Skip to main content

Full text of "Skandinaviens Stjerne"

See other formats


Sanofjed, &unbfkab, Ug5 03 Uro forenet. Hummer 9 i. paj isit 63. Æargang JFørfhjellige araber af %rltgljeb. 

Sif Z. 933. SJroofbanf i »Millennial Star«. 

©en materieQe SSerben er i mange Sletninger et S3tKebe af ben 
flanbelige, og naar bet gorfrænfetige tjar iført fig Uforfrænfeligfyeb og 
tore Segemer cre btedne ubøbefiggjorte, dil dort Opt)olb#fteb »ære lige 
jaa tjaanbgribetigt og dirfeligt for dore ©anbfer, fom benne 93erben§ 
©jenftanbe og 93eftanbbele ere bet i dor nudærenbe £ilftanb. ©om op« 
fianbne SSæfener betjolbe SRenneffene for edigt bereS entitet f°' n $ er ' 
jonligfyeber, beftaaenbe af Slanb og Segeme, og ingen (Sone efler ©genffab, 
jom be befab i bette SiD, bit blide frataget bem. 35og »il SBrugen af 
bereå Soner i nogle Silfætbe blide inbffrænfet eller ftanbfet og i anbre 
ubnuttet og forøget, alt i Dderenéftemmelfe meb ben ©rug, Di i 9ftet» 
ffaffen^eb b,ade gjort af bem i bette S?tt», eller meb ben SJftébrug, fom 
biSfe gubbommelige ®ader tjade næret unberfaftebe. 

(Snfyder ufltilbig aanbelig eller legemlig ©læbe, fom be rene af 
Ijjertet i benne ?8erben !unne tage $)et i, toti ogfaa funne nt)be§ i bet 
uæfte SiD titligemeb mange anbre 93et)agetigt)eber, ©læber og SSelfig« 
uelfer, fom et debdarenbe eg frebeligt SiD i benne tjøjere og æblere Sildæretfe 
ganffe naturligt gider 91nlebning til. $)téfe fibfte 93emærfninger gjælbe fun 
bem, ber odnaa ben fyøjefte £ertigt)eb i ben næfte SSerben; tbj alle be, 
ter blide frelfte, dille ingenlunbe blide belagtige i ben famme £>erligt)eb 
og Opfyøjelfe i (Sdigfyeben. j£>enne Særbom er i Oderenéftemmelfe meb 
<Sub§ Orb; tt)i $aulu§ figer til tforintfjierne (1. ®or. 15 : 40—42): 
„Og ber er tjimmelffe Segemer og jorbiffe Segemer; men een er be 
t)immelffe§ £>erligt)eb, en anben be jorbiffeS. @en er ©olene ©lanbé og 130 

en anbett 9ftaanen§ ©fanb§ og en anben Stjernernes ©lanbS; tfjt ben 
ene ©tjerne er forffjeflig fra ben anben i ©lanbl. ©anlebeé er bet 
egfaa nteb be 3)øbe£ Opftanbelfe." $)en SBetdbning, fom Qefu Srifti ®irfe 
af ©ibfte-2)age§ Retlige lægger i bi§fe Orb, fupplerebe nieb tibertigere 
Stabenbaringer gjennein profeten ^ofeptj ©mitt) om bette (Stime, er iffe 
i OderenSftemmelfe meb ben Opfattelfe, fom ben frifine SSerben i 2U« 
minbettgljeb tjtjlbcv, og fom gaar nb paa, at aUe be gortøfte i ®riftu§ 
blide detfignebe paa famme SNaabe i ben næfte Sitdæretfe, og at ?lfle op« 
naa be famme SReitigfyeber og ben famme Sdffaligfyeb, Opfyøjelfe og £>ertigf)eb. 

®er er mange oprigtige 2J?enneffer, font nægte at anerfjenbe benne 
$irfe§ Særbomme debrørenbe religiøfe ©pørgémaal, og , v iu ligelebe§ ere 
utilbøjelige til at inbrømme, at fydab Paulus figer i be citerebe ©frift« 
fteber er titftræffetigt til at bedife bor $aaftanb. Sit bem ønfTe tri at 
fjendenbe o§ meb nogle faa 93emærfninger, ber tmde til føenfigt at 
dife, at Særen om f orfEjeHtge ©råber af §erligf)eb for be ^relfte i bet 
næfte Sit) iffe alene er ftabfæftet af @ubl Orb, men btjgget paa be 
famme SRetfærbigljebenS principper, ber gjøre fig gjælbenbe blanbt aUe 
cidiliferebe golf i bereS Omgang meb tjderanbre. 

Opmærffomtieben t)entebe§ førft paa be forffjeHige ©amfunbéffaSfer, 
ber erjfiere unber dor nudærenbe opldfie, politiffe SftegjeringSform. $e= 
folfningen paa be britiffe Øer fan faatebeS beleé i 4 ft'taéfer, tjdoraf fyoer 
ifær er i ©efibbelfc af ubprægebe ^araftertræf, ber abffide bem fra 
anbre, og biéfe ere: 

1. SDe, fom ablnbe bette SanbS Sode af S?jærtigt)eb til bereé gæbre« 
lanb, til bere§ ®onge og til Sot), Orben og Stetfærbigfyeb i alle gort)otb. 
®et fjar ^ntet at fige, om faabanne ^erfoner ere fornemme eller minbre 
fornemme af gøbfel; tin' be ubgjøre i ©anbtjeb bette 3ftigeé dirfetigeHbetffab. 
2)ereS ^atriotiéme fan iffe brage§ i £didl. Ser er ben bebfte gor= 
ftaaelfe mellem bem og ben lodgidenbe SJJagt faadel 'jom meb Sodene§ 
£>aanbt)ædere. 2)e odertræbe ingen af Sanbets Sode. $)creg gnbflobelfe 
gjør fig altib gjætbenbe til gorbel for ©anbtjeb og Slet. SSeb bere§ 
blotte -ftærdærelfe delfigne be bet Sanb og ©amfunb, fyoori be fæfte So. 
S)e lede et mønfterdærbigt Sid; f)di§ bereé (Stempel bled fulgt oderatt, 
dilbe (Slenbigrjeben i SSerben blide inbffrænfet til en Ubetnbefigtjeb i 
©ammenligning meb, fjdab ben er nu; be fdære ©fattebdrber dilbe felide 
løftebe af S3efolfningen§ ©fulbre, be ftaaenbe £>ære i SSerben opløfte og 
Sattigbom forfdinbe. ©anbljedenS og Sftetfærbigrjebené principper, Stjærlig- 
b,eben til ©ub, 9ttenneffer og gæbretanb, til Sod, Orben, 3)db og s -8el» 
anftænbigfyeb er plantet bt)bt i faabanne SftænbS og StuinberS fjerter, 
og be fortjene be fjøjefte ^(Sreébedténinger, fom en SRegjering fan gide 
til fine 93orgere — Sletten til at gjøre S3rug af etfydert ^ridilegium 
og modtage enfjder SSelfignelfe, fom tilfører bem, ber lede unber benne 
SRegjering eller ere ben§ Unberfaatter. ©aabanne 3)?ænb og ®dinber 131 

banne en ®la§fe for fig felt) — be ere alle lige pairiotiffe, retffafne og 
lodale, tt)i be lede alle otier Soden. SWait fan [tole paa bem i fulbefte 
9Jfaal ooeralt baabe i bet offentlige og pridate Sid, og be fortjene ftg« 
telfe og ben tjøjeflc Sftefpeft. 

2. $)er er i ettjoert ©amfunb en anben @lag§ Sftenneffer, fom ab« 
ttjbe Sanbet* Sode og SSebtægter og bedåre et rjbre ©fin af 2lgt» 
dærbigfyeb og 2@rbart)eb, forbi be frugte gølgerne af at obertræbe 
Sanbetø Sode. $)en førfte Slaéfe bride§ af Jfjærligrjeben, ben anben 
af grdgten, og btéfe to ®jenb3gjerninger alene abffitte og fjenbetegne 
bem i famtne ©rab, fom grtygtené og ®jærligt)ebené principper ere for« 
ffjettige. ^olf, fom paadirfed af Srdgt, fan man iffe ftote faa meget paa 
fom paa bem, bcr infpirereé af ®jærligrjeb. SDerfom ØdrigtjebenS fiærfe 
£aanb lø§nebe fit %aq, faalebeé at btéfe 9Jfenneffer iffe længere be« 
fyødebe at frdgte Sodené ©traf, dilbe be trampe paa bere§ SØiebmenne« 
ffer§ Sftettigbeber. Slange af bem ere temmelig gobe borgere unber bc 
nærtiærenbe gorfjolb, men bet er SodcnS ftærfe 2lrm, ber tdinger bem 
til at Ijanble rigtigt, ©et er for at fyolbe biéfe inbenfor ©ømmeliglie- 
ben§ ©rcenbfer, at ber er famlet Strmeer, organiferet politi og tjelc Sfte« 
gjeringémaffineriet fat i ©ang. føderfen ben ene eller ben anben af be 
to $'fa§fer ere Sododertræbere, men ©runben til, at be ablrjbe Sodene, 
er meget forffjeflig; fRegferingenå @mbeb§mænb t)at>e iffe ben Sitlib til 
be fibfte fom til be førfte, og fom gølge beraf fomme be albrig til at 
inbtage be fjøjefte £iHib§pofter i Sanbet. £)ere3 Sfarafter, bereé 9ttotider 
eller SBedæggrunbe fyendife bem til en anben Orben, rjdor Sftetffaffentje« 
ben§ og ©anbrjeben3 Srj£ ffinner meb en langt fdagere ©trjrfe, enb rjdor 
be førfte bjøre til. 

3. S)en trebie ®la£fe i dort ©amfunb beftaar af dirfelige Sododer» 
træbere. ®e dille iffe ablrjbe Sodene, før be bjade ubftaaet be Straffe- 
bomme, fom bere§ 3fttégjerninger bringe oder bem. 9^aar be opbage, at 
be iffe funne unbgaa ©traffen for bere§ ^orbrdbelfer; naar be gjennem 
bitre (Erfaringer lære, at bet „iffe betaler fig" at odertræbe Sodene, 
førft ba opføre be meb bere§ forbrdberiffe Sid og dolbe iffe SKrjnbig« 
peberne rjberligere 53efoær. 3)ét er for bem, at dore gængfler og Xugt* 
fjufe ere bdggebe, og naar be fjer blide befjanblebe paa rette Sftaabe, 
funne mange af bem efter ubftaaet ©traf faa et ndt ©dn paa Sidet og 
blide gobe S3orgere; men bet er bjderfen ^jærligljeb etter grdgt, ber tjar 
bedæget bem til at ablrjbe Soden. 

4. SKeblemmerne af ben fjerbe £la*fe ere ogfaa Sododertræbere, 
men bere£ gorbrrjbelfer ere af en meget graderenbe 2lrt. 3)e ere SJior- 
bere og Sorræbere mob bereé Sanb. ®e fjade fdoret £roffab til SRegje- 
ring og Ødrigfjeb, men ere ©nigmorbere i bereé perter — be regne 
bereS SBrøbreé Sid eller et tjelligt Søfte til @ub for Sntet. 35e fjade 
danæret 9Kenneffer og ©ub og ringeagtet Sllt, tjdab ber er fjelligt, og 132 

bet fan iffe længere tillabeS bem at færbeé frit iblanbt bere§ 9fteb« 
menneffer. 3 nogle Sanbe bømnter Sonen bem tit $>øben, i anbte til 
ftængfel pna Sinétib, men i begge Silfælbe er SRefultatet ilbf fidrUe. 
fønab enten be lene inbefluttebe i et gængfel eller libe £)øben paa ©fa« 
fottet, ere be faftebe nb af ©amfunbet og be for alle Menneffer fælleé 
9tettigf)eber nægtet bem for ftebfe. 

3 be gamle jøbiffe gamilieforfyolb finbe bi alle btéfe Klaéfer re« 
præfenterebe. *5)er nar natnrligOté 9iogle, font abløbe bereé ^orælbre 
paa ©runb af ben ^jærtigrjeb, be nærebe til bem, ber É)anbe fat bent 
i SSerben, gi&et bem et £)jem5 ©eftyttelfe, ©lægt og SSenner og fjære 
SJiinber, ben Hjærligrjeb, ber gjorbe bet umuligt for bent at ringeagte 
eller nanære bent paa nogen !3ftaabe. 

5lnbre nare, ligefom nu, tnungne til at ablrjbe paa ©runb af grtjgt, 
meben§ igjen 9lnbre onertraabte og leb ©traffen, før be nilbe unberfafte 
fig ben autoritet, font ®ub rjanbe inbfat, og enbelig nar ben fjerbe 
fflaSfe repræfenterct af bem, font nare faa gjenftribige og ugubelige, at 
be biede ftenebe til $øbe. (5. SRof. 21 : 18—21.) 

^ nore ©foler, kollegier og Uninerfiteter finbe ni ogfaa be nænnte 
4 Ætaéfer. 3 btéfe Særeanftalter er ber 9iogle, font gjøre bereé 
$ligt, opføre fig rigtigt i alle 5ftaaber, forbi be elffe ?£reb og Orben, 
og refpeftere be retmæéfige autoriteter. S)er er ?(nbre, tjnié Opførjet er 
bifteret alene af grrjgten for følgerne af at gjøre forfert, og 21nbre 
igjen maa ftraffeå for at lære Snbigtjeb. ©nbmfcere finbeé ber 9iogle, 
fjnis flette Opførfel er faa uforffantntet, at be inaa ubeluffeS af ©folen 
og al gorbinbelfe meb bem afbrnbe§. 

SRebené ni iffe paaftaa, at be forffjellige ©råber af £erligt)eb ere 
mebbelte SJienneffene efter be principper, font tyer ere omtalte, faa nife 
9J?enncffene bog, ibet be inborbne fig unber beftemte Orbener eller 
®Ia$fer og, faa langt bette Sin gaar, gine fyner Staéje fin beftemte 53e< 
lønning eller ©traf, at be ere onerbenifte om Sftetfærbigfyeben af en 
faaban ^nbbeling og af at nbe tjoer ©ruppe ben Wgtelfe og Sillib, fom 
ben§ 5ftebtemmer gjøre fig fortjente til. !yitbrømme ni SRigtigfyeben af, 
at ben materielle S8erben er et 33idebe «f ben aanbelige, M fe ni meb 
bet jamme, at Særen om, at ber er forffjellige ©råber af £>erligrjeb i 
bet tilfommenbe SiD, er i Onerenéftemmelfe meb funb fornuft og meb, 
fjttab be meft oplnfte Menneffer anfe for at nære ret og rigtigt. 

$)et er iffe føenfigten fjer at omtale be forffjellige ©tage Menneffer, 
ber nille arne be ©råber af fcerligfyeb { jj et næ ^ e $ij D( j om sj$ au f u § 
jammenligner meb ©oienS, SLUaanené og ©tjernerueS ©lanbé. 58i niQe 
!un i al $ortfyeb bemærfe, at be, fom opnaa ben ftørfte £>erligt)eb, ere 
bem, font fyane nift bereS Xroffab mob $erren<§ ©ag og bereé ftjær« 
ligfyeb til Son, Orben og SRetfærbigqeb paa to forffjellige ©tabier af 
bereS Ubnifling: ®en ©ang ba ©atan gjorbe Oprør i £)imlen, og fe« 133 

nere mebenS be leoebc tjer paa gorben i ftjøbet. SDiSfe t>it ©ub gjøre 
tit fine betroebe grjrfter i £>ertigbeben§ iRiger, ber frjfbe fRumntetg 
Uenbeligbeb og gioe bent 9JJagt tit en ©ang i grenitiben at flabe og 
fttire 2Serbener, fom tilføre betn, tigefom 3et)ooat) etter ®riftu§ fjar gjort 
tneb ben SSerben, fyoorpaa oi nu bo, og fom tjan f)ar tielfignet meb fin 
Sftærdæretfe. 

$)e anbre to ®Ia3fer, repræfenterebe ueb be minbre |>erligrjeber: fDlaa- 
nen og Stjernerne, funne if fe bctroé faa ftor 9J?agt, men maa nøje§ 
meb en ringere jpertigtjeb øg ber øoe fig i Sobigfoeb og tære at etffe 
SRetfærbigfyeben for bene egen ©fnlb. $en fjerbe ®ta§?e — be, fom 
etffe og øoe Uret — t)it for eoigt blioe abffitt fra be anbre og maa 
tage 33ottg i £>eloebe og unberfafte fig ©atané Sftagt; tf)i be tjaoe oeb 
bere§ ©jerninger oifi, at be ere t)an§. 3)enne Særbom om belønninger 
og Straffe i bet fremtibige Sid appellerer tit 9)?enneffene§ funbe gor> 
nuft og er i Doerensftemmetfe meb @ub£ Orb; tfyi beroeb opnaar (£n- 
tyder i bet næfte Sio at inbtræbe i netop ben ©tiliing, t»oortil t)an fyar 
gjort fig fortjent, og fjdté Omgidelfer og 5ort)otb paéfe tit t)an§ @inbe> 
tag og Uboifting. 

Jforøarsknnferenren t Æerljtja. 

goraaréfonferencen i 2lart)u§ begtinbte grebag ben 27. 9ftart§ meb 
et Sftøbe unber Sebetfe af ben foinbetige |)jælpe?orening. Sftøbet aabne« 
be§ meb ©almen: „9#ørgenrøben§ ©traaler brrjbe". 53øn af 2@lbfte ®. 
Sberfetfen, tjdorefter ©almen: ,,©e paa 8ion, £>erren§ SSærf" bfed 
affungen. 

Sfonferencepræfibent $. |>. ©ørenfen 60b gorfamtingen SSelfommen, 
hvorefter ber oflagbeé Rapporter fra be foinbetige |)jætpeforeninger i 
konferencen fom følger: Sltf. (£. ^eberfen, Obenfe; 3of. ©. ^etjrfon, 
©denbborg; Stlma 9U?. ©ørenfen, ©ilfeborg; 2lntf)on 9J?. Senfen, 9ian» 
ber§; flfnufc Stjerfetfen, (Jebjerg, og ©øfter Margrete Senfen, 3lart)u§ 
©ren. ^ølgenbe Særerinber i 2larfc)u§ @ren§ |>jcelpeforening omtalte 
bere« SSirffomfjeb og bar bereé JBibneébnrb: Slnna giffer, ©tiriftiane 
$outfen, SHrftine SRøtter, Slmatie ©fyrifienfen, ®aren ^otjanfen, ©t)ri« 
ftine Soeétunb, Sftarie ^ermanfen, greberiffe 53riitbt og Marine Sfyefterfen. 

(£t fort program bteo berefter ubført, b&orpaa 9JJi§fion§prrefibent 
SJJartin Sbriftoprjerfen ubtatte fin ©læbe oder bet ftore Slrbejbe, fom 
ben foinbetige £)jælpeforening ubfører, og opmuntrebe ©øftrene tit at 
fortfætte tiofaft i bet gobe 2lrbejbe. 2)Jøbet ftuttebeé meb ©almen: „£) 
$erre, tab mig fomme frem". Saffigelfe af 2©tbfte (Srneft S^nfen. 

Sørbag liften ben 28. ØftartS. Sftøbet aabnebeé meb ©almen: 
„gaber oor i Rimten". Søn af SSlbfte SSilforb S. SBreinfjolt og 134 

©almen: „grdb $)ig, o ^orb". Sfter nogle Semærfninger af $ræf. 
tJ3- £>• ©ørenfen aflagbe famtlige ©ren§forftanbere Rapporter oder bereé 
2lrbejbe i ©renene be fibfte 6 SRaaneber, fydorefter $rcef. 9R. CSljn. 
ftopb/rfen talte tit gorfamtingen. £>an mebbette, at tjané 9tfi§fion§tib nu 
nrermebe fig fin Slfflutning, efterfom fyané Stfløfer, 2(Slbfte $. % Støn* 
ftianfen, ditbe anfomme fertil fibft i ?lprtf. £an ubtaltc fin £ttfreb§l)eb 
meb bet gobe 9Irbejbe, font nar bleden ubført i be forløbne 6 9J?aane» 
ber, og ijpmuntrebe 2($lbfterne og be |)eflige til fortfat -ftibfjeertjeb. 
Koret fang tit ©tutning: „®en 2ro, fom ^e\\im fadner". Saffigelfe af 
S@Ibfie ©QOib Olfert. 

©ønbag borgen ben 29. Smarte KL 10 biet) ©ønbag§ffolerne§ 
Konference affyotbt. S)en aabnebe§ meb ©angen: „Sær delfommen, 
©onbag Sporgen". Søn af Sr. %l. $. S. Olfen og ©angen: „O @ub, 
jeg fod faa trpggelig". ©obe Rapporter aflagbeS berefter fra følgenbe 
©ønbagåffoler: Obenfe, Sllf. @. s .l$eberfen ; 9ftanber§, Sr. (Skriften fen; 
©ilfeborg, gene $. (Sgelunb; (Jebjerg, 2)adib Olfen; ©denbborg, !gof. 
©. $et)rfon, og 9lart)U§, 93r. $eter ^enfen. Sørneforet fang tit Sif« 
derling: „|)ør i bitt (Snbaarneé -iftadn". 

?tarb.u§ ©rene ©ønbaggffole ubførte berefter et ubmærfet program, 
ber tilfulbe difte, at baabe Scererne og Sørnene tjadbe 3intere§fe tor 
©ønbagéffolearbejbet. $rcef. Sfeéfe £>. Iftietfen fra Kjøbenttadné Konfe* 
rence og ^J3ræf. $. £>. ©ørenfen rofte ©folen for bet detubførte $ro< 
gram og ubtatte bereå ©tcebe oder be gobe Rapporter. $ræf. 9Jc. (£l)ri< 
ftoptjerfen bøb be ©maa $ardel og fagbe, at fyan tjaabebe, at 2larb,u£ 
©ønbagSffote maatte doje og ubdtfteS; t)an opmuntrebe Søm og Særere 
tit at fortfætte bet gobe 5lrbejbe og gorælbrene tit at fenbe bere§ Søm 
til ©ønbagåffoten. 

©folen fluttebeé meb ©angen: „Wlin ®ui* er mit 2d§". Xaffigetfe 
af Sr. Slage Soeélunb. 

©ønbag (Sfterm. Kl. 2. Svøbet aabnebeé meb ©almen: „borgen« 
røben§ ©traaler brtobe". Søn af SSlbfte Stjordalb føemmert. derefter 
©almen: ,,©e paa 3ton, £>erren§ Særf". 

$ræf. !£. !>• ©ørenfen aflagbe Rapport oder Slrbejbet i 2larlju§ 
Konference fom et £>ele. 3 *> e ffitfé 6 røaaneber er ber i Konferencen 
af 16 gjiisfionccrer ubbelt 62 935 ©fritter, omfat 356 Søger, beføgt 
29,766 gremmebeé $ufe; SÆlbfteme f)ade fcaft 2002 edangeliffe ©om« 
taler, atøotbt 568 fflabev, bøbt 28, detfignet 11 ©ørn og orbineret 25 
til $ræftebømmet. 

$ræf. 9JJ. (£t)rifiopf)erfen foreflog bernceft KirfenS ©eneralautoriteter 
til Dptjolbelfe, faatebe« fom be biede debtagne defe ben fibfte Konference 
i ©alt Safe (£itp, famt TOiéfionenS og Konferencens (Smbebémænb fom 
følger: |)prum s JJi. ©mitb, fom $ræfibent oder ben europæiffe Sttiéfion, 
SHartin Sfyrtfioptjerfen fom ^ræfibent oder ben ffanbinadiffe SRisfion 135 

meb Sofyn ©. føanfen font Dtterfcetter og SRebaftionéfefretcer deb „©fan« 
binaoiené ©tjente" 99 Søfepfy 91. 93ufatf) font >0?i§fion§fefretær. gøl« 
genbe Sfålbfter i 2lar£)U§ konference Mette løfte meb Sittabelfe til at 
rejfe til bereS £jem i 3* on: $ræf. $. £). ©ørenfen, Slloin 9d. Srjri« 
ftopfyerfen, Sofepfy ©• ^efyrfon og s 2lntt)on DO?. Senfen, fjoorefter SGSlDfte 
SBilforb 2. 93reinrjolt bled inbfat font $ræfibent o»er 2larr;u§ konfe- 
rence meb føeber ^otjn^on fom konferencens ©efretær. 

$rcef. $. |). ©ørenfen oplcefte berpaa 2@lbfterne§ 93efri!!elfer fom 
følger: 

s Karf)n3 ©ren: SSilforb 2. Srein^olt fom gorftanber meb £>eber 
Sorjnfon og Sfyoroalb £emmert fom TOebarbejbere. §eber S°fynfon 
fom ©angteber og ©øfter (Sfla ©amuelfen fom Organift. 

IftanberS ©ren: $)at>ib Olfen fom gorftanber meb SBiHarb SR. 
Senfen font SJJebarbejber. 

Obenfe ©ren: Sllfreb @. ^eberfen font gorftanber meb (Srneft (S. 
Senfen fom 2ftebarbejber og $)agnt) |>anfen fom Organift. 

©ilfeborg ©ren: fltma 2)2. ©ørenfen fom gorftanber meb SanieS 
(£. S en fen i 01 " Sftebarbejber. 

©é bjerg ©ren: Ænub Xljerfelfen fom gorftanber meb ©fyriftian 
3#. ©ørenfen fom Sftebarbejber. 

©oenbborg ©ren: S ameé 2arfen fom gorftanber meb Sen§ $. 
(£. (Sgetunb fom Sftebarbejber. 

®en ntie $rcefibent, SSitforb 2. S3retnt)oIt, $ræf. SeSfe &. Kielfen 
fra fi'jøbentjatm og 3CRi§fion§prcefibent %Jl. ©tjriftoprjerfen talte berpaa 
tit gorfamtingen, tjoorefter 9Købet fluttebe§ meb ©almen: „©fat t>i 
frugte »ore fagter?" Saffigelfe af $©lbfte SameS (S. Senfen. 

©ønbag 31 f te n SI. 7. Svøbet aabnebe§ meb ©almen: „£>t>ab bar 
ftuet ubi himlen"; 58øn af 2@lbfte %ame$ 2arfen; ©almen: „O, min 
gaber, ®n, font tbroner". 

$rcef. Ti. ©fyrifioprjerfen talte berefter tit gorfantlingen om (5t>an< 
getieté førfte principper og -ftøboenbigrjeben af at abtrjbe famme. |>an 
rofte ©angforet for bet [tore Slrbejbe, bet ubfører, og for ben ^em- 
gang, bet Ijar gjort, og bar et fraftigt SSibneSbtjrb om (Soangctieté 
©anfctjeb. ^Sræf. $. $. ©ørenfen gj»rbe negte paåfenbe ©tutningåbe« 
mærfninger, rjoorpaa SINøbet fluttebeé meb ©almen: „O føeHige, fe". 
Saffigelfe af «r. Mielé ©t)r. s Jlielfen. 

3Kanbag Siften ben 30. SMartS £1. 8. TOøbet aabnebtå meb 
©almen: „SSaagn op, f)ør Sftøften tnber". 93øn af rølbfte 3ltf. @. qSe« 
berfen og ©almen: „#ao %at for profeten, $)u fenbte". 33rober ©art 
^eterfen rapporterebe 2larf>n8 ©friftforening, fom tæller 18 9ftebfemmer 
og rjar ubbett 2128 ©frifter, rporefter følgenbe afløfte S@(bfter bar be« 
re§ JBibneébnrb og taffebe for ben mob bent ubuifte ©jæftfribeb : Sofept) 
©. Mrfon, Slnt^on Wl. Senfen og 2Ut>in 5R. etjriftoprjerfcn. leflen af 136 

Siben bentottebeS af SeSfe £>. 9Helfen og $ræf. 9ft. ©tjriftop^erfen. 
9Nøbet fluttebeé meb ©almen: „goraaret atter". Xaffigelfe af SStbfte 
$aoib Olfen. 

©angforet gat) en fcerbeleé oefltyffet øg gobt beføgt koncert Xirébag 
Siften, og DnSbag Siften aftjolbt UngbomSforeningen 3Nøbe, t)Oor gobe 
Rapporter aflagbeé og et gobt program ubførte*. 

$ræf. $. |>. ©ørenfen talfebe Sltle, baabe føeflige og gremmebe, 
for bere« 3knttgf)eb og ©jæftfritjeb imob 9ftiéfioncererne unber $onfe- 
ren, og ©ang!oret for bets fmnffe ©ang. |>eber ^otjnfon, 

Sefretær. iFrebaa ben l. paj 1914. tøtntraLåimfertnttn i Salf £aht Cify. 

®irfen§ aartige ©enerat»S?onference bfed aføolbt i ©alt Safe ©itu, 
Utal}, ben 4.-6. Slpril og oar fcerbeleé gobt beføgt af ®irfen* »ieb- 
lemmer fra fjern og nær. 55et er nu 84 Slår, fiben ftirfen bleo orga« 
niferet meb fej 9Jieblemmer; be [tore 2J?øber, be aflagte Rapporter og 
ben rige gtjtbe af ©ubé Slanb, fom gjorbe fig gjælbenbe unber ®onfe« 
ren, famt be mange glabe og gubrjengione ©ibfte>2)age§ Redige, ber 
oare fomnc tilftebe, oibnebe om ftirfenS SScejt og Sriofel og om ben 
3ntere§fe, ®irfen§ Sfteblemmer uboife. 

S5et lige nu mobtagne furner af »Deseret News« inberjolber SRefe- 
rater fra alle konferencens 9ftøber, i tjoilfe mange gobe Scerbomme og 
formaninger bteoe gione af $irfen§ øderfte $rcefibentffab og 9fteblem« 
mer af be Solo og be JpalofjerbfinbStrjOeé 9*aab. ^rcefibent 3ofepf) 
g. ©mitrjS SlabningStale Oar af farlig 5$utere§fe. Unber ben prcefibe« 
renbe 5©iff»p§ Sebelfe Oar ber ubarbejbet en ubførlig ©tatiftif for 1913, 
og benne oplcefte $ræf. ©mitf) og fntittebe nogle JBemæifninger tit ben. 
£>an ubtalte fin ©læbe ooer ben gremgang, ber baaht ubabtil og inb« 
abtil fjaobe funbet ©teb i Kirfen i bet forløbne Slår. $)en tæller nu 
65 organiferebe ©taoe og 21 ajiiéfiener foruben 3ofepa«®olonien, og 
biéfe 65 ©taoe ere belte i 724 2Barb, fom r>oer befttoreé af en S3iffop 
meb to SRaabgioere. 607 af btéfe SSarb fjade bere§ egne gorfamlingS« 
Ijufe, ber tjder ifcer b,aoe loftet fra 20,000 til 150,000 8r. 

3 1913 bleo ber organiferet 1 nto ©tao og 26 ntje SØSarb og inb- 
fat 115 ntie SBiffopper. 9flebleméantallet er oojet i faa gobt fom ode 
©taoene. gøbfeléprocenten ibfanbt SHrfené Sfleblemmer i 3ion§ ©taoe 
oar 37 pr. 1000, ©øbsprocenten 9Vs pr. 1000, og 2tteblcmmerneS 
©jennemfnitSalber oar 38 Slår. $rcef. ©mitf) fagbe, at gøbfelSprocenten 137 

og ben gjennemfnitlige Seoealber er fyøjere og ©øbéprocenten ladere 
blanbt Kirfené 9J?eblemmer enb i (Staten eller kationen fom et £)ele. 
®er er i SHrfen 8 ©nfemænb og 24 (Snfer pr. 1000, og ber bleo i 
bet forløbne $Iar inbgaaet 15 2(Sqtef?aber pr. 1000 OJfeblemmer. 3)er 
er fun 51 ^erfoner af tjDert 1000, fom ere otier 21 ?(ar og i!fe gifte. 
55 ere bledne ubeluffebe af Kirfen i 1913, „t)ooebfagelig, antager jeg, 
for at følge enfyder Scerbomé SSejr", tilføjebe !£ræf. ©mitt). — $>et 
tnaa erinbreé, at alle btéfe %al fun gjcelbe for $ionå organiferebe ©taoe; 
SJiiSfionerne ere tf fe mebregnebe. 

$rcef. ©mit!) omtalte ben forøgebe SjntereSfe, font Krebslærerne 
fjadbe ubdift i bet forløbne Slår, og fagbe, at bette Slrbejbe dar noget 
af bet digtigfte i Kirfen, og at Sngen dar for „ftor" eOer for bojt* 
ftaaenbe til at dirfe fom Krebllærer, naar ban bleo falbet bertil; tjdté 
•iftogen ncegtebe at dirfe, forbi ban mente, bet dar unber bane færdig« 
tjeb, ba burbe lijan tiltales og betjanbleé for en faaban Opførfel. 

©e Redige fyadbe ligelebeé dift bereé £rofaftt)eb i Dpipfbelfen af 
Sienbetoden, og 1J3ræf. ©mitt) oplufte i gorbinbelfe bermeb, at fun 
40 % af ben i ©taoene inbbetalte Sienbe naoebe til KirfenS £>ooeb« 
fontor. ®e øorige 60 % biede i ©taoene og bentittebeé ber til be 
gattige, til gorfamlingét)ufe ofd. S)et er dor $ligt at førge for, at 
faa dibt muligt Jijngen liber Sftøb iblanbt o§, og ban rofte ben foin« 
belige £)jælpeforening for bet ubmærfebe Slrbejbe, ben ubfører blanbt be 
©Uge og fattige. 

Kirfen ejer nu 122 gorfamting§bufe ube i Sftiéfionerne, bevaf be 
80 i S)e forenebe ©tater, 7 i ©fanbinadien og 9 i Storbritannien. 

®et er en glæbelig og meget betegnenbe Kjenbsgjerning, at al Om« 
foetning af ©piritué nu er forbubt i alle 53uer og rimter, tjoor ©ibfte- 
®age£ Retlige ere i Majoritet, ©ette er muliggjort oeb ben af Uta&é 
Sftigébag for nogle ?lar fiben oebtagne faafalbte lofale gorbubéloo, efter 
Ijdilfen f)der 53n eller Slmt deb 91fftemning felo fan ftanbfe ©alget af 
fpirituøfe $)riffe. Kirfen ftjtupatbiferer abfolut meb Slfrjolbébeocegelfen, 
og ber er ingen Sdidl om, at en gorbubéloo, gjælbenbe for t)ele ©taten 
Utafj, dilbe blide debtaget, f)di§ en faaban bled fat unber almindelig 
tøfftemning. 

©om aUerebe fagt gjorbe en ypperlig Slanb fig gjælbenbe i alle 
Konferencen* 9JJøber. 3)et dar bog en ©fuffelfe, ifær for ©fanbinaderne, 
at be iffe faa' noget til $rcef. 51ntb,on £. £unb§ denlige Slnffcgt. f)an 
dar paa ©runb af ©dgbom iffe i ©tanb til at dære tilftebe, men et 
©red fra l)am bled oplæft oeb Sfløbet ©ønbag gormibbag. $rcef. $enrofe 
talte om ©ønbagené føelligbolbelfe og forflarebe 9£øboenbigt)eben af at 
gaa til £errcné £m§ og ber mobtage aanbelig gøbe, faalebeå at dor 
©jcel fan ubdifleS, og di funne faa 3J?ob og Kraft til at ubføre dore 
pligter og gjøre bet, fom er gobt. £an ubtalte ogfaa, at faabanne Ub« 138 

trut fom „berføm bit Øje forarger $ig, rid bet ub" og „bin $aanb. . ., 
tjitg ben af" dåre bitteblige og betøb, at SO?eblemmer, font iffe opfdlbte 
bereé pligter eller odertraabte SHrfenS Sode eller mobfatte fig £>erren§ 
$ræftebømme og bragte goiargelfe, ffulbe fafte« ub, aftjuggeé uben 
£enfdn til, Ijdem be oare, og fydab ©titling be inbtoge. 3@lbfte 9ft. 
©latøfon af be Sold« Ouorum talte om S@gteffabet§ §edigb,eb og ben 
binbenbe og løfenbe 9J?agt og fortnanebe be Unge til at inbgaa S@gte< 
ffab paa ben rette SRaabe deb at labe fig die i £»erren§ Sempel for 
%it> og @Dtg£)efe. £>e ødrige tilftebedærenbe 9fteblemmer af be 2old§ 
5Raab og be præfiberenbe £>aldfjerb§ talte i Søbet af ©ønbagen og 9J?an' 
bagen, og mange digtige Særbomme og optjøjebe principper biede be« 
rørte, glere af biéfe £aler dille formentlig fremfomme i „Stjernen" i 
©ommeren§ Søb; di dille berfor fyer nøje« meb at nædne ©ønbag§ffole« 
fonferencen, ber affyolbteé i Sabernaflet ©ønbag Siften. $>et ftore Slum 
dar fdlbt til fibfte $labé. 27 atteblemmer af ©ønbag§frolerne§ fcobeb« 
befttirelfe dåre tilftebe, og 9 Sffliéfioner dåre teprcefenterebe famt alle 
3ion8 ©tade meb Unbtagelfe af to. ®en ftatiftiffe Rapport difte, at ber 
er inbffredet 187,638 ©leder i ftirfené ©ønbagéffoter, Rittet er 6486 
flere enb forrige 2lar, og bet gjennemfnitlige 53eføg er 67 °/o l)der 
©ønbag. S- ©• &• iFnrflørsfeonfcrcntEn t Æølfcarg. 

konferencen begrjnbte $rebag Siften ben 3. Slpril $f. 8 meb et 
SJiøbe af Ungboméforeningen, ber aabnebeé meb ©almen: „©om ©tåben, 
ber paa S3jerget ftaar". 23øn af SISlbfte @gra ^ielfen, tjdorefter ©almen: 
„Sltter fraftigt falteå forben" bled affnngen. gørfte Sftaabgider, ©øfter 
^o^anne SHitgaarb, bøb gorfamlingen SBelfonnnen og aflagbe Rapport 
oder foreningens SSirffomfjeb i bet fibfte Slår. derefter bled et fmuft og del« 
Idffet program ubført. ftoret fang ©almen: „®jcerligl)eb er SrjfetS ®itbe". 

9ftiéfiøn§pra?fibent Martin Kfyriftopfyerfen ubtalte fin ®læbe oder paand 
at møbeé meb be ftellige i Slalborg; fyan rofte programmets llbførelfe 
og gad gobe Øtaab og Opmuntringer. 

3Købet fluttebeS meb ©almen: „(Slffte 3ion, ftærf ©u ftanbe". Zah 
figelfe af SISlbfte 3ame§ (S. 33elanber, fjdorefter ftoret fang: ,,9ftorgen« 
røbenS ©traaler brdbe". 

Sørbag Siften ben 4. Slpril RI. 8. 2ftøbet aabnebeS meb 
©almen: „SSaagn op, l)ør ftøften Idber". S3øn af fibfte (Srneft ftielfen. 
derefter ©almen: „grrjber (Sber, 3' 0n§ ©ønner". Ronferenceprcefibent 
SBidiam %tn\tn bøb gorfamlingen SSelfommen, Ijdorefter følgenbe S@lbfter 
aflagbe Rapporter: Slbolpb, ^Seterfen og ©rneft Wielfen, greberiféljadn; 
@gra Sftielfen, (SraftuS ^eterfen og 3ameé 3. Sftielfen, førring. Sil 139 

Sliderftng ©almen: „gaber dor i Rimten", $rcef. SBttliam S^fen uf* 
lagbe Stapport oder Slatborg ©ren, og 2@(bfteme 2lluin ®. ©tofer og 
ipeber ©. 9nelien omtalte bereS ^irffomfyeb i benne ©ren. 

$rcef. TO. (£b,riftopl)erien nbtalte fin Xitfrebétjeb meb be aflagte 
Rapporter, omtalte ben TOangel paa SISlbfter, fom nu gjør fig gjæl< 
benbe i TOtéfionen, og forffarebe Signelfen om be ti jomfruer, TOøbet 
fluttebeS meb ©almen: „©iør, fydab er ret". Saffigelfe af utofte 3fl» ,e§ 
(£. SSolanber. 

©ønbag gorin. Sti. 10 aftjolbt ©ønbagéffolen fin konference, 
©folen begdnbte meb ©almen: „3)a 5)u fttirfet fra bit Seje". 93øn af 
S3r. 92. $. Jfttitgaarb, tjoorefter ©almen: „3)er er ©fjøntjeb d,er paa 
3orb" bted aff ungen. Rapporter aflagbeé af SSlbfte (Srneft 9netfen fra 
greberiféfyadn og $5x. Holger ijørgenfen fra Aalborg, af rjdilfe bet 
fremgif, at begge biéfe ©foler ere i en gob forfatning og gjøre meget 
©obt. Aalborg @ønbag§ffote ubførte berefter et intereéfant og fteHuffet 
program, gørfte SRaabgioer, 33r. £>. 2B. |)anfen, fom om faa $>age ffal 
rejfe til $ion, fagbe gardel til ©folen, ©folen fluttebeé meb ©almen: 
„Srffign, o ©ub, bit golf", laffigelfe af $@ibfte (Sjra ftteljcit. 

©ønbag (gfterm. Sti. 2. TOøbet aabnebeZ meb ©almen: „2eb o§ 
frem, o ©ub, »or gaber". S3øn af 3©(bftc $eber ©. Sftielfen og ©almen: 
„O føerre, lab o§ fomme frem". ?@lbfte (S. ty. ©ttriftenfen aflagbe 
Rapport oder fit 5lrbejbe og bar fit SBibneéborb, Ijdorefter tyvæ\. SBiUiatn 
^enfen aflagbe en famlet Rapport ooer s 2lrbejbet i r;efe konferencen for 
be fibfte 6 TOaaneber. 8 TOiéfionærer fjaobe i ben Xib ubbelt 39 377 
©fritter, omfat 468 Siger, beføgt 17,936 gremmebeS $ufe, |aft 878 
edangeliffe ©amtaler, af £)oIbt 370 TOøber, bøbt 9 $erfoner, orbineret 6 
og delfignet 6 33ørn. 

TOiéfiouépræfibent TO. ©fyriftopfterfen foreflog StrfenS ©eneralauto« 
rtteter, faalebeé fom be biede debtagne deb konferencen i ©alt Safe 
©itu, og bernæft TOiSfionené og Sfonferencené tlutoriteter fom følger: 
£>t)rum TO. ©mitl) fom ^ræfibent ooer ben europæiffe TOiefion, TOartiu 
©fyriftoprjerfen fom ^Sræfibent oder ben ffanbinadiffe TOisfion meb ^ofyn 
©. £>an)en fom Doerfætter og Sftebaftionéfefretær deb „@fanbinaoien§ 
©tierne" og ^ofept) s Jl. *8ufatl) fom TOiéfionSfefretaer. SBidiam ^enfen 
fom s .|3ræfibent oder Aalborg konference meb Slldin $). ©tofer fom 
©efretær. konferencen^ 2@lbfter befftffebe§ fom følger: 

Aalborg ©ren: SBilliam Senfen fom gorftanber meb Sltdin 35. 
©tofer, £eber ©. Sftietfen, (£. ty. ©fyriftenfen og Slbolpb, $eterfen fom 
TOebarbejbere, $8atbemar ©erladt) fom ©angleber, (Smil ©erlacb, forii 
Organift og Sfatrine Srjomfen fom aéfifterenbe Organift. 

Hjørring ©ren: (SraftuS ty. ^eterfen fom gorftanber meb gameé 
3>. tiellen og 3ame3 TO. -ftielfen fom TOebarbejbere. 140 

greberifSfjabn ©ren: (Sjra !ftielfen fom gorftanber meb ©rneft 
Sftietfen fom SRebarbejber. 

Koret fang berpaa tit SlfberUng: „6fat bi fbigte bore fagter?" 
fyborefter $ræf. SK. ©fyriftoptjerfen omtafte, f)bortebe3 Sftiéfionærerneå 
Slrbejbe bliber rapporteret tit £>obebfontoret, og fybab ©øffenbe funne 
gjøre for at fremme ©ubé 23ærf. £)an gab mange gobe SRaab og gor< 
maninger og bar fit SBibneébnrb om ©bangeliets ftore ©anbtjeber. Koret 
fang: „fremme Sone". Saffigetfe af SISlbfie @rafiu§ $. ^eterfen. 

©ønbag 2tften Kl. 7. Koret fang: „®ub bær meb $)ig". Søn af 
93r. £otger Sørgenfen °9 Storfangen: „grebene $rinb§". SUSlbfterne 
Same§ 3. 9iielfen og 3>ame§ @- 93otanber talte om (Soangetieté ftore 
og fjerlige principper og bar bere§ SBibneébtjrb om 9ftormoni3men§ 
®ubbommetigb,eb. Koret fang tit Slfberjing: „3efu§, (Siffer af min 
Sjæl". !Jiræf. SK. ©f)riftopb,erfen tatte om golfé forffjeftige Steninger 
angaaenbe Religion og forftarebe 33ett)bningen af Kong ^ebubcabnegaré 
3)røm. £>an fammentignebe berefter berbStig borgerret meb borgerret i 
©ub§ fRiqe og formanebe ©øffenbe tit ^bmngtjeb *9 Xrofaftfyeb famt 
bar 2$ibne§bt)rb om (SbangelietS ©anbfyeb. $ræf. SBidiam %e\\\en 
taffebe gorfamlingen for ben§ 9fto og Dpuiærfjomtjeb, tøborefter Koret 
fang: „Serufalem". laffigelfe af $ræf. SBittiam Senfen. (Sfter 9Købet 
fang Koret: „£)ør bor ©ang". 

Sftanbag gorm. og ©fterm. afbotbteé 'SBræftebøm£møber for SStb« 
fterne. s INanbag 91 f ten Kt. 8V2 fyabbe ©angforet arrangeret en Sif ten« 
unberfjolbning. ©t rigtjolbigt program, beftaaenfee af Korfange, ©otoer, 
Oplægninger eg $)ef{amationer, btet» ubført, fyborpaa ber biet) oDerraft 
$ræf. Sb,rifiopt)erfen en ©rinbringégabe fra Wiéfionærerne og ©øffenbe 
i Aalborg. (Sfter programmet ferberebe ben fbinbelige £)jælpeforening 
gorfrtffninger. ©ugenie Sftabfen. 

€n JræfJs mærkelige Betrisførelfe. 

So nærmere man er beb ©anbfjeben, eller jo mere man fyar af 
©anbtieben, jo længere er man borte fra ben oprinbelige etter birfelige 
Kriftenbom! $)enne milbeft talt mærfetige Stnffuetfe fbneé at tigge tit 
®runb for og er faa gobt fom ubtrbffeligt fremfat i en Utab, $ræfté 
fenefte 33ibrag tit en forfat Kritif af be @ibfte-3)age§ £iellige£ Særbomme. 

55en egentlige §larfag tit, at be, fom fyabe meget af ben friftne 
@anbb,eb, iffe ere fanbe Kriftne i t)øjere @rab enb bem, fom tjaoe 
niinbre af ben, mebbeter t)an oé iffe. forfatteren inbrømmer, at bet 
golf, fom fjan angriber, er mere friftetigt i fin Sibéføretfe og frembifer 
flere af Slanbené frugter enb HJfeblemmerne i be Ktrfefamfunb, ber af 
rjam anfeé for at bære fanbe Kriftne. S)enne £>el af Strtiften bitte bi 141 

fenere lomme tilbage til; men førft bille »i fe, om bet er fanbt eller 
ej, at forfatteren til bette ntte angreb paa „Sftormontémen" birfelig 
gjur fig til Salémanb for ben furiøfe Dpfattelfe, at ben blotte Se« 
fjenbelfe af Kriftenbommené £ærefoetninger er mere oærb en 23efibbelfen 
af felbe be ©anbtjeber, fem btéfe Scerefætninger inbefjolbe. 9Si funne jo 
iffe forlange af bore Sæfere, at be uben 23ebifer fTulIe antage bor gor- 
ftoring og Ublæggelfe af en Slrttfel, ber leber til en faa paafalbenbe 
©lutning. 

®en b,er næbnte Slnffuelfe er fremfat i en Slrtifel af |>an§ $8elær- 
bærbtgtjeb granflin ©. ©palbing fra ©alt Safe ©itto. 3 ef| nb s 2Xf - 
fyanbfing om fit $nbting§emne — Kritif af „TOormon // '$l)eologiett — 
arbejber b,an førft og iffe uben |)elb paa at bebife, at ber er noget 
anbet i „Sftormoniémen" enb netop ^olggami, og bet maa be ©ibfte« 
®age§ Redige naturtigbté bære meget tafnemlige for; t£>i ^mnbreb« 
tufinber af bem bebibne, at ber er en b,el SSerben i bet ©bftem, fom 
kræften forføger at nebfeette. ®et omfatter al ©anbljeb. $)et er en 
©ubé Kraft til grelfe. Slfffaffelfen af glerfoneriet b,ar iffe foranbret 
eller forminbffet bet§ 93æjt, og bet er morfomt at fe oplbfte og frem« 
ragenbe tUicenb blioe iorige i bereå 53eftræbelfer paa at oberbebife bereS 
egne bitblebte og Ijenfngnenbe SRentgtjeber om, at ber maaffe bog 
adigeoel er 92oget i „3Kormoni§men". Sften nu' til b,an§ S^ebtéførelfe. 

£>r. ©palbing figer, at paa ben £ib, ta benne Kirfe bleb grunb« 
lagt, bar ber mange $ræbifanter, uben Kjenbffab til ©ræff eder £e< 
braiff og uben Kunbffab om „ben friftne Xfyeelogié Ijiftorifte Ubbifling", 
fom rejfte omfring i Slmerifaé Sanbbiftrifter. 3 benne nb SSerbenébel 
„meb ben rene, blaa føimmel, meb fcøje, Sftarfer og glober, ja ben 
t»ele 9iatur uberørt og pletfri, følte§ ®ub§ s Jlæroærelfe, Sftagt og Kjær« 
ligb,eb i langt tjøjere ©rab", figer tjan, „enb bet oar Silfcelbet i 93d« 
erne og be ftore føanbelé ©entre, b,bor ben ortfyoboje Kriftenbom bar 
©nefyerffer". $an figer, at benne lanblige SReligionåforfbnbelfe bleo ub« 
ført af „uoplQfie, omrejfenbe Sægpræbifanter, fom reb omfring meb 
SBibler i bereå ©abbeltaffer, prcebifefee i ©foleljufe eller i fri Suft og 
i ftore Opoæffelfeémøber bafte Sftaéferne til bilb SBegejftring eller »eb 
ben hjemlige Slrne ublagbe ©ubé Orb, fom be ubtubebe albeleé bog« 
[tåbeligt. S)et gtæbebe bem ifær efter bereé egen Opfattelfe at forflare 
s J3eti)bningen af faabanne banffelige ©friftfteoer fom: „føbab t)ille ellers 
be ubrette, fom labe fig bøbe for be S)øbe? £an gif i)en og præbifebe 
for Slanberne, fom bare i gorbaring. ©nof banbrebe meb ©ub, og l)an 
bar iffe mere; tb,i ©ub tog fyam. SMfifebef, uben gaber, uben 9ftober, 
uben ©lægtregifter, uben £)ageé ibegtynbelfe og uben ^ib§ ©nbe. Og 
be biede lebenbe og blebe Konger meb KriftuS i tufinbe Slår. 5)e tage 
f)berfen til 2©gte eder bortgiftet, men be ere fom ©rigle i Rimtene." 

f>babenten nu bette er en rigtig og upartiff gremftilling eller ej, 142 

faa ere be ©tiltninger, ftm &x. ©palbing berigjennem fomtner til, iffe 
meget logifie; be ere toertimob unaturlige, ibet fjan fulbftænbig tafter 
JBrag paa biéfe meb ©rceff og £>ebraiff ufjenbte Scegpræbifanter. £an 
famnienligner profeten Søfepf) ©mitf) meb btéfe OptoæffelfeSproebifanter 
og Pil Ijabe, at man ffal forfafte bereé Ublæggelfer af ©frifterne og 
erftatte bem meb, t)Dab ben ortfyoboje Sfriften^eb efter føunbreber sf 
2lar§ gamlen efter ©anbfyeben ifølge tjanS eget Ubfagn fyar erflceret for 
at bære bberft mangelfulbt. 

|>an figer faaleDeS, berfom bi forftaa {jam rigtigt, at be fire funba= 
mentale ©lutninger, fom be ortfyobofe geologer ere fomne til i S3e= 
gbnbelfen af forrige Slarljunbrebe, og fom ere Sftefultatet af 1500 SlarS 
Ubbifting, Ibbe fom følger: 

„1. 2lt ffriftenbommen er baferet paa Særen om gorfoningen. 

2. 31t ®irfen er ufbnlig. 

3. s 2lt ben lebenbe SSebæggrunb til at befjenbe ®rifiu§ er grbgten 
før føeloebe. 

4. Sit ffriftu* fun ffal bbrfeS i toben." 

£r. ©palbing fremfætter nu ben moberne &riftenf)eb§ Opfattetfe af 
biéfe fire $unfter: 

„1. fåriftenbommen er baferet paa ©ub§ Sftenneffeborbelfe og iffe paa 
gorfoningen. 

2. Sriftné grunblagbe en fbnlig ®irfe. 

3. ©en ebige ©traf er iffe en nøbbenbig Særefætning. 

4. Orbinancer ere nøbbenbige i ©ubstjeneften." 

Og fyan tilføjer, at t)an iffe fan fomme bort fra ben £anfe, at be 
@ibfie-5)age§ £)eUige$ Sære er et ubibenbe og fra l)an§ ©bnépunft et 
førgeligt ubibenbe gorføg paa at fomme tilbage til bet obenfor frem« 
fatte tjiftoriffe Iroébegreb. Pibere figer f)an: 

„$)et maa berfor antages, at 9ftormoni§men er en Ramlen paa 
maa og faa efter ©anbtjeben om SJJenneffeborbelfen, ben fbnlige ftirfe, 
Ubøbeltgljeben og brugen af Orbinancer i ©ubåtjeneften. ©en fif £>elb 
meb fig, netop forbi ben fremfom paa en 2ib, ba ben »ar nøbfaget til 
at ffabe fine egne Sroébegreber, efterfom ben fyiftoriffe og rationelle 
$riftenbom iffe bar beb |>aanben til at bbe ben nogen SBiftanb, og ba 
ben inftinftmceSfig fanbt ben rette SKej, bil ben bebblibe at erjftere." 

9fteb anbre Orb, „Stflormoniémen" opnaaebe i et ©pring, b^dab 
®rifienbommen forgfæbeé Ijabbe ftræbt efter i 1900 2Iar, men !qx. 
©palbing „føler", at ben gjorbe bette „ubibenbe". ©en ortb^oboje 
Sfriftenbom, faalebe§ fom ben gab fig tilfjenbe for nogle faa 3lar fiben, 
ba Dr. 93rigg3 blep erflæret ffblbig i ftjætteri, Imr berimob iffe fom et 
$ele funnet opnaa biéfe ©anbfyeber. ©et maa erinbreS, at Dr. S3rigg§ 
troebe paa og fremfatte nogle af be Sing, fom Dr. ©palbing nu mener 
ere ®riftenbommenS ©runbprincipper. Slltfaa burbe efter bor ÆrttiferS 143 

Hftening ben ort^oboje ftriftenbom fjade fejret, efterfom ben bar fortønet 
meb bet nøbdenbige ©ræff og |>ebraiff og tjadbe 51bgang til ben friftne 
^»iftorie og be fnftne Xrabitioner. 9ften „SNormoniSmen", fom i!fe 
l)aobe nogen af biéfe Cejligtjeber eller ©genffaber, og fom berfor iffe 
burbe |ade ertøderdet fig bet rette bjftoriffe og rationelle Sroébegreb, 
fom feloe Shiftentjeben enbnu iffe er naaet til, Ijar iffe beéniinbte 
dirfelig opnaaet at erfjderde fig bet fanbe, t»iftoriffe og rationeae $ro§« 
begreb. 

£r. ©patbing inbrømmer i 58irfeligl)eben, at „SIRormoniémen" fyar 
naaet ben rette gorfiaaetfe, men ban paaftaar, at ben bar gjort bet 
„uoibenbe", og fyan inbrømmer enbdibere, at ben orttjoboje Striftenbom 
enbnu iffe oore ®age f)ar anerfjenbt bette fanbe „biftoriffe Sroébe' 
greb". 9Wen be ©lutninger rjan fommer til nb fra biéfe gorubfætnin« 
ger — gorubfætninger, fom rjan felo tjar opftitlet — ere lige bet ftif 
mobfatte af, rjdab @n, ber iffe i gordejen t\av fcelbet $)om i ©agen 
mob fin Sftobftanber, ditbe fomme til; tt)i ijan paaftaar, at biéfe fijenbé« 
ninger ere et ntit 93edi3 paa, at „Sftormoniémen" er en Dpbigtelfe og 
et 53ebrageri! 

3J?en tjdertebeS? £>an inbrømmer, at be ©ibfte-^ages Retlige fjade 
©anbtjeben eller i fjoert gatb en gob 5)el af ben. £dorfor ere be faa 
Sebrageri? gorbi, figer benne Shitifer, be mangle ftunbffab om ©rceff 
og £>ebraiff. Set fer ub til, at „hormonerne", uagtet be tjade @anb» 
beben eller en gob ®el af ben, iffe rjade erfjoerdet ben paa ben rigtige, 
orttiobofe røaabe oeb at ftubere |>ifiorie og Xrabition og oeb at fjaoe 
^jenbffab tit ©roeff og &ebraiff. 

5ftaar oi nu fjer gjøre ben Semærfning, at benne 9ftanbg Stilling 
til „DJformonigmen" iffe er forffjellig fra ben, be ©friftfloge og gari- 
fæerne i gamle $>age inbtoge, faa ligger ber mere i oore Orb enb 
netop bette. ®e forlangte at faa at oibe, fjoorfra bette SJienneffe $efu# 
Ijaobe faa ftor $unbfrab, efterfom tjan albrig fyadbe mobtaget Unberoié* 
ning; men benne ®ritiferø ©tanbpunft er bet famme fom bet, fjdorpaa 
£>anbel<Sdæfeneté Satémænb ftebe i Ghiropa for et |mnbrebe 3lar fiben. 
3)iéfe gorretningimænb erflærebe nemlig, at £adneftceber ifølge bereS 
£l)eorier iffe funbe ubdifleS og trideS; og naar en Sftanb, ber fyadbe 
ftuberet gorljolbene, fremftob og bedifte, at bet dar en Stjenbégjerning, 
at faabanne Sner tdertimub ubdiftebe« fjurtigere enb anbre, faa bled 
bette møbt meb ben ^aaftanb, at fjdté faabanne SBner tjadbe ubdiflet 
fig, fyadbe be gjort bet i Sftobfirib meb heglen! 

(£n Cærer af ben gamle ©fole naegtebe en ©ang at anerfjenbe en 
af (Sd'demeS 2ø§ninger af en matfyematiff Opgade, forbi bet unge 
Iftenneffe, fom forødrigt dar et matfyematiff ©eni, iffe dilbe ubarbejbe 
yøéningen efter Særerené gammelbagg !CRetc)obe. ®ette er affurat ben 
oit^oboje ®riftenbom§ Stilling til „aftormoniSmen". »Deseret Newsc 144 

føerren fyar betfignet 8i° n / og Di erc gtabe og inbertig tafnemlige 
fer be mange og tjerlige Silfjenbegioelfer af b,an£ ©obrjeb og 33arm- 
t)iertig^eb tmob fit golf. Si taffe rmm for tjanS iBcfftjttelfe tmob bem, 
fom meb SSiCtie, af Onbffab og uben ®runb føge at ffabe o§. SSi erc 
tafnemlige i Sroen paa, ja i goroiéningen om, at be, til XrobS for 
bere§ s -8eftræbelfer paa at ffabe bette golf og fjinbre Opftjtbelfen af ben 
almægtiges føenfigter, bog fyaoe »æret fRebffaber tit inbirefte at fremme 
£erren£ $8ærf i SSerben. $)e fjaoe fjenoenbt SerfeenS Dpmærffomtjeb paa 
08, og bet er netop, rjuab Di ønffe, uagtet be tjatte gjort bet i en onb 
føenfigt. SSi ønffe at btioe fjenbte faalebeS, fom t)i ere. S8i ønffe, at 
SSerben ffat btioe befjenbt meb o$. 9Si ønffe, at be ffutte rjøre Oore 
Særbomme, forftaa oor Sro, oore |)enfigter og ben Organijation, fom 
bærer S^aunet Sefu Srifti ®irfe af ©ibftcDage*, Retlige. 9St funbe 
ønffe, at be fjenbte 9coget tit bette 23ærf3 Dprinbetfe, men bet er ogfaa 
oort Ønffe, at be ffutte fe bette 23ærf i bet$ rette 2lanb, og ben enefte 
9Jiaabe, rjoorpaa bette fan ffe, er Oeb at ben unfcerføgenbe, intelligente 
SSerben fotnmer i gorbinbelfe meb ø§ — De, fom etffe ©anbrjeb og 
SRetfærbigtjeb, og fjoiS Øjne iffe ere faa forblinbebe, at be iffe funne 
fe ©anbbeben, naar ben fremfætteS for bem. $)er er bem, fom rjaoe 
Øjne, men fe iffe, og t}aoe fjerter, men forftaa iffe og oifle iffe for« 
ftaa. £er er SnQen faa btinbe fom bem, ber iffe Dille fe, og S^gen faa 
bøoe fom bem, ber iffe Ditte rjøre; og ber er lyngen faa fjjerteløfe og 
ugubelige font bem, ber fjenbe ©anbrjeben og fe St)fet, men afligeocl 
luffe bereS Øjne og Øren for bem. Sefeprj 3- ©mit6|. 

— St'jærligrjeben, benne ©jælenS Oarme Stitbe, fan fmette Sfcn og 
©neen paa be folbefte ©reber; tjoorfomcjelft ben fprubler frem, ber 
tjerffer ©rjbenS ®Iima. 

— Sær iffe faa ooerfpænbt religiøs, at 35u betragter enrjDer lide 
ubefinbig etter urigtig £>anbling, fom Slnbre begaa, for at Dære ben ntil» 
gioelige ©onb, ber Dit ftille bem ubenfor Sftæffeoibben af forløsningen 
og ©ubS 9caabe og SBarmbJertigrjeb. SBrtgtjam ^»ung. 

3ah£ølb: 

gorffjeQige ©råber af §erliajjeb. . 129 I ^oraaréfonferencen i Slatborg 138 

^SS&^ { m ^ M '-- 133 I ®n kræfts marfeliøe $Bet)i3førelfe 140 
©eneral^onferertcen i ©alt Snfe Ktto 136 £anfefprog 144 Høgiuet 09 forlagt af Jffllarfttt (Eljrifftiplierfen, Sorsgabe 11, Sjøhenljatm E. 

Sruft bo? ?*. S. -Horbinfl (25. røeterien.)