Skip to main content

Full text of "Srpske narodne poslovice i druge različne kao one u običaj uzete riječi / skupio in na svijet ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 'T* I: BYKA CTEd). KAPAUHTiA 

OPnOKE HAPOAHE 
lb...... 

nOGJIOBHllE H y 06HHAJ YSETE PHJEHH (^PmABHO H3MHbE) ^' ^ ♦>» ^ ■ • EZOITAA CIMICKA KrA^KUcKA ^I'^UBIIA UlTAMIlAl'lIJA 
1900. [ CPnCKE 

HAPOPE nOGJIOBHI^E 

II 

APyrE PA3JIHHHE KAO OHE V 06HHAJ y3ETE 

PMJEHM 

cicyiiHo iix 11 HA cbhjet u:\\\o ^^ ^ i 

BYK. OTEC&. KAPAIJHII, OaPWABHO M3AAH>E> (/lu>^^^ ffl^. (^- ^^^^ EZOrPAA i'PIirKA KrA.I.Kin'KA ,\Pa;AHn\ IllTAMIIAriMA 

1900. 


BHCOKOnPEOCBEinTEHOME 
rocnoAHHy m rocnoAApy 

HETPy nETPOBHM MrODIF II. 

I^PHOrOPCKOME H EP4CK0M BAUJE BMCOKOnPEOCBEllJTEHCTBO 

nPKMII.lOrTIIBII I'0(lIO,UPy ! l__|,HJejia TpetiHHa OBHJex nocjioBHua 
ocTaaa OH OA Mene sa gsljh, (a Moate 6hth 
H Ha BHJeK) HecKynjbena, a Bor ana h 
OBe Apyre Ka^ 6h Ha CBHJeT HSHuiJie, 
Aa Me epeha HHJe c BAMA ynoanajia. 
3a TO ce yey^yjeM hocbothth BAM 
oBy Hauiy napoAH)' KH>Hry. HcTHHa Aa 
ja BAG Ao caA HHJecaM mojiho sa Aony- 
mxefte o tomc ; ajin noanajyhH BAIIIE 
poAOJ!by6HBO cpue h BAUiy MHJiocTHBy 
K MOHH 6jiaroHaiuoHOCT, HaAaM ce ne 
caMo Aa MH HacT OBJ OApefeH He feoTe, 
Hero H Aa ^exe KH»Hry oBy npHMHTH OHaRO MHJIOCTHBO H pa^OCHO RBO UITO 

cxe npHMajiH Mene j Beny h aa Ife- 
THity. 

BAUJErA BHCOKOnPEOCBElUTEHCTBA 

npenoKOPHii cJivrx 
BvK. Cte*. JCapaijch-r 

y TpcTy 
Ha Hahjh aaH 1835 rofl. nPE4rOBOP nPE'BAUIHbH I. 

X\o^HKo je Me»H Ao ca4 no3naTO, y Hapo4y na- 
uieMy neMa HMena 3a noc^oeui^e, nero Ka4 ce Koja 
xohe Aa peKHe, o6Hqiio ce roBopn : IIItoho (uMa) 
pujen; iun: IIItoho CTapu eeAe; uah: IIItoho 6a6e 
naoicy m t. a. 

II. 

Ila iioc^OBiiua Koje je noKOJmi Joean MyruKa- 
TupoeuH CKyriHO ii M3Aao (npBii nyx y Be^y 1787, 
a no Apyni nyT y By^wMy 1807 ro^HHe), y3eo caM 
caMo one 3a Koje caM c^yiuao 4a ce m no napo^y 
roBope, n 3a KOje hhko ne MOH<e pehn ASi cy 

CpaMOTHC. 

III. 

Ja ca.M noc'ionnue name no4eo CKyn^aTM joui 
npHje 20 ro^nna, Ka4 n iijecMe n pnjeHH. 3a njecMo 
M 3a iipnnoBHjeTKe mojkc 4oeK Kora iiHTaxH 4a My 
Hx Ka>Ke ; a.111 3a noc^oanue ne MOHce (icao hh 3a X pHje'iHi, iiero, Ka4 ce c khm roBopn, wa^ba nasnTH 
II qeKa-ni 401: ce Koja ne peKHe y paaroBopy. Mojkc 
611TH 4a he ce Hahii 11 xaKOBa KOja nociOBiiua Kojy 
caM ja join 113 Tpiiiiiha viiaMTiio a ()B^>e y kilhbh 
He lie 611T11 (jep mit iinje iia.ia na vm 4^1 je 3a- 
iiiiiiieMi. 

rv. 

IIocioBiine 611 ce Mor.ie pa34iijewinTii na Bume 
pe40Ba, a oco6nTO ira npane nocviOBime, Koje ce 
cBar4a je4HaKo roBope, h. ii. Teiuno Aonny us ce.ia 
aanune HeKaji/fiu!; u na oiiane KOJe ce pa3^iiHno 
I'OBope, II. n. ripeeeo 6u jtcedna, apeno code, npeaeo 
6u Te Jtcedna upeKo eode, upeeemfia re oicedHSL upeno 
node; Yaeo yTpenuKj yaefie i/TpenuK, slko ysMe xjTpe- 
HUH II T. 4. OnaKe caM iior.ioBiiue ja OBJ)e Mexao 
»:ao iiiTO caM Miic.iiio 4a ce HaJBimie roBOpe : l)e- 
Koje he c(» iiahii MernvTe 11 no 4BaiiyT, a xMor.e 
oiiTii II no Tj)iiiiyT. — nope4 cnora oBora iuto on 
re noc^OBime Mor.ie pa34HJe.inTn na Bnnie pe40na, 
ja caM iix 3a ca4 cne 3aje4Ho noMCTao ai^oymniM 
P040M. 

V. 

4a on CO nor^oHiinc .laume i)a3yMJ(rni MOivie, 
ja raM K04 Mnornjex 4<>4anao no KOJy pnje'i ; a 4a 
oil MnraTCT* o4Max no^narn Morao niTo je noc.io- 
nnna iia])04na, nrro .111 je Moj 404aTai;, noc.ioBnn.e 
cy lUTaMiiane lichiiM \\ oy4ylin 4a rpat)ancKiijox 
4pyrnx oid^o six i:t\,\ nnje on.io) ixi)KBennM c.ioBnMa.*i *) Obu .j«* nii.m riiua. a v'a\ Jr* i;:io mm ipeoa. XI Koje cy pHJe4n y iiocvIobhuii 3arpal)eHe one l)eKojii 
KauiTo y roBopy iwocTaB^ajy. K04 !)eKojiix iiocao- 
BHua (l)e caM aiiao! 404^0 cum ripmiOBHjeTKe cu 
KojHx cy nocMOBHue nocTa^ie, 11 no KOjiiMa he hm- 
TaTe.i:> ^acno Mohn ',i,03iTaTH y naitBUM ce 4orat)ajii.Ma 
one noc^OBiiuo caA roBope (iioiiajBuiiie je o6ivmj 411 
CO y:ja cBaicy OBaKy noc^iOBimy mije.ia ibena iipii- 
iioBHJeTKa Hajnpiije iipniioBjeAin. Ko^ I)okojhx 110- 
c.ioBnna (iiOHajBHiiie pa,i,H pujemi KOje ce y itHMn. 
Ha.ia;uM AO^ao caM 11 MJecTO f)e ce roBOpe. 

VI. 

y iiapoAy HaiiieMy UMa mhoio Ma.iiijex iipuiio- 
Biije4aKa Koje ce Kao iiocvioBiiue iipHiTOBUjeAajy, 
Kao II. II. KaKo je iicKauBa IjCBojna cje4ohii caxra 
y Kyhii yr.4e4a./ia Biiiiie C(M5e na raBaiiy i:j)yiuau 
cruii, iia fTa.ia y ceoii roBopirni : „4«i ^'o ja y.Ai^>J, 
na 4a po^iiM ciiii.i, iia 4a Aiy nal^eiiy iiMe JoBan, 
iia 4a ce OH 0By4a CTaiie iirpaTii a 4a Ha4iie oiinj 
Kpyuiau co.iH (• raBana, n 4a yoiije Mora cniia Jo- 
Bana ; ^nrro on 0114a MaJKa nyKaBiina!" ILi oii4n. 
y4pn y ii.kpi ii y TyvKHbaBy iisa r^iaca. ^' tom joj 
4oh;e Marii, ii Je4Ba je yTjeiuii. — Kauo \v n(>i;aK;»B 
IlHrannii i)a:^pel;yjyiiH iipe4 cxipr iiMaibe (^noje Ka^ao 
4a My je iierra^o je4nora i:oH^a, icojii ano ce uixljr, 
nena ra y:jMy iberoBii riinoBii ; n\:n au ce iie iia^e, 
iiCKa n4e na upniiy 'Hpiioropuii na UeTiiiby iipuno- 
Biije4ajy 4a jo onl^e npe4 upirnoM cBCTe Tocnot/^ 
iicKaKHOM Moei:y Jiporuuia i;pajuapa y rpoo, iia i;a4 
je iniKaKo Hiije Morao n3Ba4nTii, a on uaitao «IIeKa 
IVU- na c.iaBy cBcre Tocnoi^e!^^. — Iuiko je neKaitBoM 
Moeity, Kojn je iio.ia^iio y B04eiiiiuy, rijcaa.ia meiia XII Bi)ehy, iia ce y riyxy Bpeha OApHJeuiH, h on je ^eBer 
nyra 40 BOACHHue Beaao, a Ka4 je ^oiuao KyhH, on 
heo H^eiiy ^a y6Mje iuto My je Bpehy pt)aBO cBe- 
3ajia. — KaKo cy aaiiHTa^ii 6a6y, na^ je iim^a Ha 
naHaf)yp, ny^a he, a oiia iiyna pa^ocTii 04roBopiwa : 
»Il4eM iia uaHal)yp!^^ A Ka,^ ce BpaTiua na rpar, 
na je sannTa^ii l)e je 6wjia, ona, JbyTUTdi uito na 
naHat)ypy iie 4a hhko nHuixa 6e3 HOBaua, 04roBO- 
pH^a: ,)Ha iiaHal)ypy 11 na Bparal)ypy/^ — KaKO je 
Met)e4, HSiimaBiuii y npo.tehe r^a4aH 113 jaMe, Bnt)e() 
4pHjeii Y)e je yuBaxHO iipiije CBera ocTajiora Boha, 
na iioMHCgiiio 4a he 11 po4 H>eroB xaKO najiipuje 
ca3peTii, H 3a to .ie>Kao no4 4pHJeiiOM qenajyhii 40 
MpTBe jeceHH, 40K cBe ocxavio Bohe ca3pe^o m 
111)011 Lio. — KaKO je nac, cKyiiiiBuin ce y K^ynno na 
Mpa3y 04 3HMe, penao 4a 4pyre siiMe ae he neKaTii 
6e3 Kyhe, iiero 4a he je ()4Max rpa4HTH KaKo .bexo 
4ol)e, 404ajyhn joui 4a My se^inKa nyha ne Tpe6a 
(KaKO ce 6110 cKyiiiio 04 3iiMe)j h 4a he je .laciro 
namiiiHTH ; a Ka4 ce Jbervi na Bpyhnnu n;jBa.iuo n 
paafiauHO CBe nernpn nore n pen n r.iaBy csaKo na 
CBojy CTpany. 0H4a peKao : „Ko he Menn OBO.inKv 
Kvhy naqniniTn ?^^ H raKO onex ocxao MeKaxn 3HMy 
6e3 Kyhe. — KaKO cy nnxaan npeMy4pora Co.iOMyna 
KaKBo je naj6o»i>e Meco, n KaKBa je naj6o.i»a pH6a, 
M i;aKBO je naj6oAe Bohe, h naKBO je Haj6o,i>e 3e^be ; 
a on, nohyxnuniM Ma.io, ()4r()BopHo : Holiepa-ia cBun>a 
yropa ncno4 cmokbc Kpo3 nynyc^ it. j. Meco je 
najoo.he couHycno, pnfia yzop, Bohe CMonea, a 3e-be 
Kiiutjc). — Ja Mnc.uiM 4a je n ono Bnnie oBaKa npn- 
noBnjexKa nero npaBa noCviOBima, naKo cy ina xiir 

cTpaini 256*1 iiiiTa.iii Kpa.i»eBnlia Mapna Iuiko jc 
iiocvrao oiiahii jyiiaK, a on 04roBopno 4a jo iiayMiio 
04 ^;e^e h 04 iiaca h t a.[**i| 

X. 

rioiiiTO ce oiia nibiira iio'io.ia iirraMnaTH, ja 
caM AO 4aiiac cKyiiiio iiaiiOBO join iigko^iikc (vroTiiiie 
wiiijeniijex iiocMOBiiua, a ua4aM ce 4a hy nx 11 biidic, 
aKO muu 6y4eM, CKynirrii, m TaKO 4a hy 40 hcko- 
^iiKO ro4iiHa iwii OBG CBe iioc.iOBiiue no 4pyrn nyT 
yMHOHcene, n^iii k ibHMa 404aTaK H34aTn. 3a to 
MO.uiM CBaKora Cp6nna, Ka4 611 My na^a na yM 
KaKBa noc^OBHua roje y OBOj kibhsh neMa, 4a 6n 
je sanHcao h ca 3ro4noM npiunKOM Menu noc^ao ; 
a ja hy CBaKOMe 3a Tanony .by6aB k cbojoj napo4- 
HOCTn y npe4roBoi)y jaBno 6^aro4apHTn 

XI. 

He Mory nponycTHTW 4a na CBpiucTKy oBora 
npe4roBopa ne oojannM Mojy fuaro4apHOCT F. <PU' 
Auuy AijHufiy, KOMcpunje coBJeTiniKy n KaBa^iepy. 
^OBaj c.iaBnu 11 po40.T>y6nBH CpGuH ne caMo uito mm 
je y 04ecy cnynno na OBy KH^nry cto u mecT (apa- 
eujpx) npenvMcpairra (04 Kojujex je uedecer como ii3 
Thezooe KyTieljy nero Mn jom, npaB4ajyhn ce niTO *) (':u HJi cTpaiiH ;>lo. |248|. 
**) Vn II VIJI M.ijiiinK II pe.iUKfopa, AmiTmivTii^iKL* cii,\\)4ii\\my^ niTUMnau 
jt' \ ^CKynibeHNM rpanaTHMKHM h no^eniiMKHM cnHCNMa JJtfKa Creffi. Ka- 
paijiufia,* y kh^usu Tprft(}j,\iii rT\), :^.— '2:». (8° ISIMJ. r. IJrorpsuj. npiipo- 
l^iiBUH oiinra ii:{,vaii.a iia.ia.sii /\a KH.iiia iiiiiiiTa iw ryoii, uito cy Ta /\ua 
H^aifiLa ii:V)rTa.ia. xrv BHuie HHje Moraa jthhrhth, iimue: aKo 6h ce y 
lUTaMnaifcy OBe Kibwre ^oro^M^a noBHana KaKOBa 
cMexiba, Aa oho ihto mii iieAOCfaje, na H>eroB panyn 
MexHeM, M 4a My jaBHM ko^hko je, hobug Aa mii 
noiuwbe. 

y Beqy 10. Jy;inja 183G. 

B. C. K. nFEArOBOF CAAAIEILH (jciiM oHora uiTO je y npet)amibeMy npe^ro- 
Bopy Kasaiio o noc^OBiiuaMa, 404ahy 0Bl)e joui obo : 
4a cy saK^ieTBe y oBoj kh^hsh 04 cxpaiie 297 [374.] 40 
31 1 |391.| 113 Upire Tope 11 h3 ibeaiiHiijex oKOJinna: l)e- 
Koje caM 04 ibHx ja inicao 04 Upiioropaqa, a iiaj- 
Biiuie Mil lix je iiariHcao ii 4ao upiijaxe^ moj Byno 
BpueeuRy Kojera caM ciiOMenyo y iipe4roBopy k 
iipBoj KibH3H CpncKiijex Hapo4HHJex iijecaMa na 
cTpaHH VII, II ca4 y KoeneoicuAy na CTpami 98. 

lUraMnapcKHJex norpjemaKa moh^g 6hth 4a ho 
ce II Biiuje aahii ; a,iii ja caM 3a ca4 oiiasiio caMO 
OBy iioBehy: iia crpaiiii 21 y iioaioBHuii : ))Bo^aje 
iicTpara Hero pJ)aBa iiaT[)ara^^ iiaiuTaMiiaiio je na- 
rpara xMjecTO Karpaea. 

y Ucuy iia liypt)eB ;^au 1841). 

D« Ca K. A. 1. ABHsaH Ha no.7ra CKany.7raH. 

2. A fi,a. 3a niTO Te uMaM Ka^ mh y Heso^H ne 

tiem nOMOtiH? KslA ko iipnjaxejba mojih sa mxo. Y 
UpHoj Fopii. 

3. A/^aMCKO K0./b9H0. KaHce ce 3a Bp^io nomxeiiy Hteny. 

4. A 3a UITO lUHHe na Csei^a. KypjaK ce sapeKao ;5a 

He KO-'be BHUie HHuixa h jia He je/ie Meca, h nomao y 
nycxHH>y jia. ce nocBexn. y;japHBuiii y xom nyxy uer\)e 
nope;i rycana, rycan no ooHMajy cBOMe ^Hrne rjiaBy h 
cxaue luiiKaxH, a oh ra yxBaxii h noje^e. Krji ra ao- 
Bej^y Ha c\a h cxauy ra nnxaxH aa uito je xo ymiHHO, 
OH OAroBopii: „A aa mxo uiune na CBena?" 

5. Ako 6ho Top6oHOina, 6ho MajqH okkb! 

Ako 6ho rOHoGHja, ne 6ho joj mchb! Ka3a.ia Uh- 

raHKa kslji joj ce chh poAHO ; jep he xopooHoma npo- 
CHXH, na xpaHHXH ceoe ii H>y, a roMooiija, x. j. 6y6H>ap, 
oxHiiH tie y CBiijex. 

6. Ako Bof /ja! Illxaroi) Cp6H yroBapajy ;ia pa^e, CBar^a 

o6hmho roBope: ^Ako Bor /ta!** HeKanaB TypniiH sa- 
HHxa y Bene CBora KOMuiHJy Cp6HHa xohe .ih h oh 
cjyxpa Ha naHat)yp, a CpoHH My no ooHMajy o;^^oBop^: 
»Xohy, aKo Bor ^a!" OH^a TypHHH pe^e: ,)Ba;ia, ja 
xohy, Bor ^ao, ne ;iao.« KaA 6yjie y jyxpy Cp6HH ce 
cnpeMH, H AomaBuiH Typ'iHny Bnuie Kyhe soBne ra: 
jXaJAe KOMiiiHJa, ;^a H;ieMo na naHai)yp;" ajiH My oh 
o^roBopM : „BorMe ja ne Mory, yjejiH mh Hohac ByuH 

K0H>a.^ 

CPnCKR HAFOAIIK UOC.IOBHI^K I 7. AkO Bof A^^^ MjecTo: nyda Keiii, xyda ch iioiuao hjih 

Kyda cii iiavMHo, Koje UHJe;iHO Kan^y jia He Ba.i>a pehii: 
auo Jill 6h ce kg 3a6opaBHO xe aaimxao Kora ca Kyda, 
IjeKOJH Mv ciroBope : lljieM y KyduA>eeo ^a xe cKyduM. 

8. AkO Gy^e no pe/;y MpPIjeTH. Ka;i ce roBopn H. n. 

;ia OA cxapiijera ocxane iiixo MJiai)eMy. 

9. Ako 6y.7rH Typ^HH HecTane, APyi^«^ joj ^a- 

CTaH9 (jep ce MOHce o;iMax y;iaxH Manap kojh nyx 6h.io, 
H.iH Manap 6HJia nymxennna). Y PacHy. 

10. Ako BBJhQ He sejbyje, Mape onaKyje. v Bouh. 

Fjiejiaj : Ka^ Be.-baua He Aaa^/iH, Mapaq 4o6pa He mhcjih, 

11. Ako spar HHje pasSHO K0.7rHjeBKy, pasSHtie 

rpo6. Ako ce Hoeny necpeKa He ]x,orojxyL y MJia;iocxH, 
;ioro4Hhe ce y cxapocxH. 

1-2. Ako ra Bor ana kojihko ja, 3.710 noit. Ka;i ko nnxa 

3a Kora ko je, a onaj Kojn ce nnxa ne nosHaje ra. 

13. Ako ra je y/;apHO, Hnje ra ySno, 

14. Ako AOi>e npas, He H3Hi)e 3/;paB ; aKO ^ofee kphb, 

He H3H^e 5KHB. IIpHnoBHJe^a ce ^a je OBa noc.io- 
BHua nocxa.ia ojx HeKaKBa MjiexanKora cy^a. 

15. Ako i>e 3nam Go^^be, 30bh h Mene. i\^jx ko, h. n. 

Cwiyra, He he ;ia ocxaue OHJ)e \)Q 6h ra pa;iH^HMaxH, h 
SHa'ui: HAu KV^a xn ^paro. 

16. Ako 3HMa ycTHMa ne yje^e, ona penoM ouiHHe. 

r.ieaaj : KypjaK HHJe shmc hbho. 

17. Ako 3Ji0TB0pa HeMani, MajKaTK raje po;!;H.^a, 

y Upnoj ropii. r.io;iaj : Hpax opaxy Haj;iy6.T>e omm Bajii. 

is. Ako oHaMo ^e cmo ce po^HeTiH. ne 3naM0 ^e heMO 
yMpHjeTH. 

19. Ako oHaMO uiTa je Sh^tio. ne 3HaM0 niTa Ke 

Ghtk. 

20. Ako oHain niTO th je 6h^o, ne 3Ham iiito he 3 21. Ako h mchbkmo y nojaTy, He rpHseMO (hh mh) 

QJlSiMy. y UpHOJ TopH. 

22. Ako KMa mhofo nocjia, uMa h ^ana. 

23. Ako je ee^eM ;:;a.zieKO, apmnH je y pyi^K. Ma p. 

24. Ako je Bor /;ao, HHje sanHcao (;ia Ke xaKo ao 

BHJcKa ocTETH, Hero MOHie .lacHo II HaTpar yaexH, h. n. 
BJiacT, dorarcTBoi. 

■25. Ako je Bor yseo Koity Hore, Hnje itPicaK. Ka^ 

cxap HoeK roBopu Kao MJia/inh, 

26. Ako je a^jlbko Bar;:;aT, 6jiH3y je apmnH. Pckjih 

HeKOMe Kojii ce xoa-iHO jia, je y Ba^;^aTy Bp.ao AaJieKo 
CKaKao. 

27. Ako je /;HMiBaK naKpHBO, ynpaso /;hm H3.7ra3H. 

Ka3awia Hena paspoKa t)eBOJKa, kslji cy npocuH rjie^a- 
jytiH je peKJiH HSMeJ^y ce6e: JiHJena Kyha, a.iH AHMH>aK 
CTOJII HaupHBO. 

28. Ako je ^y^. o^y:)KK[o caM, aKO je pe;:;, o/;peAHO 

CaM. Bnme imjecaM ^yjKan HHUiTa. 

29. Ako je sSopeHO, Hnje CTBopeno. 

30. Ako jesHK ne zsjiaja, rjiaea He HCK.;iHMa. Mjih*. 

31. Akq jesHKOM He ii3.7raH;!;a, rjiaBOM ne H0K,;iiiMa. 

32. Ako je k awrSap, BapHKaK je Mjepa. He sajba 

npeKO Mjepe ysHMaxH ano HMa h ;iocTa oHora uito ce 
ysHMa. 

33. Ako je K Bory, mhofo je. Kajiytjep h t)aK aouijih 

K04 HeKane 6a6e ;^a cBexe Bo;^H^y. Kaj^ Kajiyi)ep 3a- 
Hiiixe CBHJehy, 6a6a My jionece BejinKii ciipau BOCKa, 
roBopehii ;ta He.via CBHJeKe roxoBe, Beh neKa je c t)aKOM 
HaHHHii. Kajiyt)ep Biijiehii BejiHKu ciipan BocKa, h aaa- 
jytiH 4a cBiijeKa ona uixo y xaKHJeM ,iorat)aJHMa iipe- 
xe^e, ocxaje ibeMy, noBime Ha i)aKa ;ia ;ioHece c KOH>a 
yjiap, jia oko Kbera o;t cBera oHora BocKa rpa^e cBHjeKy. 
Kaji ^aK yjiap /jonece, a oaoa biuh luxa ohm xoKe, ona 

1* HCxprHe KaJiyt)epy Bocau h3 pyny roBopeKii : He t.eiu, 
Bora mh! Ako je h Bory, mhofo je. 

34. Ako je h ro, ajiH je coko. 

55. Ako je h /^oi^kbh, qljik je c oSpaaoM [ksljx ce ko aa- 

AOUHH c KaKHJCM nocjiOM, aJiH ra cBpuiH Kao iuto rpeoa). 

36. Ako je h sjio, Moje je. 

37. Ako je K SMKJa, O/t Cpua je. Ako je n najrope ah- 

jere, oner je po^iHxejbHMa mhjio h Htajie ra. Moa^e ohth 
ASi je OBa nocjioBHua jom oji one npanoEHJeTKe iuto 
ce njesa h npHnoBHJe^a, KaKo je aceea SMHjy po^HJia. 
Fjiejiaj: 3mhjo mapcHa! 

38. Ako je h p^aso spHjeMe, nyTHnnH nyTyjy. 

Kasajia 6a6a, Ka^ cy HeKH nyTHHUH 6hjiu sacjejiH oko 
Baxpe, Te t)eua HHjecy Morjia npHcxynnTH jia ce rpHJy. 

39. Ako je h i^ap, Hnje IJiiraHCKH xapaH.7rKja. Kaaao 

UHrannH naji My je neKO penao Aa ycxaHe, hjih jib, ce 
yKJioHH c nyxa: exo qapa t)e wjie; jep ce HHraHH naj- 
BHuie 6oje xapa^jiHJe, kojh je h>hxob naJBetiH rocno^ap 
H cy^HJa. 

40. Ako je h i^pna Kpasa, ©Hjejio M^HjeKO /jaje. 

41. Ako je ko ja^H, ho k Bor je OBannj. Y Upnoj Topu. 

42. Ako je KOity nornHyo TpK, nnje npAH^asa^'y 

UpHOJ FopH). Fjie^aj : Ako je Bor K0H>y yseo Hore, 

HHJe H>HCaK. 

43. Ako je KpaTaK a^h, ^yra je ro^Hiia. iiixo ce 

Aanac CBpiniixH He MOHie, cepiuHhe ce ;ipyrH nyx. 

44. Ako je (Kyra) y Cpewy, Gnlie y Tpewy. 

45. Ako je uajio M.7iKjeKa. a oho je GjiHsy pnjeKa. 

46. Ako je mqa h cjisla^k, wa ne sajba npoT yrpn- 

saTH. 

47. Ako je MyKa Tpn^i^eTH, HHje nawTHTH. Ka^ ce 

npHJexH ucBexoM. 48. Ako je MyHHo asith, nnje HCKaTH. 

49. Ako je hbtko .717^. He Gy/jK My avY^* 

50. Ako je nac miTy hsho, TencHja je 00Ta.zia. 

rjie;iaj : Ako Koaa Jiaa;e, por ne Jiaace. 

5i. Ako je nony oseTa r.7raBHi^a, HHje ry3HE;a (t. j. 

MOHce ce H OH 6hth). 

52. Ako je npeina, HHje cyAHK ^an. Y Upnoj TopH. 

53. Ako je npeina Te6e, Hnje wene. 

54. Ako je npema yMpnjeTn, nnje KonaTn. 

55. Ako je ose Bof ySno, nnje TpneoK n jinjeny 

pnjen. 

56. Ako je cn.;ia onjiOBUTa, Ma je Ma.7ro MjexoBUTa 

(ne xpaje 3a Jiyro, nero iipot)e, Kao h3 MJeuiHHe napa 

UITO II3Ht)e . 

57. Ako je Tpaea noKoniena, ooTajio je KopHjeH>e. 

58. Ako je iiopas koib, nnje rponi. Ka;i cy ^BHje ko- 

ibOKpa^Hue y no.-by yxBaxHJie neHHJera KOH>a, je^an 04 
ibHx onasHBiuH j{R je Kotb KopaB Kaace to ohomc ;ipyroM, 
a oHaj My o;iroBopH: Ako je KopaB koh>, HHJe i^pom, 
T. j. npoAahe.Mo ra MaKap 3a rpom, na cmo onex na 
;io6HTKy. 

59. Ako je npn, nnje i>aBO. 

60. Ako ko aw^'^ ckohh y BO/;y, xoKeni jik h tk 

OKOHHTK? Ixs-A ce KO HsroBapa, jia, je uito pt)aBO sa 
TO yMHHHO iiiTO je oji ;ipyrora BHt)eo. 

61. Ako Kosa jiaoKe, por ne .TiaMce. Ba^-ba 4a je hoko 

OHJyhii K03y o;i6ho joj por, na ce nocjiHJe o^roBapao 
;XR HHJe HCTHHa. 

62. Ako KOMniKjHCKa Kyfea ropn, nasn na CBOjy. 

63. Ako Kope. ne Mope. 

64. Ako Kyfea nsropn, ^yr na oi^aK H3.7reTH. () 6f». Ako jiaMce, 6pa/;a My He CMGTa (M.ia^ je, Moace- 

My joui no;iHHJeTH; jep je crapy qoeny ocoohto cpa- 
Mora H rpjexora jiaraxa). 

66. Ako ^eTO ne /ta^e, jecen neMa neca. Y Upnoj 

FopH. 

67. Ako Me chklli, npespHH y3r.7raBHHny. /ja h ja 

Te6e CHHM. Pene ce y lua.iH y Be'ie iia pacTaHuy. V 

PHCHy. 

68. Ako mk Cpane njesaTHr, ne ©pane mh uaslksltvl. 

69. Ako mh je 6paT, Ma mk HHje aw^- 

70. Ako mk ne MeTein Kyfee. MeKine mh je cna- 

BaTH, aKO MH He nepeni cyAOsa, ryinlia mk 

HOpSa. Kaaao HCKaKaB cseKap cuacn, n SHaqn: iie 

MOHCem MH HanpKOCUTH HH^HM. 

71. Ako mk ne MOMceni noMoKK, neMOj mk oa- 

MaraTK. 

75. Ako mk lcito MOMcein na OKjiy yaeTK, ne mo- 
Mcein A^TK. 

73. Ako Ha ^oeKa ne Ke cpaMOTa, oho he oh na 

H>y. KsLji Ko Kao CHJiOM pa;iH 4a ce ocpaMOTH. 

74. Ako He Sy^y toctk CKjeoHK, ne he 6ktk Kyha 

TKjeona. 

75. Ako He snam niTO je CTiano, snani niTO je 

Bpyhe. 

76. Ako HeMa Apy^^JQx Hory aa SKMy, sjro. Peqe 

ce MJlHTaBV HOeKV. 

77. Ako HeMa naMeTK, oho KMa Hore (4a ii;ie n cy- 

BHUie, lUTO 6h c naMetiv Morao 3amTei)eTH). r.ie^aj: 
TeiuKo HoraMa uoji jiv.iom rjiaBOM. 

78. Ako He MKpKine, a oho 6apeM k ne CMp^K. 

79. Ako He MOwceMO KaKO xoheMO, a mk heMo KaKO 

MOWCeMO. 80. Ako He Mope no Koity, Mope no caMapy. 

81. Ako He Hanysa, He naTene. 

82. Ako He iie BoMcuh Kanie, a oho Kb i>ei^a. K^ji 

Ko BHUie Hyy jiu uoKyjxfi KaKBOM MacTH, na je;iaH H3Met)y 
H>HX, oco6hto KOJH jc noHajcTapHJH, peqe jua ne he ; h 
3HaHH : aKo He Kern th, xohe ;ipyrH. V PncHy. O OBOMe 
he jaMa^HO 6hth HenaKBa npnnoBHJeTKa, a-iii mh ou\)G 
HHKO HHuixa ^pyro HHJe Morao Kaaaxn, ochm ^a BojkhK 
He ana^H qoena, Kao luxo ja mhcjihm, nero npaBH BosKnh 
25. /leKeMBpHJa. 

83. Ako He fee 6pyKa na HoeKa, HoeK he na 6pyKy. 

84. Ako He he neho, a oho xohe xoho. y Upnoj ropn. 

85. Ako He he HoeK na nanaoT. a oho he nanaoT 

Ha HoeKa. 

86. Ako He heni, a th nojbySH na ooTaBH, Ka;i ce 

KO MHM lIOHy;^H, na o;iroBopH ;^a ne he, 

87. Ako He heni th, oho he avy^^ "^P^- ^^^^ ce ko 

uiHHiba jiOi npocH ^eBoJKy. 

88. Ako He ywHjeM nanHTH, a ja yMHjeM hohhtk. 

89. Ako He yMHje pehn, (a oho) yMHje jiehu (t. j. 

KOib, Ka^ ce Haib mhofo naTOBapn, jlih Kaji ce ;io6po 
He xpaHH). 

90. Ako He yxsaTK sa rjiasy, sa pen HHKa^. 

91. Ako He I^ypn, a oho Kan^e. Ako ce ne ;io6HJa no 

MHoro, AOOHJa ce no nixorot). 

92. Ako HKrJ)e KyMa ne nafeeM, ^sl mk 6y^em KyM. 

Kao yKop ohomc kojh 4ol)e komc aa mxo nomxo je ;ipy- 
THMa Hmao, na ce nnje Morao noMohn. 

93. AKO^HHje span, a oho je nora|)aH. 

94. Ako HHje, ja i;pK.7ia, a Ka/j i;pKHeM HHje mh 

0^ npeine to |)aB0«;5be. 3aK.iHn»y ce a%eHe y Upnoj. 
Fopn Ka;i uixo AOKaayjy. D5. Ako HHje .ziHjeno. HHje hh oicyno. 

^6. Ako HHjeoaM FasaH, HnjeoaM hk OHpoHax. 

OBi)e ce MHC.1H dozaru Faean kojh ce cnoMHH>e y Ha- 
po;iHHJeM njecMaMa h npunoBHJeTKaMa. 

D7. Ako HHjeoaM KyMOsao, a ja oaM Kpo3 iijlot 

98. Ako HKjeoaM y ^y^e, HHjeoaM hh y |)ei;y 

(npzoTao). 

99. Ako npaB/;a ne noMOMce, KpHB/;a ne Ke no- 

MOtiH. 

100. Ako np/;HM, obojhm 6paniH0M. 

101. Ako peKOx. ne noojeKOX. 

102. Ako oaM ra/;jLHBa, oho oaM pa/;.7bHBa. 

103. Ako caM ii3 ByKOBHHe. HHjeoaM OBy 6yKBy 

norpH3ao. M. ujKp. 

104. Ako oaM h i;pH, HHjeoaM I^HraHHH. 

105. AKO«caM peKao, HHjeoaM yaeo. Ka;i npoAaBau 

3a KaKBy cxBap Muoro aauuixe, a nynai; ce iionjiamn, 
na He tie HiiuiTa bhiuc ^a roBopH. Rie^aj : Je^aH je 
peKao 6niLaiuqe, a ;ipyni OHpaiuqe, na cy ce onex no- 

rOAHJIH. 

106. Ako oaM oe najMHO, HHjeoaM oe noMaMHO. 

101, Ako oaM oe onH.zia, BoMcnh mh je ^oniao; aKO 
oaM oe OTKpHtzra, npoMa gbomo ^OBopy. 

108. Ako oaM oe HaHynajia. a oho oaM py^a.zia. 

Bajba ;ia je HeKaKBa nav^e jxyro 'ieKa.ia, 401; cy joj 
jisuin Te je jejia. 

100. Ako OBOj OBora h ho xpann, a^n TeniKO ohom 
KO ra HOMa fia. ra SpaHH, 

1 10. Ako oe KyooM ne naKyoa, jeanKOM oe ne na- 

•TIHSa. IIjih: 

IN. Ako oe ne naKyoaoMO. ne HarpeSooMO oe. 11-2. Ako ce He ooseTH, ne uoobqtk ce. 

113. Ako ok FJia/taH, nor.7ra/;H oe no Tp6yxy. To- 

BopH ce y majiH, h to HaJBiime t)euH, Ka;^ Koje nance 
jlSL je r.ia;iHO. 

ii^. Ako oh k KyMa, noKpHj oe. 

1 15. Ako oh mh yaeo nojaite, ne MOMceui njiaKaiBe. 

Ako mh hitctv hhhhui, ne mohvCui mh 3a6paHHTH Aa ce 
He TyacHM. Y UpHoj Fopn. 

ii6. Ako oh MyniTepHja, .;raoHO Komo oenoro^HTH. 

117. Ako oh OBOjoj KyKn |)H^Hja, MOjoj oh hhh- 

HHJa. Ako h jecH caM CBoj rocno;iap, Ha;ta mhom 

HCMaUI HHKaKe BJiaCTH. 

118. Ako oh oe th inajie okohho, ]a oaM 03 (o^) 

36H.;be y/;aBajia. 

1 19. Ako ojiaMce. jiasK My na noniTeiBe! Tjie^aj : Ha 

qacT My jiajK ! 

120. Ako o.;iHjenai; ojinjeni^a bo/;h, o6a/;Ba he y 

jaMy naoTH. 

121. Ako omo h Spafea, HHjeoy naM Keoe oeoTpe. 

122. Ako omo h i;phh. HHjeoMO I^nraHH. 

123. Ako omo mh 6paKa. HHjeoy Keoe oeoTpe. rjie;iaj: 

HpaKa Ka' u 6paha, a to6ouh Ka' h kpbhhuh. 

124. Ako OTHjena KOTjiyuiH, jao KOTczryniH; aKO 

KOTJiyma OTHjeHH. jao KOT.ziymH. 

125. Ako oy Span bojiobh, 3eM.;ba je no^Hje^ena. 

Ka;^ Ko pe'ie j^a je iiito ryYje ne anajyhH yaeo, t. j. 
aKO cy 6p3H bo.iobh, xe opyKn npexpqe na Tyt)y seMJbv, 
seM.'ba je iio;iMJejbeHa ii ana ce iiito je ^Hje. 

126. Ako Taj ^yBap ana, TaKO h ja snaM. 

127. Ako Ta.7rHjepy ManKa raaoTa, Befe Tajinjep 

HHje. 10 128. Ako tg Ha Je/^Ha spaTa nmtiepa, a th na 

^pyra OneT yi>H. Ksla ce KOMe CBJeTVJe jia. ce Kora 

129. Ako Te onaj npe koJk th h cyA^, OH^a (oaMO) 

OA Bora sajLa oy^a HOKaTn. 

130. Ako tg opGtia hg npKHGKa. na BG.;bGra jQ xaTa 

CTKK' hg MOMCGin. y UpHOJ Fopii. 

131. Ako tk KaoKGM rpujGx, hg Ky rpjGuiHHKa. 
132- Ako tk momcg o6pa3 hoahhjgtk 't. j. aKo xe 

HHJe CTH4 . 

133. Ako Typ^HH norzHQ, dyjia aW^^ h© fhhg. 

134. Ako Kg TpucTa, 6g3 nona HHiiiTd h. n. na 

CBa^OH, Ha KpIUTeiLV). 

135. Ako Kgili /;a cg ooBGTKin Typnuny, mojivl 

Bora A^ ho^hg hhtk paKHjy; aKO Keui ^a 
CG ocBGTHin CpSHHy, MOcTiH Bora A^ OAG y 

Xaj/^yKG. Jep TypMiiH uaa no«iHe iiiitii oh uiije jiOK 
He nponaane ca cbhm ; a Cp6nH KaKo o,ie y xaj.ivKe 
Beh je KvliV cBojy pacKyhno, a 11 r.iaBa My je roTOBO 
Ha Kouy. 

136. Ako hy kphbo, Bookg. cg hckphbho. A- Ct. 

137. Ako hy kphbo, hg cmhjgm o;^ Bora. 
Ako Ky npaBO, hg cmhJgm oa 6Gra. 

138. Ako y CG»^y, Typi^n, aKO y nojty, Byi;H. 

139. Ako xohGui Kora ^a nosnam, noAaj My Sv^acT 

(y pyKG). 

140. Ako HanaK hg K3^a, KauiHKa hg Kg. Aok y 

MaHKy HMa, h Ma.ioM ce KauiiiKi^M moh;<* Moei; najecTii. 

141. Ako hhhh uito sna, oho hg ana llito ^hhh. 

14-2. Ako hogk hg mo:)kg 6hth ji^ieu h 6oraT Kao 
UITO Ck Kgo, momcg 6hth ^o6ap H nOUITGH. 11 143. Ako HoeK He niTe^K ospx spehe h oaBpxnKJia, 

28iJiyAy niTe^^H Ka^^ je y a^o. V Bouh. 

144. Ako niTO He 6k y Kyca^io, ne 6k y rpKsajio. 

y UpHOj Fopn. l\ie;iaj : Ako ce ne naKycaMO, ne na- 
rpe6ocMo ce. 

145. Ajia oe yKpaoKo! Onno ce. 

146. AtZIKJa K 6aJIK3a ;;Ba 6paTa. KaKan je je;iaH OHaKH 

je H ;ipyrH. 

147. Ajik mk 0Ba^6y, a.ziK 6pa;^By [daj mm Kaotcu), 

Kajl ce Ko 3a mxo mo.ih iijih neKn Kany iipecy;xy ; h 
sHaMii: HJiH Me o6pa4yj, h;ih yoiij, riocujenii 6padeoM. 
y UpHoj Topu. 

148. Ajik ok mk npaoKi;y niKuiao? H^a kojh Kora 

30BHe : KyMP, a HHJe My KyM. y Bouh. 

i49- A.zro neoKTa!. 

150. AManaTa tk BoMCKjera! UpnoropnH ce iTaKo) 

Kyny ii aaKJiHtbv. 

ITjI. AnaTe ra MaTe 6k^^o! roBopn ce: \) kha ce kg 

'leMy MyAH, Kao J)aBOJicKOM noc.iy ; a :2i naji ce J)aBO 
ciiOMeHe. 

15^. AnaTeMaTe Bpara k iteroBa 6paTa aMara! 

y Bouh. r.ie;iaj : 

153. AHaTGMaTe i)aBOJia (k iteroBa KMena)! i\ie;iaj: 

Anaxe ra Mare 6hjio ! TiauH y nenaKBOMe MaeacTHpy 
ysMy HvHBHJex pana, iia npiiJinjennBiun cBanoMe yna- 
-T>eHy Bomraiiy CBJeKHuy Ha Jie^a, iiycxe hx HoKy no 
nopTH, ;ia 6i\ iTon.iaiuii.iii Kajiyt)epa. kojh je Bp..io panno 
y upKBy H HHJe mm ;^ao cnaBani. Ka;i Ka.iyt)ep, nopa- 
HHBUiH no cbom o6HHajy y upKBy, bh^h no nopTH yna- 
-T>eHe cBHJehe J)e HAy, on.ce cxane KpcxHTH m roBopHXH: 
»AHaTeMaTe i^aBo.ia h iberoBa iiMena!" a t)aBO My OH^a 
H3 3HAa o^roBopM : 

154. AHaTGMaTe Te6e k tboJkjgx ^awa! jep to hk 

Ja AO ogla HKjeoaM BKi)eo! 12 

155. Ao M01 r.ziaoe, na 3Jio th ms nanaoe! 

156. Ao MOj Tynn Tynane! C to6om 3.zio, a 6e3 

Te6e H rope. 

«57. ApaTOO ra Ghjio! 
158. ApaTOO TH KKpuJe, oa|)K mh o KO.zra. 

«59- ApaTOO TK KHpHJe, OK^K MK KO.^a. 

160. A(|)epKM Je Marapi;y, Ka;; k3 6.^aTa H3Heoe. 

OjiroBopH ce y ina.iH ohomc kojh peqe komc aa uito: 
n(fiepuM. B. 

161. Ba6a 6a6H rpeGjia jian, 
^a joj 3aMaH npo^e /;aH. 

162. Ba6a OTapi^a SBajia ys BpSonyi;. a OTapai; 

joj oe o/;a3Bao y3 BHHoSep. Kaj? ko hc o;^^oBopH 

o/lMax Ha iuiTaH>e, Hero tbk noc.iHJe. 

163. BaSKHe Opehe (komb nocao ujie y Haaa^aK). Y KoTopy. 

164. Ba^^asa/; oe hh Bomckj rpo6 He nyBa. 

165. Ba/;ait Meoa, a KauiHKa jyxe. Bcjihkh thjcviom, 

a MajiCH t)eJioM. y jJyopoBHHKy. 

166. BS.Ka penJIHJe! Kaji ce KO KHTH. y Upnoj TopH. 

167. BaTHHa HMa ^Ba Kpaja. Kaji ko npHJern KOMe jisl 

he ra ryhM, h anaMH jia, onaj Kora no^y a^ ^Hjy MOHce 
6paHehH ce otcth oaTHHy, na iiadiiTH oHora kojh noJ)e 
;ia OHJe. 

168. BaTHHa je h3 paja KsaniJia. J. n. 

169. BaTpra oe HoraMa Kao y^OBai; y KOJiy. 

170. Bai;HO Kao y uyTUy BO^y. Ka^ ce uito y3a.iy;i 

noTpoiiiH. 13 171. BaHHO KOOT Me^y IBHX. 3aBa;iH0 hx, uao kea ^ock 

6a^H KOCT Met)y iice. 

172. BsmHO nOTKOBe. YmPo, Kao KOH> Kaji jinnuie, na 

My CKHHy IlOTKOBe. 

173. Bai^Hine rOA^UlTei y HUniTa. Peny cxapu Jby/in, II 

Bajba jisi 3Ha»iH : ro;iHHe (cTapocx) iix y HHUiTa yqHHHine. 

i74. Ba^Ba Ga^By npo/;aje, a oeoTpa oeoTpy y^aje. 

A. Ct. 

175. BeroBai; je SeroBan. aKO ne he uMaTH hh ho 
Ban ; a Marapai; je Marapai;, aKO he uMaTH 
H sjiaTaH noKpoBai;. 

176. Be3 ajiaTa neMa sanaTa. 

177. Be3 GpHTBe oSpujaTH. IlpeBapHTH. 

178. Bea rjioroBa Kona HuniTa My Shth ne MOSKe. 

He he .lacHo yMpnjeTn, neK ano jia, ra y6HJy, Kao 
BaMnnpa. 

179- Bes roBana neMa hh roBana. 

180. Bes ;^o6pa MOMKa hk y kmstotbo ne noi>vi. 

y rp6jby. M. UlKp. 

181. Bes ^pyniTBa neMa jyHaniTBa. 

182. Bes 36opa neMa ^^orosopa. 

183. Bea 3/;paB.;ta neiaa GoraTOTBa. 

184. Be3 2ejt>ai neMa Beoe.zba. y Upeoj Topn, 

185. Be3 je^Hora HoeKa Mome Bainap Shtii, y boj- 

Bo;icTBy. 

186. Be3 JIKJeKa XOhe ;^0 /;06HJe. Ka;i ko mhofo Hmxe 

3a KaKBy cxBap. y UpHoj Topn. 

187. Be3 MyKe neMa nayKe. 

*88. Be3 HaroHa ne Ke ySHTH h3 nyniKe {pe^e ce 
8a pi)aBa nyiUKapa). 

189, Be3 HGKe HHJe 'x. j. hhjc 6e3 oco6Hxor y3poKa). 

190. Be3o6pa3aH Kao namne. 14 

191. Bes napa hh y upKBy. 

192. Be3 OTapa naita okpotho orjhmiine. Ka^ ce 

xoKe 4a Ksaae jia oea crapa HoeKa neMa noc;ia. 

193. Be3 OTapi;a neMa y^api;a. 

i94. Be3 CBOje kopkcth y pkjgtkk SoMCKii -^hhh 
;^o6pa Apyi^OMe. 

195. Be3 Tpara My rjiaBa! Kao iciexea. 

196. Be3 Tpehe HHJe Cpehe h. h. 6e3 rpehe Maiue, KaA 

ce inije . 

197. Bes Tpy.^a OTKOoa neMa nyna Koma [km ceno 

noKMCHe, ])ojxii 4o6po KyKvpyaj. K. Up. 

198. Be3 xajiaTa HGMa 3aHaTa. 

199. Benetie Kao nnjan na ^ahH. 

200. Beoje^^K Kao o Koita oiurpo, 6p3o;. 

201. Beoje/;H y BjeTap (y^a^ivA, -lyAyje;. 

202. BecnoojieH Myjo $HmeKe caBHja. V PHcey. 

r.iGAaj : 

203. BeonOGv^eH non K japKhe KPCTH. Becnocjien qoen 

aaoaB.'ba ce cBaKojaKiiM 6ecnoc.iHuaMa. 

204. Be^H oe Kao KpaBa na HsjajiOB^e. 

205. Be^K ce Kao ySo^eHO jyne. 

206. Be^y rpa^e, He Sghh ce na mg. 

207. BHoep je 3pH0 MajieHO, bljih npe^ roono^^y 

H3Jia3H. 

208. BHJe^a Ha npaBOra KpHBl^a (y ma.iH, Kao npae- 

;iiijyhu KpiiBna). 

209. BHJe^a na Oyxy nyTy. Kaji. Kora na npaB^H Hat)e 

6iije;ia. 

210. BHjesK cy opaMHn, slji' oy npoSHTa^HH. 

211. BHje.7:e HOBi;e BajLa ooTaBJbaTH sa i^pne /;aHa 15 212. Bujejie pyKe Ty^ nooao MKt^ryjy. v Kora cy 

6Hje.ie pvKe, anan je ;ia iie pa;tH pa;to, xaKO HHuira 
H HCMa, Hero Mopa Tvt) nocao pa;iHTH, ;;a ce xpanu. 
Ja MHC.iHM jia ce obo naJBHiue roBopn aa Hteee h aa 
J)eBoJKe. 

213. BH3e.7iK ce Ka' h I^HraHCKa MajKa. 

214. BHjejio 6a5K na OKy, na He bh^h. Ka^ ko aa 

Many uaKBe cTBapn KaH;e Aa je to HMiuxa. 

215. BHjecZio Kao (6Hje.^H na ropH) CHHjer. 

216. BHje.710 Kao jaje. 

217. BzjeH sas^a cejiy npKjeTH, a y ce.;ro ne OMUje. 

218. BHje ce Kao xajia o eepHheTOM. r.ieAaj: Bopii 

ce Kao xa.ia c oepiiKexoM. 

219. Bujeo Te 0K0.71K0! KierBa iicexy. 

220. BKjia Sk r.;iaBa 3/;paBa, ajiK je nyna yiiiHjy. 

221. BKt^ia KpaBa na opaite. V Upnoj Topn. rie^aj: 

0])a.ia KpaBa, iia iiocpa;ia oje. 

222. BK.7ia MM je 50.Zba MaTH — OBaKO ce OAroBopH 

onoMC Koju KOMe pe^e : .laiin en 6ojbe hchbho. M, Ulnp, 

223. Bujie ce jeTpBe npeKO OBeKpse. B. np, 

224. BH.^e ce jeTpBKi;e npeKO OBeKpBHue (na o6aA- 

BHJe Ha CBCKpBy). 

225. Bhjio SeniKOTa, SHhe (|)paTapa. Y /i;y6poBHHKy. 

r.ie;iaj : Bhjio npocKypa, onhe nonoBa. 

226. Bhjio 5h ra ^oSpo no. cmpt nocziaTH. Ka^ ce 

KO Ky;i nom.i.e, na aa ^yro ne aoije. 

227. Bh,;io rjiaBa, Suhe SapeTa. y HamTpoBHhHMa. Fjie- 

Aaj : JXoK je oaBe ouhe Kana. 

228. Bhjio H 6HTHCa»;iO. Bhjio h npouiJio oAaBHO. 

229. Bhjio My npoSHTaHHO Kao japi^y jy(|)Ka! Ba-ta 

jia cy KaKBora japua xyK.in, hjih aaKJiajin, uito je noHo 16 230. BhjiO, na (k) HHJe. Bh.io na npom.io, h bcK hhko 

H He MiicjiH jia Cyjie /ipyKMHJe Hero iuto je. 

231. Bh,7io na h nponijio, Ka' h jisuhOKn OHnjer. 

232. Bhjio npocKypa, SHhe nonoea. V llamTi»oBHtinMa. 

TjiejiSL] : Bhjio rjiaea, 6m he 6apeTa. 

233. BhO H Ha CHTy K na pemeTy. CeaiiiTa je or.ie;iao 

H Tpii.T>eo. 

234. Bho je y Phm, a hhJg bh^^ko nane. Ka^ ko 6y;ie 

y KaKOMe MJecTy, a He bbjiu OHora urro je OHt)e Haj- 
SHaTHHJe. y npHMOpjy. 

235. Bho psaT' Ha KoOOBO. Pe^e — y lIo;iropHun — Typ- 

MHH Cp6MHy, KaA ra qyje t)e ce xyHCH na xeacaK h^hbot; 
a OH My KauiTO — ano HHJe Typ^HH KaKan eejiHKH roc- 
no;iap] — pene: »Ka;i cmo pBa.iH na Kocobo, OH;ia cmo 
jcAHo 6hjih." r.ieAaj: Jao th je joui uaKO je JIaso Ha 
KocoBy norHHyo. 

236. Bupa Kao Mejje^ rjhi^jie KpyiiiKe. 

237. BnpTam mkojih Je^^HO a nnj annua Apyro. 

BHpTaui MHCJiH : OBaj je ca;i nHJan, nanjiaTHhy My Kojy 
xoji6y BHUie; a nHJannua mucjih: ksljs, caM obojihko MHoro 
nooHo, Bajba jia he ce 6HpTam cmccth, xe Ky My n;ia- 
THTH Kojy xoji6y MaH>e. Hjih nnjaHHua mhcjih: nonnhy, 
na My neMaM ^hm njiarHTH ; a dnpTam mhcjih : aKO oBaj 
He ysHMa ^hm n.iiaTHTH, cKMHyhy My xavT>HHy. V Boj- 
Bo;iCTBy. 

238. Bh ce Ha cpeSpnoj napK oSpnyo. Ka,i c*^ aa Kora 

xoKe jia icante ;ia je .laK h oKperaii. 

239. BHcep He Ba,^a npe^ CBHH^e 5ai;aTH. 

240. BHOTpa BO/;a Kao paKHja. 

241. Bht' mk SpaTa h ^KejteTH. 

Ha FJiaMH^e My ne C3ei)eTH. Cecxpa bo.ih 5paTa 
H H^e.-beTH, Hero jxa je oh xpann — jio BHJena. Y Bouh. 
r.ie^iaj : Hh mh ;iaj, BoHxe. 6] aia HiejbOTH, hh My na 
r;iaMH.e cjet^erH. 17 

242. BHhe raiie, Sljih ne snaM ksla ^^' 

243. BuKe je^HOM h y naojiy Bamap. Y Bojao^icTBy. 

244. Bnhe KHme! (nrpajy oe Marapi^n). Mjecro Kume 

jejiun peKy: Aujeao epujeMe. rjiejidi]: Mrpajy ce Ma- 
rapuH, 6n\xe KHuie. 

245. BuJie MHiiija pyna sa AyKQ-T (Ka^ jio\)e HeBOJba). 

245. Bufeie nno H3 Jl^iese pywe. Y maJiH peny 3a nH- 
jaHa MOBJeKa. 

247. BHhe osaniTa, Kao h na BomchJi (na Tpneao). 

248. BHfee Opeiie ^^Ospx speiie. KaHce ce y majiH Ka;i 

ce HCMy Ha^a. 

249. Bulie inaKanepe, t. j. nonynahe ce (je;iaH ;5pyrora 

luaKaMa 3a nep^HH). 

250. Bjerynai; oe /;p3kk je^HornyTa a nohepa oto. 

251. BjGMcaHOBa MajKa njesa, a CTOjanoBa njiane. 

252. BjeMcao oa saniKe, naw nao ue^eAY y niaKe. 

253. BjeMCH Kao ^aBO o;^ KpoTa. 

254. BjesKK Kao o^ Kyre. 

255. BjesKH OA ^YA'^ Kao ^HB,^e nane. 

256. BjeOK'Te HOre, no.. ax Bao! Kaii ce npHnoBHJe^ia 

KaKO je KO o;ia luxa 6je»cao, hjih My ce npopn^e ;ia 
Ke 6je«caTH. Y npsoMe ;^o^ai)ajy jxojid^ ce npe;i oehjcm: 
6vjio je, a y /ipyroMc: 6ufie. 

257. BjeSK* y Oe.ZLO, BQ%Q\ KajKC cjiHJenau Bot)y, Ka;i My 

HanHTaH>e KaKO je BpnjeMe, oaroBopn ;ia je naBe;tpHHa, 
T. j. o6jiaMHO na ce t)emTO npoBe;jpaBa; a vmji Boi) o;j- 
roBopH JXB. je o6jia^HO, oH^a cjmjenau Kance : Pa3Be- 
flpHhe ce. 

258. BjeH 3Ha KaKO 6ojih a OKpaK KaKO oe mojik. 

y UpHOJ FopH. 

259. BjeHH 3Ha HjiaKaTH. 

OPnCRE HAPO4HB nOCAOBHI^E 2 18 260. Bjenie mh ra a^bslth 

/JOKJie MOrax SRBaTaTH. Kaaao BO aceHH Kaa je or 
r.ia,iH nao, a ona My OH;ia cxajia ;iaBaTH KyKo.i. jia. je;je. 

261. Bviara .ziosa, a npooTa raseTa! Kaoi ko Kyna 

qauiy BHHa n cJiaxKO je nonnje. 

26'2. BjiaroBHjeoT npHnosuJeoT (iuto ce shmc thmc . 

Ba.T>a ;ia je OBa iioc.ioBHua ocra.ia oji one npHnoBHJexKe, 
K.aKo je HeKaKBa oaoa Hert)e oko 6jiaroBnjecTii HuiKe- 
pa.ia japnhe y iLiaHHuy, iia 4yuyo cjeBep h y^apHO 
CHHJer, a ona peK.ia: wllpn, Mapuy! iie oojhm tc ce, 
MOJH japHHhii iieTopoQPiiihH." Ha TO ce pacp;in MapT, 
na iiaBajiii ca cmijeroM h e MpasoM, re ce CMp.ine h 
oKaMeHii II oaoa h ikesiiini japahH. 

265. Bjiaro^aT BoMcja na^^a na "aeu^y ■ Ka^ n.ie Kiima . 

264. Bjiaro ^oGpoM HKHy k csHjeTJiOM oSpasy! v 

PHCHy. 

265. Bjiaro Mene! eso Mora KyMa, caM^behe mk 

663 yJMa. Kaaao HOKauaB y ceoii, koJh je uiuao y 
BOiieHuuy JX3L MejLe, na iiauiao KVMa Bo;ieHiiMapa : a.in 
BO.uemiMap oiiaaiiBiuii ii.era ca h<iitom iiomikmh y ceoii: 

266. Bjiaro Mene! gbo Mora Kywia, fi,8ihe mh /;Ba 

yjMa. 

267. Bjiaro MjecTy OTiweH H^e, a TeniKo OHOKe 

y KOJe H^e! Pe»ie ce 3a neBa;haia uoena. 

268. Bjiaro OHOM Kora opeha xpaHH, a TeniKO ohcm 

Kora OHara xpann! 

269. Bjiaro OHOMB ko A^^Ba. a KyKy ko Hsrjie^^al 

y PiicHy. 

270. BjiarO OHOMB ko IHTO ana! HenaKBa cHaxa no- 

.iiije cBeicpa, kojh je heo ;ia ce nsMnje, BpyJiiiM UHJet)eM 
no r.iaBH; Ka;i ra UHJeJ) oacenie, oh cko'ih na opHce 
uo.Le iviaBy aaoo^e y CHHjer. Cnaxa Bii;ieKH to noMiic.iu 
;ia OH neuiTO Bpa^a, na pe^e: Bjiaro onoMe ko iuto 
ana I a ja cupoTa ne anaM nnuiTa. 19 271- BviarOCtZIOBK I CponH roBopn CBar;ja kslm ce ca cbc- 
iDTeHHKOM cacTaHe. 

272. BtZiaro Te6e, ksla oh jlya^- 

273. Bjiaro TOMe kojh naMeTH neMa! Kaji ce Kone 

opHHe, ^e 6h ce Ba.i>ajio 6pHHyTH, hjih ce He nJianiB, 
1)6 6u ce Bajbajio njiamHTn. 

274. Bjiaro TOMe KOMe Bor noMara! Y Upnoj ropn. 

275. B.ziaro TOMy KOMy kohd ys BO^y ^^©1 (a Ka^ 

iioi)e HH3 BO^^y, a^e OBe sa ibhm). - 

276. BJiaaszeKe ^y^^® HOBK Uo6ap, nomxeH). 

277. BjiaMcene oy MHore pynnne, a^r' oy npoKJieTe 

MHOre r . . . . e. Mhofh mhofo ypa^ie, ajiH MHoro h 
noje;iy. 

278. BjieSeTyma KaO 3Ka6a. Kaate ce roBop.i>HBOJ hcchm. 

279. Bt^eJH KaO jyne. rjie;iaj: 3ar.ie;iao ce icao Te;ie y 

luapena Bpaxa. 

280. BjiHMca je KOinyc;i>a Hero xaAnna. 

281. BJlUMCe OaM rpo5y Hero ^OMy. Peqe y paaroBopy 

crap HOCK. 

282. Bora mh! 

283. Bora He npeBapn. 

284. BoraTH na Masry oje;^e, a OHpoMaoH K/^y 

Ha HOre. y Upnoj FopH. rjie;iaj: 

285. BoraTa saKHHyTH a MJia;^o no,a>y6iiTii. (niije) 

HH rpeXOTa HH OpawOTa (no HaJBume ce y uiajiH 
roBopH). 

286. BoraTH Hoxy Hooe (a ja Sjislto rasHM, hjih th 

raSHlll). Ka;i Ko aa 6ecnocJiHuy pe^e: Bora th! 

287. BoraT je^^e kqla xofee, a cupoMax Ka^ MOMce. 

288. BcraTGTBO noKpusa xopjaTCTBO. 

2* 20 289. Bor SoryJG (t. j. Hor cbc mmu 11 ypet)yje, a Jby^ii 

cy HHiuxa). 

290. Bor BKOOKO. a nap /la^eKO. 

291. Bor roBopK: IIomosh oe caM, noMOh' hy th 

H Ja. 

292. Bor rpKjexl Hjih: 

293. Bor rpKjexoBe. a i;ap /^yroBe ! 0;iroBopii ce Ka;i 

Ko peie KOMe aa mxo: onpocrn ! Y Bouh h y Upeoj TopH. 

294. Bor ^aj rOCnO^KHyl 0;iroBope »;eHe — y nainxpo- 

BHhHMa H y UpHHUH — , KSiJl HM H3BpCTaH lOeK Ha- 

30Be Bora. 

295. Bor /^aje /^a ce rpjeniHHK Kaje. 

296. Bor A^ My aTHIH nOKOj a^^ rjie^aj: 

297. Bor A^ My AY^^Y npOOTK ! Ka;i ce Kan^e 3a Kora 

jldi je yMpo, HJIH ce onaKO cnoMene KanaB hokojehk. 

298. Bor A^ Haonopn h SepH^eT y^HHiil Pe^e ce 

o6HqHo nocjiHJe jejia. 

299. Bor A^o, a i;ap neMa niTa yseTH. lisia ce y 

majiH xohe ;ia Kaace jis, y Kora nena HHuiTa. 

300. Bor /^ao, BofJh yseo. Oco6hto ce roBopn, kslji KOMe 

yMpe AHJexe. 

301. Bor saTBopK je^na BpaTa, a OTsopn CTOTKHy. 

Ako ce Kainxo h yqnHH ^a Bor qoeny mxo c jejine 
cxpane ysMe, ajin My c mhofo cxpana oho mohxC naKHa- 
;iHXH h HaKHat)yje. 

302. Bor 3Ha/^e KaKO Bajba/^e. 

303. Bor 3Ha niTa je aa 5o.^e. 

304. Bor H BoHCJa Bjepa (k no Tpn nyT) ! SaiuiexBa. 

y XepueroBHHH h no okojihhh. 

305. Bor H AY^^^ (MOja)! SamiexBa. 

306. Bor je jaK! H;ih: 21 307. Bor je jaKOOTan! IUto Bor j^al Jls. aKO 6am He 

oyjxe TaKO Kao uito neKO roBopii hjih HvCJih. 

308. Bor je HajnpHje oe6e 6pa^y ooTaBno. CBaKH 

HOCK ce6ii HaJBOJiii. 

309. Bor je Hajnpnje OTBopno my My na noGKa. 

310. Bor je naH/;yp, CeKO! Kaaajia HeKauBa naH;iypo- 

BHua, Ka;x joj je ;ipyra Htena peKJia : ,)JIacHO je Te6H, 
ceKo, TBOj je MVHi naH;iyp/^ — Kao iuto ce y tekhm 
;iorat)aJHMa roBopH : Boi je doiaT, njiii : Eoi je zocao- 
dap. y BOJBOiiCTBy. 

311. Bor je cnop, ajiH je /;ocTiioKaH (aKo ce Kauixo h 

MHHH J18L nojiaico H;ie, oner docTUzne CBaKora h CBamTo). 

312. Bor je CTapK /;aBajiai;. 

313. Bor je OTapK Hy/;oTBopar(. 

314. Bor je niajiy ooTaBKO, a Jjaso upKsy. Kojn obo 

pe'ie, OHaj mhcjih Aa ce Bor ne maJin, a t)aBo jisl ne 
H;te y upKBy ; ajiH 6h pa;^ y main OHora komc roBopH 
Kao 4a npcBapn, ;^a oh mhcjih ;ta je majia nocxajia oji 
Bora, a upKBa oji ^aBOJia. 

315. Bor Ha He6y a i;ap na seM^zbH (3anoBHje;ia). 

316. Bor He A^ je^HOM HoeKy osa /;o6pa. 

317. Bor He n.^aKa osaKe oySoTe (Kao mxo ce Ha;iHH- 

MapH Hcnjiahyjy). Obo ce HaJBnme roBopn Ka^ ko yqHHH 
KaKBO 3;io na My npoi)e. 

318. Bor He onaBa. 

319. Bor He Cy^K CBaKH OOMH A^H. Tie^aj: Bor He 

n-Tiaha CBaKe cyooxe. 

320. Bor He TpySH aa niTO ^oeKa ry6n. 

321. Bor HHKOM ^yoKan ne ocTaje. 

322. Bor noMaoKe, ajiH neMa KOMe. 

323. Bor noMaMce jiewcawy Kao h Tewcawy. 22 324. BOF Bawa! O^iroBopii ce y KoTopy OHOMe kojh no- 

jiaaeliH peqe: C BoroM ocxajxe! Y CponJH ce Mjecxo 
Tora o;iroBopii : C BoroM nomao ! Hjih : Y Ao6pH qac! 
A ;ia KO y Cp6HJH h.ih y CpHJCMy pene komc: Bor c 
BaMa! noMiicJiHJio oh ce na: Eoz c hsmr de! 

325. Bor C /^oSpKJeM! Ka^ ce komc crane luxyuaTii pene 

OBO caM, n.iH My Aparn ko peqe (y Pncny], h Bajba jisl 
Buana jir 6u ra Bor cnoMenyo c Ao6pHjeM t)ejiiiMa; jep 
ce ooHHHO roBopH ^a ce aa xo Moeny uixyua uixo ra 
HCKO cnoMHtt>e ; aa xo t)eKOJH norat)ajy ko hx cnoMHH>e, 
na aKO mxyuaite y norat)aiby iipecxane, ohjisl mhcjic 
jDia cy noro^HJiH. 

326. Bor ce 6pnHe cupoTaMa. 

327. Bor C HaMa a©'- ^^^ ^e 'leny ^y^H, Kao -ly^iy n-iii 

t)aBOJicKOM nocJiy. 

328. Bor HaMa K smi^ejin BooKHJh! rjie;iaj: Bor c 

HaMa ;ie! 

329. Bor opehy /^kjg^h, a am^Hja Hop6y. 

330. Bor opeKy /;H3e.ziK, a BjiaxniBa cypyTKy. Mje- 

cxy cypyTKy y /ly6poBnuKy ce naaxe yndypy.hy. 

331. Bor TG oanyBao Be/;pa SoMCKKa h oS^raHHa 

^ypJ)eBa /;HeBH ! y npHMopjy. Fjie^aj : JyHiHy 6o- 
acHhy H npMJaxejbCKOM Kojia^iy He Bajba ce pa;ioBaxH. 

552. Bor Te canyBao OcMana ^^KS^^apa n icpuBa 
KaHTapa. nony3.zbKBa MOCTa, no^xpyr^^Hsa 
rooTa, npTene Bpehe h 3Jie cpeKe y ummi Kaji 

ce nannja;. 

333. Bor TK, a AY^^^ th (alBpar th. a aY^^^ ^^V- 

Kaijl saK-iHibv Kora, 11 snaqH : aKo ch fjaa ;^a th Bor 
;^ymoM ynfjaB.T>a, ho kvhh ce kjihbo; ano .th ce KpnBo 
saKyHeui, t)aBO he th ;iyiiioM viipaB.-baTH. 

334. Bor TH ^06p0 A^0\ r.ie;iaj: ^oopa th cpeh.i ! 

335. Bor TK 3;;paBJ!be ;;ao! r.ie^iaj: 3;ipaB ch! 23 336. Bor YK K SpaTOKa! liaJl KO into MO.iH Kora, nJiaL 

pe^ieMo jia ce oBt)e mhc.iii oparcKa A*y6sLe; anii Ha Rpy^ 
riijcM MJecTHMa roBopH ce oeaKo y HcencKOMe poAy a 
He MOHce ce KaaaxH 3a uito, h. n. o6pHJa.ia maey na 
xajdyHKy, — CraHii, MHTpe, lopa 6n ! 

337. BoF TK je Me;;oM npeojeicao (t. j. pujeq, Ka^ 

KO uiTO npaBo pe^e) ! 

338. BOF TK nOMOFao! r.ie^aj: /to6pa th cpeha! 

339. BoF TK noniTy y^^pwcao! Y Tpoxy. 

340. BoFy BoMCKje a i;apy i^apeso (Ba-sa ;iaBaTH). 

341. BOFy Oe MOJiehK (h. n. CMHJe ce pa^HTH na nauaB 

Ma.iH CBerau). 

342. BoFy oe mojikc, qljih k SpujeFy Fpe6K. r.ie^aj: 

MaxHH H TH pyKaMa, Maxnn! 

343. BoF Hyo, a |>aBO He "^yo! lUu: 

344. BoF Hyo. a 3jra cpeha ne nyjia! ivu ce ko xBa.in 

jxa, Mv ce lUTO a.io Hnje Aorai)a.io, h. ii. Bor uyo, a 3.ia 
cpeKa He uy.ia, ja niir;ui HHJecaM ;ie;i;ao o;^ Bpyhnue. 

345. Bo^^^KBOM KopoBy HHje BoF ^ao pOFOBe. Bor 

HHJe KpHB UITO .^\jiii 3:io 'IHHe. 

346. BosKe, B05Ke, Ky;^ he name KOMce ? Pe^e ce y ma.in. 

347. BoMce, ^aj to niTO SeoTHja ukqjih] Khjx ko Hce.m 

je^HO a ;ipyrH ;ipyro. BecTiija oBt^e snann .iy;i MoeK; 
a Jiy;iH .'ny^H iionaJBHiiie MHc.ie o jnoopy. Y KoTopy. 

548. B05Ke MK,Z[OCTHBH. TH nOM03H ! (roBope r^jCKOJH 
Cpoii Ka;iro;i y3;iaxHy h 3HJeBajy;. 

349. BojKe MH He A^i SpaTa wce^^eTH, hh na F.^aM- 

H^aMa My OJe|)eTH ! r.-ie^aj : But' mh opaTa n H^e- 
jbeTH, Ha r.iaMibe mv He cjei)eTM. 

350. BoMce noM03K! nose HOSHHe 0^ HOBe Fo;;KHe. 

Ka;i ce iuto hobo npBii nvT o;x rojiiiHe okvch. 

351. BomchJ Baa^a 6hoI 0,iroBopH ce oHOMe Koju pene: 
CAyia oaiuii ! V npnMopjy. 352. BOMCHJ oaM K TBOj. Ka;i ce ko komc npenopyMvje. V 

XepueroBHHH h y Hpnoj PopH. 

353. BOHChK AOb©. 3HMa npOjjG. Kaaao UHraHHH MCieKn 

HeKaKBa ^oena jia My '4a cnjena, a noiuxo cHJeno h3- 
.laace, OHjia, peKue: 

354. BodkhK je jeoeHCKK CBeTai;. 

355. BosRHh je BomckK, a nei;HBO My je 6paT. BoacHh 

6e3 neuemiue ne Moace 6htm. V Phchv. 

356. BoOKJa KyKa K Bailia! OBaKo ce oonmw no»iHH>e, 

Kajl ce 30Be na npcHO HMe. 

357. BoMcja (th) Bjepa (h no TpnnyT)l 3aK.iei!Ba. 

y XepueroBHHH h no okojihhh. 

358. BojH ra ce Kao Bpana OKe^ei^Hje. 

359. BojH ra ce Kao neKa CTBap KHine. 

360. BojH ce ;;a ce ncno^ aera he6e ne nsByne 

[jia ra He iipeBape). 

361. BojH ce A^ ce y itewy .^y/icKO ciewe h9 aaTpe. 

Kiiji KOJH CBOJ h;hbot Bpjio H^a.iH II MyBa, nao ;ja he 
caB poA ii>y;iCKH c ibHMe nponacrii. 

362. Boj He 6Hje CBHjeTjio opywcje, 
Beh 6oj ©Hje cpi^e oa jynaKa. 

363. Boj ce sjiora Kao Bora. K. //p. 

364. Boj ce HajnpHje Bora na Mywca. Cejer i)eBojnH 

iiixjl ce y;^aj(^ 

365. BO.;^aH ^a ce JIKJeHHin. \\nj ce XBa.ni k.mkbo je.io. 

366. BojiaH ce nATa. a a/tpasoMe ce A^je. r.ie;iaj: 

Bo.iecHii ce .bv^ii inrrajy. 

367. BOt^iecHHK Ma*^o je^e. sljik mhofo Tpomn. 

368. BOJieCHH ce nnTajy. r-ie^aj: 3jpaBH ce .i>y;xM ne 

iiiiTajy. 

369. BOvieCT ra jet^^a! /K'enc-Ka iciCTBa. 370. BojiH BjiaxHifcy neTa, ;;a ne ^eni^^'ba syne. 

311. BojLa je /;o6pa HHOKoniTHHa, ho pi)aBa sa- 
Apyra. 

372. Bojba je Ao6pa uiyba^sl Hero p^aso Teneae. 

373. Bo,7ba je H 6o6oBa ojiaMa Hero npasne jacjrK. 

374. BOv'ba je K npasHa Top6a nero jih spar y 

T0p6H. 

375. BojhQi je HGTpara nero p^aea naTpara. Bojbe 

je ;ia ce Moeny KO.beHO saxpe, nero jxii aao iiopo;i H3a 
ce6e ocTaBH. Y Upnoj Fopn. 

376. Bo.2ba je je^Ha pasMHin.teHa nero cTOTHHa 

yHHHDeHHjex. V UpHoj ropn. 

377. Bo^a je Mpinasa noro/;6a nero npeTKjia 

npaB/;a. IIpaB^ta 0BJ)e ana^M pacnpa h hepaH>e no cyjiy. 

378. Bojba je pa3MKiii,;!LeHa nero OMPiuubeHa. 

579- BOt^a je OBOja noTifcaBUHa, ho jik Ty|>a map- 
TypHHa. 

380. Bo.7sa je czLOowna HHOKOuiTHHa nero neojiooKHa 

MHOMCHHa. 

381. BOt^a je ynna naMeTH nero cto jiHTapa 

CHare. y Upnoj Fopn. 

38-2. Bojba je ynna yMa nero cto daASHha. Mosra. 

y UpHOJ I'opU. 

383. BOv'ba je niTeAK^a nero n A06pa pa^ita. 

384. Bo.;be 6h 6vljio ^a oaM po^n^a KaMen. r.ie;iaj: 

385. BOvte (6h 6hjio) ;;a oaM po^Hjia KjiynKO npei)e 

(Hero Kbera). Pe'ie MaiH 3a cBoje neBa.i.a;io ;iHJeTe. 

386. Bo.^e BH^e ^Ba OKa nero je/;HO. 

387. Bo.^e ra je Ha nyTy o/ipHjeTH nero na ^OMy 

nOXapaTPI. Bnine My BpHJe;ui o;inje;io nero CBe 
ocTa.io HMaibe. y Upnoj Topii. 

388. Bojhe ^a Te ompt npKjewa fivirue 

Hero oysa CHpoMauiKa CTHrne. y Upnoj Topu. 26 389. BojBe 3.;iaT0 k noHs^epaTO 
Hero opeSpo k3 Hosa KOBaTO. 

390. Bo^Q 3Ha nana k BK,;iaH Hero nana oaK. 

y npHMopjy. 

391. BOJBG je 6htk roono^ap o^ na./ba nero ojiyra, 

y HoBn. y KoTopy. 

392. Bojbe je 6kth h HsSHjeHy nero no cse ySHjeny. 

393. BojhQ je 6KTH nHJGBai^ je^aH ;;aH nero ko- 

Koni Mjeoei^. 

594- Bojhe je (hjih bo.ihm) 6hth nKjeTao je/^an asih, 
Hero KOKom Mjeoei;. 

395. Bojbe je BomchK Kywcan nero jywEcan. Jep Met)y 

jby;iMa bhuic oo.iecTH HMa Ka;i je 3HMa aia6a Hero Ka;i 
je jaKa. fjie^iaj : Jyacey 6oHCHliy h npHJarejbCKOM ko- 
Jiany He Bawi>a ce paj^oBaxH. 

396. Bojbe je BjeposaTu nero npo6aTK (uaKBo 3jio 

H. II. 6o.iecT). 

397. BoJ!be je BjepOBaTH cbojhm qhumsl nero Ty- 

J>HM pHje^KMa. 

398. Bo.7se je BpeKy OTpecTH nero Top6y HaneTn. 

399. Bojhe je (pjie^aTH) h3 rjiaspme nero h3 TaM- 

HK^e. Bojbe je o;i cy^a VTehn h iioctutii cumcthiik 
Hero jia tc yxparo ii saxBope. Y Upnoj Fopn ii y 

IIpHMOpjy. 

400. Bo.zbe je rjie^aT je^^ny ro^nHy nero n.;raKaT 

CTOTHHy. M. UlKp. 

401. BoJhe (je) ;;aHao neT nero cjyTpa mecT. 

402. Bo.te je ASi nHTajy: HHja je obo neBjeoTa, 

Hero: HHja je obo ^eBOjKa. 

403. Bojbe je Aa oejio npona^ne nero y cejiy oSHnaj. 
'i04. Bo»/be je A^ GK nonp^v^HB Hero Mjrororo- 

B0p..^KB. 27 405. BojhB je Aa Te avy^^ $ajrH (nero a^ oe oaM 

$a«?IIIIIl). r.ie^aj : Ko ce ^auin caM ce KBapn. 

406. Bojhe je Aa Te aMKja ynewHe Hero ^a Te Map- 

HaHO cyime orpKje. y /ly^poBHHKy. OHi)e ce mhcjih 

JXSL }e cynqe Mapxa Mjeceua Bp^io He3;^paBo. 

407. Bojbe je ^anac jaje nero ojyTpa kokoiii. 

408. Bo^e je /^KjejiHTH Hero npocKTu. 

409. Bo^e je /^oSpora c^yoKHTK nero pi)aBy aa- 

noBHje^aTH. 

410. Bowte je 3a ro^KHy bojiom nero cto ro^KHa 

KpaBOM (6kTH). y UpHOJ TopH. 

4il. BOt^^e je SBMJhy npo/iaTK nero joj oSH^aj k3- 
ry6HTH. y UpHoj TopH. 

415. Bo.;be je 3HaH0 o ManoM nero He3HaH0 c $ajroM. 

413. BOvi^e je K 3ahH a 3/ipaBO /;0Ma ^oKh. 

414. Bo.zbe je H Ka^ nero HKKa;;. 

4i5. Bojbe je HMaTK naMeTHa HenpHjaTe./ba nero 
jiy^a npKjaTejba. 15. Up. 

416. Bojhe je HMaTH pi)aBy roAnuy nero p|)aBy 

oycje^y. 

417. Bo.zbe je K Ha Hajpt)aBHjeM KOKby jaxaTK nero 

njeniHi^e hKh. 

418. Bo^e je K npa3Hy BpeKy uoa na3yxoM ho- 

CHTK Hero Bpara yH^oj. 

419. BOc^e je K paH^en nero ySHjen (6kth). 

420. Bojhe je H paHDeny nero (no cse) ySHjeny 

(5mth). 

421. Bojbe je H cyxa Kpynma nojeoTH nero ce na- 

onaKO y cmok xsaTaTH. y /tyopoRHUKv. 

422. Bojbe je H inTa nero HHuiTa. 28 423. BoJhs 3e je^HO apmc' Hero cto ysMH. Ysmu sajba 

jld ce MHCiH Ka;i je ;ia.i»e h o;i oHora kojh ;iaje h 04 
oHora KOMe ce ;iaje, a dpjic^ ynpaBO Kaji My ce npyncH. 

424. Bo^e je KaKBaro|> 6a6eTKHa, Hero npasna 

425. Bojbe je KywaBHi^y y pyi^K ho ooKOjia y n,;ia- 

HHHH (HMaTH;. 

426. Bo^e je Majro cjiHjena ho npeMHoro •;iKjena. 

427. Bo.2be je MeTHyT pyKe Temice na onTaH 

Tp6yx. Hero •;!iaGHe pyae na rjia/tan Tp6yx. 

M. UlKp, 

428. Bo^e je MOje nynaHOTBo nero TBOje BjiacTe- 

OGTBO (pe^e HMyhna nyuaHKa CHpoMaiiiHoj B.ia;tHUii. 
y /lyop.). 

429. Bo.;be je naBpx jiasa nero na/iHO jiasa Uoro- 

BapaTH ce). Y Upnoj Fopii. F.iejiaj : Bo.'be ce HaBpx 
ni>nBe ;ioroBapaTH Hero ce Ha yBparnnaMa KapaxH. 

430. BOt^e je^Ha MeKHH^aMa ^o6hth nero na sjiaTy 

niTeTOBaTH. 

431. Bo.;be je na nyTy ^eoeT nyTa yMpHjeTn nero 

KO^ KyKe je^annyT. Jep 3a MHorora Ka>Ky ;ia je 
Ha nvTy VMpo, na onex jxo\)e kvKh. 

432. BOt/be jejina ce nero y ce (MeraTH;. Bo.i,e ce ot)e- 

HVTM Hero jecTH. 

433. Bo^e je He oSpehu nero pujen ne /tpMcaTii. 

434. Bojbe je He no^eTH nero ne /^oneTH. 

435. Bo^^e je HenpaBO Tpn,^eTH nero nenpaBO 

HKHHTH. 

436. Bo^^e je HHinTa ne snaTK nero KOjeKaKO. 

437. BO.Zbe je OMJepHTK, na KPOJHTH. IVie;iaj : /I,BanyT 

Mjepii, a TpetiH Kpoj. 

438. Bo.i^e je GBOj acTa.zi h ^loin nero Ty^ SoraT 

HOMC OTHpaTH. V BOJBOjiCTBy. 29 439. BOJhS je nOBKj>eTH Hero Bn'^eTH. Bojbe je nero 

uiTO ce 'iiiHH Ha 04H. y LJpHoj ropn. 

440. Bo^e je noKjiHSHyTH hofom nero jeaKKOM. 

441. Bojhe je nona BeaaTK Hero aa hdKm HaTesaTK. 

BaJba jisi cy Typun HCKaKBa noiia bo;jhjih, na hm yxeKao. 

442. BOt^e je noiLiTeHO yMpnjeTK nero cpaMOTHO 

OKKBJbeTK. 

443. Bo^e je noniTeH^e y CKpoManiTBy nero 6o- 

raTCTBO 6e3 noniTeH^a. 

444. Bojbe je npasHa Bpeiia nero Bpar y BpehK. 

445. Bo./Le je npHryTa naonapna nero aeM^a omo- 

nana. 

446. Bojbe je pehH*. ne Ky. ho: ca^ Ky. Ka^ ko uito 

He Ke jia. yMHHH o;iMax Ka;^ My ce roBopu, Hero o;irat)a 
roBopeliH: ca;i hy. 

447. Bo^e je caMOhOBaTH nero cpaMOTOBaTn. Bojbe 

je caM MyMHTH ce nero ce c ;tpyrHJeM cpaMOTHTH. 

448. Bo.zbe je ca CTapuM nanaTH nero c MJia^^nM 

njiaKaTH. Bojbe ce y;iaTH aa cxapa kojh mxo HMa 
Hero 3a M.ia;ia kojh ncMa HHinra. 

449. Bo.zbe je CBaniTO jeoTH ho CBainTO fobopkth. 

450. Bo^e je CBOje jaje Hero Ty^a kokoih. 

451. Bo,;fce je CBOje jrnjeHo nero Ty^e hbpoto. 

452. Bo^e je CBOjy upKBy noKpHTK nero Tyi>y. 

453. Bo^e je CKTe KOMapi^e Tpn^eTH nero rjia/^ne 

HanyiHTaTK. 

454. BOt/be je MKpoM nero c nnpoM. 

455. Bojhs je y /;o6pa /;bophth nero y ajia fo^^hth. 

456. Bo.^e je My^pHM njiaKaTu nero c jiy^HM 

njeBaTK. 

457. Bo.zbe je MywceM o^ ryMHa ^o ryMHa nero 

(oaMOJ) 0^ OKHa ^O CKHa. Bojbe ce yAOBHUH y;iaTH, 
MaKap c My»;eM npocH.ia, nero ;ia je chhobh xpane. 
y KoTopy. 30 

458. Bo.;be je G nsLuehy Hero oa onaroM (pa;iHTH]. 

4.59. BojhB je y Ao6pH nao 10 i)eBOjaKa Hero y sjik 
je/^Hy. — y Phchv. m. uiKp. 

460. Bojbe je yMjeTH nero KMaTK. 

461. Bojbe je y nojaTy $yKaTH ho y nOtZiany xy- 

KaTK. y UpHoj FopH H y npHMopjy. <PyKaTU 3Ha«iH 
jecTH, a ao^ava snaMU Be.iHKa Kyha, na.iaTa. 

462. Bo,7be HKTK a 3JI0 6hth 
Ho He nKTH a 3Jio 6hth. 

463. Bo^e ce k sa/^ywcKTH nero HapysKHTH. 

464. Bo^e ce h3 /^ajbera t/bySHTH nero oe h3 ©jiHsa 

MP3HTH. 

465. Bojbe ce h na SpaHH bo3kth nero njeinime 

xo/;hth. 

466. Bojbe ce h o^ no nyTa spaTHTu nero p|>a- 

BHM (nyTeM) ^o Kpaja hJih. 

467. BOt/be ce je/ian nyT sanjiawaTH ho cto nyTa 

ys^axHyTH. , 

468. BojhQ ce je^aH nyT 3ai;p*;teHHTH nero cto 

nyTa SjIHJe^eTH. Bo.be je je^ian nyT iipernyTH, xe 
Kasaxii OHO iiiTO 'loeuy Huje no bo.t>h, nero jxa ra 
OHO My^H. 

469. Bo^^e ce naepx BHHorpa^a ^oroBapaTH nero 

ce Ha^Ho H^era KapaTK. iLih: 

470. BojhQ ce HaBpx itHBe /^oroBapaTu Hero ce 

Ha yBpaTHHaMa KapaTH. li.in: 

471. BOv^be ce na yBpaTunaMa /loroBapaTH nero 

ce Hacpe^ ibHBe KapaTK. 

472. Bczbe ce o^ywcHT ^yra nero yBaTHT p^aBor 

^pyra. M. uiKp. 

473. BOc/'be ce noBpaTHTH a HMaTH nero neKaTH 

a HeMaTH. 31 474. Bo.^e oe nouiTeHO ckpkth ho opaMOTHO npn- 

KasaTH. OcooHTO ce roBopH, iiito ce xnqe qacTH h 

475. BOv^>e ce o So^hm pysKKTu ho c Fpi>HM avY- 

HCHTH. 

476. Bo^e ce c ^y^KHHKOM Haro^HTK Hero oy/^OM 

noTesaTK. 

477. Bo^e ce c jynaKOM 6hth nero c p^OM ^y- 

6hth. y UpHoj ropH. 

478. Bojbe ce c HoeKOM no6KTn nero c pi)OM ne- 

jiHBaTH. y Tpe.-Ly. 

479. Bo^e TH 3Hain cnefeiH nero ja TpneKn. Ka;? ko 

X6a.iu Kora aa je naMexaH. y Phchv. 

480. Bo^^be (th) je a^ ^^ txepa Typ^HH ca ca6,;!L0M 

Hero IIlBa6o o nepoM. y XpsaTCKoj. 

481. BoAe TH je H3ry6HTH r^TiaBy 
Hero CBOjy orp'jeniHTH ^yniy- 

482 Bojte TH je HoKac OBcenime Hero cjy^pa 
norane. 

483. Bo,;fce TH ce c -^oeKOM ySHTH no c p^OM .^by- 

6hth. 

484. Bowte y rpo5 ho 5ht' po6. 

485. Bczbe VA^o jiasa Hero naspx jiasa UoroBaparH 

ce). r.iej[iaj : Bojbe ce Ha ynpaTHHaMa ;ioroBapaTn.... 

486. BOJtH ailia Hero nauia. y KpnBOTnnjaMa. r.ie;iaj: 

Bo-'bii je H>eroB auia Hero Moj naiua. 

487. Bow5bH 6o.;!LHM OTH^^ouie. a Te6e je^Ba ;;ona- 

Aox H ja. 

488. BczbH je rocT nero npHjaTe.zb. 

489. Bc^H je AoSap rjiac nero sjiaTan nac. 

490. BOc^H je APS^M cpehe Hero cto CKa naweTH. 32 491. BojhK je K Mpmas mhp Hero ^eSeo npoi^ec. 

y BoJBO/icTBy no BapoiuHMa, a no CBOJcTBy CpncKor 
jesHKa Ba.T>a.io oh Kaaarn apoKec MJecTO upoi^ec, Kao 
niTO npocTH Cp6H h roBope. 

492. BOiZbH je H i;pH KOJian Hero npaana Top6a. 

493. BOJLK (je) i^yKa HO OBa MCyna. -lyica je 'Bypam- 

KOBHh OHO HCKaKaB F-iaBap UpHoropcKH, a H{yna mhc.ih 
ce HeKJiHHCKa y naxHJH Pnje^Koj. 

494. Bo,;fcH je HDBroB aina nero MOj nania. Bajba jisl 

je OKO neuiTa ea cy^y je;iaH y;^apao y amy, a ;ipyroMe 
noMarao nauia? 

495. Bo^^bH je CBpanaK y pynK nero coko y njia- 

HKHH. 

496. Bo.2bH je CTap nero SyKHjia. Pe^e ce oHOMe kojh 

3a KaKBO cxapo qejba^e Kaace ;ia je 6ojbe off, ;ipyrora 
MJia;ja. Crap u SyKU^a acHXHe cy Mjepe: y je;iaH crap 
H^y HCTHpH 6yKHJie. Y Upnoj Fopn h ony^ja no npHMopjy. 

497. Bojhn TK je ;;o6ap CTpoK ho p^aB OBje^OK. 

498. Bo^^bH TH He Mory 6kth, a rpi)H nenaM Ky|). H.ih: 

499. Bo.zbH TK HKjecaM Morao 6hth. a rp^n ne- 

MaM Ky^. Kaa ce KO npaB^ia mro My KanaB nocao 
HHJe 6ojbH. y UpHoj FopH. 

500. Boj!by hem nyTK nero Keui pehn. BHme sa^a 

CjiymaxH uira ;ipyrH roBope nero roBopHXH. 

501. BoHHi^K ce HHTajy (a a^paBHwa ce A^je). r-ie- 

;^aj : Bo.iecHH ce Jby;5H nnxajy. 

502. Bopa MH. r^ijeKOJH no6oa;HH Jby^n (nao jia, HMena 

BoacHJera ne noMHH>y yaajiy;^) roBope Mjecxo: Bora 
MH. r.ie;iaj : Bpoda mu h FAOia mu, 

503. BopH ce Kao a,;ia c SepiiKeTOM (Ka^ bo^ih o6jiaKe, 

na xohe .T>exHHy jia no6HJe rpa^OM;. 

504. Boc Kao nac. 33 505. BooTaHi^HjH KpaoTaBi^e npo^^asaTH. KaaHBaxH 

UITO OHOMe KOJH OHO OOJbe 3Ha. 

506. Boi;a je CTpaniHK Cy;^. Aa jih ce mhcjih mxo ce 

Moace .lacHo pa36iiTH, h.ih uito ce h3 H>e, kuji je nyea, 
MOHie qoeK oiiiith? H.ih cy oBa o6a;iBa SHaqeita Haea- 
.iHue CMiijemana? 

507. Bpa/;a napaojia, a naMeTH ne ^xoHiijejia. 

508. BpaHK ce AO^ Te Ji>yA^ ne o6jainy, a noniTO 

Te oSjaniy hhjg $a3^e SpaHHTH ce. y Upnoj 
ropH. 

509. BpaT 6paTa na^^ jaMy bo^k. ajin ra y H>y 

He THCKa. 

510. BpaT 6paTy Haj;;y6.^e ohk Ba;;ii. r.ie;iaj: Ko 

TH je u8Ba;iiio oko ? 

511. BpaTKKy MOj ^pam. H: 

512. BpaTHhy MOJ. CBOJ CH MH. y paaroBopy ^o^aje ce. 

y PncHy. 

513. BpaT je MHO. Koje Bjepe 6ho 
(Ka^a SpaTCKH hkhk h nocTyna). 

514. BpaT nyna cy yOTa. BpaT nnje Majia pHJeq. 

515. Bpaha Snjia, 6pa}=ia MHJia. Ako Me cboj h Hsdnje, 

oner je mho h oh mchh h ja H»eMy. 

516. BpaKa ^pHlBaHH (to cy, cBe cy, je;iaH Kao h ;ipyrn). 

517. Bpaiia Ka' h 6paKa, aMa CHp sa acnpe. y UpHoj 

Topn. 

518. BpaKa Ka' h 6pa^a. a to6oi;h Ka' h kpbhhi^h. 

y UpHoj FopH. r.iCAaj : Ako cmo mu opatia, Hiijecy Kece 
cecTpe. 

5t9- Bpa}=ia Kao Spaiia Ma cup sa acnpe. 

5-20. Bpaha no/nHje^ena cycje^K nasBaTH. 

521. BpauiHO je CKHTa^HHa. M. lukp. 

522. Bp6jra Kao npace no npasHKM naKBaMa. 

CPnCKE HAPOAHB nOClOBHUE 3 34 523. BpFcZba Kao jape no jiynaTKy. luu kojh opao n 

HepaaroHiijeTiio ronopii. 

524. Bp;;o c 6p/iOM He Mowce ce cacTaTH, a hchbh 

ce .2by/^K caoTaHy. 

525. BpMce je iBeroBO Marape Hero ^pyrora aT. 

526. BpJKe ce^tTlO Hero KOHd. Kixji ko npeKo wjepe xHTa, 

na KBapii CBOJ iiocao. 

527. BpoKH OA OBYA Hero 0^ ouyfi. Il;iii: 

528. BpwCH OA OKYA Hero OA OBYA- ^^m ce ko oTKy^ 

o;iMax BpaTii. 

529. BpMCH OA pena. 

530. Bpsa ocBeTa roTcsa niTeTa. v Hi»hoj ropn. 

531. Bpa Kao sen. 

532. Bp3 Kao nac. 

533. Bpa Kao TKi;a, a (|)pyr Kao uiTHi^a. y Upeoj Topu. 

534. Bpso K/ie, SLJin HSBan ny^a. 

535. BpSOpeKa nyn rpujexa. Ba.T>a jxa smmu: KOJH 6p30 

roBopH, He pa3Miim,T>aBajyhn, .lacHO ce mohxC orpiije- 
uiuth; a 6p3opeKa Ba.T>a ^a je npcMa 7pujexa. 

536. Bps ce MHoro ny^a npeMevne. na ra h TpoM 

CTKFHe. 

537. Bpura 6a6K 3a y^CBa CTapi;a. 

538. BpHra CH3e;!;H. 

o39. BpKjeMe CMpHKe npo/;aBa (y /lyop.j. 

540. BpH3HL;y na rydimyl 'Wyni] jeanK 3a 3y6e! 

541. BpOJH Ga^craje. Peqe ce ncery, naji Hoen je;ie a 

OHO r,ie;ia yib; u 3a to ra ouiimho iiepajy h oiijy, jep 
ce MHc.iH ;xii TO HHje aoopo, Kao ,ia nceTO qoeKy 3a- 
B 11,111 II K0611 ra. 

542. BpCJHC oySe na ^Jrany! Kaji ko opojn Tyi)y CTOKy: 

jej> .i>y;iii Hiijecy pa;iH ;ia 11 m ce to miihh. 35 543. Bpi^H oy My Ka* h ^ea (oK;;pMHDaHa) OMeTa. 

y UpHOJ FopH. Kaji Ko HMa Be.iHKe nynaBe 6pK0Be. 

544. Bp^HniTe My je wao neTa o^ i;peB.zbe. v Upnoj 

FopH. 

545. By6a Kao nyTO o jiOTpy. J. n. 

546. By/;ajia Ka/t feyTn MKCzie ra ^a je My/;ap. 

547. By^ajiaoTa onara 6p30 Mat^raKine. 

548. By^aczraniTHHa je paajiHHHa. 

549. By/;ajie Kyke 3H;;ajy, a uyav^ ^^ Kynyjy. 

y BOJBo;iCTBy no BapoiUHMa. MjecTO ux roBopn ce h 
lOToee. 

550. By^ajie ce mhofo CMKjy. 

'551. By^ Hx Bor a^A^* KaKO hx oaoTa^e? K^ji ce 

;^Boje ^ejba;iH je^tnaKO cacTaBii: cacrade MJecTO cacraeu 
jlSL 6h 6n-io cm MHO ca dade. 

552. By^ CHaxa y po^, Ty;; OBeKpsa y nonp;; (t. j. 

OTHllIJia). Ka;t KO ocTaBHBuiH KyKy othj^c k\ji 6ec- 
nocjien. 

553. Byjyp, Myoa, Kynyoa! — 
HeKa, 6aK0, h Meca. 

554. Bynap BO/ta CBaica rposHH^aBa, 
y^^OBHi^a CBaKa oaMOBO.zbHa. 

555. Bynap yKpsij pnjeKe KonaTH. ^hhhth oho uito 

HHJe noTpe6Ho. 

556. Bynr^a Kao 6a6a y ©ojiecTH. Kaji ko roBopn mxo 
■>557. Bypa tohh, Bpar ce MceHH. y npHMopjy. 30 

B. 

558. Baa/ta H MapHJa! Oj^roBope KpmhaHii oko Cnjbexa. 

Knji HM ce HaaoBe : <I>a.'LeH Ilcyc ! 

559. Ba HCTHHy BaCKpc! r.ie^aj: XpiicTOC BacKpc ! 

560. Ba HCTHHy PO/;h! r.ie.iaj: XpiiCTOC ce po;iH! 

561. Bajiaj CH H HOGK H MCena. Y Piicny pe^e ce Ba- 

JbaHoj HcenH. 

562. BaKyn xyn! npimoBHJe.ia ce KaKO cy nuTa-in He- 

KaKBor xoyy Kojn je ynpaB.i>ao BaKynoM : „KaMO, xoya* 
BaKyn?" a oh yxBaTiiBuin ce luaKOM nciio,^ Hoca n no- 
ByKaBiiiH je npeuo ycxa ;io.i,e nu3 6pa;iy o;iroBopHo:. 
„BaKyii xyn!^^ t. j. nojeo ra;. 

563. Bajia HaM je obg je/tHO, HGMaMO HHKaKBa 

nOCtZia HH K0/2!( KyiiG. KaBa.iH ncii oo.ieciioM KOH>y^ 
Kix:x cy OHH qeKa.iii Biiiue ihera jiok .iimiiie, a oh hm 
roBopiio 4a ii,iy icyKn, jep on ne he .iiincaxH. 

564. Ba*i:>a 6a6a npace, naBajta ra na cg. m. ulKp. 

565. BaJba A^ JG HGCTaJIO BO^G HJIH ^pBa. Kaaao 

Marai)au, Ka.i cy ra nosBa.iH na cBa^oy. 

566. Bajba ^a he je^annyT 6hth h y narejiy Ba- 

map. Ka,i CO Ha;ia jia he ce idto oopnyxH na 6o-*be. 

y BOJBOJCTBy. 

567. Ba^a sanGTH, na aanjGBaTH. Bea Tpy;ia hc moh^c 

ce HlllUXa VMIIHIITII. 

568. Ba^ajio 5h ra 6hth, na My ne ^aTH njiaKaTH. 

569. Bajbajio 5h ra no Tp5yxy 5hth (a ne kya 

ce JbYA^ 5Hjy). 

570. Ba*i:>ajro 6h wy MHTaTH BGJiHKy MOJiHTBy. Kixjx 

Kojn HiTO .lyao roBopu. nao :xii Hiije iipii ceoii. 

."i7i. Bavta nocpaTH noitaBy, aok cg yMpG. r;ie,iaj: 

Ilnje TaKOj .lacHO yMpHJerii. 572- Ba^a po6a (h. n. KpaBa). 

575. BsLJhSihe npra k no GapjaMy. 

■574. Bajbahe CBpa6.;bKB0j r . . hi^h hoktz. 

515. Bapa sapn sapKi^e, 
^a ce pai)y japime 
H Ghj 6.710 jarifcKi^e 

H t)eTHiiK H jyHHH^K. 

576. Ban Kama na SpaHKK. Jeo PeaT Kamy, na ce 

onapHo, na on^a HCTprne Hoat naa nojaca h iioaoBe 
Kamy na Mej;iaH. J. FI, 

577. Bapa ra Kao ^kjgtg uiapeHKM jajeTOM. 

578. Bapsapa sapK, 
CaB-Casa xjia^K, 
HnKOJia Kyca. iLih: 

579. BapBapima Bapn, 
A Casima xjia^K, 

HKKOJrima Kyca. Bapnua ce Ha BapHH jinH Bapn, 
Ha CaBHH jian x.ia;iH, a na Hhkojb jiau jejxe; jep cy Ta 
TpH CBeua je;iaH 3a ;ipyrHM. 

580. BapKa npe;; MapKa. Cje.ia qernpn Ka.iy*)epa ,ia 

pyqajy; Ka,i ce ;toHece iipe;t h^hx y je;^Hoj quHHJH c 
Hop6oM piioa pacjeqena na Tpoje, OH;ia wry Man ysMe 
r.iaBy roBopeKn: ^FjiaBa npe^ r.iaBy^*; >npyrH yane cpii- 
^ je^y roBopeKn: „Pe6pa cjeBepoBa u rpa^ uapja bcih- 

Karo" ; a rpehn, komo Ba.T>a ;ia je 6n.io HMe MapKO, 
ysMe Bapuy roBopeKn: »BapKa npe;i MapKa"; HexBpTii 
naK Bn^ehH jia ohh CBy pii6y yaeme, ysMe nnHHJy c 
qop6oM BpyhoM, na no H»HMa CBoj Tpojimn roBopeKn: 
»Il3.iHJa cja Ha Bac 6.iaro;iaT BoHcnjal" 

581. BacKpceHHje je pynaK 6e3 Benepe. Ba.i,a ;ia ce 

MHC.iH npeMa BoHvnKy, a ocoohto aa to uito ce y no- 
'lexKY npo.-beha npeMaK.io cBaniTa: o,i CTajie rojinue 
ce noje:io, a oa HOBe jom nnje npiicnje.io. 

582. Bao CBHjeT mchbh na Bjepy h na aManaT. y 

UpHoj Fopn. 38 583. BaTK Kyjy, Pejo! Pejo je neKaKO hmb, o-ih ja He- 

3HaM KaKo je. Kaa;e ce kuji ko Kepa Kora. Ja caM obo 
c.iymao y J)eTHibCTBy. 

584. BaTpa BaTpy hg wcGMce! H.ih: 

585. BaTpa BaTpy hg npOKH! (npuKyqiiBuiH oho J)e ce 

KO onpHxHO, Kao RR Barpa H3ByMe Barpy h 6oji), 

580. BaTpa H BO^a ^oSpG oy ojiyre, ajiH bjiji ro- 
ono^apH. 

587. BaTpa II c»;iaMa hg Mory y GjiKsy CTajaTz. 

588. BaTpa CG 3GKTHH0M HG PaOK. II.iH, Koje je y Ha- 

poay o6iiqHHJe: 

589. BaTpa OG cjraMOM hg raoii. H.m: 

590. BaTpa CG yJtGM hg TyjIK. Y Upnoj Topii. 

59*- BauiG jG nasKsajio, a nauiG jG npOMC^Kpa^o 

peqe ;ioMaKHH rocxHMa). 

59'2. BauiG npKuiGCTHjG Ham npaannK. Ka>Ky .la ro- 

Bope Ka.iyi)epH Ka,ji hm jxol^y tocth, jep ce h ohh oHj^a 
Ma,io 6o.i>e no^acxe. 

59:]. BauiK Hrpajy, a nauiH pH^ajy. 
591 BauiH nzjy, a Hamn njanG 5Hjy. 

595. BaniKG OH^a najBHinG 5jgchg ksla J© mhofo 

CTpBHHG. 

596. BG^pa HOK Kao piiSJG OKO (y C.iaBOHUJu). 

597. BG^pO Kao nJGHa. V ^yopoBHnny. 

598. BG/;pO /}i('6o, 11.111 Ma ao,hyj Kao CTaK»;iO. 

599. BGSKG JIUKO Ha y3HIi;y 'je;iBa a:iiBH Kojeicaivo). 

600. Bgwch KOPfca |)G (th) rocnoAap aanoBHjG^a. 

601. BeoKn, na hg HaTGmH. 

60-2. BGc.T:HKa rccno^a (caMO) h ncH spaTa aa co- 

5CM hg SaTBCpajy. Ka;( ko ocraBn Bpaxa oxBopena. 39 603. BejiHKa ^pseTa ^7^0 paoTy. sljih sa nao 
na/tny. 

^04. BejiHKa je roBe|>a rjraBa sa Ma^Ka. 

605. BejiKKeVocno/te MOJioanoroTOsy aanoBHjeoT, 

606. BejiKKG pH6e Majie npooK^Hpy. 

607. Bqjlukk je Kao 6ype o^ KpacTaBai^a. Majin. 

608. BQJh8i^8i npeBpTana. y /lyopoBHHKy. Jep je 0Ht)e 

BpHJeMe y Be.i>aMn HenocTOJano Kao y Cp6HJH y Mapxy. 
a y Beqy y Anpnjinjy. r-ie;iaj : HenocTojaH Kao MapT 
Mjeceu. 

609. BeAe^XBa,;ie~y Majie Giicare. Y KoTopy. Tjiej^aj: 

XBaJbene jaro;ie,"npa3He KoxapHue. 

610. BejbHTrjiace, 3jio vm Me nanaoe! Y Upnoj Topn. 

611. BepecKja ro.7ia iniija. 

612. BepeCHJagne^eBOHJa. Bepecnja je MVKa; ko ;ia Ha 

BepecHJy, Kaje ce. 

613. Becejm Kao na ^ahH. /KajiocHH. 

614. BececTiK ce Ka' h MaTH MpTsy CHHy. 

615. Bece,;iz ce, Top6o npTeiBapo! 

H^e Te6H Pai^Ka^ 3a;5yiiiHKi;a. Kaacy jia roBope 

iipocjauH. y CpHJeMy h y Ba^Koj. 

616. Bece.7ro cpu;e Kyfeejty npe^^e. 

617. Beceo roGT, a McajiocTaH ^OMahKH. r.ie;iaj: y 

Tyt)0j KytiH KHea, a y cBojoj je;K. 

618. Beha rjiasa, BKine rjiaBo6o,;be. 

619. Beh aKO ce npesapK, na peKHe HCTHHy. 3a 

Kora ce mhcmh x*i pn^o -laH^e. 

620. Behera KpsHHKa hogk neMa o^ p|)aBe Kyhe 

H GaUITHHG. HiiTii je MOJice ;ii);i:aTii, hh oCTaBHTH. 
y UpHOJ Fopii. 

621. BeKe npeKpehe. 10 622. Benepaj, cBeKpe. na xaj/te (aa neii) a^ ^^ no- 

6HIIIT6M. Krm ko noKaayje jia 6h komc pa;i mTO ;io6po 
OH;ia y^HHHTH kslji mv HHJe BpHJeMe. 

625. Bh/;hm ja Mora Bora y TpSyy! (sajba to je 

Kaaa.ia neKaKBa, Koja je 6es MyHta 6n.ia 3aTpy;iH>e.ia, 
na je hcko tcuiho c Bofom). 

624. Bh/;hm ja TBOJe /;06p0 jyTpo! Ka;^ je Kone 3.10. 

625. Bh/^h MOja OKa i)e ce nene KOica. 

626. Bh/;h OHaj kojk Be/;pii h oSt/ianji. Bor. 

627. Bh/^h Ty^y ^•;iaKy, a CBora 6pBHa He Bii/tH. 

628. Bh^^hih Jin, 6a6a, Ky^Tiy? — He bh^hm. — A 

BH/tKin jin cTapua?— HasupeM. 

629. BH/^'jia 6a6a Hrjiy na Ky^H, a Ky.zie ne BH^'jia. 

630. Bii/t'jia BO/ta CBeKpsKHy KOiny^y. IlpHnoBHjeTO 

ce KaKO je HenaKBa CHaxa y3e.ia CBeKpanHy Komyjby jia. 
onepe, na je caMO yMOMH.ia roBopehn joj : BHt)H, boj^Oi 
CBeKpBHHy Komy.'by. 

631. Bii^^'jia 3Ka6a fee ce KOitu Kyjy, na h ona 

fiHrJlSi HOry. Ja caM obv noc.iOBUuy join Kao Majio 
;iHJeTe c.iyiuao y Tpumhy ; a ca^ 8. MaHJa 1835 ro- 
;tHHe Hvo caM je y HepacTy o;i je^ne cpe;iOBHJeqHe 
;KeHG Kao njecMwuy cbo OBaKO : 

JynaK noxicnBa KOH>a xpadpena, 

Biit)e.ia ra jo Hcaoa se.iena, 

TIo,iHH;e nory, jynaKy peK.ia: 

TloTKVj H Mene^ M.ia.iH jynaqe ! 

lleica onx koilcm y ropy yxeK.ia. 
Ilcra ;KOHa Kaaa.ia mh je jom HeKo.iiiKO oRannjex njec- 
Miiua, Koje ce OH{)e na CBa;i6n njeBajy Ka;i ko xohe rr 
nnje, n aony ce aoHamHxn(,e. 3a ony mh peie jia ce y 
lua.iH njesa y3 Maniy p})n, t. j. MoeKy Kojn nnje Himixa 
a rpa;in ce ,ia je niTO Be.inKO. 

63-2. BH/;'jra Mjra^xa fee ce CMKjy feeTH^H na ryMHy, 
na ce n ona CMnjatTia. 41 

633. BKi^eji8L 09 OBKH>a y hgm HKje ©HJia. 

634. BHje ce Kao ryja y npoi^Hjeny.' Ka^ Kora uito 

6oJiH, na ce npeanja h npeMeKe. 

655. BuKHyine (rpaKHyme) Kao Ha SKjejiy Bpany. 
636. BeCiTIB TG O/^HGcZTQ! HCeHcna K.ieTBa y BojBo;^CTBy. 

^57. Bhho BHHe, a jenaM Tpne. a. Ct. 

638. BuHorpa;; He HuiTe MOJiHTBe. nero mothkg. 

639. Bhho h My/;pora no6y/;a,7rH. 

640. Bhho h CTapua aanrpa. 

64i. Bhho kohh, a paKHja BeaKe. J. n. 

642. Bhho hg bGcTih: xaj/;G, hgfo: cJg/^h. 

643. Bhho hg MjhiH hgfo dy^K [kslji je y ^OBJeKy). 

644. Bhho 0^ JI03G, M.zrHjGKO 0^ ko3G, hogk o^ ho- 

QKa (Ba.i»a). 

645. Bhho hhth a hg ohhth gg 

HhT' JG ShjIO, HHTH 6hTH M03KG. 

646. Bhhi^g khogjio cpi^G bggg,;io. 

647. Bh njQBaTG, a naMa KpBasG no.7rHjGi=iy (cyae). 

648. Bnpn Kao mhui h3 TpHna. 

649. Bnpn Kao onysK h3 .^DycKG. 

650. BhOG My HOFG y rpoGy. r.ie;taj : Je;iHOM HoroM ko- 

pa^HO y rpoo. 

651. BhCH Kao Kan.Zba JIHOTy. H. n. Ka;i KO HeMa HH 

KyKe HH KytiHiuTa, hhth ;ipyrora ^era niTO 6h ra aa 
KaKBO MJecTO Beaa.io. 

652. BhGH fl,J18JJ,K (h. n. ^hj HxHbqt . 

653. Bhcoko nojiHjGhG, aji' hhcko na^a. 

654. Bhiug 6h nonno hgfo 6h SncKyn SjiaFOC^io- 

BHO. Kame ce aa Be;iiiKor niijaHHuy. 42 

655. Buiiie Syne Hero yne. y XpBaxcKoj. 

656. BKine Bajta BjepoBaTH o^KMa Hero yniHMa. 

657. BKine Bajta Je/^an Ba.zbaH Hero cjiaGH /;a je 

3jraT-aH. 

658. BKiiie Ba*i:>a je^an av^ ^^ Hero oto nH,;ba 

(y Bouh). 

659. BHine Ba^a CTap ho 6yKK.zia. Y Bouh. 

660. BHuie BH^ie OHK nero oko. 

661. BHine Bn^e ^eTiipK OKa nero ^Ba. 

662. BKine SHa.nana h BK^an nero nana caM. V 

/lydpoBHHKy. 

663. BHuie je ^ana nero ro^HHa. 

664. Bunie je ^ana nero KoSacHna. He Ba.i»a nojecxH, 

H.iH noTpomiiTu, cee 3a je^an jislu, 

665. Bnnie je jariteiiHx KOMca na nasapy nero 

OBHHJHX. OoHqHO roBope cxapn .-by^iH i<aji hm MJIa;^H 
npnroBapajy o CMpxH. 

666. BHHie je ^y^K noMpjio o^ jejia h oa nntia 

Hero OA r^ra^H H O^ 3Ke|)n. Ka;i ko xoKe ;ia Kaace 
;ta ce He 603H jia he VMpujeTH 04 r.ia;iH Manap My ce 
KaKBa Hecpeha jioroff^n.ia, 

667. BHHie jiyA noMKCJiH nero ropa jiHCTa hoch. 

668. BHmd ce MOTpH na to, KaKO non mchbk, Hero, 

KaKO y^H. 

669. BHme yM saMiicjiK nero Mope nonece. 

670. Bnni' nona na rpe/;K (na y nona rjiSA^)- 

0;iroBopu ce y uia.iH, Ka^ ko aanura i^e h\ ja cjecTH. 

671. Bjepa K Bor! 3aK.ieTRa. 

672. Bjepa je ^a ce apmck a 5aK0H a^ ce 6paHH. 

673. Bjepa Mjepa. r.ie;iaj : Kanxap Ka^nja. 

674. Bjepy KO jiOMH iBera he Bjepa. 43 675. BjeTap Ka^ xohe a^ npecTane OH^a najBe^Ma 
Aynie. 

670. BJGTap KanOM h.epaTH. Mhc.ihth h.ih qnHHTH OHO- 
uiTO oiiTH He MOJKe ; ouTii BJeTporoiba. F.iejjaj : Jlexn 
no He6y. 

677. Bje^Ha My naTapima h GjiaMceHK TaH;5pK. 

678. BjeniT ropy jiompt, a neBjeniTa ropa (.ziomh). 

y UpHoj Topii. 

679. BjeniTHna na OBOjy Kpn Tp^K. T.iejiaj : Kyji he 

BJeuiTHua, no y cBoj po;i? 

680. BjeniT Kao Marapai; y KaHTapy. 

68 i, BjiaCK Kao OpaCH. Ara je.ian jj,o\)e na KpcHo hmo 
K04 Cp6HHa, H y epHJeMe je.ia ynHxa: Mory .iii, B.iauie, 
HannTH y 3;^paB.i>e TBoje h XBOJnjex B^iaxa? Cp6Hn: 
MoHcem, ara. Typ^HH : 3;ipaB ch mh, ;^0MaKHHe ! Y 3;^pa- 
BJbe TBOJe H TBOJe 6paKe B.iaxa: B.iacH Ka opacu, opacH 
Ka JbemHHUH, a jbeninnuM Ka 6pa6oiLUH, a 6pa6oH>uH 
Ka ocTa.ia roBHa. Ma.io nocxaja, na 0H;ia aannxa ;^o- 
MaiiHH : ara rocno;tapy ! Mory jih ja HanHTH aa a^pa- 
B.i»e TBoje n xBoje 6pahe TypaKa? Ara o;jroBopn: Ejia 
jia ! /toMaKHH : 3;ipaB cu mh, ara rocno^japy ? 3a sj^paBJbe 
TBoje H TBoje 6pahe TypaKa: Typun KaKO Byun, ByuH 
KaKO KyHKH, a KyMKH nauma;i Ka h ocxa.ia ^am^a;^. 

682. Bjia^HKG cy aKpKjepe Pkotobg. 

683. Bo 693 pOFOBa. Pe^e ce uoeKy aa Kora ce miic.ih jiol 

je Jiyji^ Kao h bo. 

684. Bo^a ra 0^HHJ6c^a! K-iexBa. H ana^ni ,ia o;ie oea 

xpara, ;ia nponane. TaKo h y III. Kibnan (y JIiiiuichh 
1823) Hapo;iHHJex CpiiCKiijex njecaMa ua cxpami 287 y 
cxHxy 30 Kyne ;hy6a KpcManoBa cBor MVHva: Tie je 
KpcMaH? Bo;^a r' o.iHHJe.ia! 

685. Bo^a H3 CHha. a TH ^eTuKa. luu ncena ne Mo;Ke 
;iacHo ;ia po;iu namy ;ia Ba.i.a Kao ;;a y3Me nyn cmK 
Bo,ie na na npocne npeKO fbe (xaKo) roBopehn. '686. Bo^a He nasK KyMOTBa hh npKjaTejiCTBa. 
687. Bo^a HHje HH y ^K3My /;o6pa. ToBope ohh kojh 

Bo;iy pa;io He iinjy. 

•688. Bo/;a pH^e, a mjihhz me^y. 

689. Bo/;a CBaniTO onepe ao norana je3KKa. 

•690. Bo^a CBauiTO onepe ^o i;pHa oGpasa. 

691. BO^^a Cse HOCH HSBan CpaMOTe. CpaMOTa ce ne 

jia onpaxH c HoeKa. 

692. Bo/;a cse nepe ooBeM rpnjexa. 

693. BO/;a TZ OTajia! K.ieTBa MapBH, a oco6hto Bo.iy n 

KOH>y. 

694. Bo/;e H 3Jio6e HHKa;^ ne he necTaTH. 

695. Bo^eHHi^a KOja Me^e SosKuhy KOJiane ona ne 

iie ycKpcy norane. 

•696. Bo/^H KOJio. MOj pyKas; 
Ako CTaKa sKKBa 6y/;e, 

BKiie K .^eTy join H CTan. npHnoBiije;ia ce ;ia 
je y KO-iy iio;iBnKUBa.ia iieKaKa 3.ioiipe.T>a. 

697. Bo/;OKpniTe shmh oko npniTe. Kaji npo^e 6oro- 

jaB.i>eH>e, npoiujia je h 3HMa. V XpsaTCKoj. HaJBiime ro- 
Bope KpniKaHH eodoKpuire hjih eodoKpmfie MJecTO (>o- 
iojae.heH>e, a.iii nope^ h>hx ca^ roBope h xpmuKaHH. 

698. Bo/;y, Kojy hem nuT', homoj MyTUT'. K. lip. 

699. Bo^y y asany TyhH. 

700. Bojhhi;k cy y Mnpno fi,o6a (onaKO), Kao $y- 

pyne y ^eTO. 

701. BOt/iejia 6h /ta ce ^ynaBKa 'Bo^eHiiua) 0TKHHy.zia. 

Be.ie iipe.be Ka;i um ce aciiua iipeKiine. Y CpiijeMV. 02. BcjiHj 5h ce ocBeTHTH Hero jih nocBeTHTn. 703. BojiHj caM 6paTa sa KpsHUKa ho TybHHa 3a 

rocno^apa 'miaTif,. V UpHoj Fopn. 45^ 

704. BojiKj caM A^ MK raaKin no rpo5y ho no Tp- 

6yxy, Bo.iHM norHHyxu 6paHehn ce, iiero 4a Me Hcnea 

MV^HUI. 

705. Boji^i oaM /ta mz MOja 3eM.^a Kps nonnje 

HQrO Ty|)a. Bo.ihm norHHyTn 6paHehH CBOjy Kyhy h 
6amTHHy Hero je ocTaBHTH. 

708. Bojinj oaM a^ hoKh Hero aerose noMOiiH, 

Bo.iHM caM pa;iHTH 40 hoKh Hero jin mh th noMOHiem. 
y UpHOJ Fopn. 

707. BojiH Kyjie Ha KOi^y nynaTH nero sao py^aK 

pynaTK. Kaaao c Koua HeKanaB Ky.iaui apaM6ama, 
Ka^ cy My TypuH CBexetiH ce roBopii.in : »OpH, Ky.ie! 
Konaj, Kyjie!" Kyjiam apaM6aiiia je 6ho y Bochh. Join 
y })eTHH>cTBy c.iyiuao caM njecMy, KaKO cy ra TypcKH 
cBaTOBH 113 Iloj^ajKenjba 3aTeK.iH HerJ)e y KyKn paH>eHa, 
na ra yxBaxH.iH h noK.io;m,iH HeuaKBOM Tonaa-namn; 
a.iii ra Tona.i-nania nnje cMno noryouxH oa iberopa 
;ipyuiTBa, o;^ KoKopa h oji Je3;inMHpa, Hero ra noc.iaa 
BocaHCKOM Beaupy, a oh ra Haoiio na KO.ian. 

708. BojiHM 6kth MOpcKOj pk6h pana. 
Her' *i:>y6HTK neMKjia ^parana. B. rip. 

109, Bo^TiKM 6paTH no ropKi^K i^sehe, 

Her' .zby6KTK ilito mh opue He he. 2S. rip, 

710. BojiKM BjepoBaTii Hero kKk Te nzTaTH. 

711. BojiKM ^a MH aasH^e nero ^a Me wcajie. 

712. Bo.7rHM ^^anao ne^eny mesy nero ojyrpa 

KOKOm. 

713. BojiHM ja nooTHTH (noHe|>ejbHHK) sa itera 

Hero OH 3a Mene ^a nccTH. KpBHHunMa ;iyxoB- 

HHiui Ha HcnoBiijecTH ocHM ocTa.'iora aaiioBHJeaajy 4a 
nocTC nonel^e.'LHHK \\ xano ^a ce najy nixo cy KpB 
VHHHii.iii ; 3a xo 0Bi)e 3HaMn : bo.ijim ja youxii H^era Hero 
OH ;ia yoHje Mene. 4G 714. BojiKM MacTaii Kana^K 

Hero FJia^aH njiaKaTK. Ba.ba aa je Kaaao neKaB 
Kpa;w>HBau, ;xsl bo.iii KanaxH c Bjeuiana, h.ih c KOJia, 
HJiH c Koua ? r.ie;iaj : Bonu Kyjie Ha Kouy qyqaTH — 

715. BojiHM pehK: ne hy, Hero sac aQ^h: Kei;! Kei;! 

Ba.'ba ;ia je neKO Kaaao, Kora cy hepa.iH jia ^yBa Kose. 

710. BojiKM ce6e Hero Te6e. 

717. BojiHM c My;5pKM njiaKaTK nero c iy/tHjeM 
njeBaTH. 

7i^^. Bo^^iHM cnaBaTK nero /^peMaTii. :b. /7p. 

719. BojiHM y ^o6pa c^rysKKTH ho y p^asa aano- 
BHje^aTH. 

■7-20. B0.71HO 6hx nzjrHhHMa BO^y ojei^aTH (nero to 

pa,7UTII;. 

7-21. BOt^H CBOje 3J10 Hero Tyfee ^oSpo. Ka^i je kg 

Bpjio 3aBii;iJbHR. y UpHOj FopH. 

72-2. BO.71OBH Opy, a KOH^H 306.;by. OBt)e ce MHc.iu ja- 
xahH kohj, h aiiaqn ;ia oh BHuie TpoiuH nero aa- 
CJiyaiyje. 

723. BO.Zb' TK HHTH, BO.Zb' Kany KynZTK. llpHHOBH- 
je;tajy lUnjanH y uia.iH, nano je XepueroBau c o6a.ie 
oaiuio Ta.'iiijep y Bo;iy, jia ;iapyje Hxa6y hito My je 
KpeKel»yhii naaa-ia iye cy My koh>h, Koje je rpa/KHo. 
Kha Ta.iiijep IIa;^He Ha ;Ka6y, ona jenne n ^a o;i ceoe 
r.iac uuT, a oh MHciehn ;;a ona niiTa xoKe mi aa one 
HOBue HHTH, o.iroBopii joj : ,)Bojb' TH niiTii, Bo.V Kany 
KynifTn.*^ 

72 '1. Bo ce BeoKB sa poroBe, a ^oeK sa jesHK. 

72."). Bpar 6k h r.;iaBy CKHHyo, ajiH Bor hz ^n^ra- 
Ke He ^a. 

72(). Bpar Bpary ohk ne Ba^K. 

727. Bpar He CnaBa. 3.io ce .lacuo ;ioro,iHTH MOH:e. 47 

728. Bpar HK oaM ce6e HKje ^o6pa jthkhko. 

729. Bpana BpaHK OHKjy hg Ba/tK. 

730. Bpana o SyBbzinTy, a ooko o Meoy {»chbh). na 

o5oje Ha TBypfees ;;aH K3JieTe. y Upnoj Topn. 

731. Bpafciaj AY^ A^ HHjecu Ty!>KaH. 

752. Bpanajia 5a6a ^a hg Sy^e Mpaaa, Ka^ y 
jyrpy. a oho oner ^o KOezrena. J. n. 

733. Bprao 09 y /teBOTHaeOT. Pcie ce ohomg kojh ce 

yKO^H y HOBujeM xa.'bHHaMa. Y Pncny. 

734. BpeMG rpa^xH hk3 KoTape Kyjre, 
BpeMG rpa^H, BpeMe pa3rpai>yje. 

735. BpGMG Oi^aMy je^6. Ka;^ je 3.io epujeMe a uecxaHe 

CHJena, OHAa cToica ii c.iaMV je^e. 

736. BpeMG CJiaMy jga©, jGnaM Sjiglto raaii. JenaM 

OBt)e 3Ha^H Koib yrojeH jchmom. 

737. BpuJGAK P06a (h. n. icpaBa). 

738. BpHJGMG BpGMGHOM Ba^a ^a npoi)G. 3HMa ca 

3HM0M a JbeXO C TOnJllIHOM H T. M- 

739. BpzjG^H napGBa rpa^a. 

740. BpiijGMG rpa^ rpa;;^, na ra bphjgmg h pa3- 

rpa^H. 

741. A. BpoTajTG CG, GTO i^apa Myrana. 

B. BpOTaO CG, HG BpCTaO. HGMa HaO BHIIIG. 

742. BpTH r OM Kao BO^GHH KOC. Ka;i Ko HeMHpHO 

cjejiBi HJiH njie, 

743. BpTH OG Kao HHKOB. 

744. BpyliG OG rB03K|)G KyjG. 

745. Bpyfe. •TlG^a. Ko uMa jaKo dpaxcxBo, xe ue cMHJe 

HHKO HaH». y KpiiBoiiiHjaMa. r.ie;iaj : CTy^en c Jiet)a. 

746. ByK A^any MHjGH)a, ajm Ky^H HHKa/;a. 48 747- ByK H jrHOHi^a He Mory oe uSiBK^eTK. 

748. ByK My nyT npeojeKao! Kaj ce ko noMene 3a 

Kora He 6h pa;iH OHt)e ;ta ;tol)e, h. np. BJe4oroH>a. Y 
KoTopy. rjie;taj : Ila nyTy My 6poK h rjioroBo TpH>e ! 

749. ByK Ha ByKa hh y ropz ne Ke. 

750. ByK He BHje ihto je Meoa r.zraAaH, 
Hero BHje a^ /^pyoKHHy OBKje. 

751. ByKy ce K*^IinKa, Ka;i ce ko c KHMe fohh h 

npennpe. 

752. ByHH Te H3Je.zrH! KjiCTBa Mapen Kao mxo h Mom- 

HHJio y 11. KH>H3H Hapoj^HHJex CpncKHJcx iijecaMa na 
cxpaHH 22 Kyne cBora KOH>a: Ja6yqHjio, najejiH tc ByuH ! 

753. Byi;' oe, 3.710, na Kyhe! Ka;i ce uito Bpaqa, h. n. 

J)eBojuH ;ta on ce y^aJia. 

754. Byne 3a C06om cZrHHIIHy. SaciyacHO je Bjemajia. 

755. Byne ce Kao npeSKjena 3MHja. Kaji ko ujie 

no.iaKO. 

756. By^e ce pen 3a IBKM. foBopn ce aa H>HM KojeiuTa 

pyjKuo. 

F. 

757. VSifl, OBOra CBHJeTa! Pe^e ce aa pyacHO Hejba;ie. 

758. racZiHja je^Hora ne ^OKa. 

759. FapSHH *i:>yTH, koJh Mope ao A^^l MyTH. y 

/ly6poBHHKy FapduH ce aoBe HCKaKaB Bjexap, hbhii 
MH ce 3ana;xHn. 

760. FaTajia 6a6a ^a HHje Mpasa, na ocBaHyo 

CHHjer AO r e. 

761. rBO0K|)e Ba*i:>a KOsaTH aok je BpyKe. h.ih: 

762. rBOMci)e ce Kyje /;ok je Bpyiie. 49 163, r^e je TaHKO, Ty oe KH^a. B. np. 

764. r^e je TBOja /t.7raKa, Ty je MOja (naina) rjiasa, 

765. Yfl^Q J6 i^BGT Ty je Me^. Mejie 6e3 uBHjeTa He Mory 

Me;^a CKyiuiTH. 

766. rH3^aB0j HesK He mohi (MOMceiii) OBp^ oko 

r.;iaBe oSMOTaTH. Ka;i je KOMe xeuiKO yroOTTH. 

767. YW3fl,eL .^lOMK, a VJie^fl, MOpn. Fjiej^aj: Majio je^e, 

aji' ce JiHJeno hocu. 

768. YjlBBQl a! (noAHrHyBiuH pyKe h paiuHpHBuiH luaKe 

npeMa maBH) a y r.7raBK na! Kao yxBaxHBUiH ce 
najiuexf h karnHnyroM 3a 3y6e, n dnann : rjiaBa BSJiHKa, 
ajiu npa3Ha. 

169. FjiaBa 6e3 je3KKa. J. n. 

770. r.zraBa je CKynjta jeanKOM Hero 5e3 je3HBa. 

BpcAHHJH je qocK kojh yMnje roBopHTH Hero onaj 
KOJH He yMHJe. 

77i, FjiaBa je OTapuja 0^ KHbHre (naMeTan HOBJeK 
aKo H He 3Ha KtbHre Monte MHoro Kojeuixa SHaxH 6ojbe 
04 OHora KoJH 3Ha KH>nry a HCMa 3;ipaBora pasyMa). 

772. FjiaBa ^VL ra SOv^iK? H^la ce Kasyje ;^a ko Hena 
yspoKa c^HHMe 6hth He3a;iOBOJbaH. 

775. r.;iaBa';My je y TopSn. J. n. 

774. rtZraBa npe^ r«zraBy. Fjie^iaj : Bapna npejn Mapica. 

775. r^raBKi^a My i^B'jeha KiiiTe, 
A r — a raha neMa. 

776. r.zra/;aK Kao pacTOsa Kopa. 

777. rjia/;aH h naTpHjap x^eSa he yKpacTH. 

778. VjiBiflfiiK Kao KypjaK. 

779. Yji^fl.ei'K Kao nooTO. 

780. r.zra^aH KypjaK yope;; oejia z^e. 

781. r.zra^aH nao KOMai)y caH^a. 

CPUrKB HAPOAHE HOcMOBHUK 4 50 78-2. Fe^ia^ H KypjaKa h3 uiyme Kuiiiepa. 

783. Fe^ia^Hjia ce nona^nja nope^ feawa. iinje to 

Ml Teoe iipiinpaij.i*eno. 

784. F^a^^HH XpTH 60.^9 c^OBe. l\M ce xol.e ;ta Ka;Ke 

;ia je ciipoMax hock uo.i>ii 3a k iKan iiucao iiero oorar. 

785. r^^je MK je r^aBa, Ty^e k xpana. /i. Cr. 

786. r^a^HO rocnooTBO r . . ,y 6paT. V AyopouHUKy. 

787. r^a^Ho OKO He cnasa. 

788. Fjia^Hy CBaTy k ^HB^aKe y cjiacT n^y. 

789. VjiaA^y ym Mynno je naoKTiiTK. 

790. Fjia^Hy HoeKy o.;iaTK3 oy h ^KBc^baKe. 

791. r^ia^OM naTe, a hkoto Kooe. 

792. r^ra/; OHHJy neMa, r.ia.i Moiue qoeua nal.epaTii iia 

cnaKo 3.10. 

793. Vjiac AO He6a, a Ka^ Ao6po noPe^ieAain, a 

OHO MyJiaK. 

19^. Fjiac AO He6a, a m . . a y nene*^y ',Ka;i ce ko 

HiiHU. ;xa je Dejuiiui, a nnje Hiiiura. Ba.ba j\a ce mhciii, 
Jlii cje;ui y iioaepaiiiiM rahaMa Ha 3eM;i>ii ko;i narpe . 

795. Tc^acKHa v.fie (.zieTH) Kao BjeTap. 

796. Tc^ao Hapo^a r^ao OKHa Bo:«^iijera. iiajuiime 

KibiiHceBHiinu roBope. 

797. Vjislc no rjiaoy, aM6ap no aMSapy. M iUkp. 

798. Ft^ieAaj KOH^y je ji' ^eSejia Bpa^a, 

A l^eBOji^K KaKBa joj je MajKa. 

799. Fc^e^aj MajKy, a ysMn mJiepi^y. llo Majmi hem 

iio3HaTii KaKBa je hepKa. 

800. r^re^aj MaTep, na xo^k no hep. .i. Ct. 

801. r^re^ajy^K na Bora, 

O^OX npOO^IT' Sa Bora. Ha;i ico 'niuelin /ijiyniMa 
;io6po caM iia;ui«' y 3.io. 51 

«02. VjlBASii ^OGKjr 5pK a A^JLK^K TpK. 

803. Vjiba^ Kao ^a je ^ea yGno a Tpeliera mkojik. 

804. Vjiqa^ Kao 3aK^aHa OBi^a. 

805. Fjiba^ Kao KoSai;. 

806. r^jiBA^ Kao Ma^e y THne. 

807. r.zieAii Kao non^ainen. 

808. Vjiba^ Kao CBHita na cjeKKpy. 

809. Ft^ie^xH Kao CMpT. 

810. rjLBA^ Kao YBJiB y mapena spaTa. 

811. VjiBA^ Kao TGTpHJee (6ncTpOi. 

8i2. Vjiba^ Kao TypHKH. 

813. Fe^ie^xK Kao ySoAQHo jyne. 

814. F^e^H Kao IIITpK y jaje. MyuiKaTnpoBnK uMa: 

Hoj MJecTo lUTpK, a.iii ja xaKO niijecaM 4yo HiiKa;i. 

815. FiBaBH Ma^HKe. Kaj ko pi)aBo cBiipa y ra;iJbe. 

«i5. FOBopH Ao6po, a 3J10 th hg HKHe. K. f/p. 

817. FOBOpK, 3a nOnOM rOBOpKO! Bo.iecxaH na iicno- 

BiijecTii? 

818. FOBOpH, 3a nonOM rOBOpK,;ia! Pe^e ce i^eBojuu, 

II MHciii ce jxa, on 3a nonoM roBopii.ia Ha BJeHMaH>y. 

819. FOBopK Kao 693 BK.;iHi;a. 

820. FOBOpH Kao Bor O nawia. TaKo .ly^o, nao ;ia mije 

npii ceoii, ;ia mv ce Mopa pehh : Hor c na.Ma. 

821. FoBopH Kao A^ HKje CHHOh BG^epao. 

822. FoBopK Kao H3 Sa^ita. 

825. FOBOpH Kao y TapTaxi> (y CpnjeMy,. 

824. FOBOpH Kao HGKa^O. Ka;i ;iiijeTe ne MOJKe o.iMax 
!na BpiijeMei ,ia iiporoBopii, on;ia /Kene aaMiijece ko- 
.la'iiih qeica.ioM. na mv ;ia.^y, xe naje^e. 4a on none.io 

4* 52 oHaKO op30 roBopuTH Kao lUTo MeKaao oacKa^e o;^ 
KaMeua h ase^H. 

825. FoBopK y Beonyiie. 

8-26. ^o;^^HHe h noTpeBa Ma^zio oe Mory oaKpHTH. 

827. FO Kao .^Ilina. Bajta jiSL Ka4 joj ce ory.iH Kopa? 

828. To Rao OA MajKG po^en. 

829. To Kao npoT. 

830. To Kao innnKa. 

831. Fojia F....a TBp;^^a (|)opTei;a. y Aa-iMauHju. r.ie;iaj : 

832. rojia je F....a TBp|)a oa By;^^HMa. Oji Kora ce 

HeMa lUTO yaeTH, oHaj ce He 6oJH hh Typana hh xaj- 
jyna. Ja caM obo Myo y TpiunKy join npnje ne^ecex 
ro;iHHa. 

833. To^K BHine OKany. 

834. YOJLO a 0«;!I0. Ka;i je ko cnpoMamaH a iiohocht; oao 

je MJecTO oxoAO, 

855. Fojiorysa 0HjeBa.3a, fojio Mac*^o cziKjeBajia, 

a Pa;!^HHy Tpon. HeKaKea ysjaxajia ro.ia Ha Bpa- 
Tii.io, na BpaMa.ia jxsl joj ce yxBaxH Ae6eo CKopyn. 

836. rotzry koct hh noeTO He he. 

837. To (Har^) Kao oa MajKe po^en. MjecTo uai ro- 

BOpiI ce H ZOAl{UT, 

838. FOHH, 6paTe, no MCJro6y. Ka;i ce KMery xohe ^a 

Ka/Ke Aa cy;iH npaso. Y KpuBomiijaMa. 

839. roHTynap Te npe^So' ^' Upnoj Topn. 

840. ropa je OAsae^ia Hero noBajia. Tope je Ka;i ce 

HoeK npuaiirne, nan ce no .ipyni nyx paaoo.iii, iiero 
iipBa oo.iecT.^ 

841. ropa ce c ropoM ne caoTaje, a HceK nceKOw: 

Bas^a. 53 842. rope joj OHH Kao y HSHrnje. Pe^e ce HiencKOMe 

Koje 6e3o6pa3HO rjie;iH. 

843. FopH j0 MceHOKH jesHK HO TypoKa oa5.;?ba. 

844. FopH je OA Typ^HHa. 

845. Fopn My r^ziaBa Kao <J>yToniKOM KHeay. Y 

BauKOJ. 
Si6, FopK cy noTypneibai^K Hero Typi^n. J. 77. 

847. FOOa TH Oe penOM naKHTHO! Kao ncoBKa H.1II 

KJiCTBa Tyt)eM nccTery y BoJBo;iCTBy. 

848. FOOHHO My Tane! Ilcyjy oonqHo BanBaHn. IlpHno- 

BHJe>ia ce jin je y IleiuTH HenaKaB BaHBaHiiH He rjie- 
;^ajyKH npe;ja ce HarasHO Ha Be.iHKO Tane 04 KaMena 
Koje je npe^ ne^njoM KytiOM CTaja.io, 11 na;iHyBiiiii 
npeKO H>era, oncoBao rocHHO xane, 11 o^ Tora jia. je 
ocTa.ia OBa ncoBKa. 

849. FoonO^apese OHII KOH^a roje. Ka;i ce rocno;iap 

He oc.iaiba ca cBHJe.M na c.iyry, nero ra n caM hccto 
Ha^rjie^ia. 

850. Focno^ap Kyi^y T^QlA^ (Kany oh napyqn, onaKa 

My ce H rpaAH). 

851. Foono^ap He nzTa Marapi^a Ka/{ i=ie ra tg- 

BapHTH, HO KSiA 3© H^OMy ^paro. 

852. FocnoA ra MPiHyo, a aH^e.;iK ra He oycpejiPi. 

liaji ce KOMe pe^e zocaoduu^ kojh to hc aaciyaiyje. 

853. Foono^OKOMO CMKjexy h Be^py He5y ne Ba.^a 

BjeposaTPi, jep oe sa nac npoMnjene! 

854. Foono/{yje a r.zia^yje. llm: 

855. FOOnO^yje a JIKncyje. r.ie;iaj : l\a.i>y niije a npo- 

.i.yHTy nje. 

856. Foot je aa Tpn ^ana. r.ie^aj : 

HaJMU.iiijer rocxa 
TpH 4a na je ^ocTa. 

857. Foot mpsk na rocTa, a ^OMaJiHH na oSa^sa. 34 S58. Foot lie 6htk naK h othKh, a^H he /;cMaKiiH 

CCTaTH. 

859. FooTy je y rocTa sas^a jyTpo. PeKao Xepue- 

roBau npiiMopuy, Ka;i je y ibera aaiicKao noc.inje 
iiciiie paiviije ii Ka*e, a onaj My uaaao ;ia ce to y 
jvTpy iiHJe. 

858. rOTOBHHy, KaO H non KoOTO (h. h. xoho, nnixe]. 

Ka,i je M.iaTiiiuyMa 17*29 ro;iiine ,iomao y Kync, 
HeKO opi Jby/iii Koje je oiio no;iiirao iia Typne, 3a- 
Mo.in ra aa My ^a Typcny KvKy, t. j. Ka,i Typne iipo- 
liepajy, hcko H>uBy, hcko Bo^enHuy ii t. ;i., ii oh 
CBauoMe cBe oupene ; aJiH neuaKaB noii Kocto, h;im, 
Kao lUTO ra Typmi 30By, KocTpo, Koju je c.iymao xa 
iicKatt>a 11 o6puuaH>a, npyauiBiiii! My cBojy pacKpu- 
."bCHy Kaiiy penne^: ),Ja caM, rociio;iiiHe, crap, hhth 
Mil Tpeoa TypcKa nyha mi Bo;ieHnua, hh H>uBa, nero 
Mil ;aaj uito OBt)e roTOBo." M.iaTiimyMa, He MoryiiH 
iia HHo, ii3Ba;iii HeKO.iiiKo ^ynara ii oanu mv y naiiy. 
noiiiTo M.iaTHiiiyMa noujerne iiaTpar, ii miKO He jxo- 
' oiije HiiuiTa 40 non, Kocto oho hito mv je .laTo y 
roTOBy, ocTane OBa noc.iOBnaa na oiioMe npajy. 

859. roTOB Kao 6a6a na Kap. 

860. FoTCB Kao 60c y TpH^e. 

861. Fpa^H Kyfey y OnaKOM MJeOTy. npnnoBnjeAa ce 

.la je HeKanaB OTau Ha caMpTii icaaao cnny, n mhcjiho 
je ,ia 611 ce cnn cTapao y cBanoMe MJecTy ;ia cTe^e 
iipiijaTe.ba; a.Tu cuh to inije paayMHO, nero je no- 
MHc.iiio npaBy KyKy h oho ce aaopiuiyo Kano Ke oh 
TO.iHKO Kyha iiorpaAiiTii, ;iOK.ie My unje HenaKaii CTapaa 
noKaaao iuto je OTau ynpaBO Mnc.iiio. 

86-2. Fpa^K pa^ftcaifc, a sei; y inyMK. 

863. Fpa^ je Ka' H BOJCKa. HeKv.i y,-iapii. a HeKy;i h 
He yjapii. 55 864. Fpa^ oe n^HjeHH, a 6aoa ce neuuhOi. Ka;i ce 

KG 3a6aH.T»a KaiuijeM oecnoaiiiuaMa Kaa oh Tpe6a.io 
iiiTO MHoro npe«ie pa.iiiTii. 

865. rpaKHyme (na iberaj Kao Ha SHje^y Bpany. 

866. FpaMaTHKa /{pBena MOTHKa. Ba.T,a ,ia aa TO lUTO 

je cyxa n onopa. Y CpiijeMV. 

867. FpaHH, cyHL^e, ^a orpHjeM pyKe. roBope ;ijeua 

Ha oo.iauiiy npeMeny. 

868. Fp^PT, Bo^KG, KMam H KOra! Ka;i ce KaKOMe Hoeny 

Kauno 3.10 ^loroaif sa Koje ce miicjui ;ia ra je aac.iy- 
/Kifo. y F>y;tBn. 

869. rpAi^.^0 je H 5pyKa 6paT h ceoTpa. 

S70. r'p/;KH30 JG^Ha! Ka;i ce noBJeK ne 0Meiij.T,a 11 He 
ocHanni. peue My ce. 

871. Fpfea jG rjiSiA OA Kyre. 
87-2. rp|)a jG FJiaA o;:; cmpth. 

873. r^'t)^ JG HGBJGpHHK HGFO KpKBOKJIGTHHK. 

81). FpG^G GTOJQ Ha MJGOTy, a .^by^H CG MKHy (y 
/la.iMauHJH!. 

875. rpnma TG HSjGtTia! 

876. FpKjGx H^G H3 yoTa a HG y ycTa. 

877. FpHJex JG y H^GMy, t. j. J)aBO, KaJKe ce Ktijx Kano 

Me.i>a,ie noojecHU. 

878. FpKjGx Ka!>KG, a y rpHjGX .,^a!>KG. y Hpnoj Fopn. 

879. FpHjGx TK Kai>KGM. a^^ii rpjGuiHKKa HG hy. 

880. FpKJtaH HyjG OJiaoT a TpSyx MaoT. 

881. FpKO Kao ^GMGp. 

882. Fp.^y HG MOWCG OG HahK A^o. aKO Ka^ (hogk) 

yivipG. VIuiB 'loei: no mo/KO ce naciiTHTn. y rpojby. 56 883. FpnyO 6k BaTpy pyKawia. Ka;i ce naayje 3a Kora 

oji M-iat)HJex ;ia je noc.iyiuaH. 

884. PpoB HGOnOJaH. Kame ce crapy HoeKy, Kojn je ro- 

TOBO yMpo. 

885. FpOHima saO nOMOpHJiarK.ieTBa cBnibaMa. 

886. Fyga Bao nOMOpujia! KiexBa Koaawa. 

887. ry6a ra paarySa^ia! 

888. Fyjy 3a pen He 6k nsByKao Taicn je luno.baK . 

889. FyjiosaH Kao 6pei>a wcena. y Bonn. 

890. Fyih (mh je) ro^HHa, ^an pana. 

891. FycKa kojiuko jie^a MOMce npowc^pujeTH oho- 

jiHKO tie H o/;6hth. 

892. FyoKa npaoe 

CsaK HeK FtZie^a 3a ce. Ceai; neua r.ie;ta CBoj iio- 
cao, a y ryt) HCKa ce ne^^Mnjeuia. 

A- 

893. ^a aKO K MeHK Ka;; ceaiie! 

89i. ^a aKO MH njiaTK Ka;:; y KOjH^neTaK. M. lukp. 

895. ^a 6hx 3Hao h na KOSH^HeJopaTK. JXa onx 

3Hao CBC Bo.ioBe iipcuaTii. 

896. ^a 6kx 3Hao x.;be6 y neneo^ Mjecro c(mu; ywa- 

KaTH. 

897. ^a Bor ^a! a^K KaKO ja snaM — . ilacpa;uin 

xoua y iieKaKoj Bp.ieTii cjenao bc.iukv ovkdv 3a ;i])PmI, 
iia ica.i Bii;in ,ia he uyKBa ;ia My iia;uie una 6j>.io, on 
uAo:3ro iipiiBOJKe CBora Marajma, ja jc naTenie \3 
op.TO : a.iu oyuBa iiaanyBiuii hii3 6j);io o;iiioce n Ma- 
rapua ;ia coooM ii cBera ra paHoiijc una ncKaKP.o 
triijtMie, ,*ia My mi IxOct c Koiiiiiy aajtMiK^ iie ociauc 57 BH^^eBiuii TO CBG lIacpa;tHH xoya. aaMexne cjeniipy Ha 
paMO, 11 nol)e KvtiH, a Ka;i y nyry cycTiii'He HCKaKBor 
HoeKa, aaiiiiTa ra Hiije Jin onyji l^e nyxcM Bnt)eo ibe- 
roBa Marapua, HoeK naK, kojh je o^HeKyii r.ie;iao mxa 
je OH ca CBOJHM Marapue.M ypa^jno, o^roBopii My jxa 
je Ma-io npHJe 0Hy;i npomao h o.^hho KyKn Tosap 
;ipBa; oujia Hacpa^iUH peqe: w/ta 6or ^a! a.iH KaKO 
ja 3HaM, He hoch oh bhuic ;ipBa^'. — 3a nyjio je jia 
ce o Hacpa;iHn-xomi, kojh je Mopao 6nTH naMeraii 
HoeK, oBane 6y;ia;iamTHHe npnooBiije^ajy ! TaKO ce 
H. n. HpnnoBHJe;ia KaKO je Hert)e naBpx 6p;ia Bnt)eo 
.iHJen CKOK, na noneo npaBHTH Bo;ieHnuy, h HHJe My 
npiije na.io na naMer ^a Bo^ennua 6e3 Bojie oiith ne 
MOJKe, ;ioK.ie ra HeKanaB HoeK HHJe aanHxao t^e Ke 
."byjiu HOJHTH Koibe Knji cxany ;io.ia3nTn jia. xMejby. 

898. ^a Bor ^a /(a po^^K k no Apsy k no KaMeny, 

SiJlH ^a ra ja ne JG^GM! Peqe ce sa OHO lUTO 
qoeK He je^c pa.^o, h. n. 3a rpax, 3a Kynypysan 
x.'beo u T. ji,, 

890, ^^a Bor ^a mh csaKa cpQha nooaxnyjia k hg 
HMajia HanpQTKa Kao osa qjisluksl no jy- 

TpOC! (iipeKiuiyimiii c.iaMuy . 3aKaeTBa. 

900. ^a Bor ^a tlk^hKk tk Xc^g5 ks pyKy otk- 

MatTIH! K.ieTBa, H 3HaqH: jxn xaico ocTapiiui ii oc.ia- 
uiiLii ;ia Tii HCHBOT 0Mp3He a ;ia ne mohccui yNipujexn. 

901. ^a Bor ASi npoMGTHyjra mh oe tZiQTyp|)Hja 

HcaSoM Kcpii.aHOM h no Kyhv. mh npooKa- 
Kajial 

90-2. ^a Bor ^a oaM /;a hg snain, a /;pyrcra ;;a 
HG nHTam! 

W- /^a Bor ^a Ty Qvljiol eas^a ^ea fiv^ejio. y^o- 

BKi;a a TpGi^iK MywcaTHI^a! Ka;Ky jxn je penao 
Cn. CaBo y By;iBn Ka;i ra je HeuaKBa jueiia liiiaje.ia 
Ka;i je xtiio iq)a;ioM ;ia naHiiHii moct ii3Mei)y Lavibo 
II je,inor ocrpoBna OH;ije . :)8 904. ^a Bor ^eTGTy hg a^ oho ui'yo My ovai; n 

MaTK MHOe-IG! •Jep oTixn ii MnTii uoiiquo Miie.io o 
cBai:(>iaK()j Hec])eiin icoja on ce t,eTOTy, Ka,i mijo kcm 
ibiix, Mor.ia .loro.uiTii. 

905. ^a Bor naonopH k SepHKeT yHKHn! iiajmiuie 

c-e roBO|)ii iioc.iiije je.ia. 
900. ^a Bor He yKpaTK! Ka,i cp runopn o Kaicny jo6\)\. 

907. ^a Bor He yoy^i^! 

908. ^a Bor y rpKjex ne ynHine! Ka^ ko Kaayjo .la 

je iiiTO 'niiiiiu iiiTO inrje iipaini rpiijex, 11. 11. ;ia co 
Miioro cMiijao. ,ia je Muoro jeo 11 r. A- 

909. ^a oyjia eoann niTa we^e y nKTy, HHKa^ 

je He 6k jejia. 

910. ^a Eao Bor skhbk ^ok sac ja (ne) ynp^^HM! 

a ja TO yMiiiniTii He hy inii^a,! : rano Mojice /KiiD.i>eTi! 
CTo ro;inna 11 biiiuc . V /l,a.iMaiuiju. Ouo ce oiia.MO ro- 
Hopii 6e:i II Kane lua.ie, iiao 11 yapfy^ru Mjecro ySuTu. 
J a caM ce ;ieciio y .liinn y C.Mn.baiiy ko.i ooop-.iati- 
Maiia fliiKO.ie LiopojcBiiIa, Ka;i My ce je;ian cxapan 
Ty;i:iio icaKo je iieno heo naMeiiOM ;\i\ ra yoiije. 11 Ma- 
iiiimmn ce y Topoy i!.3Ba,iii 11 iipy/icii mv KaMcii ro- 
Boj»etiii : ))Ebo, rociio,iHHe. oBiijeM je tico ,ia Me yapOn.* 

911. ^a BII^H ^a naVK. lia;i ce Ka:nje. KaKo ce ko Bp.io 

u:\o.i) aa iirro. 

91*2. ^a BII ^lyjeM c^pfi^Bt^be! y llamTpoButiUMa umciie 
r.'ii.o /loMatiiiH H ;ioMahiiua rocry iia iioxo/iy. 

915- yZ^a ra Ecr npcoEHjeTtiii! t. j. yMy.ipn. 

91i. ^a ra seM^a ne syne k oegn, nc.Tehec ch. 

lia.i c«' KO r.p.io iioiiocii. 

91"). ^o jT^ ccjece, ^CHBC 6v. v.yrAi Bjeiuac^a. i»a.i 

]r Hi) r.p.ln BH.MIi:!!. 59 916. ^a ra hoqk nom^te no CMpT, Morao 6k oe 

HaMCITB,^eTH. Kaj KOJH iio.iaKO lue, ii.iii ce .lyro 
oaBii, Ka;z ce K>Ma nouh-be. 

9n- A^^ rp^He i;pKBe! a SnjecHK OBeTa^a! rp^^iia 
MjeoTa sa jarituBo! ycTaBH^eTe kohdS ^a 

ce nyCTa Bora HaMO*^PIMO! inpimoBHJeAajy .la 
je peKao HeKauaB Xepueronau Ka^i je y,iapno nope;i 
nenaKBa Be.iiiKor HaMacTiipa). 

9^^' /^a 3jra KO.;iaHa! 

919. ^a 3MHja OKycH o^ Mene, OTpcBat/ia 5h ce. 

Taico caM .lvtiit. 

920. ^a 3Ha Ka^xHja llito je paKKja, oh 6h MjecTO 

JiHTana ^^psKac 5ap^aK no;:; r.;iaBOM. 

921. '^a 3HaM ^a mk HHje 6o.^e, ne 5hx hh y 

I^pKBy XO^HO. 

922. ^a HMaMO Mao.;ia, KaKO newLaMO 6pairiHa, na 

5HCM0 nooy^H.;iH y cejiy TencHjy, Te 6homo 

HaHHHHtZIH HHTy. lIpiinoBJe;ia ce ;ui je peK.ia ne- 
KaKBa UnraiiKa. — Ohjih je^no IJ,uraiiMe peniie : ))Ja 
oiix je o,iHiio y ueh ,ia ce ncne«ie/^ a ;ipyro — mii- 
qyhii pvKOM icao ;ia uito iiar.io ncnpea ce6e yaiiMa ii 
xpna y ycra — ))A ja 6iix je oBaKO jeo." Ila to Un- 
rainiii pasMaxiie iiiaKOM, re AHJexe no r.iaBii, roBo- 
peKn: ,)IIo.iaKO, Bpar tii Maxepn ! lUTa cii iiaBaniio : 
3ap xoheui Tii ca.M cbc .ja iiojeAeiii?" 

923. ^a HMa OBca, Sn^a 6h My wcena rocna. Ka/Ky 

y XepneroBHun, jop ce onl)e 3a HeBo;i>y ii obcciiiim 
opauiHOM xpane. 

924. ^a HMa OHpa h MacTia, h woja 5k MavH 

3Hav^a FHSaTH rHoaHPmy. 

925. ^aje Bory ^yi^y. a Bor je ne he Ua npKMii). 

Ka4 ce Kaayje ;ia je icu y uaunoj iieno.i.ii. 

926. ^a je B0!>K0 ^o5ap 6kc, 
Ha 6cKCHh OH /;0Ma Ckc. 60 927. ^a je BHHa. k CTpKHa 5k nnjia. 

928. ^a je rpa;; aa ^nnap, kola ^unapa Hnje, aa- 

^YAY je. 

929. ^a je ^eeeT i^HrepHi;a sa napy. ne 6h ce 

MOrao xpaHKTH. Ka;i Ko HHJe BpMJe;iaH HHinra 

930 ^a je Kyhsi ;^^o6pa, h syK 6h je zMao. Pene ce 

y ma,iu, Ka;^ ko t)e ne he ;ia ocTane, Hero ce naro- 
Bapa jia xohe KyiiH ;ia ii;ie. 

931. ^a je Mene h nOt^oma Buna, 
CaMo HeK je KpHwapHi^a Mjia/ja. 

932. ^a je Mene hejio Ao6po 6htk, ne 6h iTIaso na 

Kocosy (hh) noFHHyo. 

933. ^a je MjiHKa KO.;iKKa je iTlKKa, 

BhO 6h OKp KOJIHKO Szp. .liiKa je pjeqiiqa y Xp- 
BaTCKoj, a 3iip je iiopej \he oKpyrao opnjer. 

934. 4a je Koja wcena Bpa^. a ja ^a oaw TproBai;, 

HHr^a Ke 6hx niTeTOBao. 

935. ^a je Ha nacjy bc-lv , HKi>e Kca>a ne 5k: 5hjio. 

936. ^a je naLieT ^o Ka^nje Kao oa Ka/[Hje! U.in: 

937. ^a je nar^eT ^c cy^a Kao o^ cy^a! 

938. ^a je CBaKK ;^aH 503KHh, ne 5h 5hjio Ay6a 

BpasKKJera cbh oh ncjeMeHn oiuiii Ha 6aAH>aKe\ 

931). ^a je TKaTH KaKO sjavK (csaK 5h TKao, a 
He 5k 3jao). 

940 ^aj L:e, MajKO. na ^ajieKO, 

HeKa TK ce pC^Cr,: XBa.,1KM. Ilexa mjccto da Ka- 
aano ,ia on ee ctiix iicnvHiio. 

941. ^aj LVA r.iajio x.-beSa, ^a iioje^eM ceo CKpa: 
na CH^a: Jl^i rr.K i.Ta^^c CKpa ^a ncje^eM 

CBO X.,l=e5a. lli)iiiioBiije:ia ce khko je HenaKaB TaKO 
ncKao jeano no jejHo. ,iok ce niije najeo. a y je;iaH Gl nyr 4a je HCKao x.T>e6a n ciipa ko.iuko My Tpeoa, ne 
6h My jiSLia, 

942. ;;aj MH cpeiiy. a ocTasH Me y speliy. y qpnoj 

FopH. 

943. ^aj MH cpeiiy. naK Me OTaBu (h) y spetiy. 

944. ^aj MK Hoewa, na mh c HdKM k ohh KSBa/^n. 

C npaBHM ce HoeKOM h y HaJBeKcMy sjiy Moate .laKiiie 
acHBJbeTH Hero c pt)aBHM y 4o6py. 

945. ^aj MH niTO y MCHsa ycTa (a y MpTsa mh 

He TpeSa). Ako Kem MH ynuHHTH 4o6po, yqHHH mh 
Ka;i MH je norpeoa. 

946. ^aj Haj (h3 pyKe y pyny ; j^aj HOBue, na OH;ia hocu). 

947- A. ;;a3 napa. 

B. He napajy oa;^^, Beli na Mnjex ry^e. 

948. ^ajTe oKHTa ;^^a ra nooneMO (Kao nojiaacajHHKa, 

KOJH caMO oji 6oa;HKa jio ooHvHha jiojiasn). Ka^ ko 
jio^e y MHJy KyKy t)e o^^aBHo HHJe 6ho, a Bajba.io 6n 
MemKe ;[ia ;io.ia3H. 

949- ^ajTe niTO sa noKonaite Bora (roaope Kajiy- 
t)epH npe4 VcKpc Ka^ npoce). 

950. ^aj TK Mene Beoe^H a^b, TByp|)eB. 

Ja hy Te6e CHpa h M^zinjeKa. MjecTo cupa u 

MAUjena je^HH roBope: Tpaee u i^eujera. 

951. ^aj TH Mene n^ranii^pyra, a ^3eBH;^^py^a je 

JiaCHO HatiH. 

952. /Ja Kyoojhy nycTe ^o;^^ n^acT (napaoTao en 

My pen). 

953. /Jajia 6a6a napy ;^^a oe yxBaTu y kojio, a 

nocjiHje ABHje a^ oe nycTn. 

954. ^ajieKO Je x^eSaposa Kylia. Pe^e ce t)euH kba 

^ecTO uiuTy xjbe6a. 

955. ^a.zreK0 Kao He6o o;^ seMvi^e. 9r>6. fiSiJieKZ MJ^ c^zjena Kyha! Kaa ko Hnje paa Kora 
iiMarn Kca ceue. 

9o7. /Ja»1SKC C^aB^e Cu-^O! Haa ee npiinoBujeja 3a 
KaKBv oo.iecT n.iii jpyrv HecpeKy. F.ieaaj : OBj)e ce 
He aecn.io ! 

9:)8. /^av'eKO c^ cnzjy ^a*7i8KO o^ opi;a. 

959. ^a.TGKO oz 5a5pa3;;K0! 

p(;'^ ^a KJi KO KpBz CKyoii, CTpceao 5z oe. a Ct. 

961. ^d Mc:-K3 MeTHyc 5k ra y K^9;;pa (raKo mv 

je MHO . 

962. ^a luCcice ncnzo on ra y Kaiiizi;ii ec^e jaKo 

Mp3]I Haib . 

963. ^a r.:y j9 I<:ZwC3t! Peqe ce Kaa — iioHajBuiue jpyrn 

KG — iioMene KaKBora cBeua h. ii. 

A. CjyTpa je CBeru .lyna. 

B. ,l.a >iy je mu.ioct ! 

i?<>'i. ^a r.:y je TSp^a Iiapa! pe^e ce KOH>y naa ra no- 
xBa.ie. Kao aa ce He ypoqe u ne ocMn.i^uBii . 

965. ^a wy KC ;;*TaK5'^ c>; epKOsa ncnuie, Gk ce 

CTpCBaC. Peqe ce 3a 3.ia Moena. 

966. ^a laiy pene: uarapai; •leTK, oh cii KoHiiiao 

^a BK^Z Ky^ »T6TII TaKo My cBauiTO Bjepyje . 

967. ^anac seszp ojyvpa j:e2v.r.. 

968. ^anac jeoLiO, a cjyTpa HirleoKO. Janac cmo 

aiuBU. a cjyxpa MonceMO ouxii mptbh. r.ie;iaj : Janac 
MoeK cjyrpa n|»Ha 3eM.i»a. 

969. ^aiiao ojyTpa, ^ok :: oi.:pT sa BpaT. r.iejaj: 

JaH no aau. aoK u cMpx 3a Bpax. 

970. ^anac he tz jeoTii. jeoTz. 
JJ^Zh\ze He nyKHe; 63 971. ^anao y ^OM, a CJyTpa y rpo5. r;ie;iaj: B.m\Ke 
COM rpo6y Hero .iomv. 

07*2. ^anac h03k ciyTpa i^pna 33M.t>a. 

973. ^a He en npe^HDHx 3y5a^ o^e npsKO AQceT 

Op^a. KaHce ce Ka4 ko uito aaycTii ^a pe^e. na ce 
npeMiicm ii ohyru, ii oBt)e anauii ^a on pujeH OTiiui.ia 
npcKo ,:ieBeT op^a : a (y iua,iiii h Ka,i ko iiocpwe n:in 
na;iHe Ha ycTa. 

974. ^a Ha je^e 6zje.;iora jrywa, 5ho 6h span. Ka;i 

Ko UITO Horo^iH. Mo/Ke oHTii ;ia ce obo aa to roBopu 
UITO ce oouqno muc.iii ;;a BJeiuTiiue He je;iy onje- 
.lora .lyKa 

9l>- ^aneMasjeTpa, nayi;ii5K h96o npeMpewviK^^n. 
97(5. ^a HeMa Hoca, naoao 6k Tpasy. 

977. ^a HHJe 50JhK Ofl, TSSe! Ka^ ko upea khm Kora 

;ipH;u 3a upujaTe.ha peue 3a Kora jipyrora jia My je 
iipHjaTe.T>, H. u. /KiiBKo je Moj Be.iiiKH npHJaTe."b, jia 
HHJe oo.bu o;i Teoe ! 

978. ^a HHje KpmTeH, 6h sa^ajio o^ H^era mgoo 

jeOTH. .ly/i je Kao MapBUHne. 

919' ^a HKje PKinHDana h KpHBOiiiKjaHa, BoKa 
^K Typi^HMa xapaH nvaaka.;ia. 

980. ^a HHjeoaM naTK.zia, ne 5kx ce y cpKjeAy 

OnpaTHt^ia. yxaaTH KypjaK K03y, Koja je ou.ia .lema 
Ha Kpajy ocum ocTa.iHJex K03a, na no^^e ;ia je n3je;ie, 
a oHa My ce cTane mojihtu roBOpehu ^a je caji Mp- 
maBa, uero jxa je ocTaBu jxo jeceHu, ;iok yTuje. na 
OH^a HCKa jxo\)e n HCKa je H3je;ie. IIpncTaBiun KypjaK 
Ha TO, 3aunTa Koay KaKO he je Hahu Ka;i ;ipyni uyT 
AoJ)e, a OHa My o;iroBopn : ))MeHn je hmc IlaTii.ia, 
TaKO Ka;t ,ioi)eni, aKO Me ue Ha})eui na obomc MJecTy, 
a TH Me 30BHH HO HMeiiy, na hy tu ja n3«hu." llo 
TOM KypjaK o'in;ie, ajin Koaa Buuie Hur^a ue .lerne iia 64 Kpajy, Hero cee ycpea cpiijeje ;ipyrnjex Koaa. Ka^ 
jejHo BC'ie KvpjaK, MncieKn aa je K03a BeK ,ie6e.ia, 
aol>e n He HamaBiuH je na oHOMe Mjecry CTaee je 
3BaTn: ,)0 Ilarn.ia! O naTHna!** ona My h3 cpHJe;ie 
oaroBopH : » Ja rfiijecaM naxii-ia, ne onx ce y cpnje^y 
cnpaTH.ia.** 

981. ^a HHje OHpoTa, ne Gh cynue rpnjajio. h.ih: 
98-2. ^a HKje CHpoTHifce, ne 6h hk oynue rpHja-^o. 

983. /Ja ^HjecK ca mhcm .^eTCsao. ne 6k yqlko 

KMeTOBao. Vaa Me en ce noMorao ; n.iH : oji Meee 
en HayqHO to iuto SHam. 

984. ^a HHJe TypHHH no;; KanCH? Kaa ko xohe aa 

KHM uiTo 3.10 ;ia Kaa^e, h bhah ce ;ia je obo najnpnje 
peqeHo roBopeKu 3.10 3a TypuuMa. r.ie;iaj : H 3ii;i 
yiiin uMa. 

985. ^a HHJe ypOK! ILm: 

986. ^a HHJe ypSKS.! Kaa ko Aie.iii ja ce iiito ee ype^e. 

r.iejaj : He oya' ypona. 

987. /JaH H KCHa;;. IUto 3ac.iy;Kn to nojeje. 

988. ^a HH CH TK OKHB! 

989. ^a Hucy ojien^y hhctg ohh. b. rip. 

990. ^an no ^a-H, ;;0K il CMpT 3a spaT [ee ;io*;e, 

n.iH He yxBaTH . F.ieaaj : Vm 3a MopeM, a CMpT aa 

BpaTOM. 

991. ^an no ^an, naK fee ;;oiiH k "Eypfees ;;aH 

'a,in je mhofo Het)e.i.a — ao;ia.ia 6a6a). 

99'2. ^an no A^ny, a seMan no ceMany. .4. Ct, 

993. ^ao 5u KpBH nono;; BpaTa. a. Ct. 

994. ^ao Sz My H KCniy^y CBOJy. MjecTO ceojy ro- 

BopH ce II c .ie$a. 995. ^ac 5x CKO sa itera. 65 996. ^ao en TH H Kany C rjiase jano je ;io6ap H 

nOIUTCH). 

997. /Jao Bor, ajiH HHje HMao komg. 

99^. ^a o/t Bpara He ooTaje Tpara (ke^ ko xoKe jia 

nooHJe II meue h ajeuy 04 Kane nopo;iHue, 3a Kojy 
ce MHCJiH 4a je 3Jia). 

999. /Jao My Je Bor, ajin He a^ My Bpar. A. Ct. 

1000. ^a OKyoH ryja oa Mene, OTpoBa.3a 611 oe. 

Fjie^aj : /la SMHJa onycH oji hieue — 

1001. ^a OnpoOTH Bor H TBOJ oSpas! Kslji ko Kaayje 

UITO CpaMOTHO. 

1002. ^a na/tne na jie^ei, pasSno en hoc. Km ce Ka- 

ayje aa Kora jia je Bpjio HecpeKaH. 

1003. ^a na^Hy KyoKyHH He5a, Byjamy 5h ce 

BpaTy oSjeOHJIH. llpHnoBujeAa ce Aa je MCKaKaB 
Byjaui cje^Ho HerJ)e H3Met)y Mymta h Jaeopa, na ra 
TypuH CBe 6HJe;iHjiH Koje aa iuto h rjioojbaBajiH, a 
Ka4 My ce bcK 40ca;^H OH;^a peqe: 

„Jaox MyHH>y, Myqan th ch ! 

»0 JaBope, ja;ian th ch ! 

»/la na^ny KycKynn c He6a, 

,jByjauiy OH ce o BpaTy o6jecHJiH.^* 

1004. ^a nyoTe Kyooity no/( njiacT. Fjie^aj: Aa Ky- 

coH>y nycTe no^ njiacT. 

1005. ^a nyOTHM nnjeTJiy Kps. Peue t)eTKo y ma,iH 

KSLff, xoKe jia MOKpn. 

1006. ^a pacTem Kao BpSima, 

A A^ 06 rojHin Kao mna! (roBope ;ijeuH k^a, 

Hx Ha uBHJeTH y jyTpy h3 majie y^apajy BpdnqoM). 

1007. /JapHH y I^nraHKy, ;^a Te napyoRH. 

1008. ^apnyo My y MCHsai;. 

CPnCKB HAP04UE nOCwlOBHUE 5 66 

1009. /Japnyo My y sjenimy. 

1010. ^apoBHa pyKa OHpoManiKa MajKa. 

1011. ^apoBHOMG KOiBy 3y5H ce ne rjie/;ajy. y 

LlpHOJ FopH. Fjie^aj : rioK-ioibeHOJ ce ko6hjih y ayoe 
He rjieaa. 

1012. ^a oaM ra na ycTa po^Hjia (y^apHjia 6hx ra). 

Peqe ce aa ^^Hjexe Kaa iuto ckphbh. 

1013. /Ja oaM jyne yiapo, ne 6hx to /tanac nyo. 

1014. /^a oe;vio c neSa na/tne, Mene 6k KycKyHK 

OKO BpaTa saBpSJIH (raKO caM Hecpetian). 

1015. ^a oe 3a se^ren 6op xsaTHM, h oh 6k ce 

sejieH ooyniHo. 

ioi6. ^a ce KppaMO pas-^asa (y Hrpii]. 

1017. ^a ce HKje MaMa y3/(ajia. ne 6k ,oe hk 

YA^JLSl. Hjih: 

1018. ^a ce HKjeoaM y3;5aj[a. ne 6kx ce yasljiol. 

1019. ^a ce HKjeoK 6pHHyo, ne 6k ce TaKOopK- 

Hyo. Kao yKop ;ie6ejiy HoeKy. Y Upnoj FopH. 

1020. ^a ce OBj)e ryi^ajio, ne 6k oe OB|)e nyna.30. 

Ka3a.ia UuraHKa, Ka^ cy je npeKopnjiH iuto je najejia 
CKopyn KOJH je HCKa.ia jia HaMa^xe Hcnyuane ycHe. 

1021. fl^Qi ce npeKpoTK o6a/(BepyHKe. J. n. 

1022. ^a OK MCKB K 3/(paB ! 

1023. ^a OK ja6yKa. ^a. Te y ibe/(pa MeTHo! a^ g^ 

i^BKjeT, ;^a Te 3a KanoM hock! Foboph o6h^ho 

UHraHKa Kajx BpaMajyIiu Kaayje komb Kano ra ko 
MH.iyje. 

1024. ^a OK Kao UITO K jeCK! Kao ojiarocoB y iiiajin. 

1025. /[a OK nOIIITeH! PeMe ce ooh^iho OHONie Kojii na 

nHTaiLe o^rouopii icaico my je iiMe h. n. 67 

A. KaKo TH je hmo? 

B. Mhpko. 

A. Jlsi CH noniTeii ! 

B. H TH aa. CH HvHB H s^paB ! 

1026. /(a OH oe SpiiHyo. Te 6k oe opKHyo. Pe^e ce 

Jie6ejiy HoeKy kojh ce cjia6o aa iuto 6pHHe. 

1027. /(a OH TH HCHB H B^^pasl Ka^ ce xoKe aa Kaace 

jlSL ]e Ko yMfo. 

1028. /(a OH nBHjeT. /;a tg sa Kanow hooh! Tjie^jaJ: 

/ta CH ja6yKa, jin re y H>e;(pa Merne. 

1029. /Ja oy 6o.;fcH rooTH, 6Hjia 6h 6o.;fca h naoT. 

1030. ^a Te SHJaOMO npHBesaJIH? PeKJin Typun Ha 

KonaKy neKaKOM qocKy Kora cy bo;ih;ih, a oh hm 
o;jroBopHo: To JG Baill nOOaO. A kslji My ohh na 

TO peKy : ^a TG ooTaBHMO TaKO, yTB^H keni, 
OH HM o^roBopn: To je Moj nooao. 

1031. ^a Te BoF oa^ysa Be/(pa eoMCHlia h oSjiaHHa 

^ypi>9Ba /(Hel y Ay6poBHHKy. r;ie;jaj: Bojbh je 
6oacHK KyacaH nero jyacan. 

1032. ^a Te oanyBa Bor ofl, Hena/^He! (cmpth hjih 

apyre Kane necpehe). 

1033. ^a TH je ;^06pa opeha! Kaace ce OHOMe kojh no- 

jiaaehH peqe: C Boiom ocraj! Y LlpHoj Fopn. 

1034. ^a TH je Ha S/^paBJ^e! Ka^ ko Kaayje ^a ra uito 

60JIH, H. n. jia. TH je na s^tpaBJbe, 6ojih Me rjiana. 
OBt)e H;ie h oho uito cy Kaaajie jeTpne je;tHa /ipyroj 
y njecMH o 3HAaH>y Cna^ipa: Te6e s^paBJbe, Mcne 
60JIH rjiana — Te6e siipaBJbe, Mene 6o;ih pyna — 

1035. ^a TH Kana $ajiH, KynHO 6hx th, ajiH na- 

MeT He Mory. y BojBo;icTBy. 

1056, ^a TH KpeniH h peyniH OBaica TBOja pa- 
6oTa, KaKO BO^a SoHCHiiy, a ^hot h TpaBa 
'Byp|)eBy ^ne! 68 

1037. /Jaiie Bor raiie, ajiK ne snaM kqla he. 

1038. ^a heMO oe noKjiaT' Kao iTTyoKaHii. y Bp- 

;iHMa. ripHnoBHJe^a ce aa cy OHaMO y nojby Koje ce 
30Be EpuTeuKu ner^a cje^HJiH Ayofcanu^ kojh cy ce 
H3Met)y ee6e noKJiajiH h saTpjin h pacejiH.iH. 

1059. Pfiiiy my 6pyo. 

10 dO. /Jaiiy My niTo bhoh npeKO /(Ba. 

i04i. ^a HoeK y Kyhy /;ohooii BHjiaMa. a Hcena 
H3 Kyhe /(a HsSai^yje Hr.ziOM, newa HHmTa 
{OA Te Kyhe). 

1042. ^a niTO MH TH /;a niTO? y Baqnoj H y CpH- 

jeny. rjie;iaj : IIIto mh th je aa uito. 

1043. ^Ba aTa na je^^HiiM jacjiHMa ne Mory Shth. 

1044. ^B8L 503 Aynie TpehH 6e3 rjiase. Kaji ceaso- 

JHua npoTHB Kora aaKyny, oh je nponao. 

1045. /jBa Benepa rooTy ^ooTa. Fjie^aj: Toct je 3a 

TpH ^ana. 

1046. ^Ba A^fl^SLKSL o5a;^Ba je^^naKa. 

1047. /^Ba Kpaja H OpKJe^a. O^iroBopH ce y uiajiH KaA 

Ko sanHTa HMa jih join mhofo Heypat)eHO 04 KaKBa 
noc.ia. 

1048. ^Ba jroina ii36Kine MHjionia. 

1049. ^Ba •zbeniHHKa opaxy (oy) BOjOKa. 

1050. ^bbl .^byi^a KaMena HHKa^ ;!;o6po SpaniHO 

MJbeTK He MOry. JIbsl je;iHaKO .liyTa qoeKa He 
Mory aaje^HO 6iith. 

1051. ^^Ba najTHBaHa na je^HOM KOHony ne Mory 

HrpaTH. 

1052. ^bql nyTa Mjepii, a TpehH Kpoj. 

1053. ^^Ba nyT je ^oeK y OBOMe BKjeKy Beceo: 

npBOM Ka;^ ce oweHH, a ^pyroM Ka;;; sKeny 
yKona. 69 1054. /JsanyT MjepK, TpehoM Kpoj. 

1055. ^Ba 08 3Jia HOGKa Mory csa^xiiTH, Ma abol 

py^Ka HHKa/;. Ka/i Kora ny^e pynKOM, a oh ce 
H3roBapa jia je py^ao. 

1056. /Jsa Tpehera He ^eaajy. 

1057. ^Ba tie oe 3jra aw^^ OBa/;KTK, a ;xBa py^Ka 

He Ke. Fjie^aj: JXesl ce 3Jia qoena Mory CBa;iHTH, 
Ma ;iBa pyqna HHKa;^. 

1058. ^Ba xaj/tyKa ^^eseT KaneTana. Xaji^y^H 0Bt)e 

SHane naHj^ypH hjih qcTHHUH, Kao inxo ce o6MqHO y 
BOJBO^CTBy roBopH. 

1059. /jBKje ojiane, Tpetia KHina. 

1060. ^BKje oe piiSe na je/;Hoj BaTpn neay, na 

je^Ha AVy^oi He Bjepyje. 

1061. ^BHje OMpTH He HeKajy, a je^na ne MaitKa. 

1062. /jBzje Te BO^e, Ka' h Ka^Hjy jiehy 306aT\ 

MjecTO re ja ohx peKao ru; ajiH can raKO nyo y 
L(pHoj FopH Off, BHine Jby^jn; aa jih ce ne mhcjih: 
jjBHJe TC BOJbe roHe? 

1063. ^BHje TK BO.;fce, a HeTKpH iiyA^ (na hhhh ca^ 

KaKO TH aparo). 

1064. ^eSejio jiHjeno, a SoraTO My/;po. Jle6ejio je 

HCHBHHHe, H. n. KOH>, BO, JiHJeno : a 6oraT je qocK 
My;tap, aKO je h Jiya. 

1065. ^eSejio Meoo Kao oup. 

1066. J^eSeJiO (npace) KaO HajTHBaK. 

1067. ^eSeO Kao Tenar;. Peqe ce ;je6e.iy qocKy. Y Pncny. 

1068. ^eSJIO aJIH y3e6«;i0. Kaace ce 3a qoena kojh je na 

o^HMa BejiHKH II nyn a y ce6H cjia6. 

1069. /JeBeT Gpahe (a) je^ne rahe. 70 1070. ^eseTe nehKe MCapKJIO. r.ieaaj : Moja 6a6a n H>e- 

roBa 6a6a /iBiije pot)eHe 6a6e. 

1071. /JeBeTH y UJiyry, He anaqn HHuiTa. 

1072. ^eBBTOra (Mjeceua- QnhS joj JiaKine. Ka«e ce 

oojieiujbiiBoj xceHH 3a Kojy ce mhc.ih jia, je rpy^Ha. 

1073. ^eseT nanapa niaa na oSpasy. V UpHoj rope. 

r.iej^aj : Ko>Ka wy je ua oopaay Kao t)OH. 

1074. ^GBOJKa J0 OA^V KyhH (t. j. cBe oanece, noo- 

THMa o;i KyKe . 

1075. ^eBOM BKt^a a nesoM ritH^a. 

1076. ^e^e KOMinnja. ynzHH h Menu 3e/(aH nyT 

00! PeKao liujeMau Cpoiiny, Ka^ cy nujia 3aje;iHO 
na CpoHH CBe npenyH>ao CBOjy qauiy h roBopno: 00! 

1077. ^ejiHjfi^ 09 jiHKOM onaoajia. 

A join nHTa i^e je .zbennie bhho. 

1078. /Jepe ra Kao sojia y Kynyoy. 

1079. /JepeM HoraBimy, na KpnHM Typ, KyoypnM. 

1080. ^epe oe ya Tyi)a HOOHJia. Kaa ko 6e3 yapona 

a^ajin aa Tyt)OM CTBapn. 

1081. /JeoneT 6a6H ^^yiny ry6H. V Koxopy. 

1082. ^HFHH MarapeTy iwiainiBe. MarapeTy jia- 

inifce. 

1083. ^HrHK HOry! Kaa ko MOKpn npe;i .•by;inMa, 11 aHaqe 

;xa yqHHH ca cbhjcm Kao ncero, Ka;i ce h OHaKO bcK 
He cth;ih. 

1084. ^HPHH oe, TaKO oe ne Mynno Kao ohh hito 

Mehy BO^y y BHHO ! V KpTo.ia.Ma onaKO 3aKJiHH>y 
Bo.ia Ka;i na;iHe iio;t pa.io. 

1085. /jHjeTe no aHi)ejiy roBopn. m. iiiKp. 

1086. ^'e.ziCBHHa Kac na^ztesHHa. m. uiKp. 71 

1087. ^ena oy neBjepna ^pyoKHHa. Jep cano je;iy 

H Tpome, a HHUiTa ne noMaacy. y Pncny. 

1088. ^jei^a oy OyXH rpa/;. CnpoMaxy cy Hoeny qecxa 

t)eua xaKO na Jiocsijiy KaKoroi) ^a ra HaJBeiiH rpa^ 
— cyxH, T. j. ^iHCT, caM, 6e3 KHiue — dnje. y /ly- 

6pOBHHKy. 

1089. ^jiaKa Me /(PMCH Ua ne yqHHHM TO H to). 

1090. ^jLCLKei no /tJiawa, bto Sje^ra^a; spno no spno, 

eTO norana (loanjta no Kanjba, gto Mo- 
pana)! V Upnoj ropw. MjecTO ero djeAana y Ko- 
Topy caM nyo: huhu djeAany a t, ji. 

1091. /JjiaKy Ha neTBopo i^iijena. Ka^ ko uito ao naj- 

^om.l>ei^H>e chthhuc HCTpaatyje. 

1092. /Jo6ap Be^el rjie;iaj: Jlo6psL th cpeha! 

1093. A. ^o6ap BG^e. 

B. ysjao Ha Marapene [Ka;i Koro;j pcKHe ;io6ap 
Beqe y HCBpHjeMe, caMO uiajie paji^Hj. 

1094. /Jo6ap rjiac a^jubko H/(e, a aao joni A^jhe. 

1095. /Jo6ap rjiaoe, na 3Jio jih mg nanace! Ka;j ko 

ca cBora ;to6pora h BeJiHKora HMena jiotislm^b KaKBe 

MyKC. 

1096. /Jo6ap eonan .^acHO Kyni^a Ha|>e. 

1097. ^o6ap je BoF (ajrn oy h feasojiii jaKu)! ^oex 

ce ya^ta y Bora n y npaB;^y, a^iH h nenpnjaTejLH 
KaiiiTO yqHHe nanpoTHB. 

1098. /Jo6ap Kao ;!;o6ap ^an y ro^HHii. 

1099. ^o6ap KOH> KJiK he oxponyTK, h.zih ohopa- 

BHTH. 

1100. /Jo5ap non ;!;o ompth oe ynn. 
iioi. ^o6ap nOHHHaK a^ saM Bor /;a! 

1102. ^o6ap 06 KCih H y mTa.7iH nafee. 72 1103. ^o5ap OHp, Hero niTeTa niTO je y naojoj 

MjeniHHH. 

1104. /JoSho Kao ne^Tia na 6pyoy. 

1105. /JoSho pen. FoBopH ce pyavHo aa h>hm. 

1106. ^oSHfeie Ha OHOM CBSTy K3;^pTe onaHKe. J. n. 
1107. Ao Bora k fl,o MOje Aynie. 

1108. ^0 SoHCKiia: Kpa^eBKhy MapKo! 

Ofl, eoMCKiia: Jaox Moja MajKo! r.ieaaj: 

1109. ^0 eoHcuiLa HHje hk r.3aAii hh shms. y BoqH. 

1110. ^oSpa K06! y KpaJHHH HeroTHHCKOJ H rope ya Th- 

MOK peqe jeaae oi^ ABOJHue Jby;iH Ka;i ce na nyxy 
cpeTHy — CKo6e — MJecTo: uomo3u Boil 

1111. ^oSpa OBi;a mhofo ne 6.3ejH, a.7iK mhofo 

syne ^aje. 

1112. Ao6pa piijen ne KoniTyje HOBai;a. 3a to je 

He Tpe6a naocTaBHTH, na ano noMorHe, ^oopo; ano 
Jin He noMorne, HeMa lUTere. y noJBO^CTBy. 

1113. ^oSpa TH Cpeiia! O^iroBopn ce y UpHoj Fopn Ka^ 

Ko HaaoBe Bora, t. j. Ka;j ko pe^e: 4o6po jyvpol 
hjih: rioMoa Boil hjih: /Jo6ap eenel Y CpouJH ce 
MJecTO oBora o;iroBopH: Boi tu aoMoiao! hjih: Boi 
Tu doSpo dao ! hjih : 4a ' Boz do6po / h.ih : 4o6po tu 
Boi dao! 

1114. ^oSpe BH CHJe/te! Kaa ce aoiye jby^iHMa kojh cjejie; 

a OHH o;jroBope: 4o6pa tu cpefia! hjih 4o6po do- 
mao I y UpHoj FopH. Fjie^aj : Aoopa koo ! h : 

1115. ^oSpe XO^0! Peqe ce, Kajj ko Kora cpoTHe H,in 

CTHrne, Mjecxo: FIoMaia Boz! Mjih: 4o6po jyTpo! A 
OHaj o^roBopH : 4o6pn ru cpe^a ! Y UpHoj Fopn h y 
npHMopjy. 

1116. ^oSpora je nacTKpa (nocao) OBi;e otphKh, 

a He ^epaTH. ' 73 

1117. /JoSpoF Je BKHa k KKcejiima ^o6pa. 

1118. /Jo5po ;^oniao Ka;^ tg ^slbo /;ohko1 

1119. /JoSpo SBp^H — peKy aa nona kojh i^o6po noje. V 

rp6jby. M. UlKp. 

1120. ;!Jo6po je H y naicjiy HMaT' npujaTejLa. 

rjie;iaj : 

1121. ^^oSpo je (KaniTO) k |>aBOjry OBHjeky sana- 

JIHTH. HeKaKOM HocKy, kojh je 4an>y t)aBOJiy cbh- 
jehy aanaJiHo, 4ot)e t)aBo y CHy, h sannra ra niTa 
he aa My jia aa to, a hock o;iroBopH jia, My Kama 
1)6 HMa HOBaua y aeMJbu. Onjia. ra })aB0 nsBeAe y 
Ayro H lUHpoKO paBHo nojbe, t)e HCMa hh rpHa hh 
rpMa, na Ha je;tH0M Mjecry npyacHBUiH pyKy y seMJby, 
pene: »Ebo OBt)e HMa saKonan nye KaaaH ^lynaxa, 
Hero cjyxpa i^ot)H c KOJiHMa, Te ra HCKonaj h hoch 
KyJiH^. MoeK o6a3peBmH ce oko ce6e h BHt)eBmH aa 
je to MjecTO y paBHy h mnpoKy nojby 6e3 h KaKBa 
SHana TemKO aanaMTHTH h noro;iHTH, sanHTa })aBo.ia : 
,)KaKO Ky ja to mjccto cjyTpa noanaTH h HaKn?" a 
OH My o;iroBopH jia. ce on\)e onepe^iH. MoeK t)aBo;ia 
nocjiyma, ajiH Ka^ ce y tom npene, a to ce oh y 
nocTejbH OHepe^HO y raKe. — Osa npnnoBHJeTKa no- 
Kasyje jia Hapo;i mhcjih aa cJia6o noMaHce t)aBO-iy 
CBHJehy najiHTH. 

1122. ^o5po je (KauiTo) h naMeTHy Mceny noc^y- 

III aTH. HeKanaB XepueroBan aanHTao Ka;^Hjy BaJBa 
jiH aceny nocjiyiuaTH, a Ka;^Hja My o;iroBopn jia He 
Bajba; on^a XepueroBau nacTaBH: ^Moja HceHa jy- 
Tpoc 6jeme HanajiHJia aa th noneceM je;iaH hyn 
Mac.ia; ho caM ja Met)ep ;jo6po ynHHHo hito je hu- 
jecaM nocjiyuiao®. OH;ia Kaj^HJa peqe: »/lo6po je 
KaiHTO H naMeTHv jKeny noc.iymaTH". 

1123. /Jo6po je .ziaoHO /;oKepaTH h na pyay OKpe- 

HyTH. Obo ce najBHiue roBopn aa HceHy h aa 
ocTane M.iat)e. 74 

1124. ^o6po je CBaniTO snaTH. laa HHje CBe tbo- 

PHTH. 

1125. ^06p0 jyrpo! r.iejaj: Joopa th cpeKa! 

1126. /JoGpo MH je, H So.'beM oe na^^aM: 
y neM xoAHM y tokg h cnanaM. 

ii27. ^o6po MH je Kao smhjh na jibaV- ^- ^P- 

1128. ^o6po My je Kao paKy na yr^'beny. 

1129. ^o6po My je Kao y MaTepHHy Tp6yxy. 

1130. ^o6po My je Kao i;pBy y xpeny. 

1131. ^06p0 noIII^^Hl Pe^e ce y UlHoeHHKv MJecTo: 

c ^zojic aoiuao ' 

1132. ^o6po oe 6p30 saeopaBH. 

1133. ^o6po oe npo^'belie h3 pana nccHaje. 

1134. ^o6po oe caMO XBa^m. 

1 135. /JoSpoTa oe no OBHjeTy r^iaoH. a na jbenoTy 

Kynyo oe BapH. v Phchv. 

1136. /[06p0 TH Bor ^ao! r.iejaj: Jo6pa th cpeLa! 

1137. ;^o6po TK je Xaj^apy y x^ia^y! 
Hht' ra KOJby Myxe hh o5a,zpi. 
Hero My je noMynno o;^ r.;ia;;H. 

1138. /Jo6po TKHiH, a y rjiasy ne thhh. Pene ce sa 

qejie kblr ce caonpajy y KOiuHHuy, n sHa^H ;ia hx 
3BRHCAeKH Ba.i>a 3BaTB. a y r.iaBy oa KoiuHHue ne 
THuaTH, jysi oyjiy ;io6pe. V Pncny. 

1139. ^oroBop Kytie ne c5apa. 

1140. ^oroBopna je HajCc^i^a. 

1141. ^crCBOpna ce^iy CAr'OBapa aoroBopHa ype;i6a, 

n.iH 6ecjeaa, n.iH CTBap). Henu eeAU raKO, a neKU 
oeaKO, URK cse Humra, jep mm hh jedna dozoeopna 
3pHa 6o6a ea.ba.ia nxtje. V UpHoj Fopii. 75 1142. ^oropeo Bek •zijrq /;o HOKaTa. r.ie^aj: Kaa Aoi)e 

3y6jba jio HOKaTa. 

1143. ^0 FOonojKHe o npaxoM, a oa rocnojHHe o 

KaJIOM. 

1144. ^0 rpo6a: jao HdOJ! 

A OA Fpo6a: KO je MOJ? Kaacy jiSL tslko accHa 
MyHva HcajiH. fboj je MJecTo jmcmu: npBo aa to, ji& 
ce jao He 6h npHMHJeHHJio OHOMe kojh obo roBopH, 
a apyro, 4a 6h ce cjiohchjio ca moj. 

1145. ^0 rpo6a: jiejiel a o;^ rpo6a: ko fee k Mene? 

r.ie;iaj : j^o rpo6a : jao H>oj ! — 
1146. ^cryCTKJIO My. t. j. ^ouuio My jko rycTa. 

1147. ^o/t^o je BeK spar onaHKe. Ka^ ce xohe aa 

Kame jia cy ^Hja neBajbajia ;gejia seK Ha Kpaj Hdnmjia. 
Fjie^aj : Jlocra. je t)aBO onanaKa no^po. 

1148. /JO|>e roOT na pasopil nOOT. Oco6hto roBope Ka- 

jiyt)epH no ManacTHpHMa y BOJBo;jCTBy. 

1149. fl,Oi)e Kao y inyMy. Peqe ;jOMaKHH KSiji My KO oji 

Kyhe noi)e, a HHJe ra HnqHM noqacTHO. 

1150. ^O^e HOK Ka' H CKHOii. Peue ce y Upnoj Topn 

npH npBOMe MpaKy. 

1151. /Joi)Onie /^HBJfcH, na Hinfeepanie nuTOMe. Ka^ 

rocTH y MeMy CMCTajy aoMaJiHMa. MjecTO um^epaiae 
roBopH ce H pam^epame. 

1152. /Jo3Bao ra na nacT, a noca^HO ra 3a nefe. 

1153. ^0 jaKO Je npeKO /;eBeT 6p/;a. OTHuiao je w 

jieKo. npHnoBnje;ia ce Kano je neKaKaB qocK Aomao 
y aeM.-by t)e ce ne Jia»ce, na 6jeHceJiH or neKora sa- 
M0.1H :hyjxe kojh cy Kynn.iH CHJeno, Te ra caKpnjy 
no;i njiacT, h peqe hm Ka^ Roi^e onaj oji Kora oh 
6jea;H, H Ka;i sanHTa 3aH>, jxa My KaHcy jja je npomao 
iiaBHo, H ;ia je BeK npeno ;ieBeT 6p;ia. Ka^ noKepa 76 TV crnrne o 3anHTa aa ojervHua, .i»yiiH ohh oajro^ 
Bope: »KaKo oh peie. ao jaKO je npeKO jeBer 6pja: 
a RaKo MH 3HaM0, ero ra tv noj iLiacTOM* npy»;iiBuiH 
pvKv Ha nnacT. 

1154. ^c jaKO je py^ao h ko je roBe^a zsrySHO. 

Kaj ce ojoiiHn c pynKOM. 

1155. /JcK Gh ;v^aH o ,^aH y;;apHO t. j. opao, aa 

TpenyKe OKa . 

1156. /JOK Bor BHy!;K y qoena je^HO joopo, He ^a 

^pyro. FoBope y uia.in ohh kojh cy paiiH ;ia no- 
rpome oho mro HMajy ; a roBopH ce n Kaa hock uito 
H3r>on na iiy ce oho c jpyre crpane naRHajH. 

1157. ^CK Az^QTB He san^Ta^e. waTK ra ce ne 

3je^.a. 

1158. ^CK ^eBOjKa, AW ^eBOjKa; 

Ka;; neBjeoTa. oain h5i o wjeoTa. r.iejaj : Jeson 

BH.ia a HeBOM rH>H.ia. 

1159. ^CK oMHja SHKjy He iipo»:;;epe. ne KosKe 

asc^axa nocTaTK. 

1160. ^OK HMam, AOH;;e k HysaJ. 

1161. ^CK ja r-rTeAaK moj pen, a tz TBcra OHHa 

rpc5, neaia npasor npH3aTa.i>0TBa Me|>y 

Haua. 3a KyKoM neKaKBora qoena, kojh je oMao 
jejHora cHna, anjexe oj neKo.iuKo rojuna, oH-ia noa 
KanenoM y pynH 3MHJa, Koja je lecTO H3.ia3Hja, re 
ce npej pynoM cbojom cxTiia-ia. Jeaau n>T chh OBora 
^oeRa y3Me cjeRnpy. xe smdjo, Roja ce 6H.ia Rao 
yjoMaiiflja n nnje ce oj H>era hh 6oja.ia, npej pynoM 
o.ieiijeqe pen : a sMDJa ce pacpan xe H.era yjeae ii 
saaa jiy cMpx, na \-xeqe y cBojy pyny h npecxane 
Biime D3.ia3Dxn na cynue. Ilonixo loeR cana CBora 
e HaJBeKoM »;a.iocxn Bauie KyKe aanona, n nomro 
My BpnjeMe a;a.iocx Ma.io yxuma, OHja ao*)e jejHOii 
SMnjn npej pyny, ii jiosBaBiun je cxane joj roBO- 77 piiTH ;ia ce noMiipe, h aa na^iasn oner npe^ CBojy 
pyny, h ;ia acHBe y npHJaTe-T>cTBy Kao h npnje uito 
cy, 4o;iajyliH jisl ce oho Beli He MO»ce nonpaBHTH 
xiiTO je yHHH>eHo. A SMHJa My o^roBopn na pyne: 
»Moa;eMO ce noMHpHTu, ajin aok ja rjie^aM Moj pen, 
a TH TBora cnna rpo6, jiOTJie npaBor npHJarejbCTBa 
MeJ)y HaMa ohtm He Moa;e". 

1162. ^OK je Bora h /(oSpHjex npnjaTe.zba, AOH/;e 

ce HHiHTa HG Bajba 603 aTn. 

1163. /^OK je BHjeKa /(OTjie je jiHjeKa. 

1164. ^OK je Bp^HHHKe Kyjie (h. n. TaKO he 6hth ; He 

hy HH ja HCHBJbeTH II T. 4.) V CpHJeMy. 

1165. ^OK je rjiase, eniie Kana. 

1166. ^OK je^^He Kose ne •zrerny, a APyi^e He yo- 

TraHy .h. n. cje;iHKeMo, t. j. 3a;iyroj. 

1167. /JoK je APBO MJia/;o, mosk' ra oaBujaTii Ky;^ 

xohem. 

1168. ^OK je 3y6a, 6iihe .Tieea. b. /7p. 

1169. ^OK je KOMa^^a, ;^00Ta naoa. 

1170. ^oK je uQi)eAy ritHjiHjex KpymaKa, He 5ojii 

ce r^eLfiVL. 

1171. /JOK je MOj 5a5o oSjiasiio, ^OH^xe je KyiiH ^o- 

•ziaaHO, a ca/; KaKO uo^e na npenai^, onaKO 
H sarjiaBH. 

1172. /joK je MOje FJiaBe, enfeie rocno/;apa. 

1173. ^OK je Ha ryMHy (n. n. ysMH, hjih: Aa th jiblm, h 

3HaHU : ;i0K ce HHJe cnpeMHJio h ocxaBH.io, keo hchto 
c ryMHa). Mjecxo na lyMuy roBopn ce h na epmajy. 

1174. /joK je cpehe. HHje niTeTe. 

1175. /JOK je TeJiai^a, 6ntie H HOBana. MjecTO re.«ai^a 

roBopu ce h oeai^a. 78 

1176. /(OK j8 ania fxama/, /;0Tjr8 je KyKa Hama. 

Fjie^aj : Oa HHhapa HeMa 6oJber Kapa, 

1177. ^OK Je HoeK 3/;paB. h BO^a My je c^ziaTKa. 

1178. ;5oK Je Hop6e, /(ocTa ^opSojioKa. 

1179. ^OK Je niH6a TaHKa. TpeSa Je HonpaB-^aTH. 

1 180. ^^oK Kjrja penoM He BHHe, He ke nao sa h>oh 

noTp^aTH. 

1181. ^oKJLsro^ Bor (^oeKy) ne yswe ym, ne mo- 

9Ke Maji. 

1182. J[oKJLe MCH>e.^a ;xoTjie Jewia. y Phchv. 

1183. ^oiwie My^pH My^posanie, •Tiy^zsK rpa/; 

npHMKine. V Uphoj Topn. 

1184. ^oKJie He 6h KOMe 3^0, ne 6h neKOwe ^oSpo. 

1185. ^oiwie HeKOMe ne Sy^e Hczbe, ne MOHce ne- 

KOMe ^a 6yAQ Ao6po. 

1186. ^[Joiwie npooH, 3.3aTHa yoTa hooh. 
A K3iA spatia, n^reha oSpaiia. 

1187. ^0K»;ie pysRima HHpHine, /;0T..ie csaK JeJ6e- 

reHHine. 

1188. ^^oiwie Tajre saxoi^anie. 
Q^paso AOMa AOxoi)eiuie\ 
A Ka/t noi)e y npKjeKO, 
^OHeine ra nonpuJeKO. 

1189. ^oKjie TH Je KO/t MajHime, 
MnpHHja Je OA OBHHi^e; 

A Ka^a ce c MysKeM s^pyoKH. 

0;:; apniKHa JesiiK npysKn. V Phchv. II.ih: 

1190. ^OKJie inhepi^a c MajKOM ctoJh, 
UoA KOoaMa JesKK rojK; 

A Ka^a oe MyHceM s^pywcz, 

C;; apLLiiiHa JesiiK npysKH. V KoTopy. 79 1191. ^OKJLB Tpaja^o, 
fl^OYJie Jiajajio; 
A KGiA HeoTajio, 
OH^xa npeoTajio. 

1192. ^^OK MH je a6e, 
He 6ojim ce are. 

1193. ^^OK He peKHem Kpajixapa, He momc' peKK 

(JOpiIHTa. y BOJBO^CTBy. 

1194. ^^OK He OTe^e. mblji' ne i;pHe, 

A Ka;^ OTene, a oh l^p^e. Kai^ yMpe naKaB 6oraT 
TBpAHqa. 

1195. ^oKonao ce Kao hejiaB Kane. 

1196. ^OK naMeT ^o^e, 6jiaro npoi>e. Mjecxo 6Aaio 

pe^e ce h cpe^a. 

1197. ^OK nene fl,OYJlQ H Te^e (paKHJe). 06hhho je jiSL 

ce CBaKu qoeK kojh i^ot)e na KaaaH nonacTH paKujoM ; 
3a TO y t)eKOJHJex, kojh HCMajy mhofo, OBaKOBH focth 
nonnjy cbc. 

1198. /joK nyniKa ne nyKHe, ^yTH ce ne MOMce. 

1199. /(OK oe 6a6a /^OBy^e, csa^ea oe nposy^e. 

r-ie;iaj : JIok ce HCBa ooy^e, cBa^da ce npoByqe. 

1200. ^OK oe je/(aH ne OTerne. ne MOMce avy^^ 

/;a oe npoTerne. 

1201. /joK oe je/tHOMe ne OMpKHe, ne MOMce aW" 

roMe A^ osane. 

1202. /JOK oe KJIHHai; HOnene. Kance ce y majiH Ka^ 

KoJH lUTO He M0H;e aa MCKa. 

1203. ^OK oe jihok[i;h npoyne SepaTH, o^e KOMca 

Ha nasap. 

1204. ^OK oe My/(pH HaMy^poBaine, Jiy/tn oe na- 

sKHBOBame. 

1205. ^oK oe HeBa oSyne, OBa^Sa oe npoBy^e. 80 1206. /JoK oe He HaMy^H. ao^a^ oe He Haynn. 

1207. ^oK ce npaBK ne naMy^H, ne MOMce oe kphbh 

HaiiH. H. n. Kaji ce y kekomc Mjecry uito ynpaiie 
HjiH ce KEKBo ;ipyro 3jio yqHHH, nan ce aaoKyne h 
Myqe CBH .i>y;iH, ;iok ce KpHBaq He Hal)e. 

1208. ^OK ce HOeK (HoejenJ /^HMa He Ha/^HMH, He 

MOHce oe BaTpe HarpnjaTH. 

1209. ^OK oe HoeK oaM ne oopaMOTH. ne MOSRe ra 

HHKO OOpaMOTHTH. 

1210. ^OK oe -qoeK -gyBa. h Bor ra -gysa. 

1211. ^oK OMO !)KKBH pa^HMO, Ka^^ yMpeMO •ZieSHMG. 

1212. ^OK OMO HeK OMO, Ka^ yMpeMO HeK oe ono- 

MHPBeMO. 

1213. ^OK opi;e He saSojiH, ne Mowce oko ssLnjia- 

KaTH. 

1214. ^OK oy mei)eA^ naByic^H na Kpymwe. OTpr^ziH 

My yniH ; a ;!;ok oy ra osyiwiH o KpyinaKa. 
OTprjiH My H pen. 

1215. ^OK HoeK HoeKOM fipeh.y Spainna He Hsuje. 

He MOWEce ra noanaTH. 

1216. ^OJIHJao. noxBaxajie My ce .laacH. fjie^iaj : E jihjo, 

ca4 CH AOJiHJa.ia! 

1217. ^o^TiHKyje My, Kao icpManH KjreneTyina. J. n. 

1218. /JoMa H y BJie ne Manwa HHKa/;. Peqe ce y 

ma.iH K&M KO HaBajiH jia mjie romsl, Fjie^iaj : ^a je 
Kylia 4o6pa, h bvk 6h je HMao. 

1219. ^OMahH KonaT na nyry ne Ba^ta HHinTra. 

y UpHoj FopH. 

1220. ^oneoH ooGoM. na oje^K oa mhom. roBopn ce 

jia Ka.iyl)epii no ManacTHpuMa peny rocry. Y Bouh. 

1221. ^ohho 6kx ja H ujiehKy h rpy^^n, gl^h ne 

^a^y JhyA^ y npiinoBHjemi). 81 

1222. ^0 no^^He. A,7iHja, oa no^^ne Hjinja. Bejie Cp6H 

saKOHa TypcKora y Bochu sa Hjihjh iiaH, jep ra h 
OHH cBexKyjy ; a xaKO hcto KSimy h aa 'Bypt)eB ;iaH : 

1223. ^0 no^He Jype, o^ no^He Ajie. 

1224. ^0 cseTora JLy kb 
Kyi> TH Aparo pyKe. 
A o;:; OBeTOr JlyKB 
Typ' y H>e;!;pa pyKe. 

1225. ^OOJeTJtHB Kao IIlHJaK. y BoJBo;jcTBy. CpHJeMUH, 

BauBaHH H BaHaiiaHH aoBy lUnjauiiMa XpBare, AaJi- 
MaTHHue, BoiiiH,aKe h XepueroBue. 

1226. ^0 CojiyHa CTO coMyna, a o;^ Cojiyna cto 
coMyna (Bajba), a y Cojiyny cy naKiniipe sa 
Mapjain. 

1227. ^ocnjejia Mape, aasjeT je. 

1228. /JocTa Sjiara, sljl' my neMa Tpara. 

1229. ^OOTa je 6HJIO Ha KooOBy. Ka^ kojh aa mxo 

Be;iH 4a je ;iocTa. 

1230. /JooTa je \)8LB0 onanaKa no^epao aok je yo 

H TO yHHHHO. llpHnoBHJe^Eia ce KaKO je t)aBO He- 
KaKBora no6paTHMa cBora CBe Bapao, h na sjio hq- 
Bpahao, ;iOKJie ra HHJe na Bjemavia ;ioBeo, a Ka;^ ra 
o6jece OH^a ra aannra bh;ih jih iiito, a oh My 04- 
roBopu jia He bhah HHuiTa ochm je^Hor Marapua h 
Ha H>eMy qHTaB TOBap no;iepaHHJex onaHaKa; OH^^a 
My \)Slbo pene: CBe caM ja oho no;iepao, ;tOK caM 
Te6e Ty BHt)eo. 

123 U ^OCTa je Ka^ Snjy. Ka;i ce Ko aaTCJKe oji jejia h 
04 nntia roBopeKn ;ia je ;iocTa. 

1232. /JoOTa je Kynyca H3H0. HMa My ;iocTa ro;iHHa. 

1233. ^OCTa je TBOra! Mnoro ^HHHUi KOjeniTa uito iie 

Ba.i>a. MjecTO reoza pe«ie ce h Tbetoea. 
cpncsx HAP04HK noc^OBHi^] 6 82 

1234. /JooTa he AO'TJie boa© /^yHaBOM npoTsKH. 

1235. ^ooTa Ke ao'^^Q nyoTHX Kana ooTaTn. 

1236. ^OCTa (h. n. HOBaua) Ka' H BajiaTHHa. 

1237. ^ocTa ce xohe Bory h SoraTy AO^y, 

1238. ^0 OTO roAKHa hh KOOTHjy hk Meoa {oji Hac 

He he 6hth). 

1239. 40 cy;;a Kao kpehki^k, a o;; cy^a Kao Spalia 

(sajba nai)UH jia. oyjiy). 

12^0. /JoTepajia opjia sjia ro^HHa. b. /Zp. 

1241. J^OYJIB je TBOJe. Pe'ie ce y raa.iH oHOMe kojh na^He 

Ha aeMjby. Y Upnoj FopH. 

1242. ^0 TpH nyTa Bor noMa!)Ke. >4. Cr. 

1243. ^oh.epao ;!;o MnjinheBa KpcTa. V KaKBOMs no- 

cjiy Ka^ ce cjia6o H^e y nanpejiaK. 

1244. ^OiiepaO /^O naca (;ia ra Mprea noje^^y, Kao crp- 

BUHy, T. j. ocHpOMauiHO HJiH o6o.T>eo). 

1245. ^Ohepao ;;0 TOpSe [ro npomibe). 

1246 ^ohK KOMe xawa rjiase. 

1247. ^oKh Ha OnyxaHO, t. j. hohito ^pyra mro H3je;iy 
H.iH iioKyne. 

1248. ^oKh he Bk;^ob ^an (sHfeeheMO ko je Bjepa, 

KO jiK je Hesjepa). 

1249. /JohK Kb spar no CBOje. 

1250. ^oKh he Bpanai; y THjeoan KJianai;. 

1251. ^ohH he H MeHK 60MCHh. 

1252. ^ohK he H H^eMy 3*^0 jyTpo. 
1255. ^ohK he H ifceMy CKOH^apBe. 

1254. ^ohH he K ifceMy i;pH neTaK. 

1255. ^ohK he njiaTa na spaTa. 83 1256. /JoK' Ke KOKa na oje^ajio. 

1257. J^Oii Ke KOCa ^O 6pyca. MjecTO do Spyca roBopH 

ce H do KaMena. 

1258. ^oK' Ke OBi^a na oojl^jlq. 

1259. /JoK' Ke oyHi^e h npe;; naina BpaTa. 

1260. /JoK' Ke THKBa na Bo^y, 

1261. ^oxeaTHO en c neSa Tapane (TaKo je bhcok) 

1262. ^0E{KaH je OH^^a urre^eTK ksla HecTane. 

1263. ^oriKaH, KyMe, no no^ne y i;pKBy. 

1264. ^onewaKe Mai^a Bpancfa na CTOMcepy. 

1265. ^omao FOOT na rojiy root. 

1266. ^oinao My Jiy^ ;;o HoaaTa. 

1267. ^oinao Ha rpymajiHHe, peue ce Kao hoacmh- 

jexa pa;iH. 

1268. ^oinao OH;;a Ka^ h moj OTai; h3 rpo6a! 

1269. ^oin.;iH FOOTH, fi,^ orjLOi)y KOOTK. r.ie;iaj: Ko 

Meco HSHJe, Bajba h kocth jxh. rjiot)e. 

1270. /JoinjiH OMO H MH 3JIK H onai^K, na h 6pK- 

jeMe. Ka>5 ce KO rymn Ha a.ia speMena. Y Bouh. 

1271. ^oinjio ;;o rycTa [no HeBOJbe). 

1272. ^0111*10 MH je xaKa rjiaBe (h. h. to h to, t. j. 

TaKO Mu AOca;!iH;io jia can seK totob yMpnjeTH). 

1275. ^owLJLO My opi;e na Mjepy. 

1274. ^paro je caM oe6H HajnpK|>e BpaT ojiomho. 

KoJH CBauiTO qHHu 6e3 h KaKa ^pyrora yapoKa, Hero 
caMO uiTO My je TaKO dpaio, Y Hpnoj Fopn. 

1275. ^pBO yKpaj nyTa o^^Max HaojeneHo. 

1276. ^pBa y inyMy hookth. 

1277. /JpBO oe na ;;pBO nao^aPBa a HoeK na HoeKa. 

0* 84 1278. /^pewECA^ Kao (rjia^an) KOit sanpasHHHja- 

C^TTHMa. 

1279. ^pHjeMa Kao KoSujia rrpe;; cyBa-qoM. Y boj- 

Bo;icTBy. 

1280. ^poKaTH jajiOBy Kpany h oaxaT to je ose 

je^^HO. F-ie^iaj : Ko neMa cnaxHJe HCKa KynH caxaT. 

1281. ^psKH ra Kao Ma,zio BO^e na ^•ziany. 

1282. ^pMCK ra Kao o^h y rjiaBH. 

1283. ^poKH ra y niKpuny. He asl uy ce MahH no BOjbM. 

1284. ^psKH Kao ^a oy My pyKe BoniTane. 

i'285. ^p!)KHM Bpani^a, HGKaM OOKOJia. 

1286. ^poKK pHjen Ka* H peineTO Bo;!;y. 

1287. ^poRH ce rjiase, a MaxHn ce Hory. Han roc- 

no;iapy, a npol)H ce M;iat)HJex. 

1288. ^pMCH ce [noza h.ih neza) KaO HHJaH n^TIOTa. 

1289. ^pSK' ce syS'Ma sa BJeTap. Ka^te ce y uia.iH Kafl 

KO na^He hjih nocpne. 

1290. ^pSK' ce, Kywe. SH^^a. Pe^e ce y niajiH nHJany nocKy. 

1291. ^pSK' ce ^eMCehn. Peue ce y iiiajiH ohomc kojh 

na^ne. 

1292. ^pMc' ce HOBa nyTa, CTapa npHjaTe.^ba. 

1293. ^pwEC' ce n,;iOTa. ByKOTa! FoBopn ce cTpamjbHBuy, 

a H RHJany noeny Ka^ nocpiie. 

1294. ^poK' ce, npojo (apoxo), na CBa^gH oaM6H.;ial 

Kail Ko iiocjiHJe KaKBe qacTH je;ie naHOBo, 

1295. ^pKhe Kao npyr (h. n. uoeK oji shmc). 

1296. ^pKhe [oji cTpaxa) Kao (Jypyna. Ka^ ce xohe jia 

KSiiKe jia. ce ko Kora He ooJH hh Majio. 85 1297. ^pKKy My pyae, Kao a^ J© "^T^ aManeT 

nojeo. 

1298. ^pyrn ^an ;;pyra nasaKa. UIto ;ipyrH ;iaH 

Tpe6a — 3a jejio — to Ke Bor ;jaTH. Obo je ;iocTa 
HajiHK Ha OHO UITO XpHCTOc KaHce : »He 6pHHHTe ce 
4aKJie 3a cjyTpa; jep cjyTpa 6pHHyKe ce 3a ce«. 
MaT. VI. 34. 

1299. ^pyroMe xaTep. a ce6H aa^ep (yqHHHTH). Sarep 

je Ha^HH>eHO npena xarep, a y roBopy ksla 6a ce 
roBopHJio, 6hjio 6h aarap o^ aarpTU. 

1300. /JpyroM Ha Bo.zby. a oe6H HeBO.zby (yqHHBTH). 

1301. ^pyr TH api^ajio, a cepMHja naMOT. 

1302. ^yra So^ecT cmpt roTOBa. 

1303. /Jyra hoK Kao y o^h 6owHiia. Jep ce oH;ja 

je;iBa ^ena Ka;i he CBanyTH. 

1304. ^yra hoK (Kao) i^apesa ro^^KHa. Kance ce 3hmu 

KSLff, cy hoKh 4yraqKe. 

1305. /Jyra^KO. Kao BpeoHKa MOJiHTBa. Bpeoua cy 

cejio y HaxHJH BHorpa;jcK03, h cjiymao caM, t)e ce 
o BpeoqaHHMa KOJeuiTa Apyro npHnoBBJe^a, aJiH o 
MOJiHTBH H>HxoBoj HHJecaM npHHOBHJeTKe Hyo. Pjie^aj : 
OTerHH, Kao UepoBJbaeH oje. 

1306. ^yr ^aH H n0K^a/;e (h 0H;ja ce join MOJKe y^axH 

H oaceHHTH). 

1307. ^yr A^n (Kao) i^apesa ro^^HHa. KaHce ce jbeTH 

Ka^ cy ;iaHH aym, 

1308. ^yrnx pyay. Xotie jisl ynpa^ie. 

1309. J[yr je aao ^pyr. 

1310. J^yr Hen^aKen rpKjex HeonpoinTen. 

*3*** J^yroB^e^HO nenpoMjeHHTo ! (Kaa ce Kone oiTa 

qecTHTa). 86 

131-2. ^ywcan je k kocom na r,;iaBH. 

1313. ^ywcan Kece ne Bewce. 

1314. ^yoKH OCBaHyo! KiexBa ncexy, h 3HaqH 4a upKoe 

Hohy, jxai ce orerHe. 

1315. ^yHH. jywce, hgk ce 6a6e npywce! 

1316. ^yHH, jyoKe, no SowcKfey neTe, 

He XBajia th Ka^ 6y^e ^^eseTe 'net^ejbe). 

^^^'' ^ynyjia hopaBa AHi)ejiKja. J. //. 

1318. ^yxa Kao KpMaK na cjeKHpy. 

1319. ^ynia je Gjiaro. He snaM [nujecaM eu$eo, h.ih 

He Moiy pefiu), Ka^ Kora iiUTajy ^a uixo nocBJe;iOHH 
uiTo OH He 3Ha, a KpHBo He tie ;ia Kaace. Mjecro 
dyma je 6Aaio roBopB ce h dyma eaA>a, 

13-20. ^ynia je^na BpaTa una. 

13*21. ^ynia My y Hocy otojh (roTOBo vmPo). 

lb. 

13-2-2. ToaBOJiy naKJia He MaH>Ka. 

1525. 'SaBO.zba ManiTaHKja. 

132 (1. "^aBO HHje A^ ce ne nonpaBH, a aHi)eo nnje 

A,Bi He norpujeillH (KaA ce movIH aa KauBa KpnBa 
qoBJeKa;. 

13^25. 'BaBO HH ope HH Kona, Beh OBe a^iy mhojik 
13-26. 'KaBO pacTOBapa na Bev'bH CTor. Ko mhofo oMa 

OHaj H ;io6HJa. 

1327. 'BaBO CH TH KaA ce HaTpfenni. PeMe ce y maJiB 
Ka;i ce ko rpa;iH o;iBnme naMexan. 87 13"28. TSaK HsrySii nony py^aK. lllxo je oh nomao c 

nonoM, na Kaj hx qoeK Biit)eo, yuHHHJio My ce MHoro 
qacTHTH ABoJHuy ; a Aa je 6ho iion caM, Macrno 6b ra. 

13-29. 'Ba'^e, no OeQa SHaHne. Kaji ko aa j^pyrHJeM ro- 
Bopii 3,10, na KO xoKe ;ia My Kaate jxii oh to ana no 
ce6H, T. j. uiTO je caM oHaKii. 

1330. "BaHHHa Kao h GanKHa. Y XpsaTCKoj. 

1331. TSe Be.ziHKa SBona sbohg Ty ce Majia ne nyjy. 

1332. "Be Be.^HSH KOHbH nrpajy Ma^TnijeMa TpSycH 

nyi^ajy. y rp6.T>y. 

1333. 'SeBOjaHKor cejia Hur^e neMa. CBaKoj he npn- 

jcMe ;iohH jia ce y;ia. 

i554. TSeBOjKa je CBaica Kao KaMenn moot. m. iilKp. 

1335. TBeBOjKa Majia hjih BejiHKa, je^^naKO joj ce 

xoh.e CBaTOBa. 

1336. TSeBOjKa ce CBaTOBKMa na^a. 
y/;0BKi;a Ha;!;a h ne na^, 
CTapa 6a6a aancTa ne na^a. 

1337. '^eBOjae pacTy Ka' h 3jra TpaBa. 

1338. "BeBOjKe oy HOKon eLjiia: ^acT Kyhn. Jep nyKy 

aarnpy cbojom y;iajoM, ajin ce c H>HMa oneT CTeny 
npnjaTe-i>H, KOJHMa ce qoeK ;ih^ii. 

1339. TSeBOjKy jrHn;e y^aje. 

1340. T5e ra Hnje na CKyTy HHje ra hh na ny^y. 

Toe neMa Majiora t)eTeTa jia. ce ;ipHvH y pynaMa h 
OTxpaH>yje OHt)e iieMa nn Be.iiiKora aa nocao KanaB. 
y PacHy. 

i3ii. TSe ra HHje newa cy My jbenuie, a i)e ra je 

Ty My C^H 6kjiq. OBaKO je npenopyquBao je;jaH 
UpHoropau KoTopaHHHy aa raKe kslji je aa ;ipyrora 
KvnoBao. M, LLIxp. 88 1342. "Bero^ KOKOT nonKjesa OH^e OBaniTa HMa. 

Me^y jby^Hiia ce cBaaiTa Hajiasn h Aora^a. 

1343. ^eroi) oe KpaBa bo^k, ;;0Ma oe tojih. V Kpe- 

BOUiHJaMa. 

1344. ^e ABOje roBopK ry je Tpeh.H koot y irpjiy. 

1345. ^e ^Boje A^uie Tpehe oe niiine. KaHce ce aa 

uymsL H ateHy. Fjie^iaj : 
Tie ce 4Boje Ba.T>ajy 
TpeKeMy ce Haaajy. 

1346. ^e i)aBO He MOMce niTO OBpinzTK OH^e 6a6y 

nouiajte. 

1347. ^e 3y6 60JIK Ty h jeanic ejesKH. 

1348. "Se je CHvIO OBO OU^e join HMa. HenaKaB TypHHH 

aiHKOBau aaHiuTe iia KOHaKv ji& My ce ;^0Hece Me^a. 
KaA AOMaiiHH KaHce ^a Me;ia HeMa, oh ra crane 6htb, 
Aa My Hai)e Mauap HaJMaH>e Haspx KamoKe JiBJeKa 
paAH. KaA My ;ioMaKHH uaKepan 6ojeM ;ioHece Majio 
Me;ja y KauinuH (Ba.i>a jia, oji OHora uito je 6ho oc- 
TaBHO, ;ia xpaHH KOUiuHue npeKO SBMe), oh ra craHe 
6uTH Ha HOBO, ;ia AOHece Bume, roBopehn: 'Be je 
6h.io obo 0Hl)e join hmr. 

1349. 'Se je 6o^e ByKy Hero y PawoBi^y? Bajba^a 

je PaKOBau HenaKBa n.iaHOHa u.ih hotok, nao mro 
ce jeaaH y Tpuintiy aoBe. 

1350. 'Be je 6pahe Ty je h ^^Hjejia. BHme jby;iH SHme 

ypaauTH Mory. 

1351. ^e je BHine penoBa Ty je Man^e rjiaBa. Kaji 

CBaKH xoKe jia, sanoBiijejua. 
•1352. ^e je BHilie Ty npeTeWECe. r-ie;iaj : TeHce npexexce. 

1353. ^e je rjia^HO Ty je h xjia;^HO. 

1354. 'Be je i)eBOjaKa 6Hhe h ^eTuha. 

1355. "Be je MarJia naH^ HSBSlJLKJLQl? Peue ce y maJin 

Kao BapajytiH onora komc ce roBopH . 89 1356. ^e je MHoro 6a6ima KKjiasa cy |>ei;a. 

1357. "Be je MHoro Maja Ty je Majio jaja. 

1358. ^e je MHoro pa^^ooTH Try HMa h HcajiooTH. 

1359. "Be je o6pa3 Try je h Ayina. iiito je cpaMOTa 

TO je.H rpjexoTa. 

1360. "Be je nanpa ^ooTa h KonpHBe oe nanpe. 

1360. ^e je peneHO a^ ^YA^ CTeneHO. Ha BjepH;i6H 

HanHJajy osaKO, h ana^n: mxo je yroBopeHO, jia. ce 
CBpiuH. y PHCHy. 

1361. "Be je 0Ba;!;6a a^ ch ^ejiHSaina, 
^e je co$pa ^a ch ;;ojrH6aina. 

1362. ^e je cejio 6e3 naca jiglko je hKk 6e3 niTrana. 

1363. TBe je o^TiaMa Ty je o«7iaBa. MymKaTHposHh mhciu 

Aa je OBO BaHKa nocJioBoiia, a.iH ja mhcjihm Aa je n 
oninTa CpiiCKa ; jep MOHce 6hth jia, ce 0Bl)e mhcjih h 
Ha OHO uiTo ce cJiaMa o 6omHhy npocTHpe no KvtiH, 
a J9 o KpcHHM HMCHHMa HpocTHpc ce npHJaTCJbHMa ;ia 
cnaBajy h y shmho 406a ne Mowe Kylia .lacHO ;ia 
ce Mere, Hero ce cJiana je^naKO bh;ih no H>oj. 

1364. ^e je o^ora Ty je k Bomchj 6.^aroojroB. 

1365. lS)e je ooBa najrer^ra coKOJia? r.ie;iaj: ^e je 

Bpana nsjierjia coKOJia? 

1366. ^e je cpeha Ty je h Hecpeh.a 
CBe HeopeKa Ty h cpeKe HMa). 

1367. "Be je CTpax OH^e je H CTH^. rjieaaj: 'Be ncMa 

CTpaxa HeMa hh CTH^a. 

1368. "Be je CTpBHHa TaMO ce (k) ncn Kyne. 

1369. "Be je TaHKO ou'^e oe k KK^^a. Hjih: 

1370. "Be je TaHKO on^e h nyi^a. 

1371. "Be je TBOja fl,jiaiK8i Ty je naina rjiaBa. Cae 

KeMO HHHHTH 3a Te6e. IToHaJBHiue Hapo^ roBopn ceo- 
JHJeM CTapjeuiHHaMa. 90 

137*2. TSe je TOp Ty H MOp. lie UMa 0Ht)e h yMnpe. 

1373. Tbe je ineHJiyK, HBK H AjiSl ropn. Ba-T>a ;ia je 

HerJ)e Ha HenaKBOM Becejby saiiajbeHa a.ia. 

1374. T5e Kora 6ojih ou^e ce h nnna. 

1375. TSe KOra cbp6h OHi)e ce h nenie. 

1376. loe Kora thihth to oh najSo^be ana. 

1377. T5e KOjK HHHe Ty oe h oCHHe. 

1578. Tbe KOKOT nonnjeBa, OHi)e CBamTa nwa (t. j. 

MefjV ."by^iHMa ceauiTa 6nBa). 

1379. loe KO Mpe OH^e ce n Kona. 

1380. 'Se KO HHKao Ty oSuKao. ilih: 

1381. "Be KO HHKHe Ty ce h oSuKHe. 

1382. Toe KOGOBH Cy^e. y myMn, J)e HeMa HHKaKBa cy;ia. 

1383. loe KypjaK CTpsHHy nanje OH|>e ce neoTO 

Bat^^a. MjecTO crpeuny peqe ce h jaiTto, 

1384. ^e Ky^aK jio^e Ty h .zLaje. v Pucny. 

1385. loe .TiaMca 0MpK.7ia Ty h ocBaHy^zia. 

1386. "Be-^aj KOJIa^ Kao TK H OTai;. Tjie^aj: IIjieTn 

Koxau Kao TH II oxan. 

1387. "Be MapjaniH asene (J)h.7iogo(|)h Myne. Y boj- 

BOaCTBV. 

i588. "Be MHiHAax Macjia jecT Ty we HMa nac 

Ht)eCT. M. UlKp, 

1389. loe MKnita^ax Macjio iiajecT' nac Me saiwia. 

r.ie;iaj : OTKy;i caM ce iia^ao jia Me cynqe orpiije 
o;ioHy;i Me Jieji oiije. 

1390. 15e Mory ^BOjHi^a Mowce h TpeiiH 'h. n. jccth). 

1391. TBe My je Gan Ty h ctsh. HeMa hm Kvtie hh Ky- 

KirniTa, Hero ry^ e.iyra. 

1392. TBe Hewa Ma.7ieHcr neMa hh rc^ei/.cr (t)eTeTa). 91 

1393. "Be HGMa orpa^^e, no 3.7iy n^e SaniTHHa. 

1394. "Be HBMa napi^a neMa hh cyi^a. 

1395. "Be HSMa OTpaxa neMa hh CTn^^a. 

1396. loe HHje Spaiie Ty HHje hh ;!;Hje»^a. 

1397. loe HHje ;;o6pH3ex Ty neMa hh ^o6pa. 

1398. ^e HHje Mcene OH|)e HH]e hh Kyhe. 

1399. T5e HHje xaa-^Ke Ty h mhihh kojio BO^^e. 

1400. T5e HHje Manwe Ty cy h mhiiih roono^^apn. 

1401. TSe HHje oita HHje hh jioujj^sl, 

1402. "Be HHje naoa Ty Byi;H yp^nny. 

1403. loe HHje GBai)e Ty HHje hh Mnpa. 

1404. "Be OBO na^a pfea ne na^a. Ka;i ko Kany aeo- 

.i>HHy je;ie, na My ko pe»ie ^a to HHJe 4o6po. 

1405. "Be OHH rai)ajy Ty h naMeT. 

1406. "Be OHH r^e^ajy Ty je h naMeT y nocjiy. 

1407. "Be nao Jione Ty h jiaje. 

1408. T5e caM oaM Ty mh (je) CTan. 

1409. T5e CBHiba cajio Tene Ty h ooTaBJba. 
i4iO. "Be ce roi) rOBHa Bpuiy, oh je CTOsKep. 

1411. "Be ce ro^ KpaBHi^a bo^h, ^OMa ce Te,ziH. 

1412. ^e ce rob nacjio. ^OMa ce namjio. 

1413. "Be oe ro^ nyniH OH|)e BaTpe HMa. 

1414. ^e ce ABOje sa^ajy 

TpeheMy ce na^^ajy. rie^aj: Tje ^Boje ^me 

TpeKe ce nnine. 

1415. "Be ce KO ne cnje nerea ne nnne. 

1416. 'Be ce kohdH nrpajy {oui)e) warapi^n mptbh 

na^ajy. 

1417. ^e ce Kyi^a Ty h nyi;a. 9-2 1418. ^e oe He je^^e h ne nzje Ty AySaBu neMa. 

1419. ^e oe HHje npuMaKHH ce, |)e ce 6Kje o^- 

MaKHH ce. y KpuBOiiiHJaMa. 

1420. "Be oe n . . H, ne ^a oe iwraitaTH. 'Be ce jby^H 

He ciymajy He noMa^Ke HHuiTa naMerno aanoBHje- 
AaTH HH KaaiieaTH. IIoiuto Typ^HH ysMe aB;iec jua 
iaaH.a, aKO nycTii Bjexap hjih uyje jia. to apyrn ko 
y^HHii, Beh My je onaj aB^ec noKBapen, hhth uome 
K.iaH>aTif, 40K ce HanoBO ne yMUBa. IIcto je raKO y 
TypaKa oounaj Ka;i ^yBanuaja nyuiH na qyje Kora 
\)e nycTH BJeTap, aa ony .ly.iy Hcrpece, h HanoBO 
Aa je uauyHii. lIpunoBuje;ia ce aa je Herl)e y Ay- 
CTpHJcKOMe uapcTBy Ha rpaHiiuH OTniiiao TXpHHH k 
oopiuTepy .ia ce rysKH na HCKaKBa MoeRa, Kojn ra je 
npea KaBaHOM raKo Hahepao, re je HeKo.iHKe -lyjie 
HCTpecao jejHy aa apyroM. Oopuixep ne suajyKH c 
TypmiHOM roBopuTH, nocajii ra y cooh, re cjejHe, 
a Kaii.iapa noiua.be no xo.iMaMa, Typ^HH KaKO cje^ne, 
ojMax no ooipiajy CBOMe Hanynii .ly.iy n aanajiH; 
oopuiTop nau xo.iajyKii no cooh yqnHH ony nery no- 
rpjeuiKy 3a Kojy je Typ^HH aomao na Ty«6y. MyBiiui 
TO TypmiH o.iMax yaapu .ly.ioM o naroc n Kao onp- 
»xeH CKOMD ja lue ncyjyiiii ii roBopeKu aa tv eeiia 
oyja, Ka.1 cy^nja mhhh oho aa niTO je oh aoinao ja 
ce TysvU. Oopuirep naK He anajyKn uixa oh Typ^nHy 
y je^an nyx, re ce raKO pacpan o xohe aa uae He 
pasroBopuBuin ce c h^hm, yxBarn ra roBopeLH ny 
aa npuMeKa join jiaao, caa he xo.iMaM aoliH. V xaj 
Bcxu Mac aohe ToavaM, n oopuixep ao3HaBnin mxa 
je u KAKO je, Huje ce Morao oa cMujexa yaapauixH: 
xiu no voM vMupn TypmiHa roBopeKu My aa xo y 
oBOMe uapcxBy Hnie raKsa norpjeiUKa Kao y Tj'pcKOJ. 
u a A H^era xaso vy^e BjerpoBii aa ce paayje Raa xo 
Mo:Ke y^HHimi n x. a. 93 14"22. ^e oe XH^ba^a AoSHje, CTOTHHa ce momcg 

nOK^ZIOHHTH. 

14-23. ^e 06 HoeK He aanoTH ajiH ne npenpTH, 

OBaKaKO My je JIQlKO. Y Upnoj ropn. 

1424. "Be ce Hjrje HGK ce Kynn! Ksla ce t)eua nrpajy 
Kyne, naK Kaa Koje 4o6HJe oujiei y^apHBiUH pyKOM 
H.iH TpecHyBiuH OHO t)e cy My opacM, pe^e. 

14-25. ^e CH 6ko? — HHT^e. — IIlTa oh hhhho? — 
HniiiTa. 

14-26. "Be OH njeBao JbeTOC njGBaj h SHMyc. Kasajie 

qe.ie 6yM6apy, ksla je 6ho ;iomao ;ia npesHMH K04 
H>HX, na ra nnxaJie uixa je jbeTH pa^HO xe ce HHJe 
3a 3HMy CTapao, a oh peKao 4a je njesao. 

14-27. T&e OH Ty OH. 

1 4-28. "Be cy ;!;aHi^H Ty oy h jiH]ei;H. JIok hook jom 

Hua ;iaHa ;ia h;hbu, JiacHO My je jihjck HaiiH. 

1429. ^Q cy KOJia MyApooTH Ty cy A^oja jiy- 

^OCTH. 

1430. 'SeTaO y K^tyny Ha|)e (sjio; ^yje ra Jiosaq J)e 

KJbyje na ra 40Bpe6a h y6HJe). 

1431. "SeTeTy no;;aj. a hb oSpei^H HHRa^, Kao hh 

TypHHHy. 

145a. A. "Be TH je CHHi? 

B. OTHinao y Sbgphhk /;a oe saaaAHja. 

A. na niTa pa^n oa^ OHaMO? 

B. THMapH KOHDe KOA A.7iH-6era. 

1433. ^e TH KaoKy MHoro. Ma^H Koin hooh. 

1434. 'SeTHliy HHje oaM spx rjiaBe. 

1435. T&eTJlHl^H C je3HKa rnny (jep hx no K;iHKTaH>y 

Ha^iasH .lOBau). 

1436. TBe he KpyniKa ho no;; KpyniKy? 94 1437. 'Be^a, SyA^^ze h nnjaHH npaB;;y roBopa. 

1438. 'Bei^a 08 Hy;;e CBaneMy. a JhyA^ HKHewy. 

ii39, ^Bei^a Cy Kao pOCa ano ux h una MHoro. ojMax 
Mory noMpBJern . 

1440. 'Be^a cy neBjepna BOjOKa. Jep caMo jeay h 

Tpouie, a cjiaoo noMa^y. 

1441. 'Be IXiiraHH nETjy ZB^e Je Ao5po buho. V 

BOJBOJCTBy. 

1442. "Be^y MH paHH, a Kpyx kh ui^ba^. 

1443. 'Be H3eK HHHe Ty k cSH^e. 

1444. 'BeinTO z c^iHjena^ nanzna. 

1445. 'Bzna Kao (z) noMaMan. 

1446. 'Bzna.Ta na i^era k xa^ia h Bpana. Cen yc- 

Ta.in HaH>. 

1447. 'Byp^B ;;aHaK xajAJ^^K^i oaoTanaK. 
MxrpoB ;;aHaK xajAy^K5i paoTanaE. 

1448. ^j^^eB ;;aH je .-seTHK OBeTa^. E. 

1449. SIbO UCje r»!:aB8! Kaa ko iuto aoKaayje u.m ce 
npoBja 3a urro, n 3Ha«in : aKo He 6yae xaKO yoBJ we, 

iio'A Ebc Ky5K 6B0 B.TaoT, GBO oiiH eso OTpax. 

.V. Ulnp. 

^y^ E^a BzrsL h opeKe. 
14.S0. S .Tiijc, oa;; ox ;;c*T:i;a.Ta ! V neKaKoj 3eM.i»n 

or.iaon ce .iaaL3>nB BpaM. Uap oa oho 3eM.T>e joaoBe 
ra npeja ce u iiaiieiMBiiiii y .^sedanoj BpeKn .mcimy. 
peqe My : ,Ako noroaimi luxa je y Toj BpeKii, np^iBii 
cu BpaM, u He hy tu Hnuira : aKO .iii He norojiiiii, 
iioryoaKy re'. Onaa oh 3;iMnc.inBnin ce Ma.io pe^e 95 caM ceou: „E jihjo, caj^ cii 40.iHJa.ia!« HyBUiH to 
uap o^Max iioBHHe : „IIoro;iH, jiucHua h jcct!*' II 
Tauo ra otiivcth Kao iipaeora epa^a. 

1453. Ecan hKTan 

Top6a H niTan. Ka;i cy HOBUH caMo y Te4»Tepy — 
H. n. BepecHJa, to je roTOBa npoiuH>a. 

1454, E, CGKO, Bor je nan^^yp (o;iroBopHJia HenaKBa 
acena y CpHjeny, kslji joj je ;ipyra peiwia : JIacHo je 
Teoe, CCKO, tboj je My>K iiaH^iyp). 

1455. EtO n0.^a, a eTO KOHba. Ha ce orjie;iaMo ko je 
jaMii. 

1436. EtO TK r Ha HOCy, yTpK ce (KaJKy oco6hto 

;ijeTeTy h Maat)eMy, kojh ce neiny aauyj^H, j^a ne oh 
oho ypcKao qeMy ce aaqy/jii ; eudu : SaMy^HO ce iipe- 
6HJeHoj ro.iHJeHH). 1457. JKaJIK, BOOKe! (". n. toaukc MijKe, TOAUKUjex ho- 

oai^a II T. A'] Ka;i ce uito y3a.iy;i iioTpouiii. MjecTo 
Bodice peqe ce KaiuTo h Boi, 

1458. MCajiK, BoMce, tpk owe canyna, uito noapHK 

6y^a Ha Apana. 

1459. MCa.;iK Me Mcusa a neMOj MpTsa. 

1460. MCa^ocHa k neso^Ha jracno je paci^BHje- 

JIKTH. 

i46i. MCao MK je ^a ne Ke moJik hk se^a cjeKKpa 

pacnpTHT — oBaKo ce pe'ie khjx. je KanaB Myqan 
nocao MeJ)y H>iiMa. M. LLlKp. 

1462. MCao TH je MCao MK je. Kao uito je Teoii ca;i 
iKao Ka;^ ca.M tii hjio ajiiijcM spaTHo, TaKo je 11 Menu 
6ii.no ;Kao Ka^ ch mu ra yMiiHHo. 96 

1463. MC^^epe Kao xa-zia. Ka^ ko nar.io je;ie. 
1464- 3K;^epe Kao maniKa. 
1465. MCe^aH kohd BO^^e ne npoSHpa. 
nee. MCe^^an KOJh MyTHy Bo;^y ne r^ie^^a. B. np. 

1467. MCe^^Ha npeKO Bo;^e npeBecTH (npeBapHXH Kora). 

1468. MCeMceH Kainy x-zia^H. 

1469. MCena je {TBp;ia o;i cmpth) Kao Ma-^Ka (jep ce 

roBopn jiSL je Ma^Ky Bp.io tcuiko y6HTH). Fjie^iaj : Y 
Hcene HMa ^cbct ^yiiia. 

i470. MCena Je Kyha k SecKyiia. Y rp6.T»y. M. uinp. 
i47i. MCena je Kyha h paoKyha. 

1472. MCena Mywca- KOpoTyje to,7ikko kowIhko Bpn 

5eM.;baHa nKH^aTa Ka;^ ce c criBa A^rne. 
y Bomi. 

1473. JKena MysKa hoch na .^imy, a MyoK oKeny 

Ha KOmyjbH. Ako je Mya; ;KeHH ;(o6ap ona je 
3;ipaBa 11 Bece.ia, a ano je a^eHa Bpuje;iHa Mync Jiii- 
jeiiy H MiiCTy Koiuy.T>y hoch. 

1474. JKena oe ys^^a y njian a jiyneMC y .laaK. 

1475. MCena he caMO cny Tajny oanyBaTK ROjy 

He 3Ha. 

1476. MCene oe 6Hjy HuSyKOM a -'by^^H HOMcew awiK 

nyinKOM. V Upnoj ropn. 

1477. MCene oy ^a 36ope a Jhy^^K a^ TBope. HteHe 

caMO roBope, a .i>y;in Mory TBopHxii. 

1478. MCeHH ra ;na ne njeBa. y 4y6poBHHKy, TjieAaj: 

OHceHH ce, cTahe th Bo.iaK Ha Hory. 

i47P. MCeHHO 6k ce k ja h MHja. ajiH HeMa Rpysa 

HH BHHa. J. /7. 

1480. MCeHH CHHa Ka;^ xofciein, a Khep y^ajH oa^ 

MO:)KeiII. Ja MnCwiHM jia, OBa nociOBnqa hhjb crapa, 97 H jia je nocTOJia y AycxpHJCKHM ;ipHcaBaMa, jep je y 
Cp6HJH a ;iaHac join JiaKine KKep yaslte. Hero cnna 

OHCeHHTH. 

1481. MCeHH OKHa otrjibh snain, a y^aj mhep 

KYA MOMcein. 

1482. MCghhth c8 M.7ia;; pano je, a OTap ;;oi;He je. 

1483. MCeHK Hoeioa ^a ne n,7iaxyje. y ;[ty6poBHHKy. 

1484. SKeHCKK ;XOHOO npa3HK ^ohoo. 

1485. MCeHCKH nooao npn-ziOMcaK o;^ weca (HHuiTaj. 

1486. SKeHOKo je ji^eTO noc^Kje neTposa ;^He. 

1487. MCeny h pia^^epany Kany .ziaoHO je OTehH. 

1488. MCeny, nyuiKy k KOifca MOMce noeic noioa- 

saTK, a.7iH y Ha{)yH ne ^xasaTii. 

1489. WCeny o o^pa ^a My nonuiTe, ^ao 6k My. 

Ka>[; ce Kaayje jia ce ko Kora Bp.io 6ojn. Y Llp- 
Hoj FopH. 

1490. SKeCTOK KaO MCepaBHi;a. Kaate ce JbyTy HoeKV, 

a H K0H>y. 

i49i. MCeOTOK KaO SMKJa II3Met)y rOOnoi>a (eaJba ;ia 
KSLji ce cnpeMa ;ja wjie ca aeMJbe). 

1492. MCKBa Mcejbo KyKypysna npojo (apoxojl 

1493. SKKBa Mce^o no^rpKjana ^op6ol 

i494. MCHBa CTOKa MpTaB TproBai;, MpTBa OTOKa 
MCKB Tprosai^ (jep /KHBa CTOKa xoKe ;ia je;ie, na 
aKO ce oi^Max ne npojia Tproean je nponao). 

1495. MCKBa TH je MaTK. Ka4 Ko cTHrne 6aiii Ka;ia xohe 
jlSL ce je^e. MjecTo mrtu roaopH ce h aynui^a. 

1496. 3Khb 6ko! Kajx kg nojby6H Kora y pyny. 

1497. MChbh Bora XBajie. 

1498. 3Khb h 3ApaB ^epao, na 6ojby npoMHjenno 

(no^ H>OM Te r.;iaBa ne 3a6o.;!be»;ra)! MecTHxaibe 

CPnCKE HAPOAHK nOCAOBHI^E 7 98 OHOMe KOJH ooy^e uito hobo. 'Bckojh jom AOjiRjiy'' 
KoAUKO y n>oj oicuHuna toauho tu lodnnui^a! 

1499. MCzBH Kao 6er na Xepi^eroBKHH (;io6po). 

1500. MChbh Kao 6y6per y ^ojy. 

1501. MCkbk Kao H CBKpal; {;io6po; jep CBnpau u;ie no 

CBa;t6aMa h no jipyrnjeM secejbHMa, xe CBnpa h qacTH 

Ce). y BOJBO^CTBy. 

1502. MChbh Kao HKHHj nao naope;; ooKaKa. 

1503. MChbz Kao TpyT. J. n. 

1504. JKuBHHa ra jejia! KjiexBa. MjecTO jeAa roBopH 

ce n TOHUAn, 

1505. MCHBHHa ra pacT0HH,zia! 

1506. MChbh nacKH, a onaBa na ro.^oj ^xacKH. jOta 

Huje aacKU Ka3a.io 6n ce na dac^u. 

1507. MChb mh To^^op ;na ce hkhk roBop. (Ka^i ce 

lUTO roBopn y 6ecnoc.iHuy. 

1508. MChbot My o;; Bora. 

1509. 3Khb ce nOCBeTHO. Ka;i je Ko cyx 11 acyx y JiHuy. 

1510. MChb he HOeK cse ynKHHTH. Taivo ce BHme 

Ba.'ba cxapaTu 3a hciibot h aa 3;ipaBJbe nero n sa 
KanaB nocao. 

1511. OKvLJie ce KOpujena ^pwce. Tpe6a ce cxapjeuiHHe 

.ipHiaxH. 

i-'tr2. 3Kz MH OHM na y OHH 'y Bomi). Ka;i ce Kance 
KOMe iiixo vnpaBo y omi, rHu mu Menu peKome asl 
je Mjecxo oicuee mu; a.iii ;^a .in nnje oicximu o^h, 
T. j. cTxioiu, Kao luxo ce roBopii ootruMaTU : h OH;ia 
611 ;maMii:i(): sajtCMi/pu na naHxii y ohu. 

151:^. MChthk Kynai; k ^eBCjaHKH CTai; He Mory 

CpehHH 6htz. TicBojaHKH oxau ana ce 3a mxo, a 
/jtiiTHii Kvnau Ba.'ba ;ia 3a to iuto je rjijexoxa xp- 
roBaTii onoM cxBapii 6e3 Koje ce He MO/Ke HxHB.T>exH ? 99 i5/4. MC^^be Meoy Sea Meoa. .v. uinp. 
^3^^^ OiZyji^vL ra ^a n.TiaTH, aico h He 6h xtho 

(Kao ;ia 6m ra hobuh ^KyjBH.in, na r.ie;ia KaKO he hx 
ce oiipocTnTHj. 

1516. J>KyTO Kao Booaic. 

i5i7. MCyTOKOoaH k 6Hjio5pKaH, c^ cto ^^oSap 
je^aH. A. Ct. 

lo!8. JKyT nocao! 3.io, pJ)aBO. 3. 

1519. 3a6a;;a Tpn y s^paBy Hory. 

1520. 3a Bora npooHTH, a sa ^yiiiy A^je^^nTH 

(HHje npaso). 

1521. 38i60Ji>Q H 0^0.^39. 

1522. 3a6ocTH nanaK y v^e^KHy. noojehn. 

1523. 3a6piiHyo ce Kao KypjaKy jaMZ. r.ie;iaj: Cth;ih 

ce Kao KypjaK y pynn. 

1524. 3a6opaBHO caM h (sa) OBOje HMe. M.iu: 

1525. 3a6opaBiio caM h HMe KaKO mh je. 

1526. 3a6pHHyo oe Kao jeMKH MapTy (jep ce o 

MapTy Mnjeibajy jeMHHH). 

1527. 3a6yHH0 ce Kao I^nranHH y ^yKy, Ba-T>a w 

Kiiji cy ra, Kao iiito ce npHnoBHJe;ia, naiiiJiH t)e Kpajie 
.lyK, naK ra aaiiHTanii iiito to qnHH, a on o;iroBopHO 
;ia He Myna .lyK ;ia Kpa;ie, nero ce yxBaxHO aan* jisl 
ra BJeTap He ooopn na 3eM.T>y, na ce .lyK caM nm- 
Mviiao 113 3eM.i,e. A Ka;i ra rocno;tap oji .lyKa aa- 
HHTa: „a iiito tii je to y Top6n?« h3 Koje cy bh- 
pii.ia iiepa o;i iioKpa;ieHora JiyKa. oh Bn;tehu jia. ce 

7* 100 BeK HeMa Ky;ia o^roBopa : To xio h jecT iuto je y 

TOpOH. 

1528. Sasa^^HO 6h ^sa OKa y r^zrasK (TauoBu je 

n.ieTKaoi). 

1529. 3aBH0 ce (y nocTejbiii Kao nopo;^K,;La. 

1530. 3aBHpKheM0 h mh H>eMy noA Komyjby. rio- 

Kaaahe ce h Hieroaii TparoBii. 

1531. 3aByKao ce Kao i^pbjbhb nac (y KopoB). 

1532. SasyKao ce i;pB y poTKsy, a ^o H^era pena. 

1533. SarJiaBHO KSri^e, Ilponao, noiHHyo. 

1534. Sarjie^ao ce Kao Tejie y mapena spaTa. 

1535. 3a FOCOm! Ka;i bhjc ^iije nccTO ; jep Kan^y jia to 

c.iyTH Ha nycTHH>y h.ih jia he hcko yMpHJeru. 

1536. QarpenCTH (h. n. y cBHJex. t. j. yreliH). 

1537. 3a A^^A K sa CMpT He Tpe6a Bora mo^ktk, 

CailH he ;H0iiH. V /lyopoBHHKy. 

1538. 3a ;;o6pHM ce KOiteM 6aT nyje. 

1539. 3afeecTH Kora aa nojac. Bhth iipeTe«vHHjH oa. 

ibera. 

1540. 3a 3.^aT0 p|)a ne npiiaifca. 

1541. 3a 3.;iOM ^esojKOM pei^n ^o6po a aa ^o6poM 

KaKO TK ^^paro. 

1542. 3a HCnOKOJ ^yme (h. n. naiueza dpara Mvuioeana^ 

Boz da My dyiuy apocTUil HaiiHJa ce Ha ^ahn. 

1543. 3ajaM ce ^asa ^a ce Bphe. 

1544. 3a jeSHK ce yno! r.ie^aj: Ilpecjenao jeanu! 

1545- 3aKjra.;ia ra nyniKa I^pHoropCKa! — V njecMH. 
1546. 3aKjra Me Sea Howca. 101 1547. 3aK^a Me h y^asu. 

1548. 3aK.zia Me no aaKJiany. Ka;^ ko komc y^unn bc- 

.IHKy lUTCTy. 

i549. 3aK.;ianH0 Kao nepacT. 

1550. 3aKOBao naTapimy Uo6ho, noMorao ce). 

1551. 3a KO^TiKKO Me KO Kynno, HeKa Me npo^^a 

(t. j. ja caM CBoj rocno;iap, He MapHM hh aa Kora). 

155'2. 3a KO^TIKKO CaM KynKO (.lan;) 3a T0.7IHIC0 H 
npO^ajeM. r.ie;iaj : Ilo uito Kynno no to h npo^ao. 

1553. 3aKpBaBH0 onuMa. 3ao. 

1554. 3aKpBaBH0 OHHMa Kao ^^kb^zbh nnjeTao. 

1555. 3aKp,^emTK0 o^nMa. llHjaH. 

1556. 3a^y^y je rpa;^ aa ^znap, Ka;; ^KHapa HHje. 

1557. 3ajiy;^y je aa^KHa, Ka;^ Hnje Kahuna. 3a- 

.iy;iy mock uito iiMa, Ka4 ne yMHje ibiiMe ynpaeHTH. 

1558. 3a^y^y je jiHjena Spa^^a, Ka;n je ojiaSa rjiaBa. 

1559. 3ajiy^y mk je 6Hcep, Ka;^ mh BpaT OTKH^^a. 

1560. 3ajiy;;y (naojy) koct Mehem na oto, ona 

no^ GTO, ^e joj je MjeoTO. 

1561. 3sijLy;^y ce OTap bo ynn opaT. M. uinp. 

156-2. 3ajiy;ny oe HoeK nyBa, aKO ra Bor ne yin- 
nysa. 

1563. 3a MajOTOpOM ropa n.zia'sre. MajcTopnja ce cBa- 
4eMy xotie. F.ieaaj : 0;i HeBJeuiTa n ropa njiaqe. 

i564. 3aMaM.;!Lyje Me SKje^iOM TojaroM Kao MaMa 

^HJeTe — Kaji KO KOMe lUTO o6eKaBa a He ;iaBa. Y 
Fpojby. M. LUKp, 

1565. 3aMeTHyTH KOMe MpeOKy (nao jiSL 6n ra yxBaTHO 

y H>y, T. j. .HaMJecTHTH n.icTKe). 

1566. 3aMeo Kao CBKlBaMa. K&ji ce uito pyacno sfotobh 102 

1567. SaMHCJiHO ce Kao jgmhh o MapTy, Jep ce 

OHjin jeMHHH ooHMHO MiijeH>ajy. 

1568. SaM^aTHO ra Bor, na He nospaTHO. Ka/i xoKe 

J13L ce KaHce jia je ko n\ji njiu cyjiy^iacT. SaMAaruo 
za Kao KOBau cjeKiipy, aa ne aoeparuo, nao KOBai 
cjeKnpy iiito HCKJien.-be noiuTO je aaM.iaTw. 

1569. 3a MOje ;;o6po cjiOMHine mk peSpo. 

1570. Qa MOJHM a.TIOT'BOpOM! t. j. Kyuana. Ko npBH 

nyr qyje KyKaBnuy. ano je npnje cynua, Ba.i»a xpn 
nyxa (TaKo) Ra pe^e. 

1571. 3aMpKao a ne ooBanyo. 

1572. 3a MyKy CMO ca3;;aHH. Ka;i ce ko Tjemii UJTO 
ce Myqii. 

1573. 3aHaT je y HesojbK xpana. 

1574. 3aHaTjrKjy nocao noKaayje. 

1575. 3aHaT Te sa^ywCHO! K.iexBa y UpHoj Popii. 

1576. 3a Hesojby 6a6y boab 
Ka^ ^esojKe ne naxo^^e. 

i577. 3a HGBO^^y H 6a6y BO^y. K. Up. 

1578. 3a HeBOJby h KpLiKa yjaKOK aoBHyvH. PcKy 

CpoH TypcKora aaKOHa. 

1579. 3a HeKy ce ^ei;a Snjy. linn: 

1580. 3a HeKy TyKy. Peqe ce y ijia.iii oiroMe Kojii pe^ie 

3a uiTO : ne fxij. 

1581. 3a ncBi;e CBauiTa ^oova. 

1582. 3a H>nM ce pen Byne. 

1583. 3a c5pa3 /^ahy CBaiiiTO. a oopasa -ne ;iaM) 

HK Sa IIITC. 

1584. 3ao roper noSpaviio. 103 1585. 3ao je, H ropy je aa^^epao. Pe^e ce aa 3.1a 4oeKa, 

y UpHOJ FopH. 

1586. Sao J8 KOMIIIHJa BSJIHKO oJIO. 

1587. 3ao Kao Kynaw. 

1588. Sao Kao nac. 

1589. Sa OHO iiiTO je 6vljio hs ^a H^KsyTiiH hh 

;!;KHapa. 

1590. Sao onaxHja ohepa je^^ny Kpasy, a ;no6ap 

^BKJe. Jep ce 04 3.ia mock lyBa, a ;jo6ap Jianme 
npeBapH a najiance. IIpHnoBuje^ia ce KaKO cy Jby;KH 
H3 HeKaKBora cejia TyncHJiH h KpeHy.in H3Me})y ce6e 
cy6amy iuto HHJe luKeo c ii>HMa jia ce MHJema h 
jiHJeno pa3roBapa. /lo3HaBmn to hobh ibHxoB cy6ama 
3anoBJe;iH 4a ce Jianac aroTOBH qacT koji je;iHora 
cejbaKa h Ty 4a jio^y cbh 4a ce Hacxe h Becejie, a 
cjyxpa K04 ;ipyrora, h xaKo pe^oM jiok ce cbh ne 
M3pe;ie, na OH^a onex h3 no^exKa. Ka^ cejbauH BH;ie 
He caMo jia, xohe xano jia noje;iy CBe mxo HMajy 
Hero H 4a He Mory cBOJHJex nocjioBa Jia, pajie, OHjia 
ce i^Hrny xe xyate h OBora cy6amy; a Ka^ hx 3a- 
HHxa OHaj KOMe cy ce xyHCHJin: »KaKBora hexe caji 
jia BaM 4aM?* ohh My o^roBope: Aaj nan OHora 
npBora. 

1591. Sao TH 605KHii! Kao KJiexBa. Y ;[ty6poBHHKy. 

1592. Sao TH GaM! 3,710 tk mh Jel 

1593. Sao yu fotob cy;^. 

i5P4. Sao Hooan a join rope OBi;e (ocoohxo ce roBopn 

3a cBeuixencTBO h aa Hapo;i). 

1595. Sao HoeK T060M je^e h nKje, a jaMy th 

Kona. 

1596. Sananyjio faaaaAol I^KraHHHy i^apoTBO, na 

oSjeoHO CBor oi;a. 104 

1597. 3anei«ia (My) oe ^yrna y kocthme. Ka;^ ce 

3a Kora xohe jia name ^a je cxap Bpjio, na onex ne 
Ke ;ia yMpe. 

1598. 3aneKjia ce ^yina y iheuLy. Ka»ce ce Ka;i ko 

ayro h;hbh, na ce mhc.ih Kao 4a ;iyma h3 H>era seh 
He MOHxe jiSL H3H})e. 

1599. SailKlllH y 09aK. F-ie^aj: llnmH KyKOM no ;ie;iy* 

1600. Sanesajia My llieBa. Hauuia ra cpeha. 

1601. 3anjreo ce Kao nKjie y KynHHe. 

1602. 3anoniliiy ja Te6e! H36Hliy xe, h.ih ynpaso, cno- 

naiuhy xe 3a Koce Kao mxo MHHe BJia^HKe Ka;c none 
H t)aK0He. 

1605. 3a npasa Bora. H.in: 

1604. 3a npasa npasi^KTa Bora fn. n. r.io6HJiH ra, 

X. j. 6e3 H KaKBe KpHBHue). 

1605. 3a npeiny ce h nHin koH)Ckh nHje. 

1606. 3a nyTHHKa Ao6po a 3a HoSaHHHa 3^0. Oj^- 

roBopHvia 6a6a Ka^ je je;iaH off, nyxHHKa kojh cy 
6hjih sacjejiH oko Baxpe, xe qo6aHH HHJecy Morjut 
npHcxynnxH ;ia ce orpnjy, 3anHxao KaKO je spHJeMe 
Ha no.i>y. Fjie^aj : BpMJeMe je p})aB0, aJiH h^thhub 
nyTyjy.. 

1607. 3anyxao ce Kao nucKasima. V Bouh. 

1608. 3apaHa ce no3Haje y Kojoj bo;;h MOHce CHp 

6hth. 

1609. 3ape^H0 0^ Kyhe ;^o KyKe Kao BO^^Hnap. 

1610. 3apeK^a ce CBHiBa a^ He usHje r...o, na 

^eBeTOMe Bpx o;;rpK3jra (a ocaM Ba.i>a jisl je 

H3je.ia ca cbhm?. Ka;i ce ko sapeqe mxo ffa ne 

MHHIl, na He JipHxH pHJCMH. 105 1611. 3ap H3 ifcera MJiHjeKo H^ne (a He Kfi,e Kps)? 

He Bajba ra ce 6ojaTH, Hero ra HeKaxH u 6paHHTH ce. 

1612. 3apH0 ce Kao OBKH^a y ^y6pe. 

1613. Sap KpMana ana aa So^^e? 

1614. 3ap MH je OH MCeHHH 6paT? Ua My TO H TO 

y^HHHM). 

1615. 3ap Ha yniKMa CJe^^Klll? (tc ne nyjem). 

1616. 3ap CaM ja TBOJa MCena? Fjie^aj: HHJecaM ja 

TBOJa a;eHa. 

1617. 3ap ce csaKa onjieTena y^a? Moh^c 6hth /ja 

ce OBO 3a to Kance iuto y XepueroBHHH h h^chckoj 
t)euH 6pHjy Kocy, h npHnoBMJe;iajy asl M.iat)a cecTpa 
He CMHje nyCTHTH Koce ;iok ce CTapnja ne HcnpocH ; 
na OBt)e BaJba jia, ce mhcjih jia. ce t)eB0JKa y;ta ;iok 
joj H He HapacTe Koca, ;^a ce MO»ce oanecTH? 

1618. 3ap TH ra je MaTH po;;K.;ra? (xe ra tksuihui). 

1619. 3ap Ke K KHea c Haua py^aTu? Penao Uh- 

raHHH xapa^JiHJH, Kaa ce h khcs npe;i py»iaK yMHsao ; 
a xapa^.iHJa My o;iroBopHo: ))Xohe khcs, sljih ne 

heUI TH.« 

1620. 3a CBOje Bohe ;;0Kjre oKe. s. np, 

1621. 3acjeKao 6pKe Kao na TpynHi^H. Y Upnoj Topn. 

1622. 3a c^anoM pyKOM CBainTo K^^e. r.ie;iaj: ripy- 

HCHTH KOMe cjiaHy pyicy. 

1623. 3a OTapuM ya Sp^^o ne sa^a hKh (a ^o6po 

ra je nocziyniaTK). 

1624. 3acyKao 6pK0Be Kao ^a he aMOse H>HMa 

KpnKTH. y BOJBOZtCTBy. 

1625. 3aTB0peH AY^^ He njiaha (nero ra BaJba nyc- 

THTH HCKa pa^H H HeK cacTaBJba HOBUe). 106 

1626. 3aTB0peH0 He nOTBOpeno. Ba-T>a ;ia uiTO je ;io6po 

saTBopeHO 3a oho He he mobjck nnKora noTBopaxH 
;^a mv je VKpao. 

1627. 3aTe5Ke ce Kao Ko6H,7ia y Bpmajy. 

1628. 3a TO H Bor sna. 

1629. 3a TO oaM kphb jepe caM skhb. Oco6«to ro- 

Bope .i>y;in kojh H^Hse no;i B.iajoM TypcKOM. 

1630. 3ay38JiK oe Kao c^reni^z. J. n. 

1631. 3a xaj;;yK0M y ropy ne h^h. 

1632. 3a xpany hcgto ojiyoKv., 

1633. 3ai;pBeHK0 ce Kao BaMnnp. 

i654. 3a ^HCTO 3.ziaT0 pfea ne npnaifca. 2i. np. 

1635. 3aHy^H0 ce Kao a^l je BH^eo jiHjeBy 6pa^By. 

1636. 3a^y;5;HO ce npeenjeHOj rojiHjeHHl Kaace ce 

pajiH ypoKa Kaa ce MoeK mcmv 3aMy;in. 

1637. 3aHy^H0 ce uito AOBene Benepaol FoBopn ce 

no rajoKOJnjcM MJecniMa MJecTo : .3aMy;ino ce npe- 
oiijeHOJ ro.iiijenn! 

1038. 3auiao Kao BHje^ia no nasapy. 

1639. 3aiiiao Kao 3HjeB no He.^a/;Ma. llpnnoBHjeM 

ce KaKo ce HCKaicaB mock c Tyl)OM /uenoM y ;ipymTBy 
aoroBapao aifjenatbeM. Ka;i ;KeHa noana jia. je tt>e3nH 
My;K TO oiia3iio ii ;ia cvMita, oHja ona peqe y3 pHJen: 
3auino Kao .injea uo ne.bHdMn, MvBmii to M\iK nc- 
Miic.in ;ia .i»y,iH 3njeBajy nexoTiiue Ka;i ;ipyrn 3ii- 
jeBHe. II iipecTaHe miiciiith 3.io o h;chii CBOjoj. 

1640. 3amao o^ Kyhe ^o Kyhe Kao BO^^nnap. 

1641. 3aniao na ne HSHniao! Kancy ,ia ojiroBopn cynue 

Ka;i My ko pene ;ia je sawAO ; a naji My ce pene jia. 
je cjeAO, OHO o,iroBopii : cjeo ua ne ycrao! Hero My 
Ba.^ba ica3aTn : cMupuAo ce, na OH;ia ii oho o;iroBopH: 
CMupuo ce u ni ! 107 16i2. 3a niTO Bpar 3Ha MHoro? — 3a niTo je OTap. 
16i;^ 3a niTO? — 3a 6a6HH0 SpaiiiHO (o^iroBopn ce 

y luajiii). 

1644. 3a niTO Kynpio 3a to k npo^ao (KanaB hob 

r.iac). 

1645. 36a6ajie TK ce HOre! O^roBopn menu najx je ko 

iiaaoBe 6a6oM^ a ona mhcih ^a je jom M.ia/ia 3a 
TO II Me. 

16i6. 36or CKpoTa oyni^e cjaje. 

1647. 36or TaKHJex Cyni^e rpuje. Peue ce aa ;io6pa 

II 6o3a3JieHa MOCKa. 

1648. 36o;ne na O^e. 0;ie y je;^aii iivt. 

1649. 36opK npaBO, cje^H ^e tk ^paro. 

1650. 3BaH FOCTOBaH. y Upnoj Topii. T.ie^aj : KyMa hv- 

t)eHa Kao n qaiutiena. 

1651. 3BaH ;^ouy h8 oy^H. 

1652. 3BaH Kao romheH (a ncoBan Kao 6HjeH). 

1653. 3BaH nOLLITOBaH. H.ih: 

1654. 3BaH npHgpaH. 

1655. 3Bao ra na -sracT, a noca^HO ra sa neh. 

1656. 3BeK 3a MHpuc. y iipiiMO[>jy. F.iejiaj : Mii.io na 

;iparo. 

1657. 3BeKHyjI0 My y rjiaBy (na:io na yM). 

1658. 3B0HHTH He yMHjeM, a npecTaTH He OMHjeM. 

1659. 3B0H0 Kyi;a: ko 3a hum, ko sa hhm! CnaK 

Hena ^;Ie;^a CBOJ nocao. 

1660. 3BpHH Kao Myxa no npa3H0M jiOHi;y. 

1661. 3ro^a fi,y^ K AO cto ro^HHa nanjiaKyje. 
1662. 3ro;5a ^y^ nanjiaKyje. 108 1663. 3ro;!;HO Kao I^nraHKHy y Kjia^^aMa. 
I66fi. 3rpHH0 ica' c^ienai; kokolu. b iip, 

1665. 3rpHK0 oe Kao npneBiiT japai; na hptkhh. 

lIpHnoBHJe;ia ce jia japau y jeceH bhhc: ^Cee Moje, 
cee/" A y 3HMy CTane na npxHHH na ce KpHBH : 

1666. 3rpHH0 ce Kao ^se nape y KecH. B. Up. 

1667. 3rpHH0 oe Kao cpn y n.^aHHHy! KjiexBa y 

KpHBOiuHJaMa. 

t668. 3^paBa Kao ny^apHi^a. 

1669. 3^paBa TH rJiaBa! Ka;i ce uaayje aa Kauy 6o;iecT. 

1670. 3;;paB 6o,7recHy ne pasyMnje. Mjecro ne paay- 

Muje roBopH ce h ne ejepyje, 

1671. 3;;paB, ^eBOJl^K na pyi^n! Pene ce y ma.iu ohomc 

KOJH KHXHe ; a;iH 6y;iytiH ^a ce KaiuTO ;io;iaje h BHme 
KOjeuiTa HenoBOJbHO, aa to OHaj oohhho o^roBopH 
o;iMax: ^^Cbmo hcmoj da^e.^^ 

1672. 3;5;paB 3^paB.;!LaHe ! hob HOBJbane! KaH;e ce 

iiocKoqHBuiH Majio HOBOMe Mjeceuy aaji ce npBH nyx 
yr.iej^a. A J)eKOJH joiu HSBa^e h HOB^any Kecy, ano 
y H>oj ;iocTa HOBana HMa, Te je xpecHy npcMa Mje- 
ceuy. 3a to CBaicora wpsn c npasHOM kccom hob 
Mjeceu yr;ie;iaTH. 

1673. 3^paBK ce Jhyfl,ll ne nHTajy. rie;iaj: Ko niira, 

paA He ;iaje. 

1674. 3^paB Kao •Tias. 

1675. 3^paB Kao ny^ap. 3a ;iveHCKO ce pene: Sdpaaa 

Kao aydnpuna. Y AyopoBHHKy. 

1676. 3;HpaB Kao TpHJecaK. KaHte ce 3;ipaBy H jai;y 

MoeKy. 

1677. 3^paB^e je HajBehe 6jiaro OBora CBKjeTa. 109 IG78. 3^paBJbe je najBehe SoraTCTBO. 

1679. 3;5paB, OoMane, aKO th ocTane! Ka^ ce nnje 

113 uvType n.m h3 ;ipyrora KaKBor cy;ia y KOMe ce 
He Bn;^H KOviHKO joui MNia H xoKe .lU niTO ocxaTH 
OHOMe KOMe ce Ha3;ipaB-T>a. 

1680. 3^paB Ch! Pe»ie ce MJecTo: Caacyj ce! u o^roBapa 

ce: Od Boia tu adpa'Khe! hjih: Boz tu 3()paeA>e dao ! 

1681. 3;npaB OTpje.;taH Ka;; na SanaK cjeAHe, y 

neK noro^^H. 

1682. 3eMJ!ba My kooth HSMSTajial K;ieTBa. 

1683. 3eM»;ba no 3eMJhK XO^K (t. j. hock, kojh je hjih 

KOJH lie 6hth 3eM.T>a;. IlpMiioBHJe^ia ce KaKO je hc- 
KaKaB qocK Kasao uapy: »IIomo3h Bor, 3eMA>o, aeMJbu 
rocno^apy !" 

1684. 3eM.;ta TBp^a a He60 BHCOKC (na ce neMa Ky;ia). 

PcMe ce y HeBO.T>H KaKOj. 

1685. 3eMv5ba Te nporoHKjia. a Mope tb H36ai;K- 

BaJIO! KjieTBa y npHMopjy. 

1686. 3ei; Ha obom jrewcHinTy rune. K. np. 

1687. 3ei; 1)6 oe okotk onjje h nornHe. 

1688. 3ei; y uiyMK, a oh pawcaH^ rpa^^n. 

1689. 3H;;a Kyjie no oSjiaKy. 

1690. 3Kja Kao hyn aa SKjejiOM He^e.^OM. Jep ce 

y3 6HJe.iy Het)ejT>y iiojeAe Mac^io, na hyn ocraHe 
npasan. 

1691. 3KMa rH3;j;e H8 rJie^^a. Ila 3hmh ce ne rjie;ia 

Koja je xajbHHa JiHJena, nero Koja je Ton.ia. 

1692. 3KMH0J BG^^pHHH H JteTHOJ 06^aHKHH HHJB 

BjeposaTH. 
1693. 3HMH0 niTGHe K JbGTHa MJia^a ne Ba.zba. 
169k, 3HHy,;iH Ha H^era, Kao na 6e.7iy spany. J. n. no 

1G95. 3KHyo Kao AspaM na TaitH. V ByKOBapy. 
1696. 3HHyo Kao nem. 

1697. 33a — r.ie.iaj : 3»jii — 

1698. 3.;ia Mcena sajivra He spaTH. Mjih: 

1699. 3.^a sKena aajMa ne spaKa (a ;xo6pa h ^^sa 

BpaTH). Koro}) uiTo VMHHH 3.10 BpaTiiKc MV ce. 

1700. 3jra MCHBOTa ^^yryc^aTa sewa. K. rip. 

1701. 3tZra KOJiana! UlTeTa! linji ce a;a.iH t)e ce iuto ee- 

noBo.T>no ;ioroaH.io. 

1702. 3jia Kao acnn^a (peny a.ioj acenu). 

1703. 3jia Kao Kyja. Ka;Ke ce 3.ioj 'Aieiui. Mjecro Kyja 

peqe ce ii kijhkii. 

1704. 3^a Me pyKa pyHK,;ia. 

1705. 3jia ce ro^^KHa mookg na niTany npeoKO- 

"^HTH. IIpiiiioBHJe;ia ce icaKo je iieuaKaB uap nuTao 
Koje je 3;io iiaJBehe na oHOMe cBHJexy, iia Ka^ je 
jejiau oAroBopiio jxa je a.ia ro;iHHa, a OHMypsKao: 
a.ia ce roAiina MOH;e na uixaiiy iipecKOHUTii (x. j. He 
xpaje ;iyro). Knji, je ;ipyrii pcKao ^a je a.ia aceHa, 
OH My o^roBopHo Aa je 3:1a /icena, iicTHna, BeJiHKO 
3.10, a;iM ce Mo^ue ohepaTH, u.iu oji H>e yTehn. M 
TaKo ce iioc.iHJe ^yrora norat)aiba Hamjio ;ia je a-ca 
fiyd uajeefle .xio. Tjie^aj : 3jia je hy^ HaJBehe 3,10 
Ha cBujexy. 

1706. 3jiaTaH KJhyHnh. rBoaAena BpaTa OTsa- 

pa. II.iu : 

1707. 3jiaTaH KJby^HK i^apeB rpa^ OTBOpK. 

1708. X3j:8i Tx pK5a 683 .zie6a. J. IL 

1709. 3jiaTHa SajiOTa npoSHja BpaTa. y Boun. 

1710. 3c^aTHa 5T)i:a oeehaBaTH. Ill 1711. 3jiaT0 ce y saTpn npoSHpa a hogk y ne- 

Cpeiill. MjecTO y necpefiu roBopn ce h y neeo^hu. 

1712. SjiaTy !ie ce KyjyHij^Kja natiH. Ao6pa he crsap 

;ioMeKaTu OHora kojh je H>e AocTojaH. 

1713. 3jia yonpGMa inTGTa roTOBa. 

1714. 3jia ycTa Mory csainTO peiiK. Ka;i ce 3a khm 

roBopH uiTo pyHcuo, a mhcjih ce ;ia HHJe HCTHHa. 

1715. 3jie je KjisTBe a ;^o6pe MO.;iHTBe. Peqe ce aa 

4o6pa CBeniTeHHKa. 

1716. 3,7rH 6KJhQ3li MpKG KyKyJhllll^e. Tjie^aj: MpKa 

Kana 3.ia npHJinna. 

1717. 3JIKHHH0 HeBa,Zbajia! Peqe ce a.iy t)eTeTy. Y fly- 

6pOBHHKy. 

1718. 3,710 6p30 AOi)Q a no.zraKO no^e. 

1719. 3jiq ro^^KiHTe po^^a nniTe, 

A HeBO.;i>a npujaTejiba. y XpsaTCKoj. 

1720. 3jio ;^o6pa ;^OHHjeTH He he. 

17*21. 3jio 3a 3JI0, a m^HBe 3a SpaiiiHO. Ko uito 
yaaJMH oho Ke My ce h BpaTHXH, CpnjeMUH o6jihbo 
Hoce iiJjbnBe n ;ipyro BoKe no Ba^KOJ xe MHJeH>ajy 
3a opauiHO II 3a jkhto. 

1722. 3jio h HSOnaKO! 

1723. 3jio je SpaniHo y KyKy yHHO. Ka^ ko mxo 

yKpa^e. Y Pncny. 

1724. 3jI0 je SBHJepe Met)e^! Ba.T>a jia je OBO ocxaJio 

o;i one npmioBHJexKe khko je iieKanaB qoen Hiuao 
Miixajyhn jeBan^e.iHJe npeKO HenauBe nuaHHHe, na 
xaMau Kaj!i jio\)e na oBe pnjeqH: Ce dajy eaM e.tacT 
HacryaaTU na SMujy u na CKOpaujy u na ceany cuAy 
epaofcujy, yjx^\)U Mel)e4 npeKo iiyxa, a oh OH;^a no- 
xpqH 3a H>HM xe ra y^apu. OH;ia ce MeJ)ea o6pHe n 
cxane ra raanxH, y xom, cpf'hoM, y^ape HenaKBH 112 

.-bVjiH nyTe.M re HoeKa Ma.io ncHBa OTMy 04 Mel)e4a 
H o;iHecy ra KyKn. IIoiuto hock noo3;ipaBH, oh yawe 
oner jeBaHl)ejiHJe, h npo^inTaBiiiH oHaj cthx Ha hobo 
peMe: „-4.tu ne eeAU na Mel^eda: daKAe ja caM Kpve.^ 

1725. 3jio je Ko He ana a y^KTH ce He ^a. 

1726. 3jioj thi;h KJbyn OTnao. 

1727. XBjio pat)eH5e fotobo cy^eae. Kaji ce 3.10 pa;iii 

GHAa je no roTOBv cy^)eH0 ^a a.io n 6y4e. 

1728. 3jro ce a^^^ ^yjQ Hero Ao6po. 

1729. 3jro ce bjiku iiepa. 

1750. 3jr0TB0py Cpi;e! t. j. ^a nyKne [Kaji ce cje^H oko.io 
oriua, na uito y orFby nynne h paa^ipKa avepaBHuyj. 

1731. 3.;iOTKa.;i>a ce ja;^y ^^OMKUiJbaine : 
CTpaMcae CKyTe cnpKje^ o6pTame. 

1732. 3jro HKHHjia "Byposa Jepnna, 
3,710 HHHHjia, rope ^^oneKajia. 

1733. 3jio hhhko. CHjaceT npHMHO. 

1734. 3jio hkhkth a AoSpy ce na^^aTK HKje mo- 

1735. 3jiy Spasy 3Jia naiiia ne FHHe. 

1736. 3.zry ;xaj, a ;^o6pa nosnaj. 

1737. 3,7ry He TpeSOBajIo! Ka,^ ce uito ocTaB.i>a, na ko 

pe'ie : uito he to ? 

1738. 3MKJa ra niHHy^ia! Kao K.ieTBa, h snaMH: yje.ia 

ra 3MHJa I 

1739. 3mhjK Ha pen CTaTH. 4ol.n o.iHay 3.ia. 

1740. 3mhj0 inapeHa! Kaji Hveue t)eny uapajy uao aca- 

jiehu iix. Moa;e 6iitu Aa je na obo na.iHK h oho 
UITO je BanoBnh CTpaxHH>a uaaao cBONie cyacH>y y II. 
KH,H3n Hapo.iHHJox CpucKHJex iijecaMa na CTpann 274 : 113 aPonqe Moje, 3Mujo o.i TypaKa!^^ r.ie;iaj : Ako je h 
3MHJa, 0.1 cpua je. 

1741. 3MKJy y H^e^^pHMa H03ZTH. Ka^ oHaj komg ce 

1MHH ;io6pO, HOeKV 3.10 MHC.IH. 

1742. 3Ha BoF HHje Macjio y Kan^Kjiy ropn. Oea 

iioc.ioBHua noKaayje ,ia cy Cp6H Herja h sbutuh 
3Ba.7H MHcio. y npHMopjy II y Upnoj Fopn h y Xep- 
ueroBHiiH roBopii ee — y oeoj noc.ioBiiuH — yA>e 
MJecTo Mac^io, 

1743. 3Ha Bpana i>e je 6apa. 

1744. 3Ha fl,8L je napa cpeSpna. MyBa noBue ;^o6po. 

1745. 3Ha;^y nOK sa MHP? KaaaJia .iHCHqa noqeBuiH 

6jeraTM, kslji je ca seM.-be roBopH.ia KOKoniHMa, Koje 
cy oHJie Ha jipBexy, jisl ue 6jeave oa H>e nero ^a 
cnJjy ;^0Jbe, jep je Mnp H3Met)y CBHJy a;HBOTHH>a, na 
joj nnjeBau penao: Eto h Hamnx naca ^e Ejiy h 
Hoce rjiacoBe o:a. Mnpa ! 

1746. 3Ha i)8iB0^8i Ha Jie^^y noTKOsaTH. Sna mhofo 

KojeuiTa. Oco6hto ce pene aa oHora kojh ce ^hhe 
Mnpan H npocT, a nyn je t)aBOJiCTBa h .lyKaBCTBa. 

1747. 3Ha H KOBaTH h ^xyxaTn. 

1748. 3Ha K OBKpaTH k KrpaTH. 

1749. 3Ha Kao (k) non. 

1750. 3HaM ja y KOjy Hory xpaM.2beM. Ja cboj nocao 

3HaM Haj6ojbe. Y /ly6poBHHKy. 

1751. 3HaM niTa y iteMy jiewcH. 

1752. 3Ha OH Ky;^ ce onacyje. 3Ha mra mhhh. 

1753. 3Ha OH OBOjoj Kann Ky^. 

1754. 3Ha OBHH^a ihto je ^Kita, 

1755. 3Ha OBHii)a inTa je nocKypno SpaniHO. Ksla 

ce xohe jia. Kaate ^a uito HHje aa Kora. 

CPOCRR HAP04HK DOCJOBHIIB 8 1756. 3Ha ce a.iaTC k y bySpevy. 

1757. 3HaTH RIH K KOKOTOM OpaTK n. ii. He Uy TO 

y^iiHiiTH . y UpHoj ropii. 

1758. Snahe spar Kamy x.'Ta;;zTii. 
1159, Snaiieiii no iiito je BOCKCBapHHa. 

1760. 3Halieui no mvo je Myoa japi;a npo^ao. 

rilO he TII OUTII. 

1761, Snaheni tk aa rooy t. j. ^.lo Ke th 6hth ,. 
176'2. 3Ha niTa je i;ap BBHepac. Kojn mhofo paaoupa 

H Kaayje t^e ce iuto jioroijiLio. 

1763. 3pe*?ia BOirKa caMa na^a. 

1764. 3pH0 AO spna nora^a, 
KaMeH AO KaLiena najra^a. 

1765. 3pHono spHO, e^o norana; ^xjiawa no ^jiaKa. 

eTO 5je.zra^a; Kan.zba no Kan.'sa, sto Mc- 

pa^a! r.ie.iaj : J.iaKa no ;i.iaKa, exo 6je.iaqa. 

1766. 3y5aT0 cynue na Mpaay Ka;i cynne CMJa na je 

oner aiiNia . 

1767. 3y5aT HOeK ,Kojn ce piije^Nia ana ^oopo opaHHTw). 

1768. 3yjII Kao THKsa na OpaPBy .Ka;i ce ao^a 113 n>e 

noniije na ce iipaana f)e 6a hh ii.ih oojecii . 1761). H aKO je MOj ia^jlz. rpa^ai;, ajin oaM Ja y 
iBeMy APT3Aapai;. V Hpnoj ropn. 

1770. H Hor oe HLieHOM SOse. h'aii ce kg cp;iH IUTO ra 

30By lIMeHOM. 

1771. H Bor Ke Har.: onpooTZTK, 

A Typi;:i naw He he paayMjeTH. 115 177'2. EL BOMCe II0M03K! KojeKaKo, mo/KC no^HHJeTn. ii. n. 
aKO je TaKO, h Bonce noM03H ! 

1773. H 6paha ce osa^^e. 

1774. H epojene OBi^e KypjaK je;xe. 

1775. Hb8p He H^^e A^JLBKO OA Kjra;!;e. Mjecio ne ude 

roBopH ce H Me aaoa, rjie;jaj : Kyji he HBep oj, 
KJi3ijie ? 

1776. H BO^a 3y6e HMa. LUto ce qecTO nepe, 6p30 ce 

no;iepe. 

1777. H spar ana niTO Je npaso (ajin ue he jia wn- 

HH;. MjIH: 

1778. H Bpar 3Ha iiito je npaso, Ma ne he, Hero 

KaKO My je mh.zio. 

1779. H BpHJe^Kl nocraBHJia KyMa KyMH qauaK rpaxa h 

Majio xaJBapa, iia cjejie o6je jia jejiy. Ka^ ce roiuha 
HaKJionH Ha xaJBap a rpaxy hh MyKaex, ohjisl ;io- 
MahHixa pene: »y3MH, KyMo, h rpaxa,* A romha joj 
o^roBopn: »XBaJia, uyMo, ;io6ap je h xaJBap." Ha 
TO iioMaKmia pene: „A.ih je xajsap cuyn: OKa no 
TO H no TO,*^ a romha o;iroBopH: »^ epujedv.^^ 

1780. Hrjia aKO h Kpo3 3.;iaT0 npoi>e. rojia h3h- 

|)e. Mjih: 

1781. Hrjia Kpo3 3jraT0 h opeSpo npojra3PT, na je 

oneT ro.zia. 

178*2. Hrjia he npoSooTH npKje M.;ia;^y Koowy He- 
ro OTapy. Mji3ljx hock Bajba oji cBauiTa jia, ce qysa 
Buiue Hero CTap. fjie/taj: Bnnie je jaribehnx KOHva 
Ha naaapy nero oBqnjnx. 

1783. H ro H 6oc, H join My je 3HMa. 

1784. Hrpaj. Hppaj. Me^e^e, 

IIIto Hanrpaiu to TeSe. Ka/Ke ce ohomc kojh 

lUTO ftjio pa;iH. 

8* 116 1785. Hrpajy joj ohh Kao na seKTKHy. Peqe ce sa 

HecTaiDHO a;eHCKo. 

1786. Hrpajy oe MarapEiH. Suhe KHine. Ka^ ce iia- 

TopH Jbyjin Hrpajy uao t)eua. MjecTO Kume jeAHB 
peKy: Aujeao epujeMe, 

1787. Hrpa MGHKa npe^ hhhhhom KyhOM.— /JoiiH 

!ie H npe^ nainy. 

1788. Hrpa PajKO CBaKOjaKO, 
na Hajnoojie naonaKO. 

1789. Hrpa^Ra njiaHKa. H. n. Ka^ ce .t)eua najnpHje 

majie h Hrpajy, na ce nocjiHje csa/ie h no6HJy. 

1790. HrpyiuKa nafee iMaKyniKy. A. Ct. 

1791. H rycKa KaTKa^ na Jie^xy nocpne. 

1792. H;^e Bpewe hook 6peMe. 

1793. HfiQ 3KMa Kao OlHTpa ca6./ba. Bajba npnnpaB- 

jbaTH xpany 3a CTOKy h ocxajio uito Tpe6a. 

1794. H^e Kao 683 rjiaBe. 

1795. H^e Kao AGi Byne KO.zia sa oo6om. 

1796. H;^e Kao ;^a jaja na rjiasH hooh. 
1197. H;;e Kao jgmc. J. n, 

1798. H/q;e Kao kojio 6e3 nanjiaTKa. 

1799. H^e Kao HaKajiaMJbeH. 

1800. H;^e Kao oaneTa KBOHKa. 

1801. H;xe KKina h h3 He6a h k3 3eM^e (apjio). 
i802. H^^e KKina Kao h3 Be^pa. J. n, 

1803. H^ne KHina Kao h3 pyKaBa. 

1804. H/te KOtZro HaOK0.30. ll 3.io h ;io6po /lOJiasH pe^oM 

Ha .Ly;ie. 

1805. H^eMO ^a BH^^HMC. BH^)efieMo mra he 6hth 04 

Tora. 117 1806. HaQM y Ky^H^/bGBO A^ "^^ CKy^^HM. Tjie^aj: 

Ako Bor Aa? 

1807. HAS My Haaa^sLK Ka' h opjaTCKOM |>eTeTy. 

1808. H^e My nooao Kao ^apannH noneTaK (py«Ho). 

1809. H^e HarycKG Kao paw. Hjih: 

1810. H^e HaTpainKG Kao paK. 

1811. H^e HanpHje^ Ka' k KOMa;; y mai^ii (y Ha- 

sa^aK). 

1812. H^^e Ha HBKpK. lljie rocno^CKH, kohh ce. 

1813. VI AQ HH no seMJtH HK no He6y. Kslji ce ko 

BpJIO nOHOCH. 

1814. H^e CHHjer KaKO je mhjiom Bory ;;paro 

(spjio). 

1815. H^K, ajMano je^na! 
1816. H^H, ja;^e h neMepe! 

1817. H;^ii. noraHK oaMOORHBa! 

1818. H;^K[, CKJiaTO je^Ha! 

\8\9, H AO obla ce ^3BepHBajio, aji' nnje OBora 

nomYKnHBaiBa dnJlO. Bajba asl je Kasajia He- 
KaKa CHaxa Kojy je ♦)eBep niTunao. 

1820. H ^yBap yniH HMa. LLIto HHje aa roBop He Tpe6a 

HHrt)e roBopHTH. 

1821. H^y Kao paaSHjeHa BOjOKa. 

1822. H, AY^^O, Ty ^H Ch! Pa^o, ;iparoBO.bHO iuto yqii- 

HHTH H. n. 

A. Bh jih OHa Houijia aa H>era? 

B. Bn, H, ;iyiiio, ry jih ch! 

1823. H i)aBO Ayiny npn^eKa, Kaji ko iuto HaBa.iH, 

na He tie Jia nena hh Ma.io. 118 

18-24. H ^aBO 5Ha niTO je npaso (a^ziH ne he a^ 
hhhh). 

1825. H i)8iB0 Ka;^ roBopn npasa. sa^ba wy ^aTH 

pasjior. 

1826. H i)eLty MK xpaHH, h xpany mh niTe^z^H. 

1827. H3a ByKa h .;iHCHi;a ce nanje. Hjih: 

18-28. Hsa ByKa h jiKCKi;a (JyKa (pyaa). Y PHCHy. 
1829. Haa rjiSLAue rofiviiie ao^Q h CKTa. 
1850. Hsarnatzra nyjia porymy. 

1831. Hsarnajia inyma porymy. 

1832. Hsa 3HMe Tonjio. Ksa KHine cyni^e (6HBa). 

ripunoBHJeAa ce ;ia y Mopy Hwa HeKaKsa TBqa, Koja 
Ha pyjKHy BpeMeny njeBa (jep ce Ha^a JiHJeny) a Ha 
winjeiiy n.iaqe (jep ce 6ojn sjia). 

1833. Haa M.;ia;;a ce Tpn oniTpH. 

i83i. Haa CBaKora a^^A^ cyni^e rpuje. 

1855. Ho 5Hje^or CBKjeTa. 

183r). HaSupa'^ Hai)e OTHpan. Oco6hto ce roBopn o 
H;eHH;t6H n o y;iajn. 

1H37. HsSy^bHO OHH Kao Bapen aei;. 

1838. H36y.;bH0 ohh Kao CapajeBCKH HKiJyTHH. V 

BociiH H y XepueroBiiHH. 

18311. HSBajliTjia MarJia nait. Ka;i hito Kaayjy niTO 
HHJe npn.nnKe jxa je iiCTiina. 

1840. HsBajiHo ce Kao nac. 

18'H. HasaH OHHjy naBan naMeTH. r.ie;iaj: /tajieKo 

oji, o^HJy ;iajieKO o;i cpua. 
I8i'2. HoBeCTH KOra na Bainap. OcpaMOxiiTH ra npe^ 

CKlIjeTOM. y BOJBO;iCTBy. 119 1843. Hs Bpane ihto Hcnane. TeniKO coko no- 

CTane. 

1844. HaBpire Kao nKjan Top5y. 

1845. H3ByhH JiyTpujy, t. j. 3.10 npohn, OHTU OHJeH. 

ISiO. H3r.zre/ia Kao 03e5ao cynna. 

1847. HsrOHH rpOIII SCe-IO^y r. j. o;i rpoiua nocTa.ia 
ao.iOTa, niTexoBao . 

18i8. HsropeJiG ojiaMa, a.^H he h mhiuh ojeoTH 

1)6 He Bavl^a. r.ie,iaj : Xotie Kvha jxa iiaropn — 

1849. Hsropeme Mco^apoKe CBujeKe ecaneKK Ca- 

pajeBOKO 5jiarc, 

1850. Hery^.vL KOMapy Hory. h i;pHjeBa cy My na 

;;Bcpy. y 4y6poBHHKy. 

H5!. HsAHpe Kao peBKa na yBpaT^inaMa. 

1852. Hs^^KpaJia! Hjenin! HoKax y .ie;iiiHy I 

1853. H3 Apane pywca ce pa^a. 

185^1. H3 ^ySOKe pane Kps Tene 113 ;iy6oKa opaH>a 
oo.i.e HCHTO pacTe . 

1855. H3K^pi, .TiHCPma TH iia nyT a ByK npe^ nyT, 
II cjyTpa AOiujiSi ;;a th 00e.m y3a3MHMOl 

FoBope y rp6.Ly Kaji Myjy ,ia iiito Hohy .lyna no 
KyfiH iia MHC.ie ;ia je BJeiiiTiina n.iii Mopa; na aKO 
6m ce ;{orojiujio ;ia cjyrpa ;xo\)e Kano HtencKO ^a 
Hiiiie co.iii y aaja.M, sancxa on Miic.in.in ;ia je ona 
6ii;ia. Bjit^eo caM n y Cponjn na^ yxBaxe y Bene 
KaKora bcihkof .lenupa Mnc.iehn ;ia je BJeuiTnua jia 
ra Ma;io uana.7e iia cEHJehn, na ra nycxe peKaBiuu 
My: »Aob" cjyjpa ja tii jxaM co.in." IlaK cjyxpa/tan 
aKO ;io^)e Kana a^eHa ;ia nniTe co.in, n.in aKO BU/te 
Kaiiy naropje.iy. Mnc.ie ;ia je ona on.ia. 

185G. HsKC 5k MacHO KeSe (na BeczmKn neTaK). 

TaKO je JiaKOM na jejio. 120 1857. H3H0 ByK Marape. Lin.io na H Hiije. 

1858. H3H0 nac Ta^^aKoac: p^asa nacT, a rojiSM 

rjiac. 

1859. HshKk he l^ejio na bk^gjio. ii.ih: 

1860. H3kKk he K0.7I0 Ha TpKajio. 

1861. HsHiiH he TO H>eMy na hoc. ll.iaxMt.e oh to; 

CKyno he ra cxarn. 

1862. Hsumao Kao Mapa (y npo^^Lehe) na cyHi;e. 

Ka^ KO pHJeTKo u's.iixsii Met^y a>y;ie. Mnpa ce OB*)e 
paay.MHJe ona Ma.ia iiiapeHa uyoiiua. 

1863. HsHinao na MarapehH Bamap. OcpaMOTHo ce. 

y B0JR0;iCTBy. 

1864. H3 jajiose 6h KpaBe r^jie K3MaMH0. 

1865. H3je^e KOH^a TpaBa. Ka;i je cKyiia KoiLcica xpana. 

1866. H3je;;e KOH^a hlipKJa. Ba.i>a jxa Kiiji oc.ia6ii ho- 

cehii uiTo 'lecTO no;i Kiipnjy? V H|)Hoj Fopii. 

1867. H3Je;xeH0Me Tpara newa MapuHnqery, Ka;i ra 

ii3iije Kypjaii, ii.iii Ka.i ra ko yupa^ie ii iiojeae. 

1868. Hsje^e TeeTie Kpasy. Ka;i ce oko Man.e CTBapn 

Bel.a iiOTpoiiiii. 

1869. Hs je^Hora /;pBeTa KKcna k jicnaTa (5nBa). 

1870. H3je^0LLie ra yiiiK k3 cnanaKa. Kaa ce xohe 

;ia Ka;Ke .la je ko \)\)'d ii mi una. 

iSli. H3jeo 6h MaoHO he6e. 

1872. HSJeiLTH HHLLITa ^^OCTa HHje. 

1873. Ho jyTpa ce bh^k KaKas he a^h eKTH. 

1874. H3 KaMena 6k cy3afy>!;apKc?:a. linn ce ihto aih- 

.ibCTIIBO rOBOpII II.llI 'IIIHII. 

1875. Ho Keoe, na npe^a ce. ILiam na y^Mn tc je;in. 

r.iejiaj : Kvm Keca a ropoa iipiijaTe.i.. 121 1876. H3 KOra CK spaYa, SpaTO? IlcKaKna M.ia^ia qem- 

ji.ajytiH rocTa aar.ie^ia.ia My ce y jie6eo Bpar, na 
iiot^e Jia. ra aaniiTa 113 Kora je Mjecra ajiH y mhc.?ih 
o BpaTV 3ape«ie ce Te peue: us Koia cu epara? 

1877. H3.zra3H npe^ Kora th ^paro, oaMO He pi^h 

BHIIie npG/;a Me. Kaaao HeKanaB TypMHH CBOjoj 
— pyncHoj — HxeHH, ua^ ra je iipBO jvTpo aanurajia 
npe/i Kora he oji iLeroBa po;ia Ha.iaaHTM, t. j. oji 
Kora JIB, ce Kpnje. 

1878. H 3jra (je) Mcena AoSpa :«ceHa. 

1879. HsjiHsajio ce Kao inOKanKH nocT. 

1880. H3MaMH0 5k y l^HraHKe ^^HjeTe. 

1881. H3MaMK0 6h h3 jac^iOBe icpaee Tejie. 

1882. H3MeTHyO «;i0j KOCTH (Kao no;iCMHJex Mpuiany 

MapBHHMCTy). 

1883. H 3MHja je jiKjena, sljih je 3Jia. 

1884. H3MHTH KOra 6e3 canyna (npeBapHTH ra). 

1885. HsMjepH je^xHaKO. ^a je mkjio csaKOMe. v 

Upnoj Topu. 

1886. H3MjepHYH Kora o^ neTe ^0 r^raee (nosHaTH 

ra ;io6po). 

1887. H3 MHoro je (Jypyna jeo Xt/beSa. Meoro je 

nuiao no CBHJery. 

1888. H3 05jiaK8i rpMH. 

1889. H3 OBe KOMce neMa ce kja* J^-'^h: 

1890. H3 OBe KOMce HHKy;^ hh KaMO. Mjih: 

1891. H3 OBe KOMCe HHKy^ ce ne MOMCe. Ka^ je qoeK 

y KaKoj HCBOJbH a He mo^kc jxsl ce iiOMorne. 

1895. H3 OKa H3 50Ka. Manap OTKyzi, OTKy;i th ;iparo, 

H. n. Hatll UITO, CaCTaBHTH. 

1893. H3ocTao Kao 6a6a sa KpCTHwa. t-2'2 1894. H3 O^HJy KpaCTH (ca OCOOIITOM BJeiUTHHOM) 

1895. H3 neTHKX MCHJia (h. n. Tpy;iHTu ce oko uite. 

T. j. 113 cBe cnare, iiito ce ro^) Biiiiie mo/Kc). 

189G. H3 npasHa naHKa hhtk ce Hje. hh nnje. 

1897. H3 npenyna naHKa Hnje rpjexoTe o/;opK- 

HyTH. MjecTO apeayna rouopii ce ii caMO uyna, 

1898. HspHj Kao CBHita a H3je^H Kao roonO/q;ap. 

JloGpo pajii a ;iuupo je/iH. 

1899. H3 ponCTsa h Ka^ a h3 rpo6a HHKa^. r.ie- 

Aaj : PoooM 11 Ka;^ a rpoooM miKa^. 

1900. H3 GBaKor naita He Mowce ce CBGTai; hc- 

TecaTH. 

190!. H3 CBera je Cnywca Hory hsho, t. j. oo.-lh je 

04 cBHJy CriV/KaHa. V H. P. 

190-2. H3 TBOjKX yCTa y BoMcje yuiH! Kaji ko ru- 

B0J>I1 UiTO J106\)0. 

1903. H3 Ty^e itHBe h Baran npre 3ayBap je. 

1904. H3 ys^^e y By^HM. K*aA ko oho iuto je tcuiko 

Be.iii ;ia je ;iai;o vhiihhth. Ifs ijsOe Ba.i,a 4a ce mhcjih: 
yajaxaBinii Koii>a 11 vHeBiiiii ya^y y pvKe othJih iie 
o^MopiiBiiiH ce. r.ie;iaj : Ciij, Biij, na y koui. 

1905. H3 ycTa TH y ite^pa (a h3 ite^^apa oko 

peSapa)! KiiJX ko Kyue Kt)ra, obo My ce pene. 

1906. H3 majre h npoco hhkhg. H.ih: 

1907. Hs IliaJie npoco pO^K. Mjecxo apoco roBopH ce 

y CpoHJH II y BoJBo;iCTBy upojn. 

1908. H3 inajie ce |)ei;a pa^ajy. 

1909. H K3Me|) CBeTHjex HRia pHjenK. 

1910. H ja 3HaM UITO je c^^ano. 

1911. H ja Mory h koh. i/iH i/i0:>i':e, ajin Bor He a^- 

r.ie;iaj : 11 ni Mo;j;eiii 11 i;o»l th mo/KC — 123 

191?. H ja caM cojiH 3o6ao. 

1913. H jeBaH|>ejiKje av^o iiHje jinjeno cziymaTH. 

1914. H je^^GM H nnjeM, a necTHin mm je na yMy. 

Ja caM OBO c.iymao join y t)eTHH>CTBy, ajiii ne zhslm 
Hii csiji uiTO je aecTum. Mowe 6htii j\a je h HMe 
KaKBora Typ^HHa komc je ko 6ho ^ya^an, hjih onaKO 
KaKBora sjia qoena. /I,HMHTpHJe IIonoBnii, l)aKOH h 
yHHTCJb CereAHiiCKn, nitcao mh je jxa je oh mjccto 
aecTum cjiyuiao aocTuiu ca obom npHnoBHJeTKOM : 
HeKaKBa meua iiot)e CBojoj y/iaroj nhepn y noxo^e, 
H noHece nyny Top6y iieneiba h KOJiana. Kra Ao\)e 
6.iH3y ce.ia \)e joj je kKh 6ujia y^iaxa. cycTurne je 
HeKaKaB qoeK na Ko.iHNia, Kojera ona aanura je .ih 
H3 Tora ce.ia ii noanaje Jiu joj Khep. Ka;i joj oh o;i- 
roBopH jiSL jecT n ^a joj K^ep iioanaje, ona ra 3a- 
Mo.iH jia. 6a joj hohiio Top6y, Koja joj je 6ujia ;io- 
Tea;aJia, ii jia. 6ii je npe;iao tt>e3HH0j Khepn h jib. oh 
joj Kasao xd iie h ona CKopo ^ohn. Ilo uito ^ock 
Topoy ysMe, a;eua ra 3aniiTa uano My je H.xie, a oh 
joj OAroBopii : „/7ocr«i(t« Miic-ieiin y ceoii ^a Ke ona 
aocTUTu no tomc ujto je y TOpOH. Ilo tom qoen 
OTHjie H o;tHece Top6y CBojoj uytiH. Ka^ Hcena npHC- 
nnje CBOjoj nhepu n ;to3Ha ;^a MoeK Top6e niije 40- 
HHO, OHa ce Bpjio CHeBece.iH. Ka;^ no tom cxany Be- 
qepaTH, 3eT BH/jeKn nynnuy saopnnyTy cTane je 
HyxKaTH jia je^e h nnje, a OHa My o.iroBopn : H 
je^ieM n nnjeM, a UocTUia mh je na yMv. 

1915. H KaMGH 6h pHjeHMa no^^nrao. \\^jx ko .lujeno 

H.IH ata.lOCTHBO rOBOpH. 

19*6. H K^yce VL roBene TeMCn na cboj saBH^aj. 

1917. H KO^ Hac je A05pa neCTa^ziO. rie;iaj: Hena 

K\jy HH aMo. 

1918. H KOKb OA CTO AyKPTa nocpHG. \'2\ 1910. H Kpasa Oe penOM 6paHK. r.ie;iaj: II Maqna ce 
Hcno;i ceoe opanH. 

19-20. H KpHBO cje^^H, a npaso pei^H. 

i9Qi. H KjTMOBy njroTy Ba.;ba ce noKjiORKTu. 

192-2. Hjih ByK He /q;oiin hjih uiynie ne HahK. 

06oje ce Mnc.iii dpyiu ayr jep ce iipniioBHJe;ia KaKO 
je BVK OHO vxBaTuo iieKany luyiuy ii mheo ^a je 
H3HJe, a ona ra Mo.iii.ia jia je aa oaaj nap ocTaen 
na /jpyrii nyr ;ia jio\)e. 

19'23. Hjih jaje KaMeny i^jin waMen jajGYy 'npH- 

Ky»iH0, CBe je^Ho, jaje he ce paaoiiTii re paaoHTH.. 

1924- Hjih Kyj, HJi' He mphh raha. 
r.)'25. HjiK KynH xajraT. nji' oc^aBK sanaT. Haj- 

BHiue ce roBopii ;iyBaiiMnjaMa Kojii neMajy KpecHBa, 
Hero imiTv jia hm ;ipyrii BaTi)y ynpeuie. 

1926. Hjik ^^onai; Kpuiy h^^h Kpni .TiOHi^y ;y;ia- 

pao), jiOHi^y KaMPi ceaKOjaKo! V Upnoj TopH. 

Ilo iiponn.ny nauiora jejuna b«m.i,(i.io 611 KaaaTii o Kpw 
H o Aouati, MJecTO o jqmnj ii n .mum/, a.iii ce onaMO 
TaKO roBOpu. 

1927. VIJIK *r,CHi;eM KaMGH HJIV. KaMeHOM JIO 

Hai^. TeiuKC cr.OHL;y CBaKOjaKo! 

1928. HcZiK Majia kjh-i Bec^iHKa on.ia) neBjeoTa, xoKe 

ce GBaTCBIl II TpomaK . 

1929. HjiH ce canyHKt;:o k^ji' h9 canyHKJio, sa^/i^a 

i/.M ve jecTK Ka^i; caM 3a Te hobub /;ao. 

r.ie;iaj : K.ianiMO ce 11 e K.iaiiH.io — 

1950- Hjin on oy|)yp KeccM HvIh TyTKyn co6cm? 
195*- Hjik KeMO |)aKOHncaTH HcIk Bparo^^ncaTH? 

(y npiiiiOBiijeuH . 125 1932. H.zr' tiein ^e rjie^Hin hjih ^e uaoji^m? llHTao 

Jipyr spaKaea Moena kojh je 6ho nsMaxHyo cjeKHpoM 
jia. yjiapH CBHH>Me Koje je oh ;ipHtao. 

1933. HMa Bpaima no^ KanOM. Ka;i ko Kane He chhmh. 

y BOJBo;tCTBy no BapouiHMa. 

1954- HMa 3Jia yoTa. 

1935. HMa 3y6e, a.zi' neMa uiTa y 3y6e. 

1936. HMa H ^^eBOJa^KOr M.^eKa. HMacsauiTa, h. n. y 

^lyKany, y Kyhn. 

1937. HMa H Ha^ nonOM nona. Vjiejiai]: H Ha;i nonoM 

HMa nona. 

1938. HMa H y naHtia Tonys, a.ziH y 6HoaraMa. 

KaA ce Ko xBa.iH oHHJeM nira neMa npn ce6H. /7au^ 
je 6ho 6er y HeBecHH>y. 

1939. HMa Hx Ka* H fhjKjihx Kpyinawa. J. /7. 

1940. HMa HX Ka' H KyoKjex naoa. Mnoro (ajiH Ky- 

CHJex naca HCMa TaKo mhofo !). 

1941. HMa je^^HO OKO, na k oho bpaooko. 

1942. HMa Kao y sKaSe ^.zraKa. 

1943. HMa Majio H Mora Bora. 

1944. HMa HayKe, aji' neMa naMeTK (noeK). 

1945. HMa naoa h ookm inapoBa. K&ji ce roBopn o 

KaKOM 'loCKV noHMCHue, na ko homhcih jxsl ce ro- 
BopH o KaKOMe H>eroBOM HMen^aKy. 

1946. HMa naOJK hog (cjia6o ce uito oji H»era Mome 

CaKpHTB). 

1947. HMa norana yoTa. FoBopn sjio 3a cnaKHM. OBt)e 

H;ie H OHO uiTO ce njcBa: 

njecMa H;^e oji vera jxo ycTa, 
llaK he ;ioi.H y norana ycra. 126 1948. H Mao^o je saHKHa. ajiK My ce xotie Ha^nna. 

BjeuiTHHa ce xolie CBaueMV. 

11)49. H MaHKa HMa Hcre, naK ce rpeSe. 

1950. H MaHKa je icpa^^a rjie^SiJia, aMa ra ce HKje 

6oja.^a. r.ie^aj : H MaqKa uapa r.ie;ia. 

1951. H MaHKa ce Bpx ce6e SpaHH. H.iu: 

1952. H MaHKa ce Kono^ ce6e 6paHE[.| Ako je MoeK 

H HejaK, oner ce y HeBOJbH opanH ^hm ce rot) MOHce. 
r.ie;iaj^: H Kpaea ce penoM opaHH. 

1953. H Ma^Ka i^apa rjie/;a (Ma ra ce He .oojk). 

0;iroBopH ce Ka^ ko pe'ie komc: iiito Me rjie^am? 

1954. HMaiii Me, He anain Me! H3ry6Hin Me, no- 

3Ham Me. 

1955. H ue^QA HH3 KpyiHKy cjiaaeKH noHHBa ■> 

KaMO .iH 4oeK o;i noc.ia jia ne noMiiHe?). 

1956. H Mene je MaTH poAH.7ia Kao k H^era. 

1957. H Mene Ke MaTK yMpujeTH, k ja hy nana- 

Hje jeOTPT. Ka;x ko iiMa KopncT 6;^ Hecpehe h.ih ce 
noHOCH n»oMe. 

1958. HMe TH nOFHHyjio! 

1959. H MOja 6h MajKa 3Ha.7ia niSaHPmy yMnje- 

CHTK A^ je CHpa H Macjia. 

i960. H Ha BpaT K Ha rPi>aT (othKh Ky;ia, t. j. Bp.io 
6p3o\ Cf. Ila BpaT Ha-Hoc. 

1961. H Ha/; nonoM ZMa nona. 

1962. H Ha CMpT KG HA^ A^AY My sSopHTir. Ka;i 

KOMe aaopatbvjy roBopiiTif, ocoohto Ka^ xoKe jitu ce 
opami. 

196:j. HnaT 6a5K aY^Y rySz. 

1964. HnaT je Mapica y CTaM5oji 3ajMK0. 

1965. HHTepec AV^^y rySK. y .^yopoBiniKy. 127 1966. H OH je HeKH o6op60KMaH. 
1^67. H OH je 0^ H-aine rope jlkot. 

tU68. H OUa 6h 3a HOBI^G ^pO/^ao. Kiw^e ce tbp^huh. 

1069. H naifc je jiHjen oSynen k naicHKeH. 

1970. H nao H HOeK (h. ir. oh je, T. j. HMa y ibeMy h a.ia 

M ;io6pa). 

1971. H nao nosnaje CBora rocno/;apa. 

1972. H naTKa Ha .^e^y noopne. ^ 

1973. H nHjana KOKa ana ilito je jacTpHjeS. 

1974. H non y KH^Hry $ajiH. V Upiioj TopH. 

1975. H npaee Mywe nojiOBKHy t>aBO hooh (awaMO 

jivL iiiTO je c He^paB/^OM OTe^eno). 

1976. H pemeTo cpi^e HMa: cTanK My na je^^an 

Kpaj. OHO lie Te ^xpyrnjeM no rojiMjeHK-. 

Cbek ce y Heno.'bii opaHH. T.ie^aj : M Kpasa ce penoM 
6paHn. 

1977. H caM Bor sa to ana^e. 

1978. H OBe OBl^e H GHTH Bynil (ne mo/KC ohth). 

1979. H cBeTH cy rpH:jeiiiH*;iiT. na oy ce oneT OBe* 

TH^^H (jep cy ce Kaja.riM). 

1980. HoKecKO 3y6e Kao ^ziKOHi^a na uiznaK. Ba.i>a 

;ia je Her^a .incima BH^iehH Kauo ce iiiHnaK JiHJeno 
upeeHH, lie;ia ^a ra je;ie, iia je 11360 no ycTHMa, aa 
TO ce iiocfinje Ka;i ra je Biit)eJia, cp^HJia aaib h kc- 
CHJia 3y6e ? 

1981. HpKecHO 3y6e Kao 0/;pTa jnioima. 

198-2, HcKpHBHO r,;raBy Kao itpB»^HBO noeTO y kc- 
npuBaMa. 

1983. HoKpHBHO Hore Kao Tejie ne^xoHom^e. 

1984. H CMpeKKH^e BpzjeMe npo^aje. 

1985. HoneKao sanaT (HsyMno ^o6po). 128 1986. Honei;!!, naw pei^H. Cmhcih Ao6po, na OHAa peuH. 
11)87. JdouoA Bora HBMa ce Kyt>. 

1988. HonO^ MCHT& OTKtiH jajoM, yxeKe — Kao icpajeM 

rf)a;iiiHe Ky;i cy Hiura. iiocHjaHa?^. 

1989. Hono/; MWpe /;eBeT .t)aBo.ia) BHpe. Ka;i ce Ko 

'IHHH MHpaH, a IIVH JC l)aB0.1CTBa. 

1990. HGno;^ MyKJia K /;Ba Byica. r.ie.iaj: Myaaj ce 

iicexa Koje MyMKH uo.be. 

1991. Honpe/; Bora ne moskg oe unKyfi. H.ih: 

1992. Hcnpe^ BosKHje BOJte hkkya hk icaMO. 

1993. H OTapa CBna OO JlHOKe. II cxapy ce 'loeKV mhjir 

Bece.'be uao ii M-ia^y. 

1994. HoTKxa ce neneHima nene. 

1995. HoTpawcyje MapKOBe KOHawe iKojeKaKe cxape 

CTBapH H 6ecnoc.iHue . 

1996. HoTypa HoraMa icao KyjiamKi;a y Bpuiajy. 

1997. H oyHite npo.7ia3n Kpoa ica^aBa MjeoTa. ajin 

oe He OKajta. 

1998. H TH MOSKeUI H KOHd TH MOMCe. eiJlVL thBof 

He ^a. ripiinoBiije.ia c*> ;ia je penao aHt)eo Bhcokom 
Cxe^aHy Ka;^ je npehepao Typice npeKO Mopa na 
6auH0 6y3AOBaH y Mope roBopeliH: ))KaA oeaj 6y3- 
;iOBaH H3Huiao Ha cyxo, oH;ia ce h TypuH BparHJiH 
aMoI'* a 6y3;ioBaH o;iMax caM H3Hmao Ha 6pejer. 

1999. H TO 5KJIC. 3.7ia He 6hjio! K^ji ce roBopH Jia he 

ce Aoro;iHTn uito iioBOJbHO. 

2000. H TO he npohH. Cbc he npoKn n naJBehe 3JI0 Kao 

H HaJBehe Ao6po. HenaKaB nyrHHK floi)e y ie;iHO 
ce.io y KOMe je rocno^ap HMao BejiHKH npeKpacan 
jBop, iia K04 ABopa je^Hora cBor po6a yxBaxHO y 
japaM Te opao na ii.eMy. Ka;i nyxHiiK to ^yje, 6y4e 
My Bpvio msLO, H oTHiuaBiiiH rocno^apy na opaH>e 129 CTaHo My roBopuTH Aa to hhjc npaeo, h saHuiTe ;ia 
6h My npo;tao OHora po6a jia, ce OHano ne Myqn; 
ajiH npHje Hero My rocno;iap o;^^OBopH, okoch ce 
HaH> po6 roBopetiH: »IIlTa je Te6H cxajio 3a to? u 
TO fie upofiu,^ IlyTHHK ce Hai)e y ^yjiy na OKpoHe 
CBOJHJeM nyTeM. Ka;t ce nyTHHK nocJiHJe ^yrora Bpe- 
MCHa BpaTH Ha Tpar, h ;^omaBmH ooct y oho ccjio 
AOSHa OA cejbaKa Aa je qap qyBuiH KaKO je rocno^^ap 
CBora po6a m^iho rocno;iapa norydno, a H>eroB ;iBop 
H ocTajio CBe HMaH>e /lao po6y. IlyTHHKy to 6yjie 
Bpjio MHJio, H ;iHrHe ce k po6y h CTane My cpeKy 
qecTHTaTH aaxBajbyjytiH Bory uito ce Tano Aoro^HJio. 
Ajih po6 He MapetiH nnniTa 3a to o;iroBopH My: „I1 
TO he npoKn/* 

2001. H Ty HMa IfcerOBa Mao.;ia. Oh je yapoK mTO ce 

TO ;^o^oAHJIo. 

2002. H iiopaBa KOKa na^e spno. 

2003. Z Y 6yxe 3Ky^ HMa. 

2004. H y oysaHH oe pe^OM mbag. y BojBo;icTBy. 

Fjie^aj : IIope^oM ce h y Bo^tennuH MCJbe. 

2005. H y i;apa npojbelie A0.3a3H, t. j. rjia^. M. uiKp. 

2006. H xpany mh uiyba^, h ^ejj,y mh xpaHH. 

2007. Hi^a Tpima, OKa na MOMKa. y BojBo^icTBy. 

2008. H i^pHjesa oe y Tp6yxy noKapajy. 

2009. H i;pHa Kpasa HMa 6Hje.;io M.;iHjeKO. 

2010. H HOGK HHHH (KaiHTO) IHTO XOlie, a KaMO 

Ji^ Bor! 

2011. Hinjia 6h 6a6a y Phm, 
A.ZIH HGMa c hhm ; 
KynHJia 6h CBauiTa. 
Ajih HGMa 3a niTa. 

2012. Hm, HG npainn! Ka;i ko hito cjiaace hjih ce xsajiH. 

2013. Hui Ty^a! Hin!.— 

cpuckb hapoahe dociobhiie 9 130 ^014. Hmliepao ra k3 koskb Uoca^Ho My). 

2015. Hmhepao rpoill 30.ZI0Ty. Ka;i ce nary OH HaKauoj 

xproBHHH. 

2016. Hmhepao My Ma^wy na oi;[aK. Aoca^Ho mv, 

ocupoMaiuHo ra. YracHo My earpy y KytiH Jia ce 
Ma^Ke Mory no ouaKy hcth. 

2017. Hin^ynaj KOMapny Hory. impHjeea oy My 

Ha ABopy. 

J. 

2018. Ja 6yA^ MajCTop. ja ne npjbaj pyny. 

2019. JaSyKa KOja AOi;KaH caspH, ay^o otojh, 

2020. Ja ByK (;ipyrH nvT) He A0^^» J Si inyKe ne nahz. 

r;ie;iaj : Il.in ByK ne jiohii n.in myuie ne naiiH. 

2021. Ja ra K OBOJHM H MOJHM (a oh ce oApnqe). 

2022. Ja ra kpothm, a oh n . . h (h ne 6JiJio orh- 

BO!). Ka^ Ko He he jisl paayMHJe niTa My ce roBopu. 

2023. Ja ra Jby6nM, a oh ce yTupe. 

2024. Ja ra MeheM na nojiHity, a oh n^^e uoa 

no.7iimy. 

2025. Ja roBopKM, a OH HH y 6ajiTy. 
2026 Ja roBopKM. a OH HK y ^xyjiBe^^y. 

2027. Ja roBopKM, a oh hh y yxo. 

2028. Ja;i;aH ^Z^yna, sajiy^y th Mywa! 

2029. Ja^aH je onaj kojk neMa A^je^^ia o^^ Bora. 

Kaj K(» pe'ie 3a ceoe ii.iii na iipyrora jia je ja;iaH. 
y /lyopoBimivy. 

20 U). Ja/;e neoHTu! 
2051. Ja^H ra Ga^eoHc^ii! 131 2032. Ja;^H ra ySujiH! 

2033. Ja ;^epeM japi;a a oh Kosy. Ja roBopHM je^Ho 

a OH ;ipyro. 
2054. Ja^HO TH BpHMG ^0^)6. Ka;^ CTaHHina KOnOA 

Mana iipoJ)e. a. Ct, 

2035. Ja sanoBje/^HX t>aKy a i)aK i;pKBeHDaKy. Ka;^ 

ce KOMe pene ;ia into yqHHH a oh oneT ApyroMe aa- 
noBHJeAa. 

2036. Ja ja, ja oh (acMBJbeTH ujiH yMpHJeTH). Kajx ce komc 

npHjcTH y rjiasy. 

2037. Jaje 3a jaje, awo k Hnje inapeno. 

2038. Ja je nejia. ja je Spyo. ja oa mothkb inTene. 

ripHnoBHJeAa ce ;^a je o^iroBopao XepueroBau Ka^ 
je npBH nyr BHt)eo pana, na ra neKO aanHTao luxa 
je TO. Bajba 4a My ce yqannjio 4a je HajiHK na ^ejiy 
no HoraMa h no 6pK0BHMa a na 6pyc no ohhm apn- 
UHMa uiTo ce BH^e no canapy a na uiTene oa mo- 
THKe no niHJH. — Ca;^ ce peqe Ka/j ko ^BHJe Bp-io 
paaiHHHe CTBapH nope;iH je^ny c ;jpyroM. 

2039. Ja Ka^!; BHi)ex sejien /;piijeH, npe;i;a;xox My 

Bao MOJ ^pHJGM H .^IHJeH. KoJH xohe jisl My ce 
jbCTH He ;jpnjeMa, peqe obo Ka^ yrjie;ia y npojbetie 
npBH ;ipHJeH c uBHJexoM. 

2040. JaKa je KOSHJia napo^! Oh MOH^e Mnoro yqHHHTH. 

2041. JaKH Ha 6paHKKy. 

2042. JaK Kao Bje^oroiBa. y Phchv. 

2043. JsCR Kao aeMJba. 

2044. JaK Kao je^oroHDa. v PucHy, 

2045. JaK Kao mb^ba- 

2046. JaKO 6pacTB0 6p30 B&njLQiie. Y Upuoj Topn. 

9* 132 2047. JaKO je Marape, 

AtJlH A^^ TOBape (na Ke ra nperoBapHTH Te he 
nacTa). 

2048. Ja KpoT, ja BO/;a. 

2049. JaKy 6pacTBy jaaa h npas/^a. V UpHoj ropn. 

2050. Ja Kjrj, ja He mphk raiia. 

2051. JaMH MpTBG nphHje. Beii ^pwcn 3a Moti. y 

CpHjeMy npnnoBHJeAa ce y majiH ;ia je Kaaao XpsaT 
cBOMe 4pyry kojh je eyKao aa ya^inue Kafl hm ce 
nonjiaiiiHO koh> y TcX-bHraMa Ha KOJHMa cy cjeAHJiH. 
MjecTO apfiuje — Kao ^a cy ya^HUe 6HJie oa opre- 
Hujex ysHua? — je^HH nejie KooiceTxiHe: a moK OBAJe 
3HaqH peu, 

2052. Ja (My) KaMCGM a/;yMai; oaM, a oh nHTa ko 

•ziHKO i)e^e HMaMl 

2053. Ja My TaMO K0.7iaHa He onpeMaM. Ja My ne 

Be.iHM TaMO ;ia lue, jep mohxC 3.io npohn. 

2054. Ja My yra|>aM Kao nnpy na npoTy. 

2055. Ja HHjecaM KyoaBai; Hero jiHsaBai;. 

'2056. Ja iBera HH y KsaK. He 6ojhm ra ce HH Majio. 
•2057. Jao Bpane, 3Jia h Tora rjiaoal Ka^ ce qyje 

UITO 3JI0. y PUCHV. 

2058. Ja OKOM a OH CKOKOM. 

?059. Ja iiy, /;yxoBHHHe, yaeTii cpeSapne. a th 
HOOH pe6api;e kya tk /;paro. llpHiioBHjeM ce 

jia je ueKanaB Ka.iyt)ep y HeBo.hH jiouvlo xproBqy 
ojx HeKaKBa cBcua peopo oKOBaHO y cpe6po, b HCKao 
4a My Ha lb noaaJMH noBaua (t. j. na My ra aa y aa- 
.lory), a rproBau My (to; peKao. 

2060. Jao MajnK, CBH TK CMO je/(Hai;K! 

2061. Jao MOj Bjiaxo! hh th pa/; Ty jreaRaTH hh 

ce ja Bzme Te6e Aep^TH. qljih ne A^AY 133 RziaOII 3a QSifiSiBSL HHTH H jeOTH. npnnoBH- 
jejia. ce jia je Kaaao TypHHn kslji My Ha XpHoihaH- 
CKOM rpo6jby mijecy jisljiji ;^a jejie jiok ne njiaqe. 

2062. Jao MOj ;^o rpoSa, a oa Fpo6a ko 6yA^ (moj). 

FoBopH ce AB. acene teko acajie Myaceee. 

2063. Jao MOj Tynn Tynane 1 C to6om Tyno, a 6e3 

TeSe 3apy6.ZbeH0. ^JIe;^aj : Ao Moj TynH Tynane-— 

2064. Jao OHOMe Kora oRajiel 

^065. Jao TH Je join Kaico je JIglbo na KocoBy no- 
FECHyO. Pe^e ce oHOMe kojh oco6hto 36or Typ- 
CKora ayjiyMa pe^e: jao! ^;Ie;^aj : ^a je Mene Kejio 
jlo6po 6hth, He 6h JIaao na Kocoey hh norHHyo. 

2066. Jaox 3.ziOTBopy h i;apy TypoKOMel Ka^ ko 

jayKHe. 

2067. Ja noojiax OKHa y Phm a^ npoMHjeHK Ty- 

pHH, a OH K8iA AO^e ^3 PHMa. /;oHeoe ;^Ba 

TypHHa. Kaaao y KoTopy HenaKaB oTau kslji ra je 
chh BpaTHBmn ce na PHMa h3 uiKOJie sannTao jia, jih 
je H 0Ht)e onaj hcth Mjecen ihto h y PnMy cja. 
TypuH ana^H ijcra hjih ynpaBo piuiui^a. 

2068. Ja npasHM ^p3RajiHi;y. a oho ce HannHH 

KHJaK: ja KHJaK- H B0.3HM. Ka^ ^oen noMHe 
uiTO ;^a yiHHH, na ce OKpene na neuiTO ;ipyro uito 
My je roTOBO MHJiHJe oji onora hito je mhcjiho ;ta 

yMHHH. 

^069. Ja npaso. ja HHKaKO. 

2070. Ja noeTO h3 Synapa Ba/;HM. a oho Me yje^^a. 

2071. Ja noy. a nao peny, a pen /;^ai;H: h;^h, 

;5.3aKa, TH on .ZiaKa. rjie;iaj : Ja sanoBJe^inx l)aKy 
a i)aK upKBeH>aKy. 

^072. JapMOBe Ha TaBan ^^HrnyTn. llpo^iaiH h™ no- 
ry6HTH BOJioBe. 

5073. Ja ca^. ja HHKa^. 134 2u74. Ja caM .zraiBCKlI K OHOM^aHbCKK. Kaaao Bpa6aa 
Kaji cy ra DHTajiH KaKO Ke npesHMiiTH. 

2075. Ja caM TO /;p3Kao (Kao) y ^^eoHoj pyi^H. 3a 

Uiijejio, noy3;iaHO. 

2076. Ja CH.;iOM ne y.;iOBKX Seita. .la chjiom ne Mory 

HHUiTa yqHHHTH, Beh HeKa 6yAe xaKO KaKO je. 

•2077. Ja Te6e poroM, a tk Mene po^^OM! Kaacy jib 
Bajba TaKO ;ioMa^HH ^a peqe xpHnyx yaapajytifi no 
HxUjiaMR BotiKy HepoTKHity poroM 04 neuHBa mxo je 
Ha 6o}KHh neqeHo, nan he nocjiHJe pojimm, JejiUB 
oneT Kanty ;^a MJecTO Tora Ha ooacntj sajba yaexH 
cjcKupy, na saMaxHyxH Kao aa nocMJcie BotiKy, a 
ApyrH Ko jxa. roBopii: „He cujeuD, po;iHtie.* II Ka^a 
ce TO TpHnyT aaconue yqHHH, iioc.inje he po;iHTH. V 
rp6n,y. 

2U78. Ja TeSe, a TH KOMB TK ;xparo. Ka^ ko aanHxa: 
KO to Kiime ? 

2079. Ja Te6e r.zrac, th Mene MyinTyjiyK. Kaji ko 

uiuTe MvuiTyjiyK aa KaKaB iioBo.ibaH rjiac. 

2080. Ja TG 30BeM H MOJIHM, 

A Ka/( He i=iein, join bojlhu, 

2081. Ja TKKBy y BO^y, a THKBa h3 BO/^e. Ka;t 6h 

KO luKeo KOMe ;io6po KaKBO jia vhiihu, na onaj caM 
KBapn. 

2082. Ja TH TaMO Kojran ne onpeMaM. Fjie^aj: Ja 

My TaMO -^ 

2083. Ja Ky yMpHjGTH. a ne hy jiaKO ^SiBOJiy /^yniy 

/;aTii. y UpHoj Fopu. 

2084. Ja yrifcHBaT' a hgko yMCHBaT' t. j. ja da padtxM 

u da o^ MijHUM, H ()pyzu pad Moj da yoKuea, V PHCHy. 

2085. Ja yi/.HC a hg Ki/.ac, ia Hir.ao a hs yMHO 

cBe jtMHo je . 135 

•2086. Jana pi>a o^ SKjeoa. 

^2087. Jana oy ^BOjima nero caM Pa^ojima. 

2088. Janera KanoM a Hejanera inaKOM. JaneMy 

Bajba ce mojihth c KanoM y pyuH, a 04 neja^era 
Moate ce n 6paHHTH. 

•20S9. Ja^e je ^ejio Hero eeoje^a. 
2090 Jane je oejio o;^ OBaToea. 

2091. Ja^e oe.zro oa Mefee^a. 

2092. JaHH KBaHK. 

2093. Ja iHTO Morox noMorox. 

2094. Je^aH flpoSii a aVY^^ Kyca. 

2095. Je^^aH /;yiIIOM, ^pjtfh feeOOM. r.ie;iaj: Moja 

MyKa }beroBa Ayma. 

2096. Je^xaH nyT mh je yMpujeTH. Mjih: 

2097. Je^^aH nyr oe Mpe. Obhm ce pajenMa noKaayje fl,a. 

ce HOCK He OOJH CMpTH. 

2098. Je^^aH nyT ce nOHHlte. 3a to ea.'ba ;^o6po OMH 

OTBopHTH Ka;i ce inTO noMHH>e. 

2099. Je;;aH nyT ce pKa na FpKa. s. Up. 

2100. Je/;aH /je; pewao SHrfcaniHe a /;pyrH 6h- 

pain^e, na cy ce noroAKJiii. Oeo o6HqHo pe^e 

npoj^aeau, Ka^ Kynau aa to ue CMHJe ;^a uaH^e ko- 
.iHKO 6h ^ao 3a CTsap Koja ce npo;iaje uito je oh 
MHoro aancKao, u 3HaqH : je;iaH je penao xu^^ady a 
;jpyrH jedan na cy ce norojiujiUy ne rjie;iaj th uito 
ja MHoro HniTCM, Hero Ka^iH ko.ihko 6u th ;iao. 

2101. Je^aH TH Bor a je^^na BosKa Bjepal 

2102. Je/;aH y KJinnai;. aW^^ Y njiony (y;iapa). 

Kaji jejiau roRopn je^iuo a ;ipyrn ca cbhm ;ipyro. 

2103. Je;!;aH HoeK He MOSKe OBe anaTii. 136 2104. Je^Ba Kpaj o KpajeM oacTaB^aM. Je^Ba Ha- 

6aBJbaM OHO uito mh Tpe6a sa »cHBJbeH>e. 

2105. Je^^Ba My KOMCa KOOTH ;^P3RK (MpmaB, roTOBO 

yMpo). 

2106. Je^^Ba oaM naojHM sySHMa oykjislo. Jewa can 

H3M0JIH0 HJIH H3;ipJI>aH^H0. 

2107. je^e Kao ^^a je h3 tjisla^ yTeKao; 

2108. JbaQ Kao MeliaBa (chjcho h cjiaMy). 

2109. Je^^GM, JG/^GM. na HG MOry, TyniHO ce HCKO KaKO 

jecTH He Mo;Ke. 

2110. jG/(HHa pyKO BOMCJa! Ka^ ce niTO oco6hto npn- 

noBHJe;ia, h. ri. Ka;^ ce noMo.in Typ^HH, jcAHHa pyKO 
BoHxja! peKao 6h HnrJ^e ^oeK y cBHJeTy HHJe ocTao; 
— y;?apH Knma, je^inna pyKO Boatjal KaKoroi) hs 
Kaojia, H n3 He6a h h3 seMJbe h t. ;{. 

2111. jG^^Ha FjiaBa xHJba^a jGSHKa. Ksla kg ana 

MHoro rOBOpHTH. 

2112. JQ;^Ha roSGJia y Kao, a avy^^ ^3 Kajia — 

Kaaao Co.iOMyH rjie;iajyhu y tomkobc Kaji cy ra na 
KOJiuMa BO^HJiH ;ia ra noryoe. 

2113. jG/;Ha AV^^^ JQAHa ryina. 

2114. jQ/;Ha (k]Kh) Kao HHjG/;Ha, ^bhjg Ka' h jG^^na, 

a TpH MHOc^m TH. Je;iHy je JiacHo y;iaTH, a h 
;tBHJe KojeKaKO, ajin Ka;( cy rpn oH^^a je HeBOJE>a. 

2115. jG/;Ha KOSKa hg mookg a^^ MGca ^aTH. 

2716. jG/(Ha K03a 0K03H flBOjG japHfea, ndLOAi^A' 
Hora KCMca /(Ochhjg na SyGaiB. a o;^ Apy" 
rora na jGBaH|)GJiH3G. 

•2117. jG^Ha KpyiHKa na /;gcgt MG|)G^a. 

2118. jG^Ha jiaoTa hg hhhk npojbGha. 137 '2119. Je^Ha My Hora Apyi^oj ;^o6pa ne mho^ztk. 
KaHce ce 3a HoeKa kojh hhkom Ao6pa He mhcjih. 

2120. Je^^Ha najiHE[a hh npe/; i^apen ne ropz. Kao 

niTO je;tHO ApBO caMo He MO»ce jia. ropn TaKO je h 
MHOFH nocao TemKO je^HOMe ^oeny yqnnHTH. 

2121. Je^^Ha OHpT TKoyiiSL yspoKa. y /tydpoBHHKy. 

2122. Jba^sl OMpT TpHOTa yspOKa. 

2123. Je/^Har^H Kao .ziHHbai;!!. 

2124. Je^^Ha niTeTa oto rpujexa (h. n. kslji cq hito 

yKpa;^e na qoeK qac noTBopa na OHora qac na OHora). 

2125.Je/;Ha inyraBa OBna nHje.zio OTa/^o oniyra. 

2126. Je^HHM AO 3y6a (jejio?) a ;^pyrKM ao cysa 

[jio rjia;tH?). 

2127. Je^HO a.ZIII BpHJe^^HO. H;ih: 

2128. Je^^HO ajTH jeApc. 

2129. Je^^Hora nasHBajio a ;^pyrora H3AHpa.zio. 

Ka;i ce je^an oko nera Tpy;iH h myqa, a 3a ;ipyrora 
ce MHCJIH /(a TO pa;iH. 

2130. Je^^HO /^pyrOMy (sajba jia. HOMaaceMo) a BOF (lie) 

OBaKOMy. 

2131. Je^HO ;^pyrOM ;^0 yxa. Ka^ ce nasyje jia. ko 

HMa MHoro MaJie l)eiie. 

2132. Je^HO 3jro He MOMce HoeKy ;tooa;^HTH. 

2133. Je/^HO K0.7ro H3 GjiaTa a Apy^o y 6«3aT0. 

2134. Je^^HO MHOJiK, APyi^o roBopH, a Tpeiie tboph. 

Kame ce 3a ;^Bo;IHHHa qoeKa. 

^135. Je^^HO MHOJTH nnjaHHi^a. a aw^o Mexan- 

IjCHJa. ^.^e;^aj: EnpTam mhcjih jcaho a nnjaHHua 
;ipyro. 

12136. Je^^HOM MJepH. AVy^OM KpOJ. 138 

•2137. Je/;HOM HoroM OTao y rpo6 (fotob yMpHjexH). 

2138. Jba^om pyKOM /;a]'e a ^BjeMa ysHMa. 

2139. Je^HOM ce pa|)a a jg/^hom yMnpe. 

2i'i0, Je/;HOM CMpKjio, /;pyroM osanyjio. A. Ct, 
•2141. Je^HO My je na cpity a avy^o na jesuKy. 
214-2. Je/;HO pa^H a Apyi^o o^pafeyje. 
2i45. Je/;Hy aji' je^py. «^- ^^• 

2144. Je^^Hy MaH^e! Ka^ ce KOMe omrpo npnjeTH a^ He 

roBopn BHuie. r.ie;taj : JesHK 3a 3y6e. 

2145. JeAHy i^pKBy KBapnTH a aW^V rpa^^nTm 

(c.ia6a je aaavHcoiinaj. 

2146. Je|)H se.^e K3 CBOra spTa. Y KoTopy. rjie;iaj: 
. Oa anana ae.La r.iaea He 6o.iii. 

2147. Jesa napajra. r..a njiahajra. Ka^ Kora 6Hjy 

sa pl^aBe piijeMii. 

2148. JesHK rope MO!>Ke noojehn Hero Man. 

2149. JeSHK 3a SySe! Tivrn! 

2150. JgKO JGHH a 3/;paB 3BeHK. 

2151. Je.7iecHje npooo CHje, 

H/;e BPT^e ^a 06H/(e. ripoco ce cnje ncnpezi /?u- 
r)o«a c)Me, a .lo.ietMije je yonii BH^oBa ;iHe, 

2152. Je JlVi spectra Jiy5eHHi;a? Pe^e ce y majin y;ia- 

pnBLun Kora snp'iKOM y r.iaBV. 

•2153. JeMau; njiaTai;. 

2154. Jeper^iHje y no^e. 

A OBe SMKJe y MOpe. Ha .lepeMnJeB A^w (9 MaHJa) 
y jyrpy .TyiiajyKii y npocyjby oko Kyfie roBOpii onaj 
Kujii je pa4 ;ia My oHora .i^exa SMiije He AOcat)yjy. 

2155. JeceH je ooraTa a 3Hr.:a poraTa 139 2156. JeOH Jl^ ;^IiraO pOOy Oa Opi;a? Jecn jih nonno 
qamy paKHJe h uito aajiO/KHO? 

•2157. JeOH Jl^ npK 0e6K? liaji ko roBopn iuto Jiy^o, 
T. j. j^a HHJecH cHuiao c iiaMexH? 

"2158. JecH JLn TK na/;ao o Tasana? nnxao Hacpa^iHH 
xoya JbeKapa, Kora cy My 6hjih AOSBajiH ^a ra jih- 
je^H, Ka^ je nao c Tasana, na ce y6H0. A Ka^ je 
jT>eKap oAroBopiio ^a HHJe, oh ra ohepao ii Kaaao ^a 
30By qoena kojh je na^ao c raBana. 

2159. JeCH •7IH HHTaB? r;ie;iaj: Jecn jih npn ce6H? 

2160. JecT nyniKa, ^a je iipaxa. 

2161. Je(|)THH ecnan Kecy npasHH. 

2162. Jei;ajry jesHK CMGTa, a mghb hb. 

2163. Je^aM Tpne a paiCHJa BHHe. YxpafteH koil Tpqn. 

a imjaH qoeK BH^e. 

2164. Joni ;^a TH njiaTHM h :acBaKajrHi;y. IlpHnoBM- 

jeaa ce jia, cy HCKaKBH TypuH sjihkobuh houito hx 
jby;iH noqacTe, HCKajiii joui ;ia hm n.iaxe 11 HCBana- 
JiHuy, T. j. iiiTO cy ce Tpy^M-iH h HCBaxa-in. H caj^ 
Ka^ KO KojeiuTa hiutc mhofo pene My ce: Joui da tu 
UAaruM u otceaKaAuii,y. 

2165. Join Ka^ je i;ap Kan.zrap 6ho UaBno). y boj- 

Bo;^CTBy. 

2166. Join My HKJeoy OHH na^ajie. Pe^e ce y majiH 

naji ce 3a Kora roBopn jxa je MJiat)H Hero uito je. 

2167. Join HKje HH ^0 BO/^e ^oniao, a ralie sa- 

oyKyje. 

2168. Join ce HHje SKMa KSjajiOBHjia. AoKh Ke sHMa 

MaKap n ,iouiiHJe. Fjie^taj : Ako 3HMa ycTHMa He yje^e, 
oHa penoM oiuhhc. 

2169. Join HHje Jiy.;ra ^yBana nornHyjia. Jom he 

loeK qoeKv ,iaTn Jiyjiy /lynana. 

2170. Join (ce) HHje Kosa OKOSHjia. a Kosjie nrpa 

no n0.^y. r.ie>[iaj : Caji jaja KanoKy, a KOKOinn Kyxe. 140 "2171. Jyr 6a 6h sa (JypyflOM. Kslm ko y co6h rosopn 
Aa Ha nojby HBJe 3HMa, a jecre. 

2172. JysKHy GoMCKfey k npHjaTe^OKOM KOJiany 

He sa-fca oe pa^^osaTH. Jep Ka« je 6o«Hh jyinaH, 

He caMO lUTO je sa Jby;te He3;ipaB0, Hero h SBiia 
nocjiHJe y HeBpnjeMe ;iocaf)yie h hhhh mxery; a 
npHJaTCJb aKO ;ioHece je^ian KOJiaq, oh noje^e Tpe — 
^eTHpH, na naji nol)e saJba oner je;iaH ;ta noHece. 

2173. JyHaKOsa MajKa najnpuje sarwiaHe. 

2174. JynaHKH je yMpO. Ka;i ce saMHJcHH. 

2175. Jyne BesKp ^anao pesK^zr. 

K. 

2176. Ka^ 6n Tprosait OBar;;a ^oSiiBao, He 6H ce 

3Bao TproBait, Hero -^oenBajiai;. 

2i77. Ka^ 6h HoeK snao ^e he spaT o^ziomhth, 
HHF^a He 6h onaMO ninao. 

2178. Ka^ Bor ^aje (opefey oh) ne nHTa hhj 

OH OHH. 

•2179. Ka^ Bor ne he, ne Mory hh cbh oseTH. 

2180. Ka^ Bor xofee Kora ^a KasHH. najnpHje wy 

ySMe naMeT. Obc piije«ni Kaanuru ja HHJecaM qyo 
y Hapo;iy ;^a ce roBopii, ajiH ce iiocjioBHua roBopH 
oco6nTO y BojBo;iCTBy. IIcTHna jxsl c^' Hapo;iy na- 
uieMV no3HaTe pujemi uaKnaa n naKnauTU, ajiH oner 
MOHce 611T11 jia je OBa iioc.ioBHua nocTa^ia Heri)e y 
BapoiiiH OA KiLn/KeBiiiiKa. 

2181. Ka^ SpOKe! ;h. n. Aot)e, yqiiHii, noje^e.. 

2182. Ka;; Be-fcana ne /^aMC^K, 
Mapan ^o6pa ne mhcjih. H.ih: 

'2183. Ka;x Be-fce He BejLyJe. 

Mape cnanyje. V 4y6poBniiKy. 141 2184. Ka/t bh/;hm OH/;a hy h BjeposaTH. 

2185. Ka^ ByLfl,vLO Moja Jie^ei OH/;a h Te6e! 

2186. Ka;; BH/^Hin iirra je, niTO nuTani? Hocho 

HOKaKaB ^oeK OTBopeea Ko;ia nyea Kynypyaa, a Ka^ 
ra HeKO sanHTa nira nna Ha KOJiHMa, oh oAroBopn 
aa cy ;ipBa. BHj^eKn onaj kojh ra je nHxao asl ea 
ROJiHMa HHJecy apsa nero KyKypyan pe^e My: »Bor 
c to6om! nira th roBopnin, to HHJecy Apsa nero 
KyKypysH.'* A oh My OH^a oj^roBopn: ^Kad euduui 
lara je, xuto auraui?^^ 

2187. Ka/; Bp6a rpOMC^eM pO^H. HnKaj^. Ciymao caM 

y J)eTHH>CTBy i)e ce njcBa KaKo je y^iaxa cecrpa mo- 
jiHJia 6paTa, kojh ce Ha H>y 6ho pacpj^Ho, aa je no- 
XOAH, a. OH joj o;iroBopHo ab, Ke je OHjt^a noxo;iHTB 

K&jia, Bp6a rpoiKt)eM poOT, 

CyBH jaBop ja6yKaMa. 

218S. Ka/; ra bh/^h OH^a ra oe h ojeTH. 

2189. Ka^ ra BH/^Hin OH^a ra h nranH. 

2190. Ka^ ra noHce^eo OH^a ra h bh^go! 

2191. Ka^ rpMK, osaK oe ce6e 6ojk. 

2192. Ka/; ;;oropK syS^a fAynj ;i^o HOKaTa. Kslm js,o\)e 

TaKa HCBO-'ba ^a ce BHme He MOHte Tpnjbexp. 

2193. Ka;^ AO^Q AO ryOTa [ao neBo-'be). 

2194. KaA AO^Q oy|)eHKK, hsk H3je;:;e tobho Ky- 

^GHHK. Hjih: 

2195. KaA AO^Q cyfeeHHK, oniBaiBHtie oe Kyi)e- 

HHK. J. n. 

2196. KSiA AOi)y BHJie K OHHMa. Ka.ji jio\)e ao neBOJbe. 

Ho rjiacy oBe pujenH efl^e, penao 6h hock j^a je oji 
eiLia; a;iH 6h totobo npHJinqnaje 6hjio mhcihth j^a 
cy TO eiJ^e, t. j. k&ji xoKe ko Kora euAaMa da ydapu. 
Ja ce onoMHihCM ;^a caM cjiymao \)e ce oBOj nocjio- 
bhuh ;io;iaje h obo : Hau euAe ayKnyru uau ohu 14-2 CKOHUTU. Koje je TaKol)ep iipH.iu'iHiije aa eUAe aero 
aa efue, 

2197. Ka/; AyHG tiopasa AHj)ejiH3a. 

•2198. Ka^ ^GBOjKe HGMa, Ao6pa Je h 6a6a. Tjiewj: 

3a HeBO.LV oaoy Bo;ie. 

2199. KaA ere^ym npas^y GBKpa, ry;;z,7io ra no 

HOOy 6HJe. y BoJBO^icTBy. 

2200. Ka^ saKyHe, Kao y Tpy^ npHMn mv ce, cre^e 

Mv ce . 

2201. K8LA K^eni ByKy na ^acT, nose^^H fioa 

ysa ce. 

2202. Ka^ H3BpHeM KOMcyx HaonaKO. Ka;i cepacpAHM 

Kao lUTO je MapKO Kpa.T>eBiiii y II. Kibnan Hapo;i- 
HHjex CpiiCKiijex iijecaMa na cTpanii 338 cthx 265 
— cp;tHT npurpnyo fiypan waoaaKO. 

2203. Ka^ H KaMO! Ka.i ce uaayje ;ia je iuto ;iaBHO 6hjio. 

2204. Ka^ HMa xj5be6a, HGMa gojih; a ksla ^^a 

QOJLVL, HBMa X.,^e6a. Ka^ ce xohe 3a Kora jia 
Kaa^e ;ia je ciipoMax. 

2205. Ka^ je OHJia BesanHJa. t. j. Ka;i cy xBaxajiH y 

co.iAaTe, jep cy ce ao CKopa .i>y;iH na CHJiy xBaTa.iu 
y co.i;iaTe. 

220G. Ka^ je BOjGKy BOjeBaTH OH;;a oe bhmg: kemo 
jynaK Kpa^^eBnKy MapKO? A Ka^ ]e ihh- 
hap A^jec^HTH, roBope My: OTKy^a OH,-He- 
SHana ^ejiHjc? 

'J'Joi. Ka^ je 5P:r.ia, osy^ je SHMa. OBaico je o;iroBo- 

I>ii.ia t)eB0JKa Kiu cy je cTpaimi.iii 311MOM ;ia ce ee 
y;iaje. -V. 111k\k 

2208. Ka^ je Kaine, HKje M.z:iijeKa: awa^jeMJiH- 
jeKa, HKje Kame. V Upnoj Topii. 143 

2-209. Ka;^ Je Koaa rySasa, pa^^a 6k csaKO a^ 3© 
rySas. 

2210. Ka;x je K03H A05j)0 OH^a H^e na jre^ Te 

nrpa /;a Ce pailPieriH. Kslji ce xohe ;ia Kaa;e 
;^a cBauH 'loeK He Moace ;io6pa ^o;^HocHTH. 

2211. Ka;5 je juijeno BpHjeMe, janyni^e noHecH 

(oa co6om), a na sjiOMe ^hhh niTa th /;paro. 

2212. Ka^ je Macjia, Hiije epamna; a Ka^ je 6pa- 

niHa, HKje Macjia. 

2213. Ka;^ je HajBKine ctpbhhg, OH^a najBunie 
noK SjeoHe. 

2214. Ka^ je npema: i)e en. Ileina? K^a Hzje npe- 

nia: okjiqk oh, Ileina? 

•22/5. Ksla je paT, HHje hh 6paT 6paT. a. Ct. 

2216. Ksla je paT, HHKO hhkom hhjg 6paT. 

2217. Ksla je HoeK rjia^an h oseSao, Haj6o.;5be je 

npwreKTK. Fjie^iaj : IlpaiHO 6hx, rocno;iapy. 

2218. Ka/; KHina xofee ^a y^apH, najnpuje nonne 

npoKan^zbKBaTH. 

2219. Ka^ KOKom xoiie ;xa nponeoe, ona najnpuje 

KaKohe. 

2220. Ka^ KypjaKy ihto y rpK^an yna^ne, TeinKO 

je uniHynaTH. 

2221. Ka^ Kyiia ropn, 6apeM ^^a oe hogk orpirje. 

/ta ce HoeK h o;^ mxeTe CBoje noMorHe kojihko ce 
Moa;e. IIpnnoBHJe^ia ce KaKo je peKao Ilacpa^iHH 
xoya Ka;i cy My Kaaa-iu rsl My je Kyha aaropejia, h 
iioKyliCTBO H HMaH>e cBe 4a cy :byjiu paarpadnjin: 
IIlTexa niTO HHJecaM oho Aa h ja uito yrpa6HM! 

2222. Ka^ .^aMcem, Kpe^y jih th oe 3y6H? 

2223. Ka^ *^aoKem, TaKO jrawcH ^a h caM mhojihih 

^a je HCTHHa. 144 2224. Ka^ ^'^ ce npKje noTyp^n, Ka;^ jlvl najmy 

OTe^e? IlpHnoBHjej^a ce KaKo je HenaKaB TypHHH 
noACMHJexa pa^H nojiaraHO CKHHyo yjiap c XepoBe 
Ko6HJie, Kojy je Xepo sa co6om boaho, h MOTHyo ra 
ce6H Ha rjiaBy, na oh MjecTO Ko6HJie uiuao aa H>Hif. 
Ka4 TypqHH y je;iaH nyx CTane h sarerHe yjiap^ 
Xepo ce o6a3pe, h BHi)eBmH MJecTO Ko6HJie Typ^inna 
pene : Kad a,u ce apuje aorypHU, Kad au HOAMy crene ! 

2225. Ka^ jriiOKi;a npe^KKyje, nasz ;;o6po na 

ryCKe. Y BoJBo;iCTBy. 

2226. Ka^ jiKoima npGKO jie^a npKjeJje, OH^a mo- 

MCeill TOUOse BOSHTH. KaHty msl Jincnua ksljol xohe 
jia. npHJe^e npeKo CMpsJie Bo;ie, Hajnpnje MexHe yxo 
na jiea tc cjiyiua KaKO Bo^a xe^e, h no tomb cyAH 
KOJiHKO je Jie;i ;ie6eo, iia 0H;ia H^e npeKO H>era. 

2227. Ksi^ jionaTa nyKHe BHin' rjiase. Ka^ yiipe, 

H. n. o^iynnKe ce 04a mxa; jep o6h^ho Ka^ ^oena 
caxpane Jionaxy My kojom ra sarpny 6aue na rpo6. 

2228. Ka^ jiyneMC jrynewcy niTO yKpa;;e, h oan 

ce Bor OMHje. 

2229. Ka^ Marapai; ya 6p/;o n^e, jiaraHO iifl,e\ 

ajTH Ka^ ce OKpene hhs 6p;;o, CBe ce npe- 
Meiie. 

2230. Ka^ MaTop nac .zraje (OHAa) Ba^a BE[|>eTH 

inTa je. 

2231. Ka^ M^HKa ko;x Kyfeie HHje, OH^a ce HHniK 

Becejie. 

2232. Ka^ Me rjioSHnie. KppiBa Me Hai>oine. 

2233. Ka^ Me cyHne rpzje, sa Mjecei; h He MapHH. 

2234. Ka^ MH rycjie ne Mory ^a ry^e, hs mewih 

MK ce HH niTO caM CJiPijen. npHnoBHJe;ia ce 
;ia je peKao HCKaKaB c.injenau y iua.iH. 145 •2-235. Ka^ MOMce Sapiio BHHa KynnTn OTap HCKTa, 
HKje 3*^a ro^HHa. y Bouh. 

2236. Ka;:; My Bar HzniTa He he, npofe^ ra oe h th. 

•2-237. KaA My ja ^oi)eM OH^a My Kyw y Kyfey 

AOUlQiO I 

2238. Ka^ My je" MWbe, neKa My je rpjje. 

2239. Ka;; HajBKuie rpMH, najMaite KHina na^a. 

2240. Ka/; He 6pijik no ^sa sa je^Hora, 
He po^KJia MajKa hk je^Hora ! 

1^:24 i. Ka^ He M05Ke HHiHTa KOHjy, a oho oa- 
Mapy. K. f/p. 

2242. Ka;^ HeoTane neTKa y foahhh. Hhko^i. 

2243. Ka^ He iie Bor, He he hh oseTH. 

2244. Ksla HHje MaHKe. uhuik oy roonoAapn. 

2245. Ka^ HHje oi;a, HHje hh jiOHi^a. .4. Ct, 

2246. Hs^KpaJia! Ka;^ OH TO ^y, a oh OH;ia H3;tHpa.ia, t. j. 

noojeate. 

2247. Kgla na^ne in^^eMe na TjeMe. Kra na^ne Kytina 

opura Ha r.-iaoy, h. ri. cnny nociiije o^hhc CMpxH. 

2-248. Ka^ nOBHHy Jhy^K na Kora: Kypja! ripnno- 

BiijeAa ce jin je npoTp^a.ia .iiicHua, a .^>y;^H noBii- 
KajiH: ))Kypja!" na TaKO 11 ocTa.io Kao ;ia je Kypjnn 
npoTp»iao. 

2249. Ka^ nOH 6y^y ^y^H OH^a hem h th 6hth 

HoeK. 

2250. Ka^ TICK nOCne othKh Ke, t. j. noojeJiH he Hohy). 

2251. Ka^ caM OKT k niTa, HKjecaM rjia/;aH 

HKIHTa. 

2252. Ka^ CBK nOBKHy: njan oh, ^esn aKO h hh- 

jeCK. H.ih: 

2253. Ka^ OBH noBH^y: njan oh, noBe^n oe. 

CPnCBE HAPOAHE nO(MOBimE 10 146 •2-254. Ka^ OBJeTHHa ySMe yK. Kaj^ ce iiapo^ Ha iiiTO 
'ii3y3Me II cTane BUKaTii. 

2255. Ka^ ce ap^K, hbk ce apnpi. 

2256. Ka^ oe BH^H cejio IlHpom, He Tpe6a naK 

Kajiayaa. V Hohom Ca;iy. 

2257. Ka^ oe BHjiaH Hanje. mkctih ^a ne Ke HKKa/; 

OrJia^HseTH. V ,T,yoj)oBimKy (iUAiiH snamn ceJbaK. 

2258. Ka/; ce ^sa neTKa oaoTaHy saje^HO. liHica^. 

2259. Ka^ oe i)QLBO /;oxBaTH CKyTa, otkhhk CKyT. 

2260. Ka^ ce |)eBOjKa npocn, Top6a ce ne hock. 

Topoa ce ko;i iipocTora Haj)OAa Hocn, iviii ce OBl)e 

Muc.iH ;ia y ii>y je:ia iie Tj)o6a ciipewaTii Ha;iajytiii 

ce ;ia he t)eBoja^KH oxau h.iii po;i iipocue JiHJeno 

;^OMeKaTn ii iiOHacTiiTH. 

2261. Ka^ ce |)eTHti po^n, h Yv.rjie oe na KyhK 

o6ece.;ie. y B<mui. 

2262. Ka/; ce Je/;e pi nnje OH^^a je Aocva npn- 

jaTejba, 

2263. Ka^ ce KOtTia Cc^or.:e, nyTOBa ^ocTa. Ka;i ce 

KaKBa luTeTa yMiiiin niM;i je .laciio KaauBaTU naKO 
je BajLa.To pa;uiTn ;ia ce to ne yMimn. 

2264. Ka^ ce KyHKa nayMH 5KAPR'H.^e jiHaaTH, v.jlh 

2265. Ka;; ce KyMKa nay^H na Mc^pMite, hjih 

KyHKy y6Hj k.7ih :>K;xpMi^e cjiomh. Ka;i ce 

KVMKa iiayMii 6j)aiiiHai5(' ;HpBH.e .iHaaTU. — V Upnoj 
FopH.. 

2266. Ka/; ce jiHjeH HaKami, caB CBHjeT nonajiH. 

2-267. Ka^ ce cone KaO napana. Pe^e ce n. n. Ka;i 
CTane BojcKa ojeraTii, iia ojera jiviaii ^a ;ipyriiM. 

226^. Ka;:; ce npace Hanje, chc kophtc npesajiH. 147 •2269. Kgla 09 OHHOBait sKeifcaLLie, OTpima (uuKoiai 
He nKTame, a Ka^ ce paMceitanie h oTpHny 
npunKTHBauie. 

2-270. Ka^ oe oupoMax Me^y 6oraTe noMnjema. 
Ba^a ^a h sa H>era llito npHone. 

2271. Ka^ oe TBOj Bpar poA^o OH/;a je Moj ralie 

HOOKO. rjie;iaj: Kaji cy ce tbojh f^aBOJiH) pat)aJiH, 
MOJH cy y KOJiy HrpajiH. 

2272. Ka;^ oe TKKBa nOKOH/;H:pH. Ka;^ ce norocno^iH 

OHaj KOMe He npHJiHKyje; h;ih Ka^ ce ko nonece h 
CTaHe ce CTHJ)eTH cBora npet)auiiLera CTaH>a. Fjie^iaj : 
IIo lUTO, B.iaiue, khkoiu? 

2273. KaA oe xpoysH osa^te OH/;a je^an /;pyror 

K3/;ajy. 

2274. Ka^ oe HoeK niTa npuxBaTH OHora neK oe 

2275. Ksifi, oe niTO HMa, ne roBopK oe: rBap^H 

Me, Hero: MaH^n Me! v Boun. 

2276. Ka^ on y KOJiy, Ba,;5ba ^a Krpain. 

2277. KaA jiyKaBKM HoeKOM noojia HMain, naan 

Ha oeSe. 

'J278. Kqla omo oe oaoTajiH ^a oe o.iymaMO. 

2279. Ka^ onaBa, Xv^e6a ne iiniTe. Ao^a ce KauiTo y 

majin Ka;^ ce peqe aa Kora ^a je Aooap. 

2280. Ka^ oTapH nao Jiaje, sa^a sH^eT* uiTa je. 
2281. Ka^ oy HHjeMu;K saKpajHHHjiH. 

2282. Ka^ oy OHH nyne, k opi^e je^OKTO. 'Be y kvKh 

HMa CBera ,iocTa onVfQ He.i>a;5 Maibej je;^y. Y Phchv. 

2283. Ka^ oy oe mojk k3 inreojie spahajiK, tbojh 

oy y uiKOJiy vluijivl. Hjih: 

10* 148 

•2-284. Ka^ cy ce tbojh (i>aBOJiH) pa^ajiH, mojh cy 
no ropH CKaKajm. iLm: 

•2-285. KaLA cy ce tbojh (Hbo^k) pai>a^H. mojh cy 

y KO«^y Hrpa^^H. lie hem Til Mene npeBapHTH, 
anaM ja to 6o.i>e oji Te6e. 

^•286. Ka^. Ta^. 

'2-287. Ka^ Te bk;;km, Bejie mghg, 
Ka;:; He bh^^hm, jiejie mghg! 

•2-288. Ka^ TG KG HG 30BG, lUTG CQ o^asHBam? 

'2-289. Ka^ TG onaHKG no/;GpGin, ja iiy th KynHTH 

^pyrG. Pene ce y uia.iii oocy Me.i>aaeTy. 

'2-290. Ka^ TG nOSKG^GO OH^a TG H BKi)GO! Ka;i ko 
Kora lie Hve.iii Biit)eTn. 

•2*291. Ka/; TK ^oi)GM Ha cny. npGBpaTH yarjias- 

HPmy \aa H ja o TeoH oho hcto chum). V Phchv. 

•2-292. Ka^ TK |)GBOjKy npocuM, ^y6aB th hoohh 

(y Kyhy. Aa oy.ie.Mo npiijaTe.T>if). V XpeaTCKOj peKy 
iipocuH t)eBojanKOMe ouy u.iii jpyroMe KO.Me oj po.ia. 

•2-293. Ka^ hy nHTz. a 3jio 6htk, 
A HG nuTH, a 3.710 okth; 
B0.7IHM nHTH na g^zio 6hth. 

•2294. Ka^ ycTaHG Kywa h MOTiiwa 

(BHriG TypKOM nc Mg^hjh MyKa). 

-2295. Ka^ xoKGin o TypnKHy ^a nporoBopHin, 
Mamn CG sa Kany jn th mijc na ilom h.hi 

no,i n>oM . 

2'J9(i. Ka^ upHH MapKO y per 5aTpy5H (t. j. HnKa;i . 
y xi>B. 

2-297. Ka^HHByvHH ooKpoMaiiiH oh npGMGhe Te$- 

TTGpG TO r.ie;ia ko mv je iuto ;iy/KaH . 

'J-J9S. Ka;; HCBjGK Her.:a, hg mo:>{':g hh OBcra otk- 

LiaTK. M. LUnp. 149 2299. Ka^ HOBjeKy ^ofee npnTyra. 

2300. Kbl^ HoeK Ha^a ce n-zbyne, na oSpas iie 

nacTH. 

2301. Ksifi, HOGK HGMa OBora A06pa, Ty^e 3.^0 npe- 

M9ti9. Ka^ mock neMa GBora iioc-ia, oh roBopH ko- 
jenjxa aa ^pyrnM jby;iMa. 

•2302. Ka;5 hosk noa ySuje, Ba.zba ^a ra h aa n*^OT 
saBy^e. 

2303. Ka/; hogk tohg. h sa Bpe.30 oe rBO^K^e XBaTa. 

2304. Ka;x hogk yMpG OH^a jQ jiacHO aa HdKM OBa- 

inTa roBopHTH. 

2305. Ka^ HOGKy nyKHG MG^y O^HMa. Kaji My ce 

OTBopn naMCT, ;ia CBaiiiTO MOiKe .lacHO nayqnTH. Fo- 
Bopii ce ,ia y MOOKa um.i Biiiue omijy iisHyrpa — 
OKO M03ra — HeuaKna ko/Kq, iia ixa,i oiia iiyKHe oujia 
ce ^oeK y jeiian nyr onaMCTii n ciaiio miicjihtii uao 
uiTo Tpeoa. 

2306. Ka;5 HOGK UITO K3ry6H, h no cbojhm ibq- 

AppiMa TpaMCK. 

2307. Ka^KH, Mapo, 0TKy;5a Ke OBaTOBK ^^^ofeiH. Fo- 

Bope l)eBOJKe 6y6nuii Mapn MeTiiyBiiiii je na npox, 
na na Kojy crpany iio.ioth, o,i OHV.ia icaJKy jia. lie 
iiM ;^o\^u npocnH II cBaroBH, t. j. na ony crpany ;ia 
\ie ce y;iaTn. OBt)e ce MO/ice cnoMenyTii a oho iiito 
t)eBOJKe KaniTo Haunne na 3eM.i»n oji KV^HHa icao 
KO.io n ycpe.i ibera noca;ie BaBo.baK o;i Kynina — 
Kao Ma.iy .lyxKy — , no tom kojio y jeAannyT aana.ie 
ca qexnpn crpane, na c Koje ce CTpaue 3ana.iH jiyrica 
c one cTpane Kaaiy ,ia he ;;ohn cyi)enn npocun. 

2308. KaOKK (mh) ^a TH KaDKGM. H.ni: 

2309. KaMCH MK, Kasaiiy TH. Ka^ Kora niiTajy aa ono 

uiTo ne ana. 

2310. Kasao cbg Kao nony na HonosKjGOTH. 15U •2311. Kasahe h niTO je MaTep aa OHoy yjeo h. n. 

Ha MVKciMa 1I.1H OHBKO Ka.i Ko MajcTopcKH Hcnuxyje;, 

2912. A. KaaaKy. 

1). HaKasHhem ce. 

-2;5l:^. Kasafeiy ja iteMy no ihto je BOCKOBapuHa. 

Ka;i KO KOMe npiijeTii. 

Q3i'i, Kasahy My kja j'e nyT y Ep^tyT. ./. n. 

2315. Ka' H ^^a He he! t. j. xo^e. 

2316. Ka' H Kosan 6e3 yr^eB,;ta. 

2317. Ka' H no Ma^KH yTpo6Hi;y noc.iaTii). 

2318. Kawas roono^ap onaKH h M.zrat)H. 

2319. KaKas rooT onaKa My h naoT. 

23-20. KaKae ^^an TaKa nacT :h. n. Ka;i ce hocth). 

2321. KaKas narjie/; Tana h npHjiHKa. 

2322. A. Kawas je Aanac cseTai;? 
B. BpoTejiesH! 

2323. KaKas je ko TaKO h hkhh. 

2324. KaKas je HSApnan Kao rpaSaHi^Hjani. 
232"). KaKas je usiipiian), cnpocHO Sh JhVLme enje-zru 

OBHJeT. 

232G. KaKas je ko na jejiy onaKM je k na ^ejiy. 

2327. KaKas MH je rocT ^omao onaKu My h neni- 

KHp ;;ajeM. 

2328. KaKas OTan TaKK ckh. 

2329. KaKas no3^pas onaKPi a o^SApas. 

2330. KaKas oaM ^a caM. Tsoj caM. Ka4 ce ko komc 

iipeiiopyMYJe h mo.hi 3a iuto. 

2331. KaKas oh ^a opt, TeiiiKO ohom hkj ohI 
233i\ KaKas TK je aT. cnaKH h oaT. To. Tip, 151 2333. KaaaB hogk TaKO h aeopn. 

•2334. KaKBa 6aHBa TaKu h tokb A^je. y /i;y6poBHHKy. 

•2335. KaKBa Bjepa onaKBa h Benepa. Ka;j ce ko ya 

nocT npaB/ia mxo je pJ)aBo jejio. Fjiejiaj : KaKae ^an 
xaKa HacT. 

2336. KaKBa HonoBKjeoT onaKsa h MOJiHTBa. 
•2337. KaKBa (j9) ^ynjba joui ^oSpe ne^ie ksjipi- 

•2338. KaKBa (je) ^yn^^a onaKe h nejie HSJiHjeiiy. 

Kaj5 KO uiTO Jiyjio roBOpH. 

•2339. KaKBa jefea TaKBa ue^a. Kauo ra xpaHH onaKO 
My H pa^H. 

•2340. KaKBa je KOSa TaKBa H JlOSa. Cxapa Koaa cjiaoo 
4aje H MJiHjeKo h KOCTpHJex, a xaKO h cxap bhho- 
^pa;^ CJi<a6o pat)a. Y /la,iMauHJH. 

2341. KaKBa MajKa onaKa h tiepKa. 

2342. KaKBa MaTu TaKa h inhn. 

2.?45. KaKBa Me BK^Hin, TaKor mb'^uu.ui^/a Ct. 

•2344. KaKBa My je 3e.;ieHa /;o.7iaMa: 
^a HCKpnu. HOBa 6k My Snjia, 
^a HSMjepH, npeTerjiH 6h kohi^k. 

2545. KaKBa pa/^ifca, TaKsa k njiafeia. .4. Cr. 

2346. KaKBa c^ryMcSa onaKa h n.zraiia. 

2347. KaKBa nacT TaKH r.zrac. 

2348. KaKBa ma.3a onaKsa h o/;Lna^Hi;a. 

2349. KaKBe CH, MOpe, Bjepe? nnxa^in UnraHnna; a oh 

o;iroBopHo: KaKBe xohem, rocno/;apy. 

2350. KaKBe cy My pyKe Kao a^ je h3 L[HraHKe 

^ei^y Ba^HO. Tjie.iaj : Kao asl je 113 UuraHKe ^eny 

Ba^HO. 152 2351. KaKBK rocTK TaKa k ^aoT. 

2352. KaKBH CSaTOBH TaKK ^apOBK. 

2353. KaKBH OBaTOBH TaKOBa K feeBOjKa. 

2354. KaKBK CMO ^a omo, obojk: gmo. 

2355. KaKBO FHHa^o TaKBa Tui^a, 
KaKaB OTai^ TaKBa A^^^' 

2356. KaKBO je Ayn,;te. ^o6pe nejie HS^Tieiiy. J. //. 

2357. KaKBO pHjio vaKBO ;;kjio. 

2358. KaKBO cjGMe nocHjem, oiiaKO feem h mchto 

2359. KaKBy ko nHvy Mce^K jgoth onaKe h jy$Ke 

pasBzja. 

2560. KaKHiiy He hy, t. j. qumi xohe .1' HO Jie .1*. 

2301. KaKO Bor XOi^e. 0;iroBopii ce iia niiTaH>e: Kano 
cu y y ^T,y6i)OBHifKy. 

2362. KaKO ra saBe^e Kao ^a Ke ra niKonKTH. 

PeKV Uj)noroj)un Ka.i ko Kora 113 apvHiiine iLiixoue 
H3Be.^e iia crpaiiy ;ia c ii.iim nporoBopii iia caMo. 

2363 KaKO ra c^^aBHO icnena TaKO TK noMarao. 

2364. KaKO roonc;;ap OBHpa onaKO MJia^H nrpa. 

2365. KaKO ^oiiit^io OHaKO h npoiiijio. 
'2366. KaKO k*:kbko tbko oSpniHO. a. Ct, 

2367. KaKO ja kckg TaKO mghg Bor. Ka,i ce ko 

npaRia ,ia iimkomo a.ia iie miic.ui h iie miihii. 

2568. A. KaKO JG? 

l>. KaKHK na e^aSHH na tiom uii/ijcTii Kano je:. 

2361). KaKO je ^a je, name je. 

2370. KaKO je ;;epaHC. (k) Hiije KpBaBC. KaKo je pa- 

i,<Mi(), Mor.io jn II rope oiirii. 153 2371. KaKO je A^rao pen Kao a^ ^^ JQ oSa^ ySo. 

Ka;i ce KaKas Hoen nonece h.ih pacKOMa^a. 

2372. KaKO je pa^KO, /;o5po je npoinao. Hjih: 

2373. KaKO je pa^KO onaKO je h npomao. 

2374. KaKO KO 3Ha onaKO h njesa. 

2375. KaKO KOjK BjeTap nyxa TaKO My ce Ba-ta 

o6pTaTH. 

2376. KaKO KOjH cjiKjenH, ose rope ryA^- 

2377. KaKO KO Mene TaKO iteMy Bor. 

2378. KaKO KOMy nanHjein onaKO he th h othhth. 

2379. KaKO KyM npaoe, th o^wax spehy. lid^jx th 

KO xoKe iDTO nvi jv'd, lie cKaibyj ce, nero ysMii o^jMax, 
/lOK ce OHaj HHJe npeMncaiio. Ha Ucthh^v je npnje 
HamTaMiiaHo apoco MJecTO apace, ajiii ynpaeo He 
3HaM ii.iH je TO vuMii.eHo 3a to uiTO ce onaMo Tano 
roBopn, H.iif lUTO cy mhc.th.iii jisi ca.M ja iiorpiijeiUHo 
y iiHcajby, njiii je y iiiTaMriapuJH iiorpiijeiiieiio. Hc- 
TMHa ;ia je sa npehy npii;iHminje apoco Hero apao'. 
a.in ce h Majiii npaciui noce y Bpehii, h ja caM join 
y l)eTHH.CTBy onaKO c.iyiuao. Aico ce ^)e aaiicTa ro- 
Bopn apoco, 0UJ13L Mo;Ke oiitii ;ia je obo o6pHyTO na 
upace y ohhjcm MJecTiiMa t^e ce MJecTo apoco naj- 
Bniue roBopH apoja. 

2380. KaKO MPT je TaKO mh je. 

2381. KaKO MHpHJIH TaKO ce CMKPHJIh! Ka;i ce Jby- 

jinMH cy;iH h naMiipyjy ce 3a iiito, n snaun: KaKO 
iipaBO cy;iH.iii TaKO ii Bavia Bor ;\:\o. Y IlepacTy. 

2382. KaKO He saSopasH raiie BeaaTu! Ka.i je ko 

Bp.io MaoopaB.'Uf. 

2383. KaKO HHje oi^a, TaKO hh .iOHi;a. a. Ct. 

2384. KaKO OBai;a ne ap^^m (HCMaMi, naca ne 

HyBaM. Ka>i KO iiHTa 3a Kora, a onaj Kojii ce iiUTa 154 xoKe 4a KaHve ,ia 3a oiior hhtii 3na hhth ce MHJeuia 

C OHaKHMa. 

•2385-. KaKO OMopH*^a TaKO h HOCK*^a. 

•2386 KaKO OHa H ^aHH. KaKO je ocTa.io oH^a raico 
CTOJu II ;iaHac. 

•2387. KaKO Oi;y TaKO H IIIOKI^y (eajba npaBO qHHHTii). 

•2388. KaKO nocHjem onaKO hem h noMCHbeTK. 

•2389. KaKO npaBO (hhhiio h.ih roBopuo) TaKO SAPO-BO 
:6ho) ! 

•2390. KaKO npBH /;a BPBH. Be.ie xproBun Ka;i .VJyTpy 
npey Kpajuapy nasape. 

•2391. KaKO npoGTpem onaKO iiem h jieMcaTH. 

•239-2. KaKO pa^H^a TaKO ce paHH.;ia. 

2595. KaKO pa^H, oSpafeie se^ien eocTan, t. j. npo- 

naiuKe. 

239i. KaKO pa/;KO, TaKO njiaTKO. A. Ct. 

2395. KaKO caM Kynno, onaKO h npo^aj^M:, t. j. 

KaKO caM uyo onaKO h Kaayje.M. 

2396. KaKO caM nocTao, HKje mh no/;po6ai; ooTao. 

PeKao iieKaKaB rocT rpeoytiH ;Kt)ejiy, a ^lOMahHua 
naciie oner iiyHy roBopetiH: Ofi KaKO OaM ^0- 

Be/;eHa, Hnje mh m^ejia. orpeSena. 
•2397. KaKO caM ce na^^ajia, ^oSpo oaM ce y;;ajra. 

2398. KaKO OBKpai; CBHpa onaKO Ba.zba HrpaTn. 

2399. KaKO ce aose ko^ sac Xe^a^Ha nonapa? Hh- 

Ta.iii iieKaKBo anjexe. A oho KaaaJio : >,Mh joj ce He 
;iaMo Hnr;^a ox.ia;iuTii.« 

•2400. KaKO ce og^oSo^hx TaKO ce ocpaMOTux. 
•2i01. KaKO CH? — Ka' h rpyM seM.^^e. 
240-2. KaKO c OHH TaKO H c naweTH. 155 

•2403. KaKO CTapHjH OBKpa onaKO ujiei^vL Ba.a>a 

ASi nrpa. 
•2404. KaKO cy Me ;;epajiH HHjecy Me hh hokp- 

BaSHJIH. 
2^i05. KaKO TaMO, 6aK0?— KaKO KOMe aparo. M, LUKp. 

2406. KaKO Te Bor ynn. KaKO Haj6o.T>e anaiu, h. n. pa^a, 

qHHU UlTO. 

2407. KaKO TK Hrpa TaKO My noj. r.ie^aj xe pa^n 

npeMa H>eMy. Y KpHBomujaMa. 

2408. KaKO TH je SKkbkO? KaJKy r,ieKoje H^ene Kaji nn- 

Tajy Kora 3a a^paB^-be MyiuKora ^ijexeTa, MaKap My 

KaKO UMe OHJIO. 

2409. KaKO TH je HMe?— HcjiaM. — TaKO oaM th 

H OaM. li MCHM je TaKO Kao h TeoH. 

2410. KaKO THhH onpnaTe, TaKO k nojiHjeiiy. 

2411. KaKO TKO HKKHe OHaKO H OSKKHe. 

2'ii2. KaKO TKO pa^H, OHaKO H npo.zia3ii. J. n. 

2413. KaKO Ty|>y kokoili KSKjeni o^Max CBOjy sa 

HOry BeJKIl (;ia h th qacTHm oHora kojh je Te6e 

HaCTHOi. 

2414. KaKOh.e Kao KBOHKa, Ocoohto ce roBopH axCHaMa, 

KSijl ce lUTo MHoro Kapajy h Bimy. 

2415. KaKOfee Kao KOKa na cje;xa.zry. 

•2416. KaKO heMO oe BH^eTH, Ka^ th ne H^ein y 
rtpKBy, a ]a He H^eM y enpi^ays (hjih: Ka^ 
ja He H^xeM y i;pKBy, a th He H;;em y 6Hp- 

I^ayS)? y BOJBO^CTBV. 

2417. KaKO y;xpo6Hin onaKO ixQui h KycaTH. 

2418. KaKO yaajMHin, onaKO ^e th ce h BpaTHTH, 

2419. KaKO HoeK ao^b na npocjanKH uiTan, CBaK 

ra ce kjiohh. 156 2420. KajiHHa je .ziKjena tjiba^^^* a*^' je rpaa 

306aTH. 

2421. Ka.zryfeepe. yMpjia th MaTH. — Ba KOTKHy 

i;pKbe He noneoox. 

2422. Kajiy^ep koj'k He yMnje npocHTH, h Marape 

KOje He yMHje hoohth, He sajtajy HHinTa. 

y liOBOMe. 

2423. KaMaTHHK AY^^Y rySll. V KoTopy. 

2424. Kanen BO^eHHHHH eojte Me^be Ka;^ oe neoTO 

nOKHsa. TaKO ce miic.ih jxa h MJiai)H 6ojbe c.iv- 
uiajy Knji ce iioqecTO 6njy. Tjie^aj : Yjipa 3JI0, j!ia 
je rope. 

2423. KaMeHaaK (nyK, Kao ;^a oh My ce ycTa oKaMemiJia 
;ia He aaKOJbe mro;. 

2426. KaM H3 pyKe a pujen H3 ycTa. IHto ce peue 

He MOHvC ce .lacHO noBpaTUTii Kao 11 KaMCH Kaa ce 
n3 pvKe nycTH. 

2427. KaMH Majl^H! Kao luexBa — y XeprieroBHHH h y 

UpHoj FopH. Ilo OBOMe ce Kaa^e h oho y III. KH>ii3n 
(y .IniiiicuH 1823) napoAHHJex CpncKHJex njecaMa na 
CTpaiiH 330 y CTiixy 1 13: Komu Maji^u, Jia yxehn Mory! 

2428. KaMH OHOMe Kora 6Hjy! 

2*29. KaMH OHOMe KO Ty|) KaM npeMehe! TeuiKo 

OHOM KO HHJe Ko,^ CBOje Kyiie, nero t\\) nocao pa;iH. 
y UpHoj Pop II. 

2430. KaMH TH y Cpi^e! KnexBa y XepueroBHHn n y 
Upnoj Topii. 

2i31. KaH;;a ra je spana na npy;;y H36^yBa.^a. 

:^4.72. KaH^a HHje, Can^a nnje, 

Ha cpHJe^y VOpGe nnje. V rp6.i>y.. I\ie;iaj: Cbii 
iiuiuTeHii, a.iii MCHe crpvKe imje. 157 •2433. KaH;xe.ziopa 3HMa $opa 

(BejiH BjiaoK ^^a je .zraMc. h.ih: 

^2434. 3a HsOM H^^e BjiajK, 

KOJK Be.zrK ;;a je .ZiasK). Ka;i npot)e cpereHujc 
npomjia je h shmr; ojih cbcth EAaoic — cb. B^acu/, 
KOJH je 110 Phmckom KajiCHijapy npBH ;jaH no cpe- 
TeHiijy, n kojh ce y flyopoBHHKy, i)e caM ja cay 
nocJiOBHuy nyo, oohmho 30Be cbcth Baoxo — Be.in 
;ia je TO Jian;. 

•2435. KaHTap Ka;;HJa. r.ie;iaj: Mjepa Bjepa. 

2496. KaC ajraMaHH (h. n. iiaBajiwuie, nojeijome). 

2437. KaO 6a6a H Bor. Kslji ce ^jBOJaua paaroBapajy 11a 

je^an roBopn je;jHO a apyru ca cbhm .ipyro. H o 
OBoj he nocJiOBHixn 6hth npiinoBnjeTKa, ajin je ja 
;io ca;i HiijecaM qyo. 

2438. KaO SafiPIHK sySlI. Knff, je uito cjiaoo h K.iaMHhe. 

2439. Kao Bor H ineinnpi^HJa. Ka^ xohe ;5a ce Kaaie 

j^a cy jBa qoena Bpjio paaJiHqiin jejan o;i ;tpyrora. 

y BOJBOACTBy. 

2440. Kao SOHlria. Kume ce c.ia6oj Hveim. 

2441. Kao Byna (CHJeHO— t. j. Jinjeno n MeKaHo.) 

2442. Kao roBens 6e3 poroBa (uito ocoohto; mhmo 

ocTajie .'by;xe). 

2443. Kao rpaeaHl^Kjam fn. n. no^epan). y BoJBO.'iCTBy. 
2444- Kao rpaHHHOM nOMvia^enO (naa r^e oojiyje 

MHOrO HCJhli^Xll.. 

2445. Kao ;^a ra feaBOJIH 3a yuin ByKy. Kaa;e ce jxa 

4HJeTe HveiicKo noc.inje ;ieceT rojuiua Tano 6p3o pacTe. 

2446. Kao ;xa je mJo na OMCHB,^eo [usiji je ko pl)aB 

y :iimyi. 158 •2447. Kao ^a ra je ca osHjetiOM Tpa^KKO. Km ko 

uiTO oco6hto pJ)aBO Hat)e. 

•2448. Kao ;5a ra je rB03;;eHHH niTanoM (no 
OBKJeTy) TpaoKHO (xaKO ra je nauiao 6am Kao 
UITO Tpe6a). Y Biiiue npnnoBHJe^aKa npnnoBHJe^ia ce 
KaKo cy ."byAH 6hjih npoKJiexH h.ih ocyt)eHH j^a Tpaate 
Kora c rBOSjueHHM mraiiOM h y rB03;ieHHM onaeuHMa, 
T. j. Aa ra npnje He nat)y ;iOKJie rBo3;ieHe onaHKe 
He no4epy h ;^0K ce rB03;ieH iiiTan oji, nomTanaH>a 
He Haje^e. 

2449. Kao ^a ra je o .zryHeH TpaMCHO. 

2450. Kao A^ J6 rojiyS spHO no apno 6Hpao. Ka^ 

ce aa inennuy xotie jia Ka>Ke ^a je Bpjio uucxa. 

2451. Kao ^a je H3 TJISlA^ yTenao (xaKo nar.io je;ie, 

HJiH He M03Ke ;ia ^ena ;iok ce noqne jecTii). 

2452. Kao A^ je k3 I^HraHKe ^erty sa^^no (xaKo cy 

My pyKe npjbaBe). 

2453. Kao A^ je naryoKe yoTao iTaKo My cbc H;ie y 

Haaa.^aK). 

2454. Kao ;;a je y 6o6 spanao. Ka;i ko uito noro^H, 

H.iii yqHHH Ka;i Tpe6a. 

2455. Kao ;;a je xapa^e (no Boghh) Kynno 'TaKo 

je ;ie6eo h upBen;. 

2456. Kao A^ KSLUeny SeCJe^Hni (xaKo hyxn n.in He 

noMa/Ke-. 

2457. Kao ;;a My ^^eseTn mjihh nczMa Me.zbe. Ka;i 

ce KO noHOCii ii rpa^H uoraT. 

2458. Kao ;;a My je rpjio BpaTH,,i0M npoBajbeno 

!h. n. roBopu . 

2459. Kao ;;a My je nynaic cH^e yKonan. Ka;i kg 

Ha KaKBo MJecTo pa;io u;ie, ii.iii ne MOH;e oj H>era 
;ia ce OTiicne. 159 2460. Kao A^ My je Top5a na rjrasH (TaKo ne bh;jh). 

2461. Kao ^a My gto inn^aKa nc^ KOHcy yj^e 
(xaKO je HeMHpan). 

2462. Kao ;;a na BaTpy na^a. Ka;j ce uito epjio Tpomn. 

2463. Kao /;a Hnje o;; HoeKa nao. Kao ;ia ra hhjc 

HoeK po;iHo. 

2464. Kao ;xa HnjeoH spaTa na Ky^n HMao. Ka;i 

Ko 3a co6oM ocTaBH Bpaxa oTBopcHa. 

2465. Kao ;;a HH]eOH MyniKO [Kajy ko uito pt^aBO pa^ia). 

2466. Kao ^a pyKOM 0;^HeGe. Kanie ce 3a jiHJeK kojh 

KaKBy 6o.iecT o;tMax HSJiHJe^H. 

2467. Kao A^ oe Syna nasoSao. r.ie;iaj: 

2468. Kao A^ Oe SyHHIce najeo. Kao ;ia je noJiyt)eo, 

jep Kaaiy ^a hock noJiy;^H 04 6yHHKe. 

2469. Kao A^ GQ Ha KCnpHse non ... 0. Ka^ je kg 

cp;iHT. 

2470. Kao ^a ce hh na Sojkh^ Hnje x.zbe6a Hano. 

Ka;i je kg cyx m MpmaB. 

2471. Kao A^ CH ;xoinao saTpe yseTK. Ka^ ko oAMax 

not)e 04aK.ie, h. n. h3 mije KyKe. 

2472. Kao A^ OH HCnpOOHO. Ka^i KG iiiTO .wa.io ^onece. 

2473. Kao ^a oh jaSyRy pacnojiOBHO. Ka^ je ko na 

Kora BpjiG Ha.iHK. 

2474. Kao A^ cje^K na yiiiHMa (xaKo ne Mvje]. 

2475. Kao A^ cy ra ryje nH.zre (TaKo je pi^aB y jiMuy). 

2476. Kao A^ cy ra I^HraHH jaxa.ziH. Pene ce aa 

pi)aBa KOH>a. Y Upnoj Fopn. 

2477. Kao flfii. TpetiH ;xaH xjteSa ne je^e (Tauo je 

pt)aB). 

2478. Kao A^ Tyt)HM ycTHMa MCBaiie. Ka^ kg no- 

.laKG je/ie. 16Q •M79. Kao ;:;Ba o^xcjeneHa naita. Kante ce aa cxapa 

MOCKa 11 /KCHy KOJH i)eue HCMajy. 
•J480. Kao /:,OAO*JlQi (h. n. HamiHHO ce, — Kaa ce ko Bpjio 

HaKHTH UBlljeliCM;. 

•2481. Kao Ep^evtOKK Tai^Kp. KaHte ce ;iBOJiiiqHy ^loeKy, 
KOJH ce iipcTBapa CBaKOjaKO — Kao uito je h Ep- 
Ae.i>CKH Ta>bHp je^HaK c ooje cxpaHe. 

"2482. Kao saneTa nyniKa (h. n. totob). 
2485. Kao 361; y OMefeKy. 

•2484. Kao SJiaTHa jaSyica. Pe^e ce h. n. aa Jinjeno 
.iiijcTe. 

'2i8r>. Kao SJIOryK. Ka.i ko cbc 3.10 cjiyTii h roBopn. 

^2486. Kao (h) A^a. na ny^y ;Ka.i ce pa3MHM0Ht)y, Taico 
H TO ocTa.ie oea h KaKBa cnoMena ;ja:Lei. 

:?487. Kao H3 KitHre (h. ii. roBopii, T. j. .iiijeno no pe;iy). 

•2488. Kao H nono 6e3 paKHje. IIpHnoBujeaa ce uaKO 
je HenaKaB iion roBopiio ,ia unKaKO ne MOHce 6e3 
paKHJe jecTH, na oneT Kaj je ce nuKaKO niije Mor.io 
natiH, jeo ues n>e. 

2489. Kao KaoancKH nac: ko npHje jame, oh sa 

li>HM H H^^e. Ha;i ico neMa rocno^apa hhth pa;iH 
no cBojoj BojLii, Hero CBe npiicTaje 3a ^ipymjeM. 

2490. Kao K0H3 naCTyx [h. n noujecHHo) y KoTopy. 

2491. Kao KypjaK. Kame ce 3;ipaBy, jaKv h OKpexny MoeKy. 

2492. Kao Jiai)a 6e3 KOpMana. Ka,T uito neMa ynpaBii- 

Te:ba, h. n. KauBa Kvha. V BOjno;xcTBy. 

2493. Kao «^aHe. Peqe ce mi 3;ipaB0 Ma.io ;injeTe. 

2494. Kao c^yK H OHH, Ka,i ce uaayje mx ce ko c khm 

mt ciance 

2495. Kao Myxa cea rcTase, h. n. ii;io. .10x11 luaa ne 

r.ie/ia iirr«> pajii . 161 

2k96. KaO Ha HOKTy. 

2497. Kao Hacpa;;KH XOl^a. Ka;i ko uito pa^ HaonaKo. 

^498. Kao He^xoSHjeHa ^yina. 

'2499. Kao HH ce6e HH CBOMe (h. n, pa^n uiTO T. j. 
Bpjio pl)aBo). 

2500. Kao OBHHHa O Map^y (h. n. pt)aB hjih MpmaB). 

y UpHOJ TopH. 

2501. Kao Ofi^ HG6a ^O seMJbe (uito ;ia.ieKO HJIH pa3- 

JIHqHO). 

2502. Kao OCy|)eHa ^ynia (h. n. 3a6yHHO ce). 

2503. Kao nac Ka;; jieMcn na OKjeny (na cnjeHa can 

He je^e a ctouh Koja 6h ra jejia He jih). ToBopH ce 
3a Jby;^e kojh uito HMajy, na caMH He yjRHBajy, a 
;^py^HMa He ;ia;iy. 

2504. Kao nac na nos^epy. 
'^505. Kao nac na nyny. 

2506. Kao nnjaH I^HraHHH. Ka^ ko nocpKe. 

2507. Kao npeKO 6yH;:;eBa. Ka;i ko idto rosopn 6e3 

CJiHKe H 6e3 npaBora pe;ia, t. j. Kao Ah ce H^e opeKO 
6yH;^eBa. 

2508. Kao npeMa r.ZiaBH (h. n. nposjino ce hjih ;ipyro 

idto ihhh). 

2509. Kao CapajeBCKa roona (h. n. cTHCKyje ycTa). 

rjie;iaj: IIomeTa mhui no pa^y — 

2510. Kao OHpoMax y GoraToj Bapoinz. 0;iroBopH ce 

na nHTaH>e : Kano cxi ? hjih : Kano oicueuui ? 

2511. Kao oupoTa na Ty|)eM uniiy. 

2512. Kao CMymeH (h. n, jicth, rjie;iH). 

2513. Kao CpnOKH OBaTOBH (h. n. 6e8o6pa3HH, BHMy). 

CPnCRE HAr04HB nOCdOBHI^E 11 \ lt>-2 

2:}\\. KaO THl^a na rpaHH. Ka,i mock ncMa icyKe, hutu 
je MUM ;ipyrnM iipiiHeaaH 3a KaiiBO Mjecro. 

•2515. Kao Tpy^Ha acena. Kaa ko iiaBO.iHJena ca.i je;iHO 
ca;i ;ipyro. 

•25 16. Kao y Bora rOBe;;a ,h. h. n.Ma .locra, t. j. nau 
6\vta,ia na cBiijery . 

2511. Kao y FBOS^^eHOJ QSlHBH iiuu ee :ui Kora xohe 
;ia i:a;ue ;ui cc Hiiiirra ne oojii;. 

•2518. Kao y KyMa na naoTH (ou.io cBamxa ;iocTa,. 

2519. Kao yO'-iK KHJaMeTa. liii.i je Bp.io pywaio BpiijeMts 
a ooo6uTo KaA je MehaBa. 

25'20. Kao yo^ii CMPTH. r.ioaaj : l\ao iipeMa r.iaBu. 

2.rJi. Kao uiap c 4apimoM, TaKO OHpoMax ca ok- 

p0MailIIiL;0M. — ()BaKO peq(^ IhuropimaHHH na,i 
My CI' KO iio;i:<i.in 4«» je My mho c 'i^aMiUhOM Hvii- 
Bjeni. M. llhn). 

2522. Kac LLiTC Bcr MHjryje, t. j. .i.yvicKii, .mjeiiu. 

-jrr^:), KaC LLITC 39M,^a CeOH XpaHK '.i:aA ce Kaayje 3a 
iwiKo iiOKojno jHJere ic;n;o j«^ 6ii;i<> :u|>aRo \\ \\i\- 
iipp.iHM . 

•2524. Kana t:i. Kana mm! II.in: 

2525. Kaiizi;a tm, KanH:;a mh! Illin en th 10 cjim u 

ja ; in' oojiiM re c*««. 

252r.. Kan,^a Te 3ro;;pijia! lx.ieTB;i > Pncny. 

2527. KanCM B.jeTap KepaTM. Burn ujcTpeHwu;. 

252s. rZapaj Map.y. a Mapa iutg Mapa. 

2r>2^». Kapajy 33 L;p;ij9na. lia.i komo i;pM»5 iipitjeBa y 
Tpoyxy. 

25*^0. ?3apa ce Bora i;a;i:y .ijemi i:.i.l rpMii . 163 2532. KacanoKO je Meoo no hbthph nap9, v^osaHKO 

no rpom. a xpcycKO no ;;yKaT. Jep jiosau 

H3;iaHry6ii, a xpcyann njiaKa rjio6y h AaHry6H y 
aaxBopy. 

2533. KaOHO ajm naOHO (n. n. aKO je, 6iitie). 

2534. Ka$y nHje a Kamy Hje. V BojBo/icxiiy. 

2535. Ka$y nnje a npo$yHTy Hje. 

'2536. Kamajb, inyra k aniHKOBaifce ne MOHce ce 
caicpHTH. 

2537. KauiTO je h rjiasHMi^a jiHjena Baj;xHi;a. 

2538. Kecera noGnje i^Hjeny MopyHH. n Ma;ia cTeap, 

KdiA ce jcBTHHO Aaje, noKBapii UHJeny h BeJiHKoj. 

2539. Khm ce ApyuiTBO noxBa^iH, SpsKe iManai; 

3aBa«;iII. r.ie^aj: JynaKOBa Majica najripHJe aan.iane. 

2540. Kkhh mh oe c ;3;yme! lipot,ii Me ce, He 40- 

cal)yj Mil. 

2541. KnpHi;Hja, KaMO th KHpuja? 
y xaHi^Hje H y Mexanyiije. 

2542. Kncejio rpc!>K|)e, ne sajba, Tpny sySn oa 

Ebera. l\anajia .iHCHna Ka.i iiiije Moma ;ia ra jio- 

XBaTlI. 

2543. K^GBJIQ KaO BHUIT. 

2544. KHcev^o Kao cpipiie. 

2545. Khchh. hb MHC^iif, CTHrv^iC Me ao BpaTai 

tJauiicejiM.ia Hiena y co6n (ii.m y M:beMapy) ;ioh«'ih 
M,iHJeKa. iia ra noKpw.ia ii iioueaa.ia ropooM. vi oh 
ce y Tori.TiiHii iipnje yivHce.in.To. i\a.i to cue cBpiuii 
OH;ia pe^e : „Khchh, ne miic.ih, cnir.io mo ;io Hpara!" 
(t. j. ;ia ce MJiiijeKO ynncejiu ,iO[; ona oy;io ;io iipaTa-. 
iia ce oopne k BpaTHMa, a .lonau " M.injoKo 3a h,om 
HO seM.'bH, jep je nexoTitue 6n.ia aaiie.ia noroM 3;i 
ynpry o i Top6e. 

1I» > 164 

2546. Knxahe oh to (njiaTHhe, ckviio Ke ra cxaTH). 

2547. KHina h CHPijer z join je^HO epHjeMe. O^ro- 

BopHO UnraHHH ksla cy ra aanHTaJiH KaKO je aa 
no.i>y, a HiiiJia KHiua h CHHjer n unraHH ; a KaKO ce 
TO TpeKe BpHJeMe 30Be, HHKaKO ra HHJe keo no 
iiMCHy KaaaTH, Hero najnocJiHJe peKao: j^OnaKO kbo 
uiTO ce Mu 3oeeMO.^ 

2548. KHuia Ka^ xohe a^ na^^ne, najnpiaje noHHe 

KanaTK. Fjie^aj : KsLjx KHuia xoKe ;ia yjiapH — 

2549. KHina na;;a KanjbHi^aMa, 
IlaK Kanaka jiOKBHi;aMa. 

2550. KjlGiihSLls. saM eel Ka;i ce ko c kmm cacraje hjib 

pacTaje — MjecTo: ao.MOdu Eoz ! h.ih: c Boiom ocrajT 
y /ly6poBHHKy. 

2551. KjiaifcaM TK oe Kao ujia^^ 3a;;ifcKjeM OBa- 

TOBHMa. lIoHaJBHiue ce roBopa y maJiH, a CBaK 
.lacHO MOHte 3HaTii KanaB je oji mjislaq hok^ioh oHOMe 
iipe^ KOJHJeM oHa H^e h K.iaH>a ce y Hanpe;taK. V 
KoTopy. 

255-2. KjieniKjLO ce, He kjisluhjio, jeintiy Te, luiaTHO 

oaM Te. IlpHnoBHje^a ce jisl je Kasao Xepo Ka;^ je 
jeo canyH kojh je 6ho nynHO MJecTO CHpa. 

2553. KjiBJin cy ce Typi^K na norany, 
^a He J^AY HHica;; na Mopany. 

2554. K^HH KjiKH H36Hja, a cjeKHpa o6a. Mjih: 

2555. K.;iHH KjiKH Tjepa, a ojeKHpa o6a;;Ba. 

2556. Kjihh ce iMHHOM hepa. 

2557. KjIHHHOpSa. npHiioBHJe;ia ce ^a je ;joiiiao coji^ar 

6a6ii y Kyhy, b ucKao asl My jia mxo jia jeae, a ona 
Mv Kaaajia jia. HCMa y Kykn HuiuTa 3a jejio. OH^a 
co.i^ax peqe: „A th ;iaj mb 6apeM Turaib h MaJio 
Bo;ie, ;ia HauHHHM KAUHM0p6y.^ Ba6a My to ;ja, a 
OH MeTHyBuiH y THraH> rBoajieH kjihh, HajiHJe B0J^e 165 H MCTHe hsla Barpy; kslji ce boacl yrpnje, a oh aa- 
HiuTe Off, 6a6e MaJio cojih (h 6a6a mv 4a), xe je no- 
cojin; KaA BO^a yaaspH, a oh saHiUTe Majio 6pauiHa 
{6a6a My jisl h to caMO jia Bnjiu oji ^y;ia KaKBa he 
TO 6hth KAUHHopSa]^ Te cacne y ony BO;iy h saMere ; 
no TOM saHiuTe je;tHo jaje, Te h H>era pa36HJe y 
OHaj CKpo6 ; aa thm aaHuiTe join MaJio MacTH, Te ono 
aaMacTH, na ohjisl CKHHyBuiH THraH> c BaTpe EdBa^H 
KJiHH Ha nojbe, a KAUHMOpSy H3je;ie. 

^558. Kjiohh ra ce wao yniJtKBa Kowrysa. J. n. 
•2559. Kjiohh ce H cjena aeroBa. 

2560. Kjiohk ce ^YA^ Kao h CBeTa. 

2561. K Mei)H. Hejane! 

2562. KifcHra kczikko CTpyica. Y Upnoj ropn. 

2563. Kg 6aHBy nanpaB^a, Mehe nan ^q xohe. V 

UpHOJ PopH. 

2564. Kg Secje^^K niTa xcKe, Mopa cjiyinaTH uiTa 

He ^e. 
2565: Kg 6p3G cy^H. SpsG ce h waje. 

2566. Kg 6k ra naHG, ay^^Y 6h CTewao. 

2567. KgSh ;:;H3eTe (t. j. c.iyTH 4a ra necTaue). 

2568. Kg 6h peicac ^a je KypBKH ckh? r.ie;iaj : Hhko 

He he pekH: ja caM KypBHH chh. 

2569. Kg ScjiaH HHje 6hg Ta Bcry HKje mho. v 

UpHoj FopH. 

2570. Kg Qojhe Mcwce, a^ ^a Bcr ncMCMce. Tjie^aj : 

Ko 3Ha 6ojbe, iiiupoKO My iiojbe. 

257i. Kg 6paHH Mceny, rp^H je c;; Mcene. M. uinp. 

2572. KCBaTH KCra y 3BHJe3;xe. Xea-iHTH ra. 

2573. KcBan 3a TG HMa KJinjeniTe a^ pyKe ne 

MCeMCe. Mock 3a to HMa M.iat)era nji ra y TeuiKy 
nociy saMHJeHH. ^ 1()6 257 i. Ko BUHa senepa, so^^e pyna. Ko y Beie nnj^ 

MHoro BiiHa, y jyxpy iiiije mhofo BO,ie. 

2575. Ko BHHa He nnje, p|)a ra 5nje, a ko r^^ 
MHorc nnje, no r.ziaBz ce SHje. 

257G. Ko BHHO nnje, onHhe ce, 
Ko KOHDa jame, ySntie ce. 

2577. Ko BHCOKO jieTH, HHCKO na^^a. 

2578. Ko BHine sajiosKH Ho'MO^Ke npooK^piijeTH^ 

y;xaBK^e ce 

2579. Ko BHIII9 HO, He 6hO MK mho. r.ieaaj: Cht h 

ja 11 Moj rocT. 

2580. Ko BHine HMa, BHine My ce h xohe. 

2581'. Ko BHine ce6e njtyje, na oSpas My na^a 

(h. II. i;a;i hock cpaMOTH Kora;. 

2582. Ko ByKa ra^a, SncTpo Ba^a ^^a rjie^a. 

2583. Ko Bpara CBHjetiOM TpaoKH Taj tie ra h natiH. 

258 5. Kora Bor Kyi^ne OHOMe HnniTa aW^o hb 

Ba^a. 

2585. Kora Bor MHjiyje OHora h Kapa. 

2586. Kora Bor nyBa OHora nyuiKa ne Gnje. 

2587. Kora Ba^a mo^ihth. ne Ba^a ra op/^H- 

TH. II.ih: 

2588. Kora je mo^^hth, HHje ra cp^hth. 

2389. Kora je SMHja Bviajia, h o;; rymTepHi;a ra 

je CTpax (h ryiUTepnae ce oojii. .4. Cr.). 

2590. Kora KajiyJ)epH Snjy h CBHHbe ;;pnajy, ne 

TpeSa My rope neBO^e. 

2591. Ko ra He sna, CKyno 6h ra njiaTHO. 

2592. Kora HeMa na ^xnjejiy, neMa My (hh) ^sl- 

jet^^a. r.ie,iaj : Kora Hiije na iinje.iy — 167 

'2503. Kora He ospen, hgk oe He neine. a. Ct, 
■2594. Kora HHje ^a x^e6a ne nje (ko je yMfo). 
•2595. Kora nnje na ^njejiy, neua My ^Hjsjia. 
\!596. Kora CBp6n neK ce Meme. a, Ct. 
'2597. Kora oe MpsH jtySHTH, KaMce: 6o.zie mg yoTa. 

2598. Kora oy SMHje fiyje) KJiajie. h ryuiTepa ce 

6ojH. 

2599. Kora THIUTH Onaj H BPHUITK. MjecTO epim/ru 

roBopn ce ii aniuru. 

2600. Kora iiiTO op6K, newa oe h neiue. 

2601. Ko rjie^a na Bora, uniTe 3a Bora. Ko mho- 

rHM«i Bora paiii iioopo mhhh, Hajiioc.iHJe caM .io 
npoiiiH>c ;iot)e. 

2602. Koro|) HMa rycTa, HMa h ^^KsryoTa. Oii npn- 

.iHKe : KO ce Bece.iii Ba.i»a jia, ce n ciiOBece.iii. Y Jly- 

OpOBHIIKy. 

2603. Koro^ niTO Jje^a, npe^^an. na^a. 

260 'i. Kor ySMje py^a. 
Ohom HeMa oy^a. 

2605. Ko;; acTajia ho sajba ce oth^hth, Hero oawo 

pe;X nasKTH. y BojBo^cTBy. 

2606. Ko ;;njejiH0 a n.;iaKao, ne seoeaKO ce! 

2607. Ko;; Kacajrose Kylie. Ka;i ko aa mro nnxa, iia 

GHaj Kojii ce niiTa ne iiC iipaBo ^a mv Kance, nero 
ra Bapa, t. j. ;ia Kaca je^inaKO y3a;iy;i. 

2608. Ko ^o6pa c^yoiZK onaj oe ne TyjKn. 

2609. Ko ^o6po HHHH, 6o^e ^onewa (a ko 3jio hhhh, 

rope ;;0HeKa). 

2610. Ko AoSpo HMHH, He iiQ ce KajaTH. \ 168 •26'11. Ko ^0 ;;Ba^eoeT (ro^^nHa) ne sna. a ^,0 Tpn- 
;xeoeT neMa, TeniKO Kyhn KOja ra Hwa. 

2612. Ko AOi^He ycTaje, oSojaica ny neoTaje. 

2613. KoA nona nno. ko;^ I^Krana Benepao. r.ie;jaj: 

0]i iiona Ao KOBana. 

2614. Ko ^poKH 3a nepHHH. y^apa Ky;^ xoiie. 

2615. Ko ;5pyrora Bapa h itera he ;;pyrH. 

2616. Ko APyr^OMy jaMy Kona, caM he y ity naoTH. 

2617. Ko;x C06e. 0;iroBopH onaj Kora aaniixajy $e .My je 

Ky^a, a oh ne he jyB. KaHce. 

2618. KoA (TOJiKKe Spahe h roa) ose Kpat>e na na 

6ooKKh 6e3 Meoa. Hjih: 

2619. KoA (TOJiKKe Spahe h koa) TO^HKe Kpafee 

na Ha SoMCHh 6e3 Meoa. 

2620. KOHCa H KOOTK. Tjie^^aj : Je;iBa mv KOHva kocth ap^ku, 

26-21. Ko McajiH iwiHHai;, H3ry6H noTKOBy. 

2622. KoHca My je na o6pa3y icao ^oh. Il.in: 

2623. KoMca My je na o6pa3y Tsp^a wao y BOJia. 

2624. KoHca HaM oe ne Aspe. Meco naM oe ne Kje, 

aKO HeMaMO oSpasa, niTa KMaMO? 

2625. Ko »:eHH, je^HO Beoe.a>e (liMa); ko y^asa, abs- 

Je;iHo lUTo MV ce Khn h.iu cecxpa >Maje. a ;ipyro 
lUTO MV ce 6pHra CKHja c BpaTa. 

2626. Ko sKeny ojiyina. ropH je oa Mcene. 

2627. Ko 3a Mceny HHje Tora Hcena 6Hje. 

2628. Ko3a ..^Hnoyje. a pen ne onyiiiTa. 

262'J. Ko3a He npcKa a^k^Q He bhak Bywa. 

Q630. Kc3a cjapH Asoje japuha. na je^HO na ^o- 
Soiii a Apyi^o Ha jesaHre^THje t. j. Koma 

o:x H>iix . 169 2631. Ko 3a GBKjeTOM n.zraHe, Sea OHHjy ooTaje. 

263-2. Ko 3a Ty|>OM BynoM noi>e, 
CaM ooTpHHceH KyKn AO|>e. 

2633. Ko 3ajcBaAy3e, ne mkojih BpahaTK. Peqe ce 

Kao y ma.iH Ka4 ko 3axBa-T>yje na nacTH. 

2634. Ko 3a HopSoM bkho nnje. o;; OHora He sa^a 

oaBjeTa HOKaTK. 

2635. Ko ytZiHMa onpauiTa, ^oSpiiMa niKO^^n, Y soj- 

Bo;iCTBy. I\ie;taj : Ko npHBa JKajiH, npasoM rpiijemii. 

2636. Ko 3.ZI0 pa;xK, bslj^sl 3jlo h ^a ;;0HeKa. 

2637. Ko 3JI0 oje^K. (join) rope mhczih. 

2638. Ko 3.zro ^^hhh, h ^^oneKa^e ra. 

2639. Ko 3JI0 HHHH, H /;0HeKa (ra). 

2640. Ko 3JI0 HKHH, HeK 06 AoSpy He na^a. 

2641. Ko 3Ha 5o.;be, mzpoKO My nojbe 
(Ko 3Ha BKiue, po;5K.zie My BHuiH^e, 
Ko 3Ha Jhenuie, ^oa^^b My Tpeuiite). 

2612. Ko 3Ha, He 3ja. 

2643. Ko 3Ha noniTeno, iteMy je^^an, a ko ne sna, 

H>eMy AB21 (Ba^a ^a da ;iHJejia). Tjieiiaj : Ko uMa 
o6pa3a, Ao6po h;hbh, a ko ueMa, joiu 6o.i>e. 

2644. Ko3onaine na^MOHTaine. Ohh kojh cy ohjih 

Hnrnxa — uacAu Koae, — IlocTa;^ouIe rocno^apH — 
Hadnucuiue nac, Y PncHy. 

26i5. Ko J^A^ K3 Kyhe 6e3 HKuiTa. vl^k neMa hm- 

ILITa HJLVL He 3Ha HHILITa. 

2646. Ko H^e Ha sjiH nyT, sa^a a^ i^a h nafee. 
y upHoj I'opii. 

2647. Ko HA^ y M,;iHH Taj ce h OMynH. 170 '20-1 8. Kc HopyoH opaM cty^OKH. H3ry6H k CTpax 

BCMCHJ. r;ie;iiij : Ko ce .by;iii He cth;ih, hh Bora 
ce ne ooJH. 

'2i\i\). Kc H3Hje MGCO, B.ajta h kocth ;^a rjio|>e. 

l\a;i KO iipiijaTe.T>e none oji pyMKa he BeMepy, hjih 
oji Be^epe Ha pyMaic. jin noje;iy oho uito ocxaHe. 

^2650. Ko HMa Spa^y oh he HahK h neina*^. 
'2(>r)l. Ko Hwa jiHjeny Kyhy h jiiijeny w^eny, HHje 

rOOnO^ap Ofi, Ite. 3a Kyhy MHC.iH ce 3a to uito 
Mv rocTH ,iocaJ)yjy, oc-oohto Typqn n KajiyJ)epH. 

•26.^-2. Ko HMa oSpaaa, A06po :>kkbh[, a ko HSMa 
(copaaa), join 5o.^e (jkhbh). rjie;iaj: y Un- 

rauKe je upH oopaH, aJiH nyna Topoa. 

•2C>r):{. Kc HMa oSpasa, HMa h ;;yiiiy, r.ie^aj: Ko ce 
.-by;ui He cth.iii, hh Bora ce ne oojii. 

•265-i. Ko HMa no*^a, HMa /;ho Bora. V Bouu. 

•2055. Kc HOTHHy ry/;H, ry;xa,ziOM ra no npoTHMa 
CHjy. 

•2Gr)0. Ko HniTe 6o.^e, Haxo^H rope. 

•2057. Kcja BotiKa oaMa na/;a, ne Bajta je MjraTKTH. 

'205S. Kcja BpBH ;;a noBpsn Kao OBi;a Ha oc^hjio! 

K'oju xBaTajy pane h.ih pnoy, uao n.T>yHyBuiii y oho 
UITO npBH HVT vxiiaTO peny obo. 

'2059. Kcja je rpM.^aBHHa, h ne 6h mhofo KHme. 

•2060. Kcja je KopHGT OA one KpaBe KOja ^^a nyny 
MyajTHi^y M.,iHjeKa, a ncTerne hofom tb 

npcone? PeMo ce aa He.-ba;ie icoje je BpcHO, a.iH 
c ;ipyre cxpaue minn uito nenoBo:bHo. 

"2001. Kcja KOKom mhofc waKChe, Ma^^o jaja hocz. 

•20rr2. Kcja KpyniKa caMa na^a. ne Bajba oe Ha ■ 
i-i^y 5ai;aTH. 171 •26()3. KojapyKa Mo:>KenoojeKH, ea^'ba jeiye^TiHBaTz. 
"2004. Koja ce Bpi;a ona h Bpine -Koou.ia. a.m ce ro- 

Bopii H 3a HxCiro, II 3Haqu: Koja je .i.yra ona je ii 
3a iiocao jio6\)Li . 

•26()5. Koja ce ne na^a ona oe n ne y;;a. 

•2666. Koja ce ;pHjeq; He pe^e ona ce h ne ^yje. H.in: 

2667. Koja ce ne pene ona ce ne fee hi-i nyTz. 

2668. Koja ce necTO orjre;xa, czraSc Kyfey uaA- 

2669. Koja CMpT xpaHH, Apyr^oj ne ^a. 

2670. Koja THKBa necTo Ha BC^y K^e, pasSHfee ce. 

2671. Koja Tyra pasroBopa neMa? Ka;i ce noen y 

6pH3H JiJiH y iieBO.bH Luajin. 

2672. Koja ycTa Me^a ne he? J. n. 

2673. Koja i^pKBa ne noMawce, ne Ba.i^a joj ce mo- 

•3HTK. Ohomc Hoeiiy Koju He he ;xa iioMorHe. He 
Tpe6a ce mojihth. 

2674. Ko jaHH Cnaj H KC6aHH (rpaon cpon mil iipu- 

CBaja). y XpBaTCKOJ. 

2675. Koja ycTa peiCvia ona h o^peK^^a. 

2676. Ko je BHTe3 ! Pe'ie ce y UpHoj Fopii ii y Xepne- 

roBHHH, Ka;^ ce 30Be y noMoh iipoTiiB HenpHJaTe.i,a. 
'BeicoJH joui jiojiajiy i\ HMe onnjex .byan MQ^y ko- 
JHMa ce acHBH, k. ii. ko je euTea u 6paT UpHOZopan, ! 
ii.iH : KO je GHTQ3 u 6paT LferiobauuH I n t. ji, 

2677. Ko je rOA o ^aBOJiKMa myhypHi^e CHjao. cse 

cy My ce o rjiasy pasSHjajie. 

2678. Ko je ro|) cnpai; hsho, Spai^a MH^TiHBOja kpb 

IlIHKa.;!ia. Kaji na Kora 3a cBauiTO KpHBnuy 6auajy. 2679. Ko je. A^ je- 172 2680. Ko je A^jiQKO OA OHHjy, ^^ajieKO h o;^ opi;a. 

2681. Ko je^aH nyT c.;!ia3Ke, avY^^ nyT My oe He 

Bjepyje awo h ncTHHy KaMce. 

2682. Ko Je^aH nyT cziawce, avy^^ nyT aa^ziy^y 

KaoKG. Jep My ce He Bjepyje ano h HcxHuy roBopn. 

2683. Ko je^aH nyT yKpa^e, ysHjeK oe sa xpoyaa 

2684. Ko je Ao5ap jynaK? — ^ooTa Ji>yA^ Ao6ap 

jynaK. 

2685. Ko je AyM^an Taj je TywcaH. 

2686. Ko je jaHH OHaj h OTapiijH. 

2687. Ko je jaHH Taj h TJianH. 

2688. Ko je jynaK, nwa ^ocTa npaxa; a ko nnje, 

nn OA npeuie My nnje. Y Upnoj TopH. 

2689. Ko je jyne yM;^o, ^anac ce Kaje. Ka;i je^aH 

;iaH 6y/je spHJeMe epjio pyacHO a ;ipyrH ;iaH JiHJeno. 

2690. Ko je KaKaB, nn obom oi;y ne Bjepyje. Ko je 

KaKae oh mhcjih asl cy cbh ;by;iH onaKBH, h. n, Jia»a 
MHCJiH jia. CBH jby^H .ia;Ky. 

2691. Ko je KOMe Kpns hito je s^pas n okhb? 

2692. Ko je MJia;;, 

TeK ^a My je XJIOlA- Ka;i ce M.ia;iH xyace Aa je 3HMa. 

2693. Ko je MOJ, 6.zrK[3y pyne OTOJ. Kaaao HeKaKae 

cxapH MHui ocTajiHM MHUiHMa Knji cy ce Heri)e c 

MaiKOM MHpHJIU. 

269'*. Ko je naropeo. ompah. 

2695. Koje OKO 3an,7iaKa.^o oho Kona.zro! 

2696. Ko je, OH je. Ka/j ce ko hohoch h mhcjih jia, hhko 

HHJ€ onaKH Kao ihto je oh. 

2697. Koje OHH 3a cBujeTOM njiany, Spso Honjia^y. 

2698. Koje OHH 3JI0 HHHe one n no OBnjeTy rjiSA^- 173 "2699. Ko je npBH, HHje hotoibh. 

2700. Koje nceTO hyTu, oho npe yje^^e. J. n. 

•2701. Koje nceTO xoiie a^ y6njy, noBHHy: Snje- 
CHO je. 

2702. Ko je pa;^ A^ y CTapooTH OTnoHHHe. y HJia- 

^ooTH Bajba ^a oe Tpy^u. 

2703. Ko je ce6K ^^yniMaHUH. KaKO he avy^ou 

6nTH npHjaTejL? Hjih; 

2704. Ko je ce6H aao. Kaao iie ;^pyroM 6hth /;o6ap ? 

2705. Koje oe CTaicjio je^^an nyT pa36nje oho ce 

Beii He cacTaBH. 

2706. Ko je cjiyra, nHje rocno/;ap. 

2707. Ko je y HHjaHCTBy. to je y cyMcaaoTBy. a. Ct. 

2708. KojH HMa opeiiy, h Bpane My jaji^a Hooe. 

15. np. 

2709. KojH /^OMaJiUH He mhc^h y Bene niTa y 

jyTpy Ba»^a pa^HTH, Ty helth je Kyiie hh 
;50MaiiHHa. 

2710. KojH 3ApaB0 A^oKe hoc 
Taj iie CKopo hKh 6oc. 

2711. KojH je Bor /^ao obo, ^afee h oho aw^o, 

llpHnoBHJe;ia ce KaKO je HenaKaB HoeK mojiuo ce 
Bory jisi My jia, xHJba^y ^lynaxa, »ajiH« BeJiH »aKO 
je/iaH 6y;ie MaH>e, He hy yaexH." ^yBuiH to HenaKas 
ooraT 4oeK MCTHe y Kecy 99*1 /lyKaxa, iia 6auH na 
nyx Ky;ia he onaj npotiH, a oh ce canpHJe yKpaj 
nyxa ^a bh;ih mxa he onaj hhhhth Ka;i bh;ih jisl 
HHJe nvHa XRjba^xa. Kaji ouaj jioi)e h Hat^e Kecy, h 
M36poJHBmH jiyKare Bwjia ^a je je;iaH MaH>e oa xh- 
.i.a;ie, oh MehyhH Kecy y H«e;(pa peqe: nKoJH je Bor 
;iao 999, ;iahe h onaj jeAan.** y tom OHaj kojh je 
Kecy ou\)e 6auHo, iicxp^H npe;iaH> m noBHHe ^a cy 174 TO HoBuii iberoBii, II ja iix je ont^e ocTasHO caMO 
aa or.ie;ia xohe .iii iix on yaern Ka;t bii;ih aa je 
Niaibe oj xiT.i»a;ie, a.iii uBaj nnje heo to hii ;ja c.iyiua. 
Hero o;inece hobuc roBopeliii ;i;i je to ite.Mv Bor ^ao. 

'2l\'2. EcjK Kora oereHHine. o ohkm k jerjieHziiie. 
071:^. KojK r.i3 nao ysHje/^ao, cbcjom ;^jraKOH ^i:- 

•2714. Kojii r.iHoro npzjeTz, G.;ia53 oosehyje. 

■2715. Kojz nzje a He n^iatia, Ta oe y Kp^My He 
ncBpaha. V Hpnoj I'upn. 

•2716. Kc:*;: 3B9Ta^ ne ncMac-Ke. hs Ba»^a ny C5 

r.:C*TIlTZ. r.ie;MJ : K'oja upKBii ne iio.MaJKe — 

•2717. KzyA 39 Kar.TeH h53to np9Mehe, ne he Ma- 

XZBXHOlnl CCpaOTK. Moi'K Kojii 'iecT<» MiijeJba Mje- 
I'la. He ii»^ ce oooi.rniTn. 

2718. K::':: 39 My^iz ra :: McMyHii. V Upnoj Topn. 

2119. K:;:: 39 y Kcac xsava, y ucre ce yo^a. 

•2720. KzyA 39 xpr 3i:t':3M y ^".33 b3;;k 3Haj cei;a 
H9 xsaTa. 

2721. Kcj:: 3 I-:3^a. KCJI: 3 ?:3H0ni;a n. n. cacTa.m ce. 

2722. Kd;:i 3y ciuiii Tcpc3H0ii:9 3h:-: oy 3a^ xa- 

pa:.:caL::9. 

^2123. KzyA Tp'^z. :h 36 HaT3:ipMi:. 

2724. Kjj:: LL:aK3r.:. 3:3;:: Ka::3M. 9to t:i (ra) nyna 272"». K3:3: :bi;i: 3BCje pypi: 3M9Ta. 
3h^9 h::j9 h:i CBi;e h;: pyna. 

2720. K3jy pyKv H8 i/.3M-:9ii: r:33j9h::. Ba.ta je nc- 175 '27'27. KOKat/lO. U;iroBopH ce Kaiirro Kiu ko iiiira ko je to 
pouao HJiH VMUHHO, 11 3Ha'iii ;ia je onaj Kojii iiirra, h. ii. 

A. Ko je TO VMHHHO? 

B. KOKBAO ;T. j. TH KOJJI IIHTaiU KO jV,. 

2728. Ko Kora SereHnme. c ohhm h jer^^eHnme. 

2729. Ko Kora ^BopH OHora ce h 6ojh. 

2730. Ko KOJIC BC^H Taj H nOHHIfce. 

2131. KoKOTe, npo^aheMO tg. — A HMa jih TaMO 
3eMJbe? — HMa. — E. npuiKaTH mh TaMO. 
npuiKaTH osaMC. oee mk jgaho. 

2732. KoKcniH je A^Kje nape y rjiaBH, na aapana 

TpawCH KOHaKa. Aocra he CTapa 6uTii OBa iio- 
cJiOBuua. 3a iiaMTiiM Kaj^ je kokoui oHJia 10 — 12 
napa, a ca;j je oko 80 iiapa ; iUii oH^^aiiiii.H 12 napa 
HHJe oH.io MaH»e 04 ;iauamjLiijex 80 (jep je oii.ia 
UeaHiUfica OH.ia 20 iiapa. a ca.i je 133 nape 11 ra- 
3eTy^. TaKO ce nwjOHa kokoiiiii 3a rpu;ieceT ji iieKo- 
JiHKO ro;iHHa y iipaBOMe u iioc-TOJanoM HOBuy hii- 
Ma.TO HHJe iipoMHJenH.ia. 

2733. KoKom nHje, a na He5c rjie^a (;ia je ne 611 

jacTpHJe6 iipeBa|)iio ; .laKJien 11 mock Tano Ba.i>a ,ia 
ce 'lyna,. 

2734. Ko Kpane BHine Hero Mo:H-:e ^okpchktm, nps- 

6Kiie FHDaTOBe. y Upnoj Topn. 

2735. Ko KpHBa :-r:ajin, npasoM rpujem^i. 

273(1. Kc Kynj'-je iiito iie Tpeoa, npoAasahe :i ohc 
uiTC My TpeSa. 

2737. Ko Kynyo oa^H h KpMany xpaHz, h9 oojii 

oe Tv^a^H. 

2738. Kc Kyua TOMy ce h CTsapa. 

2739. KOKLIia 1:3 yZ^l^BOma. O.ironopn ce. y Cpuje.My. Ha 

niiTaiKe. i;ao 11 KoK.iJo. 176 •2740. Ko .TiaraHO h;x8, a^jlb fee othIih. 

274 1. KOiTia i>y 6peTa. KaHce ce aa BejiHKora h jiujeHa HoeKa. 

2742. Ko jiaKine H/;e, npHi>e ^OMa ^^ojiasH. 

2743. KojLSi HenaMaaaHa niKpHne. 

2744. Ko jiaoHo Bjepyje. jiaoHO ce h npesapn. 

2745. K6JI&i)ep! Kao iiito ce y Bapy pe^e pa^HHy: cu- 

poea Tu! TaKO ce na JiHJeBOM 6pHjery ApuHe y CeM- 
oepHJH peMe: KOAa^epl Ajih can 3a6opaBHO mra ce 
Ha TO o;iroBopn. 

2746. Ko jizjeBOM nepHZH ^pwcH, ^eoHOH OHjene 

Ky^^Hjep xofee. 

2747. KojiKKa je MHtZiomeBa, /;a je nyna npooay* 

pHn;a! Bajba 4a ce 11 obo iipHuiHBa iieKaKOMe Xep- 
ueroBuy ;^a je Kasao. 

2748. Ko^ziHKe OHH, KyMa ne BH^e! Ka^ ko y rnxo 

me^a a ne bh^u ra. 

2749. KojiHKH My je HOC, Kao naTJiHijcaHl 

2750. KojiHKK OH BejiHKH, a rafea HBMani! Marop 

cii qoeK, a HCMaui iiaMCTH. lieua no ce.iHMa o6h^ho 
He o6.naqe raha jyo jyo 7 ro/jHua (aok bx He Mory 
caMa ApiijeiuHTH 11 csesaTH), iia Ka/i bx o6yKy, BHme 
Hx He ocraBJbajy. MecTo ibyjyw no tom panyne ro- 
;iiiHe icaA je kojm raKe o6yKao. h. n. Ka/j je to h 
TO 6h;io, ja joni HiijecaM omo raha ooyuao, hjih: TeK 
caM OHO rahe ooynao. 

2751. KojiHKH cy My HOKTH, MOPao 6h opaTH 

(ifcHMa). 

2752. KojTHKO 6h[ Myxa na'^nepy noHHjejia, t. j, 

Bp.io MaAO. 

2753. Kc^HKO en HMjeBai; npara oko^ho {Ka»ce ce 

;ia To.iuKO Aan OAy.T>a jxo Majiora 6oH;Hha). 

2754. KOJIHKO 6n njfcynyo HoeK (TaKo je 6jiH3y). 177 

2755. KOJIKKO BHUie BWie^H, OBOJ pen Menu. r;ie;iaj : 

UIto nac Ay^te Ha peny cTOJu, 0Bi;e cee jxujbe. 

2756. Ko.ziHKOroi> oSh^ox, h HoraMa nooTynHx, 

joni He Bn^ex TaKora ny^a (pe^ie UpHoropau 

Ka^ ce HeMy aaMv^"). 

2757. Ko.;!iHKO SHajia tojihko rpjemna 5H.zial PeKy 

HceHe Ka;i roBope o ncMV iiito npusHajy ;^a je rpje- 
xoxa, H. n. o KaiuiM 'iuuhmu 11 t. ji, 

2758. Ko.zrHKO 3Hao tojihko rpHja HMao! Ka;i ce ko 

npaB^a ;ia hc 3Ha aa KauaB pi^aB nocao. 

2759. Ko.zrHKO una KaKO Te Bor ocTaBHO? Ka;i ko 

iDTO Jiy;io HJiH HCBajbajio pa;iH. . 

2760. Ko-ziHKO je SKjejiKjex apana 
TojiHKO je ;^o6pKjex Mahexa. y Koxopy. 

2761. KOJIHKO je rO, H OneT My je 3HMa. Kasae ce 

qosKy KOJH je 3HMH cJia6o o6yMeH. 

2762. KojiHKO je OA Moje Ky^e ^0 Tsoje tojihko 

je o;^ TBOje ao Moje. 

2763. KojiHKO je ce.;!ia to.^kko je naBHnaja (y Bouh). 

2764. KojLi^KO je HK36p;^im;a tojikko h lysSp^K- 

I^a. Hjih: 

2765. Ko.;!iiiRO je ysSp/^Hqa tojihko h HHsropK- 

Ha. H;ih: 

2766. ICOiffHRO je ysropHna tojihko h Husropnna. 

MjecTO KUdzopui^a roBopa ce h Huado^tui^a. 

2767. Ko.;!iHKO Jby^^ tojihko KyAK. 

2768. KO^ZIHKO Me pO^KO TOJIHKO Me yKJieo ! Ka;i ko 

KyHe Kora. 

2769. KcxiHKO My je He.zro, Morao 6h HecKBepnaja 

Ha H^eMy HanHCaTH. y BOJBO^iCTBy no Ba- 
pouiHMa. 

CPnCKX HAP04HK nOCJOBHUE 12 178 

2770. KO.ZIHKO My OAOBYA OTona yqjlz.ko o^OHy^^ 

ro^HHa ! 

2771. KojiHKO nHjeBai; c npara MOMce cko-^hth, 

rjie:iaj : Ko.ihko oii niijenau c npara ckohho. 

2772. KojiKKO oaM Te npHi)e bh/^ko tojlkko tk h 

KaKBO 3JI0 Hay/;Hjio. 

2773. KOJIHKO Teen (ibeMV; ^0 SOMCHiia TO-ZCHKO H 

MGHH. He MapiTM 3a reue. He 6ojhai xe ce. 

2774. KO^HKO i;pHO H3a HOKTa. 

2775. Kojte Kao rjia^Ha ym. 

2776. Ko JbeYK ropH, 3HMK FO^^H. Ko JbexH pa;iH onaj 

ce 3IIMH BecejiH. 

2777. Ko jhBTVL x.^a^yje, shmh r^a^yje. Hjih: 

2778. Ko jfceTH njiaH/;yje, 3hmk r.zra;5y]e. 

2779. Ko vi^y^K He cjiynia, Hnje hh oh hogk. 
i?780. Ko*^y ce Kao BauiKe. J. ih 

2781. KoMa^^a ;:;o BpaTa, a x,/be6a hh sajioraja. 

2782. Kowa/; h3 ycTa Kowe OTeTn. 

2783. KoMa/; je y Tyi)Oj pyi;H CBar^a BeiiH. 

2784. Kowa^ x*te6a ne 6vl sancKao ^a 3Jia He no- 

MH0.7IH Tauo je 3.ia cpua). 

2785. KoMapi^y Aurun Hory, h npnjeBa na ^o- 

jiKHy. 

2786. KoM ;50iMa^HHy nOviCBHi^a He*i>a;5H ho mojih 

Bora 3a owpT. a nc^^OBima 3a mchbot, hhJg 
;;o6ap ^CMahHH. Jep ne r.ieaa mxa ce no kvLh 
p;un, n ne napa miKora. 

2787. KcMe 6aj tcm ii Baj. 

2788. Kowe Bor CHOM H OBH Oeei^H .noMa»cy, Aajy). 179 2'789. KoMG Bor cpefee HHje a^o OHOMe je Kosa^ 

He MOOKG OKOSaTH. 

"2790. KoMe Baniap Kany Kynyje onaj rojiorjiaB 
H^e. KoJH He Kvnyje Kane Ka;i My aaxpeoa, Hero 
MCKao Baiuapy ^a je Kynn. Y BOJBO^iCTBy. 

2791. KoMe Bpar TOMe h i)SLBO. 

2792. Ko Me rasH Ta Me ne na3H. y Upnoj Topn. 

2793. KoMe KMG Q.;!ioKepa, osy/; ra 2Jio iiepa. Ka^ 

je KO HecpeKaH. 

2794. KoMe ja 6ojLi^ Ta Mene ropn. Kslji ce komg 

;?o6po Bpaha sJiHJeM. Y Upnoj Fopn. 

2795. KoMe je KpHBO, HaMHpHo My Bor! 

2796. KoMe He A^AOX yMpHjeTK, ne a^ mk mchb- 

jbeTH. 

2797. Ko Mene: Ao6po jyTpo! ja i^eMy: A06pa th 

Cpeka! KaKO KO ca mhom onaKO h ja c h>hm. 

2798. Ko Me je^an nyT npesapK onaj je Hena- 

jbao, a KOjH BKnie nyTa, BpHje/;aH je HoeK. 

2799. Ko.Me je jiaHH 6no. hh osla mk HHje mho. 

2800. KoMe je nyTOBaTK, nnje My K0.;5be AP^iJ©- 

MaTU. Y Upnoj Fopu. Huje My KO^bc snaqn : ncMa nad. 

2801. KoMe je He.zra sa KjioSyKOM (h caM oe ojeha). 

Kafl, cy ce Jby^^n y neKaKOM cejiy 6hjih cKynnjin jxa, 
BSHB\)y KO je yKpao Komnnuy, je^tan oji KMeroBa 
peie aa oh ana ko je to yqanHo: »Eno onaj* sejin 
»niTO My je qe.ia sa K.'io6yKOM.« On^a onaj kojh je 
6ho yKpao Maxne pyKOM npeuo rjiane, Kao ;^a oKepa 
lejiy, H TaKo ce o;ja. Mjecxo 3a KAo6yHOM roBopn 
ce u aa KaaojK. 

2802. KoMe He Sk^^o OBi)e, ne Shjio My HHri>e ;;^ocTa). 

0;iroBopH rocT, H.au pa^inn Ka;^ ra ^lOMatinn nony^H 
fla je^e joui, ;^a ne oh ocrao r;ia;ian. Y Piicny. 

12* 180 2803. KOMG HHje 6HJI0 naTHTH OH He MOMCe Hii 

sanasHTH. 

2804. KoMe HHje BKjeica HHje My hk .;!iHjeKa. 

2805. KoMe HHje nonHTO, a oho My je npo^ziiiTO. 

2806. KoMe HHje y opaxy. Hnje hh y Toeapy 

2801. KoMe CBOja H>HBa ne pa|^a, TaHKoTje. M. uinp. 

^808. KoMe OBeT RpojH Kany, onaj H/^e Oea Ka- 
ne. J. n. 

2809. KoMe Tyi)e Mcene nonnjy naMeT — TeinKO 

OBOJOJ.— y rp6jby. Af. UlKp. 

2810. KoMe oy rofe ycTa npopesana (kofoJ) ycTa nua — 

H. n. roBopH TO H to). 

2811. Ko MeKe npcT Mei>y Tyfea BpaTa, otkh- 

Hyiie My. 

2812. Ko Me $ajiH Ta Me MaMH. y Upnoj ropH. 

2813. Ko MH 3a6aBH. nea mh ^^a MJiafcy idtiep (aKO 

He ^a CTapHje). 

2814. Ko MH 3a6aBH, new Me ne /;o6aj3H. Bajwi xa 

je HeKEKBa i)eBOJKa hjiit y;iOBHi;a Kasajia, 

2815. Ko MH je A^o ^HO Ta Me HHje yOno. y Up- 

HOJ FopH. 

2816. Ko MH Ha^nroBopH Hynniia, h naTHHine Mo- 
jiepa, A^^y My niTa roA xohe. BojBOfla je 
rieTap Mojiep HMao o6H4aj o cBaueMy nHcaxH 4yro 
H mnpoKO, TaKO msl] My je hobjck [iiopao cee Bje- 

pOBaTH. 

2817. KoM je 3.zro, h rope My ce sSopn. 

2818. Ko MHoro Secje/^H, mhofo h ;ia«e. 

2819. Ko MHoro5AE[je«^K. CKopo he npooHTH. 

2820. Ko MHoro 3Ha, mhofo h naTH. 181 21. Ko MHoro HHTa, Majio My oe ^^asa. /Jura oBl)e 

SHaqH uiure. Flo jyroaana^iHHJeM KpajeBHMa. 

22, Ko MHoro npHjeTH OHora oe He 6oj. 

"23. KOM oSoJiHH KOM onaHJUH. KdLji ce Kaayje ^a he 
ce KO c KHM iio6nTB HjiH cBa^HTH, na KO 6y4e^jaqH, 
HJiH KO LUTa AOKona. Bajba ^a cy ce Her;ia ABOJnua 
OTHMajiH OKO o6yhe, na jejiau yrpa6H0 o6oJRe a 
;ipyrH oiianKe. 

24. Ko MOMce, ^a My Bor noMOMce! 

25. Ko MOHCe, H KOIB My MOMCe. Fjieflaj : M TH Mo«em 

H KOlfc TH MO/KG — 

26. Ko MOOKe, H KOEb My MOMce, a ko He MOOKe, h 

R06H.;!ia My noopfeie. Y ma.iH. 

27. Ko MOjera CKyTa ne KpaTH, iteroBii oe no 

fl,OJll/lUK ByKtZIH. Af. ZZ/Kp. 

28. KoMy spar Towy h |>aBO. 

29. Ko My^po My^H, .ziKjeno roBopn. 

30. KoMy je 3.zro TOMy h naonaKO. 

31. KoMy oe BHme a^ oa Toraj oe BHine h nKTa. 

M OBt)e aura aeaqn uiure. 

52. KoMy ce Ma^Ka yMH^taBa OHora h orpeSe. 

33. Ko Harjio noHHe. nar-zro tie h CBpinnTH. 

34. Ko Ha BjeTap n^y i;a, na oSpas Myjna^a. A. Ct. 

35. Ko Ha 3BKje3Ae .^aje, Honaintie My 3y6H.- 

36. Ko He bh/;h h c je^HHjeM, Hona-zca My o6aI 

37. Ko He BH^^H poAe, He BH^'-zia ra MajKa ;;o 

AO IleTpoBa ^aHKa. J. n. 

'-iH. Ko He APMCH 6paTa 3a 6paTa oh tie Tyi>HHa 
3a rocno^apa. 

)39. Ko He 3Ha 3a ce6e, ne 3Ha hh 3a Mene. 182 2840. Ko He 3Ha Ha opaxy, ne sna hh na Tosapy 

(aaxeajiHTH). 

2841. Ko He 3Ha noniTeHO H^ewy je nponiTSHO. 

284 -i. Ko He 3Ha cjiyMCHTH, He ana hh sanoBH- 

je/^aTH. 

2843. Ko He 3Ha ^anoM, a oh Ke Bpan^eM (tomhth). 

Ko He 3Ha uiTet)eTH, opao he My HecxaxH. Y UpHOJ 
Fopu. 

2844. Ko He 3Ha niTO je npuroBop, ne sna hk 

niTO je ^oroBop. 

2845. Ko He KA© Ha nasap, H^e My napa y ;5h- 

Hap. Kojn caM He Hje xe cBojujex cxsapu ne npo- 
;^aje H lUTo Mv xi)e6a iie Kyriyje, Hero xo npenopy- 
Mvje ;ipyroMe, oh ry6H. Y Upnoj Fopn. 

2846. Ko He Kynn Mpsime, ne he OTetiH nynime. 

Ko ne Kvriu Mpea, x. j. ko ne Hysa, ue he cxehii 
Kvhe HH /Kene? 

2847. Ko Hewa MJiHjeKa, neMa jiHjeKa. V UpHoj FopH. 

2848. Ko HeMa naMeTH, KMa HOre. F.ie^aj: Oxumao 

no naMex. 

2849. Ko HeMa 00K0.^a. n KyKaBHi;H ce seoe^TiH. 

2850. Ko HBMa cnaxKje, neica Kynn oaxaT (na he 

noxpouiHXH OHO mxo oh n.iahao cnaxHJH). 

2851. Ko He MjepK MjepoM Ta npeBpny BjepoM. y 

UpHOJ FopH. 

285-J. Ko He MOMce a^ tuisl^h, sa^a fl,a. mojih. 
•2853. Kc He njraTH va oe ne ncBpaTH. V Upnoj Fopn. 

2854. Ko He OKBaoK r — e, ne yxBaTH -pHSima 

F.ie.iaj : lle.Ma paua oes Moupujex raha. 

2855. Ko He yMa.ziH r . . h Taj ne yro^H ^^pysH. 183 2856. Ko He yMK K3 Ma^zieHa, ne yuin hk k3 bb- 
jrena. /i. Cr. 

•2857. Ko He y^HHH .;t>y6aB y Tyfeoj Tpnean, KaMn 

Ke y OBOJOJ! y PncHy. 

2858. Ko He xpaHH Ma^Ky, xpaHH MKiiie. 

2859. Ko He ^ysa KapanTane. ne 6pojH i^eKZHe. 

y /ly6poBHHKy. 

2860. Ko He HyBa Ma.zio, ne Mowce hh ;;ooTa KMaTn. 
?861. Ko He ^ysa Ty^ie, hg he HKiaTPi hh CBOje. 

2862. Ko HHje BH|)eo upwee, h nehpi ce KjiaiBa. 

2863. KoHHje aa oe, HKje hh sa ^pyrcra Uooap h.ih 

BajbaH). 

2864. Ko HHje carpzjeuiKO, ko .^h ne fee? 

2865. Ko HHHiTa He npooHpa, HKinTa h ne /;o5Hja. 

2866. Ko HOMceM HO^Hpe, 0;^ HCMca yMKpe. a. ct, 

2867. Ko HOGH, He npocH. 

2868. Ko HOGH npH pynK, hooh npK Ayinn. Pckv 

OHOMe KOJH KpHBO MJCpif. y KoTOpV. 

2869. KoHaa Ba.zba 6htk a B0.7ia MHjroBaTn. r.ie;iaj : 

KoFbH 3o6jby a bo.iobh opy. 

2870. Kofta Marapi^eM ne sa^a nope;xKTK. 

2871. Ko H^eroBy Hr-zry iiajeAe. Tpe6a nyBa^^ya 

^a Hoepe. 

2872. KoH^H ce Mjepe nefey a .zby^H naMehy. 

2873. Koa He jthhh OHOMe kojh ra ywiKje jaxaTH. 

Hero OHOMe kojz ra Hwa. 

2874. KoHd oe MCKB je^e. He Tpeoa ra Hia.iiiTu o;^ noc.ia. 

2875. KoH> oe Kpo3 ^.;iaKy He XBajiH, nerc Kpoa 

6p3HHy. 

2876. Koay H nyini;H He Ba.;ba BjepoBavH. 1^4 2^77. Ko or.;iaoHC. onpacKO. 

i^BT-s. Ko OA Asa^eceT roA^Ha ne sna, a oa tpk- 
fl,eoeY HeMa, TeniKO KyJin KOja ra KMa! 

y KoTopy. 

^2S79. Ko SJiy (pa;in ii.iii Mucin) OHaj PI nO 3.Ziy (iwe 
iK'iii Mv ce 3.10 A<>rai)a). 

'2880. Ko OBa^SH KG Gpa^BH. Bajba .la je HenaKaB 
;ioiiiao na cBa,i6y iia vKpao 6pa;iBy. 

2H.S1. Ko o^^Tapa He bk^h, h netin ce Kjiaita. r.ie- 

;iaj : Ko mije Bni)eo upKoe, h nehu ce icnaiba. 

28se. Ko newiy, 6a6a o necTn. 

'288;^. Ko Hewy, 6a6a o yniTHni^iiMa. r;ie;iaj: Ho 

o MCNiy, Paoo o yruTunuuMa. 

'28Si. Ko Hewiy mhc^h, o OHOMy h caH>a, 

^2885. Ko HeMy, Pa6o o yuiTHni^KMa. Ja casi obo 
c.'iyiiiao joiu uao ;uijeTe y TpiiiiiKy. 

^2881). Ko nana^y neoTo Kyoa, 

Copas My je KaKO pyoa. y Ay^poBHUKv, i^e caM 

o!iy iioc.'iOBHuy Myo. HaJRiiiiie ce jaje t)euH aa je.io 
n;iU!i'),'u x.Tjeo cuyxaii y roBet)OJ «iop6ii. Pyca SHaMH 
inj.Ticn. MjecTO odp.M Mil jf^ peue ce ii: pyMCJiu ce. 

:^s^^'7. Kona Tpi-ine. 

•288>^. Kc niiTa xotiem .iii . pa^ He A^je. 

•2881). Kc niiTa. (c ny^a) ne sajiac::. 

\'soo. Ko ii:iTa, ne CKiiTa. 

•28»u. Kc r.c.iaKO iia^. np:^je Acr.:a ^o^e. 

•2S1I-2. Kc "C MHcrc :::::e, 
ric r.iaB:: ce c::;e. 

•289:^ Kc ::cr.a kc r.cna;;:!:*y Bo.nt). 185 2894. Ko nonyno no. nony Hnje mko. Tjie^aj : Cht 

H ja H MOJ rocT. 

2895. Ko no oejiy mhofo K^e. kjik tie ra noH 

yjeoTH HjiH he na py^aK naraaKTH. 

289G. Ko nocjiHje G.ziHjenH, •^benine ry^H. 

2897. Ko npaso aSopn, Bora xsa^n. 

2898. Ko n . . e, KOJLSiij, noTpoKe . a ko ny. je^ea 

yTene. 

2899. Ko npHje i>eBOji;K OHora je feesojKa. 

2900. Ko npHje Ge^.7ia. npuje h jame. 

•2901. Ko npocK, ^a Kpyny hoch. sa^a My ^aTn. 

Ko 3a Bora huitc, Bajba mv iiaxn, aKO ii He 6h oho 
cwpoMax. OiioMHH>eM ce youi y JIoshhuii naa caM 
Huiao y lUKOJiy (npiije iie^eceT h hckojiuko ro^Hiia) 
KaKO cy CHpoMaiiinHJa t)ena ooraTujoj roBopH.ia: 
nllpya^ii pvKV na peun: „,)yj!inje.in aa Boia (h.ih 
Boia padu, if.iit wa Eo:mui ayr)/'*^ nan iiy xii ^axn 
napy." FlaK je cJia6o Koje to he.io y^HUHTu, a Koje 
6h yHHHH.io, saHCia 6h My flaJiH iiapy, a.in 6h la 
poADTejBu nocjiHje Kapa.iH h mo/KC 6iith h36ii.'iii. 

2902. Ko npooH, He ^nje^H. 

2903. Ko npoT ^a, h pyKy he ^aTn. 

2904. Ko npyMca Hore HSBan 6je^KHe, oaenmhe wy. 

2905. Ko pa^H. Bor He SpaHPi. 

2906. Ko pa^ Hrpa. .ziaKO My oe OBHpa. 

2907. Ko pa^H. Hspa^PT. 

2908. Ko pa^ jiaoKe, pa^ n Kpa^e. 

2909. Ko pasrafea. He nora^a. V Uphoj ropn. 

2910. Ko paHH, He MpKHe. 

2911. Ko pano pann, A^Hje cpehe rpaSn. 186 

2912. Ko paHO py^a h ujisla oe o^^kghz. He he ce 

KajaTH. Mjih: 

2913. Ko paHO pyna h pano ce osReHu, ne Kaje ce. 

2914. Ko paHO ypaHPT, jiaKO 3ei;a y^OBH. 
2915. Ko pane ycTaje, nzaa^ ce ne Kaje. 

2916. Ko pano ycTane, sac ^an My ^o6ap na- 

CTane. 

2917. Ko paT w^e^ET, KO^ Kyfee ra zMao! Mjih: 

2918. Ko paT McejiK, na rjiOLBn uy 6ko! 

2919. Ko patLiHK CHje^e. Kypjaic Ke ra noJecTn. 

2920. Ko pyKaMa Me^ MHjeina, npcTe ojinsRe. 

2921. Ko ca ncKMa .TiPijeMce, nyn 5yxa ycTane. 

2922. Ko CBaKora c^yina, 3Jio hhhh; a ko HHKOra 

He cjiyma, Join rope {hvlkk). 

2923. Ko c BaniKaMa cnaBa, HanyHH ce 6yxa. 

Pjie^aj : Ko ca ncHMa JinjeH;e, nyn oyxa ycTaae. 

292}. Ko CBauiTO 3a 3.Z10 nppiMa onaj Mepy ^ibyA© 
HeK He H^e. 

2925. Ko cboJkx nocajia neMa. ^y|>e npeSapa (ujih 

nperpeca). 

2926. Ko CBOj MOMce 6pith, TyJ) new ne 5y^e. 
2^)27. Ko CBOj nocao hkhh, pyKe ne 5pjba. 

2928. Ko c BparoM TUKse ca^n, r.7iaBy uy oe 

pa35H3ajy. iLm: 

2929. Ko c BparoM TKKBe cnje, CBe My ce r.;iaBy 

.^ynajy. 

2930. Ko c ^GiBOjioiA TKKBe ca^H, r.7iaBy My ny- 

i^ajy. A. Ct. 

2931. Ko c ^ei^OM ^eoKH, MOKap ycTaje. M.m: 187 2932. Ko c i>ei;oM cnpi. no*zrpiTaH ooBuhe. 

2933. Ko oeSe hg ana caHyBaTu, ne 3Ha hk fl^^py- 

rora. 

2934. Ko ce Bora ne 5o]vl h ^ya^ ne oth^k. 

SjesKH 0^ H>era. 

2935. Ko oe 5ojH Bpa6ai;a, hgk hg chjg npoxG. 

2936. Ko GG 60JK. Ta GG y60JH. M. Ulnp, 

2937. Ko GG ^KMa HG Ha^HMK, 

Oh GG orH^a hg narpHja. y Upnoj Topn. 

2938. Ko GG ^PMCH npaBKHG. 
Taj HG MysG Kpaszi^G. 

2939. Ko GG ^pyrOMG 3a niTO pyra oho tiG My na 

BpaT ^O^H. 

2940. Ko GG Ayi^SL HG o^ywcK Ta GG TypG hg OTyWCH. 

y UpHOJ FopH. 

2941. Ko GG 3KGHG 60JK, HGKa %Qliy ^OJH. 

2942. Ko GG 3KGHG 60JK Taj JG rp|)H 0^ H^Q. 

2943. Ko GG 3a BJGma.7ia po^KO, hg Kg yTonyTH. 

r.ie^aj: Koja CMpr xpaHn, ;ipyroj ne ;ia. 

2944. Ko^GG ja^GMy hg y^ojivl Ta gq hg oSpaHPi. 

y UpHOJ FopH. 

2945. Ko GG jG^aH nyT o:*jq3KG, h na x^a^HO ny- 

IHG. npHnoBuje^a ce Kano ce ApHayrHn O/Kerao ne- 
«ieHOM 6yHAeB0M (noje eajba ;ia ripnje Hiije 6uo um 
BH^eo), na Ka^ jy je >npyrH nyT BHt)eo y no.'by na 
BpujeatH, a on npcKO n.ioTa nnpuo na \h\, 

2946. Ko GG KpHB Kyne, o^ Tpara fkhg, a ko gg 

npaB KyHG, o^ GTpaxa 'mHe). 

2947. Ko OQ -"^YA^ HG otk^k, hk Bora OQ ne 5ojk. 

2948. Ko GG MOTHKOM H9 HaSyoa Ta 09 Kpyxa HG 

HaKyoa. V Bomi. \ 188 2949. Ko ce Mpasa 6ojk, hgk ne ca^K BKHorpa^a. 

2950. Ko ce Ha Ty^HM KO.ziHMa bosh, ne tie /[a- 

JIGKO OTHtiH. FjieAaj: C Tyt)er xaxa ycpeji 6jiaTa. 

2951. Ko oe He a^ nosnavH, motpk ra o khm oe 

MHjema. 

2952. Ko ce He Mynn y Mjia^ocTK, KyKy My y 

OTapocTn! 

2953. Ko ce He HaMynn Ta ce ne Haynn. Y Upnoj 

FopH. 

2954. Ko ce He oceeTii, 

Oh ce He nocBeTn. Y UpHoj Topii. 

2955. Ko ce He ctk^k CBora oSpasa, He cth;^h ce 

HK Tyi)era. 

295G. Kc ce He yMnje Bory mctihth. neaa noj^e 

Ha MOpe. y npHMopjy. 

2957. Ko ce OBi;oM ynnHn, Kypjai^H ra HSje/^y. 

2958. Ko ce OA ^VA^ KpHje, QojhB a^ ^^ HHje. 

2959. Ko ce 05Ke!)Ke a ne KasKe ^pyniTBy a^ 3© 

^opSa spy ha, HHje nomTeH HoeK. Pasjinqne 

ce cMHJeuiHe npHnoBHJeTHe npnnoBHJe;iajy KaKO oiin 
Kojii cy npBH je.io OKycH.iii h oa^er.iH ce HHJecy 
ocTa.iiiMa liejiH jib. Kancy jxsl je je;io epyhe, Hero hx 
jom Bapa.iH, ;iok ce h ohh Hujecy OHcer.iH. TaKO ce 
H. n. npiinoBHJe;5a naKo cy ;iBojiiua cje.iH yoHH 6o- 
Hvii^ia jia BCHCpajy, na jejan cpKiiynmn Bpyha jejia 
xaKO ce oH;e:Ke ;ia My cyae vj^ape; ;ipyrH BHAeiiH 
TO aaniixa ra 3a iiito n.iaMC, a ou mv o;iroBopH Aa 
My je iiao Ha vm hokojuh opar, kojii je .laHH yo^H 
ooH^iiha c JbiiMC Ha BeqepH 6ho. V tom u osaj Apyro 
cpKHe, II OHxeraEuni ce xaico a»i My y^ape cyae Kao 
11 onoMe, peqe: ,)Th n.iaqeui nno xii je opax ynpo 
a ja n.ia^eM uixo ii xn Hiijecu c ibHM yMpo." 

2960. Ko ce npHje oSyje, onaj h 3anoBPi3e;^a, 189 2961. Ko ce npKje po^K, npnje My ce h ^poSii. 
296'2. Koce nycToniK ne BeoejiH oa sjera OGTa.zia! 

y UpHOJ FopH 

2963. Ko oe pa^ noyje. Hai)e yspoK. 

2964. Ko 00 pa^a Ta k yianpe. V Upnoj ropn. 

2965. Ko 06 pKje^K He 6ojii, ne 6ojh oe hh SaTHHe. 

2966. Ko ce po^K 3a GTeJiK, a KO 3a paoTehK. a, Ct. 

2967. Ko oe po;^H onaj fee h yMpHjeTH. 

2968. Ko ce pyra Ta oe h noHyt>a. y Upnoj ropn. 

2969. Ko ce caM ojeTyje» t>aBO My o/^rosapa. Ko 

He cjiyma ^jpyrnjex Jbyjivi^ Hero hkhh CBe no CBOjoj 
rjiaBu, Kaje ce. 

2970. Ko oe 3.7iHjeM s^pyoKK 
Oh oe Ba3;^a Tywcu. Hjih: 

2971. Ko ce 3JiKjeM /^pywcK 

Ta y BHjeK TysRu. y Hpnoj Topn. 

2972. Ko oe c OHor CBKjeTa pasSiijeHe rjiaBe Bpa- 

THO? Pjie^aj: Hhko ce c oHor CBHJeTa HHJe paadn- 
jene rjiaBe Bpareo. 

2973. Ko oe pi)OM ^pywcK. 
BaB^a My ce TyoRH. 

2974. Ko oe Op/^K, r^ZiaBOM o ^yBap! (neKa y;iapH). 

2975. Ko oe TpHLtawa noMKjema, Ba.zba ';^a ra 

OBHH>0 H330Ay. 

2976. Ko 00 Tyi^eMy 3JLy Becejm, hbk oe obom0 

Ha/^a. 

2977. Ko 00 y 6apii y;^aBii, ohoh aw^^ Mop0 ne 
Tp06a. 

2978. Ko 00 y rocno^OKOM noc^ziy npoKKHe, ne 

Bawlba My BBOHHTH. Focno^jcKH ce 4aKJie nocao 
pa;jH Kao 04 finje^e ! Fjie^aj : Hnje to 6erjiyK 190 

2979. Ko ce ys^a y npoinifcy, 3.^0 oe xpann. 
!}9so, Ko ce y 2Jio ynpTH, TeniKO uy ra ;^o CMp- 

TH. -4. Cr. 

2981. Ko ce y kojlo xsaTa, y Hore ce ys^^a. 

298-2. Ko ce $ajAi^ Ha;;a cnaj sa-^a k niTeTy ab. 

TpnH. 

2983. Kc ce XBajiH. cat.: ce KsapK. 

2984. Ko ce necTO ce^iH h :>i-:eHH, Mynno he oep- 

MKje sanaTHTH. 

2985. Ko ce nysa, k Bor ra Hyea. 

2986. Ko ce ^y^a ne Har.zieAa Ta oe Bora hg na- 

XBa.7IJl. y UpHOJ Topn. 

2987. Ko ce LQTa ecjn, ne tie ce ySojaTii. Mjih: 

2988. Ko ce niTa 6ojh, oho he My na r.ziaBy ^ohn. 

2989. Ko OKOHH, Ba.zba h ^a nooBje^o^H. 

2990. Ko CTiyina oh h Kyma. ;iajy mv tc je^e. 
2991. Ko CHaxyje. Taj fra} BOjyje. 

2992. KOCOBCKK (h. n. oh je, crap je keo aa je join 04 

ooja KocoBCKora. 

2993. Ko c ncHMa •zreM-:H, c SyxaMa ycTaje. 

2994. Ko CTapo KpnH, KOHu;e TpaTn. 

2995. Ko CTapo Jby6H, ^anwe rySn. 

2996. Ko CTapo He KpnH, hh hobo ne hoch. 

2997. Ko CTOjK KOA BOJTOBa. H He 3Ha BKine o;^ 

BCTIOBa. 

2998. KOCT y rp.Ziy. Tjie^aj: To mv je koct y rpjiy.J^ 

2999. Ko^c i;apeH paTyje, »:^e ^ona hooh. 

3000. Ko TBp^o BOMce, jiacHzje ^pujeiun. y PecHy. 

3001. Ko TBp|>e BeoKe, •;iaKme o^pjemyje. 191 3002. Ko Te6e KaMenoM, tk Kbera x^eSoM. 

3003. Ko TpawcH Ae6a npeico nora^e, nowcejiK h 

OBCGHKEie. 

5004. Ko Te H3^a, H3^ajio ra jbeTO! 

3005. Ko TG je^an nyT tiymno, onaj he tg APyi^^ 

nyT KOUGM y^apHTH. 

3006. Ko TG HG hG, HG HaMGtiH My CG, 
Ko TG XOfeiG, HG PGI^K My. HG tiy. 

3007. Ko TG npG? — TypHHH. — A ko th oy;^K? — 

TypHHH. r.ae;iaj : Ako tc onaj npe kojh th h cy;iH, 
OKjia, (caMo) OA Bora Bajba cyaa ncKaTH. 

3008. Ko TH BG.ZLHJKK ^ap ^a^G, OH r.ZIG^a H BG- 

•7IHK0 ya^^apJG Ua My jidLin). 

3009. Ko TK BJGpOBaO, OnaHKG TH H3H0 (nac nocrao). 

3010. Ko TH JG H3Ba^H0 OKO? — BpaT. — 3a TO JG 

TaKO ;^y60K0. 

3011. Ko TH jG MaHH, 5ho TH y HajMy! 

3012. Ko TO.ZIHKOJ BOJOHH KOHjG OCG^^a? riHTaJia 6a6a 

BoJHHKa, a OH 30J o^roBopHo : CnaK OBOra. 

3013. Ko TpasKH SooKHh Ha SoMCHh, Ha Hy;^o iiG 

My ^^OfeiH COOKHh. 

3014. Ko TpaOKH BGhG (OH) HSrySH H OHO H3 BpG- 

iiG. r;ie;iaj : Ko xohe BeKe — 

3015. Ko TpaoKH H36HpaH. HahH Kg no^-zLoran. 

3016. Ko TpaMCH oGnpaH. naJ^G OTHpan. 

3017. Ko TpasKH npeSHpan, Hai)G OTHpan. Y Koxopy. 

rjie;iaj : IIpo6HpaH Hat)e OTHpaq. 

3018. Ko TpasKH x^G6a npGKO noranG, skg^zih h 

OBOGHHI^G. 3019. Ko TpHH OH CG HaTOnpHH. 192 3020. Ko Ty|) nocao r^e^a, OBOj 3a6opaB.^a. 
30-21. Ko Tyb nooao nasn, cboj saSopaB^a. 

3022. Ko tie snaTH uiTa je y saBesany HHjexy? 

3023. Ko he Kao Bor? 

3024. Ko tie KOMO^. HeK ne K^e y 6po;^. V npHMopjy. 

302r>- Ko tie Me. eso we; ko jik hg ne he, ne mh- 
pHTa Me. y iipHMopjy.J 

3026. Ko he oe najeoTii new n^e na Hberyme /^a 

je^e Kynyca h KpT0.7ie, 6a/;H>eBa sejiba h 
onoena KpyBa. M. £i/Kp. 

3027. Ko he QA nysapa canyBaTnl? 

3028. Ko hep xoKe ^a ^oSiije, HaTepn Ba,;!ba /ta 

ce yMHjbaBa 

3029. Ko y 6oj He K^e Taj ne mHe. 

3030. Ko ysaHM^e Taj je^n ^yoRan. 

3031. Ko y je^^aH nyT mhofo nniTe, o npaBHOM 

oe Top6oM KyhK spaha. 

3032. Ko y^eae npas, 
He H3»zbe3e s^paB ; 
Ko y.^e3e icpuB, 

He HSv^eae mchb. Tjieaaj: 

Ako Ao\)e FnpaB, 
He H3Ht)e 3;ipaB ; 
Ako j[o\)e KpuB, 
He H3Bi)e hchb. 

3033. Ko y ^eTO ne pa^H, y aiiMy rjia^^yje. 

3034. Ko yMKje TOMy /^BHje. 

3035. Ko y M.7ia;!iooT 0TeH>e, y OTapooT oje^e. 

3036. Ko y M.zinHimy yHH^e, |6pamHaB .HSH^e. Y 

Upnoj FopH. 

3037. Ko y He6o njbyje, na o6pa3 wy na/^a. 

3038. Ko y neuiTH ne BSiJha. y By^KM hgk hg h^g. 193 3039. Ko y ILTIOHy, KO y KJlVLHSm, (y^apa. Ka,ji Jbym y 

qeny HHJecy cjiojkhh). 

3040. Ko (|)HHO jiaoKe Ta c^zih^ho Kawce. Y llpnoj ropH. 

3041. Ko xo^K, Haxo/^H. 

3042. Ko xoiie Behe, HsrySH (h oho) h3 spehe. Pjie- 

flaj : Ko TpasKH BcLe — 

3043. Ko xoiie ;^a ra /^pyra Jby;^ii noniTyjy. Ba^tt^a 

Hajnpuje oaM ;^a oe noniTyje. 

3044. Ko xofeie ;^a My oe be[;^h, neKa hooh obh- 

jetiy Hanpuje^^a. 

3045. Ko xohe ^a niTe^H. hgk aapana nonne. 
30 i6. Ko xofeie caM^eTH, TpeSa 3acyTH. 

3047. Ko xofeie CBar;^a jiKjeno. momcg na eooKHfei 

OJIHJenO. Ko xohe CBaKH ;taH JiHJeno ;ia je^e, Moace 
Ha 6oHCHii He HMaxH HHuiTa. y UpHoj FopH. 

3048. Ko xotie naoHO, ne mooks .TiaoHO. 

3049. Ko xpne, He Opne. Ko mhofo cnasa onaj cjia6o 

je^e inTO KyBaHo. 

3050. Ko neKa GosKHii na SosKHii, Baa^a My je 

xy^H SooRHfei. Fjie^iaj : IleqeHHua ce He TpancH 
yo^H 6oHCHha. 

3051. Ko neKa (h) ^onewa. 

3052. Ko neKa HOORKfei na 603RHh. na ny^o My je 

GOSKKii. 

3053. KOHH oe Ka' k nora Hesapena. 

3054. Ko HyBa Kjinnai;, n^ryGn lULO-^y. 

3055. Ko ineHKyje. Taj ce ne CBeTKyje. LUeHKoeaTu 

[oA IbeiA. jdf)en!cn) SHaqH uokaohutu h aoKAattaTU, h 
BaJba jia, SHa^n: ko ;ipyrHMa noKJiaH.a Taj can 6e3 

HHIHTa OCTaHC. 
CPnCSE HAPOAHE nOC^OBHIlE 18 194 3056. KomQHO, CTpHMCeHO. IlpHnoBHJe^ta ce Kano je qoeK 

ca 3wioM HceHOM umao npeKo noKOOieHe JiRBa^e, na 
qoeK Kasao 4a je jiHBa;ia Jiujeno noKomeHa, a Hcena 
Kasajia na je CTpnaceHa h t. 4. 

3057. Ko m ifcHM naaapn Taj He njesa na SoaKHK, 

3058. Ko niTO ao6ho to h hohho. 

3059. Ko niTO ^e^a. npe^aa na;^a. 

3060. Ko niTO HHa. neK nysa. Tjie^iaj: UIto ko hmb, 

HCK qyea. 

3061. Ko niTO HMa ohhm h KjinMa. 

3062. Ko niTo KcnpocK to AOMa hooh. 

3063. Ko inTO JlSil XpaeetiH Typ^HH K04 HHJeMai^a y 

poncTBv 3HMH CBHH>e ycne hm Bpjio BpyKy Mehy y 
KopHTO ; oKycHBiuH cBHH>^e Mche H onpHCHBmn ce 
noxp^H 6pace 6oji>e ca cypjiOM y cHHjer, oh naK bh- 
;ieKH TO noMHCJiH ;ia cBHH>qe bojih CHHJera Hero 
MeKe, na peqe: »ko uito Jia" (ko ihto bojih). 

306i. Ko niTO Mane, bbK hg HSBa^H hh odrhhoki 

IIiyn.ZbOM iKa^ ko uito H3HJe HJiH ^pyro niTO yqHHu). 

3065. Ko niTO He, pasyMHje OHor new ce Maxne. 
5066. Ko UITO HGM, 6a6a neoTH. 

3067. Ko niTO noGHje to h noMCH^e. 

3068. Ko niTO TpawcH, nahn he, 

3069. Ko niTO ysajMH oho he my oe h spaTHTH. 

3070. Ko niTO yMHje. cpaMOTa My HHje. 

3071. Ko niTO yHHHH to ^OHeica. 

5072. KpaBB ce Myse na rySai; (t. j. ano ce 4o6po 

xpaHH II M.iHJeKa ;iocTa ;iaje. V XpBaTCKOJ). 

3073. KpaHiCKO 3B0H0. H ApSaHacKa Mcena. h rpa;^- 
CKO Marape, to cy najBetiH My^enimn na 195 

OBOMG OBHJeTy. KpaibCKO oB^je anaqn ynpaeo 
KpuL^ancKO^ jep KpmhaHH sbohc Bnme Hero Xpnui- 
haHH. y XpsaTCKOJ. 

3074. KpaoHO MOMHG. Ka' CajraBO ooM^e. 

3075. KpaTKG rjEaBite fotobh yrapi^ii, 
no3Ha i)eu,a. roTOBe GKpoTe. 

3076. KpaTKHM niTanoM y ;xy60Ky BO^y o^ynz- 

paTH ce. 

3077. Kpsase Ba^sa (cyae). Ka^ ce Kasyje aa Kora rsl 
njiaqe hjih oeaKO jxa My je tcuiko. 

3078. KpB ra je,7ia! KjiexBa, 

3079. KpB ra cyKajia! KjieTsa. 

3080. KpB sacnaTH ne MOMCB. Kaji ko Kora y6H3e, ne 

Moate ce 3a6opaBHTH. Y Upaoj Fopn. 

3081. KpB H HOMC (h. n. H3Met)y h>hx, t. j. Mpae iejidu Ha 

;ipyrora). 

3082. KpB HHJe BCVXa. Kaa;e ce Ka;i ce opaha 3aBa;ie, 

T. j. oji iejiue cy KpBH, Mory ce oner JiacHo h no- 

MHpUTH. 

3083. KpB iLZraTHO Ha CBOM AOMy ! KjieTBa y Xepue- 

rOBHHH. 

3084. KpHBO Kao ryAa^o. 

3085. KpuBO pa^o iTIasapeBO 
KpuBe jiase pasopajio. 

3086. KpKBO oJe^K, a npaso pei^K. 

3087. KpuBy je ^Kjejiy jiacHo HaMHpKTK. 

3088. KpHJe Kao ryja HOre. llpunoBHJeAa ce w ryja 

HMa Hore Koje caMO 0H;ia noKaaie kqji ce y npouii- 
jeny npnneqe k Baxpn ; ajin ko hx rot) bh^h onaj 
Mopa o^Max yMpiijexu. 

13* 196 

3089. KpuniKa cwranuHe h KOMa^ ope^i^HHe Uo6po- 

je). y UpHoj FopH. 

3090. Kp03 raitKO He njesaj. Jep Kancy OT cy H8Met)y 

cBHJy XepqeroBaqa y FauKOMe Haj6ojbH njesa^H. 

3091. Kp03 UJLOT TKaTO. KOI^GM aSuJaTO. Peqe ce aa 

pHJeTKO njiaTHo. 

3092. Kp03 npOTGH 6e[ nponiJia. Ka«e ce sa ranKy 

Komyjby. 3a to qaym kslji Ha CBaA6H ahjcjih Aapoae 
Kaace: Ebo cHama ;ioHHJejia h. n. Kyny Komyjky: 
KaKo je TaHKa, Kpo3 npcTeH 6h npoiujia, jisl je npcreH 
ryncBa opaqnua, na ji& jibsl ByKy a qernpH xyny. 

3093. KpoTaK Kao jarKbe. 

3094. KpnGMc h TpneoK no OBHjeTa ^pwce. 

3095. KpneoK je OKpoTKEboaa Majaa. 

3096. KpnewEC Kyhy ^pmck. 

3097. KpnsMC Kyhy tg^b. 

3098. Kpnn Kao «^aTa nHTy. 

3099. KpnH pyny ^ok Jg MaH>a. 

3100. KpCHO HMG HKJG TH H3HGHa/;a ^OHI^ZLO, HH 

TH jG 3a HGBO^zby 0Ba/;6y hhhhtk. 

3101. KpCTG ^HnOBHl Peqe TypuBH XpHinhaHHHy ksla 

ra lUTO ncyje. 

3102. KpoTG HOOHTH a Bora uojihyh mhofo je.. 

/iBa nocjia je tciuko pa^iiTH. 

3103. KpcTK ByKa, a syK y ropy. 

5104. KpCTHO OH MH ^GTGHI^G, 
HOJeO CH MK npacGHi^Q. 

3105. KpcTH ce, none, seMJba oe Tpeoe. K&a ce ko 

4eMy y uiaviH qy^^H. 

5106. KpCTH ce TZ Ifcera, t. j. 6jeHva 04 H>era, «iyBaj. 
ra ce. 197 

3101. KpoTHa He6y. KpoT na seMAii, kpotk, BosRe. 
HeoTO MOje A^ JQ- onHM fl,^ ne chhm. apoT 
Me Hysa ao noHOhn, MajKa BoHCja o^ no- 

HOiiH, a OaM Bor AO BSKGl. (MoJiHTea). J. /7. 

3i08. KpoT Ha ce. a npace npe^na 00. Ka^ ko xoKe 
jl& KSLsae jia ce Typ^HHy jiacHo noKpcTHXH. (Mohh cy 
OBy nocJiOBHuy OBaKO TOJiKoeajiH : BomibauH xypcKe 
eepe, nyjyKH jisl }& Kapa-'Bopi)Hje Cp6HJ0M o6jiaAao, 
noqHy ce je;jHOM ;ioroBapaTH mra Le ohh pa^HTH 
OH^a, aKo 6h oh h Bocey ocbojho. Je^ae H3Mei)y 
H>H o^roBopH Ha TO : j^KpCT na ce, a apace apeda ce,« 
TO jecT: Tpe6a ce hokpcthth, na jecTH CB]iH>eTHHe, 
Kao H ocTajiB PHinkaHii. 4* n.) 

^109. KpTHHa Hono^ 3eH.zbe H^e, na oneT ne MOOKe 
A^ oe oaKpuje. 

3110. KpynHO 6painH0 Kao oKHp. 

3111. KpHMap MHG*3H je^HO, a Kp^Mapima ;^pyro. 

3112. KySypK Kao |>aBO y naK.ziy. 

3113. Kysap H nOApyMap ysKjeK oe Ao6po paay- 

MHJeBajy. no ManacTHpHMa. 

3114. Kyra ra yMopK^al KjieTsa. 

3115. Kyra je y CpeMy. — Hnje, Hero y TpeMy. 

y BaqKOJ. 

3116. Ky^a BOjCKa npo.zia3ii 
Ty^ ce Tpasa ne Ha.zia3K. 

3117. Ky;^a jia^ PycTO Ty^a otojk nycTO, a Ky^a 

H^^e iZIaao Ty^a ctojk npasHo. Y Xepue- 

rOBHHH. 

3118. Ky^^a OH Harao, Kao bo y Kynyc? 

3119. Ky^roi) oyni^e Te^e 
CBy;^ ce x.zbe6ai^ ne^e. \ 198 31-20. Ky^Hjenroi) naoaine. nocame (h. n. oBue hji» 
Kpaee, h 3HaqH: KaKO je rot) 6hjio, e.ie ce raTera 
yqHHH.ia). 

3121. Ky^ je BO^a je^HOM TeiMa, oneT he npo- 

TeiiH. Mjih: 

31-22. KyA 3© BO^a npHje TeKjia, oneT he Tetin. 

3123. KyA je OTHin^a ojeKHpa. neK H/;e h ^upsKa^o. 

3 1 24. KyA je OTiiui.zia THcyfea, hsk H;^e h OTOTKHa. 
31-25. KyA je OTHin^zio jyne. nea H/;e k yoKe. 
312G. Ky^ je npT Ty^ je nyT 

3127. KyA je. OHamo. y to ce.zio nyr noc^ziHje 

pyHKa? 3anHTao HeKaKaB nyxKHK M.ia;ie npe^ ny- 
iiOM, \)e je 6ho cxao jia ce Hannje Bo;ie hjih Aa sa- 
najiH Jiyjiy, a ona mv o^iroeopHJia : Osy^^a, 6paT0» 
Hono^ rpa^HHe npHje py^Ka. 

3128. KyA je Tewce onaMO k npeTesKe. 

3129. KyA ^yA^ npo^pHjeme, My;^pn He Horoine. 

3130. KyA Me ohk BOAe h Hore Hooe (hKh hy). 

3131. Ky^ na.ZIO A^ UGlJIO. Hjih: 

3132. KyA nyKJlQ ^a nyiCZlO. Bh.io KaKO My ^paro. 

3133. KyA OBK TyprtK Ty^ h i^e^ziaBH Myjo. 

3134. Ky^ he BjeniTKU[a ao y cboj po;^? 

3135. KyA he ry6a nero na jape? 

3136. KyA he HBep O^ IWia;;e? Oa KaKBa je Ko'po;ia 

oHaKH je. 

5157- KyA he Kyra, Te y gboj po^. 

3138. KyA he pi)a ao y poA? 

3139. KyA he cysa Her' na oko? 

3140. KyA he niTeTa Te na pfeasa KMeTa. 

3141. KyA yin^O TyA KSKIUJIO! Peqe ce y majm Ha- 

3;ipaB.'bajyhH. 199 3142. KyA XKTain? Hnje tk Kpasa na Hory OTa^zia. 

3143.' KyKa H MOTKKa. npanoBnje^a ce ;ia cy HnjeMUH 
vxBaTHJiH J)aBo.ia, na ra nHxajiH mxa je jihjck oji 
Kyre, a oh hm Kaaao: KyKa u motuks, t. j. ByuH 
MpxBaua KVKOM y rpo6 na mothkom saKonaj. TaKO 
ce TO ca4 y3 pnjeH roBopn h 3a ;ipyre 6ojiecTH, a 
KaiuTO 11 aa Mopa-ine norpjeuiKe. y Upnoj Fopn KyKa 
3HaqH HaKJba hjih KJbyna (c je^e cxpane Kao yaaK 
TpHOKon a c ;ipyre KJbyn), h y obomb cMHCJiy 6Hhe 
OHO : »Kad ycrane KyKa^u MoruKa.^^ 

5/'i'i. KyKa HSi Tyi>eM rpo5.;by. Bh;iii: Henoj KynaTH 
Ha Tyt)eM rpo6.T>y. B. Tip, 

3145. KyKOJb BajE>a K3 KopHjena nmHynaTH, 

3 lie, KyKy mghb a o^ mghg! 

'Ui7. KyKy MGHe A^ He6a! OBauo je h3 r.iaca BHKao 
HeKH EpueroBau, Kora je npnTHC.io noue^eno jiipBO. 
TypqHH xy^a npo-iaaehH, h xe pnje^H ^yjyJiH, ojxro^ 
BopH My na to : ,^ Ja 6h xh, opaxe, noMorao, ajiji 1)6 
hy TH Ha^H Kyne 40 He6a?** //• n. 

31^8. KyKy. m;^ko, KyKy. npKjaTeJbn, yTeKOOTe. 
MyKy H^e/(OOTe! — OBano je pcKao jeaan Kpn- 
BomHjaHHH no uito cy My othuuiu npnjaTejbH hb 
Kyhe na KpcHO hmc. M. Ulnp, 

9149. KyKypHjeK 5p^a BH^e: OMceHHTe Me! 
JbySHHima E[3 ^o^ziKHe: noee^KTe mg! 

3150. KyMa KyMa aKO hhjg ^apoBa.zia, hhJg My 

HK SpPirG 3a^a«Zia (^hm he oh H>y ;iapoBaTH). 

3151. KyMa Hyi>GHa Kao h HamheHa. 

315-2. KyMHM BG sa Bora CBaKOM OTBapn! Ka^i ko 

Kora MOJin. Y Upnoj Fopn. 

5*55- KyMHM TG BoroM h cbgthjgm JoBanoM. 

3154. KyMHM TH 3MHJy nOA KaMGHOM! Ka4 ce ko 
MOJiH KOMe. y Upnoj Fopn. 200 

3155. KywHM TK ujio^y na KOjy nenein •;iHTyp- 

|)lljy! K&ff, ce KO MOJiH KOMe. Y Upeoj FopH. 

3156. KywHM TH (cBy CTOKy pe;^OM) TBora nca, 

nyr kojhm H^^ein, h SMKjy no;^ KpineM h 
Timy y ropy! Y Upnoj ropn. 

3i57. KyMHHe HK KyMe na H>e3B[He APy^© ^3 np- 
Bora oejia |>eBepKHHti. 

3158. KyMH^ein Kyry ^a Te yMopa (aKo th to h 

TO 6yjie], 

3159. KyM Keoa. a Top6a npKjaTe^. XpanHM ce ohhm 

mTO KynHM h uito hochm y Top6H. 

3160. KyiBa^O 6a6e ^e^^OBe. Peqe ce ohomc KOJH xohe 

ciiJioM jia ce CBOJH c KHMe. y BouH. 

3161. Kyim ^a nyCTH. KaH;e ce aa OHora kojh je BeK 

Ha caMpTH. 

3162. KynH Kao Kyra i>ejj,y. 

3163. KynH iwiacje no -ziaiBCKOM CTpHHniTy. 

3164. Kynno 6h ra sa MeKHifce. TaKO je 6oraTnpeMa 

OHOMe ;jpyroMe. 

5165. Kynn Or.7iymKe, t. j. He he asl ymnRii o;^Max KaKO 
My ce npBH nyT peKHe, Hero My sajba BHme nyTa 
roBopHTH. 

3166. KynKO xaj^yK ratie 3a Mapjani, a nonno 

$OpHHTy aJTBajiyKa. OBt)e xajdyn SHaqn xiandyp, 
HjiH MeTHUKy Kao UITO ce o6hmho y BoJBoacTBy roBopH. 

3167. KynK ce Kynnima. Ka^ KaKoj HceHH hjih t)eBojuH 

jxoR'dsw MHoro M.ia;iHJex h 6ecnocjieHMJex ihyjiyi. 

3168. KypjaK KOMCOM n.ziatia. 

• 3169. KypjaK aKO ^.ziaKy k npoMiijeHH, ^VA^ He 

MKJeita. IIjih: 

3170. KypjaK ^•zrany MKjeH^a. a h^A^ HHica/;. 201 

3171. KypjaK oe He njianm mynnBaTOH rpanoM. 

3172. KjrpjaKy nyT y myMy noKaaHsaTH. 

3173. KycajiOM ra saKycyje. 

A ^^pniROM My OHH sa^H. Ka;i ce ko noKaayje, 
Aa je KOMe npHJareib, a mhcjih My h pajitH o sjiy. 

3174. Kyo nnjeBaEf [aujerao] HECJie ^0 BHjeaa. 
.3175. KyTiBH jrynesK Ryfey Kona. 

3176. Kyiia My je na SaTHHii (y top6h? npocjaK). 

3177. Kyiia My je o^ KaMena, 
A y Kyiiii. hh KaMena. 

3178. Kyiia My ce KOEjeM saTBOpHJia! IlycTa ocrajia! 

3179. Kyiia My oe icytiepHHOM anajial 

3180. Kytie KOJinKO Te MOSKe noRpKTH, a 6amTHHe 

KOJIKKO TH OKO BK^H (sajba rJiewTH aa uock 
cxeqe). Y Bouh. 

3181. KyiiHH je npar Hajsetia n.7iaHHHa. TeuiKo ce 

Hoeny caMO o;j Kyhe oxHCHyxH, a noc.iHJe o^^e Kyji 
HayMH. 

JI. 

3182. iZIaBima je^HO okoth. ajiH jiasa. Hjih: 

3183. iZIaBima OKOTH je^HO, ajiH spHje^^Ho. 

318-1. iZIasRaEt H OKynai; •ziaoHO ce noro^e. Bajba;ia 
sa TO niTo JiaHcau mhofo o6pHMe caMO jia, 6h h3- 
Jiarao, a cnynau ce na BHUie .laKOMH? 

3185. iZIaoKe H Ka^ oe Bory mojih. 

3186. iZTaoKH MaoKH na oe KpyxoM xpann. 

3187. iZIaaKH cy rocno^OKe CTBapK. 

3188. iZTaoK ce npe^e npuMn nero ncTHHa. I 202 3189. iTIaoR HyO Jiawc Kasao! KaKo caM qyo TaKo h 

KaayjeM. 

3190. iTIaSO jrawce. a MaTO MaoKe. Je;iaH .iaa;e a ;ipyrH 

nojiaryje. 

3191. iTIajaBa Ky^Ka oejio ynysa. 

3192. iTlajaB (jesHK) ihto BHine 36opH. Maae ce 

MOpK. 

3193. iTIajaBOj oeKH i^gjikbh pujeTKH. 

3194. iTIaK je HCnO/t icane t. j. c.ia6a paayna (npaane 

rjiaBe). 

3105. iTIaKO je — r.ieiiaj: JIacHO je — 

3196. iTIaKO Kao nepo. 

3197. JlSLKOULSi KBOHKa HG MOMCe nHnjIHtia H3BeOTH. 

y 4>6pOBHHKy. 

3198. iTIaKOMai^ H jia!)Kt;5bKBai; o;;Max ce noro^e. 

3199. iTIaKOMe oy ohh npeua nora^K. 

3200. JTaKOMi^y je Ba3;;a usljlo, 

3'JOl. JlSiKO ce yTOHHTK a MyHHO H3JI0BHTH. A. Ct. 

3202. iTlaKnie je BjepoBaTK Hero Hfeiii Te nHTaTH. 

3203. JIaKnie je KaMeBbe ys 6p;;o BajbaTH Hero 

ce c jiy^KH pa3roBapaTH. 

3204. JiaKLLie je CTeKK Hero canyBaTH. 

3205. iTIaKine je ^yBaTH OBne Hero HOBite. 

3206. iTIaKine ce noinTeno naMnpHTii Hero cpa- 

MOTHO noTesaTH. 

3'2()7. Jleme foot np^nyo, a ca;; My ;; . . . 3ja. J. /7. 

3208. JIacHo je 5hth o Ty^HjeM ^oSap. 

3209. JIacHo je roBopKTK, a.zi' je TeinKO tbophth. 

3210. iTIacHO je roTOBy ^eTe^y OTai; Shth. 203 3211. JiaoHO je ^^HjeTe uMaTn. Maje TeinKO cKHa 

HMaTK. 

3212. iTlaoHO je (^asoczry) y pHTy CBupaTii (y Ka- 

paSJbe). Jep 0Ht)e TpcKe hme ;^ocTa aa Kapa6jbe? 

3213. iTlaoHO je sanoBHje^^aTii. aji' je Mynno h3- 

BpniKBaTK. 

3214. iTlacHo je s^paBOMy CojieoHora oaBjeTOBaTH. 

3215. iTIaoHO je Hsa rpMa CTpHje.;i>aTH. MjecTo uaa 

ipMa roBopH ce h uaa 7pada, 

3216. JIaoHO je H3 nyna BpaTa njeBaTH. 

3217. iTIaoHO je ncno;; janyni^eTa npcTHwa ny- 

r^aTK. Fjie^jaj: Hancyj ce uapnue naa rjiaBHue. 

3218. iTIaoHO je KaBry saMeTHyTH, aji' je TeinKO 

KaBsii i^eBan ;^aTH. 

3219. JIacHO je KaneH y ^ynaB Sai^iiTH, ajiH ra 

je MyHHO H3Ba;;HTK. 

3220. JIacHO je Jry^a npeBapKTH. 

3221. JIacHO je Ha ;;o6poM speMeny KopMaHHTH. 

y BOjBOACTBy. 

3222. iTIacHO je nay^HTK. Hero je Myaa o^yHHTH. 

3223. iTIacHo je HeBa^i^ajia na 3.zio HaBpaTHTH. 

3224. JIacHO je o;;6hth KpuBimy na MpTBora. 

3225. iTIacHO je opaTH H KonaTH: okj, bhj, na y 

Koni; Hero je TeuiKO njiei^^iie kfjig Te- 

rJIHTH (Kaaao U,HraHHH). 

3226. iZIaoHO je noKpaj naina jynaKOM 6kth, 

3227. iTlaoHO je peiiH, nero je MyKa o;;petiii. ' 

3228. iZIaoHO je petiH nTpme, ajiH oe yoHB Tpecy. 

CfiauiTO je jiacHO pehw, a.iH je xeuiKO v'-ahhth. Ooa 
pHJeq arpute, Koje ce o6amio roeopH lUbycexy Ka^ 
ce xoKe jia. 0it6Hje, ynpaso ce ne MO«e aanncaTH ^04 HHTH ja SHEM KaKO 6h ce 3a H>y cjiosa Morjia h3- 
MHCJiHTH. OBaKOBHJex pHJe^iHHMay jedHKy HameMyjom 
HeKOJiHKO, Kao H. n. 1] OHaj rjiac kojh ce y^HHH KaA 
ce BHme npeAH>HJex ropH>HJex 3y6a jesHK Meree na 
uojinrHe^ Koje ksla ce yiHHH je^aH nyT, sea^H Hwje, 
a Khff, ce BHme nyxa ysacTonue y^HHH objisl noKa- 
3yje ;ia ce ^ock ^eny ny^H; 2) OHaj rjiac kojh ce 
y^HHH CTBceyTHM ycHaMa, KOJe o6imuo mmue Hceee 
Ka^ ce Majio ^iHJexe npoTeree, hjih kslji ko npe^ i)e- 
TCTOM cnoMene aca6y hjih KaKBy 6ojiecT, a one ah- 
jcTe noByKy 3a yxo; 3) onaj rjiac — Kao jibb. e — 
KOJHM ce ncexy noKasyje Kao ;ia ra bhac, Hero ;ia 
cje;iH c MHpoM, EjiH Aa H;ie o^aHAe, KOje ce y TaKOM 
;jorat)ajy pe^e h qocKy — yseBinn ra 3a ncexo. — 
MoHce KO pehH ji& obo h HHJecy pnjeqn; aJiH ja aa 
qnjejio mhcjihm msl jecy, Kano nocTajy Kao h ocxajie 
pHJeuH, H HMajy CBoje sHaneibe. 

3229. iTIacHO je oupoTy yr^BHjejiHTH, sl^' je mjthho 
oi)eHyTH. 

v?230. iTlacHo je cuTy OTnp^HsaT* Kao o rjia;^HHM 
pyraTH ce. M. uiKp. 

3231. JlsLono je c nyHHM TpSyxoM nocT xsajiHTH. 

3232. iTlacHO je op^nTKa pacp^nTH. 

3233. iTIacHO je c Tyi)HM ;^o6poM ^oSap 6hth. 

3234. iTIacHO je Te6e, aji' je TeniKO noinTenoM ho 

eKy. Pene y luajiH BpmH>aK BpiuH>aKy. 

32:^5. JIacHO je Ty^HM pyicaMa 3a spe^ro rsoMcJ^e 
XBaTaTK. 

3236. iZIacHO je hejiasa oCpHjaTH. 

3237. i;7acH0 je hepKH c MajKOM npei)y CHOBaTH. 3238. i7lac!H0 je y^pHT' na Mopany, ho je MyRa 

H3ai5v' y3 P3aHy. Paana je BCJiHKa CTpaaa hh3 
^ojy c^ H3 XepueroBHHe CHjiasM y [Mopaqy, h y 205- Kojoj TypuH HaJBHiue rHHy h npona^ajy BpaiiajyhH 
ce Harpar. 

3239. iZIaoHO oe ;^o6po 3a6opaBH, sljik bjlo mjtiho. 

3240. iZIaoHO oe ookghhth. a.zr' oe mthho paoKGHHTH. 

3241. iZIaTH, HHJe CSaTKO (ceaKo) MaTH. YSMH niTO th 

ce ;iaje, jep HBJe cnaTKo MaTH jia. th ^a oho hito- 
je Haj6oa>e. 

3242. iZIaTHHH cy OTape Bapajiime. 

3243. iZTaniBbe je — rne^a] : JIaKnie je — 

3244. Jlee^H OKO H>era Kao MaTH org ^QYeYa, (hjih 

Had ^eTeTOM). 

3245. iZTewECe Kao OHOIUbe. no6ojbe;iH ce CBH. 

3246. iZLe^H a pesiCH. Ka^ je ko 6ojiecTaH, a je;iHaKO sao. 

3247. iZIeoKH Kao nao ko;^ MpTse KoSHJie. 

3248. iTIeMCH nKJan Kao OJOKIipa. rjie;iaj: IIjaH 'Bypo 

Kao cjcKBpa. 

3249. iZIeSH. XAe6e, ^a to je^eM. Kslr ce roBopn aa 

Kora KOJH HHKaKBora ;jpyrora nocjia hh 6pHre HCMa, 
Hero ;^a je^e totobo. 

3250. iZIen je MOMaK i^BannKK. 

3251. iZIeTe ^aHi^H Kao pnjeKa, a ro^ninTa Kao 

HHIHTa. y Pncny. 

3252. iTIeTH Kao BJe^^OrOlBa. y PncHy. rjie;iaj : Jan Kaa 

BJe^oroiLa. 

3253. iTIeTH Kao Myxa 6e3 rjiaBe. 

3254. iZIeTK Kao Myita. 

3255. iTTeTH Kao nao 6e3 roce. 

3256. iTIeTH no He6y. Fjie^aj : BjeTap nanoM hepaxH, 

3257. iZIeTH y ohh Kao so^a. 206 3258. iTlHMce Kao Manica. a m^epe Kao syK. Kslji ko, 

oco6eTO uaKo >KeiicKo, jeAytiH xohe jia, ce cthaH) a 
je;ie aa ;iBojiiuy. 

3259. iTlHjeBa pyKa KpcTa neMa, a obo oefee MjeoTa 

HGMa. FoBopn 6aja.iHaa Kail jihjcbom pvKOM 6aje 
OKO Kane 6ojbeTHue, ;ioxBaTHBuiH ohhjcm npcTOM- niTO 
je AO Majiora ceoe sa Bpx jesHKa, nan oBjia, npe- 
KpcTHBuiH H3HaA 6ojbeTHue. y rp6.i>y. 

3260. tTlHje KHina Kao hs KaS^ia. 

3261. tTlHjeHOM Bor hg noMame. 

3262. JiHJena ajIH OJIHJena. Ksl^, je acena H.iH t)eBojKa 

jiHJena, ajiii HeiioiiiTeHa. 

3263. iTlHjena je BpyKa nora^a y khcg^^io m^tih- 

jGKO. — A OKjie TH SHam? — Bh|)GO je moj 
OTan ^G jG^G nonoB feaK. 

3264. iZlHjena jG Ka^ziHHa rjiG^aTH, bljl' je rpKa 

306aTH. 

3265. iZlHjena je pn6a paw, Ma jG hg jg^q osaK. 

OBl)e ce MHC.IH BCJIHKH MOpCKH paK KOJH MOHCe 40Kh 

no ;iBHJe one je;iaH h kojh ce npo^iaje — na KaHrap 
— CKynjbe o;i pH6e. V ./l,y6poBHHKy. 

3-266. vTlHjGna jiaoK onpOMainKa oGpMHja. 

3267. vTlHJGna (pnjeHj JiHJGny HUITG. 

3268. iTlHjGna pHjGH FBoa^^GHa BpaTa OTBapa.. 

3269. JiHJGn ^g6G0, oGH^H.;! naMGTan. Bajba m ce 

upBo Mnc.iii 3a KOiba. 

3270. iZlHjGnG KO^zro bo^g, a pywcHG Kyiiy KytiG. 
3-271. iZlPijGnHjGx Apsa 3a rpG5GHHniTa! 

3272. vTlHjGnHjGx AV^^ ^^ KyMypa! 

3273. iZlHjGn jG rjiG;;aTii, ho KawaB jG MHpHoaTH? 207 3*274. JiHjen Kao jiKjen na n.;roTy (Kao 6.iaTo, kojhm 
je uiTO yjiHJenjbeHOj. 

3275. iTlHjen Kao Tpy^ y no hoKh. 

3276. JlHjen Kao yniioaH. 

3277. JiHjeno SjiejH, ajm 3^0 ;;ojh. 

3278. iTlHjenc Besein aKO ne noMeTein. 

3279. iTlHjeno 3BHMc^Kin, t8k ^a xohe OBi;e 3a 

TO6OM. Kaji Ko Jbyae Ha uito naroBapa, a ohh ne 
he jia. ra nocjiymajy. 

3280. iTlKjenoj l^eBOjuH cpeiia ne MaH>Ka. Y PncHy. 
328i. JiHjeno je jiHjeny 6htk. sljiii je My^HO npe- 

Tprit^^eTK. Kasao je/tan qoBJeK 6ep6epy, kojh hhjc 
yMHO 6pHJaTH, Te ra HaMyqno, jiok ra je o6pHJao. 

3282. JlKjeno je pyxo h na naity jiHjeno. r.ie;iaj : 

H naH> je jiHjen o6yqeH h HaKHhen. 

3283. iTlHjeno je hhomo, k jiKjeno je nKcaTO, ajiH 

je 3JI0 niTO je uphhm ne^aTOM 3ane'^atieH0. 

3284. JlHjeno je OBaKOMy mhjio. 

5285. JlnnOB HOBJeK. t. j. M.iaK, jihjch. 

3286 jrnncyje a noyje (.ziaje a ne ycTaje). Tue^iaj: 

JleavM a peacH. 

3287. JlllOPma My Ha nyT! Tie^aj: ByK My iiyx npe- 

cjeKao! 

3288. iTlKCT Kao 3ei;. Hjih: 

3289. iTlKCT Kao pT. y UpHOJ Topn. 

3*>90. iTIime 6e3 M03ra. Ka;i je KO npiiKJiajnaii, a 6e3 
naMCTH. 

3291. i/lHHH Kao neoHima na oko. 

3292. JIkiiih Mene H MOJG ^yine! HsuieKo o;i Mene OH.io! 
-3293. Jl'jena v'bySa, sljik y ^pyrora. "208 5294. iZIOBan; a^ OBar;;a yjiOBH, He Sh oe snao 
jiOBai; HO Hocai;. 

3295. iZIOBaEt ^a yBHjeK y^ziOBEc. asao 6h oe Hooar; 

a He jiOBai;. 

3296. JIoBai; je ;^a jiobh. a npenejiHEfa /^a oe ^ysa. 

3297. iZIOBHKK JLOBK, a Hpene^Hi^a nena oe nysa. 

3298. iZIOBi^H oy A^ .^lOBe, a npene^HEfe a^ SjeaRe. 

Fjie^aj : ^a Te dnjacMO npHBesajiH — 

3299. iZIOSa H KOSa BO^y He MHJiyjy (ne MHJiyjy KH- 

uiOBUTO BpHJCMe HH ^OABo;^Ha Mjecxa, Hero cymy 
H 6piia). 

3300. iTIosoBa jyxa To6o,ziai; onyxa (bhho). y npHMopjy. 

3301. Jloj H l^KBapa je;^Ha MaOT. Je;iHO Kao h ^pyro. 

y KoTopy. IjKeapa hjih CKdapa ce rpsijia. oji cMHje- 
maHa .10 ja, cajia h yjba, y Koje ce Meree h Majio 
UBHjetia, H TO ce TpomH y Kyhn Kao y nac MacT 

HJIH MaCJIO. 

3302. JL02 KOOTH H3Meiie. Hjih: 

3303. JI02 KOOTH Hintepao na nojbe. KaHce ce 3a Mp- 

luaBO MapBHHRe. 

5504. iTTySeH^Hae. IlHTao TypqnH 6a6y: raxa bojih jiy- 
6enHay HJIH ;iHH>y, Jia joj ;ja, a ona o;{roBopHJia : 
jiy6eHOTH>e, rocno;iapy. B. Tip. 

3305. Jly^^a naMeT noFHSKja roTOBa. 

3306. iZIy^^a ce (jiHCHi^a) XBaTa y je;^Hy (nory), a 

My^pa y ose ^eTHpn. Fjiejiaj : 'Be cy KOJia My- 
apocTH TV cy 4Boja -iy;jocTH. 

3307. i7Iy;;a CH.zia Spaa noraSHja. 

3308. JlyA^ 6oj SKjy. a My;;pH bhho nnjy. 

3309. iTIy^KM 06 6po^ Kyma. 209 

J;no. iTly^H ce neite ^a bkooko oje^e .a Ka^ 6yAB 
AO 6ecje;;e, Kaje oe niTO OH^e cje^e. 

3311. JlyA Kao Bpar na ^o6po. 

3312. JLyA Kao rp£LX npnaK. 

3313. JlyA He 3Ha 3a ma.zry. 

3314. JlyA HKje HHKOM MKO, a JiyAY J© OBaTKO. 

3315- JLyAOM wywcy h roBGAapH oKeny nyniTajy. 
a My;;poM ne MOHce hk Bjia^^KKa. 

3316. JlyA non B.zra^H^iiHa pana (jep kojh cboj nocao 

paayMMje cJia6o ce 6ojh B.iaAHKe a joui MaH>e rjie;ia 
4a ra mhth, a kojh He paayMHJe onaj je;iHaKO rjie;ia 
TC ra noaMHhyje). 

3317. ^RyA 06 A^W BecejrK. r.ie;jaj: KyMa K^Ma aKo 

Huje AapoBajia, uHJe My hh 6pHre 3a;ia.ia. 

3318. JlyA oe no CMKjexy noanaje. 

3319. JlyA oe oa OBHjehOM ne TpawcH. 

3320. JlyAy MaxHH, a JiyA oe noMaMH. 

3321. iTIyKaBO Kao Mainne. Kan^y ;ia je MacKa Bp;io .ly- 

KaBa H ;ja ce y je^ae nyx oupeHe h xohe 'loeica ;ja 
y6HJe iioraMa, uao ncero Ka^ My que xohe ^a yje^e. 
y UpHoj FopH. 

3322. iZIyK H BO^^a. Oa Tora HCMa HHUiTa. Monce outh ^a 

ce oho aa to Kaace mro ce ooh^ho uHJe.iH JiyK 
yTyqcH je^e ca CHphexoM ■oco6hto o;^ rposHHue), a 
KO HCMa CMpKexa oh ycne Bo;ie MJecTO H»era. 

3323. JlyK TH y OHH! KslJX ce ko qeMy aaqy^H — icao ^a 

He OH ypcKao. 

3324. JLynoi Kao noeTO y noMpHHHK [kslji je y icaKoj 

srpaAH). 

3325. iTIyna Kao nyTO o .zroTpy. Ha;i kg iuto jiy;io 

roBopH. 

OPnCKE HAPOAHE OOfMOBHIlK 14 Jh. 

3526. u^enopje^Kixa jih ie ona, HcyKajia 5n ho- 
Bjewy H i^pKjesa. 

3:V27. JLeoKOsa je MacT ny^^OTsopHa. Bojew ce y^uHH 

MHoro Kojeiuxa. 

33-28. iTLecKOBHHa je k3 paja HoKinjia. 

33-29. JLgthh je a^sk;; Ka' h BOjOKa. V Upeoj Topn. 

r.iejaj: Ppa^ je Ka' u BojcKa. 

3330. i/beTHOJ OCjiaHHHH (K0.7IKK0) K 3HM0K0J BG- 

/(pHHK He Ba.zba BjepoBaTn. 

3331. JhSTO 5e3 Myxa. y jecen h.im 3hmh Ka;i je JiHJeno 

BpnjeMe. 

333-2. JLeTO K SHKa FO^KHy HSItKXa. 

3333. t/beTO CHHe na h HHHe. 

3334. i/byCaB je nyna h we^^a h je^a. Ja mhcjihm aa 

je OBa nociOBuiia iiocxajia CKopo y BapouiHiia y 

BOJBO;iCTBy. 

3335. JLySK AV^^y AO^ He HaJ)ein 50Jt>y. B. r/p. 
55.-?^. JLygz 3.ziora Kao. Bora. 2i. /7p. 

3337. JhyQufjL 6a6y ;;ok j' y thkbh Buna. 

A lieBOJKy /(OK je ro;;e WCKBa, Ka;i crapa nceaa 
no.ia3u 3a M.ia;ia MoeKa Kojn je ysHMa caMO pa^H 
oorarcTBa H^ena. 

3338. JLySHin, Aopc, MapTHHa?— 
(3a Kaj 6hx ra ne .;by5n*.ia?) 

3339. iTLy^^ Bora He BH;;e, nero (ra) no npn- 

*^ZLj;z Ha*^a3e aa u.xia Bor. Ka;i ko HaroBapa jja 
ce Bjepyje oho iuto ce Hiije Bnl)e.io. 

3340. Jhy^^ c-KZTO Biijy na jionaTy, a Hcene na 

peineTO. ^211 3341. Jhyfl^vL Ka;; Syne, j>KeHe neK Myne. 

3342. JLy^^H ce ne Mjepe ne|>y. ho naMefey. Tjie^aj: 

KoihH ce MJepe nel^y, a .-bv^H naMehy. 

3313. i/byTH 00 3KMa. KaA na Be.iHKOJ shmii npona^a 
CHHjer, a viipaBo He Mon^e ;ia y^apn. 

3344. iTbyTKT Kao 3MKja H3Mei)y roonoi)a (ya mc- 

i)y;jHeBHuy, Ka;i ce Bajba ;ia cnpena 4a ojXJi^.z\i ca 
seM.'be). 

3345. i/byTHT Kao nao y wcewce^y. 

3346. iTbyr Kao pzc. 
5.747. t^yT Kao poMcai^. 

3348. t^yTO (h. n. cnptie) Kao BaTpa. 

3349. i/byTO OHphe OBOjy $yHHjy KBapn. 

3:550. iTbyjuKK hosk jbyi^KH K rOBOpK, a noran 
noranoKK. y Koropy. 

M. 

3351. Marapai; ne yMHje njrKBaTH ;;ok My oe 

(Bo^a) y yniH ne aa^Hje. 

3352. Marapat^ ya 6p^o K;;e nojiaKO. ajiK Ka;^ 

no|je HK3 6p^o OH^a tphk na BpaT na hoc. 

rjie;iaj : Ka;j warapau niie ys 6p;io — 

3353. MarapehK r.ziao na neoo ne n^e. 

3354. Marapi^a o^Be^^ k na JepycajruM. oh tie 

oneT 6kth Marapai^. 

3355. Marapua oy 3Ba.;rpi na OBa;;oy ^aBO^y hooh. 
5^56. Marjia na Vmy KKuia na ryBHy. 

3357. Ma i>eB03i;K Opehy rySn ir. n. Ka^ ce 3a KaKBy 
peqe: Aoopa 11 noiureiia t)eBOJKa, .ua— a.iif). V PncHy. \ 212 3358. MaWECy ra ^GCKOBOM MaOTH 'OHJy ra). 

3359. MajKa GmJiei, MaJKa MK,Zia. Pjie^iaj: Bpaha 6H.ia, 

6pai)a MH.ia. 

3360. MajKS po;;KJia. MajKa jEHje^HeZia. 

3361. MajKa hepKy Kapa. OHainii npurosapa. 

3362. MajKy k Bor HMa. 

3363. MajwyH je MajMyn, aao hem ra y KaKBe 

xa^KHe oSjiaHiiTH. 

3364. MajcTop aa to uMa KjiKjeniTa ^a He MceHce 

pyKG. r;ie;iaj: KoBan aa to HMa itnHJemTa — 

3365. MajCTopHja Kose naoe (A^Kje otiepa [orjepa), 

a Tpn ^Ohepa ^dorjepft)). Bai>a aa je HeKaKas xaKO 
yMHoacaBao Koae KpaJ)OM? 

3366. MajOTOp n^ZieTHKOTapHl^a. Pene ce y iiiaJiH Ka^ 

ce xoKe aa Kora ;ia KaaxC ;ia je HHKaKaB MajcTop; 
jep y HapoAy uauieMy CBanu Moen 3Ha KOTapuuy 
onjiecTH, H CBaK 6h ce cMHJao Ka;i 6h h\o msl je 
Hert)e m to sanaT. MjecTO awteruKorapui^a roBopH 
ce H OvieTUKpoiKJba. 

3367. MaJHKHO MJIHJeKO. Kame ce aa iio6pa qoeKa. 

5368. MaKap QjieK ne OCTao, t. j. ^a 6m hh je;iHa OBua 
He ocTajia. 

3369. MaKap snao na kosh opaTH (npo^jaBmH cse 

B(»JIOBej. 

3370. MaKap xjbe6 y neneo yMaKao. r;ie;iaj: Aa 6hx 

anao xjbe6 y neneo yManaTH. 

3371. MaK Ha KOHai; feiepaTH. McTpaa«HBaTH iuto ao 

Hajnoui.i.e^iibe CHTHHue. 

3372. MaKHy ra Kao 6hpob Kynay (y;iapH ra). y soj- 

Bo;icTBy. 

3373. Ma^zra feei^a Majia 6pHra, BejiHKa feeEta ae- 

.ziiiKa 6pHra, 213 

3374. Majia jiaoT 6y^e ^eoTO se^HKa MyKa. lllxo 

6h ce y noMexKy Morjio JiacHO y^hhhth oho no- 
cjiHJe 6y;^e My^HO h TemKo. Fjieijaj : Ilpsa JiacT no- 

T0H>a MVKa. 

3375. Ma^zrena Je Tima npene^Hna, 
Aji' yMopK KOiia h jynaKa. 

3376. Ma^GHH SperOBH 6p30 oe npe.^Hjy. 

3377. MajieH .ziOHHHii 6p30 noKunn. 

3378. Ma.zreHO je spno CHoepoBO, 

A.^' ce HOCK Ha rocno;;oKOM rpjiy. 

3379. MajiH .ziOHai^ .zraoHO nOKunn. 

3380. MajiH ]?en 6p30 oe HanyHK. 

3381. Msijio 6eoj8/tH, aji' mhofo tboph. 

3582. Majio ra hkjb y Ton 6ai;K0, t. j. spjio ra hc- 

Kajjao II HcncoBao. 

3383. Majior XBajiK, a rojiSMor Kepaj {K0H>a y ko- 

JiHMai. 

3384. Majio je^Q. a.zi' oe jiHjeno hooh. 

3385. Majio je npase Mjepe k Tsp^^e Bjepe (Beh). 

3386. Majio je GjlaMOTa. aji' je HKOTa paSoTa (h. n. 

no6jeKn ca CTpamna Mjecra, n.iH ;ipyro iuto raKOBo). 

3387. MaJlO Me y TOn He Cai^K. HcKapa ue Bp.io, Ma.io 

caM ;kiir ocTao. 

3388. MaJIO n.^eBe ^OOTa BJeTpa. Bnine ce roBopH 

Hero je. y Pucny. 

3389. MaHKTz z Ha SBujesA© •^aje. 

3390. Maifce, BHine, OBaK Hwa OBor Bpana. CBaKu 

MoeK — KOJH MaH>e, Kojn BHiiie — HNia CBojy HCBOJby, 
HpaHfi MjecTO spaza, icao ;ia My ce iimc ue cnoMeee. 
y ZI,y6j)onrfiu;y. 214 3391. Mair:6 ;"6;:Ui. na Kynz h. n. Hoa: h.th apyro niTO 
Kaa ce umTe oa jpyrora . 

339-2. MaH:e ULy y TCrCz a. n. naa ce ko pacpjH oa 
He Le mTO aa y3>ie . 

3:^93. MapKCBC ^r.SLTZ sa MapKCBv ^yrny. Ba^a aa 
je^oj OHe njecne naKO je MapKO Kpaj>eBHii npeo- 
6yqeH y Ka.iyhepcKe saj>HHe jouiao Mhhh oj Ko- 
crypa. Kojn wy je oBope ooo noxapao h .i»y6y 3a- 
poouo H joHHo r.iac ja je MapKo yMfo na siy xy6a 
Hemro ja.Ta MapRy 3a ayiny? 

3394. MacaH Tapnyr. a :apeTa nena. 
5ap.5. MacHa KCJia ne mspzne. J. n. 

3396. MaTx aKC ;e najrcpa oneT :e pa^a ^a ^zi 

Khx cy;;e ;;:cpa. 

3397. MaTzi;a je HSBz^ena oCwSCt, Ma ;e TsniKa, 

yfzc ;*e Bcr! PeKy UpHoropKC. 

33ys. MaTcpa ^psa h9 a^AY -s npeoa^i^BaTx. 

3399. MaTcpa »^K3zi;a nysa oe rscr-Hlja. 

3400. MaTcp KypjaK aKO z He Kcr-ne yjeoTH ch 

cneY iiiKj:ci;a. 

34ul. MaTop KypjaK naola KacKapa. 
340-2. MaTcp 36 KZrh He ynz zrpaTii. 

3403. Mahexa c.ia yr.exa. v JyopoEHnKy. 

3404. JAaxariSiii (tz) savpy y Kanz. Bje>Kat.eni ro- 

.lor.iaB c KanoM y pyiiH. V napojy je HaraeMV Kn- 
oper jotu Bp.io Ma.io no^HaT. Hero Ka.i ko Barpy 
vKpeiue OH oHaj KCMaanh Tpyja aaMora y cyxo co- 
ieno n.in y nanpar, na Mame y pyuH jiOK ce He 
3ana.iH. 

3405. MaxHz z Tz pyKai.:a. MaxHz! Ka3ao cBeTu 

HiiKCia qoeKv kojii je 6ii«» nao v bo;iv na chmo 215 BHKao: »noM03H, CBCTH HiiKOJia!" a nHJe rjie^ao ;ia 
njiHBa HJiH ofl. BO>ae jia ce OTHMa 

3406. Man ByKOsai;, napaK i)ypKOBai; h oa6.zba 

;5KMHUIKKBba (Ba.-bajy). 

3407. MaHKa ce y spetiK ne icynyje (nero ce rjie;ir. 

iiiTa ce Kynyje). F.ie^iaj : Pn6a ce y Bo;in He norai)a 

3408. MaHKH je AO Hrpe a MHiny ^o n.;iaHa. 

3409. MaHKH Tpynai;, Menu Kpymai;. Ksm ce Bpa^a 

jibl npoi)e HH6yjbHua rpynau, ysMe oojiecHHK KOMa;tuh 
Bpyhera Kpyxa Kano ce nsBa^H "3 netiM, na H>HMe 
40TaKHyBuni xpynau iipy;KH ra MaMKH to roeopehii. 
Ka^ TaKO yninm ;iRaiiyT, rpeiiOM pe^e: j^MaHKu u 
Tpyaai^ u Kpyu^ai;", na onaj KOwa.iuK Ma^KH asl Te 
ra HBHje, ii no tom KaHty jin rpyiiau npot)e, a Be.ie 
Jia. H OHaKO ne rpaje Buuie o^ Tpii neTHpii ^lana. V 
rp6jby. 

3410. Maine rjiasoM Kao KCih TopooM. 

34 ti. Me^QHa yoTa rBOSAena spaTa OTBopajy. 

341-2. Me^ Ha OGOBHHII pO^K. Bajba KOiuHifue MecTO 
iipoMnjeiuaTii. Y Ijohkoj. 

2413. Meby BaTpOM H B0;;0M 6hth (Mef,y ^ea 3.ia. 

3414. Me|)y ABQi Sana mghh rojia. r*?iaBa. 

3415. Mei)y iiopaBKjeM kg iiMa je^HO oko Mehy 

ra 3a i;apa. 

3416. Mbko Kao naMyK. 

3417. MeKC06pa3H0j i)eBOji;H Tp5yx ao ay 5a. 

3418. Mghg Bejre ^a OMcene, 
BjianiKO jin ci^ Mene! 
AtZiK oKGHa x.;Le6a xoKe, 

TeUIKO JIVL CVL mghb! 

34 ID. Mghg sa Ma.;io, a og5g ^o BHjGKa in. n. mh- 

HHheni lureiy). Ka;Ke ras^a c.iysn, a ii ;ii)yrH cxa- 
pwJH cROMe MJiat)eMy. ^2lb 34-20. Mene je TeuiKO aa OHora kojk He 3Ha hjih- 

saTH. a KOJH 3Ha Onaj je MOJ. Kance *)aBO, 
jep oHaj KOJH He she njiHBETH 6je»CH oa Bo^e h 
H qyaa ce. 

34-21. Meoo Ba^a h3 komcb, a pnGa na BO^e- 

3422. Meoo npH kogth a 3eM.zba npn Kpiny (eajba). 

y UpHOJ TopH. 

3 523. MeT.zra ^oiii.zra, MOTjia noinjia. ripHnoBHje;ia ce 

— y KoTopy — ;ia je o;troBopH.ia HeKaKsa KaJiyJ)e- 
pHua cseTOj JosaHH naji jy je ona saMOJiHJia ^a je 
Haymi Kano Ke ce Bory mojihth. Kajiy^epnqa je 
MHC.iH.ia: »KaKBa ch — npocra — Aoui.ia xaKBa hem 
H oTHiiH'* ; cBexa Jo3aHa nan MHciehn y npocTOTH 
CBOjoj ;ia joj ce Ha M0vi6y H>e3HHy ynpaBO o/iroBapa, 
roBopetiii TaKO MO.mjia ce Bory u H>eMy, Kojn ne 
r.ie^a na pHjeqn, aero na mhc.ih ii Ha l)e.ia, 6yae 
Ta Mo.iHTBa yro;iHa, h ona ce nocBerii. 

5424- MeT.;ia noin.7ra, MeT^^ia ^^omjra. 

5'i?o. MeTHH Kany na KO.zbeHo na oe itoj no/;- 
OMHjeBaj. 

3426. MeTHH TK Ha nc*?iHi;y, a ja hy jiaKO na 

CTOtlimy. Kaaa.ia HCKaKBa a^ena Myn^y, t. j. th 
;iOHecii y Kyl»y, a ja hy aroTOBiiTii 11 ndHMJeru 
iipe;ia xe. 

3427. MeTHH y 6ojy. na hooh Kao OBOjy. HeKaKaB 

MoeK Kojii HHje 3uao CpncKH, waryono Hert)e y nyry 
KaoaHiiuy, na neKo.iiiKo ;iaHa xo;ia o;iaH;ie y neKaKOJ 
Bapoiiiii iiaBa.in jxn iiycTii Te.ia.ia ;ia My jxa Ka6aHHqy 
Ko je 6y,ie nauiao. Te.ia.i Bii;ieiiH ;ia ou^ye HBJe npn- 
.iiiKO TpaaiiiTii CTBap K'oja je Tano ;ia;ieKO H3ry6*'beHa, 
yaeiuiin cBoje nanpnjeA BiiKne iipeKO qapiiiiije OBaKO : 
),Tai II raj naryoiio 0Rt)e 11 oBi)e Ka6aHHny, ko je 
Hat)e Hcica Memo y oojy, iia ncKa hoch nao CBOJy.« 
Onaj iiai; Kojii y H3ry6iio icaoanimy, nmao je aa 
xe.ia.ioM II Mvjyhii i,o oh iuihc ii Miic.ietiH ja BHqe 217 OHaKO Kao niTO mv je oh Kaaao, roBopeo je: „A, a! 
TaKO, TaKo!« 

3428. MeTHyjIH uy nep^y na O^K. 3a-7yt)e.iH ra ^a 
He eudu HHUiTa. V Upnoj Fopn. 

34*21). MeTHyTK TtZiaBy y T0p6y. nperopjexH CBOJ HCHBOT. 

34:^0. MeTHyTH feesoji^K rpany na nyT. Cmccth je 
MHM jia ce He MO}Ke y;iaTH. 

3431. MeTHyTH KOMe 6yxy y yxo. H.ih: 

343*2. MeTHyTH KOMe I^psa y Fc^aey. KaaaTii My lUTO, 
jxa. ce ysneMHpH. 

3433. MeTHyTH KOMe inpn KOMa^ y Top6y. Ymuhhth 

MV KaKy niTeTV. 

3434. MeTHyTH o6pa3 no;^ Hore. 06e3o6pa3HTn. 

3435. Mnjeifca Kao L^HranHH KOite. 

3436. MHjiHje MH je TO Hero ^a mh ce Kpasa 

OTejiHjia. 

3 537. Mh.7ihu[h y mpbhi;h HOMa HHuiTa. 

3438. MHtZIO sa ^paro. Ka/i ce KOMe kako — iionajBHuie 

pi)aBO — t)e-io BpaTii. 

3439. MHjiyje Kao epar TaMjan (mpsh na to). 

3440. MHJiyTHHy nOJiyTHHy. lIpHnoBHJe;ia ce Kauo je 

HenaKBa ncena HMajia cHHa Mn.iyTHHa h Tpn na- 
CTopKa, na VMUjeciiBiuu rpii KO^iaMa jiii.ia CBanoMe 
nacTopKy no je;iaH roBopeiiii: ,)Kbo BaMa CRaKOMe 
no MHTaB Ko.iaM, a bh momb Mii.ivTHHy noAajxe caMO 

no nO.TVTHHV/^ 

54'if. Mhmo Bora 3eM.zbHH0ra(?). 

3442. MHMorpeA HHje y pe^. 

3443. Mhhh ra oaSv^a. mhhh ra nyniKa! lleKaKaB 

MOBK KOJH ce cKO|)o OHO o^KeHin), oripcMao ce na 
BojcKv, a Hvena ynpaan.ia Konau y nr.iy Jiii neiuTO 
samnje, a.in oy.iyhn xd nnje ;;o6po Biii^e.ia 3a to 218 Hiijc Mor.ia o;iMax ja yepae, Hero CBe npoMaina.ia 
MHMO yiiiiiue er.ieHe roBopehn: „Mhhh ra ca6jba, 
MnHH ra nyuiKal" Kao ;ja Myn; He ocjern aa je oea 
c.iaoa BH;ia, uero ;ia pene ;ia OHa H>eiiy epana; a.iH 
OH onasH mra je, na joj peue: »MHHy.io je Meue 
cBaKO ;io6po khko ca.M ja reoe yaeo." 

0^44 i. Mh ByKy. a Byw na epaTa. a. Ct. 

3445. Mh ByKy, a ByK tg y CBi;e. 

3i46. Mhc My je Kao kcsh hook. 

3i47 Mh ncy, a nac Te na Bpava. Ka^ ko t)e Aot)e 

oauj OHja Kaa ce aa Jbera niixa. 

3448. Mnpac ^GBOjKy y^aje. 

3449. MnpaH Kac jape. IleMnpan. 

3450. MnpaH Kac CBi;a h. n. koh> . 

3451. MnpHiae Kac aY"-^^ |)eBCjaHKa. 

345-2. MnpHUie Ha KO^^HBC. Fotobo ywpo. 

3453. Mnpna BanKa. Kaa Ba.ba uito ja ce yqiiHH, na 

0H;ia aa He 6yae hiikom KpHBo, u y OBovie ;ioral)ajy 
joja ce Hanpiijej ««'- ^ko .in je to yqnH>eHo OHja 
ce aoAa cac). 

3454. MnpHC cpi;e Bcra mo*ih, 
A HeMHpHO oyae pohk. 

3 455. MKpynaiy ! Kaa je ueKaKaB Be-innn noMop 6ho, 3a- 
nnxa hcko nona Mpy .in -i>y,in, a oh My o^aroBopH 
,ia Mupimajy ; a.in Kaj iioc.iHJe HeKO.inKO jiana VMpe 
H noiiaanja, o^roBojui nun Ha xanoBO nHTaH>e: »no- 
Mpnje caB cbiijct.*^ 

:'45/;. Mh ce ^ySHMC, a Kece neK ce rpnay. a. Ct. 

3457. MhCJIHIH ^Al KG MpTSa HCMCa^^KTH, 

IIcc'Kac^iH L.ie ^CK caM y wj^Bo^y. 

3458. Mhth ra Kac MaTH ncnp^vTbHBy hepKy. ripH- 

noBiijeaa ce i;aKo jo HenaKBa t)eBOJKa nexoTDue nc- 
iiycTH.ia iipe.i iipocuiiMa, na npocnn y;iapHviu narpar 219 04 npometba; no tom mrth i)eBOJaiKa BHAeiiH mra 
6ii, noKJioHH HM no Kouiyjby mojicKh hx h saKJiH* 
H>ytiH 4a Te cpaMOTe ne Kaayjy HHKOMe. HoniTO 
npocuH H3Hi)y h3 Kyhe, MaxH cxane Khep KapaTH h 
pyHCHTH H KSkme joj KaKo je npocqHMa noKJioHUJia 
no Komyjby. Ka^ J)eBoJKa to nyje, ona 6p«e 6o.'he 
noTpiH 3a npocuHMa h CTHrffj^BuiH hx pe^e je;iH0Me: 
»Mo.iHM Te, opaTo, nrjia mh je y Toj KomyjbH uito 
TH je MaTH Moja aajia, nero ;iaj;ie Koiiiyjby jisl je 
Hat)eM/* Kaji joj oh Komy.T>y ^a, ona je pasBHJe n 
no TOM je y 6p3o ary^cBejba h MeTHe no;i nasyxo 
roBopeiiH ;tpyroMe: ),HeMa je OBl)e, Bajba Jia. je y 
TOj ;ipyroj.^ A kb,;i ysMe h Apyry Komy/by, OH^a hm 
pene: »OBe Kouiyjbe HHJecy MaTepune, nero Moje, a 
BH ce6H Tpa«<HTe l)eBoJKy 6e3 r . . . . e," na ce BpaTu 
HaTpar. OH;ia npocuii CTany roBopHTH je;iaH Apy- 
roMe: ))OBa je l)eBOJKa naMeTHHJa oji MaTepe, h mh 
tieMo TeuiKO natiH naMeTHHJy 04 H>e." Ila ce BpaTe 
3a H>OM H Hcnpoce je. 

3459. Mhhik th yuiH o^rpKSJiH ! KjicTPa .lajeiioj 

Ma^KH. 

5460. Mhui! MHIII! MKUI! Ka^ ce ^HJeTC aarpune, oohmho 
My ce peqe, noKaayjyKn npcroM y BHcnny ^a on 
rope norjie^ajio. 

3461. Mjepa Bjepa. Fjie^aj: Bjepa Mjepa. 

3462. MjepoM MjepH a i^HjenoM i^KjeHH. iiaMjepn 

npaBO, na hiuth iiiTa Bpnje^H. 

3^63. MjeiiiHHa TyoTa rjiasa nycTa. 

3464. Mjia^ BOJaK OTap npOCJaK. Hjih (Koje ce MenH 

HHHH 4a je y HapO^y OOHMHHJe;*. 

3465. Mjia^ ^e.;iKja CTap npoojaK. 

545(5. Mjia^, 3ApaB, Bora ce ne 6ojh a sa aY^^Y 

He MapK (pene ce 3a 6HJecHa 11 3Jia «ioeKa). 

3467. M.;ra^ MOM^e a OTap Mopa yMpHjGTH. •220 3i68. MjiaA Mpnap CTap npocjaK. y npHMopjy. 

3469. MjLSiA He xoiie a oTap He MOMce. 

3470. MjLSiAO ^yAO' rjie;iaj: M-ia^ocT je .ly^ocx. 

3471. Mjia;50M 3eTy jaja neKy, a CTapoMB oyse 

TeKy. IIpHroBope KaxKO^ cxapoMe sctv y Pecey. 

3i7-2. Mjiblao no.;Ly6HTH h 6oraTO saKHHyTii HHje 

rpjexOTe. Pe^e ce y maJiH. 

3473. Mjia^o oe APsc casKja. 

3474. Mjia^ooT je jiy^^ocT. 

3475. Mjia^ocT n^rraxoGT. V AyopoBHUKv. 

3476. Mjra^ ce na^a nanpeTKy. 

3477. Mjisiheu Ha BO.zby, a oeSe na Hesojfcy. 

3478. M.zraTK pyKOM Kao KoSujia penoM. Ka;i ce ko 

pVHvUO KpCTII. 

3479. M.zraTii jeszKOM Kao iulhokol penoM. Kaji ko 

MHoro roBopii. 

3480. M.;iei;H i;BHjeT a I[apHrpa^ OBHjeT. 

3481. Mjihh c^ OBaKora Spauina. Ko cBauiTo Mowe 

HamiHiiTH. 

348-2. Mhofh je eojiecTan, SiJin ne jenn. ilnje camo 

3.10 OIIOMO KOJH ce TV/KH. 

3483. Mhofh oy Me OBaTOBH bo^kjiii, ajiH osaKH 

nOUITHHaHli HHKa^. Kaaa^ia iiCKaKa y;(OBHua. 
r.idaj : H 40 CM ce i^oBepHBa.io, a.m OBora no- 
iJiTiinnBaiba Hiije oima.io. 

348 1. Mhofh oy oe homofjih, na n^y FO,;iOFc^aBH, 

MC:-r:e H oh n.ni : Mo.iirt'ui u Tu] 000. 

3iS5. Mhofh th vy oa neF^ie^a „^eMCH. Kaaao Un- 

r.imin iiayiiii nopo;i i'[)o6.i.a. 

348r». Mhofh noew nuejoK nnje naaa^^an BoroM 

eeh oocoM. 221 3487. MHoro^oSKja onaj kojh csainTa He Kjrnyje'' 

3488. MhofO Sanpe^a. Mnoro HiuTe H.iH aceJiH. 

3489. MHoro 36opa, a jaKKaKsa CTBopa. 

3490. Mhofo apna rouvLJiy na^KHe. 

3491. Mhofo je Kyn^oa hsho. Hme My mhofo ro^HHa. 
5492. Mhofo je Ma^Kjr FOBei>a F^^asa. B. np. 

3493. Mhofo je ooHosao. He snaM xotie .zih MOfeiK 

noTKaTK. 
5494. Mhofo naoa yje/;oine syKa. 

3495. Mhofo nyTa sei; y onaKOBOM ifidyuy jiemK 

1)6 He 6k hhko hh homkojiho. 

3496. Mhofo nyTa najSo^zbH ujiKsaiH yTone. 

3497. Mhofo fee AOH/;e ^HynaBOM BO/;e npoTetiH. 

3498. MOFaO 6h CBHJehy HOCHTH. Ka^ ko xohe ;ia 

KaJKe jia, Ha nojby HeMa BJeTpa hh Majio. 

3499. MOFaO 6hX HaBOpy yseTH. Kslm ko xohe ;ia 

KaHce Aa onaj ^an joui uHuiTa nnje jeo. 

3500. Moja Fc^aBa napeBy n.zraha. Kajn ko xohe ^a 

KaHce Ji8i he niTO yqHHHTn Mauap rjiasy H3ry6HO, h 
3Ha^iH: H uapa ;ia y6ujeM, He Mory mh HHuira Buiue 
yHHHHTH Hero Me nory6HTH. Y Upnoj FopH. 

3501. Moja je MaTK h EbeFOBa na je^HOM oyni^y 

Tapany OyinH»;!ia. Fjie^aj : Moja Maxn H H>eroBa 
MaTH ;iBHJe poi)eHe acene. 

3502. Moja KpaBa. ^aiwie Moje k Tejie. 

3503. Moja Kytia MOJa CJloSo^a. JiHCHua qacTHJia jiSLihy 

je»ca na ra yseMe ycraBJbajia Ha KonaK, ajiH oh hh- 
KaKO Huje mheo ocTaxH roBopekn «aa je pa^ hKh 
CBOjoj KyliH. Ksijx ce onpocTH c jihchuom h nol)e 
CBOjoj KyhH, oH^ia JiHCHua npHCTaHe aa h>hm hohb- 
jlsjieKSL Aa bhah KaKBa je Ta u»eroBa Kyha, sa kojom 
OH TOJiHKO MesHe H He he ;ia ocxane ko;^ H»e y jih- 22,> jeiioj iietinHH Ha KOHaKv. J,o"Ja»iuH jen; 40 je^ae 
K.ia;ie, VBVMe ce noA «»}' y ovkobo Jinmhe, na ce 
npOTerne ko.ihko je ,iyr. h o^peaaBuiH peqe: i^Moja 
Kvha Moja c.ioooja/' -- FoBopH ce h: 

3r)0i. Moja Kyhima MOja ojro6oAHna. 

3505. Moja MaTH H ifcerosa MaTH ^BHje po^ene 

Mcene. 

3506. Moja MaTH n iteroBa waTH na je^HOj bo;!;ii 

npejjy npa.;re. 

3507. Moja MaTK H EberoBa MaTH na je/^HOw oe 

Oyimy rpHJa.zie. Osa h ^BHJe npe})aiuH>e nocjio- 
Biiue peiiv ce na^ ce y majin Kaaie sa Kora jia, My 
HHJe HiiuaKaB \)oji. 

3508. Moja MyKa HberOBa ^yina. Ka^ ce ko aaicjiHibe 

3a lUTO H. n. jia, HHJe komc iijto ^^VHtaH, iijih jisl HHJe 
yKpao n T. ;t. 

3509. Moja OJepnaHa TOJaro! Kslji ce KOMe xohe ^a 

Ka«;e ^a je y H>eMy c.iaoa ya^aHnua. 

3510. Moja he mh aeMJba Mojy kpb nonnTn. He 

,iaM ce ca CBojera hchb oKepaTH. 

3511. Moje 6jraro y nenejiy paoTe. Peqe MajKa 3a 

CBojy ;ijeuy. 

3512. Moj je Mywc 
KojiHK' onywc, 
Ulnra MHra. 
HeKa MH ra ! 

3513. Moj MepTHK He he ySHTH (a /^sa mh He 

A^AY* MaKap na OBaKOM HOKOTy aicoB iXD- 
^HO). Kanty jisl peMe KaJiyt)ep Ka;i ko Kance aa je 
xyqa no6njia, hjih ;;a i^e no6nTH, BHHorpaae. 

3514. MojH oe GBei^H o^ tbojhx ne oth/^o. 

3515. MojOM ro6oM He Mory Bac OBHjeT Honpa- 

BHTH. y BOUH. -2-23 3516. MoKap Kao MO^noHima. 

3517. MoKpoj 3eM.zbH Majio ^asK^a Ba,;ba. 

3518. Mopa OKyoKTH Kao Ky^Ka CHHana. 

55*9. A. Mope! B. Mope tk ^OKO^^bena a roBHa ;;o 

yillHJy! Ka;i pe^e je^naK je;iHaKOMe Mope! 0H;ia 
rjijeKOJH (ocooHTO ;ijeua h woMnaA) OAroBopH obo. 
A KaA pcMe MJiat)H CTapHJeMv MopeJ oH^a onaj inira: 
»Ko je TBOj Mope?« iia xoKe oHora iiiaKOM aa BpaT. 

35^20. Mope HeejepHO no^^e. y npHMopjy. 

3521. MOTHBa H c^IOnaTa (h. n. HaJiHJe'iHhe ra hjih o^y- 

qHTH o^a lUTa). F.ieAaj: Ka^ Jionara iiyKHe bhui' 
rjiaBe. 

3522. MpaB H -^e^di yne waKO oe Tene. 

3523. Mp^a Kao 6o^eoTaH oko Hea^pasa. 

3524. MpsH ra Kao ojiHjeni;a napa. Mhjio My je. 

3525. MpsHa Hapas npHjaTejLa ne Te^e. 

3526. MpsooT Ha CTpany, a kophot npe/;a ce. 

3527. MpKa Kana sjia npKjiKKa: Maoan Tapnyr, 

a japeTa neiaa. 

3528. MpKe rahe 3jih 6H.^e3H. 

3529. MpTas ^a je a sa HOBi;e a^ ^yje. okohho 

6k (xaicH je cpe6pojby6au). 

3530. MpTsa rc;!iaBa ^yroBa ne n*?iatxa, 

3531. MpTBa rjraBa ne ana tobophth. 

3532. MpTBa rJiaBa HK3aM AQJ©* S-ionwHue He n.ianiH 

TaKO HH aaTBop, hh ooj, HH rjio6a, Kao na^ BHjie 
nory6:beHa Hoena. 

5555. MpTBa rjiasa pann (Ka^ ko ;kmbh oji oHora uiTO 
My je ocTaJio Hsa Kora). 224 3534. MpTBa ce r.zraBa no ooKawy sajoba, join oe 

BKllieM ja/(y na/^a. Haa HajBeKera sjib. Moaie 
oiiTH rope, y pHCHy. 

3535. MpTBa yoTa ne roBope. 

353H. MpTBa Hoeaa neTBopHqa h3 H>eroBe Kyhe 
HOOe (a 3KBB ce h oa ne^eceT aa Heeojby MO»ce 
6paHHTH). y KoTopy. 

3537. MpTBH oe KOibH He Kyjy, Hero paoKKBajy. 

y UpHOJ FopH. 

35 38. MpTBora Beki 3y6K ne 6ojie. 

3539. MpTBy oe KypjaKy pen Mjepn. 

3540. MpmaB Koifc He aaiirpaBa oe. 

3541. My/(ap Ka' h jiHOima. 

354-2. My^ap Kao iZIaTHHHH. 

554.7. My/;ap oe neH>e a^ na bkooko oje/te. a ksla 
5yAQ AO Seoje^e pa;; 6k Ty h /;a ne oje^e. 

3544. My;5pa Sy^ajia. Kaji ce ko npeTsapa ;ia je Jiyj?, 

a HHJe. 

3545. MyApa r.zraBa. niTeTa niTO je oaMO ab^J© 

HOre HOOe (a ne qeTHpii Kao KaKBo acHBHHqe). 

3546. My/(pa je Myica npeBapKTH. 

3547. My^^pa je to SBJepwa! Kaaxe ce sa My;ipa h.ih 

.ivKaBa MoeKa. 

3548. My^pe je c^aoHO ojeTOBaTn. 

3549. My^pHJH OK Ka^ hyTHui. 

3650. My^pH pa/(K A^ 3aBa.zrH .zry^HjeM oK/tpn- 
je*?lO. rjie;iaj: Jly^HM ce 6po;i Kyiua. 

3551. My/(poj r.zraBK je^HO oko ^ooTa. 

355-2. MyMca OA wcene. a weeny oa Myaaa He mookg 
HHuiTa pa3;5B0JHTH, BeK aKO KyKa k mo- 

TKKa (CMpx). 225 3553. MyoK Mceny KopoTyje oa AOMa fl,o rpoSa. 

na OA rpo6a ao AO^a. 

3554. Mywa Aynie He sa^K, ho oyiieH ^an. 

3555. MyKa H^^e no .^y^^Ma. 

3556. MyKa oe cpetiHy poa^tk, a hkjg My o xpaHH 

3557. MyKjiH nao neTHe MCHjre Kczbe. 

3558. MyTaB MyTasor najSo^e paayMHje. 

3559. MyTapa icao Ky^Ka no MJfcenapK. 

3561). MyTH Kao BHjeJia no naaapy. Fjie^aj: 3amao 
Kao BHJejia no naaapy. 

3561. MyTH Kao KOpMOUl no OupKy. Bajba aa je 

KopMom HenaKBa 6y6a? Y BoJBo^^CTBy. 

3562. MyTH Kao nao 6e3 rooe. 

3563. MyTH Kao pH6a no n.zrHTKOj boa^- 

3564. MyTHa BO^a Kao opaH^e. 

55^5' MyhaK! Kaaie ce ii aa KaKaB nocao oji Kojera Hena 
HiiiiiTa. 

3566. Myxa opa.;ra BOjry na pory OTOjetiH. 

3567. MyHaH)eM ce ^aso Mynn. 

3568. My^HM ce H ApBeTOM h waMenoM. 

3569. MyHH ce Kao ^ano y n.;rHTKOj bo/;h. 

3570. MyHHHje je oanyBaTH Hero CTehH. 

3571. MyHHO — F.ie;iaj: TeiiiKo — 

.5572- MyniKa rjiasa k'o inyMHaTa rpana: 
y^pH rpaHOM ae^reny TpaBy, 
vTIhct ona/(He, a rpana ocTane — . V njecMH. 

3573. MyuiKH ^OHOC 5oraTH ^ohoc. 

CPnCKE HAP04HE UOC.IOBUUB 15 226 

H. 

3574. HaSKTH K0M9 orifcKniTe (t. j. Rocamru My ne- 
CTHM ;to-iaaxeH>eM ujin ;iyrHjeM ko;i ibera 6aB.i>eii>eM 
H.iH qamheH>eM). 

5575. HaSHTK KOMy KSiGjlVLiie (ncryhH Kora). A. Ct. 

5576. Ha Bora (h. n. ne yaapn Kiiuia, jio\)e oh). 

3577. Ha Bory h Ha TeSn MOja ^ena! ToBope ji>y;iH 

ooHMHO Ha caMpTH CBOJHM HpHJaTejbHMa KOJHMa npe- 
nopyqyjy ceojy i)euy. IlpHnoBHJe^ia ce ^a je peKJia 
HCKaKBa y;tOBMua CBojoj CBeKpBH h.ih jerpBH, na^ 
je qy.ia ra4.i>e h yr.ie;iajia CBaroBe kojh cy hui-ih 
no ity. II y OBOMe CMHc.iy roBopn ce caji y ma.iH 
H y ;ipyrHM TaKHM ;iorat)aJHMa — Kajx ko oji pa;iocTH 
He 3Ha iiiTa pa;iH. 

3578. Hasa^HO ce Kao Typ^HH na KpMeTHHy. 

3579. HaBa|)eHKK je ropn Hero kpbhhk. 

3580. HaBa.zrHjiH ^aoT Kao na inapoea KOJbe. 

3581. HasajiHO Kao Byja na jenaHije^^e. 

3582. HanajiKO Kao auMa na rojra Hoena. 

3583. HanajiKO Kao MyxaMe^ y paj. 

3584. HasajiHO Kao nona^nja y KJinjeT. 

3585. HasajiHO Kao npaTop y nojayy. a. Ct. 
3581). HasajiHine Kao AjiaMaHPi. 

■5587. HaBajiKine Kao i^aMorjiaHz. 

3588. HaBeoTH Kora na TanaK jie^ (npeBapiiru ra). 

3589. HaBHKa je je^na MyKa. 
A o^BHKa ABHje MyKe. '227 

3590. HaBO^e Ha OBvijiy a iisBO^e na Tpae.— OsaKo 

peKy y rp6jby aa JIaTHHe — MHHOBHHKe, kojh ce 
30By H uapeBHhH. M. LLlKp. 

3591. Ha epanine npoxy ooTasKTH. 

3592. Ha BpaT na hoc (6p30 h. n. H/ie, HwiH pa^H iiito). 

3593. Ha BpSn CBUpat^ia. Oa Tora HCMa HHiuTa. 

3594. Ha BjTKa BHKa. a usa ByKa jiHOHi;e Bywy. 

3595. HaraSKO na CyrpeS. Kaa;e ce y maJiH Kail no 

KOMe H3Ht)y KaKBe Kpacxe. 

3596- HaraSHO na HHHK (a h wa pynaK). 

3597. Harao Kao aei; na CzraHKaMen. y CpHjeMy. 

3598. HarKT cmo na OBaj OBzjeT /^ouijlii, iiarH 

heMO Ebera h o'f HiiK. 

3599. HaropeO. Kame ce Ma;io pl)aBOM ^oeny, t. j. 3a6H- 

jbeHvCH, uiapeH, uao MaqKa hjih ncexo naji naropH. 
r.ie^aj : Ko je Haropeo, CMp;iH. 

3600. HarpaHoao Kao |)aBO na Be.;iHKK neTaK. 

3601. Harp;5K me HeonpanuM pHje^HMa. M. uiKp. 

3602. Ha rpaHU ryiB. Osa je nocjioBHua OTyaa nocxaJia 

iiiTO je HCKH a6ayHJa y Illanuy ;iao ryH> Ha Bepe- 
CHJy JoBany FpaHH h3 MpJ^eHOBna, na y re^xepy 
MeTvo: Ha rpanii ryib 80 rp. B. Up. 

3603. Harp^^o je^Ha! 

3604. H^^kJLO ce npO^ajIO Oe! Kaace TproBau Ka;i My 

ce lUTO ooopH y ityhany. 

3605. Ha /;eoeT Mejje^a je^na KpyuiKa. 

5606. Ha^zrao (hjih saKeoepHOj KsaoHjio (6pa,iv . 

3607. Ha^ KHJIOM KH^ai;. Peqe ce 3a 4oei;a kojh je 
uiTO oco6hto. 

15' >2d 3608. Ha AOSpy 3® MJeOTy. Pene ce y uiojih krr ce Ka 

noTyHCH jia. My ce KaKsa 6o.i>eTima \)e nonejia. 

3609. HSiAyO oe Kao MKJex (h. n. oji 3HMe). 

3610. Ha^yo ce Kao yni. 

3611. Ha^yo ce Kao niTene y Sapn. 
5612. Hai>Kna,zia Ka' h KoSHJia. 

3613. Ha HCHBOT K na 3/;paBJQbe! Ka;i ce mro npBH 
nyT OBe ro;(HHe bu;ih — u. n. KaKBO hobo BoKe, 
a;4pa.iOBH m t. ji, — h.ih qyje — h. n. KyKaBHua. 

30 1 4. Ha 3J10 npoco Majio ce ojiane xotie. 

3615. HajSojbH je naaap na obojoj KyhH. Ka;i ce ue 

HOCH HMKy;i, Hero Kynau jio\)e KyKn. 

3616. Hajropa wcena Ba.zba ne^eceT rpoina, a /;o- 

6pa ce HHKaKBHM acnpaMa n.zraTHTn ne 
MOMce. 

3617. Hajrope npace najSo^y KpyniKy ^oSuJe. 

3618. HajropK je Mywc ^oSap Mywc. a ^o6pora 

MyMEca HH je^He acnpe HCi^HjeHHTH ne Mory. 

y KoTopy. 

3619. Ha je^aH nyT ce paoT ne nocKjene. 

36*20. Ha je/(H0M ce Bo^y ne MOMce opaTH. y je!aHoj 

MaiiiH HCMa HUiuTa. r;ie;iaj: hes rpehe HBMa cpehe. 

3621. Ha je^HO OKO hopas, a na Apy^o ne BH/tH. 

36-23. Ha je^Hy CTpany tjasc. a na aW^V 6a6a, 
na KG HaTerne. 

3624. Ha jeaHKy we^. a na cpi^y je^. 

3025. Haje.;ia ce r.;ia^HHna, na ce nasBajia 6a- 

HHL^a. Ka;i KG oji HHiiiTa ,vA)ii Jio ^era, na ce 
iiouece. 

3020. Hajec (caM) ce Kao c^ ay^^- 

3027. Hajec ce Kao CHpone na caAyinHHi;e. 2-29 

3628. Hajaa/^Hiii Ka' h aMHH y OHenamy. 
5529. HajMaifce je MpTai^a o^ rjia^n. 

3630. HajMK^Hjer rocTa 
Tpz ^ana je /^ooTa. 

3631. HajMKO ce sao y rcpera, 

MC^^e ra xpaHK. a rope My pa^H. 

3632. HajMH ce TH y Mene. a ja fey y nona, y 

nona je Sojba xpana. 

3633. HajnpHje ^oShjmo. na nonHjMO (a ne naj- 

nppije noHHjMO, na ^o6hjmo). V Ay6poBHnKy. 

3634. HajnpKje cko^k. na on^a pei^H: xon! 

3635. HaKaHH oe Jien Te ynnHH nc;!ieH. B iip, 

3636. HaKaoao Kao nac na KHjaK. 

3637. HaKBacK Majio, HHjeoaM Sam h3 Capajesa 

(Hero no6jiH3y o^^an^e). lleKaKaB TypMHH ao- 

uiaBiiiH y 6ep6epHnuy ;^a ce oopHJe, Kume Ha nii- 
Taibe jia je h3 Capajesa. l>ep6epHH oji i)aBOJiCTBa 
CTane xBaJiMTH KaKo cy CapajjiHJe cbh jyHaqH, h ,ia 
ce OHH HHr^a He ASiJxy HaKnacHTH, Hero cyBy Kocy 
6pHJy. Typ'iHHy to 6y;ie mhjio, h noKaaaBiuH 4a je 
H OH jynaK npHcrane jia ra 6pnjy ne naKBauiena: 
a,iH Ka;i ra crane sp-io 6ojbeTii, h BHiue ne Morne 
Tpn;heTH oujia pene: ^^llaKBacH Majio, HnjecaM 6ani 
H3 CapajeBa, nero no6jiH3y ojiau-iQ,^ — OBaiai ca.M 
;iorat)aj ja OMHMa cbojhm r.ae;tao y Cp6HJH 1822 ic- 
;iHHe. JloK caM ja nyTyjyhn ho PaMa y KparyjeBau 
pyqao y CBHJiaJHHUH y ;iBopy PecaBCKora nneaa Mu- 
Jiocasa S^paBKOBHha, je/iHo Tp^e oko 22 ro;uiHe, 
Koje je OHora .bexa 611.10 yrcKJio na Fp^Ke, je^^naico 
ce MOMUHMa xBa.iH.io KaKo cy y TpHKoj jynaun n 
KaKO y ;ipyiUTBO ne npuMajy OHora Kojn ce cvb ho 
Moace o6pHJaTH. I>y;iyhn jia kojio, aa Mene no pyMKV 
ojiMax He jio\)y, a ajyTpa^an je 6ho CBcrau fBe.TiiKa 
rocnot)a), TaKO ja MvjyKn aa 6pHJan,e KanteM ;ia mm 230 ;i030By 6ep6epHHa jxa, Me o6pHJe. Ilomxo ce ja o6pujeM, 
MOMqa;^ naroBope h Fpqe, y Kora je Koca 6HJia no- 
eejiHKa, jia ce o6pHJe, h 6yjiyhii jisl ce oho Majio 
npHJe XBajiHJio ;ia ce h>hxobh jynaqH, Mel)y KOJHMa 
je oho 6h.io, cyBH 6pHJy, xano h oho Kaace 6ep6e- 
pHHy Aa ra ne Mnje Hero onaKO ^a 6pHJe. Ka;i 6ep- 
oepMH noMHe cBOJ nocao^ h bujib jia tcqiko H^e, h 
ff,Si Fpqe cTHCKyje 3y6e h ohh, OH^a ra hohv^ih 
TypcKHM jeaHKOM ^a naKBacH Majio, a oho 6o]ehH 
ce cpaMOTe o^roBopH My oner TypcKH 4a ne KsacH 
Hero jisi 6pHJe onaKO, a nornxo ra 6ep6epHH Ma^io 
nocjiHJe no ;ipyrH nyr noHy;iH oujisl ;^o^ycTH jia ce 
Majio HaKBacH. 

3638. HaKBaCHTH ce. Ohhth ce. 

3639. HaKHTHO ce 693 i^BHjeiia. Ohho ce. 

3640. HaKjiana Kao 6a6a y rposHHqH. r;ie>riaj : Bynua 

Kao 6a6a y 6ojiecTH. 

3641. Ha Kora cy mho3h na Tora k 6o3h. y Upnoj 

FopH. 

364-2. Ha Kora cy mhosk na Toraj cy posH. 

3643. HaKOM Soja Kon^eM y Tpi^e. 

3644. Ha KOH^y (6hth, t. j. ;io6po, h. u. oh je na KOH>y), 

3645. Ha Kpaj Cpua (h. n. oh je). KoMe aa HaJMaH>e uito 

oyjie Hiao re ce pacp^H. 

3646. Ha KpaTKO Haca^eH. Kojh ne ana mhofo sa ma.iy. 

5647. Ha KyKOBO JieTO. B^m: KynoBy ;iHe. 

5648. HaKynH.^K ce vty^n Kao na ^y^o. 

3649. Ha KypjaKa CTa/;o ocTaBHTK. 

3650. Ha Kypjawe BHKa. a jincHi^e Meco je^y. 

3651. HacTlHJenHO ueri^Q. Haraauo Ha 3.10. ;io6ho 6ojiecT. 

3652. Ha .zrHjenora ^hm n^e. 231 

:i65:i. HajiKK raj^^e na MysKKy. Ka;i ko nope^n ne- 
jeAHane CTBapn je;iHy c ;ipyroM. Y CpHJexiy h y 
Ba^Koj. 

3654. Ha jiHTpe yxo;;H, na ^paMe hcxo^h (h. n. 

oo.iecT). 

3655. HajioKao oe Kao nac. 

3656. Ha ^ySKi^y, MajKO, 

y CBOJ AOMaK, MaJKO! (Kao cje;iaBiiJH) 

Cje^K, MaTK, cjeAOX ja, 
"BejiopHHa MajKo! 
Cje^H, MaTK Me^ena! 
Cmhph ^OMaK, MajKo! 

CMHppf, MaTH Me/;eHa! (Kyuajyiin KaKnM luxaiiOM 

no yJiHuixy) 
EbO ^OMaK, MaJKO! FoBopn OHaj kojh qe.ie 30Be 

y KoiuHHuy. y rp6jby. 

3657. Ha.;!byTKO ce Kao OBi;a jrewceiiPi. 

3658. Ha MGHe Bora Mehe, a caM hzhk uitsl uy 

je Aparo. 

5659- HaMGTKKiia Kyhna pasMeTKHi^a. 

3660. HaMepHO oe TyK na JiyK. J, //. 

3661. HaMGhe ce Kao KH*;ia na rpSaBO apbo. 
366-?. HaMehe ce Kao oohhbo na eoMCHh. y BojBo;icTBy. 
3663. HaMGhe ce Kao uinine na py^y- ^^^ ce kg 

yii.ieKe 11 Tpnn nanpHjd ^e mv Hiije Mjecra. 

366i. HaMeHKO oe Kao OBi;a na cczr. A. Ct. 
3665. HaMMHe Kao MaTK c jgahhhgtom. 
5666. HawjepHO ce na 3Jiy Mceny. 

3667. HaMjepa ^yr nanjiahyje. 

3668. HaMjepujia ce Koca na- 6pyc. 232 

3669. HaMJepHO Ce na pyTas HOO tna uoeKa kojh He 

jia, Ha ce6e). ^;Ie;^aj: Pyraea Hoca. 

3670. HaHJepna je HaJSOJba (hito loeK B!i\)e nsHeaa^ia, 

H. n. t)e jejio hjih ;ipyro uito). 

3671. HaMJepna Haj60.^a. — Peny npHJaTe.-bH KSLji Ha 

mn] o6ieji npiicnajy HaaeHaja. M. UlKp. 

3672. Ha UJiSi/^y je, sapamhe. Pe^e ce y uia.iii Mjia- 

4HJeM .T>y;iHMa kuji hx iuto aaoo.in, aKO h HHJe pana. 

3673. Ha HJia^HMa OBHjeT ocTaje. 

3674. HaHpro/;KO ce Kao asl he My KKina h3 nsjia. 

y^apHTK. r;ie;iaj: PlaMpiuxno ce — 

3675. Ha HpseheMy Kyha ocTaje. li.in: 

3676. Ha Mp3HJiy Kyiia OCTaje "a oHOMe na Kora Mp3e;. 

3677. HaHpniTHO ce KaH/;a he My KHiiia h3 nejia 

y^^apHTH. rvie;iaj : ITaMpro;iiio ce — 

3678. Ha HejaHHi;y ceaK nacpKe. 
3679- Ha HecpeTHOM ce KOJia jiOMe. 
3680. Ha necTa/;aK Jhy^^ 

H CTaHKina OYAVL. V Hpnoj Topn. r.iejaj: 
y HecraiuHny .Ly;iH 
II CTaHHiiia cyAH. 

5681. Ha H>eMy je ocTajia Kp^Ma. 

3682. Ha ifceMy ce CJiOMH^a KO^^a ^orcm.ia ce ho- 

cpeha). 

3683. Hao6.;iaHHO ce Kao ^a he My KHiua k3 nejisi 

y^apHTH. 

3684. Ha oHora nac Jiaje Kcra ne no3Haje. 

3685. HaonaKO k Hay3HaKc! 

3686. HaonaKO h y 3ao nac! 

3687. Ha onpesy Kao 3ei;. 233 

:u>88. Hanao Kao OMpT na mchbot. 

3689. Haneo oe Kao OBe^apcKn .;iOHar; ya saTpy. 

3690. HanHje ^' ce ko Bywe k naje^e ^' uiTyKe, 

ocTa^e y ByKOBapy. 

3691. HanHO ce Kao nnjaBHi^a kpbk. 

369"2. Ha nona rpo3HHi;a, na Mens BO^Hi^a! Peqe. 
ce Kao y lua.iH k&ji ce ihto hobo npBii nyr or ro- 
;^HHe OKycH. 

9699. Ha npaBa (npaBUHxa) Bora. Bh;iq: 3a npaBa Bora. 

5694- Ha npaB^H Bora. 

^^95- Ha npaB/;H BOMCjoj. 

3696. HanpHje;; Kao KaM ys opaite. 

3697. HanpHje^ ne Morax, a naTpar ne ^a^ome. 

3698. Ha npocjaKa h hck Jiajy. 

3699. Ha nceTO saMaxHu. a i)eBOjKy y^P^- Ba.ba 

jia ce MiicjiM jia je Ba.i»a jipmnTn uoji aanxoM. r.ie;iaj : 
y^pH t)eBOjun H MJecTO t)e cje;iii. 

3700. Hancyj ce i^apni^e naa rjiaBKi;e. Ka^ ko aa 

KIIM rOBOpH OHO HITO MV y OHH HC CMHJe pcliH. 

3701. Ha ncy pana, na ncy h aapacjia. FoBopii ce 

y nia.in najx ce ko noTyacH jia, ra mro oojiii. Moiue 
OHTH 4a je HajiipHJe neKO ncKora y majiH HaroBapao 
AH xaKO Bpaua 3a ce6e, Kao iiixo n caji naroBapajy 
oHora KoJH ce noxynai jia ra rp^io oojih ;ta ooshhc 
KOMa/inK x.T>e6a na jia ra oann ncexexy peKnBuni: 
„nca rpjio 00.111. a He Mene." 

3702. Ha nyTy My Spoh (h fjiofobo Tpite)! Ba.ba 

jXSi ce xo HajnpHje roBopH.io BaMnnpy, jep 3a ibera 
KaHcy JIB. ce 6oJH r.ioroBa xpn.a; a ca;i ce roBopii 
3a CBaKora 3a Kora HHJecy pa.^iu jin ,iot)e. •234 

3703. Ha nyTy pyoKHi^a, a koa Kyhe Ty«cima. 

Ka4 je Koja Ha nyxy ii y ^ipyiuTBy HaKHhena h ae- 
cejia, a koji KyJie yiHJeea h /Kajiocna. 

370 'i. Hanyxao ce Kao nHCKasima. V PacHy. UucKa^ 

iiuv,a je HeKaKBa pHoa MopcKa. 

3705. Ha pany en ra npKBHO. Ka^ Kora xBajie ;ia je 

;io6ap H yMH.T>aT. 

3706. Ha CBHitaMa ce obhhdCkh ^o6Hje, ajin ce 

OBHIfcOKH H KSrySH. 

3707. Ha ce Kao paK y nOHTy. Ka;j ko 6je/KH Harpar. 

y BouH. 

3708. Ha CKpoTHora CBaKOM je jiaKa pyKa.- 

3709. Ha CHpi^y HOKe, ajin CKpi^a HHMce. r.ie;iaj: 

C.iOBO HHce, ajin cnpua hhhxC. 

3710. HacMKja.zra ce Kosa obi;h (Ka^ je ckohhbuih 

npeKO K.;ia/;e ^nrjia pen h noKasajia sa;;- 
H^Hi^y). 

3711. Ha CHy ^onijio, na cny h OTninjiG. 

371*2. Ha COKC^iy je MajIO Meca. He xpeoa rjie.iaTH na 
MoeKa lUTo je mejih h.ih vipmaB. 

3713. HacnaBaTH ce ckt na o6a/;Ba yxa. 

3714. Ha CnaceHHJe (XpHCTOBO)! r.ie;iaj: Cnacyj ce ! 

3715. Ha cprty je^, a y ycTKMa Me/;. Ka^ kojh .m- 

jeno roBopH, a sjio mhcjih h pa,iH. 

3716. HaTeoKe Kao UlBaSa c raiiaMa. Ba.T>a ;ia uito 

HCMa rariLUKa, nero hx cnynaBa oko ceoe? 

3717. Ha TH, Bpana, KOiuTaH ay^, 

^aj TH wene rBOS^en 3y6. Ka;i Ma.ioM ^)eTeTy 

HSBaiie KOJH 3y6, Bajba ;ia ra npe6aiui iipeno uyKe 
roBopeKii oho. 235 3718. Ha TK. Kywe, jaje — aji' ra neMa! Ka^ ko 

not)e KOMe uito Jia. Aa. na ne mokc ;ia HaJ)e. 

57*9- Ha TK, OHaxo, wcnTa, /;a ch oKHTHa, 
Ha TH. CHaxo, ne^a, ^a ok Me^na. 

37-20. HaTMypHO oe Kao ^a ay my Kpase noca,zie. 

3721. Ha TpSyxy neMa neiii^epa (zia ce bh^h lUTaje 

qocK H3H0, Hero HCK jc^e uiTa My ;^paro, caMo jia 
HHJe r.ia^aH). 

3722. HaTpicyje Kao SHMa na ro,zia TypHKHa. 

3723. Ha Tpifcy rpoMci)a TpaMCKTH. 

3724. HaTpTz KOMG xpena no;; hog. HanpKocHTH My, 

HajbyxHTH ra. 

3725. HaTpnao Kao MCAP^jeSe npSA WAY- 

3726. HaTpH Hanpn:. OAroBopno UnraHMH naji cy ra nn- 

Ta-iH KaKO he My t)eTeTy HMe Hat)ecTH, t. j. onaKO 

HeUITO 6p30 H OKpeTHO. 

3727. Hahepao KpMKa na paOT. Ka^ je kojh najan. 

Moace ohth 3a to ce obo Kance iiito ce nHJany qo- 
eKy cBe hhhh Moryhe, xauo h upMan ^a Mome ya 
;ipBO nyaaTH, nao Ma^ica? 

3728. Hay^Khe My Kao BpaSaq ryoKK. 

3729. HayKa je je^na MyKa, 
A o^yKa /;BHje MyKe. 

2730. HaxpaHHhein th oi;a ooMyiiHMa. Pe^e ce ne- 

MHpny t)eTeTy, h ana^H: yHHHHhem jia ra aaxBope y 
BapoiiiH — H 4a ce xpanif KynoBHnjeM xjbeooM. 

575*- Ha naoT My! 

3732. Ha naOT My .^a^K! Kaji, ko c.iame, 

3733. Ha HHjHM oe KOJiPiMa boshui, OHora h KOite 

XBa,;iii. 236 5754- HaHHHHJia oe Kao ;^0A0.3a. — PeKy ;ijeBojuH h.ih 
HceHH Koja ce mhofo HaKHTii.ia no rjiaBH. 

3735. HaHHHHO 08 Kao /;O^OJia. Ka^ ce Ko MHoro Ha- 

KHTII UBHJehCM. 

3156- HaHKHKO 09 HyBK/;a (y CpujeMv). 

3737. Ha Hyny KaTana. Ka^ ce aa Kora xoJie jiti KajKe 

JlSi je pt)aB BOJHHK. y BOJBOaCTBV. 

3738. Hamao 6n A-^any y jajy. 

3739. Hamao rjiyx hopasa. 

3740. Hamao je i^pKBy ^e oe Bor mo.;ih. Ka;i ko iuto 

rpancH OHt)e V^e ce ono He mohic nahn. 

3W' Hama onama hg ana onenama. 
3742. Hama Tapa ne Sojh ce TypcKora i^apa. V 

XepueroBHHH. 

5743- Hama nepOBHHa ^o BHjeKa (y ma.iH aa ua- 

peBHHa). 

3744. Hame wcene Spamiio Kpa.zre. — Csla ^7 Ka- 

SaTK. jKeue Mo:m.ie iienaKO ;injeTe ii noK.iOHH.ie 
Mv neniTO jia ne Ka>i:e .T>y4Ma uito cy one ^lOMahe 
opaniHO ;iaBa;ie aa neniTo, h jiwjeTe hm o6peKJio ;xn 
He he KaaaTH: a Ka;^ ce .'by;iH y neue CKyne, oho 
npe;i H»HMa crane roBopnxn: „Ilamc /Keee 6pauiHo 
Kpa.ie. — (Xi hy ica.aaTH!^* 

3745. HamHmy no nyHiimy. a Ty^umy no no- 

ItHmy. HfimeMij ayny, h. n. ^aniy Bnna, a r?/- 
^UHIJ uo H>e. 

3746. HanitZia Bpeha aaKpny. 
.3747. Hamjia BpHha ysnij^y. A. Ct. 

3748. Ham.zra Bpeha sacTopaK. 

3749. Ham.;ia ra ©HjOAa na oyxy nyTy. 237 5750. HaillJia KOCa 6pyc hjih HaMepn.ia ce Koca Ha 
opyc. A, Ct. 

3751. Hamjia Mjia^a cjeKHpy 3a BpaTHwa. 

3752. Hainjia c^KKa npK.7iiiKy. 
3755. Hain,zia THKsa nen. A. Ct. 

3754. Hamjia inAywa np^asna. Ka;i ce ^ea je^naKa 

cacrany. 

3755. He 6h ra na/t^ziajajio ^xeeeTopo naca. Ka^ kojh 

MHoro 3Ha rOBOpHTH. 

5756. He 6k ra Ha^jia3a.zro cto naca. J. n» 
5757- He 6h ra o5aBHjecTHO Tosap opaxa. 

3758. He 6n ra opasyHKO Tosap opaxa (Kao hito 

o6HqHO npocTH Jbyjiu panyHe y rpax m y Kynypyse). 

3759. He 6h a^o hh Bory TaMiBana. TaKo je xsp^i. 

3760. He 6h fioCTQi Ka/; ne ocTa. 

3761. He 6h feasojiy ho!)r a^o ^a ce 3aK0.;!be. Tjie- 

Ra'} : He 6h ;tao hh Bory TaMH>aHa. 

3762. He -611 jeAHOMy Ao6po aok ^pyroMy ne 

6y^e 3JI0. 

3763. He SHje Mene Top6a, seh oho ihto je y 

TOpSlI. Kaaao HeKanaB Kora cy xyKJiH Top6oM, y 
Kojoj je 6n;io KUMeib*^. 

3764. He 6Hjy fiSi He Sojih, nero ^Q- 6o.zrK. 

3765. He 6z KpHB KO BK[i)e, HO KO npiinoBii|)e. 

3766. He 5h KpHB KO n . . e, seii ko ny. 

3767. He ShjiO ra! KjierBa. 

3768. He 6k My hh opaxa k3 pyicy yseo. Tauo je 

HeoiipaH H ra;iaH. 

3769. He en HH ncH c MaczroM H3je.ziH (lUTa je hb- 

roBopHo). Knji ko Kora iicncyje n.in onaKO iuto 6e- 
3o6pa3iio H3rOBOpiI. 23^ 

3770. He 6h ohyTKO, a^ My cto ysjiosa na je- 

3HKy OBeMcem. 

3771. He 6k nac O MaOJiOM nOJiOKaO. r;ie;iaj: He 6h 

HH ncH c MacjioM najejiH. 

3772. He 6h G KO^a OKOHJUIQl. Peqe ce aa l)eBOJKy aa 

Kojy KO roBopH jxa je jom MJia;ia 3a y;^ajy, h 3Ha^n 
^a He 6h no6jer;ia kslr 6h je cBaTOBH noBejiH. 

5775. He 5h c h>hm OTuniao hh na nocpaae. 

3774. He 5hx ra no,;by6KO hk Kpo3 /;eBeT noxBasa. 

3775. He 6kx 3a to ^ao hh jiy^e /;yBaHa. 

3776. He 6kx ve Tpn,;beo /;a 6kx 3Hao e hy co- 

KOJia K3BeoTH 0^ Te6e. y Upnoj ropn. 

3777. He 6kx Te ySno ^a Te Ha|)eH y Kynyc. Hh- 

jecH BpHJe;taH ^a Te y6HJeM — Hero ch Kao roBe^e? 
y UpHoj FopH. 

3778. He60 BKOOKO a seM^ita TBp^a (iiaKJie ncMa ce 

Ky^a). 

3779. He 50JHM ce, ho Me je CTpax. Kao y iiia.TiH o;i- 

roBopH ce Ka;i ko pene komc ar ce He 6oJH. 

3780. He 6ojK ce Bajo (riHBJbaHHH) 
IlymKe i^e^ep^apa. 

Hero nyniKe onyTOM 0Be3aHe. Jep ce MHora 

.iHJena nyuiKa hoch caMO jiUKe pajin, a py^cna ce 
HOCH 6aiu jxo HeBOJbe. IlpHnoBHJe/ia ce jia, je cjiasHu 
norJiaBnqa h jynaK CpncKH JauKo KaTHh norHHyo 
{l806 ro;tHHe) oji nyuiKe Koja HHJe BpHJe^Jia luecer 
napa, a hh KoH;ia no;i JIoshhugm nnje norHHyo 
04 6ojbe. 

5781. He 603H ce /;BOHomi^a. 

3782. He 5ojH ce jiKCHi;a Be^epitera xBajmona, 
Hero jy^rpeH^era paHKOi^a. MjecTo.iucui4a je^en 

peKV H Tu^a. 239 378 K He 603 09 OA OBKjeT^e nyiiiKe, Hero oe nysaj 

O;^ na^ase. r.ie;iaj: 

He 6oJH ce Bajo 

riyoiKe ue*ep4apa, 

Hero nyiuKe onyxoM cBeaane. 

3784. He 6ojK oe osaKa niyuia Bora, Hero 6aTZHe. 

3785. HeSojiny HajnpHje non yje^y. 

3786. He Sojia ra opue 3a h^km. jep hx HHje Je^na 

MaTH po^KJia. 

3787. He 60.7IK ra niTO je JiyA He ocjeha 4a je Jiyjx. 

3788. He 6pHHH oe 3a KKuiy. Hero 3a KaSaHnny 

(t. j. He 6pMHH ce sa oho iuto je y Bontjoj pyuw). 

3789 He Spoj TpeKy ^^ok Je ne bh^^hiii y BpeKy. 

3790. He 6y^K O;^ Mene peneno. Ka^ ce Kaayje ;ia je 

KO peKao uiTO pyjKuo. 

3791. He 6y^K npKMKJeifceHO! Ka;i ce y roBopy no- 

l)e;iH MpTBH ca HvHbhm hjih HecpetiHH ea cpeKnHM, 
H. n. noKOJHH MnpKO 6ho je, He 6yjia npHMHJeH>eHo, 
TaKO BHCOK Kao TH ; y/tapHJio ra Tane, He 6y;iH npn- 
MHJeH>eHo, eBo 0Bl)e — noKaaaBuiH npcxoM uaKBO 
MjecTO Ha THJejiy cBOMe mjih Tyt)eMy. 

3792. He 6y^H OBaKe nefeKe oKapHjro. He MHjemaj 

ce y cBauiTo. 

5795- He 6yAH osaKOj nehKH McapH.zro. 

3794. He Sy^H OBaKOj thi^k KoSai;. 

3795. He 6y/^H ypOKa! Kaji, ce UITO xBajiH Kao ^a ce He 

OH ypeK-io. MjecTO ypoKa roBopn ce h ypcHCHO, 

3796. He 6yA^ OBaKOM jiOHi;y 3aK.;ionai;. 

3797. He 6yA' no SanOBHJeOTH. Ka^ ce KOMe pe'ie M 

MV IUTO ;iOXBaTH H.IH VMHHH. 240 

3798. He Ba^a BjeposaTH jbeTHOj o6.ziaHHflK hh 

SHMCKOJ Be/;piiHH. 

3799. He Bajba n^bysaTii na jinsaTH. He eajba oa 

cBoje pHJe^M naxpar y;iapaTH. 

3800. He Ba^a (npuje) .zie^eTH ;;oK.zie KpHjia He 

HapacTy. 

3801. He Ba^a CBaKOj thi;h K06ai; Shtk. 

3802. He Ba^a OBauiTO k cpi^y npHMaTK. 

3803. He Bajba CBOje sboho na Yylr>er OBHa se- 

saTH. Ceoje uMe mjim cbojv c.iaBy He Bajba ;ipy- 
roMe ;iaBaTii. F.ie^iaj : Cfiera ce;ia OBue, a KHeH^eBo 

(lIOIIOBo) 3B0HUe. 

3804. He Ba^a oe HsyBaTu npaje BO^e. 

3805. He BaJba TK nooao! Hnje npaBO lUTO TaKO pa^Hui 
. ami WTO CH TO ypa^HO. 

3806. He Ba,;ba inapaTu, jepe heMO yMpujeTii. lUa^ 

paTu OBt)e 3Ha4H Aaiaru. 

3807. He Ba,^ani kojihko ^eBOjHHHa. Peie ce — y 

UpHOJ FopH — Pb^Bv MyiuKapuy, oco6hto kojh HHje 
jynaK. 

3808. He BH^K SnjeJie KOGnJie (tuko je nHJaH). 

3809. He BH;;h fiaJhe O^ HOCa. He paayMHJe HHniTa. 

3810. He BH^H ce CTjre aotjib. Hjih: 

3811. HSBUfiH ce npCT npe/; CKOM. TaKO je noMpuHna. 

3812. He BHoe Kur^e kojislhk o ^panH. 

3813. HeBJepHH KOTan. Mhofo iiejLa;iu y Kylin, oco6iito 

ciiTHe t)eue. 

3814. HeBJepHH TCMa. Ka;i Ko cyMH>a o cBa^eMy. 

3815. He Bjepyje hh obcjhm CHH^ia. 241 3810. He Bjepyj, Kyiae, nacjuM ycTHHa. Kaaajia KyMa 
Ky^y, Kojera je Hy^HJia ab, joAe, a oh ce HsroBapao 
Aa He MOHce jep je cut. 

3817. He Bjepyj AeTHHH ;;ok je ne MeTHem y 
aH6ap. HH MceHH ;^ok je ne MeTHem y rpe6. 

y AyopoBHHKy. 

38 i8. He Bjepyj npHjaTejby 3a Tpnesow, Hero na 
BpaTHMa OA TaMHime. 

3819. He Bjepyj cny, kojihko hk noy. 

3820. HeBOJfca OBaneMy noewa Hay^H. 

3821. He BpHje/;n hh .ziy,zie /;yBaHa. 

3822. HerJ^e Ba^a oana a ner^e maoa. rjie;iaj : Ja- 

qeMy KanoM a neja^eMy uiaKOM. 

3823. He rjLQASi Bor na oajbaBe Hore. Beii na 

HHOTO Opi^e. Kaaao neKaKaB kojh je xapajyKH 
UpKBy CTao Ka.baBHM HoraMa Ha qacHy rpanesy a^l 
AoxBaTM KaHAUJiOf na ra 4pyr onoMenyo na to. 

3824. He rjie^aj Me HsSHjeHa OKa, Beh nyna 6oKa. 

Kasao HeKaKaB kom cy sa py^iaK kojh nnje HMao 

MHM HJiaTHTH OKO H3BaAHJlH 6hJIH. 

3825. He ^•zIe;^aj we ko oaw 6ho, sefei ko caM oa/;. 

38Q6. He rjie^aj mk oi;a ^OBe;^apa. 
Hero Mene rocno/;apa. B. np. 

3827. He ^•zIe;^aj ihto non tboph, Hero ojiymaj 

UlTO 36opK. 

3828. He rjLSA^ OH Ha nam oKKTaK nero na cboj 

HannTaK. J. n. 

3829. He rjie^a oe nain^e KaKBO je, ho HHje je 

Ka^ yBje^xe. a/, lukp. 

3850. Her*;ie^yilia, h. n. naaapnTH T. j. npoMHJeHHTH c 
KHM je^ny CTBap ne r;ie;iajyKH. 

585*- He roBopn h& jaSany. 

CPDOKB HAPOAHK nOCJOBnUE 16 242 5852. He roBopH na csa yoTa [kslji ko ihto 3.10 ro- 

BopH 3a yHanpe;iaK). flpHnoEHJe^a ce y lua.iH KaKO 
je HeuaKOMe qoBJeKV chh Kaaao ^a hm je ByK hsho 
KOOHiiy, a OTau mv peKHe: wHe roBopii na csa ycra!*' 
OH^a CHH MeTHyBiuH Ha no vera rpn npcra: » Borne 
H «4pHJe6e/* 

3833. He roBopn: Herea! npHje nero BH/^HI^ na 

TpneSH. He roBopn jia, ce He ;iaje h.ih ne aohoch 
OHO uiTO jom He bh,imiu. 

3834. He ropH o6pa3 oa cynita, seh o/^ noniTe- 

HHjex JbYA^. 

3835 He rpHsein th wene yinn, Behe onaj iuto 

ce BHJe Z3Ha/; Mene. Kaaao aeu ava6H KSiM My 
je rpn3.ia yniH, a oh om opjia HHJe cmho jia. ce MaKHe. 

3836. He rydVL l^njene. F^e^e ce y iiia.iH oHOMe KOJH ce 

HaKaiiijbe, 11 anaMH jin He ryoH unjene Kao koi4>. 

3837. He ryjiK Kope, ne hhhh rope. 
3S38. He /^aBH ce ^aBO MaczroM. 

3839. He ^a ^ojKKHDa Haj6o^era sajioraja JjeTSTy . 

3840. He A^AY norany k Barany. Ka;i ko xoKe umi 

npiijexH UITO Jisi vsmc 11 .hi ;ia ynmn, h aiianu : He 
hem, ne ^aMO tii. 

3841. He A^^y npe^H>ai;H. Kha ko ne Mo^Ke ua o6poKy 

4a je;ie — jep je npHJc uito jeo. 

3842. He ^aj MH ra. Bowce, hii na nyTy cpeoTK! 

3843. He Afi^JTe My na HJIOt! Ka^ ixo xpqH 6ecnocJieH 

Ha KOiby, ujiv unji hohochto H;ie ;iHrHyBiiiH rjiaBy y 
He6o ; T. j. H;ie 6e;j iiaMein. na ce mohxC Ha6ocTii 
Ha iiRoT Kao oHJecan icon. KaA not)e jia npecKOMii 
npeiio n.ioTa. 

'^844. He A^W pory.te Hero MHory.'be. r>o.i.o je.«»<o?o 

H Ma.iiijex KpaBa nero m.'kio HajnetiHJox. MjecTo po- 243 lyjhe roBopH ce h do6pyA>e, Fjie^aj: Je^an qocK 
HHuiTa jyHaK, eero mhofo Jbyjm jynaK. 

3845. He ;;a wy enje^zia 3y6a homojihth. He ^a My 

pHJeHH peiiH. 

3846. He ;;a My spar MzposaTH. 

5847. He ;;a wy "^GlBO MKpa (Ka^ ko ne he w Mnpyje). 

3848. He ;;a pKa OTBOPHTH (h. n. Mehaea). 

3849. He ^ao MH Bor ko-zikko OBora Meca (jeoTn). 

Ka;i xoKe ko jisl KaHce ^a qera hh nomTO He oh jeo. 

3850. He ^ao My Bor oSjiaCTH ! (h. n. t)aBOJiy, na^i My 

ce HMe cnoMene). 

3851. He /^a oe hk BKjiaMa oe^,ziaTH. Ka^ ko ne jin 

ca C060M o qeMy hh nporoBopHTH. Bajba ^a ce mhc.ih 
Aa je Kao 6HJecaH koh>, kojh He caMo ne ^a k ce6H 
upHcrynHTH 4a ce oceAJia, Hero hh BHJiaMa ceAia 
HaH> He MOHcem MeTHyrn? 

3852. He A^ oe hh onenejiKTK. Hjih: 

3853. He /^a ce hk OOOJIKTH. He he HH jia 3Ha aa to 

niTO My ce roBopH. 

3854. He A^ hOOO BoOHe. IlpHnoBHJe^ia ce KaKo je neKo 

HeKa;^ Kaaao 4a je TypcKH uap neKOMe oa Xpn- 
mhancKHJex Kpajbena ;iao Bocny, a neKSKan cnpo- 
MauiaK Koco BomH>aK njbecne ce no cbom jaTarany 
roBopehn: »Ako je qap ;iao, ja ne ^aM.* — Fjie^iaj: 
Fas^a flaje, a xejiaji ne ;ia. 

3855. He ;xpMCH My neT.;t>a. 

3856. He ^xpyoKK oe ohhm c kkm oe ne MOHcein 

nonynaTH. 

3857. He Mca^zTH Majrea wpona, Beh MpTsa. Fjie^aj : 

HHJe ra y jejiy, BeK y 3;iy ^ejiy. 

16* 244 

3858. He 3a6yAH na KOJoJ CH. Ka^ ko xohe Koue pnje^ 
Aa npecHJene. V Boqe. 

5859. HesaxO^HH foot. Pene ce Kao y uiajiH 3a OBora 
KOJH HeCTO ^lo.iasH. 

3860. HesBany rocTy MjecTO sa BpaTZMa. 

386 1. He sra^H th noy OTpBHHe. 

3862. He 3Ha eajiKja niTO Je a^paBa Mapuja. 

3863. He 3Ha FOOT UlTO je nCCT. rjieaaj: ao»)e rocT 

na pasopii nocT. 

3864. He 3Ha A^ eeoJe^H, a ne ywHje a^ ^yr^. 

3865. HeBHa^ome cbhJst noje^nome (ohb kojh ce iHee 

n roBope as. ne snaAy HHuiTa). 

3866. He 3Ha feaBO feei^y a^bhth? y XpBajcKoj. 
5867. He 3Ha i>aBO no Hopy njiHBaTH. b. np. 

3868. He3Ha3iny p^a 6nje. 

3869. He 3Ha,7io TH ce BHaJe hh kojihko nony IIo- 

HeKy! y UpHoj TopH. 

5870. He 3Ha Ay^^OKH (nero nacKH hjih UnraHCKH). 

3871. He 3Ha warapai; ihto Je Ma3;^0H0C. 

5872. He 3Ha HHKaKBe oCuibe, t. j. neMa jiyKaecTBa y 
ce6H, He 3Ha iipyunaje KaaaxH Hero niTO jecT. 

5875. He 3Ha HH KOJiHKO Marapan 7 KaHTapy. 

3874. He 3Ha HHuiTa kojluko warapai;. 

3875. He 3Ha OHaj kojh Kyoa, nero onaj kojh 

AP06H. 

3870. He 3Ha OHaJ uito apo6k. ho onaj niTO jiohh. 

3877. He 3Ha oh neT na /;eBeT. lie ana mhofo aa raaJiy. 

3878. He 3Ha HKjaH B,;iax niTO je rjia^nan TypHHH. 

IlpHiioBiije,ia ce naKo je rjinjiaH Typ'iHH iioniao Ber})e 245 npe4 CpncKy KyKy h cjaxaBiuH c KOtba noBHKao jio- 
MaiiHHy, KOJH je nHjae npe^ KyliOM ^ejbao ;tpHca;iHqy 
3a 6yAaK: ^ApHCH, Mope, KOH>a, na BHqn B;iaxHH»y 
HOKa MHJecH nora^y h Kyxa uffusapy h neqe KOKom^. 
ria OH^a OTHite y KyKy. IloniTO y Kykn MaJio no- 
cje;tH H BHAH jia hhth ko AOJiasH hh ce lUTa totobh, 
H3Hi)e oneT Ha nojbe, h BH^ehH Aa My koh> ctojh 
1)6 ra je h ocTaBHo, a Cp6HH je;iHaKO ^ejba ;ip»ca- 
Jieqy, oh ne anajyiiH jia. je Cp6HH uHJan, CBpne ayjiy, 
na H>era KaMHuieM opeKo Jie^a, a Cp6HH H>era ;ip- 
HcajiHqoM Hsa Bpara je^HOM na u ^pyroM, h jib. ne 
aoTpwe scene Te ra oxMy, Majio ra ne y6HJe. 

3879. He 3Ha nceTO aa nooKypno SpaniHO. 

3880. He 3Ha paRHja niTO je Ra;^Kja. 

3881. He 3Ha Tosap niTO je Maj;;oHOC. V /ly6poB- 

nHKy. Ou^e ce roeap aoBe .wazapai^. 

3882. He 3Ha TOBap niTO je neTpyoHH. y Ay6poBHHKy 

3883. He 3Ha Ha.z[Ha uiTa naTK rjiasa. 

3884. He 3Hain tk. HajRO, KaKO je Mynno A^jQ^e 

PO^HTH ! 

38tt5. He 30Be ce nKjanima onaj kojk mhofo no- 
HHje. Hero onaj kojh ce onnje. 

3886. He 30BK 3JI0. jep caMO MOMce ^^oKk. 

3887. He nrpaj ce rjiaBOM ! 

3888. He HFpaj oe o ^aBo^oRPiM nocjiOM (n. n. c 

nyniKOM]. 

3889. He Krpa cyKftHLja seti GKTa ry3Hi;a. 

3890. He H36KBa Kao Kyra k3 Capajesa. 

3891 He H3Je;^IIHH. XaJiaxy, KpCTa! rjie;iaj: He yje- 
AHHH, Bo»ce, Bjiaxa! 

3892. HeHMaifce nennp o;^ CBHjeTa. 246 

3893. He HcnHjaj osaKOj nainii ^^aHuje. 
HsBpHyfeein y neSo npoani^e. 

3894. He HIIITe XJteSa (neK ctojh). Ka;i ce uito ocTaB.i»a, 

na KO peMe jia ue Tpe6a. Fjie^jaj : 3jiy He Tpe6aio. 

3895. HejaKy SpacTBy HSjaKa h npas^a. V Upnoj 

FopH. 

3896. He3aHKi;a npasAy ry6K. 

3897. He je^e OQ weoo o;^ csaKe Tzi;e. 

3898. He je^e ce cse ihto jreTn. 

3899. He je^y Byi;ii Meoo no nopyi^n (nero Ka^i ce 

caMH npowyMe). 25. Up, 

5900- HeKaA je^ineMOBa a neoa^^ peMona. t. j. Aauac 

je;iHora cyxpa ;ipyrora. 

3901. He KaMce 6a6a Kaao je can CHH.z[a. Beii KaKO 

je no ay Co,«.e. 

3902. Heaa ana hsljlmgl niTa naTH rywoBa. BosekH 

MoeK BecMOM nyKHe mv ryHCBa, a oh ckhhc c r.iaBe 
CBoje qajiMy naK MJecTO ryHise cBe»ce. 

3903. He Kasyje 6a6a niTa joj ce chhjio. Hero 

KaKO joj je MHJIO. 

31)04. HeKa je KOKa mapena. na MaKap h He chh- 

jejia jajeTa. Peny t)eK0JH, HaJBHHie y nia^iH, o 
i^eBojicaMa, naji ce roBopn o }Kemiji6B^ t. j. nena je 
.iHJeiia, a y ocTajioM Manap uaKBa 6H;ia. 

3905. HeKa je nawa nanHTaK, a azMa Kawaa hh 

^paro MCHTaK. Kancy ^a roBope, hjih Muc.ie CBa- 
TOBH 3a MJia;iHJeHue. 

3906. HeKa Me aoBy kphdHm jlcrt^bu, caMO newa 

Me He pasSujy. J. n. 

3907. HeKa Mene cyni^e cjaje. a SBujesAe aico he 

CBe noiipKaTK. 247 3908. HeK 3Ha H ryoRBa, uito naTu •ttHjesHa. 

3909. HeK 30By H jioHi;eM. caMO Hew He paaSHjy. 

Kaa ce Ko Tjeiim iiito My ce hmc usAHjeBa. 

3910. HeKK ce i)GiBO 6o]h KpoTa. a HeRK TOjare. 

rjie;iaj : He 6ojh ce ceaKa myina Bora, Hero 6aTHHe 

391 1. HeK HOCK SHoare, K^yn je y Mene. Kaaao TpK 

Ka,M cy My xaj;iyjiH o;iHHjejiH 6Hcare. 

3912. HeKOMe H ojiOBO n.ziPiBje. a neKOMe h ojiolulsl 

TOHe. y UpHOJ FojiH. 

3913. HeKOMe A06ap. a neKOwe aao. 

3914. HeKOMe MajKa. a neKOMe Maliexa. 

3915. HeKOMe n^yTO Tone, a neKOMe o,;roBO iMy- 

Ta. Hjih: 

3016. HeKOMe cjiaMa Tone, a neKOMe ojicbo n^yra 

(njiHBaj. 

3917. He KOnaj Tpzi^a! npol)H ce 6ecnoc.iHue h 6yaa- 

jiaiuTMHe. 

3918. HeKO ce sa ^hct caKpuje, a neKora He MOOKe 

HH ^y6 ;^a noKpHje. PIjih: 

3919. HeKO ce aa ^hct caKpuje. a neKO ne MOMce 

HH 3a ;^y6. 

39-20. HeK' ocyuiK. a.7i' sa niTO npecymz? Penao 

UHraHHH Ka;i je 3hmh Mernyo ooojue na Mece^nHH 
JX3. ce cyme, a onn ce cMpa.iH, 

3921. HeK njiane. ;^0K Sy^^e jane. Pe^e ce y maJiH t)e- 

Tery Kaji Kanty jin njiime. MjecTO „c)ok 6yde"^ je^nn 
pcKy n6u^e^. 

3922. HeK noKona one uito je ao cqlA no6HO. Ka;i 

ce XBaJiH H iipHJeTH jia. he y6RTw OHaj aa Kojera ce 
MHCJiH ;ia HHJe Ka;iap to vmuhhth. 

3923. He Kpzje ce nouiTeHDe HZKOwe. 248 3924. Hgk OBe AQ-ORe Rjieneiiy. a mji>eMe nea mh- 

pyje (na Ke ;io6po 6hth). 

3925. HsK oe 3Ha HHja je Kyha Maona ^hhh mb ce 

fla je Kaaajia UnraHKa HBraHqery k^lji uy je /lony- 
CTHJia fla noje^e MHTaBo jaje. 

3926. He Kynyje ce Manica y BpefeK. 

3927. He Jiaje Kyrta oejia pa;^K, Hero oe6e pa/jH. 

3928. He JieSH. BpaMCe. Ka;i ce npnnoBHJeAa fla je ko 

lUTO 3;io je;tHo aa ApyroM pa;tHo. 

3929. He jTHnuiH, Marap^e. ;^ok TpaBa napaoTre. 
393^' He jiHinHJia Te oa6,;ba. t. j. ne MHMOHuuia re, 

He ocTao 04 H>e. 

3931. HeMa 6o«Zieiiera. HeKaKoj 6o.iecHoj »ceHH naAHe Ha 
yM ycpe;^ SMMe na 6yK0By Mearpy. Ka;i joj jkiyHc 
Ka»ce: »Bor c to6om, hccho! oTKyaa caji 6yKOBa 
Mearpa? Ca.ji 6yKBe nyuajy 04 Mpaaa*, ona My oji- 
roBopa: »E lioj noeqe! HeMa 6o;ieKera, a oh 6h 
najiOHCHO Barpy oko 6yKBe iia 6h ce 6yKBa OTKpa- 
Bu.ia, II 611J10 6h Mearpe*'. 

395*- HeMa 6yoa |>e ne KMa Tpyca. 
Hkth TpaBe i)e ne KMa rjiaBe. 

3933. HeMa Betiera 3.3a oa ^^Q naMeTK. r;ie;iaj : 

3.ia je hya HaJBehe 3.io na cBHJery. 

3934. HeMa BeKer SoKi^a oa nona y;^OBi;a. y Xp- 

BaTCKOJ. 

5995- HeMa Buna hh aa HcnOiZroKaHKje. 

3931). HeMa BjeTpa ko*.ihko (hh) y thkbk. 

3037. HeMa BjeTpa HH Ayxa. V AydpoBHHKy — (*)e ce 
unKa;i ne roBopH dyxu ejerap, nero ay.val), a y Tp- 
iHHtiv c.iyuiao caM nii fxyxa. 249 

3938. HeMa ra HH O^ KOIX)Ba. Ka^ Kora He Mory iia 

Hai)y. Hu od Kopoea^ kbo nceTO kslji ce Ba6H, na 
HSB^e OTKyA B3 KopoBa. 

3939. HeMa ra hh y KapaMaTHHOM Honopy. J. n. 

3940. HeMa ra HK y n*;ieliy. rjie;iaj: HeMa to hh y 

njieKy. 

3941. HsMa ra y no Turaaa seMJbe. Kame ce aa 

Kora y luajiH, Kao h. n. rnxo ce peqe: ueMa za 
(oHaKor qooKa) y Muraeoj naxuju h t. a, 

5942. HsMa ra y KpcTy. 

3943. HsMa rope SojiecTK o;^ rjia^^K, 

3944. HeMa ropera saK^a^a y Kyhy oa J>eB0jKe. 

3945. HeMa rocno^CTBa ^e My ra icytia He A^je. 

5946. HeMa rpeja y jejiy Hero y 3.z[0m AQ-^y- ^- -^P- 

3947- HeMa ^OHOOa hh /^OXO;^a (pe^e ce aa caMo- 
xpaimuy). 

5948. HeMa ^peeTa hh ryjy ^a ySHjem. a KaMO 

JIH saTpy fi,Qi HaJIOMCHin [naji Kaayjy sa 6e3- 
ApBHy seMJbv). 

3949. HeMa McenoTBa Sea HoeoTsa. TeiuKo hcchh 6e3 

4oeKa. y Phchv. 

3950. HeMa HCHTa Sea KyKO./ba. 

3951. HeMa OKHTa SeS nO,;rOra. Jhyjm neMajy npaso 

lUTo ce TyHce kslji, /Khto ncierne, jep pt)aBO cJia6o 
KSijl Mome nojiehH. 

3952. HeMa MCyHH y ceSn. Kaace ce aa MoeKa kojh ce 

.lacHO He cp;iH. Fjie^iaj : H y 6yxe acyq HMa. 

3953. HeMa 3HMe Sea sjeTpa, hh 3Jia rocTa Sea 

Typ^HHa. 

3954. HeMa janer nnfea oa bo^b. 250 

3955. HeMa jejra 6e3 ^ejiei. 

5956 Hewa je y McenoKOMe yxy. t. j. Me*)y HceeaMa. 

y UpHoj Fopw. 

3957. HeMa KOJLGl 6e3 KOKana. Iljeea ce h npenoBH- 
je;ia Kauo ce HeKaKas KoKaH Me;ie6BJa norojiiHo 

y 3Jie ;iaHe, y ro;iHHe rjia;iHe, 

3a ;iBa rpouia h qaKiuape cyKHa, 

4a OH qyBa xHJba;iy osaua 

H jxa, c.iyHvM ce^aM raa^iapHua; 
KaKO je raa^apHua Ma pa KynM.ia kojio Bas^aH y cy- 
6oTy, 4a Hrpa Baa^ian y Het)e.i>y, ^a 6h ;iOMaMHJia 
KoKaHa Off, oBaqa ; KaKO je KoKaH Aouiao, h yxeaTRO 
ce 40 raa^iapHue Mape y ko.io re urpao h t. ji, 

5958. HeMa KpsHUKa na/; noTypneEbaKa. 

3959. Hewa KpHMca 3a no.;by6HTH. HeMa HHoira. Y 

/l,y6poBHHKy. Kpuoic SHa^H KpCT. 

3960. HeMa Ky;^ hh aMO, Beii je h ko;^ nao ^oSpa 

HeCTa«ZIO. Kaaajia HaraHKa kixji je seKaKa HceHa 
KapajytiH cBoje ;^HjeTe peKJia My y UaraHe ^a H;ie. 

3961. HeMajia 6a5a 6eoa, ho yoe,;ra jyHKny Te 

pa36H.;ia r y. 15. /7p. 

396-2. HeMat/ia 6a5a SKjeoa, Hero KynH-zra npaoe 

[ffii je no^pHJe). 

3963. HeMa JlVL^Qi 6e3 t^pBena BUHi^a. 

396-i. HeMa (HHje) jiosa 6e3 OTapora rapoBa 

3965. HeMa jbeTa 6e3 'Bypi>eBa ^ana, 
Hhth 6paTa ^^ok He po^ii wajica. 

S966. HeMaM OTpaxa Ka' hh npi;a npaxa. 

3967. HeMaM, TaKO ja^a neMajia! Ka^ ce KaKsa Hcena 

npaB^a jya ujto iieMa. Y Phchv. 

3968. HeMa HayKe Ses LiyKe. 251 5966. HeMa HH raOBHUe (Kaacy pH6apH KBiji HCMa pH6e). 

5967. HeMa HKF^^K HasHinaHH KOJia^KKa. a. Ct. 

3968. HeMa HH je^^He nrjie n-poinHBa./bKe. 

3969. HeMa HZ Kpaja HK KOHI^a (h n. KanaB iiocao; 

T. j. saMpiueHo ca cbhm). 

3970. HeMa HH Kynera hh Ma^eTa. Ka^ ko HeMa y 

KyKe HHoiTa HvHBo 3a uito 6h My ce Bajbajio opHHVTH. 

3971. HeMa HH Manrype. 

3972. HeMa HH MpaKe (hh Ma.io). 

3973. HeMa HH npeSHjena HOBi;a. 
5974- HeMa hh Tyre. t. j. HHuixa. 

5975' HeMa HH niKpaMHE;e, t. j. HHMa.io. 

3976. HeMa HHHiTa rpi>e nero Ka^ ^oeK npeBajiH 

OBOJ BaraH. Ka© cBHH>a Ka4 ce Haje;ie iia npe- 

BaJIH CBOJe KOpHTO. 

5977- HeM8 oSpasa. 

3978. HeMa OGBeTe 6e3 JiyA^ 6paTa. 

3079. HeMa oneBHHe 6e3 KpneBHHe. 

3980. HeMa naMeTH hh ko.;ihko nane 

3981. HeMa naMeTH hh ko.7ihko liypaa. 

5982. HeMa npaBor oy^Kje nero cse rtZio5apH. 

3983. HeMa paKa 6e3 MOKpnjex raiia. 

3984. He MapH r.;iOTa sa Je^Hora CKOTa. 

3985. He MapH Mapsa sa je^xHor Mpasa. 

3986. HeMa ojia|>er Meca o^ Kpa^enor. r.ie;taj : Ka- 

cancKO je mcco no qexapH nape, .lOBanKO no rpom, 
a xpcycKo no jiykht. 

3987. HeMa CMpTH 5e3 oy|>eHa ^ana. 
Hh jynaKa 6e3 npaora 6paTa. 252 3988. HeMa c H>HM HHiHTa Kao BeTap c onaiwiH- 

JOM. y BoJBo;iCTBy. 

3989. HeHa cy^a Sea CTpamnora ^ana. 

3990. HeMa TBpi>era ^pa/^a o^ npaana HoeKa. V 

UpHoj Pope. 

3991. HeMa Te hh y ujiehy. v oAeKy, t. j. he rocth 

oji njieha Kao nixo ce — npaqajyiiH — eajiasH pana, 
KOJiHJeBKa, BojcKa H T. fl. y PHCHy. 

3992. HeMa TK ropera o;^ SaraBa ^OBjeKa. Kp- 

aaBa jiOHi^a h hopaBe pe^yine. y BapaH>H. 

3993. HeMa TpeKe ^aOKe y rJiaBH. fjiewj : Hena ^e- 

TBpxe AacKe y rjiaBB. 

3994. HeMa (3Aa) TypHKHa Sea noTypneaaKa. Jep 

cy noTypMeH>aqH aa XpHuihane CBar;ia ropH oa npaBHx 
TypaKa. 

3995. HeMa hapa hk niKhapa. 

^OK He AO^Q Kapo h3 MooTapa: 
Fpoine AaJQ. a sojiOTe npzMa. 

5996. HeMa y I^apiirpa^^y sa PajKa aana. 

3997. HeMait OBeTai^ (uito ce thhc cy;^a h ype;^6e ae- 

MajbCKe). Cp6fl y rpanuun CBar;ia BOJie HMaTH y cany 
o4>HqHpa HujeMua Hero Cp6HHa hjih oa KaKora Apy- 
rora napo^a; je^jHo aa to uito je HnjeMaq KpoTaK 
H CKJia^iaH, a Apyro, uito ra Mory JiaKUie h npesa- 
pHTH H no;iMHTHTH HBro Cp6HHa. 

3998. HeMai; ce ne 6ojh ^a he raKe HarySHTH. 

Bajba jisi 3a to iuto bx ueMa? 

3999. HeMa HeTBpTe ;^acKe y r^aBK. 'RauyT je Majio. 

4000. HeMam na neMy f3axBa-T>HBaTHi. Ka;^ Ko pe^e 

KOMe aa uito: XBa.ia! 

4001. HeMKpaH Kao jyne, Ka^ My Myxa uoa 

pen yi>e. 253 4002. He Morao oe mkih nposytiH Rpo3 jaMy, na 

CBesaO THKBKl^y 3a pen. Ka^ ko can y^HUH 
ce6H KaKy CMeTH>y. 

4003. HeMoroine noje^ouie. 

A HeKfeeme oee nonmne. Hjih: 

4004. HeMorome OBHjeT noje/jouie (ohh kojh cBe ro- 

Bope jiSL He Mory). 

4005. He Mory 5kth h Byi^n okth h OBi^e na 

6p0jy. y npHMopjy H y Upnoj Fopn roBopn ce h 

H03AUfiu MJeCTO 061^6. 

4006. He Mory oe ose Tui^e je^HHjeM RaMenoM 

no6HTH. 

4007. He MOHoe 6hth xpcysHH 6e3 jaTaaa. 

4008. He MOMce mchbgth o cb. ^yxy. J. n. 

4009. He MOMce KOBan 5htk, a He omp^hth ce. 

4010. He MOMce My KO.z[a^ na pyny ;^a HaE[i>e. tie 

H;ie My nocao 3a pyKOM. 

40"- He MOMce o^ nynrysa ;^a je^e. 
40i2. He MOMce OBeTy KOJiana HaMecnTH J, n. 

4013. He MOMce ce (KpHBa) ^pHHa paMenoM hc- 

npaBHTH. 

4014. He MOHce ce HHKa^ Hcn^aTHTK ko.;ikko L[h- 

rancKa Kps. H.ih: 

4015. He MOMce ce n^aTH kctihro (hh) JeJ>ynaHKa 

KpB. Jei^yaaK y Hpnoj Fopn aoee ce Uuianun^ a 
Je^yuaHKU susmn IJuiaucKu. KaKO y UpHoj FopH 
Tauo H no cBHMa fbeHHM oKOJiHHaMa, Koroi) y6Hje 
Kora BOJba jia ra iberoBv 6paTCTBy hjih njieMeny 
njiaTH HJIH rjiaBOM h.iu noBUHMa (ano ce na ojiaxy 
npHCTane, rjiaBH je odnqna UHJena 133 ^lyKaxa h 2 
rpouia H no nape). Ajih naji ko y6HJe Kora o;^ Uh- 
rana, kojh HHri^e HCMajy CBoJHJex 6paTCTBa hh n.ie- 254 Mena, H>era He caMO Tpa»;ii jia ocseTu oho njieMe 
HJiH HaxHJa })e je cjeAuo, Hero h cbh UnranH MaKap 
OTKy;^ 6hjih, na join Ka^rol) kojm ysMory, ne Mapeke 
ano 6h rjiasa ;ipyrHM UHraiiiiMa seK h njiaKeea 
6HJia. TaKO ce npHnoBHJe;ia, ;ia je y }Ka6jbaKy ne- 
KaicaB Typ^HH nex — mecT nyxa njiahao jejm^ Ue- 
raHCKy Kpe ;^a 6h ce H36aBHO 04 Unrana kojh cy 
AOJiasHjiu H3 paBJiHiHHJex KpajeBa n y;iapaJiH My Ha 
KyKy, jisi ra y6HJy h CBora 6paTa jisl ocBere. 

4016. He MOMce oe onasaTH, h nHnyne HysaTii. 

y npHMopjy. 

4on- He MOMce HOsjeK 6kth ;^OK,zie ra Mcena He 

KpOTH (t. j. jxoK ce He oaceHH). 

4018. He MOMceui a^gl^ou cynt^e 3aK»ziOHHTH. 

4019- A. HeMOj. 

B. Moj Bora mh. 

4020. He MOMcein th cseT paMenoM KcnpaBHTH. 

4021. HeMOj 6kth AyTa. 
^a He 6y^ein oKyTa; 
BeKe 6y^H A06pa. 

^a He 6y;^em MO^^pa [oji 6oja). 

4022. HeMOj HOKaTH Kpyxa. y 6Khe Te 6a6a pyra ! 

IhoiA n;iauie ;tjeuy Kaa hccto hiutv Kpyxa. Y Ila- 
niTpoBiiiiHMa. 

^0i*3. HeMOj KyKaT' na Tyi^eM rpo6-fcy. B. Up. 

4024. HeMOj osaKOj thi^k 6hth KoSai;. HeMoj ce y 

CBaiUTO MHJeiUaTH. 

4025. HeMOj TH Menu Ty KMeTOBaTn. 

4026. HeMOj TH Ty (Ha/xa mhom) paoTpecaTH rata. 

HeMOJ MH CTapjemoBaTH. •255 4027. HeKCOJ, xai^KJa. Bora Th! HeKauora c.iHJenua 
yxBare xaj;^y^ll Te ra oiiJiKJene n cbvkv 40 Komyjbe 
H o6yhe, Ka;i ra TaKO ocTaoe. h uo\)\ cbojhm nyxcM, 
noBpaTH ce je^ian, h crane ra HaroHHTH, ;ia ckhho 
H onanKe, a cjiwjenau mojibKh My ce peMe: >,HeMOj, 
xauHJa, Bora th!^^ Xaj;iyK, kojh je aaucra 6ho xa- 
yifja, 3a^y;tH ce Ka^ Ty pajeq nyje o;i itera, na ra 
sanHTa: »0TKy4a th, Mope, SHam na, can ja xaynja? " 
A OH My o^jroBopn: ,)Ta ja 3HaM aa, to ApyrH Hoen 
He OH yqHHHO (t. j. onaHKe My CKHHyo) ^o OHaj 
KOJH je Ha iia6y amao*. 

^028. HeMOj xo^^HT Ha HrpHiHTe CTap a^ Te ^yTa 
SMHja He ysHje. m. lUnp, 

4029. HeMOTH)HK (ueMo^HUK) Majio je^e, a mhofo 

TpOlUK. y fly6poBHHKy. Bhah: Bojicchhk Ma-io je;^e 
a MHoro TpOUIH. 

4030. He Mpem th oa nymice. Ynop oHOMe kojh HHje 

jvHaK. y UpHOJ FopH. 

4031. He HarojH OH^^a KOEba Ka^ (5a in) Ba./ba na 

BOJCKy H^H. 

4032. Hena^HO Te rp^H.;io nauiJio! V Upnoj ropn. 

4033. He flHHH ^e Te He CKJy. He MujeuiaJ ce y oho 

niTO TH HHJe nocao. ne h^h \)e Te He sobv. 

4034. He OSpyKa npKJe rO^^UHe! IIpHnoBHje;ia ce jia 

je y XepueroBHHH odn^aj (ner/ia 6»iu?) ^a M.ia;to- 
Hceu.a c MJia;ioM h**. cnaBa npwje ro^Hue; iia je obo 
HeKaKBOMe Ka3a.ia MJia;ia, kojh je Taj ouunaj iieo ^a 
noKBapH. A ca;i ce peKne Kaji ko uo^e Kora Aa npe- 
BapH y »ieMy na OBaj ocjeTH. 

4035. He ora^^H th noy OTpsHne. 

4036. He 0/!;6h najaM aa cjeKHpy! Ka;i ko ne upaBo 

xohe KOMe Ra oj\6iiie je^Hy CTBap sa ;ipyry. 

4037. He osHsaj ce Ka^ Te hhko hb sose. 256 4038. HeonOJaH rpo6. KauKe ce 3a crapa qoeKa kojh je 

Beh roTOBO upraB. 

4039. He opTa^K ce c ohhh c khm kern oe fo^tio- 

Fjias eoannTH. 

4040. He ocTaBH. BoMce. 6e3 npujaTe-zbal 

4041. He OTBopH, BoMce. ^yniMaHHHy ycTal He ;iaj 

My TipnjiHKe ^a nonce aa mhom sjio roBopnTH. 

4042. He OTKHHH npcT npK Me^y- 

4043. He na^^ajy K3 neSa ne^ene MyinHy-zie. 

4044. He na^a CHHjer ^a noMOpH CBHjeT, Hero 

Aa osaKa SBjepKa csoj Tpar nooaaRe. He- 

Bo.i>a He ;io.ia3H ;ia noMopii cBe .i>yAe, Hero jia ce 
noKaHxe KaKas je ko. Pjie^iai : Hiiie ;ioiujio BpHJeiie 
iia norHHeMO, Hero ^a bh/iiimo ko je KaicaB. 

4045. He napajy oa/j. Beii na MHjex ryjie. Ka«e ce 

y iiia,iH oHOMe kojh Hnire aapa. 

4046. He nene nHTy ko HMa. Hero ko yMnJe. Pjie- 

,iaj : Bo.i>e je yMJern Hero HMaTH. 

4047. He IIHK He! He Keui npeBapuTH. 

4048. He HHK nOBpe! Kaa co t)eua nrpajy 6auajyhH ihto, 

H 3HaHU ;ia no dpyzu ai/T HHJe c.io6o4ho. 

4049. He nupH i)e Te ne r^ewce. 

4050. He nHTa sa i^era hhko Kac hh sa CMp- 

AJhUB CHp. 

4051. He n^Tiane ojiHjen llito HHje •;rH3en, Beh mTO 

He BK^^H SKJeJIii OBHJeT. 

405-2. He ujiSiHy mh ;;jei;a {koa Kyhe— ja mh ce xhtb;. 

4053. He n^^aniK oe KaMH^^a penieTOM. 

4054. HenCBpaT KC^^a ^icr«:z. Ka.i mook He he ASi ce 

aotifmflu, Hero \uhv y je;iaH nyr cBe jia nouece. 257 

4055. He no3Haje TBypo OBOje !>KeHe. Ka;t ko ae MOHte 

Aa ii03Ha OHO uiTO 6u Bajba.io jia noanaje. 

4056. He n03HajeM ja namera eynrypa. Kaaao ne- 

KaKaB XepneroBau kuji je uyo i^e Typun Symyp 
30By auAaeoM^ kuo uito ra no Bocuu Typun, oco- 
OMTO CHpoMauiHHJu, saiiCTa H 30By II ynoTped.-byjy 
— Kao niipHHa'i. 

4057. He noMaoKe My KOtZiHKO w^^peSeTy icaniHKa. 

Mhofh Ma.ioM /K^ipeoexy o6jece Kamnicy noKpatie- 
Hora ;ipiiiKa o Bpaxy Kao ;ta ra ne 6h ko ypenao — 
a l)eK0JH MOHxe ohth .la mhcjiii n KypjaK jia ra He 
6h yjeo? 

4058. He nonycTH, BoMce, o5^acTK HenacTHBOMe 

H HeKpniTeHOMe ! (na;? ce MO.ie Bory). 

4059. HenooToJaH Kao MapT Mjeoei;. 

4060. HenpaBe^HO Tei^HBO na Tpehe KOJheno ne 

Ct^asH. 

4061. He npecHna oe y Mane. 

4062. HenpujiHHH My ko.;ihko nn^^eTy CHca. s. rip. 

4063. HenpH3aTe.;ba kojh Sjera. He feepaj. 

4064. He npHOTaj mk na 3a/;e! 

4065. He npyoKaj ce ^a^e o^ rySepa. 

4066. He nyiHTajy ra y oejio, a oh nzTa fee je no- 

nosa Kyiia (i)e je Hajuo:i.e hoJihth) ! 

4067. He nyuiTajy KyooH^y no^ njiacT! 

i068. He pa^yj oe Somch^hom jyry h foothhckom 
KOJiany. J. 77. 

4069. He pafeaMO oe a^ HjeMO (nero HjeMO ^a 

MCKBHMO). 

4070. He pacTajy oe Kao Bowcpife k Ba^^n ;^aH. J. n. 

CPSCKB HAPO4HS nOOlOBHI^E 17 '258 4071, He pei;il ^pyrOMl Ka^ ko iuto 3jio npopn^e. 

4072. He pei;H mk: hopo, ;;ok th ne peneM: SeJhSi, 
kOi3. He oeiiaM oe ko.;ihko aa ^aifcCKK cner. s. /7p. 

4074. He OHJei;H, pOA^he. rjie;iaj: Ja Te6e poroM, a th 

Mene po;^OM. 

4075. HecTiaHO (h. h. je.io) Kao Tpasa. 

4076. HeCJiaH HoeK. Kojn roBopw uito My na ycTa Aot)e. 

4077. He cjiymaj, Eo!«e, niTO nac Jiaje. Kaaao ne- 

KanaB kojh je Ha 6oHxHti y jyxpy yaeo opax, xe 
Bpa^iao roBopehn: ^Kao uito je oBaj opax uyH, 
TaKo Aa 6y4e nyna icyJia cBaiuTa, aM6ap Hcura, Top 
MapBe, no;ipyM Biina h paKuje" ii t. a,, a KaA cap- 
miiBuiH Bpaqaibe opax pa36nje, a to oh npaaaH. 

4078. He GHaniJia KMeTa niTeTa. K. Up. 

4079. HecpeKa je ^yi^opena. T-ie^aj : 

4080. HecpeKa TaHKO npe^e. Hecpeha ce JiacHo MOHce 

;ioroAHTH. 

40S1. HecpeKHora tzrySap^a 6Hje. V KoTopy. 

4082. HeopetiHy nony HecpeKna Kana. y Upnoj TopH. 

4083. HecTa BHHa, necTa paarosopa. 
HeoTa e^ara, necTa npHjaTejta. 

4054. HeoTa^^e onenaa HacTa/;e ciwreHaa. y lla- 

uiTpoBHhy. Ha pyKonnca. 

4085. HeoTa^ome OTapn, HecTa^ome k CTsapH. 

y KoTopy. 

4086. He OTaje oh na Tpyx.;iy ^aoKy. Sna oh mra 

pa.iH. 

4087. He CTaHKO ce ^O MOpa! K.ieTBa. 

4088. He CTaHK OHpoTH Ha cKyT. He Keni ceCe 

Ha cpehy. 259 4089. He CTapaj ce JejiOM. Beh TpSyxoM. Ka^ ce 

MHCJiH ;ia he 1)6 ;iocTa jejia 6hth. 

4090, He CTOJ, ^SiBOJiel Pe»ie ce ya puje^i ksljj. ce npuno- 

Bnje;ia KaKo ce iuto sjio ;joro;iH;io. 

4 091. He GTOjK Kylia na seM-tH, Hero na Mcenn 

r.ieAaj : Jla. qocK y KyKy BHJiaMa 6aua, a Hcena h3 
Kytie nr.ioM ^a H36auyje — 

4092. He TpaMCH ce neHeHHi;a y ohh BoMCKka. 

4093. He Tpryj c ohhm c khm heni ce rojior^aB 

ecanHTH. 

4094. He Tpe6a KBOi^aTu, Hero Jaja hochth. 
4035. He TpeSa CBaKOM jiOHi;y nospaa Selth. 
4096. He Tpece MH ce npoxa. HeMaM nnKaKBe iioTpe6e 

XHTaTH. 

4097' He TponapH. pe»ie ce ohomc kojh mhofo roBopn. 

«y rp6jby. " 

4098. He TpHH KaO inHine na py^y- r.ae^aj : HaMche 

ce Kao lUHine na py;iy. 

4099. He he A.;iHja, ne iie Ba.3nja. e^zre o^ome 

CBKH^e y yaMHjy. 

4100. He he BOiiKa Hcno^ /^eSjia. 

4101. He tie ra onpaTu hk CaBa hh ^paBa. TaKo 

\ie 6hth norpt)eH. 

410-2. He he roMH.;ia A^mASL* 

4103. He he rpoM y KonpHBe. 

4104. He he, A^ My na pen CTanein (yjecxH). Kaa^e 

ce sa MHpno h.iu ynpaBo 3a Jitijeiio h neBajbavio 
nccTO. 

4105. He he, A^ neSy BKCK. He Ke aico MY uiaKa ne 

ua^iie, a. n. VKpacTii iuto u t. a. 

17* •260 4106. He he je sa KanoM hoohth [>KeHy, ;^a Mopa 

OHTH JiHJena). 

4107. He fee jiK K y nauieM jouiKKy ^penoBa 6a- 

THHa HapacTH! 

4108. He fee Ma^Ka caaHMHe! 

4109. He feeMO oe OKOsaTH na OBOMe OBKjeTjr (Hero 

tiCMO noMpHJeTii H OTHhii c H>era). 

4*io. He fee MOfeH hz Be,^a ojeKKpa paonpTKT' 

(k&ji je KaKaB CMereH nocao Mel)}' khm). 

4111. He fee MpTas y paj! 

41 12. He fee My HHuiTa y^HHHTH. oaMO Ma,7ro npc- 

BjemaTH na nyCTHTH. 

4^15- He fee oe CBzjeT PioKonaTH (h. n. ano ce to b 

TO ;^o^oAH). 
4114. He fee Te Ta 6yxa yjeCTM. He Kem xe opeKe 

HMaTH. 

4ii5. He feem Taico OHjeBaTK ica^ OTaHem aiije- 

BaTH. M. UlKp. 

4116. He yAQ-je ce hk je^na feesojKa Sea npfenje, 
HZTM VL je^an non i^fie 6e3 KPBHre y npiCBy. 

4//7. He y^apaj OTpni^a koa OHHOBi^a Aa. Te •;i>yTa 
SMKja He y^apH. 

4118. He yje^KHH, BO!)Ke, B.;iaxa! Ivaacy ^a ce TaKo 

Typun Mo.ae Dory. 

4119. He y Kps! (Bor tm h OBeTK JOBan!) Ka^ ce 

.-by^iu cBa;ie iia xohe asl ce iio6njy, OH;ia roBope obo 
on II Kojii cy pa;iH ;ia iix ojx 60 j a caqyBajy. £02 tu 
u caeru Jooanl sHaqu: hi/mum re Bozom u ceerujeM 
JoaanoM ! V Upiioj PopH ii y XepneroBiiHH. 

4120. Heyi/iHBeHPma k yivxpHKL;a HajCcjte npH- 

Jajy. 261 4121. He yMHje Marapai; n.ziHBaTiT, /^OKjien ny 

BO/^a AO yniHjy ne AOi)e. 

4122. He ynHuiH My. BoMce, y rpujex! 

4123. He XBa4Ziei=iH My Bjepe. Kaji ce pe^e no6pa pnjeq 

3a MOCKa Off, ;ipyre BJepe, h. n. ne xsaJietiH My BJepe, 
nouiTeH MoeK. 

4124. He xBajiH MH Benepaera cje/^KOi;a, Befci mh 

XBSijm jyTpesbera panHOi^a. 

4 125. He XBa4ZiH mh Ty^y oKeny 3a Tyi)ZjeM MysKeM. 

4126. He XBajlHT' My aaKOna. rjie;iaj: He xBajietiH 

My BJepe. 

4127. He xohe na npasHO hh nao jiajaTH. 3a6a;iaBa 

HHKO HHUlTa HG tie JIR ^HHH. Y UpHOJ FopH. 

4128. HeHaCTllBK Kaace ce MjecTO t)aBO (4a My ce HMe 
He 6h cnoMeHyjio). Y rp6jby r;ijeKOJH ys osy pajeq 
join njbyHy Ha JiHJeBy crpany h peKy: »TaMO ff,a. ra 
je anaheMa^^ any ocTajiHJeM upajeBHMa hccto ce 
nocjiHJe nenacTueu peKne: »aHaTe ra Mare 6h;io!" 

4129. He HeKaj HOSKHti na 603KHh. 

4130. He HHHH /^o6po, A^ Te ny/^o ne Hai>e. npn- 

noBHJefla ce y Bouh h y Upnoj Fopn — Sa je naaao 
HCKaKaB IlaiiiTpoBHh. Fjie^iaj : Mhhh 4o6po na h y 
Boay 6ai;H. 

4131. He HHHK My ce Mope ao KO^a^ena. Ka;i ce ko 

BeJiHKH rpaAH. 

4132. He HHHHO Bor oa Mene uito hy ja o/( Te6e! 

KaA KO KOMe npnjeTH. 

4133. He HHHH (OHO) niTC non hhhh. Hero TBopn 

inTO yHH. F;ie;iaj : He rjie^aj niTO non roBopn, 
Hero cjiyuiaj uito 36opH. 

4134. He HHHH ce HH BJeniT (neMy HJiH KOMe). Kaff kg 

He he niTO ;ia sHa. 2 6-2 4135. He Hyj, BOMCe, na SJlOl Ka^ ko, aa Kora ce HHJe 

BSijiaJio^ uiTO Ao6po pe^e n yMHHn, n sea^n, kro ^a 
ce He 6h ypeHSio. 

4136. He Hyo KyKaBZi^e! Kaji ko nocmje ;iyrora bh- 

KaH>a o^roBopH: nyjeM^ hjih ce npas^ia 3a mro ;ia 
HDJe Hyo; h aeaMH: He AOMenao npojbelia! 

4137. HeuiTO HeuiTa nsjejio na oa neniTa kooth 

OCTa«Zie. ^pH^OBHje;^a ce 4a je o^roBopHo Xepue- 
roBau Ka^ je iipBn nyr BHl)eo .iHJec HepacKJionjbeH 
y nojbv, na ra hcko sanHTao mxa je to. 

4138. HeniTO Typ^HH ch.ziom, neniTO non kh>h- 
roM, ejie cupoMaxy ne ocTa HHuiTa. V Bochh. 

4139. HeillTO myniHy. HeKanaB qoeK Kaaao ^a je ry b 

TV BM>)eo 4eceT KypjaKa. Ka^ ra ohh KOJiiMa je Ka- 
3HBao, aaoKyne c 4oi^3UBaH>eM jisl to ne mohcc 6htr 
ncTHHa, OH;ia cnycTH na ^eBCT, na na ocaM, h raKO 
;ioiiepa jio je^Hora; a Ka^ My hh to ne tiejjHy Bje- 
poBaTH, Hero My cTany roBopHTw ah je oh to npii- 
BHi)eo, OTKy;i OHl)e KypjaK ! h t. a. OH^a pe^e : 
„LIemTO uiyuiHy, Mena ce yquHH BMa ^eceT KypjaKa*. 

4140. Hh Sesa, hk sesa. 

4141. Hh gjiaro ^a ^o^e. hh KyKy asl He AOi>e. 
414-2. Hh Bor ne MOMce osaKOM /^a yro/tn. 

4143. Hh BoMCHj oe rpo6 sa Sa^aBa ne nysa. 

4144. Hh 6y/^H Me^ A^ Te pa3.7iH5Ry. hh je;^ ;^a 

Te pacnvtyjy. MjecTO da re paccuhyjy roBopH ce 
H da ce T060M rpyjy, 

4145. Hh Bam hh nam, hooh ra, BpasRe, kya SHaui. 
414fi. Hh Bpar i;pH, hh MaTH My 6Hje.aa. 

4147. Hh Bpana koct a^ mh TaMO ne o/tHeoel 

Kaji KO noKaayje jia, y KaKOM MJecTy HHJe pa^ wh- 

B.l>eTH. ^263 4148. Hk Bpane mh kooth TaMO ne BK^e.7ie (hjih: 

odHuje^ie)\ Kajx ce ko Tya;H na aao nyx. 

4149. Hh BpaTHiaa hh njiaTHina. 

4150. Hh BpHje/^Hy TeitH. hh Ma.zio BpHje^ny 

OOTaSH. 

4151. Hnr/^a My jesHK ne otojh, wao bo^ghhhho 

KOJIO (koja MHoro roBopH). 

4152. Hur^a HHje coBa nsjier^a, coKOjra. 

4153. HHF^e MjeoTa srpKjaTH ne Mow^e. KaHce ce 

^oeKy Koju Ha je;iHOM Mjecry ne MOH;e ^yro jib. 
ocTane. 

4154. Hulrope (ose) nooHjei^H, hh 6e3 ^psa ^OMa 

AOfeH. 

4155. Hh ryA^, hh ry/^a,;ia sa^^H. He noMnim HHiuxa 

3a TO. 

4l5f^, Hh /^a Borl (n. n. nnje, hh ja Bor; ne Ke, hh ;ia 
Bor!) O4 npH.iHKe nao : CaHVBaj, Bonte ! Y Upnoj Popn. 

4157. Hh ^ymOM HSMa Ka;^ ^axnyTH. 

4158. Hh ^SiBO HHje onaKO npn Kao niTO Jhy^^ 

roBope. 

4159. Hh 3a KOra HHje /^o6pa Kasra. 

4160. Hh 3JLy tgi^h hh /^o6py oOTaBH. 

4161. HHje 6ji8iro koh^h hh bo.7iobh. 
Hht' je 6jiaro opwa hhth 3.7iaTO, 
Ho je gjiaro niTO je opi;y Aparo. 

4162. HHje gjiaro hh ope6po hh 3.ziaT0 
(Hh oy 6.ziaro rpomn hh /^yaaTH). 
Bek je 6jiaro uito je Kowe /^paro. 

4163. HHje Bor AB^je Kyhe noKBapno. Ka;i je pt)aB 

H Moei; H Hcena. 264 4164. HHje, Beh naoMyjo. Ka.i CpouH Cp6HHy pcKHe 

3a .T,yT 4yBan jx^l je iiacMapKO, onaj KauiTO My y 
iiia.iH OBO o^rOBopn. 

4105. HHje BHHO BO^a, Hero BOjBOAa. 

4166. HHje Bpan, aji' je t[ora|)aH. 

4167. HHJe ra/;v'bZB. lie npoowpa mhofo. 

4168. HHje ra irpHjexa; y noMKin.'beHOM. Hero y 

y^HPteHOM. 

4169. HHje ra (rpnjexa) y je.7iy, Bet y 2JLy ^ejiy, 

KaKOBV My;ipocT napo;i noKaayje y OBoj nocioBnan, 
a oiieT HMa ibyjiu y TypcicnM AP>KaBaMa kojh 6h 
iipiije npHCTajin jia yoiijy uoeKa, Hero y nocT Meco 
;ia je^y! 

4170. HHje r.;ia^a ^0 "Byp^eBa ^ana. V /tyopoeHnuy. 

4171. Hnje^aH ^hm 6e3 (Ma.zio) orn^a HHje. 

4172. Hnje^^an khh HHje npyncno pyKy Ofi, oe6e. 

Hero CBaKH npnrpjiHO k oe6e. Cjiaoo ko ^aje, 

Hero cBe iiiuTe. V XpBarcKoj. 

4173. Hnje^Ha Bjepa. Pewe ce, Kao iiopyra, a.iy h ne- 

MHpny HoeKy. 

4174. Hnje^Ha nOHHsna PcZiaBa ne ^a ce nocjehn. 

4175. HHje/^Ha CTBapne BajtaeeanpyTaHK^yna. 

y Fpo.-bv. 

4176. Hnje^HO 3Jio h9 /^ojiasH Sea BejiHKe nphHje. 

CfiaKO 3.10 Bvqe ^pyra 3.ia .^a co6om. Y Upnoj FopH. 

4177. Hnje ^oSpo jiba hh y MapawH Kp03 bhho- 

rpa^ nponeTH. Y CpHjeMv. 

4 178. Hnje Ao6po hh Kora mhopo SjiarooHwfcajy. 

a Kawo JiH Kora Kyny! 

4179. Hnje Ao6po BecZiHKOM roono^OM h3 je^nora 

HaHKa TpeillHie jeOTH. lie snaM '3a uito, aKO 265 HHJe 3a TO lUTO tie Kao HrpajyKa ce KouinnuaMa ch- 
j)OMaxa y onn rytiH. 

4180. HHje /^ooTa, Ka^:; He ocTa. 

4181. HHje AOuiJio BpHjeMG /^a norHHGMO, Hero 

^a bh;;hmo ko je KaKas. 

4! 8-2. HHje Mcao na moljih ^ko, Hero Ha kphbk. 

4183. Hhjg Mcao Ha Majio, neh na saSopaBJbeHO. 

4184. Hnje 3a KOay CHJenO. MyuiKaTnpoBnli HMa sa 

zycKXf MJecTO sa Koay; ajin ja Tano HHKa;i iinjecaM qyo. 

418."). HHje BSiJiyAy BOF ne ^^ao ko3h ^yranaK pen. 
418G. HKje aa noeTO nooKypno SpaniHO. 

4187. HHje 3a OBKH^y o^ Ka/^H(J)e oe;i;jic. 

4188. Hhjg 3a KejiaBa nemajb (Kao hh 3a ojih- 

jeni^a or.^e;i;ajio, hh 3a rjryxa OEHpan). 

4189. HHje 3a y^eYbs, seh 3a ySHjeHbe. 

4190. HHje 3HMe AOiwie eomnti ne Mnne. 

4191. HHje 3HMe HH 3HMHI^e 

fi,0 KOTOpCKe TpHnyHsHI^e (t. j. ;io Tpnnyiba ^ne, 
Ka;i cjiaBH r.naBHa upKBa KoTopcKa). Y Hpnoj FopH 
H y BouH. 

4192. HhJGK ^aBOt^y! K^JX kojh cbb uante jia ueMa, n jia 

wy Hujo j!io6po. 

4/95. HHje jynaKa 6e3 onanKa. V rp6.T>y. a/. lUkp, 

4194. HHje KOMe je peneno, Beh KOMe je cy^eno. 

4195. HHje KOmeHO. BeK OTPHMCGHO. Fae^aj: Kouieno, 

CTpHHCeHO. 

4i9(5, Hnje KpaBa Hay^Hjia opaTH. a. Ct. 

4197. Hnje KpBHHKa 6e3 6paTa po/^HHKa. V Uphoj 

Fopn. 

4198. Hnje KpHB oHaj kojh je absi OBHa hsho, seK 

OHaj KOjH My je /^ao. :>66 4199. HHJe Ky|) KaMO. HcMa ce Ky^a, nero Tano BaJba 

;ia 6\jie, 

4200. HHJeicy KaMK! Tiejaj: Hhjck t)aBOJiy! 

4201. HHJe KypjaK 3HMe H3H0. AoKh he 3HMa Manap 

H ;iouHHJe. rjie;iaj : SuMa auo ycTHMa He yje;ie, ona 
penoM oiuHHe. 

4-202. HHje jiacHC na Soj y/^apHTH. 

4203. HHJe Jin TO Bory n-ziaKaTH? Ka^ ce iuto Kpneo 

yquHH. 

4204. HHje M^jia iiiTO ce no/^ nasyxoM ne momcg 

nCHHJeTK (nao hobuii). 

4205. HHJe MaTepe aa CUCy yjeo. KaH;e ce aa ;io6pa 

'loeKa. 

4200. Hzje MH HHKO 40 ca^ APSKao pyny y nep- 

MKH. Hhko ,10 ca;i HHje oiro Ha^a mhom rocno;iap, 
H qnmio iiiTa xohe. V Phchv. 

4207. Hkjgm Kac pz6a. 

4208. Hhjgmom |)eTeTy hk wajKa ne MOMce noMohH. 

4209. HKje My BKi>eT' na OKy >a Monce to n TO 

VHIIHIITH^ 

4210. HMje My Bpana Mosaic nonH.7ia. Heje jiy;i. 

4211. HMje MyKa sa BHjeKa. 

''/2i?. HHje My Kpana OTa.zia na Hory. J. IJ. 

4213. HHje My MaTH jbshk Hcnpe^ajia [as, je Main 

H c.ia6, Hero je Be.iHKn . 3Ha ;io6po roBopHTH. 

4214. Hzje Ha Taj rJiao, PaKO! Kaaa.iH HenaKOMe kojh 

je HexoTHue HcnycTHo iia ce CTao BplieTH jisl 6h 
JLV/IH peK.in, iiiKpHnH CTO.inua. 

4215. HHje HHKaKBa MajcTopHja Mefey |/(06pHMa 

406ap 6hth. 267 4216. HKje HH OHi)e kokg, KOja oneoe jaje. na ra 

OTKaKohe. 

4217. Hnje HH OH^e Kpase. Koja ^a. Kpas^a^y 

MJiKjeKa, na noTerne hopom tg npoone. 

4218. HHje OBO onaKjiHja Beh /^oSpaicTrHja, onaK 

6hO KO JOJ HMG Ha^QHyO. y BOJBO;iCTBy. 

4219. HhJg OBO myma hh rpMyma. Hnje oeo ma.ia 

H.1H 6ecnocjiHua. Y Upnoj FopH. 

4220. Hkjq OHaj jiy/i, kojh" jG /^gbgt npoxa hsho, 

HGro OHaj KOjH My jG /^ao. 

4221. HnJQOHaj OKpOMaX KOJH HKICa/^ HHinTaHHJQ 

HMao. HGFO OHaj KojH JQ HMao, na H3ry6H0. 

4222. Hhjg 0Ht)G ByKa, aa kojhm noz hq Jiajy. 

4223. HhIq oh^q uitqtq, KOja y .ziOHi^y spn (uito 

ce saKOJbe, nero uito noje.'iy Kypjauw, njin ra onaKo 
Hecxane, h.ih ce oMpuHiiii). 

4224. Hhjg nQtiKH na niTO 3ja, bgK ihto joj cg a^- 

4225. Hhjg njiGMQHa ^o czrasna HMQna. 

4226. Hhjg nornnyo sajaM, ho spahan^G. 

4227. Hhjg no uihjh, bgK no BpaTy. r.ie^aj: Ta no 

iUHJH, Ta no BpaTy. 

4228. Hhjg npGTHjiHHa HGro jG CTHMa. 

4229. Hhjg pghgho /^a gg BjGpyjG m&jiy, hgfo Bory . 

4230. Hhjg PHJGH 5pGMG (.lacno je pehn). 

4231. HHjGcaM ra hh sbphkom y/^apno. 

4232. HHjGcaM rpi>H hh rp^GBHh o;; tg6g. CsaKH 

UpHoropan peKHe u npBOMe CTapjeuiHHH. 

4233. HHJGOaM ja TBOJa MCGHa. K^a ko xohe na^ OHHM 

Ha4 KHM neMa npaBo, ;ia noKaace cBojy BJiacT h 
CTapjeiUHHCTBO, H. n. Ka,i ra y^iapn, n.iH oncyje h t. a* :?68 4234. HKjecaM ja TKKsa 6e3 Kopujena (nero HMaM 
4-235. HnjecaM ja to pts npoTa ncKoao. HujecaM h3- 

MHc;iHO, Hero caM qyo o,i ;ipyrnjex .T>y;iii. 

4-230. HMjeoaM My 6ho na 6a6HHaMa Ua shem ko- 

;inKO MV je ro;inHa . 

4-237. HzjecaM hk ja no rjiasii 03e6ao. HujecaM ji\;x. 
'r23S. HKjeoaM HZ ja pena 6e3 KopHjena. 3/. uinp. 
i-239. HHjeoaM njaHHi^a, Ma mk je MPT*zia Kan^bHi^a. 
4-240. HujecaM pa;; hk ^a ra y Bpefen Kpo3 MCjy 

Kyhy npOHeoy pewe ce 3a pl^ana qoeua). 

4241. HHjeoaM oe na^^ao TOMe KO^a^y. 

4-24-2. HHjeoaM oe KeoOM OsaAHO (;ia npocHnaM HOBue;. 

4-2 i3. HHJe OaOTaBJLeH OKO .^injeOKe. Hiije. y r-iaen 
Kao uiTO on rpeoa.io. P.ie^iaj : Ilnje TpiinvT oko .iii- 
jecKO cflCTan.i.eri. 

'i'2i'i. Hnje OBaKa Mywa ^0 EHjewa. 
'r2'i5. Hnje OBaKa ajia 3a /;H3^apa. 
'i2i6. Hnje OBawe THue je^iHaKO Meoo. 
4-2'i7. Hnje OBaKH /;aH BomchK. 
4 -2 48. HHje OBaKH HoeK, kojh rai^e hooh. 
42'iO. Hnje OBaKO Type 3a Be3Hpa. 

4250. Hnje osa^nj nooao, hohoa oe.7ia nponjesaTH. 

4251. Hnje OBe 3.7iaT0 uito oe OHja. 

4252. Hnje OBHJeT pemeTO (nero je npocxpan, iiOHce 

HoeK K\jx xohe> 

4253. Hnje oe;i;.;io 3a Marapi^a. 

4254- Hnje Oe^My HOK /^O^yBaH. nnajy o6nMaj pehn 
OHOMe Kojii je Ma.io cy.iy;iacT. 269 
4255. HHje 09 (hh oh) Ha Bora KaMeH^eM 5ai;ao. 

4256. HHJe 09 05K9HH0. B9h 09 OJIBA^O, Ka/Ke ce Ka^ 
ce KO pt)aBO OHceuM. 

4257. Hhj9 09 OBaica 0H9injbaHa y;;ajia. J. //. 

4258. HhJ9 09 TOM KOtZiany Ha;i;ao (toj necpetiH). r.ie- 

aa] : 3jia KOJia^a ! 

4259. Hh39 09 y^ajia seh. ce aapoSH^a [Kame ce aa 

^jeBOJKy Koja ce y 3.10 yjx^]. 

4260. Hhj9 OKpoMax OHaj kojh Hnr/^a hhj9 HMao. 

H9ro onaj kojh j9 HMao. na H3ry6zo. 

4261. HHJ90H i;ap9B9 PHJ9HI1. 

4262. Hz39 O4ZIHHHO, ajl' J9 MCaJIOOHO. PeKne ce y majiH, 

H. n. Kail KO iijeBa. 

4265. Hhj9 op9feHa JarjiHKa. 

/Ja J9 •a^ySH B,;ia^HKa (ho roBe;iap na hiutc 4a- 
pane). jB. Up. 

4264. HKJ90y 6h,;I9 HH 3p9tZl9. PeKao Met)eA aa HCKaKBe 

KpyiUKe, KHA ax Hiije Morao aoxhthth. 

4265. HHj9oy Byi;K ot9k.zih no nopyi^H, H9ro uito 

OH oaMH npHnpaB9. 

4266. HHJ90y HOBI^H OTOKVIH M9H9, H9r0 ja HjHX. 

Kaji KO xoKe ;ia KaHte ;ia He /Ka.ia noBaua niTO ce 
Tpoiue. 

4267. HH39oy nyi;a.z[H tohobh ica/; oaM 09 po^KO. 

na H9 Ke hh wa^ yMp9M. 

^•J68. HH390y My 0B9 K030 KO/; Kyti9 [ksla ce KO IIITO 
8a6pHHe). 

4269. HHj9oy TH OBi^o HnKniHiiaHHMa na noroH 

(h. n. ;ia He mo^kcui nohH Ky;i). 

4270. HnjO Ta $ai^a O^ yMpi^a. ^^ii^a aHami Au^e. y 

Ay6poBHHKy. r.ie^i.ij : Hhjc to xHJe.io aa onnjeJio. •>70 

4271. HHjeTHBpanaMoaaKnonHjia.r.iejiaj: HHjcMy— 

4-27-2. HHJe TH ra MaTK pOAH.3a (uira ra aca-iHiu?]. 

4-273. HHje TH Kpasa na Hory OTajia (nira ch na- 

4-274. HHje TH Top6a na r.7iaBK (re hc bh^hiiu;, 

4*275. HKJe TO SerJiyK. Kai ce lUTo pl)aBo paAH, djih 
iipocuiia. r.ie.iaj: Ko ce y rocrio^CKOM noc.iy npe- 
Kiine — 

4-276. Hnje (to) 663 HGKe '063 oco6HTora yspona), 

4211. HHJe TOrOBHh. t. j. Huje 3a raj nocao. 

4278. HHJe TO Ta. Hnje xaKo. 

4-279. Hzje TO Tz3e.;iO 3a onuje^lO. KaA kojh a^paB 
roBopH jia he jxii vMpe. 

4280. Hnje TO HCGK, HO HOBHUUlTe (v U. T.). 

4-281. HHje TO myma hh rpMyma. Haje Majia cTBap 

HH oecnoc.iima. V UpHOJ Fopn. 

4'282. HHJe TpeKy HOh ^OHyeaH. ^;Ie;^aj: Haje ca- 
craB.beii oko .iiijecKe. 

4-283. HHje TpHnyT oko jiHjecKe oaGTaB.;beH. rjie;iaj: 

llHJe cacTaBJben oko .iiijecKe. 

4284. Hkjg Ty rpMGHa, OTKy^ i^e syK HSuhH. Hjih: 

4'28r). HHje Ty rpMena, h3 Kojera he ByK nanJiH. 
y UpHOJ Topw. 

4-286. HHje Ty opehe, aok Hsa /^eBeTora (6paTa) fie- 

G6TOM H0 OOTaHQ. IlpiinoBHJe^ia ce y maJiH ;ia 
je Kasao HCKaKaB HomiLaK, t. j. jiok Kyra He yiiopH 
ACBer opahe, iia ^eceroM ne ocxaiie cBe. Fjicjiaj: 
Ko ce iiycToiiiii ne pa.iyje, M3a H>era ocrajia! 

4-287. HHje Ty KyKa. fiSi y*ziOBH syKa. 271 

4288. HKje y Synap, Beh Kpaj Cynapa. V KouaHOBoj 

njecMH (rjiciaj: IleMa Ko.ia 6e3 KoKana) njeoa ce 
KaKO cy aaoBy cnaxe noTBopn.ie jxa. ce onepeduAa y 
dynap, a ona ce npae^a jxn HHJe, seK npaj SynapR, 
A caA ce pe^ie aaji ce ko npaB;ia jia, HHje uito yqa- 
iiHO, a CBOJHjeM npaB;iaH>eM noKaayje ;ia jecxe. 

4289. HHje yKpao, eeh yseo a^ hkko hg bh^k. 

4290. HHje yMp^a 5a5a o^ Kop6e, Beti oa npasne 

Top6e. 

4291. HHje y OHOMy y neny ohh BH^e, Hero y 

OHOMy y neMy Bor a^aQ (cpetia?). 

4292. Hnje ypOK.ZbHB (kojh ne owpa mhofo ; He he My 

UHniTa 6nTH). 

4293. Hnje HHOT rpOIII. liaje nocao h.ih cTBap Kao uito 

Tpe6a. 

4294. HHje Hoewy Mcao na Ma.7io, nero na nenpaBO. 

4295. HHJe LIIHJa HO BpaT (t. j. TO je CBe je^Ho). 73. flp. 

4296. HHje niTO MHO.aHTe, ho ILITO BH^HTe. PeKHe 

jlOMahHH rocTHMa, KEiji HX Hy/^u 4a je^yi Kao /ja ce 
He Ha^ajy KaKOj bciiikoj qacTH. Y Upnoj Fopii. 

4297. HHje niTo ohh BH;;e. ho ihto Bor xoke. 

4298. HHKa^ He Ke HMaTH Tpn jaKe 3a BpaTCM. 

HuKaA He Ke CTeKn jia o6yHe Tpn xajbune. 

4299. HHKOMe HHje HanHcano na nejio iiiTa je 

y HbeMy. 

4300. Hhko h He HHTa saHD, Kao hh sa OMp- 

/;wfcHB OHp. 

4301. Hh kojthko 5h Myxa na nepy noHHjejia. 

4302. Hh K0.7IHK0 ItpHO H3a HOKTa. 

4303. Hhkom HHuiTa, a ce6H hh wajio. i304. Hhko He BH^H lUTa je komg y Tp6yxy. ueV* 

UITa je Ha H^GMy. Boxe je .injeiio hocbth C^ 
Hero .iiijeiio jecxn. 

4305. Hhko ne mckbk ^sa EHjewa aa to «ioeK Ban^ 

ja ce crapa 4a >khbot cboj .iiijeno h Ao6po nposea^ 

4306. Hhko hg ana uiTa hoch a^h. uiygl jih ho3 

4307. Hhko ne ana mvo hoch jyTpo, uito jivl bgh^ 
43UH. Hhko hg mcmcg naTKaTH MaxpaMa, ^a i;p^ 

JG.aOM CBHjGTy yOTa nOBGMCG [Ad ce ne roBop 1 
OHO niTo OH lie 611 heo . 

4309. Hhko hg mcmcg CBcra CBHjGTa y CBanGM; 
opGhan 6hth. 

4510. Hhko hg MOMce cy^ai; h napai; 6hth. 

43! I. Hhko ne momcg i;hj6jiom CBHjQTy K0.7iaHa na.-^ 

MHJQCHTH [jxa o ibeMV cbh ,io6po roBope\ 

431->. Hhko hg Kg pehn: ja caM KypBHH chh. 

4313. Hhko hhjg OHcra OBHjGTa pasCHjGHe rjiaB0 

^OUiaO. Kao Aa ce iiotvjkh .la cy mv onaMo r.iaBy 
paaoii.in, t. j. hiiko ne ana KaKo je na oHOMe CBBJery. 

4314. Hhko HHKora hg mowcg Hapy:>t:HTH, ^ok oe 

can HG HapywH. ll.iu: 

4315. Hhko HHKora hg momcg oopaMOTHTH, ^oic 

CG caM hg oopaMOTH. 

i3t6. Hhko 0^ BHniGra hg 6jgmch.— V KoTopy. 3/. lllKp. 
4317. Hhko oaLi cg6g cy^nja hg mcmcg 6hth. r.ie- 

jaj : HuKO ne Mooice 6utu u cydan u aapan. 

43 IS. Hhko ogCg ajiOTBCp hhjg. 

4319. Hhko og hhjg naynoH po^^o. 

43*20. Hhko th na pGn hg CTajG cjean c mhpom, km 
y xe HiiKo He ,iiipa . 273 121. Hh KpBHHKy. BOMCe (He ^aj) I Ka^ ko Kaayje 3a 

KaKo 3J10. r;ie;^aj : He ji8lo Bor hh HajBeheM nenpH- 
jaTejby. 

122. Hh KpHB. HK /jySKaH. Ka^ ce KOMe niTO 3.io na 

523. Hh Ky/^H Xepaaa. hh xboljik IleTaKa. o6a 

Oy 5paTa je/^naKa. Vjiejxa] : Hh xeajiH — 

i24. Hh kya Maji;H. hh kya Y i>eBepe. 
t25. Hh .ziHjen Bpar, hht' My /^o6pa MaTH. 
126. Hh jiyK jeo, hh jiyKOM BOaao. Hjih: 

527. Hh JiyK jeo, hh EBHM MHpHCaO. Ka;t ce KO qCMy 

UITO 3Ha, HHHH H HeBJeiHT. 

128. Hh mh ;;aj, BoMce, 6paTa MceAGTH, hh My 

Ha FJiaMRbaMa Cie|)eTH. Tjie^aj : Bht' mh 6paTa 

H HvC-bCTH H T. J\, 

129. Hh mh je (to) y Keoy. hh h3 kgob. 

530. Hh mh (oh) CO4ZIH, HH ^P06h. He MapHM 3a H,era, 
6hjio My npaeo mra ja mhhhm, hjih ne 6nsio\ jep 
Me OH He xpaHH, hhth uira ^pyro HMaM oa H>era. 

131. Hh mh CTapo Kain^te, hh M4Zia^o njia^e. 

HeMaM HH oua hh Majue, hh Hcene hh i)ei;e; Mory 
KyA xohy. 

f32. HHMOja jyHHi^a, hht' ms obpSh t — a. J. /i. 

533. Hh MOja oae^a hhjg 3ap|)ajia. 

134. Hh MOja xajKa. hh MOja sacjQ/ta. 3a xHjeM hhjc 

mh CTajio. 
i35. Hh MOJ wIOB. HH MOJ 3QI^. 

i36. Hh MyoKG hh rpnoRG, hh ^06pQ bghgpg. Hhth 
HMa opnre, hhth KaKsa 4o6pa. 

)37. Hh Ha HQ5y. hh na sGMvtH. Ka^ ce ko hohooh. 

C?nCRE HAP04HE nOCdOBHUE 18 

274 i338, Hk Ha Heoy, hk na 2eM.^H. ho Ha mhjioi 
BOMCJOJ. Mrpa.iii PeaTn Ha ,ieji\] na cy jaKO 
BHKUBa.111 ; Ka;i y je;iaH iiyx a .lej ce npoBa.iu, a 
CBU no;i .164. «/. n. 

4339. Hk Bory, HH O CTIOsy 'ne ana). 

45'iO. Hh oa seTa ckh, 

Hh 0^ Bp68 KtZIHH. B. //p. 

4^4^- Hk 0^ KOpOBa, Ba.-ba jia nao iicexo Ka^ ce b 
na H3aJ)e oxKy^ h3 KopoBa. 

4342. Hh o;^ Myxe 6y5per .ne Mory ocTaBHTH). Peqe 
y norojoH Kaj ce iuto npo;jaje. 

45i5. Hh oh MGHe Kany hk ja H^eHy r y. 

O^roBopn.ia je IlauiTpoBKa Ka;i joj je;iaH Hnje ckhh — ^ 
Kany npo.iaaetiii iicnpea ite, a o6uMaj je ^a ce it 
^urne. 3/. UlKp, 

454 'i. Hh oh HHje Ha hoc Hcnao. ho na ony otb8b^JZ^ 

Ka' H ja. 

4345. Hh o Tpn, hh c rpM, aeii na noMGTHO ry — 

mho! KajKy aa peKue BjeuiTuua nouiTO ce HaMaacfi^" 
HeKaKOM MacTii ii noi)e ;ia no.iexn k cbojhm ;ipy- 
ra.Nia ua cacTanaK. npnnoBHJeaa ce ;ia je HeKaKsa 
HvCHa — Koja HHJe oii.ia BJeniTHua — HaMaaaemH ce 

OHOM MaCTU, MJeCTO HU O TfU^ HU O 7p.M, HeXOTHUe 

peK.ia : u o rpn u o ipM, u noJietieBuin, csa ce oc- 
npeoiija.ia Koje o uixa. 

4346. Hh nao rojie kooth ne r^^oi^e. 

4347. Hh nac, hh pv, hh HoSancKa Bainaa. Tie^aj: 

Hil TOpHU, HH .lOBHU. 

4348. Hh nev, hh ;;eBeT (nero, h. n. yae 6aTHHy, na 

no H>eMy, t. j. oea h KaKora roBopa, o;iMax). 

4349. Hk n..TaTHiiia hh BpaTKina. Peqe ce aa OHora 

KOJH OH pa;i CBe MVKTime HMarn. 


275 0. Hh noM03K Bor, hh oejiaM SLJieh^u. Ka^ ko 

HHJe K0M6 HH MyKaCT. 

1. Hh no OMpTH My ne Mory ;xo6pa peiiK (h-ih 

aOMUCAUTu). 

2. Hh npH^aj, hh O^ySMH. TaKo je Kao uiTO Tpe6a. 

3. Hh npoTH y pyae HHjeoy obh je^^HaRH. 

4. Hh pH6a 6e3 BO/^e, hh SBHjep Sea rope. 

5. Hh pO/^, HH nOM03H Bor, (t. j. hhth snaM KO je 

hh oji Kyjia. je). Hhth je poj!K, hh nosHaHHK. 

8. Hh oaM oe y 6.zraFy po^^no, hh feiy 09 (0 h>hm) 

y rpo6 saKonaTH. 

7. HnjeoaM toGom OBHHje ^ysao. O^jroBopn ce 
oHOMe KOJH 6h uiKeo a^ ce jipysRH a nope^^H c OHHjeM 
KOJH ce OA H>era hohoch. 

B. Hh csarfee, hh OBaniTO. H.ih: 

9. Hh oBainTO, hh OBarl^e (eajba fobophth). 

0. Hh OBaKOMe MGA. hh HHKOMe OKyn (ne Ba.i>a 

6hth). 

1. Hh OBe rope nooHjettH, hh Sea APsa /(OMa 

2. Hh cbb IjBBojKa noneoe, hh cse i>eTHli ^0- 

Hece. M. iiiKp. 

3. Hh GBeOKH, HH O/^pHJeniH. Kaji ce xoKe 3a Kora 

JISL KaHce ^a ne 3Ha HHUiTa. 

4. Hh OBe 3JiaT0 ihto oja, hh CBe nehnna 

niTO 3ja. 

5. Hh obh TBOJH CSeTH, HH OBH MOJH KJieTH. 

6. Hh G95h, HH GBOMe (h. it. HHJe BpHJe^aH iiiTO 

4o6po yqwHUTn). 

7. Hh oe y Ao5py noHeoH. hh y sjiy noHHniTH. 

18» 276 (i368. Hh OHT HH HHCT. 

4369. Hh cto ^ysfcan, hh ^BjecTa roTOBujex. Ako 

HHJecaM Bp.io 6oraT, HHjeca.M hm Bpjio CHpoMax. 

4370. Hk cy 6jrarO rponiH hh ^yKaTH. ^;Ie;^aj: Hnje 

o.iaro HH cpeopo hh a.iaTO — 

4371. Hh HGTHpH KOH^a He 6h My H3 tjislbq hs- 

ByKao. Kola ko iuto ceoH yepTH y rjiaey. 

4372. Hht' ra MOSKem sa pen, hh sa yinn yxsa- 

THTH. He MOHie ce ^a ;io3Ha iiiTa mhcjih, jep caa 
lOBopH je.iuo, ca;i ;jpyro. 

4373. Hhth 3Ha niTa cmp/;h, hh niTa MHpHine. 

4374. Hhth je ona BHjia. hhth he sa BH,;ry hoKh. 

FoBopu ce 3a t)eBOJKy Kojy ^pyra xBaje. 

4575. Hhth je noTpeSa 3a Tpn/^eoeT ro^HHa. hhth 
je 6.;iaro 3a CTOTHHy. 

4376. Hhth je i;apeB hh Kpajbes. 

4377. Hhth KHone, hht' ra oyni^e Mcewce, uero 

y3ypH, je^e H nnje. Kaa ce Ka«e aa Kora jisl 
4o6po ;kubii. 

4378. Hht'- HMa Kyhe, hh KyhHuiTa. 

•4379. Hht' HMa y Mopy Mjepe, hh y Jty^^HMa 
BJepe. HaJBHiue roBope Aiene u J)eBOJKe. 

4380. Hh th Mene KyM, hh ja Te6e CTapn caaT. 

IleMaMO HniiiTa Bnme H3Met)y ce6e. 

4381. Hhth Mory, hhth mh ooTaje [naji je;ieM). 

43S-2. Hhth caM i;pHOOKa, hhth ce 6ojhm ypoica. 

4383. Hhth gmc ce sajeAHO poak*ih, hhth heMO 
3ajeAH0 yMpHjeTH. 

'4384. Hht' je r^iojoj MaTepn mh.,^0 MpnjeTH, hht* 

ce Mene 3a kdOm ^pHjeTH. 277 4385. HzT' je Ham, hht' je sam, Byi^K ra, Bpawce, 
Ky^a 3Hain. 

^386. Hht* je Ton nywao Ka^ can oe pO/^no. hkt' 
he nyixH Ka^ yMpeM. 

4387. Hht' je maKa /^ana. hk speha ro^KHa. 

4388. HhtkO H HHTKOBUfci. npHnoBHJe^iajy jia. je He- 

KaKEB JeBTO BhtkobhK (kojh je cje^HO y BajteBy ; 
H OHjxie My ce na yxoKy Ppaua y Ko.iyoapy joiu 
no3Haje TeMen> oji Kyjie) noro;iHo aa ^Bjecxa ^lyKara 
Aa BHKHe npcKO qapmnje: n^yjxe .T>yAH' ja caM jio 
csijx 6ho JeBTO BatkobhK, a oji caji caM hutko u 
HUTKoeufi^, H xaixo je BHKHyo, caMO mxo je jno^ao 
Ha Kpajy: »A.fiH onex Jby;^H Me 3Ha;iy". 

4389. Hh to HHje 6e3 i^eroBa Mao^a. r.ie^aj: H xy 

HMa H>eroBa Macjia. 

4390. Hh TOpHH hh JIOBHH (nac, KOJH HHXH je 3a xop, 

jxa ^yBa. oBue, hh 3a .iob). 

4391. Hh Tpara hh r.^aGa. Hhxh ce mxo ^yje, HH 

3Ha 3a xo. 

4392. Hh Tpna hh rpMa (h. n. neMa). K0.J1 ce xoKe 3a 

KaKBy seMJBy ^a Kaace jia je rojiexna. 

4993- Hht' caM rp^H hh rpbeBHfci o;^ Te5e. Hajcn- 

poMauiHHJH UpHoropau 40 ca;i je Morao CBaKOMe 
rJiaBapy h naJBeKeMy doraxyny obo Ka3axH. 

4594. Hht' oaM i;pHOOKa. HHT' oe 60JHM ypoKa. 

4395. Hht' oe ana ko apo6h, hh ko Kyoa. 

4396. Hht' oe ana ko nnje, hh ko njiaha. 

4397. Hht' oe Mowce ojiasHTH, hh ooTaBHTH. Bajba 

4a je HajnpHJe neKO penao 3a KpcHO hmc ; a ca;^ ce 
roBopH ysa CBaKH xea^aK nocao, Kojn ce ne MOHce 
ocxaBHXH. y UpHOj Fopn. 278 4398. Hut' oe Mywca Sojiin. hh ype SpojzM. Ka;i 

Ko KaKBoj accHH roBopH naL noxHTH KyKn. y Boiih. 

4399. Hht' 06 lIIHJe. IIH napa. Oco6hto ce roBopH 3a 

Jby^e KOJH He crape, Hero ce Apate je/inaKO. 

4400. Hh ySuj. Bo3Ke. mkmo CBHjeT. hh noMOSii, 

BOMCe. MKMO OBHJeT! 

4401. Hh tiy i^pae HOCHTH, hh rope npooHTH. 

Kaaao KaJiyt)ep, kslji cy My npnjeTHJiH He^HM, h SHa^H : 
rope MH He he 6hth, MaKap ce h to ;ioro;iHjio. 

440-2. Hh y ropH o Typ^HHy (sjio) ne roBOpn. . 

Vi(?5. Hh y 3emjhy jaMe, hh na neSo CTySe. 

4[40'i. Hh y KHmH 6,;rara, 

Hh y oymH rjra/^a. 4. n. 

4 405. Hh y .zraKOMi;a Mjepe. hh y noa Bjepe. 

4i06. Hh y MpTsa nporoBopa. hh y My^pa no* 
roBopa. 

4;07. Hh y H^era HHje ^^ujheui na npoHMa. 

4108. Hh y thkbh oyA^. hh y Bjiaxy ;^pyra. My- 

lUKaTHpoBHh KaH^c I J/ ueuocTOjaHy^ MJecTo: y B.ia.ry; 
aJiH ja ;ipyKHHJe HHKa;t HHJecaM qyo Hero oBaKo. 
Obo roBope ne caMo Cp6n sa npane Bjiaxe, uero h 
TypuH 3a Cp6e, a h Cp6H PnMCKora aaKOHa sa CBojy 
opaKy FpHKora saKOHa. F-iejuaj: C BjiaxoM jio no 
3;iH.ie, a o^ iioJia h>om y r.iaBy. 

4409. Hh y thkbh cy/;a, hh y OTpaiujfcHBi;y ;xpyra, 

y UpHOJ Popu. 

4410. Hh xBajiH XepaKa, hh Ky/^H HeTaKa, o6a 

cy 6paTa je^HaKa. 

4411. Hh i;apy xapana, hh Bory KOJiana. Hjih: 
i412. Hh i^apy xapa^a, hh nony Kcziana Uaje, t. j. 

He n.iaha hiikom HnuiTa). i>79 4413. Hk i^pHO TK je OKO y rjiaBu ne CMHjein My 

pehH. 

4414. Hk^G ^e ra He OKJy. r.iejiaj: lie HHHH t)e Te 

He ciijy. 

4415. Hh neoTHTy TenK, hh sjiOHeoTy ooTasH. 

4416. HnniTa My 6zth hg mookg 6g3 rjioroBa Kona. 

He he JiacHO vMpMjeTH, BeL ano ;ia ra y6HJy Kao 
BaMnnpa. 

'i'i/7. HKIHTa HG Kg 3.ZI0J GGKH ^^OOaAKTH KaO AH' 
JGTG. M. ZZ/Kp. 

4418. HnniTa hkjg ropG c^ ^GSGvia 6yKa Z3 pfeasa 

Tpyna. 

4419. HKHITa HKJG HOBO Ha OBHJGTy. 

4420. HHIIITa no^ (jaKiiM) BorOM, h. n. HCMa, He 3Ha. 

44-21, HHiHTa CG ca s^paBJbGM noMHjGina.710 hkJg. 
44:22. HnuiTa CG o6pa30M hhjq H3MH]Gma.;io. 

4423. HzniTO th (y Bora) KpaoHHjG (hjih jbGnniG. 

T. j. Bpjio .injeno;. 

4424. HoBa MGTjra ^oSpo MGTG. ll.in: 

4425. HOBa MGT.;ia jmJGnO MGTG. y Koxopy. r.ie;iaj: 

Hobo chto caMo cnje. 

4426. HOBa TKa^a, HOBa na^pa. 

4427. Hosai; jG AV^orySem,, 
4 428. HoBai; jG JiOBai;. 

'1^29. HOBG HOBHHG O^^ HOBG FOAHHG ! Ha MGHG 

3/^paB,;i>G,Ha ncna rpaH^e ; na mghg BO^Hna, 
Ha nona rpo3HHi;a! 

4430. HoBH Kacann no^ pGn K0.^y. 

4431. Hob OA KOHi^a. Ka>Ke ce 3a hobv xa.i>uiiy. 280 4432. Hobo CHTO na BHOOKO Ollje. rie^j: Hobo chto 

caMo cHje. 

4433. Hobo CHTO O KjruHy bhch. Ka^ je ko y KyKii 

HOB — H. n. M.ia^iia h.ih c;iyra, — na ra mTe;ie. 

4434. Hobo GHTO oaMO CHJe. Ha noiexKa cBaK CBOJ 

nocao pa^H ;io6po. 

4455. HoBi^H roBope, a yoTa onp^ajy. J. n. 
i^36, HoBi^H Ka/^ 0A«>ia3e HMajy cto Hory, a Ka^ 
A0,;ra3e oaMO ab^J©- 

4437. HoBi^H oe He Spane h ^sanyT gpojaTK. 

4438. HoBi^H CHTHO 3Be^e, aji' ce ^^jieKo nyjy. 

4439. HoBi^H (cy) TproBi^ii. 

4440. HOB^ana SojiGOT (6o.iyje uiTo HeMa HOBaua). 

4441. Hobi;h oy h y HCKpn^enoj Keen hoboahh. 

4442. Hora My hosh /;o6pa He mkcjik. Ka>Ke ce jiy- 

Kasy H 3;iy MoeKy. 

4443. Hore y h^oj npeKpcTHO ko je HaHHHKo! 

PeKHe ce aa Ma.iy qaiiiy. 

4444. HoMc TH je y pyi^K. a xjlqS Tyfe (o^CHjei^H 

MH KOMa^, FJia^aH CaM). MoH^em MH c Ty*)HM 
yqnHUTU ;io6po oea cBoje iiiTere. 

4445. HOMC y peny OJIOMKTH. Ha cBpiuexKy noc.ia ymi- 

HHTII lUTCTV. 

4446. HOKaT K Meco (h. n, oHif cy ii.iii oh je c h>hm, 

T. j. naae cci. 

4447. HOKaT y Jie;;KHy lyxe^ie, una 6jeHai!. 

4448. HoKTK oy My, opaTH 6k mof'o. 

4449. HOCH SapjaK no CeJiy, t. j. Tywapa. J. 77. 

4450. HCCHM Bpehy PhJohh. Kaji ;iiijeTe ne mojkc aa 

;iyro ^a nporoBopii, t)eKoiii ra Mexny y Bpehy ocxa- 281 BUBUiii My caMO r.aaBV iia iio.T>e, iia ra iioce oko 
KyKe; je^aH saniiTu oHora kojh ra hoch : ,)UiTa to 
HOCHiii ?^^ a OH My o;jroBopH: „hochm BpeKy paje^H*^. 

4'i51. Hock MK KPB G OHKJy. Bje;KH, ;iok re hii- 
jecaM y6no. 

4452. HooH OTpyKy y JbeTO, a y azMy kslko th 

Aparo. 

4453. Hohao py6H. CJyTpa TpySn. Venue ce Ha iio- 

KJiajie Beqe, n anaiii : Hohac je;iH n cyBnnie, a cjyxpa 
jayHH o^. rjiajin, V Upnoj Fopn. 

4454. Hohac he mkiii h Ma^Ka saje^HO cnaBaTn. 

Kance ce y Be^e ksla ce bh.iu jia hp Be.inKH Mpaa 
6HTn 

4455. Hy^e ce Kao Fpi^Pl y apHniTe. llpiinoB»je;ia ce 

(y BOJBo;iCTBy) KaKO cy Fpne noKepa.iii y apHHixe, 
na cy na BpajHMa CBe iiy;in.in je^ian ;ipyrora jia. 
npBH (nao ^acrii pa;iH] yt)e vHyrpa, ;1ok hx hhjc 
naH;iyp 6aTHHOM yhepao. 

4456. Hy;;H Kao Typ^HH BJepOM. Typmi Kancy jin im 

ce HHUje rpjexora XpHnihanwHa He iiony^^HTH jia ce 
noTvpMH ; H 3a to Be.ie ,ia i\ XpnnihancKH CBeuiTennK, 
Ka.i l)eTeTy na KpmTeH>y ^lyne y ycTa, roBopH no- 
JiaKo: wIIoTypmi ce, jia Me ne kphbhhi na OHOMe 
cBHJeTy.^* 

4457. Hy|>eHy rocTy SpojeHPi aa^orajH. Kora necTo 

30. TpneaoM Hy;ie, na OHora ce me^a KaKo je;ie. 

4458. HySK^a aaKOH HSMeityje. Il obo je nocTa.io y 

BOJBo;iCTBy 0,1 KH»HHveBHHKa, jep HapoA Ham MJecTo 
Hijotcda KaHce neeo.bn. V.iejiSi} : noTpe6a aanona neMa. 

4459- HyTa, HyTa, r.;raBa y^yKHyTa! 28-2 

4'i60. IBeroBa SojiecT j^pyrora ^av^^^^- ^^ ^^ 

11. n. 3a KaKBa rociio;^Hna KaH:e ,ia je oji HaJMaH>era 
qera 6o-iecTaH. 

4461. IterOBa H naoja rO^^llHa. Pe^e ce nao y uiaJiH 

KaA KOMe H4e iuto y uaripe;iaK. 

4462. IBeroBO HasHBajio, a ^pyrora H3AHpa,zio. 

Fjie^iaj : Je;^nora na^mpa.io, a ;xpyrora HasHsajio. 

4463. Iberyje ra Kao MajKa je^nHHLta. V Upnoj TopH. 

4464. IteMaHKK 605KKfe Hamewy Me.7fce. Ka;^ je o 

KpinhaHCKOM oo/KHhy jyroBHHa. 

^i'i65, IfceinTO ifceiiiTO nsjejio k o^ iteinTa kocth 

OCTaJIG. HaHt)y PeaTii na iise.ieHy cxpsHHy, na ce 
iio^Hv 'iy;iiiTii, hht' cy aiia.iii o;ia iiira cy kocth, 
nn Kyji ce weco jxeno. Ha to ;^OMHUijbaH Kao naj- 
naMCTiinjn pcKne: ^ILemTO li.eiiiTO najeno n o;^ ibeiiira 
KOCTii ocTa.ie^'. ./. FI. 

4466. Hdhm ce Jt>yAK KajrnoKKjiH! 

4'*67. HDHXOBa Hrpa h nacia TpKa (obg je^Hc). 

Ilrpajy ce, na ce 3aBa,ie. 0. 

4468. 06a, Sgho! {BHKao nei:aKaB .lOBau pxy deny, Kora 
jo 6mo nanycTiio 3a ;iBa 3ena) na HK je/^HOra. 
Obo caM ja Kasao npiije Ka;i cy noc.ioBHue lOTaM- 
iraiie, a ca,i miic.iiim ;ia je OBt^e 6(mo oa tf^na, Koje 
y XpBarcKOMe 3iiaun Ay da h.iii 6ydaAa, na ^e OBa 
piijeq niije nosHara, onawo joj npoMnjeifcen vjidc. 

4469. 05ece.;iKTH CBZJehy. Ona CBujeha c KOJOM ce 
ycTaje y c.iaBv ne racii ce ycTiiMa, Hero ce saJiHje 283 

BHHOM DJiH (y rp6.hy ; ;iOMahHu ysMe KOMa^aK npyxa 
na ra yMo^n y bhho h HbHMe CBHJetiy yracH, na 
Kpyx oHaj Hsjeae. Kajx 6y;ie apHJeMe jia, ce cBHJeha 
yracH, y Fpdjty hh no ujto ne he iihko pehu: „yracM 
cBHJeKy^S nero »o6ece.iH" hjih ^yheiUH CBHJehy". 

4470. OCeiiaBa My MasHO na npasHo. Haji no Kora 

Bapa JinjeniiM pvijeHMa. 

4471. OSehaj a ne ^aj. 

J^VAY CP^e KOHTeHTaj. Y Bonn i\ y iipHMopjy. 

4472. OGehaite je ^ywcHOCT. 

4 473. OCefciaHbe je jxy^OMy pa^ocT. 

4474. 06eliaH>e je TeniKO AyroBaihe. 

4475. 06ehaT0 Kao ^aTO. ^^a onora Kojn je ooehao. 

4476. 05Hja Ka' n npocy.;ba y 6Hje.ziy ne^e^by. y 

UpHoj FopH. fJpocy.bn sHa^M Tu?ahb — raea, 

4477. OQkjlqlbh Kao jiHOKi;a okc rBO!>K^a. 

4478. 06K,;ia MajKa ipofinjia. oQujia. jynaKa. ripHno- 

EHJe^a ce jia. je cu,ihu ii,ap CTCffian .louehu no Uepy 
yrjie^ao na je;iHOM MJecTy })e ce rpane oji ^pBeha 
H ;tojbe caBHJajy n rope ysBiijajy. Ka;i ;iot)e na oho 
MJecTO, a TO ^Hjexe noji hckowThko OBaua y/iapujio 
CBOjy cjeKHpHuy y K.ia;iy, na Jieivio na jietja re cnasa: 
Ka;i 4MXHe h3 ceoe on^a ce rpane yaBHJajy y Biicnny, 
a Ka;^ noBy^e napy y ce on^a ce caBiijajy i: 3eM.T>B, 
Ka;i TO Bwjxu nap, sa^iy^n ce Bp.io, na npyacn pyKy 
c KOii>a Aa My ysMe cjeKnpnuy, a-in xoheiul ne Moaie 
aa je H3Ba;iH na K.ia;ie! Bpaic oo.be cjaniy c.iyre n 
BOJBo^e c Koiba, ome^ajy ^i^" ptvioM o6jeMa pyKana 
jia H3Ba;ie cjeKiipnuy h3 KJia^e, a.in nn je.ian je ne 
Moa;e hh noMaiiH. OH^a npo6y;ie /lujere, h nap ra 
3anHTa nauo mv je hmc, a ono o;iroBopn : „>IHJIOUI'^ 

I/ap. llMani .in ona n MaJKV? 

MuAOiu, liMaM MaJKy, n OTan mh je vmPo. 281 Z/ap. A \)e TM je MaJKa? 

MuA. Eto je TaMo ;iojbe y ceny ko;i Kvhe. 

IJ[ap, Xaj.ie, jia nac bo;ihui tbojoj Kyhn 

MuA, He Mory oji OBaqa. 

IJap. Xaj^e, mh tiCMO nohepaTH h obub. — H xaKO 
ra KOJCKaKo naMO-io jia. riotiepa oBue h ^a not)e npe^ 
ibHMa Ky^H. Caji cy ohh pa;iH sHaxn h BHijeTH mra 
he OH pa;inTn ca cjeKnpoM: naKO Ke je H3Ba;iBTn h3 
KJia^ie, HJin lie je OHaKo ocTannTii. Ka^ Mhjioui Kpeee 
OBue, a OH y3Me cjeKHpy je^iHOM pyKOM h saMeTHe 
Ha paMC. — KaKo Ro\)\ y ce.io KyKn, Mhjioui o^Max 
ocTaBH oBue H iieiiosHaTe rocTe, ria saMaKHe Mel)y 
3rpa;ie jia rpajKH Majny. IIoiuto uap cjaiue c KOH>a, 
iiol)e H oh 3a MH.ioujeM jia rjieiia jia. My ce \)e ne 
caKpnje ; Ka;i norjie;ia Kpo3 6pBHa y je;iHy arpa^jy, 
a TO My MaJKa MnjecH x.i>e6, a npe6auH;ia ^ecny 
CHcy npeuo JiHJeBora paMena, a .injeBy npeKO AecHora, 
Te OH ocTpar ciica. Oniia nap peKHe: »Mei)ep o6HJia 
MaJKa po^HJia o6ii.ia jynaua". 

4479. 06K.;raTa MajKa, o5HJiaTa h mhH. 

4480. 06Hinao KyKa Kao mhiii Kywa. Pe^e ce aa 

CKUTHHUy. 

4481. OSjecHo pyKG (nnsa ce) Kao uKuiYOJhe. 

4482. OSjiaSHH, na oneT! Krjx noue ciante nyniKa, T. j. 

jia o6.TH3ne KpeMcn, na onex ;ia Kpeiue. 

4483. CejiKsyje ce Kao ncHHa oko Mjinna. 

4484. OSO^H ra, ^ypo! Ka^ no pi^aBo, a oco6hto na 

pl)aBy KOH>y TpMii. 

4485. 05e;iK3yje ce Kao nac na CTpBHHy [nan rjiejia^ 

y ibv, a HeuiTo My cMera jxs. je je^ie). MjecTO wa 
CTpeuuy ronopii ce n apeMa crpeunu, 

44^50. 06.;rH3yje ce Kao mapoB. 

4487. Bory ,;iy^. a o ^aBO,;iy wy^ap. 285 

4488. 06pa;xoBajra ce p^a rBOOK^y. Kajx Hai)e je^inaK 

je;^HaKo^a. 

4489. OSpa^OBao oe Kao a^ J© namao Gnje^e nejre. 

4490. 06pa/;oBao oe Kao OHpo^e oyHity. 

4491. OSpaaa BHine HGMa, Hero ^Ba npoTa (ar....e 

HME ABE apUIHHa). 

4492. 06pa3 Ba,;i>a, KyM tie ^ofeiK. 

4493. 06pa3 OA OSpasa OTH/^H oe. Peqe, ce, Kaa ce 

Kaayje aa KanaB bc.ihk cth/j h.ih cpaMory ; ajiH ja 
ynpaBO ne 3HaM, hjiu obo seaqn j!Ka ce Ha je^HOMe 
MoeKy je;iaH o6pa3 on iipyrora cth^h hjih o6pa3 
je;iHora HoeKa o;^ o6pa3a ^pyrora MoeKa. Ha oay je 
nocjioBHuy HaJiHK u 495 cthx y II. kh>h3h napoA- 
HHJex CpncKHJex njecaMa na crpaHii 289 : 
3ana.in ce o6pa3 oa o6pa3a. 

4494. 06pa3 My je Kao OnanaK. r.ie^aj : Ko;Ka My je 

Ha o6pa3y Kao t)OH. 

4495. OSpaTH 3e.ZieH SOOTan (ajio npohn). 

4496. OSpHJ oe Ha BHllie. rie^aj : Omhcth ce, e hem hhth. 

4497. OSpjiaTHO Kao xajrHp hopy. 

4498. OGpniHO Kao hhko iteroB. 

449P. 06yo oe Kao Ma^Ka y opaosy ^yoKy. J. n. 

4500. Osaj je OBHjeT Kao Maona KO^acima. Pe^e ce 

HaJBHuie y lua.iH. 

4501. OBaMO je TaMO. Ka^ Ko He he upaBHJeM nyxcM 

;ia H^e. 

4502. OBjje OaM HaJTaHjH. ZloTaKHyBmii ce pyKOM ro 

BpaTa pe^e ouaj kojh ce npaB;ia aa uito, h 3HaMH : 
aKo He oyjxe OBaKO, nocHJenH Me. 

4503. Ob^O oe He ^^eCKJlo! r.ie^aj : JlsuieKo oji nac 6hjio ! 280 

450'!. Obs ro^K^He na BpaTHjio, a ^o ro^HHe na 

rpaSHtZlO. FoBopH JjCBOjiia yajaxaBUiH na spaTHJio 
4a 611 ce CTajiH ipaduTu oko H>e h Aa 6a ce y4a.ia. 

1505. ObOJIKKK TH SHJesl AiirHyBiuH Hory nance ce menu^ 
Ka;i ce Hal)e ^e cnyje iipel)y. 

4506. ObO y pyKy, a Kpyx y KBaC. yaeBiuu ca seMJbe 

iJUTO y pyKV peny Hiene y Fpo.'by iia.ji Kpyx MCTHy y 
neK, ^a 6h upyx ifapacTao n .iHjeno ce pa3a6pao. 

4507. OB^Hje pyHo, a By^Hje cpi;e. ii.ih: 

4508. OBHHje pyHi;e, a By^Kje opi^e. 
4509- OBHje pyH^e, By^je cp^e. 

4510. OrjraB th cnao y aoh^oJ ssmj^kI KjiexBa KOH>y. 

y XepneroBHUH. 

4511, Orjio6HO Hx Ha naojH pen. 

4512. OrpaKoao Kao ^aBO na bbjlkkk neTaK. 

4513. Orpanoao na cyxoM nyyy. 

451 i. OrpKja.;ro ra oyni^e. Oopa^oBao ce. 

4515. Oryrjiao Kao (k) Marape niKJbaK. 

4516. Oryrjiao Kao IXHranoKii koib eySaifc. 

4517. 0/;a^J3o Kao nan^yp Ky^Ky. 

4518. OfiQiKJie OH? — 0^aK.;re mk je h sKena. 
45*9- 0/;aneo, t. j. vMpo. 

4520. O^^a uiTa CBHita ciiTa, o^ Tor h ;^e6ewia. 
452i. O^^a iHTa CHT, 0^^ Tora k ^eSeo. J. n. 

4522. 0;;a inTa ce ^ogk Ma^ro 6ojK, 0^ OHora hgk 

ce Bpjio -^yBa. 

4523. 0;^ SaSaaeMaHa h o;^ i;apa UlhenaHa (h. n. 

TO je: H 3Haun: Bor 3na oj Kaji, 287 ir>2i. O^^SHJaM TK Ha Jiy^OGT. Kaj ko uito komc He- 
npHCTOJHo yquiiH. II 3Ha«iH: jia HHJecn 6y<aa.ia, He 

6n TaKO HH qHHIIO. 

•1525. 0^6hth komg niTO Ha A^VY- 

ir>26. O/^SziieMO My o^ pQAQ^- ^^^^^ ^^ y i"a.in h. n. 

uaji KO vMpe. 

i5 27. 0^ 6o6a H OA nona nyna cy yoTa. V Mopuiby. 
4528. 0^ Bora 3/;paB0, a o;; i^apa Mnpno. O^roBopii 

ce KauiTO Ha nHxaibe: KaKO ch? Kao mro y Xpn- 
mtiaucKHM ^pJKaBaMa Jby;iii je;iaH ;ipyrora y jyxpy 
nurajy: »Jecii -iH;^o6po cnaBao? xaKO ce uoji TypcKOM 
BJia^oM, \)e ce Jby^" oji pasjiiiMHujex 3.iHK0Bai;a ^ecTO 
ysHeMiipyjy Ha KyhaMa, nnra: Jecu au Mupno oceanyo? 

1529. 0^ Bora TH S^paBJLS! rjie;iaj: S^paB ch ! 

4530. O/^BajiHO Kao MapKO na Koooey. IHto ce oHt)e 

HBJe ^ecHO? 

4531. 0^ BesHjLe 3JiaTa (KynoBaTK). 

4532. 0^ BjeniTa jiOBi;a n.ziainK oe .zrHOHi^a. 
1533. 0;^ BO^e Bo;xe. a o^ BHHa Hoce. 

4534. Oa BOJhe My (je njin CTOjK), Kao IIl0Ki;y nocT. 

4535. O/i, rJiaBG ;^0 neTG (h. n. ot)eHyTH Kora). 

4536. Ofi rjia/;K, Kao ^^a pyKOM o^nece. O^iroBopu 

ce y uiaau, Ka;j ko 3a icaKBo je;io yiiuTa KaKO je, 
T. j. OR rjia^H .iHJeK. r.iejuaj : Kao ^a pyicoM o;iHece. 

4537. 0^ rjia/^Ha TpSyxa neMa rope nesoc^e. 

4538. Ofi rojia Bjiaxa ro.;ra napa. 

4539. 0;^ rojia nona h o$Hi;Hpa neMa pywcHnje 

OTBapH. y BOJBOJlCTBy. 

45 iO, 0^ roTOBHx HOBai^a He Bajba sepeoHjy hh- 

HKTH. IUto ce MO/Ke ca;i 4o6nTH, He Ba,i,a 3a no- 
c.iHJe ocraB.baTii. 288 

'i5il. 0^rpH3tZra YVL yuiHl Peny iuene, Kaji, ko noMeiie 
;Ka6y ko;^ ^ene ; ^enoje joiu iioByKy Aiijexe sa yxo 
II ycTHMa Kao hbokhv — kojh ce r.iac He MOJKe aa- 
iiiicaTii. 

'i'/t2. Cfi ^sa jiima o6pa3 He momg 6kth. 

45 1:^ C^ ABMJe OMpTH HHKO He THHe. 

i5'i4. C^ ^BOJe ce iTeTieTe. He SHa ce ynpaBO Kano he 
onTii, iiero Mome 6mtii h t/iko, a Moave 6HTii h 
;ipyKMHJe. 

45 'i5. 0^ ^JiaKe ^0 rpe^e. Oji naJMaitera ;io naJBehera. 

4510. Ofi, ;io6pe je) KOSHJie H MC/;pK]eee 'Ao6\io), 

45i7. C^ ^^OMaher xpoysHHa veinKO je oaHyBaTii. 

i5i8. C;; /;yBaHa Kyha non.^yBaHa. 

4549. C^ 5ei;e -^y^J^ oHBajy. 

A^)hO, O^e 6e5 CBHJene ;H. h. na.^ ce ko yToriM;. 

4551, C^e Kao Ji yTon.;beHiiK (Ha ;iiio). ' 

4552. O^^e Ha JarMy Kao a^zTBa. Ka^ ce ihto 6pso 

paciipo.ia. 

4553« O^eHK CHH. Cpoii npHiioBnjeaajy ,ia je Je'iaHCKu 
Kpa.L iioiuTO My je orau n3Ba;iMo o^h h oojecHO hx 
iia KOHuy Buiiie rpa;tcKHjex BpaTa) usHuiao ciHJen 
y mcTiLy ii3a rpa^?^ tllpnapeHa , na ra onaano cbbth 
ApaHJ)e.i H caata-iH.io My ce, na ce CTBopno y opjia 
n AO.ieTMo Te ynpao H>eroBe ouh H3na;i Bpaxa n aa- 
poBao My iix, ii peKao: ,>0;ie4u omi*. Oe^a Kpa,T> 
iipor.ie^ao, u Ha ohom Mjecry naMHHHO /I,e^aHe. 

4554. C;; &r:HBora inToro^, a o^ MpTsa HHuiTa. 

4555. 0;; 3Jia ^C c^Zia iucMa Hnurra ;tpyro). 

4550. 0^ cJia. ^^yMCHHKa h Kosy 5e3 japeTa (eajba 

yaeni . MjecTO jnperu roBope je;iHU MAHjeKn, a h 289 

4557. 0^ 3Jia ^ywcHHKa h Koay 6e3 KosjieTa. 

4558. 0^ 3jra KOTa MHoro HaKOTa. 

4559. 0^ 3Jia po^a HeK Hzje nopo^a. 

4560. 0^ 3Jie oKene 6pa^y y inaKe (ojeacH). 

4561. 0^ 3.zre oKene h p|>aBa aw^^ yKJiOHH ce, ^a 

Te He oSpyra. y Upnoj ropn. 

4562. 0^ 3,;ie hy^K neMa Betiera sjra na CBHjeTy. 

^Jle;^aj : 3jia ce ro^Hiia Moace Ha lurany npecKO^HTH. 

4563. Oa 3HaHa bqjlql rjiasa He Gojih, Oco6hto ce 

roBopH OKO meHaA6e h oko y<aaje. r.ie;iaj: Bojbe je 
3HaH0 c MaiiOM Hero HeaHano c xsajioM. 

4564. 0^ KHaTa HeMa ropera 3aHaTa. 

4565. Oa KHiiapa neMa So^er feapa. r-ie;iaj: Aok je 

xauia, jiOTJie KyKa nauia. 

4566. Oa JajiOBe KpaBe MjiHjeKa TpaoKK. K&ji ko 

y^apH y 6Hje;^y. 

4567. Oa je^^He R03e a^^ MHjexa ne Mory 6htk. 

4568. O^xJe^Hora ^upseTa HHRaKBa rpai)a ne 6iiBa. 

4569. Oa je^Hora y;napi;a HuniTa My 6hth ne 

MOSKe. 

4570. 0^ je/^Hor y^apa ay^ ne na^a. 

4571. 0^ je$THHa IjeeTuna) Meoa Hop6a 3a nJIOT. 

4572. 0;^ 3e(|)THHa Meoa nopSa na -^^o^HHy. 

4573. 0^ KaKO je raBpan noi^pHHO. 

4574. Oa KaKO je Hobh. OBaK oeCe bojik. 

4575. Oa KaKO oe ocjro6o/;H, o^ OH^a oe oopaMOT^. 

4576. 0^ KaMena hhkom hh KaMena. 
4517* 0^ KaMena HHuiTa ao Kawena. 
4578. 0^ Kapa rjiaBa He 6ojih. 

CPnCKE HAPOAHE OOCIOBUIIE^ li^* 290 

4579. 0/^ RKBTa H 6ecje/ta. KaKae je qoeK oeaKa iiy h 

6ecje4ii; noHaJBHuie Kafl ko uito pyncHO pe^e. 

4580. 0/^ Kora je. h /jocTa je. 

4581. 0/^ Kpaja /to KOHD[a. 

458-2. Ofi KpBH He MOMCe Shtii BOAa. FjieAaj: Kps 
HHJe Bojia. 

458:^ 0/t KpMane Ky/t Ke n^zieMeHHTHje niTa 6htk, 
KOja no ocMopo onpaoH? 

4584. Ojn Kyt^IHHa Sana. Hoqeo npHnoBJe^aTH RojeniTa 
od KyAuna Cana, 

4585. Ofl, JL03Q rp03^. a OA Tpna Kynana (e. n. 6HBa). 

4586. Oa Majia Ma.zro. 

4587. Oa MHpa r.ziaBa He Gojin. 

4588 0^ MpTBa K0H>a noTKOBe (t. j. HHuiTa), 

4589. Oa uyxe npaBH e^e$aHTa. V BojBo^cTBy. 

4590. 0^ Mynaifca r.zraBa He 6o.zrH. 

4591. 0^ Hao A^^^^O GliJLO ! Fjiejiaj : JlsuieKO 04 Hac 6hjio! 

4592. Oa Hac njeoMa a oa Bora s^pasAel 06hhho 

ce Ao;iaje Ha.CBpaiexKy cBane jynaMKe njecMe. 

4503. 0^ Haine je rope JIHCT. Ham je, o;i Haiuera 
je pojia. 

4594* 0^ He6a My pocjejio. Te My ^o6po h jinjeno 

pO/tHJIOl y 8;ipaBHUH. 

4595. 0^ HeBjeniTa h ropa njiane. Fjie^aj: Bjemx 

ropy .10MH — 

4595. Oa HeMaH^a TBpJ)er rpa/ta neMa. 25. np. 

4597. Oa nQMajia. AO ne^para (h. n. noTyqaxH ce). 

4598. 0/tHHJeJlK je Kpai^K. 0;iroBopH ce y majiH iiaJioj 

t)eun, KaA sanHxajy t)e hm je MaxH, na oiina MHoro 
;iHJeTe, ne SHajytiH ^a cy Kpaun Hore, Hero MHCJieLfl 291 Aa cy HOKciKBH oayiiu u.iii aejepKe, craue n.iaKarH, 

HJIH rOBOpHTH J[& TO HHJe HCTHHa. 

4599. O^HOCK rjiBLBy Kao CBHcpai; o^ np^aAwe. 

4600. 0;^ Hbera seh HSMa noTpwa (t. j. oh seK ho 

uome noTpqaTH, h. ii. Ka^ ocTapHJ. 

4601. 0^ O6KJIHOOTH CBKJeT He rKHG. y AaJiMauHJH. 

4602. 0;; o6K.zrHOOTH: obkt hg ruse, y 3aABapjy. 

4603. 0^ Ofca (h. 11. AaTH uito, t. j* He Mjepehn, nero no 

rJieAaH>y cy^e^H Aa HMa tojihko h tojihko). 

460 i. 0^ OEja oepMHjy a 0^ Bora MC9Hy (BajbaHCKaxH?). 

4605. 0;; nHTOMa se^a r.;iaBa He 6o^k. Fjie^aj : Oa 

dHaea se/ba r.iaBa iie 6o;ih. 

4606. 0/t njianiAHBa !)R/;p06eTa MHoro nyTa /^o- 

6ap kohd H3iit)e. 

4607. 0^ noBOja ^0 noKpoBa. 

4608. Oa noAULyKjLQi nceTa nysaj oe. 

4609. Oa no Map^a h nac y xjiola SjesKK. y Zly- 

6pOBHHKy. 

4610. Oa IToHi^Kja AO UnjieLYGi. 

4611. 0^ nona ^0 KOSana. Phjctko mjih pasAaJieKO, u. n. 

UITO cauiHBeHO. Pjie/taj: Koji nona nno, a koa Uh- 
rana Beqepao. 

4612. Oa npBora THpa /joGpora CKHa. TaKo mc- 

CTHTajy M-iaAenqaMa nocjinje BJeHqaH>a 6e3 n KaKBora 
ycTpyqaBaH>a n cpaMore — h caM cBeuireaHK y 
qpKBH. y /ty6poBHHKy H y Boun. 

(i6i3. Oa npBor Maxa aY^ hg na/;a. A. Ct. 

4614. 0^ npyTa SHsa BejiHKO Apso. 

4615. 0;n nyinwe sa apbo, a oa Kyre aa 6pA0 

(Bajba 6jeHcaTUj. 292 4616. Ofi paMena (h. n. uito npecy^HTH, t. j. He Hcxpa- 

aiyjyKH jiyro npasHue, nero oeaKo KaKO ce cyjiHJH 
yqHHE 2ia je npaso). 

4617. 0^ pi)e /^0 pi>e (nena HHiura apyro). 

4618. Oa penena ^o CTBopena 
Ka' OA ^HCTa ^o Kopena. 

4619. O^pT ByK a HaneT pen. rjie^aj: JTHncyje a 

ncyje. 

4620. 0/tgO 6h Mebe/ta Hbera. Kaji je ko s^paB H jaK. 

4621. 0^ CBeTora Hjinje 
Cee xaAHHe MHJiHje. 

4622. Ofi cBGTora JlyKB 
Typ' y Ebe^pa pyae. 

4623. O^CKTJeHe KaO na naH>y. Ka^ ko mro Ka»&e 

ynpaBo, jib, ce pasyMHJe mra xohe. 

4624. 0/^ OKjie nyjua, a oa P^e oe saaaAHBa. a. Ct. 

4625. Oa oi^JLQ nyna. o^ rjia^H ce saBa^yje. 

46a6. 0/^cje/^' Mene rp'jeniHOj. npucjeA' 6a6H 6'je- 
OHOJ! Kaacy ;ijeB0JKe Kaj hm uito aacTaee y rpjiy. 

4627. Oa OJeKHpe CJeKHpHinTe. Oa sjia AymsmKa, Baiba 

yaexH n cjeKupuuire — ApH^aJio — MJecTO (^enupe. 

4628. O^UCJetxH KOMe pyKe. 3a6pauHTH My Aa He rhhh 

OHO uiTa 6h heo. 

4629. Oa CMpTH HeMa jiHjeKa. 

4630. 0^ CTapa oi^a t)ei;a CHpoHa/^. rjie^aj: jIIosHa 

t)eua roTOBe cnpore. 

4631. O^CTynKTe HeKO.zrnKO, mhofo Bao je. llpHno- 

BHJeAa ce Aa je peKao HCKaKaB nHJan qoeK rojh je 
noujaBuiu ^a ysjauie na KOH>a peKao: snoifosHTe 293 TpHCTa H ce^aMjieceT 6oroHOCHHX OTaua!^ na ce OHAa 
npesajino na ;ipyry CTpaey. 

4632. Oa cy|>eH>a ce ne Mowe yTeiiK. Hapo^ nam 

MHCJiH 4a je CBaKOMe HOBjeKy cyt)eHo mra Ke My ce 
y BHJeKy aopo/ihth h KaKOM Ke CMpTH [yMpnjeTH h 
aa ce HOBJeK 04 cyt)eH>a hc Mo»ce ca^ysaTH. TaKO 
ce npnnoBHJe^a 4a je HCKaKaB uap HMao KKep sa 
Kojy Mv HCKaKaB rarap hjih npopoK Kaate ^a Ke je 
yjecTH 3MHJa h 4a Ke joj 04 Tora 6hth CMpT. Uap 
HysniH TO Ha^HHH KKepn CBOjoj 4Bop 04 cxaima y 
KOJH ce HH MpaB HHJe Morao yByKH a Kano jih SMHJa, 
H H3 H>era je hhkva HHJe nyinTao na nojbe. Ka^ aa- 
pcBOJ KKepH 401)6 cyt)eH ^an, ona 34paBa MHTaea 
saHiuTe rpoact)a 4a je4e. CJiyra joj 04Max 40Hece 
BejiHKH rpo34i y KojcMy je yeyxpa 6ajia caKpHBena 
Majia 3MHJHqa, Koja je yje4e h 3a4a joj cyt)eHy CMpT. 

4633. Ofl^ Te6e ce$Te, oa Bora GepHtieT! Peqe xp- 

roBaq OHOMe kojh oeaj 4aH npBH 04 H>era mxo Kynn 
— y Cp6HJH H y BocHH. — Moace 6hth 4a je obo 
cBe npeBe4eH0 c TypcKor jesHKa. 

4634. Oa tg Kaj/je HGMa $aj^e. O4 Tora uito th ro- 

BopHin, He MOHce 6hth HHiUTa. 

4635. 0/^ Tor GpaniHa He 6y/;e nuTa. 

4636. 0^ Tor (y4apua) Marapi^H i^pKasajy. 

4637. 0^ Tyi>era je hogk niTeTan H.zrH opaMOTan. 

4638. 0^ Tyi)era Tyra SHje. 

4659. 0;^ Tyfee opaMOTe Mene neMa noniTeKba. 
36^0. Oa Ty^e niTeTe Mene neMa kopkcth. 

4641. O^nysKH na OH/ja TysKK. 

4642. Oa ycTa o^BpaH. a na ce Bpsn. 

4643. Oa HoeKa ce HHinTa HKje OTejio. Mook MOHce 

CBauiTO yqHHHTM OKO Mera ce noTpy4ii Kao raxo 
Tpe6a. 294 

4644. Ofl, Hysena ^o BH^ena /^a.7IeK0 je. 

4645. 0^ uiajie r^rasa ne 6ojih. 

4646. Ofl, ineHHi;e ce MOOKe OHHjeT npeTBopHTu, 

a OA OHHjeTa ineHima. Oa Ao6pHjex po^Hxejba 

Mory HSHtiH p>)aBa l)eua, a oa pl)aBnjex Ao6pa. Y 
UpHoj FopH. 

4647. 0^ niTa Bpeha o^ Tor k y3ima. 

4648. 0^ uiTa 38MaH OA Tor h BpHjeMe. 
4649. 0^ niTa Je KOTao o^ Tora h py^Hita. 

4650. Ofl, uiTa KyTao o/t Tora h pyHHi;a. 

4651. 0^ inyraBa npaceTa 3/^paB0 OBHEbne Cy^e. 

4652. O^QBSH KaO I^BHJeT. 

4655. 0^)60 ce Kao Kahyn. 

4654. TSypHHy neTKy. llHua^i. 

4655. OMceHHO 6hx ce h ja h Mzja, ajiH HeMa 

x.;fce6a k Buna. 

4656. OoKeHH ce. CTahe th BOJiaK na Hory (namKe 

TU 6pHra Ha rJiaBv). Y /ly6poBHHKy. 
46»57. OoKeHHTH Marapi^a (iipoAaxH). 

4658. OoKKBHG Kao n.;fceBa h Mpas. y Phchj-. 

4659. Osa^ je Mape ca CBaTOBHwa. Obo je rnxo bh- 

M^ui HBiiiTa, Hero Ke ca^ TeK iipaBO aql Jio\)e. Y 
UpHoj FopH. 

4660. 03A0 Mope. a OA02ro rope. 

C AQona njiOHa, a c jiHjeBa ^pana. 

4661. japane, 6o.zie jim Te pane? — 
^a He 6ojre, ne 6' ce pane 3Ba.zie. 

4662. 0] ^a! Kaji ce komc no^ipiiriie, h SHa^n Kao jia. je 

CBHH>a. 295 

4665. 03 TypHHHe. aa HesoAy KyMe! 

Ka^ Te BH/^HM, tqla mh Ha yM na/;Hem. B. /7p. 

4664. OoaJMaHHTH. r;ie;iaj: CKHDyTH KaJMaK. 

4665. OKa^ao ce a^ ^^ hk KocTypcKO jesepo 

OnpaTH He MOMCe. Bm^h: OHaKO ce OKaJbao — 

4666. Ooa Ha MOMKa. OKa BHHa Ha CBaKora. Fjie^taj : Y 

noKe HBMa he i^bokb. 

4667. OKa 0/t sac ne OCTatTIO! K.ieTBa KOKOuiHMa. 

^668. Orjlb Ty ByKa BK^KO? OBaKO peKv Ka;i ce BH;ie 
H3 HeHa^a jiBa npnjaTejba oco6hto y Tyt)eM MJecTy. 
M. UlKp. 

4669. OBOBaO C9 [KB.JI. ce KO pt)aBO oskchh). 

4670. OkO^ZIO, Boro. y KyKy . |)aBO,;!ie ! IIpiinoBHje;ia ce 

jia, je peK.ia HeKawBa acena k&jx je rpMJbejio : ona je 
MHCJiBJia MB. Bor Tyqy onpaBH okojio, a Ha ;jHJeTe 
Koje je 6h.io npe;i KyKoM BHKHyjia je jib, vi^e y Kyhy. 

4671. Okojio ^Bopa 4ynHKiiK, a y KyKy CHHHHhH. 

Pe»ie t)eB0JKa y ce6H kha je CBaTOBH yBo;io y KvKy, 
;ia 6h MyuiKy ^eu,\ pat)avia. Y rpojby. 

467?. Okojio Kepe na na Majia BpaTa. 

4673. Oko My OKy /^o6pa ne MHCZIH. rie;iaj: llora 

My H03H Ao6pa He MMC.in. 

4674. Oko Tora HMa mhofo 3anp;;Hi;a Kao oko 

TypCKOra CG«zraMa. ilsa BoiUH>aKa TypcKora 3a- 
KOHa n;iytiH nvTeM yrjie^ajy npaBora Typ^HHa \)e 
HM H^e Ha cycpCT, na ce CTany ijoroBapaxH h.iu he 
My HasBaTM : Ce.iaM a-ieli ! h.ih : FIoMoau Bor ! Je.ian 
peKHe: jxa. My naaoBeMo: CejiaM aJieh ! a ;ipyrn My 
o;iroBopH: Oko ce.iaMa umh mhoio saupduna (M(«;Ke 
TypqiiH noqexH uixo Buuie TypcKH nHxaTH, na ra 
OHH He Ke paayMJCTH), nero jxa mv nasoBeMO : „llu- 
M03H Bor!" M TaKO yMHHe. 296 4675. OkO IHTa je pyKe OKPCTHO I Ka;i ko yqHHH KaKas 

nocao KOJH ne BpHJe;iH mhofo. 

4676. OKpaTH.ziK My pyKase. Ka;i ko na jejio j^ol^e 

nojiouKaH. 

4677. OKpeHH .zrefea. Viw, Tenn ce. 

4678. OKpeTaH Kao /joibh 0KpBaH>. 

4679. OKpn Kyhy ApwcH. 

4680. KyKOsy ^ne. HiiKa;i. 

4661. OKyMHO ra je a^ r^a oryjiH. y rp6.T>y. 

4682. OwynHjiK Rao pTn 3ei;a. 

4683. Ojieo ajHC, Kao IIlBa6H Tpajiajia. npHnoBHje;ia 

ce KaKO cy f)aBo h LllBa6o iioroAHJiH j^a je^ae apy- 
rora uoch, ;iOKJie onaj kojh ce hoch ue Hcnjesa 
je;iuy njecMy. TaKo Hajnpnje yajame t)aBo Ha lIlBa6a 
H sanoqeBiuH naj^yHcy njecMy Kojy je 3Hao, CTane 
njeBRTH, a aaji je CBpiuH, oH^Ka UIbslCo ysjaiUH Ha 
l)aBo;ia, aJin MJecTO Kane npaBe njecMe aaHHTauH 
njeBaxM rpa.iaAa, h TaKO LllBa6o npeBapno i)aBOJia, 
Te ra je Mopao HOCBTn qnraB ;iaH, a njecMH hh Kpaja 

HU KOHUa. 

4684. Ojlh TaHKO ojr' ^eSejio, Tewe fia. je na spe- 

TeHO. 

4685. OMane HH3 HOre, t. j. nocpa ce. 

4686. OMaOTH^e OH JiHHHHy, T. j. 6Mhe o6eiiieH. 
4687. OMe Byne a koSujigl ue he. 

4688. OMeO je feOTeK ;;o6ap, t. j. h36h;ih cy ra, jio6iio je. 

4689. OMHJeHHO K0my.7be. Ka^ je KOJH iio^ipT. 

4690. OMKTapHO Oe Kao KBOHKa. 

4691. OMH^e ce Kao Maona Ko6aoKi;a. 297 4692. OMJepK 06. lIoMHCJiH KaKo oh xedH 6hjio rsl th 

ce TO yqHHH. 

4693. OMpKaO, 81 He OCBanyO. VxeKao HJiH ra OHaKO 

Hecxajio HoKy. 

4694. OMpi^HHHO ce Ha OntHLUTe. PeKy y UpHoj TopH 

3a OHora kojh ynpe koj KyKe, a He norwHe y mbth. 

4695. Onaj je HOBac; HajSoAe noTpouieH. c kojhm 

ce ^eTHpn saniTe^e. 

4696. Onaj mk je 6paT, kojh mh je A06py pa^. 
4697 Onaj ce .He Bapa. kojh sna a^ r^a eapajy. 

4698. Onaj (TeKao) c /tyuiHHOM. a OBaj (je^e) c 

^pyORHHOM. KsLA KaKaB TBp;iHua creqe HMan.e h 
npaBO H KpnBO, na noc.iHJe H>eroBe CMpxH jxousijiHe 
KaKBOMe Koju ra HeMH.iHqe rpomn h npocHiia. 

4699. OnaKH My je okhbot Kao Mjecei;: ^acoM nyn, 

a nacoM npasan. 

4700. OnaKora hh y i;H3e.;iy CTOKy Bjia^HnHHy 

HeMa. Pe^e ce 3a ^oena 3a Kora ce mhcjim jia. je 
Jiyjl. y UpHoj Fopn. 

4701. OnaKO MH MCHB^eiio hito je o^ Mora cpi;a 

najiol 

470-2. OnaKO ce OKa.7bao. ;!;a ra hh KocTypoKO je- 

sepO OnpaTH ne MOWECe. Ose nocjiOBHue ja HHKa;i 
qyo HHjecaM, Hero caM je yseo ns MyuiKaTHpoBH- 
KeBHx; H no CBOj iipHjinuH cy je CpoH joui c na- 
TpHJapoM ^iapHojeBHtieM ;^0HHje;IH y bojboactbo. 

4703. Ona May^e Koja /;oxBaTHTH ne MOMce. Ka;i 

ce KO pyra My;ipHjeMy oji ceoe sa to uito h oh hhjc 
onaKO My;^ap. V PacHy. 

4704. On^a ch th x^eS 3Bao nanoM. Bho ch Majio 

AHJeTe. •98 4705. Ou^e neusL Hn^/^a cTapjemHHe. 
CTapjeniHHe, hh /^a oy^nT' mooks, 
KojH HHje Ka;!;ap njia^HT' BHHa 

y MexaHK aa noTpeSna /^py^a. 

4706. Ohh cy Kao 60!«CHfe h 6a/^H>II AQ-H. He paa- 

;iBajaiy ce iiiiKa;^. 

4107- Oh je BejiHKH o6op6oKMaH. 

4708. Oh je BejiHKH nyTypoTBopai; (yMecxo uy^o- 

TBopau). 

4J09- Oh je TBHKHX peSapa, t. j. noTpe6HT 'cnpoMax) 
^oBJei;. 

4710. Oh Kopa CBy/;a hooom aaSocTK. 

4711. Oh My je Tpyn y OKy. 

4712. Oho Baine npoKona csa MOja /^je^a noKona. 

npHnoBHJe;ia ce ;ia je uenaKaB Typ^HH xy.iHO na 
oBora cBeua, na mv CBa ;xjeua riowp.ia, na OH;ta obo 
Kaaao neuaKOMe Cp6Hny. 3a to Ka«y ;ia h TypuH 
npaanyjy OBaj .lan. 

4713. OHora HB Ba^a KapaTH kojk oe k oaM icapa. 

4714. Oho je rjiaBa o;^ fcyinime. Pe^e ce ohomc kojh 

HHJe npucTao koji .i»yAH. 

4715. Oho je npaBK XpHintiaHHH kojh npesapn 

ooaM MCyfeejia. V Bonn. 

47 lb. Ohcjihko 3HaMC KCJiMKO y naweTH uMaMO. 

4717. Oho CTsap BpHje^H, no hito ce MOMce npo- 

^aTH. 

4718. Oh najIH, oh SKapn. Pajm h ynpaB.i>a no CBojoj 

BO.LD. 

4710. Oh he 5hth 6oraT, 
Ka^ Sy^e nac poraT. 299 4720. OnaK 6ho, ko joj je Hwe Ha^^enyol Tjie^iaj: 

Haje OBO onaKJiHJa, Hero Ao6paK.iHJa — 

472i. OnaHi^KMa o^ KOMce Kpa/^eHe Kpase mhjio- 

OTHEby HKHHTK. 

4722. Onaca-zia ce jesHKOM Kao Kyja penoM. Peqe 

ce aa .lajaBo aceHCKO. 

4723. OnacaTH ROra y JIUKO, /totiepaTii ra y BCJiHKy 

CHpoTnH>y: ji& ce neMa mhm ;ipyriijeM onacaxH ochm 
AUKOM, K&ji ce oBRjeM KOMe npHJeTH 0H;ia ce joni 
AO^a: aa Kad ce HaKaui^eu*, da tu Aimo ayKue, 

4724. Ona i;yna sa Heso^y. k'o h o^ oSgcth. J. 77. 

4725. OneT je IRBlJIO SjlKtiKe KyhH. HMa noMohH Manap 

KOJIHKO. 

4726. OnpasHO nocao Kao IleTpoHHje na Bpan- 

iiKWa. HryMau y HeKaKOMe ManacTHpy Hapet)yjyhH 
y Beqe MJia*)e iiixa he kojh cjyTpaaau pa^uTH, pene 
HCKaKOMe IleTpounjy: ,)Th Keiu, lleTpoHnje, cjyxpa 
HhH Ha Bpanhe". Kaji yjyrpy cBaHe IlexponHJe ne 
qeKajyfiH jia, My HryMan uajKe 3a iiito he Hhn na 
Bpauhe ysMe uyiuKy na paMo na viipaBo Ha Bpa- 
uhe; H npoBe/iaBiiiM ouaMO miTaa ;uih npaTU ce npe^ 
Bene oiier y MauacTHp. Kaji ra iiryMaii, Kojii ra je 
yjyxpy Tpa>KHO ;ia My Ka;Ke luxa he hiihutii na Bpa- 
eKfiMa, sannxa: „'Ije cii th ^aHac, lleTpoHHJe?" oh 
My ojiroBopH : „Mmao caM na Bpauhe nao iuto ch 
MH TH cuHoh peuao". 

4727. OnpaBHO ce Kao jinna y npo^ehe. 

4728. OnpaniTaM obg h 3MHjy uoa Kpin n THi^y 

y ropy I Ka;; KO VMiipe. Y UpHoj Fopu. 

4729. OnpeMHO ra y oyxo rpo:«c|)e. ynponacTHo ra. 

4730. OnpOOHO 5k i^HMG 6HJe,7lK OBHJeT. Tauo je na- 

4pnaH. 300 4731. OnpocTHTH je no cy^y a aaGopaBHTH no 

4732. npOXKHOJ MCeTBH. HHKa;i, jep ce npoxa y hoc 

o6HqHO KOCH, a He »CH>e ce. 

4733. OnphHO yoHjr Kao jrywcan 6y6per (Ka;i ce ne^e 

Ha yrjbCBJby',. 

4734. OnojiyMCH naK ce TywcH. 

4735. Onysao Kao MHUI (h. n. Ka;i ko noKHcne). 

4736. Opa BHHO nnje, a naMjepa ^yr nanjiatiyje. 

4737. OpaKbe je ineTaite: ckj. bkj. na y Kom; ajiH 

je MyHHO ^yBaji/^yae TerjiHTH. Kaaao Ue- 

raHHH cejbaKv. 

4738. Opao Bac 0/;hho1 KjiexBa KOKOUiHMa. 

4739. OpacH ce He Mory caKpKTK. 

4740. OpH, opH, ajiH Ka^ CTaneni ^p.^aTH (sHatiem). 

4741. OoaM MK MaitKa, a ;;eBeTy tiepaM (THuy ^a 

yxBaTHM, ;iaKJie HCMa hh je^He). 

4742. CBaneMy roBopHCMO, a o MOjoj y/ts^jH hh- 

IIITra. Kaaajia HeKaKBa t)eBOJKa. 

47415. OcBeTa je CBeTa. 

4744. CBOM KOMa^^y Ty|)a roBe^^a nyBaTn. 

4745. OoKjei^H ncy ymn, nac Kao h nac; ooHjei^H 

pen. nac Kao h nac. 

4746. OCHM KpCTa. HojiSi ce y roBopy : 1) Ka^i ce KauBOM 

jKHBUHMexy, H. n. KOM>y, peqe jia. je uaMexHO Kao 
hock: 2) Ka/i KO TypnuHa noa;ajiH, jisl je doSap Kao 
u Xpum^anuu; a 3) kslji ce XpuuifiaHUHy, Kao ncy- 
jyhu peqe: aacja ejcpo! 

4747- OcKopyma /;epHryma: /;a ne 6n nnin y 

maKy, O^e ra MOJa AY^^^ (peKao UnranHH ke^ 301 je npHnoBHJe;5ao KaKo je xtho ;ia Haje^e TBp;iy 
ocKopymy). 

4748. OCMOHHO ce Kao Jl'Z.KHh. O ^y^OBe. y ByKOBapy. 

4749. OcoKOJiH ra, na rjie^aj Kaao fee spaT cjio- 

MHTH. 

4750. OoTaBH 6paTa, a noBe^K CBaTa. Bajba asl kba 

ce H;ie no >)eBOJKy? 

4751. OcTaBHTK MaHKy ^ql nyBa puSy. 

4752. OcTa Kao feynpHja na BKinerpa^y. BHuie- 

rpaii je Ma;ia BapoiuBqa y Bochh Kpaj Jlpuue [utLme 
yxoKE JlHMa y JlpBuy), h Ty je cjiaBHa Kynpnja Ha 
/tpHHH, Kojy je qHHH ME ce 3H;iao HenaKaB BocancKH 
BesHp. nocTaH>y oBe nocjioBHqe OBaKO ce npeno- 
BHJe;ia. Ka;j Majcxopn iiynpnjy ;ioBpme OH^a y seue 
oey npBy hoK Mo\)e y je;iaH nyx Bo;ia h noeece 
K;ia;ie h HHTaBe jejie h 6opoBe re je noKBapu u 
o;iHece. IIomTO Majcxopn hynpnjy HaHOBO caaa/iajy 
n Bo;ia je raKO ncTO noKBapH h o;iHece, Ka»ce ue- 
HMapy HeKO y CHy, naa Kynpnjy TpeKn nyx ca3H;ia, 
aa ce npBO Beqe uojx ibOM Hert)e HaMJecTH ca cje- 
KBpoM y pyqn, na Kaa Bo;ia 4ol)e m nonece KJia;ie 
H je;ie h 6opoBe, jisi y;iapH y HeuiTO cjcKHpoM ; u 
TaKO J18L Ke My ce KynpHja oAp^KaTH. HcHMap yqHHH, 
H Ka;i y^apH cjcKHpoM y oho y mxo My je pe^eno, 
a HeuiTO H3 MpaKa noBH^e: »OcTa! KaKo ^anac xaKO 
H AO BHJeKa." H Boja onaj ^ac y;iapH na xpar, h 
hynpHJa ocxane ao /lanarnHjera j^ana. 

4753. OcTa^^e My Kao h3 rai;Ka. 

4754. OoTa jeAQ-H Kao naiB y .zrasHHy. Ka;i KOMe cbh 

noMpy. y UpHoj FopH. 

4755- OcTajia oy mh .zrarajia y cejiy, Hero a^J mh 
KO,zia H BOjroBG ^a hx fioneoeu, na fey th 
OH^^a .ziaraTH. ko^zihko th ^paro (npenoBH- 
je^ajy jia. je HCKaKaB jiaHca OAroBopao uapy, Ka;i My SOx je uap peKao: Kaji ce Tano Jby^H TVHce ;ia mhofo 
jianieui, ;ia bhahm MOHceui jih mchh iuto c.iaraTH. H 
uap My ;iao, re raKO h H>era npesapHo). 

4756. OOTaO 3a yKJlKH (Kao KaKoa cTBap pi)aBa, kojom 
ce JbyAM Mory yKJiiiH>aTH, TaKo hm ce oHaKO He ao- 
ro4HJio). y UpHoj Fopu. 

4757. OcTao Kao GpaeoH^aK na u^ba^-W- '^eKoja ce 
OBua B Koaa no6pa6otLa y MysjiBUH Ka^ je Mysy, 
na Ka;i ce MJinjeKO npouejeAH, 6pa6oH>j^u ocrany na 
i^jedxiAy. MjecTO dpadottaK roBopH ce h Apyra pHJe^. 

475S, OcTao y niapar.^aMa. npesapHjiH ra. y boj- 

BO^CTBy. 

4759. OcTapHO, a naMBTH ne CTeKao. 

4760. OcTapHO, a tiy^H ne ocTaBHo. 

4761. OoyinHO ce oao I^HraHOKH CBeTai; y oi?aKy. 

npanoBnje/ia ce KaKO cy UaraHH hejiH fl,a h ohh 
HMajy cBeua, na CBora uepH6amy, Ka^ je yM^o, cy- 
mH.iH y ouaKy. 

4762. OcyinHO ce Kao ^Z[ecaH/^pII3cKH CBeTai;. y 

BOUH. 

4763. OTBOpH O'^H icao COHKBO. y uiaJiH. 

4764. OTerao nanwe (ynpo). 

4765. OTerao OBe neTHpH Hore k neTK pen. Peqe 

ce y uiajiH h aa qoena Ka;i JieHCH 6e3 6pHre. 

4766. OTerao ce ^0 neSa. Ka^ je ko bhcok. 

4767. OTerao ce Kao no KOEba. 

4768. OTer.zro ce Kao rjia^^na ro/jKHa. Mjecxo zAadna 

roBopH ce H 3Aa. 

4769. OTerjiH. Kao IXepoBJbaHH oje. 

4770. OTejiHjra KpaBa BOJia. 
;^a BOSH y japMy KO,zia. 303 

4771. Otsto npoKjiSTO. 

4772. Otzohh, nOTKO hh, 

Boe;h[ TH KOpHOHKl KaA ce uiTO TeuiKO y ^pyinxey 
Bajba H.1H Typa npe^ co6om. 

4773. OTHCHjro ra o/^ ceSe, Kao •zihbo hk3 Bo;;y. 

4774. OTKhK ti9 Sa^a. ooTahe CHama. r.ie^aj: Poct 

he othKh. a ^OMaKHH he ocraTH. 
4775- OTHinaO anOOTOwIOKH, t. j. njeuine. 

4776. OTHinao a^ uy BK/;e Hore nyT. Ka^ ko a^e 

Ky4 6ecnocJieH hjih yaajiy;^. 

4777. OTHinao ^e naJeTJiK He njeBajy (6e3 xpara, 

i)e HeMa Jby^H]. 

4778. OTHinao ^e mesa ne njeea. r.ie;taj: OxHraao 

i)e nHJeT.iH He njeBajy. 

4779. OTHinao je ^e iie nahK jiyKa sa neTKa. 

4780. OTHinao je QTHA y 3K^. Hecxajio je CTH;ia. 

4781. OTHinao Ha HOTHHy (yMpo). Tjie^aj y III. KH>H3ii 

Hapo;iuHJex CpncKHJex iijecaMa (1823) Ha orpaHn 326: 
Ka^a HnaH 6yjie ua uctuhu. 

4782. OTHinao HeSH/jOM, t. j. ne ana ce Ky^a, nponao. 

4783. OTHmaO nacJOM npTHHOM. 3;io npomao, 

4784. OTHinao no nawieT. Ka^ ko iuto 3a6opaBH, na 

BAe ^a TpaH(H. 

4785. OTHinao y JiaMC. Ka;i ko meuis yt)e y Kyhy (no- 
CTane yjbea). Y /l,y6poBHHKy 

4786. OTHinao y HeAOi)HJy (6e3 xpara, ^a Me do^e). 

Mjecxo y Hedoi^ujy roBopH ce h y Hedo^un. 

4787. OTHinao y nenet^IO, t. j. r^je ce ne njeBa, 6e3 

xpara, nponao. 304 4788. OTHUiaO y CaMnaC, t. j. y CKHTH>y, 6e3 h KaKa-- 
noc.ia. y CpHJCMy. 

4189- OTHinaO y CyXO rpOOKl^e. Bh^h: OnpeMHo ra y 
cyxo rpoact)e, 

k790. OTKK^^OUie My pyKase , t. j. ByKyhn ra HE 
MacT. J, n, 

4791. Otkhhh KOMapi^y je^ny Hory. oh caKaT ao 

BHJGKa. Pjie^aj : Hiiiqynaj KOMapuy — 

4792. Otkhhh noy pen, nao Te nao. y /ly6poBHHKy. 

4793. Otkya BjeTap ^ysa, ofiOi^yA sa^ba h ja- 

nyni^e OKpenyTn. 

4794. OTKy/^ caM ce Ha^ao /^a Me cyHD[e orpuje, 

OAOHy/; Me jlqa 6Hje. 

4795. OT060JIH0 ycHy Kao jlovobokk aM. y boj- 

Bo;iCTBy. 

4796. Ototojih ;;e6ejio, 
Kao Moje KOAeno; 
Ako jih tiem h fieSj^e, 

Kao MOJe H 6e/tpe. Kaacy 4a roBopn atyH>a npe- 
.i>aMa Koje cy ce sa^oqHii.ie Ka;^ y npojbetie y^apa- 
jyhH Kji>yHOM y mynjbe ;ipBO Torpue. 

4797. OTliao 0^ Ay/JH, T. j. nocTao sao h HesaJbao memo 

CBe Jby^e. 

4798. OTHop 6a6ii rpeSeHH a^ oy joj aynnn Mje- 

/jeHH. Vjiejisi] : BojiH BjiaxHH>y nera aa ne qemjba 
Byne, 

4799. OTpyxjiHO y rBOMCt)y (y TaMnnqH). 

4800. TypHHHe. 3a HeBO.zby Ky Me ! — 
A TH, B,7ianie, oh.ziom noSpaTHMel 

4801. Ohepao nee na BO^y. Ka^ ko nnxa aa Kora J)e 

je, a oHaj kojh ce nHxa, He he ji& My Kaace. \ i 305 92. 0$yKao Kao B.ziax nHTy. 33. Oi^aT KOjK HHje Ji>yY h ;^OMa}iHH kojk HHje 
aao He sa^a HHniTa. 

04. HeM HOGK pa^KO tom ce h xpaHKO. 

05. One Haml KaKO snain; MeTHH norany ids^y 

Hao, aKO OCTane, eso nac. Pe^e ce y majin 
MJecTO oqenama. 

06. Ohh BO^e a Hore Hoce. 

07. O^H rocno^apoBe KOiBa roje. rjie;jaj: rocno- 

jlSipoBe 01H KOH>a roje. 

08. O^HMa BHine Ba^a BjepoBaTH Hero yinHiaa. 

09. OHHMa npocH, yoTHMa ho nHTa. Ka^ ko ho 

HoiTe, a Ha H>era rjieAajyKn [peKao 6h jia 6h pa^ 
6ho jia. My ce ihto ;ia. 

10. Ohhh H MaTepHH, 0;iroBopH OHaj Kora aanHxajy 

qHJ je, a oh ne Ke rsl Kaace. 

8it. Ohh nupyjy. a r a r,zia;^y3e. 

12. Ohh CBaniTO BH;^e, a oeSe ne bk^g. 

13. OhhCTEC 09, e hem imTU. Ka^ ko nmre oho mTO 

My ce He MOHie jisltm. 

14. Ohh oy Bapa,ziHi;e. 

15. O'^H oy BO^a (Mory qoena JiacHO npeBapHTH). 

16. Ohh oy A^ rjiBAY a Hore a^ t^say^ ^^^V 

je MJecTO uiede caMO ;ia 6h ce cjioh;hjio ca ipedy. 
y BouH. 

17. O^K oy HGOHTe. rjie;^aj: JlanoMe cy o^h npeMa 

nora^H. 

18. O^H y Kawen! MjecTO y K&Men roBopn ce h y aaH>. 

rjie;iaj : JlyK th y oqn : 

CPnCKE HAP04HE nOCJOBHUB 20 30() 

48/r/. Oi^aKOBHtije oi^aKCBuK, a KyniiKpaoTaB^iMfe. 
KynHKpacTaB^Hii. 

48*20. Om. rpHBo! Tyfee je mjihbo. 

4821. inKpHnoBy ^ne (wa^ ce Sapai^H OTpury). 

HuKa;i. 

4822. OniTap Tyn. Ka' k 6ho. ^ei^y Kjiao Ka' h a^ 

Oa/;. PeMe ce y lua.in kea ce HaB.Tia4H hojk. 

4823. OinTpO Kao SMHJa (e. n. iiojK, 6pHTBa;. Ha obo 

je HajiHK H OHO uiTO je BH.ia Kasa.ia KpajbCBHtiV 
MapKV : 

KaMO reoe 3Muje h3 noraje. 

n. 

4824. na;^e Kao Kan (h. n. noei; o;i y^iapua). 

4825. na/;e Kao na BaTpy. Ka^ ce uito o;iMax noTpoum 

H.iH npo^a. 

4826. na/;e My wpas na oSpas, t. j. aacxHAje ce, no- 

n^iaum ce (naKo mv to Kasa h.iu naKO ra BH;ge;. 

4827. na/;e Ujh^bsl y Bp6ao. h HsrySH OBOj rjiac. 

KsLjx ce MaH>ii y;ipy}Kn c BehujeM oji ce6e n nopeA 
H.era ce n3ry6H. TJAuea je y Bochh Bo;ia Koja ko;i 
rpa,ia Jajua c Be.iiiKe BHcnne na^a y Bp6ac. 

'i828. IlaBapHO Kao nao na Baniapy. Kaji ko \)e no- 

CTpa;ia. 

4829. nasap .^ySaB. Hutu Tpeoa jisl ce cp;iH Kynaii hh 

iil)o;iaBau, aKo npBH hiutc mhofo, a ;ipyrH ^aje Ma.io. 
iia ce He noro;ie. 

4830. Ilase oe Kao Ma^Ka k mhiii. Hjih: 
4S31. Ilase oe Kao Ma^Ka k nceTo. h.ih: 

4832. Ilase ce Kao CO H OKO. Mp.^e je;iaH Ha apyrora. 307 "*833. llasH ^a TH 3JI0 jyTpo He ^obe. 

4834. Ilajia Myxa na Me^e^a. To nnje HHuira, H. n. 

KSLjk ce Ko Tyn^H ^a My je 04 Majie KaKBe 6ojbe- 

THUe 3J10. 

4835. IlaJia My OJeKHpa y Me/;. Cpehan je. Ja He 3HaM 

KaKO je nocTaJia osa nocJioBHua; ^a jih HHJe, k&ji ce 
HCHjeuajy qe-ie h3 ;tpBeTa, na Ka^ je ^ynjba nyaa 
Me;ia, Te cjeKHpa, KaKO ce yiiapa h>om y >Q[pBO, npo- 
na^He y Me^? 

4836. na^O My inAeMe na TjeMe. rjie;iaj : Ka;i nawe 

uiJbeMe Ha TJeMe. 

4837. IlaMeTaH Kao nonHHo npace. rjie;iaj : uIto 6h 

Bajbajio jxa, cy h nonoBa npacaA My^pa, to cy My 11 
l)eua Jiy;ia. 

4858. IlaMeTaH no.ziaKO H^e a 6p30 /;oi>e. 

4839- IlaHH, ryn^o,, na/;oine th raiie. Be.ie Ajeu:i 
ryH;iejby. Y XepueroBHHH. 

4840. Ilapraji ^^epe, je^MenHi^y Mc^^epe.YBojBOACTBy. 

4841. nape o;^ MpTBora MCKsa HHHe. 

4842. nao 6ko, naoKH npomao. 

4843. Ilac H Ha sEHjea^e •^aje. 

4844. Ilao EC yjLSi. npot)H ra ce, 6paTe, BH;tHUi jia, My nn 

HMe HHJe Kao y ocraJiHJex CMOKOBa: nac h yji.a. 
OKaHH ra ce, 6paTe, raj je CBy Bocny Hcrypmio 
(t. j. HCTypqHJiH ce 4a He nocre). Tano peny Kainro 
y maJiH OHOMe kojh je;te nacyjb, a HMa joui KaKBa 
je^ia. 

4845. Ilacja senepa. Peqe ce aa KOH>a, Ka;i ko noKa:Ke 

;^a ra bojih Hero HOBJeKa. 

4846. nacja Bjepa. Pene ce, Kao nopyra, ajiy ^ockv. 

4847. Ilaoja BJepa OCKM KpOTa. Ka^ napajy Kora. 

20* .308 

4848. nacja uefiieJhei, Bhj^h: Cbb th je rojiaua, 6iiji» 
nacja. 

4849. nacja napa. r.ie;iaj: nacja Bjepa. 

4850. Ilaoja Te pi)a ne ySHJia 1 KjiexBa y UpHOJ Topn. 

4851. nacjH aK Mope ne MyTn. y Bouh. h.ih: 

4852. riaojK xaK Mopa ne MyTH. 

4853. riacKH MCHB.zbeo, naoKH h yMpo. 
4^54. Ilao KOjK (MHoro) ^aje. ne ynje^a. 
4855. nac OA nca ne je^e. 

485i>. Ilao ncy 6paT. KanaB iejian onaKii h ;ipyre. 

4857. nao i;H3e.ziK ;^aH npeKaca, na oneT ca/^Ha 

He AoSHje. 

4858. IlaTH O;^ SclHJex OHH. Ko je ypoK.i»iiB. 

4859. IlayK no i^BHjeKy 6epe je;^. a ^ejia caKy- 

n.zba Me;;. 

4860. IleTap IleTpy jaje ne^e. 

AkO ny^e, ne HOTene. Ba.T>a ;ia pe^e OHaj KOJB 
iicMe jaje y nenejiy, ;ia He 6a jaje nyicio, n.iH hko 
6u u nyK.io. ;ia He 6u HcreK-io y neneo. 

4861. IleT ca ^eseT A^YVL KOwe. npeBapHrn Kora. 
486-2. IleT^aHHja Kynyc ne saHHita. Bjieeexaae 

noc.ia He onpaB.i>a. V Pucny. 

4863. Ile^e ra oa*50. BujecaH je, jo6po My je. V Xp- 

BaTCKOJ. 

4864. neHeHm;a ce ne Tpawcn yoHH SoMCHtia. 

4865. IleHK ce Kao nzieTao. 

4866. neiUKlip Ma! Penao J)eBep Kaj My je CHaxa no- 

-in.ia Te ce vmuo, a ne aa.ia mv neuiKBpa ;(a ce 
oupiiine: a ona mv turoBopn.ia: OlII OKyT, ^ 309 Bep9? 'BeBep ^a 6u cnaxy ocpaMOTuo, MaMuyo 
neuiKHp Kao ncero, a oiia My MJecTO xo^em peK.ia 
oui Kao nceTy. 

4867. IlKjaH 693 BHHa. Jlyji 

4868. IIiijaH H TpujeaaH ne Mory ce cjiaraTH. 

4869. IlHjaH Kao seM^a^a. 

4870. IIlIjaHOJ OHainimK (cnamu) MHJIH feeBepi^H. 

487 i. IlKjaHy Mope ao KO-^ena. 

4872. IlHjaHy Hoeicy ne MGTHy jiaoHO jiOKOTa na 

yOTa. He MOHceui My 3a6paHHTH w ne roBopn. 

4873. IlHJ. /;eJIKJa; TOHH. AHfeeJlUJa! Ka^ ce jio\)e y 

KpHMy ASL ce naje. 

4874. nnjesai^ njeBa ^^a CBane, ^ajiaK TapeH ;^a 

OnaHS. Ba6e uaHcy jia TaKO Bajba roBopnxH Tapy^H 
jlBJiBLK y jyTpy kslji nnjeBun yqecxajy. 

4875. IlHJe BHHO KO HMa HOBai^a. 

A KO HeMa oje^H koa jiQHai^a. 

4876. IlHje Kao B^ax. J. n. 

4877. IlHje Kao oyHi>ep. 

4878. IlHje Kao Ty/;emaK. 

4879. IlKJe KpB na naMyK. Ka;i ko .injenuM pnjeqHMa 

3a6auiypyje oho 3jio uito qHHH ; oco6hto ce roBopn 
aa norjiaBape h ynpaBUTejbe. 

4880. IlHjecaK y Mope OHnaTz. 

4881. IIh, KOKG Te nOO.,*Zie! Pe^e ce MajiOMe, oco6hto 

Jiajeny i)eTeTy, jia, ne 6h ypeqeno 6hjio. 

4882. IlHJie nHniTH y ^yoi^n: 
Ja He OMHjeM H3.zbeoTii. 

IIIa,Zie Ke Me najeOTH. Bajba jib, je UlaAe 6ho y 
BocHH HJiH y XepueroBHHH HCKaKaB TypqnH n.m 
xaJAyK, Kojii je pa/io jeo kokouih. 310 488:r H2LJbid Rao niTpK y jaje. 

4884. riHHDaTa oe ncspasy pyra. y npeMopjy. r.ieAaj: 

Pyrao ce Jionau Temjepn. 

4885. IIho, Mai;0 (na KHOe^ZIO r . . . O)! Kaji khxhc ^Hjere^ 

4886. IlHTajytiK y I^apHrpa/; (Mo«e ce othKh). 

4887. riHTajiH Kpa^zbGEHfea MapKa icaKO je nocTao 

(oHaKH) jynaK. a oh o/;roBopHO ^a je na- 
yHHo o;^ i)e^e h o^ naca: „Haj60Ae noeTO 
KaA noSjerHG, csa nani^a/;, h najropa 
Tp^e 3a itHM ; a najrope Ka;^ oe ynpe, hh 
Haj ja^a hg OMHjy jiacHO na itera; a Taico 
HGTO 5HBa K |)ei;a Ka^ ce SHjy.* 

4S88. IlKTajiK KypjaKa: Ka;; je Hajseiia 3HMa? — 
a OH o^roBopHo: Ka^ ce oyni^e pai)a. 

4889. IlHinK Kpe^OM na ^xysapy. Y BojBo;icTBy no 

BapouiuMa. 

4800. riHniH KyKOH no jibaY ("• "• ^^^ J^ komc .ayatae 
Ko ojx Kora ce He MO»;e HanJiaTiiTn]. Flo BapouiHMa 
ce roBopn n : 

4891. IlHmK yr^^benoM y oyaKy. 

48'J-2. riHuiTe /;pBa (na BaTpn, Kao ^a oe Jjesojica 

y KyiiH pO/;HJia). MjecTO y uyRu roBopu ce ■ 
y ce.iy. 

4893. IlHinTK Kao ryja y npoi^njeny. rjie;iai: Kpnje 

Kao ryja Hore. 

4894. IIhuitk Kao I^pB no^ KOpOM (Ka;i ;ipBO rope b» 

earpH). 

4895. njana HoeKa k Bor nysa. 

4896. IIjaH "Bypo Kao h cjeKupa. 

4897. njaHi;a h a'^^^^b Bor nysa. 311 4898. IIjeBa Kp03 Fai^KO (Ka^ ko iuto Kaayje OHOMe, 
KOJH OHO 3Ha 6ojbe OA ibera, jep ce roBopn jia. cy 
FaqaHH na rjiacy njeeaHB). 

4899. IIjeBajra je Tima na rjioroBi^y: 
TemKO TH je csaKOMe TproBi^y 
KojK Hewra y cbomg To6oi;yl 

4900. IIjeinaK na KOiBHKa (yBujeK) MpsH. 

4901. II,ziaHHHa ryoTa (Sea xaj^ywa) hhjg nyoTa. 

4902. n.ziaHiiHa je h r.;ia^Ha k x^afl,HGi. 

4903. n,ZiaHy,;iO My na ^aHKy. Mshuijio My nao niTO 

je HceJbeo, Kao nyiuKa kbji ynajiH. 

4904. IIjiaTH, na ce He HHaTH. 

4905. n^ziaTH, na ce noBpaTH. 

^906. U^QiYZiiie Ka' syK kookom. ^. np. 

4907. IljraTKiiem Kao KypjaK ko!>kom. 

4908. rTtSaHG ropa sa MajCTOpa. r;ie;iaj : 3a MajcTopoM 

ropa njiaqe. 

4909. n.ziaHKaBy ^^jeTeTy nemhe CHcaiBe. 

49*0. n.zia^KO nysa rOBe^^a 
H 6a6HH^ jynimy. 
SaKjia 6a6a jyHHi^y 

^a^e IIjiaHKy r y (njeBajy ;ijeua >njeTeTy 

Koje njia^e). 

4911. IIjraniHB Kao aei;. 

4912. n^ZianiH ce Ofl, pena (oji HHiuxa; sajba 4a Kao .iH- 

CHua HJiH ;ipyra naKBa sBJepKa Ksm. 6jeHxH, na joj 
ce oj{ CBora pena hhhh jia. je neKO hepa). 

4913. IljieTH KOTai^ |)e th k OTai^. Hjih: 

4914. UjiQYvi KOTai; Kao tk h OTai;. Pa^ h «hbh 

onaKO Kao uito th je h orai;. 312 4915. Iljieiia 3a npaannjex Bpeha! Kaji Kora y mauH 

XBajie Adi je jan, pe^e ce obo njbecHyBmM ra no 
njiehHMa. 

4916. n,ziHBa Kao i^pTa^zio. 

4917. UjbyuK Bpx oe6e, ksla jih na oSpas. 

4918. no6Hje,;iHine o^h H3r.zie/;a3yiiH Ka^ ko je^ea 

qeKa Kora. 

4919. no5Hj 3y5e. na .ziesH y KO^ziujeBKy. Ka;i ko 

Kaace Jia ]e MHoro MJiat)U Hero oito je. 

4920. no6,;iii3e;^KO Kao in.zbenaHKa THKBa ys 6ep6y. 

Ka;i ce kg Bpjio saupBeHii ; jep je mjbena^Ka TiiKsa 
y3 6ep6y upBeHa oji HOBora BHua, Koje hm ibyjin 
cnnajy y H>y. 

4921. iiOBJiaHH OHH Kao Kypjane. 

4922. ll0B,;iaHK ce Kao SojiecT no roBe^nMa. 

4925- IIOByKaO mapOBa 3a pen (peqe ce Ka^ kg uiie- 
Tyje). 

4924. IIOByi^K ce, na ce naTyi^K. Oth;iu tc ce HajeaH. 

H. n. Ha CBa;i6H. 

4925. noranait ra (SJIH) niHHyo! Kao Majia KJieTBa 

KGJy HaJBHine roBope Htene. F.ie^aj : 3MHJa ra mn- 
Hyjia ! 

4926. IIoraHKJex yCTa (h. n. qocK, H^eHa). Kdiji kg pa;io 

roBopH 3JI0 3a ^ipyrHjeM. Fjie^aj : HMa norana ycra. 

4927. IIoraHa ce npKjaTe.zby uiyqa^, 

4928. IIorHHy Kao bo na npKjerjiaBHi^y. 
4929 IToFKHyjio Je BpTaH^e, ajiK HHje sajaw. 

49:30. no FJiacy THi;a. a no inanaMa ce jislb no- 
3Haje. 

4931. nor^^e^aj mh na jiySpiHy, na CHrypasaJ 
ysKKHy. 313 

4932. IIorjieAaj My na rySnny, 
Ila ra bo^^z na Mya^iimy. 

4933. IIorjie;^aj My na o6yKy, na ra nyniTaj y 

Ryfey. 

4934. nor,zie/;aj My na pHjio, 
IlaK My pei^K raspHjio. 

4935. Ilorjie^^a Kao oseSao cyHi;a. 

4936. Ilorjre^^a Kao oeKa CBaTOse. 

4937. noro;^HTH y ^^HHap 3eM.Zbe. Ka^ Kora y iiia.iH, 

HJiH y no;iCMujexy XBa.ie m je ;to6ap iiymKap; jep 
HHKO He noroj^n y BHuie 3eM.i>e, iiero y oHOJinKO 
KOJiHKH je iiHnap. 

49?8- IIorpHjeBqH Hur^^a HKjeoy ^o6pH (nocao KauaB 
KoJH ce no iipyrH iiyr iioHHH>e). 

^939. norpeniH non y heMane OBHpajyiiH, aneKMO- 
jin I^HraHKH KiBKry HHTajytiH. B. np. 

4940. IIo;^aBH3 pen nO/;a oe. Cje;iH c MepoM, He Jinpaj 

HH y Kora. rjie;iaj: Ilnico th na pen ne craje. 

4941. IlO^^aj, na ce ne ^^3 (oTKyn.i»yj ce). 

4942. Ilo^^aj nony nonoBOKO, 
A roono/;H roono^OKO, 
Ila ejewcH {OA itHx). 

4943. Ilo^aj nceTy koct (neKa rjio^e) ^a ne jiaje 

na Te6e. 

4944. noAaj pyKaMa, na TpawcH HoraMa. 

4945. no/;a3 TH IXuraHHHy Top6y, a ne wasyj My 

nyTa. HoeKy Kojii je 3a KanaB nocao, penu caMO 
jlfi ra y^Hiuji, a iie Kaayj My Kano Ke ra ymnnTii 
— OH TO caM 3Ha 

4946. UoA Shkom jyne Tpa&KHTH. 

4947. no /(BanyT ce y BO/;eHHi;H roBopn. 31i 4948. IIo^^ByhH no;; Kora MGKy nooTe^ty. 06.iac- 

KaTH ra. 

4949. UoA jariBeliOM kookom mhofo nyTa KypJaK 

jresKH, 

4950. noAJSAHaKa ^pyoKHHa je^e Meca k na Be- 

jiHKii neTaK, a neje^HHa hh na npeTHJiH 

HGTBpTaK. y BouH. 

4951. lloA je^^HHM nasyxoM ne Mory oe A^Hje 

•7iy6eHHi;e hoohth. 

4952. noAMeTHy.ziH My naBne no^ ro,ziy6a. ripeea- 

pmn ra; jxsl.ih My ;ipyro, a ne oho uito 6h Bajbajio. 

4953. IIOAMeTHyo 6h no^ B0.7ia oK^xpHjeSe. Tauo sna 

o6iijeaHTii. 

4954. IIo^MeTHyo My jiySeHK^Hy KOpy no^ Hory 

(xe nao, t. j, npeeapHO ra, naBpaTHo ra na 3.io). 

4955. IIOAMehe Kao KyKaBPma jaje. 
495^- no;;MyKaoi;a r.ziaBa ne 6ojlvl. 

4957. noAMyiMO ncGTO Hajnpuje fee yjecTK. 

4958. no;; HarHM BorOM (n. n. hc 3Ha— HeMa — nHiUTaj. 

4959. HOA HOli THKBe i^BJeTajy. KoiJi KO UITO no;i 

cxapocT noHHe pa;iiiTiT. 

4960. no^penHHi;e HeBa,;fcajiaI Kao nopyra. y Upuoj 

Fopn. 

4901. no APyi'K oe nyT jiHCHi^a ne XBaTa y 

FBOMC^a. 

4962. no;;oeo ra Kao Japa BaniKyT. ^Ba ccia 6.iH3y 

Baje, Bp.io 6jiH3y je^no ko;i ;ipyrora. J. /7. 

4963. noACjeo Me Kao p^aB [aao] KOMinHja. 

4964. UCA CTapOOT 6ep;;o! Bojhhk noji CTapocr. y Boj- 

Bo;iCTBy. r.ie;iaj: IIo;i Hoh thkbc uBJeTajy. 315 4965. Ilo^yn^o ;;yiiiOM Kao hycKHjOM. Kaji ce ko 

3a uiTO Kyne h ysHMa na ;iyuiy. 

4966. no^K, rpHJeme (O^ MGHG)! Ka^ Kora HaJ)e nana 

6HJe;ta. 

4967. Uq^k aa OTapa. no^K 3a i;apa; no^u aa 

M*Zia;;a. UO\)Vi sa Bpara. Kslji Haroeapajy t)e- 
BOJKy HJin y^OBHuy ^a uo^e 3a cxapa 'loeKa. 

4968. n03ApaBHJIK Te no OnaKJIKJH. He Mape 3a Te6e. 

y BOJBO^lCTBy. 

4969. no 3JIQ He Ba,;i>a BJIHU^Q CJiaTH. Oho caMO Aoije. 

4970. no3Ha ^ei;a roTOBe CHpoTe. 

4971. IIosHajeM ra Kao (cjrHjenai;) p|)aB Hoaai;. 

Ka;i onuna Mef)y npcTHMa? 

497*2. nosHajeM TG, jiOHHe. H npHje caM tg rpG6ao. 

4973. IIosHajG pfea (cbojg) rBOiftc|)G. 

4974. nosHajG ce K03a no posHMa. y XpBaxcKoj. 

4975. no3Haje ce nnjeTao no KpecTn. 

4976. nosnajy ce Kao ny,7iHjeniKK[ jrynewcH. y Bonn. 

4977. II03H0, ajIH 0K03H0 (a. ii. 6Hhe, aKO je). 

4978. noJGJiH CBG Kao OKaKaBl^K. OB^e ce MHc;ie oim 

CKanaBUH iiixo jaxHMa ;io;iHJehy Kamxo ns AsHJe. 
npanoBiijeAa ce Ka;i iia;iHy t)e na aejieny iiiyMy, sa 
HCKOJiHKO MHHyxa ocxaHB luyMa npna. 

497P. Ilojy Bory MOjGwy 3a fotobg hobi^g. TicAaj : 
3a 6aASiBa. ce mi BohxHJ rpo6 ne ^yBa. 

4980. IIOKasao IJLGBGp (x. j. iiOKasao nauaB je Aa je pi)aB). 

IloKaaao ce ^a je luapcw. 

4981. IIOKasyjG ^okjig jg ohhjgf jraHH 6ho. Peie ce 

y uiBJiH ica^ HccHCKo n;iyhn no pocH hjih no 6.iaxy 
no;iHrHe CKyxe noBHCOKO. 316 

4P82. noKajHKKa H Bor npHMa. 

4983. IIoKJiaHDaM TH ce Kao (k) neBjecTa 3a/;itH- 

JGM OBaTOBHMa. A cBaK MOHte suaTu KaKEB je 
II0K.10H oHiiMa Kojn cy sa HeojecTOM Ka;x ce oea y 
Hanpe;iaK rioKJiatba. Y KoTopy. 

498 4. noKjieH 00 HaKycajy. OH/^ap ce pyrajy. 

4985. IIoKJiKcapy ce rjraBa hg CHjene. 

4986. noKJiOHH ce MaxHHYy Ka' H OBeTy. 

4987. IIOKJioHy ce y 3y6e He tjisa^- Mjih: 

4988. iioKJioHy ce y o^h He rt^e^a. M,iu: 

4989. noK.ziOHDeHOj ce koShjih y 3y6e ne r^iefi,^. 

4990. nOKOJ TH Oi^y! Kao 3aK.ieTBa. 

4991. nOKOH^^HpKcTia ce TKKBa. r.ie^aj: KaA ce THKBa 

noKOH;iHpn 

499-2. UOKOJh Kao Ha KoOOBy !,n. n. 6110, 6nKe). Y Up- 
Hoj Fopii 

4993. IIOKonaj (najnpKje) one niTO oh ao obla no- 

6k0. Kaji Ko npujerii komc Aa he ra y6HTH, a mhc.ih 
ce ;ia mije Bpnje;iaH to yinHiiTii. 

4994. llOKopH ce MaxHHTy, Kao h CBOTy. 

4995. noKopny r.ziaBy ca6,;i>a ne CHjene. 

4996. noKpaj oyxa ^pseva h cupoBO nsropn. Va 

KpHBa qoena npona;^He KaiuTO 11 npaB. 

4997. IIOKpaj $ypyHe cjeAefen HKinTa ce ne ao- 

6Hja. ^ 

4998. TIOKpHj ra, TeTO, ^a ne TpaSyHK. PeKJia ne- 

KaKBa Hveiia Kaji je oo.iecTan qocK nasHBao sa iby 
HBKaKy HCTHny, Koja tt»oj niije 6u.iti no BOJbH. 

4999. IIOKy^H, (na) ^OKy^H. HajnpHJe no;iaj, na OH;ia 

me^aj Jia rn ce aa. 317 

5000. nczia je nOO«zra FOTOBO. Kaaao UuranHH KEA ce 

cnpenao ^a npocH y i;apa t)eB0JKy, t. j. oh xoKe, 
caMO joui aKO t)eB0JKa xohe H>era. 

5001. nczbySlI Mai;y no^ penaK (peny ajeua KaniTO 

OHOMe KOJH peqe neTaK). 

5002. nOMara Bor! Y Upnoj ropn. TieAaj: flo6pa th 

cpeKa. 

5003. IIOMaHCeM TH Onp^aTK. Ka^a ko majie pa;^H i^py- 

roMe KOMe aa jby6aB roBopn uito npoTHB ce6e, mro 
ce jaBHO BEAU Aa HHJe ncTima. XepueroBaq aohho 
Ha naaap aa npo^a BpeKy hhctc meHHi;e, y Kojoj 
HHHiTa HHJe 6hjio jio caMO apHO. HcKaKaB Typqnn 
AomaBOiH K H>eMy, h 3rpa6HBiuH h3 pacKpHjbene Bpehe 
uiEKy meHHue h r;ie;iajyhH y iby peie: »Mope, Xepo! 
y oBOj uieHHqH HMa KyKOJba." A Xepo My o;iroBo- 
pno: »HMa, rocnoAapy/* — ,)A HMa h rjiaBHHue" Ha- 
CTaBH TypHHH; a Xepo ooct: ,)HMa, rocnoAapy.*' — 
»A HMa H acMJbe.* »MMa, rocnoAapy." H rano Typ^HH 
HspeAH CBe Mane, Koje Ha meHnun ohth Mory, a 
Xepo My CBe hotbpah. Ka^ ce TypHnny uajnocjiHje 
Aoca^H uiTO My Xepo oqeBH^Hy Jiaa; npOTHB ce6e 
je^HaKO noTBpt)yje, oh My, Kao nojia cp^HT, pene: 
nBya ja, Mope, TBoje 4o6po Ky^HM, a aa uito ra th 
KyAHiii?" A Xepo My on^a OAroBopn: »noMa}KeM th 
cnp^aTH, rocnoAapy.** 

5l004. nOMaKHH ce TOra MJeOTal Ka^ ko peqe Aa 
Ke ce niTO sjio aofoahth. FjicAaj : llpecjeKao jeaHu! 

5005. noMemaj oe y MeKHite, cbhhdG he tg Hse- 

OTH. J. n, 

5006. noMorao My Ka* h Bajo OTamy (komc je 6ho 

i)eBep Ha MCJAany, na ra MpTBa oahho — nao h onaj 
ApyrH CBora — tc hx aaKonajin). Y Upnoj Fopn. 

5007. IIoMorao ce Kao nejia na 6pycy. TjicAaj : Mook' 

ce odMopuTU — 318 5008. nOM03' Bor! r.ie;iaj: Jloopsi th cpetia! 

5009. nOM03' Bor, 3.7ia MCeHO! Y^apuBuiH HeKaKBH nyx- 

HHUH nope;i MHoro /Kena Koje cy y ;tpymTBy cje- 
i)eJie, iejiaii oji H>nx pene lua^ie pa^H: »CaA tiy ja 
no3HaTii Koja je 3Jia JKCHa Mef)y obhm HceuaMa;^ na 
0H;ia Ka;i hm ce npMKyue peqe: wIloMoa* Bor, sjia 
/KeHoI" A je.iiia H3Mei)y ilux, Koja je ynpaBO 6H.ia 
s.ia, OAMax o;iroBopH: „A KaKO caM th 3.io yHHHH.ia? 
Jejia re 6ojiecT!** 

50 10. ITo M03ry TK TOJara! 0;iroBopH ce OHOMe KojH 

ojl ina.ie peqe: IIomos' Bor! rjie^aj : Vajaxao na Ma- 
rapene. 

5011. nOM03Il Bor! r.ie^aj: Homos' Bor! 

5012. noM03K. Bo:}Ke, keko oe moskg! 

5013. noM03K, BoHce, .ziyKaBOMe, a npasoMe HHje 

OA npenie. 

5014. noM03H MH HOOHTH. a nyniTH Me 360pHTH. 

Oco6iiTO KaA ce cy.ie. 

5015. nOM03H MK pehK. Ka^ ce ko KaKBora uMBHa h.ih 

Apyrora qera y roBopy ne MOHce jia cjbth. 

5016. nOM03HTe, TpHCTa H ooaMAeoGT eoroHOCHHX 
OTaita! (npnnoBuje;ia ce jia je penao HeKanaB nnjaH 
nouiaBUiH jiCL yajaiue na KOiba, a Ka;i ce npeBa.in 
npcKo Koiba Ha ;ipyry crpauy, oHj^a peqe: 0;iCTy- 
DHxe HeKOJiiiKO, MHoro Bac je). 

5017. nOMOSH I^BJGTHa H BQJlKKGi (H ]Oin ABHJe 

Tpn OKO H36) ! (t. j. we^e.fee). Kaji ce Kao y majin 
KaKBa noMoh iipiiaiiBa. 

5018. nOMO*^ai; 6a6H TOOi^e Bpaha. BaJba;ia oho uito 

aoMOAUy 4a ;ia J)eTeTy iuto he joj xeoue BpaxHTn. 

5019. UouojLK na mo.zik! J. fl. 5020. TIOMpHKHa Kao tkjgoto. 50-21. riOHeoH ra, ^olbo^b, na pore, y Upmhhuh. 

5022. IIOHeineH na ynyniTen. ^Raxnyr Kao jib, je yny- 

niTCH Ha aeMJby, re ce paaoHO Kao Jioeau? 

5023. noHOCH 09 Kao MaHKa oropejiOM manoM. 

5024. IIoHOOK 08 Kao OBHTai( ryaimoM. 

5025. no oi;y ce noanaje ckh. a no Maji^n uiKn. 

5026. no oi;y OKH. a no waTepn kKk noanaje ce. 

5027. noneo MM ce na rjiaBy. J. /7. iLin: 

5028. noneo MH ce na ;;ymy. Jlojxviydo mh. 

5029. noneo My ce na rpeSen. 

50J0. non sanoBje^K i)aKy, a ^aK i^pKBOHbaKy. Kaa 

ce KOMe aanoBJejiH AB. uito y^HHH, a oh oner aaiio- 
BJe;iH ;ipyroMe. 

503*' nonKO ^aBO! II. H. He Ky, aoauo ^aeo! HCMa, iio- 
nuo i)aBO ! V Upnoj FopH. 

5032. non KlfcKrOM, a TypHKH CKJIOM (B.ia^a). 

5033. non K06njiy jame, a K06K.7iy TpaMCu. 

5034. nonjiauiKO 6k 6y^yK roBe;;a. Ka;i je ko hc- 

OMeuiJbaH H Hynas. 

5035. non^eniTH SnjecHa, a^ JQ SjeniiBK. 

5036. nonHK .ziy^o na bhcoko, ^a HoraMa Maxa. 

y BouH. 

5057. nonoBCKa Bpelia HPiKa^ ce nanyHHTH ne 

MOMCe. 

5038. nonOBCKa jyxa ^0 ^ho KOTJia rycTa. 

5039. nonoBCKa CBa^a i)aBOjrcKa CBa'^Sa. 

50'i0. nonoBCKO gjiaro kobbcko moco (y XpBaTCKoj, h 

BajLa;ia anaMH: Kao uito ce koh>cko mcco He je^e, I 320 

xaKO ce II o.iaroM CBeuiTeHHHKHJeM cJia6o ko mohvC 
noMoha). 

504i. Ilono! sap h th Hysani rose^a? — E, MOj 
CKHKO, Ye join fl,Si oy MOja. 

5042. Ilono. nonyj, aMa Ma^zio h npnopyj! 

5043. no nopyKaMa syi^K Meoa ne iQAY- 

5044. lion nony nnje kphb e My je nope^an 6Hp, 
50 i5. lion ce He Snpa no Gpa^K, ho no r,ziaBH. 

5046. IIo nyOTOj i;pKBH n non .ziajy. (Obeko je peicia 

nona;iHJa kslji je Biii)ejia ;ia Apyrn je;iy 6e3 H>e nona 
npocKypHue y oJiTapy. M. UlKp,) 

5047. n.opa^HBniH Bor he ^aTn. 

5048. nope^OM ce n roBe^a jinoKy. 

5049. nope^OM oe H y BOAenHi^K Me^e. 

5050. no OBH.ZIH yBO^H. a no TpH^y hsbo^h, 

5051. noCBHpaj, na n sa nao sa^iOHH. MoH;e ce qoen 

H. n. M npomajiHTii, n noHrpaxn, ajiH ce aajba h 

OKaHHTH. 

505*2. nooBupn naK saTaKHn (3a nao). 

5053. noc . . H 6,ziaro npn oSpasy. Y PHcny. 

5054. noCHJaO SyH^OBe. Ka«e ce naji ko na;ine. F-ie^iaj; 

ToJiHKe TH dyn^eee! 

5055. nocHjei^n no je^noM npcTy, Sojih, nooHjei^H 

no ;;pyr0M, 6o*^H. Kaa ko xohe 4a KaH;e Aa My 
je je;iHora — h. n. JjCTera — H;ao Kao n ;ipyrora. 

5056. nooHJiHO oe Ka' n nioraB (0) KanimOH. y UpHoj 

Fopn. r.ie;iaj: /loKonao ce Kao Ke.iaB Kane, 

5057. noGJiHje 6oja Kon^eM y TpH^e. 

5058. noojinje KHnie janyni^e (ne TpeSa). 321 5059. IIOOJIHJe OEja H3 .ZlOima (jemhe ce; MO»ce 6htu 

aa TO uiTO He Ke 6HTfl qaHKa hh ipneae?). 

5060. IIoo^ziyMCKinH, nooJiyMceH 6yfi,euiii. Oco6hto ro- 

Bope KaJiyt)epH h nonoBH. 

5061. no OMpTH HGMa Kajaifc'a. 
506*2. noopne H KOH> o;; cto rponia. 

5063. no CTapHHz 6or noiiara. 

5064. nooTG^a H Tpnesa HGMa opMc6G. y AyopoBHHKy. 

5065. nooTH^HO OG Ka' K KynoBHK nao. 

5066. nooTH Kao nao oa kocth. 

5067. noTajHH yr,;i>GH najropG oskgwecg. 

5068. no TBOM oSpasy nBujohG paOta:ol Ka^ ce 3a 

Kora Kaayje iuto pyacHO hjih cpaMOTHo. 

5069. noTKoaao 6k ^aBO*;ia na JiBAy- fjie^aj: 3Ha 

^aBOJia Ha Jie;iy noTKOBaTH. 

5070. nOTOHyjiG My niaJKG. Kaj? ce KO oneBecejiH. 

5071. noTOita naMGT Marapi;y no^ pen. 

5072. noTpG6a saKOHa HGMa. 

5073. noTpGSa OHHJy HGMa. 

5074. nOTpOKQ Kao KG6y HSa nojaoa. Ka;i ko hccto 

MUM npnjeTH h^ih OHano hito roBopH. 

5075. no Tpary OG 3Gi; Hai>G. 

5076. noTyiwiG OG 3g6q oko Tyt)Qr npooa. 

5077. nOTy^GH yr^ZBGH npjfcH. r.ie;iaj : Texa BO^a 6pn- 

jer poHH. 

5078. nOTyTKa-^a r.;iaBa HG 60JLK, Onaj nara KOJH ce 

HaroBopH re 3Jio ynHHH, a onaj kojh ra HaroBopn 
ocTane na MHpy, Y Bouh. 

5079. nohGpajia OBHHba yropa hohoa cmokbg Kpoa 

Kynyo. 

CPnCKK HAPOAHE noaiOBHKE 21 3-22 

ouso. noys^an Kao spCoB kjiuh. 

5081. IIoya^aTH ce y Kora Kao y Bp6oB kjlhu. 

5082. IIoxBaTajiH My oe KpajeBu [oa JiawH). 

5083. IIOiUpBeHKO Kao BaMnnp. Tjie^iaj : SaupBenyo ce— 

5084. noi;pHno My o6pa3 Ka' h HuniTa HoeKy. 

IleMa CTn;:ia hh nomreita. Y Upeoj Fopii. 

5085. noneo Kao JlHCHi;a BOJOKy. Kaa ko iuto no^He 

iia He cBpuiH ; ajin o tom HniiiTa emiie HnjecaM qyo. 

5086. Ilomao My Marapai; hh3 6p^o. OKpenyjia My 

ce cpetia y Haaa^aK. 

50S7. riomao My Marapai; ya 6p/io. Ka;i komc cpeKa 

iiot)e y Hanpe;iaK. 

5088. noinao y Ban, na CBpaYHO y Myan. J. n. 

5089. IIomeTa mkui no pa$y na o6opH oyn^ep Te 

MH paaSH FJiaBy. Kaaajia CapajeBua ksla je Myac 
aouiaBiuH 113 qapuiuje Hauiao je y nocTejbii 6ojiecHy 
na je aaiiHxao iuto joj je. F.ie/iaj: Kao CapajeBCKa 
rocna. 

5090. noillJbeflH>a npsy ySuja (aanoBnjecT, ypeA6a, 

pHje'i II T. A. 

5091. ^CmJt)e;^H^a oe SpoJK. Ko Hajnoc.inje Ha^BJia^a h 

o;ip/Kii ce. 

5i)92. UouiJhK JiyA^ Ha BOjoKy naK ojeAH 're 
njiaHH. 

5093. noiii.7bH .ziy^a Ha nyT na xaj^e sa h^hm 

ynyT. 

5094. nom.'LH Jiy;;a y ro^y 
J\a. no6epe osy ropy. 

5095. nouuhn p|)y Ha nyT. 
TpHH aa H)OM ynyT. 323 

5096. IlouiJi>ii p|)y Ha nyT, na xaj ^e sa ibom ynyT. 

5097. noniTGHa je HoeKa .ziaoHo npesapnTH. 

5098. noniTGH Kao H npoTjepaH. 

5099. noniTeH K'o H npofeepan. 

5100. noniTGHO n.7iaTH, naK oe h cneT noBpaTH 

(h. n. y KpHMy). 

5101. noniTGEbe je npeTeoKHHje oa HOBai;a. 

5102. no iHTO 6k ce noYypHKO. MapKO? IlHTao 

TypcKH uap Mapna KpajbeBwha, a oh My o;^^OBopHO : 

3a HHaT, HecTKTH i;ape. 

5103. no niTO, Bjiaine, KKKOIH? HeKaKsa ce noxyp- 

qHJia y cy6oTy na to KaaaJia y Het)ejby cbomc ouy 
Ka;i ra je BHf)e;ia t)e hoch kokoui jia. npo;ia. KoHom 
HHJe hejia KaaaxH, jep 6\\ to 6hjio no CpncKH a ona 
je hejia jxsl roBopH Kao TypKHH>a; a TaKo My je 11 
Bwiaiue peK.ia Kao Aa ra u ne nosnaje. 

5104. no niTO KynKO no to h npo^ao. KaKo caM 

qyo OHaKO H KaaceM. 

5105. npaea Myica HHKa^ ne ruHe. 

5106. npaB;;a je ;xaBHO norHHy.7ia. 

5107. npas^a je y Bora; a ^a y Kora? 

5108. npas/^a He Tpe6a mhofof nieBp^aH>a. 

5109. npaSH je TeTaK (6y;iaM). 

5110. npaBH TGTaK. rJie;?aj : CTao nao Texan. 

5111. npaB (je) Kao ywce y Bpehn. 

5112. npasora, Bowce! PeKne ce y luaJiH Ka^ rpMH, jep 

ce MHCJiH ;ia cy cbh ihyjxvi rpjemen, h ^a Bor hh 
je;iHora ne iie yonTH aKO cxane npaBora Tpa»CHTH. 

5113. npaBO Kao OTpHjejia. 

5114. npaBO pei^K, na rjieAQJ to yTer^n. 

21* 324 5115. npaso oe /;pBO no no.;iOBHHK i;z3ena. Ka^ ce 

iiiTO norat)a, t. j. no.ia o;\ Tora iiito th iiniTem. 

5116. ripaso hy th Kasa-TK Kao a^ ^V yMpujeTn! 

5117. IIpaB oe OMHje a kphb oe Kpuje. 

5118. npasan Tapnyr sjia npujiiiKa. r.ie;iaj: Boah 

je II upH KO.iaM Hero npaana Top6a. 

5119. llpasHa Bpeha ycnpaBO ne MOMce ^a otojk. 
5i20. IIpasHa saxBajia h HHniTa — OBe je^HO. 
5121. npasHa je Top6a TesKa oa nyne. Jep ce h3 

ibe HeMa iiira jecTH. rjie;iaj : Hnje ynpjia 6a6a oji 
Kop6e, Beh 04 npaane Top6e. 

512*2. XIpasHa (Kyha) Kao BH,ziHHa nehnna. 

5123. npasHa Kooa roTOBa rpo3HHi;a. 

5124. npasHa pyKa mptboj /;pyra. 

5125. IIpasHa xBajia h McennH noSpaTHM (cbc je^ao 

je, T. j. HFi je;iH0 He Ba.i>a). 

5126. ripasHa xBajia ne fee y TopSy. 

5127. npaane ppijenK i^en ne nyne. 
51Q8. npasHO (oy) jao.;ie najrope. 

5129. IlpasHO 6ype (seiiMa) sbo^h. CnpoMax u .lyji 

Bnuie ce xsajie nero 6oraT u naMeran. 

5130. IIpaaHOj ^aniH M0.7rHTBe HeMa. 

5131. Ilpaoai; ^HOT HHKa^ npeTHO. r.-ieaaj: Baje-ie 

pvKe Tvt) nocao Mo.iyjy. 

5132. Xlpaoe i)e hzhh ojiaHKHy Ty je h ooTas^ta. 

5133. Ilpaoe penoM 'eaadan) saMOfee, ajiH HKr^a 

ysjia He saBOSKe. 

5134. ripafey My HOre na hhth ony BO^y. Ka;i kg 

xohe jia K&me sa Kora, ocoouto aa CTapujera oj 325 ceoe, jia My je Bp.io mho h jxa he ra cJiyH^nTH h 
c.iymaTH. 

5155. IIpayOTaBI^H yOTanitH (jep OH;ia tocth h npH- 
jaxejbH nocjiHJe o6je4a ujiy csaKH CBOjoj nytiH). 

5136. npea jraOT nOTOIta Myaa. Ka;i qocK ne Ke* 

o;iMax uiTO ;ia pa^w, nero cse o;irat)a roBopeKa: 
AacHO heMo ; jep cHJia nyra oho iuto 6h ce y no- 
MCTKy JiacHO Morjio yqHHHTH 6yjie nocJiHJe reiimo. 

5137. IIpBa MyKa noTOita o6jiaoT. 

5138. npsa naMGT Marapi;y no^ pen. Ka^ hobk 

yHHHH UITO pt)aBO He pasMHCJiHBUiH ao dpyzu uyr 
KaKBa he lUTexa oji oHora y Hanpe;[iaK 6hth. MjecTO 
Maiapny roBopn ce h Kynny. Y Bouh. 

5139. npBa noin^e^Eby ne otzmcg. 

5140. lIpBa ce ^ei^K A^je. 

5141. IIpBa cpetia nyna naina i^Betia, 
/tpyra opeha nyna nama Buna, 
Tpeha opefea nyna nama je^a. 

514-2. npBKje Phm 6ho SjiaroHaoTHBH, na fee 6kth 
H HOUlJhQ^^U, PHMjbaHM he ce onex noBpaTHTH 
y nam saKOH. 

5143. IIpBK ce Ma^nhK y MOpe Sai^ajy. Y Pncny. Mjih: 

5144. npBH ce niTeHi^H y 6apy Sai^ajy. He Tpe6a 

rjie;iaTH iuto KoMe h3 uoieTKa cpeha H^e y Ha- 
upe^aK. 

5145. llpBGMe OBHa a aa^H^eMy por. 
5146. Xlp^K Mapa 3a ny^apa. 

5147. npeSKJia Op./ia 3.;ia rO/^HHa. rjie;iaj: npHhe- 

pajia opjia a.ia ro^HHa. 

5148. Ilpe 6k Jiennjhe y (fypyny yTp^ao. Kaj je 

KO 03e6ao. :{26 5149. npeSpoj aKO K Ha nyTy Hai)em. 

5150. IIpeBapH Me y ;;Ba nyTa. y6K0 ra Borl a 

npesapH Tpehu nyT, y6zo Me Bor! 

5151. IlpeBeo 6h ra wce^na npeKO BO^e. Tjie^aj: 

/KeAHa iipeuo Bo;ie npeeecTH. 

5152. IlpeBpTJbHB je Kao MapT Meoei;. J. n. 

5153. IIpeByi^H epany. naK xaj^e y Bocny na 

xpany. I'oBope JIimannMa kojh no KaMeHHTOJ seMJbii 
He Mory ;iy6oKO jisl opy, ii Tauo hm hc Tpe6a ;ip- 
.laMa, iiero caMO 6paHa (rpana;. 

5154. nperasHTH Kora Kao SHjecHa KpaBa Te.^e. 

5155. Ilpe^ 50py Oe Mpsne. He Tpe6a r.ie;iaTH mxo 

KanaB nocao ii3 noqexKa jio6po h.ih sjio njie: h Ha 
CBprnexKy ce mo/kc .ipyKMHJe OKpeHyrii. 

5156. ITpe/t KyMa. ^loopo, ^a ce moh^c npeji KyMa iia- 

HUJeTH. 

5157. npe^ HOh THKBe l^BJeTajy. Fjie^^aj: Ilo;i HoJ. 

TiiKBe uBjerajy. 

5158. ripeAoSap HeAo6ap. 

5151^. npeKHHy*ZlH ^e^raKy. IloKBapiMH npujaTe.-bCTBO. 

5160. ripeKO Mjepe HHKaKBa ^o6pa HHje (HHKaKea 

CTBap, lUftuTa). 

5161. IIpeKO norane xjbeSa TpawcHTH. 

5162. TlpeMa rjraBH h ona no rjiaBK. 

5i63. IIpeMa FcZiaBK HoeK nyniva (caM cBojy) Kpa. 

5164. ripeMa rySepy Ba^ba oe npysKHTH. 

5165. ripeMaKHe oe h y i^apesy ^sopy. 

5166. IIpeMel^e oe Kao npera^zb no oupy. 

5^67. ripeMelie oe rysa na ry2 (kha ce xohe aa 

Kora jia Kance ^a He pa;in Hiiuira, Hero Aa h;rbh 
cjeAeliH oecnocien . 3-27 
^168. IIpeMKO HGMKO. Y FpCjhy. M. UlKp. 

5169. npenzinajia 6h oKena (raKo je ojinayj. 

5170. npenoinTGH HenoniTGH. 

5171. npenpHjaTG^ HGnpujaTG^zb. 

517-2. npQpacjro3'*^GBOji;K[ nouL^pjim OBaTOBn. 

5173. IIpGOJQKaO 3G3HK, ^a Bor ^a' ^^^ ^o P^^e sa 

lUTO HenoBOJbHO A3i ^G ce jioroARTE. 

5174. IIpGC^aHO Kao i;gi;ga. 

5175. IIpGTK.;ra OHpOTHlfca. Sttsmn 6oraTy Kyhy 6e3 ;io- 

MahHHa. Af. Ulnp. 

5176. ripGtiH BaTpy, BQ3KK MaHKjr. ripHnoBHJe^ia ce 

y Cp6HJn ;ia raKO y tbeMa^KOJ BH^y y Beie na^ 
6y;ie BpHjeMe cnaBaxH, ;ia He 6h Maqna na ce6H oii- 
HHJe.iia Barpy h aanaJiHJia uito. 

5177. XIpOKKO 6kx. roono^apy. 0;iroBopHO rjia;iaH h 

03e6ao UHraHHEi kb^jx cy ra aanHTaJiw: hjih bojih jecrn 
H-iH ce rpHJaTH; t. j. npjKHO 6h xjbe6 npena Barpn: 
;iaKJie o6oje, h jgcth h rpwjaTH ce. 

5178. npH6Ho OG (y3 Kpaj) Kao abhJg napQ y kgok. 

5179. npKSHpa HaBaKy. Ka^ ko npe;i cmpt mhofo jejie, 

T. j. xohe ^a noje;ie oho ihto je H>eroBo na oBOMe 
cBBJexy. 

5180. npHBe3a*^H My pQn. Ka^ ce 3a khm pt)aBe pii- 

jeiH CTany roBopHXH. 

5181. npHBQ3ajril My por 3a pGn. rjie;iaj: IIpMBesajio 

Mv pen. Ka^ ce ncexexy nonaJBHUie oj\ majie, h.ih 
jXQi 6h ra ohepajiu oa Kyhe, npHBea;e por 3a pen, 
OHO njiamehn ce pora, kojh 3a h>hm Jiyna h y;iapa 
ra, KauiTO xoKe ;ia qpKne 6jeatehH. 

518*2. IIpHBKJ, OTnaJial Peqe ce y uiajin oHOMe Kojn ce 
noryncM ;ia ra uixo 6ojih h. n. Hora hjih pyKa. 3-28 5183. IIpiiByuH oe. na oe naTynH. 

5184. npHro;;a hhhh jiyneoKa. Y ;iy6poBHHKy. 

5185. IIpH/tpSRII MH, OGKO. OBO KOHHwie, ^^a 06 OHB 

KypBe HancyjeM! 

5186. npHi)e Hero Jin peneni, rjie/^aj KaKO tie th 

HaatiiH. 

5187. npHjaTe^Tb oe y HQBOJbn nosnaje icao sjiaTO 

y BaTpH. 

5188. IIpHje 6ho jiHjeK Hero th sanHTaol O^ro- 

BopH ce oHOMe KOJH aanHTa: uito tie th? km ce 
uiTO TpancH jiHJCKa pa;tH. 

5LS9. npHjejeH paaSHO KaMOH Hero H^eroBy rjiasy. 

M. UlKp. 

5190. Ilpuje 3ope He Moaae OBanyTH. 

5191. IIpHje Ka^Hja h3 CTaMSojia nero xoi?a h3 

KOTOpa. y UpHoj Topn. 

519-?. IIpHjeKop je rpi>K o^ ompth. 

5193. IIpHje he MaTH saSopaBHTH OBOje po^efte 

Hero Eor OBOje OTBopeH^e. 

5194. IIpHje lie npeoTaTH pKjeKa Tefen Hero Ka- 

•^yfeepoKa lieoa npeoyniHTH. y PncHy. 

5195- IIpHMaKt^H TH KOH^H Ha HyTy, a BOittOBH 

Ka^ 6h.;ih na Tery! (Kaa ce nanHja) 

5196. npH oSpasy yiapHjehy. 

5197. IIpHOHyo Kao rjia^Ha ym. 

5198.^npHOHyo Kao MaHKa aa ^Hrepni^y. 

5199. npKOHyo Kao HHHaK aa Jaje. Ka^ kojh mro no- 
.laKo pa;iH. 

5-200. IIpHnHH ra. na th ra je jiaoHo noryCHTH. :]29 '201. npHOJemlie to SbeMy. rijiaTHhe oh to, CKyno he 
ra cxaTH. 

202. npHonno OH Kao CTpjan y noniJbe^^Hbe. Ka^ 

ce Ko nprnjionua, 

203. IIpKOTa^^e My Kao Xepn ooMyn sa napy. 

'204. npiiOTao A^A^ Mefe rose^^a. 

205. IIpHCTao Kao niKHKa ys 6y6aH>. TypcKH 6y6- 
H>apH y JiHJeBoj pyuH ;ip}Ke lunnKy, na Ka;i 6y6aH> 
cnpHJe^ y;iape MajbBuoM on/ja ra h ocrpar mnny 

UIHnKOM. 

'206. npucTOjH My oe Kao obkh^k ce;;.30. 

'207. npHhepajia Opjia 3Jia rO^^HHa. Kaa Kora ne- 
Bojba AO mra AoKepa. 

'208. npHTHOHH HOrOM. K&ji KO uiTO HcnycTH hjih o6opH 
Ha aeMjby, — Kao jia He 6h ^ajbe yreKjio? 

'209. npHi^a H KMST He MOMce Shtii. 

•210. IIpKOC KOtZia iTIOMH. Ka;i ce yxpnyjy na KOJiHMa. Y 

B0JB0;iCTBy. 

>2ll. IIpoSKO MK je FJiasy. Jlocajmo mh je MOJieiiH ce 
sa UITO HjlH oHaKO roBopehn o qeMy. 

•212. IIpoSHpaH Hat)e OTHpan. r;ie;iaj: M36Hpa^ na^e 
OTHpan. 

•213. IIpoSHTa^HO My (6ii^o) Kao japi^y 3y$Ka. 

r.ie^aj : Bhjio My npo6HTaHHO — 

►214. npoBO^^aijipijH Hajnpkje onoyjy MaTep. Hjih 

MOMKy no BpeMCHy He 6y;ie noBOJbHa t)eBOJKa hjih 
t)eBojuH MOMaK, o6oje KpHBe npoBo;iaijHJy. 

►215. nporOBOpKO 6k Ha r y (;ta My ycTa CBeniy). 

>216. IlpO^aje 33a.Zia. Ka^ ko 6ecnocjieH xo^a. 

►217. IlpO^aje J0p;!;aH. Kaji ce KOJH qHM noHOCH jxa ra 330 5-218. lipoma] oi;a na Kynn Marapi^a tg oe na- 

OJiari>aj Ha HsGra. Ka^ ce ko Ha Kora nacionii. 
o719, npOASlH ajIK HHje OhepaH (y iiia;in,. 

5-22(1. npo^ao (Ha jarwy) Kao ajisy. 

5221. llpo^^pTa Bpeha ne MOMce oe nanyHHTH. 

5222. Ilpo^e OHBai; Kpymesai;! Bel. je npoui.io Bpn- 

jeMe TOMe. 

5223. npoh' ce Bpara, ne iiepaj hiy Tpara. 

5224. npo3.;rHO ce Kao npeMa rjiasK. 

5225. IIpoKonoao Kao TypcKn i;ap na CeHTH (1697 

ro;jHHe\ 

5226. IIpOJiaoK Kao MHMO TypOKO rpoSAG. He he 

HH x*\ nor.ie;ia na — 

.-v?-i7. npo.;behe h y i;apa ^oxo^k (iwxi cTapo nsna a 

HOBO lie npiicnuje . 

-rJQS. npoMehe oe Kao oi^a Kpos rySep. J. n. 

5229. XIpoMehe ce Kao xoya Kpo3 noHDasy. llpnno- 

Buie;ia ce ;ia je Hacpa^nH-xouy napajia H;ena Jia iie 
cjean oeciioc.ieii. Hero ;ia ce npoMc^e, t. j. jia, paan 
iHTo: xoua iiaK paayMJeBiuii to (no CBOj npHjinuii 
HaBa.imie; ca cBn.M jipyKMiije, paaanne noH>aBy y 
aB.iiijii iia npopeaaBuiH je. cjane cnaKaxH Kpoaa H>y 
11 TaMO II a.MO. 

5230. IIpoHecoiiie ra na HaSpeHHKy, Peqe onaj kojh 

no ;ipyrii n>T ne he uito ;ia Ka;Ke. Rie^aj : Ilo ;iBa- 
TivT ce y Bo;ieHnuii roBOpii. 

5231. npCCKX H npOCHX. na je/^ea ceSn. Penao ne- 

KHKaB Kojn je oiio iioc.iaH ;ia iipocii ^)eBOJKy 3a ;ipy- 
rora nn je iicnpocno 3a ceoe. 

5232. IIpocjaKa HB MKt^yje hh cnaj kojh ra Je 

pO^HO. n.in: 3;n Trirs. IIpocjaK HHje mho hh ohomg kojh ra je 

PO^^HO. 

5•2:^^. IlpoojaHKa Top5a He MOSKe ce HanyHKTH. ii.in: 
o'2;r) IIpoojaHKa Top6a cear^a je npasna. 
5-236 npoTeJiH he BO^na k na Mojy soAenimy. 
5-237. ripoTehPi tie BO^a Ky;; je TeKJia. 
5-238. IIpoTpHK ;!;e, aene, ca;:; Hswe^y Hory! Peuao 

HeKanaB mock pacKopa«iBBUJn ce ca cjeiuipoM y py- 
KaMa no uito My je 3cn n3HeHa;ia npoipqao ii3- 
sie^y Hory. 

5231). Ilpohy 6pai;a h neBjecTa. 

5-240. IIpoKy rySepa ce Ba^a npysKaTH. 

5-241. Ilponiao K Kpos chto h Kpo3 pemeTO. Tp- 

ii.-beo je H or.ie;iao CBaiiiTa. 

5*242. IlpOIIiaO je, npoiliao. Je^ian cupoMamaK hock 
ciipeMH ce iia ceoje KpcHo hmc uaKo je 6oibe Morao, 
II iioaoBe HeKo.iHKO rocTiijy; ajiH obii cy BO-i>e.iii 
npBH jiSLii ;io6pnM raaziaMa othKii mhcjicKh /la H>eMy 
Mory II cjyrpa na iiojyTapje. — TaKO u yuHHC. A.iii 
KaA My OHH cTany qecxHTaTii KpcHO hmc, oh hx 3a- 
TiHTa KO je TO Kora My MecTiiTajy. Uan My ohh iia 
TO OAroBOpe rb, je tberoBo Kpcno iiMe cbcth Taj ii 
Taj, OH HM peKHe: „iipoTuao je, npomao" h Tano hx 
onpaBH Kao hito cy n ^oui.ih. 

5*243. Ilpoinao Kao JaHKO na Kocosy. llpHnoBHjeM 

ce ;^a cy je;iHOM — CH6HH>aHHH JaHKo h Cenyjia — 
yTCK-iH c KocoBa caMO ca ^BaHaecT Jby;iH, na h to 
MaK npeKO /l,y6poBHHKa. 

5-244. Ilpoinao Kao ^anhOKn CHHjer. 

5*245. npomao naCJOM npTHHOM. Aoro^iHJio My ce 3.10. 

5-24r). llpoT ue^y Ty^a BpaTa MeTHyTH. iiaBa-inue 

nacTH y 3.io. 33-2 5*247. npoT My oaMO npyoKK, yxBaTHhe tg sa i;i^ " 
je^y inaKy. 

5248. npomhe K'o H KOJfce, a ko^lg k'o h ocTajio 

;5pBehe. 0;iroBopH ce y iiia.iH Ka,i ko peKHe r 
apOCTU H.IH oapocTu, 

5249. IIpTHniTe Ha 6yii>KinTe a Hecpeiia y Kyhy. 

Ka;i KO y HxeHHA6H rjie;ia Ha oho uito he mv HveHSfe, 
aoiiHJeTH. r.ie;iaj : Yaex spara nope;i 6.iara h t. ;1. 

5250. XlpyoKK Hore ;^OKjie Suje.^ sanoBHje^^a. 

5251. npysKH Hore kc^hko je SnjejBa. 

5252. npysKPio Hory Kao yKO^GHO wc^^pHjeSe. 

5253. npyoKHTH KOMe CMaHy pyKy. 06jiacKaTii ra 

.iHjenuM pHJe^Ma — Kao kuji hock MapeBBqery npvHCH 
coAu U3 pyHP, y u. r. 

5254. IIpyT ;;0K je M.zia;; Bajta ra caBHjaTH. 

5255. Ilea rpjIO 60JIK a ne MGHG. rie^aj: Ha ncy 

pana, na ncy n aapacjia. 

5256. nCK KOH. KCK nOK. CBH CTG HCH. V IlauiTpo- 

BiiiiHMa. 

5257. IIOPI TH ce Meoa naJeJIK! KajKe ce Kao roTOBo 

y lua-iH t)euH h ;ipyrHMa M.iaJ)HM. 

5258. noyje Kao B.^ax O KOi;a. Jep qocK kojh je Ha- 

oiijcH Ha Ko.iau ne 6ojehii ce iiHKaKBa Behera 3.ia 
ncyje TypuBMa iiira My na ycxa aot)e, He 6h jiii ra 
yoH.in. 

5259. IlyiWia My KOMCa na nejiy. r.ie^aj: Ka^ loeny 

iiyKHe Met)y o^HMa. 

5260. nyna Kyha Kao caT (Me/ia). 

5261. nyne OHH a npaSHO Opi;e. Ka;i je uito ea OMHMa 

4o6po a caMo y ce6H pJ^aBO. 5262. nyne ohh. nyno h cpi;e. 333 5-263. nyne ce nyiiiKe Sojn je^an a npasne ;;bo- 
jima. Ilyiie ce 6oJH caMO OHaj y Kora je o6pHyTa, 
a npasHe ce 6oJH h ouaj kojh je oopHyo; jep ana 
jia je npasHa. 

5-2G4. IlyHima BOJin seTa Hero czHa. 

5Q63. IlyH je roBopa, Kao nao np^^e^ca. J. n, 

5264. iiyH KOin McaSa, nyn Kom i^psK, nyn Kom 
ryja h t. a* ko oe jasH, ose a^ noMe^basH. 

KaiiiTO KaA xoKe zijeua Aa 3a6paHe jcaho ;ipyroM 
roBopHTH, OHJI& je^HO OBO peHC, na bcK OH^a ne 
CMHJe HHJeiiHO nporoBopBTH. 

5-265. nyn HOBai;a icao McaSa A-^aKa. 

5266. IlyHO Kao OKO (KanaB cyjx, h. n. Bo^e, BHHa h t. ji,). 

5267. nyHO Kao niJfcHBa (h. n. upace). 

5268. nyHO npasHHHe. 

5269. nyn naMeTH Kao caMap CBH,;re. 

5270. nyoTa naMeT fio^e mh na naMeT Ka^ uito 

noriKJeM. Kaacy y Pacny /la roBope XepueroBua, 
a H PHiuH>aHHH cjia6o Ke kojh y jyTpy h3 KyKe 
H3HhH ;iOK He TionHje Maiuy paKHJe a oco6iito Ka^ 
iioJiasH iia KaKaB cy;i. 

5271. nyoTH, 5a6a, KOH^y Kps h Te.^eTy MJiHjeKa. 

FoBope J)ena MCTHyBiuH rpaBKy KyHHue y hoc h xy- 
KyhH o;io3;io je;iHOM necHHuoM y jxpyry uoja ipaBKy 
noji HOCOM ap>kh; h TaKO qHHe jxok ue y^apH Kps 
n3 Hoca. y CpHJeMy. 

5272. nyoTH KOKy na uo^vLu,y, ona he h na cto- 

•^Hi;y. 

5273. nyCTH Mao.710 MaOT! FoBopH ce kslji ce KyBa 

MaCwio — nHUBapa — oco6hto oji opaxa; J)eK0JH joiu 
jlOASLjiy: nycTHo xaj h Taj Ty li Ty, nMenyjyKH Ka- 
KBora MJia;ia MVHxa u TKeuw 334 .r274. riyoTH Myxy na A^^an, ona xohe y 6pa^y. 
'y2i:y, iTyoTHO 6hx ja itera, ajivL ne .he oh Mene. 

HeKaKae Typ^iHH cepiie c nyxa y noTOK jia ce iia- 
iiHJe BOAe, na ra yxBarii xaj^yK, a oh oH^a fl03BaBiiiH 
cBora ;ipyra, kojh je 6ho ocxao Ha nyry, Kaa;e My : 
,)Xo;iif, yxBarno caM xaj;iyKa." Apyr My o;^roBopH: 
„Ka;i en ra yxBariio, a th ra noBe^H aMO." Oniia 
MV OH uaHie: ,)A.in He Ke ;ia Hjie." Ka/i My ;ipyr Ha 
TO pene : „Ako ne iie ;ia H;ie, a th ra nycTfi," a oh 
MV o;iroBopH : nllycTHo 6hx ja ii.era, ajin He he 
OH Mene." 

.''>276\ ITycTH neTjia no;^ nojiKi;y, oh he ce noneTK 
H na no.;iHi;y. J. n. 

0-211. ITyoTH nHBi;a na npar, a oh he h na nas- 
Ty. A, Ct. 

5278. riyoTH nHjeTjia na npar, nonehe ce h na 
nojiHuy. 

5-279. riyOTO M.;iHJeKO (^lac^o) H nCH jiony. Ja ce ouo- 
MHH.eM ,ia caM y J)eTHH:.CTBy c.Tymao b Maa,io Mjecxo 

MAUJeiiO^ 

5*280. riycTO pac^o, MaxHHTO CTapa.zio. V Upeoj 

Popir. r.ieaaj : UIto ;iHK.ia naBHK.ia. 
5*281. IlyCT OGTao! K.ieTna. 
5*282. IlyT KOJia BOSH. 

5283. IlyTHHK aa nooT ne ana. 

5284. IlyTyj TH, one HryMane, a ne SpiiHH ce sa 

ManaOTHp. Kaaao HCKaKaB Kajiyi^ep HryMany, kojh 
jo npe;i CMpT iiapwuao iiito \ie MaHacTup 6e3 H>era. 

5285. IlyTy pOKa neMa. 

5286. IlyT mnpoic a BpaTa OTsopena. Ha nojbc! 

5287. IlyhH ce Kac hypaK, 335 528B. llytiH tie Kao (HeHa^eT) kgotgh (y betph). To- 

BopH ce 3a Jty^e h. n. ;ta iie nyhH oji MVKe, 04 
je^a H T. ji. 

5289. Ilyxa Ka' H XOi?a na TKKSy. npHnoBHje;ia ce 

KaKO ce iieKaKaB xoi^a onapHO je;iyhH Kyxane xHKBe 
{6yH;ieBe), nan nocJiHJe nnpHO na THKBy h Kaji je 
BHt)eo y nojby na BpujeacH. 

5290. nyi^a My Opi^e (aa HKM HJiH 3a kum) KaO KO- 

6h.z[h 3a oyBanoM. 

5291. Ilyne Kao (CKIBH) rpOM (h. n. nyuiKa, Ton). 

5292. ny-^HHe MH MOpCKe! 3aK.ieTBa. Y npuMopjy. 

5293. nyillH My oe KHKa! liaji, je Ko y BejiHKOM nocjiy 

H y 6pH3H. 

5294. nyuiKy, Mceny h Koita momcg hogk noKa- 

saTK, a.ziii y napyn He ^^asaTK. 

5295. XlyuiTH 3JI0, ySMH ^06p0! y Piicny Ha M-ia;;u- 

jeHue paHo y jyxpy 6njy Ajeuy KiiKsoM rpanqnuoM 
luajie pa^ii. A jijeua oneT H3Met)y ce6e 6HJy ce Bac 
4aH roBopehu to hcto. 

5296. nyniTK wyxy na A*^aH, a Myxa y 6pKe. 

5297. nyinnK k Koifcy He sa^a sjepoBaTK. Jep he 

Haj6ojba nyuiKa cJiaraTH, a HaJMwpHUJH he KOih h 
CBora rocno;^apa HoroM y^apHTM. 

5298. IlynmH je ohojlkko ro^^HHa kojihko ce nyTa 

SailHe. To.iHKO Ka/KV ;ia joj sannibaibe y;iH. P. 

5299. PasHO Kao no A-^any. 

5300. Pa^H, ajlH He yKpa^H. BomtLaun TypcKor 3a- 

Kona, iipae^ajytiH ce npe,i XpHiuhaHnMa iuto pa^e 336 y neTHK h y ocTa.ie iLHxoBe CBeue, naHcy ^a raKO 
Bor 3anoBMje;ia. 

5301. Pa^^H Bora k obgi^h oy APam. 

530-2. Pa;^K a He Kpa^^K, Tpryj na n.7iaTH. V PncHy. 

5303. Pa^^Kja oaM 6kth $yp5a Hero KypBa [^yp6a 

3naHH AyKasa,]. Y KoTopy. 

530'i. Pa^^Hj 6h ce otbophtk mapenoM kosom Hero 

M^eHOM. M. IIlKp, 

5305. Pa^Hj 6hx Te ySiiTH ho ce nooBeTHTH. Y 

UpHoj FopH. 

5306. Pa^Hje HKT' CKT BO^^e Hero r-zia^^aH Buna. 

3/. UlKp. 

5307. Pa^^Mj oaM 6hth je^ny ro^Hny bo Hero ne- 

THpK Kpasa. y KpHBOIUHJaMa. 

5308. Pa^^K Kao A^ ^eui oto ro^^KHa 3KHB.s>eTH, 

a MO.ZIH ce Bory Kao a^ ^Keui cjyTpa yMpn- 
jeTTH. 

5309. Pa^K Kao MpaB. 

5310. Pa^H Kao HH Ce6z, HK CBOMe. Kaa Ko KaKaB 

nocao pJ)aBO pa;iH 

5311. Pa^^HMO A^ K TH AOh^ul. 0;iroBopH ce y uiajiH, 

naji KO saiiHTa: uixa pa^iiTe? 

531*2. Pa/;H CBOJOJ PtZiaBPl. Kaaie ce y majiH Mjecxo : 
CUM 3a cede, aJiH ce ynpaBO paayMHje ^a pa^n ce6H 
o r.iaBH. r.ie/iaj : CTao hotom na xjbe6au. 

5313. Fbla^ na Ky tk h ja noMOhK, Be-^K Foono- 

Ahh Bor. 

5314. PaAHUlK Bor nOMawce {ohomc kojh padu). 

5315. PaA«^HBOJ ^GBOJLIH y 6p30 CBaTOBH. 

5316. Pa^^H^a je 3a HoeKa. a uiTe^^H^a sa Mceny. 337 

5317. Pa^yje ce Kao oseSao oyni^y. 

o318. PaOK jaMy nyHH. 3a Cp6.i>e y TypcKHM ^p^aeaMa 
He he onxii cyBiime OBJ)e HanoMenyTH jxsl ce y Boj- 
BOijCTBy ocooHTO y BaHKoj cHna paHc, a Kaujxo u 
;ipyro »;hto, y jaMe Mjecxo aM6apa hjih KoineBa. 

5319. Pa36n Ha K^Jie na B^Jie. Ka^ ko Kora pa3JiHqHMM 

pHje^iHMa OABpaTH ojx KaKBa HaMJepeH>a. 

5320. PasBajiHO BHjiime Kao SnjeoaH nac. Ka^ ko 

MHoro roBopu h Bn^e. 

53Q1. PassajiKO BHtZiime Kao Kp^ajie. 
5522. Paanesao oa KyjiHHa Bana. J. n. 

5323. PaSBpsaO Kao JIKCKl^a BOJOKy. Kaa ce MHoro 

nocjioBa iioMHe a Hnje^an ne cspiuH. Fjieaaj : ndeo 
Kao JiHCHua BOjcKy. 

5324. Pa3;;pTa Bpeha ne mookg ce nanyHHTH. 

5325. Paa^^pTO je Mynno aaKpnHTH. 

5326. PaaMHHyme oe Ka' k Bynai; h ;;o6pa opeKa. 

y UpHOJ FopH. 

5327. Pa3MHCJIH na pei^H. Vnejiai : Bojba je jeOTa paa- 

MHQiJbeHa Hero CTOTHna yHHH>eHHJex. 

5328. PasyMHjeBa ce (y ^eMy) Kao Marapai; y Kan- 

Tapy. MjecTO pnsijMujeea ce roBopH ce h caMO pa^ 
ayMuje, 

5329. PasyMnjeMO 09 Kao KposJpyKas o^ KanoTa. 

He paayMHJeMo ce. Y PncHy. 

5330. PaKHJa X^e5y Kani^HJa. Kaji ce hock Hannje, 

OH 6o;be jc/ie — icao uito koh> 6ojbe H^e Ka^ ocjcth 
KaHUHJy. 

5331. Pa*ZIO H MOTZKa GBKJeT xpaHH. 

5332. Pana aKo ce Ha^Hje^K, nosnaje ce SKJLera. 

cpncRE UAPOAnB aocdOBHafi 22 338 

5333. Pana KOja jom noA sasojeM ctojh, ifcy je 

jiaoHO nosjiHje^^HTH. 

5334. PaHK TKhn o^^JiKjehy. 

5335. PaHopaHHJiai; h ;!;oi;HOJierajiai; Kyfey Tene. 

5336. Pany nOSJIUJe^^HTH. P\)^b KaKae ;ioral)aj onoie- 

HVTH H MocKa Ha HOBO pacp/inTii. 

5337. PaiteHH 3Ha jayKaTH. 

5338. PaiteHora je jiaKO yspuje^^HTH. 

553Q. PacKJiKifce OHora Kora je npii|)e iwieo. 

5340. PacKpeHHO ce Kao wcaSa na MOHKJiy. Kaa ko 

pvHxHo cje^e, xe MHoro MJecTa saysMe, h. n. i)eaa 
Ko;i BaTpe. 

5341. PacKpe^HO ce Kao paK na SpsaKy. Ka^ ce ko 

rpaaii BehH Hero utto je. Y PecaBH. 

5342. Pacnanao Kao a^zisy (Ka;i ce uito y 6p3o npo;ia\ 

r.ie^iaj : Ilpoiiau (na jarMv) Kao ajioy. 

5343. PacTa.^H ce Kao k ^sa na nyTy (ne cep- 

iiiiiBiuii HHiuTa). r.ie.iaj : Kao ii ,iBa na nyxy. 

5344. PacTahein ce k ca mhom, bjivl ne feieiii ca 

CBOJOM naMOTH. 

5345. PaCTe My nepje. Ka;^ce KOMe iiiTO no bojbh Aorat)a. 

b346. PacTO (6p3o) Kao ;^a ra ^bbojih sa yniH ByKy. 

r.ie.iaj : Kao jxa, ra i)aBo;iif .la viuh ByKv. 

5347. PacTpeoaTK raiie na;; kkm. rpa^nxn ce roc- 

no^ap, 3anoBHJe;iaxH. 

5348. PaCTy My 3a3y6Hi;e. Ka;i ko Heane r.Jie;iajytin 

INTO y ;ipyrora. 

534\». PacyiiiHC ce Kao Byxbesai; 6e3 MJiKjeKa. 
55>o. Paci;BjeTac My ce ^yp, x. j. no;iepao ce. 339 5351. PaHsaoT KOJiai; y aeMJty He (MOMce ;;a) has. 

'Be je Hecjiora 0Ht)e nocao He Monce y nanpe^aK 
AB, Hjie. 

5352. PainenHpii.z[a oe Kjao naynni^a. 

5353. PaniHpHO ce Kao ;;a je y TasSzHy ^^oniao. 

5354' Pane oe^^MOKpa^e! (roBopHJia acaoa paKy Ka;i cy 
ce ncoBajiH). 

5355. PaiHKpKO oe Ka* McaSa na boah. a. Ct. 

5356. P|)aBa je Tima. Koja y OBOje rniijeaAO TopK. 

5357. P|)aBa pHjen (HniTe) maicy y r.7iaBy. 

5358. Pi>aB je OHO MHiii KOjH caMO je^iHy pyny HMa 

5359. PJ^aB KOMUIHJa Be^HKO je 3JI0. 

5560. P|)aBO roBene ose ABorone. 

5361. P^aBO roBene OBe Tporone. 

5362. P|>aBOj K06H.71H oaMap AOoeLfin. 

5363. PJ>aBOj npojH Ma.7ia cjiana TpeSa. 

5364. P|>aBO Me c^yMCH, a rope ra njiahaM. 

5365. P|>aB noneTaK (HuiTe) KaMum y rjiaBy. y 

UpHOj FopH. 

5566. p^a ra nonajia! KjiexBa. 

5367. Pi^a ra ySujia Kao nasao na nyTy. 

5368. Pi)a My innar yCiijial Pe^e ce TEpflnmi, h. n. 

KEfl uiTO He njiaTH Kao uito 6b Tpe6avio, h.ih ne no- 
KJiOHH i)e 6n BajbaJio hokjiohiith. 

5369. Pi)a ce 3a 3.ziaT0 ne npuwa. 
5570. P^ ce sjiaTa ne npHMa. a. Ct. 

5171. Pi)a Te ySK^a! 
5572. PJ>a TH CBaKa /;0AHja.;ia! I 340 557.5. P^a HOBHKy saMnpa. a, Ct, 
5374- Pt>0 H Hai)0! 
5575- PfeOM Kan'o aok my je KOJbenal 

557(>. PeBena icyhe ne 06apa (a;iH ey^yiiH ;ia ce y pe- 
BCHn HaJBHUie je;ie h nHJe, aa to ce Kamxo ya oay 
iToc.ioBimy ;ioAa: a;in u ue noAHxce). 

5377. Peee na CTpany, Kao MapicOBO pa^ro. njesa 

ce KaKo je Majna oiiJia HaMOJiHJia KpaJbesRha MapKa 
aa ce OKauii qeTOBaiba, Hero jxsl ope h TaKO Aa 
xpauii ceoe u Majny ; a.iH oh oner HHJe iieo Aa ope 
opzia u 4o;iHHe — Kyjx Apyrn Jby^H opy, — Hero 
opao uapeBe ApyMOBC. Oxy/i Bajba ^a je oaa nocjio* 
BHua iiocraJia. 

5378. Pe^OM pta no ^^pyacuHH xo;;a. 

5379. Peicao yOKpC OOMCHfey (kbo noACMHJeBajyKH liy 

ce^: „Te[ oh MaoTaH H npeMacTaH," a oh 
My o^roBopHo: »Ja caM MaoTan h npe- 
MacTaH. ajiK ooaM ^^ana: a th ch inapen 
(uao .nijen) H npeinapGH ;;o no^XHe, a oa 
no/;He y iCOnpPIBe." r.ie^aj : BacKpceHHJe je py^aK 
6e3 BeMcpe. 

5380. PeK»^a je rpa^a TaKO ce sra^a (xaKo 6HBa ua 

cBiijeTyi. y /I,a.iMauHJn. 

5381. Pen rjiSiBu. ne aanoBuje^^a. 
538*2. PencM .;ie^HHy. YmPo. 

5383. Pe^ena Kyhe ne ooapa {ajin h hb uoa^trs). 

538 1. Pei^H co6y: 6o6. a nony: non. Ka«n craap 
y II pa MO Kao uito jecT, a HeMoj OKpaJHHTH. 

5385. Pei;H MH ^OK TK HKJeoaM pGKaO. KaA Ko Kora 
Kopu 'iiiM, MUM on Ba.-ba.'io jxa onaj ibera KopR. 

5381). Pz-Ky My hobl;pi no Keen. Ka^ ce Kao c noA- 
cMiijexoM xohe 3a Koia ;ia Kaace ;ia uena uoBaqa. 841 5387. FkGgl 6e3 BO^^e k syK 6e3 rops ne mohcg 
53S8. PH6a no ;;y6oKy njiHea. He mo/kc ce .lacno 

yXBaTHTH. 

5383. PH6a 08 y BO^^H He uorai)a. 

5390. PK6y y^H njiKsaTH. 

5391. PKjeTKO Kao 6Kje.;ra Bpana. 

5392. PKjeTKO HOTHHy roBopzM. a join pe|)e hoth- 

Hy TBOpKM. Peqe ce kauito y luajiH 3a ce6e. 

5393. PujeTKO yMHje ;;o6po roonoAapnTH, koJh 

HHr;;a HHje cziyoKHO. 

5394. Pujen H3 yoTa a KaMen ks pyice. r.ie^aj : 

KaMeH U3 pyKe h piijoM na ycTa. 

5395. Phjghk TpeSa MjepHTK, a ne 6pojHTH. 

5596. PhOTOO 09 pO^K roBopn ce ^o Mawior BoH^nha, Kaj 
ce OTOJHua cpery na iiyxy, h.ih Ka;i kojh kom ;iol)e 
y KyKy (MJecTO do6po jyrpo, noMOi' Boi 11 doonp 
eene), if o;iroBapa ce : <hi uctuhij podn : Taico n Ka,i 
ce nnje, MjecTo caacyj o* ii na 3dpae.h*\ 

5397. P06OM IT KaA, a rpoSOM HHKa^. 3apo6jLen 

MOHce KyliH /lohii, a.in Kojn normie ii.iii yMpe oiinj 

RHKPA. 

5398. Por 3a OBKJehy ;n. n. jvn-vw komo, t, j. iipennjuiTH 

ra). y /tyopoBnnKV. 

5399. Po/^KJia MajKa heprey, ;;a je naynK bgovh. 

5400. Po/^HJIO Rao rySa (». n. ni.i»nBe. ja6yKe h t. a. 

5401. Po^KO ce caMO ^a Hje h ^a nnje. 

5402. Po^Htie ce H y MOjoj KyhK cjiHjenai^! Iipu- 

noBHJe^a ce ;^a je peKao iicicaKaB KOJn je naBiit^cf) 
;ipyroMe iirro je iiMao ciiijeiina y nyliii, re npociio 342 H Kyhn ;iouocBO. PjieAaj: H mchh Ke MaTH yMpH- 
jexH, H ja hy naHanje jecTH. 

5403. Pyra.3a ce pyra. na joj 6H.3a ^pyra. 

404. Pyra.7ia oe cosa ojesimK: h^^h, Ky^KO r-aa- 
BaTa! ^yA(\A 5405. Pyrao oe .ziOHai; Teni^epii (uito je upna). 

5i06. Pyra cje^^n yKpaj nyTa, tg oe pyra osa- 
KOMe, a itoj OBaTKO. 

5 507. PysKan HoeK He ha^ V^AO na or.;ieAajio. 

5 408. PyMCHa pywcHy nniTe (phjcm). 

o'i09, PyKa HeMa. a Bory He ;;a. 

5410. PyKa pyKy nepe, a o6pa3 oSa^^BHje. 

5 ill. PyKa pyHH Oy^lH. Oa Kora je ko uito yaeo ouoiie 
Bajta H jia npe;ia y pyne, — a He apyroMe KOMe. 
Obo ce na cy;^OBHMa qecTO nyje. 

541*2. PyTasa HOOa (hock, kojh ho ^a na ce6e). 

5413. PyTHHa K nyTHHa. Becnocjinua, Majie CTBapa, 

miuiTa. y /ly6poBHHKy. 

5414. Py^aK Sea Benepe (h. n. to je, Kan^e ce 3a KaKsy 

pt)aBy CTBap). 

C. 

5415. CaB je 0^ nyKOTHHa. Koju HHKaKBe TaJHe He 

MOHvC Aa caqyBa. 

5416. CaBO, CaBo! ce6e He saSiijejiH. a Hene aa- 

l^pHH. Kaaao cnpoMax hock kojh je HMajyhR y 
HaiiKy Ma.io M.iHjcKa, npMTHCKao qanaK y Casy ^a 
6h Ma^io Bo;ie saxBaTHo h TaKo Bniiie jia. 6a Ha^HBHo, 
a.in y je;taH nyT nanyHH ce naHaK Boj^e, h MJiHJeKo 343 noMHJemaBLLiH ce c ocTa.iOM bo;iom ii3ry6H ce ca 

CBHJeM. 

5417. Ca^H Kynyo. Pe^e ce y no;icMHJ8xy OHOMe kojh 
xpaM.i>e. 

54 !8. Ca;; jaja Kaicohy. a kokohih hyTe. 
1419- Cbla JQ HDeroBa rOAHHa. 

54-20. Ca^ He MpiCHe, nero CBKKg (h. n. Ka^ iipeBa.iH 
3HMa, naK ce npHKynyje npo.beKe). 

5421. Ca^ He OBKiie, Hero MpKHe (h. n. Ka;^ nacxaje 

3HMa). 

542;\ Ca^ na HKKa^. 

54-23. Ca^ (tk) je npOHKa, a aw^^ ^Q nyT Shth 

KBOHKa. Ca;i TH ce onpamTa norpjeiUKa, a ;ipyrH 
nyr ano norpHJeuiiim, njiaTuheiu ;io6po. 

54-24. Ca^ ^y TH KpB nOHHTKl y6Hhy re. 

')4-25. Ca a^paB^eM oe HKniTa noMHjeina*zio HHje. 

:'»'i26. Ca BJLSi KOHTa Ha A05pH. Peqe ce kslji ko y 6pojy 
noMexe. M. LLlKp. 

5427. Ca 3via Ha rope (yjiapHTii). 

5i28. Ca s^HjeM ce homoj ca^pyMciiTH. 
Jepa TH ce xohe caTywcHTH. 

5429. Ca 3.3HM MWbe. a Sesa b^sl join rope. 

5430. CaHgHja Afi^je. a Te^aji ne Aa. 

5431. CaJITKp! HeKaKaB rocnoAHH sanHxa i)aqe mxa ymi, 

a OHO yceKHyBiuii ce npcTiiMa u noTerHysiUH 6ajie 
npej[iaH> o seMJby o^roBopw: ^^Ca-TTHp, rocno/jHue!" 
.'■Ja TO ce TO ooHMHO H caA roBopn kslji ce ko pywcHo 
yceKHe. 

5432. CaM Bor neMa roonoAapa. 

5433. CaH je Bor Sea rpHjexa. 344 

5434. CaM je Bor na Kapapy t. j. caBpiiien ii csar^ia 

je^HaKj. 

5435. CaMO oyHi;e TpenTK Ka^ ko SMUjy SHje, n 

pa^yje oe roBopetiH: KaKO HOj MpasaK 
a3K/(a.1y 6Hje! V Hpnoj Topii. 

5436. CaM noA oo6om aPbo no^OKjei^a. 

5437. CaMO THHJer M.ZIHJeKa neMa (h. n. y ;iyKaHy 

H.iii y KviiH, T. j. iiMa cBaunvi iuto ce HMaTH MOHve;-. 

5438. CaMO LUTO Tpaee ne naoe. r.ie;iaj: Aa ucMa 

Hoca, iiacao 6\\ Tpany 

5439. CaM H08K HHje ;;o6ap hh na Barany (t. j. Ha 

je.iy). CaMv ^loeKv Hiije ^Tjoopo hu na je-iy, a KaMo 
.III y Kauy noc.iy. r.ie;iaj : 

54 iO. CaM HoeK HHje npKOTao hh na je-sy. Mjecro 

na je.iy roBOpii ce h wa Tpaean. 

5441. Can je .ziaMca, a Bor je HCTHHa. 

5442. Canpejia ra co k xjt>ec. 

5443. Ca CBHM je rcB9^o, join ;;a KMa pen. r.ie^aj: 

Hix HeMa Hoca, nacao 611 ipaBv. 

5444. Ca cbojhm h niij n je^H, ajm HzmTa hb 

MHJemaj. Mjecro no Mujciaaj roBOpH ce h mo 
rpzyj, 

5445. Ca CBOjHM ce Ba.^a Kpoo i^HjeB ^y6HTK (^a 

He o^rpiiGe yoTa). 

5446. CaoMa je mhopo CKa^aSypno, ne 3HaM KaKO 

he pacKjiaoTK. 

5447. CaoTajia ce wypBa n t)n^Kja {oa Be^epao ao 

jeceHac. a na npojbehe kya Koje xoiie). Kaa 

ce ;iBa neBa.-ba.ia MoeKa y;ipyH^e. 

5448. CaoTa.,ia ce v^awca n napa.,ia3Ra: je/^an jiawce 
a Apyi^K no^aryje. ;U5 

5449. CaoTa^a ce ^^aoKa k nojia&Ka. 

5450. CaoTajm ce Kao jriiOHi;e y cenHjK. 

5451. CaoTajio oe 3^0 h rope, 

^a oe MajIO nopasrOSOpe. Ka^ ce cacTany MVJK- 
II HieHR o6oje HeBaji>a.iH. 

5 45-2. CaTpH Ma^Ka K eyJiyMaha. O^roBopn y uia.an 
onaj Kora sanHTajy una je jeo, a oh ue i»e ynpano 
;ja Ka;Ke. Ko;i carpxi Mannn miic.ih ce na caTpim,\i. 

545:k CanyBa' ra Bor Ka' h jaje hh3 noTap. V 

UpHOJ FopH. 

5'i.v#. CanyBaj Me, Bowce, o^ npKjaT6t^a, a oa h6 
npHjaT^JLa. hy oe oaM HysaTn. 

54.^)5. CanyBaj Te, BoMce. KaMKajia, jep noKaMKa. 

5456. CanyBao Te Bor o^ mapiMa Bje^^ionaBjiKh- 
OKOr H py6a ^poeitaHKor, o^ 6ainTHHe 

HeBOKe H flJ^BJLVLYLQ I^yi^Ke 'peuy UpHoroj)!!!! 
y ma,iHi. 

5457. CanyBao Te Bor poraTHjeM oe oooth k c 
he-ziaBHjeM oe nynaTPi. 

5 4:)8. CanyBao Te Bor ca Xaoana A^s/^apa h Pbe- 
roBa KpHBora KaHTapa. 

5i59. CanyBahe Tajny, ^ok oe npsHM ne oa- 
OTane. 

5460. C BorOM (OOTaj)! r.io.iaj: l>or c ua.Ma. 

546:. C BorOM naMeTll! Pe»ie ce fi. ii. Ka^ ce mhoto 
niije, T. j. Beii ce paciaje c iiaMehy. 

5iG-2. C BorOM ncmao! r.ie;iaj: Bor c BaMa ! 

5463. CBaGHO UieBe. Xohe ;ia yMpe. 

5464. CBarte je Ao6po, a^i' koa KyKe najSc^De. 

5465. CBa;;HjiH oe Bpani;ii oko Ty^e npoxe. 34() 5466. Csa^HtTiPT oe ncK oko rojie kocth. 

5467. Cea je BHica na (oHora) Mapica (Kpa.-beBuha;. 

5468. Csa je xyKa na eyKa, a naa Byaa h •ik- 

OHi^a CHTa. 

5469. CsaKa 6aKa no a cboj KOTao nyme. 

5470. CeaKa 6o.7iecT HMa gboj .ziHjeK (a,z[K ra ^y^n 

He SHa^y)- 
5i71. CsaKa BO^a c noTonniiH jaica. 
547-2. CsaKa Mcena na OBor Mywca Ha.ziHK. KaKaB je 

MVHi OHana je n HceHa. 

5473. CsaKa sGMJba no je^Hor jynaKa xpaHH. Jy- 

HaK ce Ha^)e CBart)e ua^ aaxpeoa. 

5474. CsaKa jaja Mao^^a HniTy. 

347> CsaKa je 5a5a 6pjbasa (Ka;i ce iie he jia pe^e: 
.iy;ia). 

5476. CsaKa je saniKa na csom Topy jana. 

5477. CsaKa je A06pa ;;esoM, ho as je shahmo 

HesOM. Tjie^aj : AeeoM BH.ia a hcbom rH>H.ia. 

5478. CsaKa je KsoHKa na osom rnnjes^^y jaKa. 

5479. CsaKa je KOKa na osom oje/;ajiy nHjGTao. 

.3480. CsaKaKO ce l^pna nHUie (npH.iHKa je jia i.e 
3.10 6nTVi\. 

5i81. CsaKa Kpasa hoKom i^pna. 

548-2. CsaKa je CTsap jiHjena mapena /(O noGKa. 

5483. CsaKa je majia no.7ia HCTHHe. 

5484. CsaKa Kosa 3a csoj nzKa,^ shck. 

5485. CsaKa Kpasa csoje Te^e jiHMce. 

486. CsaKa My pHjen SaTune spuje^H. Kaji ko ro- 

BopH CBC OHO lUTO He 6h Tpe6a.io. Ml 5'i87. CsaKa My (pHjci) coxy ys spaT hook. 

5488. CsaKa puSa so^a a SaKa^zraj Bojeo^a. V KoTopy. 

5489. CBaoa OBGKpBa Mpsn na onaxy. 

5490. CBawa 011.3a sa BpeMena, a KHOMceBa aa ro- 

^HHy. Jep ce y BOJBO.iCTBy KHeaoen no ce.iHMa 
MHJeibajy cnaKe ro^HHe. 

5491. CsaKa OHJia aa BpeweHa. 
A HeBOJba pe/(OM H;;e. 

5492. CsaKa OH,z[a npoK^zroTa. a Ta 6,z[aroo,z[OseHa! 

KaA ce Ko Hy^H h. n. jia ocrane Ha pyiKy. 

5i9:j. Csaaa ojGKKpa (oaMa) oeSii Ma,^ HannHH 
'kojhm je noc.iHJe 6HJy y yiuHue Ka;i ce iuto UHJena;. 

5494. CsaKa OKyMca Kwa Mywca. CBauixo HMa cboj 

yapoK. y KoTOpy h y npuMopjy. 

5495. CsaKa 0JiyMc6a osojy njiahy KuiTe. 

5496. CsaKa Tima uMa (na/; 0060M) Koni^a. 

5497. CsaKa THi^a k gbomg jaTy (jigth). 

5498. CsaKa Tima o^ osor K^tyna fhhg. r.ie;ic'ij: 

. Tierao y K.i»yiiy lui^e. 

5499. CsaKa THi;a osomq jaTy vlab, 

5d00. CsaKa Yy^Si Kosa nyna jG Jioja. V Kpnno- 

uiHJaMa. 

5501. CsaKa yTpoSHi^a osom rpK^any skok. 
5502 CsaKa niTGTa yHH noGKa naMGTH. 

5503. CsaKH SpaTai; og6h sa yMCHTaK a KpajuHH 

IIIHnaK. lIoTHCKa, Ka;i je KpajiiHa — rpaHima — 
1751 roAHHC yKHHyTa. 

5504. CsaKK A^V KiHTG ys^apjQ. 

5505. CsaKH ;;ama /(06ap /(ama. a HG/;ama i)H- 

/(KSauia. M8 5500. CsaKH 3Ha CBOjy a MnjaT iteroBy. 

5507. CsaKH (je) rjiyx no*^aK ^ya- 

5508. CBaKH (je) ^OMatiHH AO^y B.zia/;HKa. 

5509. CBaK HMa (caMO) je/(Hy ay^^Y i"**^ i® b^-***^ ^y- 

BaxH, jep Knji ce orpHJemii h Hsryon, ;ipyre HeMa, 
HHTii ce MOHio ;io6iiTij). 

5510. CBaKH nHjeBai; na obom SyHDHiuTy 3aHK. 

5511. CBaKK none y CBOjoj khdH3h BjemT. 

251-2. CBaKH no OBOM Ha^HHy, a Marapai; no CTa- 

PHHOKH. 

5513. CsaKH GseTai; oeSw pyKy AP^^- r'-ie;iaj: Hn- 

jejan cHerau oji ceoe pyny lie ;ip;Kii Hero ce6e. 

5514. CBaK Honpe/; OBOje Kyhe neKa weTe. 

5515. CBaKH he My okok Ba.;baTH MayapHje. Ka;i 

ce 3a Kora ica^yje icaKo he ,^o6po 6jeH^aTiT. 

5516. CBaKH I^HraHHH GBOr KOH>a XBa*?IH. 

5517. CBaK js o;; CBOra wa^ia roono;;ap. 

5518. CBaK je OBora ^OMa B.;ia^HKa. r-ie^aj: CsaKu 

je) ,aoMah»H .lOMV iJ.iiMUKa. 

5519. CBaK je cegH HajSt^iHMCK. 

55-:o. CBaK Mome $a.7iHTH. 

55-21. CBaK na Gscjy a Mnjav na iterOBy. 

55-2-2. CBaK na osojy BOAennuy BO^y naBpaha. 

55-2:^. CBaKO 3c^c HMa oboj yoTyK. 

552 i. CsaKOJ THl;h 6hth KOSai;. Mnjeuiarn ce y 
cnaiiiTo. 

55-25. CsaKOj myniH: ej Ba^ia, 
Oova Tv^aBa he^^aBa. 

552G. CsaKO .7iHi;e o hogom ^Kjeno. 349 5527. CsaKOMe BHCH yTpo6HL;a o cbom8 rpiwE>aHy. 

M, UlKp, 

5528. CBaKOMG 3Jiy CMpT je JLVL^BK. 

55-29. CsaKOHe je mh^zlo 6Hje.3a KOBba jaxaTK h 
ilpBGHy Hoxy HOOHTH (jep je BH^eno h3- 
^a^zLeica). 

5530. CBaKOM ,z[OHi;y Shtii aaicjionai;. MnjemaTH ce 

y CBaniTO. 

5531. CBaKOM CBOja HeBO^a. 
553-2. CBaKOM OBoje jiKjeno. 

5533. CBaKOMB OBOJe TpeSa. Ka^ ko HUJTe y Kora niTO 

CBoje, uiTo My y OBaj Max a iiHJe oji noTpe6e. 

5534. CBaKOM oe CBOje hhhh Haj^enine. 

5535. CBaKOM tie AOha no je^^an i^pn neTaK. 
5530. Cbbko noeTO na obom KopHTy ja^e. 

5537. CBaKO Type oeSii Aepe- 

5538. CBaKO tie oe uvljib obojhm apnoM sa/taBHTn. 
553*J. CBaKO ny^o 3a TpK ^ana. 

5540. CBaK no oeSpi oyA^ ^ o Apyi^owe. 

5541. CBaK GBOJe TpawCH. r.ie;iaj: CnaKOM caoje Tpe6a. 

554*2. CBaK OBOjoj KanH sna hy^. 

5543. CBaK OBOjy po6y xbsljih. 

5544. CBaK ce6K bojik. 

5545. CBaK oe 6Kje a^ AO^Hje. 
5556. CBaK ce Heme ^e ra OBpSn. 

5547. CBa My je naMeT na jesHKy. Ko roBOj)ii mra 

My Ha ycTa ^lol^e. 

5548- CBa TH je ro^KHa Q^jia. nacja. HenaKaB msAa 

Ktiji MV ce c.iyan iiaBpmii ro/iHiia, iicnviaTH ra, iia 350 Mv pcKHe JXA n>ie, a Ka;i cjiyra jiojia jxsl mv HHJe 
nacje He;ije-T>e ojciyacHo, oh My pcKHe: „CBa th je 
ro;iHHa oH.ia nacja." 

5449. CBaneM kme npE[,z[iiKa a npHjeoHai;y Jionap. 

5550. CBaHKja je CH.7ia ;;o BpeMena, a Boaanja ao 

BHjeKa. 

5551. CBaHHjy c*;iymaj. a OBOjy CBH|)aj. Hjih: 
555-2. CBaHHjy CTiyinaj, a CBOjy OMaTpaj. Cjiyiuaj 

QiTorol) Ko o KaKOM noc.iy mhc.ih n roBopH, a.iH Haj- 
iioc.iiije pajH KaKO caM Hat)ein na je Haj6o.i>e. 

5553. CBaniTa My ce sa pyKy npH^Hjenu. Kpaae. 

5554. CBaniTa y CBHjeTy. 

5555. CBaiiiTO He Bajfca na Kpaj HinliepHBaTH. 

5556. CBe 6kth MOMce ao 5pe|) HoeK. v npHMopjy. 

5557. CBe Sojbe ciaHH. 

5558. CBera je Maite ao BOJt>e BoMCHje. 

5559. CBera AeTa je^na pena. n Ta i;pB.tHBa. 

5560. CBera ce.zia OBi;e, a KHeMceBO aoaoeo 3B0Hr;e. 

r.ie;iaj : He Ba.ba CBoje sbouo Ha t}%sl obhsl sesarn. 

5561. CBera he outh (h npeTehz), a nao he ne- 

OTavji. 

556-2. CBera neoa no sajicraj, 

A 3e.^a ce Ha6a*iaj. CBaiuTa noMa.io, a Kynyea 
ce Ba.-ba najecTH. V UpHoj Fopn. F.ieaaj: Typuu 
Be.ie, Tapana je xpana — 

5563. CBe ^e^Tzje y ^eMnje. 

A y Kcme :-r:HTa Hzje. y Upnoj Fopn. 

5564. CBeH 'ret'tze npeTe:"r:e. y UpHoj Fopu. 

.',.■,5... CBa rei;a :e;;HCra Oi;a. Kaj cy aenie n-in Bnnie 
cTBapH jeanaice. M, LUhp. 351 5566. CBeoKK jiKKOM, na ne ^aj hhkom. O^roBopn 

ce y iiia.iH ohomc kojh Ka>Ke ah ra ujto 6o.ih. 

5567. CBeMCH 0;5pHJeiIIH.Ka;i ce xoKe sa Kora ^a Kanne 

fla He 3Ha HiiiuTa Buiiie Jio oHora iuto My ce Kaave. 

5568. Cbb 3JI0 C TOGOm! Ka^ ce usbujiu 6o;iecTaH ayo, 

KaHty jiSL ra BaJba iipeoaunTH npeno Kyhe peKaaiun 
OBO, Kao ;ia Biiiue UHJe;iaH ayo He on 6o.i*eo. F.iejiaj : 
Ha TH, Bpana, KOiUTaH ayo. 

5569. Cbb sjio. tg rope. 

5570. Cse 3HaM, Ma ne snaM Ka^ ^y yMpnjeTH. 

5571. Cbb je^HO tb je^HO (h. u. roBoi)H). 
557-2. Cse je jiHjeno mapeno ;;o HoeKa. 

5573. Cbb je to iBBrOBO MaCJlO. Tie^aj : M xy HMa H>e- 

roBa MacJia. 

5574. CBBKpsa CB MH.7I0J CHaoH OBOjoj pa^yjB: 

B^GlVO MBHB, BBO OHaXB, BBO O^^MJBHB! — 

Cnaxa thxo nporoBapa kchoa MapaMB: 
TaKO BpaT ja hb c^^OMHJia c obb koibhhb. 
Pb^om tiBMO y n.7iaHKHy CBaKB fo^khb. 

5575. CBBKpBa CB HB ojBiia ^a jB HBr^a h ona 

CHaxa 6H,z[a. 

5576. Cbb KynyC K ^HJBTB. Ka;i Koja Hvena CBaue ro- 

jXiiue pal)a. 

5577. C BBJiHKOM roono^OM HHjs ;;o6po tpbihibb 

JBCTH. tla ne snaM sa nno, aKO ne 3a to hito iie 
rocno^a Kao iirpajyKn ce ciipoMaxa Koiu'iHuaMa no- 
rat)aTH y ohh? 

5578. Cbb mh cb to bpth no r.7iaBii Kao npKpa- 

OJIOJ |)BB03i;k y;^aja. MjecTo ao zahoh roBopn ce 
H ao URMOTU II ao M03zy. 

5579. CBBMy OBHjBTy HH Bor HHJB yro^HO. 

5580. Cbb Ha wan^B ^o bojlb Bom^jb. 35-2 

5:>Bl. Cee: ne hy. ne fey, a oeaMO k hofom Kona. 

KsiA Ko roBopn 3a iuto ;ia ne /ie, a je^Ba nena, 

558?. Cbg oaM KynHO h SMHjy no^ KaMenoH. Ka^ 

KO KviiH uaKBy 3eM.T>y. Y PncHy. 

r,rj83. Cbg ce mch^g BpaTa ;;p3KG. 

5584. Cbg cg M^jQifca ;;o bo^g Boskjq. 

5585. Cbg CG HaniG oSasHamG. 

5586. Cbg CG npOMKJGHII,.10 /^O BOJtG BOMCJG. 

5587. Cbg Oy rpa6,/5bG, HGMa BKJia. CBan ce6H rpa6H, 

a HHKO ne he ;ia ycnpeviii inro ii iia ocraBH sa 
^pyillTBO H.IH onuiTHHy. 

5588. CBGTa ^ymHi;a, naKJiGHa MjQinHHima. 

5589. CBGTa JG OOBGTa. 

5590. CBGTa KaTG, npHnGUH K oriBy rifcaTG (t. j. 

;ioiii.ia je 3nMa . A. Ct, 

5591. CBGTai; npot)Q y jG^an ^an. 
5392- Cbg tgskh na oboj aaBunaj. 

559?. CbgTH KpGMGH. V XpBaxcKOj na 6p;iy Koje ce 30Be 
KpeMCH, 6H;ia je upKBa h iipe.i ilom pacx. FIo^ OBHJeM 
pacTOM n.ian/joBa.io HeKO.iiiKo osaua h K04 h>hx cje- 
jxujiii 6a6a, y tom y^apn oj neKv/ja B.ia;iHKa h ;io- 
uiaBiuii OH;ije aaiiiiTa icaKBa jc to qpKBa, a oua My 
o/iroBopn: j^Bame ('pAaoiceHCTeo ! uito je zod eame 
m.heaapuj*', huz^o napod toauko h^* doA&3u koauko 
odOMe p.i.wi/." B.iaaHKa je 3anHTa kojh je xy paM, 
a OHa My o;iroBopH: »CBeTH KpeMBH^^ (jep je cjiyinajia 
r;ije ce roBopn: oTiimao na KpeMCH h t. ji.). B-ia- 
jHKa OFr;ia nor.ieAaBUiii npe;ia ce peuHe: »Ja TOMe 
rpoanpa ne snaM.^^ 

5594. Cbgtk i/IyKa CHHjGr saxywa. Ka^ jio\)e cBeTH 

JvKa, 18. OKTOMBp., oFua Moace h cnnjer yAapHTn. 353 5595. Cbgth »7IyKa y jaM6ope Jiyna. (t. j. bhtph ny- 

xajy. 3;io BpuMe). .4. Cr. 

5596. CseTK iTIyKa y HOKTe yKa. Vnn wjecTO ijne OB\)e 

je jxii ce c.'roHvH ca ^lyna. rjie;iiiy, 
Oj, CBexora Jlyite 
Typ* y H>e;i|»a pyice. 

5597. Cbgth MpaTa CHHjer 3a BpaTa. 

5598. Cbgth HHKOJia HajnpnjQ/; jG CBOjy Cpa^y 

HanpaBHO naK /!;pyrOMG. r.ie^aj: Bor je ceoH 
Hajnpiije 6pa;iy ocTaBno. 

5599. Cbgth Kvlkojisl hg ^ysa Top6y. ho Tsp^ 

noBpas. 

5600. Cbgth oqn npnjG cy cg ooBGhHsajiH naK cy 

CQ nOOBGhHBajIH. 

5601. CbGTHTH KOMG ApsGHa MaOJia. II36utii ra iio- 

;io6po KaKHJeM OpeeroM, 

5r,o*2. Cbgth ToMa hGpa njiaHHHKG /;0Ma. 
5603. Cbg Kg 6hth ^0 y hocG 6pa/;a. 

2604. Cbg y ropy H y BO^y ("• n. noojejuel. 

5605. Cbg hhhh uito ana. a HHniTa hg 3Ha niTO 

HHHH. 

5606. Cbh rjiGAajy OTKy^ hsbhpg, a hhko hg 

rjiSA^ ^YA nOHHpG (HoBauj. 

5607. Cbh ^omjiH. a th /;c,zigtho! Kuji ko Ro\)e c 

uHNie HMO ce je^Ba ncKa. V Kap.iOBiuiva. 

5608. Cbh i)ai;H jG^HauH. 

5609. CbhjGTSO th 05pa3! Kao o.iaroc.ioB h iioxBa.ia. 

Ha OBO je Ha.im; u ono uito ce njona ;ia je nejanu 
ypom Ka3ao I\pa.honnhy Mapuy: CaujerAo tii a?//{e 
Ha ^HBaiiy. 

CPIICRK HAPOJlHh UOCIOHJIUK 23 354 56 10. CBHjeT H^e HaoKOJio, a uQBOJha p8/^0M. Y 

nepacTV. 

5161. CBHjeKa noA MjepimoM. 
561-2. CsHjehy y no^ne oKehK. 

5613. CBHIBa KpMany! (t. j. .bvon;. Ka^ ce abojc Jbvoa, 

na iiM ce ko no;iCMiijeoa. 

5614. CBHifce ce Ko^y HSMeJ^y oe6e, gl^k kglko Kyp- 

jaKa onase, one ce cb^ cjiOMce na itera. 

5615. Cbh nouiTeHH, Ma Mene neMa CTpyKS. 

5616. Cbh ce kohdH saHrpame, a^A^V ^ "th, qvlbhsI 

5617. Cbk ce CBaTH Haje^noine, a KyM ce npoaa^H. 

5618. Cbk cy 6e3H na Xepi^eroBZHy. 
^OK He AOfee 6ero i7by60BHtiy; 
A K8iA AOfee 6ero iTbySoBHhy. 
Ajlvl HeMa 6era i)aBOwfcera. 

5619. Cbh cy 6ojiecHii ochm KH-ziaBora Spaje. r.ie- 

;iaj : Mucto Kao 6pajiiHe raKe. 

56*20. CBJeTCKa r./ia/;HHi;a. HajciHua, h. n. KaKas no- 
r.iaBap kojh pa/io mht upHMa. 

5621. CBjeniTahy ja iBewy waCc/io! ;ioca;iHhy My, 

yoiiiiv ra. 

5622. C BjiaxoM ^0 no s^M^e. a o^ no ibom y 

r«ZiaBy. r.ie;iaj: llii y thkbh cy;ia, hh y B.iaxy 
,ipyra. 

56->3. CBOja je nocTe./ba HajMewma. 

5624. CBOja KyhHi^a CBOja BOwtHi^a. M.ih: 

5625. CBOja KyhHJua CBOja c^oSoAHHima. Tjie^aj: 

Moja Kvha Moja cjio6off,a, 

5626. CBoje H Ha cziTap o^ i;pKBe Mowce ce Tpa- 

:>KHTH. y Ilpiioj TopH. 355 5627. CBOje He nyuiTH, a Ty^e ne npzxHTH. V fly- 

OpOBHHKV. 

56-28. Cboj CBora hgla jaMy bo^k. a^' oaeT ne Ke 
y jaMy a^ i^a TypH. 

56-29. Cboj CBOjera ywpaj boas BO^a. 
y H>y Typa, sljl' ra ne ynyuiTa. 

5630. C BparOM aouijio, c BparoM h othiujio, 

5631 CBp66 ra Jiefea. Tpaain jia ra ko OHJe. 

563^2. C BpeMGHOM H ca cjiaMOM H MymMy./ie ape- 
Hy. y UpHoj ro|)H. 

5633. CBpx MOJe ^yine! Kao 3aK.ieTBa. y Bouh. 

5634. CBpmeH nooao. r.ie^aj: Mupna BaMKa. 

5635. CBy^a je npohH, qljl" je Kyfen ^ohn. rjie4aj: 

CBart)e je ;io6po, a kojx Kyhe Haj6ojbe. 

5636. CBy/(a npohH, a.7i' ^oiaa aoKh. J. n. 

5637. C r^aaBe Bor noMawce. 

5638. C rJlQiBB pz6a CMP/^K. JXo crapjemnHe cbc ctojh. 

5639. C rOJIHM rp.7I0M y jarO/;e (nohn u;ih ^HrHyTH 

ce). Ka>i KO iioi)e Ky^ HecnpeM.'beii, Kao uito rpeoa 
— Kao Aa OH qoeK iioiiiao ;ia 6epe jaro^e, a ne 
noHHo cy^a iiiiKaKBora. 

5640. C Ao6omeM oe aei; ne jiobvl. 

5641. Ce6H opein. 096k OHjem. oeoK B^anmn, ceSii 

hem H MCH^eTH. 

56 V2. Ce6H pyKe, ;;eBepe. uiyraBa je CHama. J. //. 
5613. Ce6K pywe, ^eBepe (Tyfea je CHaina). Ka^ ce 

y Tyt)e Mauap iuto ^npa. 

5644. Ce;;aM Kyha je^ny Koay wyae, 
Join ce Bajie a^ oe /;o5po pane: 
^a HM HKje Kijiore rooTUHPme. 

2;i* 356 0/^ CHpa 6k hynpHjy 3II/^aJIH, 
Ha cypyi^H 6* Bo;;eHHi;e ujhejLe. 

5645. Ce^^san koeb ne MooKe Chtii Kao neoe^jiaH. 

H{eHa HH y Jinqy He MOHie 6htb Kao l)eBOJKa. 

5646. C . . H, p|)0! HSrope Jiyn. KaaaJia ateHa Myncy, kojh 

HBJe CMuo Holiy hshIih Ha nojbe, Hero ra ona Hssejia 
H CBHJeTJiHJia My JiyqeM, a oh nyHeliH b rjieAajvKu 
y Mjeceu crao roBopHTH : 

Cjaj, Tnjeceqe, Moj hoKhh nyTHHqe! 

floCTa TH CaM C TOOOM oyTOBao, 

IIpeMa Te6if TypcKe KOH>e Kpao! 

5647. CeoTpa cecTpy y^aje, a CanBa eansy npo- 

/(aje. Ako je y^ara cecTpa nouiTena h Bpcna, mhcih 
ce 4a je TaKa h ney^aTa; raKO Ka^ ko bhah y Kora 
Ao6py 6aMBy, oh n^e k ohomc kojh jy je rpa;iiio ^a 
H ce6H HapyHH. 

5648. CeoTpa y^aTa cycje^a nasBaTa. 

5649. CHjajia je 6a6a 6ap 

^a je 6a6K sayBap. y Boub. 

5650. CHja 08 Kao THraiB na MjeoeHHHH. 

5651. Chj, BHJ, na y KOUI. Fjie^aj: JacHO je oparu u 

Koaarii — 

5652. CHjesa o;^ Kytie ao Kyhe, t . j. cKHra ce. 

5653. CHjene pasKaHD. a sei; y myMH. 

5654. Chj JiyK, OHJ JiyK, OHJ JiyK! Kaaty ^a roBopn 

ro.iyo ;iyii.T>aQi ryuyhn y npojbelie, h snaqn jxa je 
Bell BpujeMe jivk cnjaTH Ka;i oh ;io.ieTH h craue 
rynaTH. 

5655. CHjia Bora He mojih (a Bor CHJiy He mo- 

5656. CK^a Bora ne uojlk. a npan^e He nuTa. 

5657. Cnjia Bora ne mojih. BeTap ropy o6.ziomh. j. //. 357 

5658. CKJia je y Bora (jeAHora). 

5659. CHjia KOJia jiOHH. 

5660. Cnjia OTMe aeMAy h ^pa/^OBe. 

5661. Cnjie Te ySn^Tie! HteecKa KJiersa. Y BOJBo;iCTBy. 

5662. Cn^zie TH Kpfi.Tae! Kao KJieTBa V bojbo^ctbv. 

5663. CvL^OM 6a6a y paj. 

566i. Ch,7I0H Kao MOTJIOM. Hjih : 

5665. CH.30M, Kao y jawy. Ka;i ce Ko HaroBapa jisl He 

MOHce jecTH, a je;ie 3a ABOJHity. 

5666. CHHa HceHH Ka/( xo^ein. 
A Khep y^aj Ka^ MOMcem. 

5667. CzHyo Kao Cajiera Hono^ OHKjera. 

5668. Ckhi^hp rB03Ri)e MyKa je se^nKa. 
^a Be.ziHKa wyKa na jynaKe. 
TaMHima je ropa o^ CHHi^Hpa. 
A 3JLSL Mcena ropa o^ o6oje. 
A 3Jia naMGT rope Her cbg Tpoje. 

5669. CupaKa je JiaoHO yi;BHje,z[iiTH. y Uphoj ropn. 

5670. Cup koJh n.7iaHe. n paKKja KOja CKa^e, Ba^a 

(t. j. CHp MacTaH, a paKuja h3 Koje CKaqy ncKpe 
Kafl ce yTOHH y qaoiy). Y Upnoj FopH. 

5671. CupOBa Th! Pe»ie ce y Bapy Ka^ ce Ao\)e KaKBOM 

qoeKy kojh iuto pa^H ; a oh OAroBopu : 8dpaeo 
6uo! Hjih: 

567-2. CnpoBO TH paMO! 

5673. CupoMaxa je .ziaoHO noMOfen eiji' je tbiiiko 
OHora KOjH je (6ho SoraT, na) nponao. 

5G74. CHpOMax je feaBO (y jaMH). Ka;i ce aa Kora pene 
^a je cHpoMax. 

5675. CHpoMax je Kpne^ kojh r e neiaa. 358 5676. CupOHaX HOGK rOTOB i)aBO. 

5677. CupoMax HoeK h o^ rjiaA^ onasa. 

5678. CHpOManiTBO h Kama^fc He A^AY oe caicpHTH. 

5619. CHpOTKH^a HBMa CpO;;CTBa. M. LUxp, 

5680. CHpoTHHbO, H oe.7iy CK TGUIKa, 

A KaMO* -ZIH KjrtiH, y KOJOJ Ck! :MjecTO oBe 
;ip}'re Bpcre Ka>Ke ce h oeaKo: 

A KaMO tZLii Menu cnpoMaxy!) 

5681. CupOTHIBCKa MaJKa. Ka;Ke ce 3a ;io6|)ora crajije- 

niHHy Hapo^Hor. 

5682. CHpoTHHsCKa cysa jew^em npo6Hja. V Hpnoj 

FopH. 

5683. ClipOTHlBCKO .^fceTO. y jeccH hjih bmmm Ka;i je .m- 

jeno BpnjeMe. 

5684. CnpOTHOJ ^eBOJI^H CKpOTHK H ^apOBH. 

5685. Cupfeie je Hajjbyhe. naK najnpHje caMO oboj 

OyA nOKBapn. FoBopH ce aa JbyTe ;h>7ie. F.ie^iaj : 

5686. Cuphe CBOje 6ype najBHine rpnae. 

5687. CKTa (rocTa) HaoTHTu, h 6oraTa (npuja- 

Tewfca) ;;apiiBaTH, TeuiKO je. 

5688. Cut Beoeo, r,zia;;aH n^aKao. O^roBope oaaj 

Kora aaiiHTajy naKO My je hmc. a oii He he ;ja naace. 

5689. Cht FJia^Hy He Bjepyje. MjecTO ho ejepyje ro- 

BopH ce H ne pasyMUJe. 

5690. Chth Byi^H a i;Kje.ziH jan^i^z. H.ih: 

5691. Chth Byi;H (h) i^Kjejie OBi;e (ne MOMce 6kth). 

5692. Cut h ja h moj rocT (ko mhofo nje. mbhh 

MHO HHJe) (h.ih: /fo ?/3.ve (Jin/(t^ odSufly My yioc, 
4- n,]. ripiiiioBnje^ia ce Kano jp HenaKOM qocKy Jdoiuao 
luypa Ha KOnaK, na meua aroroBn h ;ioHece JiBjeny 
Be^epy, a.iH tck iuto iio^ny jecTu a ;ioMalinH peKHe : 359 »Cht h ja n moj rocT (ko mhofo nje, MeHH mho HHJe), 
HOCH aceno," IIomTo Hcena je.io jinrne n Jierny cna- 
BaTH, seT ycxane re Be^epa, a mypa ocrane r.iaAaH. 
HcTO TaKO j^oqeKa oh h >!ipyrora mypy, a Kaji My 
jio)^e xpehH, KoJH je 6no Ma.io h cy.iy;iacT, oh My 
Ha oee pnjeMH: ,>Cht h ja e MOJ rocT** OAroBopn : 
»Ako ch th cht, ja najecaM,^ na ce oH^a naKJiona 
re noje;je csy Be^epy, h ocxaBH aexa rjia^Ha h t. a. 

5693. Cht Kao ;^aOKa. rjia^an. 

5694. Cktho SpaniHO Kao njena. 

5695. Cht OHenani i)8iB0Jiy OHH Ba^K. Ka^ ce ^oen 

CHT H y ;xo6py Bory mojih. Y /ly6poBHHKy. 

5696. Cut non k nonoB ^aw, ko mhofo Hje, nony 

MHO HHJ9. Fjie^aj : Cht h ja h moj rocr. 

5697. CuTy Tp6yxy k /^o6ap xjbe6 HHJe yro^^an. 
3698. Cjaj, BoMce h BosKntiy, n nameMy 6ery na 

CKOHHtiy. Ha HCKHM MJecTHMa (Kao no Bochh h 
XepueroBHHH) cjaqy na Bo;KHh, t. j. ;tOMafiHH pano 
yjyxpy BH^e: cjaj, Boa^e h BoatnKy nameMy h.th 
nanioj (no HMeny CBifjeM yKyhaniiMa pe>!ioM). IIpw- 
noBHJeaajy jia je oTHuiao neKanaB Cp6HH cbom 6ery 
y CkommK (HHHce 3BopnuKa) jin nuire uieHHue 3a 
^ecHimy, a 6er My naaao: M>nahy th njeHHqe, ajiH 
aKO hem je;iaH nyx h mchh cjaKHyTU." Gp6HH naaao 
ASi xoKe, yaeo menauy h cjaKHyo My na BoatnK : 
cjaj, 6oH;e h Boaviihy, h nameMy 6ery na CKomihy. 

5699. Cje^H (na KOity) Gain Kao ^a je BHjiaMa 

nocaJjeH. 

5700. Cje^K MCeTeJiaHKK [linji. ne Mory cjecrn cbh oko 

co*pe JiHJeiio, Hero CBaKii cje;iHe koco). 

5701. Cje^K Kao onyMc y Jbyci^n. 

5702. Cje^HHO y FjiaBy. a naMGT y CTpany. A. Ct. 360 

5703 Cje/^H KHpOM. ^OK HKJe SHJIO C HUpOM. 

5704. C^SA^ MHpoM, kqla tk hhko Ha pen He 

OTaje. Fwie^iaj: IIo;iaBRJ pen no;ia ce. 

5705. Cje^K c HKpoM K HaxHK 06 Bpara, 
Hht' ra A^paj, hht' My TpawcK Tpara. 

5706 CieA\ Mai;o! (cjed\ mri^o! cjed\ Mano !) oJeAOX 
H ja; FoBopu oHaj Kojii vcTaBjba poj, u roBopehH 
TO Kao cje;ia. 

5707. C je^HHjeM BoroM na oto HenpH3aTe.^ba. Hjih : 

57U8. C je^XHHM BorOM na oto SJlOTSOpa (Moace ce 

>ViapHTHi. 

5709. C je^HKM BjiaxofJL je^K h nHj aa acTajiOM. 
a /;pyrora sewcK y Bpehy no/; aoTajiOM : 
niTO TH roi) MHCziH onaj no^ aoTa,7iOM. to 

TH MHO^TIH H OHaj 3a aOTa.;iOM. r.ie;iaj: Hh y 
TiiKBH cy;ia, hw y BJiaxy ;ipyra. 

5110. Cje^H y X,7iaAy. t. j. y xancy. 

.57//. C je^HKM BCJIOM HG MOOKe 08 OpaTK. A. Ct. 

571-2. C JGAHHM OKOM MOMCe i;ap 6hTK (he cy CBH 
.i.\;iii c.iiijeiiH? Il.iH no oHOMe: W}Apoj rjiaBH jeAHO 
OKO iiocra?) 

5713. C jeAHHM 06 KOtzraneM mook6 oto unjba npo- 
hK. a oy oto KO^zrana jo^an mvLJt> (no Mopy). 

y ripiiMopjy. 

571'*. CJ6KHK Ka' 3MHJa H3 Kpyra. Kaa KO puje^iHMa 
Kora BpHJef^a. V Upnoj Fopu. 

5715. CjeLie My 06 caTp*?l0! KnexBa. 

5716. CjeO, na H6 yOTao! r.ie;iaj: 3aiuao, iia HensHniao! 

5717. Cjepnana MOJa TOJaro! Ka;i ce aa Kora xohe Aa 

Kaa;e ;ia je y n.eMy ciaoa y3>!iaHnua. 

5718. CjeTa ra ySujia! Kao K.ieTBa. y riepacry. 361 57*9- CJeTHJia ce npe^a Ky^e^e y ohh hgaI©*^©- 
57x0. CjeTHjia oe npejba Ky^e.^e y ohh nel^eAe. 

5721. Cje^HBa y T0p6y! Cnpewaj ce, na xaj4e o^aTJie. 
5122. CJyTpa sajta My asltk Ma^zio ojiaAyna. ripH- 

iiOBHJe;ia ce ;ia cy neKaKBa qoBJena y poiiCTBy ynpe- 
aajiH y njiyr xe opao, na nocjinje neKora Bpenena 
KOJH ra je ronno, BaJb;ia n.iyatHO, Kaace y Be^e 
rociiOAapy ;ia je BeK cycrao, oH^a rocno;iap peKHe : 
BaJba My cjyxpa ^aTii Majio cjia^iyna. Po6 lyBuiH to 
o6pa;iyje ce Miicjieliu jxa he My ;iaTH hciuto CJiaTKO, 
ajiH cjiyra nonece y iiiTany rBosAen kjioh (Kao 6a- 
;^aJIo) II cxane ra ocrpar oocth. 

57*23. C KaKKM CH ^0 no;^He onaKu ck oa no/^ne 
;57i>4. CKaH>yje ce Kao vjisla^^ na cp..e. J. ii. 
5725. CKane Kao GujeoaH. 

5726 CKane Kao caneT. 

5727 C KeSOM y KOpHJeKbe. H. n. HeMa >!ipyro HHuixa, 

Hero c He6oM y Kopujewe^ t. j npona.io cne, hhth 
ce nMa ihm jipyniM xpaHHTii, Hero jia ce iijie y Ky- 
nycHiure, t)e je Kynyc nocjeqen, /la ce Tpa^cn ko- 
pujeiba. 

5728. C KHM OH ^0 no^HG OHaKH OK no noAHe. 

5729. C KHM CH OHaKH CH. 

5730. C KHM Te BH^e C THJGM TG H nHLLiy. 

5731. Ckhhh Kany, na mgthh na kojegho. tg cg 

HbOJ nOTlip/^yj. KaA ce kojh KOMe iio;iCMnjeBa. 

5752. Ckhhh mh cg c KOJia, i^aSa th Knpnja. 15. up. 

5733. Ckhhh p^y, mgthh rp|)y (Ka;i ce wnjeiia 3JI0 

3a rope). 

5734, CKHHyO 5h C MaTGpG BOMCJG nOKpOB. KslJI ko 

KpaAe, H.iii onaKO rpa6n ce6H. 362 

5735. CKHHyTH KaJMaK. VaeTH oho iuto je Haj6o:be y 

KaKBOJ CTBapH. 

5736. CKHTa ce Kao nao 6e3 rooe. y BojBo;icTBy. 

5737. C Kora ^xpBBTa oawio BOfee na;^a. ne aa^a 

ra TpecTK. 

5738. C KOlhSL Ha Marapi^a (ao^h h.ih ycjecxH). Kaij 

KOMe not)e cpeha y iiasaAaK. 

5739. CKopo 6a6a BjennaHa. H.im: 

5740. CKOpO Bor /^a! Kai ko roBopn o qewy Kao aa je 

caji, a oho o^aBHO 6h.io na n npoui^io. 

5741. Ckohh Kao onpMCGH. 

5742. CkohH Kao npera,^. y /ly6poBHHKy. Upeia^. je 

UpB KOJH y CHpy HvHBH. 

5743. CkOHH, na OH^a peitH: XOn! He xBaJiH ce jia 
heui niTO vMHHHTn, 40Kviero>) He yHHHHiu. 

5744. CKOHHtie TO IBGMy Ha HOC. Il.iaTHiie oh to, 

CKyno he ra cxaTH. Moace 6uth ucKOMufle na uoc^ 
Kao Ka^ ce 6jbyje? 

5715. CKpojutiy ja jhQmy Kany. ,loca;iiiKy My. 
5746. CKysaTH KOMe nonapy, t. j. wca^iHTw ny, aqKh 

My xana r.iaBe. 

5747. CKyn BHuie njiatia. a .ziHjeH ^a^e H/;e. 

5748. CKynH 6pKe. ca^ heni nyTOBaTH. PeKao Kocau 

rjia;iaH Ka>!i My je y KamiiKy cnaKaBau eaTpanao. 

5749. CKynHJiH ce Kao Hn^yTii y aspy. Aspa ausmu 

5750. CKyn je rpa^ sa /^Hnap, 
Ka^ /^HHapa newa. 

5751. CKyn,^aj xaJTanie! CnpeMaj ce, na xaj:ie OAax.ie. 
5732. CKyno ^0 2Jia. Bora. 363 5753. C KytilllllTa ! Pe^e ce y maJiH Ka;i Korot) xyKHe. 

5754. CKyxaTK KOMe nonapy. AocaAHXH My. 
5155- C,7ia6o Kao OBpanjH Mosaw. 

5756. CjiaBa Bory, •ziHjenHjex SBonal (npHnoBHje^a 

ce ;ia je Kaaao HeKaKaB BJia^HKa yqHTe-T>y Ka^ My 
je OH Kaaao jia je ynure^ h ^a npe;iaje tpaMaruKy, 
H ca;^ ce peKHe Ka;^ ko uito roeopa neynyrHo). 

5757. C^iafea CMOKBa npeKO IIJIOTa (nero oea UITO ce 

Moate y3a6paTH KaA mock xoiie). 

5758. CzraMcy ce Kao xjbeS k go. 

5759. CzraHKHa ce na Kynyoy Bapn, 

A /^oSpOTa Ha ^a^ieKO XSaJlK. He Tpe6a r.ie- 
aaTH qocKy Ha thjcjio. Hero na paayM ii na nomTeH>e 
H 4o6poTy. 

5760. CjiaHKHiin;e, cjiacTn, 
nyna tk ok MacTn! 

Kad Te craneM aAafiaru, 

Ha HOC fiem mu cKaKaru (no CBOj npHJiHiui ce npiiiio- 

BHJe;ia 4a je uaaao HenaKaB Ka^ je ho Kpa^eHv 

cJiaHHHy). 

5761. CjiaTKa CMOKBa npeKO nJlOTa. T/ie/iaj: Tyt)a 

Koaa nyna jioja. 

5762. C^ziaTKO je nanaTH, a^' je rpKO njiatiaTH. 

5763. CtTiaTKO Kao Me^. 

5764. CjiHJen ko^ OHHjy. 

5765. CjiHjeni^a sa nyT h Sy^ajiy sa caBjeT ne 

Ba,/ba njiTaTH. 

5766. Cjiobo HOKe, aJlH Cnpi;a HHSKe. 3anHcao Ka- 

Jiyl)ep Ha cnpny (t)e ce peace) uoice -n), jia 611 no- 
3Hao aKO \)aK oACHJene Majio. Kaa Ka;iyl)ep H3Ht)e 
H3 co6e, t)aK y3Me cnpau aa o^cnjene Ma.io, a na^ 
BH^H Ha cnpuy uoice, oh o;icHjeqe noseJiHKy KpnmKy, 364 

na aannuie oner oHaKO ujice Kao dito je h 6h;io. 
Ka4 jio\)e Kajiy\)epy norjie^a cnpau h yane y pyne: 
,i?a ucTuny^ c-ioeo use, a.iu cwpi^a HU3e.« 

5767. Cjiomchjiii Kao rycKa k npaoe. Kslji ce KaKw 

r.iacoBH He cjiaHcy. 

5768. CjiOMCHa Spafea k y neTaw Meoo je^y. 

5769. Cjiyra BaM caM! Ha cacraHKy h Ha pacxaHKy 

MJecTo: CAyza caM esM. Y jOly6poBHHKy. 

5770. Cjiyra neKa mhofo nyje h 3Ha, sljih Majio 

HGKa SecjeAK. 

5771. C •zry^HM oe He Ba.zba inajiKTK. 
577-2. C.ziyoK6a HHje ^pyMcSa. 

577:^. CjiyTK, cjiyTO, naojiyTHfeein. npHnoBHje;ia ce 

ff,SL }e Kaaa-ia »;eHa MyHiy Ka;i joj oh peKao ^a oea 
UAQ HO p^asy nvTy, na Ka^ je oh nocjiHJe yxBUTHO 
y TOM nocJiy, a ona CTajia kphuhth H^era aa iuto 
je c;iyTHo. 

5774. Cjiymajy. sljlk He yniajy. V Uphoj Topa. rjie^aj : 

Myje, a.i' hc xaje. 

5775. CMasa Kao onpo^ie cv^HHai;. 

5776. Cwasa Kao *aTa nHTy. 

5777. C Majie sanenHi^e ae^ba 6HBa. V Upnoj rope. 

5778. CMane ce C Jmnapa. Kaj ce naryoii OHO uito je 

MoeK Kao noyajiaHO y pyKaMa HMao. MjecTO c au- 
napa roBopn ce h c omfiux, V Upnoj Fopn. 

5770. c MeKa cSpasa ^eeeTO Konn^zie. Ka;i hock bhah 

;ia Mv ce uito na lUTeTy hhitc u.ih huhh, aJiH oj, 
;io6poTe ne he apyrowe BO-Tje aa KBape. 

5]8o. Cweo ce Kao np^ewc y rahaMa. 

5781. CMeo ce Kao Mape Me|>y CBaTOBHwa. V flam- 

TpOBllhOMU. :^65 5782. CMHje oe Kao jiya na ojeKKpy. 

5783. C MHJiiTM BoroM CBe ce Mowce. 

5784. CMII.Zbe K KOBHJbe (h. n. TO je, obo je; t. j. to je 

npeMa ;ipyroMe 3;iy HHuiTa). 

5785. CMHpHO 06 H TH! Fjie^aj : 3aniao, na He Hsemao. 

5786. Cmhphth h. n. CBlTJetiy. Kaate ce aa Kpcny cbh- 
jehy, c KojoM ce ycTaje y c.iaBy. 

5787. C Mora 6paTa YLmzojiB MpsHM h na oneTora 

HHKOJiy. M.in: 

5788. C MOjera 6paTa YivLKOJie h OBeTH mh je Hk- 

KOJia OMpsHyo. 

5189. c MOjOM ro6oM He Mory sao OBHjeT Honpa- 

BHTH. 

571)0. CMOJiaBe pyree ne Ba^ajy Hurfee (t. j. pyne 

Koje Kpa^y — nao ^a cy cMO.iaBe, Te npHaiba aa h>iix). 

5791. Cmp/^H rOCnO^^CTBOM. Ka^ ce ko hohoch npcKO 

Mjepe. 

5792. Cmp^h Kao Byra. 

5793. Cmp^h Kao reM. 

5794. CMp^.zbHB0 5ype HajSo^e bhho noKBapK. 
rriOfi, CMpTaH 5ko onaj kojk ra je po^^no, na oe 

H OH yOMpTHO. 

5796. CMpTaH 6ho na k yM^o. 

5797. C MpTBa rahe. llHKa>!i HHuiTa. 

5798. Cmpt je BapajlKi;a (jep >^ot)e H3HeHa;ia). 

57pp. Cmpt Ha oupoTHH^y, a HHuiTOTa na y6oj- 

UITKHy. y rp6.T>y. M. Ulnp. 

5800. Cmpt ne vjiQflfii HKKOMe y 6pKe. 

5801. Cmpt He nasH hk CTapo hh MJia;^o. 366 

n80'2. Cwy^aj naK npojinj (p^aBa cTsap). A. Ct. 

5803. CMyhKaj na npO^TlKJ. Hena 04 Tora HHinra. 

5804. CKpanajio My ce ;^a Bor /^a ! Kao npncjejio ity. 

3805. CKOpOBenepitaK. Vkop ohomc kojh Hnje HniuTa 
iiMao na iioc.iiije cTeKaBiuii nonno ce h SHann, kojh 
je CKopo CTOKao BCMepy u iiajeaaBiiiu ce iiohho ce. 

5800. Cnara bhho nnje. 

5807. Cnara Kytiy rpa^xH a noMH>a BHHOrpaA 

Oa^H. y ilaJiMauHJH. 

5808. Cnaxa y poA. a OBeKpna y nonp^. rjie;iaj: 

\jyjl CHaxa y po,i, t\ji CBeKpsa y nonpzi. 

5809. C HeSa Te y peSpa. Kslr ce iuto nsHeHaAa, 6e3 h 

KaKBa yapoKa, pene h.ih yqnHH. 

5^10. CHHBatie MH ce HOiiaO. Ka^ JiBjeate cnaBaxH 
BQJba jiaL aasKe OHaj kojh ce 6oJH asl iuto CTpaineo 

H HeilOBO.-bHO He CHH. 

58 1 1 . CHHjejia Bo;^a niy maEb, naK HaHHHH«zia ojloui. 

[Ijiii : 

581-2. CHKje.zia Bo^a inymaKb, naK ce nanKO o^^om. 

y BaHKOJ. fjiej^aj: 

5813. CHHjejia BO/^a myniaiB, na nannnKjia Kpui 

[oKpuia^b]. liaji KO Ka;Ke ;ia je c khm poA» a ne ana 
ce no qcMy. 

5814. CHHjehe ifcewy JjaBO jaje. 3jio he npoLn. 

5815. Cny kojihko hh ncy ne sa^a BjepoBaTH. 

5816. C H>KMe hut' ]e njeBaTn hh n^ziaKaTH. 

5817. CoKO H3 BpaiBera rnKjea^^a. Ka^ ce komc no^- 

CMDjeBa 

5818. CoKO nepjeM jibtk, a ne MecoM. 

5819. C onani^HMa o;^ KOMce Kpa;^eHe Kpase mh- 

tAOCTHPby ^HHKTH. Fjiej^aj : OnaHUHwa 04 Koace — :^67 5820. C 0np0IIIT8H39M! By^y^H 4a ce oohhho roBopu 

c oapouiTeweM^ Ka;i xoKe ujto cpaMoreo ;ia ce KaHce, 
TaKO je KauiTO u oBa caMa pnjeq (h. n. to je c 
oiipoiuTeibeM) >!iocTa jir ce noKa>Ke Jia je oho o qcMy 
ce roBopH cpaMOTHo h.ih HCBajbajio. 

5821. Cnasa Kao sei;. 

5822. Cnaeao caM Kao OKynan. 

5823. Cria^a Kii>Hra na /^sa cjiosa. 

5824. CnaOH Bor! rie^aj: 

5825. Cnaoyj ce! Ka^ xoiie KO jiix naje -— paKHJy hjih 

BHUO -— pCKHC OHOMe KOJU Kc IIOCJIBJC HiCra nHTH; 

a OH MV o^roBapw: Ha cnaceneje XpHcaoBo! 

5826. CneTK! KaJKe ce naji ce jio\)e k acenaMa a oho 

CHyjy. /la Jiu HHJe caedu, jxa hm 6yj[ie snjeB BejiaKH? 

5827. CnjiaHHHO rp^^na! Kao nopyra. V UpHOJ TopH. 

5828. C nojha. ^•7Ia;^a^ a HsnyTpa ja^ai; (jnpat^ 4. n.). 

Ka4 je uiTo Ha oqnvia Jinjeno, a y ceoH HeBajbajio. 

5829. C no^a *^KJen a HsnyTpa o.;iHjen. 

5830. CnoMeHK ce, cnaxo. ^a caM ja Te6e JiyK. 

PeKJia CBOKpsa neBJecxH, a HCBJecTa joj oj^roBopajia : 

H TH. MOja OBeKpBO, cnoMeHH ce ^a caM 
K ja Te6e jryK k TyKO.;iyK. Y UpHoj ropa. 

5851. CnOHTa«ZlO Te! t. j. jxa, yMpe Ha npe^au (KJiexBa 

HiCHCKa). 

5832. C npasHOM pyKOM KUKyA ^oeK HHje npH- 

CTao. 

5833. Cnp^^a Kao 5a6a y SojiecTz. Tie^aj : ByHua — 

5834. CnpeMO 3a ^naajia (jeMau, t. j. aao 3a ropera, 

jep je;iaH cupeM/i c nyra, a ;ipyrH duoice^ t. j. 060- 
JHua Kpa^y). 

5835. CpaMOTa HHje spx ce5e norHHyTH. 368 

5831). CpaMOTH Hoewa ^e tg nyje. a XBa,7in ^e ne 

.'5857. CpawOTHH KSaC ^jeauK) ;^CCTa J0 yHHHHO. 
M. UlKp. 

5838. Cp6HH KOCH. IIlBa6a HOCH. 

Cp5HH 6epe. IllBa6a sK^xepe. 
5859 CpS^K cpSyjy. a Typi^ir TypKyjy. 

5840. CpAKTy nony npasne 6Hcare. 

5841. CpeSpHO je jiiTjeno. a no3.zrah9HO join Jbenuie. 

5842. CpeSpHO OGA-^o He hkhk Ao6pa KOH>a. 

5843. CpeAHDa ]e cpeKa Ha]6oAa. 

5844. CpefeaH Kao nac y XpHiiihaHCKOj i;pkbh. 

Jep lie CMnje aaBiipiiTii y H>y. 

5845. CpehaH Kao ywce y Bpefen. y Pncny. 

5846. Cpehan My nyT Kao IlytiKy y Ep^yT! Hiu.in 

CRaTOBn na y;iapn.ia Mefiaea re Hiijecy mofjih crnhn 
Ha BpiijeMe. V ByKOBapy. 

5847. Cpehan ypanan, MHpan ^anaK! '.Ka^ ce nannja). 
58'^s. CpetiHa ypaHKa. a So.ter sas/^aHKa. 

5849. Cpe^HK je^y na oSa^sHje Bujiime, V Hpnoj 

Fopii. 

5850. CpehiiHjK (ch) Hero naMeTHHjK. 

5851. CpehHOMe r-KGHe yr.iKpy, a HecpeiiHOMe ko- 

SllJie upKasaiy. IlpnnoBnje^ia ce KaKO je HeicaKOM 
'locKv, Kojii ce y Tyt)y seM.by 6110 >!ioce.iBO, upicia 
KpaBa na sa u.om ii Ko6H.ia, 11 ini je;iaH oa H>ero- 
niijex cycjeaa, Kojinia ce ryaciin, mije peKao Aa mv 
iiaKiia,in Kojy oji Tiijex iiiTera; a Ka;i nil ce CTaue 
Ty;i:iiTii ,ia mv je ywp.ia ;i:oiia, cnn Hasa.ie a& ra 
;i;eijc. oH^ia oh pcie aa je y OHOj aeiiJbn 6ojbe Aa 369 MoeKV yMHpy jnene, Hero jxa My upKaeajy Kpase h 
KOOB.ie. [I OTV^ia Ba.i>a jxa. je nocTajia OBa nocJiOBnua. 

7)852. CpHHy nony npaoHn OHcaan. y KoT(»py. r.ie- 

aaj : CpiiHTy noiiy npaaue 6Hcare. 

5853. CTaBH ^YA^ Ha bhcoko, hbk HoraMa Maine. 

5854. CTa^^e MOMa na y;^a/^oy; 
He Khe MOMa sa je/^HzjeM. 
He Kheine je Asa. 

oSfj.j. CTaHH. none, na th ajiaTne raKe (roBope y 

UpHoj FopH rioiiy a.iaxapy). 

5836. CTan' no.;iaKO, pcroee, 
M^o^o TH je o6oje. 

5857. CTan TH 3a i^pno MOpe! y Upnoj ropn. Tjie^iaj: 

He cTamio ce jio Mopa ! 

5858. CTao Kao TeTaK. Ka;i ce ko y iuto 3a6-ieHe. 

5859. CTao HOrOM na XJieQsm,. Kance ce — y CpHJeMy 

— y ma.iii Mjecxo uocrao ceoj zocaodap^ Kao msl oh 
ce he.io petitf crao hozom na ae^Lhy u jede ceoj XA>e6. 

5S»'»0. CTapa Kosa pa;;o oe jii^^me, CTapn ce pa^o KHre. 

58»)i. CTapa KOKCin ;;o6pa nopoa, 

586-2. CTapa Hoewa ne nuTajy: niTO Te oojin? ho: 
niTO Te He 6o*^h? 

5863. CTap ByK naoja i.iaoKapa. lUu: 

5864. CTap ByK naoja np^annHa. 

5865. CTapn rpuBO, ne Kynn oe KpHBO. 

5566. CTapn ^yr HCBa nanc^iaTa. Ayr HHr;ia ocrapjeTH 

He Mo^Ke. 

5567. CTapnja je Bcc-Kja ho i;apeBa. 

5-^»)?^. CTapnja Kana ga rjiase. Ka-a ko komc xoKe ;ia 

y3Me i:any c r.iaBe, ii. n. aa iiaKaB ;iyr, Koje ce koa 
^)ene 'lecTo ;ioraVi. 

CPnCKE IIAro^HK nOiMOBHUK 24 'Mi) 5869. CTapHJa My KOKCa na He^iy. Ka;i ce aa Kora 

peqe jxa je CTapnJH h ;ia je y mcmv npere/KHiijii oa 
;ipyrnjex. 

5870. CTapHje je jyTpo o^ senepa. Ka;i ce o hgmy y 

Be^(e paaronapa, nai; ce ocraBH ;io y jyTjiy ;ia ce 
o;ipeAii. 

5871. CTapH JhyA^ noroTOBy ^ei;a. 

5^7-2. CTapH nait seKMa ropn Ka^ oe yna.iH. 

5873. CTapH (Cy) P03H HaJTBppH. 

5874. CTap je nac eyKy 3a MaoKapy V Aa:iMau«jii. 

5S7.'). CTapora je KOsa. I^pan uao .i>y,ui npet)anni>n iiito 
cy 6 11. in. 

r)87(;. CTapor Enna h CTapa npHiaTe.a3a ap^kh cs. 

5877. CTapo Jhy6v., ^aHKe ryoir, 
CTapc Kpnn, kohub Tpav;:. 

587^. CTapo r.:eco ^';o6pa nopoa. 

5871). CTap nac Ka^ .;iaje. OBjeT >:iaje. 

5880. CTapy Bpehy Mynno je cawpnuTH. 

5S8I CTapy HceKy Kc/ia^a ^jKBus. roA^MenaT, a 
Mt7ia;;y s'ceKy CTapa :>^:eHa nopHSHja. V 

llpHoj I'opn. 

58S-2. CTapi;a eajba c.^yinaTH, a.zn sa h^hm iis- 
r»ss3, CtsKh Kb objib nev^.e. J. IL 

5884. CTHra" ra ynnH mro ra i»i on h.ih My Kf) «u 
ciaj)nin\ 3.10 yqiiniio > 

5885. CTH^aH Kao M.ia^a neBjecTa. 

588G. Ctk;;h ce Kao KypjaK y pynii. :h\,iu Kauno 
iicicoiiajy He.iiiKy i>yiiy ^e na op;iy Ky;i MiiCvie ;ia 
KypjauM MCCTo iip(...ia::io na y BCMe cnycTe y ii>y jaj>e. 
Iin;i i:>])j.-ih- muI.> m> io \,e ce j.'i) o ;iei>e, oh jio^e Haa 371 pyriy h ckomh y H>y ; a.iu (KavKy) naKO Jiojbe ckomh 
H Bijjia ji'd ue MO>K**. Ha no.be ncKoquTR, o;iMax ce 
TaKo iionjiaiun jia ce japexa h He ;iot)eHe, Hero ra 
^y.^" y JyTpy Hal)y t)e ce npHOHO ya je^aH upni, 
Kao H jape ya ;ipyrn, 

r887. Cth^h oe (n.iH cTnd,hwi) Kao Mjia^a HeBjecva. 

5888. CTK^^HHje je yKpaoTH nero nzTaTM. y Ay- 

opoBHUKy. 

5889. CTPTCKao ce Kao ^Ba HOBi^a y k9Cpt. 

5890. CTHCHyTa pyrea kvluitql ue $aTa (t. j. rnpii 

'loeK, KOJH He jia hhkom nniura, iinuiTa n ne ^ooHJai. 

5^91. Cto sSoposa nasap Hune. a je^na (pHjen) 
BGMce H ^ppTjeniH. 

589?. CTOjaH ce KpeKe a h3 ^OMa ne Ke, Ka.i ce 

Ko HaKaibyje ii ;iyro cnpeMa k\ji jia h,ip. 

5895. CtOJh: Kao na HOKTy, t. j. totob nao aaneia 
nyniKa. 

5894. Ctojh Kao CTpauiHjro. 

5895. CtOJK mm Ha Bpx jeSHKa. KaA MoeK He Mo;Ke 

Aa ce cjeTH Mora mro ,io6po 3:1a. 

5896. Ctojpi My Ay™2i y Hocy. Potobo yMpo. 

5897. Ctcjh y KyTy ^^ HHje pipikom na nyTy. 
5898. CTOKa 6e3 pena. 

5899. Cto mkcjih ^yra ne n.^aKa. 

5900. Cto Ta5aHa no Ty^ew non.^aTy h3 5o.ji3. 

y Houu. 

5901. CTOTPIHy USi-AVLJeX HKRVL J9A^^0 B3JIHK0. 

5002. Cto Koca cto rpoina, Koc-5aaia Tpz rponia. 

lia/i KO y Hia.iH xohe .la K.i>Ke ,ia Koce, Koje ce ApiKe 
3a Myjipe u .lyicnBe .i»y.Te, inijocy nmiiTa. 

24* 370 

59o:{. CTpaxHh Kcse nace. II.jh: 

51^04. C^pax KC3e nace. Ko ce Kora oojn oHaj h paAB 
iiocao, a 063 crpsxa HeMa HnuiTa. 

5905. CTpax nysa BHHO^pa;^e. 

5906. CTpamHBK ^OMa ^ojiaan. y Hpnoj Topn. 

5907. CTpainuBy TproBi;y r . . . o y ToSoi^y. 

5908. CTpam^^HB npHjeTH. GHpaK Kyne a nejaK 

TLjiQi^e [y H. r.;. 

5909. C TpSyxoM 3a KpyxoM. 

5910. CTpenK Kao $ypyHa. r.iej^aj: .IpKhe o;i (cTpaxa) 

Kao *ypyna. 

59 il. CTpexa My Mjepa a pcK "Byp^ea a^h. Peie 

ce CHujery Ka;i Bp.io ii^e, ii.iu Ka;i Kora ko n.iauis 
H>iiMe; II diia'in : oa crpexe Aa.T>e He mohvP, a o 'Byp- 

t)eBy ;iHe Mopa oKonn.eTii. 

5910. Cvpi-ir^TIK Te paBOJIK! nujecaM ja joiu crpuna) 
();iroRopi! Hcena naa je ko Haapse crpiiwo-w, a ona 
MiftMii ,ia je join M.T«Tja 3a to iiMe. 

59l:t. CTpn^LcH onaoeH (a cnacen noroToay ob6t). 

591'. Cvy/jeH G Jieba ko neMa jaKa 6paTCTBa). V Kpn- 
BOiunjaMa. r.iejaj : Bpyh c .iei)a. 

5'.Mr). c Ty^a ava yope;; c^^aTa. ll.ni: 

5'»H^. C Ty^a KCi-^a nacpe^ no^a. 

5'.M7. C Tyr9 Hdiib9 h ^aHaK npre (aaysap je). 

51M8. C vyrZM Ac5pCM ^c5ap 5htm. 

'»919. CycCTa rra^Ka CyCCTa. Kaa caM ja 1796 ro^nne 
imiao y .lo3iiiimi y iiiKo.iy. join je oiio o6HHaj ^Ke 
y cNOuTy iioc.Tiije inune Tyhii 6e3 u KaKse KpHBHqe; 
.!i:u je K«»jn onaj Aan. NiaKop ii iioc.iHJe noAHe, 6ho 
-'iijoH M\ .leKuiijy ii.in .ui apyro qito, to iiy ce neje 37:^ npHMa.io y pa^yn, Hero je Mopao ii no /ipyrn nyr 
o6H'iaja pa;iH 6hth 6HJeH. 

"5920. CyBHuiiBa npema MHuia He jiobh. 

5971. Cy/^Hja Je Bor, a oy/^Hi;e sapajiHi^e (y C.ia- 

bohhjh]. 

59-22. Cysa cyay OTHsaT' ne npecTaje. il.iu: 

^923. Cysa Cysy OyCTHaKe. Ka;i ce aa Kora Kaayje jxn 
Bpjio n.iaqe, 

5924. CyHi;e rpHje. 
KHiua H^e, 

^BlBOJLU ce Jiery. Mjecro f}aeoAU jeAHH roBope 
ejewTUne, 

5925. CyHne 3ai)e sa ropy, 
^aj MK, none, nasopy. 

5926. CyHne Ha kotok, a Bor na noMOh! ripenp- 

CTHBinn ce peqe UpHoropau Ka;i bh;iii cynne ^q 

H3Jia3H. 

5927. Cyx Kao 6H,S>Ka. Ka^i je ko Bpjio Mpuias. 

5928. Cyx Kao neneH sei^. Oco6hto ce roBopn t)euii. 

5929. Cyxoj seMJfcK h c^ana je BO/^a ^oSpa. 

5930. C HUM ce pyrame THjeM oe noHyi)ame. Ka^ 

KOMe 4ol)e OHO na Bpar aa luro ce ^ipyroMe pyrao. 

T. 

-5931. Ta ^an H Sa/^an ;;aH. OBano ce pene y roBopy 
Ka;i ce ko noH^aJiH na icora ^a My HHJe na poK ao- 
mao. M, Ulnp, 

5932. Taja.;ia, Tajajia, na h nonK Kasajia. 

5933. Taj je 6ho K na Bpsiray KO^y. Kaii ce aa Kora 

MHCJiH M je Muoro y^HO h ana. 37 4 5934. Ta je H3 /;OMa! Kaji ko iuto iiaMeTHo pene. 

5935. TaJHO MHTO KpB Hnje. 

5936. TaKG cy A«^aKe (cySjejie) MOjewy osetty ko- 

KOTa yKpaJie. Obo je penao je^aH TypqHH B3 
Kopjewnha PHiuH>aHHHy Ka;i mv ce K-ieo aa Mjepy. a 
OH MV HHJe BJepoBao. 

5937. TaKHH y oraiB k y 5y6, je^naKO je. KaKo ce 

y oraiL raicHe, oh 6ojbe ropii ; a kuji mobk noiHe- 
jecTM, OH je^e, ano My ce HajnpHJe n qHHH.io jia me 
Moate. WjecTo ozam roBopH ce h cepa6, y Kojii 
ooiiMHo KaKo ce ;inpHe, cTane cbp6hth, h oito ce 
unme qenie, cBe bmhic CBpoH. Y Upaoj FopH. T.ieASLJz 
Me Bjepyj, KyMe, nacjuM ycTHMa. 

5938. TaKOBH ce OBac pafea h y nac. 

5939. TaKO rp^He pane ne ;^onao! 

5940. TaKO rySoM ne CMp;^Ho! 

594!. TaKO Ayniy nacKH ne HsrySHO! 

5''4-2. TaKO srpneH na TBOja BpaTa ne /^OJiasHo! 

5943. TaKO 3;^paB0 cjyTpa ooBaHyc! 

5944. TaKO HMao Kora naKOM ce6e ooTaBHTH! 
594.:'. TaKO HMao OTKy^a ^aBaTH BO^HOMe h He* 

BO^HOMe! 

594 J. TaKO ja s^paB 6ho h ko kh je mho! 

5947. TaKO ja a^paB h mchb! 

5948- TaKO ja He oSpHjao 6pK0Ba h ne nocTao 

MaCKapa TaKO Kao Th! IlpHnoBoje^ia ce Kaxo 
jo neKanaB BoiiiH,aic (TypcKora saKona) AOKaayjyka 
neuiTo HHJeMuy obo penao. 

5 49. TaKO KjiHjeHHTa ne CHi)e.^a. y Upnoj TopH. 
59")0. TaKO Marapehy r^aBy ne hooho! 875 

5951. TaKO 'MajKa npHHGKajia saKJieTBy (t. j cuna) 

y Kyhy! 

5952. TaKO yaxHHT na cboj oSpas ne nc^ysao ! 

5953. TaKO MaxHHT no ropn ne xo/^ho! 

5954. TaKO MaxHHT no ropn ne OKaKao! 

5955. TaKO MaxHHT csa hbthph KaHTyna CBHjeTa 

He o6Hmao! 

5950. TaKO Me apaHTOo ne 5hjio! y PHCHy. 

5957. TaKO hie Bor oa ^y^OKe nanacTH yK,ziOHKO ! 

5958. TaKO Me SpaTGKa ne nonpc^ia ! 

5959. TaKO we 5paha ne MS^ajia! 
59o0. TaKO Me 6pai=ia ne noMpsje^ia! 
5961. TaKO Me rpHHTa ne je^ia. V Pncny. 
590-2. TaKO Me rpo5HHi;a ne cnonajia! 

5*)63. TaKO Me rpcM ne y6H0, a bh obh s^paBO 
H BGcejio! 

5964 TaKO Me ryoa ne je^ia! 

5965. TaKO Me^ApywcHHa ne npeKopH.;ia! 

5966. TaKO Me !>i-2HBHHa He rpns^al 

5967. TaKO Me sKHBHHa He aV^^* 

5968. TaKO Me tti^KBVL oraH) ne oaoKerao! 
5969. TaKO Me sasMOT ne pa^^OBajia! 

5970. TaKO Me 5eM.;La ne pa^oeajia! TaKo Me o,iMax 

ne yKOUHAu! Tano ce KU/Ke h. n. 11 TaKo Me 3.io6a» 
uaeucT He pnOoenAa 11 t. ji. 

5971. TaKO Me seMt/ta oyni^y ne OTe^a! 
597-2. TaKO MB 3J1VL HapoK He liepao! 
5973* TaKO Me ctZic6a He pa^OBajia! 370 5P74. TaKO Me 3a;;pi ne aa^eoiijiK! 

5975 TaKO Me KOifcOKa KonKTa ne oaTp,;ia! 

5976. TaKO Me KOifcCKH penoBH ne By^wm! 

5977. TaKO Me Kyra ne yMopHJia! 

5978. TaKO Me Mope s^paso hookjio! 

5979. TaKO Me Mope ne Hsje-Tio! 

59S0. TaKO Me Mope ne hep^Hcajio fiopducaAol 
598!. TaKO Me MpTBK 3H0j He nonao! 

5982. TaKO Me HanpacHa ompt ne namjia! 

5983. TaKO Me HanpHje;; HoraMa ne hoohjih! 

(MpTBa). 

5984. TaKO Me He jejia ry6a /;o naoa, a HCHBHna 

OA naca! 

59b5. TaKO Me He kjibjio Majio h Be.zbe! 

5986. TaKO Me He KywHJie rope k BO^^e! 

5987. TaKO Me HenaAHO 3jro ne Ham^zro! 

5988. TaKO Me Hena^HO ny/^o He aafeet^o! 

5989. TaKO Me He nonpjio uito ch mk h3 TBOje 

pyKe A^Ol IlpnjaTCJby. 

5990. TaKO Me He npo»c;;p^a ny^nHa MopcKa! 

5991. TaKO Me He pasryGao tboj x,;be6! 

5992. TaKO Me He OMe-ziK k ne noMaMH^ziH sayan 

XpHOTOBH! y PHCHy. 

5993. TaKO Me He TaKJia .^yTa SMuja yopsA OKa! 

5994. TaKO Me OBO ne pasrySajio! Ka;i ce jejie. 

5995. TaKO Me opywcje ne ns^ajio Ka;; mh HajEsha 

nOTpeSa 6njia! 

5996. TaKO Me noMaMa ne nana-^a! 377 5907. TaKO Me npH^e cjyTpa y mptbg ohh ne 

5998. TaKO Me nyniKa ne ySujia. ;;a ne peneM 

HH jaox! 

5999. TaKO Me pjja ne ySHjia Kao rBOMci>e na nyTy ! 

6000. TaKO Me pfea ne ySujia Kao nasao na nyTy \ 

6001. TaKO Me ojyTpa 6aM6aTa ne nainjiH! [MpTsa 

u3HeHa;ia, raKO ne upKao). 

600'2. TaKO Me CjyTpa OTernyTHjex neTa ne 
Ham^H ! 

6003. TaKO Me CTpHjejia yspx noneoKa ne y^pKjia ! 

6004. TaKO Me cyBa Myn^a iie oCMy^Kjia. a npae 

oe Bory ne yKJieo! 

6005. TaKO Me Ty^e Hore ne HOOHJie! 

6006. TaKO Me Ty|)e ohh ne BO^KJie! 

6007. TaKO Me Type pyKe ne 3a.7rarajie! 

6008. TaKO Me Tyi>e pyKe ne npespTa^e! 

6009. TaKO Me TypcKa ca6jba ne nopa3H.;ia! 

6010. TaKO Me TypujK ne npo^aBajm CBaKK /;aH 

Ha nasap! 

601 1. TaKO Me y CTy;;eHc nejio npH^je AananiH^era 

;xaHa ne .^ySKjiH! 

601-2. TaKO Me y neTBopni^y ne hookah! 

6013. TaKO Me LtHraHCKa oa6.^a ne nocjeKJia! 

6014. TaKO Me LtHraHCKa TopSni^a ne xpaHKjia! 

6015. TaKO Me i^pBH He to^kjih! 

6016. TaKO Me Hy;;o ne 3a;;ecKjro! 

6017. TaKO Me HyMa l^appirpaACKa ne OMejia! 

6018. TaKO MH aManeTa BoMcjera! :i78 6019. TaKO MH Bora! 

<»020. TaKO MK Bora z KO.^a neoeoKOra! 

r)0-2i. TaKO MH Bor ay^-^Y oa HenaoTHBora ca- 

nysao! 
002-2. TaKO MH Bor bei^y HaMHpno y OBaneM sa 

LLITQ ra MCc^IPTO! 

0028. TaKO MH Bor heu,y canyBao! 

0024. TaKO MH Bor mo] nopOA CMHpzo! 

6025. TaKO MH Bor MOjy feei;y nponyTHO h iia 
^o6pH nyT HaMiepHo! 

6020. TaKO MH Bor He a^o BHine je^a nero mii 

j9 Ha TJiaBH ;i;c;:aKa! 

0027. TaKO MH BoroBa ;xcMa! 

0028. TaKO MH Bor Oi;a! (t. j. caMVBao y sapaB.i.y . 

livHv CO jueiio n J)eB0JKe y ri|)4a!i.y h y CTO.iiiny. 

0020. TaKO MH opavoKe t;by5aBH! npHjaTe.-Ly. 

0030. TaKO MH BH;;a o^iHH^era! 

60:^1. TaKO MH BPijeHai;a koJhjgm omo o/^py^Kenn! 

h" JKeiiii. 

<»0 52. TaKO MH BjeHHaifca! 

6059. TaKO MH Bjepe! 

603 ». TaKO MH Bjepe KOjy BjepyjeM! 

00:{5. TaKO MH Bje^He MyKe! 

0030. TaKO MH Bj9HHora ;;0Ma! 

00J7. TaKO MH BO^a ne aacje^^a ;y rp.iy ne cra.ia ! 

0038. TaKO MH Bpar aHgeciy AY'^y ne OTeo! 

0030. TaKO MH Bpar aY^^-Y hg hohho! 

liOiO. TaKO MH ByK cpue hg hsho! 379 

6041. TaKO MM rpeniHG ay^^Q (a Aynia je^na 

BpaTa KMa) ! 

6042. TaKO MH rpo6He seMJLe! 

6043. TaKO MH Ay^^^ Ha ohk CBHjeT yi>KHBajia 

(a Ha OBH KaKO My ;;paro)l 

G044. TaKO MH Ay^a XpHinhaHCKH Hcnajia! 

6045. TaKO MH Ayina u;apoBac;ia! 

6046. TaKO MH MCHB 6paT! 

6047. TaKO MH &KHBHO TaTa! 

00 i8. TaKO MH :>KHB TaTa! 

6049. TaKO MH aaysa XpnoTOBHjex! Uko uoK^ifijia. 

6050. TaKO MH 3^paB^a, oa Kojera mh HHinTa 

HHJe MHt^IHJe! 

.6051. TaKO MH 3eM,;ba kooth ne HSMeTajia (no 
AeBGT nyTa na HOh. a no ^^gbgt Ha a^h)! 

605'2. TaKO MH sGM^e Koja Me je ;;ajia h KOja he 
Me pa^OBaTH! 

6053. TaKO MH seM-.^e KOja Me pann h KOja he 

Me yseTH! 

6054. TaKO MH 3eMJhe y KOjy hy! 

6055. TaKO MH sjiaTHor cseTor JoBana! 
6056 TaKO MH 3JI0 ro^^HHa ne ^onnjet/ia! 

6057. TaKO MH Ka;;rob ja^HOj (h.iw jadnoMe] Bor 

noMorao! 

6058. TaKO MH KOt^a HeSecKora! 

6059. TaKO MH KOHi;a kojh Me neKa! 

6060. TaKO MH KOOTH He ropje.;ie Kao obh oraH>! 

liajx je Ko;i oriba. 

6061. TaKO MH KpBH! K cpo;innKy. 380 

()0«)2. TaKO KK KpoHe CBzjehe! 

60():3. TaKC MH KpcHora MOjera KMena! 

r)0r»4 TaKO mh KpoHora caKyna! 

6005. TaKO MK KpoTa KOje cko ^p»:a.^H! K no- 

6paTHMy. 

r»or)6. TaKO mh KpcTa y kol: cati KpniTeH! 

r»0G7. TaKO MH KpoTa naoHora! 

6068. TaKO MK JlBAQ H B^Tia^e k ^esev cjeKena! 

<>0t)0. TaKO MH c^aKO Ayii^a Konav^a! 

6070. TaKO MH jiaKO yMpnjeTH! 

<»o7l. TaKO MH jieTyp|)H3e! 

<W)7-2. TaKO MH e'HjGBa ^ecHO] He ncMcr-Tia! 

6073. TaKO MH .^yeaBH Kojy HMaMO (a neKa Ezr 

3Ha)! K npHJaTe.T>y. 

6074. TaKO MH MajKa Tanne BK3eHi;e He caBH,?ia 

npH^e ojyTpa! 

6075. TaKO MH MajKe Bowcje! 
6076 TaKO MH MajHHHG xpaHe! 

6077. TaKO MH MHTpOBa H TBypi)eBa Uana;! 

6078. TaKO MH Mora 6pKa. Snhe oko Kyhe TpKs! 

6079. TaKO MH MOpoKe ny^HHe! 

6080. TaKO MH MyKa XpHCTOBHJex! 

6081. TaKO MH Ha 3c?:o ro;;HHa ne aouijiSlI 
608-2. TaKO MH Hajaa/^ite ype! 

6083. TaKO MH HanpeTKa! 

6084. TaKO MH He6a n 3eM.^e! 
0085. TaKO MH HeSeoa! 

6086. TaKO MH He nponao JesHK npo3 BH,^Hi;e! 381 

6087. TaKO MK copaija h nomTeaa! 

6088. TaKO MK o5pa3 ne noi^pHPio (Kao Apany)! 
0081). TaKO Mz oSpas npe^ .^yAMSi ne noupHzo! 
6000. TaKO MH osaKO kootk ne ropjet^ie! Ka^ uoen 

nyuiH. 

6091. TaKO MK osa nyniKa opi^e ne noHKje.7ra! 

M\)'2. TaKO MK OBe McepaBe, h TaKO je MaxHH^ 
He 3o6ao! 

6093. TaKO MH OBe kpbm XpHOTOBe! Ilpn Buny. 

6094. TaKO MH OBe My^enime! llpn paKiiju. 

1)095. TaKO MK OBe OBzjeKe, h TaKO mh oe nauijia 
Ha yMp.7iH nac! 

6096 TaKO MH OBHjex aaysa XpHCTOSHjex! 

6097. TaKO MH OBHJex nOCTa! y;j nocre. 

(»098. TaKO MM OBOra gjiara Bo^Kjera (x.i>e6a;;, k 
TaKO ra ne 0Ke.;Leo! 

ri099. TaKO MH OBora orita! 

6100. TaKO MH OBora nenaTa XpzoTOBa! nan ce 

lipeKpCTH. 

Jiioi. TaKO MM OBora nyii>a XpHOTOsa! llpu BHHy. 

6102. TaKO MM OBO HajnoTOH^H sajioraj ne 5ho! 

Mjih : 

6103. TaKO MK 0^ OBOra OTpOB He OHv^O! Ka^ 

qoeK je;ie. 

6104. TaKO MK one :^paKe neoeoKe! (uyx cynna no- 

KasyjytiH;. 

6105. TaKO MH one o5acjaHHje BO!)Kje (t. j. cyHua;! 
r>l06. TaKO MK CHHjex Boi^Kujex npHjiPiKa! Ko;i 

nKOna. 36*2 r)lo7 TaKO mh OHora Pc^aca Bo&Kjera, a Bor je 

ZCTKHa! Kaj ce Mvje 3Boho. 

r>lo8. TaKO MH OHora kojk r/.e CTBopno k kojk he 

Lie paCTBOpHTH! 

r»i()9. TaKO MH CHIT He Mcnacie! 

^//(). TaKO MH rracKH ^y^a He Monajia.! 

(illl. TaKO MK rievpoBHjex pana! 

r)l12. TaKO MK Hc^xOne Ha Kojy npocKypy nensM! 

til 1:3. TaKO MH noMorjia .^eTyp^Hja! 

<>l I'l. TaKO Mil nona KoMHena h MJiHHa rB03/;eHa 
H 377 KcBopa. eHo HoeKa oy ^BHje r.;iaBe ! 

llpnnoBuje.aajy ;ia ce OBaKo saiueJia BHJia Bn;iefin 
;iBa noena Ha .loBKeHy t)e cvMHTHue .leaxe. 

jUIT). TaKO MH nona HeoeoKora! 

OiU). TaKO MH npas^a BOMCja noMor^^a! 

|»I17. TaKO MH npaB^e B0K^i3e! 

0118. TaKO MH npaBora nporoBOpa! IlpujaTcjby. 

01 H). TaKO MH npHjeoTC^a BosKjera! 

01-20. TaKO MH npHjaTHe 6mie MO.;!iHTBe ica rco- 
no^y Bcry! V ri»6.i.y. 

(»12I. TaKO MH nyTa Ha kojh mho.ihm! 

012-2. TaKO MH 3BaKe MyK9 h pa60Te! 

612:3. TaKC MH cee naojCM r^i^ahy ne noMpjio! 

0124. TaKO MH CBSTa HepGJba ja^^e ne Hannjejia! 

0125. TaKO MH OBeTora JoBaHa. kojh mh je c to- 

5oM OA ;;o6pe BOJbe a Ces HeBOJfce! Ka kymv. 

<»l-20. TaKO MH CBG L;pHa LLiTeTa ne noMBJia! 
♦>127. TaKO MH CBG i;pHOM lUTeTOM He noiii.;ic! ;^b;3 <»108. TaKO MH CB9 niTGTa He pa^CBa*;ia! ne uo- 

GI-2U. TaKO MK GBi^jeTa h BHjeKa! 

6130. TaKO Mz G8 b:iho na KpcHO iiMe y KpB ne 
npoMSTHyc^o ! 

6I:M. TaKO MH 09 BO^a y MjexHp h9 OBesajra! 

6l:^>. TaKO MH ce rpoo hb npcojeo Kao AppijH 

693yMH0Me! 

6133. TaKO MH 09 AyU^a liHM H9 npBt^a ! K«'U ce 

MpTBiijex onoMiiH>e. 

6134. TaKO MH 09 3jm ^ac Ha B39H^aHD9 He na- 

MJ9PH0! 
6l.5f). TaKO MH 09 J93HK HO 3aB95aO ! 

6136. TaKO MH 08 KpoHa OBHjeha H9 yraoHvTa! 

TiiKO CUM o;[ Mora po^ui iie iiomj);iii h He iiMao i:^ 
KpcHorn iiMOiia c.iaBiiTii ii y cjiany ycrajyiin ciiiijeiie 
ifa.iiiTii ! 

^>/.v7. TaKO MH 09 Kyha na Sod^^hK h9 sanajiH.^a 1 
6138. TaKO MH 09 Kyha h9 SBajia KyhninTHHOM! 
613:1. TaKO MH 09 Kyha h9 HOKonajia! 

61 iO. TqKO MH 09 Ha ja^B H9 KyHH^^H! 

61-il. TaKO MH 09 H9 3aKaM9HHc7I0 ^HJeTB y ^rKeHH, 

T9Jie y KpaBPi, jarn^e y obl;h, OBaKO oieM9 
y SaiuTHHH H ;;yx y KOOTHMa ! 

614?. TaKO MH 09 H9 HOKonajia T-pn ojeMena : 

v^y^OKO, OKOTOKO H 39Ma.7tOKO! 

614^. TaKO MH 09 H9 ypaoHjia Kpona 0BHj9tia! 

61 14. TaKO MH 09 0rHDH:UT9 MOJOM KpBc^by H9 

yraoHt;io! 

<>145. TaKO MH ce crHoHmT9 na KpoHO hm9 i.:o- 
iHjGM nyitBM H9 yraoHjio! 3b4 GliO. TaKO MH 3e noil r/reoa h9 Haj9.zi;i, a ja na- 
ojera! 

G147. TaKO MVL ce ceaKa paSoTa ne aaKaweHH^ia 

Kao CTaHai;! 

<»148. TaKO MK oe CBHjena He yraon^a! 

orio. TaKO MH ce cpeha KaMenoM ne CTBopH^sa! 

01 50. TaKO MK oe TaKO no oSpasy ne nHoa.;ic! 

I\a;i BiiAH i:<H'a m\ imiiie. 

r»ir.l. TaKO mv. ce THjejio ne paa^/iHjeBajio Kao 
njena MOpcKa! 

i\\:y2. TaKO MK ce Tpar ne 3aTpo! 

r>ir)3. TaKO mh ce Tpar ne iiCKonao! 

(»ir)'i. TaKO MH ce Tpar iie HCTpa&KHo! 

ill 55. TaKO MH ce Tpar no Tpary ne HOKonac. 
Kao K uiapeHHjeM Kon^Ma! V Hpnoj ropn. 

HxTiytiii ;ici uiaperiiijox Koita iip.io Ma.io uMa, 3a to 
ce oijfjc Miic'iii ;ui ux je mjcxa/io ca cbiim — no- 
c.iiije iiiapua Ivpa.LeBiiha Mapica? 

GlSi;. Ta?3C MK ce Tyra na cpi;e ne oaeKJia! 

G157. TaKO MK oe ycra na saTH^^^aK ne o6paTH.r^al 
y rpo.i.y. 

r.l58. TaKO MH ce ycTa naonaKO ne oSpaTHJia! 

«'»15U. TaKO i/iii ce yTpcoa ne aaseGatria! (aa He mo:ko 

])0,iiiTn ii;in iumv iivctiitii;. 

01 DO. TaKO hVA ce yTpoca ne npcojejia wao Apnji: 

ceGywHCMe! 

0101. TaKO MIT ce L;pKjeBa ne oyKajia! 

71<>-^ TaKO MK CK.;ie BojKje! 

010:^. TaKO i.iH 2::c:e BaoHvT:.eHe! 

0104. TaKO III:-: c^^aBe m EacaaBe Mora KpoHcra 
iiMena! "^ 385 6165. TaKO MH GJiOM He nyKHjro! t. j. hc otbopho ce. 

TaKO ce He cjiomho ; na nao h MpxaB ocTao ! 

6166. TaKO MH OMpTHe ype, Koja Me neoa h ROja 

Me He Mowe npotiH. 

6167. TaKO MH OOJIH H XAe6a! npajaTejbv. 

6168. TaKO MH opeha Ha^pe/^OBaJIa ! 

6169. TaKO MH opehe! 

6170. TaKO MH OTBOpHTeAa! 

6171. TaKO MH CTpauiHe ype (KOja Me neKa)! 

6172. TaKO MH cTpaniHora oy^a (kojh Me ^eKa)l 

6173. TaKO MH TBora jinjenora /^aBaH^a! 

6174. TaKO MH TBOJe JieTypt>HJe! K nony. 

6175. TaKO MH TBOje JbySaBHl 

6176. TaKO MH TBOje xpane! K MaxepH. 

6177. TaKO MH TBOJHJex MOJiHTaBa. Ka Kajiyt)epy. 

6118. TaKO MH TeuiKor aManaTa BooKjerl 

6179. TaKO MH Tora h OBora OBHjeTa, a SjiHORe 

oaM rpo6y Hero /^OMy! 

6180. TaKO MH TpHnyTT OA He6a /^o seMAe! 

6181. TaKO MH TpHOTa H ooaMHaecT 6oroHOOHHX 

OTai^a ! 

6182. TaKO MH TpojCTBa! 

6183. TaKO MH TpOOKOT Ha OrH^HIHTe He H3HHR- 

Hyo! 

6184. TaKO MH yMpHjeTH Bora soByhn! SaKJiexBa 

HceHCKa. 

6185. TaKO MH yMpjie name I 
6i86. TaKO MH yMp^ora ^aoa! 

6187. TaKO MH ynaKpo aeMJbe h oBHjeTal 

OraCKB HAPOAHE nOOlOBHUB 25 386 

fil88. TaKO MK napa HeSecicora! 
6I8U. TaKO MH i^apeBa xjbeSa! 

6190. TaKO MH i^apcTBa HeSecKora! 

6191. TaKO MH i;pKBe KOJy OJiyMCKin! Ka Kajiy*)epy^ 

6192. TaKO MH ^aTeHHja h BaaeAeHHja! 

6193. TaKO MH ^eTsepo jeBaHt)ejiHja! 

6194. TaKO MH ^eTBepo nocTa! 

6195. TaKO MH HHM TG F jreA^M ! 

6196. TaKO MH in^eMG na ontHuiTe He nanyjio! 

6197. TaKO MH UITO BBAPK H oSjia^H! 

6198. TaKO MH IHTO je AQ-Hao! Kba je cBCMaH ;iaH. 

6199. TaKO MH UITO je AO Bora! 

6^200. TaKO MH UITO je lAe^y uaMa! npHjaxejby. 

6201. TaKO MH UITO je OJyTpa! y oqw npaaHHKa. 

6202. TaKO MH UITO nO/tHJeJIHTH He MOMCeMO! (t. j. 

KpBn;. K CpOilHHKy. 

6203. TaKO MH UITO OH MH ^ao H3 TBOje pyKel 

ripiijaTejby. 

6204. TaKO MH UITO Oja! t. j. cynua). 

6205. TaKO MH UITO OMO Saje^HO H3Je.«H H nOUHJIH. 

H TaKO Me He rySajio! npnjaTejby. 

6206. TaKO MH UITO GMO nporOBOpH.Z[H ! IlpHjaTe.i»y. 

6207. TaKO Moja MyKa aa Mene ne 6HJia! 

6208. TaKO MOje THjejio span ne KJbyuao! 

6209. TaKO MOje THjejio MopoKe pnSe ne je^e! 

6210. TaKO Ha Mene ry5a ne ojejia! 

6211. TaKO Ha Mene noBa KjieTBa ne ooTanyjial 387 6212. TaKO Ha Tyt)a BpaTa He ^ojiaaKO 4a Kopy 

Rpyxa HHTaM! 

6213. TaKO Ha XpKinhaHOKy sjepy He noxyjinol 

6214. TaKO Ha naoHK KpoT ne n.^yBao! 

6215. TaKO He Benao Kao 5paB oa ujpKaBKiJje! 

6216. TaKO He ropKO Kao KOTao na oraHs! 

6217. TaKO He /tomao arpneH /;a Mory oneT y 

yTpoSy MaTepHHy y^ecTH! 

6218. TaKO He HMao cpeKe Kao i^phh nayK y ropy ! 

y UpHOJ FopH. 

6219. TaKO He Hinao Kao McaSa rySasa! 

6220. TaKO He Hinao noneTBopoHOinKe ! 

6221. TaKO He je^ao oa "BypbeBa /^o MHTpoBa 

/^aHa! 

6222. TaKO He KwiaH^ao ^e Typi^K K.;iaH>ajy! 

6223. TaKO He ocTanyo Ses je^^HKa! • 
tf?24. TaKO He norpiHyo Kao namna^ rHHy! 

6225. TaKO He npeoTpHsa' Kocy! 

6226. TaKO He ySHO caM oeSe! 

6227 TaKO He xo/^HO aa Ty^HM OHHMa! 

6228. TaKO He xo/^HO Ky/^ napa K/^e! 

6229. TaKO He xo/^HO na Hore n na pyKe! 

6230. TaKO He xo/^KO no^eTBopKe! 

6231. TaKO OBe nocTe aa nca ne HcnocTKo! Va hoct. 

6232. TaKO OBH HOMC KpBaB H3 MOJHX yTpo6Hi;a 

He Ba/tHo! y Upnoj TopH. 

6233. TaKO OA rjiSLA^^Q CMpTK He yMpo. a npn- 

ieA MH Bor /^ao ompt! 

6234. TaKO OA Mene BjeTap ueoo ne hocko! 

25* 388 0235. TaKo OA MOjera Tpara CBHjetie He ooTajio! 

6236. TaKO naoKH ne norHHyo! 

6237. TaKO He njiaKao /^o OBOje ompth! 

G238. TaKO He noPHHyo /^a Me hhko ne HcajiKl 

6239. TaKO noKajHime aa khom 40 BHjeKa He Jia- 

rajie! IIoKajaune (Koje Hapnqy aa mptbhm qoeKOii) 
CBaKora xBajie, a oeaj sejia aKO ce KpHBO KyHe Aa 
oil > ii.eroBy po^y hhko HHuira ne yiHHHO iiito 6h 
BaJba.io xBajiBTH, Hero noKajunue CBe jia 6h JiaraJie. 

6240. TaKO He pacTao BHinn! 

6241. TaKO He nyo nycTH rjiac! 

6242. TaKO neneo ne CHjao MjecTO ojeMena AW' 

rora! 

024 :\ TaKO no cyni^y Beceo xoaho! 

62 'i 4. TaKO noTpSyniKe He xoaho Kao 3Ra6a ry- 
6aBKi;a! 

6245. TaKO caMopana ne onj^ejia! 
5246. TaKO OBOje Kyiie mchb ne bh^ho! 
6247. TaKO OBOjy Bjepy ne HsrySno! 
0248. TaKO CBOjy Bjepy ne npeBpnyo! 

6249. TaKO CBOjy feei^y neneny ne ho! 

6250. TaKO ce aa-zry^y ne My^Ho! 

6251. TaKO ce aeMJta jhcuoa wene ne npocje.zia! 

6252. TaKO ce jiHjeBOM ne kpctho. a ^ecna mh 

ycax^a ! 

6253. TaKO oe na^a mhom neSo ne jiomhjio! 

6254. TaKO ce ne aMSHoao, Kao jaiaa 6e3a/tH>Hi;aI 

y UpHOJ TopH. 

6255. TaKO ce neSo Ha/;a Me ne npojiOMHJio! 389 6256. TaKO oe He Byicao noTpSyuiHi^e Kao SMHja 
^yTHi;a ! 

6257 Taao oe ne Byicao no^STBopoHOMce Kao Mca6a 
rySaBHi^a! 

6258. TaKO oe ne rySao Kao McaSa ry5aBHi;a, a 

npas oe Bory ne yK.tteo! 

6259. TaKO oe ne arpniio Kao h i^ap ApoH noA 

KOm. y UpHOJ PopH. Ja 3a Tora uapa Apona HHinra 
Apyro HHJecaM nyo. 

6260. TaKO oe ne srpHPio Kao K.zryBKO y pemeTo! 

6261. TaKO oe ne srp^KO Kao ywce y Bpeiiy! 

6262. TaKO oe ne mo.;iko i^e un SapeTa (Kana) ne 

Baw!ba.;ia! (b^ mh He noMawe mojihth ce c KanoM 
y pyuH . 

6263. TaKO oe ne My^HO Kao npTena MCKi^a! 

6264. TaKO oe ne o^ajao xH^a/^y ro^HHa! y Up- 

Hoj Popn. 

6265. TaKO oe ne nponao Kao ApHja eeayMHKl y 

UpHoj FopH. 

6266. TaKO oe ne oaBHo Kao opn! 

6267. TaKO oe ne OKHTao oa HOMHJia ^o ne^para ! 

6268. TaKO oe obptJom ho y/^aBHO! Kaji je^e. 

6269. TaKO oe OBOra ne o^peKao! (npeKpcTHBuiH ce> 

6270. TaKO oe OBO.zriiKH ne saKaMenHo! 

6271. TaKO oe o^ Mene rp^HJio ne A^roA^^o a^ 

oe ny^H Ma.zio h se^e! 

6272. TaKO oe oa Mene ne jikhhjlo usljlo h sejfce! 

(t. j. qejba^e). 

6273. TaKO oe oa Mene npKKaaaHHje ne y^HHKjio 

Aa nao noy Kasyje! 

6274. TaKO oe o^ Mene obhjot ho Ka*;iHMCHo! y Bouh. 390 

6*275. TaKO ce o;; mghg cbhjgt hg yiwiaiBao! 

6276. TaKO CG OA MGHG I^0m600 hg HHHHO! y PHCHy. 

6277. TaKO GG nacjG KpsK hg na^/iOKao! 

6278. TaKO CG nacjG kpbh hg nanHo! 

6279. TaKO CG no pi)H HG nosHasao! 

6280. TaKO CG ca whom cbhjgt hg yKJiHHbao! y 

UpHOJ Fopn. 

6281. TaKO CG hHTany hg KJiaH>ao. a npHjG/t mh 

Bor A^o cmpt! 

628Q, TaKO CG y MGHG BO^a HG SaKaMQHHJia. 

6283. TaKO CG yTOHHHK HG HaSBaO [3eao)\ V BoqH. 

6284. TaKO CG y Tpn jiHKa hg oGpnyo (t. j. r}6aB, 

ujoraB H un poKaB ?j ! 

6285. TaKO CG y npno hg saBHJia! 

6286. TaKO OHjG^y Kocy hg njrG.7ia na ohhho orH>H- 

IIITG [njiw apujcKjad) ! 'BeBoja^Ka. 

6287. TaKO C KOKOTOM HG OpaO MJGCTO BCJIOBa 1 

6288. TaKO CpaMOTHO hg norHnyo! (t. j. 6e3 aaMJeHe}. 

6289. TaKO cpGTHO hap hapno! 

6290. TaKO TG HCKOHCKa p|)a HG y6H.zia! V Upeoj FopB. 

6291. TaKO TH noMorao Ph^o h3 JlyiiiTHne. Peqe 

ce oHOMe KojH uiTO jiajKHo ;ioKa3yje. IlpHnoBiijeAa 
ce ;ia je HeKanaB Ph>o (hjib KpH>o] 6ho Her^a odflAao 
Kvjiy Ko;i Poca h h3 n>e ce 6paHno jyeauKH o^ iiop- 
CKHJex" Henpujaxejba. 

6292. TaKO TypcKy BjGpy hg BjGpOBao! 

6293. TaKO hopaB no CBHjGTy hg Hinao! 

6294. TaKO y ja^y hg KyKa,;ia! 

6295. TaKO y MaxHHTH BjGTap hg y/tpHo! 391 6296. TaKO I^HraHMH na Mene kpb ne jluhvloI Vjie- 

Aaj : He MOHte ce n.naTiiTH ko.ihko (hh) Jel)ynaqKa Kpe. 

6297. TaKO HH$yTOKy Bjepy He Bjeposao! 

6298. TaMaH OMO oe. |>H40. HaTpaoKHJiH. Kaa kojm 

Kora y qcM yjioBH. 

6299. TaMHHi^a je aa Jhy^e HaHHHbena. Ka;i ce 

npaB;ia itito je ko sarBopeH. 

6300. TawHHii^a je Kyha HeoSHHHa. 

6301. TaMHOj HohH CBjeAOKa neMa. 

6302. TaMO IfceMy (peKaBinn). Ka;i ce HspHJeKOM Ka- 

3yje KaKo je hckom qito oncoBaTo hjih onaKO pyncno 
peqeHO. Vjiejia] : 

6303. TaMO OH. PoBopH ce: I) Ka^ ce HspHjeKOM idto 

pywHo 3a Kora Kaayje hjih roBopH, h. ii. raMo oh 
aac H T. ji. 2; K&ji ce Kaayje Jia ce komb aofoahjio 
uiTO 3JI0, H. n. TaMO OH aaKAHo ce h t. a* Obo ce 
OBaKO roBopH KaKO y ApyrHM po;ioBHMa, xaKO h y 
iiajiCHvHMa, H. n. rajwo ona KyHKa! raMO rty yjsAa 
3mujh! TaMO HyeMy OTuaAa pyna! TaMO ^be^a y6uo 
?poM n T. Jl. 

6304. TaMO. cySoTa je CMejia! Ka^ ce BpaTH.ttOM 

onacajia. a ywceM noinTana,;ia, Ta/;ap My 

Hay/^H•;Ia ! Pe^e ce y Pncny Ka;i KaKBa acena no- 
jbyoH ^ujexe 3a Kojy ce mhcjih ;ia je BJeiiiTHua. 

6305. TaMO, Hoene. h BHine mh je feaBO noHHo. 

PeKao UpHoropau Ka;i ra je Heno ynopHO mro ce y 
Heanaibv npenpcTHo npe;i .laxHHCKOM upKBOM. 

6306. Tanaic Kao Tpc V AyopoBHHKv. 

6307. TanaK OKO peSapa. CopoMax, newa HOBaua, kojh 

ce o6nMHo Hoce y H>e;ipHMa h y uenoBHwa oko 
pe6apa. 392 6508. TaH^apa MaH/^apa (Ka;i ce mro He ypa^H uao 
uiTO Tpe6a). 

6309. TaH^apa MaH/;apa. i^imsapa 583 Mac^a. 

6310. TaHKa Kao KOHOnwbUKa. roBopa ce aa Htene 11 

3a ^CBOJKe, Kail ce xoKe ;ia Ka»ce 4a je Koja .ih- 
jena pacxa. 

6311. TaHKHJex peSapa. r;ie;iaj: TaHHK OKo pe6apa. 

6312. Ta no inHJH, Ta no BpaTy. Tjieaaj: HHje no 

iiiHJH, Beh no BpaTy. 

6313. Ta ce He Spojii ko^hko hh jiaH>OKH OHHjer. 

6:H4. Ta oe y Gapn, Ta y Mopy y/^aBK0 (OBe jgaho 
je). Pjie^aj : Ko ce y 6apH y;iaBH, He Tpe6a mv Mope. 

6315. Ta (nyuiKa) y Me, a AT>7^^ 7 ^6 nyiwia. A. Ct. 

6316. TaniTa aeTy wac/io sappi. ^OKjie My 3,710 y 

v^yi^y yBajiH. 

6317. TBOja 5a6a h MOja 6a6a HCTe A^Hje 6a6e. 

6318. TBOja jaSyKa ne he uorKHyTH. Kaji ko Kora 

3a UITO Mo.iH ; H 3HaMif JIB, My He he 6hth aada^aea 
aKO My OHO yMHHH, Hero na he mv uito noKJiOHHTn,* 
Kao upwjare.b upujaTC^y mro da uau aowa.w jadyKy 

6319. Tsoje je /^HjeTe, th My Kwe feeHH. OAroBopn 

ce npoiiaouy Ka^ nHTa Kynua lUTa he mv AaxH sa 
CTBap, H ana^u : naHxH th eajnpHJe lUTa HuiTeui, nan 
hy ja OHiia Kaaaxa uiTa hy th ;iaTH. 

6320. TBOje Maojio MOjy Manyy ne ojia^H. 

6321. Tsoje MeCO. a MOJe KOOTH. PoBope o6HqHO po- 

;iUTejbH y4UTeji>iJMa u MajcTopuMa KaA 4ajy ^euy ua 
Hayuy n na aanaTe, h ananH : y;ipH ko.ihko th Aparo, 
caMo HeMoj KOCTU npe6HTH. 

6322. TbOJ oeBan nam ijeBan. Peny .i>y;iM no;i Typ- 

ckom BJia;ioM — k&ji KaKBora pt)aBa HoeKa npoA&Ay 
cy4uJH aa ce nory6n. 393 6323. TBp/ta Bpetia npoxy [apoco] ;;p5Kn. 15. rip. 

6324. TBp/;a Myaa Ka/t ^ob© na noeaa. aa^a /^a 

TpnH /;0K OKan^e. Y Upeoj FopH. 

6325. Tbpa BKine ^aje. a .ziHjeH A^jhs Kaca. Tjie- 

;taj : CKyn BHiiie njiaha, a Jinjen jieube njie. 

6326. Tbp/;h nasap. Ksla ce ko aareHte, Kao ^a ne he 

Aa npHCTane na oho uito jeiiea ^ena. . 

6327. Tsp^H CRBJie, (h) na3H ce6e. 

6328. Tbp/; o/t 3HHe Kao nac. 

6329. TBp/^o je Kao 6a6MHii aySK. 

6330. TBp/^0 Kao KaMSH. 

655i. TBpfea My je r.;iaBa O^ KaMena. Peny aa onora 
KOJH He xofie pasjior jia pasyMHJe, hjih: 
Upuje 6u pa36uo naMen neio Tbczoey lAaey, M, UlKp. 

6332. Te6e xsajie. a Mene ne Ky/^e. 

6333. Te6H H3 yoTa a Bory y yniH. Oafoboph ce 

Ka;i uito mock ;io6po pene. 

6334. TerjIHTH ce K,;iKnKa (c khm — t. j. f.epaTH cej. 

6335. TeMca Afi^pa oa Maojia. 

6336. Tewce npeTeoKe. 

6337. TewcH xaTap o;; oii,zie. Mjih: 

6558. TeSKH xaTep 0^ OHJie. MoBJeK KauiTO yMHHH KOMe 
uito 3a .byoaB Ha luto 6h ra ko tcuiko Harjepao. 

6339. TeK niTO My KOMca kooth ap^^- ^^^^ i® *^^^ 

Ma.10 HvHB. 

6340. TeJiai; BoskkJ (pe^e ce y iiia.iH 3a Kora). JIy;i nao bo. 

6341. Te.zre Bejie. KOKa Ma,7io, jarH^e wcao, Te asTy 

jaje Ha Tasy. 394 

6342. Te.zie 3a Te.;ie, aKO h HHje mapeno. UIto cm 

TH MeHH — sjio — yMHHHo, BpaTiiKv TH, aKO 6ain 
OHUKO H He ysMory 

6545. TeMe^ je Mpsaa Ka^ i^a newa ko puSaT. 

M. UJKp, 

63kk. Tepao 3ei;a na HOTepao Bywa. b. //p. 

6345. TeniKG wyKG, a p^ase n.3ahe! 

6346. TeniKO Sony y /;OMy rojiy! V KoTopy. 

6347. TeiiiKO GpaTy Sea SpaTa, a i^esoji;!! 6e3 

osaTa! 

6948. TeniKO Byjamy h ja/^amyl npanosHjeaa ce 
;ia je iieKaKaB Byjaiu HMao Kyhy ner^je H3Me>)y 
MyqjLa h JaBopa, na ra cee TypuH 6HJeAH;iH Koje 
3a UITO H rjio6jbaBajiM, a Ka^ mv ce eeh jioca^H 
ou;ia pe^ie: 

Jaox, Myiibv, MVMaH tm ch ! 

O JaBope, ja^aH th en I 

4a na^HV KycKyHH c ne6a, 

Byjamy 611 ce o BpaTy oojecHJiH. 

6349. TeiiiKO Byicy ne je^yfeiK Meca. 
A jynaKy ne nHjyhH BHHa! 

6:^50. TeniKO Bywy 3a kkmg ne Jiajy. 
H jynaKy sa khm hg roBOpe! 

6351. TeuiKO ByKy na npenopyKy! r.ie;iaj: iio no- 

pyKawa bvuh Meca He je;iy. 

6352. TeuiKO ByKy no nopyKar.:! 

6353. TeniKO rjiaBH Ka;^ pen 3anoBHje/ta ! 

6354. TeniKO rpjeniHy n OMpaMceny! 

6355. TeniKO ^0 s.^.a Bora! 

6356. TeniKO Apyry 6es Apyra. 
H cziaByjy 6e3 Jiyra! 395 6357. TeuiKO seMJbM Ky^Si BOjCKa npoi)e, 
H i)eB03i;H KOja caMa AOi>B\ 
TIpBO joj Je jyTpo npeKopeno: 

D^ta OK A06pa, hg 5k aouulbl oaiaa." 

6358. TeniKO 3jraTy na A96e.tty n.ziaTHy! 
H feep/^aHy na Fapasy spaTy! 

6359. TeuiKO H 693 3.^ora OTpima. J. n. 

6360. TeniKO 3e/^aH Hoew momcg cepMPijy CTehu, 

AOK My oe OTKyA ne npHBajm. 

6361. TeuiKO je 4o6po bh^oth, a jiaoHO ra je no- 

3HaTH. 

636-2. TeniKO je h /;yBaTH k opicaTH. 

6363. TeniKO Je My/;poMy Met>y Sy^ajiaMa 6eoje- 

/^KTH. 

6364. TeniKO je oa xpoy3HHa niTO yKpaoTH. 

6365. TeuiKO je OKaTa npeBapKTH. 

6366. TeuiKO 3e ^po/^pTy Bpefey nanyHHTH. 

6367. TeuiKO je noa oa naMasana Kanuia ohepaTK. 

6368. TeiuKO je uoeTO o ManKOM h KypjaKa o 

OBHOM nOMKpHTPI. 

6369. TeuiKO je Ty^y Kyhy cjiyMCHTH, a.7i* je join 

TeMce OBOjy OTehH. 

6J70. TeuiKO je neKaTK, a obk he aTOBH npo- 
TpnaTH. 

6371. TeuiKO je luyTy o poraTHM Sooth oe. 

6372. TeuiKO Kao 3eM^a. 

6575. TeuiKO KauH na tie.ziaBOj rjiaBH, 
A ;^0JiaMK Ha ujieiiVL rpSaBO 
H Konnana na Hore ryTaBe! 396 

6374. TeuiKO KaniH Tyjje MJiHjeKO HeaajyiiH! Y 

UpHOj FopH. rjie;taj: TeiuKO JioHuy h3 cejia aannne 
qeKajyhH. 

6375. TeniKO KojiaKy na 3Jiy KOHaicy! 
Hh ko n . h hh MapH, 

Hh ce niTa nene hk sappi; 
Ajl' ksla ce KojraK noMaMH, 
H n . . Hhe H Mapuhe 

H neiiH he H sapilJie! BaJba jia je Ko.iaK OHO 
HeKaKaB xaj;iyK hjih Kecegnju. 

6376. TeuiKO KOHDy Sea no^a a Mpnapy 6e3 Mopa ! 

y iipHMopjy. 

6377. TeuiKO Kynycy h3 oejia omok neKajyiiK ! 

7378. TeniKO KyhH 6e3 HoeKa a oriBHinTy 6e3 
xpeSal y BouH. 

6379. TeuiKO Kj'-tiK ^e HKje roonapa, 

A eaniTHHH 1)6 HHje ny^apa! y Ay6poBHHKy. 

6380. TeniKO KyhH na MJra/^oj CTapJeinzHH! 

6381. TeniKO jiOHny k3 cejia aannne HeKajyhK! 

6382. TeniKO •ziOHuy. Ka^ oe OTane o kotjiom 

HPpaTK! 

6383. TeniKO JiyAY ^ na SomchK! 

638(t. TeniKO JiyKaBOMe Bao^a. V Pucny. A/. LUnp, 

6385. TeniKO Maji;H no JjeBOji^H! 

6386. TeniKO MapKy ;Kpa.-beBnhy] y 3*;iy /^o6pa He- 

KajyiiH! 

6387. TeniKO Met)H na TyJ)Oj Benuhul y Upnoj Tope. 

Mefjn 3HaMH ozpada^ KaKOBe cy OHt)e iioHaJBHiue oji 
KaMena. 

6388. TeniKO Mecy 5e3 Meoa! 3a noeKa je Meco Haj- 

6oj'ba xpaua. 397 6389. TeniKO hh je epaTKTH OHOMe kojh mh /;o6po 

yHHHH. a KO MH 3JI0 JT^HHH, .ziaKO fey My 
BpaTHTH. 

6390. TeinKO MHiny o Ma^KOM paTy]yfen. M. uiKp. 

6391. TeuiKO My oe 6^jlo po^kth, a jiaoHO My je 

aRHBAeTH. Kaji ce 3a Kora xohe ^a Kame na je 
cpehaH. 

6392. TeniKO Mj^^i^H no Ty|)03 pyuHl A. Ct, 

6393. TeiiiKO HejaneMy! 

639'4. TeuiKO HeKOMG HO BOMCHtiy. OeaKO je peKao 
jeiiaH PnaiHDaHHH KOMe HHJe opraK h3 XepueroBnee 
nocjiao iieuBBo uito wy je o6eKao sa 6o}KHh no- 
cJiaTH. M. UlKp. 

63^5. TeniKO HoraMa noA .^yAOM r.ttaBOM! 

6396. TeniKO OHOM /^o cmpth 
Ko oe y bjlo ynpTu! 

6397. TeniK' OHOMe Kora BO/^e, 
A joni rope Kora Hooe! 

6398. TeniKO OHOj KyoKHHH be roona ne yjiasn! 

y KoTopy. 

6399. TeniKO OHOMe raa^K Kora ojiyra y^K! 

6400. TeniKO OHOMe Kora uap icaje! 

6401. TeniKO OHOMe Kora Mcajie! 

640 ?. TeniKO OHOM koa Kora oe Ma^Ke o MHniHMa 
OKy Me ! 

6403. TeniKO ohom ko sjiOTBopa neMa! 

6404. TeniKO OHOM OBaKOMe jynaKy 
IIIto He ojiynia OBora CTapHjera! 

6405. TeniKO OHOMy kom oe na n^/rHjena Bpafeal 

y UpHOJ Fopn. 398 6^i06. TeUIKO OHOH TKO 06 FOpOM SHJe, 

yBGK BO^e H KBaOHHe nilje (t. j. ^pBapy)! A. Ct. 

6407. TeuiKO nHjaHimn, /tOK MexaHi?Kjy Bor y- 

Snje! 

6408. TeniKO nyHKi^H na sbtoboj yji^u^nl 
6109. TeuiKO OBy/;a OBOMe Sea OBOjera! 

6410. TeniKO 09 Ka^njOM naaBaTH. a OH/;a AOOTa 

Me^a K Maojra. 

6411. TeinKO ooKOJiy 6e3 icpHjia a jynaay 6e3 

BHHa! 

6412. TeniKO TOMG Kora BO^e. 

A join rope KOra HOOB! O^nroBopH y uiajin OHaj 
KOJH ce aodoM noHyAU. 

6413. TeniKO TOMG ko sa Tyt)OM naMGTK n^xel 

6414. TeuiKO TOMB KO naMBTK HBWa! 

6415. Tbihko Topy OKO Kora non hb Jiajy! 

6416. TeniKO ynoiiKy na 6a6HHy onjiefeKy! 

6417. TBniKO inymH o ByKOM paTyjyhH! 

6418. Th KawcK JaKOBy a JaKOB ho OBaKOMy. 

6 1 19. Th mbhb ^yBaj 04 HOKTa, a ja fey Te6e oa 

GsaKOra 3Jia. Kawy jia. roBopa 6HJejiii JiyK qoeKy, 
u Bajba jia shomh ^a je 6BJeJiH jiyK s^paBiijn hslji 
ce He .-bviiiTif, Hero OHaKO 6e3 jbycKe Ka^ ce je^e. 

6420. Th OH Bor Ha bhokhh. mh omo Ay/jn y 

HH3ZHH! 

6iQl. Th ok flOHa K Ma/;OHa. OBano ce pene jeflHoiie 
Kojn ce HsroBapa aa KanaB nocao jia. He CMHJe oa 
oua HJiH 6paTa. M. Ulnp, 

64*2-2. Tk OH K03a OTapa. 

Tk oh ByKa snajia (na 3a iuto ch ce ^ajia npe- 

BapHTH?]. 399 6423. Th cm TkK 0/; KyKaBime. V Upnoj Topn peqe 

ce KaKBoj KynaBHUH Ka;^ ce jyHa^iH. 

6424. Th OTap, a ja M•;Ia/^. PoBope *)eKOJH cpe^oBH- 

jequB JbyAvi vxBaTHBiUB ce 3a yxo, a nocKOHHBUiH 
TpHnyT iipeMa iioBOMe Mjeceuy, rslji ra npBH nyx 
yr.ieAajy, Kao jiix oh ce noM.iajH.iif, h.ih 6apeM jin. 
ue 6h Harjio CTapn.iii. 

6425. THTpa oe ihKUie. Aphch ra aa 6y;iaJiy. 

6426. Th tjt^hm sySHMa x.^e5 jeAein. r;ieiiaj : Oh 

Tyi)HM 3y6HMa x.T>e6 je^e. 

6427. Th hem Sojbe Honehn nero hy ja pehH. Th 

Kem TO 6oJiie cmhcjiuth nero lqto th ja yMHJeM 
KasaTH. 

6428. Th Keui OBHpaTH. Ka;i je HenaKaB hook nojiaauo 

HCKy;! Ha nyT, KOMOiHJe h no3HaHHUH HaBajie oko 
(bera, na je;iaH BeJin: /^onecH mh obo, iipyrn Be.iH : 
AOHecH MH oHo, a hh je;iaH He ^laje HOBaua; 0H;ia 
HOKaKBo AHJeTe Bsak^e npe^aH, h npyaiHBuiH iiy napy 
peKRe: »Ha th, mo.ihm to, OBy napy, tc mh Kynn n 
AOHecn CBHpa.iy." A oh My oH;ia OiiroBopn: »Th 

KeUI, CHHKO, CBHpaTH." 

6429. THxa BOASi SpHjer pOHH. 

6i30. Thxo Mope Kao yjhe. 

6431. THi;a He rHne hh c nera nero oa OBora 
Kyna. 

6452. THuie HAem a^^^ 5yAem. 

6433. TkO — r;ie;iaj : Ko — 

6434. ToBap HOOH. He bh;;h. 

6435. To AB^JQ Kyhe rpa^H ! Ka,jt ce qjto npoTHB Bojbe 

;iorat)a, h snaMH : aa to ne Mo;i;eMO aajejiHO, nero 
HaM ce Baj-ba pacTajaTH — Kao KaKsn KyhaHH Ka^ 
ce /injejie h CBaiai ce6H Kyfiy ipadii. 400 

6436. To^ope! osaKK ^an to rope. 

6457* TOMCJH y s'dKJivitbaihy Mjecro Bohcjh (nao 4a ce He 
6h rpHjeiuHJio cnoMHH>yi)ii ifiie BoHcje), h. n. no Aui^e 
TOOfcje! UMena mu TOOfcjeia! 

6438. To H Bor 3Ha. 

6439. To je 3JL0 inTO je y TOpSn! rjie;iaj: 3a6yHHo ce 

Kao UaraHHH y .lyKy. 

6440. To je MZ,;iO aa ^^paro. r;ie;;aj: Mhjio aa ^paro. 

6441. To je Ha Bp6K OBHpajra. To je HHUixa 

(;'i42. To je HHiHTa no TyJjOj r . . . . h oto 6a- 

THHa. ./. 77. 

6443. To je HjerOBO MaOJIO. Pjieaaj: U ry HMa H>eroBa 

Mac.ia. 

6444. To je OHa TeTa KOJa OMeTa. Kslji ce ^leny no- 

Kaayje CMextba 

6445. To je npeKO jero jero. To je npcMHoro. y Boj- 

Bo;icTBy no BapoiiiiiMa. 

6446. To je CMHJfce H SoOKJte. rjie^aj: CMHJbe h 6ocHJbe. 

6447. To.3Hae TK SyH^^eBe pO^KJie! Kaace ce Ka/i kg 

najiHe. Fjie^iaj: llocnjao 6yHAeBe. MoHce 6hth Aa 
0Dt)e H;ie h oho uito je — y II. kii.hbh HapoAHHJex 
CpncKHjex njecaMa na CTpaHH 142 — Kaaao MHJiom 

BoilHOBHh ByKy 'BaKOBHUU : ,)Tojihkh TH pOABJIH 

rpo3;ioBH!** — b JanKy HecTonojbuy: »ToJiHKe th ja- 
6yKe po;iii.ie!" 

6448. TojiHKH oy aTOBH npoTpna^aH, h HHjeoy sa- 

npainK.;iH. a ^e tie je^an Marapai; sanpa- 

UIHTH? 

6449. TOJIKKO H HHHH. liHiiiTa 3a to, He MapHM idto 

je TaKo. 

6450. TojiHKO MK Bpar ^ymn Hay/^KOl 401 6451. TojiHKO MK 3Jia y Kytiyl 

6452. TojiziKO MH 3.710 Aynie nay^KJief 

6453. TOtSHKO MH 3jie OHH Hay^puie! 

6454. To,ziHKO MH 3Jie opehie! 

6455. TCWIKKO MH 3JI0TB0P naKOOTHOl 

6456. TojrHKO MH H KaRBora 3Jia h nanaoTHl 

6457. TowiHKo MH H KaKBora ja^a na MOjy ^ymy 1 

6458. TOwIHRO MH H KaKBO 3.;io Hay^H,zio 1 

6459. To-TiHRO MH ja^a h 3,zie opeke! 

6460. TOJIHKO MH upne paine! To neMOJKe 6hth: Ka;i 

ce TO aoro^HJio OH;ia ja nocTao HcaJiocraH h hocho 
i^pny pamy! Y Bouh. 

6461. T0.3HK0 TH nOMOrao! PeKHe ce o^oMe kojh ce 

saKyHe BoroM, a mhcjih ce 4a ce KpHBo Kyee, h 
SHann : KaKO ce npaBo KJieo TaKO th Bor noiiorao ! 

6462. To MSHH, a Te6H /^pyro. K&ji ko na^He. 

6463. To MH je ^eBGTa 5pHra. He mapHM aa to hh 

Ma.io. 

6464. To MH je 3y6Ha 60JieOT. To Me Myqn Bpjio. 

6465. To MH je OMpT (MOJa). Mp3H Me Bpjio, h. n. mro 

pa^HTB, cJiymaTH h.ih roBopHTH. 

6466. To MOMce 6hth npHje Hero SooKHti. 

6467. To My je root y rpjiy. To ra Bpjio Mp3H H MyMH. 

6468. Ton je nyKao. a SapjaM je npomao. Bmjio h 

npoiiijio. 

6469. Ton nyne. 6apjaM npo|)e. 

6470. To oe 3Ha, Ka' h nepaiuROM RO.;iaHy (^HjeHa-- 

;iBHJe Kpajuape). Y Pacpiy. 

6471. To cy same AoSpe pHjenn. O^roBopn ce oHowe 

KOJH Kora xBajiH y ohh. Y iipuMopjy. 

GPUCRE HAPOAHE DOOIOBUUK 26 402 

6472. To oy roTOBK hobi;k Kao y BOOKy ijep ce 
BocaK cBar^a MOHce JiacHO npoAaTH, a noKBapHTH ce 
He MOJKe HH oAa una ociiM oa Barpe). 

6475. To cy MOje HeSpiire. a, Ct. 

6474. To cy aeroBa /^o6pa yoTa. O^roBopH onaj komc 

ce KaHce ^a ra je hcko xBajiHo. 

6475. To Te He noMara ko^shko hh Bpara KpoT. 

6476. To TH je (tbp;50 h.ih noyB^ano) Kao y myn- 

jfcKM Kbe^puMa. 

6477. To TK oe 3Ha Kao i7Iai;MaHy 6o3RHh. Bajba aa 

uiTO ce MRCJiH Aa OH He nocTH, na h He 3ha Ka^ My 
je 6oacflK. 

6478. To TH oe K caMO Kawce. 

6479. TOHH nyno 3a TOTOBO, Kbo noBaua, aaj A2i ce 

HHJe. 

6480. TpaMcehH Betie KsrySH (h oho) h3 Bpehe. 

6481. TpawcehH nrjiy HsrySno nyBaji^yB. 

6482. TpaoKH BaTpe na jiaifcCKOM BaTpHuiTy. 
6k83. TpasKH BHwiy OKO nyTa. 

A /^esOJKy OKO OKy^a (na ojiuao). 73. lip. 

6484. TpaMCH KKpHje Ha oyxy nyTy. TpawH 3Jia. 

6485. TpaoKHTH BaTpe na .^aH^OKOM oraKinTy. 
6k86, TpawcKTH y rySaBi^a noMaoTz. A. Cr. 
64«7. TpaMCK y jajeTy ^jiaKy. 

^^\M, TpajKK y IJ[HraHK3 KHoec^a MJiHjeKa. 
i>48u. TpaoKH xjbeSa npewo norane. 

6190. Tpa^taB nooao. Hnje Kao iiiTo on Ba.ba.io. 

♦i'lOl. TpSyx je HajSo^z caxaT. Tp6yx Haj6o.T>e no- 
Kaayje Ka;i je BpiijeMe jecTii. I In cBoj npn.iouii OBa 03 nocwioBHua HHJA Bpjio CTapa. rjie^aj : Borar je;ie Ka^ 
xoke, a cnpoMax kah uome, 

6492. Tp6yx He 3Ha aa ina^y. 

6493. Tp6yx HeMa nenijepa. 

6494. Tp6yx newa yiUKJy Ua qyje, h. n. KHA My ce 

KSLsae jia Heua xjbe6a?). 

6495. TproBai; je jiosai;. 

€i96. TproBKHa je HeaaA MaTH HeKa;^ Mafea. 

6497. TproBHHa HGROM Sy^e TyroezHa. 

6498. TpK Mcene h je^na ryowa Hune nainap. Y 

BOJBO;iCTBy. 

6499. TpH je ;505pa TeuiKO caoTaBKTH. 

6500. TpHjeo TG BOMCKj y6Ko! 

6501. TpHOTa 6aTa (Qixana) no Ty^eMy xp6aTy He 

60.3K HH je^aH. 

6502. TpHOTa 6aTa tio Ty^KjeM ^e^KMa He 6ojih 

HHinTa. 

6503. TpHOTa 6e3 nona HHinTa. Tjie^aj : Ako he xpii- 

era, 6e3 nona iiHUiTa 

6.Wi. TpHCTa 663 oyA^uiTa HPmiTa. 

6505. TpKOTa My 3aBj8parea! Kjiersa. 

6506. TpHCTa niTana no Ty|)9My xpSaTy ne 

^yjy ce. 

6507. TpHCTa ,ia^a (n. n. iia H>era — t. j. iiCKapaxH 

ra, — noMiniMTH;. 

6508. TpJiCTa CHJacSTa. rie^aj: Tpiicra ja;ia. 

6509. TpKCTa y Bpehy H^ruiTa. 

6510. TpK xajAywa, ^eEBT KaneTana. On\)Q xajdyi^u 

3naMM (innoiipii n.iii HmunifU^ Kao iirro ce o6\i^\ho y 
BOJnoACTijy ronopn. 

26* 404 6511. TpHiie H KyiHHe. Pt)aBo,. sjio. 

65 12. TpH uiTTana h neTBpTO tiKTan h3 i^eneTa 

je KSKIHtTlO. Kaaty BoiuH>auH aaKona TypcRora. 
Bajba ASH lUTanoBHMa ;ia ce HenociyuiBH 6HJy h Ha 
npaBH nyT Harone, a H3 KHxaiia ;ia ce y«iH icaKO 
Tpe6a npaao pa^HTH h Dory ce mojihth. Ifener dHa^rk 
paj. TjiQjxdi] : JbecKOBHua je h3 paja nsHiujia. 

6513. TpK Ha no,a>e, meT y Kyky. Ka^i Kora liepa 

Ha nojbe. 

6514. Tpjra 6a6a jian, ^a je npofee ^an. 

6515. TpH My no A pen (h 6opoBa memapBa). Kaa 

Ko OTH;ie oco6hto pacpiiHBuin ce iia iuto, h 8Ha«iH: 
ja He MapHM 3aH>, neK nae 6e3 Tpara. Mjecxo uie-r 
mapKa roBOpH ce h i/iuuma. 

6516. Tpnewc H KpnesK no OBnjeTa ^^pwce. 

6517. Tpnesa Kpyna ne je^e. 

6518. TpnH. Aynio, Bcra pa^K. 

6519. Tpnjten onaoen no roToay SjiaaKen. 

€520. TpHH Ka* H pi)a y naH/^ypoicy Kyhy. B. /7p. 

6521. Tp^H Kao OBi^a na gojihjio. 

6522. TpHH^Kao Mc^pHjeSe npe^ py^y- 

6523. Ty ra HHJe! 06iimho ce roBopH y HrpaH>y npcTena, 

Kail ce jxnrue oho t)e npcrena neMa; no tomc ce ro- 
BopH u y iipyrHM ;iorai)aJHMa, Kaji ko roBopH oho 
iiiTO Huje npH^iiiKe ^a mohxC 6htb. 

6524. Ty ra^^yj. Ty ra bh^k. Ka^ ce Kasyje 4a je 

KO yreKao, iiJiii onaKo jia ra je necxaJio. 

6525. Ty^Qi OKena, a OBOJa OJeKPipa (na je .nacHO xyhnV 

6520. Tyt>a Kana. Mpcna maKa. npunoBBJe^a ce Kana 

je HeKaiwiB mock Ka;i je nomao y CBaroBO yseo y 
cycje;ia Kany y napyq, na Ka^ cy na CBaji6H aa xp- 405 neaoM cje^HJiH, cycjejoi ra csaKH nac onoMHn>ao jisl 
My MacHOM pyKOM He 6b Kany ynpjbao; a Ka^ ce 
oHOMe TO ;iocaAWi oh srpade Kany c rjiase na h^oii 
y MacHy qop6y. 

6527. Tyi>a K03a ro Jioj. 

6528. Tyta Kosa nyna .zioja. 

6529. Ty|)a MajKa bjisl ceeicpBa. 

6530. Ty^a Mywa spaMcja ryica. 

6531. Ty^a oSpana cjepnana Tojara. 

6532. Tyt)a pyKa He onopn. 

6533. Yyi>ei pyaa He Tene. 

6534. Yyi>QMy oe noxBajiH. a OBOjeMy npaBO Kawwr. 

6535. Tyt)e HenoBpaheno. rpiijex HeonponiTen. 

A. Ct. 

6536. TyJ>e npooo y nainy menimy Mehe. Kaj^ ko 

uiTO ryl^e zope y name 6o.he MHJeiua. 

6537. Ty^HM pywawia SMHje XBaTaTK (jiacno je). 

6538. Tyi)H HOKTH CBpaSa He nemy. 

6539. TyJ>HHy ce XBajiH a CBOjeMy oe noMca,;iH. 

6540. Ty|> HHKa^ neaa ne 6y^e koJk cboJ Shth 

MO^e. 

6541. Tyi)y Kyhy ^nMce, a OBOjy o6apa. 

6542. Ty 3eit JieOKH. M, UlKp. 

6543. Ty H TyTHJiO. KaKo je oH^a o tom oho roeop, 

TaKO H ocTajio. Fjie^aj : Kano OH^a h JiaHH. 

6544. Ty Je BjeTap. a Ty je ryMHO. Ty je cBe, hhth 

ce HMa uiTa BQuie rpa/KHTH hh qeKaxH, h. n. Ka^ ce 
napuH cacrany K04 cy^HJe, kojh HMa nyey BJiacr 
npecy^HTH. 406 6545. Tyoa, 6y;HH niTyKa! Kaaao non o.ih Kajiy^ep, 
Kail cy Hert)e ys uoct npe;iaH> aorbjcih ne^ieBy 
TYKv, n OBBJeM pHJe^HMa Rao npeTBopoBiuH je y 
piioy, CTao jecTii. 

65415. TyMapa Kao nHjaH no homphhhh. 

6547. TyMapa Kao nHjaH no npasHOM xajaTy. 

6548. TywSa Kao nueap 6eHKy. 

6549. TypH ywCHHy, a ySMH xa,a>HHy. Kaa;y aa SK^pa- 

.lOBH JiexeliH xaKo roBope. kaji y jecen no.iaae oa 
Hac (ii3 Cpoiije , a y npo.i>ehe Ka;i Ao.iaae k Haiia, 
OH;ia roBope: 

6550. TypH xajibHHy, a ysMH ywcHHy. 

6551. TypcKH He 3HaM, a KoSHjie ne ;xaH. 

6552. TypiXH BBJie: ^Tapana je xpana.* 
A KaypH: .Kynyo h c^iaHUHa « 

6553. TypuH 3ei;a na KOJiHKa xsaTajy (itajcTopHjoM 

nocao paAe). 

6554. TypuH MHC^e A^ J© paja majia ; 
Ajl* je paja rpaAOSHMa r.;iaBa. 

6555. TypixH ncte, a iTIaTHHH wope, 

A XpBmkaHH APB^'be h KaLieHse (npHTHCHyjiHw 

y Upuoj Fopn. 

6556. TypnH OK^OM a Kajiy|iepH KanrOM noKe- 

panie nac y CHpoManiTBC. V Bochm. 

6557. Typ^HHa npem. a Typ^HH Tn cy^K. 
6f)58. Ty cy Maji^H TanKH pa3rcBopi;H. 

6559. TyTa. CMpne. na ynyne. ripiJiioBHje;tk ce KaKo 

je HeKaKBa 6a6a roBopii.ia aa oh Beh Hvejbejia yMpe- 
jeTu. a Kail ce iieKO npeo6yKao h ;ioiuaBniH Holiy 
npe;ia H>y Kasao joj jia je CMpr u ;ia je Aomjia no 
ibv, oua pCK.ia: wTyxa, cwpqe, na ynyqe," noRaay- 
jytiH pvKOM ^iijexe. 407 6560. Ty TH rjiao. na Mopy th senepa ! Peny ra- 

Bpaey Ka^ ra qyjy i)e rpaKhe, Kao ;;a ne 6h KaKBO 
MapBHHqe yraHyjio, hjih mock ^a ne 6h norHHyo ; jep 
KaHcy 4a iberoB rjiajc cJiyxH Ha crpBHHy. 

6561. Ty TH HH nana ne 6,ziarooHBa. 

6362. TyhH KOMe JiyK na r^aaBH. Kophth ra qHMe 
qecTO, ;iocai)HBaTH wy. 

6565. Tynsa oe no csKjeTy wao Hcsai;. 

6564. TymTa h TaMa (h. n. Hwa, t. j. Bpjio mhofo). 

6565. TymTa, na HHUiTa. 

6566. T^aja Sy^K na cje^H na jaja. M. uixp. 

6567. T^aha. Saha. je^^no oejio njiaha. Ka;i ko na 

ceocKy lUTCTy mhhii y cejiy niTo komc 3a jby6aB, 
H. 11. QiTO My je po4. 

6568. T^a hy. Ha np. to je Aa fiy. HmuTa, npaaiie pHJeHH. 

6569. TS.ame y TOn ^a Me 6ai;H. Fjie^aj: Majio Me y 

Ton He 6auH. 

6570. "RejiaBa je Jiaono o6pKjaTH. 

6571. T^e.3aB03 rjiBiBVL aSeitaK Kana. 

6572. 'Re.^iaB ce ^h^h KanoM a JiyA^ cnaroM. 

6573. T^e.;iaBy rjiasy .;iaKO je oSpuBaTH. 

6574. TLeaa je koa nac AY^^^ nero jiHTpa jiyKa. 

y rp6.i,y. 

6575. '^epajyiiK jincimy Kuihepao wypjaaa. Ka^ 

KO rjieAajvKH aa ce ii36aBu Matbera sjia y^apH Ha 
Behe. MjecTO uiu/i^pao nypjaKa roBopii ce h: naza* 
3U0 na KypjaKci, 408 

6576. "Repa MaK na KOnai;. Km ko mro xohe 40 aaj- 

Ma»>era jia Hmhepa ea Kpaj. 

6577. "Repa Type KpajbesHha MapKa 

{Ajl' MIA Oe MapKO nOBpaTH — ). /lot)e Typ^ee 
cjiHjenqy kojh je koa HaMaciupa y ca6opy njesao, 
na iiy npyncn napy roBopeiiH: ^Ha th, cJiHJenH, 
napy, a;iH as, mh njeBam njecMy K&Ky ja xoLy, ja 
caM TypqHH.^ CjiHjenau ysMe napy, h 3axBa;iHBinH 
My no CBOM o6Hqajy, pasMaxne ry;iajioM h aanjesa : 

Tvepa Type KpajbeBEha Mapna.* 
OHAa TypHHH: »A Mope, a! to je njecna. Xej, Me- 
xanyHJa! ^aj My Jinrpy paKHje.^ Cjinjenau nooHBuiH 
paRHjy, oner noqne ryJ)eTH h njeBaTH*. 
,T\epa Type KpajbeBnha Mapna* — 
A Typ^HH: aTvepa, Mope, ;ia!*^ 
^BjeHvH MapKO npeno noiba paeHa.** 
^BjeaiH, Mope, 4a! xoKe Type jia nocHJe«ie; m 
xoke Bajia, h BpHJe^no je.* 

»Ka;i ce MapKO Haxpar noBpaxno* — 
sBaK, ana ce hh chthm® (Fjie, MajKy My). — 
»no . . a Type h ce6e h K0H>a< 
»Hx KypBO tiopaea! Ilapy ;iaj, paRHJy 6jbyj ; hhth 
BaJbam th, hhth th sajba njecMa.* 

6578. "Reoape, OOHJei;H mh rJlOiBy. npHnoBHJe;iaJiH cy 

mh y /tajiMauHJH 4a je y ceJiy BenKOBuy Ka;i je OH^je 
1817 roAHHe ;ioniao hecap OpaH>o, HexaKaB CHpoMax 
CTapaq BHKao npHCTajyhH sa h>hm: ^iiecape, ocHjeiiB 
MH rjiasyl* HecapoBH cy ra MJial)H nauajnpe roHHJiB, 
a KaA ra hecap onasH oh peqe: niHTa BHqe oeaj 
lOBJCK? nycTHTe ra aMo." Kaji hecap ;i03Ha niTa 
CTapau BBMe, sannra ra saniTO jia My ocHje^e rjiaBy, 
a OH My o^roBopn: ,)jep He Mory njiahaTH rjiaBa- 
pHHe.« Ohm ra Kecap onpocTH ;ia ne njiaha rjia- 
BapHHC AOK je ro;i hchb. 

6579. "TE^opasa Mcena h KpiB jionai;, niTeTa roTOsa. 409 6580. "RopaB KOA OHHJy. J. IL 

6581. 'Ropaey nony iiopaBe h jieTypi^Hje. 

6582. "Rop-eer cjamH. MyoTaJ-Ser ysjaniz, 
^OR ^opaTy rpHse oTna^onie. 

6585. "RyTH, Bora th ! KaKO tg ne MpsH roBO- 

pHTH? K&my ;;a TypcKH uap AeM6e;ie xpaHH h 
OAHJesa, ajiB uajnpHJe CBaKora orjie^ajy je jih ynpaBO 
sa ;ieM6ejia: ^a He 6a Morao uito pa^HTH. TaKO cy 
noA ABojHuoM UITO cy 6rjih jiouijia jia, hx ysMy y 
AeM6eJie, aanajiHJin poroacHHy (jia, BH^e mra he pa- 
Arth), oHjia je^aH oa h>hx pene oHOMe ApyroM : 
»ycTaHH Aa CH))eMO c oBe poroHCHHe, H3ropelieMo.« 
A OHaj 4pyre o^roBopH: »KyTH Bora th! KaKO xe 
He MpsH roBopHTH?*^ OH^a oBora yaiiy y AeM6e;ie, 
a oBora niTo je penao ^a vcraHy, oTJepajy h KaHcy 
My jia OH HHJe 3a jo(eM6ejia. 

6584. TBiyTII Kao SaMySGH (sajba m ce mhcjih aa Majio 

;iHJeTe Koje njiaqe na KaKo My MaTH ^a CHcy oamslx 
yfeyxH ca CBejeM). 

6585. "RyTH Kao Kyra. 

6586. 'RyTH Kao o.^iobom 3a,;iHBeH. 

6587. TLyTH Kao CBHlta. Ka;i je ko cp^eT, na hyrH. 

6588. T^yTH Kao IIlBaSa. J. n. 

Y. 

6589. y Setiapa OBaKora uiKKapa, 
noHajBHine 6yxa k yniHjy. 

6590. ySKjra ra se^pHi^a y rjiaBy. Ka^ je ko najan. 

6591. ySHO naTRy. Kan ko Hsa aM6apa Ha^)e npcxen, Kaji 

ce Hrpa npcTena. 410 

6592. ygHiie Te KOSETJia. E. Dp. 

6593. y6E[fe.ein oe y spaT ! Ka;i ko Hmxe hjih hccjih iuto 

MHoro. 

6394. y Bora je OBamTa aooysl. 

6595. y Bora cy ByneHe Hore. a ^B03/^eHe pywe 

(ee Hyje ce na^ ;(OJia3H, ejih ce Ao6po ocjeiia k&a 
y^apH). 

6596. y Bora oy nyne pyKe (MOHce aaxH Kaiirol) mro 

xohej. 

6597. y 6oraTa B,ziaxa h roBe^a oy naM6THa (jep 

My ce JiacKa). V /lajiMauHJH. . 

6598. y SoraTa Bwiaxa OKyna meHHi^a. 

6599. y eora^a wyoKa Bajbana Mcena. rjie;;aj: y 60- 

raxa B.iaxa h roBe^a cy naneTHa. 

6600. y 6oraTa na rjiao. a y OHpoMaxa na nacT 

(H4H). 

6601. ySor MyMC rOTOBa Jrawca. T-ie^aj: CnpoMax qoeK 

roTOB t)aBO. 

6602. yeo^e Jivi ce. Myjo? — Cpi^e mh ra 3Ha. 

6603. y BoMCjy ce hhko ne wehe. 

6604. ySoniTHHa h HeHManiTHHa. 

6605. yeoniTHHa H OHpoMamTHHa h pi)aBa Ta- 

THHa SamTHHa. 

6606. y6pa;;zo ce Ges ySpa^nana. J. n. 

6607. yCpafeen (Sea zra^zia). rinjaH. 
6.608. y6pai)eHa Ses Hrajia (t. j. nnjaHa). 

6609. y 6p;nHMa ce COKO vieMCe (Ka;i ce xBajiH aeMjba 

6pA0BDTa npcMa paBHOj). 

66 10. yBa.^iHO My i^pH KCueiA y T0p6y. yqHHHo mv 

lUTexy. 4il 661 !• y BapeH nH,;iaB ne TpeSa bo^Q CHnaTH. 

6612. y Beanjbe CBHJiy KynoBaTK. 

6613. y B9«ZIHKG (h. 11. HMa TpeaiaH>a, ()eB0JKa aa y^ajy, 

BoKe uBJexa, t. j y Haj6on>e). 

6614. y BejiHRUM pHjeaaMa Be,ziHKe ce pii6e xsa- 

Tajy. 

6615. yseo y TaHKG HZTH. Cnjemao, npoiiao. 

6616. y Bene oe A^^ XSajm (noniTO npol)e). 

6617. y Bene TpHCTa. (a) y jyTpy HHtuTa. Ka;i ko 

MHoro o6pHMe, a MaJio mpiuh. 

6618. y BO^eHHiXH oe no ^sanyT roBopH. 

6619. yrnao My je MHina y 6pKe. npHyuino ra. y 

UpHOJ FopM. 

6620. y rpa;^ Ka;; xotiein. a h3 ^pa/^a Ka^ Te 

nycTe. 

6621. yrpHJahy ja Te6e yinn. Hadahy re, npoqynahy 

Te 3a yiuH. 

6622. y^ajia oe KypBa aa fen^Hjy o^ Benepao ao 

jeceHac. Kaji ce je^aaKH cacTaay. 

6623. y;na.zia 6h oe h Khepi^a h MajKa. ho HeMa 

oy HHM. a HGMa aa khm. V Upnoj TopH. 

6624. y^a.7ia oe Mowa ^a je HHje ^OMa. 

6625. y^^apa H3 H>era bhho (hjih panuja) Kao us 

MJeillHHe. Kaa ce 3a Kora xotie ^a Kante ;ia jefl- 
iiaKO iiiije. 

6626. y;;apH.zia ra Be^pHi^a y rjiaBy. H.ih: 

6627. y^apHjia ra nyTypa y r^raBy. Onuo ce. 

6628. y;;apH.zia .^iHMa Ha ai;aji. V Upaoj ropa. Tjie- 

jxn] : y^apno xyK na jivk. 

6629. y^apKJia TG Kpn.^iaTHi;a! K.ierBa. 412 6650. y^apujie y $pH. Pjie^aj: Ilomjie y Bpq. 

6681. y^napK jm Me. y^apn! BpaTHX jlh tk, epa- 

THX! Kaaao ApHayTHH KOH>y kslji ra je koh> y^apno 
HoroM y KOJbeHO, a oh KOH>a h3 nHUiTOJba y ^lejio. 

6682. y^apHO ra Bhhko iTToanii y r^aaBy. Onno ce. 

6633. y;!;apHO ra Ky^ oe Teoi^H eewcy (no rjiaen, hjih 

no Bpaxy). 

6634. y^apno jOKTyp y Kecy. Hena Hoeaua. 

6635. y^apHO TyK na JiyK. Ka^ y^apH je;iHaK na je;i- 

HaKora. 

6656. y^apHTH HOKaT, T. j. no6jet»H. 

6637. y^apHhy t6. a^ th je^HO yxo njeea a aVY^o 

njia^e. 

6638. y ;HBOpy Kao H Ha ASOpy (h. n. KHCue). 

6639. y ^eBBT xBajra. y je/^HOM xpana. MaTH ce 

o6hmho mhozum CHHOBHMa xaajiH H noHOCH, a h 
jedan je Moxce onaKO xpaHHTH Kao h ;;eBeTopHua. 

6640. y/^eOHOJ |)eBOJi;H XpOMK OBaTOBH. y BOUH. 

6641. y^HBHO ce Kao pyMca y nyny. 

6642. y ^Hnap seMJbe norO^HTH (hb nyuiKe). Iva^i ce 

KO y majiH xBajiQ ^a je ;io6ap nyuiKap, jep CBaKO 
Tane noro;iH y AHHap aeMJbe, t. j. y ohojihko ko- 
JIHKO je OHO H ABHap. 

6643. y ^o6pa ^^OMahHHa tooth pa36,;iy^eHH. 06e8- 

o6pa3e KaA hm ce AoiiycTH jia, hbhc mra xohe. Y 
UpHOj FopB. 

6644. y ^06pH Had r.ie^aj : Bor c BaMa! 

6645. y ^06p0j je pyi;Kl Kaji ;;oMahHH, hjih ^pyre kg 

KoJH cjivHcn BHHo HJIH paKBJy, npvHxH KOMe qamy, 
OH^a oHaj, aKo HBJe pa^ nsTH npaje H>era, o;iroBopH: 
»y ;io6poj je pyuH," t. 3. noqnH th. TaKO ce y uiaJiu 413 o^roBopH B KaA KO noHy;iH Kora KaKHii nocJiOM, h 
3HaHH: pajin caM. 

6646. y AoSpy ce •;iaRO noAHHjeTH. 

6647. y^^oBHua Bora mojih: 
E^a i)eroi) a^ 3a3B0HH. 
E^a KOMe Mcena yMpe, 

E^a MGHG MJia^y ySMG. V CroJiEBy. 

6648. y^0BHi;a oe h na KOJia (hjih na Kowa) neifce. 

a cee egjih: hg hy (y;iaTH ce). 

6649. y^OBHi;a YAO hmg. 

6650. y^oey nony h Ma^Ky y BG.«>aHH aa Tpar 

HG IIHTaj. y XpeaxcKOJ. 

6651. y ^^ocTa inajiG HMa Majio k 36ii.zbG. 

6652. y^pH, BOMCG, KO JG KpHB. CJiyra UHranHH penao 

KaA je rpMn>evio aaritypHBUiH rjiaey y nJiacT, a Ka^ 
ra ra3j!ia vAapu BHJiaMa npeno Jiei)a, oh MflCJieKH Aa 
ra Bor y^apn, noanqe: »Ao Bo»ce, hh c to6om ce 
HHje BpHJe;iHO uia.iiiTH." 

6653. y^pH, BosKB, KpHBora. a npaBH jQ o^aBHO 

noFHHyo. 

6654. y^pK ^GBOJI^H MJGOTO ^Q OJG^H. Y KoTOpy. 

rjie;iaj: Ha iicexo saMaxHH. a t)eBOJKy y;ipH. 

6655. Vav^ (mcgho) pfeOM Kpni. na ^aj h to 

JajG. 

6656. y^pK 3JL0, A^ JQ ropG. Ko je oa ce6e p^aB, h. n. 

sKGHdi H.in AHJeTe, He Momeiu ra 6ojeM AohepaTH ff,a 
Cyjie oojbH. 

6657. y^pK 3MHjy y rjiasy. 

6658. y^pHJia KypBa na i)H^HJy. Ka^ ce Asa pl)aBa 

MoeKa cacTaBe. 6659. y^pHJia jiHMa na onajr. 414 

6660. y^pK,;ia Te KpiI,;iaTima ! Kyny mene t)euy. V 

Upuoj FopH. 

6661. y^pK. Myjo, no poKanoj O^ZiaMHl Ka^j ^eny 

npo^e npaBO BpHJeue — Kao ^a 6h ko MJiaTHO npaaay 
CJiaMy? — y UpHOJ Fopa. 

6662. y/^pzo My npEbHl^ no^ pen. Kaa je ko BeMHpaH. 

y PwcHy. 

6663. y^pK nuke Ha rojiHtie! 

6664. y^pK p^OM 3eM.^y (na yqHHH to h to, h. n. 

KynH ce6n uito; HaJBHUie ce roeopn TBpAHqaMa). 

6665. y^pK I^KraHHe ^OKVie HKje TKWBy paaSHJio. 

a Ka^ paaSHje, no nexapn. npHnoBHje;ia ce 

KaKO je ueKaKaB UaraHRH onpeMao ;iHJeTe Ha Bo^ty, 
na ra Hajtipaje h36ho, asl He pasouje thkbc. 

6666. y ^esojKe nrpajy, 

y JjeTHtia He anajy. Mjih : 

6667. y i>eBOjKe kojio nrpa, y i>eTHha hh y yuL 

HHJe. 'BeBoJKa ce 3a UHJejio naiia ao, he ce y^aTM ; 
a OHaj sa Kora mucjih nohii, n He mhcjih o tom. Obo 
ce roBopH H y ;ipyrnM OBaKHM ;toral)aJHMa. 

6668. y IjGBOJKe CBH*^y KynOBHTH. 

6669. yoKerjia OHH Kao HenrHJa, F.ie;iaj: Hrpajy joj 

OHii Kao ua aeHTimy. 

6670. yoKe. MC^paJie! Foeope t)eua Ka;i ce noMery «;ipa- 

jiOBH, Kao 4a 6m ce ynpaBH.iii jciaH aa ^pyrHM — 
Kao ynce Ka;i ce OTerue? A Ka;Ky iiaji ce cKiine Kana 
c r.iaBe n Merne ce iipe;i Hx^pa.ioBe na acMjby, ii;ni 
Ka;i ce iuto saMpiueno npe;ia ilhx oaun, on;ia ce 
OHn noMCTy ; a.in roBopii ce ;ia je to rpjexoTa 

MHIIlITIf. 

r»671. y MCene HME ^eseT ^yma. r.-ie^aj: /Keua je 

Kao MUMKa. 415 6672. y Mcene je ay^^ Koca. a icpaTKa naMST. 

OBt)e ce M03Ke cnoMeHVTH h oho niTO je Kasajia Jby6a 

HsaHy UpHOJeBHhy: 

Kor cy ;ioc;ie Jby6e cjeTOBaJie 

C ;iyroM kocom, a naMeKy KpaTKOM? 

6675. y 3ao '^ao hjih y 3*0 nac. Kaace ce K3LJI ce uito 

6674. y 3a;xH»e ce HGMa painTa hk y E;pKBy xo- 

/^HTH. y UpHoj FopH. y aadnye anaqH aoano, dot^Kan. 

6675. y 3a3aM AO BKJeKa (h. n. Ksm, ce uito jia y aajaii 

OHOKie 3a Kora ce cyMH>a ;ia Ke BpaxHTHu 

6676. y saJaM ce h rOBe^a jrnHcy. 

6677. ysa cyxo aPbo k ckpobo nsropK. r.ieaaj : 

Oope^ cyxa /ipBexa — 

6678. Vb 6pA0 He roHK (KOH>a), HK3 6p/;o He jauiH. 

y pasHH He iJajiH. a y axapy ne 3a6opaBH, 

6679. y3Bp/;ao ce aao ^aeo Hcnpe^ rpoMa. ripw- 

noBHJe;ia ce jia. Bor rpoMOBHMa onje J^aBOJie, h aa 
TO Be-ie jiSL ce He Ba.i>a kpcthth Kaji, rp.viu, jep t)aBo 
y HCBOJbH MOHce yTehH no;t KpcT anajyJiH jisl rpoM y 
KpcT He he. 

6680. VsA^*^^ oe CTpHHa y CKHOBi;a na ocTajia 

ja^ziOBa. J. n. 

6681. ys^a C8 Kao y BpSoe kjihh. J. n, 

6682. ys^Kine Kao CKpone sa ;xaiiOM. Hjim: 

6683. ys^Huie Kao I^KraHHe sa A^^om. 

6684. ya^l^yuiKO Ka' H cyXH HOTOK. Ka^ ko oh HnuiTa 

jXo\)e jxo lUTa, na ce nonece -- Kao cyxn iiotok kslji 
iiot^e 0.1 Kuiiie. y Upnoj ro}»n. 

6685. ysec 6aT na p6aT (pewe ce oHOMe KOMe /uena 

3anoHuje>ia). 416 6686. yseo 6h H Ofi MpTBa nOKpOB. Fjie^iaj: CKHHyo 

6ff c Maxepe BoHcje noKpoB. 

6687. yseo Bor oa ifcera ymyp. 

6688. yseo ra na 03y6. a. Ct. 

6689. yseo 3y6 na Hiera. nocrao My HenpHJarejb. 

6690. yaeo Haine oriBHJio, na My Hai>eo hmg oj^^jlo. 

Ka^ Ko y3Me iuto Tyt)e, na ra Majio npeHHa<iH, Kao 
Aa ce He 6h nosHajio. lIpHnoBHJe;ia ce KaKO je Mauap 
yKpao y Cp6HHa ozn>uAO^ na Kaaao Aa je to H>e- 

rOBO Ol^UAO, 

6691. Vseo OBHjeT na r^raBy. OxHuiao je y cBHjex. 

6692. yseo cyrpeS. Mjih: 

6693. yaeo yTpeHKK. yrcKao. ' . 

6694. yaeTH ^em na 3y6. Oc.io6o;ihth ce, yaexH Max — 

Kao KOH>, Kail y3Me t)eM na 3y6, na ne Maps mxo 
ce ycxeHie. 

6695. A. ysehy TK Kany. 

B. yaeo 6hx h ja a^ mh ko a^ Hero th mbhh: 
KynH. 

6696. yaex Bpara 
Ho^BA 6jiara; 
Bjiaro npona^e, 

A spar OCTa/^e. Kaj^ ce ko HienH caMO HOBaua 
paau. rioHaJBHiue y BOJBo;iCTBy no BapouiHMa. 

6697. yamaajio /^aBajio, 

C KOKomHMa onaBa.zio, 

KOKOIIIH ra JIHTaJie. FoBope J)eua oHOMe Koje 
uiTO noKJioHH, na onex ysMC naxpar. 

6698. yajaxao na Be.;bera aTa. Ka;i KOMe not)e cpei^a 

y Hanpe;iaK. y Upnoj Popn. 

6699. yajaxao na Marape^e! Oafoboph ce ohomb kojh 

04 uia.ie peqe: 4o6ap eene! Fjie^iaj: IIo Moary th 
xojara ! 417 6700. y 3Jie H ^OMa HHKa/; ne Mas^Ka. r;ie;iaj: fla 

je Kyha ;io6pa, ii Byn 6h je HMao. 

6701. y SJioj Oe KOMCH HaX0/;H. 3jio My je. 

6702. y 3JiocpeTiBa nona ajroopeTaa je h nana. 

y BouH. 

6703. y 3^y oe HoeK tjiba^ Kaaas je. 

6704. ySMa YB ySBJlSi, [da Boi da)! Kjiexea, h aHaqe: 

;ia TH ce ysMy Hore h pyne, t. j. ^a ce yKO^Hm? 

6705. ysMH. 6yAa.^o, aok Te ny^^e; 

A He Kaj ce, Ka^ ne Qyfifi. a. Ct. 

<i706. y3MH/;ep oe y naiaeT. jep tieni oa^ KSsyKH 
tTiyTpHJy. MojKem 6hth 6HJeH hjih na KaKBO Apyro 
3;io y^apHTH. Y BOJBo;iCTBy. 

6707. y3MH Ha HeMOiiHy OTpany. Kaa ce ko aaxe^te, 

Te He he ^a je^e HsroBapajyhn ce jisl ee mo^ko, a 
MHCJiH ce ^a MOHce. MoHce 6hth ;ia h o oboj nocjio- 
BHUH HMa KaKBa npnnoBHjeTKa, a.iiH je ja HHJe- 
caM Myo. 

6708. ysMH MHjiHjeM, HeK My je BHnie. a o 

MpOKHJeM, HeK My je MaH>e (ea jejiy ; H 3HaTO : 
KOA MHJiora je^H My sa jby6aB, jep je to H>eMy pa- 
;^ocT H Kao jio6nTaK, a ko;i MpcKora je^H My \3 
npKOC, HeK H>eMy Maibe ocTaHe). 

6709. ysOBHe! Kao qy^ehH ce 3a lqto. h. n. yaoene sap 

HHJecH Myo? y PecHy 

61 io. V3 naiB napa H/^e. J. n, 

6711. y3 nyT. PyoKO, hh3 nyT, IlepyHHKO! Hen Bjie 

KyA xohe. 

6712. y3pOK 6a6H rpeSeHK Ua ne MOJKe hKh Ha rpe- 

6eHaK>e). Tjie^iaj: Othop 6a6H rpe6eHH, hsl cy joj 
3ynnH MJe;ieHH. 

6713. y jaTO. rowiy6e Ua Te KoSai; ne o/^Heoe). 

OPnCKE HAPOAHk HOCJORHIIE 27 418 6714. yje^a Oe ^e He BaJSa. Ka^ ce ko tdto naje. 

6715. yje^^a oe oa^^a aa yOTa. Ka;i ko ihto peKHe na 

ce iiocJiHje icaje 

6716. y jeSHKy HeMa KOOTH. Hnje TeiuKO Ao6py pHje^ 

petiH, na noMor.ia, iie noMorjia. 

6717. yjeo ByK KOSuJiy. PeKao CHH, a orau mv oa- 

roBope: He roBopn Ha oea ycTa. Ouasl cbh 

saTBopHBUiH pyKOM no.ia ycTa: Borwe H MC^pH* 

3e6e. 

6718. y jouiHKy ApeHOBy SaTKHy TpawcKTH. 

6719. y KaKBO KOJLO AO^eui onaKO h nrpaj. 

6720. y KaM y/^apHJIO! Mjih: 

6721. y KaM ynpJIO! Kao K.ieTBa. V UpHoj PopH. 

6722. yKao Ofi, 3y6a! Kaa ko vmc oecnoc.ieH. 

6723. yiwioHH oe ^YA^ Kao h o^eTa. 

6724. yiwioHH oe uHjany Kao k ^vav^ Pjie^iaj: rio- 

Kopii ce — 

6*725. y KOBana je Hajropa OHKKpa. J. //. 

6126. yKJiOHH oe TH MeHB a ja hy Te6e, na Ky 
po/^HT H 3a Te6e k aa Mene. OBaKo je peKjia 

jioaa .103H jep iuto cy pel)e 6o.i>e poj^e. A/. UlKp. 

6727. y KOBana hh OTpyrana. 

6728. y Kora je nora^a y Tora k homc -na ^Hjejin 

KaKo xohei. 

6729. y Kora je ^aina y Tora h MOJiHTBa. Ko Hua 

BJiacT y pvKaMa, huhu KaKO My je BOJba. 

^7.90. y Kora Keoa. y Tora k 6eoH/;a. a. Ct. 

6731. y KOJe OH /;o6a? Bannxajy OHora kojhiuto pa^B, 
H :msmu : kg.ihko en ypa;ino. kcthko .m th join Hua 
He ypat)eHo ? 119 6732. y KOjKH oe onaHi;KHa oaoTa,3H y ohkm h 

paOTa«;iK. 1) Kao 6jiarocJioB, y uia.iH, ksljk ce ko 
c KHM cacTaje [h. n. Hceim ce h.ih yaiiMa c.iyry), aa 
Kora ce mhc.ih jxa He iie ;iyro sajeAHO HCHBJbeTB ; "<?> 
Ka;i ce Kaayje Aa ko c khm Huje Jiyro HcuB.'beo. 

6733. yKOHKJia 09 Kao pyMca y ^yny. 

6734. yKpamKe hs o^Hjy. 

6735. yayOypHO Kao ^blbo Ha njLKTKOi bo^h. 

6736. y Kywa oy bbjlukq ohh. ajiK Ma^^eno opue. 

KaA KO MHoro HUire, a Ma.io 4aje. 

6737. y jiawcH j0 njiHTKO /;ho. 

6738. y •;iaMCH oy KpaTKe Hore. 

6739. y ,7iaK0Mi;a Tpn To6oJna. 

6740. yjiap KOiteM Hfle. 

674 i. yjioBH OTau GpH/;aKa. nae^e syK inyTaaa 

(japua). K. lip, 

6742. y jiy/;a KMBTa Spaa SeoJeAa. 

6743. yjterao je Mps^yw y nao. V Upnoj Popw. 

6744. y wfcaTO HOOH GTpyKy. a y 3KMy Kawo tk 

Aparo. 

6745. y Majio MOMce 6nTK /jooTa, a y ^ooTa Ma,;io. 

6746. yM aa MopeM, a gmpt aa epaTOM. 

6747- yMHje, HeSope. n vTIaTHHOKy. tb a^ anam 

KaKO (peKao iio.iaiKa na^ je .lajna uaaao 3a neKora 
;ia VMHJe KiLiiry;. 

6748. yMK^aTO jarae k A^^i^ wajKe nooe (a 
OMpaazTo He he hh je^ne). 

6749. yMH^aTO japH^e h ABHje 0Bi;e nooe. 

6750. yMMt^aTO jaribe A^Hje 0Bi;e aojk. 420 6751. y MHi^e AesQ'T MyoRGBa, OBHjex aqbot oth- 
nijio Ha BOjCKy, oa aQbgt aouiao ocaH, oa 
ooaM ce^aM, o^ ce^aM nieoT. oa ineoT neT, 
OA neT HBTHpH, o;x hgthph tph, o;^ TpH 
ABa, OA Asa 3e/(aH. oa je^Hora HHjeAan. 
BjeoKH. Mflr;o, nocjeK' hy ts! — He CHjei^K 
M0. noSjetiH Ky. Ka;i ce 6aje o;i mhuhhc roBopB 
6aja.inua Ha KyJiHOM npary upeKpuiTajytiB 6paABOM 
no MHuuHH. OeaKO OHa naroBopH obo Tpu nyra h 
cBaKH nyT na nouubexKy yaapa 6paAB0M y npar. 

6752. y MjeoTy OtZTHjenHjex ko HMa je^HO oko» 

BHAH MHOrO. y KoTopy. 

6753. y MJiai>era noroBopa newa. 

6754. y MJiHH rycKG He Ba-abajy. 

6755. y i/iOJe HH3Me i;pH ^OH (a HveHCKHibe peKHe 14M- 

ae.ie MJecTO ^ni3Me) r.ieitaj : JlyK th y omh ! 

6756. y Mope nnjecaK CHnaTn. 

6757. yMopHOj .^iHCHi^K H pen AOoa|>y3e. 

6758. yM no OBHjeTy, a cjeKPipa aa BpaTOM. 

6759. y MpaKy 3e CBawa KpaBa r^pna. Tjie^iaj: CBaxa 

KpaBa HoKoM upHa. 

6760. yiape KyMHG. pacKHAe ce KyMOTBO. Mjih: 
6161. yMpe KyMHe. pacnp^e ce KyMCTBO. Kba ee- 

CTaHe KaKBe ciBapH Ha Kojoj je npojaTejbCTBO hjih 
KaKaB yroBop nsue^y Jbyjxu yMHtt>eH). 

6762. y MyTHOj ce BOAK pnSa jiobh. 

6763. y MyuiKora je cpawoTa no^ neTOM. a y 

OKGHOKOra Me|>y O^HMa. Hene ce CTBapn iiy- 
niKOMe He npuwajy aa cpaMOxy Kao HieBCKOMe. 

6764. yM i^apyje, a naMeT HMajy h CBe whbo- 

THH^e. y UpHOJ TopH. 421 6765. y Haaa/; 5a5H OsaTOBH: Kslj, ce uito y^HHa no- 

cjiHJe Hero iuto xpeoa. Y Koxopy. 

6766. y HajsehK jeK (h. n. uMa TpeiuaH>a, HBJera Bohe 

H T. A')» rjiejiSL]: y BCJiHKe. 

6767. y HaO HGMa HK JlHBHKI^e HH KOBHKHe. 

6768. y Hamera ^aSpa rBOSAene yum. PeKHy ateHe 

KaA Ko npHnoBHJe^ia y KyKic sa KaKy 6o;iecT, hjih 
3a Kany ;ipyry Hecpeiiy, Koja ce t)e j^oroadJia. 

6769. y HeBO.;be nyn saran Mac^a. Af. zz/Kp. 

6770. y HGBO^H He TpeSa iiJiaKaTH, Hero jik^bk 

TpaWCHTH. 
6771. y HGBO^H 06 jaKO Bor MOJIH. 

5772. y HGHMajiHine 6hjio mSaHime, na HKje ^Q-jia 

HHKOM (Ka^ ko HMa uito na He jia, hhkom). 

6773. y HGcpeiiHa Hona HecpeKna h MKoa. a. Ct. 

6774. y HeoTaniHiny Jby/^K vi CTaHHina oyA^. V 

UpHOJ Fopn. Hjih: 

6775. y HGOTamy wty;xH h BgKkp cy^K. 

6776. y He(|)a./b. HexoTHue. 

6777. y EbQ/;pHMa 6k ra HOOHO, Pene ce 3a JiHJeno 

CHJeHO. 

6778. y TtGrOBy r.;iaBy! Ka;x upKHe naKO MapBHHqe hjih 

ce iipyra KaKa lUTera yqaHH, h 3HaqH: csa uiTexa 
HeKa 6yAe caMo y tomc. 

6779. y orEbKniTG noOBa^^HinTQ. y OAPHniTG no- 

MHpHniTG. y nauiTpoBHtiBMa. 

6780. ynao y K,Zbyoy. Ka^ ce ko yxBaTH y THJecHO. 

6781. yna.^HO ce Kao neojiaH onp. 
67S2. y neTaK sao noneTaK. a. Ct, 

6783. y HHjaHi^y newa hk noeica hk jyHaKa, 422 

6784. yn.ziainH. BcMce, ajiH hg yMopn. Ka^ ^oeKy 

jlo\)e KBKBa HeBOJba na r.iaBy. 

6785. ynjieKe ce Kao uiHine npe^ pyAy. 

6786. y noroflSy opi;[6e HGMa. 

6787. y noAHe CBHjeKy na.^HTH. 

6788. y nOKe HeMa HK i;BOKe. Tjieiiaj : Ona Ha MOMKa. 

6789. y nona 6h BaJba^so. ^a oy h npaca^ My/jpa ; 

a y Bbera cy h J^ei^a jiya^- 

6790. y nona je /;y60K l^en. r.ie;jaj: IIonoecKa Bpeha 

HHKa;i ce HaiiyuiiTH He Monce. 

6791. yncpe^. sKApajbeBH, Kao moJh ayCoBn! Bajba 

peiiH Ka;i ce npBH nyr y npo.beKe h^ih y jecen SHAe 
HvApajioBH \)e .lere. Y Boi\in. P.ie^iaj : Ynce, HCApaJle^ 

6792. ynpasHO Kao xaj^yK KyKoM. 

6793. y npaany Kyfey hk MHniH ne yjiaae. 
6j94. y npo^zbetie flofee Mayoasa h y i^apa. 

6795. (ynpH) y ce H y CBOje Kjfcyca. 

6796. ynyTHO oe Kao npace y nojfce. 

6797. y pa^Knie CBaniTa ^ooTa. a y mTe/jHine 

joni BHnie. M. uinp, 

6798. y pa/jume osera (ceau/ra) SHme. 
y niTe/tHuie joniTe fjom n) BHme. 

6799. y paTapa i^pne pyKe, a SHjejia norana. 

6800. ypa nuiiy i;HjeHK. Y lipHoj TopM. 

6801. y paTy je 5o^e KoiBa aa nenpHjaTeAOKH 

n,7iOT BesaTK (nero aa oboJ). 

680v. ype^KO Kao HacTa TaniKe. Ka;i ko idto pl^aBo 

CBplUII. y BOJBO^CTBy. 423 680H. y peny HO^K OwIOMIITH. rjie;iaj: Cjiomho hojk 
y peny. 

6804. y peny oa repe HHje Benepe. y /lydpoBBnuy. 

6805. y peiUGTO, MCyZ;paJ!b8BH ! FoBope OHB KoJH 6h uihejiH 

4a noMCTV »;;ipaJiOBe, a;iH ce Kajue jisl je to rpje- 
xoxa MHHHTH. Y rp6jby. 

6806. y pHjeTKo Ma njeTKO. 

6807. yp^a Kao KypjaK aa OKejiOM. 

6808. ypniH, 6ypuiH. Ka' h Typi^H. Peqe ce y Ko- 

Topy 3a ceSuHHy Ke$e.i>y, Koja ce OHt)e aose ypiua 
— H ypcena — a no rp6.i»y, JlyuiTHUH h KprojiaMa, 
Kao H no UpHOJ FopH yiua. nel^e^a, 

6809. y OBaKora nona TopSima ;xy6oKa. 

6810. y OBaKOj KytiK HMa ^Hwa. 

68ii. y OBaKOj hop6h MKpoJiHJa (ko ce MHJema y 
CBauiTa). 

681-2. y OBaKOj nieHHi;H Hwa ohhjgth (^by^a). y Up- 

Hoj FopH. (A, Ct.) 

0813. y cBaKOM oKHTy HMa KyKO^a. 

6814. y CBEKOM XwteSy KMa MeKHifca. 

6815. y OBaKOj majiH HMa nojiOBima 36H,abe. 

6816. y oBaiiiTo oaM noraH. a y aawony HnjeoaM, 

BoMca TH Bjepa. y Upnoj FopH. 

6817. y oBOje BOi=ie Ka^ ko xofee. 
0818, y oejiy MB Ay y KyhH je^. J- iJ- 

6819. y CHTHO oe He /^ecH•;IO. a y Kpynno HOMa, 

KaHve ce y niajiH, Ka;i 6h Tpe6aJio Kora ^apHsaTH* 

6820. y oHy ^om.;io, y ony h othki^zio. 
68^1. y OHy ^omjio, y ony npom^zio. A, Ct. 424 6822. y CHy 06 He 0HH,7I0! Kajj, ko roBopH o neny mTO 

He 6h paA 6ho a^ My ce chh, h. n. o ph6h h t. a, 
'BeKOJH Ka^ ce roBopH o oHOMe uito na jbbh He 6h 
6hjio pl)aBo, peKy: Y cny ce ne chuao^ a na jaeu 
ce decuAo! 

6823. y CHy oe H0 CHHjio. a na jasK ne Bufeejio! 

Pe^e ce sa ieto HenoBOJbHo. 

6824. y Co.^yHy oy nawinHpe aa Mapjam, ajiH ao 

Cojiyna cto ooMyna. a o^ Co^^yna cto oo- 
Myna (Bajba). 

6895. 'yona.ziHO ce Kao necjian cup. 

6826. y cpeSpO TH oe OKOBa«;ia! Pe^e ce OHOMe KO 

My;ipy pajeq nporoBopH. 

6827. yoTa BejiHKa, a CTBopa HHKaKBora. 

6828. ycTa saTBopH, a ohh OTBOpH. 

6829. yOTa HMa, a jeSHKa neiaa. Ka;i ce aa Kora — y 

XBa.iH — xoKe ji^ql Kame jxa. HHJe jesHqan. 

6830. yoTajIH y CJiaBy 6e3 Buna. noqynaJiH ce, na 

ocTajiH zoA02Aaeu^ Kao k&jx ce ycraje y cjiasy. 

6831. yoTaHH. Kpaji^apa, neK oe^ne rpoiuHh. Kaa 

bcKh jinme MaH>era, oco6hto t)eua Ka^ ce nrpajy. Y 
CpHJeMy. 

6832. yOTaHH, JIHJeHH. 

Bor opeKy ^njejiK. 

6833. yOTaHH, na OneT. Ka^ ko na^ine. 

6834. yoTaHK, none, neica oe^ne OBnpneBa MaTH. 

y B0JB0;tCTBy. 

6835. ycTaHK. OHaxO, 30pa je (sBao -CBeKap ceaxy). 

3opa .iH je, 3opaq .ih je: Heuiro naneJiG pen na rpnu 
OKO KyKe (o;iroBopHJia cnaxa, a oho ce o6aAaJia ro- 
Bejia OKO Kvhe). 425 

6836. y CTapa KpBHHKa HGMa Hosa npKjaT0./ba. 

6837. y CTapa or;a oirpoTHa i>ei;a. 

6838. y cTapoM AyniMaHHHy HeMa hobof npn- 

3aT0,aba. 

6839. y cTapi^a MJia^a Mcena SKje^a roTOBa. 

6840. ycTa cnp^xajy, a hobi;ii roBOpe. Hjin: 

6841. yoTa onp/^ajy. Keoa o^roBapa. 

6842. ycTa cy ^a aSope a pywe /ta TBope. Oco6hto 

ce pene kslo. ko roBopeiiH oito npecTaue h pa^HTH, 
H 3Ha4H: ycTHMa Moacem roBopHTH, aJiH pyKana pa^u. 

6843. ycTa cy My wao ^apannH noHGTaa (eejiiiKa, 

Kao ^apana, Kaji je join ue ^oBpiiieHa). 

6844. y CTH^jbKBa cjiKjeni^a npasna Top6a. 

6845. y CTH/;y rune h hojctbo h jyHaniTBO. Y 

UpHOJ Fopn. 

6846. y CTH^^y noiHTeHbe, a y CTpaxy jyHaniTBO 

rySH ce. 

6847. y CTO ^oSpHJex naca! Ka;i ce lUTo ;io6po jio- 

rojiH, a If meiba. kuji ko no.iaan Kv^a m.ih mTo 

IlOMHtbe. 

6848. ycTyMapao ce Kao Ky^Ka no Mj^enapn. 

6849. y cy^ BpaTa mpipoKa, ajiH cy h3 oy^a ycKa, 

r.ieiiaj : y rpa;i kar xohem a as rpa^a Kaji nycre. 

6850 yTapfcK. BoMce. a.ziH ne npeKUHK. 

6851. y TBp^a oua Kpa^JtKsa |)ei;a. 

6852. yTJeniKTH CBMJeiiy. rjie;iaj: 06eceJiHTH CBHjeKy. 

6853. y Top6Ki;H TaHKa epamiBeHHi^a. 

6854. yTOpna 3HMa 3Jia 3KMa. Ka;^ je 6o3KHh y yTop- 

UHK, peny y KpuBOuiHJaMa ^a je h 3HMa 3;ia. 426 6855.* yTOHKO 6k TK K KpBH HQUOA I'V^Si- TaKO je 
;io6ap u no;iauiaH, hjir Tano HMa Kora pa^o. 

6856. y Tyi^e MjecTO je HoeK Kao Ayma Ecsry- 

e^eHa. 

6857. y Ty|)eM ORy bh^h ojiawKy, a y OBOMe 

rpeAe He bh^m. 

6858. y Tyi)eMy HHje nnr^a OBora. 

6859. y Ty|)03 K03H BHine wioja. 

6860. y Ty^oj KytiH KHea. a y CBOjoj jewc. Ka;i kc 

y Tyt)0j KyKa aanoBHJe^a h H3HCKyje KOjeniTa (h. n. 
aa jejio), a y CBOJoj ce hh h;hb hc Ka^Ke. 

6861. y Tyi)Oj KyhH OBaniTa bh/^h, a y obojoj 

HHUITa He BH/tH. 

686-2. y Tyboj pyi^H yBHjeK je KOMa^ BehH. 

6865. y TypOKOJ ne H^y 6aHKe. Ha obo ce y ina.iu 

peMe: He H^y hh y l±>eMaqKoj nero hx Hoce a>yjivi. 

r»864. y TypHHHa Bjepa na Ko-abeny, He Mo«eni wy 

ce ocJioHHTH Ha Bjepy h na pHJen. Mojkc 6hth nsL 
ce mucjih: ;iok cjeAH, Ka;i tii BJepy 3a;iaje, jiOTJie 
My n Bjepa ctojh na KOJbeHy; a KaKO ycxane OHjia 
H BJepa c KOJbena cna^HC n HecTaee je? 

r)8b5. y TypHHHa h y swHje JtyTe, 

y HdKx HKKa^ TBp/;e Bjepe neMa. y Hpnoj ropa. 

6866. y hopaBOj aeMAK h caKaTK koh>h npojiase. 

6867. y KopaBOj ceKwfcH H cjiHjenH koh>h npojiase. 

6868. y hopaBy aewiJty npo.;ia3e h hopaBH koh>h. 

y UpHoj Fopn. 

r)869. y yOTKMa MeA. a y Opuy je^. Ka,i ko .injeno 
roBopH, a 3;io mhcjih 11 TBopn. 

6870. y xaj^yKa caMOBC^abHa pyna. y KpHBomnjaMa. 

6871. y xBajiHiiie CBauiTa BHuie. 427 6872. yxBaTH.ZIH oe y KOniTai;. Hoce ce, hepajy ce. 

6873. yxBaTHO Kao yTonAeHHK. 

6874 yxBaTHO mapoaa sa pen. Onno ce. 

6875. yxBaTK cjiHjeni^a, HSBa^H My oko. 

6S76. y I^KraHKe (je) i^pn oSpas. aji' (je) nyna 
Top6a. 

6877. y I^Hranae TpaMcuTH KHoejia MJiKjeica. Tpa- 

JKHTM lUTo 0HJ)e he HHJe npHJiHKe, jxsl ce MO«Ke nafiH; 
jep UnraHKa a caMa npocH niJiHJeKO. 

6878. yii^pHoj seMwtH 6Hje.;io mchto po^^H. 

6879. y r;pH Te(|)Tep Kora sanHcaTH. 3a6H-i>eacHTH 

ra Kao p^asa qoena. 

6880. y HeM Te BUfie y tom Te h numy. 

6S81. y HeMy B0/;6HHi;a npoMe./be, y OHOMe oe k 
pas^xepe, b. /yp. 

6882. y HGMy ra bh^hih, y tom ra h nHinn. Fjie- 

;iaj: LLIto je pyxa Ha H>eMy je, mro je Kpyxa y 
H>eMy je. 

6883. yHHHK Ao6po, He Kaj oe; y^HHH sjio. na- 
. Aaj ce. 

6884. y^HHH HOGKy CTO nyTa Ao5po, a je/;aH nyT 

He y^HHK, OBe je saSopaBj^eno. 

6885. yHHHKhy Te A^ bh^hih 3BHje3/;y yope^ 

nO^He. y^iapaKy ye jxa th nojiere cbhuh Hcnpe^ 

OIHJy — Kao JISL 3BHJe34y BHilHIll. 

6886. y^HKCTa npaoi;a TaHKa ojianHHa. 

6887. y majiH HMa k 36Hwte. 

6888. yniKMa, a He OHHMa, Bajta oe ^reeHHTH. 

Bajba c.iyiuaTH iiiTa .T>yaH Ninc.ie h roBope o ^^bojuh 
H o H>e3BHy po;iy. 428 

6889. y myMy Apsa hochth. 

6890. ymyTHO oe Kao Ma.zio A^^JQ^e aa^ ce noo . . e. 

6891. yuiyTHO 00 Kao mhih y MyniBaKy. 6892. cj>pHmaK H s^pas Kao puSa. 

6893. <J)pKmaK Kao KpeMOH. 

6894. cj>pHiiiaK Kao AOJhn McpeaHD. 

6895. <J>pKuiaK Kao paK. 

6896. <J>pHinKO none, (|)pKinKO h ^o^e. 

6897. <J)pK napa. nasap Te nainao' 

X. 

6S98. Xa! 6p!)KH Ofi pena! Kante ce Ka^ kg pt)aBO TpMH 
Ha pt)aBy KOH>y. 

6899. Xasyp KOJia Sea TOHKOBa. 

6900. Xaayp nyuiKa Sea KpeMena. 

6901. Xanp je Ha BHinerpaAy ^ynpKja. Ka^ ce pewe 

.raup MJecTO Huje hjih nujecaM. 

6902. Xaj/je Sea Tpara! (Ka^ ko Kora xjepa). 

6903. Xaj^e, r . , 0, ^^a nyTryjeiaol Ka^ ce ko iiHrne ;ia 

nyTVje kva Sea iiocjia, hjih necnpeMJbeH Kao mro 
Tpeoa. 

6904. Xaj^xe, Aope. Aa^eKO je Mope! v XpBaxcKoj. 

6905. XaJ/;e ^asOJIOM! PeKao neKaKae HoeK Apyroite, 

a GHaj My o^iroBopn: A TEC, 6paTe, BofOm; ECa 

i)e ce cpejiH Ty oe npoMK3eHK,7iK! 429 6906. Xaj^yHKe Kyfee neMa. m.ih: 

6907. Xaj/tyHKor ce^ra Hena. Xajaymi ce He 6poje 

Me^y .i>yj!ie ;ipyiiiTBa .T>y;icKora. 

6908. Xaj^^y^KOj Maji^H no o6opy Tpite pacTe. V 

PHCHy. 

6909. Xaj ^^HfiK Kynyo! VjipyatHJia ce ^ea qoeKa, na 

je;iaH ;iaBao neco, a ^pyrii Kynyc. re ce xpaHH.iH 
3aje;iH0. Kslji oh rot) jejiH, oii^a 6a OHaj hhj je Ky- 
iiyc, peKao: )>Xaj \)iinu Kynyc!" C;iyiiiajyhn to ceaKH 
;iaH OHaj MHje je Meco, ;iocaAH My ce h 6yAe My 
Hcao uiTO OHaj iberosa Meca HiiKa;i He noxBa.iH. nero 
cBe je;iHaKO caMO cBoj Kvnyc; h 6y;iyliH ^a je oh 
iesio roTOBHO, raKO je^HOM CKysa Kynyc 6e3 Meca. 
Kaji ra crany jecTH, ;;pyr My He caMo uito no o6h- 
Majy CBOMe ne noxBa.iH Kynyca, Hero join peKHe ;ia 
to HHje iberoB Kvnyc, on^a My onaj ;ipyrH o;iro- 
BopH 4a je Kynyc iberoB, nero 4a oh cBora Meca 
HHje M«*THyo no4aH>, h TaKO My ^OKaHce asl caM Kynyc 
6e3 Meca HHJe HHUiTa. 

69*0. XawiaJIH, 6paTe! Ka^xe Ka^ kojh uito Kyne 04 Kora, 
A OHaj My ojroBopii: Jla, th je xaJiaJi ! 

6911. Xajio neoHTa! 

6912. Xa^fcKy Ha SaTaJtay. HeMa HiiniTa, nero xajbHuy 

Ha uiTan na kv^ xohe. 

6913. XaTapoBa KyKa y noTOKyJe^Ba joj oeojieMe 
69*4. XaTepoBa Kyha y noTOKy. je^sa Joj ce 

6915. XaTapijcHja he najBHuie y naiwiy 6hth (t. j. 

oHDJex KojH He pa^e no npaB^n, nero no xarapy-. 

6916. Xai?o Myjo! A06ap tth ok! — 
XBajia Bory, e ne Mory. i30 6917. Xsa^a Bory na iheroBy ^apy! Ka^ ce KOMe 
iDTO 3.10 ;ioroAH. r;ie;jaj : IUto je 04 Bora cjial)e je 
04 Me^a. 

6018. Xsajia, BoMce, h na Hop6H. a weoo Ky o^- 
onasaTH. 

6919. Xsa^a Baiaa. epaho. na nocwiyxy. 

OnpooTHTe Hene na aarjiyxy — (peKHe njesa- 

jyhH KaiuTO njesaq Ha cBpmeTKV njeciie). 

6920. XBaJia H HEtniTa, to je 6apa6ap. r.ie;iaj : npaaua 

XBaJia Kece He nynn. 

6921. XBajia je npaana njiaha. 

6922. Xaajia My Kao (h) KyjH KOja je ^•zIaHHH^K 

CHp nojejia! 

6923. Xsajia My Kao k totkh 6e3 KOt^ana! t. j. 

HexBajia uyij. 

6924. Xea^^Ta ne CTaje y TopGy. 

6925. Xaajia th Kao ;;a oh mh Kyhy 5ana.3Ho! 

6926. XaaJia TK Kao HOeKy! Pene ce y UpHoj TopH, 

Ka;i ce xohe KOMe Bp.io aa 3axBa.iQ. 

6927. Xsa^Tia TH My^pOOTHl Kaa Ko iflTO .lyiio pe^e. 

6928. Xfiajia TH OA neSa ;;o seM^e! 

69 >9. XBajiH MS r;tJe m3 nnje. a homosk mh r/tJe 
MH je ncTpjeSa. a, Ct. 

(5930. XBa,;iii Mope a aphch ce r^zetBuv^e. 

6931, XBa,;i'Te Me. yoTa, 
He ocTa^Tia nycTa! 

6'J32. XBa^^bene jarcAe, npaane KOTapn^e, 

6953. XsaJteH Hcyo! FoBope KpuiKaHH Kaa ce cacTany 
MJecTo : uoMosu Bo: .' U na to ce o^roBapa y Cia- 
Boiinjii: IlaeuK .imuh ! a y Ja.iMauuJQ: Baada u 

M:iinija ' 431 6934. XsaTaTH ce o kkm y niTan. r.ie;iaTH ko Hua 

npaeo, hjih ko je crapHJu. 'Beua ce XBarajy y uiTan 
y BrpaMa, h to 6RBa oeaKO : je^an yxBaxH pyKOM 
Ha^HO mrana, na ^pyra jio iberoee pyKe, no tom 
(aKo cy caMO ;iBojHiia] OHaj npim nycTH nojbe, a OHaj 
no TOM BHoie jberoBe, jiok He ninhepajy na Bpx, na 
KojH He 6y4e HMao sa uito yxBaTHTH onaj je HBry6Ho. 

6935. Xej, OTapocTH. npTeno opyMCje! 

6936. Xepo CTO nyTa npeKO je^^He BO^e npnje^e. 

na je oneT TOjaroM oSn^xyje. ;^a oe ne 
y^aBH. 

6957. Xepi^eroBHHa oaB OBHjeT naoejiH. a ce6e He 
pacejiH. H.m: 

6938. Xepi^eroBKHa OBe aeMJte naoe^H, a ce6e ne 

paoetTIK. Xepi;eroBUH ce mhoio ce.ie h y Upny Fopy, 
ocooHTo y Mjecra no rpaHHuii HjeanHoj, a.iH mx ce 
HaJBHiue cacejbaBa y CpoHJy; nao uito ce y CpnjeMy 
MHorw .i>y4H onoMHH>y h npHnoBHJe^ajy 4a cy hm ce 
CTapH 40cejiH-iH H3 Cp6Hje, TaKo y Cp6HJH ^OKaayjy 
Aa cy 113 Xepi;eroBHHe. 

6939. XKTap 6yAK lUTa nyTK. a thx fobophtk. 

6940. XKTap o^BHine opefey npeoKane. 

6941. XHTIfca je BpawCMJ nocao. MjecTo epnotcuj rono- 

pH ce H f^RGOACKH. 

694*2. Xjia;^Ha neKaa, a mokph o6oji;h (na ne Mory 

MSl ce ocyme. t. j. HHJe Kao uito 611 Tpe6ajio;. 

6943. X,7be6 ca iiiyn./bHKaMa, a CHp Sea uiynjtKKa 

Bajfca. 

6944. XoA^, ^QiBCJie, 0^ lAQue h 0^ MOje ^yme! Ka/i 

HOCK Kany nanacT o;i6Hja oa ceoe. 6945* Xo^H, t^asojie, o;; woje Aynie! 432 6946. Xo;XH^a, ^Owa AOXOA^^SL- ^ Pncey. Tjiejtiaj: CsyAa 

je npoLu, aji' ;ioMa je ^oKh. 

6947. Xo;xHo sa^ziy^y Kao IleTpoHHje na Bpantie. 

rjiejdaj : OnpaBHo nocao Kao IleTpoHHJe ea BpaHiiHMa. 

6948. Xohe Kytia ^a ii3ropK. ajiH tie h mhiiih ^a 

cje^Hy i>e He sa^zba. no cboj ophjihuh je h osa 

nocjiOBHua nocTana oji Hacpa^iHH^Xoqe, aa Kora ce 
iipHnoBHJe;ia KaKO je sanaJino Kyhy — jejEiHH Bane 
cjiaMy — ;ia HCTpHJe6H MHiiie. Fjieiiaj : Hsropelie 
KvKa — 

6949. Xohe JIH, He fee JIH (h. n. une HJiH pa^H iiiTO, t. j. 

jiiijeHo, cKaKiyjyliH ce). 

6950. Xotie JiH 6hth uito na 6y6aifc? XoKe jih 6htm 

KaKBa jioomim hjih noK.iOHa, Kao iuto ce ^aje 6y6- 
H>apHMa ? 

6951. XoheMO ce noMHpHTH, a.;i' oe ne feeMO sHiiie 

MamajiaMa npaTHTH. 

6952. Xofee nyuiKa, ho Hnje Kpewena. 
6955. Xofeem 5aTHHy! 

6954. Xofeem 6pyo! 

6955. Xofeieiii ;;yp6aKa? 
6936. Xofeem KHjaK! 

6957- Xofeem OTHcaK! 

6958. Xofeem, niHnaK! O4 Tora HCMa HHiuTa. 

6959. Xoi?a! He Soje Te ce ^e^a. — Bajia. hh Ja 

|)ei^e. M oBa je noc.ioBHua jaMa^HO 04 Hacpa^Hn- 
xoye. 

6960. Xpana H oSpaHa. Peqe ce 3a naKBy BaHcey CTBap 

6e3 Koje ce He MOHte HCHBibeTH. 

6961. Xpana xpaSpa, a pyxo rocno^apa (tohh). 433 

606-2. XpaHK KOH>a Kao Spa^a. a jainn ra Kao 
AyniMaHHHa, 

6963. XpaHtT nOBTO ^a Te yje. Ka^ ko komg vhhhh 

4o6po, na mv ce BpaxH 3.iom. 

6964. XpaHH OHpOTy Ha CBO.jy CpaMOTy. Tjiej^a] : 

XpaHH ncexo j{a re yje. 

6965. XpanHTe^ je Kao h poAKTe.;b. 

6966. XpBaTOKH MOOT, IIIOKa^KH HOOT H IBeMaHKK 
FOOT (TO cy TpH pt)aBe CTBapH). 

69r>7. XpKGTOG BaOKpo! Oji BacKpceHHJa ao Ciiacoea jine 
roBopH ce Ha cacraHKy MJecTo; do6po jyTpo! ao- 
,\W3U Boi! a do6ap eene! h Ka^ ce nHJe Mjecxo : 
caacyj ce! u adpae cu! A y cbhm obhm ;(orai)aJHMa 
O/iroBopH ce : Ba uctuhxj eacnpc ! 

6968. XpnOTOG oe po^Hl Oji 6o7kh\x3l jio 6orojaBJbeHHja 

roBopn ce, Kao Xpucroc eacKpc! o;i BacKpceHHJa 40 
C[iacoBa jiue, 11 o^roBapa ce: Ba iicruny podul 

6969. XpoM TproBai; naaapn (t. j. kojh ne xojia ko- 

jei:y;ia, Beh qysa jiyhaH 11 Kyhy). 

6970. XpoyaHH xpcysHHa .ziaoHO nosna. 

6971. Xy^oCo naiWieHa! Kao ncoBKa — H noBeJiHKa. Y 

/ly6poBHHKy. ^• 6972. I^aKa i^aKa. Tpz ;;hh jiaKaT (oiKajia). Ka;i ce 

Kaayje ;;a ce uito pa^H no.iaKo. 

697:3. I^ap ;^a,;ieKO a Bor bhooko. 

697 i. l^apeBai; je i^apeBai;, awo ne tie HMaTK hh 
HOBai;; a narapai; je Marapai^. aao he 
KMaTH H SJiaTaH nOKpOBai;. Tjie^aj: Bero- 
Ban je — 

CPDCKK HAPO4HK DOCIOBMUK 28 434 H975. I^ap Ha i^apa Sea bbjikkb hg he. 

6976. L[apOKa oe (pHJeq) HG nopHHG. 

6977. I^apyjG Kao ryja na ^eAY- ^^^^ je komc 3.io. 

6978. l^apyjG Kao nac na nosAQpy. Oohmho ce upe^ 

Kv^^aMa Ha6HJa KyJ)e.i»a ii ;iaH, na ncn Jieme Ha 
no3Aepy. 

6979. l^KraHKHG. TH H y HQ^G^y KyjGin? — na 

KaKO MK ;^o6po bh^hlli? 

6980. I^HraHHH K36H0 CHHa. ;^a My THKsy hq 

O^^IOMH. 

6981. L^nraHHH OG Mp^H ^a ny jQ 6ojhe. ^Ipyra ce 

jby;iH nepy h hhctc, a IJ,urauiiu ce KyjyhH Mpqn ;ia 
6m lUTO aacjiyHCHo. 

698-2. L^KraHH CQ ncyjy (a Jby^a nouiTCHH ne). 

6983. I^HraHOKa |)Qi;a o^ sapHKi^a cg hq n^aine. 

6984. I^HraHCKa Kps HHica^a cg njiaTHTH hg 

M05KG. 

6985. I^HranoKa TOpSHua npHjGKOpna BQHQpa a 

nopG^HH pynaK. 

6986. LtHraHOKH jG i^pH o6pa3. ajiH nyna Top5a. 

2S. /7p. 

6987. LXHrancKH cg ea^a nora|)aTH, a roono- 

^apcKH n,;iatiaTH. 

6988. I^Hpy MHry sa TpH ^^ana, jigjiq KyKy ^o 

BGKa. Obo ce paavMe aa CBa46y, ujih meHmji6y, 

6989. I^HJy. MHJy. ;xa paCTSin. Kaaa-ia HCKaKBa acena 

;iajytiH nacTopqery xaHKy KpnumHuy x.T>e6a, a cbomb 
l)eTeTy npyacHBUiH BCJiHKy KOMaAHHv peune : I/e^ii- 
apeut^ da upKHem. 

6990. L^KKOX. nyKOx. ca^ hy icasaTz (na 6htbh- 

i;y!). Kasa.io y Bene npe;i i)eTU^iiMa ahjctb, komc oy jKCHe 6n,ie noKJiOHH.ie 6pHTBHi;y jia HeiiiTO He 
name. 

'6991. l^KJieHK Oy;^ OTpamSH oy^ (jep ce .lacno Mo-Aie 
poaoHTH). 

»699'2. LtpBGHK oe Kao o^epaHO roBene. Ka^ je ko 

CAB o6yqeH y upsene xaJbHHe. 

'699:^ L^pBeHK oe Kao OtTienanKa TKKBa, Jep c.in- 

jenaH y thkbh Hoce bhho, na cHnajyKii y iby, npo- 
ciin.i>y H MHMO Iby. Y BojBo;iCTBy. 

•6994. L^pBOH Kao BaMii^p. 
6995. l^pBGH Kao KpaoTasai; (t. j. HtyT,. 

•6996, L^pBGHO Kao KpB. 

•6997. I^pBGHO Kao KyKypHJGK. V UpHOJ TopH. 

6998. l^pBz ra paoTOHHjiK! 
^6999. l^pKBa jG A^ oe Bor mojlvl a hq ;^a C6 y HdOJ 

360pH. 

7000. l^pna Kana 3Jia npzjiHKa. 

7001. l^pna My Jg (join) Koca, Kao y sei^a Kono;^ 

pGna ^^viaKa. Pe^e ce 3a oHora kojh ce XBa.iH 4a 
ie M.ia,i a Hnje. 

7002. I^pna My SGM^a kooth H3MGTajia! KjicTBa. 

1003. I^pna Tz HGHa na Mopy. uiTa th og hhhk 
Ha /^OMy ! ripiinoBe^a ce ah ce HCKa Hcena 6ojiecHa 
yqiiHH.ia, re iioc.iajia Mya;a jia joj nene c Mopa 40- 
iiece KHO .leK. Ka4 je OBaj Rinao k Mopy, cperey ra 
TpUH u ;iot)y c-iyMaJHO k H>eroBOj Kyhn Ha KOHan. 
KaA cy BH^ejiH uira H>eroBa meah pa^a h kba cy 
ra iioc.ie cpe.in, r^e ce Bpaiia c Mopa, Ka»vy My: 
„U,pHa TH nena na Mopy, lura tb ce mhhh Ha 40- 
Mv!*' E. np. 

70i)». l^pH Kao nani^Hp. 

2S* 430 

7005. l;ph Kao I^KraHHH. 

7006. L^pHOj ce seMJfcK ne noKasa^^c! Kaa ce cno- 

Mene Be.iiiKa 6o.i»a, upnii npHiiiT. 

7007. LtpHO Kao yrjhSK. 

7008. I-^pH TH oSpas! Kao ncoBKa ohomc kojh ihto pt)aBo 

II cpaMOTHo y^MHn. H y iijecviaMa ce njeea: 
Upn Tu o6pa3 cjyxpa Ha AHBany ! 
K*o iiiTO TH je 4aHac na Mej^any. 

7009. l^pH TH cup 663 xjfceSa! 

H. 

7010. HasKa H a.ia DKena niTO oe (rofe) Buine nepe. 

TO je i;ptt>a. 

7011. Hanvi>a je CBaicy TKi;y ynHjia ^a njiHsa, a 

Cawa oe y/^aSHJia. Mjecro ydasuja roBopii ce 
u: He HayMUAR, V Upnoj Fopn. 

1012. Hapoje. BVLJiGi H TypHi^a 

ManiKapaHH osa Tpojima. V AyopoBHHKv. 

7013. HacHa xa^HHa opawoTe ne noKpnea. 

70 1 -i. Hera ce ho6k najBHine 6ojh, oho he My na 
r.;iaBy ^ohn. 

7015. Her' oe My;^ap otk^h, thm ce jiyA noHocH. 

70 It). HeKaj, ^eBOjKO, BpoMena, ne H3ry6K HMsna! 

7017. Heaaj, Marapne. ;^ok th TByp^jeB a^h ao^b, 

Fjiejaj : He .ihiiiuh, Marap4e, 40K rpasa He Hapacre. 

7018. Heicaj Mavio ^ok ce KJinnai; Kcnene. 

7019. HeKa Kao OaeSao CyHi;a. r.ie.iaj: norjie;ia k.io 

oaeoao cvHua, 

70-20. He»^e6HjH HKje Mope kz ;;o KOvi^ena. 437 7021. HeMy aeMan tomg h BpKjeMe. 

7022. HeMy ce pyrame thJgm oe noHy^ame. 

7023. ^era HHje, hh i;ap ne Hje. Y Upnoj TopH. 

7024. HeoTa o^ytmSsi peTKa cyKH>a. Y BojBo;icTBy. 

7025. HeOTa Oy jyTpa H Benepil. Ka;i ce roBopn o 

MeMy lUTo Tpe6a cBaKH ;iaH. F.ie^aj: Bhuic je ;iaHa 
Hero Ko6acHua. 

7026. HeoTH rocTH i^ejiHB ry5e. 

7027. HeoTH noxo^H i^gjihb ry6e. 

7028. HeoTH nyTH ry6e i;ejiKBe. Komc qoeK qecro 

40.ia3H, npecxaje ce c h>hm jby6HTH. 

7029. HeCTHT BH 39t! Peqe ce y Phchv OHOMe KOMe ce' 

po;iH Kfiu. 

7030. HeOTHTe TK HOBB OHH! Ka;i ko uito He bhah. 

7031. HeoTK i^ejiHBH ry6e ^y6aB. 

7032. HeOT eoan ^yi^a ./byeaB. r.ie;iaj: HecT paqyH — 

703 J. HecTO y BG^e ujiSiHe kojh og h3 jyTpaoMKjao. 

7034. Hqot panyH ^yra Ay5aB. 

7035. HGTPipH JiKTpe OKa. 0;iroBopi! oHaj Kora aanii- 

Tajy 3a KaKsy CTsap no uito je, a oh ne he jiSi Ka^ne 
— y Cp6HJH H y BocHH h XepueroBHHii — jep cy 
OHaMO qeTHpn jiHxpe y ouh, a y /ty6poBHHKy ii y 
BoKana Te;Ke cy jiHTpe. 

7036. Hhbht 3a KapaSojy (naaapnTH, t. j. KaKo je;iHo 

oHaKO H apyro). 

7037. HHja SycHja Tora h jyHauiTBO. 

7038. ^Hja jG KoGHjia OHaj (najBHinG) sa pGn synG. 

Mhcjih ce Ko6H.ia Ka^ aana^ne y 6jiaT0, ii snaMn: 
Kora ce CTBap Twqe onaj naJBHUie h pa^H oko H,e, 
H. n. KBji ce 3arjiH6e KOJia, hjih uyfia rope. SI 

7- .'>!• •. * 1 38 

7039. HHja je Kpasa OHor h Te^e. 

7040. Hnja MaTH Betiy nHTy mgoh? ToBope h^ch 

t)eua y CpHJeMy OKpeHyBiuH ce neKO.iHKo nyra c 
iimpeHOM cyKfLOM u KJieKaBUJii ouaKO Ha 3eM.i>y. 

7041. HHja CKJia OHora z i^apoTBO. 

7042. Hnja CHJia Tora h npas^a. 

7043. HHja CHJia Tora je k cy^. 

7044. HHja oyina Tor h MOpe, 
^Hje nojte top h rpa/;. 

7045. Hnja mTGTa OHor h opaMCTa. 

7046. ^^Hje Shjio. pjsl 5k.^o. 

7047. HHje rjiase OHor h jyHaniTBO. Kojn y c 

HsocHjeuajy r.naBe no6HjeHHjex HenpHJaTe-i>a, ohp 
H Ha;5BJia;iajiH ; jep ohh ocrajy aa pa36oJHiiiTy 
rone pa36HJeHora HenpHjaTejba. Y Upeoj Fopn. 

70 i8. HHje jyne OHor h ywce. 
7040 7050. 

7031. 
7052. 
705:^ 
70.Vi, 
7055. 

705(». 

7057. Hnje Mope Tor je Kpaj. 
HHje nojbe top je rpa^. 

HHje HHje 6HJI0. 
HKje •;!' 6hth ne he? 

Hnje OBi;e Tora h njiaHnna. 

Hhj je noneTaK Tora h KpHBHi^a. 3/. iiik\ 

Hhj je cyA Tora Je h npaB^^a. 

^Kj cy MH03H OHora H Bo3H. y UpHoj n 

^KM ce Koaa ;^HHKjia thm oe OBi;a opaMP 

uiTO je AHr.ia pen). 

Hhm oe HOB oy;x nanyHH na oho ysH 
y^apa. u- liHH Ac6po, na H y BO^y 6ai;H. 439 TOoS. Hmhh oe H HeBJeniT. r.ie;iaj: He mhhh ce hh 
BJeiiiT. 

TOoO. HvLHn KbHMe Kao OBHifca MeKHifcaMa. llpe- 

Metie ra no CBOJoj Bo.hH, uao CBHH>a na^ je;ie mc- 
KHFbe, na no ii>nMa 6p6;ia hymoM h pasMehe hx. 

70()0. HPIIiaBa Kao Manwa. Kawe ce, n. n. K03H ujin 
KpaBH Koja HMa Niajie CHce. 

lOfii. Hup ^eaoji^K Ha r....H, a naSoj na neTH. J. n, 
70i;-2. HHpe. Mnpe. oko Te6e ^QBeT Spahe 6ii^o! 

Kail ce KG noTVHxM jia My je ^e M3Huiao Mup, peune 
My ce y majin ;ia rano npooaje oko ibera. 

1(H\]. HHOTai;, KOiTIOBO^a! Bjenxn! yxe^e! 

7o(;'i. HucTBi ce 2.7raTa pt)a He xBaTa. 

Tor.f). HHCTa meHHua Kao a^ 3© ro,ziy5 (apno no 
apHO) SHpao. 

7060. Hkot Kao $t;iHHTa. To, ciipoMax. Ba.T>a aa ce 
OBt)e MMc.iw na nyuiKy zoAonujeeKy. 

70r»7. '^HCT KCHaT Ayr^a »;by6aB. V npuMopjy. 

7008. '^PICTC Kao SpaJKHe rahe. r.ie;iaj: Cbh cy 6o- 
jiecnn, ocHM laiJiaBora 6paje. 

70r>0. Hhcto Kao nanja Hora. 

7070. HHGTOMeHKa Mapa nauijia neuiajb y oy- 

pyTKH. linA ce KO XBajiH jia je ^nicT, a HHje. 

7071. HHGTy oSpasy Ma.;io Bo;;e Tpe6a. 

707*i. HHTaBa KO^^ie^a. Ka^ mhofo .^yjiii y roMH.iH H^e. 

7072. '^OBJeK AOSpe pyKe, n. n. Ka^ KOMe niTO 4a h.ih 

y'lHHH na ojioujia. ona CTBap Hoi)e ynanpe^iaK; TaKO 
ce uaiice: 3,ui Me pyna pynuAH^ t. j. HOBJeK 3Jie pyue 
vKpao MM a o;ioH;ia mii je noiujio y naaa^iaK. 

7^>7.v. HoBjeK (y nasap) neKa no no^ny norHCnjy 
a K-:eHa cpaMCTy. y rp6.i,y. M. Wnp. 4'iO i\ 7074- ^OBjGK He McajiK TOjiKKO Ha HenpiijaTe.;ta 

KOJIHKO Ha npKJaTe^ta (Ka;i mv ce uiTO nc- 
npaBO yMHHH). 

7075. HOBJeK CTapOra KOBa (t. j. jaK h 3;ipaB Kao uiTC 

cy CTapH .i>\jifi 6ii;ih;. 

7076. ^oeK 3Ha i)e ce po^H, ajiH ne ana Ky^ C6 

7077. ^oeK HajiaMce. a Bor paonojiaMce. V /ly6poB- 

HHKV. 

7078. ^oeK McejiH A^ je o;; csaKora Sojhn, a c^ 

OHHa A^ 3© ropH. 
7019. HoGK (H;;e) no CBujeTy Kao ne^^ia no i;BHjeTj^ 

7080. HoeK VL kqla na^ne, oamoph oe. 

7081, H^ooK H no; jom ^a je no, na 6h 6ho HHTaB 

K^JX Kora y iiiajiii xBa.ie. 

708*2. HoeK je (Ka;i ce noMiicjiH lura no;iHHJeTH Mo;i;e 
TBp^H O;^ KaMena, a (Ka^ ce noMnc-iH KaKO uaj- 
3;ipaBMJH HOCK y je;iaH hvt saKOBpiie h ywpe) C^a- 

Ckjh oa jajeTa. 

7083. HoeK je Kao na^yTa MjeniHHa. TaKo jiacHc 

Moa;e yMpHJexH — nao iuto napa u3Hf)e hs MJeuiiiHc 
KaKO ce npo6o;ie u.in o;ipHJeiiJii. Mjecro nadyra ro- 
Bopn ce H Hadyoana, a Ha HeKiiM MJecTHwa a uri- 
ayxana, 

7084. Hook je y neBOJtH /^ocjeTJbHB. 

7085. HoeK Kao H HOBai; [ajxe no CBHJeTv, nao h Honau 

OA pyue 40 pyKe;. 

708G. HOeK MCDKe CHpOTH CTaTH Ha CKyT. ajiH He 

MOMce Ha opeKy. 
7087. HceK He MCMce 6hth hobk. ;;0Kj:e ra Mcena 

He KpCTH i/iOK ce He oh; en 11, 11 ne nocrane vo* k 
ceoje iTKcewe,. 441 

7'/N'.s'. '^loeK HHje ja6yKa ^a ra OMnpHiiiein. 

70S9. HoeK 0^ ^OeKa. M oh je ;io6ap, h cxapH cy mv 
Ao6pH OH.IH. Be.niKa noxea.ia. Y Upnoj Fopn. 

70110. HoeK CBe ^^aea sa oSpas, a oSpas hk sa 

UITO. y Phchv. 

7091. '^OGK ce BBMce 3a jg^hk a bo sa poroae. 

709-2. HOBK Oe AO CKipTH yHH. 

7093. HoeK oe no 6eoje^K nosHaje. 

7095. Hook oe y HeBo^tK XKTa ^^bj^bl vl KaMGH^a. 

y /ly6poBnHKy. r.iejxaj : Ka;i ce ^loei; Tonn, h 3a 
BpeJio ce rnoHx^^e XBara. 

7095. HoeK oe y nnhy nosnajG. 

7090. HoGK OG y^H ^OK jG ^HB. iia ouBT jiy^ ywipG. 

7097. HoGK y nnhy, a kokb y 6c;iaTy noanajG og. 

7098. HOGK HOGKa HG M05KQ n03HaTH ;^0K ItKMG 

HG HSjG^G 0H0.;iHK0 OOcTIH KOJIHKO y 3y6HMa 
MO«CG O^HhK. 

7099. '^OpSG HOK, MGOa JOK (t. j. MHoro\ 

7100. HopSa HcpSyniTa, nona nooHnyniTa. y npn- 

noBHJeuH Ktiji je non peKaBuiH neuiTO m3 KH>Hre yaeo 
pu6y npe;ia ce, a t)aK ra OH;ia pcKaBuiH oso nocyo 
qop6oM. r.ne;iaj : BapKa npe;i Mapna. 

7101. HyBa ra Kao Majio bo^g na /^.ziaHy. rjie;inj: 

ApHtn ra nao Ma.io Bo^e Ha AJiany. 

710*2. HyBa ra Kao ohk y rjiaBH. 
1103. Hysa a^ hg npGJiGTH Bpana npGKO KyKG. J. //. 
7104. '^yBaj Shjgjig hobi;g 3a i^phg a^hg. 
1105. '^ysaj KOH^a hpis 6p/to a BOJia ys 6p;;o. 

7106. HyBaJ JlOHL^a K'O H Oi;a [najx je nyn?). 

7107. Hysaj MG, ^ysaM TG Uyt.an bc.ih iproBuy). 110s. Hysaj ona ^OMCpoua h MajKy ^OBOTKKiiy 

X UITO TH je O;^ ThUX inpiinoBiije;iajy no Cp- 
onJH ja roBOpe ApnavTii, u siiaMii ;ia ocTa;io — ocmim 
ona H MajKe ii 6pahe ii cecxapa — Kao aa^ii nnje poa . 

71011, ^yeaj oe ^a He noByHem rapona 3a pen! 

V.iena] : y3Mn;iep ce y naNier — 

7110. H^ysaj ce ^a Te ne sanonHM. r.ie;iaj: :-{aiio- 

niihy ja Tcoe. 

7111. Hysaj oe a^ "th ne ^obe 3Jio jyTpo! 
111-2. '^ysaj oe oa OHora Kora je Bor HaKasKC. 

7113. ^ysaj ce o;; yrjta noTajHa. 

7 1 14. Hysaj oe nceTa Koje My^Ke KOvte. 

7115. '^ysaj ce nyiuKe napaBKi^e. r.ie.iaj: Tie ooj ce 

04 cniijeT.Te iiyuiKe, iioro (ce ^lyBaj) o;i qal)aBe. 

7 IK). Hysaj ce CTapa Typn^Ha, a Mjia^a CpSiiHa. 

.'{a BjiCMCHa Kapai)Opt)HJHa para y Cpoiijn ;ioKa3ii- 
na.io ce ;ia cy Typcicii jynauii roroBO cbii on.iii 
era]) II, a CpiiCKii M.iajju. 

7117. '^yBaj TK MeHe o^ CBora, a oa Ty^era hy 
ce ja caM (nyBaTM). 

7//'V. '^ysaM Ty^a roBe^a y mojh onanitH. 7r». rip. 

7111). Hy/^Ha /^Ov^a y Pa^y-^a. 

^a A^AY* A^ A^AY^- l^-ie^aj: .Iiijeiia .T>y6a. a.in y 
;i|>yrorn ! 

71-20. HyAO naoa yjeAome Byica, 

7121. Hy^O Te HauiJIO! llauijio re a.io, ;ia xii ce .•i>y;iii 
My;ie! V Upiioj Popw. 

71-2*2. Hyje, ajl' He xaje. Ocoohto ce c^roBopu ki\:\ ko 
aaiiHTa .la Kora 04 Miat^iix c.iyFiia ,tii. r.ic^aj : C.iv- 
nrajy. a.iii no yriiajy. 44:^ 71-23. Hyj. ny^e h Hapo;;e! po^H synima syKa, 
oseMy OBHjeTy na snaHDe. a feeTeTy na 

c^paBJbe. IIoBHqe (3;ii)aB0j oaoHua noiUTO ajx^eme 
nynaK MviiiKOMe ^ereTV onora MoeKa Kowe cy J)eua 
npuje MpJia. 71-24.. I^e$epAape. moj no Bory 6paTe! 
Hewoj M8He c saTpoM npesapHTK 
3a CKO Te hh mojikth hb Ky! 

71*25. I^^H SaniKa, inenTaH SaniKa. Obo je yiipaso 

TypcKii, a.m ce y Ci)6iiJH, oco6hto no BapoiiiHMa, 
Mome qyxM ii o;i HaiuHJex .i^yilH, h suamn: /Ipyzo je 
du6, a Opyio f}Heo. m. 

7 1 '20. LLIaKa n6pe (h. n. 6nhe, t. j. MynaKe ce 3a Koce;. 

7127. IIIaKa H nepHHH (h. h. nena iipyro HniiiTa, Hero 
luaua a nepMBH, t. j. ^a ce qynaMO h 6HJeMo). 

71-28. Llla^a MaoKapa nyTBM npaoicajia. Ka^ ce 

name jisl je iuto majia h oeciiocJiHua. 

7129. IlIa^HBa AVy^^ ApyoKHHa jhySn. 

7130. UlajtH ^YA^ Ha BOjCKy, na sa tbhm Syrapn 

'n.ia^H]. y BonH. 

7131. IlIanaT y nanpaT. Peqe ce y majiH Ka;i Kojii y 

ApyiuTBy uiTO luaiiiiy. 

7132. ulapeH Kao feeTao. 

7133. LlIapeHO M THo/^aBO Mjia/^y je /^paro. 

7134. LLIapeH nocao. Haje mhct, Kao mro 6h Baibajio. 444 7135. lUaT H MGHH je^aH nyT OBane! y BojBoacTBv, 

r.ie;iaj : Ha ano u mchh — 

7136. IIIaT H HOja rycKa po/^K npaoe. Ka;i ce ko 

Hajxsi jxsi he ce h ibeMy y Hanpejau oopHVTH, Y 
Ba^KOJ. 

1131. IIIaTpa naTpa BeujbVL saTpa. 
7138. UleHHi^a TewcaTKa hg ^eKa. 
7*59' niepeeTauiHe, none, saicoH th! Cpexe HeKaKas 

6HjecaH TypMHH Ka.ayt)epa na nyxy, na npHTjepa k 
IbeMy Koiba, h iioBHqe: ,>iuep6eTamqe, none, 3aKoH 
th!" Ka.iyl)ep, icao aanjiaiuen, o;iroBopH: ,)Xohy, roc- 
no;iapy, xotiy." Fla aaByne pyKv aa cooom y oHcare 
Kao jia, H3Ba;in HeiuTo aa My ^a; a.Tn MJecTO napana 
HJiH Mera apyrora H3Ba;iH hs 6Hcara 6y3;t(»BaH Ha 
CHHMHpy, na onaKo H3HeHa;ia noTerne Typ'iHna h,hm 
y r.iaBy, tc ra OHecBHJecxn ii o6opH c KOH>a, iia 
6p>Ke 6o;be cxane ra rasHTH n 6hth 6y3;iOBaHOM no 
jiet)HMa, OH/ia Typqan noanqe: „Me;jeT/ a KaJiyt)ep: 
),6e3aKOHHne je^jan: ko he th yro;inTn? Ca;i niuTeoi 
uiep6eTa, ca^ Me.ia.* 

7140. lIIeTa ce Kao rjia^^an roono^KH. 

7i4i. IIlH6Hi;a je h3 paja M3am*zia. .4. Ct. 

7/42. lUvLjia napa,;ia. KOHi;e KBapHeTia. 

7143 IIIhjiO 3a OrifcHJlO. Je^mo 3a ;ipyro, h.iu: je;iHaKo 
3a je^^HaKO. 

7144. IIIhjiO y Bpefey. Ka;i ce niTO chtho y Be.iHKn cy;j 

MCTHe. 

7145. LllKpH ce Kao nayn. 

7146. niHHe Kao ryoaK, 

7117. IIlKaKJbHB caM OKO BpaTa. Penao UnraHHH Kaji 
cy ra o^cy^njin na Bjenia.ia. 445 7148. III»3^HBe aa SpaillHO. Ka^ ce MHJeiLa ujto je;iHo 

3a ;ip\TO, Kao CpiijeMiui i'ito noce iii.T>HBe no BanKOj 
Te ;iajy aa 6pamH0. 

7149. UIoraBa OBua oee OTa;;o oiiiora. y Bouh. 

7150. niOKI^H y50KL(Z, BjiSlGVL OHpOMaOK (jiaK.ieM hh- 

je;iaH neMajy iimiiTa, Hero ooojh je^HaKw). 

7151. IIlTa ra naca Jiaje, ^^a OBaKO yje^e (3.;io'h 

HaonaKO)! 

7152. niTa roi) HOCHui, npTH, a niTO je^ein ;^po6H. 

7153. IIlTa HMaTe !HKHB0? y Koropy ynnxajy OBaKO h 
3a Me.ba;? Kyhny. 

7t54. UlTa Hx Jiaje, a^ OBaKH yje^^a (sjio)! 

7155. UlTa je HajBHine OHora tie 6htk najMaite, 
a niTa je najMaH^e OHora he 6hth najBHine. 

1156. IIlTa Je nehH, He tie yTetin. a/, lukp. 

1157. A. lllTa je TO? 
B. ;typ6aK. 

7158. IIlTa je TpawcHo. Ma.;io je Hauiao. Hjih: 

7159. IIlTa je TpasKHO to je h nainao. 

7160. IIlTa Jiynani (n.m eunem)? HHJeCH TH 08^)6 

^esOJKe ^OBeO (jep ceaxoBH ooHqHO .lyiiajy h BHMy). 

7161. UlTa HeMa y l^apeBUHz! 0;iroBopM ce y uiaJivL 

Kixjx KO sanHTa HMa .ih y KytiH iiito noHMCHue. Tauo 
ce npHnoBHJe^a jia je HeKauaB rocT Ha jejiy sanHrao 
.lONialiHHa HMa jih nanpHKe, a ;ioMahHH My o;iro- 
BopHo: nlllTH ueMd y t^appeuHul^^ na OH^a oamhx k 
/KeHH: „TpqH jie k cycje;iy tomc h tomc tc saHiuTH 
je^Hy iianpHKy,« 

716-2. UlTa nonyjein Ka^ non HHjecH? Ka^ ce ko 

Haviehe komc 3a vMHTe.T>a. 'i4G 7103. LIlTa Ce ry.;iIIIII? Kaa<e MaxH ,ijeTeTy Ka;t mhoto 
njiime. 

71G4, UlTa oe ynjiehein, Kao inHuie npe/^pyAy? 

7165. iilTa TH Ty HHHHin, npoiwieTH none, koa 
Ty|>9 oRene. koa Tyi)e ^ei;e? Kaa rpHBH>aiii 

ro.iyo) ry^ie Ka;Ky aa roBopn OBaKO. 

7 '60. iiiTa TM HHHM OTai;? — Kjiaita. — lIlTa th 

HHHK MaTH?— KpOTH 06. — A niTa HHHHIII 

TH? -- Ja OTOJHM Meby HbHMa, na ce Ka- 

WieHZM. Kaaajio ^HJeTe Kojera je orau 6no Typ- 
cKora aauoHa, a Marii XpHuihancKora. 

7U>7. LUTBAFfca je npBO Teneifce. 
7168. UlTeTa H jiyfiOMy ohh otbopk. 
7l(>9. IIIto 6h, oh. 

7170. LUtO 6k 6pHCe, yTene. Ka^i ce uito pene ii.ih 

ymiHH, na uoeKy noc.iiije oy^e >Kao. 

7171. IIIto 5h 6p30. yTene. 

7170. UIto oh Ba^a^io a^ bojiobh pn^y, to kcjisl 
uiRpHne. 

717:<. IIIto oh KO.ia niKpnna.^a, to bojiobh pHHy. 

7174. UIto 6hx ja naojy wpB na OBOj spaT y3K- 

MaO? 0;iroBopH ce, Kaii ce komc pene ja KSKBora 
pl)aBa MocKa yoiiie. 

717."). UIto cjiHMce k Hnmy. CBe rope nnniy. 
7176. UIto Bor ^aje to je CBe Ao6po. 
7177. Xepo: UIto Be^^Hin, ejt>o? 

K.-bja: n^eTH KOKI, XepO ! 

7l7v^. uiTo BHAe HeTHpH OKa, BH^ehe h ABaAeoeT 

H HeTHpH, UIto 3Ha,iy jnojeua, to Beli HHje raJHa. 71 ;9. IIITO BKfiVLui, He BH|)eo; uito Hyjeui, ne nyo 

;«niHH ce). 

7180. IIItO BKfiVLUl OHO H (TO h) nziUH. Hewa Bnrae 

iiHiiJTa ocHM Tora uito bhauui. 

7181. UItO BHGH, H9K OTIia^a. UIto ce Mopa qHHHTH 

neK ce MUHH, uaKo je Moryhe. 

718-2. UIto bhooko jieTH, na hkcko [na husoko) na- 

;j;a. (.1. C'r.) 

7183. UIto BHine rpMK. MaH^e ^awc/^a naxo^H. V 

UpHOJ I'opH. 

7184. UIto Bo;;a noHece, y Kyhy ne ^onece. 

7185. UIto bojiobh Myny, HKinTa, oaivio ^a KOJia 

He IIIKpKne. IInruTa je to, caMO Kaji ne 6aJio jom 
HeiuTO ;ipyro. 

7186. UIto ra Hetiaui? [kslji ce ko uoHym mbmc na 
HeKo ;ipyrii pene ah oh to He tie). 

7187. UIto ra HHje na ohh, Hzje ra hh na opi;y. 

y Piiciiy. r.ne;iaj: ;^aJieKo 04 oqMJy, ^ajieno oa cpua. 

7188. UIto rjiys He ny to npHOTaBH [AOASLjie), 

7189. UIto roBOpHiu, to Menn, a uito uvlojikui, 

TO TeCH. Obo je penao npH pvHKy hckh Typ^HH, 
Kiiji Mv je CpoHH 40MahHH, KOMe je OH CBaKojaKa 
HacHJiHJa npe pymca y Kyhn noiHHHo, 3;tpaBHuy 
Hanao. 4- n. 

7190. ulToroJ) BOKO Syne. ce6H aa pore 5ai^a (eyne). 

7191. UlTorob jeABui, AP06H, a niTO hoohjii, npTK, 

Kaa;y jia roBope XepueroBun. 

719*2. UlTorob KO ^ejt>a, ose npe^aHj na^^a. 

7193. UlTOrob KO HKHH, ose OeSK. /loca;iHBQiH ce ne- 
KaKBOj 6y;in cjiymajyKH CBaKH ;iaH AepBHiua 1)6 Bu^e 
coKaKOM : wLLlTorot) ko hhhh, CBe ce6H/^ HayMn 4a 
MV 40Ka2Ke Aa to Hiije HCTHHa, na noMHJeuiaBiiiH 4'<8 e opaiiiiioM iio;iocTa cii'iaiia, VMHJecii .iiijeny mojiv no- 
la'iHuy H ;iaAe My je. /lepBiiiii lie 6y;iytiu r.ia;iaH 
He Haque nora'ie O/iNiax, Hero je ocTaBH y Top6y, 
Kojy je o Bpaxy uocho, na OTH^e aa^-be BHqyhii. Xo- 
;iajyt»n xaKo h nnqyhn no sapoiuH, y;iapii ucnpea 
.lyiiana MyH;a one 6y.ie nno My je noraqy ;ia.ia, ii 
6y.'iylin .la je H;iyhii jeo ;ipyrii KO.iaq Kojn mv je 
HeKo noK.ioHno, raKO aHJexe OBora Typ^iiina, Koje 
ce y ;iyhaHy jiecn.io, naHa.iii c n.iaqeM Ha oi;a aa 
My Miirro y AepBiima onora Ko.ia^a ihto oh jeae. 
Orau Rii 6a yxjeiuHO ^injere soBHe ^epBiima h aa- 
MOJiH ra ;ia My jia KOMa.inh KO.ia'ia. J.epBiiiu Bu;iehn 
^njere \)e n.ia»ie, h iiMajyhn y Top6ii BBUie KCia^ia, 
MatuH ce y H^y pyKOM n MJecTO KOMa;ia ,iaae ♦)eTeTy 
qiiTany nura»niuy, ii to c.iyMaJHO ony iicry KOJy mv 
je Mani onora t)eTeTa ;ia.Ta /lopBiim yaeBuin 0,1 
Typ^iiuia Kao y3Aaj)je 3a iioraMy hoko.tiikc nape oriije 
CBOJHM nyieM, a TypMHH o;i.ioMiiBiun K0Ma;i noraqe 
jia J)OTeTy jia je,ie. A.th Ten nno ;iiijeTe npoHiaepe 
HeKOJiHKa aa.ioraja, a ono ce ciane npeBHJaTU 11 ja- 
yKaxii ;\ii ra oo.m xpoyx ; oxai; ra op/ue 6oa>e aa- 
MOTa y hypaK, n Ma.io acuno o;iHece KyiiH, \)e o^Max 
H yMpe. Ka^ TypMHH aienu cBojoj npiinoBje^ii KaKo 
je l)eTeTy yaeo o,i ^epBiima noraqy, n noKaH^e joj 
je, 0H;ia ce ona VBJepu ;ia je oho HCTUHa luio 
;iepBHui BH'ie: »IllToroJ) ko qnnn, CBe ce6n." 

7194. IIlTorot> Mai;a okotk (kotu). ose MHine Jic- 

BH. H.ih: 

7195. LIlTorofe Mai;a OMai;H, oho cee MHine tTiOBii. 

7196. IIIto a^^Q» CB© 6jiii:iKe CMpTH. 

7197. UIto AHjeTe Hs^epe h nnjan H3je;^e (npc- 

na^o je). 
719S. lUto AHiwia HaBHK^^a to neBjecTa hg 0^- 

BHHe. lllro MoeK y M.iaAOcrii HavHM oho je^inaKo 
•iHHH. /JtiKAa y KpaiLCKOM jesHKy anami ciymKU>b:K 

a OcKAufi f)ff60JHa. 449 7199* IIlTOi)e, IIITO^G. HeKaKBora nona, kojh je pt)aBO 
MHTao H npecKaKao pnjeMH, sanHTa neKo rjije je yqao 
KiLHry, a oh o;iroBopH: »iaro$e, lUTO^e'^ ; OH^a My 
oHaj, KOJH r^ je nHxao peKne: »Ba HCTHHy h qHTam 
iiiToi)e, tuTot)e/* 

7200. IIIto 3KMa Hs^^epe, asto ne bh^k. 3a .3HMy 

cy ;io6pe h pyacne xajbHHe. 

7201. IIlTO 3Ha SajiHja uito je s/tpasa Mapnja? 

y /ty6poBHHKy. 

7202. IIIto sna Marape ihto j*e neTpyoHH? 

7203. IIIto ana^y /^sa^^eoeT h hbthph 3y6a. anatie 

H ^Ba^^eoeT h hgthpk /;pyra. 

7204. IIIto h BOjCKa 6e3 Kzoejia MjiHjeKa. Kaa ko 

pe^e lUTO he ce 6e3 qera. 

7205. IIIto K3ry6Km, He TpaacH, niTO Hafeeni. ho 

KaSKH. J. /7. 

7206. IIIto hsk^g hs ycTa to ce ne noBphe y 

yoTa. 

7207. IIIto k KOSa npaOE[y (po;i My je). Ka^ ce ko 

rpa/iH 4a je c khmc po;i a HHJe. 

7208. IIIto KCKao to h nainao. 

7209. IIIto je Bor ^ao h naMjepna, t. j. ibto ce j^e- 

CHJIO, HaMJepHJio 

7210. IIIto je Beiia THi^a, Betie joj rHHjea^^o Tpe6a. 

rjie;iaj : BeKa rjiasa BHuie rjiaBo6ojbe. 

7211. IIIto je BefeK TepeT na Tajbura to je ph|)K 

^KKa. y CpnjeMy. 

7212. IIIto je BHine jaja to je rymiia Hop6a. 

7213. IIIto je voa Kpajuna yHHHH.z[a, Mzp je 

njiaTKO. 

CPnCKE HAPO4HE UOCdOBHUE 29 450 

7214. IIIto je (rob) name to je •ziome. Mjecxo to 

roBopu ce h cee. 

7215. niTO (Je) rot) 0^ Jiose, ojia^e o^ BO/;e. H Haj- 

rope je bhho oojbe oa BO^ie. 

7-J16. IIlTO je rpKO. HHje ojiaTKO. 

7217. IIIto je ryoTO. HHje nyoTO. 

7218. niTO je ^a je. 

7219. IIIto ]e ^ajiBKo o^ OHHjy, ;^ajieKO h oa cpita. 

7220. IIIto je^an jlya Ssmn KaMen y 6yHap, ^e- 

oeT naMeTHHx ne Mory ra H3Ba;^HTiT. 

7221. niTO je^aH JLYA saMpoH. GTO My^pHjex ne 

Mory pasMpoHTK. 

7222. niTO je^aH jiyA Kynn. oto naMeTHnjex He 

MOMce npo^aTH. 

7223. IIIto je Ao6po. na oho h 3.30 ii/te. 

7224. niTO je je^HOM MKjio TO je /^pyroM ^papo. 

7225. IIIto je KOMe /;aTO (oa Bora. h. n. jisl je naiiCTaHi. 

7226. niTO je JiyAO, K He 6k,zio okhboI 

7227. niTO je MaH^e x^eSa, BHine HOBjeK r,7ia/;HH. 
72-?8. lllTO je MaoHHje to je naoHnje. V PHcny. Va 

oBy noc.ioBHuy iipnnoBHje^a ce ;ta je KpaH>aq npHrao 
cJiaHUHy ua MacTu, na Ka;i ra sanHTaJiH sa iuto to 
MUHu KaA je cjiaHHHa h caMa ojx ce6e MacHa, a oh 
o;iroBopHo: nMa je 6oje, 6oje/ t. j. uito je 6ojbe, 
oojbe. 

12-29, IIIto je MJia^y mhjio, hhth My je KopnoHO 

HH nOIUTeHO. y PiiCHy. 3/. ninp, 

7-230. IIIto je na OTOJiy to je nonybeno. 

7-2:U. IIIto je c^ Bora, cjiat)e oa Me^a. 

7-2:3*2. IIIto je ncncBO, a^ je fotobo. Ka^ Bo^ieqap 451 oHAa o6iiqHO peqe: »IIIto je nonoBO jia, je totobo: 
qaeaK rpaxa h noBjecMa Asa, y^o Meca h ^aeaK 
opaxa H napy Ha KpcT.* 

7233. IIIto je npaBO h Bory je ^paro. 

7234. rUTO je pyxa na Menn je. mTO je Rpyxa y 

MeHz je. 
«235. niTO je CKyujbB OHO je h o^ziaije. 

7236. niTO je TBoje OHO je h MOje h Tsoje. a ihto 

je MOje OHO je oaMO MOje. 

7237. niTO je TBpi)e o;^ FBOOKija? na ra oneT p^a 

H3HJe. 

7238. IIIto je Tyjje. HHje OBOje. 

7239. IIIto je, Ty je. r.iieAaj : LUto BH;iHin oho h nHoiH. 

7240. IIIto je xy/;o h o/tpnano to je SzjeoHO k 

noMaMHO. 

7241. IIIto ico6a BKine OKane. to 6ojbe spme. Fjie- 

Aaj : Koja ce Bpua ona h spuie. 

7242. niTO RO BHine HMa to oe BHine OTeMce. 

7243. rUTO KO BHine HHje to BHine oKe^Hii. 

7244. rUTO KO ^ejbSi, npe;^aH> ^a/^a. 

7245. rUTO KO 3Ha OHO H Bpa^a. Tjie^aj : Bjiaro ohomb 

KO UITO 3Ha. 

7246. IIIto KO KMa, new nyBa. Kaaao Hacpa^HH xoqa 

KaA je JiyK yjyTpy cajino a y ne^e qynao Te hocho 
Kyhfl, itojaajyhn joui h to jiaL My je ^ocTa 4aH>y pacTH. 

7247. IIIto KOJieBKa ssLJhyjhOijiaL, 

To MOTHKa aaKOnaJia. IUto ce c qoeKOM po;iH 
TO ra npaTH ao CMpTH. 

7248. IIIto komb nyKHe BHine pena. Ka;i Kora ncTyny 

HJiH My ce Apyro uaKO 3;io Aoro;iH, He MOHce ce no- 

BpaTHTH. 

7-249. IIIto ko MKjiyje oho My je h ^paro. 

29* 452 7250. IIIto ko mhcjih OHOM H caifca. 

7251. IIIto ko pa^H oho iie h naTHTH. 

7252. IIIto KytiH sajba. (hh) y upKBy oe He /ta-je, 

7253. IIIto Kyi^ to Myn- IUto 3apa;iH to h nojej^e. 

Vjiejidi] ' Zlau n KOMa;i. 

7254. IIIto JiyA^ aajiy^H, oto My^^pujex He .^ih- 

je^e. 

7255. IIIto jry^ noMHOJin, Mope noHHjeT' ne MOMce. 

7256. IIIto «zry^ pas^epe k njan nonKje, lUTeTa je. 

7257. IIIto MaxHHTH Bewce, oto My^pnjex ne pas- 

Apemyjy. 

7258. IIIto Mai;a okoth, cse MHine jiobh. Hjih: 

7259. IIIto Ma^Ka kotk, one MHine jtobh. 

7260. IIIto Me nanijio. ^a Te He o6H^e! Ka^ kojh 

KOMe Ha^;ipaBH, n snaqn : h th Mopaiu osaKO nnTB. 

7261. IIIto mh BejiKin, neic mh 5y;;e; niTO mh 

OKejiHni, HeK th 6y;;e! Ka;i ko y omh komb jih- 
jeno roBopH, a Bor ana mxa My Miiaiu. 

7262. IIIto mh je c OBHjeTOM. to mh je o i^bh- 

jeTOM. IIIto mh ce (sjio) jioroA^i c ocTaJiHJeM cbh- 
jeTOM TO hy paiio iTo;inocHTn. Fjie^iaj: Hh y6Hi, 

BoHve, MHMO CBIljeT, HH HOMOSH MBMO CBHJeT. 

7263. IIIto mh th je aa LLITO? Kawe onaj kojh xoKe 

iHTO Aa aaroHene, h ananH : Doro^H mh lUTa je to, 
u. n. uiTo MH TH je 3a uiTO? BnjeJia H>HBa, qpHO 
cjeMe, My;ipa r.iasa Koja cHJe? (o;iroHeTJbaj : nncMO 
no xapTUJH). 

7264. IIIto mh th ce neny roneny? V Upnoj Topn. 

r.ie^iaj : IIJto mh th je 3a uito? 

7265. IIIto Mopa 5hth. 6hth ^e. 

7266. IIIto My je na cpi^y to h na jesHKy. 


«t 453 7267. IIIto My ohh Bz^e. pyKe My ne ooTase. 

Kpa^e t)erol) uito bh^o. 

7268. IIIto My o^H BH^e to My pyne HannHe. 

7269. IIIto m^hh. [to] y^H. 

7270. IIIto Ha yM. 

To Ha APyM. B Hp, 

7271. IIIto na yM (^o|)e), to (k) na yoTa. IUto 

qoeK MHCJiH OHO H roBopn. 

7272. IIIto ne 6ii hosk hh y ony ghzo (h. n. ro- 

BopH ce Ha Kora). 

7275. IIIto ne^je^ba nasapH ^a moorg noHe;!tjejb- 

HHK paonasapHTH. oaaK 6h Tpronao. 

7274. IIIto ne moskg 6o.ziaH PajKO. to he Mcajio-' 
GHima MaJKa. Kslh, ce uiTO.npHnpaBH 6ojiecHHKy 
3a noHy^e, na noje;iy 3;ipaBH. 

7275 IIIto ne oje^nin MHpoM, Ka;^ th hhko na 

pen ne OTaje? Jep h HaJMHpHBJe ncexo peHCH H 
xoJie ;ta yje;ie, kslji My ce Ha pen craHe. 

7276. IIIto HHje r.z[e^aTH, HHje hh r^zio^aTH. 

7277. IIIto HHje Jinjeno r.zie/;aTH, nnje jiHjeno hh 

7278. IIIto HHjeoH pa;^ a^ th ^^pyrn ji^yA^ HHHe, 

He HHHH HH TH HHKOMe, a HITO 3Ke.Z[Hm 

^a Te6H Apyi'K ^YA^ hkhg, hhhh h th 
OBaKOMe. 

7279. IIIto oSpeTe to OMeTe. V XepueroBHnn. 

7280. IIIto o^epn to npoMc^epn. Y PncHy. 

7281. IIIto OA niTa najlO. nopo;i je Kao h onaj kojh 

ra je po;iHo. 

7282. IIIto oko ne bh^h, Gpi;e ne saoKetZiH. 

7283. IIIto OMH^e, He OMpsny. 454 7-284. IIlTO OHH BII/^e, Ka,zray3a ne TpeSyje. 

7285. IIIto OHH BII/^e TO pyKe Tsope. Ka^ ce xoLe 

;ia KEHce Aa ko motkq Ha^HHHTH mraro^ bh;ih. 

7286. niTO OHH He BH/^e. cpue He njiane. ^4. Ct. 

7*287. IIIto nan npoOH. ceJiO Myon. Obo je ynpano 
CjiOBa^Ka nocJioBHqa, ajiH ce y BoJBOACTBy iiOHce 
qyxH H 04 HaiiiHJex sbynw, h SHa^H: dito cnaxBJa 

MOJIH OHO CeJIO MOpa HOHHTH. 

7288. niTO nao BHine jraje, MaH^e yje^a. 

7289. IIIto nao ^ywce na peny {c3e/^H) to OBi^e 

OBe A^Jbe. 

7290. IIIto nao Jiaje, BjeTap hooh. 

7291. niTO nao Ha SBHjea^e Jiaje to Bor ho GJiyma. 

7292. niTO njan H3je/je n /jHjeTe no/jepe oho npo- 

i)e 3a•zIy/^y. 

7293. niTO njan Ecaje^e h jiyfi, H3/jepe, rpjexoTa je. 

7294. niTO norana Bume y saTpn otoJh, to 6a- 

Aera rOOTa neKa. OsHJeM ce xjeme /ijeBOJKe Koje 
CTOJe Hey^aTe. 

7295. niTO no^e HH3 BO/^y, ne Bpny oe y3 BO^y, 

7296. IIIto nonyjeni, Ka/; non HHjeoH? 

7-297. niTO npojie npoKO ^eseT 3y6a. o/je npeKO 

^OBeT 5p/^a. IUto ce peqe oho ce ne uome no- 
npaBHTH. 

7298. UlTO pSKOX, HB 0/^peKOX. 

7299. IIIto po^HTe^zbH na oriBHinTe, 
To ^HjeTe Ha eyHKriiiTe. 

7300. IIIto ce BHine nyje, Maite ce hhhh. 

7301. IIIto ce ^anac uctme yHUHKTK, ne octbb- jbaj 3a ojyTpa. Hjih: 455 
7302. IIIto oe ^^anac MOOKe y'^HHiiTii, ojyTpa je 

7303 IIIto ce He no^ne to oe He /toonnje. IIIto je 
HoeK paA yqEHHTH, sajba ojimslx jisl noqHe, jep ce 
HHuiTa He MOHce cspmaTH 40K ce He noqHe. Y KoTopy. 

7304. IIIto oe no^ne, (to) sajba h ^a ce ^oonHje, 

7305. IIIto ce khm po;^H,zio, oa onora oe He 

o^y^K. 

7J06. IIIto ce y Bene roBopn. yjyTpy oe ne cno- 

MHH>e. IIpHnoBHJe^ia ce KaKO je nenaKaB qap, ^hbh 
MH ce nnjaH, y Beqe roBopno Hemro oji qera ce 
nocJiHJe noKajao; Kaji yjyTpy JHot)y k ibeMy ona 
rocno^a Koja cy y Beqe koa H>era 6HJia na pasro- 
Bopy, a TO OH yseo ho»c na rpa^H CBe MaJie mHJb- 
qnKe; kslji ra ohh sanHxajy mxa he My to, a oh 
oAroBopn: »^a Tvpano y hoc ohomc kojh 6h cno- 
MBHyo aa oho uito je chhoIi roBopeno.* 

7307. IIIto oe nemtie paaroBapa to ce Sojbe ^o- 

roBapa. 

7308. IIIto oht hshjo a njan nonnje to mTOTa 

HOCH. 

7309. IIIto OMHje non, ne OHHje i>SiK, 

7310. IIIto Te cpejio, to to jejro; ihto ooTa^zro, 

Bory He npHOTajio! 

7311. IIIto th Bor ^a. hhko th He yrpaSn. 
7912. IIIto th Bor ^ao, Bor th h y^pacao (Ka^ ce 

HanHJa) ! 

7313. IIIto th jboto a^* 3HMa th ne ysHMJbe. 

7314. IIIto th MeHH nonyjeni? IIIto mc yqam? UITO 

Mil CTapjeinyjem? 

7315 IIIto th y pyi^H to th na BpaTy (6h,2IO)! 
K.iCTBa 3B0Hapy Ka;i 3B0HehH Kora ysHeMHpyje. 456 

7316. IHto TpHjeaaH mkojih. (to) nKjan roBopK 

(tL3zoeapa), 

7317. IIIto "he 6hth jeoenao. neaa Sy^e se^epac. 
1318. IIIto Ke Gory rose^^a kqla ivreoa ne je^e? 

M. II/Kp. 

7319. IIIto iie Mene Ky.zia na nenijcepe. 

Ka^ ja HGMaM HKinTa y Tenijcepe ? Pjie^aj : 

Kyha My je oa KaMena, 
A y KytiH HH KaMCHa. 

7320. IIIto ke o^Hjenity or^zie/^ajio ? 

73*21. IIIto yMHO. He aaSopsBHO. 

932-2. IIIto yMys to y ry3, IIIto ynyae to noje;ie, a 
He 0CTaBn>a HHOiTa 3a nocjiHJe. 

7323. IIIto yoTHMa, mshh. inTO cpi^eM, ybSk. Kra 

ce 3a Kora cyMH>a jia oHaKo mhc.ih nao idto roBopn. 

7324. IIIto (JpHniKO Sy^ne, {|)pHi±KO h npo^e. 

7325. IIIto HHHe i>ena? — IIIto bh^g o/( oi;a. 

7326. IIIto hook BHme mchbh, bzuis h ana. 

7327. IIIto HoeK He noTpornn oho je ^o6ho. 

7328. IIIto nyjem. ne sjepyj; niTO bh^^hih, to 

Bjepyj. 

7529. IIIto uiHHe na OBei;a? 

7330 IIIto uiyma bh/;h .zieMceiiK to joj je 6.7iH3y 

H OTOJeiiH. 

7331. UlTpoJK Myxe. Kaa ce 3a Kora xoKe aa Kaate Aa 

je ca CBHM 6ecnoc.^eH. 

7332. Illhepi^a y^aTa oyoje^a nasBaTa. Tjie^iaj : 

CecTpa v^aTa cycje;ia iiasBaTa. 

7555. Ulyras inyraBora na jrnBa^^z Ha|)e. B. /7p. 
7334 lUyra ce hg MO^e oaKpHTK. 
7335. Ulyra uiyry nafee. 457 7336. IIIyMaHre«3e I Bjencn — y niyny ! 

7337. IIIyMa TH MaTH! Bjeaca y myMy! ITpHnoBHJeAa 

ce KaKO je HenaKa MaTH, HahepaHa oa xapaqjiHJe— 
KOJH Bajba ;^a HHJe CpncKH hh anao Ao6po — sBaJia 
CHHa KyliH: 

,)0 CBe 4HJfae! 

lUyMa TH MaTH, 

FpMa ce XBaxH. 

y 3'o qac nora'o, 

XapaqjiHJa je 4ora*o.* 

7338. Ulymsi ce Kao nac k3 rpooKija (t. j. h8 bhho- 

rpa;ia, Ka^ H;ie Te jejie rpoHct)e). 

7339. IIIyn,zba napa i^Hjeny ry6ji. 

7340. LUyn^e je HOnO^ He6a. Hna ce KyA y csHjex 

OTHtiH. 

7341. IIIyTe Kao Spafea. Jep ce o6hhho mhcjih jiSL 6paiia 

H3Mei)y ce6e y Kyhn naJMaibe roBope. Fjie^aj : Ako 
3JiOTBopa HeMaui, MaJKa th ra je po^HJia. 

7342. IIIyTO (je) inyTehK, poraTO (6Htie) roBopefcJH. 

7343. llIyT poraTHM He Moace ce Shtec. 
7544- Ako Mceny Tynein. OBOjy cpeiiy TyHem. 
.7345- Ako My npy^CHin npoT, oh Himre pyKy. 

7546. Ako cmo h nona^ajiH, mh cmo h Te6e no- 

KpenyjlH. y ma.iH ce npnnoBHJe;ia jia cy Bpa^aHH 
Her;ia xTJejiH ocrpBue Mp;iyjby jia, npHByny Kpajy, 
4a HaMBHe npucTaeniuTe, na CBesaBuiH ra BejinnoM 
4e6eJioM jiHqHHOM ^omjiH cbh na 6pHJer h CTaJiH ra 
BytiH. Ka;i ce jinqHua CTane oTeaaTH, obh noMHCJie 
jia, Mp;iyjba H^e aa H>HMa, na noBHqy: j>rpe Mp- 
dy^ba, zpe!^^ A ica^ JinqHHa nvKne h ohh nona^iajy, 

OHiia OHO pcKV. 

7547. Ako cy Me k h36h.z[h, Gap caM hx ce cht 

HanCOBaO. riosBajin rpanHHapa paji HeKaKBa npe- 458 CTynjbeiba npe^ KyifnaHHCKH (npHMHpHTejbHH) cy;i, 
Te ra ocyAe na 20 6aTHHa. Moj th Jobo, Ka^ BHi)e 
;ia He noifance npaB;{aH>e, npHqe qMOJiHTH Kao jib- 
jere h mojihth rocnoAy u cecHjy, aji' iiy HHoiTa ho 
noMOHce — OH ;io6h 2U 6aTHHa. Ca^ ^e oh jbyxBT 
HAyliH KytiH rp;{HTH npaBHqy, rocno;iy h cecHJy, 
HajonaKHJHM ncoBKaMa. Hckh cy ra oa KOMmHja bb- 
\)ejiB KaKo je koji KyMnaHHje qifOJiHO, a KaRO je 
npeKO nojba KyKn H;iyhH ncoBao. Koa KyKe ea nn- 
TaH>e KaKO je npomao, a oh hm Kaxce: Ako cy Me 
H b36h;ih, 6ap caM hx ce cht uancoBao, re hm npH^e 
Ha6pajaTH cse one ncoBKe, Koje je KyLn H^ykn hs- 
roBopHO, KaayjyhH nsL je CBe to rocno;iH y ohh 
HcncoBao, — aJiH KOMmnje jio\)y re OTKpnjy CBe 
KaKo je 6hjio, h raKO ocTa;{e nocJioBHqa. C. M, B. 

7348. BaKO, Bjepyjem jm-Bora? — H BjepyjeH h 
He BjepyjeM. — A Sojam jin ra oe? — Ko ce 
He 6e[ 3.3a 6ojao I 

754P. Be3 aonpH hh y i;pKBy. t. j. 6e8 acnpn HOMa 
HHrl)e oyxa. B. Bp, 

7350. Bes MpTBa HHje nyna np , . a. 

7351. BHhe nulla /^o rp^zmfea. C. M. jb. 

7552. BjeMc'Te, neTe! 6je3R'Te. neTe! noctie sao 

r . . . a. BHqy Cp6H y AycTpnjcKOJ bojcuh, Ka^ hm 
Tpvdjba orjiacH jia K0H>aHHiiH Ha h>hx yAapajy, re 
jidi 6jeH;e y roMHJie. C M. E. 

7353. BjiaoKene ohh KOje niTO Mory Bn^ieTH I Pe^e 

ce K'dji Ko Kora aa ^yro He bh;ih.* B, Bp. 

735k. B^ziaoKeH Mywc Mefey McenaMa. Ochm xora mxc 

ce c ibUMa yroAHHJe 3a6aBJba, sanajEiHe ra a Kane h 
Ko.iaMa, jep mhm ce Mcene cKyne eTO th neKaRHx 
noc.iacTima. Flo BapoiuHwa. C. M. B. 1555' BoraT Kao yin. 459 7555. BOF 3Ha rUTO J6 3a 60Jb9, Pe^e OHH KOM ce niTcy 
floroAH. B. Bp. 

7557. Bor HOTTHHal Pene ohh KaA niTO Kasyje a y to- 

JIHKO SaSBOHH 3BOHO Ha HCTB HaqHH KAff, DpH paS- 

roBopy KOJH ra cjiyma KHXHe, peqe ce hcto. B, Bp. 

7358. Bory $a.zia e oaM oe y^a,zia 
3a eyjueijLy kslko oaM h oaMa. 

7359. B03Ka TH je Bjepa, aRO Shx h Kpao, nomTeniijH 

6kx 6iio HOBJeK Hero I^HranHH. KoBaq peqe: 
UpHorop^ie, Aomao ch ^na Kyjem? UpHoropaq: Bajiaj 
jecaM. KoBaq: Ma 6h th idto Kpao? UpHoropai^: 
BoHca TH je Bjepa, aKO 6hx h Kpao, noiuTeHHJH 6hx 
6ho qoBjeK Hero UnraHnH. KoBaq:AKaRO to? Up- 
Horopaq: A acjia th uipeha BHje jih h XpHCTOC 6;ia- 
roc.ioBHO jiyne^a, a Bac npoKJieo? KoBa^: KaA Ta 
H KaKO? UpHoropaq: Eto Ha jkjih nyT CKOBa My 
UnranHH 20 qasajia, na Aoi)e Jiyne»c h yKpajiie My 
OHora lUTO xoLaxy Aa My y He.Tio y^ape; sa to ra 
XpHCTOC 6;iaroc;ioBH, a I^Hrana npoKJie Aa ra pl)a 
6HJe Ao BHJeKa. 

7360. BcoKy TH Bjepy aa/jajeM, obo je HOTHHOKa 

HOTHHa. 

756i. BOJiaH 3^paBa H6oa. Kasajia JiHCHua KaA ce je 
npeTBopHJia 6ojiecHa, na jy aancTa 6ojiecHH syK 
Mopao HOCHTH. C&ff, 06 oBa nocjioBHqa pe^e, Ka^ ce 
Ko npeHCMaace, Aa je 6ojiaH, a jann je h SApaBHJ^ 
on OHora, KOJH ra nocjiy«yje. C. M. J5. 

7562. Boji^e SoAHjeM OTH/;ome, a Te6e je/^sa ^o- 

rra^OX H ja. PeKJia je je;iHa MJia^a HCBJecTa Mya;y 
KoJH je cjyTpa ^an H,HxoBor BJeHqaH>a noqeo roBo- 
Phth: Ha, je uito ;to6po, ne 6h mchc flonajio. B, Bp. 

7563- Bojbe ^anac neneHa insBa Hero cyTpa 
iiypKa. 460 7364. BojhB je nouiTeHO caKpHTK, Hero pJ^aBO npH- 
KasaTK. 

7365. Bojt>e je i>eroi) h weeny nocjiyniaTK. PeKao je 
UflraenH Ka;j HHJe neiuTO xxno meuy nociymaxH na 
My je HaonaKo H3.i»er-io r.ie;iaj: 112'i. 

1366. Bojte. je npniyTa Haonapna Hero se^a oho- 
nana. B. Bp. Bum : 445. 

7367. Bojhe OBamTO jeoTn Hero OBauiTO roBopHTK. 

1368. Bo./bH je MHp Hero 5a6HH nnp. Jep na 6a6HHy 
nnpy neMa Bece.'ba Kao iia ^esojaqKOM, n o6hhho ce 
6a6a ;ipyrH jiau nocjinje BJeiiMafca CBai)a. C. M. B. 

7369. BpHHH pynaK. Ony caM pnjeM h\o 04 je^Hora Up- 

Horopua, a.iH ja mbc.ihm ;ia je oho idto hock oHaKo 
c Hora ;io*aTH y npeuiH na noje;ie. A u y PBcae y 
luajin H\o caM t)e je^aH ApyroMe roBopH: Jecu au 
WTO apeMamuo apeno 6pKaf B. Bp, 

7370. By AH, none, HOeeK! (liaKo 6h ja 6ho MoseK, KHji 

caM jiao B.iaiiHixn cto rpouia, uito Me aanonno ?) 

7371. By^H, none, HOneK! Ta ja caM n.iaTHO ;ia He 6y;ieM. 

737-2. Ba^a pH6y y rjiaBy no^yGnTH, aKO oh pa;nt 
^a TH ce He pacnane Ka;; je nenem. y 

npHMopjy. 

7575. Beoe.zrH, ce. npTeH^aHO TopGo. 

CyTpa oy ^y BjianiKe sa^^yniHime; 

nyny ^y Te HaTpnaTH Meoa. r.ie;iaj: Becejin 

ce, Top6o iipTett>apo — C 3/. B. 

7374. Bje^Ha My naMeT h 6.;iaMceH noKOj! Obo je 

iioKJhHuiKH, MJecTo ^era y iiia.nii: BjeMHa My nara- 
I»nua 11 6.ia;!:efi TaH;ipKl 

737"). BOc' r...a! (Kiu ko hepa Kora oji ceoe h SHaqe: 
6jeHv' O/iaTJie !— 11,111 oea rparal) 

7976. BCc^a sa per. a ^cseKa aa jesuK. 46t 7377- Bo.;!iHM c ApaniM no ropK o^hth. 
rjLor 3o6aTH, o jiKCTa BO^y hhth. 
CTy^QH KaMSH no^ rjiSLsy MeTaTH. 
Her' HeAparHM no ^sopy meTaTH. V Hapo^. 

njecMH. 

737^. r^^K jiasK pyna, ne senepa. 

7379. VjidLBa y 6ep6epHimz h r a y aniHHj- 

HiirtH He MOOKG 6hth. 

7380. Fjie^H Kao nao Hono^ noKOha. 

7381. F...a K Ky^HHe, t. j. 3jio. Mjih: 

7382. VOJlSi F . . . a, T. j. 3;io. 'LeKOJH y majin oaroBopa 

Ha OBy nocjioBHizy : Ako cy lOAa, a tu ckuhu Kaay, 
re ux aoKpuj, 

7383. rojLO SeoHO no MejaHH OKane, 
Keoy ^peniK a HOBaita neiaa, 
na join nHTa a^ 3© Ao6po bhho. 

7384. roHehH ByKa, nnihepa •TinoHi^y. 
7385- r'pK Hai>e ^^.TiaKy y jajeTy. , 

7386. ^a 6h Bor ^ao niTO .ziy/;H MHO^zie! 

7387. ^a je ;^o5po r . . . 0. najejiH 6h ra LfaBTa- 

iiaHK. 

7388. ^a 6hx ce anao r a xpanHTn (ne Ky to 

H TO HHHHTHJ. 

7389. ^a je H J>e 6paTa y oanjeTy ^^a noaRajin. 

Kao A^ 6k noMorao. 

7390. ^a je jraoHO JiajaTH, ne 6h nao np . .0. 

7391. ^aj MH opetiy, naw Me Sai^n y Bpefey. 

7392. ^ajiGKO TH .ziena Kyfea! 

7393. ^a MH je H nojionia Buna. 
CaMO ;^a je KpHMapima MJia^^a. '462 

7564- ^anac MeHH. oyTpa TeSn. 

1395- AQ- HeMa jaTaKa. ne 6k 6hjio hk apaMHja. 

7396. ^a HKje oupoTa. ne 6h oyni^e czja^o. 

7397. ^8Lh.e /^awy (t. j. cTpMahe). 

7S98. AecneT(K) 6a6H opehy ry6H. 

7399. ^eTe ce Bprne h na yji;a npeao Aynasa, a 
KaMO jiK Ha cjiyry y ayfeiK. 

•7400. ^HHH oe Kao CBKjeTitaK r m. 

7401. ^OK 6h LturaHHH r . . . h3ko. 

740-2. ^0 no^He: niije bkho Kpa.^0BKhy MapKo; a 

OA no^He: jao Moja Majao! 

7405. /JoKh Ke THKBHI^a Ha BO^y. Peqe OHH Kafl My 
KO OApene oho uito ra mojih, (t. j. ao)ih he h oh 
Mene jia, h ja H>eMy iuto yqHHHM). B. Bp. 

ikOk. ^omjie BK.;!ie ^o onujy: hji' BH.3e nyKHyTn 

VLJl' OHH KOKOHHTH. C. M. J5. 
7405. AP!)K* ce nJIOTa, ByaOTa! CTpamjbHBqy. B. lip. 

I'iOG. /Jyra jiyKa a MOTHKa Tyna, t. j, Ka^ je kg 

wiHJefl, a My;io iiocjia UMa. C. M. B. 

7407- AyraHKa Koca KpaTKa naMeT. 

7408. ^e^e Pa/;e. Taao tk OBHjeTa h BHjeKa, 3e jih 
TH Mcao yMpHjeTH? — JeoT Taao mh cbk- 
jGTa H BKjeKa, Kao ^a caM 00 Jy^ep po;^HO. 
— A yHHHH jm TH oe kojihk obh BHJeK?— 
yHHHH, none. Bow'za th Bjepa, loap ^a na- 

Cax ry r.iHa y nOjaTy. OeaKO ce paaroeapao 
iieKaiai iioii c iieuaKiijeM Pa^oM na HcnoBDJecTH. 

74o[/. T5e H^e yz-i-ze hgk n^e h ojeKKpa. B. Bp. 
I'iio. T5e CBK Typupi Ty h yoc Ma^iK. B. Bp. 463 7411. Ej TyoKaHl r^Q He ysaTH aa oooBHHy h sa 
6jiaFOCJiOBHHy Hero 3a oho ihto oe OMzne 

H HaUHHel IIpnnoBHJeAa ce asl je HOKaKaB xoTehn 
ycraBHTH rajbare yxBaTHo 8a MaTJiOB, na ce ^arJiOB 
cKHHyo u OHaj Ha xajbHraMa no6jerao, a oh c na- 
TJioBOM nao HarpamKe h obo Kaaao. 

74*2. MCajiH 3a McenoM Kao Sapna 3a oysaHOM. 

W3' MCanpaMCHine My H0p6y. 

74 i 4. MCe/^Ha en Te npeKO BO^e npeseo.. B. Bp. 

iki5. MCeHOica je rjiasa osaKa KpaTRoyMHa h ;^y- 
roKOoa. B. Bp, 

7416. MCenoKa $aTiira npHjiOMcaa o^ Meca. Ma fly- 

6pOBHBKa. 

74/7. MChbOT My y Boral OBt)e h y UHJejiy BoKy atene 
ce 3aKJiHH>y ojih chbom ojih 6paT0M h. n. »TaKO 
MH acHB 6ro MapKo!^ h TaKO Ka;^ je Apyra aaKyne 
Aa joj mTO yqHHH, a ona He Mo»;e, OH^ap OAroBopn: 
»He aaHJiUJbu .mc, oicueoT My y Eoia!^ B. Bp. 

7418. 3aByKao oe H3a eoMcjK jLe\)8i. 

74/9. 3a feesojKOM He BatZba 3Jio 36opHTii. B. Bp. 

7420. 3aKepa Kao Tpy^na Mcena. 

742i. 3a.z[y;3;y Me 0!heche50m sajiarain. Ka^ mh aV- 
inKOM O^H Ba^nni. B. Bp. r^eAaj: 3173. 

7422. 3ajiy^y o^ho wao IleTpoHHje na BpajH- 

Ke. B. Bp. 

7423. 3a jtySaB ce k $paTap oj)KeHHO. 

74-24. 3ajLy6K0 oe Kao cseTn AHTa oa Ila^ye y 
neneHo npace. Y Jluna. 

74-2.5. 3anHlIIH Ha .Zie;^! Pene ce oHOMe kojh je yAyntno 
KaKBora koJh nnnaA HHKOMy hjih He oKe hjih Hena 
OTKyA Aa iiJiaTH. B. Bp. 464 7426. Gananyjio I^HrannHy i;apoTBO naK oi;a 
oSjeoHO. 

7421- Sapeiwa oe OBKiBa ;!;a ne je^e r — 

7428. Qaoeo Kao koot y rp,zry. 

7429. 3a niTO aert nyT npeTp^asa? (sa to uito ne 

uosKB Hcno4 nyxa). 
7450. 3BaT noniTOBaT. B. Bp. 
745/. 3/;pe.z[a BOtiKa 6p30 OTnane. b. Bp. 

7432. 3eMJba Tyt)a, Ka^^ayaa neMa, 

Tyi>H Jty^K, He ana mo km fey ah. 

7455, 3hmh, SpajHe! asth, MaTHjamy! PoBopHJia 

M.iaAa HeicoM KyhaHney, ;ia joj caMO noMOHce sqmh 
Bo;je H ;ipBa cunjexH, neK .iohxHth h KOHaK cnpe- 
MaTH, a JbeTH ra Hnje riiKe.ia 6paJHOM asaTH, jep je 
OBaj Mopao y nojby pa^HTH, a HHje joj Morao no- 
MaraTH, a nnje ra hh Tpe6ajia. C. M. B. 

I'iS'i. 3jl0TB0py K HanaOHKKy! Peqe ce OHOM KOJH ce 
Kyne 4a ra ejepyje npHt)e. B. Bp. 

7455. 3Ha ^Q Bpar Kamy .^a^H, t. j. ana CBanixo. B. Bp. 

7456 Hrpajy ce Marapi^K, 6Khe jlsuo BpeMe. 

7457- Hrpa Kao Tot na TaitHpy. 

7498. H^e Kao tiopaB. 

7459- H3ByKao oe Kao Tapana h3 jiokt^Ql. 

Ik'iO. Hsje^e TeJie KpaBy. IlpnnoBHJe^aa ce /ta ce je;iaH 
xoTHJyfiH jxvi yaroJH cBoje TO.ie (to6oh; ;ja ra npHl)e 
iipo;ia), a neMajyt»ii iioTpeoiiTV nntiy, 3a;iyHCHO 4a 
c BpeMeiioM II cBojy icpaBv npo;ia. Oaa nocJiOBHqa 
y MHoro ;ipyriije iipii.iiiKa MOJKe ce Kaaarn. B. Bp. 

7441. H3 (np9-)nyHa naHKa HHje rpeOTa o^op- 

KHyTll T. j. r;ie iiMa ^ocra, ojisluaq HHJe rpeora 465 yKpacTHl). ripHnoBe^a ce, KaKO je apxoMaHiipHT o^ 
iieKaKBor Manacrnpa aaoKynno cHpoMaa ^oseKa, sa 
Kora je seao, 4a je MajcTop ynpacTH, as. My name 
Hi^penqa. Ka;i My ^obck o;iroBopH: nKaKO hy th, 
rocno;iuHe, nHcajH Hc/iperiiia, Kaji ra hh caM HeMay? 
Beh aKO jiSL yKpa;ieM; a yKpacTH He cmcm o;^ Te6e, 
jep CH TH y TOM cy;iHJa*; oH^a apxHMaHflpHT peKHe: 
„Ba HCTnny, U3 apeayna naHKa nuje ipeora odcpK- 
uyTU, caMo He ;iHpaj y CHpoTHH>CKO, h homoj na 
6.iH3y, 4a ce He ocpaMOTHMo." Flo tom qoBCK OTH;ie, 
na yBaTH Hajjieninera Hc;ipenua na eprejie OHora 
HCTor ManacTHpa, h ;toBeiie ra KpHJyhn, xe nHme 
apxHMaH^ipHTy, yBepaBajytiH ra, aa je 6am hs npe- 
nyHa qaHKa, h jis. ce ne 6oJH, jia Ke ra ko noseaTH. 
ApxHMaH;ipHT He nosnaBiaH CBora Hc^penqa, aa^ajiH 
qoBeKy, noqacTH ra Jieno h hokjiohh My TajiHp. 
nouiTO MOBeK OTH;ie, OH^a ce Ten nosHa, as je 
mjipe6aix ManacTHpcKH, h ;ia je nouiTeHH Kpa/(jbHBau 
npesapHo apxHMaH^ipHTa. 

7442. HspeSpHO ce. Kao nac y rpoMc^y. 

744:k HspHSHKOsao ce, Kao r . . . na Mpaay (Ka^ 

ce sa Kora y maJiH xoKe 4a Kaa;e, as je MHoro ko- 
jeniTa npodnpao h HayuHO ce). Y CpHJeny. 

7'ii44. Hji' MKpyj HJI' nHpyj 1 T. j. ;iejiaj Kao niTO Tpe6a 
H.iH ce He naqaj y to. C. M. E. 

7445. HMa H Ty je^aH yn^ysaK. 

7446. H me^y OseTHJeM HMa pHJe^H. Peqe ce Ka;ia 
ce ^jBOJHua oncyjy, nan HacTOJH kojh obo peie as 
Hx noMHpn. B. Bp, 

7447- HnaT je sao sanaT. 
74 48. H non y hhomo (JajiK. B. Bp. 
7449. H cTapa OBi;a co jiHOKe, 
7450- H iiopasoMy ynajiH CBefeyl 

CPDCRE HAP04HE OOCJOBHIIE 30 466 745i. Ja 3HaM Kaasa je Moja KyMnanzja, a tth 
rjie^aj. ^e h.eui pynaTH. Aomao oepmrap bh- 

})eTH KHKO eKcepiiHpa KyMnaHSJa je;(Hor crapor na- 
neraea, na hhjo 6ho aaAOBOJbaH, Hero npHqiia Ry- 
AHTH H xp;iaTH H KanoTaHa h momko. Ha CBpinoTKy 
tie petiH o6pniTap: Ta KyMuanuja ne eajba! a crapH 
KaneTaH npnxBaTH: Ja anaM Kanea je Moja KyAcoa- 
Huja, a Tu lAedaj, $e ^em danac pyvaru, na c KyM- 
naHHCKBM o^HUHpuMa y cBoj KBapTHp 6e3 o6pinTapa. 
y cejiy Huje 6hjio Mexaee, jia ce Mope py^aTH, a 
KyiiH jisjieKO, to TaKo th moj o6pmTap rJia^aH uho 
;iaH ce jio KyKe bosho. Ka^ Apyrn nyT k toj hctoj 
KyMnaHHJH Ha hchht Ro\)e, noxBa;iH KaneTana, a 
OBaj he OKpenyBuiH ce k cbom KonaKy peKa Ae^Ry : 
Ej MOMHe! dede u oho dpyzo jaiThe 3aK0A>u, pynafie 
u oSpmrap c naMU. C. M, B, 

ik52, Je^an toot — cbh tooth, b Bp. 

7453. Je^e r . . . a (Kaji ko roBopn uito nyjio hjih eeno- 

BOjbRo). y obom ;iorat)ajy ce roBope h oBe Apyre 
cse TpH nocjioBHue, Koje ce c obhm pajeqiia no^uH>y: 

7454. Je;^e r . . . a, ^ok My ja p&Ba ysaTHM. ^ 

7455. Je^e r . . . a. Kao Fpic xajsap. 

7456. Je^e r . . . a, Kao nKjan poTKsy. 

7457- Jqa© Ha ;^paMOBe. 

7458. Je^Ha TH 3a OTO, a cto 3a je^ny. B. Bp. 

7459- JeSHK HGMa KOCTHJy, awIH KOOTH JLOHLZ. 

7460. jGKHyO O;^ Opi;a! Ua dor^a). 

7461. JeoH jiia, oe oorohho? 

JeoaM Bajiaj! 
A HMain jiJi AiQ^Q AOG^a? 
HoK Bajiajl 467 HMajy JiH Al^ua- KpyBa? 

Job Bajiaj! 
y ajiH nao oe ooReHHo! 

JecaM Ba.^ajl 

7462. Jei; npi;. rjiaBa 6ojih. 

iZIe5 He OTOJH (naji 6ojiecTaH MHoro je^ae). 

7463, JyHaB je r . . . O (Koje cbek o6HJiaaH). Kslji ce aa 

Kora peKHe, ^a je jynaK. 

7464. Ka^a janiHin MaFapina, h np^eoR TpnK. 

7465. Ka^a MOOKe, (Jjrpl ksla He Moawe, ^ypl 

7466. Ka^a oe aa r . . . i;y aySHNta /i;o$aTHJia. Ta- 

^ap MH Hay^HJia. Obo peny KOJH cy cyjeajepHH 
BJeniTuqaMa. B. Bp. 

7467- Ka^ TpK SaHKpoTHpa, npeMehe Te$Tepe. 

7468. Ka^ rpMK. neK h MjriBe oeBajy. npHnoBe;ia 

ce, KaKO je HeKaKsa HceHa np . . . Jia npe^ MyxceM, 
KoJH ce 6uo yqHHHO rjiys, na Ka^ je oh sanHTao, 
lUTa ce TO qy, o;iroBopHJia My, jia, rpMH; 0H;ja oh 
y3Me yrapaK c Baxpe iia no H>oj, roBopehH: ^Kad 
ipMu, Hex u MyTbe ceenjy.^ 

7469. Ka^ ryOKe n . . . (h. n. ycxao, t. j. y HecpeKan qac). 

7470. Ka^ A^Q're ne njiane, NtajKa My onoy ne 

/i;aBa. B. Bp. 

ikii. Ka^ jiHjeHH HaBajiH, OBe no^e nonajiK. 

C. M. B. 

7472. Ka;5 Mejje^^y r a aapaoTe (t. j. HHKa^). r^je- 

KOJH join jiojisijiy : cad je koauko aoAora. 

7473. Ka^ Mane OTanie MOja f . . . a yHKTK imh- 

BaTHl (Kaaajia KaMHJia, Ka;^ ce njiHBajyiiu noc ... a, 
na BOAa npoHHJejia 6ajiery npe;ia H>y). 

7474. Ka^ noBH^y Kypja, Rypja h ooTane. 

30* 468 7475. Ka^ np^e, He OTKinTe. 

7476. Ka^ ce OHO noo . . . o OKpene nanpnje^ (t. j. 

K&ji nocao no^e HaonaKo]. 

1477- Ka/i; oe onanaK onany^n! 

I'iis. Ksifl, cycje^y kokohi norzHe, TBOjy sa Hory 

OBOMCH. B. Bp. 

7i79. KaoKH r...i;H. new ce pa/i;yje (KaA ko uito 

TpaacH, HJiH ce na^a MCMy, uito hc Ke ;io6tiTH). 

7450. Ka H Majio BO/;e na ^Jian Uphihmo xe). B. Bp. 
7481. KaKBa je ona Tima Koja y OBOje thhs^o 

TOBapH? 

7482. KaKBa Mei)8L TaKBa Jefea. b. Bp. 

7483. KaRHJia 6h, ne 6h (Kaa ko h ohe h hc f»e mxa 

4a yqHHH). 

7484. KaKOtie Kao KOKa na ojeAa.zry. 

7485. Kajiyfeepe. a^ Te OMcenzMO? 

^a je npocTO. kgla cto nayMHjiK. 

7486. Kajiy|)epe! 3KeHHtie to. — He 6h Ta. — Ka- 

•^y^epe! H36HKe Te. — Eniie Ta. 

7487. KaMeHO TK SKOHCKO nKfee: y ABOjHi;y Tpn 

KOHaTe! ripHnoBHJe^a ce jia je obo peiuia 6HJia 
jeiiHa npBMopcKa Hceea ^pyroj, Ka;i cy 6HJie no- 
nH.ie TpH KOHaxe BHHa y paaroBopy — n 6yjiy\xm jia, 
je je;iHa peKJia mhofo je, ona iipyra o;iroBopHJia : Ox 
MHOzo aoaucMo! KaMeno tu ofcencKo au^e: y deojui^y 
rpu KOHare! B. Bp. 

ifkS8. KaMeH no icaMen (eTO) najia^a, spno ;!;o 
spna (OTO) nora^a. c. M. B. 

7489. KaMH osKHifs y Tyjja yoTa. Y BpanKe. 

7490. KaMO Bac, haKO h MajKO. ^a bh no.;iHjeM h 

^a Bac uojhyGjiM y pyny, ^a mh cjyTpa. 469 F . . . . He je/i;eTe. Peima HeBJecra CBenpy h cae- 
KpBH H ocTajiHJcMa y KytiH npBO jyTpo noiuTO ce 
;iOBejia. Y /JajiMauajH. 

7491. KaMo Tz OHO niTO oe npeKO i^pRBe hooh? 

ripHMopaq HeKaKaB umao Ha hmo HeKaKBor Maea- 
CTBpa noji HMOHOM Kajiy^epa npocHTH MHJiocTHH>y 
Kpo3 llpey Popy. Y cejio TpeiiiH>eBO noey/ie ra 
jisi cjiyatH ;ieTypl)Hjy, h Hajnpnje hm OAroBopn: hh- 
jecaM HHCT. CjyTpu a^h hjih ;ipyrH HcejbHH ohh jie- 
Typl)HJe oner My peny, a obh c H>0Ma y qpKBy 
OTH;ie, HaByqe HemTO oaeHc;ie, h CTane kojihko je 
3Hao qaTBTH, HajnocJiHje 6jiarocjiOBH h peqe hm aa 
je CBpmeHO, a je^aH ra sanHTa: A ^a, none, JKJia th 
mpetia, KaKBa th je to Hcaja^Ha JieTypt)HJa, komo tu 
OHO WLTo ce apeKO i^pnee hocu? 

74P2. Kao H no Ma^KH (nocjiaTH) yTpo6Hi;y. B. Bp. 

7493. Kao np^eoK y Typy (h. n. cMeo ce). 

7494. Kao IIlBa6a Tpa,7ra,zra! Kaji ko ynjen je^no Te 

je;ieo Tcpa, ;(nBaHH hji' njena, OHj^a My ce pene obo 
y nocJioBHiiH. 

7495- KanHrta My itBetie oti8. a r . . .i;a ratia neiaa. 
7496 Kecera noSKja i^eny Mopynn. 

74P7. KHHMaoa (najnpHJe) Ha 3JI0 HaSaoa. Kasajio ce 
je aa Baea Je.ia^HKa neperyjiapHe ^e^e^ Koje cy 
KUM^aca npo3BaHe, jep6o ko;i IlaKOCTa Hajnps^e na 
Ma^ape Ha6acauie h ;io6po djeee 6uuie. C. M. B. 

ik98, Ko 6h peKao flfii je KypBHH ohh? b. Bp. 

ik99. Ko 6o^aH HHje 6ho. Ta 6ory HHje mho. b. Bp. 

7500. Ko ra KOMe THniTe, 

Ha Ao6po My ro^nniTe! t. j. ko Kora npe- 

Bapn. B. Bp, 470 

1501. Kora oaM ncoBajia OHora oaM h /;onajLa.. 
Kaaajia })eB0JKa Ka^a ce BJeHMasajia 8a oHora, Rora 
je npBo rp^HJia, Kao TJeuiehH ce. C. Af. J5. 

7502. Ko r,zia/i;aH yupe, CHTan ce Kaje. B. Bp. 

7503. Ko FJia^He roA^iie r . . . o H3Hje. OHTe ce Kaje. 

1504. Ko;^ |)aBO,zia sjio, a Sea aera Join rope. 

7505. Ko Ao6po noHHe, oh Je na nojia pa;nH>e, b'. Bp^ 

7506. Ko^ majiTopa Ba,;t>a ^a oy /i;y3Re tflaacH 

Hero Hore. y KoTopy. 

7507. Ko HQje^e r , . . rjia^^ne ro^ne. OHre oa 

Kaje. 

750^. Ko HMa ;500Ta Maowia, h F...i^y MaoRe. B. Bp. 

7509. Ko HMa seTa, Kiaa h Marapi;a. B. Bp. 

75io. Koje opehaH, h oKena wy ce y o^ap non. . . a. 

B. Bp. 

7.tM. Ko je cpehan, h y Typy nafee (y uiajin ce peKee). 

7512. KojH BHCORO jieTEt. OHHCKO na^a. 

75i5- KojH McajiH jeKoep. HsrySH noTKOBHi;y. 

75*4- KojH Nte^ Menia, newa ra h jiHace. 
75i5. KoKom njeBa: Kaao ko! KaKO roI b. Bp. 

7516. KOtZby ce Kao non. 
7517. Ko Marapi^a jaine. Ba./ba h np/^ew ^a My 

TpiIH. Pjie/iaj : Ko Ha Marapuy jame — 
75/8. KoMe je KpHBO. HaMHpHO My Bor! B. Bp. 

1519. Ko Mene rocno^^ap, ja iteMy ojiyra. B. Bp^ 

1520, Ko Mene: »rocno/i;y homojihm oja«, jaaeMy: 

»roono^H noMHjiyj.« B. Bp. 

752i. Ko Mene: ^o6po jyTpo! ja iteMy: ^oOpa th: 
opeha! B. Bp. 471 

1522. KoNte nnejia 3a KanoM Taj oe oeha. 
7525. KoMe neoHima Kowe neoHima. 

75-24. Ko Ha Marapi;y jame, sa^a ^a My h np- 
/^esR TpnH. 

7525. KoHe MjepH MjepoM Ta npespHy BjepOM. 

B, Bp. 

7526 Ko He OKBacH r — y. 
He Haje^e puSHi^y. 

7.527, Ko He yRpaTH (ywaJlH) r . . H 

Ta He yro^H ^pySH, t. j. kojh t)erot, iuto ne 
npHniTeAH) He MOHce Bas^a ^ecthth npHJaTejbe. B. Bp. 

7528. Ko 0^ OTpaxa Mpe. sa ^y^y My oe n. . .. Hjih : 

7529. Ko OA OTpaxa Mpe, n ... fen My SBone. 
1530, Ko HHTa nyTa, ne sajiasii. B. Bp. 

155*- Ko oe Mema TpimaMa. no3e/i;y ra OBZBbe. 

7.552. Ko oe Ha napoKoJ pa6oTH npeKHHe, HHje ra 
BpjHje^Ho y rpoe^e aaaonaTH. a m. e. 

7533. Ko oe He Sec SJia Sojao? Hcko aanaxao 6a6y: 
BaKo, 6oJBm jih ce Bora? a oaa o;iroBopHJia: Jao, 
Moj cuHKo! KO ce we 6u 3Aa Sojao? 

7.594. Ko oe He.OTH^H OBora oSpasa, ne iis hh 
Mora. B. Bp, 

7535. Ko oe pyra. noo . . y ra. 

7536. Ko oe yMHje noo . . . h, yMHje oe h onpaTH. 

7537. Ko BbHMe ope. r om /^p^a. 

7538. Ko TpaMCH o6KpaH, Hai>e OTHpa^. B. Bp. 
1539. Ko he ^einera KpyBa 0^ ineHHi;e, MceAefeie 

H OBOOHHlne. B. Bp, 472 7540. Ko y rJLQiA'^y ro/i;HHy r . . . o K3Kje, y OHTy 

oe Kaje 

7541. Ko xofee My$Time. xohe h3 f e. 

754-2. Ko uiYefl,^ ojiosa. r . . . o My oa JiOBa. 

7545. Ko niTo HKHH, Oe6H ^HHH. B. Bp. 

7544. KpaTKK ^aHi;H a ay^^ KOHai;H. 
7545' KpHBO oje^^K. a npaso Seoje^H. 

7545. Kpo(T) Ty Bpo(T) TTy! Obo He 3HaM o;iHCTO oito 

Ke peliH, ajiH qyx oa jeAHe SBaHHqe oa KpcHora 
HMeHa, y Kojera HBJecaM xtho noK Ha KpcHO Hiie, 
KOJH Ha Benep ff,o\)e h npeKpcxH npc(T) (KascHnyx) 
npeno ;ipyrora h noJiomn hx na Moj npar o;^ Kyhe. 
Ja MHCJiHM Aa ;ipyro HHje Hero [to6ohc] jia. mh BHnie 
He he KyTH>H npar nacax, jep HHJecaM xxbo y H>era 
noli. B. Bp. 

7547. Ky6ypa mh — KySypa th! x. j. nacpHem jih 

XH Ha Mene h ja Ky na xe6e; hji' inxo npHJexHin 
MCHH, Morjio 6h 6hxh xeoH. C. M, E 

7548. Ky^ roj) ce JjaBOJiH rone, ^^o nona oe ;^o- 

rone. Y Upnoj Fopn. 

7549. KypjaK OOTapH, hy^H He OCTaBH. c. M. e. 

7350- iZIaje Kao nac Ha BBes^e. 

755i. iZIaKO je peh nero je MyKa OApeh. B. Bp. 

7552. iZIaKme 6h (hock) canyBao Kany Myxa, nero 

(je;iHo) MCeHCKO. 

7553. iZIaKine je oa^yBaTH 3ei;a y ropy, nero 

Hceny y ^OMy. 

7554. t7IaOHi;a My na nyT! x. j. Hecpeha, peny hokh 

RSijl ce cnoMeHe HMe je;ioroH>e. B. Bp, 

755r>. iZIaoHO TK je Ha MeKK npujejias, x. j. jiacHo 

je Ha HejaKa y^iapaxn, y By;iBy. Y PBcan ardpti- 
jeAo. B. Bp. 473 7556. iZIaxKO TK je CTOjany aa BOjOKy ^ok je Ko- 

Tapana. Ja ynpaBO He aeaM KaKO je osa oa JThkc 
40 Case nosHaxa nocJioBHua nocxajia. Y Hamoj pe- 
THMeHTH HMa BeKOJiuKO KyKa Koje ce sony KoTapaHB, 
ajiH CBe cKopo Heyrjie;tHEi a CHpoMaiuHH Jby^H. y 
;ipyro6aHCKOj (IleTpHifcCKoj) perHMeHXH HMa^e ^HTaBO 
cejio KoTapaHH — a h y JIhi;h, ^hhh mh ce, TaKo. 
C OBOM ce nocJioBHuoM cnp;(ajy cjiadsM, HeBjeiuTHM 
H TynorJiaBHM BOJHUiiHMa. C M. jB. 

7557. JlBK My ]e MOTHKa H jionaTa. 

7558. iZIen OHp HO y nacjoj kookk. 

7559. JloBi^y r . . . y JiOHi^y, 
A xajKany y 6aKpa^y. 

7560. iZIyna Kao AOQowl IMOT. K^a ko cBamTa 6jie- 

6etie He MHCJiehn KaKO Ke ce npHMHXH h raxa Ke ce 
H3 Tora po;iHTH. C. M. jB. 

7561. iTly^^H Kyfee 3K/i;ajy, a My^pn roTOse Kynyjy , 

7562. MajKa Uejiy y aasesy nysa, 
Ajih nejia Kei^ejby Hane.3a. 

7563. MajKa Keprty Kapa, a HesjeoTH npHrosa- 

pa. Hjih: 

7564. MajKa iniiepi;y Kapa, a HesjeoTH yspoK 

^^asa. B. Bp. 

1565. MaJieHO QQJLO neOT nopes. Bcjih ce TOMe, KO ce 
nyjiii jxa je bcK na H>era peji iuto hhhhth. C. M. J5. 

7566. MeKaHoj SajierH Majio Tpe6a RHine. 

7567' Me^e My BO^eHima Spamno 3a nooaype. 

7568. Mh ByKy a syK naa njiOTa. 

1569, Mnp Bomck! y HauiHM CTpaHaMa ce oa BoiKHka ;io 
BorojaBjbeH>a odnqno oBaKO no3;ipaBjbajy. A, Mup 
Eooicu ! B. XpucTOC ce podu ! C, M, B. 474 

7570 Mnpna BOOna. r.ie;iaj: Mupna Ba^Ka. C. Af. B. 

157»- MzojiKO 6k a^ He Mowe neT KsSpojaTH. 

757^. MHin,zbaB(x) y KyMa Sea yjHa, Ka;^ jlk y Kywa 
H ^Ba yjMa. b. Bp. 

7573. M^sa^a Jt{y6]d, a OTapa noHHTyj. b. Bp. 

7574. Mjia^ H sejieH, Kao ryninnje r . . . o (peKue 

ce KOMe ujiaL^OM y uiajiH). 

7575. MosKe My 6hth. naK k hhhh. 

7576. Moawein mh BjeposaTK; pHjeTKO HOTHHy 

roBopHM, a join pje^je JiaaReM. 

7511. Moja MaTK h iBerosa laaTH na je^HOH ce 
oyHi;y rpejajie. 

757H. Mope TH ^50 KOJfcena, a r ... a /i;o yinnjy 
(ksla je^HaK je;(HaKOMe peKHe: Mope!), 

7519, My^pHJH OH K8iA MyHHIH. Pe'ie ce OHOiie kojb 
lUTo cyjiy^jHO nporoBopH. B. Bp, 

1580. My3K je MysK, aKO 6ho h Rao nysR. 

75^i. MyoR — MOTKRa. Pyrajy ce Cp6H y XpeauKoj Ke- 
KaBUHMa Koje o6hhho Myotcu soBy. C M. B. 

75S^2. MyKa je 6kt Ka^Hja, a Mao^sa He ^sljlir. 
1585, MyHH ce Rao i^pB. 

7584. MyqHO je OHTa rooTHTH, a SoraTa Aapn- 

BaTH. B. Bp, 

7585. HaBajiHJiH, Rao wyxe na r , . . 0. 

758';. HaBajiHO Rao BJiax y naRao. Km je obo pe- 

Kao je;iaH nyr je^au pRmhaHHH ^pyroMe npe^ He* 
KOJiBKO moKaiia, yniira ra oBaj : Ta saniTO He peqem : 
9 Kao moKai^ y aanao.^ ^E da^ npHMJCTM oeaj, j^okac 
luoKan, — Had cy xuoki^u odaeno ceu y uaKAy.^ C. M. £. 47& 7587. HasO/^H BOfl,y Ha OBOJ M.7IIIH, T. j. HaBphe nocjie 

KaKO he My 6ojbe 6ht. JB. Bp. 

7588. Ha A^ono (yBo) nyj, a na jiHjeBO nymTaJ 

(KaKBy Tyt)y CTBap h;ih cpaMOTy). B, Bp. 

7589. Ha APO-M je^e. na APfi^i^ O . . e. CejbauH rosope 

8a Bapomane, Koje ohh noHaJBHme jipme sa TspAHqe. 

1590- Hajnpe mTajiy OH^a Kpasy. 
759'- Ha noa saMaHK. ^xeBOjKy y^pi^- 
759^. HaTe!HEce, Kao MaTH o nonpA^^HsoM hepKOH. 

7595- HaTGOKe Kao onpoMa o KpaTKH onaHi;H. 

7594. Ha TH MajlH npOTaK (yBJe;ie MH ra) ! npy»cHBraB 
My MajiH npcT o;^ pyne, peqe ce ohomb, kojb KaKsy 
CTBap qHHH ce jisl ho aea a SHa. B, Bp. 

J 595. Haine oeKe itesHHe neae sywe syKape;;© 
ByKHiieBe oKene pobeHK ne^esepHH naoTO- 

paK. Ka^ KO iiepa cBojaKaibe y 6or ana KOje ko» 
jbeHO. C. M. E. 

1596. Hainjia je nnaaTa aaiwion . t. j. namjia je 

cJiHKa npHJiHKy. D. Dp. 

7597. Ham,zra p^a OBOje rB03K|>e. c. M. B. 

7598. He 6kjiO norOBOpeHO! Peqe OHH KELji, ra 8ro;ia 

o6BeHce rb, je Aao mro cepoMaxy. B. Bp. 

7599. He 6h My na HH3/;paKy r . . . a no^ hoc 

MOraO ^XOHHJeTH (na^ ce KOJH noHece, na ce h& 
MOHce c H>HMe JiacHO jia, roBopH). 

7600. He 6h opaMOTa ko n . . y, Hero ko ny. 

i60i. He 6h Hoea hh y can ohho. Kaj^ uito weic. 
36opH HBBaH pasjiora qyj^HOBaTO. B. Bp. 

7602. He ejeoKK OA npBe cpefee. B. Bp. 
760s. He 6yA^ OBaneMy onnpana! 476 7604. He ey^H y OBaKOj HopSn Mupo^nja! 

7605. He BH^x'jio ra oyni^e! 

7606. He Bjepyj hh Epawa hh neTaaa, osa oy 

Cpafea je/^HaKa. JB. Bp. 

7607. He rjie;;aj y Ty^ jiOHai; r;;K aapn ho y 

OBOJ ! 

7608. He Aao Bor RaweBba jeoTn, a r . . . a oy Me- 

icana (peKHe KaiuTO MJial)H, Ka^ ra crapHJH eapaHH 
He^Hmhy). 

7609. He A^paj y r . . . 0. ;;a He omp;;h. 

7610. He A^paj y I^nraHKy. /;a Te ne opaMOTH. 

761 i. He ^xpsKe KopaKa, a.;i o^^MKny. PeKao crape 
KaneTaH ^eeepaJiy, Ka^ My je KyAHO KyMnaHHJy ^a 
BOJHHUH He Kopaiajy Ha 6y6aH> cjiohcho. Caji ce ra*" 
nocJiOBHua peqe KaA 6h ce mhejio peKn: e aKo h 
HHJe jiHJeno, a oho je npo6HTaqHo hjih ano h ne 
3HaM HrpaiH, anaM ce noxpeaTH. C. M. B» 

1612. He MCeHH ce OanyHap (ne Tpe6a ;iaKJie ;ia BHuie 
oa je/jHO CBHJeKe ropn). OBy caM noc;ioBHuy qyo y 
Fjimhh, dJi He Morox ;i03HaTH, KaKo JQ nocrajia. A 
o6HqHO jy peny Kao ynop oHOMe ko ABHJe rpe cbb- 
jeKe 6e3 noTpe6e yna;iH. C Af. E, 

7613. He 3Ha HH OTKy;;a Je inynajL. 

76!4- He Hrpa HOBa oyKH^Hi^a 
Hero Hppa nyna r . . . i;a. 

1615, He HMao ByK pane, na pa3.;iH3ao np...o. 
Ka4 ce KO naqa y itanaB nocao. I)e ra HHje xpe- 
6ajio, xe ory^a KaKBy 6MJe;iy hjih mreTy rpiiH. C. Af, B. 

7616. He Kcnupaj osaKHM yoTa! 
1611. He •7I0MH H03K y pen. b, Bp. 477 1618. Hewa y^xapua Sea CTapi^a. b. Dp. 

7619. HeMa onpouiTeHKja Sea OTManiTeHnja. 

1620, HeMHua npas^y ryQii. B. Bp. 

702 1. He MOMEce 6hth av^^ 7 pajy. a r — a na 

CBa^SH. Hjih : 

76-2-2. He MOSKe ce o ;;yinoM y paj. a c r h 

Ha HKp. 

7^>.3. He MOHce oe o je^HOM r om na a^^ nnpa. 

Peqe ce oHOMe, ko ce nojarMH ^a Ha abhjc CTpaee 
y jcAaH Max uito /jo6nje. C. M. B. 

76-24. He na^a mh na yM, kojikko CTapy Maoicy 
Ha MaTep. y Uphoj ropn. 

7625. He n,zieTH ce Kao Mysa y r . . . 0. 

7626. He npo^ajH SooTaHijcHjii apaoTasai^a! 

7627. He pasB-ziaHK penK Kao naHKhK i^pesa. 

7628. He paHH ycTa Ca^asa. 

7629. He TpnK BaHBaHHH BO^y hh y oCytiH a 

KaMO JiK y TpSyxy. 

7650. He he BohKa ^otloa OTaSjia. c. M. E, 
1631. He he HBep ;;ajreKO o;^ iwia^^e. c. M. B. 

7632. He he Mauia CTiaHUHe. 

7633. He $a,7IH K'O i7IH3HHO oko. 

7654. He i^pKHH. K060. AO^ inamHHa He HHane. 
KaA KO o6eKaBa 3a neKO BpHJeme KaKOBy noMoh, 
Koja 6h o/jMax Tpe6ajia. C. M. B. 

7635. HeiHTO non KH)KroH. neniTO Typ^HH oh- 
^OM, ejie CHpoMaxy ne ocTa HuniTa. IIoa 

HMCHOM aoaa OB/(je ce MBCJie h uaAy^&pu^ a Haj-^ 478 BHUie eAdduKS^ Koje Hapo^ Ha pasjiH^He Ha<iHHe Kamro 
H rJio6e. y BocHH. 

76.95. HHje rpMGHa OTay;; iiG syK hshJi. b. Bp. 

7657. HKje i>aBO Hero spar. 

1638. HKJe aa ryOKa OHJeno. Be;iH ce CBy^a OKo Hac. 

C« Mm B, 

1639. Hnje RpHB KO BK[|>e HO KO npHHOBH^e. B. Bp. 

7640. HHje (xaKo) jiaoHO yHpKjGTH : sa^ba noopaTH 
noH^aBy, ^or oe yMpe. 

764/. HHjeoy TO MHmH HaByiwiH, Befc. mojh ayCH 

HaTyRt^H. 0;iroBopn *)eKo Ka^ My ce ^yjje lutKO 
je 3ApaB H Ae6eo. C. 3f. E. 

I6tt2. Hnje MH Mcao Majia, ho RpHBa ;;Kjejia. B. Bp. 

7645. HKje My HajRa jesHR orwie^a. 

7644 HHje My MajRa saniHJia yoTa. 

764 5, HHje nekx Ra;iHRO 3ja BeK rojihro ce weiie 
y ihy. B. Bp. 

16i6. HHje TO Ta, RHerHH>0! ripHnoBHJeja ce KaRO je 
non nouiao y Kuesa aa RoeaK. AaKJien KHera&a 
noHHe Aa ne^e Kpyx, Kaj 4oi)e BpajeMe jia sanpe- 
Kaaa Kpyx, neKaKO rp;iuo qyqay.ia re no aecpeiui 
OMaRHe joj ce re np . . e, a oaa o;iiiax HaRaiiL]»e 
ce, T060JR 4a npoMHOiH non 4a ce HaKani,i>aia a oe 
np...a^ a non o^Ma ajH o;i maje peKHe: .Haje 
TO Ta, KHerHtt>o!* B. Bp. 

7647. Hkk'C, Kac r.^HBa H3 r . . . a Jiomao 04 memyx - 

7648. Hh My :s y Ryhn out npAHyc, hh r^sa^^aH 
^^49. Hii pe^:: hh ncpei;H, hc r.Te;;a; na yreiiK. 

B, Bf: 479 7650. Hk cbh npoTH jT pyi;K[ HHjeoy jeAnaaK. B. Bp 

1651. Hh OJeTHH HH HeOHH. Peie oHa(j) Ka^ ra y qeM 
oKpHBe T. j. c OBHJeM je pa4 ;iaT SHaTH ^a je ooyi)eH 
Ha npaB^y 6oatjy. B. Bp. 

7652. Hh o,;iaH, hh MaoTan. flBojiH^aH. c. M. B. 

7655. Hhth ry^H hh ry;;ajra sa/^Hl 

7654. HHlHTa ;;o6pO 3a OHH, t. j. mb. Kaj^a oqH 6o;ie, 
HEiiiTa He Bajba Ha h>hx MeraTii. B. Bp. 

1655. HoBfii TRajgba. Hosa naTpa. 

I^aKa! r^aKa! Tpn /^hh jiaKaT. Pyrajin cy ce 

je;iHoj pl)aBOJ TKaJbH. B, Bp. 

1656. Hose HGTwie jieno nnoTe. 
7057. HoBH saKOH y.OTapy aeM^y. 
7658. Hoc nnpyje. r a rjia/;y]e. 

7659. 06pao je SooTan. 

7660. 06pe3o6pa3HO oe Kao nainne. 

766 f. 06pHJ 06 y3 6p/;0. 0;iroBope ce OHOMy kojh ihto 
riHTa nenpHCTOJHO. B. Bp. 

7662. OSpjbaHa Bpasa penoH Masa ^a h /^pyre 

oSpjLa. 

766.3. 06yi;H OBH,ziy Ha OBHay, a OBHH>a Ka' h 

OBHR^a. B. Bp. 

7664. 0^ r a nHTa ne MOOKe 6hth. 

7665. O^^enyo oe aao nyniKa. 

7666. Ofl je(J)THHa Meoa MpmaBa Hop6a. 

7667. 0;^ J^VA^ nona Jiy^a h H0,;iHTBa. 

7668. 0^ nona flfi KOBana. Ha np. Kepa Me 04 nona 

T. j. H3 je^ne nanacTH y apyry. C. M. E. 480 7669. 0^ p|>aBa ^yoKHHKa h Koay Sea M,;iHjeKa. 

7670. 0/; cii,;ie n . . h, a o/; p^e CMp/^n. 

7671. O^jTMECHO. Kao KaTa nopuzjy. Y CpHjeny. 

7672. OMCeHHfee (h) Te6e TaTa (t. j. ;io6Hhera h th obo^ 

lUTO ja HMaM, na hem ce h KajaTH). Ka^ je HeKaKsa 
o»cett»eHO ^Hjere nytbaJio npe^ KyKoM, aa.ieTH ce nn- 
jexao, Te ra KJbyHe y cJiHHau, kojh My je h8 Hoca 
BBCHO, a OHO OH;ia, Kao nojia n.iaqyKn, peKHe : »Hai f 
Boia Mu fie rede ooiceHUTU rara." 

767:]. Ojih nac 0.7IK hgko oa nac. 

7074. OMaKHy ce. Kao tZIyi^Hja o Hooujia. 

7675. Mjecene, cyHHGBO r...Ol (npHnoBHJeaa ce, ;ia 
je peKao o3e6ao UnraHBH nyTyjyhn HoKy npeMa 
Mjeceuy). 

i6i6. OnapeH Katiiy xjisla^. 

Itnl. OneneH Kainy Jia^XII. Ohh kojh je yna;iao y Myny 
H 6oJH ce Myne. R Bp, 

i6i8. OnpaBHO ra v^'^ neTjiK He nojy. 

7679. Onac'o ce JesuKOM Kao nceTO penoM. 

7680. OpjaT Kyha ^^OMys ^^OMatiKH. 

7681. OCTaO, Kao r...O na i;e;5ITJiy (na^i ce MJiajeKa 

iipouHJe^n). 

7682. OTai; CBG A©^K A^je oaMO opehy hg. 

i68<^. OTKa^x je napon,7iOB 
Cjia6 ph6hh jiob. 

les'i. Otkkhh noy yso, 30By ra Ky^poB, 

A OTKHHH pGn. 30By ra KyCOB. HeKanaB HH- 
mraBau pnuiKaHUH norypqno ce 6ho« u H>eroB cy- 
cje4 TypMBH 3a iio/jpyraTH ce je;iHOMe ApyroMe '«81 pHinliaHHiiy i)e ce OHaj iioTypHHO, pene My: allo- 
TvpMii ce II Tii ! Bn^Hiii KaKO ce obh noxypMHo" (no- 
Kaayjyhii na h. npciOM). A obh uorjiejiix na o6a naK 
peue: j/Iyj Me! Otkhiiu y Hac iicy yBo, na ra aoBy 
Ky;;poB, a otiuihh mv pen, 30By ra KycoB ; ho iiac 
Tcp iiac, cue je^iio hmc." iB. Bp, 

icsr,. OtkcZtgh je npn^e BO^a TeKjra. oneT fee. B. Bp, 
7686. OTpeca ce wao nac oa 6yBa. 

7687. OCTaC, Kao no . . . H (Ka;i ce ko ojx cBojii pnjeqn 
H.iH oj\ CBora t)e;ia nocTiiAH). 

7088. CKe r . . a Meoa !Ka;t uora onjy, uito je yKjjao 
KaKBo /KiiBunqe, Koje ce je^e). 

7680. O^enKO HHByTHHa (ua^ ko CTane na r . . . o). 

7090. iTaK hem snaTH noinTO Myoa japi;e npc- 
Aasa. 

7601. IlQijio My Ha naMeT ko MaH;!3;K MeTaHHoaTH. 

769-2. llHjaHO] CHaniH mhjih |)eBepoBK. 

7693. riMTa OA r a 6hth He MO:«ie (jep Manap ce 

icaKBii Mnpifcu y iby iMernyjiH, onex Ke CMpl)exH). 

7694. llHTahe Te CTapooT ^h th je npoinjia M^zia- 

^OGT. 

IfjOrj. IlHniK T^ecapy y Be^. Pene ce y ma.iH OHOMe 
KOJH ce xy/Kii Aa mv je mro KpuBO. B, Bp, 

7690. njana noerea h 6or nysa. B, Bp. 

7697. n.^yHH MK y 3y5e, Kao Mk,;ihK K06H.zrK (h. n. 

aixo TO lie 6yAe Hcxnna). 

inns. rioBpfee ce Ka' h nac na S^LysoTHHy, x. j. 

ocBplie ce MojeK onex na ono 3.10, oji Kojera ce 6110 
o;ipeKao ^a He lie Buuie hhhhxi! B. Bp. 

7099. noro^^HO. Kao npcTOM y r . . . 0. 482 noo. noAP»\ Majao. KonK,;ie a^ oe Kypse na 
noyjeM. 

7701. noAOMesao oe KOTao •;iOHi;y. 

7702. nosHaje ce nTHi^a no nepjy. 

7703. Xlojeuihe Krjiy , a . . . e Hysaji/tya (npe- 

ceniKe mv). 

77<94. IIOHeCOIIie nepja MGOO. Peqe ce .lOBuy najxa ra^a 
nxHuy iiaK je ne y6HJe. B Bp, 

7705. Uo HHTaay y Itapnrpa/^. B. np, 

7706. Hon je^HOM pyKOM ^asa a ^pyroM 6,;iaro- 

OHBJe. B. Bp. 

7707. IIocBeTHO 09, Kao FojKO y hnsoTy. 

7708. noTpeSa je Hy;;aH yHHTOJOb. B. Bp, 

7709. nomTena. Kk n epaTa 0^ IIIypaHba, lUypait 

ce 30Be HeKOJiHKO Kyha Ha jyHCHoj cTpaim KoTopa, 
no 'levy cc h KOTopcKa Bpara ojx one crpaue 30By : 
Bpara o;i IlIypaiLa IlocjioBHua ce osa peKHe OHy^a 
3a HeiiouiTeHv axCHv iijiii IjCBOJKy, h snaqu: Kao uito 
cy Bpara ona cBanoMe oxnopena, xaKO je h OHa 3a 
CBaKora. 

7710. Uo niTO KynHM no to h npo^^ajeM. C. M. B. 

771 1. npsa naOT (HSa r . . . . a)— pe«ie ce sa HenoaojbHO 

je-io. 

771-2. npBOMe MyniTyjiyK. a ;5pyroMe r...o (kba 

Ko Ka3vie UITO Kao Kauy hobhhv, uito cy apyrH aeK 
npnje Kasa^iii). 

7715- IIpaBO naK s^paBO. 

77i4. IIpBa ce feeUK ^aBa. Pe^e oHii Koju npBy nap- 
Tiijy na Kapre ii3ry6ii. B, Bp. 7715. IIpBO oje/;H na npHH. 483 

7716. IIp;xa He Soja^^Piine, ho 6poh (t. j. c upaanHM 

ce pHJemiMa, hjih c 6ecnocjiHqeH>eM, nocao ne cnp- 
ujyje). 

7717. np^^a np;^y oyoTnoKB (h. n. 04 cTpa). 

7718. np^^esKOM oe He Ooja^Hine. Pjiejaj: rip^a He 

6ojaAnuie. 

7719. Ilp^e. na oe OH/^a OKpeke (jm bhah aa nnje ko 

Mvo, a TO je Bajbajio mehhtu npaje). H.iw: 

77-20. npAQt na oe OH^^a OKpehe (kslji ko hitg pyHtwo 

peKHe H.iH yMHHU, naK ce oii^a Kaje. 

7721. ripAe y Je^Hy THKsy, 

77-2-2. IIp;^HK rjiysOM koa ysa. oh h.Q hkcjihth. 
fl,a rpMK. 

77-2:^. np^^HyO y eapilhaK (eajba ^a, Ka;; je y iteMv bcK 
HecTa.io HtHTaVj. Kame ce o6h'iho 3a MOBeua, Ka^ 
npoiia^He u.ih ocjia6Ki. 

77-2 1. npeepHK roBefey 6a.;iery, nahn hem Hpn- 
:>KaHHHa UOA HjOm. 

7725- Ilpe Ao6po npoMceahH ^ok uito HspeRHein. 

77-26. lIpeMeiie oe rysa na ry3 (kuji ce aa Kora 

xohe 4a KajKe, ^a ne pa^H HHuira, Hero JieacH 6ec- 
noc.ieH). 

7727. IIpBHH nyT K0.7ia JlGULld. HMJe ;io6po CBauiTO Ha- 
noi! pHJeico paiiHTH. C. A/. E. 

71 '2s. iipHOTojH My Ka M Marapi^y oe^jio. D. Dp. 
77 oil. nporaH>a oe. Kao Kypsa Kpos nasap. 

77:^0. IIporOBOpHO 6k Ha r y Ua My ycTa CBeacy). 

77.?/. npo^aBaTK por sa osKjehy. D. Dp. 
n^2. iipooT Kao i;pTa.7io. 

31» '.84 7193' riCH Jiajy. B0Tap hoch. 

773 'i. UyKJlSi HM TVLKBSl [t. j. iiouBapu.io MM ce npHJa- 
re.i.crno. PjieAaj : Upjie y je;iHy tiikbv \ 

7735. n.yH pHjenpi, Kao Bono fpnoa) r . . . . 

7 7/^/;. riyTHHKy oe pCKa iie CTae^a. D Djt. 

ii?']' IlyTyj, HryMane, ne CTapaj ce 3a Mana- 

OTHp! 

Ji3^' nyniTa jesi^K na najBan. 

7739. Pa/;yJGJa, oaSo SaKyinTaja. Hocinje anaTecTa 

l>oropo;iiiMiina OTiia^J Ka.'iyt^ep yMopaii oa HaTeH>a 
nojl je.iTie oaoe na ne»iepy. Ba6a iijeTKa iriTo HHJe 
'lyjia iin je.inoM y upKBii aaiiojarii: pajiyjcja 6a6o 
uaKyiirraja. nero CMei)ep : pudyjcjfi HPOjt'cro neHC" 
'iji*cTn:ij'i, oAronopii i;aiyJ)epy: xaj.ie koji iieBjecxa 
icoje cii ii|)iiiinjcBa() nohac h rpaiKH BCMepy. 

77 iO. Pa3BH.;ia oapjaK [t. j nocra.ia jaBHa nypea). 

7741. Pacnp;;nyTH lirpy (t. j. noKBapiiTn). r.ie.iaj : 
VMpHJe KyMue. paciip.ie ce KyMCTBO. 

774-2. Pei^M ^^^YAV A^ np . . e, a oh ce k nco . . . ;a 

on tie ce iiuc . . . ii;. 

714S' Pnie, pKje, naK HspHje. 
7744. PcBHTOM rcB . . . y MatTio Kiiuie Tpeoa. 
774. ■>. Pcr.i VL KJbaoT 3a Krpy ne cHa. B Bp. 

7740. PyKa pyKy yMHBa, a oSpas oSaABHje. 
7747. Pynao ie Beh i-i ko je roBe/;a HsrySHO. B. Bp. 

714S- Ca^ c^ynaj r^aBOr.i o ^ysap! 

774^). CaA ce ci^y^H ne Ka^ybepe, a^ ce cnacy, 
BeK A^ oe Hanacy. 

7750. CaM np^e. caM KCJiai; ncTpwce. r.ic;iaj: Ko 

iij»ao, Ko.Tan iioTpJKe, a i:o qy je^Ba yreue. 485 

775*- Can OHHjia. ho KaKBO no Hby ^oopo? 
775-2. CaifcKa oe, kao IIIaH/;op no npamzHz. Y By- 

KOBapy. 

77.3.9. CaTpO Ha mSKK nOBpTHHUy. HarpAHO Me ihto 
BefiMa Moate. C. M. B. 

7754- CsaKH 3Ha;!;e ^/^e ra HKMe tkuith. 

7755. CsaKOj nTPmH OBOje je rHKjec/^o mh.;io. b. Bp. 

7756. CeaKOM OBOje r . . . o MKpHine. 

7757. CBaK CBOjoj ry3o6ojhK hsk oe. SpuHe. 

7 75^, CBaK ce Bepe 

^a y ropite hgjio oje/^e. 
Ac^' KaA AObe AO Seoje/ie. 

Pa^ 6h OH^e ^a ne CJGA©. r.ie.iaj : Jly^n ce neH>e 
;ta BncoKo cje^e — C. M, B. 

775,9. CBe 3.710 PbKM. Pene omi Ka;i into c;ioMHJe. B. Bp. 

1160, Cb9 06 M03K3 aKO BOF nOMOMCG. C. A/. B. 

77iil. CBGTa j9 OBi^a. KOja CG noo . . . y m.;ikjgko, 

na ra Jby^^ OHGT JG^y (nomro ce ouHJe^H). 
OBa ce o6Hqno roeopn, Ka^ ce hcubom qoeKy, h. ii. 
KHKBOM KajiyJ)epy — peicne cBeru. 

7762. CBQTy HG HaMGOH TK KOJia^a ! 

776,?. Cbg y ropy H y BO^y. Pe»ie ohh kojh pacK.iHn>e 
OHora Kora je ripHt)e K.ieo. B. Bp, 

ii6(i, Cbg IHTO BHuiQ rpMz, MaH^e ^^aMC/ja Haxo^H 
T, j. oHu oiTO BHuie npHjCTn, MaH>e 3;ia hrhh. B. Bp. 

1165. CbVL GMO ;506pH H nOniTGHH Ma MGHG Ka- 
nOTa HHJG. PeKao je HeKaKaa, Kaj^ My je norHHyo 
KanoT. 

7766. CBJG^^OKy r . . . OA OKy. 48G 

11 Gl. Ckjiom np^^H a p^OM OMPAK. Koa ce ko xoLe 
Aa MHHM BHiiie Hero je. rjie^aj : Oa cH.ie — C. Af. ^. 

776?^. CHTaH r.;iaAHy ne sepyje. o. Bp, 

7769. C jGAHOM ryaimoM na ABHje CBa^ee ne 

MOHce oe. 

7770. C Je^HOM r OM Ha ab^J© OTOJiime cjecTH. 

777i. C KO(H)i;a H KOHO^^a. CBaKe CMJece. B. Bp. 

Tn^' CKyTao ce Kao yCor feaBO. 

7775. CjiaHKHHi;e CJiaCTK. 

IlyHa TK CH MacTK; 
A.^H Ka^ Te njiahax. 

no rjiasH ce MJiahax. npnnoBHJe;ia ce ;ia je 
peKao HCKaKae FpojbaHiiH ua^a je ho c.iaHHHy. B. Bp. 

iii'i. CjiywcH ^a Te ne KacKpajy. Illajie ce *)eKaji 

o4>nuupii Kail ce kojh rywu ;ia ra CJiyHc6a carpuje. 
C. M, r> 

111.'}. C MHpOM ;5Hpa3. SpaJHe. Sapeicio ce (6ajarii) 
M.ia;iH, KHA jy je HeKO lUKaKJbao ii.iii lUTHiiao MJecTO* 
C MtipoM, c MupoM, OpaJHcl HJiH : C MupoM deOe, 
6paJHe! C. M. B. 

1116. c i.:cra weKa oSpasa h chcg oy mk Meice. 

PeK-ia je HenaKBa t)eBOJKa. B. Bp. 

1111. Cmp^^h Kao Bopzh. c. M. /;. 

17l8. Cny h ncy He Bjepyj. 

7n9- Cncv'ba KajiajKcaH, ynyTpa SaKapHcaH. 

7780. CnpHjeAa rjia^ai^ a ocTpary ja^au. Kaaao 
Majop jeaHOM BoJHiiKy, Ka;i je bu;iho, ;ia je Ha H>eiiy 
cBe ciipujeA ypet)eno, a OTpary ce Haiujio aa hhjb 
xaKO. C. M. B. 

iibi, CpaMOTa cname. a rccno/;ap He ^aBame. 

B. Bp. 487 7782. Ctha no;^ Hore! 

7785. C HHM HMBM THM KJIHMaM. C. Af. i5. 

7784. Ta rOBOp^HB, Ta nonp;5JI>HB (cbc je;^HO je, cpa- 

MOTa). 

7785. TaJHO MHTO KpB HKJe. B, Bp. 

7786. Ta np^HO, Ta rosopno, KbGMy cbg je;;HO. 
7787. TapH nejio, TapK — npaano. 

7788. Te 06pHH. TG OKPGHH. TG ^aBpHH, H JG^Ba 
ra ^06hx. OBaKo ce OB^ije peune Kaj^ ce uito npn- 
Ao6nje c npeiinpaH>eM n AOKaaiiaaibeM. 

7189. TGLLIKO OHOJ KyhH TfiH fi^nua. HGMa. 

7790- Tghiko OHOMy KOMy samap Kany KynyjG. 

7791. THKBa rjiasa, r...o Mosaw. 

7792. Tk H)Gra Kao KG6y Hsa nojaoa. 

7793. Th onp^ain, a mghh KpBasG nojiHjGhy. 

779/i. To JG MGHH ;;GBGTHaGCTa. Hnje MH 6pHra aa 
TO. C. M. B. « 

7795. To Oy r . . . a y Tbypt)GBOJ Kai^K (Kaa je KaKae 
nocao pt)aBj. 

1190, To cy $aH^0HHjG CTapora osaTa. Pe^e ce 

oiioNie Kojn iipeKo iia^niia riHTa KaKBy cTBap, 6y- 
ayhn jxii crapH CBax oji CBara nasjiai otie neiUTO 
HMaTH H cyBHiire Hero ra ii;ie. B, Bp, 

7797. TpG6a HMaTH yiiiH o^ Tp^OB^a. 

1198 Tpnno Tpfina, 

ChhjGF CHlia. Ka;Ke ce aa cbctof TpuByna, jepoo 
je OH;ia o6h«iho CHHJer 11 CTyACH. C. A/. E. 

1199. TpiIGSa Kpysa HG 3g,A6. Pene ;iOMahHH Ha KpcHO 
nwe. B. Bp. 4S8 

BH Fi 11. ii3je.iii cy Me.. TypMUHV MiiKap Kauo aoopo 
pHiiiJiaHiin yqiniiio, oh mv caMO Ka;Ke: „/if/?opu.M, .Mo- 
pe.'" A na.iyt^ep oner: i,J;i cu 6.i<i:ocao6*'h \^ 

1801. Ty TK HZ nana ne 6-^arc3ZBa. Peqe ce oHowe 

KOJH iiaryon naj nrpa na icapxe, a nrpa vaAajyfiii 
ue .la Ke aooiirn. B. /ip. 

780^. TyKz 3C^y y MCprap, t. j. aa-iyay komc uito 
36opiiTii. B. Bp, 

7805. 'RopaB p:oa CHZjy. 

7804. T^ypKa My ncnK,;:a Mcaa?:. 

780o. yszo Mpas cSpase, a Kabse r . . . ^y. 

7806*. y Bcra cy nyne pyne. ii. r^p. 

780J. y Bc;;eHZL;z kcjz npe OTzrHe i*:e.^9. 

7«08. y;;pz oaTZHCM nc bo^z, BC^a Ka' z OK^^a. 

7809. y/;pz, JCBO. Ha HOBO ! t. j. no K.ioHn jyxo.\i. C. M, /;. 

7810. yosc nyT 3a yiLiK. 

7811. ysijz Bpara nop9A^*^ara. 
Bjiarc HSCTa, a spar 03Ta.; 

7812. y KZJiz Ka;; Cnem. zc Kczra i-ca^ Mc:'f-3eiii. 

78/.5. y LieKe ^^BCjKe z ozoe r.:eKe. b. Bp. 

78/'/. y MHcro Gocpa :.:aj:3 OTBopa. b. Bp. 

7815. y H^era je opi;e npaj r...,e ko ce^^a najMaii.e 

lIITo pacp,!!! . 

7816. y pzTy .iacH3 y Kapace oezpaTz. 

1-n- y 33c::: Kyhz js^i^, y Ty?^: khSc. 
7><18. y czTa c^a r:cnp^:;v'bZBa 3y ^:ei;a. V Aa.ivi. 
7''<I9. y 3Tap:;a Ke^ia y^apL;a. B. Bp, 489 78^0. yOTZMa r...a ^QA^ (Ko;imvO tu /iparos GEMO 
pywaMa He ^Kpaj (t. j. MOHvem tobophth, lUTa 
rii 4i»aro, caMo ce pvKaMfj He ,^0BaTaj). Oco6iito 
peKV /Kene ii t)enoJKe MOMMa;iMa. 

78-2 I . y TOra je Opue Kpaj r e. r;ie;iaj : y H>era je— 

78-2-2. y ny^Q Kpaee bg^hko bkmg. 

1823. cf)a^eHe Ja^OAK^e npasHe KOTapHn;e. 

7824. cjjpHiuaK Kao pen mptbg Ky^Ke. 

7825. Xea.^e ce yoTa ^a ne ooTany nycTa. 
78-26. I^aHrypHja Meoei^a ^naecT jieBor, t. j. hh- 

K.M;ia. 

78*27. ^eTHpH spna COJIK na pen Ua Merne, na he je 
0H;ta yxBaTiiTu). Pene ce y lua.in ohomc Kojn riol)e 
,^a vxnaTH Timy iia My yxe^e. 

7828. ^HCTH Konpe^ OBCjH BpaTa. 

iS'ju. ^op5HHe ^op6e nopSa. c. M. B. 

78:uv HyjTG, Jby^K, r^e r . . . i;a oy;;K. Ka^ ce hito 

.ly.io \)aijxu. 

IXHI. "^^yvia Hy.;ia OA Hy.7ie. Ka/Ky Hceiie mjccto: llo 
imo KviiiiM no TO w ripOAajcM. C. M, B. 

iS-y2. iiiaT ooBane Bvlaob aQ-h! 

7S3-3. IllBaSa na niBaSa. PeKao rpanimap Kaj? je npBH 
iiyr bh;iho 'l\ecapa, o.j Kor je miicjiiio 4a Mopa ohth 
Kanan /Iiib — BHAel»n ra nao iraBO^Hor qoBJeKa. C, M. B, 

78:^^. lIIeTa ce, Kao noc.H rojiyS. 
7835. lllHpK ce. Kao noc . . h rojiyS. 
1896. iilKpoKo TH nojte! 490 7837. IIIto 6itx ja 3a Ty|)y ry3o6o.^y rjiaBy jio- 

MHO? -T. j. 3a Tyl) nocao). 

-jSjS. IIIto Beiia Kypsa Beha opefea. 

7559. IIIto BHine mchbh, BHine h 3Ha. i^. Bp. 

7840. IIIto Kywa ;;0HH3ejia y top6hi;h to o^hh- 

JG^^a y r . . . . H [k^ji ko wto komb Aonece, na caM 
HaJBiime u nojeae). linn: 

784 1 . IIIto Ky Ma y Kpujiy ;;oHHje.;ia, to y m . . Ky 

OAHKJeJia. M.ih: 

784-2. IIIto Kyua y CKyTy ;;0HHje^Ta, to y ni. .Ky 
o^HHjejia. 

7845. iiitc .^ly;; Kynn, ne Mcry TpnoTa naweTHH 
;;a npo^a^y. 

7844. IIIto Kys, TO ry3 (t. j. iuto vMyae, to n noje;ie, 
a He MOHve jia. HaKvnii ciipa n Mac.ia). r.ie;iaj : LUto 
My^, TO Myii,, 

is'irj. ihtc peKOGKO Ka;; garite neKOOMO? B. Bp. 
i8kt]. iiiTc ce HcyBam npiije BO^e? B. Bp, 
7841. iutc ce CcHBaui Ka/; Te hkko hg 30Be? 
7848. IIItc i=iepain? — Ako npeeajiK HHniTa! 
is^if, IIItc L;ap pene to ce ne ncroBapa. B, Bp. 

AoAaitN ys noc/iOBNife 

y3 294. y IlaiiiTpoBniie roBopii ce Ha MJecTo: 4o6pa tu 
cpefla! a.in He cBaKOMe. 'eaKo .i>y;iuMa Kojujem o^y 
aa ;iaay cinMy. lIpiinoBiiie;ia ce aa je je;iHa Fla- 
lUTpoBKa. MiijecetiH y Kyfcy Kpyx, Kaa joj nasoBe 
je;iaH npiiopaHH IlauiTpOBU^ iiciipe;i Kvhe: »noM03H 
Bor!^' y iipemu He iio3uaEaj\fiii ra o;iroBopB.ia mv : 
w^oopa TB epefia!" ILeanna jexpBa, Koja ncTpMB ^a 491 imjiii KO je, Ka4 Bn^e ji& je je^aH CTiiMaii. peqe joj : 
,)Aox KyKcuia! KaKO o;iroBopii ! Ja ;ih hg hw ko je?" 
Ta^/iap OHa ojiua nooHKa: „//« 6uAa tu doSpn cpefia .' 
HO Boi dnj zocnoduHcl'^ B, Up, 

ys 614. Pe^e ce OHowe kojh ce (Ka;i My je KaKBa HeBOJba] 
Bece.iu, ysAajyKii ce Aa t»e My ;ioh oho duto oh /KCJih 
a He MOHce. B. lip. 

ys 662. T. j. 6ojbe ana^y ABOJHua uero je;iaH. B. Bp, 

ys Y58. Osa ce pHJew y mhofo npHro;ia Moate pehH, a 
ocooHTO Kafl je ncnpaBaH py^au, naK cbh cy ce 
cKvnn.iH, a je;iaH ManKa. B. Bp. 

ys 878. PeMe ce oHOMe kojh Tyt)e sjio jtaacyje, nan cy- 
BHiiie uiTO upwMehe ihto HHJe. B. Bp. 

Y3 1458. npHiioBHJe;ia ce Kano ce HeuaKBa 6yjia (ycHl)e- 
.iHna Te je iipepac.ia aa y^ajyj yjbyoH y neKaKBa 
Apana aa HttBOJby h MHCJietiu jia. tie ra ;to6po ca- 
iiyHOM iicnpaTii Ka;i ce BJeHMajy, npaJia ra je tojihko 
,iaHa, a.iii Apan, Kao h ;ipyrii Apan, Bas^ia upn. B. Bp. 

Y2 2402. Peqe ce onoMe kojh o;i.ia3H oji oHora kojh ra 
je Ma.io .Ly6no, h BHUje c H>HMe 6or3Ha ohe jih ce 
Heh H naji Bnt^eTH. B. Bp. 

ys 2561. H. H. ApsKH ce caKpoBen 3a Metjy, Kaij ;io6pa 
aan.ieha neMani (y 6oj] I B Bp, 

y3 2772. Oonqaj je pehii waJiOMC t^ereTy ua^ ce npBH 
iiVT BH;in jio Ma;ior BpeMena ho pol)eH»y. B. Bp. 

ys 3360. JoHi H jiaHHc roBope no Tpif nyr no neKe crape 
OB^ianjii.e Hcene, kqji uito npHBHJajy CBOMe t)eTeTy 
Ha pany o^in h3 h^hkobc pyne ;ia;iy MeAHunny. B. Bp. 

ys 3745. IIpnHOBHJe;ia co KaKO je je^an Ka;iyt)ep 6ho 
nacao pnjeq ca CBoJHJeM *)aKOM ;^a Kaji ysjiaBu pe;iOM 
qanie BHna jia Tyt)HjeM ;iaBa no no qauie, a cbo- 
jujeM no nynaHy, naK roBojmo My je no KH>umKH, 
to6o;k Aa ra tocth ho paayMHJy. B. Bp. 49-2 ys 3833. JloF'oAn.io cc je;iiioMe. Kojii je ii ,iaHac hhib y 
I3y;iBy, luyiiii je^aH iiyT iia IlaujT[)OBiitia y By^iBy, 
a.in ra 3.io npiijcMe aaTe'ie, a h 3.ia aiiMa, ii npn- 
nyjyii jiii iHiiTe lioiiaK u 4a iiponohii y jeanoj KyLu, 
\)e ra Hoh aare^e. Obh . ra Ao6poBo;bno ;ioHeKajy, 
nOTaKHy oraib (6y;iyliu jia jo Be.iiiKa aiiNia 6ii.iaj 11 
noHy,:ie aa cje;ie 11 4a ce rpiije. yr.ie;ia cje;ietiii k^e 
je;iHa ;KeHCKa r.iaBa homo Mnjeiuarn Kpvx, nacxaB- 
jhiiTn imiLaTy iia;t oraib; iipOMiicMii y ce6e: »Ax, ;ia;iox 
oBoj icyhu nohao noTCMy", 11 3a ii3Biihhtu ce, pene joj : 
))Mo.iiiM Te, iicBJocTo, iieMOJTe ce iiohac bh yaoyibii- 
Baxn nopa,an M^iie, hii KaiiOBe cTBapii MpniipaB.i»aTii.« 
(jBa o;i.Max, naKOHo xii ;ueHa, oaronopii mv: „He 
iipiinpaBJba.MO mu obo sa Bac, i'ocnu;iapy, Hero Jia. 
iioiii.'beMo MOoamiMa Ha iJJKOJbe, i;ojii iiiijecy o;^ jy^ep 
Hniina ii3je;iii.*^ Ubh Bel» ocraiie cxii^^an, ooaue Jii\;iy 
My iiaMJepny Be^iepy. B, Bp. 

ys 4094. Pc'ie ce oiiOMe KOJii ce Hehua aa oTpiniixii Kanae 
iiocao Ba;i;mi. B. /?/>. 

ys 4102. Pe^e oiiii Kojii c.'iyiiia Ka.ia cc ny;iii bhhom Kojn 
ra iipcKo HaMiina imje. B, Bp, 

ys 4Y41. lIpjinoBiijcAa ce ;ta co: iieKauna ueoMa cxapa 
6a6a oiiK;ia,'iii.ia c iickiim ;ta ho ;io iio;iiia ;ieBex 
xiina ;i:iiBiijex y«i'axin'ii, 11 vseBiun iiixau y pyuy 
iio'iiie nx tiopaxii. Oiui iino ce oK.na;tno iio^)e 3a h»om 
iFoc.iHJe/i HCKO.iiii;o B|)eMena 11 saiiiixa je : ,;Ba6o, 
y Koje en 406a ?'^ a una oaroBopn : y,()cnM mh Manxa 
n Ortwrii fi*>pnM.'' Ofia co imu/ioBiina y /locxa c.iy- 
Maja Mo:!:o iipnyiio;;ouHxii a ocoonxo i:aj KO iiMa 
KaiiaB ,ayra'iKii iiocao cBpFiiinn, iiai; xoue iiixo ra 
MO'ine ,ia ra ico mixa : y i:oje cii ,106a? a on Oiiro- 
Bopn OHO. Ii. Bp. 

ys 6YB4. y MAiiH 2ijc.ir Hf r,nju,jy. l*e»ie onaj naji iiixo 
ii3j)0Me iiai: ra o,i biikc hc mvj} hixo jo poi:ao B, Bp. 

yc 4Y69. Uepoua je ccvio y .J«n;ii.y, 11 iiiuM;ia cy jiaah 
iboiurni ii.'iMo'iHH. nao 11 ocxa;ia n.iioBa upaha, a.iH 493 ce o H.iiMa npinionnje,ia iie ca.Mo ;ia cy oTeaa.iH 

KpaTKo oje 'oji uaMOTROpa ;i|)DeTa!;, iiero n Apvrn 

cn.ia KOjeKauii 6y;i;i;iaiirriina, n. ii. Kano cy y Illanuy, 

h\ijxe\i\i \)e npe.i upHMaMa CTojii naMJeiiiTeiio nwhe 

11 je.i«) iioMiic.iii.in, ;ia Kp'iNiap ciaBii, iia cje.in, Te 

ce naJK.in n nanii;in, ronopetin: nOtHino y nautoj 

'iiCHOj Ut'po>i(tj f;ov.* oK^' a .inMo/h"''/* Kaico cy no- 

c.iiijo IN? iiMajytiii 'iiiM iKiariiTn, ocraBu.-iii Koii.e y 

^.i.'iory II. T ji.: uaKo cy ciijajiii co, iia na^ nuje HiiK.ia, 

a OHH Kaaa.jn, zia cy je riojejii CKaKaBuii, na nx lie- 

pa.iii II oiK'iH no iLiinii; KaKo cy 'lurau iiubUBaic 

iicjeK.iii hepajytiii iieuaKy -nmy. KaKorot) iirro ce y 

.IaAl»y " y J^a*)eniiiui ocaKO Kojeiirra iipii'iOBUJcAa 

Ma UepoH/LMMe. Tar.o co ii y iianjii l)eo^pa;^CKoj npii- 

iioBiije.ia na IjpeoMaiie (r.ie;iaj : /l.yra»ii:o, itao Bpe- 

o'lKa MO.iHTua . llo cBoj npii.nn^n oiihe oBaKii npn- 

iroBiijeTiai oco.iiiMa ii iiu ;ipyrnM K|)ajeHiiMa iiapo.iaiia- 

iiiera. a mi apyni na|)o;ui inijecy oeaibiix ,''251. — Co^.j 

Vs YIOO. IIi)MiinBiije.ia ce rvauo iioii n i)aK nyryjyhii ;io- 

i)(»ine y jiMiiy K>hy y uojy iipeiiohimie. V .iyxpo 

nrHiiecy iim ;ia pynajy joAny pnoy cKVBany na jyxy, 

a Koja je oina iipepe:^aHa iia rpii KOMaja. CnpoMax 

t,aK Haiiiao ce cTiiJiaii ii 'leua iioiia ;ia My Jia on 

;uio ;ia pyia. Hon iiajiipnl)e /lOBarn r.iaBy roBopehii : 

„r.ia(i:i 2AafiniuT:i aoun iioLiedyniTn,'^ iia c ilom y 

npaT 'lo.iiv ivie,!". AoBaTii iion ii cpe;iiiHy o;i piioe ro- 

Bopet.n : .i'iinjttOa cpodymn wnui Li02Ar()ytiiTa,^ re 

II cpe.umy ii3je;if' 'liai; ja,iaii miic.ih ;ia je uape ,ia 

lie Mv p(Mi .^ar', i{a;i :iii iioii /touaTii pen roBopehii : 

,)/Va pifuymTu noun aoz.iodyiuTn,^^ a Teoii, t)aMe, ero 

cBa »iop6a na noKJion. IIoiitto Bnt)e t)aK, ;iaBaTU 

Bac iijar c jyxoM h iiuna y oopaa roBopeJiii: ri^Iop6H 

voi>6yiLiTa uoua uocuiiyuiTu^^ ii noroM iieiiiTO Buna 

niTO ojeuie jo hit ocra.io iiapyMii mv na r.iaBV ro- 

Bopetiu: Jla.iuja cja dAaiodnr Cootcuja^^ iiai; no- 

oje/i:e. Ii. Hp. 494 

O OBOME n3AAH>y 1. 3a ocHOBy OBOMe, xpeheM UpJKaBHOMe. ii3AaH>Y 
»CpncKHX HapciHHX noc.iOBima...." yaexo je Schko U3da«>« 
OA 1849. fS", LIV^ cxpaHe npe^roeopa ii cxp. h 362 crp. 
(+26 cxp. npeHynepaHaxa). Ilpeo je usjisnh^ usjislo Bvk Ha 
HexHH>y 1836.*) h KaKO ce luxaMnajio 6e3 H>eroBa HaA3opa 
KiiiiXH uixaMnapcKHM rpeniKa.Ma, 6e4Ko je if3;iaH>e nonpae- 

JbCHO H VMHOHCeHO UeXHH>CKO. EbO CpnCKHM qHXaOUHMa HO- 

eoia H3;^a^ba »Cpn. Hap. nociOBima...'* Koje je ifcxo xaKo 
yMHOHceno je;iHOM XH.'baAOM noaiOBHua mxo cy Hat)eHe y 
ByKOBiiM xapxHJaMa.**; 

2. HoBe cy nocJiOBHue, y obo ns^aibe yHecene, pasHora 
oopeKJia, xe je iioxpeoHO oh-io oco6hxhm hx SHauuMa HcrrahH 
3a pa3JiHKy 04 cxapHX, bcK o6jaBJbeHnx. Tora pa;tH one cy 
osHaieFie uH«i>paMa dpytxHUJe 0opMe^ h nope^ h>hx je cxaBjbeHO 
HMe H>HX0Ba cKyiiJbaqa, aKO hx cum Bvk HHJe sannc^o. 

3. 3a OBO cy H3;iaH>e ;iaKJie ynoxpe6.i>eHe h noc.ioBHue 
a KOJe je caM Byn yneo y CBoj pynnu apuMepan 

»Cpn. Hap. noc.i....", OB.ie caMO Kyp3HBHOM un*poM osnaqene; 
6) Koje je ByK o6jaBHo y ?. u.idahby CBOJera ^CpacKoza 

pJHHHUfxa^ 1852., Beq , a icoje cy osHaneHe uH^paMa rpo- 

xecK. *opMe; 

B. Koje cy ByKv noc.ia.in noMaraqu h ;toniiCHHUH: 
a) Joeau llinwimtl (J, UJ (i) Toop^e TIpoTufi (%. Up,) 

Y Andpe Craaufi (A. Ct.) ***) d] //lut. lloaoeufi (J. II J 

€) M, UlKp^buf, (M, IUhp) ****) ri) ,,oa IS pyKo''.*****) *) HapoAHe CpncHe nocJiOBNi^e, kuo oho y uoiinaj yaeTc pHJc^H. 
lI:i4ao HX ByK Cre^. Kapay^uKj *iuoroi.HJc 4'>KTop u piiaanHHHX y^eiiux 
ApymTBa "ueii. Ha Uexniby. >' Hap«MHoj lllTaMuapiijii. 1836. — OGhhuo 
8®. cTpaHa L, jhct. 5. rrp. 362 11 .inrT. 8. 

**) Mel)y xapTHJaMa Hpajy ce m .tea inTaMnaiia Ta6aKa nocJOBHi^a 
ox neuoanaTOia usAumiy l*)**, *opMaT ^.laiiHua^. 
***) IlHcane cy ^laxHHHUOM 

****) UlKp.biiheBe ce uoc.ioBHue iie naxoae Mel)y ByKOBHM xaprnJaHa, 
BcK HX je r. .1). CxojaHuBnh, H.iaH ,.1^. O.^^opa* iipeunrao H3 xapxHJa 
mxo ce iia cxpauH nyBajy h rxaBiio mh hx ua pa<'iio.ioaeH>e. 

*****) TaKo r. CTojanoBiih 30Be je.iHy ;iuiij)^nuy 04 iiciiMeHOBaBora 
4('UHCHnKa. 495 4. IlocJie iiocJiOBHue noji op. IMS. IUvt c poraTHM — 
one cy noee, a ysere cy : a) us je^xHe ByKooe aCnipue, iiHcane 
Ha .iHCTHhuMa, v Kojoj je oH.io ;iocTa Macmijvx; a aaxo uito 
je iipiipet)HBaH OBora H3;jaiba nnan yneo Buuie iiocJiOBHua 
OBe BpcTe, MHCJiH jin Ke iiahif oiipaB;taH>a y . OHOJ Jan. 
FpHMa: naturalia non sunt turpia (Deutches Wcirlerbuch, 
npe;iroBop ; 

6) 113 aoHpKC Ihjua BpHeonfia (li. BpJ, h3 Koje je jiocra. 

y.ieo CUM BvK, Kao uito Bejui y upe;iroBopy na '2. 11.^4. 

^Cpu. Hap. noc-iOBHua...". 

B n-i doe 36Hj)'iHue Cximh M, EundawmufiR (C, M. BJ; u 
r^ H8 pyKOHHca HenoanaTora uaM CKyn-hana 113 Boj- 

BO/lIIHe. 

riocjioBHue y OBOM ;j04aTKy h3 ByKOBe soHpKC 03Ha- 
Heuo cy o6hmhhm uH4»paMa, BpneBifheBe h Bor^aHOBHKeBe 

KVpaHHUHMfl H JIO^ICT. UHCMeUHMa OJl liMCHa OBHX CKyujbaHa, 

a 04 Heno3HaTora CKyujbaMa — rpoTCCKHHMa uii<i>paMa. 

5. Ha cTp. iOO — 49^]. HaKHa;iHO cy .'lOjiana ucKa 
o6jauin>eiba nocioBiina h3 Heo6jaB.T>eHHX pyKonuca oj BvKa 
II oji B. BpMOBHKa. 

0. MuorH cy HeauaxHHJH BapiijaHTu oji Boh paHHJe 
oojait.-beHHX uocjiOBHua yneceHH y ibiixoB tckct h y oouMuoj 
3arpa;in KypsuBOM uixaMiiaHH. 

7. IIpHpe^HBa4 3Ha j^a. ne MOHce OBaKaB uocao ucnacTU 
3a pyKOM oap oea ,>norpeujaKa iiixaMnapcKHX^, a.iii HHJe My 
Ha HHO HO iipii:maxH ;ia HMa h H»eroBHX, ii3A<iBaqeBHx. One je 
Bpcxe a iiorpuniKa luxo je 1104 op. 185*J. ii noji op. *2-24G. 
uixaMuaua ncra ^y oon^iaj y3exa piije^*: lodupaAa! 6, uixo 
uiicy asoy^HUM pe;i0M paciiopet)eHe noc.ioBuue : «. 561. h 
olri., fi 738. H 730., y, iG85. h 468G. IlIxaMiiapcKe cy suaxHO 
rfieuiKo: do mocxo ;^a, y uocjiobhiui op. 186. h uahtu — y 
Niecxo luiaTHTif y iiociobiiuh iioji op. 4015. UcupaBHXH h 
Mje.xoeuTa y jiaxOBHTa y 56. iipena je^noM BapHjanxy B. Bp,\ *) Mii(>re cy mTaMiiajxKe rpoinKe uii.ie y KyKoBv if34aH»j 04 1849, 
c'i\,\ cy uonpaH.hCHe. 4V)C> iiiiciinKa. u.-i:^.ii(» ,i;i ux y3Mi^ i:n,;'> *.:// .nimiC'Uii',' Mi uHiiiTa 
in*. npoMcuiii y M>iixoiiv ui.i«i-i^'i« i"ii'n;oM nn:iiiMJy. Kaj ce yiio- 
pe.'Ui l>yK«>no im. laii.e oa pyicoiiiioiiMa JLHroBiix iiuNiaraMa, 
iia.ia::tii c«; na itmiK' Mona ,ia iix j»' Hyi; // jt'-i^nnj doTepit- 
ti'Lo. i;ao lUTo jr |»a;uiu ii c iipimMi»oTi;a.Ma, iiJin uiip>ao 
MapnjaFFT icojii iivia iia jpamMprrmijii oo.im^ niMiiiceufiora j*"*- 
3iiKa ii.eror.a .* 

\K Ciqn'Majytiii nwo n:i. lan.c ,Cpii. iiajxM. iior.iounun...^ 

Iipilpe^llMa'l j«^ r \\ II. II. 'I.'»«»pf)»T.illi'?M . IIjuMCtMUllKOM 

n<J u''<>j>a ;ja ii.Mai);i!i.i» l>yi:oi;ii\ i.'iiiica'' ynni^ao .la cr iiiije 
.iai:o irafiii y a'.oyqii'»M }»(My \:n\:o cy iiniMnniine pacin>po- 
t,«'i{e. II .la nil MM r)<"'»a.ii) jarii iicicii iM.yM. lia. i iioG.inBune 
infc> p.iciiopcf^t'Fit' npf'Ma :',iia'i 'n.> . \iii(Mii.i«» <'i» .la nii pe- 
nirrap iMaimiix pc'iii : iiMi'iinna. ii[»ii.i<'r.a. r.iai'o.ia ii iipii- 
.n>ra ni[M (i.i iinMnliii .i;i rt» rj)yii\ jy y jar:'. .iiiaMHii.OM t'po.iHe 
|[<M";ii»Mimr. A. ill iipiip«*ljiir.;i'i <»i;..iia ii.Maii..i. pa i<'}iii Tai:;i.B 
p'jrin rap, viicpiiu c«' la nil ii iai:.iM pniu-iap ono. ca.Mo 
uMiirai: p.^'ui. a \i*' imMar;.-*! ,ia i:r ii.ihiMy nciiiKe icareropiijti 
iinc..u»i;iina iipuMa i"\iu«My n ;ui;i'H'H.y ii>ii\nMy. n ,ui uii naj- 
pa.JHni{j»rinii<.? lln, MniaiUe 1. 1. 11.11 \ni;il p<MNn npnji'mi oii.ie 
caclpaii"' iHin j«Miii* pi'Mii iia. lip. r>t,:, tfn'fl:i, .^n» ii r. j,. ;la 
iw. nil caMn \ i;.*lsaj;;ii ) Kii.iiiy n .: iinr|M'n(», la nil lliMaii.e 
\K)r.in nil 111 ii'i'iimi! ji\ II la nii nir.i') mrn iijn' iiyiiiTMiio y 
Hpo.iajy — iipiipi'l,ii!!.tM ii.'.;iaii.a n [y.iai«' o.i raiiHora pf- 
I'MC'Tpa. iia.iajyliii (••■ ,ia in' iiniiiyiin ii.<;jaii.«' ..0[»iiCKiiX Ha- 
j»o;inMx iin«-.ini;im.-! . Knj*.' ir' •' np'.'MciinM \ ii,io yr:ie;iitTii 
cr.i'Ta, nil III /^•/ '*/'//.'"./ "••//.»*;" iipiiprl,(Min II iipy;i:iiTii oiio 

Mliranny III I' I My Hr .VM :// 'i.nn |i\KnH«* . Iln«M(kHim<i". 

lIl»iipi'l,iM:a'i .iaxna.i.yp' r. II. II. 'i.'»npl,i'niihy uiTO je 
nilO .lOnap r naiM ilptT.KMa I II I'jiat^x lloilpiK'liy lia l*je'lHIlKa*. C. H. TOMHti ' iioji- I y JMiii iiiKnuMi*.' ynrn.i'Jh'. ;'M.ir cMiiiMii. wu'dia ce BiueTH 
II:; niiii(.'l,i'II.:i ci;!)!.)!;! ll.;,iail.;i «' «HtnM. H(?KV ••y iiOf.lOlJlMie 6ii.ie 003 
• •MiU'.i;i, i:;i'» i\n ii|'. ''-T-M., ii.iii ll'».. i;;ii) iiii.i n.' lai.Ui il.J AO.UlTUKJi. OOl/^