Skip to main content

Full text of "Strabonis Geographica"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| :,q,t,=cdbvGoOgle I 
:,a,t,=cdb.;G00gk' 


bvGoogle :,q,t,J-cdbvGoOg[c STRABOfNI^ ! GEOGRAPHICA 

H H Q Z RECENSUIT 
GOMMENTARIO CRITICO INSTRUXIT GUSTAVUS KRAMER 

II «ALLICI BIRCCTOR VOLUMEN L BEROLINI 

PROSTAT IK LIBRARIA FRIDBRICI KICOLAI 
MQCCeXLIT. :..,Goog[c dbvGoogle PRAEFATIO. J-iiter onmia Graecarnin lileraniin monmiienta, qnae qui- 
dem ed banc aetatetn perveneruQt, neacio an D»Iluni;8it 
<juod, iniquiorem fortunam habnerit, quam Strabonis Geo- 
graphicfl. Etepim cam per medium aevum, quod vocant, 
tempornm non minus iniuria, qnam homioum aut negli- 
gentia aut temeritate pessime habita eSBent: editio prin- 
cepe, anno 1516 ab Aldo emissa, ex codice deGcripta est 
oiBnium deterrimo et ultra qnam dici potest corrupto. 
Neque GuarinM*, qui haud paulo ante in Latinum ser- 
monem ea converterat, maho meliorem codicem (iierat 
nactiis: qno factum est, ut praestantisBimum opus in ho- 
minum manus trnderetur omni niendorum genere inqui- 
natum. Postea vero quamvis multa vel ingeoii vd co- 
dicuiQ manu scriptoram ope deinceps emendata sint, tan-' 
tom tamen abfuit, ut vera eios coudilio perspiceretur, 
ut omnium, quae ad buQc usque diera divulgatae sunt, 
Strabonis editiooum Aldioa fons et ipse quasi fundus sit. 
XyUmAer enim, qui primus ad emendandos Strabonis li- 
bros accessit, quum praeter Epitomeu Palatinam, egre- 
giam quidem illam, eed breviorem, quam qua multum 
adiovaTi poBset, nullum habwet codiceni manu scriptam, 
innumerabiiia quidem sustulit Aldioae inenda ea, quae :,q,t,=cdbvGoOgle docto lectori facile se offerebant, sed ea, c^ae altioris 
erant inTeetigatiODis ac magis recotiditB, intacta reliquit 
tantum doq omnia. Hunc brevi iDterraHo excepit edi- 
tor aliquanto clarior, Caaaubontu. Cui cum socer Heu- 
ricus Stepbanus librum suppeditasset, in quo complarium 
codicum calamo exaratorum annotata erat discrepans s<^ 
ptura, eius auxilio, snbtilissimo iosuper iudicio atque ex- 
quisita doctriaa adiutus, haud paucos locos ia primis ma~ 
xime libris restituit. Sed coactus est, id quod ipse que- 
ritur, opus affectum magis, quam effectum emittere, prae- 
sertim quod ad posteriores septem libros attinet: prae- 
terea cum ex soceri anDotatione illa parum accurata noo 
constaret, quae uniuscuiusque codicis esset aatura atque 
auctoritas, neque Casaubonus, pro aetatis illius indole, 
diligeotius de ea re quaereret, ad mutandam universam 
Straboniaai operiB conditionem eius editio, qnantuarvie 
egreg;ia, nihil fere valuit. Quae tanieD adepta est taa- 
tam auctoritatem per proxima saecula, ut post Jlm^o- 
veeHium ipso nostri saeculi initio Falconer BritaDDus, 
etsi plurimorum codicum coDgessit Tarias scripturas, eam 
repetere adiectis modo aliorum aaimadversionibus sa- 
tis haberet. Aliam viam ingressi BrequignyHS et JSte- 
henkeentu novam Geographicorum recensioDem, ad opti- 
morum codicum &deai institutam, in editionum suainm 
indicibus iactaruDt. Quod quam iaaniter fecerint, satis 
□otum est. Codices enim mana scriptos quamquam coo- 
salaerunt, Brequlgnjus Parisiensem, Siebmkeesius Italos 
complores, neuter tamen nisi paucissimis locis a Casaa- 
bono recessit. Nec uitra tertium librum opus prodoxit 
Brequignjus: Siebenkeesius vero, qui maiorem moverat 
. eispectatioDem, dici vix potest quanta negligeDtia susce- 
ptum munus admiaistraverit. Codicum igitur scripturis 
aut falso saepiseime traditis, aut confusis aut f4ane omis- 

C,q,t,=cdbvG00glC PflAEKAl'IO. VII 

Bis kominDyi do^onim ioipediit raagiB &tiidia, qnam iid- 
timt E^m leritatis reprehensitHieHi TMcAndUtw, qni 
iB ^ebenkeesii mortai locum succeBsit inde a septimo 
libro, ut Titeret, masims cnm dilif^ntia nndecunque po- 
terat conquiUTit quae ad restitaeBdam Siraboais Teram 
manain facere posse Tiderentttr. Atque molta coUegit 
baud dubie utilisaima, Tcruintameii cum optimorum co- 
dicum careret subgjdio, atque in tota faac operis parte, 
quae codices epectabat, ex alJoriHn fide penderet plerum- 
que fallaci, mirum nemioi videbitnr, si in summa testiam 
discrepantia, qnid untcuiqne triboeret auctoritatifi , quem 
masime sequeretur ducem, parum ei constebat Adde 
quod ditigentia magis in coB^erendis copiis, quam iudi- 
di subtilitate excelloit Tir optimos, quod multiB et acer- 
bissimis corporis aniiiiique maiia, dum in adoniaodo hoc 
opere versatur, tam graTiter tentatus est, ut taedio tan- 
dem eius eaptas tt quaei fractua partes soas in nltimis 
iBazime libris minufi strenue sostineret. Hae causae tue- 
nmt, cur illius quoque opera pamm proficeret ad sor- 
des a1>Btergendas , qoibug antiqoitni obnitnm iacebat 
Straboois opos. Neque CQraU editio, omnium dotis- 
aima, quamquam prioriboA emeudatior est, hoc praestitit 
Namque darissimus bic Tir ac de Graecis literis non 
uno nomine optime meritas cum de codicibns manu scri- 
ptis, in qnibus maKime ' nititur Straboms salus, falsam 
prorsus anime imbibisset opinionem (v. IlQoXtyofteva 
%ijs ytbty. Tov ^TQaflwvos ^&'), eonimqae indolem accn- 
ratiuft iuTestigare prorsus negligeret, neque omniuo aor 
tis perspectum baberet, quod esset in tractandis veterina 
scriptis critici muuna: spectaTit magis quid scribeudmn 
fuisse putaret, quam quid fuerit scriplum, neque ea usua 
est diligeotia iudiciique subtilitate, quae in tali uegotio 
requiritar. Inde faetum eet, ut cum pemmltos locos mu- 

L;,q-,:....,G00gk' vni P8AEPATI0. 

taret, haud pwicos quidem egregie s&naret, ooa paBck>- 
res tamea cornimperet, ipulto pluree denique, eosque 
corruptissimos noa attio^r^ Simillima iuterpretum est 
ratJo, qui nostra aetate utiUssimum Strabouis opus in 
patrium Bermonem couTertendum soscepemnt^ Parisisises 
dico et Groskurdium. liii enim (erant 2>m The^us, 
Coraes, L^ronniiu, GoanlUno adiuncto ad <{uaeEtiones 
geograpbicas accuratins tractandas) potentisaimi tmpera- 
toris ISapoIeonis iossu opus faoc aggressi etiamst in aia- - 
sima subsidiorum opportunitate positi essent, et magno 
cttfiatu doctrinaeque apparatu prov^iciam demandatam 
tuerj studerent, tamen qaod ad corruptos locos innume- 
rikbiles recte intelligendos ante omnia agenduro erat, non 
eg^iml^ codicesque mann scriptos aut p]ane neglexemnt 
aut perrerse prorsus (id quod in Du TheiUum muime 
cadere infra ostendemus) adhibuerunt. Inde amplis do- 
ctisqne commentariis persaepe uihil effecerunt, saepius- 
qne difGcultates monfitrarunt, quam sustulemnt. ftrot- 
kur^m autem cum singulari hiiius scriptoris admiratione 
atque amore ad idem muniis susdpiendum adductus io- 
defesso etudio sunmiaque diligeotia muhos per annos in 
eiplicando atque emendando eo daborasset, plurimos 
locos coniectura restituisse sibi visus est, eaque quae 
vera habuit in interpretationem suam recepit. Quod qnam 
recte fecerit alii viderint: boc certum est, subsidiis de- 
stitutum idoneis persaepe eum uubem pro lonone esse 
amplexum. Praeter hos denique Strabonis editores at- 
que interpretes multos viros doctos occasione data in 
eo operam posuisse constat, ei: qiiibus nemo maiore cum 
laude norainandus est qiiam TyrwhiUut, qui in Conie- 
i^ris suis ia Strabonem complores locos aeute correxit. 
Horum igitur virorum tot tantisque laboribus effe- 
ctum est, ut menda permulta felidter toUerentur, am- :,q,t,=cdbvGoOgk' FR\EFATIO. n 

pKflMiaeque pBuUtim coinponereBtar coBuneptwkmnn eo^ 
piae, iogcatem . coDtineatee variaram icripttmnim fura- 
gioem ex pkarimis codicibus hiiic illinc colLeetam ac coa- 
cerratam, homimuDque doctorum praeterea dispatatiooes, 
opiniones, coniectiiras, utilisvimae eine dubio Ulae, sed 
iu quibus tMieD fruBtra quaereres id, quod nusimum 
est, iudidi normam certam ac firmum velut funilamen- 
tuni. Idque eo aegTius erat ferendum, quod ooo de 
uno aiterove Terbo vel nomine ve\ nuniero (qaamquam 
haec qaoque minime leriii gant putauda), sed de totis 
sententiia saepe, plurimisque lacunis explendis dnbitstia 
erat, Qaaproptw cum novam praestaDtissimi operis edi- 
tionem parare constituissem, hoc agendum esae aate on^- 
nia inteliesi, ut codieibas deauo ad exameD vocatis quid 
unicuique trilmendum esset, quantum iieri posset, statue- 
retur. Itaque per trienninm fere omnee deinceps qaot- 
quot in Italia esetant eodices Strabonianos manu scriptos 
diligenter examinavi atque, ubi necessarium Tidebator, 
excussi. !Neque frustra Id (ed: tot enim et tam egregia 
snbsidia bibiioUtecae , quae Bomae, Florentiae, Venetiis, 
Mediolani sun^ mihi suppeditarunt, ut iis solis Iretus StTa- 
honis hos libros multo emendatiores, quam vulgo feruD- 
tor, quin etiam locupletatos haud paucis lods edere pos- 
sem. peinde ut Parisieitses quoque codicea pauds an- 
nis post in usus meos cooferreai, Fredmd Guilebni 111, 
Regis au^stissimi ac beatissimi, insignis fedt mnnificen- 
tia et virorum amplissimomm, qui rebus ecclesiastids et 
scholasticis in nostro regno praefecti sunt, summum opti- 
mas literag adiuvandi stadium. Hoc singulari fortunae be- 
uefido mihi contigit, .^uod pands librorum veterum edi- 
toribus, ut nutlus sit codex Straboniauas alicuius momenti, 
qui quidem in hominuin notitiam venerit, quem non viderim, 
examinaveriiD, in iiteranim usum, quantom in me posifum 

c,q,t,=cdbvGoogle 1 PRAEFATK». 

tait, coDTerterim. Qaod quante fnerit trtilitate, multis 
expouere' Don aUiQet: ita Tero effectum eet, ut, quan- 
tumTiH Tjnie comipti siut plerique codices atque ioter se 
quaii confusi, tamea certissima ratione demoDEtrare liceat, 
qnae uaiuscainsque sit auctoritas, qui in coDatituendiflr 
Strabonis verbis soli sequendi sint, qui pro nihilo ha- 
bendi ac prorsus Degiigendi. Hoc i^nr in proximis ita 
ostendam, ut detcriptt^ primum MHfJeJ&tM tinguli», qui 
Strabonis /i&res geographicoa eontineiU onmea atU ali- 
quo», integroa aut tn hreviua eontracto», deinde ^iHie 
iuter eo* raiio intercedat oe neceantudo, et quo quia- 
gue loco habendu» ait exponam: tertio loco diceodum 
erit de amnthm communi indole ef de errorutn tnmtme- 
rabilitan, quibu» vel opfimi tnguiMoti atmt, origine, tta- 
tura, medefo. In describendis autem iis codicibus, quos 
examinare mibi licuit, quae ab aliis passim dc iis in me- 
dinm prolata sunt. commemorare supersedi : namque eom 
falsa pteraque sint, vera aiieiie quam refutandis iilis tae- 
dium morere satius duxi. ' /. Codices qui integros Strabonis Hbros aut 
ontnea aut nonnuiloa continent. 

Codices Parisieuses. 
I. Inter omneE codices Strabooianos , qui in regia 
bibliotheca ParisienBi exstant, prioceps est codex membra- 1. Pn.eier BililiDthecaiiini caulogoiT. SkbenhttHui et Taickvekiiit 
in cd. StraboDis pradt volt. I. II. 111, uode lumpta lunl, quae IraduDlai' 
m Fsbrlcli Bibl. Gr. cur. Harluio IV p. 567 sqq.; Fakoner in «1. 
Strabanis Oxon. praef. (repctita a Priedfmamio in praef. toI. VU ed, 
TiKbuckiaBae p. xxvi •qq-). :,q,t,=cdbvGoOg[c PBAEFATJO. M 

DBceus No. 1397 notatas. Foma est qaateraaria ma- 
iore, folioT. 233; continet libros novem priorefl piddMr- 
rime Bcriptos, tantaque cum literarum aequabilitate, ttt 
in qaaque pagina 36 veraus, in versu drdter 40 literae 
(Don minus 37, n«c pltu 45) inTeniantur. ScriptorM 
compendia rarissima snnty spirituum foima andquior' et 
pro t snbscripto adscriptum coDstanter serratiir, atque 
is omniao codicis est habitus, ut duodedmo saeculo eum 
exaratum esse facile concedas, Sic^iis libris, primo ex- 
cepto, ai^menta prae^sa sunt, quae in editiouibus fe- 
runtur, eadem manu qua ipsi libri scripta : praetwea mde 
ab initio secundi libri asque ad octavura in mar^oe pas- 
BiHi notuUe adiectae sunt, quibus ea, quae quoque loco 
tractantur, breviter indicari solent, interdum alia etiam 
contioentur. Nodug vero irber ut ultimus huius codids 
sit, non casn qnodam factum esse, sed librarium in eo 
consulto, quod facile mireris, substitisse ex fine eius in- 
telligitur. tJltima enim pagina cura ex parte tantum ex- 
pleta sit, spatium quod reliquuoi erat, Tacaam est reli- 
ctum, neque, nt io prioribus fieri solebat, initiuu pro- 
zimi libri subiectum. la duos igitur tomoe Straboois 
opus ill^ qui hunc codicem descripsit, diTiserat: qaonira 
aheTum fortunae invidia ad nostram aetatem p^^urape 
passa non esL Sed haec prior quoque pars, quani ha- 
bemas, taQtuia abest, ut eistet integra, ut pennultis locis 
foede lacerata et rautilata sit. lam primum enim nesdo 
quo casu acddit, ut nonnulli quateniiones integri iuter- 
dderent: unde ingentes lacunae exortae, ut sub fioem 
libr. II inde a toc fi^pt t^ tov NBiXov ^vcms (pag> 
126) usque ad ■voc oniayx^ di Sta nlai^vwv (1. III pag. 
139); tum 1. IV a voc (p&o^v 'EXX^vwv xal fiag^a^mv 
(p. 183) usque ad voc. na^axtifuva Toie jigtjxofuxolg 
(^X^ (p- 186), quae non integcom quat«iiioDem, sed 

L;,q-,:....,G00gk' XII PBAEFATIO. 

duo taDttnn folia cooficiuDt; )ib; V inde a toc amHx- 
nrovTes n^g toig reixtfft (p- 230) usqne ad — ffsvtt- 
v»g ivdfulXog xa&iaTaiai Tovioiq {p. 243); 1. VJI iude 
a voc "0}^ff/iov, HofstiSiov etc. (p. 334) usque ad iui- 
thim libri octavi, ita iit in hoc codice uiulto j^ra de- 
ticiant hoc loco, «juain iu editionibus aliisque quibusdam 
codieibus. Sed noii baec sola iniuria puldierrimo libro 
illata est. Pemulta enim fotiohim reliquorum adeo hu- 
raore comipta aut a ' muribus corrosa sunt, ut per to- 
tum fere librum primam, octBTum et nonum mai^ues 
exteriores com versuum ipsorum aliqua parte delerentur. 
Primo libro ultra paucarum litterarum iactuiam haec per- 
uides non processit, sed iu octavo et maxime nouo sjl- 
labae primnm, mox voces integrae ad 18 et 20 literas 
confideiites multis locts interierunt. In nono praeterea 
folia compiura interdderunt. Quae hnios libri conditio 
satis bene cognosd potest ex ee exemplo, qood Du Thei' 
Uds typis describendum curavit in Interpretatione Gal- 
lica vol. III p. 293 sqq. Codicem igitur ita comparatura 
sarciendum librariua aliquis snb linem saec XIV, ut vi- 
detur, suscepit, sed tanta incuria id fecit, ut novo de- 
trimento eum afficeret. Margioes enim ut reatitueren- 
tnr, schedolae membranaceae uoicuique folio altera ex 
parte agglutlnatae sunt, in primo libro satis qnidem an- 
gustae, quibus tamen aliquot cuiusque versus syllabae 
aut Tociilae obtegerentur, in octavo cootra et nono tam 
latae, ut plus dinridia foliorum pars haud raro occupa- 
retur. Deinde versus mutili manu recentiore euppleti 
sunt, et praeterea inter vereus passim gcripturae adie- 
ctae ab iis, quae prima maon scripta sunt, discrepantes. 
Interdum etiani quae in schedula agglutinata leguntur 
diversa suot ab iis quae eodem loco aotea prima manu 
scripta, deinide autem obtecta erant. Haud pauds deni- 

■ C,q,t,=cdbvG00gk' (|ue loois octflTi Mmiqoe libri Tenua quidam mutili 8q> 
penont nidlo supplcmeDto restituti, ila ut laconae pas- 
siin relictae sint, qnanim plurimae in ipsis Straboni* 
editioDibm hodie quoqne offenduatur. Eiusmddi locis 
nonnuUis in margioe alia.<(aaedain appoaita sunt, qnibus 
eadera fer^ quae Strabo ibi maxim* disputat, sed brerius 
traduntur: notnlae contra, qnales in reliquis litHis ad 
legentinm luum adiectaa esse sapra diximus, in his re- 
periuDtur nnllae. Neque tcholia, ut in bibliothecae Pa> 
ris. catalogo refertur, alla esstant: nam quae in mar- 
glinihus inferioribas Hltiiaorum foliorum recentiore manu 
adootata sunt, nihil qnod Strabonis Geographica spectet, 
scd varias res grammaticas, historicas, uedtcat contiBmt. 
S<Aednlaram autem istarum nonnuUae rescriptae sunt^ 
do qoibas Fr. Haase, vir dodisBunus idemqae mibi ami- 
ciesimas, in singulari Ubello (v. Mus. Rh. a. 1839) nn< 
per aceurate expOBait, om Dionia Cassii fragmenta io- 
signi cum sdlertia inde emta ederet. Quod Tero sup- 
plemcDta illa saec. XVI, vel Henrid IV tempore ia ipsa 
Gallia seripta esse auspioitur, faaud dubie falUtur. Multo 
antiqidora esse et ipsa scripturae iodoles argnit, et alii 
quidam' codices ex eo, ut infra osteBdetur., descripti, aiif 
tequam ex Oriente in Italiam appoitaretur. Quo quando 
allatQs sit, uesoio: saecii|o aotem XVI kre mcdio &izun< 
geruE, de ciiiiis codicibus infrii agetnr, Romae in domo 
Strozzonun eum excnseit, unde FioFentiam trfinslalHs.a 
Maria Medicea, ut Tidetur, cmn alio codic« Straboniano 
Parisios asportatus eet. Sta^imgeras prorsns talem, qna- 
lis nunp est, iam iBTenerat At mira sunt quae prinw 
folio mana eaHa antiqoa esarata leguntur: ovga^voq yto^. 
jf^atptxw* &, &1I (wvoTOV atsiig, qiiibus cum postea ab 
alio qnodion ad£ta essent haec: givXia t^ ytyfa/t/niva 
avfoiavTa ^v» Mti T^temovxa n^ee xo2e Suofociotg, ViUe* • 

C,q,t,=pdbvG00g[C nv BRAEPATia 

bnmhis, qui luaic codicem in ed. OxoDieHla nBiiai ei 
parte coDtuIerat, adiecit „defiuiit ergo dao ipvXka ad finem 
lioni ]il»'i." Quae quid significent, non iateIlig;o; nifail 
enim in &oe eius libri deest aut unqoam defuit. 

2. CodeK bombjcinus, No. 1393 uotatus, forma ma- 
xima, faliorum 260, a MonU^auconio praedicatus (t. BibL 
BibL toffl. II), a Brequignyo tanti habitus, ut StraboDis 
editionem, cuiuB tomum primum a. 1763 emisit, ad buins 
libri maxime fidem revocare institueret (t. praef. p. X eq.). 
Fmstra tamm apud eum qnaeras, quibus de eios nature 
«tqne indole certior fias. Montfeuconii anctoritate fre- 
tus saeculo XII aut XIII eam attribuit, quamquam ex li- 
teraram forma et compendiorom frequentia noa ante 
saec XIII finem, fortaese ineunte XIY scriptom esse 
iure collegeris. £leg;autiae atque adeo magntficeotiae 
in primis maume foliis studuit, quicunque eum perscri- 
psit, sed multum abest a sim|did cod. 1397 pulchritu- 
dine et aequabilitate. Continet omnes septemdecim Geo- 
graphicorum libros, non una tamen eademque manu scrir- 
ptos; neque omnium in pmnibns rebus eadem est ratio. 
Septem enim priores libri com argumentis, quae in edi- 
tionibus leg;untur, [ffimum instructi non fuiasent, receit- 
tiore manu in.margine postea adiecta sunt mitio secuudi, 
quarti, qninti, sesti, non tamen primi et terlii, qni etiam 
in cod. 1397 argumento carent. S^timo deinde argu- 
mentum prima mann praefuum est, sed ab editionibus 
loDge discrepans, bisce Terbis conceptum: ra ixrog Iotqov 
ono ys^fiapiae f*ixif'' vavdiSog, xai ra ivroe oSqIov fii- 
j(^ fiaxeSovias xai n^onovTiSoe xai rav offKfztQuv z6- 
notv TOV novTov. Praeterea indices uotandi suut duobus 
primi secundique Ubri locis ad partes quaadam disputa- 
tiouis distinguendas a primo librario rubrica appicti, quo- 
mm alter MiQi wvoftaTwv xai imxlvasotv sub finem libri :,q,t,=cdbvGoOglc PRAEPATia. XV 

priini iosertus e«t ante verba 77^0^ Si t^ a&avputarltat 
(p. 57), alter iJepi xXiftaxtov sub fin. libri II ante T«ba 
j^omov cinetf n{(>t ruv xhftaTiav (p. 131). SeptJmoB 
liber, ut in editiooibus, in veHia exit Kiviag 8' Hti pa>- 
&-o>SiitTiQOV , et librarius, ut indjcaret haud paaca hoc 
loco deesse, pag^inam iDtegram antc octavi lilui initiiim 
vacoam reliquit. Octavo autem libro indicia loco prima 
manu baec praefiia sunt: kx Toii ^ xiav UTQa^aivog yei^ 
YQitfpiixmv. Beinde omiseo ipeo libri iuitio leguntur haec: 
jtnoSfoaaftiv <p^ai vvvl ra i^ma etc. Itidem raox oBussa 
sunt quae inde a voce aQ^afiivoig usque ad vocm Bv~ 
^avTuni in editionibas habentur, et deioceps in sequenti^ 
bus phira alia. Meque ultaTi verba tieQi tiiv avrtiiv iMyoig 
(p. 337) prima maous progressa est, quae ne^ectiB re- 
liquis initio demum decimi libri denuo iucipit Verum- 
tamen librarius recentior, a quo prioribus libris argn- 
menta addita esse disimus, hic quoque verbis ix rot> ^ 
deletis Uteraque ^ post geuitivum yeaY^a^fixuv posita, 
ai^m^nto denlque et iuitio libri adiecto, reliquam octavi 
libri partem, totumque nonum in foiiis noouullis a primo 
librario non complelis perscripsit, mnlto quidem miooribu» 
literis propter chartarum aogustias, perspicuis tamen ne- 
qofl iaelegantibus; videntur haecscripta esse aut eieutlte 
~ saeculo .XIV, ant ineunte XV. lo iis iam nihil fere 
omissum eet, qaod in editiooibus legatur, sed iisdem lo- 
cis, quiboB io cod. 1397 antiquas lacunas sec manu ex- 
pUias non esse supra significitvimus, in.boc ^iam eae- 
dem lacunae indicatae sunt spatio, quod uni alterive yo- 
culae Eufficiat, vacuo relicto. Posteriores deiode octo 
libri prima manu sicut priores septem scripti sunt: sed 
variie Jn rebus haec posterior codicis pars a priore di»- 
crepat Namque non solum tituli pleniores et ai^- 
menta singulis lihris prima manu praeposita sunt, sed dbvGooglc xn PRAEFATIO. 

etiiin, Bicat in ea codids 1397 parte, cuiae nui^ra in- 
tegri sdBt, notolis brevibns in margine pasBini appositie 
res de quibos quoque loco Strabo agit indicaDtur, qaod 
■D prioribus libris nusquam fere fat^nm est^ Praeterea 
in fine libri XIII, X-IV, XV, XVI pands TerbiB qnae ia 
qooqne tradata sunt itcruni recenseotar. Ceterum baud 
panca festinationis vestigia in bac codieis parte iureDiua' 
tar: io primo denitpie et ultimo eius tolio aliisque qui- 
bnsdam locis Qonnalla diHtiDO silu comipta eTaouetuat, 
ex parte poatea secunda manu restituta. Scriptus est iu 
Orieute et anoo 1732 demnm a Sevinio Abbate, cui 
Maurocordatus Graecns dono dederat, ConBtantioopoIi 
Parisios allatue. ' 

3. Codex chartaceos, No. 1408 notatns, torma octo^ 
naria, fol. 582, omnes . Strabouis libros continet exeaote 
SMC XV, ut videtur, scriptoe. Novem pricves libri ar- 
gumentiB carent, septimo eicepto, cui eadepi praefixa 
Bont, quae in cod. 1393 eodem loco legi diximus. £(- 
^em codid praeterea et in fiae eiusdem Ubri et initio 
octavi prorsus condnit, omoibns omissis, quae iillc omit- 
tmitur. Sed eodem modo in ea quoque buius libri parte, 
qnaid in illo secunda mana scriptam vidimus, malta pas- 
sim ant plane praetermissB , aut in brevius contracta 
fiunt, ita ut epitomee cuiusdam, id quod ipao Ubri indke ' 
gi^fieatur, ^edem praebeat. Haud raro etiam, ubi 
quaedam desunt, >aliqujd spatii vacunm est relictum: la- 
cunae tamen fales, ut Tocabulo uno alterove deleto Tar- 
Iwram nexus interrampatur, qmdes in cod. 1397 ct in 
1393 parte recentiore deprehendimos, nusquam offen- 
duntur. Eadcm est ratio libri now, cotas index similli- 1. V. Breqatgny in JSem. ie VAead. det Inter. toI. : 
p. S2; ed. SlnboD. prMf. .p. X. :,q,t,=cdbvGoOg[c PBAEPATIO. XVII 

mus: ix rov iwcrTov tuv aiQafimvoq yswyQaipixiSv, Sed 
iDde a dedmo tibro, ut in cod. 1393, argumenta com- 
parent, indicesqoe librorum multo sunt plemores. Ib 
prioribae eaim libris cum Bimplkiter posituni sit: OTffd- 
^mvos yeuyffafixmv ^ifikiov npaTOV etc, vel etiam ^l- 
flXiov defidat, inde ab faoc iam plene habeDtor riSv jmj 
ar^d^orvos ysioj^pcupixiov tov Sexdiov ^i^kiov xstpdXtna 
etc A 'decimo libro aliam qnaDdam operis partem in- 
dpere ex eo qaoque intelligitur, quod lifari noDi finis 
praeter morem in prioribus serratum notatos est his Ter- 
bifi subiectis: Tilog .tov ivvdrov /9tj9i,iov. Similiter etiam 
in 6ne dedsn libri haec scripta snnt: TiXog tov SexaTov 
^t^Xlov ergd^avog, praetraea qaod eupererat paginae 
Tflcuum relit^m est Deinde sirailia Dosqnam iDTeniun- 
tur praeterquam ia ultimi fine, ubi haec faabeDtur: riXos 
Tthf Ti)v dffiaV nsQu^iovzwv natjav xai Xt^vtiv jSijSXiav 
roi GT^fimos. Unde liquet praeter illam libronun Stra- 
bonianorum diTisionem, quam supra conniiemoraTi, aliam 
in daas itidem partes obtinuisse, quanim altera libroa 
decem priores h. e. Europam, altera septem reliquos 
Asiam et Africam spectantes coro^ectebatur. Eam vero 
nisi in codidbus recentioribus non repperi. INotulae d&- 
Diqne rerum, quae a Strabone tractantur, summam indi- 
cantes per omnem codicera mai^i passim adspersae. 

4. Godex No. 1394 si^atus, in membraois puleher- 
rimis elegaatissime scriptus, omnes Geograpbicomm libros 
f(rfiis 400 continet. Post mediom saec. XV exaratum 
esee et scriptura ipsa et ornamenta splendidiesime pieta, 
quibus prima pagina Arabum more circomdata est, ma- 
nifesto arguunt: Florentiae autem ea picta esse pro certo 
affirmaTerim. Compluribas ibi locis insigne quoddam 
eius haud dabie, qui codicem coraTerat perscribendum, 
insertum fiierat, Dunc ubique deletum: Terumtamen cum 

c,q,t,=cdbvGoogle TOx SENPER («je), eiusdem niminiin hominis symbalum, 
saepius repetita hodieque snpersit, Medineonim unum 
(iiisse, fortasse Laarentiam Magnilicam, cuius iussu et 
impeDsa hic codex scriptaa sit, apparet: eonim euim luit 
illud sjmbolam. * Ipsis Strabonis lilMis praemissum est 
folium, in quo ^Xsyxoi tuv ffTQdfiutvog it,' ^i^XImv. Pri- 
mus deinde qui sequitur liber argamento caret, uti ex re- 
liquis etiam tertius. Septimus liber mancas, ut in edi- 
tionibus; tn octavo et nono nihil consnlto omissum, la- - 
cunae tamen breviores passim obviae. Libro decimo 
finito haec leguntur minio scripta: rii.og toS Sexarov 
xai Ttjg tVQiuntis nc^oSdag. Paginam deinde Tacuam re- 
lictam uodecimus excipit liber, cui praefixa est tox ACIA 
tanquam tituluE sequentes libros aniversos spectans. No- 
talae, quales in reliquis vidimus, per omnes libros per- 
multae prima manu mai^ni sunt appositae: ' praeterea 
haud paucas postea alia manus addidit, cui et Tariae 
scripturae quaedam debentur passim adlitae, quae cum 
magnam partem manifesto coniecturae debeantur, homi- 
nem non indoctum auctorem babeant necesse est. Scrim- 
gerus, qui hunc quoque codicem in Strozzorum domo 
Romae excussit, ^Lascaris manum in mai^inum notis in- 
dicari" ait, nescio quo iure, quave iuiuria. Falsam eat 
autem, quod Villebnmias ex nota libro XIII adtecta col- 
tegit, a Cynaco Anconitatio hunc codicem exaratam esse. 
EteDira quae ibi in paginae mai^ne inferiore leguntur ca- 
dem, qua codex ipse, mana scripta: xvgiaxoq S' kya> avtog 

fura^v fivQtvrig xai xvfirjg iniypa/tfia svqov, ea una 

cum Strabonis libris ex atio exemplo petita sunt (t. in- 
fra cod. Medic. 3). Ad Caesarem Strategam contra, 1. V. Scipione Ammiraio Bitralli d^mntitti illuttri di Cata Mt- 
Hei ia Opuic III p. 13 «t 76. :,q,t,=cdbvGoOg[c PRAEFAXrO. ws 

Lacedaemoniuii], librariaiB notiseinHiiii, qni Montfeucoajo 
teste (y. Palaeogr. gr, p. 96) innuiBerabiles fere codices 
sub fineni saeculi XV scripsit, jn Catalogo Bibl. reg. 
Paris. refertur: quod iure faclnm sit necne examinara 
non licuit. Id vero nescio an pro certo babeodum sit, 
hunc (juoqne codicem a Maria Medicea Floreotia aLIatum 
eese Parisios. 

5. Codex cbartaceus, No. 1396 notatus, forma qua- 
ternaria mai., fol. 308, exeuote saec. XV, aut ineunte 
XVI scriptus, omnes Geograpfaicorum libros ctratinet; Et 
in boc praemittitiir folium universa librorum argumenta 
cootinens; dccem priores libri, qui id exdpiunt, uoa ea- 
demque manu esarati titnlis et argumentis ita carent, 
u( singulorum initio spatium vacuum relictum sit, quo 
postea insererentur. Septtmus niancuB, ut in editiombus: 
in octavo et nono nibil de industria omissum est, mul* 
tis tamen locis lacuoae breviores offenduntur. . Septem 
posteriores libri, folio interserto a prioribns seinncti,. ab 
alio librario perscripti eunt: iis argumenta singula prae- 
posita, tituli et tiic omissi. Satis emendatus in imivet^ 
sum codex est, siulta tamen in eo, ut in codicibus Jlla 
aetate scriptis fien solet, festinationis restJgia depreheo- 
duntur. loitio eius nonnnlla fblia vacua exstant, in quo- 
rum uno haec leguntur: Hic liber eal Dni loannia 
Acrami civis Corcyraei: in alio autem haec: Kr^fta ■ 
avttnyiov tov ^na^/ov, S Sidwxsv etg atjfiilov evxa^arlaf 
T^ ini^aveoTai^ qiffayxiaxip r^ x^arai^ ^aaiXii xcAruv. 

6. Codex chartacens, No. 1395, forma quBtemaria, 
fol. 283, ex eo, quem modo commemoraTimus, traosscri- 
ptus omnes, ut ille, Geograpbicorum libros contioet. 
Hunc librum Aldus operis dederat tjpis describendum: 
quod cnm ex aliis rebns, tum ex typotbetarum signis, 
quibus paginarum editionis fines et initia notarunt, ma- 

b2 u PRAEFATIO. 

nifestuoi esi Ceterum hic quoque codes scriptus est a 
librario exercitatissimo, qui tamen iugenii sui nescio qua 
adbniratione abreptus Terbomm ordinem saepissime mu- 
tavit, praeterea nou pauca, versus interduoi inte^os, fe- 
stinatione omiait Ea postea iu mai^ne alia manu omnia 
fere adiecta suut, mendae porro complures sublatae, et 
Ecripturae discrepanjes alius cuiusdam codicis multis lo- 
cis adnotatae: ex quibus deuique iudicio inlto aliae atra- 
mento inductae, aliae, quae tjpis esprimercntur, r^ctae 
sunt. Pennultae enim baud dubie eamm mutatioDum et 
emendationum Benedicto Tyrrheno debentur, ^ui editioui 
Aldinae describendae praefuit. lu margine inferiore pa- 
ginae primae haecce ecripta Bunt: „A me lo. Frmciaco 
Antlano." 

7. Codex chmlaceus, No. 1398 signatus, forma qua- 
temaria, fol. 228, sub finem saec. XV scriptus continet 
Epitomen decem priorum librorum a Geoi^o G^nisto 
factam et eeptem posteriores integros. Quae omnia cum 
ex codice VeDeto deseripta sint, ut iafra demonstrabi- 
mus, plora hic dicere opus non est. In hoiuB etiam 
primo folio ieguntur eadem illa verba: ^ me lo. Fran- 
ciaeo Aatdano." 

Codices Vaticani. 

1. OmBium primus nominaDdus eBt codex bibliothe- 
cae Vaticanae No. 1329 notatus, udn unam oh causam 
maxlme memorabilis. BomhyciDus est, forma octonaria 
mai., fol. 160, ineunte fortaEse saec XIV trededm ma- 
nibue exaratus adeo inter se diTersis, ut eiusdem eas aeta- 
tis, niei ipsa codicis ratio id manifesto ostenderet, non 
fadle crederes. Videntur autem variae operis partes va- 
riis librariis distributae esse, qui eodem tempore eas de- 
scribereut, eoque modo opus satis longum brevi confi- 
cerent. Idem in aliis etiam codidbus haud raro factum 

L;,q-,:....,G00g[C PRAEPATIO. Mi 

esse coiistat, iiuUum tamen aliiid exemplum novi, id quo 
tanta manuum varietas inveniatar. Quae multo tnaior 
etiam foret, si iategrum haberemus hunc codicem: sed 
magna eius pars, quod .vehementer dolendom est, periit 
Incipit enim a verbis ovti} xa&ane^ ^ a^QtTrrivi}, quae 
sub fiuem libri XII leguntur (p. 574): reliquoa deinde 
libros omnes continet, in quibus tamen et ipsis folia 
quaedam intercideruot. Pauca denique in fine operis 
cum altiini folii parte deleta sant. lam vero cum a li- 
brariis tam variis variae codicis partes scriptae sint, ut 
io literaruiD et notarum fonoa, ita et diligGntia et Qde 
magDopere eas inter se discrepare coDSeutaneum est: is 
atia enim parlicula vis levia qnaedam offeuduntur . scri- 
ptorae inenda, in alia vel graviasimi eirores inveniuntur. 
Ai^umcDta libris praefixa iioa suut: in fioe cootra libri 
XIII, XIV, XV, XVI, paucis verbls quae in quoque libro 
tractata eraat indicantur, praemisso plerumque sequeatis 
libri initio. Ita iu fiue libri XIII, ut hoc utar, haec ba- 
bentur: Xomov S" iaxtv ehKiv nt^l Iwviin' xai xoqwv xai 
tfje S^ta lov TovQOv naQttXiag: : (hoc sequentie libri est 
iaitium) ro jQtaxaiSixixTOV ^i^Xiov juqUxu jQaaSa, alo- 
liSa, Xia^ov, fulvaSa, xtfivQaaziSa (sic) auSiav (sic) 
(ivaiav xataxexavfttvtjv: — Eadem in aliis quibusdam 
codicibus esataDt. In marginibus rarissimc taotum pauca 
a^otata sunt ad Strabonis verba vel explicanda, vel cor- 
rigeoda. Optimas autem scripturas pennultas huuc co- 
dicem praebere a neminc uuquam excussum aut comme- 
morattim, quin etiam locupletiorem csse ceteris omnibns 
editionibuBque iofra pluribiis docebimiis. In ultima eius 
pagina Graeca quaedam leguutur, ad possessorcm for- 
tasse aliquem referenda, quac tamen ut assequerer mihi 
uon coDtigit: iDitio autem paucis verbis uolatum, ex li- 
bris quoDdam Fulvii Urstni eutn fuisse. :,q,t,=cdbvGoOgle 2. Codex ch&rtaceus, No. 174 eiusdem bibl. nota- 
tas, forma quatern. mai., fol. 371, saeculi XV, omaes 

' Geograpbicorum libros exhibet, duabuB maaibus inter se 
diversis scrtptos: novem priores altera, altera octo po- 
steriores. lu libro tl, III, IV, V, VII eadem desideran- 
tur, quae ia cod. Paris. 1397 deesse disimus, iisque lo- 
ds paginae nonnuUae vacuae relictae sunt, unde non 
casu quodam, id quod ia illo codice acddisse manife- 
stum est, ea perisse appareat. lu secundo libro quae 
deeraut usque ad verba Toaavra xal nt^i riav ^nei^tov 

' (p. 131) receatjore maou postea addita sunt. Id libro 
deinde octaTO oonoque eaedem prorsus lacuDae, qnae 
iu Parisiensi cod. aoimadTertuntur, tantusque in omnibua 
aliis rebus cum eo est consensus, ut Vaticani priorem hanc 
partem ex Parisiensi illo descriptam esse iure affinnari 
possit Posteriores deinde octo Ubn argumentis notulis- 
que in margine adiectis instructi, in fine libri XIII et 
XIV babent, quae iisdcm locis in cod. 1329 legi monui- 
mus, nnsqnaai taoien plura praebeut, quam editiones. 
Frequentisgimus in hac parte notaudus est usus littera- 
mm quadratamm, minio pictarum, in quo id maxime mi- 
reris, quod persaepe non aententiae cuiusdam, iDterduui 
ne verbi quidem, sed semper versus initio positae sunt 

3. Codex chartaceus, No. 173 eiusdem bibl. nota- 
tuB, fonna quateraaria, post medium saeculum XV neqne 
eleganter neque emendate scriptus, decem priores Geo- 
graphiconim libros continet, praeterea Gemisti libellnm 
inscriptum elg ra iroi) OTQa^ntvog yemyparputa , deniqne 
Pythagorae carmiua aurea. Strabonis libris praemittitnr 
^Kiyx^S anaVTtuv rav iQ ^i^Xiaiv tov aTgd^tavog, omnesque 
praeter tertiutn argumentis mstructi epnt; septimi, octavi 
noni eadem prorsus est ratio in hoc alque in Pariss. 4, 
5, 6. lu fine libri secundi cum eadem primnm defuerinl^ :,q,t,=cdbvGoOgle PRAEfATlO. xiiit 

quae de«sse in Par. 1397 Dotavimus, iude a verbls fiix^ 
rije xov NsiXov ^vomg etc, librarius noiuiullie foUis va- 
cuie relictis ia margine haecce adootavit: ^Xmev omo roi! 
fi^tnTOTUtov tiTQaSov xcti Q dvff^aav avaaXfj^uaam). 
Quibus poMea eadem, ut opiaor, mauu haec adjecta suut: 
Ev^ofUV om^ iXtntv xai irt&t] xai vvv nsQi roviov ov 
fpQovtiaHov. Simul exarata suat ea, ^uae iu editJooibus 
hoc loco sequuntur usque ad verba xoaavia xai ne^i 
Twv r^aeifftov. Disputatioois autem de climatis loco, quam 
Strabo in fiue eius libri posuit, alia quaedam et ab re- 
liquis codictbus plaue diversa legantur, quae in «>dice 
Bibliotliecae Laureutiaiiae (plut. XXVIII, cod. 29) ex- 
staut tanqaam peculiaris libeUus hac iascriptione: ^VQa-- 
^tavoe n^^' fityid-ovs xai ax^ccTog. luitium eorum est: 
H yij xivTQov i.6yov inixu nffog t^v aipcttQav zov aie- 
Qeiaftttfos etc, fiais hic: aXl' tag ^yyiara roig mgi ^q- 
jf^tfi^StiV doxei, navtdg xvxkov xat naa^g atpaiQag ;k(»i'- 
fUTQOv Xoyov 'dxstv anotfiaivofAivoig ngog t^v oixiiav Std- 
fi&XQov tiig ^iyyiaTa TQmXaau^i^Softov. ' Quae ab hoc 
loco alieua esse codices antiquiores, multoque nielioris 
uoiae ostendunt: et omaiao Strabonis noo esse, satis 
manifestum, sed a quouam cooscripta foeriat, uon aeque 
facile est dictu. Gemisto attribueuda videri possiot, cum 
iu eodem volumiue Laurentiaoo alia Straboniaoi operis 
particula eshibeatur, quae iu Excerptis Gemistianis legi- 
tur, praeterea complura ex PlatoDis operibua petita. Sed 
hoc incertum: ccrtissimum coutra ex Laurentiaoo codice 
io Vaticauum ad lacuoam illam explendam ea, cuiuscuo- 
que sunt, translata esse. Ad quem ut redeamus moueu- 
duiQ est, praeter ootulas ietas toties iam conunemoratas :,q,t,=cdbvGoOgle xxiv PRAEPATIO. 

loDg;iores quasdam adnotationes et exhortatioties Grae- 
culi cuiusdam, qui Constantiaopoli a Turcis capta in Ita- 
liam profugerat, in marginibas passim legi, nnllius pror- 
sas momenti, et sermooe barbaro scriptas. Vid^tur re- 
ferendae esse ad eum, qui nomino in fiae decimi libri 
posito possessorem huiuB codids se esse professus est. 
Ibi enim haec reperiuntur: Jtjfttitgiov ^ayixafiaxrj (?) iX- 
Xr}Vog xai &ffax6g xai jSv^avtiov. Quibus ia carmiaum 
aureonim fiae iasuper adiecit mendosissime scripta: nlij- 
QOVfiivov Tov TfiiTov Htovg T^e a^tjsQavilag rov nana 
T/VT^Evaiov ^a}ft£v elg Q(a(ir}v a(f ^v ijXd-afuv xa %Toq: 
J^fi^TQiog. Uode Romam anoo 1466 eum venisse coi>< 
ieceris. Noa obscumm plane et huniilem eum fuigge 
hominem ex iis coUigi potest, quae ad libri secnudi lo- 
cum, quo Lemnus, Thaeus aliaeqae insulae commemoran- 
tur, annotaTit, quaeque simul ut senooais sit specimen 
appono: Tavrag ijQia xal aviog, IxovTts avrag KiUqves 
(sic) ov ndaag, aXiM Xrjfivov xai tfi^QOV ovna yoQ ji- 
Xttog kfp&aQfitvov to jSaaiXEiav rfjg ikXdSog. _ Sed iam 
niisEum faciamus codicem hutic, eiusque possessurem: itl 
modo adiicere liceat, alterum quaei huius codicia tumum, 
qoi posteriores septem libros conlinet simili prorsus iu 
charta eademque manu exaratos, Parmae ia Bibliotheca 
Magai Ducis asservari: cuius in fine itidem ut in Romaoo 
leguntur JfjfiijTQiov iXXTpioe, quibus alio atramento adie- 
ctuni est XaxEScuftoviov. Praeter Strabonem in hoc co- 
dicc, qui numero aliove signo, quo accuratius notari pos- 
sit, plane caret, haec continentur: JioxXiovg ijuoToX-^ 
}TQotfvXaxiixij et nXil&mvog imTatfiog ini Ssanoivy Kai- 
OttQog 'EXivti. 

4. Codes chartaceus, inter Urbiuates No. 81 uotatus, 
forma quaterii. mai., foliorum 181, exeuate fere saec. XY 
satis beoe et emeadate scriptus, continet octo posterio- :,q,t,=cdbvGoOg[c PRAEFATtO. XXV 

ree Geog^apbiconim libros, qQonun io tronte haec l^tm- 
tur: atQafiavog ytotyQa^ov (itfiXiov to StmtQov, o iart 
ymyQatpia -njg ecaiceg- agx^rai di ano jov Ssxajov (?(- 
^Xiov. Sequitur inilex argamentorum ; -ipsi libri singidi 
deinceps ai^mentis mnltisque marginum notulis talibos, 
quales ia plerisque vidimus, iustructi suut. Mirum tameo 
es^ quod argumenta, quae in indice ieguntur, hmid pau- 
luiD diffn^unt ab iis, quae libris praeflza sunt. Nusquain 
plura quam editioaes exhibet, et in omnibus fere cmn 
altera codicis vat. 174 parte, maxime tamen cnm Mediceo 
19 plut. XXVIII concioit, ita ut ant alterutnun ex altero, 
ant utrumqu^ ex tertio quodam descriptum esse appareat. 
In utroque etiam post fiuem libri XIII, XIV, XVI quae 
in unoquoque tractata suat iisdem fere verbis, quibus in 
vatic. 1329, indicanlur, sequentium tameu librorum ini- 
tiis DO» praemissie. 

Codices Medicei. 
I. Ex quatuor codicibus Strabonis, qoi in Bibliotheca 
Laureutiana asservantur, notatu dignissiiiius eet Codex 5 
plutei XXVIII, cbartaceos, fonna quaternaria mai., folior. 
W3, ineunte fortasse saec. XV eleganter et emendate 
scriptns, qui decem priores lihros exhibet Sed in hoc 
etiam dedjpus a praecedentibus non nna id re differt. 
His enim tituli suDit simpU^simi, argumrata nulli eoruBi 
pntefixa, excepto septimo, in qiio brevius illud, quod in 
Parr. 1393 et 1408 vidimus, exetat: nusquam praeterea 
ulla in margiQibus nota. In decimo iudex legitur ple' 
nior, ipsumque qaod in editionibus fertur argunentum. 
Septimus liber csit in verba: Kiviag S' -^i fivd-fDSiaTt- 
^ov. Liber octavus et nonus, licet eorum indices uullam 
moveant suepicionem, tameu iutegri non sunt, sed mul- 
tislocis decurtati, permultU passim aut omissie aut in :,q,t,=cdbvGoOgle breriuB contradae eodem modo, quo in Par. 1406. Nusquain 
vero ecripturae uexus interrDptus eet, nusquaai spatium, 
quo defectus ai^ereotur, vacuum relictum. Ea certe 
codida conditio fuit, cum librariue, a quo exaratus est, 
euio e mauibus emisit: sed maguopere postea imoautata 
est. Manu enim recentiore noo solum iode a primo li- 
bro complura, quae a librario feetiaaute praetenoisea 
erant, in mar^ne passim adnotata sunf, multisque locis 
scripturae discrepautes aut inter versue positae aut iu 
ipeum verborum coutextum receptae, sed etiam, quod 
multo maioris momenti est, iu octavo et nono libro omuia 
illa, quae recisa aut in brevius contracta fuerant, ex alio 
codice iu buius marginem translata sunt: in quo id mi- 
reris, omnes fere bos locos aliqua ex parte tnutilos esse, 
easdemque plane lacuuas hic quoque ^atiis vacuis no- 
tari, quae in aliis codicibue offendi supra diximns. 

2. Codex 40 ciusdem plutei, chartaceus, forma qua- 
ternaria mai., fol. 207, post medium saec. XV exaratus, 
itidem decem priores libros contiaetj satis eiegaas atque 
eniendetus est, sed in lioc quoque propter uimiaui libra- 
rii festinationem nounulla passim omissa sunt, qnae alii 
postea in margine aduotavenint, divcrsis scripturis etiaui 
interdum adspersis, lu universum tamen simitlimus ei, 
quem modo descripsimus, mediceo 5: in eo tantum dis- 
cr^>aus, quod omnia, quae libro octavo et nono in il- 
lius margiuem ex alio codice relata diximus, iu ipsum 
iam oratioDis cuntextum hic inserta sunt. Quibus locis 
esamiuatis luce clarius est, hunc codicem es illo descn- 
ptum esse aut aliqua cerle ratione mauasse. 

3. Codex 15 eiusdem plutei, chartaceus, forma qua- 
teruaria mai., fol. 233, medio saec. XV scriptus, septem 
posteriores libroe exhibet, nuUa re valde memorabilis. 
In roarginc primi folii vox ACIA colore caeruleo picta 

c,q,t,=cdbvGoogle PRAEFATIO. «vu 

est; eodem colore libro Xlll ad eani locam, quo de 
Cunaa urbe agitur (p. 622) iu margine inferiore maQu 
ab ea, quae reliqua esaravii, plaae diversa multisque 
scripturae compendiis adhibitis apposita- suat, quae su- 
pra iD deecribeado cod. Par. 1394 commauoraTi: xv^a- 
xoe S' kyia ainos ftera^v fivQtvris 3"»» xvfnjq tg ra rou 
avrov oJtoXXuvog Uqov iQflnut tv t^ wiepxu/Uv(fi Xi&ffi 
TJjg nvi.t]q (leyioTOtg xal xaXliarotg yQaftftaCi naXatoit 
t65s iTiiyQafifta evQOV 

AnOAAiiNI XPHSTHPiai 
(HIAETAIPOS ATTAAOY. 
PariEiensi escepto iu duIIo alio ea iQTem: qui cum ex 
Mediceo boc, ut infra ostendetur, descriptus eit, io hoc 
a Cjriaci ipsius manu illa profecta esse satis probabile 
est^ Quae iu aliis codidbus post fiuem aliquotlibrorum 
addita auut argumenta, in hoc noa iaveaiuutur, 

4. Codex 19 eiusdem plutei, chartaceus, fonna qua- 
tel-naria mai., fol. 240, sub IjDem saec XV- scriptus, po- 
steriores octo Ubros continet, ia omotbus fere, id quod 
sapra mODui, codtci Urbiaati simillimuB. Praeterea do- 
tandum est iu hoc quoque, sicut ia Vaticani 17l parte al- 
tera, frequentissime literas quadratas miaio pictas in ver- 
Buum initio positas esse, nulla aut seateatianun aut vo- 
cum ipsanuD ratione babita. 

Codices Veneti- 
1. Codex chartaceus, No. 377 notatus, forma mazima, 
fol. 261, duodecim priores Geographicorum libros con- 
tinet, saec XV scriptos. Compluribus ex rebus, qnas 
expoaere longum est, colligere licet, librarium totum Stra- 
bonis opus perscribere voluisse, sed impeditum eese, 
quomiaus iaceptum ad iiaem perduceret. lUi vero li- 
bri quamquam uno tenore scripti sunt, aotiquae tamea :,q,t,=cdbvGoOg[c XXVIII PBAEFATIO. 

divisionis in duas partes, qnam in omnibas fere codici- 
bus invenimus, io hoc etiam superBunt vestigia. Post 
noni enim libri finem quod reliquum erat paginae spa- 
tium librarius cOntra inorem suum vacuum reliqnit, novi- 
que demum folii initio dedoium incepit librum. Arg;ii- 
metitiB praeterea carent novem priores libri, secuudo ex- 
cepto septimoque ubi brevins illud leg;itur, de quo supra 
exposnimus. la octavi nonique fronte indicis loco scri- 
pta sunt; ix rov oySoov et ix lov iwaTOv erpiifiotvog 
yeayQa^ptxwv, eodemque modo hi libri iu brevius contra- 
cti sunt, quo in Paris. 1408 et Medic. 5 factum dixiinus. 
Inde a decimo autem libro argumenta Bingulis libris prae- 
fixa eadem, quae iu plerisque codidbus inveniuntur. In 
margine adspersae sunt paacae quaedam notulae remm 
quae a Strabone tractantur indices, sed duabus manibus 
et inter se et ab ca, qua codex ipse esaratns est, diver- 
sis: inde a decimo demum Ubro similes passim additac 
ennt ab ipso librario. Bessarionis qnondam faunc codi- 
cem fuisse es nomiot^ quod ipse in primo folio apposait^ 
liquet. 

2. Codex membraQeuB, No. 378, forma maxima, fol. 
216, a Iqanne Rfaoso Cretensi eleganttssime cxaratus, 
omnes Strabonis libros exbibet. Duodedra priores libros 
ex cod. 377 descriptos esse Morellius (v. Bibl. manuacr.) 
recte docuit; ad amossim enim Jn omnibns ei respondet, 
uisi qua calamo lapsus sit librarius: inde etiam explican- 
dum, qaod duodedmi libri fine magnis iiteris scriptutn 
est rilos, quod ie aliorum lifarorum fioe non invenitur. 
Quinque igitur posteriores libros aliunde pctitos esse per 
se patet: aliumque inde ab iuitio praebent adspectum 
multis subinde notulis in margine additis, quae in prio- 
ribuE libris, ut dixi, prorsus ferc deeranl. Hunc eliam :,q,t,=cdbvGoOgle libruia BessarioDie quondaiu fuiBse ex iis apparet, quae 
ia primo folio sua maou uotaTit. 

3. Codei booibycinus, No. 640 (sive Class. XI, cod. 
VI), fonna octODaria, saeculi XIV iueuDtis, folionun 289, 
ia quibus praeter alia quaedam opuscula * inde a fol. 6 
usque ad fol. 255 octo posteriores Geograpbicorum libri 
exbibeatur. Qui cum manibuB diversie, eiusdem tamcD 
actatis, exarati siDt, io hoc quoque codice factwD esse 
videtuT qnod in Vatic. 1329 animadvertimus, at alia Stra- 
boniani operis pars alii librario describenda Iraderetun 
uDde accidit, ut magna libri XIV pars omitteretnr. la- 
ter folinm enim 105, quod in verba exit IlafKfvXoi, xal 
KlidXBs (v. init. I. XIV) foliumqne 114 incipiens a ver- 
bis j4i]&aiog 6 iv JTogTvvy (p. 6J7) alia manu quam 
praecedentia scriptis, octo folia interposita sunt vacua. 
Quae cum eiusdem sint cjiartae atque reliqaa hnins co- 
dicis pmnia, inde colligere licet non fortuito intercidisse 
hanc codids partem, sed vel librarium eum, qui proxima 
scripserit, non omnia quae scribenda ei tradita fuerint 
absolvisse, vel alium, cui haec pars obtigerit, mandato 
prorsus defuisse. Inde a verbte eupra laudatis eadem 
manus usque ad linem libri XVII pertinet eademque in 
fine operis haec adiecit: 1. In pnmia jei foliis liabetnr Plulardii liber IleQl SluttSat/ioyiat. 
Straboniana, quae deiade lequnDtnr, a libello dnoraiD folionim eidpiun- 
tur, inxripM UrQi 'ni/ij';. Praelerea intnnt loannis Chryatutomi et Ba- 
'ailii quaedami denique (282 — 89) declamatio inicripta: iPilaQyvgoi; iQo- 
oB-ili iialQai; xal fiia&or ancuiou^tvos latrtov 7iaijayy{i.lit. Iu Za- 
DCttii Catalogo deett hic codex poM enm confeetum in bibliotllecam Mar- 
danani delatus, neqne in Horellii Bibliotbeca manntcr. commemoralur. 
Villoiwn <r. Aiieci. 6r. 11, 248) ei Catalogo qnodam Zanelti manu 
scripto eum inter alios pliires cnnmerat, sed falio saecuU XT esae et se' 
ptem posl«riorea libros eihibere ibi dicilur, quae Siebedwesius postea 
•ecore r^eliit. :,q,t,=cdbvGoOgle XXT PRAEFATIO. 

f rUoff Twv iSTQafitovog ymyQOtftxwv rov inzaxeu^ 

StXaTOV. 

■JriAoe T^q aTpa^tavog yeoiypa<plag. 

f treAewti^ij xtxTa rov (laCov tov ^TWxd^ &ovs. 
UDde auDO post Christum natum 1321 scriptnm esse 
hunc codicem apparet. lu universa omDiuo Itbrorum 
fonna a vulgatis nou recedit, sed notandum es( noa ea- 
dem Tarios, qui huuc codicem exaraTcrunt^ lihrarios usos 
esee cura, totumque per codicem correctoris deprehendi 
mauum, satis antiquam et ipsam, qua et ea, quae libra- 
rii festinatione omiseraat, in margine addita et scrlptu- 
rae discrepantes passim inter versus appositae sunt: eas 
vero non coniectura natas, sed ex alio quodam codice 
petitas esse multa at^nnt. 

4. Codes chartaceus, No. 379 nolatus, fonna octo- 
naria, saeculi XV, foUoruiu 349, quibus inde a fol. 1 •— 108 
cootinentur Gemisti Excerpta es decem prioribus Geo- 
graphicorum libris; deinde septem posteriores libri inte- 
gri, qui usque ad folium 341 pertiuent; Aristotelis de- 
nique libellus ne^i xooftov io s^tem foliis exhibetur. 
De Excerptis Strabooianis cum infra separatim agere in 
animo habeam, de altera tantummodo huius codicis parte 
hoc loco pauca adiiciam. Sunt igitur scptem hi libri sa- 
tis nitide atque eleganter a duobus librariis, qui eam ia- 
ter se diviserant operara, esarati, quorum alter ab libri 
ondecimi initio usque ad verba elrce xolntiStjs xai T(>a- 
jfifi nagdnlovg, quae sub finem libri XIV (p. 682) legun- 
tur, alter reliqna omnia perscripsit inde a verbis els 
Kinov usque ad XVII libri fiuem manu paulo elegan- 
tiore atque in charta crassiore et laevigata. Intercedit et 
hoc inter utramque partem discrimen, quod io posterio- 
ris margioe notulae rerum capita indicantes contiuuo ub- 
que ad finem operis minio additae sQnt; in priore tan- 

c,q,t,=cdbvGoogle PRAEFATIO. XXXI 

tum per libros XI et XII idem factam est Libradus 
euim, qui eam exantTit, ne XHI et XIV libro eag adde- 
ret ultimamque operi suo maDum imponeret aliqna ra- 
tione Tidetur impeditus foisse. Una cum' nova nanu 
deinde aotas quoque istas inde a fioe libri XIV deuuo 
comparere nihil est, quod miremur. Eadem autero res 
cum animadvertatur in codice Paris. 1398 una eademque - 
manu exaralo, ac Veneto huic praeterea eimillimo, de- 
scriptum eum esse ex boc, quod supra dixi, maDifestum 
est. Hic quoque codex Bessariouis quondam fuit. 

5. Codex chartaceus, No. 606 signatus, forma qua- 
lern. mai., saec. exeuntis XV, fol. 225, continet octo po- 
steriores Strabonis libros, non male, sed admodum festi- 
nanter scriptos. Non multum praeterea est, quod de eius 
indole dicam, nisi quod nnllo loco plura in eo legun- 
tur, quam in editionibus, DOtuIaeque illae margini totum 
per volumen minio adlitae snnt Praeterea aliae quae- 
dam et latinae et g;raecae, eiusdem tamea generis, atra- 
mento scriptae receatiorisque aetatis passiin auimadver- 
tuntur. Manu denique rudissima et ab reliqnis omnibue 
diversa in primae pagiaae margine inferiore aotalum est: 
tx Twv YQijyoQlov ie^iag tov ftaga. 

Codices Ambrosiani. 
1. Codex chartaceus, lit M. 53, forma octonaria, 
saeculi XV, omnes Geographicorum libros, escepto se- 
cundo, continet Satis mira est huios codids ratio, de 
qua Pinelliue, cuius quondam fuit (v. Blmne iter. ilat. I,' 
129 sq.), in primo eius folio haec tradit: „Straboaig 
Geograpfaia excepto secuado libro, quem invenies compa- 
ctum cum Ptolemaeo, liber XII ordine praepostero praepo- 
situG est libro XI* et hi ruraus duo, XI sctlicet et XII, post- 
positi XI1]° et XIV." Quae codicis ratio nt persptciatur, 

c,q,t,=cdbvGoogle XXXII PRAGFATIO. 

tenendum cst, eum ab uoo quidem librario, non uno ta- 
men tenore, sed per partes scripfum csse. Id ex qua- 
temioDum nods manifestum cst. PrimuE euim liber cum 
quinque quatemionibus contioeatur, eecondum literanun 
ordinem a, j9, y, S, e notatis, alia quaternionum septem 
series a libri tertii ioitio incipit septem itidem litera- 
rum a, ^, y, S, «, g, £ notas prae se ferens, duosque li- 
bros complectens III et lY, cuius Ijoein nonnulla folia va- 
cua exdpiunt; alia deinde octo quatemionum series con- 
ttnet libmui V et VI; proiimis deindc quatuor in qua- 
temionibus VII eolus est scriptus; VIII — X tredecim 
alios explent. Eos octo quinionum sequitur series, quae 
libros Xm, XIV, XII complectitur ordine hoc praepo- 
Btero non compactos sed scriptos: duodecimi enim ini- 
ttum statim post XIV finem eadem in pagina est posi- 
tum. Undecimus deinde liber qui prosime sequitur qua- 
tuor qoatemiones separatos complet, XV et XVI norem, 
XVII qoinque. £i mira bac codicis ratiooe facile intel- 
ligitur, fieri potuisse, ut secundus liber separatim for- 
tasse in quibusdam quateraionibus scriptus periret £x- 
stat quidem, ut Pinellius ait, in alio codice (lit. N, no. 
289) inter complures Tariorum scriptoruni libellos , sed 
ab alio librario exaratus cst, eo tamen haod dubie con- 
silio, ut lacuna illa expleretur. Eadem enim uianu, quae 
hunc libmm perscripsit, ilUus codids margini per librum 
primum, tcrtium, quartique partem notulae rernn], quae 
ibi tractantur, summam indicantes minio adiectae sunt. 
Aliae deinde notae, ab iis prorsus diversae, in margine 
octari nonique libri inveuiuntur eadem manu, qua reli- 
qua omnia, scriptae. Codex enim hic cum ex eorum sit 
genere, in quibus duo illi libri non pleni leguntur, sed 
in brevius contracti, notis his continentor quae in ipso 
orationis contextu omissa fuerant Idem in Med. 5 fa< dbvGoogle GhuD depFehendimaB, eo tameB cum dUcriinme, qnod ibi 
ab alio qaodam additamenta ieta postea adiecta, hic au- 
tem omnia ab uno eodemque homine scripta EUDt. Prae- 
terea ille, quicuiique firit, non bene sciTit, quid iis face- 
ret: modo enim io oradonis coDtextum recepit quae tl- 
lic in marg^ine smpta sunt, modo in margine posuit, liaud 
raro truDcavit, interdum pro Echoliis habuit et vocem oxo- 
hov praeposuit. * Quae onmia probant, Ambrosiani de- 
cem prioreE libros ex Mediceo 5 descriptos essG, quoaim 
io onimbus ceteris maxime conTcniant. Siiniliter libti 
XUI, XIV, XII cum Med. 19; XI, XV, XVI, XVII cum 
Med. 15 ita consentinnt, ut ex iis petitos e&se putaverim : 
quod mirum quidem videri potest, sed ex iis quae supra 
dicta sunt facile explicatur. 

2. Codex lit. G. 93, cbartacens, forma quatemaria 
mai., folior. 302, saecolo XV exeunte scriptus, omnes 
treograpbicorum lilnos continet. Hic quoque bibliotiie- 
cae Pinellianae quondam fuit, in cuius trietissima clade 
hoG quoque Tolumen tanto detrimento affectnm est, ut 
eius initio quinque folia, in fine duo bumore, cuius per 
totum codicem multa praeterea vestigfia sunt, plane pec- 
irent. Ea postea adiecta et ex Aldina editione suppleta 
eunt Antiqua autem manus inde a verbis xat to Six^ct 
dtSaiS&cu etc. (p. 30) incipit et pertinet usque ad verba 
To fiiv ovv naXaiov (p. 897). De eiua indole aic ba- 
beto: in omnihus fere Parisiensi 2 plane condni^ qtiate- 
uns hic manu prima scriptus est; in iis, quae in illo se- 
cundae manns sunt, longe ab eo recedit, Paris. 3, Medi- 
ceo 1, Venetis 1 et 2 similis. Inde liqaet, enm non ex 

1. Ei lii) nolU HaatfaDCOD!! crtor ortDi «sse ndetur, qu! (Bibl. 
Bibl. I, 504) ait, io Ambnisiana asservui Slrabonem codi Scluilii) vol. 
IT. Haec ullima quid ligiuGceDl plane Desdo: equidem ulem Strabo- 
nii cadiceai ibi noo inTcnt. SDvtf. r. ■.■,;Googk MMV PRAEFATIO. 

codice PaiisieoBi, sed ex commaDi quodam fonte cum 
eo manasse: et aetate qaidem et elegantia iQferior, dili- 
gentia facile eum soperat. Post Dooi libri fioem gpa- 
tiwn vacuum relictum est, et haec verba ibi a librario 
Ipso posit^ suDt: So^a aoi 6 &e6s vuoiv, S6ia aoi: alia 
autem manus adiecit: itsltui&r} t6 npurov xftijfia rm 
^i§Um> toS aT^dfituvos. 

Haec onmia suot exempla calamo exarata Geo^a- 
phiae StrabouiaDae libros integros vet omnes vel Donnul- 
los coDtinentia, quae quidem esamiDare mibi licuit. Ex- 
staDt vero pauca alia in bibliotliecia, quas adeundi co- 
pia mihi DOn fuit. De iis igitur quae apud alios iDve- 
Dio, ut omoibus in uDum quasi conspectum propDsitia 
certius iudicium iieri possit, apponam. Quinque suDt 
Dumero, quomm tria a Falconero in praefatione editio- 
nis Oxoniensis (pag. V) hisce verbis describuntur: „In 
bibliotheca CoUegii EtODeDsis estcodex Strabonis cfaar- 
taceus, recentior, Bjzantii scriptus, Libros tantum X 
coutinet; cacteri id codice, ex quo exscriptus fuit, de- 
siderabantur. Ad marg^em sunt DOtae, quarum aliae 
argumenta taotum, aliae lectioDes variantes, vel loca prae- 
termiBsa exhibent, conscriptae manu raro quidem receuti, 
ueque eadem ubique. Aliquando etiam reperinatur epi- 
grammata literis maiusculis exarata , quorum nonnulla ab 
Editore nostro aDuotationibus interiecta sunt. Tituli vel 
praefationes scripti snnt Uteris minoribus, manu diversa 
ab ea, qua DOtae reliquae exaratae suut et scatent cod- 
tractiouibus. lodicant ab ipso exscriptore epigrammata 
fiiisse rqierta et quo loco. In Codice, ex quo hic de- 
scriptus fuit, multa deerant et iu Etooensi relicta spatia 
ad explendas lacuuas, quod postea est factum manu, quae 
Dusquam alibi in notis agnosci potest. Ad finem Codi- 
cis exstat hic cotopbon: — 'Exr^adfiTjv njyJc rfjv fiifiXov 

c,q,t,=cdbvGoogle ix fiv^rtiov y^atfiiaav na^d ayaiMavov 3tax6vov Uqo- 
ftv^fiovos ipiiMV.'* Dolendum est quod Falconer qod paulo 
accuriitias indicftvit, quae primuni in hoc codice defue- 
rant et postea alia maDU suppleta suut. Deest aotem 
hodieque, quod ex eiusdem editionis adnotatioiiibufi yi- 
deo, fiuifi secaDdi libri iode a yerbis fiixp'' ^S ^^^^ ^</- 
Xov ^vatiDg etc, ut in cod. Parisiensi 1 aliieque: prae* 
terea in libro octavo et oodo multae breviores lacuuae, 
nusquam rero plura de iadustria omissa aut in breriue 
coutracta sunt. £x iis, quae de EpigrammatiB refenm* 
tur, haud improbabiliter conieceris, Cjriaci AQConitam 
(eius nomen appositum v, ap. Faic. toI. I, 621) bunc codi- 
cem fuisee, qui ei ut Mediceo 3 titulos a se repertos ad- 
diderit. Itaque Etonensis et Mediceue 3, olim coniuD~ 
cti, postea (babent sua Gata libelti) distracti esBe vi- 
deaotur. De reliquie codicibue Falconer haec tradit: 

„Iu bibliodieca Eacurialeusi adservatnr alins codex 
Strabonis. Collationem codicis buius suppeditavit uobis 
Vir C). FranciscQS Perozius Bajerue, qui etiam qnalis 
sit et qua aetate sequentibas dos edocuit Codex mem< 
branaceuB optiraae uotae, forma ad maiorem accedente, 
cuins folio extremo subiicitur literis GraeciB Epigrapbe, 
quam Bermoue latino ita exprimere poseiG: „AbaohUtu 
/mt hie liber Aagutti menais die duodeeima, hdictime 
prima, anno vero 6931 (Cliristi 1423), manu GeorgH 
C/ayaoeoceae Diaconi, «umplibns autei» Franciaci Phi- 
lelphi, qui in iMtM proprioe eum aibi coemit. " Sequun- 
tur hexametri versus quinque, quorum summa eodem r'e- 
dit." Quam Bayerus deinde snbiidt quaeBtionem de 
Georgio Chrysococca nihil ad rem nostram facit. De 
codice MoBquensi autem C. F. Matthaeus, qni eum in 
Falcoseri asum excusserat, haec ei scripsit: „Codex 
bibliothecae SanctiBsimae Synodi eccleBiae ortbodoxae 
c2 zxxvi PRAEFATIO. 

Gra«co-Ro8Bicae, uum. CCV io forma inaiori, continet in 
foliis 427 Strabouis libros XVH. Scriptos est exennte 
saec. XV aut ineunte XVI a scriba docto et diligente, 
in cbarta vulgari, laevigata tamen. Commendatur etiam 
hic codex a pulchiitudiiie et aeqnalitate literarum. Com- 
parando eo inteUexi, eum non solum optimis codidbus 
lecdonum probitate parem esse, sed interdum etiam su- 
periorem. In primo folio reperiunlur duae notae, ex 
quibus apparet ubi antea servatus fuerit. Prima in ima 
parte fotii sic habet; ix t<Sv ftaii/Mv inujfconov xv&^- 
Q<av. Is est Maximus IVf arg;unius , de qao Tideri potest 
Fabricii bibl. Gr. toI. X p. 536 seq. Secunda nota in 
priucipio bbri est: rehf ifi^qwv. £a indicat olim hunc 
codicem fuisse in monasterio Iberonun montis Atbas. 
De eo tradit Monteblconius in Palaeographia Graeca 
p. 473. lam cam notam sit, codices Graecos plerosqae 
emnes, qui nunc hic conserrantur, ex monte Atbo iussu 
Alexii MitJtaelis filii Rossonim imperatoris et Niconis 
Patriarcbae Mosquensis per Arsenium monachum huc 
transiatos esse, mihi fit credibile, hunc codicm primo 
in bibliotheca Maximi Mai^nii, postea in monasterio 
Iberonim fuisse." Qui codex uum etiamnunc supersit, 
nescio: scripturae autem varietas a Matthaeo inde eno- 
tata non solum a Falconero, qui tamen in ea quoque 
re negligentigsimum se praestitit, sed inde a septimo li- 
bro a Tzachackio etiam publici inris est facta: ipBuni 
editionis AlmeloTeeoianae exemplum, cuius in margine 
Mattbaei manu perscripta est, in bibliotheca Dresdensi 
asserratur. Duorum vero horum codicam indoleg ut 
melius perspiciatiir, boc monebo, quod ex Falconeri no< 
tis colligi potest, iu norem prioribus tibris summum 
utriusque cum Parisiensi 1 coosensum, easdemque pror- :,q,t,=cdbvGoOgle PftAEPATIO. soB lacunas, qaas in eo deprebeBdimus, io his etiam 
inveDiri. Qaod ad posterioree octo libros atHnet, ja 
MoBqaeDsi ingens lacuna est initio libri XIV in^e a ver- 
bis ovrft* ya^ m> ^oi Ti?.os etc usque ad verba ^G^or 
d* iaji, quam eandem ia codJce Veneto 3 esse sapra Quartus denique codex in bibliotheca Matritensi ex- 
slat, in cuiuB Catalogo a. loanne Iriarte coofecto haec 
fere de eo traduntur (pag. 19 No. V): „Codei charta- 
ceos, folii modo, foliorum numero 466, duplici manu sa- 
tia joitide exaratos saecalo, ut videtur, XV iam senesceote 
StTBbonis rerum GeograpbicaEam Eiibros XVII potissi- 
aam complectitur. In folio opus ipsum antecedente oc- 
carrit baec nota codicJs dominam testans: avri] t} ^l^loe 
intiffx^ Tov cnovSaiov xai Xoyiov avSgoe xvglov ludt'- 
vov fwpif/ov." Ex iis, qoae deinde ab Iriarte adduntur 
de codicis tndole coniicere licet in jiovem prioribus li- 
bris, nomioatim in.IV, V, yU, VIII, IX plerasque omnes 
lacnnas esse, quae in ^d. ParisieaEi 1 sunt. De retiquia 
libris hoc tantummodo dicitur notatu dignom, in fine libri 
XIV eadem adiecta esse, quae io pluribus aliis codidbus 
legi supra vidimus. 

Alios praeterea Straboais codices Graecos neqne in 
BritauDia , at Mootfaueonius, neque in bibliothecis Mos- 
quensibns, ut Scliiada aOirmaverat (v. Siebeak. praef. 
:p. 34) reperiri, Falcouero et Mattbaeo dieerte id testan- 
tibus, pro certo haberi potest. Nec melius Caesenae in 
Malatestanun bibliotheca Strabonis codicem Graecum ex- 
etare Siebenkeesius, Montfauconium secutus, putBvJt Et- 
enim praeter - exemplum Latihum ex Guarini interpreta- 
tiene nihil ibi est, quod Strabonem epectet. In moote 
fiibo conmi in monasterio, cui nomen eet Vatopaedio, :,q,t,=cdbvGoOgle x«Viii PRAEFATIO. 

aaBervari codicem StraboDia Geographica cODtiDeatein Mi- 
per inDOtuit per doctos peregrinatoree. ' Ab iis edoce- 
mur pDlehnun qaideai esae eum, sed uihil ferrae conti- 
nere, uJBi quae io editJoDibus leguntur. Septimus liber 
fioitur verbis Kiviag Sri ftvd^SiareQov. 

Restat, ut de codicibus ab Henrico Scrimg^ero, Scoto, 
excussis, et de iis, quos Casaubonus in margine editie' 
nis suae commemorat, agamus. De quibus hoc teoen- 
diim. ScrimgeriaDum editiouis AldJnae exemplnm, in en- 
ius margines doctissimus ille vir contulerat Tarias scri- 
pturas e sex codicibus magna diligentia a se enotatas, 
cum mortuo eo in Petri lunii, deinde id HoUteBiimanns 
pervenisset, ad postremima in Barfaarinianam transiit bi- 
bliothecam, nbi hodieijue conservatur. Dintuma antem 
oblivione paene obrutum SiebeukeeEius primus iu lacem 
denuo protrasit, paucasque codicum scripturas iude ex- 
cerptas, sed incredibili cum negligentia, vnlgaTit. Qui 
codices quales fuerint Scrimgerus ipse in uota exemplo 
' suo praefisa hia verbis docet: 

„Exemplaria vetusta, quot et cuiusmodi erant, ad 
quorum fidem hnnc codicem emendavimus (uam ex con- 
iectura Dostra, sed ne ex iudicio quidem literam Dullam 
afGxam babet; quamquam iu ipsa varietate multa siut, 
quae non valde probantur, tameu expendeoda posuimus): 

1. Ip primia ex bibliotheca Petri Bembi codicem ha- 
buimus saue aDtiquum, qui decem priores IJhros conti- 
nebat, ipse etiam mulHs in locis in margine veterem le- 
ctioDem aliam ac diversam habeus, quam etiara in oostro 
posuimuB boc signo y^. 

2. Secuudo loco BeaaarioDie cardia. librum ex S. Marci L vid. Zachariau Beiie tn den Orienl clc. p 
AHgem. Zeilg. v. 5. Jun. 1843 No. 156 BHI. b.,Goog[c PRAEFATIO. xxxix 

biblioAMa babaimus, qoi onmes Stovboais lit»08 babe- 
bat, illiBS lectioDem inimo adempeioMie aat duobus se- 
midrcidis priorig libri lectioni affisis cnm ao conTeoire 
osten^mus. 

3. Tertio ex eadem bibliotbeca Tetufltum codicem 
cobtuIimuB, qui quidem duodecim lUtros priores faabebat; 
huitis diversam lectioiiem, quia io onmibus iere oim Bes- 
sanooia codice concordaret, lectioois illius ^versitati duo- 
bus semicirculis nigro minio apposuimas, fii quando aa- 
tem diversam haberet in nltima marginis parte id posui- 
muB, et punctula frequeoter, quibns indicamns idem in 
ipso deesse, qnod in Bessarionis, in eadem marginis 
parte notavimus. Hunc codicem Gemisti fuisse credimns. 

4. Quarto librum Gemisti babuimus, qui initio ex- 
cerpta ex StraboniB libris babebat veluti epitomen, ali- 
quando etiam adversus Strabonis senteDtiam disputatio- 
nes. Hic liber habebat libros XI — XVII. Huius di- 
versam lectionem, quia etiam multis in locis cum Bessa- 
riouis conveniret, semicirculis eidem conveuire ostencU- 
mue, diTersam autem lectionem ulterius in maigiue po- 
suimns. 

5. 6. Ad ultimum cum Bomae essemus, dnos anti- 
quos codices ex Strozzorum biblio^ieca habuimus, quo- 
rum alter iDtegerrimus, at castigatus maaum Lascaris in 
mar^um Dotis iodicabat, in quo libri. 17 fuerunt, alter, 
qui oauiinm looge vetustissimus fuit et vetustate ipsa 
corrosns fadle indicium fecit, unde lacunae illae, quae 
io caeterifi omnibus habeatur, emaaaverunt, libros novem 
coDtinebat; eius lectioais varictates ad interiorem margi- 
D^i vel notis, quibus convenire cum optimis exterioris 
marg^nis Dotis indicare solemus, vel certe scriptis atque 
positis illis, quae illius propriae eriint varielates." 

Qoac codicum horuin descriptio ai ad ea, quae supra :,q,t,=cdbvGoOgle XI PRAEFATIO. 

disputaTinus, refertnr, primo obtutu patet Scrimgeri Mar- 

cianaaa (quem cur Gemtsti fulBse crediderit, aoa magis 
video, quam Morellitis bibl. manuscF. 243) regpoodere 
Veueto 377; Bessarioueum Veueto 376; Gemietiauum 
Veneto 379; StrozziaDum altertuD, eumque vetustiorem, 
ut supra iam sigoiBcavi , Paris. 1397; altenim Parisiensi 
1394. Bembiuum autem codicem aou dirersum esse ab 
Etoueusi tum omois scripturae varietas ex utroqae eao- 
tata, tum lacuoa suadet, quae ia fioe libri secuudi est, 
et ea dentque, quae hoc loco Scrimgerus de codice Bem- 
biao monet. Lacunae enim initio in margiue exteriore 
haec posuit ad eum referendai ivTsv&ev KtijtBt tv t^ 
naKaup fiixQt tiXovs rovtov, xai ^ y. Aqx^ aJUj? ^t^f^i 
ipf ysy^afiftivf]. Quae~ si confers cum Falconeri vagis 
quidem Terius supra allatiB: „in Etonensi relicta spatia 
ad esplendas lacunas, quod postea est factum manu, quae 
uuequam alibi in notis agnosci potesl^" dubium vix esse 
potest, quin uterque eadem de re, eodemque de codioe 
loquatur. 

Quod denique attinet ad codices a Casaubono lan- 
datos, Don diversi illi sunt a ScriiDgeriaDis. Quod cum 
comparatis iuter se utriusque viri copiis dudum intelle- 
seram, manifeBto postea demonstratum vidi Holstenii epi- 
stola quadam ad Peirescimn data, qoam Ste. Croix (Jotmt. 
des Sav,. 1789 Jvr. p. 237) et Morellius (Bibl. manusia-. 
p. 242} citant. Eius enim baec sunt verba: „Habeo be- 
ueficio Patricii lunii Strabouis exemplar oUm ab Hen- 
rico Scrimgero magoo Petri lunii avo" (an avunculo? 
fuit enim Scrimgerus Petri luuii avunculus: v. Cas. Ep. 
694.) „iu Italia ad sex antiquorum codicum fidem colla- 
tom tanta diligenfia, ut maiorem nonquam me vidisse 
meminerim, nec sine stupore libnun unquam adspidam. 
Eius usum ciun Henricus Stepbaaus aliquando sibi im- 

C,q,t,=cdbvG00g[C PEAEPATIO. XU 

petrasset ad aliquot dies, enotaTit ea et sablegH, qnae 
Tidebantur esse praecipua; quibus adiutuB fuit deinde 
CaBaubonas iu sua editioue adornanda." Eamque rem 
ita fie babuiBse Casauboni ipsius comprobant Verba „bo- 
ceri librum", es quo scripturae Tarietatem petierit, saepe 
landantis. Quo factum est, ut band raro ^libris veteri- 
bus" tribuat scripturam, quae in uno duntaxat alterove 
habetur codice, aut mai^ini aUcuius adlita est. Stepha- 
nuB enim quae bona aut memorabilia viderentur in uni- 
Tersum notaverat, singulorum codicum notis neglectis: 
interdum etiam erravit, unde in Casauboni notas mana- 
Tunt, quae neque in Scrimgeri codidbus neque in aliis 
onqnam esstabanL Ex iis vero, quae CasanboDua acri- , 
psit ad p. 91^: „Cum haec Ecripsissem reperi anDotalum /?' 
in codice, quem mibi socer Henricua Stepbanus Buppedi- 
tavit, in quatuor codicibus legi xoQtinv," AlmeloveeBios 
(v. Praef. ad Strab.) aliique videntur suspicati esse Ca- 
eaabonuo) quatuor codicum coUationes a Stephano acce- 
pisse.. !Nec verius idem Almeloveenius Scrimgeri notas 
Casaubonoanuo 1607 a Petro lunio missas esse ex il- 
lius epistolis coUegit, cnm liberalissime quidem plus semel 
lunJum eas viro amicissimo ntendas obtulisse, hunc tamen 
aliis rebuB occupatum earum osam in tempoB opportunius 
distulisse liquido ex iie appareat (v. Epp. 580. 646.). 

Sfrimgeri autem diligentiam Holstenius iare laudati 
multo eoim est maior, quam quae istis temporibus adhi- 
beri in hac re solebat; cave autem credas maiorem esse 
Don potuisse. DifBcillimum praeterea esse, omnia quae 
ili mai^um angnstias ex tot codicibus coutulit vel po- 
tins coacervavit disponere et suum cuique tribuere, ex 
iis, quae ipse monuit de signis adhibitis, quicuDqne harum 
remm aliquem babet usum, fadle intelliget. :,q,t,=cdbvGoOgle //. Codices qui Sfrabonis Geographica conti- 
nent in Epitomen coacia. 

Praeter Chrealomathiaa ex Slrabonis Geographicis 
a Gelenio primo editas, plures eorum Epitomas in bi- 
bliothecis superesse cum aliuncte, tum ex Siebenkeesii 
praefationc ad editionem Euam (t, p. XXXIV) notum est, 
iD quas nemo tamen uoquam paulo accuralius iDquisivit. 
De iis iam nobis ageudum erit. OmDium et aotiquissima 
et uotigsiiua est illa 

1. Epitome Palatma a Geleoio primum a. 1533 edita, 
saepiusque postea cum Strat(onis Geograpbicis repetita. 
Codex, quo solo baec Epitome omaes Strabonis libros com- 
plectens contiDetur, post miras fortuuae vidssitudiDes Hei- 
delbergam, uude per trislissimas belli IricenDalis turbas 
ablatus fuerat, 29 abbiuc anois rcportatus, ' ob esimiam 
vetustatem et puIchritudiDem magoam famam coosecutas 
est. No. 6St 398, forina quateroaria mio., fol. 331, mem- 
braneus, duabus nianibus eiusdem tamen aetatis dilig;enter 
esaratua; praeter Epitomeo Strabonianam (inde a fol. 60 
usque ad fol. 156) varia variorum scriptorum upera ex- 
hibet, quorum nooDuIIa Bastius iu Epistola critica ad 
Boissooadium pertractat. Eo io libro p. 2 idem ille vir 
harum rerum peritissimns de huius codicis aetate atque 
indole pluribus eiponit. Atque incuote X saeculo scri- 
ptum esse iudicat es literarum totiusque scripturae forma 
ac gcaere, quae tamen quam fallacia siut ueminem fu- 
git, qui paulo maioreio codicum Gracconiro numenin] di- 
ligebter examinaverit. Dodwellus contra io dissertatione 
de Straboois Excerptore ei iis, quae septimo Epitomes 
huius libro leguntur „xai vvv Si naaav "HnUQOV xa\ 
'EXXdSa axeSov xai IhXonovviiaov xai MaxtSoviav 2xv- 

1. vid. Wllkcn GtKhichtt dtr Hti^lbergtr BiUiothek p. 390. 

c,q,t,=cdbvGoogle PRABPATIO. xui 

9ca JSxXdfioi vifiovTat" ctc, eriiicere stuckt inter aan- 
976 — 996 eaiu esfie coufectai». Quod etei inde efltd 
noD posse facile coiicedam, tamen ante medium fere il- 
lud saeculam vix ea scripta fuisee vidcantur. Praeterea 
cum DOQ primam Excerptoris chirographuin, sed apogra- 
phum potias ex eo desoiptum eese hoe qobd babenras 
exemplam tota eius indole et cooditione arguatur, reoca- 
tiorem non pands aunie eius aetatem, 4]aam Bastius pu- 
tavit, baud iniuria Btatueris. Id vero atut est, reliquos 
certe codices Strabonianos omnes aetate aotecedit, ma- 
ximeque est doleBdum, quod epitomen duntaxa^ non in- 
tegrum Strabonis opus exhibet. Qnod si esee^ lacanam, 
quae in septimi libri fine nQoc hiat, non quereremur: exem- 
plnm enim quod secutns est is, qni eam composuit, ne- 
fpie hac in parte neque aiia ulla erat mancum. Fait 
antem ille tam parcus in excerpendo, ut qoam eo loco 
fecerimuB iacturam ex iis quae praebet vix colligi poflsit, 
nedum iie sardatar. Verumtamen magis etiam dolendum 
est, quod Strabonis vestigia minime diKgenter nfoique pre- 
mit, sed in coDtrahendis, traaeponendis, niDtandis verbis 
StraboniaDJs saepiseime ingeitio indulsit, de eao etiam in- 
terdum nonnulla addidit. Itaqne etiainsi minJme spemenda 
sit baec Epitome, multo maioris tamen est momenti 

2. ^itome Fa/teana No. 482 signata, quam %e- 
benkeeeius iam commemoravit, ita tamen, ut in -manibas 
quidem eam habuisse, sed obiter tantum iaspexisse vi- 
deatiir. Etenim cum videret „ob eiglarum et sjllabamm 
compendia," at ait, „Iecta diffiGillimam', atque aetate et 
blattarum morsn miserrime adfectam," adeo eam rd spre- 
vit vel defagit, ut ne examinaret quidem, qoid contine- 
ret. Qnem hominis etuporem equidem uon satie mirari 
poseum: quantiviB enim pretii cese hunc codicem, ex iis 
quae iam dictume enn, apparebit BontbydBus igitur 

c,q,t,=cd[f,Google xuv PRAEFATK). 

est, fonna miniiita, folior, 221, ante medium, ut opinor, 
saeculum XIV a docto quodam homioe scriptus; qui cum 
ex variis operibus alia descripsisset iotegra, alia in bre- 
vius conb^zisset, iu uniun codicem omuia vel ipse vel 
alitts quidam coniunxit Praeter StrabooiB Epitomen con- 
tinet Uieologica multa , Gregorii imprimis Nazianzeni, 
Proverbiorum vulgarium librum secundum literarum or- 
dinem dispositum, multis in rebus a proverbionim libris, 
qui alibi exbibentur, diversum (v. Schoeidevrin. in Praef. 
Paroemiographorum Graecoruin pag. XXXm); complura 
denique grammaticam spectantia. Omuia eadem manu 
et firma quidem illa atque eleganti sunt eiarata, sed noD 
eadem ratiooe: alia eoim tam distincta ac plana sunt, 
ut nihil eit ad legeudom facilius, alia e cootrario tam 
minuta, tam pressa, scripturae compeodtis frequenlissi- 
mis tam implicata, ut nisi sununa diligentia et iocredibili 
paene oculorum acie ea aesequi non possis. Neque uUa 
codicis pars lectu est difficilior, quam qua Straboois e|H- 
tome coutinetur (inde a fol. 145 — 204), in qua qui eam 
facere mstttuerat opere progrediente, ne nimiam sdlicet 
chartae absumeretur, literarum vocumque notas magis 
magisque contraxit A tertii enim libri initio cum iaci- 
peret, pauloque parcior primum in excerpendo satis multa 
omitteret, paulatim inter legendum geographiae, ut vi- 
detur, maiore usque studio atque amore captus plQra 
scripsit, pauciora omisit, ut sub operis finem descripto- 
ris magis, quam breviatoris ageret partes. Inde factum, 
ut finito libro decimo septimo, primum quoque et gecun- 
dum, ab eo primQm omiesos, utpote qui in imiversa gcO' 
graphia tractanda, noo in siogulis terris populisque de- 
scribendis versareutur, adiicerat; crescentem coutra re- 
rum molem compeosare studeret literarum tenuitate. 
Exemplum autem, quo ueue eet, uon eolum septimum li- :,q,t,=cdbvGoOgle bnu» seiraverat iDtegruni, eed etiam in libris posteriori- 
bu8, in quibns, VaticaQO 1329 udo escepto, omnia alia 
exempla, quae dudc habentur, passim deficere snpra dis- ' 
mns, fidelius illis Strabonis verba exbiboit. Itaque ere- 
Dit, ut ex bac epitome et iogess illa editionnm Dostra- 
ram lacuua io septimi libri fine taQtum uou plaue ex- 
pleri possit, et Vaticani codicis auctoritas band parum 
«ODfinnetur. Octavus autem nonusque liber, ib qnibus 
maxime tale auxilium desideraTeris, nullo loco es ea lo- 
cupletari possunt Ex quo manifestom est, iUum ipsum 
breriatoris codicem ex eomm fuisse numero, in quibus 
(sicut in Med. 1, Venetis 1, 2, Ambrosiano 2, Parisi- 
ensi 3) duo illi libri iam in hrevius eraut coDtracti. Ni~ 
hilomiDus et his in, libris, sicut in omnibus aliis magaam 
bonanmi scripturanim praebet messem et ioterdum so- 
lus babet unice vera. Etenim cum multo plura in epi- 
tomeu suam referenda pntavit hic breviator, quam qiu 
PalatiDam composuit, tum rarissime taotum a Strabonis 
verbis recessit, nusquam vero addidit, quae in exemplo 
suo nOD reperisset. Magna igitur auctoritate sunt, qiiae 
apud eum inveniuntur. Sed cura et hic codex neque a 
lemporum iniaria neque ab hominum temeritate fuerit 
tutus, non tantum complura epitomes folia integra in- 
tercidenmt, sed eliam, ut in eam formam, qua nnnc est, 
redigeretur, tam negligenter a stolido quodam glutiaa- 
tore mar^nes resecti suut, ut unus aut alter versos iQ 
superiore vel inferiore paginae parte deleretur. Blatta- 
rum coDtra morsn, quo miserrime affectum esse entu afiir- 
mat Siebeakeesius, rarissime attentus lector impeditum se 
queretur. 

3. Epitome PanmengU coDtinetur codice Regio, 
num. 1409 notato, in quo insuDt Excerpta e Strabone, 
Pausania, Dione Cassio, loaoae Ljde, Basilio, Dioue 

c,q,t,=cdbvGoogle SLVI niAEFATIO. 

CbiTsoetoiDO, Platoae aliisque plniibiiB: cbartaoeus est, 
fontu octonaria imi., exeiinte saec. XIV aut XV niti- 
diBBime ezaratos; foliis 161 conslat, quonim 26 prima 
Straboni data snut. Imtio complora iDterciderunt : vMi>a 
mlin, qoibnB Indpit pmna pagina, 6 fUv ro naQa noHir 
SutftaQtavofievov Jiapopuv vnBfftx^oj Xoyov, Sixatov ■ya^' 
t6 Si naga puxQov ov Stl nagtSav iXtyxtiov iariv. 
OTt TtHg fttranlTVTOWSt arjfttiot^ ovy bQtmiov ra afisrd- 
nrma etc. secnndi sunt libri (II p. 97). Siebenkeesius, 
<pa haec quoqae Exeerpta commemorat (falso tamen nu- 
merum DCCCCIX afferens) ampliuima esse dicit, sed in 
eo magnopere fallitor: in uniTerBoui enim suut valde ie- 
iima, io nonnullie tantammodo lods, ut quibns de Ari- 
etotelis libris, de Mose, de pbiloEOpbis Indicis etc agi- 
tur, ampiiora; io omoibus deniqoe com ree magis et 
sententias, quam verba spectaret breTiator, Slrabonis ve- 
fttigia saepissime relioquit. Exemplo quidem usus est 
minime malo, sed ipso tamen, nt videtur, in septimi li- 
bri fine iam manco,- in octavo noooque fortasse contra- 
cto. Namque postquam ex septimo libro retulit haec: 
&Tt Ttiv iv ctfmQaxix^ xdhufi vixonoXtv 6 as^atnoq ev- 
fioiag (sic: ex margine vo\ irrepsit) vixijaag n^o voi 
OTO/AaTog Tot' xolnov avTuviov xai xleondt^av (p. 324) 
iiB Terbie statim subiedt ori Toiig ano Tj/g sv^oiaq ov- 
SinoT Bimv 6 noitjT^g oKK' a^avrag aUt, quae ex de- 
dmi libri initio deprompta sunt Tam multa igitur ut 
omissa eint, nisi forte casu qnodam accidit, ex ea, quam 
sospicatns som, causa factum fadlc videri potest. Inde 
autem qnam mediocris sit hoius Epitomes ad Strabonis 
libros emcndandos et rcstituendos utilitas, nemo est qui 
non Tideat. Planudis esse hanc Escerptorum coUectio- 
nem Siebenkeesius affirmat^ eandemque exstare in codice 
bibliotbecae Palalinae, a Syllnirgio in catalogo BibL Hei- PBAEFATIO. XLTfi 

delb. BW Hiw e 129, in catalogo Leonis Allatii et Lncae 
Holstenii uumero CV notato. Deacribit eum codicem 
verbie hisce: „Est chartaceus, fonna quadrata, sec XV 
eleganter descriptus et praeter excerpta e Strabooe am- 
pligsijna, multa exhibet e Dione Cassio, Pausaoia, Ari- 
stotele, Platone, SjDesio, loWue Ljdo petita. Codex 
autem insciiptBs estr cvvayotj^ avlisyiiaa oaro Starpo- 
ptffV ^t^Um aaQa aorpmTatQV xal XoymtaTOV xg» rifuO' 
TKtov iv ftovaxoig xvqIov Ma^ifiov tov JlkavovS^ navv 
atpiX^Ds." Qaae plena sunt aenigmatom. In numero 
enim catalogi Romani refereDdo uum Siebeukeesius, nt 
in tot aliie, erraTerit, an alio postea Gignatus sit, nescio; 
illo certe qui nunc notatur codex, aoctore Aemilio Sar- 
tio, Vaticanae bibliothecae scriptore doctissimo (mihi ipsi 
de ea re quaerere doq licuit), nihil exhibet, quod Stra- 
bonem epectet, sed Tvmxov Tijg txxXi]<itaattM^e axoXov' 
&Eias ae^Uxov tag i^Sag (ti}v6g tqv iovXlov. PalatinaB 
autem ilie a Sylburgio Dum. 129 commemoratus uua cnm 
Epitome PaUtina post pacem Parisieusem Heidelbergam 
relatus (t. Wilken. Hist. bibl. Heidelb. p. 279) Excerpta 
qoidem ex Tariis auctorifaus continet atqae inter ea ex 
Strabone DODDulla, sed tam pauca, ut ne unam quidcEii 
paginam compleant, nec digna sint, quae pluribus perse- 
quamor. De Excerptis igitur Planudeis cum iam dubita- 
rem ex A. Maii praefatione ad Dionis Esceipta Vatt, 
(v. ed, Lips. p. V et 238) nuper cognovi in biblJotheca 
Vatic. adbuc ea exstare: eed oihil tude, quod Straboniaoa 
epectet, edocemur. 

4. Epitome Georgii Gemiati eive Plethoma. Becen- 
tissima haec est inter epitomas StraboDJanas, sed maxi- 
mis laudibuB a Siehenkeesio cumulata (v. praef. ei. p. 
XXXV) et ab omnibus post eum magni aestimata. Quod 
quo iure factum sit, in aitera commentationiB nostrae 'JJC. ^:,.,Goog[c UVUI PBAEFATIO, 

parte qaBerennis: hic qnod dadtim erat fadeudum, Demo 
taineQ fecit, rationeia eiue et coQditionem expoDamus, 
codicem VeaetiuD 379 secuti, in quo decem priornDi 
Strabcmis Ubromm loco hanc ipsam Epitomen legi su- 
pra diximuE. Gemisti enim ipsins manu hanc codicis 
eias partem scriptam esse et ex iis maoifestum esl^ quae 
Bessario in primo eius folio scripsit, coDtioere eum „quae- 
dam capita manu Pletiioais ex Geog;raphia StraboDi&," 
(licet iis inductis postea haec posuerit: „£xcerpta,ex Stra- 
booe et quaedam Emendationes per Gemistam factae") 
et es codicifi 406 comparatione, qui alia Escerpta con- 
tinet eadem manu esarata, quemque a Gemieto perscri- 
ptum fuisse copiose testantur BesBarionis verba in fine 
folii 140, a quo alia deinde incipit manus, adiecta €ev- 
rojfetp xai to nav yiyQa^pev 6 fiiyiaiog xai eofpuTarog: 
ita emm praeceptorem spectatissimum indicare satis ha- 
butt magni disdpuii pietas. Huius igitur epitomes haec 
eet ratio, at non res aut sententiae maxime memorabi- 
les ex omnibuB Ubris enotatae sint, quod in superioribus 
factum esse Tidimus, eed capita potius quaedam a Ge- 
misto electa, omnibuBque Strabonie Terbis passim muta,- 
tis repetita. Eorum primum, quod iuscriptum est ix riov 
er^a/Siovos ysuyQa^ixm' ns^i jov jilq yijg -njg olxQVfiivtjs 
Oxi^ftaTog, iudpit a verbis t^ r^g yijg TTJg olxovfihtjg 
_axvf*-<* X^fivSotiSis t/ itniv etc. (p. 118), et pertinet 
usque ad verba Toaavra xai nsQi tuv iimiQimv (p. 131). 
lis proxime subiecit libellum ab ipso oonscriptam, quo 
quaedam minus bene a Strafoone disputata corrigeret^ 
hoc titdlo: StoQ&waiq ivltav tuv oinc OQ&wg ^o ffr^o- 
^tiivve Xsyofiivtav. Eum aliud quoddam exdpit caput ex 
Strabone petitum, quod ita ioecriptum est: ix rmv roS 
ctvvov aTQtifiwvog ymyQatpiMav nsQt riav xara tijv y^ 
fisra^iMV, ittde a Terbis nqog a&avfiairriav ra» xata 

C,q,t,=cdbvG00glC T^v Ytjv (i^a^Xav -etc (p. 57) pei^ usque ad verba 
n^eq anaaav xoiv^ rip' ae^ioSov Tr/e j^s ^ovra ohcsiav 
iaTo^iav .{i^id. 97). Seqaitur tertiuin capot: ix imv tov 
aitov atffaffavos •ymy^cuf.uwv nsQi TJjg QWftfjq, quod 
incipieiiB verbis tpaalv cdvsiav fisra rov mrrpog (p. 229) 
proxima coQtiuet usqoe ad verba aXXa tovs avS^ae reis 
Tei;(eai (p. 234): quibus subinde adiungitur libri VI fiois 
inde a verbis poifiaMi ya^ fisra t^v r^s ^t^tttjs xriaiv 
etc. (p. 2S6). Ultimum denique est caput ix twv tw 
avTOv atgdfiwvos yewygatpixdiv ns^i r^g IPTog toT^ov re 
xat oSqIov wQianris, quod cum incipiat a verbis iv t^ 
ivTOs iatpov t£ xtti aSgiov xoAjioi; tvftiuny ■^ te if^ag 
iati etc. (pag. 312), quae deiuceps ia Ubro eeptimo, 
octavo, iiono traduotur complecmor fere omnia: ita tamra, 
ut quae ia Tulgatis exemplis ia Eeptiini libri fine est la- 
cuna et bic compareat, oeque in sequeotibus libris ullo 
loco ptura Ieg;autur, quam in codicibus, quos supra re- 
censnimus, decurtatis, quia etiam quaedam aooouilis lo- 
cis omissa suat, quae iu iia habentur. Subiiciuntur de- 
nique nonnuUa es dedmo libro escerpta, tam brevia la- 
meo ac tantopere contracta, ot Strabooem yix agnoscas. 
iie paucas intra paginas abeolutis omnia in haec exeunt 
verba-: — oi S' ixsT&tv i^stQieig oix inoSt^a/iivuv tmv 
iv tfi fiJiTQon6i.u ftt&iiivriv ^xrjoav ti)»' ini &Q^xrig. 

Quam epitomen quibus rationibuB ductus Du Theilius 
circa annum 1380 a Gemisto factam dixerit, qua in re 
Oroskurdium habuit assentientem, nonvideo: saeculo XV 
contra exaratum esse codicem, quem tractamus, ipsa scri- 
pturae indolesarguit; deinde, cum in UbellO' supra lau- 
dalo de qaibusdam Strabonis erroribus Paulus Florenti- 
BUB a Gemisto commentoretur, maxima cum probabiUtate 
MorelUos (v. Biblioth. manascr. p. 246) Paulum Tusca- 
neUium hunc esse coniicit, esimia astronomiae sdentia 

atratv. i. A L PRAEFATrO. , 

insigneDi, quem concilii florentim tempore GraeeuG phi- 
lotophus conveDerit: uode coilig;ere licebit hanc epito- 
men inEdtutam eese et conscriptam post Jinnuin deraiim 
satutis 1439. Descripta est deinde saepias vei inte^a 
Tel ex parte. Intcgra enim legitor in codice Palatino- 
vaticano Ho. 62 et in Parisiensi iNo. 1398, qoem totum 
ex Veneto hoc manasse supra ostendimus. 

Midto saepius autem primum huius epitomes caput 
cum Gemisti lihello isto contra Strabonem descriptmn 
est. fieperitur enim (ut taceam cod. Vat 173, in qno 
Gemistianam illam disputationera solam in fiDe additam 
esse diximus) in cod. Palatino-Taticano No. 70, Venet 
eod. XVIII cl. XI, -Parisiensibus qainque No. 817, 1191, 
1603, 1739, 2426 (Bredoiviue in Epp. Parr. p. 69 tres 
alios praeterea laudat, quos ego non vidi No. 462, 1415, 
2376), Ambros. duobus G. 50, Q. 121 et aliis tortasse, 
qui me fngerunt. Becentissimi omnes sunt neque qoi- 
bus immoremor digni. Ita fere inscripti esee solent: ix 
rmv ffTffa/Jtnvog ymy^tpixwv lepi rov rijg yrjg olxovfii- 
vtiq ff]fi;/jaros kmSto^u&kv staQU tov yE/iutTOv nXri&a- 
vog, quibns in Morellii quodam codice saee. XVI (v. Bibl. ; 
mss. p. 245) praefixa est voi iy^sipiSiov, ut haberet sci- 
licet participium im3ioQ&to&iv, quo referretur. Opusculi 
deinde Gemistiani inscriptio SioQ&omig ivitov tuv ovx 
opi^TOg iCTo OTQafiiavog Xiyofievmi vel suo loco est po- 
sita, vel ia quibusdam etiam omissa. £t alia quaedam 
Gemisttanae epitomee particula eaepius est descripta, boc 
fere titulo: tov nXij&tDVog &ecaaXiag ^iOQoyQaifla , quae 
incipit 1} /<«p« nX^v bvt} noTafwxXvarog Imiv etc, et in 
eadem verba atque ipsa epitome edt. Continetur in co- 
dice Palatino-vaticano No. 62 (quem integ;ram praeterea 
epitomen complecti antea diximus), in Ambrosiano cod. 
Q. 121 duobus exemplis tam recenti manu scri[dis, ni 

C,q,t,=cdbvG00g[C vel hodie- ea esarata videri pft&BJDt, VjndoboDeiui deu- 
tpte, cuius ineDtiioneni bdt Tzsdmckiue in praef, toL UL 
Petita videDtnr omDia Iiaec eiempla ex codice Veneto 
406, qai inter alia Plethouiana, ip6ius manu ecripta, ul- 
timam quoque epitomes hanc partein itBUa tameD inacri- 
ptione praefixa exhibet. Eam casu quodam a praece- 
dentibiis - seiunctani Bessario cum ita qnoc(ue religiose 
servandam ^isset, pro Gemisti quodnm opusculo ha- 
bita, et indice, quem supra laudavimus, adiecto descripta 
est Praeter Thessaliam autem ea etiam, qnae ex libro 
deramo Gemistum in epitomen stiam retulisse supra do^ 
ctimius, cootinet omoia. 

Id codice VeDeto deniqne XVIII cl. XI, qui cbarta- 
ceiis est saeculi. XV, forma .octonaria, hoc praeterea ex- 
Btat capnt: ix tmv tov arffd^iovos ■/edtyQa^txHv ntQt Tbiv 
xata TrjV y^ /xgra^oXuv (fol. 196 — 200) et illius, 
qnod ntQi ^wfiijg iDScripsit Gemietus, initium (fol. 226 — 
228). Interponuntur autem alia quaedam es Strabonis 
libris posterioribus (inde a VII — XVII) excerpta, a prae- 
cedentibuB duIIo titalo dietincta. Viginti qua^nor iis Im- 
plentur folia. Quae cum nimie ieiuna viderentur neque 
tempus mibi suppeteret, sine ullo Strabonis detrimento 
negligi posse putaTt: nnnc postquam Epitomen Parisien- 
sem vidi, Excerpta haec Veneta ab eanon diversa eese 
crediderim. In fol. 225 et 26 deniqne eiusdem codiciB 
eenteotiae quaedam leg;untuT ex Strabonie librie hinc il- 
linc sumptae. 

Reliquum est, ut de cod. Vaticano 175- loqaamur, qm 
et ipse inter alia quaedam astronomica Straboniani quo- 
que operis particulas exhihet. Membranaceus est, forma 
octonaria mai., foUor. 159, quorum in novem ipsius li- 
bri initio positis scripta est mympig tm xoiMav rijs 
xa&' ritt&g olxovfiivtK (in margineadieotaBUDt; ixXsy^aa 
d2 

C,q,t,=cdbvG00glC jx t^g ytmYifcitfiai eTgafiavog), qua peipJtQciB snodo 
DniBsis libri II pars, inde a verbis on ^ 7ia&' tipias oj- 
xovfthn} y^ etc (p. 121) otque *A verba xoi rqe />- 
S^oiag T^g twv 'Ix&voqiaymi (p. 131), eontiiketar, cui 
adiiduDtur nonnuHa ex libro VII, maxime qnae legun- 
tor tnde a Terbis ano ovv tov Uqov orofurvog tov "Iot^ov 
etc. (p. 319) usque ad verba Jig av xAoJovg Ttvog (p. 
321). Multo ampUora in eo ioewe ex Siebeukeesii rer- 
bis collegeris falso diceutis excerpta esse e Strab. lib. 11 
p. 162 usque ad lib. VII p. 492. Aute aDDum 1330 scri- 
ptam eese hunc codicem ex computatione facta iu sdio- 
lio ad initium libri Theonis AlexMidrim t^ Toitg n^/c/- 
Qovg xavovag fol. 40 manu paulo recentiore apposito 
suspicor ; ad ilhrai enim annuin omnes, quMt in eo seho- 
lio insont, compntationes cfarooologicae refemntar hnnc 
io modum: avfinktipovfthiov tov jeetXd' ^ovg and xri- 
amg xoofiov na^l&ov ano ftkv agxrjg tov jrpwrov hovg 
TTig ^aatisiag tptXtnaov tov aptSaiov iTr) ^iufutixa ajrvi, 
aao Si T^g dgxVi ^S ttvyovOTOv fiaaiXtiae tn^ etc 
Quod Gur foctum putaremus, nisi qood eo ipso mundi 
anno scholion sit scriptum? id quod conSrmatur aiia 
quadam computatione eiusden ^eueris eademque mana 
in prima pagina ioter notas quasdam sabitarias varii ar- 
gnmenti paucis annis post, ut vid^r, ad uBum uescio 
quem scripta; ibi eium baec legmitar; dno d^ijg va^o- 
vaaaotQov Isig tov ^zinfik hovg ptank. Omnis denique 
codicis ipsius habitus scripturaeque indoles ad initium 
saec XIV maxime reducit. 

Codex postremo Palatino-heidelbergiaoas 92, qut prae- 
terea Epitomen Strabonianam exhibere a Siebenkeesio 
dicitiir (t. praefat. p. XXXIV), quem tamen „iiiinistri cu- 
iosdam incuria ad alienum locum translatum tradi sibi 
noQ potoiSBe'' ai^ talia non contine^.neque unquam cou- 

C,q,t,=cdbvG00g[C PRAEPJLTIO. UH 

tiDnit. Ille antem, queiii quaesirit Siebenkeesius noa di- 
v«raas est a codice PalatiDO-vaticaDO 62 Bupra a nobis 
commemorato. Operanim etiim errore in S;lburg;ii Ca- 
- talog« pro boc Domero ille po«tas est, quod quantDm' 
vis obvium SiebeBkee«ae nimiB festiiuns uo» auimad- 
vertit. 

n. 

Recensione codicum Strabonianorum satis longa tan~ 
dem finita, iam ad alteram progrediamur dispntatienis 
partem, qua docendum erit, guae eontm inter »e »it ra- 
tio, et guoe tmiuicuituque d^eat ease auetarifiw. 

Qua in re cam id fere maidme quaeri soleat, num 
genera quaedam et veluti familias diversas codicum esse 
cortis argumentis probari possit, nemo eet, qui quidem 
snperiora paulo 'attentiu8 legerit, quJn id haud dubie 
fieri posse pridem intellexerit lam primum notandum 
est, id quod luce darius ex codicum descriptioDe appa- 
ret, antiquitus in doas partes divieum esse Geographico- 
riUD Strabonianorum corpus, quaram altera novem prio- 
res, altera octo pdsteriores libros contineret Huic rei 
et ii codices argumento snnt, qui alterutram earum par- 
tium solam confaDeot, et omDes fere alii, qui licet iam 
Bon iisdem fiDlbus drcumscripti sint, tamen antiquae il- 
tius divisioBie vestigia quaedam conservanmt. Quae di-. 
visio cur ita instituta sit haud fadle hodie divioaveris: 
ueque id magnopere eet quaereDdum. VerumtameD cum 
diversam habnerit utraqUe pars fortunam, de onaquaque 
separatim dicere consentaneum est 

Codices igitur, qui novem priores libros continent vel 
solos vel cum aliis coniunctos, bi suot: Pariuensee 1, 2, 
3, 4, 5, 6; Vaticani 2, 3; Medicei 1, 2; Veneti 1, 2; Am- 
broMaui 1, 2; Mosquensis, Escurialensis, EtoDenrie, Matri- 

c,q,t,=cdbvGoogle tetisis. Quonuii libromm com aotiqiiissinue eit PamieD- 
sis 1, et Iftcunae, quae ia octavo et masime ootio libro 
IIm invaQiantur a fortona adversa qua usus est profe- 
ctae, in nullo alio expleantnr, Du TheiUus iure suo iude 
coliigere poese sibi visus est, eum codicem CHBaium re- 
Uquorum , quatenus novem priores libros continereDt, 
essQ fontem ac parentem (v. luterpretat. Gall. Ili p. 288): 
eiusque sententiam, dubitationi tamen locum relinquentes, 
Friedemannns postea (Praef. tom. VII ed. Siebenkeee. 
p. XXyi) et Grosluu-dius (Praef. luterpr. germ. p. Ll 
et totn, II, 116) amplexi euot. Quae si vera esset, eum 
aolum escutiendum dilig^entissime et sequeudum, reliquos 
nihili prorsus aestimaudos fore, in aperto est. £a igi- 
tur res ut maiimi momenti.est, ita ma^opere licet ad- 
mirari Du Tbeilium io summa eius iodagandae oppor- 
tunitate positum uon maiorem buic tanto eegotio impen- 
disse cuTBm. Qui tamen curo noo eolum se ipsum ia er- 
rorem gravisBimum inctdere passus sit, scd alios etiam ar- 
gumentis speciosie deceptos ia multos errores induzerit, 
magnis pro laudibus, quibus Friedemanuus et Groskor- 
dius eum estoUunt, nota quadam iDSigni notandnB est. 
Quamquam deceptos eos esse, mirum videri potest. Qdod 
ut ostendam, Du Theilii argumeuta breviter recensere 
necesse est loco laudato exposita. Godex i^tur ille oimi 
multis locis (nec tautum nono libro, quod ex Du Thei- 
lii verbis facile quis collegerit, eed octavo edam et 
primo), ut supra docoimus, mieerrime temponim iniuria 
affectus sit et ingens ita exstiterit laouianim numerus, 
librarium putat aliquem doctum iMige manmam earum 
partem postea eiplesse, in brevioribus iudicium et con- 
iecturam seoutum, ia longioribus Stephani Byzantii opere, 
Eustathiique commentariis, in quibus haud pauci afferFen- 
tur Straboois loci, Epitome denique Palatina et maxime 

C,q,t,=cdbvG00g[C PBABVATIO. ' LV 

G^utiaaa adiutiun. Ita effectuin ewe, ut ex daobus 
fere lacuoarum millibus, quae fueiint in libro noDO solo, 
vtK quinquagiDta quidem siut relictae, sed simul etiam 
ut pevmulta, in quibus «iraverit coqiectaus iUe librarius, 
pro Sb^abonis verbis legantur: neque quidquara irape- 
dire, quo minus et nos nunc utamur eadem illa conii- 
ciendi libertate, qua iste usus fuerit. Atque ea haud 
paucis locis usus est «t ipse Bu Theilius et Groskur- 
dius eius sectator, ad coniecturas praeterea mirum quan- 
tum propensus. Verumtameu etiamsi dareusus, quod non 
est dandum, librarium medio aevo unquam exstitisse, qui 
ista ratione antiquorum codicum resarciret Ucunas, plu- 
rima obstant, quominus opinionem illam admittamus: 
quae cnm primo quagi obtutu manifesta siul^ ut Du Tbei- 
UuB non animadverteret, levitate et festinatioHe factum 
est, qua totum hoc negutium administravit Nimiae for- 
tasse videri posset iniquitatis, si minim esse dicerem, 
quod librarius, qui, ut Bu Tfaeilins contendit, non libro- 
rummodo, sed etiam iDgenii ope lamnas iilas explea- 
dae susceperit, idque sibi sumpserit, nt coniecturae indul- 
gendum putaret, tam multos tamen locoa intactos reii- 
querit Sed uiBos haod dubie iajqunm est, quod noo 
iotelligere me fateor, cnm plurimas masimasque lacunas, 
qnas vel doctisfiiDii bomines omnibas literarum subsidiis 
inebiicti nou explev^nt, feUcisBime et rectissime exple- 
tas videamus, qui fieri potuerit^ ut aliae vel paocas modo 
literulas vel voces maxime obvias complesae, quae a 
quolibet lectore paulo attentiore BuppleantDr, quaeque 
in complitfibns codicibns omnibuBque editionibus dudnm 
soppletae suDt, in faoc codice religioee sint conservatae. 
Quod nt exemplis probetur, locos DOonuUos afferam, io 
quibus ea, qnae unds inclnsi, in codice Paris. intercide- 
mnt, neque postea restitnta sunt. Itaque in ipso noui :,q,t,=cdbvGoOgle LVi PRAWATIO. 

libri initio haec liabeDtar: — &eve tbv K^oftfamv[a Ma- 
Y<xQiiDv] shai xal fi^ Ko^v&iuv ntpi rovtav ovv £^- 
xrjov]. Deiade paulo post: rov Si ^owiov T^uxnovTce 
xal TQiaxooiove' [roa^ov jftig ian duxOTrjfta xai t-o i«i 
Ilnyas^ano tov Iltt^auig, Saomt^ xal tai ^owouira 
etc.; tum (p. 394} in verBibus Homeri DotissiiniB 

bvq' viov HstbbSo MeVBa&ija rtA^[|wmov 

iffroejor' a/t^i S' 'A&Tivaioi fnjartii^ts am^s ***■ 
et alio loco (p. 399) 

ov3' OTB OB nQUTOP AaxsSatfiovoe i^ igaruvije 

[^^nlBov} agndiae etc. 
Haec iam satia superquc di fallor estenduDt, oeqoe a 
docto quodam viro iustilutuai esse hoc eardeDdt opus, 
oeque couiecturae in eo negotio uUum fere locum fuisse. 
Praeterea cum folia DODDulIa, quae in codice Paris. io- 
tercideraDt, ab eodem librario, qui laconas reliquas ex- 
plevit, restituta siut, h^buerit ille alium aliquem codicem 
necesse est, unde ea peteret, Stepbanum Byzantium, 
CpitomeD Paladuam, Eustathium, quos Du Theilius coid- 
memoravit, omnia illa praebere uon potuisse per se pa- 
tet: etenim quamquam non pauca afferunt, multo plnra 
tamen omittuDt Sed ne Gemisti quidem Epitome, etiamsi 
vetostate antecederet his suppIemeotiB, quod ue^Bodun 
esse videtur ex iis, quae supra de eius aetate disputavi- 
mus, snffecisset .omDibus istis jestitnendis: quippe in qua 
multa desint, quae in supplementis exhibeDtur. Specii>- 
siorem igitur, quam veriorem esse opioioDon a Du Thei- 
lio propositam, aliamque esse enpplementorum ori^nem 
et naturam, atque ille putaverit, nemo non intelligit. Ne- 
que diCficile est aperire, quomodo ea res acta sit. Fal- 
eum eet enim, quod Du Theilius aliique coDtendenint, 
Denio probavit, codicem Parieiensem 1 reliquorum omniinn, 

C,q,t,=cdbvG00g[C . qni noTem prioree librOB contiBeaBt, ease {tnttm: com-' 
plares coutra BuperBimt, qni diTeream prodaut oiiginem. 
Qaod ot Btatuamus, mnltae rea suadeat. lam in nomud' 
lis (Paris. 2. 3. Medic. I. Venet. 1. 2. \mhi. 1. 3.) sa- 
gumenta libris.siog^olis, septimo exeepto, Don. snnt prae- 
misBa, cimi in Par. 1: Ie§;aDtiir; lacouae ingentes, qnas 
in eo lilHis II, III, IV, V, VII esse «ItiiTwiiH^ in ijg non 
Bunt: e^timus liber et io iis «ptidem eBt manctu, sed 
molto plura tamen ezhibet, quam in iUo. Ea praeterea 
Ecripttirae illorum codicum per omnes partes est a Par. 1 
diBcrepantia, ut ad alium quendam fontem et ab eo di- 
Tersum reducamiu'. Plurimnm anten) in duobus libiis 
ab eo recedunt, octaTo et nono. Eos enim in omnibus 
illis co>dicibus decurtatos eese supra Tidimos, multis omiS' 
sis, qaae in Par. I, qaBmris mutila, habentur. Ac ne 
qais dJcat cx ipso ttoc codice ita eoB esse descriptos, 
nt mutila omitterentur, integra modo aut restitata reci- 
perentor, monendom est, qued iam adnotavimus, Epito- 
men Vaticanam mnlto ante confectam, quam Parisiensi 1 
BQpplementa illa adderentur, ex codice esse excerptam, 
in quo &)dem plane deerant, quae in codidbus supra 
laudatis praetemilssa sunt. Quamqnam enim eatis an^ 
pla iam ac copiosa eet his in libris, noo modo nihil ex- 
hibet eorum, quae in illis codicibas bmissa sunt, id quod 
fbitaito qnodam conBeneu breviatOTum diT^sis tcmporir- 
bu8 TiTentium explicari ptnse nemo credlderit; sed etiam 
in tota honim librornm ratione omnibuBqoe eornm parT 
tibos mire com iis convenit, eaque baud raro praebet, 
^oae ab antiqaissimo quodam breviatore, ex cuius exem- 
plo et codices illi et Epitome Vaticana manaTeiunt, pas- 
<Qm anf mntata aat adiecta erant. Hoc ut exempIiB pau- 
m ostendatnr, initio utar libri VIII (cuins prior pars in- 
tegra est in Par. I), ubi et codices Hli et Epitome Vat. 

c,q,t,=cdbvGoogle LVIH PBAEP&TtO. 

jwiorilnM neglectu haee habeut: !^o6waufAtv, tpiai, ' vvvl 
Tu koma r^e ilkaSix^g yfuypafpiag. Qnae inde BeqnuD- 
tnr luque ad verfaa ano Si r^g Sa slg ra tAv Mt^ftio- 
vuv ftix^t BvCittVtiov in Epitome deasDt omma; to ce~ 
didbus decurtatii eonmi novigsima pars deest inde a 
Toce aff^afiivoig. Deiade osuies denno iocipHiDt a ver- 
bifl Mtvd Tovg 'Ifntipiavag ete. omisais particulis fiiv 
ov¥, omuiaqae praebent usqua ad veriia Sta t^ 9vft^~ 
eav imxfaTtiav, exceptis paucis bis verbia xai xa&' ait- 
tovg eiQtjvtjv ayovoi noXiiv xQOVov, quae neque in ^i^ 
tome neque in codicibus istis esstant; idem consensas 
in praetennittendis iis, quae post imxpavtuxv habentur 
nsque ad verba rfj ra^st n(0'i avjwv. Quae inde dispu- 
taotor de Graeciae partibus omnia in Epitome referun- 
tur, sed verba xaTa ro)' Siohtov, St' ov ra noq&ftua 
vntqmukxowtv icno tijg irigag eifi Tiji' iTi^av d-aXar- 
rav, quae in codicibug decurtatis noo inveDiuntur, quac- 
que CaBanbonufi uncia inelusit, Coraes iniuria Strabouis 
esse negavit, in ea qnoque desuut: similiter in utrisque 
paulo poBt deficiunt, quae iode a verbo Siixovca usque 
ad Tocem xdJbiog in editionibus aliisque codicibus. legun- 
tnr^ Libri noni autem iuitio et Epitome et codices isti 
negligunt verba wffra tov KQOfiftvuva — Xtxriov vvv: 
positis deiude qnae sequuDtur osque ad verba avfma- 
a?jg TTJg j^rtix^g subiidunt simpliciter xai td i^^g pro 1. Sacpius . hTeviator bnc TcilHim, ut in Eicerplii lleii tolet, adic- 
Cil: nontiuUls poalea locis in SlraboDij ipiiui vcrba rcccptuin, ac pri^ 
StraboDtiDo habilum esl, selul I. IX p. 408, ubl if^jalv, sive quod scri- 
psit G>raci (faalf, post 2al(Tio> delcndum cit. Ncqae lc^lur in Par. 1 
prima muiu •criptom, Simtliler brcviatona amii quae t. Vlll p. 385 
habcDtur; ilia i.ifu aittuv elc, quae m^opcre Slrabonis iuterpictes 
veianmt. Ub! qnid Slrabo ipie scripscrll, dicl nequit, cum folla qaae- 
duD in Par. 1 hoc tocd iiilcrddcrinl,' cx decurlalo rodicc secunda nianu :,q,t,=cdbvGoOg[c oniBibus iis, qiia« edJtioueB et reliqui codiccB praebeot 
usque ad verba Ovra S' ei^tpiovog etc Pbira affene 
posaem siwilia, sed satis perspicae, opiQor, hi lod mo»- 
straat codiceni, es quo Epitome Vaticaaa petita est, et 
ipenm iam decurtatum fuisae, illisque quos supra Uwdavi 
tam similem,' ut ex uao eodemque omues manasse mft- 
nifestum sit. Qui quam autlquus fuerit inde quodam- 
modo coUigi potest, quod illud iam eEemplum, quo Eu- 
etatbiiis usub est, eadem indole fuisse, multis lods ab 
eo commemoratis arguitur. lam igitur noo modo boc 
certissimum est, codices illoa decurtatos uon ex Paris. 1 
restituto fluxisse, sed etiam ex decurtato aliquo co- 
dice supplementa eius sumpta esse Demiuem fu- 
giet. Atqne ea causa est, cur codicibus istis quaecun- 
que mauu secunda in eo scripta sunt quam maxime con 
cinant; cur prima et secunda manus non raro inter se 
discrepent; cur lacunae baud paucae, quae nullo nego- 
tio coniectora expleri poterant, a librario librum suum, 
in quo illa non eistarent, fideliter sequent.e non sint 
expletae; cur, supplenieDtis alia licet maou additis, ni- 
hilominus sipgulis versibus idem literarum numeruB, quem 
in boc codice inTeniri supra diximus, constiterit: eadem 
ipsa enim Strabonis verba, quae interdderant, non con- 
iecturae quaedam, suo quaeque loco restituta sunt. Multo 
maiore igitur cum cautione baec supplementa attrectanda 
Eunt, quam Du Theilius et Groskurdius putarun^ ubicuD- 
que aliquid minus aptum videretur, aut minus placeret, 
coniectaQtis tibrarii manum, pro nihilo fere ducendam, 
se depreheudisse rati. Sunt sane quaedam supplementa, 
eed paucissima illa et tertia fere mauu apposita, quae 
coniecturarum numero haberi debent: ea dico, quae in 
codidbus decurtatis non inveniuntur, Haec vero omnia 
ita BUQt comparata, ut ea, quae de ceteris diii, quam ma- 

c,q,t,=cdbvGoogle LX PRAEFATIO. 

xime confinnent Eteoim neque iustus literaruin nunie- 
niB lis etpleri oeque BeosuB talis eese solet, ut feni 
poswt Ita qufte leguntDr initio libri IX (p. 391) <inde 
a Terbis T-avrae ow usque ad nafmiftnofitv omissa 
sunt in codd. decurtatis et Epit. Vatic, in Por. 1 autem 
hMc habentur manu prinia scripta: rmitas mm Sii^ufuv 

(sic) avaXa aQaMas iff' VS ^ap^fiiftnoftev. 

Quae deinde ad explendam hanc lacunam sec maou adie- 
cta sunt ^ovreg tccs, na^aXias satis probabilia primo ob- 
tutu videri possunt Verumtamen cum adiectis iis 33 modo 
literarum versus efticiatur, nec sententia, qua,e in iis Terbis 
inest, ullo modo ferri possit, quanivis in omoibus editio- 
nibufi insederint, sine dubitatione reiicLenda sunt. Quid 
Strabo ipse posuerit, licet dc sensu loci dubitare nemo 
possit, conlidenter affimiare vix ausim, Sed quae Gros- 
kurdius proposuit avaXa^ovres lag nXiVQas ix na^Xiaq 
parum placent: inalim ras jfwpae ano tijg naQaXiag. Si- 
militer in sequeutibus (p. 393) verba xara Niaaiav &d- 
XuTtav — n^otjayoQEvofiiviis desunt in codd. decurtatis; 
in Paris. l baec supersunt: St[eiQyovm SS} t^v xata Ni- 

aaiav &aXatTav ano Tijg xat !AXxvoviSog 

nQoaayoQBvofiivrjg. Quae lacuna cum sec. manu espleta 
non esset^ interpolator quidam postea inseruit xata Kqi- 
cctv, quae in oiunibus editiouibus exbibcQtur. Id nomen 
autem minime consentaneum esse post Manoertum coin- 
plurcs alii viderunt, et quod ille propoEuerat Kgiovaav 
probarunt, nominis similitudinem , quam nibiti hoc loco 
habendum esse apparet, haud dubie secuti: Strabo scri- 
psit, ut opinor, xata ras Ilrjyas (cf. eod. lib. p. 400). 
Interpolatori itidcm iuepto debentur verba ixttvoe ntQi 
ia alio loco eiusdem libri non miaus vexato pag. 409. 
Quo loco cum in decuFtatis baec tantummodo habean- :,q,t,=cdbvGoOg[c PBAEPATIO. LXI 

tar: ^v . (jiex^nv') mH xmafHpStpav avrii- vaaaaro 9 
ityx '^iUxwvofi jeai ra itris- b Si 'Ehxtiv etc, in Pa- 
ris. 1 coiuplures versus mutili supplementie careiit fauDG 

iD inoduiD: ■Iqv xKi xsxafupSjjxev avtog i tov 

noTpog, oTt ix xvfAfjg TTJg aloXidog ft ....ti^ov 

Xtyiav vdacaro etc. Priraum igitur TenniD. adiectis veT' 
bis ixiivog m^i faeillirae suppleri posse ratus librariua 
ea apposoit, de reliqtus pamm GolUcituei quae delade in 
alios codicea omoesque editiooes recepta magnopere tor- 
semDt critioos. Straboaem autem alia prorsus hoc loco 
scripsisse per se satis liquet, qaae tamen certo propo- 
nwe non est proclive. Eqaidem suspicatus qnondam 
sum haen fere fuisse: ^n; noMjoae xara zov nttgQog, on 
ix Kvftijg rqs AloXiSog fteraviaT^ nQottQov, Xiyanf etc. 
Sed admiratio fortasse iam umim alterumve lectorum si^ 
iit, cur in tractandis hia locis ad coniecturam confu^en- 
dum putaverim, codicibus reliquis, praeter Parisieusem 1 
et decurtatos nullo verbo coinmemoratis: eos igitur, ne 
mala lide egisse videar, iam hic, quod iDfra pluribus demoo- 
etrabo, edoctos velim, omnes iHos es Parisieqsi 1 flaxisse 
□eque quidqnam praebere, quo am vulnera saneDtnr. 
Ita tres quasi partes la Parisiensi 1 distiDgueDdae sunt 
diversae originis diTeraique pretii: ea primum, quae prima 
manu scripta ipsum codicis corpus efficiunt; deinde ea, 
qaae ad explendas larunas ex codice decurtato secuuda 
manu adiecta sunt; denique ea, quae nonnullis locis iti- 
dem ad tacuuas explendas, aliisque haud pancts in primo 
maxlme libro ad explicaada aut corrigenda Strabonia 
verba manus sive secuuda sive tertia addidit a conie- 
ctura profecta. Quae nulla plane auctoritate esse appa- 
ret. Decurtatis autem qidd pretii tribuendum sit-paulo 
pluribus eet exponendum. 

Id tis enim uon taatum permulta ab antiqno brevia- 

c,q,t,=cdbvGoogle tore oimssa simt, aed noluiHlla «tiain Iogib qmbusdam ia 
brerlus contncta.et matata. Qoa in re qnemadmodaiD 
^rit exemplis quibnsdam ostendam, cum praesertim om- 
nibos paene illis locis ea, qaae iete posuit, non qnae 
Strabo suipserat, in editiones postea recepta eudL lA' 
bro igitur octavo, ubi agitur de Lacedaemoniorum regilHis 
(p. 366), in omnibus edjtionibus inde ab Aldinn usque 
ad Tzschuckianam haec legnntur: — rovg ^iv Ev^ve&-e- 
viSag, Tovg di JlgoKleiSag xaXits&m' oiiS' oiQxvy^^ 
vofua&iivat, onBg naaiv anoStSorat roig obuGraie' xoi 
alriav tovtov Xiysi, ori hiilivSag avtf-Qmnovg St^apuvoi 
Si ixsivojv iSvvdoTev<tav. Quae coirnpta esse din ho- 
mines docti Euspicati sunt cuni aliunde, tum ex ingenti 
scripturae ia variis codicibas discrepantia. Cuius caus» 
cum nenrini esset perspecta, receDtiseimi etiam edJtores 
Coraes et Groskurdias, quantumvis multa mataTeriDt, 
Strabonis manum minime assecuti sunt. Id vero ut ef- 
ficeretar nihil aliud quam Parisiensis 1 diligenter erat 
reddendus, qui mutilus quidero hoc loco, sed non temere 
mutatuB est. Ille enim faaec exhibet tatem fere in mo- 
dum reetituenda: rovg fih> Ev^a&iviSag , rovg 3i IIqo- 
xleiSag xaliia&ai' (t[iUa tovs p^J jiyiSas ano ^yiSog 
TOv EvQva&tvovg, roiig S' [^EvQWiiuvriSag a]n6 Ehq»- 
nuvTog Tov IlQoxXkovg. rovg iA\i,v SvvaaTtv^aai Sixaitaq, 
Tove Si Se^afiivovg in[i]XvSag av&Q<a]novg St ixeivwv 
Swaarevaai.' o&e[v oiSi aQxifyirag] vo/tia&^ai, onep 
naatv anoSiSoTa[i olxiOTalg. Hav^Gaviav re rav EvQV- 
noSfov (sic) ixneaov^ra .... r^g] olxiag (sic) iv r^ ffvyf} 
tjwraiat l6y[pv xara tav jivxovQ^yov vofuav, OVTOg rijg 
iKjSaiXovffij^g avrov alTiov. xal} roHg ;fpjjff^ovs Xiyet 
TOtis So&ivia[g avr^ jwpi fowj Jtltlartav. neQt Si r^g 
tfvaewg etc. Quae si comparantur cum decurtatoruni :,q,t,=cdbvGoOgle acnftara- ia «^tloBilMu pVeriaque vulgata, ^did de.efi 
statueDckuB <it, iudici intelligenti dubiam esse nequit. 
Eqmdem hcc tantniiTinodo adiuagaiii liWarinn, qui Pati- 
«eaeie l Uconaa cx decnrtato aliquo codice supplcTit, 
cum ncm baberet quibus yaws siDgules expleret^ 0)DDii 
ills m maf^De-apposuisse, quae hac loco in Memplo 
suo inyenil. Jiec minus paulo post alia qnaedam bn- 
Tiatoii» Tcrba Straboni nolenti obtruqa sont. Eaden 
einm in pagisa coin de Lacoiiicav et Messeraae fioibas 
egerit,- !AXK' ovSi t^ "'HXiv-; alt, tv Sut^il^Bt (EvQmiStjg) 

TtQoata &k jStivn HoTctftov Mhq, ^ Jioq 

ysiztDV, xii&tjTat, 
Deinde statim gubiicitar ia Paris. l SbraboiliB Tefatalio 
inde a verbis Mts yoQ usqae ad ^ ^HXtg pertioens; bre- 
viator contra ea oinissa (deest- oiubi ia codd. decurtatis) 
eins loco scripeit xai btaysi (h; e. Sti^abo) xai rov MXay~ 
XOv, Tjftiv ovx avayxdlov bvra, quae postea in eodicibne 
quibuadani inter Tersos -iUos et refutationem ipsam in- 
serta in ooinibiis etlam editionibus tauquam Straboniaua 
leguntor. 'SitniK& ^iis quibOEdam locis, eed peipaucil 
offenduntnr, quife pluribaa faic toactare sapersednnue. la 
imiTersnm tsaien notandnm est in codieibos decurtatis 
per omnes omnino libros, sed maiime octavo et nono, 
voculas minoris momenti brevitatis qaodam studio inter- 
dum omitti; unde quanta cum cautione adhibeudi sint 
fedle intGlligitur. 

Ceterum quamvis magnus horum codicum in plariinia 
rebus sit consensiis, non tamen is est, ut si unum ex- 
cuBseris ceteri secure negligi possint. Ex uno quidem 
omnes dedncti sunt exemplari, sett tfoiqaam per Tarios 
rivulos alia itt alium manarunt. Omoium et integerri' 
mus et optimus is fuit, ex quo Epitome Yaticana escer- :,q,t,=cdbvGoOgle UtT PaAEFATIO. 

pta eet: ' rel^vi onuieft cnRi sefdiai libri fioe careaat, 
et iD pluribuB mendis, qoa^ io EfHtome iUa ooa offeo- 
dnDtur, conciiiaDt, ez alip quodam eoque hubus booo 
codiee iluraiBt necesse est; sei ipai iods haud paii(»a 
ita in duas partes discedunt, ut Veneti 1 et 2 cum Pa- 
ris. 3 plerumque covciDeates a Mediceo 1, quateous prima 
manu scriptus est, Tehementer discrepent. Hnic aatem 
Paris. 2, quoad prima manu scriptus est, conseDtire so- 
let: Ambrosianum 2 non tam accurate eicossi, nt certi 
qnid statuere audeam, sed eum qnoqae Mediceo alfioem 
puto. lile deuique cedex, ex quo supplementa Parisieosis 1 
petita aunt^ cum VeD. 1 maxime confipirat. Quam codicum 
ratiooem nt exemplo luculento osteadamns, locum octari 
hbri afieramuB in editionilHis omnibus mire comipbun. 
De Crespfaoate eoim Messeniaeque divisione ubi agitur 
(pag. 361) in Med. 1 haec leguntur; "ErpoQos Si xov 
KgtaipovTtp/ , hcaStj eli.E Msaoiivnv, Suleiv tptict 6lg 
nhve noUts otmjv, uotb 2T8Vvxla^v iv np (de^ ov~ 
eav ^aii.etov ixtivifi ytvia&at. ivrevd-ev di 'fa/tiTiv 
nifHfKu n^eafitvT^v elg Ilviov xat 'Plov Toiig Mtaarj- 
viovg Snavrag TOig Jagmiaiv laoVofiovg aon^aavra ■ avae- 
^ona&owtav Si rm Ata^Uav (tstayvovg !*t]T^no)i*v 1. Ad codicii iUius praotantiain probuidim aaiim hmt ciempliin) 
propcmere ex libri Vlll inilio, nbi in principio diipulatioDia dc liogulia 
Graeciae populis (p. 333) sumiDiu inier codicu eti disseaius. Paris. 1 
cnim Vai. 2 (Maiq. Etc.) exhibcDt ItriSovaittr oly, Par. 2. 3. Vea. 
1. 3, Anibr. 2 idau fiiv avr, Med. 1 tit^ /lir ovr et ia mwg. aec m. 
ini ToifiOK pi' ovr, quae in reiiquis codiclbiu leguntur feic omnibui. 
Non miciiu odiioTes quoque disientinDt. Epiiomc Vit. praebet 'ElXaioi; 
fiir oor, quae uDice vera eue ci in Partneiiait 1 ilto monslro Uleni man!- 
fitHam ot. BeliqDac cnim icripturac merae «mt coniecturae. Pariucn- 
lia 1 eiTor ci tillerarom maiuicularam fonna male per^eda Daliu, quac 
iDulloruA) erroruDi cauia cnm in aliis vetemin scriptorum libris tum In 
StraboniaDu fuit (t. infra). Nec miDui egregia est scriptura jiafitMrra'; 
qiiam II, 131 niu ferravit, sum rcliqoi codicei babeuit Xlrra^. :,q,t,=cdbvGoOgle T^ SrevvnXdQov aniSei^e xai rovg Ja^iiag elg tovto 
^yayev. Id Veoetis I. 2 et Par. 3 oratioDe post vocem 
mrt sabito abrapta quae sequimtar omnia desont. Sed 
noD minus ab iUa Medicei sciiptura et editiones et Pa- 
ris. 1 dificrepant, inter se runus multum dissendenteg. 
Nam Parisiensis, qtu unns oainium veram Strabonis ma- 
nnm hic quoqne conservavit baec esfaibet: 'Etpo^g 3i 
Tov K^tatpovTtjv, inBiS^ eUe Msaa^[t]v, SisXilv] ^rjffiv, 
tig apotipijxafMv (baec ex praecedentibus male repetila 
sunt) eig itivre noXetg {avi^, fSare] SrevvxXaqov fihi 
iv f*ie^ Tijg x^f^S TKVDjs xufiivTp' anoS^^ai fiaalliiov 

airt^, flaaiXtiag (legd. elg 8i lag aXXag 

^aaiXiag cf. p. 364 ertr.) xtfiypai^ JIvXov re xai 'JFVov 

'. . 'Yafttttiv (legd. xal MtaoXeev xai 'YafMt- 

Tiv), ftot^avra hfovoftovg navtag rotg Ja^itvet rovg 
Mteetjviovg. ayavoMTOVVTWV 8i TtSv JwQ^m) fietayvovTa 
fi6vov Tov STtvvxXa^ov voftlaat noXiv slg tovtov Si 
Tovg Jti^ag awaYayetv naVTag. Quae ek parte ita 
scribenda esse.Odofr. Muellems iam vtdit (t. Dor. I, 
p. 95 noL 1) in aliis errans, quemadmodum hoc qnoque 
falso coDtendit, Casaubonum ea finxisse qnae hoc loco 
in editionibus leguntur: qnippe et in Aldioa et in codi- 
cibus noDilulUs calamo exaratis eadem iam habeptnr. 
Neque hic solns locus est, qno editiones ab iis quae 
Strabo sctipserat toto coelo aberrant, imo plarimi sunt 
alii. Cuius rei cansae ut aperiantar iam de reliquis co- 
'dicibiis, qni priores novem libros c<mtinent, exponen- 
dnm est 

lUi igi^ tametsi- in varias familias secemeadi sDnt 
valde inter se dissimiles, in eo tamen onmes cODspiraDt, 
quod aut omnino aut ex parte a Parisieusi 1 originem 
dacuttt. Namque Vaticanos 2 (escepta libri 11 partioula 
a receotiore librario scripta ; v. sopra) Mosqueueis, Escu- :,q,t,=cdbvGoOgk' rialensis (qtiibiis sine dabio addeBdua est Matritensis) per 
oniDes libros BOTem priores, Parisiensis 2 io altera octavi 
libri parte totoqne qodo h. e. omDibus iis, quae receii- 
tiori librario debeDtnr, ex illo ipso aut alio quodam ex- 
emplo inde petito, id quod potius crediderim, taota cnm 
iide descripti sunt, nt, oisi quid incuria aut imperitia 
peccatum est, neque quidquara praebeaot, quod in illo 
non inveniatur.neque aliis locis inter se di8crcpent,.quam 
quibus in ipso discrepaotes scripturae primae et secun- 
dae manus exstant. OmQes enim post supplementa manu 
eecunda ei addita exarati aunt, unde eg;regie confirman- 
tnr quae de aetate, qua adiecta eaee .videantur, supra sta- 
toimus. lam vero eos codices Parisiensi l diligenter ex- 
CU8SD sine uUo Strabonia detrimento hegligi posae luce 
clarius est; neqae omnioo, cum nihil habeant, quod eo- 
rum proprium sit, plura de lis dispqtemus, necesse est 

Diversa indole altera codicum familia est,- ex eodem 
Parfeienai 1 repetenda: cuius sunt Etonensis (sive Bem- 
binus), VaticaBus 3, Parisiensis 4, satis recentes oraues, 
adeoque inter se consentientes, ut nisi forte ex Etonensi, 
quem «aminare mihi non licuit, duo reliqui descripti 
snnt, unum certe eundemque ducem secuti esse videan- 
tur. Illos jgitur, quamvis midtis in rebus a Parisiensi 1 
recedentes, ex eo tamen manasse cura omnis scriptuni- 
rum quas eshibent natura, tum maxime octavi noniqne 
lihri lacunae argumento sunt. Quae cum a codicis eius 
mira prorsus fortuna ac conditione supra e^osita pro- 
fectae sint, omnia exemplaria in quibus offenduntur ad 
cum tanquera ad communem quendam fontem refercnda 
sunt. Neque de hac teium illorum codicum origine do- 
bitandum est propterea quod nonnulla, quae in Par. 1 
intercidisse diximus lib. II, m, IV, V, VII, in iis haben- 
tur: ea enim aliunde petita atque ita deinceps adiecta :,q,t,=cdbvGoOg[c PRAEFiTIO. uvn 

suDt, ut praeter libri YII fiDcm, iu oinnibus defideutem, 
in Etonensi et Taticano pauca in libri n fine, in Pari- 
siensi nihil desit. Sed in lacnais maioribus ita explen- 
dis non acquievit ille, quem codice^ hi sequnntur, homo 
Tulgari librario et panlo doctior et multo andacior: ad 
ing;eDiuin, etiam recurrif^ ut quae liWi negarent, inde pe- 
teret. Itaque oon in mutilis tantum locis si qua scri- 
ptoris sensnm perspexisse sibi ▼ideratur alia adiicere, 
alia tollere, alia mutare est ausus, sed ubiqoe quae mi- 
nu8 sibi placerent corrigenda putavit. Eiusmodi loci 
cnm in aliis libris permulti, tom plurimi inveniuntur in 
octavo et nono: ex quibus paucos afferam. £x nono 
igitur libro quae supra (pag. lxi) laudavi Parisiensis 1 
verba de Hesiodo Ascram patriam insectante cnm aliter 
sardre nesdret, omissiB transpositieque quibusdam in eam 
formam redegit, quae in editionibus nuati habetur. Deinde 
eadem io pagina (409^) Paris. 1 haec praebet: 

_ _ — ardStoi S' eial rijg 

■ rijq ano rov fivxov rov Xifiivog elp TiQiovcav ive 

ivrev&^ev S& ixatov dxoai, it^s Trjs ax^cts, ^v 

xakovaiv iv Si t^ xoiXoraT^ zov xoXtiov tov 

^i^-r}X% TciQ mjydg xtia&ai xal t^v olvoriv stE 

^i^aftev etc 
In codidbus decurtatis bic locus omissus est, qnae oauea 
luit, cur mntili Tersus in Paris. 1. noo supplerentur: ne- 
que in Paris. 2 Mosq. Escur. Yatic. 2 suppleti sunt. 
Sed in Etonensi, Vatic. 3, Psris. 4 primo Temii veibnm 
szaQalias adiectum est satis fadle ad inTeniendum; in 
proitimo versu, fortasse quia numerus dufaius videretur, 
nihil addidit vetus ille interpolatof, neque in tertio, quum 
promontorii nomen a Strabone adiunctnm {'Ol/nds hand 
dubie scripserat^.nesdret. In qnarto autem ponere non 
dubitaTit x6Xnov rovrov avfifii^tjxs, quae in ommbus edi- :,q,t,=cdbvGoOgle LXViii PRAEFATIO. 

tioiiibus l^funtor, quamqnam es oratioBis coateita p«- 
tet, StraboQeiD scripsigBe xoJlnov tov KQusalov avftfiifi^- 
Mv, quae meliug etiaui iastum literanim illius Tersus no- 
merum expleut. QuiDto denique Tersu non minore con- 
fidentia eilubait ntQl ^g cl^ijxa/uy, quae verbonun reli- 
quiis tanquam digitu monstrari viderentur: quamquam 
ne^i otv potius legendum esse arbitror. 

Similiter pagina sequenti (pag. 410) iu Parisieusi 1 
haec exstant: 

a 3i &(ffntia:e xaTixkiyu ypatav xal fima 

i wv el^rptafitv thg 3' avtwg xai ntffl t^v 

a^ip' a^{t tvtfiovTO x(w s,l}.kaiov xai i^vd-pdg 

e(j;ov, T/S' vXtjv xai nerteava etc 

In decurtatis omoia desunt: inde lacunae tn PBris. 1 non 
expletae. Sed supra &£(msiag recentior maous posuit 6 
noUTijg (voluit haud dubie 6 noitijTtjg): quae, sicut la- 
cunae, in Mosq. et Par. 2 serrata, in Vatic. 2 omissa 
sunt. NuDC vide quae tres illi codices, de quibus a^- 
mus, exhibeant: Tatg Si &tanutig 6 noit]T^g xaiaXiyBt 
Y^alav Xtti (tvxaXtjaeov , ne'^1 wv Eipijxa^eV' Uig 3' av- 
Ttag Xiytt xai ne^t tmv aiXotv' oXt afup aQ/t,' iviftovro 
xai ilUaiov xal iQV&^ag, r}3' vXrpi xal nntmva etc, 
quae ei parte in editiones recepta sunt. Haec abunde, 
opinor, demonstran^ quam emendandi rationem interpo- 
lator iste secutus sit, qui quamvis ferro igiuque uten- 
dum non putaret, ea tamen fuit sai fiducia, ut leniore 
quadam medidna innumerabiles locos iuvare studeret: et 
paucos revera sanavit, multo plures cormpit. 

lam ad tertium, quod significavimuB, codicum genua 
accedamuB, ex parte ad Par. 1 refereDdum. Codici enim 
Med. 1, quem ex decurtatorum numero esse supra di- 
ctum est, omnes iUi loci, quos aatiquus breviator in 
octaro et nono libro omisera^ manu recentiore in mar- :,q,t,=cdbvGoOg[c PRASPATIO. LXix 

gine poetea adiecti sunt. In quibus cum eaedem fere la- 
cnuae offeDdantnr, qnas iu Par. 1 casu effectas esse vi- 
dimns, ex boc acceagiones eas esse repetendas patet. At- 
tamen non ez ipso sumptae sunt, neque ex alio, qui eum 
fideliter sequeretur, sed ex «odice cum iis, quos modo 
recensui, Etonensi eique affioibus quam nMsime conci- 
nente, boc est non paucis locis corrupto. Neqne ea 
tantuDunodo ex Iioc codice addita sunt, i^uae in duobus 
iltis libris defueraot, sed per omnes omoino libros no- 
veai priores multa ad eius fidem mutata, multa inter 
Tereus ex eo adnotata. Quo factum est, ut Med. 1 no- 
vam quandam bomm libromm exhibeat recensionem a 
piiuia Strabonis mann longe remotam: qua tamcn ne fal- 
lamnr, ipsa scripturae io variis partibus diversitas ob- 
stat. Sed postea ex Mediceo hoc alii denuo codice» 
deficripti snnt, velut Ambr. 1, in quo ea, qnae in iltins' 
morgine leguntur, partim in mai^ne itidem posita, par- 
tioi rcUquis inserta, partim truncata et omieea sunt (v. 
Bupra p. xmi), praeterea Med. 2 et Par. 5; quos qui 
exaraverunt omnia illa ia orattonis conteitum rccepe- 
runt. Sunul, pro recentiorum libraiiorum iodole ac te- 
meritate,nonnuIla ad arbitrium passim motare haud du-- 
bitarunt; q|nod qoanto fuerit Straboni detrimeuto muitis 
exponere necesse non est. Ex Par. 5 deniqne Parisien- 
eis 6, omnium et recentissimus et pessimus, quem Aldns 
operis dedit typis describendum, erigioem duxit. Qnas 
miras saoe codicum borum vidssitndiueB cum reputamus, 
nou est, qood admiremur tot tantisque erroribus scatere 
Aldinam ediiionesqne, quae inde maxime manaruDt, re- 
centiores. At paucis exemplis probare liceat^ quae propo- 
snimus. Eodem primum ntamur libri YIII loco de CFe- 
spbonte Meseeoiae rege (pag. 361), quem supra iam (pag. 
Lxiv) aliam ob rem atluKmue. Eom Med. i, uti diximus. :,q,t,=cdbvGoOgle Lnm PRABFATIO. 

htmc in modam exfaibet: "EfpoQOg Sk rov K^Mtpovrtpt, 

yitiS^ $Ue Meaeijiniv, SitXtZv fpt}mv «1$ n6vTa noAug 
avtriv, aan Sxwvxhi^ov Iv Ttp fiiat^ ovaav ^aallieutv 
ixtivtp yevia&af IvT^&en 3i 'Ia/*iTtv nifapai n^sa^tv- 
T^ elg nvhiv xai 'Piov Toiig Mtaarfviovg anavrag Totg 
Ja^vttiv laovoftove noi^ayra' ava^uma&ovvtw» Si 
ruv JaQtiav avrog fttTayvovg fiTjTQonoXiv riiv ^Ttvv- 
T^QOV aniSsi^e xai Tovg JtaQiiag elq tovto ijyayev. Se- 
cimda mana autem in margiue adlecta saut primom haec: 
jfQ. fiiv iv T^ fUaip Trjg x<^Q"S Tavifig xeiftirrjv anoSti- 
^ai ^alXsiov ffaati^iag, deiade paulo post ad fKTayvovg 
eqq. haec; aJUwe* fierayvovra fiovtjv Ttjv ^TevvxJiaQov 
voftiaat noh/V' tXg xovro Si xai rovg JwQtiag avvtxya- 
yelv ndvTog. In Far. 5 igitur priora illa pro iis, qoae 
in Med. 1 prima manus exhibet, io ipsum oratioais con- 
tratum recepta sunt; prosimis vero noo-mutatis et pri- 
mae et secuudae maDUS scriptura suo iinaeque loGO re- 
petita eet Sed io Par. 6 bic quoque ea quae marg^iiu ad- 
iecta fueran^ omissa voce aX^ug, ita pro altera scriptora 
reliquM inserta snnt, ut nova quaedam efficerentur, quae 
inde ab Aldioa in onmibus editionibua fenmlur, licet 
praeter Par. 6 in nuUo codice Ieg;autur. Quae ftierit 
genaina huios loci forma, supra o&tendimns. 

Simillimus est locus, quo de Messeoiorum bellis agi- 
tor (p. 362). Ibi eoim haec habentur io Par. 1 : — Jlt- 
aatSv 3i JJavraUovra tov 'OftffaUiavog' i}vlxa tptiaiv 
avTog atfiaTtiyijaat tov noXefiov Toig ^axtSatftovioig- 
(inseTenda suot cum Casaubooo iX&wv i^ 'EQiveov, quae 
io nullo codice exstaot) xai yuQ elvai (ptiatv ixti&tv iv 
T^ iXeyeitf, tjv ImyQaipovatv Evvofiiav 

avTog yuQ Kqovioiv xalliOTefpavov noatg "HQtjg 

Zevg 'HQoxXeiSaig tijvSs SiStaxe noUv. 

olatv ttfta nQohnovTsg 'Eqivsov rjVeiMsvra 

tvQstav HiXonog vijaov a<ptx6ftt&tt. wffTs yj rmrn ^mQurai rw ii.sy&a ^ 'Mioxo^ anMfn]- 
jsov T^ ^aam Adrpiaiav ts xai 'Aipt&vainv (legd. 
ji&rpfaZov T. X. jitfiivmov), :fal KaiXia&ivtt wl aXkoiq 
nXtioci Tots clnovfft i^ ji&tjvwv cupixie&at Sr^&tvrav 
jiaxsSaifiovioiv xara j^qrjefmv x. t. k, Eadem in Par. % 
Vat. 2 Mosq. Esc, itideiD ia Eton. et Par. 4, Id quibus 
tamea vox noti^att posita est ante iXtY^iif. \a VeD. 1. 2 
et Par. 3 Iidiic in modain illa cODtrscta Bunt: Iltaiauv 
Si IlavTaXiovTa tov '0/AipaXitovog. xal fut' oUya, toart 
^ Tovta •^xvQOiTat ni ikB/eta- Xi/u Si ta tov TvQTuiov 
tav Tiva noQi&eVTO' 17 IhXoxoq^ amaTrjTiov xal aiUois 
nXsioaw slTtovaiv i^ 'A&tjvwv atftxta&at Se^&ivra (sic) 
jiaxeSaiiiovitav xara xQVf^v, Ab otrisqne (^ffert Med. 
1, to quo ideiD locus ita eut comparatus, ut primam haec 
legaotur prima manu scripta: — Uiaatmv Si Httvta- 
Uovta tov 'OfUfaUiavoe xad'' ov 8£ x?^vov airos ffrpa- 
Ttiyov ixtivov Tov tioXifiov Tuv jiaxeSaiftovliov iavtov 
yaiia&at (friatv iv rois ntQi iaovofiiag ikfyaiotQ xal fiet' 
oXiya. Post haec verba tantura spatii Tacaam est reli- 
ctum, quantum tribus fere Tersibas aufficiat; ihi secunda 
maou inserta sunt eadem quae EtoD. exfaibet (nam adie- 
cta est Tox noi^aet) hnDc in modum ■.■ yq- rivixa tftjaiv' 
avtoq sqq. usque ad atpixofie&a. Ea denuo prima ma- 
nus excipit reliqua adticiens uate ij tavra rjXVQWTai ta 
iltyeia, ^ 'PtXoxAQ^ aniiftritiov xai KaXXia&ivet xal 
aXXotg nXeioatv £| 'A&tpiuv xai ArftSvmv aq>txia&at Str,- 
&kvtuv AaxeSatfiovlwv xata xQl^pov. Eadem haec in 
Ambr. 1 eistaut eo tantum «fisciiiaine, ut omnia uno te- 
uore, una eademquc manu exarata sint. Paulo fioUertius 
egit is, qui Par. 5 perscripsit: poEitis enim primum iis quae 
priniae mauus sunt usque ad verba xai fitt' oXiya, ex 
iis quae secunda manus adiecerat Tyrtaei versuG stalim 
Gubiuoxit, et reliqua in maiginem reiecit asterisco no- 
taqtie yQ- appictU. la Par. 6 deuique haec quoque 

Cooglc pro Medicei 1 cfHnmeiitiB ia ipsum (mitioiui coDtextimi 
redncta sunt, seiratiB tamen iis, qoae idem Med. in fine 
hoius loci praebet Inde ea exstitit ecriptura, quae ab 
Aldo expressa io omiubaB editiouibus postea repetita est, 
uisi qnod Coraes vocem nouqaBi omisit. 

Alium deuique locum tanquam pro coroUaiio addam, 
qui cum (HniUQO ea quae de codicum horum ratioae ac 
neceeBitudine dispntavimus confinnet, tnm quousque iu> 
terpolatonun temeritas proceseeri^ lucnleato exanplo do- 
cebit. Strabo igitur postquam de Anigro flumine egit, 
de locis ei vidnie hunc in modum disserit (I. VHI p. 
347): Mtja^ Si tov 'Avly^ov xai tov OQovg, i| oi ^, 
6 Tov 'la^Savov kttfiiav StixwTcu xal tiqIov xal 'jfyatal' 
alai Si niT^tu anoTOftoi tov avrov ogovg, imi^ fop ^ 
2afioQ, <afi Stpafuv, yiyove noJj^. mi naw Si vao twv 
TOVfi Ht^inXovs yQatpavrtav ^ Sdftoq fivtjftovsvETai' Td;[a 
fiiv Sia TO ndXai xaTtanda&at, Tcf/a di xaX Sid t^v 
&iaiv. To fiiv ydff HoatlSiov Iotw ahaoq, ue ^^tjTotf 
n^og rp &aXdTT^' vniftxmat, S' mitov koipog Vff»]3i6s 
inin^a&tv wv tov vvv ^afttxov, iip' ov qv q Sdftoq, 
uOTe ix &a?MTTt}s ft^ o^da&ea. xai mSlov S' avTo&t 
■xaktiTat 2!afux6v, t^ o5 nXiov dv ti^ Ttxfial^tTo vnd^ 
^ai- noTi noXtv r^ ^dftov. xai ^ 'PaSivi^ 3i, («ig) ^v 

^TJjaixoQog not^aat Soxtt, ^g uQXn ivTtv&tv 

Xiytt Toi/g natSag x. t. X. Haec enim l^untur in Par, 1 
iisque omnibus, qui eum sequuntur Parr. 2. 4. Vatt. 2. 3. 
Mosc. Escur. Eton. lo Veuetis et Par. 3 plurimis omia- 
sis haec tantummodo exstaat: /Zct^w», ipi]aiv, dnoTOftot 
Toii avTov oqovq, vni^ ^v ^ Sdftog, nv ov ndwv <p^atv 
imo Tm> Tovg StffinXovg ygayjdvTtvv fivt]fiovtvta&M' 
Tayia ftiv Sid to ndXat xaTtandc&at, Td^a 3i xai Std 
TtjV &iatv ipriai yd^ avTrjv tx &aXdaat}g fttj ogda&at, 
Deinde desunt sequentia omuia usque ad verba 'AtUStav, :,q,t,=cdbvGoOgle PRAEPATIO. UXHi 

tfijei, noTOftog ^ nofa jaipoit 'la^Savou (pag. 348). 
Mediceum 1 autem spii exaraTit librariuB ea ^iKMpie 
omiBit omDia, sed integram fere pagiuam Tacuam reli- 
quit, iasequentiB demtun initio iDcipieDS a verbis rqv 
&aXttTrav TTiv HvXiav intxTtlva x. t. JL (pag. 346). 
B«ceutiore postea maau, eademqne, ut opioor, cui tot 
alia additameota debeutur, haec etiam lacuoa ezpleta eat. 
Sed quaota audada io Straboaie verba iuterpolator est 
grassatus! £n quae cooiKiuit: Meta^ Si roti 'Avly^ov 
xai Tov o^vg, atp' ov 6 'la^Savtjg QtH, iUt/utuv Seixm- 
Tttf xai xaipoG tnupavijs xal !dxaiai niTi/at anotOftot 
TOV €tVTOV o^ovg, vnkff uv fi 2a(iog, wg Htpaftsv, j4yoV6 
noXig, q ^ ov aaw vno tuv- tovb He^inkovg ygatfKxv- 
Tov iiVT}(tov6Vitaf Taxa.fiiv Sia t6 naXat xaTeonaa3m, 
Toxa 3i xai 3ux t^v &iatv, on tv afptrv^ xiUtoi. ro 
(tiv ya^ HoefiSiov akaog tariv, mg ^giirai, n^og Ty ■d-a- 
Ithrri' TovTQi St xo^vip^ vtfftiXv ininifoa9tX to Safuxov 
(ovr(i> ya^ vvv itaXiiTtu.), onov ij JSaf*og tjv, tatne ix 
^aAorrqe pv o^aaO^at. ivrav&a Si ntSitm ttni 2tifi^ 
xov ovofia^ofievov , i^ ov S^ xai ftaXXov TiXftaifiOttO av 
Ttg noXiv vnti^^at ^dfu»'. tati Si xai 'FaSivii, tlg ^ 
Sttiisixt>eos TO noirifta ysy^txtptvtu StatH, ov ij a^x^ 
— — — ivttv&tv Xiyu Toiig natSag. Eadem haec iu- 
Teniuiitor in Med. 2. Ambr. 1. Parie. 5. 6, in Aldiaa 
dentqae, quae iu verbis quibusdam longitis etiam a ge- 
nuiua Strabonis scriptura recedit: exliibet eniio i| ov £i; 
xaX fnaXuna av ttg TtxnaiQotTo etc. Ex editoribus re- 
ceotioribus Tzschuckius primus ab Aldinae auctoritate 
paululum discedere ausus, extremam eonim quae attoli 
partem feliciter restituiti Coraes alia quaedam mutavi^ 
plurima reliquit: uemo denique interpolatoris nugas pro 
Strabonis accnnta et simplici dispatatioae venditari bic 
vidit. :,q,t,=cdbvGoOg[c Lxny WIAEFATIO. 

Vemm haec hacteiiuB. Restat, ut de (hariHi ioter- 
pretstione latina pauca adiicifuii, qaae cam facta eit mDlto 
antequam Graeca tjpie maadareDtur, codids raBoa &ai- 
pti loco et habita est et haberi debet. £a qaanti £a- 
cienda sit, ceterorum codicum ratioae exposita, pands 
demonstrari potest. Comparatis eoim tribas tantum iliis 
locis, quoB modo receasuinaus, codicem a Gaarino adhi- 
bitam ex eoram fuisse Dumero, qai ex interpolato Me- 
diceo 1 manarunt, nemini non erit manifestum. Verba 
eios, quOmam minus obvia sunt iDterpretatioDiB^illius 
esempla, ipsa apponere uon aUenum Tideator. Locam 
igitur eum, in quo de Cresphonte agitur, GuarinuE hunc 
in modnm eipressit: ,,Epkoru» acriplU prodidit Cre- 
apAonfem.* pwtqnMK Metaenam 'terratu KHhiugaritt eam 
qumqve in avilate» diviaisae! gieuti in auperioribtu ex- 
posuimus. Ita ut SleniclarHS in huiu» regi&nit mwdio 
potita regia ilH sedeg iaatitueretur. Inde HiamHiH ie- 
galutn Pybm et Hkium minaae: qui JSieaaenioa omnea 
eodem et pari cum Borienaibua iure JarieL Qtun-e etan 
Itorienaibu» (sic: voluit haud dubie Borienaea) indigna- 
titme eoncilali Jbrent, ipae po<enitenlia ductua aolam Ste^ 
niclarum civilatem cenwuU. Et ad hoc Boriensea cun- 
cto» adegit." Panlo post de Messeniorum bello se- 
cuudo haec habet: „ — Pyaaei vero Pantaleonem Om- 
phalionia JUinm, Qmo tn tempore tp«e ilUua belU tm- 
peratorem aeae Idacedaemoniorum Jmaae tealatw. I» 
eo Elegorum opere quod Eunomia i. e. bona inaeribi- 
tur inttitulio: et paulo poal. fyae nam Satwmiua co~ 
ronalae lunonia marilua luppiter hemc HeracUdia nr- 
hem tradidU. ^mimacum noa ventoaam Unquentea Eri- 
neum ad an^liaaimum pervenimua Peloponneaum. Di- 
cunlur nnm haee Tyrtaei quorum quaedam propoaita 
atmt. Ilaque aul ipaum carmm auetoritatem anuaerit: :,q,t,=cdbvGoOgle PRAEPATIO. LXXV 

aut PA3oclmro^e» negmida eat: et CaUiMkan: alO»- 
gue eomipbtr^nui 9» e» Jthenia el ^Mdmia mim ad- 
veniaaae memortait etc." Haec prorses conciDaDt iis, 
quae in ParineuEi 6 esse supra dixt, pneter Terba „2K- 
ctaUur nan haee Tyrtatii, fvonfM gnaedam pr*^tiia 
«Hnl'< qtiae in «o non exstant, veram Venetis et Pari- 
siensi 3 respondsu^ ubi breviator pro ipsis Tjrtaei rer- 
sibns apponere satis habawat \kya Si ra jov Tv^alov, 
<ov Tivec naQid-eVTo: Gaarini codex eadem in^te 8«rva- 
vitr quamquam versus illos suo loco receperat Tertinm 
denique apponamns locum, qui vel maxime interpretatio- 
nis eins cum Mediceo 1 OGtendit necessitadinem. Ibi 
euim haec leguntur: „Int«r An^mm: et mmtem em qno 
lardamta ejf^idt pratum oatendUvr et inngne aepidehniM 
et AcAaeae petrae: eiiu monti» mpe» tAsaaam. Saper 
ywtiiw Samoa (ut diximm») dvitaa condiia eat. De 
qua navigdHdi acriptorea non admodum poateritati mC' 
tnoriam rdiquerunt /orte «el qiaa iam dudum divulaa 
eat : vel quia in ohacuro aita ait. Paaidium aive Neptu- 
nium lueua eal: axcuti diximua ad mare poailum: eui 
eivcebum eaewnen nmimbit: ante Samieum: aic enim 
modo voeatur ubi Stanoa erat: adeo ut e mari eonapiei 
nequiret, Ibidem campua eat Smnicua nominatua. Ex 
quo maior fieri conieetura poteat: aliquando Samum 
urhem exatitiaae. Eat et Bbadina: m quam^ S(e«tcA»- 
ru* poema acr^iaae videturi euiua iniUum eat —^ — ■ 
— hinc/Hioa appeUat etc." DeMnamus jgitur admirari 
iaterpretaljonia Gaarinl et editionis Aidinae consensum, 
neTe in eo finnanieDtum quoddam eorum, quae in edi- 
tionibus ferontur, baberi putemus. Ex eodem contra co- 
diee mire corrupto cum ntraque manaTerit, neutrins ulla 
auctoritaa est. 

^itonie poBtremo Gemietiana, cum ex codice qao- :..,Goog[c Kixvr PRAEFATH?. 

daon decarUto, Veiietoruui duorum aiaulliino petite sit, 
et pneter Gremisti suspidoDes et coniectoras nibil ha- 
beat proprium, taDtum abest ut insignem laudem, qua 
Siebenkeesius eam effert (v. Praef. ed. Sieb. p. XXXV}, 
mereatur, ut ipsae illae suspiciones, saepisshue iavita Mi- 
nerva Straboni obtrusae, fideni ei piane omnem abro- 
gcDt. Ac.vel in iis contecturis, quae ferendae aat red- 
pieodae sun^ baud ulla fere inveniatur, tjoam uod quivis 
Geograpbiconim lector Graecamm literarum paulo peri- 
tior bodieque fecerit. 

His omnibus accurate perpensis iMD nemo erit, qui 
dubitet, in constituendis bis novem prioribus Geographi- 
corum libris Parisienaem 1 unain maxime sequeadum 
esae, Epitomis Palatina et Vaticana, Paridensi 2 et Me- 
diceo 1, quoad manu prima scripti Eunt, Ambrosiano 2, 
Veneto 1, Parisiensi 3, qui omnes pro uno qaasi codice 
habendi sunt, non sioe xautione magna adbibitis. Reli- 
i;^ codices, sicut ct editio Aldina Guarinique iatei|>re- 
tatio nulla suot.utilitate ac prorsus negligendi. 

Absoluta priore Geographiae Strabonianae partc, ad 
alteram, quam octo posteriores Ubros complecti diunius, 
pr<^edi licebit: cuius ratio multo Gimplicior quam prio- 
ris est. Sont autem, nt iode disputationts nostrae exor- 
dium capiamus, codicee, qui eam exbibeut, numero vi- 
ginti: Venet 2. 3. 5, Medic 4, Vatic. 2. 4, Paria. 2. 
3. 4. 5. 6, Ambros. 1, 2, Mosq., Escur., Matrit., qoibus 
omnes octo posteriores libri cODtinentur; Medic. 3, Ve- 
Dct. 4, Paris. 7, qui septem modo libros praebent Asiam 
Libjamque complectentes ; denique Vatic 1 axiq>aXosi 
qui cum priora intercidisseDt libri duodecimi liDem et 
sequeDtes quinque integros servavit. Decimus- praeterea 
liber, allerius huius partis primus, in recentioribus qui- 
busdam codicibus velut Medic 1. 2, Eton., Vat. 3, no- :,q,t,=cdbvGoOg[c MtAEPATIO. Liivn 

Tem prioribuB adiuoctus ert, ita ut omnes libri, qoi Eki- 
ropam epectant, ano Tolumlne comprefaendantur: in Ve- 
□eto 1 autem praeter priores etiam decimus, undedmus, 
duodecimus exstantab iis, quae in Venet 2 leguntur, 
nt eupra dictum est, tIs nno apice dJTersL Postremo 
Epitomae Palatina et Vaticana per bos qnoque Jibros 
continaantur, qiiarum altera haec pfopter excerptomra 
ampIjtodiDem iategn prope codids loco haberi potest. 

Lidicia autem, quibas ad bos codices in varias quas- 
dam quasi familias dispescendos uti possimas, circams{^- 
cientibus ante omnia alia lacunae in hie etiam libris pas- 
sim obviae diligeQter observandae snnt. In quibas qui 
inter se consentiant, eos es uao eodemqne exemplo, in 
qao eadem illa defaerint, originem ducere baud iniuria 
statueris. lam vero ferebantur in hac Strabooiaoi opfr- 
ris parte tres lod, quos mutilos esse manifestran erat 
l. XVI (p. 7S1): — Tots ftiv oiv oixoig ivrtfisiv (TOf 
Tv^wva) T^ yv^i "<*' Ttot^aai ro ^ij^at t^ nt^yip/ 
X. %. X., et paulo post (759) tlrtt 'PivoxoiMv^a ano tHv 
elaif>xi0fUvmf rag ^fvag ovrcn xaXovftivTj: denique I. XVII 
(p. 830) JIoffeMvwg S' ovx olS' A al^&^ ^ffag oXi- 
■ yotg xal faxQotg Siappelff&ai noTaputtg t>]v jii^vrpi' ai- 
Tovg yoQ ovg jiQTSfiidwQog ci^tjxs xai fieyalLove. In hia 
igitur cara omnes codices ab aliis ante me excassi con- 
doaat, qnin omnes ex ano manaverint dabium esee tix 
potesi Dlversa aatem ab iis origo est Vaticani 1 et 
Epitomes Vatic, in qnibus illi loci ita leguntur: ToZg ftiv 
ovv oXxoig iVTtfiSiv nj»' y^ xai mnjaat rd {j^ii9pov 
TOv noiafiov • xaTaSvvra yciQ tlg rijv yijv ava^^^pii^ai, r^v 
nttfTfv -~ et alter elTa 'FlvoxoiovQa ano tav ele^xut/iivkni 
£ixst t6 naXatov av&panav rpiQiMi]putaftivaiv2 Tog ^ivag 
— et tertins HoastStoviog S' ovx otS' el aX^^&^ tp^aag oXi- 
yotg Xol (totQOl^ Sm^Qeta&at t^v jit^^' avTovg yaQ o^ :,q,t,=cdbvGoOgle Li^SftiSoi^g ^(iTpct [tows /Mra|i J^e -dvyyoii tUcI Ka^~ 
XvSovos xcti noAWe aiQtixs] xai ftaydi.ovg. Ex qmbus 
simul quae caiua exsHteTJt, cur illa excideiiDt, apparet 
Primam vero- ex tribue his lods eodem plaae modo 
SGriptum esse io aliis daobus codicibnE, Medic. 3 et Am- 
broB. 1, atque a Corae itide reGtitatum, quod iure mihi 
qoispiam obiiciat, noo ignoro, sed sciens praetereo: iu- 
tra cnm bos quoque codicea nibilomiiinB eiusdem cuid 
eeterb esse orig^iois prohavero, cui 'hanc acce&sioneiu 
debean^ osteodam. Namque non iUi tantum loci in istis 
codicibus mutili Gunt, sed alii plures, ia qoibus ulcus 
snbest minos manifestum: velut I. XV (p. 694) ubi om- 
nes illi codd. praebent: — xai ya^ 3h'S$oi' etvat xag- 
nofpoQov' ix Si TOv xaQnov ftt&vsiv. Mira haud dubie 
verborum strnctura; sed cum paulo negligentius Straho 
scripswit, ferenda omnibus visa est. At iniuria librario- 
rum culpam in Strabonem collatam esse, eognita Vati- 
cani 1 et Epitomes Vat. scriptura nerno erit, qui non 
concedat, in quibushaec iUo loco habeotur: ix Si rov 
xa^ov (awTl&ea&ai ftiXt' roi/g 3i (payovTag biftov toS 
xa^ov] fu&iJeiv. Similiter quae eodem libro (p. 726) 
legebantur ^ Si KaQftavla TeXtvrala fUv iart r^g ccno 
vov 'JvSov ix/SoX^s corrupta esse nemo iudicaverat. Ve- 
mm a Vat. 1 edocemur (adstipulante Epit. Vat) Stra- 
bonem baec scripsisse: ^ Ji KaQfiavla TiXevTaltt ftiv 
lart r^ aad T0i3 'Ivdov [naQaXlag' aQxrixortiQa S' iOTi 
jroXv t^s Tov 'IvSov] ix^oX^g. Paulo post aUus eius- 
dem libri locus (p. 729) ex eodem codice locuplctatur 
— i]v 3i Tj HeQaknoXig {jiEta 2ovaa xaXXiartt xoTsaxev- 
aaftiv^ fteyiavv noXig] ixovaa x. t. X. et I. X^lff^^pag, 
771) — vniQxeirai 3' aviov (fQOVQtov [KoQaov xaXov- 
ftevov xai xtrv^ytov tov Koqkov xal aXlo ipgovQiov] xai 
xw^iet; in quibus lot^ qoae uncis inclusi Vi^c. 1 de- 

c,s,t,=cdbvGoOg[c ntAEfATIO. uux. 

beotur, Epitome V«t, in ultimo itidem coDcineDte. Omnia 
aut«m ha.ec in Medic. 3 et Ambros. 1 aon ntinus onut- 
tuntur, quam in ceteim Quomodo i^itur faetum esse 
putemuB; ut doo ilU codices recentissimi uno illo loco, 
qucm oniniDin prtmnm supra poEui, ab iis secedaot? 
Quod;Ut inteUigatur boc primuui teuendum eet, in Med. 
ca verba primum non in ipso rerbofum contextu scripta, 
sed postea adiecta, atque inde iu Ambronanum translata 
esse, hac in parte ex Medic. 3 deecriptmn (t. supra p. 
xxuo). Prima au Becuilda maua in codice Mediceo es- 
ariUa uut cum Bandiuius aduotare supersederit, ignoro: 
eumpta autem esse ex Eustatbii Commentario ad Homeri 
II. ]{, 7S3, ubi Strabonia bic locue ioteger commemora- 
tur, pro certo affirmaverim. Communi igitor codicnm 
jllorum origfiue demonstrata, iure hoc statueris, ommum 
eoTum coDseuBui non plus tribuendum esse pouderis, 
quam uui aut Vaticano 1 aot Epitomae Vat. : quin etiam 
cum Strabodis mauum multi& locis fidelius hi servaTerin^ 
qnam iUud esemplar, uDde ceteri manaTeruut, utriusque 
aoctoritatem maiorem esse debere qoam iUorDm, utcuit- 
que inter se concineDtittm. 

Neque vero ipsi hi codicea eodem loco et honore 
omues 8unt habendi; ut esim actate, ita iudole atque iur 
tef^taie valde inter se differunt, bunc fere in modum 
Gomponendi: omDium haud dubie antiquiseimm est V«- 
netus 3 eo nomiae etiam conuMadabilis, quod interpo- 
latorum tmeritate Dondum eontaminatus est; ex eo Mo- 
squeogem desoripbun esic et ex laciina, quae in utroque 
libri XIV initio offeBditur (v. quae dicta sunt p. sxix et 
xxxrn), et cx summo utriusque codicis in eioguItB Eere 
consensu statuere uon dubito; Escurialensie quoqoe com 
iis condnere solet, itidem, ut 0[»Bor, ex Veneto illo pe^ 
titos, qood cectins proponi posset, si quae quoque loco :,q,t,=cdbvGoOgle Lxxx niAEFAITO. 

in eo scripts; smt accoratius eDOtatam esset. Panlnlum 
coDtra diverBnm a Veneto exemplum fuit, a quo Pari- 
EieDsia 2 manavit, BatiB bonns et ipse et ab interpolato- 
rum coDBttbus liber: ei Ambros. 2 et Paria. 3 mazime 
coDsentiunt. Valde affinis porro ei est Vatic. 2, qui 
tauen quaedam habet sibi propria: propterea qnam ma- 
xime notandns, quod ab eo Paris. 5 profectns eese vi- 
deatuT, imde Paris. 6, Aldinae parens, uti eupra diximns, 
repetendns est. Ad qnod probandum unum modo exem- 
plum io medium proferre liceat. In mutilo libri XVI 
loco iam laodato (p. ixxm), qno de Oronte agitur, cum 
in Vatie. 2 haec ezstent: rotg f*hi ovv oixoig ivtB/ttlv 
Tfpi Y^v. * kx Si TOVTOV etc.; iis in margine ab eodem 
librario adiecta snnt '^ xai noiijaai to ^|m &ffov mjy^, 
in quibuB verae scripturae latent quaedam Testigia, qnae 
in ceteris iam non supersont. Haec librarins, qui Pari- 
siensem 5 exaravit^ in orationis contextum recepit, luide 
in Par. 6 translata scripturae, qoae ia omnibus editioni- 
bns ante Tzscbucluanam vulgatis fertur, et nooiiDi foa- 
tis Kexaethri antea inaadito origiaem dederunt Eadem, 
quae Vaticani 2, etiam Medicei i eat orig;o, id quod itan 
ex quadam babitus esfemi similitudine , masime ex usa 
illo insolito literarum quadratarum minio pictanim in 
□troqne obrio, de quo supra exposninius, colligi potesL 
Sed librarins, qui Mediceum, Vaticano recentiorem, scri- 
psit, non serviliter seqo«]dnm sibi pntavit qnod habuit 
exemplum, verum ingenio sno indnlgens nonnnlla passim 
mutavit: inde natus cst paulo maior a ceteris dissensns. 
Consentientes hic habet Vat. 4 per omnes tibros, Ambro- 
siaoum 1 per librum XII, XIII, XIV (v. supra p. xxxiii). 
MedieeuB denique 3 et qni ei maxime concinunt Paris. 4, 
Ven. 5 Guariniqne interpretatio latina omnium Eunt dc- 
terrimi, quippe in qoibas multa temere mutata sint et in- :,q,t,=cdbvGoOg[c • PRAEPATia Lxxxi 

terpoUta. Neque VeDeti 2 et 4, etsi ab hk idiTersi 
Bant, eadem labe carent. Omniuin aatem honrai codi- 
cam iadoles qao meKae perspiciatar, pancos locos hinc 
ilitac depromptOB rccenseamus. 

Ab libri XI loco exordiamur, quo lacuoa, qoae per 
magnuin coAcnm nnmernm omnesqne editioaes propagata 
est, eoram inter se neceesitudioem ac rationem quodam- 
modo osteodit. Us eDim, qaae p. 514 in editionibus fe- 
runtur, poet yerba eit' elg BdxtQeiv rtiv n6Uv, i? xai Za- 
Qwiffna xai.iiTat, jpiaxii-iovg oxiaxoalove i^Sofii^xovra, 
jn codicibDB quibusdam haec adiecta sunt: ^t' int rbv 
«JapTjjv noranov, ktp' &v 'AX^ovSqoq rjxsv, tog nsvjaxia- 
xMovg' 6f*ov d^to^^Mu» Sufft^tot i^Soft^ovra. Xiyei Si 
etc. Habentur ea in Venet. 1. 2. 3. 4, Moeq. Escur. 
Par. 2. 3, Ambr. 3, Med. 4, in qno sicat in Ven. 2. 
'la^aqnjv scriptam est, et uq omissum; in Med. f/ne- 
t»ea Dumeri transpositl suut Stff/tv^tot Stitj(i}.iot, De- 
Bunt contra, at in editioaibus, ita in Vat. 2. 4, Par. 4. 
5. 6, Anbr. 1, Med. A, Guar. interpr. In Med. 4 quo- 
qae priraam ea defuisse et postea demum adiecta csse ex 
Vat. 2 et 4 consensQ sospicOr: oon enim ipse eum hoc 
loco, quod doleo, contoli. 

Alius locus notatu prae ceteris dignus est 1. XU 
p. 578, ubi haec in editionibus leguntur: sl yag rig alXi} 
xod ij AaodixEta evOHarog xal tjjs Jii??ff«);fwpov (ro) 
nliov. Kapovffa Si opwr iart rf}s <t>pvyiag xal rijg 
KaQlag' xmff^ S' iartv «wrij %avSoxtia ^xovea x. r. l. 
\a his articulus ro Corai debetur, soluAi In ea re arbi- 
trium saara secnto; nKiov in Med. 4 et Anibr. 1 solis 
exstat: erit, opinor, etiam in Vat. 4 quem non ingpexi. 
Adiecit eam vocem librarins, non intellig^ens, quo geai- 
tivum referret; eadcm mente in Ven. 5 additum est (iJii^ 
Jlov. 1d sflqueDtibus post Kaglag exiubentur ra KaQovpa 

airttti. I. ' 

c,q,t,=cdbvGoogle Utzxii PftAEFATIO. • 

in Vatic. 1, Veo. 3, Mosq. Eec, xinafWfa in P*ri8. 2. 
7, Valic 3, Arabr. 3, Vea. 1. 2, Ald. Qaae com mUo 
iBodo fereocla esse Tiderentar, atama eunt in Med. 3. 4, 
Ambr. 1, Par. 4. 5. 6, Ven. 5, Gw. int^r,, ediHoublu 
recentioribus iode a Casanbono, bac ia re ul plenunque 
testes pessimos secutis. Epitome Vaticana una quod 
Strabo scripserat servavit, unde, reliquorum scrifrturis sin- 
gulis diligenter perpensis, quid unicuique tribuendran sit 
facile perspicies. Sunt vero haec: tl ya^ tt^ a^q xare 
71 AaoSUtta tvaucros xai jjjq nl^cioxfi^ 3k KdifoVQa. 
offtov 8i iert t^s Offvylag xa* rije Ka^keg t« Ka^ovga • 
xufitj 3' iarlv etvTrj navSox^la ^j^owsu etc. 

Tertium denique producam locum ex Ubro XIV no- 
^seimum de Sardanapali monumento, cnius ioBcriptio ubi 
refertur (p. 672) omnes editiones aote Coraem emiasoe 
haec habent: — Ha&tt, ntvt, naT^e- aig wiXa tovxov oixt 
a^tcc Tot/ omoxfOT^fiaTOS- 

ei elSag, ot* &vifT6g iiffvg, aov &vfi6v «e^e 
Tf^no^svog &aXipaf &av6vrt toi oVTtg ovrjatg. 
xaX yaQ lya anoSog tifu, Nivov ftsydhjg /Saoilevaag' 
TavT %ai, oaa' 'iipayov xat iifv^f/tea xai fter' k^oirog 
Tk^nv' Hna&ov ra Si noX^d xal oX^ta xstva iAKtwnat. 
^6* aotf^ ^toroto nuQaivtatg dv&ffdnotaiv. 
fiiffVTiTat Si xai XotQiXog rovruiv xat Sii xai m^upi- 
Qttat td intj tavTl' 

tavT' ?/w, oaa' ifpayov xai irfni^QWa xal ftET iQUTog 
ti^nv' ^Tia&ov rd Si !toi,i,d xai oifiia xttva UJisiaTtu, 
Quae male cofaaerere Casaubonus intelUgens excidissc 
qoaedam putavit ante versus illos ad eorum auctorem re- 
ferenda, Coraes contra versug tv tlStug — dv&Qtimu' 
aiv in mai^inem reieciti ueque iniuria id eum fecisee ex 
varia codicom scriptura apparebit, quae luculento deni- 
que exemplo opinionem nostram de singulorum dignitate :,q,t,=cdbvGoOg[c PBAEFATK). uxxui 

espoMtam con&mat. Nam Vatic. 1, \eu. 3, ]Mos<[. E»- 
eur. veraos illos plane (HiHttuiit} ia Par. 2. 3, Ambr. 2, 
Vatic. 3. in ipso orationis contextu non sunt scripti, eei 
in marg^ tantom, hia praepositis: ro o^ov iniy^afifut. 
lude iam in StrabooiB verba ioA^i suot, eed ab aliis 
jJio loco. in Med. 4, Vatic. 4, Ambr. 1 lcguntur post 
verba xal Sij xal nt^KpiQnm tol int} Tuvri, qiio effiei- 
citar, ut omnia melius cohaereant. YerEus duo tavx' 
f/Ai — XiXimTai semel taatum positi sunt, uitimusque 
15*8 — ttv&QionouHV plaoe omissus. In Med. 3, Par. 4, 
Ven. 2, Gnar. iDtorpr. verbis wc raUn rovrov ovx a^ta 
vov axoxQOT^fiaTog ueglectis, Tersos illi iatptn^ativis Ha^tt, 
Ttivt, nai^t sdbiecti, ut participiam tv tlSug babeat, qoo 
referatur. E^ndem rationeai Hbnffiua qui Paris. & scii- 
pnt secutus eet, io eo tamen paulo modestior, qaod verba 
illa Ag ralla — anoKfov^fimoQ non plane -delenda, sed 
post av&Qbinoiatv reiicienda putavit. Idem Terbonun 
ordo in Aldina est, iu qua tameo alia quaedam adiuucta 
sunt, quae apud alios scriptores AmaQuni, Suidani, SdiOr 
liasteQ Aristopfaanis eaodeui rem commemorantes babe&- 
' tur, quaeqne iode a docto aliquo tieographicorum le- 
etwre in mai^inem Par. fi traoslata esse suspicor. Ita- 
que omues editiones usque ad Tzscbuckiauam praobent: 
av S' iit ^kve 'da&u, nivt, nat^B, et in sequeutibus onuies 
Casaubono priores: wg rakXa ra av&^untva oix ovrte 

TOVTOV a^a TOS ClJOlXQOTtJfiaTOS, 

Haec fiofficere Tidentur ad opiQionem, quam de co- 
dictbns alteram hanc Striiboiiiani openB partem contiiieu- 
tibiie proposui, probandam. Ek qua sponte sua hoc se- 
quHnr, io edenda ea Vaticanum 1, Epitomeo Vattcanaui, 
Venetam 3 prae ceteria dnoea eligaiulos esse, Pariaien- 
aibus 2 et 3, Venelo 1, Anbroisi^o 2, Vaticano 2 in 
eotuilium adbibiti«, reltqaoB veift aine ullo detrimento 
ii 

c,q,t,=cdbvGoogle uaxiv raAEFATIO. 

negligi posse. Atque iHonim codicuin ope iomimerafai- 
libus iocis veram Strabonis mannm pro interpolBtoniiii 
commentiB resdtuere licnit. Sed non paaciores paene 
auDt loci corruptissiiBi et ipei, ad quos sanandos cum 
vel optimi codJces panim valeant, coniectora opus est. 
Qua in diffidllima critici mnncris parte quid maume spe- 
ctandum esse videatur, paucis iam eiponamus. lU. 

Primum vero quicunque comipta seriptoriB alicuius 
Teriia coniectura saiiare cupit id agere debet, ot codi^ 
cupi, qulbus continentur, indolcm ac natnrate erroram- 
que originem quantum fieri potest rectissime perspi- 
ciat. Sui enim cuiusquo sunt errores, suae emendaDdi 
leges: neque ulla alia ratione certo cognosci potest, noB 
modo quousque audaciae proft^edi liceat in coniectaado, 
sed etiam quae masime via iBgredienda sit ad menda 
apte tollenda. Straboots autem codicee, qoi ad nostram 
aetatem pervenenmt, qnales sint, in saperioribus ita de- 
monstratum esse ari>itror, ut dubium esse non Tldeatar, 
quid agendum sit ad corrigendos eos locos, quos in il- 
lis demum comiptos esse apparet. Yenimtam«& per- 
multa sunt menda, eaque gravissima, quae cum in omni- 
buB islis codicibus pariter iaveniantur a1> origine anti- 
quiore repetenda esse nemo non intelligit. Ea igitur nt 
tolli possint via ac ratione, quaerenduro cst, tpttdia fue~ 
rit mdole» iUhu eodicia, unt/e omnes eodiees Strabo- 
niani qui hodte exslant manamnl, quaeque prima erro- 
rum tn iig obviormn origo. Qna de re boc statuere 
posse meo inre mihi videor: primum omni errornm 
genere fuisse inquinatissimum illum codicem; 
deinde plerosque crroreH ita esse comparatoB, :,q,t,=cdbvGoOg[c ut a literaruiu quadratarnm usa ori^inem da- 

xiBse iiqueat. Qoae ut probem, praecipua erTorun 
geoersi quibua obrutas iam erat codex ille, reliqaoniiq 
foDfi ac quasi parens, iudieabo exMspIis aounullis adie- 
ctis certissinHG, quibus uti possis ad.alia miDus certa cott- 
finBanda. 

PersaepQ igitur 
o. Ztiterae aimile* imter «e pmrmnlatat^ etmt, T«lut ia 
OTKET pro om m (I, 3); AWIOJIA^AYTUN pto 
M&ioMoe Ttinav (I, 3S>; KOYTIOY pro KottI&o (IV, 
178); nOTENTIAN pro IIoXt.vTUn (01, 1«7); AN- 
TinAOIAN pro avtma&ttap (DI, 173); AIIIAAIOS 
pra Aiyintog (IX, 427); AErHISiNQY^SA pro A- 
AqMui- ovau (VI, 213); EYEAKI2 pro «wspxije (V, 227); 
TPHBOYPApra 7'gti^ovla (% 228); (HPETEAAAS 
pio ^erkXiMi (V, 283); 2HAIA2 pro .^j^vatf (V, 
237); MOYNON pro MoiJiMH' (VUl, 338); ^YA:^ pro 
SvQia (IX, 440); TEPSiN pro Al/av (XIII, 583); 11 A- 
20YMENNA^o T^ovfUwa (^,2^); AEMOQPI- 
KES pco At^ovixsq (IV, 190); EIIEI pro ^» (V, 
2fl8); JTPOrOJViJiVpro «fo«<W«* (V, 232); EISKAY^ 
ZOMENONpro ixxiv^oftevov (V, 213); X^Tvi AO. 
rON AnOAIHEIN pro xara Mogtava mXiv tv (UI, 
152); TINES IIPHNOYSSSiN pio Ttvkg 2ttQrp>ova- 
tmv (V, 247 >; TONUPENION pro tw- 'J¥^i' (V, 
380); £«* If^ HAPAIIEMnOMEN pro «y'^ffrt<p 
ajKAino^ (IX, 391); n02EldilNI<l>AINHTAI pro 
HoaaSuvtog yivijTat (VI, 369) et, quae eout similia sex- 
cenU. Fatallime aotem ex literarum quadratarum lorina, 
qaalem cernimus iu papjria HercuIaBensibus, ' colljgi I. Cf. potMHimUD Harculmemiia Tolutiniu ed, Oionii 1824, cl qtnc 
inde ex|>nnieDda curi^ Gro*uu in frdiUont RlielorLCOruin PliilodeEtu (Pur. :,q,t,=cdbvGoOgle potest, quae IHenie saepisEiiBe foeriiit perMiiitiita& Nd- 
neri cam in illo codice non Terbie integriS) sed uotis 
plentmque eipressi faerint, utes inultiB locis liquido pa- 
tet, eae quoque nonDuDqaam ioter ee comoKrtatae aant, 
ut r et jg (II, 95). 

h. LUerae attt m/llabae nmilea omM»ae sttnt, Tdot in 
rJPTO pro y«p av to (I, 9 cf. 44. U, 73); THN 
ETEPiiN pro r^ ^fieTi^iov (l, 51); JEaAM£N02 
AJT02 pro ^«|o;«ew>ff o «trde (I, 38); AN JIEnY- 
SeAI pro av ft^ ntn.va9ai (I, 29); OYPO£ pro t9w- 
poe (IV, 183); 0A0SINSi2AN pro OAvooiwiw «?«» 
(UI, 152); X^i lAEPAAN pro xai nipi /AleAw (III, 
161); AjIAOSAN pro kAAws ia* (V, 215); KASI- 
NON pro x«ff<'Am»y (V, 236); ^HKEAIAI KAITUI 
pro ^«^('9 Stxaxy (VI, 267); KPHTE20I pro JS^^- 
r£e £i<9'' oi (VI, 282). Plura facile inveuiet, qaicuuqae 
examinabit quae uods quadratis indusa sunt Voces in- 
tegrae cum omissae sunt, id quod baud raro acddi^ 
shBilibus plenimque causis tribuendum eet. 

c. Literae aut si/Uabae »tmilea ileralae atimt, vdut 
in ETEPAN MH HSTPOQETHSeAI pro jrl<>av 
Tiorgo»tT^a&ai (I, 3); PAPAJAS pro 'Pdyag (I, 61); 
012 EAN pro t>le av (UI, 165); HAA^AMAN pro 
naXtiav (UI, 167); AAMYPM02 pro Moi^tios (I, 
50); AErEITIMAIOS pro Xtyst. Md^g (IV, 143); 
AJ0YAAAA2 pro Ji&ivAos (V, 204); KAI JIA- 
KOYEI pro xtu Axovai <V, 217); <t>OPAMISiN pro 
'hoQfu^v (V, 233); MEJAMA pro JMi^ (VI, 266); 
H0AI2 EJSTI HAP pro WJUg «o(»' (V, 287) naita- 
que alia, quae asteriscis mis locis notaTi. 1840); nec conluliuc poenilcbit cauloguin llterBruai 
HcrcuIanei]«!bD] volniDinlbni ab eo8eni compoailinii. :,q,t,=cdbvGoOg[c FKABPATKi; IXSXV» 

4. V^eAm iMo ralata tuat, ^piam fna i'^h >i ii deifl-' 
iatU, otjM >Mfo csmq^la, veliitTSvda^aenoiovOi^sTovno-' 
X6i^cwv fnt rsv unoxEi/j^ov (1, 51); ruv ^ciU^/ov oi- 
xovRrMV pro oixavv(lil, 163); 0( 'iit^toi ri)v crvr^ 
&«p&'eff«' %ow«s pro ^/ov (IV, 180); 6 Si tdv Mow/- 
xot) ItfUytis pro AiiK)jV (IV, 263); «po Tfle Hwi^a ct^-' 
niag, 7/vixa Botavg — inoUfiei pro ^«jl^^Mnn' (V, 216); 
n&t^ttv T^V fta^fiaffw xal roe iv 'biSoig oU^-, av pn> 
Toug a^a£, ovg (V, 334); stcFj^qAo» oc^Ton^^oi^, olxtTo^ 
xtti 'Awi^ag kj^rteavo pro ali(»up (V, 226) ; Junfxov^av 
it^v iS^vaaftivtirv pro iS^ofiiMavs (V, 232); xuv m- 
ktbtv rovmv i(panTOfUvttv pro kfomoftivti (V, 333); 
n«i» 'OSvmtag iraiffov zwog pro JToi^ttn' (V, 345); md 
'Pmflmiaiv ftn^xtCfUvtnv pro ftanfmafUvov (V, 251) et 
eiusjen geseris imiumerabiJia alia. 

e. Ferba ioco mo ma^a (tfftM alimo itUUa «UAf. 
CaiuB rei exempla v, I. 13. IV, 177. IV, 198. V, 250. 
VI, 372. 273. 276 extr. Videntur autem ea vwba Bb 
gligeatia aut alia idiqua cauea suo loco primam omiesB; 
ae postea in inargine addUa esse, uode facile ad alieiuiu. 
loGuin relata sunt. 

■J". Vrrha a Strahone aliena ex uusrgiiw rec^rtoi 
swnt. Qaod factuin eaae videtur I, 6. 21. IV, 198. V, 
227. 231. 337. 242. 245. VI, 276. Maxime aiitem m 
poetarum loois id accidit, qiios cum Strabo verbo pae^ 
sin cODiiDeaioraverit, lectM quidam Ocograpliiconun eru- 
dHuB ta nwr^iuie apposuit, uode postea ia ordiaen re-' 
cepta.Buut. . Cuius rei esMtplain lucaleuium supra (peg. 
Lxxxii) eiposuiiBus ex XIV, 672 petituju. JNon miuua ma- 
uifesta suot alia velut III, 168. XVU, 791; quitms ad- 
denda.videiltur I, 46. 47. XIII, 600 aliaque fortasse mi- 
nos certa. 

Praet^ haec etToruu) genera alii perinulti offeuduo- :,q,t,=cdbvGoOgle Lxzzviii PHAEFATIO, 

tur diverus causia tribuendi, ei qtubas nulU lerme fera- 
dor foit quam vocaliuni quanuiduin permntatio a eimii 
pronuDciatioue profecta, impriinis qaae fit inter ei et t, 
ai et e. lade efGcitur, ut nonnunquam dubiuE haeiefi^ 
quamDaiu ecriptaram a Strabone profectam «Bse putes, 
marime in nominibiis propriis aut raris ant varie a m- 
riis scriptoriboa conforaiatis. Qua ia re boc aa^e do- 
lendum est, qood de eorum scriptura apud alios aucto- 
res nou magis coDStat quam apud Strabeaen). Totut 
enim hic locus de aomiaibus propriie, in quo naper egre- 
gii quidam viri elaborare coepenint, auceps est et lidiri- 
CUB multisque difficultatibus impeditus. 

Variis his causis erronun, qui in omnibus codici^us 
Strabonianis deprehenduntar, expositis, qoantum eOBie- 
cturae in hoc scriptore concedendum sit, quaeque ralio 
in hac critici muneris parte sequeoda, satis manifestum 
esse existimo. lam vero iu singtdis lods tractandis do' 
monstrandum est, cur erratum in iis esse, quidve ab ipso 
Strabone proEectum videatur. Ceteram conieeturas sive 
aliorum sive nostras, abicunque estra omnem dubitaitio- 
nem positae videbantur, in vcrborum ordinem recipere 
QOQ dobilavimDB: si qutd dubii maUeret, locum corruptum 
obelo notasse, atque ia notis ea quae probabilia puta- 
remus posuisse «ontend. Praeterea ut integra servare- 
tnr, qoantnm fien potest, codicum scriptora, oe ea qai- 
dem, qnae iu iis leguntor aliena a Strabonis verbts, re- 
iedmus, sed asteriBcis iiiclusimus, similiterqae ea, qoae 
'male omissa necessario videbaotor addeoda, uncinis. qna- 
dratis drcumdedimus. . 

Hoc autem loco quaeret quisplam, quid auxilii speran- 
dmn sit iu emendandis Straboais libris ab iis anotoribns, 
qui cs eo multa afferunt, St^hanum dico et maxime 
Emlathium. Stephanus cnim quae affert tain brevia esse :,q,t,=cdbvGoOgle FB&EFATIO. Lxxxix 

Bolttot, «t famdfaoSe dixerJB, qoaedara {aerit eoadHio 
codids, quo mds est. Uno loco, quo paido pltira exhi- 
bentur iude petita (s. v. ^i^Mfvaixi), eodem awfido, quo 
nostri codicee, Tidetor laborare (y. ad VI, 2SS), aliiB ta- 
nieD DODDuUia diversa ab iis praebet, aeque ugquam eat 
Degligendos. Eostathii vero codex quamqaani nec iBu- 
tilue fuit in fine lilni VU (v. quae iode affert ad II. B, 
850 p. 360, 11 R.), et iDtegrit»' ia posteriorAas B^tera li- 
bris, quam pterique Dostd (v. qsae dispotavimBS p. lxxix): 
iu universum tamen indois prorEue esdeni' est, atque ii 
codiees qui nunc supersunt £s decurtatorum eum fuisse 
DUBiero, quod supra iDDuimDa (p. kix), lod ex lib. VIII 
et IX laadali abunde doceut. iDde.non magBam esse 
£uBtatliii utilitatem ad emMdanduni Strabouiem apparet: 
pMeterta onm pa^ liberius fasud raro referat Strabonis 
verba, megnopere cavcndum es^ ae niminm «i tribuatar 
auctoritatis. ■ ■ R«liquum est boo uDom, ut oodicum sigla eiplicemus, 
quibus osi sumus. Qoa io re boc priHnm teBeiidnni est, li- 
terifr n»aiusoulis notari eos codiiles, qniH-um naxima est 
auctoritas, miDnacuJie eoi, qui vel minoris pretii sunt 
vel nullias. In quibusdaia codicabus velnt ParisienBibus 
1 ct 2, Mediceo 1 et maiuaeulis et minuBcuUs usi sumus, 
etalteris qwdem Us ad indicanda ea, quae ateunda manu 
poetea addita minus auctoritiite valeat quam.relii(ua. Se- 
cnnda manu addita porro puta omDia, qnae aimpliciter 
in nolis dicnntur st^a scr^ta esse aliis iveribts, id quod 
saepissuie factiun ettiDprimo libro.ParisMDcis I, octavo 
neaoque Medicci 1: iu qiiibusi ut accuratius iadicaretur, 
cui vocabali-parti essent superposita, Aduotie panlo la- 
tins litcris eam eiprimendam txtmti. Codicom i^tur a 
nobis adkibitorum sigla.suDt ha«c: - :,q,t,=cdbvGoOgle A, a. Paraieasii No. 1397, IX IM^b prMres oOQtiafln& 
(t. p. X sq<].). ColUtHB eet a Sarimgtro, cui do- 
miiutar Strozziaaus^ et es parte a VHMmnno ia 
ustHu e£tioDi8 OxOBteQsifi, io qua dicitDr Par. 2; 
dffliiqae ipse quaota potai cara eDm excDSsi. 

Bj b. Mediceua plutei 28, No. 5, X libros priores cod- 
tioeDs (v. p. zxr). Collatus est a SmHnio iu 
ed. Oiou. usum; idem BaodiQins Tzechuckio mi- 
sit scripturae varietatem ex eo eootatun, et in il- 
liua quoque editione kabetur iode a Uiri X ini- 
tio. In uti^aque appellatur Med. I. Id enotan- 
dis tam«i boius codioB 8Gripturi8 ditcrepaatibus 
uidti errores commieei «lat sire a Bandioio sive 
a Falcouero tum alii, tom eaepe ia lodi correctis 
secoada mann primae tribnuBtnr qnao Becmdae 
SDUt. lam antea Abr. Gnmmima irnias sci^tu- 
ras ex novem prioribns huius codicis libris de- 
promptas ediderat: vid. Varia Geographiea pag. 
151 eqq. Eqnidem GODtali libri I initiv^ usque 
ad p. IB, libri II finem inde a p. 127; libri IV 
cap. 6, libros V et VI iotegros; libri VII fioem 
inde a p. 324; librum VIII usqoe ad p. 374. 

C,e. Parisien^ No. 1303, omnee libros coDtinens (v. 
p. xit). Collatus est a Breqmgayo, a qoo do- 
mioaturR^ius; a l^«ffe&runto ia natim ed. Oxon., 
in qaa dicitnr Par. 3: aec dtvenus est ab eo, 
quem Falconer appellat Breq., Tzschucluug (inde 
a libro IX) Paria. , Coraes denic|ue. sauni. JVIibi 
ipsi totiuD denuo couferre non licuit, inspexi ta- 
men lods haud pauds: postea in iBeum usum 
coiituEerunt viri amicisBimi, PkilifpiiiM libiw Vli 
prior^, Weitamdiua Iibroe VIII posterJores. Ki- 
hilomiuus post tot virorum doctomm coras dob- :,q,t,=cdbvGoOgle PRAEFATK): xoi 

naliis loeis dublum est, qaid lu boc «odicesai- 
ptUm ait. 

D. Yenetus No. 640, libros YIU posterioret coDti- 
nens (t. p. xxix): totum q>se exconi. 

E. Vatic. No. 482y Epitomea VaticaDam coDtineos 
(t, p. axii): totWB ipse eicasd. 

F. ValtoMius No. ia$9, libri XII partem ultiinam li- 
brosqne reliquos qui «eqnuator contineDS (t. pag. 
xx): totum ipseexcussi. 

g. Vaticaaus Xo. 174, «mnes libros eontiDemB (t. p. 

xxn): novem priores escussi. 
h. Mosquensia, itidem omnes libros continow (v- p. 

xixv); Matthaeu* contulit iu usum ed. Oxon. 
t. E^cuHalensis, omn. libr. continens (v. p. xxxt), a 

Bayero in uium ed. Oson. collatns. 
k. MediceuB plut 28 No. 40, libros X priores cod- 

tiaens (v. p. xxvi), a Aondjnto collatus in nsom 

ed. OiMt., ubi nominatur Med. 2. 
l. Venetus No. 377, lib. XII priores contineDS (t. 

p. xxvii): Serjm^ertM, qni nomiiut Marciannm, 

eontulit (t. p. xxxix). 
tii. Venetns No. 37S, omnes libroe conliaflns (t. p. 

xxTui), a Scrimgero, qui primus eum coatulit, 

Besearionens nomiii&tua, a Siebenkeesio Ven. A, 

a Tzscliucliio Ven, 
n. EtOBensis, libroe i priores cootiaens (v. p.xxxiT): 

idefla est, quem ex bibiiotheca Petri Bembi habuisse 

dicit Serimgerua: coatulit et hic et Falconm: 
». ParisicouB No. 1384, omnes libros cootiQens (t. 

p. XTO); Serimgero nomjnator Strozrianns alter, 

ia ed. Oxon., in coina nsom coalulit ViUtinmi*u, 

dieitar P«r. 1. :,q,t,=cdbvGoOg[c p. VaticaMffi No. 173, libroe X prior«e omttBenB (v. 

pag. xxii): coQtuli per varias libri I, It, IV, V 

pmrtes. 
q. ParisieDEis No. 1395, omDes libivs contiBens (v. 

p. xEs): nonliullis locis contiili. 
r. ParisieoBis No. 1396, GODtioeDs Gemisti Eicerpta 

ex libris X prioribus et libros VIl portniores (t. 

p. XX ): in ed. Oipn., in cuIug usum FifUe6nin>iM 

ex parte eum coutulit, nominatur Par. 5. 
s. PariEiensis 1408, omnes libros cootiDenB (v. pag. 

xTi): in ed. OxoD., in cuius usum FiUeirwniiw ei 

parte eum contulit, nominatur Par. 4. 
i. PariBienBiB 1396, omnos libros contiDeDS <t. p. xix): 

nonnullis lods eom contuU. 
H. AmbrosianuB M, 53, omnes libros cODtkiens (v. 
. p. xxxi): iHMinulUs locis eum cODtoli. 
V. AmlHoeianus G, 93, omoes libros contineDB (v. 

p. xxxiu): paucis modo locia eui» contuli. 
w. Venetus No. 379, (^niisti Excerpta ex llbb. X 

prioribus et libroe VII posteriores integros conti- 

nens (v. p. xxx): Scrimgenta, qui inte^TOs Ubros 

cootnlit, Crcmisti librom appellat. 
«. Medioeus plut. 28 No. 19, libros VUI posterio- 

res continote (v. p. xxvn): Bandmiu» enm cou- 

tulit in usum ed. Oson., uM didtur Med. 3, sicut 

a Tzicbucluo, quocum id^ Bandiniofi Bcripturae 

discrepaotiBm inde enotatan commuDicavit. 
y. UrbiDas No. 81, libr. VIII po«terioreB coDtinens 

(t. p. xxir): paucis modo locis eum «ofituli. 
K. Mediceus plut. 28, 15, libr. VII posteriorefi oontiaeDs 

(V. p. xxTj): Med. 4 QomiiiaDt Falc. et Tzschuck. 
Epit. Epitome Palatina No. 398 (v. p,lg. xKii): totam 

ipsc contuli. 

c,q,t,=cdbvGoogle PHAEPATfO. xcin 

Pletb. Bpiteme GetDi«ti(r. p. xltii): ea,'quM tncle lao- 

^antar, Sie6«ititne#jft et Brethwi» (v. E^ist. Parr.) 

debentur. 

Syn. Svvoffiis twv x6X^u» r^g- xa&' ^ftag olxov^fve 

■ in cai. VaticinHi No. 175 (v. p. ti); totam ipse 

contnli. 
In scripturis fatHtiin codieam laudaDdfs baiK seeuti 
sumus ratiODem, ut «x iie, <|ai Mietoritatein. aat.iBa^aui 
aat aliquam habent (t. p. lxxti et lxxxiu), omnem discre- 
pantiam, quanta potuimus fide, adnotaremus, quatenus in 
noEtram Teuerat notitiaBi: reliquonim autem scripturas in 
uiUTersiim neg-ligeremus, atque iis modo locis commemo- 
raremus, quibus aut editionum priorum scriptura inde 
maDaTit, aut aliam ob causam notatu dignas eas iudicavi- 
mus. EditioQum priorum varias scripturas addere inutile 
visum est: ex Coraiana tamen, quae multa habet propria, 
omnia, quae a nostra recedunt, adootanda duximus; in reli- 
quis si quid legitur a codicibus atque editione Coraiana 
ac nostra diTersum, eam indicaTimus, a qua profectum est. 
Inde fit, ut Aldina haud raro commeraoretur. Ubicunque 
menda omnibus codicibus commuuia coniectura sublata 
sunt, illorum nomina qui ea correxerunt apponendit cu- 
raTimns: denique homiuum doctorum suspiciones eas, 
qnae aliqua ex parte Tiderentuc probabiles aut non plane 
spemendae, adiecimus, innumerabiles autem eas, quae 
omni probabilitate carerent, omisimus. Ita nibil negle- 
ctum esse arbitror, quod ad iudicandam uniuscuiusque 
loci scripturam dcsideretur. 

lam nihil restat quod addam, nisi ut grates agam vi- 
ris egre^s, qui in adomanda hac Strabonis editione be- 
nerole me adiuTerunt: C haehmatmo, qui schedas mihi 
coDcessit, animadTersiones Tarias et coniectnras suas ami- 
commque in nonnullos Strabonis libros (inde ab initio li- 

c-,q,t,=cdb.,.Google brilliuque ad ioit, UbiiYin) contiBeDtee, et J. Meiite- 
Jtt*» qui amiciesiine meaun comminticaTi^ qoae operarDm 
specimina perle^enti ai]notan<]a sibi videreolar; praeterea 
BMio, biblio^cae Marcianae praefecto, et B. Batto, 
bibliothecae Regiae Parisiensis conEerratori, qui summa 
humauitate recenmt, ut aditus mihi ad bibbotbecaram, 
quibas praesont, copias pateret fadUimos. 
ScribebHii BeraHni Idibne April, ■. HDCCCXlit. :,q,t,=cdbvGoOgle 2TPABaN02 rEiirPAmKA. :,q,t,=cdbvGoOg[c :,q,t,=cdbvGoOg[c TSiN ^TPABilNOS rESirjPJ0IKSiN 

TOY nPJlTOY BIBAIOY KB^AAAIA. 

C/ii oin inr6<; ifikoooifliti ^ jmoygaiptii^ Jtfiayparila. 5it lal 'O/t^ 
po! tnrif) jiartaxov. tuv tnMi ipalmat xfiiftfoq. m ol afoTt^o* 

5 avrrj xVV^a/tirot miurai; ^ arag^^wi ^ ia^aXpirii; ^ tftvSii; r, 
«ofc avTOK aa«it^iirmit il^iunv, %ltrx't ■"! ajioStt&ti *ov tUlnmt 
atrtir outu x^^tw. niifalatmttt^ litjfOt itia^ alxov/Uii^i; avno/tm< 
vnoTVJiovnti; i^ itaStair. nlatif tininiar xai TitfitgjltHi ^^eUur 
■tov xara noUa /it^ i^r y^r gaiTtpr »alaiiaar frtiXlax»ai xai tlq 

10 aXXijXai; fiiJaitS^jrai. 2TPJ[BQN02 rEQrP^0IKQN 

nPSlTON. CAPUT L 

1. 1 ^g tov ^doaoipov siQayiimeiag Bhai fOfuCoiuv, eaieQ C. 1 
15 aXitjr ttva, «oi njp ytmyQaifw^v, ^v vvv ttqoTi^iie&a imaxo- A. 2 1. A[^iiRi«atuni huiiu 1!bri in nullo codjce lcplur, nUi in opt w^ 
ni fallor, !n n, licel PalcoDfr de eo nibil moauerit.. Quia ei bac ipio 
in illoa mauaue ci, si Cjriaci quondim fuii, licBl fiiiwe nileiiur (t. 
Praef.), ab-hiK prorectum eue credidenm. DiTCnufa «t enim «b fe- 
Uqnonim librorum argumcnlii, Quod !n A quondun icriplum fucnt 
uidqiinu uDi cnni pnmD codicij (blio intucidiL Eecentiui illod Sie- 
beakieeiiiu prnniu edidit ei p, ut opiiHH', deKnptnm. 8. ti xaX f. 
7. l6yot no. edd. ». tOoxi» t. — ^^ttatt tU. 9. in,lli^at 
om. edd. db.,Goog[c 4 LIB. 1. CAP. I. §. 2 — 5. 

aeXv. oTt S ov qiavhos fopTo/^i ^" noUcS»' SijXov. ol n 
^«g npdmtt fln^pijiiams mrt^i aipaa&ai mioSToi mvee va^Q- 
^af 'OfitjQOS « |cai yiva^iftapdQOs 6 Mil^atos nai 'Enattuos, 
xolirtje avrov, »(t&<as xai '£p(woo#-«'wjs tptjui' xal ^tjfMnQt- 
C 2 Tog di xai EvSb^og xal. /1t»aiaQjo^ ""* EtfOQOS xot aiJ.ot 3 
■A. 3 jrletws' wt 3e o» fterii Toinovs, "Ecaioo&tt^e te «ai Tlolx^tos 
K(U IIixjEtdoinoe , avSQCs ifii.6aoq}Ot. t] n ftoXv/td&eta , St ijs 
. fiortje i(ftxta&ctt 101181 rov fpj^w Svvmor, ovx allov ripog 
iattv, ^ tov ra &eta xai ia dv&Qoiaiia iai ^ieaorroe , wvTteQ 
t^v tfiloaoifiat intiST^fitir-ffaai*. toe K (wrtae xa» )J oitpiXtta 10 
ffofxbl^ tie waaj 1} (li* TiQoe ta noXmyta xoi ra$ ^YtfiOvixae 
aQaitie, ij Si HQoe imav^fUjV teit ts ovQavimv nt^ jiSv inl 
yije x«( &aX«tttie f<ti«»»' ?t«i ^ivrmv koJ xtt^irwt' xoi «(■r ol- 
Iw», 5(r« t9«iV ffop' kxdatoie ten, «of «wo* vaoyQafpu arSQa, 
tov (pQovti^ovta t^e «'^e' rov.§iov tiyviig xcu tvSaifiOTias- 15 

2. jivaXtffiovttg Si >ta&' ixaotov iataxoaaftfr Tca* f^>tj(uV<ur 
m /i£lJlo>'. Ko» npiu^t' or» oq&^s vactl^(pa(uv xot iJituts xnu 
o( wpo ■^fiiov, ojj' «ffw JMW JaaoQxos, aQpjyitr^v tlrai i^e yew- 

A. i yQafptit^e iftnEtQtae Of^QOV o; ov />d*«t' cr «^ x««a ttjv witj- 
otf oQet^ ndvtae vntQpi^h^at tovg Tiakat xot toiie votsqot, 20 
«JUa <Tj[eSov tt x«u rq xMra 10* ^mv ifonifti^ mv aoi.m»6v, 
d(p' tjg ov fiovov neQt rag aQd^ete itsnovSaosv iiteivoe, onmg 
ott nltiatae jvoiij xai nttQoSoiaei toig vattQO* iaoftivoig, oUa 
xiu td neQt tove tonovg *ove te jiaO^ tnaata xot toig nara 
avfuiaaav tqv oixovfiivtjv y^v te koI &aXana9. ov yoQ av fiixQt 25 
tav ia-^attav avt^g neQoto)* dtfixem tv ftv^fijj xvmIqi ntQitoiv. 

3. Kui nQiStov ft^f tip oixtavip ntqlxkvatov , mantQ iativ, 
dai(patviv aitijv inuta Si twv j^iupuot' td ftiv avofia^t, td 
Si vnijvmeto ttnfttjQiois nai, jiipvtjv fiiv xal At&toaiav xai 
SiSoviovg Kcet 'EQtft^ovg, ovg tixos tijetv TQOiyJMSvtag Aqo^o^, 30 
^tjtiue Xiymv, toiis Si nQoe tatg dvatoXaie xai Svutaiv aivttto- 

1. Sit Tirti k Car. 6 df el T tup. S B. 9. an^^Vf ta nip. 
ntva A, inde ar^goniira gkt. 16. Tii titi^fHra Groikurdius : at «i' 

milnu eeait v. ap, Pjus. V, llt in. 21. Tor noJtiTuov et H lup. « 

ulroqne lom A, inde TWr »01111™» ghnop. 23. nupoAiiTi] «dd. 

28. dniftirer C. cM. 29. f,h' on. BC. :,q,t,=cdbvGoOgle PROLEGOSIENA. » 

/tsvof in mv ««p tmeantp xXvCta&at. Mwfrw j-Ap Avusjfivia 
«oiM To* ^liov xcu Sv6ftevo9 els Tovm%, cig 3' avtms «ai wi 

«ff*pM' - 

^&tog [liv imita viof HQoa/fiailei' a^ovQais 
5 (| MxaXa^irao fiaSvgQOOv toxearoTo. — 

iv 9' enta' mnsav^ XannQOT <fdog ^eUoio, ' 
tJufov tvKTa niiMiveo'. 
nai Tovg daTt-Qos XeXovfuvovg t| oixea»ov Uyet. 

4. Tcu» S iaxe^uut afSQwv xoi r^» eidatfioriop ifUfa^S^ei 
10 )uu T(* evK^oaiW rw »e^uj;o«TO;, iremicftivogj oie foixe, »6» 
J^r,Qatov nhtvrov, i(p' ov xal 'HqaMi^s iarqateeC^i xui ol ^toiri- 
tus variiQov, oijkq xtu xariaxov tijr xXtiani* OQI^- fUta. Si A. 5 
Ttfvrcc Pwftaiot. irravOa yoQ ai toii ZtqjVQOv avoai. itrm&a 
Si xai fo 'W.vaiov ttotei mSior 6 nonjr^g, eig o aeit^&^ae- C. 3 
15 tf9ai cpTiai tor Mivekaov vno twv &e<av 

dild a' ig 'Wniaiov asSiov wi «tiQCeta jta^s 
a&dvaroi niftipovair , o&t ^av&os 'Padafiav&vs, 
t^ rreQ ^ijiat^ §totij nelct [dp&Q<oaoiairy 
o^ ruperos, oSh' a^ x^f*^" "oUs, [o5m aot Oft^og,} 
20 diX owi ZeifVQOto Itjvarfiortag d^ag 

oittettvog dv^ai. 
6. A^ai ai tiSr /laxdQtor Si vijaot rtQO Tijs MmiQovaias 
nat i^s iaxdnis iqos Svatr, ««*' S fiiQOg ortrptjjet xoi *i>f 
'I^Qias 10 tavT^ aiQos' ix Se toS orofiatog S^Xov, 5n xoi 
25 tavtas ivofit^ov evSai/iorag Sia to nhjatd^etp totovtots xfof H>(f. .1. tnti&tr lop. h»ir3t A Ir&irSt BC edd. — av/^rona /. 
4. Tiqotil^aXtr B. — afoiiim; B. 6. analaiittiao A, 11. itKovv 

codd. excepto C, in ijiin ni.oinov rcc. man. IIIdiI Icgitur cLiim ip. Enst. 
ad Od. p. 1&09 I. 26 ed. Bom. CaiaiilKmiu coireiit coU. III, 150. Ea- 
den vcrba loler >e commutaiitur TU, 320. 12. /ina xavta H BC. 
16. arO-^BTiounr om. codd. 19. ouK noi' o/i^^df oio. codd. 23. 

■bI to xtfi ald. 24. lauiifc ABCt Car. cturciit. lutpp. pair. tuspi- 
cuilur (v. lotpr. g>11. I p. 364) itai lo Tq< 'I^t^tat lai TO lavrqf n^ 
qat, probaBte Gnuk. Idem iciuus cAicUlur, «i (cribw lal t;i Ip^lttf 
to vnvnt! tt/fot: quM umrai ntio miniu pnii^li). ^:,.,Goog[c « L1B. L C^. 1. $. 6. T. 

6. JHJm fi^r 6n ye Koci oi u4i&io«es 'in ^ mxeav^ ^'^'^ 
mi, d^lar Sn fiii' laxaroi, 

At&ioitag, loi Siyfi^a SeBaiieiM iaxatot d*dQ<09- 
ovSg fov Sf(&a SsSaiaiai qiavliag 7£yo{tdpov, cag Setj&^aeraA 
vatEQOv oti S' ini T(f cuxeati^, 5 

Zeig jttg ig taxBaror fiei afwtiotoQ At&iomjas 
X&i^og ip-ri iieza Salfia. 
A. 6 oti Sl KCu ij npoe taig aijmoig *(T);aTi« naQonieafirig imir, ov- 
tas -^vi^eao Eurcj*' tieQi t^g a^itrov* 

otij 8* «fj/io^off «(Wf J.owpw»' (Sxtaroto. 10 

Sia nh ya^ t^g aQxtov xai t^g Oftd^tie to* aqttnxor SrjXol- 
ov yag af toaovraiv datsQcov iv t^ cevt^ Z"?^ ne^iifeQOfU- 
tatv tip del (fa.reQ^ oitjv afifiOQOv eim 'i.oezQ^^ taxtavoXo. mai 
ovx ev daEiQiav avtov xaxayiriooKovaip , log (iiuV a^xtor dm 
^eft' eidotog' ovSs yaQ eixog rjv nta, t^r eteqav sJot^o^it^- 15 
A. 7 aSai, liU.' dq)' ov oi iliomxeg eaij/tstmifatm xai s);pc5wi a^og 
tor aXovr nOQeij&eiv xwt etg tovg 'EXljirag t^r Stdta^tr tav- 
Ttjv, maaeig kcu tov BeQerixt/g triiOxafior, xai tor Kdna^o*, 
iX&eg ^cu jtQta^r xatiovonaafiiror ■ noXXavg S ht rvr dviovv- 
Hovg ovtag, xa&dneif xai j4^m6g ^mv. ovSi Kgteitjg' ovr 20 
6{>&<Sg yqd^ei, 

oJog S dfiftoqog iati loeiQ^, 
tpevfiar td /t^ gievxtd. ^ektitar & 'H^dxleitog xai ofi^Qixmrs- 
A. 8 poe. iJftoMos dvtt toS ff^KTtxot' ^v of/xtov 6vOfid^iav „^ovg 
K(u safteQOi tiQ^caa ij aQXTog, xtu drtiov t^g uqxtov ov^og 25 
ai&eiov /tt6g." yoQ dftttutog imi Svomt xal dvceroi^g oQog, 1. oi mn. edd. mde a Xyi. 3. oWonie ™dd. oini,. sld. Xjluid. 

coTT. ad Honkeri eTempla: cf. jafra p. 30. 8, yrt^oi Tol? oe^xToi; A, 

inie npoi agmor laiq apKToii; gki. 14. oiin mdd. Cuaufa. corr. 
15. nov ald. — /iij •^acgo&ii^aS^at ABCl, aed ia A ftli punctu lat in- 
cliuuin sec. inan. (quae itidem qnod pr, ro. icriptum ftierat — itlaStu 
inuUvii in — Tija9ai): inde oro. ghi. Ei ediloribns prifnus Xjlander 
ninulit negationeni: quara reitituendam rnutra censet HepiB ad Illad. 
S, 489. 17. 4ia<rrB0ii' a (scd sub margine agglutDialo Aciia^ir A) 

lg\nopt. 24, rjovq nol B: inde fflvt fo^ *<d t edd. 2&. linl f. :,q,t,=cdbvGoQgle PRDI.8G0HENA 7 

mx ■; ti^mos. dia luv 3^ t^g ae^^ov , ^* xcu ofu^Mr nalsi C. 4 
xtu fop 'SiQtmva Aoxeueiv tf^i, to» o^xtmo* Ai^ilor" Jtta Sc tov 
.lukEM*^ To* o^tCtH^a, Eie Sv xai t'| ov.vas dvasif xa* lag 
dfuioias iroientKi. ctiroiv je «vrov tnQdgiea&ai xal ofMM^eit 
5 Tov oiKEa*«v. ol8e*, on xcaa a^futov ro a^xnxionMO*' lov OQt- 
^oyioe fivsta* 6 opxnxo^. dxoXov&tag Si/ tovTifi m itoi^ixbp 
d{fiMaavng tov fiii' o^i^optu 6<peHoftet' SixM&at lov im T^g 
j^g oiiteieis «jp tuxwvt^, rov & oQxrtitov jijg y^g dmofteno» 
mg af aqog aia&tiaiv xma to dQtittxmjaTov t^g t^a^asotg a^- 

10 fiaov otaTe xal tovto to fttQog t^s y^s xIlu^oit a* T<f iaMa*^ 
rtax uvTOT. ttai tovg dr&Qiofiovg Sa oJSe Tovg HQoafioQeovg ftd- A, 9 
Xtata, -ovs ovofidoT} ftiv ov SijImI (ovSe ■yttQ vvr aov xotvov 
aVTots ovofta xehat jiaai) , t^ Situmi 3i tfgd^et, vofidSag ai- 
Tovg imoy^difaiv xai dyeevwg iantjfwXyQvg ■jfftXtactospdyovs tifii- 

15 OVt TS. ' ■■ 

7. Kai dUMg: S ifupaiyii to wkJI^ aegixua&at t^ ■m tov 
tuMdvov, OTav ovrco tp^ ^"H^' 

eJfu /K^ otpofuvrj moXv^oq^ov atiQcaa ycu^s 
'iitisavov TB ■^eiov y.iveatv. 

20 Toig jd^ aieaat nmi avv^&ij Xiya to* taxaa.r6v ti Si a»Qata 
xvxXtp atQixEtTOf er T» Tti oaXoaoii^ ■t^s ^x^^'^^ daaiSog 
mixXi)! aeQtTiihiai lov wxtavo» ea'i t^g ttvog. tysta^ Si t^s 
avtTJg (piXoagayfwavtt/g nai to (i^ dp^ot** rd aeQi tag nXijfi- 
ftvQiSag tov toxeavov xeu zdg dfiatanig, d^oQQOOV tanavoio 

25 Xiyovti.xai 

TQtg ftiv fdff i aviriatv iji. ^ftart, '^tg ^ dva^ot^Sst. 
xai ydq ei p^ TQtg, dXXd Sig, tdfa ^g iaTpQtag aa^ameaoytog, 

7. -vo aBC Coi'. torr. 12. jtoii jup. nu> A, Inde mu ghop Cor, 
17. 9^CTi ABCl f^ii m Cor- corr. 20. «^5. om. BC. — XaxaTa , 

jtd^ata M. taxata inter vcts. add. t, ui marg. scriptiun in g. 2-3. 
ftlonQayfiottiftji »np. nolnnp A rtoiunQayfioaiiy; gh. '—• ■nlij/ifiv- 
flaq B. 25. liyBvta edtt. 27, ^aijaiiiaovioq sup. iHo-ouinj! 

AB, itidem femiainiini ghHelmimp ald,, idqnc Epitome Wvri Friedemaiuio 
tiM AI, ijuae eihibeat — laiaii ij i) fQ^^fV V/^dfipat ^ ij noiijTMq 
vifitiyogla i; -J faiogC» noQiniaiv. Scd in talibiu parum vbI«i« Epit, 
auctoritateni apparel. Keque quao Cat. alTert Stralionis verbi infra (p- 
25) cadem ie n agoDti], — rftufmii lirat li/ia^ttfia, ^ Imoi/utaf :,q,t,=cdbvGoOg[c 8 LIB. I. CAF. 1. $. 8. 9. 

M t| d)ta).a^mao Si Jjm wa tftipaair t^g fil^fiftvQfflog, ixm- 

o^g f^f iai^aui* nqaetwr xoi ov reUios (ioojSij. noceiSmriog 

A. 10 di xuH' tx fot! moaflovg Xiyur tmt fdt nahfTcrofiixovs , *ow 

9e piftfOVfutwig , kki ix toti aoTOfio* ipdfai m* eajaitto* eUd- S 
^ei m ^mSeg avtov ti ^e^i rae ahififwfiidas ifi^ari^Ba&ai. 
m ftev ovp itQator ev, «o Si ievrsQov o^ Ijfst 16^0» ■ ww yof 
iroTOfti^ Qevftan ioutev ^ t^g aXijfifivgiBos iai^aais, noilv 8i 
ftaiJMv ^ «fKjjiupf^ffi.ff W rotavri}. o re rov Kgdttirog iloj^ 4i- 
Samsi T< ffri>a*cif»Bgo». pa&iqQov» fdr ya^ »ai Sapo^QOf lijmi, lo 
C. fi oftoimg Si xai aotaiiov fo)' oilo)' lotieawov Xiyei Si xm fii^g 
toS <uK£o!vot> « aotofiov xtw itoTOftoio ^o», ov tw ailoti, 
(iiUw nwi ftigove, otav ovna if^' 

avta^ iiiel notaitoio iUrer ^oof «xearOM) 
wTiig, ano 3' Bwro xSfta doiUafn;; Evpioro^oio. 15 

oi yoQ TOr oiW, aiUa «o» iv r^ mxeavifi toH mneifiov ^oop 
ft^Qog OPta «otf tixeawv, ov ^aiv 6 KQdrtje dwdpici» n*a 
xoi xoXnov eiTi tov fotiov itoXot dao tov -[tifieQti-ov tQoaatoS 
St^KOvta, tovtov joQ Svrait uf tis ixkutior ht e^rat i» ti^ 
iux««t^ ' tor Si Siov (xXwroWa Iti ehai ir tip ohp , ov^ otot 20 
te. "OitijQOg Se ye wtta qitjai' 

irotaftoto Xiattr ^iov, 
dmo f uteto tivfta ^aidfftttjg, 
^ig ovX oU^ tig iatit, dXXd .toxeavog. ^atrai ovr, iav- SXXiug 
8ix^, itt^dg ix tov oiiteavoS, ^X&ev eig lo» toneapov. oilila 25 
rowa ftiv nanQotiQas eati dtainjs. 

8. °0n Si ^ oiitovitivtj vijij^g iati, nQwtav fuv ex t^g ai- 
a&^aeojg xhi t^g neiQog hjirtiov. jtavtcq^ /op, onovaotovv 
sifuttov yeyovev dvd-^iaitoig em td eaxata tijg y^e ttsoEX&tt*, 
evQiaxetai ■d-dXatta, ^v 3^ xtdovftev axeavov. xai onov Oe tij 30 
lua&tjciei Xtt^eiv otlj; vn^Q^ev, i Xoyog SeiKwai. to ftiv yoQ «to- 

quidijuain probant. Mttcul. Cm. priniiu rtstiiuit. 4. laic — ivti 

J K tic kn coniunttT. 6. mfi] . ^itl ald. Cor. 1««. 10. dtfOQ- 

(oo» idd. 13. <f^S, Bt (??) tf^ m. 14. Ulntr « ilitt C. 21. 
fq>tl m. 38. nartaxoB C. — orrii n<n' olir Im eda , in^ a Ca». onmi 
:rM'a^ C. 29, mtotl&tU mp. nagtl A. ■' :,q,t,=cdbvGoOg[c PAOLEGOHENA. '9 

#«0» gJUwpJi', m xmu rovs 'Moig, wu m ianiqtoii, no xitta 
toif '1§^Q<*9 Ktei mvs Mavgwaiws, tre^unUmu snr inl ftftilv A. 11 
tov TS rcmbv fugovg xai tov ^geiov ro df^^iird^iw anil(m> 
i^p& ^Z?' *^* ^ f^ avfifu^ai (UjSeras oUijiUpt; vwf «cmn^ 
5 frinfrru* oi nolm, ei' rip ovrridTjaui in w* na^ail^Xnr 8ta- 
tmjftasetr tS* i^tttaS* ^t**i'- o^ etxog Si Bt&aiutTzov shat ti 
ifikayog xd ^^bavtiior, iif&fioTg itei^j^fievov ovnt ote»olt to*s 
KtoXuovat Toy «e^urilatf, alia naiXof avQ^y xot avtexig. oi 
n yoQ mQuiiMv i!ttj[gtffi^aamg, aira d»aat^i\fia*rts , ovj^vao 

10 ^ntigov titog artatunovarfg xtu mahiovatjg mv htamtva nXiMv 
ifttXQOva&^yai (faai*, aiXa pno eatoQtae Moi iQtiftiag, ovStP 

■ ^rtor «^s ^aXamjg ixoiatjg nr noQOr. totg «s nd&eat to» 
tixeapov 'foi^ aeQi rag dftadrets xa! rag nX^ftftv^iSmg oftoioy^ 
rovto fiaiJM/' nimj jovv o mTOt ■tQOttog «(3* %e fttra^oXmw 

ii vntiQj[et xai rmy cev^^aeoit xoi ftetmaetji' , tf oi noli- iza^aX- 
laetmti , ■ tig av ini ivos nsid.yovg t^g xtt^aeeig dnoBiJloftii^s 
xai dxo fuS^ ahlas- 

9. InaaQjos ^ oo m&aatos iartv dm^ytov *p W|y roxv^, 
u$ w& ofiOtoaa&oStmg rmi coKcarov nayt^MS, wi , tl So&eiij C. 6 

20 TOvro, dxeiov&ovms avz^ tov avQQov* efvat nav to xtixilrp me- 
iajoe tiJ4tXartiMr, nQog to fi^ .Ofiatona&siv ftdifiv^t Z^mfU- 
w; ^eXeitttp rtp Ba^vioivif. ^ftete Oe tor ftev nkelk loyow 
negi rmi loxeawov xai tiSr niijftftVQtBmv eig HoattSoifto* drtt- 
^aii6fie9a xat^^&^rodago» , ixafioe f Biax^ttt^aavTag tov neQt 

26 Toifno*- ioyor' nQog Si td rvf ini toaovtor Wyoftev, on ngoe 
1B T^f oftoiond&tmt' ovnu ^eXnov rofiittaf td.te ovQdvui avr- 
ixoet ar xQemor tais irreu&e* dra&Vfttaaeatr , el xieioret^ A. 12 
co vjQor neQaarfVftiror. ' 12. .lor om. Ccir. 16. uni ACl vif B, mi <f m litnra «riptani 
»L If' Cor. 19. ffayT»/oi> BC edd. 20, Tou] tA BCl. 24. 
iuuqat^arrai; Cor. coH. Plat. Craljlo p, 4M. C. prorsiit ineple. Viil- 
tatam tBitien innMn nou e»e rQcte vidit. Scrtbendiini crediderim dut~ 
tifatiirarTtn;, fjuod compoiitum etsi alibi Bon legitnr, nerao taroen in- 
lelKgcTU reiiciet. K^arinir eodem Tere seiuu nnirpalam v. ap. Dion. 
A. R. 3, n. PLut. Ale»-. p. 162. — t£» — io/w» AC, «d hlc loo-. 
pr. m. 25. loiViau l. — oti] w; al. 89. rofihat nip. rorioat i, 
inde roqo-ot gk. 27. ii\ ^ ff. ' :,q,t,=cdbvGoOg[c ■ 10 LIB. I. CAP. 1. |. 10— 12. 

10. *Pawe(> ovr nc iitxatit xtd ta kvxXiq r^e oixpvfiitije oVle 
xeu tp^ti^st (TM^cas d ttouir^s, otiru xai t» r^g 0aXKTTt}s tijg cV- 
i6g. ae^iixBt ?«? reeit^r dafi £t>jIvv a^^afultoig jii^ te xai 
AiyviPtos xot ^oiviitti, i^g 8i ij kiQi^ t^g Kvn^ov, tha 26- 
hjfuit tttu jivxioi *tti KoQeg, fista is tovtovg ij fterte^ Mv»a- S 
'Itjg xni i^? TftioaSog ^iuiv »cu ai «^oxfi/icvot r^aot, cu* ^ana- ' 
timv neittititaf xal i^e^^g tmv aeQi rijv IlQOTfornda xeu fov 
Ev^et*tni *ta* fitixQi Koi-xidog xal iiys. 'IwJDvog tstgatetag- >"« 
f^y Kal rop KtfifieQixov ^iaaoQOv otSe, toig KififieQttfvg eldiag- 
ttv S^Tiov to fiiy ovofta tiof KtftfUQtajv eiSaig, aitovg Si ajvou*', 10 
01 xat avtof t} {uxqot tiQo ttvtov fti%^i 'lotvttxg ittiCQttftw ^v 
j^v T^r ix ^otTTTOQOv aaaav. aivivtezai yttvv »<h to tdJfiA ^g 
XioQag-twtuv CoqxoSeg ov, xttt tog tftitsif 

^eQi Kcu veipihj xexaXvfiiteyoi' o«de nor' ttvwvg 
^iktog cpaid-tov iniXiifatettu, IS 

diX ifii vv^ oIm^ taratat. 
prmQiCsi Si xtxi rov "itstQOv, fteftr/jftivog ye *to6* MvtttSv, t&rove 
Qfi^ov fiuQotxmvrog rov ItnQov. xtu ■ ftiiv xcu t^v- i^^s ^^- 
A. 19 ^eOiia» olSe, QQftxiav ttvaav ftix^i U^veiov, Tlaiovag re ova- 

ftd^fov xai ^00} xat Ji^iov xai rag ftQoxetftiva^ tovvav r^- 20 
ttovg. ii^g Si eiretC ^ «3»' 'EiXqvtav aoQaXia ftixQi QeaiiQa- 
t»v, ^f^ aaatoig ftiftmjtm. xai fi^v xm «c r^g 'Irtdtag anQa 1. avr] ilt til. 3. leiAi aup. ixraq a oiDiiio praelcrea i^f, quud 
nni cum inai^tnc pertlt, neque rexitatuia est: uide ^Jaixij; inxot g^- 
— a^iafiiroi BC oQta/i^rif al aifiajifnf cdd. 6. ui' om. ogh. Dc- 
- iode attanar icribeaduin eUe Cas. ridit Muhorum aaim enwum haec 
fuit causa, ul ad proiima quaeque,laljo reTemvitur, quae alio mpiciunt 
(v. Praef.). ■ 8. ia licet eiplicari poHll, lu tanien iucoramndum cjt, 
ut a Slrabooe scriptum vli credidia-ini : ortjiai rideakur ei IT et priore 
literao M parte repelitig. 11. 1^» j^» ix B Cor. 15. Infra p. 244 
in eodem versu Ic^lur j^iJ^iirat, ijuod Odjsaeae cliam codd. (v. A, 
18) eiUlbcut. xariuF/^itKu Wuir. ei achol. Harl. Tum atTlrtaait 
add. edd. 17. T«>f ftvaiir k Cor. At videalur potius 101' proptei' 

i&tovi malu addilum, alque ideo toUendum essc. IS, jtaiiai.lar im- 

iray nop cdd. iudc a Cai. — oMf deeM A cnm mniginc absuropluni, 
ncc sec m. rcstitulum; nm. et Imghaap. 20. a.;oi' l, et A ei corr, 
icc. ni., eadcmque dcuuo aiior supra uriptum ot.' :,q,t,=cdbvGoOgle ntOLEGOMENA. 11 

oJ8t, Ttftda^* iuiOm* *<u £tnAov9, kr! tic t^g 'l^^ias oMffti 
xoi «^* tvSatfMyiiw avjav, ^v dQtias ifptm^. ei di Ttva tp 
Toig ftaia^ Hieikxift^axa. (paireiat, avyyvoiii ng a»- xcu fOQ i 
yeioyQaiptSv orroig ttolXa aa^uiai *wr iv fti^t. mjyvoit} f a», 
6 x<w et fW&taS^ n*a irQoaninlBKTm roig ieyoftMioig lirroQixmg 
xat dtdattHoluxiSe , nai ov det ftitttpta&ai. ov9i joq ahj&ig' 
iffttv, o '(ftiat* 'Egaaoa^&iv^s , <m aon^n^s fag aroj^d^eiat ip9- C. 7 
Xayatyutg, o^ StdaaxaUag *);api**- rmiania jaQ ol (pQorifta- 
rimit Tiu* titQi noi^ux^e n if&By^ttftifav ^fr^om^ tiri Xiyovat 

10 tfth>ao<piav rijf noafts»i^v. iXka aQog 'EQama^ivij ftir ao&i^ 
iQoSft» dta ti^iofiav, iy otg mu ikqitov ironfiov naXt» iaxaf 
Xoyog. 

11. Nwt 8e on ftiv'0fi7}Qag 'ojg jetayQaipiag ^q^bt, a^ 
xeieoi la Itj^ivra. ■ipafBQOt Si xeu ot i7ta>io3.ov^aavrts avj^ 

15 ardQeg d^toloyot xoi oixeibt ipiXoaoifiuff- uv rovg XQmovg 
tte& 'OfttjQOV Svo ifjjalt 'EQOxoa&iv^g , Jiva^ifUcrSQOv tb, &a- . 
lov jtyovtna yv*OQt[tov Koi itolJniv, Moi 'Enaraiov jov Mtl^ 

' atov Tov ftiv ovv ixdwvat «QiStov jtmjQaiptKov itivttxa, tip 
Sr 'Exaiaiov xaTat,tneiv yQaftfia', tttatovfttvov ixeivov {Imi ik 

20 t^g aiXijg avtw jQaip^g. 

Vi. jiila ftt/v ati ye dei n^o? taSia ito}.vftte&siag , eiQ^- A. 14 
xtiai avyvoi. ev Ss xai "^mtoQxog it toig nQog 'EQcaoa^iv^ 9t- 
bdatttt, ott liafti, KfU tSnani xai ti^ iptlkOfta&ovm , vjg jtta- 
YQOiptx^g iatoQitte ttQoaijxova^g dSvvato* la^eiv avtv (^; tiSw 

26 ovQavitov xtu ttjg ttSv itiXtaitntmv V^g^atmv imxQiaeme' oiov 
jilt^dvSQtiav i^v KQog jiifvmip, itottQOr OQxtixorziQa Ba^ 
Xmvos ^ yoticoiiQa, la§eiv ov][ oiov te, ovlf iif oitoaov Bia^ Kai jit^ *al cM. iiide ■ Cii. eandemquii particnlam Stnlioiu 
codicibiu p. II, 32, 97 piuuo. «b lrmer uiit ianU* codicibiu p. II, 32, 97 piuini. 5. niiiuisijii.i- 

■xa» (up. nittkaaiai A, iode n^oHTiM.atna* ghi nt^uil/MrM {. 8. 
Xaiitv coAA , Cu. luitiilit (cf. infrn p. la). Praepasltio pra^iii)ere «idea- 
lar hnc illala ei ■iiiiili loco p. 16. 21. ^olofioStitni iiip, ^do A, 

inde ^iifict&tlav gkt ■ 2Z. itjaToa»ii^ii A. ,24. Xa^iit aitliii 
Cor. Quod pronomcD li «aciilil, antc Inffiir potJiu Mi^plum fuiue cre- 
didcrim. 27. oto; ti taf. nc tt A atot in etor-Kc. [u.~ iBaL C 

c,q,t,=cdbvGoogle, n LIB. I. CAP. I. $. 13 - 1«. 

an}ft.a, jrw^ t^i''9tamii idtftaTwii immmf^tws. inoltag tag 
fifos iia iraQaxexw^iptvias ^ aitos dvmf /t£Uav xoi tfnop ovx 
av irouj ng axQi^m^, al^v ^ Sia ta* ii^iaiitt^v ^Xuw noi 
aei^njs avpiQioeurv. ovros Ss B^ lavtd ^at». 

13, j^nanis [w], oaot rmatr tSi&oftas 1*'/*'» imxet^oi- 5 
ai9, outeietg afoatanortm xal rmp ovfaneav )mm yeioftetgias, 
aj^ftata xal iieyi&^ xai oatoar^fueia xat xXiftceta S^Xovnes xoi 
&a3jtij xccl i/wjT? K«( ctTiXtSs T^f 10V xiQU%o*ros fpvatv. effei 

A. 15 Koi oJxov xa^aaxevd^rov oixoSofws laim av itQaog^m xoi 

niXw xTi^tor d^xtiixtiot , [i^ tt ye oXtjv iiiusxoittuv t^v oixov- 10 
ftiv^v earqQ' noijl) yu^ Tovrtp fiQoa^xit ftdXiov. iv ftiv yOQ tois 
fuxQots xtaqiots ro afios offXTovg ij itffos votov xexXia&at ma- 
^ai^My^v ov woUl^* Ijjei, iv di x^ nanl xvxXip «ytf oixovfti- 
ttis n^t Ofxtov ftiv to ftijigt imv vatattav ian «^; 2»v&ias 
{ «7; KsXnmis, ftixff^ Si tiSv itPtdxmv Ai&i6na>v ta iiffot v6- 19 
tov' TotiTo 6i nafaiM^v i/et duiupogdv. ofuiiois ^i xai ro itoQ 
C 8 'Ivdote oixsiv if na^ 'I^Qatv atv tovs fiiv i^ovg futXtara, tove 
8i ianmitms, ■^onov di nva xai dvtinodas dXX^Xots lafuv.- 

14. Ilav ds ti touiihov »c i^; roii ^Xitiv xa* tiSv aUo)» 
aargmv xtv^aetos ttiv dQx*i* ix"* ""' ^' *^^ ^^^ ™ jtiaov 90- M 
Qds dra^Xenetv mw/xa^si nQos fo*' ovQarov xai 'nQos td ipat- 
vofiava naQ' htdarots ^fMv rui' ovpaHw*- iv di tovtots H^aX- 
]«$«; OQmvrat nitft^ji&ets tav oix^aeoir. ng av ovv Siatpo- 
QOe Toittav iKf^ifievoe xaX.£e xai ixartas diddaxot, ft^ ipQov- 
naag toittov faj6evos ft^lf inl. ftoiQOV! xtd yoQ et f^ Svvamr Z& 
xtttd Ti]v vno&eaiv t^r rotovr^f daarta dxQt^ovr itia io elvat naih Car. 4. atiiDf H t^ sap. ao ii ^ A, inde oi 3t JiJ gn Si 
&iulra LcnUtiDTi. a Cm. «t Grosk. cf. p. 9. 18. 33 piuhn. — tiHavia 
BC oltiKi Si Kol xaiiu ^tflai' Cor., «equRHtia p^inim apte Hipparcho 
tnbuenjf ucut Guar. ct Xjl. Slrabonii enim Terl>4 tunt v. II, cap. h 
p. 109. 6. TE om. codd. cdd. Si iiuerenduin ceniuit Ca>. 7. xal 

fnyidtl lal anoaciiiiaia on>. A, >ed iTjr^|i(a'iiai ft^/iffoi ■<» aKaaTq- 
/into >da. *ec. m. in tnaif. Eadem illa »m. gMn cT. p. 11 ct 109. 
9. oinoiofioi — tttl^m» om. BC. 11. n^^t codd. Cw. coi-r. 12. 
'a^KTaii! it ib edd. 20. dotifH' odd. 22. q^Iv B. :,.,Goog[c. PROLEGOMENA. U 

mAitmMVtfiUi , to yt itti tocbvtoii, itp' oao9 Moi 79 Koiltnxqii 
na^iatoi.w&eu' Svttaor, aQaa^Mt ar eii(9t»s- 

15. '0 y ovxta fietetaQ%ca9 tfd^ r^* Sttamuai ovSi r^$ ohjs 
aaijetvu j^f. (pairtrtu j-op Y^oior, ei t^» oixovfiit^v jJ^x^ 

5 fUfos aa^As i^eaniv rmv fuv ovQOfitot itiXfajaa Sxpaa&at I 
nal j^aKO^cu ngos t^ JhdfWttukieo' , (^ S ohj* y^*, tjg /u'< 
pog 1] oinovfiAt}, /a^' onoaij, fitj& otioia tis, fofff oaov xet- 
fievt/ toS avfotayios xaaftov, fttf&i* ' itfQovtiaf itTjS, ti Kod-' 
tt fteQog oiitehat f*6rov to tta&' ^ft&s, tj ttfetit ftliita, *^* xai 

10 tioaa- tof S avitsag xtti vo iaiwtftoif «w^f noaor koi not&n n 
xai 8iit ti. tot»e* ovii ftewaQoloyt)^ ttt>t nQayfUtteia xa\ yeia- 
ftetQiK^ aw^ifiOai to t^t; YeiojiQftipiag eJSog, ta inijent toiif 
ovgavlms avraimn eisJv, o>$ iyyvratia o*ta, alla jt^ 8u- 
atmta toaovta*, 

15 oaot oiqa/i>6g iat dait yaiijs. 

16. <I>t'pe d^ tij toaavr^ noXvfta&eiif nQoa&iofier tifv ini- 
feto» latoffiuf, otof Cf'"" "■'' <f'>^'oi' xm Taf aiXoM', opa j^- 
aifia ^ SvaxQtjara ifiQei j^ te xal ^uXaaaa; olfuu joq ipoQ- 
jis av yevia&ai ftSHXov o TJ-fei. ott de itai to o^eilof ftiya 

20 narri i^ ffu^aXa^wtt tijv totavtijf iatoQla», Ix ts t^s nahxias 
fip^f*!!? S^lMt xcEi (X cov ilo^^ov. 01 j^ovr nottitai ipfforiftiatd- 
tmis n^v ^Qmiiiv anocpiuvovat loiig daolhjfi^aanas noiXaxov 
xai nlavtt&ittae' iv fts-fdXip ydQ ti&Evtai to noXXav dv&Qia- 
nwv ideiii aatea xai voov jviafat, xai 6 NiatmQ atftvvvsTai, 
25 Sioti Toie Aaa^atg loftiliiaer, iX&aiv (tsrdxeftmog 

t^lo&et e£ dtri^e 7<*^f itaXesavto fOQ avtoL 
xai o MeviXaios loaavtais, 

KvnQOV iltotvlKij» w xai Aiyvnriovg inaJjfO-eis' 
Ai&ionag &' ixOfoiT xal XiSoviovg xai 'EQBfi^ove 
30 xai At^vijv, ifa t OQvie acpOQ xeQOoi .teXe&ovaf 

nQoa&as xtu «o idioifta, t^g jiaQae' I. noublm/i^r Cor. paulo iDConnderMiuJ. 8. /iq^ ti mp- 

t' (t A. — iitii^ Cat. 9. ^ lo) eodd. ^ Cor. nistulh. 13. i2c 

%f am. C. 19. to xviw'"' V- "^ *^ '" ™"t- ^'- -27. ptfi- 
ilioc alJ., inde MirAim^i edd. :,q,t,=cdbvGoogle U LIB. I. CAP. 1. 5. 16. • 

€. 9 t^ie fOQ TotKt fi^Xec *Bieo^6ifOf tie ivuattif. 

A. 17 ««( Si Tw» j4iyv7nUa* €hi^mv 

*i^ tAeitita ^ii^ti ^etdet^og o^ovqk' 
xat* 

tud' itKcmfatvhii %iai, Sajxoaioi & a,t iitain^ii 5 

dvt^eg i^ot]p>ev(Si aiv innataai xi» o][ta<ptr, 
trirTa yaq ia ■Kiiavta it€tqaensoai nvti tig •fgof^eii' fityaXai 
«ip ita&Biv tijg X'"^'^ *7'*' fvaiv nai tfpoat itai cpvtmr idias. 
n^a&tivai Si xai ta tijg &aXanrrjS' afiqii^ioi ja^ tg6ftov tttd 
iafttv xou ov fiaiJiov jfe^iraMi, ^ #cd.wmoi. xoi tor 'HQOxlitt 10 
etxos aao t^g tioli,^g ifmei^ias te k«h iato^ids Jl^|;#^fai 

fteyaXcoT intiato^a iQyam. 
ix 8i 6^ TJjs aa^Miag fiv^ft^s xoi ix tov Xoyov fiaqwffeitat ta 
Xtj&irta iv aqxaig vip' ^ftmv. diaq^tgovjots f indyea&at Soitei 
fiot Hgos r« tvv ixtipog d ioyog, fiww «iis yeotyQaqiiae to 13 
itXiov icti ftQds tas XQtiag tag aoXittnde. xoi^a yoQ tmv ttffo- 
|eiB* iati y^ xai ^ ^aXavra, ^v oucovitev Twv ftiv ftmgav fu- 
tcQo., tuv 8e fteydXmv fteydXti' fttjiattj S" i^ avfMaaa, j}vasq 
iiiais naXovfttv oixovfte'vt;v , wirre tmv ft^iatiav aQo^eiov axt>i 
av titi X^^V^- l^t^^t ii tiSv mQuniXartmv, omx 9vva*vat y^g 20 
Hoi ^aXdmjs a^ttv, e&i^ xoi ffo'iU(f awdjovtte eie ftiaf «£•- 

1. (>f punctis 5ec. manu inclmuin in A, inde om. gh. 3. Verba 
iTj — xai in omnibui ita l«guntur codd., quae quani incommodii sint 

' Bcque Fridemuuii ralio ferenda, ccnieiilij verba «aX iTi nltMna ^/^ii 
%tiS»iqoq ^^ovga coHocanda BHe BDle verb» ini di i^t . Aiprxrtiiir 6^ 
fiar. Pamm est enim credibilc Strabonem, ifax taulopere Hooieri car- 
mina Tersauet, lerba, quae de muliere ab hoc proreruntur (t. Qd. J, 229), 
ad terram aliquam sive Libjam uTa Aegjptum retuliue. Ab alio igi- 
' tur quopiam liaec ia margine primum adnolata eue crodiderim, tmde 
iu ordinem postea rtceptasunt; id quod plnnbus locii accidil (t, Praed). 
Quin etiam reliqua, quae leguntur inde ab M Si u^tfae ad oxta^f 
mmns apte adjecta ab eadem onpne repeteoda esse haud iniana «tupi- 
ceris. 8, lip jiip. to A, inde to g, idem Gor. e» conj. 9. SH 

post 3i add. Cor., limiliter inrra p. 52. fjotissimni tamen hic infiiiitiTi 
uiui. 13. fiaifzvQii ACl (_B?) Ca>, corr. Errorii causa manifcMa. 

17. <] om. Cor. Fadliiu forei^ adderc articulum ante ffj: aed paulo U- 
berior in his est Slrabonit ums. 20. ftiyurtm i" «I lir Cor. b.,Goo<^[c' P&OLEGOHEMA. li 

'ofaie» xai dioitt^atv aol^tx^r. S^Xot ovv, Sti ^ y^toj^afpni^ 
aaaa nri tag apa^ttg afdyetEU rag ' tfytfunniiag', Staxt^tiam 
^ti^w^ wu ntKapt ta (th irwos, ta 8i imos t^s mifaiwnjs A. 18 
oocov/i^?. HQog tovtovg Si ^ Std9e<Hg, otg Sta<pf^et rocvnt 
5 ^st* ovtas ^ ereQag, xw ftKQtfat ghm 7 /t^' yna^ifia. ^A- 
no*> jOQ av Sut][ei^otEv Ixama, eiSoteg c^v x^^^v oaoaij ttg 
xcM aSg nstfLin} tvyfavu xai vivas Statpeqag ia][oOua, tdg t' 
ev tip x^tej^om xai rag tr avrj;. aXXmr 9i xor alXa fupt/ 
SvwaatmoftOH' xai oar aAhjg hrias xai d^g tag ti^ti^ets spo- 

]0 j^tffi^oftivtoii- xot iasieieivorrtoti ro t^g ^jefiovias ftiyt&og, obx 
ia' !a^g Svraxof ow' iMifOtg eutatva fvaiQiXen' , ovte toig yeat- 
fQatfOvaW aUa m futUor xai i^rroti iroil» tr dfKfoi^Qotg xo- 
0OQatat twtots. imXis yoQ \eui\ ro ia latis adrt eJrtu tpavtQi 
avftfiai>i t^e iTVfadinig otxovfwVi;? vao piar d^f xai aoXtteiaf 

15 vatjyfUptjS' <^' o^ ovttas, dlXa ta ijyt>teqbi fLoXXo* a* yva- 
Q^otro. x&i aQOa^xei taSta Sta aletofoif i(ujiaf^eif, w ti^ 
yv^tfuf tavra yoQ ttai tijs X9^^ iyyvtFQot iatif. mai ovx 
Stti sni ^itufiaarof, ovS' ei SXXog fiif 'IfSoig aQoa^ot j;ojg(»- 
YQdfpog, SiX.os Si ^t&io^tf, aXXos Si "^H^ai xcti 'Ptafiatots- 

30 «' 70^ af aQoa^Ttoi rip aoQ 'IfSois yttayQdiptp xoi ra xmn C. 10 
Botiovme ovroj tpQd^etf, tag 'OftjQog- 

o!&' 'TQttjv efiftOfto :tai AvXiSu ttetQ^saata 
SjptfOf te £xiSi6f ts — 
^filt' Si aQoa^ttei' ta Si aoQ' 'Mois ovm xos ta ttaO' ixaimt A. 19 

1. at>r add, sec. IH. B. 2. ncHFt* lA, Kd in boc poMerMr vo- 

d> p*n tc. tn. «cripM at. 4, rovtim codd. Cii. corr. cdII. p. 13. 
7. ^oura cJd. 9. iirtlaii] ahtai; 0, marg. n Gtur. 13. ar om. 
codd. Corau addidit: ne^c a Strabonc oiuEsnim nlitror, licel mnnull! 
loci huic ■imilcs iofra invmiaiitur, Tclut p. 44. II, 90. IV, 201. XV, 
726. Paulolum diTCrJa) eit II, 73. Quibui lods fcrc omnibiii ijaae 
cauu fueril oniillendi patet. A particuU yd^, ul bic, profecta est p. 4^ 
XV, 716. 726. — t5 cl o inp. a A. 15. lfy«Uqat A et «c con- , 

mnler. 16. n^otFijmt sup. ot A, iiide ntjttaipioi gk. 20. icai in 

A cum anti<juo marginc ita deletum, ul quaedam nHkdo litene li super- 
^iinl rcliquiac, ncquc wc. in. reitilulum ut: aed iu marg. baec adieeta 
niQl aee.in. q nai id inla. xol om. Ighliop. 24. n(io<r^KC BCA, 
in boe *np. xu. — ovlta BC. :,q,t,=cdbvGoogle 1« LIB. T. CAP. 1. §.17 — 19. 

ovxfrt. oiSe yctQ ^ JH^eia inaysraf fut^w f avnf ftalMrta f$$ 
totiwT^g liiiiBiQias. ' 

17. Kvuremro Jtoi iv funQoiv fur 3fila» lonr, olof «V Tots 
xtmiyEaimg. «Cjueivof yoQ a.9 ^((eiatU ng eidtog t^» t'il^) 
oaoia ws xei noa^' nai mQotttiieSeSem Bi KoXiSg ir ymqi^ s 
■$fw elSotog iatl xcu i^edQsvaai ttal. odeSatu. oJU' iv tots jue- 
jaloig itni TtihaiyiattQov , oai^aeQ xai ra a/d^Xa fttiZfo ta t^e 
ifuKtgias X4M ra mpaXfitmt [ra^ i» rtjg tcAei^wce. o ftivtot . 
j4jafUfi90vog atoXog r^v Mvaiav tag t^h TQtoaSa aoQ&mr 
ixaXttSQOfi^ev aiajFQ^g. Tliqaai Se xdm Ai^vsg, xavg noff&ftovg 10 
wioro^ateyrtg tlvai mq)Xove metmnoig, iyjvg fuv ^X&or tufSv- 
vwc fieyaXai', tQonata Sl r^t ayroiag xietiXutov oi fti* to» 
ToS .SaX.yafieag tatfo* XQog tip EvQintp ctp Xe^tSutif tml 
aipttyertog vito iwc IltQamp tag xa&oSijyiqaanog qpWiliuc dao 
MaXteatr em rov EvQiaar to* atoXov oi Si to rotj II^mqov IS 
fu^fta, xal nninM Stnip&aQirtoe xecra tijv Oftoitw Ottiap' aX^ 
Qijg ts navayiai* ij 'EiXkg vn^^e xarit tti* SeQ^ou otQteaiixi: 
Ko» ^ T&* jitoXian' Se xoi ij rtS'v 'Ii6v»r daoaiia nolXa totr 
avta mahftata ttoQadiSaixev. oitoimg di xcu xatOQ&aitiaa, 

A. 28 oKOf T{ xaxoQ&iod^tiu ovvi^ 'HoQa t^t ifiKeiQiaii tmp toawp- 20 
xa&dfieQ fV totg fteQi OeQftoavXae uteMiig 6 'Eiptdlnjs Uyereu 
Sei^a^ t^r Std twy oqov dtQaaov toig IleQaats vno^eiQutvs 
oAtoXg noajaat toi>s aeQt AeaitiSitr xai AE^afftfut cov; finQ^d- 
Qovg eiam IIvXiSv, idatts Si td tiaXatd t^v tv* 'Pmitatm* ittQa- 
Ttia* eiti naQ&vaiovs «a*6* ^yovfiai tovrm* texft^Qto*- lag if 25 
iwTmg «^» iai reQftarovg xat KeXTOvg, tV eXtat xoi SQiifMig 
d^dtotg iQijftiatg te toaofiaxovm»* tmp ^OQ^dQior xo» ta iy- 
yvg mQQio aotovrtmr totg dyroovat xal tdg oSove eaixQvaro- 
fiivmr xai tdg evaoQiag tQoip^s *v *ai tmr aUup. 

18. To fiiv Sii «Xiov, maaeQ eiQtitai, nQoe rovg ^yeitort- 30 4. 9^tiir>j al. 8. lo add. Cor. 11. TDipXoin;i toJ itioi codd. Cas. 
corr. coll. IX, 403. 12, arolat codd. Cor. corr. dc Cai. conieclura; 
itDorantiae Giur. 19. /lalimi BCl edd., ideio ct lup. fuiXlar q 
paXtivy A, unde paXUitr g. Quod reponendum eue coniplures vidc- 
ruDL coU. IX, 40J. 21. acfi oia I. 25. Toinov B. :,q,t,=cdbvGoOg[c PftOLBfiOMENA. ^ 17 

iwrff ^MWff Hoi tAc x^nm^- jn d» km «fc ijfroc^ff <fiXowifias 
Htti noXinx^t « «Isbv «epi «ows i^T^e^rtxw; ^iovs. opituor 
Si- »«ff ^-ip «B» ffoi^nuav St€i^o^ig oso mav ^ytfw^im» dtit- 
M^ofu», aliair nev ^jvftmviiM: ■rt&drreg «^» fiora^it», ^» Hot 

Ih^fitxqmiMi. toaavTtce 8s ^ai *ae irohrtias vofuCofUw, Ofuifv- 

pwe xaiowT*? tig av aa ixihwr «Jf dex^* ijwaat lijs eido- A, 21 

^ TD ■aSv ofiawi», xiu m «oii d^ftoo. tiaog Bi xal ornftu 
10 ffo^Mf ^ M^;. dta tfmo di xtu ro dixaiMi eiKor n*es n 
toS xgtimfOt mfUfi((oir. aure^ oev i^ najLtnnp ^ litoaaqiia moi 
«we ^}-efMrae to mUW «m», i»7K 3* xot ij /ew^i^a^^e m:^ 
«Aff ■^ySftottKas KBlt^, 1x9* «* « ttisovAcn^ xai uitij ma^ 
wHro- oUm mvro ftiv ro nieofairima «goc ■rag np(j|«tf. 
18 19. ^jfs» fi* «i*a xoi #CB^'(u' ov 9)ew'ilj;)> ij ir^ayfuatia, 

imo^iec xtd foi&ote xetfupiiii, ovdir ovat HQoe m( trp^etg- 
ohp a «e ie'70» ta trtgi t^p '0Svae4ae nlap^r xai Jtfecsltiov 
xm 'Jaaovoe, eie qD^dr^mv p*» ovSir Ar aviiofi^airttr aa'|s(s«-, 

ZO i^ a fifftirrmv Cv^*! ffil^*' S( xaraftiajoi xid rti* yevoftirttr 
drayxaiotr ta itoQitSetjfiata xp^ifia' Stajtoj^v S' ofttts mifi- 
l^Oi aar ovx areljrv&efor «p ifii^dUorTi im tois toirovs toie 
Ka^aa](6rtae t^r ttv^ouotiav. xai ya^ tovto ^ijtovair 01 agKt- 
torres Sia to ivSo^or xai to ^Sv, aXX' evx ini aoiv- fiaiXor 

Z5 ya^ anovia^ovatr , tog tixoe, nepi td j^^aifia. SiMte^ xai t^ 
ytnyqatfip ■rovtvi* ftdXXor tj ixeirwr iaiftehjtior. ' eig d' aS- 
taie Ix^i xal «6^1 t^s iato^lae x«» neQi tiSv fia&iiftderiar' xoi A. 23 
■/a^ tovtmr to ^^Vi^o' det itdlXor Xt/ntior xal tb ftiatote^or. 

1. fn np. fiTTt A, mde tmi gi 5bk, Cor. 2. Saitif il^at 
pMt TO nJUor add. C, wd *ec. m. punctis inchua miit. — nai va; 
Xfi<*<! pi>M ^ouc inter Ternu add. it, inde legaalur in ald. 9qi[. £iecic . 
SU. 3. q^E^ovwwv j4B( tfj^i^vwif ei torr. C, Cor. rcc, 9. difi~ 
ariK nip. ag(infWr A. — xot tbUo; lo Cor. cx Cai. coni, 12. 
Km] iri /. 16. ^ntfiftutq» A fia^/iaiiii^r koI ota. I. 17. 00- 

01» S. 18. Uyn ald. 20.- ■<n<i^i'<;;'fi C 31. x«^^ot ..< (jTxe' 
•ec m.) ^Miiop lofftot I. 24. iral] q C Cor. 37. «(£{ Tiit C. 
«(»*>. 7. 2 ' 

C,q,t,=cdbvG00gk' 18 _ LIB. 1. CAP. 1. 5- «0, ai 

adc^MifiiW Jlew' «p «««««tj wwo^wMt. mu M' jitM' •)$ «l^- 

mirrete QilKefa owj; oJd»' « Ak^m* xtxiiae «#«; i^s TOMnJBjtf ^- 
^Aoti. «U' (Simep TB «epi «v»" «''«/*«?'?•"'' *^# "^f T^e e» 5 
(ciUoi« Beatviaoatv, irtaa&a 8i vno&ia&tu Su xai «tffMiiffai 
Tofe eW aeix^eraw vniy&dff&tu 8i xai ffqpcu^et^ ^ «oc 
xo'ff^», ffgiateoetiJ^ 8e xai t^v ianfidteim' r^f y^e, ^' "e w- 
«w^ ftQoreQov «^»' «wi « ftKOOf T»»' ffiUfMeTOT tfOQaf. t«^ 
^rav e«t «^« ala&ijasfug ij rav xot*t5f iwouan ifyvi icjnr. 10 
at «^a, te'«f«?W«/**»^*' '*' «eveJ^tV /*«e«' o»»" »" 'J H 

A. 23 aip«itioetS^e, ex ^ «^c eVi to ^oo*' 90««? «peeM^w 5 vao- 
ftv^ffif «tei Mt' ixamov ataita enl to avnw o^fta Mueic, «t 

C 12 M roJ»' wwa nAay^ xtti «o»' i»gt«»«»' ^«M«fi«'«»' iyyv&ei'- wu 

j^ct^ 17 rua&tjats in^ta^mQBi* Hircaiu rnu ^ Mtytj iniont. qia- iE> 
fe^oJf ji^-iftai^oa&ei rois nUavam t; xti^CMV^ *^^ &itkam>is, 
oSfffe ^ npoffjSoUet»' »oiff aoeqoi <f)ijyeai roi« ia laov elyp- 
juevoif T^ oVct. e'|(e^tWa yovr xXioy i^g o^eMc eipav^ mu- 
cot ffiUo»' anoaj|;d>Ta a^£' ofioiiag Se xai av«^ /u«uiifMr<^stff« 
eZSe v« KBiK/vfiitBfa MQOtaQOf. oneq Stj}.ot xoci d aot^e' *ot- 20 
OMOf /Rf e'ffrt xae rd 2. /i'r om. J/, In A una coin margine dcleluni, ne^c poslea 
fudtQtum: led pr. m. quoniJam scriptum fuiuc tx spitio nunc Taeno 
manifeilum eit. 9. avfb /loror carrupla nnl, BC mnhM coBicMniia tcn- 
UU: quarum milli pn>l>abil!i, nisi quod rtcte, ul opiDor,. Anoa^F""" 
ap. Falcon. proposult fitr ovii pro ^ofoi'. Quo acceplo icribenduin for- 
tuse ta^ia /itr Ovr/ 10. ini] tt Cor. oii Groik. 11. i^HTiti- 
nd/irioL /y jup. pr. ni. iTiiatj/itji-dfitvoi ini t, inde (nifftj/njva/iivoi tr 
ald. Sed tnurtjfnirdiiirBr, quod reliqq. codd. cihibeni, sine dubio corm- 
ptuin est, ueqife adhuc unaLuin. !NeKlo an Strabo acrijiiierit iniaiifHi- 
raifitv dr. — ir xHfoXaiu edd. Sed maltii Bliis eliam locil Stralio 
praelert i-:ti, Simililcr Isi XE^aJof^ poiuit Ariat. Elli. Kic. II, T. 
12. 4 om. edd. 13. iov\ 10 codd. edd. toiJ icrilKiiduni . csu vidc- 

ranl Breq. et Paeti. 14. miia to mXdyii hmo. 17. mtxt^ sup. 
« S, — . ito^f/ti&tv al cdd. — tf^yytitt *up. jryovm A, inde ^iYyovat 
hno. fiiyi6-tai pr. m. scripluin in mar«. C. Sed cf. Pliii..N. H. II, 65. 
18. yoZ-r itti ^V'»' '- , :,q,t,=cdbvGoOglc PRm£60H£NA, It > 

oSv ftaXa itQoiS»», fUfoXim vmo tmfutm of&aif, 
Mfu mie nifoaifkeovat Si oet xai (idilot ^itjvfawrat w ttifoa- 
jtut fxi^, xoi T« qxmtpnt ir a^x*^ fw««w« i^aiQera* fuiX- 
Xor. tav n ovgaruov i; ae^ifofa hoQy^e c<m xot aiiMg tuu 
5 «( n»v yrt»f*09Hfmf i* /Si toimr eo&ie vMOFtitvi mu ^ ^ 
MMi, Sc( i^i^aiiurtje in' aneifor r^g j^e ovx Sr <7 «oiMff^ 
«ept^opa awt^aite. xcu w fft^t -«b» xiUfMnroiv ^ cr cov m^ 

21. Mw( ^ c| Mo^Mti ^ JtM^it> hut, xcci vavtf' offa r^ 

10 KiAmii^ XM T(p avpmiiilan; yjfafaifm. ovnjoQ ovtta 8ei ojvosw 

xa M^t TM' or^ovdv Mu f^ tfeatr t^ )^^, (oot, iimJSitr jefij- 

lat Muxa, tOTtovs, xa&' oSg i^i^lXaictai n»a tmv epamfiirom 

viig mtVMg ir.vf ovpoMp, ra^affffea&m* xai •siavf» il^u>* 

« tpOuot, o» jAf t' i8fiev oH^ -^oipoe, oiS' MTt^ ^iie, A. 24 , 

15 ov8' Sin] ^Aioe ifaeaiii^ome ela' mo j^auw, 

ov#' omwe dx^ifiovr, aoit rag tia^ra^oo aviwitmhie se xoj 
<n>7X(and)wr«i; xo! ovftfieaovfar^aEte mm i^offtaxa ff^jlw xa* 
TK xont xo^qiijr n^fUKc mm affa oJUa toimta maa tag fU' 

20 cafmJaMf «»r o^!|6mM' «^ta xot twv a^NNxci* StaqicifOMtt 
anmrt^, ta fu» n^fog i^r StfKr, ra 9i xol «^ qwost jmf^eai 
aaarta- AHa ta fuv fi^8' oXwe ^fforr^eiv, nil^v ei ^ae qi>- 
Xoaopov x^ir, toig 8a nutravitr, »ar foi ^ieif^ *o dia ri. xeu 
joQ tovto tov (piXoaoqioSrroe ftorov, i<$ 8i nohitai^ ojioi^e 

25 ov toaiarnjg fiatatiT, ^ ovx dei. ov fi^r ovd' ovtwe inoQj^i» 
dnXovr Sei tor irtvyxdvovta t^ je^^V *"**? *"" dQyor, watt , 
fajfii aifaifar t8eir, fitiSi xvnXovg ir avt^, tove fuv no^aUj;- C. 13 
lot^, tovg 8' iff&^e «?off «ooTows, mvg 8i Xo^e' fi^Si «po- 2. ahi.toid. tdi. — jteiajm» C edd. afoajna B. Nou in hii 
■dKctivii Krlptime imbigiiitis (t. Lob. ad Phrjn., ^. 297 «].). A|Hid 
Siriiboiiaii plerisqne locii codd. in ai nnueuLiniii. 3. li Bfjfwr kc. 

D. Dot. in niarg. A, 5. jrrufuttair B yrufuiimr a led (yrmf»ort*ir 
nib nurt. ag|liiliqMo A), indc yrufiuiir gk. 13. XiSiir I, idein-ct 

•ap. Uriir «. 14. oml' Ssti ^ut om. I. 21. iaarta codd. Cu. 

onr. 24. loino om. I. 28. In EpiL, nlu hic lociu ktitm- in 

DutUut, adiectinun eftfo« poiiuiiD. ^:,.,Goog[c 20 LIB. [. CAP. 1. §. S». 4». CAP. 2. §, I. 

rog 6 ^ios .rQtxereu xal ScSaaitet dia^o^ai nltftdten' m wti 
A, 25 diidftmtt. taiita ya^ x«i ta «ep» lovg o^iCoivas »mm roig «Qim- 
xoiie XKt oaa aiXa hozk j^v ■s^wrrir ayay^ njr eig ra fta- 
&ijfima itoQaSiSotat «azavoi^aae tig allxoe amg Svtatai naqa- 5 
miMr&siT toig XtYOftivotg irtsw&a; o-\pe\ fuiB' ev&eimt ypofi' 
ft^v tj neQiipeg^, fajSe Kvxkof sttiag, fttjSe oqiatQUitjT ixtq>a- 
tEiav ^ imnsSov, fOjS' (v tip ov^avtp fOjSi roig afta t^s l*t- 
yaiitjg a^tnov aate^as xcaafta&iu*, lojS' £Uo ti tmv tatovaar 
ft^Siv ij ovx of Siotto tijg nqayftaatiag tavTrjg ij oexi vvv, aiX |0 
ixeiroig ivtvy^iav ttQoteQov, m» x^S'S ^ *f *"? ytiona^iae 
oixtiog. 

22. j^nX^g S't' xotvov that to <!vyyf«fifta tovto iei x«i 
aoXiatitov xtu SijfttoipdJg oftaitag, mane^ tijv t^ iato^iag jqd- 
<f^v. xaxti Si nolmiiov liyofttf oix* tov diaprtiiiaati' amutSfv- 15 
tov, alXa tov ftetaaxovta t^g ts ejxvxUov xm ^Tvr^ovg dj(o- 
j^S toig ilev&4^ig «ai toig <fitkoa<nfova(V oM ya^ a* oww 
\peystv 9vv<uro MoiUof ovt' eitatvsiv, ovSs x^ipeiv. oaa /(m^/m;; 
«|i« TW» yoyovotiav, otip ftrjSev iftihjaev a^etijg xat ^QOv^aeae 
aai riBv eig -tanta X6y<ov. ■iovtatg Ss xat oi tovg hftsvtts x«i 20 
twg itepmkovg )KtXovfit'vovg.ngayfi4etev&e'TrBg arei^ t^v cnHncs- 
\ptv Houmvtai, fo) rtgoatt&e'vttg oaa iie t^v ftad^fidrtav x<U 
ix T(u» ovdopiiuv *a* awdntsiv «Qoa^xs. 

I. hfniitqtfut codd. edd. Sirc lanutijmov jivc /iraiyi ps^yoir repo- 
nenduin Breq. censuit: quoniiu hoc praetulcrunt Inipp. Gall. el Friedem., 
illud Groik. recti»iR.c sine dubio, llcelillac vofcj interdum permutcn^ 
tur T. p. 91. 133, 5. /i^ xaraiaTj<Tai tn oiois Cor. Notus hle ad- 

' T«TfaIi oUwf lUiu Tel ei ipio Koe Strahoiiii operc cF. p. 63. 83. 276. 
466. Cum coniuDgerc soleat siJUai; nni, tae quoque scriptum fuisse 
luspicena ailat itai; ov SvtaTat. 6. i fniS' BC, idem et sup. 3i 

A ii /tfid' t S 11 /HjS' ald. 13. loiiTo itij codd. Cas. corr. Xj- 

landri Teruonem seculus. 14. ro itoXnmi* Bk. — Saittf xal tn edd. 

inde > Ca>. 15. raxel Si k tdxdimr Si i. — ror noliiaor ABC 

■cor pimctis »ec. ra. notatum in JB. — Urofaron CB {o» ponct!» (ec. 
m. not.>, idem «t sup. Xiyo/itt A. 20. Verba ovtiaq — ttqoatixt 

• Cor., Inlpp. parr., Grosk. in Ane 5. auperioria po« Toccm olxiios col- 
iDcanda recte, nt opinor, ~ :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLEGOMESA. 11 

23. ^iotttff tiittif neneaptDjeg vTntftrt^fuaa iaroQtxii •xp]- 
vifta, loe vTTsltifi^afOfier, ttg vjp ^dut^v xot noilmK^v 91I9- 
ootpiai', eyvtofuv ttQoa^trat kdm t^rSi «^ tfwralic OfMtiH^ 
Y<t^ Mtu airr^, xeti «po? TOw? ovnw? tirSffeig, Hoi naUata «we 

twg iaufttveis arSpag xai ^tovg w>y%aiist fi^ft^g, m 8e ftoiffi 
nai a0o|« KaQoisarerat, xdvtm0a Stt ta fux^a >tai tk aqiai^ 
tiaQatnftxetf, f» Bi Toig irdo^otg xal fityaiMtg xat tp olg tA 
tt^aYftarauit tteu evfmjftavfoxof xca, ^dv SiaXQt^uv, xoi&anBQ 

10 ye xat iv mXg xshieaMoig i^oig ov ro Mt&' iKaatov dnQt^f 
^^TMftep, dila mtg xa^lov tiQoaixffUT fmHon, ei xaXtog co 
oilo»' ootais *di' jovwtg dei ttouia^&at ^v x^iair. xoXoaaoPf' C 14 
yia yd^ -Ag xal avn;', vd,- fteYdJxe tp^al^ovaa itmi Ixei xai «b 
oXa, tih^f st « xtveh dvvierat xai tav fitn^iav tor ipilMd^ftopa 

15 xai roy KQayfUBn»6y. on ftew ovr, tmoetaio» co afoxeifteto» 
l^or xai ifiXoadq)^ a^enor, rmra eif/^aQo>. 

CAPUT n. 

1. El 8i «rolJLur it^otatdrtiar iaijeifHtvittv xal a:Broi Uyetr 

ntffi wr avrmv, ovttio fttittttior, ar ft^ «ai tiv avro* tqmto* 

20 Siekeyj^mfar ineivoig anarra iJjorrtg. vmAofi^drofier 8' «2- 

>lb)r aiXo T> xaTo^ttadiVMv aiXo itoix fugog in roS i^fov 

XeiaeaSiof trgog otg ar xai fttxffof itQoaXa^eh' dvni&Wfter, ixa- ABCl, a om. Sbk. Cor. 3. T.}»- airja >up. jdtir A, t^llaba %ir 
quK pr. ni, in Teriiu iaiu» scnpta fiierat, uiu cum marpne inlercidit - 

& 
ncquc tao \ixo *ee. m. renitau eN. 4. auiat'; om. C, &■ xa tttfi 

A tn fiir ttifl l. 7. Sii\ Sif nip. Jci A. ■•— ia /luiga *ai dioSa 

mil «yon^ ttp. 9. mii firtytorivtot (mc) ald. 10. yi] tt lA (m 

Ikic ei corr.). 11. ^ d iiaJaf BC if noImc I, idern et ti np. i{ A, 

■Bde ti iiiblai; gki ij iltf lialMi: Xj\. 1% xallaaaavgyla «dp. vta 

A. 13. f^n^aiKnn el a inp, ov C fi^arTJtuHa-a Cor. 14. oJls 

nip. alla A. — dvrmot o, n nal Al. In jf Totala, qnae poit dv- 

r«T« iu mvg. wnpta liiarat, erata eM. 16. n^Ofr^or q edd. •— to.- 

voiria Cor. 19. fU[t%t/oi BC cdd, 31. aUo anie nolu om. BC 

edd. 22. )F^o« TDUToif ar m, et in ni«rg. itidem MC, m, n^? OVA 

iti tamen nt o(f priraum «ciiptam fniMe appareai^ n^; oc% l edd. , :,q,t,=cd-bvGoOg[c . aa LiB. 1. CAP. % §. 1. 2. 

>^» flsr ■a»i<i»M af6<faai* ^s w«z«Wffs»e. ««. r«e *7 "«^ 
w TOfe fv* ^ iiSr 'Pa>(*Bamf intn^aTtia xm «5» Ha^Ovimi* 
•^S toievnjs ifutemia? agwiiieiMf *a&iateq mtg [teia i^v 
iiXe^ofSqov ffTprerera*-, »s ^tiaiv 'EQaTO<f»irfig. 6 fu* yoQ tij^- 
^aias mUJi* arenalvipBf ^i*Tv xai t^ ^oqeuav t^e Evgdn^s 5 
MTotva ^ifqi Tw "jaTQOv- oi de 'Ptai*tuot m eaae^ta t^s Ei- 
flwjnjc, aaafta /*%(? ^^t^tog aatOjtov tw vjf refnaviav dixa 
8taii>ovvzog, rd te aiqav 'Iotiqiiv ra fwj;?» Tv^a aoTftftm- *a 
Si iaiMiva lUjigt MauaTdJi' xcu t^s -eu; Kolxove «tewoftnff 
aoQaXias Mt&QtBartis o xhi&eis EvaatioQ iitoaiat yviaeina xai 10 
ol ixeifov atqaittjyoi- oi Si Tla^&vdiai ta aeiH viv 'fQKaviav 
Ktti tJiv BanTQiav^* xai twg vae^ tovtwv i:xii&as p-ojptpww'- 
pou? ^fitv iaoiijaof, ^rzov p^iafft^o/tivovs vao rwf^-nitSTe^of 
A- 27 iSare ijpjifiev av n lejut' aXiov raif a^o ^ptav. opat- S' eatat 

twto ftaXtara iv *»iir Idj-ots rolg nqog tovg npo ^itiSv, rjttof 15 
ftiv rovg a«i.ai, fialXor Si roie fter' 'E(>ama&e'vti xat avtov 
ixetvov ovg eixog oo^ffEp aoXvfia&iatEQOi t<ov aoXXmf jeyo- 
vaat, Toaovtcp SvaeXeyxroreQOvg elvai roig vartfov, av ri aXijfi' 
luXmg Xiytaaw. ii S' dvayitaa&Jiao/it&d aov tqis ttvtois avtt- 
li/EW', oig ftdXtata iaaxoXov&ovftSf nat' SlXa, Sei avyYvoift^ jo 
qjfitf. ov yaf asMeirat ffgos aaamas dniXiyeiv, dHXa tove 
ftiv aoXXovg-idv, otg (Ujdi dnoXov&ttf d^iov ittEifovg Si Suu- 
Tdf, ovs iv Tois okeiaToig- xata^mitotug laftev. iaei ovSi a^g 
aaavras <piXoao(petv d^iov, a^og 'EQoaoa&iy)) Si kcu IJoastdiii- 
nov xoi laactQx»" xat UoXvpiov kki aXXovg couHiTOvf xoldr. £5 1. iil om. lA, aed eiUra credtdcnm inb margine aggloiuiMOT futta 
h. 1. Hilvere dob licnit. 6. toD iatfo» — fi^X9K <""• ^- ^- rov 
larilov htq edil. 10. jn»bl.i]6'tl; q ed4. 12. ■toviav «ip. ■tov<i A, M 
3i add. tec. ta, 3il, lotnvv; Si gii. 13. n^e>r(f or sup. tir A. 14. 
Kl» k ald. Iti. ioi<i\ it tar B in tqI CiiovA (- m r.ae versui uu 
cum BUi^iae iDtercidil) TOti 1, Cor, corr. IT. 01)4 ptmctia aec. ni. in- 
cliuum A, iode om, ghm. ' 19. auToTf sup.wr A hot^ ghin. 22. 
ixilrovq lup. vot; "^ intliioti ghi. 23. taTOftffUDKK JitfC, acdm 
boc o in ■ sec. ni. muL 24. Huc reCei«ada lunt qnae iii luarg. aiL 
A pr. m. Mxipla legaiilur; oit rov iiifai.ov nol4pov (leg. njoitfiaiov') 
jtqoyt^r^artqoi iari' a aoyff^tDi' «11 ov poQlrov rov rvftOv. ou 
ya^ tti/iniTeu aixir. titgmo ov et apiulr. vocii aXk' aee. m. •jdditii :,q,t,=cdbvGoO<;[c PAOLEGOHEN&. U 

2. - n^ondw 9' ituHfKtiop 'E^teroa&a^, ttofmt&itmas ^f^ C. 15 
MH Tt/r 'Iitni^jov a^ie avnM' a^tiXoyiter. lan S' 6 'EQttro^t&i- 
r^e ovx ovtms evntam^ifMtos , <»ots ^t^S' ji&ifta^ eeotif 
idei» (piiatutp, one^ /ZoiU/tcup imxei^i de^xinivm' ovt' iiti.to- 
& «oSnm ttiatag, iif' Sirop tia(/e9i^«rro tiMs, xaiaef nXtimon 
i»W%<a*, tig Et^xtr ait^f, dfo&ois dfSfaatv. iyiwno yoK, 
<ftl<sir, tos ovSinote, xaxa Vnitot' top xoi^of vtf' ha m^i^ 
i»»> Koi futw nokiv oi *x«i* xnt' Jiniarwta xai ^ffxeaHaof 
aa>&^<stivtas ifiXoaotpot. dvjf ixavi»' S' olfuu rovro, diia •« 

10 K^ivew KttiUu;, ois ftaiiov Kfoattiov. 6 Bi Ji^xtoAaOT mm 
J4Qvim»ta tA» Jtofr' «»to* d*9^0drte»v xoQiMfaiove rid^aiv, 
jilneUijs re (tvz^ itoivs ien xa* Bi»v, or tftfoi it^ntoi' di^ 
Oiita »efi«^aiUtt' ifAoaoifiar. aiX oi*»e aoXXdxte eMtu> av wa A. 28 
eir' avTOv xofro' 

la ou/r ix powwv o £iW. 

eV avTcae ya^ tais taioipdaBai rtahate ixaii^ii da^irstaf ift^ 
(pairei tijs iavtov ytmfoif ^ tov Ztjrwvos tov Kmeeos yr^qt- 
ftos ytro/teros J^&qr^ai tnv ftiv ixeivov dutSeiafteroir ovSe- 
ros fii[tvt}rat, tovg S' ixeirip Stev^fiirras xai, mv dtaita]^ oi- 

20 Sefiia aa^etai, tovtove d*&^aai qi^t ic«mx rov xai^ir ixeirov. 
S^Xoi Bb xal i; ne^i tiov dya&mv ixSo&elaa vn' avmii nqajftOr 
TKta Koi ft^Jtat Hoi ein oJUlo .totovto t^v dyeay^r aorov- Aion 
lisaoe ^* rw n §ovh>ftiroti <fdoao<fur xcu tov ft^ &a^ovv- 

lunt pro iii. qnac uaa cuAi mai^. corroM inlerdderaQt : mtea KriptuOi 
liieral, qnod ipu aenteBtia poMutal, aUB nal. — novtUruv (< add. 
sec. m.) <»aM, tere C. 3. ov»' Cor. 7. ^ir <■( oiatsSit lup. 

D f^T(Hr#/n]t ^i idem uomen pnclerea iu inarg. pr. m. KrlptuDi eit, 
iftjvir o iqmoaO-infi l edd. 8. loi inte ron' eoAA,, Xjl. lustulli. — 
d^aeOif» BC. In&a Xill, 614 onmci codd. In altera iatath cooci- 
nunt 10. n(OV(T('oi> <up. nuritov -4, iude ntaiia' gh. — aqttmt- 
).ai> BC. 11. iavtiy B (P) edd. \% a, tna BCI, idem et aup, . 

#tra A ^ilan ma (ei carr. sec. min.) f ald., Gu. corr. coll. fiio|. 
LMrt. IV, 7, 5. - — lu^i^ttiUtw' BCA (iu Loc ultlnu cIicumAeio scc. 
m. dol). — ^aXoainflar Mip. aoiplaf A. 13. nra um. ald. 14. 

siriD a>4d., mn^ Cor. At limiliter Dltig. I. 1. iftuU i.fyiiV ix' aintv 
im 'M^toa^ni'. 17. ;;] o« ia JilDra icc, mao. B, limiilqin inar|, 
eadem >ec m. add. in A r] pr. m. ^ leo., ot ^. 22. /-tUn) C. :,q,t,=cdbvGoOgle 34 LIB. 1. CAP. 2. 5- 3. 

■mg iyxei^lC**" iffo» ste i^v imiaj^w ntvnp, «JUla fi4vov 
/u^^( fov doKeH' itQowvrog, ij xat na^a^Miv wa tavfijv atui 
twv allatv ■rw' iyxvxUohi irettoQiafUPov nQms Sutfay^v ^ nai 
aatdmv rQoaor Si nva mcu ir tois aiXotg (<m reioMOf. oOXa 
%iuifa ida&<o- hqos Se ra *v* nnjrei^i^oi', oaa 8vvan' a* 5 
iaaiio^ovv tijp yemyQatfit», kmJ npnfor osep ^neag wtepe- 
&^iu»a. 

3. IIoajTtjv ^OQ i<fti Ttarta lyioxa^sa&ttt ^pvxtt^yitn, ov 
StdaaxaXiag. rovvavriov 8' oi aaXatin iptloaoipiaf nva }JyovrTt 
A. 29 aqmnjv r^n noirittii^v , tlaaywcar sie tov ^io* ^^ms i» viiav 10 
xcEi SiSaamtvaav ^»tj xai nadii xeu a^a^ew iu&' ^iov^s' oi 
S' ■^fthiQoi xal ftovor aotijriiv eifaaa» elfot «»■ aoipov. 8ia 
TOvlo Ktet tovs aaiSas ai rtSv 'Eili^nv- aoktts aQmrtara 8iu 
r^S aoojtix^ aaiSeCovatP, ov ipvxaymfias x<^Q** 8^aov&ev ^t- 
C 16 i^g, aiJ,a atatfQoVtanoS' oaov ye xai oi ftovaixoi wa3J.eiv xai 15 
hiQt^siv JHW avleiv 8i8daxovteg furtagioiovvtat r^g 4q^S rav- 
tijg' aaiBevrtxoi yoQ elvai <pow ttai. iaavoQ&otrtxoi twv ^&eiv. 
ravta 8' o^ (wpov aoQct tav TIv&ayoQelmf dxovew iim i^yof' 
ttiv, dXkd xai jiQujto^evog ovrms daoipaiverat. xai "OftiiQOe 
8» roiig dotdoiig aotipgoviarde ei^xt, xoi&daBQ tov i^g KXv- 20 
Tatfiv^atQas ipvXatia, 

ip ft^iU' iaeteile* 

J4tQeiSijs TQoiijvBa xtiof etQva&at axoittp, 
tov re jityta&ov ov OQote^ov avt^^ asgiyevda&at, aQif ^ 

tov fuv doiSov ayav is v^aov ie^fin* !3 

xoiUtssv ' 

r^ 8' i&eiM* i&eKovaav dr^yaysp 5*8e 86fto*8e. 1. vrro$-ian' de Caj. coni Sbk. Gor,, qni tuiiai inriaxiai-v tcMt- 
luendnin m Dotii recte indicat. 4. muAav et ii snp. i a. 6. To- 
rit anig lileiae oih nni cum miifine periernnt, neqne lec. ni. restitDtae 
*uatiii,4, oitigoin.l(f)gin; S hi. — vn:i»if,e»a aec tn. add. !n mai^. P, 
poste* alio atraraeaKi iaductmn. Cor, recepit: at cT. p. 7 in. 12. ftv- 

Ttgot nep. 16. aKll^ii/ I, — artntButiinat nop. 17. *atiiitrimoi yag 
A, tt leptur !n Ighinop. 10. nal ante }tgi^. om. algluMp, «ed 

sufa Tti*t%. agglut. particubm ediibel A. 20. avfortexai C. :,q,t,=cdbvGuOg[c PROLEGOHENA. 3» 

X*>t*S ^^ Tovtm' o 'EffttToa&ii>tje iteot^ fuk][ftiu- ^Mx^d*» -faQ 
fffio t^s lex^tiatis Miro9«9M)ff i*a^j;i^*wos «ov tupt «7; 7««- 
jQeupiae ilo^of qM^nv ORaivaff kov' oqx*^ tfiloTtfUte ^U' Mf 
fo fuaov <pi^ir c^ vffsp «w* «oto^iuv Mmofiof. 'OiajQov ymn A. 30 
S vWip <e no» ■j4i&t6Kaai' oaet iirv&aro ^ttatq^tagujm eie t^w mi- 
tiaw xfict ntfi tm* nm' jitjvTnow xot At^otj*' ra 6e Sij xeaa 
«^» 'EUMda xat tovg avvejjvg tonovg xai Xiar mQiiQjag i^e- 
vrivo^ivta, aoitltf^^fa. iter v^ &{a^iif Xiy^tta, jdUaQtov Si 
ffotifevrcc, iaj^aroeiaa)' de Jip&i}Sefa , jiliMUMi di mjjfg ittt 

IB K3}ipiaaoio, xot ovSiftiar npood^iojw KeM«f atto^Qmttai. non- 
Qor ovr o noimv rauta ^fivxtYoirwrrt mimt t/ didaanoni; r^ 
^itt, aiXa ti&ttt, fiiv ovtwg et^xe' ta 8' f|a> t^e aiod^^eojg 
xai otwo^ Koi aliot m^emAoYiag ftv&ui^e aeai^ffUtiagi». ovx- 
ovr ijc^r ovnag tintSr, on noujtifs nag tit fter tpvxajeayiae 

15 joptp forov iiupiftt, tit 8e itSeuateiXitie' 6 S' en^repiev, ort 
xfwxayiofiag ftovof, OiSaaxiMae 8' ov. ite» nfoae^tffyu^erai ye, 
mr&atofttroe <*' avft^aiXeitu nQog aQsrijv noi^tov noileir vm- 
d^at rdffO)*' ifurti^oii ^ atqmtiyiae t) yetttqyiae tj ^ijto^uaie 17 
OME ^ ne^iaouw «vc^ wes i^i/q&ncani ; to fiev wr Satatm 

M ^tfteir naQutoiei» e»t<p ttfoetutintfirioe «tr tig &eit) «^ i^iilon- 

fiii^- I»; -ar et ttg, tftiah 6 Imtagj^oe, Jittai^e eiQaatmt^e ttw- A. 31 
ttifO^iri xoi a. fOi dvratat ^i^iv fojiM xai oyjvetg, ovtaig cMi- 
rov aar fia&iifta xai nana» tifr^. nwfo ftir 9^ S^iSe ar 
Xiyote, o 'Effojoa&tree' inei^a 8' ovx Of&mg, dipeufofifteroe A. 32 ' 

25 avtiiv t^r roaavtiir ftoivfta&etar xot t^r- nouftin^r yffemSii 

fiv&oloyiar dnoipaivoiv, ^ 8edoteu nXantw, (ptiair, S av avr^ C 17 
ipainitat xpvxaynfieie otKeior, aqa yof ov8i mtff diiQOotftivote 2. a^xit"">^ *"■ ^' lut^txoin'"'* ** * *"?■ V -^ intajifliriu 
B (ei«nT.r). 9. tiitn' A <«■ corr. mc m.) Ighitfp. 10. xotoo. 
C. — ansffundr .J tx ruT. pr. nan; 11. MwniMii iienUBQ at 
in BC cdd., ila nt port rq Jta tattto uMidumr: •( i£ p. 18. 39. 13. al 
iilot edd. 14. ({nir rap. ff. noMlv J. — naiiTa ta ■/itt BCl, 

idem e( top. nat n .^, inde aai; «b nona TS ^. 20. nfoan-xt- 

mmof eodd. n^ot trnimtmo': Cu. scribsidain couuit. Cor. corr. 
cf. VII, 296, nbi kidem codd. e^lbou s^»>T«0ut, Loi^ XV^^a 
22. itratBCHf) edd 24. i/riit I. :,q,t,=cdbvGoOgle Vt I.IB. I. CAP. 2. §. 4 — 6, 

TOpui^p, aȣ^ )^ ax^ooiTif, w; swog, nBQMetei. 

4. J^Ua /t^r tavtd ya natra 6 Kot>[tii9 'Ofivainti ffpoo^^e*', 
Sr *ar ndvrm* ^uuUara o^e*^ na<Fir Koa^' OMoe ■ya^ ovrqi 5 

iroiUiav «r9^0'n:iuv ^ev aama xom raov c/fw, 
ovto; Ts 

tiScis aawroiovs tt SoXovg xcd fi^Sea kvkvw' 
«wros 9' o ^noilHio^tfo? oet Xey6f*eroe xtu to 'iXuni Om* 

^iy xeu fm&oust *iu ^mQontjiSt fix'^' • 10 

tOMOii f' ifmofupoto xai «x ffvifOff ai&Oftitoto 

UfUfia fovr^oatftt*, 
^eiv 6 Jiofi^Sijs. xttt ftqy ini ys v^ •fet^Qfi^ esfmiimttf koi 
ya^ h dfojti^, 

iv aoi^ dfftnavov ftiv iynv evxa/trtis ix^ifu, 19 

luu Se av roiov Ijotf 
xal ir apoTijj, 

rip xi fi idotg, ei ahid Si^vexiec n^otafioifuii'. 
XM ovj; Ofitigog fiev ovtto rpQotst nsgl tovmv, ovji Ss «dmg 
01 amectSevfifPot fid^tv^i j^nnai tip tnit^t^, oie 6p&<ue Xi- 26 
}Wr(, rre^i rot' njv toiavnjv iimstqiaiv eig qiQov^aiv avvrsivstv 
fuiltata. 

5. 'H Si ^j^^N^ q>Q6njaig itnt S^nttv ne^c i.6ytrve' ^* 
ititdeiiiwtcu naq' ohjv tijsi no^ai* 'OSvaaevg iv r^ /liaiteiqa., 

3 iv taie Ataaie, e* r^ U^a^Eia, st j tfiiaif\ 3i 

aiX' ors dij ona te fieydijjv sx tsr^eoe e«? 
xai inett vtifdJieaaty iotxota juifte^t^w, 6. iruxr» pait tjrtu idd. algk. 9. aiii A. — Jituv in A pr. 

■n. quidein scriptui» , tvA margine igglatinilo obucliim , neqne atc. m. 
restitnlum tt\: doeat I^A. 10. ^ii'l^ ifi^ ''^X''^ ^^IQO^ll^^ ■«> /><>- 

&oiot Inop. cf. XIU, p. 601. PtdjMni Straiee. Proocm.; Stob. Senn. 
LU, p. 305, 41. I&. rxovO ^r»' .^Cf 20. nmiudiv/idHa ■np. 
iKH^fiiofiifai .J. 26. S^ ^' 6aa edd. mde a Xjl. atque ita edd. II. 

(v. r, 221). SlTabiiaij Umen condimiit compluro cvdd. Hoin., iotcr 
quoi VcD. — th, ACl ^i £(?) «dd. Apud Hom. 1. L tltf Vca. ii^ al. 
codd. Doimulli. :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLEGOHKNA. « 

ovx ttir iastf' 'OJhra^i y i^iaaeu Pfotoe aii^. 
rie a» ovv vttoXa^ot «or dvpaitewp ttot^r tiaiyet» ^«TiOQcit- 
orrae hfQove ntd tnfoojyiiurtiii^ xcti tii aiXa iMJkuitvfittHtvs 
■CK «7P viQtipis if/ya. avtof elrai rmi (ph/a^O)» tra xal ■rm' 
5 &axfi«tonotav , yotjteveip ftora» xeu xoilaxsiSetv top tiitQoat^ 
dvva.ftero» , tatpeXeip di ft^v; fftds^r d' *ovd'* aQBt^r ttoi^- 
TOti Xijotftet «• iqviivoim ulXfjv, ^ t^v fttfttpui^ mv fiioti 8iA 
Xayeav; it<ut of avv /ufioito imeiQoe w mv ^iov xcu a^QOM'; 
ov yoQ ovroi qxtfuf t^y s<S» noujtwv o^m^» diff 17 wfrrorMr 

W ^ {oibc^aM'' oJU' ateimj fiv avSevoe ejetat xaiLoii koi aa^wot', ^ 
<le noupnf ovrcCevxnu c^ cov ir&Qtiiroo, xsu oe]; ojm' n <(/«- 
Oov yepia&ttt tiottjt^r fiii n^on^o* ymni&itvtt i^Sfa iYa&of. 

6. To iU A7 .x«H Tiq* Q^Qix^f aipatQtia&tti. mp noujti}* «s- 
Xivit dipetSttStvoe tj^iuv lon. «' yetQ ovtw QtiroQuior, ae ipcdaie; C 18 

15 n d' ovcw ftoaitiMr; tie i' dfteiwait' 'Ofi^QOv cfQdaat; »q .^i«e, A. 34 
diX etiQa giddote ^ itot^uej. tip ye eiSu, de nai ir aviy if 
nottfn)^ 1; r^K/Hc^ xiu^ xnjun^- xat er^mCp »J latoifuaj Koi 
7j dinavut^. ai/a yoQ ov8' 6 Uyoe eati fevuias, oi eiS^ o iftftetQOe 
Koi o ae^oe; -^ ^6^09 iteti, Qr/roftxiie di Xoyoe oex Imt yevtitoe 

20 xnu ipQaaie xfu o^n^ ^Myov; oig d' eixeir, 6 nc^o; Xoyoe, o yt 
isateaitevBUSftiyoe , ftifitjfta toi fioojttKoS eatt. ttftatuita jitQ ij 
nou^cuc^ Kitiaaxev^ boq^X^ ett «o fteao* xai evdoxift^aev eha 
MMir^ fii/tovfteroi, Xvaartee to fthem', tMM Hi qwid^a^tee » 
no^Htd avriyffaxpav oi tttql Kdltftaf xai tlti^exvd^ nai 'Etia- 

25 taiof eka 01 vateQor, dtpai^oSfme dei-tttiSr totovtw, eie to 
fv» eldos xax^yayor, tog a.* dno vtpove tfoe' xotfaore^ 'ar tte 
xat ttir xiaft^diap qta^ Xa^eii' t^r avmaaiw dao t^e tQay^diae, 
xai tov xax' avti}* vtpove xtcta^i^aa^Iaar eie to XoyoeiJtes 3. h4foiif] aliovq cdd. —' %iiUaB(i) edd. 6. n^fpo* CIB 
(ei carr.?}, iieiu et «ip. noiigoii A. —t oi/S' <cp<Tqv toAA. cdd. Negatio- 
Bem tolleDdao) eue videnint Intpp. Parr.: (Mta lideaUir tx literarun pro- 
linic pntxedentiuiD repettlione. 9. iq ^ sup. fr^. u; ti A &inl Cor. 
II. AOHjviK^ BC Cor, imtitVv lup. qiiiiq A. 16. lUit w«3 M^ 

BCl, iieax et ti^. ai A, ISlif Sbk, ci Cu- mai,, Cm. aitt. 20. mto- 
iofoi; ABl. 23. ff. aiUK hcjoi. not iti nuiig. X 24. <ftft*i'i^r 
Bt. 28. ovTqi' tup. q« ,A :,q,t,=cdbvGo6gle 28 LIB. I. CKP-. 2. $. .7. 8. 

««pt xeJMP/Ufov. xtu To detdBt» Si om 70» <pfd^»w rt&tftttw 
na^a wtg ncciltu tovvo Tmrm iitfui^wfei, Hion mjy^ xal d^x^ 
^iaemi xvenaxeviianirrjs xnfi ^^pwnyj »a^p|«»' ij mii^nMJ. 
ttvn^ ^ap ^r^oiTcjpiTOftni r^ |UaU( xtnd rdg iaiSBS^tti' tcovfo 
4' ti* ^ t^i/ Xo^g fUftBXto/t^tios' d(f' ov S^ Qa^tpdiav r «le- 5 
yor Mtu TQo.yi^pSlm' xoi xwfm^ia*. wat' hKiit^ ti if^dZeu>^ fr^- 
mata inl T^g notrjttic^g iUytro q)^datm?, atrOj 9e fiei' tpS^g 
. A. 35 [i^p]) to aBtSeip *avmig* ro aomr^ tpfdZtni vnij^^t xag' iiiei- 
MHff. Ktsiayn^tiaafUyaiv S' avtmi' ^vn^ xai itrl tov at^oS X6- 
yov, j«u 5ffi ■0-awpo* ^ xtctdx^tfie Su§^. xai a»tb di m «e- 10 
^ov T^j&^vai th* avtv ttw fUtqm) Xoyof ifMpaint tir dxi 
vipovg tirog xaita§dvta xtu ij^fuetot nV toiia4fog. 

7. J/iU' ovde td irvvByyvg fiotor, mam^ 'E^antts&ivijS tt- 
^tjxt, xai^ zd iy toig "EiJ^atv, tiXld xai ttSv xo^ia tioXXd Xi- 
yti, xtM Si' dx^i^tiag "OfOj^g xai ftaXXov yt tav v9itQov fW' 16 
&oXoyth(ti, ev ndvta tt^atevofttvog , d^ld xeu a^tg imat^fitit 
dll^yognv ^ StaitKevd^mv 7 StjfiayayiSv aXXa tt xai «t fre^i 
t^v 'OSvaaivg xXdvijv nt^ tjg aoXXd StOfta^dvtt, tovg t' e^t^- 
pjtde tfXvd^ovg ditotfaiviav xai ixvtov to* nottjt^v at^ t»v 
a^iov eiaeU' Std nXttovmv. 24 

8. K(fi, n^cSvov ott tovg ftv&evg dntSi^avto ov% oi itoi^- 
C. 19 ttti ftivov, (^K KOi ai ito^^tg noXv n^dtt^ov ko! 01 vofto&i- 

tat tov xfnjaifun) Zie^tr, ^Xd^oamg Btg to tpvautov ad&og sov 
XoytHov Cvo"' ytXetS^fKov ydg dv&^ionog- aQOoifuor de tw- 
Tov to <piX6ftv&or' ivtev&ev ovv dQj^erat td aaiSia dxqoaa&at 25 
xalxoirtoveiv Xoytav iirt itXbwv. tJtiov 8', Ofi XMvoXj}yia tig 
itstiv 6 fw&og, «V td xa&tat^xora fpQd^tav, d^' he^a aa^d 

% na^jay itfoq Shk. 3. xaziaxafi/i/iiiii la, ted xavraKi ei iit 
quM pr. m. (cripta fuerant hodieque supertsl, 4. Corrupiiu muiife- 

fcxo hic locna. Cor, probabilrlH' cooiecit toi™o S' ijt «J^ ^ lityoii «tc, 
8, ijii om. codd,, Grosk. KldenduiD vidit — auidi; Ca>, tolleDdum cen- 
luit, Cor. iiKeriscis incliiiit, 9. xaitiXQ^iaafiirov CB (ci eorr,?) — 

#aT/^oti 8Cl, idem et «ip, 01 A. li. (ivS-oXo f tii at aup. foirtttf 

A, inde iivQ-oloyovmif ght edd, 21. mc3.iiafio codd, H/iano 
Epit huDc locum eoniuDgem cum ili, ' quae infra jejuntur p. 19 eitr. 
artSiiarro Caa. Quod cum C«'.' po*ni, luoi laepiui unirpatuc eadem 
ia re, 24. ydf'di>S-iit>iios ei lup. 6 A o dr^uaot edd. :,q,t,=cdbvGoOg[c rROLEGOSIENA. M 

raSta' ^8p. Si co ytu*i* luu o fi^ ir^oR^o* ipm vif roSto 
d' WFO ian ttcu ro aou>vt ^bUi^jMro. oteer Sk »qoa^ xm 
To &euiiuim6v Ktd ro ts^maSes, ixttwet t^f ^Sot^, ^^ffep ini A. 36 
10V t^ay&dvei* tfiit^mv. xwr' a^X^f f*^ *"'* "^ayxitj totwioit 
5 d^aai '7p704hti, nqtnova^s Se r^s ^iMitas im t^p tnr ortw* 
fidO^atv ayuV, ^ihj t^g dutnioi i^g^otfienje koi ^mti deo/t^- 
*ilS KoXaxmii.- xeu. ISmWjg Bi if&s tteu atttuSartos TQ^mor «mt 
ttms itm (piXoftv&et ts taaoDttef ofiows Si Mtu o neittuSev- 
fiAvg /UTffitas' ooSe yag ovtos tajvet rip X«7ur/*tp, a^oiuan 

tO Si Koi ro ix xatSos l9i>s- ■«£• S' ov ftovo* ^9iS, .oUa xal 
(fO^tfiv fe tefox^Ses, dfufottfoir itrtl- tmv tiS£v XfS^it* XQOe 
te toiig aeiSag xtti Touf i> ^Xmuf to*s re yoQ ntuai n^otnpi'' 
fofter «Dv; ^Seis ftoQoos elg n^otQtm^r, eis dtrotfon^ Si toire 
ifO^eQovs. ^ te yi^ j4dfita [iv&os iati xai if ropjta xtu o "E^- 

15 dXnie Kcu 7 MoQfii^it^. o* «b noUoi «tav cc(j> xaieis oixov»- 
TOM' eig ftiv a^ot^om}* mjrorwa* tois ^Setrt nuf ft»&iuv, mw 
dxovmat ttSr aoa^iSr daiS^ttyttB^tcTtt ftv&ioS^ Sttfptvftiret*, 
olor 'HQaxUovs o&Imvs tj Si/tfeios, t/ tifuis «a^a &€mr «e^o- 
Heras, ^ r^ .dia o^at j^tttpae i; loavo: i; niAafueta TOMOr- 

ZO njv «(rK nepiaiteiter wtoaijftairorta ftv&tiST;- eig ttfforpsff^ 
St, otat xoXdaeie attqd ^emv xcm qid^ov; xal dsietXas ij Sia 
Xoftar 17 Sia, tvntir dofdttor ctrw*' a^oaSixoiiniai, ^ xal m- 
tfteiiaat aeQutsastr ttras- ov fd^ oxXar te yvrainia* xai nav- 
the jprSaitm ai^&ove inajaytiv Xdytp Svratoy ^iixaoippi xoi 

25 tt^oxalJaatP&ai iiqos evae^euti' xal oaiottita xcu nitnip, dXia 

Set xai Sid SeiaiSaiftoriae' toSto S' ovti- drev ftv&moiias xai 

ttifateias- xtqfevros ^vp xtti aiyis )i«c( t^itttra xcei XafmdSeg 

■- H«ci Sfidxortee xoi &vQa6Xofxoi '*<■*' &Wf onXa fa/^oi xui ndaa 

^eoloyia d^x^^' ravta S' dtieSt%avto oitds tioXiteitte xttta- 

8. fiUo/tp^iZ lup. fia^ii A. B. ootuq B. IS.. ^ganUti^ 
AC in ttlroque in ou *ec. nt. tmit. — Ttatia Tsy ^tir edd, 22. 
wrinttHr Cor. ex ViUclmiDii coni. — ttopew / ao^isi' rap. en A oat- 
petv Sbk. Cor. ei Cat. conl. 35. ti^ome^^aae&at, qaod Cai, scri' 

benduDi ceiuuit ei Plumdii, ul nt, Epilome, £bk. Cor. 20, ircil om. 
A.. — iti, nj Jl», loij ituaSatntriof Cor. 29. antiiiairto fop. 

Si, A. :,q,t,=cdbvGoOg[c 9a LIB. I. CAP. 2 §. ». W. ' 

C. 20 ani<nifUi>ot fto0ft»lM)M« rtfig ofig t9vg nfffto^potvc?. TMaw- 
nig ti T^g fa>0omuas Wiftjg %mi XMMtptgeipooaijg eis ro mt- 
Mo^ixor xttt t6 froiiTiKOP lov ^iov oj^fta x<m *^» «<i* omar 
ioTOQuo', oi ftir dgx"'"* ^' HtttSat^ii a-fmyi}9 ('q»iila|a* f^tpt 

»«0«* tfiixucr wrAo^w XQ^*^ ■*' tWepor ij «^f iatOQtag 
ytfKtf^ KCEt 17 *vr <piiJitto<pia na^Aijh>ter eig fUaot, tam} ftiv 
mn> n^og oUjovg, ^ 8i «oiijttx^ dtifiotrpBiaaripte xoi &eaitfa 
nk^Qovr dvrtcfitvJi- ^ iH Sii tov 'Oft^fov iatQ^aiJioTrmg. xeu. 
01 npufot di itFTOQittoi xcet (fvauioi foi^jQtUfoi. 10 

9. ^te S^ tiQog ro itcu/levrimr elSoe tovg ftodmig tipatpi- 
Qior 6 ftoa/t^g iipQomaB ao}» fttQog tahidovg' it S' hi&et 
xtu TptvSogi to fKv aaoSejOftefog, t^ 8i dtffiajtoy^i' nai atna- 
vtijmv ta. nitjd^. 

D>; S' ott tig ffft<sov tts^iyfnerat a^jvQip dr^Q, 15 

evtmg ituXvog taig aXtf&eat tttQuuteiaig ngoifateti&ei ftS&of, 
^dvtut xBi xoffjutSv t^v qtQcuttv itQiig de *6 avro tHag toS 
latOQixov- tial tov ri ovta }Jyortog ^lxntiy. ovfw Jtqidv tt 
'IXtatioy troXeftof yeyot^a fta^ala^Mi hmafttfse taXg fttt&o- 
A. 38 miuug, »<u t^t 'OSvffaeaig nkiavt^ maoMttog- ex fajdeyog Se ZO 
ai^ovg araareiy ttif^p ti^atoijofiat ov][ Xt^iQuto*: n^oaai- 
nrei f<iQ, tig etxog, log ttt&avwrt^r av emt» ttg ifievSotro, 
ei xaTaniayot n x(u owtcov tio* ditj&Mm»' ontf xni Uoiii- 
§i6s <pti<Ji neQt «^$ 'Olhxfaiiog nXa*tis isaxai^iif «otovvo 3' 
i<sti xtei t6 Sfi 

tOKi ypevSea noiXa. iJytot' itofiotai» oftoia' 
ov jitQ ndrta, nJUa noiXa, inet ovS' a* ^y etvfiOKSw Ofiota. 
Hm^v ovv naQo. «;$ i<JtOQiag tag tiQX^- "^ /V *^ ■^*"' 1. fio^[ioi.vxtvi Epit. 5. on^^oiiB^caeat nip. <iofCiia&<iu A. 

11. ^] » ABCt Cor. la. i^qorti^ mc m. >dd. ia maif. A. 

1«. i.po<rK(*(4 g Gw. 17. ai^T^ to lAot »U. 21. «afoii» -*C( 
«i^r B (ex carr.) Cor. Hthil luc (u et t pacmiilauone ut ini aliii 
codd., ita Sm\n)mMiiM frcqueotia*. — «^os^Tii BCl, Idcm M nip. 
)i(>i! .4 cf. p. 36 eitr. 24. «o»nav i 26. britv ABCl rV- Sf/w' 
i«c m. in TOB». A. 27. oi] oS« Sbk — inii\ tint Slik. de Cm. coiu. 
— o^J'] D»« Cor. 28. «0^0» ABCI. :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLEGOHENA. Sl 

lo* SwaatmaeU tpttai 'nu* nt^l i^ ^ma^uf «q^rw, iMit «mi- 
ffe^ tt/y ^iiMp «ul Aeovwmjv KtiitJMiiag xttl ^awt^ome 

elmt Toig totg, xtfi i^v X(;^u^Ai*> xtti ts ^wiLUcio»' mm iU;- 
5 «««))' M«Te')re(T#iu. M>Toi Ae xai xoixg ailovs tmf wto 'O^pw 
ItjOfiiyei* iv aiXote ■roaati iatoQovftef ovTbi Si xai roitg Kifi^ 
ft^iove ttSjug omoSimag fot KiftftefWM ftoaKo^ov Mfos Bog- 
H&r «ai tofi^. fm^yayn/ omua^ tte axntutw' ima roao* 
tof Hod-' n$^f, x^eifto» oytm nQOt «qr fMidtiiotiar t^v ir tf 

10 fthi^. OTi 8' oiSBv aifovg, oi j^oraj^qDOi 9^Xovaiv, ^ fuin/ov 
ftffo ttietov tjjv ziav KiftfUQii^ i^oHoy ^ xta' ■nkov at^ayna- 
qiovtES. 

10. 'iinamtott Kai totig KoX%ons. «^u; xtu tov ,'Idaovog C. 21 
ahtvv to* tig Aiav x«i t« ne^i Kiipvjg. xai MijSeiag ftti&evo- 

IG ftnfa KW itJtoQoinMiu ntifi t^; qtaQftmieitfg xa* t^g SiX^e Oftoio- 
tf(oaiag ovfyBrtiae te titXaae tmv evtm dtt^xiaftipuv , t^t f^ 
i* fip fivx^ tov IIovwv, T^s.S' if tf '/taXtet, xm i^tnuattr A. 39 
Sfiov dntpoiv, tdxa xai roS 'Idaopog ftixQi t^g 'ItaXiae i^Pif- '. 
&e'pTOf AfucwTat yif^ tiva aiffteift xctt nt^i td Ke^fwvia OQif 

2Q xai aeQi thv J4dQia» xai iv t^ Hoaitdattdt^y xdiWqp imm stt^ 
HQO t^e TvQQiiviag v^aotg *t^$ 4^v J^gfovtttmop aXdviie aij-. 
fista*. agoaiSoeaii Be ft xai ai Kvdptai, aattaQ .Zvfuthjydr- 
Sae xaXoHgt nhQag ttvig, tgajiiv aotovatu ZOP StixaXow tov 
iid. rov SvCavttaifov atofucrog' «an ttOfd ftiv t^v jilav q 

35 Aiaiij , na^id 3i tag SvfuthjjdSus al nXayXtoii, xaX o Hi' av- 
t&* aXmig Tofi 'Idaovoe at&iuioe iipdpTj- aa^d 6i t^v lixviXav 
Knu T^ Xdi(v^Siv 6 Std tiov axoniXav aXoig. daX^g ^' m 

I. ^lJOi ABCt, Cor. Cotr. — aa^a >up » el . if, — njaoy A (« 
<0[T.) B. 11. drajigdipiar 3i wrainw; Bk, 13. liaaiitiaq 3i loi 

eid. inde a C».' w; 3' aiiat Vj||«br. snspicataT haad male. 1&. mid 
i^^KiQov/tin* oa. C. 16. oihuti BC opTtiii la, in Loc «ip, ai^ut. 21. 
n^^c Tqc A, muUtQ «vbonnii ordiDB n^a; iiws ^^ B afo ittii fiii.C. 
— Verba Tij^ — . atifiiia, quae Loc loco fciri o^ pa»e pawt, aut ptut 
ttra callouiula Muit>.delelD ibi oq^io, aul pro (puriit nuicicDda, quod - 
vcriui pulo : in margii^ videntur «ddila fuiue m1 ciqplicaad* tad atj/tikt, 
at^ue imle in ipia Strabouia lerba irrepstsse. . 24. fiiH/ftrtutoa Ig ?<•- 
Ca.^iiaiiou >up. luau 4. 25. ali; J3CV. :,q,t,=cdbvGoOg[c S2 LIB. L GAP. S. f. II. B. - 

T»re t6 K&My9S to IIomH»» Aimp mLUm^vim iSMttfif rnis- 
jMfi^avov, nal TWS niJorTag ixaiae Ofioimt imon^M Htoxov*, 
aantQ teig ^£o) £ti]}.&i' im noii n^oiovTas- xai ja^ /t^funoi' 
Tmv Haj&' ^ft&^ ifOi*i^eto, xai ini Tovro.xm^ «'loj^' iiifasni*- 
«0* nQoaiiyoQevov , tig aouiti)r Oft^^o*. loiog oiv Mcci dia 5 
TOVTO ^tenjve}'»» ta iit toi Tlovrov tt^g toh eJKeavor tig sv- 
na^aSettta Sia "^v xatej^ovoav Si^av. oJiiat Hi xtu «i»» ^o- 
jlvjucav rd oxpct rmr TiW(>ot> ta asqi ^r jivxiav iwg tlieidiag 
M«njfl.vttot ia, vl^iUiTimc, Kdt tas aato' nJB laatifi^iag vm^- 
^okeig iniffaniJtmag Ao^ejroiviu*' Totg iriog tov Tecvpov, xai 10 
fMjLUtta TOci' xeQi ror Il^mof, xa&' ofMtin^i. Twa.-xai tovmvg 
iioxearia&^faf qii?<r« ya^ ini toS nleorrog i* ij axeiia' 
t6* 8' i^ Ai&iinaM' Rfiojv HQelom 'Eyooijfit*» 
•aii.o&tv ix £oXvftaiv ap^atr i^. 

A. 40 tdj^ Si xcEt Toig fioyofm^ovg Kvidmaag ix T^g Siw&uajg \h 
iarofiag fietw^toje' toiovtovg jd^ tifag tovg M^ifiaanovg qi«- 
ai», oSg i* Toig M^ifiaaneio^g ineam e*84doixer J^^MTeag o 
Hfjoxovt^atog. 

11. jiei 8i tavta n^oHxo&ifUyov axwtu*, ti Xeyovat* oi 
if^eavTes nepl £tKd,ia* ^ 'ItaXiav yevda&at Tip X>8vaaei t^* 30 
nXdvtj* *!»&' 'Oft^QOv, t^ P^ ■/evea&a.f latt yof afttfotegaig 
tovTo 8e^aa9ai, xcu ^eixio* xat X**Q'"'- ^^Xttov ftev, dv oStio 
iiyipai, on nete&eig ixet t^v nldvi]* ttf '08vaati ytvea&ai, 

C. 22 Xa^ai* dXij&^ Tovrri* t^v vno&eai* iroH^iMnp Steanevaae- tovto 

fOd oixeicog a* Xiyoito «ep» «vrov, xai oi fiovo* ye neqt 'Ita- Z5 
Xitt*, dU.d xai fuxQt tiSv eaxdxm* t^g 'l^^iag iartv evgw 
tjp^ T^g ixtirov nXdvijg «al aXXa^v nXeiovia*. %ei^ov 8e, id* 
Ttg xoi T^v Siaaitev^* (u$ iatoqia* Sexyjtai, ixsivov totteavov ' S. Tov 'O/iq^a* edd. 9. xaiaaxorviar al edd. 21. Vcrba rj 

/1*1 yir/a^tu pamm iple h!c aditd proiima docent. IJuipropter nln 
qui< DHlit ea pro sporiii babcre, aliquid exddlsM necuae eat, velut ^tcU^ 
lov , qaod poA °0/tiKif»' scriptiim liiiiie non plina imprababile dicu. 
22. /lipov iihi Cl, idem et «np. iijrtTro» fiit A, idqne ipsum ghitp. 
Num tdeni hoc, an ^iitrtor ia B lef^r, ei unbi{uii Fnlcaaen wIh> 
emi ncipilt. Qoicquid cjt, coniectBrae deWliir. — a* ev* »14 ov*, o» 
edd. inde i Cai. :,q,t,=cdbvGoOg[c PaOLEGOHENA. 8S 

tt(u S4i9ti9 xoi 'HJJov fioas xai aa^ ^oiJ; ^hi xtu fiera- 
(toqqiMatig xcu fteYe&Tj Kmi}.KXiaw xai jiausrfirYomr xiu fw^ 
^9 £x6Usig xiu Siaer^fuera nlov nai Sila tilteia roimta n- 
qtttoyqaxfo^vxos qiave^wg. ovrs Si ttffog tovrof a^wr drtiXi' 
S faw, ovTiu <jia»sffiSg xcera^l^evdofavo* roS aot^ov, xaff^dat^ 
oiS', bI ipai^, tovror tor ijoMn)*' jrenea&at ton eig n/* 'lO-mcqr 
xaxaniMiiv tov 'OSvaaitag xcet ' r^v fi*tjutri^o(fioviaw xai «^r. ini 
ToS aj^oS avetaaap fWjl^ totg 'i^oMtjaiotg xgog imioy oSn A. 41 
ttgie tow dt^ttfupoi' oateuog itQoimlexea^at SixiMOw. 

10 ' 12. '0 'E^atoa^&irtie 8i npog dfupotiiiag tas dslaipaatig 
dit^wt^nBw ovn ev. tifog fti* t^* Bevti^av, oct irai^itKu 8ut- 
^ttiJMw <fia»iQue V^A^ Koi ovK «c|mc Xoyov 8tii fucx^iav- ttfie 
Si t^v nQOttQiicw, mxt^*' tt anarta daofp^vag qiWafov, x«t 
fu^e «dffwr iftsiti^iat ft^te Tsj^ta» r^; d^er^v avwatwsiw ■Pih 

IS fiiaas' tmv te ftti#a>v «u* ftiv iv tomoig ov tuttkaafiiroie m- 
iptifuaftivBiv , oiof- iw IJJip xai Idij tuu, HijXi^, tn* Si ip tu- 
itiiMafMvoie , XK9oaitg i* otg airogyoree tj.o rtj^ortjg, tm- 
tijg ipfioi t^e ISiag ehai »«ct twg tuetd njw 'OSvaaiaig ttlidr^ 
ItyOfUvoeg, tovg Si fo} ftealda&ai Xiyortas dH' vno*e«t&at 

20 t| atitov tov ^ otirtqiioMMi iiM^j^eti&at tpevdoftiwove' tig •fopv 
Hei^vag twe fuv iai t^e HAfOfiidiSoe . tta&idQvetv , tovg Si 
itti t£* £eniijrovaaiuv aXeiove tf StaxiHotrg Steymiam* ataiC- 
ovs' elra* S' avtae axoneXov tgui6^q)ov SteiQjvrra tor Kv- 
ftato*' xai noaeiSiovidttjv xoXaov. dXX' ovSi 6 axoaeXos ovtog 

25 iati tQuto^ivtpoe, ov&' oXttg ito^ipavtai ffftof iyios, dXX' iyiii^v 
tte eKXBitai ftaxfioe xai atevog dno ta* tiaxd £¥Qifevto9 ^v- 
fiuv ini tor. xcctd Kaa^iae aoQ&fiov, iai &dreQa ftiv c^e opei- 

6, r^r.Dta. tii. . !!■ Jio^iUJldt- ^an^ut A la fnrt^t ' c^d. 
20. foZe <up. j«f A ffip g Sbfc. Cor. 22, OMfijMoffB» SC, »: 
fere Kniper et hoc aomcn et lunilia imo a dtubent 24. oufr' o 

Cor. Sctl ucpim Slrabo itlu particulu coniungitr cf. p. 61, 65, &7, 81. 
105 pauim. 2S. iyxiir lup.'' iii:il.ne; J, limul in ina^. intcriore MC. 

u. add. j(»(iaf iirJ*^o;, io eiteriare ij licicmcK, quae muiifcdQ ilixxiit, 
eaaiactilrae Laee debcri, ut alii .miilu Mc. in. addilamenta. 26- r/Mi- 
nu ^BCl rKKinat, quod « marg.^ J MC. m, addituiu eue ndimui, 
g»p. Beceplt Cor. 27. lan^tot n^. *a d, 
mr^ t. 3 

c,q,t,=cdb.,'Gdpgle 84 LIB. 1. CAP. a.- §. 13-15. 

t^S m t&9 Stt^rptt U^or *%«>*, ini ^ov^a bt itQoe rtp /7»- 
attStondrij ^ohttf vrjaiSia iQia HQOKfifitTa i^fia fietftiSjj , a. 
xahwat, Hetqijta^- »«' aw^ 8« tip mt^fi^ m J^^raiov, ^Kep 
oniavvfiei kbu 6 d.yK^v axtog. 

13. J/ii' wot, d ft^ avpgirorwiwf oi «y» iatoQian twr to- 5 
Rot» ««c^a^tAovn^, eB&vs ix^aiXn* det r^v avfmitaav iatoqiaf 
celi.' laV>' «ra xai aunova&at to xa^lov paJUof /ffw»'. olw 
l«/(u, J^i^iwfi^tw , ei xoia ^aieiJa* xai 'ItaUat ^ «Idii^ yi- 
yon, Mcci ei oi £ti^vEg inav&d aov JJjortat, 6 fth qi^aae 

C. 23 ir T^ Ileliagtddi frpo? tov ir «■«»5 JSei^rivitvaaais daiipiovn, 10 
A. 42 dfKfOTtQoi di iiQog lov aegl 2kxcliav xoi 'Itcdia* liyoxta o» 
diarpotvovaa' , oUa xoi fui^io itiativ naqijmaw oti, xaaitQ 
^ to avtit ;i;<npu)r ipgdCorrtg, of*o)? ovx ix^t^^xtadv yt tov 
Korff t^v 'Itakiav 7 .l^uieiUav. iav 8i fiQoa&ij ttg, on c« Nm- 
rroilet Tla^tromig deitavtat ftr^fta, fuae tar ^ttQ^vmv, in 15 
rtleitot XQoatYevero niang, xaitot tQkov ttvog Xeji&ivrog tov- 
tov toii tmtov. oU' on iv tovrqi tip xolffqt.-rip vno 'E^eero- 
- a&ivovs Xeifiim Kvfiaiip, Sv fiotovatv ai XtiQijvmiaeat, xai 
^ NidtoXtg tdQvtat, ^tfiatotiQeae tnattvofuv *6 at^i tovtovg 
tovg twrovg ytyovivat titg 2ti^vag- ovtt ya^ tov aoi^t^ uxQt- 20 
§i5g ixaata irv&ia&at, ov&' <^fitTg ffcq)' intivov ^ijtovfttv to 
dxQi^eg' ov fi^v. ovd' ovttog ixoftev tag mioXaft^dvtw , xot /a;- 
9iv aetttiafiivo* mqi t^e irXdv^s, f^' oitov fi^-9' oatas jtji- 
vi{tai, ^at^t^tiv. 

14. 'EQotoa&iv^g Si 'HaioSo* fiiv tixa^ti ntnvafiirov m^l 25 
«7ff 'Odvaaitae iildvijs, oti xatu Jiattiiav x«i '/roiia* yeyivt}- 
tat, ntattoaavta t^ WJy ftif fi4vov r^v vip' 'Oft^Qov Xejofii- 

2. xai JKrpBit, Cor.: >t cf. V, 247. 3. SiiQ^foivaai Cor., uli 

inrra quoque V, 247. VI, 298., contra codd. »t Eust. ad Odjss. p. 1709, 
1. 50 Ram. SirFnujiae promontorii nomcn est SlraboD;, SireDO in- 

nlamm. 7. oJor lifa A oJbr ri ifV» ' edd. 10. aitq^oiKHtf; 

BC. 13. XiYonti nop. 16. TiMa ABCI. 18. atisn"<i<"" 

BC. 19. ta anp. t^ A. 23. no^a B. — t^j nJton;; lup. odfir- 

Hai A T^e odoaaiat jtlat^^ B a twr. «dd. — Yin{iiu ASCl, »ed i» 
BC ft tc la. pr«diium, riftrTp^ ead«n m. •eriptiun tnop firetio 
«dd. 27. xo) nMttltaarta Gar. :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLEGOBENA. 35 

rw»- /lefir^c&at, aAia xal Ak*iqs *tu 'OqTvfias, iw nqog £v- 
faxovaaig tTjuiw, xaiTv^Q^ruf^Ofaj^ovdin^sUHvanavm, 
f^ts ^ovi^a&ai h ■yvmQtfiots roaoig noieiv i^* frlat^v. aorf 
po»> ovv j4ttvtj [uv xai TvQQ^ia ytiaQifia, ^xvUotov Si xcu 
6 XaQV§Sis xat KiQxatov wl ^et^rovaaai ov adrv; ^ xal 'Rat- 
oiep fiiv la^ate fiii giitiapeFr, diXa 'laig jMrex^oatS W|a*e 
axoXov&ii*, Oft^Q^ Si ndv, o n dv «'»' oHat^^v ytvrtar 
rij, xsi.aSetv; xfo^iS yaq riuv itx&evrmv ««pi «ti tfotiov t^i 
ftQmovaijs. 'Ofoje^ iiv&onotias, kuI -tio al^&os tmv miff^a- 

10 ffimv tmv xavta G^Xovvtoiv, ko» t^s ntaa tovs tonovs *Vt-" 
](o>ffta^o<iotie *p^ftris StddoKEtv Svfomt, 6i6n tavta ov notig- 
tmr nXaa^and iattv ovda <svyy^a<fitov , dJiid jeysinjftdveiv ijfvji 
xo! nQoatintiir xai nQa^ear. 

15. Kai TIM^Ms *' og&ois vnorou td ne^i t^s nXd^ijt. 

15 lo» ydp j^ioiof, tov ftQoaijitatrorra tovs IxnXovs ir iiois aceta A. 43 
tbr noQ-&fiov tonotg dfuptSQOfWtg ovat xai dvaexahng tid tde 
naXtQQoiag, taftittr te eiq^a&at ttor dvgfttor xai ^aaiXea revo- 
fua&ai tfijai- xa&oateQ ^avaor fiir, ta vSqeta td ir ^Qyet 
noQaSei^avta , jir^ia Se, tov ^Xiov «oi' vnevaniov «9 ov^wvip 

20 ISqoftov, fidntis te xai le^oaxOTtovfiivovs dnaSeixwa&at ^oot- 

1. , •■'"(■cuovoiiBit A. 6. ^ om. C, xoi qaod Mfuinir ani. Gor. 
C. in/igine ABCl, scd in A sup. yg. h^rni, .;C|aad inde lejiiur in 
ghnop. 7. oit rir inixigr;/ia (sic) BC ort dr }(iQyfiar l; eadem in 

A, aed ihi cum lOler ort a . . . tt xi^^/irtr plures lilerae nna cum 
margine antiquo intercIdmBI, sec in. praeler v aihil rolituit: in marg. 
mlem add. Iitt tg^/ioiq flLtnrai b). OmDia liaec itidem leguntur in 
g, 0(1 dr M xai fijfia t tociijuc tni, rpa versat iiniiur, iriaou rec«nLi 
adiecta hiut bacc: of/i^atTj — otti re ^iifa /^oJttov Eij xilaitli; unde 
ald. cnit av ' inwv/ipalri xiQijiia etc Cas. coir. eoU. Dionjiio ( de 
Conip. p. 13 Scbaef.), Athenaeo (V, 217 Q, Lueiano (de conicr. hiit. 
c. 82), .S. nofs B, sed post corr. — loii lo-itov ABCi Taii ti>^ 
aov A(P) , <{nod recipieudum Grosk. cenaet. Simpliciua . est quod ponii 
ei coni. V;UefaruDii. Om. edd. Ifl. laiyia ABCl edd. ~ ^ui- 

iMvniar BC edd. — t^;} iu Tijt edd. Ai ei leqaentihut nftetur poliiu 
caUigCDduni , verba 'to nlijSof, quac anle OfyyQarpiaf legonlur, toe 
loco ■ Strabone poiita fuiue. — TOu« om. C Cor. 'II. 3ii BCIA 
(in koc «np. dtdii), Irii nap Cu. corr. 20. qfpooionov^pvc A. 

— TOti; fiairii,iai ABCI. :,,Googk 36 LIB. I. CAP. a. §. 16. 17. 

C. 34 )Jas' toig #' UQiaLg ctof Aiyvmuav xai XtOJfaiavg xftt Jtfa- 
ywg, pofi^ tailStaiprgonag t(3» aUi0», ^ytftMiiaq yuu ttfxqs 
■ w^afSit' noQa roig Ttqh ^fimr ' o^et 9e xal nor #e(ur i*a 
iitaaTiMi, TOf yQtjafftmv Jt/fog evQfr^v ysrofuno*, ripaa&ai. tavrtt 
ii ftQoouiwopiiaafwvog ovx ia tov AtoXov if ftv&mi ax^ftoeii 5 
aniovea&ai, ovS' ohjii lijv 'Odvaffemg' niMvtfv a)Xa ftm^ fiiv 
HQoOfteftv&eviT&ai xa&oJteQ xal t^ 'DMoti^ nokdftip , ro S' ojlw 
irepi £tMdJav xal rip noii^ jtfnoi^a&at xal roig a21oig atiy- 
yQaqieHatv, offoi ia nEQij^mQia Ujovai ra tteQi t^v 'iToUaf xoi 
^ix&lia»', '(wx ittaivei Si ovSi r^r Touitrn^v tov 'EQaroa&inovg 10 
ttitoipaau', Ston ipijai tSt' «► tvQstw ttva, aoo 'Odvaaetig m- 
tikattitai, ontf ei'^ tov axotia to* avQQas^ana «o)' nS^ avi- 
ftatv dmov. xal tovto 6' otxeiios eiQ^a&at toig avft^atyovei 
ae^i «6 ^xvJULaio» xai t^v &^Qav tmv folLeiatioii t6 iat Tqg 
SmXhig' 15 

«Evsov S' lyf&vaa axoMeloi' aeQtitatfiiunaa 
deXipitdg re ttvfog te, ttai et no&t fieij^ot- eXijat 
x^g. ' 

rovg yoQ Ovrrovg dyeXtiSop iptQOftevovs sro^ t^v 'ItaXia*, iaet- 
Saf iftitiamat xai xoilv^ffi t^? Sixekias a\f>aa9at, aeQOti' 20 
mei* roig fte^oat riSv CqJw»', oio»' Sekipiviat xai mvmr xai 
ceU.uf ictjriaSmf ix Se z^g &^^ae avrm* mtU*ea&at tovs ya- 
%xwiag, oSg xai ^iipiag Xeyea&at xal wvoff iptjai. avfi^airtt* 
yoQ taitov iv&dSe xai xata tdg ava^daeig tov NeiXov xai 
t&f aUo)» vSdtoiv, oneQ em miQog xai vliajt iftamQafiifqg- 85 
A. 44 i^Qol^oittta yoQ rd GifQia ipevyetv to itvQ 7 ro'vSo>Q, xeu Bo- 
Qop yirea&at roie ttQeivtoat. 

16. Tovza S' eiawr Siijyehat tmr ycAeaitM tfijpac, ^ avv- 

&. ttioXoi' AC. 9. To ijitxiifjut Cor. ptmnt comincxle. Sed 

niih! qnoque siupem sunt Terba tb nf^t/u^ lo , qaibiu eleciii ptaniora 
f«e»l onmiB «c simpliciora. 10. oi* ijtaitii Cor. JQjeril poat Sait- 

ii'ai', prabanie Gnukurdlo, mpuenie ipjo &rabonB. 16. Ix^iiait 

liC ix»vdj( A, sed (( «ec. man. ia iilura icriptam. 20. ifiniataai 
sup, Ik A, inde .^nnfiraia-i gnof Cor. prob. Gnut.: «t agihir de 
freto Slculo. 23. q>a«l ABCt Cor. eorr. — a«p?alnt Bl.- 24. 
To^o edd. :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLEGOMENA. 37 

ufTieim'fieft to ^kvIXmw monog jaq iifimtptt Mwof vqoo^ 
fUnciv if dateinoit axaiftSiots miiXois, Oiio Ka&' iKattTor axa- 
ySltov xa« iiiv iXaviiti, o 6' ifti j^g ti^ti^ctg f<rn^e ditfv 
^ur, ajjiujvavroe rtm ffjwaou «ff imq^avuar tov /aieoitw <pt'- 
3 Qtrat Si to T^hoT ^tgog -e^fAor to ^^o». awdtparmg ii toi 
OKdqimie, 6 fuv BtiXij^Bf h xeiQoe, tli' i^^iaaaaty irt roe ow- 
fMtwoe t6 So^ 7"'?'? ^s iniSoQarUioe' dfxunQidBiie te yi^ 
iatt xat jai.aQ<ag iv^Qfioffiat Tip SoQott inktjdse, xa3.o>Siov 
9' ij^tf ftattgoy i^itfttvov. tovt' ititxaX^at t^ tQta&errt iimg, 

10 eatg av xa^ aipaSallov tteu vtiotftvyov: low 9' ehtovaiv tfil 
T^v Y^v, ij eig To irxd<fos avalaft^dvovatv , ia* fi^ fti7<t V te- 
Xitog rb a^fta. xdv «oternj di eit t^v &dXamav to Si^f oix 
toToXoiixv eoTi ycLq mjTaov Sx xe Spiog Hoi iXd-n/g, toari-^a- 
ifTtXofitvov ToS d^tyov ^o^et fteiio>Qov dvai «6 , Xouiov xoi 

15 evavdhjmop. avft^<uvHV di tam xai TiTQm<nce<r&ttt Oid tw C ' 
OKtUf^iitv TO» tMimjXdrtjV Std to fuyadve toC ^ifpovg tmv ya- 
Xtetrmv xai «6 «j»' rx/i^v tm t^pov avay^^aSt} ehat xai ^v 
&^qav. ix Te 9^ t<av toiovttov etxd^ot ttg dv, ^ftjai, tie(>i £t- 
xiXIav jeve<!&ai ti/v nXdvtjv xata tov 'OftiiQov ,' ott tij ^xviiii 

20 Vifoa^e t^v toiavrtjv ^fov, ^ ^oXkst' tntjioptos i<m np £ta>X- 
Xaicp ■ xtu ix ctSt- neQt tijg XtCfio^Seot» IxYOpivtov Oftoiatv toie 
Tov noQ&ftinf !td&eat. ro Si ■ 
Ttftg ftiv j<i(i t' dvoj<Ttv, 
dvtl tov Sig, fQrufixov ehett tifui^ftu ^ unoQnmv. 

25 17. Kai ta iv t^ Mtjvijyt Se toie mffi ttiv jtoitotpdjw 
etQ^ftivotg avft<f<avuv. et Si riva p^ avfUftovtt, fUta^oXitg ai- 
TicE<r#ce( Ssiv tj ayvotat tj k«u nott/tttt^v i^ovffiav, ^ <twi<!ttj' 1. «ols i^OQftotMtir B{?} tdd. 4. «ijfifl^BWoc loS A (Si pr. 

m.). 8. lrjiQfi6a»«u IC, srA <n boc «ec Di. coir, ini^noa^at nip. 
o*ij A, iiide tnffjtfix'^ g^P- ^- *'"* ""■- "*•' "^- P™«i< 
tcc, tn. ci i 'tum w :i ip lum hi A, 10. xafir;/ l<t, std in hoc KCt/i^ pr. 

in. tub Burgiae sgglutiiixo. — <!<piii3d%ii<i lai iimnfiBjior Wroqae 
loco >up. ur A. - II. ii\ tX^ gk (« corr.) ald. 12. <^nC<r<i C. 

17. oQfiiit Cor. toliu audida. 23. ftijnYyt A rt la lUBrg. lec. n>. . 

pii, iinde fiii^YiH g- M. auftipvvtir} avfiipwrg BC. ' VT. Sil rodd. 
edd. Grotk. corr. — x<il am. C — .xol poM ^ •cc. m. add. C. 

c,q,t,=cdbvGoogle 38 I.IB. I, CAP. 2. §. la 

«w «I loTOfiai xa! Sia&eaeo>e xai fti&ov. Ttjg 1««' ovr iam- 
A. 45 pHtff di^&siav shai tii.og, (Of'h NsiSr xataXoyi^ ta ixamotg . 
fofioig avti^t^tjitota Xiyovtog tov atoit/tov, Trjv fMv ntr^eoaav, 
tilii Si io-^ntotaaav itokii', alhjv Si aoXvt^^inya, njp C' ay- 
%iai.6v- tijg Si 8ia&eeicig i*t^yuav ahai to tekog, tie Sraf 5 
Ha^onevovg uaay^- fivOov Se ^Sov^v «ai inaXr^^iv. to Si 
fidvta tiherteiv ov m&avar, ovS' 'Ofaj^txov' r^v ya^ ixBtvov 
aopjcrif tpiXouoiftifia ndvtag vofti^etv, ovji <ag 'E^atoa&evrjs, 
tfijot, xclevo*' fi^ x^ivetv «po? t^r Sidvotav ra noi^fucia, fiijS' 
iotoQia* dit' aviiav ^tjtetv. nt&avcMeqov te to 10 

iv&ev 6' ivyijfaff (ptQOft^v oXooig dvenoiao' 
iv ^^ttyei Staax^ftaxi Sex^a&ai (ol ya^ olool oHx ev&oSgofioi) 
^ i^iatifavi^iiiv , oig av ovQieov fiveovttov avvexiag. tJvv&eig Si 
to Sidat^fia to ix Mahtav ent Si^Xag maSioiv StUftvqiiBv xtu 
SusXiXlfnv aevtaxoaiiav , et, if^ai, tovto tfefljfUf iv tatg iwia 15 
r/fiCQaig Suivvd&ai taotax^g, sxdoTt/g av iffUqag o nXovg ovfi- 
§«ivot maSittv flitfjniUtaf itenaxoaiojv. tig ovv 'unogijxev i» 
jivxiag tj 'PoSov Sevte^aiov ttva dqityfiiivOT etg J^h-^-dvdQetav, 
ovtog tOv Staat^ftaiog . tstaSitav tezQaxiaxii.iiav ; nQog Si tovg 
iai^ijtovyTag , niog tQig eig ^txeXiav iX&tav oiS' offol Sid ttm 20 
noQ&fiov ne-akfvxw 'OSvaoevg, dnoXayestai, Stott «aX oi v(STe~ 
A. 46 Qov lifEvyov dnavteg tov nXoHv ttnitov. 

18. ToiaSta ftiv eiQtjiiev. eatt Si raUa fuv.tv leyofieva' 
C. 26 otav S^ dvaaxevdC^g tov i^iaiieavi^oiievov , xm nQog oxqi^^ fu- 

tQa tev twv iiiieQta* nXovv dvdyrj xtu Statft^fiaia , vneQ^oJ^v iS 
irv.x dnoKeatu t^g dvOftoXoyiag. dfia fiiv yoQ tta^airid^tn *« 
tov not»iTa0 inff ■ ' I. 3ia9(anar CA d in Iiac snp. ttt. 2. *ccTaXayiar a ted Ki~ 

TaJ.D;^ii pr, m. sub nur^, agrglut — to Iv iKdoroK l. &. iraQY^ta* 

Cor. er coni. Xyluidri a CauubonD aliijque plnribu* probata; bIui ut 
Scl.we!gl.. ad Polj^b (v. T. TUI p. lOT) <^ Gr<^. codicum scriplul^m 
«cte def™J(runi. — «0 *«•' BC. 10, tj >up. dl A 3t Cgh. 11. 
ir&Mt A. 15. ci — Ttirttaaabn ux. m. add. C. 16. ffu^ 

paitot lup. Tj A. 17. iaiog^iia C' 21. Sn Mai ol SatiQoi 
nop. 24. iiiaiaan%ificvov lup. »Mf/ioi> A, inde JfwiiiBnir^oy gB 
(e. corr.) it edd. 26. oi.«,(aifa! BC eiJd. :,H,t,=cdb.;GoO<;[c PROLEGOMENA. W 

iv&er d' iw^naa ^iQOfujv ohnnt afiftotatf, 
ofut S' imxqvjttemc^iuti fOQ tdviu. zcni noitjxw' 

avtaq enet nom^oio Xukv qoo¥ axtavoio 

'v>iys- 
5 x«i TO 

r^ffifi eV 'iijvyti/, o#( r' oft^aioe iati&aXaca^s' ' 
nai on ivraS&a oixst ^nUuvoe ^vyar^f xat ro aefi %m> 
tpaioattov ' 

oixdoiteF d' ttaiivtv&s ftohiniMaTip tri aortip 
ia^tetoi' ov 8i tig oinfit ^gordiv imfiiafwtai £Uof. 

nevca j-r^ navta <paveQ<Sg iv t^ ^tkavtaiif nii.a,ya aXani- 
ftevM ^^iloCtvtfc o 61 taxt iaiX(wm6fUvoe tu ^UM^td; Ityi- 
[uva dvai^ei. tovto fu« ovv ovk, w' to de ne^l 2itxtXiav mu 
'Italia* ytyovivai t^* niawj* dpfrtoe, xat tlno t*w noaitoS ^t- 
5 ^aievtai. «W its ineiae «oii^s ^ ffvj^pa^tiis, A^wjwroiwaf 
fMP Xiyav lit^fut Ua^evontis t^s ^etqijvos, tovg de iv Kvfm 
Mti /JtxataQj^ia xal Oveaovfiff IIvQiipXeji&ovta xai Jixegmxnta 
X^miv nai vt)wo(utvtetov to i* tip J^o^tp xtcf Satov xai Mt- 

irg. aec m. tv9n- i'. H. d^kti^rTai Bl edd. 
14. uno loir TroitTTOv Cai. ct Gnr. nir«, ut 
conlecluris teBlarunt: ne^e lamen quod illc 
, Deque qnod hic nuplcalur vno louiov aut 
a est. Sed locornm quaDdam commeniora- 
tioDcm M^oeDLla pojlulare videaDtur. Scripsit £tral>o ronasse VKO toC 
TonoH aOiov. 17. fiia^iei ABl ijn^lu C Bmov^lm <dd. Quod po- 

«limuj «odd. niiibenl V,.S47. Codicum illa Haiptara invniitnT etiain 
ip. DioD. Cau. LXVI p. 1094 B.i eamque au> aetate oblliuiU^e tradit 
Galcn. de meth. mcd. V, 1'2 (t. IV p. 92, 11 ed. Bu.). Simlliter 
poetae Romanl prinii p. Clir, n. taecull Vcsvium niunlem appellarunt 
(.. CIuT. Ii, ant. i. IV p. 1157). Permulilione «uieu. ilU imcr ^ et 
av cum nibil frcqnentiui jit in libris maan tcrlptis, uec ubi<]ue liqueal, 
quid a' sorlplDribus ipsii, quid a librarlit pro&ietiuu aii, ei «arii no- 

colllgere mibi Tisut sum, euni BomaDorum e per au plerina- 1, 


iv»/<'»t 


J ct iu I 


V»'" 


.o* .up. 


loixiu A 


opmor 


, cacjntpii 


, ludicanlt 


propw 
10 u jrioit 


i,i6 1. 


u^-iDnwy 


probjnd, «prcssuse : qucm anti^oorni: 3 fulue Euitatliiiu ails nJu locntui doeet (ad Dionys. t. 378). CoDlra ea p 
posuit pro Romanarum b, 18. pitiat JBCI. — [lulair C fuaii»ii* :..,Goog[c ^ 4» LIB, I. CAP. i. $. 19, 20. 

atjvoi' T£f 'OHvaaems eraiQmw nrde; oSm;8i itai taasQt Set- 
fftjvovaaas k«c( ra at^l to* tiog&fiiv xcil ^MvUar xal Xd^- 
§Stv xoi jdioJkOV mre^ ovr' oat^t^mg i^sTd^etf Sei ovr a^Qi^a 
xai dvioTta idr, dX^^iae /ajStP a^oaamofuva (t^d' oi^eiUia? 
iatoQot^S- 5 

A. 47 19. Kai avms di vnot^aag tovro 6 'EQutoa&titjs, vnohi- 
^ot tts av, (p^at, ro* itoi^v ^ovXea&at fiev tv lotg irQoaeaas- 
QWis roTtois tiiv fridvt/t «ip 'OSvaaei noieui , daoat^tat d' catb 
rw* vnoxeinivuiv , ta [iev ovx dxQt^ug aeavaiuvov, td bi ovSe 
nQoeXo/tevov ovrmg, dii.' lal to detvoWQov xal to teQtaaidiatE- 10 
Qov ixaata e^dyeiv, tovto ftiv avto «v, ro 8'-ov jpiQ** tov^ 
inoiei xaxios Be^d/tevof w yag (fhioQiaq, «li" ti^Atias x^ 
e»»'. toate SiKCuos iotiv vnsxeiv Xoyov xai ae^t tovrov nai St6tt 
tptjai ra ao^to TEQatoi.oyu<j&at itdiJMv Stet to evxatdtf>svatOT. 
aoiXoatov yoQ fieQog iari td noQQo teQomXoyovfiiva tav iv 15 
, iji 'EXXdSi xai iyyvg t^s 'ElXdSos- ola 8^ td xatd tovs 'Hqo- 
xXe'ovs ad-Xovs xai Qjiaeios xat ta ir K^^ xai ^SweXiif fiv- 
^evofttra xal tat? aiXais v^aoig, xat td aeQi tov Ki9at^Sva 
wai 'EXixava xai IlaQvaaaov xal IlijXtov xat t^v JdfrTM^v oXijv 

C. 27 xat IleXoaovviioov ' ovSeis ts ix tiSv fiv&eiv dyvotav atttatat 30 
tmv ftv&ojiotiiv. ht Ss, eaei ov ndvta im»evovaiv, dXkd nXeiio 
nQoaftv^evovai, xat ftdXtara 'OfitiQos, [o\ ^ijrmv n o» naXatol 
nQoafiv&evovaiv ov ^^i, el %d nQoafoi&evofteva vn^Q^ev ^ 
tativ, aXXa xai ftdXXov, oJff nQoofoi&euetat tonois ^ nQoaia- 
nots, ne^i exeivtap ^iftet tdX^ig- ,oiov ^v 'OSvaaipg nXdvtiv, 25 
ei jeyove, xa! nw. 

20. To S' oh>v ovx d, tb t^v 'Ofi^QOv noofatv h eig avv~ 
dfetv ty t£v «iiojc notrjtmv eig te tdiXa xai eis avtd td vvv 
nQOxeifteva, td ^g ymYQarfias , xal iitjSiv avt^ nQea^eio» 

1. ST/guv B. ei corr. — m^firoiaaq B. % iiiiU.ar d. 9. 
niiKJa/Wfcrw ag. 10. v^oiriki/itvor B. 11. tzifa mp, pr, m. 

inturra C. — airo <up. tim A. 13. (»oV« t .Id. 13. dhtmot 
tew. .ap. lfavoa»fy^ Ag i^oa^A^ Jb«oc imtr hi «.aror iawr 
edd. n. itv»oi.oroipt,a tAA. 22. o Cor. idindt. 23. (i^rw 
**» X.tpiit g- 37. avriyiH. ■n,, tg tx In hoc mU mc. m. «in ,,(, 
add.i iade xoi i^, edd. 29. npio^fa, J, «d u «c. «i. id o •duI. :,q,t,=cdbvGoOg[f PROLEOOMENA. 41 

aaorifiaf. itai yi^ ti (uidh aiXo, mv y» T^unoilepor «» 
SwfotHAovs ti m* iV raie SoHj^atg teug EvffutSlopg irpaHojw 
ititk&orra nai ntxffo^alMpra «^ 'Oft^foo atQi ta rouwra cri- 
luietaf, ^^ov tif taa&ea&at r^f vfie^ohji', ^ r^v dia^o^av. 
S onov yue XC^'" rd^suie wf fUftvtirat toamr, fpvlamt r^» ra- 
%iv Ofipiwe . fiiv nov SiUtptxaip, 4f*oiotg 3i t»* aaor&Mi- 

Oaaa* in OviMfiaip fuftaaav ■&tfte*, avta^ ia 'Oaari i 

n^Xtov eivoaitfv)Xo*. 

H^ B' di^aaa iJnsy ^iov OvWfutoio, ■ 
10 nte^i^r 8' iai^Kaa xai 'Hfiafii^ti igaienn^ 

aeuaa' itp' itinoa63iM» @^xait> o^a vupoata- 

c| ji&om S' ial aavto*. 
xm iv Tip Kara^yfp tag fi*p a6}.stg ovk iqie|^? Xiyw oi joq 
d*ayxaioii- ra St b&vtj i<ps^e. ofioiag ds xai aeQi •rw» aatofftr' 
15 Kvagov 'PotvixjjV rs xai Aiyvariotig iaak^sie 

jii&ioade &' UofiijV ftai ^iSortove vai 'EQSf^ovg 

Ttai Ai§miv 
oasq xai laaaffjrog iatfftjfiaivtrai. ot d', i<p' to» ra^Eme XQ^, 
6 fiM' rof jliopvaov iatotra ra. t&vtf qiQd^atv, 6 Hi tov Tifi- 1. allar C. — toc] tou cdd. 4. f4^' «^" ^«9at t^r iiti~ 
ffoX^ii codd. Cor. coit., f^Siop Uinrn retiquit, idqae Friedem. tuen Wudel 
hudatii Vlgero p. 439 e<L H<;nii. et Corae ad Plnt. IV p. 341. Sei m 
Plularclii kico, quem tffect Vig. ad illtm itructuram probaadanci (ett 
in Pomp. c 41) dio lcgliur ^^or, el <{uod Corau ad alium locum (Eu- 
men. c. 16) siupicaiur, f^Sior pro comparalivo habiliua esse a Graccti 
rccentioTiboi, id in Straboncna aui Plularchum cadere poue acDiini pef' 
•uadcbit. Potcrat coafcrri allui Slrabonig locui 11, 90, ubi IllJem ^if- 
dior legitur cuiu fj cdnitructuni. Veninilaiaeii cum et boc loco et apud 
Plutardiuin neiilrum mCa iiuoletMer adieibli obtineal iiim, duLiiari ddd 
poleil, quiu i^ai' rcilIluendiKn «t. Keqiie magii dubitaudum liiit no- 
Mro ioco corruptiMlino , ctiamu neatriu* fornue 5UUa bic conslet «eii»u«| 
mtiil eoim illa pcrmuUlione fuit proclirius. 6. axi^r A la MC m. 

in o mul. 6. rat fb alKri loco Homeri praeraillDnl Sbk. Cor, 9. 

^hor lagk, led in. hoc marf. add. yg. Ijlor. 10. i' t^itfiaaa BC. 

12. i»ot CA, ted bic lec m. carr. 14. ano»tr lup. * C, iu .,1 
canira m in o Mc m. miU. 16. aii»trloBt m. 18. ola t^' Cld 
ct in Uoc lup. et 9' t^'. :,q,t,=cdbvGoOg[c 42 LIB, 1, C\P. 2. $. 20. 21. 

amovaiv iyyve, ta, ds avvsx^ Siaamotrf 

Xm^v ■Si AvSmv tae ftoXvx^oovg yvag 

4'gfj'wi' le IlB^awv #' ^Xio^^Tovt irlaKas 

Bmnqia. tt tslxti, nj*' tt Svaieinov •f&ova . 5 

M^Sciv inel&mv M^t^iar t' evSaifiota. 
toiaSta 8e icat d TQint6i£(ios aoKl. nat toig xI^mkn Si ttd* 
tois dve'nois Siwfoivti th aoXvfnt&is to mQi t^v ye<ay^atfiav 
' 'O^tmog, iv taig toao&ialats Xeyom ofta xAi tavta noiXaxw- 
G. 28 avTii Si x&afAoiai aawmijzdr^ eiv dXi xtirai 10 

A. 49 aQog ^oqiov ai Si t avev&e agos ^ia t' ^ehov te. 

Svn) Ss ti o( ■&vqai tiaiv, 

fii fiir ffpoc Bo^iav, 

ai 8' av tiqos Notov. 

tit' im Se^C taci aqhs ijtS «' ^eXtov te, IS 

Eit eit aQiiTteqd toi ye aorl ^6<for. , 

xai fi^v T^v ayvofdv ye t<3v totovtmv teXeiar ^yeirai avyp/otv 
tiSv andvtmv 

ft) eplXoi, ov ydg % iSftev, owij ^oipog, ovS' om; ^tog, 

ovS' oitt} jJwLioff. '20 

xdvtav&a S' einovtog ev rov noajTmi' 

Soaiije xai ZicfVQOs, tw te ^Q^xt]-&er atjtov, 
ov» ev Se^aftipog [o] avtog avxorpavtet, dg }ta&6Xov Xiyovtog, 
Stt 6 Ze<fVQOS ex Oq^xt/s avei, insirov Xiyovtog ov xa&olov, 
aii' otar natd i^v QQoiiiav ■9dXaaaav avfmeotaai neql to» 25 
MiXava xoXtiov' avtOv tov j4iyaiov ftiqog waav. eanJTQotp^v 
ydq Xaftfdvet ttqos votov dtfQiattifidCovaa ij Qfidxt], xa&' a 
avvdsttet ttj MaxeSovia, xal aqoamrovija elg to niXayog, 
A. 50 tovg Ztqivgovg ivtev&ev nveovtae dnoifaivu toig iv &daip 

xai Aijftvtg xai Jf^qe^ xai £afio&Q^xij xai t^ iteqi atrtag 30 

12 xoi *ale i^ mier. Sbk. Cor. 13 Bof/ao rt moi IVirov 

Cor., uli lcgllur in Od. IV, 109. 15. xtd anterfi' imer. edd. mde 

a C»t. 19. tirpii' Al. 23. i om. codd. 27. f^ ia A mar- 

gme iggtutinato obreclum neque «ec m. .leslitnluiD fsl; om. Igknop, — 
d^l/oi^paioiiaa AC, ted o in m ««r. m. miit. 28. i« jiaiuSoriit 
Bl, idtni et sup. T/J ~ {i< AC. — ngoojitiriovaa ald. :,q,t,=cdbvGoOgle PROLEGOUEN\. 48 

^aXarrif, ita^ittSQ xai tf jinut^ uno nor £iisi^<ariSo)v ae- 
t^av, aif'' lav xeu S)t»iQCives nakovrteu oi Ziifviioi, xai ^ 
Uara ol J4qyearai. oox iirotiae Si tovto 'Eqmon&tt^g, im- 
*6ti<je 8' ofuoi. avTos yovv t^yeiuu i^y imoTQOipijv, tjc lij'», 
S i$( x'^^"^' '"S xa#oil(>f ow SexBTai, eh' oatet^tav amatai toS 
noufiov, «ff »TO Zeipvgov fuv atto t^S' ioaeQo^ avsorrog xaJ 
T^e 'i^ilQiug, TTJg Se OQatctis ixsiae. (lij Sueteivovffqs. stortgov 
ovr Tov ZitpvQOv dyvoat dfto euaiQag nviovra; aJU.' OTa* ovTm 
cfij, ^vlisrrei t^* oUelat avtov ra^tv 
10 <rvv S' EvQ&s w N6tos n nicop ZitfvQif te Svaa^s 

xoii SoQfijs' 
- Tj TTjv &QnKijV ovx olSe fi^ tiQonimovauv ntQav tuv Tlaiovi- 
x<Sv xai QertaXixmv iQiuy; alld xai tavnjvT^v i(fft^e xat^ 
TOvs &Q^xas eiSmSt x«i *ov* xajovoittt^<ov ti^v te fioQaXiai' _ 
15 xai ■^v fitaofatav M<kyv^as fiivTtvas xal MaXitis xUl rois 
ife^^S EJXtjvag xazttXfyti fif'xQt QetmQoitav, ofioimg Si Koi 
Tois IlaiOisi Tovs OfiiQovs jdoXonas xat ^eiXovs neQl jfoiSto- 
ttjv fiixQiS J^xelmov &Qax<Sv 9' o£ ftifiviitai tttQairiQto. eit- 
ffiqjdgwff 8« ijret tiqos Ti/v ijpttanjv xai yvtaQiftioTiivijv ecnmf 
ZO ■&d}.am!cv, mg xai ora*' ip^- 

xtjTjffjj 8' dyoQ^ oJs xvftceia ftaxQa &aXd<s<ii}S *'■ ™ 

novTQv 'IxaQiQio. A. 61 

21. Eial Si TivE{, 01 giaoi» ehat Svo rois KVQtandtovf 
aviftovg, Sopiav xat Notov, rovg 8e aXXovg xmd fuxQuv ey- 
26 xXtati' diaqiiQeiv tot ftiv dno &eQtvav dvaroXav Evqov, jfsi- 
fteQtviSv Si J4mjXi<anjV 8i!ffE0)»' Si ^eQiriSr fiiv ZecfVQov, yet- 
fttQtvmv Se J4Qyi<7Ti}v. tov Se Svo ehat tovs dviftovg noiovv- 
%ah ftaQTVQas 0QaavdXxtiv te xat tov tiotT/T^v avrov (r(p] tor 
ftiv J4Qyi<Trit t<v Norip fiQoatifUiv 12. /tij} fiit C. — itg<iitiititJOvaiiii codd. Cor. coiT. 13. tau- 

11)« codd. edd. Grosk. corr. 14. aux auToro/ici^iur Cnop t/o ma. 
edd. 19. J^UTaitfV lugi, tti A, inde Ifyintna gh edd. 20. lai 
ii C. — ipwt BC. 25. xKf»e»w — Z^iifov eio. /. 26. itn^- 
■tau BCIA, in hoc aup. <tvtit. — ifi om. BCIA, wd in hoc iater «er- :,q,t,=cdbvGoOg[c 44 . UB. 1. CAP. 2. $. -^ 23. 

aQyiatm Nirow 
m* Si Zeipvifor t^ Bogia' 

Boijitig Kal ZttjivQog, mo n ©p^m^e»' «ipro*'. 
qij^ot dc IloaeiSianat , fUjSiva oSrmg na^aStSoniitai toie ofi- 
futve Tov YfWQiitmw tiB^i tavta, olop JigumKihj, Tifi0<j9ir^, l 
BUiva to* atrt^oloYO*' d}Xa rov fiir dao &eQivmf a*aroiMV 
Kcuidav, To* Si totfrq) xccra StatixtQOv ivoptiov jii§a, Ano Sv- 
aetag orta ■gfiifUQit^t' aa}.iv Se vor ftiv axo jttiiit^tr^e oraco- 
Hje Ev(iov, «0», i' ivavrUn' ^dyiaTtjV tmig Si ftiadvg JimjXt- 
mtijp nal Zifv^v. to* 8i aoitit^v Svaa^ fuv ZifpvQOv Xiytiv u 
A. 62 wv v^' ^iimv xaXoifievov J4^iati]v, iija Si nviovta Zifpvgov 
tov vqi' ^/aov Zi<fvqov, a^iattjv Si Notov tov Abvxovotov 
ovtog yaq pilya ra vitfij aoieX, tov Xouiw Notov '\oXov' Ev~ 
f(Ov aots ovTOf 

lag oa&ce ZiipvQog vig)sa arvipeJJ^j, r il 

atfYiatao Noroio ^a&ti^ XaiXam tvmoiv. 
wf jaq Suaa^ Ziipvqov viv Xiyet, og eiia&R 8i«ffx(8ra»«i ra 
ino toS Abvxovotov avvayofieva da&er^ ovra, imffirtag tov 
JVoTov tvv dqyiatov Xcyonivov. TavTa fti» S^ iy olqj^^ tim 
nqiatov twv yto>YQaqiatiav etQijftiva Totavnjv Ttva ttjv inatOQ- Zl 
9<aaw ^ei. 

22. 'Emfiivmv di toti mQt 'OfttJQOv xjievllwg vaoX^f&etat 

6. 1«^ om. I. 11. kl^ BCIA, in hoc nip, ya: iiide Ur<t ghi. 
Idem ui apud Euit nd II. <l>, 344 p. 1238, I. 64. a. In nuif. o wo. m. 
■dd. Xiyv, quod nunc lefitur in Od. J, 567. 13. SXov EugoB ijtai 

tigniriCare pnuit non inlelliga, nec duliito, quin corrupta sinL SlialtD- 
nciD «cripiisH jiupicDr ilifol' :iuc oiria;. Quod adicciivum idem si- 
gDlGcaTe ac #oJ.(^of docent Ilejjcli., Suid., Galcn. ad Hippocr., uode Fol- 
liiu (Oeoin. Hipp. s. v.) iure eiiitimat, hunc oXtqow legiue apud Hip- 
pocralen), nbi nunc lcgatur &-oXif/or. Phrjnichos autem (v. BeU. An. 
tir. I, p. 12) Aicicoi tradit diiiue non &olo», >ed » omiuo ojlov (al. 
•cribnnt o^tDv). Verumlamen fiaXi^oq optimii qnibiuqne scriptoribui 
luiUlilunium eit: uiurpatur de afre a Plat. Tim. p. i8 D. cF. Soph. 
Ai. 206. Quam (brmam li quii et hic praeTcrendun censeat, «go non 

d' - 
obaubo. 15. «t onoi-r A »; i' ittott aM. — axvifiXOin trigtatof, 
ted atv^itXCii^ A lab. mwg. aggl. 21. Ig,tt i" line pag. «c. m. add. 
in A. 22. ncfij nofii C :,q,t,=cdbjGoogle PROLEGOHEN&. « 

xoi twirA fftfttw, vt% ovlSi ra rov NtOm or6fima oZSa lAUn 
. 3*Ttt mS' avti xmtofut, 'HautSog di olie' fiffmjrat ya^. n 
fU9 ovt' orofta einog f^itoi XeYta&at xar' nemv tm di ata- 
fiaja ei fiiv ijv aipar^ xal oHyotg jfinQtfia, ott nXeia hcu 
5 W); if, dBfi! t(s a» \yii\ nmvo^i avtof ei Se tiSv tiar' j4t- 
yotno* v6 yvoiQifi^ttitov ttal ira^aSo^otatot' xtu ftaXtara ni*' 
tm* ftv^fitis a^ior xcu imopiag 6 aotoftog xai ijr ttai imh, 
lag S' aStug al ataftiasis a£mv xai ta atoftara, tig an ^ 
tovg aYYilXortag cevtip notafte* jdiywtto* nai y^aQat nai 0^- 

10 ^ag jiijvmtas xcu ipofov vnolii^ot ft^ jvmQiZeiv nma, ^ C. 30 
yvatq^owtag ju^ 'kiyeiii, aJajw et /t^ 6ta to yrmfifioff m S' 
aai&ttiititegof , el t^v fiiv jii&ioaiap B-tYe xai SiSovions ttai 
'E^efi^ovg xal «^v f|ro ^iS^aaar xai ro Stji^a SeSda&ai loig 
j4i&io!tas, ta S' iyyvs ttai yreiqtfia ft^. ei Si ft^ ifw^tf&^ 

15 tovtiaii, ov tovxo aiifieioytoS dyvofSr- ovSi yuQ t^g avrov aa- A. 63 
tqStos tftv^a&if ovSi xoii,<5r aiXar' fdUM ftailoy toS lia» 
■^, yrmqifM Srta tfOMj So^Hv a^ta fiv^fujf elfat ir^s tovg et- 

SoTOS- 

23, Ovtt ai Bi ovdi tovto i^tptQotiati' aitip to negl t^g 

20 ti;<TOV rijg ^aqiag, ort tftia't neXayiar, tig %ax aj^tav ile- 

yavft. tovravtiov yoQ ttar fiaQto^itp 2?'7<^*'*^ "^ «o^rijp it^og 

ro ftij dyvoaia&ai fUjSii' vno vot! noii^ov tmv eif^fiitiot' ag- 3. ovr om. C a. /i^ om. cndd. jq. fiif mnur^cu lavtf. Am 

ou inxirnit Xjl.; mA [>robabiliiii ot iiif Dejledara CMe a librarilr ob 
pnnniiuruiD titeramni NII ■imililudinem. — nfnflir^at ABG Xjl. 
tOiT. — aviar ijup. u A, prtclerea inler vera. *dd. t^ tQmoii&^rn. 
9. al/«n»<of eodd. Cor. corr. 11. fytiQCZovra>: «np. irf A. IS. 

TDUTO io /. IS. 10 'U'"' B i^ Uar h et cact. idigue reclpiaiduiii 

TMle iudicanuit Friedem. Grosk , ^ sec. m. eipunclum in hht, om. rjd. 
n. foti, S6Stir »op. «t fiii A ifaCit tk ftil Sotm Ighinop (in hoc 
tof. Jofcw), folil dolfM' ouK B^ia 9» et in boo Tis ^ rec. m. iDler 
Tcr*. add.i in^o ^aC^ nt /i^ doEfir dux aim M., fi^ oin Xjl. dofot 
coDi. Ca»., unde flmfif iw a»' dojo* oi'x ii£ia Gw. Sed lilenrDm rdn- 
OilHu, qui in ■rclielTpa niiiiiu penpicui fuiue Tidentnr, ■ccontiiu po^ 
penni, ita totnm locBin restilaeDdam (redideriai: oUo |UaiUai' ta Uai 
rrw^fta mrta ift^ doEcu fiii a&a ^r^qt «Jfoi. 19. oiii-am. Ah 

33. iM^ Mite TWf iiucr. aU. :,q,t,=cdbvGoOgle 4» LIB. I. CAP. % i 24. 

woe fT^i «V* -^'J*"'**'- 7*^*^« *' ^ evrwg- 0X0^0* J^ n&s 
o nXdyiiv itvTov dtijyovnsrog- Tovnor d' i^ xai e Mevthiog, og 
at^e^tjxatg t^'z9'9 j4i&t6niop in^nmo tig dta^dathg to€ 
NeS.ov xal T^r );ovr, amjv iaigifgst «^ X'"^^' "'" *'"' "V^ 
nov ffroftdrmv noQov, oaov t^Aij fiQoaxfooag t^ ^nti^ifi ftgoa- 5 
ti&eiMV, cJiTTe stxoiayg vno tov 'HfoSotov xai ri/v oili^v jiiyv- 
mov tov aotafiov dupo* l^eyEa&ai- xav el fi^ *Te* «^» oXtpr, 
tijV yt vao tip /iAta, tijv ndtoi j^toQai' JiQoaayOQivOftiviit. iato- 
{if<TR ^8 ttat tijv lid^oii aeXayiav ovaat ti) naXatov n^aae- 
\pevaaTO Sij xac to nelayiav tJrai, xaintQ fojKsti nelMyiar ov- 10 
aav. Si tavta StaaKevd^air 6 aoajtijg ijV iSat' ex tovtai* ei- 
A. 64 xd^tiT, on xai tdg dva§dattg r/Ssi xai td at6fia.ta tov NclXov. 
24. 'H S' ixvtii dfiaQtia xai atQi tov dyvoth' to* la&fioy 
Tdr fieta^v t«v jdlyvmiov neXdyovg xai rof J^QOpiov »{o'ibTOi> 
xoi ntQi tov tptvBiSg Xeyea&ai _ IS 

jil&ionag, toi Sii&d SeSaiarai iaxtttoi dt^Qm». 
xai yOQ tovto ixeivov Xiyovtog xaXiSg, enM/imaw ot vateQor 
ovx w. toaovtov yoQ Sei tovt dhi&eg that, to dyvotiv 'Ofoj- 
^Of^vO' la&fMv tovtov, laatt ixetvop fiev if^fii faf eidetat fi6- 
fov, diXct xai dnoipaivta&ai dvttxQvg, tovg Se yQaftftattxovg ZO 
ftffdi Xeyonog ixtivov aia&drsa&ai dtto j^QiatoQxov xa» K^d- 
Ttyiog t^v xOQvipaiojv iv «j tnum^/ti; Totwi;. timorros yoQ tov 
notijtov ■ 

j4i&ionag, tot Six&d SeSaiarat etfx^o^ dvSQmu, 
nefi tov intipeQOftevov tnovg StaipeQOvrat , 6 fiiv J^QiataQX^^S Ua 
yQdipiav 

oi ftiv Svaofuvov 'Tnegiovog, 01 S' dvtoittos, 
o Si Kfdnjg- 

^fttv Svaofiivov 'TneQiovog , ijfi' dvtoviog, 

1. yraitj C. — olo?»» faQ 3ii eid. 2. 04 om. BC, inler T«r- 
•m idd. inaDD pnm» .imii; in A. 7. ti om. Cor. 8. SAlM l 
16. ai»loa,i codd. ««. Epit. 18. To<rouro. ald. 21. fitfitr «I. 
22. ap!(if(«>oti« »cc. m. add. niarg. yi ude receptum post £^n}Toc 
cihibcnt edd. 24. Hlav codd. Xjl. corr. VHlelDr illa icriplura «x 
iit, qnae Mqunnlur, hac ilUta. 25. loi' ooi. edd. .28. i di I. in C. . I. nop. Ciq,t,=cdbvG00g[C PROLEGOHENA. 41 • 

ovSep dttupigw ftQog r^t htariQov viti&tai* fwtuis ^ iiuiyuf C. 31 
jfdtfBiv. 6 fti* yoQ, oxoiLov^tav . TOi$ fitt^ftamxas J^iytotat 
' ionoSai, ■ tfji' Staxatavftit^ ^iat^v xtnij^ea^&ai qD^atr vfio ■roS 
eixcavov' ««g' exdnQov Se tavTtis (wa» 1^? sbhqoxov, «fc n 
'5 xa&' ^ftSg xal -rijv im ^tkrsQOK fttQOS- fSaasg ovv -oi fioQ' 
^ftiv At9ioiiee wtoi Xiyoinat ot hqos fteaijft^Qlmi xexJufttvot 
aa^' oXijv tijv oixotifttt^ eay^atot tmv iiXotv itaQoacovms tiv 
(DKefWi', ovtws 0(er«ci 9eiv xal niQuv lov wxeavov voeia&ai 
tivtts Al&iostae iaxttTovs rmv ■aXXmv Tmv iv i^ heQ^ evx^dr^, 

10 aa^txovrias lov avrov tovm* ttmarvov' dinovs Se tJvai nai 
St](&a SeSaa^oi Vfr6 tov dxeavov. }rQoaxeta-&ai 8a i6 

ijfWf Svaoftivmi/TfteQtovos, ^i' aftovros, 
ort Toti ZoiStaxoS Ttarra' MQvtprjv ovros- att r^.iv t^ ■fii Zei- A- 55 
Suatfp , Tovwv S' ovH ix^ahorros «Sw t^s j4i8t6atov ofttfoo' 

1* TJi ka^eiaei, dvdpti; «ai r^v ffa^odof Tofi ^ltov naatw iv t<p 
nXdrei rovt^ voeia&at, xai tr? dvaroXaq xa\ tas Svaeig avft- 
^aifuv inav&a aXXag aXXoig xat xar' aXXa !q aiXa aij/ieia. 
iiQilite- fiiv avriae, daTQOvofttKiareQov vofilaas' ^v de xal dirXov- 
ateQov tiattv ttvm aei^ovra to'oit(o St^Q^a&at Slxa roog j4i- 

^ &iofra,s, (09 eiQfftai' ori dtp' ■ijXiov d/vi6vtoe ftiiqi SvaEotg itp' 
ixartQa na^ioaiovat Tip uxetw^ Ai9ioireg. ri ovv SiatpiQei 
fTQog tov vovv tovrov ij ovrtos iineiv, maaeq cevrbg yQdcpit, ij 

01 ftiv Svapftivov 'TneQiovos, o» S' dviovroe; 
2S xcci yap Toii^ «(rei xat iiQOg Svaiv xai «qos dvatoX^v ifp' ixd- 
reQtt tov (oxeavov oixeiv. o S' J^QtaroQXog ravrtjv fiiv ixjittX- 
Xei Ttjv vfio&satv, Si^a Se itsfteQtattevovg merat Xiyta&ai rovg 
xa&' Tjitas Ai&tonag, rovg roig "EXXijat frQog [teaijfi^Qiav ia][d- 
rovs. rovtovg Se ftij ftefie^ta&oCt Sixtt, ^are elvat Svo jit&io- 4. ittntqa C«. 11. ntioxiiaOat IB, io lioe a xc. ni. «dd. 

W, oi Si «; «d"^iC Jub marg. aggliit. A. 14. «> BCl rijP «i»ii~ 
nuf nip, Tsiiv et Catv A, imje lair ai&tonlat/ ghaopk cx icc, m. mafg. 
Jj «9d. 21. na^Kovat AChi. 22. to> toir, loDra cdd. 26, . 

toii wiitavori nip, a ntroqne loco A. 27. iixa et # nip. ;f, prae- 
lerca graTu ulunue rfllabae «ee. tn, ippictiu in A, inde Stj^&a ghntip et 
ei corr, k cdd. ' - ^:,.,Goog[c ■ 48 LIB. 1. CAP. 3. $. ». 26. 

nitts, ^* fti* x^e Amtfoiiji', c^* Si n^g dvatf diXit fua* 
ftomjv, t^v irgos ftta^ft^iar xatittytii' totg lEHijatv, t^^ju^^ 
di Kot' AJyvmov. tovto Si dytoovfra ror nov^*, £o«t^ x(ci 
td aXiM,'Oaa eiqfpcev J4noli,68mfog it j<p atQi flfeiSr xtetaX»- 
yov Sbvtbqip, xaxaxfievaac^&at rtu» «onoiv ta fij ovta. 5 

25. IlQog ftiv ov* K^attfia .fi€titgov i6yov Set, Noi iaoig 
ovSi* orrpe ngo? td vv*. J^Qtard^ov di rmizo fttv iaat*<5- 
fier, dion tii* Kffwr^io* dipeig vao&EOt*, Se-/Ofti*t}v noli.de 

A. 56 i*<miaetg, wepi j^t ^aS^ ^ftdg Ai&ieniag vnovoti ysyo^evai to* 

iMjov zd S' aila intmconafttv. *a* nQmro* on xcd <t»ioe 10 
futifoloYentti. ftorni* ne^l riig ■yQoif^e- tai yd^ av A^axi^ifis 

C 32 y^diftitai, Sivwrat iipa^fMTteiv roXg vo^qfiaatv awrmi. «' ydq 
StaqitQei iiyei* *; ovtaig, dvo eial xa&' ^ftdg Al&ionss, ol fu* 
n^og dvuToidg, oi 9« nqig Svaeig' ij ovtotg, xai yd^ ngog 
d*aroXag xal ir^og Svaeig; enet&' ott tptv8ove nqotaraxnu doy- is 
fnttog. qjfge yog rov «0177^* ayvoeiv fti* -tov Us^ftov, *^s 8b 
nar' Aiyvnrov Al&toaiag fUftv^a&ai, orav <p^' 
Ai&ioaag, roi dt^d^a Se8aiatai' 
; H^s ov*; ov 8tj[9d daSaiarat oviia, dil' dyvoa* ovtios iig^- 
xe* 6 noitiT^g; noTBQ' ov9' ^ Aiyvntog, ovS' ol Aiyvnttot dao 20 
rov 2lt%ia d^^dftew 'ttex^t a^s 2v^*r}v vno rw Neilov Sixa 
dt^gifnat, 

oi ftiv Svaofteyoo 'Tnt^iovoe, oi 8' dviorrog; 
«' 3' telio ij Atyvmog iati nl^* ^ noraftia *r^aog*, ^* int- 

4. tifrtdoyw codd. Sbk. corr. ci Hejnii coni. (v. ad Apollod. fr. 
p. 418), qui aut ila icribeaduiD, lul Tocem iiaiaJ,a;^ eipungendam 

Ici Sinba, uepiiu W Apollodori opDo Uud»i> (t. VI, 254. VII, 293. 
TX, 405. XIV, 6T7), mcA altera ralio h. t. probabiUor. 11. «Sc hi- 

fmi; codd. onOT/^« Cor. Quod, eui laale ille aditructo lijperbilo ei- 
plicavir, rerri pointt v. IX, 409. Sed IxaT/Qoii; propius abeM a codd. 
«cripluTB. 14. iifaiv nop. — ydQ Cor. ulenicis inclBut 15, dror- 
vniaii C/(?)jB oravoiaif .np. a; A. — Siatv ABCI. 19. nu; — 

ai^u sec. 111. idd. C. — ou om. at. ^l, Jt^Tou U, led sub nurg, 

>ggl. dAia A. 24. tl d' \ oUtj Atrvarot Cor , ioleUciuiae ille, ne- 
que melius est qnod proponit Cu. ^ xKTBi .^^'unTOf. — ni^ ^ AB 
Cor. ^ om. ald, — v^o; coiM. Mna. Sed Aegjptai qoi apptlbri poi- :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLEGOMENA. 49 

xUZti to vdiof; (tvT^ d' i(p' ixartQa mv aotafiw kumu ttfos 
^noToJjjv %ai flvotf. alXk fiiiv i; u4i&to7tia iti' tv&tiag lan 
t^ jilyvaTQfi »a( na^aah^ciuig Ij^tt nqog te Tor NeXkov koi 
t^ aiX^v ifvistf riSv Tontov, xou jia^ avni ater^ tc iati * 
5 (tax^a icai inixlvqiog. to 0' e^ia r^g ininixmov t^fta w >i 
amS^a xict anavlme oUeia&ai Svvdfteva, la ftiv nQog Stu, 
Bi nQOe dvair Ktidifuva. itdig oi* ovp kcu 8<j;« St^^at; 
tj Toig fiiv r^v jiatav ano t^g yli§vi/g diatQovaM' e^tolojor 
«oW o^tov iipdvjj 6 Netloe-, ft^xog itep dvatwaiv ini t^v /le- 

10 a^i^Qiav fi)^t6vi»v ij, fw^iW at^tSitov, nXatog 9i, aats i 
njawf dnoJMfi^dveiv fWQidvSqove, uf (teyum ^ MeQotj, 
^aaiXetov xot fai^6noi.is t£v jii&i6aiav a^t^ Sa tifv j4i&to- A. 57 
niw oix ifavoe tjv BnuQtiv Sixa; xui foiv ol ye inmfiiivteg 
tolg tde ^netQove t^ notofiup - dtai^ovat tiSv i^tth/ftdtiav tovto 

16 ftdftarov tt^oipeQovatv avtotg, ort r^v jdiyvmov kvu r^v Ai- 
^toniav Staanwat xat notovai to ftev n fte'Qoe' ixttteQae av- 
»m»' jii^Mv, to d' JdataxiKOv ij ei fi^ ^oviovrtu tovto, 17 ov 
StcuQovet tde '^netQove, ^ ov tip notafi^. 

26. Xd>^ig Se tootiov eitte xcu aUius StaiQtiv t^ Aidto- 

!0 niav. ndvtee /ip 01 nd^ankevcavteg i(p laxeav^ tijv At^tiv, 
ot te dsto .^s 'EQV&Qag xai oi dno riSv Sti;XiSv, /«xe* noaw 
jtQOtk&oyteg eita dvearQtipav vno noiiw» drontmv Ktahioptt- 
wjt, foare «ai niartv xatekmov roig aoiXotg, lag w ftetaS;v, St- 
eiQyotto ia&fi^- tttu fi^v avQQOvg ij naaa ^rXantit^ ^aXaaaa, 

!5 xcM ftaktma ^ xatd iieaijfi^Qiar. dnavtee Se ovtoi td televtala 
Xm^ia, iip' d nTJovreg ijX&ov, j4i&tonu(d nQootiYOQevaav xai 
dn^yyeiXav ovrtag. ri ovv ttXoyov, ei xai 'Oft^Qog vno roiax- C. 33 Bit TioTaii/a v^tTOCi m^o nD^aiu expHcaliit^ eieda Atttcm illa voce op-. 
tUDc otaala proccdnDt. Cf. qiue XVII, 789 traduDtin': SvUt^llStir d' it~ 
ni!* 1) soioftlci /(orov iinlv jHyv-HToi; 17 txatt^a&iv lVili,ov. 4. iliip 
•ap: oltjr A. — *ai fa^ rai edd. inde ■ Cai. 8. 1% om. e^. inde a 
Cu. 11 . ^J fo-it* q 9 edd. 12. lai fir[tQiniiAiq lop. fi A aai ii /1^ 
i^oiio^; Bl edd. 15. jiQnaifiQOvatv AL 17. ^ mle ov oro. C. IS. ov} 
i* B a. eoTT. 22. Ti^oetXfform; codd. — vno om, Ig, legitur sab marg. 
>ggl. A. — •- atoniw tix fercndnm, ac probafailiter Cor. coni. ane^iuv^ 
cf. p. 5, 48. 23. jiArfw jup. v«ii*i dJ A. — to\ ti CgAm(Al?). ; 
airaio. I. i - :,q,t,=cdbvGoOg[c SO LIB. I. CAP, 2. §. 27. 28. 

nwff 3« agos Svcw, T»» /tgra^ oa ■fUKoaxofidvotv, enfs tww, 
eiW f<^ elaivf aiia (oiv xat ccjljl);r nra iam^iav txQjjne.* net- 
huav 'E<fOQos, 1? ovx aioj'»»' ivrDytiip nat "Ofojqov. iJyeaifia: 
j-op tf^aw vna nav TaQViiaai<ov j4t&ionas t^v jit^vii* mkI- . 
.&6ytag i^X^t iSvasais lovs ftfv avrnv imvat, rovs Si > 
Ti}S !Uti>itXias xataax^tv noU/^v X£y/uu^«n» d' ix mvrov > 
'OfitjQov elnelv ovias' 

At&ioaoiS, toX iij^a, StSaiaxtu lajraioi olvSq^*. 
27. Tavxa Se fi^ wpoff jov J^QiOtttQXOV lejot- av tis xai 10 
A. 58 ttQos Toig dxokov&ovptas avt^ xai aila tovvn* iauuuatcQa, 
dtp' Qif triv 7io31^* ayvoiav dijiaiQijaetat tov aoajtov. 9<l^ 
ya^ Kata t^v tiSv aQxaioip 'ElX^vtav do^av, aaneg ta tiQOS 
§OQQav fifQ^ ta fvcoQifia ivl ovoftatt ^ttv&ag inakovv rf No- 
ftddag, o)? 'Ofi^QOS, vatsQOV di xal riaT nQog iaaiQa» yvm- 15 
a^ivtiav Kektol xal 'ip^Qeg t; fitmag Kekti^tiQes x«i KAoh 
mcv&ai jiQoaTjYOQevovto , vip' iv ovofta tuv xa&' eKaata idv&v 
zarzofieviav Sia T^f ayvoiaji, ovtia td iieatjft^Qtvd fidtta jii&Uf- 
niav xi^Xc&ai td nQog axeav^. ftOQtvQei 8e td totavta. o 
tt fd^ AtayyXos iv IlQdftij&ei Ttp Xvofuvt^ (fijaiv wtai' 20 

(fomxoKsSov r' iQv&Qog U()if 

X^fia ^alidaaiis, 

XaJjtoxeQavvov te noQ' oixeavip 

Uftvav itavtoTQOipoii AtSnoTtiov, 

tv' 6 navtomas °Hh.og euei 25 

jfinc' d&dvtttov xdftaxov #' uiatov 

2. ou] fiii C. 6. (if'xQi iliafaii hdIIo modo fFrenfla tsae aerai- 

n«m fugiel, qui paallo accuraliiu et de his iptii rerbis et dv iia qaac 
Mqnuntur coptaTcnl; SlriboDcm AcnpauK opjaor ft^XQ* fft'cMF«tf& Suot 
outfm prictcr Aaaaea tra Ae^ijplo viciruii mattae aliac iu Africa dis- 
penac v. [1, 130. 7. d' tn tai BIA e[ i» hoc sup. loirrou, idem 

boc MC. IQ. C. G>rae> primus rccepit. 10. %t 3ri Cor. 15. 110) 

«•n. Bla, icd ia A >cr!pion> faisie ei ipatii niagnitudine coniicert li- 
«I. 18. i"] ol C. — funtit mp. avfi/iimui! A, inde aufi/tbitUi 

gk (ci coir.) q edd. . 23. xt^^topa^vyt Herm. coni, (de AufIl 
Prom. tol. p. 17). •iA. mnoaiiioifm l nartorqoifB,» ald. 25. 

xarttxitatai Godd. edd. Tjrvrti. corr, — ^Ams edd, :,q,t,=cdbvGoOg[c PR0LE6OHENA. U 

ftolffxot' ff^ojioai^ a,vima»&i, 
aag' oXov y«g 10 ftetjiiit^^n^ xXifia mv loxemmS rmtt^ «(lip 
top ^Xior t<sxoptos «^ x^siav xaj riiv ffxiaiv, nuq' olor nal 
5 roiff Ai&iondg taniav tfaiveim. o r SvpiaiSijg eV* tip ^ai- 
'0-ovri Tijv KXvfMPtj)' 8o&^vai <f^<ji 

MtfjOtn t^gS' avttxtt y^g, 
TjV i» re&Quatiar aqftantov aQwtijt j^ova 
"HXiog aviej[iav x^"^^'} ^aXXst ipXoji' 
'0 >iaJ.ovfft i' touT^v yeixovtg (ixXAfi^qtnot A. 59 

"Eat tptuwag 'HXiov &' Innosiaatig. 
vvv [lir 9tj xoiva^ notehat tag uiftotndattg nj tt ^HoX tttu i^ 
'HXiip, iv 9i toig i^^s nhjaiov avidg tftjffui tlvai iji ohir,ffu 
tov Mi^oaog- xat oX^p yt t^ dQafiamvqyi^ mvto aa^imiaie- C 34 
15 mat, ov d^ aov r^g xccr' jdiyvmov tSto» ov, ftaiiov 8i r^g 
aa^' oXov 10 ■ fteaijfi^Qtvov nXifia Si^xovaisg aoQdXiug. 

-28. Mrivvti Ss xal EipoQog r^ aaXatav aegi t^g./4i&{0- 
itiag do^av, og ipijfftv iv Tip ntQi *^g Evqtaarjg Xoytp, tw* 
atQt TO* ovQavov xai njv yijv loaiar sig TiaaaQa fttQti SitiQtj- 
SO ftivmVf to TiQog cof aa^XtioTijv 'IvSovg l^tiv, nQog votov Si 
Ai&ionag, nqog Svfftv Si Kcktovg, aQog Si ^oqq&v avEfiov 
£w&ag. nQoatidTiffi S', oti (ui^iav i/ Ai&ioaia Koi if Hm- 
&ia' Soitei fttQ, iptiffi, to ttSv jii&iontov t&vog xaQateivttv 
an' ofvaxoXwv •ftt^Qivmv ftd%Qt Svffftmv, ^ ^xv&ia S' avtattt- 
25 TCE( rovtip. oti S' o irooit^g ofwXoyog tovroig, xai ix nur^ 
SijXov, ott ij ftiv 'l&tiioj xthat 

1. T ant^aiiit coAi. 4. iraf' oltir codd. Cdr. tout. de Cu. 

rmu. 5. TiiiTaii'] avrur codd. avofalrtiai, Cor. u Tjmfa, coai 

TaiTtitr IDU^. fr quM et ipia- m1 roDiectura, icd leriuita*. ' 6. fn^tfi 
pmt Ki.v/ifwtp' coHocant ic Jo*^'iM versui pmiimo adiuugunl «W 

11. ^atntdy BCIA et ia hoc lup. «;, inde foitrau; g, quod rec. Cor 

12. tZ> — Unoai^tn om. l. 22. xai\ ^ codd. edd. M>n. con- 
»1 Ephoruni p. 111 coll. Coamae Indicopleuatae (v, Monlf. dot. coU 
patr. T. II p. 148) liis verbii: 'Eaiiv ouv ovx Xaoi' inaaror TMr fit- 
Qur, aXXa in /lir.imi ZHvS^r ko* tuv M&iinnor /ifi^or, TO d> tw 
'irSar xal tav KilTm ikaxror' xoi nafanl^mr inaTtgtir aUijloK 
f/it Tou Tonov piyi&oi;. Idem coUigitDr a Scjmuio Cliio *. 177 *<]<!- 

c,q,t,=cdbvGoogle Sa L)B. I. CAP. 2. §. 28. 

TtQog ^otfor (oTieg iari ti^os apxtM') ai Si <t' avev&e 

Siov To «oriov nlor^ov oStm Xiywv. xot (rrt, Stav 4f^- 

eii' wrt ieji' taai n^ot ^to t qcWt te, 

eir' »t' a^ian^iie tcm' ft nwri ^0^0« i^i^osmt. ' . 5 

xeii ttdhv 

10 qtOuOi, OD T^o^ t' ^fup, Mtfj ^0910;, ov6' OTrij ^oJe, 

ovO' offi; i;t^(o? tfoeaifi^^otos ela vni ycuav, 

ovS' ofFii dweStm, 
mqi av ^fetm xat i* toig m^t t^e 'l&dx^e iojoig eaqiiati- 10 
. Qoy. _ oiav ovv (p^- 

Zeve yaq «V ^xeavitt fier' dftvponte Al&umi^as 

X»iKog i^ri, 
xotv&ttQov Sextior xai «or mxeavov tov xa^' oXov to fiegijft' 
^Qivov KXifut tetafiivov xal toiig Ai&ioaag- tf ya^ av tontf 15 
tovSe tov xXifuaoe itqoa^dX^g «^ didvotav, xai ial rq» toxea*<p 
la^ Mu fVi T§ Ai&ioni^. twtas Si leyet mu ro 

tov d «'£ jii&tonmv dtuav 

Tiiko&ef «K I^oXvfiosv OQimv iSsv, 
A. 60 Htsov tip dno fita^fi^QiviiSv toaiov, Hoixftovg JJjatv ov toig 20 
iv t^ Iltatditf, diX, nif eip^v nQoteQOv nldaai nvde oftatvv- 
ftovg, Toiie dvtAoYwe exovtag nqog te TOf .nki^a ev tij oje. 
Suf, xai tovg exet ftemni^gtvove , foe av j4i&ionag, lag 01 Ut- 
atStxot n^og re tot novrov xat roig vntQ t^g ^AiYvntoo Ai- 
^toaag. ovtm Si xai tap nsQi tdSv jt^dviav loyov xoivo» noh !5 
ovftevoe <fijaiv 7. 1I Wfity A ToE %(, C. 9. anlitM eodd. 12. yap tl^ sap, 
d* th «, l>aq h »ub nnrg. «ggL A. H. itxx^or codd. Cor. torr. i< 
Cm. coni. — <taO-6lBv BCIA, in Iioo w «np. ou. 15. TtxaffUroy 

coii. eAd. Enst. ad Od. -E, 283 p. 1&36, 1. 34 ed. Rom. Idem «- 
men exklbet Tiiu^fyov ad 11. ^, 433 p. 128, 17 cd. Rodi.: id<iiiB 
Tiiud dubie Temm «t: cf. p. 34 ki. et 36 ia. 16. !rpo.7^iloK >U. 

21, Tti«(ra( B(?)ft ex corr. edd. PoM Tii^i; paginae iaitio in C ex «n- 
pcriorc capiie repetlta legimtur/ro ^ioilir vjttieJo» il qoao Hq. tuqoe ad 
auq ovr^ fii^o%TO aiftigoi; £r tov ^iov lat a^«>i>' ai fd^ otn«. 
*f. W! Otfj oc ar CU et in hoc «? lop. 011. it a> B ^ corr. :,q,t,=cdbvGoOg[c PBOLEGOMENA. 53 

di t' iirel ovy ](t(fii5va qiti'}'!»' kiu d&ttjifarof oit^QOf, 

vXuyf^ tal ys niiovtm in' liiiiavoio ^odcor, C 35 

dvdQaiyt Ilvyfiaioict (povov xat x^pa (ftQovaiti. 

ov ya^ iv (tiv rotg kdetm lijv 'EiJkdSa toaoig OQatai tptqoftivri 

5 ^ yiQavos im ti/v iwsijii^Qtav , iv 8e rotg xara r^r 'ItaXiav 

7j 'I^tiqiav ovdafttSs ^ toig xwtd t^v Kaomai' xat BaitrQtar^f. 

xard fiaaaf ovv rtjv fieaijft^Qiv^f na^aXiar toS mxearov aa- 

paTeivoftog , i<p' aTraaav di xai j^ei/ioipvyovfTiav, Sij^eu&ai dtJ 

xai tove rivyfiaiovg itefiv&evfiivovg xaTa nauaf. et 6' ol vstt- 

10 QOV rovg Ai&ionag im tovg ttat' Atyvatov ftorovg fur-qyayov 
xoct tov atQi riSv Ilvyftatoif Xoyov, ovSev dv eitj HQog ra jra- 
Xat. xal yoQ My^caoag xai J^^yelovg ov ndvteg ftiv vvv ipa- 
(lEV rovg atQatevaavrag im Iliov, "OfttjQog Se xaXei ndvrag. 
aoQaaX^atov Se iatif, o Xiym xai iitQi z<ur ^i/it Si^Qtjfiivtov 

15 j4i9i6mov, ott Sel Sij^ea&at tovg noQ' oXijV Siatuvoftag T^r 
ojxfwviTif dtf' ^Xiov dviovTog fiixQt tiXiov SvOfiitov. oi yoQ 
ovria XtyOfttfOi Ai&toneg Sijra Sir}Q?jrtat <pvaixwg r0 J^Qa^t^ 
xoXmp, ftiff dr fttaiifi^Qivov xvxXov tfi^fiazt d^iol6y<p, notct- 
fiov Sixrif iv fi^xei iT/EdoV ti xai aevTaxiay^iXiayv ataSitav im 

20 Toitf fivQiotg, TiXdtet S' ov ftoXv tiov j^iXiiov fietl^ovi t^ fteyi- 
iTTiji " tiQoaeatt Si t<^ fxrixei xat to rbv fivjov tovSs toS xoXnov 
Stejtiv tijg xara Iliji.ovaiov ■9aXdtriig tqkSv ij terrdQiov ^ftt- A. 61 
Qoavi, ^v inixei 6 ia&ftog. xa&dfieQ ovv oi x^Qti^^reQot rwv 
SituQovvr<av t^v J4aiav dno rrjg Ai^viig oqov evipviartQOv 

25 ^yovvtai rovrov t<5v ijnetQiof dfi<poiv'ro* xoXnov, i; tov IVtT- 
Xof «0»' fiif ycLQ St^xtif uoq' oXlyov aavteXiSg dnb &aXdttijg 
ini &dXarrav, tbv Se NeiXov aolXanXdaiov d^b tov <axtav<w 
Siextiv, unTE jU^ SKUQtiv triv J4aiav naaav ditb tijg Ai^vrig' 
T<yStov vnoXaft^dtio tbv tQOnov xdy<o td fisarjfi^Qtva fttQt} 

30 ndttra xa&' oXriv r^v oixovftivriv Sixa Si^Qija&at vOftiaat tbv 

% noTuKK» I ^eTwi.ifu B nlceinai Jup. noiunat A. 23. 

Duriuscalam Cas. appclUl elli|isini voci» Hor, qaam ul anle ije slatu*- 
mus et geiiilivoruni proiimorum ratio ft verbi i^ijr'" ™ postulat; ego 
(am duram iudico, ut nulla modo ferendam alquc ipiani iilam voccm 
reatitneodaiD arbid^cr. Pojl iifiiQav ob lilcraruni slmilitudiDCna o»gl™ia 
cs»e videalur. :,q,t,=cdbvGoOgle 64 LIB. I. CAP. 2. §. 29. 30. 

uoi^T^r tiy xolwi^ lovrtf. fiiSs ovr ijpioei tov Iff^/tov, tv 
ovtog noiei nQog «o Alyvjniov ntlafog; 

29. Kal yuQ 8^ nai reXias aXoyoi/, et Tag iiir ^ijvmi- 
ovg ©if^cf? yfi« (Taqitu?, ta Siixovat r^g xit&' ^ftag &a}.atri]? 
sraSiovg ii.t>iQOr d7io}.etnovrag anii rdif iisna}cia}^ii.ia>ti, ror Se 5 
fai-(6y rov M^a^iov nohtov (lij tjdsi, fiijSe rov ta&ftop rhr xar' 
avrov, TzXatos eyovra ov fiXeiovav ij j'^'^*' <^raSiiov troi.v S 
av oXoyareQov S6^ei£v, et rov fiiv Neikov rjSet ofuavvficag r^ 
roaavrT/ x^Qf ^.eyofievov, T^v S' airiar ft^ ioJpa rovrov ftd- 

C. 36 Itffia Y^ ^*' iQoammot ro Qtj&ev v(f' 'HqoSotov, Siort Sm- 10 
Qov ^v )J X'"Q'^ *"'' '*'>tafiov, ««( Sia rovro ^^iovto tov avrov 
6v6ftaros. aiiojs re rav naQ htaarois iSiwv raiJr' iat). yva- 
Qtfuarara, a xai xaQaSo^iap ?j;€i riva, «ai ev TqJ ipaveQ<p na- 
aiv iarf roiovrov S' iarl xai ^ rov JVellov ava§aatg xai ij 
ffpoffjjwoiff 1015 fieldyovs. xal «a9d7teQ oi aQoaaj&evres hqos 15 
rriy j4iyvntov ovSev tiQoreQOv laroQovat aeQt t^g jtaqag, $ T^r 

A. 62 tov NeHov tpvaiv 3i« ro zovs imxaiQiovs fi^re xatroTSQcc tov- 
Tojr Xeyetv exeiv nQog avSQ«s ^ivovg, ft^r' emipatiarEQa neQt 
rmv naQ avrotg' rip ya^ larOQ^aavrt ntQt rov norofiov xa- 
raSqXog xat ij ^oipa yivsrat- naaa, onoia rig iotiv ovrat «ai 20 
01 ftoQQO)&ev axovovres ovSev aQortgov icroQovat tovtov. TiQoa- 
Ti^et ovv TovTtp «ai to ipti,eiSt]fiov tov nocTjrov xal ro qji- 
XtHSijfiov, oitSQ avr<p fiaQtvQOvatv oaoi rbv ^iov dvayQaqiovat, 
xat e| ovTOjp 8« Xoft^dverat rav notJjfiaTiav noXXa na^taSei- 
Yftara rov roiovrov. ovrog fuv oiv ix nXeoraiv iXiyxtrai xat 25 
etSas xai liyiav Qtjtas ra pijTa xdi aiywv rd Xiar ixtpav^ 
^ iaiQittog Xiytov. 

30. &avftd^€tv Si Set rmv Atyvnriatv xtd Svqiov, «pos 
itvg rvv (J(M»' Xoyog, ei fitiS' ixeivov Xeyovros rd aoQ' avtotg . 5. aiio ora. irdd. : tt. Herod. I, 60. Vn, 117. — ztTqaxHJxMuio uxt- 
bcDdum eensmt Goisel. rt Grojk,, tum infra II, 133 (cf. «I XVII, 786) 
oe Sjene ijuidein amplbi qumquc niili;» «adiorum ab Aleiaiidrla abesse 
mdalur. 15. nijaaax^irrii; la^.^^Qoaiax&iv A, 'laie nqoarax&iv- 
. TK gh. 21. Slgno super «xotonn posito m ^, eodemque io marpne 
npelito «ec m. ibi addita haec: o Wti not^tfe» xoi S/t^im, aair oiSt. 
— «^oart&rfli codd,: IiiiperatiTum restitDendum eue vidil Caj. :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLEGOUHNA. » 

^i^w^iOE mn&an, oiUiic mM-M^voiitv akuirtai, ^ avmirs ifo- 
](ws SBUrvaui d Xifog. ojihog d« «o /4^ Xiytw ov n>v ft^ tl- 
dirai arjfoiiov iiKiv ov&e yaQ rttf T^onov TOti £v(wroii il^ai 
wSita^ 6eQ}umvXas ovd' oJUce nXeUis rmii yftoQi^mr na^ 
hToig^^iXtjeiv, ov fu}* ^y*6ei ys. dlla xai ieygi, ov Soxel di 
cois i&s3.oxm(povffii'' iS<}tb exiUovg anuaiov. ' o aot^r^g towvv 
iuaaiiag xoiUt roig njtraftovs, ov roig xBiftoQ^ovg ftorovg, 
diXa HM fidrrag KOivtSg, on nA^^ovnat ndvns dao- tiav o/i- 
^Qitof vSdttof dHa m xmtof im imr x«t' e'£o)^ iSior yi- 

10 pmct. aiiMe ya^ av tov x^tftdQgow dxovot itg Aimei^ x«ti A. 63 
aJJMg top uivaov- ivtavS-a de SigihtaidCet nag ^ iloj^. xwi 
ua^dntQ Etai itveg liwep^oictl im vfttn^oXais, tas to xovipon- 
Qov e&(C( ifeUoii mtidg, deiXdreiiov Si ^yia 4*piy6g, iT.ania 
S' igeiv y^v tov dyQov iniaToXijg ^iaxiiiviK^s-' ovtag «lojrj) ial 

15 »'|ojf^ ffvvTQBxst im tov SimeT^ tov Netkty* Xiyea&ai. 6 fuv 
ydf> jstiidQQovs vaeQ^e§i.-^ai tovs diJ.ovs fiotaftovg tip Siivt- 
t^e elvaf 6 Se NBilog xai tovg y^BifioQQovs, itil toawtov nhi- 
Qov^vog xai nk^ove xai iqovov. onfft' inei xal yvmQifiov ijv 
to mi9oi tov nota^tov t^ noirivfj, <ue aoQctfiefui&^fit&a, xai C. 37 

20 ttijSV^'^' '"& im&ittp tovtep kwi avtoa, ovk aiXwg Setttiov ^ 
tie eiQ^KOftev. tb d« niUio<rt mofiaatv eKSiSoviti koivov xot 
itXetovvv, ^fft' ovK «gto»' ftv^ptjS wwala^e, Kat tavta- fiQog 
BiSotas' Ka&dneQ ovS' J^Xxaioe, naitoi if^aag dipti&at Moi 
avtoe eis j4iywitov. ai Se itQoajrtoffBts koi in tuv dva^dffeaiv 

25 iwv Svvavntt vftorotita&at Kal e'| mv Si efee tteQi ^e ^dQov. 
o yoQ iatoQciv avt^ neQi tfjs fl*dQov, itaXlov Sb jJ xotr^ (p^ffi. 6. ^rtinjai oniuo ye ald. — ovSt SokiI agld, tai sub marg. ^gl. 
ou Joxei di A. .7- fiorof C pMO? B ei torr. 8. anHa^ edd., 

qaim H:r;pl»rani Frlcdem. fntslta studei tueri coll. Sdii.1. sd 11. P, 263. 
13. axHi* eodd. Xjlsnd. corrait; — layi-; BCl, Idcm el sup. j^. 
Itaya A, inde Xaya g. — tlaTtiar sup. ttm A. 15. Kojf^? BC( 

idem el aup. ^,7 A: inde 'fo/>; g^op. 19. no^o/K^u^f ii/t{#a £C(, 

idnn et SDp. ■&tiiti^a 4 {iaie naiiafiifiv^^iiiiOag), yg. aijtagofivS^iv- 
fit&a n, ideRi hoc ei ei corr. Tiagafiifivdi^fii&a t, aiHaijafivSTifiiSa 
q edd. eic. Sbli. 26, aui^J n"^!^ Bl, idem el jup. flj. avto A. — 
df «n. CV, tcd in boc <cc. m. ialei- tersU] add. :,q,t,=cdbvGoOgle M LIB. I. CAP. 2. $. 31. 

' dt6n fiiv tOTt matKtov «««yrw aato t^e rimiQOV, tao* ^tjal, 
dgofiov vei^s iffupY^^iof , ovK MV et^ Stat»6^}jiii4i^ inl toaoS- 
tov iypevafiivtag. oti 0' ^ dva^aate xat at nQoajtaaeie toiecS- 
tai tireg, xotwfrepo» fitnva&at elxoe i;* ■ <$ tor av*&ue 6 not- 
ijnj?, on ifXisov ^ tote dipetat^xtt t^e yijg »/ vfiaoe xata t^v 5 
A.6i MevBldov naifovaica' , n^oaedrjxe ho^' savtoS !ioiXaitldaio9 
Sidarrjiia. tw Itv&wSove x^V*'- "^* ^^ iiv&onoiiat ovx dyvoiae 
xdQtv afjfteia yoQ S^ iroo ovSi 'yttp* ta mgl toS IJ^aiTBme 
xal tiSv TJvyfmioi*, ovS' ai tiov ^offftdxair Svrdfteie, oiS' et ' 
ri d)2.o taiovtor ot aot^ai nkiinovaf ov yd^ xut' ' afvota» 10 
nuv ronixiSv Uyetat, dH' JiSov^e tat tt'Q\peeie X^^'- "^f 
ovv xal amS^oj' ovaav (p^aiv vJtca^ txnv; 

ir Se }.t[i!jv evoQ/toe, o&ev t dno v^ae iiaue 
ig novtoti pdHovatv dqivaadiitvot (tikav vSoiq. 
aii' <ww t)> vSgeiov ixXtntiv dSvv(itov, ovtt t^v vSfftiav ex 15 
T^ff vtjdov yevia&ai (ptjaiv, oUm tijv dvdymy^v fiovijv Std Tqc 
toS hfievoe o^enjy, to S' vSeiQ ix t^g neQoiae aQvaaa&ai 
aaQ^v i%ofio}.oyovfievov nats toS notijtov St' ifKfdaeiae, ott 
ntkayiav elntv ov nQog dX^eiav dlXd. n^og vneQ§oi,tiv xai 
fw&onoitav. 20 

31. '£«6* Si xai td neQi t^g nldvTje t^g MtvAdov I^- 
{yivta avvtffoqtiv Soxtl trj dyvoi^ f^ neqi love tonovg ixeivovg, 
^eXttov laatg iatl, id iv toie iaeai tovtoie ^ijtoofieva nQoeni&e' 
fttvove afta tavtd ts SiaamiXat xat ntQi tov noir^oE dno- 
Xoy^aaa&at xa&aQmteQov. qiTjal S^ nQog TijWfiaxov 6 Mevd- 25 
Xaos &ttVfMijavta tov zmv ^atjiXeiov xoafiov 

1] ydQ noTld aa&iav xai noiX' inaXtj&tie 2. iiaTtS-Qvl.lij/Uni BC edd. Uao Jl coiuUtDer icribitar ^oc >cr- 
buni iit A: haud raro (ameD, ul bic, allenun X scc. tu. add. 4. aur- 
lU Cor.: at ef. II, 117. Poljb. 28, 15, 14. 7. oit dyvolaq tngulo* 
iJiTtov. CoT, 10. ydff om. Cor. 13. o9iv inJ codd. Cor. corr. 
« Od. /1, 358. 15. i^diUt^y BCl UXhhiW A, Cor. coir. 21. nio- 
«IS loJ edd. 24. Smnifaat B (e» corr.?) Cl, idem it lup. (Fi(U(h 
J, inde itaattilai gaopk. 25. d-; ei sup. Si A, d» / edd. 27. 
!rd»ov CA « Lic lup. ar. — tit' iiAij^tit C ttCtB. mulatum in tit- :,q,t,=cdbvGoOgle PflOLEG<»aENA. »7 

Kvnqov ^otvaaiy la xcct Aiyvmiovg ittaX^&tif, 

Ai&ioaae ^' txofu;» xat JStdoviavf )iai'£ittft^ove . 

xat Jit^vtff. 
5 ^i^totit» Si, Ttfmg Tivtig tjl&sv jii&ioitag ,- aX46Mi i^ y^iyvinw C. 3 
ovn yaq ir r^ ittf&' ^fidg &aliitv^ oixovai ttweg j4i9ionts, 
ovte Tov TVetkov toi>e nanagoMtag tir Siei.&eo' ravui- tipeg n 
oi SiXoniof ov joQ ol ye it ^oivui^: ov yoQ ay TO jiroe A. fi 
nQo&ete to tJdog iii^vsptf riveg tt ot 'EQtft^oi- Maivor ja^ co 
10 ofoita. Jigitjroyixog fu* ovv 6 >(«#' ^ftag fQaftfUxrtiioe iv Yoi£ 
tttffi-tijg MevAaov itXdvtje noiXdiv dyajiyqaiftv avS^mv ano- 
^aaetg ntqi indaTov tiSv iiuieifiivtav Mtfohtiiav ^fiiv ,8' d^ 
xdast xdv enttifivovrtg 'kiytaftev. ot fuv S^ nlevflot ^^aavrsg 
eig T^v j4i&ioniav, oi fUf neQai}.ovv Tior Sia raSei^iav fti^Qt 
15 mje 'IvSu^e tiadyoutstv, a/ta xai «ov j^^ovov t^ nhdv^ av90\- 
ntiiovrzte, ov ifijaiv, ort oySodatp het ^X&Of oi Se Stil «ov 
ia&f*im Tov xaitd tov Jdgd^tov xohiov ot Se Std Tt^v Stia- 
^ymv Tirog. ovze 8' 6 neQinXovg dvayttaioe, ov Ji^dt^g eiad- 
yei, ov][ aig dSvvarog elvat (xai yd^ [oild'] ^ 'OSvaaeioe nldvtj 
20 dSvvoToe), aii' oti ovte ngos «o; vno&iaeit. tdg fia&tjfumr 
xdg xit'^'"!'^^' •'^* "P^C '^ Xi^'"' *^C nldrtjs. xai ydn 
dxttvaiot Sieadt^ai xaxiaxov aikov vno Svani.oitts, tftjaavTog, 
ott dno e^^xovta veiov ndrte iXtitff9^t!av avrip, xai sxovtjtot 
XQtjftatttjftoii %dQiv ^ijai yoQ 6 NiattaQ- 
25 ^g 6 ftev, Iv&a noiAiv ^iatov kiu j^qvaov dyeiQeov, 

^XaTO £w# vtjvai' 

K-vnqov (botvijKtiv ts xcu jiiyvntiovg inaX^eig- 

3. inttXij^itf — 'JBftpffoif; om. C. 3. oiJociouc et w »up. o A.- 

7. Tp tilXif BCI, [dem. et sup. ov ulroque loco J, inilo to7i rtf^ov^fin 
oy. — xctiaopiuiCK BC cdd. SeA ■Ueram uripturain consianicr fcre 
optiini codico per lolam Stnbooii opiu ciliibent ; itidem iiaTaf uvtfdc, 
d. XI, MM. XIV, 667. Etul. aA II. i7. 174. p. 1053, 5 «J. Rom. 

8. TO y^roi; nip. t^ ^rinjr A, inde ar lifr ifoirtM^r npOff^lf g. 

9. iaiiyart ttap. 13. Uyofifi' a, aed lub niarg. aggl. Uyifitr A. 
14. Toi' Bl tair nip. or A. 16. tiit «up. (ti A. 17. iftifyov 
•np. nov j1. 19. 01°;; «;] oiVu; codd. '— oud* om. codd. 2SI. . 
fijaana cmU., Cor. corr. ei Ca). coni. :,q,t,=cdbvGoOg[Q 58 LtB. 1. CAP. 2. $. 32. 

re Bia toS ia9(tov ahws tj «Sv duoffvfwt XtfOfOfog fiev 
^xoveio osy eV fiv&ov aj^fian, fo) JUjT>^i«#Off Bt as^iTtmg xal " 
asti&artog eladyoitft av. dfit&avag 9i ixyta, on ttgh rtn* TQtot- 
A. 66 xmv ovBffiia ^p flidj^l' rov Bi imjrei^aarta aoi^aiu 2iao)- 

otQtv dftoffi^ai tpaai, lurretoQOTeQav vaoXa^ona i^r t^g &a- 5 
Xwa^g «ff(gj«reia». oJUa /17» ov8' 6 ia&tiig t/v nioiftog- d3X 
«wafe* o 'EQcnoa&ev^q ovx sv. ft^ ya^ iria to htffrjffia to xata 
T«S ■Snji.ag yejorerai vofii^ti' laare itvav&a favfdmeiv tijv 
f^io ■&a}Maaav ty tvtog xal xaUiaTetr tot io-&fiov jientaQon- 
qav tniaav, rov 8' ixQ^Yfueiog yevoftdvw tanetvto&tivat xtu 10 
avanakmpai r^v y^v t^ xtaa to Kaatov xal to IJrjXovaiov 
ftexQc t^s 'EQV^^ae. tbia ovv ^iofxtv lUTOQiav mQi tov ixQ^~ 
C. 39 fucTog TOvtov, Bton aQo Tmv Tqwix^v ovnm vti^qx^; taws 
B' 6 tioiT/tt/g Sfia fiiv top 'OBvaaia Tavnj BisKaUotra slg tov 
loxeavov, ff*«o«jx«f, tog ^Btj exQ^yfiatog yeyovotog, ofta Se sig 13 
tijv 'EQv&Qtfv tov MevAaov in t^g j^iyvmov vavatolei, oif ovtiat 
yeyovotog. dXXa xal tov IlQfotia etadyei Xeyovta avtip' 

dXJ^d- a' ig 'HXvatov neSio* xai netQata j-omjs i 

d&avatot nift\povat. 
noia ovv; xat' ott ianiQiov tiva Xeyu tonov tovtov eaxatov, 20 
ZetfVQOS naQatt,&us SijXoP 

aiX aiel ZecpvQoio Xipiaveiovras dr^tag 

K-Aeavog dvaiat. 
twuta yoQ aifiyfiatog aX^Q^. 

32. Ei d' ovv xat ovqqovv note vndQ^avta tov ia^&ftov 25 
rwTO* not^s iatoQ^xet, noaip fieiCovtt «f Ij^oiftev mari* 
iov Toiis j4i&iomts Bi](9d SitiQ^a&at, aoQ&it^ t^XixovTi^ BieiQ- 
yofiifovg; tig 8e xai xtJW"^*'!^? ttOQa tmv e^to xat xecia tov 6. niii^os BC edd, 8. G>rTiipton> hmw locani Groik- 

ceosull, »c valde prolubiliter ila rejlitniu iiati . irfav6a fiTj ourcni 
T^v lcru &iHeuiaar tg Ihto;. 15, ii(nau]xw; omisso idc BCI, t 

et in lup, ic A, ilii; aec. ra. «dd. id B, in quo videtur eliani laHT. 
i^oijjxtr. Aperte aenol^tv <u« nep, 21. Tiaiiaii9tii; C. — xal . 
Qaia yaltiqi pott SijXoi add. codd. 24. xni^rcc ydg sup. 3' aiv 

iode lai^ia S' nM/fiaioii gaop. 26. i!jco/iH' Cur, "c,q,t,=cdbvG00g[C PBOLEGOHENA M 

aixeatw' Al^tonwv; afiit fut ya^ &aviia^ov<Ji tov noafiov xm' 
^aaiXemv oi ae^l T\j}Jp.ct)iov 10 mX^^g, S ien 

X^ooii r' ^lgxTQOv re xat aQfigov j}$' iU^atroe. 
mvnu* d' vvievoe Hi,^v eXirpavteg evnoi/Ui ffap' ineifois iatl*, 
5 OMO^et^Ktotg TNr anayrav ovai rolff aXtiamig xal vOftAai. r^ 
Aia, ali' 1} J4gtt^ia Tt^ots^v Mai ra- fii^Qt t^g 'Ivdue^g' mw- 
Tmv 3' ii ftiv evSai/tmv Kodt^ai fiat^ ttSv anaamt, f^f bi, A. 67 
ei Jtat fi^ evofiaan xaXoSaiv, ovTwg ^oXa(i§avova{ ye Mai imo- 
^oSatv, mg dSai^oveaToatjv. rri* fii* oiv 'IvSixjjv oix oldev 

10"Ofn?$os, ti^^g Si ifiifivtjro &v ■riiv S' J^qa^iav, ^v evSaiftHva 
nQoaayoQSvovaiv 01 vvv, [oXSe fiiv], rora S' ovx tjv akovata, 
aiLl^'xat awt^ Saioqog xeu ^ a0U.f1 »^^9 atttivtrmv dvSqm*' 
oXlytj S' 17 a^aifMctotpa^og , Si' ^v, koI rovro toSivofta ev^mo 17 
jfofa Sia re xai rov fpoQrov elvat rov rouwtov iv roig ttaq' 

15 ijfu* aaaviov ttai rifttov. wvi ftir ovv evao^oiiat xai aXovtovai 
Sia ro xcEi f:^ iftao^iav elvat avxv^v xai OaifiiXij, tere S' wx 
tlttog. (tvrmv Si j^o^tv twv dqotftatmv i^o^tp fiiv xai xafof- 
iit^ Ysvott' &> ris ix rmv roiovraiv qiogriaiv evaoQia' Meve- 
Xatp de XaepvQtitv tj SioQemv ISei aaqa §aaiXiia9 hoi SvvaarSv, 

10 ij[6vT0}v re d S^aovat Kat ^ovXofiivtov^ Sia r^ taiifAveutv 
avtov xat evxXetav. ot ftiv ovv j^tyvittiot Kat oi-t^aiov jii- 
6io7teg xai jiqa^eg ov^' ovr» reXewg a§tot, otiv' «v^hooi r^g 
wp* J4rQBtS6iv S6^g, jcai ftaXiara Std tijv xanSQ&iaaiv rov 
'IXimtov aoXifiov, tSar' eXaie ^v r^g <'| avr^* (ofptXeiae- xa- C. 40 

Zifioaeq iat.rov &iiiQat(oe toii Jiyafiiftvovo^ Xiyeraf 
tvv aori ot KtvvQ^e ^wm ^eiv^iov eJvaf 
aev&eto yoQ Kva^ovSe ftiya xXiog. 

I, apa fiir fo^ *tip- ■o^iot ^ia-fia A: ioie nohot ^ffiaiovin 
Ifiwp et hueno fi^ tq «M. ni^e ad Cot., qoi yaq eieciL 2. ffaat- 
idur ABC. 6. fi//Qi] fif^ C. IL otdt fiiv bm. cudd. rdd., 

Giwk. addenda «ue Kcte Tidlt; ncque cur eici4eriDt □bKDmm. — Tott 
yt Cor. \% noJU^2 noiUt caAA. Cor. corr. . 13. (uparo nap'. 

16. aiir ota. BC, ud poit ■itd. in B. 10. (FhTovcu poM pouXefiirm* 
en!dia>« pnto, qno Mon addito faJM Oratio. Praepoulioni* Std MtnililildD 
videUlr cfCeciue, ut n^ligeretBr, 31. al&tejiii top. nwi' A. 27. 

fiiya el iijr lup. a A. :,q,t,=cdbvGoOgle «0 LIB. 1. CAP. 2. S- 33- 

luu d^ *ai mr fdtm X9^^ ^? nha»js Xextiov (th i* mit 
ilam <Poifuttir xat Zv^ia* xai ^tyvmov xai A^v^r feria&iu 
xou iu xe^i Kvnqov jicd^m Mot okatg n)v xa^' t/^of nafaXia* 
xai rofi rijaovg- xcct ya^ |eVta trafa tovrois x«t ro ^i^ xai 
«0 (X Xetjhtaiag aoQtaaa&ai, x«t fuiXiaxa naqfi tiav avftftaxii- 5 
ffoiTiuv Toiif Tqmciv, ivt^ev t^. oi 8' «x»6e x«i ffo^w j3«$- - 
^a^oi ovS£(iiav xoiavt^if vmiyo^ov iifiida. eis ovv n/v ^t- 
A. 68 ■&wni«v a<ft}t&at Uyerai 6 Meptlaog, iovx on ffixG* '^* OQotv 
tiSv n^6s'j4tyv!tTCff. idxa iti* yaq x«i wAi^ota^repoi fj&av laig 
6^§aig ot tore oqoi, aiXa nai ot vvv ftXtiaiov eiaiv, oi nara lO 
2v^vTjv xdi Tog ^ihtg' mv ij fiiv tijg jiiyvtttov iariv, «t 8t 
^ii.ttt xoivi/ ttamtxia tmv j4i&t6aoiv xai Twr jiiyvmieiv. 6 
ovv eig Qq^ttg aifiyfievog ei xat itexQt *<ov oqoiv «gDtxro i; 
xui neQoinQta tav j4i&t6ntov, xai ■zavza t^ ^atsiXtx^ ^evig: 
X^ioiievog, ovdev aXoYov. oOtia Se xcti Ki/itlionotv eig ■ yaZav 15 
aqpr^d'»! qi^aiv 6 'OSvaaeig, ftexgi tov amikaiov rr^oalifilvO-aJf 
aait ^aldtt^g- ia iaxatias yaq tSQva&ai nov Xiyet. xai eig 
^ioUav ii xfci jiatatQvyovag xai tovg aXXovg, Sfiov aoti xal 
naiy^aQfucaso , ijtetae ip^atv dqiix&at. xoi 6 Mevii.aoe ow o5- 
Tojff eiV j4i&toniav ^xev, oStio de tiat eig jit^tfv, oti «foa- 20 
• eaxe tonotg ttaiv dip' ov xai 6 AOta t^v j4q9avia* Xifiijv mj* 
vneQ IlaQiutoviov MeveXaog tiaXeaat. 

33. £t 8e ^oivtHtts UTtwv ovofid^ei itai Jltdoviovs, ttjv fi^- 
t^inohv avtav, a][^fiatt avvij&et xeTW"i ""f 5. ttoi/ll^ta_&ai ald. 8. Compitiin hiinc eue locam iia videnjDt 
VV. DD. euiDquc conicctarit leiituiiiH. E quibus Hcel tiiopUdUle 
ipadUD commeodnilDr Paetiii tuapido, qui or/ dti fiij /UxQi prop"^ 
lail, et Corais scriptura oiij' omiitfntii, onmiuni UuneD Tcriiimittima 
cu Canuboni Laec fere ■ Stmbone acHpU cue ctatuCDlii: — 6 Xiri- 
J.aof, ovx ori lif lifr .AlS-toaCar tai om aflino, aU. oii f^Xfi etc. 
17. a^o »aXavitii et i^f sup. o A. 18. aXXnvi; lonois edd. — 

xai poit noT» om. edd. 21. lnfra XVU, 838, ubi eadem luee 

locB comaiemoruitur, portut Menelani coDioagitur cnm . piwnaotorn, 
qood ■ppellatDr XQiariit^. Boc nro nBmen UHTuptam viddHr cx co, 
quod eihibet Ptnlcraaciu (IV, c 5) jtfiarti. Quod ai Tcram «M, Lie 
quoqiic lcTLuinu muUtione acribciulum crit HQiariia. TH. noiUu- 

lOl-l^O.' B. :,q,t,=cdbvGoOg[c PKOUEGOHENA. <1 

Tpinttf n x(ct ^XTD^ nivat ttAaaaf - ■ 

rafyagor\ 

01 ■9' Ev^ouai ^Mi — mu 
iO XtOjitiSa i' Ei$hf lop «■ - - 

Koi 2aa^ta' 

^ <re Kvaqoe ^ Ilaqiog ^ IlaroQfioe. A. 68 

xortot nai tuULo n i^ «o itot^aar, xaioMg yO^ ftr^a&drra t^g 
0otyi>t^e, idimg neXiv xai «^•■.^'uJova ov^aiaiM^at, n^g fut 
15 ^op ro ra iqis^e i^v^ xaraJUIai htatwg il-^tv ovrne tiaeif 
KviiQov <2>Dmx7r rt. mt j^ijvtmove ixdijfitig 
^i&ioadg &' iai^faj»' 
»■« S' ift<p^ Kal T^ ffo^a woit S^onoig daodt}ftiav t^» »ffJ C. 41 
aUov yevOfUripi, naXtSg e^ev «r' dvala^eti' ews x«u noQoXa- 
!0 ^EM'* ift^aiwti [<)■] dta vai«> inaipiov tije aa^' avroie tvrvxiug 
[xoct] 8vre]piae x«u tov «^*' 'EXirtjt nijoe^tvaa&at ro*e dv&Qti' 5. nai om. ^IfC7, Kd MC ni. add. in AB. S. a,aror coad. 

T. roQyaroy A. 9. xai, quod ipud Homemm (II. £, &36) nun Ic- 

(itDT, om. Sbk. Cor. K« migii Umci) qaod mpra ante rvioj^^oi' eit 
ia llUde i&, 47) eit»L 10. t om. bI. ~ f^^w» ABCl. 13. 
q Ha^ofi^ac Cor. de Cu. cen!. : Hrrara tiom Strabo lolet ■crtplonim, 
^orum Terba alfcrt, dialeclai. 13. raltoi rai aUn> «v)i; limoi rjirw 
a corr >cc. m. C ToRor riaav «t cEiam in £. 14. avyiaiaXfyu 

Vta'a orMp Cl^oiwtr i>iot eodd. Qaomm nliima ab interpolaton: i)BO- ' 
dam [|ro(ccta fwc tidit Cu. Adieela eue Tideninr initio hijiiu lenleiw 
tJM anl corrapto ant male inteltcclo. 19. VcrboniMi ordine iurbelo 

kaae locnm «c eihibent eodd. : — fhofJrtir ift^alfit di» tmr ixuirtir 
T^ .nof' oovol; ivivxiai;, lokUif il/iii (it' araiafitlr iXrt xai n-ofa- 
lafitir i^na^a^aliir l) iiiT(/Wa« xal ele. Quonun Mnniin poKqaam 
Cu. cnierat, Cor. ordine prUtino TUlituto particulteque H et xal adie- 
rtii totum locom Mnaiit.- 20. Imfairti Cor, — di irai &wl. rom'. 

U.' iou3 10 codd. CoT. corr. :,q,t,=cdbiGoogle 8S LIB. I. CAP. 2. $. 34. - 

aotg fiBTa J4lt^avSew itoatg titt^i j^ J^Xe^drd^tp nolXa 

maSTa dnoxtifteva Xtyti- 

er&' eaav ol amloi nafOioauXoi, e^«c yvraix^v 
2tSoriw*, as avTos jiU^ani^os ^eoeiS^g 
iqyaje ^tSovoj&e* 5 

•njV odop, ^v 'Elevtjv jrep ar^aye- 

xal aaqa i^ Micelaq)- Uyit yoQ ngof Ttjltitaxof 
dmaet rot xpijr^pcc TervYpivov a^yvQeog Se 
iojiv aiTias, XQ^''<P ^' ^* x*^" xetiQdttyTai, 
eQyov [d'] 'HqittiaTOio' aogev Se i ipaiSiiios ^Q^S 10 

ZtSovUov paaiXfvi, o&' eos 3o';«»s a/tgiexaiwfis 
Ketue-fie voamjaavra. 
A, 70 Sei [Si] Se^aad-at n^os vae^^olijv etQi]fie'vov to 'Hffoiarov ep- 

yov, ms Xeyerai .J4&ijvas egya ra xola »ai Xa^iiiav -xal Moo- 

auv. inei ort ye oi arSges ijoav KO^Xirexvoi, SijXoi tov x^- 15 

^qa ixatvwv, ov 6 Evveas ISmttev dvrt j4midovos' (fijat yaq' 
KoiXet iviita naaav ia' alav 
aoilov inel .i^ifio^as 7ioi.vS(tidaXot ev ^atajaav, 
fftourixee S' ayov avSqEg. 
34. nefft Se rar 'Eqeft^mv aolld fuv ei^tyiat, at&aviata- 20 

«M S' eiatv oi voft^ovree Toiis ^$a^ag ieyea&ai. Z^tav S' 6 

^^tmpof xai y^dqiu ovrtas' 

j4id-iondg &' txofitjv xat £tdoviove ji^a^de ie. 

t^v fiev ovv ygacpijv ovx dvdyxtj xipeir, TtaXatdv ovaav aind- 

a&at 6e ^sXttop t^v tov ovonatoe lierdnzmatv, nDJU^r xat i«t- 25 3. ol om. al, leA kgiuu nib marg. *fgl. in A. 1. idi; Cor., 

nti legitnr in edd. U. Z, 290. h. i^i^XAi ti^ia novroi' add. edd. 

ei 11. 1. I. 8. x^aT^fct A, — iS' A, 10. j' om. codd. — i] ol 
A8C /lat I0k ald. 13. ii om. codd.'cic q, >» qno s«. m. >dd. 
15. o{ driQii lup. ol mdoriot A: ulrumqDe g*, imde Sbk. oi .£(Jondt 
recepit. Simtlllcr ia A sup. ^ijlot Acr^ttim Of^^o^ et toit tvvfu 5iip. 
InDwnuv, quibui haec addita aiml: oi< rnl iptjan v-aa aUiottay djnti&ina 
«w^v TiH xdlXn Ttattar ix' alar. Inde iu marg. gp eadem le^annir 
uao tenotv jcripta dijAoi o/iij()oe 1011 tfai^ga loD «£«») ^jmnwi', 0» 
xai tfiqini' elc. 16, fiilnjot Cor. - 17. irUa tu udiXti codd. Ad 

HomeH eiempUria coit. Xyl. 20. BoUri *np. ori A. 

■COTOi lUp. JHgi iQt/I^V A. :,q,t,=cdbvGoOgle PRpLEfiOMENA. <S 

ffolaMc» ovcetv iv irafft totf fBveao'. dft&et 6i tial itoMvm 
ims naQOffQafmaviCovteg. a^unu &' a.v di^sttv eaitti' 6 /lo- 
esiimvtos, K&vravQa vaio ttjs twf i&nSr ovyyerKtag x«u xot- 
•on;rs$ imfuA,oy£*. to •fOQ. rcop MQfixilrav i&vog xat to r&r 
5 £ufw xiu Jiqa^to* aolXijv o/to^vUar ifKfcUm xata re tip 
SiaXeitTov xat rove §iavg xai rovp tiap eeoitatiar j^aQam^Qag, 
xat ftaXiata xix&6 nhjat6%iaQoi eifft. J!^loi d' i/ MetfoaotafttK 
ix T£o* rQtiS» avvemmaa. rovrtoi' i&p^v /taXiara yoQ ir^rov- 
rotg ^ OfiotorifS Staifairerat. d 8b «e iraga ra id^ttaa yive- 

10 TCi Siatpoqa roig TtQOo^ogQOi-e inl nl4o¥ jiqqs rovg ftearifi^Qi-' 
voig xai tovroig nqog fieaovs rovg ogovg, mU' imxQottt ya 
to xoipov. x«i oi jiaovqioi Si xal oi MQiaroi aafoitijjoiiae C. 42 
sro>S ixovai xai oQog tovrovs xai ntfbg aiX^hivg. eittaZet ye A. 71 
^if xat tas Tiu«' i^^v tovrittr xamvofutaitts ifiiptQeie ail^- 

15 Xatg eirai. tovg yoQ vtp' tjfimr £vQovg xaiMifttrovg in' avtm* 
r&r 2vQa)r ^JififtEfiovg, xat *J4gaft/iaiove ttedeca&af tevttp 
8' ietxi/rai rovg J^Qfieviovg xat toig jVpw/Sa? xai 'EQef^ov?, 
ru^a rwr nakai 'EXX^rior ovteo xaX&vrraii' tove J4Qa^ag, Sfia 
xai tov wtvfum awBQyovvtoe. ntiog rovro. dno fOQ tov etg rtjv 

20 e^iw ifi^airut rovg 'EQeft^ovs ervitoXoyovau' ovrtoe ol noiXot, 
Ovs ttetaJM^orres oi vmtQor im ri acufiiartQor TfyXoltvtus 
ixaltaar' ovtoi Si eiair jiQo^ar oi in\ &axiQOr fUQog rov 
JiQU^iov noinov xexJifftiroi, rb nqbs jiiyvnrtp xtu jil&toni^. 

5. tau AQapeiv edd. 10. HQoa^ogmi ot ald, ngoiriloQ^ni; cdd. 

lode > XjL 12. Hol oi ^Qtarol]-Kat ol aQiitaruit ABC, >ed m A 

™n diterso ati-amcnlo induclum; agaiinalat laop el ei corf. B Cor. 
Afifiarioi aliunde non sont noii, neque Arianorum nwnlio improbabi- 
1!}, licet Hli9 remoti jint ab illls locis: sed er. 1. XVI, T8S in. — ko(1 
oi aQ//driot post aQiarol inier veratiA Kc, m. add. in At indc Iransro- 
' nmt in ghiuopgt edd., Cor. tamen asleriiMjis ea notaTit. 16, dgfuri- 
oi>; xai elii !n codd. I^ntur, a Strabone scrlbi non poloiMC liqroel: 
Cor. ■sterlscis rede noUTit. Quod Frledem.- et Groik. conliciont cx 
XTI, 7S5 et XIII, 637 'jlQi/iaCoi"i'KriptaBi l^iue, specio*iui esl quam 
.eriu». 19. holftOB AC, Kd in hoc pr. m, corr. 30. 'EQi/,fioii'\ 

ifttfXoiirraq codd. Sbk. corr. ei Ctt. caoi. 22. AaK^or /liiioi: 

R^. » et » .4 i^cn/^ fugii gnop. 23. ti,'^ i^ AC. :,q,t,=cdbvGoOglc 64 LIB. I. CAP. S. $. 3S. 38. . 

n>vn>» 8' ei)t6g fufuf^a&at t^t noujriir xai tiQo^ ■mvtmg a^- 
r;f0«t liijMf TO» Menelaoii, ««*' o* TQ6aof el^ai xai agog 
, tws-^i^ioftas- vq j-a^ O^^aiSi x«i ovrot ni^oid^owsir ' ofioUog 
ovx i^yMnag ovBe i^ftmKtfioS 2at^H> «wrto» ovofia^OfUvoBP (ou 
«oU /o^ i;» Tovm), aUa ntv p^xovp t^; axodijfuag xai toS S 
cp^olof Ifdo^ov ya^ ■roaovtov imoaiaai. mtomor 8i xoi io 

iioUia» u^^^iufrto* tiJEr Mtsa, xal noor eyvm' 
xal TO 

- 1] fOQ aoiXa fta&wr xat voU' isaiai&tii 
^yityofi^f, • 10 

A. I^^Hoioios 8' tt KaraXoycp ^iftri'' 

xeu xov^v j4gd^oto, ro* 'E^naav axdxtita 
ytUate xcti QQOpii^, KOvfii} S^Xoto imaiTrog. 
ojrnu 8t Kdt .fnjaijopo; ileyei. eaidCetv ovr c'<TV(*', on tjffd rov- 
Tov xai )J ]:o>@a J^gapia ^8tj tom dvofi^ero' xar« H» »otif 16 
if^cocE;' to;i;mi iuojff ovfroi. 

35, Ol 8i jtXdiTottEg 'EQefi^ovg i8i6v rt l&*og u4i&ioftticor 
A. 73 xcu £Uo Jij}<p^va>v xocc t^^oi' nvyfuiiiar xcw aUM ftv^io: ^r- 
Tov «*' ttt<T^oirro, itQog ttp ft^ a|ioffiOT4> xcct myyvair «ra 
ifupaivoyreg tw fiv&txov xcct tatoQtttov a^fuaog. oftotoi 8' !0 
tnri Toieroi; xaj ol HiXoviop? i* tj xoca IJ^QOttg ^oiUni; &i/- 
jovfievoi 1/ aULO&i riov tov taxeavov, xai r^ mi itf«reiUeov 
ai.diit}f i^mxeaiiil^ortEg' Ofiouag 8i xai tov; ^oimtag. t^g 8' 
daiottag annon ovx iXd^tatov iatt to ivaytiova&at dii.^}Mtg tovg 
Xeyortag. oi fiiv yof) xai tovg ^iSoviovg toiig tia&' ^fiag dsi- 23 
o6iov$ ehat tmv iv Tip mxeavif qiaat, n^oatt&evteg naX 8tu ti 
^oivtxeg ixalovvto, Srt xat ^ &dXana tQV&^K- oi 8' ixeivoog 
iovtaiv. eial 8' ot xul t^v Al&toniav etg t^v xa&' ^fidg iPot- 
C 43 vixi/v fittdyovat, xat xa wept tijv jiv8qofii8av iv 'lomi avftp^- 

tai cptcatv ov fiifffov x«t' ayvoiav loatx^v xai tovtaiv leyofie- 30 

1. toirtovq dqiXx&vu Jnp. (ixo; Ak, iude ■tovTOfC ilxi^ d^x^"* 
gq aU. . 3. ofUit; Cor. 6, to looottor « Coi-. 9, ■nd»or 

C, yij. vde-or KC ta. add. in niu^. A. — KoiXor C. 13. tov] 

tifii codd. C». corr. 13. yitiova lap. f^ ftletiTo A. 20. lai 

. ToS (tuS^aol Al. 29. 'liifnt, M. iode »Xj\.: u eC XVI p. lo6. 
Stcpb. BjE. 1. 'Jont). :,q,t,=cdbvGoOglc , P&OLEG(H(eNA. «S 

vfi]«, (iAJl' tV jUiS^ov (lailop aj^fiatf xn&eareif xtu «bv mtp' 
H<tt6S(p xeu roi? aiXoig, a ftpofpegei 6 j4nolk6Stafos, m>#' 
Sv tQ6nop aoQati&Titft «>*? 'Oft^QOv twvra etd«(;. tm ^» ynp 
Ofojfiov, ti hsqI *or /TdmM' xoii f^ Alyvarov, ifa^axidi]air 
5 BjvoiiM' ttintiiuvos, <ag Uyetv /ih ra ovta' ^ovXofUvov , iii} Xi- 
Y«rroe St rii Wta, oUb nt fi^ ovta o>; e»a kmt' ifroit». 
'HaioStiv S' ovx a* tts aktaaatro ayvoiav, 'Hfwtvras JJyorros 
Ktu M(Oisoiietpai.o%ie xm Thiyfuumig ■ ovSe yaQ avtov 'Oft^i/ov 
taSta foi&evorrof, lop eitjt xai ovmt oi Ilvyfuuot, ooS' J4hi- 

It fiaros XteyavoTtoSag ttjtOfevttos, ovS' jilc-ivlw KvvoxefpaXovs ■ 
xot £ie^roif9£i.^ovs Kot Movofm&mos, Sfiov ye ovSe nts t^f 
ovYyQdtfovatr ev Usro^iag ax^ficat nfioaijfH^* nc^t noiX»*, 
xan /i^ «'|ofuiilo^cS*T(M r^p fttr&ofifaqiiaf. ipairemt ya^ ei&ig, A. 74 
Stt (tu&ous aa^axlexoiiair eitorres ovx Af*oia wv ovjta*, aXiii 
, 15 nlaaei Trar aSvvaxoiv Ttqaxtias xal it^eiiis !<*?('> Soxw^t 
Si xm' ayvotav, oti fidi.iata xai at&avws ^a toiaSta fw&ev- 
ovai aeQi im* aS^hnm xtu nSr dyroovftertav. QEonofmos Sa 
iSofio}.oYeaat tf^aas, ovi xat ftv&ove iv tats Ustoqiats i^ei, 
xqetnot ij tag 'H^oStnog xeu Kt^aiag xtu 'ElXdnxos xcu oi tk 

20 'IrStxa, avfy^tijparies- 

36. Iltqi Se tiSr roS tixearov «a&m* elQ^tat tiir ir pi- 
&OV <J3^'fMWf Koi yap tovtov. ato-foZetf&ai Sei «o» itoujt^. 
ojio j-oQ nuf dfiiteatetov xiu «wr fthntfxuQ^ta* ^ Xu^^Ste 
avtif iteftv&evrai, ovS' avj^ ita,vtdnmn* 'Op^QOV tt}.daita evaa, 

2S aiUl' dno twv iatoQovftdmai' aeql tir* StxtUnov aoQ&ftoy Sti- 
axtvaafUvti, et Si Sls ^s ftaXiQQoiasiJt^on^^e xetO' ixaat^ • 
^fu'^av xal rvKta ixetvoe <pif e'Qt;xe' 

TQts fiif ydft i' dfitjatr in' ijfiitn, rgis S' drttQoi^Sei, 
Ityoit' ap «ai oSto>s' ov jag xar ajvoiav t^s latOQtas vao- 

30 hpetiov Xeyta&at tovto, aiXa tQayi^Siae x^^* **" fo^ov, 
Sv ^ KiQit^' ifoXiiv toie Xoyoie XQomi&^tiai oKOtQoit^e tM*"' 3. ttllT Cor., led ouM eodau *eiua lUDrpMntii t, p. 22. 53. 68 
puum. .13. iin eoM., SbL. corr. de Hejnu coni. ad Apollod. Fragai. 
p. 418 *q. ed. KC. 25. Tio^^/tor ota. C — iumnMaitirti et oh; lap. 
1! ^. 30. a^o»<u] ffia&tu codd. edd.- UuUii it Groik. Mou. 

aiTttt, I. 5 i.,Googlc n LIB. I. GAP. 2. f. 36. 37. 

M<m *a* s6 t/rni4of (Mipaf(^w(j#«M. i* amoig yovt tMS bttat 
■mitoit ef^e ^* (wnos ij A*exv' 

dei*6v ft^ ov f€ Mt&t fV];ot?, Sre ^i§d^tftu' 
oi yuQ tter Qvtrano a vaix mmov ovd' 'Efoav/fiw. 9 

A. 75 x«i fii}f ««jeTvj»' te rp d*a^oi^8^aa 6 'OSvcaeig hoi «wx 

litnaJleTo, lus qi^atv airos- 
C. 44 ^ fiiv ive^Qoi^dtias &a3Maaiit a}.ftt!Qor vitaQ: 

avTOQ ijta, non [taxQov tQiMov v\p6a' de^eig, 
rm agoaipis ix^f-Vi '^f tvxta^ie. '10 

eha tiefi/teivas ia nmdjia *tu Xa^oiu*og no^w twt£f atati' 
Tat, wat i^peoaato ^ Ki^xti. tog ovr tovto, xoiteivo tb tftg 
fur yaq t dtiijct* in' ^iton dttl tov Sig, ofut xoi t^g vne^ 
^iA^g tijs TOMn^e avn^ovs niaa mans, tfftafttuuf^iovg mu 
tftaaidiiovg ile^-ovca)*- xoi o not^g- 16 

tftaftdKaQeg /laratii, 

tumaaai t^iiXtatog, 

tqt)(&a te xai tetqayfid. 20 

tatag d' df tig xai dno t^s iSeag texft^Qaito, oti vnatvinnai 
ntog v& dl^es' ftaiUor ^iie^ [ccf] iipaf/ftottot tcp dig yetia&ai 
tij* naXifi^otat Kttrw tor awtiiitpv Xfforof, tov c| i^fteqag xoi 
mnog, tj ttp «^i^ toaovto* j;po'»of fteivai td vavdyiM vno^^- 
jrta, di^ de dvapjf&^vat no6ovva ttal avve^ng nnoatajoitivtf 25 
toig xkddotf 2. otnmt om. kt fiir oviait om. q aU. 4, (lOijfJ^Fw x<ipu^i; 

codd. Allenm voccm niMaltt X}l. . 5. iri vno '■ '4 ae C. 6. ti] }^ 
tno Cor. — arof ai^dqoK ABCl edd., led akeruin (i add. sec; m. m jf. 

12. *a*ibo li d, Inde ■^(.«a ort td ^''^. IS. i^tt^imit. C. 19. 
■^ om. j4C, >tA lec m. idd. in A. 21. v^o?^ /^f ! codd., led 

Sfiat Kc. m. add. in marg. o. Idem Breq. restituit de Caa-.coiii. 
22. fiali.011 — itai.tii^M¥ iii> lcgimliir ia C. — dr om. codd. edd. T. 
•d p. 9. — i,faqii6%m kuo Cor. _ la di« et mot TO tqh; Bl. 24. 
C(k «DiroirTov nip. To A, inde Tfit lo lOo-ovTini g Cor. 25. ariuJ.^ 
^mi C. — Ka) 00, al, «ed .pr. m. •criptum fuiue ipMiuni in nurguM :,q,t,=cdbvGoOgle PKOLEeOHENA. «7 

pmiMitdiaf 6' (];o^r, o^^' i^fiigtnf onicusto 
ioTov xal TQomv avne, iASofuirfp Sk ftoi tji&tp 
$^'- ^fiog »' inl 96^Qv w^q tcyop^w dviartj, 
tegivoM' teiitea tiolla dtxa^ofupea^p oi^^iS*, 
5 xdi ■tom S^ fiot dovga Xoffv^Stog i^e^aav&ri. 

ttarra ■yoQ rtmra xQovov twog iftffaatv a^toKoyov BiOuat, mu 
ftaXiata ro t^v ianiQay iamivai, *xm* ^ xoiru; eiitipra, 
^vuta 6 Sueaarijs caiaWtTat, aiX' ^vixu xQitmp vetMa fToUo, 
t»an ^^aiHva* itUov t». mm aileae 8i ov at&Kv^ W' wUtttn 
10 s^ vaxayi^ n/r a^aXXay^, ei n^tv dnoaTitta&^at noii xtti A. 76. 
avrixa eig-rovaiam itt^iQffovf ftereirtfmr. 

37. J4)toil6So>^oe 3e imtift^ Kalltfidjfqi, avmfjo^nv mis 
tietil To* 'EQOjoa^ei^, Ston, ttaiae^ •fqaftfiatatbs etv, aaqit 
T^v 'OfoietMijv vao&eauf nat «f i^onttavtafuiv ti»r toxcav, m^ 
IS ovp v^v ahivijy tfQa^iu, PmSov Moi KoQmfor ovoftd^ai. d3X 
et fiiv ftjlSctftov ■fiyavtv ij nXdvij, dii.' okov lAdafta eOT»' 'OfuJ- 
fov rotrra, d^^ ^ iaaifi^aig' tj, ei fiYovs ftdv, mpi oUotf 
Se Ton^ooff, Sei TJyetv ev-dvs x(W ae^i tiyae, iaavoQ&oiftevitf 
Ofta T^v ayvOiav» fttfti Si eXov akdaftaaos elvat at&ttviSg ia- a^utinuii liac !pM loco vKttuni nlicdiDi docct. — Vf ouTjro^/i^ ttid. 
aQOaiagtipira legilor in nola «to. m. adiccla in nurg. A, al^e ind* 
Iraiulau in gkop. Ideni Hripiit Car. 1. SjIIabie 3' ^o com in A 

niia cum niargiiie inierciiliMent, lec. jn. praeter o nifail reitilutnin eil, 
ila (U nuDC tegatur O/itjr: i|uod cil etiam in Igh (in lioc 8' tx poit 
odd.) tiijOftiiP *o ogifiir (?) B ex coir., ipccto Guar. 2, auT^c 

Al w^tf JIC. — SjlUbae jil una cnni mu^nc corroMC *ec m. cc- 
■litntae non aunt in A, dciunt etlam f^. 3. oifit q/io; codd. ct 4* 

mp. f A-ni"": d' Cor., iiti legitur in Od. M, 430. 5. 1n luutiii 

Od. cicmplu tiic nma inciiiit Tq^o<; d^ ca fi Sov^ 1 . nai codd. 
Cor. nutnttt. 10- «(i, iTwroyf^ codd. ruy ttttittfCur Cor. ir Toi •oti- 

aifl» (Miqaenle po« n<U%otir) «nt tu vttvof^ icribcnduni ceninit 
GiaA. — iniaXXafi[r eodd. Cor. corr. — xoi om. Cor. II. ^aXiq- 

(auf np. fow «, Tixii,l^v^ tab Ta»Tf. agglut. .4, aaUt/fov» g, Jtm- 
Xiqqott Cor. 13, Td» om. edd. 14. tHv toamv mp. Or nlroipie 

locD A. IS. ou:] "■' ^'^' M^ >>■ ^ '"■P- ^i <!"i>^ ^ '■>' V> "< 
B tune» •««. m. in w mtU. — xoiifor codd. Cai. corr. coll. TII, 2». 
■^u^ar U (We ei «jrr. lec. m., poitu damo ao^ ■np. 11^ •eriptum) 
■f^ii^ar «ec m. *dd. in muf. B. 

6'* 08 LIB. I. CAP. % $. 38. 39. 

yoftivtyv, xa&tanQ imSMxrvfttv, joi^' uiXw t6nior xcera man* 
ftti^tu SBttmifievmi' , aTiokvon' av T^s ««i»? o KaiXifKtxog. 

C. 45 38. Ov6' 6 Sxt[\ptog He /itifi^^ioe ev, nUa xai tm MaoX- 
Xoita^f^ tay oftcc^na* ivionv aiuog ixetiiog xatian). fiQhg yoQ 
Neap&ij mv. Kv^tioipbv (piioTiftoftftog attiXsYtov etTiortaj azt 5 
ol Jigyovavreu nliovttg iig 0aaw mv vip' 'Oft^qov xai t«» 
SiXoiv OftokoyovfiEvov nkovv, iSqvaayzo xa i^g 'idaidg ftt/rQog 
Uq» «epi Kv^ixor, app?»' 917(11 /1^9' eiSevai t^v eig tpaat» 
amoStifttav rov '/daovog "Oft^Qov. Tovto S' ov fiovov totg v<p' 
'Ofoj^ov XeyOfievotg fidj^eTai, dU.a xai .joig vtt' avtov.' tfiioi 10 
yctQ Tov J^xdXta ylia^nr fiiv no^&^aai xai aiXa ^i^Qia, Aij- 

A. 77 ftevov 8' dnoaxea^&ai Kai tw* nXtjaiov y^amr Std tijv n^og 'Id- 
aova xai to* viov Evvew* avfysfeiav lote tfjv vtjaov Hone- 
Xpvta. nwg ovv o noitjt^g tovto ftev vjSet, Stoti xTVfyeveig ij 
Oftoe&veig 7 yetioveg 1; onnatsovf oiMiioi va^jpv o te J4^0Xeig 1S 
Mcu '6 'idatov (ontQ ovdufio&er aXXo&en, dXX' Ix toS &enaXovg 
dftiforiQOvs slvai twve^atve, xoi «0» ftiv 'Imhtiov, rov d' t» 
t^g 0&natiSog J^xat^og vnd^etv), timto S' ^fJw,- no&ev 
i]}.&s tip 'Jdaovt, &errt^cp xcti 'Itohiicp vnecfxovt; ey pev 't^ 
nttTQtSt fitjSefiiav ttaToXineTv SiaSojrijv, jiijftvov St xtmumjaai 30 
nvgtov Tov vio*; xiu IleXiav fuv ^Stt xai rdg TleXidAag xoi 
[piv jihi.r,atir\, i^v aQiattjv avttSv, xai tov viov avt^g 
EvfttiXov, Tov va J^dfiiJTi(i rexe Sta yvtatxav 

1. tia»ai l. — inttiuiiv/itv todd. Cor, coir. 6. ifaatr AC el 

lic coiut. — Tar vip' C. 8. (pmri ABCl,-iti yjjffl /lij jMui mc m. 
mtw vermu idd. in A. 10. ip^C et a lup, ^ A. Hoc loco intar 

fi!W 1^01», on nai; o jroifli^e ibiier (I. rint) to* ajfuUin iiirfit/r . . . 
$iniil!a camplnribut lods !n ullinn hao libri parte addidit ^uisqoii taW 
ille inttrpoUlor. Qu»e pleraque in alioi eodice* nciiitiunoi tmulirta mnt 
— iif aiftov oodd. edd. 12. toh 'Idaara xai t^» jrpoe to» edd. 

13, (uvaiov JiCl tviaioy aup. ngoi' A tif^ijor g Gw. cf. supra p. 11. 
15. ^ oUu^ DTtiaoouy q edd. 18, n/at^dof ™p, jfat A. 22, 

T^B lHliitiimt om. codi, sed nomen hoc t StraboBC additDni non Tause 
pwiim proliaJjile e.t. l^Xutiirtn poil 0^1;» habeot edd., Mlira lamen 
diui eo loco ponere, quo fMillinie fieri potuit, ut ncgligerttur. — t^» 
a^MTT^v «ip. i^! utroque loco A. :,q,t,=cdbvGQOg[c PROLEtiOHENA. M 

Aha^ang, Tlekiao ■dvyvcrftiS* ettof UQiatij- 
tnv 8i «Epi ihv 'Idaora avfi^aTTmv xai t^» Jd^M ■ xul mie 
^(lyovixvtag , iwv fuv oftoKoyovnsvatv aai>a mair. uvtptoof 
tj», tv dt ■np uKeavtp tov attp' Av^vtv -fiXovv e7i7.aTKV, a^X^v 
5 [ttiStfuav «'£ iato^iag ia^mv; 

39. 'iis ftev ya^ aaame liyovatv, Sn i§ d^^i o aXoSe 
tfii ^offw ijEi m&avov n, rov TIAim) <m&arros, xai 7 Ar«- 
vodof xw tj iv tif na^dithp t^aet» ^oaij iamqaKta x«» vi{ 
dia tj im aXiov jtvtf&euja aixivt], xa&aatQ xai ttp 'OSvaast 

10 x«i ttp MeviiMip, ix nSr m vvv dtutt^iiivmv x«i amtarevftivt»* 
ioTiv ix j^t 'OfMjpow (fOM/^e- V •* 7«? -^'" deixwTat at^i 
^aaiv noh^- »ai o j4i^s neaiatBvrai fiaaiXevatu ti/; KiAxi' 
dof, xai KOti TQis ixti xovt' hn^iaQiov rwvofta. 17 re M^Osta 
^OQftaxig (iTTO^etrai, xai 6 aXovms rijg ixtt ;fiaQag ix rav ^fpu- 

16 atiiov xai d^yv^tiav xat atiijffeibtv xtd di.xaiav wtva vaaYOQevet 
a^otpaaiv tiis ept^attiag, )ta&' ^v xai tJiQiios nqoteQov iartiXK 
Tov ahwv lovrof xal Iotcv vaoft^fiata t^g dfiqiaiv argareiag 
ro re ^pQi^etor 'ro iv roig fie&oqiois rqg re Kolx^^os xai «7? 
'l^tjQiag, xat ta 'laaoveta, \a\ aolXajov xai riis jiQfttvias xfti 

20 r^g MTjSiae xa* Tfor ahjato^iaQtav avrait ronuv deixvvrai. xtei C. 46 
ft^v xai atQt £t»(amiv xoi ti/v ravrtig naQohav xai r^ HqO' . 
aovtSfa xoi top 'EiX^aaovrov fiixQi rwe xara r^v j^/tirov- nf- A. 78 
■jTw»' Xiystai nolXa rexfiiJQia rijs « 'Idaovog arQareias xal t^g 
^Q^ov riji d' 'laaovoe xai riav iatSioi^dvrmv KoX^iav xtw I. ^iXiu C 3. ^v om. Cor. .posito poM tj' inleirogatioiiu ■igoo. 
6. Tt i£ dl/xijii ■ahjvi Cor. 7. ^mur — aafjanka om. C. — 

(TTdUariof] otD/ioio? a, (m(iJ.orro« «ub niart. aggl. J) ^AflO, in Imc 
in uurg. sec. m. aild. n^/iitar(Of. 8. diti; ^ oJ, ViHem ooi) uleriicis 
incluMt Coi. nooq «ve oofioDr icribeiulaDi ccQiuit Giwk., sed utroguc 
probabiliiu fuerit aatfiii. 10. U jur tn ruf iiarufiietir niittaitv- 

lUfot iml xtd 1» T^t eic, Cor. 11. 70^ oro. BC. — otaii» CIA 

ct in hoc Mip. »ai i\ €ilia. 12. Ti6i.ui C. 15. xoi aole itKctCap 

puictU «ec. m. circumccripium cit in. .4, iiide om. ghioof Cor., ac Mne 
incammadum ot. IS- yy^oir BCIA, aed in hoc ijterum i icc ■>■• 

io M mut. Qt Mip. t. IfL <( om. codd. Cor. a^. 2(t. fmStCat 

JBCl et lup. I io ^, » io I mut. jn C. :,q,t,=cdbvGoOgle 70 LIB. L CAP. 2. (. 39. 40. 

ftixet «7S Xpijf^s-xai t^g 1taiJa« hm rw j46qiw, mn Ivta 
tuu 6 KaU^X^f <ff unrruuvtrai , tore ftir 

AiyiJft^ Jivwpti* n Jcatatnbt ■fmova, ©ijpi; 

•etpTfiwoff, wf 'lypMeff itff 'j4tt(tao Kxtiuov, 5 

(WT[s eV aQxai^* inUov Aliwvi^v* 
cori As m^i Tto* £ol.2a]v, 

01 ^v «'«' 'iiifgixoib jrdpoe c()rBffffa«B? iQNfta 
9 X&tt naqa |«»*^ff }iiifto¥l»}i oiftog 

mnv^ ixtiaaano, ri fti* ^Yadotr us itianot 10 

r^awog, araq xiipof jlaaa' ofOfOjfa IloXag. 
%(*ig ii xcd ro* '/atQO* dva^KeBaai tpaai ftixqt fioiXov lovg 
jtep! tor 'liaova, oi ii Koi f^%Qt «" j4S^iov ol ftif Kora 
Sifwtav ttS» ni«o>»', oi Si xal itotafiop 'lai^or ix tov fuja- 
Jlov 'lat^ov f^ atX^' Bxorta 'tK^aJlstr tig tir ABQiar <paai- 19 
tii Si ovit eait^afwg ov8' daimo>g Uyoytes- 4. Xitjtar Hopp. Xjl. Cor., Callimacbi boc leHnuii esae lalwi pn- 
tante]: A X, 484. 5. afj[Ofi(voc ABl. Quod ul vcmil con\mint, 

fintleiui icopjil ap/oyt»' (t. Citllni. fngm. CXIIl p. 484). Giraes 
mum a(ij-^'o« rccepit ei C, canilemqne fbnium poiuit Blomfield. in 
«na CiUimichi edilione, licut in HfmB. iu Dlan. 't. i, ubi codd. limi- 
liler eihibent aQxoftiroi edd. afxifi" i ca>>> in <"u fulue probaw n 
ttjm. M. T. B^/a^iu p. 151, 38; cf. et t. N^jr^trot p. 824, IL 
PnoreA Slrabouij edilorea et Grojk. hoc verbum a CalUib^bi versa se- 
iungeadum, Xjl. et Cu. pneterea mti ei praeraidcDdum ceniuenuM: qiuc 
qaam incommoda aint apparet, Sed recepta ca Toce in Tenuni adeo 
desideratnr apta Terborum coninnctio, et tara iniucimde oranino Strabo- 
ni) oratio additii dnobus istis Tenibua oncralur, ut non ab ipio appon- 
t03, (ed a docto quodAm lectore in margim atitiqailua, nt alia poita- 
nim rragiDenla liand pauca , adnotatos ac postca hoc loco in fiencDi rc- 
cepio* eue oedam cf. p: 47 m. (II, 16a Xlll, 600. S15. 617. XIT, 
672. XVII, TOa. 6. <tiS^ B ai»iq ald. — otxaiar ald. — offiO' 

rl^ ABl Caa. corr. 7. TO d» BCIA ct in faoc mp. ^ i. ot^ in eo- 
dem Koljrur nip. 3Jyn Sii, ijuae Teibi pmt ■lU/wy legimtur in ^. — 
"?'J ^<<(<* B. 8, ilXvfaoio rap, UJ.v^iUi A. — ir^nnli^ic codd. 
eti. 9. aa A, i nna cnm martine ddetiun: inde Xcm om. gki, bitri 
apalio in daobtu prioribiu vacuo relicw, «a nop. 19. pir] Sir Cor. 
16. Teidi Cor., at nd. p. 67 et TII, 817. :,q,t,=cdbvGoOg[c PBOLEGOHENA. 71 

40. Touevruie d^ «un* lupQQftaie 6 noitjT^ xpi<soifU90s 
ta fiin Oftoloyfii foie imo^ovfuvMg, Kgoaftofiwei ds «ovroif, - 
t&og 11 tpviMTioii' • Kcu Moimr xai iSwP. ofuAoYei fu'*, otav 
jii^*- onofid^^, Koi for 'Jaaova xai t^ j4^ya Xipi, mt A. 80 
5 ffopa {trjv Airiir] r^ yiiaiijf tAihtff, mm tir Evpw* iv A^- 
fir^ na^tSgvp., xai «roiy ftp A-j^iilei qiQjijr npi f^or, xai 
na^k frfr M^Beia* T^f Ki^xtf* ifOQiutMiia aow, 

avtoxasiY*^* 6h>6(f^ovos Aujrao- 
HQoafto&onouX 8e lo* i^wxsavusfio* to« tiaia r^p nlidpijv avft- 
10 ^iivta r^y on' txeivov tov nXoS. ina xdMU^, iaowifUfa* pi* 
rovratv, tv JJyaai, 

AQfm naaifiihniija, 
tiig iv yTioQifLOig ionois x«t evavbqiKai tijs vavatoi.iag yevo- - 
niv^g' ei d', tSimeQ 6 ^xij\pi6s qitjai noQaXiitpia* fiofTVQa Mi- 
15 [itieQ/top, 5g iv rr^ (ntxeap^ notjjaag rtjy ontyaw rov Aitjtov 
. nQog laig dva.toi.aig sxihg nEjiqi-9^vai (p^aiv vno tov TleiJov 
Tov 'tdaova xal xofUaai to SiQog, ovt' av y im to deQog exeiae 
no/mij m9av^g 'kiyoito tig dyv^tag xaX dipaveig tonovg, w&' 
o Si' iQ^fiur K(M doixiov [««!] xa&' ^ftdg toaovtov eKieronia- 
20 jteviov n}.ovg ovt evSo^og ovte na6i;ui.aiv. 

*oiSe xot' dv ftija xwag dv^yayev avtog 'I^aav , C, 47 

i^ Aiijgr tei^aag £i,yiv6eaaav iSov, 4. Tor jtiifiijr Cor. -r lifit C &. xo^J ntyl C. — t^ 
Atift oni. codd. Cor. add. coU. p. 21. — t^v a^qniv 1 et in marg. 
■to» lec. m. mU., mit.nafa lof oJ^Hff g «li — nlaim ABC. — 
tvrijar AB (liic ei corr. toimor) C Cor. cf. ^. 41. 6. noui aUL 

et max idem. 16. iiiToq aup. { Ixiiai A, Imlat iteni pr. m. add. . 

in. BMrg. C. 17. dftfoc ntroqoe loco I «dd. 16. iJjiotto Mp. 

rttat A. 19. (oi tun. BCIA, *ed in Ihm: mc. nt. inler Ter*iu add. 

■oi ti», quae bde Wi ordiBCfn nic ^kw Cor. — Aii<\aiU(r/i<VDt in- 
ler mtat uc lo. add. in ^i pro allero rec W> Car. 20. Hoc loco 

iu mug, ..4 kaec le|oi>inr te. bl tcripU: (itdl fnf^iTw o ^(/iwf xaU 
T» fnq %ov axi[ifiCoB, i» o£f intiraf ^tt ixtiUam t^ «^btij n^Al^f^ 
21. MimnenDi verHu incommDdiuime hic coUocatoo eue Inlpp. Pur. 
recle iodicHUei •BM ofrr' ov intacDdo* e«nn»nml: quo parum prdt- 
dmni. Videnlnr potiui hi quoqus vcntu aoD ak >pK> SKaboue addiu, :,q,t,=cdbvGoOg[c 72 IIB- I- CAP. 3. §. 1. 2. 

ov3' «* «r' ansiwoS xaJlof hio*w pow 
»M.vao§as, 

Ai^ao nokti», ti&t t' taytiog ^tkiout 

matves X^ai^ iteuEctu iv ^td^ftqi 5 

ojxetevotr aae^ xetkic', w' VX^ ^etos 'I^imf.* 

CAPUT UI. 

1. OvSi tovx' etl 'Egatoa&it^ei on dfd^mf ovx d^ie>T pnj- 
mt ifi aileW p'/t»Tj«n, «a ftiv iUyx<»*> W ^^ motevaiv xai 10 
fi,a4jtiict ■x^/tevog avToig, oio* /1a/tat}ty xal toiovtots aii.oie. 
Mai yuQ tt n lijovatv dX^is, ov fiaQTvai ye ixsivois -(Qtjatdov 
ireQt avToii, oiSi marevxiov Sia, tovto- d)X' im i<av a|iolo- 
A. 81 yoiv drdQiSv (mvtav i^ TOiOiJiq) rpo'«ip j;pi^(m'o»', o* nolXa fiev 

eiQrjXaOiv ev, RoUce 5e Kcti naQoXeXoaiaatv tj avx ixaviSg i^- 15 
eiTtor, ovSiv S' iypevafUtag. 6 Se Jaftdat^ /goi/Mros /idQTVQt 
ovder BiaqiiQei tov xaXovviog jidQTVQa jitv BtQfoiov ij mv 
Meaa^viov Ev^fieQot xal lois d}J.ovs, ovg ecvtog eiQ^xB dta- 
^diXatv T^f ifhiaQiav. xai tovtov S' iva tmv XtjQeov avroe i^e- 
j-ei, titv ftev JiQd^iov xohiov h'ftv>iv vnoXafi^dvovtas eJpai, 20 
Jiottfiov Se Tor 2tQ0fi^ixov aQso^eiag J4^vaiiov dipiiyovfie- ■ed ci mai^iiie huc traiulili eue, cf. ad p. 46 in. -^ oi''^' onoioi codd. 
edd. oBii iioT av Hcrm. ad Vig. p. SH oidi kot' at Porso in Adv. 
p. 276 (ed, Lip).), -- p/yaj fina' codd. edd. Brunct. corr. ia App. ad 
Apoll. Rhod. I, 4, cT. Himn. Coloph. Cuiuitu ete. ed. Bach. p. 42. 
3. Supra lai vno^d; scc. td. add. in ,^ : yg. iX&orta (i« T^r ai^iou n»- 
iir, qnibuj contiDudntur ijuiic jil morg. «cnpta euc dixiraua p. 46 cxtr. 
6. ;[irt»(r' IV] ;(tfX(inv ABC. — VX^'"' *''"! 'I^muii ponctii see. m. 
cimniscripta lunl in A, om. ghltop. 9, iitift' OTt (u O (fatri;' (V 

snb ma^. aggt, A) Igh a in koc ori mul. in fih 14, fiartir cdd. 

15. ni^dtXotnaatr a (ntfiJ. rob loacg. aggl. A) IgA, IG. oiii dtr- 

tlnvtrfiimiq codd. CiA-. corr. — o df om. a (scripla aunt anb m«^ 
aggl. in A) Igk oiSi C. 19. toi-iw Cl Tovrov AB Caa. ci^. — 
i6r %o» ABCl. 20. vaoio/i^iiifOf los ai^. Ki »&(« iiai or» i»- 

fit A, inde v!toi.a/ifiam uoB (e> corr,) Irf nnolo^i^nv ald. 21. 

Stoii/ioc CJ c( in hoc sup. ^•eTi|iii»'. Diolinuini qiicndim Slnimln~ 
clii filiuni comoienKwat Thacjrd. I, 'tS, :,q,t,=cdbvGoOgle PBOLEGOHENA. 73 

*w 8itt Tov lixdfov miaakeiaat ix T^g KiXatiag iifi mv Xo- 
damjr iitna(*6w, Ssiret^K ik £waa ^el, xoi d^mia^M na- A. t 
aa^iocomaioii eig 2waa' laiha • S' -aeti^ iaiY^aaa&ai avto» 
ro)' Jwnftop, sba #«vpa^eiv, ^ tov Evtp^dr^» x<u to* Tiyfi» 
5 Tjr JWoiTa*' SiOMo^pa^a mv KvSvor Eig rov Xoatrir^ in^aXeif. 
2. Ov (t^PQ* Si rair' aw «p inia^fi^Tturo , aiX' &zt *w 
n«$i ToJ»! ■\ionmv ovde xai&' iavtov aia ynmQi/ta tlvai tpi/ai 
ta xa& vnamit dxft^oiMyovfUPcc, tial xAevaag ^fur /i^ ^a- 
Suag loig tvjxivai mareveiv, xoi ros altias Sia /laitgtar datO' 

10 Sovg, Si ag ovSe fKOteutao*, oibf neQi zw* xaxa tov Uorror 
xai m* jiS^Utii, ccvzoff iaiamvae Toi^ Tvjmai. viiyaQzoi to* 
fitf 'laawo* KolAor iniatevaev ia&tratatov vjs xcc^' ^fi&g &a- 
Xam^g aijfietor, iw tcata Jtomtovqiaia rijv it n^ Toti Jlgv- 
mv fivx<^ ax^Bov « xai TptajriZtoi; ataSioig «wtfiroretpw o»"- 

IS toe Mu xanr' avTov ix tov ataSiaafiov ov tptiat' tov t» J^S^iov 
Xtu ta a^itnxa teai ta eaj^axa Sie^wtv ovSevog dni-(etai pv- 
&tifiovg. neniamvxe -5* xai «epi nav ^ta oniliav 'H^axXeieav 
noiXoig ftv&mSeat, Ki^vijv ■tE v^aov xoi niXtwe toaovg ovopdr 
Zto^ tovg ftijSojtov ^vi Setttvvfiivovt, aegi wv fir^a&^aofte&a •C. i 

20 nai vaveQov. eixtav ie toiis d^j^aiotmovg ftXeiv xdi xtmc- Xtj- 
titeiav ^ iftao^iav, ft^ jieXa^/t^iv Si, dXXd aa^a.yijv, xaSd- 
'ae^ xov 'idaova, ovas^ x«m f^X9* ^^7^ Ji^fwriag xot MijSias 
(X rav KoXjiaiv at^ateSaai dipetira tas vaog, vate^v tptjai to - 
aaXatAv ovtb zov Ev^ewov &ag^iv Twce aXw, ovte attqd Ai- 

25 ^vtiv xcti ^vfiav xat KtXutito'. ei ftev trvv tovg ftdXai , tovg 
ago t^e ^ftereQas Xdyei ftv^fais, ovSev efiol fiikei nei/i ineivttv 
ifyeiv, o&t' ei ealeov, ovt et ft^. ei ■Se aeqt tmv fivtjfioTevo- 1. x««o^" <™J'J-. *>= =' P»"'» P»'^. C«. coiT. cF. XV, 728 jq. 
4. tfoiii^totti al, led fiavfia^tir sob.niarg. aggL A: illad Cor. rcc 
6, iiaxiilrarta ABCl; ahama KnptOrUD, quM est in Mop, licrt «niie- 
aurae debeahir, C». iani coiiuerat reclpieudain esie, rec. Sbb. 7. 

Tanoiv^ noVToy (sic) lec. m. icripluni in marg, o, Slrabonenique nifii 
rur Tiiynvv acripuuc et ipie ^ibiiror, -9. ttitsdtSov^ k Cor. 10- 

olor (up. ^f#' o JU/ii Dit ,^, inde nu^ctvr/oi' fii^' o Ufu ort ^i 
(u eorr.) M., Sbb. cotr. 14. xai vm. BC. 1». X<V>' «»«' ,/4C. 
22. imSfkK BCIA, icd iD boc > aup. tt. :,q,t,=cdbvGoOg[c 74 LIB. 1. CiP. 9. §. 3. 4. 

~fUi>M, ovK a» wt^aai ng tiaet*, lis »1 itaXatoi fttatQOte^at 
A. 83. oSovg ifatovrtat Mai «aaa jfjv ttiti x«ra &ulainar wXdaartte 
- «u» vim^v, ei x^V feoaij^ii' Toit ^XtyofUrotg' o*©* /liowaot 
x(u 'ffQanX^t xai avrog 6 'labtav, ht 8' ot vno tov aotijtov 
l£j6fuv6t, 'OSvaoeig xai MeveTMae- xat &tif!ta Si xai IlBifi- 5 
&OVV ftaxeas eitios iott argattia^ vnofuivavrae noftaiMi^* 96- 
|ar Hcpi iavnaw mg elg j4t8ov >cata§dvtas, tovs Si ^tomtov' 
^ovg iaifieXtitas t^g ■&aXda(!^e Xejfi^vat xai con^^e tay nJU- 
iwav. ^ tt Mivco &al.a*nxqatia ^^iUirai Mor i^ ^oirattt* 
raotiXia, oi xai tit e^ai «uf 7fp«xiUtW at}jJ,wf imik&ov xeu 10 
aoXets Ixtiaav xaxei xal ae^l ta ftiaa i^s Ai^vtjS ^ta^aXicts 
(uxQov tiav T^euitiar vatei}oi', jiiniai' 9e xai Hrr^OQa xai 
'Eretovg x«i dnXiae «ov; ix tov T^aixoti noXi(tm) aXar^ir- 
tas eie Tiaaar t^r ohtovftirtjv a^ior fi^ twv tiuXaimr dr&fim- 
«i»f roftujat; 'avri^tj ydQ dlj tnie tote "^iXijair d/u>iW x« 15 
YO(f ^a^^dqoie dii tor tye atQaaetag ^qovov dxo^aXeir td tt 
ir otxip xal t^ atQOfreia noQia&ivtof matE (utd t^ «oti 'tXiou 
xataatQoip^v tovs te ruc^aaitag ini Xpmeiar tgaaia&ai tm 
, tds dnoqiag, xai nokii fiaXXov tois ^vttf&ivtag xai aeQifevo- 
fievovg ex TOti noXiftov. xai 8^ xai noXeie vao tovtcav nXeiatai 20 
xxia9f,vat Xiywtai xmd nuaar t^r l|o> i^e ^XXudoe tiaQa- 
Xiar, sati 0' onov xal t^r fieaojaiar. 
, 3. Einmr 8e xai avtoe, enoaor tiQO^^ti rd «^f oitiovftirtit 
eis yvwaiv toig fiet' JdXi^avdQor xai xftt' uvtov ^8tj , fUsa^i- 
^tfxev tni tov tkqi tov aj^^fiatos Xoyov, ou^ji neQi too t^s oi- 25 
Movftirtjg, onsQ tfr oittetoreQor tif «sgi ow^e ioytp, dXXd «w 
tije avfmaatis j^f 8et fiiv yaQ xal tovtov ftvt;ad^vai, ftq 
axaxttag 8t. emiav ovv, ori aifliiQwi8ije ■? avftnaaa, ovx o>S 
C. 49 ix t^Qvov 8i, dlX' ejrei nvag dvioftaXlae, inupiQet to nXijSog 

tav iv fieQei fietaa-ftjfiatiafimv avt^g, oi avft^aivovai* ex tt 30 
SSaxoe xai nvQog xai aetafuSr xai draqivatjfidriafi xoi aUMr 3. TBV iHtitqor a ei coit. 13. airttauq ABC (id boc tu in 

( sec. m. mul.) t. 15. toi; ■,, lA, eruae tamcn in boc niHiinillM 

litcrae uUe tC 19. «bU« BC edd. 2», qjq Xayo* Jt.. 2S. 

TO(IHI« B ei COTT. :..,Goog[c PKOLEGdUEMA. 75 

, oiO' irrw&a v^ ra|iv ^vjlicnra)*'. «o fii* yoQ a<pM- A. 84 
^tKidig «e^i SXijt f^f-j^* dao t^s «oii Slw ISea»; avfi^iznei, 
oi da c(MOvTo( ftecadj^fuena^oi t;;i- fuf 'oilt^ j^r ovd» f^aJU 
il^(vroti(r(>'' ct /of (oiv fUYoXoig iiwpapi^nat ta ovtu fwxpa' 
S T^P Se oSxovfUitfs Sut&iceig h4^ag *cu m^ag nrag datffjd- 
Zovtat, xoi tas n^oaeieig aiaas RJU.as xai aiXag ejovai. 

4. MoJijffTtc At ^fTjO* ^tjT^ai* tta^aaj^eiv, atag ev dur^iXuHs 
xcu t^taj^iiMtg wro #aiUm^f ateJliotg xatd t^ [leaojtaap oqo- 
tat ,tu^Xa,jpv vAfivir xoi oat^itov xsci j^tj^Of^Siav nX^og xai 

10 lUftro^oiUnTat , xa^dmQ (ptjai ae^i tb ieQO» tov H^muapog xoi 
v^ en' cevT<p oiJo» ^to^uUoiir atabiw* ovaam- aoiJ.i}9 yoQ d-, 
vai ][6aiv dor^ecav, akas te xoi *tiy &t ev^imiea&eu aoHwg, 
dva<pvaj'iitaid le Qc^idxaig elg vypos avafd}leiv itQog 4 "*'* 
*a!udfia '&akattieiv fAoimy deixma&at, sL itfuaav Sid tov j[d- 

ii Ofiatog ix^e^da&at, xcu itii atvXtCimr draxela&eu Sekifipag A. 8S 
iiiiy^(p^ ^orraff KvQijvaimv ^eaigiSf. tvdfra S' emAv t^ 
^Qoltiavog enatvei do'|ft*' vov ipvaoiov, xoi hi Sdv&ov toi 
jivSov' tov ftiv Edv&ov Xijoytog ini jiQta^eq^ov yevia&at 
fiiyav av%ft6v, mat iyXjoteiv aotafuivs xot Xiftvag xai qi^ow 

^ avto* Si eiSevat noXXaj^ij JtQoao) dtih -^g ^ttXdtttjs Xi&ov n ~ 
noyfvXndStj xoi ta xtavoiSea xat piffofivStuv tvnufueia xai Xt-. 
ftvo&dXaaaav iv JdQfteviois x(u Mccmivoig xoi cV fb^Yi^ «jf 2. otii^ A (sub marg. ■ggl.) C, ttt in boc o «ec. m. m.TO imit., 
Tofin; of «dd. 7. r^' j^fpi^»' /ii (t^v om. nib marg. aggl, A\ 

9. hoxImh lA, ttA hic ci corr. tec. m., anlei icrlptiun (ueret mYX"*, 
qoDd praetcr BC lubet ci!aip Epit. — ' xti^afUSvf edJ. iiidc « Xjl., 
qul analogia ducTUA t pro v repotuit, el ilc «piid alioi icriplorci icribi- 
lur complarcd: ted «pud Strabimcm codd. v tuentiir cousl^Dtcr. 10. 

i.iliroS-a}.aiiar sup. tto» A. — ifoai ACl. 14. dici toi; Cor. 

15. oniiUdfA»' B(?) edd. 20. Mrm tup. Utlf A, loie ISilr ghno 
Cw, At isfn quoque lU, 1T5 oUa^ci' eodeiD videadl kiuu pofilum 
Ot, iici|uit aliter inlclEigeiiilum ettc *iiletDr qood «opn p. 13 in. kgitnr 
D ti /itji' itiff^iiar ffo/ift^ii ^ niQtipif^, fititi ninkor tJiUt cf. p. 12 
«ilr. — . llAo» « Kai rofxi^-iviht lA, md In hoc inp. US-ovi ti no~ 
Xiidtiut, quae legunlur in no, Jlf#oir{ ti ^na/^ulittdfK £('') cdd. 39. 
fv uUe JtCaT(ffK>K edd. edd. — • /lamtpiai': codd., led nno t ideoi DO- 
men nbttMur XJ, Ml ei ap. Herod. I, 202. SiBuUtw ^iH»*q U, 73. :,q,t,=cdbvGoOgle 76 LIB. I. CAP. 3. §. 4. 5. 

mm», wv mxa mi^M^iu la atSiK aoti 9^jtrta.v yef4a&eu. 
■ tw 6e JikQaxiavoq ht naiXov amofittov ^g altiokoyiag , mi 
tfiltsu' oiea&at rin Ev^hvov fiif ij^eir agowQoi' to xaia Bv- 
f^tavu»' atofia, tovg Si nora/ioie ^tacac&ai xal^avoi^ai roiig 
eie ttvmf ifi^aiXovrag , eh' ixntaBt» ro vBmg tii t^v TlQOiio*- 5 
tHa. xici tov 'EiX^aaovtov. ttt S' avto avit^ijvui xiu aeqt n^v 
xa&' ^ftag ■d'dXaTrav xai yoQ ivtavSa tiv xaxa ^T^Xas tK^a- 
j^vat Ko'eo», lAti^aj&eiistjg vno tmr aota/uav rijg &aXamjg, 
xaxa di tijv ix^aiv dvaxahiip&^rat ra ttvayoi!^ nftiteqov. 
<pt'fet 6' aitiav, nfjwtov ftiv oti tijg i^ta &ttkiemig »ai t^s ev- tO 
. tof ttwSatpas Ite^ov iattv, iitetd'' oti *ai viv eti'taivia ttg 

C 60 v<paXt>g dtcttitaxep djio t^g Evgoimig ial t^v Ai^vijv, dg a» 
[/*^] iitdg ovfftie «porapo»' i^? ta Jvtog xcei tijg ixtog. ttai ^pa- 
jvtata fdv eiiiat ta, aeqi tot Hovtov, to Si A^if«Hc6v xfti ^t- 

A. 86 xtHMiov xat ^a^d^ov nehtyos aipoSqa ^atfiTii:' t^v yitQ nota- 16 
Htov TiXeiatav xai ftefiariov georttai' dah xijg aQxtov xat t^g 
dvato).ijg, ixttva /ti* ii.vog.ahiqova&ai, td oJJm Se fieteiv ^a- 
&ea. dw xal ykvnvtdniv elyat t^p IJovnx^v &dXatra», tdg t' 
ix^aeig yivea&at eig ovg iyxenXi/iat tonovg ta iSdfftj. doxtiv 
di xd» j^mc&iiviu tov Ilovtov 5)mv eig vateitov, a* luvanrtv al 80 
eiiip^aetg totavtaf xai ydq rvv tjSt} tevaytCetv ra if*' o^iote^ 
toi) Ilovtov, tov te 2aXftv6^affov xoi ta xaXoufteva .Znj^ vm . 
tu* vavtixtSi' td neqi tov ItttQov xal rijv ^xvQaiv iqtfftia*. 
taja Si/ xal to tov ^fifttapog leqov nfioteQov ini Tljg &aXdt- 
ttjs ov ixQvaefOff yevoftevijs vvv ir t^ fuaoyaia xeifj&at. eixu- 25 
£ei « »0 fiavtBiov BvXoyoig em toffovtov yeveij&at iaupavig 

A. 87 te xta yvto^ifiov wri &a}.dtt^ ov tov te eni nolv oStiog ixro- 
Titaftov aao t^g &aXdTti;s ovx svXoyov tioteit «}* vvv tnaar 
enttpdvetav xtu So^av, mf* ze Aiyvntov to nttXaiov &tcXdity 
xixZea&at ftex^t roiv iXiav tto* neql ta n^Xovaiov, xai *o 30 

XI, 609. A33. 525 la plemtiue leglbir codd. 6. ni«l tup. isi A. 

9. wra/iWii lup. miyaniiSii A, idtMB hoc^ el ei corr. k. 13, fii] ont. 
' codd. Sbk. add. de Cu. coui. 17. itiira lup. la lai ninoo A. 

24. a/i^urot ^, uc ct p. 55 ct Epit. l. XVII. 25. ini piooyia B 
fuvojdf est eUam In AC. — t^iiCtif t cdd. 26. niu. aale la add. 

ald. 27. 10* « GnMk. 28. aoui BCA el iu boc >a[.. flr. :,q,t,=cdbvGoOg[c PRtfLEGOMENA, 77 

Kaaiov oQog .xw! t^^' I^t^Pvmiiit l(/*«p'- trt ywv xtti ivv ywxa 
ttiv A^ynwtov tijs dXfiVQi6os dptfirofwnjs vipdfifiovg nal xoy- 
■(oheSdeis evQiaxEtf&at tovg ^o&fovg, oJs a» le^aXantofitvtis 
T^s );oip«? xai 10V lonw fiarrog loS niqt ro Kdaior nal 
'5 r« /Vppa xa^oti/icycc iBvaytXovrog , tSaje avvufueiv t^ tijg 
'E(n>&qS.g xtJinip' hSovatig Si t^g ^i^Mrtijg av«iteO~vip6ijrai, 
ftetmu Si rijr ^iqPtoviSa h'i*vyiv, elt ixQay^tat nm tavTt/p, 
OMTC iXuStj ysviiT&ai. otg S' aStmg xai t^e MoiQiSoe Xi'ftvt/s 
tovs atytakovg ■&a3Mrtijg fjaJUor ^ notOfiw nQOOEOixerai. to 

10 fuv ovr tVotJ.vifso^ai' jrore ;roJtv fiiqog tmv i^ffti^cav «iri xoi- 
^oi>$ ziva? xai Tt^iv atax(^ntec&at Soiij rts ac tag S' ov- 
Tws x«' t6 roif tSdipeair dttaftaXor slrai t^v y^v Sstaaav t^» 
fvv vtfdkov, xa&aaeQ ye v^ ^ta xiu rijv l^aXov, iv i{ oinov- 
fuv, toaaxtag *Te* Stxoftivtiv, Saag avtog 'EQtttoa^&ivtjg »?- 

<S f^xB fieta^okug- tSate- nQog yt tor Sav&ov Xoyov ovBiv S» 
^ot ris aQoafpeQetv atoaov. 

5. Uqos Sb tov ^tQdrfova Xiyott' ar, oti sreiUtur altuov 
ovtotv txipiig tavta td ft^ ovta altiaxai. ffQoittjv yoQ attlav A. 88 
tftjaiv, ott tijs ivros &aXdrti;g nai ttjg ixtog ov tavtov to 

20 tSatpog xdi 6 ^v&og. n^os ydQ to fUttoiQiXeaO^at taiT^v xoi C. 51 
raneivoScF^at xai intteXvXBtv Tonovg rtvag xtu dvaj^mQeiv dn' 
avrmv ttv tovro iati* atttov, aiXa xtu oUa iSd^ rd [mv- 
TontiroteQa ehat rd Si vtptiXoTtQa , dXXa *6 rd avTa iSdtptj 
niyti fiiv ftereoiQiCEe&at , ngri S' av taaetvmia&at xat uwe^- 

25 oiQtn' tj avvevStiovat to niXayog' i^a^iv fii* ydff iniKXvaat 
av, raaatvw&rv 8e dvaiQdftot ar tlg r^v oQxaiav xardaTaatr. 1. aigffoivlia tu^. aiQ A enifliarlSa, BCl eAA. Scd i oinitcs fere 
codd. luentur paulu poM a iafra XVJI, T6(i. 763. 809. 2. Mzli«- 

itu; Ino, idemijuc Kr. ip. add. in maTg. A. 7. atqfiarCSa sup. at^ 

A SiQffmvidt edd. 8. <«Jtti'ii(05 sec. la. not. in marg. A. — Tij^ 

AljfvQlSoq codd. T^f KoXovii^tji Mol^Sa^ -G^r., forCasse lileras ai. reli' 
<]uias participii cise thIus, quod «diicitnr XVU, 809. £( Moeridis laeum 
rccte restituit, dI C». ism Toluerat Tfji; Miqiioi in inarg. tcribeiu: s^l- 
)«bi aX >alcm Tidetup orta ei M repetilo ilque inepU TecordaliDne aX- 
/uffHo^ Aipra caimnemoratae. 9. alyialiiii post alj^iaJoi'^ .-idd. Cor. 
14. 11 om. edd. inde a Xjl. 22. aXXa} to int. ven. idd. o, rec. Cor. :,q,t,=cdbvGoOg[c 78 LIB, r. CAP. 3. §. S-7. 

«' Yoff V>^x\ "^"'i ^HfffH ttltotaafttp r^g ^akarTiig ttitprtditp 
•fevop4*(p tii* ialxixaw avfi^mntf, ma&wit^ eV leus dfofiimat 
rtSv notaftv*, Tozi (tiv intrejfiirtog iriQta^, tots 3' tw^- 
&img %m vBesrog. aiX (ni&' ai ttv^ttetg ti&foiu. xai wpfiditH 
yiroviiu, im&' ai ahjftfWQiSsg roaoStOf iacfUrtnnji j^Qovtn', oiS 6 
oiaxToi' f.tt(tv, ovTi! xari t^* ^faxiqa* ittmhi^ovat &akaTtia', oiS 
O7I0V KtvjTK. Xotaoy tyvv emtaa&oi to iSttipttg tj xo vrj &t^Mrvg 
vnoxeiiKvov tj t6 intxXv^ofuvov, itailov di *6 vtfal.t>v. noii jaf 
eixivtiTOiepov xal ftata^oXag ^aTttnie Si^aa&at Swdfuvov to 
iwyiiov xat yaq jo tivevfiaTiKOv to aewttov tmf totovtmr a*- ID 
ttov a}.eov ivtav&a. dil', tag eiptiv, Twv rotovroi* dai^yaatt- 
nov iatt aa&mv to ra avra iStiqi^ «ow ftiv i^KiQia&at aori Si 
i vqiiZtjtJtv ian^dvttv, ov ro ta ftiv eJvat vt/n^Jla ra Si tittt>v o 
Si tovto ittfi^dva, fOfti^mv Snt^ iai twv noraftmv avft^amt 
tovto xcu itii t^e ^iAtkrtig vaiavrdv, ro dao rtav f/ateiiftav 15 
toaiov eivat r^v ^atv. ttvSi ya^ av tttv xmrd Sv^dvrtttv ^oi 
TO Idatpog jTTtaro, leyiav vi^Xore^or ro rotJ Ev^tivitv ^ ro 
t^g n^oaovtiSog xat tov i^g titi.djovg, ofta xot cUriav ngoa- 
ti&tig' untf ya(> t^g ikvog r^g dao tiov aotoft^v xaraipt^o- 
ftiviig jihigovit&air «o» ^v&ov xai ^Qtt^vv yivea&at, Std ttwto 20 
di xai ^iv tig td ixtog. tiv S' avtov ioyov xai ial t^r ^fia- 
tiga» OdXarrav avitaaaat' fteiaipiqtt agog t^v ixtog, <u( xoi 
tttvtijg fttteaiifottqov tttvSaxpog noMvaiig tov vitotietftivttv tif 
JitXamKip nekdytt' xeu' •faQ avtt] ix aoJUter notafitov «ii^ 
(otrrixt, Mo^ t^v vnomd&itijv t^g iivog Sij^trat t^» ««oilo^w. 25 
iX^H* ""^ "*"* '^' ttagovv oftoiov jivia^at rtp Kicra Bv^da- 1. ot'^ Dm. codd. cdd, fiii sDle oui» iiwen rolait Cu,, ovtm m 
oi mxitit V. D. «p. Filcon, 2. aii/i^Crn «. 5. ylrorttu,'} Sif- ' 

vanou B (ei tottF) CA, led iD hoc lup. ylrovrat, quod en etiiin in 
/ reliqutique. Quae leriptura etii coiiiecluTae debeltir, Tcn *iiie dobM 
eji. 6. Tijf hf^r codd. , 5bk, corr. de Cu. coni, 9. #iirTO»( 

mp. #cbU(TTij« A. 10.- fro/^iir lup. ^ A ir ii^^m g. 12. avtd 
ta cudd. Cor. corr. 13. ov t^ AC oinu Bl Cu, cnrr. 19. ih- 
lim vxo Dtroqae loeo. 21. 3i om. B. — xat ^tt*.} ^itn noi 8(?) 

ald. 23. fuTMpifiui CIA, i«d in boc iju rap. qia. 23. ro iitt^ 
itilH*tm eodd. B»q. corr. :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLEGOMENA. 79 

twp tor nata ^r^Xag xai r^v KaXnjjy. aXla lovro /i** Im' 

i^oiiai yoQ xaxel zovto avf^aivetv , fteQtanaT&cu Se vnb tuv 
Ofiniariwv nai i^v nltjfitivgiSatv x«t iaixgvitTsa&ai. 

6. ^ExBivo Se nvv&dvonai, tl ixioXve, fi^iv dve(pyivat t6 
5 (nifia 10 )i«r« Bv^avttov, ranetvoze^ov ov ro rov ^^tivov 

ISofpog Tov z^g TlQonottiSog xat lijg s^jjg &aXdTrtis nltj^iu&ij- C. 52 
fKt vao twv aotttftav, ette &dXavzav ovaav xai iiQotepoti eiTe 
Xt/iv^v fiei^a i^g MatmttSo?; el ya^ tovto aiiy%a>QOito, TtQoaBQij- 
eofiai xal rovto' oQa ye t^ imifdveia tov vSatos ixuvov x«u 

10 rov t^g TlQonovtiSog ovx ovriag eiytv, ttiate, |M«/pi fdv ij «iJt^ A. 90 
rjv, fiii ^id^ea&ai ttQog exQvaiv Sid r^v jg la^g dvtiQeioiv xai 
&X(%piv, ineiSri Si vneQmoXaaev ij ivtog, ^tdcaa&at xai dntQa- 
cat tb nXeovd^oV' ix 8e tovrov yevia&iti avQ(>ovv tb lte> ni- 
Xayog Tij! evtog, xai ri}v avt^v imipdvEtav ixeivip Xa^elv, ewe 

15 &alairi(Q eite Xiftvaiip ftev «poVspoc ovtt, '&aXatti(p Si vare- 
Qov, Sia r^v ftt^iv xat r^v imxQdteiav; ei yaQ xai tovto 8<o- 
aovatv , ij fiiv IxQvaig ovx av xmXvotro (J vvv, ovx dnb vneft- 
teqov Se eSdfovg ovSi inixXivovg, ontQ t}^tov I^tQdtmv. 

7, Tavta Ss fistaifeQeiv xai iai t^p oXtiv tiiv xa&' ^fi&g 
20 QaXatrav xcCt ti/v ixtbg, fiij iv loi; iSdipeat ««i taig inixXt- 

(jtuiv avt(Sv tfi* airiav tov exQOv ri&eftevovg, dXX' iv toig no- 
tufiotg' imi ovx dni&avov xat avtovg, ovS' ei t^v SXiiv &d- 
Xatrav tijv ^fieteQav Xifiv^v nQotego* elvai avvi^aive, aXtiQov- 
fiivijv vao tmv notaftmv, intaoXdaaaav ixasaeiv i^6i Std ttav 

25 xata ^r^kag ateviav, ws ex xatUQdxtov inav^onevtjv [8'] 
del xcci fidXXov t^v &d).attav ovqqovv yevia&at vn avt^g rip 
XQOvip Kou cvvSQafielv eig fiiav im.(fdveiav, ex&ixXc^t(a&ilvat 
8s Stct t^v intxQaTetav. ov (pvaixbv 8' oXoig ovts toig nota- 
(loig eixd^eti> tijv &dXattav oi fiev yaQ qsepoirai xotk imxXt- 

30 vig ^ei&QOv, ij 8« dxXtv^g eotrjwv. oi Se noQ&fioi ^evftatiCov- A. 91 

1. xdXatr sup. ijy A. — il!>iiif .n!d. 8. ral nnte fnC^ia inser, 

ald. H. tnv V^iQVUty B(?) aW. 13. ylyviaaat ABCl Cor, eorr, 

16. <fai ante toveo om. Cor. 19. Si] Si S,i Qov.i cl p. 9 ia. 

2!>. la; (Ttijla^ q edd. — xaxaqQAfto» C KiKTOfjWKroi' ald. iioiml- 
Qa.Ati,f edd. mdc a Xjl. - S' om. codd , Cor. ad.l. 29. av"l ro 

Cor. auK yag B: (X. p. 43. :,q,t,=cdbvGoOgle 80 LIB. I. CAP. 3. §, a 9. 

rat K<tt' aJUo»' t^iaof ov 6ia ro r^p iXvf ri/f in rmf nota- 
ftmp apoffjjoii» to* rov askayovg ^v&ov. ij yaff nQoaj^mms 
nepi WTW avtitararat ra arofiara rwr noraftmv, oiov ffltp! ftiv 
ra rov "/otqov ra Xeyoinva Srri-9r) vUi )J Sm&av iQtnila Jiw 
o Salifivdt^aaos, xwi aXlojp /fijua^^biv avvsQyovvrmv !tqos rovro, 5 
«n^( 8i za foii ibdaiHog ^ Koi,-i^inq aaQaXia, Siamiog Koi ra- 
iTOtr^ xat ftaXaxij ovaa, mQt ds rov QeQfimSovra xat rov 
Iqiv ohf OtfiiaitvQa, ro rdir ^fia^ovaiv neSiov, xai t>;s ^i- 
dtjv^S vo nXiop' ovrm Ss xai iai rmv aXXmv. dnavrsg ya^ 
fUftovrrat rov A^Etlo»', i^tjjieiQovvTfg rov tiqo avrmv noQOt, oi 10 
fuv (taiXov, 01 Si r}trov. Jjirov ftiv ol ft^ }ioXX^v KoraipeQOV' 
reg rijv iXvv fiaXXov Se oi fioXX^v re xai fiaXanoyuov •fmQav 
imovng xai -(etfidQQovg Se^ofttvoi. «toXXovg, mv iari xai 6 TIv- 
Qaftog 6 r^ KiXtiti(f fioXv ftiQog aQoa&eig, iq>' ov xal Xopov 
iiaiefirmxi ti rotoiiTO*' 15 

C. 63 laasrat iceofiivoig, Srs IJvQafiOg evQVoSir^s 

^t6va tiQoximv leQijv ig KvftQov ixijrai. 
ix ftiacov yaQ twc r^g Karaoviag neStmv ivejQetg nXmrog xeu 
Suxnaiadfievog Sia Tta* Toil TavQOv arevmv eig r^v KiXmav 
iitSiSmaiv eig rov jiqo ravrtjs re xal t^? Kvttqov noQOv. 20 

8. jitrtov Se rov firi (p&dvetv r^v y^ovv tts ro aeXayog 

A. 92 fiQoiovaav rijv vno rmv irotafnav xaraqieQOfief^v to t^v &d- 
Xatrav dvaxonretv avrii» eig tovnlam, naXiQQoovaav (fvaet. 
iotHS yOQ roig ^f^oig, xui xa&dneQ ixetva avvexmg dvanvet 
rt x«( ixnvet, tbv avtov tQonov xat a£tri eJ avt^g te xai etg 25 
iavtiiv avvexmg naXivSQOftixi^v rtva xtvovftivrj xivrjaiv. SrjXoi I. vXfji; a sup. Huii, A. 5. cai/ivSiiTiTat C, tt in A t sup. »(. 

10. Jiofo.. cl ,up. nrifTo» A. 16. lldem vmm infra XH, 566 pro- 

qua cst aQyiiQodlriiq, slcut in Oracc. Sibjll. p. 5]5. Hic prselerea ti; 
*^ffoi' legllur prrt t< JTiWjoi'. EosWlliin.i vcro (ad Dlonjs, ». 867) prae- 
bet ii'i;"Siyri<:. 19, Sux-nntdjKini lA, icA lilc e« corr. sec. ra. (ao- 

tea fuerat SitxTTauTaiiipoi;) , <\ua aAi. euir sup. ad/iiroii: iiixntawv B 
(ei con'.) knoql cdiJ. 22. «arw iffQnulii,,, codd., Cor. torr. — T^» 
SaiaTrar .up, ^t iHroquc loco. 25. H /auiiis C. 26. ^^iov 

Sbk, Cor. dc Cas. coni. :,q,t,=cdbvGoOgle - PROLEGOUEMA. 81 

9e t(p iiti -rov tttjiaXoS itnmrt xati r^v iwf*^mmy ufta y&f 
xUCo*tM ol «o'3ee xai p>itfwvt«t imu irdXlr iMl^orTat, mu 
roSto- avre^e. *(p Bs klvAavi xai M>/i«e iawqi%ei, xat jaXti- 
*i>raro»' §■ iattfeQontfow [i'] ^x^i ttva ^iar nXtUo, xal aamq- ' 
5 pmr«( na» to mUot^op eis «^c ^^* 

ffoUor i^ iroc^S ^« qwxop ^2^s. 
,/jalio»' /«». ow" jV dveitr^ avfi^aivBt rovto, dUa nat tr rijye- 
(tia xai iv unoyatoig mevfutatv ovSi'* ya^ ^tov inl y^ ip^. 
Qtrai to xvfia vfrevavriiag tip dvsjirQ , d? a,r iStap itva r^g 
10 9akatTiis Ktvijaiv avymvovntvov avtij. toiovtov di Kttl t6 
afifpt 9e t' anfiag 
' .nvqtov iov xoQvtpoviat, aaoatvti d' aXog aytv^v 

ijioveg ^oQoiaiT tQtvyoftevtjg- dibg f^co. 

15 9. 'II ftsv -ovv l<podos tov KVftatog ix^t tiva ^iav, iSat'' 
dnw&ua&ai th oXXotQiov. xal S^ nai nd&nQaiv tivu t^g #«- A 
Xdtttjg ravT^v rpaoi, na&^ ^v xal ta vsxQa aoiftattt Xttl ta 
v(tvayia ttg y^v exxvfiaivetat. i/ t' dvaxdQrjatg ovx ixii to- 
aavttiv ^iav, tSats vsxqov jj ^vXov >} tb xovqiotatov, qj&UoV, 

30 vno rov xvftatog .ieig yjjv dva^Xti&^vai, ouhm Se xaJ tmv TtXtj- 
aiov a<it^g toniov eig tb nekttyog nQOneaelv vnoX^if&evtotv vnb 
tov xvftaros. ovtm S^ xal riiv x<^* "«' tb avv avt^ re&o- 
hafi^vop vSaiQ emvftaivea&tti avfi^atvei, mu tov ^oQovg afia 
avveqyoijvtog , oate &(htov xattvex&^at nqbg t^v yijv xdtw, 

25 nQtv etg rb nQoam nAajiaai. xai ydq ij tov notaftov ^ia 3. S 


Mile ■«: 


V inier! i. 


ibct C»» 


. pn 


>bb. Cor. 


Gro>k. 


4. a- on.. 


c»dd; tid 


, 10. 1 


■n' ■■'"F" 


' Cor. - 
UTU Sbk. 


e< C»>. 


CODi. — TOI- 


oSio cdd. 


inde al> 


Hopp. 


18. ^ 


, J' 


Cor. 
lonm var 
D., 
□□Ila U 


■uien probabi- 


lU e.1. Cu. inser. 


nidxm eue ceiUDil 


t-S^ 


ante ric et i* ■□ 


te.T^.,£req. 


el Sbt o 


St«, Si , 


(ol mntar 


uDt in . 


i£t« 


J^^x. Gor. in . 


j.'a-(». Qa. 
Dequaqu 


.m id. q 


uodTe. 


ip.. 


1 poitutat, 


. efGd a 


pparet: neque 


quod pr.. 


Htm proponit Gr 


™k. ^™ 
scniMiue 


potiu> er 


ediderim; 


*. n^ 
.^lfl^^r,.. 


., oiii 


.«J ™. ^in- 


alov eu. 


21. ( 


.«jj edd. 


~ aqovait 


rd.. codd. 


edd. - 


inoAi.V*''*- 


T»» edd. 
S(r<i^ 


l. 


6 

::,C00g[c 89 LIB. i. CAP. 3. $. 10 — 12. 

naverm, futtfir trQoA^ovott toS atofiafng. ovrm fuv m* h- 
Sijiztu v^oxonj&^Ptft to ailayoe aav, dao rmf aiyiaiMw a^- 
^aiitfOf, a.r (WMjffife iljT? tae ix «ca* froTa[i<Si' int^ostg, 
loSro S' ar mip^Mtj, xav vov SaQSaivlov nehijrove ^a&vfe^or 
C. 54 iao&afu&tt lov Ilovrov, ontQ Xtyirai »(u»' uta}UT(ni&im<af 5 
^advTwroi' aov ];(Jli(af o^yvimv, dg Hoaeidfavios <fi)ai. 

10. Tqr fMr ovv jpiaitiiv alrioXoyiav yTTor a* tte caro- 
di^MTO' ftalXov S' aao 7<af ipttvt^aiTigwv xal roii*' xtt&' ^fti- 
p«f TQ^nov Tiva OQiaitiyotv uvanTiov ro» Xoyov. xui j-ap xa- 
taxXvoftoi xai atta^i xtti avaifva^ftaxtt xaX dnotS^aets r^f 10 
ti^oiloi' Y^g ^T£(upi^oii(T( xai ttjv &aXarrav, ai 3e avvt^i^oetg 
■raneivovoiP aiur^v. ov ya^ [ivSqoi ftiv dvsve^r&^vcti Svvttnai xcu 
/latQoi v^aoi, fuyakat S' ov ovSe vijaot ittv, ^netqoi 8' ov. 
oftomg Se xai avvt^^atig xai ^(x^cci xai fitfd}.ai yevolvt' av, 

A. 94 eineg xai *t«* ydaftotTa xai xatanoasig jjwptm»' xai xaroi- 15 
xtiSv, £os ewi BovQag « xal BtC<av>}g xai oiira»' nXeiovaiv 
vffo aeianov yevia'&ai fpaat' xdi t^v SixtUan tmSiv ti ftaUof 
daoQQtSya t^g 'IzaXlag ttxd^oi tig av, ^ dvt^Xti&tiaav vtro 
TOv j4hvaiov nvqhg ix ^t&ov avnfitivaf aatwtmg Si xdu riiff 
jiurttQotaiv v^aovg xai Ili&tjxovaoag. 20 

11. 'O S' ovratg ^Svg iartv, oTuie xal * f-ii* fta&imartMog 
av ovSe T^f jigxw^ovg §tpaioi So^av , oit qitjatv ixttvog iv 
Tolg «egi tiav oj^ovfiivaiv , ■aavtog vyqov xa&tar^xoTog xal fii- 
vovTog Djf imqidviiav agiaiQixtjV elvai, aqaiqag tavTO xiv- 
TQov ixovarjg ij y^. Tovtijv ydf tijv So^av d7toSt%ovtai ndr- '• 
ttg o( fttt&tifiataiv notg dypdftsvot. ixttvog Se tijv ivtog ■Qd- 
Xatrav, xtttntQ ftlav ovaav, wg qitjotv, tyv vofti^ei t5«o fiiav ini- 1. oSiai] Totnn C. 3. f/o. C. 4. avfM>-ot C. — coqSo- 
*lov Bl(?) edd. 15. Ta om. Cor. 17. aiioiiur edd,. 19. it 
a' ai'T<u5 Cor. « Vill«br. taai. 20. hiraffiir JBCl, eademquB «rl- 
pturi Infra pauim intenitur: alierim tameii aliorara >criplonnn, R»- 
lime SiepKini Bjt., auctoriwio Grnaliai plerlsque lorli codd. tuciUnr. 
nitfjjKoiwaj Bl. 21. ft^ puncxii 1«. m. circumscriptum in A, 

om. Ighinop; Xjl. lul omittcndam lut id hiq muludum censuil; om. 
■ Cn. Cor. xalneg rec. Sbk. Onura cue ci repeliu tjlUka /la ap- :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLEGOMENA. 83 

(foftiat Twaj*», dJl' agSi Tofe avftjpie tinotg. xtt! f«^ 
reQ^S ys t^s ToutvTtjg afut&mg d^xizixroftts S»S^as aourtat, 
leat rtSv pa^patww* xaJ r^p nexttett^orix^ ftiftot rijs fut- 
»^liaTi*fje oxofptivafM^mv. (fTjol yo^ xoJ Jtj^^Qtov Suat6- ■ 
5 tnur imxeietjaai ror ru* nei.oao*Tt]ai(ov ia&/ti>v nqbg ri 
na^aaxdf Stdni.ovr roig atokotg, ttmhi&^vat S' vito tm*- oow- 
retn6*toii ivaiKTQijadvrtor ital ditayyeddinar futeiuQoriQar t^ 
iv Tip KoQir&iaxtp xrfAfftp ^dlamav r^g xard Keyx^iag ehai, 
Sare, et 8uat6tpei to fiira^ii j;ar^tbv, intkl^va&^ai' av axavm 

10 rov mQi Aiyi.vav no^o* ttat eaiz^v Aiywav itai' airdg rig 
shfaiov v^aovg, xal ft^Si rov Stdnlow av jevdir&ai xQn<^tfu>w. 
Sid Si roSro ttai rovg evQottnig ^owSetg eJvat, ftdXtara Si rov 
ttara. Xmehav noQ&fi6v, Sv -(prjaiv ofwtoaa&eiv raXg xazd riv A. 85 
tixtavov nXtjftfiVQiat re xai dfiaoSreaf Sig re yd^ fierapdXXetv 

15 To»' Qovf exttaTt/g ^fteQag xa* wxrog, xa&dneQ rb* toneavbv. 

Stg fiiv nhjftftvQuv, Sig Se dvaxoiQeTv^ tf fuv ovv nhjftfivQiSt C. 65 
*Sei* ofioloysiv rbv ix Tov TvQQ^vtxov aeldyovg eig ti Zixe- 
hnw nara^fe^Ofisvov cag av ix ftgreDDfforiQag iititpaveias , $v 
Stj )tal tcoTiovra ovofidJ^ea9ai, oftoXoyetv 8' oit xat xcticc rbv 

20 «^or xcuQov a^xerai re xm naverat xaff' 6v ai nhiftftvQittts- 
a^j^erat ftiv yd^ neQt riiv dyaToliiv rfjg (lelij»^?? xai t^" Sv- 
atv, Ij)}'^! S' Stav avrdarrj r^ fteaovQavijaet ixareQ^, r^ re 
viri^ yijg xat ry vah yijg- rf re dfutiaTet rop ivarrior, [5^] 
i^tovra xaXetO&at, raig ftecovQav^aeat r^g aeX^vtig' dftipori- 

25 Q(us ivaQxoftsvov, xa&djieQ ai dftnmTeig, . raXg Si avvd\pMt 
rcug nqbg rdg dvmoXds xai Svaets nauoftevov. 

12. IleQt fiiv ovv t^v nhiiiftvQiSoiv xat TtSv • dfinioTBotv 
eiQ^xaatv ixaviug IIoaBiSmtot re xal A&tjvoSwQOf neQi di 
rtjg rmv noQ9ft<3v naXtQgoiag, ix6vriov xai avt^v ifvaixtStS' 

1. ou9' h hno CoT. 3. «oi rOr'} taCioi i£» Bl edd. 8. «(;«- 
/(•foK BC xfy;(Qia-i J, svA uterqne auvntns sec. ni. «ppidiii, cf. .p. 96. 
Tni, 369. Poljfa. If, 59. 60. 9. 8ta.%i^tu Cor. lO^ xol t^ Myi- 
vetr tAA. In sequentibi» ai'ra« encere inalim. lEi. xal aDte ra&A- 

'sig'aiA. Cor. 16. 1^1' /lir oir aii^ji/ivftSA iii o/iol.oyiif toAA. CcJr. . 
Jrt-eitcfl, reliqua torr. 17. r^r — xatagifi/ofiiriir M. 23. iao ^J 
tiio j-^s tap. f^r A. — T(] 3i Cor. — Sr om. codd. Cor. add. :..,G00g[G 84 • LIB. I. C\p. 3. §. 13. 14. 

, QOf Xojov, Kota- T^ wv vno&eOiv ■twsMtw Ktaely aitoxgl, 
Sti ov8e e*s ipoVof tov QOtiBue elvai rovg noQ&^ovg, o yt 
Mtr' elSos' ov yof an 6 /liv £ixiXuibg Sig ixaatrjt ^ittQas 
(t£Tl^aiJ£v, ois wrog q>^atv, 6 Sl XaiitiSucog itirdMg, o Se 
xata. BvZdvTfor ovSi /ifrtfJoiJUf, aiA« SiiTtlei tov tx^ovv fio- 
vor txtov tov i* tov UotttKov aeXdyovg stg tijv Tl^onortiSa, 
wff Se "jiratxQXos latOQsT, jtai ftovag note iaotttto. ovt' et t^o- 
nos th f'1, tavttit 'j-ie* av «];oi r^» aitia*, ijv iptiair 6 
'Eqatoc&iviis, oti jj itp' ixdtsQa &aXiitta aJJ^y «ai qJltjV iai- 
qidtetav fj^tf ovSi yd^ ini tmv aotaftdv tovto yirott of, ei 1 
fuj «ara^MtTets ixoitv exovteg Se ov naXi^oovair, a)J. eat ro 
A. 96 rtuteivote^ov du qiiQovtat. xat tovt^ Se <sv/i§aivu Std tb xe- 
xh.ftevov ilvat to ^evfia xffi tr/v eni(pd*iia* avtov' [(oct ovyi^ 
oti itaXt^Qoovvtas , aiX' ovSe xa&eat^tag xai fiivovtag, av^- 
QOtag fiiv iv avtoig ovaTjS, fiii fu&gSi eai<faveiae, aXXa t^s ' 
fiev vtfiijXoteQas , tijs Si taaetvotifag.^ aeXdyovt Si ris av 
giai^ xe>iXtnivtiv iai(fdveiav; xat ftdXtara xatd tdg aepcufio- 
notovaas vno^iatis td tiaaoQa ow'(i«Ta, a Sij xdi aiotj^eia 
(pafiiv ov ydff maaeQ ^ y^ xard e^iv ia^^fidiiatai oteQid. 
ovaa, toare xcm xoiXdSas ij^uv avftfievovaag. xai dvaarijftata, 2 
ovt<a xal tb fdo)^, dXX' avrij t^ xatd rb ^d^og Qomj t^v 
oxiatv iai tije ng aonirai, xai totavrtjv Xaft§dvu tiiv ent~ 
(pdveiav, oiav 6 JiQx'l"iSlS ipiair. 

13. EntfptQei Se toig aeQi tov J^fj/iM^of xdt rijs jilfv- 

1. 11 xata scribcniluni ccn$et Cor.; qui ipsj quoipie mainTcin 
praescDti maieria naturac rnl!oii«Di habcDl, Guar. 2. ot'*' 

«r; Cor. 5. aXk' ij codd. 8. /dp om. l cJd. 11. KOtapptUio,- 
BCl edd. — Trahsiioiatp ald. 13. Vcrba Sai' avx ok — 10:111- 

roi/gai ia coii. e<ld. legunlur poit tfafc/r. Unde cum omnia impc- 
~ ditiuioia ejsent, alll alia tenlaruni, quae pluribui ciponerc loDgum cstt 
de fluTii», non da freiui illa Terba intolligcnda esw uuiu Paelziui vldll, 
■imulque particlpla pro iarmiiivis posila (cf. U, 89. IV, 206) e. ^it 
pcodere ojicndlt, ut nequc mulanduin quicquam in Ipsis vcrliis, neque 
addendum appareret. Genulnum taraen verbonira ordineni non peripe- 
iit, quo reiliiuio omnia eipedila junt ac plina. 20. av/i./itroiaai 

»up. ffa, A. 22. ^OHiiTffB. BCIA, ct in hoe Tot sup. a&at. — Xap- 
pav„P BCIA, et in hoe .-» ,„p, „„. 24. o/i^B.o, ^. bGooQle PROLEGOMENA. «S 

srroii ^ij^etati'' Sti Sonot>i xbu ro Keietffp opor,- nsQixii6^ta&ai 
#aita*Ty, xtd adna [»6»] tojtoj', oaov viv r« xaiovf«»a /Ygpa, 
txa#' exKffTa Te rwtt^ite*'' awdaroMa tip r^s 'E(fW>e«? xdiw^, C. 66 
oweifl-ovff);? 8*, T^s ftdiam^? OToxaJ.ti9^F«i. to 3^ ieva,yi~ 
5 Jm» to»' l«);^eW« rdwo»' uvpdnrovia i<p tyg 'E^v&^as Kohtip, 
ofttfi^oXov iarw eneid^~ro (svvmtteiv aijfiaiMt xai rd ovveY' 
yvg XMi ro ^fiaveiv, (Sare, ei vSata eii], ffvQQovv elvai #aVe- A. 97 
(tov ^atiQtp. fyiii /tfv ovr Sfj^n/iat itai ro avvefyi^eiv-ra rs- 
txfti r^ 'Efiv&Q^ #«i«'tTi), tmi; dKfajv txtxiEi.oTO Ta xoro tdg 

10 HtijiMS areva, exQaYfvriiiv Sf t^v aya^fagt/uiv Yevta-&at, ra- 
aetvKa^eifftjg r^g ^iiertQag #«i«Tn;s Std ■zi^y itaid rds .Srjjlaff 
IxQvatv. tmiafij^os Si i>tSe^dfievog ro avvdfneiv taCrov ri^ 
evQgovv Yetia&ai tjfv ^nsriQav ^ajLaTrav t^ 'Efmd^Q^ flia t^i" 
nyjQatatv, alTidtttt ri fiij nors ovj(t t^ Kora tos J!njXas iiQv- 

ii aet fu&iata/iirri tKeiae ^ >ia&' ^fidg &dXatta avftfie&iffta xai 
r^v avQQOvv oot^ yevo/tevijv t^v< 'EQV&Qav, xai iv t^ avzij 8ti- 
neivev iaufavtia, nfj taaetvovfuvii ■ xai yd^ nar' avTOv 'E^a- 
Toa&evti Tjjf intog &aXatray daaaav avQqovv elrai, taare xoi 
tiiv effntQWV xai «^» 'Effv&Qar &dXarrav ftiar elvat. zovro 

20 S' elnatv iatffitQet to dx6Xov&ov, tot^ auTo vttiog Ix^iv nj» 
TB s|o) .Z'm)iw»' #al«Tia»' xat t^* 'EQV&Qar xai ht trfr ravt^ 
ftyowtav avQQOw. 

14. JiXX' ovt' eiqijxivai rovto ^iifft* "EQaroa&ivije, to ovq- 
Qovv yeyovevai xatd tijv aXi/Qonttv t^ 'Effv&Qa, dlXd aweyyt- 

^. Tor om. codd. Cor. add. cf. p. 50. 3, xa»' l^aaritTC AC. 

Quid in Bl iegslur pinim coDiLat; t( om. Col-., quod sptiiosiuj quaoi 
vetius esl, xaX ixatjiftiio Tulpp. Parr. Grosk. Foitaase Sirabo *crip«t 
xaS-' jx(i; noic, quo lenar in cndd. scrtatus ducere vldcalur: >ed rAteor 
««*' fxdi alio loco loe uon lceissc, Ilmi pneac necessariuni esi, oc 
siraililer supra p. 50, ubi eadem de re-agilur, adiettura est lo ^ialaiop. 
4. trvyipSoOaiji; Cor. coll p. 50 ct 51. Grosk. probante paulo avidius, 
8. xal om. Cor. eum Guarino , alqiic ii.commoduni sat.c esl. 15, 

ai-lipiO-iaxasai AC (pr. m.) l, icd in A sup. -/it. ai-/i/ie»ii!tu, idcinque 

petllo Ko/, 16. iral tt tt rnfra sec. m, alX' ir A, iode oH' i» gnk 

tii. 21. r;;^ ToViri,] I,).. om. C. — lavtijr a (laik;, »nb marg. 

aggl. A) CB (m eorr.?). M. 9:11^11 Cor. :,q,t,=cdbvGoOgle 

UBW ihHgia*; tj .-'-. o. dt.' ■;« bvGoogle PROl.EGOHENA. 87 

itii cuv wriit tov jii^imi iqwf ov8' eit ttcmiifM' njii ^d- 
Xarraw ^eZ, oiLL' e^ «of Ilorto* ftovor, ajpieiai rs HQdg ai' 
toig fovot tois amftaai, xoa^ 8t •nra toJv hqo ovjov naw 
ayroiav tamjv ^jvwjxer, vitoJMfiovatv ehai tiva o(ua*vfww 
5 c^ latQip aotafiov ix^aiXorra bIs tov JiSQtav dasaji.afUvov 
avtov, dip' oS Koi ro -fivot 'liTfg&p, di' ov ipeenat, Xajieir r^ 
aQoatifo^iav , xtri tov 'Idcova tavi^ aot^ada&at tov ix tvt 
KoXxmv dvdalov*. 

16, Uqos 8l ti/v d&avftaatiay tar toiovrtav fitia^oltop, A. 99 

10 otas itpetfuv aitias eltat tmv sntxliitTKOtv xai tiav TCitovniM' 
aa&iov, oicE eiQr,tai to ttma. ti}v 2ix6kiav xcw tag jiloi.ov nj- 
001'$' XKi Hi&tiKOvaijas, a^iov aa^a&ttvai koi (ciUa ffiUtu ttSv 
iv iriQOtt tojtois omov ^ ytvo^yfov oftoioiv tovtois. d&qoa 
ydQ td TOiaSta fiftqvJittyfiata siqo o<p&aXfiiav rs&ina fftcvVu 

1° t^v exTthj^iv. vvri Se ro d^&es toQdTist tijv aia&tiatv xdi 8ei- 
xwaiv daeifiiaii teSv gsvaet avfi^mvovtiav xai tov ^iov itavres, 
oiov et tts Xiyot td nepi Q^^av xai O^aaiav vtjaovf idQVfU' A. 100 
ra$ iv «ip fteta^ii aoQcp KQijttig xal t^s KvQt/vaias, mv ^ 
0)Jp« fttjtQonoXis iati tijg KvQtjvrjs, xdt -tijv AiyMtvov xo! 

^ noiXit fti^^t toiaxta t^$ 'EU.dSog- avct fiiaov ydQ Q^Qog xcc! 
Qt/Qaaias inftBaovaat cp}.6yeg ix tov nekdyovg i<p' ^ftigas tia- 
aaeas, i^ate aaaav ^tiv xoi tfXiyec&ai- ti}* &dXaTtav, dveipv- 
mjtiav «m' oXiyov i^atifOftiv^v lat dv ogyavutmg, xai avvn&e- 1. oiir' BH??) edd. 6. lcrcpar nip. ov A 'laiqav cdd. iDde a 

Ciii- 8. Poit dymXov* miiiio llleriique paalo inaioribua, qium re- 
liqna, in C icripli HiDt luec-. Ut^ Tcitipdiiar nai ittuiliiiliw , eadem-- 
({uc lec m. iAA. in iDBrg.' J. 10. oc Cor. 12. Koi ^ni^iauiXDg 

ald. Koi inl jwOjjKOvira* Uopp. »qq. Cor. corr. 13. o^o/ei. tup. 

u; A. 14. aitian sup. nffnti A. IS. iititi.<^'W 'r^. ({ Si codd., 
sed ^ nirt di tec m. add. in niarg. J, Xjl. corr. — ai.tiO-h codd. 
Cor. corr. « eom. Scl.ollI (v. ObM. l.um. 111, 35). 17. Uytt B. 

— Ta om. C ic(C J6' edd. Grosk. coir., qnem lecutui lum Don «b 
cauiu ab eo alUtu pvum valtda*. *«! quia accuMliv! i»; — r^o>/f, 
^v -^mrov etc. uimii inconimade ad I//ai rcrcrrenlur. 10. i^ 

om. f edd. Nonwn Kv^raliK * compluribui frustra. lentaiura confir- 
n»tnr alio loeo Tlll, 317 et Sleph. B;i. v. e^aaia, ubi r>l« nunc 
legiiur KvfoofltK- 33. lol om. I, puocti] kc. m. i :,q,t,=cdbvGoOgle 88 LIB- I. CAP. 3. $. 17. 18. ' 

ft^i^ in itiS^to» i^atMi inijwaiaf d*idsMcc otvMav c^v ntQt' 

ptiQ^H'. fuxa 8i r^y amiXay rov na&cnig i&ei^gi}aaw- TiQWiot 

'podiot ^dkBctmnQitnvmsg imafoaalevaat rtp rdffiii , Kfu Uo- 

C 58 atidtavos J4aipa)Jov U^ot iS^aeur&ai xma rijy r^aoy. ir Si 

tfj 'boivlx^ tf^ai Z7oo«td(uVio$ fstofievov tfuafiov xateato&^iiat 5 
aihv iSfniftsvtiv tivreg £t66voe, tcu imt^s *« S^iHovog axsSor 
n nc Svo ftigtj neaetv, dXX' ovx a&qonig, miTK ft^ noliv ip&o- 
^ov av&Qoinaiv ytvta&ai. -n S' aoro aii&og xiu ial tifv Sv- 
^iav oXtjv dicietre, itetQtiae Si Ttag. Sti§ti 8s xtti iai ttvas v^- 
ttovs T(c? iB Kvxi.dSas xai r^v Ev^otof, ^ate t^s M^e&ova^g 10 
(lan S' iv XaXxtSi tts'/'^) ^**^ atiyas a3iarvifXie&i}vitt, avyveiie 
S' ^fiiQCLig vatiQOv tkva^Waat nax aJUlo - cnofuov, fof xtxvEa^ai 
8i astoftivtjv ■nfv v^aov xara ftipj, n^tv ti xao'^ j^s avot- 
A. 101 Tfi^iv ev t^ jitjlton^ itsdiqt atjh»i Sttmvgov notoftov i^^fisae. ■ 
17. IIoiJMv 8i avvvcfwytts fiotijaaftsvitiv rotavfas, offxiasi 15 
ta vao tov Sntiypiov j^tiittjtqiou avvijyfiita oaitius aa^attr 
&Mta. ftvija&eie yaq iiSv iitmv tovratv 

xffovrtn S' hitvoy xaXXtQ^ooi , iv&a ts sttiyat 
. Sotttt avaiaaovai XxaftarSqov Stv^svTOe- 
^ ftiv yoQ &' vBaxt ha^ip, 20 

tj S' hifttf &sQei ftQOQiet siitvia xoXd^t]- ~ 
ovx «9 &avftdCEty, si vvv ij ftev to« i^eo» vSmog ftivet ntfy^, 
ij 8e toH &sQfiov ov][ o^atat. Ssiv yttf qi^aiv atttaa&at t^v 
ix&i^ipiv tov &e^fiov vSatog. fttftv^axsrat 8i ngos tavta «0* 
vno ^tiftoxkiovs i^yoftkviav , asioftovs ttyus ftsydXovg toiis ftiv 25 
adXat tieel AvSimv yevofiivove xa* 'Imviav fteiQt itfe TQiodSos 
tmoQOvvtoe, v(p' oiv K«ci xmftai xatea6&tfaii» xai £imihte xttt- 
eat()difi}, XKT^ T^* TayrdXov ^aaiXsiav', x«i e| Hmv kifipia 
iyivovTo, tijv 8i TQOiav iaixXvas xvfta, ^ Si tf'apos jj ititt' 
jiiyvatov tjv aote ae).ayia', vvv 8i tQoaov ttva j^eQQovtjOoe yi- 30 

cn in .i4. — avm&iifi^itir atd. 1. f;(oiMtay Epit. 3. fr* n^otr- 
aXeinfiu Cor. 6. atdotot ei » inp. ^t A. 13. naX tb fi^g^ BC 
■ard id /t^ ald. 14. lijloiKriu et t sup. tj A. — iSijffairfr Epit. 

20. *' om, a, Kd m mars. lec. m. add. fiir &' Mari, iitia Iwc (. 

21. n(0^('t4 «up. allenini q A i^aimia C. 24, (ulti^ Cor. colL 
Xlll, 602. 2S. Po6t paaiitdti' eiciduu quatdam cenKl Groik. :,q,t,=cdbvGoOgle P&(H.EGOHENA. S» 

yoftf. w? 8' enneag kch TV^os xcd JO.a,^oftE*ai. ^ftmf 8' int- 
Sti(iwvtaiv h J4J.f^a*S^ta t^ irQos Alyvmf^, hbqI nrjhtvator 
xai To Kdatoy OQog fienm^tif&ev 10 ml.ajog ifitxlvae t^* /^v 
Kat t^eor iaot^ae to oiiog, onne ttXcatrjv yerio&ai njv TlaQa 
5 m Kacwv o8ov rijy (g *l>otvlxijv. -ovSiv ovv &ai)^auv6v, oid' 
ti aojs dtutrrae 6 ia&itos 7 tfi^^oi Xa^my 6 dtei^yotv-ro Aiyi- 
mtov ^ikayos asto r^g '£pt^paff ■d^akdTiriq wto(favMi froQ&ftof, 
xof dvpQovf noi^au r^ir ixtos ^akemav tijg ivroq, «a&datQ 
tm Tov xara idg 'HQOKkiovg ar^kag tiOQ^ftoii avvi^fj. gl^ijTat 
10 3g nsQt T^f ^ToiovTiav n*d xot iv aex'"^ *^S nQayfiaiiiag, 
a 8ei ovfupiQstv iig h, kou r^f, niattv iayyQav xaTaaxsvdZeiP 
t£v tb i^s (ptSdBog tQymv kcu -twv ai^tag yivofiivatv fuaa- 
§ohZv. 

18. Tov te IletQaid «jffiaJfovra nQOTtqov xai ni^av «^;-A.. 102. 
13 dxtrjg xeifievov ovToae ^iactv ovofiaa&^vai' vmvartiMg 8' ^ Aw- C. 59 
xag KoQtit&imv zov ia&ftof Sittxoyjdvtiav vyaog yiyovEv, dnT^ 
itQoteQOv ovaa' ns^l Tttvnis yd^ ^aai kiyetv to» Acti^njv 
oloe N^QiTov etXof ivxtifi£vov mokie&QOv, ' 
diiT^v ^neiQoio' 
20 ertav&a fiw 8^ Siaxondi x^t^atfoitot yeyovaatv, dkXeixo&t 8a 
nQocxmazte }j yecfVQ^aetg, xa&dneQ ini t^g nQoe ^^VQoOtovaats 
v^aov vvv ftiv ye<pvQd ianv ij avvtintovatt avr^v nQog r^ 
JineiQov, ftQoreQov 8e X^fia, ws ftfciv I^noe, koyaiov Xi&Ov, 
ov xtfket ixXextov. BovQa 8i nai 'Ekixfi, ^ ftev vno xdaitatog, 

2. nr^i afjloiiinir lup. koI to itTjloioKir A. T. anotfoCrtt A 
B{?)Cl: ia marg. 9ec m. not. ariL 8. iiK mp- 1^ A Ttjc tcc 

ID. m Tj; amt, C rij Epit. Cor. 9. Tj^axkelovi; B(?) inirg.' t edd. 

12. oJXut alct. ' lEt. ovTHf ipaair ojntiiaa9iirai ora. l, tct. m. ioter 
wnus iidd. ia A. — Itvnai itd. 17. iptial ald. .IS. rijQHior 
CE edd.. i'^i<,Dv nip. xor A. lufra X, 452 m codem noivine t cilu- 
lisiit cudd. (eiism Eptt. ) alque ila •criptum fiiiue a Ltiperco EunaLbiui 
ad Dionj*. V. 495 refert: cf. Siepli. Bjz. j. v. Dlii^ixoi, Plia. H. N. 1V,"3. 
Altera frama hodie tcgitur in Od. Jl, 377. 20. x"S™/<^o.t E. 21. 
au^atiovatraii; A. 23. 3^i'i(o; l. — koyai B ei corr. 24. lor i*- 
liUTor r, Dnde Cor. (iiiMra Hispicatur scriptum fuiue a Strabone olor 
xaiti io* hlfKtov. Ibja veriia' ipia i. ap. Scbol. ad Pind. Nem. 1> 1 
et BoecLli. ad h. I. — ^oi^ H — xdnfatot om. et aec m. 10 nur- .:,.,Goog[c_ 90 LIB. I. CAP. 3. $. 18. 19. 

17 S' vao ttiftatof ijtpaMa&ij. *^* at^l Me&nv^ de «7» i* t^ 
'EgftuiPtx^ t(6isiq> o^e anaOTaSun' vo vipog OPe^i^O^ 7^- 
#*Vroff aratfva^iuaog (pht-fiaSoiig , fa&' ^fie^a» /ur aagoatror 
vfio vop &efftov Moi rijs &etm8ovg odfi^g, riKtatQ 8 siudeg, 
iifiMfaiov ttOQQio xcci d-eQfiaivov, mate ^elr t^ii &dXarra9 istl 5 
aradiovg neW, &oleQai' i' eJ»cu xai iiii eixoat otadiopt, ttQoa- 
jncF^vat <te nitQKig antiiQQa^l ttaQyaii' €>vx iXdttoaii'. vfto Se 
t^S KtasoiSog i.invtie ^ te Z4Q*ti *a!tea6&ii Ktu MiSata, ag ayo- 
fuoter 6 doup^s i* ti^ KaraXiyi^- 

ot «8 7iol.vaTaffvh>r j4qvijii tjvv, oX te MtSeutf. 10 

xoj vno r^g BiaroviSog 8e xai T^e rvv JicfvitiSog Xiftvtjg ioC- 
A. 103 xaai xaraxexiivodcct tiolsig ttveg 6qia(tav' oi 8e xoi T^^tav, 
eSg avvoixiav toig 0pa£i* ovtiov. xai )J aQoreQO* 8i JiQteftha 
Xeyoftevij ftUt tav 'ExtraArav v^aiav ^neiQog jeyove' xai cJiiag 
8e tiSv neQt tov Mxei.mov vjjaiSmv to avto na&og tpaai aa- 15 
&etv ix tijg vao tov noTafiov fiQoax<«aeme toS neXdyovg, avy- 
Xovvtai Se }tai ai lotaai, <6s 'HaioSog iptjOi.- x«i ^haiXiKai 
Se tivte axQat eiai vtjai^ovaai nQoteQOv, na* ^ JinTeQta tjlXa- 
• ttrat, ^v MartQiBa ip^ah 6 iioi^f 

iatt Si Tiff vqaoe ftiaatj aiX asTQ^eaaa, 20 g!ne addiu lant in A, I. ^ om. <dd. inde a Xjl. 2. i^fUiaraii 

ABC iQfiovaiu Epit. — oqni; om. edd. codd. practer Epil. , a qua re- 
cipere non dubttaTi: nu^ Cor. o^Of ■xvijiiSii OiosV.; hiia nzaCttiv edd. 
codd. praetcr Epit. 4. i^Tii Ttjf loii tffp^ou icol #(uidou« oJ/^ije 

ACl Epit. el otniMO nal 8. 5. ixlaititorvo^ et ^tqimlrorco'; r. 

6. aiaSCau; e. — nfnjfenTffqrcM KC. ni. idd. in raarg. A; idem io 
Epit. a npra posilo. — aiaifoiit inp. otv A. II. purtmiiof' BCIA 
el in hoc aro inp, aiu. Infr. Vll «»ir, punorl^ esl in £ EpiL, idem- 
^e praebenl Dlon. Perie«. v. 576. Sihol. ad Apoll. RI>od. II, 704. Hor. 
Carm. II, 19, 20. Val. Flace. I, 726. II, 83. — a^vqT.dot sup. r< A. 

12. aaTaxixXvaO-at Hip. lUtiaXvifOitt A. — al Sk Cor. ci Cai. coni. 

13. a(T(|((i|r« BCA, et in boc fit lup^, fn; cl a lup, tb, praelerea of- 
■ttfila lee. m. add. in mirg. cf. Sleph. Bji. i. v, Plin. H. K. IV, I. 
15. ip>,al BCtA (led ta hoc q in liian Hxiptum eil) edd. Sed qao 
referalur HKguluii, non liquet. 16. nqoxaiaeiai A Epit. et in luc 
a nipn poiitnm. 17. 'H^oanio; Cor. colk Herod. II, 10. Apad 
Heuodsm ■ulem niliil nuiic Icgitnr, qaod Ituc faciat. :,q,t,=cdbvGoOgle PROLBGOHENA. 91 

dfttpidvfiot r 
my] 9i aiS' ofJtv^o^oXtov etrifvie tjrsi. if rt r^ 'I&dMTj biSif 
e(m* avTQor fonnfro*, ovde Nvfiifalov, olo* tftjaiv 'Ofti](>og' 
5 ^ii.ni)v di ahiaa&Ut /tero^oil^v 17 Stjvoiav tj xardtfisvair t£f 
romar xara ii ftv&aSet. rovm fih S^ dafMpig 0» [im] if C. I 
xoivip attoftetv. 

19. 'H 8e j4vnaaa v^aos jjv a^oteqov, wf Mv(>aS.oe tfifat- 
t^S [3*] jita^ou )ia3.ovftevtje tfQoWQov laaiie, xa» rtiv v^aov 

iO ^itiucav xaXeta&ai ative^tj' vvv Si i^e .Aea^ou ffolt? iativ. 
oi Si xdi jtiv j4ia^or t^s 1^1? dmQQoiyivat mmaitvitaat, xa- 
&daeQ T^K TlQoyyniv xdi r^* Tli&Jiiumaaav zov Mia^vmi, tde 
Se KaiiQeae tov J49rjvaiov, mj* £ixe)Jav Si t^e 'PtiyivtiSt *'!' 
Oaaav Bi toS 'OXvftaov. ye.yotaat Se xat neQt ratha toieahat 

15 fttta^oXai. xai 6 jidSfov Se o iv J^QxaSia inia-fe note to 
^eSfia. JovQt? Se tde 'Pdyag tde xaid MtjSiar wvoftda&ai 
qjijoi* vjio aeiafiav ^ayeiatjs tije neQt tde Kaamovt fivXae pje, 
toats dvaXQtm^vat noXetg <tv)[vdg xod xtoitag xai aotafiove not- 
xiiMg fttna^oXdg de^aa&cu. 'itov Si tteQt ^g Ev^oias ^ijiri* iv A. ' 

20 'Ofttfifiikii ^ttrvQoig' 

Ev§otSa (tiv y^v JUnta; Evqlaiov tOniSta» om. BCIA, 


•ed in kac 


. on..)nft, , 


lec. lii. 


«dd! 


" "' "PP'"* 


». 


St 


4sii noniiiillu Illens 


poM 


12. st^ioii 


r» BC 
Kriplnm ut 
11, 


1 Graecoi ui 


..ptoP, 


oleii 9. daafiiX ififur^ffi^/iov r, — tA n 
or atc. m. add., inde legilur iu g (aed 
est in B, d(fittt&ai r. Illnd xur uCKlectu 
eodd, cdd. ydi) Cor. II. i^; (j<); A t\ 

lir-ulum, neqne apirlin lup. 1 appicto. 12. ma^xoitm* BC. 13, 

KanQla^ lupn p. 22 eihibent rod 
VI, 2!>8 ap. Siepk. Bji. •liojque , 
Alterwn fbrnuni, ^uaoi Latini praererunl, codd, tutnlur hfc et V, 247. 
24a 14. Si voi] fdq H» Cor. 16, ^Y^^ ^**^' ifyiUa<; B 

Cor. orr. de WeMellngii .codI. (t. id Diod. XIX, 44) <ioll. XI, 614. 
&24. 625. Uaee fiRinB ap. ^ios Kiiplores cojislaiiter oblinet^ ntqoe 
Gnukurdil coinnienti)Di ■lunm de urbc, ■llenm de Tegioae inlelligea- 
dafu etie ccnienlii probandum, — /niitia* CA et in hoe nip. ilaf. 
17. taiiTifn^ BC edd. 16. xtxX xa/ta^ om. Cor. 20. ir«T)<^it 
Al acniftii C aaTiifixij Cor. de Cu. coiii. :.,Googk' m LIB. I. CAP. 3. $. 70. 21, 

Boitatiag ijm(fuj', axi^i' ixreftmv 

20. /^17/u^to; d' 6 KaiXanat^g rove xa&' ohjv tijv 'El- 
, XdJSa ytvofuvws «om ffsw^toip Si^j^wiievog t<3v te jii^aitov 
r^oot* %al toS' fk^vaiov ti aoUa naxaSvvai tftjat, ta te &e^/*a 5 
za iv .AiS^\p<^ x«i Qt^fianvhus im t^eig ^fte^ entay^e&ivta 

tiaXiv Qvfjvat, ta S' i* j^iSi/tpw xal Ha&' tteQas avttQqay^vat 
mifag- 'iiQeov Se to HQog &aXatTt) teij^og xai riSv oixuSv 
jtKQf iataMinag avfmeaniv , 'Exivov te xal ^aXaQfov xai 'HqUt 
«ieias Tyff TpaxTvog, tuv fiiv nolv fiFpof matlv, tlia3.aifmr Se 10 
ital i^ - iSdifovs dvaTtgtKf^vai to ntiafia. accQatiXriOta Se cvit- 
^ijtoit x«i Aaitievat Jtai ^aQtaaiois' x«( 2^iteLqifuav S' ix 
&efieli<i>v dvoQgKf^rai, xac iiatadvvai aaiiata j^iXioiv «ai enta- 
xoaioir ovx ii.aTta , OQOviovs S' vneg ^[itav toituv xvfid ts 
i^oQ&ev iQtx^, to ]ter aqds ^xdQtpijv irij^O^vat Koi 0QOVtov, 15 
10 6e iiQOS QeQfionvlas, dlXo Se ets to tieSiov Ims tov </*oi- 
xutov Jatpvoiivtos: nijydg te atnafiwv ^ijQOi^^vtiu HQog ii^- 1. «Ki^f Ixu^KTty ixt/ftrair Tti/o'; vQijTit, !iiiQ&/iof todd. ij^ia 
nmtj? Xjl. Hripsii, inti/iiip Ca». Ju sequcolibns Valckcn. (Diatr, p. 
144) scribcndum ccnsuil :t(io^i.rjiia, sed multo itieliora alquc unirc vera, 
nt opinor, Bcnlleiui propaiuil (v. Episl. ad Milt. Opusc. pbiloL p. 500 
Lipi.), quiG rccipere noo dubitavi. IxuQur' axT^f, ixii/iii/r ngofili;ra 
jtoQO-ftor Sbk. Cor. 3. lalarmv^i; l(?) ald. xaUauvii C. — tiir 

'EUa3a\ t^v oUou/n'tit!v ( (add. yg- '''I* fUoAi) a». 7. idtipa codd. 
>ic cl paulo pou et infra X, 445; reclini eihibent nomcn IX, 425, scd 
ibi quoqao in «liera sjllaba ( serTanL Vmuulamen Slepb. Bji. a. ». 
illDm iocuni' laudam t) cihibei, «juod luetui eiiaia Piul. III, 15. 9. 

jufl lup. «iqS .J. — ifolaQiar nip. rou A tfalafrov { ipaidiioii B 
ex eorr. 10. ^alaqov B(ei eorr) CJ «I in lioc «op. rov, /faXaQ- 

vov l. Pluralem, ut paulo anic. Slrabo eihibet IX,. 435 et Sicpb. Bji, 
11. «iaffT(o^ijj'«t lup. Tpanqrai A, inde artiT^a^t/vfH B(ei corr.?) 
gnot cdil. ■ 12. Xaquvui codd. Cor. corr. — }.a^uUooi C Xagiaatou: 
allero a nx, m ioserto A, quiaic plcrisque locis L )X cxbibet lioc nomcn, 
ul scribitur in nammis tilulisque: rcliqqi codd. ubique fcre mr liabtol. 
— axa^lar BC. — 3' om, Al aM. 15. tipo irxofflnfr BC, sed is boc 
altCnun a i«c. xa. add. Inde Grosk. coni. Tap^i' culK II. B, 532 ar- 
guroentis lameu vma non iia validit, nt sequi eum auderem: inrraqut- 
dciD JX, 426 eadcm ."noiniiia inlcr ac c4niraulBla atitil. :,q,t,=cdbvGoOg[c - • PROLEGOHENA. , . 9S 

fug ttfiSi tor Sb .Sas^eio* dJla^ttt to ^ei^^or ttai nof^aai 
wluras tae oSovs, tiv Si Sovi/f^iov nm' aiXijf .ivex9^*ai <pd- 
gaj^yog, itai JiXantig Se xoi ^vvov xtu 'Oaoivtos no}Xa. Kom- 
§ld^^vai fMQii , Olo* 8e To vTteQXu/taiov qiQOVQiav oSlv ava- ■ 
5 tQtui^nu, !EX«n«io^ Si tov THj^ove xata^gtty^vai n»Qog, itt^t 
Si ^ijiwpov &e(Sfio^o^Uo* ovTotv adriK nal «ixocFt tia^dvovg A^ 105 
d*ad^»IMvijae tit avQyor ><u#' ilXtfUviwv xata &£av, nsaovros 
Toe xvQyov, srsffew xoi avtae ets t^ ^aXtona*. leyovai Si 
xou T^s JitaXavrtjg t^g HQog Ev^ai^ ta, fuaa, ^yjiams ysfiS- C 61 

10 ntvov, Sttailovv Sd^aa&at, fteia^ xal ■t£v niSiaiv hta xtu 
lu%Qi vnoai ctaSimp iiitxXva^^yai , xat rpnjiji; tiva ext»» 
vetaQitov i^at^e9ei(Sav vtisQaeaeiv tov ie^(mis. 

21. IlQoatn&iaat di koi tag i« twt fieretareujmv /mtw^o- 
Xots ifit aXeov tijv a&avfuaatlav ^fiiv xataaxevti^etv i&iXoneg, 

15 ^v v/ivei ^lf^^Q^^S >"** *"' aXXot tpiXoao^oi mivng- att^aitet- 
tat fo^ tfp. d&aft^ai xai KraQajrtp xai d^ettiii^K*^- oiov 'Ip^- 
pwf ftiv r^v iaireQua* eig tovs vaeQ tov IJovtov xcu t^s KoX- 
XiSos loaovg iiei^fxiCfiifiav , ovg o yiQo^tie,^. ag tfijatv JiaoX' 
XoStoQog, dao rijs JiQfiepiag- oQiCei, Kvqos Si ftailov mm ta 

20 oQti Ttt M.o<T](ixa., jityvmitav ^''ttg te jii&tonttg xal KoXiovg, 
'Everiav S' e'k IlacpXajovias iat tov JiSQiav. «ikq xttJ em «av 
"EXXiivatuv e&vmv avvi^tj, 'Itavtov x«i '^ai^iteW xai J4-(>*^^ 
xtd AioXitav xai Atvtaveg ot vvt AtratXoig OftoQot oeQi to 

6. alfurof codcl. Coc. cmT.: ef. Steph, B;i. f. v. Aeith. de faU> 
Itgm. p. 301 R. (p. 360 ^. 13S B). Ideib «ppidum ab Hcrod. sp^)- 
latui- .Almp^oi et Alitjpot, ncqae <le acecDlu caiiteD<!imi duclores. 8. 
Ame 10V noDuulUe literae tr»,»e m J. 12. r,Bigli>ar BCIA et in 

koc sup. vfbigivFj quocl Cor.- rncepit. 13. /ttTavrttrrvvtiiti' «c. m. 

adi). iii marg. AB, inde Tcrepemnt nol Cor. 16, xat araft^Dii nai 

t6 etv^nai.nuTov t, ia aTapff/o»' xoi atfuitXtjKtor Cor. 18. petvii^ 

ttfi/voiit CtA cl in boo «up. f r. — ou( /oa^a^r* ABCl oiq ovx o 
«fiaEilS f, quod recipiendum coiseiil Cor. (in DOtt.) et Graak. Sc^ ne- 
galioDcDi illani parDta apUm euo a[^ret. X orlum videLDr txS mate 
repelito. Edd. iDde a Sas. pncbent oui; xai o J<fajij? — w!] o»' 
ABVl «t in marg. f, idcm toc 9 ei corr. 19. o^^f» C. 22. 

T( ante «tt idkt. edd. 23. atriArn ABCt edd. ainari: £. M.iBna 
in boc nomine Mribendo codicua etl incoiuiantia , *ed t Mcpiu* «t m :..,Goog[c 76 LIB. I. CAP. S. §. 4. &. 

XKta, mv eftiM «ei^M&at ra ntStit nMe &akttnar yeviattai. 
Tov Si £rQaza»ot in ^toiUo*' amoiufov ^s amoXoyiae, on 
tf^ai» oisa&ai ro» Ev^tivw ft^ Ix^iv a^oK^ t6 ttaza Bv- 
Ctn^nor cmiftdc, rovf <)« teorofutvf jStdaaa^at nal dfoi^at toie 
eie^ (tvto* if^aiXorraef eh' ixmaeir t6 vda>Q eie Ttjv Ilqoaoy- 5 
ziSa xtti Tev 'E}Ji,^<monov. w 3 ' avro avft^^vai xa* neei tljv 
wtA' ^{las ^dXanav xai yoQ evrav&a tiM' xard Xr^lag ix0a- 
y^vai noqov, nh/Qia&eiarjg vao xdtv aorafttov Tijg ■d'aXdmig, 
xtad Bs tiji' e}(^a(i> .dnutaXvif&^vat *a rwajoidi] fiQOte^or, 
ipeQU S' aitiav, aq<aw f^v ott t^g t|co &aXcaTijg xal i^s iii- 10 
. rac tovHa^og ete^op iatti', eaeif&' ott XBt vvv ht'tatwia rig 

C. 60 vipaXog Siaaetvami dnit i^g Evgiomjg iai t^* jii^vijVy <ag av 
\}iri\ fiidg ovat/e aQotEQor t^g te Jvrog nai t^g ixtog. xal ^Qa- 
yytata ftir eliai td itBQi tiyv n.6moii, «o Si K^tjruiov tteu 2t- 

A. 86 xeiltxor xsu 2a^i(^ov ailafog aif6Sea ^a&iif «luv yd^ aota- 15 
ftior p^iattav ttai fiejiatatv ^eovtttv dao t^g oftxtoti xtci c^s 
ttvaToXijs, extitva fiiv tXxog.aXtjQoia&ttt, rd dXXa 6e ftivetr ^a- 
&ia. Sii» Mtti ■fkm.vvttT^v elvat t^p IIovTtx^v &dXatTav, rdg t' 
t*i/vaetg fivea&cit eig oSg eptmXttat twiovg td idd^. SoKti» 
de xav ^^tooi^^rat cor Jlortov oXmv eig vateQov, dv ftevotatv ai 20 
iaiQtfvaetg rotaSraf xai ■yoQ vv* ^8i] revay^eiv td ev aQiamQ^ 
tov IJovtov, tov te ^aXftvihiaaov xai td xe^ovfteva ^t^&^ vjvo , 
tmv taxztxmv td mQi top "Iotqov xai tjJ» .^xvAiuv iQijftiav. 
td-(a S^ xat to tov jififuavog leQov nQoreQov ial t^g &aXdt- 
tifg op exQvaEbtg yevoftt'pijg vvr iv ry fteaoyatif xeta&ai. eixd- 25 
^et te jo ftavreiov evXoyoig inl roaovtov yevia&at iatipavig 

A. 87 « xat yvuQtftov «rt &aXdtt^ tv ■rd»' te iai aoXii ovtetg ixto- 
aiaftov dao tijg &ttXdrr^g ovx evXoyov iroieiv tfjv vvv ov<sav 
eai<fdvsiav xcu S6^av. t^v re j4'yvarov ro ttaXaio* &aX.dttri 
xXv^ec&at ftixQt twv eXwv twv asQi to UtiXovatov, xai to 30 

Xt, 609. K23. 625 m plerU^c legitiir codd. 6. nipi lup. iitl A. 

9. Tira^w^ nip. <yit^*mSt\ A, lAvta ttic ^ et ci coir. k. 13. /i^ otn. 
codd. Sbk. add. de Cu. cotii. 17. jitini sap. ta lo d ' nsnou A. 

%i. d/if^vfoi .4, tic ct p. 55 cl Epk. L XVII. 25. i»i pKii^ia B 
fttimyiif ttt etiatn in AC. — tlK^u t edd. 26. nol, aaie to add. 
dd. 27. to» ii Grotk. 28. 9MM(t BCA ^ iu koc mp. tir. :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLEGOMENA. 77 

Kaaio» OQOg -xal ri^v Xi^^aytiiit. 'i^fittii'' Iti jovr xiu ivf xatii . 
T^f jiiyvxtov tijg aXiivQtdos OQVttoiitvijg vqioftitovg xccl ttoy- 
XvXitidetg evQiOKea&at «or? ^o^QOvq, <ag av tt&aXartaiiitr^g 
t^g ];(u'(>«E? xoi tov tofiov fiattog toS fiEQi to Kiaiov xtu 
5 ta /VppM xiid.ovfi£ra teiiayS^ortog , toate avrtmteiv t<p t^t 
'E^v&Qoe leohtf hSovatjs 8i tijg ■9aXdntjs «raxaXvif&^vat, 
[itlliat de t^r ^iq^atvida Xlftv^v, eh' ixQay^tat xai tOvtt/r, 
oKTfe iXoSSri yevia&ai. lag S' avttag xal r^g MolgiSog Xifi*jjg 
tovg aiytaXoirg ^aXdttjjg ftailor ^ «oem^oS fi^oaeoixitat. to 

10 fiiv wt inatXv^ea^ai note aoXx fiegog tmii ^aeiQtaf tttl xbi- 
povf riraq xac TiaXii' dvaxaXvntea-&ai ioii} tig w tag 8' «w- 
re)f xal to toTg iddfpeatv dvafcaXor eJvat tijr yijr oaiaaar t^P 
rvr vtfoXov, xa&wteQ ye vij jiia xai tijv t^aXor, er ^ omov- 
fOf, toffovtits *tt* ISexofiirrjr , otsag uitos 'EQOtoa&trtig tt- 

15 ffijiig fme^oXdg' mate- itqog ye tor Sdr&ov Xoyov oiSir Sr 
?][ot ttg ttQoaipsQeir atoaor. 

5- nQog di tor J^tgdttora Xiyoit' ar, Stt tioiltSr altia* 
ovttar dffue ttaha td p.^ orta aitidrai. nQtattjr yoQ attito' A. 88 
tftjair, oti tijg irtog &a}.dtttig xoi t^q intog ov tccvtov ro 

20 iStapot x«4 o ^vdvg. HQOS yoQ ro ^CBi^ii^etr^cu tttittiv x«i C. 51 
Ttmeirtnia^at xal imxXvtttr toatmg tirag xtu dricfmQett' ««' 
avttur w tovto iatir atttor, oJJla xat aXla iSdtfif td ftir- 
rimtiroteQa elrai ta Se viptiXottQa , dXXa totd aita ilfd^ 
«OT* ftiv lutttaQ^ta&ai, mte S' av tcaieirova&ai xtti avrt^' 

25 otQetr ^ avrtrStSorat ti> jiiXayog- i^oQ&ir fiir yoQ imxXvaat 
dr, taaetrmOev Si draSQdftot ar eis t^v d^j^cUar xtxtd^.aair. X. at^p«rl3a lup. vti/ A aiti^mrtSa BCl tAi. Scd t omaa fere 
codd. toeniur paulci posL tt iatti XVII, T6li. T63. 809. 2. iin/l.w- 
^(t; Ino, idemqae «ec. n;- add. m mar^. A. 7, iTtq^artSa sup. iftii 

A Siq^umlia edd. 8. ncFttiiTDit sec in, noE. m marg. A. — tijt 

alfivqiSo^ codd. T^« tcaloi-itiv^ MolqiSot -Gor, fortaue [iteras al rcK- 
qnias partlcipii tue ratai, quod adiicilur XVII, 809. £l Moeridia lacuin 
recte resbtuit, ul Cu. iun Tolumt t!); MifiSoq in marg. acribeni: >]rl- 
laba al aulcm Tidctur orta ei M rcpetilo atque ini^ la nconlatitme oit- 
fiilQCSoi; npra conunemoratu. 9. aljfialoiq poit aiyiaicvt add. Cor. 
14. T( om. cdd. inde a X;l. 22. oUa] tu iiit. Tcn. add. o, r«e. Cor. :,q,t,=cdbvGoOgle 78 LIB. I. CAP. 3. §. S - 7. 

ti joQ [ovj;] ovrra, de^OBt aleoraaftf r^e ^oLrm;; twpptdwp 
■fdtoftivtp T^v iaixXvaif vaitpeMu», xa&mrei) iv laiir ava^datai 
tiov aoranioti, tori /liv iaevej&iTTOg itgqai^», tori ^' «ufi?- 
&i*tot toS vOiaos. aJU' ov9' «d au^aeif a&Qoiu.xiu dipTidtot 
ymjvitti, ov^' eu< nXT/itftv^iSsf roaovTov imitivovat j^^opov, ov^ S 
araxtoi eist», ovre Kora r^» ^fitrfQav inuM^ovui &ai.arTav, ocfl" 
miov ervxe. Xomor ovv airiSca&at to tSaipos ^ to »p #(uUirni 
vnottei/tevoi' ^ to iaixhi^oitevov, ^icdXov 8i to vifoikov. ttoiM fo^ 
evxivt^ote^ov xot nwa^olas ^attovg de^aa&ai Hvraiufor to 
ewfQor- x(ti yOQ to mevfiKitxow to nantotr tw» totovtmi a*- 10 
ttor akeov irtav&a. aU.', eae lif^f, tav totovttaii une^ycKiti- 
xof iati na&tS* to ta avta idwpij aoti fur i^ui^a&ai sor< ii 
A. 89 vtfiCiiiJiv Xai^aretv, ov to ro! fiiv etvtu vipiila ta di t/ttov' o 
di tovto }.«f^avet, vofti^atv oae^ iiti tiSv aotofKov ovft^airet 
tovto x<u iftl t^e ^aidttTje asiavtav, tt> dnto tiav j^Ereta^oi* 15 
toniav eivai trjV ^mv. ovSi ya^ av tov xata Bv^dvtiov ^oS 
td iSaipog ■^ttS.to, XeyBt* vtptiXoteqo* ti tov Ev^eivov ij to 
t^e HQotonidoe val tov i^g jiAdyovg, «/la tcal aitiav n^oa- 
ti&eie' dito ya^ t^e thaoe' t^e dno tiav itotaftaiv xataijiefo- 
fuvtjg nhjQOva&ait tov ^v&ov Mai ^QOjy* yivea&ai, Sid tovto 20 
Si »ai Qetr eig td etttog. 70v i' avtov Xoyov xai int t^v ^ftt- 
tiqav ^akattav avfifiaaav /tetaip^gei aQog t^* iittoe, oig xtu 
taottje {teteaiQoteQOv tovSa^og aotovatje ro» vaoit&tftevov r^ 
jitXartix^ Hekdyei' xai yoQ avtt} ix hoUmv notafta» «3jj- 
povTtw, "xai triv vnoatd^ftt/v t^e Hvog lte'xetai tijv dv^yw. 25 
^^ otfv Koi tov eiaQovv Sftotov yina&ai t0 xtttit Bv^m'- 1. ov/ Oni. codd. edd. /lij «nte ovtu mttn Toluit Cas., ovm m 
oii mulal V. D. ap. FalcoQ. 2. aufipahtt a. 5. flronai] Ju- " 

favTai B (ei corr?) CA, *ed >n boc sap. fCvmitat, quod CM ctUin in 
/ reliquUqne. Quae scriptura etsi coaiccturae debelur, «era aine dubio 
eit. 6. T^v lifqar codd. , Sbk. c<»r. de Cat. cani. 9. ^iinoBc 

■up. Salaatrp A. 10. fvi^por m-p. ^ A tr vygS g. 12, aoti 
ta coild. Cor. corr. 13. av tu AC ovrv Bl Caa. cott. 19. ma- 

lim Sno utroque loco. 31. St ara. B. — mti ^».] ^(i* «tl fl(?) 

ald. 22. fitTotfiQiai C1A, ttA ia hoc fit Hp. (iiw. 23. *o vks- 
ktliwav codd. Breq. corr. bvGoogle PROLEGOMENA, 79 

Tiov rof xora ^t^kag xcu riiv KaXntjV. oXXa toSio [uv fta- 
igovat yaQ ndxei tovto avft^aivetv, ntQianaa&ai dk vnb Teu* 
dfinoirtiav xal toip tiXijjiiivQiSaiv «ai enDtQvfitea&at. 

6. 'ExEivo St TTvv&Avofiai , ti fx<aXvs, nQtv dretpyirai ro 
5 atofut 10 jtara Bv^dvjiov, -lansivote^ov ov ro rov Elv^eivov 

edctrfog lov r^g TlQOTTOvtiSog «oi r^g i^^g &ttXdm}g nXtjQo><Hi' C. 62 
vat vah tmv nozafitav, eite '&ai.aTTav ovaav ttai nQotSQOv sne 
XtftnjP fiei^m t^g MaiioiiSog; h yaQ tovto avy-(ioQoito, fiQoaBQ^- 
aofiai xai tovto' aqd ye ij micpdvua tov vSatog ixeirov xtu 

10 tov t^g TlQonortiSog ov^ ovrtag elxtv, (Sats, fiixQt fiiv j/ avtii A. 90 
t}v, fuf ^td^sa&at nQog e>tQvaiv Std t^v t| iaije dvttQetatv xtti 
ffXiyptv, insiSij Se vneQmoXaosv ij ertog, ^idaaa&ai xai dnsQa- 
aui to nXsord^ov'' ix Se tovtov ■ytvia&at ovqqovv to s^oi ai- 
Xayog rip ivtog, K«t tijv avt^v imfpdveiav ixtivi^ ia^ei»', eite 

15 ■&aXatTii^ eiVe Xtfivait^ fiev aQ^tSQOv ortt, &aXatTtq> Se vate- 
Qov, Sia T^v fti^tv xai t^* smxQdtetav ; si yaq xat tovto Sti- 
aovaiv, ^ fiev ixQvaig ovx av xtaXvoito ij viiv, ovx dno vnsQ- 
reQOV Ss iSdtfovg ovSs imxXitovg, onsQ i}^iov HtQdtav. 

7. Tavta Ss futaipeQetv xai inl t^v oijjv T^r ««■&' ijfififf 
20 &aXaTTav xai rifv ixtog, [tij iv totg iSdipsai xai raZg inixXi- 

fjeatv avToiv rijv alTtav tov sxqov Tt&sftsvovg, dXX' iv roig no- 
Taftoig' inti ovx dni&avov xar' avrovg, ovS' el rriv oIj/v &d- 
Xartav t^v ^(istsQuv Xifivtjv xqotsqov slvai avvi^atvs, nXtiQOV- 
ftsftiv vnb tav norafiwv, intnoXdaaaav ixneaetv i^m Sia. rwv 

25 natd 2Tp.ag arsvwv, tag ix xaraQOKTOV inavtofiivtjv [*'] 
«ti xa\ fiaXXov tiiv &dXaTTav avQQovv ysviaGai vn avtiig t0 
XQovi^ xai avvSQafistv sis fiia* iniipiivEiav , iK&aXatTio&^vai 
Se Std tti* imxQdteiav. ov ifvaixbv S' oXtag ovrs roig nota- 
fioig e/xafei»' rijv &aXaTTav' oi ftsv yaQ (piQOvTai xatd inixXi- 

30 veg ^ei&QOV, ij Se dxXtv^g tat^xev. ol ds noQ&fioi ^svitari^ov- A. 91 

1. itoljin' Jup. II' A. — ieiiifi' alci. 8. xai aole /iiH^a inser, 

aU. li. ihi- fy^i'af B{?) aH, 13, ytyriaSut ABCl Cor. corr. 

16. xal ante ToDin om. Cor, 19. Si] Si Hu Cor. : cf. p, 9 in. 

25. Tai (Ttijla! q edd. — KaiaQQaiixov C xaTi^^dnToi' ald. xoicty- 
^amar ed(t. Indc a Xjl. — H' om. rodd . Cnr, aa.l. 28. ovn] lo 

Cor. oijTi yaQ B; cf. p. 43. :,q,t,=cdbvG.OOgle 60 LIB. T. CAP. 3. §. 8. 9. 

rai Kctt' aHXov TQoaov' ov SiA ro tijv il.vv r^v in rmv nora- 
fuav 7f()o6)^ovv 10* rot" ntkAyovs ^v&ov. ij ywg nqocjwatg 
Tteqi osvtk ovviaraTai ra atofiata raii fiotaft<ay, oiov ae^l fier 
1« Tov 'latqov «« XeyOfixva Strfii) kIm -q ^xv&wv iQijfiia Mot 
6 ^aXfwdijaaog, xat aXXmv j^sfjuappaiv ovrfQ-yovvrmv TtQog zovto, 5 
aeQf de ta tov fltdaiSog ^ Koij^ix^ aaQokia, bian}iog Koi ta- 
nsivri ntu fiaXatti; ovaa, tkqI de tov OeQfuadovia xal tbv 
Iqiv oXij ©e/iiaKVQa, to lav J^fia^ovfov ntdiov, xat -rijs £i- 
S^v^e 10 nXeov ovt<a Ss xcu tnt twv cdXtov. OTiavrss yoQ 
[tifiovvrat jov NeiXov, i^ijnetQoHvtes roii nQo a^Tav noQov, oi 10 
fiev ftaiXov, ol 3« ijttov. ijttov (tev ol ft^ noiX^v xatatptQov- 
teg ti}V iXov fiS^ov Si oi noiX^v te «at fiaXanoyewv j;(o'ga»i 
htiovtt? KoJ x^ifiaQQovs dej^oftsvot <ioiXovg, wv iatt itai 6 TIv- 
Qttfios 6 t^ KiXixiK noXii fieQos nQoa&ug, e<p' ov xoi Xoyiov 
ixnintiaxi tt totovtov 15 

C. 63 ecaetai iaaofievoig, ots TIvQaftog evQVoStvijg 

^iova nQoyimv isQ^v ig KvnQov ix>!tttt. 
ix jieuiav yuQ ttav t^s Kenaovtas neSiav ivej^ets nXmtos xal 
Siexnamdftevos Sta tiuv tov TavQov aTeviav eiV t^v KXixtav 
ixdiSi06iv tis tov nQO tccvttjg te xai t^g KvnQov noQOv. 20 

8. Atttov S» ToS /t^ <p&dvetv t^v xov" tig to neXayog 

A. 92 nQoiovaav t^v vab tmv notafimv xataqieQOftirijv tb tijv ^d- 
Xattav dvaxonTstv avtijv eig tovniata, naXtQQoovaav (pvaei. 
eoixB yoQ toig f<j>'o(e, koi xa&<ineQ ixeiva avve^ag dvttavei 
Te xai tnnvei, tov avtov tQonov xai oair^ e| avt^g te xat eig 25 
iavtiiv avveimg naXivSQOfun^^v ttva xivovftivti xivii<siv, SriXoi I. uItji; Pl iup. li.iii, A. 5. irai/fuJnraos C, el in .4 t sup. ij. 

10. jiripn.. ci 9up. nopTOP A. 16. Ildem vcrjns infra XII, 566 pro- 

rcrunlur ac siraililer nmnes codd. ciliilicnt iv^voSvviiii pracier Epit., in 
qua cst aQyvQodCfiii, sicul iu Oracc. SlbjlL p, 515. H!c praetcrea !<: 
i^ffo» tceilur prrf iq Ki^n^ov. EusliiiliiDs vcro {ad Dlonys. v. 867) prae- 
bei tviivdlvtii:. 19. SuKHiaaiifinii lA, scd liic M corr. sec. m, (au- 

tea fuerat iitxnauraitii-oi:) , qua add. auv anp.aafiieoi;: iuimnrair B 
(ei corr.) knogt eid. 22. »«ioJ ly^fgo/iiii),!' codd., Cor. corr. — i^r 
&aiaTta- sup. ,,! ulroque loco. 25. H lavn,,; C. 26. 3^lay 

Sbk. Cot. de Cas. coni. :,q,t,=cdbvGoOgle - PROLEGOUE^A, 81 

Jtff r<p im-iov (Cfj^talov iarmri x«w« j^r ttUfiaTmtTtw' aifia yia 
Av^ofTai 01 nodeg kki yvimoiivrat xoJ rro^lt»' tM^ottai, mu 
TotiTO- iTwejjiof. *(p 8e M3.v8<ort xai «ii/*» initqiy^Bt, xaw X^^V 
*6rarov ^ ■ imtpsQotuvor [9'] *j;ei »(»■« ^iW nUdo, xal airfl^ ' 
5 qtTttei n&v 10 aUoT^iTiv efe' t^v yyp' 

ffoUev ^ ita^^ aXa gnrKoe e^Bvs. 
,ltBXov ftlv ovii iv dvfjiq, ev/i^aipH vovto, dUa xal iv vfjvt- 
(tia xai iv aaoyaioif nvsvfiaaiv ovSiv ya^ ^rov im y^v ipi- 
$eT«{ TO «vfia vnevavriwg rip dvifttp, i6s av itiav rtva r^s 
10 Oc^atr>ie itivtjtnv <n>pttvovfuvov Kvr^. rotovrov Bi xai rb 
a^tfl Sb r' ajiQag 
' .xv^ov iov xoQVfpoiitat, daontvti S' tt3.oe Slivjjv' 
xai ro 

^iov&g ^ootoaiv iQevyOfiivtjg «io? IJm. 
15 9. 'II ftev ovv l(podos rov xv/tccros %et nva ^iav, iSar'' 

dn(a9£ta&ia ro dXlotQiov. huI d^ Kai xd&agaiv tivu tijs &a- A, 93 
Xdtr^s rdvtijv ipaai, Ma&' ^v xal ra tsx^a ataftata xat rii 
vcaidyia tig yV" iKHv/iaivetat. j" r' ttvax<aQij(yie ovx t^ei to- 
aavTTjv ^iav, mare vexQov ^ ^iiio»' j} tb xtyvqiorarov , tpsiXov, 
20 vno tov xvfittTOS ^isig yijv dva^hj&fjVttt, (wta is Koituv nltj- 
aiov avr^e ronav els tb irAaYOe nQonsativ vnoX?!(f&e'vr(ov v!tb 
tov xvjiatos. ovrm Sif xal rtjv ^ovv xat rb avv avt^ rt&o- 
Xoiftivov vStaQ exxvftaivsrr&tti irvft^aivet, xal xov ^d^ovs dfia 
iTvveQyovvTos , tSate &drtov xatEVtjt&ijvat nQog zifv yijv xdrto, 
25 nQtv Bie to nQotJca nsXayiaat. xai yoQ 7 tov notttfiov ^itt 3. D anle xav uaeit iubet Cai. probb. Cor. Groik. 4. d' oro. 

cod4, fdd. 10. Ti;!' xii-rjaty Cot. — oiitm. Sbk. ei Cas. coni. — toi- 
nna edd. indu ib Hopp. 18. ^ 3' Cor. 20. Corruptuni huac 

locnni Tarlia conieclurii lentuiinl V. D., ^amm Qulla Umcn probabi- 
lii ta%. Cat. inserendiim cuc ceojnit (uf ante ti<: el U uile Toii', .Breq. 
el Sbk. o^iu Si «oi muumnt in oiVi d* /11, Cor. >n otd' Ix. Qna 
muUtioDC nequagu^im id, quod rei ipja postulal, eflia apparet: neque 
qnod pr^cterea proponit Groik, arajlXtjO^rrii. probandum. StraboneiD 
■crrpaiue potini credidenmi it jniq ara^lji&^rat, oudi ral t»r jiiij- 
trlor ele. 21. auij edd. — a^nniiriir codd. edd. — inaXtuf9(i'~ ::,C00g[c 82 IIB 1. CAP. 3. -5. 10 - 12. 

fittvBTat, ptxpw' aQoeX&oi/ea tov (HOftatog. ovrio fii* ovr i»- 
«//«T«( aQOojitatr^&ijrifi to nii.a,yog «av, ano ttSr atfic^^v «?- 
^dfiEfOr, a* «u^Exeff 'ZV '"s' *" ""*' ""'"l^'^* imeijvasii. 
Tovto S' av avi^alq, xav tov SoQStaviov TiAiyovs ^a&vttftoi' 
C. 54 vito9ufit&a tov noviov, omQ Uyirat ttav a*K;*«pij#eWwr 5 
pa&vrajor nov y^^liav oQfvtmv, tag noaeidsii/ios tfjjtsi. 

10. T^v fiir ovv toiavTiiv airiokopaT t/TTOv av tis ««o- 
Se^atTO- iMiJlov B' anh TtSv tfarsQOJieQOip xal.ttSv 3ta&' ^fii' 
Qav TQ^nov Tiva oQoiftivoiv dvantiov rov }.oyov. xai yaQ xa- 
Taxkvtsftol xoLi af.iafiot xri dvatpva^fttetit xai dnotStjaeig t^e *" 
vtpaXov yijg fieTetoQiXovji «a! r^v &tiXaTTav, ai Si avvi^^aete 
Toneivovaiv avtijv. 'ov yaQ iivSqoi nhi dvevtx^*"^' Svvayrai xiu 
l^iKQai v^tTOt,' fieydXat 8' ov- ov8i vyaot fttv, iineiQOi S' ov. 
OftoUog Si nat avvt^^aeig xai fititQat xtu fteydXtu yevolvr' av, 

A. 94 etmQ xai *»«• j^acfporra xcei xatanoang %io(>io>v xtu xaroi- 15 
Ktav, tog eni BovQag re xai Bi^ojvtig xat a}lo>v ni.ei6vmv 
vno aetafiov ysvia&at (paai' xai ttjv StxeUav ovSev n fiaiXov 
dnoQQtaya Tijg 'iTaXlag sixd^ai tig av, tj avo^Xrj&eiaav vno 
Tov Altvtum nvQOg ix ^t&ov avfifieivaf toauvttog Se xai tag 
Atna^tiitov vijcovg xal Tli&^xovaaag. 2" 

11. 'O S' ovrag rjSvg iatir, iSats xai *ftii* ita&rjfuttutog 
tSv ovSi T^v J4p]('f^i}Sove jie^aioi So^av, ott tpiiaiv ixetros i* 
TOig neQi twv 8;i;<W|ue»'w»', nartog vyQOV xa&eattjxotog xai /«- 
vovtog T^v emipdreiav aq^ai^ix^r slvai, atfnuQas ttcuTo xtv- 
TQOv iyovtstig tij yij. tix6Tf}v yoQ tijv So^av MioSexovTtu nar- 25 
teg 01 fta&ti{idTmv ntag d\pdnevoi. exeivog Ss TijV ivtog ^d- 
XatTKr, xaintQ ftiur ovaar, tog tpijatv, ov rOfiiCti vni fiiar tm- 

1. o£x»] 


,ow, 


1 C. 
3. f^o. C. 


4. 


au/ifiairo 


. C. - 


.«e*o- 


VIOB 


BI(?) «dd. 


l.-i. 


T(i 


om. Cor. 


17. 


tttUTf>i-f 


edd. 


19. 


»; 


a" GC 


Er«5 Cor. 


e. Villcb 


r. ron;. 20. 


i,.«f,- 


[»> ABCl, 


eadnuque s 


cri- 


pturi 


> Ipfra pa 


oitui 


.liorum a 


icriploru 
: Stephin; 


Bj.. 


, au 
lute Cmi»t»ro pl«i 


risque loci 


s codd. 
lur. 


— i 


i.ih,»owa 


f Bl. 
21. 


^ij puucu 


S KC. 


m. circun 


■Kriptur 


D ia 


A, 


om. 


Ighinop; 


Xyl. 


aul 


oiiiii 


lcndum BU 
uil: I 


Dm. 


Cm. 


:Cor. Kalaig i 


■ec. 


Sbk, 


, Ortura 


CMt tX 


reperi» 


.jlUba 


/"» 


»P- 


pare :,q,t,=cdbvGoOgle mOLEGOHENA. 83 

fp6»sta» %tta]fiai, £iX' o^iJs toE? evtsy/vg rwrotf. xaJ fta^ 
nqig yt rije rotair^s dfta&iae a^nitnovas ofdQog aotetrai, 
xoi tiSv fta&Tifiattxmv Kai v^r apjiTexrofix^r fitQOs t^S fta- 
^IMXtHt^S afToipTjyaftd*o>v. giijal ya^ xtu Jtjit^Qiov dtaMO-' 
5 ateir imx^t^i^at tw ttS* JIAoTtowrjciiav la&ftov wpoff ti 
ttctQaax^i* SttatXovr toig aroXots, tttai,tr9^fat S' vnb rtut' <((2<- 
r«xTO»OJ* dvaftetQtjiydttM» xai dfraYYeiXdvtm» ftstsojf/or^Qaii t^ 
if tip KoQtv&iaxip x6Xaip &dXattav t^g »atd Kiy-iQeds elrai, 
iSare, ei SiaKoyiet to fteTa^ii jio^ibr, iamhKt^vat' av anana 

10 tov aBQt Aiyivai' no^or xoci (mtriv u^tytvav xoi autae recf; 
itlujnio* v^aotfg, xoi ftt/Bi tbv £iccnJ.otf etv yeviq^&at 2f^'(T(fto«>. 
8ia 8« «orro xai ro^e evQtnovs ^otSdtte thai, fidXtora Si tov 
xatd Satekiav itoQ&ft&r, ov 'tptjaiv oftotoaa&etv tms xatd tiv A. 95 
eixtavov itX^fiiaiQiat re xcti dftaiattaf iis te joq (teta§aXXetv 

15 rof ^mv endattje ^fti^ag xoi wxzog, tta&dntQ tov aixeardK 

8ts ftev ithinnvQeiv , Sts 6e dvaxoiQETv. tv fiev ovv nhmfxvQiSt C 95 
•Se»* iftoXoy&iv tbv i« iov TvQQijvtxov mldyove eie tb Ztxt- 
XtKOV MtjaifeQOftsvov ds av ix ftereiaQoteQas ifiKfaveicts , Sr 
di} xoi xaiiovta ovOfid^Ba0ai , oftoXoYetv S' oti xtti xora tov 

20 avtbv xaiQov aQyetai rs xai nixottai xod' ov a{ ithjfiiKoQldif 
OQxetai ftiv jaQ itsQi t^* dvatoiiiv t^s aeX^v^s x«i r^» dv- , 
ittv, i^jtt S' Stav avvdnt^ t^ fuaovQav^aet exatcQif, ry tt 
viteQ jijs xtu t^ vnb y^e' t^ rfl dfutoirst tov ivuttiov, [of] 
ilStorta xaXeta^at, tats fisaovgav^atai t^e atX^s t^ipote- 

25 Qai^ ivoQxoftevov , xa&dsiiQ ai dfutaitBie, . tate Oe avvd^ptai 
tme nQos tae dvaioXds xtu ivasie nauoftevov. 

12. HeQi fiiv ovv tiSv nhjfifivQiSmv xat t^v • dftnioteiov 
tiQ^tiaatv ixav^s Iloaeidiuvtos ta xal ji&nvbSiaQos' iteQt S» 
tijs tav itoQ9iiiov naXiQQoitts, ixoft<»f xoi k^w»' gruotxMre- 1. 'o«S' h fcio Cor. 8. ««1 riw] xaCcet ™» Bl eH. 8. tiry. 
Xeta-; BC xfrxll"*'^ -*' »"* nlerqoe •tefotts "x. ta. ■pplrtiu, cf. p. S6. 
Vlil, 369. Poljb. II, &9. 60. 9. Atwov*" Cor. lO^ kbJ i^ wflj*- 
rav tdd. In K^collbui atiai; pJiCTre iiiaHm. 15. «ol mle ««»»' 

nipldd. Cor. 16. tij. /())■ oir nlijfifiv^Ua dii oiioloj^tiT eoM. Cor. ■ 
' ifl-eieat, rtiiijtia torr. 17. t^> — iHiiiayfCO^ATlf M. 23. uno 7^«] 
f-wo f^t lup. y^)' -<. — Tf] * Cor. — or om. coii. Cor. add. ^:,.,Goog[c. 84. - LIB. F. CAP. 3. §. 13. 14. 

, l/ov iMyoy, uata t^ t-ii* vao&eatv iocovtop tineif eaiojfitj, 
OTi ovia tts TQonoe tov QOwSets tlyai roiig no^ftot!;, o ye 
nat' tldof ov ya^ a* o fu» J^ixeJMtiig Sig inwsnie ^ftt^ag 
fmi^aXUv, OJS ovtos qi^atv, o Se XoJUi^ixo; htrtaitig, 6 dt 
tufta Sv^dpTtof ovSi /MTt'j3aUcv, diXa BteiiXtt tov exgovv fto- 5 
rov txtav tov ix tov Uovtaiov ifikayovg Etg tif* IlQOfiovttSa, 
wff Si 'lanuQxog iWopet, x«( lioras note inoiUTO. owt' tt Tgo- 
woe tlg sitj, ravTijp ^yu^* av tj^oi tljr airiav, tjv <ptjinr o 
'EQatoo&evijs, oti >} i(f' ixate^a &a}.aTta aiU);r kou aUi^i' iiti' 
" sfavetav fjkv ov6i yaQ cnl ttav notan<iJr toSto ysvoit' of, ei 10 

/i^ icata^Kiag t^/pitv ixovttg Si ov naXiffgoovat*, dU.' ini to 
A. 96 taaeivottQOv dsl qiigovtat. xai' twt4 Si ovfi^aivei Sia tb ne- 
iduftivov eivat to Qtvfta xal t^v Imifdvetav avtov' \iSai' ovj^ 
0T( naXiQQOovvtag , oJU' ovSi xa&tatatas xcu ftivovtag, ovq- 
(toiag fiiv i* avtoXg ov(!t;g, ft^ fudg Si imcfaftiag , d3Xa r^g 15 
fuv viptjXotiQas , tijg Si taaeivotiQas.} neXayovg Si tig av 
(paiti xexXtftivijv tnufdveiav; xai ftdXiota xatd tag oiftu^- 
noiovuag v7to9iu(is td tiotsaqa ooipata, a Sij xoi ctotitla 
tpafiiv ov yag mantQ tj ytj xatd t^tv ea-^tjfid/itatai att^ea 
ovca, (SotB xal xoiXdSas ij[ttv avftftevovaas xai dvaat^ftata, 20 
ovtia xai tb vSaQ, aXX' atit^ tfi xatd tb ^OQog Qon^ t^v 
ofrtjatv im tije y>is noithai, xai totavtijr Xaft^dvet t^v im- 
(fdvttav, otav 6 J^Q](ift>jSijg ^tjatv. 

13. Em<fiQti Si toig aeQi rov jiftfuorog »"« tj/S j4iyv- 

li ij xaTtt ^crilKiiduiii] censet Cor.; qni ipAi qiioqiic maioTein 

ilq Cor. 5. dXl' »; codd. 8. j^af om. I edd. 11. mrafgdnai 
BCl edd. — TTai.Ltmolai» ald. 13. Vcrba Hat ovx oxi — tot*- 

*OT^p<H in codd. edd. legimtur pojl ^afUr. Dnde cum omoia iiopc- 
- diluum) esjent, alii alia lcntarunl, qnae plurtbus eiponere loDgum cst: 
de flu^iii, aoQ da freii» ilta verba imelligcnda eaw UDa9 Paetzius vldil, 
■imutque partielpia pro infiniiivis posila (cf. U, 89. IV, 206) ex Hait 
pendere Dslendit, ul neque mulaudum quicquam in iptii vcrbis, neque 
addendum appareret. Gcnuioum lamen rerlionun ordiuCm non penpe- 
xit, quo rciuiulo omnia cipcdita sant ac plana. 20. <ru/i /' > v owos; 

<up. ^ A. 22. noufotfa, BCIA, et in hoc itu sup. ^Sat. — lap- 
fianir BCtA, et in hoc Tti lup, .(*... 21, apnurot 4. :,q,t,=cdbvGoOgle PROLEGOMENA. 85 

atov ^^uai*' Sti doxoi^ xai 10 KaenSv oQog tte^aOto^tafitu 
doeiam?, hri «a»wt [rw] tOTtof, ortov vvp rd *dLovi>^a riqqtL, 
txK^' ?xaaid re remj-ttei* ovvanTovra r^ z^e 'Epvfrpa? xoJUr^, ( 
nwel^O-ovmis 8e, t^? t^oAatt^s dxoxaXv^&ijntti. 10 dij ttvayl- 
5 f«w »6* Xe;[#£W(« 7(!)r(»' awdjnovTa rq> «7;? 'E^vO-^ag x6hi<^, 
dnipi^alop cVrir' mttS^-ra uvvdxrEtv atj/iaivei xai to avvej- 
■^rvg xoti »0 ipati((i', aare, ei vSata eiii, <svq(iqvv tlvat &dti- . 
Qov ^OTtQCfi. f/i» [tfv ovv Six^tiai xai ro ffwsfyi^eiv ■ td te- 
varpj tij Kpftfpft flaJUtmr, ewg dxfi.^ iHenXeurto T& xata tdg 

V) St^Ims otepd, ex(>ayeniat 6s t^ dvaimQijatv yevia&ai, ra- 
attma^eiarjS t^g rmireqag #alaT«?S Siu Tr^v xatd tdg ^n^Xag 
iKfyvatt. 'ijiTioQjvg Si ixSe^dfUvog to ovrdoTeiv Tovtov t^ 
avQQOvv yevia&ai Ttfv ^fter^Qav &dXaTTav t^ 'Eqv&q^ Sid Tijv 
nl^Qiaatv, aiTidrm ti Sij tiots owj;! r^ Ka«« tdg 2ti}Xag ixgv- 

15 ffei fte&ujraii^vrj ixeiae ^ xo^' fjfiag &dXcma avfified-iara xal 
T^v avQQovv avrij ysvofievtjv r^v 'EQv&Qttv, xal iv t^ avt^ Ste- 
fitivev imtpavBia, [t^ TastetvovfUvtj' tiai yoQ xat' Kuto* 'EQtt- 
too&evti trjv ixTog ■&dXatrav dnaaav ovqqovv tJvai, wBr* x«i 
tijv iantQiov xat Ttjv 'EQv&Qttp &d}.atrav fiiar tlvai. tovro 

20 d' tiaiav imifieQst to dxoXov&ov, ro' ro avro vViog ixeiv nf» 
w e|ai £njXiSv &dXaitav xttt «^ 'EQv9Qav xai iri, rijV tam^ 
ftyowZav avQQovv. 

14. JdXX' ovt' tiQtjitdvttt roSto <pr}at* "EQaToa&ev^g, ri ovq- 
govv fByovivttt xend Tr)t> «h'iQoraiv t^ 'B^v&Qa, dXXd avveyyi- 

2. i'ot oro. codd. Cor. add. cf. p, 50. 3. «oi»' .■Kcwran AC. 

Quid in Bl It^alur panim (uiulal; tt om. Gor,, quod spedonus (|Hani 
vmiu eM, xai inaaifiioi Inlpp. Porc. Grosk. Fonaue Sirabo «rlpsit 
xa&' ixd': noTf, quo tcnor In codd. servalus ducerc vidolurt sed raleor 
taO' ixdi allo loto roc ooq lcgissc. J7ot/ pSEiic necessarium cst, ac 
simiUter luprs p. 50, ubi eadem de re'agitor, adicctuin «sl 10 'italaior, 
4. in-rirdovari^i Cot. loll. p. 50 et 51. Grosk. probante paulo avidius. 
8, xal om. Cor. cum Guarino, alq.ic iucommodum sauc esl. 15. 

si'ltptO-uiTdsai AC (pr. ta.) l, sed in A sup, yq. ov/i/if Aar?, idcmque 
ei corr. mc. ni. C, af/i/n&lacijifi B en corr.: rai orturo videlur ci re- 
pelito j(«(. 16. yal iy et rnfra scc. ra dW h A, inde aXi' ir gnt 

edd. 21. Tiif Taut';] iijc om. t'. — laulfir a (10113 sub marg. 

aggl. A) CB (a torr.'?). 13. ■j.i^u Cor. :,q,t,=cdbvGoOgle S6 ' LIB. I. CAP. 3. $. 15. 16. 

aai nivo*, wi' dMlw&et* r§ fu^ xai owejet &aXiitT^ vo 
adro vrfios it^** xai ii}v avt^v iaufdveiav, (oaaBQ ovSi t^ 
>ta&' ^fias, xal r^ Jia T^r kara ro AixMo* ttcu t^ OTgi 
iCeyxQeds. oaeQ tcal avTog 6 'Imta^x"^ imo^fiaivetat if t<p 
nqbs iwtbv Xoyiff' eiSag ovr j^v So^ar avtoii toiavti^ ^i^ 5 
T( JipDs aitov iUj-eVin, xai ^v t'£ iioi'iiov Xaji^avhca, oit aqa 
6 tp^aas (««♦' ehai riir *|<u ^aXattea' avfUftjdi naX Sti (tia 
iatip avT^s V ifKpavna. 

15. Wevd^ 8' e&at <prjoag «^» im tois SeXqiiaiv itnjQa- 
qiijr Kv^raimv ^eoi^iuv amav daodiSfoatv ov nii&ar^v, ort 10 
)f fur «7? Kv^p^s xtiais ir -[Qoyois (fi^erai (mi/torevofiivotg, 
tb Ss /lamiov ovStlg [tiftvtitai ial #«cJUn7i; sioti vita^^av, ti 
yap/ Ei /ttiSils ftev latoqet, ix 9i tiav texfttjQimt, i| tav ebta,- 
^afttv 9ta^ii}.i6p note^tbp tonor yevia'9ett-, ot te SeXeflves «vs- 
te&tjauv xai ^ imyQutp^ iyevefv vab KvQ^vaiiov ^««pi»*'; le 
^u^jjMpi/ffteS' Si t<p fieretoQtaiup tov iSdqiovs ovitneTeoteta&ei^ 
aav xal tijV &a3.aTtap imxhuaat tovg ftexQ' roS fiavteitw t4- 
A. 98 novs, irXeov *i}* anb ^^ai.dtt7ts dtexortas twv rQiaxii.ttop ata- 
C. 57 Sifov, ov tmyxoiQEi tbv fti^Qi toaovrov {tetiaiQiajtot , iSate.xal 

ttjv tpctQOv oXijv xaii}qtdijvat xai td aoiXd Ti/f Aiyvatov,_ (uff- JO 
neQ oix "tavoH ovtos tov toaovtov vipovs xal tavra imxiv.- 
acCi. qii^aas Se, ettiEQ ineni^^Qtaro int toaovtov 17 xa&' ^ft&e 
&dXaTta nQiv rb exQijfna tb xatd 2t^Xas yerea&ai, i<p' Saor 
eipijxe*' o EQaroa&ivtis, jfp^rai xJu tijv .^i^tfijti ndaap xdi t^s 
EvQtontis td noiXd xdl t^e J^aias xe»tiXv<p9ai nQoteQov, toi- 25 
tois tm<fBQU, Stott xai 6 IJovros t<p JiSQia avQQOvs «i 
^p|e xard tivag tonovg, dts S^ tov 'latQ<m dab tiov 
tov Uovtov ronmT axi^oiisvov xoi qsomos eis sxariQav i^* 
QaXojtav Std t^v &iaiv t^s X**'?"?* ^^' "vt dnb tiSv xatd 
tbp Hovtov [teQiSr 6 "larQos tds dgXf^S exei, tiXXd tdvavtia 30 4 


^irxe^,^ BCi 


id™,„e .cc^nt 


■"«<•"■ *PPf«t"» i» 


^. 


avlov 


nip. TO 


V A tti 


t-lv Cor. 7. 


■ol 


OID. I. 18. ^ 


ipUIKC 


ia B 


iX6oy 1 


iy TfufxMair aiaStiay 


«X 


xtl. »0 cdJ. uide a C 


23. >o 


TO T(»5 


a.lM: 


^(?) .dd. 


28 


lonwv ora. BC 


Cor. F 


30. Ttt 


pttnUt^ 


,a f,ay 


tiia AClghm, 


.cd 


Toi'o»iCa in mar( 


ho. ■.■,;Googk PBOI.EGOHENA. 87 

««6 waf twrep rov JilSf^ 6^<u*- ovS' stg MKf^ar »5» #«- 
ilaTTa)' ^et, oJU' eiV ro*' Iloytov ftovoi', aj^i^eiai re r^o; a«- 
Tofr (lovov toXg aroiicust. xotv^ Ae raa tuv n^o avrov ntri» 
ayvoiat ravn;» i^j^vo^xe*', vnola^ovaiv thai n*a Ofx&rvfttHi 
5 «^ 'lotQtp ntnofthr tTi^alXorta aie «ov MS^iar amaxujftivof 
a.vmv, dfp' oj xoi «o yevog 'latQOv , 5t' ov ipeQeiat, Xa^Btr ti]v 
aQoariyQ^iav , xot v)v 'idaova lavvi itof^ada&at tov ix tdv 
K.oi.x»v d»imiMv». 

16. IIqos 8s TijV d9mftaatittv iiSv towvrw fUtafioJnav, A. 99 

10 oiaff itpdftsv amag iHvat t£t iinxi.vamv neu tuv rotovttav 
na&tav, ata eip,iat za *ata i^v ^uceJUav xot tag jii6}.ov v^- 
aavg xoi J7i^xoi!crt;ci;, a|io>' aoQa&stvat xcd txHa nJUtoi tav 
iv hiqotg tonotg ovtrov 1; •fevoftiviov oftoutiv tovtoie. d&goa 
■fO^ tit joiavta noiQa/Seijfueta n^o oqs&aXfttov ■ti-&irta aavatt 

15 t^v ixahj^tv. wvi de ro atj&eg neparret ttjv aia&ijaiv xat 6d- 
Kwatv dmiQiav tuv qivaet avii^atvovzaiv xai xov ^iov nayiog, 
oiov £( n£ Xiyot td ntQi Q^qav xai Qtj^aaiav vtjaovg idQtini- A. 100 
Fttff iv T»jp fieta^v no^tp K^^g xai t^g KvQijvaiag, lav ^ 
Q^qa fOjtQonoXig iatt t^g Kv^t^g, xcd tiiv jiiyvntov xai 

•^C noiXa fttQij roimha t^g 'EiXdCog. dva fiiaov yaQ &ijQag xal 
0riQaaias iitneaovaai «f}.6yeg ix tov nsXaYovg irp' ilfiiQas tia- 
aa^ag, mate n&aav ^eiv *at cpkiyea&at ^v 9diMetav, dvetpv- 
atjQUv xoz' oliyov i^aiQOfieviiv oig av o^ayateie, xat avvti&i- 

1. ouT* Bl(?t) edd, 6, Rrrpo»' sup. ov A 'laiiiiDr edd. inde a 
Caii- 8. PoM afdniiivr miato lilemqac paalo niaionbiu, qiuni re- 
liqoa, in C (cripta «aut baec: Ilfi^ nTw^amiv ■ot Iruilvaiv, eadtm- 
que uc. lu. idd. iu JOtrf.'A. 10. aq Cor. 12. lutl inii^iovirnc 

aid. loi M jt(Ctj)ioiW(M Uopp, «qq. Cor. corr. 13. biiolmr tup. 

»? A. U. Tiaiaii 3up.-aiiai, A. 15. il.niiji.»' *vy. tl H codd., 
icd V rvA Si <ei:. ni. add. m niarg. A, Xyl. con-. — aiij*»; codd, 
C«r. corr. ci com. Scbott! (v. Obil. liiim. 111, 35). 17. X/yit 8. 

— Ttt om. C idt ABl edd, Groik. corr., quem tecutui lum non «b 
caosai ab eo allatai paruin «alidas, led quia accmativi idt — rqvoi';, 
i^r AiyVTttay etc nimii incommode ad It/ot rcrcrrentor. 18, T% 

om. q edd. NomEU Kv^raitn; a compluribut tVuatra. tentstum confir- 
nutur alio loeo V111, 347 et Stepb. Bj». v. B^aala, ubi ral« nunc 
lcgiluT Kvrovflof. 33. aal om. I, punctii sec m. circumscriptum :,q,t,=cdbvGoOgle 8S I.1B. I. CAP. 3. %. 17. 1& • 

ftdfijv ix fivS^tof i^aov eitejipvaar SuHixct meMnii njv TKqi- 

ftetQo*. ftETK Si r^v actvhtt tov xa.9ovg i&a^ftjatw. n^fazoi 

'i^Stot &ai.efFro)iQaxovvies ini^oajiXevaat tip rAtnp, xat IIo- 

C. 5S oEiSiovog J4aifa3Jov iegoi' iSQvaaa&ai xma t^y i^aov. ir di 

T§ il>ot*i!tTj (ptjai IloaeiSiai^iog ftvoftiyov astCfiov Kanaxo&^vai 5 
noiiv iSQVfiEvtjp v}ieg 2^tS6»os, xiu air^g Se ^iSofog ax^Sov 
n la Svo fifpi matlv, oJU' ovx a&qomg, oian [oj TioXvr tp&6' 
fjov av&qdntnv yevia&m. to B' avro tta&og hm ini jif* £v- 
Qtav ohiv Siiteive, fietqiotg Si ams^ Ste^ij Se xai im ttvag v^- 
aovg tag te KviddSas xal t^v Ev^otay, tSats T^f Ji^s&ova^s 10 
(ian S' iv XahtiSt n^^v^) tae atjyag daotvipha&^vai, av][*ais 
S' ^fttQatg vateQov iva^ixaa* nat a)Xo atofuov, (i^ aavea&at 
Si aBtOfiivtjr tijv vijaov xatd fugt/, npi» ^ JCfta^ yijg dvot- 
A.,101 X^M" iv tc^ jiijkdnip fieSii^ wijlofi Stauvqov fiotaftdv i^ijftstje. 

17. rioiXiov Si ovvceyaryag aotijaafievcitv totavtagr oQxeaet 15 
tet vao TOv £itr;\piov jitiiitjtgiov avvtiyfiiva otxeins na^mi- 
&evta. ftftja&ele yd,Q tmv ifiiut tovtiav- 

XQOwot S' Ixavov xailniQoia, ev&a tt rn^ou 
. iotal dvaiaaovat ^naftdvSqov Stv^evtos. 
)J fiiv ydg &' vSati, Xta^cp, 26 

tf S' he'Qi} &effEi aQOQeei eixvta ][aXd^^' ' 
ovx esc &ixuiid^etv, ei vvv if yiiv tw i^iqov vSarog fuvet mjyi}, 
tj Si tofi &eQfiov ovx oQatai. Setv yoQ <pt;atv aittaa&ai t^v 
ex&i.trf)iv toH &EQftov vSatog. fttfiv!^axetat Si nQog taita tmv 
vno /ttifioTtkeovf 'Kf.yofitviiiv , aEtaftotre ttvag luydXove tovg fiiv 35 
aakat neQi jivSiav yevofiivovg xai 'leiviav ftixQt t^g TQtndSog 
iatOQovnog, vtp' av Kot xwfiai xanao&ijadv xai SimXos xat- 
eatQacpt), xatA. t^v TayrdXov §aaiXeiav', xai e^ sl,t5v kifivai 
iyivovto, ti^v 8s TqoIuv ifiixhiae xvfta. ^ bi 1>dQog ij x<w' 
Aiyvmov rjv noie nekayia', tvv Si tQoaov ttvd j[«ggow;ffof 7'«'- 30 ct*. ia A. — aunt&iiftittir «Id. 1. f/oiwo^ ^it. 3, ht tiqtm- 
nXtvaat Cor. 8. atSomi et «i lup. .0 A. 13. ■ot. tb fiiq^ BC 
xam TO fiiqii ald. 14. h,ldi>ta ct i np. i) A. — Hrfiaatf Epit. 

20. »' oni. o, Kd m mtT%. »ee. m, add. ftir ■»' vSatt, idem W I. 

21. Tiqngiii nip. allcrum Q A jiQOQ^ C. 24, folti^» Cor. coH. 
XIII, 602. 2$. Pott ^dc/ty eiddlHe quedam cenKt Grosk. 

c,q,t,=cdbvGoogle PROLEGOHEMA. 01 

yoft*'. (0$ d' tKTws X(M Tvfios xdti KXa^oftivaL ^ftwi 9' istt- 

xtu ji) Kdau»> oQoe fierem{it<f&ev ro nti.ajos ifttxkvae t^>> y^f 
Kai v^aov inoajae io o^oi;, loats itXrorrjv jevda&ai njv tta^a 
5*0 Kdaiov odav T^»' ig tf>oif«()?». ■oiSh' ovt 6(miia(smv, ov8' 
tt nore Siaatag 6 ia&itos ^ t^ifta i.a^iay 6 SieiQyiav to AlfB- 
wtwt nikayog dtto t^g 'E^ty&^as ■d'KkdT^s dmnpavsi no^ftor, 
xat avfQovv noi^aet r^r fxro£ ^ttjlisrrai' i^s ivrog, tca^axtQ 
ini tov xtad tag 'Hqoh^Jovs ar^hts no^ftov awi^. et^tjttu 
10 ii nefii «5»- ^towvaav tt*d xai iv d^-ntus vqs n^aynatelas, 
a Su aviicpeQBiv tii iv, «lu tijii. nianv lap!Qav KotaaKtvd^uv 
tmv ts t^s fvaeots ^Qyiav ^xat tiSv aUai$ Ytvoftiviov fieta- 
§o}.mv, 

18. Tov te TleiQaia vtjatdCovta nqoteqov «ai aigav i^;-A.. 102i 
15 dxi^s KBiiievov ovTias (paaiv ovofiaa&^vaf vnevavtiwe 8' ■q Aev- C. 59 
xde KoQiv&imv tov ta&iiov dtaxoipdvtoiv vf/coe yiyov&v, dat^ 
nQoteQov ovaa' ntQt tavnie ydg ^aat l^^etv tov jiae^v 
oloe N^qitov etXov' ivxt^tevov moXie&QOv, 
ditti/v ^neiQOio' 
20 ivtav&a ftev Sjj Siiafonat ■(eidOZfajtoi ysyovaaiv, a3JLa;;o-0-t 3a 
^Qoaxiaaets ^ yetpVQiaatiS , xtxd-dneQ ini tf^s nQOS 2lvQaifOvaats 
v^aov vvv fiiv yiqivQa iativ ^ avvdnrovaa aunjv nQOe ti^v 
tjTtetQOv, nQortQOv Se x^t*"^' *"? ftiatv 'j^vxog, i^oyaiov Xi&ov, 
Sv xttXet ixXaecov. BovQtt 8i ttai 'EXUtf, ^ ftsv vno •faaftwtot, 

2. nt^l mjlouno)' sup. xai to n^liiivtor A. 7. uimrfcUrtt .A 

B(?)Cl: ID nurg. o lec m. nat. ani. 8. int sup. if) A tffi sec 

m. iD tji nuL C t;; Eplt. Cor. 9. \qaxUtoiji S(?) n>»rg.' i *dd. 

12. aiXmr ald. '15. oirEdn: ^aai» iaofirujBi-^oi oiD- I, ■«<- m. iDter 
Tcmii iild- ia A. — ' lcfxat ald. 17. iftfti ald. , 18. v^finoi' 

C'£ edd.. ri^tji* sup. kdv A. ln&a X, 452 in e»dvm noivine % ciKi- 
bent coild- (eliani Epit) atque ita scriptuin fniue a Luperco EaMxhius 
ad Dionj». V. 495 refcrt: cf. Slcph. Eji. i. v. JV^e«oc, Plio. H. N. 1V,'3. 
Allera form» hodie leeitur in Od. /2, 377. 20. /(.g™,!^.. E- 21. 
iTi/^KUioufroiu; .i4. 23. ^ii^o; I — 'ioyei B ei corr. 24. lor Ix^ 
Inror r, nnde Cor. tinutra suipicatur acriplum liiiue a Strabone oEdv 
iitiXil %dr inXftcoi'. Ibjci verba' ip» t. ap. Scbol. ad Pind. Kem. I| 1 
et Boeckb- >d b. I. — fioifa H — '2<»iy<Bi^os om. et lec lo. io mir- :..,Goog[c 90 LIB. I. C&P. 3. f '18, 19. 

ij d' vno Koiumn ijqjtwwtf^. *^* «sg» Me&wi^v 9s t^ if »(p 
'EQfUOftxtp HohKfi o^s ifnaaraStov ro vipog dvt^i^^ yev^- 
fitrrog afa^va^itaios q>i-oyiaSovs , fie&' ^(ligai' pif ait^oixov 
iiti) TQv ^e^fuA xai rijg &eimdovg odfi^g, vvmtoQ S' eioiSeg, 
eniMfiao» aoQfti x«i &e^a*vor, Sare ^eiv t^ ^akaa^tav ifii 
maSiavg -nivte, #oiLe^iic* 8' ilvai «aiim CMotn aw^iovg, tt^a- 
jma&ijvM 6i iter^aig dtiOQQiS^i avQyiav ovn iXdrroaip. vno it 
t^g KuamSog iJftv^g ^ te ^gvti naimo&ii xai MiSem, &s iji>)«- 
* itcotev 6 aoa^g iv t<^ Kaja)i4yif ' 

01 cs Ttoi.varacpvl.ov j4qviiv ^XOv, d( te MiSemv. i 

Ktti vno ii}g BnmtpiSog 3i xai t^g vvv J4<ftitiSog Xitinjg toi- 
A. 103 xaat xataxeyXva&ai itoXeis tiveg GQixxiav ol Si xtu T^^tur, 
<6g avvoixiov totg 0Qif^lv ovtmv, xdi ij nQoteQov Si J^Qtefiha 
Xeyofiivti ftta tav 'ExtvaSiov v^atav jjaei^og yiyove' xai aiiag 
Si tav nef>\ tov J^xeXmov vijaiSwv to avto nd&og <faa\ na- 1 
fteXv i» r^s i!«o tov izotaftov a^oajmoetog rov xeXdyovg, avy- 
][ovytai Se xal at Xomai, lug 'HaioSog if^at. • xtu j4hmXixai 
Se tiveg dxQai eial i^ai^ovaai n^ireitov, xtu 17 jiatsQia ^iXa- 
• xrut, ^v J^ateQcSa qiiiaiv 6 -aoujt^g' 

ian Se tig y^aog iteaajj aii aetQ^eaaa, 2 gine addiu Hmt in A. 1. 1) oin. add. inde a Xjl. 2. fg/uuirixu 
ABC i^iiovar^i Epit. — o^o^ om. edd. codd. praeter Epit., ei qua re- 
cipere non dubilavi; jiv^ Cor, O0OC ntrgSiSt^ Grosk.; hiia a^adtbi* cdd. 
codd. praclcr Epit. 4. vao Tijs lou &fqnoi} xaX 9imSoui oSptfi; 

ACt Epit. et omisw tal B. 5. ixi^mnoi ei *(p/4«(ro«os r. 

6. atailaiii a. — Tiqox^a^^oat ■<c. lo. *dd. in tnarg. A\ idem in 
Epil, a mpra potilo. — aiaSlovq sup. on; A. 11. fiunmwldoi' BCIA 
-et Iti lioc mo sup. 010. Infr. VII ««Ir. ^urTorl^ esl in E EpiL, idem- 
^e pracbcDi Dion. Peric«. v. 676. Schol. ad Apoll. Rliad. II, 704. Hor. 
Carni. II, 19, 20. Val. Flatc I, 726. II, 83. — a7i>i;T.Ai( aup. n A. 

12. uaiaxiKlia9ai lup, xtKalvfSai A. ^ ai H Cor. ei Cas. «mi. 

13. <«fT//(jiia BCA, et in boc /11 mpj fitj et a aup. Tut, praeLerea 05- 
11/tla lec ni. add. in inarg, cf. Sleph, B;t. >. t. Plin. H. K. IV, 1. 
15. fifcrl BCIA (jcd in hoc q in lliora icriptum est) edd. Scd qan 
relcTatur lingularii, non liqnet, 16. n^aj((wnti)« A Epil. et' in luc 
a supra poiitam. 17. 'H^oAiiof- Cor. coll, Herod. II, 16. Apnd 
Heuodnin >uleii) nihil nunc le^tnr, qood liuc Jadat. :,q,t,=cdbvGoOgle . PBOLE60HENA. . 91 

dftqiSfvftoi: 
pvfl 8e auS' ayxvQO^^Xiop ei^vig Ijet. Iv re r^ 'I^ixrf ovSiv 
'ianv aviQOf mtoinov, ovlfi Nvfnfcuov, olov <p^otv "OfiijQOS' 
5 ^fkriov Si akiao&lu fiein§oXijv $ a-fvoiav ^ xeaa.tpevciv t£v 
toncov Nfcrff r6 fitf&iaSes. tovzo ftiv S^ d<ta<fce or [i<S] tv C. &t 
xotv^ miOTfetv. 

19. 'H Si jivtta<ja v^aog ^v irQSre^ov, <as JHvjffiJos qiijnr 

*^S [Siy jiia^ov KCcXovfMviig nQoteQor 'jaaijg, «at t^v vrjaot 

JO jivttaattv naksia&cct <!v.ve^tj- vvv 8i tijs Ato^ov noktg iatir. 

ol di xat ttjv ji('<!^ov Tfs IStjg aatQQtoytvat nt)tt<stevxa<st, na- 

&djieQ tTjv HQoyyniv xai -^v TIid^x<ivaaav tov Mi<t^vov, tag 

di KcaiQeas tov ji&ijvaiov, t^v ^^txeliav Si tije 'Pijyiv^e, ■^v 

0<!aav Si toS 'OXvfmov. yeyovaai Si jiat mQi toxt<i totavrat 

15 fteza^oXtd. nat 6 jiaStov Ss 6 iv jiQxaSiit ins'<!xt ftoti to 

^eiiita. ^ovQif Ss -tag 'Pay<ts las xosta M^^Siav tovoftda&at 

<f}j<Jiv vno <Jsi<i(i<ov ^ayeioijg t^g ficQi tag Kaanlovg szvXae pjSi 

<o<st£ dvatQitit^vui noXitg cmp/us xai x<o(iag xal aorafiovs not- 

xiXag fteta^oXag Se^a<!&<u. Itov Si neQi t^; Ev^oiag <f^aiv iv A. 104 

20 'Oi*<f.dXij .SamQOif 

Ev^otSa ftiv Y^v Xentog Eiqiaov xXvdoM' 9. mrci^t^l d/i^^^<rifiov r. — ii oui. BCIA, acd m bac »op, 
ov MC. m. add,, inde legitur in g (ud ot om.) n6, wc. lii. ^dditnm 
est in B, aftla6ia r. lllud -cur Degttctum sit apparei. 9. it om. 

codd. ci3. fdg Cor. .11. t^; lSti<; A crasli noHDaltti lilena poM ar- 
liculinn , neque apiritn mp. i ippicto. 12. niO^tavaaif BC. 13, 

Kantlla.^ aupra p. 11 eihibent codd. ct lic Kripiam ut noroFn ti, 123 
V(, lSt% ap. Sicph. Bji. aliosque >cr!ptoru GrKcoi eiCepto PtDlemaeo. 
Aller«m fiMiiunii, qnam Lilirii praeleraQI, codd. tujmur bic et V, 247. 
248. 14. ii *ai\ ydQ >ai Cor. 16. poi^a; ACl ^-oytiSa^ B 

Cor. corr. de Weuclingii .coni. (v. ad Diod. XiX, 44) coll. XI, b\i. 
6M. 6/is. Haec (eRua ap. ^ioa •^riploret coiuiinler obtinm D<qae 
Gro*kurdi! commentQm altecam de urbe, ■lierim de re^one iQtelligen' 
dam etst censentia prabandurD. — /nfitlar CA et in hoe lap. M»'. 
,17. Koaitta^ BC e<l(L IB. xai- Ka/iai; on. Cor. 20. «irwQtH 
At aatiiieui C aaTVfaii £or. de Cu. coni. :,.,Goog[c V2 LIB. I. CAR 3. $. tO. 21. 

20. Jiifitjteioe S' o KaXXcertat^g wvs ««*' oltjt tijv 'EX- 
^ Xida. Yefofurov; noti aaicfutvg St^ywfuvot «"*' *■* Atj/t^^^ 
vtits^v xcu 'TovKtivawv ta aoHa xaiaSvvai fp^ai, ra te ^SQfia 5 
ta ir j4idti^<^ xai Oe^ftoirv^Mig im iQtXg ^nifag iaicxeifeiva 
naXiv pw^*a*, T« S' iv AlStjiji^ xoi xa#° enpae a»«fea;^»«i 
mif&S' 'Siqeov Se lo ffgoff #aiarn? mr);os «ai iwv outmv 
«epi emaxofftas avfmsam, 'Exi^ov ie xai ^taXa^av xai 'Haa- 
ttleiag i^g TQaxirog, tuv fuv noXv ft^gog ntoetv, <PalaQ(av 3e 10 
Moi i^.iSdtfovg dvaTq/aif^viu ro xjtafia. noQimX^aia Bi ffii/*- 
^vtti xai Aafiievoi xai .AaQiaatoig- xai ^xoQrfetav &' ix" 
' ^efi^Mo* dpoQQtip^vat, nal «ataSvvat oaftata xiXt«^^ "oi emit- 
xooiiov ovx eXarria, QQoviovg S' vnig ijjitisv tovtosv -xvfta ta 
i^aa&iii tQt]^, to fiiv nQig Xxd^ifjjV evej^&^vai xai &g6viov, 15 
tb Si ffpoj QiQfiofivXag , aU.0 Se eig to neSiov eag tov il>ia- 
niHov ^atfvwvtog: mjfds te notafimv ^^Qttv&^vai UQog )jfi/- 1. anTTp ixttigiair l*fi[irair n(io; ui^iia 7ioi>&/i6r codd. ixwpn 
oxT.> Xyl. scnpal, i-rt/.-iy C»s. In se<iucniibiii Valclai. (DUlr, p. 
144) scribciidum ctniuit :[^6^.l)]/ia, sed mulio meliora alque unicc vera, 
nt opbor, Bcmleiui propojuit (t. Episl. ad Mill. Opusc. philoL p. 500 
Lips.), quac rccipere oon dubiiavT. IxiaQHf' BHTqe, txti/iiir jrgo^ijra 
TioQ&ftdv Sbk. Cor. 3. xala-riavo.; /(P) ald. KaXXaimii'; C. — i.)i' 

'EkliiSa'] i^i- oinDu,,('rtiV I (add, j^g. i^» JH«*(») «. 7. ««■/'V <^^- 
■ic el paulo post ei iDlra X, 415^ recliui eihibeot nomcn IX, 425, scd 
ibi quoqac in aliera sjllaba ( scTTant. TcnimtaniBn Stcph. Bji. s. r. 
illnm [ucum- taudnis ., «ihibet, quod luetur eliain Piol. 111, 15. 9. 

yttgi sup. Tie^l^ A. — ^uiai/wy snp. pov A ^/aXaavov i ipaldiiov B 
ei corr. 10. ^aXa^oo B(ei corr) CJ et in Iwc sup. *ov, if.aXaQ- 

vai' /. Pturalem, ut paulo anle, Slrabo cihibct IX. 435 et Stcph. Bp. 
11. araaT^aif^rat sup. TpaB^rtu A, inde ojoTponijWB B(ci corr.?) 
gnol cdd. ' 12. XaQUvat codd. Cor. corr. — /n^uc/atf C J.a^i<ro(^ti; 
allero a sec. ia. insexlu A, qui (ir pkrisqne locia I. IX exhibet boc nomcn, 
ut scribitur in nummii lltulisque: rcliqi)! codd. nbiqnc (cn: ae habent. 
— (nei^f 'or ftC. — S' om. Al aU. 15. n^o aita^ifiir BC, teA m hoc 
allCrum a hc. m. add. Inde Grosk. coni. To^^v cvlK II. B, 532 ar- 
gnnientii tampn usus iioo iia validis, «1 sequi eum auderem: iiirra'qui- 
dem IX, 426 eadcin ,'Doniina iatcr se cAmmulaUi sutu. :,q,t,=cdbvGoOg[c ■ PROLEGOMENA. , . M 

aimiae tae oSoig, vov Si Boa.yqwv xttr' uiliig .ive^ijrM qni- 
fayyog, xeu jiJAntjg di xoi ^vvov xri 'Onoiviog noiUii xteia- 
^ia^^mi fntQt, Ohv 8i m vtrEQxsifivov qigovQtov a&p ata- ■ 
5 tqan^yat, 'EXkcuo.? Si tov riipfve xaiitt^qwf^ptu fUQOg, itSQi 
d« jiXaiafov ■9tOfto^opiio* Sfioiv ntrra xal axaai fiapd-evovg A>. 105 
draS^oftovaa.g eig nv^yov tiSv iiXiftsvitav xoni &iav, aaaovTOg 
■ttm MvQjev, aeaeiv x(u €evias etg n)v &iiXan:ap. Xeyovci Si 
xoi ■py? jdlaiavrijg rijg «poff E^i^rua. %a, fiiisa, ^yniKme yewt- C 61 

10 fi(4«v, Siaahyvii Se^aa^&at, juerolv x((i riav aeSuav evta xoei 
ftix^i ewoci CToSiiov eatxXva^vai , xal TQt^Q^ nva- ex wiv 
veoiQiiav i^atQe&eiaav vmQtmtetv rov n^vf . 

21. n^omt&iaai Si xiu ras ex tkv fisrcanaceoir fwta^o- 
Xag iai nXiot rijv a^tm^csmiW ^fuv xmaansod^etv i&iXoneg, ' 

15 ^v vy^v^t ^i^fMMpwos xai 0( aUo( ^bloffo^oi tiavtef naQOMtt' 
rai ya^ t^. d&ofi^Ei xal Kra^axV '<<'< e^eioiX^xttp' otov '/^tj- 
QKv fiiv Tiav iane^itav dg rovf vaeQ roit Tlovrov xai «fs KoX- 
xiSoff xoaovg fteiepHiUfiivtev , ovg 6 J4(}d^t,, cae qut^o'!)' J4aoX~ 
XoSioQoe,' dno tijg JiQfUvia^ o^tX^t, Jivgog Si ftaUo» xm r» 

^ ogi] za JWoffjjrxa, jil-pimiav ^''^ig te j4i&iofiag xoi KoX^ovg, 
'EvattSv S' in naifXa-fOvittg ent tov JiSQiav. oiteQ km cAi tav 
'EXX^vutiav i&viov awi^tj, 'Imviov xm^^mQtitov nai ji-foimv 
xai jiiokiiav xat Aiviaveg oi vih AitiaXoig o/tOQot negl to 

6. aXfwoi/ cadd. Cor, eorr. : cf. Sleph. Bji, *. v. Acich. de Mk 
legat. p. 301 R. (p. 360 $. 138 B). Uca, oppiduni *b Hcrod. appcl- 
Utiir jiXatjfot tt Alnrjvoi, ntque de acceutu coateutliuit ^Dctoro. S. 
AMe ToS noDnulUe literae eraue lu A. 12. riitgieair SCIA ct in 

Koc sup. rtuniibiy, guod Cur.^ t^cepil. Itf. /rfTwniTTcurcu»' Bec. m. 

add. io niBrg. AB, inile Teceperunt HOt Cor. 16. koi iiTa(>aj:o>' nal 

TO av^iHiJlt]iiTOv f", to ataQinxitr xai ap/milijidor Cor. 18. ^(iwxc- 

ff/i«roi'« CIA et in boc lup. ior. — o£s /oofBfi/e JBC/ oiis oi-^ i 
a(a£ij( r, quod recipienduni rrauail Cor. (in nott.) et Grosli. Sed ne- 
gMioQem illam pATum iptani etsc apparel. X anum lidetur ei S makt 
r^elito. Edd. indc a 6a». praebent oiii xal o J<poi:if? — «?] oi" 
ABCl ^t ia isarg. f, Idem Uoc q » corr. 19. og^ftr C. 22. 

Tf ante xal iaacr. edd. 23. ^rnirt^ ABCl edd. o^rtai-fc £. Magnn 
iu boc noiaine aciibendo codkum e>l iocoHMaiMta, led t Hcpin* ol tn ^:,.,Goog[c H LIB. I. GAP. 8. f U. ». CAP. 4. $. 1. 

A. 106 /imnw ^M>M>,«su t^t'Oaaar ftetu Ilt^cu^Sr- xeti aitol di 
UtfQtti^oi [leitttiiTrcu «»e'?j a^fH ^* «o»* n»" roweTW» ««- 
QttdetfiAdtBMt ^ •vr iveaT£aa itQaYfumia. nwa fiiw ouw xeu 
ff^et^d lotg TtoXiots eiatr-- tu di t&* KoQiSf koi T^qvv 
xoi TeottQtQv fitta*aaTaaei.g tud /oJUrrcor, oftov Iti x«u tm 5 
^•ftli6*tav oi im noXii iitmiiafMi, Maivoe n toS ^itcu&ixov xiu 
Teopxtd Tot! j4l&ioxot xtd Km§ov tov T^Qog xot ^samatftog 
Kcei WafifUTixov twv jilfvftiicar x«i Uapaar tim*> turo Kvfov 
^291 .5'«'i»^oi> ov/ dfM)((ue tr ttoifKp naaiii elatr. ol re Kifi- 
l*eQtot, ovg xoi T^pof arofid^ovaiv , ^ ixeivotr n i9roe nol- 10 
Imus ixedQafior ra de^ta fteg^ «ov Ilortov xdi va otivejr^ <cv- 
T»tf, Tori fiir im Ilaiflayotag, tow 6i xoi ^Qvya^ ift^aiM'' 
teg, ^vixa MiSav alfid *Tt* tavfov morta <paaiv diitX9eip ^ 
TO XQfiav. jivySofttg Si tovg ovtav ay<av (**XQ^ ^diag xoi 
'latriag ^laae nal £d^eie eiXer, ir KOmU^ Si dtetp&d^t!. itoX- 15 
Xdxis de xoi ot Kififupiot xai oi T^ijifee eaot^aarto tde toi- 
avtag i^oSovg' tovg 8i Tff^fog ttat K£§or vito MaSvog to 
ttXsvtaZor i^tXa&^rai <paai tov ttSr i Kififit^itor ^aaiXime. 
tavta ftir eifi^a&m iigoe Sataaar xotrij «^r aeQtoSor t^g y^g 
exorta oixiiar iatoqiar. 20 

22. 'Enavtfixr 8' inl td ii^e, aqi' oiv ita^i^^fur. toC ffOQ 
HfoSoiov fttjSiras "TiieQ^oQeiove eJrat (p^aartog, fHjSi yif optiiDU ijiiani n: alque ea icnplnra GrtBatur poetarum miniiiionnnquc 
«Ktarilala. 1. Saiior cpdd. Slik. corr. n Tjrwh. aml coU. IX, 442. 
2. nnufiir et moi aiet^i BC cT. EuMatb. ad IL B, 749. p. 3%, 1. 

37 B. — xlq^df i4 ttn ai laTopfiu p. 4. ilal^ iaxi r. — 

Xfaguv CA et m huiiu marg. lec m. add. ttafiiit. — *^^t» AC. 
7. rfin^of ABCI TQO □; f craM liiera inler ■ el o, T^of J ald. t(«i- 
^t cl q nip. » kip. 10. T^tjjKiinif BCIA, et ia boc «ip. Tfijifai 

el iu mai^. lec. m. add. baec: m/i/i/^iai ot nai T^^^rc orD/ioJ^on ». 
12. dot) — noji ald. - 13. n om. £J.^, Kil iu hoc uonnullae lile- 
rae anle Tsi^t' erasac, et acutDi sjllabae al appicuu ID circumSenm 
•ec m. mut. ProWimen om. «iam ap. Eu>t ad Od. A, 14. .p. 1671, 
L 21 E. Ortum Tidctur ei v repetilo. Cor. om. 15. irf»u^ C. 

18. Tov tir mfi/iifluy ffaaiiiim; om. r, Kt/i/ii^tii' a Slrabone teribi 
non potnise, ei luperioribiu liqadcompliirciqi» poM Peniclinm peT- 
«peienmt: •cripierat line dubio 2*v9^r cf. Uerod. I, 103. 22. vntg^ :,q,t,=cdbvGoOglc PROLEGOHENA. W 

'•Tnt^rvrkMg , ytSuoka 91701* ilviu rijv dadBsi^t* ttm ofiatar o A. 107 
. "EQiaoa&it^e s^ ttoq]iafiaTi «Dvrip , el rte ttyot fojSdfaf Bttat C. 62 
. isntu^mtovg, fiti!ti yoQ imxeiQ»fa&Dvg' ncaa tv-pjv rv elvat 
Koi "TaeQvonovs' ttaia yoiv «^ j4i&ioniav ft^ «rreiV N&tov, 
6 aiXa xfcnui^u. &mfutaio* S', tl, xa&' inaimir xJli/ia nrio*' 
rog Mitftov, xai navraj(ov xov ano fuatift^qiug Notov ff^oa- 
ayoQWOfavov, lati rty oac^atg, h ^ tovto fi^ mfifiainei. *w- 
vaPTioy yai> ov ft6»oi> At&ionia fy>t av rov *a&' ^fiag Nomv, ' 
£Ua xcu ]J a^inri^o» naxsa fiix^' *ov ttHifie^ivov. ei 0' a^a, 

10 tov 'ff^odotov tovr' ejip^f (wrwtr&oi, on «wc Tnf^o^io*? 
tovTovg vnii.a^e'iJyea&iti, na^ oig o BoQiag oi n*eX. xa» 
fOQ et 01 Roi^oi ^Mr&ixfurepor ovroi tfoair, ot /' i^YOVfievtH 
m vytig av ai^ovoaMv, 'TneQ^OQiiovg xovg ^OQttoTamvg Xiye- 
e&ai *ifaat*' ogog Se tiov ftiv §o^io»v 6 itoXos, Tsiv di i^o- 

15 wav 6 ia^fteQtvog- KOt m» a.vifuav S' 6 aorog oQog. 

23. 'E^s Si Xeyet HQog Tovp qiavegwg netlXaaftiva xai 
idvvata Xijovtag, ta fiiv ^yoQ* iv ftv&ov ey^^ftati, ta S' 
itnoQiag, tttQt <ov oyx a^tov fttfit^a&af ov8' ixetvov ixQ^v iv 
vao&iaei totavr^ (pXva^ttvg imaxoitstv. ij ftiv ovv itQoiti] Jfie$- A. 108 

iO oSog ccvnp tiov ^itoftnjfiaioiv totavti]. 

CAPUT IV. 

I. "Ev Si t^ SevriQa treiQSrai Sioq&atalv wa tioteia&ai 
i^g yeoiyqafptat, xai tag eavtov iJyei vttoh^Bis' trgog ag tia- ^gfovi BCEl «M. (•itffpotiiov^ nip. Q/tivt A. 3. yiXolwf^ U~ 
roi ar ABCt Uytir E Cor. corr. ei Tjrwb. coni. — t^« om. E. i. 
lniiinlr. tAA. K. ■al airte xaxintfQV aatr. ild. 9. air»T/;>a E, 

— Et S" OQa tt TOi' 'HqoSotov, xoot' ktI. Sbk. Cor. tx Ca». eont. 
10. TODTD x<!'l' -E- — vxiQfio^foi»; l intflloQalovq B Tocj trnJp TOW- 
Toif B ex «»T. Tov? imdpti oi ■nrii C amiaii quae legunliv inde ■ ffo' 
m(ouc mqiM id fioQ/a^. H- ify'a6^'mf. j/ir/aSta A, idero lioc £. 
M. oV t' BCT^ et in hoc ri tap. t". 13. tS iV«! B(e» tott?) 
C To vxw; «ip. D/ttt l. — {'niQfiogalovt E {iitiQfioQinvi; BCt cdd. 

— fitQ p<M 'TiiifinQiloui: iiattk Cor. past anowraur oratiDnern incl- 
<)eiu. 14. f)aot lollendam Groik. vidit. — ftir on. £. ' 17. yaQ 
om. Cor. — fiv^ l. 19. VNanili' ■Id. dbvGofgle 96 LIB. I. CAP. 4. §. S — 4. 

Itv ei BOti ne inar6ff&wats, itei^cenof st^oatpi^y. ro ^r ovv 
tag- na&tjgMtinag vnoOeoEi^ \eia]dfBi* kcu qivetxai bu Itye- 
«u, xm ott ei a^ai^oatih/s i y^,,*a&a3itQ xtci d xooftog, xe~ 
' ^ioaierreu, xai ta oiUa ra TOtaifa. ei de Triiixavnj, ))Jlixi^ 
avTOs sipJpM»', ovx o/toioj-oSffi* o» Som^ov, [ovJA' ineuvovct 5 
4^« draitirftjaw ■ o/uo$ <)c n^os t^* ff^(U{eiati> ■i<at> xaxa las 
ounJffEif ixumas (patroftentav ttQoax^at toigStatsnjnaatv ixti- 
vote llnnaQxog ifti tw Sia MeQot/g xal jiXt^uvfl^eiag xai So- 
^oOivovg fnatn^Qtvov, ftatgov tra^aJldtrett' tpijaag tta^a. t^v 
di^&etav.' xal tie^l toS aj^qfuaeg 8' iv rotg i^ijg dta }fXei6- 10 
»«rt ««» detxvvs, 5n atfot^oet&ije nat ^ jij avv if vyqa (pv- 
aet x<ti 6 ovQOfOg, diXoTQtnlMj^etv av dolaier' dffxst yag to 

2. 'E^g de to ttXdtos Trje otxovfiivijg dipoQiCojf tptiaif 
A. 109 dtto fiev MeQdt/e »Vi rav 8t' cevr^e fieffi;fi^Qivo6 fiijgt JiXe^av- 15 
C. 63 dQeiae sJvat /ivqwvs, iv&ivSs eig rof 'EH^ffttotTov iteQt oxta- 
xiaxiJMvg ettanov, elr sig SoQVff&ivtj (twtox iOXiJUotiff , eh' inl 
TOv KVxXov Tov dtet QovXtjg (^v iftjat IIv9iae diio . ftev TJjg 
BQetiavtxtjg e| ^fte^wv nXovv dnixetv itQOg oqxtov^ iyyve i' 
elvat T^e nentjyvias flolimijf) ailove ag pxQiovi ;i;(Xmi>; tttf- 20 
Taxoaiovg. idv ovv eti ftQoa&to/tev vtttQ t^v MeQoijv aii.ovg 
Tpio^itiHWC TetQaxoaiovs , tva t^v t<£v jiifVttTimv v^aov exmftev 
xtu Ttjv KiwaftatftoijsoQov )tai t^v TaiiQo^dvTfr , eaea&at ara- 
diovt tQiaffVQiovs oxTKXi(rj;iJUov;. 1. li ioTig uip. tt tajt Ti; A. 2. iladytir^ a/iir codd, Cor. 

COTT. Praelerea nucia an Siiy yost ilaaynr «icidcrit. 5, vatiQor 

i' codd. Cor. *orr. « Ca.. coni. 11. iii^rvai BCIA ct m hoc snp. 
SnMtvi, idem in B ei corr. sec in. Gipuncto praelerea xai, quud it- 
idcDi oiD. Cor. Crediderini polius a Siraboac icriptuta fuiue Sid nXii- 
OHir Xfyar xcd iii%-i<;. 15. ini toD] «ni ror. codd. SbL. com de 

Cu. codL 16. U&i¥ S> BCl edd. 17. acailovi; post ixaiot uu. 

ald. 19. fignarix^i C(f) cdd., eaiqque Kripturam Cor. conilautcr 

icrvaTit. Al codicei radem eoiutaiitia duplei » lucDluc, quod Graedt 
uiilatiui fuiue iure coUigaJ ei Stephano Bji. ■. t. Sgmla et Euilath. 
ad Dionj). T. 666. — n.Uuf om. E. $L ovv om. £. 22, l'«t 
xal T^» BCE edd. :,q,t,=cdbvGoOgle PROLEGOMENA. 97 

3. Tit fof Mf SiXtt dtcurt^na^it lS»S6a9ra a&rt^- lofuiXo- 
y^ai jitQ havmg' to S' offo «rf Bo^<s&i*otig im to» Sti 

Qwktiv ITv&ias dv^Q ^euSiatccrog i^^aOTM, xal oi i^* SQtr- 
5 w*aaif [xai] 'li^v idovreg ovftir wep* rf? 0ovhig iJyovaii', 
SiXag rqamg lejomg fux^ag fitgi t^ BQsvtavaij}!'. avt^ n 
ij B^emanx^ m ft^xog itftog ttios imt t^ KeXrtKp aa^exTsrtt' 
fti^, *wr freneatiaj;iiiotv aradunv ov jiei^air xal toTg ai<^te 
nis mTuisiftiroig dtpogt^ofieT^. drriHsttai foQ reUiiulot? ra ts 

10 i^K a><Qa tois itpoig Koi ta ianiQia ^tg iantQiotg, xai td- 
fi iifa tyyvg aU^iU)v im\ ftiiQis iiroiptais, to te Ka.niov 
xw ai ml 'P^tov ix^oXai. 6 di nXttovati' ^ Bta/tVgioiv t6 ^- A. 111 
.itos dxotfo&gt tijg v^aov, x.al to Kdrrtov ^neQtSv tivmv frkoSv 
aaixitv t^g Kti.tuc^e -^i^i* nai ra Bepi tovg 'Siartitiovs 8i 

15 Koi ti nigav «ou 'P^vov tk nixQt £xo&£v ndna itariipeviTtat . 
tmv toftw. oens ovv nepi ttov fvaiQt^ofiirinv toTtaiv toaavta 
hfieDatai, ajoV^ y av ntQt t&v ayvoovfiivior nagd nSaiv diij- 
^tvetv dvfatto. 

4. Tov 8e Std tm Bo^a&ivovs naQa^Xt]h)v tiiv aotov el- 
20 vat ttp 8ta t^g Bqerta^at^s sixd^ovau' 'jfmOQX^S « xai (tUot 

«X toC «0» avmv ilvat xai «o» ttct Bv^avriw ttp Oid Maaaa- . 4. yiniCi^naToq Bl edd. 5. isl oni. codd. 6. arri;] ap- 

Toi-f la {aix^ nib marg. »gg|. A). — %t'] di edd. 7. fffws om. E 

Uii t ei ciUT. 9 edd. 12. tv nJxwuy CM el m boc sup. o S) 

nX*t. 14 MriiMiiif £?B (ei corrj') .^ (m hoc aloov nip> J^ou«) 

«VTMfou; t edd. Qu*e nominis scriplan eo crrtior Tiden poluit, ^imhI 
FyllieHD ea form& umm fViiise Steph. Byz, , qualii Dnnc quidem fcrtur. 
tradit t. T, 'Jlinltirti. M!hilo<niiiiH ceniuiina «t Hngenltncliii came- 
ctura (t. Eierdtalio de Ostionibui in Grono*. Variia G^oigT. p. 137) 
Jhpttftiavq Mttituentia, quo ducit ipsa eodicntn v<nptara rx a^iiaiovq 
«MHTupU. Nec mioiu cBrto idem nomen rutiluit duobiM *liis 1oci«, qoo- 
nmi in alln» (p. 64) bii legilur 'nim3afirliir , in allero (IV, It») 
baec innt: oSi; Tt/ilouq orofia^ii. nv&^ai;. De eodcm enim popnlo 
iu omiiibm ■gitnr locii. lam vii dubium vidcbitur, ijuin eodejh roftdo 
Ste^mi qnoqoe locuiia coirigendnm iur$ ceiKneriti de qoa t. 1. I. 
p. 138 9qq. 16. xiQi\ mtfa C. 18. iiivatat sup. «oto A- 

20. iS\ Tov ACl. 21. ^vliartlov sop. Xarton A. ^:,.,Goog[c W LIB. I. CAP. 4. f b. 6. 

Xias- Sf fOQ 1/ifOV ttippie ■rw iv Maaaidi^ yrnfMr^g aQOi 
r^v 0K(ccr, ror avro* ieai 'Inaa^^s ttaxa ro-w ifuavvfiov xat- 
fo* evfiBiv h t^ BvtavrUf <pt{aw. ix MaaaaXlae Hi tls fiiati» 
*7» Be^avix^v vv nXia* nSp «erwa)uaxiii<a* iarl tnaSuir. - 
oUm h^v iti iteatjs r^e Betneann^s «v aXiof tav tetQvuuaji- 5 
lioi* «r^oeil#(dv ev^ot «f out^aifMf aiXtaf natf («dvco S' a» 
CMf w iMpi j^» 'Jf^r^r), fSare %a iitixeita, elg a ixmaiCet -^y 
Qovhjv, ovxit' oU^aifia. tin S' av mu atojt'"'f^'P Xiyot "w 
offo tov Sia QovkTjt ia>g tov dta BoQva&ivovg ftv^ifo» xoi j[t- 
Xia)9- nevtaxoaifof , ovy^ opiS, 10 

C. 64 S. /itafiOifiwv Si tov akatovg ^*djxaatai xiu toti ft^Movg 
dato][Btv. on fuv ya^ nXiov t) StnXaaiov to yvioQifiov fiiJMs 
iati toi Yvapifwv nXtezove, ofieXoyovat xai oi varsQOv xm (0!« 
A. 112 ailan' oi j^a^iiattetof Xiyti Si dxo tio» oxquv «^s 'ivdix^e 

im ca totQa t^g 'l^tjtfiag, ^tov jii&tonm* itag tov nata 'JtQ- 15 
viiv KvttXov. OQujae Si to Xex^iv nXdsot, ro dao tav iaxd- 
tm* Al&wniov fiixQi tov dta @oviliff itneivet nXioii tj dti to 
fiiJKog, iva noi^ati aXiov ^ dmXdaio* tov Xey^ivtoe nkdtovg. 
iftial S' ovv to fiiv T^e 'ivSa^e fijCQ* *"*' 'IfSov aotaftov ro 
ofermttaov ataSiiav fAVQimv e^oMtaxOiMov to yag ini td dxqai' 20 
t^Qut ttivo* tftaxiXiois sJva* fuil^w to Si iv9tv ialKaaaiovt 
rtvXae fWQda* tetQaHiaj^iXioiv , tlt inl tov EvipQdttjv ftvqiwv, 
in\ Si tov Ne,tXov dao tov EvipQdtov nevtaxtaxiXiav , aXXovs 
di xi^*'S xai tQtaxoaiovs ftixQt Kavta^txov atoftaaoe, elta 2. *al om. Cor. 6. jKijok Cor. 8. Uyono «»6 BCl XA- 

7«iTa et ID sup. 01 A, unde Xfyono to Dna Cor. 9. Kst] tj eodd 

Xjl. torr, 13. Pro 1(0» aX>.»ir Cor. roipicalur legendiim cHe xar 

na3.amr, probante Groik. pnik> ■vjdim. 15. iHii iai I, xal iata 

verani tec. m. add. in A. ~ Kol ovo nite tod ini. Sbk. Cor. de Cii. 
eoni. , qu! nsi bxd %ar htxontir jiWianttr propotuit, pmtini probtbi- 
liier; uec probibiliiu ijuod scripui Breq. tou i' Ai&itnimr. Veriuni- 
lior tst Xjlaoilri eoniectura Toi' an' Ai&ioamr, omniaqae espedii* ertutt, 
modo aoiea Kribaiar td ono tw ai^u*. 17. nliar ^St! codd. Ciw. 

«nr. Uem raetidum x. II. m. 20. «nfidToTor A. 23. vt »01 

tititaKiaziXliar Xjl. 24, nirrtMair/ai'; codd. Sbk. eonr. de GomI. 

• (v. Reeli«rai. etc. T. III, p. 2&9 iq.) coU. II, Sl. XV, 701. :,q,t,=cdbvGo,Og[c PROLEGOHENA. - M 

ftixe' Xti/hSi' ixTaxiaxi^^S TovilajrtffTOr' vneQaiQetv S^ t<Sv 
ema (WQtaJltar cxTmtoaiovg. Seiv 8i hi aQOoGtivM <a immg 
sfQiDtXsifov anjhSv xvpna^ft t^g Evffmntje, utrtiieiftnw ftn 
5 roig I^qat, tiQontrmoxo^ Si aqog t^* iaaiQav, ovx lilainH> 
ataditov tqia%dUo*, ntu ra axQWT^Qin ta n alXa. xat to «dc 
Siatt/timv, o Kce>Umet Jia^atot , «ai tag xeaa tovro v^aoog, 
tDv tijv iajnartiv. Ov^icdjtTjy tprioi Tbi-&4ag aitixei* ^fiEQdiv tgiiuv 
alovv. ncvzK 8' eiatav tit t&Uirtaia ovSw jrjof to fiijxog avv- 

10 titvqvta npocEd^M ta ne^i ttav dngfottjfio)* xai tdiv 'Sian- 
ftituv Kcti t^g Ov^iaiiftTjg xcci oiv tfijai v^aov taCta yoQ ttavta 
*ifi}a(* nQoaoQKriii iati (coti Kii.ttxa., ovx 'I^ijQixd, [laJJkOV 8i 
Tlo&iov Tikdafiata. aQotJti&ijai [tt] toTg tiQtjfiivoig ttni ^xovg 
SiaaT^fiaatv tiOJ.pvg atttSiovg StaxiiMvg (liv a^og ty dvatt, Sia- ' 

IS xdioug di ofog t^ avatoli^, wa aaay ti ^akiov ^ ^fuav toS 
ftJTttfvg To nXdtog tlvai. 

6. UaQitftv&wfiEvog 8' iai nXiov, oti xccrd tpvaiv iatt ib A. 113 
OOTO dvatoXijg «'«» Svaiv Sidattifta ftei^ov Xiytiv, xata cpvatv 
tpijao' elvai dao t^g ('w HQog t^v iaaiqco' ftanqoTiQav tivtu 

if> t>iv «ixovftevtfv , xa&daiQ ei^xa,(i^' . oic oi fia- 

1. tiit om. B. % Siii ii SiA. Car. 3. ontXHoaloit BC M. 
6. la iwt csdd. Cai. corr. 7. imiiaptiur ABCl etA. Comii 

ti HagFobuchii eoni. v. ad pag. 63. — ■a/ftUov ABCt G>r. xait^uw 
Guar. ald. Camu ei aml Ha^b. (r. EieraL ctc I. I. p, 127). 
Idcm prODioatorium aoiDiiiatur a Ptolemaeo (II c. 8) /'^cuor, ■ Mar- 
ciino Hcnd. (p. 49) raflaiar. 8. aufio-a^qi' lup. » ^, imle ov- 

M^aafirjf g. 10. wirTi^i^wv C winiil<iju>^v* ''il' «lil- t. nipra. 

12. tftjal ooi. eJd. — tai ante ovi iiu. cdd. 13- ii om. codd. rdd. 

a *nlc neaoT/^( idd. Cor, .nec; tdi>[dk ^ Groik. l^. lo nJ.(or 

CDrmpiiim eJJB Ca». pertpiciBni coniccii i6 oi jii/or, Gro^. To fim- 
Tot 9. ydor coU, H, 83 citr. Ulroque pnibtliiliui arbltror TO /iif 
ni/a», — ^ om. /{?) »ld. — To fi^-o^ toii nlatovi; Cta. ei Br«q. 
coni. 19. .f^atf int. vcmu >«. m. iidd. m J, om. 1, rec Sbk. 

20. Mutilum cM buDc tocum luce dariua cil. Neque Umcn prolMDda 
Ttdoitiir, quae ad reHrcicndam Bum attHlcrum . Cuauboniu , Seideliui 
(v. Fragm. Ent. p. 71'), Griukurdiat. Mnlio ninoi Corui ralio ie- 
rcDila, qiii iini ante ti>; iiueniiL PcrdifGcik: aanc eit Maluere, quid 
Strabo tcripMTit, neqae quidqnim aurua audacim afGrmarc: «ed ei u< :..,Gobg[c 100 LIB. (. CAP. 4. 5. 6. 7. 

^^uetiNOi qpduu, mixiUt' avvamuv, «rv^aUovaav cnrr^y imt^- 
£a%' , et fi^ ve fiiyt&ot ,tmi Ji^Mrratov fie^Mywg ixiohie, xm/ 
itiMi' ^ftMS i" *7fi 'l^ijijia^ tls tijv 'JiiSiKtjii Sia tov avrov mt- 
C. 65 qaiX^Xov, to h)tnw fa^s tia^a, »» Iqtfe* SidisttnMt^viteQ m 
■ r^izoT ftBQOS ov tov oAoti xexiUtti' eiTre^ 6 dt' j4&j^yav tlMvitM' 5 
iajtv emoat itvftiadiar, Saoti nsnoi^ftt&a tov aQijfurdv atadio- 

quae lequiuiLar collcgerii, (nlia fcic a SlraLione [lost (I^ia/Kr ruisic 
add!ta: 1^1' j^cip t!Jn(iBioii icoE KO^* ^/(o; Eiirjjf ^uaiigDifyor (ii'oi xol 
' €tvi^iy ittii u; fta&7jftaTiKo£ tf-atjt xtX. 1. giijfrt codd. Sblt. corr, dc 

C»«. coni. — (n'ii)>'] tavxiir ald. S. Sijiii' AC, la ulroqae poslea 

in tftrwr mul., quod eit ia edd. Quttuor loci* praeler liunc o 'lo 
BtvBiv xvnlo'; in cdiliodiliuj ac plerisque codicibui ofTcndilur (p. 65. 
11, 68.69): in uno lamen <!!, 68) £ eihibct J.' a<hj,ri,v. IIU aulem 
leripturB tanto codlcum conseniu adeo vldcbalur firmala, ul Thinarum 
nrbeni Eraloitbeni iam nolam, atque ei ciui quidem opinione In eii- 
ImDa Tiuri p*rte ad ipium mare orlentala (iltra fuiMB ad unum omnet 
ceniereDt. NlbilomlDus orrtDibu) illit locis di' ul&ip>»t scribere non 
dnbltaTi. lara primuDi eoim iure mirer!] Thinas' Eratostheni lam fuiue 
nolas, ut circulum parallelum hoc mailmc noiuiDe, utpole nolisiima 
quodam, notandum ludicarct: qulppe, Strabonc teste (t. II, 120), 9ia 
yvuqCjiav loitmv Xau^dyia&ai iii to? ju^f^as toi/io;, h. e. eai liDeai, 
. ijuae dicatos parallelos et meridiaao] repraesvnteiil. Ac profecto om- 
nlbus illia locla slc commemoratur o 3ia 9uiiir kihIoi;, tanquam no- 
liMtma «it omnibiu Illa urbj elusquc lilua. Tanlum vcro abcM, nt 
noia fuerJt aui Eratoslhcix aut Strabon!, ut ncque in descrjbcDda Indla, 

Tauri parte boc nomine ulanlur, tijy hla> S-dXarrav (t. II, 129), iItc 
■ri,, '/.Axii. Id nnlver™™ (17, 67,' 68, XIY, 673), aivc tA ox^ 'Mp- 
x^i (XI, 490) pinulsie aatis habentei. Taurnm conlra, qnem II, 68 
ait huDC paralleturit sequi, dc quo agimua. alii* loci] (II, 62. S^ Stnbo 
tradit » Eralojthenli iFDieDlia in parallelo e»e per Allienaa dndu, 
qul inde a Columnlj indpleiu per fretnin Sicidom Rhodnm teadal ct 
■d Taori inltia, eumqnc ad mare oricntale Mqnatur (cf. H, 67. 116). 
Hic terrae hafalubilii loD^tudincm maiiiDani ddinlt, omnliuDqne paral- 
lelonUH quair e«t pilHcepi: de eo igitnr et In hoc loco et rellquii omoi- 
biia, in quibut o dia Sirir xitXin vulgo legllni, agi apparet; neque 
qniaqnam noBieii illud nt ooiiuam noliuimum ab Eraioitheoe prarerri 

in Pcrlplo roarij Rnbr! Arrianl, qui feHur (v. Geogr. min. ed. Hud». I, 
p. 36), ex quo loco aatls intelligitur, pamm comperlum (iiisie Tel iribui 
■aeeulii poit EratoitheDem iUini uibM aitum. :,q,t,=cdbvGoOgle- PftOLEGOMENA. 101 

^j/ior «iro T^? 'Ipdixijf eif t^v 'I^tjqlav. oiSa jcarra wv eo Xi- 
j-ac ovmg yoQ _6 i.6yits *t«* tteqX fur Ttjg svkq^ov xoi xa&' 
^(lig ^tam^S XeyoiT av xora xoiig na&iifiimxovs , ^g ftiQO? ^ 
otxifvfiitii iazi, meQi 8i tijg oixovfiivtjg .... UaXovfitv yjcf 
5 otxov/iivtiv ^v oUovfiev xai fvmQiCofUv: ivSij^ecat de iv t^ ccitij 
evx^ocrtp l^tayt} xat Svo Oixovfidvag stvat ^ nai «Xewvg, *ei* 
X(H fuiXtata iyyvs tw St Ji&jjvtiv xiJjtitw lov dta rov J^rXav- A- H4 
riKov}iei.dyove yQu^oftdvov. TtaXiv di imiUvtov *f wtpi mv 
otfaiQOuSij i^v yf^v ehai dnoSel^et t^g aii^g imxtft^aemg a* 
10 iv^avot. ugS'' avtots tiM n^g iov°OfuiQo* ov noticnti atft' 
tiSv avnSv StaipB^ofieves. 

7. 'E^g Se aEQi rav ^trefQoyv etnwv feyoviva* noHv X6- 
yov, Kdu tovg iiiv roHT notufioig Siai^eiv avtag, ttp te NeiXip 
xai r^ TavdtSi, «■ijaov; ano^airovtde, tovg Si totg ia^fiotg, 
15 Tip «e ftezu^ tijg Kaaniag xat t^g Ilorttx^g 6-aX<Maijs ) 
tfp f(«Ta|v t^e 'EQV&gae xal tov 'EnQJiYftaTog, tov[Tove] Se ^ 
QOi^aovg avtag leyetr, ovx oqHv <fi]Ci, xwg av sig nQayftata 
xaraarQd^ot ^ ^^niatg aSttj, alXd fiovov fgiv^Siair^vtiuv *fiaX- 
Xov* xaitd Jrifiox^itov that. pSj ovtiov yoQ dxQi^^v ogwi 
20 9a7tEQ K-oXvirov nal MeXitijg, oiov ortjXmv ij iteQt^oXm^, tniito 
ftiv ijrstv rfdvat ^ftag, ott tovti ftev ian KoXvttog, tovti Se 
MsXini, toig oQove [8«] ftij i^^tv einsiv. 'dio xat avfi^aivetv 
KQiaetg aoXXdxts fteQt xeiQifov ,ttve>v , xa&dsieQ J^Qyeiotg fuv 
xai ^aitaSatftoviote nsQt QvQeag, J4&^valots Se xiu Bouototg 

1. PoJt 'I^gCar txddiue (guaedaiii pulanl Cai. Sbi. Gnufc. 2. 

ta nifi /iir ABCl %a om. Cor. 4. Poit oIxoii^t^>^« lia»d Jubie 

uoniiulU eicideninL Gtoik. « more suo mulia omiss» c»se arbitralor, 
Cu. ovxfti; ego oiix (% iaiii a Strabone acriptum fuisse credideriiD. 
5, ii aateriscis- iDclusil Cor., nihll poM DivO(i^f'i'i[; desideniri rato9. 6. 
tt^ CB <ei corr.), Utera crasa iuier il tt lol In A. tl om. Cor. 7. 

iui ^uiv codd. edd. v. lupra. 16. to('>to'>; Si] loZ Si ABCl tov; 
di ald. xai Cor. , idem tamen Tntirov^ ii icribendiuii eue in oolis lU' 
jpicAtu*. 17. tiQay/iata] Ti^ay/iaitxiiii Cor. 18. jraiturT^^podo 

Xjl. _ /toToy mtiisris noUfit Cor. 20. to^for /,h r^ttv ClA (in 

Irac sup. ToirTo f/) Tot^iav Cor. - 21. Tovii /liy iitit om. l. 22. 

Toti; o^yov^ l. — Si om. C, tec. m. add. in Alt. — av/ifialnt BCl^t 
cl in )m>c aup. ««r, 24.. l^v^CK ASa. 

L;,q-,:....,G00g[C lOa LIB. 1. CAP. 4. f 8. 9. 

A, IIS mQt 'SifC»tnS. SiXwf « mvg "Eld^fag lag t^eis ^igovf 4*o- 
imaat, ovk elg *^v oucovjH/np mtlt^Xtipmvae , aiX' eis w j^r 
ci tijr anatrax^ r^y Ka^txijv, i(f' ^ 9vt Jtmies 
i^S' Xfo^q) 8« ■ial nUev aQOtonag dti xai ni^ioponi 
YVm^tZoftivttv j^tu^ur ilg toiko xomxnqe^fjat i^v Snugsaty. no- 5 
itfor ov» 01 ff^(oTO( dtogiaoiites tae t^eie, i*R airo ti3i> sajra- 
rto» i($|o);i(C( diiunSv njv f^M' /fi; KOta /lijnOK^itof, aiXa -niax 
avtat, ovfot tjaof oi stQaToi n)^ atpBiiQax oaio t^s anuittfti- 
«7ff T^ff «M* Ka^f Btofiaat ^ijtmms! >/ ovtot fiiv t^f Sl- 
ita^i» inetiovv ftov^v ««i «^»' Ka^iav xai oliVi?»' f^r (ro*e;[^t 10 
C. 66 ovtB 8' EvQm^v ovre jisiav aaaiiias ovrs Ai^vi;v, ol Si iloi- 
. noi ixtoms oa^ tjv Ixartj vaoffaxpi» "njy t^s oixovftirije iiti- 
votuf, ovToi eiai» oi fi*fi rgia {jUQ^} Staigovvres; «lof ovv oi 
t^e oaioviutrjs iaotovtTO Siai^saivi ns Se tgia fttQtj keytav 
Mcu xaXiov ^fistQOv inaatov *mv fUQiov ov n^oamtvoti io oAof, 15 
ov mv ftt^iaftov notehat; ei S' imvooi fiiv ft^ t^v oixovfUvtjv, 
' fUQove 8e tivoe avTtjg lov ftiQUSfMv aoioho, nroe av ne (U- 
(ovt t^e oinovfiivije fte^os eiae r^v jiaiitv ^ t^f EvQtoariv 
[^] ^Xtoe tjnsi^ov; tiana yaq eiQtjtat aajrvfisQoie. 

8. Mtt Si 7ia)ryfieQe'atSfov lo qiiiac^a fnf oqoii, sie tinQa- 20 
jfiatiMOV naaaarQiifet ro rovs oqovs ^ijteiv, na^adeivat mv 
Kohmov xcu ti/v MeXinjv, eh' eis tavavna nsQixQiitsa&ai. ei 
ya^ ot asQi &vQa^v xai 'SiQaniov itolsftot Sta tae %^v OQiov 
iyvoia^ aiti^>iaav, eie HQayfiartxov' ti xenaat^iifov rt fliaj;»- 
qS^etv tas Xfoqae' if roirto Xiyei, de iitt ftir Tt3r x^Q^' "<*' 25 
«^ Jia ttav xad-' exaata i9riov n^ayfimtxov » StOQS^uv &mqi- 
^S, iat Si Tmv ^rteiQeov Tte^tTtov. xatrot ov6i irtav&a rjvtov 7. iuuTmntq ABCl Xjl. coir. 10. t^» anu iUp/r inier. ald. 
12. offiji' ixarol iniyQdifat codi. CoT. cotr. 13. /iJftj om. coii. 

16. i^iroel codil. edd. — /lij om. Cor. 17. nouiio BW et iu hoc 

TO m ic» icc. ni. muE., !nde noKUat Cor. 19. ^ aoir: oilu; Om. 

ABCl, >ec. m. add. io 9. 21.. >,vi€$tiTqi^>w AB (ei coit.?J Cl 

intiairTii^ipot edd. inde ■ C». — ilf tt nfaffiatnioi' ilcrantur uite to 
in SC. 23. #«e»,ir BCJ (In hoc pt .up. pa.) »vQa^i- I Bv- 
fiat edd., Ai cf. VIII, 376. 24. xaiinnf/fi" C<>'- — ^«^ ''^ ^»- 
^^ue^fM' — HfayfidTtiioi' om. C, in ouif. add. K. 2&. ^l/;'!» Jl. :,q,t,=cdbvGoOglc" PROLEGOMENA. 103 

.iiiSiv yipoiro ya^ Slh xcu i^\ rovzwv ^piiim fi^iiXoif oft- 
gntfjSijnjflte,' T(p fiiv Ijiovn v^v jiaiav, T(p ii «J* j^i^mjp, 6m- 
iiQov 8' tmtv ij jiiyvTno^, Ai^iLovon i^ xki^) XiyOfKvti r^g jO- A. 116 
yvmov xioQo.. Kcu idaag di itg zovio Sm t6 aadptov aiXing 
5 ifaxiov Statqela&tu vdg ^«etQOvg xatd f^iyav 'dtoetaiiov xai 
ngog rJiv atxovfiivTjv oXtjr dvatfe^oitepoi' ' xa&' ov ovde rovtov 
(fQOvtt/njiov , Et 01'roii; aora/toig dio^taavtes dnoistnovoi rivti 
j^wgi» dStogtartc, tmp notajitmt la/ fiij^Qt tov eixtavoS Bttj- 
xoftoii', •»aj* jitjSi v^aavg «if dhj&(Sg daoXemoPToiv rdg 

10 ^atifovg. 

9. 'Em tiXit di rov iSjroftj^/iaws oix inairiang rovg Si^a 
.StatQovvrag dnav ro rmv dy&Q^aotv nl^&og sig rs "Elhjvas 
*at ^aQ^aQQvg, x«i toiig J4Xt^dvSQ<p naQatvovpras roig -fiiv 
ElXt/atr cis ifiXotg^ j^a&at, roiv 8i ^aq^dqots (ug aoXtfiuiifl 

15 ^iXrtop tlvai ift}atr d^er^ xki ttaxuf StaiQsii' ravra. noXXovg 
yd^ >HU Tiui' 'EXX^voiv tlvat xaxovg xoi rdjp ^a^^dqotv darti- 
ovg, xa&dasQ 'IvSoig xai jiQtapovg, ert Si 'Pmffaiovg xai KaQ- 
plSoviotiS, owQi &{ai{iaarmg ftoXitevOftivovg. SwnsQ rov J4Xi- 
^avSQov, dfKX^aavta ttSv ttaQatvovvtoiv, oaovg oiov t tjv dato- 

20 Sexea'9ai-r<uv svSoxifiwv dvSQ^v xai tveQyersiv maatg. 6t alXo C. 67 
n Toi»" ovtoi Jticiloi^fDv roig fiiv iv ipoytp , rovg S' iv maiv^ 
rl&eftivwv , ^ 8i6n roig ftiv eatXQaTei to vofitfiov xai ro nat- 
Ssitxg nal Xoyoiv oixttov, rotg Si rdvartia. xai 6 J4Xi^avSQ0g 
' ovr ovx dftei^aag 'tiSv noQuivovvroiv , dXX' dnaSs^dfiepos t^v 

2t yftafOfv ri dit6Xev0ci, ov td ivavria snoiet, nQog r^v Stdvotav 
axonSv «^r rtiv insaraXxotnv. 

3. ittlom codd., led Sijlaroit lec. m. add. in marg. q. 4. na- 

Tatiti ii Ti{ codd. HatatriaarTai; St «ovra Car. Mullo mcliui Paeu. 
«i^icatus fuerat Kar id«ii 64 ini ilvc tdr fttoomf 3\ Touro. Quse 
acrip&jiDiiA ipji lilcrarum ductihus pacue ladicantur flc aimiu loco IX, 
429 co^rirmanlur. 9. Tcit oro. Cor. — /iijcJJj pif Sr, codd, Cor. 

corr, 11. 3i lOv »up. qi^m A, inde Si ifnai roii gBkq ald. 17. 

a^liaroiis ABCl aijitovq Epit :,q,t,=cdbvGoOgtc T£iN 2T,PABSIN02: rESlTFJf^IKaN 

TOY JEYTEFOr BIBAIOY KSttAAALA.^ 

.£n> Toi iiirtiQiB Haiii i.t^i' TifopaiXifuroi; tb 'BgaToa9irovi; itatv^ 
■ol iuiJfX'*' ^f' /''1 oQ^i^i iXfit^at ^ iiijgTjtiu ^ SiayiyQamat' nai 
'Iltita^Xon St tar aoilHr pi/ittiaiiiTai tinXapffarcfiitoi;. xai ial rfld 
lnO-dTi; aiinn/ioq Kui ■c^onor Tifa airoilii'; Tq« oi-ti^ nfayfiaiiiai; Toiii STP^BQN02 FEQrPA^IKQN 

J£YT£PON. CAPOT I. 10 

A. 117 1. £/* Si Tip t^kcp tiop ytiojrgaipixtar xa&usTaftevoe mt 

T^g oUov/uytjg mvaxa yQaiifi^ mii Stat^el dij^a aao dvaeag 

tTi avaio%iir fiaQa}l^X(fi lij iatj/ie^iyij y^a(i}i^. jtegara d'.ai- 

. A. 118 ^S tl&tiui fffo? Siau fiir tae /feoxlewff atijiMt, iir' dva- 

roi,^ 8i ra an^a xa* ia^ccTa o^i^ riov dipopt^ovTfOT oqmv t^c 15 
n^de a^xrov t^g 'JySix^g nlsvQav. yqatpsi Si ■r^* Yfiafifiijv dnb 
SrqX^v 8td iE Tov ^wtXixov TioQ&ftov xai tmv fuatjit^tvmv 
SxQtav tiji « IlBXomr^aov xal ^e MTta^s, *xat* fttxQt tiis t. Arguioenium om. Bkuv, wc. m. add. in maif. C. 4..q itii- 
om. edd. — tat itayiyga^TtH cdd. 11. TJj Tpfiij E. 18. 

n. Cor., cf p. 118 »tr. PHOLEfiOBIENA. . IW 

'PaSiaswu Tov 'lauaum tmXami. i*ixQt fu* dij jl«v^o 8m t^f 

mi^voiV ^aii^nv (xw ya^ autifv 51)^ rtjv »a&' ^iuie ^aXat- 
tav wrtog ial fojxoe tetaa&M fUjgt t^g Kii.Mias), elta ia' C. 68 
5 n&eiag ftote cK^oUsv^at ffo^' oI^v-t^v oQttt^v rov TttVQM 
fZP* *^? 'IvStK^s- TOT yag Tav^ov ««' eir&tias t^ dao £n]' 
Xmv &ai,iemj tBtofttvov S(][a t^v Jdaiar diat^eiv Shjv im ft^- 
MOf,~co fti* amrife fKQoe §6ifttor aoimrta, tb Se voiiov <Sa&' 
Oftoims imi avtov etil tov^ Si' J^&ifvav td^a&ai mt^aiUi;JUn> ' 

10 Ktti "^v taio £trjX<ov fu^iQi SevQO &aXattav. 

2. TaSta S' ehiav otttat Sttv Sw^waat th» a^j^atov jeo>- 
jqaffiMOv iiivaxa. ttoXv ya^ ini tas aqxtovs na^aiXatteiv ta 
im&i/va fie^ tmv o^v xat' aviiv, awemanda&at Si xal tifv 
Maojv a^xttKtote^av tj Set ftvo^vtiv. tiiatty Se tovtw ^t^ei 

IS fuar ftiv- totavt^v, on ta t^s 'iT^iK^e «xpa tit pearjft^Qtvta- 
rttta ofioXoyovat ffoUoi sor? ttata Me^otjV at^tx^tv, totiots, 
aito te TiSi' aiqmv xcu «ur ovqavitav texfiatQOfievot , ivtev&Sf 
8' eal ta ^OQetotaxa ttjs 'IvHaiijs ta n^bs tole Kavxaaioie 
o^etfi IlateotiX^e, ftaXtata niatevea&at SatatOs Std te tb 

20 S^ietfta kcu Stii tb ftij iBtmtiie ehtu t^v ' jecoyfaffixwv , qitiat 
ataJfiove ftvQiovs xai nsvtaittajitUovs' dila fi^v ital tb eatb 
Me^iiie eni tbv Ht M&tjr^v itaQoiXijlov toaovt6v tnie iativ, 
m<ne- «7C 'IvSu^s td nQoadQxtta fiif>ri avvdmwta tots Kav- 

■ xaaiote ogeatv eie ToStov rAevtiiv tbv xvxXor. 

25 3. jiiXijv Se aiativ ipeQet roiavTtjv, Sri t» dtib toS 'laai- 
xov xoisiov Sidanjita ifii r^v &aXamav t^v IJovtac^v tQtaxi- 
iiwv ams iatt ataSitiip tiQoe a^nmv tovri ittu tovs aeQt Jlfii- A. 119 
00» ^ ^tvojjn^ rotitms, baov xat rb tiidtos tmv oqiov leye- 
raf ix Se jiftiGttv aQoe tifv iaiffUQtvijv uvatoiJjv yeQOftivtfi 1. ^al poM Stifo collocat, idcmqna Terknm poii om. E. 4. ili' 
ia' E. — dn' tv»itiK ABCl Xjl. atrr. 9. iii 0i,i> ABCl «Id 
T. tA \, 65. 13. avyiaxaa&ai Al avrtataitaeaa&at E avrin*- ' 

aitaafitu (*ic) Cor. — xai om. £. H. q iti] ^tij coild, edd. 

Groik. coiT. ct I, M- 15. Tomm^] larnir Cor. 21. to] »0» 

.4CI. 22. «lA e„i,r codiL csdd. v. ad I, 69 in. — ToffDi>>o 4. :,q,t,=cdbvGoOg[c 106 LIB. II. C&P. I. $. 4 — T. 

n^Tof fte* fj KoXxis iattw, btma (J eni «^ 'T^^xwMEr #«- 

iJMivcc ^x»&as 6ddg Se^ia exovrt tti o^' at^ d 1; yQKjtfU} 
8ia J^fuaov wpos ihiffi» ix^aiXoftivii &ta ^s IJgoaon^os tim 
*ai Tot' '£iUi;ffrroFTOf. «no Sb Mt^m}s i"' tov 'EXk^aitorto* 00 5 
itkeiovs elai x<ov (10^101* xoi OKuaaaxOJw araSlior, oaot xai 
(uro Tov [uaTjf^trov aXevQov tijs 'ItSmijs SQog ik ai^l toig 
Btanqlovs fti^tj, tigoare&ivnar «^(er];tJ.w>' wrp ftVQtois xai nsp- 
taxiaxiXiots , «»' "«' fw" ">" aJjwotif ^ff«» rwv o^nv, o* ^ 
i^i' 'IvStx^g. 10 

4. 77^0; dc tiiii ano.<faaiv tovi^v 6 "Inna^og dvriXifei 
dia^diXoir tas aioTsig- ovre yag IlaHQOiiXia ntaTov ehat, Sv~ 
e» dvtiftagTUQoiiytoMi avtip ^ijtftdxov ts xoi Meyaa&ivovs , o( 

C 69 xo^' ovs ftiv roitwg BiaftvQifov eivat araiiotv lo BtdaTtjftd 

qiocffi t6 dao t^s xtmc fiea^f^Qitcv &aiMmjs, naO' oSs 8e xoi 15 
TQiaftvQiiav ■ Toirove ft Bij toiavta XiytiV, xoi tmig dQXftiovs 
rtivaxas. tovtoig 6fmh>Yeiy. diii&a»ov dif nov vOftiCei to ftovif 
, flew' niatevuv IlatQOxXei, nu^ivtas ^toaovTov iirifia^TVQovr- 
tas avtip, Kni dto^^otiod^ai noQ' «vto tovto toiig dQX'^i'"'i "^ 
veotas, aXXa f^ iav ovtmg, ttag m ti matoTtQot itEQi wvtmv 20 
yvmfier. 

5. OJfiat d^ aoXXag ix^tv wOvvag tovtov tor Xoyov. «piS- 
to* fii* OTt noXXaig ftoQtvQiaie iiteivov ^^ffu^eWti, fua qi^ai 
tij IJaiQOxKiovs avtov xQV"^'^*- tives ov» tjaav oi tpdanovtes ■ 
td fteaijft^Qivd axpa t^g 'ivdix^g dvratQeiv tois xand ilf«po'i;»; 25 
taiEs S' 01 70 dno Meqitis didattifia ftixQt tw 81' J4&^mv 1. M'] i^o ABCt X}l. corr. % Atlerum ^ vli rerenduni, al- 

que omitiitur infra p. 71 !n loco liniillinia. \1. P091 JJar^oxlta in 
A M*. lu. inter Terius add, liaee: ni' intlyoii (isHC (iit»! fidltoia m- 
axtita&ai 9i*aiof Jt» t( to ailiniia uai lo /<g Iduaiijr (im dii(ir.- 
^aae oiDnia praeler trja prima vocabuU !n scrieni rcetpta nuit in gq, 
*ed io hoe poit atramento induclai pr. m. add. in marg. k. , 16. fi 
9ti lup. /lir A ■wt 9ti Cor. 18. itaf(Via; 101)5 toffoiiTOi' drttftaii- 

tvifovviai Cor. ei Cai. codi., ^ni tameD tjti ante toaovtor addendam 
ceiisuerat. Sccibt pouit ^'am louj oSiaa intfia^tv^ovnai:, led alter* 
ralio magis irndet. 20. 3uk 9oiH' cotld. edd. v. ad I, 63 in.. :,q,t,=cdbvGoOgle PRpLKGOMEfiA. W7 . 

naiaaiX^lov maovrop 'X'iy»*tsg ; -nng Si aahir oi to «5»' o^» 
nkang \Toawwv\, ij oi vo diri v^g KjXtMiag ini t^v Jtfftiait' 
to avTo rovTifi Xiyovttg; tipeg Si oi [to] «n« iifiKSw 8t& 
KoXjimy kcu -^g 'Tqxu-vic^ H^Xf' BaxiQmv xai jur iaixeiva A. 120 
5 etg T^c i^av &aXa.itaT xa&ijxoyrcar in' ev^eiag ts sltai Xiyo9~ 
ttg xcu ia' lajjittQtyag avumXas mm fiaga ra Offij iv St^i^ 
ejfom axta; tj naXtv to im lijv Svaiv ia' tv-&eiag roMy «y 
y^aftfi^, Sidti im t^v n^oTiovtSla iatl xai «v 'EU^ffaovtor; 
taSta yuQ o 'EQomtf&iytig Xafi^dvet nana tog x«M ixfux^rt)!- 
'0 povfierix vno vdir iv Tot^ roaoig yivofttvt>v, iinew^xias vno- 
fiv^ltaat noXXoie, lav evnoQet, §i§Xio&i]tctiv ej^KV tijXixavtTjv, 
^Xixtjv avtog Vnirctpjjov fptjot. - " ■ 

6. Kai cot^ Se ij tov IlanQoxXeovg mattg ix itoiXiav fta^ 
WfftiSv mynsitai, rmv ^aoiXewv tiati tK!tKprevx6toii> avr^ ■n^ 

i^XtxavT^v d^-j^*, ttSv inaxoXov&tjijdvtetv ttvrifi, tdiv dvttSo^ovr- 
nop, m* avtog 6 "innoQxog xieiovofid^ef ol yag xar ixeiiiBiv 
iXeyj^ot niaretg r^v vtio rovrov Xeyofiivtav eiaiv. ttvSe rovto 
8e dni^avow tov Tlat^oxXiovg , ori tp^al nnig ^}.e^dvS^^ av- 
iiTQaTBvaa*titg inthQOf/Labtiv iazoQjjaai ixaoTa, avtav 8i J4X»- 

SO ^itfSQOv dxQi^waat, dvafQaipdvrriiv t^v Shjv jiopin' «wv ifi- 
ntiQordriov avtif' rSjv S' dvayQafpijv air^ So6^cu ipijaiv 
vategov vno SsvoxXiovg tov ya^oifvXaMog. 

7. 'Ert qtt/aiv o "^nnaQ-fog iv ttp SBvriQip vn'Ofunjfuai a»- 
ror tov 'EQotoa&iv^ Sta^dXXeiv r^v tov HcerQoxXiovg ntartv .ix 

^S t^g nQog Meyaa-&ivtj Staipaivias neQi tov fi^xovg t^s 'IvSat^t 
tov xara ro ^oqeiov nXevQov, rov ftiv Msyaa^ivvvg Xiyortog 
OTuSiotv fOjQuav s^aMaxiXicav , roC Si IlaTQOKXiovg xiXiots Xei- 

2. toaoitop om, codd. tdd. Grosk. addendum euc vii];i. SytU- 
liarum 'proiimanirn similituiilo elTedt, ut omitlcretiir. — ol nra. eM. 
3. lo^w] ioi)iD BCt. — To om. codd. edd. 6. nttii cadd. cdd. Sed 
cniTigmdum cenniit Cor.' iil notl. 7. Ixorxar codd. cdd., quod licel 

eiplicnii pouit, Diliilomiaus ceirigendum putsri, quod dalivo in tiliLus 
Dll MiUt Sirabo, et hacc oiunia ad Eraloslticnii veibt tupia (p. ti8) pro- 
pojita ciigenda sunt. 9. xal ailerlscii inclailt Gir. II. ^riicpii 

edd, inde a Ct9, . 16- v^ codd. oi'^ Cor. Anle eum Caa, propo- 
loerat ir. 23. ttf] o» codd, 24. iQaioifH<tir ABC. 27, 

^irtaxiaxdlay codd. Sbk. corr. ex Cm. coni. cuU. XV, 689. ef. Ar- q-,:..»,'G00g[C- 108 LIB. II. CAP. 1. §. 8 — II. 

ifetf rfUfiifW aao fOQ itvo; diay^aqi^e (rra&fiav o^jUijtfeWa 

mif fiiv dfinmh Bta t^v ffut^omW, ixtinj Si afoe^j^etr. ei 

C 70 evv 8ta t^p St^Ufmriar ivnw&a eaitcros 6 Ilcei^oiii^t, xartot 

ffOE^a j[iXiovg inadiove t^s dtaipogag ovatjg, jtoaip XGV foX^* 

A. 121 dfinrrsu' ir olg na^a oxtaiitaj^iXiovg ^ diaipoQd iazt, «gig 5 

' dvo nai raSta av6§ag avftipiavoSrrag aU^Xoig, r<3v fiiv la- 

yortttf 10 t^g 'lySix^g nXdnog dtajivQiiov araSiiiip, rov Si /tv- 

Qimv xai Siaxdiiov; 

8. 'EQOvfisv d', 0T( av ipiil^v r^p Staipoiviap '^jtdaaio, aUa 
avpiQivwv »po? r^i* o^ioyia»' x«( jt/r d^iommtetv r^g dva)^tt- 10 
ip^g riaf ara&fimv. ov ^avfiamov Bi, ci marov yivetai ri m- 
aroregov, xat « zip cwri^ iv iri^is (liv •marevoftev , tv iid- 
QOis d' dsiujtovfuv ,- oro* na^d itrog te&p rt ^e^aiersQor. ye- 
Xnioii re io rijv naQa }ioi.v Staipioviav datmoTeQovg ttotitv vo- 
ftiatu tovg Stc^'<ovovvtug' to^vavtiov ■/oq iv t^ ntt(td ftm^f 15 
ttvft^aiveiv roiiro ft^Xov loaie. tioQd ftai^v ydq ^ nXarti «vftr- 
^aivet ftaXkov ov toig rvxovai ftowv, diJ.d xai toig aiJov rt 
rmv itiQoav ifQoyofiatv i» Si toTe aa^d aoix o ftiv tvy^v 
dftdQrot dv, 6 S' imartiftovatmreqOg ^rrov op tovto ad&Of 
Sio xat matevezat ^orTor. ' 20 

9. jinavteg ftiv toiwv ol aeel tJjs 'IvSix^g yqdipcateg wg 
inl ro fioXv tpevSolojot yeyoraat, xa&' vaeff^oX^v Si ^yifta- 
X"*' ^" ^* ^*''^^?" Xiyei Meyaa&ivrjs' 'OMjadtQnoe Si xai Ni- 
o^ps xat aXXot toiavtot noQarpeXXi^ovreg ijSTj. itai ^ftiv S' va-' 
^QSev jni nXiov xaziSciy ravTa, vnoitviifian^oftivotg rde J4Xe- 25 
^dvSQov nQd^ets' Staipeffovrios 8' dmtareiv a|(Of ^imtd^ip tg 
xeu Meyeuj&Kvet. ovzot ydg etaiv o( roiig 'JiviotoKoirae xtu tove 
Jiarofiovs xai ^QQivag lamQovrteg Moiotf&dXfiovg te xmi Ma- 
XQOaneXug xaX 'Onta&oSaxriXnvg- dvexaiviaav de ko/ r^v 'Oftij- 
QUitiv imv Ilvyfiaitov yeQavoftaj^ian , TQtant&dftovs. einovres- o»- 30 
tot Bi xcd roiig ■gftvaioQvxovg ftvQfitjiias xal IId*as aiptfvoxe- 
ffdXiovs oipetg te xcu §ovg xai iXdipovs aiiv xeQaat xmantvot- 

rlan. Tnd. c. 3. 21. fiir om. /. 23. Ji] t( tdd. iode a Xjl. 

24; na2t<l"l).Ko"t<i. 'H»ti « Koi iipir v:i^QUr «rrl. Gor. 28. ij^ 
. ra; B. 32. xoi aiitp ^ii «■». Cor. :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLEGOHENA. IM 

<p>joiv. iaefiCfyOrjism' fiiw jiiq slg r« IIah'[t^o&Qa, o /tif Me- 
jtuj&iytis «pos £a*dQ6xott09, o 9e Jtiifiaxos nQOS ^JUUrpo- 
XBt)^* To* ixtirov vlov xmet ft^eo^eiap- vaofiv^iiata Si r^; 
a «mdtiftiae xat£i.mov mitwra, vip' ^s St/ nort ainas neoax&tv- A. 122 
%SC' IIa.t^i}rdiis Sl' tjxtirza toioSkog' x«u «i alXoi 8i fia^TVQse 
ovx on^Offpoi, 0?? xi/^Ki d 'E^wioa&it^q. 

10. .. . ■ « ^B? o ^M 'P6dov xal Bv^aniov /tta^ft^Qivoe 
OQ&ny tthpirai, xoi d Amc n^f XbUxMtf xoi J4fnaov oQ&iSe 

10 av CM^ tii.tj(tfii*os' tfKuverai yi^ %o ntt^e^JniXov i* HoiXiSv, 

Stav /t^SEteQmg ^ avfoneiats danJJypjTot. C. 71 

11. '0 « «S JdfiMov tthivs ««< *7»' Xoilj;»9a on «iwi» 
ial JatjiuQivijv uvanoh^v, xai tois avifwie iXsyXBtat xai aQote 
xal xoQTtol: «ai ttdg dva!tol.aie avtaig' ag d' avtme xai ^ 

15 iitl «^» Kaaniav ini^^aais Kdi ^ ifpt^e oSoe fii}[Qi BatOQmr. 
ffAJLlajmi ya^ ^ ivafifint xai to ix aavtiav avft^avovftsrov d^- 
yiivw «Kfffrfwpo»' ianv iasi xoi 6 avtoe 'Jmta^j[°s t^v dao 
£nii.£v jiuxpt t^s Ktktniag ■f^aftfi^v, oti iativ in' ev&tias %id 
ott Hii tat)n»qtwiiv a.veaKijp', ov )tacFa*> oQyixvixms xai ysiaft»- 

20 TifMcaif iiM^ev^ aiX' ohfv t^ dsta StiikiSv fiixP^ noq&ftov tots 
itXdovaiv ixiatuKKV. luat' ovS' ixttvo fevloysho, ittatS^ ovx 2. Infta XV, G99. 690. 698. 702. codd. cibltcQt JlaXt^o^Qa, 
quaiD forniiim, cinn Pataliboiljrn iirbs Hla ab lndi$ jpii) appellala >!( 
<r. ScbUgtl. in B!bl. Inil. II p. 394), reciIoreRi tat ipparet. Aittram 
tamcD, qnaiii codd. h. 1. lueniiir, pnebeot eliani Stepliaiiai Sys. el Ar- 
riaaai. 3. n^iaf aiJpDxoTTDr codd. (uuu t scHptuiii m Cf Coi. 

corr. cT. XV, 702. 724. — S«if,a/<,<; C. 8. Haud pauca ante tl y^ 
■atercidiue, etiamii iii nulto codice b. ]. cemalur tKuua, Pcntelioi recle 
perspci!t. QuH qaalia ruerint, luspicari licet ei ili, quae topra Iradiu 
anDt (i. p. 68 $. 2 ct 3), et qoae aua lubiiduDlur : cf. qnae Groik. 
diipplant ad'h. l. 12. Anle "O ti li nX. iudcm lacuoae aigAa .p(»- 

■«eniiit Sbk. Cor, srd nibil bic deiiderar! Groik. oitaulll. 16. Mi/- 
yi.a ABI(C?) X;l. corr. 17. o om. E, rt Ipse Hipparchus Guar., 
imde auTo; e "/nTiaf/of Cor, quod TiUe arridet: aed todein, lenia in- 
terdum a Strabone lunrpalnm e*ie ndeatiir o ovtoc, v. p. 74. IV, 203. 
21. iKitroi; codd. Cer. corn ile Scallg. eoni,, ivkoyii no, qn».t comi*- 
ctura eit paruin felii: probabillvi icriliciidum caDiaemiit Xyt. (u i.iya :,q,t,=cdbvGopgle 11* LIB. II. CAP. 1. %.li- U. 

ovTE yraftovos nqog tntiar mi t^ fia^iagtia r^ ano Kii,uu«s 
ffXSte 'Jrdmf, ov8' et ial aaftdi^lov f^a^fd^s iariv tj Xo^m- 
aig, IxofKf elneh, aXX' ia* adiOQ&aiTov , Xo^^v fpvla^arrse, 
mg oi «(ij^cuot alraxtt ne^iijrovai. nqwto* fuv ya^ to ft^ ^etv 5 
tWMiy tavmv ian Tqj inixeti', o S' infp"* oiS' htpmaB pinst, 
A. 123 iar Oe xekeiioy, tag ol oQXftot, ixstae ^iasi. ftdiJM' d' (w 
ra*6i.ov&ot iifivl.aTfev , et <Tv»e§ovXaie flSi yttayQacpeiy olcof* 
ovdi Yo^ Tiuv SXXiuv agtSr i«? &iaug, otov J4ine<uy xoi nSw 
TIvstiTaioi* x(u tmv QQimua» tuu '/iUUrputiav xat rsQfiarncar, 10 
ovtiae «z"^* E^*'»'' wff 3' t* ^y^aano atatotiffovs *"» voca- 
fof TOVf Troilittovtr toacarra nXtiftfuijjaavtas ntQi tijv nivano- 
y^aifia*, .oaa ev dm^i^Xqrtev 'Eqaxoa&ir^g , cav ovSs*i art^l^- 
MV^Inaa^iXOi; 

13. Kai ta i|^? 6e nX^^ij ftsydXiuv dnoQi<S* imiv. offa 15 
yoQ, Bi TOVTO ftiv fi^ xtvoi^ ng t6 Ta ax^a T^g 'IrSix^s tct 
ftBOtjfi^Qira dnaitieiv toi^ ttata MeQOtjv, fitjSi co iutanjfta «d 
dno MeQOtjS im to atofta to ttavd to BvXdvTto», «(( iatt m^l 
ftvgiovs (STaSiovg xoi otctaMaxtXlovs , notoiti 6* Tgtttftvpiuiv to 
dni wv fteat/ft^Qtvmv 'ItSmv ftixgi tm» A^mv, oaa d» avft- 20 
^aiti arona. to nqatov ftiv yd^ eineQ e osvrd; ian na^dXXt]- 
Xog 6 Sid Mv^avriov t^ Std MaaaaXIag (na&daiq ei^»ev "in- 
noQxat ntatevaag Ilv&itc), 6 d' avtog xri fteatjft^qtvog' iattv 6 
did Bv^avTiov «(p Sm BoQva&ivovg, one^ xai avto BoxifidCet 
o^InnoQxos, SotttftaZet di >tai to dno Bv^avtiov Stdar^t^a ini 25 
Tov BoQva&ivt} trTaSuwg elvai tQiaxtXioog imwtoaiovs, nxFov- 
C 72 toi av ele* xat oi dao MaaaaXiag itii Tdv Sid BoQva&evovg 

To, Scalig. tt Cas. tv'i.tY<HTo. Cor. Kripsit tv X/yn, itmul (ancD iD 
nott moDeiu fbrtauc scriptQm ruim oi'it' an httm (s. trtbiai;) lu U- 
fono: qnae mihi quoijiK! maiimg placcnt. 2. Tignmiia BCA, ct in 

Koc altcraiD <r mc. n>, ad<l. a^iinixia l, Xjt. cacr. « niifioii^H BC naf^ 
tiftirf Cor. cf. VII, ^29& in. 5. iK^i^Dixrt mntandiim CMC «■'bitror 

iii jtaQfyovai. — ya{ ri sdp. ort A, iade ya^ ort to g aid. 7. ff. 
o Si pr, m. add. in ttitrg. A, inAn o « xiXtimr tto. — ^iTttm ABCt 
Xyl. corr. — i om. /, II. Siitifftif2 tiiprCpaw A. 13, ovw ou 

cvdd., «ed oi eipnDcluni in B, mm oif propoiuit Cai. Bectc Saa ti' 
Cor. Ifl. ov niiof^ ald. 34. avrd] avrds l M. 

C,q,t,=cdbvG00glC PROLEGOSIENA. 111 

roffsvnni; ^o^ niaq Sui^dvme avremrovm rip mitarip. 

13. /ZaiUf 4' iiru c^r Kavajirajuii^oQOv iaxdrijv lcpev oi- 
novftev^ nQOe ftiaijit^itw, «ai xa&' 'jtnta^j^ov avrdv 6 9i' 

5 mj^e tiBtfiiiijjhis 4qX^ '^S BvttQiiTOv ncu TTJg olxovfiivtjg iati, 
ma dujtt TOv laiifitQtfw nc^i oxrmciajriiLjov; tuu otmaioaiovg 
maSlevf iael ovf ipiiatv am tm imiftegtpov «o» Sut Sogv' A. 124 
a&irmig dif^Kw tqiaftiiQtoog xot nT^ccxurj^JlMw; ataSiovg, ehv 
iw htmot 01 offo rov o^i^o*«)e e^v dtcoiexavfuvtjt xat rijv ev- 

tO xpanw eig rop ^ia BoQva&ivove xoi i^f Kei,rix^g aoQiaxtavi- 
tidoe ajaSuH- SiuftvQiot tifvtaKiaxO~toi Sutxoatoi. 6 Si •^e cato 
t^S Kei.Ttit^g sfQog aQxtov nXovg taxarog idye^at na^a tott 
tiv 6 e«i ^v 'JeQWtjv, eitextiva fiiv liaav t^g BQezramaie, 
i&Xitag di dia ipvxog oixovftevtir, taats ta inixeiva voftiCetv 

IS doimira. ov nXiov Se t^g Ke)ai)i^g t^ 'Je'QVijv SUxetv ifital 
riSv iterraKtaxtlMiv , iSatt as^ t^iaftv^Mvg tlev av ^ fttt^if 
nltievg oi adrKg oi to akatog t^g oitiovfuvtig d<fOQiXovteg. 

14. ^iQt A7 t^t dnaiQOvaav tij Kivya/iimfioipoQifi xoi iai 
ttv avtov ncifaiJi^Xov itQog tia «tifiiv^y vHO^iSfUV. avrij S' 

iO iativ tj fitQt t^v TartQv^dvtjV ij Si TimQa^a.vri nixiatevtea, 
atpoSqa, ojt t^g 'JvSttt^g ngoxetrai ntXayia fteyoAx} vijaat itQOf 
foror' fAjMiMTat de iitt tifv Ai&toniav niJov ^ itevtiuiiaxt- 
iJmg ataHiovg, me <pa»iv, e| ^g xal ileepana xofti^ea&at fto- 
Xvv eig ra riSv 'ItSiav ifuroQta nal /eiliufiiie nai aiXov ^oQtov. 

a taot^ d^ T^ t^acp aXoTog fiQoatt&iv cd dvdXoyov Tip fiiJMt 
Kui SioQfta . ro en' avnjv ix ttjg 'IvSiti^g nov ftiv tQiaxti4»v ■ 
ataSiatr ovf a* iXartov not^aett Stdattjiia, oaov t/v z^ diti 
tov OQOv t^s oixwftivtig eig MtQoijv, taitQ ftiiiM td axqa tijg 8. Y^ iaxdTott pr, ra. add. io mKrg. A, 5. xol anle iqt oi~ 

taafUnti! om. e^d. (en:. Brcq.) mdc > Xjl. Ift. tflO Tq« ACl XjL 
cwr. lil. ixl fijr Ifgtyjt sup. yg. an r{<y t^Qvrjii A, inde «iv t» 

lifniP g tt ex corr. k. Praelerea in marg. A, aec. nn. add. liiec: «^ 
|)^TTisriiii;« tlraC fcurir, oUytp- iH Aa Jfiix'*'! olMia3ai. Sn ij lonpo- 
pofTi itcnAratvnu, ijuae eadem lefuntnT in E. 18. <f/gt iif ini T^f 

■, ifi^ f iiti. ti/r Kribeiidain cue nupieatur Cor, 24. i/iiioiiim sup. 
(fa A. 28. «oi> aqoui ABOl tm oftv k (tx tan.) C«r., sov d^ 

L;,q-,:....,G00g[C 112 LIB. II. CAP. 1. §. 15. IS. 

'Ivdm^g dtra^ttv «^ Mtfo^' nt&armmqo* 9' itni xai aitiwe rm 
igiaxiliiav rt&twai. fii 6^ tovro n^oa&aaj ng to*( r^iaitv^iotff, 
oie if^aiv 6 ^tiifutffpg }MX^i r^e eis SaxtQiovg nai £oySta*oiis 
rffep^Effwof-, imiiain av nilrta rairoL -ta e.&vt) T^g outovftfvris 
xai T^s wxpoTOv. «V av oiv ^a^ff^aete raSra UjKtv, mtovw 5 
xtti ■nSv xaXat xeu rav vvv rijv tvnQWiUtv xoi rij* ^aqnia» 
Xiyovraiv hqiStov fiiv r^v riSv nQoa^o^iuv 'IvHwv, tnuia 8i xai 
r^ iv T^ "Tffjtavi^ xai t^ ->^$<? tai iipt^g r^ re MafYtat^ 
x(ci r^ BaitrQiav^; anizaai ya^ atirat n^atfeig ftiv etat tv 
C 73 ^oQsiefi nlevQa rtni Touqov, xni ^ je Baxr^iav^ xat nhfain- 10 

^ti Tj e(s 'Ivdoiig iwepPeVei, roaavt^ S' eidatiwni^ Ttij^rrai, 
' tSare mifiaoliD n dnixetv rijg doiii^rov. iv fUv ya r^ "Tqxo- 

VM r^ afmeXov ftvtQijt^v oivov tfi^etv fpetaC, t^c Si avx^v fte- 
dtftvovg i^^xovra, «or $e aptov ix roi ixneaovrog xaQaoH t^e 
xe^Mfoie ndkiv ipvea&at, iv de rotg SivdQeat afi^oVQyetaikai 16 
xoi Tcuv ifviXaiv dnoQQtiv ftiXt, oneQ yiTea&ui fti» xai ■aje 
MTjBtat iv r^ Martof^ xai r^e J^Qfteviae iv r^ ^axwn^ 
A. 125 xai r^ ^galijt^. aiX' ivriai&a ftiv ovx iir' latig ewftaarov, 
ttTftQ elat vortiareQui r^g 'Tqxaviae, xoi evxQoaia iuupiQovatu 
r^e ailiig j^vQae' ixei 6e fiaHov. iv 8i rij MoQyias^ lor 20 
nv&fiiva qiaatv evQiaxea&at rtje dfutHav iio}J.diue Sveiv mi- 
8q£v oQyviate nefii^nrov, Tor di ^orQvv Simjiov. UaQimi^ 
aittv 8e Xiywat xai rifv Jdfiav, eioin^ 8e xai vneQ^diXeiv, 
iv *! ye. xai tig rgtjevuav naQafteveiv iv cmimaroig ayyeat 
mv oJvov ndfiqiOQOv 8' elvat xoi r^r BaxiQtav^ ni^v iXaiov, 25 
nhfaiov r^ jiQi^ naQaxetftetriv. 

15. Et 8s xcci ^pviQa ftiQ^ riov r6naV rovrotv iariv, oaa 
v^ptiXa itai oQSitd, ttv8ev det ^mifia^eif xai joq iv rotg fte- ._.»«.-. iini Xj\. 16. aTtofiir BA, wd !■ hoc altnum p sec ID. 

add. 17. paXTiar^ ABCl ftaniarii Epit. cf. «d I, 4^. — aaiuutlr^ 
ABI Koitirs, C. 18. ofBjfrij ABCl. In utmquc nomhm 7, tuen^ 

Epit. 19. ivaraaiif B ex corr. 23. op^uJixi: codd. — xa^altf- 

»TOv B (ei eorT.?)- 23. Si "«i] di! /i nal C. 24. T^fnxo* 

et ci cocT, T^'c(«i>' B TQuriitr k Ad. 25. i' et ical otn. £. 

27. roinur om. E. 2B. ou dti IC: m Itoc ofdiv pr. m. acriptuna 

AmtM omiito (>((, led ijllalHi.dii> ia itl ite. m. muialar :,q,t,=cdbvGoOgk' rROLEGOMBNA. 113 ' 

aiift^iioig ttUfUtat nt i^ ^X?'* "^> >"^ KodviJlM nt ftsrc'- 
»pa tdci^q, xo*' ffedut ^. f^$ }wf*' Ktaaittimiias rk it^ 
np £v|eiVqi noU ^o^Gtora^A i<m TaJr [ff^os c^ Twif<p- aiX' 
ij ^ BayaHmikt, neHop i^uiaioif ittnt^v nfaro* mi'-7E J!/^ 
5 •foiov ogovg ttiti rmi Tavpov, amdvioi' at ttov n rnv na^ifuo» 
SttdQotf qcteot, MttiaeQ rontmQDP t^g IJormi^f AfXamjs ara- 
Slote tQtaj^iXiote , ne fle t^s £»iamjg tt^odartta' nai r^s -^i**- 
aw xcu t^e fpataqoitts t6 nliov ikaioifvxa iaji, nai toi' 
^H^ov Si i6v iQ^ovta t^n- Bmrr^iav^y a«o t^s Xoydtamft A. 126 

10 oJHo tftiai* wiAow sl*atj cSota tev 'Mitm* qiiftor vmfxa- 
fua&ipta iis «ytow Q^Sitne tig t^v 'T^tia¥ia.v xtcte^ea^&at Hta 
loit i<f^e tvitovg C*XQt toii IJorrov dm nir itotaftuv. 

16> Xw' [av] ovt toittvttji' evpoi; aidaif»ott«^ m^i So- 
' pva&ivti Ktu «^v KiXitK^v t^p na(}taxea9mv; Strov ft^Si tfvt^ 

IS tdi ifttrsXos, ^ ^ tAta^^o^ei' iv di toie tottmt^QOie toite)» 
xttt im&t^Latitaiote xiu toie nata Boativpof nXtaipOfei, i* fu- 
xiiMa^itf de, xut Wv j^stfuStoe xcao^vtrwrtu. ot bi tittftt 
na^' «itoie touwroi tiviff tlatv ini t<^ ar^futn t^e l^r>je t^9 
MattitiSog, <S<rt' ir ^f^Vi ^* V j[ttft<ovoe 6 rov Mt&ftll«Tov 

20 <stftcnjy^ iviiaiag toig §a^pdQove tmtoitajmv Ixi Ttp tia>fif, 

Tovff ttorove «amivteufuq^irai tfapons, ht&ivtoe toH itufw. i C. 74 2. laj jyf l. In j^ quod inler i tt :i icriptuna full per!il: tIJc- 
tor ibt quoqne t^« ^ondaiD liiiue. 4. /layaiarla E ^ayaSaayla Cor. 
Suphnum BjK. accutul, qni Cataooiani nin Koc DOiuine coruparat sa- 
tii probabiliter. Sed ahenm fonniai sCTnnt coM, et tuc ct !nfr> .Xll> 
639. — T( om. C 5. PoJi Tai^av inier veniu /iZ/fi rftoafo^b^ 

Ji^nor rec in. adJ. {a A. — tX it nov ald. 6. ro\ua\iqa l. 7. 

nfouaiia A. 8, ifaralioCa^, et i lup. a pr. m. add., j4. 9. oSof 

£J (wd iB hoc o in a hc. la. mut.) Cor. InTri XI, &07 iqq. op- 
lirai codd. m cDB9U»ler eiUbent. 13. ar am. codd., Car. addidit rv- 
cte, ut opiBor; nlet enim Slr^o etiim in eiiunH>di iMeiTOfatloDibD*, 
qnlbn) luud nro ntitor, parlicuUm illam adiiccre. CaetCTDia iC «d J, 
9 ciir. \G. Sni&a}.ax^totii «Id. iTtiSaXarriSloK •cribendam eue m- 

tpicatar Friedem., quain cotilecluraiB licL-t commesdahilem (uc fatea^ 
(cf. Lob. ad Phrip. p. 5&7), aheram tamen (<irm*in, quia infra elin 
Ul, 167. VIII, 366 m optimi* codd, cit, loeo movere non antira. — 
(i^r poK iiltvfo^tl add. Sbk. Cor. ex Cas. coni. .:,.,■ G.ooglc lU L1B. li. CAP. I. ^ 17. 18. 

8' 'Eeima&^e- kou itovri w Jfdmut ti^o^if»Uu ta iv v^ 

ei t(ff «?' ai*eowr<M' /*^ ffe»esTi« oIb B«f ' if^ 

XaifMMoe ftcT^ulov #(iE' is^; Ztfoatoi. 
Smv oi* ov8i W»? e» Boanaqtfi irvyxcireor ta w «ft dw^ 
^ft^&tHai Tortng, «U' ov0i «H« w J/fUff<pi «(u .£(»»01; («a«/a<i 
intirttr evxfiiiioTet/init dv ehoi tw), ^yoi^ y' «*' na^a^oiJMtvta 10 
«oi;; iiMra itoptxr^M^. Kat «oi;; (UxavoKr JiiieisM);.. ftokis yaf «*> 
TOtfTOMUrM; slm' totg Mtt' jiiuaov ttai. ^knaa^ tml Sv^i*maf 
tMt Mntaoaitiw, <m tov Bogya^wovina* ttSr KMKtmy <iiiol6- 
f^ftai ronivtetfoi ataiinig ^iaxiiioif uai emattoaiow. 

17. Oi ii fi .itt^V /i^iiut^fov. rais tfiaftv^iotg iaf a^aXd- 15 
^iuoi td ial tii* TaHQO^a^v mu taie OQmv ^S tkaaaiavnd- 
vtft, ovf ovx iXtttnnig tioy tm^mvmxiJUm* ^etsot, iimituiat 
ta Ts BaxtQa xai t^n Jdniar iig tovg mv^oivm; «ottwe t^S 
SiaMitawfievtis aradiws t^teiMiQiovs x«h tetfoxiaffliw , .oaove 
aaio -tov iatnte^itoi exi Bo^a&ii^ tftiaw ehai o 'inaoffioe- 20 
iiaieaovvtiu oQa eig toiig ^o^uniqwg tw Bo^a&itmvs KC» 
t^S Kei.riMijs ataSiote i)ttw(ia][i3uots nai otetaxoaiois, oootg n- 
A. 127 ttoitetiOi iato' 6 iarmeQtroe toii oQiloirtog xvxlov tijt iiaxe- 
nav/wVijv xai tijv evxQatov, 5v (paiuv tta t^s K.ltvafte>iiO<f>6- 
Qov *'Iv6ix^g* fiaXtata yQutpea&at, iqitetg Si ye iiieSeutniu» 23 
Itixfft ttig 'leqvtit ftohe ein^aifta Sna ta vtriQ v^* KjHitut^, 
aatii "* ttXeim tmv tfevtaxui^iixiov tativ. ovtoe 9' aaoipaim 1. li Ijtfygtt/tita, amluo roini, EpiU Ac une 
b. I. iUud prononMn, pauluqae intoleolior Tocaliuli ffOft/ia iMUi -Stn. 
iMDMB.itiliv .icii tounlfrfa/i/ia sgcipnMii MUpicM. FreqMealiuina» «aim 
apnd evio.iUBt «aiei. — .«aj i^ AC. 2. .wiMi^aiit BC. — cfij 

Tvr BC cdd. 4. of'] vf p. — tii^eiftat E.. 10. na^aifaUmTa 
Cu. 12. (lu] i, codd. 24. S* Dto. E. 26.''JiJu>q: i^ in 

oom^iu codd. UgilDr, ab toa loca alieaum eue |>r!mu* perapcut Breq., 
eamqiw vocem racte omi>enmt Intpp. Paor. Graik. — Itaitbaniiur coddL :,q,t,=cdbvGoOgle PR0LEGOMEN4. . lU 

6 Ur9S «fp 1^e**l9 fe('^OfeiBprjjOT eJwat mm xmAav otx^m- 
fm Ma(oi? tftaxdwK oxtaxoaietf. htui Se BamQa «ai t<a 
amfiamt Kjt Kaaatas ^^tddn^ , eitb TQHmiag, aofmoU w 
inxittKamfK, om^ «^ /fp'^ r^g KaOniag Koi rav ji^ittvuf 
5 HM NMi Mr)SotAv oQmf Jjwj^»* fwp» i^a)tttfxi}.(ovg arttditnig, ko* 
Soxei t^r avi^e xa^aXia^ fuxQt v^e '/»«M(ff «pjwwwTspor e^- 
»«i «r^MV X» ne^Wr ?jrsw am t^g 'Mtjdjf dvvatot, ms 
gf^w « rwi' «wroiv ^yjiaafovog tointaii Ha^oxi^f. hi toimp 
q Bamfua^ XHuc tttadia Im t^ a^ntor tMteireTM- ta SitAt 

iO IxB^nv «oii ftei^m tavttjs JxdxetTtc %iia^a9 nftenu, **i' «8- 

irfjTf ofig t^r ^femr ^aiLmav, »o^taAix<Df (ttr, ^tSrra S' C. 75 
^S. fiutr *w, e&tp xat «wa r^ faxr^a ^iA^ «iff oitovfii- 
t^S fKfmKci; e^ o* fo Siamifut tovto mto toS Kavxaaov 
ft^pi lifs' ^9^s »aXtimie t§ ^ia BaxtQott oUytf nUiovwp 

15 ^ Tcr^axta^i^W. Tcctrra Af «r^offre^^a mp ecna t^ 'lie^^e 
tfff nc ^i/eia tstaduiofx^ aoitl to n£r . dia j^g dotx^twi Sii- 
m^pa im rw ■ dta t^g Iw^tijg madtaafto» ataSiat asrrvxnTyt. 
liiic xai «cTaxMFiW* ei Se' ataiBie «p w»? fer^tixtaxUm'; 

«WJwpff; OlfM /> T« ffpOf T^ fofXaCq) fli^^ T^S .ficEXI^MC- 

'" *^? fottnt §0fit6ttQa nis 'iefrtie OfaStotg tQusj(iX^ts xa* iMta- 
maioie, t^e 8e Keimt^t 'mI tov Bo^wsGi»ovg ixtcattffjiAune 
Mti ontaxoaioie. 

18. *(?<jJ W 7« o 'IioHtiixBg JMwa ro» Boqvstit^. ««(i flp- 
XateiK^ w- «Im; tatg «spitWM «'|( ita^jd^BtT»at to qxSt A. 128 

li> «oti ^jltbv tr^mai^iM'' Offo «^e ^MTscaf ini t^ dtarti^*, 

■1. tmtmi\ ItfTi coddi- «dd. — tb tfat tbii irTa/<cnaf »ld. Sbk. 
Cor. de Cu. cooi. Alij ■tili niodi) lealaruiit locuiii futurq illo ruti- 
tnlo penpicuuin. Suuum eius recte intelleieraDt laipp. Parr. 6. ai- 
^qt *nc scribenduin eue ceiuet Gnuk. , Strabon!] lenteaiiam reclc in- >dli(uu; M V, ad .11, 71. 10. Idiuleiu et mira poM 2*»&ini omiuio 
CM MibMaMtvi iStri, k neglechuB ftcile putari potait a lilrario proplar 
■I*a*dan litenimm pneecdebtiafii aimilituduem. Sic iulra Xt, 511 
«imDHimoraitliiT to Snv^iMii iVnf. - 13. ParticuU qoaedM», aive f 
IKC yai/, aale ar omiua lideri pouk. Grotk. plora iilj>m poit i)«l(iT- 
ifi: eieidiMe arbilraiur panim probabiliter. Ift. HQoanO^nt ' B. 

10. atra T( codd. Cor. eorr. 6e Cai. coni. 23. ^ qni. i Cor. — 

^fva^inir ald. _.:,.,Goog[c , 116 LIB. 11. CAP. 1. f 18. 19. 

Toitf Si ]fe(fu$(iw& TQMiaif [wj aXstmor ftenMffiC'00*a ro* 
^lioii iftl ^x^tg i*riif ir Si raig Miiiouat «^? MatnMdia; 
litatiiy^tiiiotg xal t^taxoatotg {pSs «t«#os fU9 ert KtXmvs vrtQ- 
htft^ftt, iyw 8' olfuu B^seratmrs ehat, ^ogaiotiQovg r^? Kst 
fwt^e avaSioig dtaxt^Joig aeyraxoaiotg) aoUi itSJJLO» «otrro m^ S 
^aittif iv Si taig j^tifitqttaif <^fiiqatt 6 ^Xiog juenco^itetwi 
a^stg t^, tiTttt^ag S' iv toie aatipwst lUataaXiag ^riwMt^i- 
IfopS atdSiovg xai Sxatov, ii.iimvg Si tav tqm* ir tetg in- 
Hutva, 01 xoi .xma tbv ^fiittqoi' J,s/ov iroii av tUw opxrt- 
Kmttqoi *^? 'liQvijg. ovtog Si IIv9ii} atatwia* xttti ta +»o- 10 
TtoiraQa t^s Bf>errartit^e tijv oh^aiv teeSrijv ti&i/ai, xai <f^et» 
tlvat t^v (lax^otKirjv ivrim&a '^/UQav ' o^qiov la^fu^tv^v ti»K 
irfia, ixratxalSetia 'Si, vaov ttttaQog o ^Xtog fiattoigl^eriu 
mjjct?' ovg qptfiTtf iaijttv t^g Maaatdiag iwaxtajitXiovg xat 
iititrov ataSiovg, aa&' oi ronwrcnoi tuv BQenavuv ^oQttO' 15 
re^oi tovtuv eiaiv. ^tot ovv «rt roti avtov nafolX^lov Mfft 
totg xqog T^ Kavxdaif Baxtfioig ^ ijti nvog aX>iatd^ormg- 
ti^ttt ytt^ ort xarH. tovg ns^t jJ^i/iajrov avft^^aeiai ^o^ho- . 
ttQwg tJvect t^g 'JtQVijg rovg a^oe tip Kavxdaep BaxtQuwg 
madiotg tQta-^iXiotg oxroKoaiotg- nffoatt&svttav 3i tavnov totg 20 
(Jffo MaaaaXiag eig 'liQttiv, yiioivat ftvQiot SiaxiXtoi aBvtmto- 
atoi. tig oJf laioQtjKtv iv toig iitti roaoig, Xiyot di toig ncpi 
BaKtQa, tovto to ft^xog rwv ^eytatayv i^fugav 17 ri t^at/fta 
tov tfhov co xata ra4 ftsaovQamjaetg iv ttue jrBt^piwtif nffo- 
aaie; 6<p0^a3.fto<pavij j-op advta taSta i^t^ xai ov 9s6(iava 25 
C. 76 itai9iittati>^s aijfittiaaEote , aars avviyQarpav av noUoi xect 
tSv aaXaiw-p tmv ta TltgattiK iatoQOvvtiov ttat tiat vattQov 
ftixQi xai sig ijftag. atog S' av ^ Xe}(&tiaa tiSaifiovict twv 

1. 16 om. coa<L Cor. aii.d. 11, I». 3. J&MHT^afo.!] ,r E. 
9. iKil om. E. 10. ronhniQa a Strabone bnid taoic scribi polDuie, 

Et aQmxaTt^ pallui nsqniri, Du Tluil. et Groik. rccie ccnHmni. 
17. naviiairlai codd., eu. E, edd. Nulta lamen aUo loco Scraba Imnc 
moniera lo KaiiiaiTior appellat, *«] »i»e xir Kmmaaor ii»e TO Kam- 
tiaata o(hi. 19. navxaifdf coJd., eic. £, edd. — ^tm^oiK £■ . 

23. >T(()i l,i,if E. 25. xai ■nie 1A«t,, ,dd. Cor. 26. w om. 

edd. inde a C». :,q,t,=cdbvGo'Ogle ■PROLEGOMENA. JI7 . 

«osrwr. »ftok6ft[ro rois roicvTotg tv v^ ee^ea>^ ^tuwofiirois; nt 
6i tmr .ai^tfftHnov d^Xot, oiitaicotpus dwnXdjet ttfoe ^^[7 dai^ 
^si|iv, »9, iaoSwanoviitwv r£v l^ijTovfuinav, hifi^vomog a^s 
n dahdn^ui tir ^ijtvifitvov. ' A. 129 

5 19. 77«uUf S' ixsivoti mr Jt;iitot][0» Utttirtj» iySet^u9§m 
^nikbfiinov itai- «ain^o* mtv rotovz<af oua&at yuQ t^t'JvSi' 
K^r fLeta^ xuo&at t^f n ip9iroKia^u^g ia^fiBfia^ xai rm* 
r^oaeSy tnv ^eifuQefdiy , Meyuu&ivet n ditiXeyBU' tf^arrt iv 
nig voriois fti^ui ri/s 'Ivda^ rdg ts o^itroti; dKOx^ima&at 

18 mi rds <mag dvnjtijiretv ftrjlSitt^ yip rouriov firjSafvni rrjs 
'Mai^g avii^tuvew Toiira 6^. ipdmiovros dfta&Ag XiYea^tu' . t6 
n- ya^ r^v ^&tvoxa^v^v r^s ia^fu^g dta^pittBtv otea&at xard 
r^ dtdmaoiv T^f «potf zdg rpoffiif dficc&i?, rw « xoxiUv 
nw K&Tov ovtog ^ai r^g dveroi^s' rt^ rs Staar^fiarog roC iai 

*5 s^s -^g r^ottntoS' «LTto rov iar^fisfivov , tiv futc^ ri9i}<n r^v 
^Mat^v- ixeivog, Seix&ivtQg iv «^ dvccfter^UH noii iX^novog 
rav dtoftvQWiv araSi»v, avft^^ai av xai xar' airov exetpov, 
oirt(> avrog vofti^ei, ov-f o ixetvog- dveiv ftev yoQ ^ ttai rQKOv 
pvQtddotv waav t^v 'Ivtmiiv ov8s tuaeiv fKta^ii roao^tov Sta- 

^ (TO^/iaTOj , otnjv S' avritg eiQtiite, neaetp av rtjg S' avr^g 
ayvoiag tlvtn yai to firiSa^iov r^g 'IvSvtaig dttox^fitsa&at (fd- . 
axsi* T«s oQJtrovg fnjfle tdi axiag dvrmimm, o,rs jt iistu mv- 
taxKrxdiovg itQoel&opti drt' J^Xe^avdQeiag tv&iig avft^veiv 
oQj^tcf 'vtvta S^ etnovtog, tv&vvet adJj/* ovx ev « 'innaQ- 

S jng, ttQoitov dno rov /et^ifgww tQortixov ro» &sqivov St- 
IttffEvoff' eh' aix oiofuvog Selv fidQvoffl XQrja&iM t^v fta&^- 
fuctixSv dvaarQoiay^ip dt^Qton^, £amQ r06 H^txtotj&evwt 
iiQO^Yovfiimg r^v ixeivov ftaQruQiav ijxQivovroe, dJX oi xotv^ ' ■ ' . 
nvt l&st ][Qa[te*ov «poy rovg ftaraioXofofirrag. elg yd^ tig 

1. xur Ko-nBrl tSt Tominar E. — &iiiiU)yit Cor. 1. oo aulc 

coifui add, Cor. ex Ca>. cob\. 11. Si coild. Sbk. cotr. At. Cai. lenl. 
18. oj ani^ sld.. ^. oroi' Cai. oaav Cor. St4. lirtoria^ ACl 

ilnhnaq, quod Caj. ooDiec«rat «ique in B legi 6n>D. referl, Breq. ttx., 
ilnana Cor. 2!i. and] drtl Cor. ; idem exprecKnuil Poii. Intpp. 
PuT. Gr«9k.: quse spedota wroc »t scriptiira. 2S. TWr om. edil. :,q,t,=cdbvGoOg[c 118 LtB. II. CAP. I. $. 20 — 32. 

«H» nifie ***? ftmiatn atvl^omcf ilM-fj^n' iawtv, oreui av- 

' 20. Nv*i (Kv ovv vfto&iitaioi ttt vomatoaa ■^e 'JtSmije 
dtvtUf/Bti' toig nara Ms^p, one^ aif^xmii iroUol x«.i neat- 5 
C. 77 arevKaau', iaeSei^Kftai w avft^aiv«rta atoaa. hiei Si 6 "Ih- 
aa^iioe, oeSev avxeaiia* t^ vxo0eae* teei^ wi, fieta tavta 
aV rtp Sevte^ vnofimifiaTt ov avyjpagei, ffMamor itai rwtov 

A. 1-30 vov Uyov. iptjot totwv, dvratffopsmi aJJi^kotg inl roi airov 

aa^aU^liOV «etfteveiv, inetduv m, ftetet^ ^ fiiya itiar^fM, ^ 10 
dvvaif&eu yvtao&^vai avto rovto, oti eieiv im tov avzoS mt- 
pttUifiLov oi tonot, avev t^e rwv vXifUumr cvyxQiaeioe ^e 
imra &are^ ror roaov. to ftiv ovr xosa JHe^'^ kX^mi 0i- 
•iUivix Ts tov avyy^i^aviM wv sis j4i&*0!tiav aioSv iaro^tv, 
OTi ttQO ttivre %ai •KaaoQOSMvra ijfiaf^r r^^ &e<f*v^9 tQoa^e l^ 
ttata xofivtp^v yivetat o ^Xioe, tiyetv Se Mu tove Zo/^v? tov 
■fviaftovos offog *e rae tQonuiae OMae lot tiie lo^fU^urde, av- 
tov re 'E^anoa&ivij avfii<poiveu> ty^tata t<^ ^ikiavt, to S' iv ^ 
'IfSix^ xii^a fHjSiva Uno^i*, fojS' eiiriv '^qaxoa&iv^, tl 8e 
ir) xaim a^xtoi ixei dfUfotegat, ih; oiovtm, daox^atoiveu, 20 
matevovtee toie tie^t Nea^-^ov, ^ Hwatiov etvat tMi taomS 
itaQ<Mtii.ov xtia&at rijv re Mefotp' xtci taSta td dxQa n/e 'Iv- 
SiM^e- ei itiv toiwv ae^i rmv a^tar dft^potdfiuv , ott aao- 
XQViTTOvtat, av*anoifaiveteu toie eiaovatv 'EQaroa&ivtjg , aug 
aeQi rov tv t^ IvStu^ nijjtettos ovSeie dnoffaiverai , ovS" av- tS 
tog 'Eqatoa&ivtjg; ovtog yu^ 6 16^ ntQi tov tOiifiatos iato'. 
ei d' ov avvaaoqieuverat, diHji-Xdx&io rije tutiae- ov avvaaro- 

' . (folvetat Si je, dXXd tov j4t)tftdxov ^^aavtog fOjSaftov r^g 
IvSfiale f*")'*' dnoKQvatetf&ai riif «c^nouf .^uj*' dvttatmetv 'tdg 
amde, dntQ vneiijiipev 6 Meyaa&ivtig , daeiQiav avtov xaxa- 30 
yffvtoaxei, ro ovfiasnTjiyitivov vofuS^atv ifiaiSog, iv ip Oftoioyov- 

9. a*roi()oupTwi' J. — roii' aulo ini add. Cor. ei Cas. coai. 

13. taiy Tanwr n Cor.^ at cf. Meineli. ad ^eaaiidr. p^. 253. Inlpp. 

TLoro. me. p. 120. 17. Tt] ii ABCl. 20. oIWih Cnr. 21, 

aurtiiar ABCl Cor. — ■mi ai-vol edd. iud* a Gu. 'iA. i<ut« 

, ulcriscii iacluslt Cor. :,q,t,=cdbvGoOg[c - PROLBGOHENA. U» 

fiintg Ntu. KorVaMVv, wr 'Iiiimfio*^%o ys ^ attmvrwtM' tfif 
mats ipaoStig 'ipatttiiemai. Titu^i^ ti jui mj Ma^oi] imcai!^ 

f MVOTW.. . 

6 21. £«( «V mif «l^e ^M ^* *(^ avnov 4mjrutfi»p ^ riwnt 

Sitjw, ^ intqiiQn m f^ ^atakav&ovv. ovn ya^ wp mi Ba^ 
havos eie Qafmov eJMti ataitotte TMgaxiajfdiove owrmi»ato*e, 
ivTev^B* Si itgie <V*' o^xcor ^< W J4^ptu offij [8uT}j^iiimit 

10 iiteaov, a>toXo»0et to nai BapuiMPOe isti toi Si avi^e 1**^!*- ' 
(tfumi itri «n o^Mca a^ frlaiave ehutt TtS* Jlaxtaxf3ii»v 
ovta m Kno .0aif(axov nw ia o^ f^tffJZ'^'^* "■"' ■i>K^i>' fp^- 
<nv 'f^omaMri^, aU' cImu « iLoMO*' (ucMM^^jp^*', iats&' ^ C. 78 
■l^e •SipoSog tK ft^ Stdoitivov lijftit^aoe ovx m .ifttt^aivem. K. 131 

15 wt aag^raxo ■ovdmttoi 'EqaMoa&iv^e c^ Qeapaito* t^t Btt- 
.^hufoe ftfoe ■admove Ktia&at ,iAuoatv ^ tB%(ftaua%OM)te *m 
itlYtaMAaiov ataSiotg. 

22. ^'£|^ ie aii*tffOfvt ht toie «^iustg m!va£(>' ov tw 
I»j6ft9fa vao rov 'EQOtoa&ivove if^otfigeiat aet/l tqs tqmie' 

30 atfQajiiiie, all' iamif nej^iafUnoe rtXama t^r ax6<faaw 
rtqoe etrtlit^oaiiv aitfvli. 6 '(ikv ya^ iitolav&iav tf '&iaei tp 
frpMi^i^^ tov te Tavfov «ai i^c atti> JijajX<5v QaXdntjg, 3*«- 
iMm t^ yifoftf^ lavT^ 7^*' oitovitmjt Sij^a, xal xaXiatie to ftit 
^etop fti^g to. ds votwf ■agi^atat tovttor inatsQon tiftvuv 

?d aaXtP tie ta Svvma. ftigri • xaXat Se tavTa a^Kfaj^iSae- x«( S^ tov 
voiioo ittfo»e itQi^ttjv eiamp atftfajiSa t^v 'IvShuJv, Sevti^a» Sa 
«q» J4((tittif*, ijovang tteint^-f^aipof', utfvaev dit<fotifi»v aito- 
SoSfm (MM fi^JiOS ««« stAftwt, t^oaov Si nca «ai, ax^t"^ioe &» 
■(sontetqMog. «^» fiiv yuQ 'hrSvap/ ^ofi^oc(d^ ^^at flia to nfif 

aOirla.pm»' ««C f«>' &aXaTTS iiivteaQat tj « «or/q? x«( »j «V?. 2. pii\ niiii ABCl. 5. ir ftta. CB, led \o hoc poiLM add, 

6. liYnr C. — Kjotwin;**!» C. 7. to /J, -irf.in lioo o ox «i f«- 

cliiin lidetar, aUna lit^ae pirte eraaa. . 9. ^•^^""i " '■'■= ^ ">°* 
i«dd. : utnKjne Iikd Cor. eott. ti Ci». ctwi. 10. to et f) wp. o .J- 

18. r«] *:tJ JCi. 19. w»f« BC. -24. ;ca) anU! Toi'i«c »dd. no - 
tAA. 37. «^a/^» ABC\ M. ■epj"'"'] ■'"^»' -^- laO LIB. II. CAP. I. $. «3. 24. 

ft^ Koan tuAMtHStis ^iiras nowia^, tag i» Xoimig, t^ fiip 
np OQSi, (^v di rv notUfMf ,. mnavOtt too ti&vjiQaftfun) aj^- 
ftatog vno tt aK^0(*d9W- (^ 0' Mqumjv Ofar tae ye t^sk 
rriUtifae ij^ovoav eitpvtXg nffos to ttttvreX^aat aoftM^koj^^aft- 
fiov aj^fta, T^f d' iaadQtor ovx fX"* <n;fUuM? dipoqiaat 8ia 5 
«D imdiMtitir aiJi^iotg Ta e9*ti, yqafifi^ tm oftiag IS^Xoi t^ 
ano Kaamav mXav hti ra, an^a tije KoQfiavias reXeitioo-^ 
tct ovttaftorta apog tov Tlsftaamv' mXnov. ioni^iov fu» om 
xitiUi' twto CD nXaiqov, it^ar Si to naqa toc 'ivdiv, noQoX^ 
X^Xa S' ov Xejsf ov6i ta Xotna, t» te t^ o^ YQaifOfuvov lo 
A. 132 x(M 10 t^ ^aXtirr^, dXXa ftoTOf to ftiv |3of«H)r, to di *>on«*. 
23. Ovtai S' oXooiSQBi n*t viacp tijt ieetiQiw dnoHiJtovt 
aq^fa/tSa nolx tavttjg oXoaj^e^atBffOi' dnodi8t>ai «f» tQk>i» 
■ eif^ajiiSa 'iiatd nXeiovg amaf. nQeinji' fiif tqv Xaj^eiaav, ok 
Dvx mxQiv£s dq)toQiatat 17 dno Kaonimf nvXtSv im Ka^fUXr IS 
«mv, ^ig Mttij ian t^ t^ttfi n^og t^v Seuri^tai atfQayiia 
nXevQd' inu&' 6tt elg t^v vottov nXevQav 6. Tie^utog ifinumt 
xoXnog, oneQ xai autoe tpjiatv, £at ^pdyttumtu tiiT ix Ba- 
§vXmvos Xa^BtV' YQctftfujt, ^s av sv0€uip tiva Sik Xovaav xai 
C. 79 JltQaenoXtfag ftijiQt tuv oqoiv tTjs KttQftaviag xcd t^s IleQeiioe, 20 
y dvtaithg t)* ev^eiv fieiteiQ>iftevtiv 686v, atadiwv ovaair tijv oXipi 
fuxQ^ nXetoviav ^ ivvaxtajiliaiv ^v tottov fiiv KoiUr nXeoqdv, 
naqdihiXov S' ov Xtyet tij §ogei<p. t^Xov d' eri ov8' e EvtpQtittig, 
tp to iatriQiov dtpOQ^tt nXevqov, avvtjjvg iattt evfieifc yQOfift^, 
ttiX' dao tuv oQmir «ni t^v fteaiji*§Qiav ^vetg, ■elt' iatatQiipei Z5 
nQos ?<a xai naXiv «qos votov fiixQt tijg lig &cHattav i*§th 
X^g. diiXoi de *o fO) ev&vnoQov tov nmoftov, tpQa^iav «o ttj^fta 
t^g Meaonotafuag , S aoioia* avfitimovteg eig e» o te TiyQig 
KAi EvtpQatijs, vntjQeaicp aoQanX^atov, £g ^yat.- nal f^v 
*«6 dao &i)C}jjdiit>v f^XQi t^S MQfavias* ovdi adv fitfotQtifti- 30 

1. «010^«! el ci rurr. nHHiMcHf B, qaod rec Cor. 11. nii iqi 
«vXirtij A Tij om. C 10 ™. B. — fiirot' om. £. 13. iaoioit 
BCE Cor. 18. ffjirij ii T^c M., ioit npot «jn h Xyl. 17. 

xUveH Tiiivqif iA (JD hoe pi4inuni roenl nJUupn) tiltv^v BC. 
21. («a*oM C. 26. &a>»xjta, AL 2a TCyp^s »W. 3». Veri» 
To sRo BaipOKitv fUxH* »5? ^ffUffin fcn-i ikm> poMe Gratk. recle per- :,q,t,=cdbvGoOgle fflOLEGOHENA. ISl . 

fM' igef-Ti iai^^tor nlw^or m aqio^^ofun» v«6 ««{• £v- 
^gtinv, mUlK (p^at j6 fifos *^ Jdgfuria p^^og- xai mtg i^ 
jmx»is «^(Ti fij ^x^w, nooM' ian jta m dfttriftfn» thtu. iti 
^ «ctvTR fidma rniaSiag tftiatv imiiSorai f^* tfini* fu^iStf 
S Mtt jfiic^ xoi xa iiaat^fumit, a ^^atii, i« rmUii»«> Owayuw tA* A. 133 
Tov; (Tcad;povf it^ajfutreva«nt*a* ■ tititg xai ommtyQitpovs ' 
xOilsi^ aj^rw/umr)' Bi) d^eiev a» o Iima^fQs aQOs njf fOMC^ 
«7*' o'^02«'(?*('i* ■ftfaftetqotme i*tti.i-fiat , ir ^ 7091*' tiSirat Hli ■ 
mie xou onwaovw eanrjrfeii.fujtv' ^(tif T^f tcir xAim^ <fvat9. 

10 ofO' U ^ /u/^.' «S OFS ixtifog I17M Xafi^igf^ tag j-eco^^ixac 
vim9^tf aii' immf nXaoae, ixfp<uiimt^o* ar to ipiXouitotr 
mxoft^pvotro. 

24. 'O ' f4fl> J)^ ovna; 9^701 1^* rQirtjv fufiSa tvnesSmg aato- 
ilHiM&a* ixB^itiv ataSioM' dno Kuamat mii.m* iat tov Em^^- 

IS njv, jtara fii^e Bs 8Me»pwp, wff draysY^aftfteptjt e^ t^ ftet^- 
at», otrm m&tjaw, S/umJuv «^v Rpx^v ano toi Evifqcmv ffffif- 
aufievoe *ai «7; nimz dni^ajfo» dta^dsewe aAmv. f*i^ /«n> 
fff toH TijQtSog, wiov jikilari^og Sti^iji ataSiove [Sta]iiXiin>e ' 
Mi tetQOtioalove y^ipsf irrei&tt S' iai toig i^^g TOflovs Sti 

20 raoyttft^mw XMtov .Avttov mcm ^fi^Xmv «ot 'Ex^atawior, 5 
Ja^ioe w *»» rVwT^ofajiiw 1^17« f<^^ AacBrwi»! nviUor, 
tovg ftv^iove iitahj^oi; t^iaitoaiotg fiorov ftltordisag. tofiir S^ 
^offetor aktvnir ovn» xaraftttQsi, ov mx^aU^lor sov o$M( 
Oeig, ovSe t^ Siii StijiMr ital M&ijrwr xsu 'PoSmi y^aftfty 

M ^ yaQ @Mttiaifoe noXi teiy ofdir -a^at^xt, ovfitanBt Si xai 
TD oQog Ktd 17 dao 6a\pdxov oSog int tag Kaamove avla$. 
xat td jt ft^oad^xna fuV? ^*^ Sqov taStt' iativ. ^i!t, parmn relidtcr tainen Kai p^ii of 10 irof oto kiA. n-rtberc cu- 
nitiu. Vidrntur fotiai ea Ttrba piiiuuni in- mirg. poiiu faitx ad ci~ - 
plitanda quae proiime •FquBntnr to wjoj Ti; ^Qfnfltf ftfi/o^ »«10« indc 
tinc tramlsU. 3. il^ii» fort. poit i>»' ncidir, cT. p. 83. — yiforirat 

pr, m. add. m m'arg. .4. 5. iTifafl^^iir Cor. 6. tJi' aiile jtrdi 

add. Cor. luud mtXe; H pnM Tircc; inKcvndBm ceaiuirA Cm. T. ■atilv 
codd. Sbk. «»r. de Gii. com. 10. ^ ■Meriicia ioduit Cor. — Xfy;i 
Al l/yn, C. — lofi^riu JBCI Xjl. corr. 18. j(>Uo<;t ABCl 

fircq. corr^ de Cai. «oni., qoi *<raro collega » XVI, 726. )l, 90. 
32. TpiaKO«fDt>« ^BCf Cai. corr. 27. Tot> ifevt mM. odd. Qimb :,q,t,=cdbvGoOg[c 122 LIB. 11. CAP. 1. 5; » — 27. 

C. 80 2S. J^mSmig iH' r» ^Qtun' ovro aim^in', *» S» virtMi, 
iftjai, KOQa piv ^r ^akugtai' m» Strrt Xa^ein Sti w mp Ht^ 
ctxop ifutiaaw imhtw, ^i ^Ba^lm-oe Jt» Sti .2aiism^ Mti 
Z7e{MnffoJlea>r txiti «ur oqiwi' «^ t« ne^aiAoe xw f^? Aiif- 
fwiag atadiovg elvtu ewKKtopJlibuff xai diaMoaiovs, vono* fur 6 
A. 134 ijT-wr, aa^aUtiiav S' ov Itfotv «p ^o^eiip to wtMv. j^v iK 
Hiatfoiriav toS foJMovs q^^di avft^aifeip , tov ra ^o^eu^ t»^er- 
nv altvQov xai mv vonmi, 8ia ti ton Evtpgtiair fi^C^' ^**^ 
npof [taa^ftp^tm pvs*ra ofdg j^ «•s ««1» t^^xltMi*'. 

, 26. Tmv Se tika-fitav irlevQmr «^ itrae^uxp Xijti aqiho^- 10 
^*' Mtaia tiq itsttv, tn« fuia cws JtvD, ev h^9 ''<>'?e(m tatttmip. 
asio yctQ' rijg xata Qaxpaxip tpfjOi dia^daeote w«p« ro* Ev- 
tfQKTtiv ei^ fi** Btt^lwra araSiove elvat 'tej^vxtaxiiMve ixia- 
xoaiove, tvreS^ 3' im rae ix^kis to9 EitpQttrov nai mJiUv 
Ts^dova Tpiaj[ii^e' ta S' omo Qaipaxov . agoe tas aqxrove-ib 
ftix^i fus T(a« JiQfxeriiav irsiMV «urafufajg^o^iu ntu .Aat aig 
jriiUovs ixeaov, ttnie de Sta ro^Svaitov xai J^ffftaviav /tiixarf 
Sio S^ naQalemeiv avtoig. rev fl» tiQog sa aket^ to ftir 
dia t^e Jleeatx^e xatk fi^xoe asio t^e '£qv&Qae «>« hh M^- 
Siav K(H' tae a^xtove ovx ekanor ehat Stixsi tAv imaxMxy 20 
JltQif, ani> Si tivfov ^Qtottj^v xat wn^' vovs irvaxiaxiiiooe, 
ti Si loutitr^ Sta r^e Ila^aitaDajv^e .iKU M^iias iai Kaaaiove 

, avXas tag t^ax^Mav tdv Si Tif^tv ttoruft^ tuu mv £vtf^a- 

cum 'taha taae Cta. penpirerct, paolo audadus tollenda cimniir. Tcniin 
vidit Du Theil. 4. xai ante i&r Bflair Mtnltmaum ■tqne in fi/xft 

muUndam Tlderi Tccle monei Groik. colL II, 79 in. SX «li;. 8ft eitr. 
10. s>Jla7'^aw coild. Sbk. corr. de Cu. coni. — U/iir cudd. Xyl. coir. 
13. (tiw om. C 15. TQtanoalovs poM ^M-jfUiou; addeilduRi eue 

ccDwt Gouel., qula Straba iulra XV, T29 idem )ioc ipterfBlIuia plui 
trium millium itadioruro eua dicit (ecunduqi Ne?rcUum, Airiuiiu au- 
ifoa <Iudic c. 41 p. 3SB BUdc.) ei Pliuius (H. N. VI, 30) twlem >u- 
aate triuni miUiuni trecenlonuD pci^ibtml: lc racilo ecrtc V ncgligi 
poluit aote xa. B*d G«ni eadiMn proniui, quac bic legiintur, nioi p. 81 
init. tradantnr, utroque loco Toceni ilUfti «cidiue paTinn probdbiU eit. 
— Ttt; ora. edd. )7. yofnrra^irr coddL Cor. coir. «i Du Theil- 

Mni. eolL XI, &22. . 18. (tur^ dBCl 19. f,t,Stiaii BC ac lic :.,Googk' PEWUtGOMENA. M» 

t^ ^ionas ix r^e J^f/tevias mffbf fOmif^a», hutditr au- 
fttfuapiotitat ta xAi' rofdvmaw o^, mnXof ftifa* m^t^alo- 
futoee ital ifme^Aa^mtug x*^f^ noU^w «7» Meaonorafiaf 
immQttpsu' oQis j^ifU^ir^y «««mil^v ticu t^v (uojifi^^v, aXeov 
6 dt rop Ev^^attjv ysyoftsvor de Ttnfrov eyftor ati «m Tiy^iXoi 
IKR« 70 ^eiu^tifitdog dimteixKfM kki xvf^ xakovftefijr ^Htiif, 
Jhaajiorta tvvr^s oao* SMxoaiovg om^KWfi xai QtiePta Sia 
Bi^iMfog, citaimetv ais «m /7a^«Miov nolnot. ■finetat 8^, ' 
tf^ai, m uj^fia r^s MtaoftotnLfuag xoi Ba^Xeitms vn^gtciip 

10 tiaQaiihj<tiov. 6 fur d^ "EfaToai&ii^s tovtSt e^ijne. 

27. 77epi Se t^s tQtTTjs sipQurfiliog xni aD.a fceV Ttra apM^ 
t^lima itoiet, «egt Wf (nia«eyp6}ie^a , a iSe "Inna^jps nqot^i- 
pei avTip, ov nawv. axonmfuv d' & %iytt. ^wlii/iwo? ya^ (3e- 
^OEtovp «0 -^^ ^^X^it on oi ftera&erioi' t^» jMtix^f «ffi ra vo- 

IS niSts^a , tSaoBQ 'Eqatoa&ivtjS a^toi, aatprs ar feria&at ■mvto 

fuHtaid <pf;aiv i^ tav avtig intivoe a^ofpiftraf t^v ya^ rpf- A. 135 
«p fteff&ta Horit t^r ^o^stov niev^ap siaorTa dipoQi^eff&ttl vai C. 81 
t^g dao Kacaiaiv mfi.iSi' iai tiv Ev^fiimp' jqaftfajg ataltitar 
fwgimr ova^e, ftsrd tttSta inKpi^eiv, oti to rorio*' nAetf^or 

30 to dao Ba^kmvoe tis tove o^ovs t^$ Kttqfutvias ftixQ^ 
tiXetivaiv ia^tiv ^ iwantajtiXiav, to 9i itqos dvaet nlevqor dno 
0mf}dMov itOQa ror EvipQdtijr iati* tie Be^vX^d taQtt)»<r- 
tHiot oittKHvatot ffrdSt0i, xai i§^e inims in^oXas r^M^Aitx, 
ta di »pof oQXTot dmo Oa^pditov, to ftev dm>iitfth(»irai fti- 

SS j^t ][iJJmr inanov, to koixor S' oixiti. inBi roirvv, ^^at, to 
liir ^oQBtor iatt ntevQov Tijs TQmjg fieQiSoe <ue ftvQtaiv, ^ Si 
tovt^ itaQaJJiijXos dtio Ba^vXmvae evd^tia ^i^^^t dvaToXatov 
nXevqov avveXoyia&tl iiiXQ^ nXsiortav $ ivraxiaj^tihir , SijXov, 
«n ^ Ba^vXiov ov noUip nhtoaiv ^ xtltoie ataSioie iativ dv»- 

30 toXixtosi^ t^g wem ©dipaMr dta^daeug. 2. rwfivrvte* '«add. Cor, oanm.: fid. tmpn. — nff^bUo^u^ov; 
coU. Cor. eorr.' &. ymoittiu' ABC Cor. 12. ImaxnlKifiiffit C. 
16. n^aip^fitiu Cu.- %t. mnofuti/iitat codd. dnoiivtfiiaSxu Xj\. 
•q^ itMOftifin^ia&at Cor. i ac pcrfeeldiD BeeeMHnm ■ndaMur. pnplcr 
: (£ ct ^ 80. 82. 37. Toi^«v codd. Gmtk. cocr. :..,Goog[c lai LiB. u. c&p. 1. §. aa 29. 

'28. 'E^/uf S' Sti, ei fiv tfn •$; avr^e fttoi/filSpM^? ev- 
^tiag itt' laiif^is iXofi^iiiMm •»* ,vi Kaafiwi fflwLtti kot oi 
- o^»i fwv Ka^fMfio)* tcai Ht^&v, a^f a^j&affte ifptvro ano 
t^l }.ex&tiatis /uo^ii^Qi^s ed^siof Y •* *'"* ©«tfxwof x*m iJ 
«ri Ba^tAiSra., (ni»'e1iai»e»' «* roCTo, ij j-o? a^oasiifiaiXofisi^ 5 
«$ dtu ^tt^iUayo; ftixQ' ^^ ^**^ @inf)(Uioii ev&tias lum/ft^- 
fije, la^ av ijv tiqos aia&ijtMm ^ itd^iaog yt t^ wao Kaaaian' 
mJ^iSr eig Qdtpa»oy wme r^ virs^x^ e/tW av arazoiutot- 
«rpit 17 Ba^vXioi' r^s Qaxlidxov, p onwpcxEi ij sx Kaaaiav ttv- 
XiSv sls &difi«xof t^g ix viar KttQfiaTiaw Sqww sis Ba^v- 10 
iUSra. diX^ ovtt t^* dio^tCovaav yQaiift^r waagio» alaiQo» 
t^e j^Qtav^g inl [lea^it^fftvov xsifter^r si^jjxtv 'E^atoa&ii^s, 
ovSi t^v dno Kamitiv miltSv im &d^)a3tov ftQos o^ds t^ 
Sid tiS» Kaaxitov nvXwv fieat/fiPQiv^ , dXld ftSJXo» tJjv t^ 
optt y^aifOfui^, rtpoff ^v ^ int &a\patiov ymviar notei tmo 16 
rev avtov aijfieiov naTtjyiiivi) , dtf ovxat tj tov o^ovg yqofiioj' 
ov&',^ ijii Ha^vJkiSva ^j^/tiv^ dao t^s'Ku^ftavias ■aa^aihiXos 
utpitat T^ ini ©ai^ajfov ^yiurrc oiS' si na^dkXijlMs tjv, fiSj 
A, 136 [ffpoff] 6{/9dg ds tf Std Kaamav miXav (uaiifi^Quf , oiSiv 

av iyivNO aXtov fiQos tov aviloyia[i6v. 20 

2d. '0 8s taiutd ia^tov e| itoiftov koX Ssi^as, oif oietat, 

dtoti ^ BiK^vXiSv Mtd. 'Egaroa&ivtj &a^paMov dvtcuAaimtiQK 

C. 82 iifti fuxQiii aisioatv ^ x'^^*^ araSiots, adXi* dXXqtg nltiMst 

l^ftfta iavt^ a^s t^v i^^g dapSBt^v, nai iftjatv, id» ivvo^0^ 

ojro QaVidnov im /teaijit^Qiav sv&eiu djvfiiit} xai dno Ba-.Zb 

13. 

liaec 
loripla lant: inl &ailnvi»>r Kit A(t tvr Haanliar jtvliar, quas. legunlur 
eilsm in t. tn ghili{l?) omaU liaec Jcsniii. 14. i,t9>i"?l."ny ABCl. 
19. TJQoti ota. codd., eiliibcnieA it^&^f 3t t^i* — fmn^n^^trfir, &cA in 
rcccMi inaau (quun Lucarii cue puUl Scrinig.) iq mare. add. : fft, jtii 
npos oi}»ai Si -rj) iii xttaaCta ■nvlir fiimjpfiiiir;i , qn»e tec. Sbk.; 
fiil itgi^ o^fi^r ry nX., quod Cia. Toluerat, Brc^. r«c,: •llerB lanen 
lo^Mndi rtoioiM S4rtl>o atiiqiie utr Mleut. 23. <Uilw;j aUo edd. 

8. yi,'>^ 


;*oy 


^C, ! 


sed in 


lioc^« 


:c. m 


, add. 


10. , 


Bfir 


^. 


■^*' 
1 V. 


— V. 


;rba h 


.i Hti.l,t. 


!.or ■ 


— irvlui 


y pn. 
am 


A, 


postca ii 


a n>i 


irn. « 


.den> alran>en[< 


1. 101 


mn paut 


ulum 


dlT. 


:ru 


Aie. 


-am: ihi 


«JTO 


er^i 


, «-rbt 


> nonnii 


>ii;> 1 


maun mDlto 


rereniiorl :,q,t,=cdbvGoOgle PROLEGOMENA. IftS 

mmtmjnis f* ^e »^? «»0 Qmfitiitov ^t ffa^vltSwtt tm*«v«^( 
ffin^a^ xat 'oje ^^0 Ste^imfoe xa&hov itti t^v Sui Qiafni- 

5 Hov fisu^ft^u^v. rovtov di to6 t^ftopov r^ fifv. immipoti- 
aetf-r^ op^ i^ dao 0enpaxov- eig Bts^viMvit, ti&fiatv , ^n 
tftjtii ret^itxttf^iUoMi ^itnatoaiiov slifitf t^v d' ix Bd^vXnvo^ 
sie t^r Sia ■&a:\pJot*v' fte&tjfi^gir^ y^aftf^ti xei^mr- ftitifV 
aletoveai' t} jiiUttv, Saw ^c if vm^tij^ t^e im &Aip}txot> ttQoe 

10 f^ fix^' Btt^immg. ix Si' xovrtDM hki «^v JIom:^ iuv neifi 
t^ 6^&ijv avlX&fiXntti ao}Jj<mkdtiiDv «vattr xqe Xe^tta^e *tt- 
Gltov. Tt^o&n&^ai ii Tttvvti nj» aao &axpti}tov n^e u^xw 
in^aXXofsriiti ftfxgt nor JipfteriKf 6(>oiw, tfe x6 fuv -Itptj ftt- 
fteiQija&at 'EQctTot^tviji xmi ehtu ftXitaf httito*, *o 3' dftk^ 

IS (w i^. ovrite ^' ifi v)vXdj(iaior viton&eiat fiiJtar, (oiitb vi 

' tninifi^w Stai/Xiioy tttu emx^o* fiyiiea^af o ft^oa-^s'is 'nj iti' 
td&tiag nXevff^ tvv t^tftit^ f'x9' ^^ xa&imv i)/? ex Bxt^Vi 
XSroe noiXav plniient Xoyi^erai didat^fta ro dao ■m» M^- 
^itov o^iS» xat tov "di' ji^&ijt^T attfHiXl^lov fti^^t x^e itt 

iO Btt^vXSftte x«#Aw, §ns itti rov Stii Btt^.iSnts ««^"'^- 
iov tSgtmu. »0 Si ft Kffo ttni 8t' M&ijru* aei^aiX^Xov iai 
rov Sia Ba§vi^*oe dBiitrvair'--ov fie^or ov ataSian' diaj[iXim 
■Kt^teitoaiav , vftote&erTos toS ftep7}f^Qtv<w aavtie totmvmair 
tmtSitav, oaar "Egama&srtie tftjaif. il Si r^to; ttSft. ar- tj» 

M ta opi; td Mqnitta «»» to t<w Tttv^ov tat *o5 Si' Ji^tnr 
aaqaXX^Xov, me 'Eqtttoa&iv^g, diXct neiJM^ %iXidat atadm* 4. xat' ait^q c«dd. XjV, corr. 5. anojiltitnitttr Al. .9. oaov 
SIC, mi in hot ci (orr. pr. m.: aiilei fufrat Sffwi'. 13, ^tfUTQit- 

aO-at ABCl. 15. loe^ avrd/nfu ACl Cor. tov avra/i<f« B ■Id., 
qnonini nealrum fcrenduni; nee magit quod Grojk. propojuii r« itur~ 
dfnpa tc. fi/^ iive &tatrt7i/iaxa: quod acripsima] ipii sequeDti* po>tuI*nl. 
Srmilcm Tocii airriifiifci atirtn v. I, 44. 18. lo anle iniirFii/ia »di. 

CoT.: al itnlililer om. articoiui p. 84. 8I>. 10& pusim. 19. afffpnfair 

ifBCI. ~r fi^p — nafaJll^v om. Im. 21. ^c' om. C, poite* 

aiditum eal in S. 22. /ukor- o*] ^itifatot c«dd. &>*. 'c«rr. 24, 

env BC/. K5. «4 toDi-Td «oe Sbk. Cor. — a<»^wte> .^IK?. :,q,t,=cdbvGoOgle 128 ; LIB. II. CAP, 1. $. 31. 32. 

^tm* fiv T» tms^QWfo* exet dta «o t^ igjnQlof ■ aievQa* 
ov^wejrvvOttt, dui^tanu d' ofuas ta*s n tqwi ftXaiffaie, eig aw 
ti&eiatg, kcu np 6r6ftmt, me ar hos i&nvs. ij Si tQu^ 
atfQtey^s TsiUiuf aasQtyQaipos iatif, mnto ye ^oQta&fSaa' tj g 
Ts ja^ Koin^ filevftt «cvr^ rt xtu «^ J^qiov^ avjxixrtat, mg 
n^ti^ut, x»u ij vottos nlxo^a a^yivaw» uhimKf ovta yag 
■ ne^iyQ^iftt t^v aipQc^ida, Jw fuatjs te avt^t ^mSi^ovaa, xat 
miXa fitpj aaokebiwati nQoe forop, wn fi^Me wuyodtpei 
TO (Uyutiof To /«p nQoaa4>Mti9f nixvQOf fw^9*- ov&' 6 Ei- 10 
tpgai^e ianiQtif iatt KjLevQor, ai9' el in' td&tiae ^toti tmp 
Sx^tov aitov foi int toi aitoC faatjfi^woS Mtfiiwmv. ti j«f 
juoUor eantQiow ^ yitiW; xatQte ii twtMt, oUpis oSa^e t^ 
rnj &m3Mttcu' lou^e tff* KOSmo* nat ti}v SvQteaajv, to ft^ 
^XQt SsSqo nQoAfttf Shv t^v aifQa.yiSa. av m&eerw, t^e te 15 
A. 139 £efU(fdfudoe xou nw JVivw JEvQto» Isyoftenav, mv t^e f*t ^ 
Bo^Xmv ntiafM Hoi ^aaiixtov, toS Si JVtPnf, loe af foitQo^ 
noXtf t^s ^lvQtae. xui tije Sia3Jxtov Ss ftixQt m> StofUfou- 
aifg tije avtije toie ts imoe tov Ei^Qoimv xm toie ivtos, ta 
ina£6a ftiffoi. tatoittf ftsQiaft^ Steumav i&foe ■yretQtfuitaxof 20 
xai ta fteQij avvametv toig aJXae&veaif ^xuna av n(iaoi. 
oiSi yoQ vao fttyi^&ove asiti*ayxaa&tu Xiyot af ttal y&Q ro 
tte'xQt &a3Lamie ov ftyv no) av i^iad^otto t^ 'IvStx^, diX' evSi 
«f J4^iar^, nffoaXa^op xal to, (tixct tiSv Sqqiv i^$ mSaiftofoe 
jiQo^lat xai t^s Aiyvntov ' aate noiai nQeHtof tjf ftixQt SeiiQO 25 
' nQO^&eif, t^e tQtTtje eiaovta a^QayiSog toaaot^ n^a&iqiui 
t^ fte'XQt tijs £vQiiatije &aXatt^e ro fth vottof nleOQof ovx 
tSansQ ixetvoe ebtev ^jof, ovS' en' ev&eiag, ^X' dna tije KttQ- 
•ftavlae evOvg t^f S^tM' noQoXiaf eianXsovtt *ja^* tof IleQ- 

1. faf ofn. Cm. 9. ovitj «i to coild. Sbk. e«rr. d« Tjrwh. 
coni. 1&. Bvti* AUCt, Siit O ex corr.; ideni •o-ipui Sbk. 19. 

10 imis-a h Cor. ' 21. rjtit^a S* aw codd. Cu. corr. — ar piM 
riq add. 8C. 23. 'IrSaTi, in.' oiH ti) dnnat ,p. Cor. 26. (t- 

nanac ACl Breq. eorr. 28. wa.-(tp] o>*^ ABCt Hsiitf KC m. 

oot. iB inarg. o, idijDB reeepii Sfak. 29. yaQ} siHfa o (led tn litm 

tcnptum) Sbk. Cor. Supra quotpie I, 55. 62 ^q lidimn* inak addalnm. :,q,t,=cd'bvGoO<^[c PROLEGOMENA. IM 

roig o^iot^ T^g Mea^ftjg xtu t^s -Ba^Xainas avvamof, ^at^ 
ianv agpj lov ia&fum rov dio^iCoyiog «7» svdMftora, M^- 
§iap anb t^ aUt;; ijmipoi', tlt iipe^^t ofkov idviov Sia^tOT, C. 85 
5 St^nov T£ ^xpt T«v ffzov tmi j4^§iov xoXaov xat H^hivciov, 
xcci izt TOv Karco^wev aro/iatos lov Neikov tovro ftiv «0 #0- 
■ ttov nJiBVQOv, TO de kom^v gaae^tov itjv dno tov Kavm^iMM 
OTOfiaTot fiixQi ^s Kiiiniag napaXiav. 

32. Terd^ri] d' av e^ a^fcecyit v aweanSait ex n T^g tv- 

10 Haiftovog yiqa^iag Ktet jov Ji^a^iov neXitov xoi njis AlyvitTov 
adet}g Mt t^s Ai&tOJiiwg. raviijg de r^g fts^idot ft^os ftiv 
latai tit drpo^t^onevov vni dvetv [tta^fi^Qtviay o /tiv yaq jfA- A. 140 
^eiai Sta lov Sva/uxaiTdzov atjfuiov tov in' avtijg, Si ditc 
troti ciodwurazoii ' nkd:ios Sa rb /tna^v Sveiy aofaii^lMiF, 

15 i»v 6 ftiv Y^dtpetai Ai^ TOtf ^o^iotdrov at^fuiw, 6 Si Stit 
tov votiaitiicrot/ ■ ixt yoQ tmv dv^ftdXoiv axt/fidiiav, iqi' aiv 
nXwQoie ov dvvmov dfpOQiatu ffjlcitos tcal ft^not, ovtoi to /ti- 
fe&og dqioQtaTfov. tta&oXov 6e votitiov., oti ov^ tiaavtoig Xi- 
yetai fttJKog nai aXarot eai oXtiv xat fte^ovg- dXX' i(f' «iUv 
.30 fte* to ftetCov Stiatt/fta krJUhtch fi^Ms, to S' iXattov ttXdtog, 
ini fii^oits S^ (i>ixog ftiv to aoQdXi^Xov r<p tov oXw ftiptii 
tf^fta hieivov, otiite^ov av ^ ftsl^ov, xav xo X>]<p&iv Stdattifta 
iv t^ nXdtet- ftei^ov i/ -tov Xii^evtog, iv i<p fi^xet Stam^fta- 
rog. dlo xai t^s oixovftivtjs dn' dvatolSjt etti Svair ft^nvvo- 

2b.ftiv^g, «KAo Be agictio* ial votov fiiMTwoftiv^t 1 tal tov ftiv 
ft^KOVS tnj aafolX^Xov ttvog t^ iaj;fitQivtp y^ctifoftivov , tov . 
ie ttXdtovg itii ftBa^ft^Qivov , 8ei,Kai tav fte^div Xdtf^dvea&at 
ft^Kij fiiv ta aa^dXhjXa tip fiqxti -tft^ftatit avtijt, nXdttj di 
ta C9 tiXdtei. ovtei ydq av ttfteivov vijoygd<fOito tiQmrov ftet % fitaaiinit; ABCl, itA uno a hoe ■omcii «cribi Sttpli. Bjk. docci 
in T. TttKtaiirtt. 4. dt^lni ABCl Suitor o «i cojt,, SbL rec. 6. iiif. 
novra c^Ai. e{|d. Groak. coir. 2tf. /iliCw] oXor l («ed »M. ff, 

, /ilitlar) M. 22. i*tiro Cnr. ei Tjrtrli. coni. — Halim ■noTfpofaDi' 
cfi'. VI. ftta^a^i/ira: oi Sii ABCI oi liiMulii incIanHD in 0, otn. m 
Xjl.: carrtxit Sbk. m Thjrw. coiii. 26. p^'] /i^xii BC. — it] 

Ktti BC, leA liic lec. ni. rorr. 

Wiv**. L < 

. L;„-,:....,G,OO^k' 180 LIB. II. CAP. 1. > Sa 34. 

to ft^je&oe T^e. aMM/i^« O^S, bufra xiu if itu&tafg nai 
m nj^fM rmr /UQwt, xtt&' £ fiiy mtoixMUP, )ia&' d Si nitetf- 
«vt^Eti' ^atpofuptap xfi lotmrt^ mx^aiiatt. 

33. 'Egaxoa&enjs 5i 10 pir x^s oixoofunie iMft^aru fi^- 
jmq itti t^s 9ti J^ttiXiov xai KMinim* tnik£r mu Kmmaain 5 
Yfiofifi^S, at na ei&eiag, li Si t^g *^t^s fUfiSos ini t^s ^m 
Kaaamt' milMv ttai &cnpaxou, to di t^s maffrtie nii «^fi 
dta &a^axov xiu 'Hgmmf «oiMae -f^S* ^^ futa^ rtar iTr»- 
ftajwr Tov JVtilov, [lyr] drdjrtai xaratn^iifsa' eie tove f^i 
Kdrw^ov xta J^iM^dvS^aT toireve' i*ta»&& yOQ ian te faj^a- 10 
tor atOfUt to xaiMperot Ka^ta^txov tt x<u 'HQOtiieiottxOf, 
«7' ov* ix' ei&eiae aii^ioie ta ft^tc^ tc&i}ai», et&' me a» jti- 
fiav notovTTa xaia &d\f}axov, dil' ott y* oi mptciii^lo» ««- 
SittQO* tip t^s oixovfietiis ft^^t, ipavt^r iatw i^ mt&r t»9 
C. 86 ti^xtf avtog. to fiiv yit^ ttjs ooUMifUPije f^»oe 9ta t»v Tai- 15 
f(ov jQaqiu xoi r^f itt ev&tiae f^^i £t^»» &aldTT^e nttra 
jQaftfiiiv tiiv Sia tov Kavxdaov xai 'Poioti xtu ji&tjvw, wro 
Si 'PoSov tie jii^dvS^iat xaia tev 8t' avtav itta^fi^iivov 
ei tiQii) iidttove tmv tttfaxta][^nv iptiaiv ehat ■ataJii»**' nate 
A. 141 toatnitov xat 91 na^vAi^hu Stej^otsv ar dJJ^iMv « te Sta 'Pd- 20 
Sov Kttt Si' Jiie^avSQoas. 6 S''imt6e teie, iatt zavzqi o Std 
sfff 'Hgtaiav noistoe, i) votuoteiQQS yt tovtov mts&' ^ avfuti- 
movau YQOftfi^ tovttp /g tip na^aii^hp x»! tip Sta 'Podou 
xai Kaatiiuv mii.tSv, th' ev&eta eia xexi^ftit^, ovx av ei^ 
na^iiiXijhie ovSfrift^. ovx ev ywv iafi^dvetat td fofxi}' wx 25 
» Se ovSi td Sia^gemt lafi^vavmtt fte^es, 

31. ^ii iai tor ImroQxov aQota^ov iaa»tdvtte *d i^ I. St paH Yvitta add. Cts. 8, t^« ■na^tMXtet^ tec m. aJd. id 

niarg. 0, onde poit ptXQ^ rcc. Sbk, Cor. GroA. panlo avidtiu; diTerui caim 
CM »tio loci, (juem afTcntst ei p. 88. &. ^* om. cadd. Paeu. ■ddenduoi 
.MM inielleili. 13. notowTw ABC. 18. fuaifi^fuioZ noii AB(i)a 
ftlatUi^qitor ■aalo kno O. iu bac oi tne. n. add. Idem Xjl. primiu 
KTipuL 26. iiJl aMeriKii iwJiuil Cor., ac muilo nupectiun eit illud 
TOCalialiuD, qHod neqoe «pud StralxHilem alio loco, ■Kque.uUiun pne- 
Wea (CTiploren) iDTenitur; ort» Tideri poiait pncpiukio <x Uterti AI 
mde lcctit ac repeliili. :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLGGOMBNA. 131 , ' 

a«ev«!^u t« iu' ixeinov nmAtd^e i^yofttva. iptitti yae- 11^*09 
Ujtiv TO in Sa^liorog sig /mp Kuaxievs «vilac AwwnjfM» 
ataiitov i^miia%i}.uav tferaxoaiaiv , eig Si ■reire oqovs t^s Kaff' 
5 ftaviae rtai IleQaiSoe nktto*tov ^ iwauaxili*»*', ontQ iai r^off 
f^e xafRM «pof lai/ftefifae ^vmoXae ev^sias dyofitt^f fwe- 
aOai de Tornp xd&erov ixi t^v xotv^r nievQOS' TJje « devrey 
pa? xai «7F t^mjs aff^apSns, »ere Hot' avtov awiataa&at 
■tfiycovov 6g9oj^fWP, i^ifT e^ov i^ tt^os toig eqote rye 

10 Kafffia.yias, tat t^ vfiojeivmoav elvM iXihiw m&s tmv atifi 
«ijT oq&Tj* ixwatov SeTv ovv i^v UeQatda T^g S^vttQas «•wmi 
ay^a-j-tSee. ir^og r«tw« S^^tjtai, oti ov&' ^ ix Ba^vliSiiot 
eie rijv Ka^ftttvitti' em aa^aiiijXov i,aft^a,veeaii ov&' 17 Siagi-. 
t^miaa ev&eta Tii$ aipfaYiSae fteaijfi^v^ tJgtfm*- mar' ovSit 

15 (t^ifcat Kfoff avto.v. ovSi ti iai^e^Ofuvov [w]- tipixoroe rail 
dno Kaaniav nvXmv eig ftsr Sa^vXiovu tove Xejfievtue, ae 
8i £oSaa axuSiove ehat rerijaMtaxdioiie evvaxoautye, ani Si 
Sa^vXnroe t^iaxiikiovs teigaMoaiove, noXtv aao wv avri3v 6f- 
fvt&eie vno&ieem* .a^Xvyi^viov tgi]fa>vov awiataa&ai ipifat 

20 apoe^ft tais Kuimioie tvXais *uX £ovaote mu Bu^vXMvt, ^v 

, a/^Xuati ytoviav Ij^o* hqos 2ovaois, ta. Si tmv nXev^^ P^»V 
ta iwteiitevtf eh' imXoyS^etai, Sioti evft^Tiawtat xata ta^ vno- - 
&»aete' tavtae tijr Sii Kaaniiov avXtav fteari(t^qivtjt yqafifuiv 
im tov Sta Sa^lMvoe McI JSvvamv nofuXX^Xoti Snttfnxtot^ 

2& dav ^ttv^v xoo^v TOfiiiv tijs Mtv^s tofoje tw avt^fv «<tr 

qaiX^Xov *t» r^$ nno KiMnitov avha» naOijxovatje eu&eiae C 87 
iii\ toiie ofove tois t^e KuQftaviv^ xu* t^v IJe^aiSoe hiUmmm 
«5^ «ni^axMxiJUW xai tttQOMaii/tv ai^iov S^ n n^oc ttfv A. 142 
Stit Ktwriaiv, avXiiv. ftiatntfidtr^v yfafiftiiv ^ftiaeiof. 69^ 

30 ffOMiv faitia» tjfv Sta Kaaniiav avXiSr xoi t£v S^v t^e ie 
Katiftaviat mu t^e IltQaidoe, xai teittn «v^v iai ta (teaa 9. Tgvrra M. II. ^vaar codd. {tA- ni^/oMrw ««..01, adil. 
in ramcf. a) Sbk. ciKr, «x Co. ooiu.: tir vq*. il/fiipi aifujfOMrit Cwn 
qB«d ttuc attiitL \b. tv «m. codd. Cor. tdd. 27. c^f UIM 

M^qaaot om! l. IW. fuaiyififmri' — «uli» «& jn. M, in. C. 
9* 

L;,q-,:...vG00g[C 133 LIB. II. CAP. 1. §. 3S. 86. 

T^g M /uii^fifif^g xia «^s (cn^^^t^; dnmA^s' tavTtj d' eha* 
mt^dUii^lov rof 'Ivdov noranor, oJoro «ai «»»110» ««» Ti5* o^iSf 
ovx im faatif^niioi petP, ^g tptjaii' 'Efimoo^w^s, oXJm fteii^ 
tmnis xar t^g itytifte^tv^s dtiaolijs, xa^aatQ iy *oiS d^aiots 
ff(«w|( xatay^ygtanm. ns oit avYXotQ^ott to vvr avataOif 5 
r^mof Aft^-fwvtMi ^pai, fi^ oiTXwpw» o^yemo» tbtu 
■ TO ittQtixor «vto; «$ d' ini nixqt^^^T.ov xeifttttfr t^* dtio Ba- 
^Imvos tls ^oCatt ftiitv rmv vii* «^^iUtw» xsftttjwianr , t^ 
oliiv ftij flV7);<"e"' '^*' f^XQ' KaQfutrias; xis Se rif 'M^ ffo- 
QttlltjXow «7» furo Kaanifov m>)M9 int tois Sqovs t^S Koq- 10 
ftaviass »"' /(051? xevbs w eiii 6 rniXoyCaftog. X"'^'^ ^' *^" 
TO» xdxtXyos ttQjjxtp, on goft^ottS/f iari m ay^fta tijs jfrf*- 
x^S' KRt nai&diteQ ^ im&tvii nkevfia BaQtanaetai mtU frpo; 
' . ta, xBi fttSMtta «p iajvnvp dxQmTjgiip , xat «'^o; fteaijft' 
^Qiav nQonitrtt jiXeov aof/a t^v aUi;*- Tjiovai evtto xtu ^ ffffpa 15 

35. ndrra di ntihea itjvt jvtoftttQvtws eiWjjfiH', ov nt- 
'daviSs. tavra 8s xal €Ivtos iamip ineviynas dftoJj&sTai, cf^- 
a&s, ei fuv nftQa fttx^d Htaur^ftfeta in^Qytv o Acj^o^, avy- 
yviovcu aa i]v tmii^ Si noQa yiXtd^a^-aTaditav ipaiveTai 6ut- 30 
nimiav, ov» thai myYviomd- xaitot ix^vi* yt Tiai fia^u, xt- 
tQoxoaiovs otaZiovs aia&tjta astotpairta&at td naQoiiXdyfutta, 
A. 143 tag inl tov dt' ji^vmf aoQcAX^lm kch tov 8td 'Podov. iim 
Hs rh nQos aia&tjai* ovjr dniMvv, diXa ttt fiv iv nXdm ftfi- 
Cwt, ti C e* ildnovi. fts^ovt fttv, e» avt^ np 6<p&ttXfiiff nh 25 
attvtaftev if itaQnoti if nQdaeatv diQtaV aQog t^v tw* xltftd- 
fuov nQiatv iXuiTovt 9', «• dt' iQYdvmv yvaifitmuiw ^ 3h>- 
tttQtxiSv. 6 ftiv ow 81' Ji^tfvtSv noQ^^Jt^los yvmfiovixiSg h]- 
tp&^ MU o dia 'Podvv xai KaQias, eucorac iv tnaHioie «0- 12. Pntl iJiiipin' eicidiue ifrfalv mjpiotiir Grogk., eaqoe voc«, aaa 
Hipparclii ipiiiu ilU lint terlia de EratDslhene loquentis, aegre caremai. 
13, vi^tianaincu codd. Cor. corr. 23. Sti »aut A. 25. In 

ante tXinxon om. edd. inde a Cm. — ^ i» codd. Cor. corr. « Cu. 
cod!.; S«lnlM. ti wTibeDduDi e«e ccnniit. 26. nnrnvo/iA^ la^Dlt 

'c6dd. Sbk. corr. ad SalitMi. inenlciii. 27. ■^Arw] nqiai* codd. Sblc. 
emr. ei Sala. coni. — »,' inmiw C. 26. M »*vit A. :,q,t,=cdbvGoO<;[c PROLEGOMENA. 133 

covToig aia&^t^ inoi^as ^r 9ta(poQdv. 6 fl' i» iriUnet fisv 
tQiajriXmr (StaCitoi', /ii^itet Sf xat leiQaMtafiv^iatT oqovs, ffsiUe- ' 
pws 8i tgtaftvftaiv XgLfi^mnay *^r a»o Stiotwff ik' iaiKUfiwai 
avatoJMg f^aftft^v, xat ta iqi\B>idte^r to fitqos ta ftev fo- C. 88' 
5 mct wofid^ar, tk Se fio^eta, xal tavta aXi^&ia xaXvt nai 
^Kf^ayiiaq voeiWo), wwe tai ta»t» i*j-ei tutl nlsv^a tk ftir 
aQttttxd, td Os rona, xcct jtai td fter iaatQta, td 8i f'a>; 
■^iiid- xat to ftit jra^ tteXv Siafta^rarofttvor aaQOQwr vne- 
Xitta Xoyor (Sixatov yoQ), to Ss fiaqd fuxtjir ovdi . nttQtStar 
10 iXeYHTtde iatir. irtaS&a. S' ovSsteQtiig avti^ nQoadyetai tie 
tixyyoq. ovte yd^ ttSw iv- toaiwr^ nXmm ■ytcaftatQaeq tig tv- 
vait dv daoSiC^^' ovt iv olg ixt][et^ti ysiofiet^etv, oftoiojop- 
. fUvotg xs^toA hjffftttatv, diX' iuvrv nXdaas. 

36. B&tior di n^i *§? tetd^s Xtyet ftepidog' nfoati- 

IB 'd^t Se Hai cov tpiXaitiov «ai tov fterovtog itrt 7(u*> cevTtS* 

vaoQeati»v f/ tmV, aa^anXtiaimv. tovto fur yd{i o^iSg iat- 

ttfia, Siott ft^xog ofOftd^i njs fie^iSog tavri}; *^»' dsto 0a- 

ifHMm ttixS*S ■■^lywttov yitaftfaiv, iS-aneff et ttf aoQcdXjjXo- 

ypdfiftov «^f Stdif/itt^fV* ftijitos avTov fpat>i. ov yoQ im tov 

2Q avttw tioffeil^iAH) Mfttci ij te Qdipaitog nai ^ tijg jdtyvntoai 

mtQiOMt, (xU' enc Sieatmttov iiokv dlX^Xwv iv Si n^ fteta^ . 

iucyi^ft^ "^S ayrtat xtti Xo^ ^ itnd &atpdatov eis ^ywteor, 

m Si #ctv^«Ceiv, nwe t&dfQtjaer einar i^amaxiXtiav ara^iiav ^. 144 

To (uro IltjXovaiov eig QdTpaxov, aXetovmv orttov ^ oKtaMtait- 

25 iJtor, oix o^tog. la^iAr yd^ Bt' daoSei^etitg fitv, Stt S Bia 

H^Xovaiov ftaQaXXtjloe tov Std Ba^vXmtog nXtiotnv ij StaxiXiotg 

xai mrtOxoaiote ataSioig poritottQog iati, xax' 'EQietoa&ini Si . 

(las oiwaC), Stott tov Std Sa0v3.avog o.Sid t^e &a'^dx6v d^- % loi aiterucit inddiil Cor. 4. Udtiga ACIB (in boc or tup. 
^a) tud^tqor M» Cor. ree, 12. ilnt* post Sinan dr tii. SiA. Cat. , 

ei C«. toni. 14. 1^(1» eodd. Cor. corr. e» Tjnn'li. coni. 15. 

To anlc TDii InMr. ttlt.'Cor.{ Idem a Sjlandro factum eue dic«ni Cu, pia- 
kanrat — ^tltitlo» ABCl Xjl can. 24. Jnlaiw;(iUi»v oodd. Cor. 
corr. Kt -Gouel. cooi., tfacm wd. ad h. 1. in Intp. gall. et eitud. Be- 
eAerchei tuf Bippargitt p, 32. Paulo poit todd. opu. Terum aemniiM. 
28, ^] «< ACt. :,q,t,=cdbvGoOg[c"- IM LIB. II. CAP. 1. §. 86. 37. 

^ imxtiteQOs tezQ(auaxiX&)tt ovitaxoaiots, ifvfmuntw qji^i itXemvg 
wr ox«a)«(T);(iwo»i. fi<5s ow x«r' 'EQoioaSv^vij Seixiviui tj to- 
aoKrrj aftoar^oi? mv dta Bct^havog nd^ail^lm a^io tov Sm 
©Ki/ioxoti, ^r^a. oti fu* yaq dno &aipdxov mi Bci^vXwva. 
Toooiiwv 8CTTH', ei^iixev i}(eivos' on Si xal «wo roi di' tKCMi^Qov 5 
(rctpaJlJliJiLQti enl lov Sia. ■&Kngov, ovx eiqrjittf ovSe y<tQ, OTi 
im jcarrov fuaijfi^Qtvov i<mv ij QaTpcenos -ffal rj Ba^vXiov. .««- 
vavtia ya^ ovro^ o '[aaoQfps ISti^s, xar' 'liQajoa&tfi] Tikeioaai 
ij Smj^tiXotg maSiots avfi^aiveiv dvmokutioTtQav ehtci t^v Ba- 
^kmva 'T^S Qatliaxmi. ij^fe te 7ia(>an9efiev rde 'EQotoa&e- 10 
*ovs dnoqidaeis, iv als rop TijQtv xat tov Ev^Qonir iyxu~ 
Awa&fu TjJ» n Meaonorafiiav xal ttjv Ba^vXiavlta , k«i *o 
C. 89 tikiov ye i^s iYxvy),iaaeiiSs top Evipffthijv aoitiv dao yag Tmv 
a^Knav int itea^fi^Qia^ Qvivra imoTQeipitv TtQos f«? .avaxeld^ 
ixaiitteiv S( im fKat}ii^Qioty. ij fiitv ovv int fiioijft^QMv dao 15 
«S* uQmwv oSis tos av (aatjft^Qivov ttvog J<tTtv, jJ S' iai tag 
dpoToXag imoTQotff^ xtei ini t^v Ba^vkiStict Isivevais ri ianv 
AiTO Tov fiearjfi^Qivov xai ovx ia' ev^&eiag dia ryc ^rj&eiaaf 
iyiivxi.aiaiv. ti)r Si ys odov i^^tixe TtrQaittaxiXitoj' xat oidaxo- 
fftMP araSiav Ttjv ini Ba§vXmva dno Qie^djtov wopa tov. Ev- 30 
(pQanp> tiQoa&fiig, xa&iateQ iair^Ses, toS ft^ nvct ev&etav Din- 
rfjv Si^aafiat xat fietQov top fmtt^ Svetv aa^aiX^Xtov S%a- 
, arqfionos. ftlj SiSofievov Si tovtov, xsvop' satt xat to iqiB^^e 
Seixvva'6ai Soxovv, oti avviOTafuvov oQ&oyaipiov tQtyavov uqos 
te n^Xovaup xai 0atpdxcp xai ty toft^ tov ts Sta.&mpdxw 25 1. aiaHoii poit otTtiKoaioii add. cdd. 2. ImcuHr^tUwr BC, 
i. ^ijrwj' ccidd. Sbk. coir. ei Xyl. coni. 6. Torj io ald. 8. ov 

}tXitoau iji xi^lfik maSioiq GTOik. KribcDdum ceniet ei iia, qnae tn- 
duntor p. 81 in. ct utr. tt p. 91, «miectun haud improbabili. Sed noa 
opaa eit Qegili^ne ov, hic piruin coipiDodB, (nla lupn iliient air noJ.lw 
et ptxitif jii.itomr: infra quidcm p. 91 scatcntiaruni coBncm panhilam 
diierso ait o^ Tiliioirit. 10. aast%-i»ipn Cor. 15. axo] iai A 
BCl Xyl. eoiT. 16. A- om. Cm. 23. «»«>>' ooddl Xj4. con. 

25. Vitto aliqno lahorarc Limc tacniu tBalii iDdicaniDt poM PeDKeliiw^ 
qui IraQiponenda censuit BaipoKov .tX Hiii^volov, nominn, ut illiui nr- 
bii DierldiiDu) , huius paiallclas conimemoratiir. , Fqrtuse (tiant ipia 
Terba iia^ai}.rilov et finfiyi^roS locnm luuIiruDt Neo tamen .nilfJKa ^:.vGoog_[c PROLBGOMEKJ;. 13S 

««^oiUiJiLot' xmi rov dui Ili^ovmiob liee^f^itw, iiia tmr tn^ A. 145 
. ^r of&^, ^ im itm /wtn^ju^pivov, fteiCoiv earat t^e vni «^ 
Sif0^v, tijt «no @aifj((H(w ele rbjiovatoi', xew di xai ri 
itwtanov TMTqtt «stfk ft^ avj^oifov/ufou i^yifuao^ xomcffxnw' 
6 l^ifttvof. ev ya^ 8^ didofai m £ia Ba^Xvvof tal «or dta 
Kaqiitotv mtlar fiecini^rov eheu 3.(dar^fiM rei^fattaxiXmt 
AKtattotsiiat. Q^Xeptrai ya^ v(f' ^fMW tx tmv fi^ avfxoiftevfii' 
ftop va' 'EifaroaOipovs xatxiaieDaMw jovto riv "itmafxov' mw 
d' dviajv^ y m vffo ittdiiov BiiHfmnH', Xa^v «o thai lAai- 

10 w; ^ ivvmtta%iXifnie » Ba^viMVoe ^i «^y m Kaaaiaiv mh '■ 
h£» owog. dyofuvtiT Y^afti*^, ns ixwos v^tpftv, ext nvr 
O^ovf v^? Ka^fiovitte, ideixpvB to ■avro, . ■ • 

, SH7. Ov vofro bvv Xotrioir afig co** 'Eftxoa&dii^, diX''9n 
t£p tV. ffXwMi ityofiiyuv xoi ^sd^cav. xai a^fuktov dvai n 

IS tfei fufii^o», xai ovov /ur fitSXo*,. wtov Si elawmv .njx^a^r 
.viov. h}<f&ivree yag tov tmv of£v aidmve nov e»f tas ie^- 
ftt^iMte dvtetoXdg httatvofidviiyv tfnajtimov ata^iou', ojtoitoe it 
KCW toi t^s &aliitmjs ^f f*'X9* ^''^X^y, ftSiXov aa tte^ avy 
]w^<M(M <o; hX fuae f^afip^i i^^etdZeoQat rae naqtOl^qiLOvt 

20 ixsivtfg iv «9 ccvv^ nJLant dyoftivas ^ «cc$ OT^urrotiirav, Koi 
«M«- oVfttfMvmffraw «oc ti' (cvnp exetVqt -ri^. nldnet tijv oifn^ 
frrWdM'. exovaffg ^ «tcf eicwf' niaBMmg xiu tdg Suttta^efttt. 
ftixQi fov jut) ii^aiveiv tov ttidtovg tj ro; in^aivovaae, Ncj 
««(« cr fteiCwi fijjim fiiiXop 17 ««; (« Hdmvt. imt fu^.^.dvt' 

2S o^e TO*' fttpu^v avj-n^wnott' dv fiaXXor xw 17 tutofiotet^etMw 

cpiftdttof olov iv «9 ttXimt Toii TmS^ott nairTa; xai t^e f**- C. 90 
j;pi ^«ijilaiv ^aJLdrn^f, tinoxsifteVti»' «^i0];ilio>v ata^itav, voet- 
iwt A «( fffcfaJUjiiloj^^a/tfior xtoQiov, 10 ffefij-^i^^o» «o «» ^pos 

prornii »t faU». 3. wio] <i»o -JC ««(i /(?) Jd. XjU cotx. i «iK 
<ina] *av dto cdd. bde a Xjl. — ttOftrbr eadd. Xjl. corr. h. Sij 
ora. C Cor. — r.tb] T» .4. - 6. OTttStia* poH i(Tfi(iiM2iU*>i' add; 
ald. S. ttno] Uff»; codd. Cu. chit. 19, xaqaiXiiitni (tttirij Can 

Al Gctuliniin bene t«t»r Frnd«ii. eoU. Foljb. VI, Jl, 3. qC. 21, M. 
21. »4 oDi. I.. 2). ixovvir JBCl. 28. ^» oDdd., •«) f pun^ 
etii ooutur m «, <iiiile »i ra»i Cor, Verio» raibi ww e»t,Tj»^h. ««h- 
>ecM(>, ^ni recep!. :,q,t,=cdbvGoOgle 13« L1B. II. CAP. 1. f M 3». 

&iaii Mu tiT* }.ex^i»3ap OAtam', iof ov» 9(A)!e lie nhito 
naqdiij^XoY^aftfM ti f^xoe, xni T^r ttdfurgop Slov tt tovrov 
It^S xm tn* fUQwy, ^^ioi o.v ij «hi fthne iuifiet^os 17 avt^ 
loyta&ti^, naeaXiajXos te ^ai itrij, i^ kotm to ft^og nXevQ& 
^mQ ij if toie ftegear kcu Sffip 7' av Harrop ^ to ira^oU^- 6 
XoYQOfifua' to Xtjifi&h i» fu^i, toa^e iialXop tovt af fsvfi- 
^aiiroi. ^ Te yip Xo^ortjg r^g Hiofiergov tjrroi' imtXtyj^etat xat 
1/ dvtaoDjg roii ft^xovg ir- tols ftejdXoig, luat' ovO' ar oxv^- 
attag in' aviav tijv StafuTQoii lineiv fi^xog tov ax^f^atog. io» 
A. 146 off t^r StdfietQov Xo^aatis ftSXXor, luate ixneaeiw e^a nfr 10 
nXeiiff'(Sy ixaneQag ij t^g ye hiqag, ovx av Ofioiias ^i ravta 
avfi^aivoi' toidSmr S^ «i Xiyio to fiitQt»' tiSv iii nXdtet JU- 
yoftivav. o S' dtro tw» Kaaniaif miXmv trfv ftif Si' avtiSv ira» 
OfiSr Xaft^viow, ag av eni twetw naqaXX/^hiv fU][Qt £tij}mi' 
dyoftertfw, t^v S' dnovevouaav eig &dtpaxov etti0v?*£tD noXv tiav 15 
ofdSv, xcu ndl.iv ix &aipiixov TtQoaex^dlXiiJV dil^i' ftij^Qtg j4lyv- 
ntav toaovtov iniXafipdiiovaav aXdrog, eha tip fi^xet Tfj5 tavnjg 
4ti«Ta/if7g(ut> t6 tov xu^ibti fi^nog, Stafihgifi terQayiavOv xata- 
fmQEtv S^ [uv] So^ete ro tov tetQaymvov fajxog. Sta* Se fu^e 
Sidfter^os ^, dlX& xexXaaftivti ^ yQapift^, noXv iiiXXor av 80- 20 
|h8 nXiiiineXeiv xexXaafiivti yd^ iattr 17 dao Kaamwf mihSr 
Std Qmpaxov ffpoj to»- NttXov dyofuvt/. nQog fin 'Efaroa^iv^ 

' 38. JtQog 8s tov "innaQ^o* hokmo, ott ixd^*, '^S xatij- 
yoQiav nenoajtat tav wr' exeivov Xtx^imav, oStm tuu ina- 85 
iidff&ioaiv tiva not^aaa&at Ttur ^(toQt^fteviov Snef ^fMg not- 

3, g^Stor codd. cdd. Cf qiiae dlipulavl ad I, 27, iibi tcrliuvi to- 
cum SlribonUnum adderc negleii XI, 507 «itr., !q quo ilioilitcr codd, 
eihibcDt gifSioii pn> adverbio coiup^rativi luucpatum. CMlerum iniecta 
, dcDuo liuins le! tneottone Lobeckiura laudare iuv*[ totuni biinc locnia 
docle, ut lolet, t^cluitti» ad Phrjn. p. 4U3. 4. Verba na^U^w 

Ti kai rdjj parnin commodp. hic adiieiuniur, alqm: ei margine eue hoc 
aiala haud ininria luspiceni. 5. ^iro» ald. 18. iMfuXQor mdd., 

«Bd if «up. or not. in 0, Cor. coir. ei Breq. toni. 19. ar pn, itq 

ampiit Cor., qna Mntatione nihil ctt faciliu>i dq auteiD mihi qnoqne 
nupectam. De paiticuU Bf nanmmqnam ■ librariii Bcglecu nd. id 
I, ». — ^.jj»] pi B(?) ald. 20. ^ om. A. ■.■,;Goo^k rooi;EGOHENA. 137 

DVfUt. 'intiree d' tt^xtU «ev .TOvrfiti lUfp^atTixs, xAxiat ^ftms 
rtie i^X'^^ mva^t n^oaax^ty, dBVfutotg Kafutailqi ttrl fui- 
l^09oe iftavoif9(6ae«>g , tj' 6 'E^tltoa&ivovf mva^ aqoaSaaat. 
KKt 70 intftQOfitrov 6' iHijtl^^fut i^g avv^g ij(eiat fwj&ij^Ms, , 

5 Ac^^cevei /op it Xtjftftan to ix rtor ft^ Sidofitwr xaiaayeva- 
a^iv, (off-iji^gapw >//«»?, ou. Ocnftiixov 'Ba^imit dvtttoXi- 
xeati^K iffitr ov nXetoatv ^ -(lUotg irraStotg- tuar' el xai.adw 
ovvayerai to TtXsloair tj ^iffjiiwij xal lefffaxoaiaii aradioie 
watoltjiaiT^a» avr^v shat ix ■KOf Ixyofuvtar vno lov 'E^a- 

16 na#i*ovg^ Stt inl lij* rov TiyQiJSos Bta^aaiv, ^ J4i.il^^8^«f 
ite^, dno 0aTfidxov imi otirro/ios atadim* 8iaj[iUav letQO,- 
Moatoiv, 6 Se Tiy^tg xai 6 Evsf^ar^g iptvxlaiaafurot «^» Ma- C. 91 
<sfmvtaft.iaiii , lirog ftiv in uvatzolas i^i^evrat, ah' iaiat^iipovat 
ii(toe- reiw MKi nXtiaid^ovai t»w dXX^Xoig n dft.a »«ti Sh^V' 

16 Xmii, ovOir aroaop avf^alvet np loyte. 

39. nXtiitfelii Se xat if «p »|)/p imxtt^futti , ir <p avr~ 
dfeif ^ovXerat, ori «^ tmb &aif)dMov iiti Kaaniove avXdg 
odov, ^ f^Qita* orttiitM' 'E^aioa&etnie u^xev, ovti ia' e&&eias 
dfteftsftet^fiiiiji' dg &i' ev^eiag aa^aS^aiat, r^g ep&eiitg noijv 

20 iXdrvofog matjg. ^ 8' iqioSoe iat» avt^ ■toiayi^. iptjaiy el^ 
rat xai Ktet' 'Eqatoa&ivrj to* avm* fteatjfi^^tvov tof 78 dia 
tov Kamo^iXQV atofttaiae xai tov Sta Kvaviwv, 8u'xetv 8» 
tttvtov tov dta @MjidxO(v e^cUitaxiXiovg tgtoMoaiovg attfSiove, 
tdg Si Kvafius fov Kaattiov oqovg e^axtaxfXiove i^axoaiove, 

25 S xaitai ^tata r^v vttiff&satv r^v ttii ro Kdaatov ftAayos ix 
KoXxidog, eaata ita^ tqtaxoaiovg ataSiovs w laov slvat Sai- . 
tt^ftadato tov 8td Kvavita» fiearif^Qtvov im te Qdxpaxov A. 147 
KiM ini to Kdantw tqoxov AJ ttva int tov avtoC fixaijfi^^t- 
fov Meia&at «jj» tb QdTfiaxov xai to Kdaaiov tovttp S' dxo- 

30 Ijov&eiv to dipeatdvat laov tdg Kamiovs miila; Qaxpdxov 
ts xai tov Kaaaiov, tioXv eXaTtove {d'] atpeatdva*- tmv fto- 1. dii ttai nou -CS, tieA in hoc Hi nm liaov tx aar. el S' li-Tial 
I !□ marg. '— ni^f onptt ACi- 1(^. oi' inl codd. dr. corr. 

xoi om. Cor. 22. iiDr^ai« J, kJ a acc m. aild. 28. ^j' ti 

30. difHrtdriu codd. td6. 31. -^2 ^ ABCl ii a corr. ia «. 
: Um Xjl. interpretadoae nu cipieuit, ac reuiluenisin PmIc. alii- .:,.,GpOg[c ■ lU LIB. 11. CAP. I. $. 40. 

fiiAv advimt ^ pv^jiovs ^eatdmt *.m)ie* ia' actfeiac. xv* 
iAmofitai «^ «&«» Topf ^e^uwf , [(wej X«^««m ext^o; itt' 
wi&eias ■ ORO Kaamtin' mrha* etV @4^o«or. iqovfuv Si it^ig 
cakop, Sn «w 'E^ama&ivovi e* niUtNt l«^(iwp*»e [««fj ••- 5 
&aiag, oits^ OMsior eim yewfgaipias , iv akAat 8e nat «ttf 
fteajift^fjivdg x«i rif ^«J laijytB^tvrj* annokqv, ixiHfoe jMmfi»- 
T^tNoi? avrer eo9wni, Htu oSe (ev HC o^fdroir Xi^oiz^e rov- 
roif sxaatOv ov6i txSros St oQfdvw, diXa fiiciXw a*ox<fSfUp 
iUe^itpto»' xai zo_ hqos 6^a^_ xat TO- aofaiJj^iovs, e» iii» d^ lO 
to»&' ttfioijt^fMf he^r di ti fojdi ta laifava na^' iM^^tp 
^ttaavyitaa ri^a&a* vn ceitoS, ftt]9i ofog ixaiva tov SXtjj[o* 
s^Me/ardvci, dXXa ir^s ta va' Bvcev ttXamofiaia. duuu^ 
tt^^or fiiv ixetfmi to OM toii atofiaroe inl 1>aaa' tlaoytog 
ataSiaiv otnaxiaxAloiv , xai afoa&ivtoe xovs etV J^anov^tdSa ifi 
ir&ivSe i^caioaiovs, t^v. S' «ffo ^toaxov^td^og etg to Knoatov 
vaiffQeait ^fie^iSv aevte, tfttg xm aotov Itma^^jw wtd^taat 
Ufea&ai oaov x^Xitov ataSitav, laaze v^v avftaaaav «at 'Efo- 
C: 9% toa&ivt} xt^ai-atwa^ui ivpaxtaxMfev i^axoaimv avtos <ivf- 

tetfi^e xai tp^iM' ix ftiv Kiiaviait etg 1>aatv aevta)ita%iiM>ve 2S 
liaKotfiovg, eie di Kdaaiov iv&^vde uLlovff jiJLtovg' wor' ov 
xax' 'E^atoa&tvij. aiift§aiiioi m. eai tov oarnw ms ftsmift^itov 
to ts Kdamov elrai xai t^v &mfiaxot', ttUa xat' avtof. ifift 
8' ovv xat Egaxoa&erjj ■ a£e «vv nwtij) »i«7Wi to tifr dao 
tov Kaattiov itii Kaattiovg avXag uj^v hlvat t^ .aao QaipA- 2i 
MV ari «0 avjo aijfttiov; 

40. 'Ev 3i t(p Sevti^fp vaofiv^yiaxt d»(d^^v adJMi t^» 
aiiTjv ^^ttiatv «^f aeqi ttSv oqov tuv xtttit rov Tavpov, nept . 

que viderunl. — S' oro. codd. edd.: ante flaEToi>« inscrenduni ceDSiie- 
runt Paciz. ct Grosk. 2. loii^, quod ia codd. cdd. jegiiur. quj ferri 

poullnon intelli>. 3. otl; om. codd. Sbk! add. ex Tfrwh. coni. 

5. Tti« ora. codd. Cor. adi, 7. /iiUTi/iP^iriiit ABCl yq. iuijiifpinjr 

<ec. ra. add, in niBrg;. o, iJ^e Cor. ree. Eadeiii Va-b* permalaniur 
p. 132. 11. Uihair ACl. Ifl. htiv»ie 3' ald. irtiiS-ir Cor. 

17. tixK ABCI ^ti O, mtde Cor. ttc. 19. (n»i/i^ii»(] ovr T/rfMj*! 
codd. edd., iHi avu in avr AiMuidom esse Cor. in nott. tnomiiL 2S. 
ifSr codd. ciM,: nequk tiinci di moittibu* TVnri in unifmum cgent 

. c,q,t,=cdb.;Goo<^[c PItOLF.GOta£KA. Ul ' 

»11 liia*t3s eie^xaf^, fieta^ini ff^ nc ^i^t» ntqt) t^ ot- 
MovftMi^g- e&' ixri&eiat ia. Xtjfiivta vni Tsti 'EQomtp&evovg 
wepi -mv futa. ror IIovtov TonaMi, »w (p^ol rptjf mkqr; (uie A. 148 
TW» o^nar xadTxeir. piav {lev, iq)' ^t ^ Helomvitimte , iev 
6 'zeQav bi t^t ^frailuo/i-, tqotiv ie t^v jityvotix^*, v^ ' <J* xttl- 
- nwf ano}.aft^u.vte&ai tor « J/J^tonxov xeci rov Tv^tuiof, 
ttevta. S' e»9e'iteyos xa^oilot) aetQdrat ta )ia&' ixama ne^ 
avtmv Xeyofiera, iXeyy^Eiv yim(ieif>iKas ii&iXov t/ ■/euyQCUfauSe. 
IffTt 3e toaovror twv dfutqtavofttvmr ev avrois wto tbi 'Ega- 

10 ma&ivovg to «i^ftog, x«t vao Ttpcoip&ivovg »oii tw« Itfuvae 
avyyQdxpttVToe {ov ' exaivet fiev in^vot. fiai.t<!ta ttSv oJUia», 
Ifta^mvSv S' il-ejjetat nQog a^^v nXeleui), wct oi)k £|iov 
rjyovftat iuivi^v oit ixgwovs, iititoaoitov SittftaQtavoiWg t<Sv 
ovmv, &¥ts tiv 'iTtititQxwi . ttcu ya^. ovtqs tit iiev Ttu^aXtinu 

15 «0»' rjfMi^rjfiivmv , ta S' ovk inavoff&ot, aiX' iXiyjret ftoM*, 
on \fievdms tj fifiej^oftivmg et^r^a». ccmamuro ftiv yoQ kw 
«D£f' «Ev (cFo>; ttg, ott fpijaiv axQas tQeie tijfi EvQionijs, futM - 
ftiv n&tte triv-itf'-^s ij IliXoaovvtjaoe' q^i ya^ rt soilvtf];»!^. 
ttoH fUQ to £ovtiov dxQoiTijQiaCet ofioUag if jtaitMviti^t ai 

80 noiJo t[txov i»eajjft§QtVBita^ov ov tSv MaXeav, xoii xojjvo* dao' 
iMft§dvov a^iol.OYOi'. kou iJ QfOKict XeQQovtjme oncAafipmrM 
rtffoe to Soitii»' ro'» te Sfclos-a koAjm»' «tfi toiiq itfe^^e fis 
MtateSovtnove. et 8' oov na^eiiifuv *ovto, MaltSv &taat^fiamf 
ta niMOtn- tptvSQiae ^ptfvSojQaiftn^fiKvBL ii,iyj[et t^v oimQiav 

25 (Wr tontov vnt^^aii.ovamv ttai ov 6B0fiiv)(v yeoifcSTffiiftiv iXey' 
XOMT., dila tpaveQiav xat cdto&ev. exfttt^tVQaa^at dvvaft^OiV' 
otov oti e'| 'EaiSdftvov nQog top 6eQfidu>v xohtov ^ vniQ^a- 
ai? ioti nXBtOfiny tj Siaj^ti.imv ataSiojv' 6 S' ' evra.xooitov qjy- 
aiv ex Si J4le^avSQeiae eis KoQjrtjSova vniQ fivQiovs xai C. fl3 

30 tdiaxOMve, ov nleiovs ovras twv ewainaxiX*ttv etnBQ ial tou Hipparchui, S«d quMCTiui ln^a* aliaramquc reglotnuD finis eral itte mons. 
2. ^«(Vrn edd. 4. iqi'] Bfi' C. 9. xaaoitii tdd. 10. uVtqJ 

M JbCI uno o fii edd. 2«. x^ /kOo^ ABCI >ov fctEr^ 

/itiUif- lii. Cot. rorr. 23. nafbgKr-Boii, Camt corr. 3& ^X^ :,q,t,=cdbvGoOg[c 14« LIB. II. CAP. I. $. 41. 

avToS fUisrjt^titftA i<t%i x(W« twt»* iy jmt jil^^dtS^si^ K«- 
fia «al 'P6B0S, t^ Si Ka^xt^** ° lIoQ&fMg. nainrtg yiif Oft»- 
A. 149 loyovot ft^ ffi«w»w» e?ww mn ix Ka^iae ewt Iloe&pftP nhwv 
aradua* ^ iwaKiff]fiiLna»' ' n f(B<nj/«^^»Wff »■ ti»yai.ep fuw 
- nvi diaar^futti Xa/t^arofievog So&e^ av o avrbq eha* *«(p* 5 
meovTOv dvOfiiKioTE^og npoff 16»' iia&ivoiTEQOf oaov 17 KaQjpj- 
, Stat iari tov IIoq&iiov nQog dvaai ftaiXov, i* Si TQiaxdiotg 
<mtdiotg ij^et xKru(pav^ tov a^yjov. o H *at ^/v Pcofojv «- 
#e(f int ToiTov ftea^fi^QiroS Trj* toaoyrov xa< Ka^yijSovog 8v- 
OfttxoiTeQar , vtteQ^oi.^ ovx (cnoiUjJut t^s nur rotiio* aaeiQias 10 
xoi Totrmf xai «la»' itpe^ie i*QOs ifvatr fujgt ^njXtSv, 

41. ItmaQjip fuv ovv ftij yeatfQaipovvri, ali" ^erJ^om 
tic Xeji&ivTa i* «5 yeioYQaifia «y 'EQaroa&evovg, oaietOv r/v tm 
nXiov w xa#' IxaHTa ev^vvttv. ^fsis H', i* oiff fiv xcenQ- 
#0(, co niJov 9' Sn Sttov xai aJi^ftfi^t, tov xat' exaOTa ot- 15 
wib» id^w qiifd^pcr *ew ff^oaa/ei*', «i /m» iaavoQ&oivTse, 
vtfie lov 8' daolMOftepot TOf innfeQOfuvag aaiag vko «oir /«r- 
«it^^wi, xa! (tv«or f»» '2(nr«^w ffiitt|er«C*'f"'f o"*" " ^i** 
Jlaiviuf etQtintv. tv Se Tovroig oQiovni ^6ti tSv ftev niUeis 
frapKffCEMtfa, vor Si Stxaloig ittutakiKVTa, a^Keiv vnoXaft^A- 20 
vofiev, Sv 4v (wrf t^ yeaiyQa^la tu avTa JJffamg inavoQ&m- 
fUf auTo*. iip' uv j^oQ mniE^^ xoi intftoXa^ov-id iint la afta^ 
TOfOfteva, itQthtov ftfjSi fiepvijif^i, nul^v ti aamto* « xai 
xff^oiLoti- one(i mt^aa6fii&a mitiv iv Totg ita&' imtfna. xai 
vvv S' OQ-qo&O}, oTt xat Ttftoa&iv^g xai 'EQomis&evqg »ai 01 25 
ht TovTatv HQotSQOt nlemg ijp^imi Ta te '/j3i;pM« xim ti KxX- 

2. ipoi.oyovair ^ nliicriav ACIB et'io li»c ou nldoiw ei tan., 
fiij »«0. m. add. in 0, quod Cor, rcc. 4. ataSf^v umamaxtUi' 

codd., IpraiKtr/U'»' scrlbeDduni esie Cu. iaia rcfle niotiiierat, panicu- 
llini ^ praeteru iddidit Grosk.: ea in n muUta reliquae coiruptidiii 
aanni dedit. 6. JuiI^uibt/^ B{?)mB edd. Orta' ut impedittuinH 

Iiaec Kriptara ei v^ pncnuuo, quod et ipnun natum Tideatur ei s^I. 
I To male repetila propler prtiniHiien & ainii. 7. TiTfaKur/Ufoi; •eii> 
faoidum poM Breq. multi iodicamDt: agitur aulcni' de Madiii quibui fre- 
lam Cardiagina dlMat 13. t^ 'Sfatoa^imvi} tou 'BqatoaM-oiK 

. B(Jt) cdd. 16. i' lat» oxnv vM. Cor> corr. 33. nvnir coM. :,q,t,=cdbvGoOg[c . PBOLEGOHENA. 141 

«HRc, fivfiipdi ftSiXop «fir ragfUtratK xal va Bfmtttum, tie 
8' nvn»; ia mv rei&v x«i fiaarcepnov. inl noUi d-' ijroiae 
hvjjttfov afptyfiJtvi vaiiar kot' 'IteiXiap xoi w» jiifiaf kh* 
TO» Homov xac tm* itft^^g irgoffafftrimv fte^m»' ei xfct ta 
5 Totttimt ('iTtDf (pikahM. toS joq 'B^ttioa&tvmf ent-Tuv no^^w 
dtnrnjx^nuv <(! aa^aieioiiiva (paaxorrof f^th dtaar^ttaia, 
fiij duaj*(j^ofiefov id, xai iJyovtae vg nofAa^, fiooan- 
^imioe.S' Itnw Snm »« «»' ai^Eime itoilow xal ^iror, ow < 
Sei rrgoaaYV lOf dx^t^^ nUj^av xoig ^ Ofiolojmttime C. 94 

10 ff^Of oiUt^ila duto<n;^in«- ofte^ nouiy »c4^a*«( o "/ma^j^ 

^ 1» loig n^ots^f Xe^&ttet xal iv oig ta neQt fijv TQMitruw A. 150 
ft^Qi BttxTQuoi> xai tSr inineita i^ei» ixii&etai Siaai^ftaia, 
itoi iti ia ano Koi.^og im i^v 'Ttfnapiaf- &a3Mn:tUi. oi jiiQ 
o/toiioe ini TE tovimv i^eiaarm* avtan xai iat tiaf xctia «;• 

15 fifiiei^ww noiUr Kai toi>g aiiMve toiv oSra yvKqlfuwg ta-. 
novf ali' ovS' ixi Totftw» j^mftv^ixas, ont^ l^f, «iia /«n- 
f^affmiSg ^toiUot'. alrttajdfttvoe ^' w* tura ttiv jdi&ionixA* 
ifii n%«( TMi dsotf^mi vnoftfiffueiog rmr ngog t^r 'EQonaa&i- 
TOy_e yeiBy^ttifiav nenoujftivmf , i» t<s rpwqi tpnai, tijv. fiir- 

20 nlcM» #t(agMcv (aea0ai fut&iffttmx^ , ini noaor &e xoi jva- ^ 
YQa^i»^' oiS' 'ini noaor ftivtot ioxu ftot nonjcaa&at yuit~ 
ygatptx^f, diXa naaa» fta^ftarntt^f , dtSoptog xot mS '£p«- 
toa&ivove T^v Toiavnjv n^ipaatv, nolXax^S yaQ ixnintet nf/og 
TO imavifiovtitiatieov t^g HQOxeiftinse iaroi/iae, i>ineawv_ Si 

25 ov» ditQ'^iie, diX' oXoaxefete noieiKu tag^ daoifdaete, t^onov 
tiva iv ftiv rott ytotj^atpixoie ft«&iffucit*6e, iv H toie ftoB^- . 
ftatixoTe ytmjQacptxdg wv, aate nQog afiipia SOSvtaw •dipoft' 1. (oiflan C. 4t ttfomifjKiHmr BC. Pott fiifi)' posBM cdfL 
adiecto prMterfa ■rdoito. ' 15. Tcib t^ ii»iiQ»rrai nal» maiure' 
M« corrupu ■niit: iMi]ue Bwgnopcre inTawr «lupiciiiBibiu Conit, c[iu 
wttXiv mniiTi -iubet m rautijr, ant (iroakDrdii^ i|ui stcc^bUcii' in i» tocb 
lutM rcctc intelleiil, «ed ^mtfwvt* TelinqaciadnHi cxaMiit mnlla magi» 
oomipiamt E^idcB frrodidcrHB Stnbimcm «oipuue Kanv T^ Evo^ 
iHff Xiifalter. Lilsne Hlt. ortw vidcoitar » HA'^ rhIc repetitii-: iuD 
nli^a tMia pUna lasL De £ar^« luec mtcUIgenSa hic Fcniel. ina 
M Da TlMiL ctniDcnoii. :,q,t,=cdbvGoO^[C U% LIB. II. CAP. t. %. 1.2. 

/tas nif amXtYOtmiT- iv 8i •nvrtp t^ iaofi.r^ftmi kcu JtwOMCf 
Kdi ovtog Mu o Ttfioa&inje, tS^j' ovS' ^fu* xataXeiireiat avn- 
enusttomeh, aiX' d^txsTa^yat loig v^o toS 'jifna^joo Itx&iiaif. 

CAPOT D, 

1. 'jiatfUf di xaiIIoaetiiiiv*OT, a ipTjOi* fV %ote ftff/l oix<- 5 
orffv- Sonei ja^ h teuroie w aaliM ytiu-ffatfM, xic fti* oi- 
MM>e, *a Si fia&^ftaniunt^o*. ovn aioHW' otiv »>(« Noi iio* 
«RO «MrrtMi lefoftsvw* Siair^oat, lu fttr «v«, *i S' cV tw^ 
xa&' htaora, tag av vrtoftimi, fth^on woe i%oft»vo»g, iartp 
Mv « 101* n^as yeiayqa^iaa' onteiiat' fft v^f jiji' oiijr vfio&i- 10 
0#«( aipKt^oBtd^, xtt^imeg xsi <vt- xotsftoy, xcu ta itJUa ««- 
Qade1aiTd-K( t« attokav&a ty vno&iaet wivif mirm» S' iati 
xa* « mnoCc^o*' tt>r'7*' eivat. 

2. <I>90( d^ IloatiOiavioe t^S <>£ nM«e Coffoe dctu^- 
oen^ a^tiyov ■fevia&at naffuvi87jv tuU.' ixtifOP fuv ajFeSor 15 
>( Biaiiaalav anoifimaw v6 niUaoi) t^ JutxCKRVfuVipv.^T^f ^- 
ro|v riJv ipofTUEsi*, * vne^tiknoveai' ijtmti^eav t»* tQonixeit 
lU to ixtbg xai n^og taig evnfdtotg' JiqtatotAti te (wv^* 

A. 161 iHciUr* -tiir ftetaj^ t»* tQontxeit, \tag 8e futa^ twv tfoni- 

Mar] Moi tmv a^ntiK^ evxQatove. ifttfoteqotg S' inittftf St- 20 
C. 95 HOtmg. Smaiexavfttv^r yag JJyea&ai to aom^tov Sta xavfta- 
t^e 9i ftetv^v twt tftomtmn ^akiow ij to ^fuev «oS nXaxove 9. tj;o/i/rov B txDiin'Ov C lnifirr^t Cor. H.' vntfminoie^i 

. codd. edd. pncier Bceq. , qui inif^ixxiHivar Kqniri Tcctc niin : Uan 
Cor, pr(iii..ll (t, Praef. v«l. |1! p. 7), B^liu (Po.id. Reliq. p. 92X 
Grojk. Sed qnid verbis t^{ ^da^L' iwv T^DTiiiiuv facieadam eitct, nenio 
inleUciil. Neque enim ad imXaiiCati rererenda esie, id quod uaanulli 
TolBenM. ncqae ad viUQnimoimar , quH Gnukurdii fnit icatcntu nai 
■nte ixtnifttf iiuFpeiuii,' liquido palel. Alieiu Mrtan prami* nuit ab 
boc loo, ei MqocBtibiu, i^i la^ Si fti^^o nir Tfoxuiw in eoM. 
dcndcnntor, male huc tranklaU. la vurgiDc jine dubio kaei^ cuna nio 
loco nmiwa fuiiient, a librana primiuu appoiiui fuennt, imde poat alicno 
loca.illaU et td orMianii aoBaCBnni aliqu raiioiiB acconinodaU luaL 
10. Titt a /uraiii lur ifaxuvi om. codd. Breq. rulitait tx Ca». 
csai. 22. Verba .niAr q vi ijiMiaii: oiiifUftor imi faaidanii Stnbo- 

nitqiM laiteDtiae Tcpugnwe muiifeituln cit: qBod . intaUigealai lalpp. :,q,t,=cdbvGoOg[c ' PROL&GO&ffiltA:. 14S 

oM^i^* immt tx nif ihh^ Aifmitw mox*tZ«ftdwig . Ai&io- 
«109, eoftg m (16* ^fuin rw narme fflamv; i^mp, S Stai^H 
if' ixdisQa 6 ttsijfu^ivog. tovtav 6i io itiv dfib t^e £v^riie, 
ipMg itfwlr. S^tov .10V #«^(vot' igonatov, tis Mt^otjv efai atrta- 
5 Mo^^Uot' rd S' ii^ivdt etis [(o>'] tije JiMivttfxtifto^o^oi/ fta^aX- 
i^Xov , oajttQ itmii opj^ itjs dtmukavfttt^e, t^ttrx^X^ot. toiiro 
ftiv ovv m Stdatrifta ita* iatt ftet^jjmv, nXihai te ja^ *eu 
oStvstm' To 3' i^^, ftixs* toS totifiegnwv i.t'fn, ■daiKmtttt.Mtta 
tqr vn"E^atoa&itmie yevofiiFiiv arafief^aim tiie yij^, iii.iari 
10 awtSuav ontaxixr^iiMtv otaaMtaUov ■ ot di/ Xoyov ijfit w fiv^ut 
i^OHiaxiXtu \oxtaxa<jta\ apoe 7« oKtaniaxiXta oxnuMiiliix, «w- 
«(>■■ av Sxot to ftttt^ tnv T^nutM* &iiiat^fta ?tfig to tije 
Suoietttaiftdt^f irXatog. mlir t£t vuati^fav Si avoftia^Mitv 
shajTitai i; iXaxiarqv ttotwaa t^v y^v, Mav o-IJaattSiavtOB - 
IS iyx^ivet sK^l wmoxaiSata fiv^idSag oveio',^ m^l ^rav «tm 
aitotfoiim tijv StaxEnavfii^^v t^g /teia^ tiSv' tf/mtutiin, 7 fie^ 
nf^ tov ■^fiieove ftsiXofcf totjt ia mu z^r.oMi^p mB«fmc, 
toie te KQtaixoie, ovte irofia naatv ovatv, ovtB toig autw4 mcv- 
«ajov, tie av Sto^oi tag evnQmove , autt^ titsir. afieraHt»- 
20 tot; to ftev ovv ft^. mtfa nnaiv e&ai ttiie u^ttmove, ov3iv 
0» et^ fiQQe tov iksyxov Sci yOQ noQa loig tifv evttsemf oi- 

P»(T, pro TiXiov ij pmpoiueniBl f^K Grojk. trxiSor ti, panini relict' 
ler. CredideHm polliu Siraboncni icripsiuc aiw oh^at/ioii iati. 1. 

OTO^aE">/(/i'i;! E. 4. irtiiiMtKr/Uini] [ii-('ioi codil. Brtiq. corr., cuni 

illud cue locoruin korurn iitlervatluiii seiceuli] tocia Slralio IruliilcriL 
6. Tsu om. toii, Gor. aid. 6. ontf onld. XjJ. lorr. -^ igtaxtUmr 
ABCl edd. T«iiF;aiO( E. 8. Xiyul Uyia Car. ad HiCttvTai. rcfereiu. 
11. /ivgia tQiaj(iXia codd. omojiur^fitia (ainisso fivqia) edd. iode a 
Breq. aiviaxtaxOja itai TgurjrtXia scribenduiii censuerual Bakius <Po<. 
«id. Retiq. p. 9^} A Groik., quae falsa uK oiunia apparet Neque quid- 
qaaoi proficinim alia GrDskurdii suipicione in leijueiilibus TDCcm olx^ 
ittf€Or Hve anie Aavrqfidi iBseii lire pro ip« bae Toae *cnbi iubentii. 
Ex ipsa aenluuiarum coi}»«ui beile inlEiliigiliir KnlteBdutn fiuue ^fitai 
•eripai: eoque dudl vodicum Kriptuni. Sigh enioi ,r et ,? quam uepc 
intcr M permiilau slat, vntgo notuin cn (v. nipra p. 75); ot- auleni 
nTe ob Mqoenlii n dmilitudineni, nve ob aliam cadMni eiclJii. 18.- 

T(] Si edd. inde ■ C39. — avtrov codd. Xjl. corr. 19. to;] nuc 

■u. ' n. At] ii ABCi tii. eii E. • ' ■■' ' :,q,t,=cdbvGoOg[c J44 LIB. 11. G\P. «. §. 3. CAP. 8. §. 1. 

xwatv elfeu aaat, n^os oStttieg xoi Xijaat (invws anifieroe. 
t6 di fi^ xaptajtm mv aomv iQoaot, «iUK fiaraaantw, xa- 
}ms tHtiirtai. , 

3. j4vt6s Si Suti^iSv tie rite t^vae aim fUv qi^ctv elvcu 
A. 152 •(■^•jiitovs nQog ra ov^iivja. Tovtmv di fte^tamovs Svo tas vtio '5 
mig noXoig (uysi tav i-(6vtear' •fois t^ofitxovg d^tautovg, »e~ 
gotSHtmis Si tag etpe^^g taviaig 8vo (Kjj^t t&v vito toig tQ0-_ 
tntiatg ootovvioiv, ufKpiaKiov di jyr fteta^ tmv t^ontxSv. 
a^oe di ta dv&Qmasia tavtas tg xdi -Svo cdXag ateyag tdg 
■ vao totg tqoatxote, x(t&' ag tjfuav aioe fu)v6e xata xopxp^ 10 
- iativ 6 ^X*oe, ii^a Siatfovfuvag vao tmv tpoatitoiv. Ix^tv jdfi 
tt iStov tdg l^fivae tuvtae, avj[faf^de ts tSiioe xa* dit(tf6Ssig 
, vaa^j^ovaag kcei difOQOve ai^ aii.<piov kim TtvQwSiav tivtav xcm- 

nwr avptexavfidvotv t^i] yd^ fiij slvat ahjaior, aate tix ve<fi^ 
C 96 affoaaiatotta Oft^Qovg notsiv, laiSl Si) a«taftme StaQQela&af 15 
StoaeQ ovXvtQixas xal ovXoxe^tag xiu «^ojeAovf xeu aiaTVQft- 
vits fet^vda&af ta. ydq ox^cc avtav avatqeipBa&af xeu tovg 
iy&voifdjovs Se ttatd tavtag tdg C°i*w? omeir. oti Si tavt' 
iSta.tta* ^mviov tootwv dt/Xovv iptjat to tois vottvttfove av- 
tm* ej[Etv t6 aeqts][qv svxQatotsQOv xcci t^v j^ xa^aiftoiitigav 20 
itdi svvSQOTeQap. . 

CAPUT m. 
A. 153 1- UoXv^ios Si aoiei ^wvag il ' Svo (liv tds toig dQxn- 
xoie vaoaiaitovaae, Svo 3i tde fteiaiv tovtm' fs xtu ttov t^o- 
nixeiv, [xat Svo 'tde iteta^ toniov^ xai tov taijfteQtvov. ij 25 
Itiv ovv slg aivre Siaiqeaie Soxei fiot nai tfvatxme afta xat 
yeotfQarfiixwe ttQ^a&ai. tfvaix^e f^iv, Sti xai jipos rd ovQd- 
via xal agos t^v tov aeQii-fovtos XQ&atv itQOS fiv td ovgd- 

1,' saffa anM niut adil. Sbl. Cor. cx C». codL, xd ue adiecU 
quideiB ea Toee itire pouil quod Tnlgo falur. fr, nifta/icow ABCl 

Xjl. corr. Verum lerravit £. 6. tqanuioot taa. E. 9. Tur^-pw- 

OTi» Jd. II. Sui^oBfirroi E. 15. tf^ ora. Cnr. — Sicuijtla^at ACl 
itaQtia&ai B. 16. nJjHueiva; codd. edd. 20, tviti(a.xuiinii>r BC 

edd. — tyoifOT^ijar E. 25. xaX iiio iii; fttTaiv ■toitur om. codd. 
Sbk. add. ei Cu. coiii.: ia; rorlMse •ddiluiq dob fnil ■ $tnbiin«, ~ .:,.,Googlc PROLEGOHENA. 14» 

tM, Srt toi? nt^taitioig xcci roi^ Aft<ptatt(oie, oSwg &w aqumi 
itoqOiofUtfitg, owdtogi^eiM Koi Tce hsqi t^v #fW rur SunQtiv, 
oloa-[tg^ zirt fU^(C[i(p i,afi^dvorTa i^v e|aUa|ir' »^6$ da 
f^ rov .m^jfiVTos xQaaui, ou rijg lovrov xgdatmg it^g tor 
5 ^Uov KqtvofUvTig Staipo^at rqistg eioti' ai /SMxraNtnct xal ow»' 
Ttivovoat aqog le rag *<Sy ^tpon' xai ifvtmf ovatdaets xccl wr 
£Uoi«' *i^HajvCTalsig* hm» tiwo t^ di^i Mai iv avtif iitaitfp, 
vffe^PoX^ &ahtovg xai iiXe(^>ig kri fkeairtjg. ciSt^ Ss t^ eie 
tag Ct^yag fitffiafttp i.aji^dtsi riji' oixeiav Stdxgiam' at «s yeef/ 

10 natetpvjfurai dvo rijv Sletxfitr tov '&d3jiove vnayoqg6ov<nt, 
tig fdav zoS Ttt^iij^otToe ifvat* <Tvtajv(tevai, ai re m^^tcn» 
ffo^anlifaM»; eie fuav rtjv ftaawri^a ayortat, eig 9i «^* Xoi- 
mfv ^ XotTti} iita xttt StaiteTiavfuni. on Se xai jetayQa^atig 
iariv 6 fttQtOfiog, Sijlop. ^tpxi /op ij yew/^aifM r^e h:i^<tg 

15 Tca» wxQatcat d<po^<sai ro oixovfutot v<f' tifimt tfir}fta' aqog 
Svaei fiiw ovv xcci dtatoX^ ^dkaxtd iatv» ^ fieQ<eioS<ja, tt^og 
Sa tu vona xnei ra ^geta 6 <i^, 6 fter ftiaoe stmpatog ott 
)uu ipvtolg Kai Cvotg, 6 S' i<f' ouittQic Svaxgatoe vatg^oi^ 
*ai' ellenpet. tc/S '&dXitovg. eig ite tdg tQeig SioufOQag tavrite 

20 iiitjee lijg eie ftivre Z<^rae SiaiQiaeiae. «p /d? iitifftBQtti^ tfo}- 
' ^etaet Sixvt ^ atpaiQa r^e y^9 «S rt ti ^o^eio» ^^iaqiaiQtoi', I. loii niQurKlovq rai loiit afifKrxiovi; eodd. (allenun love om. 
E) cdd. Qu! acciuatitt ut haberent, quo rcTerrcntar, Groil:. scribcndum 
ceiimit Su>(i>^o/i/TOVi vnoygdfit, inicrto praelcrea 3i poit irvviio^ll^tTiu. 
DatiW, quem mtitui, ^ligium auperett in participio dtOQi^OjiiniK;, Cae- 
tenim Gouel. iure dtiideraTit hiQOanCBy menifonUD, alqu« eicidiue oua 
Grosk. credidcrim Tcrba xal Tolt iztfoaxtatt po»' TtifnmtoK;. 2. Sia- 
q^oiUvovii Ai edd. 6. aoinaiFni; om. /. 7. fifiHivatai.tiq om. E, 

ipatio tamen vacuo rclicto. Pro moiutra aultia.. illo Itreq. icripsit ^/u- 
avaxaXimiii' , Cor. /if TnJUtifeit : Cas. contrk propojuit avataafiq, ei- 
dem TCKC antea omiau', Grodi. denique- dclendnm CMC alqoe |;eniiiTOs 
ad aiHrtditei';, quod praecedit, refercBdoi iudicaTit: alque inielligere niihi 
videar, tfoa modo uaia «t scriptura, quae tam din toriit W. DD. Ad- 
MTipMrat enim, iii fallor, aiiqnii aupra oUv ii>ler ytnn» HrtfSY- 
STASEJS h. e. ^^01'!' iri^irtao'»;, quae poilea corrupta atque in or- 
dioeoi reoepta Mmt. 17. a tim^moi; ABCl, Cor. articulnm aiteriHii 

inclant, eqnidem cnm E omi)i. 

*rr,Jo. /, ' 10 ^:,.,Goog[c 148 LIB. II. CAP. a §. 2. 3. 

A. 154 M> ^ tifwig iaftev, x«i m voitov wtiyqtape tag tffug Sutipih 
Qds ' ri fM* yBtQ agog rip ia^(isptv<p xtil f^ dtaxextainir^ Z*^ 
Sd Mtofta &oi)ajtA ian, ta 8i nfoe tv "^W ^*^ it>v%oe, ra 
8i luait ri evH^ata xoi ta oix^aifia. d ii ■tag vitt» teig tqO' 
niMois n^oon^e!? wx r>w ilo/ov taie nira raDTote tt^ari&t}- 5 
C. 97 fffi ovA' Oftouf Kej^furae dia^o^n, aiX' tae a» ei xai ttug 
e&rutdie Siatpopaig aaitpatfe ^oivag, aXXtjir pir rfjf ^i&tont- 
Kqp, aJltjv 8i T^v 2xv&i-x^ Mu KeXnx^, rgiitjP 8e t^ ara 

2. '0 8e Tlol.v^ioe riAto fMP ovx ev, ro nroitip ntag ^o}- lO 
pag roig aqxtixoXg dtopt^oftivag , 8io ftef rag iftontmoiiaas 
aitoie, 8vo 8i rn? fteta^ mvrto» xal r£ii r^oaaimv «i^^mt 
JOQ, ori toie iteraaitttovai atjfuioig ovj^ opmtioii ra oftero- 
armra. ov8e roi^ r^oitaiaig 8i r^e Staxewaifiiv^e ogotg X6^' 
' areof Mti fo^ rotiv' ei^tftat. r^ Stiaiexeevfiivtip fiertot 8ixa 15 

diatfar ft^oe ov ifetihjv ittirota* ^aitietiju xexinjftiroe , ti^og 
^T» XKt ohir Sijpt dtat^mifiet e6<pviSe r^ y^ et<f ie co ^6^eto9 
i^fuaipeuQto» xai ri yottov r^ la^ftegirip' S^Xov ya^, ori Stai- 
ffthat xara rovn^p tijv rofi^r %ai ij Siaicacavftipii , [x«t] ffoiet 
rva entrnSetOTifta, mare xot ro ^ftta<pai^it>v ixatefioi' e'| o}m9 20 ■ 
mvrerax^ai r^tmn ^atriar oftoiottStSi' var ir &ari^fp. 17 fii» 
ovv Totavrt] roft^ Sexetai r^v eig c| ^iavae StaiQeatv, ^ 8' 
etiQa oi naw. ti yovv r^ 8ia nSv noilair 8ixa riftrgg «17» 
j^r, ovx aa> eixortog exofieQov rmf ^fuaifaiqiei* , ro re eani- 
Qiov x«i TO dvatoXixov, rijtvotg sig ^iavag I?, aila ij -eig nerte 25 
OQxovaa av eu/' rd yaii ofioioaa&ig riaf rfUjfiarmv dfupori' 
Qwv «^ff Siaxexavfievtie, a aoiei o imjfiefw6g, xal to avytiei- 
a&ai neftrr^v xai mqieqyov daoipaivei r^ tofi^v, oftoweiSmv 
ftev ovamv xni rat emcQihtiav xai tib»' xateifivYftevm* , dXX' oi 

4. Tt> fiiaa tvxfaTa .nai «{■'qtfipa £ Tft ■Me olx^aifta oa. edi 
fr. Tairtav Cor. 12. oviai; ABd anotf MC m. intcr versi» nol. 

in .0: idtjii Xjl. reiiiMil. 15. xai pou ya^ M. rii. indc a Cu. 
c£ ad 1, 6. 19. iiat ante nottt om. codd. €or, add.; o poliiu *d- 

deDduin eue eeDiuit Gpo^. 21, 6/iotidii' BCl cdd. 23. tlr oii 

ABCl fi ovr edd.; lerom senaTil £. 28. mgiXTor E. — o^oi»- 

^r ABCl edd. oiiouuiiwr hic quoque letitur in £. :,q,t,=cdbvGoOgle PROLEGOHENA. 147 

iwyxetftivtaf ' oSrmg ovr xch «^ oil^» 7^ ck nov Toto^ra» ^^jw. 
etpai^im* iinroovfiivtjv aQxovvrmg ca> slg irifte ^Mt^gu;;. ei 
3', (^iTire^ 'E^oxou&irtis tfijaai, jj vtiottmrovoa riji im^/Mpici^ 
timv mxpacog, fcn#airc^ Koti Jlolv^tog o/todo^si (nffoan&^m 
6 Jt' o^ff, x«w diort mt/^lorikti eatl- Stone^ xat natofi^gtitai, 
tn* ^o^imr vstfiuv kscck rws .hijaias i»ei raig owaat^fiaet 
itfoaatm6rr<iav nXBtatiov), nt^ x^stnoT tifit^v 'rijf* evx^a- 
to» tavnp' noitiv ujev^ wa, ij wtg vnh lots r^onitfoie eia- 
ttyeip. avpiijo^i d» wvroig nai ta TOUEpra, mr i*iiirrireit xai A. 165 

tO noctt9ta*tos , to xal, rae ftetaataaets o^l^iQos elrtu rag tig 
m niM-fia, loe 6' aurwg xal rag art' ofwroil^t; ini dpitti' rov 
^iiov' oivie^iu jitQ ai xara (tsjiiarov xvxloit tmr Oftotajmr 
xiv^atiav. 

3. ^viatttrat d' 6 tloeeiXimvtag rip Hohi^tep, 8ion tpiiai 

15 r^r vmt rip laijfteQivip oaajaiv vjptiiordttji'' ovStv ja^ tlrm 

xara »^» afpaicatijv inttfdvtia* mfiog Sia t^r ofialortjra, ovSe C. 98 
S^ oQta^v tJvai i^» vno rip iar,(ta^ivif , teUa fiiOJiOV tteSto^a 
iaontSov ntae r^ enitpaveif t^g &aXirT^s' tavg 8i ni^QoGvtag 
ri* JVetlov ofi^Qovg ix tiiv j4t&ionixmv o^iSv avfi^veiv. 

20 taSra 8' eiinuv cvtaS&a ev a}loie avyxm^ti, tp^aag' vaovoeiv 
OQtj tirat ra vno t<p laiifitgiv^, n^o? d ixitti^ea^ev dno tmv 
eox^dtatv dficppiv n^ottnattovta td veqit} noieh' toiig ofx^QOvg. 
BKTt} ftir ovv i| droiioi,oyia tfaveQa,- dlXd xai So&irtag tov 
ogetvijv elvat tiiv vno «p itajfteQiv^, aihi ttg dvamntaw dv 

25 Soleiey. oi yop ttvtoi avQQovr tpaalr elvai tov luxtavov niiSg 
ovr o^ xatd (tiao* iSqvovoiv airov; id^v et rtjaovg rtvdg 
^ovXovrat iiystv. oniog Si [S^ ittmrovr' Ijfst, t^g ■fetafQatfo^g 1. y<^r\ tift codd. edd. Groik. corr. 3. ij ora. tld. 4. o no- 
ilvjftet BCB. 7. 'i^r qaHD iaeoruDode tddutir aMe. tvxqaTtir laa- 

nUcstnm ot S. fiw<>r«v £(?)'aM. 9. ur ~- HoattS^io'^ tan. K. 
10. Kol in ixii mntaiidiim eue siupicmtar Du TtieU. cl Gnuk. Frae- 
terea tou ijilfoii, ijiiae poit tiiatT Htii incoiniiiade lcfnntDr, ■ Slri- 
bane propins ad Twt finaaraani pa«ita fnisK cndiderim, licet in»- 
lenti DonnunqDam Tcrbomm coUocalitme ntatur. 15. cvii yciii ald. 

17. ^ om. £. 21. agiq S" fuat^^i, Al. 23. ayuti-xlia E. 
26. ainir dCi CtM. corr. — nlq* ^ aU. 37. dq om. codd. edd. 
10* ^:,.,Goog[c I4S LIB. n. CAP, a ^ 4. 

(UQiSog l^tt atKtti' Sot4mi t' tatas T(p K^o&tfi^tf t^» ttSQl 
muawov agay/ueniav wB*' t^sro^eM'. 

4. Mvtjaf^sig lii ttar aefiialevaat Xeyofuroiv T^f jii^v^r, 
'Hff^Soror fier oUa&ai qii^iKv vao Jtt^eiov nt(iif&i»tds twas 
TaletTDci Tov ne^dihyvw' 'Il^atdetd^ Si mv UorztMiv ir dia- 5 
Xoytp noMtv utpfyfiivov aa^u FeXavi f*ayov nva ae^niisSeai 
q/aaxoyia. dfuZQtvga di ravi' cImu (fijaag xai fvAo^of twa 
Kv^Mi]*or &eo)^v xal (jiiovSoqioQov tov TtJr Ko^etaui dymfOf 
ii,&Eiv ei? jityvntof iato^eZ xaxu ror Ssvte^fov Evefrtnif ov- 
ma&^vai Se xai ti^ ^aadet xai totg treifl avtov xai fuluTra 10 
Korff ri>ig draaiXovg tov Nui.ov, &a»j(mattMf orta tmw co- 
«ixeo* tSituitanan' aifia )ttu ovx oataiSevron. (Vjrei* S^ tifa 'Iv' 
A. 156 Shr xofaa&ivra mg rov ,^atJi3Ja pad tiuv qtvZcbKnf *oti j4^a- 
^iou itvxov , leyovraiv Bvgstv ^fu&av^ xarax&ivru ftovov iv viji, 
«ifi 8* eii; xui no&ev, ayvoeiv, f*^ avvtevtag wj* StaktMtov «»■ is 
Si na^ccSovviu rotg StSa^ovaip iH^i^eiv. ixfta&ovta Se Suj- 
y^aua&ai, Stori i» ri}g 'ivSaajg nXemv neqt^iaoi niMVT) xvu 
atii&ei^ Saigo, tovg avfmlMvg dno^tUtuv hfi^- vnoiji<f&evta 
Ss vnoajea&ai TOf etg 'IvSovg nloHv ^y^aaa&at roig vno rov 
^aoiiJoig nQoxetgKJ&eiaf rovrnnf Si ysvea&ai ror EvSo^ov. 20 
aXtvaavra S^ fietd Stagia* inavei/&air dvtitfo^taufuvov df/ti- 
[uera xal ii&ovg aokvrsiMg, mv rovg ftiv rtaxuipi^ovaiv 01 nota- 
fMt fieru tav xfitiifa», toi/g S' o^vxtoiig tv^taxovai, ttantj-fotae 
C. 99 ^ vyqoi), rta&ameQ rd xQvttrtSJLtva na^' ^fuv Sia^eva&^at Si 4. Mirs h»et ot Darii . 
cue. <(ni OcenDDta tb lodo luque ad sintnti Anbinua «pIonTeitt, > 
Nccone suleni eoi, qui Arrlcam rlrcumnaTigareat, Herodoln] tradiderlt 
(t. IV, 42. 44>. Quare Luius nomen h. L restitnendum cduaemnt 
Gouel. el Du Theil. Sed ideni p. 100 de Dario refertnr, nt Straboiu) 
ae Foiidcmii, Qan librariorum bic «mr e»e Tideatur. 8. jioqiitOimr 

edd. ProAerpjnaTia Guar. tLO^ittr ^dd^ Altera toTmM citat ap. ife- 
■jch. I. T., Phit. ia Dioue c 56. S^l. ad PiiKL Ol. VII, 153. CHtcmm 
diem feitum Proserpinae a CjnGenii celebratum fiHMe Cai. docaft al- 
lato Plul. Luc. c 10. 14. avtor poM li-Qiir idd, cdd. — xntor- 
iFXi9iria codd., *ed icmtjf^rVTci pr. m. add. in mirg. A», addnctum 
Goar., bde >cai:a/»/ria rec Cor. 18. aa»fk ACI. — laokn^fi-im 
BC ald. iaoitx^iTTa. Cor.: al- ct. XIV, 653. 19. vyv">t^ (^- :,q,t,=cdbvGoOg[c PR01.EG0MENA. 14» 

' Tw* HsiiSaiV aqoeileWat yoQ tc*>Tov artavrcer tov 910^0« n* 
Evt^ymiv. televT^aavToe S' itteitov 70> ^iov, Kkioaai^ay tijv 
yvttuxa Sitcie^aa&ttt riiv aQj^r' «(ili» ovv x«i piio ■hwt^j 
atnip&ijvat Tov Evdo^ii fterct nsi^otog ntti^aaxev^g. iVoviona 
5 9''Kriftoig «apef«j;#^*(ti vffeQ riiv jit&iorriav HQoacpsQOftevo* 
Si TiiTi roaotg i^oixtiova9ai xove dv&Qiaaove ftetaSoaei animv 
le xai oiyov xac fiitket&idmv , mv ineivotg ov fter^v, df 
jovToiv vHQeiag le tvyjrtiveifv ttal *a0-oOtiyicte , dnofQa/fSa&iU 
n tdiv Qt/fidnor hia. svqorrtt 8' oat^onQeaQOf ^}.wo* ix 

10 (c^uHi imtov (yvv iyypfi.vfiftivov, nv&ofievov, log aao tije iani- 
^Kg nJ^ovtiav ttvtov eitf to vaxid.yiov tovto, ttoftiCeiv ttvto ava- 
at^etpavTtt aQoe TOf oUetov nilotir. am&ivta d' els jityvmon, 
nittiti tijg KXeonutQas ^yovfUvns, aUv tov naihog, dtpaiQe- 
9^*ai n&iv ndvta' ^iaQo&ifvat yoQ vevoaifnafiivoii noiXd. 

15 S' oxQAnQtaQOv nQOCfiQOVta ig cd ifmoQiov, Hstxrvvat toiir : 
»}^^ie, yviSvat 8i radeiQittSv ov tovttov yaQ toirs fiiv ift- 
noQoug fteydXa atilXstv aJMta, tove 8i nevtjTae ftaiQd, £ xct- 
Xto' tnnovs, ano riuv iv TaZe nQUQatg imaijfiav tovtovg 8i 
n}jiv ftexQ' *<»»' ^»I<M' aoiafuw ntQi t^v HavQovaiav dXtato- 

K) fievovg- diXa tmv 8ii vamdi^Qmv Tivag yvaQlaai to dnQonQio- 
QOv evog tiav dfio toH Ai^ov notaftov noQQmrsQov nXevadv- 
twv xai /t^ am&ivrmv vnd^^av. ix 8i tovtov avfx^aXovta tit* 
EvSo^ov, tog 8waToe et^ 4 utQinXove 6 At^vxog, noQtv- 
itirta oixttOe tijv ovaiav iv&ifttvov ndaav i^OQftijatti. «ai 

23 nQwTOv ftiv ttg ^ixaioQjiav , elt eig Ma.aa<:diav iX&eiv, 
T^* e^^g aaQoXiav ftixQt radtiQwv, navtayvv 8i dtaxioiw' 
vtCovta Tovta xtti -iQiiftaTil^Ofievov xataaxBvdaaa&at nXoior 
ftiya Kwi iifohtta 8vo Xifi^oig X^atQixoig oftota, \ois\ ift^i^a- 
aaa&ai ftovaixa naiSiaxdQni xai ittTQoig Kal aXkove Ttxtitag, 

30 ineiita nXeiv int tiiv 'Ivdutiiv fttxiioQOv ^tifvQOts avvexiat. 

3. 3claa»tn B(?) »ld. 9. vyitaq codd. Breq. corr, ei XjL 

«mi. J5. if/qarxa «Id. — ijinOQilor A. 16. iVTioqovi; Coi'. ei 

nta Bredoviiijue MDiectura. 18. xoiiioi'; Sbk. Cor. ei Cai. coni. 

20. aXla .oi li» oraiuo Aj Cor. 21. noqplaai C Breq. Cor. 

28. o[; om. codd. edd, Pro eo ad conneclciidaiii oralioneiii xoi ndd. 
Cor., Ti inGiutivo niliiecit Cas. ^:,.,Goog[c tiO Llb. IL cap. & (. k. 

fi«dtn>H> Si Ttp nXtp mSr aworriov, emorra inmi^itsat tiQo^ y^, 
SeSoiMQTa Toq tti^f^wQiBas ho* titg a^tateig. %«* S^ xni avfi- 
P^at otit^ ilkdief xa&iaat /«p ro aloiov, ^ffuj;^ Hi, «<i« 
fi^S' a&^wv SiaivB^rat, dJXa qy&^wu tcc qtd^nu aio&evta »$ 
T^ wti riSr ^lwv ta aJielaia- c| tSr rgirov iJft§o9 av(imi- 5 
^Ofitimf aemixOfTOftp nitnaof «ilew', itas dv&^anms avvi- 

C. 100 fu^e ra aitu ^ftma <p&eyyo(uroie, Sm^ n^eqot .daojiyQu- 
a%a*- ofta Si ■covzo tc yvSvat, wn te m irraS&a ap&^ataot 
Ofioe^eijr ehf tots Ai&itnpt* ineuroie, xai Stt oiioffoiefi t^ B6- 
jov paadti^ d(pf*Ta Si/ tdv iat 'Moire alovf dtaatQiipeif 10 
M- Se »q> jTo^aahp v^aor evvS^ov nai eSSevSQOf i^f*>}v iSorta 
aijfieiMaao&af a<a&evta Si eig t^v Mtaigovaia*, Sia&iftero* 
toiig Xef^ovs «eC^ Mfua&ijvM offog tor Boyof nat av/t^ov' 
iUvEir avtip T5» vavatoJiiaf eaaf^a&at taet^f, iajwtat S' tig 
tdfafti» tois epDjnis vaoteivoftag qio^or, fi^ avfi^^ tifr 2o>- IS 
qar eveaijiovlBvtor yeria&at, Setjfieietjs aoffoSov toig e|(o9e» 
iatatffateveif i&eTMvatv. dg S' eav&tto Xoyip fiiv aefiaoftevov 
iavtbv iai t^v dvaSet-c&eiaav ftmatoXiav, i^YCp S' iKte9^a6fte- 
vov eig epi^fu^ rira r^aov, ipvjeir eig tifv 'Potftaiaif ititxffii- 
tetav, ttdxBt&E* eig ti/v 'I^tjQiav StuQfu. aah.v Si xataatieva- 20 

A. 158 «0^»«»' atQOYYvXov trXoiOr xal fuaiffof asrttiKOftOQOf, mate t^ 
ftir aeXayi^Etv, tip Si aetqaa&at t^s f^S, iv&iftevof yeoif/fuitt. 
eqyi^ia xoi aatQftara xai oixodoftovs OQft^aat OQog tov ad- 
tov atQialoof diavoovftevov , ei ^(faSvvatto 6 aioSg, ifSiajpt- 
ftaaai t^- aQoeaxeftftivy *^'(T^> xai aaeiQarta xai aveXoftBfOf 25 
toirg xaQaovg tAiaai mr iyfmaftifor it d^X^S RJtovr. 

5- 'Eyia fiir ovf, qujai, ftixQi [t^aSe\ t^e «egi t(>r ^do- 
^or latOQiag ^xm' tt S' vateQOr avri^tf, tovg ex radtiQoif I. anorta oiu. /. — iipOQ/i^iriu pr. m. notatniii in marg. A, iipOQ- 
ftlaai n et marg. o. 7. ttxoyiyQajtiii Cor. 9. o/ioiot ir codd. 

Cor. corr. ei Tyrwb. coni. 10. Si SCl. 1». dnazO^iiaap codi, 

commonslTatam naTigationem Guar., Cor. corr. ei Cas. coni. 
19. in.pvyiii' ald. 20. HaTianvaafidror BC. 24. fi^ ^,ia4oiH>,ia C. 
27. tt^St om. codd. Sed aieidiue atiquid h. L Ca». iam inuUiBaii :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLEGOHEMA. 151 

Mci t^s 'I§^lt((tS ewos nlSivtu. i* adyrw Bii TCM>«utr q,^al Hti. 

oiU' es daeiQeaajr xi]pn<tf «o ^i»' otrn ^uic^ei. 
^avfuuFiig 9^ xatd narta. ionv 6 IIo<n^Qivtosi tav fu¥ tov 
ftdjov nSginXovv, ov 'IlfanXeidtie Ehfer, dftd^qov vofuaae, 
xoi aitiaf rmv vno /Jofeiov rUfKfi^&ivtwp, ov 'Hfodotos iato(}ei, 
m 6i Bs^oMm dt^pifia toiito iv aiate^e fi^et Ti&eie, et&' 
»«' avtov imriMjfthov, eir SXlotv nJModvtojv aioTeo&iv. tie 

10 yaQ ^ ai&avonie n^totov ftiv t^e tuad thv 'Mitv nentstereute i 
6 yd$ ji^d^ute mhtoe fiotoftov duc^ arevoe iatt xal- fteai^oe 
Ittetteaiiaj^diovel, ifl ftvfiioie tiov ataSiove ftixQ^ ^*'*' atofunoe, 
xoi tovtov atww acatdaaau' ovtos' ovx tlioe S' ovt' ?|u 
aov tot aXovv exovtue eie tAv TtoJuitov aa^ma&ijvcu toiig 'Iv- A. 169 

15 iove %a%d aXdftpi' td yd^ anvd dao cov atOfMxoe HtfXioaetp 
fffXXe tijv aXdvtjy ovt eie titv xohiov iaittjSee xaxax&eian' 
ht aXdvtje 1^ agoipaaie tai dvifivtv datdtair. Xtfuf te atSs C. 101 
tte^teidov uaavteti atioXofiivove 'cqide aX^v evoe; aefiyerofu- 
vie te aiae utofoe tjv ftovoe xaxevSvveiv to ttXoiov ov futtgov 

20 or, td ye ttiXotaSta a&Xdyt) dtaiQeo' Bwdftevov; tis S' ^ «fv- 
pdi&ata riis HiaXixiov, d<p' tfe lnoivos '/*' aeiaai Tor fiaaiXia, 
me Bwafiefoe tov aXov xa&tjY^eua&at; tie 0' ^ aadvis t^ 
Eve^yir^ tmv roiovtiov ttaOtijeftovaiv , ^Stj yvtmfi^Oftivt}s vao 
aoUiMi' tifs tavttj &aXdtttie; o Be B^ aaovSoipoiioe xal '&ea>- 

26 ^o; TdJf Kv^oetivwv ame dipete t^v aoXtv eis 'IvBove iaXtt; 
n£s 9* imatsv&ri ■ttfXiKavtnv xS^iat; aioe 9' iaavuav dipat- 
Qe&sle ndvtet noQd t^v iXa^a teai dttfuo&Bte utt ftstCova iai- 

5. 6 IToiTtt^cio;] onttti cniA. Sbk. corr. ex Cas. coni. 7. amov 
Cor. — ir BH?) aM. 8. ^QOaior B ei carr.: anlca fuerat fitQfatm^ 
— Awnt)fK« CDdd. Caa, corr. 9. JiuriiaS-ivTt fdg toM. Cm. corr. 

12. nmiu,axii.(ovi; om. codi}. Addendam CMC Ii(inc Tocem ei I, 35, 
coll. XVI, 768 oJlcDdit Gouel. *d h. 1. Error ortiu cuc Tidcalur ei 
nola ^ omiMO. Kadeni UmeD Dumeioniiii diicrepantia oHendilur >p. 
AgaiheiD. 1, p. 8. II, p. 66. — iivQiof^ codd. cf. 1, 35. 14. fjinntt 
codd. Ca. corr. I!t. ino BC. XV. inoXXofi^vovt ald. aiiihLt''/<t'- 
vovii edd. iudc a X}l. 20. lo yt ACL — oii-fiaMa BC edd. :,q,t,=cdbvGoOgle lU LIB. II. CAP. a $. » — 7. 

t^t jiidMuiiea' rwoe Z'^*^ 1 '^ AmuI^ctoii? dat-fQd^ero , t/ 
m oxpt^io^M iavf^afero t^g eJMiSog ao&er iiauBot; so 
yag fta9i*v, otf dao dvaeag fdeonmv ijv favayiow, ovdeyis 
IfuHXev vitaQ^st» ffijftttor, tasi xai avtog IfuU^p diro dvaeais 5 
fllcM' xara t^p ind.votio*. ik&ioi' f miv eig J^Xe^dfSQSta», 
^mfo&tls lae veroatpiofuvoe naiJM, nag ovx ixoXaa^, oiUa 
Ktu nefi^ei tove vavxi^QOvg Stanvt&afOftevog , detxwg a/ia m 
ax^off^ca^or; o 8i ffoiQiaae ovj^i ^avftaaroe; -6 Bi atatav' 
aae ov &avfta(JtwTtffOs, xai xor' ihtida xoujciti}v i^ari<»v tig 10 
f^ oixtiay, xat fittomafiof exet&er aotriadfutos eig ta «£m 
SttjiM'»; oLl' oi6' i^ov tjv a»ev n^atd-fftatoe i| JiXe^ar- 
dfieias drdyea&at, xoi tavta vttoaipiaftdvip ^oaAixa. j^Q^fima. 
oiti ft Tm&eit ixnXevaavta irsSij^eie , toao^rq tp^ovQa xfxiUi- 
Hftivov tov Itfievog xcei tmv aU,<ov i^oSiov, oativ xni vvv Irt 15 
Sttifidvovaav iyvmftev ^fuig itrUhnioiirres t^ Jilt^avdQtia no- 
il«t> jrgovo», Kahot ta vvv ttoiii dveitat, 'Pioftaimv ij[6vtmv 
ai ^aisiXtxai Si ifgov^ai ttoXv ^aav nix^om^at. itreid^ Si xdi 
dn^QEv eig rii rdSeiQa xai vcaiiriifijadftevog fnUt ^uaiXunoe, 
*xai* StaXv&evtos avtt^ toS nKoiov, niSg ftiv ivavinjj^aaTO 20 
tQirov Wft^ov iv t^ tQ^lttp; ittog ii xUav adXtv xav evQcov 

A. 160 tovg iffaeQiovg Ai&ioitag tois icfiotg oftOYXtattovs ovx wqs- 
jfiri Staviaat titv e^tjg itXoiiv, ovta yi^aSvog mv nQoe ta qit- 
Xdxlhjitov, fuxQOv ix^ir iXmaag Xoiaov to iyvaiatov, diJ.' dipeie 
raSta T^sr Std Boyov vavatoUag iaeOvft^ae ; . ntSg S' fyvm tijv 25 

C. 102 Xa&Qa xat' avToH avvttstafievij* iai^ovXijv; «' Si toAt' ^v ziji 
Bofip nXeoviimjfut, 6 td.v&^ia!nov dtptivtaftos, t^ov aiXfog dno- 
itifi\fiaff&ais yfovg Se tijv iat^ovX^v a<ag e<p9^ qiv/^v eig datpa- 
■ Xtig toaovg; imatov yaq tav totovriov ovx aSvvmov ftev, dJld 
XaXeaov xai aaavitog yivofuvov fterd tvj^e ttvog- tip 8' eotv- 30 
ZeH> dei awi^atvev, sls xtfSvvovg xa&ttftafievtp tn>ve](eie. a^g 

8. ** om. edd. 10. oi] o,'2l eJd. 11. ilta i»« AI Ca. 

con. 11. H om. C. 13. tiroVfta/idroti C. 20. ■ra) oid. Cor. 

tu<[m: ferri p«l«n. 22. Itiiitgiroiii tii. ». vaurV^t M. iodc 
rairttXitvt edd. rdi^. nxiiie «1 Cor. 27. i lou w^mrou edd. 

30. .ytfofttrow a)d. :,q,t,=cdbvGoOglc PBOLEGOHENA. |SS ~ 

S' ovx Idet^B* &no6qas Tor Boyon nilciv aaJMt xaf& t^v y^*. 
^w^ aiv noQetexev^ Swtcfi^r^ uvfotMifffu v^aop; ov noiii cmi , 
dttokeiaeztu rcnrnt n»v Ilv&eov xai Ewjfuqov nal Jivntpdtmit 
^wa/taTuf. alA' Ixtivine fiir avyfVMftti, toSj' avio iami9ev- 
5 otiawi toansff itiie ■&avfiatoaoiots' rtp 6' dnoSeixnxip xai <pi' 
htaotftp, a/eSor Se n xot nsQc n^ioTeitiiP ayotvtCoftivffi , rig M' 
avjy»tHtj ; tavra ftir ovr ovk ev. 

6. To Se i^tci^ea^ai j^r y^r iiote xal i^ijftata Xoft^drstr 
«ttt ftsitt^oKag ras ix T<Sr atKtftdSv xai Tiur aiXar rtSp ffcipa- 

itt al^aioiv , oaa Sitj^i&fttjodfis&a xtci ij^iff, 6^9-mg xehat na^' 
ttVTip' nQOS S xai ib lov Hkdtoivog ev aa^att&tjair , ori iv- 
SijFerat vai ftri nkdafta ehat ri m^i t^s vtjaov rijg j4ri.avTi- 
Sog, ne^i tjg ixslros iaroQyaat ^oXoifd tptiai nsnvafiiro* naqa 
rtor jdiyvnTtnir lep/air, w? vnaQy^ovad note dtpavta&eiti , to 

15 ^ye&og ovx tXanmr ^nei^ov xai rovto oterat ^elnov ehaC 
Xiystv tj Siott 6 TiXdaag axtTjv ^tfdvtaer, tag 6 nottjt^g to tt»r 
J4xcutav rtij^og. tixd^et Ss xa»- tijr tcSr Kift^Qav xai «5»' avf' A. 161 
yetiSv i^avdtyiaatv ix tljg oixeiag ty^Ptf^^tti xa.rd 9<tkdrTris 
ttpoSov, ovx d9g6av av^t^aaav. vnovoei 8i ro tfjg otnov^svtie 

20 ftijxog entd nov ftvQtciSaiv araSitav vndQjov tj/iiav elrai xov 
oXov yv%Kov, xa&' or eiljjjwat, taan, tptjoir, dno ttjg Svattag 
fvgqi nXiaiv ir toaavtatg /tvQidatv ll^ot av eig 'JrSovg. 

7. 'Entj^etQ^aag 8s aitida&ai tovg ot/tai tdg ^nsi^ovs Sto- 
(liaavras, oUa ju^ naQail^koig rial r<^ itjtjfte^irip , Si' tor 

25 fftekkor e^tiiid^eig Stixrva&at ^ipior-te xai tfvrtar xai di^tor, 
twr fiiv t^ xarerpvffttry avvantovtior, tmT Se t^ Staxtxav- 
ftin}, fSate otorei C^rug tlvat td^ ^nei^ovg, draaxevd^tt «d- 9. tia^aal^vliar] TOMtvxH' Bno cdJ. 15. ilvai om. edd.,-verbo- 
mm ordine pnnend, ul ali!] lodi peimiillu, mnlalo. 18. eixtai BC. 
Caetenim quae h. L Foiidoiiio iribuuiitiir cum repugneiil eiusilem opi- 
nioni eadcm de re Vll, 293 pluribua upositae, Cor. ne^iiaiiem oui, 
aDle a^ttOat "nullo modo fercDdjTri, coUocirit aole j-trtiT&at, idcm U- 
men la noll. proktbiliui nupicatur a Strakone hmic locnm sic icriptuiD 
fuiue: — yiy^affw xara lijaiilai; oti xani «VsbUiiT);; Yq^oior aS^itw 
vufifiaaae. 22, (ipfo nlio* C ti^t B-ei cprr. — 0.&iut Cor. :,q,t,=cdbvGoOg[c IM LIB. II CAP. 3. ^ 7. 8. CAP. 1. i 1. 

dttugatu', #enx^ KOioifieroe *^ ^7Z);(r(v Hffde vidir XW*" 
fMitr. (u 70^ TDMttwiu JlH(Td|«$ oex ix «^otwwv yinmat, na- 
9amQ aeii ai tuaa w e&9^ duufo^ai, ovffe [«u} «IdiiliMnH, 

C 103 diXa ttarit «TMmom* )mh ovrni^^MW xiu 4^[«w n mu ff^a- 5 
ftttff xM aiinjSeeaew, dff^afttt* ruiap, n^aatvatii ataixiove >' 
dffotqxwv xil/fum. (<FH Sc' n xoi so^ Ta xil^tff*a, w0r «w 
fiiv ifvau itft}» vnj[taQta, nct , «tt At #c'<r« imu aax^au. 00 
70^ Qwcei j49ri9tuot fii* ipiXolojot, ^OMtdaiftofwt 8' o», x» 
0( ttt i-jrpniQia &tj^aM}t, diXa itSiior i&ei- oSraie ovdi Ba- 10 
^leifiat (piioaoipoi gitSaei imu Aljviftuit, oiU' daxqatt xiu 
i&ei' x(u wmi»»' ze -xoi ^oiu» dqeidq nat oLlv C^c"! cv 
roffoi ftoror, diXd xtu dan^atis aoiovatv 6 Se av^jei lama. 
iaatrm* Si r^» lotainj» Sia^eair tiu*' i^nei^tu», ow ri>«r iart, 
ffaQudeiyftajt XQ^'^ ""9 "^^ 'IvSove ^ior j4l&i6aiar Sta^i- 15 
p«» Tw» eV Tp jfi^- tvtffnmeQOVS jd^ «&"«< *<« ifrToi' hpi- 

A. 162 a^tu T^ ^tjgaai^ xov aEQujrortog' Sw xoi 'Ofujgof ndrtae 
li^avta j4l&ioaag Si^a JtieiUr», 

01 ftfy Svaofupov 'Tae^lovos, ot S' driorrof 
txat etadjoria tijv ittQa» oixoufur^v, ijr ovx olSer OfttjQos, 20 
SovXiietr vao&iatf xiu ISet, ifiai, fietajQatptir ovtaig- 

^ftir daeQjpfurov 'Taeqiofog, 
olor dao tov ftaa^ft^QtroS aeQuAirortoe. 

1. h aluKi BC edd. — ^/iii|i' codd., sed tfi sop. ^ not. in io: 
id(m Cu. Toluerat, araliwd (imol rcclc probani; tr aiLiWfi Ai^rix» 
Cor. 4. Ta oiD. Al. — al onle iiaXmot oni. codd. Cor. >dd. 

ft. iugtTixuau' Cor. — TtJ <K Cor. 7. no^] t-nl fiopp. itt^ XjL 
8. iti 3 XO-iat Cor, Ac licet penaepe &iavi opponalar ifinTtt, iniinis 
' ■p(e id Geri h. I, apparet, SiraliaiiciDque scnpsiiie xa t' l^ii ei seqiMn' 
t!biu band imnria coltegeru. 16. ts>] ortaf ABCl, o* pnncus itol. in 
D, nndc tiv rec. Cor. IB. BomeTi Tenum, parum apte proiimii anne- 
nm, >b alio quodam, dod ■ Strabone addilam fuiuc lotpicor prt^cfca, 
qaod Poiidoiliai cum Cmtete scripturam tmir — rjti probw» tUm- 
inr. 2D. jial or». SU. Cor. Oc^ bic alfqnid Ca*. rectc inai- 

Cani Sqavifta St liaaforta tcribendnm ene ouniecil, qutid Ctw. rece- 
pit. Ac Cratui* nomen eicidirae ceHam e*t: c£ 1, 31. — tUi* cdd. 
22. ol pir C edd. iiule a Breq. :,q,t,^cdbvGaogle PR0LE60HEN&. 1»6 

6. nq^nm (uv mf ol nqag Aiyimtf Ai&iones tuu aAmi 
Aqra iuuqmhitaf 01 ^y ya^ iv r^ jiai^ eiaiv, oi 9' m> f^ 
ji^VTj, oiiiv liKMfiQottii aiXj'ii.iaf. ttKi&' 'Ofa^gos ov.dtit 
toSto Suuiiei toie Ai&ionag, *ti* ozi miig 'Ji^ovg ^Setroioi- 
6 rovs twat toie omfiaaai (ovdi yic^ ^J?t* eUSttat toiig 'Jrdove 
eutof 'Oftijgop, &aov ye ovd' 6 Evsgymje xma tor EvBo^eun 
ftS^or ^Sei ret xena t^ 'IvStKiqv, ovSi rov nlovr ror in' 
«nw^), aila ftaiXoif Hota t^ ■liBj&eiffav v<p' ^ftav s^oxs^or 
duu^eatp. tM( Si nai ne^i t^e 7Qa<p^e t^g Kgtmjteiov St^ 

10 t^ffapsr, ott ovBi» Statpeqei, wttag ^ ixeivae jfdipaw 6 Si 
tovto ftiv StaipeQetv (fioi, x^evro» S' ovttog ejrat. itera&etiiat 
^fiiv gaieqjoftevoo. ti ovv SiaqitQet tovto tov ^fiv SvooiU- 
vov; aav yaq m Tfi^fia to dso toi fteatifi^^tvov ini Svatv 
Svaie xaleitou, xu&daeQ ttat to tov o^i^ovtoe ijfuxvidtov oae^ 

15 *tu jiQOtoe ima^ftaiveim, 

^xi ^^? oxpai 
Itiayovtat Svaiee te xai dnoi.ai diX^).^atv. 
ei d' ini tije K^atijteiov ygafp^e ovtw ^ekzwv, qi^aet ttg xai 
inl tiie J4gtataQ)^eiov Set*. toaavta xai n^tte IloaeiStirtov. 

20 aoXXa yof xc" ev toie *«#' ixaata tvyxdvet tije nfjoatjxova^e C. 104 
SiaittiSt oaa jeaiytfWiftxii' oaa, Si ifvaixmTega, iniaxentsov er A. 163 
aXXotei ij ovde cpqoPTtariov nokii yd^ iatt tit aittakoyixSiv 
aa^ avTip xai to JigiaToreXi^ov, oaeQ ixxXivovaiv oi ^fdie- 
Qoi 3ta t^ inixtfVJlHP twv aituav. 

25 CAPUT IV. 

1. HoXv^toe Se t^v EvQtaai}r ^ca^o/^afu*' sovf fiiv ttp- 
X«iOve eap ff^at, Tove 8' ixeivove ciUj^jot^af i^etd^eiv ^txai- 
Oiixop te xdl 'EQOioa&iv^, tot teXevtaio* aQayftoTEvao^tsvor 
treQt yeayQatfiag, xai Uv^eaai, iip' ov aa^axqova&^vai acX- 4. ^ 0« ABCl 4i om. B CdT. 6. yt poit h collocat Sbk., poM 
xmi Cor. — liSolior JBCt. 9. mfi r^^ KtHmjitlou 7509^5 B. 
12. ai fii» ^d. inde » XjL — oi joiv rM, inde » Kyl, 14. Snifi 
E. 16. tw{« ^' >^- atnolai ABBU. ~ aU^Jloiff(>> C. 18. 

tptjot ABCl tffffna Cu. fiqori, quod eit iam in aM., rcu. Cor. 20. 
ti-yxayin C. 29. Tij; anlu ytAiyQatftat add, aid. :,q,t,=cdbvGoOg[c 158 LIB. H. CAP. 4, $. 2. 

Xovg, Sitj* [th t^» Bpenanx^v ift^ador mtX^etr ffdaxonoi, 
f^ 8i iitqi/teigw tAewvet* ^ tenoQmv fivQiaSia* diio84noe 
^g ir^ov. aQoatamQ<jaanog Si xai ta ffepi tijg Oovhjg xai 
tti* totimr insnrBM', i* olg ovte y^ xa&' avt^r vafigxer ht 
orre &-iiXima ovt' a^g, oJjlre avYxgifui n ix tovtwv nlevfutft s 
^oiLaiTi^ iotKog, iv ip <piiai tijr pJT xul t^»" ^dXtatav aUa- 
QSia&ttt xal ta avfoittna, xai tovtoii ^g ar Ssaftor elrai 
t£r oha», ft^E ao^evtbv ft^ts aT.mmv vndqjona' tb fur ovv 
tip aievftort eotxog «vtbg ianifoiirat, taiXa Be JJyttr *| dxo^g. 
tavta fiir ra ttK IJv&iov, ntti Ston iirarA9iar ir&iv8s n&- ]0 
0«» ia&&ot tijv aa^toiteaifiTir tijs Evfmmie dnb ruBeiQtar 
e»g TaydtSog. 

2. tf»ijoi 9' ovr 6 IloXv^tog oTiiator xal avtb tovto, nag 
iStoity dp&QtSnt^ M(t» ntvijti ta toatiSta Staar^fiata ttXoitd 
xai ftf>ffevtd ytrbito; tov 8' 'EQatoa&ivij StitJtOQ^aarta , et x^^ 15 
mateveir tovtoig, Ofiiae ae^i ts t^g BQtttarix^g aeatatsvxirat 
xcii tar xara rdStiQa xai ttjv 'I^ijQtav aoXv Si ^ijffi ^iXtior 
tip Meaofivirp ntattveir ^ 'Tovrq). o ftirtoi ft tlg fiiar j^ioQay 
t^v Ilafittiav Xiyei itX^aai' 6 Si xai ftixQt tav rofi xooftov 
aegdtoty xatoMnevxivttt ti^v ngoadQxnov ttfs EvQ^mjg ndaav, 20 
^v ovB' av rp 'EQfiii matevaai tig Xiyom. ^Qatoa&ivt] Se 
tbv ftiv EvtjfieQOv BtQyaior xaX.nv, Hv&ia 8i ntazivew, xoi 
taSta Si ftjjre /JtxatdQ-jCov atateiaavtog. tb fiir ovv ft^ dt- 
'/xaidoyov mattvaavtog , ythtXor' tSaaeQ exe/vq) xdvort jjgijiia- 
a&at nQoaqxor, xu&' ov toaovtovg iXiyxovg avtbg nQoifeQstat. 25 
"EQatoa&ivovg 8e eiQj^tat i; ntql tk ianiQia xot rd dQxttxk 
tijt EvQiimjg ayvoia. dXX' ixsiv^ fiev x«i zfsxatapjjqj avy- 
yvcofoj, toii ft^ KattSovai tov? tOTtavs ixeivovs' UoXv^icp 8i 
xat HoaeiBatvit^ tig dr avyyvoiti; d31d (t^ Hoiv^ios yi ianr X. fiii t^r] fUrtoi aU. — i/i^-ior eodd. Cor. eon-. 2. if om. I. 
4. xaB-' aiiror Xjl. lai* aiior cdd. mde a Cu. 6. aiwp^tfai aM. 
8. |Uq nott M. 14. td om. tii. 17. tr,. om. t. 20. >anit- 

«j.tuilriu ct ei csrr. xatami^viifu B. — r^c xfoaafxtior li^gii- 
nqr B M. 22. loi laiia pii«i Cor. 23. to pl 
Toe om. Al. — fiifii Cor, :,q,t,=cdbvGoOglc FROLEGOMENA. U7 

iM>iloy/*tant&s NoXoap mroipourets, ag notovttm at^i nSp ir 

revtotg rotg toxotg dnumjfuiTtav Mat c» aUoic ftoiXoie, «JU' 

oid' h olg ixeifovg iUyj^u ita^utiwtaf. tov jw* JauuoQjiw C. 105 

(uiQiovg fuv ehiortos toiig effi St^las ano t^g Tltkoaort^ov A. 164 

5 tmtdunig, TfXtmig di tovtiov Tovg ini tov JiSqia* ftixQ^ "^ov 

' fwjwf, TW S' «'«( £t^}uag to fux^t toS IIoQ&ftov t^taxikiove 

dnodovtof, eig ytvtiyfiai to lomov sTitaxiajFi^ovg to dao Ilog- 

^ftoo (t^Qi ^ttjiiov tovg (liv t^tirjrdiovg iar qnjati', ert' ew 

l&ft^dfOfteu ette (t^, tovs 9' iTttmtiaxi^ovg ovdejegtoe, ovii 

10 t^ titt^aXiav iKftaT^vri , ovre t^* Sia fiiaov toS mXtijovg. 

t^ ftiv ya^ naffaJMO' iotxivai ^akuiT' dft^Xeia ytoTUf, ^e^ijxvif 

iai te tov Tlo^iiov xai'ti»v ^ttjXtSv, xo^qi^v d' ixovmi Na^- 

^Wfif luoTS avfiatcusd-at tqijwvo* §dai» tjoy r^v Sia tov ns- 

XAyovg ei&eiar, nXevfctg de tig tijt ymtiar notovaaf Tifv Xt- 

i^X^tiaav, mv )f ftfv eaio lov Ilog&ftov ftex^t Nd^^mvog ftv^itop 

ian Moi iiXetofiov t) Himioaiiov ini toig x'^'^! V ^* Xotntj 

ftt^^ *Xoinof* eXoTtovoMi rj onttauaxiXiiov xat ftijv nXuator • 

fiiv Stdanjfta eaio t^g Ev^ianrjg ini t^ At^wjv 6fioXoyua&<u 

Kara t6 TV^ijvumv neXaYoe atailimv ov aXttoviav t) t^iaxt- 

20 )mov , xata tb ^OQdiiviov di Xaft^dviiv avvuymy^v. diX' 

iatto , <fir)ai, xai ixelvo tqiaxiXioiv, ft^otiijj<p9m d' ini tavtotg 

^tcrjfuUrav ataSiiov to «tii xohioti ^d&og cotf xata Ndf^cava, 

tag a* xd&atog dao t^s itogtMf^g eni tijv fidatv toi dit^vfto- 

viov -S^Xov wv, f^oiv, in t^e ntitdtx^s ftet^^aetog, Stt ij 1. o olot io^fiarum^ coil. omn. Cor. conr. d TfTwUlli ohu. 
cf. Vll, 317. X, 465. — nowiriu codJ. edd. Scd plmalem ptoieii- 
JuiD esie, qni rcfi^ralur id IKcacarchuni et EntfutheDem , Du Tbeil. 
iiitell«it. 2. dXX' Cor. a)teri>c!i iDcIuut 9. ourt Cor. 10. 

ifi/irTfrartt aM. 12.. voQfiim tii. et lic coniUnler. 17. /lUfA 

coJd. Xjl. coTT. — Xomol' Cor. attaitra inclaaiL Scfawe^liMo*. *d 
Polyb. «1. IV p. 633 fruitra snipicatDr /iii^ Ulaor. — ftiir'] t* 
cdd. iimIb ■ Xj\. 21. nfnaiiXiiip&ti Cor. apeito eirore. — ixi] ir o, 
qvod reapKDdtun censet Gnuk., led lni Loe «nin pernepe a StnlMiia 
unirpari moBaimiu >d 1, 11. 20. £i^ariai> Cor. 32. «6 mtrtt 

ald. 24. na)4(Kq; et t nip, oi k, ntSin^i Cor,; alii aliu c 

parum Gjlteiba* lcoMniDt codicam icnptaram, ijDaai lanam uie ci 
cont lod a Sdiweigh. et Fnedeni. allali vx Poljb. IX, 21. 4 ct 9. :,q,t,=cdbvGoOg[c 118 UB. II. CAP: i. ^ 3. 4. 

avfutmoa napaXiK ^ am «m Tlff^^ioS im St^lag iYjtmtt 
vm^ixei T^g Sti tw nilajwg eo&aiae aspioMoeiotg OTaiung. 
Mllotm&i*Tm» di j»p ano r^g IltKoKofv^ami iai tmi noQ&iwr 
ffut][ilim9, ol avfutavtee iaortat tnddtat, ovcoc st tv' ev&tiag, 
TAeiove ^ SiaXdaiot mp ilinaitx^xof f3ni&' nlsMVf 8i tovtmi' i 
tovg iifi Tov }^J09 m* Miqtarmuiv ds^aet, iptiai, ri&erat xov' 
i;fe*Por. 

3- ^JU' w <pii^ IIoXo^u, tfttii} n? av, maaeQ mvtov mS 
^ievaftanos eraQyij MaQiar^af tov eJj^ov ij iteiQa i^ avniy, 
ir et^wg adtog, sig (tii' jiev»a8a ex HtXottornjaov ettraxo- ii 
aiovg, inm&e» de toig taovg tlg KoQiatQaf, ncu aaXtf i*TtS- 
#6v sig ta KtQCWtta •toiig taovg, xai iv Se^t^ etg t^ 'Iami~ 
fiav, ajio di rmv KeQoxvitar, tijr 'IXhi^u^* xaQoXiaf ataiiatii 
^«cxHT^CtiUDw ettator ntPT^xona- oStoig xaxsiva ^fievaftard itfTHf 
dftfp^teQa, XOM o JtxaiaQX^^S elne, to auto IIoQ&fiov exi Srq- U 
Xag elyat utadiatii iftTtatiaxiXiotv , xai &■ av Soxeig dxoiftl^at. 
ofti^yoiiat yoQ ot aXeioTot Xeyovteg to Sta nekdfoog fAVQimv 

A. 165 ei*ax kou Sta-(tiki<ov , (Tvp^rafcr 8i to^to xot t^ dao<pdaet t^ 
fie^i toS ft^itovg t^g olxavfanjg. fialtoTa yd^ elvai qiaai ftv- 

C. 106 QuiiSai* imd' tovtov Si to ianiqiov tft^na to dno toH 'laat- 20 
mv -xoIjiov fiixQt tiSv aMQwii t^g 'I^ifqiag, aateq dvaftateitt^ 
Satf, funqov dnakeiiiet* t<a* tQtafWQimv. avvtt&icujt d' ovrott;* 
ditb fti* tov 'iaatxoS itoijtov ftixQt T^g 'Potittg narteattaj^iJJ- 
ovg- ii^ifd' «jri £<dftmnw t^g KQ^t^g, o«ep iati to etpop 
totgov, XfXiovs' avtijg di t^g K^ijrtig fi^xog akeiovg tj <)to;j(- W 
Xiovg ini KQtoC fthiaiior- ittev&ev d' iiti ndjvvov r^g ^ixc- 
Xiag TstQOtuaxiXinvg xai iterttatoaiovg , itai dao Hayvvov Si 4. auTol iji' «Id. II. KtQtuiQiir B Bld. 17. nJUuTio* Jl. 

19. ^fipn toii, Xjl. coir. 21. inafinitiiaia «nbeDd«m o»: cen- 

•e&C Cor. Gro^.: nequc dubitari polest, quin de ulttmo pnnnoDtona 
Stnbo loqiulur; td ■imiUter comparaliTo oiitiir pro lapeclatiTo nqin 
p. 97. 111, l&S. 2a. '«ol<;nn l. U. Sttp^n», iiifr> X, 472 ««. 
«nuluiter «ppelUtur hoc pmDontonmn, quam ronuano eAbibeijt fttiam 
Heb, Pliniiu, PtolemMiu; ttA alterata cnm Apolloiiitis (ArgoB. IV, 1693) 
et Dionjuiu Vnntf. (t. 1 10) eniaque intcrprelu latiiu lueaiitDr, bic ^uoqti* 
relinqoaiaa erat: cT. Tuchw^. ad MeL II, 2. 541. 27. H oni. edd. b.,Goog[c PROLEGOHENA. 

mio- Ilog&ftoS fivfime Ai<i2fc)ioti$* <Bro £ttji.w He tTtl tk re* 
•twroMc TOv !f«$ov OKpainjQwN' 77? 'I^Qtae nt^/l tfta^i3Jiype. 
nai 17 KO^CTo; da ov KceiUj; sfib^Rvi», eiffsp ^ ^ JVoQ^mr 

Uas, aSrji ts «p JhI Bv^aniov, na&oaiBQ xai Imta^jps nei- 
9eTai, tl de dta «ov iidAyovs ifil tov avtov iati r<p dia II<iQ' 
&[t6v xcci r^i' 'Podiag,' dno de t^g 'PoSiag Eig ,Bv^aptior tig 
S» iai toS eutoS (uaint^^pov laifUwior dfiqioiv M^i nwmiM'- 

Vtj^OJove, ne eit/^aai, ataiiove' toaovtoi ya^ eo' «b* koi 01 
r^f ei^fiinie na&vrmi. inci di xot ro fuyustow Oiofiut tw 
xiiMjwie Totjrov «0 ««0 T^ff Evff^it^g im t^ jt^vti* aerta- 
fuaxiiMor nov ataSimv Xeyovanf dao rov fmxov tov ralati' 
%oS KOJbrov, ^oxer fUH ireffiltni^fiMWf l^tff&at tovto, ^ ffoilv 

15 t^p jii^mip tuaa. tovto to fti^oe trQoaweveir ini t^ SfKtor 
nai avvdmeip t^ dia t£* £Tt}lmv aofaXX^itp. tcal tovto ovx 
w Xi/etai, ro nilt^aior t^s £a^Sorog tii* lejfieiaa* xn6m»r 
TsiUvrccv' ov yoQ na^a^X^tSiOi' , dJXa aolv SvaiuMsiteQov e&m 
to Siu^fta tovto tije £aQS6vog, oXov axedo* ti dnoXoft^vov 

W BP t^ fteta^ ffQog tip ^a^fiovi^- to Atyvataiov niXayog. tau 
tije naqaXias 9i ta fi^xtj aartXeovaatat , niijv o^ tiri ToiTot>- 
roV ye- ^ ^ 

4. 'E^e Si rn tvv 'E^cetoa&irovs tnavofOvi, ta fiip ev, A. 166 
td di x^"*" ^T*»" V itBh">S-- e£ 'lOdxtje ftiv ydq sts Kopah 

SS Qov tQiaxoaiove sinovtoe, nXsimig (ftjatv eivat tmv iwoMoaiwv 
i^ 'EntSdftPov 9t sis &tcaaXovoieiav iwaxoaiovg dnoBovtog, 
«Xewvs tiuv ditrjriilwor tptiai' taSta fiiv sv. dno Si Maaaa- 2. fiV^9iit TgurxiXtovi aiii. rAd., aed caia idcm inumllinn fiv- 
l/Utv Affj^ilfw* a pleriM)tM baber! et paolo ante ct p. 123 Stnbo !■«• 
diderit, bimc miDenmi hic qnoque cuin Gosi^. et Grosk. reitituen noii 
dnltitavL Hutalui videri poleit eo cootiliu, ot triginta millia stadioniin 
compHtatil OBinibDl numerii efGnTeiitiir. 4. oini oU.(wt ABCI X7I. 

coiT. .5. 1^} To C. 6, T^j lij ABCEl XjL cocr. 9. a^oi» 
am. E. 10. Sq om. £. — oi] ij C. 13. .Toii ■henim om. Sbk. 
17. (TRf dwTo; BC. . 19. (rfifiUrat BC. 20. aagtaiyti^ B, eamqac 
foraMiP pracfdTe aolel Strabo. 24. x'^<l^ C. — x/fiivfa* U ald. :,q,t,=cd"bvGoOgle 469 LIB. II. CAP. i. $. S — 7. 

Uas e«i Sv^las Ityofroe atnuaaxiUove, Jaro di iTv(v*7i? ^S«- 
KHT^bl/oii;, otJTo; iUj^et Jfet^o*' tiXaove 1 ivriixtaj(tiMve Toie 
and MaaaeAUte< K«b Hi TIvQ^vjie funQOP ilienove 7 omaxta- 
X>Uovf iyyvttQia yop *5s ai^siae ix&lroe eippiei'. ot joq 
fVf ofioi^ofovaM', e! tte tae 't^* ^imv dvotftaXiae vaotiftfono, 5 
fiil /teiCto tmv e|tui(CF]rtiU«)r ataJiiam ehat to n^Moe t^ aifi- 
C. 107 naisay 'J^tjQiav «reo nvQ^fije *«"ff «vs iansQiov aXevgae. 6 S' 
avtov tov Tayov noraftov oXiaxtaxtXioiv n&^at to fi^xog ano 
i^e n^Y^S ft^XS* ™' ix^oXm*, oii d^ no» to avv toie axoXit»- 
(taaiv {ov yoQ yetofgaipMov tovto), dlX' in' ev&tiae Xiytov, 10 
xowDi ye dno ilfpijw;? a* tov Tdyov miyal nXiov Siixovaw 
^ Xdiove ataSiove. ndXw Se tovro fuv oQ&wg dnocfatvetat, 
au dyroeZ zce 'l^tiqMa 6 'EQaxoa&ivt}e , xcu didvi neQ* avt^e 
ea&' onov td ftaxofteva dnotpKiTeaaf og ye ff'x9* raSei^tov 
vno PaXatiav nsQtomtia&ai if^aae \ta] l^oi&e* a^t^e, et ye 15 
T« wpoff dvacv tijg Ev^tantie ftixG^ radeiQ<av ixovatf ixetvot, 
fWriuv ixXa&ofievoe naxa tr)f 1:7? l^ijQiae, ntQtoSov tcSr ra- 
i«emy ovSafiov fiifivijtat. 

5. T6 [te} ft^xog t^g Ev^mmje ott eXarmv iati tov aw- 
dfupm tije te ^i^vtis Kai t^g J4aiag itt&tig, ovx oQ&mg «7» ^ 
avjniQtaiv noiwiai- to ftev jdt) atofut to xatd .SejXae ^aiv, 
ott xatd tijv taijfie^tv^v 8vaif iat^ 6 Se Tdvaie QBt diio ^t- 
Qivijg dvatoX^e' iXattovtai d^ toS avvdtifpia ' fn^xovg tip /le- 
tt^ t^S ^tQiv^e dvatoX^g Koi t^e iaijfUQiv^e' tovto yoQ ij 
J4aia nqoXaft^dvti ngoe tifv laTjfieQtT^r dvaxoX^v tov nQoe rae ^ 8. ainoq t. — BToSliav poM oxTiuiiF/tUuv add. BC edd. 12. 

oq&o» C. 15. Tti om. codd., Msd iot. yers. add. in o, imde nc. 

Sbk.i Mqiie Terisimiluir ea icripkiira eit, ^nam qaae oliin prapodu fue- 
Fal a CasaDboiio aiT^r* 17. ovx ante ixXaO^fitiKti; add. ald., qacid 

in our mutandum cHe censait Ca^ 19. ti oia, codd. cdd. CoD- 

umetio «Qtem quacdam ciun haud dubie ercidiue fideFetuTf Caa. prv 
posuit nal to /t^Mi di, Cor. Kripsit xai to /i^xoq: •aepius tamcu 
Strabo Tf uturpat in eiuvno<ii aententiis cunncctcndis. 20. iuTi&tiii 

■Id. 23. ToDj Tw Sbk. — TuJ toi codd. edd. Schweigbacus. coi- 
rigsidun eue vidit 2&. afMrlttfi^m B (er corr.) Cor., quod et ipsc :,q,t,=cdbvGoOg[c - PROLGGOMENA. 161 

Sgitmve •^tuianiliov. ^'''Qf }^ ^ ne^taKBXovs » aQdyfuustf 
titatoioiots Mu tfieviog eatt zo ujio ^tQtfijg dvawoX^g ror To- 
»Uf- ^uf Satavtte yoiQ ol tfmBiqot nuv toacav dno nov a^xrw 
^ap fpaatv »lg r^ MuuSitVf mare tu etoiicaa tov aoiofulv xai A. 167 
5 TO ^g WoKOTtSoe xat avrov w aotufto*, i^' oaor yv^qtfteg 
imiv, iat too a»TOv fte<niii^t^ov xBiaOcu. 

6. Ovx «Stoi di Xofov ■Hfig elnot', oi fur dao «u»' xarA 

T&v laTQOV tinwv avi^v tde «pjaff ex^tr xvu dao t^g iani- 

^ag, otix ir&vfaj^/rteg, mg fieta^ 6 Tv^ag xai BoQva&ir^e 

10 x(ti "Tjra^tff, ftefdXot aotafiol; ^emaiv etg tov Hovtov, o fiiv 

v^ 'iffrgr^ nttQdJltjXog, oi di «(p Taviiidf ov « tov Tvqa 

Tav itijfiSv xataiTrtevfttviav , ovSe tov BoQva&ivovg, ovSi mS 

'Titdvtoe, izoXv dv eiTj dyviaatote^a td eKsiveiv dQxrtxiateQa' 

tSa&'' 6 dt' ixeivBiv aymv iiti t^v Matwttv thv Tdvatv, e&' 

15 intatQeqitav iit avt^v (al ya(f iK^oXai aavefffSe iv toie hqoU' 

OQXtlote (leQeat trjg Xiftvijg dsatwifTat, xai tovtoig toie eiu&t- 

vmtditote'), aXaatog dv ttg et^ stai datQavtos Xojog. oig d' 

avTius dfteQavtos xtu 6 Stu tov Kavxdaov fiQoe aqxtov tp^- 

aag getv, eh' imatQeiptw eig ti/v JVTotioii*- {'^rai yud xsil 

20 tovto. dao fievtot r^g dvxioX^g ovSeie et^ijxe r^ti Qvaiv xtu 

yd^ el iqQti mjtae, ovx av vnevavtloig tip NelXf^ xcu tQonov C, 108 
tivei, xecftd SidftetQOv Qeiv avtov dneipmvovto ot j^a^teateQoi, 
tie tev enl tavtov ftea^ft^Qtvov [^] aoQaxetftivov twog t^e 4^- 
aeios ovatjs exaxtQCp notitft^. 
S5 7< "H te tov ft^xovg T^f olxovftevjjg fi^tjaig xazd na^ol.- 
XijXov tfp iaiiittQivcp iartv, ixtiSij xal avtrj eni ft^xog ovtaig 
txthcaat, tSate xai tav 'qntiQiiav ixdat^g oStio Sei Xaft^dveiv 
tb ft^xog /teta^v fitaijit^Qivmv Sveiv xetftevov. ta te ftetQa tav 
(t^xav ataStuaftoi ttatv, ovg 9TiQeooftev, tf St avtav exeivcov 
30 tovttg ^ twv naQcM.^X<av oS^v ^ noQav. o Si tovtov dipeie 

7. oViinq, omiuu paslea verbu ai jitr, hto: undis rer. Sbb. Cor. 
11. ovit St B ti coiT., tdd. Proplerea in uqucnlibtu oiiSi in oxici, 
DiDtandum Geruutt Coraes 'in notij. 13. av om. /. 16.- Tot^ otd. BC 
edil. 23. To 101' codd. sed yq. lavroii in marg. o: tade rcc, Sbk. 

— ^ om. codd. Cor. roc. m Tjnvh. coni. :,q,t,=cdbvGoOg[c 162 ■ LIB II. Ch.f. 4. S- 8. CAP. 5 §. 1 

rin Tptiwof xuivbf ttisa^ti -zh /uro^ f^ff « ^epw^fi <i»wTOl^f 
KoX rijg tatiiit^if^g Tit^/td rt rov i^inaiw t^ftuwx^itAi. jt^o; 

zanttotoig ov8e roig xor' ojlili^ xat oJULi;»' ojeajii 'kxrfOfiifote 
nf/og T« xa&' ctDra xcti t^w?"»?"»- »0 p** <'^*' Wkos «^o- 5 
moyio* Kui xad'' «nico Xiyeteu, watoiJi d' totjfKQii^. koi dv- 
«IS, w? i' ovTOJf #eg(wj « Kai j;«(^p(n/, or 3ia# aoT^, 
«iia «poff ^/«KS' iffiw)' ff' «JJUw' cbU-i/ ^ajfoj^ottrTiov, oLUz 
clUIoi rorroi xnt dv(7E(i)>' Giirt koi dvazohav tatjfUQtvai' is xat 
i jQo^tKiav, t6 Sb lajitQs fievet tavjor tijg ^aetQov. Tdn^v pfr 10 
Ovf Hai NBtiMv ovx atonmi «i^ag mteta&at, &£qii^9 d' dfo- 
ToJLtjv \if\' taifftegir^v xatro». 

8. /Tpoffwrnoxitas de r^g EvQmtnjg axgatg itlstoat, §tX- 
Ttov fiiv ovTOS eiQtjKt» itegi avtiSt "EQoioa^O^ivovg , ovato Se 
ixavag. ixettog ftev yoQ tgetg Ifpt), tijv im tae ^tt/Xag xa&ij- 15 
novaav, ,i<p' ifg 7 'J^ijQitt, Tiai t^ iat tov Tlo^fiov, t<p' tjg 
if 'ItaXia, xai tQittjv tijv xma MaJJag, iip' tjg ta fteta^ tw 
J^dgtov xai Tov Ev^eifov advt t&vij xal tov TavdtSog, ov- 
vog 9e tag ^*' ^vo titg aQiatae ofuiiiag tKti&ezai, tQitijf di 
t^v xatd Makiae xot Hovvtov, iip' ^s <! 'E)JMe n&ca Noi ij ZO 
^Uv^is Kcci tije Qq^Mtie ttvd, tttd^r 9i t^ ttata t^v &^- 
Miav xt^^vrfitot, iip' ^g ta xmd Srjatov na* j4pvSov attvd' 
Ijovfft S' oiTijr ©^ws" nefimjjv di tijv xotw tbv Alt/i^txo* 
^ianoQO* xai to atofia t^g Maidttdog. tag ftiv wv dvo tie 
agiatag Soteov onilots fd(/ ttat ntQtkttf:t§dvo*tai Mlaotg, ^ 25 
^v tip fieta^v rijg Kdijttjg xai TOii 'lenov axQmtijQuw , iv 4 
td rdSeiQa, xat ti^ fteta^i SttjXmv xiu t^s ^ateklag iteJMfti' 1. lon /tiTaiii coda. Sbk. corr. ei Tjrwt. coni. 2, T/tqffwn 

codd. Sbk. corr. ei Tjrwh, com. 5. oiii tjcorra port inKpOQiii' adJ. 
«rB (hc. m.) edd. Neicio an Stnbo scripserit diid^ofit, licet vocii, 
m morani doclrtna Sloicis usitalissimae, paulo iiuoleatiorem css« bmic 
u«m HDQ me fugiai. 8. oii,» g. 12. ^ om. codd, xo) eihlbet B 
r, ■dd. Xjl. 17. «ot ante loS .dd. C. 20. ftaUa» M. 22. 

li» »nte S^mo* add. B(?) edJ. 25. «o(«lo/<j9o*o«o. C. 2S. ir 
^ codd. Cor., tti h if edd. aole eum exhibebuit inde a Xj\, :,q,t,=cdbvGoOglc PROLEGOHEMA. IflS 

^ di toviip TB xcu »(p Ji8^(^, xotnM ^ ys rmv 'leatiyio* ax^« 
aoQefmiTimvaa- nal ti}v 'Irtdia* dtxo^qiov tioiovaa ijret tirai C. 109 
an^fttpttdif ttl lomttt d'.en iva^ecrt^ov aoMii.ai xai aoiie- 
ItsQtig ovcrat ^iftovan' aiJ^v 8taifsaiv.~ ds S' aSifog l^et xai 
5 ^ eis e^ Btai^eeig i^v ofiotav ivsttiatv axohm&ais lais axQius 
dietXjyiner^, itot^&o/te&a d' ^fislg e* toig x«#' txaara t^ 
x^oc^xovaav eaavo^toatv xai vovtmv xat rtay aJJioiv, Saa 
av re T^ EvQian^ Sttjpa^xiiTai xtu iv %^' tijq jii^vtjg aeQto- 
iettje. vvv d' difxiaet ravtu 'kej^ivta aqos lovg sr^ro ^fi<uv, 
10 oaovg tp^&inuv waivoiig elvcu naQaTe&svtag txfiaQtvQeiv ^pSv, 
W( dixaiojg aQosti.6fi£9et xai avrot ro avto rovto eQjov, to- 
aavT^g iaavoQ&iuaemg xoi aqva&^iait j)so/u«of. 

CAPUT V. 

1. 'Eaei Se rotg aQog ixeivovg Xoyoig ffn^Ejjif? iuTir i; iy- ' 

15 x^''^1^(S tijg tjfier^qas vaanj^iaemg , Xa^^vreg oiQxijv hiQav X4- 

jtafter, oti Sei tov ;|r(Jopoi:e«q)erj' iaixeiQOvpta aoXXa tdiv qjv- 

aixmg te «ol ftttfl-iyftart.xtof Xeyoiiivaiv vao&iad-at, xcu aQOg 

t^v eVt/*Mi' va6voidv te xat niattv ta, e^ijg aQccy/tatevEa&ai. 

eiQtitai Y"^t ^" '"'^' otxoSoftog, ovO' dQXttixtetv otxittK ^ ao- A,.169 

20 Itv iSQvaat xaXca; oio'? re jivoit av, aaQOvo^wg «j[iop yXt- 

luiTaiv te ttov xata Tov ovQavov xat axii^dTiDv te xat (uye- 

&WV xai &aXaovs xai yppxovg xae aXXav TOtovtiov, fiij ri ye 

Ti}v SXijv otxttvfiiviiv Toao&eTfSv. tSto yoQ th etg ialaeSov 

yQaijietv iaiiptivEtav . (liav xai r^v avt^v to. te 'I^tiQixa K«i t& 

25 'IvSixa xai ta /tiaa toitcov, xcu fttjSev rjtaov Svaetg xdi dva- 

ToXug dtpOQtCeiv xai ftsaovQttv^^tjeig , eSg av xoivag t/dat, ftp 4. allou CB tt ia boc «ap. aUtjv. 8. iilf>o% 'Jl 15. 

tiji — Jti scc. ID. add. in marg. C — X/yDfiip c. 16. ipvatxlii» C. 

18. paStiiiattiiaiv C, icd v in « six.jo. mul,- 19. ovi olxoSo/to^ E. 
21. Kal ante TUf inicreDdiini eue cemel Grosl. coll, I, 7 eitr., alque 
iDCoftiiuDda esl Laud dubia codicum scriplura; ncquc.magii Groikordii, . 
opinio probanda. Eilcieuda ' poliu« videalur paiiicula zi, quae facilc 
najci potuit ei i .male repelito; fortasse tamen graciui subesl ulciu, 
quod saspican pnuii ex loco a Qroik. allalo. — to/ oid. £. 

n* ^:,.,Goog[c 164 LIB, II. CAP. 5. §. 2. 3. 

fiiv ft^oETitvo^aarrt rijv toS ovqcipov 8ui&tmT n xai wi^otv 
xaiXa§6vii, oti aqicuQix^' fttv iartv ij Mar' dX^etav TJj$ y^g 
• iitl(pdvEia, nXineiai Si vvv inineSog n^g t^v otjjir, yeuy^ 
ipix^v ix^i Trjv noQaioetv, Ttp d' aiituff, ov Yetaytfaiptx^v. ov 
yuQ, aimt^ Sia aeSmv tovat fie/aXBiv, oioc riur Sa^vXiaviav, 5 
^ 8(a welaywff naqtOTaxai tit ngocio ndvra ttai ra xanamv 
xou zx Ttkayiiav lalaiSa, xat ovSgftiat dvrtfitpatttv naQi^si 
nQog td ovQdvia xai «o? tov ijXiov tuv^cu? x«ci cx^astg nqog 
^fiSs xal TiSv ailciiv aiJT(>D)v, ovTio xai yseayQaifOvciv na^iarx- 
<!>&tu dei Bei ra ojiota, 6 fiiv ydq nekayO^etv xcci oSevmv Sia 10 
y^Qas ntSidSog xoivaZg Tiai ipavTaaiaig ayerat, xaS-' dg XRi o 
dncuSeoTog xai 6 noXtTixh? ivegju Tavrd, anei^og tov tuv ovga- 

C. 110 rtDiv, xai Tag nqog ravta dvrenqidoug dyvoiov. dvateXXovta fiiv 
yaQ o^a ^Xiov xai Svvovra xeii {leoovQavovvTa, Tiva ds TQonov, 
Qvx inmxonei' ovSe ydq j_Q'^ai.fi,ov avr^ nqog lo nqoxeiftevov, 15 
iSaneQ ovSe to na^dXXtjlov euTdvat t^ naQeOTaTi ^ fiij- tdj^a S' 
inusttonoi ftev av n, So^et B' iv joig fia&>j[taTtxtog Xeyofievoig, 
xa&dn&Q 0* inix<aeiof exBt yoQ 6 Tonog Totavra SianrmttfiTa. 
6 Se yeioYQaipixog ovx intj^tuQtc^ yeaiyQaipu, ovSe noXmxip 
toiovTip, offTtg fojStr iipQOvtict TtSv Xeyofiiviov idicog fiafhj- 20 
liiTeov ovSe jdQ ^sQtaTp xfu axanavei, dXXd t^ neia&ijvat 
Svvofievv Ttiv y^v ejjEtf ovTot «}c oljjc, mg oi fUi^fiaTtxoi 
ipaci, x«i T« dXXa td nQog t^* vno&eatv Ttjv toiomijv, xe- 
Xevei Te tais nQoatovatv, ixeiva nQoev&vfiri&Biat »a i^ijs iipo- 

A, 176 tfav ixeivoig yoQ td dxoXov&a tQeiv, aate fidXXov noi^aa- 25 
o^oi Twv noQaStSofiiviov daq^aXfj tijv 2?'7'^'*' toig ivrvyrdvov- 
fag, dv dxovioai fta&fifiaxtxas , Toig S' aXXoog exovaiv ov 
ip^at yBtoyQaipeiv, 

2. Tov fiev St) yeioyQaipwvTa ntatevaat 8sr neQt Tmv ej^dv- 
T03V avTip rrfSw dQj^ijs Toig dvafterQ^aaist t^ SXtiv y^v yea- 30 

9. daTifgt.y ald. 10. xai} ij Cor. 13. taiiai; codd. Cor. 

COTT. 14. TOD anle ijUof add. edd. 15. auiuv BC, ted m lioc 

aec m. m marj. add. i>viai ait^. 17, ^HHixoni! AB{?}1. — «5 

C. 18. dianriifiaTa'] Mio Siypaxa Cor. 24. inHTMnti- E, seA 
■ . m marg. pr. m. add, f^,0Qar. 29. to» it pl^ »ld., mide Xjl. ia't- 

piit Tav ii fiip'. — ScH dq C :,q,t,=cdbvGoOg[c - PBOLE60HENA. 165 

fiei(taii, rovrovg de toVg aardOfOfuxing , ixeivms Si ioie qwnf- 
xoig. ^ di ^vainrj d^etij iig' rag S' a^^ag dpwio&irovg ^a- 
alv »1 avtay ^Qnjiufag, x«u iv mraig ixovffag tig ta aij- 
•fag KUt tag niQi tovtfoi' atateig. ta fiiv otiv na^K tm* tfv- 

6 OMiuf Setxwneva toiatkft iatf aqiatQostd^g fiiv o xoaiiog xai 
6 ovguvog, ij ^Oft^ S' ial to (liisovtmv ^oQitar neqi toito te 
tiweat^aa t) y^ aqiatQoetdmg ofioxeyrgog- t^ [liv ovffavifi pt- 
vet xai avtii xai o dt' avtijg ee|tuv xcei tov ovQovoii ftiaov te- 
ttxfitvog, o S' ovQavbg «BQt(pi(tsiai. nsQi' te avtijv xal iit(it tov 

10 a^ova oTt' livaroi^g itft dvaiv, aiv avtt^ 8i~ oi ajiXave^ aati- 
ge? ofiotaxetg tip a6X(ff. . oi pe» ovv wiXavetg aateQeg xata 
no^oJlJ.jfJ.idV gi/fOfrcM xvxkaiv noQiiiXtiXot S' Eiai yveiQifiwta- 
ro( o te iaiiftfQt*6e xal oi tQontxoi Svo xal oi a^Kttxoi- oi 8i . 
alat^teg dattQeg xai ^Xiog xai aeX^iij xatd Xo^kv ttvasv, tmv 

15 tMayfiivmv ev t(p ^aiSiaxip. tovtotg Sa matevaavteg t/ aaatv , 
5 ttatv oi datQovomxoi td s|j;s nQayitatevontat, xtv^aetg xal 
neQtoSovg xai ixXehpeig xai neyi^ xiu dxoatdaetg xai aXXa 
f^qta' wff i' avteag oi t^v y^v oXtjv dvafietqovvteg jeoifiitQat 
tiQoazi&evtai taig teSv qivatxiov xal tiSv datQovQfuxiSv So^aig, 

80 taig di tav -yemfKt^mv tidXiv oi yewyeo^oi. 

3.' nevta^oivov fiev yaQ vaoOia&ai dei tov ovQavov, mv- C. IH 
ta^tavov Si "xai t^»" yrjv, oftmvvfwve Ss xai tds ^iavae tag 
xdtm taie avio' tdg S' aittag etQ^xuiitv .t^g eig tdg ^i^rag ' 
StaiQeaeme- SioqS^oirto S' av ai ^mvai xvxXotg TtOQoXX^^Xots ' 

25 itp tatjptQivr^ yQaifOfitvotg ixateQvt^av avtov , Jvffi fier toig 3. jj ili A. 4. loitmrl nopiwr BCE i^ !»'<r.«I ino"»»' 

Eplt. 6. Tf] Sc E. 7, /liji im X)l. 6. KttrtJi codd. -edd. 

11, T^ tXio inarg. o Breq. Cor. , eique scriplurae palrocinari videlDr sl- 
inilis Poiidonii locui, qui legirur ap. Dk>g. Laerl, VII, 144 tay [liii 
inTQUV lOf fiir dnlani afftitigup^orctu rw oAej ouQaiS. Neqae la- 
Hicn ab allera rcccdsra Ilcebil projfter codicutn cot^ensum! el' no^o? m- 
dBm scnsu DSurpalnr ooil laatum a poelia (Arislopli. At. v. 1T9 sq. 
Al«i> ap. Aduin. p. 60, A),'wd etiaio a FlatoD. AiiocL. 371, B. Atlieo. . 
p. 535, ¥. 15. TEia^HfVuv BCS edd. cf. p. 112 med. 16. <) ii~ 
ei, poM add. in marg. 4- 19. lAi — So^, tat H ABEt- 

22. xaC aoie Tqr om. ald. — hiimvpvq £. ^iqitl^cdbvGo^OglC 1«6 LIB. li CAP. 5. $. 4. b. 

ittolttfifiifOinn t^ dieatexmifur^ , Svai 8e jotg fuii toiwmi, 
o! wpos ftif ry HtcaiixmifU*^ T«f evKpaiovg Jti» tioMvat, «50S 
Ss tats evKQwroig rag )itae\pvYftdvag. vaonimu 0' iiidajip «uv 
ovf/atitir xvx}.tov 6 im y^g Ofuorvftog avttS, x«u 17 C""^ ^^ 
A. 171 tiuavTiag «^ Cw»^- evxQamvg fu» ovr qiaai Tag oixeia&tu 5 
Svvctfterae, doix^ovg 8i Tug Silttg, «^ fttr 6ia xavfia, rag 
di 8»« tpv^og. Tov S' avrov rpoww xal atQt r<Sv xptwiKii)» 
xoi TKV dQXTtxwv, fia^' olg eiai* d^xtixoi, Siogi^ovmw ofim- 
rvftag toig ava rovg cni y^g «otwrTeg, xeci rovg htdaiotg 
vnoniitTovTag. roti S' tojjftiQivov Sij^a rifivovTog xop okov «w- 10 
^vov, xa» rijv pjv dvajxif StatQtlt^at v«o tov i* aot^ unf- 
lUQifov. Mdtixai 9i tiaf ^fuatpat^iwv ixdneftov riSv tg ov^a- 
vita» xat tS* tni y^g ro ftiv ^iqeiov, to Sa votiov ovrmg 9« 
iHH T^e StaxexatifUvtig vito tov avroS hvkXov Siy^a StatQoviii- 
, vijg ra fitv iatat ^oqeiov vevr^g fti^og, ro Se ronov Sijkor S' 15 
Sri xai riSv evitQono)v ^wv^» ^ fiiv larat ^OQiiog, ^ 8e voriog 
Oftatvvfuog rip tjftiaipaiQi^ , iv cp iari. xoiUfrc» Si ^oQtto* fii* 
^luaipaiQio* to t^v evn^atov EKsin/v We^tipiv, iv y dao rijg 
dvenoi^g ^Xmortt ini rif* Svai* it Se^ta iti* iattr 6 a6it>g, 
i* dQitmQ^ 8' 6 iofifUQtrog, ^ iv ip tiQog ^fteaiif^Qua' ^iJaov- 30 
atr iv Se^tf ftiv itni Svatg, ir dftattQ^ S' drafci.^, *6- 
rinv Si to ivavriiog Ixov «ffw d;7il(»>, ort ^fuif iufier ir 9a- 
rtQtp rtS* tintaipatQiair, xoi r^ poqeiip ye, it dfttpoTtffotg 8' 
ov^ oto* re' ■ , 

fteaa^ yd^ ftejdlMi aotaftoi, 25 

axBtcvog fiiv itQiura, 
iaeaa ij StaxExtevftivj/. wte Si loxeavog iv ftiatp r^g xa#' 
^ftdg otxovfitvr^s «0*« rifivoiv oi.riv, ovt ovv SiaiieKavftivo*- •fia- 
^iov ovSt Sij fitQOs avtijg EVQtdKetai rotg KU/iaatr inevavrims 
Ixo* Toi? lex&eiat* i* r^ ^oqbi^ eyxQoeitfi. 30 

4. u/a^tar ovv Tav&' 6 •ftiaftKiQiis , ttQoaxQiadfUvos roig 
vjti rov dtrTQovofiiKOv SetKWftivotg, iv oig 01 re noQaiXtiXot 

8. D/durii/totis hie quoquc scribeDdani tMH G>r..9iup!c*iur, qncm 
Groit. •equitur p«ilo aridliu. 12. tt om. •I<L 15. Imt BC 

tU. 16. itni SC edd. 23. h om. Sbk. Cor. W. /t/tfor B 
a)d. cT. ufn XV, 696. Han>. Od. .^,197. :,q,t,=cdbvGoOgle PBOtfcGOHENA. 167 

n^ ia^fUQtvip tvQi<SM)i>reu ol xct&'' iMaat^v t^v oiiaiaiv tttd oi 
nQog o^ae riftvovtee tovrovs, y^atfOfievoi Se Sta tdiv aoXasv, 
Karafter^ei t^ i*e* oixiqaiftor ift^utevwi', tijv S' S^v ix tov 
lojov T(5v dxoataaeoti'. ovtai S' av evgiaitoi, noaov av sitj ti> 
5 wio tov tcninsQt*rw' fiexQi ir6}.ov,''one^ i^i teta^ttjfi^Qiov rov 
Heyiatov xvxhtv TTJg yye' ejfiu» 6i tovTO ej^et nal to tsTQCuiXo' C. 112 
aiov ixvTov, twto S' tattv -q ae^ifitetQog t^g fijt. laaaeQ olv 
6 ftev T^v pjv dvaftergiSv ircc^a xov daT^ovofiOvvtog ^ka^e tae 
UfX'^' o Se aOTQOvofiog aoQa tov giva txov, tov avtov tQono* 

10-26^ x«u Tov yeoiYQdxfiOv noQo, tov dvufiefitt^»6tog Shjv ttjv 
yijv OQftti&irra, ntatsvaavta tovttff xai 0^« ejtiatevaev' o^og, 
nQatov fuv itt&iaS^ai t^v otxovftivijv xa&' ^ftdg, noati ttg xiu A. 172 
noia To aj^fta xal tljv ipvaiv oui iatt xal niSg ej^ovaa itQiis 
t^ ^riJ' Y^v iStov ydff Tov yetayQacfov twto' eneita n£^i 

15 ttuii iia&' exaata tiJ*' te xata y^v xtu tiSv XKrd OdlMtrai' 
novqaaa&at tov nQoa^KOvra loyo», naQaai}fmivoft£vo9 oaa ftif 
txavtag eiQtiTat totg fiQO tjftmv totg itdi,tata aentaTevfUvaig uqi- 
atotff yeyovivat neQt taSta. 

5. Tff0ww#w S^ acpaiQoeiS^g ij 77 avv ty ■&ai.dTT^, fitw 

20 xoM riiv «vrqp intcpdreiav iaxovaa «ij nAdyeai. avyxQvmoito 
yetQ ap to i^ixov rfjg yiig iv tip toaovrtp /ttyiOet fttxQov dv 
.xcu kav&dvetv Swdftevov, iSate to aipaiQOEtSeg int tovta>v oij^ 
i6g av ix toqvov ipaftiv, ovB' tog 6 yeiafiiTQ^g nQog X4yov, 
d3J.a nQog aia&riaiv, xai tavTijv naj^vteQav. toeia&ui S^ mv- 

SS tdCoivoe, KCtt o iaijfteQivog. teTayftivog iv avt^ xvit3.og, xai aX- 18. Po)l Tcrba nt^il tautit tmii Utiri iadex pouilur la ,np laLiaa- 
quB Gnarini iDlcrpreUtioii«. ln p baec leguntur: Twr iriqa^^foi yen- 
yoafmar lov tqhov fiiffUou xifaiaia. 'Ev tw -((jttiit :taaat T^« l^it- 
Q(ag ttit ivTixiir ^rwftip «KO lif (yfoucJ.Join atTjXur fttji^i xvqtni^ 
(sic) ooou;. Quibiu reipMidcDl ei parle qiue eodciD hoc )6co babct 
Guarinns; In tertio coninieDlirio cantinclur orbis tcrraraiii 
in paltet diTiaio: et uiiiveriaB Hispauiae rtgio ab Hercnlii 
caluninii uique ad Pjrenacnin moDteni. In mai^. h dcoiqae 
rabrica »cc. m, hacc acripta •nnt: Hqxii ifl! yfUjqafta^. ifliot inyos 
/■■rav^ Hcaa Xafhoui;. Quae Giurini inlecprelatioiKni spedare raa- 
nifcatuni cM. 19. dqj dl £. 25. tnaitimt Ek cdd. pr(el<;r Brcq., 
d*. p. 110 «Itr. :,q,t,=cdbvGoOgle , 168 llB. U. CAP. 5. §. 6. 7. 

Xog iwnp «a^iilXTjXog, oQSZmv.t^f^nttjalnfyfidvtit h «9 ^nqeU^ 
^ftut(faiQi(p, xal Sia i&v no\(av iig tifivwv tovrwg hqos oq- 
&ds. lou llij §oQEiov iJfttugiaigMw Svo TteQtej^ovios Teia^rtjfU- 
qta •nis y^s, & aoai 6 iarifKQivog nQog tov Jme xav aol-ot*, 
iv exaTf'^^ rovttov anoi.aft^dvttai TBTQdnleoQor joiQlo*, ov 7 5 
^»1 ^o^eiog friUtipii ^futrv tov ngog «tp iroXqi }iaQaXijj}.ov s(Ttiv, 
ij 8* voTiog Tov i<niiUQM>ov ^ftiov, ai Si Xomai aXeveai r/«5- 
ftaTa Bioi Tov dia riav aoXiav, dviixE^uva dXX^Xoig, loa to 
ft^Kog, iv #«Teg(p ^ tav ttft^ani^oQaiv tovttov (aaoti^if 8 
oiSiv ap diaipiQeiv 8e|««»'), IdQvv&ai cpafiev ttjv ««#' ijfwes 10 
QwdvfifMj»' , fteQutXvaTov '&aXdTf^ ttat ioitaiiav v^aif 6(^1^01 
TOp, oti ttcu t^ aiu&^oei «ai t^ Xoyi^ Ssiitwtat tovt^. « 9 
datiarei tig tip Xoytp tovtip, 8ta<f(Q0t av aQog t^v ymyqa.tfiav 
ov&iv vijaov noieiv, ^,omQ «x t^g neiqag iXd^oftev, tovt^ 
ijvYX'"S^'*i ^' ""* ^" ''^S ^w? s)tatkQ<a6e^ neqiiiXovg iati 15 
xai dnb t^g saTtiQag, aX^v oXiytov t^v ftiaeiv -(caQitiiv. tteotn 
S' ov SiaqiiQEt &aXdny aeQatova&at ^ j^ aeuojTijc o fOQ 
A. 173 yeiuyQaipiov JjjjiEr td yvioQifta fieQij t^g otxovftevtis eisttiv, td S' 
C. 113 dyvfoata ia, xa&dtrsQ xtu tu «Ioj avt^e. oQiteaet S' eai^sv^a- 

atv Ev&eiav yqaftfaiv im td votma ainieia tov ixateQos&ef SO 
aaQdaXov to aav eKoXijQaaai ajijfta njg Xeyoftev^g t^aov. 

6. IJ^o>teic&io Sb ^ ftiv v^aog iv ti^ Xejfievti tetQtaiXevQtfi^ 
Sei Si Xa^eiv tb fieye&og avt^g to ^attof^vov, dffeXovtag dao 
ftiv Tov oXov fteyk&ovg t^g y^g rb ^fita^atQtov tb )ta&' ^ftde, 
dab Si tovtov tb ^ftiav, dab S' av tovtov ateXtv tb teiQU- !^ 
aXtvQOV, ev tp S^ tijv otxovftevrjv xeio&ai qiafiev. dtdXoyt)* 
Si xaiaeQi tov a^^qfiatog vaoXa^etv Sei, tb tjiaivofisvov toig 
vaoneipivotg iqia^ftottovta. dXX' inetS^ ib fteta^v zov itjtifte- 2. Aa coy a6).ov C. 9. m/rrfM ob>. E. — onoT/pw* ABCl 
Cm. torr. 11. ioixvla V. 13. T« om. E. 14. oiSir'\ oi^ ABC. 
— -footoi] Touio, quod Cor. fcccpit ei C, nt ait (sed ncque ap. Kalcon. 
nc^ue a Pliilippio id aauolatani viilco), ccrto legitur ia E, std reliqiH» 
codiccs ttqui tuliu) viHtni cjl. 16, avj/xaiQeii AUCEI ffu;-j[tij(U' ei 

O »c. Bce^ 19. Idv codd. Cor. corr., Guarinum.secuhu. 28. lov 
pixaiv — — T/ifj/ia,TOq codd. cdd. Qut gCDlliTtu cura non balxm, 
quo, nJciTctur, uomiDatiTum rcstiluere noo dubitavi. . :,q,t,=cdbvGoOg[c PBOLEGOMENA 169 

Tft^/ia ToS §o^sfov ^fiitsqiat^iov anovSvXog iati ro apifia, 6 
ii dtit toS aoXov Sixa Hnvmv tb ^/itaifai^iov dij^a ztiwei xal 
TO* ffjRJcfliiilo»' xai nom to tetQonkev^oi', latat SijXovoti airov- 
5 dvlov iftupaveiag ^fuav to tetQdnXevQov, ^ enixeitat to jitXar- 
ttnbv aikayos' tj fl' otxmiiifi] x^a/iv8oBi8^t iv twte^ i^aog, 
iXattot 1] ^fuav rotf tetQraiXsvQov ftsQog ovaa. (paveQor 8s 
rovto ex te yetaftetQiat jKti tov nX^&ovg t^g mQtxtjyfiiin}g 
&aXdttt;g, xahintovaiig ta axQa tw* ■^TietQtov tnatiQoi&ev Kat 

10 avyafovatjs «<? fieiovQOv aj^^fia, xal tQitov tw fi^xove xoi 
nXdtovg tov fuyiatov <av to fiiv iftta foiQidStav aiaHitit iatCv, 
tig inl tb aoXv ne^atovfievov 9aXiittii fiTjxiti nXtia&at Svra- 
ftirij 8ta to ftiye&og 'xal t^v eQtjftiav, rb 6 eXattov iQiiSi' foi- 
QtdStov OQi^oftevov tt^ aot»qtii} Std &dX}tog i] ypvxog. ccotb joq 

15 tb 8td &a}jiog doixtitov tmi tetQanXevQov , nXdtog fd* exov 
oittaxitsxiXitov xut oxtaxoaifov ataSimv, fi^xog Si tb fieyiatov 
ftvQiddav SaStxa xal i^axiaxiXioiv, oaov iativ rjfitau tov taij- 
fitQtvov, "tnXiov av eiij tb XoiTtiv. 

7. Tovtoig Si avrq^dd «ois «ori xal td vnb 'InadQxov ie- 

20 7^'^«*'«' (jpijffi ydQ tHetvog, vno&ifievog tb ftiye&og tijs fVS oaep 2. anondiiXoq BC el sic iDfra. 5. ^^.ffi;] /tilon ABCl im<fd- 

rna ati/iflov E, ijfnav sec. ni. nol. in roarg. o, idcniyue in suo eicm- 
plari liaud dubic Icgeral Epllomes Pil^i^uclor: qiaia scripluram onice 
vcrjin csse intelleiit GroiL; »>«»', quod Xy\. snspicatus cral, rec. Sbli. 
Cor. 7. tl.dna,r Sbk. Cor. ci Cas. coni. — pisov, ABCl ^»'(.05 E. 
10. piovQOt cdA Codieura sciipturj conGrmatur «llo ioco XI, 519 
init., scd in TCrfao fivov^lHi»' p. 119 codd oplt. conclQUnt, ut ap. Dio- 
njs. Pcrieg. w. 404, ufai vid. quac annolavit Bcmbardy. — *oi rQliov.. 
Toli nlaTons xal /nJKous fityiatov E. 12. 3vraiiiii!<t A. 18. 

■nUor dr (Vjj ^ to Xoiitiiv Sbk. ei Cas. coniectura paruin felici cl ab 
ipjo unprobata; nec meliora sant, qtiae Cor. scripsil ov Tilior ap (&j 
TDu J.otnati, licct TniJ loiiiov sit in r. Salis probabilitcr conira Grosk., 
■cntentiae paitem inteicidiuc potl Penielium coniidcns, liaec ferc a Slra- 
bone scripla essc lutpicatur: — Toii UtrifiiQuov, [litXC.ir iilit toFi ttnl- 
oovi; Tq^ olKBVfiiniii, KaX fr»] nltoi' dv tXti io iomit*- In quifauj si 
pro ptiXfir ualua] icHptum fuiisc nXiof, cauia cliam cur illa ooiissa sinl :,q,t,=cdbvGoOgle 170 LIB. il. CAP. 5. §. 7. H 

tljKv 'EffKioa^^vns, ivT^&iv 6ur noteits&ai r^v i^g oixwfitviie 
atptuQestv ov yo^ aoXv dwtasu/ n^og ta ifauofiEta zi»r ov- 
qavtotr «aO' exaffrrj* t^v oixtiatv ovjiog sxuv r^r dvofitrgrjatv, 

A. 174 ^ <u? ol vanQOv dnoStdwxaaiv. ovrog S^ nar' 'EQatoa^evij «oS 

la^faQtvoii xtiwloii aradioiy ftvQidSaiv ahrs xal sixoai xai Stayt^ 6 
Jl(W, th TETa^rt^ftoQioy eiij Mf f| juf^Hide? xcci Tp«Tj[(iUoi' rovro 
Si ioTt To dao Tav iaijftsQivov eVi rov noXov nevTBnaiSsKa i^^- 
xovTaSaiv, oto>v iaih 6 iatjfUQi*og e^^>co*Ta. ro 3' dsib tov lati- 

C. 114 fUQivov im ro»' ^epi»'©»' iQornxov jsTTdqiav ovrog S' iativ 6 Sia 

£v^vrig YQacpofievog aaQdXhjXog- avHoyi^sTat S^ Ta >ta&' sxa- 10 
OTa StaaT^fiatK ix tav ijiaivoitivan' ftiTQOiv tov itiv ydg tqo- 
mrtbv naTd ^mivijv xti(!-&at avft^aivsi, 5«Jti inax&a, x(ct« tdg 
&e$ivag rgoitdg aaxtog iartv 6 prafimv ftia^g ijniQag. 6 Hs 
iid t^s -Svripijg fiearjfi^qivbs yQafpETai ftaXiaTa dtd r^f toS 
NeiXov (JifoEOJs *o)e* dnb Msqoiis ifS ^Xe^arSgtias' atdStoi 15 
S' eiaiv ovToi aegl laiQiovs' naTa fiiaov Si to Stdarrjfioi rijv 
Sv^vtiv iSqva&ai avfi^aivsi, otai' svtsil&ev ^ni MsQotjv asvia-- 
xtaxtXtoi. ftQolovrt S' ifi' sv&sias oaov tQtayiXiovs atadiovg ini 
fisatjfi^Qiav, ovxsr' oixtjaifia taXXd iaii Std xavfia' wote tbv 
Sid TOvtaiv tiav tOTtmv na^diXriXov, rbv avrbv ovta r^ Std 30 
Trjs KtvvaftmfUMfOQOv, neQas xai oqj^v Set ti-9ea-&ai Trjg xa&' 
^fidg oixovfiivrig ttQbg fteaijft^^iav. snet mv irtvtaxtaxiXtoi ftiv 
eiaiv o( dno ^v^vtjg etg Msqo^, aXXot Si nQoafsjovaat tquj- 
)>Ahi(, etev dv oi advrsg im rovg oqovs r^s oixovftsvrjg oxta- 
Kte-fpj.ot. iiti Se ye tbv larifteQwbv ditb ^vtjvtjg ftvQioi e^axta- ZS 
xiXtoi oitraxoatoi {toaoSroi ydQ Eiaip oi tuv rsTrd^otv e^tj- 
xopraSfttv, te&eiarjs ixdatijg TSTQaxtaxiXimi' xai Siaxoaiaiv), 
toare Xomot elev av dab twv oqwv t^s oixovfiiv^g sm rov ia^ 
ftsQitov oxToxiaxiXiot oitraxoaioi, dno Se J4Xe^avSQsiag diafiv- 

i. itj ABCI it!, ot * scc. ni, uifT» addiium, o : unde Sfii' lec. SLk. > 
G«. lam probaluro. 3. oSTeii wn. /. 7. l£,«Mf.<i oioWai. JBCl 
liiSxandSay scc. m, add. io tuarg. o, idcmquc lcgiiur iu E. Quod cum 
paulo posl p. 114 codices eiliibcant omac$, Sbk. resliluit cx Cas. aea- 
lenlia. 11, /lir om. ald. 15. wq om. E, Cor. aslcricii (odusii, 

IH. oao'} uail C. 20. jovior ■tor xonov C. 21. Kiva^u^af o- 

gou E 22. j/ii' doii' om. E. 28. loi^av M. :,q,t,=cdbvGoOgle PROLEGOMENA. . 171 

pH>t ];£Uoi oxraxomoi. aalu' d' dm f§s J4le^a»dQeiae ifr' tv^ 
#ei'«? j^ ^cei rov IVe0.ov ndvng onoXoyoiiai tov, int 'Podov 
itlovv yavzeo^ev Se mv Tijg Ka^ias na^daiXovv *<u loiyiae 
piXQ* ^S TQtadSog km» Bv^avriov xai Bo^c&ivovg. Xa^o»- A. 175 
5 Teg bvv Tu, Staat^fioxa ymaQifia xai 3iii6(isva axonoSai ra 
vmq toS Bo^trO-hovg in' ev&tiag tavri^ t^ 7Qf^f /*'Ze* ^'«>ff 
ouciftri^ isri, ksh nt^atoi td nqoadqxtia fifqij rijg oixovfii- 
nje. oixovei S' vtriQ toS Sogva&evooe Sararoi tmv yratqinfot 
2xv&mv 'Pm^oXatoi, vortiorsQoi ovres vS* ineQ rjjg S(ietravt^ 

10 x^g iaxdrmv yvwgt^Oftevaiv ^Stj 8» rdniytEtva Std ifivjog doi' 
Mtjrd iarf voriiarEQOt Se rovrnav kom ot ,v)teQ r^g JSattoriiog 
£mrQOitdtat xai 2m&ai /lejiQt rmv itpotv 2xv&£v. 

8. 'O fiiv ovv MaaaaLiiaTije Uv&iag rd fieql QovhjV rijv 
^OQSiordr^v t(3v SqertaviStov vataxa Xiyei, na^' olg' o axt&s 

15 iatt rip dqxnxi^ o &eQivog rQomnog xvxXog' naftoi Se tiSt aX- 
Am»' ovBsv iatoQiS , ov6-' ett QovXti v^a6e i(Jri rtg, ovt' et tce 
fiiXQi S^Qo olxrjaifia iariv, oaov 6 &eQtvog tgomxog dQxnxoe 
yiverai. voftiCai Sb tioXv stvai vortoirsQov rovta to t^g olxov- 
fievTjg niQag to nQoaixQxtiov oi yoQ vvv iaroQovvreg neQattiQm C. 115 
20 '^g 'IfQvijg ovSh iypvat Xiyeiv, ^ TiQog OQXtov nQoxeitat r^ff 1. !f Dm, E. 3. Si oio. E. — nji om. E. 6. Tii] io C. 
G. vJiiei v^to ABCEl aao gh {»«d io hoe primum fuerat ino), idem 
lec. m. add. in marg. o, Xyl. corr. 9. ^oiokdyot AE fmio).drot BCl 
edJ. MagDa m scribeDdo hoc Damme codicum cit mconsunlia; >ed ea 
icriptur^i quam eihibuiniu», qplimorum auctoritate niaiime commcndaii 
TidMur, cf. VII, 294. 306. 11. oi om. BC. 14. npnTWJuf 

AC ^QfnariSav ald. fJ^tTTam»' edd. inde a Xjl. (uno c Cor., ut 
Milet). Sed ^QtxtarlSaii \iis inautas nominan a multis -conslal: T. DiO' 
njs. Perieg. r. 566. 569 et Enst. ad h. I., Sleph. a. v. B^XTrfa. Pto- 
lemaeam ct Marciannni praeierea etiam n pro j? poiuisse Steph. 'et Eiist. 
II. II. mdnnl: eadefnquc liicrarum conTujio in ipjo Steph, opere ofTen- 
ditnr ■- TT. TtiitTavnyij ct lovip^la. Apud Slrabonem vero elu hac in 
parte optimi codiees conilanler eihibeant n, !n aliii locis plcrisijuR omno 
fi praebent, nt ipie hanc Kripturam leculns cue Tidcalur. In aliii 
qDoqae noiDinibui duplei haec icriplura anliquilus oblinuit: V. Pinder. 
Numism. ined, p, 6. 16. linofil BE tatoguf ald. 18. fo/i/Ew 
et (t sup.. •> E. 19. t£] Hal E. :,q,t,=cdbvGoqgle 172 LIB. II. CW. 5. §. 6. 9. 

Bqenavaalg iihiisit>9, KjQtrov tAinig aT^Qmfifor xcu xcatwg oi- 
xovfTwv 9ta ^x"^' i^i^' ivtav&a vo/u^oi ro atqag tlrat &eteov. 
tov ds ftoQaUjjlov tov Sia Bv^aniov *jov* dia MauaaXiae 
atag lonog, wg tfr^aiv 'htnaqxog matsvaag HvQiit (iftiai ya^ 
if Bv^avriip tov axkov tlvUi Xoyov rov yvtofiovog nQog t^c 5 
axiaVfOv eiae* 6 Ilv&iag tv MaaaaXia), tov Oe Sia Bo^- 
a&Bvovg aao lovmv dieyovtos ttefu Tgtaj[iXiovg xai oxtaxoai- 
ovg, ttti av i« jov diaar^fUMOs tov ano MaaoaXiag ml -t^t- 
BQenavat^v evtaS9a. nov niittmv 6 Sta tov So0>a&evovg xif- 
xXog. navtafw *Holi(i3;ov* 5« naitaxqovo^vog mig dv^^Qta- 10 
aovg 6 Uv9iag xdvtav&ti nov Sihpevatoi. lo fiiv ya{t t^v 
dno ^Ttjk^v jQaiift^v eni tovg neql tht no(i9fiov xcu Jdd^^vae 
xtu 'PoSov tonovg eni tttv avTov nagaXX^lov xeia&ai ra/wXo- 
pjtai nccQa nolXmv 6fto}.oyeitai di, on xai dta fiicov ntag 
Tov neXdyovg iativ ij dno SniXwv im tov noQ&ftov- oi Si nXi- 15 
optee to fuyiatov SioQfta dno t^g KeXTixtjg ini -njv At§vtiv sl' 
vai TO dno ttm raXatixov xoXitov ataSiwv nevtaxtojiXitav, 
TiMTO S' elvai xcu TO fieyiaTov nkdtog toG aEXaYOvg, mtst eiij 
av TO dtto Trjg Xej^&sicijg yQafift^g istl tov ftvxov tov xohtov 
A. 176 tSTaSitav Sia-ftXiiav nevtaxoaiaip , ini Se MaaaaXiav iXoTTovwv 20 
vontateQa yaQ eariv ij MaaaaXia tov fwxav tov xohtov. *o 
di ye dsto t^g 'PoSiag enl to Bv^dvttot iatt tctQtaiiaj^iXiaiv 
- «011 xai ivvaxoaiiav atecditav, iSate noXv ^xtixtSteQOg av eitj 

6 dtd Bv^avtiov tov Std MaaaaXiag. td S' ixei&ev ini t^v 
BQenavtx^v Svvaxai trvfiqttovetv ttp dno Bv^avtiov ini Bo^- 25 1. 7iQixxanxt]t; AC — xol om. edd. inde a Cas. 3. *toS*3 

»ai ciblbent cild. inde a Ca9., «cd praesut toC omitlere ex sjllaitis 
tioVj ut Tldclur, artum. 9. stQixiavntriy AC- 10. ^etitaxov om. 

modo Strabo baud duble «xlpseral, altcrum .ab aho quodam pro varia 
scriptura addiluoi, pditea in TCrbonim lerlem receptuia est. Ac nana/ot' 
potiui quam 5ioiioj;ou a Slrabanc profeclum crediderlm ob maiorrni; 
quae in ilta voce inest, vim. 11. itou om. £, asieriu:is iaclusii Cor. 

— xqv om. E. ai. Toi anle xoUov jjm. I. 24. Post Matfira- 

Xlat in E adduiitur b.-iec ci tiiperioribus malc icpetita: xai ov aoQaX— 
iijio?, W5 E;i!iap/8s o&toi, nvS-iif mafivaai. 25. aQfitarncipi CA, 
led iu boc ^ sup. n pr. m. add. :,q,t,=cdbvGoOgle PROLEGOMENA. 173 

a&evtj' 10 9' iitti&Bv ittl wj» 'Iv^ytjv Ovititi pitS^ifiot, stoaor 
m> ng Ot^, ovd', ei Ttt^altegm ett olm^i^t/id f<«^,ovSe dtt 
^omi^ew TO^ imivia iU];#£r<T( In^oaixovza^ st^os «e fa^ ■ 
tnKST^foiv AffXii to Xa^etp, xa&oiiteQ im rmv fotiDfv fif^mv, 
sSn vai^ MeQotjs (*^XQ^ rQtaxiH.ioif araSiav tiQOst&oytt r^g ot- 
%^<sifioo ti&sa&at [«epaff] nQoaijXev (ov^ eSg av rovtov «xgijSe- 
tnAiov aiQcnog ovtog , , aXV iyyvg ye rdxQi^ovg), ovto xdnet 
■rovg vnfQ r^ BQetravut^g ov aXeiovg rovtoiv 9tztov ij ftixQ^ 
nixiovg, otov reTQamoj^iXiovg. irQ^g rt ras ^ysftoviHag jc^iag 
iO oildv av t'tj liktoviKrrifta rdg rotavTag yviaQiZuv x<uQag xai 
toig ivouetnjvtas , kcu fuikiara ei v^aovg oixoiev roiavrttg, tH 
/ti}rs Xvaeiv, ftt}f' ciipsieiv ^fiag Hvvaftat fOjdiv 8ia ro itrsiti- 
nketixov. ttai yaQ r^v BQetravixiiv iyeiv Svvdfisvoi 'Ptofiaiot 
xaxtfpQovtiaav , oQtSvzsg, ori 'otne ipo^og e| avvSv ovJM eig 
15 ianv (ov yoQ lcjyovai toaovtov, mat' imSia^aivuv ^iutf), C. 116 
iwr foqiiXsM toaavnj rtg, tl xatdajrotEV. tiXeov yaQ *av* ix 
tav rtXiSv Soxei ttQoaipsQea&at rvv, tj 6 ipoQog Svvietai avv- 
tsXeiv, dtpai^ovfisptig r^g eig ro arQaTitortxov Saadvtjg, to 
tpQtmp^aov xai tpoQoXoyijaov t^v v^aov nolu 3' av intyivonto 
20 ro axQl^^ov ia't r&v oUtov rmv xtgt rm&trjv v^aaw. 

9, Ei Se nQoatedtiti ttp dno rijg 'PoOiag fiix&* -BoQva&s- 
vovg diaat^fian rp dnto BoQva&ivovg im rdg oQxmvg rmv re- 
rQOixtmx^"'"' ''*'*^*i»»' Sidat^fta, yivetai to ndv fivQioi Sibxi- 
lio* snraxoatoi atdSioi, ro d' dmo t^g 'PoSiag iai to v6ttOT 
2b ninag iati tijs oixovfiivijg fwQtot i^axiax0.toi s^axoaioi, aiint 
ro avftsiav nXd^og t^g oixovfiivijg eiij &v slarTOV «3* tQKJfni- 
pitav dfto votov nQOg aQwtov. ro Ss ys fi^xog ntQt eJTfw ^ti- 2. nqoatni^u E. — ovSii' ABCl rAA. oiii £. 3. jtfoa^xonttq 
ota. codd. Cor. addendara ewe cemnil, cina Terba Tofe tndra Itx^tiot 
non habeaDi, qao refBnntiir. Pratpoiilio jigot »id«ttir «Qia fnisse, cnr 
verboro illud oraiilcretnr. fl. Ji^pos otn. codd. Cor. add., «t bnnii 

qnoqne omiMiooij causa a praepojiunBii proiimae liniiLiladiiie repelcnda 
Cue Tidestnr.. 7. yi oro. E.' 8. ■ngfnarHiiji AC. 13. J15CT- 

TorunjK CA, ti in hoc j. in ^ p(. m. mut. 16. dr om. «. Cor, 

alque- probabilior vita ett haee ralio, quam allen, qua Smiii mnUreMr 
ia doxot. 19' tf* yi*oiTo Cor. 26. tUonof^ ixxt nJUbv £•' :,fif,=cdbvGoOgle 174 LIB. II. CAP. b. §. 10. II. QiiSas iJyetm, ■rwro 9' iuTtv dao Svoe^ag i/il tat dtcuolag 
70 dxo ttSp axQiar t^t 'I^tj^lag im m axQtt t^g^IrSfx^e , 'to 
fiiv odoig, Todi taig 'pavriXUut draftBfier^fuvOf. wn t' it- 
tds tov Xij&ivmg •rstQonXevgov to (^xog iati tovta , iit tpS 
i/oyov TW* aa^aJJjjiM)* " tov" n^jog tov iatifieQtfor S^Jmv, 5 
(u<rrg aUof ^ Swildaio* itm tw ni.dtovs to fi^xog. Uysttu 
A. 177 Se x(u ][X«faidostSie amg to ojiifta' aoU^ yoQ <svrayioytj roS 
nXaiTovg a^og tolg ox^oi? evQtaxetai, xal fLoXiata toig icneQiotg, 
td xa&' exaata ifttoytcor ^fiiay, ' 

10. JVvrl fuv oov iatyiyQdtfapM» iat aipaiQiM^t iatipareias 10 
co jiDfibi', ir q> ipafier id^a&at tij» olnovftivtir' xvu Sel tov 
iyyvtdtta Sta tav xetQOxfi^toir ^ ouitifidnior fUfiOvfwro* ti^r olr/- 
&eiaf aoi^aopra aqiaiQar r^r y^r, xa&daEQ t^v KQox^to», , 
ini tavtrig daoXa^ovta to tetQdaievQor ivtog 'RiiiTOv ti&irat 
«o«< nivfoia f^g yemyQaipiag. dXX' iaetS^ fteydXtfe Sei aipaiQas, 15 
mate noXXoat^fioQtov avt^g vaoQj^or to Xej&iv tfiijfta ataror 
yevia&at Si^aa&at aaqiiSg ta aQoa^xovta fiiQtf t^g ohtovfUrtie, 
Kcu t^r oixeiar att^aaxeiv o^pir toig iai^Xeaovat , i^ fier Sv- 
rofiirip xataaxevdaaa&at tTjXixavttjr ovtoi aoteir ^^nor' iatia 
Ss fi^ fteio} Sixa aoSmv ej[ovaa t^r Sidfiet^or' tip Se foj Sv- 20 
rafttvtp tijXtxavt^v tj fttj aoHip tavrijg ivSeeattQav iv iataeSip 
natayqBMiior mrttxt tovld](taiov ifitd aoSmv. dtoiaet yd^ fti- 
M^ov, idv dvtl tmv xvxXmr, twv n aafidX^lwv xat tmr fie- 
aijfi^tvtov, oig ta -te xXtftata Kttt tovg dfifiovt Siaaaipovftet Tcic acD. E. % aQKtiar, qood tet. \a. mat. in d*gar C. 

om. E. 6. •lair*] tov C. Aiticului aulem )uc qDomoda 

ferri possit non inielligo. 12. ^(i^oi/i^Tur /ilE, sed io toc 

Tfi pr. m. add. — ofxij/iaTuv coiraptDm eaie ad iiDum omnes 
, led nulU cx conicclaris adhuc prolalis probmda est; o^ 
fan*r aut oUcoiofiri/iaTar siupicalni cat Tyrwti., neHulftdTny ■Villebi., 
niHti/i^Tcn Faeu, a/iifiaTuy Cor., qai ita scribere noa dubitaTil, auco' 
tiente Groikurdio; equidem mius puio tUaafiaTmi'. 20, ful^ii* ACt 
ftilCfiva B (lec, Gnuuit<, ficiova sec. Falc.) Epit., fultu ino (in hoc 
fi^ /iilu lec. m. in m*rg. add.) E, led iu hoc fi^ ataaaaiai fteliiv 
iudem fi^ omiuo ald., quod in fuC^u mnl. X7I., ^^ faiv nc Sbk. id- 
iftn Temm coe, quicquid conlra dicit Gnuk. ,. ci sequenlibtu liqoel. 
23. irartt ACMB,,tt ui.li<icYii* ani ex eoir., or anrl edd. :,q,t,=cdbvGoOgle xiu tits cHXiK Sux^o^tts Kot ras (tyiaeif naV <f? y^i ^u^p. 

tr{/oe eMi]Xd ceixcci m ov^MrtR, aw^eiag yqoufio^itT, rtSt ftet 

kaQtM^Xmv iiaeaU.^Xm!g , ria» de o^wv tr^oe ixeirove 6(f&at, 

t^e Stamiae gifdiaig fufaipiQeii' dvvofitrye 10 ino rye oijfems C. 117 

5 iV iinaiSip ^eiii^ovfiepov inupa»ei^ ^J^f^ xai fiije&se isi r^p 

ae^KpeQ^ te mcu o^iM^Mifv. aa/eiXojoi' di xdi fUfft r»r Xo^mr 

xuxiMv x«ct ev&stmy, (pa/tev. si d' ol fte(it{fi^qivoi ol na^' ixd- 

aroig [Ji«t] tw aoiav y^aipaiievoi nan^g awvtiSowu' >V y$ 

aqiaiffa fiQOg et atjfteiov, oU' i* tip iautedifi yg ov Stoiaet iti- 

10 muci ttts eo&eiag fuiefag avviieiMiMag aotetv ftopov tae itetnjii- 

^tvae. ovdi yoQ miJMXOv tovr araptaiov, ovd' ix^atn^g iimr 

(Sons^ i^ xtQtipegsta ovnu xai ^ avwevate, fixta<p«^0fuvtav r<o* 

jQOftftfS^ eiV To* mraata tor iaineSov xai y^aipoftivKv ev&einv. 

11. Kat d^ Koi rbv i^e 2Jyov ojs «'» inaiiSif aivaxi rjs 

15 j^aqi^e yivoftivtig ix&^aofiev. igovftev S^ t^* ftiv iaA&oyisg 

avroi .v^g y^e xai '&aiMVt^g, ne^i rie Si matevcavres toTe ei- 

wwff»*' ij YQdipaatr- ia^l&Ofter Si ini Svaiv ftiv dao t^e ^C 

/teviae /«ite* riov xata 2:a^86va toaiov r^e Tvi}^iiviae, im 

ttsatif^eittv Ss airo rov Evleitov ftixet "»* rijg Al&ioaias oqidv 

liO ovSe rwr oUur Si ovSi tie av evQe&eai t£v yeiDyijaipr(edvriav 

itoXv tt ^ftwy fi^lov iniXtjhi&aie tmv Xe-g&ivtiav Staarfjftiii<av, 

diJi' oi sikBOTdnavrsg aeqi ra Svantxet fii^Tj rat itqitg raig iva- 

roXaig ov toaOvtov ij^jiuito , oi Ss nsQt tavavtia tmv euJieptW A. 178 

vnr^QyiTav' ojtoiojg S' e^et xdi itSQi riSv aQog vorov xai rag 

25 oQKtove. ro fitvtot nXeov Kdxsivoi xai 13/tsts dxo^ naqaXa^or- 

tae awti&efisv xat to rs oj^ita xa* ro fUye&oe xai r^v aJJhpt 

<pictv, 6«i6ia ntti onoat/, tov avto* VQotiov, ovtn^ ij Stdvottt 

ix tiav ata&ijtav ijvvri&tjat td fotpid' oj^fta jd$ xai X^av 2. yiia4f»fn> BCE. 6. ■ol iitHpoftlif B tsi^attttar C. & 
Sm om. codd. XjL add. 10. fiui^oi> E, Idemquc edd. inde a X^L 
— /(ovovj xwrw MciDaD. add. in marg. o, idqm eih^etnr in ald. 
13. y^t^/tfiatar ACEIB, hic *ero ex eorr. /fo^/iar, qaod Cw. rec 
17. i^ «m. E. 18. aa^iira BC. J9. rov om. E. 20. ou- 
d*h £■ - ^- <'v<r»<i El. 23. raaoirmr A. 24. Noi opiraor £. 
26. tcai ante to ti aj^fta aKcriscit iiidiuit Cot. , niilii potia* rt adBl- 
lerinuni Tideatur. :,q,t,=cdbvGoOgle 17< LIB. n. CAP, K. $. 12. 13. 

ilinxTtr at laa&i^aetg, tx <)s tovriaf avvii&i}cw ^ Stdvout tijr 
90V fujiUw «'OTjffw xot «rrw»' i* »«»• fuyeiXwii axqfMXmj t« 
p^CT /***■ o^a&riatg oqS, to 8' oiop tx nar 6^a&iptio¥ jj 4m(- 
fOia [ffwjwftijffw. owrw 8« xeti oi ijiilo[ta&eis SvSQtg, tuffne^ 5 
aia&i]ttiQtois mareuammg toig iSova^ ovg ^nije fwiovg xcu nAa- 
ftfiuatw a^oig «at' aiUec /k^ rv? j^t, ovvti&iaat* eig tf 
Siaj^Qonfta t^r «fff ohig oatovfUftig oifiti'. enu xaJ- ot atqto}- 
■foX naa^a ftiv avtoi ftQonovatv, ov nmtaxov Sh iroffetai*, 
diXa nleiOTfe xaioQ&ovai 8i' «'«'eDM', dyyeloig mimmortes xta 10 
nfihs rnv axoii* Siaaifiaovitg otnsims ta a^oatayfutxa. o S' 
a^uav ftorovg etSi»ai tovg tSovtag araiqei to t^g axo^g xftKq- 
Qtof, ^t? n(>os emar^fti}v o^&aXfiov nol» itgeinoiv iati. 

12. Makiata S' oi vvv afieivov txoiev av n Ityetv asQt 
, Tto*' Kora BQenavoiig xai reQftavovg nai toitg srepi rov "I&iqov 15 • 
C. 118 tovg te evrog xai tovg ixrog, ritas te xoa TvQejhas xat Sa- 
{StitQvag, hi Se tovg mQt tov Kavxaaov, olov J4X^avovg xai 
"l^tjQag. ooiJj-j-tlTat 8' ^ftTv xcu vao rw* ra Ila^itia avyj^a- 
^pavTiav, twv irtQt jino^XoSioQOv tov J4^fttt7iv6v , a aoiXSv 
txeivoi /McUof aipioQiaav, ri neQt rifv TQxanttv xai cjr Ba- 20 5. tCS^iV todd.: praepontioDein Sbk. add. ei Cas. ci 
ISoitt »oi TiXatijlHlait 01»; (tvxi to:idw5 codd, cdd. TCrlm™ 
sitiane iDlolerabili, rul medcri Ca9. rrustra sludet nt^i ante o^ 
■nnUlo paululam vcrbonim ordlne aniDia optiiue procedere Grosk. ti- 
dit 13, x^flTTot ABCl xQtCxxa* Emt, quod Cor. rec ra Cw. wb- 
tentii, neque neulrum h. 1. ferri pouil. 15. figi-ptaroit AC. 16. 
ivqqtj^jai A Tti^i^frat edd. Infra p. 128 eitr. et Vll, 289 TOfiyjii' 
nu icribiintur tia codd. optt., ilidem daplici y Plolem. eos appellal Tv- 
■Q<trr'''"<!- ?Ii°i<" "'tem (H. N. III, 26) Tjragetu nombat, q<UD> 
fiuraam Holitcniui (»i Slepb. Bjt. p. 332) Straboni quoque ac Plole- 
aueo Teatilnendnm cenKi; 17. d^^roit C. 19, aQTifitiTiiv codd. 
edd. Sed >dem icriptor infra XI, 516. SSfr appellalnr HqxifttT^Po^, 
quod genlile eiM ab Jlfx^fitxit, Apolladori pUna, deductom Strph. s. t. 
docet. Quapropln- ilUm codicum seriptnrara cafniptam eUe Uolitennis 
iam ad Stepb. p. 50 arkilratur. — aUar posl noJUur add. Cor. Com- 
mendabilini eat, quod Cai. suapicatar pTO mMHf «iribeDdum eue nu- :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLEGOMENA. 177 

XT^ainlv tm» «e 'Piofmia)* xaJ, *(t i^v eaSaiftova J^^a^iav ift- A, 179 ' 
^aJMnav fieta atQKrtae 'vesotsri, tjg ^stro dv^Q tpOiog i^fiiV 
xa* ejoJQOg ^iliog_ rdJiog , xai t^v ix njg Mli^aviQeia.g i/i- 
ftoQnv tyroloig ^flij aUorrtov Bia rov ^fiXov' xal lov ^qa^Um 
5 KoXaov fiixQi f^g "IvSaajg, *a* noXv (laiXov nal taSia Kyvia- 
trrai wis vvv tj toig jrgo ^ftiSv.. ote yoiJv raJiXog in^Qjtt tijg 
j4iyvatov, awovtsg -avt^ xai awava^dvtes 1^X6^ ^v^vtjg xai 
tdiv j4i&ioaaiiSv Sqiov latOQovfdtv, on xai iiatov xai eixoat 
v^ss nkioier i* Mvog OQ/tov afios t^v 'Ivduajv, ngoteQov itii 
10 T(Sv HtoXeftauiav ^aatXewv oXiyfov Ttavrdnaat &a^qovvtiat «Xtiv 
xai tov 'JvSuov eftrtoqevea&ai qi6(nov. 

13. Ta fiiv ovv nQtSta xai xv^ttot^a x«i nQig inusv^fuji 
xa! frpo? roff /peia? t6ff nohjtx&g tavxa, oj^fia xai fidye&og 
eisiBiv tug dnXovatata iyx^tQBTv tb timptp elg tbv yeayQaifucbv 
19 nivaxa, avftnoQaStjXovvta tcal tb aotov tt xai aoarov fitQos t^S 
oXtjs T^ff iatt' tovto ftiv fOQ o(xdo« *(p j-etnj^pa^^p. t6 te x<a 
asQt oh^s dxQi^oXoyeia&ai t^g y^g xai' mQt Tov anovSvXou 
itavtos tjS Xe'yoftev Cc'*^£ aXhjS tivbs iaiat^fais iattv, olov ti 
irtQt^ucsitai xac xatd &dteQOv tetaQttjit^Qtov 6 anotdvXos' xai 
20 jrd^ ei ovtotg ix^t, ovj^ vnb tovtiov ye olxeitai tiSv na^' i^i^, 
dXX' ixeivijv aXijjv otxovftdvi^v &eisov, oiitQ iati fti-&av6v. ^fiiv 
9e . ■ra eV k^t^ tavnj Xexteov. 

14. Eati d^ tt jAiijuvdoGfdi; <f]^ftf t^s y^s tijs oixov/ti- 1. txpaXortu* BC l/ipaXXorTiar ald. 4. ai63.nq codd. Cor. corr. 
ex Tjrwh. nmi. — ddflov ACI. 5, £ expHDeeDdDin CMe Paeti. rccte 
tUU. 6, vniigxi ald. 9. inl] U ald. 13. raviai; codd. Car. corr. 
14. aq il:itti> aalavataTa codd, edd. , lensu mOltlmodii Impediio at- 
que adeo intolerablli. IncoroniDdlitiiDe eDim adliclanlDr >Ua tu; elnrlp, 
neqne di«J powit ax^fia xal fi/ytO-oi iyx"}'^'' Levlwim» itla mulatioiie 
omDia sanantur: nisi quii malit cSc delere, olpole ei irpFtllione lilera- 
rnm 05 ortnro. — ifX'^'' ^"X'^ "=■ ™- "•'^ ''" ■"•rg. 0. 15. Ji»t 
itni tb fifQoii t^7 oJ))? p;! CB, ted in boc nmrcav /i/go^ «i hht. 
nooT»' l ald. cainque farmaiB murpsre lolet Slrabo. 16. TotWu A, 

xol ™ B. 17-. roi'" om, edd. — cnBrdriXov C ct «ic iofra. 

18. Uyiofttv ald. iUyoit" Cor. l* "^ -^ ohiitan oro. E. 21. 
oniQ itrti lilSwor om. E, 38. ■riata ABCl Taitrj, quod legitur 

io E, Cor. recepetat ei Tyrwb. coni. 23. to «110 ffjr^^io add. Cor,- 
Bt-to. 1. 12 ^:.vGoog[c 178 LIB. 11. CAP. 5. %. 14. 

nje, ov To fo* niUJtos vnoy^(pH to ftiyioto* i) iia sov A^^b^ 
iow YQafiiiTJ, la^oiva tiir ^x^v daib rov dta r^g KtvrafKaiuh 
(poQov noQoXX^Xov «al ■^i rwv Atyvmliov tn» tpvjdSan' v^- 
aov fuxQt Tov dta rjjg 'leQv^g ncLQoii^Xov, to Sf ft^xog ij lavti) 
HQot iQ&tti ttito t^g saafQog 8ia JLt^Xmv xat toS \£txBhxov 6 
■ itoQ&ftov fifxQ^ *V^ 'Poblag xat tov faatxov xohtov, noQa wr 

TavQo» iovaa tov Sitt<^x6ta r^p jiauu' xai xataotQi<poina 
int tiiv icpat &akaTtai', ftftd^v 'IrSap xai tm* vniq t^g Sax- 
tQtatijg J^xv&mr. Sst d^ voijaai aaffailtjXoyQaftfio» t(, iv <p 
« x^aftvSoetSfg aj^a tYfiyQajnai ovvag, cufffg «6 fi^^xog t^ 10 
f(i;xe( oftoiojetv Knt laor einat to. fiijiaro*, xai tit nXatoe ttp 
hlMWt. to fuv Si/ x^^^^OBtdeg ajfjfMt oixovfiirt} iatt' to 8s 
nldvog oQiCea&at lipttftsf avt^g taig iajaxoig na^aii}^hiie nXeu- 

C..119 Qttig, taig SioQt^ovaatg ti> oin^atfiov levt^g xai to aoix^tot 

i(p' ixdtega. avtat d' t}aav nqtig a^xioit fifv ij dta r^g 'Hq- 15 

A. I^ v^g, TtQOS Ss t^ Siax%7tax>fts*Ti ^ Std t^e KtytafKOfioipoQOV 
avtttt S^ nQoaex^alloftsrat ini te tag avatoXag xul inl tae 
dvaetg ftixQi tcmv dnatQonm» fttQtSv t^e oixovftinje not^aovai 
n naijaXXyi^YQaitftav nQOg tdg int^evymovaag Sta tmv anQtav 
ttvtdg. oti [lir ovv iv tovttp iatlv ^ otxovftii^ , ipeweQOv ix 20 
TOw ;«fw to nXdtog itvt^g to fuyt^ov «|i» nintetv avtov fttjte 
. TO fi^xog' oti S' ftvT^; ]iil(i^ti9o£tde$ to aj^ftd iariv, ix tov 
ttt dxQa fivovQtCftv tdtov ftjjxovg ixatiQiii&ev, xXv^Ofttva *8'* 
ano T^s &aXdTnjg, xai difatQuv tov nXdrovg- rovto Se S^Xov 
ix tmv nsQinXevaivtiiiv td te icpa fti^^ xdX td Svafttxd ixa- 25 
ttQio&Bv. tijg le ■fOQ 'IvStxije vortottiQav aoix t^v TaHQo^dnjv 4. isMitit codd. Cor. corr. DaliniDi ctiam io PlelbiHiis Eplt. lcgi 
mpDCt Bredow. {Ef'm, Parr. p. 69). &. ioniniai: C». T. raxa- 

aif^ouira «dd. iude a X;l,, >ed C»r. in noU. codicum icnptiirain pne- 
fereDjam ceniel: nujue ib ea recedere Ucebll, quaniuiUTis ipeciou sit 
allera. 13. iiT/mov; AEl, cui TaTet AnUus Phaen. t. 625. 628. 

15, i^xiovi BC edd. «(ixiof E. 19. di^i»«)> ABCEl edd. cu^wr o 
Pldli., Bique ita a StrabonB acriptum ease BrtdoTT. et Gmsk. rcctc iu- 
dicarant. Eaedem wea inter sB pcrmutalae sunt in C p. 116. 23. 

S' unoj ima Cor., quod cciie (uiuiitu c£ ], 62; 8' on>. Pldh. 26. 
noUi E. :,q,t,=cdbvGoOg[c PBOLEGOHENA. I79 

naXovftittjii f^aor mmtpatvovai» , outovfUi^v hi tuu «fttuQov- 
sttp T^ rmv jdtyvttnatv vijatp tttct »jl «o_ xiv»dfMtfit>v tfe^ovatj ■ 
Y^- t^p joff M^Siuu' Tw» deQiui'' na^tmXtiaiar elvaf t^g ts fKra 
TOwff, IvJfove ^xv&ias T^ff varanjg oQxtixiaK^ i<yn rd xati 
5 «0 atofia tr^i"T^xavias ■&ai.dtn}e xal eit fiaiXof td-Kutd i^ 
iTipMj*'. oftotcos 9e xai TttQt ttjg «|(u ^tTjlai' Xeymu- Svofu- 
Koitaxov fiiv yOQ a^fietov t^s oixovfitvrjg to tiap 'I^^qiov dxQia- 
t^fiioy, o xo^vi'"' 'IfQOV xetrat Bs xixtd trjV yQttft/t^v aote 
'wQog* tifv Sid rttOeiQiav « xai .^TT^ilogv xai.toS £t»eXucov 

10 ftoQ&fiov xal t^s 'PoSiag. avnfpoivuv yap xoj td. o>^oaxos«!(e 
NKi tovg dvtfiove (paui tovg ixaitiqoias <po(tovs'nfu ta fojii^ ' 
TMc ftsjiatott' <^fie^^v te «ai wxtmv lati yd^ tecaa^axaiStKU 
ti^wv i<nji*^tv^v [xixt rjfiiaovg ^ fieyianj riuv ^fteQtav} ta xoi 
mtKfiov. Iv ta t^ tiaffaXitf- 1^ xand rdSeiQa xai f^I^tjQdg aot» 

13 ofda&M ..... IJoaetdiovios 9' lit titos vxptjiJig oixiae iv 
iroiUi, Siejoiati twv tofimv, tovtat» oaov teiQiaioaiovs atadiovs, 
ifTiaiv iStiv aariga, or taxftaifjea&ai tov Kdfm^ov iwtov ix 
tov te fuxQot ix i^ff 'I§Jiqia9 aqoek&6*ta« ini r^v fuat]fififfutv 
ofioXoftip d<fOQa.v axtov, xalix r^g iato^iag i^e iv KviSif 

20 tiiv yaq EvSo^ov axoit^v ov noJlv «3» oix^asotv v^^i.ottQav 
elvai, Xijsa&ttt 8' ott ivtev&ev ixetvog drpswga tiip Kdvm^ov 3. ftir post T^r add. ald. 8. rijy anle y^a/i/iijy ora. ald. 9. 

«Qoit oni. PleA. Cor. 19. itol ii/tlaov^ ^ fuj^tin^ rHr ^/iiQvr om. 

M, fjpiiiuv, rcliquii iiadcni oiDiwis, luperesl in CEB, sed in hoc ei 
corr, lcgiuir ^ fiijftOTtj tuv iffHQW, quae Sbk. rec. At Groili. mo- 
Dou, infra p. 134 lougiuimum dicmj ^i cascl Rhod!, Lorarum dici qua- 
tuordceiiTt et ilimidlie, hic qunque xai ijfiCainii; n StraLone addita eue 
recle iiupicatur. Ei AC scrlptura ^clle iotdllgittir, qnae omiuivnia il- 
litu cauM foeitt. Apud Plelh. omiltuDlur OBmia inde ab tir». iuqu« 
ad D^oa^ai. 14. 'I^jj^a^ cormptam iudlco cum Grosk., qui pro n 

voce Ztiilaq icribendum eeniet. 15. to* Xixi'*i;3a>' poit ofuo^ai add. 
Cor. ei C». ciHii., xd cuni paulo post ileUa commemaretur, qium Po- 
ildoniui Canobum iptum iudicaverii, b. t. non.ipte CaaobDi nomina- 
,tiu esse videatnr. Grosk. igluir bacc fere icripta fiuue uupicaiur; tov« 
nlt]aiaiTatovi; Tov Kavm^v dat/gaf. £a lanua ini^rta aunt. IT. 

tjrai pott avtor add. Cor. — i» xoinoii t( codd. U TOv ii TVtf Car. 
JS. nqoiXe^a £. 21.';K(:>'a< tntv»tP BC edd. 

12* .:,.,G00glf 180 HB. II. CAP. 5. §. 15 — 17. 

dat^^a, sivtti S' inl «iv 'PoSuaiov 'kUfunos «5* KvSSov, «9' 

15. 'Emv&tf Si n^og fuv Ta voria (tiqi] nXtoiKSi* ^ Ai- 
8vrj xtetaf TavTijg Si la. dvafit>«ojaTa' /unQip tav ' raSsiqt/tT 
ngoxitiat fiaVt.ov, sh' axfiav non^aana 'atEviiy avaytoQa nQog 3 

C, 120 tw xcu vojon, xai TiXaxireiai nat' dUyoii, toig av taig ians- 
A. 181 qioig ^t&utipt avvdtpri. ovroi d' vnoxiivtai rmv asQl KoqxV' 
S6va TOffow vataroi, avvd/nrovtEs j^ dtd ti;? Kivpt^ico/io^o^ov 
, yeann^. eie Se tdvaviia nXeovaiv dfto rov 'le^ov dxQioTri^iov 
fiixsi reSv j4Qrd§Qav tiaXovfUviov 6 nXovg ean a^og oqxtov, 10 
iv de^itt Jj[Of<T( rijv Avatraviav elr 6 Xomos riQog ta ^ag 
dlt^Xeiav ^ojriW aoimv fiexQi roSv r^s IIvQijvtig axQmv rmv re- 
Xeiniavttov etg ri>v toMaVov. rovrotg 3s rd.iaireQta ^s Bqst- 
taVD^g dvrineirtai ftQ&g oqxtov, Ofioifog Si ttal rotg JiQtd^QOtg 
dvrixetvrai HQOg oqktov al KatriTeQiOsg xaXovJtevai v^aot m- 13 
Xdytat, Koni m BQenavtxov n<os xXifta ilSQVftivaf loars B^Xov, 
i^' oaov avvdysTeu rd axQa tijs oixovfiivtjs xaia fi^xog vno 
Tov neQtxsjvfiivov nei.dyovg eig atevov. 

16, ToiovTov Si ovrog rov xa&6Xov aj^naros, j^p^ffK/wr 
ifaivsrat Svo Xc^eXv ev&eiug, ai tiftvovaai nQog ^Q9dg dXX^' 20 
las, ^ fiev Std tov fi^xovg ij^( rov HEyiatov navrog, ij Si Std 
rov nXdrovs, xai 1; ftiv rwv noQoXX^Xiav tarat ftia, ij Se riS* 
fteariftpQiviav eneita tavtaig noQaXi^Xovt intvoovvtag iip' ixd- 
teQa SiaiQHv xata tavtag ttjv- y^v xat t^v &dXaTiav, ij y^Qta- 
/itpot rvyx<ivoiisv. xoi j-aQ «0 ajpjp^a it&iXov ar xaxaiparig yi- 25 2. TOvrij! ABCl XjL corr. 4. Svaiiau»tti/a E. — fiaga 

ABCt /(Hf ov Pletli. Id £ pi'Qi , qDod Gir. rec. ci, Cu. cooi. 6. 
ar om. tl. — aiS-iglout ACEIB et ia hoc ei coir. aace-tQlott- In 
r et marf. o.eil tanifloii, quod Tjrwh. coDiefit et Cor. iore rMepit, elsi 
nin. H. N. VI, 30 uiiiTer»m Aelhiopum eenlcai oliot aomiuaUni foisse 
AethBri>m traaii: cf. III, 157. XVII, 827. 829. 12. :^vtQ,'r->,i AB 
Cl. — TUf poM axfu* om. E. 13. n^ntanxrji; BC 14. dnC~ 

sirnu C(P> edd. iade a Cas.: cC 1, 26. 61. — Ofiolot — ^itov om. :. 
~ ii om. £. 16, npcTiayuo^ AC. 21. I^u» E Pleth. 23. 
fnar/gar atid, Cor. corr. 24. Taurat] Tauitp' ABCt tavra Pkth, 
ToifTac reMicneiiduiii esM Gnxk. lidit. :,q,t,=MbvG00gle PROLEGOMENA. - 181 

rotro, omiov etpijxafie»', xttra t» /tt'yt&oe twv jg<ififiwr, alXcc 
x(u aJU.« fih^a f)[ov(tf5v, iwv Te rov /iijxore xoi tov itiMtovg, 
xal ta. Kklfi.tera »L7Tod^Xw&i^agTat ^tXttov, rd tc eta&iva •pil- 
Xov* MMi TK iaTttQia, <ag S' mtais ta votia ttal ra ^o^eia. 
5 «rei Se dia yviaQi(imv roator Xoft^tcres&at 8et rag si&tiag «til- 
tas, at niv i}^fp9ii<sav ^Stj, TJyta di las ftEaag Svo, t^v te 
tov ii^K<nig xal tov nXarrovg, tag Xsyfieiaag aqote^ov, «i S' aX- 
Imi QieSiiog fVsigS^oivt' av Sia tovttiiv' t^onov yd(i ttva rrroi- 
yewte j^Qioiteyot tovtotg ta attQoiX^iM fie^ ^<svtejpne&a ncu 
tO ««ff aiXag axeoBig t<5v otx^aeiov < tiig t im y^g xai «pof -Kt 

17. nXetattiv S' 17 9a3MTta ye<afQa<fu k<u apnuer^et t^v 
y^v, Koi^ovg astt^ya^Ofiivii xat nekdyi) xal no^fio6g, oftoiag 
Ss ia&ftovg xat j^Egpovijooiis xai ax^ag- ngoaXait^dvovat di 

15 tavTti xae oc aotaftof xal td o^. Std yaq tuv toi<nit<uv ^tiet- 
poi re xcu e9rtj xai noXe^av ^iaetg evipveig ivevo^&Tjaav kq» 
taU.a nocx3.ft(era, oaoiv fteatog iattv ^«'eorett?'"^? «iV«|. 
ir ds tovtois ««* to twv Mfffoip aX^&og i<Ttt xaxefinaQftevov iv 
te tois neXdystst itai xa^a trjv aaQvtkiav ndaav. aiXtav [d'] aX- 

20 Xag tt^eidg te xai xaxiag xtu tr? 071 avtiov iqeiag intSetxw- 

ftivoj* ^ iJfc^^oTutj', idg ftev <pvaet, tdg Se ix K<trcu!>tev^g,' C 121 
tas <pvast Set Xiyetv Stofttvovat yd^, cu.S' ini&etot .Sijpvtat A. 192 
fteta§oXdg. xbu tovtmv Si tag aXeim y^^ovov avfiftevetv Svvafte- 

1. x«! 10 /iiytaaq ABCl edd. xaxa ii^f(9o<; Pleth.. quoJ iure 
probat Brcdow. ArticnTvm taAien^ Acrvare ulius duii. S. , aTroin&if- 

otro. B Pielh. — ti ^&iwy C. — /<iUor om. Pleih., ct Grosk. loU 
lendam esse iure censct. Credlderini pro laria scriptura appoiiium pri- 
mum fuisse companliio jJtlTior, et poilea *)ieno loco i>r Sirabatii! verba 
irrepitsse. 9. Pro itvPixPpiSa, quod mnniresto corruplum est, tit- 

tgx<>f"^f W'""" ia B et corr,, idque Cor. ree. ; ouj^f/o/itra fjo/nv 
Plcdi., avrfx"/"' proposuit Gro^.: cqoideni atirtitro/tf9a s Strabone 
Mriptuiii esse arbitror. 14. rji] nat E. — ;;( jponr^ffom A et »ic 

eonjit. 16. tvavwt; Cor. 17. noHiika E^ 18. HatfanaQfttfutP 

C Pleth. Cor. 19. S' oiD. codd. Cor. add.; li-^iar praetcrea excidtMe . 
suspicBtur Groik. p»ulo aadacnii. 22, a; tfivan ABCl Taq /lif ov» 

ifitTii E mr td filt 7>i'i7(i Htafi/ravatr , ai Hi x^X. Plelh, «af iiix fv- 
nii Sbk. ex C». coiii., pi* ncte om. Gor. :,aj;=cdb.;Goo<^le 183 UB. U. CAP. 5. $. IS. 19. 

vas ifupofufrto* , [^ (t^ noli ft^f, aJlojg 6' im<fatuav ftsr 
tjfivuctg nra nou do|ar, 17 nqhg ro* vatB^ov y^QOfo* na^ofU- 
tMnaa T^inov nva avftifv^ ntg Toirojf jtoui xai ^xrrt ovaav 
xeaaaxeo^v <aate 8^i.ov, oti Bsi xai roirrcav fiefiv^a&at. ne^i 
aolXmy yoQ ian noistav ■zoSx' cMeJv, om^ ehis Jrifwa&ivtjg 5 
im tav neql OXvv&ov, Sg ovzoig ijiftw/a&ai (pijait, ojart fttjS' ei 
RoiVoTS tpxia&Tjiiav yviSyai at nva inekSovTa. aiX Ofitog xoi 
etg -roviovg ■lovg ronovg xot slg tdXovg dq^txvovvrat aafisvoi, 
ta. y' ij;"? ffo&oiJms' ^eii' tiSv ovrio SaovOftaaftiviav iQymv, 
xa&amff xal tovs tdqiovg i<ov evSo^mv dvSQtiv. ovtoi Se xoi 10 
vofufiav KCu xo}.tTeti5v fieiiv^fie&a luv ntixia ovaiav, ivrav&a 
XOM rije logi^iag tifoxaXovftevijg rov avrov Tff6ao*, ovne^ xoi 
ini TiSv agii^etav ^ yo^ ^^Xov Xopc, ^ dmneomig Tiav to(- 
ovtiav. > 

18. Aeyoftev d' dvaXa^ovteg dno tijg itfi6Tt]g vnotmia- 15 
aeiog, 0« jj xttd'' ^n&g oixOvftivij y^ neQiQQviog ovaa dexstat 
xohiovs E($ iavniv dno Trjg e^io &a3.iitT^g xata ibv mxeavov 
aoXiovg, fuyiarovg Si tetta^ag' lav ftiv ^oQeiog Kaania xa- 
JUrTcet 'Gakarta, ol S' 'Tqxavia,v aQoaayoQWovatv' 6 Si neq- 
atxoe tia* J4ffdfitog dnb r^g votiag dvaxiovna &aXdTnig, o ^r 20 
T^S Kaaaiag xar' drttx(fv fidXiata, 6 Se t^t Hovrtx^g' tov Se 
tha^ov, oaneQ aokv tovtovg vneQ^t^Xtitiu xata 16 fiiyt&og, 
ij ivtog xai xa&' ^fidg Xeyoftevti &dXam:a diteqydZeitu, TtjV fiev 
OQX'!* dao t^e eantQae Xafi§dvovaa xai tov xata roff 'HQa- 
xXsiovg ar^Xae aoQ&fitw, fttfxwofiivti 9' eig t6 TtQoe ia> fUQOg 25 
i* aXXtfi [xai oUtp] aXAKt, ftstd Si rotira axt^oftivf} xai re- l- ij 01D, codd* Cor. add-, val ra^ Sbk. ex Cra. codt* ~^ ftir posl 
tnupdmar om. Cor., wd c(. I, II. .£8 alja. 4. iqv atile ■aiaaifKqr 
Cor. add. Ix iiaraat^v^f Sbk. ci Cai. coniectura infelicisHniB. 5. 

toin' ttnrlr nolttiv (. 6. iai' it pnSt ACIB, «d in lioc ex emT. 

mmt fitiS' ti., quae Cor. rec. 9. ia /'] t» J' B, idemqus to y* 

ei corr., )■' in t' icc. m. mat. in C 15. k/Yitfitv edd. iode a Ca». 

Ifyo/iir ovr Er. 16. A tocc oii incipit &agmeiitani TalicaDum, cui 

iodfi bie praeBxui eit: Sito^if Tur noXnur t^ »«*' ij^ot olnov^^ 
Mjt (t. PraeT.). 19. itQoaafoeivinr C. 22, ont^ BC. 25. /iq- 
irv.-o^Ci-ov JB (ei corr.) El Sjn. ald. Xjl. eorr. W. h Si^ B :,q,t,;cdbvGoOg[c PROLEGOMENA. _ 183 

hwtmaa ets dvo xoXnovg aikayiavst ^ov fiiv iv dgiattg^, or- 

aeg Ev^etroK aovto* aQoaafo^eio^m' , Tov S' «f^Of «ov <nry- 

Mifiaw «t K jov Aifwniov mXd-fovg iia,i.Tov n<m<fvXiov Koe A. 183 

100 'IcaiKOV. offom? 6' oi ^&ivn^ xoijroi eath njs i^eo #«- 

5 XttTTtje tnevoy ijovot ti* fi(m}.ov*, pdXkov fiiv 6 te Mqol^ios 

Mu o xatia Xt^Xag, ^rtov S' ot Xomoi. i; Si nc^exJUiovoM tw- 

TOWS yij tQf^ ysvsfitiTM, xa&cintQ etQrftiu. ij fief ovp Ev^oiaii. 

itoXv<j}rtiftore<nuTt! au<smr i<STtv, t) Se Ai^v'^ tdvavTict itenov- 

#£*■, t/ Se J4<!ia fie<jrir ntog ofKfOiv jfj^et t^v Sid&eatv. asttKtai G. 122 

10 8' iit tifs evTos aaqaiMtg ejov<si r^v aiziav tov *e aoXvaj^fiovos 

xtu rov ju^, if S' iietog aijjv tov Xej^ivttov xoiaotv daXtj xat 

xXftftvSoetSljs i<mv, <oe elaov, rdg 8' dXXag iv fux(j<$ Sta<po- 

Qos Smtov ovSev ya^ ev Tots fieyaXotg to ftttt^ov. ett S' iau . 

xtetd t^ j-eoj/^etqDui^tr toropiav ov cj^i^/iarcc p.6v6v ^t^ovfiev xai 

15 fKyt&ij Toatov, dXXd xtw aj^e'<jetg a^oe aiX^Xa avTaf, iSoaeQ 

'i<p<tftsv, tttu ivtaSGa to jroixilo»' jj itrtos nap«l('« aa^yiytrtat 

(taXXov ij ^ ixtog. aoXv S' iaTt xai to yroiQiftov xat to evxQa- 

TO» ttai TO noXeai xat i9vsatv evvofiovfievoig tJwotxovfiBPov fiak- , 

Xov irttw&a ij ixti. ao&ov/tev te eiSe'yat tavra, iv otg nkeiovg 

SO aofiaSiSartat aQd^ets xcu aoXiteiat xal tiivait i<a( ta^a, oaa. 

eis qiQOv^aiv <tvveQysi, at Te)[Qeiai ^fvtdyovatv ^ftds aQog ixeiva, 

eof iv i<ftxt^ at iataXoxai xot xottrotiaf rttSra 8' iativ, oaa 

oiitevtai, fidXXov S' otxeitat xaXwg. aQog aattvTa 8i td ■toiavttf, 

eig ignjv, ^ attQ' ^fttv &dXaTta aXeov^xtijfta ijret peytif xai 8^ 

25 xtu iv&tv aQxtiov t^s atQiTjYqaetag. 

19. EtQ^ai 8i, ott dgxi toi;8e tov xoXaov iatlv d xtctd 
tdg ^t^Xag aoQ&ftoe' to 8i <!tsftot<aov rovtov aeQi e§8oft^- a corr. •- irai dUa did. ABCEl Sjn. Breq. rcc. tx Cas. coni. el 
legualur ap. Pletb. 4. loJlnai pMt &aliiTt^ collocutt codd. edd., 

«ed Pleiho slio loco rcilituil, quem lequi non dubilavlmut. 5. /itrj 

a ABCEl %n. Quad cuiD fern nequeal niularuDt l^lclh. Breq. Cor, 
7. ot'ii' om. Syn. 11. ij S' inio!; — jifpHU^^fftiO! om, Sja. 13. 

hittSii E. IS. /iii.i.011 ffuvotxav/ifav codd, edd. 19. t»} 3i Cdt. 
21. awTciii E- 22. xoi oi KoaafliH E. 25. iyti'i»n' E, led 

ft&ip pK m. add. !n taaif. 26. Ofjf^ ^'Otrr, wf (il^i]tai, tou xa^ 

fl/((i? N<Unoti htir «1. Sjn. :,q,t,=cdbvGoOg[c tS4 UB. U. CAP. 6. $. 19. 20. 

Morra aradiovg ityerai' aadmdMaatti 8i titv mtKaaov ixa- 
cov x(U iinook ataSitat ona Bidaraaip Xafi^iawiatv a* tjioveg 
a&qoav, ^ 6' er OQiOTe^a ftaiJMV eh' oifiis fteyaXov <faiwrai 
iteiMjovi. oQ^erai S' ix fMn lov Setuw wiMigou *p -^i^trxy 
aaQaXi^ fttZC* t^PtSovog, tx Bi &aTeQOv ^ te 'I^tj^at^ xai 5 
T^ K^tiK^ ixata JVd^^uva xai MaaaaUati, x«u luna T<arra 
«^ Aifvarmy, reXevtatif 8e *y '/raiUxy f»^e' «w .Zixsiixow 
aoQ&futv. to S' itfiop rw aeldfoue ffiUv^ov ij .^utfiluc «'iT7( xtu 
.01 exaxsQW&e* iiivr^; no^iuti' 6 fiiv irpof ij' iTaXia emaina- 
Stof, Si itQOs T^ £(i(];i;3o'>'i j;iUiuv xitt aevraxoaitav <na- tO 
aiwr. jj 8' ono 'f^je* iia* ^TtjXiav im.to hnaardSiov yQa^f^ 
(i^og fiey ian rijt eat 'PoSov xai tov Tav^v, fieaov Si aatt 
A. 184 nfivsi ro Xex&e* aekayos' Xeyerai Si aiaditav laiguov xai Sia- 
. );(ili<uv* TOVTO fuv 8^ to ftijxog jov nskdyovg, niMjos Se to 
fUy$amv oaov XBvTaxtaxiXinv ataSitaii to dao tov rai.axuiov 15 
xoTjtov fteiaS^ Maaaailas xai Nd^^iavog eai t^v xan' dvrut^ 
jit§viiv. xaXovat Se to nQog i^ jii§VTj adv fiiqog t^g ^uXdn-. 
ttjs TccuTije jti^vxov n&.ayoe, to Se a^bs t^ xar' dvttxgii yf 
tb ftev 'I^fjQtxov, tb Se jityvarixov, tb Si ^afjStavio*, teleuraiov 
~ Si ftix^'' ^S ^ixeiuas to Tv^^ivixov. v^^ot S' etalv iv ftiv 20 
. t^ na^tAi^ t^ xata tb Tv^Q^vixbv aikayog ftixQ^ *7ff Aiyv- 
C. 123 atixije tsvy^ai, ftiytatat Si J^atfdta xai KvQvoe ftetit ye t^v 
.2!ixe}Ja%i- icvTtj Se xal tmv aiXtav itsti fieyiattf t<3v x<f&' ^[tas 
xal dqiatii. aoXii Se tovTtav Xeiaoftevat neXttyicu fiiv IlavSa- 
ttt^i^x te xat Uovtia, aQoayetoi Se jH&diMt te xai Hhtvacia 25 

I. vegtnXtiKjam ABCl aaqaxi.ivitttm, sed ( et ( pr. la. snpn 
- addilii, E. 3. Posl dB-^oay «dd. in Sjn. ^ iitt ir Sit^ oXlyot, 

quac tfiinen min paruoi quadrcnt ad vaim Siauncutir lafifiiirovair al 
qiDPE( a&^aar, » Strabooe certiisiiiie profecta non lunt: et eur adifcU 
sinl. obscvrum non esL — i; t' iip<? Al. 9. f^™ ataStoiq ABCl 

SjD. faio aiaSlar Epit, iaTnuriaJSioii, quod. Cor. rcwituit, legilur in £. 
II. trfi quid significare possil, non Tideo. 12. tov <hd. B. 19. 

ffo^duo* BCE Sjn. Epit. attoSimto* Cor. 20. t^? wn. E. 23. 
Tur oUAdii> Twr nad- ^fiiu; lati fttyCmti 1 edd. inde a Cas. 24. MaV- 
Sanla ABCEl Sjn., sed nafioiaqCa B tx corr. 2S. iiaytiit ACl 
Sju. — a&aUa JCI Sjn. — lal oUch post i^iaroa^ add. C Plelh., 
unde .ona vidcnlur, quae !n ald. Icgunlur eodeiu loco jcol Uova. - :,q,t,=cdbvGobg[c PBOI^GOMENA. I8S 

KHEi lli&^Oveaa xul ngoxvtt] xai Kaitffiai xcd i^Boxttnia xoi 
oiUfu miaxtai. itti &anqa Se r^s j4iirviFttK^f ui izqo Tijg loi- 
s^g i^tovog fi^^t ^tJji.mi' ov jzoU.ai, lati wnv ai re rvft^auu 
K(u'E§vaof ov noilttl.S' ovSi rtQo ttjs ^»^i%j xai r^s ^im- 
S Uat, otf eiat KoaaovQu ts xai .j^ty^tovQog xai al jtistaQoua» 
t^aot, £s Atokov ririg ttQoaap>Qevovat. 

20. Meta di t^f XuicX((n> xai rouf ixttttQiu&ep mQ&iwire 

akXa aAdy^ amiannf tote ttQo tmv 2vQtE0)f xcu t^s Kx^ 

9tuag xai aviat al £vQtets xai to jivaoviov ftiv ttaXat, vvf 

10 ii KmXovfi^oif XuuiMto* , ovqqow cKcwtp xcm ovvijte- to fiir 

ow «po «wf 2vQtta)r xai t^g Kvfftifoiag xaJUimi jit^vxi», A. 185 
reilefTa 6' eie to j4tymtttov niLayog. t&* 8e ^VQtetoi/ ij /it* 
iXosvtmv ioti» oaor /(JUaiv xai i^oatocioM' ataCiatv t^v aeQifU- 1. Tti0^piovaa SjD. m^|xoiw<u BC nt&ifiovattat Cor. — £<(- 
■!tQhu edd. inde ■ XjL: vld. id I, 60. — loKxotffct AB(i)Cl Sp. cT. VI, 
252. 2&8. 2. n^of ^C Sjn. 3. >; tt r«j,njaU ABCi cdd. ^o/ivo- 
ala Sja. Pluralem numeruni, ijuo iu hoc nomme uli solent Sirabo (v. p. 
129. III, 144. 159. 167. XIV, 654) allique xripton» <v. Dion. Pericg. 
V. 457 Sleph. BjE, a. t.), hic quoque TeJlitncndum eue Du Theil. ccn' 
nut: itque itm kand dabi« Stnbo «criput, quamtpiAm ftaerunfi Stcphaiio 
teite, qui unatik modo cmc inmlaiD GjmDeiiun arhimrentiir. Slrabo 
diim ex hoc Qumeio non fuit: vid. 111, 167. 4. ^uaa^ codd., idque 
nomeo iniulae a QDnnullii uiurpalum fuiue liqaet ei Steph. fiji. s. v. 
Simililer fiovaoq codd. omDei eihibent ap. Diouji. Pericg. I. 1. et Eust. 
ad li. I. tfihilominus vulgalam edilioaum scrjpturam (errand.-im diui, 
quia haac nommu faimam conitvnler exhibvjit Mcfa, Pliuju», Silliu, So- 
limoi, alque ideo Pioajul luierpTetei Avienus et PriKianus, eamque 
Straboni vindicire vidctin' codlcuiD coDKnnu in .aliii Ictcii (111, 159. 
167). &rMterea qnim facile eirare potueriDt librarli et bic et apod 
Ditmjslum, palet. Caeterom ofuTotiut pronundatam eue breilorem i1- 
Jam rormam ei Herodlana docent Sieph. et Eust. 11. II., codemqDe 
teoore alteia queque notattu- apnd Stcpb., led in re dod plane certa 
cmn tenorcm leTvare dibIu!, quem codd, Infra praebent. — oid' ai Cor. 
— apo? AC Sjn. 5,, xoaovQa ABCl Sjn, hldem uno a Mribit 
Steph. BjE. loou^a et HoiTUfiOf, «ed duplex a eifalbenl codd. infia VI. 
277. XVII, 834. — oiYliioQOi Sjn. PL — Una^atira* codd. Itntt^ 
PlulLo, ■ed.v. 1, 58. V, 248. 7. t^ om. £. 8. uvqijriat Sjn. 
9. atVoMioc ald. 10. Jifira O. II. ttfi ai^i»i E. — «ifij- :,q,t,='dbvGoOg[c 188 LIB. H. CAP. 5. f 20. 21. 

tpov 4r^o'iiei*«ai 3' iqi' htanQa roS atoftatos *^itoi M^vty^ ts 
xoei Kr^xiyet' t^s He (teyahie 2v^(6e <ptioty 'EQcaoa&ivtje tov 
mtiko* ilvm iieytaxicj^^inw , ro Si -^a&og jt^*' oxtaxoaimp 
Mf' 'EffaKQidoiv eig Avrofiakoi xtu-to rije KvQi^raiae jte&OQtot 
aQog t^p oiUjjp t^v TavTtj Jd^vtjw uiXoi di rov ntQinlovv w- 5 
tQaxiaj^iXiav ataSiojv bJtiov, to di ^d&og x^^^*' ftevtaxoaica*, 
iaw ncu to nXatog tov ato/tatog. to di litxeXiMo» tieXayog 
aQO t^e SuisXiag iati neu ttjg 'jToXiae ial m tigog ee> (ttQog 
xtu m tov ftera^ii noQOv tije te 'Pijyivtje ittxQi jioxQton, xmi 
i^e Mtaatjtiae ^<^?( ^VQattovami' xai JJajtDvov. aSi^ttai 3' 10 
inl ftiv ro HQOg ?w (ttQOg fttj^Qi tm* axQta* t^g KQrjttje, xcu 
t^p Tlsh)n6rvi}aov 3i- neQud.v^ii t^v tiXeifmiv, xdi nXriQot tov 
. KoQtf&ianoy xaXmfieroy xohtof itQOg A^xtove 3i iaite axQav 
'Jmmiyiay xai to atofia tov 'Joviov xoXnov , xai t^g 'JJasiQOv 
ta votia /liQij fiej^Qt tov J4fi§Qaxtxov xoXaov. xaX vqe .avvsj^oiig 15 
aaQoXiag rJJff aoiovaijg tov KoQtv&iaxov xohtoi^ nQoe't^v Tle- 
Xonomiaov. 6 3' 'Jovtog xoXnog fitQoe iatl tov vvv JdSQiov 
Xsyofiivov tovtov St tijv fiip ir 3e|i^ aXevQav tj 'IXXvQie notsi, 
ttjv 3' svoiyvftor ij 'ItaXia ftij^Qi lov ftvj^ov tov xaia J4xvXijiav. 
iatt 0e aQog oQxtov ofta xai nQog t^v saniQUv avixeiv arstits 20 
xea ftaxQoe, ft^xog ftiv oaor i^axta-^iXiov ctctSiiov, nXdmg 3e 
to *ftiv* fteyimov Siaxoaiiov inl totg iiXioie. v^aoi 3i etatv 
ivtav&a cvx*tii ftir ai aQO t^g 'jiXvQi3oe, ai te M^QttSsg 
C. 124 xat KvQixtix!} xai jJi^vQviSeg' eti 3' Jaaa xai TQayovQtov 

Ksu ij MiXatva KoQxvQa xo» ilidQog- nQO tiig 'ItaXiag 3i ai 25 I. ^qnj Jl Sjn. 5. oilijr f^r taitri AEl Sjo. aiXti* fip 

■cifr taiifij BC oUijr t^n TOUTf; r, idque rec Cor. 6. jifiJUiar »ai 

nirTaxoatir BC (scd in hoe lol ttc. m. dcletiuD) edd. 8. nffo} 
n^o« A. . IV. iiia^yiat Sjn. — irv^cuouffffwv A. 12. ii om. £. 

14. Tou om. SjTi. — Ivrloii A. . 1&. /m^ om. £ Sjn. 18. »>- 

Xovftirov Sjn. — noiiO n^>7(ol Sjn. 19. xata t^v aivliftav t edd. 
22. fiir om. Er Cor. 23. ^ ai] f,or<t. «i CE Sjn. fiorat B. 

24. iq^uiTH^ ABCEl Sjn. 11'tcttruii Plcih. r, Idque rec. Cor. hlc et 
VU, 315. Sed cum codd. opu. ibi praebeaiit KVfutmii, cique >dhjU 
■ Plinio (a N. m, 2I) .piiellelur CuTKta, ■ Ptaletiiaeo (U, c. 17) 
Koiiqata, haec fomu vera habcDda ett. 2&. ftHtna AEl Sja> ^A- :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLEGOHENA. 187 

JwftqHiiai. Tov £i>tti.i>iiov Sa zo iiu K^r^* mto Ilayvfov n- 
tQOKioi^iid'^* -)<«( nEvzatioisioiii orafiuov tfaai' toaoirtov $e xoi 
to im Taipo^Oii z^g jdax<ovt>t^g' 10 di ^ao ax^ag 'laiwyiaS A. ISfi 
^i 10V foixov ToS Kogir9taxov nohiov ttov ftir -rQiajOdoit' 
5 ianv eXienoi', to S' aao 'lamiyias eig i^» jiijiv^v it},tov zup 
ter^anta^itXimv iaiL i^aoi 8' Btalv ivrax&a ^ re Ko^xyqa xot 
£v§ot« aqh t^g 'Hmtomttdos, x«» i(pe^^e «po loti KoQtv&iaxov 
xohrov Kstfoihivia xal 'i&wni niu Zaxvv&og -xai 'Ej^tva&es- 
21. T^ Si ■2^«fe^<j avvtarrei ii K^zmov ati.ayos xeu 

10 TO 2aqmviiK0* xeu ro Mvqt<Sov, o fuiia^v j^g K^^s iart xa* - 
t^S J4(fyeiag \ta\ i^g jiitixrjg, atiAioe £3;"'' '^ i*tytatov 10 dao 
^g J4Titje^g oaov ;i;(>l.(<av xal Sttotoaiaiv aiaSioiv, ft^xos S' Hjer-' 
to* n Smldaiov. iv roijrqj Si v^aoi Kv&tiqo, te xai KaJ.av- 
^ia xoi at tieQt j4iytvav xat ^aXafuta nai imv KvxkdSiav xt- 

15 vsg. 10 Si avvexig «d jityaiov iatiy jjStj aiv rip MeXatt *6iji<p 
xal t(^ 'EXijjafiovtip , xai 16 'ixdgiov *ai Ka^3td&tov (^XQt t^g 
'PoSov xai K^jnjs xal tAtlffpou «al «oc ti^mtiav fUQmv t^g 
*S'* J4aias' at rt KvxldSeg vjjaot eial xai ai Xno- 

1»'« BC. Articului praeterca om. lii Syn. — xoqxvqa ie lai E- Sjd. 
-xoQxv^a ti *a>.oi'itirti Fleth. 1. SioptiSm AB. 2. maii^r om. l. 
3. Hoc.loeo «dd. in inirg. A *vp /lorofiaalar U/ovair, 4. inl — 
'la-Tivylaq om. l. — tit fitr titcrlsch uitlu$il Cot., fth ora. E. 5. 
■njf om. E. — irliorTiot ABCEt Sjo. cdd. ^Xtor joir o, idem Bre- 
dow. coDiecil, qucm Grosk. rule secuhu tM. 6. iari aai. E. -^ 

ilatr om. E. — nifxvQa E Sja. 10. irafSaiHiioii ABCl Syn. aaqu- 
ruof OV cl, eruo t, JE, ^od rec. Sbk. II. jtlaToi; — jiniK^^ om. /. 
12. i^f om. E. — aitt axoahtr tup. pr. m. Jia Syn. 13. it nai 
om. E. 15. T« St Epil. £ Plelh. Sbk. iw^f Cor. 16. iqt om. 

edd. 17. Ki/trgou cum maiiireiUi coiruptum sit, Plctho lam scripiit 

xvtdov (idera esl !n r), BrcdQvio sc Du Theilio prohMum, aeque Im- 
probabile, eiii nihil ccrtiui alGrmuo ■usim: quod Tuchuck. Grosk. alii- 
que Toluerunl Katitid^ov plicerel, niii Duniuni hoc nomen reccderti a 
codicum scriptura. IH. S' otn. Fleth., edd. indc a Xyl., alque ■ Sir». 
faoDC profcctum QOD cue luca clarini cit. Proxima Tera cuiu apto con- 
neiu caruQl, PlcLh.,/v <ii iBiei-uit post jtaUm, qaae Cor. rccepic: led ea, 
qaamTia aimlle quid a Strabone nne dubio tcriplum fuerat, incerta wDt 
ncqcie mignopere placenl. Mallem ir toirt^ 3i UTe iv Sl i^ AiyaUp. 
Qnod aulcm Grod. luraii uuie, ut aolet, addendniD couuit al jtijiUnai,- :,q,t,=pdbvGoOgle m LlB. II. C\p. 5. §. 22. 23. 

piiSBS Koi tti n^oxeiftsftu njs KaQtas xul ^lmwlag xot jOoki- 
dog fuxQ' *7f rpojBJoff, ■ iU^^co iJs Km xat '£d/tov xat Ji.iot 
xot Aia^o* nai TereSov' us ^' aSrets al ngoxetfievai trjs 'EX- 
XdSos fttXQ* ^^ Maxedoviag «ai v^s oitoQov Oqkxijs Ev^oia 
re x«» 2:xvQos "at nenaQij^g xeu AijfLvos xat&aao? xaflft- 5 
^Qos «oi 2^ajiOd-Qikxr} x«i aiJLat irletovs, ne^t wr iV to»s xa#' 
exRiTTcc JijlwffOfiw. *(T« Se to fi^xoff i^s ^akwnt^s ravrtis ne^l 
^eTQaHiaxilJovs tf fttx^ip aXeiovs, TO te nXdtos leQt Siaxiiiovs- 
TtSQidxezat Se vao tiav Xsx^evttav /le^car t^s Jiaiag xai t^g 
omo ^miviov ftixQi Oegftaiov xohrov tiqos oQxtov ixovaijs tov 10 
nJLwf «OQoXias xal ttav MaitedovixiSv Mlaiar itixQ* '^i -^9f- 
, xias yee^owjffot', 

22. Kara Si tteovrjv iati ta iiinziTidStov ti xteta ^tjinoii 
Ktd j4^dov, Si' ov to AiyaXov xat o 'EH^aiiortos i>cSidmm 
«pos agjitov etg aiJi,o neXayos, o xaXovat IjQoitoyiffla- xo- 15 
KSivo ees aXXo , tov Ev^eivo* nQoaayoQevoftevov aovtov. eon 
81 Stf&dkartos tQonov ttvd ovtog ■ xora ftiaov.. yift ftms axQoi 
Svo nQoaistrovaiv , ^ fiiv ix t^s EvQtaitti? xvt ta* ^oQeiwv 
[leQiSv, ij d' ex i^s jioiag ivavtia tavr^ , tjwayovaai tov fte- 
rd^ }t6^ov xai notovaai Svo nekdpj fieyaXa- _to ftiv ovv t^s 20 
EvQoiatjs dxQoit^Qiov xaXehai Kqiov ftetianov, ro Si r^g Jdaiits , 
C. 125 KoQaft^is, Siixovra dXX^Xiay xeQt *Si,a*xiXiovs ojodiovs xai nev- propter nonQullai CjcLiltis paalo antc Mjrtoo mari trlbulas, nei 
babit; cT. X, 485 ]□. Omnmm deuique Jnrellcijsima sudI, quac 
Epil.: 10 Si aaititixav 7i(i.ayoii txet to;, t( xwilaSai r\ 
faSai icil. 3. liaitvTioi St ald. 5. Nomina b»cc iii 
mbita iBterleqli» eihJbeatm: in E. 7. TaiWij M, Sjn. 8. ij fur^ 

nXitovq om. E. 13. To xata — atyalov priniuai ooi. ac jcc iB. 

■dd. in niarg. A. 16. to *ld. 18. ,igi,a:ilmo,mr ABCl ald. 

■n^oK-inrtovatr E Tif^OTttiitovaii' Eost, ad Dion. v. 148'Plelb., idque r«. 
Sbk. 19. aomfoia.i et moi Hoioiiari JBCEl SjB ; Sbk. coir. Ple- 
ihonem acsuius. Minus bcnc xai aorayovm — Tiotor^ Ei»(. I. L 
22. dtax^lovf i Slrabone scriplnm non (iiiuB posl Bocbartam (t. Hie- 
roi, P. 2 p. ni. 71, 49) complures, tnaiime GoneL et Groik. ad h. L 
OHendenini. Slrabo ip$e inli-a V)I, 309 poUquam diierat Carambim 
prsmODtorium ab urbe ChenotMsitaruin 2500 sladia abesse, diitantiam 
iaUii idem promMlorium et Criumetopam mollo nuDOKm eue tndit. Ke- :,.,C00g[c HlOLEGOAffiNA. 189 

rmoaioeg. to itiv ovr a^og hai^v tteXayog ft^Kog i/ato' ani 
Bv^artlov fuxdi «or ix§oXSv tov Bo^a&e*ovs aradioip vqus- A. 187 
][iXimv oicroaiocFiW, nXdtog Se SiaxiiMov iv rotiri}) d' tj Aevnii 
i^aoe iatt- ro S' i^ov iart aa^afiriiKg , ete <ne*ov teXevrcat 
5 imxor ibv xotk j^ioaxovQtaSa, im nevtcaiia-^^Mve ^ fiiytq^ 
itXeiovg ataSiove, vb Se nXanog neqt ■rqtaj^iXiovs' ^ Si fteQifU- 
Tgos ToC aviatavtog neiayovg iati dia/tvQiap aov xai netr»- 
xtaxiiMov araSicov. etxdCovat Se tt*eg «o ojijna i^e ne^tnirqov 
iftvTijg ■ ivrttofifvtp 2)tv&u«p To|q>, t^v itiv ttVQiy e^oftoiovr- 

10 tes TOig S^ioig xahtvfiivoie fiiQtai tov riottov {taiita S' iarlr 
o fta^dnXovg 6 dno tov atoftaiog ftixQ^ ''<"' fit>j;oii roti xatd 
^iotnmv^io^a' iiXifv j-o^ *^ff Ka^afi^ioe tj y» aiii; na.aa i^t^v 
[ux^dg ej;ei iaoxdg te xdi iloxdg, mat ev^eia. eoixevat), i^» 
Si Xoin^v TqJ xiQKti Tov to^ov Sttr^v exovtt t^v intargoqi^v, 

15 «7* fiiv arto mQKfiEQsateQav, t^v Si xatto ix^vteqa»- rmtat 
Si xdxeivtjv dneqydl,ea&ai Svo xoXaove, «ov 6 saneQtos noXv 
&ate'pov ntqitfeQtateQoe iattv. ■ 

23. TntQxeitai Si tov ioi-&tvov x6}jiov iiQog agittov ij 
Matwtie Xifivij, tt}»' steQifteiQOy q;owo« iwaiua][iXia>v ataSitav 

20 tj Kcu fitxQfp ttXeoviov ixSiCotai 6' axttj ftiv elg Ilortov xatd 
tiv KiftfteQatbv xaXovftevov §6anoQov, oviog Se xtnd tbv &Qd- 
iuov eig t^v IlQonovtiSa' tb yd^ Bv^aniaxbv atofta ovtto- 
xaXovai *0^fH«w Boutioqop*, o tstQaatdSiov eanv. jf 8s loco, quae cle eodem iDiervallo doceul Ptolein. (III, 6. V, 4) tt Plm. 
(H. N. IV. 26). • 2. Ti, el tdE oi». E. — <rTa«o.>. om. B. - ■.gur- 
XiHtir omaiuxrlwp^ ,S xaX ai E. 3, rl^Mt/iiiojii ju iQiaxt^^'»'' inuiiiii- 

dom CMC luiptcantur PeUE. el Groik. coll. p. 91 eitr. XII, 548, de diilan- 
tla iiiler ByunliDm cl Carambim agi cum Gouel, led falio, ot apiDor, rati. 
5. itoaxov^a AlSl Sjn. 12. SioaxovQlSa Sjn. — xofd/ifitin et . 

lO mp. ia E. 15. oviiHC Stj noB tx corr., S^ edd. inde ■ Ciu. 

20. alj^iorur C Sjn. 21. to ef4<tior Hopp. 22, jStf^anianiaf 

E. ' 23. ■0-gi(xior ^oanoqov idulttrina ewe ob ouTsi verbo uaXiir ti- 
ieclum ViUebrumiu cenniit, hoE nomine a Friedem. iure rcprehennu: 
mulUi enim extanl tuiuiiuiini vocis outa pleonumi eiempla, coUecla 
> Basi. EpiM. criL p. 37, Scbief. in App. p. 7, Melet. crit. p. 14. 81 
etc Nihilomiiiiu cnm aomeii freti illiiu pniiiiiie praeced*!, ac neiUnun, :,q,t,=cdbvGoOg[c; 190 I.1B. II. CAP, 5. §. 34 — 26. 

'H^onoftii x^^Jwi %tu nsrttatoaUa* Ufeuu ro fi^tot mttSUov 
t6 owo «ys T^^oJSot im vo Bv^avriov na^tapv de atof tott 
xttt «o xJmtos. hraS^a 8' tj twv Jiv^utti*mv id^vTiu t^aos 
%cu ta m^t air^v vijaia. 

24. ToicEvn; ittv ^ xQog a^ttror tov Atyaiov nskayovg 5 
livaxvai? xai taaaxrr], naXiy 6' dxo t^s 'PoSiag t/ lo Aiyv- 
miov nfkayog noiovaa xat t6 nafiipvXio* yai to 'Icmxor iitl 
fuv r^v int mi t^s KiXixiag xata 'laaov iietetrsfai /wj^pt xoi 
ntPtaniaj^iXioyr atadieav na^a, te AvKta» Tta* HofitpiiXlav xc» 
T^f KiUitoiv na^aXiftv naaav. iprev^ev Se £veiu te xal tf*o*- 10 
vixti xat Aiyvntog ijxvTiloX ngog »(fn)? t^» ^aKarfav xai n^og 
dvotv iois AXe^avd^eiag. iv 8e r<p 'laaw^ xoXitip xoi ttf 
IJaittpvUtp xeia&at avfi^aivet t^v Kvn^ot, avvojttovaat- tif 
Atyvntir^ nehiyei. lati 6' -ano 'PoSiw Siaffia eig AXe^dv- 
iQetav ^oQta tiitpaxtaj[ih'ti)v nov araSi<o]>, o Si ns^inXovg dt' ij 
nXdaiog. 6 8' 'EQceioa&et^s tavtijv fiiv tiSv vavttxav eXvcu 
iftiat riiv imoXtppm neQt rov didfifiatog roS mXdyovg, nu» 
fiiv ovtia Xeyovtiav, rtay Si xat neviaxiaxtXiove otix ixvovv- 

C. 126 TW* einsTv, avtog di 8ta «of irxto^^utiu*' yvmfioviav 
Qttv tQiaxiiiove inraxoaiovg nevrtjxotaa. wtMmi 8^ toi 
Xdyovg ti ngog r^ KiXtxi^ xde« JlafttpvXi^ xai roH Ilovrutov 

A. 188 ra xaXovfieva fis£/a fUQij xai ■^■JlQonovttg x«ei ij iipet^s ««- 
QoXia ftiiQ^ IIicfMpvXiag notei nva x^Qoviiaov fteydXjjv i 
Heyav ravrr,g ta&ftov, tov dno t^s nQOg Toqi!^ dsdam^S im 
aoXi* Afuaov xal t6 reiv Aftal^ovoiv ntSiov tijv &eftiaxvQca 
^ yoQ irtoe r^e yQaftfi^g ravaie X'^?"' f*^?* KaQtag xai 7w , quod sequitur, iDconnnodiuiiDe «ibiaDgMiir uomini gCDcn* r 
(go (jnoijtw crcdldvriro nb alio quodam, no» i Strabane ■dditDm «ue, 
ne gma ledor paalo incautior ad IVopoDlidem biec verbi referrct. ' 2. 
Tt(5 om. E. 5. ■.;■,? anie to5 MTd. At. 8. T^e i» BC eAA. — 

Katd taor ACl nai:' 'laaof Cor. . 9. Tt et proiiinum «ai om. E. 
10. T( om. E «c. ro. »dd. in C 11. tp.vKl,% ABCt Syn., nllim« 

•jlUba iQtcrcidit in E. 14. Quae leguMur inde a terbii fim i' a«o 
□iqiiB ad )i(WTii nmnffv (v. p. 128 eitr. §.-2T), non eibibentnr in Sja. 
15. fioftfy ABCtE (io boe a gap. ^) jSo^a o Plelb., idqae rec. Cas. 
17. Ro^ C. 19. aril.ttr E. 23. jF((i(om;irp«. C. ..,Goog[c PBOLEGOHENA. - IM 

inag xeu TtSr svmg jihioe nefioftivtov eOviip ru^ivatos Saiaaa 
iami vno lov jiijcuov kcci vav atcai^fa&i* Xs^ivtmv t$? #a- 
XdxTr}S f-sgiov xiu dtj xal xahfvfiiv J4aiav ratrniv idioe xtu 

5 . 25. 2v}J.i]^3tjv S' eineiv, j^s ifa:&' ^fi&s ■daXamis vontO' 

taiov fiev itni atjneiov 6 i^s laya^jis Xvprewff fv)i6s, xcu [t£ta 

tovtov ij Koa' ^tyvmov Jdke^dfBfeia ,xat tov JVeilov nQO%o<u, 

^oQetatatot Si to tmi SoQva&evovg [atofta^' e< Si nai «^c 

Matcotu' a^oan&titj tip niAMyet ttg (x«u yiif ianv tos av fU- 

10 Qoe),~to Tot' TavdtSoe' SvafUKtatatov Si 6 «ata tde St^Xae 

aof&^oe, ita&tPairaxov 8' 6 Xex&tle f-vx^ Mtttd /ltoa)i(iVQtdStf 

'EQcaoa&ei^e S' ovx ev tov 'laautov xohtov qitjaiv. o ftiv ydQ 

«ri tov avtov faaijfi^QtvoS (9puT«t, i^' ovne^ ^ te Jdfitaoe 

Mcu &eniaxtiQa' ei Si ^oiiiei, aQoaXa^e x«i t^v ^iStiv^v f^6* 

IS tbaqvaxiae. dmo Se tovtntv tiuv fte^av ttQog tia aXove iifti 

aXetivoiv-^ tQiaxtiMov itov tsraSitov eie dioaxovQtdSa, cag eotat 

" ftS31oy ix t^s ev fteQei iteQtoSeias .ifaregov, ij /«»■ S^ Hod-' 

^fi&e &dXa^a totavttj tig, 

2fi. 'TftoYQontiov Si nai td^ atQisxovaas avt^ yde, «p- 

20 nv Xa^ovmv dao tmv avtiSv [UQioy, dtf' tovae^ xat t^v #a- 

Xatrav vTteysdtiiaftev. eiaaXeovai totwv toc xatd 2<rJiXas nOQ- 

&[Mv iv Se%tif ftir iativ ij A^vij t^Xf* ^f '*''' ^eiXov pw- 1. rtfto/iimiv om, E yirtip^riov BC, 3, iiii poit Hliai; nm. E. 
7. al ante tou adil. Cor. I.aud improbabilitei. 8: >ni/,a dm. ABCEI, 
legilnr in pr Flelh., uDdc rec. Sbk. — iX yi E. 9. tu mkayn 

om. E. 10. /i/^oi; T. tdS Ta<a,Soi Cas., inde /liqoq t<, td tou 

TariUSe'! Sbk. Cor. e» Tjrwli. coai., us ov bucou ^/po« Plelh., iitque 
kaad scia Bn ainou aiUc to tdu eiciderit. — ivcpvniiaTOi Ai. 11. 
iii)&-tvio-i:axoq . A. — Stoaxoii^lSa AE. Arliculum pneGguDt edd. 13. 
tif' ■ov ajiiaoi E. . 16. Stoanov^Ua ABE. IT, mqutSlaii BC 

tAA. 22. Inter voeem Aifiiti atque verba nt^l iii't^ ilntlr xtL 

(t. 111, 139. eitr.) Dmaia ita latercidcnmt in A, ut illaia, quae ultima 
cjt pagiuae, baec, qiwe letnotai inilio paginae pr«xm»e, exnpianL Ea- 
iaa desideiantnr in hig, io g lamen reeentiare manu nippleta nant qom 
•equualar asque ad vei4>a Xoiam' itxiir xiJ- p. 131 eitr. In np iti- 
dem oninia uwjuc tA fiuem haitu Ubri deerant, io p auiem cadem, quae 
in g ■DpplMi Uixiniiu, poM aUit* nmt. (cC &>ef.). :,q,t,=cdbvGoOg[c 192 im. a CAP. 5. %. i6. VJ. 

aetoSf i* oQiatsQa Be dnuto^fios ^ Ev^iami f^t nv Ta- 
fdidoe' Tekevtmai 8' ifitpme^eu «epi -«^f Maiav. dQXTeor S' 
OJTo Ttie EvQtimig , 5« noXvaj^qfua* *s xat «pos o^«^» di^^mr 
svtpvBtJTuni itai fiolAtetiS*, xed icue aiXate fiXttirto* fieraitdeo- 
Ktri«c ttS* oiittiav dfa&wr- ineiS^ avfofaaa oin^inftoe iatiai^ 6 
oiXpie T^e Sw Tfivxoe doat^rov. aVTti 6' oftofiei Toie jifid^oi- 
KOie V^i? A£f< '^r TapixiV xiu tt}v Mamrif xot tov So^- 
o&ev^. T^e 0* oui^aiftov to ^w Svaieifu^o* ttai to offetvw 
fiB/^&>}l)£g oinehcu ly ipvaei, tniftehjTdie Si Xa^ovra dya&ovg ■ 
A. 189 Kot Ta' ifteiXcag oinovfieva xoi X-qat^utae if/M^ovrai' xa&das^ 10 
C, 127 of 'BUijms, o^'? *«* nei^ae xixziiotreg, ipitovv xa}.iSg SUt wpo- 
roiav T^f nspt ra noilifixa xoei Tae Ttjvat xai «^v aJltjv avv- 
eat» "^v ne^t ^ior. 'Ptnficuoi Te nolXa e&vn nafc0.a^6vtEg xm 
Tifv ipvatv dv^fUQa Sid ^ovg tonove i? tgajreig ovtae 17 dXtfW' 
vovg tj. ipvxQovg ^ da' aXJjig aitiae dvaoae^tovg ffoiULots tove 15 
te dvemstkenmve ^l^kote ininX^a* xcti rovg dy^nurtfiove ffo- 
Xtttxiae t^c iSlda^ap. oao» 8' iarir avttjg iv OfiaXip xai sv- 
xedtip t^v ipvaiv e^ei avvt^ov nqhe tavta, inetS^ xo fiiv «V 
t^ ^Saiftovi x^Q'!' "d" eartv el^vixov, to. d' iv tij Xvn^a fid- 
Xtfto*' *at dvSgixov, xai Sexetai ttvag tra^' dXX^Xaiv eve^yeaiag 20 
tityiv^ tavta' td fiev yaf> inucov^ei toie onXotg, td Si xa^ 
itoig xtu ti](*aie.xat ^&onoiiaie. ^avEQat Se xai ai c| dXX^- 
Imp ^Xd^at, ft^ emxovQovvt63V Ijei Si ti nXeovext^fta ^ ^m 
Tiov td onXa ixovTtov, iiX^v el tip «tjIjj^ei x^ccroiro. vnd^jpi 
S^ n xixi n^bg Tovto ivipvie r^ ^neigip tavtij- ohj yd^ Sta- 25 
sc>rojxJ.ra( ffedtoi; rExai OQeaiv, aate navtaxw xttt ro yeiaq;- 4. noUxav BCI jioXiTimy E ct inter vernu 0, niide rcc. Cor.: ef. 
p. 122. y ijiit-E. 6..a^a£u>oI« BCl af,atoe^o,i, qnodCor. 

rcMitalt, legitnr' m E, Qti in plmi^c aliis iufra Vll, 294. 296. 300. 
XI, 492j cF. BerM. >d Swph. Bji. p. 113. .7. ror — t^- — ™ 
□m. E. 8, To poil itai om. E!gp. 13. lir anle filor add. B (u coir. 
Kc. ra.) Pleili. rr Cm-. — «aJ] ral S BCl M., Dnde KOii coDi. Tjrwb, 
a «utQlit Cor., alque om. Ev. 15. jteUtoU «m. Er PlclL. 17. o^- 
Toi; l Pleth., om. £. 22. oJ om. BCt, legilnr in £ Plelh., c> qi» 

nc Cor. 23. fUoiSi»] !x<^ £. 24. H^aniro £CI ald. 26. ytti^ 
jmorl ratffa^aot BCEl, feagrmor tM. m ma^. «, >icut ytm^ytuir :,q,t,=cdbvGoOg[c PROLGGOKENA. 19S 

Ytitiv M«M t6 mXnuior xcu m (1^11*09 aa^mieto&ai' kXiw 
d' ehai &oaBQo*, m t^g ei^vijg ouieiov, (S<t&' oXkv im*Q€mi 
loCro, 7rpoaXa/i§af6vTaiv «ai tw*'i}yeii6ro>v, 'EiXijvai* fiev m^6- 
rcQov, Maxedovmv di xal 'Pioftaiiav {SoTEpov, ^iw lovro dc xai 
5 ffpoff ]f6}^iiov avja^Mimini eari- xeu ya^ ro fiaxfiiov ttX^og 
a<)f^evor ejFti xai ro egya^o/urov r^v yijv xal ro rag aoXstf 
mvej^ov. Siaipeffet 8s xttl TavTr;, Stoti tovg xaqaovg exipeQei 
rovg dftiatovg xeu rovg dvayxaiovs r<p ^ttff xai fietaXXa Sca 
X^itfta, &viuftaiia da »«« )j^ovg nolord^ie l^ca^ev fxireiatv, 

10 iSv TOtg aaariCofigvoig ovSiv j;s^o)r 6 ^iog idTiv 17 roie ev- 
np^ovftevotg. tag d' avrag ^oaKtjfuireav ftiv noiXav aifQovtav 
aa^ej^et, eijqimv Se aadvtv. rotcevrtj fiir ij ^et^og otvry «a- 
&6X0V TsJ»' (pyaiv ecti. 

27. Ktad fiiqog S' iari ftQmT^ naaiav dao r^g ianeQag 

IS i^ 'I^tiqia, ^vQat; potiif na^anXi^eia , ti3v wg dv TQtcjrijXifiaiav 
pe^mv vneQnunovrotv eig »^»' avvejr^ KeXrix^v tavra d' itni 
ra ffgoff «M, xai rovrotg ivimorifivetai to nXevffOv [iipov}, 
S^og ^ xaXovfteni Uv^vtj. tfvt^ 6' iati neQiqQvrog rn &a- tt lol in inarg. jt, unde nai 16 yciiigyaior tc lol td yftnyQafiKd* nat 
10 noiiiixov htI. tr aM.: xol ti feayQotfixoii nndDis mcliuit Cu., lat- 
(ulit Sbk. 2, am' ortuv BCl, inide chiatui; leribcBdiim cue auspi- 

eatur Cas., oytBS A. Groa. (Vam Geogr. p. 166); aa&' oXar, quod re- 
dpere ao» dubitavi, legilur !u E; w; to /' inaqattX marg. e, iucfi' Im- 
xqatii r, iaaxi xal iaaqaTii gp Pleth. (in Iragni. med.) Sbk. Cor. 
8. toiit autc avaYxadivi; om. E. 10. aanaitZovaai E. 11, aol- 
jti» oiQ. rgp Cor. 14. Quac leguntur inde a Terbii jr^nuri; Koaair 

■tI, cTtant denuo in Syn., ilsque praemittunUir haec: ndXa- 3' liaQ- 
X^t diiai.apoytHi ta<i ^iM/pDtn Xiya/iip. 15. tfax^ip^i^r BCi Tpa- 
Xr\Xlar ffp Plelh. tQaj[fiUatar edd. Tqaj^Xifialar, quod praeler £ eiiam 
Eutth. ad DioDji. v. 28T, et XVI, 773 omnea codd. praebent, repudiare 
non licet, eliamai iiec|ae biuc (brmaDi, neqne qnid^an huie limile pro- 
banduia e«o censeat Lobedi, ad Phrjn. p. &58. 17. t^or ara. codd. 
Quorei» ■criptnTa cum HHuifetto tideietur manca, Cor. iciipiit & Aao- 
tifintai TW* nltVQaii nullo snccetm. Venisime coQtra i^m intercidiue 
Grosk. collegil ei III, 137, >ed qnae praelerea addidil o noMi niperfliia 
nmt. AdircliTuia illud propter pMecedealium literamm similitadiDeai 
neglecta videalur. 18. avtti d'] ff i' aljUf isaaa gpr Pteth., et in- 

ter TCraiu add. iu t: recepirimt Sbb. Csr. ::,C00g[C 1S4 LIB. 11. CAP. 5. $. 38 T- 31. 

A. 190 iArp to (Ut viiutp r^ xaO^' 17/Mf f*^Q* ■St^hSt, ta 8i htMa 
C. 128 15 ^tiUntx^ (Uxtn tnr ^oqEKov eDtQta* t^g Ilv^vtig. fuJYog 
81 t^g ^toQag tavnjs iatl Jrspi i^axiaxiUovg ataHtove to fu- 
jUTto», nhiioe 8i asrzaxtaxCMnig. 

28. Mtta 8i tavnjv i<mv if Kalxut^ itgog ita ft^XQ^ nota- 5 
fuw 'P^vov, to fun ^oQSiov ni^vQov ttf Bfatavixqi )ti»Coiuvii 
no^fup ffuVn'' drtuiaQi^iia yoQ ovr^ na^aiX>iiMs ^ v^aoe ovif 
a&aa aacrj, fi^Kog oaov fivtaiitapiJovg inixovaa- to 8' i»- 
fiivov T<p 'P^vtp notafti^ neqiyqa^foiiivij , na^eciU^^v ^(okti m 
^avfia «^ IJv^vTj- To 8» votutv ro fuv ta*g jiiaeat «6 dno 10 
tov 'P^vov, to 8' OM^ ff xa&' ^fi&e 0oXarrti, xa&' 5 j^tDffiov 
6 xaXovfuvos raXatutog «6lno{ dvaxwtai, jtai iv aurcp Maa- 
aaXia tt xai Nd^cav IS^vtat nolttg im^aviatatat. dvtaat- 
rnt 8i t<p xolncp tovrtp xat' dnoa^oq^^v StiQos xdlntos Qftet- 
vvfute avt^ xaXevfieiiog raXaxutot, §iJneav ir^oe tag a^tttovg 15 
Mttl «^r Bomcavut^v ivvsai&a 81 k(m attviatcmv Xufi^dvBt tb 
aldtog ij Kei.tiin]' awdrfsiat ya^ Btg ai&ftov tXartovoiv fiip tj 
tQttyxiXitav tftaSitav, nXstoriav 8' 17 8tax»Ximv. /lemlv 8i iatt 
sd](te dpeiM/ fTQog oQ&dg *j TIvq^v^, to icaXovfievor Kififixvov 
ogof tsXevt^ 8i toirto tig fttatthata Tfc KeXtdav neSia. TMr 20 
8e j4ijneuv, «c iottv o^ a^oSqa vipiiiA «otovvta aeQtife^ 
fqofifeqv, m fiiv mQtov eatQantat ngog tct Xe-(&ivta tav KeX' 
tSv ntSia itai to Kiftfterov o^og, to 8i xotilor sigoff t^v Ai- 
yvtttatfjv xai r^v 'ItaXlav. l&v^ 8e xatixet noXXa to o^og tovttt 
Kei.ri*d ni^v ttav jityvtav ootot 8' izieoe&vete ftey etai, aa- 25 
^aaXqatot 8i tois ^iote' vifioviai 8i /td^og tvv j^iauttv to 3. imi oin. £. 4, RfTTiHur^iJUoiit Si nlaiot edd., tfaa ponM 

param leraliu' ■cciualin illiiu diiril!>. PnqHMilio nigl ■jllabae IIB/f 
•imilliini omisu eue ndealnr. b. Imlr oiD. £. 7. arTUTafaal»- 

tu £.' 10. TDk fitr 'ilTiiat BQ)Cl, Kd C poitra rut., nnde Cor. 
primiu ierip*il lo (itv ittU, qoae rant in £ Sjn. 13. %i Otm. £. 

14. ^fiiHu^o; codd. cdd. IS. tvn om. £. 19. Verba xfit — 
Tiliuif , ac deioc^ ludia — £tfn;Xa selicduU aggk^U obteeU nnt 
m C. 20. tit ante KtitSv >dd. gtp PUtL. edd. 2k now^ 
w eodd. Cor, coitt noiovtni» pnideraidam cenmit GnMk. 31 1*- 
ytWTtwnpi BC Sjn, :,q,tncdbvGoOg[c PROLEGOMENA. . v» 

awdnTot mig Jiaewtrotg o^eai, peQoe Si Mal tiSv J4ftw»irm» 
oqmr xarcxovai. rcevtcc 9' imtv o^uvij Qaxig Sta rov fi^novg 
oiov T^g 'ItaXikg StanKrfvxvla dao i£v a^xtatv ial fiemjuBgiav, 
jEi£vttaiytt d' tffi i6v 2!ixsXt}t6v aoQ^ftoii. 
5 29. Tijg S' 'IraUag iazi ta /tif tiQiSTtt fttQtj ta vnoxi- 
ittovta. taig j4hfeai nsSitt fttxQi toS ftvxoS toS j4Sqiov xai 
»<o* nXr)aiov toamv, ta B' i^ijg axQtt imi^ xttl fiaxQa /eppo- 
vtfffttt^ovaa, dt' fjsi eig e&rw, iai ft^xog tiraiiu to Jifiivvivov 
iqog oaov ImaxiAj^iildn* , njlacop S' dv^fiaXov, iiotei Ss t^v 
10 'ItttXiav x^a^^oov to iB TvQQti*iit6v nAayog oQ^^tevov daa 
roS Atyvffnxw xoi to Avaoviov xai i JiSQiag. 

30. Mera Se i^r 'IiaXiav xat t^v £eilruc^r r« nQog Sa 
Xotau iati tSjg EvQotftTjg, a di](a tefivetat t^ "listQtf notoft^, 
tfiQetai S' ovTog dno ttjg eaniQas im t^v im xai tof Ev^ei- 

15 «^ fi6vtov iv dgiffttQtt Xinaiv tifti te rtQ/tttviav o).tjv dQ^ttfti- 
vriv dsnh rov 'P^vov xai to.rsrinov nav Kai to tuv TvQeyeteir 
KOM BaaraQvmv xai I^avQOftatmv f^X^ TavdtSog notafWv xa* A. 191 
tijg MatiatiSog Xiftnig, iv de^iij Si r^v te QQdxi;* daaaav itaJ C. 129 
ttjv 'HXvQiStt, XotnTjv Si xai teXevtatav t^v 'EiXdSa. aQoxeir- 

20 tat 3e v^aot tijg EvQmmjg, ag eipaftev, e|ai [lev £ttjXav Fd- 

■ ietQtt te xiM KaTttteQideg xai SQertavixttij it^g Se Jlt^XtSv 

at te Fvfivijeiat xai aXXa mjaiSttt fjiotvixiov xai td tSv Maa- 

aaXiiutiur xai Atyv<ov xai [ai\ itqo t^g 'ItaXiag ftexQt tiSv j41o- 

Xov v^awv xtti t^g ^ixeXiag, oaat te neQi t^v 'HneiQanv xat 

26 'EXXddtt tcat l*ixQt MoMeSoviae xai t^g QQ^ttitts ];e@ponf<Toi>. 

31. J^ffS Si tov-TavdtSog xai zijg MatanSis iett ta iv' 

1. ^('(o; — naT/xoimt om- K p'po« i' iinl xoi Syn., unde coiuicuu 
/tifiK <li 11 'o^ 3. itaitiifvtixvkt, «t oiT lup. V, B. 7. zf^^ovifaf- 
J-ovai» E. 0. ataSiar pott fataxiaxtUiii' M. gp PI«Ui. Cor. 16. 
tvfiyffrAi' C Syn., tt ia B lilera »ile y trnM estj tvQfij^iTii l rv^ixi- 
tnir E. cl. ai p. IIS ioit. 19. lal fia^iSotiro' pon ii.Xv^Sa sdd. Pletb. ^ 

gpr inirg. k edd. ludicaverat ntmiram Pletho MKedoBiaiD h. I. niale 
omisuin eue; sed ea Strtboni eit Gneciae parc vtd. frgiu. I. VII §. 9. 
Tlll, 332. 20. at ffa/ur om. £, p<ut Sr^Hr cotloe. r^. 23. 
al om. BCEl Sja., >ec ni. !dI. vcri. add. in k. 24. ti] 3i eodd. 
edd. — i]Ti(ifeiTiAi gp Pleth. 26, t^g data^ xkl. uiie iifit gp 

marg, k cdd. — ^^ poM iatt «dd. gpr edd. — vo inoi E. 
13* :,q,t,=cdbvGoOgk' 19« LIB. IL CKP. 5: §, 31. 32. 

tie 'ToS TccvQOv mft}^, fwrois 8' i^S t» ixtis. Siatqwpivrjs 
ya^ iwT^S vfio OQOVf jov Tav^w 3ij;a, «JMtrefrorroe aao im» 
m^OM' i^g Ilaittpvlias ml ttjv e(par &aXatTut xm' 'IrSois yat 
tois lavni 2»v9as, •tit pi* }iqos Tae a^xiovg VEVtvnos lijg 
jjaetQOv fUQog xoJlotitKr oi "ElXtjvtg inos 7oS Tovqov , t6 Si 5 
HQog fuatjp^Qiai' imog- li 8ij avvejij *p MatdnSi xal irp Ta- 
pdtSt ftiQi} Ta ivzog tov Tuvqov iati. tovziar di ta ttQmta ■ 
fttQtj ra iteza^ r^g Kaanias QaXartrjg iori xai tov Ev^stfwi 
aorrov, t^ ftiv im tov Tavaiv xat Tor taxeam* teXevtdJVTa to» 
tB e|w Kttt «0» TJjg "TQxavitts &aXaTnie, t^ 9' eni tov itj&ftov, iO 
xo;#' iyyvTtttw itmv awo «w forxoii toS IIovtov int t^v Ka- 
cniav. eTCtira *»«• ivTog tov Tovqov to, vntQ T^e 'TQxa.vias 
ftexQt HQOS tijv xata 'Ivdovg xai ^vx&ag tove nQog t^* ai- 
t^ ^dXaTTav x«i to 'Jftdtov oQog. tavra S' exovai ta fti* oi 
MtttvTat * 2avQ0fiaTcu* xai 0( futt^v Ttjg 'TQxa^iag xcu tov iS 
nivTOv {texQi Tov Kav»tt<sov xai 'I^^Qtav xai J4X§a*iiv, Sax- 
QO/idTat xtd £itv9at xal J^xatoi xom Zvyoi Ktci ^no^ot, ta % Tov o^BVi k fAA. 4. T<i; om. ald. aqoq aginor Plelh. gpk. 

5. -laintti; poit tjirf/^o» add. Plclh. gp. — xa. Ji C. 6. !H BCI 

Sja. 6^ E. 10. Tov anlc t% om. &-pi. tfir inX n/i; gpr Plelli. cdd. 

— 'ffnardifj xCHrn^of gpr Pleth. 12. xot poit.^nKTa om. Pleth. 

— 'ffJKtr/a;] xaaalaii gp. 13. fi^xtf ''V^ *ata liSoiii; xui axi&at 
&i)Aailaar nai t6 l/iaior OQO^ (>i<^) ^ f^Xi' nfoc /ifxov tdD xara 
tati 'IrSoii Plelli. (ap. Brcd.). Nec feliriiu xi,y n.uUiidum eae cen- 
jct Bredov. in Tci, Frlcdem. m ra pigt;. 14. 'Ifiaor Cor., ilque 
Imaus ab alili fcre Hxipioribus appellatnr hic moiu. Apnd Strabimem 
vero MLlcunque commemonilur {». XI. 511. 519. XV, 689) . Krratur 
coDilanlBr iu E, plmimque in retiquii ciidicihui, ■ccentu umen e> spi- 
rita vartMile ; a aulem cum huic nomin! proprium ac perpeluum semn- 
dum lit (t. C. Rllter. Geogr. Ailae I, p. 13. III, p. 440), diphthangui, 
qucq) codices cihibent, crat diitrahcndai. 15. nai aate £av^o/iaTm 
add. E panim prohtbiliter, cnm idem popului panto post commcmare- 
tnr. Probabiliu Inlpp. Parr. nomen !llud ab hoe loco atienom iadi- 
cant, cl Gor. aiieriicij inclunt, qnia Maeotas Ucc alius qui«quam, ncc 
Strabo ipH infra X!, 492 aqq., ubi pliu^bai de iii agit, Sauromatti ap- 
pelltvtL — aavfopfutxai Syn. 17, i^iyoi coid. licnt XI, 492; alli- 

. mae tamen appioa* e« tenor XI, 495. XTIl, 839, uti ap. Sicph. i. r. 
Zvj/ol et jijwfa. :,q,t,=cdbvGoOg[c PEOLEGOMENA. »7 

8' vfie^ t^s 'T^itaviag ^■aJ.an^g Sxv&ai xai 'T^xaiiiti mu TIctQ- 
^tiiubi Kttl pdxtqioi xKi 2ioy8ia.vin xoi raila ca vne^xeififva 
^(m imv IrOto* «pds aqnrov. ngog votov 8k t^s 'TQxaviag ■&<t- 
kurnie ix fieQovg xai tw la&ftov aavros [lEta^v iuvt^s xa» 
5 90V IIovTOv t^s w J^e/Mvms V ^^eiffti} xeaai xat KoX/ls ««» 
KcaiiraSoxia cvfutaaa /tejigt lov Ev^etvov itovtov xal ttav Tt- 
^agavixmv itffw*, hi fle ij ivrog jiXvog X^Qa i^jofiivij, XEQt- 
ixovca itgos ftiv Jip IIovk^ xui tf TlQonaytiiit Ilaqilayovas 
rt xat Bi&wovs *ai Mvtsovg xat t^v i(p' 'EUjicaovTcj) Xeyofid- 

10 vt]V <I>Qvyiav, ^g eoTi ««* jj TpoitJj, tiqos 8e t<^ _^iytti(p xai 
tij itfS^^s 4>akan7! r^v ts jiloklSa *at t^v 'i<oviav xoi Ka- 
Qiav xat Avxlat, iv 8e t^ fieaoyaia t^v ts »tiQvyiav, ^g taa C. 130 
[teQog ti te Tmr raXkoyQaixiSi' Xeyofte^vti FaXatia xeu ij 'jEjt^- 
KTtjtos, xai jivxdovas xai jivSovg. 

15 32. 'E<ft^iis 8i tots inos tov Tovqov ot tt ta OQfj xare- A. 192 
jrottes IlaQOfiafiiaddat xai td HaQ&vaioiv te xai M^Stav xcu 
J^Pfteviwr xai •««* KHJxaiv e&vrj xai f^vxdovss xai Uiai- 
8ai. fierd de tovs OQeiovg iati td ixtog tov TavQov. nQtan} 
S eoti tovTav tj IvSix^ , e&i^og fteyiotov twvnavtotv xat dv- 

20 SatfAOveataitov , teilfvnuv nQos ts «^»' e^av tfwiorra»' xai triv 4. loii ame iieialb add. gp». 6. ^ip-xcuin edd. — ■iipaqavi^ 
■wv et ij sup. alleruiD a E, TifiaQTirixiiv Cor., alquc eam fomiani pleris- 
que aliis icrlploribus usitataiD, ubicuaque lioc DoiDen > Slraboae ceoiine- 
■Doratur, ei)iil>ct E, altrraDi taroea eadem paeue constanlia tucDlnr reli- 
qu! mdd. ( T. IH, 309. XII, 527. 534 paMim), ei iDvemtur etiam ap. 
Mel. I, 2, B (ubi vid. THch.), Plln. H. N. XXXVII, 42. ». xai 
Muifovq om. E. 11. T^f Ifiiijt ^aldiTijt Cl Syn. 13. q ii] 

xol i; gp Pleth. Cor. — na^aJ.fn, sed ih marg. pr. m. add. ya>.aila 
E. — Kai tj 'Eiilxii]Toq ota. gp Plelh. , asteriscit inctusil Cor. -xsi T^v 
'EitUxjjtor Sbk. 14. Ksi Jliwaortt xal Jtii^o/ BCEl Sju. Aceusali- 

TO» eihibeal gpr, rec. Sbk. 15. TolJ T^5 BCE Sjn. 16. napo- 
navitfiiJf; C na^ana/jHnUn; l Sjn. 17. ^Ta* ora. gpr Plelh. 

edd. — xoi i.viidoris om. ^p Pkth., oeque duhitbr! poleit, tjaiii hoe 
nomeu Slraba □ou tcripterit. Vera videlur Siebenkeesii luapido Ka- 
tdorts repoiKDtis: lic eaim inli-a XI, 491 in eoroDdem populanuD re- 
censD commemonnlnr KaTinaiilttiy Jtyit. CalwiDia aatem eiat para 
Cippadodae: v. XII, &33 cxlr. :,q,t,=cdbvGoOg[c 198 LIB. II. CAP. », $. 33. 

rotUa' t^s ■jiriMfrai^g. t* Hi ^ fvonmratp &tthirr^ n^oxet- 

flai^- iteia Sk njv 'Muair im ta etnteQut yaim/aw, h i)s|(^ 
S" txovai la 0Q1J ^iu^a «ori fftij;*^', ^ovila); oocovft^ ^w Jlv- 
ffi^onjTB 1)«' iv&Qtanav nkitus §a^^demr, oi^ ofioe&viav ««- 5 
Xovai 8' J^Qiftfovg, ««0 Ttuf deiBf 8taTU*ovtag ftdx^i redQta- 
aiag xal KuQftaTiag. i^^g Si ehti aQos ftiv t^ Gakwnt) IIeq- 
oat ntti ^ovatot xal Ba^vXoiptoi, Ko&ijtfoyies em t^v xata 
Tle^ag ^aXaTiav xai ia tregtoatovvTa ro^ovg i&VTj iunQa' 
tTQOs ii toig OQBotv ^ iv airotg jotg OQeai Ilaq&vaiot k<m 10 
M^Sot xai J^Q/tefiot xai ta tovTOis aQoaj^atQa iQvri xai ij Me- 
aoaoTofiia,' fieta Se t^* Mgaoaotafttav ta ivrog EvipQaiov 
zaSra d' iatlr ^ te ivSaifttov J^Qo^ia itaaa, dcpoQi^oitiv^ t^ 
te JdQa^itfi Kohii}^ nopu %tu tip Ue^aui^, xai oaijv oi ^xifn- 
Tw xai oi iI>vXaQxot xate)[ovaiv oi iai tov EitfQuniv xo^- 15 
MOvteg xai ti(v ^vQiav e^' oi aiQav tov Jiqa^iav xohzov fii- 
'XQ^ NeiKov, j4i&io7iie te xtu Jiga^es, xai ot fiet' avtovg Al- 
• yvjrtioi nai £vQoi xai KOlixbs ot ts £Uoi xai 01 T^ixjedniat 
Xiyoftevot, reilefTiubi Si ndiMqivXot. 

33. Meia Si t^ Jiaiav iativ ^ jii^ri, avvsj^g ovaa «y-20 
te jiiyvfitip xdi t^ At&ioniif, ti}v ftiv xa#' ^[tde ^iova im' 
ev&eias exovaa, axeSov « ftfXQi SnjXtSv Mto JiXe^avSQeittg 
dQ^aftevtjv, aXijv ttSv ^vQteiov xat ei aov tig aiX^ xohniav em- - 
otQOff^ fteiQta xoi twv tavTtjV aotovrtwv dxQoit^Qioiv itoxf}' 
t^v Si na^toxeavitiv dao tije -^i&toaiag ftixQt tivog, dg av 25 
aaqaiX^Xoi' ovaav t^ a^oteQ^, fteid Si tcaita avvayoftiv^v 
dao tuv voiiiav fteQwv etg o^eiav axQav, ftixQov i^io ^tTjhSr 
aQoaemiaxviav xat notovaav tQaae^tov ntog ro ffj^a. eart 
S , laaneQ 01 te oiioi SiiXovat xai S^ xtti /VoTos Ueiaiov ^ye- 
ftmv yevoftsvog t^g zwpaff Suiyeiro ^ftiv, ioixvia attQSaX^- xa- 30 

I. viitlif tuviij gpr Plelh., qaae reciplenda cenict Grosk., ac Tilde 
aniilfioi. 5. oix} dH' B. 7- KaQ/ntftai] ymiarltvi C 10. ^] 
q C Sja: ol cdd. 17. roS ante JVffilau add. cdd. 18. XQaxiixat 
codd. CoT. corr. 19. IlafiipvXiot tAd. 24. Toiru BCI lairai 

gr Flclb. tanqv, ^iiod Cor. «cripMral' ei coni. , lcgilur ia £ Sjn, 
26. aurayofiirti C. 30. no^r^» Bl Sjn. natidX^ C jtafSair,, :,q,t,=cdbvGoOg[c PROL£G01IENA. IM 

tdtm*T9B yA^ iattv oix^aeai ntqieff>f*4vais druS^tp xat c^^qi A. 193 
7J' uaimdt re jae rotaviae owjjffei? j^vtareie oi j^tyvmioi. 
touxvtij 9a ovau ex^t nfo; alXae Biatpo^ai 'e*Z^ ^tatqovfK- 
*•«?■ trie fM* yaQ M*&' ^fiae na^aXiae evSatftmr iatlv ij wiei- C. 131 
S <jti] a<foSQa, xat ftai.t(na ij Kv^tivaia itai i^ siegt Ka^yriSova 
\ftiX9i\ Maxqoveicav x«m tav 'ff^axleiea* ar^ituv' oixePrat Si 
fieTQime Mae ^ naQmxeaytne , 17. Si fieat} ^ovAiu? 1; ti ffiXcptov 
^iQovaa, igtjftoe ij trXeiaT^ xal tgaxeta xai ofiiimStje. ro d' 
ovco niftov&e nat ij ia' ev&eiae Tttwwj Sid te tije j4l&tomag > 
10 dujxotiffa T^ff ** TjOOjj-loittwtx^ff xoi «^j jiqa^iae xai i^? /«- 
Sgtaaiae t^e f^v 'Ijfivo<}idfmv. ve'(tetat S' l&vtj t^* At^viiv 
td nJLtlatct aytaiata'' oiJ soU.^*' yd^ i<foSevea&at avftfiaivei 
atpatondSotg oiS' dilotpvXote dvS^iatv, oi S' btijmqioi xoi 
oiAyot ttttq' ^ftae dtptxfovitat noQ^itt&er, xat ov ntatd avSi 
■ 15 nd^a Xiyovaiv oftois S' ovv td Xefoftsfa toiavT<i s<m. tove 
fte* fisatjft^qtvandtove j4i9ionas ftQoaajoqevovai , tpvg S' viti 
tovtoig tovs nXtiatovg roQdftavtae nal ^OQOvaiovs xai ^i- 
yQnae, tovg S' ht vno tovtoie raitovXove, tovs Se t^e &ahit- 
ttjs iyyvg ti xoi dmoftevovs avj^g ftQog Atyvittr^ fiev MttQ- 
20 /lUQiSag ftixQ^ *^S KvQi^vaias, vneQ 8i tavtije «ai tmv J^vq- 
tBiar fiiJJUwff xai NaaaftiSvas xai rtov raitovXotv tivde, eh' 
J4a^vatae xa* Sv^axiove f*«xe' t^e Kaq-piSoviae. noXXii S' iativ quod Cor. reitituil, ut ia E; Slepli. Bji. 1. v. Avtxmq bunc locam 
cihibeDi praebel nafiaiiif, ^andemqae formain Strabo niiirpat XIT, 608 
ioit., Sopbocle quidem anclive Uadato. I. titu; anle aln^iiti add. 
^ ald. .2. T(J dt edd. iade a C». 6. fUxiit •m». BCEl Sjo. 
7. lal aitenKis incluiit Cor. 9. Tqi dalai; anie ij la' ii9-elaii add. 

gp Pleth. edd. 11. >al po>t reiQioalii.q ndd. Cor.: at yid. p. 133. 

— Quae poit 'Ix&voifiiyoiv leguntur, iam non eitant in Sjm., nbi ill! 
vod •tatim fraginealuiD libri TII lubnectitur. VI. nnJUoi; sld. 14, 
of voiiqo6-tr ald. 15. tlal I. 17. toi^oi;; gp Pleth. Cor. — 

dfov<iiovi CEIB, led in hoc qi scc. m. *dd. /lavfovnlovi gpk (ei corr.) 
ald. Sbk. corr. e< Ca>. coni. cf. XVH, 826. 828. Steph. 9. v. 18. 
tovrotit BCgp Cor. 19. «nTO^i^ I anro^tViii)' gp Pleth, — /"Hf' 
fiaqvSaii B atd. 21. v^o"; '' 22. .TffTa; fiCI edd,: qui po- 
PbIiu cum ne^e a Slcabone praeler liuae locnm, neqafi ab alio «crl- 
plore hii in rcgionibui comnieiaoretur, Ha^vina^, ali reetisrime legi- :,q,t,=cdbvGoOgle- 200 UB. n. cAp. 5.. §. 91. 35. 

A. 194 ij Ktt^pi^oyia' awamovei d' 0( 7\foitadee ait^- mvtaif H 
Tws YPmQifiwzdtove tove f^ MaavXuie, ^ove St ■ Ma<tatavli- 
ovs ft^oaayo^evovaii'- varaMt S' lial MaxQovaioi. ndaa S' ^ 
ano Ka^x^ldotoe f^XS^ Stiik&v' «owt* evSaiiiior, OTjqwiQocpoe 
Se, iSaaeq xtu ^ iieaoyaia fiaa». ■ o»x oweuco? de »ai Noftt^ 5 
Sae JUjfty*a( nvag avnSv, ov SwafUvove yeinQyeiv dta tb 
«Jjf&otf tav &^iotv to aaXaiov oi Si vvv a(ta ^ ifuzetQi^ 
nje &^Qae Sia^eqovtee, xcei tmv 'Po>ftauav jtqoaXa^^avonwiv 
HQOe tovto 8ia t^v miovS^v t^v iteQi tae &iiQiOfia.](iae , oftqio- 
tEQWv neqiyiyvQvtai xa* «iio»' dtiQtmv xal t^e yeo>Qytae. «>- Ifl 
aavta «ai mQi ti5v ^tieiQMV Xe'yofuv. 

34. .^otno»' eifieiv neQt tiSv ;tXtnatiov, oiieQ xai avtb fjet 
Ka&oX(xiiv vnorvntoatv, oQfttj&eiatv ix ttSv yQaftfuSv exeivtov, 
& ofoijtia enoXeamiEv, Uy<a 8e T^e te ro (iFjxoe dtpogt^oviTije 
to fteyiatov xai i^e to Ttkdtot, fidXtata Se t^e to stXdtoe- 15 
- Toig ftiv ovv datQovo[ii>toie eni nXiov tovto xoirfteov, xa-QdiieQ 
"ImtoQX^S inoitjaej'. dveyQaipe ydQ, ws avtoe gi^at, tde /i- 
yvOfiivae iv ■toig OVQotioie StafpOQae xa&' txaatov t^e y^e to- 

C 132 nov Tiuv iv tip xa&' ^fidj teta^ttjfioqiiQ tetayfievcov , Xeyoi Se 

tiav anb tiw ta^fUQivov fiixQt tov ^OQeiov noXov. toie Se ye^ 20 

lnr in E, reslituere non dobllavi. Illi eaim liii Ipsh loiis liabitabant 
T. Plin. H. N. V, 5. Dionjs. Perieg. t. 211. Herod. lY, 170. Slepb. 
Bji. I. ». J^a^iata. — pMlafTlow; C. % 1^» fitr C. — iiaaaa- 
lutc BCt iinavXiiii E, quara fonDaiu etiaian Sttpli. (s. T. JVfcKriruJlat ) 
afferat ex Poljbio, pioujiiusijue conCmict Maaid^K eiliibenj v, 187, 

Ubam addeutiuiD (ef. XVII, 829. 831. 832) > Straboi^ usurpalam luud 
ctediderim, Vduid a auleiti et tn hoc nomine et in sfmilibiu consjan- 
ler praebenl codd, opli, apud Strabonem {ef. Liv. XXIV, 48. Dlonj.. 
1. I.), duptei servavit Cor, 3. jiiiaa oro. E. G. ^ ouiur edd. — . 
ymgyiiaoi E. 9. Ta{] t^q E. 11. Uyonm om. gpr Pkih.: ht 
iisdem iam ea, quae scquiiDluT usque ad £nem huius libH, nou eitant; 
va p pro iis legnnlur alla, a Strabone prorius alieoa (v. PraeT.). Id 
Clmv post Xfyoiitv lileris mbrii paulo maioribui scripla suQt veHii 
* nl(l nhfratiar. 12. Djic^] E. 16. loij tiiq et mox dai^o- 

vofiixif; C. 19. h t;i ko*' ij/iai iitaQimioQUii' BCEl Sbk. cqtt. 

ei Tjrwh. coni. 20. ti5»] voy BCI t« Sbk. lo »oluerat TjrwL., 

tay, quod Kripiil Cor., legilur iu E. :,q,t,=cdbvGoOg[c PHOLEGOMENA. 201 

jt^agKWJtf Qvts rmv '^ta -^g xa&' t}nag oucovft/i^? ip^ofn- 

aziov, ovT ir mtotg [rots'] T^g otMovfiiviig [ti^eat tas rouwras 

xoi toaavtag Sta(pogag aa^aStxiior rtp TtoXmit^' fit^taxeiitte 

jdf Ciffiv. diX' aQKei rag a^fittoiSetg xai dalovntiQag eH&d- 

S a&at tiov V7t' avrov Xe][&etoi5v, vTto&eftevotg , maaeq ixeivog, 

Blnctt ri ftiye&og r^g y^g aradiap eixQat ftevre /tvqtaBtov xai 

Staj^tXtiav, mg nai 'EQOJoa&ivtig daoSiStiiffiv ov iiejtiXti ja^ 

ffa^a rovr eorai Siaipoga aQog rit ipaiipofteva iv toig fiera^v 

rdiv oix^aeto* Staat^ftaat*. eiSij n^ fts tQtanoata e^ijitovra r 

10 tfi/^ftata tifiot to* fiiyiarov r^s y^g xvvXov, larat hTrmtoaiiov 

atadimv exaatov tav tfitjftditiiv tovtip Si} XCV^^^ ftitpip ttQog 

ra Staat^fiata iv icp ixyftivrt Sta MeQotjg fteajjfi§Qivif ilcc/i- 

§dvea&ou fie)Xovra. exeXvog piv Si) aQj^erat aato tmv iv tip 

lOTjfteQtvip olxovvrmv, xat Xotniiv det St emaxoaiiov araSiasv 

15 tdg iqiE^^g oix^oetg imiHv xatd tov le^&ivta fieaf/n^Qtvov fiet- 

^arai Xej^eiv tm hoq' exdaTOig (pcuvofitva, i^fttv S' ovx ivrev- 

&ev oQxriov. xat yuQ ei oix^atfia taSrd eanv, warteQ oiovtia A, 195 

ttveg, iSia yi rtg oixovfiiv^ iwrrj iari, Std ftiaijs tijg dotx^rov 

Sid «avfia attvtj reraftiv>i, ovx ovaa fteQog r^g xa&' ^ftag ol- 

20 xov/iit^S' Se yeiayQdifos eTitaxoitei ravr^v ftov^v r^v xa&' 

^ftag oixovitivTjv. avrif S' dqioQi^etat ftiQuat votiip ftev t^ 

dioL t^g KtwaftwftoipoQov iiaQaXi.^Xip , ^oQeiip Se rip Std 'JeQ- 

v^g' otite Sb rdg toaavtag oix^aetg iitiriov, oaag vnayoQBvet 

TO iLejr&ev ftera^ Stdatjjfia, owe advta rd tpatvofieva &etiov,- 

!5 ittftvtiftevotg rw yeotyQarfixov aj^fiatog. OQxreov S', tScfffeg tfff- 

fla(iJ[OSi "^^ '^'^' VOtiwv fieQtav. 

35. (fi^iTi S^ roig otxovatr ini rip Sid t^g Ktvtafuaftoipi- 

Qov aaQailijXip , Sg dnij^et r^g Me^oijg tQta-^iUovg aradiovg 

HQog p6ro*, rovrov S' 6 iaijitegtvog oKraxiaxiXiovg xat oxiaxo- 

30 aiovs, tlvat rijr oixijatv eyyvtdva ftiarjv tov te iaijfteQivoii xai 

2. Ti»i? oro. BCEl. i. yd^'] f C. 10. Qua« posi j^s le-' 

gUDlur usque ad (incm liumi libri inlerddenmt io £ (v. Pr*eC). 12. 
T» post StaatiifiaTa add. Cor. 13. /iS.Xovtt BCl Cor. corr.: idem 
P»etz. voluent. 14. finnififiQH'^ BCI Cor. ixiti. ex Breq. coni. cf. 
p. 91. 16. i' ouxj 6' ai BCl Xjl corr. 13. t^ u>te 'Uqriiit 

add. edd. 23. int&it/ov Hf^per. :,q,t,=cdbvGoOgle 203 LIB. IL CAP. &. §. aS — 38. 

tm ^tQtroS vpotTUUw fov xtcfa £v^niv tur^eir yaQ v^ Sn^- 
i^* ittrraxiffxiXiovg i^g JHepd^ff* itoQa di loototg itQiotoig «^» 
ftixQttf aqxtmi oiijp i* t<^ o^xnxtp tteQtiiea&m xai oci ffod- 
vtc&tu' tav. yitQ iit aMgag tijg ovQdg htfWtQOr atsrtQa, vOTttO' 
tanov ovta, ia avtov idQva&ai tov a^xnxot' xijxiUt'', aat i<f- 6 
doTBa^at tov oQiXoytos. t<p 3e Xex^evn fteatifiPgt*<f a<tQ<i22ij- 
C. 133 JLdff mog «a^axeircu ?<a&er 6 J^^r^io; xo'ibiOB' tovtov 6' hi- 
pa<3is eie t6 i^oj ntkayog ^ KirvafuanoifOQag iativ, i<f' ^g ij 
, nav ii£ip<hta>v yij<ivt &i]Qa to aaXaiov. iKiimtei S' o fia^aX- 

i^luog wTog t^ fiiv itil tovg wtt<aTefOvg ftixQov r^g TaitQo^a- 10 
r^S ^ ini tovg ia%dtovs oixovvtas, t^ 9' iitl ta voti<atiaa njg 
• jit^vjig. 

36. Toig Si «ata. MtQ6i}v «ai IltohfwSta i^v iv ty TQto- 
j^iloAtpnK^ ij iiefloT^ ^{liQa wqiuv iatjfUQtviSv iatt tQUfKaiSaia- 
iati 8' avtTj ^ oinijaig niatj tiiog tov te UstifUQivov nai tov Si 19 
JHe^avdQeiag fia^d x^i^ovg xni oxtoKoaiovs tovg tileavdXovtttg 
tiQog t<p iatjiteQtv^' diijxei d' 6 Sid Me^otjs noQdiJajiMS t^ /tiv 
St aj^vaiQiaKov ixeQcov, ty Se Sia tiSv ohqiov t^g IvSat^g. i» 
Si ^tnj'*5 x«* BsQevix^ tj iv tip J^Qa^ii^ Kiijtip xcti t^ TQea- ^ 
yXoSvtix^ Marii &eQtvdg tQonds 6 ^Xiog nixid xoQv<pijg jifrt- 20 
cai, 7 Si ftaxQOtdit^ ^ft^Qa mQiSv itstjfteQ^fov ian tQtaxaiSetta 
xal ^futaQiov, iv Si t^ dQHttxtp ipaivBtat xni ij fieydhi otQMog 
ohj ajeSov tt n^^f Tur axek&v xai Toii axQOV t^g ovQag xtti 
ivog tmv iv t<p nXiv&itp d<steQ<9v. 6 Si Std £v^v^g aa^dUui; 
Xog Tj ftiv Sid t^c ttav 'Ijfivoipdyoiv tiSv xotk t^v reSQoteimr 25 
_ xai T^iff '/»8ix^s Si^xei, Ty Si Std teiv witettiQiav KvQ^vijg 
*fMP* ttevt<taxixiUois ataSiotg aaQa ftatQoH. 

9. yfyoyi] iylyriTO Cor. 10. tov votuin^gov Cv tav i^tiwtc- 
qay l. 14. isiif^<i\ npt^at C, wd ttc. m. corr. 16. itaior BCl 
■al a lec. m. idd. in laarg, o (otiatooiovi legi iu m tradil Sbk.), quun 
coniecliirBiii ««rain esK docuit GoMcl. ad Intp. Par. et tn RechenJu* 
ete. I p. 18 aliique, recepit Cor. IS. 3m yvuglfiar BCt <k' ow 

YrvQtfUi» CoT. Ae Breq. com., sed propiiu a codd. icrifriar* abeU qnod 
poiiiia>Di. Sic TheophrKliu ait (H. Pl. I, 2 §. 3 Schn.) iui w r«w- 
(f/iai* /MTodiBiKup d(i TO dyra^uni*. 27. /ii>i Miitulit Cor., atqae 

OTtDm »iae dobio eit ei repetlta proiima ayllafaa. :,q,t,=cdbvGoOg[c PKOLEGOHENA. a»3 

37. j^naai di rotg (tera^ xetfiAoiff mS ra TpoAwov neu 
rw latifaQirw xvxAoti fteiafiimovctv cd (nct«c{ i<f ' ixansfa, A. 196 
fiQOg TG Uffxtovg xai /leatjitp^tar , Totg B' turo £v^)^s ix tw 
&e^tvov TQOTtMov . nQog aQxrovg nimovavp ai axial xata (le- 
6 a^ft^iav xaXovivttt S' oi (U9 dfxqiiexwt, oi S' ireQomtoi. latt 
6i rig xai aiitj Siwfo^a Toi^ vao r^ «^offunp, ^ fiQoeiaofU» 
ir T^ ne^i rdiv ^uvwp Xojrif. avr^ tb ydq ioiip *^* diafifiog 
xo;( aiktptoqiogos xaJ |i;^k, ttSv vorttonqmv fieqmv euvS^mv « 
xai evxdgamv optatv. 

10 38. 'En de nig [tov] St' j^ii^atiSQtias xat Kvf^v^g votuo' 
TtQOtg oaov retQOMaung ataSiots, onav ^ fteyum} t^fUQa lo^at 
ianr itnjfteQtvtav Sgxat&ttdgoif , xctra xogvq)^ yivsrcu 6 oq- 
xrovQOg, fuxgov ixxHv^v ngoe votov. iv Se r^ JflJie^arSQei^ 
6 yviaftoa* Xoyov q;n ngos v^v iaiifUQtv^» axidv, ov ej^et nc 

15 ntvre n^oe 'tinrd. KaQj^tjSovog Se vortoireQoi etet jtiUoi; mu 
tfuuioaiotg ataSiotg, *xcu jiix^^avSQuag Si portiateQoi*' lais^ 
iv Ka^x'l^°*'' ^ yvmftoiv koyov ij^ei nqog t^v ioTifUQtv^v axtd/i^, 
ov Ixet rd evSexa nqog ra inrd. St^ttet S' 6 noQdJdijXog ovrog 
r§ ftivSta Ki/Q^vtig xai «5»- voruotigior Kaijjrtjdovos iwaxo- 

20 aioig aiaSiotg, ftej^Qt MatiQovaiag ftea^g, «^ Si Ot' j4iyvmov 3. Toif — fuatjpPi/tar sec m. add. in mkrg. C, *ed pro tok Mri- 
prum eit t^!, idtm in I. — tt] xal cl, 6, vito\ ini BCl ■&ir. 

corr.: mA. p. 96 iqq. T. ^ «uMuIil Cor. 10. ro« ODk. BCl Xjl. 

add. 11. Tfiaxoifioi';, ijuchI Cai. ait in qailmidain codidbiu Irgi, ID 

Dullo invcni. 15. laid corniplum eue >c Tfla potius icribendum 

GoMnnin. ad L. I. ncuuime, ut milu quidem videlur, oiteudil, iinme' 
nto tamen hunc locum et cum «jiii mof >cqMitur de iequiniKtialium 
umbnruiD td gnomoiiem ratione curo Breqoignio pro ipuriis habdu. 
16. TET(>(uo(r'oti; Cor. ei Gouellini lEiilentia, qui panlo aate (init. hu^ 
iiu §) ittmvioaCat^ tcribendnm eue ceiuoiHat, argnmeDlis unu parnm 
v*lidis. Vcrbi quae aequmiinr lal jiliiatSiitlai Sk rorntrf^iu valde in- 
commodji esje stque adeo non ferenda ciim videret Paetuos, ant d^ 
lenih plane iudiciiit, aut lallem scribBndnm ol xal HXiSarfifiiiK j^ v»- 
TiwTf^ot, qaae Graik. prcbat xat omiuo. Sed ila quoque non snpcr- 
fiaa modo, scd ctaim absnrda sunt illa verba, qiue a Strabone j^roleeta 
csse permadcre mihi non poutim. Cseierum quod Pset£. et Gmak. an- 
apieaDlar, *erb> Kagxv^'"'''^ — Ijtxa coIlocaildB eue anie ir St i?i 
^iiiiaiiifitif ntI., baud Ide :,q,t,=cdbvGoOgle 294 LIB. II. CA9. ». $. 89 — 41 

C 134 xtu t^o*^C SvfiiitQ Koi ■ajs avta SvQucg xai Bi^Xmfos xtu 
2ovaui9os, HefoiSQf, Ke^ftKrmg, /edpcoaME^ t^s <wia fiixQ* 
«^ff 'Mtn^S- 

39. 'Ey Si tois aeQi Ilroixfutida v^v iy t^ ^otTfnii x«u 
2iS6ya >uu Tvgot ij fteyiart} ijfttqa iariv togiSi' ia^fUgiyiSv Se- 5 
xaieird^oir xai retaqtw ^it^ewTt^oi 9' elatp ovnft j4hi^a»- 
Sqeias ftif (d? ^'^'fi t^axoaiois ataSiotg, KaQjtiSovog ,3e cig 
imaxoaiois. iv Se t^ Hekoaort^acp xai ne^t ta fteaa i^g 'Po- 
iias ^at neql Sav&ov ^s j^vxiag t) ia fttx^ip ponimrefa xa* 
in ta SvQOxovaitov tontoteQa tetgaieoaiois araSiots, iviav&a lo 
^ fteyiat^ ^fiiQa iati* oi^caf iatjfttQtv^» Sexareitditiaf xai ^fti- 
aoos' dnixovat S' oi Tesrot ovzot jiXe^avSQeia? fiiv z^icrjriJUbvs 

e^aKoatovs ■nfTaQaxona ' jufxei S' 6 ttaQdUjjlog 

ovtos KCCt' 'EQaxoa&inj Sta KaQtas, Avxaovias, Karaortas, 
MtjSias, Kaaaito» miiUi*', 'SvStav tiS* xata Kavxaaop. 15 

40. 'Er Si roTs fieQt JiXe^dvSfetav fttQsat f^$ TQtodSos, 
xot' J4fiifinoX*» xal J^aolXwviar *^r ev 'HaeiQip x«i toiis 'Poj- 
ftijS fti* vmtioTe^ovs , ^o^etoriQovs Se Neimoixeig 17 fteyiani 
^ft^Qa iartt' lOQiSi' lai/fteQnmv Sexanime' axijet Si 6 aaQoX- 
X^Xos owTog TOv /in> St JttXe^avS^eias Ttjg nQog jiiyvttwp mg 2Q 
e)tTiuita%iXiove aradiovs fQOS apXTOf, »5 S' ia>}fU{>iTOv vaeQ 

A. 197 SiaftVQiovs ^ictaxtaxiXiovs ixtaxoaiavg, roti Si Std 'PoSov tQia- 
•(iXiovs TETQaxoaiove, ttQOe coio* Si Bv^avtiov xai Ntxaiag xai 
Twv TieQi MaaaaXia* 2<^'cuc mviaxoaiovs, ftixQo» 3' x^OTwm- . I. Veri» Knilit^ Suqtac xai t^c am Sugta^ sana non esse, Gnuk. 
recte inimadTerliE: iduIio magii cnim scptenlrionem Teriui sita eil Sjria, 
^am Alexaadria. Scd quae idem pra iii legenda puItC xal Tr^g tbd' 
Xx^nTtir jiqa^ur x<'Q<*'^ etianui egregie qiuilrareiit, incertiora nuit, qnam 
qoae reciperc ticcal. FrKlerea BafiuXiarlai, ttoa Bafoliriii, laai icri- 
beudaiu cue Inlpp. Parr., Gra^., alii noD jiiM roagiu «cri ipecie iadi- 
carunt. 10. iru(Huoir/«»' l. II. ijfi/fn om. t. — xa4 om. l. 

12. /lii Cor. Mtcriicis iDclniit, (ed excidiue polioi quacdam cum Groik. 
crediderim poat Tnraai^wiorTa, qiu6 «d Cartlugrnem aiTe aliom quca- 
dam locum reTerTenlar. Quae cam et ipta in tiTtafdiiona eiiienl^ 
haec negligendi ea ftiit cau». 13. f om. C. 14. iluKtor^ C. 

17. iii/i^ t. 20. tA BC. — d/ am. Cl. 23. tov — xnqato- :.,Googk' FEOLEGOMESA. 30B 

Mualas sitat xal IlaipTMyoviag xai rm» )ibqI Smtoti^ xcu 'T^ 
ttaviav xoi BoMtQa. 

41, 'Ev Si totg neQi m Bv^dvtiop ^ /teyiani tjfti^a ta^air 
5 ioTtv laijfteQiviov flexaweVre xai terdffiov, 6 di yviofiiaf nQOff 

tijv axiav Xoyov ej^ei iv r^ ^t.Qir^ tQOTt^, 3r ta ixamv eixoat 
fiQog tsTtaQdxovza Svo, isinovia fii/tTiTqi. dnexovat S' oi to- 
noi mitoi roS Sia fiiat^g t^g 'PoSiag ireQi tetQaKtaj^ikiovg xal 
irraxoatovg, tov S' latifitQivov tog tQiafivQiovg tQtaxoaiovg. 

10 eianltvaaat d' et$ rbv Hovtov xai nQoe3.&oCaiv itit tag OQXtovg 

oaov jriUovB yai ttTQaxoaiOvg ij fieyiatr} ^fteQa ■fiverat eaQmf , 

la^fieQtviav Sexaaerte xai ^ftiaovg' ihtij^ovai 9' oi tdnoi wtot 
laov dno te tov aolov xai rov laijfieQtvov xv'xili>v, xal o oq- 
Kttxig HwOMg xma xoQvqiriv avtoig iattv, itf' oi xmai B t' 

ll> iv t<p tQax^kip t^g Kaaaieneiag xoi 6 iv t^ Se^i^ dyxmvt 
rov niQaitog fiiitQtp ^oQStiteQog tav, 

42, "Ev te toig dnij^ovai Bv^avtiov ftQog aQxtot oaov tpior- 
jiKiovg oxiaxoaiovg ij [tejiat^ ^ftdQa itstlv toQtov latjfiSQtv^v 
Sexae^' ij ovv S^ Kaaaiineta iv Tqi aQxzixip iptQftai. eiai 8' C. 135 

20 oi tofroi ovtoi neQt BoQva9ivrj xai t^g MaiiatiSog ra votta' 
oaiixovat Si tov iatjfteQivov fisQi tQiafivQiovg tetQaxiajtXiovg 
ixatov. 6 Sl xtaa tdg aQxrovg t6itog tov oQi^ovtog iv oXatg 
ayeSov ti ttug ^BQivaig w^i fttCQovyd^etai vno tov ^Xitm dfio 
Svaeag iiag nai dvtttoi^g dvtiaBQHiJtaftivov tov ipatog. ^^^tp 

25 &eQifog tQoiitxoe ditij^et dno tov oQi^ovros, erog ^ioSioi) ^fiiav 
nal StaSixtttov toaovtov ovv xai 6 ^Xiog drpiatatai tov oqi- 
^ovtog xata to fteaovvKitov. xal Kap' ^fii* Se toaovtov tov 
oQi^ovtog dnoax<o* tiqo toS oq&qov xai (leta rj* iaaiQav tjSjj 
Ktttavyd^st tov nsQi t^v dvatoX^v !j t^v Svatv de'ga. iv 8» 

30 taig jjeifwpifoTe- 6 ^Xtog to nXsiOtov fteieoyQi^etat n^sig ivvia. 3. fi^far C. 6. *ai om. /. 6. w C. 9. ' 
Koalovi; Mc. m. M. !n niaTg. C. 17. J) Cor. 19. ^ 

22. Tonauf C, idem hand dnble {aent in B, tA ibl v p 

23. i^^o} iiti C. 7&. iaSuuiov CB, «ed ln hoe «nb a 
m. pontt. :,q,t,=cdbvGoOgle M6 LEB. n. CAP. K. $. 4S. 

tptjtst S' 'EQmoff&dttis rovTovg 'njs Mef6^s dt^eiv fux^^ nkti- 
ovg ^ dtaftvfiove t^tax*^ovg. Sta ja^ 'EJJ^axorzov eifcu fiV' 
ftovs ixitaitaxtXtovs, eha nerraxiaj^OMvs eis Bo^a&ii^. if 
Si Tois aatxovai lov Sv^artiov aradiovg atQt i^axtaxiijove 
^twtoaiovsi fiogetOTe^ote wat ■nje MatunSoe, xtera rag jei^- S 
fmae ituffae fmto^S^tiai to aXstaioii 6 ^kioe int ft^x^tg l^, 
^ di fuyianj ^fu^a iawp ta^uy tatifixqivmf Sexaema. 

43. Ta S' ittinEtva, tjSti ithjatd^ofra jij doitajttp Sia. tpv- 
j[oe, ovxtn jFQ^aifia tip fetoyQdifig iariv. 6 Si ^ovkofxefoe xai 
taSta iia9ei* xai oaa dJla twii ovgawitor 'IftnoQXOS fer ei^- 10 

A. 198 %tf, ^iu.it Si Ka^aXauiofut Sta to TQafOKQa elvat t^g tvr 
aQOMtfttf^S stQayiutisias, ftad' ixeifov Xan§afhat. TQa^otEQa 
S' iari Kcti T« ftsQi riSf !tBQta>timf x<u dfiqnaniatf xtu iti^o- 
mitat, d (p^at HoaetSioftoe. Oftoie ya xccf TOvrof va ys ro- 
aoitof iatftftjatiof, iSatB t^f inivotaf Sctxaaipijaat, xot it^ XQ^- 15 
aifiof ttQoe «7' ytatfQaipiaf , xcu a^ aj^Qtjatof. itiei Si neQi 
twf dip' ^Jiiov axtmf 6 Xoyos iatir, 6 J' ^ilios "qos ata^aif 
xatd rrtc^aiUjjilov qitQetai, Ka&' ov xai 6 KOCftoe' naQ' ole 
xa&' ixdatjjv xoafiov fteQtatQOip^r ^/teQa yifetat xai vvl^, ott 
ftif vTtifi Y^e ^ov ^ltov iftQOfttfov, otb S' vno y^f, na^d tov- 20 
tote ot te dftffiaittoi impoovftat xoi oi iteQoaxtot. dftipiaxtoi 
peV, oaot xurd ftiaof tifitQas vori.iiir im tdSe nuitovaae 
ijovat rds atuas, otap 6 ijXiog dno fteatift^Qiae tip ffwnori 
nfttniftTij T^ oq&^ nQoe to vnoxeifufof mineSov, Tori S' eis 
tovfaftiof, oTov 6 ^i.ioe eie tovvavTiov neQtOT^' tovto Se avfi' 25 
^i^yxe p6tote Tois futaSfi tmv TQoittKtSf oixovatv. ertQooxtot 
S' oaots 1} em r^r «QxTOf dei natrovatf, mane^ Vf^^t V ^^*' 

C. 136 Ta voTta, laaneQ tote iv t^ stiQa evxqdti^ Koiv^ oixovat. tovto 
Se avfi§aifft ndat TOte iXdrtofa Ijovat rov TQonixov TOf oq- 
Ktixof. otaf Si tof avtof ^ fteiCofa, «fj^ tmv nBQtaxiaf eatl 30 

1. joinovt] TDuc BCt, vovTOVt fx corr. jec m. o; idem scripsiC 
XjL. 7. UnffitQifVP om. edd. 11. T^rurtaa Ijic <t paalo post 

cdd. mde a Cat. 18. fiir pot oCt add. Ch. 19. «J iiitc >^ »dd. 

C». 20. oT« d" &ni f^f om. Clv. 21. fti^ pMt ToiroK «Al. Ctp. 
22. f/tntmoiKfaf, omiuii tni tadi, Ch. 27. nlnxovmt l 29. :,q,t,=cdbvGoOgle PaOLEGOHENA. 307 

p^i tmv ooiovrrmp wto rtfi noh^. vov fa^ ^Uov xa&' ojj;» 
t^ Tov tioaitov tre^tar^otp^v vncp j^s ipe^ofUvov, dtiiMriri 
X(u )j axicL Nttx^^ nEQursj^aereu irs^l to* yrtafiota' ««#' o 
d^ 7UU fisQtaxiovg aviovg ixaleae», ovSiv omtg fiQog r^« ^ea)- 
5 yfatpiaf oi ja^ imiv ouci^tripx Tcevra ra fte^ Ota ^fmxog, ua- 
ntf iv totg nQOg Ilv^ia* Xo/ot; ti^tmfiev, mar' ovSe tov fU' 
yi&mg t^g aowifmw T«vn^? tp^ortiariov Ik tov it^ir, 5n ol 
lj;omff dgxnxov ro» rQonixov vnoatmmxaat r^ y^atfOfiivtp 
xvxil^ vao tov ft6i.ov mv l^toSiaicov xara ^v tov xooftov iuqp- 
10 oTQOtp^v, vfiottetii^vov tov fieta^v Staar^ftaiog rov te la^fugt- 
fov xeu tov tQoaiitov tertd^v s^xoarwv rov [teyiarov xviJmv. 

,6. xoHt vttt 10V hatet. Cm. 7. ol om. M, :,q,t,=cdbvGoo'gk' TPITON. 

CAPUT I. 

A. 199 1- AftoBeSwmai 8' ^fil» ron ffpwTOc tvirov r^s yemyQa- 

ipiae oixtiog ianv 6 eqoelff Xoyog jrepi «5»' *ci9 txttma' liai 5 
ya^ vnsa^6(Le&a ovttos, nai 6oxet (ti^qi vvv OQ&ae ij «^yfia- 
■nla (tsfteQia&cu. a^taiov di ndh,v mri r^s EvQioaije, tiai v£t 
fuqmv avT^s nwnur, a(f' iSmtQ xal figoreQOv, xara las ^- 
tas aitias- 

2. nQSrov 9s fitQog axT^g ian jo ianefiov, eig iqiafuv, lO 
A.200 ij 'I^iiQla. TavTtje 9^ to fisv nXio* ouieirai tpauXatg- oq^ ya^ 
C 137 *ai S^fiovg xai neSia Im^p ijptta y^v, ovSi lavnji' 6ftai.£g 
^Sqov, oixovattijv noU^v ij Si n^oa^OQos ^XQo. ri ian 
Tekeiag fiQog t^ rQajrvnjti xoi naQoiiteewmg , TiQOaeiXti^via to 
ofiixiov xdveiiLii}xxtov roTg ailoig, iSa9' vneg^aUiei t^ f^oj^- 15 
Qia T^g oix^aetag. tavta fiir S^ ta fteQij toiavra, ^ 8i v6- 
THitf naaa ivSa^av axeSov n, xai SiaqstQOvnas ij t^a £tij- 
Jmv iatai Si SijXov iv toie »<«#' exaata, vnoyQmpaat* ijp» 
nQoxeQOv x6 tt ajijfia Kai «o fit'Ys9og, 1. 'ArguiHFntniD hohu llbii lUterdilit m A, Dcqae in ullo alio co- 
MUt; quod legltur apnd Caraem, ab ipio compoittDin eit. 8. 

¥ C. — ttviHf] ur L "11. aii\ Si l. 15. ■wl irfnlnlmot :,q,t,=cdbvGoOg[c HISPANIA. tm 

, 3. %oix( ya^ ^Q<y^ ■mapdv^ xtera i^tutt (m* Juti t^s ieitd- ' 

ftt^ en! njr «w, ji tiQoa&ttl . ij^ova^g ftiqi] aQog t^ lep, KOri 

itlaTog S' .osro nof a^eaf itQog poto*. ixn de atadimv i^Or 

xvjjiiMaii opov TO fi^xos, aXftioe S* iterwaiu<jj[i3Jfo* m fuyt- 

5 vtov, eoT( d' wrov aohi tlarzQt rtav «iptffjrtJUwr, xtu ^ialtara 

Oqog jij Tlv^vtf v^ imovatj «ijr iipav irXevifuv, ofog /o^ Saj- 

raxii inb v&rov itQog ^ofQiiv mafiivo* o^i^u «^ Kdn- 

xiii' oaio «7? i^Qiag. otfm^s Si xoi r^e Ktlxut^g avwftd- 

Jmv to aldrog xai t^g i^qiae, fo (mvuVcEro*' nw nilafoiv 

10 ttuertQae aao t^f ^fietinus &a3Mm)g iiti rov lUKeap^i' iatt 

w t^ Hv^^it} ahjatd^o* (tdXtata i(p' hfdtiQOn av^g c6 fu- 

(fof, xai ifoiovv xolaavg toig fie* in! tip axeMtf, toitg.Si 

cnt r$ xa&' ^fiag ^aXdvni' fieiCovg ii tovg KeXutiovg, ovg 

S^ x«i rahautovg xaiovat, atwtat^i^y tb* la&fMf mxoiiv- A. 201 

15 tae itOQa ton i^ijdutov. xoi Si} to ftif i^ov nievifov njg 

i^tlQiae V Hvd^VTj itoiei, to Si votio* ^ tt xa&' ^ftSg 9d- 

Xama dao t^g IIvQrivije /»e]r?4 i^ti^ii»* xai ij ittiot to i^^e 

ftirQi tov 'ItQov xaXovfu^ov dxQiatijQiov tQftov ieti to iani- 

QMV nXevQi)* aoQaiijiXo* hws t^ IIvq^v^, to dno toC 'leQoS 

20 dftQott^Q^ ftixQt t^e «pos JiffidPQoig dxffae, ^v itaXovai Ni- 

Qio*' TttaQtov Si to iv&ivSe ftixQt t<ov §oQeioiv axQuv t^g 

IIvQijvTjg. 

4. JdvaXa^ovteg Si Xiyiofitv td xa&' ixaata, (wro tw ia-: 
QoS tittfyoiTijQiov df^diisvoi. lovro di itni to Svtixmtatov ov 
!S tije Evgtuittje ftovov, dUia xae t^g olxovfiiv^e datdai;g mjfteio*. 
KtQaxovtat ftiv ydQ vao tmt Sveiv ^ntiQto* ij oixovfiivtj ttQog 
Svitir, toie te tjjg Evqnitttie axQOie xai tois itQoitote t^g -di- 
^vtfs, tov TK fiiv "l^iiQtg ixovat, td Si MavQOvai^t. itQOvxti 1. itiaiidtii om. BCl «dd. Bcc«pi a. E. — naTd fiit /i^o; 
atd, 2. inii «ji? l. 7. /*oe«' "CB. 9. to « «Id. 14. 

mifaTtQav C. 15, %o i^ijuior CIB, ted iii hoc r ttc ta. add.; 

maKutinum , quod cxpT»Hl Xjl. iniecpretationc lua, rcccp, Cor, 20, 

xai.ot-Oty ^m' codd. oiun. Xjl. corre.it coll. p. 153, 24, to ata. ald, 
27, T^s ante Ev^mii^^i om. /. — Tot? n^wToi;^ Tolt xf^aat Cor., i«d 
■dem «uspicaiur StraboQCBi »crip»i»ie iIto toi( mjt jL^i^ «Te tak j»((A 
T^ .dt^itit. 

Mlrmta. 1. U ^:,.,Goog[c •tH tlB. III. CAP. 1. §. 5. 6. 

Si ti l^^atk wmf ^jtl/tns koi newrtatoaiois BtaSiots xaru n 
l»i&tv oaiQioT^Qtor. x€U S^ xai «^» apoaqf^ mviep xmgar rp 
^OKOT? (jj»*^ xaXimai Kovveon, aqi^va fftifiaittw ^ovXofarot. 
ttwo 6i To «HfW ««i nqonmrtoxog eh «V* #«1«««'' ji^Kfti- 
C. 138 <)Npof ewtaret «iotq), j-swffjeroff, ijit^criV, w i^ rdwqj, n^ociap- 5 
A. 202 pa»'fi* Si i^ axnfiati vrjolSia tQia, rb fuv ifi^oimi *aSi» exor, 
ta 38 InonidBH', i<fOQ{tovg i^ovra futQimig. '/fpaxleots {fl'ov-] 
#' lepor ivrav&a iewtiniffai (i/jnliTaffdat iJ« toCto 'i^tfogof), 
ows j3(o^r, otw' oJUov «<5»' &Bmv, diXa H&ovg <Kyxua&ai 
r^eii ^ thTO^as- xexa noVioiis ronovg, ovs viio tav diputvov- 10 
ftivoiv arQi(pe(f»ttt «ara n nmqiov xaJ fteraipiQaa&at \fmv9o' 
no*)iaafiivmv &vav d' ovx theu t^^tfut, ovSi vvxriag htt- 
§aivuv mS wforow, #eov? ipatjxovmt xartjrBw «wto» i» Tip 
TOOT ^f^ot^tp, oiUa «OBff «'«i ^etr ^xonas iv xiofi^ ithjaiov w- 
xrgQevBOi, tHr int^aiXar ^[li^ae, vSeiQ ait^t^ofuvovs Sta t^v IS 
ttwS^iav. 

6. TaSra /tiv ovv ovreag ix^tv iyx^Qet, Kat 8et ntazevaiv' 
a 8i roTg aolXotg xal yySaiots ofioiwg eiQiittev, ov rtaw. X*-- 
yeiv ya^ S^ qgifiri HoaeiSiovios toes nolXovg, [tei!^io Svvatv «of 
^iUov iv rij ifOQioxeatirtii [xa<] ptra ^fiocpov ttaqaak^aiats, 20 
eaisavti alCovrog rov addyovs xttra c^iat» avrov Sia rit ifttti- 
nrew eig rov fv&ov. \pev8og S' ehai xai rovro xai ro na^a- 
ygfilMi vvxra axokov&eiv iteta. rijv ivoiv oi yoQ no^ajr^/io, 
HixQov S' SarsQov, xa&dnsQ neti iv roig aiXots nei.ayeat rolg 
(ieydi.otg. ,ottov,iiiv yOQ tig o^i; Ovetat, nXeito rov fterd Svatw 25 
XQOvov MJf tjfw'e«s avi^aiveiv ix rov na^afptorusiiov , exet Si 
nieito fiiv ovx inaxoXov&etv , ftti fiivroi fojSi naQaxQ^fia avv- 
anzetv rb m^TOs, xoi&dsieQ Kai iv roig (teydXots neSiotg, njv Si 

3. xoliratrKi C, 5. flxd^oi C — Si ftftai rortuie Slrabo «nri- 

ps!(: n«<}Tie eDtm ipsa AFtemldori rerba b. I. afTeiTe attjnebal. 7. 

vifoi/novi; Cor, recle, ut opiDor, — f ov om. codd. edd. Negationem 
cum sentcolia Ipia flagitet, fiij anle Sttxvvit&ai add. Cor. 9. ovxt yit^ 
'tf^axliovii fiia/ior tAi. — aXl« ti lar S-ian aW. alXov tov S-tir 
Cor. TOi' &(oii C. — ili>(xi post &iiir add. mai^. n edd. 11. trtijii- 
(tS-bi Xjl. coni, — anevSononiaa/iAiair CoT. : tl'jf05 nottiaa/i/mr Grtia. 
coulccerat. 20. xat add. Cor. 23. xai totTO om. B. — tA om. /. 
26, TitQifwiut/iov l. 27. nliior Bl. 

c,qit,=cdbvGoogle HUPANtA. ail 

tbH (uyi&mig ^armaia» (w^eo»ai ^ o/tomg Kora ra «? Siitme 
ttal ra$ drcmAag eV toig «(Xayeai Sia m tae dvaOvfndaaig rrlei- 
evg iit zay vyQmv d*a^t^K&a%- dta di Tovrmi' <og t^' ewim» A. ^ 
tAaftnuiv j^» otpir itXatvri^ag dixsa&ai tag qiavraaias^ Ko&dai^ 
5 xoi 2ta vscpovg ^ti^ov xcd IkmroS ^kixovaar Cv6fifvov ^ iwa- 
tiiXovia tov ij}.tov ^ t^r atA^tjv, ^vitia xal ivtQev&ig tpaUa- 
a&a( z6 aarQo*. to Oi ^pwSog iXey^at iptjai T^idiio*&' ^fUqag 
SiKTQi^ag i* raSeigoig xal T^^foaf tdg Svaeig. 6 Si fa J4$- 
te/ti^^e iKarovTtaikaoiovd iptiat Bvaa&ai tor- ^Xiov , x«m «cv* 

10 tixa pvxra xteteeXaft^dvetr. wg fiiv ovv (wtos eJSe toSto iv 
t^ 'JsQtp OJi^omifiefi, wx vtiohpftiov , n^oaixorrag ty asiotpd- 
aet ooatov' iqii] ji^ viMxotf.iafiiva ■iat^aiteai, aar^^ovSe SvO' 
(tivov ^Xiov oiSag «r iat^aivot, etaeq ev^Svg ^ vv^ KataXoft- 
fidrat. ttXX' oiS' iv aXXtp toaep rf? aaQanisaviiiSog- xai ya^ 

IG td rddeiQa ial c^ luitaav^, xai 6 noaetStattog dmfia(ftv^ 
XM kXXoi nXeiovg. 

6. T^g 9i avrtxovg t<p 'lt^0 ditifomjQitff na^aXiag ^ ft^ C. 1 
^i*' oQx^ tov iane^iov nXev^ov t^g 'i^^iag itixQi *?s in^v- 
i^g Tov Tdyov fioTaftov, ^ Si tov voriov ftixft aXXov aota- 

20 ftoH tov ^va xai tijg in^o^g aitov. qtigeTat 8' dao tmv ec^naf 
fteQcSv hidteQog- aXX' 6 fiiv en' av&aiag tig njv iaaiQav iicdi- 
Bmat aoXo ftti^aiv mr tfdTtpw, 6 S" ^vag nQog votov imatgi- 
aet, tijv ftsaonotaftiav dtpOQiZou', -^v KeXtuiol vsftovrat to nXiov 
-xai rSv yivaitavmv tiveg, i« t^g ne^aiag rov Tdyov ftetotxt- 

25. a&ivtes vno 'Fcoftaitav' iv Si tote ava ftiQsat xai Ka^a^avot 3. St' avXar Cum initurcsKi COTTuptnia «t, conitKtiiris mnlti lenta- 
ront: iuttfay scripail &>rT ii' vaiav proposnit 1«. Vom. (ad. Mel. 1, 18) 
it' iiidtaiv Uit St a,ilavvr Ceiu. lenens. Pculd. B>kUni p. 334. Strabo 
aDlem scripiit, npinor, w; Std ifqair: axrnai. „>eies noslra m komido 
bbitur, neque apprebendere, qaod njt, Gdeliler poteit," ut ail Sen«<» 
(Qnaeitt. nalL I, 5, 6). Hem Tel darius daccnt Cleomedis verba (CycL 
Theor. II, p. 83 Bak.) A^nt» Si xai U fiad-iur »Hagoi/aro<! >ffni- 
vur 6 ^Im»? — jtoXi fiff^ur ^anatioi^cu, ave Std tov rottQov tav 
ii iifi tfQiint diQOi o^fitrai;. 10. OM «n. t 13. ivro/tirov 

edd, 21. iMWuat BCl dnoil3a,tt edd. ixHSmat Epii. 23. »1- 
\ol BCl xAtuii », Cor. corr. ei Cas. coni.: «r. p. 151. 1A3 eitr. 
14« ^:,.,Goog[c tlt LiB. III. CKV. 1. $.6 — 8. 

Koi 'SiftiTafoi Nw Oitntivmv avjvot t^^tomu. twtti tu* o«* 
)J ];o>pit [istQimg timi' eed«u'fitaT, i/ S i<pE^^ agog e« xeijtsni 
xoi *Dio)' vTKq^o^y ovnanolxaiei x^s waoiow xQifOfttvtj Vjn 

#(n». ctvni d' iarit', ^v 6 Btuns dui^i jrorapiff, a«6 «to»- 5 
ovnur (legiSr i^ii, a^j^» ^Jfov, dip' o>i«ep. kcm o j4vas itat o 
Tdyos, f*taos nms iiii<potr .rovtoiv vmi^fov xata fiijt&os' ««- 
A. 204 ^aai^iioe ftevtoi rip ^vif xar' d^X'^ ^' *V*' «owega»' ^ttf 
eJr' im<!tQe(pe* tiQoe totov xea ttata T^r ov*^ ixSiSwai rcnraqt 
tnt^^Mw. xolotiiTt <!' wro ^v nw noTa/tov Beutut^v, wio d« 10 
rmv cMixovmuy Tovp5ifTa»iMW w? S' imixoSvtae Tov^Bij- 
tavovs te xtti TovgSoviMvs o^aaYoqtvovatv , oi f*** tovt 
avtave vofuCottgf, oi S' eti^ovs' etv ian xat IIoXv§ute, avtt- 
ctHOvs qii^aae toie Tov^STjtavoie ttQOe «{>xtov tovs Tov^Sov- 
iiove' W9l S' iv avtols ovSelg «palvetat SiOQtanoe. aoifmta- 15 
T0( S' i^etd^ovrai tmv 'I^^^iav ovtoi, xai Ypapftattx^ XG*'*' 
coM, xai t^e nai,iuae fivqinje l^ovai avYYffdffnxta xat ttovq- . 
_ttata x«( voftovs iyifiit^ovs e^axtajiiMi* it&v, («£ ipaat' xai 
oi aiXoi S^I^tjQes j^^iSiTai YgaftfiaTat^, ov fu^ [fi*] *8sp, ovii 
yoQ yiioTtf} fu^. ttivet Si tj xmQa avtti, ij ittos toS jdva, 20 
n^f eai fuv />£/?■ t^S '£i^ta»las, it^os vitov Ss fiixff* *^s 
na^aidas t^e atio ti5v ix^oXmv tov jiva fu/^i ^Tijliav. dvdytai 
Ss Sia tiXewvmv neQi avt^s einetv xai t<at avveyyvs toamv. 1. ovtiitivar codd. cdd. , icd plerlsque locii iDTra codd. ovfniorn; 
oflerual, camque scnpLuram poclarum lalinonini coDinctudo magiiapcre 
comDiendat, mediani tjllabam producentinm : t. Lncan. IV, 9; Sil. Ital. 
lil, 378. 11. TovQittavta* BCl, ^ tuctor io hoc DomiDc Epiu, et 
coRiplnribu] locis infra A, Eadem Ibrma Piolem. uaus est: apnd Stepk 
«t hand rara iuira im codd. per t eflerlDT TevgSitavia. A aeriptorihD» 
latiaia coDitantcr appelluitQr Turdetani. — ToifiiTOVOVi BCl. 17. 
ta ante ovfY^afiiicna add. ald. 19. f om. codd, edd. 20. flMX^ 
iiia BC ald. p^, quod ot IQ /, reititmt Breq. ae put eum Cor. 31. 
«fos »010* 3i ano ™» ix^oXai* ftfxQ' «^! Jinpai/os t^( tou ana fii- 
X^t crniluv BCI edd., aed moI poit Jfva add. Cor., qno Dihil profiti- 
mu9; audaciora propotnJL Groik. Mulato verbonnti ordiBC waD)a, ni 
fallor, bcne proccduDt. 23, Qiue leguntiir iode ■ Toce ikqI ataal 
denoo in Jghi (*. «d p. 126 §.26). :,q,t,=cdbvGoOg[c HBPANIA. 113 

eiSaifioviav. 

7. T^e Ss fioQalitig ravt^f, ttg^ o -a Buktg tiai & j4*ag 
mdtdiaai, xal T(or iojiatmr t^s MavQOVaiag etg ro ftett^ i/iaP 
6 ttmr TC J4t3Latttx6i' ntka^og noitX rot itata ^^njhtg tioQ&fnoi/, 
xa#' ov i; ivtog ^dXarta avvaafa (^ exso(. itrav9a 6^ ofog, 
i<nl TcSv '1^'^QtuT ta» xttimifutiop BeuFajtaviSv , ovg )tm Ba- 
atovXovg xaiovaiii, ^ KdXmj, t^ m^ioy^ fur ov fiiya, t^ 6' 
vif;€i fiija x«i oQ&u»', toffrs no^ia&sr TtjaBetDig tpaiMff&at. 

10 imkewaiv oir cx t^; ^juteqag 9akittt)s eig t^* l^m Si^ioii C. 140 
iati rovto, xoi o^op avto Katfojict sfUie iv tEttaQdxovta atd- A. 205 
dioig d^i6Xoyog xcu naXaid, vavata&fiov aote yevoftevti tav 
'l^qiav. A(0( ii xat 'HffcaiXiove xtiofia Xiyovaiv avt^v, o>r 
ian KOt Tiftoa^mit, og ifiiat xoi 'H^anXeutv AtoiidZeaSat w 

(5 t>ailat<(r, Stinwa&ai ts ^yar itefi^oXbv koi vtiaaoiifovg. 

8. £!r« MivXaqia, taqixsias ij^qvaa, xai ^ura taSta Ss- 
iUar fToilK xcct miTMfto$> ivrsv&eii oi didnXoi fMaXiatd" siatv eig 
Tiyytv t^e Mav^ovatag xot ifOtOQta xoi tagtx^f^t- ?' ^^ xeu 3. iji] d^ SLk. Cor. 4, ixSlSovn Slralinnan Krlpsisse CTediderlm. 
— l6 om. ald. 7. ^(«FTtiaKuv jlBO jaao'Eiai'u>' /; iorra ^ cODSUQlcr 
tuenlnr codd. 11. JCa^q^aJ Ko^Itii rodd. edd. MAgnus de hoc loeo 
W. DD. eM disKiua*; ud cbdi liqueM de arbe Dobiliulina Carteja ngi, . 
ct de >itn bniai luLli Dolla alio loco inlra eipoDaliir; cnni Ca(pe urlu tn 
nullo icriploruni antiqnDnim mouuiueiilo commeiDwetur, ntil in liincr. 
Antau. <v. p. 406 Wcu.) loco parum persplcuo, et apud Tzelien (Chit. 
VIII, 217) auclorem nimls rcceninm (qul terlio» afTcrt.ir a Wcssel, l. L 
Micolaos Damasc. p. 103 ed. Orell. habet KalitCa): iltlus urbls oomeii 
pro Iioc restituerc non dubltaTi, quod Taciendum cenauerant Cas., Bb- 
chartus (t. Cban. 1, c. 34 p. 615), Intpp. Parr. Quod alii opposuc- 
runt argumenlnin, a Spanheniio {y. de PraeiL et Uin Nnm. II, p. 600) 
prolatun^ eue nummtira C. I. CALPE signa[nm, evanuit ei quo Eckhel. 
(t. Doctr. I p. 16) ad Apameam eum relulll, aliumque timililer iuscri- 
ntum CALP. ad Panormum. Praelcrea qoaia facite crcor ei dactuum 
slmilitudliie Calpei^e mentloDe paulo anlc facta orir! poluerll, manile- 
Mum est. 12. noT(] ti BCl. 14. noE poJt i>nt om C. 16. 

Miliagla edd., alque liaec nominis rorma obLinet apud scriplorcs latinos; 
Ptolemaeu» conlra (cumque eo Marcianns) > tuctur 11, 3 (c£ 5). Slepha. 
nu» quidum (s. v. JB^loc) cihibel M^XaQla, Pluiarchus (v. ScHor. c 12) 
3IfiJ.agt<x. 18. l/taogiia Cor. cl iic plcrtunquc. ' 

C,q,t,=cdbvG00g[C tl4 LIB.'m. C&P. I. $. 9. C&P. % §. i: 

Z^Xif ,t^Q Tijytog amvjihioT, aJXa fwttpxufim «tvn^ e« «5# 
itfqaimi 'Ptafiaik>i, x«i ex t^? Tiyjiog npoolft^driB? «i»'«e* 
A. 306 inefnpaf ii x«u fld^' nnrndr iaoUmg, xai tav6(taisav 'lovJJay 
'lo^of rijv ttoXm. eha rdSet^a, fto^&fi^ anrip Htetgjroit^ 
r^aoe «ao *^g TovQdijtaviag, dttj^qvam t^g KeAitiig ittft etna- 5 
Maiovg .xai fierrqxona azaSiovg' oi Se oxtcatoaiovg (faaii^, 
!att d' ^ rijaog avj^ taiXa fuv ov&i* ita^tQooaa ttav cLUtor, 
ipd^tif Ss twv tToixovrraav r^ «cpt taf pcevtiUag x^ qgiiUi^ 
aQoe 'Ptoftaiovg toaavt^» iniSaai* tig traaa» evtv-(iap ^ayw, 
wate, xoMtQ iaxourj iS^fitrti t^g yijg, oroftaatotdttj tmv anaaiiv 10 
iattf. oUa ae^t fiir ta»tijg cQovfter, otar ttat trtQi nor aX- 

9. 'Egit^^g 3' iari* 6 Mtvea&iiog Molovftevog Xtfajir xoi ij 

Hora jiatav ava^fvatg »ai Nd^ptaaav. Xiyovtat de dwajiaeig 

ai nXiiQOvfUrai ry ^aXart^ xotXdSeg h taig tiX^f^tvgiat xsei «»- 15 

tOfuSv Sitt^v dvtisiXovg eig r^v fteaajata» i-(pvaat xat tag ia' 

a6t(ug noXeig. eh' ev^g cd ix^oXai tov Sarttog Stjr^ a][t^6fu- 

tw ^ Ss aaoXaft^avofttvij vijaog vao tmv atofidtaiv exatof, 

tag S' evtoi , xai n^io»>(av ataSicav difOQi^et aaQoXiav. ertav&a 

Ss nov K«( To fiantXop toS MevBa-lidag iati, xcd 6 tov Kat- 80 

aiaipog tSQvtat nvQyog iai netQog dfUpixXvatov , ^avfiaaiats 

A. 207 KatMxevaafievog , maae^ 6 ^oQog, tijg tmv nkoiXoft^Piav aoi- 

■ tTjQiag zo^iv. ^ te ydQ ixfaXXoftevti ■fmg vao rov aotafiov §Qa- 

^ yia aoici, xai xotQaSoiStjg iotlv 6 fiQo tcvtov toaog, tSatE SeT 

atjfttiov tivbg imqiavovg. inev&ev S' 6 tov Baitiog dpdaXovg 25 
tati xai aoXtg E^ovQa xai tb t^g iJioaifOQov ieqov, ^v xa- 
Xovat jlovxefi Sov^iav ei&' oi tmv dpojrvatiuv tuv oUu» dvd- 1. ^iOk codd. cdd.', Ki pa- tf effeHnr Idem aoiaco XVII, 827. 
et ■ Sleph. s. T. Z^Xog, ubl laudal Straboneiii. &. lovfitiareaq ABCl. 
12. yyofier C. 13. 'E%ts<; edd. 14. vdp^atrir ABCl iriifiijaau;- 

ald. Cor. corr. coll. p. 143: cf. loipp. Pirr, 16. i% i^r A taii om. 

liiv C inl i^v B eUd. ik in' Epit. /. 17. aiiij B aiiiig ald. 

18. ani i ald. 20. KanCuivoi codd.- Cor. corr. ei V^>. conleciuia id 
Melam III, 1, ub; ,^n [pjo m«n," ail, „monim«nlQm Caepionis, scopalo 
niagii qiiam iniulae impoiilum." 21. Tiiiffoi; [o?J Idjuio* Cor. 24. 
am' titt Cor. 27. Xovxtpfieov^iar C U,v*iftdov^Cm ABl edd. 

C,q,t,=cdbvG00g[C HISPAKU. TU^ETANU. UKr 

«ioc xOi /teta mwra 6 J!klras tutrofiott iiatofiog tuu ovrot, 
xai o it oiJtw* a#(Wiiot.f • tJ&' vffran»' w '/ego» oxpwr^pM)»', 
4i^{[0«> m5» raSti^io* iXunoos ^ tSuixiXiovs aradiovf ■nvis 8' 
fjno fuv mS 'It^w mt^emiqiov inl te «ov ^va amtia i^^Korta. 
5 fui.ta tpatjw, iftw&ei/ S' ini ro rov Bainos ato/ia inaroy, 
eka «4* rdSuQa i^Sop^omc. C 111 

CAPUT II. 
1. T^s 8' ow irtos toii yi*a aofcditt vne^xtiaS-ai ttvn- 
§(urst «^r TovQSijrariap, ^f 6 Bwkig Sia^qei aoiapos. dipo- 

10 pfl^et Si avt^p nqos /m» t»/» iani^av. xni aQmuv 6 ^va^ ao- 
Taftog, agog Si Tq» eu KoQa^av^v ri nves xai 'SiQifravoi, 
aqos yoTOv Si BaanjTavwv oi ftsra^v t^s KtDjitjs xcu twc /'«- 
Sei^aiv atavijii vtftofuvoi aaQoXutv, xai ^ i^^s &ai.atxa fUx^t 
jdva. x(M 01 BaoT^rapoi Si, oSs t^ov, t^ TovqSrirati^ aQoa- 

15 netptat Ktu oi c|(o rov j4va xfti ot iroUoi ta* «^Dajriupcu»'. 
fteye9os S' ov nXtt6v eart r^g xwpwj ravrris iat ft^ttog «ai 
aXdtos ^ Stay^iXioi atdStot. noXeis S' vnBQ^tiXXovtfat ro nXij--' 
&of xai yoQ Sitatotfias fatji' yriuQiiiiiiTarai 5t ai ial rois 
aMofiois UfQVfidvat xai rais dvaxvaecit xat r^ ■&aXdrr^ Std ide 

30 j^Qeiett. nXeiarov 9' ^ re K6fidv§a tjv^^at, MoQxeilov xriafta,.' 
xoi 86^11 ttai Svvditei xoi tj riov raSiravtov ndli;', 17 fiit Sitt' 
rdg pavriXias xal Std ro nf>oa-&ea&ai 'Pto/iaioig xard avftfia- 
%ias, if Si j^QJftttf dger^ xai fieye&ei, TtQoaXafi^dvovrog xai rov, 
noTKftov Balitos fieya fit'fos' ipxtjadv re i^ "^X^C Piafiaimv-. 

25 te xoi kav enij_o)Qiiav avS^eg iniXattTof itai Sij xal ngtonjv, 

daotxiav tttonjt eig tovaSe toie roaong latetXav 'Piofiaioi. figrd A. 208 
Si rtxvniv xai riiv riat' rccBiraviov ij ftiv 'laaaXig iaitfav^s, xaX 
avri^ aaoiKOg 'Ptaftidiav' wvi Se 10 ftiv iftnogiov ovfifvitet, t^ 9. lovfJtTwAu' BCIA, sed in hnc primum fueiat tj. — Smtqti 
ABCl Cor. corr. ei Cm. coni. 11. naXittriapiir ABCl X;l. eorr.: 

14. wrTqTani) ABCl XjL corr. 15. oi «nin noUoi »iier!icis ioclu-.- 
kit Cor.; neque loicDi^en bie plicci saue ariicaliu: Gnuk. (lupicatur, 
•criptiiiii nuMe oi tlw xoii jtra Kiltuiol Hai noUoi ktiL, sed neuio ai;^ 
pRAabiliiu lit xai oUai noUoi. 22. xata avfi/iaxlt* Cor. 2S. oi, 
ante 'I^u/mioi add. Sbk. Cor. 2S. ofri) cdd j . :,q,t,=cdbvGuOg[c-' 4U LIB. UL GAP. a. i & a. 

2. JUsra 9i ravta^ 'iToXtxa xai 'l)Mia iai r$ Bmit, 
!katijie d' aaiaTtQm Koi Kaei*»' mu 'O^LtNV nn di ir ale 
01 no/ta^imi naides xanjroiefu^oa», MovrSa xoi Jdiiyova 
xai Ovfiaaif xtu TovHiue xai OvUa luu t^^ijwicf anaaci <)' 
avT«u KoQiv^^g ovti. aaatde». tQono» di ttva (t^^ortaUs xtnt- 
c*^ «oS TOffou lovmv MovvSa- itejjei' 8e Kagti/iai ij MoiMta 
9 ataSiovg ■i][diove tiai teiQaxoaiovg, eie ^f e^nr/ev titnj&eig o 
rvaSoe- th' enn^Maat it&ev xai ix^ae h wa vatqwtfdrtif i 
&aiJmTie OQeur^* iutf&a^. o S' aSelipoe mtw 2^e^(os ix 
KoQdvpije an&eie ihu lunQor er toie 'J^ijqai aolen^aae xQi- 3.. De noiniiie Baliit d!a dnliilatnni Cit, qnia afa udIIo alia acn- 
ptoro buiiu urbu fil mentiot id qnod co nia(i5 roinun wdelor, qno 
DobiliciRin fiiisic ei lioc Strabonis loco inre eoltigai. Pneterei in Epit, 
nbi omnei altM urbci h. \- coDmiftiaonue enumerantor, lUud DonKn 
non iuTenitur. Ke^uc muUum prolicimu) cooiecturii, quiliDi Manner' 
tn* tneri atuduil (Geogr. autiq. 1 p. 303) codlcum tcrlpiuram: se3 in- 
felicioret inn[ mipicionei eorum, ^ mutari eua iubeot, Cauuboni, 
Bnixvia proponcntii, nomen ab bis locia ■Itennm, ot liqitet ei Pidjbia 
(X, 38. XI, 20), Penidiiqoe ir t^ Battniti coniicienti». EqaUcm nikil 
«erti alCrmo. 3. BtUtit Cor. 4. aml/at AV afrr^ra; Bl *\A. 
aatiya Epit., nnde Cai. coniecit Kribendum eu« Atftlfo, idque recepil 
Cor. Sed Ascigi appelUtur hoc oppidom ■ Plinio el Hela, Jlarifii; a 
Plolemaeo; iiiraque forma inTcnitur in uummii lilulisque: allerutra i{!luT 
hic reMilueud^, 6. dxitova codd. edd. Sad Cai. iam vidit bane 

cue nrlliem, qoam Auguam ■ppellant HirV da belL Hisp. Vlli, 23. 
Plio.. H. N. lU, 3. Dio Cm*. XLIII, 33 ei 34; iude Grask. reiutuil. 
6. ToiixK ald. — lovUa codd. edd. Mulue autem cum sinl tuius DOmiuii 
urbes iu Hiipania, neque uuquam fere commemorentur nisi addlio >d- 
iectiTo, comphirei ■lupicati tnnt Slrabouem bic scripnue OiXla, quM 
haud procul foil Corduba) alque it> icnpiit Grosk. — Atyova, quod 
Domen natlo aUo loco iuTenitur, lanum non eiie recte inipicatur Cas., 

'Eisxova ■ Ptolemuo el Plinio. 9. f£Bxi«/a&v; BCl %a/our: ald.;. 
inde Palmerins ellcuit JEijxam*, qnod rec Cor. Gtiuk. Sed Smbonen 
Kripiiue ariiitror TfiidicDna, uude, Ahi A muIMa, ■Iter eiror oiliu cit; 
alteri siglutB ; ex praccedenti ; aliqua raliDne natnm ■niam dedit. Al>~ 
est euim Munda a Carleia 400 fen: Madia. 11. Silnci BCt. :,q,t,=cdbvGoOg[c . HUPANIA. TURDETAmA. 317 

troi' votegoi' ^tMXiaf aaioaiaef, th' iimtaAf ip&Mlt tie t:^ 
ji^ua aifiiie viro tmn jivrwimi mfitiiffmr (* ilHiX^if x«m- 
&r^t\fte m»- ^io». iv 8i toie KtXtutote Kofictogj^ie t<rn y»ti- 
fftotsani' ial. H tms avajvctatr r) jiata, tit i/v 0( radi- 
taiaii avviaat ^wlKTnc, vnepxeiftsr^f tov inaww ^s v^aM 
atoiiovg ov noXo hksiovs ta* iKotev. 

3. Ila^oiMitai di wto aXeiijtiov 6 BaXttg, kri atwAtmi 

axaSof n trii xOMimg *at Suaioaiovs eraSiovs ix ^aJMttTis fti- 

X^t KoffSv^e xcci Tca» fuxgov iitdym vofiKr. xai i^ xal ii^- C. 142 

]0 eiQja4Ftat ttt^trtdis <; tt aa^aaotafiia kui ta iv t^ tiotafi^ 

niaiditt. ffpoffeim 8s xal to »^c o^eeoff ttQitrov, aXaeat xai 

Rr& aiXais (pvtovQyiais iiiftatovijiUviav tioT j^oiQiiov. (ttj^gi fitv 

mv 'laniiXtoe oixdat* d^ioloYots o dvditlove iattv ittl ata- 

Slove ov ttolv iMnortas ttov ftBVTatteeiaiv, iai Si tae avoi ao- 

16 Ixis itijiQt 'll&ias ttus ilarroai, ftix?* ^^ KogSv^rjs toig ao- 

toftioie axdiptai, aipctoig fur ta vSv, to nahttov Si xtu fio- 

to^Xotg' to S' ivm To iatKaa^uvoe ovx iati nkotitov aa^- 

^Xtjl^t S% tivss ^dxtis oQnf tia^attifovai tip aotaftip, fta).- 

3u6v te xat tjttow tcvctp avvdatovaai a^os ^oqqSv, (ittdXXiov 

!0 aX^ffeie. aXeunoe S' iat» OQyv^oe i* toie mata 'lltaav toaoig 2. MidaSi, Ptirjgiae in urbc, cuni Seit Poinpeium capluin e( iater- 
fectaiD essc DIo C«u. XLIX c. 18 plurlbiu tradat, ly MiSaita eL hic ' 
icnbEiidum esse liqnet, et apiid Appianum Civ. V, 144, ubT itldvm legi- 
tnr i» MtXi^ia: panto ante ernm c. 140 iii Bilhjnia Poaipeium caplum 
«■■« tpse mrraTertt. La^aaaniu Kbedii faaec debco. 3^ ' jior^irTO^tf 
ABCt xov/inwfiiK ald. Quod Krlpil cuin Groikurdio, cil apud Applan. 
VI, 57 Hupauorunique cotuueladini magis coavenii. 4. ^ ftaara 

codd. Xy\. corr. — ol xBvryaSacaai AHCl ol ToufJitrtroi edd. Sed 
de Gmditaiuis luc aflii uiia patet. CodicBEu icriptura indc Tidealur orla 
esu, quod i^Uaba tot>^ pnmDin rapra ya ei conlectiin, ni fallor, p«-- 
«ila poMca aawuni illi praeligweiur dmnlijue coirumperctur. &. imf~ 
niifiiv^' Cor. — inaijou C 17. Ki.amumf A xXeunati BCl; liiiH- 

liler p. 1€0 JUo^w ■ppelUtur bacc urU, rad p. 148 et 166 Ktuttmif. 
Inde ■ptmtciaa elncet Kaoi^n» eun > Slriboae nominalam faUte, 
qvani ii>nB«m aiurpaTit PlaUrch. Seitor. c. 3. Pleniorem &iniiaiB Polj- 
bio, ArtcmidoEO, Sie^un» mitMam KaavaiMraii acripaii Cot. — foitj 
frt Atn« Cor. — nJlu^oi' BCl add,. :,q,t,=cdb.,;G00gle 918 LlB. ni. CAP. % i.*. 

A. 210 xai tott 'Mftet Staiatmia, fof «e ita3jii6* XefoittfM tuu «uf 
witn'' tuera di.ras Kmhas Xejof^us jahms te ufut yepva- 
rm xCM x^ff^S- i* ^uftiQa iiiv tir iati «oil; iraitkiovat ta 
o^ taSta, Iv Ss^ia 8i aedtt f^cc nat ifp^lMv tmt sixa^mof 
nat /tejalMSerdQOw kdu ev^otov. «jfN Si tua 6 Zivas avaniUw*'' 5 
ovTfl Si xtihxovjots atticpeatv, ovt' (W toawtov. vniqneKsti Si 
ttm nvtov [tetallEias Ixort» offtj, xa&^Mi ii tmta xq6s tov 
TaYO*. ta ftiv om' tas fteialletae ejwn*^ jfw^iix ava^pt^ rga- 
jiu TicZfot xat nttf^akm^a, ottiaeff Mti c« rij Ka^ttjtavi^ 
avvaatrovta, ttai in ftaiXo* tois Kekti^Ji^at. totam^ Si tiat 10 
^ BatrovQia, li^^a ij^ovaa aeSia tit na^xona t^ ji*i^ 

4. jivnj S' ^ TovgS^tavia &aefLaateis wnjei' ita(t,<f6qov 
S' ovatjs c=v«^f, taaautae Si nai mhnpofiov, StfiXaaiaZetat ta, 
eitvx^iutttt taSta T(p «miofuaju^ ' » ya^ iteQtvrevot' nav xop- 
VCM' aaefutoleaai ^tfHitos t0 iti^et tcar favttJjjQiKf. notovtn 16 
Si tovTo 01 ce aotafuti neu ai ofojvatts, uf ehtof, ifi.<ptifus 
toig itotaiiots ovaat xal afanJieoiKfat naQasthjaims ix &(OMt- 
t^g ov fiixffote (iQvov , aiXa xoi fieyaXots axaipaatf sig tas i' 
«^ (teaoyaitf noXets. anaaa yoQ iatt neStae ^ vntQ t^s aa- 
qtOJas int noix t^s fteta^ tov te ^t^ mtQ<»t^(fiov xai £t^ 20 
Xwv. ifTov&a Si nMaj^ov xoiXaies eig t^v fteaoyataf ix t^g 
&aXa'tttjS dfixovat, g;a^(C}-|( ftetqiais tj xai Qci&Qote ioittviai 
notaftioit, ixteTafiivai ini nolXovg atadiovg' tavtas Si i^- 
qovatv ai «q; &aXamie int^dattg xatd tds nXtifnivqiSae, aat 
dvanXeia&ai fojSiv t[nov ij toiig ntnaftove, dXXd xai ^iXttof 25 

C U3 tois yd^i xatdnXoie loute tois nptaftiats, dftaiotnttftos fiif 2. tat Kariravi Xi/re/iAiit proposoil' 1«, Vou. ad Hel. III, 1, 
condnD inlelligi Iocikd ralus, quem PtolciD. II, 4 noininaE 'OUaatfor, 
«ndd, origiucni docit plambani OleiitrenH Flinii (H..S. XXXIV, 49). 
Sed Laec Diinu ineerta. &. ■nj ijiorat o aniTiJlov; cadd. Sbh. earr. 

u Cu. coni., nlisqucns l*iucn com co avajthivti quod ne Cor. qin* 
dcm miiaTii. 7. lonou] vcl AC ti M ild. Cor. cotr. ~ ^(Ct»- 

Ifttt. cl ia nUTg. pr. m. add. fntvXaiwi A. — 091) — Jlrana om. l. 
9. Ka^maitt^ BCl. 12. Tovfinarla BQ. 1». ra<«%te* C<h-. 
19. q ota. ild. 30. T^ aue Zt^ add. edd. 22. pttqiwi C. 
23. Ixtttafiiroii codd. cdd. Gro^. ooir. ^:,.,Goog[c mSPANIA. TOTIDETJLNIA. flt 

oi8e»6g, inw^lCortos di tw nAayovs int&tatt^ voS RorofNOw 
^ni^oR); dta v^v triijnftvpAa. tU d' itn^aaetf f*e^ovs eio» 
iftav^u ^ iv mMff Silote mmotgs vn tlg noQOr mvm^ovftini A. 211 
envov ^ ^oilMrmc i» iw/aXov neiAyovg, ov ^ Mavffovsia iiou* 
b tiQog «^» 'I^rpfiav, dfaxortae i-aft^oivEi, xal iptQetat R^oe «i 
euco^M fttpii r^e nff eimme. fruu fu* oif rciw routivw 
ttoiXdlSw xsfoSfrat xOnt rag dfui»iwie, tttat IS' ov nanoata- 
mv eaiXgutH w vStOQ, eytat Si nai r^aove aitoiMit^afovatv ir 
ianKis. vi>iizin«( pev wv tlau ai dtaxvatie ai fieta^ to8 

10 w 'JeQov (cx^Mt^puw xat riu*' ^T^iUuv, inlSoatv Ixovaat a<pa- 
dQotigav aa^a tae iv toie oiljtot; totiote' 17 vointFn; i' eaSto- 
aig Sfti ftiv n xot itkeovixnifia iZQog tag jrQeiae tiov niloi^o- 
ftirfov nXeiovg ya^ »tu fteiCove aoiei tag dvapiaetg, aoiXA- 
xte xat iiti \6xm ataSimie dvaalxoftevae , aate tQOKov citw 

15 ttOiaaiii ahot^v naQijetax Ti}v pjw xal tvntt^ ftqig te tdg tS- 
aymydg tmv qio^mv ttat tag eiaaYmjag. ^ei 6i n xai o^i^' 
fov ai ydff^ iv to»s aotaftotg vavtiXiat *ai* tid «J* otpolSQo- 
■njtit tije ithjftfHiQ^oe iaxvQoteffov rij ^att vcov' notatuSv dvtt' 
itveovaeo' xivSvvov ov fttxqov taie vav)iXi;Qiate ixtipiQovat, x«- 

20 tatioft^oiievatg te ofioiiog Koi ivaitofuCofiivaie. ai Se dfurii- 
tetff' iv taiie dvajvaeaiv eiat ^Xa^e^ai- taie jdf itXtjfifW^iw 
dfot Xoyov xai avtai ita^a^rottat , Std tt to tdjoe nai ini 
^ij^S ftoildxte ijKttiekiaov t^ vaS». td tt ^oaitijfiara eig 

' tdg vijaove Sut§aivovta tdg *itQo tiai' itotofieiv* n^ r<ur dva- , 12. ffiloti^o^^uv C u coiT. KC. m. 14. oKzu carruplani u» 

maDifeituiii tot, «d onTtmoaloui;, qiiod Peni. «iipicatni erii, Cnr. receplt 
simis andnetcT. Hic quoque comptioDis cnita in commuiatiotfe DatBB 
H cuTD alia «liqaa Cat ^Acrcndav ncqnc iiuprobabrUler lirarop GroA. 
propoiiit; recliuiine tamen C«s. „emendan «ne ■actoritMe codieii nee 
facile, nec tutomj" 17. cU delcTit Cor. 18. ^iaH] tpeaH Sbh. — 
dnttt*/ovaat codd. Cor. corr., Gro^urd. Bulit aniariovatj^ '19. 
TOti; vecvniltyfDi; ABC icui; vavnXTnjlcui; I Toit ivirttHoif aldi td({ rau- 
wltjeiati Cor. 20. taTarofiiZB/iiroii B. — ariuiopiZafi4roii Bi 

22. driHoyov codd. edd, omn. 24. ngAq t6* nora/ior tH. Ad kr 
Tandam ■troctarae duiitiem irat inter noTii^w et n^o addendnm «M 
censuit Paets., scd cum de aeituaiiii lolis hic afilix, Teiba agi 1»* m- 
Touim* aUeiia pcorsnt ab hoe loM indieaiida lunt. :,q,t,=cdbvGoOg[c m LIB. lU. CAP. 2. $. ». 6. 

pimMv «ori i*if or*' xoi sveNiUffAif, «»k 8i «inljf^itf^, ^C^- 
pMw i' txawdL&a» om laywte*, aU« dtt^i^- lag Si §o£g 

f^f ^altanjs, tiai wrs (M(cii;>eM' eis «7» ijvn^ov. 

5. K.taafut&6iiztf 6' ttv* «^ ^crt*' twv twtw*' m a*#pD)- 5 
Mt JMM «Ks irajpMif oftoims vmmgjw roie aoraft»Tg ih»a- 
ftitas nohte hctusa* ia airwr xai SUMg lumadag, xa&anef 
imi t^p notofi^f xovnar f tatiw ^ tt jdtpta xot Nd^taaa 
Mai 'OfO^ xoi fOffjaoM^a mu Matto^a xcu aU«u Rlemtiff. 
n^oahtft^dpoiiat 8i xal Sua^YEg ia&' oaov yejortiiai «9 tioX- 10 
iU^tf^r e7r(u xat tu^J^ioaa tifv nofuSift x«i ff^e di^Xovg 

A. 212 x«i A^s tovg «^tu. xai ou av^oiat Si uaftvrwg eifpeXoSat 
xOTM vue' inl aaii aXi^fuis, * iiei^jOfUrag wto* xaif dtttQ- 
fittat* ia&ftiiip toiig a6ffove xtu altaioiie daEQYa^Oftepae, uatM 
iroQ&fttvaaOat xal i» «Sv nota^p stg tdg d^ajrvaete x(ucs£9e» 15 
Seviio. aazaam S' ij iftsrofut xqos t^ 'ItoXiaw ion xoi «^» 'Pei- 

C. 144 ^^, fjrovaa «or niLovr fuxf '^*' -^tijXtaw iya&bt (nil^ ef «tff 
iatt tte^l to» no^ftim Svamolia) xoi cof n^Mjta* titt i* c^ 
Hct#' i^^m; #ailaR^. ()td yd^ euSiov tiUfttetoe 01 j(^'fM( avrte- 
Xovttcu, xoi fuciUazce «^ nekayi^ortt' tovta Si n^aipo^t 30 
iatt tttig iftnOQtxeug oixiiatf. ijooat Se ttal oi ateftot Ta£ir oi 
neijiytof TtQoaeatt it xai ^ fSf si^fii, tmf XtjattiQiiaf xata- 
Xo&htmf, iSa9-' ^ ovfinaaa vndQ-pt Qtfmtifii toig nXoX^ofU- 
fotg. idtof Si n' ^i^ffi TloattStavtos t^Qtjaat xctra tof dfd- 
nXovf tof in,t^s 'l^tiQiae, oti 01 EvQot xat ixetfo «6 neXayog 25 ]. ol* atterUdi incliuit Cor. — lot poM 3i add. edd. — iiadtA- 
9»i; codd. Cor. eorr. 8. xai aiile ini add. Cor. — NifiDUiiia Cu. 

ei Ploleinaeo, apad qiKm et ipsnm nimc lcgitiir Na^^aa. 9. .£0- 

ro^ codd. edd., ulixiiai mcliuit Cor. At Vom. id Md. Ilt, I iw 
'OaariToffa Kribcndiun eue lidrtst: dl praeter Helae locom Ptol. U, 4. 
PliiL IV, 35. 10. v«J toh codd. Cor. corr., P.ebio ideta moimM. 

11. xdt) poM ai^iJ^r DDi. alil. 13. xaX poit »Ii;^<k a^. aU. TcAa 
dtnfyofiiwaii ^o oiti. Cor., ncqne qni ferri-poulm, intelllgo. 14. 

mA )tXi»io» antQfai^on/rmr ABC nlwTout antp^vi^a^traj omii» nati, 
qaem «catiu eji €or. : tc veram ei parte Tidit, qai e* ponit, sed prac- 
ilM puliapiiiDi rcfim ad sI^^mk. 16. d' i]J ^ codd. edd. — l/nnt- 
ftta ABl edd. 17. ti3Jp — uU^tom «m. f. 21. j^mo(&(« ABC. :..,Goo<^[c HI5PANIA. TtmDKT&KU. »1 

!i»S nw £a^dipev xoi^ev tnreotev irqviai' 4to Xtu (fMt fUf- 
aif sii 'JftiXutv lueta^at ftokis tiixQaSie^e]fiBif m^i te tks /V- 

5 6. 'E^dyetai 6' in xjjs TovQS^aviag tntog re vai olvog tro- 
Hg xttt fiMtor ow «oiv fiovov, aJU« xa! xoililfaTOf' »(«1 x^pof 
8e' xat (lilt *at nnra tlnj^grai xai xoyxo; «oJUU/ xai ftiXTo; A. 213 
ot ;[ti^iu»' T^ff ZtvtontK^g y^g. td re vavnJiYta avnar&atv aw- 
wffi e| im^coqlas vXtig, ales *e d^xroi jrap' aviatg el<n xat 

10 «otaiimv dXfiv^mv Qsvjtata ovx oXiya, ovk oXiy^ Se oidi ix 
ToS* OJpatv TaQtj^eia ovtt iv&er fi6vo«, dXXa xal ix T^g aXXtig 
f^f ixToe £iJjk£v ftaQokiag, ov ^reiQtav nje Hovrtitqq. noiX^ 
Ds xai ia&ije fi^orsQov JfQjvio, vvv 8i epta itcSXov rtav Koqo^ 
|i5i'. xal vJreQ^oltj tig iati tov xoLtov?- ToXavtitxiovg /ow 

15 tavovfrat tovg XQtoirg eig tdg oxeiae. vfreQ^oXij Se xai TiSv Xe- 
fnwT vfpaofid^iav, ofisQ o» f£tiXtt^tai xteraaxevd^ovaiv. aip^o- 
rog 9s xai ^oax^fidxcov dtp&«vttt xavtoitai' xal xv^ytaian: rtSp 
S' oXettQtoiv ^Qtiav tsnAvtg nliiv rav yeti>Qv%iav XaytSttav, ttSg 
hiioi Xt^tiQiSag HQoaafoQevovar Xvftaivovtai yoq xtti cpvta xal - 

ZO tmfQfutra' ^il^otfaytKtneg' kcci rovn)' avft§aivei Ka&' SXtjv t^v 
l^tjQiar axiSov, SianeCvet Si xou {tixQt MatjaaXlag, oyief 6i 
xeei tdg v^aovg. oi Si rdg rvftv^ttiag t>txoiivtie Xiyovtat wpe- A, 214 
ti^eoauo&tsti tiore nQ}>g 'Ptofmiove xasd xtoQag acr^atv ix^dXXe- 
ff#«et yaQ vtti> rmv ^epoiv Tovnov, a»iijeiv ^ Svvttfitroi Sia 

26 ro «2^4>as. aQog fiiw ovr mv rotfovnH' tatag ailtfutv, Sg ttvn 2. j^^ 8it**X^tli BCI ya^ atn, A. Comxi « Tyrwh. coiii.; BMp- 
triX^tk CoT' 3- raila Bt^) cdd. 10. ovd'^ U «dJ. Inde a Cu. 
12. jrrifO» codd. Cor. eorr. 14. 3i ttq C Cor. 16, ZaX-iitfiai n*- 
miii! pncltr Stnboncm roniHieiaanti , «ainque ob caDuni in dubiain 
Tocati et coniectDrii teDlal! aant, m i)uiliiis nna Intjip. Piit. cM proba- 
bili* ad Brbem Salti°am in Battetatiis (t. Plol.) rerereotiam : ac J£'aJlif 
fiiiit u (cribalur, Tii qnldqnam ' iniitatiK in coid. ur^an. — oinaiiit 
Cor. 19. Xi^gUai; o Cor. fraOra allatia Vamnii loc^ de L. L. IV, 
25. de R. R. 111 f. 137. Valgatam tuentor praeter coAcnm caiueunira 
EoM. ad Dionp. *. 457 et Eratiaii. Voc. Bippocr. p. 244 ed. Fteia. — 
ilo^aA^orieM ABC — nai auta f vra aat. tid. :,q,t,=cdbvGoOgle , m LiB. nL oip. % %. 7. 

ttti mf^aint, tg}#«i^ 9i wi XMfiM^, xa&time itfmn mu 
fwnv mtr ^otifeuaav , Xdtitt f^e foamii^g itiuiwgias , ti^g Jii 
m fihqto» i%«i^t^M nkaiotig &^(iu- nat d^ XKt ytdag dyfias, 
ag ^ ^^mj tpiQei, r^itpovani iaiaidBe' &S tptfuSattvref ffa^iu- 
aiv eig r«e onig- ai S' i^elKOVtnv ^oj lotg o*ti|(»', Dvg ar 5 
iuttaXo^taatv , f cpBvYei* dvttyxti^f>vatv sig t^v imtfdvuav, ix- 

C 145 neaoytag Si ■d^^fevovatv oi iipetnaTBs. i^* Si KtpQoiiiar vuv 
iiotofit^oftivtav ix t^e- TovfStjtaviag ijMpavi^n to fUye&oe 
sot t6 Jtl^Qoe rtSv vttuKhj^itov ohtdSeg ya^ fuyuprat noQa 
tovttav nXiovaiv sig Jtttata^xi''^ f*"* '^ "iitjiia, njg 'Ptiiajs 10 
iitivEtov jo 3ii ftX^&as fmtQttv iBif ivdfuiXof toXg At^Mtg 
* ttattilJMitlaaiaate *. 

7. Toimitijs Si T^f fteatyfctias ova^g c$s iv t^ TtriiQd^a- 
wt^, xttl t^v jttt^oltov ivdfiiXkov evpoi ng av toie iit Qttlae- 
Cjf dytt&oig. td^ ya^ oatgetodij ndiVtt itat xoyxoeiS^ xat toig i^ 
t^^eatv v}t£Q^dilst xeu toig juyi&etn xft9oXov xwa t^v l^» 
^elMitav ndaat', ivtax&a di 8ta^eQ6vtug, ats xcu t^v tthift- 
ftod&av xtu jeav ditntatetav evravQa tiv^OfUvtov , de Efitoe tti- 
ficts elvat KCti tov iiX^Qwg xtu tov ftaye&ovg Stei ^v yvftva- 
aiav. de d' avT<ue l]|;st xat nepl ttav x^itav dndyttav, 4qv- 20 
ystv te xat tptiXatvav xai ipvtnjt^QttJP, wv dveufvatiadvtav 

A.3I5 tpaivsrai ttg vetptoStwe otfiis xiovos toig itOQQta&ev dtpoQoiat' 
xdi 01 yoyyQtft Se dno&tjQtovvtiu, noii) ttov noQ' tjftiv vneff- 
■pe^nivoi xard ro fwyeQog, xai ai aftVQatvat ■ xal^aXXa nXetai 
tav rotovttov oifnac. iv Si KaQvijt^ x^Qvxae SexaitotvXovg xai 25 1. u^wt B Sbk. Cor. ^fu^uv C, undc d^aw Sbk. aniplcaini est, 
aJftiv Coa. Scd cnm ita ttnttirTtiait, qaae poit Xaifiajj addllur ia cdd., 
iton lcgatur in ACl (tx B nibil video eoDUtiini) alia iDcdlniui Tidutur 
qnaemid*. &edidcrlni icriptlim fuuae ftgif ii »*i m^. cf- p- 14& citr. 
3. «^oii^aio; A. — x^*^* ^^- ^' 7*?" f^t"""^ ABCl Cti. toir. 
S. Toveitiarim; BCI. 9. ramilr,Qmv ABC Cor. corr. — }^] H B 
Cl. 10. Tijr aatc Jotautqx^o'' '^^ ''^- '1. iiiioHastijiifuiatos 

B iimoXXaiiXamamui; ■Id.; oDb l. Qmdi quldquid CM n niarfUM 
bftnd dubie fauc irre^t; ideo tollevduni ujc Cm. iudiciTit, matulenint 
Sbfc. Cor. la tovqiaatt(f BCl. 16- x«Ta] i«(i-.l. la avfo- 
vofiimr Bl 19. C/i*aoiaii Cor. 20. xi/xti*! A n^tlttv t kc d. 
■ddito. C. ai. f «JUawwr .A :,q,t,=cdbvGoOglc HISPANIA. TURDETAmA. K3 

mQipv^ae' (paeif ir 9i toig i^mriQois rotiote xat fM^ovg iy- 
itoiTxorm fifav ti}9 aftvQaivai> xai tov yoyfQo*, vaXcatt^o* Si 
tof noXvnoiSa, dtri^x^^i ^^ '^^ mv&idae xtu (m Ha(f<tnXi^ata. 
aoi.ve 8a xoi 6 &vv*oe awelMvvereu StvQo dai ^i cHXije T^e 
6 i^w&ev naqaUae nUi» moi fut][ve. tQiqineu Si ^aiidrip Apv- 
iyt} tpvofii*^ Maa ^e ^oiMntig jaEpouITif^lv nv\ fiantaaaaty, 
oiQetator B' ix^tgev^ naQnov ^tnq x«t iv t^ y^ <p»wtu 
imU^ xtai ri/v 'I^tjQuai, ^ae fii* ijoiiaa fteyaiae tie aw n- 
itiae Sfvoe, i^atfoftir^ St M fidftrov tennu^e fitfoy toeo»- 

10 tor d' ix<piQti xaaiior, mota lusa «i^ ox^* ''^Pi *^' "«■ 
(oiUaf elrcu n^ n ivtoe xcu r^v cxtos .£«^^11»», ^» ix^aiiiOv- 
mr a* aijjftat- ^ S' irme JSniiior Siamoiv att xou jioiXov ev- 
fiatietai. i^;*;! 8' d IJoixi§ioe xoi ^c* t^e jiawtje inaifuMt 
f^ ^d^jtfor teevtipi, tl ft^ oQa, tptfei, xcci ^ ^Ofti» tpii/ti 

16 x(M 1] ffil^ffui];upO( tkvti;. xoi oi &vwoi 8' oaip aitior ow- 
•^'^'t^oixn ta*e ^t^kate i^oi^tr ^ptQOfurot, maipS' ufi»airor- 
%at nhSor, r^e tfofp^e iniXeutova^e' elrai te tn^cptt ^aXax- 1. ftelZorat e3d. 4. ajro itji; aXfiji; T^e tiu&iy jialoio! codd , 

mtde Gtu. «cnbeiidDm ccnauit £no t^? oJt/ij? T. v. ?rAfa]l/af, liudatv 
■liu lodi, qnibiu ihjnm aitoran nunnie Mtqni tradniilar. Sed iiiuce 
Ycriini Cor, iciiitail, qDod rcccpii cf. p. 144 medL 6. iqvi poM 

sarTajtaan' add. / cdd., icd reliqui codd. etm Tocem rede omiltnal:' 
cf. PoI}'b. (ap. Athen. TII, 302), quem Strabo bic lequitur auclorem. 
7. oJp^aiDr] siitliit I, 9. ix} Ktti t, t* deletum in B, om. Cor. 

Tallfndinn ilidem eentDeral Salmasiiu (Eicrc Plin. p. 676), ic pTofe- 
cto incoaimodam eit; acd reKDqaendam erit, dooec ■linndc probctnr &tk- 
/mn; feauDini etiaiD fniue generli. Apnd Tbemiu. (Or. II p. 150, C) 
cod. Mediol., cuiiii migiu cM ■uctorhu, eihibet ^ &a/tv(ii. 11. ij* 

el qn*e Hqunotnr q Inoq qno refenntnr non babent : qtupropTcr paXa- 
rov excidiua credidenm, nve piwt jtmQaXiar, nve poit £iijiM¥ foit po- 
(itain. 1&. o<rw] Siuit ACl — nUm Cttr. 17. nJ/ai' .^SCI cdd. 
— liuluiotKrfic «Id. — naqa ^ahfniia tt to AC na^a^oLUvnia» «o 
S(P)I; Cw. Uadtti» Poljbii wbis, qo^e afet Alhen. I. I. (dtonefi otiii 
o* Afia^M Tit 1/}«* ut «rrcH ^oijvtTlovi TOvc ifvmiut' fl«l }-(ip ol 
^nwat oEov vti dnd ta* ffaiatiiHi avilaiioptrm) , luec propiuuil: tlrtii 
Tt vr &alaT%uir v6 iaar, cadicanHjas acriptnram pinlo preiMDi icqueiu 
Tjrwh. t!rai «i o^a ^alattior vr. Scd ai/a nemini placcbit: mnUm 
nAf. Inleliciiuine tlrai «t nofa ToUct nlor to iior Cor. :,q,t,=cdbvGoOgle m LiB m. CAP. 2. $, a 9. 

«w vf w ■ tf^or mfro ■ ^Ssa&at j-ip «y ^aXAxp xoci ntaav- 
a&at 9tatp6^6fTmg vx' cevt^Si ^w^fiff « t^E ^cJ^caiov ■^erofur^e, 
^o(fat xtu tmr &vt^cn' thtu. 

8. Toaoitoig di *§f n^i^fieV)^? );i»eaf o/a&oEc jop»- 
C. 146 ^yfj[u*t]S, 0112 i;x((rTB, oiUa xat /uciltatw (tffodi^oix' av n$ S 
A. 216 xtti '&tevfuiijets ro jibqI rat ftetaiXeias eutfvif aaaaa fuv yaq 
fteini} wr roiovro)» iarh ^ tc!»' 'J^tj^v ];o>^) w fr&ffa 3' 
eixa^oe ovS' evSatftai» ourtue, xal /lal^tfra if T<£>v ftmaiXmp 
edito^ovaa. Cftavtmi d' iv d(t(poiepote evtojpi»' mtanov ii 
xtu 76 T^ «n^v «V oUytjf xto^le^ fiavtoioie nlti^&vvsit ^unciU 10 
JLotff. ^ M Tmi^H^cwia tcai ^ i^foaBX^g tdt^ Xiyti* tiviivtt 
S^itm ttaoAtiau neql t^vda r^r a^eti)v totg inoufel* ^ovXofii- 
«oif. ow te ya^ XC^^^^i "^* t^J^oe, ttvSi Sij jroJUo'?, t>v8a 
ffiStj((Os ovSecfWV nje yije tmtt toaoStoe iffO'' ovttoe a.ya&oe 
^^etatat jerrmftevoe ftixQ' *^''* ^ ^^ x^aog ov fietaHsimu 15 
ftovov, diXa xai tsv^atai- jtata^i^tniat 6' oi notafioi xaX o} 
jeiftaq^oi i^ j;^(Tmr aftfit», fioiXaxov xat cV toie tivvSQOte 
toaots tmaar, diX' ittei ftir dipavije iativ, i* Si toie ifitniv- 
tyiois dnokdftntt to tov x^vattv tp^yfta- ttca. tove dvvSqtivs Si 
tfOQ^ip int)(l,vCovtie vdatt atdmiov noiovat to ip^yfta, xoi £0 
qiQtaxa S' ogvaattvtse xwt tcJUaf m^oss imvooSvtee nXvaet ■aje 
dftftov tav jr^ao* ixkaft^dirovai , Kai nksiti tiSv j^^ffmpvjirsJW 
EOTi va* td xQvt^o^ivaia n^oaayOQev6fteva. ^cofoi Si /^oiUc- 
Tait ta naq' iavtotg eJvai.td fteTaXXa iv rtp Ktftftiptp opei, 
xcM ta vn' ttut^ xeiftevct 15 Ilvq^t^' 16 ftivtoi nXeutv tdvtsv- 25 
^ev eDdonifid. iv Si toie ^tjyftuai tov y^Qvaiov tfttatv evQiaxe- 6. aiUtt Kol fiahiTta om. tto M. Cor. ruiitdit 9. tmmw — 
t!nvxiir om. I. 11. i,\ Si odd. — ToVQia.a*Ui BCl. 13. oi 

ytif B Cor. (v. Scha<C sd Dionji. de Comp- p. 409 iq.). — Sij om. 1. 
Cor. 19. „«i — tp^yiia om. l. 7,2. xtwroQi'Xttt)r BCl. 24. » 
oiq, 1. — tti'Ki ri/iirTv ta ^fTnJUa I, et omUso ' arlicuia no marg. B. 
tdi. Qdac ab iotHpalatore profect^ eue, ^paret. FortaAK jroiUiirta 
eictdit poit /Wonu, vel ainiile quid. — ta te aDte ^ add. I edd. 
imde > C», — xt/i/Ufltf ACB (in boc iUfiftir^ tee. m. in marg.) ni/i- 
ftiqlV '• 26. (tiriu ABC. — ^ ■antv^cr £C sed iu hoc n in t tte. db.,Goog[c HISSANIA. TURDETANIA. SSS 

<s9ai noTB xm ^fuh^tata^ ^tahtvs, sig MKmiffi n6Xae, fax^&s 
xa9'a^etag deefufog. ipatJt di xal li&atv axiXofUrmi' fvffhx^w A. 217 
^ld^ia ^leus SffOia' ix di rov %^aov itfiofihov xcci xa- 
^i^ftevov arvmriijmSei xwl y^ xo tid&a^fat ^ilacrps* slfar 
5 na).iv Si tovtov xaS^e^iofUvov, ftfyf*a txonog «^ji^w ttm x^ 
Gov, tov ftir a^yvgov dnoxatsa^&ai , sey 8i ^(ptioor v)iOfig'retf 
a>8td](vxos ya^ 6 nhog xetl Xmtad^g- Ota t6vro xat np ^x^^ip 
nfxem» ^uiUov 6 xqvaog, ott ^ qilo^, fttximtij waa, ovftfthQtog 
ijfgt tfffog 10 ehtov Kiu Stajrs^ftevof ^^SUtg, 6 tfi «i^^mI itiava- 
10 iMntet noi.v, vneqt^xai* tf aqiodgotiiTi xcu e^atQto*. e* Oi lois 
^&Qoig tfvferat xal nlxvtaai nitjaiof e* mtd^atg, ^ ogvrrerat 
y^'(ip, ij Si dvev^[&eiaa y^ nixvezat. lag 8i rov dfjia^ov yor 
ftitovs notovaiv vi^Xdg, mare x^r ix ■nSv ^ialior liywv perin- 
for «|«i^rr#fft' ^a^ua ydq e«%i sal oki&qiog. v&v -6» •(mX- 
IS xttvp^EM**' T(f M Kttilcircu •fffvoua, i$ o>v texfiaiQOnat xQvaav i$ 
aetmv iqiirtea&at nqozeQtt*. 

^. Uoaetdmftog Se, ti) nX^^&og rav fterdiXio» efratfav kosi 
T^9 d^et^i', ovx dniyertu tijg avt^ovg ^tjtoqeiite, ctUa avrtr- C. 147 
^wai^ taXg vrtiQ^ohttg. ov yaq dntmel* r^ ftv&cp tptjair, A. 218 
80 Sri rtSii dQVftiov nore iiMiQtia&eftio* ^ pj tajtetaa, are d^yv- 
Qlng xoti x^aing, eig r^v initpdvuar i^i^eae did to nSv OQog 
xai naivta ^owov vh;* elvai *Ofiiaftwfog vno tivog dxfi&ovov 
tvyr^g aeaa>Qevfi4vtiv. na&oXov S' av elne, (f^aiv, iim* ttg tovs 
t6iTOVg, &i}<savQOvg eivat tpvaemg dtrdovg t/ tofiutov ^yeftoviag 7. 6 Tv;[ot difGciltimum diclu eit ijini ligiiifkcet, Deque dubiiini 
ridetur, quiu compliini lil: sed ijuod Salmiu, (t. Eiercitl. Pliu. p. 1081) 
■crilienduiTi cue suspicatur oirco;, licet fadtitale q 
ad ^ pAruiD quadral, ijuae praeccdoat; o aifyv^Oi cootrA, ij6o^ a 
quia Mtia an-ideat, sequeutibu^ minui -convenit. luc lociu iu compvitui est, ut StrnboiieDi, site potiiu Poljbiam, queiB 
•eqqi videtur, lotum hoc Degotioai, de que agit, paruiu perspeiisae iure 
tuspioeTis: v. Grosk, not. ad b. L — Xi&iiiij<; codd. Cor. corr. V. 

dnavaXCiniii B(?)« Cor. II. liji»QOi>; codd. Sbk. carr. ei Cu. cosi. 
— #ailni(T<w codd. Sbk. carr. ei Cat. cooi- H. jl^aJjiOKf/uv codd. 
Fnlcon. corr. 20. taxiUra} ta xawa codd. Sbk. corr. ei Xyl. coui. 
21. diA — *OfUaiia,toi om. l. 24. atttaav codd. Cor. coir, ei Cat. 
coni. Uno •• baac ?occm •cribeodam eue docuit Hej-m. ad Eur. lon, 
atrmkt- '■ l^ ^:,.,Goog[c' «M ' LIB. 111. C\P. 2. i. 9. le. 

mitiduitTov ' ov yaQ nXwaia ftowv, aiXi koi vxwAevros ^, 
tfi}<siv, i; X'^^*' *"*' ^<*4i' rttetfois tas ahi&ms ton vnoyj&ovutr 
j6aw 0«% 6 jitSijs, ali' o nXovtiav nceiotiui. foiavTo. ^ 
ovp i* lUfOE^) ax^iitcTi etQ^M ntpJ to«t<u>>, mg if ex ^eraUM> 
Mtl avtoe tioiX^ jipiafiscoe rip il((^q>. »^» 8' mt^&eta* (pgA- 5 
C»*' T^* *''"*' ruTaUefotwoi»' mi^acti^fff co «ov ^altj^iwg, oti 
(friolv ixeivog ml 'ttSf Mtrtxia* a^jvQeitov oStm <nirt6»otg o^vt- 
rttr toiie dp&Qtonov^, lag av nQoaSonnptag twtov iva^ttv rof 
IJhtvttiiva' xai tovton' ow ifttpavtXBt fittfaitiiidiar «^f iTffOv- 
S^p xai tiji' (fii^Qyiav, a7toi.iiLf rsftvovtiav xai ^a&sias tag av- ic 
Qifyag, itai n^ag tovg iv txataig oaiavtwtag aotttftovg nol- 
A. 219 iliodf toie Aiyvatiote dnartXovvtmii xojuUeuf. t''^*' 9"^^" ov 
tavtov elvat tovvoig nov xoi toig jitzHtotg, aiX ixeivoig fiiv 
ainyftati ioixivai r^s iteraileiar- oaa ftiv yag dtika^ov, <f^- 
eiv, ovx TiM^ov, oaa 8e tJyov, dai^ai.ov tovtotg 3' vntffdjav 15 
iLvtrtreil^, toig ftfv jfaixotJe^-orff titoffrov fteQoe i^iijovat t^s 
y^e «pv ^oJUo'*', totg 8i oQfvqeiovai tm* HSidniaii iv tQiaiv 
^ftiqatg Ev^omo* tdlarrov i^atQOvai. tov Si xmtdaQOt ovx 

117, iWqnc icripta tal io .4 lupra I, 36. — Ta/iiloy ald. 1. arf Klfijrroi- 
coSi. Sbk. torr. i. (ipafqi] o.V^ B(?)CJ (lija/M !d miirg, pr. m.) 
igatti l tr Qtjrogixei axti/iaTi luai^, hi, 8. ngoeifoiiiincav AUCl. 

— airiir C, 9. TovTOT C. — ioi JiaQairl^alar A. II. n(ot om. 
Cor. 12. iftit af/|i^TA»t ald. — ovaTjleurTCt AS oraalounu C 

avai.to iri'Tai / ar<xr-tXavtTai ald. Cor. corr. — ismiXlaui codd. Gu. corr. 
coH. Diod. V, 37. — %'(,r di loyor oe Tor «^ov fii'ai /, quae Sbk. 
Cor. rec de Cas. lenlCDtia; td ct* €iJ,di' Scatig. comecit, slSccioie quideni, 
»ed non wre, irt opinor; equidem jcripinin fuisse a Sirabone luspicor 
- 10 Si io.ni.'. 13. Toi^oy ^ott ABC toktdi? ttot* l, qaod Cor. rtc. 
■al anle ffoT^ ponto; Toiiroi; t( xai mBtit.Grosk. 14. ar tlaflor BC; 
om li abeiset nemo desiderarct, ac facile ex literii a^ male repelilii orir! 
potail. Aliler haec Fosidonii verba relulenmC Diodort» V, 37, Alhenaeiu 
TI, p. 233; led hic cnm eihibeal a ({ir fyilXor oi'< na,9o<>, haud seio 
■n itidem scribcndam iil S /!)r Uafior. 16. j-aQ poat fitr add, HoB 

(ei corr. sec. m.) edd. 17. tar Si OQyvgtvofTar codd. edd. Qui geiii- 
tims ut ferri posifet, Cas. postea scripsil iiai^oriiar, Cor. loir niutaTit in 
Tivt; n Diod. V, 36. Quod licel speciosnm sit, lola taniea sen1eniiai-uni 
oralioDisquc confbrmatioiie respoitur. DaliTi ad XvmiiHi rererendi sunt, 
qnae «iTDClara panlo iDsolentior cur mulala sil, apparet. — tw ona. l. 
18. IScufovvTar I. :,q,t,=cdbvGoOg[c BISPANIA. TURDETANIA. «7 

iaunUis euQiaMa&ai ^^ai/r, cas wvg Uno^uwg ^t/vleiv, aiX' 
»pvrre<r^tt(' yewaa^ut S' iv le lots vne^ ^ove jtvatravoiif ^a^- 
^ofotg xoi «V ToiV KartvKqiat v^aotg, xcu ex tmv Bgerzavt- A. 220 
KiSv di eig tijr MaaoaXiaf iio(iS^ea&at. i* Si rois ji^td^^ois, 
5 01 iris Avaaavias vtnaaoi oiqos agierov nai dvaiv eiair, i^at- 
&e*v <f3jat* t^ yjjv a^yv^, >i«mit»Qtp, x^attp XevH^- oQyv- 
^ptYeg yaQ iatf rtir Be y^v tavttjv cpeQBiv *ois atnaftovs' 
r^v Se axaXiat tas prvautae > Stofuoaae nlvfetv iv ^^^qiots 
nXeKTois t<'«< xtffn^. wtog fu* iK^\ tmv lataiXov rotavr' 

10 a^tjxe. 

10. Ilokv^tos Si, tiav nspj KaQjpiSova Niav a^p/Qeiiov fivtj- 
a&eig, fteyiata fiv ehai tftiai, Siijetv Si t^s noXeios oaov eixoat 
araStovg, fiBpiedajtpMa xv)iXov TBT^anoaimv araSioiv, oaov mit- 
roQae fuiQtaSaiS a*&Qiamav ftitetv mSv i^ya^Ofiivbtv, ava^eqov- C. 148 

15 rag TOie Tf> Sijft^ twv 'Ptoftaiiav )ta&' ixaattjv tjfie'fav Siaini' 
qiag xai trevTantaxiXias Sga^fids- rijr di xare^yaatav t^ f^^v 
S^Xij* ica (fuatga ydQ iatt), rrjv Si avQt^v ^akov r^v dgyv^- 
tiv ipiat xotnea&at xai xoaxivots eis vdiag 6ianaa&af xi- 
tnta&at Se fiaXtv tas vnoardaeig, xai ttdXiv Safi-ovfiivas atto- 

ZO %eofiivtov tmv vSdtcov xontea&af t^v Si ftiimrtjv vaoataaiv 
pavev&tta^v, dnoyy&evrog rov fioXv^dov, xa&offov tov a^jyvqov 
i^dyetv. lari Si xai vvv ta d^yvgeia, ov (tivrat Sijft^ata, tmn A. 221 
Si] ivrav&a ovte iv loig ailots Toffoie, aXk' eiV iStairixds fteie- 1. in «nlc Im-aoX^i; uaseralt Xyl. 5. liar^il C. 6. qniaty 

ctidd. Cor. eorr. — agyvgm a moi xf^V '^- '■ <»P/"po/"/'/S 

codd. edd. 8. xot onle dia/iiiaa<t add. C, « ia A h. L ipatium va- 
ennin reliclBm Tel loDglori voci luflideni; praeUrea !u aarg. pr. m. ad- 
leetum eat ^tatr/iWTaq, quwum vcrborum coiiituio kaud u&M^ucDa: v. 
Steph. Thes. Did. t. dmftdv. — /crfrrreiipioK At «(fffl^ij^ioM C ia&if- 
■nifloiq B(?) Cm. corr. 9. inmurv^i, {«<■) AC inX xlaxtp' B i7ili,C~ 
•Ttt I irmtdmtpi ki ixi idrrii dt Cu. «mi. Sbk. Cor. parum prAt- 
biliUr-, lai ■Attiji' Toup., eiplicani leilis in moduni ciitae, quM 
rMio, mpdo adiiciMur u(, bmd diipUcet. - 11. v/ov om. l rfti» C. — 
o^iif^r AC. 12. o-itu B {eieorr.P) ^ C. 14. ^wi AC S fiv 
{ aie enot. Scnm;. ) /■ 18> ita^aaStti cod 3. Cor. c«rr, 21. /lo- 

UfiSov AB. — t6 d^vfun' l. 23. mqyi^a ABC. — ovri ii eodd. 
Sk om. Cor. 

15* nS LIB. 111. CAP. r $. 11. 12. 

araaa* nr^eetg' nc 8i x^wsela SiniosuiBmu ri nleito. iv 8i 
xai KaatXtSvi xal alloig tmiotg iSiov iett fure^low o^vxrov 
ftoi,vpSov ftoQafiifUKtai 8i n mu rovKp tov aqjvqw ftoi^oT, 
OV2 mutB.h^atTBltTv aaona^tiUQM wrov. 

II. Ov «oiM S' aao&ev toS Kaatkmveg lori xtu to ogog, 5 
i^ ov ^sMf (pctoi Tov Bdinv, S naXovatv jiQyvQtm* Sia ta oQ' 
yvQtid ta if avwp. Iloiv^tog 9i xcci tov ^vav xai rovtov ix 
t^g KAti^^Qiae ^etV (priat, dtij^ortag dU^ieav oaov iwaxoaiovg 
otmAiovg' «v^^&ivteg yoQ oi Kekti^tiQes ixopiaav xeu t^v ni^ 
eioxtoQor adaa* dftoirv/iop iavroig. ioixaai S' oi nfiXatol tta- lO 
Itiv tbv Baihtv ToQTtiaoov, to S» raSuQa xai tag nqog «r- 
s^ v^aovg 'EQv&etav BioneQ oStete siifttv vmAait^dvwat £tii- 
aijoQOv «epi «w Ftiqvovog ^wntohtv, Stan Yspvtj9eitj 

ojFsSov dvttnigag ttlketvag 'EQV&tiae 

Taqttieaw norofiov noQa najag aaeigovae oQfvQOQ^ttvg, 15 

iv xeit&ftiSvi nitQog. 
dveiv 8i ova£v tx^okmv ttm irotoftttv, noJjt iv tip ftent^ 
X^Qtp xatotxeia&at «powpo* ^oiTir, ^ KaXeta&ai ToQtrioaov, 
ofttowfMr rtp aoretfiip, xai t^v itaQav TaqttiaaiSa, ^v vvv ZW^ 
SiAi^t vifiMtiu. Ktti 'Egaroa&ivijg Si t^v avvej^ fjf KeHj^ 20 I. ixtlafi'; ABCl, Kd of n^atvi B a corr.; f^. itT^«4 niiig. 
hi: idcm hoc lcgeiuium cue <-!iII[ Cu.; JpiT^dC Cor. — X9'"^ ^^- 
— ir Sk\ fr^ir coild. Cor. corr., eticieni limul paulo auilaGiui xat aale 
Ka<rT3.an. 2. iiiiTai>( ACl, aei xcutraiari pr. m. adieclam in marg. 

A; quid in B legatuT non llqaet. £aiTTalw>( Cor. de Cu. coni : v. ad 
p. 1<13. 3. itoU^Sov B. — aQyvflov ald. &. xatnairo'; codd. 

(i. o» eodd. Xjrl. cott. rf. Steph. t. Ta^Tiiaaot. — ia oro. ald. 8. 
ftir om. I. II. R(^l a^r k Car.; iu&a (p. 169) nium modo in- 

«olain lic Ippellatam ewe tradit. 12. 'Efv»la* ABC: ia A t tic.ia. 
imiL in li. In E 'Egil^nar. 13. Fimvorou ald. Cor. — ^i«oU«v 

codd. edd. — )-irrri»tlt l, d^ titi ftrrii&yi caat. Bergk. (v. Poeu. Ijr. 
p. 63u) in Slenchori Termm ipmm ea impirDA, jpeciotitn, vt opinor, qudD 
veriui. M. 'EqvS^o^ codd. 16. vtiriit ald. ira;'»^ SchneidewiD. 

(Deleet. pocM. p. 328). 16. Mtvfifimmr codd. «dd. Datinun reslitiKii- 
dnia esK cduuit Herm. in Friedcm. nota id b. 1. — nfi^av; BCL 
19. ital(Hr#« fimrtr poat Taqftitivlia add. BCt, icdinCice.ni. 

IraDalaU eaae apparet. 20. d^] dxi /. :,q,t,=cdbvGoOg[c HISPAMIA: TURDETANI&. 229 

Ta^tri<s<!il)ic rtukeZa&eU ifi}<st, wi 'Efv&eiai' »ijabv evSaifiofa. 

tftiai va' mmv, xa&ibieQ nai rb dtto raSeiQiov ttil 10 'le^ov 
mt^wr^Qior Bidimjtta (iw«]Fet* ij^pw»' aevjt TtXovv, ov rAeto- 
5 »10»' ortiov ^ j;iJ,/o>r xai iataxoaitav ataSim*, ttai to iag dft- A. 222 
niatBig fuxQ' ^^&o asQamva&at dvrl roS xvi^ep fiSfl naaav 
f^r etxovfievtjv ev/i^atvaty, xal ro ne TT^oaufxttMa f*eQ^ ■^g 
'J^ijQias evftaQodioteQa jJvm TtQog r^v KAtat^ ^ xaju ro* 
axeavor aiJovai, xal otsa S^ aUa eiQtjxe Hv&ea aitnevcas 

10 3(' dXft-t^ovtiaf. 

12. '0 Se aoiti^Si aoXvipotvos ng mv xal noh/iaraiQ, Si- C. 149 
Smaiv dtfOQftds, w? ovSi vovrmv «wjxooff iari r^v toator, tt 
ng 6q&<Ss (W^OYi^taQat ^ovi.oito dn' «fnpow, rmv rs /et^ov 
Xeyofisvtav mQt avrmv, xal r<Sv afteivop xal dX^&etneQov. x^t- 

15 Qov fUv, ott ftQOS OvatT eojjon^ tjxovtv avTtj, onov, xa&daeQ 
avTog tptjatv, etV rov toxeapov tfotimet 

XoftnQov tfdog ^tiJoto, 
thtov viitra fteXatvav eal l^eiStoQov oQOVQav. 
^ Si vv^ ori Svaefrifiov xu\ rc^ jitSri nX^aidiov S^Xov, 6 de 

20 ^iSijs T^ Ta^tiQip. etxd^ot dv tis uxovovta ae^l Ttfgnjaaov 
rov Td^taQor ixei&ev rtttffovofidaai rbv eaj^caov riav vao^f&o- 
VMov roaiav, nQOC&eivai Se xai ftv&ov, *o Ttoojttxor ato^ovra, 
xa&daeQ xai ttnig KtftfteQlovs elSeis iv ^oQsioig xal. ^oqieQoTs 
oixtiaartas toaois totg xard rbv SoaaoQov iSQvoev avrois «pos 

25 ttp jiiSi], Taj;a xai,Ka.td it xoi^o»' rwv 'Itovtov e^og iqos ro 
tpvXov rovro' xal yoQ xa&' "OfUjQov ^ fiaiffov nQo avrov Xe- 
yovat riiv tiav KiitficQitov ItpoSov Yt*ea&ai t^v ftixe^ '^VS jiioXi- 
Sos xat «^£ 'Icoviag. ruis Se Kvaveaig iaoaiae attQaaX^aitas tag 

1. 'Eiiv»tti* ABCt. 8. EunsfaJiBTtfa B. — fiai ACl. 15. 

iaxi^n' n""^" «"^ir ^ '^^- Co'- 20. cko™.» 1« ABC d^oiwv 

oto. l dxoiona Td Cor. 22. z6:iof ACl Xjl. curr. — to] TOf ACI. 

23. ZffVfOKt ABCt ^i^vflots ald. Cor. corr. coll. l', 20. 25. f^o-; ■ 

AHCl fx^oii m ct ti notr. ht, Dnde Cor. rec^L 26. nai] ftii Cl, 

xai in lilura Kriptani pr. m. ia A. VI. tir fiixi^ ABCI Tffu f^Xt^ 

no iDidB rec. Car. :,q,t,=cdbvGoOgle 230 LIB. III. CAP. a. §. I». 

TTkftfiadq, Att «wff ftv&ov^ ax6 rivur utto^tAf haytot'. jaixtaq 
yKQ wag fiv&evei aetqas, xa-&wKf tag Kva^wiag ifaatv, i| 
o£ xui £vfiaitJYa£tg MstJ^ovrfaf Stom^ xal vov 'Jaaopog aa^i- 
#1^x8 ii' avr&v aXovv Koi 6 Mnra lag ^njXag di aOQ&ime 
nai o «ara ^uteliav ioTiyo^tvof avrtp tov nep» rtav Ui.a.jyrwr 5 
fiv&ov. fiQog fte* H^ ro j;ei'p9»' dnb t^e iw Tafftii(iov [tv&O' 
aot*«s ffi»«To«(i nt av w}»' rtu» «d»»» ftf^fttiv «oi» negi Ta^- 
vjacof. 

A- 223 13- Iliihs di fo pikno* ix tovtotv ^ ra yaq 'HQaxXiovg 

at(iaxiia ftifQ^ SevQO aqoei^ovffa xai riSi' tj^otvixaif vtiiy^atptf 10 
oBt^ nXopToi' nva xui Qit&vfiiav tiov dv&Qiiiftiav ■ ovroi yaQ 
<l>oiyi^tr ovras iyivovto aipod^a vnoj^ei^oi, mtnt tits nl^iovs tmv 
iv fS Tovgd^tavitf TioXetov xai tiai' altjaiov roniov va' exeivoi» 
vv* oMeiiT^Bi. K» i; tov 'OSvaaiiae Sl atffoiEia doxei fiot Adi^o 
■yevli&ETija xat icto^r^&uaa va' aiitov aaQoSovvat aqoifatsiv 15 
mme xat r^v 'OSvaaeiav, xa&aae^ mu t^v 'JXtdSa, aao tiSv 
ovi>^dvttov (leiayayetv ete aoii/atv xal r^v iswii&tj tois aoit}' 
raig fiv9oaoua*. ov yoQ ftovov ol xtrti r^p 'ItaXiav xai 2t- 
xeXiav roaoi xa\ aXXoi nnes tiSv toiovttov atifuta vaofgdtpov- 
aiv, dXXa xal iv «y 'f^lQia 'OSvaaua aoXig 6eixvvrat xai Ji&ij- 20 
vag ieqov xai oUa fuiQta t-/vti t^e te exeivov aXdvtjg, xeu SX- 
Xtav ttov ix tov T^toixov aoXiittn) \aE^i]yevOftiva>v , •xai* 
ia' latje xaxtaaattog tovg te aolepij&iviae nct! TOVg eXovtae t^v 

C, 150 Tgoiav xat yoft ovtoi KaSfteiav vix^v itvf^avot ^Qftirot, t^r 

te oiKBiv avtoie xatetf&oQfiiviaii , xai r^v XatpvQav oXiyBiv tts 2o 
exaatov iXtjXv&otmv avve§ij [S^] «ots ae^iXet^&eiaiv liaeX- 
&ovatv i« tav xivSvvwv xard XtjOteias tQeaeis&ai, xal toiff 2. q.^al-' ABCl Caj. corr, 5. ro ««ro ABCl Cor. con-. 10. 
UTfiaTia codil, Cor. coir, — i\ ante tm add, Cor. 13, TavQdanrln 

Bl TopfiSijnirCa C, sti ^ ler. m, add. 14. irrgaTia codd, Cor. 

corr. 16. ifBi om. A. — xal pojl ita9d,iieq oro. Cor. 20, wniU 

Xd*K l. 21. r( oiD. ald, 22. nrpl add. Cw. coll. I, 4S: litcn- 

rnni rSN umilitndo cBusa iail, cur negliterctur. — xol om. Gh-. ac 
que ftrr; polejt, 23. ■(uistfiuT*»' codd. Cor. coir. 26. J^ oiu. 

codd, oif loMT. Cor. — mro^o^i ACt aBuiTvnr B edd. ait(Jl»oii0>, 
quod Cai. fabo ait in (cripti) eue, ▼era umcit Strabonis cit maDiu. :,q,t,=cdbvGoOg[c lilSPANIA. TURDETAMIA. 3W 

'EUtivt, mts fMc lSt& TO ixaBaoQ&^a&«ii, Toif Be Stft ^ ai- 
ayy*^f, Ixamo» xgojM^tvog , 

aiaXQOf 701 btmop te fie*eiv (uvev ■aov oUeimv') ■ 
KSveop CT fesa&ai 
6 Ro^' otimiff noltv. 15 « «ov Aireiov aa^aSidotat nXa^ niujiv- 
njjwpof KCH )J *Bi»i 'Eret^*' toaavroie *ou ij /ttofi^imig re nai 
MeveXaov ««i tOiixia/ojff xai'aiJ.tor jiileMJri»*'. o roiWp «on;- 
«^S ««S Toaavtag a^areiag im ta eaxmet rf/s 'i^tjqlag tatOQt^- 
K09f, «vt#«[*v/M*«$ d« Mu ji7.ovto* xnci im; aUaf a^erog (m 
10 ji^ •{■oH'txe? iiSijilovv «oi5«o) ivraS&a ihv ra* tvae§m» SnXaas 
^v^w Ktu to 'HkuatOf atdior, ov qiijatv 6 UQmtevg anoat^- 
astv tov MiwAaov 

aila, a' eg 'HXvatov neilov ntu mi^axa •foitig 
(l9a)X(«)( nifiifiovair, v&t ^ar&og 'Pa8afiar&vgi ■ 
1,5 *5 net/ Qtfiani ^ton) jitlet av^^nagotatv 

ou vufetog ovt af) ];e(/ii»*' itoXve o-vSe aot ofi^og, 
aiX atei ZstfvQOto Xtyvnveiortae d^ag 
«iitaayog avaiaiv dvaipvxeu' dt^nianovs- - 
m te YOQ evae^ov x&l to ainvovi' tov Zeifvqov tavTifg iart t^g A. 224 
20 x^gae otxtioii, saTteQwv te xai di.eetv^g ovatig, to' tb ini totg 
tti^aat t^g yijg, i«f' olg xai tbv j4tlhir fteftv&eva&ai ipaftev. 
te 'Padoftav^e naQatE&ele vitoyQaqiei ror ahjaiov t^ Mivip 
tonor, nept ov ^aiv 

ir&' 7(101 Mivwa 180* zftJff dyXa&v vlor, 
25 ^Qvaeor ox^ntQov i^ovra, &efuatsiorta vittvaat. 

Mci ol fieta tavta Ss aott[ieal naQOTtT.^ata &QvXwai, r^r te ini 
titg PtjQVorov ^daf atQecaiav xai tijv ini ta fiifhti «5* 'EimK- 
QiStar ra j^Qvaeta ^aavtwS atQateiav, xal MaxdQmr tiroie r^- 

i, iiiolafiomot nB (ei corr.) cdd. 7. 'OSvaaiuq pni vcro tIx 
baberi poteat, eon> de UlyTis erroribiu paulo aole iam pluribus eipos!- 
ttini sit Corau igilur nlde probabiliter scripdt Miria&cas, quera ad' 
han loca perTeniue portus docet eiui aamnie appcll.ilus (v. p. 140); 
idem et Italiatn viiiuise dicimr VI, 261, 8. (n^aiiaf rodd. Cor. 

corr. 11. i^aaiv et i; sup. a pr. m. A. — diioiiiCaiir ABl edd, 

1«. oodi] olkc Cor. Mque i(a legiinr Od. J, 666, 20. dlifitny^ 
aovi C. ,21. Ti» oro. Bl. 24, (Mo» C. 27. rngvoroi Sbk. :,q,t,=cdbvGoOgle 232 LIB. 111. CAP. 3. $. 14. 16. C&P. 3. §. 1. 

aovs itamroiidtoivts, ae xai *vv deu»vfii*>a« tafur ov aoXi 
aao&tv Toa* (m^oiv «^ff M^cvQOvaias •«»' ««»«1^«'«»' Toii; /'a- 
StiQoig. 

14. Tows 3« tftowixoff 1^01 fojrvrde- mu r^s '/|S»!9*«ff x«» 
^S ^^v^S «fl»' aqiofnv ovmi Miitia%ov, «qo t^e ^hxmt i^e 5 
'Oit^Qov Moi dtsreleaav xtiptot nni' toamv 6tns, }^X^ ov 
C. 151 !Po»pa»0( «iwfilrffa»' oujAp tiiv ^epovuw. tov S' 'I^^gtxmi aXov- 
70V xal taSta /iap«IpiK' KagxV^onoi fuaa tov Bi^ua ct^a- 
tBvaarree xattka^o*, ms .qiaatp oi ffvjy^aipeie , (pam&ig o^/if- 
Qoie xal aiQote x^fofiivove rwe ff *ji rotipA^^ijt. vaoXa^ot 10 
d' «* tts ix i^s aoU^e evSatfiovias xai futxQatavfig oiroftu- 
A. 225 a&^vtti love iv&aSs dv&Qtoaovs, Koi fiai.t(na rovs "^yefiovas, 
Kcti Sia Tovto JifoxQeovta fiiv ovtiae eiaeiv 
"E^fcoy' wt' av Mftak&oje 

^^vXoiiujv jtigae ovt' hea 15 

aett^xovtd ie xal ixator 
Ta^T^aaov §a(jilevaat. 
'Hgodorov de xai t6 ovofta tov ^audtms tatayQaifiat, xaXi- 
aavta Ji^yav&caviov tj ya^ oSr» Si^ait avtig *^* taop jovtip 
n J4fttitQiovtos, ^ itoivoieQOV ovte Ta^aaov aolvv ^poM»' 20 
(taoiX^aat. IviDt Si TaQT^aaov t^v vvv Kofftiiiav aqoaayo- 
qevovai. 

16. Tv Si T^e x^C"^ evSaifioviif nai ro ^^^o» xal to ao- 
Xitixov avvijXoXovSiiae toie TovQStitavoie' xai toie KeXTtnoie Sb 
Std T^v yeirviaair \]j\, ms eigi^xe Holv^ios, Sta T^y avyye'vetav, 25 
a>ijl' ixeivots fiiv ^ttov td ao}J.d ydff nofitjSov ^iuatv. oi fulr- 
tot Tov^iparoi, xtu ftdXtcra oi netfl zor Bcuttv, teldioe eie % anm&iv BCI. i. ya^ ute t^; add. Cor. 9. ^aXcuq Epit 
Cor. 10. lavgSiiarht £(P) ald. 14. tfa i' &» otn' codd. i' on' 
av Sbk. ei T;frwh. com., 3' out' £» Cor, — H/taX&elrii Cor. I&. 

nint id codd. oit fjti Sbk. de Cas. coni., irtB Cor. »rip>it «i Tjrwt. 
.lententia. 16. t tT^_ xai' hiaTOi' S ti j|f^iiim>v Cor. 19. /i^ Saow 

Cor. eiTjrwh. coni. 20. To] toE codd. to TDJi Sbk. Cor. ei Tp^ 
coDi. MbUri coUocare la ^yaxfiovrot nate laoy. 35. ^ on>. codd. 
edd., addidi ei Grosk. coni. — nal aole Std »dd. lec. in. B, ret. 
Sdiwgh». (Poljb. t. IV p. 640) Cor. :,q,t,=cdbvGoOg[c BISPAMA. LVSITAMIA. US 

aifetiqaq m fuftptjfuvot. . Aattvoi ie oi niUitrvet Yefopaei, xai 
iaoacovs eCltfgiaat 'Panficuove, <SiTTe /lucpov anixwat toS «mv- 
«8$ altat 'pKftaiot. cu ta *€* ovftpMiyfttvat ii6kete, ^ tf iv totg 
6 Kxiaaiois Ila^avymata xcm ^ ev ■roig Tov^SoviMtg Avyoima 
'HfOQitiL Kffi 17 nefii tove KelM^gae Kaiau^avyovcta xcu oiL- 
3Mt evutt xmtotxiat t^ji (teta^okiit Ttor JLe^eniwr aohxBimv ift- 
ifeaitZovat, xtu 8^ tiS* 'J^^qoiv oaoi ravttjg slai r^g iSiag, to- A. < 
jaaot Ujortaf iv Si tovtotg eiai xal oi Kdai^^Qes oi fieaitott 
10 vofua&eitee itots ^tj^it/tSiatatot. tavtu ftiv aa^t tovttan. 

CAPUT m. 
I. Jdao 81 tov 'ItQoS aiiXtv dx^tottjgiov t^r d^jc^v Xait^a- 
vovatv ehi i^ateqov ftigog t^g noQaXias, to ngog tov Ta,yo¥, 
xohtog iativ tauta Snf/a ta Sa^^ufftoii «ai m tov Tdyov ifir 
i^ ^iAat nX^aiov, itp' as Bv&vtAoi^ iataSiot.S' sial Si»a' eV 
teev&a 8e k«m dva-fvaetg, aiv ftia %nt ttXsiove i; tetQatteaiove 
aiaKiovg aao «wt Xex&ivtos avQyov, xos*' ^f vS^ovtut ei nm 
XaKxaia [«{«za]. 8i Tdyog xcct ti> nJUcnff q^t rof otOfMt- 

8. ■voYcnpii\ irtolaiot roM. edd. Sed ii«ino unqiuin its (ppclU- 
nt aul 7'urdetiaos aot alnim popDlDin: maiiircita cotrupllaae llla voi 
ona est ei Toyaioi, qaol reglitiicre non dublliT!. ' 9. ^ toyatot post 
i/yaitcu add. Jn mirg r edd., uncmii tamen incluiil Sbk., asleriici} Cor. 
14. xolnor CI. 19. ix^olal BC edd. ~ t!i»ini!iOiai codd. Cor. 

corr.; idcin lubluogh. aiddto, JiiuooMii 3^a, probante Gro^urdlo: hauc 
enim frre esac promanlorii Barbarii (hodie Capo Eipiciel) dlilanliam 
ab oaliis Tagi. Sed ei ivijueDtlbui iiire colligai, plura intercidiue, in 
quibns ea luiris Tidetur commeinorala' esne, coius paulo poit menlio fit. 
Breq. vero etGrosk. foit Bagfidtiior quacdam eicidiHe rali, atler ^PKir>#a 
Jt xvgyoi tSgvTai, alter xai jirfj^o; ir aii^ vi/iijla; fere iiucrendum 
e»»c coDiiciunc quae quam incerta siol, monere tIi alliuet. Mullo 
audscius etlam Cor. TiVQyov in auQOV mulandura cssc suspicainr. 17. 

VSfvriat Cor. dc Xyl. coni. — (inoii ].(»i(in (»ic) ABCl. Quae qui- 
bus conieclaris tenlaU lint pluribui opooere supcrscdeo: 'OUainitv xai 
jiaxiia Cor., quem' lequilur Grosk , eliamii jidiiim, nonicii anllquorum 
nemin! cognltnm, pro coirupto habcal. Tocem laxnala in co lalere 
Breq. Tidtiral, in rcllquis lamen caecntieiu; vSa^ih, quod addldi, proplcr 
similitudiiiem sjiltabarum proiimaram 'OJETA omissnm arbilror. :..,Goog[c tu LiB. ru. ckt. a $. I — 3. 

«0$ aHCom' fTov atetSUov xeu m ^a&os f^ya, tSrm fnn}iayto- 
yoiii iiieaiXeia&ai. dvo S' ttvajymig iv rotg vne^xstfuvois «iw- 

C 152 tirat xsSmg, axat al iti^fiat yivaivrai, taare n^JifiCEW fuv im 
ixaiov ital tievt^xoiTa (Staiiovg xai tiotelr nktoiop io rudiof, 
ir di t^ iaaro» «ra^fvaei xai vr)aior OTioXaii^dvuv oaow Tpwt- 5 
xawra aradiair ro /i^xof, tzkaros Si fuxQov dnoXeinor nw fi^- 

A. 227 xof?, eialSie koi evdfotAov. xenvu B' ^ rijaog xara MoQova 
ndXt* ev vtetjiivtjv iv o^ei tov rroTafiCV nhiaiov, axpeotAaav t^g 
#«ia»«jff oiTO»' nevtaxoaiotig atadiovs, Ij^ovaav 8i xat xmpo*' 
* dya-9iiv t^v itiqt^ kcu tovs dvdahKg eiaertig ^ixQt fuv noH.- 10 

Xw xai fieydkoig andtfsat, to Ss i,o(!tov totg notaftiotg' kcm 
vniq tov MoQwva 8' fet /toxporteof dvankovt iari- taortj bi 
t^ nolei Bqovtos o vKctJUaMo; n^aayoQev&t^ o^fit^QU^ xqw- 
fievog inoiJptjaB tiQos twg Avattavovs, xtu xaitiatqeype tw- 
tovg. toig Si tov nozafiw nXsvQOts inetei](iae t^v 'Okoaui[iova'\, 15 
wff av «;i;o( toiis dvdxiovs iXev&ipove »at tdg dvMxofudag tmv 
inirtjSsiaiv, tSate xai tav ns^i to* Tdyov noiUur avrat Kffdn- 
attu. nolvij^&vg 8' 6 nmafMe ««i oaTQeaiv nkri^g. Qti S' 
Ixotp tdg dQx«S iK Ke)at^ij{/iov Sti Overrtovtov xcu Xa^mjHc- 4. xai — T^dxorttt oia. l. S. yijtiov ABCl Shk. corr. de Caa. 
«.nL — djiolaf.^d<'n ABCl. 7. italiH B (pr. m ) CA, led m 

lioc (i>(Ui]i; pr. iu. in iuarg. add., idcmquc est in B ei coir. MC. m., 
(uaii^is I evuiaic; edd., quod apliuimum forel ad leiuuin, seA longius 
abesl a codd. scripiuFa, neque alibl invcailur. — ^ riiatir ACl. — xaia 
J.oytiv asoXiatir codd. Cor. corr. ci Cat. coDi., omilteni taioeii lu, quod 
in fii' lalere Grosk. Tidii. 9. iq; ix AC. 11. li/i^oti post jmTttpCot^ 
■dd. edd. 15. M»goii (sic) ABCI, corrcci ci Cas. conl., Tiltyifti- 

Qa*^ Cor. — intj^tigTjtrt T^>' olLoai.f codd. i7ttttl}^iat scribcndum cue 
Cat. rcctiuime coaiccerat, led In iii quac addit tivdi; -aoXtiq a vcro ab~ 
crraTii. Quod poiui ncmo audaclui esae ludicabit, qui codicum scripLu- 
ram uucialibus llleiis eipreisam OAOSINSISAN comparavcrit, ac sa«- 
pl9«me boG ipso loco in litvrii 0, 8, N, 11, £ » negligemiuimo libra- 
rlo peccatum esse repulaverit. Quaoi aple aulem bic commemorctur 
Oljslpo pturibus derooDStrare dCccuc non cst. i)itxeiqi\at lipi ai.iatnr 
Cor. ei Sbk, cooi. 17. lot uilc nfoi add. Cl. 18, ootQitJfimr :,q,KcdbvGoOgli; HJSPANIA. LDSrr&NtA. S3t 

mS* Kai jlvanarM hn Svtyiv iOTinB^tvqv, fiixffi aotmv nuQaii^ 
l^iMg {ar «p re ^va xai tt^ Bam, fitra Si laSra d^ustofie- 
*og ixsiva», daoxXtvorrmy ngog t)j* *6tiov na^aXiar, 

3. 01 ds vne^xeifitvot i<ar Xe-j^&irtwv o^iav 'iiQTitavol fUv 
5 eiff( voticirKrot xai fi^x&i «^e aaqaXiag di^xovTES *x fifQottg i^g 
ivTog SnjXmv. Ka^arfiavoi «s fjieia tovttmg n^os a^xrovg, iha A. i 
OvnTofre; xai OvaxxattH, 8t' oir 6 ^wvQiog ^ei, xar Mkov- 
tiav noXiv tiSv Ovaxxattav ^tor dta^amv. KaXXaixoi S' Sata- 
toi, tijg osetvijt inijovteg ttoXX^- Sto xal Hevfiajritaitn ovteg 

10 t^ tt xmaxoXsfi^^tsavti tovg jivanarovs twtoi naqia%fni f^ 

iittowftiav, xoM tvv ^r^ toiig nXeitjtovg tiav jtvctitafwv KixX- 

Xaixtmg xaXetff&at attQeaxevUaav. t^g ftiv ovv 'iiQt}taviag x^a- 

natevmaa irm tioXtg KaatovXiav xai 'SiQta. i 

3. Tov de Tayov ta jtQog oQtaov ^ Avattavitt iati fiiyt- 

15 atov tmv 'I^^Qtxwv i&v£v tial nXeiatotg j^ovotg vnb 'Ptafittmv 
noXeiafiiv. m^M^i 6e t^g xvoQiits ttxvtijg to fuv vottop nXev- 
QOr 6 Tayog, to S' etmtQtov xai to aQxnxov 6 aiteavig, ti 
9' et»&tvov oi te KaQntjtavoi xai oi OvitrtavBg xai Ovtutxafoi 
xft! KaiXaXxoi, tcc yvtoQtfta §&vti' taiXa ds ovk a^iov ovoitd- 2. paictt CA, Md in lioc i poMM 'd«lctDEn, Cor. 7. ovtttCie~ 

cti; ABCl, — Sovflai C iovfihif BIA, et in hoe to; MC m. nip. 
ilctq. — Hxonla u^ praetcr Imnc Iocoid Dni^uain camnieiiioritvr. Scri- 
benduiB e»e Tidclur xat' ^xt/ptiiar «i Stephano, qui Hiipamae urbeiD 
e»e lianc rcrert laudalo lerlio Strabonis tibVo. Mirum tamen eit, quod 
addit tB i^mov Hxovtratai, vq anoq. 10. xttTanoli/i^aarTK; l. 

13. xaltouXitr codd. edd.: r.orreii ei Xyl. coni. KaaialAr valuit Cm. 
n Slepfi. a. v. 'il^utia, ubi eaedciii urbea coniuDgDntijr in Ariemidori 
loca, qoi ibi alfertur. Atque haec nominii (onnB icnptoribui Graecis 
niiutissima ejt, SlraboDem autem breriore pleruDHjne uti «upra (p. 142) 
ndimu>: it tertiain illaiii codieum Kriptara hic luetur. Eadem incon- 
st>nl!a in Tnscul! nomine oflenditor V, 237. 239. — Vlffo a nullo 
alio icriptore in bis locli comtncmoralHr, orminque lidetur hoc noiuen 
e» pleniore 'JlQirtia quod Sleph. I. I. afTert ei Arlnnidoro. Caeterura 
■are mireris Strabonem de primaria OretmiM urbe loquenlein duo 
nomina aubiicere, atque nupicari iude pouii •cribendnm e«e ii^acior(i<- 
ovadl iltn itohii (tic Animodorm aaXnj; i' it auioi; liai f(t;wli»), 
svA «miles quidem slrudurae, praemiuo priedicMci, laepius apud Slrsbo- 
18. ovifiiarK ABC :,q,t,=cdbvGoOg[c «M UB. III. CAP. 3. i. i. ». 

fEM* AtR tiir ftui(f6t^Tii xai r^r tt9a$iai'' vmravrias St toIs 
rvf K*ioi «(u mimvg jivacia^oie ovondCovatr. ofio^i d' eiatr 
tx Tov «r^oc /«■ /lifove oi /ur KaXltMtoi ttf «ar jiatovqtar' 
C. 163 ^£t Mii tois [Kti.-i\i^ii^atr , oi i' aUei toie Kder^iiQai. to 
A. 229 fiiw ovr ftipios *fiVQitar koi* xptff/tilMav (mzdiW, 'to Ae n>lM- 6 
TO^ Rolv Hcmor, 6 aout to iia^ror 11X01^0* eis ttjr drtuat- 
furtiv aaeaXiar- vjpiiXor 9' ioti m eia&tvor Kui XQajp, ^ S* 
«mxttftdr^ X*"^ "i^tig aaaa Ktu f^X^S* ^i^Mt^? "^» ^U- 
jmr 6(f£* ov fwf^iar' ij S^ xui tor J4fft<Fan&i} ip^air o Uo- 
aaideinoi onc o^wg alnaa^t it^r na^iOMtr xtu z^v Mnu- 10 
fovaiar wr ai^fifaip^iur xoci tiur afimotew itnXteQoei» -foe 
9WVMI t^ #ccJUe«w» 8ta ti tag eat^ae ii^ila; re xoi tQaj^iae 
< that, itiBftiras n ro nvfta aiti^fvs xai atmaodtSovaas *«^ 
'I^tioi^*' tarartia yu^ ^wiuSetg ehat xa* taaetrae tag bIm- 
mat, 6g&£e iJyio*. IS 

4. 'H d' evr xaipa, «epi ^s i^fOfu», evdaifiaMi ti iatt itai 
itaQQsriai aoraftote ^u/oiloi; te *ai fUMQOig, ccnaatr ix tmr 
iio&trur fUQav, aaffaiXtji,atg tip Tayip' i^ovat Si xai drd- 
alovs 0( aXeiovs mu ^fnjyfMi tov xi/*>aov itiuetor. y*e>Qtfit6ttt' 

muund* CNiMt Cor. 3. Hatapifttir codd. edd. Std t illud ncque 

Slrabo uJrA, ne^iw alii fcripiorei AguoAcunl. 4. nal toi^ *'I^r^v 

. Cor. aileriKii mclunt; TCrior Groik. (^inia Kilil^iiftir soribciiuii coll. 
p. 162. EodeiD toco aliud ciasdem «Torii cil eicmplum. b. ftv^liar 
mi codd., aileriicii inciosit Cor. ei Gossel. Mateutia (t. nott. >d ]nlp. 
P«r.); error orlui ewe Tidetur « Toce /t^iia« m*te repctiu. 9. ^ttf 

ABCt r) J^ h, idque rec. Cor. cf. VII, 320. XIV, 662. XV, «9». 
10. «^r na^aliai' i^r nata i^r MaiiQovaCar Cor. crswc manireMo, 
nei[ne probuida Gnukordii opiuio taot^r poit aa^oUar iddentii. Eqoi- 
dem crediderim Terba i^ I^tfiiUf, quae pauto poM Jegunlur uullo teuia, 
boc tran>rerend« , totuinqae lacum ila Kribendum eiie: ti;» no^KiUa* 
i^t ifiiKllaj iiai 117; Mavfoua(at. Verba illa nio loco omiua iu mar- 
paii primum tidiotnr apponU ac dciudB in locnm alicnum iltaU CBC, 
quod toli loco inagia masiHjue cornuDpendo anMtin praebuit; cT. 11, M 
eitr. 14. ig 'ffiiK^ ^^- ^^^- Q"'^ '""> nail» •no^n '«"'■ kK 

pouiot, Groik. •cribendum cciuait ananoSiSoioa^ {tc larartia' tifi 
'I^ta^ ya^ nX., panun probabiliter. IS. q f oir — noi wc n. 
in Rurg. add, in C. 17. ti om. l. :,q,t,=cdbvGoOg[c HISPANIA.. LUSITANiA. »7 

n)t Si riSt notafuof icpt^^ v^ To/i^ WoMag, m-axhtvf 
fj^t}* ftDtgovg, ital Ovaxova aaxvrtog- fteta di rovtoue Jov- 
^iog fuai^q&ev n ^«'oiv iro^a Nofiartiav xae ftoXJMe aiXag wf 
K0xt^^Qmr xcei OvtatxeuiiM' x€tToi>tiaS; (ttyalotg t' dvttiiiieoftt- 
6 toe mdtpeaiv iat oxraxoaimg axiSov *i tnadwtg. ilt «Xkot 
notafioi' «ai fteea tovrovg o tijg ^^&^g, o» ttveg ^tftaua; 
oi 8i BeXtmva xaXoiicc xai ovtog 8' cx Heijn^yQaiv xiu Oviat- A. 230 
KtUtajt ^, xal 6 nBt' avtfn' Balytg (o( di Mittor ifaai) aoAv 
ft^iotog tmf i» Awntasvla tnnofiiSp, iat mttaxoaiovg nai mi- 

10 tog dvtaiXeoftttog otaBiovg. Tloaetdmfiog 8i in Kand^^v 
"Koi uvtov Qtiv (f^of «^«Ksmu 8i t^g ix^oi^e avtov *^aog 
xoi piiMi Svo oQftovg ijrrtvaat: iaaivsXr S' a|iov v)Jv <fv«i*^ 
w tag oj^tts v^lag ij[ovatir ot notafint Mcci «uc«>a$ ^ix^' 
tt&at totg ^i&QOie t^v &ii3MTiav iilij)tftvQovaav, matB ft^ vaif- 

IG jFita&a*, ^uj^' iaistoiA^etv iv toig rcadiofg. t^g ftiii ovv B^ov- 
TO» at^axetag oqog ovtog, titQatte^ d' eialv aXiot ni,eiove ao- ■ 
rttftot aageiihjXet toZg i,E][&fiatv. 

5. "Tmttrot 8' oixovaiv j^^a^got ae^ t^ oMQav, ^ xo- 

Imiu N4qiov, ^ jcai nje ietieQiov nJLevQae x«m t^e PoQeiov itd' 

20 Qag iati. ntQtoiMoiiat d' avt^v Kelrixoi, avyyBveig t»» ial tip 

jivif, Ktt! ya^ tvvtovg xai TovijHovhtvg m^aaevaavtag itteiae 

OTttaidaai ipaai figra t^v 9id§aatv rov AtiuUa neraftov- sgos 1. MovlidSan codd. Cdi-. corr. de Cu. aa^. ct. Ptolcm. )[, 4. 
Plm. H N. IV, 35. 2. Oidxoi; B tx corr., alquc apnd Ptalem. 1. 1. 
legitur Odokou noTdfiov txffolal: aed auspiuiri posiis »pud hunc Ova~ 
■OBH, apnd noMTtiiii Oiiaioiin; Kribendain euc 3. Nov/iariiar edd. 
4. atankio/iiroi-; AC. 5. ti obi. AI. 6, lij/ialar A (alij/iaiav 

BCl. Plinio (IV, 35) appellHur hic flavint Limia, Linrae* „ ObUTiDUU 
■Dtiquii diciiuj" eadem fel-e apnd Melam (III, 1) habcntur. Inde X]H. 
in lequeBlibiu 'OffUovitira Kriia vnU pro SiXiiva, uientiBntibu] coii>- 
pWibna aliit: atipic amdet une ea lenteDtia', dffidle Uuoen e<t, in la- 
libii* cetti quid MatDere. 7. i' tx^ di C. 8. Saint Ou*iu) ctim 
nniquain prsetn- hunc Iocdbi commemontDr, IVoi^k; )cribeDdDm c«nsnit 
C». coll. Ptetem. II, 5. Mela III, I: nc^c im^obabile iHud, qnam- 
qvam diTcnnm ill! pwhSwant hniic Bu*inm > Hinio. 10. )i«(TajV|iMr 

ABCl. 14. nltiKfit^ov Ai. 22. hfUa ABCt liyiiou ald. it- 
fiaiov Sfak. Cor. :,q,t,=cdbvGoOgte 238 LIB. III. CAP/S. $. 6. 7. 

de t^ oidaBt xoH ^o^ok^g tnv ^yeitwoe •fetofuftji, xocccfu^ 
«•OM aM&tte&inwg ovro^t' ex iWmw Ae xoi *dv notofiav jf^ 

C. 154 ft;? M7'O^Ev^7**<^ ixovai Si oi jipra^doi xoj^ig avircig «c 
Whbrqi awowov^fas, Sv ot nJl»M«E; x«w j^foi^roi vot; Tomtg 

A. 2.31 j4^a^Qav Xtfuva a^oaayo^auaw oi Si rvv tov; j4^tt§qovs 5 
J4^otgi^ae xaJkOiiatv. lO^ (tiv ovr wspi Tpiwxorra ir/v x*'' 
pov vfftsieu Tip f(na|v Tdyov »ai rtar j4^d^^<ov. evSa^uh 
fog Si T^g j^mfog vnaqjoiaiig xatd te xtcQaovg xai ^oax^^ftaru 
Kni ro TW jr^doti x(H OQyvQov xoi «cov fia^afiitjaUiv fti,^9o«, 
Sfte^g oi xIeiovs iwtm*, tov dao z^g y^g d<pi'rrse ^iov, ir l-ii- 10 
- tmj^ioig Stetdjwf xoi ovvtx^i neiktfifp }iq6t le aUifilw; Ktu 
tois oftiqovg avrois, Stttfiawofreg tof Tdfov, img iattvaaf 
autoie 'J^mftdiot, ttateweiaavrte xoi )tt6ftae fioujaaftes fos 
niixtg avtia* tdg nXBtarag, ivias Se xoi ovfoni^OfTeg ^CttOf, 
i^ejjoc S» t^g dvofiiag taiuTtjg oi a^eiroi, xte&tzntQ eixos' iv- td 
n^df yaa MftOftaiot xat fttxgd Ke«n;/uvoi tmf oiUor^v ine- 
&vftovf. 01 Si dftwofievot tovtovg oxv^i tKV_ iSitov iQytof xa- 
&iatavto «| d*dyy*ie, tSat' dftt ■fov yetoQyetv iaoiJfiovv xai 
ovrot, xtti awe^atfe tijv ^[Dipar dftelovftef^v ateigav ovaav 
tmv ifttpvTuv «yet9iov oixeia&at vno hfar^v. 20 

6. Tove S' ovv Avaitavovg tfaatv iv^^evtiMovg , iteqsu' 
v^ttxove, o^eig, xovq)ove, evs|eiUxTov$* daniStov S' avtovs Hi- 
novv iyetf tj^v SidfietQOv, xoiilov eig to TtQoa&e» , tektcftiuaiv 
i^tjQTTjftsvop • wze yuQ noQnaxag, ovt dvtiXa^ds eyef na^a- 
^iifis nQog tovtote ^ xonig- ).tvo6(OQaxeg oi nleiovs' atfdvutt 25 3. ldr^ayoQti>»iinu Cor. 4. w JBCl or > Car. ttc. — nai 
OOL BC. 5. Xi/i^ ald. 6. atnii*ar%a CIB (sti liic post cwr.) 
Cor., alque lia!e lo-iptDne fnere TidrtuT Fliniiu Lnnuni« liibuens po- 
pilBs XLVl (t. H. N. IV, 35); «d lalioro iUe <rtMdt eiiu Coes, qium 
Sttlbo. Nibil aulem istorum liglorani penniitatiaDe ^fuit procUTius. 
10. Ofioian; M ix B a rarr. 12. Sm^tnna^ C, 15. ^^£a„„ 

£(?) edd. laxop C. — axoraf Cu. 16. fittQa,- C. 18. «c JOt. 

10. <,iaair\ t&tu B(?) ct tuug. .i pr. muL cdd. 20. ^ nao 

J3(?) edd. 22. x,iq,oi>i ACl. U. sf6i toiroK m«G(x uoe di- 

ctam; aed parum pniCdmus Groik. coniectuta npo; toinif. TidMsr 
eontra gladionua aliqna. mentio interddiue, Diodonu «im (V, 3S) 
de Celliliemm «0119 lofuens, ^nibiu poitca (c. 34) limilliau >it «mc :,q,t,=cdbvGoc3g[c HISPANU. LUSITAMA. M» 

di aiMiiJiduTotg 2^(0*701 xoi rQiXo(pim, ol d' ceiUoi MVpmMc 

_ K^tt^m*" 0» «eCoi ffe Jttei wi^^Utai^ IjlovcrMi, miAnia d' ataamt A. 232 

ffileM) ' riM? Hi xwi S^QKtt j^mnvcu * ini8»Q(ttiiieg ii j^aXnem. 

itwve Se vcSi' n^aoMovvTN)' «^ /iw^up itozoftm AcMiatiM^i 

5 dMtj^ei*' ipaaiv, akewntjfiiots x?*^^''? *£if* xot itvqiats in 

li&<or Stairi^mv, tpvjiffoiMrigovyTas xosi /«D»«e^^i>ii«-rae xo- 

#«i^i«>f x(u iUris;. #vrixoi d' «icri Avaijavoi, td rs anlB}^ 

j;m ifiifilaiovaw, omt i»Tiftte*tef nfHXimi^XtnoMi 9i luu 

Tas fK «^ tAevg^ ^lt^ag, mu i^r^ilaijiinvTe; 3e rex;iatfo*vai. 

10 innlDCf^ii^tWeyTai de xoi 8t' di^Qmtt»v aij^akmTca» , xoiLvWot'- 

WS adyoig- elfr' ottt» «Jl)?7y ««» t« ffJtiLaTjwa iifTo rotl »e- 

Qoaxoirov, ftanevoiTai a^eirav i* toS ffim/iaio;. «mr d' 

oitavra)!' «of x^*Q*^ dnOKiTiTovTts Tag de^tag drttti&iaair. 

7. jinavTiq d' ol o^m Xnoi, vS^oniTat, -[aftaievvai, ^w 

15 &eiav xaroxej^fuvoi tr/v xof»i;»' ywaut^* Hx^v lAtTqmtdftevot 

Si ra fiitmaa fidj^oviai. TQOjQifKyovat Se fid^uyra, xai Ttf C. 155 
^^ei Tqdyov ^ovai xat tovg aixiuAiaTovg xoi laitovf aoiwfn 
ii xoi exatoft^ag ixdaTtiu yivovg 'EiXiirutmg, mg xoi llaita- 
qog ^Oi 

20 ndvta &vetv htaTOv. 

TeXovtft S^ xai dyavag yvfivuiovg xai onXttixovg xai innixovg 
itvyfiij xai flpd/iip xai StoM^o^Xiafitp xat lij anEttnjSov ftdji}. 
' oi 8' OQniot Ta Svo fteQi/ rov tTovg SQvo^ctXdptp ^qwvTat, ^tj- A. 233 
^dvmneg xai xotpavTeg, eha dXiaaVTeg xoi dQTonomiadftevot, 

25 uor' djtoti&e*t&ai eig xdivov. j^^wMai Se xoi ^v^et' oivc^ 8» 

LiuitaaDrmB, luec tradiu fi^^ij A a/i^iato/ia xetl iTi^^'pv ffia^.Dp» if- 

««n» «<tt 'r Tiui; ^a^cu; iTU/»iXDira;. .5. tfitjtylv l. — Sli; File. io 

diAinn rccte locavil; qaii enini iu uDqtiaiu lamtua ta? miI parum cotn- 
laode i^m Si legCDdiini eue ceiuet, nequB probabilius, quoil Cor. luipi- 
cator, Eijfotc- orUTD potiui credidtritn huic TO«ni n literit, quae pro~ 
linie prxcedDDt, male repelilii. 6. iial poit iianiifeii aii, B{?) edd. 
19. xol oi». BC, sed ia lioc tec. ta. add. 11. iraitoi; C. — iiti 

raoB UDO nomine iDCOmiuoduiTi toltere malin. 14. fiaff-tlar ii l fim- 
Siiat ral ald. nect pa-$-iiaP Xj\. 25. Hoc loco ib marg. A pr. m. 

«eripla HDt haee: (v^f.. olra^ aso ■^l^ari' ofiiijTo;. oStm Koi -<(> :,q,t,=cdbvGoOg[c 940 LIB. III. CAP. a $. 7. 8. 

ammComa*, ^ov Si fep6}ierw «oj^ (tvoilHnrovffi KCHWwjrot!;»- 

S^ftsvoi tt Semvoiat, mgl *ms tetjptvs na^iSqag owo^OjUi^ttff 
Sy^ortt?, aqaKd&rjvrai di Hct&' i^XixiAv km* ttft^v xeQttpof^iv 
a t6 iebtvov. xai na^ «o'tw dg5;o»»*a( «pof orlo*' kcu saX- 5 
nt^a ;{;o^'o*Tes, cUJ-ic mu avaiUo'f(e««( x(u (i)bU«Corr«$'' if 
Beunrjravvf Sl x(u •fviiiujKg dvofii^ avSQaat n^oommXafi^a- 
vifievat tmv ]rei^(of. fteXBtreiiamg Stia^teg, ta nkeov iv aa- 
jwr, e* otwtep Kcu, ffti^aSoitottovtn. ^Upotg 8i a^eioig X^^*' 
tm, xa&ansQ xai oi Keltoi. ai -jivveuKes 8' iv ivSvfttuii xcci 10 
dv&waig iv^oeat itafittiatv. ani 3t ro^^cMo; o^ii* Uav 
i» fia^ei tfo^nmv aftoi^ jrf'"'**"' ^ ^"^ a^-pi^ SMUfiaTos 
dnotiftvovtes diSoaai. rovg 6i ^aiiaxm^iivovs xfitimvt^tmat, 
A. 234 tovg Si nat^akoiKg f|e> tmv o^tov ^ t£v noleoiv xataXevovai. 

Yaftovat d' aaneff oi lEil^g. tovg Se d^Qtattove, iSane^ oi 15 
fj^iyvntioi to naXaiiv, n^ott&daatv eig tdg odwg to« ne- 
aet^afiivoig tav nddwg vno&^xijg %dft9. Sup&a^tvois te itloi- 
ots ijgmvto eag tni S^ovtov due tag nhfHfoiqiSas xoi ra te- 
vdytj , wvi di K(u td fiovo^vXa fjSij andina. akee noq^- 
((oi, tQtqi&inee 6» levxoi. eati 8e tm' oftitov 6 ^ioe ovtog, so 1. ya-0(iifor Cor. .4- nififif^ lOFSt (lic) A nit/ttff^ir BCL 
• 6. dUa asleriK» incliult Cor. 7. ani jtgoirarida/i^ai^i/iirai ABCl 
drSQoiti in priore deit laiero Cur. vidit, at licct Slrabaacai >ic scri- 
p$isse rei ipia madeai, non rccepjl, sed posuit am^iQoai.Ofi^rinrfat. 
9. Ktj^lroiii codd. xiga/ifoiq Cor, tx Breq. caoi,, nlii alia prop<HiicniMr 
conreii ei Friedcm. con!, Groskurdio iam prt^ata, atque ipsis iTtenmim 
dnctaiDa nuilme conuneDdata. . Praetrrea AlbcQ. qaoqoe (IV, 13) ia- 
ter Galtorum vua memont iomb Svltranai nJ.fiiTii, 10. dt po«t ol 
collocant edd. Caetemm ut yvrtGxf^ Si ^ SMyovev/ tranapcKieada - 
Grwk. cciuet uilc {BUroit, qni melior hand dubie et lucnlcnticff ioKI 
erdo. II. ia&ipn B edd. — Si om. Cor., yi au^icatur Gro^. oallo 
frncia, Onum Tideatnr ei [cpeliii* Al, 14. ogir if Ttir xam^*)* 

codd, Sbk. corr. ei Cu, coni, 16. Mira haec Aegjpliarnm moitio, 

de quibus aemo nDqiHm la)e quid tradidii: «ed dt Xssjma id refeni 
ab Hei-odoto <I, 197) et Str^Kne (XVI, 746) notissimum est Unde 
bic quoque ab co icriptam faittt J^aaiJ^isi, Atgjptiosqae deberi libra- 
rio aoipicor, 19. <£ i^ codd. edd., >ed asteriactt inclnait Cor.; cor- 

reii ei Grask, coni W. fio^tpp.l. :,q,t,=cdbvGoOg[c HISPANIA. LU51TAKIA>. S4t 

Mtnnp iip^», lijm 7gvg «^ ^6(fewf niUt'^*' d^ifi^orras w^s 
l^fjias, KaiXaenovs xoi j^mov^ag xai KavTa^^g f^Q^ 
Ovamttvan' Koi T^ff Tbifn^i' iftoetdeie j-te^ (uittrrav oi'^t. 
oxru 9e To7? ofiftaai aXmrd^em , tpevyat* ro oi^deE t^g y^a- 
5 ^;, ci fui rivi n^o? 'iJAo*^; «(TTtf mtovsui IHevravpovg teai 
Ba^dv^Tag nai JHJL^tQiyag . tiai oUtt' X**9"' ""* aufjftireQa 
Toirw ovoftara. 

8. To d» Sve^fu0>w xtxi dYQtw9eg *o* ovx ix tov «oisfi^ . 

ovft^^ijne ftivov, oiUa xcci ita wor itttontafiif xoi yoQ 6 

10 nhwg iit' outovs fiaitfog xtu ad 68oi, ivaeaiftutTot S' orftg 

dao^e^i^tiMOt to xoivuvtMo*' mu to <piXdi'6Qto0o». tjtiot di «v» < 

«OVTO naej^ovai iia t^v ei^^mi* xai t^ ttat .^oiftaimi' entii]- 

fuar ' offoi; 6' ijttov Tovro opit^aiMt, jroiUiTofTE^f eM^i xtu #i^ ' 

fttiSettTti/ot, TOtao^g S' owrtig xom dait ■tmw TiWtot* JjvOQ&tt^ 

15 m( «r^irMC wu t«u* oq£v, eiteog ian^ee^at r^v toitBhtiv dto- 

■ mav. oiUa vv*, tog elao*, niaavTat aoXeftmivta ttdrta' toig 

TB /1X0 . mrijiovtae itt wvp fuihata ta i^onjfta Kartd^QOvg 

X(U tovg yettoweiortag avTOig ttatHimr o S^aatog Kaiaaf, 

xoi dwvt ttw nog&iii' toig tmv 'Pmftaiav atftftd^g at^anai- 

20 otmt rvc mts^ tea» 'PtojiaiiBW ol te Ktowtaxai Mci oi tiQog teug 

miymf ^ 'J^l^e oatttSpttg ini^ Toviaot. o t itteumi dta- 

I. aimtii Cor. — liya [Ji] Cor, 

Cor. 3. tvQqrp-tji A. 4. diiSi^ C. 

ta,Ta C 8. om. «Id. \adit a Xjl. o 

^TOvjl St fi^ Cop. 14, xol [t^} dxB 

liMfoa inclaM Cor, 20. XvvkuoI qui h. I. 

Tideniur, qiuw JCMi^novf lo&a pi;. . 
cmn Dculnim ab aliii Mriplor" 

dia nun potc«t. Nee Umeit idcireo Goncuii, id ^od TiJiicmDt n 
niilli, inferaidi. 21. nUir xovoot C, Qua* rcrba ^cormpla eiic i 

nea cMisenUDiil, icd emendaTe ca in imta bomin populomm obKnri 
Mlntodiun difEdle ew. Vocem neiu' ib nX^ ,]Mere Ca*. et Groik. 
«Iter urbein fingit Tuid, ^nam nemo novil, alter proponit Iuliobrigua, 
^ae niinii abhorrel > codicinn •criptura. Eqnidem . cum Inlf^. PaiT. 
populi iiomen voibii illii cDntineii aibitror, ac pmimc ad ca acaedeie 
ndenlur HiUtiTaD^oi modo camraemorali tm coid Bardyetia: cni- 
. raTeie TidctuT, quod in&a p. 162 BwdjMae induntur eu 

16 

C,q,t,=cdb.;G00<^[c ^<Troitov 


ald. :^<rTv9ai 


6. datlfioiata Al dvifio- 


omi»oo£ 


X, /. 13. *- 


or. 17 


^dhtria arte.^ 842 LIB. III. CAP. 4. ^ 1 — 3. 

A. 235 toie toirotg, to aaoSetx&iv viro tev ^t^ttavm Kaiaof/og, ov 
fteiior ti^tixovs, oiUtc ntd KoXaaaws ij8tj tirecg otTiav datQ- 
jwsoifuvos tvyxoa'&t. 

CAPUT IV. 5 

1. Aomii d' tijtl T^s 'IjitjQias ^ w «ffo 7(3» ^njh^t fiixqi 
T^s Jlvpi^f xa&' jj/*«s na^eOJa xai ij tain^g vni^ittifiivij fx- 
ooyeua n^ccL to fiiv nXatos dr<afiaJ.os, to di ftijws ftui^tf 
aietovtav ij tetQaxtOKiXiiav ataSiw to Se t^s fta^aXiwe ^t 
lAtiov xfu dtaxdiais ataStoig ei^ai. ipaai Si dno fw» K^- 10 
a^S, tov nata. Strjkag Sgovs, ini Kjtqxi^ova Neaw dtaxdiovs xw 
Staxoaiovg atadiovg- oixela&ai 9* t^v ^iova tavtiiv v«o Bor 
OttitaviSr, ovs xat Baatovhivg nakimaw, tx fieqovg Se xot 
vno 'Si^avdJr. ivtev&tv d' im tov "J^^fa aiXoys toaovttmt 
a-ftSov tf tixittiv S' Ix^iv 'Edtftavavs. ivtos St toi> I^^os l3 
fux^t nvQ^vrjs KtM tnv nofMttfiov dvaOTfftatwv pXMVc xoi i^a- 
maiove' oirtuv di 'ES^tavmv te oiiyovs k«( Xommv tov$ fffxxT- 
ayoQWofiivovs 'IvStx^as, fufttftaftevovs tit^afo,. 

2. Katd ftf^s Si dtio Kdittijs d^^afiivois ^az'? iatlv 
i^eii^ -t^g Eaattjrofias xal tiav 'ii^aviav, Saaeiav vX^ exovaa 20 
xoH fieyaXoSevSqov, StoQi^ovaa t^* naqakiaii dno t^e fuaoyaias. 1. ctF^aTieiiTKiiR' todd. Cor. corr. ^.'■droifialor l. 9. Tti dJ 

eodd. edd. Grosk. corr. — inl codd. edd. Grosk. coir.' 10. nXilon 

■Id. — xai om. Cor. — iJHrj^iAdiii] fi CB, itd hic post corr. — »Sp^ 
TCH a Straboae icriptum eue luud arbltror; niu^nain enim lilorii iongi- 
tuila antca cal dicta: Krilwtidum «idciiur lofiiiai. .11. touJ ibu<; 

AC. — ^MT/ilfni; nai S«txoatoi<; codd. C». cdtt. 12. arti ABCl 

Cor, corr. 13. vai oa. C. 14. ^fatarm' Al t)au sap. w^ icc. 
■n. 0. 15. lhiTcu'iivi ABCl ailfp^mau; Ir edd. 'McTifiaFouf Gn»k.; 

totura euini liunc litorii^ Iraciuai lEoebant Edctani: i. Ftolein. II, 6. 
CMd. III, 4. Alque tj, qood in prima sjliaba poinit illet praelHiit 
Ploleoi. 1. I. Appian. Iber. TT, cammendalque Sil. lulic III, 372 pri- 
■nlm produccni: led apud SlnboBem codieum scriptura, quamquam ple- 
riique locii corrupla (v. p. 162. 163), f retiiMDiluin eMC oitenlit. 16. 
,a >«() y C jt^iioi nal JfoxMioi .,4B(P)J «dd. Groik. torr. 17. of- 

li^Tarvi' codd. edd. — laino* A, 21. t^ uile aao add. >ld. :,q,t,=cdbvGoOgle mSPANU. OAA INTEaHA. U3 

mUDtjoti di ttmrm&u imt j;^(»ia mu oilJla ^MLUe. ncgUf 

t^ Ktii^S, tutof xw «I» J^dBetQa- i/ixoQUM' d' iatlv. *i»* A. 236 
(ofi; ev s^ iKe(M(*pJVo/4«ai, xtu i:ae*iuag Si eiuiwydiMi. rau- 
5 (^ wef c^ Mcurwoi «fr avr^ roft^ovaui, ■^» vatdxtjw «ar 
^^NKOHMM' niktu» HQoe dvOBi lutninj» ita^ii^ifiaiia', oix tatt 
ii' diX' ixtiiifi yir dmotinta tijg Kalatis iori, Mattaxofifier^, 
tA d' ixpt/. aia^ovaa 'EUijiitii^g aolMag, ij S» Malaxa tiK^aiov 
ftaXXor, ^otfanx^ tif a-f^ftart. tiftS^g S' iativ ^ T<i» '£|iTa- 
10 »<0*- tioits, i^ Tjt lae ta ta^lpi iaanvfuag Xiyerai. 

3. Jtferw tainjii j4pd>iQa, ipdwyoiv miafia xal avr^. vtitQ C. 157 
Bi ttSy tittaV i» t^ Sfet*^ Btitavrat 'OS^eaeia xai to itQOv 
t^g Ji^^rdg iv eevr^ , tag naaeidtoviAg tt tifnpte ttiu Mptepi- 
BetQog xai J4atiitjiiidid^g 6 Mv^av6g, d»^Q iv ■ttj Tov^STfttt- 
15 vim tratievaag td y^aftftatntd, k(h mifi^piaiv riva tmv i&vav 
ittdeitoxeae' t<Sv taxrrj. oito^ Se if^atv vtioftp^ftara r^s li-d' 
vt)9 T^? 'O&voaiioe iv tip Uq^ tijS j4&tjvag daaSlae ffpoff- 
ttatattaijvaitut xai dti(>o<n6Xiu. iv AaJJtocixoiff Bi tav (tetei 
Tevnffov atQOKevaBMiitav tivdg oitt^aai, xai vndg^at ti6i.eie ^*^* 
20 t6&t, rii* ftiv jtalLOvfiivijv %Ui^vec, t^ di iiftrpikofot, lag xat 

tOK J^fttpOiOxov tAevt^aavtog dev^ xm tm* avv6vTior tilavtj- A, 237 
&evto3v ftejiQi t^e fttaojatkg. nai twv fte&-' 'H^KKi^ove Bi ttvas 
xai tdjv dito Meaa^vt/g laroQ^a&ai (fijatv ittomifaai r^v 'J^- 
^iav, *§fi Bi Kmna^Qia^ ftipoe ti ttaraaxttv yidxoivag tim 
2i «^(itf qitjat xdt £Uo(. ivrav&a 8i xai f'£hpiKiii.a* tioiiv 2. paXa J.ai iao, ACl. 3. ir oro. Cor. 4. m^isi^l aa!~ 

ftctat codd. aiifi-naai Cor,: !<)cm proposiifrai Paeti,; alii alia luspicati 
suat, icd verum vidlt Tjrwli., qimd rcitiiui. — xapi/iiftts C. 6. 

wfofl Sitttv l. 8. fidla mil nii)o/or AC (ia boc »jlL ««(« vidctur 
onu e»e) fiiilaiia *at Bt.. 9. ifoatxtii T^ ABCt ifoauiuHj tt tif 
SMt. Cor. de Cai. cani. 10. -td^ittt l. 11. Aviiiea ald. IX 

TOi^Tuv port t^i add. Cor, idcm Toluenl Baki (Fragn. Potid. p. 126X 
14. Toi'^»af'a BCL 16. taiiir^ .4BC/ Xjl. carr. 22. Tifi« /. 
— Uta^iZe»at ABC. 35. «lAo! ^fiC Cor. mui. t- *J2iiia<»^ «ri- 
bcDdaiB eMC Sbk. in^icaturi et .lindaniar !ii Lunlania Ocelemea ■ 
PIIn. IV, 35, '0»Jlor a PioIcid. II, &. 

16* :,q,t,=cdbvGoOgle W LIB. m. CAP. 4. $. 4'— 6. 

'OxAa Mtafm UYovai w> f>»ra Jirt^v^^g xm rur ntMmv 

atemaai ri»Bs,-toig rmv /"ctAe^mof i[ia6foie HQoasjpHvst, me 
xoi J4gttfuOio^os et^xe», ovi ol vne^ t^g Mav^otniiitg «ucoii»- 
VBS "QOS toii iane^latQ j4i&unfit Aamifayot x«ilov»«(«, anoi- s 
furoi Xtatov, aoav ttva xm ^i^av, ov Seofiei^ Bi aatoi, oiSi 
ijovres Sti T^t arvi(fiar, dtmsifomg xai itax^t tw vni^ 
T^g Kvgijvrig toaiuv. oJLilai. te naX» itaJMvrzat Aniotfiayoi, 
t^v iti^t* oinovvteg cmv tiijo tijg lux^dg £v^e»e iijaav, ttjv 
M^viyfo. • 10 

i. Ov d^ &mifidCot tig.av ovte roO »oai*o£ ta frept t^v 
'09vaae(oS nXaativ fa;&oyfa,fp^avtog tovtov tov t^oaov, a>at' 
l£u 2tiilat> iv ttp )4ri,avtuiip Mekdfti ta noiXa Sta^a&at 
tav i^yofiivav nsfji avtov' ■ta fa^ iatagovfteva iyyvg i/v xai 
[toig'\ tonoig xoi roef oAXotg twv vn' iiteirov msXoM/uViiM', |& 
tSate ovx dni&avov inoiet to nlMafta,' ovt' er tiveg avtaig te 
tavtaig toug iatoQiatg ntoteiaavteg hcu t^ nohufio&i^ toi 
tioujtov xai nQog iniattifM>vi>iag vno&iaetg itQenpav t^v 'Of^- 
gov noujaiv, xa&tmef( K^dtijg te 6 MMiottig inoujOf xoi 
aiXot ttvig. oi S' ovtotg dyQoiMag iSi^avto t^v intxei^aif go 
ttiv totavt^v, watt ov ftovov tov noitjt^v ananaviiog ^ &BQt- 
atov Satijv ix ndatis tSje toiavtije iaujt^fujg e^i^tdtv, aiXa 
xcu tovg mpaftevovg t^g totavt^g nQa^fwxeiag fiauiofiivovg vni- 
la^ov avvtiYoqiav Si ^ inavo^waiv ^ tt totovtov iaeQov eig 
ja i^x^ivrci vn' ixeivwv eifjevejx^ ovx' e&d^fpiatv ovte »<u* 25 
C. 158 yff(^arix^v ovts teiv ne^i ta fia&^iiata Seivwv oideig. xai- 
ret ifioi ye Soxet Svvatov s&Kt xai avvt]yoQ^acft noiXoig tmv 
Xe^&ivtaiv xai e($ inavofi&wiatv aystv xai fidXtata eig tavta, taa 
Ilv&iae nagex^ovaaro roig matevaavtae avr^ xwia Sf^foiav 

1. o xai JlaiciM/ia ACt iirwt nkAJIb xTlafia maif. o «^iuUUii ild. 
'J2>/Ua Cnr. 3. /ofdfijTWi' *ld. &. MffSonii csdd. Cu. corr. 
coU. Enit ad Od. X p. 1616, 40 ed. Bbbi. 7. Mai (hd. edd. 10. 
fl^yna C fiiiri^jijtn ald. 19. [-eok] om. codd. Cor. add. 16. tnoC- 
tfti BC. 19. finUcqc ABCl. 30. «l «'] ouS' ABCl oi i' ao, 
wuk nx. Sbk. 23. lai ■nte fiatra/arovt add, M. Sa ir^tjnim 
B(?) edd. :,q,t,=cdbvGoOgle HISPANU. OAA II4TEIINA. 1» 

tm* ie ivmqifoy Toanv xai iat ir^oa^oifwv tmv «cepa tw axtte- A. S 
tw*. JIXJm Toota fi*f iaa&K, }.6yov Ij^otva iSu»' xai fUXitQoy. 

5, '^g 6a .rmv 'EiXijvai* iiXd$^g r^s *« ta paq^etQa i&fif 
fOfu^m 7(5 Kr oiqrHV ti Sieairatt&ai xaira fti^ ^oi^ xo» ih)- 

5 vaivttiag iitarXoit^ir ovx ijpmaag itQog eSiJ^iovs itat' a»&tiSstav, _ 
wate ex tovtwr ngog toig iniofrag S^ta&tv aa^efaq elvat. 
tot^o 8» to cS&a^tg iy *Si* tolg "I^^qiu f^tUifrra iaitewt, 
ifffoaia^Wttt KOf «0 navoS^ov qniaai xoJ t6 (tij tatlovv im- 
#ecMOt /«^ nM XpoTQtxoi totg ^iotg iyitofto ta fuitQa zok' 

10 fuivTeg, fKYaXotg d' ovh itnpaMfigy^i Sia co ftejoAa^ ftij na- 
tttO)ieita(s<f9at tfvfdfuis »ai mtvtoviag. ei yoQ d^ mnaan^tiy 
i^ovhmro d}XijXotg, ovtt KoQj^doviotg vn^g^tv av xatatrtQi- 
^aa&ai intk&ovai tijy nlxiatijv «vtiov ix ntQtovaias, kcu Iri 
«Qitggo* Tvgwg, tSra Ktltoig, oi vvv Kelti^i](feg nal Sifpa)- 

IB vtg xaXovvtat, MitG t^ hjat^ OvQtd&tp xoi SiQtio^iep fista 
VHVta xtti a! tivsg SteQot dvvatrrsuig ent&v/iijaav fuiCovos. jPs>- 
ftidoi te tip xcera ftifrj nqog rovs I^tigag naXtfim' xa^' hia~ 
tmjv iia «WBf* T^ SvvaaTeittv nohiv ttva Sitr/ktaav ^6voy, 
miXot' aiXovg Kantat^a^fOftevoi t^og, !t»g anavrag wroxti^iovg 

30 Ha^v SfttMoittoat^ aj^tdiy ti itet ^ fuoiQortQov. tndvsifu Si 
^ T^v ira^nrr^tfi*. 

6. Meta *tiwta* «mVw j4^thiQd iati *»ai* Ko^Aiot 
^ jV«'a, xriafia HaSqov^a, toS dtaSt^afiivov BoQxav tov J4v- 
v^a ni/tiQa, xQwiiavq nM tmv tcwnj ndlemv xal ■ya^ iQv- 

25 fivot^i xai te^ti xattaxeaaafUvtp xaXiag Kai hfteai xal Xifiv^ A. 2 
)uai6afi^iu »tu totg tnv aQjvQinv furdiXotg, nt^i etv tiQ^xa- 
fuv xdvtca&a 8i xai iy tolg iik^aiot tonois ffoiU^ ^ taQi/itia' 
Kttt iati TovTO /utj^of iftmoQiov tiay niv ix &aXdttJjS ">*£ '** 
Tn fteaoyaiei, tiar S' ixet&ev toig «|i» naaiv. )J S' iv&dvSe fti- 1. xfoapiKtm B(?) add. 4. ■OTci] >r<»i td BCt. T. to md. 
fodd. Cor. add. — A «n. Cor. 9. /n(#not codd. Cor. corr. IS. 
ov^MtiF^ Cl, — ir^QxtiQt M. 32. xa*n<t dib. cdd. — Tii a^l^ftt 
edd. -- lalj 1} cdd.omn. 2&. #fu/(»oToiij ald. Cor. Anle eum Sbh. 
Caunboni iciitaitiim •ccutm codd. uriptunni reitjtucrat, qaam plDribui 
coDicdarit fniMn tentat Cor. in iMilt. 26. o^vttttHi ald. 27. nX^iov} 
xlitoBi C. 26. |U^i0^i' CoT.: t£ ad U, 106. — tfixo^im' codd. edd. :,q,t,=cdbvGoOgle MA LIB. la CAP. 4. $. « - S. 

tof 2oi)iqava aotanor xal li/y ix^ek^i' aivov mxi aoXa Oftm- 
rvfwi'' ^ti Se sx tov avvsxovt OQOvg i^ vrtepwtftivti ^aj^et t^g 
ts MaXaiuce xfu nJi' tiBi/l Ku^ioru *mie^imfMpoiv* mxior, 

C 159 OB^avog ae^^, ■na^aXXijlog S» amg Tfji 'J^^pt, fiufov di dttj^et 5 
rijs KoQx^doros [^or] ^ tov 'J^tjfoe. ^a^v ftir w* tm 
£ov)t^iaroe xal tijs Kafji}66*og r^ia aolUjFrta MaaaaXtwttSr 
Btatr ov aoXi/ ano&Er rov narafiov' toitiair d' iotl yraqtfua- 
tator to 'JJiu^ooxontior, ^x^r itit t^ axQtf t^e 'B^taiae J/p- 
ttfttdog Uqo* atfodga ttfteifteror , 9 ix^aato £^wqiog 09- 10 
fisfrtf^i^ xaxa ■&aX<ettar' i^ftritr jmij iatt xai Xr)atQtn6r, xu- 
totnor di ix noXXov toie tt^odnXiovat, x«ixir«* ii ^idanor, 
olov j4gteftiaior, l^or atdtj^iti wqiv^ ah/aior xai r^aidta, 
TJXar^aiar xai IlXoi/n^agiar , sal It/tro&tiXitttttr ifie^xttftdftir, 
Ixovaur ir xvnXff araJHove teiQaxoaiove. ei^' V ^*^ 'H(faxXd- 16 
011? r^aog r/d^ tigog Ka^pidort, ^r MoXovat Sttoft^Qoa^iiuv dtti 
tmr aXvsxoitirtav oxofi^Qtav, e| ar ri i^tator axeva^txat ja- ■ 
ffor' eiMoat di die^ct ataSiovg xat titta^ag t^g KM^jrjSoroe. 

A. 240 aaXi* 6' im ^dttQa tov llovxqiaroe iorti ini t^r ix^o^r toS 

J^tj^e JSayovrtov, ntiafia Zaxvr&mr, ^r J4rri^ue xataaxor 20 
^pae na^a ta avyxeijtera n^g 'Ptoftaiovg tar ievttQor avtoig 
«£^c aoXeftov ir^og Ku((Xi9opiove. itX^aior 8s ftoXttg eia't 
XtfQOnjaog te xai 'OXiaatQor xat Ka^taXiae' ia' aity di «p 
dta^daet tov '/jSijpof Ji^iaaaa xaaowia. ^ Si 6 'J^f , dao 4, vxt^itfUriar, qao6 Xj\. iun in veHione jnia omUlt, Gnuk. ns- 
cle ceiuuit ddeuduin ulpote ortuin «i vjugxiip/rii malc repelilo. 6. 

YE10» om. codd. lidd, Quam voceia cum Xjl. post fiiKQar inserendim 
crediderit, liic melius coltocavit Grosk., ubi cur ncglecta iit, appareL — 
^] xat Cor. 7. aaxQtiroi ABCl. 1?. Si} « Cor. — xol ame 

Jiarior ioserendum ceoiet Groik. baud impn^abiliter. 13. frtdq^Hi At 
aiSttqta SC. 15. xixUr Cor. ei C»a. em. — maiUir nvfcunMrtev 
codd. edd. Coneii cx PriedEm. ajni. 16. Ka^xV^™ B aW. moft- 

fieo^lar Epit. nofifiQixQtat edd. inde » Xyl.i PloleiiMeiu eoim promoa- 
torium SKOfL^far <£io/(^^fa WiUi.) bii locii commemorat. Sed 
Ainen. 111 p. 121 hunc ipHua Strabooii Iscnm l^ nd^"* codd. lOiiptanni 
tnetitr, 19. aJi^>a« Al. 20. mroi^tov C «a/oiwrot B, «ed 

aaroirxov ttc. m. 23. oUai:^.. ABCL 24. S^KMOa ABCl Sbk. dbvGoogle H1SPAN1A. ORA INTEIINA. 217 

Suw na^aiXt^Me mie Tlvfijpxuoig o^sffi. 

7. Jtfero^ di Ttav tov I^ijgog ixt^ontaf xal tmv aitQm* 
t^g rivg^itii, i<f' (oji tSgvtai ja dva&^fiatu iqv Hoftttijiov, 
-5 ir^(HT3i TuQQdxojr iaii ttoktg, dXiitevog fiev, iv xohifp, 6i idffv- 
ftivij xLci xansaxevaffftevti totg oJUoi? ixaviog, Mxi ovx ^ov 
evavS^ovaa wfl r^s Ka^xvdovog. «poff ya^ tag twv ^ytftovmv 
inidtjfUug mqivtag ejtef, xai iativ tuffaeQ fajTQonoUg ov r^g ev- 
»? "/^po^- fiovov, diXi x(u T^g tietog r^j- mU^g. at « /V- 

10 ftnjaiat v^ffoi ■ a^oxeifuvai nXtjciov xal if "E^aog, aitoXpjot 

i^<sot, tiiv &4aw svKot^v t^s nol^ag vnaYOQevovatv. 'E^aro- 

a&ivTjS Ss xal vavcta^fiov ijfetp (pt/aiv avr^, ovdi dyxv^^o- 

iiMig arpodQa evtvxovaav, us dvtik.iymv Ei^tix^v J^Qttft^M^o^. 

8> Kai i^ mftnaau 6' dno £ttii.iSv anaviCitat Xtfuai fM- 

15 Xf^ HsVQO, ivtsS&sv d' ^Srj ta s^ijg eviiftsva nai X'^"- «J**^ 
tat tt Aajtavmv Roi AuQtoi.atfjtav xai diXtav roiovtmfi fii- 
X^\'Ef4fiofi0V. aito 9' itai Mpu^saitatiav xtiafia, oaov ftt- A. 241 
t(faxiaxiiMvg 9tixov t^g Ilv^vtie araJliovg xai ttSv fia&o^ivn corr. « Xjl. coni.: cf. p. 160. 1. «no pf<Ji,iipQlaq ABCI Xjl. coit. 
% Ue oulii Iberi cum kind-diibie agalor, tutqitiiii* DUtaDdaai videatnr 
in iv^iMi. Atqne iu in codiee luo legiue Epidames auctoram lui^iceria, 
qui h^tc habet ei hoc luco depromll: oii mni lat tn^aitov l^ijgov 
jtoTOftOn HQO^ ro^or xtlncu tU fiaXioifiicq vqircx alioloytii, 5. ta- 

^iiiir ABCl edd. el aic aaepius, led inlra cadd,, ticul ali! «cripUirei 
•t aumni! (itultque, duplei q eilubent. 10. Fijvai uicriicl) incIuMt 
C<H-. — i^oaoi AtiC(?)t atquc reddilur iiiiQrdnm in DomiBikui pro.. 
priii Latioorum u per o, >ed vii crclideiiRi tribui modis buc Damcu a 
Strabone fiiiue «preuum, praeieriim cum o in koc noiniiie a buIIo alio 
scriptore lidesin iuurpaturo. 12. ayiuiQofioliw; AHCt Caj. corr. 

16. Attitatml iidem «unt quoa Pialem. II, 5 (6) Aoii^raovi appdlat, 
alque sic videlur scribcnduni oik; nec divcrsi ab iis sunl, ut opioor, 
qu! appclbMur Laletani a PUnia (IIT, i) et in liiula apud Grut. 
CDXXX, 4. 17. Ifixe^iUv BC edd. J8. itttiai,utxii.lovi mam- 
rolo raliuia, alqoe ideo vanis eraiectDrii . lenlatuni «t: iiTQaxoiiloiii 
icripsit Cor. ei Xjl. coniectura paruro probibili. Orlui enim haud du- 
bii crror ei nolae numeralii curmpliaae: inde luapicari poisis pro ,A 
lariptuBi fuiue a Sttabane P. Palmeriiu, qui liatc loca viderat, tiito- 
(iMoria aut xiiiii^; icrihenduni ciK eeniuil, ijui numeri, si notaruni :,q,t,=cdbvGoOg[c 348 UB. m. CAP. 4 $. ». 

nje l^tfiae nQhs ^ Keiaix^- koh aStti 8' eon aoM afu6^ 
C 160 Ktu e^l^wo;. irjeto&a S' i<sn kcm ^ "t^PoS^ir^, ffoil^tor £fi- ' 
itofia^9, nrig Si xtiafta 'PoSitoT ifaai' xdttaS&ec Si xoi cV 
«^ 'BfMO^iip tiiT jitfrifav t^f 'EifeaUar nfmaw, igovftef di 
t^ uhiaf i» Toie attji MaaaaXiaii, ^ow oi 'EfuioQirat n^- 5 
miof vtjaio» ti a^oM^uvot, S tw xaiurai Ilakaia aohe, w 
S' otKOvotf (V T^ ^adQip, Sixolte 9' iatl, te^et Sm^iaftir^, 
ntforegov tiSt 'IpStxtjtmw nrae n^aoixovs ijouaa, oi, xounp 
i!^ «io2»Evo/ut«i, xO(«ov Ofitoe- ae^olop exetv i^oulorro «Qoe 
toiie "EJJjjPoe ainpttXeiae X<^'*'> SutiM» Si ■amto*, ntj;» ftea<^ 10 
Suonia^fo*' t<p ZQ^V ^' **^ tavTo }iiiim»fta 0V9^i.^w ftator 
Tt'eH re ^aqpa^tat x<u 'ED^utiif fafuftvtw, oneff xal ia al- - 
'Xmf KoiXiSif awe^i]. 

9. 'Pei Si Ktti tiorctfiog nhiaiov, ix i^e /fvfif»?; ^oip tae 
d^de, V Si iN^ol^ Xtittj* iati tois 'Efiiiogitmte. XtrovQYol Si 15 
atarmg oi 'EftaoQiiaf jtoj^tfv Si t^ fAeaoyaia* ejwat, «^ fu» 
djad^v, T^f Si aaafTogioQOf i^e dj^amiiQae xat eietae axot- 
A. 212 Mf, ncdovai Si 'lovyxd^iot aeSio*- ^itvie ^i ""* iw« r^g IIv 
^vtlS axQcov Wfiomu ft^ZQ* "^* dra&ijftdttai' tov Uofuajiov, 

IbnDUD ipecui, appnmc qnadnmnti imI ntnuaqoe iolcrTallQiD viderar 
panla brCTioi etae. Hulto miuiu Umca Teriiimilij C<»^t ttl nupicM 
■d Id^. Far. eiposiu, ,3 orluni esw ei Toce iuuoalovt Iraneau, licel 
GoskI., compntatioailiu] >uis nimium Gdeui, cumque eo Grwk., tot *U- 
dioruiD eiie hoc inier*>Unm afErniel. 2. 'PotiK Sltk. Cor., alquB uile 
«M Cu. *iTe iu live 'PoA) soribi Toluent: luc oiini rorma alii «ertpto- 
ra ulimtur Mda, Plt^muns, St^btnu*; ilUin ai(iio conMum eilu- 
bent oo<ld. iDTra XiV, 654 et Euit ad Dionys. 604. CarnipU hniut 
I loQ icriptura iu foituse oru eit, ul H tupra OS uitiquitu) patilniB 

Domiai 'PoSoi; posiea afrigerclur-muarique cormplioDi antam pnebam. 
Hiec ipu autcm fbTDia 'Poda^ num probaDda lit aec oe, dilBcile eit 
didu. 4. i^Aopff^ edd. 5. ftmamrliaii edd. inde a Cat. — uiiotv 
[oiv] Cor. 7. iiBitalif codd. J[j). corr. 11. SMgtafUr4f codd. 

Cai. corr.j Grotk. anlem verba hiec iutkoiv — iiUQiafi/ior pro adul- 
leriDii eiicienda eue couet pudo audaciu*. 17. J/^qifTos^fMt l (v- 

jr^ifWOr/fof B ei corr.; itioi n. Sed qaod tndit Cu, in codicitnii 
tcrtpu* lefi T^c tvxftiaiOT^at ■«< Xttat axolimv, uc iaTCnilur in nnlla. 
18. lev/fo^t ald. — iwtc] Tini Cor. pirum commode: ««didcnn 
poiiBt «liptuDi fuiue xa — ac|^ ::,C00g[c HISPAfNU. ORA. mi^ERMA. M» 

dt u)i ^itSS^m/att' tis t^ l^tt ■ xt^iMvfuvip' 'I^^iav ix j^t 'Iia~ 
Uae, Mtu ftakuna «^» Btmuf^. air^ 9' ^ 68os mne fter i^- 
atd^tt T^ &a)Mm^, nori d' dipetn^t, xai fidXutra iv totg ntjoe 
ioKi^a* fiif/tai. ipigeiat Si-ini TofiifdMtara, aao *ts* rn* 
5 twai&iiiiMMf rov IJofimjiov diaL rov 'lovyimqiav asiiov mcm < 
Betrd^* tial tov Ma^a&mvos HoXovftdroo itsSiou r^ jitnifti 
YImtti!, <pwmos nolv to fta^a&ov ex Si toS Ta^uMmvog nrt 
TO)' fr^po*' tw 'I§t]^e «««o Aiqtotaaav mhr- ittav&w dta 
£afov*tov K(u Smtd^Ms nsileoif ivi^^uaa. Mt/ta, fun^v dfpi- 

10 etarat t^s ^vldmfe tai a9*dam i^ £ntt^a^, <ae mr JHxoi' A. 243 
roivtt, xa3.ovi*d*<p aeSitf tmito d' aatl fUya xeu otvdQov, «^* 
aj[0tpofil.o)(ti^ qn!ov Oftd^tor, i^ofBiY^ ip""^'^^ ^v itdvia 
toaov, Kcci fioiUiTTa sle v^v 'Irakiaii. HQOte^ov ftBf ovv 9tA 
ftiaov tov aediov xtu 'Ef^datag {WftjSaMW eJvo» fifv djov, j;ti- 

15 JLcff^v xat aoii^, nipi Se int r« agos ^aXmrr^ fM^ iteaoiif- 
iutaif ait^v, iirttpavovaaf ftovov roti £joki>ovvtog, tlg t<wto ii 
tsawiaof «^ itQoti^q:, td ae^l KaatiMna Kot 'O^oviMiMfa, i* 
m» Btg ts Koe94§j}V »ai iis rddet^a i^ odog, tce ftiftata tmr 
ifutogifKv. dtexet 8e t^e KoQdv^g ^ 'O^OBhmv m^l «^wwo- 
ZO aitnie ataSiovg, ipaai d' ai ovyYQWpeis, HiBriir Kaiaa^a nc 
'PtAfx^g irtta Koi sMOfft*'. ■^fu^atg els tijv 'O^ovhtiova xai ti 
avQomfteSov «o ivtaiHta, ^vina t^eiUa avtdmetr eig tot tn^ 
njv SMtSa* noiefiov. 4. St om. BCt. ~- ToQdxar C ta^dxura ABi edd. — it cuiD 
non habeat, quo referalur, Gro$l. «nsptcatur pMt iTo/f Ttjjfou eiddlue xal 
trfilovyxa^laiitoltoiii, » qna urbe inclpiitur liaec \-n in liln. Ant. 
p. 497; tiA XVI M. P. Ibi ponuDtur inler jutDmiuD Pjrenaeum el Iim- 
cariaoi. Tidetur igitur partlcuU orta potius eue ex c male repetila... 
6. iovyYai^lov ald. 7. lou post it} add. A. — Ttijdxavo'; codd. edd. 
8. Sti^aar C B. Yttdfiioi; l aixa^ioq ABC edd., ajque hauc no- 

minii foniiam e^hibent Flio. H. N. III, 4. XIX, 2. Catull. XII, 14. 
XXV, 7, »ed SaetaHis scribitur apud alioj scrlptoret et in nummis ti- 
toliique (y. quo9 laudat Tiich. ad Mel. 11, 6, 6) et XaCrafff; ap. Pto- 
lcm. II, 5 eaque haud dubie vera eit forma. 10. &aaXixoivourtt 

codd. Sbk. corr, ex Cai. coDi, 12. rrjloifrDiXoH-^* t. IS. #aJ.aT' 
■cay atd. 16. Si^ xal BC. 17. r).iiutTafa codd. laara^oira Cor. t 
ad p. 144. — ojWlxwio /. 1». ifiiioqitm Cor. 20! xtd auie Kal- 
aaga add. ald. 22. lif uleriicis JDcIujil Cor.' 23. ittiji tbi' jioir- :,q,t,=cdbvGoOglc »• LIB. Iir. CAB. 4. $. 10 — 12. 

C. 161 lO- '/f /«*' S^ «aftdici' aiau ij ano £t>i)Mt t*^Qt njs ftt- 
&o^ag j^e 'i^^^wt x(c( Kd^wv ceiffvn;. 17 S' vne^tfuptj fu- 
ooYuia, Ufta di tiJv evtog nov ie Ilv^tpraUay 6^^ xai t^s 
«(KxrapxCHw nievff&e ftfX^'^ }ianqo)9, ■ 6vt*ti fioJmna oQMt 
■ dtoQiXerat. rovreMi di to ftiv tia^aiX^i^v tBii z^ Ihi^vp, t^v 5 
d(fj^v dxo rmv Ktona^^iav ixo*, «aietw^»' S' iat r^ xa&' 
^pas &eiiMTtttV Ktdovai Si coirto 'JSov^HSaf tKfor 8' aao 
tov fttaov Si^xov eal rijv Svatp, tioiJAop 3i ir^g vww xi^ 

A. 244 c^r omo 2ti^av na^diiav o wKt' a(>xas fi* j-tmlo^fl* ion 

Kiu xpiiMv, Stt^ttm di ro naXovfuvov £«0^0*^10* nadiov, eIcr 14 
mivamet t^ C^vf^ c<^ vnegnetfiivtf *^g te KaqjijSovtag »a* 
x6iv neqt t^v MdXojtav lottmv naXehat 6e 'Ofoanida. fi«ta|v 
ftiv Sii T^s TIv^v^s x(U »7$ 'idov^edae I^iQ Qel aojaftof, 
noQiiXliilos mtg ogeaiv aft<fati((Otg , fiij^pw/Mws «x coJ» iv- 
ttiHfev xaxaipeffofiivet* aoTOfuSv iteu Tiov aiXmv v9iitmv. ial io 
Si Ttp l^rjQt aoii? iart Kataaftmiyoveta uaiwfiiinf xia Kii.aa 
xiaoufia ctr, t-fovaa jaipvffag It^wi;? St^aatv. ewoutettat de 
vtio ai^iovwv t&viav ij ^iu^ce, jvapiiiiaTarov 8i rav cwv 'Iiai- 
xtira^vmv Xeyoftevov. rovto 8' d^^dftEvov dno rijs fiagiafeiag 
c^^s xaca tijv IlvQ^viiv eig td aeSia tiXtavvetat xai cvviimet 80 
cot? tttQt 'Ili^iav xai *'IXe* oaxttv ^"p^t?, roie cra» 'JXtgjs- 
ttav ov noiv oaio&ev tov VjSijpos. iv Si tatg noleat tteatate 
t!toi.tfiei to ttiMTaiov £e(>tti)Qtos xai ev KalMfovQt Ovaaxia- 
rmv no^t xai tijs naQakiag iv Tafj^dxotvi xai iv c^ 'Hfie- 
Qocxoneiifi fttta t^v ix Ktitt^^Qtav aemiaatv, iteXevTCL 8' iv 2& 
Oaxni. xai [wE^iJ 'IXiqSav vaTtqov Jitf^dvtog xoi 77«cpi;'io« o* 

Sa*r codd. 4. |B//gi aatiqar ABCl fi^Xt*^ dirtoi^nv Xjl. 6. xar- 
'taiQwv C. — tti^n.iar Cor. 7. iiovffiia ABCl Cor; corr. ct 162 

!n. 13. iSov^iiw; ABC iSovfiaiai; l. l^. iiaQ^tiat ABCl cdd., 
ud Kc iD. >up. TioQsiQitai in A. 21. talfiar AC iaiijdar l. Hos 
pro Ilioaiiay scribenduoi eue "OiiKay C». iuu vidtL 22. anmO-t» C. 
23. Jfiula/D/ifii CoT. iia}.ayoaQl C. 24. TOfaiiwri BC. 26. d' ir 

UfFicfiJ ii roaiii codd. Car. corr. ei coni. FuLeani a CaHuhono iam 
niuhuque ■liis probaW^ cf. PluL Serlop. c. 25. Vellei. P«l. II, 30; Moi. 
quod lequitur, eOecrisc Tidetur, ut ncfligeiu librariut oimtteiet «Itenm 
oomiDii sylUbam. — jiifi ota. eodd. : «icidit propler *jlUb«rum pntxt- 
marum similitudinem. — iUfdoi ACt. :,q,t,=cdbvGoOg[c aiSFAMlA. GELTlBEhlA. Kl 

^Mt'. Sttxet di ^ 'H^^da «ov fuv I§fjgog tis .itii Siaiii lovtt 
mKSiovg exwtor i^ttowia, Ta^^axmrog Se x^ig «dro* iKgl fs- 
t^eotaalovs i^ttomt, a^og i^xior Sa "Oauag mtraitoaiovg *69- 
G ixaQoammt. Sta vomtnv Si riSw io^iov ^iic Ta^^tutmiog «n A. 246 
Tvig iitj^arovg iat rip oi»eavip Ovammfag toiig xteik Tlofmi- 
Xta*a-Mu «^r tir' tevr^ it^ ■^nsaiiip Oiaamva «oImi iSdg iatt 
otudktp dta-(iXit»ii tet^oKOisiwr, ngog «cvia to t^g JiMovtraviag 
ofiu mu t^g 'ipij^iag. 'Icatx^tetrol S' eiim, «* olg tore fii* £e^ 
10 rei^e («roiUfUi n^; Ilofar^tow, vare^oii d' 6 rov Ilofuaiiw 
viog £i^Tog HQOg toig KvUoa^g arfoxtjyoig,. vni^tta* iA 
r^g 'Ia>tntirtt«fiat itqos a^xtov ti) tw Ovamimi<oii ' l&fog , er 
<p itolig noftnelMii , Bae S.n Ilofai^timhg. , 

11. j4vtijg dt tijg nvff^g ro ftip 'J^fote* nXevpoT-w- 

15 SttSq&v ictt MavroSan^g vlajg mu t^g oai^e^Mvg, ro di Kei.- C. 162 
rtxif ^pikoii, ta Si ftiaa ttegie'j^et xai.iaf oixeitr&at dwttftdvoog 
itoXiitiKg. jjOvtrt d' aitovg Ke^Q^aml to lAeop, rov 'I^iip*- 
xov qrvitivi ita^' alg niqtat Sitifpo^t avni&viirat taig Kaw- 
tet^gtxaig ivdfuiloi, itgiaoSov ov ftm^ar rotg dy&fi6»otg ico- 

20 ffe'^owjm*. 

12. TaeQ^JiiXoiiti di tijr 'ISov^idav ^ Kslti^^^ mtQO- 
XQ^f*'"' '">^ '"'' tt*iafia}.og- to fth nliov avr^g iatt rgax'' 
xcc( 'itotafiojti.vatov Sta yiig tovtwv 5 ts jivas ipe^at xai 
o Ydyog «ai 0( igie^^g itotafioi oi nXiiovg ol ial ttjv eans- 

25 ^iav &aXa!ttai' xazaqie^Ofiefoi, i^f aQx^r ixovzBt ix t^g lKAr}t- 
^Qtas' B" ^ ^eai^tog <ptfetat noQa t^ Nofiwtia» xtu r^v 

3. JSi ^- U^da C 4. tnfwmala' A. — itanas codd. Cu. corr. 
5. 000" .eonnpium aae recle TuleniDt laipp. Pair., led quod pn^onu- 
runt ogair -prubaadtun non eiE: maliar esl Groik. eoDieccari jj^^iwi', , 
■ed vel lenore mntittane icribcrelmr /iifiv avt tokwi'. B. ■xofi^iU- 

Imra codd. Xj\. corr. 7. oiiiteolna ABC IdavoMar { «Id. Car. 

cbTT. «s Cu. cooi. cf- Ptolaa. II, 5. MeU 111, 1, 10. 8. rei ki* le. 

«itair (B C. — JtxiHiaflaq Cor. 10. 6' a] i* codd. Cor. corr. 13. 
n0/(n<|uitaUf C. 10. noir^a^uiat; «odd. XjL corr. Hoe loca i/t- 

■nnXat pr. m. add. in marj. A. 21. viiiffiaiiint Cor. — Uovfioi- 

Axv AC. aa. i^ijlaii codd. Cor, corr. ci Cu. coni. eT.-p. 1&2 enr. 
26. ^vqnlaq codd. Sbk. eorr. / :,q,t,=cdbvGoOgle LIB. III. C&P. 4. $.' ». II. «HP a^s a^KTOf fUQiSp t»is Keiiri^tjgat B^^Qtotes, Kctfta^^ts 
Sfto^Oi tois Ktmmutts, xeu edmi loS Kehutwi atoijmi yejato- 
A.'246 tts, <at- i<m aiXig Ovaqiu xccta r^r fvti l^^og Sid^aati' xei- fi 
f(M7i' awixeis 0' ttai x«4 Ba^dvitms, oSs oi vvp Ba^Xovs 
lealjovat*- ix Si tov iofiEQwv tmv te j4.atvQnt twie tuu vnt 
Ka3JM*>tmi' xtu Ovracxawv, ^i t' Ovmtovoii' xiu AacpnifTO- 
«wv (X M Toiv *o«W 'Ji^iprDCMt n xoi MTot oiUoi i^v. 'O^- 
mttda» oixoiiat Baat^afwv . tt xnu 'fJi^Mra*' «^f m» d* 10 
'Uov^iia. 

13,' ^vt^ Ts «»v Keiln^i;'^*' eijr CKca^ f''?^ i«q^(ii' 
foiv, 01 x^aiiOTot fiuiiMta nfoe mi aiei «aH n^s vAtov ot 
' jypovijxoi, av*aaK:att6S Ka^mjtamis xw» letif rou Tdyou ntj- 
ftui' ndXv ()' ait&9 ovofttzatetdti] Aoftavria. iSei^af Sa t^ 15 
dfitqv ttp K^tifriQtxif aoXifup tip n^; 'Pwfutiovs, uxoaae- 
tei yevofavcfi ' soiUa yuq atqa,tgOfuaa 00* <^yeft6atv iif9d^, 
TO di tskevtaiov oi NofutvtivQt TnlM^ttttvitetot dieitmQtifjjaa^ 
ki/^v oliyen' tat iriotrmv »6 t^^. nai- oi jtewtvtee Si 
i<poi ^iat, awdittovtes xcCt axtoi tatg Toti Tdyov n^yats. tmr 30 
S' ji^ovdxia* iatX xcti Ssf^a aoite kiu UaJJMPTia. 9iBj[ei di , 1. SiQyovrila cata anemiiie allo cotnmeinorehir, Siyovrxtoji 9cri~ 
benduin censaerunt GnHk. aliique; aed daec Cetliberorum «rbj longe 
d>Riii a Durio: neque male ad taeodam allerani Ibnnam Ukert. «Rerl 
nomen Saqfar^ti, quod eal ap. St^h. *. t.; «mititei enim Siguntum 
appcllabuilUT etiam ZoirtM^ (v. Sleph. i, t.). 6. Qu! hic nomi- 

nutur Ba^iviiai, supra p. 155 Ba^Svtfmt ac rectiui ijuidem, ot opi- 
:. — fto^vcUovf codd. edd., Sa^dovJloii; Gnkih. u Caa. 
a PtuEeta. scriptoiesqua laUDi e« «i^kellaiit, led alten 
loma propior eat •criptone codicuB. 8. oititirfr codd. . edd. *. 

•d p. 130. B. ^^ro. A. 10. imarii» codd. edd. omn. Qaud 

■KMitfa CBm coimplum eue appai^iet, Cas. Aan[tHni* proposait, qni 
ab bit locii procal abnmt, Cot. et Groik. ei p. 1G3 Z^Srpiiim, qoi 
HJeoi futiiit Btqne Edelani; •ed tiOc ipnuii nomea in oodd. •criptnn 
Utere tMminem. fugiet, qoi eam eum •uperiorikiu (t. ad p. lifi) rede 
ceoiparaTerit. 12. i4\ Si Cor. 14. ai^^al A oupanai BCt oft- 
ovdxot edd, iode ■ Xjl., se^ nifra quoque ■ iiegli|itar. 21. ofovd- :,q,t,=cdbvGoOg[c HISPANU. Cfl.TlhtXilA. flU - 

^ofUtftia t^ KutatcQttvyo^ag, ^f Hipafia' iai t^ 'l^i iSfS- 
adat, ata^iov? ifii oxrwcocFiWg. xoi £e]^gi/u S' iart tw 
KAtt^^fmw aoliig Noi fiA^c^, ss^ &g Mitti^oe koi 2aQtio~ 
^mg iaoldfttiCM, HoXv^tog 8a ta teSt Ovcoucow*' xiu ttt* 
6 KAtifi^^of i9*7/ K(u jiu^iDC Sis^imv cniiLU}'£( Tff^ oLliuf m^ 
JtdTi Kfci Svftadftof wu Irte^tmiar, ^tjtif 8i Iloaatdoitioe, A. 247 
MeifHOirMa^tiiXoi' ti^a^aa&at ^o^r ax «79 KilTi^^ittg td- 
XtBPta i^anBiyta- i^ ov_taifta*Qtad-ai naQearur, Stt xcw «oJUot 
titrew ol XjBkti^feg xcu ji^fta*mr eiiROf owrs; , Maen^.oufanp- 

19 «e$ X''^^*' >'^<*Xoiil}^- lloi*^iov H' Butovmg t^taxoaiag «^* C. 163 
ttav xtetfJ^aai ttoXetg Tt^iqmf r^axyjtv, nmfitpSavipiiat tmm 

»<p r^dxxv x<iQiaae&af tov a*SQ«, toig itogypvt xt^Mvna 
noXetg, aansQ iv taig ^Qtn^iMoig ftofutmg,, Nai taoig o^ 
Smatot tovto kifat- xai yoQ tti otQat^yot xoi 01 tnjj^AtfeSB 
Ift ^efiittg iai tttito tpeQottat to tpwofut, xe^anl^ovrtg ta^ itQd- 
|fli$ , iitti M(w •oj giWKOPtef aleawg ^ ]reiUii$ «05 ttov 'J^Qt»t 
wioQ^ai «loJlet; tVi ttivtfi ifiQea&tfi ftoi Soxovat, tag ftey&Mg 
TMifitK itoXetg oiiofiii^ovttg. ovte yttQ.^ t^g x^^Q*^ tpvatg ito- 
Xemv imdeMtxtj itoiXiSii iett Sta tijw i.v»if6tt!ta tj Sta toy ite- 

20 ttmtofihf xcu to dt^fUQov, ov&' oi §ioi xoi itQo^stg aitmv 
(i^ tm* xftta f^c ita^iiAiav «J* »«*' ^ftag) inajOQeu- 
ovat toiovtov oiSiv ayQiot ya^ ot Kcctct xtofiag oixtmrtee' 
tetfivtoi 8' ol noiikoi twr 'I^Qotf td Se aoXete ^/u^iyvaiv ovS' 
o^Dit ^fdiotg, otttv nleovd^'^ to Tiiv vXae iaixfati^ tmv ititi- 

26 tJiov oixtMv. 

14. Merm- Si Tovg KtXt^^Qttg Hfis vit9* elait' oi tb t>Qog 
oixovvtee t^v 'OQoaniSttf xtu r^ iitQi tov Soin^tova xt^Qo* m«iv codiL (•ffovonur edd. inde a li.j\. — SfytSa «dd. Xefiii<n ap^- 
latDF i^ Appiano Iber. 44 iq. XtfU^ ■ St^k, c t., Scgcdm m Plinii) 
ni, 3, «cd liu illi in BMtica, eidcmqae haiid dtdiie qoae in PloL edd. 
habetor XttiJti, ad rctiqusa teite* cornfenda. Pallantia ^bb^ bob 
Ajroacortnn', sed TaccaeamiD CM Appiaoa Dtc. c. 80. Ptolani. Jl, & 
X. tjii] jiifi Cor. de CU». cooi. 6. aifinafta* A atytaapar C. — 
noiiraii C. 10. iptnoio»/*» A t C. II. yfc^X'"' ^Bl Cor. ~ 

Tori^ ^C( Cu. corr. ' 13. fqayxif codd. Cot\ 20. al «nle n(a- 
{»t add. cdd. -Sb. eliiavvTwv codd. Cor. coir. :,q,t,=cdbvGoOg[c 2M LIB. ur. CAP. 4. $. IS — 17. 

fSJS^wnl fuxfi Kuffjpjdong, mu Bmn^atw xtu 'U^ttrol 
aj^oir d/ T( %su (tixQi MaiaxaS' 

15. nAtaoTtti 9' Sawnte, a>; ttxiir, m^dw oi'/^Qes 
)c«u xov^oi xitti to* iahapai^ Sta tig 'ktianiitg, otovs eq^afteii 

, toig jivanavovg, oaioiitU^ xai'' aiperdoni xai futjm^ j^u'^ 5 
A. 248 ivi' *a*g 8e ne^aig dvvtifiect tia^efttftixro xal iMKla, th^t^a- 
yfuvwr mtioiv a^ii^atu* xoi xaxoxiidCia&a* ^ifimg^ chio x^oa- 

■ tdjiiatitg , ote tovtov deoi. qiifei d' ^ 'I^tiQla SoQxida^ froiU 
Jm9 xai oBtovg dj(funig. fatt S' Snov xeu ai Xifxtat nl^dvov- 
atf i^Ptie (U xvxMt mu ta na^aaii^aui, ffoiUat St xni iut^ 10 
^tf rtdatO(/ae ^A^ot fu» oi trotofioi, to 8i xttAofun' ovx 
?j;et tijp avt^ ivraftiv x^ Ilortuc^' tStov yaq wp Ilortt»^ 
ad^eatt to ipa^fiaKKteg , xa&diteff iiXotg ttniXoig. ixei, tfijai» 
o noaetitittog , )t«M o Kmtqmg j^oLto; fM*os quVei t^ xo- 
HfUttv ii&o* xoci 10 xahiaf&ie xm to WRHJior. Am* A' e^^xer 15 

> ^r 'I^ijSt^ Iloattdiottos x«u t^ scef Mo^wvaf [/4^] fi^^owKe 
efrat xai to toig ittrovs tmt Kektt^jfitov vnojpd^&vg ortae, 
iuetdai' sie ttfti e^ia ftetajfimatt 'iptjQuxe, ftsta^dXXst» t^* XQ^'"'- 
toutivai di toig Ua^tMote' tuu yaf tajflte ehtu xm tvSfio- 
ftotrg ^RJUoK ttiv oiUoiv. 20 

16. Kai Tmi' qiC£* tHr eie ^tu^* ffi^aifioMi tti^&oe. tXaiae 
di tfigt xot dimii.ow xat avxijg xat tia* ftoftmlijaie)* tfvtwi 

C. 164 V '"^' Vf^ ^^W"^ "i^tiXitL ndvxiar eMiogei, avxri/ Ha ntu 
tm* ixiog, ij ftiv tfa^ioiitavnte ■q ti^a§o((oe dfiot^et Sta ta i. £tSttiarAi ijai bic B^dlvitar, ddd iivtrn nint ab iif, qai p, 156 
'£l^(*toi dicli tuM: hi auttm cum Se4eUiu noiDiiietitiir a SiL Ilal. III, 
372, ^ijJf^ahDt 2b App. Iber. c. 77 , ad horum aucloriutem confor- 
mandiun Tidealur illud noioen; led bic qooqar, uciupn, aiS^Tarot pH- 
mmn fuiue icriplum, ■Iqoe A cun> S podea permulUuoi crediderim, it* 
nt 'EStitttivil reititueniilum eoe ceuieam. 9. Ofrmr poit nJ.f)0^ai><nr 

■dd. Cor. idemque Cu. Hupicsini fiterat^ qnod tameu quuu iDcaniiao- 
dam ■it ipparel. Magii. ani4et Groik. ratio, qui pcopoDit nl^&uomnr 
o^fMiir' ilai Si nX,: led oc ea quidero Mtii probalMlii ett, *e Mna 
omnia Tidemur. 14, atiifiiiar edd. 15. aaarjiDr Ep^ Ifi. /i^ 

affi. codd. Cii. add. 17. tqv; ante iNr add. ald. 21. «qr ante 

^B^r •4<1- ald. 34. T«r jirmaf aa^ectnm eii ac t^; Aito; potiu* 

icripUim iiiiiH credideriiii. — /lir] /Uitot B ea corr., Cor. :,q,t,=cdbvGoOg[c UISPANIA. MODES INCOLARUM. »6 

fpixt' V ^' ^'^^ '"' ^^'>'' ^tc ^V* oi,iYaigiu* riav «v&^iuiiiap 
Koi To iuj rigos Staytopjv, oLLce /iiiXXov it^os dvdpujv xai 6^- 
p^» &ilQUiidi] fteii l9oits qtavlov C^v ei' ftij tij oierat ftpof A. 249 
4(tii7'(0}i;*' C?* tove ovqtf hmofiirove cV Oe^uftfvais naj.(ttiivittytp 
S Nfu TW? (Jddivo:? afoix^^t^^^t "«* ewtove xai tos pi^ttiKoe 
aita*, xee&aaeQ tovs Kami^ovs tpaat xcm tois o/toQovs av- 
io*e- xot TOVTO 6i, xtti io j^afteweiii xoifoV (OTt toij; I^^^ai 
flgoff Toii,- Ktkjove. Iptoi Si tovs Kaii.eiM(oi>e d^eove fpaai, 
tove Se Kai.t(§riQas xat tave iQoa§6^ove tuv d/iopuv ce^ret^ 
liO awivftip titi tfetp tToii; aanaei^roie vvxttog jipo tiur itvXwv, 
iiarouunie te jopeiietti ttai fravw)[^eii'. rotif Si Overtntvae, 
ote a^taiov ei? to tt5r 'Pmfiaioiv ita^h&ov tstgeiTOfieSov, iSo*- 
tae Tur ta^ia^xi^ ttvae avandftarovtas iv tais oSoTs aegtr 
KOttyv^ Xd^fiii, ftanaf iaol^ovrae, ^yeia&at tijv oSbv ttotiMe 

16 wri T«ff aic^vae, we Oiov r} [levttv xoO'' iJiTtij;»iw iS(nr&tvtae i) 
ftaxta&at. 

17. T^s Si ^ttQ^a^ut^e iSeas xai tov ttuv ywuixiSv evietv 
xAofiov &eitj Tie «*,. ov ii^ijxev JiQisfuSeaQos' onov [tiv fo^, 
atQttgajr^i,ta aiSi)Qa (poQEiv tivtdg tp^aiv, ix^^vta. x6qaxae xufi-' 

20 atoftdvovs vni(> xogvtfije, x«i nQaniittovtas >tQO tov fieteiaov 
jToiUi, xttrd tovTetv Si tav itOQtixtav, are ^ovXovtai, xatatmav 
TO x£i»itfta,, toate iftiiettta&iv axtdSto* ttp aqoamntp naqijstv, 
■Kcu voftiCetv xooftov onov 8i tvfiftdftov nBQtxtta&ai, nQOe ftiv 
ttp ivitfi aegiipeeie, itu atpiYjov Ttjv xttfoi^p /'^tf* ""*' "<*?" 

25 oiiiStav, tie v^poe Se xai nXdtoe i^atiairfievov xar' oXiyov 
SiXtte 9« T« nQOxoftta %pikoSv im toaovrov, ^at' dnoaTiX^etv 
tov fietmnov itaJXov TOf S' oaov noSiahv to v^fioe tVtffe/Ie- 
vae atvXiaxov ntQinkixttv avt^ Tt;v xa^v, iha xakvntQi} fte- 
Xttirg ntQtaz^lsir. ngoe Se t^ dij&ti^ t^ totaat^ aolXa xtu 9. nfoa/ioffovq edd. 10. <^i* poal ifii add. Cur. nlqac a~ 
cUiue hoc Terbuni adniaduin tat probabile. 11. naraat B(?) ald. 

12. na^X&oyt ttta. codd., Kd legitur in Epitonie, uiide Xyi, usiutuit 
20. Tifoiriiintoitat >ld. 28. ntn/ttaU-ur C. 29. iitiaiUi codd. 
edd., quod (iildre >D(vlicib«u ccmiecturi* Ehulra NDduit Cor. Coimi ex 
Cai. CDui.: cC Plut. Alei. c. 11. — Tijvoming} totalia Car, ■ :,q,t,=cdbvGoOgle LIB. III. CAP. 4- . §. iS. 1«, Statpeqmneae Si t(ov a^a^oqeaf «v fiottiv tn n^g «.vi^eUa, 
(tiUla xou ra ff^of taftonjra \m dfiifouii' &rifftoiStj. nai jaq 
tixpa fii^Ti^ts ixmvar n^ii' i£Udmu itane mv noiU/Miv for h 
.Kavtds^HOtg, *iu itaidior'Si delintpw cuj(fta3MTejv tm» yttrittf 5 

A. 260 xoi ce^g)»*' Itmtre rtmrrag, itAeuaamg mi ata^oe, aid^Qov 
mfuvaav, piv^ 9e roig awalotirag. xi^st; di ng tig iia&v- 

C 165 axofiivaoe i§aXev aemv ete ftVQat'. Motva Se. xcci taxra n^og 
fit KekfMta e&vtf xai ta @^st)t(ce ku £m&titd, xotva ds xai 
[ri] «po? dviQeiav t^v re tmv dvd^iSv xal r^v tmv yvvawmw. 10 
^en^ywat* avrat, rexovuai te HiaMvoiiat roig dviQdaw, hKt- 
vovg •dv&' eavtdiv xataidivaaaf Iv te toif Igyois mtiXdaits 
^aietai xot ktyiwai ttiu aaa^Yavovau', dnoiAivaaai n^g n 
^ei&Qov. iv Si t^ Aiyvatauf iptaw o IIoaHdeivios -Sttjf^a- 
a&at Tov ^ivov iavti$ Xa:^ft61.eiov , Mattaaltfa*^ atiS^a, on 15 
fua&maaito dvSQag oftoS xoi ywtiuteie ifi atiaiftiTov, ^Sivaaa 
Se ftia t<av yvvauKov ditii.&oi atio tov e(/jov nhiaiov, texoeaa 
S' itietfil.&oi ini tovfijov Kotixa, otiiog ft^ d}ioi.iaete yov fti- 
a&ov avtog di inmovtoe idiav igya^oftivijv , ovk eidiae t^ 
eutiav ttfott^ov difj« [iii&ot xtu dtfeai, dove tov fua&ov' ^ i' W 
ixtioftiaaaa to v^titov itQoe n ii^iov, Xovaaaa. teai ana^ya- 
vmatxaa ole tix^ Ciaamaeie» outade, 

18. Oix 'fliof Si tmv 'J^^Qtov ovSi ivvfo, avvSeo iip' m- 
' amv KOft^ea&ai, xend de tag fidj[Bts to« itt^ov ne^ov dje»vi- 1. (u^nu Cor, 2. H poM /lorev idd. ald. dq 

■ Aerl>t9 ov fioyoy iaei^au. — arSgtay ald. &. lav anle irit/iiroiii 
»di. codi}. praeltr Eplt., in qna hic praeterea est TerbDmm ordo: tar 
yow/ar acd aSi^ipmr SiStninur alx/ialwttii', qoae ilideni maluil Cu.; Tuv . 
■tutolit Cor. — SrSofiimy C. —- iSt om. BC Cor. rec. 7. xv^tf- 
aai codd. prMler Epil., Xjl. con. 10. ti om. coii. Cor, wW. 11. 
^ti^ ptt» fnifyovai add. if (?) edd. 13. & te — daoidliiaaat om. C. 
I& lAiTDvrt ame irnl loiisiii» exddiue ni^icatiir Groik., mc doiden- 
Uir oRUima hoc Teiliiiin: in boc obo eDim eN, qnod admiratiatiem ha- 
beat, coque duot qiue ae^iiitiir nimtio. IS. t6 J'^}*»' cdd. 1.9. 

aavTo; omiMO dl »ld. at^zos — /mr»6v om. /. 20. dtpttj BCA et 
■D Imc «t aup. t) ue. m., dfttjn tHA. Cor. «orr. 91. loj tif ald 
84. ■aul — dywia,t9»tu om. ^ :,q,t,=cdbvGoOglc * HISPANIA. PARTIUM DESCIUPTIO. 257 

^sa&at. wde to zav /tvtur nk^&og tSiov, aq?' ov xal ilo«/(t- A. 251 
xai voaoi noUcwi; '^*<)h>v&ijaav. avvf^tj S' iv i^ KavTa§Qitf 
miito roig 'Pcoitaiote, (oOTe xat fiic&ovs aqtva&ai (ixo&iiqwv- 
1US }iQog fiftQW cirroSei^r&iv , [«tti] ^Miitiif^^owo fcoXig' agoae- 
5 htit^MVE 8e xal idXtuv airiivig xai airov ■ imamXovro Si ix t^s 
^Kvvttivittg ^aXexiSs diA las Svax<i>qiae. tjig S' aTtovoiae «ai 
«WTO Xlytfiai T^s Kttvtd^Qiav, oti aXovtis ttvts, dvansmjyotts 
im tiSv atavgiSv, tTiaitSviCov. ta ftsv wv totaim t<3v ^&mv 
• ay^ioTt^os tivos naqaSeiyfiat av st^' ta 8e totmka rjtvov (lav 
10 tatog noXmnd, ov &^qiioSti 8i, olov «o naQa tois Kavtd^qoie 
tovs ttvSqag SiSovai taXg yvvai\i nqovna, to tag &vyatiqas 
KhjQovofiovg oatoXtaiea^Kt, tovg te dSeXifiovg vno tovtiov in- 
SiSoa&at yvvat^h'- Ijjet yd^ ttta. yvvatxoxQaaiav toSto S' ov 
ndw TioXtTtKov. 1^>iqim6v 8i xai ro «V e&et ntt^ati&ea&at to- • 
15 ^iitov, avvti&iaatv Ix ^otdvrjg atXivtp ngoaofioias' Ssitovov, 
taar' eieiv iv hoiftiip fiQog td o^ovXtjta, nat to xoaaanivSuv 
axtove, olg av HQoa&^vtttt, toots dito&v^attetv avtovg vhcq A. 262 
ttutiov. 

19. Ttveg ftev ovv elg tivtttQa ftiQij ttTiQfa&ai (paai t^v 

20 poQtt* tavtJif, xa&daeQ einofiev, tiiUot 8e ntvtaftsQ^ Xiyovatv. 

ovx lati Si tdxQt^eg iv tovtotg dnoSidovat Sta idg ftsta^oXdg 

xm tijv dSo^iav tw tonaiv. i* yOQ toce yvioQiftois k«( ivS6~ C. 166 

|oi$ «r te ftetatamdaetg yvwQiftoi xai ot fteQiaiMi t^g jciQag 

1. iiv^lar ACl, 3. imtteJ Itiaaji ACl. — /iuo&ii^oonii coild. 
*ai fivofijjijovmi ald. ad sequcnda rcrereai; Cor. corr. 4. sai ori. 

codd. Cor. add. 6. «xou.iap/nf BC. 8. isadn^or ABl ia- 

OMitiCov C Cor. 12. aaoSiUriMI»at mB vAA. 13. yatat*ox^a~ 

■ctan Falcon., probanlibiu Corae in nolt eC DmdorGo in Steph, Par. 
I. T., et oplima sine dnbio en id lensnm haec icriptura. I^eicio (amen 
an andactui iiilem iigai^t, restitoi eun iubentes ubique, etlam ap. Plut. Ma- 
nil. p. 19, F. Cleom. 32. Anton. 10, praejertim cum paululum direrja 
hij locls, maiime sltima, «sae videalur vocabali polutas. 17. av] iar 
ABCt edd. «v legitur in i-. — a^iou?] avTOf codd. 18. iauxi» 

codd. Fried. corr. ; V(f' iatitiiv Cor., led in praef. vol. III p. ^ iti- 
dem^ifn^ auTaif jH-oponit. 19. KTTafaJ diio cod J. , Cor. • corr. ei 

Cu. coni. coll. p. 162. Grroria causa manifeata. — dtij^da^at ACl 
Cor. corr. 

mtrabo. I. 17 - . 2S8 LIB, III. CAP. 4. f 19. 20. 

Nftt ai fttTapoTiai jtov oroftecaaf hcu et n oUo aaQtaiii^aior' 
#^>U!t«( ya^ vno noiXMv, x«u iiaitata rm* 'EiX^toiT, o! la- 
Umaxot ftdrtioi' ytyovaat. o<rcc Si ttat ^oQ^a^a xai exrenmi- 
ofuva xat fUKQ6x<i>(/a «ai tvEOitaafiiva, tovtciv vaofir^itatit 
ovr' da<faX^ iojir ovis ttoild' oaa Si S^ noeQf tmv 'EU^rmt 5 
imrsttei tiji' dyvoiav. ot 8« rav 'Pafuxiii»* ovyyQaifiiis ftiftw?- 
tai ftrv roiig "^JJjjva^ , aJJ.' wx iitl aM' xal ya^ d iJyovm 
na^a «i» 'EXi^Kav fUtaqieQovatv, «'| itaniov S' ov «oli /wt 
nqoaifiQiivtat tit qiiXeidijftov , ma&', ixotop SOienfiis yiv^oi 
fta^' ixeivuv, ovx toti noli to dvaaijjfovjttvov vito tmt ett- 10 
pcar, aiXms ts xcci tmv ovo/idtiov, Soa irSo^otKra, tfH* filu- 
atia* Srriov ^UjjyiKwr. ifiel xttt 'I^giav vito fte* t£v aQoti- 
po)»' xaleia&at aaaav i^v f^oi tov 'Podavov xoi tov ia&fioi 
tov vao tmv raXatoi^v xolatn' aifiyyofuvm> , oi 8e vvv ogu» 
avt^S ti&trtai tijv nv^vtjv, avfiovvftias te t^ av^v 'J^^^iav 15 
X^yovin nai 'laaaviav tpo»^» exoilovr t^ ivmg roir 'j^TjQof 
oi S' ht nQOte^ov avtovg tovrovg 'JykiJTas, ov aoXii^v j^ti^ar 
vS[W[ievovg, ug ipijaiv ^ay^mdSris 6 Mv^leavoe- 'Pwftam 
Si ttpi avftitaaav xaliaarteg ofiiavvnms 'J^ijffiav je xai 'Jaaa- 
A. 253 viao' to fiiv ait^e fttQoe eiaov t^ iittog, t6 Si itei>ow t^v iv- W 
To;* (bUoTE S' a3i}.ios StatijoSat, ti^oe rovf xai^ve .aolaevi- 

1. al] aXXcu BCI. 2. &QvUtltai BCl. 3. xaX ame ^a^ 
(Sopa aMeriwii iDcIunt dr. 5. dfl] xtit Cor. 8. /lir ■steriscli in- 

cliuil Cor.-. at cT. 1, II. 56. 11, 121 ali>. 9. ^00^^«» ACIB «st 

hic ifikmtjioii ei corr. ifiXildi\fiar marg. no idqoe rec Sltk. 10. tritj 
Ft* A. 13. Poil xaJ.iiaSxu Grosk. CQuaii addendum eue ifaat, qno 

luhil ab hoc toco magis alienuni: liberios positat h. 1. iiifiDiuvu'9, a nulto 
atio verlio pendeni, oi I, 23. III, 173. V, 242. 16. i^* flnie 'hmO' 
rla» add. ACIE, xA in hoc ariicaluj pwt alnmento iaduclui «t. — 
Ante itmnft eiddiHe quaedam apparet, sed diCGcile dictu est, quid loi- 
ptnm fnerit; ncqoe enira quae Cor. imeruit ei Caa, coni. oi i' 'tfiti^Car. 
atifaK quae Groik. miTult ivioi Si ti/r KijoxtqiBr 'j^glar, va» suot ha- 
l»enda, Prubabiliora haec Tideolur; ol H ngoTii/or 'Imarla* , <n qni' 
bus etiam cur omisia lint cauu manifeilioT. eit. Coi ni^icioiii fann 
ndealur Euitaih. ad Dlonji. v. 281, aed nihil aliud itle in lao codke 
lefit, quam in ooitrii babetnr, 

C,q,t,=cdbvG00g[C HISP&NIA. PARTIUM OEaCRlPTlO. W9 

M. Nvrt Si tiuv ina^x^^*' ^'^" ^**" dxoStiji&etaiSv t<$ 

8^t*V ^^ "^ ^ ovfiAajzfp, tmv ds t<p ijy&fiivi Tcof 'Ptafioietv, 

ij fiix Samxij aQOOXHHcu tif ^tinf, ««! aifmeiai or^anf/d; 

Cff' f(VT>/*', ^%ti}''' lafuat Te xoi n ^Eir^evnf i' ' oqmv S' «vr^g tt- 

5 deixaai »pof ijco nXtjaiov KaatXmvog. ij fle ilotff^ Kcdaa^og 

ietf ttiimovtat S' &7i avtov Svo fipea^evtai, atiiatijyixos te • 

xai vnartxog, o fiir ntQcmjyixog , l/w* avv avtcp aQio^evr^v, 

BufawSot^amv Avaitavoig toig aa^axsifidvoig trj Sattut^ xal 

Stmeivovat fs^Qt tov /lovQtov aorafiov xal rmv eK^oXtSv. €ti~ 

tO top' xaXovoi yoQ ovtai n/v jrto^av tavttiv tdiaig iv tip aoQOvtt. 

ivtax^a S' tfftl xai ij j^vyovata 'HfiEgita. if Xotn^, aSt>i S' 

ietlv i; nXBiatii tf^g 'i^ti^iag, vao rtp vfittroi^ ^ysfiori, etQo- 

ttdv te ^Z"**' d^ioloyov tQttav nov tajfiaimv xtu nfsa^evtaf 

tQsis' top 6 fiip, Svo ixtov tdyfiata, na^aifdovqii tijv ntQav 

15 Tov /iovQiov n&aav ini tag OQxtovg, ^v ot fiev nffottQOv Av- 

aitavovg tT^yov, oi Sl vvv KaiXaiKOvg xeOiOvat' otfojnei Si C. 167 
tovtoig ra -nQoaoQitria opi? fieta teov J^arvQmv xai ttSv Kavta- 
^Qtav, Qtt Se Sta tiav J4atv^iav Mii,aog notaftog, xai fux^bv 
dnoiteQto noh-g Noiya, xeu nXtjoiov. iti tov UKeMvov dvdxvaie, 
20 OQi^ovaa toiig j^arvQae ««o tmr Kavtd§Qa>v t^v S' i^^g na^- 

pettfP t^ixQ* IJvQi^g 6 BtvteQOg tnv nQ^a^evtwv fteta tov A. 254 
hiqov rdyftatog- iaiaxonA Si 6 tQhogtij* iistsoyaiav, avvixet 
de tu ttav \toydtmv\ ijStj XejOfiivtiv ai; av ei^vmiav itai eig 
10 ^fiSQOV nal tbv /«olwo»' tvnov ' fietaMifiivmv iv t^ nj^ep- 
25 vtM^ ifi&^tt. ovtoi S' ua}*,oi KeXti^tjQSg, xat oi tov I^Qog 
nX^aiov exeai^io&ev oixovvteg fiixQt f>Sv nQog '&aXdtt'^ faQwv, 
twtbg de '^ytfitav StaxetftdS^tt ftev iv toig iat&aJMrtiaioie fie- ^. xaetaiafoti codd. Ktuna^iot Cor, : cf. ad p. 142. 6. iii>'J 
{ii Cor.i V. Poppo ad Tbuc. 1, 17. 8. SaamSiiTm St codd. Cor. corr. 
11. ii Si }.oinij Cor. 17. OQtf\ fii^ti o(?) Cor. — Kaptaiifair C. 18. 
^i — tien^dfig''»' on>. /. 20. iqc it' j£^f nagofu)!' ACl T^; — xa^ 
ooiccq Bi.?y ald. iqt — nafttilai .Cor.; geoillvai aulem ut habeat, qoo 
refivatar, Grosk, posl nqtafltuiSit potat aqOitjTa-iat eicidiue. Accosati- 
*aa, quein resdtui, refcrendiu ad -naijaqiqovQii, 23. Toyaii»» OB- 
codd., Cor. iruenut paM Jiiyoniniir, sed coUacuiduia case iudica*i, ubi 
caaia Iiquet, cur omiuum sit. 24. ro} tim edd. 27. ini9aXaT%loK 

»7» ^:,.,Goog[c 260 ' > LIB. 111. CAP. 5. §. 1. 

^fft, xai /MUufzce j^ Ka^96vt xai tp Taff^dxtari Stxtuodo- 
Toif , ^igovg Se ne^ieunv, iifoqav dti rtvst tiaii Ssoftittov init- 
ro^<aa£0)g. eiff» de xai hth^onoi rov Kaiaaqog, Mnrixoi af- 
Sqsg, oi Siarifxovteg za )[^[iiMa rotg mQoitiio^ais eig r^r St- 
otittjfftr tov ^iow. 5 

CAPUT V. 
1. Tav Se nQOKBifttriov w/oon' »^b 'I^gittg lag ftfv Ilim- 
ovaaag Svo xai T<i( rvftvtitsiae Dvo (x«].oii(Ti xai BahoQida;) 
HfOMStff&ai (Tvfi^aivei rije ^«|« TaQQaxavog ' xal 2:ovKQavog 
noQitliae, i<j)' ?S tS^ai ro £dytwrzov eiai 8« xol )Te9.a7HU IQ 
f(£Uof M IltTvovffiTat Mui nQog ityneQav xExltftivat twv Fv- 
fmjaiiav. x«<Urrai 8' avr^v ij jiiv "E^ovaog, n6Xiv ijovaa oftti- 
wftov xtJxilof Si t^g rqaov rerpcucdmot atii.Stai, noQiafttJMg 
10 aXdrog xai ro fi^xog' ij fle 'Oipiovaaa iQtjftog iiai koJm ii,m- 
rav twSnig nXtjaiov xetftev!). riav Bi rvfiv^aitov ij ftiv its^caf 15 
eX^t Svo noJ^ig, ndXftav xai noX^vtiav, t^ ftev nQog tio- xei- 
ftivTjv, rijv Iloievriav, t^v S' ereQav ,nQog Svfftv. fojxog Si t^g 
vtjaov ftixQov daoXeittov t£v i^oKoaioiv ataSttov, nXterog Si 8uc- 
Mffitav ^QtsfuSmQog di dta}.datov eiQrfXe tiat iv nXdrog »m 
To ft^stog. ij S' iXiiffffiov off [Staxoaiovg] i^Soft^xovra r^g Ho- 20 
A. 255 Xevriag Siixet ataSiove' «ara ftejs&og ftiv ovv ncXv r^g fteiCo- B(?)l M. V. »i 11, 73. 1. laQaxi,. BH?) edd. 7. a.Ti;ow«! 

BCB. 8. xai] W M. St xat Cor. — ^ai(oj«o« Bi(?) edd. atqae 
e codices tuentar XIT, 654; scd alicram foriuaiii eiliibent etiam Sleph. 
i. V. rvfir^^aiat, Euttatli. »i DioQ, v. 457, Ptolem. 9. ai sate n^ 
icfur^i add. BA, sed iii hoc sec. m. iDter yettas piuitura. In £, ubi 
tatni locos paululuiu imrnulatiis est, aq ante iraJloiiiri legilur. — To^a- 
tiyo'i edd. 10, fl?] olq C. — nclayCiM C. 12. ifiavaoq ABCl 
f^ovcoi E 'B^Ktoq Cor,, ut p, 123. 169. Sed eandem incoiutaQliam in 
aliis qooque nominlbo) luud paucis animadverlere licel. Catienim ou 
habet DioDy). Perieg. 457 ct Euat. ad h. I, 14, TO nilaTOf «ID. /- 

— oflMoBffB BCt. 16. nalXafia* codd. Xji. corr. — noT(n/(tii codd. 
hic et paulo post; Ilo^inlat edd. inde a Xjl, seJ unu Jl icribit Plo- 
lem. (ed. Wilb.). 20. Siaxoalav<i om. codd. Cor. addidit ei Flinio 
(Ql, S), qui XXX M. P. diatare inlsr K ait hu iiUnUl. OmiiU DOt* 
S propter alterun literun particube &(;. ' :,q,t,=cdbvGoOg[c HISPANIA. INSULAE. 261 

fog aaoks^nrai, xata Si r^r dgn^p ov8iv ccvr^s x*'ie<ot' iotip- 
ofupo} yoQ evStUftoMg xal evXifittoi- ^ loi^aifiius Si xccra ta 
(Pt^itaTa, <5<ste Seu' a^ouoj^s foTs eianXiotiai' Sia Si r^f d^t- 
t^p t(5v zontov xai oi Matotxovms eiQ^jrawi, xa&diKf xui oi 
a Kttra r^v E^ovaov. KaxovQYtof iSd Ttviu*' dJl/^ojr Komoivute av- 
axriaafierw* ngbe tovg iv wis nAaytai Xrjfftdg, Sie^i.ijdijaa* 
aaavreg, xai Su^ii , MereJlog ift' avmvs 6 BaXtagtxos npoff- 
ayo^ev&eig, oans xai rag nolets Ixttae. 8ia Si tljv eak^v 
i^et^v em^ovkevoitevot , xaiaeq ei^vaioi ovteg, oftme a^pevdo- 
10 f^at ttQiatot Xiyovrai- ««( mvr' ^amjaav, mg tpuai, diaq^e- 

^vrtias, «I orov lioivtxeg xari(rxov ras v^aovg. ovrot Si xai C. 168 
evSvaat Xeyovrai «{itarot rovs av&fmjiovg ^viavas nXarva^fiovg' 
aCaaroi S' em rovs dyiuvag i^jeaav, aiyiSa ne^l r^ x^^Q' ^X""' 
rtg ^ aeTtVQcatroiftevov dxoytwv, aaaviov Si xul XeXoyx^tttvov 
IS ai&294> fuxQifi. ofptvSovag Ss tie{il t^ xsifciXy TQeTs *fteXapiqcu- 
vag. axoivov elSog, i^ ov TtXexetat ra axotvia- xai (ItiXipag ye 
fv YEQfitiveiif 

XeoyaXeoe Si j^irtav nsaivcoftevog- dfttpi S' oQtit^ A. 266 

i^S eiXetttci , xo/ifta iteXayxQaivov, 

2. Mirabilc loqiicDd! geaui, ac, niea quidcm MoteDlia,. Don fercD- 

dun>: Slrabo scripsil, ni rallor, Ai/i/it; /oi(iBj(iirTfif 3i. — tifit poit Si 

add. /(?)* aH, ital edd. inde a Cu. 5. i?Bi/a6r A 'E^vaor -Cor. ■ 

I. (htUtaQiMi ABC palfagKiq edd, 13. no^a i>i C. - 14. ^ 

lai Cor. 1&. fiiXayxQaflai Sbk. G>r. ei Satnias. coaL Sed ai quid 

Riutanduia est, ut laoe videtur, «criliendiun eril utroque loco /ti>.ayiigarCvaq, 

quod Co^- iaiD propoiuit, tt !n Pbileue Terju fitXayxgdraiov. Caetemm 

quae leguittur inde ab illa voce usque ad fZiaa/iiraii pro sebotio cssc 

iiabeiida Tjrwh. intcHeiit: (nXayxgairaq (forlasse /uldyxQavK scriptum 

fuerat), «t loDma pratBinoi una cnm ueteria In ipsa Slrabonii verba 

poitea recepium est: cf. ad I, 47 in. 16. fi\ ic ABCI St Cor. 

17. iQfnivtlif. iDanifeslo corruptiitn varlis conieetaris leDlalum eat, imer 

quas maunia factUtale commeudatur ea, quam Tjrwh. propoiuil 'Eqpfi 

iXiytlif, ipiis quasi literarum ducilbus indicatam. Nlliilumlnus cnm A. 

Meineke (v. Ansl. Aleiandr. p. 349 sq.) Duper evicerit Mcrcurium Phj- 

lelae cpicum fuiue canucn, Disi slaluai meoiorla deceplum eiie in lau- 

dando camiinc quicunquc allcTil hoc scliolioUf aliud quid lalere in llla - 

vocc daiidum est. 18. aqawu; livii Sbk, Cor. a^oM/v i^vr Salm. Ei. 

Plin. p. 186, all! «Ua : sed vid. Mcin. 1. 1. 19. iXiliai AB lU^tai s. 

ilXvrcu maTit Mcin. — Sufia Sbk. Cor. de Salmas. coni. :,q,t,=cdbvGoOgk' 262 LIB. UI. - CAP. i. §. 2 — i. 

ae v%ote<p it<oaf^POv* fttXaTXQatvag ^ «ptZ'*''*^ V *evQirae' 
«5* pi* fUuif}mia'kor n^ii»? lit? ftax^o^oiJae i t^v de ^papJjifli- 
- Xov n^og lag iv ^gajret ^olde, t^* Ok fuotir aQog rag fniaae. 
qcrxotim 8' ix tiaiSoiv ovria^Ta*e ff<fiyS6rats, oxn' ovS aiXwe 
TOlf naustv tt^ov eblSoaav avev rov t§ affEfdovtj TvxBir. Sw- 5 
atf o MwnAXae, ngoanXitov ngie tae t^aove, Si^ttg htivef 
OTK^ ■rmf nataat^taftaTiov , mtim}* n^oe rae c^fSvSovae. eta^- 
yaje Si inoimve T^taxiXhvg nav ix t^e l^figias 'Potftcdmv. 

2. n^og Si *p wxa^i? t^s y^S ««< t6 fi^Sev r^v awo- 
ftivmv &tjqit»v ev^iffHea&ai ^aBime iviav&a n^aaearw ov8a 10 
j^op tove XayiSete imxoiqiovg ehai (foaiv, aXXa xofua&irrmw 
i» t^ nsQoiae vna Ttvds. a^evoe xoi &ijXeiae •fttia&di tt}v 
iatyot^v ^ toaairri xat' oqx^S vh^qx^*i <^'"* "*" oinove «fa- 
tgintip ix t^e vnovofojg ital SitS^a, xat inl rovg 'Pmftaiove, 
^ansQ iinov, avaynaad^vai natarfKyBX* tove dv&QaTtove. tvf 15 
fiiytoi to evftsTo^eiQtatov t^g ^pcc; emxQOntiv ov* i^ t^ 
fiXd^tjv, dXXd ilt>0tTeila>s oi exovteg xa^ovvtat tiiv yijv. avrai 
ftev ovv ivtog anjXmv tiov 'HQOxKeiaiv xaXovftivotv. 

3. TIqos aujate Ss. Svo w^aiStw, nv ^are^ov "Hqttg v^aov 
ovoftd^ovaf xa^ S^ ttves xai tavtag ^r^Xag xaXovaiv. 7|ii> 20 
Se .StijXmv ta JToiSsiQa, neQt uv toaovtov ftovov etQjjxafter, 
oti T^fi KdXnije Siixei neQi intaxoalovs )<ai nevT^xovta ata- 
Siovg' t^e Si ix^ol^e tov BaittSog nXtjaiov IdQvtat' nXeiove 

S' eial Xoyoi tteQi avt^g. ovtoi yoQ eiaiv oi dvSQte oi ta nXei- 
A, 267 T"* "df (tiyiara vavxX^^ia aTeXXovreg etg te «7» xa&' ^fidg 25 
&aXMTtav xai tqt ixtog, ovre fteydXt/v oixovvreg v^aov tmte 
r^e neQoiag vefwftevoi noXJjjv ovt' aXXav evnoQovvTeg v^anv, 
dXXd'ttXiov oixoSvTeg k^v &dXwTTav, oXiyoi B' oiMvQOvvrtg ^ 
iv 'Ptafttj SiatQ^ovttg. -inei nX^t ys ovdefiiag av dnoXtiiU' 
C. 169 a&ai S4^eis rwv (^m 'Pwfttje noXeoyv ^xovaa yovr iv fit^ iwv 30 
Ka&' ijftag tift^aeojv nsrtaxoaiove &vS^ae Ttft^&evias inaoiovg 
radituvovg, oaovg ovSivae ovde ttSv 'ItaXtotuv nX^p Tcor 5. irji aiferSarijq codd. orou C». corr. S. S^it^ ald. 24. 01 
«nte ifiiiiii om. I. 26. th aule TJ,f add. tM. 32. yoJj.ToroM 

ABl yaiti^ayoi-q EC (ci coit. sec. m.) Cor., at<)iic proba Laud dubic :,q,t,=cdbvGoOg[c HISPANIA. INSDLAE. 363 

Tlaiaovaifoi'. toaovjoi 8' omg t^aor i-fovati' ov no}i luiCova rtot 
ixtaiii araSioti' ro itjjtes, TtXthos d' laO' Sfiov nai maduuoy. 
nokt* &i *at' a^aq /th 0'»ovv aavrtmaai (uttffdv, a^oaeiaiae 8' 
auToit; Bak§oe radttarog 6 ^Qiaf^evaetg aXXip', ij» Neav xa- 
5 Xovaf t^v 6' i| d/iifoiv . Jt8vii7iv , ov nXetoviov euco9( staditov 
ovattv tii* mQiii£tQov, ovdetavnjv arevoj^aifoviMvyv oliyotyoQ 
oixovQov6(v iv avtij dta to ndvtas &akattev{tv to filsot, tove 
8» xai t^ neqaiav oiMtv, k«E( (ioktata r^v im t^s iQOxBifU' 
vtjs' vjioSios Sta -ajv fvifviav, ^v mantq dvtiTioXtv nmoDqxaat 

10 T^ /iiSvfaj, ■^aiQOnBS ttp ton^. okiyoi 8i xata ovptQtciv xa* 
tavT^ oixovai xal ti taiteiov, o xKnaxevaaev avtots BdX^og 
eV tij tiBQtU^ t^s ^fieiQov. xeitat 8' mi tav eane^iiav tijs v^- 
aov fie^tSf' ^ nd^i?, ftgoaexes 8' avt^ tekevtaiov iatt t6 Kg6- 
fiot' a^og ti} v^alSf to S'. 'HQdxkeior im ^dtiQU tetQdntai 

15 td XQos ito, xa&' S 8^ fidXiata tij ^neiQtp tvf^dvBt awdatovaa 
^ vifaos oao* ataSiaiov noQ&fiov daoXeisiovaa. xai idyovat fiiv 
Stexetv t^S fioXecos StaSsKa fuUa to leQoii, laov ftotovvteg td*' 
ti3v a-d^Xrav xat tov tav fiiiJmi' OQi&fMV fljn 6i fiei^ov xai 
'eX*S6y ti toaovtor oco* ian to tov ft^xove t^s v^aov ■ fiijxos 
20 8' iati tije vyaov to dsio t^s Svaeois ifii t^ dvaioX^v. 

4. 'Eqv&etav 8i ta fdSeiQa eoixe iUyeif 6 ^eQeitvSt/e, i* 
^ rt» jrepi to» /fjpvop)^ fiv&avovatv. aXXot Si tiiv itaQafit^X^- 
ItevjfV tavT^ T^ fioiei vffOov, aoQ&fi^ aToSuucp StetQpifiev^, 

hacc eil roraia (v. Stcph. s. v. raSnga et Eiut. »i DioD. v. 451), atd 
supra i^uoqoe p. 141 BoiuanoinTn potiui eoDSucludiDCHi Slrabo iccu- 
la9 est: t auteni, quod ib! codd. cl pauto post eiliibenl, liic quoquc rc- 
stitnenduiD iudlcavi. 1. naToDtiiuruv A. 4. yaSii^avoit C ci cerr. 
scc tn. yadtnaroi; ABl edd. 17. oao» ACt laot supr. 18, /iii- 
}^<ty ijuia non habet quo reTcralur, Suiirtijpa exddiwc' arbrlratur Grosk., 
quo<t curn per *e non sit valdc probabile, propter Mquenlia fi:rri nequit. 
Videnlur haec ad aiii9/ior rdcTeiida eue, ita ut scribatur /iit^tor nat <r/i- 
Siv Tt toitoIItos oaoq iart* o loii /li^aovi;. Pro to ^oi iiiinoi": et Cor. 
el Grosk. ccimicnuil repoiiendinn es<e ro fiijxoi;, scd ncgteieruiit, iHi se- 
quentia /1^x0« S' Afii i^ rijaov, quac ab oinnibus editoribiu eicepto 
Breq. oiniju lcgaulur in ABCl. 21. tijv&lay ABCI et *!c in&a 

quoque V(, 269, scd allcrani rormani luentur Sleph. 1. v. poelamaiqiic 
unw. 23. To» om. E. :,q,t,=cdbvGoogre 264 LIB. m. CAP. H. $. &. 

•yala dfov ov aoiet. rvgonoiovai' tt noii.<^ vSati fii^earres dia 
t^r atSrijTa, iv aen^KOvra te ^iteQats nvifetoi »6 ^(^ov, ei 
/*ij ns difoaj^aZot n tov ainatos. ^iQa Se iativ ^v vettoniu 
^mdnjr, aXXa atturei tsipodQa- reitftaiQovtcu 8' ix tov^tou] m- 5 
nXda&ai tov fiv^ov ror aeQt la ^ovitoXia tov r^^voviw xotv^ 
furtot ovv^mctat nas 6 alytaXoS' 

5. J7e^i Se ti}s xtiasias tiu* FadiiQio* toumta Ujome 
ft^/mjvtai faSitavol j^QijiSfioS ttvot, ov fevea&at ipaat TvQiots 
-xeXevovTa iai tag 'HQaxXeovs ist^hie ditoixifO' aefixpai' tovg 10 
8i aefttf&ivTag ttiaaaxoaijs X^'*> <**'*? ««*« ^°* noQ&ftov 
eyetovto tov ncst» ttjv KalsiijV, vofuoavtag te^Qftovag elvat t^g 
otKOvftevijs Kot ttis 'HqaxXiovs otQattiag tu outpcc neumrta 
C. 170 tov noq&fihi>, xaira 8' avta Mai ^t^Xag ovoftd^eiv ti X^yiov, 

xataaxeiv eig « ][iaQiov tvtog tmv atevav, ev ^ Tvv eartv ij 15 
Ttav 'E^iravmv nohg' evtav&a Be Ovaavtas, ft^ /wopet-M» xa- 
Xmv rdiv ieQeiiov, dviaidfitpat naXtv. XC^*''^ ^' vareQov roiie 
ntfigi&ivtae nQoA-&et>' «|o) rov noQ&ftov weeJ ^ii^ovs xai ntv- 
raxoeiovs aroBiovs eig v^aov HQaitXiovs ieQttv, xeifievtjv xata 
n6i.iv 'Ov6§av r^e 'I^tjQtag, \xai] voftiaavtag ivrav&a elvat 20 
tas ^tijXas &iaat r^ &s<p, ft^ yevoftiviav Se naXtv xaXuv 
rmv UQeiiav, enavA&eiv owaSe. t^ Se tQitip aroXip rovg ay»- 
xoftivovs rddetQa xtioat xdi iSQvaaa&ai *o itQOp inl tois i^- 
oiff t^e vyaov, rijv 8e noktv im toig eaneQtotg. 8ta de tmto 
tovs ftev doxeif ra dxQa toS noQ&fum tdg £t^Xag siviu, toiig 25 

3. ■n/tdxofTa A )■' E. Alteri icriptarae favct alius locui TI, 269. 
4, dttoaxa^it aW. 5. it tou ABCl i* toiiov marg. O, imde Cor. 

recepiE; vf. I, 33. 8. Ifyottoi A (atd alterum o ei eon. lonptuni 

et pro ilia liier», ul riduur. t) l, ii^o«(j B (ex cocr,?) C. Uyiiat 
aU. Cor. , quod minui etiaiu quam participiuni prDbandum esie appa- 
ret. 9. ytiSntayoi ABl U, T pcnt ia ^ matalo, C raJd^orot Cat. — 
o» Ttro ald. 10, dnouiCai ABCl d^oalat tlO, quod Cor. recrpt 

K. xae^^y C. — voiiCvantq l. 13, atqa%m<; BC. — id anle 

notovna add. Cor. 16, dUtayiit ABCl i^.iavwr no idqne rec Sbk. 
de Ca». senlcntia: cf. 156 eitr. — ^inranic B. 20. >«*! om. ACl, 
inter vcmu add. h. — roftlaaytii; ACl. 25, Toi; — toli — toli 
B(?) «o edd. :,q,t,=cdbvGoOg[c HISPANIA, INSDLAE. 366 

flg ta rddeiQa, revS i' eii no^eite^or i£f raiti^* f£tt 
«r^oxetad^oi. tvtoi 8s St^^Mq vn&Ket^ov r^v Kahttiv xcu t^f 
ji^dMna, th dvrtMBtftefoi' opo; ix t^g ^t§vt]i, o (pijaiv 'E^a- 
toa&ivtjg iv rip Metayiovi^, ]VofUt8(xi$ t&vet, idQva&M- oi 
5 St tae }tXt;aiov inati(>ov mjuidtcs, <av t^* ird^av Hqas v^tjov 
ivofidtovatv. J^QrefiiSiaQOg Se r^p fuv t^; "Hqag v^aov xiu 
Uqov Xiyei avr^s, aii^v 8i ^tf^oo' tlvai ttva, ovS' Ji^Omfa 
OpOf ov8e Merayoivto» i&vog. itou tag TlXapttas xal tae 
SvfathjjdSag iv&dSe nsia(fiQOvai nre;, ttaitag ilvai vofu^ov- 
10 t£g 2n)kag, ag niv8aqos naXu irvXas raistfidae, sie taorag A. 259 
vctitag d^lj&at <fd<ttta>v toj' HQoxJJa. xal Aixaia^os 8i 
Kai 'Eeatoa&evijs xal Tlolv^tog xcu oi nXtiatoi tmv 'EiXTjvtov 
«e^i tov no^fiov atioqiaipovai tdg 2t^Xas. oi 8i 'l^ges xai 
Ai^ES BV raSetQots elvai tpaatv ovSev jdq iotxivat QTifilKiff 

13 td neQi tov noQ&fiov, oi Se tdg iv tip 'HQeotkEitp tip iv ror- 
SeiQOtg j^aXxdg oxtantixeig , iv aig dvayiy^amat to dvaXtana 
t^S xataaxEv^s tov leQov, tauzag XiyEO&ai qiaatv' i(f' dg bq- 
Xoitevot Qi t^'aavtes tov nXovv xat ■dvovteg tip 'HQOiAsi Sta- 
§ot^lvai troQeaxevaaav , iilff tovt' elvat xai yijs xai &aXdtnje 

20 to aiqas. rovroV 8' slvat tii&avararov xai IIoan8iaviog f)yei- 
tai tbv Xoyov, tbv 8i •/ffifafiov xai tovg noiXovg ditoaroXovs 
ifimiafta fI'oivixtx6v, aeQt ftiv ovv tmv daaatoXatv ti dv rtg 
SitapiQiaairo ttQoe iXeyypv i} niarts, ov8etiQioe naQoXojov \ov\i 
zo 8e rde v^aiSas ^ td oQt/ fiij tpdaxaif ioixivtu atijXats, dlXd 

25 f7«e»»' im twv xvgiing Xeyofiivoiv (TtijXiur tovg r^s ol)tovfuvr,s 
oQOvg ij r^e arQateiae tijs 'HQaxXiovg extt ftiv ttvavoSv l&oe 
ydq ntOMtov vTtiJQx^ '^ ti&ea&at totovrovg oQove, xa&daeQ oi C. 171 

2, «(toffm Cl. 3. a^il.vxa cdd. Slc Eusi, ad Dlon. 64 t,}v ^i^iX^r 
q ^^Xv-a. Scd • lucDtur codd. mfra quoque XVll, 827: cl. Plln. lU, 
1. V, 1 Plol. IV, 1, nbi .a^ftirj nt codd. videlur ralitueDdinn. — ix om. 
edd. inde a Xjl, 4. Wii Cf. 7. oi «nle ifiiixir add. Cor.: n<^U- 

ctuiD videtur ob iiuequeiM «^H. Similitcr Paeli. proponierat ^ir»' ovn 

(frof. GrtHk. auUm malit addere Uyav ptnt t&rov. j4^iiuiia cdd. 

8. ISi} luil Cor. 10. yaiiti/itai; C. 22. rli; at Tii BC S it ar 
nt Cor. 23. Jiana loyof BCl. — mi om. codd., ■ddidi ei Cas, cod!.: 
sioiUei Mructuru i. IV, 163. I, 3. 64. paium. 24 (riqlot C. 27. 
imi^tj^ edd. inde a Cu. :,q,t,=cdbvGoOgle 366 LIB. in. CAP. 5. §. «. 7. 

'Ptjpvot tiji' OTvJJStt l&aaaii tiiv iai 7^ Flo^fi^ hci/i^», mig- 
jiov U, nal 6 tov fleX^QOv ixjofittog nvqyog antxEntai rait^ 
t^ arvXStf xai oi fltiXwrmv lefo/uvot ^wfioi naTa fUa^ nov 
T^y f^era^ tw» itiprei»» ^v »tu irrl rip ia&fi^ •rtp Koqi^ 
&ia)fip imjfioteverat <T»iJiij rtg idQVfieiti irgotego*, ^v taTtjeap h 
xoiF^ oi *^» J^TTKtp' avii T^ MeyoQ^i xarttffjrrfrres 'iwfes, «I- 
sla&ettes ix t^S IlsJkOaovt^aov, xai oi xaTaajvvres t^v TIAo- 
n^VTtiaov, iatyQanpavisg iTii ^y rov ttQog tij Mtya^^t fUQOvg, 

ToJi' oiit nAoa6vniaog, aiU* 'Im*ia, 
i* 8i ^arepov, 10 

Ta9' iarl n^oaowrjoog , ovx 'Imvia. 
J4Xt^ay3QOg de t^g 'IrStx^g aiQajsias oQta ^KfiOvg i&eio iv 
Tois T^notg, eig oSg varaTovg dtpixeto tnr HQog Taig dvano- 
Xmig 'Iviwv, fUftovfierog tov 'HQanXea xoi zor ^iowaov i;* 
fiiv B^ 10 i&og loCio. . 15 

6, JilXa xai Tovg Tonovg tixog eati fietalafi^dtaui t^v 
cmt^r nQoa^yoQiav , xai ftdkioTa iaeiHd* 6 ygovog Siaifr&ti^ 
A. 260 Tovg •te&ivras oqovs. ov yoQ vvv oi ^>tXaivutv ^atfioi ftevovaiv, 
diX' 6 TOTfos fUTeiXtjtpe t^* TtQoafjyoQiav ovde iv tij 'IvSo^ 
arrliag (paaiv oQa&^vat xeiftivag ov&' 'HQoxXdovg oxrts /iiovi- 20 
ffotf, xai Xeyofteraiv fievtoi xai i&ixrviUvatv *Tmv* Tontav Tt- 
ttSiv 01 MaxeSoveg ialaTevov tovtovs eJrai ar^Xag, ir oig tt 
atiftttav tvQtaxov tj tmr n^i ror ^towaor iaTOQovfieriar ^ 
tmv nsQt Tov 'HQaxXta. xdvTOv&a 8^ toiig fiiv aQcoTovg owx 
ur daiar^aai Tig OQotg xQ^aaa&cu jretQoniii^rotg rtai ^iofiolg, ^ 2i 
avQyoig fj atvXiatv ini Tciv TOTtotr, etg oSg varatovs ijxov Tovg 
iittipaveaTdTov! {imqiaveaTaiot 6e ot noQ&fUti xot za intxei- 
fiera oqij xai «i vr^aiSeg nQog t6 dnodJjXovv iaxtatdg tt xai 
o^of .TOffoiic), ixXinovTiar 3e tav •/fiiQoxfi^Totv vnoftv^ftirfov 
ftetetej&')vai joSvofta eig Tovg toaovg, ette tag r^aiSas tu 30 

1. att,ll3a B(?) cdd. Lic ct infra. S«<1 cf. VI, 257. 265. 268. 
In roarg. A pr. m. add, ircvlaiiini St nat- *ur roiita iicii.ai'a'ir. 3. 

ifou om J. a. iif (Ti^li; l. 6 inff^fav 0(?) ald. S. oi'/ 

;, A (led q m i niul. scc. m.) BCI C». corr. 13. aVQaiiai; codd. 

Cor, corr. 13. tiq6 liiq dratoltii l. 21. tw>' om. Cor. 26. 

aTt,Uw cdJ. 13. ixUmonmv ald. Cor. con\ :,q,t,=cdbvGoOg[c HI5PAMA. INSULAE. 367 

^ovXxtKi id-ftiv itrk ras oat^as tas aoiowmt lov na^fiov. 
tovto j^ec^ ^S^ SioQiaaa&cu j^aXeno*, nottQoig x^ «Qoaatpai 
t^v imtii^atv d(a t6 dfupotsQotg ioaUvat tag St^Xag. Xiyet 
di ioixivai, dtott iv totg toiovtotg td^vvrat toftotg, o°i eacpiSg 
5 tag i<S)raxtas vnayoqsvovfix , xa&' o xcu atofia ei^tjtat 6 aoQ- 
^ftoe Kff( ovtog KW( tbUloi nXeiovg' to'Ss (rrd/ia n^o; ftiv ei<T- 
nXfniv ofCT iart, nQog 8i eitnXovv laxarov. ra avv ini iip ^ 
orofiati vtiaidia, e][orta x6 eineffiyQarpov re nui ofjfUtmSeg, ov 
<pavi,ois aii^i.ate dneixii^oi ttg av tig 8' aStiag xal td o^ 

10 ta intxetftsva *ip noQ&fu^ xa( eSojpji' ttva totaiottiv ifiipaivovta, 

oia* ai atvkideg 17 ed at^lat, nai 6 IlivSaqog ovriag av op- C. 172 
#(5ff Xijot rrvXag raSeiQiSaot ei int *ov arofiatog voOivto oi 
OT^iai- nvi,atg yoQ sottie xa atoftata. td Si rdStiQa ovk i* 
totovtots iSQvtat tonotg, mare asodi^ilovv iisy_attdv, oXJ.' iv 

16 fteari ncog xEirai fieydl'^ noQaXia xoXniaSet. rb Si ik' izvtdg 
dvaipeQetv tdg iv tif 'HQaxXei^ at^Xag t^ iv&dSe tjtrov eSXo' 
jov, tag iftoi ipaivetaf ov yoQ ifiaoQaiw, dXX' ^fEftoviof [idl- 
Xov d<y^dvto)* Toi) ovofiarog tovtav, xQaT^oat nt&avov t^v S6-. 
Ifl», xa&dns^ xal irti t<ov-'lvSi*iav artjX^r. diXmg te xai fj 

20 ifttyQaqii^, ijv ipaatv, ovx dcpiSQVfia Uqov SijXovaa, dXXd dvtt- 
iMftatog xeifdXatov, dvtina^tvQet r^ Xoyip ■ rdg yoLQ 'Hgatdei- 
otfff ati^Xag ftvtifuta tivai SeX t^g ixeivov fuyakovQyiag, ov r^g 
<f oifMfuv Saadpt}S. 

7. tf>i;ffi Se noiv§iog x^rtiv iv rtp 'HQOxktup t^ iv A. 281 

25 radsiQOtg elvat, ^a&ft^v oUymv xatd^aaiv ij^ovaaf sig ro 
vS^Q nottftov, ^v taig naktQQoiatg rijg &aXdttf}g dvTtna&eiv, 
xatd ftev rdg nijjfiag iitXeiaovaav, xard Si rdg dft3iiatets n^i^ 
QOVftivtjV. airidrat S' ort to nv^fta ro ix rov ^d&ovg eig 
r^v imipdvBtav 't^g y^g ixahrrov, xc^if&ei^g fu* avr^s vno 

30 ToiJ xvftarog xard tdg int^daetg tijs &aXdtt^g, ti^etai rw» 

3. Malim dfiq:iyrignvit ioiiiiriu inii ifi^^i»;. 8. ivniQlytia^itor 
C Euit. ad Dion. v. 64. Allera forma utltnr supra quoque II, 78. 
10. txq^aCtona ABl ixqiaCmtioi C ifnfairona no Eusl. I. l. idquc 
Cas. TmipieDdum cciuuit, Sbk, rccepil. 11. a"ii-lSi'; edd. 15. itoi- 
amdti C. 30. ifijiTM- codd. Cor, corr. v, supr, p, 170. 1i5. oll- 

yor -C. 26, il (ircu poit noit/(o>' add, edd. :,q,t,=cdbvGoOg[c ■ 288 LIB. lll, CAP,^5. §. 7, 8. ' 

OH(C(W tOKnhatf i^6iliaf, dpaaigttpar Ss «4" fo hzos ifiqi^dt- 

mie Si «akiv, Ev9vno^aav ekev&BQoi rag ifle^ag ttjg ntjy^g, 
<S(fr' dra^ivety evnoQdis. Ji^tfitSwifog 8e drrtmai' lovttp xai 
aita «ap' tcviov rtra &tls airiav, jivtia^sig 8e xal i^s ^^mhoo 5 
86^t tov (niyyQaifdais ov fioi boxu fir^fit^g a^ta ti/ntir, wg av 
idiwt^S A£f< teata nal ccvTOg >ial ^tkavog. TlooeiSotyios 8e ^psii8^ 
leyoi* T^c tatofitav shai raxtijv Bvo tpijffi elrairipQeata iv r^ 
'H^atiksiip Kai rqitav Iv tij no^Ei' nur f iv rtp 'HQatdeitp rb 
ftev [uitQotEQOv vSQBVO[ttyBiv avtej^iog av&WQOv ttai inXeiaiiv, Ktti 10 
- StaXemovttav r^g v8(>eiag nXt/Qovo^ai naXiv ro 8i [tei^ov Si 
oXtig v^; ^filfittg tiiv vSqeiav ejtf, fUtovfiEVOV fidrtot, Ka&d~ 
aeQ x/u taila tf^iata advta, vvKtfOQ n^qova9ai, foinen 
vSQBvofievotv iaetS^ Se mifutimet xara tov t^g avfiaXtiQiaaBws 
xaiQOv ij aformttg noXXoaiii, amiatt£a&ai xev^s viib tmv ij- 15 
][taQiiav t^v a.vtiaa.&eia*. ott fiiv ovv tj iatoQia nmitsrevtat, 
xai ttvrog eiQijxs, tcai ^ftetg iv rotg TtttQaSo^oig &QvXovfiit^ 

C. 173 aaQSiX^^afiev. ^xtivofttv 8i xtu gt^eWce elvat, td ftiv aQo 
t^g noXetog ev rotg n^aots, td Si ivris, Sia Si triv f^oj&Tf 
Qiav tov vSvnog xaza r^v noXtv Se^ctftevdg inifioXdl^eui tov SO 

A. 262 Xtfxxaiov v8arog' el ftsvtoi, xat tovrtov rt rtav tpQedrmv int- 
S^wtai -^v t^g dvrma&eiag vnovoiav, ovx lafiBv. tdg d' 
(tirtas, tineQ avfi^aivet t«vt« otiicis, ag ev ittXenotg dnoSe- 
jea&at 8ti. etnog fiiv yaQ ovtaig ^etv, oig 6 IloXv^tog ip^- 
aw eutog 8e xai ttov qiXe^mv ttvag *^v Mjyaimv votia&sitstig 25 
l^m&er j^avvovs&ai x«i noQexxvaiv eig rd nXdjia ftaXXov 8i- 
8ovai tois vSaatv, tj dvtt&Xi^ei* xard ro aQjriuov QEi&Qttv eig 
rt]V XQijnjV votiXsa&at ■8' dvayxaiov, eTtijiXiaavtos tov xv/ta- 
tos- sl 8 , latsneQ ji&Tjv^StoQot ip^istv, eiunvo^ ts xtu itaivo^ 
To avti^atvov neQt rdg nXtiftftvQ^las itod «epi tag dfimattte 30 1. xiioiti^r oiu. Cor. 4, dya^Xi^itv C. sed t »«■ m. '^^- 

10 iidQivit/miy ald., moi xai nm. lito. 11. JioliAoniiiv ABC. 13. 
aefxov Xyl. cooi. H. t^( ooi. C. 15. HtHvai coid. Cto. corr. de 
Cai. coai.: cl Guar. laline eiprcuii iuatiiter. 16, anlnXoiat codd, 
Xjl, corr, 27, aia^ii.Sf,,. C, 29. il»' ABCl — ontQ ald. :,q,t,=cdbvGoO<;[c HISPANIA. INSULAE. - 269 

iot*^*, eZvat ar tira rca» Qhovrav viextov, a nan' aiXovg fUf 
aoQOvg e^et t^v exQvaiv nara ipvatv etg Tijv inufa*fiav, lav 
it^.Ta atd/ueTa mjyas x«( xpijVaff xi^vftev, xat' eciUov? 8e 
aoQovg ijvfiXxtTat sQog to r^e 0fd.a^g ^d&og- kcm otim^iu- 
5 Qowa [tiv eKfivtjV, tSdTe mhjHfWQetv, orav olov ti tMTtPO^ yi- 
npeat, ro oUtiov daoleiiret ^et&Qov, aaliv [8'] dvax^Qet ftQOg 
tb oatEiov ^ei&Qov, otav xoatdvtj }.d^<ii c^v afas^iaQtjotv. 

8. OvM otda de, ntog xai' ttXka datvovg dnofpcUvoiv 6 Ho- 
aBtSoivtog tovg <Poivi*ag, evrav&n ftiaqtav ^SiXov ij SQtftv- 

10 tijta avttSv naiTtyvaixev. ^fttQa fuv yoQ xai vti^ t^ tov ijiUttti 
asQtifOQ(f. [letQeitat, tote ftiv vtio y^g ovtog, totb Se wteQ y^g 
tpatvoftevov ' cprjui 8s tijv toH toneavov xtvtjuiv vaej^stv aatQO' 
ttd^ neQiobov, t^v (lev ^fieQ^atov dnodiSovaav, t^ de ^ijvi- 
aiav, t^v S' iviavatatav avfnTtoi&iSg tij aekjivii. otav ySiQ avt^ 

16 C<pSiov fieye&og vmQixrj tov ogi^ovtog, oQxta&iu StoiSeiv t^v 
&dXatrav xal etii^eUveiv r»;? TV^ aia&ijt<3g fiexQi fieaovQat^- 
aeag' ixxXivavtog Se toS ttmQOv, iteXiv dvaxcoftelv to aikayog 
ttat oXiyov, etog av ^cpSiov vatQixS '^S dvaetag ij ualjj»^' eha 
jievetv toatnJTOV iv t^ avt^ xatttatdaet jiS^*ov, oaor i; aei^vt] 
20 ovvditTai wpoff «^»' rijv Svaiv, xat Itt fiSiXov toaovtov, oaov 
xtvtj&tiaa vno yijg ^ipSiov aTioajrot av tov oQiCovtog' eit' int- 
^ciifetv ndXiv itag tov vao y^v fttaovQav^fuMog' tlt' dvaj[ia~ A. 263 
Qetv, itog dv aQog tdg d»aitoXag ae^i-fotQijaaaa ^ aeX^vi] fqi- 
Stov Tov oQiZovtog dxoaff}' ftevetv Si, {lixQ^g ^r ^i^Sio* vatQ 

1. [(Ikd;] iltaC T.va Cor,, v. ad p. 166. 2. Ixxtl ABCl, sed 

j'/ti Eplt, nnde Sbk. Tccepil. 3. itrjyaii nitt x^ijfaf om. l. 4. iia- 
&oi Epit — auyiialfortat l, idem voloit Ca)., praeterea ixiitis 
coniiciens haad improbabililer. 5. oEoii om. BC — i^ oro. edd. 

6. yimr^tai l yiniiai edd. — ditoXidrur ac mox draxBi^ti' Cor. — 
d'] ota. ABCl Cor. add. alque in Epit. pr. m. inter Ternu adledum 
eac 10. tlftiQif — runri B(?) ald. — ij x. i\X, wiQHfoqa codd. oma. 
Cor. torr. 11. lint — tok A mori — siorJ ftld. 13. ^ficqti- 

alat E. 14. trmvaCar Epit., quam formam meliorem (t. Lob. ad 

Phryn. 312) fofra pleriqoe codd. exbibent. 15. ^oidiaiou ABCI 

Xjl. corr. a Epil., cul concinil B. — op/wtfo* Silr ABCFA aqx'- 
a&al Tt du)id(iv Epit edd. inde a XjL 17. th anie to add. Cor, 

18. vnrgix" C ^"'i^xii ^- ?1. ditoax^ dv k Cor, 24. dn6~ :.,Googk' 370 LIB. HL CAP.. 5. $. 0. 9. 

C 174 j^e itenacia^y, nai mih* im^wuf rititti* fti* tlrai TJftt 
r^ ^pe^awf titfioSt»'. t^» Si ft^mtimi, on fiiytatat fU9 ai 
naXiQ^ouu jiyrortat aeQi lag avvodovg, tlra itetovpvat ftijgt 
Stymoftov naJU» S' av^ovrat fitX9* KK*aA^TOV, Mtci itstoih^ 
tai nai.tv img Sixotofiov ipd-tvaSas' eld^' iae tmii awoSte» ed 5 
mH^aiti' akeovdCeiv Ss xai XC^V ""^ "'Z^* ''''^ av^aetg. 
rag 8' iriavaias nopa roJv ev radeiQOtg mi&ea&at cpijai, ie- 
■foyttar, mg naxa ^eQivttg tQotiag [tiiXtara aS^oirro ttai eu dta- 
j^m^aetg tccu at im^daetg. eiitd^et S' avtog dito tcov TQOiimv 
fittova&ai itit eoig tatifteqiag, av^ea&at 8e etog ;i;e(^^iv(ov tQo- 10 
atoy ^ta (tetnva&at ftexQt ea^ir^g iatjftegiag' eh' au^ea&at 
ftexQt &tfa'ior tQO«£f. riav Se ffs^ufdfti* tovtaiv ovam* xa&' 
eitdortjv ^jti^a* xat nrxra, tof awdftipw XQorov, Sig fti* im- 
^cmiouaijg t^g &aXdMtig, S\g ie dvaxotQOvatig , ^tetayftevatg Si 
xoi «(0* ^itt^aiia* XQ^^^^ >"" '''"*' wxteQiTwv, nmg oiov te 15 
at^ildtug ftiv avfi^aivetv Matd tdg dftaioteig t^ aJ^Qoiatv rov 
ipQiarog, ft^ ao}J.d)its 8e t^v XetrfrvSQiai' ; tj aoHdittg ftev, /o; 
iadxig Se; t) xtu iadtttg Si, toirs Si raSttQitag taiitif ftip ft^ 
Btavoiie Yerea&ai tt/Q^aai td itad'' ^fteQav ytvOfteTa, tdg S' 
iviaoaiovg atQtodovg ix tmv aaa^ avfifiaivonaiv nat' rro; t^- 20 

A. 264 Q^aai; *td xa^' ^fiefap ■ftfOfUva*. diXii ft^v ott ys ntatavet 
tevmtg, S^Xov /| to» xat a^oaeutdCet yivea&ai tde fteicimtg 
xai ai3i4V m^aetg dao «{lOfftor iat tQoadg te eteQos *dxa- 
&ev adXtv eaaVoSovg. xai fi^v ovSe tMtvo eaiog, Stt niQtiti- 
Koi ovreg rd ftiv avft^aivovra ovn elBov, roig Si fi^ avfi§ai- 25 
vovaiv iaiatevaav. 

axoi C. 1. Uyity ACl. 2. ^/uf^/a» BCt. 4. )ioi.y] .1™ *:, 
B. ii om. ald. 7. iriavautiiK Eghi Cor. 9. xai ijufidaiit l 

10. ntiauis»at — i^nvi' oiu. l. 12. ii'\ i^ BC Cor. 19. to* 
ilfirQiimor xit^ai' xa) lor i't>xT(fii'oi' Cor., qui accuialiTi tIi ftrtndi 
nuM; Dec iuelior Groikurdtii eit ratiu iid anie tuv ■if/ti^HTlaiii imucn- 
tu- Suspican pouLi Tetayfitvtai', Acd crediclcriiD potini efTib«Ddiini CHC 
T^ ^/itptftffoj xQOtiii rai ™ rurtigH'^. — olortcu ACIB, sed bic ei 
coiT. oId> ir, qaod rec. Cor. 16. to anle noUoiis add. ild — i^ 
— UKjivSnla* om. C. 18. if imi taanu: om. C, iude ^ roiq raiiifl- 
tat CoT, scnpiit omiuis reliquii. 19. «o Om. Cor. — ta« — Ttrp^dst 
aat, l. 21. %a — yHvi/iira oin. Cqr. 22. jvvfff^ codd. Cor. eotr. 

C,q,t,=cdbvG00<;[C HISPANIA. INSULAE. 871 

9. *l>^ai B' wv 2&evxof to* dao t^s 'E^v&^g &a3Mn^e 
icou dfeiftdXiav nva h> xoitoig xvCt onaXo^a Xiy&iv na/iit tag 
no» ^(^Bitfft ducfpo^ag' iv iti* yiiq toXg iatiftfi^ivots ^ecSloti 

t^s ask^p^g ovinis oitaXiXsiv m nd&i/, h Si rois TQoaixoIg 
9 dvwfitt}Jay e&ai >ta'c nX^ei «at tdxtt, imv S' ailiap exdoTOV 
xatA tovs evpeyYtafiois sTvat r^v dvai.oytuj'. nvTOg Se xortt 
rag G-sQtvas rQoaag tiE^i t^v aavathjvov iftjatv ev rip 'H^a- 
xJl£iq> jsfOfievos rif iv PaSetQotg ni^iovs rjfuqag fi^ dvpaa&at 
avvetvat ras ivtavaiovs Staipo^ds- wepi (itvzot rijv avvodov 
10 ixMVOV rov (uivog, rtjQ^aat fttydXiiv na^aJlaY^* iv 'IXintf r^ 
rov Baltiog dvaxon^e na^d tds eftnQoa&ev, iv ais ovBi itas 
^fdaovg rde oj^ag e^qeje- tote 8' vnsqjeia&ea ro SdioQ, wfffl'' C. 176 
vdQ£vea&ai roiis atQatiwtag avto&i (8i*);et 5' 'fiJna t^g #«- 
tdTtt}S ffepi entaMaiove araSiovs) • t^v 6' im ^aXdrmi mSiotv 

19 xai ifii TQtdKOVia ataSiovs fig §d&os xaXxntOfuvav vno «^f 
aXtiiiftvQ^os , coate xat v^aove dnoXoft^dvea&at , to r^s "^- 
aiSos vtpog tijg te tov vem tov iv TtjJ 'ffQoxXeiqi xai t^s '^oH 
jidftieioe, tov Xifiivos n^oxetrat tov iv rttOetQote, ov9' ini 
Sixa ii^x^'S xaXvntOfUvov dva/ter^aai (ptiai' xav nQoa&^ Se 

20 tig ro SmXdawv rovtov »axd tds jevoy,itas nori noQctv^i^aets, 
[ovS'^ ovt<a naQaaxeiv uv r^v Iftifaaiv, ^v iv toTg nebioie 
accQexetai i6 itiye&og j^e nXijjtfivQlSos. tovro fiiv dij ro nd- 
&OS xoivo* tatoQsitat xatd ndaav ti^v kvxXc^ naQaiitea* inv, 
t6 Si rov'£§tiQOS notafioC xairov xal iSiov iptjaiv ovtos' nXfjnfO/- 

25 QSiv yoQ ea&' onov *te* ««< jfooeis oft^Qtov x«( xt^i^ov, inetSdv 

( '. 

2. aiia}.la' el luoi areifiairntjTa Cl, alteruin hoc est «liaot id S ei 
corr. 5,' FxaircDi' codd. G>r. corr., fndirco con!. Paeti., ti fxcurcip Grosk. 
6. jiiP OPipfiaUar edd. 13. ^ ante 'lU^a add. BCl edd. 15. >■ 

irtaSlovii B (eieorr. ?) Cl, Eadem discrcpantia supra olTeDditur p. 154. 
169. Hic cjuid^verum liabcndum sit, ceno aTEirniari iiei|uiL 20. xai 

ame la add. ald. — pro/iiva^ Cor. 31. ov3' om. codd. Cor. add. 

ei C»i. con!.; GtosIi. coolra oiid' aole M delendoni, neque *ddeaduni 
quidqDUU eiae censei; fled eTincil ne^auonem aducrcDdaJo esse tcI i^ ifQa- 
mq, nt ait Cas., ac mutto aimplicior huius e$t ratio, quam Pietiii, oeS', 
quod legitnr aute i-al, inde huc traniferendum iudicantit. Alii prac- 
lena propojnerunt alia, qnae pturibui eipoocre longnm eit. 24, xliffi~. 
/tvf/ti eodd. cdd. Groak. corr. — te om. B edd. :,q,t,=cdbvGoOgle •m . LIB. ni. CAP. 5. §. 10. u. 

S ta ^o^ia nrev(iata. aXtotaati, aaia» 8' elfttt t^t liprtj», dt' 
^S S^'' <sv*eM^e^a&at fOQ ta UfMiatoi' vao rdir ariftmr. 

10. ItnoQtt Si "x(M devS^v ev raSei^oig oCovg tx"* ""i"" 
nrofiirovg eig idaqtog, aoJJMxig Se <pv}J.a ^tipostS^ Tttjpitua 
to fi^nog, fiXtaog Si jETgaSaxrvXa. aegt fle Niar Ka^jiiSova _ 5 
SivS^ov t^ tatiiv&rjg tpXaiov a<fUvat, i^ ov vrpda/iaTa prszat 
KoUiora. rijp fuv ov» iv raSeiQotg xai ijfietg oiSofur oftotov 
iv jityvftze^ xaia T^v Twr x3m8<ov xaTanaft^ty , Toig Se (fvX- 
Xotg «roftotov, t>vSi ko^oi' e^of tovto S''i%eiv tpjjai. ta S' 
dxav&ira vtpaiverat xal ir Ka/imaSoxia, (fiqei S' ov*Sev* div- 10 
Sqov J^v axav&av, e£ tjg 6 ifXot6s, o^Xa. x^^nai^TjXog i; ^o- 
tdvt!. Tip de SerSgt^ r^ iv Fvi^tiQoig xcei tovto nqootaTOQtf- 
tai, ott xXaSov f»^v daoxXoiftivov ydXa ^ei, ^iCtjg Se teftvOfU' 
rqg ftiXTiSSeg vfQov dvatpiQeraf toaavta xtti iteQt PaSei^tov. 

11. j4i Si KattiteqiSeg Sixa ftiv eiat, xetvTat S' ey/vs 15 
aiX^Xoiv, itQog OQxxov dao rov ttav J4gtd§Qiav Xtfiivog neXd- 
jtat ■ fiia S' avTtav i^iftog iint, tag S' dlXag otxovatv dv&Qia- 
aot nAdyxXatvot , Ttod^Qeig irSeSvxoTeg Toig x^Tcavag, i^taa^i- 
vot atql td ateQva, ftera (td^Smv neQtnixiovvTeg , oftoiot ratg 
TQafixaig HotvaXg' ^mat S' dno ^oax^ftdTmv vOftaSixws fo 20 
nXiov, [leTttXXa Si iyovTeg xatritif)ov xa\ ftoXv^Sov xiqaftov 
dvti rovrmv xai ttav SeQndtiov diaXXdtTOvtai xal aXag xa* 
j^aXx^ftata tiQog tovg ifttioQovg. nQoteQOv fthi ovv 'I>olvtxeg 
fiovot r^» iftnoQiav eateiXov tavttjv ix tav radeiQtav,. xqv- 
movteg dnaai tov nXoiiv riur 8s 'Potitaitav enaxoSjm&ovrmv 25 

i vtevxX^QCp ttvi, onius xia avtoi yvoiev td iftnoQta^ ip^dvrif 6 
vecvxXijQos extav eig tivayos e^i^aXs ti/v vaiiv, iaayayiuv 3' 
eig tov avtov o^e^^ov xai toiig inoftivovs, teutog iata&^ Sid 4. KoUa»; ad praccedeDlia refercni Cor. Si mulat in Koi i rehro 
ad JHKiraio. 7. to C. — eXdo/tet m cido/iir B («i corr. nl opi- 

nor) h (ex coit.) no cdd.: cf. I, 49. 10. oiSir SitSqor codd. Cor. 

coiT. II. i, om. Cor. 14. tSn' anle raSttQu* »dd. edd. 18. >«- 
JtafXratrat A. 20. ta^ TQoyon; tbbj vn^rai^ jS(?) ild. tak tfo;*- 
■uif mjMi-K /. 21. /laU^oi, AE. 24. ittnoQilav AB. 26. iff 
no^Mi codd. edd. 28. aotok dBCl X;l. corr. :,q,t,=cdbvGoOgle HTSPANIA. raSULAE, 273 

vaoayiov ttcu dnfla^e Srifioisi^ i^v \t(iii* mv dae^aXe ipo^ioir. 

■ 0« 'Paitaioi de ofiotg miQoifievoi TtoiXaKis i^dfia&ot jov aifivf 
iatid^ 8e xai nofiXiog K^doaos, Stapag m' avtovs, eyvto «« 
Hhaila ix [tuiQoS ^d&ovg offvrtofisva «ai rovg atdQag ei^- 

5 vKiovs, ex nsQiovaiag tjdij t^v &d}Mrzav iQyd^ea&ai ratinjr 
roig i&f}Mvaiv iizeSsi^e, xoMieij ovaav aleim «fs SiaiQ^ovotjg 
*eis* r^v BQerzavotijv. xat «epi fiEv-'I^Qiae xal rmv ttQ<nai- 
fte'vwv Vffawv zavra. 1. dijfioalaii ald. 3. x^cKFo; A, 7. iti codd. Cor. delerit. 

— nftitatui^ AC — t^! anie 'I^jj^taq add. £(P)I edd. 8. Iipc~ 
S^ J' imi' i vfig law «iiiOH' KtiTui^ add. BC ei quuli libt! initio 
rcpetita. ^:,.,Goog[c TilN 2TPABSiN02 rESirPA(»iK^N 

TOr TETAPTOV BIBAIOY KE^AAAIA. 

Jfjr tif vitoujtm ta TttqX faXUar xai '//Jq^Atv taioaa Sul^foi^atr ai 
!/Uam it); 'ItaXtai Mo; tr ot; xai BfCTiarCa iiai lii atranttSiar 
.tytaur iwit, o<r(u iiil SoKovito' otiuuidai, xoi jkii/^d^r jt*(«' "'•' ^ 2TPABQN0S rEQrPMIKQN 

TETAPTON. CAPDT I. 

A. 266 1- Jligit^^e S' cittiil ^ vaeQ nuv jihtstoy AeItuii;. fOVTijg 10 
de Ktd to f^XHt^"^ vnoyryqumat agottfoti rvncodiag xat ro [ih- 
fs&og' *vi>i de Xextiop ta xa&' Ixaata. ol ftir Sij tgi][^ ii^- 
Qov*, jixvitarovs itai B&yae xaXovneg iteu KAtag' tovg fter 

A.267 Amitavoit teUtog i^ilajfuvovg ov t^- rhavty fwvov, KJUa 

Koi toig adnctaw, i[ttps§etg 'l^tjQai fui^* ^ rakataig- toiie 15 
Se lotaovg rakatatovg ^v r^r ot^tt-, ofioyX^ttovg 9' ov adr- 
tag, aX).' iviovg fUMQor aoQc^Xontovtag roSg yXmtrais' xtu 
aoh,teta de xai ot ^ioi fuxqov i^lXaytuvoi etciv. ^imitavove 

1. Argnmuiniiii om. Bklmuv, mc m. *dd. in mtf. C 3. ini> 
'I^la, oja. Sbk. Cor. 10. i&iq E. II. «goti^or ota. C. 15. 
orofiaaiii A, ttA ia murg. pr. m. add. aanaatr. 16. foiataiiiT codd. 
edd. 18. fi anle noiUiifo «dd. Cor. :,q,n=cdbvGoOgle GALLIA. , 275 

/tir wv xai KAras tUjov ■amg ngog «j" Tlvq^, SttaqtSfU- 
vove r^ Keftfttrtp oQst. ti^tat y^, ott t^v Ksl^tm^v ravttjv 
dao fui' t^e 9eame oqiCn ta Jlv^ijtaia o^, a^oaoTno/tepa 
t^e exarEQBt&gv &aXatr7jg, tijg ts ivtas xeci r^g ixrog- dno C. J77 
5 de Tto* dvtttoXtSv 6 'P^vog, itaQoJXijXog Sv t^ Hvq^v^- ra i' 
dsto twv agxta» xai t^e fisa^fi§qtaB , ta fttv 6 taxeavog ticQt- 
eiktjqiev, dQ^Oftevoe aao riar poQeimv axQwv t^g IIvg^vTje fU- 
Xpi tav ix^oXmv toii 'P^qvov, t« S' it ivavtiag (J xori Mau- 
aaXiav Kat NoQ^tava ^aXama nat ai jihntg dath t^g jltyv- 

10 atat^g aQ^dftsvai f/fjfgi «5* miymv toS 'P^vov. t^ Se Ilv^vri 
HQoe oQ&ae ijxtai Ktfifttrov oQog Std ftiatav tiav nsdiiav, xai 
aavetai xccTa ftiaa ahiaiov jioVyBovvw, tteQt StaxiXiovg ixta- 
&SV atadibvg. J^jtvttavavg fuv toiwv iXeyov tovg td ^OQBia 
t^S IIvQ^vrie fteQti xatixovtae xai r^g KenfHvife ftexQt «565 

16 Tov <aiaavbv id ivtog PaQavva norafiov, KiXtae Se toiig 
iai &driQa fieQij ' xa&^KOvtae xai trfv xatd MaaaaXtav xal 
NaQ^tova ^dXattav, datoftivove 9i xal t^v- J4Xiietv<Sp 6q£v 
ivimv, BiXyae S' eXeyov tovg Xotaovg ts tmv aaQtaxeavmSv 
ft^XQt riSv ix^oXav tov 'P^vov xtti nvag t(3v naQ0ixo<6vtmv 

20 TOf 'Pijvov xai tde ^Xttste. wtb> 8s xai 6 Qtig KaiaoQ iv 

toig vaofivqftaaiv siqtjxsv. 6 H St^aathe KaiaoQ retQayij Ste- A. 268 
Itor tovg fiiv KiXtae rije NoQ^tovinSoe inaQxiae dniifijvsv, 
^xvvtavoiie S' ovaaeq xdxeivog, nQoai&t}xs Ss tetra^%axaU 
bsxa idv}) rmvfttra^v rov PaQovva ■ xat rov AeiyijQOs aota- 

25 ftov vefiofievoiv ti/v Se Xom^v SisJuov Sija r^v ftiv jiovySovvtp 
fiQoataQtas ftixQi rwv m>a> fttQwv rov 'P^vov, t^v Si toig Bii^ 3. i^s om. E. 8. to] t. 
mliununi illnd hoc UDO loco invei 
dl.nCiar C aXiinat BQ) ald. JtXniliar Cor. JiXmtra o^ nomiQat Pulyb. 
II, 14, 8. 111, 47, 9 alque ita haad dubie ncribaidum eit eElun in&a p. 209. 
22. raQliiorifnSo:; AC. 23. &aitiq C». — Si TfrfaQiitJiaiSaa^ S' 

fndfa; mtl Sita coJd., sed v/iTvafct «ec m. add. in tnarg. o, Sbk. corr. 
24. XlYVQoq 6/(P) ild. y.vYtiqtii C aftiqo^ A Xfynqoi; ttc m. add. 
in Diu-g. o et sic babei Epiu conUaitler ac Ptolcm. II, 7. Sed infr* 
p. 180 iqq. AityiiQ semper icribilnr hoc nomen in codd., onde eaiB 
fonnun hic qooquB reitituit Gotr 

18* ^:,.,Goog[c 376 LIB. IV. CAP. 1. §. 3. 3. ' 

ftue. Sutt fti* wr <pvauiin« diioftmai Su i^ew thf . i%myqar 
ipoti Kcii oRtf i&nixoie, orap ^ kiu nr^ftijg a^ta, oaa S' oi ^ye- 
fMPts iTQOS tove xai^ove nohitevoiuvot StairdTrovat nvtxuUif, 
o^xei xfff iy xtipaXaiip ng Biay, imJ 6' miqi^ovg aiXois noQa- 

XtOQtltioi'. 

2. jiaaaa pi* Ovv itjTw aSnj notafiois xaxaQ^vtog ; 
jfoifix, TOi$ fti» i* tmv AhtEotv xataifEQOfiivoie, tote S' i, 
tov Keiifiivov xat tije UvQ^yifs, xat tote fier eiV tov toxta 
vb* ix^aiXovot, totg Si eie t^p ^ftetiqav ^iiXintav. dt' mi> Oi 
qiiQOrrat xoiQtiov, asdta iatl ta nteiota xai y^mXoifiat, Staq^ovg 10 
Sjwoat nltotovs. nvtets 9' evipviSg icr];ei ta QEt&Qa nQog «cUj^ila, 
mat i^ hiatiqag t^g ^aliaxtije Btg exatiQav xataxoftiCea&at, 
noQevOfiAtav twv qio^tiatt in' oUyov mu IStit mdiav evfta^g' 
to da aXiov totg aotafuttg, tois f*i* OMiyofteviav, totg ii xata- 
•foftiviav. ij^tt 9d ri aXsofixt^fia nQog tovto 6 'PoSavog' xai 15 
yoQ ao)Xa](6&sv iati avQQove, t»*"*? eipi^rai, 
ftQoe t^ ^ftstiQav &dXattav xQairtia tijg itttog ov 

C. 178 jjwpoff i)u^e((r( tije evdiunovsmatijg tav tavr^. tovg yoQ av- 
tois ixipeQBt xa^aovg ij JVoQ^otvtTte anaaa, ovaneQ ij 'ItaUit. 

A. 269 nQOiovtt 6' ini tag oQxtovg xat to Kififterov oQog i; fih ilai- 2 
og/vtog Kot av)to<ffiQog ixixlasi, taiXa Se qivetai. 
nAog Se nQotovaiv ov Q^iiog teleaipoQEt- i^ S' oUip aaaa ai- 
tov ipiQei noivv xai xiyj^Qov xcu ^eliwov xeu ^oaxijfiata aav- 
tota, oQyov d' avt^g ovSev, alijv ei « ?Xeai xtxioXvteu xoi 
iQVfMtg- xakoi xou rovro awotveitat aokvav&Qcama ftaXkov ^ Z 
iat^ixi^. xai yoQ tomSeg eu yvvauieg xai TQecpetv dya&ai, oi 
S' atdQte fiaxrjtM ftaJXov ^ ytwQyoi- vvv 8' ^^aptd^ovzat ytaiQ- 
yM", xata^iftevot td oaXa. xo(«^ ftiv ovv tavta, Xeyofiav ntQt 
ndatie t^e extbe KtXtai^e, ne^i 6e tiSv teioQt^fiOQimv e 2. , o tt ar codil. et praeposilo xai edd. — a^ior no edd. iade a 
Cas. 6. iaTt* om. M. 12. fify tatt iKa-c/far idd. ald. 16. Qiue 
poit aiiggovt in codd, [tgoiilur anni^ tfyifiat cum ferri nequeim, Xj\. 
muunda eue cemuit in iu<ni(( ('(^(tw, Groiknrdio probuiu, qni cod- 
fern iubcl p. 189. Multo probabilias, alquc, nt apinor, veri*^mc ei 
yerfis poit oiaar coUocavit Cor. coH. II, 123, 18. /tip om. C i' 

Bl edd. ■ 19, Antif AB. 20. aa^rtt ald. :,q,t,=cdbvGoOgle GALLIA NARBONENSIS. 277 

itaXa^6*tsg Xifm^ rvri, (lefipijftivoi rvnmStos, xai afSvov ' 

3. TavTtje 8b to aj^fta iiaquiiaiXoyQcmfiiv nioe itnt*, fn . 
fiiv T^g iaitiQag yffatpofterop t^ Ilv^ri!, nqoe ds tag aQxrove 
5 t^ Ksft/ttvcp- tag Si Xomae, «^f /m* fotiov ij ^akatra notet 
^«|v IIv^vTje xat MaaaaXiag, tijv d' ioj&iy^v ai 'klitstg iv 
fti^OT';, xa( vo fteta^v dtaffttjfta tmv jihtewv in ev&eucg o^- 
taig X>!<f&ev xru tmv vno}QEtmv tov Kefiftivov tmv xa^iptov- 
atSv ittt tov Podavov xtu xQtovamv o^&^v yiatia» nqog tijy 

10 %M^eXaav mto ti5v jdXiteeiv ev&eiav. tip Sa votKp itQOfntettai 
«a^a to iej^er a-f^fia ^ ife^ije na^aXia, ^* ejiovatv ot te 
MaaaaXi<Stat .xal oi 2iai,veg fisj^Qt Aiyvnar ini ta. n^be 'tta- 
Xiav fiB^^ xai tov Ovoqov itotaftov. ovtoe 8' iatt», fwe e^ov 
ftQOTEQOt', OQtov t^e NoQ^otvitiSoe Jf«* t^e 'ItaXtae' vndqy^et di 

15 ^egove ftiv ftixQoe, %ein^vog 8e xai fiexQt eata araSiiav ala- 
Tuvofievog. ivtsv&ev /tev ovv ij tia^aJJa ^aqateivet fiej^Qi tov 
iefiov t^e Ilv^vaiae J4if^oSit>ie' ««* tovto S' iativ oQtov 
tavttis te tfje iitaQxiae xai t^g 'J^tigtxijg- eptot Se tov tonov, A. 270 
iv q) iati ta Iloftfitiiov tQoaata, Sqiov 'I^tiQtag daoipaivovet 

20 Ktti t^g Kslru^g. iati S' Iv&ev ftev eig NoQpmva fiii.ta e^- 
tfovta r^ia, ixet&ev Se eie Nifuxvaov oySo^xovta ontm, in Ne- 
futvaov 8e Sta Ovyi^vov xat Ta^ovaniovoe eig ta ^eQim vSccta 
tet 2i^ta xaiMVfteva, ant^ _nh{aiov MaaaaXiag iati, nevt^- 

1. kfyo/ict ACl Cas. corr. 8. vjiofMrt' A, sed t sec. In. m » 
mut. 12. aaiXvii; AB (ei coir.?) a^Xut C, dnplex l eihibet etiaiii E. ' 
13. u? thior npoTtyof asteriscu incluiit Cor, Nusquam enini ■ntea 
quicqaam tradiderat Slrabo de Viro fluinine: neque tamen probabile esl 
haee verba ab alio quodaio adiecta eue. ViJentur igiiur haec etiam loco 
Hio laai» eue, eaque poit ax^/ta coUocala quonilaiu fuiue baud ininria 
aiupicerii. 14. idu t^c 'ItaXlaq poit vrtd^x'* ^ collocanC codd. edd. 

15. ■oi oiD, ald. 18. vrmtfxtti ^BEl iitaqxla^ C, Idque rcc. Cor. 
20. fiiv om. CH?) atd., in ^aa legitor h^if i' (lic). 22. PoM dt 
(blium inlercidit in A iltamqne ' vocem, quae ultima ea) paginac, eieipiunt 
initio iiuequenlii ou noilu k%)l. (v. p. 180). Ejt autera illud Ibliuro qua- 
teTDioDU primum , qnodqae d adiunctnm fuerat ullimum itidem interci- 
dil (». p. 190). Eadem deuderantar in gki. — Ta^xiavaq no edd. 
Alleram fonuam praebel etiam Ptol. 11, 9. 23. a/ntni codd., led k :,q,t,=cdbvGoOg[c 278 LIB. IV. CAF. 1. $. 4. 6. 

xtnTU tgia, -irra&ai Si slg j^rrarohf ««i ro» Oia^ notK- 
fxim i^Son^xorta TQia, iSote ra avfutarai jitetat fnlXia Suexo- 
aia e^SofojKOvnt iatd. («lot S' dnb tw M<p^oSiaiou ftixS^ ^ 
Ovdfov araSiove dviyqtx^av Aia^tJUboc i^axtiaiovs , o( Si kcm 
Suatoaioeg aqoarii&iiunv ov ya^ oftoloYetrat rte^l tmv Sta- 5 
ar^liatta*. taeia Si T^r iri^av oSov r^r Stk Oioitovriair tuu 

C. 179 T^f ^ortHW fteidt fiif Ovyiqvoo jhu TaQovaniovos itoit^ ollog 
^ dao Nsftavaov, inev&ev 8e tai ftiv roiie Ovoxovtiwv oqovg 
Kou tiiv dgx^v r^s dva^daeois t<5v j4htewv Sii A^ovewtia 
KCU Ka^aiXiiovoi fttkta e%^xo*ra r^ia- nAiv B' ivrsii^ev iiit 10 
tovg irtQovs OQOvs r<ov Ovoxovrimv itQog rtjv Kortiov fiikta 
htarov ivog Siovra *tis* ift' 'E^QoSovvor xwfttiv efe' oUa 
roaixvra Sid BQiyavriov itafitis xat SMffopMyov xai r^s ttov 
jihteav vneqOiaems .ini iixtXov, ro neQas tifs Kottiov y^s' 
xaX ij dxo ^MfyOftdjov Si ^Sif 'JrcOMi Xeyerof lan Se ev&ivSs 15 
iai Siite}.ov fiii.ia eixaat ottrti. 

4. Kriafiit S' eart ^oixateaiv ij MaaaaXia, xsirat S' iai 

, ^''^qiou netQoiSavs' vnoTiimiaxe S' avr^g 6 iU/i^ '&eafrQoti8ei 

stetQa, ^Xeaovay itQog vorov. TereqtaTat Si xai avr^ xalime 

xai ^ aohe avfutaaa, fteye&oe exovaa d^toioYov. iv Si t^ 20 

anQtt TO 'Etpeaiov iSQvrai xaX ro rov /^ekiftviov .^aoiXmrof 

A, 271 leQOv ■ Tovro fiiv notvov 'ItSviav ditdvttav , ro Se 'Eipeatov t^ff 
J4QTifuS6e iatt vswg r^g 'Efftaia^. 'wtatQOvat fOQ rotg 0ia- 
xaiaSaiv ix f^g olxeitte }.6fiov ittneaeiv ifaat», ^yeftovi ygijffa- 
adai Tov akov naqd t^g 'Ecfieaiag jiQtiftiSoe Xc^ovat- Tois 25 
fiev S^, nQoaa^iprag Tp 'Etfiatfi, Itjreiv Srttva rQoaov e* ■ in { mnt. aec m. in o, Xyl. carr. Paalo poM p, 180 codd. aiKfiuii 
eihibeiit, aaie col]«gerb, Xixariot anliqiiitiu «criphun fiutte. 3. fit- 

Xti] Kctl C. 6. ^ovHorttiav I. 7. kovtAiv BCI. — oiV jt^ou 

CtB, ui in koc r po« frasmn. — TOfaovwrot edd. 12. tti; om. 

Cor. ei coni. Cas. — oUot «owouToi codd. eddT qnod qni feiTi pouil 
non Tideo. 13, loi iimjryofidjrov Cl xixl ix axiryofidyov B fx aiur- 
fOfidyov ald. Cor. corr. 15. mifj^opdtov B, sed postea cotr. 16. 
(Lioffi Ijitd edd. 17. ^wx/rur codd. Xj\. coir. 19. Tor aule r6- 

ro> >dd. ald. — koJ^; xal aui^ edd. oSni malit Groik. 23, qm- 

Ktt^air BC. 26. ji^acrTax0/n(« C. :,q,t,=cdbvGoOgle GAIJ.U NABBONENSIS. 37» 

ffs #«w nofifftuiito «6 aQoatax^&^f. JiQtata^ di ttSvifti- ■ 
^Mw aifolfQa fvtcaxw' noQaar^ta xow* ora^ T^r &eov. xoi xe- 
Hvaui avvasiaigtir rotg 4>ia«ateiiaiv , dipid(wi*d ri tiap U^* 
ia^wojj' yevoiiivov di mvTOV xa» r^t 4xo»uag ht^ova^e ti- 
5 los, «o M u^ov iidvaaa&ai ttat tijv Jigtaid^jpjv rtiajaai dia- 
qge^^tvu; te'^ta* daoSei^avTag, ep ta ttug dnoatotg noleai 
nvi»twi<M xtiidv iv totg agmtoig tavnjp t^r ■8-eov xai tov £o- 
d*ov t^v dtd&eaiv trjP avt^v xai zaiXa roittfta ipvldttetv ta 
avtd, diKg iv t^ t^l^QonoXsi vevofuatai. 

10 5. /Stotxovvtai B' d{iiatoxQa,Ti)ims ol Maaaai,tditai adv- 
ttav evvofiwtata, dvSqav i^axoaiaiv itataar^aartts avvidQiov, 
ika. §iov tavtjjv ixotratv triv ttfitjv, ovg tiftovxovg xcdoSfft. 
«evtetfaidexa S' eiai tov avveSqiov nQotariateg, rovtotg Se tu 
aQOjuqa Stotxtiv SiSoteu. naliv dj tmv mvtexaiSeita nqoxd- 

15 &tjvtat tQeis ot nXetatov ia-/vovteg, tovtatv Si tlg- tifiovxog 
[d'] ov yitetat fo) texva ^jjoi»', fitjSs Sta tQiyoviag ix aoXittav 
yeyottag. oi Si vofiot 'latvtxoi, nqoyxtvtai Si Sij/ioai^. x^Q'^*' 
S' exovatv OMtotpvtov (liv xot xatdfm^ov, aitip Si XvitQori- 
Qav Sta r^v tqajvtijta, tSate fieaot&oteg t^ &aXdtt^ ftaiXov 

20 tj tiq -fi to fiQog vavtiiJag evtpvig etkovto fiail.Qt. vateQov C. 180- 
fiivtiii taSg dvSqaytt&iais ta-/vaav nQoai.a^eTv tiva tiSv ne^(| 
tieSitov d/io tfjt ttvtijt Svpdf*ei»g, dqi' i^g xai tas aoXetg hni- 
aav, inttetxiaftata tdg ftiv xatd tffv 'J^i^qiav toig "l^ti^aiv, olg 
xoi ta Uqd tijg 'Etpeaittg jiQtifu^og fiaqiSoaav td adtQta, 

25 mate 'Eilijvtati Qvuv, tt/v Se. YPoijv Jdyai9riv totg neei tiiv A. 272 3. ^eixtvani codd. Xjl. corr. 9. im^/aatni nM,, iude hivi/ii- 

crto Cu., qnam xTipturani mulaue Coraii poeuituil:: v. DOt. ad h. t. 
15. it ov3' ik Im J' oiStlq Cor., oinitso !n sequeatibiu oo : Grosk. haec 
probaiu praeterea Totoiiio; pro louiar scribendum cuiiet. 16. [d'J 

om. codd. edd., ButlniannQs add. in ichedia LachiD. 25. 'Piitir aiterisdi 
iucluul Cor. sttjue haud dubie corTupliun esC; sed quid serlptuin fuerit, 
parum liquet Cu, smpicalur 'PoS^* lai jiyaS^v ei Plin. III, 5, nk! 
Bhoda KhodianuD commemaratur ad Rhodanum dta. At de haC ipia 
urbe Is. Vouiiu duhilationem movit ad Mel. li, 6, non linc quaditn 
veri specie cimtciideas, Plinium conludisie Rhodam, Hiipaniae urbem ab 
to lUm comniemor^m, cum Bhodanusia, a Matsalieiuifaus bi) in loci* 
una cum Agatha condila, dc qua cf. Scjmn. Cbiui v. 207. Slepb, s. v. :,q,t,=cd'bvGoOgle 38« UB. IV. CAP. I. §. B. 

ttorofio» (HKoSti 1Q9 'PoStaiov pttQ^aQVi^, ta Hi TaxQOerzi** 
xoi t^r 'OX^ict* Htti AvtiaoU9 xtu JVtxcuaw c^ tav £tMiow 
i0yu xm lois ^fyvat rot^ Tue jihtett ootmao', eust Si itai 
MojffoiKOt «a^' avtoie xeu oaXo&^it^' itfottfow di xai idouMr 
euaoQia xot oftlw xai oQYtanoi' t£v ra «pos tag vavzikias 5 
XQ^atfKov x«u ttav HQog itoXto^ntKg, d(f)' o>p itQOS te rovg ^"^ 
^d^ovg dfteaxov, xat 'Pwftawve itet^aa*to fpOjnis, x« ituiXa 
xal avTol xs^aiftot Kortiifajaai' iKEitoie, mtxewot sr^oiTel^oKo 
t^S av^ijaetis avtav. ^e^ttog yoiiv 6 xataAvaas tovg ^aixe^, 
ov itoiii asto&ev t^g MaaaaXias ntiaas itoh/v Ofteiw/iov eoD- 10 
tov te x«ci tnv vdimav tiov &efi/tmv, J» tiva neta^e^nevat 
^aaiv ele ^pvx^d, evtav&a te ipQovQav KonepKtae 'Paifioue>v, 
xai tK t^e aaQoJJas ^e eie t^v IraXiav ajovaifs oato MfUtaor- 
Xiae dviareiXs tovs ^aQ^dfiove, oi SwofUvtav tmv MaaaalMa- 
tmv aveidyetv amrove tiXi^s- ovS' aytoe di itXiov lajyatv, oU' 15 
tf toaovtov ftovov, Saov xatct fiev td evXifUva dith i^s &aXdx- 
tife «aeX&etv *ial* tovg ^aQ^uQove iai SaSsiia atadiove, Kttta 
Si tovg tffaxiovae itt oxtoj ■ t^v de Xeiqi&eiaav va' iueivtaT toie 
MaaaaXtiataie itacaSiStoxev. dtdxeitai d' iv aoXei avj[vd tmv 
dxfio&ivitav, a iXa^ov xatavavftaxovvtee del tove dfttfta^tftoHv- 20 
tag tris ^aXdtt^e dSixios. itQotBQor fiiv ovv eotv%ovv Aitc- 
ifeqovtiue, asffi te taXla ttou nsQi t^v aQog 'Ptofutiove ipiXiav, 
A, 273 ^e itoXXd d* «ff Xd^oi aiffttZa- xal S^ xai ra ^oaror t^g -^Q- 
tiftidoe T^e iv tip J4§evtiqi oi 'Ptoftdioi t^v avt^v Sid&Batv 'Podarovala. Sid. Apoll. I, 5. litia igitur et k. ). icribrnduni ceiuei 
'PoStaoBalar lal HfaStp', quAC tamea longlua recednnt a codicibaa, 
quim ot recipere andeam. Et lusplcar! potsit Terbnni illad hm; rece- 
ptum e«e ei mai^iiic, ubi (ortauD ad ea, quac proiiine praecedont, ad- 
DoutDm rueral 'Podjjv, t. TavQfrTiov BCt Cor. can. ei Cas. ccuii.; 
ef. p. 184 Steph. Pioletn. 2. aaXlvar BC. 3. r»m — oholair 
pr. m, add. in narg;. B. 6. vatiTijlfn; C. 8. kbI ante ovt» 

ora, C. — airoU C. 9. aiiitioq BCl cf. a4 p. 179. — ffiiUiTOt B. 
10. bde a Toce anofii* denno incipit A: v. td p. 178. 17. ini 

om. edd. inde a Xjl. : orlnm esl ei llueris EIIV rqietjlii. 18. rev 

T(a;;D"oc ABCl edd. : qnod ut mutarem , et eaaui et numenu niue* 
runL — ktiipfiitttap C. 19. ntiqiiuxet cdd. — Tg anle noJUt add. 
Cor. 32. Tti cUJla BCt edd. 24. H^„-^r« Co^. et bfra V, 234 :,q,t,=cdbvGoOg[c GAIXIA NARBONENSIS. 9H 

tjov *9 rra^a rote MaaaalMatvug dt^soav. xtxta 6i t^ I7o/t- 
miiov Kpoff Kaiaaqa israiiir T(p x^emj&im (ttQei ti^od&ifaroi 
T^ troii^» tijg evStttfwviae ani^aXov, ofuag S' ovv ijri) XdaBtat 
tov ne^iov ^i^Jlov na^a loig 6»&qia7toig, xcei (tai.i<pta titQt 
5 tag ogjapoftouag xoJ t^v rfcvrtx^v na^ttuxev^v, e^fU^ov/teVcar 
9' okl «»* vneQxstfisfiav ^a^^dfftar, xal dsttt toi noXefuiv rt- 
tQttftiMttav tjSff nqog nohteiag xai yemQyiag Sta v^ ttSv 'Pm- 
ftaimv intxQdretmv, ovt' autotg ht tovtotg avft^tUvOi or nsffi 
tA Xejp^ivta toaaotti anovS^. btihit di ta xa&eonptota wvl- C.,18I 

10 ndvreg jdq oi ];«!$j«mff n^hg ro ^Jyei*- t^inovrat xoi gjtiUao- 
tfw, ma&' i^ noXtg fuxQov fiiv nQotegov roig ^a^dffoig dveSn 
natdsvt^ftov, xai ipilieUiivag xaietnteva^e 'tovf rtdditag, Atm 
xcM rd. <!Vf4^6laia "Eihivtati y^tiipetv ev 8e «p nafovtt xai 
tovg yvtiiQtfuotdrovg 'Pmfiaitav nineixev, dvri tije eig J4&^vag 

15 dnoStiftiag exeiae ^oinav, iptJkefia&etg ovrae, of/iSrreg Si tov- 
rovg- 01 FaXdtai xai &fuii ei^vtfv ayorteg, ttfv itxoi^v aa/u- 
voi ffpoff tovg totovTovg Stati&emai ^iovg ov xor' dvtna fii- 
vov, diXit xai dtjfioai^- iro^taras jovv vnoStxovtai tovg fiiv 
idi^, roie 8e *a6ktie* xotv^ fua^ovfiwoi, xa&dneg xui ia- 

20 ZQOvg. ^g de ImTtftog tmv §i(ov Mcci t^g amtfgoirortjg nSv A. 274 
StaatraXiatttav ovx ekdxiatov av t($ #eii; rovvo rexfujQtov ^ 
■yag, fteyiari] nqoi^ avtoig eattr sxmo* j^iroi xat eig ia9ijt& 
jievte Hoi nivre eig x^aovv xoaftov nXiov 8' ovx !^eatt. Koi 
6 KaiaaQ de xai oi fier' ixeivov ^yefioreg ngog tag iv tip no- 

25 Xeti^ yevtf&elaag dfta^itfg efietgiaaav, (tsfatjftevot r^g tpiXiag, 
xcu tipi avtoroftiav iipvXa^ttv , ^v i^ dffjpjg el^ev ^ noXig, oKsre 
ftij vnaxoveiv nSv eig trjv inttQxia* ntftnoftivtov ariicmjyar 
(t^e avtti* ft^te rovg vTHjxoovg. Hegi /tiv MaaaaXiag ravra. 

codd. eililbent fonnam hanc caelem scriptoribui mitatam, adieclo quidem 
aubilanlivo 0^0«, ird qnDniinus eam hic quoque lecipiBm, proliibent' li- 
niilia ut to Haimov ap. Dlon. Perieg. v. 343, I. Cjiowi^ codd. Cor. 
coTT. ei Cai- coni. 3. ajifXa^ot C. 8. na^a l. 11. ■fiaQ^ C edd. 
12. •:aiiaxiiaai tU. 17. lor? om. Bl Cor. 1». al anle noJUc add. 
SC edd., sed tam impedita est oratio adiectii liie ai noljK aive TioXtK, 
ut Dcutrnn) a Strabone proreclun) arbiirer: ad eiplicandnni tottji ia mar- 
gioe videtur tdnolala ruiue ea voi ac poite» buc irrepaasc. — /ito^oi- 
ftirat Bl edd. 27. vaoQjiiav codd. Coc. corr, :,q,t,=cdbvGoOg[c m UB. nr. cap. i. $. 6. ?. 

itfa^eae aJJvet fuHXm' xot t^; &ai.ttTnjg ciipifnarat nata fu- 
M^, xai 17 nafcdia acn(a. v^v efffi^^a» itEQiveoEi' naegov 9' 
dtto ff; noibcDf; «cSv JVfiurfTaJlKOTiut' aQO^^ovate oaov elg ixet- 
Tov atatlovg ial axqa.v BVfteyi&ti nl.i}aio* XaxofMwv wmv iv- S 
reS&ef apj;*"** MXtrova&ai ttal «otew to» /'(domxo»' xoXsiov 
«(lof *6 j4<fQo8iaiov , to r^g Uv^^vtjs tut^ov' xaXovat d' av- 
mv xot MaaaaXtfoftMov. lati d' 6 xohtos dmiavf iv ya^ tp 
ovTJi ntatyqa^^ Svo xohtovg d<poftt^of ixitemu to 2^iov oQOg, 
nQoaXt^vv xoi rijv BXdaxtava v^aov liijtjisaiv idQviitvtjV t£v tO 
tlt ttoXamv 6 ftiv nei^mv lilicae itatXtv . xaXtitat raXatttioe, tie 
ov i^sQevYStat to tov 'Podavov at6(ta, 6 S' tXdrtoiv 6 xatu 
Ndq^aivd iatt iMXQt UvQ^vtje. ^ /u** ovv NdQ^iov vnifntettat 
A. 275 tnv rcnf Atamoe ix^oXmv xtu tijg Xi(ift)e tije NoQ^aviridoe, 

{iKftarov ifwtOQtov •»» ravry, itQog 8« t^ 'PoSav^ imXte iatt 15 
xai ifinoQtov ov [iotQov, J^QeXdte- taov Se ittog Stix^t ta ifi- 
noQta raira diX^Xtav re xcci rwv ei^ftiviov aitQiov, ^ piv NaQ- 
^Dtv tov j4ipeoStaiov , ro 8' J^QEXdrt r^g MaaaeOMtg. exati 
■ C. 182 ^<»#w*ds T^ff Ndq^aivoe aXXot aorofioX qiovat* oi piv ixtmv 

KBffftivtov 6q<ov, 01 S' <x t^e IIVQ^vrie, noXete ijipvtee, eie &e iO 
dvdaXove ov noixe ien luttgoig itXoioig. ex /tiv t^e JIvQ^e 
5 re 'Povaniveov xtu 6 'JXi^ifQtg, itoXtv lx<ov oftiovvftov exutt- 
QOg ahtSv, Tov Se 'Povaitivavoe xat Xinvtj nktiaiov iati Moi 

t. traUoi" roH. 4. elc ttm. BCl cdil. 6. dnxif^a* E. 

7. BiiTo coid, Cor. eorr. 8. o om. /. 9, afyior codd. Cor. cott. ci 
coDi. Faloierji colL Plolem. II, 9., Aiien. On marlt t. 604. Eodem 
ducit loci hnias nomen hDdiunum Sellt t. Celtt. 11. miii* om. E. 
13. vn^qjtnvat om. /. 15. ifiTio^tlijv S tdd, et aic plcmmquc. 

16. agilditti codd. edd. Hoc Damen potleriorii leutia auctore* Tarie 
piuim eOerunt (t. TucL. ad Mel. III, 2 p. 458), antiquiaiu Suaboni- 
qn« aequalci omnea Arelate acribunl: et to ^Qii.diat qui feiri pot- 
CM? lam Surita ail Itiner. AnL (t. p. 290 Wcu.) ho* moudum toU 
lendnm eue cemuit. 17. dl^hiir — dn(/ir om. l. 18, dgila- 

T<u codd. edd. 22. ^ouiriipiiv C. — UiflsQK ald. IXUfii^fii SC 

■c duplei 1 «bibent in Loc uomine Ptolem. et Li*. (XJCI, 23). Apnd 
alio* icnplorei minu> certa cit scciptara (t. TekIi. \A Hel. II, 2, p. WS), 
aao l tamcD Kriiiitur apud Aiben. VIII, p. 332. 23. air^ AC. :,q,t,=cdbvGoOgle GALLIA NAHBONENStS. 9M 

Xfa^io* vtpvdfor ftat^of wri^ r^g &idm:rris, ^vKidcaii fuativ, 
To toiig o^mmig iiearQsig i%ov dvo jctQ ^ rgeig o^|a)>ri ai- ■ 
JSag ntti xa&dnt t^iodona eig vdwQ ii.v£dEg iatt ae^taagat 
Toy l](&vp d^ioloYOv m ■fUT/t&og- fgiipsTeu Si vab tijg Daaog 
5 xa&eoKQ oi i)jBi.vgs- -ovtoi (lep i» t^g Ilv^t^e peWffw oi 
amaiMl itera^ Naq^mvag xoi toS J4ipQodiaiov. inl &ateQa 
l**SV '?? JVaQ^omog ix rov KiftfU*ov (pe^onat n^og t^v &a- A. 276 
Xatiitv, s| otni«p KM( ^ra^, o te O^^tg xal 6 '^''PaM^aQtg' 
tovtwv itp' ov ftiw Satte^a n6i,ie dtrqiak^g tdgvtai nk^aio* 
~ 10 «^ff NoQ^iovog, itp' ov di jijud^, Mtiafia MaaaaXimttSv. 

7. "Er ftev ovv #j[ei na^aJSo^ov if nqoetq^ftivii noffoXia, to 
tUQi tovs oQvxiovs ijfivSi Siegor di fieiZov tovtov ajedo* n, 
to Itx&Tiaoftsvov. fteta^ ja^ t^g ISaaaidiag kmi tmv ix^o- 
l,tSv tov 'Podavov aediov iatt t^g &aXatttis itixof stg ixatov 
15 ataiiovg, toaovtov Si xai tifv dtdfterQOv, «MtHoudi; t6 Cjiffta- 
xoiUrTtH Si Ai&iaSts eato toS tsvft^e^iJKorog. futjtov ya^ ian 
Xt&mv ][BiQoai,^mv , vnonsipvxvtav i^j/onmv avtoig &yQe)an9, 
aep' tjs aep&ovot voftat ^oax^itaaiv eiaiv iv fteaep S' vSaita 
xat ahmiSes iviotanat xai aXtg. dixaaa ftiv ovv xoi ^ vaef- 
20 KSfftevti X'"^^ tigoa^veftog iatt, dtaipeqonms S' eis t6 aeSiov 

3. itat/itititQeu IC, led in hoc nifi sup. pr. m. 4. lir uKri- 

■cis indDsit Cor. 5. al] of / >td. — ifxAu:; C^T). 6. (K port 

. Inl add. hit Car. Fortaue H eidilt pon ediiQa. 8. ofiQii codd. 

edd., correxi ei Groik, «nileiitia ad Hetae Plolemaeiqne auctoTUatem, 
hodienia namiiuj forma confirmatam. — 'Pav^a^tii baod dnbie eorru- 
ptam esl, et IHfavQii icribeDdiini eue ei Mela tl Ploleniaeo probabili- 
ter censneninl Tuchuck. ad Mel. II, c. 5, 6 et Groik. 9. fiUTxtga A 
piiTiga BCl BiiTt/Qa^Cat., moneni tamen in nott. aut Bantga eum 
SiebenkecAio, lut poliui Bi^ijqQa «crlbeDilum fuiue: iu enlm nomina- - 
tur haec orhs in nomniii (v. Eckh. doclr. I, 1 p. 67). Al alteram fonnam 
magi* commendat codd. icriptura, ac Inentur Ptoleni. (II, 9) Stepb. («. 
T. BtuTo^out) InHripU. apud Grut p. 272, 10. Hus. Veron. p. 418, 5. 
Cbiqae autem, eicepto Plolem., duplid ^ uxibitor. 12. Tov; oiD. C. 
15. xai ota. ald. — Tfjv] xor ald. to AQl Epit, et baec inlra quoqoc 
p. 202 To tiajittiior praebet pro t^y SiafUT^or, neqac lamen annu 
aum lequi oiDin a rtUqui* acriptoribas tam BbbarreDtem. Articulum 
01D. ff. 19. aXuil8t^ C. — avrhxartoi Cor, — na* poit oui' om. - j| on . l ald. :,q,t,=cdbvGoOgle aU LIB. IV. CAP. 1. $. 7. 

tovTO [to] ^Aoft^i^UM xoKOt/^et, ffmpc ^kuov xai ^pixM- 
A. 277 jg^- qgaffi j-ov* ovgea&ttt x«l xvAw^eur^cu tcop iU&oiv iviovg, 
MiamiXda&at 8s rois ar&Qwnnvt anii rw» o^fioawr wu yv- 
fiftna&cu Hoci ot^M xoi iaS^s ato t^? ifiato^s- ji^urrott- 
hjg fii» oi* (fitjaiv vao attafiwv, jmv xeJLovftsvmi' ^gaujtiav, ix^ 5 
nta6vTas toiis It&ovg eis i^» imipdvsiav avtoltc&u* tis ra 
xot>Ue t£* jViQitav. JloaetSfoi/tog Oi iifa^v ovaav tiaj^vat /tefa 
iiijuSaafioS , xoi Sta lovro sis ttXemvat fUqtaQ^vat Ui&ovs, xo- 
6aae^ tovg ttotafUovs Kaxhjita^ xou titg ^fi^qtovg tag tuiftaii- 
rtdas, oftoivg Si km ijeiovg xoi iaoiuye&eis ry oftoioaiTt' xoi 10 
f^v ahuai aaoSeitaiiaai*' dftipotsffoi. tit&afiie ftiv ovv 6 aaQ 
dfupotv lAyas' apAfjOf yoQ tovs oHrio cwBarmtttg }.i&ovg, tov 
XM#' iavtois ij i^ vy^oS nayivrag fUTa^a3.eiv, [^J-«x nsiQ^r 
fUydXtov Q^yfuxta avve^ ht^ovamv amoxQi&^vat. to fisvtoi 
C. 163 Ihaaaoloy^TOi' AtVjvhK naxafia^tiv ^ naq' oUov ht^wv tts 15 
ftH&ov i^eimtiat. q)^ai yovv n^ofui&svg ita^' avt^, xa&ijyov- 
fuvoe 'HqttnXei t^v 68£v nSv dao Kavxdaoa npo; Ta; 'Eaae- 
QiSag- 

^^ets Bi uityvoiV ete dtd^^titov atqaxov, 

iv&' ov ftdj^St adq>' oiSa, xoi &ovq6s tteq lav 20 

(tift^l^ef nettQiatai ■foq os xcei ^ihj Xineip 1. 10 om. codd. Cor. add. — fitlapfiifior codd. edd. — j9Auai'] 
poqitop C. B. la/luof C 10. &fiotovi AB, Jdque i-ecipIeiidDn) 
cem<ft Gro»k., quod si fiat J^ m vt muLandum enL Idcm prAcleirj 
npo; iiuerit anle ti) 6^oi»Tf)Tt paulo audacini ic parum comiiiode. 

11. TijfJ lauffjv Cor. Quod pronQmen »i jmpsisset, pluralem, opinor, 

12. ov aMeri)cii iDclutit Cor., quae coitiectara racilitate quidem com- 
mendatur, «d >la Tci^a nafi' lainoii^ oimis langueot. Grosk. igitnr, 
aervata negatione, ytr/a^i aU,' ante ^ eicidisse arbitnilur, quae tamen 
prolure ^ii aaiim, cum nulla cai|M appareal, car ea eicidertnL Fortasse 
KTiptuiD fuerat ol' xaS-' faurau; ytiiojurovi. 13. /itxapaUiir codd. 
Cor. coiT. — ij om. codd. Cor, add. Anle eum aU.' inienient Xjl. 
15. nagalapdii ald. 20. (u olia DioHji. Halic, qni mu prtmos Tcr- 
»11 aflerl Aniiq. I, 41. — <9vfot (sic) A ^vgoi Cghi, aed duo ultioii 
habflnt ^oviiot in marg,, ^ij^of Bl. — nii/ iw] mtgir I. 21. ft/p^i/ 
Al 'nilffs IB; sed in koc /t aup. ir. :,q,t,=cdbvGoOgle GALLIA NABfiONENSlS. MK 

MaW* SJa&ai d' ov ttr' ix yaiae U&of 

^Bie, itrei itas x<^S^S s<^< ftaX&caios. 

lS<op S' dfnjxafovnd a' 6 Zevg oitfrt^u, A. 278 

vE<jie},ijy S' «Swoiijito» ynpdSt fOfyvXtov aenQiov 
5 vWiTxtor ftjffet y&O"' o^ff ?«*»«* ov 

^akwv Smau ^aSUag Aifwi et^atoit. 
wantQ ov x^Eirroy or, iptialv 6 UotJtiSiovtos , tls a^ovs tovs 
Aiyvag ifi^cdetv tovs Xi&ovs xcw vteiaxacai fie»rag, ^ toaov- 
tiov Oeoiisvov noiijijai li&mv rov 'Hpaxl/o. «» ftiv wv roaet'- 
10 m)v, avaptaiov tjv, tititq nai aqog o-^mv tiaft}ti,^&ij ' ^att 
ravnj je- ai&avwieQos 6 (w&oyqdi^os tov dvaaxevd^ovtos tb» 
fw&of, oiUa KCM ta SAXa nettqwa&at ep^aag 6 mait^s otw 
ia funifta&at (pAattuag. xai fOQ iv loig itsQt tijg agovoiag 
itai tijs B,tfi,a^fUvris T.oyotg ev^oi zig av ttoild wtavta tmv dv- 
15 &Q(ottivinv xdl cojp qrvaet ftvofisviov, loar' in' avttSp ipdvat 
noTx TtqBertov alvai toSe t; t6Si yaiie&ai, olov woft^QOV ilvai 
T^» jityvntav, oiUa f»} tiiv jdi&toniav airtiXttv t^ yijv xoi A. 279 
mv nd^iv tis £ndqT^ aXiorta vaitayiop at^tTttittw, dild 
(tij T^v "EhivTiv d^ndaavta Sacag nacti tote dStttr^etaiv vate- 
20 fov, ^vtxa Toaoirtov dnEiQYdaecio ip&oQov 'EiX^vmv wti ^a^- 
pdQmv SnBQ EvQtaidtjs dv^sjMtv eig tav ^ia' 

Zeve yaQ nanoii piv Tgioai nijfta S' 'EXkdit 

&ijMv yevea&at tavr' i^ovixvatv namjQ. 

I. J'J & Sbk. Cor. 4. BKi^x'^'' Cor, tx C»s. cdd!. — (tt{mjj'- 
yvXni' nogk, 9ed dao ultimi ei corr., yoj^yiiXtur mp. aigoy k. 5. 
ffUy^nWc codd. Cor. eoir. ei Salm. coni. (t. E.erc. Plin. pag. 42). 
6. ^dU,»)v Cor. — JijwrM codd., <ed « in fine add. sec. ni. id A, J>;i»- 
atii ald., DndB Salm. cooicdt Jiiufd;, calUtis Hygini veriiia (Poct. Aslron. 
II, 6. p. 437) — „quil>u9 Herculein le defendijje et hostei fuguie." 
iuiMrmi Leopard., Herm. 7. o^J oir ACIB, sed io hoc oi icc. m. gup., 
sicut in k; au i et niarg. o: rec. Sbk. ei Cas. aeat. 6. ifipdlXiir codd. 
Cor. corr. — Toffoijio. CIB (Hic post corr.). 9. M-or CIB (hic 

posl corr.). — Toaotlro» IB (bie post coir.). 12. TaJLU» edd, 

15. ftro/ifriar ald. 18. t))i' ante Snag^fp' add. cdd. 20. dnitf- , 

j^oiTro Cor. ex Tjrwb. coni. — Qaae legimlur iudc a f>'$o^nv usque 
ad rTuf^HH (t. pag. 188 eilr.) deiideranlur in A: interciderunl enim 
duo fDliaj quae fiierant inlinui qualemionis. Eadcm dcaunt in ghi. 
23. raST'] i<iS' ald. :,q,t,=cdbvGoOgle 2M LIB. TT. CAP. 1. f . 8 — 10. 

8> /7(^1 Ae fwr tw 'PoAovotf aTOfiaTiav Ilotv^toe fiiw iat- 
t(fiS Tiftaitp, ff^aag ehat ft^ aerrdoTonor, dXXa dimo/iov j4q- 
TSftiSio^os 8i T^iamfM* idyti. Ma^tos ^e varBgor, oq&v tv- 
fp}.6<noftov'Tni6fievov ht t^s a^oaxtaastng xffii Svaeia^oiaf, xoi- 
v^v etefU SunQvj^a, ttai tavT^ Se^dfieiios ro akiox tov nora- 5 
/lov MaaeaXtoiTate edwttev dQnrretop Kora Tor jzfog jip^Qa- 
vag itiu Tcavyevovs aokenov l| w nloikov ^veptavro nolvt, 
nSb; fttjtxrtoftevoi roiis ircmXeorTos xal tovg xatajofienovs' o^w; 
ov* $tt fUvet dvaeiaaXoa Std Te t^v ka^Q^T^Ta x<u t^r fiQoa- 

C \8i jittfTt*' xai T^r ToaetvonjTa T^g x^^f^^s, wote ft^ xa&o^aa&at 10 
ptjS' iyyve ir Taig Svaae^jtug. dniieQ oi MaaaakiiaTai miQ- 
yovg drear^aav atjttetcc, i^otxetovfisfot ndna tqqhov t^* ym- 

A. 280 pccr' K«t Sii xSM t^g 'Eqteaiag J4QreftiSog xdmtS^u iSQvaam 
Uqoi', x^Q^ dsioht^ovreg , S notet v^aov ra atoitata tw no- 
TttftoS. vxeQiteitai Si tiSv etc^oXiov tov- 'PoSavov Xiitvo&dXttna, 15 
xaXovai Se atonaXiitvi]», oarQdxta S' i][8t ndftaoiXa xoi oJlmg 
svmpet. TovTijv S' ivtoi ovpiaTfjQi&fttiaav rotg cTOftttat tm 'Po- 
Satov, xai fidXiara oi tf^aavreg imaatofiov avtov, ovte tovt' 
tv XifovTEg ovt extipo ■ oQog yoQ eati iteta^ to SieiQyov dno 
tov notaftov t^v Up.viii'. ij ^ olv dsto ■^g IIvQ^vijg em 80 
MaaaaXiav tioQoJkiav totavTii »fu roattvttj ng. 

9. 'H S' ial tov OvaQov notttftbv xal rovg Tavrij Aiyvag 
tdg Tt tiSv Maaa^iatriav 1];« noiUi; Tajvqoivtiov xai 'Oi^iav 
xai j4i)tmoXiv xai Nixaiav xai «o vctvata&ftov to KodaaQOS 
rov 2^aatov, S xa).ovai ^oqov 'lovkiov. idQvrai Sa tovto fte- 25 
ra^ r^g Oi^tag xai r^g jivrmoleiag, Sii^ov MaaaaXtag eig 
e^iacoaiovg ataSiovg, 6 Si OvoQog ftsaog iari r^g ^vrmoketag 3. Maqui^ ilfiaioq atAA. XjL cott. coII. Plut. (Mar. c. 15). 
Gauaa crroru manireata. 4. n^o^ai^irruf Cl TtQo^aaivi; S ct {t Aup. 
«c in. add. 7. ipi/ytiaTo BCl Ca». torr. — noiiTti^ codd. Cor. 
rorr. ei con!, Tyrwb. 8. nqaitoiietaii B, sed { in i muL lec. m. 

IS. iBTO/ior p, amamoftor Cor., ut ad Timaeuin baec rercraiitur: qaod 
cliaiDii arrideal, laineD cum fu«r!nt, qui icptem fuitse RlnHlan! oslia 
credereat (ut ei Apull. Bliod. ArgDaaut. IV, v, 634 appircl), reciperc 
Don auum. 20. ano Mavnai,iai IB (id hoc isi in inarg. sec m, 

add.) .ald. Xjl. corr. :,q,t,=cdbvGoOg[c GALLIA NAHBONENSIS. S87 

xot flfaicUas, t^t fih Sew ciicoai, «^; 9e i^xorta aradiovg A.r281 
SUx^r ' Mff*' ij Afixtua t^g 'Itaiias yifeta* xara rov fvt ano- 
dtSuyft^of 0(0», ttttitrt(> ovau IBa<faai.mtmv ' [m\erti][tata' 
yoQ ra xiiaftma talrza totg vittdMiftitotg ^affia^s o* Mav- 
S atti.uSTat, Tjv yt &aXainav iXeu&iquf ^eir ^ovX^fUrot, t^g 
jvi^^ vii' ixeifuf xQoxovfiirrig' o^eii^ yd^ iurt xai egvftrj, 
a^os fti* rf MaaoaXtec aXttmgti fthijtov xataitinovaa ttSn 
imniSiav xto^itov, iiQoi6m di itri t^ ta nawtanaatr tcm&Xi- 
^mitsa RQog triv &aXanaf xoi noXig out^v aoqeiatpof imaa 
10 ti^v odov. xatijovai Si ta fur tt^wta ^aXvsg, ta ds tsXtv- 
tata fr^of t^r 'ItaXiof avyatnotteg jiiyve?, ffspi w* Ixj&^ae- 
rat fnta taxta. vwt Si toaovtov aqoa&exiov, oti njs fuf J/v- 
tmoXeoag iv totg t^s Nofi^iotinSog ftiqeat Miniftjg, t^g Si JVi- 
xaiag if toif «^$ 'ItaiXas, 17 ru' Nixata vito totg MaaaaXiiOTats 

i* ftifet JMti Kjg enoQjitts iotiv, ij S' Jiftikohs tav 'ItaXttarSkfv 
^etd^stai, xQt&etaa aQOg toig MaaaaXuitae xot iXev&tQto^tttfd 
ttSv aaQ ixsiftav aQoatayftdtwv. 

■ 10. IlQOxtiftai Bi taf ateftov tovtmv dno MaaaaXias dQ- 
^afiivois al I^toixaSts fi}aot, tQtig itev iz|toJ.07oe, Svo 8e ftt- 

20 KQai' ysatQyoiat S' autas MaaaaXtmtai. to Si nctXaiOf xtu 
ipfoVQav ilx"*'' iSQVftifijv itvto&t nQog ro; ttSf XriatTiQietf 
iqioSovg, tinoQovvtes xot Xi/tifoiv. fieta, Ss tas ^toijdSag ij C. 166 
nXavaaia xai ji^Qiaf, Ijovaat icenoixiag. if Ss t^ ^ijgw»'! 
xtu ^q^of iatt to toS .^^Qavog- xtitai S' itvt^ nQO t^g Jiv- 

25 tittSXtiag. aXXa S' iati vijaiBta ovx a^ia ftv^fii]s, ta ftiv nQo 
t^S MaaaaXias avt^s, ta 8i nQo t^g aXX^s *fff Xsj&tiatje ijt- 
opo?. tiSf Si Xtftifa>f 6 piv *atd tof favata&itof d^toXoyos 
xai twf MaaaaXtaatmf , 01 S' aXXoi fistQtot' tovtwf 8' iatl 
xoi d '0^§ios xaXovfttfog Xtitijv, iniirviiot tiSf 'O^v^itav At- 

30 yvtof. ffGft fur vqs na^aXios ttwta liyoftsf. 

1. fUoot} <) C. — Saor nue iSipiona tii. C(f) edd. 3. hti~ ■ 
Xtaar codd. Cor. corr. ei Cu. com. 5. fi] t( codd. Cor. corr. 

7. %»/r x^tit*' tii* latniiSKr >ld, 19, vnaqx^^i codd. Cor. ciht. 

cf. p. 181. 22. ivnofovaeu «ive (Vii{>(iOiVt H (Cribeoduin ceniet 

Grwk. ~ ij om. £. 27. «or] to Cor. :,q,t,=cdbvGoOg[c MB LIB. ty. CAP. 1. §. II. 

A. 282 11. IV d' wrsQxeiii^rtiv fdr^e ):*''?«»• fcoiwTa yeiayQUtfti 
td «E o^ tct aeQuteifura xcu o( tftnofmi, dia.(pt^6via>g Si o 
'l^Sofoe, fUyiistos tt <o» tai sil^nof Kvoathtvr K-(<a¥, ix noX- 
jMf nJ.^govfit«og QOiftaittitv }j«miov (mv iift^s tteQi lovttov. 
Ajio MaaaaJJtts Toiwf d^^ttfttvoig Mtl iigaiovait' im «^ fu- 5 
«ol^ jm^air tmv te j4Xikoi* xai mS 'PoSiaoS, ftej^gt fii* tov 
^povmiM aotafujv Zaijusg oixovdiv im XBftaxooifmg aradiovs- 
aofi&fisitp de ^to^autv dg Ka^aiXioMia nohv jj itf^^g X<&Qtt 
nSxsa JCaova(f<a* ioti ftixQi twv rov 'Itya^oe mifi^oltav a^og 
tov 'Pobavov ivtttv&a Si xcu rd Kiftfuvttv avpdami ntoe t^ 10 
'PoSavip- fiijxoe to ftex^t Sar^o ano mii /tgovtvtia maXimv 
itniv intaxociiav. oi fti* ovv Zaixee iv avtoie td « mSia 
xou S(t vne^neifiBfa ag^ Matoatovat, twv Si Kaovdgaiv vniQ- 
Ketvrai Ovoxovtioi re ttai TQotOQiot xou 'Ixovtoi xcu lHiSvilM. 
ftma^ Si toS /iQovertia xRf tov 'lca^oe xoj aUoi norofioi 15 
^eovctv dno twv ^hisiav eai tov PoSavov, Svo fuv ot ae^iQ- 

A. 263 qiovres noXtv Kaovd^co* *x«i Ovu^tov* HOtvi^p Qei&Qt^ cvft- 
^diXoineg etg tov 'PoSavov, tQtrog Si £ov}.yag, 6 xatd Ovv- 
SaXov noiiv fitayoftevoe tt^ PoSav^, oaov FvaToe J^ijrrfjJap- 

7. d^ontla B. 8. Kofialuira ald. 9. novafur csdd. eaiaa- 
que scriptara plcmqoe lodi reciUTit, sed a in prinui ^Haba huiiu QO- 
muiis, ubicunque ak aliSs Kriploribui commcmoralor, coosl^ter apparet, 
eiaique infra apud Strabonem qaoque quacdaoi aunt vealigia. X;l. ufai- 
< que rulltuil. 10. nu;] n^o« £. 13. ii] xi codd. edd. 14. Jti- 

SviXoi B ISiSovloi Sbk. atqae ou inlra pag. 203 iq. eibihem codd. 
19. roiv om. ald. IT. xlovaQW codd. xovdfiav dd. Sbk. corr. lam 
qoae seqnantur vcrba xal Oiagor taagati tarbai dcruol, mullisque con- 
iecturii lentata lunt paruni felicibnj, qua> Tide, ti tanti eat, ap. Groak. 
ad h. I. el Ukert. in Geogr. antiq. II, S. p. 139. Inducendi ea e&>« 
poat Xjlandrum Sbk. cl Cor. rede censDernnt: manifesto enim ona lunt 
ei varia icriptura, namini proiime praecedenti a librario dubitantc addita. 
Caeterum haud improbabilitcr Grosk. suipicatui C5t, CaTiromm nr^wai 
illam fiiiue Carpentoracte, quam qb tMjJ)! T^s ygatprii (t. 111, 165) fiw- 
taue Strabo noo Dominavit: Aed male idem ICaqjiEVTa^oMFa icribit pro 
xal Oi-ajw». 18. Olirdaloy Sbk. Cor. ex Scalig. eom., coll. Liv. E^t. 
LXI. Otoi. V, 13. Vemmlaniea i fbrlai» a Strabone ipio omiMa m , 
ul in Viriathi nomine. 19. dtofidfffafoi; CB, 9ed lo hoc ' pmt add. 
et allcnim «^ deletnm; atroffagflafoq l }-TaIot u ^dgffafii ald. jtiri~ :,q,t,=cdbvGoOgle 6ALLIA NARBOHGNSIS. 889 

§os ftejtiX^ fidx^ noU^ hiji^axo Ksli(St ftvQtiSoQ. iiei Sl i* 
i(p ftEta^i fioXeig xeu j4veviiav ncu ji^axoirav xcci jde^ia, ti^ 
ivn, (p^atv Jiereft^wQog , ae^ia 8ta to iip' vtpwg idf/va&at 
fteyaXmi, 17 /liii ovv oLIj; aciad ian nsSiag wu eSporog, ^ d' 
5 EK t^g J4eQiai eig rriv f jdovgiawa vneQ&iaeig i^et orevag naX 
vhaSetg. na&' S Si avftsiimovaui d 'laoQ norafiog xai 6 'A>- 
Sttvog xai to Kenftevov opo?, Koirtog 0d§iog Ma^iftog jii- 
ftii.ttaiog ovx oXatg i^iol ftvQtafftv eucoai pvQtdSae KeXtiSv xaai- 
tfotfis, xal laniae tQoaatov avtp&t Xsvxov U&ov xal vevg dvo, * 

10 Tov_ ftiv j4geoig, lov S' 'HQotdiovg. dno te zov 'loa^og sig , 

Oviewav t^v teov J4U.o^qv(B3v fttjtQonoliv xsiftevfjii inl z^ 'Po- 
darip erdSwi siai tQtaxoaiot ewoat. xhjaiov &' vJtfQiteitat C. 186 
T^ff Oviivvtie to AovySovvov, i(p' w avfiftlayovaiv dHJjqkois 
te j^QOQ x«i 6 'PoSatoe' atdSiot S' eiatv in' ovfo m^^ ftev 

15 nsQi Siaxoaiovg Sia t^e JiXXo^iYtov , dvdaX^ Se fttXQif nXet- 
ovg. JdlXo^Qtyeg Se fivQtdot fioJXate nQotSQOV ftiv iatQdzevov, 
vvv de yeatQYOvai tu neSia xtu rovg axXavag rovg ev taXe j^X- 
aeai, xai ol fti* aXloi %e>fttiS6v ^tSatv, ot -S' iniipavsinami 
r^v Ovieviia* iypttsg, Htofi^jv ttQoreQOV wcav , fttfTQonoXtv 8' 

20 ofttog Tov e&vove Xeyoftdvriv xaieaxtvdataat noXiv. ^Qvtai S' ini pafpfiS edi, inde a Cas. , led alterain fornmin latlnae propioreni cnm 
Xylandra praeTerendam daii ob codJ. scripluram infra p. 191. 2. xot 
ame Aiivni» om. B(?) edd, 3. o ante HgTC/iidioi/aq add. B, 5. 
T^r AotiQiiava liaud dubie comipU sddi, sed Tor AqovtyTlav, quod ni- 
mia audacia Cor. ei d'AnTil]ii coni, scripiil, nullo modo probandum eal. 
Bestituendum eil haud dubic iiii AvifCiina, quod nomen infra p. 203 
iu alio sitaililer corrupto, Aovtf/loiiioq, lalere Mannert. (Geoer. anliq. 11, 
1. p. 84) recle ilderat, Cu! coniecturac quae oppoQuulur argumcnta a 
Grosk. aliitqae panun nalida lunL 6, ran^o; E, %. iiax^xo>fia¥ 

BCI M. 9- iimioo» k, 11, rijv anle Oilitva* add, edd, — aX- 
lopqoyav codd. edd, sed i, qaod paulo poit eiliibet E, iDfra p. 193. 
203. XV[, 765 omnes toAA. coiulaQter praebent, idque a Poljbio el 
pleriique scriploribni Graecii ia boc nomine luurpatum fiiisie lestatur 
Steph, 1. T. ^lUpqvytq. 12. eial om. E. ■ 13. af' CIB, xi bic poH 
corr,, lip no idque Cor. rec. 15, dXXa^ijoyar codd, edd. v. ad 185 

eitr. 16. olo^e-j^c E alXo^t/oyii BCl edd, 17. td^s ante h 

om. 1. 19, nijoiiqav C, 'c,q,t,=pdbvG0bg[C m UB. IV. CAP. 1. f. 12. 

f^ TWat^. ipfytTtu d' tuto uSw jihtHor ovnif neiis wu 

Stnttvai TO ^oi&^Of ial ffoUov? oralHove. xMsl^uv di et? ra 
mSia r^e xci^ae tijs kiXo^ij»* xw Sejoauamv avftfiaiist 
Vf • ^^aQt Karii j^ovjSovvop nokti' Wf £tyoauaa9, ^ ii o 
Ktu o 14^aif in nSv !Hhieon>, oqiCw £t}i(oarove m xtei j4i- 
dovove x«E( jit^fKOtsiove , na^aOM^a* S' vste^or *o» jdoiipw in 
■IM9 tantSr d^iur ipe^ofievot' aXtMOw, iaui^ea^aae n^ opofum 
• xcu ye»6fit*oe e£ ofiqsor» j4.(iiiif> ovfijuayet T<p 'PoSavip. nalitr 

S' emttQax^aae 6 'Podavoe c^ Tqr Ovii**a.v ipdgertu. av^^ai- 10 
ju d^ KOf' a^ae l*i» tove fe^Je aoraftove ^i^a^at ttQoe ag- 
wtof, tha itQoe dvatv tie Iv S' ^dii avfuteabv ^m&qop aaXiv 
(cUl/c xaimijf iUc^o»' virtop (ptferat n Qtvfta fuxQt tiup ix^o- 
hSr, dt^d^tewT xcu tove ailove aora/iove, xiucei&e» ^Stj r^ 
toiaiiw aoMtai tt^xQt t^e &aXataie giaw. ^ fuv ovv fiera^ 15 
nor jiijietof xai xov 'PoSayov totavTtf riff. 

12. T^r S' iai &dteQa fi^Qtj tov itorafiov OvoXxat fipMv- 
nu s^v aXsiati^v, ovg J^QijWftiaxovs ttfoeayogevovat. tovtat» 
S' iauteior '^ Nd^^eir Xiystat, Stxatote^oy S' as' tttu tije ail^e 
A. 3S5 KAttn^e Xiyoiw rocovtor iae^^i^hpat np td^et fvrar XQO- 20 I. DnaJ aru codd, Sbk. coir. — tar TioXeiat ald. 2. o(] w; 

IS, «d liic port eorr. — iq^ A^itin^i} tijs fiifokt!'; codd.; cteulai 
quod Sbk. a!t in Vat A (i, e. p) eaae t^{ Ai/iai^i; faUum eat: baec oien 
eat Cm. coDiechira, quiin Sbk. e( Cor. redpere non dDbturDnt. Sed 
p, 208 codd. concinunt io aliera romia, »i qoam ducit etiam eiuidem 
nomiiiia acriptura corTupta p. 204, et baec ipn de qua agimus: ME- 
■ rAAHS entni iponte sua onert ajrllabts fitnniq, prima ob t^^ simili- 
tndinem videalar omisu. Eandem formam iurc apud Ptolem. (II, 9) 
realitueDdain ccniet Grashof. io ed. ^i^^lb. 4. ai.i.opijifiar codd. cdd. 
— atyyoirniwr B aiyyoaapui C aiyyoaiaii* !■ 6. iyyoatantr 

BC lyyooiaiay L 6. X^xouarovi Cor. lic consL 7, oHovlaBi! 

eodd, Cor. corr, — XiytaaCoiig] Uyyoyai; Cor. atque it» appellatur bic 
populus et ab aliia scriploribna et a Strabone ipio p. 193. 208. 12, 
av/intaar codd. Xjl. corr., avfiniaoyiii: Sbk, ei Caj. coni., av/taiaar- 
Tor Cor, 17. oiuXrat codd. edd,, sed oinXxat babent codd. p. 187, 203, 
PloleiD., Metapbraale> Caeaarii. 18, afijHBfnitovi B Cor. eamque br- 
iciiptorea lalini. J9, vaq^ara l, et io fine tocIi li- 

1 B. 20. tv* x9"*f *V Iftxoqilif eomipu niDt, :,q,t,=cdbvGoOgle GALLIA NARBONENSIS. 301 

M>(< T^ ifarogeitp. ot fut w* OiohiM fenomiwin t^ 'Po- 

Soptp, roig £a}vms (j;iw*tff drrura^xorrag avTois iv fji «e- 

Qtti^ xai toie Kaovagove. ifttxQoaei 8» to tmv Kaovtt^m» 

ovona xcu ndviae ovms ^S^ n^oaa^o^woeat rove «oirnj ^oq- - 

5 §dtiovg, ovdi ^a^^d^ovg ht ivrag, o^ld. luxaxtifiivovg to nUo* 

els Tov tiSv 'Pwiiauov tinov xai r^ -/Xiartii x«( rois ^ioig, n- 

*dg 8i xal t^ aoXtnuf. aiXa Se iatw dBo^a e&vt) KOi ftutqd, 

noQoxtifiSfa roig M^oitiaxotg ji^pt Ilv^vrjg. ftijtqonohg 8i 

tm" Mg^itoftiiXiKOf cW Niftavaog, xora itiv tbv diXot^tov o^v , 

10 xoi tov innoQDtov noU Ndt^iavog Xemoftiv^, xatd 8i tov no- 

Imxov vm^^diXovaa' vntjitdovg -(d^ iiBt xtiitag titta^ag xai 

«'xo<7i ttSv Ofios&vav evapdQ^t Sia^t^ovoag, awteXovaae eig 

axtriv , ijpwaa xcd to xalovfuvov Admov, <Sate toig d^im&iv- C. 187 

tag dyo^avOfUag xa* tofueiag iv JVsfiavatp 'Paifiaiovg vnd{(- 

15 )jew- Sid 8e rovto ov8' vno toig nqoatd-fftaat tav ix t^g 'Pd- 

(ttie otQoi^yKv iati to i&pog rovto. id^tat 8' ij noXig xatd 

t^v 686v t^v IX t^g 'I^tf^iag sig '^v 'JtaJJav, &iQovg fiiv ev- 

^wtov ovcav, ^etfiwvoe 8i %ai iai/og mjXoiStj xai notaft6xi,v- 

arov. Ti»a i»iv ovv twv ^evitdtiov noQ&fulote neq&iai, ttvu 8i 

20 yeqiVQatg, tait ffiv ^Xaivaefioi^ftivate, tals 8i Jki&iav. notoiiitt 

8s zccg BM tiur v8dtiov 8viS}coXiae.,ot j^eifia^qot, xai ^tijflt tou 

&s(f9ttg ia&' ote ix tmv jiXnemv xataifSf6ftevot ftetd t^v dno- 

■ni^iv nuv xtovtav. ttje 8' oSov t^s^ Xex9ea!iig ^ ftiv eudis inl 

neque miihuiu proficimD) coniectiiru Cuanboni, qui xai antc t^ ifino- 
Qtlip iluereDdura ' cduail, ant Coraii to ^/iTtoffior icriheQiij. MdIio uie- 
liiu eat, quod Laclunui&us propoamt in Achcdd. %a/v o/jliiw iw iftnoQi" 
niv, «ed UmcD non Mliiliclt. Vtfiisimam cddIt* iudico caniectumn, 
qtunn Zicfleriu V. D, dnm ipeciinliu tjpagraphica corrigo, meciun com- 
niiiiiicaTit, T*i* xQ^f^i^ ''V IffnoQli^. 1. oilxtu BC ouokxcu /(?) cdd. 
— f^ xOTOfi^ ante t^ 'PoSara add. edd. 3. xa&voQOVi; B na^a- 
liavv l xataqov^ C. — na&vaqa* BCl, 8. ^^gofimoi^ Cor. — 

Id^c a vuce UuQiptjq denno incrpiiint Aghi: t. ad p. 18^ B. jtQtj. 

xB/tttimv Cor. 13. ixoiaat ABI txovaaf Ci?) Sbk. ei Cas. coni., 

scd noTDinatiTui , quem Cor, resliiuit, probabilior coL jlixifiiii' codd. 

15. ngoa-iaj^fiaot^ nQoyfiuat ABCI aQomayfiaoi, quod eM in 0, Sbk. 
rec. cx Cu, coni. 19. tioQ»n{an; BC. 20. ^x anlc fuJw et mox 
ante Xt&or add. nep. 

19* 

C,q,t,=cdbvG00g[C ■ m LIB. IV. CAP. 1. $. 13. 

TOt jiXaug i&ti, ita&tinfQ uttofter, ^ avntoftos ita Ovoxot- 
nuf ^ Si Sia t^g aoQciXias v^e Muaaakiayta^g xoi tifg jtt- 
^ant^g ftatt^ortfa ftev, tAg 9' vneQ&eastg %as eig v^v IzaJJaf 
evfUi^eattQag Ixeh tiatetvovnevcop itraS&a ^S^ tmt o^mr. dtf- 
A. 286 )r8( 9' ^ Ne^aa>isos tw ftiv 'Po9avoS ne^i ixanov ata9iovg, xo^' 5 
ir T^ niQaia naXixPiov iati Ta^waxw, njg Sa NaQ^oivog 
imaxoaiovg anoat. n(ibg 9e tb Ktftfutov ogog avratitovteg, 
iitdaft^mtovreg 9i xai to vorwv itXeuQov uvtov ftexG^ ™»' dxQio- 
niQiaH' oixwat tmv ts Ovoht^v ol TeKtoaayeg naXovftevoi xai 
oUoe nveg. aeq'i ftir ovv twv <tXXiov i^ovfiev vattQOv. 10 

/13^ 0» 8« Temaaayeg xaXmifieroi «p IIv^v^ aXtjatd^ov- 
atr^itpantareai 9i fitxQa xal toB nqoaa^ittiou aXev^ tmr 
Kefiftevaiv, aoXvx^aov te viftovtat yijv. edixaat Ss xoii dvfa- 
atevaai fiote Moi evavd^^aai toaovtor, (oim ataaeiag ifoteaov- 
atjg i^eXdaai «oXii nX^&og e^ savtav ix t^g oixsiag- xoivtov^- 15 
(TOi 8i tovtotg xcu aiXovg «| diXtav i&vmv. tovtfov 3' eJvai 
xai tovg xaxaoiovrag t^r fppvyiav t^v oftOQOv t^ KaaaaSo- 
xi^ xai totg naifXayoaf tovtov ftev ovv exofter rexft^Qtov toig 
Sn xai vvr Xeyotievovg Textoadyag. tQtwr yoQ ortiov i&vuv, 
iv ii avtav to^yie^l Ayxv^av noXiv TeKioadyav Xeyeta*, td 20 
^8 Xotad Svo iati TQOxfiot xai ToXtato^oayiof tovtovg 9', wn 
fter ix t^g KeXnx^g dacpxia&iiacLr , ftijvvEi to *te* agdg mig 
Textoadyag avfupvXov, e| »»■ 9e xtaQimr vQit^&ijaar, ovx e^o- 
fiev tfQdZeiv ov ydq aaQe^fpaftev oixovvtdg ttrag *t^v* fvvi 
TQOXftovg ij ToXiato^wYumg ixtog tav ^Xitstat ovt' ir. iwiaXg 25 r c«dd. 6. Ta^qaviim edd. <£ ad p. 178. 7. lal 
■Dte (Eio<T> add. BCt cdd. 9. oim}.xar Cor. 14. liaviQfirat C. 

IS. oMaq C. 21. ToiiiirTo^oir/iDi ACI rolunofioayiot B ToXtmo- 
^tot edd. iadc a X;l. Sed in jjIJiiJia media praefeiendnm duii u, 
quod et codd. eihibent inTra XII, 54T. 5^, et ab Eraloitheae umrpatDia 
(biue Sleph, i. v. TalHna^ioi tradit. Commcndit praeterea lunc Hri- 
pturani titulus apud Franz. (v. Funf Iniehriflai tte. p. 22 not.). Su- 
spiciri deniqiie pouia oa, ijood h. 1. codd, consUnter pnebent, ortum 
eslo ei ai m«le lecto. 22. tr'] yi Cor. nullo fmctn; videtnr potios 

delenda particnla ei repetiliane liie»ri>ro similium oru. 24. v^t om. 

edd. ro ao. 25. loiXurto^oayUivt ACl toXHiiofioirylaus B(f) Tit~ 
}.iaTofioylovi edd. :,q,t,=cdbvGoOgle GALLIA NAKBONENSIS. - 293 

ovt' ivroe' eiitog b' iitWMuttvai Sia lis d&goae dnavaaraeeit, 
xt9aMeq xai in' «cJU.o>r avfi^aivei nketovtav met nai rov SX- 
lor Bqivvov lor intX&orta ini jJei,gioi>g Il^avoov zirig tpaaiv, 
ovda mvg Tltjavaovg 8' Ixofiev euier», Snov pjg ^xijaav n^o- 
5 tiQOv. x«( rovg Tsxioadyag Si qjaoi finaax^* t^S «"' ^ek- C. 188 
(foig at(fafniag, *>tai* zovg « &iiaavQ0ve tovg cv^B&ivxag ffap'. 
avtotg vao 2^»atiaivog tw (szQlmjyov twv 'Piofiaiaiv iv nolei 
ToXmoatj t(5v ixst&sv j^Q^fidrmv niQOg elvai ifaai, nQop&titvM 
Os Tovg av&Qtanovg koi ix tdiv iSiwv oiawv dvteqwvtas xai 
10 iit}.aa>toftivovs tov &tQV ngoaa^dfnevov S' avtmv iov 2!xmi- 

a>va 9ia rovro i* Svatv-j^fuMt Kataat^i^pat tiv ^lov, tag It^o- A. 287 
avlov ix^hj&trta vno t^g ncut^iSos, SiaS6%ovg S' aaoXiaovta 
fiaiSag, dg avvi^ii «attmoQvev&eiaag , <6g eiQtjxe Tifiayivtig, 
aiaxetiog dnoXia&at. »t^(miJTC^O£ d' iativ 6 IloaatSotviov Xd-^t 
15 yoff' rd ftiv j-ap evQe&tvra iv t^ ToXiaaiTy Xf/^ftarta ftvQMV 
aev xai nsyiaitta](iXi(ov taXdvtmv ■fevia&m ^tjai, td fuv iv 
gtjMtg dnoxeifteva, td S' iv Xiftvatg itQaig, ovSefiiav xaraanev^ 
i)(p*ta, aiX dqyov ^(gvaiov xal aqyvQOV tb 6' iv /ieXyotg le- 
QO* xca ixeivovg tiSij tovg •f^qovovg vnaQ^ai xevov tmv ■roiot!- 
20 Ttuv, aeavXiifiivov vao tmv ^toxiiov xaid tbv ieQov n^i^nov 
et Si Mfti tt iXeitp&tj, 6taveiitaa&ai aoiXovg- oufle a6>&^vat 8i 
avrovg euco; etg t^v oixeia*, d&iitag dnaiJM^avtag ftetd si^v 
ex j^eXtpiuv dntoy^toQtiaiv xcu axeSaa&ivtttg aXXovg en^ aXXa fteQri 
xurd S(}[oataaittv. diX', laaneQ ixetvog rt eiQtixe xal ttXXot nXei-. 
25 ovg, Jy j;"'?'* noivy^Qtiaog ovaa tuu SstatStuftovatv dv&i/tinojv 
xai ov aoXvreXtov totg §iotg noiXtxiov *t^s KeXttx^g* eajre 

1. 1WV aXXm', sed 0, poiua utixii^ue loco k o laulato, C (mc. Cot. 
in nou) Cor„ toy rdJloy coni. Toup., roy roU.xo» Gro.l.. fnulra 
olonea. 4. dlX' antc oHt idd. edd. — d* om. edd. 6. ii a>te- 

risci» incliuit Cor. , nec atare poleM una cuni ■»! quod praecedil: inihi 
lamen hoc magii eit suspeclum. T. Kainiuiroi; cdd. inde a Xjl,, De- 

quti dubiam, qiUD de Q. Servillo Cieplone loquatur Slrabo, led conlra 
codd. Iiic el paulo poit coawinlientes □omeu itlud Inferre UOD Ucel. 
10. Ktxtnlaya edd, inde a Xyl, 12. iino eipungenduiD videtor. 

13. oT<: CIB (ex cocr.) aiq Cor. — iiiKiaaogyiii9iitrii' Cl ■ai<ii>o^fi^ 
&tiaavi Cor. 18. /pvooi' edd. 22. fu^tiXkdXarnvi C. 25. ivait- 
Satfioroiv C. 26. t^; JCtilTHi^; expUDgelida reclc ceoniil Gnwk. : ad ei- 

c,q,t,=cdbvGoogle 294 - LIB. IV. CAP. 1. §. 14. C\P. 2. $. I. 

Oijffmgovs' (uiXunei 9' cevrotg ai Xififai t^v dmi,Utv noQeTxor, 
eie &g Ka&Uauv a^yvQOv ^ ttal xevoov ^d^^. oi foSv 'Pai- 
ftaToi xfaiiiiaavrBg imv toniov datSovro rag iifivas otj/xoata, 
xal rwv tavtjuafiivaiv noiXol fivlovg evqov aipv^Xwiovg oq^- 
QOvS- iv fls T^ ToXraoa-ij xai zo hgov tjv ayiov, tifitoiitvov 5 
<Tqi68Qa i!«o r<5» nsQtoixtiiv, xai td xQrntata inXeovatss Sid 
Tovm, ffolitov avatt&ivztov , Kttl n^Betog nQoaaatea&ai 6aQ- 
QovvWg. 

14. ibtvTai 8'iJ ToXeStjaa xard to atEViaraitov vov ta&itov . 
Tov SteiQfovtog dao rijg meid NdQ§o>va &ai.dmjg rov taxta- 10 
v6v, ov ipt]<ri IloauStovtos iXdrtta tm* VQiaxfXiatv ataditav. 
a^tov 8' dvtl irdvttav imatjfi^vaa&tu naXiv, ontQ stnofuv nQo- 
teQOP, t^v OfioXoyiav r^? ^^tu^a? nQos te tovg' notafioig nai 
T^c &iiXattav njv t imog 6itottog xal rijv ivrog- evQOi ya^ av 
tig iniOT^aas ovx iXd^iatov fisQog tov&' vnd^ov t^g tmv «d- 15 
nmv aQetTjs, Xsy<o Se to tdg iQeiag ininXe«e<!&at tdg toS ^iov 
A. 288 ftttd ^aattavjis anaai nQog anavtag xat tdg cotpeXeiag dvst- 
C. 189 a&cu notvdg, [uiXiata' 3e vvv, ^vina dyovteg ^J^oX^p dtto tmv 
onXtav iQyd^ovtat T^r y^taQav inifieXwg, xtu tovg ^iovg n<xra- 
awvdJ^ovta* noXitatovg' <»ate inl tiav toiovtiav xav to t^g itQO- 20 
voiag cQyor imnonttvQeted^ai tis av So^eiev, ovjr ontog irvy^et, 
«il' tog av ftnd Xoytaftov tivos Staxetftevwv ttov tontov. 6 fidv 
ye -PoSavos noXvv te ^et lo» dvdnlovv xai fiey<i}Mtg tpOQtioig 
nat ent noXXa ft^Qii t^g jrca^o^ Bid to ttme ifiainiovtae etg 
avtov notccftove vaoQxeiv nktotovs ntu St«Se'xea&ai tov tfOQtov 25 
nXjeXatov. 6 S' !!4QtcQ ixSexetai kbu 6 Jov^ig 6 eig tovtov ift- 
P<iXX<av, elta ne^evetat ftexQt tov .Ztixodvit notafiov, xkpm5- 
^ev tjStj KataipiQetat eig tov toxeavov «ai toig ^iij^o^iovs ««i 
KaXetovs, ix Se tovtwv eie r^r BQsriavtx^v iXdtttat ^ ^ft^- 
aiog SQOftog iativ. inel S' iativ o^ig xai SvaavtinXovg 6 'Po- 30 

plicandura nolio/oS ab inaperilissiino quodani leCTore pra<p<wrete viden- 
tur addiia esie, 2. ;[pw(oi> ald. 5. lolmaaii C. 11. o»] «! 

codd. Xjl. ™iT. 21. SawJ Si, C. 23. x«i om. C. 37. S,f 
■orara Cor. ct sie comlanlei^ — loS atile nptapov add. ald. 29. 

iixiitovi codd. Xjl. corr. tf. Cae». B. G. 11, 4. Plin. H. N. XIX, 1. 
— itQeflayui^r AC. 

C,q,t,=cdbvG00gk' GALLIA. AQUITANIA. 29» 

Savog, wa r^v ineS^Bt' (po^ta» ne^ai^M fiaJJiaf Tote a^ 
(iafid^cus, oaa elg Jiqovfqvovg ttoni^etM «a! tov jieipjqa ao- 
rafiof, natHEQ rov 'PoSfwov kcu rovroii aijiaid^ovtoe ex ftd- 
Qovg' oAA' )J odoe mdias ovaa xai ov noil^, /ibqI oxtaxoaiovs 
5 aradiovg, eadfsrat foj ji^i^VokT^ctt rip dvdaXip did to ne^we- 
c&ai Q^ov ineif&sv S' o jiuyyiQ ei^viae ixdexsiaf Qet Bi ix 
nSr KEf^tevmy s»; lov toxsamv. ix Si Nd^^mvos dfcaiXeatu 
fiiv iai fuxQov r^ ^ratu, ne^Everai Si nXiov iai rov /o^ov- 
fOP norofto*, xri roiW oaov ottraxoaioiv ij inraxoaiiov <j»«- 

10 Si«>v ^ei 8e mm 6 raqovvas eig rov mneapov. taSta fisv vnif 
«M* vsftoftdvav rijv Na^^tavitiv imxQdtetav IsjOftev, oSg oi * 
itQAtsQov Kii.rae lovofta^ov dao rovrtoy S' oytai xai tove ovft- 
fraviae raXdrae KeXtoiig vao tmv 'EHijvoiv iiQoaajoQev&^vat 
Sia r^v inupdveiav, ij hiu rtQoaiM^ovtiov KQOe tovto sat rav 

16 fSaaeaXioiriSv Std ro nltjCio^mgov. 

CAPUT IL 
1. 'E^e Se nagi r£v JiifOvitaviSv lenrsov xai rmv nqoa- 
otQtaftsvwv ecvrots i^&viav teisaa^eiJxaiOe*a raXaxtxiav r&v fta- 
la^v tov Fmiovm xatotxovvtoiv x(u tov Aei-piQog,- ^v l»ia . 

20 inii.aji^dvBt xai rtjs tov 'PoSavov norofUae xiu rm» nsSiotv' 
rwv xaitd r^v NoQ^mvinv. dnXiSe yoQ Eiaaiv, oi J4«ov*ravoi 
8tcupe$ovat roH raXarutw ^ivXm xatd te rdg riSv aenfidro»' 
Maaaxevde xcu xard ^v yXmrrav, eoixaat 8e ftSXXov U^tjQatv. A. 289 
OQi^ovrai 8i t^ raqovvif aotitft^, ivrog rovrov xat i^e HvQtj' 

25 »7?s oixovvreg. Iflrt 8e i&vi} tiSv J^xovtraviSv nXeiio ftiv rwv 
eititoai, ftut^d 8i xai dSo^a, rd noXXd ftev ita^ameaviratd, ta 
Si Btg riiv fteao^/aiav x«i ra «atjot «5»' Keftftiviov oq^v ftixG* 
Textoadyiov dvi-fovra. Inetd^ 81 fttx^d fteQis ^v ^ toaavr^, C. 190 

3. ti^ ^o! C. 5. xt^i'^'" '^'■i '■ '" ~ Stojh om. I. 

S. aiut B ei corr. 17. twf poit aigi om. E. — jjxwiaiw Cor. 
ut sapra p. 176 ac uc Gonsl. 18. Mvrot;] avriir C 19. noTct- 
^ou h uxlavor USiSorttiv post Aii^^fH^ add. E. 20. iaiXa/ipaiia- 
ftita E. 26. QuBB teguntur inde a ^ loirauT)} luque *d nota/ioit 
6val> (v. p 191) eicidenipt in A: iolegniDi folium peiiit, (piod fnit 
nllimum qualenuonls: cf td 178 exlr. Ead«iii dcniDt io gU. :,q«,=cdbvGoOgle 296 LIB. IV. CAP. 2. §. 1. % 

oi/oai&eGW x«i t^r lieni^v loS t^ovna ko* roS Aeipi^os. 
naqaXhikoi 64 irois eiatr ol ffotw^i «y nfgijji? xoj dvo w*»- 
owfft wa^oJjlflioj-pa^tfta Bqos twi^v xmqia, o^tCo/um ««ra tag 
SaXag ffiLweiifi T(p M wx«(W¥ *<«* ''**S Ae/«pe'w)(S (teetfc 5(iJ);<- 
Jjra* a' o;*oe ffTaai'»»' iomi o nlois ifariqaiv tmv aorafimy. 5 
(i^aU£( *'*);(«»■ /"agoiiww tqksI noT(^tots ai^t]&els efe w 
fteta^ Baovqiytov « t<u* Otmmv eaixaJ.ovfiiifa>v xai Harto- 
rmv, diifottQwv rahetutwv i&TiSf' fiovov j-og S^ to t<uv Bt- 
mvoipov tovrmv i&vas iv TOis J4«ovnavois diXotfvXov tdpvTO^, 
xoi 00 mvrsiei avmig, Ij:» di- ifuiogiov BovQSiyala iaatsifu- 10 
vov JUftfotfolimij' ««', ^* wouniciv ai ix^oXal loii aotafiov. 
6 Ss jitiyijq faxa^ J7ixto*i»* Te Kai NaftvitiSv iit^dllet. a^o- 
rtffov de KoQ^iXav va^Qj[Ev ifKto^ov im Totrrq» t^ aotofup, 
ittQi ^s e(jii?>te IIolv^ios, fiVTia&eis «5» vao Ilv&iov ftv&oXo- 
yrj&sv%<ov, ott MaasaXiaitiSv fuv tw» avitfu^dvttov ^xiatoin 15 
ovdels eij^e Xeyetv oiSiv fivijiitis a^ioy, igionj&Eis vao tov ijH- 
aimvos tieQi t^s BQerrapiic^s, ovde tmv i» Ndq^iavos oiSe tmv 
ix KoQ^tXmvos, ameQ ^aav a^tatat TtoXeis tSv ravty. Ilv^its 
S' i&aQQijae toauvta jpevaaa&ai. twv Se £umvmv aoXig iatl 
A. 290 MeSioiMviov. eatt d' ^ [liv aaeameavittt ttSv JdKovtttaitav a/i- 30 
pndij; ^ aXeia^ xai keatij, tteyxVV tQe'<povaa, mie Si aiXotg 
tittQaois difOQtatEQa. ivtav&a S' iatt xoi xolstos nodu* 
To»' ia&fiov HQOS tov iv ly NoQ^mviiidt aaQoXt^ raXartttov 5. « posl ofiau add. C Cor. .7. lotxa* todd. Ovifilmcwf Cor, 

ci Xj). coni. atque iu appellaulur ap. Plolcio. II, 6. Aiuon. Moi. t. 45S. 
cf. Jiucr. ap. Grul. p. 227, 4. Sed haec scriplura nimis aUiorrct ■ co- 
dicibiu; ea vero, quara restilui lcvuiima llierarum mulaiione, respondet 
alleri eiusdem nomini) ronnae, qua dicunlur Ubiscl ap. Pliaium IV, 33 
et iii titulo ap. Grut. p. 731, 3. Slmillier ^ omittiiur in Oiiaai'W, 
Jayoiiai; llui. 9. fiitov^iyur C. 10. ^avQdlyiMM C. 12. JVo- 
ftrrpm' Cor. Ploleniacum, Caesarein, Plinium secuiu); qu»e icriptara nt 
Tcridmili*, ila taroen cena non est, ■llerique favet lingularis Namnia, qni 
eital in litulo ap. Onll. I, p. 9S. 15. St^nCaiyt edd. 16. Xxiptl^ 

Byoi edd. 17. niqiX iaiQ B(P) ild. — nytTTaniqf C IB. xoQifi^ 
liiros eodd., qnod Xjl. moiaTit in jtog^ijiii^o?, Cor, ut priori loeo con- 
. cineret Kof^Jwyos. A nembe aulem praelei- StrabiHiem conHHcmora' 
tur hoc uomcD. — TavTq; codd. Caj. corr. b.,Goo<;[c GALLM. AQXllTANIA. 397 

xoittoy, ofuirvfiog cxetV^ xmi «iiig. ij^ovai dt Ta^^tiltn zo» 
xoitio», na^' ols iun ri jjr^veia anofdaiorttTte ndmnr- iv 
fof ^o^oif ogvx&Biaw inl pMt^o* evQiitKovtat xtd j^Bt^oirhj- 
&eig j^aiov nXditsg, »f#' ote fttxfag dMo)tit9iiffaetos deofteptw. 
6 To 9e }Mtrtbf tf^7fta cWi xai ^ilix, xai awau xaae^yaauo' 
od noUJiii lj(ov<jai. ^ Si fteaoyeios ttai oqbi-v^ ^iXiim y^r ij[et, 
ttQog fii* T^ Jlvfijn! rijv itSv Ktavovevwv, [0] «071 fSvpiXviliot, 
if fj noktg Aovydovwov nat ra i<5i' 'Ortjatioi' ■&e{jna xiUlKmc 
notifiiotmov viojog' tto^ 8e xal ij tiBv jivaniaiv. 
10 2. Ttt Si fixx^fJ^ toS roQovva xal rov AeiytfQog ?&*t} ra 
trQoaxEi/tsya totg J4xovfravotg ianv 'Ei.ovot /uv diro tov 'Po~ 
Sarov tijv d^ytjv ijpvtsg, Oveildioi 6e fteta •rovtovg, 01 aqoii' 
toQtZorto tiote jiQoveqvoig, v§v Se tanovrat xa&' iavtovg' eha 
J^QOveQvoi xal ^efUiovinSs mu JJetQOxoQtof n^og Ss tovrotg 
16 Nuto^Qtyeg xtu KadovQxm nal BitovQiyee 01 Kov^oi KuXoti- 
ftefot' TtQOS Se tip otMavtp Xdrtovoi te xcu Ilixtofeg, ol (lif 
T^ recffOV*a naQoutoSrteg, oig eiOMfiev, oi Si tip AeiftiQt. 'Pov- C. 191 
rijvoi 8i xoi Pa^aXeJg r^ Na^^mvitiSt nXi}aia!^ov(n. naqa fiiv 
ovv toig nscQOMQioig mStiQovQyetd iativ darela kcw rotg Kov- 
20 ^oig BitovQi^t, na^ Si roig KtiSovQKoig XivovQYiat, tiaQa A. 291 
Si rois 'Povnjvoig d^yVQeia- ^otm 9' dQrvgeiu nai oi ra§a- 2. «uTi cdd. T. xorauEfwi codi. cM. — o iini. toid. Cor, iddi., Sni^ 
aute eum Sbk. rcceperat ei Cas. cooi. — avnjliioii' Cor. 8. Aoi>y8iio~ 
roi codd. Cor. corr. — Odcu! cuni » ii«inine pneter Strabonein nomiDen- 
tur, SforriaCim iciibaidani ctnMt Xjl. ei Plin. IV, 33, ubi Monen intcr 
A<{uilaiuae populot rcceniciitDri alii coniBaenint Konovtywi, quia Aquac 
CoavenH-um comroeaiomilur in IliDcr. Aulon., ubi vid. Weu. p. 4^7. 
Quae opinio magnoperc arridcl: elenim cum de Couveoarum agro (ga- 
tar, eiosquc oppida cnunierentur, vii credibile cM aliua populi nomen 
hic lalerri. 9. ^avmwv BCI Xjl. curr. 12.. OiiXXaoi C Cor., 

el appellantur Vellavi in Notll. Imper. (cf. Grcg. Turon. X, 25^ «d 
VellaTiui Undatnr ei inKriptionibiu (v. Le BoeuT Mesi. it VAead. 
4t» Inter. XXV, p. 144). 13. di/oiQroW C, tpiaa forinaDi ex ApoU 
lodora laudai Sicpb. 1. t. 14. lipoSQlxti codd. Ufio^itti cdd. inde 
a XtI. 17. MYifQot C. — foinatrol Bl foiiTaivot C. 20. JU- 

votiayia l ald. Xwoviiytla Cor. 21. ^vTttol; C — ioyui/ia codd. :,q,t,=cdbvGoOg[c 396 LIB. IV. CAP. % §. 3. CAP. 3. §. 1. 2. 

Ids. ieH^xaai de jiatiof 'Paftcuot xoi viav JixovitavtS* «(», 

3. [A^ovtQWi Si £B^rv«i ^r int np Aeiyji^i' (ojiqonoXig 
d' «vnu*- »(T« JVsfttoaaog eTtt n^ notan<p Kettttrtj. ^eig 8' 
ovmg HttQa K^vtt^ov, »o t^v Kuqtovrta* ifmoftov xaia fUdov 5 
nw TOr (iXovy ovvotxovfUfov, ix^aJXet 9tg6g rb* ia)tea*6i'. t^g 
dvytf[ttfi>g Si t^g nQoziqiw JiQovBQyot fteya «ex/uf^tor nttQijat- 
tiu t6 noXXaxtg itolef^aat tt^g 'Prafitmnvg ttne fth ^Qtaat* 
etvioa/-, naijy Si SmXasiatg. rtxsavctttg joq tigog KaiatfQa to» 
0BOf Hitifoivlaavio fteta Ove^xtyyBioQVfog, itg^TfQOi' 9i xtu «i- 10 
xoiTi fiQog Md^ifiov tov AittiXtavor, xcci ttQog Joft^tov d' 
toaitvTtog Arjvo^a^o*. «jos f«» ovv KaiaitQa iteqi te /*«p- 
•fooviaw naXtv tmv J4QoveQfa>*, iip' wptjhni OQOvg xeifcevrjv cvv- 
dtir^attv 01 aytaveg, f| tjg ijv 6 OveQxtyyetOQii' xai *d*. ttefii 
jihjaiav noltv MavSov^itov, e&vovs o^opof «01? AQov^votg, 16 
xoi tavt^v eip' vjp^Xov Xotpov xei.fievtiv, itBQtejpftevriv S' OQsat 
■ xat ftotaftotg Svaiv, ev 7} moI itiXia 6 ^yeftmv, kcm 6 fiokefwg 
telog iaxe' ngog Si Ma^tfiov j4i[tiXiavov nata tijv ov^oJl^ 
tov t"lattQoe xoii ttw 'PoSavov, xa&' ^v xai to Ktpfievov oQog 
altjata^et t<p 'PoSav^- iiQog Si /Jopijtiov Kar»tiQia ht xara 20 
«^* (TUfi^oi^r rov te SovXya xal rov 'PoSavtjH- Sietetvav Se 
r^v ttQj^v 01 J^QoveQvoi xat fte-j^i JVaQ^iovog xixi ttSv oQoif 
njg Maaai^tmtiSos, exQOitovf Se xat ri»v ftixQt IIvQijvijg i&vuv 
xai ftexQt laxeavoii xul 'P^vov. Btrvtrov Si, tov itQog rov Md- 1. latlrioii- csdd. Cor. corr. — ol ante 'Pn/uuoi add. cdd. 2. ntii- 
fiov^fani codd. 4, Arrcnifirtiin caput cam Ptalnnacai appelleC Aiigu- 
Moaenieluni, Cm. hic quoijne JV/^tiros jcribeDdum esse siuplcatur in- 
gcuioue ^ideiD, sed paulo sudacius. '3. HjUqri^av BCl ald. r^mfior 
edd. inde a Xjl., tcd 1 tncniur Piolcni., Urosi» VI, 11, itiucnr. An- 
lou. p. 367 ed. Wcii. — Kat/rovrTwv codd. Xjl. corr. ad PiolenL Cae- 
sariiqne auctoritalein. 10. oiiQKiyyiTigiyj-Oi C 12. tjroffaf^ 

c«dd. XjL. corr. 14. oviQntj^fiToftyi C. — 6 om. Cor. — 9»(iLlir- 
vtar Bl xigdvalar C. 15. parSt^ovXav codd. Xjl. corr. 17. lade 
ab iv ?) incipiuiil dcnuo AgH. tl. ad pag. 190 iu. — aai om. cdd. 
24. fiiihqv codd. Cor. plzTOV ald. Idcm liomo cum apud Li-r. (t. 
Epil. LXi) appcllelur Bituitus, et simililer apud Athen. IV, p. 152, ubi 
genitivos cst lov Brrinos, litc quoc|ac v iDsecerc non dubiuvi, ob pnc- C,q,t,=cdbvG00g[C GALLIA LVGDUNENSIS. I» 

|(/M>» Koi thv Joff^to* noltft^aatros, 6 nat^t} Awiqutg to- 
aovTOv ahwTip Uystcu hcu r^qi^ HiarsyitBi*, aoTB nori iitiSi- A. 292 
^tv ~tiowvfiEvog Totg 'ttpS.otg T^g imaoQtttg ih' da^vTjs ^piQto^&iu 
8m neBlov, -(^oov v6f*tO[ia xat d^yv^w dtv^o xoxeMFe Sto- 
5 aniiQatv, taow ovUJybiv itteivovg anoXov&ovvrae. 

CAPUT ni. 

1. Mera 8i rijv J^KOvitavijv fUQiSa xai r^v NaQ^fovhtv 
ij ifs^g itSTi /tixQi rov 'Pipw wawos dno rov AelyijQog ao- 
tofiov x(Ef 'tov 'PoSavov, xoO'' o avvaamt ngos t6 AovySovvov 

10 aao i^g itTjpjg xKzeTtxd-eis 6 'PoSavog. tavnjg di t^s ;[ropaff 
ta ftiv avm ftiQij Ta HQog rais ariyiug rcaf noTOfiiov, rov n 
'Pijvov rtai tov 'PoBavov, ftij^Qt ftioiav tt-^sdov n tiSv aeSloiv 
vno T0 AovySovvf^ Teraxrai, ta di Xotna xoi aadwxeavtrtna 
wi' a3J.li titamat fitQSSi, ^v tdteas Silyatg tiQOOvipMOiV q/uif 

15 8s «otvoteQOv td xa^' haata d^l^aofiev. 

2. ^VTO ftiv d)j to j4ovySovvov, ixTtafiivov vno Xogxp Kard C. 192 
T^* ovii^oXSjV ww TS ^QOQog tov notafiov xai tov 'PoSavov, 
tcaTejovffi 'Petfiatoi. evavSQei di fidkiata tiSv aXXoiv fiX^v JVoq- 
^corog- X(H yoQ ifinoQiiff ^Q^vrai, xai to vofitapa xoQdtTov- 

20 ai9 ivTav&a to tb UQyvQovv xal to "g^Qvaovv ot xmv 'Ptoftaiiov 
•^yEftoveg. TO tt Uqov to dva8et][&tv vnh ndvtoiv xotvy tiSv 
rdkatav KalaoQt t^ 2ie§aatip n^o tavTijs tSQVTat T^g ao- 
Xetag itti *p avfi§oX^ tuv ttoiafimv latt 3e ^oifiog d^toXoyos cedenlu t «iiiiilUadiiieDi, nt ndetiiT, neglectiun. Pater eias ab Athaiaeo 
nominatar Aoviffriov, "• 3. Amicii Biluiluin pecuniam ita diitribiiiMo ' 
vii esl credibile, ic iBnltD probabiliui quod Athen. 1, l., Potldonio «u- 
ctore, Iradit iij/tayayovna av-cor {lAr Aotiigioi) Toiii; ox^OV! iv ap- 
fiaTi iptgiaOvH dis tur TtiSliar xaX anifgiir xiioitor lal i^^Qor nu; 
axolov&oiaeui; Tuv £(1tui' /ivfiiiai, Haec practerea um siniilia 
lunt Strabanl) yerbls, ut vii dubitare llceat, quin blc ijuoqne aua ■ Po- 
aidonio pelicrit. lure igitur Cor. scribeadDin eue conicclt tok aj^lOK 
■, ToH noJ.loKi qnorum prlus niagis placet et lileraram ductibus ipua 
qaasi indicatur. 5. anii(iiav ald. 9, o] oi codd. Cor. corr. U. 
^tXytii codd. Cor. ccit. 16. uno] Jni Cor. pauto audacius. 17. tdu 
anie itoianoti om. edd. 19. IfinoqtCia ABt edd. W.' avfi^iAji A. :,q,t,=cdbvGoOgle 800 L!B. IT. CAP. 3. 5. 2. 3. 

imy(ia<p^r ^mv wr i^Mv i^xovra fOf oQi&fMr Mal shtofes 
' rwtiov ixKorov fiia xeu ialJ.os (ityaS' HQOKa&^ai Se tov 
i&vovg «w ^tpxjiainav ij TtoXig aSiii, xstnevov peia^v to^''Po- 
iavov xai too fJov^iog- ia S' i^g i&vti ra avrrsinovta jt^og 
tof 'P^fov, ia fu* vno lov /lov^iog ogi^eiai, ia d' vxo lov 
AqoQOg. ovTOi itiv ovt, mg 'eiQfitat a^oisQOv, dao tmv j4X- 
mcav Xfci aiiol xamvej^ivteg^ tnm' eig sv ^et&gov fsvfmeaov- 
A. 293 wff sif 10V 'jPo8avof xaraqidQOvtaf aiXog 8' itstiv, Ofioiatg iv 
taig jdhteei las itiijas lx^*> ^li^odvas ofo/uc 'qbiov*. ^ei 

1. (JHecat — filat codi, Cor. in notL ad Intp, Par. haad imprv- 
babiliter, cuin in ipu ara scalpU) fulise illai jmagiDes ei simiUbus ar- 

2, alloi; nianiftsto coiniptiini, ncquc qu!J scriptuni fucrit facilc iilii«ris.' 
Maiime arridet Tuupii coniectura yai aXao^ fiiya, led Groski^dii eliam 
sententia xaX arSqia'; fi^fo^ proponenlis Laud eit ipemenda: elcnim 
Kaiatt^o^, quod adiicLcnduni putal, minime est nccessarium, Quod Cor. 
denique praponit xat aXXtiq /(/;'«; adraodum langueL 3. aaiyciria- 

. ^iiir (lic) Al aaiyomavSir B atiyoijiaviar C. — rnfiirti codd. Xjl. 
COTT. 4, Ad Dubim nullo modo pertinere Scgusianoi iam Xyl. mo- 

uuit, ac jillyJl^oi: pot!ui lcr!bendum essc tuspicati sunt Falcouer ct Go>- 
selL Sed cum paulo post in Auduurum quoquc fiuibus describi:ndis 
denuo Dubis comnaeniorelur, hand magis ibi lerendiu, Groskurdiu* et 
UkertDs Siraboneni ipsuni erroris maluerunt accuiare, quam librarium. 
At Strabonem haec leribere potutsse Qcgn, et mecum negabit qni atteote 
legerit ea, quae supra pag. 185 sq. de Bhodani fluviarumque e! iuDCto- 
lum cursu disputaia sunt reclissime, el r«paUverit Sequanos boc ipso loeo 
a Stribone poni inter Ararem ct Rhennm sive, ui paulo post (v. 193), 
iDODtMn' lnram. Qui igitur fieri possit, ut Arar diviserit Aeduos et Se- 
qtiaDOS? Ulroque autem loco ai scribitur AttjtjQOii pro Jovpioi, id 
qitod in altero iam voluit Palmerius. aliique post cum, omDia perspieua 
aunt ac ptaua, celeris^jue scriptoribu^ congrua; totius denique proviuciae 
detcriptlo a Ligeri inripieiu liac ratione recte proccdit. Neque obstat 
magQopere huic mutationi codicum sciiptura, ad literaroia uncialiiun for- 

A, sed ajixodra^ pr. m. in marg., (Fijxoaro; BCl Cor. corr., licel ap. 
Stepb. Ilumen quoqne nominetur £iiii6aiio^; alteram enim fbnnani Stra- 
bonls codd. omnibua aliii. locis praeferunt, — ^dmr om. Sbk. Coi'., ac 
fruslra tueri «ludet Toup. verbls j(i S', lU ior axiaror pBrealliesi in- 
clusls, AddilnlD primum Iuer.it g/iur ut varia scriptura, deiode in st- :,q,t,=cdbvGoOg[c GAUIA LUGOVNENSl$. 3M 

8' eig tip wwavor, aa^aJXijlos «^ 'i^»V, 8ta i9P0VS ifuaw- 
(tov, awdimtvros T<p 'P^vip la fiQog iet, rit d' aig zavartia 
np ^^atn, S&ep ai naiXiarM raQiyttai tmp vtitov xgavv eig 
t^ 'Pmfitp' KKraMOftiCorrai- (tera^v fiev ovf rov fJov^iog xoi 
5 TOit ^QOQog oixtX rh rtav j4iSovo3v i&tog, aohv Ij^r Ka- 
^JJupo* ifii Tip ^qa^t xaX (fffovgtov Si^paxia, ot 8e jiiiiwot 
KOc (Jvjrytveig 'Pta/tauav lavofid^orro ifal xgtStot ttar titvni n^ts- 
^X9ov n^o? *7* qnXiar nai avftfiaxiav. ni(>av Oi tov ^papos 
oixovaw oi ^^itoavoi, SidtpoQOt >tai toig 'Ptefiaiois ix KoiXw 

10 ftyovotEs Kai totg j4i8ovote' att nqog reQftavovg tiQoaBXfOQovv 
aoiXaxts nana tag itfoSovs avtSv tdg inl t^ 'ltsd.iav, xaJ 
ineSeoirvvto ye ov t^v tvjrwaa* Svvofuv, alXd xeu xMroivevr- 
tes autois inoiovv fteydlevs, nal dqiiatdftsvot fiixQOvs' nQOS 
tii rovg Ai8o6ovs Atai 8ia taxrtt ftiv, 6XX' iaintvE tiiv Ij&qav 

15 )J «w ftinaftov eQtg tov SteiQyovros avtovg, ixateQov Tov *ff*(»ff 
tdiOT d^toHytBg ehat tdv ^qoqu kuI eavr^ nQoa^xetv td 8ta- 
yujutd tiX^- wvl 9' vno tois Pmftaiots anavr' iati. 

3. T^v 8' im tip 'P^vtp irQiSrot tmv wirdvttop oixtw<nt 'Bhni- 
i^ioc, noQ' ols eiotv ai mjYai tov notafiov iv T<p J48ovX^ 

20 oQBi. roSto 8' iatl ftcQos twv AXneatv, o&ev itat 6 J48ovets 
eie tdvattia fteqtj ^eX rd nQog ti}V ivtog KeXriKtiv xoi aXtiQOt 
Ttjv AdQtov Xlfivijv, nQOS ^ ixctatat ro KiSftov, eh' iv&ivde tig 
tov ndSov avfi^dilei, iteQi av vateQov iQovftev. koi d 'P^vog 
6e eig flj? fieydXa xal Xiftv^v dpaxeiiai ftEydXtjv, ^s iijtobnov- A. 294 
C. 193 

4. Joifpio^^i AtlyijQOi •crlbniduro, d1 nm^o docaimiu. 5. iSavaiv 
ABl iXoiias C Cor, coit, hlc et paulo ptat 6. ^i^poj-KTa C. — 

iSoom codd. 10. iSaiion; eoAd. Poil htnc Tacem Groik. aHiitralar 

eicidiue T0(« fikr 'Pafialoiq haud iuiuria: talla cnim reijuiri Tidantnr iia, 
qnae aeipiimhir. 13. aviois E. 14. ^douof; codd. 15. tov 

oni. edd. 18. oiTovdTto^ codd. NartovaToi Sbk. ei Cu. coni. colk 

p. 204, IVayTovdttot X;^l. anle eum proposuertit, utrumqnit frujCra; de 
HelTCliis enim agi icquentia docent, eaique Cor. ei CluTCrii coni. resti- 
tait: eodem ducit ipsa codicum scnplura recte iudicata.' 19. 'ASoi/i^^ 
Sit^oviU.a codd. Sbk. corr. ex Xjl. coni. 20. jiSSoua^ Cor, , sed 

infra qooque (p. 204. 213) codd. eoDStanler simptci S eibibeiit. 22. 
Xtn/lai A, >ed iufra bic qnoqne alterani fonnam praebct. :,q,t,=cdbvGopg[c 882 LIB. IT. CAP. 3. ^ 3. 4. 

n» xat 'Pmroi tnu Ovu^ohxot «(ur JihiMy mee xoi T<Jt> 
«m^ttittuoi'. qitiai Se t6 fu}xas eturov araliuot i^axMxii^i'»* 
jieir»^, ovK iatt H- aiX' in' eodwite fte* loS ^ftiaovg iikiyof 
ap vxetf^diXot, tois 8e attoXttoftuai jtcu 2'^'** n^oaxe&iyus ata- 
roSff «t ix"*^' ""• )''•? ^f *'*"' ^*" ^o»^ ^^ "*" ^ffT'»^»»- 5 
fmrog xfiu 8ta fiBSiiav vmtos cpeferat ro Xotnor, xata^as &ro 
nav 6QcSr- itiSe ovv otof ra juere»' o|vf xi» ^iaiov, eittpvaiia- 
a/up n^oaltoi>iftev koi axoiUon^a? ttoiXaq Koi ftax^ag; ^i}at H 
%ia iiamftOT e&ai, iteftTfidftevog toiis nieia i/yowas' ^yxw- 
KlovfTOi fuv ^ fiva 2<^'?'''*' ^''^ in(oil.i<!n;(Ti xctt otTOf xiu o lo 
^^xodfog, oi toaavTijv [dfc]. d(t<p6t^ot Se Qiovatv ht\ tas oq- 
ntovs dsfb Tto» rotiiav /Mgin*" ttQOseitat 8' attiav ij BQtrta- 
«wf, roS pw Iftjrow xoi e^^yv&sv, tSore Noi^opav^at »6 Xafr 
ttov, oxtQ iati to e^or axQO¥ ti\s v^aov,-tov 81 2tptod»a 
ftixQov dfttateQoi ' ivtav&a 8e xal to vawn^yiov avvtav^aarto 15 
KaiiaaQ 6 Qeog, ttJJiov eis t^v BQertavix^r. tov 8b £^xodra 
ro tfUoftevor vito t^v ix tov I^Qaqog dsxoftiveiv td <foqwt 
^txptp nkiov iativ ij to tov AeiyriQog xoi to ro5 PitQovra' 
t6 9« dno jiavySovvov f«j;p< tov ^j/xodva *^* j^tiUiur ata- 
diiov iativ, eiavtov [d'] tj Sutkdatov tovtov [to] dao twv ele- 20 
^ohSr tov 'PoSuvov (tixQt AovySovvov, i^aal 8'e xai fioXvxQV- 
aovs toiis 'EXovi}Triove ittjdiv ftevtoi ^wo* em k^ateiav tQoitit 
a^atf tds tmr K^Qior evxogiag i86vtag' dqiarta^rat 8' 
avtmv td 8vo ifvXa, tQimv orriav, xatd atQOzeiae. Oftiae 8' 
ix tmv Xoifiwv *t6a<av* to twv imy6va)V itX^&og iSijXoiaE* 25 
o HQis KataaQa tov Qeov it6Xeftoe, ir cp nsQt tena^dxorta 

1. (!(Tol ABl nalgrTot C, oiDuso aDtu naL — auwJal^ol ABl, 
<t Meentu in piienultZniaiii rctracto C, Outtiiluiot Sbk. Cor. — aiaim* 
AC dlaiiar B edd. cf. adp. 202. 2. im^ntlt» B tAA. 3. jn'] 
vm' ABC. 11. atjKovarai ACl, — oU' iDle au iii. Cor. atque opu* 
CM tali pirticula, led milii Teriiiinilius viauni Hi addcre poii Tovai-np 
12. n^inaHii^ AC. 15. miyiiji^iaano C 16, n^iTTww^v AC. 
17. SPjnoftivov A, led ei »> lactum erau tltera parte. 19. 1] Cor. 

ova. 20. d' oto. codd. Cor. add. — td om. codd. Cor. add. 22. 

i).ov^a*ov% codd. — Iijuti»! port £iowjtTiovc add. «Id., pro qna t&oi 
habent edd. inde ab Hopp. — tqitnadia codd.. 34. ot^otick -BC 
lA (in hoc uoe acc). 25. Toirtri' aMerisda indiuit Cor. :,q,t,=cdbvGoOg[c GAUJA LtJ«)miKN»S. MS 

fi»^uidK a(UfU(Tai)> 8a<p&ai/^aa)' , mvg ii Homowa «ruCeatfm A. 295 
fte&^ittv tie oKTcuiicrjfcUavfi, Siiots ft^ Tov raffMWoii, oftiqots 
ovat*, i^fto* njt' );n)9«r »^- . 

4. Itfera 9* 7ot'$ 'ElovtjTriovc ^tjxoavoi xri Jtfed(OpaT(>tKoi 
5 xcerotxovat mv 'Pijvov, in ols ESpvrat rtQftanxov t&ros neQai- 
ta&iv «X Ttjg oixBtag, Tq^okxoi. iv fl« toit ^^itoafoig iari tb 
OQOS o "lovQafnos, SioQi^tt S' "EXov^Triovs xat ^f/xottvovg. vniQ 
ov»; twv 'EXov^iiav xwi rwv ^tjxoav^v u4(3ovot xal Aiyiovsg 
olxovai fiQos dvatv, vneg Se tmv MtStOfuKQix£v AwMt xtd 

10 twV Atyyoviov ti fiiQos. ra 61 fteta^ t&vtj toS ra AtipiQog 
Moi Tov Stjxoava norafuw ta neQav tov 'PoSavov tt xat tov 
^QOQog noQaxtviai nqog oQierov TOis ta JilXopQt^t tcal TOig 
TttQt to AovySowov tovteiv S' imqtaviatatov iatt to tm* 
j^QOviQvoiv xai tt> twv KoQVOvriov, St <av ofKpoiv ivtj&sis o 

16 AdytiQ eig tov oaxtavo* egetat. SiaQfia S' iath eis r^v Bgtt- ' 
tavtx^v dno rmv aotofKov t^g KeJ^ttxijg eixoat xal tQtoKoatot 
atdStof vTto ya^ tijv afiTtcativ atf' ieneQag ava^ivteg t^ vots- C 194 
Qoia mQi oySotiv mqmv xatatQOvatv sig i^v v^aov. fttta Si 
TOti? MtSiOficetQtxovg xcu TQ^ox^ovg itaQOtxoiiiJt tov 'f^jvov 

20 TQtjovi^iot, xa&' ovs mnob[tat rh ^eSyfta vnb tiSv 'Ptofiauov 
rvvi r^v ' atQottjyovvtmv rbv rsQfiartxbv nolsfiov. atQav Ss 
t^xovv Ov§ioi xara tovrov tbv tonoy, ovg fisr^yaytv MjQisi- 
nas ex4vtag tls ti^v ivtbg tov 'P^vov. TQtjoviQotg Se avvE-^tig 
^tQOvtot, Koi TOvTO FtQfiavtxbv s&vos' relevtaiot Se Mevanioi A. 296 

25 fti^aior rmv ix^olav i^' atatSQa rav nort^tov xaTOixovvreg 
Ht; xai SQVftovt otiX v\ptil^s, aUte nvxv^g vloie xca catav&tO' 
Sovg. xara rovtovg S' iSQWtai Zovyoft^Qoi rsQftavoL iraatjg 1. fiveuiial C. 4. atloutpniouii ABl. — firfSioiuxtqaoi CA 

(]!ne acc). 6. i» T^« olntlai oro. I. T. 3i kovrjTthvz A. 8, 

Tuiv antc SnxoavHv om. edd. — oi Sovot cudd. II. ra\ io C. 

13. lE om. /. — 'AUo^qoit Cor. ef. ad p. 185 ei(r. 14. ovaiqyi,!» ABC. 
16. iXxoatl n C oxiu B. 20. T^i^v^^^bi A rqatvayqoi BCl Slik. 
rorr. 22. ovifltot Al ifi^qot (sle) C. 23. XQtiOMyqov; Al t^ou- 

ayqovi^ C iqtoviyqoti B. 25. nAijofof om. edd. codd., eiccpto E: 
eiddiue tiit hoc verbum live allud tiroile siupicatiu cral Grosk. :,q,t,=cdbvG00g|(^ 9M LIB. IT. CAP. 3. f. S. CkV. 4. $. 1. 

vot ftgfutfot xa* AvfUfUt xai ai^&et iimp^^mg wf «cUwv, 
»9* «M' o( i^Aiwnfuiioi xaw^Bfyo» etg t^ imf mv 'P^rov 
wn' M<u oJUot Si xar' aiXove totiove ivvaarevovet xou SiaSe- 
^oyiat ta ^mitv^a tov noXdftov, riSv n^cJTair del MXaixo(uytav. 5 

5. T(ov Si TgtjOviQnT xai Ns^uar £ivovee xai 'P^iipt 
nifoe iaaeQav oixovatv, ezi B' JdTQE^drtoi xal "E^ovffiavts' rotg 
Mtfoaioie S' Etai avvsj^eie esii t^ &ai.drt^ MoQtvoi ttai BMod- 
xot x(u J4fi^ta»oi xai ^oveaaiavse xai KdXerot fie-^i t^g tx- 
^ol^e tov Jlijxadva atnafLOv. eftgis^g d' eari t^ tmv Meva- 10 
«itav ^ w twv MoQWiav xoJ ^ t^v jitQe^axitav xai 'E^ovQoi- 
tm»' vhf fd^ sanv ovx vtp^XiSv devS^iov ttoiJ^ ftev, ov ro- 
aavt^ Se, oatjv oi avyyqaipeie etff^Maai, ter^axtaxii.ioiv ataSitov, 
xaXovat S' avt^v JigSavewav xatd 9e tag noXefttxds e^oSovg 
- avfmXeKOvree tdg twv &dfiviuv Ivyovg, ^atrio9stg ovaag, dni' 15 
^^artov tdg naQoSovg. eatt S' onov xoi axoXonae Kaxeft^rtov, 
A.. 297 avtol Ss xatiSvvov sig td §d&ij aavoixioi, vtfaiSia, e^omg ev 
toie ileai- ev fiev ovv tme etiOfi^Qiang fiuStpaXeig tdg nataffv- 
ydg eljt^ov, iv Ss toie avj^olg ijiUaxoivo Qa9io>s. wri S' S/ita»- 

3. ol om. /. 4. vvrl ailmsdi inctuilt Cor., 

; iDcoDunodiMinte Groifc. Ad Ubioi paula nitc 

«ferenda ciae, corumque nocnen ante tliXaiiro/irroi 

l.aud improbab;iiler Cluver. Germ. amiq. II, c IT, 

Id.inde 3 Oa. 6. fiffglay ABCl X;l. corr. 

— iritariq et /i lup. priui v A. 7. HTqi^aToi codd. Cor. t add., 

quod eodeiD luimine moi recuirente codicam scriplan commendare vi^ 

tur, Ucel cornipta lit in plerisque; J^Tgi^aTint quo^c ■ppelLntor ap. 

' Ptolem. II, 8. — li^oiiQun^ ABCl. 9. aovialarti; BCl. 11. ofto- 

Ijifiir ABC. — aT^t^caaCar C aTqi^Toiav A. 15. iiari4ftronK 

Im, aade, cam Caesar eadem de cnniuetudine loculus (11, 17) icripierii 

^teneris arboribns incisii atque infleiis," irvy^fpvorTii: lod irPft- 

nJ./irovi(; Caitubonns dnbilanlcr propoanit: <|nae Grosk. aTidc ■rripnit, 

in codd. simal aoimullis ca legi (also aflirmaiu. — onut codd. Cor. 

corr. ei Cai. senL, alquB esl feniinini gencrii iLVfoi ipud oplimos icri- 

plares; babent lamen cliam o Jlii/o; SchoL ad Od. I v. 427, Eust. ad 

H. p. 834, 33 Rom., ita nt fortaisc hic quoqae Toiis — Xvfov^ scribeii- 

dum nL 16. dv/if^aTiOr codd. cdd.: corren ei Grosk. coni. — il«- 

oiovt l ald. 1. *B.,;Jo( 


X Al 
.muni 
haec 


excldisse conic 


cl( ]. 


p. 79. 5. T«v ^qi :,q,t,=cdbvGoOgle GALUA. BELGAE. Mft 

isc oi ivtos 'P^mv xa&' ^avxia* ortes vnmovwm 'Pn^moMi. 
nsQt ii ro» £iptodrcai notoftdr sta* kcu oi He^iaioi, v^aor 
ixpme if T<p noToft^ tia* noh» jiovnomiaa* , x«u MiHnt *m 
jltj^oovwt, Ttaiimxeaiiaat ovwt. a^ioXoYiolietov d' iaw l&vog 
S CMV TKtSn; 'P^ftot, xai i; ivftQonoXtg ovtw* JovQotoifTOffa fta- 
Xtara ovfouufnu xai iijatat tove tay 'Pmftauat ^■ye/tofag. 

CAPUT IV. 
1. Msra Be ta iBx&evra t&TTj ta \oina Sekymv iattii ^vti, 
«0» na^axeartttSr, (5» Ovepetoi fti* siott ol fovfiax^aavtsg 

10 n^g Kalaaqa' Itotftot fOQ ijcof xm).vsiv tot eig t^v SQSTta' 
fix^v ni.oiv, ];^a)'/(8voi t0 iftnoQit^. xatenmfid-pice Si Q^img, 
ovx ifi^oXois xQtofitvog {rfr fraQ najsa ta ^ta), a3X' dve/tip C. 1 
qieQOfiifOiv in' cevtDv, natfantof oi 'Ptnfiaioi ta iatia do^d^s-- 
ndvoig- tjv ydq axvttva Sta t^v ^iar tmy dyifuov akvaBig 9' 

16 ireivov dvti kcuIq)^. ni.imimiya ds notovat xat v-iptn^vfnia xat 
iipoaQOiQcc 8iit tdg dftnoitstg, S^tviig vhjg, tjg iimv rvnoQia' 
Stoneg ov avrdyovCi tdg d^futvias tav caniwv, dXk' oQatm- 
ftara xaTaXeatovaf tavta Si ^^oig diavdvmvat tov ft^ xatd A. ! 
rdg veoihtlag xanvQ0va9at t^r vXifv ft^ votiCofiivtiv , tov ftev 
20 pQvov vonuT^ov Svtog t^ ipvaEt, t^s Si Bqvos ^fj(fag Kcti dlt- 
novg. vovrovg olft,ai tovg Ovstitovg oijttatds shai tav «osrd 
Toy J48Qiav xvu ydff oi ttii.oi ndmg tfxsSov n oi sv tij 'Ita- 
Xiqs KeXtol fi^raviatJiaav «'« tijs vtisQ- tav jihtswv yijs, «a- 
&daeg xat oi Boioi xai Sivofsg- 6td Ss t^v OftaWfUav Ila- 3. ailiodfa Bl trwoara CA, scd la hoc i in q laaC: sec. m — 
no^triot AC. 10. n^Tiavti^v AC, tl. i/tao^diii Cor. 12. 

dr^fittv C, led V *ec, m. add. 13. ia Unta om. C. 14. dlvaii C 
Cor. : in q>u Kiiptiin cuid nngnlarii incoiDnioiliu lil, incoiniDodius hoc 
est, (jaod Tela dlcnnlur cateaii alligata. .Ad ancDrai autcin haec nfe- 
rend> taat intellitiiDr ci Cwi, de bell. Gall. III, 13i ac fortaue «pnd 
StrabaDeni ancorarum tuenlio libnrii f.ulpa iDlercidiL 15. ta nlola 

ante notaiiat omiua eue luod improbibilitei aiMpicaUir Gnuk. 19. 

fiil} ^ codd. Sbk. coiT. ei Cal. coni. 20. Tq* ^uuv l. 23. Tnc 

■nM Twv add. C. 24. ffloi codd. Xjl. corr. — ol anle StMvti add. 
C(?) edA — a^rort^ el r Jup. priu » add. «c. m. :,q,t,=cdbvGoOg[c 3M ' UB. nr. CAP. 4. $. 2. 3. 

(fihtyoiiai tfoah avrovs. l^o» 8' ovx taxvQil^oitens' «£>«• /«p 
ffe^t 7m«r TOtsvKov TO eixog. 'Oaiafuoi 8' etai», oSg ^iia}nfu- 
ovg itiofttt^et Ilv&eas, ini nrog n^oManaxviae ixuwfSg ax^ag 
eig Tov toMccw» oixovm^, ovx swi maovmw ii, iip' oaor «xef- 
ros ^iffTt Moi oi ituxrmaa^teg exeiwip. rmv 8e /ieta^ i&iitSv 5 
toS ze 2!^{iava xai lov AeipiQog oi fuv mtg S^xoawotg, oi 
8e toig JiQoveQvoig OfioQovat. 

' 2. To 8i ovfmar (fvlov, S nir railixoi' re xai /'«iUnt- 
xor xaXoSatp, d^Eifidnov itnt «al ^^(xor je k<h Ta/v noig 
'fiapjv, allMg 3e ankovv x«i ov xanoij&eS' 8ia 8e rovro «ge- 10 
&t(S&iyieg fiiv ih&Qoai uwiaai itQog rovg djiafag xai tpayeqiSg 
xea ov ftera neQiaxiijjseig , aiars xai evfuxajel^tatoi yivovrtu 
roig xataaTf>arti-fU* iQHovaf xat yoQ ors ^ovlerat «at onov 
x(u d(p' ijS hvxe fiQo^daetag ttoQo^vag rtg avrovg hotiMve 
ia-[e iiQog rov xiv8vvov, nXijv §ias xat toXfttjg ov8i» ejorfaf 15 

A. 299 ro avvaycavi^ofuvov. noQaneta&ivrsg 8i evfta^ag iv8t86aat 
fiQog ro ^(pijiJt^o»', iSarB xai itatStiae aarsa&ai xai Xoymv. r^s 
, 8e ^iag tt> ftiv ix rwv amftdro)* iarl fiej^dXoiv ovroiv, to 8' ix 
to5 ttX^&ovg' avviaai 8s xard nX^&og Qodiaig 8nt, »6 daXovv 
xai av&ixaotov, avvayavaxTovvrtov totg ddtxsia&ai 8oxovatr 20 
dei rmv nhjaiov. vwl fiev ovv iv eiQ^iyij Ttdvrsg etai 8s8ovXio- 
fiivot xal Zmvrtg xatd rd nfoardy/iata t<ov silomu» avrovg 
'Pe>ltaimv, dXX' ix tav aaXaimv j^Qovtop towo Xaft^vo/itv tKQt 
wrmv, ,lx [te] rmv ftixQt vvv avftfievovrtov tioQd roig JTeQfta- 

C. 196 potg POfiifiiav. xai yaQ r^ qivaet x«* totg noXirevfiaatv iftgieQeis 25 
eiat x«i avyyevsTg oJJbjio»? ovtot, oftOQ^v te oixovat {oi^or 
dtOQt^ofiip^v T(p 'P^vtp norofu^, xai aoQon^ata l/otiaar td 2. hSiiiSt ol iQte 'OtTla/ttet add. edd. iade a XyV, wd Cor. uie- 
riaeit induiit; tlat di of ifiafaat S' tftft* ml. ald. — 'Oatattu>i\ ol ala- 
fuot ABCl Xjl. coTT. — avi Tt/itooii cttAA. edd. Corm! ei Magcn- 
buclui cDui.: t. ad I, 63. 5. ixnr ante ipt\a\ add. J,\A, 6. vf^awi- 
•OK A. 8. S] ol Bl. 9. dfiifuirH,, ABCl. 11. avrlttaav AC. 
19. x«i ante xaid add. M. 20. itvi-^tyatmnoinn; C{?)maS tx 

corr. edd. 24. Kai ante ln add. Cor., ac ukm paWiculam intercidisw 
aianifulDiD al; milii ie piHt i* addere prohabilnu viitun. 27. tm- b,.Goo^k GALLIA. MOBES IKCOLARDH. 307 

rtnimp fitptoi' ir^og ra v&ria' tcai tiSv o^imKcav tt^og Ta li^* 
•nxw, Sta tmvo M x(tt ni? fUTofanriiiSeig avrdS* Qtfdiat vtta^- 
XttP ovft^aivei, qis^ofiirmv ay^Hov «o» naym^ama, fuiK- 
S h>* di nal ttavotxuan i^aiqevtiov, orcsr vti' alXatv iK^dX}.i>>mu 
xpBttromoi'. 01 re 'Pmfialoi naXv ^«co» tomovg ijeiqcaaano ^ 
tmig 'l^rjQog' KaX ya^ ^Q%avto irQoreQov xtti iaaxanvto vm- 
Qor ixeivotg noiaftovvteg , rovtovg d' iv t^ fute^ XS^V ^o^ 
tag xarelvaaf, roig dvci ftiaov 'P^ov «aj twv IIvQ^vaaov oqiSv 
tO avftaavtag. d&Qooi yoQ tial xara nXii&og ifiatmovTeg dfiQ^oi 
tiaiekvovto , ol S' irofUtvov xui xam(tQfidtt^ov tovg dYiSvas, 
'oiUors oUoi xal xat' aiXa fUQti X^atQixug noXtiiovvteg. eiai 
ftiv ovv futpjtai itines r^ qivaet, xQeiuovg d' iitfiorai ^ ns- 
^oi, xai iati 'Pufiawig trjg mnetag dQtar^ noQa toytmv. aei' 

Ifi Si oi ftqoa^OQQ&tfQoi xai xa^enisavitai fiaj^tfuatSQoi. 

3." Tovtatr de tovg Bilyag dQtarovg gntaiv, stg ftevtexai- 
Sexa S&vi; 8vj}Qtjfiivove, td fiera^v tov 'P^vov xai tov Aelyjj- 
Qog KOQotxovvta rbv mxeavo*, mate ftorovg dttiy^stv aQog r^r 
toiv reQfiaviSv tq)oSov, Kifi^Qiav xo» TeBTOvmv. avtmv 3e rior 

20 BeXywv BsjUokxot? aeiiirou? qiaai, fietd 6e rovrovg £oveoai- A. 300 
ojvag. rJjg Si aoXvavQQiamag ai]fitiOV eig ^yoQ rQidxovra fw- 
Qtddag i^srdZea^&ai ifa.at riS* Bekymr jtQOtSQOV riSv Ovvafie- 
fiav qitQeiv oTtka. eiqijtai Si xcu rb rmv 'ETLOVijttuav ni^^og 
xai ro riSv JiQovdQvtov xa* rb tm* avfiftd-(iov, i^ <ov ^ noitf- 

35 ap&QMtia ^airettu xai, otttQ ebtot, ^ tmv yvvaixmv d^tti} 3. ^if/SUtii Cai. B. Si Kai] d' U codd. Cor. corr. — h^diXof- 

ra* ABCl Cot. corr. 6. xi\ /ifnot E. 1. vartqoii oro. E. 

10. ai/niartai flileriiei» inclniit Cor. ioiiina^ etetiim non odoM baec 
e«t ilUna verbi repetitio, «d accarauui iain defiiiilar, quod anlca in uni- 
vemm magi* dictnm erae , sicut p. 204 ngoaiXaft^rr Sl nkiurta» (It 
T^» fiftaiXtCay HvToit o ^ongft»? ((? Tti zfvo-owir«Tio. — noi pos» 
ad^ooi add. Cor. 11. ij aiite no^iB add. Cor. 16. nQoa^OQertr- 

Qoi CE. 18. nttgomoirraq codd. Cor. corr. — mntj ovjt eodd. 

Xj\. corr. GuarinuD) aenitu). 20, fiilyioi bic el paalo p»st codd., tit. 
E. Tb mar^. A hoc loro add. jtAfoi ot rvr qiqaffot. — oii(iTff'<ii*>; 
codd. Xyt. corr. . -24. td iMt tHi' avftfidxmi om. edd. :,q,t,=cdbvGoOg[c MS UB. lY. CAP. 4. $ -3 — S. 

ffpo? « THcieir xai hn^itfuv mvg amSa^- aajtitfOqwBat de 

Se 2«»'»'«»' ffz**'™"? jjB^fJlwioos (ptgwai p*j:e«« o*8omo», K«i 
/iltwTcor. ij ff' «pea »?«);«*« ^» ftoxpo/toiAoff 8e', o^' ^ff «ws 
AocTBif ffayotiff i|ifq)«rtwfl(», -owf Wi-of xoiofiaw *o* ^'»fO( 5 
^atjuoHK* xcu iv tois nQoa§oq^orBctoK vaodnp&i^ae TQBipmat 
I aoiftvag ixavme aareiag i</ias. wAus/tog di avftfterQog wig 

A. 301 nSv aioftaTiof fu^i^eat, ftajcu^a ftaxqa, na^^^ftim) aa^a 
t6 de|i6v Ailm(o'r, xai &vQB6g ftaiti/oe xal iMyx^ xata %6yov 
xwi fiddaQtt, «olTOf rt eldog. j;piBjw( 3e xoi nijotf tfrMK xoi 10 
o^iefAdvatff' eori 3« n x«i yQoaipcp eoixoff Eiflo»', ix x^t^s oux 
C. 197 «1 u/xvl^s «^iMfiww, i^U^okwtSQO» xai^Aove, 4 ftdiMta 
xoi iiQog tae tmv o^y«'a)t> j;piu#wM &^gae. j;«fiwrot'<r» 8e xoi 
fu^^t *vv ai noiXoi, xa* ita&el^6ftt*ot ieutpovatw iv ati^aai. 
tQOff^ Si «leiar^ fieta ydXaxmg xai Mffem* ti«emuo», ftdliata li 
de tmv vsiio» xai vem* xai dliatfit. ai H' veg xal ayQavlov- 
fft», vtpet tt xai oixy xai tdxei StaipeQOvaar mvDwog ■jov* 
iatt t^ d^&ft HQoatom, toaavtmg xoi hiittp. tovg 8 oixovg 4, axgofiaXXnq codd. Cor. roir. ei Claven! coni. (t. Genn. aiiliq. 
I c. 16 p. 137) JV quod praecedit caau Aiii, cnr M oioitleretar: t. p. 105 
in. >c pu«m. 5. 'VeriM oi fi/rTOt 'Panauii Xjlaadm iMn fuernnt in- 
■pecU, ac licct de uefolialoribus RomaDlt intelligi pouint, nt plurilnis 
oilendit Ciiaubonui ad h. I. , plcriiqae lanien haec nlio paniin pla- 
oiit. Cai. ipH puUiit aKqnaodo . Ie{i poue naAaivii' ol 'Pv/iaiot' ol 
fifrroi KTi., enmqDe «eeali suat Toup. •el Cor, ita, al i)1e propoDcret lai 
liirtoi xaX h; hic Tero «cribMet ii p4ftoi ■»! tdI? nii., qnae nemo pro- 
babit. Ex raargine^ oi fallor, TCilia ilU hae recepu ■unl, tddlu ptimiun 
ad eiplicauda ca, quM paulo breTius jcripKrat Strabo ovc Xalraii «i- 
J,aiiot. Multo inreliciui Grosk. ante Xalra^ inaerendum censoit "EHifrt^ 
6. ngoirfioquTdTou: CEl. — iitoiuf&ifons Cor. 9. lii} tir M. 

10. ita'it/1^ ABt iiyifi C fidaiiit Epitl Tnde /loTa^ Shk. Cor. es 
SealigiTi (*. ad Virg. Catal. p. 2S3> et Tnniehi (t. AdTCri. IX, 7) coai. 
Hei^diius aatem cnm babeat /tftSdfni;, Iudc rorrnam, codicnm •ciiplnrac 
pn^orem, prMra«ndam duii. — naXTov ti eUoi; utetiada iiiclDait 
Cor. 11. ^*^» /. 12. ayniiXiii; I. — lifii/utor ACl dj^/tintw 

Bok (ex corr. ) CoT. i«c. 15. ftt-ca} fitr uno Cor, , qnod une arri- 
det. 16. ufaiv ald. — itDt y/w om. l. 18. tovc 4' oiifiltic — tirt~ 
pdXXomj infra poit 'IiaXia^ paoeiida aeaMt Graak. :,q,t,=cdbvGoOgle GALLIA. M<HIS$ INCOLARUH. 89» 

W im^alXorrte, oSrae S ' iarl SmpiX^ vai t« miitvM mi 
fa voqtof^ta, toars «5» auytav xai j^g ta^i^eiag dtfffoviuv ^ 
fy 'P'aft.11 io(jt]ytiaGat ftoyw, dlXa ko* toiff ni^inrotg fti^t 
S T^f 'irai.iag. a^arox^arutat 6' rjaav ai nXeimig tm* aoXirati»»' 
iva 3' ^Ytftora ^QOvvro Hat ivicKrav ro !taXai4v, cag d' a£- 
«Ds ei!^ noiefio» eig vao rov nX^&ovg aaedeixwto- arQomiyog' 
•wi 6e nQoaiy^ovat roig riSt 'Pmfutiiot aQoardyfiaai xo nXdov. 
iSiov Si to iv rotg owadgioig avftpawov iiw jdf ne ^gv^ 
tO rop Xi-fOftit xoi vnoxQOva^, nQoatiav 6 vrniQfrtje, eanaafiiwg 
ro ^irpog, xeilwet atydv fier' aneiX^g' fo} navofiivov di, xm 
JevrG^ov Mti r^itw noui ro ovcd, rAevtvuov Se dqiai^Ei tov 
adyov roaovro», 000*' t^g^arer noujaai « Xoinor, ro ISe nsQi 
Tovff eErdpof XM ca; ywautas, ro 8t^iXd^at rd tgj-a vmvav- 
15 VM>p .roig nag' ^fter, tiotvof tiai KQog aiXovg avj^ovg rwf ^aq- 
^dffoiv iati. 

4. IlaQa na<n 8' lig istinav rQia <fvXa rnv tifitai*e*o)t A. 303 
diatptgovras iari, BdffSot rt nai Ovdreig xai Jfvidaf Bdq- 
Sot ftev vfirtjtcd, xtd ffONjviM, Ovdtetg Se itQonoioi ncu ipvaio- 
20 Xoyoi, iffQvidat 8i nQog t^ ifvaioXoyuf xai rtjv ^itojv ^uUffo- 
tpiav dcMOvaf Siteai6tarot Si vofiS^ovrai ttai Sia toSro niarsv- 
otrai rdg re ^imrixdg XQiaue ttai tdg tioivdg, tSate nai noXi- 
ftavg SiTittav «QoteQtiv nai noQoroxtea&ai ftiiXovtag htavov, 
tdg Ss q)ovtiide Slxag fidXtata tovtotg inethQo/nto dixa^ei*'. 
ZS occc*' rs 909» tovrmv ij, tpoQav xtu r^g xw^e vo(iiCt)vatv vadq- 
^BM'. dip&d^mvs Se XiYovai tial ovtot xot aXlot «x; ^pvxat 
xoi riv ttoafiov, iititiQanjativ Si note woi tkq xai vStoQ. 

5. Tip S' dnX^ xai &viiiitip itoXv ri dv6t^ov xai dXa^o- 

ftxov tiQoaeatt nai to tpO^Koaftov ];@t>iToqio^oti<Fi te YOQt "^S' 

30 fitev roif tQax^Xote atQtntd Ix'*'^^' asQt Si totg Paa^ioat xiu 

rote xo^noif ^iXia, xoi rdg ia&^tte ^aardg tpoQOvai xai xpv- 

2. ii«l ra\ nivta C. &• afUTiBXfaTwpwol l m^ttnonQiitti kiu C 
8. nifoiTFi^ainrt l, 13. rd tivra aU., ro om. i. 17. nag aaaat 
BCl edd. IS. omnn A. — ■ lai Jfvtdat — Oua»tt om. C. 

19. Kai ntiniral om. 1. 23. hiaio» I. 26. ol aDlc oUot add. 

Gor. baud ioipTolMbililcr. :,q,t4cdbvGoOglc 310 UB. IV. CAP. 4. .§. 6. 

awtiowvs 0( i» vittoftan. vno «^$ ■routuTtii ie xovifottjr^s 
«f li^ot /uf tutums, iitalaytte 8' ^n^^te o^fSrroa. ngoif- 
Mti 8i j^ aroif Kal m ^ag^aQOii xoi to a^ko*, o toig ngoa- 
^otg i&vtat itccgoMolMv&ei HXeiofoi', ro difo t^g fidx^is ^'' 
C. 198 i*tae Tos Kefpalat riSv aoUfiMv t^aattuv «x tu* a»xi'0" 5 
A. 303 TW Kinav, xofiiactnas 8s n^aitaTBaXevatii fi^v &eav toig Hfo- 
avhuoit. (piat yovv noaei8tivtoe avtos tSeif ravniv noXkb^ 
%w «ai ro ^r n^CDTOv ari&iL,%(i9at, fi»ra ~8i tavta qis^etf 
tiffioe dia i^v <Jvr^&tta*. tag 8i tav i»36^i' xetpakas xe- 
8(}ovytes itisdeatnof tote ^eroie, xoi ov8i «fo; UsQotatStoi' XQ"- 10 
tjo» dnoXvTQoSv i||t'otn>. xai tovtto* 8' eaceeaav avtovg 'Pta- 
(taiot, xou roJ* xaru tae &vaias xat fttntems vTtavayiioi» tois 
.aag' ijfir» vofiiftots. of&Qcanof 8e xateaaetafiivof ttaiaattee tte 
vtSfov ftaxatQi} iftaifevovto iit tov a(fa8aa(tov. e&vov 8i ovrt 
avBv Ji/v'i8£t. xcu aiXa 8i av&Qntno&vatav et^Tj XeYerw km 15 
yoQ itateto^evov itvag xcu aveatavQovv iv tois ieQoig itai Mtca- 
axevaaavteg noXoaaov ■fOKtov xki Itiiw»', ift^aXovree ets rovto* 
■ ^ometifiata xo» &tnfia itartoia xal dv&Qoixovg lohntavTOW. 

&. Ev 8a Tip mxtatip iptiaiy eJvat f^aof fttttQav ov adfv 
aeXaytav, iiQoxeifiiv^ tije ex^oXijs roir AtipjQOs /tOToftoii- oU 20 
Mrv Si rtait^v fag ruv Softvtt^v yvvoMtae, j^tOvvatp tmrexo- 1. Tq; om. ald. 4. jigaa^6(i(iou; Cor. 6. ngoananaXtotiii 

T^p &^av coDCoqaiuT me ooa posia fateor; neque quod G>r. iadioni 
#tai' pro jtfivwTiop pontum eue, Ftioui Ttrba pn> argnnienlo affivou 
„B4ar lift oifHi xoi v^t finaglan", ullo moda probiri poteM. Praba- 
blliot Groikordi! eii saipicio tlf uite tipi «ddenlii; sed ae ea qaideni 
Ofultiini proliciiiius. Pronomea eaim laiiT^i' quod tequiiur aliud qnid 
poMulat: eique lubiungenda arbltror verba t^* &iav, quae aliqna radoue 
iuo loco ridentur ejje mou, 10. ;(f(jaou» C. 12. imraviUit 

«dd. Cor. coiT. et Gas. eonl. 13. Ji] ydg edd. inde ■ Xjl. , 17. 
fwoy eodd, Cor. coir. : poiais et nupicari ^ilov. 19. ^iotfn' l tM. 

21. aaf,*inm CA, led in boc it io i mut. icc. ni., IVa/i,nmi Shk. ci 
■Tyrwb. coui., qnem Cor* qQOque secatni eit, ij tamen pro i poneni ut 
*npra p, 190. At Svmitai Ptoleiii. ctiam eommemorat bii in pattibni 
a Nanmiui diTenoi (ef. Marcian. in Geogr. min. I p, 4B). Dimijt, 
Perieg. antem eadem ageni de re citm babeat (t. 571) iyaaiv Hfirt- 
Tiu>v, plerique qnidem te*ianma malatioDe Ka/inidm» Kribeiidaia c«b- :,.,Goog[c GALLIA. Mf>RES INCOLARDM. ' 3U 

liSftte xai ii.a<ntofisfas mv #eoy tovrw TBXerate cs xot iiXaif 
isfoaouans * i^ileovfUiias* ' ovit iat^ainu de arS^a t^e *y- 
aoti, tae 8i yvfa^us avtis ' "Xeovaas Kotv(o»ut< to^ dvdQdat 
xtti muUv itiotinitiM. i&oe 9' ihat xai' ivtattoi' affa^ <o ie^ot 
5 taroataydCBO^ai xai tyttjiZea&ai ndkn' av^fUQb* nQO HvaEms, 
ittdartie <poi}ri'oi> imifeqova^e' ^S S' av iMaiaij «o <^oiftiM>, Sta- 
anaa6eu nttn^r vno twv aiXiov gis^ovaag Si ra ftig^ neQi 
z6 isQoi' ftet' eiaaftw fti/ itavsa&at HQotSQOv, ntji* navaiaftat 
t^e XvmfS' dti di avft^aivaii', mate ttfa iftaiatteiv r^f cotJt» 

10 mtaofiit^. tovta 6' ht fiv&mOiategov ei|^Kei' J^^fftidaiQOs 
to nre^t rois tco^axae avft^aZvoy. i,tfieva ydg nra ^e noffta- 
xeaviitSoe iarOQU /Ivo noqditoiv iirovoftaCoftevov, ipaivEa&ai 3' 
ev rovrcp Svo nogaxae r^v S^tdv mi^ya noQdXeaytov i-fov- 
TW tove ovv ntifi ttvoiv dfttpta^ijtmivrae , dqitxofiivove. SevQO 

15 eip' vyojloii toftov aavida &iivae fni^oLUt» i/iaijrt», exora^ov A. 304 
Xfaqie'^ rove S' oqveie enimdprae td fitv ia&ietv, rd 8i anoQ- 
a^uv' ov 8' av axOQnta&^ td xpatard, inetvov vtxav. rcwra 
ftiv otv ftv&a&iattda Xijet, fra^i bi t^s ^^fttptqos xtu KoQije 
mawie^a, &n ipijaiv elvai v^aov iiQoe r^ BQeriavtx^, )ta&' 
20 ^* o^ota toie iv XaftoQe^*'^ ^^'^ ^" ■^W^Q'^ xai r^» Ko- 
^v UifOiiotehat. xat roito 8e rwv marEiiofiivosv ietiv, ott iv 
r^ Kektuty qiverat iivSqov Oftoiov avt^, xuQaov S' ixipiQEi na- 
QonX^aior' MtoxQdvqf KoQtr&iovQyei' inirft^&eie S' ovros, dgiaj- C. 199 

SDenmt, k4 prob^Ultor tamea eit Caianboiii opjnio, qu! illud noiDBa 
rMpoodere arbitratui', StralKiiiii Sanuiiti*, omiuo o ut in Edetaais, Eii- 
tanit, aliis (t. Cu. not ad I, 5D). 2. l^diovfUtai'] iiiil.i:ayfi^rtut 

Cor. (nulra: etenim <y( margiue in gerlem .verborum malc receptum esH: 
hoc quoque rerbum apparct. 3. ama^ om. I, 6. txniaai ald. 

7. ipiQoia^t codd. Xjrl. «orr. — pdri Cor. 10. n^ofifnjv B, — 

Toinoir Cor. 18. x^f ante Koftiq add. «dd. 19. 7tftnmi<iii AC. 
20. Jti/i^)/a Cor. , led alleram ronnam apad sliot qaoque acriplorea . 
iavenilur (v. quae aHert Lobeck. !n Paralip. gramm. Gr. p.,14'2) ac tue- 

lur Tcrtns ap. Pana. 1, 37, 2 J^ft^ii/ai', ort iti/wror onw^ 

Kafnoii fytiyin. Acccmn) paenultiinae appictul «st in A, >ed primac.via- 
dicat reliqiiorDrn eiemplorum coaieiuiu. 23. ic^oii^atw Cl iitavo- 

XQ<inf B (fi corr., ut luipicor) o, idein rcc. at, add. in R, Etiam io 
inarj. A pr. m. haec adiecta sunt: iiopn'*ioi'pj'Jj ntotiix^aeoii to tx"* :,q,t,JdbvGoOgle 812 LIB. IT. CAP. i. §. 1. i. 

coreo denSv ^^XoVfMifaif ittti», on narteg Kjelml (pdonixoi 
ti eiai, tta\ ov fOfulenu aoff Kutois cuffXQOf ro r^s oatf^e 
atf&iSeif mve fdove- "EtfOQog di vas^^aiXmauw te *0 ftj*'- 
#M 1^7'«» «^» KArua^f, mate ^aaef tSv 'I§^^tag xalevfief htii- 5 
fotg <a RJlcM»a anoafiftew ftdxQ* radsiQnv, tfiJJUtivcie re aao- 
gifuWi nw; dt^f^fiovs, ncu aolXa idi«ts Xiyei atQi avrmf eex 
«oiKora tots fvf, tHiOv Oi xoi tovto- aaiwif joq «vtovg ft^ 
ifccj^eij^ elfat ft^ii OQoyaatoQas, tof 8' vatQ^aiJLOfUtof tmf 
fimf m t^s Z»ftlS ftitQOf ^mtuiva&at. taita itif ne^i f$; 10 . 
VTOQ tfof jihamf KAtm^s. 

CAPDT V. 

1. 'H 8» BQenoifUtii tQtytafog /lif eatt t^ ax^iuen, noffa- 
pi^hitat 8e to fUytatof av^g «levQhf t^ KAttiaj, tov /i^xovs 
0V&' vae^^diXov o»w' iJleiiiof iari yoQ ono* tezQcauaxiXuof is 
Kai ■TQiaitoaiaf ^ tetQaxaaitav atadiiof exateQOf, to' te KAn- 
xof »0 dao ttSf iit^oXiSr toii 'Pijrori ftixQt aQog td jSopewt t^s 
HvQ^vjiS axQa td xara jixovttaviuf , xai ro dao Kavtiov tov 
itctTanuiQv tiSf ix^okiav tov 'Piqtov, eto&tftotdmv tftj/ieiov t^s 
BQertafoajs, ftixQt nQos io ittneQiOf oxqov t^s v^oov to Mtti 20 

A. 305 t^v Mxovttaviav nal rqv IIvQ^f dmxeifieiiov. tovto fiev 9^ 
tovXdxtamf dtdtmjfta dao r^e Uvq^vjis iai tif 'Pijfor iattii, 
eael i6 ftiyitftov eiQtjtai, on xai mvTaxiaxdiiai' tnaSitof iatif 
dil' etxfis elfai ttfa avfvevaif ex t^e no^oUj^lov ■8'ioeiat t^ 
atftofup ttQOs to oQos, dfUf)0teQw9^tv inititQo^s ttfos ytfOfti- 2S 
v^S Mmd tds aQog tof toxeavo* iaxartds. 

2. TenaQK 8' iatl SioQiuma, oTg ;(^cat>rai avv^&eig ia\ 
t^v f^aof ix t^s ^aeiQOv, «a dao tw ex^oXtSf twf aotOfMf, 
Tov te 'P^t"» xoi Tov 2^xodva xaX mv Aeiy^Qog wu [rov) mOjitQ fiuUa nOfiaQtio aaa/cbUj^ra: *ed naix^im AEgkiM. 13. ff^ii- 
Ta*»^ AC. 15. ovT( XtXitor AC. 17. t£ oni. Cu. 18. «t£- 
~ TctWi»' l Cor. 20. neoTwwqc AC. 25. rmfOniq 2f/(P) M. 

29. lov ute /'■■faunt noI oid. codd., led a Strabonc hic omluam CMe 
tix CTcdidaini. :,q,t,=cdbvGoOgle. BfilTANNIA. 313 

roQOvva. mig d' dao itS* nc^i w 'P^vop mntav awayoftiiioK 
ovx aa' uvtiSv itSf ix^oi^v 6 tiXoSg iarti', dHa aito t<ay ofUi- 
pmtfru» lo^ MtvcatWis MoQtimT, hoq' otf iati xat to 'itum, 
tp ij^p^eaxo vavora&fup. KaXaoQ i Qeog, StatQiov sis tijr ^- 
5 aep- vmtTfOQ 8' m^x^i ""' ^ vats^aiif xat^ge nre^ teru^r^ 
<eQtai, tQtaxoaiovg xai Boioat ctaSiovg tov dtanXov tekdaag' 
xatekttpe d' iw a^^ats tof anor. iort 8' 17 aijuat^ njs «^- 
oov atStag kou xatdH^ftog, aoUM Si xiu jetiloqia tm» j^iu- 
(MUf iati, fc^t ii ohoi' xt» j^otnnffMpra kri -[qviiov xat oq- 

10 jvffW X(u ciSTjQOf taSta S^ xofuCsrat «g avtije toii SiQfiiaia 

tttu AvSgtaioSa kdm xvvtg svtfivais ff^es twg tcwijYeaius' Ksi.- C 200 
TOi Si x(e! n^oi; tois aoUftovg );^#toi Kot tovtots xai toig 
Saix^i^iotg. ot Se avdQSs cvfu^x^me^ot r^r K^tiSr eiat xtu 
^<r<Te« lat^^oti^ijE;, j;av*»nS^oi ^ toig atiftaat. a^fteiov Si tov 

15 ftefd&ovg' dvt^atSag ya^ etSoftev ^fttig iv 'Pcifui twv viptjXo- 
tdnov sAto&t vaiqejovrag xai ^fuaoSiip, ^Xataoiig Se xai taila 
ovx svfQdftftovg t^ avaidast. id 8' t/&rj td ftev Sftota tatg 
Kektoig, xd 8' dakovmeQa xai ^oQ^aQiateQa, luot' iviovg ydr 
Xamog evnoQovnag ft^ toQoaotsiv Sia t^ daetfiav, daeiQOvg A. 30(i 

20 8' elVMi »ai ntjaeiag xai ailav yeotQyuiav. Svvaateiat S' eiai • 
aetg' ixitoig. a^^g 8i toig aoXiftovs daijvats j_Qt5vtai ta- 
a)Aov, na&daeQ xal tav KAtiSv Irtot. aoXetg 8' avtiav eiaiv 
oi S^ftoi- aeQiipQd^arrsg yoQ SivSQsat xata^e^ijiitirots evgv- 
fax^ mxXo* itaav&a nai avioi xaiti^oaoioijyrat xal td ^oatai- 

26 fiana xataata&ftevovaiv ov HQog aoXvv j;^o>>or. eaof^Qot S' 
eiaiv oi dit/eg ftSiXoi' ^ vtqierm8eis' iv Se tait ai&Qiats ofuj^ 
xatix^i aoXvv ](q6vov, oiate 8t' ^ftsQag ohjs eai tQetg ftivov ff 
tittoQag mQas rdg aeQi t^v fteatjft^Qiav oQaa&ai tov ^ltov. 
tovTO 81 xdf tois M.OQtvois avfi^aivet xcw tois Mevaaiois xai 

30 oiTOi tovtmv ahjat^xoiQOt. 1. arti/ifVDi; /. 4. Tqv anie vrjaor oat, Cta, 8. noi uite 

)riiHoya ata. ald. 10. it autc i^ add. Cat. 15. Uofify ABC, 

, sed in lioc ( >ec. ni. tdd. 21. ait^nlan; ABW, sed hic ci coir. 

acc. m., primum fuerat anijHiac. Sbb. eorr. ei coni. ,Caa. 29. aKjt- 
fiairni'. Al, — /laooaiiioi^ codd. :,q,t,=cdbvGoOg[c 311 LIB. IT, CAP. B. V 3 — ^- 

di ita taiimv, ovSif }dya d((trrfa£aftenv w8« n^aik^iiv in\ 
itoXv rije «ifffoi', Sm rs rae iv rote K^wi^ jttofiJfae atMSte 
rar re ^aq§a^v xtM «pv oliuitM tftqoMetwv, xot Sio. tq 
RoUa T(3p aloitai' axoUa&an Honc t^ tianaibjroii ai^iftp 5 
Xa^amf «rar dfoieaTeav xa* v5f ahfftfw^idwp. 9vo fiipvn ^ 
tpsfe rutof ivix^aB toie B^enatove, xautBe Svo Tajiun» fio- 
vov nt^ai^ae i^? tftQonae, Mti ait^yaytr o/ui^ TS xiu aar- 
Sfidnoda x«i ^e aiiije Xeiag n^&oe. *vrt fdvtoi •mv Svra- 
attov ntee tiav Mwd9'i npea^ivaeai mu ^e^aaeiaie ttmaaMna- 10 
aaiisroi ttf» tt^e Kuiaaqa Tor ^tfiaatoi' ipiiica', d»a&^ftatd 
re dve&ijxar tV rif KaitetwJMp, Jtat otxeiaw ajeHo* ti na^e- 
aKevaauf toie Tfonaioie oijff t^v v^aof tH^ te ovnaig vmo- 
fitpovai pa^ia «u« te uaayofi*fo>v eig tijf KeXrtit^v i^&ef 
A. 307 xBt e<5p i^ayofufmv if&tfSe' (tavta S' ia^lv ileipdttiva ^uXta 15 
HcM nBQutoxivta xai ivyyov^ia xai vaia axevti xoi aiXog ^iu- 
'noe towitoe), ^ate fujSif Setf ^^ovQtte tije v^aov «ouicqjnrro» 
fiiv fOQ ivoe tdyftittos jrpijlj^ot dv xai ittitutov tivoe, laate xot 
ifOQove dndyea&at no^' ovcgSr, ete laov Sa i xa&iirtato ndv 
. C. 201 zo dvdXiOfia t^ atpati^ rot^ n^oaift^fiivote 2^^ta«iv' dvdpt^ Ztt 
jrfcp fieiova&at td tthj ifOQtov in^ailoiiiviav, dfia Si xai xip- 
Svvove aaavtdf nvae, ^iae inayofiiviie- 

4. Eial Si xoi aiXat ae^l t^v St/mavat^ v^aoi fiuteai- 
lieYoXij S' )j 'JtQvi], ntfoe adxtov auty naQa^ijnfiivfj , n^o^- 

7. jtQittaravi AC. 12. imnitmUif BH?) edd. — n anle ajt- 
deK ponant codd., planc omiuit ald.: poit sjfldov c«llocaiit Cor. ei mu. 
Gron. 13. o^fflO oSfqjj eodd. Xjl. corr.. oina, Cor. 14. *Ja- 

yo^fVui' Sbk , in codd. ita legi falio afGrmins, 15. liaafojiirat ald. 

16. aXXiiyoVQta codd. Ai/^^otifis edd., el lUT^/oiifiDF jnfra p, 202 codd. 
eshibcnt. Scd plerique scriptor») u in hac toce praefemnt, eamque (br- 
mam, qnafo restitui, Theophrastus et DioAeoridcA constanter usuipaat; 
aJ. ortum videatur ei a* itiale repetitit. IS. St\ itj edd. iad* a X]|h 
^ Verbai va^iirrnio nar aana' Hoii eue Groik. recte auspicatna gM; ne- 
que enim aoriiios ille ferri poleil, cum nulli iumptu« &cK sinl, el ntt> 
promu otiosura e>t. Scriplum fuisse videlur xa&iaiaa av, qnornm 
eitrema eum in Tiat conflala euenl, reliqua male lupplela innl. 23. :,q,t,=cdi!vGoOg[c HIBERNIA. THULE. 3U 

xtjS tiaXiov [tj] 'ftXterog ix^v<^tt. , fis^ tjg oiSiv Ij^ofiev }^yu* 
aaffig, niiiv on ayqitomQoi tKV BQenaruv vitaqjtniuw -.oi 
xaTOwovm? kvi^v, dv&qtano^dyoi de oineg xui tioioipdyoi, 
TOtig «« naaiQog ■zAew^atanag xateadwiv eV ttaXtp tt&e^iuvat, 
S ttai (pave^ng fu'ayea&ai tcug te 'cdXmg yvvat^i tuu ft^rQaat ttak A. • 
aSti^aii. xcu taxra S' ovvo Xtyof^, ag om iyfivteg a^utat- 
«nmg (ta^^ag- nahot to j-s t^g dv&^oMotfayUtg xoi 2)w9t- 
Kov elveu Uytiai, xta iv dvdyitatg itol^to^iiTjtutaig xai KAtoi 
xat 'l^Qtg wH aU«i aiMwg irot^atu twto Xeyovnal 

10 5. Ilefl Bi tije Qoei^g cTt ftSiJM' dtmip^s ^ tatoQla Siit 
toy cwrMMrpo*-' tavt^v yxQ tiSv otiofia^ottA^v o^XTwMninT^ 
tt&deustv. a d' ci^xe Tlv&iag ittifi ts tavtiig xcm tmt aiXmv 
tiBv -cdctrnf tontav ori ftiv nitilMatai, ipaveffiv ex tiav yvmQi- 
^o/jcfur j[a>Qitav' xatnftOMStrti ydq avtmv td ttigiata, iSaitSQ 

15 x«u aQotegov oQ^at, laate 8^16^ iattv i^avuftivog fiaXXov nsQi 
ttav itttexotiteiteviov. riQoe ftivtot td ovQavta hoIt^ fu»&iitimt- 
n^v &tiaQiav uanSg [av] de^eu xexQ>}a&at toig itQdyftaat toTg tf 
xttre^myftii^ Ctovy xi^aid^ovat, to tdiv xoQiriSv elvat tav ^fti- 
Qiov xal ^tfmv tiov fiiv dtpoQtav iiicvt^, t£v di aiidvii, 

20 ^TtQV ^^ *"** aiXoig laxdvotg xa! Kagnoig xai il^ate tQitpe- 
ij&of hoq' olg 8a ffwofi xai ft£).i yiyvetat, xut to itofta. ivtev- 
9ev ix^iv TO»' Se aitov, inetlir} tovg ^Xiovg ovx ej;ouffi xa&a- 
govSi iv otxois fieydloig xomovai, avyxoftia&ivrtov dHiQo tav 
atajvtov al yoQ aitus dxQtjOtot yivovtat 8id to dt^Xiov xal 

26 mpg Oft^QOVS. 

1. tj om. codd. Cor. add. Idem X^l. comecic, qui simul Umen 6t 
inscnut posl fiaXlov, id lequcntla ha; verbum refereni parum commodc: 
cl. Plm. IT, 30. Mela III, 6. Kec Mli Cas. conlectura k(o/^iii« /liy, 
di.X ov nJLoTO; Ixovaa, 2. TifciTatu* AC. 3, notjgidyot Efiit. 
12. TC om. ald. 17. ar om, codd. Cor. add. eumijue hic quoqtie ie- 
■juendum eue duil, qnaroquaro cauja, cur neglecta «ideatur particula, mi- 
oat liqueat: cT ad T, 9. 19. aifO^lif AC difoqov Epit. — OTidrti A 
tfnsH C et 1 lec. m. iu n mul. 23. Ix" jiCE. 24. aattixiiii* E. 
— oIdi edd. iHiai I. :,q,t,=cdbvGoOg[c 3U LIB. IV, CAP. 6. $. 1. i. 

CAPUT VI. 

1. Mata di ■nj* iniQ wv jiXKtet» Keimi^* k4m ta AN^ 

Kttt 1KV xattHxovtvoip a»Tcis, htsiita ne^t r^s avfmdmig 'Irn- 
liag, ytiiiwreinn» ir ty 79'*'?^ 'V' «**?»' ^ttfwi ^»w«$ JfiSiB- 5 
ffiv ^ f^f ];(i>pa; qyvate. a^-fortat /ur oor ch ^JLnstg <wx Mno 
MovOMcov ili/Mvo(, mt ei^xaai rirtg, oU' luro tw« ovHur ]ra>- 
^iD)», (cqo' tat^ef xai «e Jditivnva Ofii iMta Pevitva* iftaogiw 
Atjvmv xtu Ttt KolovfUtia Jitt^irwp OiaSa, oite^ ian lepayti' 
C. 202 to fut fim jiHiwmot ano rerovag, al'di jihteig dai twr 10 
A.309 £a^a!ttav ixovai c^* ^X^*' araiuu 9' eiai funx|v rapovtv 
Mct ^a^dtiov SiaMaawi n^og toig i^xorra- /tmi de tfuaM- 
atotig «Qog nie i^BoitijKona jiX^i^ytmfoii iari nolusfia, oi 6' 
itowoSrtes jiijves 'ijyavvoi xaJLovirai* ivitv^ei' 6' etg Moroi- 
xov Xtftiva tBtQa»6aiot xai ofBe^xona, tv n e^ ftata^ xokti 15 
aoftejiO^e ^X^to* 'Jmit&tof, xai oi xamutovrteg 'IneftiiMt. 
xut 8^ nai.aiifmor xi&errai rov rifv aQpir Mto rtSv Stt^atior 
that toig 24ijteet in tmp ovo[tati»r «ovnD»' ra yoQ ^hna 
xoiUfotftH m/otsQOP j43^ia, xu&tiaeQ koi J41jti6vta. xtu yaq B. Atyvuy — iirtX >k. ta. icripu niiat in C — att^atau aJa^ 
(slc) ACEI ffa^aiou oiWo B aa^tm* ova.Sa ok. 10. Si .SimK 

— liai >ec. m. scripta suDt 'la C. 13. ai.fiie lautiq A a}^ir rav- 

lo^ C oljSicTarfo? l aX^ityarroii B. Nibilonjmus jj nomiDii eiituj 
eral icrTiDiluj, quem edd. pl-aebcDt allunim Kriptoruin cooniclu^De coo- 
Cnnatuni, miiiaie Plinii, plene boc oppidtun ni>m!iianlij Albinm la- 
gauaum: uode deductam eue brcTiorem illam forrnuii Slrabo !pie piolo 
post tlgnlEcit. 14. aij^j^aroi A aiyfavvoi C. 15. k] St old. 

18. jilnita Cor. alque huic icriplarae fatere Tidealur Steph. t. t,, ubi 
non lanlum taepiui Tecurril luec farma, jcd componunlur eliam mXxua 
ogti et ^jtXffia. Sti apud Slrabanem codd, in illo adiectiro t coiuuii- 
tCT pracbent, quod h, I. ipaa eliam alterlut formae compantio quodam- 
modo eommendat. Siimliler compouit H}.aia ct jil^ia EiuUlli. ad 
Dlony,. Perieg. *. 294: cf. Podd. ap. Atben. VI, p, 233 E. Et Zo- 
Darai habel (p. 133) ^Xaitov ofO! naX jiXntai aoi .^iniwo». Apud 
alloi taiplcffet, relal Appianam, oisgna et codicum ct ediiionom in 
scribenda hac vocc e>l inconMaiitia, 19, HXntorta, noRieQ Qallo alio 

loca praeter hane comaciDora^um , auiiun *ii videatiu: iufelix uqkii :,q,t,=cdbvGoOg[c ivf &( ro sV ' Tois 'lafKOO' OQOe vtptjXov tjvvdmov aias <^ 'Oxff^ 
xeu ¥a*s jiXitea» jii^to» Xfyea&at, ms &t f^Q* dtSfo «S«- 
jihtBiof imeTaftifmf. , 

2, T£* avv Atyviav rmv fiiv $nmv 'tyyitinov, tSv 8i 'IV' 
5 HfiAimv, ehwtois rag inowiag avrmt im r^ ^vXiirr^,' r^v f^ip 
4*o(ia^B<fBat j4X§w» 'IrafuXnv, olov jihtiov, «^f Si iatn- 
Tftijftdvios ii.aXXov jil^tyyawov. IloXv^tos Ce it^oati&ijai, rots 
Sval tfvXoiS »1»* jiiywav rois XBj;&eXm to rs «5» 'G^^imv xa» 
V> rm» /tatttirmv. oAto; H ij naqc^Ja ceSrti Tiaaa fUjfQt TV^- 

10 QtfvioLg mu iHovONcov Xtfiivos aqoatj^s *i iart xoi aJ.ifiaios 

tti^ ^gB^imv OQftmv-xai dyxvgo^oXimf. itieftttivrai ti oi rm* &.. 310 
OQmv i^ainioi npjfivoi, mev^v daoXaatovme agoe ^aXd/Ft^ nd- 
goiav, teasouutvot di .Aiyves, ^mvrte dfio ^Qeftftdirmv io aXiov 
xoi ydXtatros xai K^t&ivw aoftatos, VBftOfievot ra re a^s #«- 

16 Xmr^ %mgia xai ro aXiov rd opj. ^oviti d' vh}V ivreui&a anft- 
aoXXijv vaoatiy^atiLQv xai fisyt^oSevdffov , mar' ivimv mv am- 
Xpve r^v Sfdfier^v oxrm nodmv evniansa&af aeXXd 8i xoi r^ 
aotxiXi^ TM»' &vttatv ov* ian X^^Q^ "?"* '"ff r^aae^oaotias- 
raurd re Sii xardyovaw ete ro ifinogtov r^vPivooa», xai #^/fi- 

20 fucta xoi di^ftara xai ^^t, dm^ogriCovrat di IXatov xat ol- 

Cai. tt\ comectura Hlititir Irut, neo iuvamur mcjicuia a Gnuk. .(Uata,, 
qii! k in p roauvit: im^Xaiifa smhendaia? 1. tti,} fnl ACIB (sed 
hlc posl corr.) CiJ. torr. — 'Oj(g(iJ ""S.l C ixg^ AIB (sed hic posl 
corr. ) alqoe hanc fere romiain praebenl codi],, ubicunque Strabo mon- 
ti» illiu* mentionem f>dt p. 207. V, 211. Vll, 314. Semel toodo p. 207 
conscntiDnt ooinei in altera, qaam I. VIL Epit. conilanter eihibet ae Plo- 
lem. II, 11. 111, 1. Heititnit hie qDaqne Sbk. <> Cu. eoii. 3. h- 

Tttaf/i(i>»ir t. 5. ifxtfultav ABC 6. mXjtiiw Cor. 7. ol- 
fiwyairor A. 9. docifiru^ £1 aU. Sed Atxii^Tat notainanlnr in Po- 
Ijb. Frg. nt^ jtQiap. CXXXIT. et Sleph. Bji. 9. a Atnlijtov; eamqDC 
ibrmam Latinorum commendaC conitietudo. — t% ute 7V(>^'a; add. 
kAA. 10. tiijorjcilK Cor , qaod minime con*ea!t locorum nantrae; n^<r- ' 
(j^t de lictore pa«ilDm t. ap. Dion. Halic. III, 44, Snidaqi, Strabonem 
ipniro V, 232. 243, nbi itidem adlectiTnra dtoam ei oblnuit Cor. 
12. anaitiTiorrf ; E ald. — lij anle tfcKLairi; add. Ei Cor. 13. llf- 
/ii(C ACIB, led in boc altemm y eipnnctnm. 14. iij ante #alaiTi] 
add. k Cor. 15. t« o^ poit iv%ai»a add. ald. 17. to Sioftt- 
ifov Epit. 19. //ijto^iov A Cor. ^:,.,'Goog[c »8 LIB. IV. CAP. 6. 5. S — 5. 

♦0» tof in t^t 'Ifalutg- o 8i na(f' aime iliyPS itnir atnkqg, 
Kvimi^e. irm&w Si tiatii 01 ym^t ilijv^uwet, utnot fx xtu 
^fuotiot, xtu oi Tiipitmfoi «e ;i;w(oMff xai aiyoi- niUfWCa ^e 
xai To 'kiyyoo^uy» troff' aito^, o nveg tjXexr^or n^onayo^- 
ovffi. aiQOfteooyiai S uifitis fie* ov train>, onlMai de aya&oi 5 
' MOi axQo^oXiarai- ano 8e tw jptixuaXtdas sTmm xtffuu^owrai 
nvtg °EU^vag avrovs eha*. 

3. '0 di mv Movoitov Xifi^» ogftog ian* oi (teyalais, ovSi 
fioiXaie vavaiv, ^aw uqov 'H^axXiove Mopoamv xaixtvftinv 
lonte di lato tov orofuetoe ttai (ujjgt dev^o dtmeiniv 6 Maa- 10 
at^cattMS xa^ditlovg' dtej^et 0' JdminXeaie (^tf^V nltiove t} 
C. 203 Simoaiove ataSiottg. «wnevtfw S' ^Stj (tixQ* Mnaaiikiag Noi 
A. 311 fitx^ov HQoawnfiej 10 j<u* £tJ»m* t&wg otKttrag jiijnig vug 
vasQitEiftifite xai tua t^g avtijs naQoXiae miafu^ To*e 'SMniat. 
xttiMai di roig £di»ag 01 fiif aaiatoi raw 'Eii^qvvif Aiyvag 15 
Moi irjf jriaQar, ^f lyovatv oi MmrffcuUmn» , AiyvaTat^i>, 01 8' 
vateffov Keitoiiyvas ofoftd^ovai, xai r^f ftixQt "i AovtQiatvog 
x(u tov 'PoSavoH iredidSa tovtoig nqoaviftovat*, d<p' ijg ttv m- 
^^v fiovo*, diXa xai laaaaiv eaniiov atQatid,*, eis Sena fiiQ^ 
Sujgijftipot. aQiatovg S' ifetQmaa.rto 'Pnftatoi rovtwg tm* vae^ 20 
aXitimr KAtwv, mivv i^ovov aoixft^aavteg xai tovtotg xoi 
mte Aiyvatv, anoxexixiM^at tds eig r^v 'l^ijQiav na^oSovg tag % yvy^not ABC fiy^iot ald. Cor. carr. ei Scalig. coni., primain 
sjUabam aicaal mtiluia in ii: ad orlam potivA -ci«didcrim a v^A Krt. 
ptnra, ajtlabae y^ adiecta. A. ili;voi>^y £, et x pracbet Hcijck, ac 

Brd p. 200. Siupicor autem Straboaem auctorem lequi h. I. llicophranam, 
■Dccinom in Liguria cfTodi iradentcm aiQl XMur §. ^t ijuie coniettDra 
n Tcra est, hic gnoque Kribendnm erit IvyyopQiov. Caelerom in inar(. A 
pr. m, noiata tDOt l^ee: o XiyovQiai; UO-o^ 4"" ^ i}iLm(>o; ano twf 
Ancuv ftmiiitviiai. 8. Jj/tAo; ABCl lifafr no, idijue rec. SU. 

\% xol fux^o* nQomiT^Qu om. E. 14. TH-aK codd. Cor. carr, — 

T^ TioQaXlai; auTtj; icribcndaiil ceotet Groik.: ai t. ad II, 71. 17, 

ntlfoi l^ua; ABCI nriroUyvwi E; idcm reatitnit Xj\. — Aavq^tt- 
cofj Afootnla Cor. ei D^Anrillu eoni., niinii andacter. Mihi nnice 
Tcram Tideri Mannetti opinionein Jlou(i>^Df rcpoDcntii supra aslendi 
ad p. 185. 20. vniffXnilwr B add. :,q,t,=cdbvGoOg[c . ALPES. 319 

6m 9^e atmaliiae- xai 709 xm imra pj* xal ttma ^oiUtnra*' 
HjjiCovm xal toaoiitoi' Mjyoi', Aart ftoXig tyt^taoasSoig fuya- 
lote aoQevT^* elvat T>iw oBon. oydotixoarov d' hog aoXtfiovv- 
tes diBTi^d^avro (tolis, tSat' em deiSsiia azaSiovg f« aXaiot 
b avuo&ai Ti/r oSor lois odevovat tf^fUKsla. fttru rceSra (uimt 
xartixaav amtnaf »«! diha^av avwi ras aoltztiag, iaiar^- 
oavng rp6^ov. 

4. Mwia Si roiie Sdixag Jii^tets xat j4X^iotMt xal Ovo- 
mvnoi veftorrat ta n^oadQXtta fte^ nSv 6fmv. aaqateSiovm , 
10 Si oi OvoKovrtot ft^^i jiHo^qiytav, l-jpvreg avilaiya;' ev ^«c#n 
r^g ogeti^g a^toXo^ovg Kcct ov -[eiQOVi mv ej^ovaiv ixetvot. J4X- 
X6^Q¥feg fiiv ovv xcu jifyvee vao toig ar^anijoie rdrtOvtat toig 
difiatvovftivote tlg ii;v Na^^vtttv, Ovoxovrtot Se, xa&daeQ 
tovg Ovolxag itpoftev toiig ae^l Nifiavbov, tdtronat .x«#' 

18 tevrovs- tAv Se itera^ rov Ovd^ov xai ttjg revovag Atyvwv 
oi ftev iat vij Gai.dmti roXg 'Iro^taraig eiatv oi avrot, iai Se l 
rovg i^atfovg- aifiasrat ttg vaa^^^g tav inattttSv dvS^mv, xa- 
&iiae^ Koi eV •ailovg riav rd.iiog ^oQ^dgtav. ' 

6. Mera Se Ovoxovrtovg 'Ixottot xcu TQtxogtot Kai fisi 

ZO avtoiig Ms8ov}Jot, oiae^ tag ^tptihtrdtag ixooai xOQvifdg'ro 
fovv oif&toiiarov avt^v vipog ataSimv inaiov i^eiv tpaal t^v 
dvd^aaiv, itotv&evSe aaUv riiv iai rovg oQovgtovg T^e 'IralMig 
xecrd^aatv. avm S' iv rtat xoAoi? j^atQioie Xi/tvfj te avviaranu 
fteydiai xoi «Jfj^oi Svo 00 aolv aao&ev dX}.^Xaiv, tav i* fttv 

23 t^g irtgaeeJair 6 ^povmut^ aarttfiot xa^aSti<aS>ie , og .iai 

1. fi{v K«^ xena om. I. 7. qioi^or ald. 8. oioKotvtiot A an- 
Kontot C. ■ 10. omintoi A o.oiW». C. — HU.o?q6r>ar Cn-. 

11. ou x'^0"^ oxvfovt ali 12. )41iX6^oyii Cor. 13. oiarom^ 
«KM A ovoiotiviioi V. 14. Oin»hi<K t^r. 15. Ouo^oi;^ rooa- 

gov AClgino, sed * deletiUD ia hoe. 17. IWo^^o; ild. Iff. oji- 

oKOVfTCovi ABCl Cor. corr. — aaiotw codd. Cor. curr. GoU. p. 18». 
20. piSovaiai C fitiovaUot ABl MavlXot Car. — oi'nie} imig codd. 
Sbk. coir. ei Gnar. inteq^r. 22. xdntv&iv aldi 25, iTaw] iarlf 

codd. t^iunr Cor. , quod certe est untatiut ; CluTcr, antein ( ImI, 'anliq, 
r, p. 408) deleto toTiy poitca o« m w^ mutnidiiin eensel paruln com- 
niode.' — - dafi;Cnio! cadd. ac Jgovirttaq appellatur Mc flaviu9 a Plo- 
lem. II, 9) led p. 179. V, 217 codd. coaciuuQt In iliera brrna caticn'* :,q,t,=cdbvGoOg[c SaO LIB IV. CAP. 6. 5. 6. 7. 

»v 'PnSator xonmtMTEt, xoi o Jovnias atf rKravria- np yo^ 
ndSip ovitfuayMi, itafeiisx&as dta £aiMnimr tle t^ i*toff tcS# 
HXiteoii' Kdxtx^: tx 9i t^e he^ae «oilv taaetwortQOS «ovm*' 
vuf xmfUov afalliitoitMi aizog o UaSot, irohit ra ttai o^g, 

C. ^4 ff^iu' ii jimM (uiCttv xai ffpftofspoc' ix aoiXa* ja^ iofi- 5 
^AMi i^ cai|i7a(«> t* «otf iteSiote iSi/ jtfo^eroe MOf tAav- 
«'sroM' IV oti» dia]^'(Tci ffe^unr^ xtu ccfi^ilti»et for ^ev»' ei; di 
t^r MSQtaxoain &ahm:av iiotanei, lUfunot fepofut^ Tmt »ata. 
c^r Ev^titojT aotafw* niijv nv Im^ov. vae^xeirfat 9' 01 Af«- 
doviXoi iiaXiata i^s avf^oi^s roi' 'la<t(/oe it^oe fov 'PoSofor. U 

6. 'Eni de ^ore^it fi^ ta oqos c^» 'ItaJJa» xatJktftdra ^e 
iej^&eia^e ofeiv^ Tavffuroi n oaiovat jiiyvatumr e&ii»e xoi 
aUoi jiipies. tovtoM' d' iati xot ij tov 'ISeorPOV ieyofUf^ y^ 
iHU [1;] toH Kottiov, fteta 3» tovrove xnt cwv HttSon ^eikaa- 

A. 313 00/' Vffe^ S» tovtnv iv teus tteiiv<pa*e Kertgforee mu Kartogt- 15 
}■€; xal Ovttdaftfoi xcu IVaftovarat ttat >j Atjfiirta Hftf^, St' 
^e 'PoHastiof (fiQerat, xai ^ tt)y^ toi) nota^tm. ovtt aito&er 
de TOVTM* ovds *ov 'P^vov oi itrjfoi, ovS' o Jidoviae to fifoe, 
ilS w Qti Mai 6 'Ptjvoe ittl tae ofnrove wu 6 jidovag eie r«- 
ravtia ift^ailwv eig t^ AoQtov iiftvijv r^v flr^o? tip Kiofup. 20 
vnBQxeivtat 9» rov Kmftoiv Hfoe r^ ^iC^ riuv Ahttmv USgvftivov 
t^ ftiv !Patroi xoi Oviwmvte iitt r^v eot xaxkiftivoi, t% Si A^- 
aovnoi xai TfjtSevrivot kci ^omi. xai aila nleua ftutqa e&vtj Mnplaribiu uiilau. — o«3 <^ ^(0 "^^ 1' iiiHii^aTil ald. 5. fag^ 
Ji ald. 6. 3i poM iy add. ald. 6. ipni^ii, aliL 10. ftOov- 
loi ald. lff/iuU.ot Car. 11. t^v om. I. — ii(j((</i<>a codcl. Xj]. 

corr. 12. xai — lO^oi'; oni, 1. 13. dararau add. pr. m. in 

marg, A, qnae scriptnra magnapcre TaTet Siebenkeesii coniecCnrae ^ iii 
Jitrvov: Donnuin regeni cominemorat iiuCTiptio arcm SefusiDi AutnMo 
dicati (t. MaiTti. Miu. Tcron. p. 235), itidcsi Oiid. ei Ponto lY, 7, 29; 
Ueonni aulcm niuqnam praetcr huac Wnm £t meolio. 14. ig om. 

codd. Cw. add. 15. ■(n^n; C. 16. fiartouatai B Namovi' 
rat AC. — miUn/rra ABCl xiXafUra uld. 1} jtifiara Cor.: cf. >d 
pf 1S6. 18. ^viMiK! ABCt Xy\. oarr. 19. Aiiova^ edd. 

. 21. iai^ianm IB, *cd in lioc r tee. m. add. — iSqvfiira* codd. XjL 
corr. 22. otni4royni ald., nnde ov^rfc Knpiit XjL 23. (rror« 
(««) J atorol C. :,q,t,=cdbvGoOg[c ALPES. 321 

xattjprra t^v 'ItaiXa* ir Toig aq6<f9i* fQototg, Xi!<FrQi»a xcei 
aaoQa' «wt ds ra ftir i\iif&aQiat, *a 8' i7^'^ar«eE( ««ilf^o;, 
a<m vag 9(' aitw* imQpoXae mv Spovg, ifQiiEQoti ovoag oXi- 
yae tal dvaHEQdrovg, fvvl noiXaxo&ev bItui x«i da^iaXetg axo 
6 TWv dv^oiniov ttal sv^dmvg, tig Ifgan, Sia t^v vtatamtev^v. 
itQoai&t!Ke ya^ 6 Se^aarog KataoQ r^ xaT«cilti(Tei «of X^Jiarnv 
iJlv KttirtiffxsvTiv wv odmv, oarjv oUv r'^v ov yd(> dvvamv mt»- 
laj^ov ^tdaaafiat t^ (pvatv flti jrtrQtSv xal x(n]tiv<ov i^ataltiv, 
tiSv ftiv vfiefKBiftivafv tijg 6dov, tkv 6' vfiotiunovttor, ^tne xcti 

10 ftaiQiy ix^datp atpvmov elvat tov xivdvvov, tig tpaQaj^ag d§va- 
aove wv mroftatoq ovtog. tivtta di itm om^ xa«i£ ti etvtoS 
^ oSog, iSat' iktyyov ifiQtui toXg ntC^ ^ecSi^ovai xai avtotg 
xal viio^VYiofg toig aij^eaf ta d' ini^mQta xofii^ei tovg tfOQ- 
tovg aatfiaXmg. twt tsvv ttmta idatfia ov&' ai xcnolitt&iivov- A. 314 

IG aaf nXdxtg ttov x^tndiltav avto&ev i^aiafot, awodiav oXtjv 
ditoXof^dvetv Svvdftevat nat tnvg^o>&etv eig tag vatmtmovaag 
tfdQayyag. noHai jd^ diX^Xatg ixixetvtai aliateg, adjiov iiti 
naYOfg yEvOftiviov tije /lOM»? MQvataHtaSmv , x«t «5» iituiol^g 
dei ^aSitag dnoXvofiivio* dito t&v ivtig','- nQtv StaXvd^vca te- 

20 X^ioe iv toig tiiMig. 

7. 'H Sb tiSv £aX.aaa&v noXXii ftiv eativ iv twXmvi ^a&el, C. 205 
«5* oqav dfitpotiQt»&tv xXttAviiav to ^w^iov, fti^og Se ri av- 
twv dvattipet xa,l ngog tdg vntQxeiftivag xoQvqidg. toig ovv 
ix t^g 'ItaXiag vnEQtt&Burt rd OQtj Std tov Xej&ivtog avXmvoe 

25 iattv ^ dito';. ehci a-(tXetat ISi%a' xai if f*iv Sta tttv Ilotvivov 
XxyofUvov tptQetat, C«^<tm' ov j^ot^ xeeta tei Sat^a tSv j4X- 2. TtlllBI^ ald. &. ..Ol (iViTOlH Om. C ci^liTOVC Bl lipOTOVi A. 

— «y i'v ioTv ACl w» fvfOTi S, Cor. cotr. » Tjrwb, con;. 7, ocro* C 
Cor. 11. xaia ii airzoTt lospecla Corai et Groilurdio, qui nan male 
coiiiec!l rard iiros TO^rovs: eqnidem niiliin nani two ««10^', 13. xo- 
fiCZt" eodd: Cor. corr. — •poQTOVit] xiXnovq ABCI qso^TOn;, quod esl 
in • e( in marg. hn, rcitiluil Sbk, 14. xaTo).ui9alrovirat edd. . 18. 
yirofiteitr edd. — T^f om. edd. inde a Cai. — xQvaiaX>,onSui- f(?) 
edd. xgvaTiiilar et ei corr. icc. in. riivaTaXXadir B xQvaiaXlofiSov'; 
etmi, GtoA. 22. dpiforfgiDr codd, Cor. co^. ei Cas. coni. 25. 
Tiowijrou alJ. 

Strtio. 1. ' _ 21 ^:,.,Goog[c 3M LIB. IV. CAP. 6. §. 7. 8. 

mav, 1} Si 6ta Ksn^artav dvUfUtaotiQa. ij^ di xai xff'*" 
^ YcJr SeAaaaav, a xanr^ov la^otreg qI SaJMcaoi nQotsQov, 
ita&aatQ xoi tiSv aa^oSaip ijaav Kv^iot. tt^oadkdfi^ave de alti- 
ato* tie f^' fierailfia» avtotg 6 AovQiag nota^og ais zw 2^- 
aoitXvcm, dioatQ ittl noiXoig lonwg cxCC'**^^ ['*?] ^S itoxs- 5 
teiag ^ vStaQ to xoivov qu&qop eSexeVw*. tovto S' ittawig 
(uv atireqieQe a^is tijv toi xQ^cov Si^qcoi, tois Si yso)i)ywv- 
tae ta vn aitoig asdia, t^g dgdgiag tsw^ovfuiiovg, ilvast, vov 
aotaiMV dvvafuvov aoti^tiv t^v yt^Qav Sta to vasQd^^tav exttv 
(o ^i9qov. ix Si taurtfg t^g akiag a^fiot oweieTg tiaat 10 
«pof diiiJiOTe afKfori^ois roig e&vtat. x^attiaiivttiv di 'Pa>- 
fuutov, tav ftiv x^i^ovQyeioiv i^eaEau* xo! -^g ^o^vag oi £a- 
Xaaaoi, ta S' OQtj xcaexovteg mtfojv co vSraQ iami,ovT toig St}- 
fiotJieivatg toig eQyolap^aaai ta jr^ffcia- xai «p6? tovtovg 8' 
tjaav oei 8ia<fOQcu Sta Ttjt aleove^iav ttS* Stjf/ioataivtSv. ovrm js 
Si avvi^atve tovg atQamifnovtag anl twv 'Pwfifuatt niu titfi- 
aofttvovg iat tovg toaove eonoQiiv nQoifucifov, d«p' qi» nole- 
ft^aovai. ftxQi fiv Sjj tmv veiaati xQOvtav toti fiif aoi^ftov- 
fuvoi, tori Si xataXvofuvot tov OQog rovg 'Pmftatovg noXsftot 
lajyov ofimg, xal aoXka xicctpXaatov rovg Si' ait^v vaef^dX- 20 
loviag ta oqij Katd rb ii^irr^txov e&og- 01 je xoi /iituftot 
,. 315 BQovtov ipvyovta i* Movtivrie iaQa^avfo dQuxft^v xar' uvSqx- 
MeaadXag Si nhiaiov avt^v 2''^"^^'"*' *<F<^*' IvAut' Mtnt'^a3iX 
toiv te xoaiaifimv K«t riSv ntetetviov dxovtiaitdttov ■xai t&v yv- 
ftvaattMwv, iaihjaav Se nore xoi jr^^imt KaiaaQoe oi dv- 25 
Sqes ttvtoi xat eai§iOuov xQi;ft*ovs atQietoniSoig , aQoipaatv loe 
iSoaoioCrceg ^ ysifVQOvvtEg aorafiovg. vartQov ftivtot xatearQt- 
\tiato avtovg oQSiiv 6 Ze^aatoe xai advtag ilatfVQoawhjae, 
Mftta&ivtug eig 'EaoQeSia*, 'Pa>ftaie>v dnoixiav, ^v avvipxiaaf 

1. tal om. ald. — xVirla AC. 5. »ic om, codd., Ksiiiait Km. 

6. ptiiSeov] SiJuj C. 8. aiitiOftiTOVi; A. 9. /i^ »atK Svrafiirov »AA. 
BO SUt. 12. x^wsoviiy,&t codJ. Cor. corr. 14. ^gtioi» AC. — lov- 
TCH! codd. X)l. coiT. 16. Stninaloir eodd. Xjl. corr. 21. t&roi AO. 
— Sixiov B. 22. ^.tvyorta Cor. 24. ntUiifmv C. 28. «ayupo- 
rarv" 'ii- pr- m. m n.»rg. A. 29. tTio^la, codd. «dd., Mil cmii 
Eporedia a reliquu •criploribiu eoiuUiiler nominctur haec urb*, t bic :..,Goog[c ALPE5. 333 

fi^, ipftWQaii elwai fioeXofierot tots SaXwKoTs- oUfov B"d*- 
«^iT idvviavo oi eSui6&t, itas ^ipewte&tj ro eOrog. tSr fu^ 
ovt aUmr atufiiaoit' TQeig (tvQiddEg e^M&ticav ent Tofe «|«- 
itiayiikwis, «oc te ^a.iiftwv avi^Sp otnoMUf-fikiot' tidrtag S' C. 266 
5 inwlfjae TeQemof OvdQ^atr vfto d60), Moraat^eifji^fog m- 
Toiig tfTQtet^fog- r^usxiiJoiiq H 'Peafiamr «efMpas ^xnre i^ 
itoi^v Avyouarm 6 Kaiaa^, ir q> iargmoHedevOB z^Q^V ^ 
Ovd^Qfor, xai yvv tiQ^v^v ayet nduaa ^ fii^aioxmgos f*ixB* "^" 

10 8. 'E^s Se ri n^og loi fu^ too» ogiiov xal ra iaiatQe- 
(fovia a^s fOTOv "Patroi xai Ovivdoltxol xfcrsjovoi, avraMov- 
tes 'EXomjviioie xai Bototg' ifUKsivrat jdg roig iiieivair neSiotg. 
01 fuv ov* Paaot nex^t ■ojg 'IrdUae xaO^xovai r^e vxig Ov^- 
Qfofos xat.Kiafiov. nal o fe 'Pamxoe ohos, riSv iv ro« 'It_a- 

15 lixoig iaaurovftevmv ovx daolEtiiea&ai dotiiaVf iv tatg rovrtaf 
vnii>Qeiais jiveiotf Btaveitovat ds xm (texQ' ^'^*' X'''Q^*'' ^*' 
(0* 6 'Pijvos tpigtraf rovrov S' etal-rov ipiXov xai u^tjadvrtoi 
x(M Kofiovvoi. 01 Si OvivSo7,t3io\ xcu Na(itKoi rijv ixTog a«- 
^ia^iav xanixovat ro nkiov ftitd Sqsvviov xaj rsvavvoiv, ^Sij A. 316 
20 totJTiof 'IUvpidiv. ajtavreg S' ovtoi xai t^s 'IraXiag tu j-eiro- 
vevovta iiegjj «arr^qw dei xai r^g 'Elovtirrioiv xai SijKoa- 
v£v xal Sotoav xai FeQftavmv. iraitiaratoi, Ss tiov ftiv Oviv- 
BoXtjt^v i^iiTdZofvo Awdtttot xai KXavrtivdttoi Koi Ovivrtu- 
vss, rav ds 'Patrmv 'Povttdrtiot xai Ketrovdvtioi. xai oi 'Ecrt-. qiKiqite KStituerc nan dublun IrcqnentUuiae cum ru pennnlaluin. 7. o 
poM jTU^iw om. edd. 11. oiirStlaiol l edd. et sic const. 12. 'JBXovif- 
rlovi cdd. 14. Qiniqatoi Cor. 17. ItuiavTMit ald. onde At-niir- 
Ttot acripiit Sbk. 18. tOfiOvXoi codd. Xjl. corr. 19. ^ifnur xai 

rtrrai^ codd. Xjl. corr. coll. Hor. IV, 14, 10. Plin. II), 20. i%. 

at-tv3oviMimy C. 23, AaaTfOi Cor. — nXainoraTtoi C KUtvltrar- 

Tioi edd. Sum iidcm hnd dubie, fai a PttDio (III, ')A) iiucriptioDem 
e tropaeo Alpinm refercnie nomininior Clatenites. — ovirtoytii aU. 
24. xoTDuaVTtDi edd. inde a Cii. CDrruplum liand dubie ftt et hoc 
nomen et quod-praiime praecedii. Plinius I.' I. inter gentei Vindelico- 
mni rccentel Rucimtes et Consnanetei, ipud Ptolem. (U, 11) ranl 
'Poxtraaxta (Ifd. 'Po iwwaieu ) et Kairaovartiu: itide bic quoque kH- 
paeiim 'PouiwaTtoi na* KnrvovdrTtot. 

21* :,q,t,=cdb./Google 324 LIB. IV. C\P. «. §. 9. 16. 

mvsg Si vS* OiifHohx»» tufi hm Bfifimot, Noi soXets ai- 
tmr BQiyiimo* ttal Kafi^6iov*o» , xal ij rmv jiuitttnai* m<s- 
asQ ogiQoaolie ^ofuiam. ■^g Si a^os *we 'I-raiMotae vmv i^- 
aTUf tovVDH' la^Kenanftog Xijerai n wunitor, ms, ifiEiBav tlaat 
nwfai» ^ noUv, ov ftotov ^^tjSov avie^ifovmivtas , aila Kai : 
fUY_Qi fSr v^aia» aeoiovrae nw* u^Qhnv, xb.1 fifjfl' ivtav&a 
aaxoitevoee, diXa neu rof «jwtlouf yvvaitias meiwoyias, oaag 
tpcuev 01 liavreie dQ^ttaxvsiv. 

9. Msta Si mvTove oi iyyvs ^St} tov j4iQum%(m ftv- 
7<w xa! t(3r xara Jixvlrjiav jiniov oUovai, Nto^ntav le tms ii 
xai KttQvof Tiov te Nt>Qi>i(Sv eiai xai oi TavQttrxoi. xm- 
tae S' littevas riav avsSjjv xcrtaSQoitmv Ti^tQwe xai o «8e1- 
tfoe tivtfw /jQOvaos frfpsior iiiS, toa^ i]0>j tQirov xtu i^ioxo- 
atov hoe iati*, i^ ov jta#' ^avxiav ovtee dnsvtaieioviji «ri? 
tpoQove. nata aaaav 8i t^v tmv ^hietov oQtiv^v ian f*i» xai i 
fetolotpa j^oipia xaltue yeioQYsiod^at Svvtiiieva xai ccvXiSves ev 
svvtxtus{tivoi , to fiKvtot fiXeov, xat fidXiaTa nsQt *aff «opv- 
tfdg, nsqi S d^ ttai ovrunavio oi hjtstai, Ivhqov xai oxo^- 
Ttov Sid tt tde frdxvae xal t^v rQayynfta t^e 7^9- xo^o 
A. 317 andvi» ov* tQotf^g te xai aHotT iqieSSovto ttt-&' ots t£v iv i 
C. 207 «oiff nsSiois, tv txoitv ypQtiyovs' dvnSiBoaav Bi Qjjtinjv, ftft- 
tav, d^da, xijgov, tvQOv, ftiXf tovrav yoQ ein^Qow. vniQ- 
xsitai 8b tmv KttQviov to jtaiwtvov oQoe, iiftvtiv ijfiv e^ut- 1. *' anle (/o. add. ABC. 1. ««.«w.o- Al fincietiot CB et 

ia hoc a SM. ni. sup. p, .Xjl. corr. — tm^&o^vmr codd. rapTioSov- 
ror tAA. bde a X^l., ted per |9 hoc uonieii elTm eli>n> Plolmi. 11, 11. 
9. ai «me iYyiit lollendnm censct Grosk. hmd iDCDnimodc. 11. isii- 
■tlmoi codd Xyl. corr. 12. <^a<dqr At aviC^^r C ara^iy B, %eA i In 
litura Mripnini ett: idem nsl. Xjl. 13. Aiql^ BC, «ed in hoc ( 

»ec, m. add. 19. T//>>tt{ codd. Coi-. corr. ei Tjr^. cooi.; Sieben- 

keeiii coDieclara Toie te x^"^ minm Terljiinilis «tt propler le, qnod 
pneeedit. 23> Jlit/rKimif] Uolnrar Cor. ei conleclim Cm., a Manneno 
etiam (Geog<r. anliq. 111, 649) et Groik. probila: et appellanlur a Pto.. 
luDaeo (11, 11. 111, 1) nMDlea HhMlta ■ nieridle immincptes J7otrai 
lHtiuii, in (]n>bn> Poeninu latere hant iniaria eiiilimanl. Scd de alia 
h. I. agitnr Alplum parle, finibu>i)ue angnstiaribDs quam Plolemaciu Poe- 
Dinuin inoDlem Tldelur circiunacripdMe Slnba (v. p. 209, 208): Aau- :,q,t,=cdbvGoO<;[c ua¥ eig «»*■ flaaQar aoraito*, Sg na^ala^&i' j^tajit itUov 
gnme/Mv ti; tbv J^Sgiav iK^aJJ^t. ix Si t^s -MVT^g li^fv? xai 
oUo; tinaftbg eig rov laz^ov (fti, xaXovftevos iJ^t^atvoe. luu 
j-op o IcTQOe *"S ''tfX^f ^^ tovtiaii lofi^KvH tmv o^<5v, «o- 
S Xtmj^tAti* Svtmv xoi soJltixsqsaiUM'. ptj^pi fiiv ya^ S^ffo aai 
rrjs jliyvotix^f avvej[^ tie v^p^Xa mv j4XiTeeav Si&ntve nal ivog 
OQOvg ipavtaatav na^eifiv, tW ave&irta x«w tasietvia&ina e§- 
aiQerai naliv eig aleiti fUQTj xai aXeiovg noQvipiig, nqmtii d' 
iatl tovte>v ^ tov 'P^vov niqav xo:i r^; Xiftv^e xrxktftitiri aQOg 

10 fio ^a^tg fKTQiftg iji^ijilif, oTiov ai foti ImQOv mjyai fiXj^aiov 
£o^^av xai tov 'EQXvviov SqvftoH' £Ulai S" eiciv imatQetfOv- 
aat Ttebe t^v 'liXvQiBa xat tov JdSqiav , lav iati to te Jiniv- 
vtrov OQog to Xt-(9iv xai 16 ToviXov xai >l>XiyttSia, ra vneQ- 
xelfteva tAv OvivSohxav, (| oiv d /tovQae xai KXdvtg xai oiU 

13 loi nXetovg xf^Q^^Q^^'! notoftoi avfi§diXovaiw eie to tov 'latQOv ^ 

^&QOV. 

10. Kai oi 'lanoStg Oe (78»? tovto eniftixtov iiXvQiote nai 
KeXiote eOvog) nept tovzove oatovat tovg t6nove, xai jj 'OxQa 
• aXijaiov wvtiov iativ. ot fu* wv 'Idaoiae, aQ&reQOV evavSQovv- 
20 tee xa» rov oQovg iip' exdteQOV tijv oittfjaiv i^ovteg xai toXe 
Xi}atiiQiotg intxQatovvieg , ixaenovTjvtat ttliiae vnb tov Se^a- 
atov KaiaaQog xaianoXtftii&ivteg. noXeig 6' avtav MiiovXov, 
Jtl^ovitivoi, Mop^tov, OvirSiov. fie&' ovg tj ^e^-eoxiK^ a6Xte A. 318 

quc paulo posl codd. foiiem conseiuu eihibcnl Hitimtvor. Mulio mi- 
iius autem rcrenda «1 Cluverii conlectara i^lntur, quod idem sll atrjue 
aiffioy col[. VII, 314. 1. 'laa^Q* cdd. Caeterum W uomeu nou 

miiius falium cue, qiiani quod mni lequiiur jitriaivoi iponte lua appa- 
rcl. Onmia bene <e habcnl, si cuio GosHilliiio slatuamus aomlaa illa 
locum mutiuie; siroili» confusio nommum oEFcndllur p. 209, 10. {.c- 

iQlmq om. E. II. o»f^|5w» ald. 12. J^^iCpp.vof] Ilolmoy Cor. a. 

Cas. coni. 13. q.lvya3la. B ald. 14. oi-ivd(}.uaP codd. edd. — 

o antc KXanii add. edd. — ukartiq ald. 18. axqa codd., sed in' B 

prius o in niul.: cf. ad p. 202. 19. ol (lio — T^r sec ni. add. io 
marg. C. — xai anlc tuaiSgoBviii add. edd. 20. IxaiiQOt Cor, 

23. anovnit^al A (el t, tec. m. >up- i,) C (s. acc.) agoim^ror Bl . 
edd. Idem oppidum VII, 314 nomrnatur HqaxmXvot; i. JlQOvmro^. 
in Ilin, Ant Arapium, in Tab. Peul. Arjpium; Appnnus denique 

c,q,t,=cdbvGoogle 326 LIB. IV. C*P. 6. §. 11, 12. 

if neditfi, attf'^r t»- ^*»? ««o? «(epB^prf »o«Efio$, exdiSeig 
tie mw 'latfio*. xthat 8e ij n6i*s eiipvtog wpo? tor xoiw no» . 
JJixa* noXtpov- ^ S"0]t^a «o rmmrorvgot fi«^£ t»f j41- 
gtwa* tim, xa&' S ovnaatovet rotg Ka^otg, luu 8i ov w. hc 
■rqg ^rmhjias tpoqtia noiuCovatv ecpftOfULiatg eig rof xaJavfU- 5 
vor ndfurogtov, azaSimv oSof ov ni^ nXsiAwtj^ 17 tttgcato- 
aian' ' (XE(i&tv Bk toig nota(iolg Kuxaytxai ftexQt toi Iotqov xoi 
lav ravi^ ^taQiatt. aa^oQQEt ja^ S^ 10* Ilttftito^tor ttorofiog 
ix r^g 'liJcvQidog tftQOfuvog nkfOTog, ex^oUEt S' eig tav £am', 
mat' evftoQmg etg t^v ^tysattK^v xtttdjeiat mu toiig Tlawn- 10 
viove xni Tavqiaxovg. ovfi^aiUet d' eig tov £ttov xati. tiiv 
nohv xai 6 KoXamig- ofUforeQOt d' etai itkwroi, ptovai S' aam 
rmv !!4ixeeMi. ^omst 8' ai !^l3ietg nai amovg afQiovg kcu 
^oag. (fTiai Si Ilolv^iog x«m iSiofioQffov n ■fttvaa&at ^ifov iv 
C ?08 a/vraXg, iXatfoeides to ox^f*a ni^v avxevoe xtti rQtx^fttaog, 15 
tavta d' eotxevai xmtQi^, ^vnd Se rip yeviitp mjg^va Hrjsu* 
iaov ont&txftiaiov aMQOMfo*, ntuiUx^e xi^xov 10 na-^g. 

II. Tmv 6' vneQ^etnoiv rmv ix t^e 'ittiOMtg eig tyv ^01 
£a>lnjtq*> x<u r^ «goaa(fitnw ^ 2ue SalMSttAv imtv ttyovett > (bell. lUjr. C.16) incoUs oppidi vocaf jti^oo^airovii: undc 1 pTacrertii- 
dom esie tiqact, sed quid de terTDinallaae sUtUAs, noa tlem; lutissimiiiD 
igitur codd. oplL sequi. — liorijVtior »ld. — obitSov codd. Cor. corr. coll. 
VII, 314. Anie euDi aaver. (Ital. aol. I, p. 174) «oluent ^uird», 
quod sane airidet; habent fnini Tab. Peut. et Ilin. Ant. AvendoDe, 
et Appian. 1. I. AviySiaieu. 1. 'P^i^of] alyoi ^ "[''os mai^, o, JVoit- 

^; Sbk. Cor. ei Cu. coni. coll. VII, 314. 318: ^e cooiectun qoUD 
mfelii sit laultis cuteudere necesse non esL Rectissiinc contra Xjl. in 
sjllabis OXAYTOS lalere o Saioi; intelleiit, idque aliis moltii penu*- 
sit: ei quibni Tjrnli. sjllabas 'OPRN mntatit in 0I171' pamm probabi- 
liler. Orlae potlus videimtur ex lileris proiimis male repelitis. 2. q 

om. C. 3. TD om. ald. 5. toi'] ti Cor. ' 6. Naimo^IO* Cor. 

atquc. hoc verum fuisse IUius loci nomen dlu oionium iiiit opinio: Nai- 
novrov infra VII, 314 codd. eibibeoi, ne ibi ijuidem a corrupiianc n- 
cui, Sed allera forma bii r^ciita, rcligion! babui audacius ^d mu- 
larc. 8. d^ om. ald. — ia>'J lo edd. Correii ei Grod. icut. 

12. KrUajinJ oydoliaaiq codd. Xjl. corr. 13. at om. ald. :,q,t,=cdbvGoOg[c im jiovydoww Sm^ d' iffrif, ^ ftev dfta^eusa&ai dvva/ie^ij ■ 
dta it^Kovs sletovo^, ^ dut K.ivtQfovw, 17 6i o^ia xeu manj, 
vvvtoiwg Se, ^ 8ta Tot> TIoivww- ^o Si AovfDovfw ef (tistif 
v^e xtoQas iativ, tuaire^ d*Q6aoXtg, dia ts rag mi/t^ola^ rmf 
5 notait^v itat Sid ro iyyvg tlvoi n&ei totg iitQSOi. Stoas^ xoi 
J4yQiaiaas irreS&ev tds oSovt SiS[is, tijv Sid tav Ksiiiisrmf 
o^m* iiBXQt SartWfoi' xai t^g J^xovizitfiae , wh t^v ini ro* 
'P^rov, nal TQtaj* r^v ini *6c mMavov, tijt hQog BsJXodxoi^' 
XBM J4(i^iavotg, retdQrri 8' imiv ini t^v NoQ^tavltiv kou ti}* 

10 MaaattkKOTtiaiv aa^aJJav. eatt 8s xat iv dQtattQa dipEtat t6 A. 319 
AoiySovvov xai tij* VTiBQxsiitsvfjv ][(OQav iv avt^ ttp Uotvlviif 
naktv ix^oti^ dta^dm tiv 'Poiavov ^ r^r liftvi}* trjv jiijfisv- 
vat stg T« 'EXmniTtiwv- ns8ia, Mitrev^ev stg Sitjxoavovg vniQ- 
&Batg 8id tov 'loQa OQovg xat elg Airyovag- did ts tovttav iti 

15 dftqxa, xai ini tov 'P^vov xai ini tov tixeavov dioSoi axi^ovtat. 

12. 'Eti (pjjtsi noXv^iog i(f' iavTOv xat jivvXtjiav naXtara 

iv toig TavQiaxotg toig NmQiKotg evQs&^vai j/^Qvasiov ovtwg 

Evifves, <aat' ini 8vo noSag dnoavQavti t^v imnoX^g yv* ^- . 

Av; oQvxTov svQiaxBa&ai )rQva6v, to 8' oQvyita fi^ nXstovuiv 

20 vnaQj^stv ^ asrtExaiBsxa no9at, slvat 8s tw y^Qvaov tov nkv 
avTO&sv xa9aQ6*, xvd/tov iieysSog i/ &eQiiov, toii 6y86ov fte- 
Qovs /wfoi' difib-\fiti&svrog , tov 8s dsia&ai itsv y^aVBtag aXsio- 
vqe, atfoSQa Se XvaaeXovg. oweQyaaaitdvaiv di toti ^OQ^d^otg ■ 
x&v 'rtaXttotmv iv St/t^tp , noQifjiQ^fia to j^fvaiov evfavotEQov 

25 yevits&at T(p Tpirq» nsQSt xa&' oXijv t^v 'ItaXiav, ata&ofiitovg 
8s toiig TttvQitsxovg ftovonwXsiv ix^ttXortag tovg ovveQya^o- 
ftivovg. diXd vvv unavTa td x^vaBta vno 'Poiftaiotg iati. xdv- 
tav&a 8', aottBQ xard t^v 'I^tjQiaa>, tpiQovaiv oi notaftol jtqv- 2. xivTfiiru» C. 7. fUxgti dnonov ACl fi^xQt^ dfxoiw B 

X7I. corr. a ffaXkQ^tiUi AC ^iXottxovi ald. 9. dpiardii ABC. 

10. nitaoai.iiti* ald. 12. ^«foiiqv ald. ->' Itftirrar ald. Arfiomfi' 
Cor. 16. ■J'™] iinl todd. Cor. coir. ex con;. Cjis. 16. io»™» 

Cu. 17. xv^elo» ABC. 23. aia&avofiirovi Bt ald. 26. ^>- 
fidlXonai Cl ald. 27, j[putf/o AC. :,q,t,=cdbvGoOgle. 338 LIB. IT. CAP. 6. $. 12. 

aov y/yYi*a agog. t^ ifuier^, ov fUrtoi loaoSmr, 6 d' ecvtis 
ui^f Rc^ tw ntyi&ODS tiof jilnebM' xot «ov ui^tm^ Itytar aa- 
^a^aHti xa ir toic °SiX^aiy o^ ta fiifuSTa, to Tavyeto», m 
jivxaf09f HaQvaaoof, OXvimov, 77i^iUor, Oaaav ir Ss Qq^<^ 

C. 209 Alfiov, 'PoSomjv, Jovvvixa- xvU tftiaiv, on TDifnar /ii» ^co- S 
atov fiiHQOv Bttr avdijiufior eu^toron dra^rat dvvamr, ae- 
. &iifUQ6v Si Koi fiefitel&si» , tas S' udistets ovS' ar atfaitMOg 
' ara^aai tig' to Sl ft^nog iatt Staj;iXUar xoi «Jttwoauuv maSUav 
to aa^^xor ffo^M rd aeSia. tirtai)ag d' vmQ^daeie oroftdCei 
ftoror' Sta ..^(ytioiv fur t^r eyjtata t^' T^QQtirauff neila/st, 10 
e&a t^r Sta TavQtrtyr, ^r Arrt^ae S^i.&Bf, thca t^ Bta 2a~ 
XaaatSr, tstdQt^r Se tijr Sta 'Ptutvr, aadaat KQiffuiiadetg. 

A. 320 Aiftrag Si elrai qi^air er toig offeat aXtiovg ftir, tqetg 3e fu- 
y^Mg' oir ^ ftir S^mog l];£t ftqxog nBrtaxoaiar atitSimr, 
nkexog Ss [eHa.t6v\ tfiiixorta, ixQei 8i aotufioe DSiyxios' t? *' 15 
e|^f Ovt^^arog tttqaxoaiiov , nkdxog Se attriatiqa t^g afjott- 
Qor, i^itiai Si aotoftor tor ASovar- tgiaj Si Adgtog /i^xog 

4. jttt^rtMtnM' C. 5. qntalr E. 6. ^iv] ^ E. 7. ni>{(X- 
^(Iv inter Tcriiu pr. m. add. in o, Tec^it Cta., eague DMgnopere atridet 
scnptm-A, cum de loDgiUidine potiiis quun dc clrcnilu tuOQliam a^ TidejitDr. 
9. o-^Oftaiavat E. II. ^V .Hrrlffan i,^l9tr am. E. 15. jiiatw 

om. codd. — TfmorTo] r' BCl aertiinorta edd.j eadem notarom con- 
■'fiMio moi recomt; cf. ad III, 154. 169. V, 226 in. 16. iUmf id- 

ftoi idd. m. Mx. in nMrg, B, atijne ita legitnr b i ei cocr. Diu igi- 
lur aDimadTeisum eit, turbatuiD eue liic dliquid, QoouDaqae aul lacanm 
aut Dumluum locum iDUUue: a StraLoue emm buac errorem noa eue 
commiiium alii lod oslendunl p. 192. 204. Y, 213. Quapropier mu- 
Ulo flumioum ardiae Ticiaam Terbano, Addnam Lano reddideruBI edd. 
inde a Xjl. Neicio tamea id Ucaom potius nommi commmtanda >int: 
id eaira requirere tldeatar verba 17 d" ii^s, quae referri aolent a Sira- 
bone ad locorum litnni; et rectius dlcatur Ticuiui fi/yat aoTaftot, 
quam Addua. Olutat boc uDum, quod Verbaaui maior e>t Lario: led 
ea io re crralom fbrla>se cst a Strabone, qui haec loca non Tidil. Haec 
ipsa autem cauu videri poteat, cur nomlDa illa poMea permutaia ^Dt. 
17: Ttxiror edd. inde a Xjl. — laijvtv codd. ac niirum est, eandcni 
formam reeurTcre V, 213. In Durg. B. kc. m. add. aUaif out^^ara;, 
idem legilur in J: ei corr. :,q,t,=cdbvGoOglc iyyiis tdtaxoaiiur atttSimt, jtXame 8e tdtdxovra, naiaftof di 
•Ji'ijcF» [ieyav Tuut^of ttuvns 8' ttg tov nddov <sv$Qaovat. m- 
aedria xot ae^l t^f 6^m* ej^ofiai Xejew Tia», J43mi»iS*. - 1. ■rp.a.oi-To] *' BCI. 2. HSSoi<av edd. Inde a Xjl. 3. «i- 
jta^* cCFdd. edd. V. ad p 177. — In fme Wu> libri add. m BC <AA.: 
piTa Sk i^y {•naqtat (sic) tiv nlnfM' aijXH ^'1^ '^' tnUlaSt u 
inilio proxim! libri buc traDiUu. :,q,t,=cdbvGoOg[c TiiN 2TPABilN02 rESirFAd^IKHN 
T0¥ nEMnmr bibaioy ke^aaaia. 

lUs im iiiji.wiig ta Tifft 'IiaXlar aito T^f vjniQtlai; Twr jikitnat /ii' 
XQi 10V SacXaov )io(iS/ioti xav Tofarjlrav iioJ.noii xat tov IToanSoi- 
viotov, iv olt Bitnla, Aiyovgla, nixtiror, Tovanla, 'fti/iij, Ka/tna- 
r{a, Atvxatla, HTtovXCa, xdi oanu r^ot T^ 'talnri ^&aiMHil nofa- 
((iiTai aao fr^trauinn' it^xft £nni.iai. 2TPABQN02 rEQrP.A^IKQN 

■ nEMnTO N. CAPDT I. II 

l 1- i«Ma 8« «}» iiadQHmi %mv !ii)jttai* aqj;it t^s *vv 'Ita- 
"Ua-g. ol yoQ ae^aioi rijv Oifiurgiar ixaXovp 'IraXiaT dtiQ rov 
£ixei.iiiov noQ^ftoS ikj^qi tov Toffaviivov xohrov xoi «w. /lo- 
aeidoiriMXDf Sojxotiaav, iiuxQor^aav di toSvoiia xal ^uxS* *^5 1. ArgDmenliuri liu!ui libr! oin, BIC, led id hoc MC. in. !ii marg. 
add. 3. jTaXlaq Cor. — uTngop/o? codd. i, lofaniov codd. 

G>r. corr. 7. yirovureyr np yi^ovni/ edd. alque lianc formani rqie- 
rirt apod N!ccUdi Cli(ni!a(«m Berlel. tradit id Steph. Bji. 9. t. 7>>^. 
D!nicile tancD dietu, qo!d argumcnti aucior, quiiqui) fuic, acripjmt: nc- 
^ue quaercre mDllum operac est pretium. 13. lagarilov codd. cxc. £, 
Cor. corr. Allera enim fonna, ut apnd alios «criptorei, tic infra con- 
■unter iDTeniiur p. 211. VI, 2U. 261. 262. 

C,q,t,=cdbvG00g[C f ITALIA, aSI 

mui^g T« fi^XQ^ Ovaqov ftotaiiw noti t^g javt^ &aXdmjs Ofto 
rmv oQiav rav TvQQtivoftSr xai r^e la^iag f^Qi IloXas- sl- C. 210 
xoaui S' av ttg eiwi^^aaytag wiig a^wiovs ovo(taa&l*mg '/ro- 
5 Iwff ftmadovvai x«i Toig rth}auiX*oQoig, el-ff' ovraig imdoat* ia- ,A. 322 
^sir fnixQi t^g 'Potfiaiioi' itrinffKttias- oyii Si aore atp' ov fte- 
tedoffar 'Ptofiaibt rotg 'ItaXiazats t^v itronoitreiav , ISo^e mxj 
rois irtog ji}jtem* raXdtatg koi 'Ei>e$oig r^v avt^i dnovsifiai 
tift^r, a^oaayoQeSaat de xal 'itakioiTag tidvfag kim 'Ptafiaioug, 
10 dttotnias TE noilds atetka*, tdg fiiv n^oteqov, tdg S' voteQOv, 
mv ov QaSiov einsTv d/Aeivovs itiqag. 

2. 'Evl (liv ovv aj^natt avfutaaav t^v vvv 'itaUav ov q^- 
diot mQiXafieir ysmfietQUt^g, xokoi ipaalv dxQav elvat TQiyot- 
rof exxBtfUvijv nQos v6tov xot ji^tfteQivds dvaroXds, noQvcpov- 
ii ftivifv Se ifQos tip _ .StittXtx^ noQ&fup , ^datv S' exovaav tds 
jiXttetg' .... avyxtoQ^aai di xai tiav nXeuQmv fiiav, t^v ent 
m* Ilo^fw* teXevtmaav, xXvCofuptfV di vao tov Tvqqiivixov 
neXdyovg. TQi^istvov jte Usims ro tv&vyQaf*fUiv xaXetTai a]^fia- 
ivTa»&a Si xai ^ ^datg ttai i; nXevQa neQtfptQSis statv, <oate, 
iO et ip>!fu Setv avy%mQUv, neQtqisQoyQdfmov aj^fiatoe Qeiiov km 
n}v ^daui xoi t^v aXtvqdv, ovyjmQifteov Si xcu trjv Xo^atai* 
TUVTtie t^g nlevQos t^v- ini tdg dvamXdg. taila d' ovx ««- 
vas ei^ttaaiv, vao&eftevoi fiiav nXevQov dno tov ftvxov toi 
JdSgiov (*ix(>^ ^** IIoQ&f*ov. nXevQiv yd^ Xeyoftsv i^r dyiaviov 
25 XQaftfi^v, dymvtog S' iativ, otav i/ ftij avwevrj «poj aH^Xa 
td ftsQtj, >] f^ ini noXv. ^ Si dnb AQiftivov iai t^v dxQav 
«p* 'limvyia.v xcei ^ dato tov IIOQ&ftoS inl t^v avr^r axQav 2. ia om. aU. 3. 'laiglai] faioflm; I. 4. iltdatu M. 

6. not ante t^; add. £. 7. 1«oiio1it(A(c omiua articulo E. 16. 
Pos( HiXnWi »c!d!ssc qnaedam omnei cdd. inde a Xylandro MatuoruiU, 
ac probabililcr lanc Gro^. StralKiacm tcripiiisc iiupicatur avfx»9>f*' 
aiy oif Hti rr,r pdait: quac praeterca tamen addit xetca lOi Hkntn 
noD aunt neccnaria. 19. oi fidaeit codd. Cor. corf. — 'o* nXtiifai 

codd. cdd. Sed de UDO lantum Uwrc Slraboncm tfeie appace): plnra- 
lia uterquc illalus videluv ob adiecliTuDi quod leqnitur. 22. tait^i' l. 
23. (snoj t'no If wd joc m. cort. — loii poil /icjfcu om. B. 27. t^r :,q,t,=cdbvGoOg[c 332 I-IB, V. CAP. 1. §. 3. 

A. 323 trdfifro}.v .n ovwtvOvfftr. oftotats f-^eif o'o/«tt xai i^v dxo 
tov itvxi*» ww /46qIov xai «^* asta v^g 'lanvyias' cvftnlntov- 
■ aai ya^ iiri toiis fttQ' H^ifuvov hcu 'Paovev*a* tofiovg ymwiw 
xowvtjtr, si di faj yioviav, m^Kpe^eiav yn a^i6i.oyi>v, 6>m , 
et «p«, Tovr' av eftj [lia nlevQa 6 na^dnXovs o Ano «w jm- s 
y^ov tm '01* 'lajtvyiav, ovit ew#e»«' m ds lotww' t» iv&evSs 
»m TOv rio^fto* S3X>i* av vnofQaifoi 7i).tvQd*, ovSe mwnji' 
ev^eiav. ovtia 8e tezQdjiXevQov iidV.ov t; TQtni^Qov (fai^ Jig 
av ro axrjfia, rQiyo)*ov d' ovdontaaovv, ali/* ei xaTa^QtofMvog. 
pelzio* 8' oftoloyeiv, Sri riS* dyetoftntQ^m* aj^ftiixta* [ov>i\ Bv- 10 
neqiyQatpog ij aTtoSocis. 

3. Katd fiiQos f ovjag tiitetv 9wamr, on tta* piv 2/i- 
iieta* mQKptQijS ^ vTtwQSid itiri xal xohiiaS^s, Ta xotXa Jjjowffa 
iifiQ«fifte*a TtQOg «^v 'Itotkiav. rov de ttihtov xa ftev fteaa nQog 

C, 211 toig 2tti.a<!(rois icri, rd 6' atiQa itiKrtQoif^v Xctft^dvet, »« fxiv 1.5 
ftix^t t^s OnQag xdi tov fivy^ov ron xaja rov jidQiav, ra 6' 
eig r^v yiiyvortj^* noQaUav ftt^Qt revovag, rov Tiuf Aiyvm* 
ifmoQiov, oitov ta J4nivvtva oqij avvdfirst rais ^hteatv. vfto- 
xeirai d' ev^g ftsdio* d^toXoyov , itdQia^v mog iyo* ri> aXd- 
T»S «Ki ro ft^Kog, aradiia* ixardv xoi diaxtlimv ro di fttmjii- 20 
^Qivw avmH aXevQov xXeieTai t^ re «5» 'EvetiS* ftoQoXia xtu 
totg J4fte**i*ots oQeat toig ireQt J^Q^ttvof xai j4yxmva na&^- 
novat. 'Tovra yoQ aQ^dfteva dtto r^s Atyvtnt^s eig t^ Tvq- 
f^viav ifi^diXet, tntviiv itaQoXia* dneXeaiovra- eh' dfo^ea- 'Icr^vydty — aKQae om. I. 2. aiip^itnTovin C. 3. toij?] tbj B. 
— 'Pdptrrar codd. alqoe iu ceniuiinc Krtbitor ap. Sle^i. Byr, Infra 
vero plerisqoe locts per ov efleriiQt codd. , eainque laKa icriiKiidi ratio- 
oem Slraboni magit pUcuiue qoato «lleraiD, supra ugniricanniiu ad 
r, 26. 4. yi'} « J. 7. Smorgdipii. C. 10. oix om. ACIB, 
seA In hoe sec. m. add. 16. B»ja? JBCl p/xQ^ '^«' a-Qur E Ca*. 

corr.: cf. ad IV, 202 in. 18. ifmoi^itov B edd. 19. d' om. A. 

20. Smtotiliiir pro iimdr scribendum cjse cum Gossellino cemet Grosk., 
quia Foljbiiifn Strabo scqaaiar aunorem, a quo ilU perbibeatnr Alpiam 
longliudo: V. supp IV, 209 et Poljb. II, 14. Sed ab alil,. non a Ptf- 
Ijbio Slraboneai peliiise, quae h. I. tra^t, panlo accuratior iitr!ii»]ue 
)»c! compantio abande doccbit. 21. at'[at>j haHai B. 24. Bno- 
Xmortot txtdS. Cor, coir. :,q,t,=cdbvGoOg[c iTAUA. aas 

^ovrra eig njv fuaojtuai' ttwt okiyw, imtdar yivqttu xoza *qr' 
Tluioxw, imoTQBq^ei a^og so> ttal nqbg TOr jilS^iav emg iia» 
ttsQi ji^ljitviov' nsCt J4y*mra tdaw*,' mivawrona «'«' sv&eias t^ 
Tuv 'EvBTBiv na^aXia. ij f<** ovv iviog !^htea>v K^wii rov- 
5 TOif nktiartu foie OQoig, xai ean '^e (tev naeaiiag m it^og 
QOav tqtBMoalwv araSiaiv int rotg e^axusj^iXuite [i'*^^] '^tu>> ogm*, 
juucfov d' elaaov to n%Mtog tw*> litd^Aifov. ^ iota^ 8' 'ixakia A. 324 
<mvij Kat na^oft^xtig eati, xo^<fov itevij Stj^we, t^ fiiv TiQog 
Tov ^tx^txov no^/tov, vij di fiQog t^v 'laavyiav arfffyofUnj 

10 3' enateQot&Bv , rij itiv vno tov JiSi/iov, *y S' vno toC Tvgg^ 
vtxoti aeikiiyovg, 'lati S' Oftotot ro opjfta tov, MSqiov nai to 
ftiye&ee t^ 'Itakiif r^ a<fo^i^o(ievri zolg te jinewivoie ogeat 
ttat t^ &aXom3j eitaie^^ f^XQ^ ^^ 'Janvytag nou, «ov ia&/tov 
tov xata tov TaQuvtiwov icai tov Iloaet&oivimtir Kohtov to / 

15 Ts ya^ nXatog to fteyiatov dftifOiv iim ncQi X'^"^! "'^ rpto- 
Koaiovg aradiovg, <o 8e ft^xog ekaTtov \ov\ noXv ttov e^axtayi- 
i/vv. i; Xoai^ 8' itnlv, ootjv xatej^oDOt BQStttot xat jitvxavav 
nvee- ipriai Se Tlol.v^toe , . ne^TJ fuv eltai t^v noQaXtav r^v 
dito lanvyiae fti^FQt UoQ&itoii xai tqta^iXiia» ataSiiav, xXv^e- 

20 a^&at 8' avt^v t^ £i»ektxip ntkdyef nXiovti 8« xal nevtaxo- 
eiav Siovaav. ta 8e Jiniwtra o^t) awdi^avra totg neQi JdQt- 
[ttvov Kcu J4yxmva tonoie xai difOQiaavta td tavvg n}jeios t^t 
'Italiag dao &aXtitTt}g im &dXarta* iatatQOtfijv Xafi§d*ei nd- 
Xiv xat te'itvei t^v •^coQav oli[V ini ft^xoe. fixQ^ /**' ^7 ^*"- 

2. ncurdiir Cor. ac pDi u ef&rDnl codd. opll. (eic. tamen Epit.) 
omaibui pacue locis, qu!bii9 legitur iIte rcgiouis tlvt utbii notoen et in 
hoc libro ut in Vllt. NihilomiQai SlraboDem quoque commnaem iio- 
minis icripturam pTaetuliiie vidctur calligi pouc ex iii, quae de eius 
arlgioe iradii V)ll, 336^ cf. Eust. id II. ¥, >. 8 p. 1193, 23 R., ad 
Dioii. Ferieg. t. 409. 3. tonar om. I. 6. fina om. ACIB, led 

ID Iwc lec Di. add. Deerat ellam in n, leil iolcr TCrsui add.; Icgitar in 
ko. 7. /(Iftov coUd. edd. Correii e< Cni. (oni. pmtulanlc re ip«. 
Sinuliler emtum II, 78. 79.' 9. aifiyro/t/T^ — ^itiov om. l. 10. 
vao] dxo AC. .11. ofioiKi (sic) AC. 12. rij xi difo^^/iitij ald, — 
Ti om. ald. 16. ou om. ACB, aed in boc el n sec. m. add., Icgitur In 
ko. 17. ffQHiot ald. — Itvxdmiri'; l keutitrot C Ituxatol B edd. 

20. ■&! um. Cor. 21. '^itifieyiay C. 22, laintiq codd. Cv. «orr. 

C,q,t,=cdbvG00g[C 334 LIB. V. CAP. 1- §.4 — 6. 

Mtloiv nai jieviia*K* ov aolx d^iararai «ot! Milfiov ovvk- 
ipavra Se jieviiavoig im t^» he^ii &ttXcmai' daoiOM-ei itS3u- 
Xov, HfU Xoxno* Sia [tiamv ftSv AfK*a,v&v v.aX Bqeimetv dt- 
. e^iovra vsjUvrft a^og j^v Asvtwaet^m r^g 'Pfffit^g xaXovitSwtjv. 
reamStag fiiv ovv eii»jtai m^i ztjg vvv"Itai.ias dnatnjs tavrit- 3 
tiEiQaaofie&a de dvaXa§6iTeg einetv nc^i tav xo^' Itmara, xki 
ttQWJW neiH TdJr vnh raig !!4hteaiv. 

C. 212 4. "Eati Se neSiov otpoS^a &odaiftov xai yenXoffiaig evttaQ- 
notg neaoixiXftevov. duM^et d' amo fteaov nag 6 TJdSoq, xoi 
xaXeitat n fiev ivtos tov IJdSov, to Se ne^av • ivtog [tev offo»' 10 
«ori TtQog toTg Mnewivoig oQeot xaJ t^ Aiyvatix^, irepa* St 
to Xomov. oixeiiai Si to ftev viro teSv Aiyvatitimv i&vSv x«i 
Ttav KeXtinmv, tmv fuv iv taig ogeatv otxovvzatv, t^v 6' iv 
toig rnSiotg- to S' vni» tm* SaiLr&if xai 'Evetmv. ot ftev wv 

A. 325 KeXtot toig vne^aXfciotg Oftos&vsig elai, nsQi Se t<Sv 'EvetiSv 15 
Sittog iati XoYog. ot (liv yaQ xfci avtove fpaatv elvai KtXtiSr 
OJtoittovg t<av oftatvvftav noQonieavi/riar , oi S' ix toS TQ<aua>ii 
nokiftov ftet' J4vt^voQog cio&^vai SeSqo ipaat tmv ix r^g Ua- 
ipXayoviag 'Bvetiar tivag- ftaQtvQiov Se tovtov nQoipeQovtcu ^ 
aeQt tttt innoTQOffiag enift&eiav, ^ vw fiev teXetag enXiXtHire, 20 
nQOTCQOv S' ttift&to na^' avtotg dfto tov naXaiov ^ijXov tov 
Matd tdg intiorinSag imiovg. tovtov Si ttai O/triQog ftifivtp^f 

*5 'Evetwv, o&ev ^fuormr ydvog dyQOte^dmv. 
nai jJtovvatog, 6 t^g £ixekia? tvQawos, irtev&ev to 'taaozQO- 
(feiov avreat^aano t^v d&Xtjt^v mniov, ioate xtw owftu iv 25 
roig '^U.tjat yevea&ai trjs 'Everutije nioXaiae tiai fioiw %q6vov 
wSoxiftijaai to yirog. 

5. j4na<sa fiiv ovv ij );oipa not<tfioig nXtj&vet xat ULEffi, 
fKtXtata S' )J tav 'Evetav nQoaeatt Si tavtij xai ta r^g &a~ 

4. t^( 'J^/(hj5] Tutftj^^injs ACL — xaXovftfnii ABCl: ictnja- 
UvuDi, quBm pr.iebent no, rcc. Cor. 6. nflp<Mr*J/l*#a Att. 10. OffOr 
oiD. E. 13. Tux aate Ki^nixir om. E. — tuf ftir — titiloti 

cm. E. — if] iito «Id. 14. lir om. E. 15. toTO ™' C. — 

{•ntQ^tXttiCott; C{?) edd. — it om. ald. 20. {nxoJpo/i/at 1. 23. 

ilfiiortlTiiott C — i'niioif ABC. 24. iatioTii^iftoy ABC, uc ct in- 
fra XVI, 752. :,q,t,=cdbvGoogk: ITALU. GALLU CISALPINA. - 3» 

JUmi^ na^. ftova yoq Tovra ta fwpi? aj^i* n t^? wt^' 
^ftiis '^aXamis onouma&ii np aixeav^ , ttai na^OfAijaitas 
^ixeipp noMtffKt rdg re «/^niucsi? mu Tug TtifjftfwgiSas , vq}' lov 
To nldoii tov tiediov XifiPO&aiMfi^e ywerot ftecrof. Sttagv^i 8i 
5 xR( !tce^tt)[^fiaai , xa&aaeQ ^ Katto }.Eyofuiiti x^^'^ ^t j4t-y6- 
RTW, ff (mj^Nevrcu , xal ta (tir arhpvtctat nal yetoi/yEhai , xi. 
tSe 6ioathms eyet' t(u* ds noS^at ai ttev f^aS^oviSiT, ai d' iie 
fttQOvg xiUJfiMTWi. Sffat Se Miig rav aiiS* h t^ fteaoyeua «eiV- 
nu tois ex riS* itotoftmv dvaaXovg &atjfiaatoig eyovai, ftdi.i' 

10 ata S' 6 ndSog- fiiytatoe te •fi^ eart xal ffilj^^ovTai nolULa- 
Xt; Ix te Oft^Qtit xoi j(iiviav, diaj^tofte^iog 6' eig ffoUa fti^ 
nara rag ex§o)MS^Tv(pXov ro arofia aoiet xtu Svaeia^oiog eanv 
i} S' ifiaettfia neqiytverai x(u tav •ff^Mtarata^r. 

6. To ftiv wv d^x'*^' ^oaeQ t^tjv, vao KArwv aeQiip- 

16 neiro tiuv ttleiaraiv 6 aot^t6g. i»dytara 6' ^v r&* KeXttov lS>vtj 

Botot Kfti Ivaov^QOt xwi oi r^ 'Poiftaioiv aori i^ iifoSov xo- A. 326 
raka^dvree J^evoves fteta riuaarfSv. rovrovg ftev ovv ^|s^dai- 
gav vateqov teXias 'Ftofimot, ravg Se Botovg e^laaav ix rw C. 213 
twtKv. fteTaardvtes S' eig rovs ae^l tov 'latQOv ronovg ftsta 

20 Ta»Qiaita>v t^xotr» noXeftwvteg aqog /idixotis, ittg dnioXorto 
aave&rei' t^v Oi ^'^Q^''' ovaav t^e ^fUv^AFo; (U)X6^otov tois 
ffcptoiMOvffi xartXiaov. 'ivaov^ot He xffi vvv eiat. J\/feStoXd~ 
viov 6' eaxov fttjtQomXtv, adXai (tev xoiftJi* (aaanee yi^ (pKow 
x<uf4ijAo'v), vvv S' a^toXayov n&Xiv, aiqav rov Tldiiov, avvdatov- 

25 adv aiog taig /(iaeai. aXtfaiov Se xoi Ovijqoiv, mu avrti no- 
Xte neydX^. iXdcttovg Si rovratv Bfi^ia x«u Mamoia xoi 'jPij- 2. iiitqtmi}.tfalovi codd. cdd. 6. Smxtttvitat {{f) ciA., tcd ptr- 
iecluiD praeleteiidam cenMt Cor. la uoll. 10. 3' ix tod IliSov Sbk, 
Cor. ei Cluver. coui. (t. Ital. anl. 1 p. 144), tc tJi lercnda codd. tm~ 
ptara: {brlaue StrabD icripserat ^ali(Fia 8i IlaSov. 11. o/fjj^u* codd. 
Cor.corr. 15. ri niUtoio» Cor. 16. Irao^oiC— nor!] Bol.v cdd. 
!nde a Xjl., sed codd. •cripluram praclert Cor. in natt.: niibi coDtra 
Xjlaodri coniectura magnopere placct. 17. airan^ codd. et lic infra: 
per taiuen ideni nomeQ codd. eflernnt IV, 191. 196, idque faic quo- 
<]ue reitiluit Cnr. — fataitm C. 20. Sdxai ald. 22. Irtovft- 

fifo^ g. 75. fiifftir codd.: at t. IV, 206. 26. Pfifila eodd. :,q,t,=cdbvGoOg[c SX LIB. V. CAP. I. § 7: 8 

yw xttl Kbyftof aSnj d' t}v (tew Ktaontta (ttr^ia, Hofor^ios 
bi £ifa§am 6 Mdffov fiar^Q «aiao&ttaaf vno itSi' vae^iei/ie- 
vwii 'PaiTuv awe^Ktaiiv eJta Vato? Sfiatwv t^injOJmis n^oai' 
&tjxef eha 6 Qsog Kaicaq rtertaxtffjriXiovs iffiawtf^tasii , ^v 
01 aBvtfOioatot rt3v 'EU.^vaiv vn^Q^av ot iiu^vsmarof lov- 5 
TDif Se Mai aohfieiw Mfsxe yal ivefpa^pBV ttvtovg eig rovg aw- 
oatovg' fov fiev tot tpx^aav axto&t, aiXa wu rovtofid ye r^ 
xtiafttcTi ixsifoi Mar^taov Neoxaifuiiai yoQ ixk/^^i^aav tan»- 
rtq, Tovto de fte&effftijvev&iv ]Vo§ovft>e<aftovft Xeyerttt. iyyvg Se 
toii x'*'Q">^ tovtov XiftVT] jia^iog xakovft^vtj' ttXtjQOi S' ttvriiv 10 
6 J4dovag Ttota/tog' eh' iiirjaiv eig tov IldSov tag di ntjyag 
i<jyrixev et i^ jiiovXa 09», oaw Kat 'Pijvog. 

7. jditai ftev ovv «oii vnsQ rtav eliov rpx^vrai, ithjoiov 
ie ro Tlaraoiiov, jtaatSv dQiatti tmv ttcvTq a6l.emv, i} ye vea>- 
OTi kiyerai ttft^tjaa&ai irevtaxoaiovg imiiKOvg avi^ag, x«ci to 15 
naktuov ie lateiXe SoiSexa /tvQidSag atQOfiiag. Stiloi Ss xat 
1 to nkij&og ttjg atefiMOftiptjg xcetmntev^g eig i^v 'Ptafttjv xctt' iftr 
itoQiav, rtSv te oXXuiv xoi ia&i^ot aavtoSait^g, rifv evavSQiav 
r^g aokeaii xal r^v sereyviav. e^Et 6e &ai.eM^g dvtm}.ovv tto- 
tttfiip Sia rmv ekiSv (peQOftevtp tnaSiatv nsw^ttovra xtu Staxo- ZO 
aitnv ix k^tevog fiepiXov ' xaXiivai S' 6 lift^v MeSoattag ofiia- 
vvfttog rtp aotttfti^. iv Se toig Reai fteyiart] ftiv iart 'Paovewa, 
^Xonaytji oitj xal SutQ^vtog, YsipvQatg.xiu ao^fteSots oSeuo- 3 avraxjiaiv B. — uk^tiIoiv C(?) cdd, Caclcrum quEnam fiie- 
ril liic C ScipiQ, netno inTenerlt, ntijDe improbibilis eit Doaaulkmiia 
suspieio, qui censuerunt ad L. Scipionem, consulcm a. DCLXX, hiec 
referenda aiC (•. du Thell in Inip. Par. T. li Eclnirc. VIll p. 16). 
Utmixi est, ideiD prjcnomeD inTcniri edam ap. Ciceronem in or. pro 
Seitio c 3, ubi de eodenn agitnr L. Scipione. — nffl »nte t^ui/iUou; 
add. edd. 5. unijpjai.] ijaaw tw. 7, oi /itvioi fem noo poue, 

ipH Slnbonii terba oalendnnt: qoipropter Cor. scripsit nat DV fiwor 
uuKdxjjffov, >ed probibitini eit quod Gnul. ptopojuil ov niror S' ••irif- 
aar, aui quod mihi pUcel ov /toroi' tr mxtjaar. —■ axiaar AC. — yt 
ora. Cor. 8. rramup^ai codd. 9. roflovrnafiovi C. 10. la^Hnr 
codd. uii lupra IV, 209. 14. ij yi^ ^> M. 16. Jwd»»] ^ Cas. 
19. iiTvxlai »Id. 21. hfiiiniioi ABCl. Adverbinm, quod «* in t", 

rec. Cor. 22. ^,ra coM. 23. ttog»tiloii BC. :,q,t,=cdbvGoOgle ITAUA. ' GALLIA CISALPINA. 837 

IWffiau', <3<ne xoi vno nvtav xat vna mnafiav ix)Av^6ftefov 
T0 ^Q^oQtSSes if&' ucn» t^y dvaaeffiav. ovnae yovf ti/tetvav 
i^eunai to jjoipMtv, eSare iyraS&a toits ft090/iaxovs tQifpBir 
5 Mtu yv/ivd^eii' daidst^av oi ^jBfiovsg, eeti /jif ov*' xcu twto 
^auftaatov mur iv&aSe, ro cV An rov; otipaff dfika^is eJtai, 
xa&amQ Jtai m- J^le^ea^fei^ ip «pos ^ijrvntcp tov &e^ove ij C. 214 
j^un; f:^! l/fijfiriQiav dao^aXku- Ota t^v dvd^aait toS aotofiov 
Kol top tmt teXfidtoiv dcfaviaiiov. e^ld xui to neQt tij* dfi- 
10 nalMV }Tu9os &avftd^ew a^iov ifvsi /ur yd^ avt^v td ihj xoi 
xoiei tajv xat aoiiv duoSiSovaav xaQmv, ^etQercu Si iv 
etaat tsiQaaiv jj aivte. iatt $i Koi to ^kttvov iv D.et, na^a- 
nh^aio* ex"' ^ 'Paoviwrf tijv ^eatv. fiwaJ^ Se Bovt^tov t^s 
'Pawi-wtjS aoXicfia Hoi ^ 2!m*a, vvf nfit xoiftiov, ndXai 8i 
tS 'EiXiivts nolts evSo^os. ^tfaavgoe yoCv iv ^eJufpois 2mvaAv 
Seixwtai, xfci taiXa iatoQeitoa ite^i avtiSv, ae &alaaaoiiQa!tij- 
odvtmv. <paai Si xai ini ^aXdaar) vnaQ^at, vvv S' iattv i* 
fteaoYoi^, to x*"?'*** "^* ivev^novta t^e ■&aXdflatis ataSiovs 
datixov. xai )J 'Paovewa Ss QtttaktZv ei^rjtai xttafia- ov (pi- 
20 fones Si tde ttav Tv^Qtjvmv ti^gcte eSe%avto exovtes tiSv 'Ofi- 
BotMov rtyaf , oi xai tvv ^^Dtiirt tijv nohv, avtoi S' dnej^m^^- 
aetv in' otitov. aitai ftiv 00* im nliav ne^iixovtat tois ?Xeatv, 
iSatE xoj KXv^ea&ai. 

S. 'OniteQyiov Se xcu \K.mV)t\oqSia xa* Jitgia xai Ovotetia A. 32S 
25 xui aXXa totavta noXtaftdtfa ^rrov fte» vno tmv ehSv ivoxiei- 2. ({«riJ.i^D^trer codd., £10 JS inale iiatticto: Cor. corr. Eodem 
ducual