Skip to main content

Full text of "Suidae Lexicon, Græce & Latine"

See other formats.ΪΛ 

iahn ^baniB 
IN TMECUSTODY OF TME 

B05TON PUBLIC LIBRAFiY. 
SHELF N° 

jADAKIS 


»uvy.-ifc, . . . • . .).■.. 
{^irs S υ Ι D iE 

L Ε X I C Ο Ν, 

GR^CE &LATINE τ ο Μ υ S III. < AOAMS^I, ^)3 
ι: ο γ Ι Δ Α ι: 
π Α 

Ayoivol ' kqpxT&jlot. Συ- 
Vifiov όί ywaxa. τϊ, και 
οϊ dt «ϊροϋέία, , κ,αΐ ττα,/ϋ- 
yoi. 

Πχγίζ. * A))|aoc8eii)j5 
c^ ΦίλΐΎζ^ΐΜΐί. Ιτηναον 
'6^ Φέξομων. 

ηίγχ,ζ. ίικτι/Λ. 3α>ί- 
<ί^5. Kcti Τ8Τ0 JVcTra τβ 

^t^iU τοίΧζ 'TtiyoLii, «.5 άλλοΐί ♦ υφηκί, τοί C% τ^ 
ιόμ» hxouces ίτια^ί. 

Τίυ-^ν ' άί Ιτίξω ττί, £ιΐΓ χ^κοκ ίιτταίί, τίΐιχΐ' 

Πα^ασοί}. -ττολίί. 

ΠΛ>ασχΐ£.κοί κόλττ©*• 

Tlaiyoaoi'. οΐΌ/Λο. ogai. 

χα» -ττδοϊ 7π;κ]ο^α.χ8(7ϊΐ'. 

Πα7κζ^τϊ@<', (πχρίςτίί. £ί'ί τ Miv8)uav8 τίχνίω 
υτημννιμχ. 

ΠΛγκζβίτιφ'. T8TV φί§οΟ O4otp7vltxA, icsiSr' 

Ν Ο 

Ι Tlxyttel] Plura dc hac voce vidc apud Dufrcnium in Glofla- 
rio Gratco. 

1 n«;«il Imo Πλ^λο-μ'. Vide Harpocrationcm, ex quo Sui. 
das. 

} ΤοΓς IoutS TTTjjr« «&<«•.] De hoc proverbio vide nos fupra 
ad V. οΰχ ώτ' ««*i». 

4 'ϊφϊκί] Gitakerus irx Adverfar.Foflhum. c.xii.p. f^p. kgen- 
dum cenfet, ΐίφν^η, i. e. contexuit, aH ijuam emendationem con- 
lirmandam adducit illud Theodoreti Dialog. cap. χχιν. *£- 
«λ»;, οίς υφψοί, άξκυτι. Captus es eis, quos ipfe contexueras, rett- 
ins. Sane -n ύφ^ι raelius loco Kuir quadrarc mihi videtur, quain 
*ίι««, & ideo emcndationcm viri doaliiTimi probo. 

Tom. JIL 
Π Α 

Ayavoi. Pagani. Qui 
non militant. Con- 
currebant aute & mu- 
lierciiU ^ & milites t 
Φ' pagani, 

- ΠαΓί. Pagas. De- 
mofthenes in Thilip- 
pkis. Eft navalePhe- 
rasorum. 

Πχγίζ. Retia. La- 
queos. £i (ecundunt 
diSium illud<L/^fchylhtpfe pennis fuis captust 
^ irretitUs laqueis^ quos alits tetenderati 
legitmas pcenas merito dedit. Nam qui al- 
tert malum fituiti ipfe id hepati fuo farat. 

Πα^ασαί• Pagafas. Urbs. 

UxyccmTixoi κόλ-ττ©-. Pagafiticus finus. 

naiy{cao)>. Pangxum. Nomen montis. 

UAymca. Fixum, compadum, denfatuiil 
eiTe. Pro eo etiam dicitur 'τττγϋνοΐή. 

Πα]κ<χλ>)5. Valde formofie. Et -ττόΟτ^λ^ί 
valde formofus. 

Πχί^.ζβί'ΠΛςΌΐίζ. Pancratiaftis. Id eftj athle- 
tiSj five pugilibus, qui manibus & pedibus 
pugnant. 

Π&γχξχ'πον. Pancratium. Pugilatus. Ludta. 
Certamen. 

nayxfct-n®-. Pancratius. Sophifta. [Scri- 
pfit] commentarium in Minuciani Artem 
[Rhetoricam.] 

Παϋί/ίάτζ®-. Pancratius. Hujus feruntur 

Τ JE. 

j• Τίύχαί »5 «7Tf« w?. iiSts^K.] Secundum Euftath. ad Il.E.pag, 
fii. fente.itJE hujus auftor iuit Hefiodus: poft quctn eadem ufunx 
fuifTe dicicCallimachutn. Aitenim:Ti Ά ο'η'Λϋτζί,'ϊΜίχΐί^ίρνι yiu- 

ςω χακο, id ηπα-η -πό^. Sed verius ille ηοη tam eft Hefiodi, 
quam exprefllis ex 'Έ; ja» loj". 

Οίτ' «ύτζί χαχί» 7ti>;:(^ amj. α»* κακά Tiu^r. 
Hunc emm locum in animo habuille puto (rnptores.qui fententisE: 
ante didlas auftorem faciunt Heiiodum. Ctterum, verfu a Sui- 
da hic citato ufus eft Lucilius Anthol lib. 1 1. cap. xxv. eundem- 
que abfque auftoris nomine cirat ylilbnus Var. Hift. lib. viii. cap. 
I X. ("ad quetn loeum vide eruditilTitnum Perizomum) & Pauiarii 
lib. II. cap.ix. 

Λ ίκαϊϊίί' J 2 Π Α ^ 

ίχΛ-Τ?!/ τς-οττί/. '^■ΛΐΐΛ.ζνι ίτη τ ^όν«ν Λέβνΐ©• τν 
Άμ' *»toi toV ^^ *"^ 

Ου * >^ Ήί ■zaf >)ξΐ5 ττέλί^ >ψ oig^^" ^ί"• 
Και Α\<χ^ύΑφ'' 

ΠΛ^μχ. ' 4tj 6ζο;:^«^ r og.v κχι r Triig-tV. ^ 

AuAictj^x^ Νυ/Λΐ^ώ iegiS •7Τλ^5, ct\Sf υτη ττί^ν 
Πί<ίϊχ.3ΐ€ί, η 3 υ^σιν γάοήασιχ. τητυζ. 

TlilxinTti. ονομΛ χ^ζ^^' 

ibi.V8 φομ-ίζρι^Η. 

-ττοΤΈξίσιν ΊΡ ^»1/^0.™/, jccti τ TistlaSiicMv, και AtV 'TO' 
χαΐ τ -^5 'Ζ^ςβΆζ^ζ ΛυΤΒ ΤΛί α5^κ,«5 -ττχ^οί. -ττα- 

Και ΤΛ5 /χ5/5 ev^)!' Οτκ. e;;^ Φζ^^ζ^'" ■^*|<='«• 

Μχ:•ψ35 ^iit^i κ-Λΐ το ye^viaov, τ^ί^Ώΐ'. 
Σ-τΐρνΊ» ΤΛ <fli?i/x>i/U.a,1a ό ττολί)? ίττΌΐνιστ ^όκ@-, 
καΙ το τ συμφοζ:£ν Χτηκψι 7ΐλ>ι')-@^, και το -? ά?- 
ί/^είαζ 'Ti^eovex.irfta. 

Πά")•)!. >ι κά/-ωσι$. 'AjcoAsSov σφίσι '7Τα')•ία/ βτπι/)- 
ττ^μίνΐω ogivla, Ζα/ λα,3"έΐν αίΐ'νατοί'. κα» αύ')-!?• Και 
αλλάς μν^/,α^ ί'ίτπΐίμι αν 5ικ»ΐ5 α.μ^Χν/^ν\ζ ακ,όλΒ- 
5α -^ά^-αί. 

Πχ^ί). θηλυκον, το -ττάθ©-. ΟΓα^ '■/>' α^ 'Tci^ct^ 
ττϊί •ψυχ>ϊί kJ^ τΙ«/ ^ixVi ΊϋΆυτα.ζ κα.» τάί ■^bre- 
βίσ^ί eivaj αναγκιι. 

Πάθ>| ^Λι'ο' τηνφ', και «Λν^. κα< « /iS/j YiStyyi, 
λίία κι»>)£Πί• ο Si TTOv^, τ^^ι* κί/>)σ:5. και ί) f^ 
tiSbvYiy ίΐιά\)ΐυΛΤ>ι -ττασι ζαιου ο (Te τ/ν^^•, '^ibrex^y- 

Πα^ιιζίτΜδ. ovo/ia κυ^χοχ. 

Παθ•®^ λ,ίζίωί Όμανυμίχ- ai χ,υων. μί'^φοζ^• 

ι Ά»' «πι Ts'r y" t| α'.'λ] Hic funt vcrba Sophoclis EleSira p. 
87. ut Portus monuit. Vide ibi Scholiaftam, cujus verba Suidas 
hic ilefcnplit. 

1 ού }ά( ΤΙ! <Tf.l Eft vcrfus Homericus II. n. v. fn. 

7, n«;'j3i ai«|oy.»'r ίξ.] Hinc Athoiis^Afw©- WfO-dicebafur 
collis, vel rupcs Martis; S in Eli.le Κρ/».!^ W335, rupes Satur- 
nia, cujus inemmit Pin arus Olymp. Od. x. Vulgus intfrprcrum 
Latinorum 7» Wy®- plerumquc rcdJit fagns, vd vicus: oniniiio 
maie. Aliud enim prorius iignilicat Wy®^ apud Gricos, & p^. 
Xus apud Latinosj ncc vores illi• quicquam commune habcnt 
pritcr ioaaw. Vidc HoHlenium ad Stcphanum ν "Ά;?©- W;s{. ■1 '.■«,• 
> • = •: ΪΙ Α 

Opfartytica: in quibus yarios-artis culinari* 
modos tradit. Floruit tempote Leonis feni- 
ψΐ8, ufque ad Zenonem. 

naiicuiv©-. Omnibus communis. Sicdicitur 
palus apud Inferos. [Sophocles : ] Se^i nec 
lacrymis nec precibus enm α paluae Urci•, om- 
nibiis mortalibus cornmuni•, revocabis. Vlihci- 
m. Id eft, eam, in quam omnes homines veni- 
re oportct. Senius igitur eil: Nec lugendo, 
nec Deos obteftando, hunc a mortuis c:xci- 
tabis. [Diftum autem hoc eft1 iecundumil- 
lud Homericum: Trijii enim luoiu nihil om- 
nino proficitur. Et ^■Eichylusinquk: SolaC' 
nim Mors inter 'Deos non amat mnnera. [Et 
alius de morte inquit:] Nemmi gratiam ali- 
quam ab ea fperare licet. 

Uxyiy ίότΈΐ;^. Collem munitum. Locum in 
monte muro cinftum. 

Πχ^ι. Montium & rupium cacumina. [lo 
Epigrammate:] Antra-> & Nympbarum fa- 
cra rupesi quiqiie /ub rupe funt fontes i & a- 
quis 'vtctna piniis. 

ηχγ•)ζ}/ιηζ. Panchenitis. Nomen regionis. 

Πχ]^. Prorfus. Omnino. 
UxS^. Padus. Nomen fluvii , qui apud 
Gr;£cos Eridanus vocarur. 

Πχίοί. Pro to9». Calamitates. Mala. I//e 
vero in memoriam ei revocavit & jaEiuram 
peciint£i & mulctam fibi irrogatam^ & priora 
etiam mala tnjnfte fibi ίηβδία. ΓΙχθας hic di- 
£lum eft genere foeminino, [pro 7ra9>i.] So- 
phocles: Et domeflicaquidem mala dicerenon 
pojjum. 

Πίθοα. Calamitates. Mala. Oedipus [apud 
Sophoclem inquit:] ^cqiiiefcere enim inpra- 
Jenti fartuna & calamitates me docueruntt & 
longiim tempus•, o" prieter hac animus genero- 
fus. Vel, ut res adverfas cequo animo feram, 
& longitudo temporis, & calamicatum raul- 
titudoj & animi generofitas eftecerunt. 

U.i%. Calamitas. Malum. Cutn videam 
malum ipfis imminere^ quod neminem latere 
potefl. Et iterum : Et infinita alia maU dice- 
re poffim^ qme negleStam jiiflitiam confequifO' 
lent. 

Πχθ>). Efl: foemininum, ρΓΟττχθ©-. §luales 
enim affe^iiones animts m vidtu apparenti ta- 
les etiam earum exitus ejfe necejfe eJL 

Π?'θ»ι S\jo. Dux funt afFeftiones animi, do- 
lor & voluptas. Et voluptas quidem eft fua- 
vis motus: dolor vero, afper motus. Ecvo- 
luptas omnibus animalibus grata eft: dolo- 
rem vero cadcm afpcrnantur. 
Πα5>ιζι'τ75ί. Pathezites. Noraen propriumr 
Πχ^-οί Λέξ. Affediodi£lioniscftHomonymia> 

4 Αίίλιχ, ii, Ννμ,φε? !ίξ.^ Diflichum hoc eft pars Epigrammatis, 
quoJ integruin cxllat Anthol. lib. i. cap. ni. uc Portus etiaQi ob- 
lcrtravcrut. 

f Χ*φοχλη] Ajace, pag. 19. ut Portus monuit. Sed ibi ho• 
dic lic lcgitiir, 

6 Χ-πζ^αν γι α/ π-. ' Duo hi leiiani Jarabici leguntur apud So- 
phoclem Oedip. Tyr.in pig. 170. iir Portus itidem oblcrvavit. 

7 n«}x Λ;Ό• !»i'f©- i• «Λ»!,'. >^i»jM iJiJ Hsc funt verba Laertii 
in Ariflifpo, icgm. txxxvl. »5 Ί^ψΙζ Υ} γϋ. .,Χ£<-τ<ίχρνισκ tyltZ^v/, χχ\ « a<ri~ ut, Canis. Metaphora , ur, Nutrix tcllus. 

^eict. Hinc oritur Catachrcfis &: obfcuntas. 

Πάθ©-. oTi το t5 -7τά^85 ovjywct ^x^i \iyi'^. ΠχΘ®-. Afleaio. Perturbatio. Noraen-Trx- 

ii ^' ri e,V φ9ο£^. iV, ■;; e.V -πλ-.'^^α,ν. Ae>*3 7^' ^©-duplici lcnfu accip.tur Υοΐ emm fic vo- 

, j,, . , V , ' . ^r, ^ ' catur id, quodriubicdum dcftruit,Velquod 

-^a^t. To ξ.λο. v^ ^ 'πυη, α-, u, φ5.£^^ α- idcmpc.ficit. Lignumcnmi ab ignc patidici^ 

yo/^yt. Xi;'cJ S. '7ίχχ%\Ί και txs aicQHi 'vlsra tur,utporcquodabeodellruitur. Scnrusctiara 

τ aIc3')5TOv, ivTi t5, TiAeiecOu/, και έκ ^Χινίμ^ωί ίΙ{ a fenlilibus affici dicuntur : id cil, pcrfici, & 

mpyicui lyicdvLi, t ""Οτι 6/. τ Tstx^av τ« σά/ΛΛ- ^ iacultate ad a£honcrh perduci. fExcoi'- 

T@- ^^βχΗ 'Π ^5 Ti^c) ■^vyL•), (ixyS-vlt τ?»' pons affcftionibus aliquid ad aninnim tran- 

,^~ \ .Λ -^f '\'Z^ \ ' «v.'>- ^i^• <-οφθΓ0 cnim dolente, & animus li- 

ϋτ.ναλ>.., κοί. ev5.A^B.^t σα^,Λ3)^κα. e/..7.ii^e. ^^^^ j^j^^^ g^.^ ^^^ voluptat r.i idem pcrci^ 

ΛυΤΜ το στομχ -wicos « TDias a/^.--c6i,«Vw, s^ieis α- pit, ^na Ixtatur. Jam corpus autcratqueai^ 

yvou. o-zjfi Οτκ ctK Ιγίνίίό, tl μ], hi^cai/vi "^ Tvi Jitef affedum animo ciFe impedimcnto, nul- 

^ζ αύτΒ 9^ίσΈω? σνμ-τίΐ^αί -πζ Ιτπ τΐω -^υχΐω, l"s ignorac. Qaod profefto non acciderct,• 

«7..^, k Tv, y^^Ax, t5 ayxe^iAB -? ό'-^ποθε* ^- ^.^^ P^.°P^7 mutiium, quod inter ea iniercc. 

£,/ \ t \ / f r-, \ c>.~ ^it, vinculum, animaeorum, quaecorpusat-^ 

θ«σι,. τ.^^.„Α«ν«;^κ.. ^ra^^e,.. f Π.£.^ 7^5o.y. ficiunt, parciceps eiTct. Hinc cum pofterior 

T)ji ^ -^^XAi μίξη Tct -Trem αΐίθ^)ΐτ»6ΐΛ, κχι το φω- ventriculus cerebri Ixfus eft, Ixditur & vis me- 

yyiUxGv μόζΑον, χ,οί] το :kJ^vayiUx.or 'o'zSf ' efii' « ita- morix. '\• Deaffeitibus, feu pcrcurbatiGnibuS 

yoia. 6λ ίέ τ 44u^v '^yiVecO«/ τί^ν 2^^οφΙω animi. Partes animie funt, quinqUe feniuum 

l^ Th2him:v>, i<p' %, τηχχΐ ^i>„ /3λαςα'νε<ΐ', mftrumentai itemque inlirumentum vocis, 

\ ■< r\ I ./ " ^^ ^ \ ν /Λ/?!^ ' & racultas cositandi, [& vis senerandi.l Ex 

„ οζ , / , \r \ rallis vero orirx perverlionem mentis, & ex 

cLKoy<^ \^ ^""^l ή;^^ '""'/'"^' '*; "f^;" ^"' ea complures pullulare perturbationes, & 

νχζαστί. rV ^e τΓαΘαν τλ άνωτΛ-πϊ yi^ τίοο-Λζ^, turbidorum motuuhi caufas LStoici ajunt.] 

λυτπι, c|>3;3@-, Όα%μΙ<χ., y\^in. (TeiteT J^s τλ -^ra^») Eft autem -ttxS•®-, a ratione averfa & contra 

x6tWi e^O^. ^' f? ')^' φιλαρ^* Όζπλ^ίί '^ t5 naturamanimi commocio,ve! appetitusvelle- 

y > I , N^ '^ \ ' 'Λ r^ \ ' ' mentior. Perturbationum autem rumma ee- 

, . , \ \ V \ 11 ov ' f •> "ε•"^ ^"Jnt quatuor, xgritudo, metus, libidoy 

λααια ο^α,.«ί, κα. τα άλλα. κα. τ Μ« λυ^ία/ et- ^^χ^^^^^^ StatUUnt cciam [Stoici,] pcrturba- 

»α| σΐ/<ίϋλΙ«> αλο^ν. έΓΛί ie αύτΐ"?, 6λ6@-, φ^ον@-, tiones efle judicia qucedam. Nam avaritia 

ζϊίλ©', ζν^ΧοτοττΊϋί, αχθ@•, ενοχλ^^σα, a.vU, oS\j- efl: opinio de pecunia, cam bonam eiTe: ea- 

jii, auyptt^tns. ♦έλέον ^, άί £•;τι αναξίω? χ^ίκοτταΟΗν- demque eft ratio ebrietatisj&inremperantice, 

Ti'. ^om re, XU-7c'iw W aMoVW kyxQoli. ζϊλον & aliorum vitiorum. yEgritudinemautemde. 

-,,,/,,,» ρ .r , ~ «- ^ , > •/ nniuntj contraftionem animi rationi adver- 

diy ΧυτίΙαι ' ίτη τα) αΛλω τταρίΐνο), ων κα( αυτοί «- ^ j-. ^ • „ r „.. „t^„• „j•, ; 

' , ^ , • '/ W f . lantem. Ejus Ipccies lunr, milericordia, in- 

X\. αχϋ®-, λυ^ίίί/ /2α§υν8σαν. ε^οχλ)ΐ<πν, λυ-τίΐω vidia,2Emulatio,obcreaatio, angor,affliaatio, 

^νο•)^φσΌί,ν, και «ί^^α-^ίχ* /©^(τκέυάζΒσαΐ'. avioy, folicitudo, dolor, conturbatio. Et mifericordia 

λϋττία/ 6/, ο^.λογισμαν f^savtv, >ι '^lwo/j^lw. quidem eftargritudo, qua miferamur aliquem, 

^lSh^lw, λύττίίυ Ιτήντοκν. σόγγ^σιν, λΰ-τΐΐω ίλογν, qni immerito mala nobis pati videtur. Invi- 

,^. , / ^ ^' \ Ό -^,4« diaeftiegritudo proptcr alcerius res fecundas 

'T,8'(i. ' ~ ν~ 'Λ^ ' \ Α , j / fufcepta. TEmulatio eft a:;gntudo, ίι eo, quod 

Η aV*<^,a Ίτΐίζα,Μί^α^©- e<ny, « συ^τιίω/^α ip^g qyjs concupierit , alter potiatur. An- 

«n. 07Ϊ Si -^τάθ®^ >j σΰμ£ύΰμχ m ^ α^αναίπα ττΐδ gQj.^ ^β- ajgritudo premcns. Afflidatio, £e- 

ζωίίί, Λιχθ^3 6•7π Λΐ;2ϊΓ5'}-ε(π1, TM 6λ ."^iiiiTH αθά- gritudo vexans , difficultatemque afferens, 

μαίοι/ yr/n^^. ^ 7^' ^ί^λ4^ ^λλ>)5 rms i^*- Solicitudo, xgritudo e cogicatione manens, 

1 '' ^' α ^ ' sv• ' -3' ' V ! vel quce intenditur. Dolor, jegritudo labori- 

'aj ' ^> ' V >. ' a~ Ό / " ' ί^ ofa. Concurbatio, rEgntudo a rationeaver- 

-Tcxdi y, yj αυτ» ζω>, ηα^Βστχ., xJxycLaix ew. e. Si ^^^ ^ impediens, quo minus pra^fentia con- 

^TTxJus αιτί'α « ζωΐ, αθανασία yive^, «ί»! αν "ττά- fpiciamus. f Immortalitas eft vit.x affcaio, 

5@~ « ζω>? ττίδ αθανασίας, ei 8v τ« -ττίλβ»? τ« ίίι'» vel accidens quoddam. Efie autem immor- 

To τητηνΫοζ chc e9i yev®- {^σΰμτΆοίμΙ -π ψ καΐ talitatem vitcE alfeaionem vel accidens, de- 

cυμβ^βψ:o, rl ^ά9@- τ5 -^ττ.νΘο'τ®-, α^λ' ch. monftrabitur ex hypothell illa, quod homo 

■^(■^Λ 'f. -^ - 'fl ' '^ " ' >- ' 'r ex morcali fiat immorcalis. iNon enim per 

eJ(^) vJ αν ττ,ί αδανασ,οί yev©- e.v, >, ζ.«.. 5.J. ρ^^^^^^ρ^,^^ης^ alterius vitx id, quod eft 1 "Ότι ώί τ ττα^α» ^ imf{^-nc, λ/λ?. tc' μ>ιιιμ3^ιίυ•ηΜί 

TO;^«»] Hiec fiiiit verba Philoponi in Ub. i. Ariftotclis de Anima, 
E. 4. a. Vide ctiam Noflrum iupra v. Δι»5ΐίΠί. ubi hic ipfe locus 
auiSior legitur. 

TK mi»efi4»] Hsc omnia funt verba Laertii lib. vii. fegm. cx. ubi 
vide Men2t;iLim. 

3 "0.31? tiJ» « ;>jai'>e(»] Poft hxc verba ex Laertio adde , i^ τί 

4 "Ελιβί Μ, &5 ΐτη «V«|.] Supple ex Laertio, '/λίοκ JS »» ίΓ»ί</ λ«- mutilatus eft, qui ex Liertio fic fuppleri debet: Έ-πι-πΣ a'a« τι»- 

ςιΐνιχι, Ζ» a.iti', ί7π>(ΛΗ. ζίΐλοτίίη'ίΜ' ^, λύττηιι ί ot τζί κΑα Tmfunaj, 
i ί ίίΐ;τϊ'ί Έ^<. Vide ad eum locum interprctes. 

6 O^'luj] Vox hzc cx prioribus Editt. excidir, quam ex MSS- 
Parif. & Laertio revocavi. 

7 'AwBicAtiif(7K»] Laertius habet '^x.vMHTzts. 

8 Ή ajuvueici '? ζω'Λ 7TO>5 tii», 5 nf/j*n.(ba 71. ϊτ) β» Wi.J 
Hxc, & qux fequuntur ufque ad linem articuli, funt verba Ak- 
xandri Aphrodificnfis in Toficoritm lib. iv. pag. 177. 178. 

9 naV «mal Scribcndum eft ex Aphrodilienli, ■mtSxaa. 
I ο Π«ί®- Ι) ζω» -f cljixtoiAM'i Irao, W?sc ■r' ^«is IJ »?Μ>!ίίΙίί> Ut f 'Έ.71Ϊ ^ .ί'»«^ίΛ«ί. Ϊ. »g <tiiii ycij Locus hicpeffime ' reae habet Alexander Aphrod. loco laudata Α 2 >V π Α 'Ϊ1 Α 'i ' ^ accidens quoddam. Nam eadem vita, 

^rto mSo affeaa, eft immortalitas. Si autem vira certo modo aft^fta fit immortali- 
ias mimorLlitas utique vita. affeaio ent. Si igitur afteaionis propnx id, quod pa- 
ikur Tnus non eft (aiFeaio enini eft accidens ejus, quod patitur, noii vero fpecics) 
titur, -enus ^^^ ^^^ ■ ^ enim dulcedinis genus eft corpus, neque titur j 

neque vica immor 

voluptatis & doloris anima. 

ΠάκΛ]@-,' Ό Miiiyj^^ /ΐ-ςτμα.'ήσα.ί, και Eigr 
VM@*, ' A\il<3J/J):>iV$, ■^^ciLju^dix.oi. ΤΙίζΑ τγίζ Αλί- 
^xvJ^tav α/-^λέ>ο-τν, >) '^%^ εΜηνιστΛΒ, βίβλ'ιχ ζ'• ni^ci/j3p. Subjunaivi modi. Patiamur. 

Πχχ^ΊΌζ. Pacatus, qui Minucius vocaba- 
tur, & Irenxus , Alexandrinus, Grammati- 
cus. Scripfit de Alexandrinorum dialeao, 
five de Gricifmo, librosvii. ordinealpha- ίςι ie -ij^ ςΌΐ•)^ον. Πίζ} Ά-τΙίχγΐί cwjv%ax.^ '™^J^*' betico. De ufu Atticorum, tamindiaionc, 
T^ilu 3ίΛί -Σζ^^^^'α, ]δι/3λίΛ y. e<n ie xj:' ^'::^ί^2''• quam profodia, libros iii. ordine alphabe- 
n,e\ '^^ic^L-m, mls 'A-ilryJii, xal ^ Aa,^(^ ^Ι^- tico. De proprietatibus Atticae & Doricx nio 'i^a^i-mv tjTj 'A-ai/iiS κ*! ■? Δωζ/ί©- 
λεκτν- Π6£Λ 'A-flixtoiUB• καΙ άλλα τπλλα. 

? αΑ^φ' αύ-πν φθοξα άντίρροττον >ίν2=^ζ τί«/' Πακ^ρ» 
και -? ξυν αύτ^ ^ιαιίμΛΟΐζ αττύίλίΐαν. 

Πακτ^Λ ;<λίίέ<ΐ'. άστραλίζέοθ«ί• ΜοχλοΤ(Π φ τλ 
^SCJ-^i^^Acaa τκίκΤΒΐ'. ' 'Amqocpmi ΛυσιςράτΜ. 

Πακίυκνί). ονο/** τΤΰλίω?• και Πακτνν». 
Παλλάίΐον. * ΤΗ70 ii^ ζάίΐ:ΐ' μΑ,ιψ^ν ξύλινο/, Ό e- tico. De proprietatibus Atticae & Doricas 
dialeai. De Atticifmo : & alia raulta. 

Πάκος®". Pacorus. Nomen proprium. Α^λ;» 
Craffl & ipfius legionumcladiparem βύβ'βψα- 
cori & copiarum ejns firagem. 

noLx%v. Claudere. Obferare. Munire. Re~ 
pagulis autetn & claujhis vefiibiila obferare. 
Ariftophanes Lyfiflrata. 

Πακ7δ)λο5. Paaolus. Nomen fluvii. 
Πακτυκνί). Paaycne. Nomen urbis. Vel, 
Paayne. 

Παλ\άί'ιον. Palladium parvum rignura lig- T.L Γΐ.'5,<5^^ ^•ταΓ^.αα.λ.^κ'.'ζονΙ.^^ν quod regni Trojani tutda credebatur. Da- 

igoias. ioojy] ot 15«-. ^. , , s^ ^ ^.^^^ ^^ autem fuit Troi Regi , cuni urbem 

.^l;5ra'Acn8 TO05 φιλο<7ο?)8^ και ^Μ<τβ. ^o <3>j ei5 conderet, ab Afioquodam philofopho, artis 

'πμΐω Άσ-ί» τΣα) ύττ αυτ5 ^ασιλι$bo^^.c/ :)(:<»5*''3 magicx perito. Quamobrem etiam in Afii 

^ΐΰζ^ττξον "Η-παξον Χιγμ^Ιω , Άσίαν «κάλέοΈν. οί honorem, regionem imperioipfiusfubjeaam> 

J'£ TToiviitKJs >ξά4αρΊ65, £κ τ5 asg®- έΤτπιν Το Παλ- qux antea Epirus vocabatur, Afiam appel- 

^ /r. - a~ -r- Ρχ«„;•ΰ^^>./Λ„?, ώη„ lavit. Poetx vero, qui hac derefcripferunt, 

^ . , /^ X '^ rv V " » ^ Palladium coelitus ad Troem Reeem Phry- 

yc,,. TBT.A.=/.>,JV5 κα. OW.i, oy tUv ^^^a- ^^^ ddapfum fuiiTe fingunt. Hoc Diome- 

β^lcLv 677ϋΐ>,σαν1ο ^s^iyi Π^^α^ν, tx τ« teg» εσυλ»- ^^^ ^ ϋΙνΑ^β, legati ad Priamum mifll, ex 

avcY, Ίζζβ^^χιΐΛί αυτό Θία.νϋζ, -f τ« AvTu/og®"' templo furripueruntj prodenteidTheanone, 

yuuca^oi, ΙίξύΛζ τυγ^ϋβωΐί, καΙ 'φυ\Λ'τ\άωΐζ αυ- Antenoris uxore> qux templi facerdos erat, 

τό Wv ->&' καΙ :are ^>)0]it8 'Av-niiOg©- ^9oWi, ejufque cuftodia: prrEfeaa. Ex oraculo cnim 

ο'τ: W ^ Λ^'^ T^ naMci^c. e/ rrrgo.V, άσάλέΐ;- cognoverant, Phryguni regnum incolume 

_ „ c „ y ^ , ^, ^ V / tore, dum ralladium Troix maneret. ro- 

Τν Λ1 ^.^rv / ' 'α ■' ' ~ ftea igitur mter Ajacem & UlyiTem ingens 

m|u Aiavl®^' κα< ΟΛ;^γ2«5 mRi», ed^i, τ,5 tbtt) contentio exorta e(l, ab utro Palladium in 

6<5 tIu) l^M/ α.τηήγΛοι. τταΊ^ί^, 5^>c^^ovTi)v ctu-raTs patriam deportandum eifet, aliis RegibusSc 

'^/S όίλλω/ βα,σιλίων και '72ζβμί•)^'ν. 'τητ^ων -ηίαυν ducibus de hac controverfia fcdentibus ar- 

Lum^u λον 5tiv>,5e^K καΐ >ί^ο^'>,5 ^ίαί, th- bitris. Cum igitur multis utnnque vcrbis 

y ' ~ β' a_ ^^ Q„'~, Λ , 'i^, ',,. r es aaa eiTet, & vefperafcere coepiiTet, vi- 

έεν αυτού TTapjtBecQxJt/ το ^geTaj Aio/^ndii, μίΎίλί ^ n. • j ι r i j γλ• 

'', , u \ , ο/ \ ^, ν lum cit judicibus fimulacrum apud Diome- 

άν 7ev>,3 -^fau και tbtv y^vof^B, ψ/. tj,5 νυκτο? jem deponcre, doncc diluxiiret. Quodcum 

iUge^vi ό Alas εσφαγ/χ^/®" άΛίλωί. ύττϊνόβν ίέ Λ- eflct faaum, inventus cft Ajax noau clam 

Μφοηυσα^ auToV tov 'OSiioj-ix. και <Ρίλονίίχ}^σα.νΊίζ intcrfeaus: fufpicantibus omnibus, eumdo- 

/sjgji αλλ^λ85, L•■7rί7ΐK6oQa^^. lo ab Ulyfie fuiiTc occiium. Acquc ita in- 

ter ie altcrcati, e porcu iblvcrunt. 

ΠαΜα^®-, ΠαΜα^^Β, Mi^mcal^, σνφίφ',ί. Παλλάί^ι©-. Palladius, Palladii F. Metho- 

yty>H S'i Ιτη KmgOLvnvs V βα.<ηλΙο}$. Πίζ} τ fin^^ nxus, Sophillaj qiii vixic fub Conftantino 

'νωμΛίοΐζ EogTaV. ΑΐΛλίζίί$. Aoyas ^^.φόξβζ, Ό- Impcratorc. Scriplit dc Romanorum Fcftis. ι Πβ'χ«•πς. ό MfHKi^ ;^v,'{»-n(!ai, ^ Εΐξία.] Vide nos iupra ad 
V. Eifiiii©-. ubi eadcm leguntur. 

1 Tj} ΤΓ 7Ϊ K.«5to5•» ιζ τ άμ,φ.^ Idem fragmentuno lcgituretiam 
rupra V. 'A'vpf''7t!i«• 

ί Άί>ΐ5ΐ«Ρβ'»ίΐ5 Aun^aVi)] Pag, 8yi. ('i-47. Ed. Baf 2'.) ubi fic 
lcgttur : 4 ΠαΑαΛο». τκττ >)» ζοΛο» fi.itgji |ώ.] Eadem dePalladionar- 
rant Ccdrcnus, pag. 130. i;i. lojnncs Malalas, p-igig;. 138. & 
Joannes Anciochcnus apud T/.ctzcmincommeiitanoad Lycophro- 
nem, quos conter. 

λυμ' ί1 Α ^ ΠΑ ^ 

χυμ•7ηαν.α, nΛ^γJυ.xlvy Aijcjivasv." Difputationcs. Orationes diverfas,uc Olyni- 

, ' , , ^ , <v,„ piacam, Panegyricam, Judicialem. 

UcLWahm' ^νσΰρ8^ων. ev Toui tifcuecu.i TYJ Παλλα^^'αν ^. Palladiorum auratorum. Ια 

τίΑκξων ol Ά^ψ^οί ΛγχλμΛΤοί τινΛ ζύλίνχ τη Ά- tnremium proris Athenienfcs lignea quxdani 

Β1ω£ xcc^lJ^^rjov, m Ιτ,,μίλΗ^Ίο μί>^.ο^% Tihi^ fimulacra Minervx collocarc folcbant, quo- 

, , ^ , ^^utncuramgerebantjnavigacioncmfufcepturi. 

Παλλθοί. μχζοί^ συκαν. κα» ' raAa^iai', τ τγε- JlstActSoq. Ficuum maflsE. Et /ταλα9/ώ)7, ca- 

Tra.Tji^^w IxiL•)!. ^TWiXijoL] ^l xx\ έΓί®- /2o- ricarum in maflam compaftarum. Uxxi^yc- 

rivyi;. ''^^ ^^ etiam genus hcrbar. 

ΠΛλά^-ί^. καΐ τα. ex ^7ς'υ7ο5 τίΚέσμα'^. η « Παλ<χθα<. Sic etiam vocantur placcnt;!: ex 

εττΛλλίίλ®- S-£C7i? τ σύχαν. cafeo formatx. Vel, ficuum compaaarum 

mafla. 

Παλλα)«). xaI ;πίλλακ1ί Si. ΠαΜακί,, & 7πιΜα/α5. Pellex. Concubina. 

ΓίΆλάμτ^Ι- ^ rexvoi. ^4 χψ^• ^^ ηα.λά.μ^ Πχλά/^. Artes. Manus. Conatus. Ο co- 

^vyimv, ώ ibgnv* yeiijj /SgoTOi/, οΓσι μϊΐ μίΤζ/<^ Λίαν natus homintim ! Ο infelix genus mortalium ! 

VT@-, καΐ ίξϊίί. 5•?^/^«^ ne mediocre qmdem eji avum, &c. 

riciAa/^c&cCf. 'Τϊ;)(^ΐ'α.ζ€(;5Έί/. και τια.λα.μά.ίΟ'ω. Παλα/^οΟπί/. Machinari. Moliri. Conari. 

Π§ο$' m.ZS' o-n ^ii χΛί 7raAa^oto3a, Et τ^λα/Λαοθω. Moliatur. rAr.iilophanes:"] ^d'- 

Kctl -ttS;^ e-^' e^l TTJclaaveoe^. '^^''>^ ^'^^ ^^^on quidvis machinetur, & nul- 

Ti φ eS itiT \μ^ κ*1 τ^ Λ';^ον ^^^ «^'^ ^^^^«^^ ^^^^^^ ^^^ ^vr^^i/.f. cy^. 

^ , ,ί , , , . , e ~ ^-««»2 emm & lujtum α meis Habimt partibiiSt 

"7 '^ , ^ ° r- fiec unquam m malo aliquo facmore depreben- 

Κακα '7tς^'^m. ^ ^ ^ ^ ^^^_ j^^ -^^^^^,^ . g^^^^^ machinatiir. Et a- 

KcM al/^-is- Ό-^ια τιαλΛ^το}. AvTijy, -ηχνχ- ^λα^@- apud Homcrum, iners, fivequini- 

ζίΤουι- και «.ττάλα^",©- "ττπρ Όμίιρω/ο Λττχνφ'. hil machinari poteft. 

Παλάρι. «τέ'χν»]. 7Ή§5Λ']@- ^'EAeye σψίν, k Παλά/^ι. Ars. Techna. Ratio rei alicujus 

r / .' j X .,. -'.^,';? ^,Γ /2 peragendx. Herodotus : T>ixit ipfis^ fe ra- 

Λκέοι ey<^v τίνα ■πα.Χα.μΐω, τλ tXTCiCoi TV \6am- i• ,,P„ „..„^j„,^ .. -rr r rr i-i 

Xicc^ ωJμf^a,■;^^ -^^σ^ν TB5 ^.rsi. τιαΧ^ιμ^} fperaret, ut fortigimi quique focii α Rcge de- 

Svy T? 2^χΜ• ficerent. 

Παλα^νιΛι©- λόγ@". ό ? Πίχλα^^^ίίίίί. Παλα/«ίΛί@- λο/^. Palanicdis oratio. 

Παλα/Λ«<ί^5, 'EAeaTw, να^αΐοκο'ί. 'Ka^w . Παλα/Λ^^^ΐί. Palamedes, Elcates, Gramma^ 

^ i^^'i 'i-. is' 'tt ' , .. /. ticus. ScnpfitdeComica&Tragica diftione. 

και τρα-νικίο) Ae^ti'. 0)Ό/.ω£,/3λοαρν. ΎτημννιμΛ W -^j . ^ ^ . <=> . 

,^ κ ^,1 ^ JN omenclacorem. Commentarium m poetam 

OivJVgov ^y ν^ί-ήτίω. Pindarum. 

Παλα^•^<ί^)ί, Να.^λί« καΐ ΚΜμί^,, Αρ>.7(^, "αλ^^^,^. Palamedes, Nauplii & Cli- 

/ * ^ ϊ.^ -^ ^e^ ' IV ^ Λ . / > . menes b . Argivus, poeta Εριοιΐ3, &c confo- 

*, , ο / ,/ .ν .. ~ / brinus Regis AgamemnoniSi qui non mi- 

μtμm(^ r^ai μ^Ι^ος. ίχι ^ h ^ψυωί ^s ^ <pr ^^^ philofophus fuit acutus, quam poeta in- 

ΧοσνφΙαν και 7τoι^lltκ^^^', χλι '" ίυξίττήζ yeyn Τ8 Ζ geniolus.Idcminventor fuitliterarum,Z, Π,Φ, 

9oi;vci8, "κΛί Τ8 Π, και τ» Φ, και τδ Χ, -ψίιφαν & Χ, itemque calculorum, & teflerariim, & 

τϊ, '^κα) νηοσ-αν, καΐ κιί^δ^, καΐ /^ί^^^ '^λΙ ςαθ- alea?, & menfurarum, & ponderum. Poemata 

■- ^::^ ιΊ .^.C,,r.r^ ^:-,-^ L^ ό ^,^-ά, ejusAgamemnonispofteriexinvidiaaboleve- 

, _, ^. / , ν ^ / „ t ο / runt. Exiitimo autem & poetam Homerum) 

μ^μm^γ:^yoycc^ψβ^σχo.na,y^r^^χ..μί^c,- ^^^^ ^^^ειη invidia laboraret , nullam ejus 

m h^ i ^y f""^^ '^^"^"Ζ =^^ y^^ xs-^Tcv^evK^, ^^^1 mentionem feciiTe. f Carmina Palame- 

•*και μΜ^μΐΜ ? avjyos /^vn^v •77οιίίσζχ.£:Οτ3ί/. f Ή- dis propter invidiam ab Homeroabolitaiunr. 1 Π«»»Λ'«»;)^!;(Γ8^'«)'. c* τκΓί ίΐ?.] Ariftophines AchArnenfi- 
bus pag. 596. 

Scholiafta ad illum locum: n«»«J2ij# ci τκΓ? <πξιίζ^Λ χ ■τ^ιβ^ω» «» 

715 "πιλίΓ». Hinc Suidas fua dcrcripfit. 

2 Π«λαίΊα>». χ τϊ7Γατ5)|ΐΛ.] Εχ Scholiaila Ariftophanis ad Parem, 
pag. 6O4. lcd apud quem pro •na.Xv.da•, legitur ■mi.ns.Aaut ; minus 
re6te, ut puto. 

3 Π«λ«ίί</] Sciibe TioKcfyr, ut habet Scholiafta Ariftophanis lo- 
co laudato. 

4 Tfuj /ς] Anpotius Tt/f»? To Tfujji enim fufpeftum mihi eft. 
f ng9*5 τκΰί' on^n έ' 5ταλ.] H:ec lunt verba Ariftophanis A- 

charnenf. pag. 401. (188. Ed. Baf. P.) ubi tamen quldam aliter 
leguntur. 

6 Παξ' Όμινιςω] II. Ε. V. j-py. fed ubi legitur κτηχλαμ,ι®^. 

7 'H^h-n-i] Lib. VIII. pag. ipi. ut Portus monuit. 

8 Παλ«'(Λ>|, τ})"ϊ^χιι"] Hxc leguntur etiam paulo inferius pofl 
V. ITsi/ee-nnji. Sed tain illic, qi;am hic pro ϊώχίί fcribendum elTe 
ιτ;Κ''>ΐ • ^^1 l"''?.i?'-''ii> nemo, ut puto, ambiget. //ixnitiv μιίΚ®^, ubi ait, ΰς φ>ιτι Π<«λ«(*ίΛ)5 ίί^ζΜίοζ, ο tijV K»ji«ixi)i' 
λί|ίν συ^Λ^αγύν. 

ΙΟ Keu ίΐζί-ηιζ-μγ.] Locus hic occafionem mihi prsbet emen- 
dandi Heiychii v. EuSoeU> ubi fic legitur : Εύβοί»?, Ό Παλχμ,ή^α , ί 
ϋυΑα» ϊ^ίτΐ'? ίι tOTipJu»®-. Reicribe, ΕΰίΌιίϋί, β Παλ. ό πη».α> 
ίΙξίΐί<; ί ;^<ρ5τ!»©-. Palamedem cnini & multa ίηνεηΐίΓε, Sc cum 
invidia confliftatum fuiiTe, cum alii fcriptores, tum etiam Suidas 
clare hic docet. 

n K* Έώ] Imo. i^ Έ&. Vide Salmafium in notis ad duas 
Infcript. Vcter. pag. iij. cui addc Meurllum ad Ηεΐ/οΐι, Milef. 
pag. 179. &feqq. 

II Κα< masu?, ^ Ktifeaii] Vide eundcm Salmafium ad FlavuVo- 
pifci Vrociinm, qui de hoc argumento fufe difputat. 

13 'Χτηλαμζχνω οΊ ^ Τ πηινιτίΛ —μ,ίίίμιΙ/Μ sraiiijw^j Locum 

hunc antea rautilum cx 2 MSS. Pjrir. rupplcvi. In prtoribus enim 
Editt. fic legitur, -άπλα^ΐιζάνα Si >ζτ Tnitnu^i omilTis verbis illisr 
ws(DT)i>"0|«<i)gJ» αυτί τζ-πτηπτν^νΜ, (c~ fbnh[iiieKi α Kijfo; μ,ίί///ία• 
Leo Albtiusin opere Je Patria Homeri cap. iv. locum huncqueit» 
routilum efle animidvertebac, cx ingcnio lic lupplendum eflc cen- 
febat, Λ^ζηλαμιζΰνω Λ >ζ τ Ίλικχο» ■τΌλιμ3' ηνίκσα^• Scd ΒυΛΟ' 
ritas MStoruin conje£i:ur.« huic mento pra:ferenda eft. 

14 Κα< μ,ϊί^μ,!»* Έ uvSfii μινή/ίιίν ir.J Vidc Philcrilratum i!i 
9 K.ui^tx.tit ί Tf«y. At|i»] Hoc opus fignat Etymologus v. Άξ- ' Vif. .Ifoll. iib.m. cap. vi. 

Α 3 <})a»icvij 6 ΠΑ ΠΑ 

φανίο3ί, ΤΑ Παλα^Χί ττ^γ^λΊλ 14^ /^ΛίκανιΛ* Nani & maximi viri invidi^E obnoxu funti 

^slj^O^k". i-nl.r^ ίέ ^xl τ A^yii^. ivJV^v β quf utinam non in vitam irrepfiflef, vd , 

, ,^ ^ /r, ρ /7' -v „ i^, poirquam irreplit, ne ei luccumbam. Va- 

<Ι,9Λ(^• C.5 e.^. f^,^ -§^'7^^^ f /'f' ^,'^^'f !'' ieat vero, & procul a me abf.t. Quoties e- 

μ'^μίί'Ό^ύσΌίΙο. ερραι^Γω at, jtcti α,ττίζζύ. aaicc φ ii- ^-^^ ^^^ ^-^^-^ doluit ? Qualia vidi longotem- 

«^TAW '^^ ^ξ^ί<=υΐ; και alk Si^^KSL μα,χ^^ ^o- pore. Cstcrum, Sit mihi vi^us necejjitati- 

FO). 'άΜ" ei>! (Uoj βΐφ' παηττχρ-ζΛφ'• ϊ/ψ,χ βάλ.- biis 'vita fi^ciens•, nec mvidia unquam fpes 

hoi ie μ',-τ^τ Ιφημίξ:α5 lA-Trim ^xJKayW <Ρ>ισ{ -ns noflras Itmts oculis intueatitr : aliquis vece- ηχλα.μ'Φ\ί• ^dlL• y tyoi X.CU ^]i τ^^-ηςοΊ ,af. 
"ζ ΪΙ'ίΧΛμη^ϋί; ccs 6/.eTv@-,Ttf.5 τίΚέτν.? ρίψω Ti^- 
φαν. 'aa-zSf ΟΓαξ ΤαΓ ΝοΟ/Ττλία ?f a(p<| ταΓ Trajd^ το" rum inquit. 

Παλα^ίίί^ί. Palamedcs. [Ariftophanes:] 
Novi vero ύ" fgo i-iam οοηβίϊΊ-, ex ψαΐαηιε- 
dis hifioria peTitam. ^emdamodnm ille^c ό" 
ego remos literis infcriptos in mare projiciam. ηαΧχμΆ^^ ε» D^^<Pogoii TrhcLTcui, x*( pi^fct ei5 Sed 7ion adfimt mihi remi. Unde igiUir ernnt 

BcihoLoj-ciJi , 'ώτί μΜ yi ixn Νβαιττλία 'ΐ^ιτί^σ^ν. mihi remi ? Unde ? ^iid /i b£C fimiilacray 

T^^vi Sv y eJtiivTo' (twi τιΚίτο^ j ττχίί τΛγίλμοίίΛ poftquarn literas eis injcripfcro, pro remispro- 

kn\ τζλΛ^ν ye^cV Ιλ/^ρρίτίο.^. ^t\U ^Ati. Jtciam? Hoc profecio fuerit longemelms.Ug- 

ςοΛ.ϋΐ' /s » > , >, mirum, ut Oeax Nauplio patri mortem ra- 
lamedis in diverfis remis fcripfit , eofque in mare projecit, ut aliquis ialtem ex illis ad 
Nauplium perveniret. 

Παλα^νοα©^. <I)ovei/i, -^ /xiot§o5. ' τιαλα/^νοαοι ^S rTaAa^i-ca©-. Homicida. Vel, piaculo ob- 
Aew^ °' ^4θ^ ^'§^^ iyJVoipivwTis• /ίίί^^ τ τιαλά- ftriftus. riaAa^avcaiJi enim dicuntur, qui ma- 
uVm κα) Ζίί-ί nxAccpcd®-, l rsi tu.btvs -n^- "" aliquem occidunt: a τιαχίμ^, manus. Ec 
Ο . _ V „ -,ίϊι^ ' _^ _'_, \ '/ Jupiter naAatti/cu®-, qui tales homines pu- 
% !, , n't. Et Πξοςροτταιοί, qui ρ^αυΙυηιιηιρΙοδοοη- 
αυτοΤδ. Βα/δ^ι®^^ ^ ^ ^ vercit. B^hrius : Norme dixl/ii, fcelerata, te 
Ονχι TOv μνν ΰ -ms, » τιαλΛμνΛίΛ, mnrem mettiere, ne pellem tiiam mordeat fu- 
ΔέΛι^οί μ!•Α μα τ Sh^c^v (5^κοι <^iuyjui. giens. Comam enim meam laceraturus erat. 
XxiTL• (j' ίμί>Χί ¥ ΙμΙίο ^cfj.o^uv^v. Hxc leo de mureinquit. Etiterum: Nonho- 
4 Ό \im φί,αί ^l μυίζ. και αυ}-ΐ5• Οΰκ* αν>ξω- '^^'^^■^ #" -viMantur , fed damones qmdam 
''ΐν" .,=?„«. i>x^ ;'^/,.υ=. ^>^„. ~„'^„-, Δ,' perniciofi. ^lianus: JllererOi antequamcnm 
."',., , ο , ν , ^ ^ί?/Γί' congrederetur, vtdens populumpcrne, au- 
Xmo,- Ο ί. ^^ ^ es T85 -^Ae^.»5 στ;^^ακ«5, yj^, ^^ ^^^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^-^^^• iejHnguere 

hi ei^v ^τΓϊΜυΛ'οΐ' 0» 701» λβαι-, εκίτολ/^ιΐίπχ,ΐο }(Ωί- fcelejlus tlle. Miferam enimvirginemin duas 

κ,ον Ύ3.ν4 /"ί'ζον ό 7ΐα.\χμ^<£ί<^ Ίζ^ οκ,ί?!/^ σ/2έ- fartts di([ecar'i jiiffit. 
σα]. «iSTi^iwflei «ι» τ όίθλιον τταξ^έ^β/ ^^ τΐμίΊν. Πχλα μα judpm. Manibus opcrantium. Moli- 
entium. Parantium. Ter Romanos falutem fi- 
bi parare. 

Παλα /i^, Artium, vel manuum. 

ΠαΜαντιοι/. Palatium. Romulus conflituta ΥΙχΧχμωβραι. χψ^") ψ/χ-ζρβίιαιν. Τία! Cy. τ 

Παλάτι», τεχνών, >i yigai'. 

riaMctvlto». Ό 'Ρί»^υλ@^ /οί? το τΐίί'&ςτι'σα) τα 
'ττολιΐί.κλ, ανένί'ωσϊ i, το ;toi.A^/4(/w ^ ΠχΜκν]©- Repiib. iriftaurwvit & Talatiumi α 'Fallante 
ΠχλλάνΙίον. τοχ /3ασϊλικο;' οΤκον. ^^^ di^ium. Id efr, domum regiam. 

Πχλλά5. -ττα^δί'ν®- ^νάλ),. e9J ^ ^\ Ιτή^ίτυν ΠχΜαί. Pallas. Magna virgo. Efi: epithc- 
Ά^ψα.ί• -^ ζ" -ττάλλίΐ» το <ib'gu, >i >k7n 5" ai/Mg>)xe- t""^ Miner\'a:, lic didtx ^scrs i^' 77aM<jv tb Λ§υ, 

i• e. a vibranda hafta. Vel quod Pallantem 
uniim ex Gigantibus occidcrit. 

ΠαλατΓΐΌΐ. Palatini. Genus panum j quos yo) Παλλαν'^ί; 'eva τ riyavlii)^ 

Παλα-πνοι. ^ eTJ@- agTov, βζ φλοΙιμ'^σΌύο τω ; Ά»' (iii Aisi /3i'©- TrafiTrap».] Locus hic corruptus eil, quem 
vir mihi amiciiTimus Ridurdus Bentlejus, CoUcgii Trinitatis hic 
apud Cantabrigienles Pr.tlcs, a nie confultus, pro lingulari inge- 
nii & judicii fui acuminc ita fcribcndum & (liliingucndum elTcfe- 
liciter coiijecit : 

Eti) /nst /3ιΌτι>ς ■mtnTTWf «1^• 'ίμ,/^ίϋ Λ βχΆοί 
MnwBT §φ κμκτίζκΐί IXmn βαηαι/ί)!. 
Nihilhaccmendationevcrius eft. ConFcrAnthologiaml.vii.p. 620. 
ι οΓΛϊ 4' f>' «; Λ ciJ-rt^yf oii S' n«A.] Ariftophanes Tktrmo- 
phor. pag. 807^ fyip. Ed. Bif. P.) "^ 

Οία iyuj « Ji] TTD^t 

Ex 5 Πχλαμ,Η^χς. Λ/ς ο«ιΓν<^ τκ; •2ϋ>ι»7κς 

rgjcV*' ^pV'»"•"'/*'; βίλ-ηον τηλύ. 
ΐνλίψ yi •η>» >-^ τκΰ/κ. jtaxi^»' ή» ξκ'λο». 
SicetiarnapudSuidam locus"hic fcriocn lus & diftiilguendus eft. tus etiam monuit. Erat autem Naiiplius Palamedis patcr, & Oeax 
cjusdcm fratcr. 

5 ΐίαλχμ,νιΰοί ^ λί^ιτα^ ei δ/λ ;y(f 05 an^.^ Scholiaila Sopho• 
cUs ad Eleilram, pag. 108. 'Παλχμ'>α1αι. φοηΐ. ■7π»λχ^>Μ&', 6 τκϋ 

4 Ό >ία»] Sic rcdc habent MSS. Parif. At in prioribus Editt. 
malc legitur, i λίγ^ί. 

f Oix. avJfuTmt 'ihleui , «'«» Λ] Fragmentum hoc legitur apud 
Procop. Hijior. Arcan. cap. xii. 

6 "e?i Si iTnJtTt» 'Ajtircci- ^' ?!>•.] Idem docct Stholiafta Ho- 
mcri ad 11. Λ. v. 100. 

7 Π«λ«7ΐ»ο(. ιίΛς ριξ-ηιο, βς «^iA.l Codinus </e Or/f. CPoi 
Num. XV. candem rem iiulcm pene \rerbis doret. Aic enim: Έ- 
(iiAoTjftiiffaTs J*i CK<a»fa»7i.©-j i^ -nS ^ί,μ,α: t(^f h 'ixuitv ίτις, ■τπΐξί- 
X^' fc jTKs «(liffij/tri, i)'»<!fi.itOTi< «ΰτ-Βς ΠΛ ΛΑΤΙΝΟϊΣ, τβς oit 5* 
ΠαΛατίκ )i(v/iicifx<„ <iiV<i> τι, )<^ xffaK , >ώ ίλα«ι», >^ σί•ηΐξίιη* -ni^xt' 
ύι «^ ρϊ» η πϊλΐζ i^Aotoi.T ύα' αΰτ5ρί<*>ίί•ηύ>χ.αλάμια>φίξΚ!Γα myvei- 

ucindc legcndum ctt, «« (*,« ^ „„ n«»^,„ «fe,^„;,: ^ Por. ruui, Ue toto hoc ioco coniulendus cft Salmafuis ad Flayii Vopifci 

^'^μα π Λ 

^μω Ka:']qu.mi@* α μίγχ,ς , jytS•' % ϋτπί-τΐυί ^^» 
m, ts-ms ονομχση,ζ Λυτβζ, οΤλ 6/, τ» τιαλλατι» ■j<,. 
^rysySi^Hs. tza^aiJiiXi ^\ τΰτνα και )ψέα, κ.*! οΊνον^ 
xcLt ϊλου.ον άν μίχζΑ tivos » ττόλΐζ άττ^λίασΕ, τ^ϊί/ 

Πάλο;}. ί7ηρ'ρ>ι//α. ^om «Γνιλα^κοί'. ΠΑ 7 

Conftantinus Maginis populo largitus cili 
quo tcmporc Conlulatum gclllti Ik didos, 
quud cxPalatioluppeditarcnrur. HisaddidiC 
carncs, &: vinum, & olcum : qux civitJS ali-. 
quamdiu pcrccpit, mifliUum ab ipib ipario- 
rum tellcras Ferens. 

ηχ\χμψ Arte. Machina. 

Π;'λχ^. Olim. Advcrbium tcmporis. 

Παλ:ί>ίΐ/65. Senex. Anltophancs: Sahej 
fenexlongave. Non jam cum lic appcUat, Ονχ 0)5 cTi^Kav Tiyx 'ΖΒζ^σνγφ^σι Q^ τον ^ίην. "t ob atatcm venerandumj fed fatuum & ίυ-φ-ζ. νΛργί-ηίσοί\ yi το σζϋμ y [ί^Χομ^]. "f Ή 
τταλοαΛ ev τη'')-^ ei/gi;9>j. και ζ)ΐτ^ ev ταΓ Ώ,^Α-γί^Υΐζ. 

ΓΪΛλίΟ,ον. 01 pJiTBg-s Ιχργισα,νΊο TcS τιαλααω Ιτη Itultum lignificarc vult. Simpliccs enim &c 
htiios appeJlabant ^-^^1^? &c 7rci\odeiy i. e. 
antiquos & prifcos. Lc Euripidcs: Trijcum 
quid dtxilU. Id eft, incptum , vel llultum. 
t Veius [Teilamentum | in dolio repcrtum 
fuic. Vidc in V. Ω£^>ίΐ');?. 

Παλαίον Antiquum. Vetus. Oratores hanc 2^>v6<8 c^ JU'/2i(7;u,algt- ο(ρϋλο/4ι/8. sto Λυσι^ e/ vocem ufurpant de pecunia fcenore 
τω tJt^i Άλκί/2ιον• Κλι' τώι , et ^AjJ^^ τω L^^rtem fic vocantcs.l Sic Lyfias in oi data, 
] SicLyfias in oratione 
adverlus Alcibium : ^amvis , // rejthuijjet 
Ltejicli fortem l drachmanm•^ ut ijh dicit. 

ΓΊχλαι/ι/. Vetus. Prilcum. Antiquum. Uc 

apud Homerum : Ψτοβίΐο mihi vetus es ho^ 

fpes paternus. Item, quod vetuftate attritum 

vel conFedum e(l•. Ut, AltiUa in circimflua 

Ithaca fiint & juvenes & veiul£. 

Παλαΐ55 χφ 8 ^. Jamdudum eil•, cx quoc 
Α longo jam tempore. 

ΓίχΚο^τηΧίζ. Palaepolis. Nomen loci. 
Παλα< W]' y\cm.t αλκ. Fuere quondam ilre- 
nui Milefii. De lis dicitur, qui qiiondam 
vigueruntj nunc vcro iniirmi funt. 

Π.χ\αΙ<τμχσιν. [Luilis. Item,] ilraragemati- 
qo'phy\i' ΦξυνίχΒ ■πτιΧχΊσμα.σνι. e}pxTnySv]@^ γ^ χυ- bus, vel artibus imperatoriis. Ariftophanes: 
τΓ, >t'Tl«nC*'' 0» 'A')-)ivcMOi, xx] ■ττΕλλοι χυτω ηζζ^σ- 'Phrynicbi artibus bdlicis. Eo enim duce A- ΠΛλοαοί'. το 'Ώτζ^ •ττδλλίίΐ' ^ivm' ίζ * ττα^' Ό- 

^tt/iga)' 

^H ζ^ W μοι ξίΐν©"• -TrolgiVi^ ίοο"! TtttXcuU. 

και το 5^ :ρ'ρυ)«κο5. as Το, 

Πολλά} ^ έν ίμφιχλω Ίθάκνι ygsij, -^(ίί tto- 

ΠαλΛΑΟί* Λφ»' ν ^if®-. xrn τ5, 6/, -ττϋλλ» 

^0V8. ^^ ^ 

ΠΑλϋί-^τΒλίί. ονο/ΛΛ -rovre. 
Πχλοα^ ttot νιαα,ν αλω/χοι ΜιλίίΟίοι. Ι'τη τ τητ 
ο,χμΛσ-χνΙύΐνί ηιν ^ί Λοθενα;/ όντα/. 

ΠΛλαίσ;Μ.α(Πν. avt» τβ, qpotTHyM/Uaoi. και ^'A£>(- tx^Bc3'>1'ra,v, άί 'ΐΖζβ^ν'Α. την 'ττοΜμυ. τιηζ S^l tS- 
τον κώ)^κον τηΐϊΐτΐίο λέγβσιΐ', Όζ -ανίαμ^Ηζ τβ$ ^ιξ^ζ 
tiayiy^i ><•*' τίο,λχιοηχς. Ιγίνίίο ^Ί qpxTnycs, l<p y 
ττολλοι Jifwt-pisy τ Τζ^γιχ.αιί, y,x] χ-ημο: ΙγίνονΙο. 

ΠχλΟλςΐΙζ. €αη^χμχ.ί. Ιη ά •Π'άλνΐ. 

Παλοαφίνόί. «κ i/ 'TCxAcaq}!, TWLXcaqy^i. Γίχλαχ- thenienfes vidi fuerunc Quamobrem etiam 
in multorum odium incurrit> quafi bclium ma- 
lafide gelTiflet. Quidam vero eumComicum. 
fuiiTe ajuncqui Choros faltantes & pugnan- 
tes introduxerir. Fuit aiiccm Strategus, fub 
quo multi Tragici turpiter fe dederuntj & 
ignominia notati funt. 

ΐΙχΚχ\ψχζ. Palmos minores. Vel, lu£l-atorcs* 

YlxXxiqhioi. [Per χ. Deducitur] a 7ta.Xxiq}',i [vel] TCxXcaqvii, i.e. palmus minor. ΑϋΠαλΛΐ9Ϊν@~, [peri,] Palarftinus, [cft nomen gentile.] V[.xXcu.^y\i. kv'^yt)Viqvi. ' 2o;po5 7mXcO.(pii ^• m 

ΠαλΛΐ9ΐν>1• 'ovojtiot. χωζ^ί. και Παλαις?!'®^} ό ά- 
-770 ΠΛλΛίίΐνιΐί. Πολλοΐί S'i ςα.^(.ιχιΐ5 χφίςϊ^νΜ ν\ Βα- 
βυΧοίίΊ ττίί UxXxmvni. AtmViarwin, qui de panibus Palatinis, five civicis, Sc diilributio- 
nis eorum modo copiofe & erudite diflerit. 

I Ύ^ -^χγΛ Scribe, μ^ιχΜγ. 

ζ 'ΐίφίίττ^Λ Adde ex Codino, καλαι^αν. Καλάμ,Κζ autem Codi- 
nus .' i' trfTeras ρ narias, ut pluribus docet diflfufae eruditionis 
vir Claudius SiltrnGus loco laudato. 

; Άί•5τ<?αΊ•>ΐί I NtdUus, ρ .g. 147. C8r. Ed. BaH P.) Vidc ibi 
Scholiaftam. Conferetiatn Noftr^^m fupra v. 'Λς;ΜΪ<ιν. 

4 riff"Oi*ii«« II• Ζ V. iif. 

f noVviM c* κν<ί>• 1 Eft verfus Homericus 0<iyf[. A. v. jpf. 
fed ubi genere mafculino legitur. UxXxiqy.s. Ludlator. Adverfarius in cerra- 
mine. [Sophocles:] Callidus lu£iatoreji ille: 
fed tamtn & callidis confiliis forttma fape ob- 
flat. 

U.xXxm-^y[. Palxftina. Nomen regionis. Ec 
ΠαλΛί9ΐν@-, qui efl: ex Palxftina. Multorum 
autem dierum icinerc Babylon a Palicitina 
diftat. 

Π0Λ0!• "ίο' «ίί τταλΜοι. 

6 Π«λ£Μοί κφ" έ ;i?«»©-J Hxc funt verba Sophodis ^y«fe pag, 
36. ut Portus obiervavit. 

7 ηάλΜ mr Imv «λκ.] Vid^ no3 fupra ad v. "Hra*. 

8 'Ae/'pipd>n] Ra»f'. P^g• i44• ('i"?• ^d- Baf. Pj Vide ibl 
Scholiaftam, cu)us Γςιίηία Suidas hic -ompilavit. 

9 Σίφίί •T^AwWi «"ίΓ"•] Sophocles F^i<f?eit. pag. 40 1. 

ΤίαμιΟ^, Φιλβκιΐτ', ϊμι•ηΐΊζΜτα,< %μ,κ. 

Sic ctiam apud Suidam locus bk fcrlbeQdus & diftinguendusefl, 

Πα- UaXale^it. Ta -ρμιίσνιΊ. Eugii' •?Γί^ον Wli-oii, i^ 

χα] Βι«ί• οι ίΤέ Ίοχλίϋί Φ«.^> 'ί*' Mi'(5:veie^i• ο»' ^^, 

αλλ»5, xttl ^ Λύτίίί. €>§α44 J^e Κοστ^οτπιιαν eis 
£-r» e. Ά^'λλ^©' καΐ ΆρΤ6><ί@>• ^νάί, έτπι y. 

*ΑζΟίζ,ίξΙ'^• ' Ά-τί'?ω)' βιβλία. L ΉΗί Je ταΰ-ϊ» e/s 
τ Ά5ψΛΐΰ9 α.να.φίξασΐ. ΤΐΚίω ^ ζτφ• ί^ζχ-^ί. 

ΠιλΛί'ιρΛίφ", Άβυ^ίΙί, l<^ejixi5. Κυ'ΤΤίΑΛΥ^-' 
Δ>ίλι<ι>^'• 'A-Adc/• Άζβίβίκ^. γίγη il Ιτη Άλί- 

φχοίΓΌφ», <is ' Φ/λΛ)ΐί £ί ταΓ a <iw;;^«i(M τ« -ώ^ τια.- 
^ίοξ» ίςο^ίίί^ ίδίί3λίοί *, λλ\ ΘίόL•ζ®^ ο Ίλαυί h 

μαΙίΧύί. Ar/j-wu<tK>sf QioAoyUt. Μυ^^ικαν βίβλίον 
α. * AutTtji T^/f μχ/5^ΐΆω$ ίΐ^μ^ακ 'Ύτη^ίσ^ί ίΐζ 

ΠαλΛίφάτν- * τια,λααΛί, χα.] ^^Ια^. -ζ^ «ί 6- 

■ Παλέόί.' ό σχά-π?»!?. Tj^e^ καΐ Ιτπ τ« αφ§ο- 
»©-. 

Πχλίνσο). Ι^Λ-παττίσοί/^. υ-πα.γχ.'γΐίξμ^. χ.αι τια- 
got/iict" Πάλευα >ί5^λα!5 τ α.λα•ΛΈ'<^ι:, και τπιλέυτ^α^ 

ζιά>Βα.σι yi ον.'τυφλ^ν Ιλ,ίο. TYJ ugHa», καΐ iVaV ο* 
ίΐκικώ). 

ΠΑλλ<1. /-iveT. 'oiie^. όίλλί^. 
Π«.λλν)ΐ'αΤ@^. ό ■sfcra Παλλ»νν|ί χαΐζ$(.ί• 
Γίχλλψίύί. " ΠαΜ>)ν>ι <Γί!/λ@^ τ" Άΐ'ίί.οχίί®^. το 

1 'Α5>/νΐ(η« 65Π)Λ•.] Scripferim potius, 'A^wp»©-, imnmii. 

ι Άττίί»!• /3ιίλ(« ί ι Thcon in Pragymn. Και ΠΛλΜφ»τ»ι τϊίΠίβ^- 

ίτπλύνη». Palxphati Incredibilia citintur quoque ab Eufebio in Chro- 
nico Niitn.DCCcxLi V. Hujus opcris tragmcntum hodie adhuccxftat. 
5 'ii? Φ»'λ*ρ» cV -iJ Η '^ΐ'^ί'αι ? •Ώ6< wajjii'. iftj. /3ι?λ.] Locum 
hunc lic fcrihcnJum eflc puto, u^ Φ/λβα» c« ttS <!^ ■jm(>^h%)i lite^'- 
ttf βιζλίκ αξωται: omilTis ncmpc vcrbis illis, ci tJ η fsi^lai. Noa 
videtur cnim probabilc, opus illud Philonis ordinc alphabctico 
confcriptum t ilfe. Quod li tamen quis verbi illa retinenda efle 
pertinacitcr contendit, iocut hic ita concipiendus eTit,uf <I>i'Afr c* 

tS Η 5";)«l'«< ii -sfei -ΤΚ^^ίΛ'ξΐί (5»6//« /3(?λ/» 'TtfUTX. 

4 Λβοτι?! Sic rcftc MSS. l'arir. itemque Editio Mediol. At in 
cxteris E<iitt. malc lcgitur, ^ucf 

f Tfuiiul] Opcris hujus mentionem faciunt Stephanus Byzan- Π Α 

ΓίΛλαίςρΑ. Palaeftra. Gymnafium. O-w nd- 
6ius effet planitiem campeflrem , ζ^ equorunt 
phalangifque ufui accommodatam•, eam repur- 
gaviti fojfifqtie dijltnxit , ut exercitationibiis 
bellicis jerviret. 

Παλ2ατα.1@-. AntiquilTimus. 
Υ\χΚϋχ'ρΊ\<^. Palcephatus , Athenienfis » 
poeta Epicus, filius Adxi &: Bionis•, aur, 
ut alii ajunt, loclis &: Metanir.^j aiit, uc 
alii, Mercurii. Vixit fecundum quordam, 
poft Phemonoen: fecundum alios vero, poft 
eam. Scripfit poemadeopificioMundi, ver- 
iibus circiter quinquies mille. Apollinis & 
Dianae nativitatem,verllbus ter mille. Vene- 
ris & Cupidinis voces & fermones, verfibus 
quinquies mille. Mincrvie & Nepruni con- 
tentionem, verfibus mille. Latonie comam. 

Παλα)?)α]@«, Palxphatus, Parius, vel Pri- 
enenfis, qui vixit tempore Artaxerxis. Scri- 
pfit Incredibilium libros v. quos quidam 
[Palxphatoj Athenienfi tribuunr. Sed & 
iiie [de eodem argumento] fcripfir. 

ΠαλΛί'ίρα)©-. Paliephatus, AbydenuSj hi- 
ftoricus. LScripfit] Cypriaca, Deliaca, Atti- 
ca, & Arabica. Vixit lub Alexandro Mace- 
done, & Ariilotelis Philofophi deliciie fuit, 
uc audtor eil: Philo libro primo de Hiftoria 
admirabilij & Theodorus llienfis libroii. 
TroicoTum. 

Παλαί^α7Ζ)5. Pala^phatus, ^gyptius, aut 
Athenienfis, Grammaticus. [Scnpficj Theo- 
logiam y^gyptiacam. Fabulolbrum librum 
unum. Fabulofe diftorumfolutiones. Argu- 
menta in Simonidem. Res Trojanas : quod 
opus quidam Athenienfi, alii vero Pario tri- 
buunc. Scripfit & hiftoriam propriam. 

ΠαλΛκρΛτν. Veteris. Antiquae. Dc qua 
vetercs fabulx circumferuntur. 

Παλιοί. Cavillacor. Derifor. Ponitur&pro 
amente. 

ΠαλέΟΌ•ο(Λ. Decipere. Fallere. Scducere. AI- 
licere. tt proverbium : 'Pulchre fallit vul- 
pcm. Et τταλΛ/τζΊα, columba illex. Ariftopha- 
nes Avibus : Et cogit eas in retibus conclu- 
faSi \_alias columbas^ illeBas fallere, Solent 
enim aucupes aves quafdam exca:catas in 
reti ponere> [uc alias alliciant] 

ΠάΜ<|. Vibrat. Movet. Quacic. [Et τταλ- 
AfcTof,] vibratufj movetur, faltar. 

ΠαλλΖο/χι©-. Pallena:us. Sive, qui eil ex 
regione Pallene. 

Παλλί«/Α;ί. Pallcnenfis. Pallenc efl: popu- 

tius, Harpocratio, 8c Noftcr fupri v. Maxg^xiVaAw. Vide Vof- 
liiim in opere de Hifi. Cr. & Meurfium m Siiliothec» Attica.v.na- 

λαιφΛΎΌς, 

6 Παλα4φάτ>ι1 Homerus Ojyjf. τ. ν. \6^. 
Ou γ ^CTi J^ye? ton -TiftAuW^aVs,- 

Scholiafta: ΤΙαλΜφιίτΐί. ira,Xcua φατιζίβ/ίικ. -j^ ?5 τ«λα<« (Λν• 
9ii/'(Tt»f. Huc Suidus relpexit. 

7 Παλίόί] Scribc 5Γ«λα<!ί, per diphthongum «/ in fyllaba fecua- 
da. Vide Hefychium v. na^W?. 

8 'Ae/(it9«>i)i'Of»in] Pag. 5-95. (410. Ed. Baf P.) 

9 Xui-mt. «?i..'. Haec interpretatio mihi fuipefta eil. Nam τί 
■rm».i iiiteiduin pafllve poiii pro 7m»i7tti, valde dubito. Qiiare 
iortalTc fcribeiidLim elt, n»'»^. xoii". j^ 7mXi.fntj. σΐήτκ^. ««itkj. 
Sic locus hic rcftc fc habcbit. 

10 lliOAintii. ΏμΧιΪιιι iiiti.jExUiTfocTzuoae. ^e tx. -πτΐΗ ΐ-πχ,ψ^μΛ ηχλλψΒ'λ•. Ό J'e SMμό'n1S JuS tribus Antiochidis. Et Παλλία/όδί* , efl: 
ΠΛλλήνίόί. ο-π .Si '6^ν iv ©gojcvi Παλλ^>ι yvciiA- 'idveii>ium, fignificans, cx Pallcnc. Popiila- 
μον. ris vero appcllatur Παλλία/6υ5, i.e. Pallcncn- 

lis. Ellc autem & inThraciaPallcnenquan-' 
dam, notum ctt. 

ΓίΛλλίαί;]. Pallcne. Una eft ex filiabus Al- 
cyonci. Quxre in v. 'A\)wmhi. 

UxWlcviyJiv Ιόλί-τΓίΐν. PallcnicUm tueri. Id 
cfl:, animum mafculum & virilcm vultu pra: Παλλ-'«;. μίχ τ ' A\xvov'ii)iv. καΙ ζί]τ\ ώ rJ 
Αλχ,υινίΐίζ. 

Πχλλψι^αν' βλίττ^ν. αντί τν, yinxiov. Ux\^ 

Xof^u) Ύυ^^ηιίν^ και Άθ-)ίνα/οί5 ^vj (lnXof^iJOii, συν- fe ferre. Pallene enimeftpopulus Atticxjubi 
inrer Pififtratum, tyrannidem afleitantem, 
& Athcnienfes, ei parererecufantcs,pra:lium ^</, α,/ίάί :λΙ^.ζα<^^ xxi τe^χeccί^^^iv η^ζβί r commiirum cft. Hinc Pallenicum tiieri Hg- 

^Χ^ξ'-'^' ^'ί -^χλΐϋή ιτεςβί Πέΐσίςραΐοΐ' τον τύς^ηον., yi- nificar, crudeli &: cxafperato erga hoftes eile 

νί•/.Λ auvi7}'icm.,(^ h Παλλίίιν) τΐω μί•)^)/. "^ Βχλ- animoj ut olim AthcnienCes advci-rus Pifi- 

λίν)ΐ, yr,^ (jvfAviixM V β' ^stott. ra^ To βά.\- ^ratum, cum pugnam ad Pallenen cum co 

Ae,v λ.'9.,5. 3ί'λ^ yS' uv^l, 'i^ h1 (Ί^^^^, toV eySpiv, commiterenc. Vel Βαλλία'., dixit, propter 

V,-, ,. ^ , / ^ '^^ cognationem htcra: /2 cum -nr : utalludaturad 

και λι^^ολόΙτΕΐΐ' αυτόν. ,,^^κ.,.^ λ '^ ^ j c • _ j ι 

veroum ίίαλλ<ΐΐ', henre, percutercj quod ho•* 

ftem oporteac lapidibus petere. Vulc enini fignificarc, hoftem cflTe qui^rendum & lapi- 

dibus obruendum. 

ΤΙ(Λ.λ.Ί,•γγχ\ι^. οξ'/ιλ©^. 9t/> νο'ί. φοβίζ'ζ. opoj- Παλί]κο7θ5. Iracuiidus. Difficilis. Timendus. 

Ti©^. *'A5t9D^av)i5• M;! 7cV!) τια.λΓ/'/.οτΌζ τίί kvTi^oxScnv hauv >^. 
»y8v, ;tt» έξ "χ^ΰΐΌ^οφ-Λί ορ^ΐοθ'Μ?, κχι τΤλλιν ^'5t- 
roWijij i^' 0Γ5 νι/Λα; euipyiliiv hiyvuis. και £» ' Έτπ- Adverlarius. Ariftophanes: Ne fupplicitero- 
rantibus nobis irafcaris. Vel, ne denuo no- 
bis fuccenieas, neque rurfus te poenitcac 
conillii,quo beneficiis nos afficere decrcvilli. 
Et in Epigrammate : Fenus enim alias quidem 
ad irafcendum proclivis efl: feduniimhocpne- 
KvTrcAS y^ Tcl /iS^ αΜα τιαλϋκαίψ" Ίν ^ τι clariim habeti quod odio profequatiir fiiper- 
X5tAcv bas. 

Πα.λΙ'/κυζτφ'. άλιΛ/Ιικύν ctfyiiov. Πολόβιφ" Πο.λΟΐωξΙφ'. Inftrumentum pircatoriurri. 
Ύαν yi ντΌΜμ^^ α.υ-τΌμχν/ΐί κ^θά-ζ^ h ηαλίγ,ωρ• Nafla. Sagcna. Polybius: Cum enim holiesi 
-w, αύτ8ί ^^ϋ-Δτ,,ν Shyif^iji^ κζ^ττίσα^, " T^ 1^^^ tanquaminnaffam ipfi β induerant,m ρο• ΥίΛλίλλογχ.. τταλισυλλίκ^. 
Παλιλογία. τα,υίολογίΛ. 

Παλι^/2αλί5. Ό ^ α.νοίταωςβ(. τησαν. Ό ί/-π]ι@". 

ν[α.χΙμβί<^• ο \^ α,νΛβίάστωζ. 

ΠΛλιμβΰλίΛ. Μ ίυμίΙίβΧν^φ' yva/tH. *Ά><χθ('α4' tefiatem fiiam facile redigere pojfety eos dmifit. 

Παλίλλο><χ. Rurfus colleda. 

Παλιλο>ι'α. Intempeftiva repetitio ejus, quod 
jam ante diftum eft. 

Παλι^βαλίί. Qui retro cecidic. Qui ce° 
cidit in dorfum. Supinus. 

Παλι^αβι®-. Redivivus. 

Παλι^αβολία. Levitas aiiimi. Inconftantia, 
Fluftuatio animorum. Agadiias : Acies dili- XcLi h cpgagq, κα. ο,^υ^^α^, κα.^ ανα τα -ττλίΐ^») ^^j^i^i^ ραβηι difponebantur, duces ordines mi- i;^voqvi^\iy IXTnSy και Λ®^, και ■τΤΛλίμβολκχ.. 

Πχ\Ιμ!Ιολον. tt/3e/3aiov. α';π5ϋν. Το ^^' SJtfS''- 

κον eiVoj 'τ^Λλιμβολογ. 

Πχλίμβολ^. ίί'όχιμ^. ΐυμίΐχβλ^ίφ'. knXvj- 
5' ορανίί-ογνω,αων' ω? * και τταλίΜ^ί ovo/ia. Ι n«»iL,(,c5v /SAsTOi-. «.7} ? 3?(/..] Hjec, & quK fequuHtur, de- 
rcripta funt ex Scholiafta Arirtophanisid Acharnenf.pig. ?8j.(27"• 
Ed. Baf. PJ . , ., . 

ι "Α&<^?)«'»«ς1 In Ρλ«. pag 6+8. (447. Ed. Baf. P.) Vuie ibl 
Scholiaftam, cujus verba Suidas hic defcriplit. 

3 Έ» 'EOT;if«>,tyni] Anthol. lib. vii. pag. 6ot. 

4 Ti;. ;%>«»] HEduKvoces, ut fupervacanex , delendae funt. 
f 'A»«Tz«,^J Hic hxreo, nec quid de vocc hac ftatuendum fic 

fcire me tateor. Certe, fi non fit cornipta. eit faltera barbara, & 
ia fcriptoribus intimx statis qujerenda. 

Tom. IIL iitares ohibanty omnhnnque animi inter fpern 
cr metum fluciiiabant. 

Παλιν^ολον. Mutabile. Inconftans. Infidum. 
Scythicam enim gentem levem & hifidam effi 
ajtmt. 

Πχλίμζολ®•'. Reprobus. Levis. Mutabi- 
lis. Servilis. [Sic] Clemens. Poteil etiarri 
dici de eo, qui confilio & fententia fua ali- 
cui adverfatur. 

ΠχΧίμτητικ. Rccidens. Recurrens. Retro- 
gradus. 

6 'A3icfl/«f] Lib. II. pag. 41. fed ubi pro ■τηιλιμ.ίολία lcgitur 

7 π«λ.>?ολ©-] Photius inLexicoMS.quieadem hab^t, quai 
hic Suidas. poft 7Γαλι]*«ολ(^ addit, <^Μ,-ηοζνλ<^. 

8 Ώς t «αλ/.ίϋ? «'.«s'] H,ec niihi non videntur fana. nec inte- 
en- dequlbusLeftorproiiidecogitct. Mihi emmommbusnnmitii.» 
pertemporis anguftias diu immorari non licer. In Lexico Photii 
inedito poft vocem oV«• '^«^""^ °='^""'= ""'*^ fuipicor, qusdatn 
huic loGO decffe. *-»./,, 10 ii Λ 

Ποίλινάΐγίλ!^. Ότπσζΰ e-zcLViXjaiv ίίγίλ.^• 
ΠχλινΙ-^ίΊον. toAi» και αυ')Ί5 Ι'ί^ξόλν,τΐ',ον. ' yi α,φ' 

/iiv*5 είκοσι, 7[α.λίν<ί^άμΰ5 k'7ΐ^X<x.\l^• 

λε7« ° ν^-^Ρ -^' Πολυωκίον, e^TEiJvi^ συκ^φανταν 
-ηνοζ, eWilx λαμβίναν ^ζ^ , thtois ctO-roTs 6/2οί- 
5f ί ΟΤΙ συχύφίντιΐζ άλΒί έζιι,ιαΒτο, και Ο/^ τ«- 
70 εκωλυετο λε7<|ΐ' -τ^ε^ν -^-ίΤσ-Λΐ τί«) ζνίΑ^ίΛν, ί"* 
ά'φειλε*. ε^ίΐ* ^ottiWs τί«) ζνι^ιαν, -ττίλιν ελε- 
>ίν. εκάλΗμ <ίε Τ8ί 7Z)i«tV5 τηζλινοαςετνί• λΜλ και 
Τΰ5 ^^ζίΐς^ΊοννιθενΙαί ::^:)^w -πνα Λρχ<1ν , κ-χΐ ττάλιι/ 
^ΐξοίοννι^ει-ΐαί. ΠίνΛΐξ©- ίε εν ό^ή^υζ^μίΐοίζ Ιτη τ 
7^^dUξ^^ί^'τay οΐ-ίω^μψί-ιαν καΐ Λvolκί)Jb^}■εv'rav 
Ι^ργιστύο τμ λε^ει. 

ΠαλινοίΐΛ. ctcLmat. oSii. -Γίαλινω^Λ <ϊε, εναντία 
ωΐν}, «το ΤΛ εναν-πΛ είττϊΤν tbTs <ζ?ι^τε§οΐ5. >9 Ρ*»/^* 
ίίαλινώΐί^. κα,Ι τΤοΐ^οι^ιία• 'Ά,ίίΐ'ν ':ταλινα)5^αΐ'. 

ΠΛλίνο§σ@-. ' Ο'ΤΠίθόρρί]®"•. 
Παλινοςτι'σαί. WavaA'}-a;v. 

Παλίνοςον. * ττΛλινόρ/λΐίΙον. ί^/τλδν ΐ7Π)1>](η το α,- 
ΚΛ-^-Λλιν opμόi)Jϋ8ίJ0v τηίΐΐν. ' 'AdyCFxpavvii• Το σφυξί' y,.'.. TTiXAiVOgov εζεκοκκισΕ. 

Παλ/νσΧΛον. » Ίσα*®- ^ ivTi τν, συτκιον. Άρ- 
;κ'λοχ@>• ίε, αντί τ5 ακοίεινίν. και Xofox\y\}' Χίΐ- 
μωη τιαλιντκίω. ανπ τ«, ζοφέξοΓ. 

n*\ivi7XiV σχόΐανί. το yi -τταλιν ΙττίτΌίσιν JViAo? 
άί τταλιγκίτηιλ^ί', κα» -ΖΛλίμτΐ^φ'. « κοιν>) σι>ν- 
^3εια -ffaXiWia λεγΊ, τα ^>) 'C;5ro τ5 ίλι'» θ-ε^- 

ΠαλινΊζ^τΓΕλον. avTiipiipo/. εναντίον, αντί^χμ- η Α 

Παλί.ί^?>)/«α. Siniftra. Mala. ^oiitraiia. 

ΠΛλινά>(ελ@-. Nuncius reverfus. 

Παλινά^ξεΊον. Quod reprchendi vel revoca- 
ri potefl:. Vel, ex quo quis iterum excitan 
potefl:. 

Παλι/κ5ίν,ιλ®-. Inftitor. Propola. 

Παλίνίΐκε'ΐ'. Caufam jam ante judicatam re- 
fumit, & denuo de ea judicat. Et iis, qiu 
injufle damnati erant•, de integrojus dicens. 

nχ\aSψoμ^. Recurrens. Revertens. Re- 
ciprocus. Cum ipfi xx minas mijiffet > eas ad 
fe redeimtes recepit. 

naAivc/yoiti^v. Recurrens. Revertens. 

Παλίνοα§ετ«.. Qux funt renovata, five man- 
gonizata, & interpolata , non autem nova , 
nec fana. 

Παλινοαςε'Ιί^^. Dinarchus ώ ΈνΛίξ<| contra 
Polycuftum Senatu motum, [hac voce ufus 
eil•.] Videndum autem eft, num forteorator 
Polyeudu 7ίαλινα|§ετυν vocet, quod, cum calum- 
niis quofdam vexaretj poilea muneribus cor- 
ruptusjcos ipfosdefenderet. Vcl, quodj cum 
calumnia: convi£tus εΠεΓ, mulfta ei irrogare- 
tur, & facultas dicendi tam diu adimeretur, 
donec dcbitam muldam perfolviflet. Deiade 
vero, mulfta perfoluta, rurfus ei dicerelice- 
bar. Tales vero TraAivcagiTys vocabant. Prx- 
tcrea illi, qui magiilratu moti, poftea futfra- 
giis populi iterum eligebantur> [τταλινα^ξετοι 
vocabantur.] Pindarus vero in 'Dithyrambis 
xdjficia diruta, & deinde inilaurata, τιαλιναί- 
gjTTc appcllavit. 

Πχλινοίϊα. [Per 0,] itcr contrarium. At':ra- 
λιναίι'α, Lper ω,] recantatio. Vel,oratiocon- 
traria iis, quce ante di£ta erant. Et verbum 
-τταλιναίίίΓ. Recaiito. Et proverbium: Palino- 
diam canens. 

Παλίνο§στ;5. Retrogradus. Revcrtens. 

Παλίνίςί'σοί. Regrcflus. Reverfus. 

Παλίΐ'οςοί'. Retrogradum. Revertens. Quod 
rctro cedit. Ariitophanes : Et malleolus pedis 
ei luxatus efl. 

riaAiWiov. Ifceus vocem hanc pofuic pro» 
umbrofum, opacum. Archilochus vero pro> 
tenebrolum. EtSophocIes: Tempeflate atra. 
Vel, tenebrofa. 

Παλικτκίώ). Valde tenebrofo, vel obicuro. 
To toAiv enim intentionem hic fignificat : uc 
in VOCC ';ταλι])(ίί'7πιλ@«, & τΓαλί^-Θ^ αϊ®-. Vul- 
go vero TraAiWia τη^Λ vocantur campij qui 
non funt aprici> nec foli expofiti. 

Πάλιν τξ'άτΐΈλοί'. Reflexum. Contrarium. Re- 
tortum. inverfum. 

Παλιντξ'ΐίίί. Valde trita. Valde exercicaca. ntm non eft coinpo(itiini ex τιαλί» & ίγ>ΐξω, led uytiCM. 

1 Πβλιγχ«»>ίλ©-] Viilc dc hac voi.e Scholiaftam Ai iftophanis 
ad PlHtum, pag. 1 1 ο. 

; ΔιΛ»5] Sic redc ι MSS. Parif. At in prioribus EJitt. nialc 
lcgitur, Λ'/ί2ά/. 

4 ηαλιιαίζίης. ΛιιΐΛξχ<^ ci τ^ κ.] Εχ Harpocrationc. 

j• naAiiofira?] Ell: vox Homerica II. Γ. v. ; j. 

6 Πκλινίξμιΐιτΐψ. Λ•!»λί> tirai'»!»!. το κ».] Locum huiic lic lcire, 
■πΛλ,αΙξίΛ',η». η ττκλιι iζfiιu^o^β^.Άs^ίtφur/,ί, &C. Vcrba cnim lUa , cisrSh Imtitai, & ϋΐΐίΓ», ut inutilia, lituram mercntur. 

7 'Ag^fjpariis] Acharnenf. pag. 41ο. Cjoi. Ed. Ba£ P.) 

8 *E|iKoxK((Ti] Hanc ledioncm cx MStis Parif. &; Arirtophanc 
revocavi, cujus loco priorcs Editt. male exhibent ίΙίκομ,>η. 

9 UaXi\i7Kic<i. ΊίκΓ®- ^ κ»τ7 δ,ίτϊίαχ.] Ex Harpocratione. 

10 'Zti<poKX'i<,]Fbilochtc. pag. 401. 401. Ibi autetn iic legitur; 

Επιι y' itTTU HSf-x.ot γ'ύτπβλιτ». 

Et dcinde: 

ΑίκοίΛ >ύ '"'^'i^' ^iwjT^Kir" uii. 
Sic etiani apud SuiUam fcribeiidum eft. ΠΑ. 

Κα» ■mns ΤΛ f^ -τΤΛνΰργχ. καΐ τταλινίίχβγι 
Χαίξβσ ο.ίΛ'ϊρίφΰνΊίί ίζ aiSa' τλ Je 
ΔΊ-^λ, ^Ίζ^ιτ' oiTrxfyiWfia ktl. 

ΠΛλίΊΊξΟΤΤί^. 07η^ΰρμΛ\ϊ(^. 

Γομνον ' ίίδΌα, Αχ-^^μ,νΛ 'ττχλΊνΙξοτίΈν Ιχ. τηλί- 

f.uiio Π Α If 

Sophoclcs : Mondum peffinms ille periit. Ma^ 
los cnim T>ii fuperftites effe fmunt , hominef- 
que improbos & in nequitia piiirimiim excrci- 
tatos fere ex Orco revocare amant : jujios νό- 
το & bonos femper {ex hac vita^ amandant> 

ΠαλίντξΌΤΓ®-. Rctrogradus. Rcvertcns. [Iit 
Epigrammatc:] Lacaua confpicata filiimfu- 
um inermem ex pralio celeriter domim rede- 
untem. 

Πλλί8§@-. Paliurus. Plant.E fpinofE genus, 

Πχλίωξίί. Infccucio, vel perfccutio, quic 
yvlii μΑχίίΛλΧόμ^ροί ί^ωκ^ΐΛΐ/. '■'Aycx.^icu,• 0\ S\ fit ab illis, qui hortem antc fugerant. Aga- 
'Ρα),αο(Γοι σφΛί αυτΰί ΙζίλίζανΊα , ίττίωτίχζον -toTs ^'^^^^ " ^('^^»^ "^'^rOy ciim ordines fuos expli^ 
ί»^.Ηα;ν i.^.^.'.«^,, ;cal -rva.ioilis χφ-α^,, h^^^B, 'ψ'^^^ ^Φi^'^onverfihoβibus fe perfequen- 
^> ^/v v~^~^/ tibus infrontem occnrrcrunt-> eofque miiltis i- 

;ca. ^, ^αλ.^ξ. T=c ■τy^, φυ>.5 ^le^^ge.. ^,•^^, β^^^^^ -^^^^^ repuleruJ, & mutata 

pralii alea infecuti fimt-, quos antea fugerant, 
UxXilY^i')^. Is τ^τη'σ» Ιφωρι^Μχόί. Παλιρροδίον. Retro fluens. Refluens. 

Πίλιρροη. Παλίρροια. Refluxus. ^ftus reciprocatio,i 

ΠΛλμιχ.Ιν^ οΙωνιψ,Λ. o-z^ nocTrlJiiw®-' σΙωί-^/ς^' JlaA^yJv αίάησμαι.. Divinatio ex palpitatio- 
4*•'°' miy \α.Ί TcsLWyj Ό h^ioi οφ^χλμοί, Toh on- ne membrorum. De hac Polidonius fcrip μίύϋ. 

Παλ/ί8λα£χ@^.* ow/ta κυ^(ο/. 

Παλλό /xVoi'• aXAo^cVoi'• xA>t§yAiVi"'• 

Π:ίλ©^. κλΐ'ξ©'. ό J^g Δα§έΙ@- T8TV5 )t€Aet>ei 
-τΓαλλβίθ*/• 'Ttat.Khofjdpav h, λ-ΛΎχ^ν^ Oy. 'τΤΛ.ίίων 
ΒΛγκϊφ*. 

ΥίΛλμόί. τςόμί^. σασμόζ. 

Παλτ». τα Jbg^la. ' Ό J^e Ktig©^ Λ^ΛβΙζ Ιτη 
ΤΌν Ίτιζΰον, τα 'ποίλτα, \<7η ΤΛί ')^ςβ'-5 eAalSs. Ss- 
voipciv. και Άρριανοδ" 'E^yixovU^ov tis τβζ itz^I-ul• fit: veluti, Dexter oculus faliens hoc vel il-* 
lud fignificat. 

ΠχΧμΰΧίζΑ^. Palmularius. Nomen pro- 
prium. 

ΥΙχλχόμ^ρον. Salientem. Sorrienteiti. 

Πάλ@». Sors. Tiarius autemeos forttrijnf' 
fit. Cum igitur fortirentiiry Bagao ex omni^ 
bus fors obvenit. 

ΠΛλμοί. Palpitatio, Concuflio. QuaiTatio. 

Παλτά. Hafl:£e. Cum antem Cyrus in eauum 
adfcendiffet-i haflas manu corripuit. Xenophon. 
Ec Arrianus : Ejaculabantur inpropugnatores 
mcenitimi alii haflast alii 'verofagittas. •\• yof^ni Ts -ηΐχϋζ, ol^ ^ -^ταλτά, ol ίΊ -ηψμχι.' T>extratenens haftamfex fere cubitorunhqua 

Toi. f Έν Si * TM Sz^iu. νχύν τταλτπΐ' cei ίζχτπιχ^, in parte anteriore cufpidem habebat : at inpo- 

'ϊμ'κρη^υι μ& χό-γ-χΐω 't-^i ^ Ιτη^νι Je αύτ8 tb fieriore lignumi quodinfgiiram fphiericam de- 

Παλτα^^α. σιμ{^Χίς> nxXuvofj8py;5. λ61/;ί3^νο^>ΐ5. Tni χαζβίζ τ Xxaj- 
^(ύϊ ^Λμχ ηφίΤί^ TinXmofj^vii, 

ΠχμμΛ^οϊ. τιαγκ^τιον. 

Πχμβχζ, '' και -ττχμβχκίί. Το fQ^^ τηΧλοΐί λέ- 
yo/LS^ov βχμβοίχΛον. 

Και * tIco τςυτΌ^αχΙω y/HTiShi, ττχμβχχ,Ί^ιν. 

Πχμβ,οξον.^ χχκασμον. " Ιωσ»7Τ@^• Το 'ττχμβο- 
ξον yiyimx\ βος^Ί Ύι^ίχν Ι^ αΟτ». τώι/ χίοίΐχ οτ\- 
μχ'^ων^ και •imti.x μίχίΐφ'. 

ΥΙχμβοξύύ'ττΔο'/. finebat. 

Παλ7%(^α. Siligo. Simila. 

Χ\χΧΜηφργ\ζ. Qux confpergitur. Ciim Scy^ 
thariim regio nivibus frequenter confpergatur. 

Πχμμοί^ον. Pammachium. Pancratium. 

Πχμζχξί 6c 'ττχμζχχί?. Eftidem, quod vul- 
go βχμζχΥΜν vocatur. Goiripium. [In Epi- 
grammate :"] Et koiuium moUigoJfypio fultum, 
qui fe(fos homines recipit. 

ΥΙχμ^οψ. Vorax. Jofepbus: Vorax cibum 
fuavem ex fe genuit. Leonem nimirum & 
favos mellis fignificans. 

na^tSogfflTO-Tov. VoraeiiTimum. 1 Tvpt.nt\$imhiix.Mta*»xiite.'] Diftichum hoc dccerptum efl lib. i. de Expedit. Cyri. pag. i6j. ut Pearfoniut obfervravefaf. ex Epigrammate, quod integrum legitur Anthol. lib. i. cap. v. Ε 
pigr. 1 . ut Portus etiam monuit. 

1 Ά)α(1»ς] Lib. I. pag. ^4. 

J Γίχλμιιχί» ei'«»ir,tu6. cri^ no»TiJ^ri©-<n/»£jf.] Nonnus in Gre- 
gor. Nizianz.p. ij-i. Ua.Xf(siiiico' (re&ius, ζΓχλμιι>ι.όν) Λ' t!» -ra .a/g•} 
l^ τιαλίΤΛίς y σύι^•η% γιας/^Ζί^οι. οίο», tTmXjn ό Λ|ιο5 βρ5αλ(Λ5<ι75- 

ίή feMei 9na«i'. Eadem ad vcrbum pene kguntur etiam apud Sui- 
dam fupra V. Οι«»ι?ΐκί: quem locum conter. 

4 Παλμ,ιιλιίζ^®"] Vidi oinnino de vocc Sc loco hoc Gatakerum 
ad Marc. Antonin. pag. 4. 

5 Ό is KSj©- Kiy£iii Ιτη Τ isr^.] Hxc fuQt verba Xenophontis 6 Έ» Si Ttf Λ|ι*"ί^» ar.J Et hoc fragmentumlegitur apudXc- 
nophontein iib. v. de Exfed. Cyri pag. 3 fi. ut itidem Pearlbnius mo-- 
niiit. 

7 Βίί/ΛβαΙ} Vide Dufrenium in Gloirario Gtxco. 

S Kai -π,'ν Tevn^K.luj Ηί'νλι 7r«.y.S.] Pentaraeter hicdecefptus eft 
eii Epigrammatc Myrins, quod ex codice MS. Anthologii incdits 
integrum exhibuimus fupra v. Stetffor. 

9 Kcc<i9iffj{s«] Imo. TTKjjupdpy. Qiud emm xciioirf^f zd 7m[v 
fi!g9»? Videtur autem SuidaS, cum ha:c fcfibcret, in animo habuipi 
fe verfum illum Ariftophanis in Pare, pag. 6ιΰ. 

10 Ί«ίηι:}&'] ylntiqui: Jnd. lib. v. cap. x. 

Β % tixu- 12 ΠΑ ^'^ν• • _ .-iflf.A• 

ΠΛμβωτΛ^ζ.' ΥΪΛμβύίτουι ί\ίμφ> -ηί Έξίχ- ' ΓΐΛ/Α^φτα'Λί. PambotadeS': Panibotxell; ρο- < 

α .'v^ pulus tribus Erechtheidij• ν 

rix^t^^goe^. 'xdiiav -ηχήτίω. * Παμμ^^ο^. Peritum omnium rerum artifi- 

cem. Qui omnia excogicare & machinari novit- 

Πίμ-τταν. -ττχ,-ηλΖζ. Αζ^χαν <J^e ό l.'^a.^ϋnx^U Π=ίΑ^':τ:«'. Omnmo. Prorfus. Draco vero 

> ^f ^ "^ ' ^ Α.. t: ^^υΐ^ν^α, ' Stratonicenfis dicit efle fynal(xphcn cx ad- 

verbio ττάν^-τασι. 

ΐίχμ'^^ι^ν. 'χχίίίλαξ. Πχμ^\^ν. Omnino. Prorfus. 

Π^μτπ^σχΛγ. 'τι'αίσνον τ χτϊίσιν. Συ *(ί', ώ ΣίίΟώχ, Παμτπισιαν. Univerfam poflclUonem: U- 

' και SevoWei, °'-«'§^°^e τ -^ciitfTnioictv. niverfabona. Tuvero, Sicon, & Xenojjhmi- 

tes-, tollite univerfa bona. 

ΥΙχμ-πΧ-η^ύ- και -τΐΆμττλ^ήπί, ctm ? τηλυ. Πα^τχλνιΟίί. Cum uniyerfa multitudine. Et 

7ΐΐΙμ7ΐΚ•η^. Multum. Plurimum. 

ΠαμτιΚη^ίίί' '?ravu -ττολλάί- na/iTiAiiSi/i. Valde multas. Plurimas. 

Πχμ'ττόλ.γι. 'όνομα, -χόλίωζ. ΐίΛμτήλνι. Pampole. Nomen urbis. 

Πα-μ-τνάλΜ. ί) τπλλη και -ττοικίλίΐ. Παμ-^Μ)]. Permulta, & varia. 

rix/aiifl-Tn©-, Πανο^^λί-πυ, evrai' ';τοΐ)ΐ'πΐ5, αχ- Πα^ΐί-ζτ^^-τπ®-. Pamprepius, PanopGlira,po- 

AMtra-i «^ Zwwa ToV ιδασίλέα. έ>ζαψ£ν Έτν^λο- eta Heroicus, qui floruit tcmpore Zenonis 

>.5. ^^<n/. Ισαυ^..* X5^f«Aoyai^.. Imperatons Scripfit Ecymologiarum expo- 

' - litionem. llaunca} oratione iuluca. 

ΐίχμι^τίτη^ ' «τ@- μίγί 'S^^ zWn ε<^^^- noi^aafe^®^. Pamprepius. HicapudZeno- 

5« ye'.@- Μύ ^^ ®^/2^@- ^ ^' Ti«) Αΐ>.^οΓ nemmultumpotuit: natusThebisurbe^gy- 

^Yiy /tt^ f^ ^ ^ ' ^?s. '' ^Ti ptijineenioqueadomniaaptoprxdirus. Cum 

<^U4 ΐ^ ^,- ίί^οοία <ί^ξ.^ ^ησα/Λ^©^. ^^?xJ Achenas veniflet, acivicate dekausGramma- 

iU Ά^-ί^οί, κα; rtj^: -n\i TnXidi >ga/i^aUxc5 at- ^-^^^^ multos ibi docuit aniios : fimulquerub 

geS-eli, σχιχνά τε e'7rai(J'fcUiJii' 'ϊ'τη' και έ7Γ2α<ίϊυ")•>ι ο- magno Proclo erudituscd inomnibus recon- 

yu,», ctTx i/J^ σοί5άηΐζρ£,, •λ1;ζ3ϊ ΤύΓ ^γάλω Π§ο)ίλω. ditxfapientiiE partibus. Cum autcmacalum- 

2ά3.βοΧ^ζ όϊ avTcS ^5 Θ^χy^yL•u -πνα, ri^ gxeT niatonbus apud Theagcnem illius loci civem 

"^n/ / ' «n cv ^ '^' l;cL» ^r,\ ,,ί',^ο delatus, & 2ravius,quam magiihum decerer» 

^α^μ,ψω,^ u;/^m.u ^, ^^tΛ ^ ^ ^ ^ -= exagitatus huiTet, Byzantium venic. Ac cx- 

v(^ ^^ ε;^ρ!«7 ^^o^caxo. υ-^τ αυτΗ v^.e^^^-i ^^f'^; ^^,^^ ^^ί^^^, bonum & probum fe prxbebat : 

eiof, liAV ei5 ΒυζάνΙι-οΓ τα f^j clWa a-^bo^ x, ς^^^ ^^j. -^^ ^^^^^^ -j^ ^^^ omnes Chnftiani ef- 

^>;<ϊΏν <J>cavoVV@*" <^5 ^e ci XdxiJavK 7τά.νΊας e- f^j^^^ Grxca fua religione, (quam non diiH- 

vaa-M -τήλΐ το ελληνικοί' clvtS t»5 3ίργισχύα4 Qnc e- mulabat, fed confidenter apertequc oftenta- 

ycv <^xs^<n^ άλλλ ^ crappWoi .Ώτς^Λίλ«5 <Γ^ι. bat,) opinionem atrulic horainibus, fe alia 

/ (V ' * \ ■^ ^" ^7. Λ^Λ^^ ^^^,, .,' quoque arcana doftnna elle prieditum. Ita- 

jcvuAwi^», ο t^ rr ^ ^ que Hillus cum libi commendatum humani- 

^Vc=q -x^s/ou» >,>t. (π/ςα<)-έ»^ 3. αυτοί, ο Ιλλ@- ^^^ fufcepit , & poemate quodam recitaro, 

ifSias ^x^, καί τί και ^ιμ^σ^Λ ^in^a αναγν^ν'δί. hononfice tradavit , & ftipendium ei dedit, 

Χα,μτίροίζ -η 1•ημ^\η, καί σύν'^ζΐ)! ^L•xe , τία> /^ partim privatim de fuo, partim c publico, tan- 

oLtos ί^'α, r J"e, άί Λ^^σκ£ίλα), κ*ι 6y. ry JV^- quam doaori. Et cum abiifiet in Ifaunam, in- 

(ή«. καί ατΓΕλ^ο'νΙ©- «ίε αύτ5 «ι'ί τΖ«) 'loaueiav οι' vidi ejus confiaa calumnia, tum ex fuperiti- 

, η , ρ ο^/η ^, /, .\ ^r _- tioneeius, tumquodariolari& vaticinaricum 

'^^ t / 'rr/ r- r \ η ' f) ρ Hillo adverius Imperatorcm dicerent, per- 

T«i 5g.,axuai, και o-n μ^Γyccn.u, y.^^ μ^kuoύo rcS ^^^^^^^ 2enoni & Verinx, qux tum pluri- 

"Ιλλα !(t;v V βχίηλίαί, ^ι^ηλ τ Zwwa και τ B)i- mum poterar, ut relcgaretur. ItaqueillePer- 

eivoc, TOTi μί-)^ςΌ(, SvvxjlS/j^mj, ττίζ -ττόλίαΐί Ικ-χίμ- gamum Myfia: urbeni venic. Hillus autem» 

-ψαι- καί ό ^<5i() e? Πέρ>«Αων ep;:(«3 -ras MutiV. "ΐλ- ^"""^ audiilct, fua caufa pulfum efle, eum in 

λ@- ^e TwQijidjj^xr^rU^ αύτ» ^φχσιν Ιλ>ιλί- ii^^uriam revocatum, & conHlianum &c con- 

€^ ' "n _' f ' ^ fl'j > ^ ' 'T tubcrnalem adrcifcit, & (crat enim vir re- 

o9rt/ τον αΐΊΛοα, -ττίΜψοί αναλαα.,ίίαν<} αυτοί/ ε5 Ι- ^,.^ , ι•^• . ' . > 

ι \ , η , , ^ ν / ~ riim politicarum in pnmis pcntus) cas res 

oaodxois^ κα.^συ^/28λον te αυτόν και συνοικ., ^iei- pnncipatus fui, quas adminiftrandi otiumip- 

Tof, καί (it^-i^' -^τολι^Λ σι«/έ(7Έ&)ί ίμίΓΚίαζ) τα Γι deerat, illi mandac : ac Byzantium profe- 

TMs 2ίζ;^5 οώτΗ, ^ζ^ι^ί ά im %;ολί«) 1ϊ>ί, ίΙιοι,ίίΤΐ' itus, eum fccum adduxit. Cum autemMar- 

εττετς-έττΕν, ελ^άν ΤΈ ei ΒυζάνΙιοί', cn;ft7ra§eAa/2ei' αυ- ciani confpiratio cxftidiTct , Hillum animi 

ToV καί ό'τί eym1o« Mc^-^av5 σίςασχ^, :a^ga%^ ,^"^'""^ ipfc confirmavit, tantumqueeffatus, 

^''τ>%Λ, ^'_) '^a'» ^ - ' ' ^ 1 rovidentia nobifcumfacit:fuΓplClϋncmproe- 
V ~ / l. c \. , . „/ ' b"'t iis, qui tum fubaufcultarant, qiiali ex 
0-Π τα τι,ί .s;£3.oiai μ^^ ^,μο>, ^^ 'ηΊχγ^\,ζ, ^a- obfcura quadam priEnotione iUa divinitus ι Παμ^ζΐΰτκίίζ.^ Πχμ,ζΰται ^.] Harpocratio: Παμ,ζατκ^^^. Πα^Λ- 
ZumioiJiiiij®^ -ί Έ;Εχ;5Ί.'^ς. Sic etiain apud Suiilam lcgendiim eO. 

1 Σϋ 4'» *• Σ(«4ΐ». <■ ζ.ί>όφ.] Ariftophanes Ecclefiaz. pag. 749. 
f fo+- Ed. Baf. P.) ^ na(t.«?£OT®-. οϊτΐί |K,i';>« js-stjji' Ziv. !ui»m «iVa tin^ 

fbXTat iyi»iTTi τγ TmXmU] Hxc oinma ex Μ ilclio hillonco cxcer- 
pta c(re, colligo cx iplb Suida iiiira v. ΣΛ^,ξ,, , ubi tragmcntura 
Edogs hujus, addito fcriptoris illius ηυηιίιιε, rcpctitur. ΠΑ ΠΑ α 

ξί^ίν^'^^ή^το'ϊζ^'ηυ-ττΛκ'ίίαΛσιν,ωζίχ'ην^ ^'^^''^^• Et cum res ita evcniilcf, ficuc 

aJ\iA« miiz^ BidCo^ ^z^y^Ucc,. xocl WpJ.yl®', .', ^^^' ^''^"'^' rermoncm ejus cum cvcn- 

, ; , η' ο '\ / ν /- ^cr, auaoreni loluni exiihmabant, qu.-cmiro' 

c//Aim \ογ>ϊ συμβχ^ονία, Λυτζν τταν^ν αιτιοϊ (oist quodam modo cvcnirc vidcbantur. Sicqui- 

φ.λίΓ CvuA©-) μόνον υτηκίμ,^Λ,ον -tuv /ζτ^^^ωζ dem iapientcs de eo conjiciebant. Si vero 

007015 :are/2ctiW (Jbxvi-Tav. 8-ra /^ ol σάφξΟΗζ 'zfei^ ^"'"^ ^Ii"cl tuit, neque conftanter refutare, 

cdrS i^roy. u ^ 77 xcl] ^λλο !«^, ό'τί IvugSi "^^"^ affirmare poflum. Hillus tamen & 

' ■- .'V /„ - '... " ^ "^ ' "''axima & minima quxquc cum iUoprimum 

,, ,'^ , Ρ / , ^ ν / •, communicabat. Tum vero illo anumpto, 

και ίΛχ:^<^ν αυτά) -a^ara. aj/ujivsTD. ^κχ< τατΕ -roi- Nica^am veiiic hyberaatum, fivc populi of- 

vuv λ^β^ύν Λυτον, ίΐζ Νί-^^,χν >ϊζί ^)ζιμχστcVy em τΐω fcnfioiiera declinans, fivc fiitum illud, quod 

£κ t5 J^IjM•» (Γΐ/^^ίζέιΛν ^κ!ίλ(l'ώ^ είτΈ Ι-τΑ rcui σφα- tirbem ciEdibus infeftabat, evirare paulifper 

ya^s 'Tov 'ΐ^ν'ί^ι. τΙω'•7π>λιν.Ικ^ϊ'τί(^^<:'1μΰ'/Λ ^cs^i volens. Carterum Hillus, cumeil"ctliter?rum 

ολ<> ^ίλων. Ό "IM(S^. <p,xixoy©^ uv, <j^ πα- ^'"^"^,' pi-^ientibus viris eruditis prolixam 

' ' n~ , / ts χ'ν V r^ I ~ 'csi "^ anima orationem audire volcbat. Cum 

t . , ^ ~ Γν c^o or / ^ autem multi ex 11S, qui aderant, ad quxfti- 

Axeaxi Xoyv. ■mWciv h tW /2^^-'π;%ovTOf ^5 onem ejus varie pliilofopharentur, & e dif- 

τηυσνι αύτκ ττοικίλα ^iAojOipjiaii/Tav , ε?ΓΕΐί)ΐ' εξ ά- fenftone orationem fibi ηοη conftareappare- 

συμφούήοζ Ό λόγφ• α.σύςτίΙ{^ ά'φ9ν, ' uie/®^ 'ί- ^^*^' ^^^^^ Marius, PamprcpiUm qua:ftionem 

φ»,, JbVxcOtq nx^^a'^ov T^ .^/2λ^8ίν khx-iH^- {lla"^ fine uUo errore expHcare poiTe. Fuic 

,,0 ^ / 4^ϊ>^ '^ ;3^ s f ^ . ^ '(V ■ ^^'c nigro colorc, deformivultu, profeirione 

™. 6-^λ.... ία. <ί. .τ@-^ελα, rU. ^.αν, .^χ- ,^^^^^^^^.^ ^ ρ^^^^ urbe^gypt:onSndus,lon. 

3•)ΐ5ΤΛ5 οψ£ΐ5, >^ot,:^oi.k<?j)? Τ 6•Α7ςιψ.ΤΜ, εκ Πλ- go tempore ratione affinitatis in Gr:Eciaver- 

VC5 op.ua,i<-V@- τ• ci AiVUti?;», ττολυ/ ^-ξόνον ν^τ' latus. Cum igitur a Marlb ad Hillum eiVet 

^Οπι-^^αμ^οΛ D^^ZA-^co; ώ Έλλχίι. a.X^it5 έν πα- dedudus, & orationem de anima diu niedi- 

P«i Μ^ζσ« ^i "Ιλλον, κχΐ ίίελθα,^ \i^y ^i -ψ-.- ί^^^^"^ degancer recitaflet : quoniam ignarus 

^ , , ' ^ r <3' f - ' ^ ' /~Λ ' ^"'^ε'' igiiaros, uc Plato dixic, facilius per- 

■^ ~ 'r'^' ' 'r/ ' ^ n. ' luadere poceft, quam dodus : decepcus Hil- 

i^s T« e.JoT®^'^ e. Q5TC e.Jccnv, «i e.T^i Πλαττ.., ^- 1^3 artificiofa ejus loquacitate, cruditiorem 

^Λνω-πξ^φ' υττά,ρχ^, ^avcf/CicS-els "ΐλλοί μiμ^ζ^μ^- eum omnibus Conftantinopoleos doaoribus 

yt^-,1 cii),ta;Aia, λοτ^ωτΈξον αύτΒν ττίίΐ'ΐίΐιΐ' εκ^ίΐ'έ τ -Trca- judicavit. Quapropter cUm ei multum pe- 

(ίέϋτών -^ KavqamyH -πίχιαζ. l\o ^ -ttdAAw Shs αύτ^ cuni:E cx arrario dediiTet, eos, qui fcholas 

6κ ,ί^^αι'α,ν Λ^α,^'αν, τί^ί φο.'τζίΤ.ν e. μ»σ{ΐχ frequentarent, cum ddeau docerejufllt. Hu- 

« \ ' /Γλ (V' ' 0' -^ ^i> J"'*^ 'o'^"'' "^^s recundx ab hocortx pnncipio, 

γτ txx^ylw εκελίΐα. -π-οαΛυίΐ.. >, a<V 81, ^υS^μ^- multarum calamitatum Reip. caufa fuerunr. 

vicL T^TV τυ^χύ-ύω α.φορμίω λα/35σα, -ττολλαν αι- Puit autem Pamprepius yEgyptius, &:, cum 

τί'χ α.Ίυ;^μχ'πύν iym% t"^ -πΌΧι-ηΐΛ. -f "^Hv J'e * poeta eflet, & natura ad poefiti aptus, A- 

Ώχμ-ζτ/'ί'πιφ' Αΐγ!ΐ'^ιφ'. νηίγ,τηί ^l tov, κ*! ^i thenas etiam fe conculit, poetico ftudio ad 

-TiLUmv ^ύφ^m, 'χφ'αίΐο κα) Ά^ί,νχζί, κ<χ1 τί«] -ττ^ο,- vitam degendam neceflTaria conquifiturus. Α- 

^ '/Ο- 'f ^ ' ~ Γ Ω' thenienies vero Grammaticunieumcrearunt, 

Tt^yw b7mnd'dumv rx xvxyyicax τα) ^ιω ^srj^gcnro- g ■ .• j j r m 

, <^•α~ f"^ ', vV^' ^ juventuti docendx prxfecerunt. lUe au- 

6ι8ΑΦ@-. 01 6iA?iw -^χμμχίΛχοιι xwn», ζτηΐΆ- tem honoris cupidus, & nulU fecundus vi- 

ffixvjo, και ετπ νέοΐ5 S^i^WaAo;/ εςησιχΐ'. ό J^i φιλοτϊ- deri volens, cum omnibus Philofophis, 

μ@>• αϊ', κΛί ^^yoj Ι'^ίΧωΊ Λυτΐξ©- φΛΐνέοθ^χ/, λ- excepto Proclo , contendebat. Hanc au- 

μΛXxL•|.^J^ Ιω ^i χπα.{ία4, -τΐΧΐω ΠξάχΧα μό- ^^^ fapientiam ne attingere quidem pote- 

^s: "^^ ^Λ '^ ~ i^ ,' '^fu^. f ^ ' rat: in reliquis vero difciplinis, quibus ad 

V8, και τ οι,λλίύν «φιλοσϋφο)!'. ths dc Ί^Ύ οι©- Ια/ 5/- •„, ., ^ , . ^ ^ • ν*- . 

^ ,,^ ο , r^ \ -^ , \ ,1 Fhiloiophiam pr.-Eparamur , ica elaboravirj 

Stxiui^, ^ συφ^α4. -z^ 8v rtuj χΧΧψ ^^.α- ^ tantopere fe cxercuit Pamprepius, ut bre- 

J^iac 8ra i^ie-^ToveiTo, και Is -τΌσατον άΐί•}νμνχζίΤΌ Ό yi tempore prieilantiiTimus & doaiflimus eo- 

ΠΛμ■zsf^7nφ' j ωςζ di oxiycu χρόνω Χο•)Λμύί)ΤΌύφ' rum, qui ibi literis vacabant > haberetur. 

ttvcui eib^e, και -τηΧυμχ^ίςυ^ί^ τ α<:7Ώ'θι -^αι^^ία? Plutarchum etiam, Hierii filium, Athcnien- 

^Ίε,λν,χο'^., nxsrdpxH ^ τ5 'l^ei», a^JVii Άθ.- ί "^ .^ Hermiam Alexandnnum, oratorera, 

/ ν'Λν ^- n/ V / ~ " ^ -^ > doitrinaz eloria fuperare Itudebat. Et ha- 

va,8, κα. AAe^avJVe^j Ep/^.8 τ« p>,Tog@>., ^v ro ^^^^^ ^^^^^^ honorabatur ab Athenicnfi- 

κ\ί^ χ^φβχΧαν iσ7ίyL•χi -? ττυλυ/^θία^. tsujs bus,ucmagifternonignobilis. ΡοίΙ hxc aurem~ 

^<5/!) Toivu;/ ίτιμχτΌ ^ζΰζβζ τ Ά3•>;ναίώ)ν, οΓα hS)iJxx- alia eum rerum commutatio eft fecuta, ma- 

λ@^ QT/C kyim. fJl) ^i τοΛίτα, -^χ}) 'i-nga>i τίζ^ί- ximarum fane & peillniarum : ut dilcamus 

μΐ-χ^ν ο^τ^ν O^My^-^ μ^γί^ν ^ καί ,^ο^χίςζ,ν, U ^oxtunx commutationes, qux varias animo- 

/Q. η V ~ / ^ /, ^ ' / ' rum voluntares non minus aperire folenti 

μx^coβiJr^^ -π,ί ry, μ,'^βοΧχ,, ^My^saxi e- ^^^^^ ^n^ chrkzas. IVolf. 

xxqoli TXi τ ■^■),fv τπν/ϊοίχς ^ΖΒ^χ^ζίσ^ς^ \^^& μχΐζ 'ί^^ο^ μί^η? συμτΐ^ΙιΧΛΪζ. 

1 ΜχβΛ'^'] Paulo poft legitur M«f OTi, iiti etiamhicfcribcndum incipit nova de Pjmprepio Ecloga, quam ex Damafcio dcprom^ 
efTe puto. Photius enim in Excerptis ex Damafcio pag. 1072. ptam cfle, difcimus ex 1'hotio, apud quem in Excerptis cx il\a 
viri hujus raentionem faciens, itideiu Μιίξιπ» eum appellat. rcriptore, pag. icf;. nonnulla eorum, qux Suidas hic habc-t, ui- 

2 Ή» Ji β nesf^wfiOT®- Αι>'5Γ7ΐ©-. otoj-jjj'? Jt Λ. fi• «ri^i sr.] Hic τϊλφι quoquc leguntur: ut Pearionius etiam obfervaverat 

Β 3 Πα^ -f ϊ4 H Α 

vtitn®• c^ τ5' λ' -? μασΐΧΜζ \ψ>Ζλί.ί' <i'i <ίέ έΤΈξοι >*- 

'ΤΐΌμνψΛ'^ Ιν βίζλίοΐί λγ. Έ^ηίομ^ι» τ Κττισι», εν 
βίζλίοίζ γ'. ^ΈτπΊαμϋ,ζ iqotiw τΐ κ^ι ίΤέ§ϋ)ν ^ι- 
/2λίώ)ΐ/ ■παμτΐΚ'ίι.ςυ.ζ. Πέ^Ι α.μφίσβ>ιτηαιων• Πί^ί *- 
«Ρξο^ΐσίαν, και άλλων ττηλλαν. 

Xi^ To (3a9'JTEg@^ φυσ^Ι κλί ςασί/Λ^τΐξΐ©"• μαίλλον^ 
ίι ΎΌλyJi\ξό'nξφ^ Ιττίρχ^ν- ctyy.^oi γ^ οι ττΏλλοί ταν 
αν^ξωτταν Οτκ έκ τ χτ;ν λό^"» °''^'^' ?'' ^ <^μβ<^- 
νόντων 'miiicd^ τλ5 2^/^^λ)ΐ•ψ&(5. 

Πχμφίλφ',^ ΆμφιτηλΊτνί^ ri XiXAjain^', « Νι- 

■ΛΛ\Ί. ΤΙιυ- ^Λφιν,Υίζ, χ,λΙ ζω^^ίφων Ιν^ξων. ^Γίωρ-μ- 
■)[^ βιβλία, y. 

ΥΙχμφιλ'^^ Άλβξαν^'έυ?, ^ξΛ(.ίμ<άίχΌζ ΆζΛςαρ- 
yei@^. 'ίγζ^-^]Λ '" A^ιμcύVΛ. ί<η " ^t 'τιυιχ.ίλαν τη^ο- 
ΎΥ\. Πίζ} γλωο^ων, mtci λίζ^a>v βιζλία. " lmvytx.uvlaL 

Ι Π«/ΛρΛ»1 De hac vide Photium Cod. CLXxy. ubi de Mifcel- 
lancis ejus Hiftoricis agit; 8c Menagium in Hiftoria mulicrum 
Philolbpharuin, iegm. xiir. Meminit ejus pluribus in locis Laer- 
tius; iaudatque eandcm uellius lib. XV. capite xvii. gc xxiii. 

2 ΟΪ λί'>ί•πίί ifpo/ y^ m συ>τ.] Locus hic mutilus mihi eiTe yide- 
tur, quem lic icribendum & fupplciidum efle cenleu, a λίγι-η^ 
tifcei tC, τα fft/>wy /{?■'& i>&<'««i « ^'ί xio Πίί(«.^ιλ/Μ/ «xiipif f7W(, &C. 
Circumterebantur cnim lub noraine Pamphiles commencarii Hi- 
ftorici, quoium auctorem patrem ejus eflc nonnuUi tradebant. 
Vide Suidara inira v. Σβτπΐβ^'/^?. 

3 'liie/did xznfijttiii^'^ ou /Βιβλί'βι? λ-/] Hujus operis libros viii. 
le&os iibi tuifle teftatur Photius loco ante laudato: quem vide. 

4 Έτηττ/ύας ίΐΰζ/ΐωψ} Ex his librum fecundum Excerptorum 
ruorum conlarciaaverat Sopater, tefte Photio, Cod.ci.xi. pag. jj;. 

f ΐίΛμ,φίλϋ'Ηζ, 'Vcilat νχύϋξχ®"' "« ΐ^-Ι Hkc funt vcrba Poly- 
bii, qux exftant in Exceiptis a Valcfio editis, pag. i lo. unde ea 
Suidas fumpfit. Confer etiam Nollrum lupra v. Διαλίψΐί• 

6 nenn^fciTx] Lege Παιπίρατϋ, ut habetur in Colleftaneis Con- 
ilantini, ioco laudato. 

7 Π«/Λΐρίλ®-] Hic forte e(l Pamphilus, philoiophus ille Plato- 
nicus, qucm Epicurus Sami audivit, ut tcliatur Cicero lib. i. de 
Natura Deorttm, &. Laertius in Epiniro, iegni. xiv. Cxtcriim de 
hoc & iequenti Pampliilo pluribus agit Lainbecius in Commen- 
tar. de Bdliothica Cifar. lib.ii.cap.y.ubi contendit.Suidam cxduo- 
bus Pamphilis tres tecillc, lcriptaque iccundi niale attnbuiile pri- 
mo; & proinde totum hunc de Pamphilis locuni iic icribcndum 
Sc in ordincm rcdigendum εΠΈ ccnlet. Πίί|ΐΛ(ριλ(^, Ά/Λ,φι^πιλι-ηα, 
i) Σικυ&'ηΦ^, κ Νί.(5ίΐιιλι7ΐ)ς, ό taixAij^i? Φίλο}ξίΐιΛΜ.ν•'ηί;. f Πχ/Αφί- 

/βίτΒίΛ tsiTU ΐΟί^ΐο». ΤίΛίξγΐ/.χ, βίζλία y. Εις τζίΝικ-χνίρα dtii^iyr,^, 

Afifttuta. ίίΐ Ji τΐΌίκίλύ» .ae /ιχ,ι yXumSt, η-πα λί^ίαια, βίζλίχ ontii- 
X^t^ myTt, ί?ι ^i hcil b* Ε ^i^iii ί^ς y ί2. τκ y^ Xirs y Α ί*ί>^ί ίί* Δ 

Λ« ■ΰΐ^ίΓία r^cf-WfiSiTixcc. ίτΒ? ati ii/if/ttT?» iXiyj^ c* τιΐς ππτνιι;, &C. 
Sic crgo Lambccius omni.i lcripta, qux Painpliilo pnmo a Suida 
tribuuiuur, ci abjudicat, & fccundo alTigaat ; addLiilus auftorita- 
tcG.ilcni, qui in loco intra citando Pamphilum illum, quidchcr- 
bis fcriplit, Urammaticiim appcUat. Argumcntum hoc Acliilleuni 
fane foret. Γι Suidas cxprede tradcrcr.Pamphiliim ex tribus piinium 
de herbis lcriplilTc. Vcrum cum Lambccius ex lola conjeitiira, 
quam ex vcrbis Galcni elicir.loco huic Suidx, ΕΓχό^βί χατκ ίτι-^Γο», 
tanqu^im mutilo, inlcrat τ βατανΰν, vcrcor nc opinio cjus infiimo 
admodum tibicine nitatur: prxfertim, cuin Galenus tiadatquidcm, 
Pamphilum de heibis ftriplillL-, ied ncc de koniius c;iruni, nec dc 
ordinc alphabctico ullam mcntioncm iaciat. Quarc cxiftimo po- 
tius, opus Pamphili dc Iconiljus ejurdcm fuillc argumenti, dc quo 
fcripti iunt duo libri Philoftrati ^* iiko»«», hodic adhiic cxllantcs. 
Porroquod ad csteras cmendationes Lambeciiincititum SuidxlocQ 
attinct, de iic cpid fcaticndum fit, in notis fequcntibu* dQctbimut^ Π Α 

ΐΙαμφ^Ι^ζ. Omnia illuilrans. 

UcιLμφ'iλy\. Pamphile, Epidauria, fapicnS> 
filia Soteridis : cujus ctiam efle dicuntur Com- 
mentani Hiftorici, [qux fub Pamphiles no- 
mine circumferuntur,] ut audor efi: Diony- 
fius libro XXX. Hiftona' MuficiE : vel, ut aiii 
tradunt, Socratidis mariti ejus. Scripllt com- 
mentarios Hiftoricos, libris xxxiii. Epitomen 
CtefiiE, libris tribus. Epitomas Hiftoriarum 
aliorumque librorum quamplurimas. Decon- 
troverfiis. De re Vencrea : &aliis mulcis. 

ΠαΑ^φίλίί^ί. Pamphilidas, Rhodiorum nau- 
archus, qui ad omnia temporum momenca 
aptior Pififtrato eile vidcbatur: quippe fa- 
gaciori ingenio, Sc majori conftantia quam 
audacia prxditus. Plerique enim homines 
non ex cunfilio & rationcj fed cx eventu de 
rebus judicare folent. 

Πά/Αφιλ@». Pamphilus, Amphipolita, vel 
Sicyonius, vel Nicopolitaj Philoiophusj cog- 
nomento Philopragmatos. [Scripficj Ima- 
gines [herbarum,] ordinc alphabetico. Ar- 
cem Grammaticam. De piilura , & piolori- 
bus illuftribus. De re rullica libros iii. 

Πίμφ\λ@^. Pamphilus, Grammacicus Ari- 
ftarcheus. Scripik Pratum, five variarum rc- 
rum Colleftanea. De Gloills, live vocabu- 
lis, librosxcv. a litera Ε ufque Ω. Nam ab 
Α ufque ad Δ Zopyrion compofuerac. Ια 

8 Εΐκίϋχί x»m 5»(y~c»] De hoc loco Suid.x exhibebo Lefkon vcr- 
ba Lambecii lib. 1 1. pag. fjf. yjo. " Ejufdem quoque Pam- 
" phili Grammatici Alexandrini lunt omaia illa fcripta, quas jam 
•• citJto loco a Suida fallo attribuuntur Pamphilo Philofopho 
'' Platonico. Horum piinium , quod traditur continuiile Εϊκ.ό- 
" /βί xam ίΌΐ^ΐο», i. e. Imetgines ordine alphabetico , prxcipua 
'' tituli fui voce mutilum elV, utpote cum non addatur. quaEnam, 
'■ aut cujus gencris tuerint Imagines. Supplendus igitur eft hic 
'' deteitus ex ilipra citato Galeni loco, 8c iine uUa hxfitationc 
"fcribcndum, Ει'κ^ιοί τ βοια>α> κα-πΐ ici^Tot, i. c. Ima^ines her' 
" barum oniine alphabetico. Significatur enim illa ipfa 'jc^cc/^^Tcitt 
"-nfei r βαταναν r.cctu ^i^Xoi, live Traifatus de Herbis alphabeticus, 
"qui lccundum Galcni teftimonium fidc digniirimum itafuitcom- 
"politus, ut ex pocticis tabulis aliifque illi lofertis nugis & inep- 
" tiis iatis clare apparcret, auftorem ejus tuifle Granimaticiiin, 8c 
"eas herbas, quarum ideas five tbrmas deicribere conatus ef- 
"fet, nunquam propriis vidilTe oculis. Quas ergo Galenus vo- 
"cat ι/ίοί herbarum, has Suidas appellat •ίχό>αί ; nempe quo- 
*'niam Pamphuus non nudo tantum fcrmonc formas hcrbarum 
''deicriplir, verum etiam ad iroitacionem vetuftiorutn auftorum 
''Grjccoium , quorum iplc compilaverat fcrinia, dcpi£ias ea- 
"rundem effigies addidit. „ Hic Lambecius : Sed cujus argu. 
mcntatio mera tantum conjedlura, uc dixi, nititur. Locus au- 
tcm Galeni, in quo de Pamphilo agitur, adducitur ab eodem 
Lambetio pag. j-ip, & fic ic habct : Ό Λ' j< Πάμ,φιλί^ , i 
Tti ^^k^ Ύ βοτκν&;ν ffvt^ii^j ίϋΛ(λος ί?ϊν κάξ αΰττ^ν, iif ^ξΛψ^, ^αμ*- 
/ίΛτιχβς ΰ>, <ί f/jit6' iu^r.c!i tw? βοικνοί, ΰτηξ ΰι Λί jiirwi , μ^ίιττ "? 

ά'κίΟ βασαιχ πττηΐίϋικιί^. Ε: paulo ante: Outju Λ «ί^ίί Πα/κ,^ιλ©- ί• 

f«^oi τκς /SoTOfoi ίτηλίγίΐη». >ζ Λ? xt^DTZti «Jt?? <Ϊ&(Λ9Τ^, <? «λ- 

Ψ,^Λγ? άηύ.ατί%. Hkc GalcniiS. 

9 rnu(}<xd βίζλ.] Εχ hoc operc Paniphili fragmcnta qusdam 
hodie adliucfupcrfunt in Geofoaias,Cn'c CoWciiineis dc Rc Ruftica. 
Vide lib.ii. cap. xviii. lib. v. cap. xxiii. lib. vii. cap.xx. lib. x. 
cap. xxxtx. cap.xL. 8c cap.LXXXvi. lib.xiii. cap.xv. lib.xiv.c.xx•. 

10 Af^f/ttSrx] Opus hoc in cpitomcn ledcgerat Diogenianus, 
tcftc Suida fupra v. Δ<ο;)^^«£Μ•οί. 

11 "Efi Λ »iny.//<ur ^βίοχΐ). -Krei yA.] Lambecius loco ante lau- 
dato refte moiiuit, fcribcnduni ellc , iVi ^i ^ιιχίλόΐν ^ί^οχί, yAsxr- 
ο-Λ, ί'τΓ» λιξίΛΐ», &c. Enicndationem cnini hanc confirmat ipfc 
Suidas lupra, ubi recenfct auftores, cx quibus Lcxiconiuuracom- 
pilavcrit. Cxterum opus hoc Pamphili -cs< νλαο^αν laudaiit A- 
thtnxus, Etymologus. & Euftathius ad Odyfll pag. 15-72. 41. 

1 1 'EvvttiiK9•^ 7τί>-η] Sic lcgitur in MSS. Parii: itemquc luprain 
catalogo auotorum, cx quibus Lexicon SuidE cumpilatum cll. At 
priores Editt. habcnt, o-t. i. c. ccv. cujus loco altcram ledlionem 
lubftitiicndam eirc re£ke judicavit Lambecius. 

t5 ίΐ Α il Α i^ 

Τ8 ά μ^χζΛ^ε S' τω-ηυύ.^ Ιττΐτηιί,χΙ Είί τα. Νι- Nicandri loca ab aliis non explicata , & m 

χ-Λΐ /JYu Λπξί,γκίχ,χ, ΤΛ xs^^/^A 'Ότηκά.. Τίχ- ea, qu.x vocantur Opica. Artcm Criti- 

vlco Y.tKVicAr και ά'λλχ τΣλόΤςτχ ^aLju^,xU.x<i. ^^"^ ' ^ plurima alia Granimatica. 

Πχμφιλφ:'- ζτ@^ *e) ίμμζ'^Λ tMyiv cV -roTi Πχ/^φιλ©-. Pamphjlus. Hic in conviviis 

-TTsTOii. verlus lempcr loqucbatur. Vcluci, Infunde 

"E7^<1 ^eT. μΜ,χα.\ T^ 7regSlpc@>' σκ^λ®-. ^f ' f"'^'^ ^'^^^ ^ ^ crus perdicis \adde}\ 

'Κμ'Μ Jb'7« TTi. ii ^axS^K -ns Λ'™. l^:f ς''' ;'f ^^'^"'•^' mtplacmam aUquts 

r^" -Γο-'^ί^' Λ ^ ~ ^^^• Sic Athcnxus 111 'i;/z;w(7/i»/V:i////j. 

Πα^6ίιλ@^,5 <Λ)^>ϋ705 Ά5>ν«σϊ. καΐ eW7i?e . Πά;α?>|λ(^. Pamphilus, DemagoguS Athe- 

> - κ' ν ^ 0.^ ' • ' ^' ^'^• Qui cum xrarium cxnilaflet, & in furro 

ΤΛ ra <)V»> '<-'='•' <Φωρ5)ίθ€ΐ? enr αυτοφώρω, JCitTi- ^„.,^Λ^ c '"^'• •" '-"^"^"ci, oc iii luiiu 

^'(l " /^ •λ ' ^ ^■^ -^ dcpreheiifus cllet, damnatus cft, ut inquit 

λυ^ι^ 0)5 <J));tn)^ Α5ί9ϋφαν),ί. Ariftophanes. 

n=tfti>og@-. 7rcw%7x φέξίΒΐ'. ηίμφοφ\ Omnia ferens. Varia fercns. 

Ui.μ^^Jχ^.'• Ό Άμφιά.ζβΐφ', o-n '7(a.<£i ha.oj-{ ΥΙχμ^χ!^. Sic dicitur Amphiaraus, quod 

ψ;^ν ώ acFa. « ό Q^^McaavLs -^ΤΛοτχν TZtt) εοα;Τ8 omnium animarum apud Inferos Rcx iit. 

■^υχ;Λν. ii ό 2J^.7rctv7Os Tlw 4νχΙω σάζων ο 'b^v ^eI,quod integram animam fuam confervet,. 

ά^Λκα')®- ' ^"°*^ perpetuo animam confcrvetj id 

, ^' ^ ^ eil, imiTiortalis fit. 

niy. ^ OV* ©έ» ,'^.^/'"''^'„ '^=^:^'^«^''i> Φ'λέ- Πχν. Pan, Deus Grarcorum, hircinos habcns 

ξγμ@^, Λ'ττξβί,γμΜΐ, ετΓ ωμον ίχ^ν ve/Eei^ov, κ,αι JCft- pedes, folitudine gaudens, otiofus, in hume- 

λοΜζΰτηιν, καΙ συίίίγι^ν- και ζίτ<| 'sfei tvtV ci ris geftans pellcm hinnuli, habenfquepedum 

Tof Άλί7Γ\Λ7κ']@^. ^ fiilulam. . Vide de eo in v. Άλίτ^λαγκτο?. 

ΠΛν,Πχνοί. ΰπ AiW@-, 5 Μι^^χί^'τν ΛνΛ7;/«- πάν. Pan. ^fopus , Mithridatis anagno- 

qvs, έ7£^-ψ* '=δ^' '£λέ'ν)ΐ5• ci ω cpyjcn, ' ΠΞ^λ ι'χ- ftes, fcripfic librum de Hclenaj in quo dicit5 

^lv Y^Aiicd^ juiraiV). h τ<^τω Si tov ΛΤΕ^ίτία/ λί- ^^^ pifcem quendam cetacei gcneris , qiii 

5cv ^veJi7χ^c^v^ , % ^^i^ W^B άνάτίΙ^η , v^ra f, ^"^" vocetur. In hoc reperiri lapidcm afte- 

^ ^\(f riten, qui a Sole acccndatur, & philcrorum 

'^^^'^'^^*• ^ uluimierv.at. ^ 

Πχν.* Το Πλ/ 'ό'^ίν ο, 7ί '/^σμφ', κα) ^9^3^ έτε- Π^ν. Univerfum. Univerfum efl: cunt 

§-,1' τςόττυν, το &/. τ5 κοσ/-^» κα,ι Τ8 έξωδέν κίΐ^» συ- Mundus, tum alio fenfu id, quod cx Mun- 

φί^λΊ©-. /u^ Sv κον®- ^τΓΕζ^σ^ν®- e?j'• το «ί» & vacuo exteriore compofirum eft. Et 

tN\ \ '/ r^ ^\ ■> I \ <:\ ' _A ~ . Mundus quidem finitus eft : vacuum vero j 

, ρ Τ ρ Ν t,x . / η ^ .^^/ innnitum. btellarum autem alixfunt inerran- 

(pegeoQr^TJ^i^e^vc/• Taie τύ^ανω,ώρ:^, x^r .it^ fgs, & cum toto coelo circumvolvuntur : a- 

juve7c©«i 5"i")'^5• '^'i' <^e >)'λιοΐ' Ao|w τ -TTDgeico' Tmn- \[χ yero erranres, & proprio motu moven- 

cOrt/ :λ/^ T8 Ζίίίίακδ' κιίκλ». ό^ι'ωί τΐ τ σΐληνίω tur. Porro, Sol circulum Zodiacum oblique 

gADcoeii^. ^Γvα^ fi τνν ji^ 'ήλιον tlAix^vh -τΐΖρ, και permcat : & fimiliter Luna peranfraftus cur- 

μ^ί^ονα ^i >^i, καΐ σφαίξο^^^, άναλο^ί τ2 κβ'σ- ί""? ^"""111 abfolvit. Sol autem eft ignis pu^ 

^^„,^7^ r, \ \ //1 ~ / rmimus, terraque maior, & slobofusj adra- 

^ ^f,y^ ^ ^'^ ,,,.. /c. tionem Mundi. Et ignis quidem, quiaom- 

ζω Se -TOS yts, Τίϋ -τταααν υττ auTs^ ί^ω-πζίοδ^/^ ^^i^ ρ^^^^^ q^^ ^ ^^^^-^, -ρ^^^^ ^^-^^^ ^^^^| 

άλλα. και τον ^Ί^^^νΰν κα.1 'τω τία) τ^Τν (ίέ κΛνοειίίί eam totam illuilrec; neque ipfam modo, fed 

σκιάν 'έ'^;8άλλ;ΐν , tS μαίζονχ eTvxf. -^ravTo^ev te etiam ccelum. Sed & terrx umbra in conum 

^e^cQtti, o/^l To A^eV.^©-. yicoh^^c^Lv Je ΐ σΕ- definens, majorem eum cfle oftendit: item- 

. ' f '^ ( __, / ^ '^ Q_ \^ que quod undique cernatur, propter ipfius 

^ Λ „ ^ \ Ν V ,/ » ^\ magnitudinem. Luna vero magis terrena: 

Tx ΛΦ ί^τπ;^ mt;m, και τα, άλλα αςρα, tov a^ g^^^ ^^ρ^^^ ^^^ΓΧ propinquior. Hxc autem 

«λιον 6/. ^7αλ)ΐ5 θαλατ]))?, Soegov ον'ζί α.νΛμ/^<χ• ignea, & reliqua aftra aluntur, Sol quideirij 

tIcu ίί στλνινίω οκ τητΙμούΊ ui^Tov, a.sgo/xiyM ^t- qui eit ardor intelligens, magno mari : Lu- 

^α'νΒοαν,καΙ ^<τ7^ον l<jvu. r^a. S^i ί\Χχ ^ >^5. "^ vero, qux eft aere mixta & terrx vicina, 

\r - fv , - __ r,- > \ \ ,1 V V aquis dulcibus. At reliqua aftra, terra. Pu- 

Λκ.. J. α.το.^^αφ^αςο.^^, eiva^ κα. r^ a.^^, κα. τ ,,^„, ^,;,^ [_Sj^i^^^^ ρ,^^^^ ^^^ g]^t,oih , & 

7^«. ακιν^ι /w soav.^ τία/ <ie σίλί,νΣα/ Qrx i^oi epv terram imraobilem. AdhiEc, Lunam nullum 

<I)3S, Λλλα. 'osro inXiu λα^/3άν^ν ^ΘαΧΛμ7ηι^Ιι.υ. lumen habere, fed id a Sole accipere, & ab 

I 'Omjcaj Vox eft corrupta, cujus loco modo laudatus Lam- 
becius paf^. 5-41. refcribendum efTe cenfct ίψίόνι^ΐί, i. e. ut iple in- 
terpretatur, Remeilia contra ferpentcs. At ego potius legendum 
eflecenicam ο'φιακα, fquo nomine notatur poenia de ferpentibus) 
auiloritate Scholiaflie Nicandri, qui pag. lo. Nicaudrum expref- 
ie i> tI όρίακίί citat. Similis argunicnti & tituli librum fcripfe- 
rat etiam Perrichiis, terte eodem Scholiafta, pag. 17. & 30. 

ι Τιχι^φιλ®^. S -ηί α'ίί 'ifijfitii^a, ί'/ίγ.] Hsc Suidas iumpfit ex 
Athensi Dipnofofh. iib. i. p3g. 4. 

j Π«ν?ΐιλ®-, h^-a-Y-ip^ Άί.] Ex Scholiafta Ariftophanis ad 

f /««iw pag. 1 9. (lo.-Ed. Baf. F.) - - ^ . . - . 

4 Πί.>ψι/;κ®-- ό Άμ^φ.] ExSchuliafla Sophoclis ad Elcclmm, fi•". peiVime excuium en ,c.')fl,. Vidc (jus notavimus lupra ad »•.• 

psg. I !8. ut Portus monuit. ' "Α>αΐΛμ>», ubi hic ipfe locus legitur. 

6)'.λ;»7Γ'ί* ad vcrbum ex Hcphjeftione refcrt Photius pag. 493. qucm contcr.- 
Vidc etiam Noftrum fupra v. AiW5rai> ubi eadem legiintur. 

6 To niV ίί)» Ϊ, TE κόϊ•(*©-, ί" χαί' ίτ.] Hac, & qus fequutltur 
ufque ad finem articuli, fuiit verba Laertii in Zcuone Citt. fegm, 
cxLni. cxLiv. ut Pcacroniiis ctiam obfervaverat. 

7 YiM ir^ rlw yn' ku.oh^^ σχΜν ΙτΓ.ζ.] Apud Laertium reftms 
fic legitur, ί τι tIjj yti' Ά xHyeH^ axiUt 'iin-nXitt, ti μΐίίζ»»» si'^ 

8 ϋβίζ^'Λ Sic reiilc habct Lacrtius, cujus loco in prioribus E- 16 ΠΑ 

hy,m ^' το e(p' «^5 μίξ®'- <J>=^'''3 l^' λ!^.:^Α^>1 
Tcti? σαϋi<ίblί, καΙ -^τί^ύ-ββοΆ. mtov, και -ττάλιΐ' 

^§ iyyay^i• t^ ^^ <ji\wIuj έ/ί,ττί-^Ησαν ei'5 ro Tris 
■^s •^σχίασμα. ojix ^ Tca$ ττονπλίνοΐί μόvcaζ ex.- 

T(S ' «λίώ)• o-n Κ^^ λο^δ ά'5 izjyejs τον νιΆιοΐί X4V8/xV'lj 

1ieju&j!>i]. ατζκ,ν (j^imi το 'ΤίΚίτφ' Λυττίί y^^ τ »λΐΛ- 
καν κα.1 r^ i^-3^ /^eoTov γ^'^Ο' ^"^™ :^^^T?i<^!? 
■^bV ίίλιον, τοτί ίκλ.ήΜ- y^ve^ <ί^ το -τγΚλχ^ Λυ- 
ιίΤί JCj;^ τ «λΐλ>ο<3Ί', κΛί τ :^ /^ecra/, ώ XnAcUi^ 
και Σκοξττία, και K^toT, κχ» TaLiga). 

ncivctyef• KSi-^a§o'i'. ay®' 1^', καΐ ayiieia, και 

αυτιΤί app>I(paV' '^^' ττανα^Τί yiujduiui, και 'ΤΤϋλνΐ' 
i^ovoi' Ίχ.7ΐΚν\ζ}ζ cdiTus KS^'^'^) ''-*' «τκοτ©". 

Πανίχ')-;'ίνοαα. * 'A')-ivviro «ogTii έ•7η Tof ^l^sn) 0)j- 

T» ΉφΛίΤα καΐ ττ^ί Ά^^ι^Λί• t;?igov (Γέ ύττο Θιισίώΐί 
ffttua>ayovl@^ ras (^n/iss siV ά^ϊ/. ά>^3 ^i ο a.yc£V 
aJ^ Tre^le Ιτων. και 'ά^ώνίζέ^) τταΐί "Ic9/A<a, ν 
«zjf £σ/3υτΈ§@•, και ά.γέΐ'ίΐ®"', και άν>ι§. Ttif Js κκώ/τί 
ίΐι'Λ^ 2,5λοΐί, 6λαιον ά^φιφοξίΐίσΐ , και ό νικαΐί 9ί^α- 
vSToq eAaiot. ττλίκτκ. 

Πανα5ί/αια. * ΛΆα Πακα5>ιΐ'αια >ί>^1ο 'A^ii^yicTi' 
τα fj^ Ks'-^' 'έΚ5'9Ί' ώιαι/το)'• τα ie :i^^ τταΐοατί]- 
ζ}^^-, ά και yjiyiiXii- ix.cL\sv. ityayt Jg τίίί/ £og- 
τία/ ΐί^ατ®- Έζ/χ^όη@^, Ό Ήφαίτα. τα J^t Παΐ'- 
a^wxia ΐΊΖζβ'ηξον Άθ•>!ναια iy^^AsvTu. 

Παΐίακΐια. θε^ττΕΐα, και ovo/ia 0ea5. 

ΠάνακΊ@^. * ττολίί /ωττχ,ξυ -? Ά'τΙίΧΑΪζ καΐ ■? Βοιω- 
710^. QnxAJ^hs ίί και ίί-Λτίξα? KS^Ae? Το -νώ^χΌν 

Παναλκέί. lof^vgOTOuov. 
Πα/ανυτο/. ^τταντ» ^lwxtoy. 
Παναω^ί®"• ei' 'E-^p^a^/^ait" 

Και 5^/) 7Γ8 Aayovec\ri ρυτι? Travaagioj «JVj. 

Ylctva.TWT^. α.ν'/ικοφ'. 

n.euioLtji7ihs. οιομοϋ ν^ύί^ον. 

rixvafxi^'. 'ζ μίγΛλ», καΐ Swuxth. ' Ήλί» Je 

Ι 'Ηλίω] Sic rcae habet MS. Α. itemquc Laertius loco laudsto. 
At priores Editt. inale, ίιμ,ιιτφΜζ^ίω. 

1 XlcuK.%Ma] De hoc tcfto Mcurfius libello fingulari egif 
quem confiile. ° 

Hec valdc vereor ne ab incptulo aliquo in loeum hunc intrula 
iinr. Quid enim ad rcm taciaat, non video. 

4 T}a*K%cuK. Μλ na»x%',a4ct i'j*w Άί.] Ex Harpocrationc. 

f ndfXKT^i. ^λϋ (*(i|i, -f 'aAJ Et hxc ex Harpocratioiie 
liimpta funt. ^ 

6 n«'i^, Ar*n'r] Photius in Lcxico inedito habct 7ramA'»««9» 
'. c. qui>a βη,ηια ^οιιβ; ijuod magis placct. Π Α 
eo illuftrari. Solem tum deficercj cum ei 
Luna opponitur ab ea, quse ad nos fpeftat, 
parte. Videtur enim cum Sole congredienS, 
eumque fubiens, ipfius lumen ablcondcre, 
rurfulque aperire : ut ope pclvis aqua plena; 
cognofcere licet. Lunam vero deficere, cum 
in umbram tcrrx incidit: eamquccaufamef- 
fe, quare tunc tantumdeficiat,cumplcnaeft•, 
quanquam fingulis menfibus ftct e regione 
Solis. Nam cum obliquo motucontraSolem 
movcatur, latitudine variat > vcl ad aullra- 
lem, vel ad feptentrionalem partcm magis 
vergens. Cum igitur illius latitudo ad Solis 
latitudinem, eorumque, qux intermedla funt, 
pervenent, deindeSoli perdiametrum ie op- 
pofuerit, tunc deficit. Ejus autem latitudo 
Soli e diametro opponitur in Cancro, Scor- 
pio, Ariete, & Tauro. 

UM/oi-^-li. Purum. Sandlum. Caftum. "aJ^ 
enim &c puritatem, livc caftitatem llgnificar, 
& per antiphrafin, piaculum. I//a verocur- 
rebat , & cum ea virgines•, Άρρ^φόροί aiSia-t 
matronaque facr£i & miiltnm tempus flufor 
& formido eas tenuit. 

ΠχιαθίΐΌΐα. Panathen:Ea. Feftum Athenis 
celebrari folitum ob incolas Atticx aThcreo 
in unam civitatem coa£tos. [Inftitutum fuit] 
primo ab Erichthonio, Vulcani & Minervx 
filio: poftea vero a Thefeoj qui populoe 
[Atticx] in unam civitatem coegit. Ludi 
autem Panathenaici quinto quoque annoce- 
lebrantur : viftorique prcEmii loco datur o- 
leutn in amphoris, & corona oleagina. 

ΠαναθίΐΌαα. Panathencea. Athenis duplicia 
celebrabantur Panathenxa : altera fmgulis an- 
nisj altera vcro quinto quoque anno: qua: 
etiam majora vocabantur. Primus Erichtho- 
nius, Vulcani F. hoc feilum celebravic Pan- 
athenxa vero prius Athenxa vocabantur. 

Πανάκεια, Curatio» Remedium. Item, no- 
men Dex. 

ΠάνακΊ©-. Panadus. Urbs inter Atticam 
& Boeotiam fita : quam Thucydides genere 
neutroi Menander vero maiculino genere 
effert. 

Πχναλκέ'ί. Robuftifllmum. FortiiHmum. 

rixyavuTCv. Quod omnino confici poteil.. 

Παναά^/®^. Immaturus. In Epigrammate: 
Nam & niga immatnra in facie tiiajam ap- 
paret. 

Πανάτπ/Τ'©-. Is, de quo nulla omnino eft 
fama. De quo nihil auditur. 
riaxae^cneiVfi. Panariftides. Nomen proprium. 
Πα)'α§;ΐ6@>'. Omnibus fufficientis. Sivemag- 

7 Ήλ/κ Λ •TraiiafKi©'] Refpcxit Suidas ad locum Callitnachi, 
qucm adducit Scholiafta Pindaii ad Nfw. i. \r. i, 

^ii eiiam Apollinem ab omnia ΊΙΙκβταηίι Solt 
Oiflmguunt, £^ fulchram Proferfmam 
Λ Diana. 

Sic enim fragmentum hoc emcndat, diftinguit, & Latine vertk 
vir longe doililTimus Richardus Bentlejui ad Fragm. Calliin. '^ΤΛ- η Α 

ΓΐΛϊαίρμόη:ν. "ίΤΛϊΎοζίΛ ϊ\ρμoσ/uS/Jav. Π Α if navJk.iC7ia.. Ώί '5(ο'.λοΐ', ώ) Πόσ^^ον, το <ηφ(^ 
οώταν, και τηηαοι , και γργον , ωσ-ζ^ μα^ζα, και 
-ττα/ίαισια. TraViJkicna ιΓε 'έξ^ν, οιαν «ΓϊιτπΌν 6Κ5ίΤ@^ 
ojuTcS 'Δομιζαν 7^5{.'&.'n3nTa(, και 'τίίηΐζ 'Tca.vlm μα- 
Τϊ-Λΐίτίν. « -π'αΐ'ίαισια, y\ 'ττίνίοί Ίχβατί, Λψ^ονα., και 

Παι^ίαισιοί. -τπλυΐϋλϋί τς-α-ττέζίΐί. έυύι);:^ίαί. 

7π>^ω 7CIS -ττα^ίΤ^κταΐί, τοΤί ':ί7π>σμιλίυ^σι τα. όνό- 

Ilaiii^AsJtiBi ' γνωμοίζ. τντέίΐ, Siiqpo^Tftis. Ιτηι 
Παν<Γ^λίΊ@^ συίΐαφόίντηί Ιώ <φιλ3ιίΐκ@", και yc?•- 
φων ■νίΛφ'ΐί'Τλα'Ια• και ii^ eis τ -©ίΕ-ί τα ί^}(5ί9>ΐ£/(α 

Tixvhio..'^ «egT» πί Ά^ίίννισι, ywv τα Διοι^ίΤΐΛ 

Ώα.νί\ιμίί. ^Πο-ηξον ^ravi^^i e^eXrjAaKstcnv , >ι 
Τ85 '^μίχαζ σφόι^ν οίκοι χοοτ^λι-^πν ; *f riavJV.ue) 
J^e καΐ Tray^evei ίιλΒ'οΐ' οι ΛυΛι ^G^^5C5'■λδ'v']eί. 

naiiiV/i©^' 'Aifgoi^TTi. 8TW5 εκάλΒ;» τ a(pit/yu- 
^eiira-v 'Zifei Titt/ ^;^ιαΐ' 'α.γζρ^ Q^. το ενταύθα 
•Trxvioc. TOV ^μον σι«;α>ίο&α^ ΤΌτταλοοιοί' c>c' TcU5 
εκ'/ϋλησιοαί, άί εκαλΒκ α.γ>ςο/(.ί. e<n (ϊε Το TCavS^iiaoy) 
'" τταγκοινον. 

Παν^νι^Β. -rravTOs τ5 '?:λ^')•Η5. "^ -^ταντοί τ« c5\- 
ju.uxisi και α>ίλαΐ8 Όχλ8. και ΐΤοας^ίζ ονομοί. Ουκ 
όν^ Τ8 Ίταν^μβ και acTiAyai 'ί^τΜ^Ιίύ^']®-. 

Πανί^ονίί. " μ'ίΛ τ Si-KS!. CJ)uAav iSi^jt *Αθ>]να/ί)ΐί, hi, & potentis. At ίλί» 'ττανΑξ;^^, fignificac, 
Solis omnia illuftrantis. 

ΐίΛνχξμόνην. Pcr omncs partcs aptccompo- 
fitum & ordinatum. Valde concinnum. 

nawg^ioVioi'. Cujus partcs omncs apto &■: 
concinno ordine difpofirx funt. Άξούήχ c- 
nim cft aptus & concinnus ordo. 

ΠχνοωγΙ,ζ• Valdefplendcns. SplcndidiiTimu. 

riavi^jUaTOp. Omnia domans. Omniafubi- 
gens. 

nav(5Ui(7i'a. Convivium fplendidum, & om- 
ni epiilarum gcnerc inftrudum. Μαςα vero, 
eft panis durus. 

navJkioia. [Arifrophanes•. Ί Ο NeptuJie) 
qnam pnlchruni agmeri illoriim apparet-, & den- 
junh 6^ flreynmm , injlar maza: tr convi- 
vii collatitii. navikicna enim ell conviviumi 
ad quod quifque fymbohni fuam conferCs 
cibos fecum allatcs apponensj uc onines eo- 
rum participes fint. Vel τταν jsacria dicitur con- 
vivium omni ciborum genere abunde inftru- 
dVum, & cui nihil deeft. 

na4'JVi7iai. Menfe fumptuofx. Convivii 
fplendidi. 

ΠανΛ'κ^. Pandedl^. Epiflolam mlttere nO' 
lui, ne α ''Pande£ris zllis, qni fmgtila nomina 
ad vivum refecant•, ad cxamen vocarer. 

VlxthXiTiitii yy. Sententias Pandeletias. Id 
efl", malignas. Pandelccus enim lycophan- 
ta fuic litium amans : idemque pfephifmata 
fcribebat, & unus erat ex illis, qui circa ju- 
dicia crebro verfabantur. Meminit ejusCra*' 
tinus in Chironibus. 

ncLyhev.ili. Omnia videnteSi 

ΠάνίΤεια. Pandia. Feftum quoddam Athe- 
nis> quod poft Bacchanalia celebrabatur. 

Ylx^ih^il. Cum toto populo. Univerfi. Ari 
univerfi fedibtis fuis egrejji funt•, an vero im- 
belles ό" ad pugnam meptos domi reliquenmt ? 
*f Lydi vero univerfi ad etim venenmt^ onmtes. 

tίάi.■^h\μ%* Ά(ρ§οΛ'τ>;. Sic vocatur Venus, 
\\\ foro antiquo collocata : quod univerfus 
populus ibi olim congregari folcrer. Ylxih- 
μαν cnim eft publicum, ilve quod toti po- 
pulo commune eil. 

ΤΙο-ν^μΗ. Ejus quod univerfo populo > vei 
toti plebi & gregaris turbx communc efl•. 
Vulgafe. Item, nomen meretricis. Nonvul- 
gari & meretricio quaflu \yi^um fibi compa^ 
rabat.'\ 

Yly.</i\oyU. Pandionis. Una decem Tribuurrt I ΤΙαΑ/Λξΐ^άηον. ii, ολ» τίτ.] Confer Heiychiutn h. v. qui eadera 
habet. 

1 navhitaiii. i Λίψίλίις <f njjtr.] Ex Scholiafta Ariftophanis ad 
Pacem, pag. 663. (4f4. Ed. Baf. P.) fcd ubi pro x^igti» redtiius 
legitiir Trccfrvin. 

3 "Ω5 κίίλί», ύ πi(πιhιt, -zi ϋφ.} Ariftophanes in Pace, pag. 
60z.j4f4. Ed. Baf. P.) 

Ώ nidiihv, ΰς χαλο) τν <πφ(^ ctdmt ψαΐνιτίβι, 
Kiw 7ivy.tcv, <t jjfj^», ixrruif μιχζ» ί !Γα*Λ«ιί7α. 
Sic etiam apud Suidam locus hic diftinguendus eft. 

4 Οΰχ. ιπίηιλΛ, Για /aI) tui.j Hxc funt verba Synefii, Epift.C.ut 
Pcarfonius obfervaverat. 

)• Ueuh^i-rtiiii γιΐύμι«(. τχ-Αΐΐ, Λί^ί.] Ex Eiiarratore Comici ad 
Ntiiei, pag. 176. (106. Ed. Bif. P.) 

6 nUthtx. ίΒξ-ηΐ τις'Αί.] Ex Harpocratione, (jui lcriptum ha. 
bct TicivSis; per ». Csteruni, Photius in Lcxico incdito de fefto 

Tom. ΠΙ. illo feqiientia notat: Ιίάί.'φ.. ίβ^τ»' n?,^ na*AWi' 2sA>ir>)?, *i Xari 
riiwdVo»®-. »■ fiJ ^ φυλίι taaVafi/©-. uytTzci Λ auTti raf Δι»; imnc' 
μ^&ίϊτα «"ira? i-ra5 ^ Έ Tmvm hx« '^fiv nS Διί; EaJem habet E- 
tyniologus, nili quod pro 7m'r'^ ΛΓ» ν»"•, apud eum legatur, τχα»- 
TO ΛκίκΗ»; diccrem niendofe, li de incpcis etymologiisquicquan» 
rerti ilatui poflct. 

7 ni-n^<)'l Sic reaius MS. Parir A. quam priorcs Editt. qau 
habent, «^ssTTp^?. 

8 ΏχΛκμ'®- Άφ^^ΙΊτη. ίίταζ ώί-Ι Εν Hafpocntione. De Ve- 
ncre Pandemo autem prxter alios vide Mcurlium ad Lycophr.iii. 

9 '£» τκΓ? (Μχ,λήίήΜς] Has tres voces cx Harpocratione revoca- 
vi, qux in prioribus Editt. deliint. 

10 Παν»"""] Sic refte habcc MS. Pjrif. A. itemque Harpocra- 
tio, & Photius in Lexico inedito. At piiorcs Editt. pelTimc τη?-- 
γτ,πμ,Μ : qiiod vocabulum Portus iiieptc inrerpretatur. 

1 1 Πίί*Λο»ΐ4. ί*/» τ Six.y. φυλ.] Εχ Harpocratione. is η Α 

Πα^αίτι®-* ό νέάτΕξ©-, Nutstysg», 'P5<h©-, φί- 
Xscroip®- 2•π*>νκοί, Aioryimi γνωίψφ', % XgcBil- 

ϊδ, /Ui? Πολν/2ιοΐί Μί'/ΐίλοτζΌλΊτΙα/. ΙτίλΛύτησΐ <i* cV 

-77) s μiyκ.\vιί isms. 

Γίχημ^. οΛμΛ, μΐωοζ <ο^^ Mxy^^myy Ό Ίζ- 
Aili^ <ΐ>^ 'Ρωμαιοίί. 

riiijtiof. τότΐφ: cucL το "PTihof τ" 'Ρωμ^Ιαν nai 
Iw κοιν?ί ^ajiai τ Θίύίν, n.xyfuo* Ικχλΰΐι ccu-nif ο» 

Πίν^ηζ. οίομιχ, x.Ccioi, 

Πανθ' *ο,αΰί«,, κα» 'Ρο^'^-τπ? w %3lKy\• >i 'Ροίΐ2'•7Πί 
ίταΐζο. eytiuo. ταί isi τηλυ α,τηλίστχ,νίαζ •^γΰίΑον, 
το 2^φοξθ¥ τϊΐί μίζ^ί^ζ , 'Ζΰζβί TOLS α.λΧας ■γιωοΰ'.- 
Xjcs ffiU/ogaiOoi, Όηψωνω το λέγο/^;/, 

riiv^i©*• ovo/ict, κϋ£χβ/. 

Πάν^' οσ α» 0eo5 θέ'λνι, χ « Tii^ y^^g^oT, ;^- 
§6t ;cj^^ vS» τα,υτΛ. ETigoy eTggo) t^twv ^^ 3(5i/goi' i- 

ι iUi*hyji7tiic i ι^^λΐς- -ΛΜί^ς τϊ Λ'χ.] Εχ Scholiafti Arifto- 
phaais ad Plutum, pag. ^.j•. (aj. KJ. Baf. p.) 

i ΠΛΐ.Λ>(ί)(] Sic habeuc MSS. Parif. At priorcs Editt. W»Ji>i«i.8c 

3 Ucuihiaix. vriMi n&.] Ex Marpocratione. 

4 Π<»*«7ΐ(^ i «fc'7ij€>-, N«»«/:] Dc lioc Panjctio vidc omnino 
Jonlium lib. u. de Scrift. Hifl. ^hil. cap. xiii. 

f Π<«*Λτ'7ΐ©- fo«>i^5. έτΐί ii«f.] Ex Scholiaila Aiiftophanis 
ad ^i/fi, pag. j-oi. (jSj-. Ed. Bai. P.) 

^ 6 Π«.«• i>o»<K, Φ'Ρο^.] Ut fenarius compleatur, fcribenLlumcft. 
Aw«»i of<,o(«, &c. ut Portus etiani monuit. Citerum, Erafraus 
prova^jmm hoc milc exponit. Non cnim fenfus cjus cft, ean- 
.icm c(ic conditioncm mortalium, formofofque pariter ac dctor- 
BJCi Itflclccre & jnori: ftd potius, ftultum eflc, formofas tantum Π Α 

apud Athenienfesj a Pandione Athenienfi C\C 
vocata. 

ΠΛνΛκέΙτξΊχ, Mulier tabernaria. Caupona, 
Sic dida, quod omnes excipiat. Eadem eci- 
am ^tstTTwAis vocatur» quod vinumcorrumpat. 
Π)?λο5 enim vocatur vinum. Unde etiam vi- 
tis dida eft α.μ7η\@", quall έ^ττΕλ^τ-, i. e. vi- 
num in fe contincns. 

Πίϊίοχΰί. Mulieres, quce omnes excipiunt 
hofpicio. CauponiE. hoc autcm, quod cir- 
cumferiur j vel vetula canpoyits jam nornnt. 
Ec ■m.iS^-iui'Jh diverforium publicum. 

YlxvStiAx. Paridofia. Urbs unacxillis, quic 
funt in CaiTopia. 

Πακί'ν^. Culter culinarius» quo carnesie- 
cantur. Item inftrumentum Muilcum, quod 
eciam ταικ-πί dicitur. Vide in v. Π>;κτ;'5. 

HxyS^-ja^. Pandrofus. Nomen mulicris. 

Vixycan^if. Panastius Rhodius, renior,Phi- 
lofophus, inter reliquos Philoibphos cele- 
bris: cujus plurimilibriPhilofophicicircum- 
feruntur. 

UxvMTit^o ηάτ. Pana^tiusjunior, Nicago- 
ra: F. Rhodius, Philoibphus Scoicus, Dio- 
genis difcipulus, &: pra:ccptor Scipionisj cog- 
nomento Africani, ροΠ: Polybium Megalo- 
politam. Obiic Achenis. 

Πχϋ'ΐύ'ηφ' μαίί. Panxtius coquus, qui par- 
va eraC ftatura corporis. Hunc Ariilopha- 
nes irridetj uc qui uxorem fuam in adulterio 
deprehendiiTet. llla enim, cum magno cilet 
corpore, virum parere fibi cogebat. 

ΐΐίκμ^. Panemus. Apud Macedones eft 
nomen menfis, qui apudRomanosJuliusvo- 
catur. 

UiAiov. Pantheon. In campo Romanorura 
erat omnium Deorum templum, quod indi- 
genx Pantheon vocabant. 

Πάνθ>)ρ. Panrher. Nomen proprium. 

nav96ig@-. Pantherus. Nomen proprium. 

navS' 0'iuiot, xctl 'PoJ. Omniafimilia ftint-i ύ" 
Rhodopis tlla formofa. Rhodopis erac me- 
retrix. Illos igitur, qui multum pecunia: in 
Rhodopidem impenderant , ejufque noftes 
magno pretio redcmerant, cum alias mulie- 
res intuerentur,pruvcibio hoc ufos cfle dicunr. 

Πχνθο@•. Panthous. Nomen propriura. 

Πί'νθ' OV ii Qils 3•. Omnia qu£ ''Deus vo- 
lueriti 0" fortunaadbonurn exitmnperduxerit•» 
ex animi Jententia fuccednnt. Alterum au- 
tem horum alteri opportuno tempore occtirrit. meretrices feihri, earumque noiles magno pretio redimerc, cnm 
nihil interllt intcr tormofas & detormes, & hx libidini noftm: x- 
quc latisfacere ροΙΙϊηΓ, ac illx. Nimirum, ut Horatius ait lib. i. 
Sat. II. 

Hum, tibi, c^uum fauccs urit ftis, aurea queris 
Focula ! Num efuriens fafluti: cmma, frdter 
Pa-vonem, rhomiiimque .' Tutnent tibi quiim inguin^, &c. 
Citcra eniin, qua: apud Satyricum lequuntur, pr.i-pudoieomitro. 
Dcinde animadverto, ab intcipretibus non elle inteileftam vocem 
.aJVipojj», qiir hic non iigniftcat divsrfitatem ; icd pecumam, livc 
freiiHm : quo icnfu vox illa tiim upud Dionylium Halicarnaflen- 
lcm pluribus in locis, tum ctiaui apud alios lcriptores interdum 
accipitur. Significationis hujus ignoratio eficvit, iit Schottus 8c 
Portus loco huic SuidK lenluni omnino ..lieounj affingcrcut: quo- 
rum hallucinatiuneui iios coneximus. π Α 

ΠΛν.^ο/ίΓΐι;. Ό tS ΠχνΒα* 
TicLv^oiuw. 'TrajiSoxaixv. Βχι2ΐχφ" 

Kcq σ7:ΚΑΎγνχ ^'cLt^cuv. 
^^Υ\) i) 'τΤΛϊΒ'οΐΫίΛ. B^Xoji^ 1<ηίσου[ <n '7ΤΜΐΒοί/ιχ</. 

χάλ»ί >ι 'κ^^ 'Ttxilx τ -? μ>ινιί(^ /Ιξόνον. 

Πά,νΒυιχ. ττχνσίβχςα. ' ΠχνΒυ'^ ^ίσμί Ι^ήνυσΐ. 
'Ζχνσίβχςίχ ϊόμιμΛ, i?e77A»gac7^. 

UxvixcS ht/.taLit,. tSto γίνί^ ί-τη τ ςράίοτ^ί^ν 
nn^SL χΐφ-η^'ν ο\ τ? \•7τζΰθί κ-^-ι οι χν^ξωττΌΐ ΙχΙχζ^^- 
ί/α;ίη. Uiih}.aai5 χΐηας ιτζ^φχνϊίσηζ. TcS ^l Πχν] ίΐω- 
jiaa,v Ipyix^uv otf γκναχγ^ζ μί/ γ^οωγκί. χχ] Me- 
i^cuijvi^ iv Αυσ-,ίΰΧω , σιωττ"^ φ>;σι τν/τω TcS QicS y 
Λιν ci^cntycq. >) om τχ kvSii χίτιχζ ταΤ Πανί α,ητι- 
Μαηι,ν. ΛςΛ-ζίΤα) y^ τηΜμΙων 'ί.φο^<^ uvojf• χχ] χ- 
V. \Λμβχνο\ιΙίί 'ότιΚχ 'xjmo τα,ζβί^ζ, χν^ιςαμδ^υοί χΧ- 
λ',λοΐί μχ)(θν'^. * £11 Ε-τπ^ξχμ/^χΙι' 

Πχνι φιΧοη,οτίίΧω Xxmov fS!^^ •z^mx Xot- 

Κνοί,κ,ον v7nm'^v tovJ' xvefyjze τς^γν. 

tipxTiiyv iv TOii "χ^ρΰπμήμχσί ΧίγνΊφ^, 'ότι χςο/.-η- 
qav '6^1/ h τΌΪς τοί^τΏΐζ ν^ζοίζ μΐναν 'fh τ 'ότΐΚωΊ•, 
χ.αι τΐυυ vcn^^^lou/ ίχ^κ" αώτΌζ •η 'C^i^im Ιβόχ, χχι 
Ql^ τ υ-τηξίταν '7ΐχξί]ΡγΗΧι, μίναν h Tous σχψουϋί 
ΥΙχνιον. ονομχ τό-τΤΗ' 'ivjx )^ xxqpoy ts/^^ xlyix- 
λ&Γ, 'ο hiy^) Πληον, 'τζζβί τοΐζ 7' ΉζβίχΧ'/ιαι; μίζίσχ. 

Ylxncin'2;•' ' χς^υτηξ. 

Πανολ/?!©', eTrav T^OOiTHi. ty^x-\^ ^^^/v9^?<'if5'-> ιό 
^ζβί Aijii^ov fJ!/ τΐω νόσυν iV ίτΐβν χχ\ ^ζεζβζ Έ- 

κ,α) 615 Άφθονιοί' KojU.n'^." xaj '^Ίχψιον 'Ύτιατιοζ 

ΥΙχνομφχΙω. * ω ττασο. <J)/i/aii καί /.ίχνΊίίχ α,νχφχΐ- 
κτΰυ[. 

ι1αννο;ΊΛ. "χούξ^. 

Υίχνοττίυζ. 

Ylxvovnu όνομα,, χχ] Tlxvo'7nxS\is , TiaigfflvUytu- ί9 κοι». Πανότί])]?. νηΧυόφ^ίχΧμΐ^. 
Π^νό-πΙζΑΧ. 

Ι Τίύ»%^ ^ιτμ,ί' ί%ίι>υσί\ Hsc funt verba Sophoclis Ajace, pag. 
4io. ut Portus monuit. ViJc ibi Scholiaftam. 

2 '£> 'ΐ.•πΐ'^ξά.μιμ3.τι• ccnjiix.i τξάρν'] Coecus fit, qui non 

videat, verba ifta ex margine in locum hunc violcnter intruiaefle, 
ubi ienfum & feriem orationis interrumpunt. Qijae enim fequun- 
tur, T~T5 j<'ir£Tit( 'z^ rsi !ΤΒλ. coiijungenda funt cum prscedcnti- 
bus illis, uv3ifuiB/,oi α'^ίλοις fba-ftrnni•. intcr quE proiode cum no- 
ta hi'c importune admodurB, ut diximus, infardla iit; vel penitus 
eatn delcndam, vel faltem ad finem articuli hujus rejicicndam eile 
patet. CiEterum, diftichum hoc decerptum eft cx Epigramniate, 
quod integrum exllat Anthol. 1. vi . c. xxi v. ut Portus ctiam nionuit. Π Α 

ΐίχν^ας. Omnia videns. 

riAvSoiJ^ji. Panthi filius. 

ΠαιιΘοινβί. Adverbium. Solcnni epulo. 

ΠανΘοιΊ-ία/. Lautum convivium. Epulum fo-' 
lenne. Babrius : Leo quidem ipfe lautis dapi- 
bus akmde fe explebat , intejiina haurienSi 
mcdullamqne offimn bibeiis-, & 'uifcera devo- 
rans. Dicitur ctiam Tw.yhina.. Volo te lau- 
tijfimo convivio excipere. 

Πανθ" 'Osro μΐωβμχιν. Vcl lignificat, cum 
omni ira : vcl, toto tcmpore ira:. 

nav6J]x. Maximc vcncranda. [Sophocles:] 
Valde vencranda \T>eoriim\ facra percgit. 

Ylxyix'1 h{μχm-. Panico terrore. Hocacci- 
dit in bcllo, quuni fubito &: equi & homi- 
nes metu confternantur, nullaapparentecau- 
fa. Pani vero mulieres cum clamore facra fa- 
cere folebanr. Et Mcnander in T>yfcolo in- 
quir, cum filcntio non cfle ad hunc Deutn 
accedendum. Vel, quia ea, quorum caufa 
non apparet, Pani tribuebantur. Milites ve- 
ro, [cum Panico terrore corripiuntur,] exifli- 
mantes ab hoftibus fe invadi, arma in fe mu- 
tuo vertunr. Id autem cum in bellis [non ra- 
ro] accidere foleac, Theodorus Rliodiorum 
Imperator in Commentariis dicic, optimum 
eiTe, Γι milites iitiufmodi temporibus 'n\ armis 
quiefcant. Ipfe etiam per exercitum dif- 
currens clamabar, & per miniftros niilitibus 
denunciabat, ut omnes intra tentoria arma- 
ti ie continerent. 

ΐί[3.'^α)7ύ\.{(ψ.ι^ΰζ χττχνΊας. 

rixmv. Panion. Nomen loci: ubietiamca- 
ftrum eft juxta Iitrus, quod Panion vocatur, 
in Heraclece finibus. 

Πχηανιί^ ίψαττίρ. Crater omnibus lonibus 
communis. 

Πχνόχζίφ'. Panolbius, Poeta. Scripfit di- 
verfa: velut carmen ad /Etherium, morbo 
defim£tum. Ad Erythrium. Ad Dorotheum, 
Prxfidem & Comitem. In Aphthonium Co- 
mitem. Epitaphium Hypatix, filix Erythrii. 

Πχ.νομφαάω. [Jovi] Panomphxo, ad quem 
omnia omina & omnis divinacio refertur. 

Uxmylx. Pannonia regio. 
Πχνο-τηύί. Panopeus. 

Πανοτπι. Paiiope, Nomen [proprium.] Ec 
UxvoTnxhi, patronymicum. Panopi filius. 

Πχνό-πΙγίί. Multos habensoculos. Omniavi- 
dens. 

Πχνό-πΙξίχ. Omnia cernens. 

na.vaa'SFfix. Variorum leguminum mixtio. 

; neuian®^ χ^•η'ξ1 Philoftratuslib.lv. ile Vit. Apoll. rap. t, 

Παριλ?»" ^i sV α»»? κμ^ίξΛί k τκς "ΐβκίίί, Τί'ς, ίψ/ι, Κ Ρ ΑΤΗ Ρ β- 
τ55 ; .ί ίί ίφαοαν, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ. Ad iiunc locum Philoftrati Sui- 
das refpexic. 

4 ΤίΜίομ,φαιαι. Ζ mi(m ^.] Scribendum puto, Wcuiofiit^cua Διί'. 
115 0» τΓΚίτ» (pif/Aii ^ (W/«*7Tiii αιαφιρίτζίΐ. QLiomodo enim -n uta.- 
φαΙιί-ταΑ loco huic convenire polTjt, non vidco•, quamvis non ig- 
norcm fic etiam apiid Hefychium legi. Euftathius ad II.G.pag. 711, 
fi. nafoftip»©- Ztii?. inquit, eij « n-»rai sji*<fiii «Wp/e^: quodcoa- 
jeoluram noilrara firniat. 

C i Πανδ/ι- 20 ΙΑ Α ^^ ^ 

T^ ~ ^ ' '1 '» ^,,.,^/., ίΜΛ^'06'^ίδ)' ΠανκίΟίί- Callidus. ImproBus. Sic ciiam 

ςϋϋβρ^. Το ' ίέ 7ϊζιν«ρ>ί M^iis My Α«/6ίίί'τί§οΐ' ^^yg convicium notat : apud Atticos vero 

φα^έν• 'ATltJicl Ji 'ζτπ axpoJ\^cai βλχσψψ'ιΜζ. Ά- pj.^^ gravjillmo malediaro fumitur. Anilo- 

ζ^^φχν^,ί' ^ , φ2^η<ζ3: Et fraudulentimi frandulentim in- 

Koii'- -mvSpyv, xx] 'TraySpyv. 7n7<ha.xii ψ quam. Sapius emm idemdico. Nam & ijte 

Λυτ egS. ^ ^ , Jingulis diekis ftephis fr aiidulentiis eft. Kt , 

Ktzj 7^' VT(i>- it^ TTAvapy®- -TToMaxts ττΐί n- Panurgipparchidas. [Ariftophancs] uc Frau- 

μ'ίξ^-ί• , ^ , dulentus peritringit, Tifamenem, Phoenip- 

kal, ^ Uxvfipyi-Tzsc/^^i^i- tvtVs κω^ω^^Τ «i |^λ- pum, Hipparchidem , & fenem calvum, & 

wpyni, -raV Ticra./ii/^</ και τ Φαίνί^τι^ον και τ Ί•^- Theodorum Dioinen(em. Erat enim Ί heo- 

ττοί/.νίΛι;, καΐ tuV y^V^ ^ φαλα-,ψ^., καΙ τ 0eJ- dorus cxDiomiis, populo [ AtCicx,] fic didto 

fv Λ ^ >•' , v«>.7 -ϊ^ iVii ^ΐτΓϊΔιοαίίαν a Dionio quodam. Jnterdiim enam τΓΖ'.ν^ρ- 

J' '., , ,^ „ < > „ (Th^ j\ikuH + αΡ5 ponitur pro (pgsV^j ΐ• e• prudens. Vide 

Τον 7ray»/);^iv ie e'i5 io\ φ^όνι^ων μ^'^λ^μβ^νασι. και 

ζίτ<1 ey τ J Έγκζρί,τεια. . 

^"^ Et ;ϊανα;λ>!ί. Pei-ditiiTimus. Omnino perdendus. 

„ / 'Λ ^' .+, J ^-s; κ•λ?«^υα8• ΠανσίλΖίίίώ). Plenuunio. Ariftophanes de 

Π2$*σβτ'αφωχ7υν aiw;^yayi; xcii^,<n,^ly} -Tcxv- ^^^^ ^^.^^^^^^^'^ Ecrelpondet: 'Flemlunio. 

σΐλ^ώ). ^ίΐ3'π oi 'Έλλψίί ττανίίί 'Ώ£?5 τία- σΈλ>ινΖ6ί/ Grxci enim omnes in rebus gerendis lunara 

e-Tre^-isv ^'^/Βλίτπνίίί. Δα-πί©' 7«*' '<•*' Ά/»™- obfervabant. Cum igitur Datis & Arta- 
y.eia.,iuvi85 ^>ίν^:^θ«/, 5t5^TOf6c.)^av ο. A^Io/cuii ^^ j^^^ ^^^^ fcrendam ] advenircnr, Athe- 
T -^λιμον. 'ΧΛΐζ\ h ΆζΑΨ>φ^ί ^^ '^° ^f^' nienfes bcllum feliciter jam confecerant. Ad 

hiinc igitur morem Ariftophanes alludens, 
jocatur. 
riavcSevegaloy. 'κχυζίτΛΊον. Πουί^ίΜίςτίΤΌν. Fortiillmum. Robuftiilimum, 

ΠανστΓίρ/Λία. 'π'αγν^ρττία. Πχνωΐίξμίχ. Fruges mifcellcE. 

Πανς^Ατί. ολω ταΓ ςρατΒ-τΤίίο). UxvqpxTi. Cum toto exercitU. 

Πανσυϊί. 'TCxvqpxmS,. και ττανσυί'ΐνι. Πανσ^ίί. Cum toto exercitu. Et τπινσνί^νί. 

Idem. 
Πχν'δί* ey ελάτίονι ^eVVs', αΧίαί eTrop^av. Πάντκ, ώ ελά-τ]. Omnia\^avariiiie β{α'\ροβ' 

ponentesi popnlationes impune faciebant. 
Πάντ e>€i5. ττάντ' %ψαΐΊ[3.ί• Παν? έ;^ΐί. Omnia tenes. Omnia nofti. 

Πάν^ κάλων cnisiy. -τΐα^οιμ,ίχ esn T^ -ττάσΜ ΠάνΙα yj.\m miv. Omnem rudentem mo- 
^3.^icc ^cc^im^. -^τας^κ^ j^ ^ T^^ ri ^p- vere. Proverbium de iis, qui omni ftudio in 
^ r• . rt^, f ^ u aliqua re elaborant. Dutta elt metaphora 

fdjjx ;^Xciy7T>;y. ^ ^ ^ . ^ , ^ ., ab illis, qui vcla demittunc. 

πάντα' ΧΛν^σω ττέΤΡον, ο/,ωια τμ, Παν^ λιτον , ' ' /ο / / >.•ν^««, 

iixyiK- ΛΛΜϋ^ 1 s^ ^ ^ ., ^ ^/ Πχντα, -/.mim τΐΐτςον. UTnnem fmve&o iapidem. 

κΙν\. τ5 MoqxJbvia >ΐ'ί1)ΐ")-έντ@«• h Πλα /oacai, ^n^ Simile [eft hoc proverbium] illi : Omnem 
Κίί-τΐΤχε*, ffl5 «1» ΤίΐΓ t^floKcu tjTs σκία/ίίί 3->iaa.ug3y lapidem move. Vi£Vo Mardonio ad Platxas, 
Χ3ΐτο§υζα« ^^λίλοίττΊ- -ττ^ιά^ιν©" »>' Πίλυκ^^ότΜί fama erat, eum intl•aambitumtcntoriifuide- 
ό ©^i/Soa©- -rey το'τπν, -τπλί-ν ;^o'voy έζ«τ^. L•^ cTg foiTum reliquiflc thefaurum. Polycrates igi- 
' rvv . / /1 < A.v/7,c5, '^.^Λ™ ^~. tur Thcbanus eum locum mercatus, diu the- 
, ,, \ U y / I . ί ο / I η' laurutn quxltvit. Cumautemnihilprohccrer, 
S' ,, , , ,„ , , , Dclphos milic, fcircitatum, quomodo eum 
m λ.>ν κιν<|. το ίέ, -Tavk καλαν<π.ε<ν, ^^.nro^^-^c- reperturus cflet. Apollinem vcro refpon- 
φο^ί T^ τα αρ^ν* y.ivmv. dille ajunt : Omncm lapidem nwve. Prover- 
bium vcro illud, Omnem rudentem quate ^ didum eil pcr tranflationcm ab illis, qui vela 
movent. I To Λ TTCuSfyi i^itTi α-ψοί^. βλΛίτψιιμαΜί] Hxc funt 

vcrba Scholiaftx Arinoph. αύ lutiias pag. iii. (iji.FaI. Haf f.) 
fed ubi pro ίτη σφο^αιι; βλασ-φγιμαίαι^, lcgitur, ίττί σ-φο^ΰί, uvi/jiuf. 

ι Κηί ;7£t*«f33r, £• T.j Duo hi lcptcuarii Trocliaici lcguntur a- 
pud AriOophancm Eqiiit. pag. ;oo. (aoi. Ed. Bif. /'.) 

3 Kiti na*«f ^<3ΓΛ«^χι'Λις. τκτκί xwffc.l Ex Scholiaila Arifto- 
phanisad Acbarntnf. pag. 399. (iSj-. Ed. ΒαΓ. Ρ.) icd ubi lcgitur, 
r/fiSt τ ^«λ«χρ/ί; iiti ctiam hic apiid Suidam lcgcndum cft. enim legitur apud Ariftophanein Achammf. pag. 374. (264. Ed. 
Baf. P.y undc lociis hic dcpromptus cft. 

f Διο'τι 01 Έ»ά</ί? ίτακτις «Tf. J Htc, £■: qux iequuntur, funt ver- 
ba Scholiafe ad modo indicatum locum Ariftoplianis. 

6 n«.'>3( cV !>Μτ1ονί .9-.] Locus hic lupplcndus eft ex Polybio, a- 
pud qucm lib. iv. cap. vi. fic legitur ; Π<<:'»& J[' cii ΐλιίτίονι ^t/^^of 

7 Π«ΐ'& κΐϊΐι»» TTiT^er. όμ3ί'χ Ttj". Π«Ί3' λ.] H.rc, Scquxfequun• 

tur, dclcripta iunt ex Eiuiratore Comici ad E^nit. pag. ij^. 

Παντκ. 11 Α Π Α έι Πχνίζλΐ^οίζίνϊϊν. Πολυζζ^τξτ^Θηβχίω ^i]a- . tiivix λΐ^ον ην. Omncm lapideni movere. 

μΰί Ιζί-ττίμψΒγι '7riAcLju^:pTj7a)jy «5"* Me^JbVii^' Polycratcs Tliebanus, cum pofl: fugani Pcr- 

t^c^yijcn^ ΟΤΪ Πίξσc^ 'ίφυγ:ν και tvgi ^ujrV c' Je ^^'^'"""ΐ ^ocum illum eminet, in quo Mardo- 

uf^c^ φασ,ν x-T^ r ru; y^p-/,8, ^φ^,τ^,. "^"' ^"'-'"^f .^^', «'■^^"[ο hoc accepto, aurum 

^ ^ . invcnir. Alu dicunr, [proverbium hoc] di- 

Λιιηι clle [per tranflationem] ab illisj qui cancros vcnantur. 

nivizc μΐι βζλ,Η γ^Λτίϊν. Ιτη τ ί'α ττλΛλ ' έύ- Υ1χί\χ (Δι βΰλπ ^. Ne in omnibtis "νΊζίοΐ ej~ 

^^•/Λμ{ϊ\ι l2a\ojLdJ>xv. β' 'velis. Dicitur de illis, qui in omnibus ex- 

ccllere volunt. 

nivji Ιχ-ΐά. 01 μ5ρ Χτϊίσί^ξ^ν φχσιν Ιν ΚχιτΙνή ndvlx Ιχτά. Omnia οΘ:ο. Nonnulli ajunr, 

■w.φn^ -ττνλυτιλωί 'Ώζ^ί Tcas <icr' «ύτί Χτ)ΐσι^ο- Stcrichoriim Catanx fplcndide fepukum fuiP 

. , η / Κ \ - ' " n%^ lcj iid portas, qux ab co Stefichorex vocan- 

Τ V /'^ ^, s n\ ^ N' ^ ' ' tur, jplo monumento odO coluninas Iiaben- 

exTi) κ,ο/οί, και οκτ.) /3Λ^,«Βί, κα, οκΤύ) >i;viai. ο, ^^^ ^^^^ -^^^^ ^x:iaus & angulos οΛο. Qui- 

ίί, ο-π Άλ;ιτ«ί ;(τ;^ ^JJOT^a" τ^«ί Kod^v^isi σια/οικί- dam vero tradunt, Alcten, cum CorinthioS 

ζων, ίχ,τω (^υλχζ iTniy^cn τ«ί 'τηλίτας , και οχτα in unam civicatcm oraculo juflus coegifict, τοττύ). και 'Xxv'^yoJi. '?ravlav)i «J^e, και ττανζϊ.'νοσί, 
eis Tirxvigc tvttdv. 

Πχν^-χγί τ τίτταν 'ZtS^we^a/^Vof. και ';rai''§t- 

Παΐ'Τίλίίοΐ'. ΰλοχλ.'ήξοι/. 
ΠχνΊοΛνίΙφ'. 
ΏχνΊίυχίχ. ττανατιΚίΛ. 

Ylxv'lA.)[ai'7(dU.oy. Όκμχ τηλίΟ)?. 
Πανπ (^ivn. Ό'λνι ^1/νχμ\, 
ΠανΤί' Τώ/. 'TfxvTi 'ηη. 

ΠαιΊθί5ν.7τά. 'τΤχίΤΌΐχ. 
ΠχίΙοχξ^οζ/χ. ττανίοψχια. 

Παι^οκ^^ταξ. και κλ^ί^ '^^''''^κ^'^ξ©^, exi >«- 
ϊΐκίΐί* και ετπ κλΐί<•'''ίϊ'ί , ά 7ίχνΙοχζβ(.τοξ. 

ΠχνΊολιγι^^ρ'νίφ•'.^ 'τΐχνηλοιί ο\ιγ>χξοη(^. 
'Άρη Je και νΰμφ7[ TravloAiQ^^govi©^. 

ΓίχνΙομΑγίζ. '7ro?K.uciSis. ' Ε'ί στ^ τι '^υαι 'πχντο- cives ιη ofto tribus, & urbem in ofto partes 
diftribuiiTc. 

ΙΙχν'^χ}. Ubique. Quovis modo. Παν- 
'^X^, & ττανία^'•}-!, In quovis loco. At τταν- 
τα;^ί, & 'Ttxilxyowi, in quemvis locum. UxyJx^ τ τ. Qiiaquavcrfum αΓουΓηΓρίοϊεη- 
tes. Et τταΛαχ» γ'ϊϊί. Ubique terrarum. 

ΠχντίλΗοκ Integrum. Perfeftum. 

riavJatraTr;. Pantxnetus. [Nomen propriii.l 

ΠχνΊίυχίχ. Idem quod -ττανοττλία. Integra 
armatura. 

riavIirtStVcaoi'. Panticapa:um. Nomenurbis. 

Παντί c9'fc'i'<j. Totis viribus. 

UxvTt τω. Idem quod ττΑντίτιη. 

riavToJkiii. Omnifcius. Omnia iciens. ^/V 
opis peregit tantum , qnantum omnifcius ille 
ODemocritus ? ^ 

nxv%S)x7m. Omnigena. 

UavloKfxlo^a. Imperium in oinnia.• 

riavVg^TOg. Omnipotens. Declinatur in 
genitivo , -ττανίοκ,^^τδξ^τ : & in vocativo j S 
■τταϊτζϊκζ^τοξ. 

ΠχνΊολιγ>χξίνιφ: Valdeexiguum tempusdu= 
rans. [In Epigrammate : 0^/V, moi/o mater,1 
modo item uxor : omniaque brevi tanttim tem- 
forefui. 

Πχντυμίγίί. Mifcellaneum, Multifanum. Si- μι-γ'ίί^ και «υκα/'ττυν liixpyoi, Ό harnTiii ίυγυ5 cubl fradium effet, variarum rerum copa ab- 

(Tua^ApTrxqu, ^c^-ni^eiai ^7:λα^Α^ν>ΐί eCAOy« :^' ^^^f^^^ & fertile , ejus dominus iHico com^ 

r / ' nn o'^?w. ^ ' ' tN. ^ ,i?N. 'tv. prehendebatiir^ fubornatis cahimniatoribus^qui 

J , ^ , η ι- > ^ Jpecwja cnmtna adverjus eum confingerent, 

Tuim, ry xhxHvr(^ xv.m\%'. Innocens igitiir injuriis oppnmebatur, ipfo in^ riarai μχ}^ον. αντί τ^, τταΡιωί. 
ΪΙιχντοστ. 'τίχνία.χβ. 

Παντνρ7άΓ. 'ΚχΊΪχ -ττ^τίονίί. , και μΐ\}ιν ^Iotc- 

1 Εΰ^^κΐ/ΛίΓ»] Sic reflius hibet MS. Parif. Α. quam priores E- 
ditt. in quibus legitiir, ii^aifts'ii'• 

2 ΠΜ/^χϋ. -Tmim τξότπχι. ■πτιντ.^ Locum hunc ex MS. Parif. A. 
emendavi, qui in prioribus Editt. male lic legitur: Γίαι/ταχΐ,. -τιαν- 
τκχ,Χ• 7Ja»(Ji Ticvmi. ci -παν-π τίότ^ψ. & wKsist;^''•^• s!''*»'!*;^'* ^>' KS'i 
7raf^,^^js> sti 'TTziv^ TCOTBP. C.iterum, pro ym-j^ <τί07η}ν , legen- 
dum eO, -παν^. li-mi : lubintellefla nimirum prxpoiitione ioctk'. 

Ϊ Ti5 "ei?» ίι?ί|' ■"<Γ•] Lege & diftingiiCi 
— Τίς e^l^v sfS22 TscJiTov, 

Vide Lacrtium in Democrito, ubi integrLim Epigramma, ex quo 
verba h:cc decerpti iunt, legitur: ut PcaiTonius obferyaveiat. Juria au£iore judice, 
ΥΙχντΌζ μ£?^ον. Omnino. 
Ποίντϋσΐ. Quaquaverfum. Ubique. 
naii^sgyaT. Omnia audenti, & nuUum faci- 

4 Π«*7τλ(33:};§ο«©-] Male Suidas vocem hanc Sc concepit, 8i 
interpretatus ell. Scribere cnim dcbebat, πάντ ίλιρ;^^οΗ<^. rg- 
τεςι, jc«TO •3ủ6, h w Tmmi oAijj;^;©'"®" ■ ut patct ex ip!o Epi- 
gramrnate, ex quo fei|iiens fragmcntum Suida: deccrpfit. Id cnim 
lcriptum ell in novam nuptam , decimo oftavo xtatis arino ex- 
ftinftam.poftquam brevi tantum tempore & uxor Sc mater ('filiurtJ 
enim viginti tantum dies natum amiferat} fuiflet. Epigrjrnma 
hoc integrum exftat Anthol. lib. iii. cap. xii. pag. gij•. ubi rcftey 
ut dixi, legitur -πνίη ίλί-ρ^οη^ : quam leflionem in νερβοηβ fe• 
cutus fum. 

f ^'sra -n jfU$J.<ii {riwTn/*.] Haec funt verbi Eunapii, ut riilci- 
rausex ipfo Suida infra ν/Ρίτ^Γ»©-: ubi locus hic auftior legituii 

G 3 9sM#* π Α 

11US intcntatum relinquenti. Vcl, afluto, δέ 
impudend. Sophocles: [^Ntmc 'veroAtrid£\ 
homini ifli fraiiditlento ό" dolofo \βτ7ηα\ ad- 
judicariint i me rejecio ■^ qiii fortitndinc reU- 
quis antecello. 

ΥΐίντΌύζ. Omnino. Ke mentionem quidem e- 
jus rei omnino facies. 

Πα:ητΊαζ r,h μ^σ. §lui vaTiam Miifam pro 
'viribusjam expertifunt. Uxitoioc, enim idem 
ilgnificaCj quod -ττϋΐχ/λν?, & TravTCcTlA.-Tras. 

rixwai'. Cum tota familia. 

ϊΐίνυ. Valde. Admodum. 

Πανυλ(7ΐ$. Panyails, Polyarchi filius, Hali- 
carnairenfis, prodigioruni intcrpres, & poeta 22 Π Α 

<Si?^o/j$^cii- ■?) 'TCcanfytuy και ktcLihi. ' 2ο!ρ55ίλ>ιδ' 

Tlli-ms. 'itdimXas. * Ου^\ μήσΆς auy^ 'TtcLV-ms 

Tlcaoixi. Ό\ω ογλο. 
ηόίνυ. Xicu/. 

kUU l^^^^y,. AScA, te Α^οκχίβ, ^ rrcuSH. kA- Heroicus: qui poefin exftinaam in urumrc- 

, \', < , .y \',,/(\i^r^' vocavit. Duris veromenioria:piOaiQir,eum 

yζa,4^,xcLiX^μioy.^oμ^iωs h x^^i ^f'^'^?''' fuiiTe Dioclis filium , & Samium. At He- 

etw. igogO <5έ Yla.wa.aM 'HgoJtTV τν i9cd«8 t^a.- rodotus cum Thuriiim fuifle ait. Traditur 

Si\(p^. 'yiyn ψ Πανύασίί Πολυάρχ»• ό h Ή§3- item Panyafis Hcrodoti hiftorici patruelis 

jbl®-, At;'?a. δ^Πολυάρχ» a.^\(pi. -nui ^\ ^ Λυ- ΓυίίΓε. Fuit cnini Panyans Polyarchi filius: 

?WaAAl*'Po.iTi«;/^.Te'a.'HgoJb'TV,nct.ucia:- Herodotus vero , Lyxi , Polyarchi fratris. 

i^ ii...f.,! ;^'.„^, ^ Ai n..U^. ^.'oo... vTv QuidamverononLyxen, fedDryonem,Hc- ί@- ί^λφίιο^ Ιςΰξ)^σΛΥ. ο ίέ ΠαΐΊ>Λσΐ5 γί?^'•^ 'ί?^ rodoti marrcm, Panyafidis fororem fuifledi- τί«/ 0)1 oA^/jTnaJU.^ •γ cTfe -nfoi, TTcMol ^ίσ/ίο-τί- ^^^^ Panyafis autem nacus eft Olympiade 

§©*. γΙ^ί -ι^' «->" Γ Πίξσικαΐ'. avvige^Ji ί'έ ^l^sra lxxvhi. Sccundum alios vero antiquiorfu- 

Αυγ^^ίμΑ^•^ t'^ reji-ty 'Tvc^m<Ta.v]@^'A\ixcifjxa-- it•, utpote qui tempore belli Perfici vixerit. 

aS. h fi -TZOi^^Tous τά -^tTcui μίΒ' "ΟμΛ^ξον. -^-^ Si -π- Occifus autem eft a Lygdamide, tertio Ha- 

va, xctl /^3' ΉώΛ/, κχΐ 'AvttW'. '^'?^^4* '^^ ''^^' Hcarnairi tyranno. Inter poeras fccundusei 

^o,, fr. ' n;c^/ v/ ' ^r ci 'γ Ν ' polr Homerum locus tnbuitur. becundum 

η Τ ,./ 7ν ν CV Tr/. Ν χτ ' ahos vero poit Heiiodum eciam & Antima- 

^Ίxμ^^7ζc^, {i-n je tcl -sfe. K.JV», xcl^ NnAmi, ^,^^^ ^^^^^^^^ ^^-^^ Heracliada, libns xiv. 

xcu ΤΛ5 Ίαηχ,Λί -^Mlsti) us eTHi ζ. verfibus circiter novies mille. lonica car- 
mine pentametro , (agitur autem in eo poemate de Codro & Neleo & coloniis lonicis) 
verHbus circicer fepties mille. ncauaLmSy 'AAiyMt/jfacvrei/i, yectTig©-, 'φίλίσΌφφ'. 

Πίνι»* 'Ρ ϊτ >ι^ %ολ)ΐ τπίλυ. το Je -ιτολυ, και» 
Η γλυχν, ^w;:^3>i§3V. 'Ad^iCipxyJis ΒχΙζ^^ίί. 

ΐΐοίνςιχίον. παιίιων ίο^οίΐον. Πανυασίί. Panyafis, Halicarnaileus, juni- 
or, Philofophus. Scripfic de fomniis. 

ϊΐίνυ yi eV 'Jt^. Omnino enim multum nobis 
nunc efi otii. ^f Id vcroj quod mukum efl:^ 
quamvis fit dulce, malum eft. Ariilophanes 
Ranis. 

Π^νύςατοί'. Ulcinium. Poilremum. 

Πχζαμ(§^. Paxamus, vir doiilus. Scripfit 
grmTo;'. βοιωίικα. h βιζλίαΐί β'. Αω^ιοίτιχνον. ^'ί<ηΆ de Arte culinaria, ordine alphabetico. Boeo- yixa. β. 

'Ρίι)^ΐΓοάκ>ι. 

Πα.:7Σ3•α. 071 τιαττΐζΰο.-, και Τέτϊα, κα< 'cuttzscil, Ίί-χ^ tica, libris duobus. Dodecatechnum , live, 
de ichcmis Vencreis. ue arte tiniloria li- 
bros duos. De Re Ruilica Iibros duos. 

Πχζΰίμ^ζ. Paxamas. Panis bis coftus. Eft 
vox Romana. 

Πχτίτζ-α., li-^.Xi & a-^TTaj non efl: fimplici- Ότςοφίυζ, '° 'iv ίύ' im '^v, ΛλλοΙ rzi^axpoi^ms ter idem, quod τςΌφΑ)? , i. e. nurritius: fed I Σε^οχλίϊςΐ ^jiifi, ρ. 27• unde fcnfus hujus loci fupplcnduseft. 

1 Ouii μ^ίΗττα ήγ. jr.] MS. A. haliet, «Ji μιviμ,Uf irvyi W»7S5 n- 
*»eii',. Sed utriulquc leilionis fenliis propter brcvitatem trag- 
mcnti inccrtus eft & obrcurus. Ego locum hunc fic verti, ac ii 
legeretur, bJV ^ύίίιμ^αζ m yt Tmfizii ηιιιΐιπίζ• 

3 Ώα^ύαιτκ;] De hoc vide Voirjum iie «i/?. Gr. lib. iv. cap.vi. 

4 'PeiaJ Supra v. 'HjjiiTTi eadem Af u« vocJtur. 

f 'Ηζ^ίκλΗαΛ»] id eft, pocina de reuus gcilis Herculis: de quo 
argumcnto, prxtcr Panyafin, & plures alii vctcrum fcriplcranrj 
vcTuti,Cin.«Iioii,Nyniphis,Promachidas,Pifandcr,Dio:imiis,i!ca!ii. 

6 liayv γι Ϊγ* «Λ) %.] Locus hic fufpcitus mihi eft, de quo ta- 
men nihil certi affirniare poiTum, quoniim locuni icriptoris, cx 
quo ifta Suid.is excerpfit, in promptu non habco. 

7 "Eii Λ] Sic reifte habct MS. Parif. B. At ia prioribus Editt. 
legirur. «71 (Ji': quod fenfus rcipuit. Non cnim liic novum ali- 
quod opus, & a prxcedentc diverfum fignat Suidas, fod Leitorcm 
docerc ifult, dc nuo argumento liber Paxami. Δ*ιΛχ«'77;^ο> ap. pellatus, fcriptiis fuerit. Senfum hunc pulchre confirmat ipfe Sui- 
das lupra v. ΔίυΛκ«/*ιί;^*»ο»,υΒί refcit, Cyrenen, famofam meretri- 
cem.diftara iuifVe Αΐύίϊκχ[ύί;>ι<Μον: S^J ττ TtrauiK(i.c. JiJhxa) %i• 
li^'^o\iT'f ηνχήχ mmXi. Pulchre illa,ucdixi, ad locum hunc Suidae 
taciunt. Uti enim Cyrcnc dicta tuit Δ«;Λx^<f*l)Jα^©-,ίμlod duodecim 
fchcmis live fiffuris Venereis in coitu uti lok-ret; lic libur Paxarai, 
in quo dc XI Γ ichcmis VcQcrcis agcbitur, diftus iav. Αα^χ.α.τχχ^ι<»•. 
quod nomcnfono quidcm, non autcm lenfu a piiore difcrepat. 

S Γίϋξ'^κάΐ Ex hoc operc noii puca fragmenta hoJie adhuc 
fupcrlunt in Gcofonicis: quorum novini cditjoncra niinc pant c. 
ruditu5 juvenis Pctrus Necdluiri, CollegiiS. Joannis hicapmlCan- 
tabrigienfes Socius. 

9 Πα.ί»(ΐ,αζ. ίίτη,'ξ®^ ««ττς. ΐίΐ Ά ίι λ.] Eadcm leg^s ctiani 
fupra ν. AiOTgji. Conftr Dufrcnium iii Gloflario Grxco, qui dc 
hac vocL• plura notavir. 

10 ^Ei- »»i' tVci iiivj SicGramtnaticiloquifolent.cumiignificarc 
volunt, duas voccs tllc fynonymaj, & altcram pro altera iimpli- '•2?p5 τζοφία. χΛι rs TO7/za*, κα) το αττ^Λ k ψ- Voj{, qua quis nutritium alloquitur. Εϋπαττ- 
λαί ο 7raT/if, λΜλ 'Src^i ττατίζβί σί-^ΐ)!,>ι <Pmn• 'ϊ'*» & ά,ττζΰΛ, ηοη vocatur fimplicitcr patcr, 
καΙ τό τέ-ίίΛ, grcagH. «τα «Γέ Ae}^3 ^2ί|^' 2u£jx- ^'-'^ ^^ νοχ qua quis patrcmrcvcrentcrcom- 
χΒσίοΐί Ό -ττατψ raVac, ^x] ^τ' ^α^τιλασιασμΐ, Ρ«^"^^. Et ^^^ cft νοχ, qua quis focium 

compellar. Pater vcro apud Syracuianos vo- 
catur ττά-ττΛί ; & pcr rcduplicationem litcrjj T^ -ar, τίανΣ^Λς. λΛΙί. Παττ/ταζοίέ*. PaCrem appellent. 

Πχ^757άξ. Pappax. Sonus, quiauditur, cum 
crcpitum ventris cmittimus. Ariftophanes 
Nubibus. 

Yla.-7iz3a.cp.U. Pappafmus. Voxj qua filius 
patrem compcllat. 

ΠχτΛΑ. Papx\ Adverbium lamcntantis. 
rix^TSjiito;'. Paterculus. Ariilophanes : Aiidt ^'A>LfUffccj vZv, ω ττΛ^ΰ'ί^ν, -^xicc^ ixiyy nunc, paterciile-, fupercUtim paidulum laxans, 

το μίτατπν. Eft diminuQvum pro τηίττζδί. 

Πχ-^Ιζ^. 'ΑζΑψ>φί^- ^ ^ Πχ-^τί^ Patrem appello. Ariftophanes: 

"Πα^ίζβσ•' ΪΙ ^υγΛτνξ μα τζ/αβολον ixr^- Filia pappam me vocans-, fimiil triobohm Im- riifTTPg®^. %ημ% jttyexo/. 9ας 06, έ-τπ τ« α^ω. gua mihi fiibtrahit. 

Πίχ^'ξί©-. Papirius. Nomen proprium. 
ΝαιηΨ apirius ne hormn opuidem imperitus erat* 

Πλ7το§@-. Paporus. Nomen proprium. 
Χλίτιζΰψ'. Pili, qui funt in labro inferiore, 
vel mentx). At /.tvjw^, pili labri fuperioris. 

ΥΙχ-τιζΰ^•. Pappus, Alexandrinus , Philo- ;^\ TuV -Σί/^έσ/Βύτΐξοκ jSciinAeot. ΘίοΛ'ίποί', οτϊ και 0£u)y fophus, qui fub Imperacore Theodofio fe- 

ό φιλοσΌίρ©- ί)'κ^ΐΛζ6ν, ό yςp^aA w 7ο\ ΠτώΛ-- "^O''^ vixic, quo tempore etiam floruic The- 

^cci« Kccy.W. /2.ςλία ie αύτ5, X«goye?c(p;* oua- on.Philofophus, qui in Ptolemxi Canonem 

/ ^, X / rt^. / ^rr V / lcripfit. Libri ejus funt, Umverfalis Orbis 

A<V«•.. E.5 Tct ^axcc^ ^^.ςλ,α ^ Πτ=λ.^*.« ^- defcriptio. Inquatuor libros ma-nx Synta- 

yaXjji ΣΜϋτκ,ξίίίί •ysro.avjijua. Πο'δ:/^»,' Τ85 c^ xis Ptolemaricommentarius. Deicnptiofiu- 

Ai/SJvi. Όΐ'£<§οκ£χΙί.)(5ί. • viorum, qui func in Libya. Interpretationes 

fomniorum. 

ΥΙαττηΣψΊ. YiarTmuim. Avitum. Tributnm-> qiiod avitum 

' Τοίί \ζ€μ(ϋτ: Χιγ(^αΊ ■myiusm^ εκ ryiy\h,vM. dicitUTt in ufum belli ^erfici colleciiirn. Tem- 

^eyevilo \'τη τ ViY^vxi^ ■\Ί\φ^σμα.^ ω?? \i[s.^t Χξ> Pore belli Perfici icitum fuit, ut quilque pro 

^ycLiu, ονμϋ<^χί:^ us τΐ κο..λ ^W^. m?;^ ^'acultatxbus fuis pecuniam aliquam in srari- 

ν,ν ./ V ,^ /fv t~ - / , - um conterret: quam Anltides focnsdarijui- 

Ja em^e* AeA^^h, J«.c^ -z... αν^αχ,,ί, e, τ.,5 ^^^^ ^^^ Barbaros bello ιηίείΐ3Γ€ηϋ. 

nctTOA^iSvig^. ' ^cia.5i5.^ ^'to< TiUoi. naTOAoa^vdh-. Papilionis. Tentorii. 

Πάτπ^ξ®-. θ.ιλυκ^ί«ν^5@-. ^ ^ ni77T.g®-. Papyrus. Eft generis fceminini. 

* Λα^ατταΛκ, !uigo;:^i'7&v*, Kgiji/a τυφψχ Χυχνον, [In Epigrammate :] Lampadem cerea tunica 

Σ;^ί)'ω και λέτί?? aipiy^jLS/!lco -τταττύξω. mduiam, fumigantem lucernam Satitrnhjunca ^ Πα^^αλ.^. τ. .ξα^ατ,σα,. Θβ^^Λ. α- Παξα^αλί^Ο^^. Decipere. Fallere. Thucv- 
«la κα. ' OAcng©- Παζ5.,/3λ»^νιν ajpge.a^ ji^jgS ,jb i. Et ^αίΛι. apud Homerum 

fignificatj dolofe, fallaciter. Fallaciter loquens. citer poni. Harpocratio v. ΣΓ•π5•• 'Aj*«r Λ', ϊιι h ΰι6' iiU (ίΛ^- 
« wwf αΰττΓς ιί Ttx©- ιητις κΛλιΐτκι. Id eft; I^norat vero/annqtiiim 
afud eos Hth fro τικ©- fimfliciter poni. Vide etiam Noftrum fu- 
pra V. Κίίίηιλ©-, ubi eadcm phralis occurrir. 

1 Παχτικζοίίν. -τιάιττπί χαλ.] Obitcr hic emendo Photium, a- 
pud quem in Lexico MS. fic legitui-; Wxxmiioiii. -ττα^κχλοΧα. 
Scribe, Παττίκ'ζβι». ττα,-η^ χαλοβ». Mendum ortum eft ex lcriptu- 
rae compendio, quo vox ■τία.τηξ, & reliqui cafus obliqui inde de. 
dufti in MSS. plerumque cxarari iblcnt. 

2 Άβίίϋφχ»))? NtipiAcMi] Pag. 149. (83. Ed. Baf. P.) 

e/CfinaTi τηίπτη. f Πβτ^^». 'As^sjpaiJii] Hsc omnia in prioribiis 
Editt. incuria librariorum omifla iunt, qux ex MS. Parii' A. revo- 
cavi. Prior autem locus Ariftophanis exftat in f^c/^jV pa^. 476. 
Cj;;;. Ed. Baf. P.) Pofterior vero in eadem fabula,p3g.47 3.C332. 
Ed. Baf. P.) ubi pro τιαπτήξαη», redius legitur ■πκπτηΐζβιηχ,. 4 ϊΐΛ-ατήξχτ' « ^κ^'τΐρ pt τ?.] Apud Ariftophanem locolauda* 
to lic legitur: 

Reite omnia: modo iulciendi metri gratia ante TfiuSaXtt inferaj 
voculam •η, qux iibrariorum incurii excidide videtur. 

f To» 'ii^tct τ λί-/.] Senarius hic legicur apud Ariftophanera 
LyjT/lrata, pag. 878. 

6 'Ej<'»fT5 /ot r Μ«Λ] Hsc, Sc qux ftquuntur, funtverbaScho- 
liaftar inediti ad moJo indicatum locum Ariilophanis; quae etiam 
leguntur iupra v. Μ^Λκί. 

7 Π«3ΐ'λίί/Λ©-] Eft νοχ Latinorum papilio, qus a Grascis 8c 
Latinis barbarizantibus pro tentorio accipitur. Vide DufreniuQl 
in Glo(Tario Grasco. 

8 Λα,ίΛτικ'Λί κΐ)29;κ. ] DirtichuiT. hoc eft pars Epigraninlaris< 
quod integrum legitur Anthol. lib. vi. «p. x. 

9 "Oi*if ©-] II. Δ. V. (5. 24 Γί Α 

ΠΛζρ4|3αλεςθ«ί. Ό ίέ 'laiks ./ν^ςτίε^©- ων, e- 

οίντι τ5, «.Λαί ε^ρχί^@". 'Ό Js /©^^αλλο- 
,4<Σ^@-, X.CU Ω^Ι^-βαΙναΫ ιζΐζβζ τ A(3go(Ua;;^oy -τ^Λίο- 

Λοιτπν ito 'za^/SAMscQu/, χ-λι τΌλμΆν. και αϋ^ι?• 

ολ©- χ.αι Tftti Ιω. χ, (Ο)^β<3.}^οβρ®' 'ΤΐΚί^οΜ^. 
3•αρρα.λεω5 ορμών. 

ΠΛζ^β'^.λ.(Ίν. αντί τ5 /Gi^iaiOy. Ό ^Si oga 
τΖίϋ MeAijtncti;, και !§* αύττίί• καΐ -τΤέν^τΊ τη'ιστ^ϋ 
ττίντακι^^ιλιΒί και ^disi αύτ?" ^υσ??, και ei 
':;?λ£ΐ3ΐ' e^rro, ίφατο <5)^(7τ{7- ί J^s fc• ^Ώτς^στιτο τίί<} 
SiKJiv, και έΤα(ε>ικον φίοχϋσοο 6Ϊ/α| μί^αμα,,το ecw- 
rltv /©^ΐ3αλέΤΐ' avJV' iyi-^-n > και ωσ•©^' ^"«ΐ' "^^ 

ηαίζβ.βί>λ\ν. το aTrepp^^cQxti- Παζ^/2άΜ<Ιν eis 
Σίλδλιαΐ' -τΣ^ί •701' τΰζβίηον. και αύ^-ι?" Αιθ|^υνασα( 
τΣμ) λα^ίίαΐ' τ tze< τ Θίοι», και Ιοωτίζ Όμχλ[<ΛΧί 
avJVai' Φ^/2αλ»σαί , Ον.ολάίδ>ι(^αν ^cj^ τον voV^v- 
αντί τ5, jW-i^aaotf. 

Πα^,ζαλέΤί. «ί^*)"ίστ|5. ομΛΐωσ\ζ. ^Θαφοηϊ\σ\ζ. 

ηΛζ^αα.>^όρ^οϊ. Ου φ Ιω ^Ζίζ}ζ τ Θξctxωv ^ό- 
να rta^/SaMoVVi" ^;^-e^ζic^ (ibc-^nJks. και ττα- 
^!2aM.oV<.V(^j e^OjOiiivMi^i^• Τα '2j;paTOi, «&^- 
^αλλονν©" '^^5 aeiioii τ βασιλίων. 

Πα^)8αλίϊΐί. -ττΑιισιΌ" Φίσα^. σια/Οιί^ιισας. Ο J'e 
«ί^/2αλαί Το» ίΟϋΤΗ Ί-ττωον ταΤ Πα^ ^acngs Ί'-^τδτα, 
^Μΐκέτ: το -τΤέ^ σττΒίίΜ eAativeu ίκέλίΐε*. και rsj^^- 
βάλλω. cLmakxn. 

Πας^βΛλάιί. ■^^λά.σας. * 'A5<?o?av!i5• 

'Ώα'Σ^ -τταλαιτι'ί iZS^jt/BaAaii Τ85 γμφ'ίϋζ. 
Ιίσ-ζ^ και το ^λαίσα^ ■χ.ίϋ'κΐω λίγΰσι ίζΰ^^βα.λ^ν. 

ΥΐΛζ^βαίλοίίο. ' αντί Τβ^^^-ττε/λ j^tilo. Αι'^^ίνιιί 
3(Τ;\ Κτησιφοόηφ'. 

Πα.ξβίβΛΟίζ.'' T877J AeV3 'ΖΣ'^Ίδασι^, α-ζ^ *έ- 
λέ);)!' 'Θπ^ίφονΊίζ Ό Χοξοί -Zct^i Τ8ί ^ζαι/^ϋζ. 'ici 
Si Ό τςό'τΓφ', 0-ηχ.ν χ^-'δ'λιτωΐ' τα ε?>ΐί Τ8 ^^μοί- 
τφ* ο -ττοινιτίΐί συμβΰλίίη) τοΤί ^έα^ί^ϋίΐί, μ άλλο 
«π 6y.705 τ" ΛΐίδΤί^εσίίϋί Aeyji. Πα^^,βασίί ί'ε λε- 

J Ό ίέ 7»κ25ίβ«»β/4'"Φ- 1^ Άΐ^ζ.] Hxc funt vcrbaPolybii lib. ι ν. 
cap. Lvii. ut Jacobus Gronovius redte obtervavit. Apud Polybi- 
um autcm pro Tra^fee»»^^©- nunc lcgitur <!!re)ζχ»,ifSf(^•. fed 
cui leilioni altcram pixfcrendam cfTe judicat niodo laudatus Jac. 
Gronovius; me quidem non diilenticntc. 

1 Ό Λ 'srtfi rj TmpjiiJ Et hjec iunt verba Polybii, qui legun- 
tur etiam fupra v. "ολ©- ί" Wi. 

; Ό Ά «{« τΑί/ Μίλΐίήα*, v^ if.] Fragmentum hoc ex jEliano 
dcpromptum clle, difcimus ex ipib Suida lupra v. Mi&unat, & in- 
fra V. rigjifiiS, ubi pars Eclogse hujus legitur, Sc lcriptori illi af- 
(jgnatur. 

4 ■Aa<5T<f"'">«] ίΛ<'ί> P3g. 6*6. (43J•. Ed. Baf. P.) ubi de fca- 
rabxo verba (iunr. Π Α 

Πα§αζαλέ2θτχί. Α labore cfeflare. Moltftiis» 
iibcrari. Tranilatio dufta eft a remigibus. 

Παgαtαλ^c5rl/. Temere pericula adirc. Yi- 
tx diicrimen adire. Jiicias aittem-, qui audax 
erat & flrenuus•, pro fratris falute difcnmen 
vita adire fiatiiit. Ve!, auda£ler in hoilem 
ruere. Et /sr^SaMoVV©" > temere fe. pcri- 
culis objiciens. Ille 'vero non fine .namje- 
Jto vita periculo fapius ad 'Dorymachum ven- 
titmjs. 

nagaSciMscOu/. Se in pcriculum conjicere. 
Reliquum erat•, ut periculis fe exponerejit , & 
fortiter aliqiiid auderent. tt iterum : //// ve- 
ro maxime cordi erat•, pericula adire ό- dubi£ 
fortuna ale£ rem committcre. Et ^^■.ζα.^^ό- 
^V©"• Temere in pericula ruens. 

Π2gαCαλ^Tv. Idem interdum, quod ^ΰ^^<ί'5- 
vouj. Tradere. Committere. 1/le autem Me^ 
lefiam videt, vifamque amat-, (^ pndicit't£ f- 
jus folicitanda caufa quindecim aureorummtl~ 
lia ei mittit. Illa vero donmn repudiaviii di- 
cens•, meretrici convenire•, mcrcede accepta vi- 
ro ignoto gratificarii & formam tanquam retn 
'uenaletn pretio vendere, 

naga£a?^<|r Abire. Difcedere. AbireinSi- 
ciliam ad tyranntim. Et iteru^i: Ciimfacra 
"Dea polluiffent•, & cim -^iris rem habuijfent, 
fecundum leges piinita fiint. Hic enim -ro ita.- 
ξαζαλϊσα^ idem fignificat) quod μΙζασΛ\. 

Παgαfαλe75. Admovebis. Comparabis. Con- 
feres. Accedes. 

nagaSzMoVV^i'. Non Ucebat enim ipfi cum 
Thracum nive confliEianti tapetas largiri. Ec 
^v!χι'ί.ζa.•sκoμ\>J^. AiTimilatus. Coniparatus• 
Trincipio ciim optimis Regibus comparatus. 

ΠαgαSαλa.'. Qui prope collocavic. Quiad- 
movic. Ille vero cum eqnum jtium ΨαΠ/ηιβη 
equo admoviffet', non amplius tanta contenti- 
one eiim pergere juffit. Et τταξα^άλλω. Admo- 
veo. Comparo. Accufativo jungitur. 

Παgαβαλάl'. Qui laxavic. Qui exferuic A- 
riftophanes ; Tanquam ln5iator dentes mola- 
res exfercns. Sic etiam laxare renium τίΛζΛ.- 
ζοίλίιν dicitur. 

ΠαζαβάλοιΊο. Deducat.Profequatur. JEfchi- 
nes contra Ctefiphontem. 

Πας^ζ'λσίί. Parabafis. Digrcflio. Sic voca- 
tur id, quod Chorus ad fpeftatorcs conver- 
fusdicit: quum nimirum Poeta intcrrupta 
fabul.x ferie, fpcdatoribus conillium dac, aut 
aliud quid extra propolkumargumentumdi- 
cit. Πα^ίασι; auteni dicitur, quod cum ar- j• najafee^eiTt. κ; τι ?■»«;.] Ex Harpocrationc. 

6 π«(»5ίΐπ(Λ•ψ«(7ΐ] Sic habct MS. A. itemque Harpocratio. Ac 
priores Edict. mutile, 5Π(<,ψ£«7ΐ. 

7 n«gotb«in?. τ5ττ xiy.TKj •ην.{ΐψΖΛ!η^, a.of "λ.] Enarrator Co- 
niici ad raccm, p.ig. 677. {4.61. Ed. Baf. P.) rein eandern his 
verbis exponit: Νϊ» ττα^ζάσ^ xi;^ri-n^ i Χο^^ς, ρ^Λ» <ί^ 5" αξ}- 
y-M^» λίγύν^ ν, Τ τττιτιτίυ^ sTtrcnveiiv, I\u^t>amf J^ τέτο ίΜχλϋ)' , ^κίτί 

i/ QiuTen ο-ψ»!, Ootti ίζχλίτν C irainWi 2ilg.Xtx,%ttxJ τι ιζα -ί ώβίί- 

Χί^ος, >£, {yitotTv -ή^ί ί''. «('τα /itAj5»7ii, &C. Reliqua enim, ut a- 
pud Suidam. 

8 "ΐ,λΐ'^ν iTnipifcyTx^ ί Xefo'(] Legerim, i^ij^ ΙτηηιίφΦΐιι i XogU' π Α 

>ί^, ί^Τΐ^ί^η a-T^ifT/jj) 1715 <χλλ);ί ^yLzUO^iaias• « Ι- 
Τΐίί 'ts-^i/Eocii'^ ο Xogos τΐΐί τοτην. ίςτΖαι μ 'β ' }(^« 
ΤΣΧ, ςερΐΐον οι /2>ς?5 τ ο^χγ\^ρΛ» <τΒς^σβ\ί•7ΐον\ίί. 'ό- 
ιτιν t)i /ΐΰ^^βασιν,Ιφίζ-ήί 'eca-ni, και -τίτ^ί το 3•έα- 
'Τζ'οΐ' "^τίζβλίτπίνΐίί, τΌν \oy>v ίτπιδ'ΐ'];• «ίτα, ίΐίλ^δ?- 
ΤΈ? τία/ Τί[^Χϋ,ώΙ,Ιω ^ζΰ^^βχζπν, Ιςρίφοί^,ο τταλι,ι lU 
τ!ίί- 't?!^T£(3^v ςτί.σιΐ'. «ί^Γλοΐί Si -TTOiBJiv αΰτοι ο/ ττ;»)- 
Toq, TJ ςρϊρίοζμίΐ σημοί'.νονΊα , zxt το o-^/2aiye<v, 

βγ,ν ίι$\ίζ>ν TuiaJ' IttSv. ' Αμφω στιμ-^νοζ, ^ το qpi- 
ψίο^, και το /^ι^^βαίνειν. και Πισίίί^ΐί• 

Τον ^ζΰ^βχτίίο συμβΛΧ'ίν ' νί^^χηαΐ^ ^ίνφ, 
Ώξο τ μά,^ιζ <x(p>i>C9t5 eis a.y\A,qa.-d'jj. 

ναι•; 

Πα.ζ9(.,2έ^Λί5^/ ΤΛί a-TCviUi. τό 7Γα'5•);ί{,κεΐ' ^ Trat- 

ΠΛ£^;£έζλιισ•α(. rcs-^floxai χ.ίχ_ργισχ\. Kocj τιο.- 
ζ^α'ίβΧψ^ τω βίω ώ/^ τ 'αΓ£?ί Ιμί euvoiac , ΐ•Λ- 

αΜ.Λ τω gT£g<k) οψ^αλμω βΧ^χαοΐί. 

ΤΙχζβΐ,β'κ'/ί^ιι•' k-TtATnlooSi. /Ώτ^λο^-ιςϊκαί. 

ΥΙϋ.ζβ/.βΧίύτηζ. 'ΧΛξοξΖνΙίί. h^'η3ΛμJϋδ/JΛS ί^νίίζ 
ΤΛ5 o^f/fc^5. 

Χωλαί TS*, ρυίλχοί} τε, (©-^/δλαττΐί τω ο'ρ- 
ΒοίΧμω. 
Ώχςβίβχύστχ,ζ. /ίΰ^^βοΐ.Χαί. "ί^τΡιυστοζ. Ε'ίττοΙί 

ΤΠ»» /14έ7Βχ@* ylvOilo. 

ΓίΛζ^βοΧ'/ι. Χόγ®" α,ΙηγμΛΤζύ^ΐ} κα.» γ^-λ^νμ- 

Παζ^/2ολ>ι. ^ύγαμα. ^ ΆκΙζω h <©•^/3ολΰαί το 
ςο/Λα ^8. Λντι ν, £1* ^ΥίγΛσ^ ■hexpu.m χό-μύν, και « 
o/Luncicni, και το Χαίχγ^μιχ., και -ν^^ΰπ'Λιγ/ΜΛ. ''Έ}•» 

η^.ζ^2οΧή. τίζ^Ύμα,ιαν ομχαωσχί. 
ΠχζβίΙαΧί^. ^ ΑζΜΌφί^,ζ Σίρ«ξί' 

Πονηξοζ ΰ τπρρύι) Τί•χ)ΐηί, xcii τ^α.ξ^βαΧφ'. 

1 Kcfm iii^Titl Lege, ««τα ί/ν?». 

1 ΐ* μ φΙ, λ'ΐΜ, χ,ίρις, ί,να'/-•] Lo-um htinc fic didinguendum 
& in vcrius redigenJum ciFe me monuit celeberrimus Richirdus 
Bendejus: 

Έ-ίμμ,κλΙαν (deeft hic Anapxftiis) as^c;. νινα.['•αζίιμ,!ω 

SimiH inetro ufus eft Ariftophanes in P3rabaiiN«i/«w, cujus ini- 
tium tale eO, 

'il *»<Λ<ΐί> χαττρό! e^i γ' Ιΐϋ'χς £Λ<</^^ως 

Vidc Hfphrftiincm p^g. j-y. ubi pliira hujurmndi citat ex Eupo- 
lide £c Cratino, a quo, tanquam invenrorc, metrum hoc KgjcTi- 
>«o» 'ocarur. 

3 ΠλχΐΓΐΛ£} Portus fufpicabatur, legendum eile τάΚα?^: quam Π Α i^ 

gUmcnfo fabuix non colnrreat: vcl quod 
Choius fe convertar, 6c locum mutcc. Qui 
ei.im Chorum conitituebanr, ordine ilantcs 
orchcirram fpedtabant. Cuin vero iidem 
conv^crrcrentur, Ί hcatrum rcipicientes vcr- 
ba facicbant: & dcindc faaaparabaii, quarii 
vocabanr, rurlus converfi in priorem ilatum 
rcvertcbantur. Dcclarant id ipfi Poct.r, rw?- 
'uerjionis lempcr mcntionem facientes, cum 
de parabaji loquuntur. Plato Comicus in 
'Fadario : Niji magna me neceffJtas cogcret^ 
virii L•uc me convertere, haiid jane per para- 
bafin hos verfiisad 'vos prommciaJfem.XJuum^ 
que nimirum llgnificatj & coni;erfionem & 
parabiifin. Ec Pilides: 'Parabaten cum fi[io 
hofpite comminensi ante piignam in adverfa- 
rium immijifti, 

ΠΛ§α€α,ίνα). Prartcreo. Violo. Nnnquid aliquid 
eorum-> qua adremp. fpeBanti violare -vifus efl \ 

nagctCegac^rt/ laV σττ. Fccdera violatafnijfe- 
Efl;'paillvrum a -TragxgeSijmxi. Thucydides. 

Πδίξαβί€λ)ΐσα<. Te in periculum temere con- 
jecifti. Vitee periculiim adnjli propter benevo- 
lentiam tuam erga mCi nulla necejjitate te 
cogente. 

nigafitea^ecQu/. Prxteriri. Violari. 

Ώ.Λ.ξα.ζΧίτί'ιίση, 5a,TEg!i). Uno tantiim oculo oh- 
lique intuens. Non, inqiiit, incentis oculis 
intuens, fed uno tantum oculo arpiciens. 

ΥΙ'Λ.ςχζ,Μ^Ί. Fallaciter. Dolofe. 

Παξχβλ^ιθνσΌ^^. Conferendus. Compa- 
randus. Aillniilandus. 

notgaSAaTTis. ObHque intuentes. Strabones, 
Diftortos oculos habentes. [Homerus :] Clau- 
d£y & rugofie•, oculofqiie,,^Jlortos habcntes. 

ΪΙαζχζ,χΰσα,ς. Qiii ejecit, vel evomuit. Qui 
exfpuit. Si forte vino gravatiis, fuperfluum C" 
vomati ύ" poflea ad Jommim fe componat, 

riagaSoAi. Parabola. Sive oratio obicui-iiiitl 
& occultum ienrum habens, & [advirtutem] 
utilis. 

n:?gaCoAi). Parabola. Narratio. Aperiamhi 
parabolis os meiim. Id eil•, res antiquasnar- 
rabo. Et TragaSoAii) comparatio, fabula, ex- 
emplum. Nos fabulam inter gentesfecijli. 

riagaSoAvi. Comparatio . Similitudo. 

Πα^^Τολ©-. Falfus , adulterinus. Arilto-- 
phanes Vefpis : Non arte^ \_fed nattira] hn- 

conjefturam, utpote de loco, de cujus feiifu nihil certi ftstui po- 
tcft, in medio relinquo. 

4 ■na.^aS.XiTvm JaTTf»] Ariftophanes Zcdefiai.. pag. 758. C+piJ. 
Ed. Baf. P.) 

Hunclocum Sui las hic repetere voliiit. 

f Πα^ζ>Λ>• ατΓκτ.Ι Ulus cft hac vocc Homerus 11. Δ. v. 6 
iibi vide Scholiaftani. Euftatliius ad Odyi?: A. pag. no6. ii. 2g.• 
Kal Tmn^^^^hi ■τπι.ζ'ΌνιΊιξ'? at-n ίί σν/κζ/.τιχωζ, »« el -ΰ^ίΐχς φχ<ή• 
yyra Jt Τ Σβ/Λί». κ'ιτΐ ? «'wa7i)7ixft5» ■παζ«>^<>γι•ηχΰί. Ad hunc ip" 
Γυηι locum Suids refpexir. 

6 Χωλού -rt, pi/«r»<'7i, Tfttf.] Eft verius Honiericus II. I. v.499, 

7 Άίοίζ,α ot 7ΐΆ^ζολΜ(,ττ ΐ^ Plalm. LXXVIl. 

8 "£ia if*»? f''5 Jr«c«&J Vium. xuii. 

9 'Ae^iip»»--)?] F#i pig• 44^• (?'7• E<J• BaH ?.) ^ ^ 26 ΠΑ ΠΑ 

Ta.iibjj <ίΙτ8μ3^ rUu ■^zj.i ivTi τιΤί /©^/2oAa merarius.] Jofephus dc ventriloqua vate in- 

-1 '^ quic ; Hanc α te gratiam peto pro temerario 

vaticinio. 

Πχζ€κ.βόλα>ζ. ^Πολυβι<^• Μίττί} is TatJiw, 'zjrcji Πα§Λβίλα5. Temere. Polybius: Toflewvero 

iiKmv ShvcL^nv ^ο^βόλαί ίνίοφί^α,λμίστχ,ζ. adverfns quantum imperhm qnanta audacta 

oculos attollere fiifliniiit. 

Πχς^.βολωτΐζφ•'- α.νό>τΙφ^. Πα§αβολώ)τΐ§@-. Amens.Temerarius. Audax. 

Πa.fa.|2ζ^.l6ίΰavΊΛ. :}^:tt^mlci. ^οίΑζονία. 'Ά- nagxCgxSiLOxTw,. Difcernentem. Diftermi- 

'Ttox^mila. ro U^emxm c^l^. f ^ζΰ^,βς^.(Ιί{>οί\α. <px- nantem. Dirimenteni. Ter/<i^ vero tmprejjio- 

fi^yfx. ■^mnxlv Ό φίζ^γζ. "^^'"^ hojUs yitabant-> voragine inter ipfos & ho- 

, ^ //^/«ifr/Vir/^. Φάgα7ξhicefl:generis mafculini. 

Π:<ζ5^^υνσα. ^οΡ^-^χυήί,Ησυ.. nagcteJatja. Velans. Occultans. Abfcondens. 

η^,ζ^β^^Ί. 'κα.ς^χί-^χ^^μμΛ^. χί'^ς^ >tvo- Παζ^'βυίον. Occultum. Quod in occulto fir. 

ΠΛ£9ί]2υ93ν.* srai oy.aAerro τ: t^ ττλ^' Ά^ν;- nae?<-=^<iov. Parabyftum. Ita vocabatur apud 

.caO,i Λ^ςτ,^ί..^ ^v ^NW^ov7o o/ "E.^Kst. l•/^- Athcnienfcs Judicium quoddam, cui Unde- 

~ ^/ ' ~ ' - (V / \ / cimviri prieerant. Item, u) tnalamis ledtus 

, ^ , Γ^; , , ^ , , ' quidam appellabatur -ττΛξοίζυςΌί : cujus me- 

-ΓΓα^^υτ-®-, >i5 μψνη^χα, Ττι^ζ^^ί t, χω yT,^ minic Hypendes in oratione contra Patro- 

rix^Q^iAea?. As>ic&tt/ i' eoiz.£ Tcci;ra, y:r\ ^^'^tipo- clem. Videntur autem hxc dici per meta- 

^i-, "inn TjJ' ev τΌΪί <Ρορτ'ίθίζ ττΆζ^βυσ-μοίταν. τν- phoram, duii-am ab iis> qu2E farcinis infer- 

Τί9ί, -τΐα.ξβ.τΐΚ-ΑψμΙτα^. ciuntur &: inculcantur. 

ϊ\χς^γχ.•γν{ζ. 'ττΛξηγιξΥΐσ-,ίί. ' Mtjxg-n Ta^^yvii, ΠΛ^/2γ>)5. Confoleris. {]Sophocles : J iVi?/? 

r/ y τιάζίίσιν lλ■zίL•v 'i-n myoTO>cQv ίυ-ττΑ^^Λν ί- ^^ conjOlari , qu£ nullum a?nplms aiixiHum 

' fpero α fratre nobilh iifdemqiiey qmbus&ego^ 

^ ^ ' parentibus nato. 

ΠΛςβίίγίλ'ΐΛ. *Όση '' αυαίίΐ kcu rTctg^/j^Aia -^- na.ga.^jsAia. Ambitus. Prehenfatio. ^anta 

ς) -ΤιίτΌη TOv kyZtc. γίγνί. καΙ Aiji^iVs <j'e τς-όττον contentione, qiiibtis prehenjationibus inhocjii' 

mA TM Λυτνί :λ/^-νοία e;^pW]o cV Taf :<r^ Κττίσι- dicwadverfarnufifint,[fcitis.'\ Et yEfchines in 

^-Orf?»^. Tf * d•™- 1 Λ f. ^ ;^~^ ' 7 " ji - Ά oratione contra Cteilphontem eadem fenten 

Ζ. ^ ν ν iji y ^ „ ,, .^ , ^ tia quodammodo ulus elt. S^uanio Cu?iatu, 

5Ζα/«.ο;, xcc. τ .%.ταξ.. ca. >.7e.>,^, ;cx< ras quantoque βηώο fe ad hoc judiaum adverfaui 

Xi^\ τ A>Pe^y Λ•Ί<π1ί, αί5 y.i^pUoToLf -nvis. Αώαξ- pararinty& quibus ufi firit in foroprecibus qui- 

"χβ^ ev Tw ;(J\ Πολυίύκτν "5ί7Τί(ράστ|• Καΐ τα,ζ l^a^ dam, [vidi/iis.l Dinarchiis h "^ίτΓϊφάσ^ adver- 

-ττα-ζ^ίγίλΐΆζ YcyivYijud^cii χα] τίζ Wnaii. ^is Polyeuaum : Trivatafque prenfationes & 

n.^^y(^Xμ.. ^V^^. ^^^^^h^. «K§,'- Preces adhibnas_ 

^ ' CL /^ ^' ' - r/ -i^ > , n£tpx>fA/^a,. Prxceptum. Adhortatio. Si2- 

T^-^-z. ct^g.©^ orxe. ^ '7ca.ζs^ry^χu^^,ψ, ctM „^„ ^ ^^^ jato aliquid facere incipimul 

ix T« at/TO-AeXet^rs -> 'ZzoT"^'*? τ 5ea>^Va^• Tlaufusfrequens ortus efl, non alicnjus jiijjuy 

.', ' , , T, , fed ex voluntario fpe£latorum fltidio. 

v;--naepci7eMovk. <ίϊ|^^ο/ τ 2^:^>,κ. ^ Ο cTj Φ:ί- ncigct77.-Mov^t. Eum, qui magiftratum am- 

/2i©- λα/3α)/ τ 2^χί«>, Πίττλιοί' :άπΛάνυσιχ ί/,-ταΙον, bir. Fabius aiitem Conful creattis-, collegam 

y^' Λυ-τΌ7 ^ 7τα.ζ^Ιγίχχον1α. rlw -^χ^ίΐ]/. defignat TtibUumt qui nec ipfe magiflratum 

^n:te?^i7eMo.icci. O. h Age.*.o. omi, ^^ί>αο^ napa5..'Mc.']cci.AmbientcsJubentes.//// wri», 
T« ^yμa.\^, a(poM,aVoi c# Kot^;^^'v(, 'sei ths cum religionem Αηίαποηιηιρΐα/ε/βηβηΐ,ϋαΓ- 
ίΙί Ιίξωσΰ^Ιω τιαζ^ίγίΧΧονΙαίί οτταζ Ό Γίζίζ^^(^ thaginem venerunt^ ut explorarent-, qno animo 
■πΌ.ς^<ηΑ^ί ex<l και yva^ij, '" ^ua^eTi'. ktTi τ», te- Genfericus erga facerdotes & Epifcopos effet. 
XHi\cLi. ml •EmV^r Ό cie X3i'^<pi6y\ U το αύτ» ^^^ Xenophon : llle vero ad exercitnm funm 

'ο-Λ . -Va^, ™- r\vj ' ^ "_i ' conftigiens i βαίηη ad arma capienda concnrri 

ςρχτίΐμα., και eu)-'Ji 7mfai.lyiXXi ui τα ο7ίλα. )t, • / "^ τ- • τ- -^ '' 

^^^ ^,^ V r / , > Λ / ^ uiber. tt iterum: Εχετειίιιηι quam maxi- 

a.uj.,• X^a.-n^L.c., TrM.rUv m Τον ^λί^ω. .τα^^Γ- ,,,,,^, ^^ ^,//,^^ i-^w/m^/• >^^«χ. 
7έΜ,ων. αντί τ», }(5. (stAe>av. -^ -^ 

Παζ^/7έν^ώ)ν. αντί " τ'^^ σαυ^ρ-^^,ί^φ-. σιω- nagaTfaMav. Simul tranfiens. Cum aliquo ι Ίβ>'η!3-(^] Antiq Jui. lib. vii. cap. xv. pjg. iof. 
ι nsAc-eiC^J Lib. II. «p. XXIV. lcd ubi legitur uiivipJuXiAlimq, 
per )), uli ctiam hic apud Suidam llribeudum eft. 6 n«£5t>^Aia] Ex Harpocratione. 

7 "On) aj-xii}<i ιτοίξο.•/,. 'rs&i Τ χϊτ. «y J^i?"] H^C funt verba du,&/upple.idiiscilexTlKopl.)l. Smiucatta. apudquem lib.,.. I ^P 'f; , .^ ,, ^ ^ ^ 

cap. vni. lic lc^itur-. Ti. Λ Τ^,/,α,ν^, -ί ra^j» ll«.».d-at^ *«to- ' ^ '*^e?'"« " «5?«®- «χα* έ a-«2si>f.] Fragmentum hoc affig- 

:ί^τ{ι» ττχ^ζ^ζίύχίον tpdojiy^u, τίας ttiaicvx^t i φί,^ ΐλχμ,ζΜΐ. ' 9 n«j*xi»3»S' τί* ϊ^;;;] De hac phrafi videValcfium adEuagr. 

Vlde etiam inl'r,i v. Φ<»£9ίν|. ubi locus hic rcpctiHir. I lib. i;. cap. i. 

4 Ux^tuiti. Qm cie«A.J Ex Harpocratioae. Confer Mcurf j lo μ«5ιΓ»] Decft vcrbum ?/α.Λο», vcl fimilc quid. 

^tuc. Leci. hb. II. cap. ix. | , , «^,^. 5; „j„j^„'^©-, (7i.,<«.«5?.] Pcirime. Nihil enim hsec 

f Μιΐϊίτι s-a^y.J Hi-c Γυιη vcrba Sophoclisf/ii7r/j pig.iip, ut interpretatio cum verl:o ζτ^^βι^/ι»»» comraune habet. Quare nu- 

Portus nsonuit. ^ glj o^ Jeliriis Grammaiicorum hjfc pcr ine acccnfeas licet. 

accf^jse- α'^^^7έ?.4νΙ^.^ Ό ^\ ^xe^rya'^^^ ^r^ α<^ tbT^, verfans. [Prxcipiens.] llle vcro modo his , 

τητί <Γί TOii, «g-n-ct^e ^«T ct^TOc, και ^eJ^iiTo. « ί^ί?^-? illisjigno clato^ ctm eis pradas agcbat\ 

ττα-ζβ^Ιγίλλαΐί, α.ίτ\ tS Λ^ζϋζβ^^ωί £/);^',aV@^. ^ t/'^'" ^^^nera occnlta\ penetrahat. Vel 

Pr^ /r ^ , , c ., Γ- /^ , , .. ., , -Traga^fiMiBi/, cx improvilo veniens. 

η^ξ^Γγ,Χ^^.^ Α. ή ^^^^.λα,ΐί 5, -^^ ^y, ^, Παζ^>^λσ<,. Prsceptum. Mandatum. E^ 

'^zamgo,, άλλα 5\τ]α^ iyimlo. diftum. ^ώ'/^Λ mw, non fmgula , nt ante, 

Πα^')^.^«/. ^^^,'^6,0^. '08^^ii'JVi• Ke- fidbinaproponebanttir. 

Ac.j<| αύτΒί ^i, λο>5 ^'vo.5 7rae9i'>icd^,, ίί -τίίμ-Ι^ ^ Πα£^>ίοθ^,. Ab aliqua fentcntia deduci. 

^- '-'/„" . r ^ Decipi. Thucydidcs: Suaiit ibCiSy ne verbik 

].. Γ,- r- r^ . J^ J^^^^ P^tercntur, fed potius ex ruorum ci- 

vwnnumro probitatts fideiquefpe6iat£ viros lAthenas^ mitterent.qui rem dilkenter exblo 
ratam fideliter rcnuntiarent. ι i, jf^» 

n^.o^fA^XcLi. Ό eie αveχά§^Iπy, Sifi το knojxK^- ΠΛζ^•^ύ\αζ. Qui denunciavit. Qiii figni- 

•nxcv '7rcL^cg,iyii\a5. ivTi tS, ωιμ^χς. και αυ^-ΐί- ficavit. Ιί /e -vero recejjit ^ cnm ne receptui 

Πολίστχα'δί c/t.TU-ma. το τταρτΐλίδ ί-ττ χρ•)(ον'^ -^ quidem cecinijfet. Etiterum: Oppida abom- 

■^OL^Ofj^a^. χα) τ^^ς^ίγΛΧομί^,. '''^"' '"^'^'^ Ρ''Φ' ^<^'^Ota. 

^ Πaζ^!L•,ylCcίί. .-άηςρί^ί. U -^^ k-^xkm^ Παςα^νίστ^;. Qui cubito aliquid repuliti 

«i>W?. Qui ex cubitis aliquid religavic. 

n.e^W-.. .ξα^ατοα.. Σοφ.<^ασ. ^i. κα. ,τα- Πα§α>.>«7.. Impoituris. Fallaciis. Curn 

e^>c..y^5 ae.T. κα. 5(^ ν^εΡ^"^ «^5 cj.Jtf «oms, autem femper & quotidie fallaciis dolifque nos 

xvtioi τ «^t€T£giB/ 6/, T» τταζ^λογ» yiyi)iUtPiaj[. deciperent, rerum nofiranm prater expi^ati- 

onem fa6ii fimt domini. 

rici^cf.'}<ayr\'- Xtyi^, omv ί φάλαγξ -^tcgeiiiilai, naga>i)>^'. Paragoge dicitur,quumphalanx 

6λ t^ ίνω^ΐ-ούν Τ8ί Jij^/xoWs 'i;\^aaa, % 6/. t^ proceditj a iiniftra, vel a dextra duces ha- 

h^m. κά μ3ρ€Α/.Ύ^ ίυο^^ΰμων e^v) Τ8ί «>ίωναί, ^ens. Et fi quidem a finiftra duces habeati 

ίύάνυμ©».' ^ae^>i,7« λ^>«3• έαν ia U -^ hhm, ^^""'^'^ paragoge vocatur : fin a dextra, dextra 

^^ V / V J,^ < y , , J' , paragoge. Sive vero agmen ducatur per e- 

i^^,a ^ae^T^y.. e.^ Je . ^ge.a c^^^a.γ.y. y,- pagogen , fivc per parJgogen' phalanx vel 

yeτ«^, ecre c* '7rag^>i)7v), gf ^vo ;r\«t;ga), >, ίΐ7;λ£υ- unum tantum latus habebir, vel duplex, vel 

§ω, % τίλττΚίύξω, yi ■νί^Λ7ΐ:Κίυζω Tay^a^ βα^ίί. triplex , vel quadrOplex. Ac unum qui- 

μονοτ^Κίύξω judp, 'omv μχ>να.-)^^ίχ <^a^yj. h,'7(λ^ύζaί S\, dem latus habebit, cum ab una tantum par- 

ίτυ^ν ^-y^W T6t7rλe^ίgα, J^, O'wy Tdx^oV- -r^^• ? ^°^'^ metuetur. Duplex vero, cum a 
_^ / ϊ^ » η /(v ' ^ / >/-^ 'n auabus : triplex, cum a tribus : quadruplex 

V ~ "^ r• ' y denique , cum ab ommbus partibus invafio 

ίθα/ uipogfflvToi. ^ ^ ^ ^ ^ hoftilis metukur. 

nxe^>fct^.aTi^«^ 2t^ τω-ζ^^μΛ xlyp^. ' Τί- naga;»^a^f«c7(^<av, Ludens nomiiiibus fimi- 
μων ζίταατ. αϊΐ^^ξ'^.μ/ΛΛτίζωιι αύτον, as ανεττλασΐ lem literarum fonum habentibus. [Et Ttaga- 
Πλάταΐ' τητιΚ'^ισ (j^oL Όνόμοί'^. οΤόν '^, 'Χαωσά.μί- '^^οίμμΛ,'ησμοί, Paragrammatifnius, five anno- 
»©>< Ποί^σανίοί- καΐ, 2α/*ία /tia v<£s. minatio•,] quiE etiam ^agi;^^ [a Grxcis] 

dicitur. Timon hac annominatione eum per- 
flringens: Ut^ confinxit Tlato conficia miracula fctens. Hujufmodi eciam eft, -ττοωστί- 
Ζ^&ρφ' Παοσα,νίαί, & Έ,ΆμΐΛ, μΐχ vxZs. 

Πχζ9:.}ξ^'μ/^<^Ιι-σμοί' oTO,v yg^t^a αντί γζ^μ- Ώ.Λζο.'^αμ^ϋί,τισμόζ. Paragrammatifmus, five 

μαΐ©^ τΐ'7 'f 0«"' '''•'Τ' f^j /"^§<^'f>i, i3ugσίl'^J. /S αν- annominatio j quce fit, cum litera pro lite- 

τί Ty ;c^• k ^'Ae^qu(pav^5 ivn' tb ^ Tof ;8 £XpW- '■f ponitur •• ut cum pro ^goiv), dicimus /3ug^ 

^. <Nov ^' elviiTv ^g^Iv^, /3υ2σίν>, erg>,/.e. Tca^j 7^' "^:?' Ρ^^^^^ ^ Ρ"^^/" Sic Ariftophanes τ^^ 

, , o~ \ / c .V „ c, /, ulus elt pro /i. Cum enitn dicendum elTci 

^toga.vcai γ^σχ^β^παχ ταί^ /.t,a5. ^^ ε^=αξ^ ri/^, ^^^'^^^ ^^^^j^ ^„^^^ ^^^^^^^ ^^^^^ ^^igi fo- 

τον i2ug(TOi^-4^)v. κα. ^gσivvι iqi^cLmvju oi ςρατΜ^ρΐ. lebant) iSugwv) dixic, alludens ad ^vg<jv^^vi 
' r\ as οτα,)/ λίγ^, h Κλοτη^ων, krn tS, Kt^oTn- i- e. coriarium. Et myrto coronabantur ΐΓή- 
S^v. λ' αντί T8 g'. peratores. VeUcum [idcmComicus] Κλο';η- 

JiiTv dixit pro Κξα'χι^)^ν, pofito λ pro g. 1 Onxvilhi] Lib. I. cap. xci. ut.i (ic legitur: KsAtt-V «ύτ»? μϋ 

ί τπίί'ς a:>ccy{s^S<n> Sic etium apud Suidam fcribenJum ell. 

1 Hx^yayn Asy•] Cum toto hoc loco confer ^lilianuin in Ta- 
Sic. cap. xxxvri. 

5 Ti'u/»if !i7r.in ■π-Λο»}ξαμιμ^τ.^ Hsc fumpta funt cx Laertio, a- 
pud quem in elatone, fegm. xxvr. reftius lic legitur; 'aW ;^ Ti- 

Eundem verfum Timonis adducit ctiam Athcnaeus lib. xii. qui 
pro άιί•7!ί\Λΐϋ habet κ>ί•α)^α.τίι•. qax lcilio iono literarum ad vo- 
'-■em Πλ»τ»» propius accedit, 8c proinde prxferenda eft. 4 _'Ω5 'Ae^isipa»;)?] Equii. pag. 251. (194. Ed.Baf P.) ubiCg- 
micus iic inquit -. 

'AXki» ^ζΛτπόϋβ, K»i» βυξήιΊιιυ i^'• 
Scholiafta ad eum locum : 'A»« βυζή^Ι/Μ 'ί;^α». ρυτκ^. if*a»2i. ?- 
ίίΐφα*£ί'η οΊ s^ofujjjf'. Ultima lunt mutila, qux lic rcdle fupple- 
vens, twJt^ y^ Λτησ^ζαν τκς fAVitiCi' £ τν{ Λυτ^ i^^eUHST* &C. Sic 

enim fcribendum eflc 8c ex lenfu 8c hoc loco Suidx manifefturrt 
eft. . . . 

y *H »5 β»»» ^iVj). c* Κλβτπί] Haec referenda funt ad iocum ris 28 ΠΑ Πα 

Π4£,*7ζ^^85, ■ χαΐ -^Ιίίγςΰ,^Β;. vjjei. ζίναί. n:i^J.y,i-ii,»i, Sc τιαζίγ-ς^-ί^.α',. Falfo in album 

civium relatos. Nochos. Peregrinos. 

Πα£*7Ρ^?ί3. £?«5aeT. OTg^^leTToi. •^Pcix- Πχξχ^^άφί^. Spcrnic. Rcpudiat. Rejicir- 

a'tj ' ' *Λ. O^ ,,^ο-Γ,^ Exceptione utitLir. £c compofitum elr, ατχ- 

^ ,! , nsi fr ^-r ζ^.?^ χφ:ν, advcrfus quod iiulla exceptio vakc. 

θ«'8• fratre Chrifti hxc dicuntur. 

Πίζ^^ξίφΙ ύτ&ι λίγ•Λ -m τ\ -τίς^'/μ^•, '^i V Πχξχ^^χφ'^. Praiicriptio, vel Exceptio. Ea 

rl hy -^-μί '^', '0-^ ^*'<^^Pc5t '^^^§=' ^'^ ^•''-'^- ^'^' "^"^' γ"^""'' .contendic, rera , de qua eft 

, , ,^r-v,-:~ *^f^~ controverlia j in udicium antc adductam, 

τΌφησι, μνι Sim 'i-n ^i avtS σιιν^ς^;^ κρ™• proinde denuo de ea judicandum non efle: 

μίΧίςα. ίί τϋί νόμαζ kiarY.iC£iT/.ui -τζίί hY^Toxi, όι fcj potius leges Judicibus eflc rccitandas, 

•τλ£0Γχχΐ5 ^ΐ/.ίζί:ξ^ '^i T^f Λΐηαν y avy^g^cn. qux de rebus iifdem fepius judicare non 11- 

λΙνί i'i -sEi aCrS tS ^^J.yuaC.^', ίμχ -^ii iv "^"^. Porro, de ipfa etiam re controverfa 

<K fs -^ ' ' s ts J™„l•^ vr,l verba facir, iudicibus oftendens, eos, qui 

"^^, i^ , ' , , ' η < ~ / ,^ ante de re ilia judicannt , & juitc & fecun- 

tx-A.xi<cs X, ?ΤΝ Τ8ί ΐ|:/Λ85 ν?^^;'^-5• "-*; ;^«'ΤΒ tgt ^^^ j^^^^ fententiam tulifle. Et hoc voca- 

'C^yat?»• X»' i^" c/v-2i'»V TvSiKM, 'Σ?ε< -/5 Ίί^ί* tur -ττχξί-^χφ^ Dicitur etiam de caufa, de 

®exr<x| /2?^^ -ToTi yUuis, yii aiqii clvtIw Ό ίΐσχζωι^ qua legibus nihil definitum eft, & quam nul- 

ασ-ζψ iLxi τλζ iMa.5 ^'vjis. T^/ 'p άλλα;/ iixiTi' lus eft qui in Judicium introducat) ut alias 

^^-.irny:^ Ιίίτω r?/ ώ Tcui s^Wi eiaiyJ/ -n- caufas. AlicE enim caulx fingula: fuis afli- 

, '^ , • ^ , ^ . ^ ;v ' „ snat2 func raagiftratibus , qui eas in ludi- 

FX. Trac^/t^fcco ^ ° ^* '^^^ cium introducant. Exceptione igitur illis 

ly:iS^»AM'.ii, -^s^ V 5/ feyo.ao^ έττι J. gj-j^j^ ^jj j^^g^^ quibus intenditur cnmen ali- \ ,ν. ~ \ I quod, de quo nulla lex exftat lata. riaejty^?^. "" Ίί μί•ηι ί'τη τβ χΛΛΰ xai -γι/αίΑμ» Πα§χ>ξα:ρίι. Νοη folum apud Oratores pro 

τ1^ίτχ{ τια.ς^ tbTs ρ>)-Γο§σ»• αΛ\' «ίιαί ΊσΌκ^ττίί Prxfcriptione vel Exceptione ponitur, qus 

■Λο.ς^-^χρΜ i-TTit, iyri T8, ^"τ? ττΓί :^:t<p«i. καί rigmficacio communis eft & nota: fed pecu- 

^^^ tI λe">^:. ^ avr:/, ^φ' ν :TagaV.|^. τ«- liaritcr Ifocrates dixit, ψ -ττΤί ^ξ..>|:.?ίί, 

-..<?' ώ ^k, i^' 5 ^^eeHaio.. ό i\ 'T^£i/«i I. P»"^ ^-^ 'T'^ >§=^^''^ ?•...^• ^ ff^JP^"•"^• ^f'=^^ 

_Λ .r^ / ~ ^ « ^g^^f^v^-j Ρ^Ό =^? « Tragc^iAiZw/, 1• e. ex eo, 

TuJ ίφν Δ5ΐΑ«^ί^^«5, i^ie Α.£;^6ί TOe5t>fa?/i (^γ,αυ. ^^^^ ^^ medium attuli. Hyperides vero m 

«γ1τ8, ί•(ί2 V£%5t w:sadi<r^V»• 3tai ^α^ι>ί- oratione contra Demofthenem, ^Χί^ίχ^ίττα- 

^ζχμμίιαι, ϊ'ζ^ Ιτιι α>ζ^<ιι^Ί. ξ^γ^χφ^ί inquic, pro, Nec ad definitum uf- 

que [tempus.] EtTa^>5>fct,a^;;r[interdum] 

fignificaCj definitum, circumfcnptum. 

Παζ^^ί'/μί. iixccijVi ^ςβϋ(.τ)^ρ, 'aicm iyav χι- Πχξχ^{γμΛ. Exemplum, fiveimago &cha- 

<^-y^a '!rζ^yμ'Δφ'. jVs» ^«, ό'-π άλλο ττα^^Χ^Γ/- rader, rem aliquam renfibilem ob oculosno- 

μχ, xx\ ^ο^€^2ολ•;.. -^τχξ^Γ/μχ S ycip '^r, ^is ponens. Sciendum autcm, aliudeiTcex- 

" Μ Q.~ ,",„„.;„'. .'■ i>,,.. v^. emplum, aliud parabolam. Excmplumenim 

ρ rT^ "t^ " ' / ' ' ' •^ ' / ^"5 quum quis limile cum iimili contert : ut 

χαΤ. 'ττα.ζ^Ζολτ.Κ oτrJ,,a:r.μ^•.o,χ^μ,ιc^'^oιo,xXo. ^^^ ^^^^ comparat animal rationis capax 

ya Myi-/.oi, Ji ίμ'τίχΚχΊ. >i -^ag^^jy/ia e9z λ57@- cum rationis capaci. Parabola vero eil, cum 

^!ra τ ^cst^-sxafrt e•:?! Tat Ύ^.'^ίχΗ. % <Γ^ι|ΐ5 -^πγβ- diflimile comparatur cum difnmili : ut bru- 

μέ»>) Ta MidixJ/ ο/^-- μυαχκΗ ouxls. tum cum animali ratione prcEdito. Vel, E- 

xemplum efl: oratio, a fingularibus ad uni- 

vcrfalia [progredicns.J Vel, demonllratio, qur parciculare per aliud particubre probat. 

ΠΛςJi.hr/μx. τΌ* -χχξχ^ιγμχ ^ 1'7τχ•}ύΐγ7ί a\- Πίζ^^ι^μΛ. Excmplum & Induaio func 

λο. i f^ i^ l-rcxy.y: U -^iS χ^^3.ς:1 'έ^ν \- ^"^^'^^• ,^'^πι Indudio eft a fingularibus ad 

> \ Q_/ <., ,. ^ < T. \ Ί univerlalia progrellio. Exemplum vero eLt 

"τη το y^joXyi cdci. τπίΡχόϋ-^/μχ όί ym κΎο oujom^ r. \ c r 1 .• ο . γλ 

,• , ^ ,^ , '^ , ^ "^* , '^ ' limile, cclimilinotius, &:minusnoto. Quam- 

jtii γιαίΐματ^ζ-.',^ Tji 0^.8, x.i. >,-i]oy 7ya,d/,"8. ho obrem Induaio pcr unum non fit. Exem- 
i-ffx>!)7>) ,t<?/; iV «5i sJ- 7ΐη^• το Si 7τα.ξχ^ίΓ/μχ plum vero fi vel per unum fiar, fufficit. Et 
■i^/Mxx\ Sx a\s tiio^. καϊ ew v\ μ% Wxy^yA rcS Indu:tio magis convenit Dialeftico-, Exem- 
^^^KiyL•^^ οίκαοτίζ^• τ\ ^\ '?rχeί^uyμx, τΣ μ- P'""^ "^"^^ Oracori. Sed tamen &c Oizleai- 
/. -Λ n'_ ^ ' „, ^ f ^ Iv' cus utitur exemplis,adperΓpicu^taccmoΓatlo- 
.0 , , ^^^ , , , n'S> fi non lic dilucida i ut h per rimilicudi- 
;ίασΐ7 -u^ azc^M^uxi th Xty>f^ti, u μ^ι tl^ -/^ce- nem interroget. Incerrogatio autem per excm- 

lum Ariftophanii in cadem f^ula pig. ipi.^ (,,^•. Ed. Baf. P.) i ηχ^^,-^αφ^. i μ,ί,» i^' f χ.] Ex Hirpocratione. 

, 7"^^^^ 0« Αιτ&λβΓ?, i .Βί4" ύ, K>.c4meUf. 5 Oiiai ^>^( Tifi; ύζμσ-μ..] Harpocratio reaius; ΟύΛ ii<?#« «- 

SchoUafta- T. i••^ _Ka«W^, ci«».a^' Wa.» ?«;><,'« ? ξ ,U τί λ. ni «■s^c-/^'»;^^»!, ^5« ^^£«><;^α,«,4,'«• « ,•«, iis,;^.;^:^^^;!,. Sic e- 

^ttTnic^ 'f> ir.^&' τ Λ£»ιχ^3- ^i-A^. is-^l.t «i ταρφ rt κλίτηι. tiam haoet Photius in Lcxico inedito. 

Hinc Suidam emendabit. j τ' . ■>, - ^ ■ . ■ • " .' ^ 

. nefap^aa- βί, ic, 3-«ff>ij.J Confcr Noftrura fupra v. "Α^τψϊ- <n;(i.<Mremj HaEC omni:i cicrcripta funt ex Alcxandro Aphrod. ia 

?«W7?, & r. Διβν>ΛίΛ<. [ilj. ^.,,1 lopc. pag. 1^4. ^ ^ , π Α ^ ΠΑ 29 

ej,ucy• ii το 2^4 ^ Όμοιίτ^ιφ' -πυι^Ιη^. 'ττχ- plum hoc modo fic: Ell ne contrariorum ea- 

gooieiy/talt^i/ 'p To umi Ιζωτ»σου[' '^Αζβ. γί "τ^Ι dem fcientia, llcuc & fenius? Excmpli vero 

ΙνχντΙων « αύτίι 'Οιςτι'μν,, !ίσ^ καΐ « αΐΐ-θί,τΐί; Πχ- ^ parabola: hxc eft diffcrcntia. Excmplum 

e^^.V-aal®- i£ χα) ^Λ£9ο,2ολί5 :^/^φ5£9ΐ\ Ό'τι ri ^',^^Γυρ eiTc faaum aliquod, quod inmc- 

o'_ /r tv ~ / '\-r./ dium afterrur ad dcmonflTationem alicuius 

- ο r' /^ ^ .^v ~ ,t' reijqux nondum faaa fuir, & qux propter- 

CfcTOicd^ A^iiJi^u^ >i;ii«T(g>', Χ.Λ, D^ T»TD aJ^- ca cft incerca. Parabola vero ell imago fi- 

λ8. r Si /α-'^βολγι tuaiy 'έτίν , ΌμΜίτη'^ ^ζες^ί τι militudinem fignificans, qux rcfertur ad ali- 

yiyioi στμχΙνασΌυ. "f ''l-dw 'ότι τα. 'ττ^ζ^^Ί'/μΛ- quid. quod fadum eft. Sciendumcft} cx- 

Tzti χτ^^ -xi^lx λχμβχγ{^, ■χ.χ] Wi 'ΰ^ζβΥΜ idjicis ^J^P^^. non ideo adhibcri, uc per omnia Sc 

ίpμiζ^ro^, {Ινη\ ch <£» μ ^^;^^^μ<Δχ, kxxi fimpliciter propollto rcrpondeant, (Hc en,m 

r/-s ^'v. ^ ^ ', ,'^ ' , , ., non forenc excmpla, fed res eadem) fcd o- 

mur.™0 αλλχ ^» τ. χ^,σιμ.^ τ,^ί, =ca. e.5 ο portet nos deligere id, quod unleeil, &cu. 

■πας^ύχγ,-Βω,, C/yAer<x^£VBi, το λοιτπιι άτιαν ^tigejy jus caufa airumptum eft , reliqua vero o- 

Eov• οΓο/ Ό Πα^(χρ;^5 Ό'τΐ Aey<i '^E^ Τ8 Σωττίς©-, mitcere. Sic cum Patriarcha de Servatore 

Ά^χτΐΐσ'^ν ά•5 λέοιν ν ττάκΐχ ^aζβm.pμlζoJi^/J rJ noftro dicit , Recubans nt leo . non omnia, 

X6<?-S iAxi ri ^^^cy, xxl <3)o2epi., xxl /Sxcixi- Lq"f iunt leonis propria,] Cbrillo accom- 

y .■ n' '\ ^\- ^ ~i ^ " ". modamus, fed tantum vim eius mvidara, & 

, ^ ' , W, / . rormidabilem, &: re2;iam j tentatem vero, & 

^aj£^j»9T, mttrTmvjot^-A. κχί οτακ Asyvi, " Αττχν- fi quid aliud leoni incft, prxterimus. Etcura 

T>i<n)^t(ct/ xuToTi 6.•5 αςκ]®- '^^.ψι^^ tj -n^g»;- [Propheca"] dicitj Occiirram illis Ht urfa ca- 

τικοχ ^ivsir 6/.λ»)•ψ3ί«3•Λ , «.Μ.' OOc όίλλο -π τ^/ ^«'^^•5' orbata ; Iblam vim ultricem intellige- 

Tv iWro) -sr=s^o'»liuy. "^"^' "°" ^'^^o ^^'"^ quicquani eorum, qu^e 

■ urfe infunt. 

Πχξχίείσ©-. ζίτ^ ίΐ tS ΧίμΙζο^μα. Πχ^^^ισ@-. Paradifus. Qusre in voce 2i- 

T-r '^ -e^ , 'n w " .. ' ^ ' '?- ' ~ Πχξά.^σφ^. Paradifus. Cum Deus ex vifi- 

, 5, ^, • ^ , „ ^ cj^ bili & invilibih creatura hominem i-ormare 

l• Λθ£^τν κτ,σϊ<ϊ5 -ττλχτηγαν Tcy <χ)^ξω7π>γ, χο,τ' ftatuiiTet fecundum fiiam imaginem & fimi- 

οΙυμμι iUGvx Ti καΐ KS^Sf ΌμοΙαισιν, ωσ-ζ^ τίνα, βχ- litudinem, ut quendam Regem &Principem 

σιλέχ κχι αίρ^νΊχ ττχω-ζ -nTs yv.i, κχΐ t^S h χΰ- totius terrx, 6c eorum, qux lunc inea, pr.tr- 

TH, ^ΖΣζβΥ^Υίς}ΐσιν χυτω οΤόν -π ιδχσ,'λίΐίν, h 2 ^xjl- paravit illi quafi regiam quandam, in qua de- 

t4«V@- ^Hiteix' καΐ -:τχ«λ/2ία* ίζ^ ζα,Ι,κ. κχΐ gens beatam & felicillimam vicam agerec Et 

f ' '/x, ' a^.{!v.^ 'i Λ^ ^ ~ ^ ' 'ci\ nic elt ille divinus paradifus j Dei manibus 

ο ' /> ϊ' r^ ν < , /-ΛΛ ' ~ ιη Edem plantatus (Edcm autera, Γι vocem 

γφυαν^^ψ, ( EJeA^• JiJ^yi^i ίρμίω^υφ n, τ« interpreteris, voluptatem ngnificac) in Orien- 

Λνχτολϊ aV ττχσνζ τνί γή$ υφιιλίΤΈξ©' jc€i,i<V®-, te fitus, omni terra altior, & bene temperatus, 

iiiyifxr.s ^i kiti \-•7?ιοτχτω κχι ν^^χςα!τά.Ύω 'z^- aere riibtiliilimo & purillimo undique Iplen- 

Ax,a-77c.aV@-, φυτοΤ; «,ίχλέ'π κο,ί«;Τ/, ίύ^'ίίχί -π-λ^- ^^^ηδ, plantis femper virentibus comans, iuavis 

/tv ' " _Λ /fs^ " ' ' -o ~ \ odoris & luminis plenusjomnis venuftatis & 

^ , . cn ' " V 0' -^ ί % I pulchritudinis fenlibilis cogitationem iupe- 

κχλλΗί \^^Λ,;α^ν evvoictv. -nyes ^ ev τώ, ^w^- ^^^^ ^^ nonnulli quidem Paradiium fenfi- 

ieiffO» aicSWv e?>ttvTxc9->i^ar ετίξοι (Je, νο))ΤΌΐ'. ττΑ»/ {jiigm eife putaverunc. Nonnulli vero, in- 

tuLol yi So -ίίϊ, Ιίσ-ζ^ covrgojT©- al^>]TVi κχι κ3>ιτο5 telligibilem. Sed (ut mea fert fententia) 

αμα,^-ί^μιζργ.ν.ο, 8to κχΐ ri tvtv \ιφ-πΔο•ι ri- quemadmodum homo fenfibilis & intelligi- 

AcV®- ^,Ι^ητΙ^ i,ua κχΐ νο^τ^'ν, κχΐ Λιτλίκ .> ΐ bilis fimul conditus fiierac, Hc & hujus lan- 

^n-/,, ,.^ , f κ itilumum nemus fcnlibilc fimul & incelligi- 

^μφxσ^r τα>^φ^ au^f^L• ey rc. ^^^οτχτω x^^c. -^x.^ j^^,^^ ^ duplicem Ipeciem habens [a Deo 

\ίί2^Κ5<-λλ6ΐ , Kitja)5 ei§))3, αυλιζο.αν®-• τ)) ίέ conditum eft.] Corpore quidem in diviniifi- 

•vjAi^V £» "vjs^Tegia και ΐσυγκ^χτίχ) κχι 'ΰ%<Κ5'λλ-> mo & pulcherrimo loco degcns ) ut dklum 

4%ω τόττα :^1di/36)v, Qiov ί^ωιι οΓκοκ f 'tmxav, και eft : anima vero, in fupenore, & incompa- 

a.iA'e>€.>A«?'sfei,So'Aouor, καΐ τία) αύτ8 ^- "^^^ΐ' & longe pulcherrimo loco verfans, 

Λο.'/ϋν.' \~/ , / ~ Deumque habens domicilium, & incoiam, & 

αβ^β?ο^μψ X^tA^. xcc. T« ^0.8 7λυχα.τχ-τν τ.:, ^^^j^^ glonofum .ndumentura,ejulque gra- 

α•.τ8 ^sffldxxi -cocg-^a KstTO^uiu-y, otx Tji tti^.A@- fj^ amiaus, & dulcilVimo contcmplationis 

αλλ@- 'TO.vTii 75>e?»auiv@-, ί'-ΰ^ <^ίι και ξΰλ3ν ζωϊίί ipfius fruflu fruens, & ut quidam Angclus 

ώ'νό/ΛΛΤαι. ζώ))?5 yi θχνάτω /Λ>) ο^^'ΛΟΊ^ομ^,ί , >ι hac [ Dei contemplationc J nucritus. Hoc 

γλυκυτ,ΐί -nTs Bilx^ ,οί^έξ^α-? W μι'^λαμίίχνασι & vitx lignum eft appellatum. Dulcedo c- 

■7- cs'iv^u• 'i Ji. ^ _~ ss ' r^ ^ ;;' '-V -^ nim divinx participationis, illis, qui cam 

f.u^dioii>air &>! και τα» £υλο» ο 0655 Ον.χλίσϊν, r. . γ . . "^ „^^^„ 

, ν/, ^/ ^, ~ <κ rv' ο 'J funt conlecuti, vitam impernc, qux morte 

t^-TO ^ravTci ςυλ8 φ^σαί Τ8 ey ra> ra>^hiacc βp:cσi ^^^ mtcrrumpitur. Id quod & orane lig- 

I Ί^ο», iji m s-«Mi/iiV/<ji3! i r»m TOrgt A»/!*?.} H3EC, & quT j nayc'Aiji;] Totus hic articulus excerptus eft ex fcriptorealL• 

fequuntur ulque ad anetn articuli, lant verba Ifidori Pclufiotl.lib. quo, q li nunc non iinpUus exftat. 

nr. Epift. cclxvii. 4 Ti-^pi] Priores Editt. habent τ?»^»: cujus loco fcribenduffl 

, ., / . > . w -, „_„ r— .u-n u ΛΛ elTeTftO», cx vcrlione τ lxx notilTitnum eft. liii enim vocen» 

fc35 cap xiii, V 8. εΛ'^ interpreun folent τίν^ιι: quos auitor anonymus hiL• lequi 

' ■ ' ' voluit. Conter eriam Noftrum lupri v. ΈΛ'^*. 

D 3 <i)A><«c&«/• 30 ΠΑ 

φΛ>ίοθ«ί/. tturh ><xV '^ το -ίταν, α ω, χ** ^' « ^ύ Π Α 

mim DeUs vocavit, quum dixit, Φί" β^Λ«/ 
lignot qiiod efl in Ψαταάι[ο^ comedes. Ipfe e- 
nim elt Gmne, in quo, & per queni Onine 
conftitutum eil. Boni vcro &: mali fcicn- 
«.!/T4 JV fc5i? ^ τίί oiiciic£4 φύσΈώΐί ^χγνωσι^ , «""ί ji^ lignum , eft multifarix contemplationis 

}tgtA« φί> h -toTs TiXeiV x.a< h TiJ' ^eiV 5e<»c<«- ^i- cognitio. Hicc autem eft propriiK natilr.T cog- 

βια,κόσίί I? ttidii tZ«J t5 ^μιβργβ μίγχλβρΎΜ nitio, quoe pulchra quidem eft in perfeais, 

JVxa>ait4aI -^:, μ)^ i^U μ,τί^<^οχ^, D^ rl U & iHis, qui in divina contemplatione vixe- 

τβ^ο'ν« ek e&. -nri τίίί τ,.^^^'πΐί ^A>,Ax>cevai 5ea,- runc, pcr fe magnificent.am fummi opificis 

•^ -^ ^'', ^ , „ V f ^ "^ > -V promulgans iis, qui murationem nontiment, 

etV y Κίίλ» <ie ^.5 i-eoii e-n, ^'^^J^ '<P'^' ^^' quod temporis progreflu ad quendam talis 

ϊοτίξαίζ, Βί a^ το Λ,βίβααοϊ τίΤδ £v τ^Γ Kferilow coiKcmplationis habitum ptOceiTerint > non 

Ijlgt-jtwyw, x.cti To fi^iTra τιαγίαΐζ eveJVaiS)ivq tm t8 [jona autem juvenibus, & quicurioriorefunc 

aoW KstA» 'ζη^σίή^ίΛ, « T« oiV^i» jcniefMi/ia σω- ingenio: quos proptcr levitatem in bonomi- 

ual®- ^eads ea.Ti«) iv^^A^.v χα) '^.σ^ίν ^^φυ- nus conaanter perreverantes, nec dum in fo- 

^■^ ^ ^-^ ■- r .- «~ lius boni itudio hrmitcr itabilitos, corporis 

rii cura ad fe pertrahere & rapere iblet. 
^itur duplicem arbitror eife Paradirum : 

e^deiffigr ot tig^j /•«•cT' •" " — ' •• 6c vere divini Patres hxc tradideruntj five 

βρίγύ. ξΥΐμαΙλ,-Δι oro /ω., ^ίΰσ®-. 7ΓΠ£?<.(ίέ"7@" τς-ο- hoc, fivc illo modo ifta docuerint. ΥΙλ^χ^- 

'Tt'^ tS υ -\iXS ίΪ5 l ol Si (paun τπίζ^. Το ru2 ίέΤοα,/ σ@- vero diftus eft a Seom rigabo : unde no- 

^.^^Λ 3 •έ^ ^omvS. σνλλονί.. n;en verbale JoiJai^, & [compolkum] :^ga- 

7TOisi:u'',s "^ f J<lff@-, verfo υ in i. Alii vero dicunt) ro τγλ- 
ejiJV®- diaum effe a ^eToa, quod herbarum colleaionem fignificac. Tort. 

Πcif^hΎμ<tτl>:ω. clIticlWI , ηχξχ^Γμ^-η'ζο). Accufativo jungitur. Pa- 

^^ lam traduco. lixcmplum in aliquo Itatuo. 

UcLP^^^rZ^Qrxi. T^ W irkcf "πη 7?e>e.^• naga^oam^. Apud alium ah, vel nutriri. 

„ y rj ^ ^^ ts'.„„™ Πλρλ iixiti/. Praeter ius. Iniufte. 

, ^/„ \ jv '-,,. r^^: iX-T^-fiw Παςα. <ib'^c«'. Prscer opinionem. PriEtec 

naai %.. crae^^ ^σ^^...ν. ^-^<V^^A^'^• .^J /^^^^β^^^ fr^occupurant , rperantes 
τίί ^xcBz^ru, .ζίθΊ5^'''«λ.'Ρί™''> ^^-TT.a^ e;)(Ovjei - tu hojtem inopinato tnvaderent. 

^, η r. ' ΠΛζαΛ>'οΐ'. Inopinatum. Inlperatum.Mira- 

^ η / . ^ \ ΠχζρίίίίΓσι. Eft pluralis. Tradant. Toftea 
Πα^^ίώ^Λ. ^ii^vltjcoi-. Sat;igex4 Aowoy το ^^^^^^^^^^^^ Synedrhmjudaorum, ut opificera 
...LA.,r^ ^ 'TH^rf/cuy. 'iW. f i^tuBpvoy x.4i jtTiTlcf ^ conditorem Univerji morti traderent. τ a-TfStfTOl» 3ctVi3tT<{) TW.Qcf.^m. 

τω ■)ΐβ}ίχ)0^μ&ν(ύ. 

Πλ^^^ΐλα/. αΙ-παΙί.χ.Μ. /ΐα§οξυ^ΐί, ζίΐλοτι/τι'α;!', 
TiagDTpuyuii'. 

"^Ω;» ί'έ <1)ύο^ '7Τ(ίξχΡ)-ίρμ@' και •:ταζ50Χ^κΛν>)κωί, -ττολ- 
Λλ ΧΧωκ,^ /χανίΛ '^ΰζβημφίζωί• τΌσατΌν τ ci.?)g!3ff!;i'Vi 
5~ievi7x-iii τ όίλλω/, τω /xmJ' 6ζ, •?■ τηίι^ί <^J^■αc5^ 
S^ibL^^woj, ξ^ Ofairas '^nflxWOf^cv σφαλ)ΐ^α<. riagaJ^^o/^. Ingredior. Obrepo. Subeo. 
Infinuo me. Proverbium : Siquidem pauperes 
in diviUim ccetttmfe infinuant. 

Πα§αζ^λ8. yEmuleris. Irriteris. Inciccris 
ad imitationem improborum. David: Neir- 
riteris adverfus improbiim j ciii res funt fe- 
cund£. 

ric.ga^JiAffii'. Accufativo jungitur. Ad rEmu- 
lationem provocans. Irritans. Inftigans. 

Πχξ^ίθέΒσι. Curfu praetereunt. Juxtaaliquem 
currunt. 

riagaOeg^®-. Prsefervidus. In agendo ni- 
mis prxceps. Indecore aliquid faciens. Cum 
autem ejjet prafervidus & prorfus inconfidtuSi 
miilta infano fimilis fecit•, alios dementia adeo 
fuperans-, ut ne experientia quidem doceripoffet^ 
fe lapfum effe in eot qnod aggrejjus fuerat. 

ΥΐΛξχ^τίζ. Collatio. Comparatio. Cum au- ^yi<na>i «νΙ^ίπΛιγ/Αα Ίη^σο^ τίί αύτΒ 'τζ^^'Λ/.φ- tettt illufiri aliquo exemplo in titramque par- 
aias y νίί 'ίχ\ 'Ζΰζβί ts$ νητητΑ^χότα,ί αύτα^, και ^ί"»^ ojtendere -vellety quomodo tratJare decre- ^ I Πχ^^ιΆιστ? ^ *'fO '"'"■i* '" ^-^ Inepti iliiit, & otio fuo abu- 
tuntur, qui etymologiam vocis π-α^^ίϊκηζ in Grxca lingua qux- 
runt.quamPcriicx cflc originis omiiibus hodie conflat. Scd folcnt 
Grammatici in tradcndis vocum ctymologiis nugari, & plurabco 
icumine fuo Leftoribus rifum fxpe moverc. 

1 τΰι μί>ι κακία ηζ.'] Delcta particula fbit, fcribendum cft. ¥ X.XX.U (πιξά>Ία>. Sie enim habct Theodoretus ad Pfalra. xxxvi. 
V. I. unde hsc Suidas lumplit. 

j A«fi'^] Pfaini. XXXVI. v.i. ubi fic lcgitur : Mi τηΐζ^ζίιλχ ο* 

4 Βϊλβ/^^ «Ι' cie -a-it^^i.i Valefuii fragmentum hoc Polybio 
aflignat. 

\ 
Τΰζ /Ι Α ^ . ^ Α 3ί 

•rai xTii^JSvlcii^ l-mXi-pxi, y.y.\ ^ aZjii' My,S' itvat^ vij/et eos, qui fe fidci ipfius Comjnitterentiaui' 

'ΰ•χζ^'}ίσ^)ΐ t3 βίλτίονφ'. Πχζβί^ίσΐζ y.x]yi τιτοΐξ^/- ^"<-' contra contiimaces Je praberetit ^ urOcrn 

γίλ'ΐΛ -τίΛζβ. TcTs ηχ.ς^(η. <^>]ατ. ψ^ 'Έλχβον -τίχ- <'^M^re cKpit. Et itcrum : Nequc elj^e coni- 

'%jji^. parationemmclioris. ΥΙχιχ^ιομ ζψ•ΛάΫ2^Κΐς:%ζ. 

t\:in\ i'\'gmCiczt proMi/Jionem. Aitcnim:^i•- 

, , , ^ cepenint promijjioncm. 

n^e^VW^. ^-^i-ai^. τίχζρΐυη^ν. nx^^cjyj^onxi. ΠαξΛ%γ,ιν. Acucrc. Incicare. Iniligare. Πλ- 

'ττςίς^νχνίισνν'^. "Ήν J'e TuM©- "A-flii©-, ό τα.? op- ξαθ^ξον^. AcUentur. Incitabuntur. Erai ati^ 

yxs αύταΐν 'ταζ^,')-Μξαί , e;^^i' -ζί^ί αύτον erca^w ^'"^'' 7/////.r Attidis filius-^ qiii ipforum iras a- 

cht hhlylio. cueraty non paucts Jtipatns fodalibiis. 

Πα^^^Λ-'ο/Ιίί. mAoaTOg8.?ii. iJiiyxTav'];?. Π^ξχΰρχν'ο^ί. Cum mircnis & srumniscoil-^ 

fliiilantes. Jnfirmi. 

Πίζ^^ξ^'ί. TTci^iV nxg:i0gia»)i. Defpicias. Ncgligas. 

ΥΙχζΜμλ. (pjy^^,. ΥιΊ'ηί\7ηχγαΊυμ£^νύζΧΜ nadi'-!w<. Permitto. Concedo. Si quis ve- 

-ττχ^έ/λ,ΪΑίί.ο ^ΓοΧμίήσ^ , 'ΤΐΛ^Αν^μχ xiy{y \ζ tUc ττα.- βπ/Μ caflra ingredi aiideat ^ ei permitto^ ut 

TiiShL. patria id renunciet. 

τ\χζ^'{^\ΗΊ. το y^AsTv, « το 'ΐ^τζβξίνη^^, α- na§a)ictAe7x. Advocare, vel adhortari. Mi^ 

ζυξον φ' Το SiicS^. nus rede eniiii accipitur, pro Suc^•, i. e. o- 

rare, rogare. 
Πα^Χ5(λ^. o-n Κ5ίλα και '7ra.ζc^cf.\'^ ίΧ&^σιν 'L Ποίξχκ^λΖ. Advoco. Adhortor. Verba jcstAa 

^^, και aLinctltK^ aiwTcLcxri^. & -©-^τ^ί^λω cum accufativo conftruuiicur. 
Πχζ^ -?^§>;σοί. oWjUa ττοίΛμΰ. ΠχξΛ)ΐ^.ξν}συζ. Paracarefus. Nomcn fluvii. 

nagjtK^^/S.Xii. ' 'ΖΒ^'κΤίσΐζ τ5 «Γϊκ,ατν μ-'ί^ί Παξακίΐτα^ολί). Decima pars litis xftimatoCj 

Ty 'πμί^μαΐφ'. ΰξ^ΥΛν ο ShLfiiqrli η^τζβί Χτςί^ίΛ^ν' qux a litigantibus deponitur. Focncrator ad 

»Ksi.i-rai 7 oio3', o-n θί™ croi ΐ7^υΐΛη7,'>, μ^χίτζ Strepfiadem inquic : Sedy itt hoc fcias, pignui 

η•υω \yL ivrl τ5, >^αφία) «ν «τδ ^',^μ3^. h -β ^'^/' cau/ateam deponam , aut ηοη ampliu^ 

r^ „' ' 'Λ /- \ <?ΡΛ rv ~ ' / vivam. Id eit , dicam nbi lcribara. Iii 

■* i''(\ rrytanio enim libelli acnonum dcporn fole- 

7<J STfs^yiaJMi• ^ ^ bant. Stepfiades autem foeneratori refpon- 

ngojw,773^aAe7s ag αΰτΛ 'Zjjiyi τΛ <S><j<ii>C9i. (jec : Terdes igitur & illam pecnniam pristet 

^AeTf, 'φ/'σΐ, χΛΐ τα £•7π τμ 7£5'•'Ρ? *'"^^'^/^'*j duodecim [^tnmas.^ Araitces, inquit) &Γι1ηΐ- 

μίτί'^ αύτα -ttbiWs, ο/^ Το 'z^in<^(4 σα toV ptus litis, quos fruftra impendeSj quia filius 

'/,,„. '„n ^ ' t^, / . / " ./;iy _i vi meus te fuperaturus efl:, captiofa illa & faU 

uov μβ, Xiyjlx τον αίικωτΕΡον λοαο'. ο όςί το dt- , . , , • ,. , ' τ ι η ι 

η ~ / /1^ ,ν, ,/ „ η - laci dilputandi modo ucens. Ideltj per^ 

y^hry^μ.μaΊ^^,hγ,,o'z^^^X^^rc^σu^Jc,.^ ^^^-^ dccimam partem litis lEftimatiE, qUiS 

νυ^5 -;ra^K^Ja/$ioA>?. και ^ί^καΙα/^αΜίΐν. ' οι fynonyme vocatur 7Γ^tgακαm£oλί. Et -τίχξχ- 

α,μφίσβηΐΒν-ηί ^^μχ-ταν τινΖν hhμ&Jμίvcύv 'srfos τ καταβάΛ^^ψ. Qui cum civitate de bonis pub- 

τπΜ και οί 'i^' ;iA>ig«v, )ΐ '6^κλ%ώ)ν ^oi Ι^ά- Hcatis, vel cum privatis dc hiEreditatibus* 

ra, ivTTit.^vn?, 2i^7^d.^'^ Ή καΤ^τ,^Γαν, χαΐ τ^- puellifve dotalibus litigabant, pecuniam ali- 

. ~ , , , \ ' , ^ fv' . Ό '^ - ' quam deponebant; camamilluri, licaurace^ 

-zv .χρν α.τ«5 T^g,^, ei τία. i;.u. .-ij^.e* e- ^^^^^^-^^^ ^ ^, ,,, controverfiis quidem cUm 

-τη lA^hvrV 'τζζ^ί το ^μοσίον α,μφίσβηΤγ,σταιν i^- civitate quintam pecuni^ controverfe par- 

\:v 'βίν, ΟΤΙ το 'τί'ίμτίΐ.ν μίξβτ Ty χμφισβ>\τ^βρϋ tem deponi folitam fuiiTe manifeilum cil•. Et 

καΙέΤι^έτΌ. * A>)/iic9-iv>ji a<3^ m ei/ τΐ) Orfli Παν- Demofthenes in Exceptione adverfus Pan- 

T^cVslo. -τταρ^χαίρΗ -zfei 1^04 T.yls ί^=αΊί φ^σΓ Καΐ ta:netum de pnvata quadara caufa dicit: Et 

,rs ~ \- p/ « Ν r.' f _-'v , *ί?/?έ'Λ me rnrfus m pis vocat ^ quamurimuni 

Γ .^ -~^ ^ „ '"^^•^ /^ ^^ / pecimiamlttis cauja depojitdm abjtuujjet, 

ί'τνατΛ 0'α'τ1:ν αϊ/ eiAeTo τα? ττα^^ικα&ι/ίοΛα?. ^ 

nag^xagt}-iix.n. fvi;:^gcv. Πα^ακαταδ/ιζ-ίΐ. Depofitum. Pignus. 

Παζ^ικα-τΈΓ^ι/. ΙχρονοΊ^^ζΰ)/. Οί (ϊ^έ Λλί<Β? τοίί nagaxaT57;:^<)v. Morabantur. Tempus tefe* 

'3ν'ίν/2ί(π'ζ:ΐζ^σΈνέ7κάΑ<.νί'<, -τταζρ^καΊέΤχν k σιωχ- banc. i /Λ ^wtf «/»? legatis dolofe agentes i 

2οΐ"7Έί t;v J57a'-oi'. tempus terebant-, ut populum convocaturi. 

Y\xςcιxίm^twixiμ^m. αντί Τ8, υ•φ«λον, >j ^λασ- riagcix.extvtrtivibyuivoi'. Arduum, Sublime. Ma- 

φψχν. ' 'A6i93|)av>j5• ledicum. [Didum vel fadum valde audax.] 

rcviai7 <is 77o.>)Ti6o' civ έχ eiJgoii e-n. Anftophanes : Non reperias amplms poetanh 

{τ<,τh,<p'^<n■J^τ,^χ,^cL]yβ^βucΓμUy^ml^^ό.■) cui fuecuridafit vena. (Vel, nativum, & in^ 1 Ώξό&ισίι;'] Photi"s in Lexico ineJito redtiiis habet ί^^^^^Λί. 
1 Κα/τιι y" οΓίθ', ϊτι Jjjto ί»?.] Ariftophancs Nidiiui, pag. 1 94, 
(11 p. Ed. BaC P.; 

Sic ctiani apud Suidam fcribendum eil. 5 οί «Vi ΐΓ?ϋτϊ*τΕί ^ημ,ύ^ί τ.] Hic, & qux fequuntur uf* 
que ad rincm articuli.iumpta funtex Hjrpocratione; ad quem vi« 
de Mauffacum. Confer etiam Petitum <le Leg. Att. pag, J93. 

4 Δ>ΐ4«ιθ£.!)ς ώ τί «5©'? Πα*5ιι'»<•π» *Λξο/.χ.] Pag• 629. ubipfd 
(i\ ΰ'λί-η rcftiLiS legitur α.ιύλι•η. 

5 'hsM^*m^ i<itn''. P^g- ^'T• ('54• Ed. BaC PJ S2 π Α 

ΤβιατΏνΙ ■η 'χαίζβ(,•ίβΑΛν$ανίχι(Λίνον, 

TsTeTJi' avau iris <ΡξΜ$. ' EveA-^lhi' 

"Ομνυμι J' Ιίξαν αΐθέρ, οίκ.ίίσιΐ' Διο5. 

Και g^ ΊτΓδίίλυ-τν• Ή yAcios ομωμοχ• ^ (ίί <I'g>ii' Π Λ 

geniofumj nec coailum) ^ii di&nm aliquod 
fublime & audax proferat •, quale ejt lUud: 
<:_yEtheremy domiciUiim Jovis , aut temporis 
pedem. Aut mentem quidem nokntcm jurare 
per facra-, linguain i-ero pejerantem feorfirn & 
mente. Euripides: Juro Jacrumatherem, do- 
mkiliumjovis. Ex Jllexandra [Euripidis:] 
Trogredire^ temporis pes. Ec ex Hippolyta: 
Lingua jnravit : mcns vero ejl injtirata. l[:iςβ^.vJcxh^μ^oι. Qui confolatione affefti 
funt. 

Yly.ςcf.vJi■Λoμ/ί^J^. Furens. Infanicns. Impos e^^P«v. jccil TT '-e^^xejtoAiA^eW. ' Κά^) >«'p 'έ^ν */^- mcntis. Demens. Et τταζ^χ^κο^Μ^^α. Adul 

^ix^a. 'rc:iζ^■.'Λ■^μμί^cL. kn) T«, ^Jev emAej ^;^.- tenna [ At Ke>c.^^., excifa, vaftata. ] Et 

m. :a^.Sc?oe^. -T^ aJ^.iA^. .ψ^^ψ-Ι-τ^ν, ί- mhtfuntvtneaexct^. Vel, vaftat.r, &cor- 

-ra. .>7:iAt6(5if e^. /*- Λ>- ^ ,. ^ ^ ruptae. Per tranllationem duftam a num- 

viJv ίέίΐ'άθασϊ λΙγΨ 7rAe^;^e^)cioc4, Tas •;ΤΛ£ίοκο- ^^, [a Grxcis] dicuntur. Etnuncquoque -τ^ϊ^Λα^. o^fcv και 'rta.ξ^Jyγ>μ'^ P>it&'§ 

Άνί/νάσια'» μοχ^ηζ^, τπιςβρυίΥΛμμ'νια., 
"ΑτιμΛ, κ,αι 'τΐα.ςβ.σημΛ.^ χλι -^ra^^eva• 

Π4£^κ.έλίϋίΤα{. <ybltjc«. ^ζΰζβτρίτΓίΤΛ]. ileyeig^. 

Xilll^cL. 

nctg^x-iVBvl*. Ιζιςά,/^ον. Ουχ «ra -TrA^jticsJUVvi- 
κότϊί κ.α1 iieip^ixf^oi τί«/ yva^Ztt^, ο-Μλ ο/^ τ Λ^ίο dementes erant-, nec omntsjudicii expertes^ 

fed propter magnitndinem malorum in Julia- 
num Eiitropii filnim \^culpam'\ conferebant. 
EtEunapius deEutropioeunuchoait: §!uan' 
quam ab officio & decoro receffijfet. 

riagA^AJiais. Adhorcatio. Jibcrates: ^am- 
obrem ciim non in'venerimus adhortationem, 
cnv "^i-^^ii. Αυχΰρ-γφ' h αντί τίϊζ Siy]cjia)s έχρ^ί- fed praceptafcripferimus. Lycurgusvero voce 
σα]ο, τάγχψ 'Ύμίζ οΐμ^ τητό 7ηι',\σ\ν χα.\ ;^eii -? hac iiibs eft pro ^Ιγ,σΐζ•) i. e. rogatio, preces. 

Ait enim : Vos id fa£iiiros extJtiniOi vel me illi, qui monetam adulrerinam cudunrj Traga- 
')^%ix^ dici folent. Hinc etiam τιαξχσημ®' 
ρ-ήταρ dicitur orator adukerinus. [Ariftopha- 
nes : j Homunciones improbi) adulterini , con- 
tempth falja notafignati•, & percgrini. 

nagx5ieA6b'6^. Dativo jungitur. Adhortatur. 
Excitat. 

Xla.iayji-^^Axvi. Apud Atticos dicitur pro 
τιαρ^μοίξττιχί. Id eft, a decoro aberravit. Velj 
inconcinne aliquid dixic vel fecit. Ec /q^'- 
^gibv. Inconcinnum. Ineptum. 

nagax.eiWa. Prrcfciicia. Propinqua. Nunc 
mala prajentia fiiffichint. 

na§a5uv8vm,. Delirantem. Dementem. Non Xj^QXW T^ ^x,av eis 'isXiavci' τον Εύ^Γοτί» a.- 
vctUji/^'ii. Ευνά,'τπόί (pyjm t^ Εύ^οττί» T8 Ewo- 
χΗ• Και -πι TTOg^txtVJj^-eiS tb ηζζ^τν/ΛΊΪ^•. 

Π.Λζ^χ\>ΐσΐί.'' αντί τ5 'SO?'''^^• Ί<^κ^τ5)ί• Ή ' /^ avst^AiViii Twum νίφφ; νιί' 'ijhOeTyoj. 
'Ae/(gD(pav>i5• '° 

Καί "j^' Cv-eivoti τ(α.ξ^'>0\\.•^'ί,σαυ[^ 

Και» -775 <τε:^<!ίχή τον vSv αυτοα'ί, 

ΆνχνϊζΒσι. 

Kotr, ito a-rnvij τια.ζβυιυ'τπΰσι. 

Ι Ei&imii)?! Apud Ariftophanem Thefmophor. pag. 781. ("jrS. 
Ed.Bai; P.) Euripidesintcr aliahxc locjuens introducitur: 

Huc Suidas ΓεΓρι,-χίίΓε videtiir. 

1 'Αλ4»»^ί« ^» ί" Jig-i Scribe, Έξ Άλίξ»κ5)ΐί« Εΰβ""'^• Κίίί 
;j^«»8 &c. Sic enimrcttc lcgitur apud Enanatorcm Comici loco 
laudato. 

j Kajctai j«f iijn <«(/•'''■•] Ariftophanes jlcharnenfiius pag. 35;•. 
(i8x. Ed. liaf. i.; 

Sic ctiam apud SuiJam rcribendura eft•. 

4 'Avifaincc μ^χ^-] Et hi duo fcnarii leguntur apud Ariftopha- 
nem loco modo Inudato. non rogante. 

nagawi^;'i'• Declinando. Defle6tendo. 

Παζακλινασαΐ• Leviter, vel paulum aperien- 
tes. [Et avaxAivca, dimovere, removere. Ho- 
merus :Ί Et dimovere denfam nubemt & eam 
rurfus admovere. Ec Ariftophanes; Etenim 
ilL• janiia vefiibuH paulumaperta-> furtimpro- 
fpichmt. Eti β quis eas 'uideati recedimt : 
pojtea verOi eo abeuritei rurfiis profpeBare inci- 
pnmt. 

f najaxf^if JVjKi»] Malim sr^^xtxifiticff, pcr t, ut habet Heiy. 
cliius. Anllophanes icf /^Λζ.. pag. 7ji. (491, Ed. Baf, P.) 

Scholialla ad cum iocum : ίΐα,ο^-,^ξίι^ί. wagji ptC/*»» mnr.em. foij- 

6 Τα >Z>. ix.at!t χαχ,-Ί Sic locum liiinc auiloritate optimi codi- ' 
cis MS. A. interdinxi. In prioribus enim Editt. ττλίΐ'κ S7y|K.li poft 
tZr njale omiila cft. 

7 ΠΛξ^'χ,λνηι;. Kt-n ^ ■a&itomi. Ίαηκξ.} Ex Harpocratione. 

8 Π«2«κλιίν'»] Eft vox Homerica OdyiT. Δ. v. 348. 

9 Ή ,1^' a>.«)cAr»«f 7TVX..] Eft vcrfus Homericus II. E. 75-1. 

10 'Ae^ispBf^] Ια P«r<'pag. 697. (471. Ed. Bif. /.) 

riag*- Π Α ΠαρακοΛ^. Defipcrc, & delirarc. Κοαν enim, 
& ζοναΐν, lignificac fapcrc. 

rixpxy^vav. In ofculando mentuni & gcnai 
levitcr tcrcre, vcl actnigere. 

Uapxxa-Trl] φξ-αων. Mcntis delirium. Dcmcntia, 

Πχραχό-^ζ. Dcfipicns. Dclirus. OOiit au-^ Π Α 

Λαι χοναν, το φξΟΗίΥ. 
ΠΛζβ(.•'χνα}/. ' το Ιν TcS φιλίΤν Dij^leJ^itv. 

Πα^κ,ο-ψ^ίί. τον m τ^ζβί^χτηίζ. ^ΈτίΜυτησι 

^e, 'ίχς^}.οΊ -τπλυν e^aipog^Ii, »λ( τα^Λκοψχί, ν:'<ί^ ^^^' ^-^^^^^ avide nimis haujio, & deliranSiari' 

numjam agens lxxv. 

ΠαζίΛ κΛίρ. Apud furdum crepitum ventris 
emittere. Ratio provcrbiiraamicftaen:. Sur- 
dus enim non audit. Dicitur aiucm de llU- 
pidis. 

Πχζβοίργίζ. Parum. 

ΠΛξΛγ^ΰ%τίζ. Adhortantes. Animum ad- 
dentes. Incitantes. 

Πα§α>ψ86 rof. Decipit. Fallit. Fraudat. 
Tranllatio duifta eft ab illis, qui inter pon- 
derandum, vel nietiendum, mcnluras pulfanc 
& concutiuntj ut alios fraudcnt. 

Πχ§α>ψ»ο-ά^ν®-. Qui fefellic. Qui falfis "j-iyims er©^ 'πμ-ηίον και eβSl•μ^]■>ιoς^'v. 

μια; »ί*.ΛΐΤ(α. $<■ -jo α,κ^ίΐ ο Χύΐφύί. ίτη TfJ avauL- 

τανομΛ "^ ΤΒ ΤΒ5 ίί^ν/Λί τι, « /«7ffc)i']oii , x^ye<y Uou^s r^ ίυγίηςΆτηιν ο'ίκαν -τταςβ'.-Λ^βσΛμθ^ί^, commentis aliquem decepit. Liberos no ϊΐΛζ^κρϋσίν. ίζα.'ΖοίτΙα). Ιμτίοχ'γμό'ΐ. 'Ά'τηψιι τζ 
7^' Sb^(iy%s ώο^ι οι XoujnToUj , και '©£^5 τλζ συμφο biU£mo genere natos falfis commentis decepit, 
ύ" fic ex urbe ediixit. 

Πα§Λ)ψΗ(τα,ε6ϋ/. Evertere. Eludere. Illeve' 
ro omnia-t de quibus controverfia erat, eludere 
poterat. 

Παξ^ί-λ^ασχν. Fraudem. Impofturam. IUufio- 
nem. CttmenimSamnites perfidi effe crederen- τ ,f , «: , „ , Ν , ^ Ν S ,1 ^ Jidej Jea \ decipiendt tantim 'viBoris eratia 

',χο^,ν^χ^.ψτιανμ^^.-.ο^, *M«. κ*. acr,7.vJ^, pacem tnire folerent , non foUm nullas%ondi 

Π'^ίζβΐ.κωχϊΐ. 'τΐα.ς^ ©»)a»i^Ji;i, 'ΤϋΛζοχΑ' ai ν α- ϊΛ)ΐωχ^ι, κΛί [λΙ^ΥΛχγί. 

£^λλαξ(5 τΤΛσαν ττοιϊϊ (ρύσιν '^^ζ^φίζίΐν τα,ζ μί"^- tiones impetrarunt , 7^^ ί-ί/ώ?» bellum irrecon' 
ciliabile fibi accerfiverunt . 

riotgxjwiTTis. Maritus. Vir. Π<χ.ξχ-ΜΐΙΐζ veroj 
uxor. 

Πα§χκΛχί. Apud Thucydidem ponitur pro 
'^H^X^i i• e. fuppeditatio, largitio. [Scribi- 
tur per ω,] Ut α^Λκωχ^ι & ^Λχ^χνι. 

ΠαρχΜΛξοι/. PrjEteri. [Et τταράΜαξί?, difFe-. 
rentia, mutatio.] Naturales mutationes re- 
rum {nonfubito^fed^ paulatim fiunt-, (jit in 
quatitor anni temporious fieri videmus ;) qu£ 
ratio efl-i quare easfacileferamus. 

nagaMct'ij8(jii'. PriECereunt. Trocopms au- κίτ^Ησι ie ά,Λλ«λ8ί τύΓ α^^φιμ<χ.1ι τ oiiii/ •ψέ«=θέν- /ί-»? ^ Vakns Imperator alter alterum prater ίζι'σ». '£κ 7?αζ5<.λλ)ΐλ8 οξυζανΊίζ T<S S\)kSvL• τησιϊ- 
c&rt/ τίίχ\, σια/ϋ-ψο!' λ1;2?5 7^ "^'5 siOcyTiois. αν- 
τί τ5, εξίσ». 

Πα2^λο>ισ;ΐ4θ5• Λ-τταττΐ λο-μσμ,Β. 

nag*Ao>t<?7)5• «.ττα/ί^. 

Παξο,λο^^ λέγβσιν ■^σινίχ.ωζ , οΊ τ άλλοι, και 
μχλιςα ' Qsyjjh^i, το τηχ.ξοϋ'Όζον, και Ό ΟΤλ. α,ίι τΐζ 
'ντζ^σ^ύκησ^ί'/• οίον, "ry ττοΧίμπ τ τιαζ^ίχογν. και, 

Ι Πίί2ο!:(3»ικΊ'. τι ci TtJipa.l Reftius &; plenius Heiychius: n«- 

Hanc leilionem in verlione lecutus fuin. 

2 ΈτΕλίΐίτίίσι ^t. ιχ.χξ^τ:β νολυιι ti^ip.] Hzc funt verba Laertii in 
AtcefiUo, circa finem, ut Pearfonius redle obfervaverat. 

? Πα^,κξΐίητχι. di-n ^ ίί,χττ.] Ex Harpocratione, Confer Am- 
ihonium v. ΐΐκζφχίχ,ξΐΐΐα^. 

Tom. llh ierunty viarum intervallis decepti. 

ΠαgαM^λί<)l'. Paralleloriim. Similiura. Con- 
fequendum. yEquali fpatio inter fe diilan- 
tium. Cum autem cuniculos murOi qui cafurus 
videbatur , parallelos egiffent , fnb terra cum 
hoflibus conflixenmt. 

Παgαλo>tα;ι6o^. Ratiocinatio falfa. Fallaxar- 
gumentatio. 

Παg*λσ>t<ίJί5. Dcceptor. Impoftor. 

ΥΙ^ζχΧογν. Mafculino genere vocem hanC 
cum alii, tum pra:cipue Thucydides, po- 
nunt pro Tiagaib^oy, i. e. inopinatumj ί'ηφε-" 

4 Uu(!^^fmi] Sic refte habct MS. Parif. A. At priores Editti 
male, ?r«^<i6^»TMf. 

j• θΒκΐ'Λ'Λΐί] Lib. I. cap.LXxvii. &lib. it. cap. lxxxv. 8c alitiV 
6 TS πολί^ιϋ τ ■!Γχξ.\ Senfus hujus loci fupplendus eft exThuJi 
cydide, qui loco laudaio iic liibet: Ti^i sreAift» r js-ejji^ijjjj , e- 
ffTiiij. «?i» ci ctu-nS ^i^, ia&2il(fytan. Id eft: J^am "υαήι aU~ 
tem ^ i»ier/( y7»i if//i f/i/«i, friufquam id cafeffttii, avimo frtci- 
pite. 54 Π Α Π Α 

^-η ΙγίηΙ τηλίί ι παξίΜγφ-. ' ηξο^τηφ- Ο.' ratUm. Veluti, Infperatos belli cafus. Ei^ 

X ^λλο< tS ,^ίθ«5 6/.λ.>:ζο'Α^ο. τ^ν ;^ξάλο^., ^^/«^ ^-^^^. '^^lde tnoptnatus fuit. Procopius : 

,7^ , ' , ^ c ,/^ ν '^α -Γ- Omnes igitur-, qiii miram coptartm tmparita,' 

eJb^e ^«ίϊ^ί e.j^;i^ αυτ» « έν^'^ίο^•^ χλ< ^t^^'5•^ ΐοΐί tcmfecum repiitabant, confUiiim ejus ut inja- 

il 'ΡωμΛίοίί '■Β'ά.ρτΙ^ xcn α,-τητι^ -τζζβί τα. y^vo- γ^γη ^amnabant. Et iterum : Romani 'uerc 

β^υa. 7rage97/ TcKii^h « '"'^^ ^"^ ;ragaAo>a oviiga'^• /«^ζ^/,τ ad ea obfiupuerunt ■> minufque ea credi- 

ΙζΖοχ, derunt-, qiiam illi•, qui mtra fomnia cermmt. 

, ^ ,^ t^t. /-λ" f' >Aa -,~Λ, r.\ Πα.ρχλοΓφ'- Thucvdidcs. Athenienfcs ve- 

^^°^§*^ '^ ^ l. \ r , ,55s, ' ^ ro mfperato tllo cafu perculfii ammos prorjiis 

παντί ii'<iVf α^υ^ίΛί ίισαν, κα. ο -^ταξαλογ®- Λ^τοΐί ^φ^^^^^^.^ cceperimt : miiltoque etiam magis 

μΐ-^αζ Ιίο• τηλυ ίί μίίζαν e-n ττί * 9poi.u.a5 ο jOg- expeditionis illius pwnitere eos coepit. Et ite- 

TxojiX®^. και aii^ij• Oi ' Si συφΙσμΑσι καΙ τηΐξΛ- rum : ///? 'vero fallaciis 0" fratidibus fcmpet 

y^y^A &ί.-Λ^'^οί\ίζ V« *«' -^ ''^^' κα^>ΐΑί£ν^ ''''- ^ qnotidie msdecipientes, prateromniumex- 

^ < , ■> -r- ^ / ,„ ^,^,.',,ί,,,-Λ peSlationem bonis noltris potiti funt. 

ΥίΛςαΧίγύζ. ανίλτάψωζ. τιαζϋ, <ατζβ(τοθΜΜ. Ου- Πχ§αλ3>'5• PrrEter fpem. Pra:ter expeda- 

<?fe' -ns !i^, « ooc >ιθ6λ)ίσΈ το /Λ>ι i 3•ίΛΤ>)5 7'iV£c^ tionem. iViT ttllus fuit, qui noluerit fe fpe- 

Traigxxh» a-rai ^ii μίγ-'^φ- ττα^ατκεϋίί. ifT» τ5, eiatoremfuijfe tanti & tam incredibilis ap- 

Πάςαλ®-. * ναυί rcg=t. 3-eisie/i. ZiS <}*e ;ϋί) «Tiga Πχξαλ®-. Paralus. Navis facra, [qu£ eti- 

Σαλα^ηΛ yaui. ^ Τέΰθ-ΐί «Jg -ττάξχλ®-, ί OTcgot^a- am] Theoris [vocabatur.] Erat & alia navis, 

X^\a., % « ^gi TiJs ίίλ«« κί.^Α. Salaminia appellata. Teuthis vero [pifcis, ab 

Ariitophane diciturj 7ία§αλ@-} i. e. maritimus : 

iive, juxta αλοί, i. e. fales fitus. 

nagdX©-, χ.α.1 SaAatiivict. avTcq T6(>ig£<5 <i^- riagctA©-, v^ 2αλ. Paralus, & Salaminia. 

^icna^, 'birr ΤΛ5 r -τπλίωί /t§i'«^ 7nμ■7t()fΔ^J(^, κχί Fuerunt dua: triremes facrx & publicce, qux 

'ΐζ/,ν.να.,τΒσα^• καΐ W/ <i>s αϊ» ^Tnige-n^? 'm^^otJt exigente utilitate & neceffitateReip.peregre 

T. "" c ^>\ , ^^ , V (V ^ • t>^,' ^^ mittebantur, mare celeriter emetientes: e- 

, y r.^ < t,x . α ~ ' t ^ rantque veloces quali Keip. miniltra'. Ha- 

^μοσια.. kcl^ Λύ3-.ί• Ot Je Αθψοαο. ττψ'ΖΒ^ rUo ^^^ ^^^^^ ^j^^^^ fpeaaculorum & ftcrifici- 

ΤΐΛξ&λον^ KxXSvlcs cLvToi Ιτη x6<w. TVTeii, τοι» orum caufa peregre mittebatur : altera vero 

*A?Ou,Qisihy. aliis ufibus publicis inferviebat. Athenienfes 

vero Tarakim mitttmtt ad canfam dicendam 

eum accerfentes. Id eft, Alcibiadem. 

ηΙζ^χ%'.^ ^γ,μχχ^ΐ^ Φιλι^τζ^ικοΤί. μΐχ -mv naga^©^• Paralus. Dcmoilhenes?'/j;%'/- 

"τΐα^ Ά^ψχΊοα ^ζΰζ)ί τλϊ h/icomc^ ^eia? :i^- cis. Erat una triremium, quxapud Athenien- 

7ίίμ7ΐν/υδ^/α>ν le^^gav, ^τδ -nv®- V"®" "^«V* ^=^- ^^^ ^" "^"^ publicos peregrc mittebantur ; fic 

^-^. „ ' ^ v ;: -.~o ' V Ω Ω '^. -,' didla ab Heroe quodam. Πάςαλοι autcm vo- 

^ Λ \ ,\ , , χχ , > , ι cabantur nauta:, qui ea vchebantur : quieti- 

^5, 0* y-x^^^. 'm.uiL• r υτπψσιχ, jic^rx^, τ, ^^ ^^ miniftcrium illud quaternos obolos 

έ/3ο'λ85 ίλχμβχνον, και το τιΚίίςΰϊ τ« ο^'Οί'ΤΒ οι- accipiebant, & maximam anni partem domi 

vM^ni/^or και αΜοί τίνα υττνρχίχ αυτΌΐζ τιαζ^ manebantj & aliis comniodis e publicofrue- 

iris το'λεωί. bantur. 

ηάζβίλοί. oi-n h TH τίπζ^λω fv;»- τιλεοιτΊέ?, καΙ ο» nagaAoi. Parali. Sic appellabantur tam 

τΣ«) Tcx^ixMoi 'τϋί Ά'τΐίχΐ^ί ■Hj.loiKSi^is' ωσ'ζ^ 'ίτίξοι ve£tores navis Parali •, quam illi, qui marici- 

Πίί^άσιοι, κα) Διάΐί/ριοι. "ΐ'^ΐΏ regionem AccicrE incolebant: ilcut reli- 

qui [incolx Attica;] Pediafii & Diacrii vo- 

cabantur. 

nagaA©-. Πχξ^χΧφ' Ji T^tigjis <ega καλέΤτο}, nagaX®-. Sic [Athenis] vocabatur trire- 

«775 ffit<ye;^i ταΤί £^,γ8σΛ-.5 ^eicas ^TntgeT^. 0- "^'^ facra, qux urgentibus Reip. negotiis 

/t,v;i ~'^^Λ- 1 't°ir femper inicrviebat. Cum enim rAthenien- 

ν ,„/ α ,, ο .. ο '\^ .737 / ~ ^^sj ex cxteris rcgionibus belli ducem accer- 

yo/ 6/2«λονΐο, ^iij^-ziy^ AA7a^,a<h)v^T.2aa<«, T« ferc volebanc, veluc Alcibiadem ex Sicilia, 

nagaAw εχρόίνΊο. ^ Xtyi^ S\ 'n αΟτί, καΙ Έ,χΧχμΛ- Paralo utcbantur. Eadcm cdam Salaminia \ X\(}Kim®^.\ De Bello VanJal. liU. n. C3p. xtit. fcd iibi fic 

xaJii)?, ikc. Sic etiam npud Suidam icribcndum eft. 

ζ ©afo-©-] Scnfus potius rcquircrc vidctur, ut fcribatur Jku,- 

3 ©κχι/ίίΛΐίΙ Lib. VII. ut Portus monuit. 

4 ΣιίατκΣ?] Lege, 5^«7ΐΐ(«. 

5• Οι Λ σζφίΐτμ,ασ: yjf^ πϋξκγ.] Idcm fragmentum kgitur ctiam 

flipra V. riafayjjalj• 
n«V«A®- Wi 9ω&!«ί »'wip?i/• TBTisj 7κΊ(5 >«W ^/Λ5π>^«. Con fcr Noflrum fupra v. 'Άλιι^ ©-, & ν. 'ί!ξα τξιίΐξΐΐζ : itemque Ulpi- 
anum iii orat. Demofth. contra Midiam, pag. ii6. & Sam. Peti- 
tum Mifcell. lib. iii. cap. v. 

7 TitOiii iJi ■TOf «λ©-, ί ζταξαύ.Ι Hzc nota referenda eft ad lo- 
cum illum Ariftophanis Achnrnenf. pag. 4,ij•, 

Ό» y' ίτ' fTrieiitWi TdOdiis 

Vide ibi Scholiallam, cujus verba SuiJas hic dcfcriplit. 

8 Παξχλ<^. &ημ$&ίν>α ΦιΑιτϊγ.] Ex Harpocratione. 

9 Λί)<τα< i( i ai-ni >ij Σαλαιχ..] Malc. Fuerunt cnim navcs di- 
vcrix: quat 8c ipftf Suidas paulo ante rcAc diilinxit. 

K*. ^ Ώ Α ^ . Π Λ 3ί 

ν'α. ' νς^ξον όΐ X.U.] a.^cq S)^o 'Ζ^Ο'^Ύ^οΡίο αυτύΐί, diccbatur. Tiindcm vcro illis addita: funf. AvUy>yis τΐ, και Α^μΜ^άί. dua; alix, Anciqonis & Dcmctrias. naga/\w. 'i^iigjflo e/i TsW:?§x5 (tcoigxs TTaAoq ^ Πα^^λαν. Paraloriim, i. c. Maritimorunic 

Άί]ιχ'^. Πχν^ων γ5) aWe^x/^V©- Κίχ^οττΛ, ^ζτζ^σ- ^"^ca olim inquatuor partcs dirtributa fuic 

κτ7ΐσ=^Μ<^^ ίί >^=ti τί«] Me>aA, eVe<ae ritJ y<i- ^'^''^'T, ^"'"'' q"»f^^ccropi iiiccemt, ciim a- 

y , , ^ Λ'' - Q> f V 8^""^ Mcgaricum dinoni Γυχ adjeciflct, to- 

^ , „„ , , Λ / , ^r y ram icgionem libcris fuis in c|uatuur partcs 

τιαξχ T^) A5-<i μίχ^ι Uujiu- Παλλανίι Si, tUv diftnbuit. ^geo enim aiTignavit eam par- 

Παςαλιαν Awo) <)e, τύ^ Aia^eiai'• Νι'σο) Je, τΐω tem, qua: Urbi proxima cratj ufque ad Py- 

thium: Pallaiui; rceiuncm maritimnin : Lv ci 7t)i5 βοίΚχνίίοΐί 01 -ττλίίσιοί TragaAaeiv Τ85 'Ttiy^a.i. gioncm maritimnin : Ly- 
co eam partcm, qua: Diacna appellabacur j 
& dcniquc ΝιΓο agrum Megancum. Arifto- 
phanes : Sedncme ex Taralis idla αάεβ mnlier, 
Πα.ξα.χ^μ^.^ Una lavor. JHoc pruvcibiali- 
ter dicitur. Solebant enim olim paupercs u- 
na cum divitibus in balneis lavare. AriitO' ,~ο_ ^^ /Γ-"--^ ' - ph^nzs ylnagyro : Sed omnes oportet iina la- 

/ „ r ' Γ ^' ' V . . , ^^^^^O-Jpongias rdmqutre. Id cll, [ Liaupe- 

-KXHam, ω^ μ^^6c a77c>f«i ^ige.v, αλλχ -reij cy.ei- rcs oportet] unacum divitibus [in balneum] 

νω^ ^^cdrjLj. intrare, ncc Ipongias iecum afFerre, fed illo- 

rum fpongiis un. 

Πχξχλΰοΐίί. ' αντί τ5, :>/^Λξά^ν©-. nxgx- Hoig^A^Wi. Qui rucceiTorem mifit. Cw;» ef 

λυσ«.5 αύ-τΒ^ t^s 2.f;^5. fuccejjorem mififfet. Id eft, cum eum magi- 

, , ~ itratu moviflet. 

nxgotAUiToti. ii;eAecO^. B8λoM^/(S^' ανα^^υσα^, ηχ^^κυσω,. Liberarc. Lcvare. Vokns mili- 

και κό-ττ» ττα^λυσαι τ»? ι'ί^85 ςραίςατα?. και αϊ- tes fuos qtiiete reficere•, ό" laboribns fatip-atos 

3-;; Σ'.αοκαΐ®'•• Οι (ίέ τ ottAot Tro^aAu^tVlii, Qr)t recreare. Et iterum Simocattus: //// veroar- 

tr^, 'i, 71 Λ^ίσο/η tbTs θυΛ^οΤ^. mts fpoliati, nefciebant, qna ratione iram fuam 

'^ ^ '^^ ^ '^ expkrent. 

Πα^α^ι^μ5. ^.^αλλαξοί. ^ ^ ^ nagaasi^i. Qui pra:£eriit. FriEterveaus. 

ΙΐΛ^α.μΊΐυχ.ίζίΤουι.'^ Tca^x^TtXt/ji^ τα; τ^ί•;^-?. Πα^α/Αν7•/ΐσ•οί(. αιτια^κΜ. συμββλίυσα^. και ττα- 
ί iu^avaAfio^ta. ^Ό Maxf7v@^ Ό βχσιΜυζ τςυφνί Πχοχμ-^Αζί^. Capillos, vel crines nedif. 
Παρχ/Λΐ/6«σ(λ(. Accufativo jungitur. Corifi- 
lium dare. Suadere. EtTa/ja/^uSWcC^, idem. 
Πχρχνχλαιμχ. Additamcnrum & acceillo fu^ και cv^hSiy!T7ifjdpa) βίω τα X5t3•' ίοωτον ττα-ξχ^βζ, perflua rei alicujus. Sumptus fuperfluus^ 

jragavaAa/iet τίίί τζυφ'^ί g-njieT-To (^jvm ^itt vhvj^xJ)- Macnnus Imperator, ciimfe totum adicuis & 

la^ iv>g^7rav. τντ.'ίζ, ^so<^'>^. f'-^'''' ^^^^^#^ ' mteryalla luxuria cadtbui 

, ^ τ hominiim imiocetiium dtjti7ixit. 

nxc^voia. ^ ^ ^ ^ ^ ^^ Πα^^νοια. Delinum. Dementia. [Afiilo- 

^ njTigo» ττί^ανοιαί aSm^ eiaa>«>)v €λω ; phanes :] Utrum detnenua reum ilium pera- 

οΓον, Ί^ζβί τ τιατίζβί ^xiiTOyjji , και i^i^oi αυτόν gam ? Quail dixiiTet, patri dicam fcribamj Scj? 

^gjjvo/^jjovy 87» τ /Λανίαν •:ται;ί7ΐο, eis Το ^ΐχ.Λςτ)θίον ubieiim infanire deraonilraveroj inrania eum 

kyccym. liberabo, ipfo in jus vocaco. 

riagavrav. κα'^ίλΗ, -TfamAai. Κα] ^ μχλιςτχ. nae^Trac. Inuniverfum. Omnino. Prorius^ 

'7ΐcίfopμvιfyιvo^ «φ-'ααί 'zjcji τία) 'fa^/EoAito -? -^r/jai^ Cumdtxijfet^ fe hac maxime de CAiifa ad con- 

μα,τ^'ΐΛζ, D^ ro μΜ^τι^ί τία) ΕυξωττΙίυ ο^Ιωοχί- frribendattt btfloriam impuljum fuijje , qnod 

Thilippo Amynta filio parem virum nnnquam 
antea Etiropa protulijfet. vof TO187DV akJ^a TDTragaTroC, o\qi tov Αμυντ>ί Φι- 

riagaTraicB;. 'Τίο^χ'Ρψιαι. A>)gai'. αγνοων. Κα» 
'7Το(^α-7Ταΐώ)ν oAojc^cgi);. 

Ι "tit^f Λ >-Ji< κΜί^ί Λ'ο OTisuiy.] Aiiter Ulpianus ad orat. De- 
mofth. contra Midiim pig. ii 6. qui tres triremcs duabus prioribus 
additas efle refert, niminim Antigonidem, Ptolemaidem, Sc Am- 
moniadem. En ejiis verba- ~Haaii ii τν μ ■πξα-ην ίίξοί Λ'β τ^ήξπζ, 
•171 2«A«fAtn'a. «» y^ ΔϋιΧιμ/ ο/χχλχν' >ή ί Π«(ΐ«λ©'. llil^' ii $ a>iiaj 

2 Διιί^ϊΐτο ii'5 ■Αιχαςακ μ^ίξαίζ -πήλαι ί Άτ?.] HjEC, & fequuntur, 
ίίΐίττι; 4£• ^t''^'^ l"^guntur apud Scholiaftam iaeditum ad ij^/^caia»» 
Ariilc ph:nis, unde ea Ruidas defcripfit. Locus autem Comici, ad 
qucxn nota hxc referenda eft, in fine hujus articuli a Suida addu- 
citur. 

5 Άζ,ις^φάνκ'] tyfiftrata, haud procul initio. 

4 Ά»» WuSii Jfii a-ai.J ΕΠ: verlus Trorhaicus, fed cui decrt: 
f^IUba. 

j• 'Atv) ? i^hiitfSfi'^] Inepte. Natn τίχξαλίσα^ 4 "th^n^ nxpxTtciJav. Defipiens. Delirans. IgnoranS/ 
Et prorfus defipiens. 

non fignificat, qiii alicui fuccelTit, fej, qui fuccelTorern alicui mi- 
fit, ut Latini loqui folent; five, qui niagiftratu aliquem nioirit4 
Rcs eit pbna. 

6 Παξαίύττυχίξίται] Voce hac ufus c(l Ariftoplwnes Lji/ifiyaMi 
pjg. 91 4. ad qin-in locum Suidas procul dubio refpexit. 

7 Ό Μ«)£&<»®' ό /3«Λλ!!/5 Tit/pjT "^ ώΛ] Haic ilint vcrba Join- 
nis Antiocheni, non quidem de Macrino, (ed Carino Imperatore, 
qux leguntiir in Collc£i:anc!s Conftjatini Imperatoris a Valeiio c- 
ditis, p.ig. 854. unde ea Suidas fuinplit. Vide etiam fupra », 
K«e<'©"' "l^i hic 'P'e lociis legicur. 

8 πόης^ι iru,oMiiiiiti αϋ-ηι utmy.] Senarms hic legitur apui Ari-' 
ftophanem Niiiiius, pag. 175. (104. Ed. Baf. P.) 

f) ΚλΙ μ^χλίΐο, 7rsti>^tik;)y:iv«i φ.^ Kxc fiint rerba Polybii , quai 
leguotur in CoUeftaneis ConOant. Imperat. a Valefio efditiu psg, 
ii. unde e'i SuiJas dcprompfir.- 

E 2 Πλ|>• 36 ΠΑ 

^i Άοσμον 'ΐίο^Λταμ'Τΐβσι tov ΐΗ<^νχ, rJ ^eMo/Ji. 

YlxfCLTmUKYiy μ^ϊ, μανίΛΧ. 'Ό(7 ά,ι ■τ^χζοιτιν, 
ασι^ μ^Βυοντων ίςι 'TCaj^x-Tn.itXviy ιΛι,χ. 

WcLfXTnT^cxixai. * α^Ή τβ Λΐ^τοττί'^τίίΒχ,ωί. Δ>)/«)- 

Yl'jufX'7CiTOi,X(iu νατύλοί} iTzi'7rxajLSjjcn, Αϊ' <5e 

ΠχξΧ'τιατχσμΛ. ':τα^χχχλνμ/ίχ. 'Τοί^χΤίλ.ωμΛ' 
Ύο MyojiBpi ^ΥίΧον. 

Πχρχτπ^γμχ. χάνων. χ*ι ' έίΛί ττ opyxvs xqpovi^- 
μιχΗ. * Εί' h lha>U.xov ■7ίχρχπΌ\Ύμχ a.-\>.xxpl\riv Wi- 
\ti5 "Sffls τον ^xvoLloVy eivra. 

Πα.ξΧ'τηχ^Λσμΰί.^ ϊι h ίξ^μω ττολλο-ΧΛί >ίΐΌ/^ιι 

naga,7t^a>ta.cra.5. * -ττλχσα,ί. -τΐλχαχ/^ί^. 

TJx^x-TChyiyas 'ττίτρχζ. 'ττχξχλίας. 7ihy\o^of^cu; 
'\jm> τϋί ^x\xoj-y]S. καΐ «ώ^^ττΑ^το), τ» μα-νίχη. 

UxQ^TrXyixTa) 

ΧίζΑ συγΐ[$^αχτιχζ. 
Kct^ Αιλίχνόί' *Ό Si cht v]vii^ilo τια.ξχλΥ}ξίΐν χυτυν, 

αΛλχ Γ r Xoyjiv (ζΰ^^'ΚΧ'ηγχ. χΰτ,ωι •Η^%σίγχ.αί' 
ΧΛΐ τ Αίοαχ<ι^ξων tvos το ^^φ^ ^^Λρμ^ον τε :t, έτΤΑΚ- 
ςεί, και 'TrXtfyns :{^Cjt^i ΙΡέ^ξίτο. 

ΠχξΧ'η'Χηζ. /^cfl^tV®^• ίίί-^ίΡζω^ 'Ά^ί^δ- 
ipau'))5 Πλντω. 

Ή» ί' αζ '7!ΤΛζΧ7ΐΧν\γ χν^ξωτην ίιστΧ^αν τυ•^, 
Υ1όξ/€ασί ^ χΰβο,σι τιαξχβίβΧΐή,ι^^. 
Ό χψξων. "άη τ xfB -μΛΊαν [λΐ^.τπ-τΐΐ&'χόταν w ha^- 
fMViS Χνί/σμΗ. « ο μωξόζ. άλ>)3"^5 1^' ^ χαχύτίχ τη- 
'τίΧτ/μ^Ά «51 i^^yoia. και ati/^is• '° Παξ«,7Τλϊϊ>•ι 
Ιαιχότα, Ivjivh XTCxXXxyvivxf. 

ΠχζΧ'7['Χ}}ζΐχ. μχήχ. 

Π_/Γ\ ■> Ι " 1Λ ' t, ^ f f Λ 

agctTrodoi.s. eTnppjjjtia. itijeiBs. « ejyoi. » ττλ»)- 

oiay. " MeTW. ται/τα, Trxgi-TToiks «.XfotTefaJoi' ^t^ 

rt»j7oy (ίέίκνυσι 'SJ^js ywuMxx^. xxi xii^ii' '^Πχξχ- 

-τή^ί a σ^ιμ/ΛX'^χζίζy άλλα, <Γϊσ';7ΐ)Ιί.κα)ί ^^v^- 

na.gx97oi\ ζει^ Ιμτη^αν ymj^. "' Πολ!;/3ί@- 

.■ ί'Όσ•' te» «Ϋα'ξίΒΛκίίβπ-.] Anftophanes ίί•ί•/ί^ΐΛ2.^ί, pag. 718. 
(488. Ed. ΒιΓ.ί.) 

Αι/ττ"», iV κ» <Tf«e|»r«ii ώ^κ^ΑΚ^'βις, 

1 ΠΛζ»7η^τακ.ι•!ί. »»71 !»• vsmm^rl. j Εχ Hirporrationc. 

j KcM 1/1JV5 71 ifyitsi »ifai.] Vidt Tuincbum Adi:erfxr. lib.xi. 
cap. III. 

4 Ei' Λ ι'Λ»77«β» xafas-.] Hxc fiint verba Marci Aiitonini lib. 
IX. cap. I 1 1. iit Pcarlonius reilc obfcrvavcrat. Vide etiam No- 
ftrum iupra v. Άψίκα ^Λο», ubi idem tragmentum legicur. 

y ΠΛ(Λ•!ηκξασμ,έ^~\ Voce hac ufiis clt aiiitor Epiftolx ad Hc- 
brios cap. 1 1 1. v. 8. ad qucm iocum Suidas rerpexit. 

6 nugaOhapiaimi. -πΚύιπχί. •!3?«σ•.] Hefycliius: Παξ»•αί^»}<»- 
OKC. 7^it)txca/^^. Sic etiam apud Suidain fcripienm. Π Α 

Τίχρχ'τΐίμτηί. Accufativo. jungituri Deduco. 
Comitor. Nautas cum latttia deancit. Cum 
vero acquiritionem llgnificat, dativo jungi- 
tur. Totius vero mimdum pr£fentem futuro 
mutant. 

nxgxvri.7iKT/ju5/jx. Jnfana. Omniainfano im- 
petu aggrediuntury ut ebrti. 

Πχξχτ^-πΙωκχΙιί. Apud Demoίl•henem in ora- 
tione pro Corona ponitur pro '\js!V7Ci-mcuxdii. 

Πχξχτΐίτα,Χοι. Laminis te<iti , vel obdufti. 
Triremes autem ornatu mfignes erant , eariim- 
que rojtra argenteis , piippes vero aiireis lami- 
nis obduiia erant. 

Πχξχ-Αίνχσμχ. Auloium. Tapes. V ulgo β1ί~ 
Xovy i. e. velum. 

Πχξάί'τπιγμΛ. Parapcgma. Regiila Item» 
quoddam inilrumenti aftronomici {?;enus. 
[Adminiculum. Remedium.] Sivero-vulgare 
aliquod remediiim adverjus mortem vss, quod 
tamen cor attingaty id dicam. 

Πχξχτπ-λ^ιχσμόί. Sic dicitur conrentio Ifraeli- 
tarum, qua Deum in deierto fopius exacer- 
barunt, & ad iram provocaruiic. 

ΪΙχζχ7:Κχγ.χστί.ζ. Qui obliquc inceilic. Qui 
obliquis verbis ufus ell. 

ΠχξΛΤΐΚ^,γχζ τήτςοζ. Petras marinas $ live, 
a flu£tibus maris verberatas. Et 7ταξχ7:Κ'^χΙ<ίΐ, 
infano, furioib. Sophocles: ^i infana ma- 
nu \^peiiides\ interfecit. Et ^'Elianus: llle 
aiitem deliria ejus non tulit •> fed infanam 
verborum ejus rabiem compefcuit : ό'ί cum 
alter exT^iofcuris ictu gladii alte elati letha- 
liter eum vulnerajfet , excitatus eJL ΠαξΛ•7ζλίξ Infanus. Amens. [Stolide pro- 
digus.] Si vero ad hominem fiolide prodigum 
divertero•) fcortis & ale£ objicior. Πχ§Λ77λ>ιξ 
hic dicitur demens: permetaphoramduftam 
a fonis lyrx, qui ab harmonia difcrcpant. 
Vel, ftultus. Revera enim prodigalitas eft 
ftultitia qux^dam. Etiterum: [^Oicunt ϊ11ιιηί\ 
amenti Jmilem hinc abiijfe. 

Υ\χζχ7ύ\γ\^ίχ. Amentia. Dementia. Infania. 

nxgaTToJks. Adverbium. Scatim. Vel, prope. 
Paulo poft. Mox. Mox deinde entn intempe- 
rantij[J?me in mulieres exarjijfe mcmorat. Et ite- 
rum : Statim eos non focioriim•, Jed domino- 
riim more tra^iant. 

ΓίχζΧ'τπίύζΐΊ. Impedirc. Impedimento eile. 

7 Σβ^οκΑϊς] Aiace pag. i f. ut Portus monuit. 

8 Ό Ji <XK i>i%fn jrcif αλ.] Locus hic auftior legitur fupra v. 
'EajKKf©-. 

9 Ά5/.ίτ>φα»κ Πλ<ί7-»ι] Pag. i6. (i j. Ed. BiC P.) 

10 n«f K-sAiji «oiKo/K cii.J Fragmcntum hoc legitur apud Pro- 
copiuni Hiflor. Arc. cap. χ i i. 

n Mtitt Tuum παξχτή^ς «'"?•] Hjec funt verba Polybii apud 
Conilantlnum Iniper.itorem in Culleiftancis a Valciio editis. pag. 
11. undc leiifus hujus loci Tuppieadus cft. 

11 Ucii^miixi i σνίΑ,μ,.] Er hxc funt vcrba Polybii, ut difci- 
mus cx iplb Suida iupra v. Kx3:xcfSf,oi, ubi tragmentum hoc au- 
ftius legitur. 

13 nsAJfi®-] Lib. II. cap. xxvni. Confcr Noftrum fupra v. 
''F.ip«/«/,'ui> ubi locus hic auftior legitur. 

Bxlaihli Jl Α 

BxTu)j^:i ΰντΌϋ TUi Tu-TTSs Ιμ'ττΧί'ίίίΟτίυι 70T5 Ιφ-^μ- 
μχιη, xxi ^-,'χρχτη^ζ^ν τ τ ύττλαν ^ύαν. 

Π^ξχ-τηλ^. τΓΛνίίλαζ. Qezv^hs h ά.. Kof hl- 
ΧΛ]7α.ν οί ΚψαίξΆλΟί τίΛρχτηλό. 

Πχξχ.•77Χ)λυ. Όιρ(»^μχ. MTt τ5, tcxvu. τηζν^λαζ- 
Δίξι•;?ίΞ;@-• ΠχξΧ'ΤΓολΙ χτπΧίΙτπιίΙι ζ' ττΐί^ί^ tcTj 
ίΐωΓ/ϋμίνοίί ϊΐσΐιχίχι/ «('geic^^• ' ' λίλςοφίη,ζ Πλ»- 
τ<ύ' ΑανοΊΆίΟν ipy»! 7nxpx7n)\'j, α,ντ] τ5, cravuj 

Πχξχτίρ'ίσ-^ίία.. το Ί^ω τι TJJ '^οζ^'^'^γμ^οιν 
Dil-^Orfx^^x^. Ό Sii βασιλίϋί e^AaVcttvfc'; οΤχ ei- 
κ3ί, y.x] τία^χΌψ.σβίΙας C/f.t/iiclo 'lu)xvvy,iy άτΈ \ί 'u^^js 
Ύο σιιαοιστί τΐί τΐΌλίΙύα, OJ^.-Sifx^xfA'^®•'. λ.αί α.υ- 
θί5* Ουτ@- Toy Ιμον χ^ίΑψοιι XTtuKn τιαξχ-ζ^ίσ- ■ ΐίχρχ 'Ζίτζβο^ϊκ.ίχν. τντέ5ί, /Wv Ι^'^Χ^^• 
riagotppjjTDii. * 'Trxpviyiijiyxii \όγ\ζ. τΐχς^χμ-υ^Α- 
μχσ\Ί. •xj^Jn/^i. ο\ cTt, σνμΐ2βλοίί. 

Γίχξχρ^υμχ^.^ ^geis. σχί-ττΆσμα'^. 

ηχξχρρυωμίν. * 'ττχξ^χ'τΐίσαμαι. 

ΠχξχσχΙγίίι;. tli@* μίτςβ Πίξσικ,Β, οστ^ \φ, 
ΤζΑχχΛνΐΛ ςα^Λ. "Sivofar Ό ίΊ Kt;g@-, Όττοανν, 
e<p>}, χτΐίτι το ςρχτΆ^μα ; οί Jl, as JVo τία^Λσχγ- 
yus ίΐτιχιν. 

Πχξχσ{ζ@^. ^ Ό Λκ.όλ89@~ Ίτζτΰφ'. 

ΐΐΛξχσνμχιν{. *iV(\OI. •^ζΧί^ίΧ. 
. ΥΙχζΧΰΥιμ^^ . χ^χιμ^. και νΐ'Χξχσνμον, το ατ- 
οτήμχσμνιον, και tyjTOTOOv. Kaj 'ττχςχσγιμχιν lu> το Λί- 
yo^ovy και Cpyyia/ 6ίοκ<| ^λΐν. 

Π.χξχω'μφ-' ^ ρ•/]ταρ. Α>\μΰ(2'ίνηζ ci ταΓ ViS»^^ 

^ctTtuv, Λ JtScABJi •7Γα§3!.σ>ΐ;ΐίΛ. vitci οη '\^:ζίΠ)^-ξχτ- 
•Tilocjf ^^juH) TjS "ί^-γοξχμαβ^ν σ}ΐμί1(ύ -πχ, Ό τΐω 
φαολοτ})^ ^λοΐ' ΙτιαΤη 'τΐχ.ξχϊίτϋτπί^ και 7Γα§α- 
/ce;^5!.g*)croq. 

Παρράσι©-. οτζ /ι^έΐ» ζα)•}^χφ'^ ζτ<^ ί^λον. φ*- 

ίτιοϊ (ίί Το yiv@*. 

Πχξχσί]<^. χ,όλχ^. τςχτΐί^ολοίγί. ^ vxoso^x- 

συ φ- n*/AipiA» ry ^^]μΛ,γ/)γ5, 

Πχξχη.5ίιί]. Ό Jg '" 67ϊΈ!£λ"^^>Ι χΖλΙί'χ.οί ')^χμμχι- 
•πχΰζ, οΐχ '^ξ^χμμ,-Αλ.χν^ e^v '^rigaozibii*. 'Zifei Έ- Ι 'Ae^iiipa»")? ΠλΒτ-ίΐ)] Pag. 47• 

i riajyppinTirsJ Voce hac uius eft Homcrus II. N• v. 7 16. ad 
qucm locum Suidas refpexit. 

5 ΐίαζα^,^ό/^^'] Confer Hefvchium v. Ϊ1χξΰξυ,'{^. 

4 ΙΙχζχ,ρΫνΰ/α^. ττχςχτ.] Hecr. 11. 1, Δί« τκ-η h~ <5fe«)re7Tf»4 
{(/>«; iSfSiiT;^!» τ^Γί αχ8!&ίΓίΙ^ μ/ίτπΌΤ^ -παξα^ναιο/ι. Huc Saidas re- 

fpexit. 

5• Πΐίοα'ίϊίξ©-] Vide ncr fnpra ad v. Z!;V<»<• Π Α 3;, 

Polybius: Om fenticeta alicubi effcnt ^ qu£ 
dependentibus lacmiis adb£rerent & armornm 
ujmn vnpedircnt. 

rixg vTTDAt;. Prorius. Omnino. Thucydidcs 
libro I. Corcyrai •vero ingentem viEioriamre- 
portarunt. 

Πα§;••77ολυ. Adverbium. Valdc. Omnino. 
Dcxippus: Multtim aberat^ nt iis., qutpacem 
fuadebanty obtemperarent. AriftophanesiP/w- 
to : Longe gravtjjimiim facinus. 

νίχζχ-Όψισζύχ. Legatio male gcila : five, cum 
legatus raandati limices exceilit. Rex autem, 
iit par eratt indignabatiir:, & Joannes legatiO' 
oms perperam gejia reus agebatttr , quod non 
ex imlitate Reip. mnnere fuo fiincius fiiijfet. 
Et iterum: Hic mtnatiir-> fe fratremmeumle- 
gationis perpnam gefia accnjaturum & reiini 
peratlitriim ejfe. 

Π-λζ^ ris^^ahxUv. Pra^ter expeibationem. 

n;ig,:ppvi7ci5. Confolatorus verbis. Confo- 
latioiiibus. Admonitionibus. Alii vero, con- 
filiis. 

Πχ.ς^χρρύμΛ.'^. Pelles. Tcgumenca. 

nagappuffi^. Dilabamur. Excidamus. 

ΪΙχξχστί-^γιί. Paralanga. MenfurrE Perfica: 
genus, quod XXX. ftadia concinet. Xeno- 
phon : Cyro vero interrogante•^ qiiantum exer- 
citus diftaret : illi diios parafangas dijtare re- 
fponderunt. 

nagaiK|g@-. Equus funalis. 

Y\xζX(π\μJXiΊ\. Falfa nota fignac. Adulterat. 

nxgao»^.©-. Adulterinus. Falfa nota figna- 
tus. Et 7ία.ςβ.σγ)μον , adulterinum , vel fufpc- 
itum. Et fufpeSittm erat id-, quofl dicebatiir, 
& fiigam fignificare videbaUir. 

Πχζχωιμφ' pynoip. Oraror adulterinuS) ilve 
malx notie. Demofthenes in oratione pro 
Ctefiphonte. Metaphora dufta eft a num- 
mis adulterinis, five falfa nota fignatis : quos 
7Γα.ξχωψ.ΰ; Grxci vocanc. Vel, quia nummi e- 
jufmodi a nummulariisfigno quodam notari 
folentj ex quo cognofci queac, eos eiFe a- 
dulcerinos & nullius pretii. 

Πχρρχσιφ'. Parrhafius. Hunc piit-orem 
fuiife conftat: qui Euenoris filius &dircipu- 
lus fuifle dicitur j gcnere vero Ephefius. 

Πχζ^σιτΌί. Parafitus. Aflentator. Menia- 
rum ieftator. Qui menfas lingit. Belonopo- 
la foenerator erat, &: Pamphili demagogi pa- 
rafitus. 

nagct(7xA;i. Apparatus. I//e vero cognomi- 
natus εβ Criticus Grammatkus-, qiiod Gram- 
■maticiim apparatum haberet. De Hccataro 
\\xc dicuntur. 

6 ΔίλβΓ- ^fj Inio, τηίξιι^Χοΐ, τ»ξα;ι^ίξ»τΗ '■ Ltreftehabet 
Hefychius. 

7 ηνξύσγιμ,Φ- ρΐίτκς Δ>ιμ> ] Ex Harpocratjone. 

8 ΚίΜ-βτίαιτ^©-] Sictortafledidlus eft parafirus, quodadmen- 
ilim alipis Ce ca:di patiatur, Kcar&^ Ρηινη c(l alapa, tcHe Suida 
h. V. Sed dc voce hac, uc obfcura & inlblira, niliil certi ftatuo. 

9 Βίλί>ο7τύλϊα. έτΐί Λ»».] Ex Scholiafta Ariftophanis ad Plutum 
pag. 19. (10. t.d Baf. P.) 

10 Ό <Ji iOT.-Jii> κβ*»••^ ^^'^ leguntur etiam Tnpra v. Έ-^ί^ίί©-. 

Ε 3 ΠχίΛΤΛίύίΧ 3S ΠΑ 

τί«) (τκΣα/^ :si^J^iii7Mi'@- TeV©- tcJs eiV tcV α- 
Π.α.ξο.σ-'τη^ριί. 7ia/)e<jt«)i o-jrAiTTjJ. 

~i,r •, ^ Γ Λ ,, > ' Ι ~, Tum irnpeiu αα iwtriuiem tkluvci unuutn iLtii- 

^, cLXMXm .h.o^^^H^.^ Κα, ^£^<ρ,^•^Λ.;^.. ^^^^.^^ /^ ^^^^^ ^^^^ ^^^^^.^^^^ y^ Jervttuus 

θ;^ΓΡωμοαο;Λ'*αλκ)?ΐ'σα•^1@-, κα,.G^^<ϊ>)/ioc ^-^^^^j grawter conquerebatur. Ec -Trs/.gi?^!- 

4^^?, oAtya <y^Ti' t• oM(if^r,5 t7^iTvQ<xi/. ^ -^^jf^i, animi fortitudo. Romani 'vero 

coTporis robore & animi fortitudine fere totum orbem terranim in potefiatem fuam rcde- 

gerunt. 

Π:ζ§χςασΐ5. Nomen hoc apud Oratorcs fre- 
quens eft, fignificans drachmam, qu:E a liti- 
gantibus in caufis privatis penditur. Me- 
nander Mtfogyne : 'Trahimt te aiitem illnc tabel- 
l£ duplices•, & draihma-,q^ii£ litis caufadeponi- 
tur. Ariftoteles vero inAthenicnfium Republica 
de ThefmotheciS vcrua faciens, i:c lcribit: Π Α 

n.-t-jy.!«iiA. Parafcenia. Sic appelhri vide^ 
tur locus in lccna, in quo inilrumenta & 
orn?menta ad ludos necelTaria reponuntur. 
Didymus vero dicit fic appellari aditus ab 
utraque Orcheftra: parte. 

nxgair-TnTfii• MJles clypeatus, qui in prx- 
lio alicui aditat. 

Πχ§Λο•77ϊΐ'<ίνίσιχ,5. Qui foedera violavir. 

Y\xp'JLa7m^'^μ3Jι Prarter pafla violor,vclla:dor. 

nctgAiaJcv. Prope ftando. Adilando. Eo> 
quo decet, modo. Ut par eil•. 

ϊ\α.ς^7χοΜ. Statio ignominiofa. [Sive,cum 
quis alteri adilat, uc lcrvus domino.J Dici- 
tur etiam de debitoribus. 

U.'J.ςβ.^.mζ. Audacia. Impetus. Animi fidu- 

cia. Alacritas. Et midtitudo ivgenti animo- 

riim impetu ad libertatem recnperandain ferri 

cwpit-, & alter apud 

jugo\ graviter conquereuatur. uc τΐ-χζχ^^ν riiigifiXfJ''?• ται/ομα. τηιλν ^^ ταις p;i7cgOTV. 

μία. J):aχμy|. Άζλ<ίθΤίλγς Sl h 'Ajlcoaiicv -τίτλίίίΐα. 
cei T^ ©ισμο^τΖι λίγαν, <Prm• ^FiVi J'e yect- <z)«i 'Ζΰζβί ΛυΤΒί, ων τίαξχςα,αα τ',')ίταυ{, ξ π'α?, χα.\ Cognofcimt autem de CMifis-, in quibus liti- 

^ωζβ'ί-.ήοΑ (λ^4^~^£^^«5 ^α:φ^ίί rito ξέκ'αν) gantes drachmam pendiint : veluti , cum quis 

\^ , l r ~ ^ I iv ^ ', ^^ Γο-χ.' accufatnr perep-rinitatis^ vel judicum in coU' 

»«,< -ψ Μ j/^ ψ f ^ τ ^ troverfia de peregrmitate namertbus corrnpto- 

σί^ί, xct. ■)^α.φ^Β, χ^^ μ^^^^^γ. ^w^rtA®-^ ί. ο ^^^^^^ ^^^ ^^^^^ mjcnpuonis in tabnlas debito- 

Φαλιΐζ'.^ ey TTJW 't^i νομο5ζσια4, τ»? Sica-niras (pn- „^^^ pnbitcorum•, vel jalja citutionis-, 'vel infi- 

σί K^ry^i τλζ <ί^α.χμΛζ, μ\αυ /Λρ ' ^jsra τίί λ»- diaram, vel nominis ex tabulis debitorum pu- 

has, iw -ττΛζίςασιι &/.<l\sr ίτΐ-ζ^ι &y Κί^θ' utto- blicorum expun^ii, vet adulteni. Dcmetnus 

I ' ' « Phaleicus vcro in Hbris de Legiflatione air, 

•^ arbitros ^duasi drachmas acciperc lolitos 

fuiiTe•, unam pro inrcntationc litis : alteram vero, quoties aker litigantium judicium dif- 

fcrri peteret, jurejurando affirmans, fe juila de caufa injudicio comparerc noii pofTc. 
Ua^^iraji. o\ ό^ωζυ>ρ. r^ xi-^; ^ω\ο~1το^, Πχξας^^. Sic appcllantur manipuloru Pro- 

\ v'i .^f J ^^ ^, • -5ι>^χλ, "-~ a_ ^ toftatx & Epiftatae, in codcm iu2ocollocatii 

Jr ο- ' , ^τ^= ~ ,ο• / Τ, / quod alter luxta alrcrum confiltat. Et Παρ*- 

«i.^7a1eir, T.^ σν^*:ν.,ν. Α£.ς^?=..>ΐί Πλ|^τ^• ^^^;,, opcm fcrrc, adjuvare. Anilophanes 

"a^" k-^1 Qisi ^συμτιας^ςαίαν^ Ka.raf ΤΛ/νοαξ,ν «- ^i/;^;^.• Ut nobisT)ii ferant opem.quamvismu- 

ffcus. κΛ» OTtgptgwTiis. " Appiavjj• ΠξίςΌί,ίμιχ, σχρίσιν lieres fimus. Et -^αξχ^ά'π)?, qui adftat, auxilia- 

Ιω, o-ms-ns c/uY^ijj^j(^ •Γ<Μ,Υ[, Iv TjuShiL• 'Ζΰζβσ- tor. Arrianus. Traceptnm tpfis fiierat->ut mmf~ 

(^m ToV 'ττΑξατα'-ώ/ oi £aa',«Vov. καΐ Ewa.-Tn®'- quifque^pojiquatn cnatajjet.inaqna (lans expe- 

„^v^.~ 'vvS ~;i'szi " ^ Baret adltitem fiimn. Et Eunapius: 7w/7/i 

. , , „ , ^., ι \ η' S eos laxe & magno inter fingiUos fpatio rehiio 

ia^i., Tx u7:7.o., /Λ.τί τα) 7ragar^T>, θλ.,3.Μ^α, incedere, ne arma -ui4 ab adfltte mpulfa, vei I ΐίαζο,ίηίί^ια. ίοικι ^ra.^uy..'] Ex Harpocratione. 

i nctjsffaii?• fM'«J5 — «251• 71»©- βτ.] Etymologus : Παξΐ^,ηι,. 
ί»ιιΛ• β» J7J4!ji4"«( ff«(3^5i5i»7ief ηΐ( ttnxtix.ceiif, ύ( ί^λοι iic-TmTuif. 
Hxc Sutitam illulhant. 

5 naji^ 1"®"] Scribe.js-ajji 77»(, i. e. juxta aliqiiem. 

4 Δι' ΛλΐΜ!» TO,t(ji77i5 ••i) πα,ιι^φιμ^ Ψ^Αί^!] ΕιΊι-'ηι plirafi ufuseft 
Jolephus lib. II. de Bclla Jtid. pag. 81}•. ubi ait; 'Άξ 1®- ^ ίλί'ϊζ 
ttatiai Λ' κΆκκ» auy^l®^, ί ψι/χ?? 7e»iicf^n<f.. Hinc lulpiior 
& tiagmentum hoc cidera fcripton rribuciiciuni clFc, prsieitim 
cum obfcrvaverim, cuin vocf πΛζ^.φι/^^ pro tortitudine vel auda- 
cia ispc uii lolcre. 

j• n«f «fKOJi. rittifisf• '"λ•/ τικρ.] Ex Harpocrationc. Confer Ety- 
tnologum v. ΐ\ιΐ(^.){^τκΐαιη<,-, & Pctitum i/e Lcg. Att. pag. 175-. 

6 r(yt/A,i(5>.7iA»»J Id eft iibellus, in ([uo .ιαΙοΓ & nomcn fuiini, 
& caulam, ob quam rco ailioiicm intcntaturus clTct, fcribcbat; 
tjui Ijbellus reo poftca tradebatur. Vidc Suidam iupra v. 'Anffis- η'α., & infra v. Πα^'ριιη(ίί%ι. Hic libellus a Menancfro vocatur 
ciijvf©-. i. c. cx dudbus tabcUis, vcl duobus toliis connaos: qucm 
vocabulo notiori & magis commimi tT/srTO;^» dicere pollis. Hcfy- 
chius: Aijt/^ois. Si-s/luytii. f Aijvgji•. jecifjujn^-n^ov Λ'ϊΓτι/^Λϊ. Idem 
alibi: &υζ/ζ. ότηί μιΐχξά• &νξ/.ρϋ,<,Άτ]ί•'{3ί ταζ τ }ξχμιμ,ζΙτζ,> ντν- 
χ,χ',. t ii^pjv xiyvinr is Tii^^^t, αΆα τξίΏ-ηρ^ν. Egrcgie Sc do£te. 

7 ΐ,'σι Λ χΛψχΙ i^isi KUTBi ίίν Λ -iif.l Conlcr omnino cum lioc 
loco SulJam lupra v. 'HyiAonia Λχ-α^ριε^ιι. 

8 -iabhy^riipiii] Sic ic£lii;s MS. l'aril. B. & Harpocratio.Qiiam 
priorcs Edit:. in ijuibus Itgitur ψϋθΛ;ι^«^?5. Vide Noflrum in^ 
tra V. +/,Λ-/;ί^«9^. 

9 'rm)VAi|£«?.]Harpocrariohabct ^-7iV^i|i«;.Atcgofcripicrim 
potius, ύα'ίξ tS >;;ξίί^ς, quJm lcdtionem in verlionc fecutiis lum. 

10 Άβ/ίίΐφάηί ηλίτκ] Imo Jhefrnothor. pag. 786. (rto. Ed. 
Bai; P.) 

11 'Afpuuif] De Retus Indicis, Y^g• ff6. 

μ'Ι-η ί' Α ^ , " ^ ^S^ 

/ι>ΐ7Έ TcS φ/^^νΐί. li^/of- '^" '■^α/Λ)5ΐ£^οΐ' '^^i^-nirti- ab ipfoj qni ea geflabat, ciim aUorum armis, 

/.Spx. f K(z] 'ττΛζ^ςτί/Λχά-ίξον τον xivShvov Ι'χ'ψΜ- dgrntne nimis conjtipatOy collifd-, Jirepitum e- 

ΊΧ'ί. t Kcq' λχβόνίίζ τίαιχςα.σίν ΰί τβ? ol-jfijudpss ^<^^<-'>^t. [Ec •7ΓΛ§ΑίΏ,7:κ<ί)Τϊ§ο>.] Majore audacia 

yina.U ^.^^cLmv. k.r\ τ5, if/^w, το'λ^ν. Ka\ P^ric^l^^^n fiijlmuertmt. Et ^.gxfacr.v, impe- 

->c, , Λ ^ ' α ί ~ .' χ ,r tum & hduciam anuTii. Audaciam. Alama 

> Γ ^^'^^V^-^';„^^§='«^^'^^ f/^* ''*' -^ W'=^- ^«;.,;, /.r^/^„r/^ ;;;.rim oj^pettverunt. Ec t-=.- 

ζο,4φ@-. ;ca.^e:npp.;^a,Tag:t<raiiii^5. Ok ίχα.- ςχ^^^κί^, audader , cor.iidcnter. Audaaer 

ψί 'mxfas χ.χίττΛξχςζάϋ^ί,.α.λά^Όζβίζ "^^ι^ίλων JimiU & Ubere diffirmt. Et ircrum : Ule ve- 

xc4i ταλα,αναίΒί :^^ r.i 'ί^ίδλίϊί. ^«^ ώί'ί'Γ^ίΤ cir acriter ad eos Jcripjit , pefiei 

Reip.& Jceleratos eos 'vocans. 

Υ1χζα.ςζ:υφί]ίζ. Ιξ^α. ^!ι\Λ TZTiytwles. ' Οι ^t τια.- ΠαςΛταυςϊι^τϊί. Vallos dcflgcntes. Ciim iis 

e^,-ttug?m? ^J/\-i TM KSt^tSM xx\ ro μίτχίν ίλ- ^n loas, qua dejcendendum nat , vallos \u- 

s '/-^ ' ' " \ Λ ' "-^ trinque 1 deRxiiTent•, cr mediiim ipatinfn aiiis 

n'^. ^) l> . , r. y \ ' ^ \ 'i^^*"•^ tranjver is firmaUent, fafcicitlofque he- 

βχλλοά, vMi, ψχλ^χΒ^ν ro ^x^-u -^xn, ^x^ nonm m ul conjcaj/ent, de/cenjlm molliorcm 

ολίί^ν,ρν. ^ jniniis lubricnm effeccTunt. 

Ylxe^x7i)^xfjBpfi!*. ^ο^\α/2ώ. i\m. ys -'^'ϊρ''- ^ΐΛξχςτστ>ί/^@-. Qui in poteftatem fuam 

■^ίαδ,υ^. redcgit. Qui cepit. Qui fubegit. 

ΠχξχςιήσνμΒυι Ivxrnav σ« οΐάτηόν σβ ςτιοΌμ^. ΓίχξΧ'ΐ}]^/^ ώχΡ,. Stabo coratn te. Incon- 

Ta '■ΰ^αΐ-7ΤΛξχς}^μ:4 σνί. t5to ίί ίρμό^ον λίγ\ν ipeftu tuo ftabo. Mane coram te flabo. Hoc 

,r^, ^^^ 'ui-^'^., Ω.^ '- > _ Q~ ? '„. _ dicere convenic illis, qui Elix morcvixerunrj 

/ ' '^ & anirm aiTedtus domucrunt. χύ<η. ΠχξΧΤί^σόμίΒοί χυταν ίΐζ κ^λτιν. Πολι]?.ί£ί oyhca. Πχξχςτιτομ-.ΐιχ xuwv έίίχ/. Judicio eum fifle-- 

Λντί Τ8, xoc.'^q7'mf^,u (χίτον ύί x^a-V' τΌ fdp ^ nius. [Pbto] lib. vui. ^i^ Republ. Crimcn 

i'yvA»^* ά/τα>^σί* χο^λίΓτ.-^• Ό i^ ly^xx^v.-^i- enim, cujus reus poftuhbatur, χ^-κ,μ^άχ vo- 

, , '(V ■ < " , ' 4 ^ '_' Q? cabatur. Actor autem nomen fuum & mul- 

T^ , n' >-^ rv'tv "3"^ ^" tabella lcribebac, eamque per publi- 

ντπΐξέτν ToT^eyjiaAsAtV έ:τ7ίιύ^•σί. j,uj^^ miniilrum reo tradebat. 

Υ1ας^<ηχ}ζ• ''HgctxAeiJVis ό• Πονίικο? "ei? τζ 7^(/ Πχξχ.<η;^ζ. Series verfuum, quorum primx 

tSicev συί^ξΛβψ,χταν ΙχρΙ^τΌ μχ^τυζΑοΐί, ά$ Χοφο- uters nomen vcl fententiam aliquam com- 

κχίϋζ. cc»'cSoVV@- r^ Ό Διονο'σ,®-, Ιμ',ννσιν xut:S ροη^η^• Heraclides vero Tonticus in quo• 

\ ' -~ i' ^^ ' ^ ' ~ /s-i. ' / ' ^<2^ commentarioriim fuoriim eius tefHmoniis 

. Λ. , ' (\ \ •> / ^r/wf / Sophoclis iitebattir. Id Jentiens Dio- 

λε* ihv, Tlw TTx^xTiXi^• xxi e.;^, -πάγκαλα,?. ^yy^.j.^ ^,^y^ /i-r^i, //Λ tndicavtt. Negantl 

vero & non credenti per epiftolam fignificaviti ut infpkeret primas verfuum literas. ^od 
cumfecijfet^ animadvertit^ ex illis componi nomen hoc, 7ta.yvJ.\c£i. 

ΙΙχζχνφ. ον^ίνω. "ikin r βιΐξσων. Π᧫.ςϋ§α. Profternam. Extendam. [Trani- 

'Eyaj 'cpc, in -wv 'Us^xxKix, TTstgaTcgS. latio dufta eft] apcllibus. Ego te, per Her. 

^ ^ , , , ^ ^ ^ ctilem•, hnmi fiernam. 

ΥΙχζχ σψχζ ai Qnt Ισ-ττλην. -Trag* &yiwliL• naga. σφ. Ad fe propemodum navibus ac- 

ttvTi TB %e<ij;', as το ^wvovs^i'. cedere. Thucydides. Ώ.$ ix cnim hic idem 

fignificat quod ^^ίΛ'ν, vel μονονα;:^, i. e. pro- 

. ^ , , > , \ \ pemodum. 

^Πα£^ σφ^σί. -xxp xuTcUi. Πχζ^ οΐρί<η ie, ^x Πα^^ σφίΤσϊ. Apud illas. ΠχξΛ σφίσι vcro^ 

t5 I, ταρ ccCtcTs. per », apud illos. I Oi'iif 3Γ«^5™ι/ξ5»πς |t/'A« TtfifjiTOff.] Fragmentum hoc legitur 
etiam fupra v. Έμιχλ'^χζα*. 

1 Τα ίτζαίτταξχ^ατμιοί σΐ!ΐ]Ι^Χ€ funt verba Davidis Pfjlm. V. 
5•. fecundum vcrlionem ¥ lxx. Theodoretusad illuni locum: oi 

K^» Ψ x.a,itl Τ ιυίγα,ι Ήλια» 7^^ tIw ^ct -ί 5πιλιπι«{ α-αρρ/ΐβ{χ> λί- 

Suidas fua haufit, quamvis verba Sc lententiam nounihil iminu- 
taverir. 

g 'if.sici/iiTiiion] Sic reftius MSS. Parif. quam priores Editt. in 
quibiis lcgitur )jzsavi<piyjji to iiide coUigere liccat. Sed idem, quoJ dixi, chre etiam confir- 
mat Laertius in Socrate, fegm. xl. ul>i ex Pliavorino reten dicaiUp 
Sociati ab adveilariis fcriptatn.qux his vcrbis concepta erjt: Τα'Λ 
ί;ΐζ'«ψ«& <f ai/%}fbi>Xoy>ltm'^ Λΐί'λι'έ? ΜίλιτΒ Πιτ^ίί/ί Σακο^,τ^ ^uppj- 
ttmis Άλωτηκ'τ,^ίν. Άίί^ιιίΓΣί^κ^ ίί'•7))?.έν, ^i i ^το'λις 'ομ^ίζΊ Θί»? !ί νομ,ίξα!, 

Τ Ι Μ Η Μ Α ?«i.ii7i>?. Μ eit: Militus Meliti fili/is, Pitheafis, SO' 
crittt Sofhrom(d fiUo Alopecenp har.c dicam fcribii. Ad-uerfus hges 
Socrates feccat, Deos Jiegans, quos cx mnjoriim inflitiito civttas fuf-> 
cepit j aliaque cornm loco nova dimom.i indticens. Idem contra 
jui ό' /<" juvenes corriimfit. Poinn illi mors. En, exprefTe in 4 To ϊτήσγ,μιοι] Vox hsc niihi fufpefta eO, cujus locofortefcri- ί formula hac accufationispanarmcntioneni taftam elTe vides: quod 

bendum eft, t7n7)(Ao», i. e. pccna, vel niuliia: vel quod magis uli- conjcfturam noftram egregie, ut diximus, confirraat. & tantiini 

tatum eft, Ιτητίμ,ιοψ. Adiores enim olini non Ibluni nomciifuum, non veram ctTe demonltrut. 

& crimen, cuJLis adverlarium poftulatiiri erant , in tabella aliqua f Ή^^κλίΑς ό Ποϋτιχος ιί? τι τ.] Hxc funt verba Laertii in Hf ηι- 

perfcriherc folebant, fcd etiam pcenain vel muldtam, qua reus af- clide Pontico, fcgm. xcii. xciii. undc ll-nfus hujus loci fupplcndus 

ticiendus erat. Id coUigo ex loco hocAiillophanis yefpii pag.494. cll. 

Άκ»£τ' Ά iit, Ρίαιρϊς ί^^αψατί ι 6 Ει'ί τι ^ ιΆ'»» αιτ^ξ- ^'ς ΣοφοχλίΚ;] Locum rtunc 

Ktiso. ΚνΛί^ίίαιιύί Λαβ^ιτ•' ΑΐΙαήχ. ι ex MS. Parif. Α. & Laertio cmcndavi, qui ία prioribus Editt. (ic 

Τό» TJij» άίίχ,ίΐν 511 μιάί^ «jjiTj/o&ii j legitur: ΕΪ'η χ ίΛ'*» ffv}/(i^f/ui/t»Tut i^gSi» (^^ίξ-ης^»», o>i Σοψοκλία. 

Ύο> 'Σίr.ίλ^κit. τί/*ίχ^ χλαις ΐ7ΐ/»ιν®-. PefTime. 
Ideft: Aiidite cnjus crimmis nunc poftnlet Canis Cydatliertienfis 7 'E-^ in, »!i r *H^.] Senarius hic legitut apud Ariilopliancrn 

Labetem JExonenfem. Injuriam eiimfeciff: diat, qitod fohis cafe- £g«(i. pag. jti. (iid. Ed. Baf P.) 

utn Sicamim comederk : pxnamc^ue ejfe collare ficulnum. Efl: quiJem 8 Τ\«ζΛ σφνβι. παξ' αότ.] Locinn hiinc ex MSS. Parif. fupple- 

dica hxc fi(fta, £c ridiculi nntum graria a Comico cxrogitata, (ed vi, qui in prioribus Editt. lic kgitur: n«,'« (τ^/π Ά, ^" f <> ίϊ•*^' 

tamen ad iraitationem vcri exprefla: aJeo ut morem vctcrum tu- αΰηΤί- s-af" «dreS• nxgoi.^^k Ι-τηρΙημΛ. Ει cTt >ί τταξΛ^^^,ον 8ra Χ5«-- 

"Αλΐ5 Λφύ)!?. -τΤΛξΛΤίττομ^^ γ^ ί(θ'ί«ν• 
Agye^ και βΐΊκώΤί ίι άφύ)). Πα.ξΛ(χ^όν. Adverbiurt. Quum occafiotulc- 
rit. (^mm vero occafioK fcrente de Legatis 
aperte locutus fuerit, u\ -venit de iis dicturus. 

ΠΛζ^τΌί,'ξίζ. Acies in.tru£la. 
ΥΐΛζ^χ'^χ^'α. Juxtaaliquem collocatus. 
Τ\χξχΆ%Γμ3.]. AcuDS fum. 
ΥΐΛ^ΛταΜζ. Perdes Longius protrahes. 
Tl^■χ-ιiτa,μ3J^. Exteifus fum. Diftentusium. 
Ariftophanes : Satis eft apu£. Edendo enim 
diflentiis fum. Dicirur enim 6c llngularinu- 
mero άφύ>). 

Πα§χτΕτολαϋ/ΜΤΕί. Coeca aiidacia in pericu- 
/3ι@-1ΐΛ£^^λρικο7Έ5, χ-α.» τΐλίοί Λπΐλτη^ν- lum ruentes. Polybius: Cceca audaciainpe- 
-niTii^ azoTVi/oLv. nciilum ruentes, ut qui omnem falntis fpem 

^enitiis abjecijfent. 
Υ1χζβΐίναϋ[. το 'i^lejt-v}/*;, κ*) '^χίσα^. χαμι- Υίαξχτί^νο^. [Producere. Extendere. Item,] 
XM5 Ιτπ Εύ/2οίαί• atterere. Perdere. De Eubcea [Ariftopha- 

OiT. * ^^!jm ji υμί^ν -TrageTctH ^ Πί^χ^ίΰζ. nes] Comicc dicit : Novi. Α nobis emm & 
^ Tericle protenfa efl. 

rictg^o -τΐω α.υτΰύΐ φρσιν. ανπ V, •ττοψαίοξίι'ί. Οι Πα^^ τΐω αύ-ΊΧΛΊ CjJucnv. Prieter nacuram fuam. 

ίέ Tti^vvoi ττα^ τί«) αύταν φιίσιΐ' ^^^y\^cw τΐω Prxter morem fuum. Tyranni aiiiem pr^ter 
\k^^, >ί5οκ J τω 'ϋ^β^Χ^ ' '^''/"l >«»* facerdotem nllo malo afficere ve^ 

nig^'TJip)ijU-ctTtc)v. '^TTTignoiitJv, -ΛΚ^^^μωΊ^ κ,Λΐ Πχ§ΛΤ7ΐ§>ι^ίωό-7ϊίν. Obfervationum. Omina- 

ATrxvTwai', οΙωΐ'Οίτκοτπωΐ', και /io.vlfetSi'. tionum. Auguriorum. Divinationum. 

ΠαςατίΜέ^. ' D^^aiU^. τα,ί Τζ^χα^ r'i Ό^ρω^- Παξατίλλί^• Vellitur. Vulfiiram podicispa- 
t5 DlB-viUy). ctMTi) j^ ciiAqo Ukm -πης A"';^^ij "^- f^tur. In adulteros enim hxc poena conili- 
ρα<ρΛν.'Λ.σΐ5 ^o rA.Uxfio) ToTi -^ev*!•^''• οΙ ie -ττλ^- tuta erat, ut podicibus eorum inferereturra- 
^ , η /τ ' ν ' 1 ' s^ ^' -1 , phanus, puique ipfis evellcrenturi 11 pau- 
uiu. ,τ-^ι/Λ, / -^ c.^ V \ peres eirenc. Divites enim pecuniadatahanc 
μ)^Sl•vcίf^pΰιχpψxσιλυίξa^^rL•o ττυγΜ., ^^μχ>- pcenam effugiebanr. Atpauperes, [ucdiauni 
OTct ιαυτα e-rra^ov. 'Ai/qocpav>]5 Πλντω• eft,] cum pecunia podicem rcdimere non pof- 
Ό j' Λλνί >« μοίχοζ 24^ σί -Tra -τταξατίλ- fent) poenam iftam publice paciebantur. Α- 
λυτοι, riftophanes Pluto : M<£cho vero in adulterio 
και Mjjii 'ΆζΑψ^φίνηί• Παςατίλλω τ^γ,ζ. «ττα- deprehenfo propter te podex'vellitur. Etiterum 
ρχτί^λοκ?., t^^ k W ^,cT^gc«; τίλλα, 'τάχ^,, % Anftophanes : {T^bito^fcribo.-jpUos rmhte- 
^QOfl .- ~ ^,^ ,Λ ~ < velb. nxea-nMo.cMj enim nlcll2nlhcat>exnarl- 
'I ^r^Ay ^ V V / Λ ~η , . bus vel axillis pilos vello. Hxc autem omnia 
Sixof^oi^,^ -n,^ Toy j^e ^ovo;^ S-cLTra.mvk; tts^ ^τδ" f^cere folcnc illi, qui anxie aliquid quxrunt, 
cJlxv xxi kμM^Mιtv,μϊnvγχά.mΊίί'ζΏ;foκeίJί^i^ λο- omneque tcmpus hxfitando & dubicando 
■μσμα. οτί '^ αύτοι Ιφ eouToi' Q^^TiJiv'^, α,λυβσι confuniunt, ncc quod volunt commentum 
* και Ό^^ξο,φασι. riaga' Το χοί^ίςτήχοί. οιΌκ -ττο-ζΛ, το νόμι /iuv. ττα- ξΑ ΤΟ Όφίτταν. Πι > \ ' τ-τ ' ' ' 

α.ζχ.τΌτπι') . ίΐί }ΐ5ί.κομ τΌτην. ΙΐΛξχτΌτην ο^μ,η- invenire queunt. Cum enim ipfi foli fccum 
meditantur, animo funtanxio, & [digitis in 
pariete aliquid] pingere vel dcfcribere Iblcnr. 

ΥΐΛς^ ΤΌ vs^. Prxter id, quod legibuscon- 
ftitutum eft. Contra mores receptos. Pra:- 
tcr dccorum. 

nagctTOTTiv. In locum malum & incommo- οΒί,ιΊίί d4^ τΐω «.TTiieJAv. eiz S' οτί χλ] :\J^ τα? dum. Ctm propter imperitiam in loca tntqtia 
α.μνόοτίΐζ τν'ζ Βχλά.Ί]^]ί. incid/f/ent. Interdii etiampropter aflnm maris. I T»? ^/SainAtiaiiTiar.JHoc fragmcntumanPolybiotribuenduin 
fit, dubitat Calaubonus. 

ι n«goi!n»5'''«] Scribe -Tm^^Ttiue,, ut habct Hciychiiis, Confer 
etiam Noftrum paulo iiifcrius v. Πα^^ίτιΓ»;»/. 

j "Ae^iJiiami] In Tagcmflis, ut docctScholiafta Ariliophanis ad 
Acharnenf. pag. ^o\. (187. E.l. Haf P.) 

4 OiS''. -ijzri ψ Ιμιΰνπαζ.] Wxc funt vcrba Α,ή^ογΙι. Nubibits, 
pag. ijf. fyo. Ed. IJ.if. Kj ubi videScholiailam. 

j- π«£Λ•η»ι•πΐ(<. :^a.(nifmf. 7κ< Tf.j Ex Scholiafta Ariftoph. ad 
p/«/«>w pag. 18. (9. Ed. Bai: i'.) 6 Πνγην] Sic reftc hibet Enarrator Comici loco laudato. Ac 
in prionbus Editt. malc legitur, φυχ:'ν. 

7 'Ae^i'Pafriii]Arharnenfiius, p.j/r.fioi.Ed.BaiiP.jubilegitur; 
Άτηξα, jfaipfti, ■τπχ,οα.τίΛ,ομιΐίΐ, —— .Stholiafta: Π«ζα77»ο- 

/«.«/. tkV, oit TT μ,υκτ^ξοί) 77»»» τξί^ζ, &c. Sic etiam apud Suidam 
■ lcribendum eil. 

8 Kai sm}^ιcφιι<n] ScholiaftaAriilophanis rcitius habet, fjif {τη 

9 n«gjj Ts r.x^9iy-k• ίΓω τ] Ex Scholiafta Thucydidis ad li- 
brum I. cap. xcvi ii. 

riagaTsy. π Α 

Ci^ "^m τ xtxuYiyiaim Ιτςίφονίο. 

ΠΛξο. Ti^TV. ά-ντι Τ8, "άίΠ! τντν. και τταξλ Τ8- 
τοι», ανΤί S^j «τίΐιζ^ί tStdv. «τα -τΤίχνίΛχ» Άρριανο^. 

'uT^js ΛυτΌν 'τταραύ^βΐω και ζ>)λοτΐ;';Γ/αν. 

riagalgil^ei. -τταςαίρανίΓ. εί'\>ι-π?αί Je ^bra τ Ιζήαν, 

nxpxToxQV, krn ry, ττα^ατυχονί©*• as και εξοι», 

ΠχξοΜ^,σζχ,ζ. '■ '7ΤΛ(ια.μν^ψ(Χ.(Λμ<^ . 

YlcLQaujX^. ' ό εν αρ^οΤ?. >) * -τταςοα/λ®^, "^aga- 
TTf^AV^J• '^ ify^i' tQr^ τΐω α,υλυν. yi 3•§ί«/>ι1ίκ>ι" 
ταρα T8J αύλ^ί. ΣοίροκΛ'ϊδ" 

Τίν@>• /2οϊ) τΤΛρεωλφ• εξε/2)ΐ ναττ»?. 

Πα^ΟΑίτο^ε*. αύτίκα. ~-άΐϊ τ5 τταξόνΐ©' ^ό•"*• 

•νβρσι «TJfcnxcOTJt/ το τελ@<• -? μί')^ζ. 

naga^og@^. ό τταρ' εοΜίτοί' και «ν^^π ^Λΐ.μονφ* 
'XUfXfipojudp@•'. ' Χιωί,<ι^ϋσία;ν]ίζ αύτΐ/ΐί , και τμ 
'τία.ρα.φόρω TviJ^ <^ι\οΙιμια, τμ κακιΓΜ (_Λΐ;δ^ ] iow.- 

Παραφρονι/.""'• "^ 'ττα.ρίφρονα.. ανό>ι/ον. και Λτηρον 
«s^ τα (J)poMjtta,1a. 

"Ι<θ-ιίε, 

Παρχφρόνιμον, Λτηξον 
Έ'τΤί (Ρξο.'ίμα. 7ηφχνΒου\ 
Μ' afj ei ίΤΈ νοσφίζρμ^. 

Πα^α<ρρΐ)κτ»ρίΙ(3Α<!ν/@^• οι )[9ίκ8ρ78ΐ'']έ5 ^ Tfago, 
τάί φυλα»ά?, και φρυκΤ85 a.voLlt'ivov%5, hxvrim tois 
ίΓξ-τητέΙκόσι τία»' φυλακή, και ετπ ΤύΓ (τυμφεξονί^ 
'Ρν cLvli)toi.Bitojid^cuv y 'ττα^ΛφρυκταρίυίζΟτίΐ λίγν'^' 
Ιίζ φιισι ^ Λυσιοί* T87wy eTs ό -zjf έσ/3ύτ«5 h SixeAiot 
■TttiLfctfpMx-me&jo/j^^* ΎΌΐί τΐοΑίμΙοΐζ, λ>](ρ9εΐ5 ^xlisra 
ΑΛμα,χΰ, α,τατυμτπιη:^}]. Π Λ 41 

nagaTOK. Sic apud Romanos dicitur idj 
quod Gnrce vocatur TragacT^colii, i. c. appa- 
ratus. Unde & avT77ragaT8ga dicitur ornatus, 
& apparatus dccorus. 

riaga TOiTOvh «κον "^άιτρ. Tropter calamita' 
tes ad tantam inopiam redatii jmt^ ut vena- 
tione vitam fiiflentare cogerentiir. 

riaga TfcTi/. Pro ^ tbtv• Ab hoc. Ec to- 
gx T87Bv, pro ris^ji TuTDv. Ad huiK. Sic ubi- 
que Arrianus. 

nagaT6(C/!. Vcrborum contentio. Jurgium. 
Rixa. ContentJoncm, qiia jpficum altero inter- 
cejferati & amnlationem \damnabat^\ 

ΤΙ-χίΛτςϋ^^. Adftridet. Adftrepit. Sum- 
ptum eft ab avibus, quas juxta puUos fuos 
trillcm geniitum edunr. 

n^gaTzyp^v. [Atcice] pro 7raga.Tt/;:^V7^s : uc 
εξί!»} pro ίξόντΌζ. 

ΠΛξοωί\<τα.$. Confolatus. 

nagcM/A@-. In agris commorans. Vel ττα-ξοω- 
λ®-, juxta aliquid excenfa. Vel propinqua. 
Ab ctvXh, aula. Vel, lugubris. Ab αύλοί, tibia. 
Sophocles : Cujus e/i vox illa lugnbris, quig ex 
hico ad aures noflras pervenit ? 

Παgcα/7oθίΛ'. Stadm. Confeftim. Α prsefenti 
tempore. Arrianus: Statim^ ut nunc fiimiis 
infiru&ii hoflemadoriamuri & manibiis pugna 
finem imponamus. 

rixga^og©-. Infaniis. Fanaticus. Una cmn 
ipfis fanatico furore correpti , & infana hac 
pejffimaqtte ambitione α damonibns agitati pe- 
rierimt. 

ΠαξΛφξόνίμΰν. Amentem. Dementem. Stul- 
tum. Vel, confilii & prudentiae expertem. 
[Sophocles:] Scias vero, me imprudentemo' 
mentis expertem vifum iri, β te hinc ejiciatn. ΏΛρα,φρυχ.τηιρίίν. ' το τΌΐί φρνχ'ΖΌΐζ -Traga το '^ζςβο•- 
ί)•Λ07 ^>ΐ:Οτί/• τyτ£9l^ Ιττι συμφίρονίι pdp τ τηλί- 
μίων, έτπ βλά,β}} St tV φιλίαν" άί και Δε/κΛ^χ@^ 
ο* οικειώ) \oya Ι^ρήστιίΙο. 

Ώ!lLξxφυλoί.c^sω. ^ΐζςβσ^ϊχΛί. Ίωανττ^' Haga- 
φνλχ'χτω 7^»' ον Χάλδο) Πλχη^ν iU τ• Γαλιλαίο* 
ανΆβγιναή Λ' ΙηοΙας evivjo. 

Ι ΠχξΛ-πκ i ■jragjtra.] Hsc lcguntur etiam fupra v. Άίπτικζα'- 
is^: ied ubi, uti & hic, fcribendum eft άίΏτιαξάτχ^^ι. 

ι Π«^αϋΛ(ίίκ?. !T«gjsjMit/i.] Ex Scholiaila Homeri ad OdylT o. 
V. j-j. 

3 Πβίοϋλ®-. β ci ΰ^ξοΐς] Uxc percinent ad locum illum So- 
phoclis Oedip. Colon. pag. 297. 

Scholialla ad ulurn locum : 'Ως Wf ot-Ao». α'ιτί 5", ci «;ifer5. 

4 Ή -aafiK/A^. 7!ΓΧζα7!ΐκ(ίΐ/!-ιι. vi tyf.] Hxc deprompta funt ex 
eodem Scholiafta ad Ajacem,fzg. jj. ut Fortus monuit. 

Tom. III. Π*gαφgυκTOpίboJwV(i^'. Qui mala fide excu- 
bias agunc, facefque e fpecula tollunt, uc 
eos , qui ipfis cuftodiam crediderunc, pro- 
dant, hoftibus vero opportuno tempore fig- 
num dent, dicuntur -Tragaifgu^Tagil/eci&a/. Ly- 
iias : Horum unuSi ifque natu major ^ qiii 
in Sicilia facibus accenjis hofli figimm dede- 
rat , α Lamacho captus j fufiiumque iSiibus 
necattis efi. 

Παgα(pguκ7tBg^7v. Facibus, quibus e fpecula 
iignum datur, mala fide, & fecus ac par efr, 
uci : id eft, in hoftium commodum , amico- 
lum vero perniciem. Sic & Dinarchus in o- 
ratione quadam hoc verbo ufus eft. 

Παgαcpuλάeo-α). Obfervo. Expedo. Joie- 
phus : Chalbi 'Placidum expeiioy qui in Gali- 
laam proficifci cogitat. 

5" SMcnijdnavTT; «ι/ττΓί, >cj Tjf 23-«^^.] Fragmentum hoc cfle 
iEliani difcimus ex Suida infra v. 'ΡιττΊζι-ηοι. 

6 ΧΙαξαφς}ημΒ>. παξ^φξ-] Ex Scholiafta Sophodis ad Oedi^. 
Tyran. pag. i8>. ut Portus obfervaverat. 

7 nu(x 7K5 φυλ.] Potius, -zfei mi ψυλ. ut legitur infra ν.Φ^κ». 
Tt;: ubi totus hic locus rcpetitur. 

8 Λι /j/iw] Orat. contra Agoratum, pag, 1 j6. ubi locuin inti. 
grum vide. 

9 Π«£α<ρ»ι/«7ϋ'«(Γ». »» τίΓί f f •] Ex Harpocratione. 

F ϊΐΛζβί- 42 ίϊ Α 

φ^ίγξι?, λΜ* * «ί^ΐ el^Ti', δί'-τΓνίί, σα4<τ</ ^if'Mi-)ffv. ΠΛ§Λ;^-§Λκτ}ΐί. Qim falfam monet^tm cudit. 

11α.ζα.χ^α.ύα. Dativo jungitur. Juxta aliquem 
aliquid deglutio, vel devoro. 

ΠΑζ^χ)§ίΐ6ΐί. Abfonum, abfurdum, indc- 
corum quid facies. Nihil extra propofitum 
dicas, fed qux dicere oportec , ea dic , dili- 
genti cautione adhibica. Ne quid inepti pro- feras, cum de argumento quodam verba facienda tibi funt. 

n<ip:i'^il{rw. :}l^(pmL• 'α^μ^ρ-τίΑ^. ΥΙ^ψ,-^ι^φ. Difcrepa re, Peccare. Turpi- 
ter fe dare. 

ϊΐΛξ^-^φ. Cedo. Concedo. Alii quidem a 
genitivo ad dativum [ transferunt : ] alii» 
contra. Solio qnibiipvis cedere. 

ΠΛξ^χρ^'^. Nimio coitu venereo utitur. 
Intemperans eft in venerem. Dicitur vero 
&: dc qualibec alia re, qure immoderate fit. 
De Origene. Tibi njero mala techna in virum Π.Λρ:η(θρΙ\ζϋκ Ο^φαναν. αμΛρτα,ν 

■Κ3!.χΰμΜ•)^ήΛ ίΐζ α.ΙχρΟΊζύον 'caS^A iTmoyifyi. aifio- fu^pijfiYnum excogitata efi. <:_yEthiOpem e 
■m. ^S ctuTiif TnzpiO^teuctaas ei's '7(Λ.ιίχρψ\.Ί ry σα- nim fubomafliy qui corpore ejus abuteretur. 

ΠαρχχρψΛ. 'TrapcujTUcL. tujias. Μί,ίέν ia μ^- Πχζ^χρ^,μ^. Confeftim. Statim. Ex tem- 
,. , ^ ~ ^. ο / Λ ' \ ^~ pore. Cum autem ne ex tempore quidem quid- 

β£ <-/Λ. • r Λ,ΓΓ- ^ , , ^ Λ'ί/Λ«2 rejpondijjent. Vel pro ολ v -ττα^^τυ- 

αρμίω-ω τί Ιξιίνα^, χα.) -^φίσμαΐι τ ςραίίίαν ixugo)- y^^/V(7 impetum cepiffmt ad beUum proficifcen- 
oOLv, αρμΜΤΌ Τί TC^i U τΐω Όαχίΐρψιν. Δέξιττετο'ί di^ & expedttionem illam piiblice decre-vijfert•» 

C^ quilibet ad rem aggrediendam cupide Jepa- 
raret. Dexippus aic. 
ΠΛρΛλκόν. Humidum. 

Παρ<5^λ>ϊ. Pellis pardi. Ariftophanes: Mit- 
tam in ipfnm aves porphyrionesypardi pellibus 
indutas. •φω icr αυτόν οξνίζ '7Π)ρφυ^α)ναί4 , -τταρ^^,λόϊί Bvyιμ- 

rictgikAii• το ζα,ον. ^"ΟμΜζβ" 

©άύΐ/, ■7ictpS)i.?<Scii /e, Atijcav τ ίιϊ* "areAov^. 

Ούίε ττΰρ, i-J* ωί' ΛΐΌαίί>)5 ΰίίμ'ίΛ 'ττίρ^Χίζ. 
ricigoa/SctiTii. 

n*gcav5. «ibuxM. και -rragctiveffis , ί o.yx.^)i σνμ- 
βαλ>ι. 

ΠαρΛίνεσίί' σΐ;;«^8λ«ί Ο^-φίξΙ- riotgaiWis ^V 
^^ e<ii Aoy©^ '^apAive^wX.os, αντίρρι^σιν Qf>c 'βτ^Γί- Πάρί^λΐ5. Pardalis. Panthera. Homerus: 
Liiponim cervariorum pardornmque ό' liipo- 
ritm efca funt. Et Ariilophanes : Nulla efi 
bellna magis intra^iabilis-, qtiam faemina : nec 
igniS) nec adeo impudens iiUa panthera. 

YlaLpcuQa.TVii. [Poetice, pro τταρΛ^ίτ};?.] 
ΠαρΛΐν5, Dativo jungitur. Suadeo. Adhor- 

tor. Prazcipio. Et -τΓαραύησίζ, adhortatioj prrc- 

ceptum. 

Παρούκτίζ diifert a ανμζνλ-Λ. Παραύνίσΐζ enitn 

eft oratio, qua aliquem [ad virtutem] ad- 

hortamur, quicque nuUam contradidtioncm . 7 Τ ' f~ / ~ f , \ ,' admittit: ut li quis dicat, Numen divinum 

nSiit 7^ 6y=tvk8Tq muTM TM -TrxpcaHoi, μ>, ^οζβττί- ^(^^ colendum. Nemo enim pra:cepto huic 

goir /iaveii. Συ/λ^»λ>) h '^ Aoy@- συμβii\9JUχoί, repugnat, nifi fit infanus. Συ^ίκλ'^ vero eft 

a.irVp\w(i 'fkh')^i^ij(^' oToy 1)5 u ΊΊζ ίϊττΌι, ο'π ^{ΐ oratio, qua alterialiquidfuadcmus, fed qua: 7Π)λ€/ίΐ8ΐν. •OTM.a yap '^ Tot, Cy^ τδ τηλίμυ xepht. 
6•7ϊρ@^ «Tt 'ηζ α.ν'ΐίΐ^ηι, ωί tt ίίϊ τηλίμίΐν. -ττολλά 
yip 'ζ^ TcL Ικ Ty 77ϋλ6/Λ8 σί/μβΛίνονΊχ, oToy ^τ)α, 

t Πχξχ;^ξίι(ΐ'ί] Confcr Noflrum fupra ν. ITie^iiijjifAxj. 
i "Οτιαι; (/,)iL• -rm^-^fS:] Hxc funt verba AriftopLianis Ecdefi- 
«i. pag. 7JI. (49t. Ed. Baf. P.) 

3 Πι&« 'neij^ias] H.V diis voces in prioribus Editt. dcfunt, 
quat ex MS. Pjril. A. rcvocavi. 

4 Σο» Si ittiiti/ii^na ίΐς «i^.] Locus Iiic, fed paulo aliter concc- 
ptus, legitur ctiam fupra \i.'ne/yl*n<,: quo Lcftorcni rcmitto. 

f n«fAsxi»] Vocc hac ufus cft Ariitophmcs in Tace, pag. 708. 
(4.77. Ed. Baf. P.) ubi Scholiafta cam exponit ϋυ^ξοι. 
6 'Αε^ίΐφ»»ΐί] Axibns, pag. yppi (41^-. Ed. 13ai: P.) ubi lo- contradiftionem admittit : ut ii quis dicac > 
bellum efle gerendum. Multa enim ex bello 
commoda percipi. Alius vero contra hxc 
dicatj bellum non efle gerendum. Multae- 
nim efle belli incommoda, veluci cladem, 
captivitatemj vulneraj urbium cxcidia. 

ΠαραιξορΒσι •. Ax'i^o^\\M\csTageniflis. Qui- 

cus hic ita legitur 8c diilinguitur; 

7 "Oja.ijf®-] II. N. V. 105. 

8 'As^ysipici•!!?] Lffflrata p.ig. 899. (5-64. Ed. Blf. P.) 

9 najo/iiin? (7ΐ//«,?!<λ?ί ^|tf.if).J Conter omnino Amnionium 1. 
Xy/W/bsAii, qui cadcm habct, quamvis aliis veibis. 

10 ΠαρβκξοξΪΛ»] Michael Aportolius, qui locum hunc ex Suidi 
rcpetit, habct τπΛοκ^αςζσιν. Sed, ut breviter dicam, cll vox om- 
niuo obfcura Sc dc qiu iiihil cerii ilatucre poflTis. 

■xsv η Α 

JCStc cli οι jid^, Ttcjihoif iiSii τΤ ίυψξόνιφ' ^g -mgoi- 
T/ixuv, 71 α.'ττα.λλα.'τΐίο^. 

σψΛζ αύτ»?, οι ^tV ^<ot x\imv άσχρ"^' ol Se sx. τ 
ΙμΛτίαν τταρΛ/,ρ-ΑμΑΐα τηίδντίζ, (^Ί\ίΤί<ην, ϋ.φϋϋ.ρ7\μα.- 

riafcttpsiiTctf. ctcpcapavTetj. χα» 'ΤΛρΜ.ρ\ί/^φ'. 

^ψόμω. άντι Τ8, α.φοαρΊί/^φ^. και αύ^ιί' '"ί1ΐ''5^ 
αύτοΐί n^AS συ>{Γίϊ,6α)ναί eivotf α^ίμίΛ μΜ^ί>) 'iTouj, 
τ« τ ίγχ^γιμα.ταν ογαα Trxpcaps/j&jje του )ΐίΐκΛΐ)Μ- in TOV ίλίον. TlxpcLtaiAJ ΛτίΟίίΐΛ. ^Λλexα.. 
rictfict* Το Λον. "τταρχ το fzsf^a-ytzov. 

Uxpouiito^. rS)^Q^-)[^Aw. συίγνωμίίυ αΐτ^ΐν. ' Ό 
3'ί α.νου.ξ•αν μίλλων αυτοί», α,φαχί, Π.Λ.ρυσά.Ιι^φ' τια- 
fcu.Titojx.fj^yii Λυτον , κΛί τΖα/ (m.^a.7maji αϋτ£ φυ- 
hoL^oLOTis. XXI aijts' Ό S'i ρύί^ A^pyMo(^ov ν 9^χ- 

nagcUTTj^^iiV ^Q^xAyiJiii. Πχξζατν^ίΊζ ^l 2^ 
Τ φίλων, TSTci' απϊλυοΈ τιΐί αίτιας. 

ΠίρνιτϊΤτο. τα/)£κ,«,λ<{. βλιττάξίΐ. Ό «is 6λ}-α)ΐ', 
■Tra/iviTEiTs τον Πί/χπιν. τύγχαναν Je yhyas, αν εΛγ• 
70, αυΤ(35 ίλνσΐν. 'HpoS\>](^. 

Παροατ>ΐσό(Μν®"• "^ Ά-τΐί^-ιυί τ ^uasv, άί jia- 
§οατ7ΐσο,ί<ν©* ? Θί» ίΐ αυτ8 τ -νολον. 

Ου 7^' τ αΐ-ψχ. Θίαν τρ'ίτΐί^ yoos αίεν eo'v1u)v. 

Π«§ίατ«τ>ΐί. /ζϊ>^κλ>ιταζ. ίί ■^Aoy^^©». 

Παςοατοιτο. ττα^ρικαλοΤ. aOTi^^gstioi. ' "D.atSf 
άν el' ΤΙ5 eiV Τ8? γ^μνίχϋζ α,^ωνοίς ^άττ^^α,-ψά/χν®" 
'7ταρ£λ'}•ων, ό'τϊ Λοι ^ά;;^«εθ«/5 'ττχραχτνϊ'ΤΌ Τ85 3-£ί»- 
/Λν«ί (7T;/y;'<a/iIa/ e^<jv, "ei' μ)\ α,γύνίζοιτο. 

rixpcUTeyj^. Το \χί\ίΰΰ), xl-nxUx^. 

ΠΛρχίφχτίζ. Tcxpxlniii. συμ[ίβλ'ή, 

Πχρίβχλί/ί. Ιχ^ξΰί Kf ΛλλοΊ^ί'κί ilpyaiacclo. '" Ό 
ι Θϊκί/Λ'Λκ.Ι Lib. IV. cap. XLViii. ubi fic legitur: Kai xf^ »; ΪΤΟλλβί ο-φαγχς xkSjsvtt? , t cit «,λι»Λ -ntuv , ca itv-^t αΰ-ηΐί uSmi τΐς 
«n-«f τΓΐζ , Kj iv.T ins/.-nm 'πΐίξΐΜξΙϋΐ{ο)!ζ^. ιτί(Κ»πί. άτηι,^γ,ίι^ιιιι &C. 
Hinc Suidas fupplendus & emendandus eft. 

1 Ό Λί t|omt3's'' "s*•] Si ariolari licer, locum hiinc fic fcriben. 
dum&fiipplendum erte putem: "ο Ji 1\ί-7η§η•> ■πΛί^ν, ttkj «f κ'/^^'β? 
αίττΓί r ααμβί, (pjdti, &. Sed hxc tantum mera eft conjeitura. 

3 ΠαζΜίηχ] Vide Scholiaftam Homcri ad II. Δ. v. ^Si. 

4 Πκ^α 75 Λοί. wwfa 75 crf.] Hsc cuiti artirulo prxcedenti 
conneftenda funt. ΑΪσκ enim prster alia fignificat ctiam idem 
quod ΤΌ y.ay^HS', vel -η iiov. Uiide -τταςΛίβια (quod non folutn 
cft adjetaivuni, fed etiam Ιτη'^^ιιμ^-ηκΣς interdum accipitur) rcfte 
interpretaberis arsefa li JVe», vel a-«f α το '!^a^-is'• 

^ Ό Λ κιαιςιΐιι |κ<ίλΚ.] Εχ Xcnophoiite. 

6 'Amduy.t TJifvmt, άζ τταξοατ-Ί ^'^•^ 'unt verlia Dionyfii Ha- 
iicarnalTcnlls de Pyvrho, ut paret ex Coleaancis Conftantini Im- 
peratoiis, a Valefio editii, p^g. j-^i, ubi locum inregmra vide. Π Α 4_^ 

dam vocehacgcnusquoddam ΙιιΓιιβ fignifica- 
ri ajunc: Euplironuii; vcro provcrbialitcr 
hoc dici tradit de iis, qui aliquos ccleritcr 
venirc aut difccdcre jubenc. 

UxpM.p^m'^. Auferetur. Detrahctur. [Εί 
■m.pcap -^μα,'^. ΡπιΠ-α, qua: cx vcilibus, vej a- 
lia quavis re detraliuntiir.]Thucydides:iVi- 
cem fibi confcivernnt, alii qiiidem ■vinciilis le~ 
etorum, aln'vero lacmus, quase>:-jefiibusdc' 
traxerantj, fe flrangulantes. 

^Uxpxip^i^. Aufcrunt. Dctrahunt. EtTtxpxi- 
§w,t<.V@-, auferens, dctraheris. I//e vcro α 
tergo navigans, [vento ip[i] adempto , curfu 
eum antevcrtit. Et itenini : Nullo modo fi- 
eri potefli ut borimt faciorum ipfis veniamde. 
tnus^fcelenm magnitudine omnem miferkordid 
fpem makficis adimente. 

Uxpoiaxx. Infaufta. Gravia. Molcfta. 

Πα^ το' Λ'ον. Pra:ter officium. Prarter de^ 
corum. 

ΠαραιτίΤίθτΐ/. Deprecari. Veniam petere. //- 
le vero, cum eum ejjet mterfeaurus, ipfumdi- 
mifity Taryfatide pro eo deprecante, & pra-- 
feBuram ipfi confervante. Et iterum: llle 
■vero 'Dercetaum α morte liberat•^ matrem pra 
ipfo dcprecatus. 

Πχρχ'.τη^ίίί. Aliquorum pfecibus ac depre- 
cationibus exoratus. Amicornm autem fre- 
cibtis exoratust eitm criminis ijiius abfohit. 

UxpA-m-u}. Deprecabarur. Precabatur.Ora•* 
bat. Ille •ν€το•, cum ad Terfam venijfct , eurn 
deprecatus efi. Cum autem precibus nihilpro- 
ficeret-, ipfe eumfohit. Herodotus. 

Ylxpxi-TYiJOf^v®-. Deprecaturus. Exoraturus 
Aurum reftituit, quaji T>ei iram hac ratione 
deprecaturiis : flultJis utique•, & qni non nojjet-) 
eum precibus fuis apud T)eum mhil profe£iu- 
rum ejfe. Haud fiicile enim 'Deorum ιπιπιον- 
talium menifleifitur. 

Ylxpcu.TDTrii. Deprecator. Vel reus, qui cau- 
fam dicit, & pcenam deprecatur. 

ΠαοαίτοΤτο. Deprecerur. Precetur. Petar- 
'Perinde ac fi quis inter pugiles nomen fiiinn 
in Gymnicis ludis profefjus-, poflmodum fiadi- 
nm ingrejfus, ubi pugnanaum ejfet•» α fpecia- 
toribus veniajnfibi dari peteret-, fi laborem ό* 
plagas fcrre non poff^et. 

Πχρχίτ'^μ^. Deprecor.Suppliciteroro. Ac- 
cufativo jungitur. 

Πχρϋίφασίί. Admonitio. Adhortatio. Con- 
filium. 

Πχρίζχλίν. Objecit. Inimieos reddidic. I/k 

7 Νίτπ©-, m -n ^i] Sunt duo verfus Horaerici OJyC Γ. v, 
146. 147. quorLim prior fic apud poctani legitur, 

Sic etiam apud Suidam icribcndum eft; quippe apud quem verfL* 
lile propter detcdiim pirticulae κ daudicar. Cxtcrum, uthoc o- 
biter moneam, pio S » apud Homerum fcripferim potius iV i, 
quoniam fenfum iic planiorem forc puto. 

8 "n<r/qif K» ί/'τι; (i's τας yvfi,y.] Ηιχ funt 7erba Polybii de Aulo 
Pofthumio, quDe leguntur in Colleitancis Conftantini a Valelio e- 
ditis, pag. 190. ut Pcarfonius obfervaverat. Vide etiam Noftrum 
fupra V. Αίλ©- Ποίίμιΐΐ^. ubi hic ipfe locus audlior legitur. 

9 Ei'/A>) α.}ω>ίζο,•η] Polybius loco laudato habet, ixt μα h'ir,mj 

Ι Ο Ό Λ ζ!-«ξίζ«λ(- 7-Κ5 xtJccjTiK; -nXc, i';^;λ ] Et hjEC funt verba 
Polybii, quae leguntur in iiidem ColleiSaneis pag. )8)-. ut itidem 
Pcarfonius monuit. Ibi autem pro dvahxf^nct) legitur άι«%'}ΐ•α^ 
utietiam hic apud Suidim fcribenduni eft. π 

ϊΐΛρίβίλίία. αρμΜσΐν. ίΙσγ]\Λατ. Παρέ/^άλί^ο ^.λ- 

λα ίνχΛρ^α>5 W αυτίν Όρμγισίς. %, α,^^ιιζββαΧωζ 

ίτίζΑΗ. 

Παρίίδέβλνίΐο. τςοφ^ι IS^^hlo. "ΑρΙι φ αντνί -Zapt- 

ίϊΐ ί^ίοϊ Λ-τΓΛνΊα. X.CU αίθ<ί• *"θτν <5>) -παρίίγΛ- 
σα.νΊφ', οι spct^aTcq <φε§8σ•( λίθ^ί, και -^τοίΗσι κο- 

θ@-, καΐ i2a.x.Ty\cJa4, κ*) yspP*• 

n«piJ7*>l<"/ 't^'•' '^^pcfyj^^iyi@^. Παρίίγ^ηατ 
/j^, αντί TB -Trape^JCi/. Ίσοαφ•. UxpiJyj^tfl®' 
^i, a»Ti t5, -ΤΤΛξβΐ.λΆβόνίφ'. Ό eWTOS• 

nctpeJTO/icretv)©*. '7rc3tpa.O|/ov)@-. κα.1 -^rctpeviiyJa , 
':riip)iiyi(Afc'/. Ό «ί'ί 'TraipiniyvA α.υτ^, Περσαΐζ μη 
συμ.'ΤτΚίΤί&^β^• 

ΤίχρίηΡγυ-»\σι. 'τίχρψίη. σιυυιβΰΧ&υσί. Ταυτνι τοι 
-TrapiveiyojjcTi <ί^λ>ΐ'^ί6'.ω <Ι)λρΑ<•άκα) :i/^-(pS£i§ot| 0«;- I 

TBf. Τ8? ο Θίοζ ίΊ{ οί^^ιΜμοϊ vSy. 'ΐΜΤίςι, σιιυι-χούρν,σζ. 

nipsc/V©'. ' 'Ae/qoTeAijs ev τ« Ά'^-ία/αίαΐ' ττολί- 
-Tiict φ>;σί• Α&μβίνβσι L• και Παρί/^οΒί ο, τϊΆρ- 
^Ιί, καΙ ό ΠολίμΛρχί^, <5ώ Ιγ^-πρφ', άί α.ν βζ- 

"ZcLptJ^tiuy' xcLi ίυ^υνας 1\^χσΐν, ί'τταν 7iapi<f^tuazcaiv. 
'ifi Si >j χίζΐζ σuυyιJ■ηs W "ΤΌΪί ρ^ΤΌξσι μίκν, olAxI 
και τοϊί ^(ΜμχΛοα. 

ΪΙα.ρί^ί.ίΙ©•'. Ιχλ.υ^ίίΐφ'. και Tage^ils, 'ττΛζ^- 
λνΒί'α. κΛί 'Tra.gtijyi , l^iXvJyj , ΙχοΜναΡ)-}]. Ό Jg 
3Uy<rt/)O!S 0£«λ»ίΐα5, 7rapej3>i το σΐύμα. ττάΐζ, χα) λυτπι- 
φ 5ctv*TV τέλ^ vrap^Jb^vi. κα» 'xapi'i^r,Qu, αντί 
τ5 '^apeAU3f)(j«. Ίω^-ττ®^' Οΐ jg -sAi^ij 7^/ 
'τηλίμίων "TTcLgii^i^Qaf τ1? Λςιάί. και αύ5ί5' Οί ίέ 
τ5 /^ϋ όλο^ζ^ίξΗί φόβϋ -XCipiOnQclLlt' 'Z^ ^t Τ y^'' 

μίξ@* 1''/χλ.*ίμΛΊτι)ν την^ωί a)»iAc5'))(^xr» 

ΤίΛρίΥ^ςΐ^.. εκάςυίί. 

ΥΙα,ρίΧΛ-^ίιίΙο. " ό-/-, στ;λλο>>!'ί }ΐυ7ςβτιζί*. "S^ ταΐ' 
•/^•ίυ/ί,αταν. }(5'.•τ1ι>/λα'^ ie Xtyii^ οΐ μιχ^^] ΙμχνΙ,ζ^ 

ί n«{t>ipf«fi.fi(£»®-] Παξίγ[ί^αμ,μι{»Μ apud Athenicilfcs dice- 
bantur percgrini, »cl inquilini, qui in dvium album Fallo rclati e- 
raat. Vide Noftruni fupra v. Άπτ^φ'^-π, 8c v. Άτη^^φιΑί,^. 

1 n«g}t>fi»i. jrccfcunT• ίτα^ακ..] H3;c, & qutK lcqimntur, prio- 
res Editt. a praccdentibus disjungunt ; cum quibus cadcm connc- 
^enda elle 2c fenfus & literarum fcries iatis ortondunt. 

•5 Siwpijr] De £xfediT.Cjrilib.!v, pag. jjp, utPearibniusob- 
fiTya7cr3L ^'iyd homines ttirbs objecit , «i ccmprehevfi 
vm£lique cum omni contumelia [f>er lirbem] 
traaucerentur. 

UxpcQciXiTO. Impetum fecit. Irruir. Ingcji- 
ti temeritate & audacia eum aaortns ejt. Vel) 
inccnfidcrate & temerc judicavic. 

Πϊ§ £έ'£λ))7ϋ. Objedus efc. Pabulum datum 
eil. hlodo enim camelo pabulum datumfucrati 

Πχρξ>^ρ^α^^ν©"• Qui non eft verus civis, 
fcd in civium album faifo relarus. 

ΥΙα.φγ^ρχ'^Λ^. Nothum. Adulrerinum. Perc- 
grinum. Et Trctgevfga-Ti?»?. Peregrinos. Nochos. 

nagj>jua. Dativo jungitur. Tradit. Prxci- 
pit. Adhortatur. 

Παξα7>ίΜί Adhortatur. Praccipic. Depo- 
nit. Xenophon: Militibiis clamantibiis-,^ fe 
mutuo cohortantibuSi eo omnes currere cwpe- 
rimt. Et iterum : Aliquo jubente-^tnilites con- 
genint lapidesy & ingentem tiimuhim excitant : 
m quo magnam pdlmyn copta?n, & baculos, 
0' crates repofnerunt. 

nificaC) Tradidif) apiid Ifeiim, nage>iu>ifiiV/@« 
vero, Ejus, qui aliquid [libi tradiiumj ac- 
cepit. Apud cundcm. 

Παξ:•}^-ηστινΊ@^. illius, qui alceri aliquid pra;- 
buitj vcl tradidit. Et Tag&ve^fCci , prarcipie- 
bat. Ilk vero ei pra.'cepit-> ne cumT erjis con- 
fligeret. 

ΠΛξίΗ•}(ύκσι. Prarcepit. Sunfit. ^are fua- 
βΐ, ut venenp eos de medio tolleret. 

riaps-Jb^iv.Tradidit. Apoftolus inquit: Tra- 
didit eos Tiens in perverfam mentem. Id eft» 
permifit. 

nagec/y>@^. Paredrus. Aflefibr. Απ11οϋ€ΐθ8 ϊη 
opere de Athenienfium Rcpubl. ait : Affnmimt 
mitetn etiani 'Parcdros & Archon & ΨοΙε- 
marchus , ttterque binos , qnos voluerit. Hi 
vero examinantiir injudicio nntequam munus 
funm ineant : iidernqne rationes reddmit^pojl- 
quam munere Varedri funiii fuerint. V oca- 
bulum hoc non folum Oratoribus, redctiam 
Comicis familiare eft. 

riageQii'']®-. Reniifli. Refoluti. Ec TagiSili, 
remifius. Et -τταρέίθ*;, remiflus cft, laxatus eil. 
Ille verOi pojtquam multis pericults capiit fuum 
objecijfet, laxatis toto corpore nervis•, molejla 
morte periit. Et '7rapii9);aw.y, rcniiiTi iunr. |o- 
fephus: llli vero propter boflitim mnltitndi- 
nem dextras rejnittere cceperunt. Ec itcrum : 
//// quidern metn mortis liberati fiierunt : at 
ob crimina particitlaria accrbe objurgati fite- 
Ttint. 

Παρέΐίίΐςα. Subinde. Frequenter. 

napiJtft-TJ-JeTD. Ex rcbus undique collciilis a- 
liquid componcbat, vcl conlhrcinabar. Α 

4 "Otb JV 3-«f i>i'^J F.t hoc Iragmcatum legitur apud Xcnophon- 
tciii codcni loco. 

y ri«fij^')j<ri, (f 3-«fi>f J Εχ• Hirpocratione. 

6 Ό "AviraViAS^J AJ l<.oiuan. XXI. 8. 

7 riafiJ^®-. Άβ/ΐ5ϊτ/λ)ΐί oi Tji 'aJji».] Ex Harpocrationc. 

8 nttfiK^iuiTr. ttx ί!/Αι>>-ίί ii/rj.] Ex Scholiifta Ariftophanisad 
rturHin, pag. 71. (jj EJ. JJai. l') π Α Φ§ ci (^ριμμΒνοι 'Qi 'tt.s y.ovf». \iy\ ut, £κ μιγ^^ν ^ Xffrl-j/^. Κα.'τΙόμΛΊα, vero appeilaacur cxieua 

?πλ\2ντςι.ίέάΛί- iiJJgeTri^o^i-V• 'Α£>(ςοφά»'>)5Πλί}Γω• corii fcgmcnta, qux in (icTquiUnium proji- 

Ή^7. S"koL<!os ^PM)i. τταρ,^ο,^ύύο. ' ^'""Τ'- ,^'^^ί 'Ι'^"ί [CumJcus,j Εχ par- 

vis & mukis fruftis lcdtulum compofuimus. 
Ariilophancs Tluio : Unufquifqne -vero nojfrum ex parvis fruflis undiaiie colleciis U- 
£iultim adornaximus. Παρίκνο^ν. ' kvTi τ5, -τταρ ίλ-τιΊ'^^. Πί.ρίΚ)ΐόοι u- 

λ»λ»3•£ϊί. 

Ποίρίκίτ^. ωργίζίτο. 

nxpfiifuTVy. '7ΤΛρ:*ιρμω?. T«tV5 ά,^ξοίζοί'ΐίί Λλ- 

λ)!λΗ5 'ΤαρίΚρόΤιίΙ/, 

Xi/^voiOus, av/M-^-aj^ok-V T^ r a)<A>!§afTOi' v7rig<»- flupore obmutefcerent^ & de ροίββαί€ mentis 
^lcu propemodum exirent , extremt doloris fenfu , 

qiio infelices opprimebanttir ^ animos illoriirH 
tangente. 
ΠΛ§2κ7ϋ5. ί-τηρρνμΛ. Παρεκτο?. Adverbium. Extra. Prxter. 

Παρ£λΛ/2ί τΣ<Λ -ττολιν, 5^ rhu Ιτη τ «ta^jyovu)!'^ Πα/)έλαίέ τιίν -ττ. Accepit urbem ηοη talem, 
αλλΛ ^fotuy σα,νί^'λια <smhhfjStjiw, και -τίίισ*- ^«^^^^'^ majorim temporibus fuerat^ Jed anum 
νΙωροφ8!πχ.ν. fandaliis indutam, & ptijanam forbentem. ΠΛ/)ίκβΑΤ7κώΓ5. [Pcr digrefllonem. jCompcn 
diofe. Breviter. 

n<».piy.yooy. Prxtcr f^Qm.TraterJpemveniJH. 

Παρέκο'τΙ Irafccbacur. 

nxf£x/>OTVi'. Incitabant. Impellebiint. //i?/ 
congregantes-t fe mutuo cohortabarUur. 

naptyifajtcTO. Dcccpit. Fcfcllit. In crrorem 
induxit. 

Ua.pi^tqT^vce^. De poteftate mentis cxire. Stu- 
pore attonitum eil*e. Adeo ut Senatores pra Παρίλθέΐί'. * το αύτίκΛ i^iAoT «ϊτ^^ ©s>a;i^'<iM. 
το ίέ εττελθ'ίΊΐ', το a,vc(.ficL\\oiudjjov ^όνω τβτο ίΐα- 

7r£5{.^acd'ctf. 

'vja^^ ΚτησιφωνΙφ•'. 

Πα,ρίλΒαν. kvTi Τβ, ίίσιλ^αν. 
Παρβλκον. 'SS^tIov. it 'τΤΛι^ΙεΤί'οΐ'. 

ΠΛρίλχν(η$. ΰτηζ^ίσι;. 
ΠΑρελογίσαοθ'ί. τΐ'Χα.τ-ήσοίΑΐ. 
Παρ £λ7η(5ν. ίταρρι^μΛ. 

Παρέλυααν. ά,-π-ΜΜαξα*. (ΟίΤέ'ςτίίτα,;'. ©8/a;5^iV5• 
Τοι» ^(5^0 Νικίαν ^ TrapeAucTK-y τίϊ'ί 2^;^^«• 

Παρέ/λ/2αλο'/]ί»ΐ'. ΧΛ^ίίλίίσ'αΐ'ΙίΒ/. 

Παρίμβοχίι. σκίωίί. χά,ςρα/. <ipairo7rtSl•<^. ίτη τ« 
ftiyctAa 'AvTafia κ,ίΤτα^ ra -τΤΛρίμβολ» Όιομα,. Παρέ.«,/2ολ>ι -rrapiifTaiiiu; Ο^ψίζ^^- Π,ΛρίμβοΜ 

judp yap 'έ^ν >ι τ ο,ίίΛίακ 'ΖΛρίν^ίσΐί' οίον οτϊληαΐ' 

'Zjf^s ό;:λίτα,', >) ψλϊ» -ia^ji ψλ«5. ΓίΛρίντα,^ίί . ..... 

ϊ,ν < ~ , ' \^ r , ^ ν , ^ f Λ Γ ut ffraviter armati ordinibusgraviter ΠχρΐλίζΛΤΌ. Accubuit. Juxca cubuir. Hoc 
verbo Homerus abufive de equo ufus eil 
Equus enim non accubat equ;E, iedeaminic. 

UxpiX^uv. Apud Thucydidem fignificac , 
confeftim aliquo accedere. Έ7ίίλύ^ϊ•/ vcro, id 
intcrpofita mora aliqua facere. 

napeASeTf. [Interdum] fignificat, Vincerc: 
ut apud Demolthenem in oracione pro Cte- 
ilphonte. 

Π^ρίλΒων. IngreiTus. 

Παρίλκον. Siiperfluum. Aut, quod porri- 
gitur, vel extenditur. 

ΠΛρίλ)νυτΐζ. Prorradio. Dilatio. 

Παρίλο>ίσαο3ί. Decepiftis. Fefelliftis. 

riag' Ix-TnSb^. Adverbium. Prxter fpcm. . 

ΓίΛρίλνσΌυν. Removerunt. Loco moverunt. 
Thucydides : Niciam qiiidem magifiratu noH 
moverunt. 

ϊΐΛξίμζΛΧόιητα. Illorum, qui aliquos circum•* 
dederunt. 

U■lp^μζ,oλ.yi. Cailra. Locus> in quo exerci- 
tus cft coUocatus. Apud magnum Antoniura 
hoc nomen Trage/iSoAii extac. Ψογϊ. 

ΪΙχριμζολ:^. Parembole. infertio. Ea differt 
a parentaxi. Parcmbole enim efl:, cum mi- 
lites fimiles ordinibus fui fimilium inferuntur : 

armato- armatorum. λαν, ^? ό/-ϊλίτίίί. -TtiXi,. Ήχριμβολ*) AeV^, Παρέκταξυ vero eil diirimilium ιηΓοΓϋίο : velu- ττα- ti cum graviter armati ordinibus leviter armatorum inferuntur} & contra. Itcm, 
ξίμζΰλη dicitur, cum intcr eorunij qui anteriorcm in acic locum tencnt, intervalla I Π»ξiκtM>] Eft vox Hornerica II. κ. ν. 391. 8c 11. τ. ν. ijj 
fcd ubi Scholiafta ctin c.vponit, ττΛξχ γαύ^ρίαι, «nniTOs. 4 Πβίίλ^ί?». ti xi -πκ» Α)λι>~*«ί« θ»«.] Aliter Scholiaila fhu-. 
cydidisad lib. i. cap. Lxxm. quem vide. 
, ./„„ ^ ^ , ρ ^^ r u 1 •. •■ r Ϊ nttfiXV'• *'■" 3^'"'-] Ex Harpocratioiie. 

V Ά Τ ^ ^'^' '-/«'"^•^ Fragmentum hocleg.tur etiim fupra ί π^^ι^'λ), λ.>τ»,, ϊ™. ^r.] Hrc. & qux fcquuutur, «i• 
■ ^"^'f"»'• ^^j|,j gtijn^ leguntur apud Alianum iu ϊλ,7. «ρ, xxxi. unde c» 

3 "O/Aaf©-] 11, T. V. i»4. Suidaj defcripfic. ^^ 

F 3 9T»y 46 Πα 

ΤΐΛρψΙ^ολίι. -τταρΛτα.ξΐί. Κ) -τΤΛ^έ^/δχλλίίν. ττλ- 

ΥίΑρίμ,τΆακηί. tsiycSW) φαι-ίί/]®" ^"^ μίσην, i 
'ττοιϋντφ' ηλλ,Λβϊΐν οΤον ξίνφ", Β,ίΐνφ-, 'άαΐφ', 

ΐΐΛμμφ'ϊ\1ουΐ. 7ΤΛζ^ΛΤ|α|. ae^cf,fiYl^2,fCA\. 

TlAfiHifii. 'ττΛρίμβχλλ^. τίγαν Xtyi- 
nat.peyy^(mv. ' 08;aiiiJ~V5" 'ETn-TrcLpivyiQcui x.cn tvs 
«,λλ)ΐ5 υ\ης οίην ISlivavio. 

nap£v^£.t(V@". 'TrapsLXoyiaajt^l^. Ό h Ακα- 

YldpiiTii. 'τηχρα.λυ^ίνΊίζ. Λμ:ίλήϋη,ηίζ. Τω ^ipt 
a*! τα.5 ':ΤΛνο•7Γλία< ττο-ρΐνία. 
ΤΐΛρίζ. τΓαρεχ,τοί. 
Παρίνοχλ®. Λΐί.κ.^. 
ΠΛρίζα,γύγί]. , 

n<xpe5iix.a)i c^ τ« Di^^mcf,, xcu ίν^ρω-π^ φιλο- 

Παρι^ίιρίσίΛ. το ίξα τ gpe^rocTiav. c^ τΐταρτνΐ 

T5(4*v, κΑΐ •? 'Tra.pt^iipiaioi tjvx kTtiBpoujQcLV. 

ΠΑ|)-ίξιΐυλν!^(5^(;ον ' νδν. οΓοκ ile?>5a.pAtVo^, και λ^- 
τ £1» tdTs αύλοΓί. oi "j^' Κίΐ'&.τιΐ^ί^ι^έκχ, £ξ)ΐυλΐο^ 

ΧΔΐ^Βί ίέ, οΓον Λφα^/ΰζ. 'θμ\ι\ρφ'' 

Π:ιρ£ωρΛ/^@>'. ΐ[οί'^φρο^Βίίί. ΠΛρ•Λωρν}μίν^ S^. 

Πχρί'^Ι^μφ'. Kot| ό βΐφ' ν^μων 'Tta.pi-Tnh- 
μίΛ. 

ΤΪΛρί-βη. -xxpyiX^t. 

ΥΙα,ρίργύζ. ολιγωραζ. Ου μΐω ySe το -ττίρίργιν 
άξιον σιωτΓΜσοιι , ■i[gL^a.'Z^ a.yix.^S ηχνίτν. 'ΰ^ τ5 
"Σ/ΐ^ττιαν^ Xtyj)•/ ο Πολυβι®". καί at/^ij• 'Έγι/ω- 
σαν <ίβ οι ΑΛΧί^ΛκμοΊΜ μ/ι 'ττΛρίργι 77Di)i(7w.cQtt/ toV 

Γί> f/^^J ^'ί'/ primariam curam habendam ejje 

I ΘκχκΛ'λις] Lib. 1 1. cap. lxxvii. Locum ipfum adi. Vide 
etiam fupra v. 'Ζτη-α-χξίινκην. 

ζ '£» τίτύξτνι ©«χνΛί^ις] Cap. XII. ubi Scholiada: Π«ρ£ξ«ί•Λι» 
ffl» * ϊξ• ■»" Ι>{«λ'<»{ •ί M«J Τί'τφ-, χ«ί' « f*«»®- cSXixt xwTiWi xi- ihferimus eos> qui ipfos re£la fene a tergd 
cxcipiunt. 

ΤΪΛρίμζολί^. Acies inftru(fl;a. Et 7ΐα.ξΐμζΛ?^Ιι. 
Aciem initruere. 

Πχξίμτιίωιηί. Paremptofis. Sic dicitur in- 
fertio vocalis in mediam vocem, fyllabam non 
facientis : ut ξίχ@^, ζίΐν@^ί sva-Tcs) ίΊ,να,τοί. 

ΠΛξίμφίιΖο^. Leviter oftendere. Perperam 
iignificare. 

noL^mipi. Interferit. Inferit. Intcrponit. 

Παξίν^α^ν. Accumularunt. CoacervarunC- 
Thucydides : Accumitlarunt & aliam ?nate•• 
riami quantam potuerimt. 

Ua.piSy^j^'. [Qui interjecit , interpofuit, 
inferuit.] Qui decepit. Acacius •veroy ciim 
inferuijTet & ea-y qtia canonibiis funt interdi- 
δία•) ^ altare occnpat^ & qua ad facerdotum 
officium pertinent-, adminiflrat. 

Πχρε-,θίκ,»!. Additamentum. Id, quod alteri 
rei inferitur. 

napsmi. Refoluti. Qui neglexcrunt. ^i 
mamis & panoplias neglexerunt. 

ΠΛ,ρίζ. Pnrter. Extra. 
Παρίχοχλα. Dativo jungitur. Obturbo. 
ΠΛρίζχγ4)γ)ΐ. Exercitus edudio in hoftcm. 
Πα,ρίςτίχχύ; h τνί λ In fententia fua perfianSi 
^ in perniciem fuam ambitiofus. 

ΠΛρίζΜξζσίΛ. Extrema pars prorx, vel pup- 

piS) ubi nulli funt rcmiges. Thucydides li- 

bro IV. EcArrianus: Remoriimnonnulloscon- 

fregeruntt & partes quafdam extrem£ prora 

deterferunt. 

rixpi^ipincLi. Apud Tiiucydidem fic voca- 
tur locus in prora qui eft ante remos: ac ii 
dicas, qiiod eft πα,ρϊξ τϋί ilpio{a4y i. e. extra 
remos. 

UcLpt^^jXyijudJi!3v ν'ζν. Mentem corruptam , & 
fenio hebetatam. Tranflatio dufta eft a tibia- 
rum lingulis, qua:, cum attrits funtj e^m\yi<^ 
dicuntur. Ariftophanes : Homines nihiliy e- 
nervefque-, & prorfiis inutiles. Καιφ»?, proprie, 
mutos. Homerus: Telum hominis hnbellis 
nullam "vim habet. 

Πα-ζίως^μ^Ι^. Neglcclus. Contemptus. Ac 
'7rcLpmpy\ij^(^y juxta fufpenfus. 

Υίχρί'τπ^μφ'. Advcna. Peregrinus. [Εϋτια- 
Ρ'ο'τπ^μία, peregrinatio.] yita noflra eft tan- 
qiiam percgrinatio. 

Παρί-^Ιη. Pra;tervolavit. PrcEteriit. 

UcLpepyius. Perfunftorie. Negligenter. Obi- 
ter. [Et T^Lgipyvi id quod obiter tantum cu- 
ramus.] Vertim ne le'viora qiiidtni ejus di^ia 
& faoiUi tanquam periti ciijufdam artificiSi 
fikntio praterire decet. Sic de Scipione Po- 
lybius inquic. Etiterum: Lacedamonii ve^ 
cenjuenint. 

? neffliii/Aif^iiO» »κ». οίοι. Λι^ιί.] Εχ Sclioliafta Aiiftophanis aJ 
Achiirnenf. pag. 404. (ι88• Ed. Bat P.) Confer Heiychium v. 

ΤΐΛρίρ' ΜΙ rv χλ-ΐΛ.μοίΙχ iU 'Pattaias 1•7πΐί5ν% Tm t^ ττχρίσιν αυτών 
tUv ΙτΓί σχρ'Ο,ί, οντα,ζ Ivccnayins καΙ mfyvfw. τντέτι, 
τΖα/ cL[Jii\ucLVj τΐω ^ίοι'^φρονγισιν. 

Παρεςΐ). lyivtlo. -jj^e^e. ΠΛ.ν/Λ;^^^')-^ ie '\l;3ro 

Παρε<ρικοτΕ5. σιων\μμ>ζ)ΐοι. 'Τΐ')•Αρρ)ΐκοτΒί. Αρ'ρια- 
V35• Οί ίε i7jciJ):<-o;;a£tOi, )ί| ί^ τταριφ^χοτα Tcas γί(ύ- 

Παρε?ίΐ>ωτ@^. ίΖ2ζβυΊΐίρ')^η<^. 7ia.tii<^iJ^it• \η- 
'ϊΐύτφ'. Ό Si ΐΖϋζβί τια,ν ivcai^tie^, 5^ ^ μ^3ίί<Ρΐ<η y 
^ωμΛίφ' y 'τταρί'^χΰτφ'. 

ΠΛρίςτ^ατχ,νΊο. Άμα.')ζΐ $ί τιΚίίςΌίζ ττίζ Ίταλΐίϊ$ 
'ΤΓΛρζίρ^ανι,νΙο τττλίΐί. evnp^yiQtu. ίΤλον. 'Οι. Παρέ9ΐ. <ft)It3t«. oy, TRtiiTOS iibvotToi' '^t. τι, 'κα.ρο\ Oi X\<x.pi<T<^y\Xi. 'τΤΛρίμφαίνί^. Ισψα.\-ή. ccTTtppu)!. 

ΏχρίΤίον. σιωτηιτίον. α,φιτίον. 

TlapeT^cic.yv. 

* Kcq ? κκχλ» "Trctps^a^v ύιρ' ά,ρμ<ίΙωλΙας. 
ανη TVj <φέΐΛ/^ο( τ α,ρμχττΰΐ αυταν. 

Π.a.p&JS)3■ιuμMσ■χ(r^JS. νιΧΛίσίατζ. ίιτο» έι$ <ί^ξα» υπ^ρ- 

ΠαρίΙι')-!;?. 

Παρέυί'ίΐθ'έι'ί. Κί^^'Χχιιμ/Λ'^ίίζ. 

Πχρίυρη/υ&^ωί. Ai^OTOilx καΙ 'κχρ&υρ'ήφίίοα v-tA- vo»7Ct/y. και χμ'Μίοφ^ϋζ ■ηλ.ίχιτησαυ^ Τον xlaivx, vj-z^ 'Kxpt- 
ρ^οίΐκ-ί ^λ^φ^α^Ιωουι xl<^iTcu μόξω- κα» Trape^, 
Λ^ί,κνΤ. 

Παρε<. 6λ•/ΐλυ3α4. 'Trapsye;'». 

ΤιΐΌί, λο^ν α.ζ^ 7Π)Τ£ 'Srfos ίμί, φιλ , e^ii τταρ^ ; 

Κοινοί», ασφοίλ/ΐ, ίΊ;(5ΐιοΐ', >\ίυν, αφίλγισίμον. 
Άντι τ5, κοι^ίρ^λϊ), χσχρχλγι. 'τ^Τί<ην, ά,λ>)θ>), και 

/*>) £7φ«,λ))1'0ί) SmJX/lSpOV. 

Πχραχ. γίχ^φ". χχί μίρ(^ τ vcas. 
rifitpeia^* o(pei5. Ιημχζρί^ h Ίΐκί 'όφίΐί βττ», τια- 
ζ^ το ταί •7Ταρίΐα.5 μJiiζί^s Ίχαν. Ό §ί 'ΎτηζΑ^ίζ ot Ι Eira wwfsfOTT.] Haec func verba Ariftophanis £cclefiiiz. pag. 
7j8. (496. Ed. Baf. P.) 

2 Km §' κύκλχ τιαζίτξ.] Senarius hic legiturapud Ariftophanem 
in Pace, pag. 6fo. (44.7. Ed. Baf. Pj Confer etiam Nortrum fu- 
pra V. Άξΐ^τυΧΜ. 

j n«fi05i/'»iij Priores Eciitt. milihabent, -ττας^^ν'ί, cujus lo- 
co icribendum eiTe •uKfdOJvW . ''ortus refte coniecerat. Sic enim 
& MSS. Parif. habent. Csterum vocem hanc clarius exponit Scho• 
liafta Sophodis ad ^j<i««», pag. oii na§jli')viioi/K9. (ΜΊ^ίττΰντί^, '^ Π Α ' 4f 

Ποιρίρ7π>'σα7α,. Qux cacite, vcl clamiirepriC. 
Clam ingrefla. [Anilophanes :] Iniro clani 
ingreffa-, priiifquam vir me videat. 

Uxpipyt^. Accufativo jungitur. Prxteric. 
Supcrat. Vincit. 

Πχξίζ. Dimittc. Conccde. Ccdc. 

Uipmi. Membrorum refolutio &relaxatid. 
Itcm, negligcntia. Contcmptus. Appianus: 
Latini vero Romanos inciifarimt-, quodfejw- 
deratos & cognatos contemnerent. 

nape=?7). Adftitit. Accidit. Cum vero un- 
dique ab hoflc cin5ii efjent, ad fummam defpe- 
rationem redacii funt. 

ΠαρδςτικότΈί. Adilantes. Conjunfti. Confi- 
dentes. Arrianus : llli vcro dijfipatit nec a- 
nimis confidentes-t infugamfe verteriint. 

Παρίςιικοτ®-. Ante exiftentis. Adilantis. 
Prjefentis. Ille autem perfri£ia ad omnia efi 
frontiSi nec unquam colorem vifltus mutat. 

ΠαρΐςτισΆντΌ. Diripuerunt. Ceperunt. Iri 
poteftatem fuam redcgcrunt. T/urimas au-- 
tem Italia urbesfine pitgna ceperunt. 

riape-n. Dativo jungitur. Omnino fieripo- 
teft. Velj praefenseft. 

ΥΙχρίαιργ^λι. In errorem inducitur. Lapfus 
eft. Defluxit. 

UxptTiov. Pra:tereundum. Tacendum. Di- 
mittendum. 

Παρίτ^γν. Arroierunt, Detriverunt. Tar- 
tem orbis fiti dftriverunt ob malam aurigatio- 
nem. Id efl", curribus fuis parccntes. 

Y{χp&J^>)■uμfΛσxσ}1s. IlliuS) qux vicit) vel glo- 
ria fuperavit aliqucm. Ec ^χρ^^ΥΛμω. Accu- 
fativo jungitur. Gloria aliquem fupero. 

nxp-du'bi>m. Α re£Va via abducit. Cogic 

ΠαρίΙ^^ί. Cunfeftim. Statim. 

n*p6Lv)]3-ei5. Qui alicui accubuit. 

ΥΙχρίυργιφμωί. Ex tempore. Jiifli/Jime ό• ex 
tempore jiidicantibus. 

Πχρί•)(ΰν]χζ. Herodotus. Ψΐαβαί pugnantes 
nec inultos mori^ qtiam hofli nos permittentes 
fad^βma morte perire. 

nipti. Ades. Advenifti. T^e qua re mecurn. 
aSiuruSi amicei venifli ? 'De re commtmi•» tu- 
ta•, jtifta-t jucunda, iitili. Sivcj de re omni- 
bus ucili, & vera, & certa. 

rtageia. Gena. Mala. Item, pars navis. Prora. 

YlxpuM,. Sic vocantur ferpentes quidami 
quod magnas habeant maxillas. Hyperides 

«ίτ85. Locum hunc ScholiallK obfcrvaverat ciiam Portus. 

4 'Άζsh>r(^^ Lib. IX. pag. 328• ubi Arniocydes Phocenfes ad 
fortitcr contra Perlas pugnaudurn adhortatur. . ;, .■ 

c n«f.r«f i'4>«i• -οί*«'ζ] Ex Harporr.tionc:. Huc egreg..2 ftfrN 
unt, qusde eodcm ferpeatis geuere notat Enarrator Connci ad 
Vlutum, pag. 7 5. ubi exponit lociim illuin Comici, 
ΌΛ»| iXaZitblw, «ς 77«fli'i«i at «fu- 

Eo Leaorem remitto. 4.t Π Α 

Ποί.,ίίέί'ί;. ' Ό ίί @y[d9^'X^%' φίλ©- ία? ταΤ /2α(Π- 

ΥΙα.ρίίχΛίΟ'γ. 

ΠcLp^ί•/χιί. ^l;<OT;)^poi>). ΠίμτίΌνΊίζ Ι^τζΰίο^ c^-^s- 

'ττα.ρύχΛί. o-zy 69Ζ SuxjaTuv. ο'Ζβζ τς'ί-ποίΐο Ό 'τηΚί- 

rn:a.pa-m, Ιζίλίίν το ί^φ•• €ΐ' ίί μ\ cuulzA-Us γί 
'τίΛυσο^ Ίτίί α.γχ.ν ΛΊΟ,^αΛιος. 

ΪΙαρίΐμίνον. )U';ii^Omf^ov. 
na,piifdj>^. -τίΛρίοιςβί./^φ'. 
ΐΐΛρίίμϊίυ. συγ)ύ)ρί)σ-ίαμι. ' Χοφοχλ,γ,ί- ^ 
Ουκ αν 'παρύμ'Ιυυ, όΐσι μϊ\ Λ>αί' «^fweTy. 
Ύατί9ΐν, chc α,ν ανγ^ρ•ήσ€αμι. 
ηίραμΛ. υτΐίρ•)^. 
ηΆ.ρΐίια\. το -Tea.puLym^Qujj, χχ\ Ιττχρχ^ν. Πλ- 

ΠαρίίτΤΟ)!'. ':ζ'αρο!.ιν£ί7αί. 

ΥΙα-ρύ^^α.. -^Λρίΐσ/βαλονί*. '♦Πολυ/2ί@•• Οϋ'τ 
Ό7iβαλecθ^*/ 'τίΛρύζ^ίΙα. tUv χΐϊρΛ Suucltov, άτί 
τηχ-νων ymv. 

Πα-ρύρτινσιν. ίΙατίλΒίχ. ά$ Ι'τπ 'όφζαΐζ ^ί ίΐπίϊ, e- 
' Πρατοϊ ϋίοχΑίί^ζ Ό γλΛμων τίΛρίΙρτιυατ. 

UxpiU- Ιίστίζ. Λ.φύζ. 

ΙΙχρύζ. kuiXy\(ra,i. 'Ch-igif^gixKivcu,. ϋλθίυρ>!σαί• 
K«t| -ττα-ρέΐί tcwTov '\jani λυτπΐί sx.ei]o. Πχ/)»5 Sl, ot-v- 
•π τ«, Ut))^;:^?. 

ΠΛρίίσα.κ]<;ν. αλλότριοι'. 

ΠαρίΤίΐαν. eiACTzx,^. αφ«Κ5Ί'• 

ΠΛρίκτΈλθίΤν. το ^τ αλλ» * -τΓλατίάίΠχ-νΙι^^ σνν- 
«ΐοΈλθΰί'. ΈλΒ'βίί' ίέ, το y^/iVM ΤΜ 'TCcLppmcc ^yim,- 
cOtt/. lilj' Τ8ΤΏ <}))5tnv Ά-^τοίολ®^• Πα|36ΐσ>ιλ3 e* 
ό νάμ<^- 

Πά/)6ΐ(πν αυΤύιΓ τέκνα. 

Παρέίο3'ύΰ. συ7;;^ρίΐο8ω. 

Ι Ό Λ Οϋβίβαζ'^ φ/λ®- 5» τιί |δ*(Γ.] Hxc funC verba Xeno- 
phomis lib. Ι ν. de Exfeilit. Cyri, pag. jt;. eadcmqut; leguntur 
ibpra V. 'AtiSaXtitf- 

ζ Ό <Ji TgjiikwM V* i*•] FMgraentum hoc legitur etiam fupra 

3 2ef ίΛλίί] ΟίΛ/". Cc/e». pag. 3 1 j, ut Portus obfervavit. autem in oratione contra Demaderii dicit, O- 
ratores fimiles efle ferpentibus. Omnesenim 
ferpentes invifos eflc. Inter ipfos vero lcr- 
pentes, viperas quidem homines la;dere •, a 
Pariis vero ipfas viperas devorari. 

ΠoLp^^>}. Adlic. Adeflet. Aderat. Iheriba- 
zus autem erat amiciis Rfgi) &i qttoties ipfe 
aderat•) niillus alius Regem in eqmtm levabat. 

Παρέί5>ι. BLefolutus eft. Paralyli correptus 
eft. T^einde dextr£ ejits partes parahfi corre- 
ft£ fuerunt. 

Παρεικάοδ)). Aillmilatus eil. 

Πϊρέΐκότ©-. Refoluti. Remifll, Laiiguidi. 

Παρίίκίΐ. Licueric. Occafio oblata fiierir. 
Fieri potuerir. Mittentes equites , qiii ex- 
curfionem facerent i qiiacunque llcuiffet ■> com- 
meatum) unde poterant •, ceperunt. Er ite- 
rum : Eos acerrime perfequamur , quacimque 
lictierit. Vel, ubicunque id fieri poterit. Et 
iterum : Trajanus vero pracipne fiatiiit gen- 
tem illam^fi id liciiiffeti exfcindere : fin fecus-, 
eam ita cladibus domare y ttt infolentia ejus 
compefcerettir. 

ΠαρίΐΑ<^2ν. Laxatum. RemiiTum. Refolutum• 

ΥΐΛ.ψΐΛρ%'. Negledus. Conrempcus. 

ΤΪΛξύμΙω. Concedam. Conceflerim. So- 
phocles : Non concefferim illisi quibiis non vi- 
deor fapere. 

ϊΐίζΐιμχ. Adfum. Exifto. Sum. 
nageTvo). Adelle. EiTe. Πχ^ίο^ vero, tranC• 
fixurn eiie. 

riagejTTBi. Perfuadeac. Decipiat. 

Παξίΐτϊϊίν. Qui fuafic. Quimoniiit. Hortatus• 

nagsjg^tv^. Illum , qui immifitj vcl inie- 
ruit. Polybius: Neqtie fieri potefii tit quis 
manu immiffa \yallum\ prehendat) impedien- 
tibiis fiirculis denfis. 

nccgiigTO/OTv. irrepfit. Intravit. Ingreflus 

efl•. Sed ut de ferpente dixit τταρ-ά^-πυσνι. 

Neoclides] enim coecus erat, vel lippus. 

"Ariftophanes:] Vrimtis Neoclides ille lip- 

pus irrepfit. 

Παρείί. Qui fivit. Qui dimifit. 

riapeis. Qui neglexit. Qui contempfit. Qui 
reclinavit. Et cumfe totum mcerori permijif- 
fet-i hiimijacebat. UcLpiis vero, per vi, aderas. 

Παρέίσκ-κν Alienum. Peregrinum. Adfci- 
titium. 

Παρ^σαν. Siverunt. Omiferunt. 

ΠαρεισΈλ^ύ»'. Cum alio clam &: oblique in- 
trare. Έλ^ΐϊν vero ell, aperte & cum fiducia 
accedere. Propterca Apoitolus dicit : Lex 
fimiil ingrejfa efl. 

Y\ipi\<m a.\jTJ TixvcL. Adfunt ei liberi. 
Παρέίο^'ω. Concedatur. 

4 ΠβλοίίΦ-] Lib. XVI Γ. cap. xv. unJe fenfutn hujus loci fiip- 
plebis. 

f ίΐξΰΐίί ΝιοχΛιι'Λί β yA.] Seiiarius hic legitur apud Ariftopha. 
nem Ecclefiaz.. pag. 735•. (434. Ed. Bali S.) 6 nAti^«'rt«Ss] Potius, •:5Λ«>ιβί»<7κ. Παρίΐ- Hxfiiaxt('4• "ττα/ΐ-ΐσέρν,^. 'XApm^ccAXl. 
Πίρηπ.' 'TrctpiylvicQi. 

Πχρατο. >]iLi\itTo. -τΐχραρΗΤο, Ταν f^ Ιξ Ιμπ 
^raiJbi' 'τπή-φ' TCXfiiro. χχ\ TxpuTO. hi\utio. 

Πχρ-/ΐβ>]χαί. yty^^axcci. 

ΠΛύ>)/3»σα|. -τνχζβίχμ,χσου^, 

rixp'n'j<x.yi. 'Tirixflwiyx.tv. Έν tJ ^ί-τηψ 'TcauSht, 
άϋτ» opviTxySpov βα^βχίλκωί -Trap^j-a^i. 

Πχρη!}^>λο^. iTalo<yoi]o. σιιυ)]ίλ^μΗ\]α. * Άττ- 
τηχνοί' Γίχί τΐζ ΛΌταν και συμμ,χ-^ν ώρμ/χ, , κχ] 
tfiX-^yTxj τοψίΐ,^'ίΛλίν ili τ ^^χλο'ρν. 

rixpr.ytiXi, συμ^αλτ^ί, >ι 'Si^^wcDS. και ' ci 
Έ'τπ^ξχμ/χ/χΙι' 

Γίχίγνίχτ Λμφΐί'7:'βσϊ'!Ταρ-/ΐ')Ρζβ(.}ΐΐ}Υ^(.τ' a.yi\xi 
Πλχζο,^. 

ΤΙχ.ρψρ!^)/]. '^^τπ) ry χί'ίξοι^ α.ίξύύ, νηξγ^ j "Ί'ΡΚ^Ι) 
ϊϋρ^-,,ν, και 'ττχρ'ήίρ^Ιω. 

nxp;mQa.9. -ττχριιΚ^ον. 

nap:')tSi,aV Ε-ττε/ί-ψα^ο. « α.φ•ή•^μ^υ. 

Πάρνικίν. Μ?ι 2ι/-^ 'Trxcnis livoc\ ίζίΤοίσΈΰύζ, ά,Μα 
fteld/toi 3(Τ;\ Το -Trap^iHcv τίι'ί αυταν .tiri^otx/seaEas τΐ 
και ^κχιχμίωζ. 

Παρ^κον'δί. '^^^^'π ι'ΐΌΗα. as ίΐΐχκονία, Ιταχίανό- 
/j^x. ^C/t^ Si ττχρίίϋονίφ' ii, ίντ] 'ζ χνχ^Χίονίφ'. 

Παρ»Μ.αξ&ΐ'. ΕττΈκίίΐ •7Ταρ>ιΛλαξαν τ eyecP^av, α- 
φνω '7ίχν%ζ ί7!ΐφχνΥι<ηχ,)ΐ. άντι ί" '7Ταρ)ΐλ8ο^ 

Παρ>?λ^έν. αϊτιαΙί.κΜ. τΤίψίΐλασΈ)'. Ό;2:^>ιλΛσϊΐ'. 
τιΤΌί iVi-mcn. 

Παρίΐλίξ , 7Ταρ)ίλικ@>'. 

και aLvyoi.^oju&^}i ^\j^zn ζ nAia. 

ΠχρΖαΓ. "τΐχρΑμΙα/. enws ys-t Άτίικνί. 

ΠαρΜος®'. ito^Uj^^ τχζ φρίνοζ. και ' τταρνο- 
§@* Ίτιζΰ'^. και 'Zxp-AOij.iicn, tcus 'ίζα y ζυγ» ί- 

Παρνιρϋκύύί. λχβων. 

Πχρ-ήρΙωΙο. ίφ-,ιρ'ττχζον. α.φ•/]ξ5νΙο. Και Cppi/if^a 
ίε Λυταν 'Χχρ-ΑρΙΐϋίο 'ts&t Τ85 αύτΒ5 /O^jgyi. και, Πα- 

/)«p6170 TjTs ΐζΗ1ΐα4 OiJOV jWSg®^ OLVTcS. 

n2tp)ip'/)c9tt/. α(ρνιρ»(^ζ• Ό J'£ syeyii^tl έ-τπ ταΓ 
7ra§iig>icC^ χυτΌΐί τ» ^^.λυσ^ τ5 κ^υ^ΐχλΑ.» τ •:ΤΕ- 
ζΖαι έτταΐΌ^Όν. 

Παρίίρττιΐο. -τταριιρττι/ι^©^. ΤαΤ ^ι'?ιε{, ω ΐ'τνρ^ΐ 
'itctfrpTTi/idjj'^, ίοωτίν iietp^eige. άντ! τ5 φοξωΐ', βχ- 

Παρ)ΐ5. υ7ηρ•^ζ. 

1 Π«ρϊτΓ. -ΒΒ^ίν•] Lonim hunc ex MS. Parif. A.emendavi, qui 
Jn piioribus Editt. male lic legitur, Παξΰ-π. παζ^•)*η&ί. 

2 'A;rOTc£*oil Dc Bellis Punkis, pag. όρ. 

5 Έ» Έ5ηχΛ(Λ,!<^7ΐ] Integrum Epigramma legitur Anthol. lib. 
vn. pag. 604. 

Tom. III. ti Α 4^ nccpaJTiei^SimuI ingrcditur. Siniul irrumpir; 

tJxpyin. Adcratis. Advcncratis. 

UapHTo. Negligebatur. Rcmirtcbatur. Li~ 
berornm qnidem meorum dejiderium reniitie- 
batur. Et 'τι-χρ-ϊτΌ, rclblvebatur. 

Παρ)}β»ικω5. Aiuce proveftus. 

riapjiSWaf. /Etate proVcdtum ciTc. 

Παρίί)«>4. Produxit. Introduxit. In canA 
filinmfmim barbarice faltantem introduxit. 

Πχριί/^'ίλ^ον. In numcrum vcl ordinem ali- 
quem rcferebantur. Nomcn Γυύιτι profitc- 
bantur. Appianus: ^iilibet illorum&focio' 
rum ad bcUnm paratum fe o/iendebatj & no- 
tneu fuiim inter milttes profitebatiir. 

Πχρνιγ>ί}χ4. Confilii. Vel,confulationis. Et 
in Epigrammace: Ltidkraqiie ctirant animos 
deletiantiai & per vias vagantur. 

Παρνίέο^),. Juxta furpcnfum eil. Ab aefgcy, fic 
aegii, rigx«., v\ipi.i^, -nip^Ux/, & ττχρ^ιίρΒΙω . 

n.xpMiQaui/. PrcEterierunc. 

nap>)5tst^^. Mifimus. VeJ, dimifimus. 

Uxpyi-ic^v. Perveniens. Pertingens. ΝοηβίΡί' 
mus rigor in examine adhiberulits f/?, fed me~ 
diocris, pro ratione 'vohmtatls & facultatis 
ipforiim. 

Υ{χρ'α-/.ο']χ. Pervenientia. Pertingentia. Qiix 
ad aliquid porriguntur, vel extendunrur. At 
£κ xy 'τΐχρώίΰνίφ', quantum fieri licet. Quan- 
tum res & occafio finunt. 

Παρνίλλαξαν. PrcEterierunt. Ψοβ^Ηαήι infi- 
dias praterieranti omnes repente apparuenint. 

UvpyiX^ix. Accufativo jungitur. Pr;stcriiE. 
Superavic. Vcl, vicit. 

Παρίλιξ. ^tate proveftus. 

Παρίλί@-. Parhelius. Id eil, nubes, nldxi- 
me denfatajSolifque radiis illuilrata, [& ejus 
imaginem referens.] 

nxpico. Aderam/ Singularirer apud Atti- 
cos [dicitur.] 

napMog®-. Delirus. Demens. Et ττχρψξφ' 
Ί-ττζΰ^. Equus funalis. Et Trxp-Meji-nm, loris vel 
habenis,qux funtextra jugum : [five, quibus 
equus funalis currui junftus eft.J 

Παρνιρί'κά?. Qui abftulic. Qui accepir. 

ΠαρΜρία.%. Abftulerant. Ademerant. Et 
caflella eodem tempore ipps adimebant. Eulpfi 
poteflatis partem, quam habebat^ ademit. 

ΠάρΜρίε&α^. Adempcum efle. Ille vero gau- 
dcbat , pedeflrem redittim glacie foliita ipfis 
ademptnm effe. 

napipjiToi. Ademptus eft. Refeitus eft. 

nag-igT^i-TB. Juxta fufpenfus erar. Et Tragvig- 
TTi/x5/;©-. Juxta fuipenfus. Gladio-, quo accin- 
Bus erat-> fe ipfe interfecit. Sive, quem ge- 
ftabat. 

ΪΙχ^ζ. Aderas. 

ι •ε^ 5'τ«£ίΐ'κ9>'•@-] Sic refte i MSS. Parif. At Priofes Editt- 

5• n«f vi»f ©- \•π7η(\ Eft idem, qui a Graecis alio ilomine «-«gf- 
ίϊΐ^®- dicitur. Vide fupri v. Ζυγίζ^. 

G Xlxft^ 50 ΠΑ 

■jrapptjffjxy t^hQoji. οι ρήττξίί τί" '7ca.f\y\<nu. yis^txfn- Π Α 

Πα§>ίο«.ν. Aderant. 

Π3',|5ρ)ΐσία. Fiducia. ΡοϋείΙαβ, Libertas. Li- 
centia. Illi vero gladio licentiam dederunt. O- 
ratores vocem ■7ia.}\y\<T,a. abufive dicunc d^ il- , -SRi• ■ (v'i ^ ' i'S} qui in auditores invehuntur, live iirdem 

-'^ ^ '^ V , , , ρ / ahquid exprobant, dum eorum, qux perpe- 

vcy A:v>iiwi^e^iii7iy• ω^Μχ^ί α τα) 5(Τ;^ν Τ,/Λαρχ»• j.,^j„ ρ^^^^ ^^^^^ mentionem faciunc. Sic .Έ- 

NwoJm©- (}e "oara 'Ae^Tc-ysga τΐΐέλίΐίττίίοί (Ima fchines in oratione contra Timarchum : Ni- 

θανάτώ), 6/,κο'/«ΐ5 ο ί^ίλοα©^ ο^μφοτίξΒζ Τ8? ό- codemiis autem ab Anflagora 'violenta mort^ φ^ο>,λ.μΗί, και r yAa-rlcU' klpi^eii, f έτΤΛρριισίχζέ- 

ΥΙχργτν.ι^ω. ovyze-^pyKSiai. 

ΠαρΜΤέΤτο. ΆτπιτΊσ^ν τΐζ βΰζ ωμολόγ^, και χο(. necatus efl^ ambobus oculis rnifero crntis•) & 
linguai qua legibiis frctus libernts locntus fiie- 
rat-i exjeUa. Et in oratione de falfa legati- 
one : ^^ecrevi intrepide & palam, qiia dicen^ 
da fimt•) dtcere^i libereque i;era loquens vitam 
fervare. 

nc.pp);cnai. Maledicentiae. Convitii. [Sic 
accipitur] apud Ifocratem Bnfiride. 

Y\j.^i\t^•. Aiildere. Et τω-ξ/^^^^ allldebac. 

riagicTtd. Pr^beam. Praebebo. 

riagjJTE. Aderatis. Adveneratis. 

ny.gv)T«'cSc<!. Concedatur. 

Παξ/ΐτΐΤπ). Deprecabatur. Excufabac. ΨοΙ- vMi "τναρ-ΛίπτΌ το Ό ίμΛρ-πιμχ. Και Ιττί f ^αρ^κά- Hcebatiir, fe boves refiituiuriim,& male excu^ 

fabat peccatitm. Icem, petebat, rogabar. //- Xi. Οί a't '?rap;iT8y/o Tss <τ^fβμx^)(oμ^ίJϋ5 μΐ'ΛΡον α- Λ. -f , 

^ '^• '-^'^ Λ.' ' ^ /i ^gyQ rogab, ant propugnatoresy itt [i^w ho• flilenT^ pauUfper inhiberent. 
AiAictvss• ' Δίί'κνυΤ(Λ| και m υ- UcLtiLcu, λίθ». Parii lapidis. 7i,lianus•. Et αυτ« Atj8. vet^eii', 

τη λΐ^ω Θίο•7τομ•7ΐ•Η, -ττΛίξό^ίν Όμολογϋντ^ Λυτον oflenditur etiamnitm fuper lapide imago Theo- 

t5 V7^UμμcCi^, ^{L•x.^ Πα^« λίθ^, κα) Ί^ /f^' ^'"'^ψΪΡ''' 'f^ Ρ""^'"' '''''"'" ψ"' 

\ ., r. ~ /CV '. ' ^ Ι \ aefignante) facta ex rario mannore; etque 

Ύ0 {•im.Xua. Ti^ -TtxjHS μχΧχ evacye?, ^ivvi, και ι ■ r ι ^ r τ η /Λ 

'^ '^ ' ' ' »7i>r/5'/ Jimulacrum prorfus mantjefitim , /f^n/x 

d^ lapideus. 

HxeJx λι'θ®^. Parius lapis. Foeminino ge- 
nere dicitur ■/) λι9@-. TElianus : §^inettam 
currtim ex Ψαγιο lapide-, Baccho facratum, o- 
piis admirandnm•, facrilegus ille abftulit. 

Ux?jLki%i. Qui neglexerunc. Qui contem- 
pferunt. 

Πχύίμ^^• Recufo. 

Πα^/ίε,ίΛ'»;. Prai:tereuntes. 

Uxe/ivoj. Veniam dare. Omittere. Pra:ter- 
mittcre. ////' 'vero 'Fhilippiim obteflabantnri 
ne prafentem occafionem prtetermitteret-i neve 
cuniiaretur. 

νΐχζ}\]μΛ. Permitto. Concedo. Si qiits ve^ ΠχΖΑΛ λί5@«. θ>)λυκώ5 yi λί5@^• Ai^iavaV Κα.) 
/^ TDi και Π%ζ}χί λίθ» ίρμχ kvxyM/d/joy Αίονΰσω, 
τπίΊνιμΛ. Βΰωμα.<ξθ'/, ίνίίλίΐο ^toavXyiQcLS- 

Πχίλί/^ϋζ. '* TCxpcp-^^fAoiss. 

rixsjivocf. (Tuy^pciv. Λψανοϋΐ. 'Οι ie ^ίμχρτυ- 
ξοίΐο -τΌν Φίλί^τζΰον, μϊΐ TiadxeiOj το» χ^ξον^ μ^»^ί χα:- 
ΤΌίμίλλω. 

Γίχ^γΐμ*. συγ•^ρω. ^ Ε" rti ΙτηλΒαν yjf^iC ns τΐω '^ΐΛρίμβολΙω τΌΧμΆσ^, 'ΧΛ^μι λίγ{ν Is rlic flrum tn cafira ingredi fiierit aiifus, ne dicam. Πα^/ίλια. gopT^. 

Πχίχον. οι/ομχ α>^8, "^τη Πά£/ίί@" Τ8 καΐ Ά- 

Xi^xvJ^s κλιθεί'• ^ Οζ,ίΐσΈ •)§ ίτημ-^ίΛ χύταν Π^αχ- 
μφ' Ό ττατΜρ i^lftc^^ χύτον (^το-ττ^^ν J^ C//.xAu-to ιη patriam. 

UxdiToij. Refolvitur. DiilOlvitur. 
riadiAia. Parilia. Feftum [apud Romanos ] 
ΠχίΑον. Parium. Nomen agri,ficdicliaPa- 

ridc, qui & Alcxander vocabatur. Priamus e- 

nim ejus patcr ipfum illuc alendum mifcrar. 

Illc vero locus antca vocabatur Amandcr. A- "Αμα;/Λ)@- ο τά-ττφ'•^ h.tl τί DJ^^CA-^xs ' ΚΧί'^χι- ι ι . -ιι• 

^ ν / , χ , , ^ Ζ % lcxander autem illic annos χχχ. commoratus, 

JV©- T85 λ inaxjxni, (^uncii ^ h^iX5'nTv;:^xa>i, ^ acuto ingenio pra:ditus, in omni Grieco- 

ττασα,ν e-7tcuS>cvJt\ onfixi 'Ε?^ΙίθίχΙω. l^tJtTO ^l xa.\ rum fapientia eil eruditus. Edidic etiam ο- ι Ai^iftn άι nS κα-ηί ΤίΐΛύξρ^ν^ Pag. 24. fcd ubi pio 'As/fKjj- 
(H lcgitur • Αζ/,^άξ^ϋ. 

1 ΠΛρ(κιτία(. um ? βλασφ.! Ex Harpocrationc. 

j atUvuTiei yji^ nZ, \zn) λ.] Coofer Noftruni fupra V. Θιό^τα-^ς, 
ubi locus hic auftior lcgitur. 

4 ΠΛξΐξ^μ,ίνίΐί] Sic redlc habct MS. PariC A. At priores Editt. 

niale, ι^ίξ^μ,ίΐΐίς ftura Polybio tribuit : 8c le&e quidem. Exftat eaim lib. v. cap. 
VII. ut Cl. Jacobus Gronovius rcdle obicrvavit. 

6 Εί"τΐ5 ΐπιλ%ί ifjuui tU •»>/» ■"■Λξ-'Ι Fiagmentum hoc vel eftmu- 
tilum, vel coriuptum- cx quo proindc nuUum ijiium iicc inte- 
grum fenfum clicerc qucas. 

7 ΈχίΤβϊ γ5 ί'^ί^ψί» »ΰην π«.] Eadcra p!ane de Paridc reffrt 5• O/ Λ <fti,'t«fTvgj>7» τ Φιλ.] Locum hunc Valefius ex conje- Joanncs Malalas, pag. 114. n j. qucm confer Χ^γι ίι Α 

Xoym ν,5 ί'^χούμΐΰί τίϊ; Άφξο^'Όΐζ, λίγύΐι βίΙζονΛ 
αύτίω i%aj -ΌΪίΆ^Ιωχί, χ,αί Tws "Ή,^^ί. τΐω '^ 
Αφρ'.^τ.ίο τΐω Όα^υμΊ^.ν ίΙτπν,Ιζ ^s τίκΤί^ "cwi- 
-Tct ΤΛ γ^κα, α,ν^ζω-τηΐζ. Ιν'.ίΖ^νι φί^ί^ μν^φ', 'ότι 
ο YliiM 'ίχ£Αη μίίχξυ ΠαΜάί©- καΙ Ής^ίί χ, Ά- 

τΣα/ νικ,ία/. βΐτπΕ Je κα» ί/^ανοί' €ΐ'ί αύτΣο/ , τον ΧνγΌ- 
φροΊ KeciVi ταυτίίΐ/ γ,^φΗσι τΖίο αι'τι*!' yivicQtLj 
Τ'^ τηλίμα. σιωτίλΐί^ίνταν ψ τ λ. Ινιοϋοταν, /xe- 

Ό? ίλ^ων ίζ Έ,-τίαξι-τίω, και eugii' τΐω ΈλίνΙΐι/, Jig- 
;rac7iv olvtIw. 

noLtirTzsiv&i. oLVTi T8 Λφί))(πι» αΰτ8ί , καΐ αλλ» 
α.ταρ•)^'^, h ohiiii. 

Πα5ί'^7Ζϊ76υσαΐ''ΐ65. /ίΰ^^^^ίΛμόνίίζ. 

Πϊζχτηαο)! ' και Κορ>). τοττ®» Ά^^ρζίσιΐ', ara 5(£«- 
λν/^υ^' Ιτΐΐΐ^ ΤΙ? ΤΒ yei/85 τ Koie^J^ii, Ίττζϋο- 
μΛ,ηζ τόΊ/ο^λ, 'οί ' και Τίλο/ΙαΖ®- Ε^βασ/λίΙσε, τΖμ/ 

^8, d^aTT λα9'/)ΛΛΛ ^('^ei τΖα< Tfcip^^mciv cLiniji l- 
?[.υμψοίίο. και ο '{'^iw^ τη xopn βίαιι Ιτηιήο^ϋο' 
α.φ' y ' Πα6ί•?7ΖΣ7@^ και κο/») ο τΌττφ•, Ιν α το 'τΐά.- 
Βφ* ίΐ'χίςτι, ■K3^\uT(x/f. 

Παζ/ι^μίΛ.* τα 'ΐ^ τΐω (pdpvjyx.. 

ii ανπ ζ μί^1ςα,σχ\. ^ Σοφοκλί??• 

"Ay{i ^ί,Λ,χρ-^ζίίί, καί 'τΤΛζ/ςΌΐ,σι^ jSict, 
Καί μοι -ττπλιν xiVAvJ^oVy >ι Jyλία/ τίνα 

ΈΛ?α5 eivof. 

Πα^/ίΏ-ί^ζ/Άρριανό?• Ό ie Άλέ^ανί/ν©" 'ZSi^t- 
ετΏ,ξί ΤΛ ^\ τΙ«/ Jdoi' ;^dx* >ι ρι«. e^ougeiv , >ί ο- 
μαΧτμα. Ttaii^acQi^. και αϋ')-ί5 Αχμά,στίίόί cp^iaiv 
Ού •)5 ^sj£9cne-To τα ^ί^ααΐα όαΧία;?, ^ie 'Ζ^ζ^^^^Ί- 
g@^ ία^ 7ίο^'^(ρ§ονέ7ν ^iiitiaTOj;' ίΐκαίωί Qφiiλop^/JCιlv, 
άλλα THitJigaHo, ^κα» 6ζ>)Τ^ toTs '^'jigBcn μίχίλ 
και 5^)cs<.?iii' α^ζοαων. Π Λ 5ί 

htioncm in Veneris laudem, diccns, ipfam 
Mincrva & Junone majorcm cflc. Vcncrem 
enim vocavic cupiditatcm, exquamurtalibus 
omnia mala naicuntur. Hinc tertur fabula» 
Paridem de Palladc, Junonc, fc Vcnerc jU- 
dicafle, &c Vcncri dedifle pomUm, ideii, vi- 
d-onam. Hymnum cciam in cam cecinic, 
qui Ceftus dicicur. Hanc belli [Trojani] 
caufam fuifle fcribunt, Complctis cnim an- 
nis XXX. pater ipfum acccrlitum mific ad fa- 
crificia. Hic vero Spartam profeaus, & Hc* 
lenam nadlus, ipfam rapuit. Tort, 

Πχα-τζΰβόΙ Pra^terit, vcl aliquos miflbs fa- 
cit, ipfe alio abiens. 

na6(:TC7(5bira.mi. Qui equis vedi aliquem 
pra^terierunt. 

nxexWov και κόξη. Locus Athcnis ita voca- 
tus a quodam ex gente Codridarum , Hip- 
pomanes diito, qui & poftremus regnavic 
is enim filiam fuam in loco quodam cuni e- 
quo furiofo conclufit, quod clam fe vitiari 
pafla eflet. Equus igitur puellae vim intulit: 
unde ΥΐΛίΑ-ζΓζυφ' καί Κόξη didus cft locus lUei 
in quo triftis iUe cafus accidir. ΠχίΑςιιμι. το λαμβίνα. α/ττα^,κ^. ^Ω.ν τα /^ 
βίφ Mgii" τα Je ομολογ'κχ. Trat^tfctio. 

Πα^χτα. 6λ'}^7θ• 

Παρ52νίΤα. ^ζίτζβΊζ^ίατα>/υ^(ύζ , τα eiV Tmpdrives 

Ι n«e/!VOT> (f Κί'ριι] Meurfius ί /e Archont. Athen. lib. t. cap. 
VI. refte legendum naonet n«f' (jrmjr ^ xofiii/. Sic enim locus 
ille, de quo hic Suidas agir, appellatur ab iBfchinc in orationecon- 
tra Timarchum, pag. 26. cujus veiba, quoniam ad rem faciunt, 
Leftori hic exhibebo. 'Atnp «ic ύ τηλι-πύ», ίί/ξω» liui ίαατχ Jvjm- 
ti(>ji ^ιιφ^αξμ,ί'ίΛ, >^ riul κλικίαν s χ,αλως ^^ιι.φυλάζαιΤΜ' (*£;{^ι >«- 

Kioci TuUjOiii ίΡΐΆΐ Th: οίκοτπΰκ c-v TU ν/Λίττξ&ι af7 » *^ * τοττΰζ ίίττς 

χκλίΐ™* ritcf' ΐ-α-αν» <£ χ,όξΐ^. Confer etiani Nofti um fupra ν. 'W- 
sra^en)?, ubi cadem hiftoria narrjtur; fed locus, ia quo crudele 
Hippomenis faftum, cujus Suidas hic meminit, contigit, "itzj-k (? 
κόξϊκ appelUtus fuilTe traditur. Vide prstsiea Valefium in VLxt/t^Mx. Tonfillai, feu glandula: faucium. 
riaeicaaai. In fervitutem redigis. Subigis. 
In tuam poteftatem redigis. Vel, removes, 
amoves, alio transfcrs. Sophocles: Abdncis) 
qua 'viS) ύ" vi in poteflatem tuam redigis-, ό" 
mihi urbem viris vacuam aut libertatis exper- 
tem ejfe putafli. Solent etiam [voce τιαςέςτί- 
(jwno utij pro \^x})<ihM(TOui^ \. e. in exilium pe- 
pulerunc. Nos vcro diceremus, /.tiTEcp)jai/-ro. 

naexfacQxc/. In potertatem fuam redigere, 
Arrianus: Alexander autem miUtibiis fuis 
prtecepity utobvia quaque loca vel pervimex-- 
pugnarent, vel per deditionem in poteflatem 
fiiam redigerent. Et iterum Damafcius: Te- 
cuniam enim ?iec quamvis facile admittebat j 
necju(ie debitam temerefpernebaty fedeamfi- 
bi vindtcabati illofque , qui debitum folvere 
recufabanti vel in jus vocare non dubitabat. 
ΠΛίΑςτιμί. Capio. In poteftatem meam re- 
digo. Accufativo jungitur. ^orum \loco- 
rum\ alia quidem vi expugnabat , alia "vero 
per aeditionem in poteflatemfnarn redigebat. 

ΥΐΛΖλτα. Tranfeat. Prretereat. Adeat. Ve- 
niat. 

riag^&veTa. Cum circumflexo in penulcima. 
Carmina j qux in virgines canuntur. Ari- 

notis ad Excerpta Diodori Siculi pag. 40. 

2 '^Os (£• TrAdOSiit^ ϊζϋΐΓ.] Errafle hicSuidani notat Meurlius lo- 
co laudato, quem vide. 

J UaeATtmiti (ε" Μξιι] Lege 8c hic, waj' "s^nt >^ xi^L•. 

4 Χ1α,ς/&μ>ία^ Voce hac ufus ell Lucianus in Epigrammatet 
quod exftat Anthol. lib. n. pag. 239. ubi vide Broda:um. 

j 'Σαφικλίί',] Oedif. Co/o». pag. 301. ut Portus monuit. 

6 'AfpiiWiiJ De Mxpcilit. Alex. lib. iv. pag. 191. 

7 KoA Ιξίί-ηΙ nTi >jjj,-.] Locus hic vitii manifeftus eft. Peccat 
enim in [egr.m fyataxeos. Quare vel fci-ibendum putenij iir^i τ»Γί 
^5Tf »Λ." vel ctx^T^ Tss "^ίηΐΐξχιιικ, &c. 

8 'A^fsf »»>)ί] Avibifs, pig. f84. (404. Ed. Baf. P.) 

G 2 Κΰχ^ίΛ $2 ΠΑ 

Κα» 7ΐαρ5&νίΤΛ, κα» jcJ;^ τα Χιμαή^ΰ. 
νη^ίίζ. και -TtcipBmm λίχ@^- Ποψώένι®- <)'ί, ό C//, 

-ΤΓΒίΰδ, κΛί μίτςωιι 'jj,c^<piza)t '7mv\ry\i. yr©- ίλ)ΐφ9>ι 
<\l;zro KiW λάφυξοι», οτΐ Μιθ^^/ί^^'τ^ία/ 'Ρωμαυοι ^-- 
'Τί7ηλ.ί}.ΐΛ\σχχ.ν. ςΓίλ «φέιΒ•»; :λ^^ riio ττοαίωσιν, κοί.) 
ΙβΙοί μίχβΛ Ti/Eiei« τ5 Kaioag®-. "* 6;^α-ψ* ίε έλβ- 

iSii, Ά/ϊίττίί ΐΎχ,αιμιον dv '^tt-Q\ βιβλιοΐζ' και άλ- 
λα ττολλα. 

7ΐΈ5(5ΐλϋτο Χα.05" Όμ-ήξα h Uu '^τηγνφ'. Ιττορισιν 

'Xjsro ie Ά^2«/αίωί Έριχ^ίωξ θυ>ατ£§65. '•©^!. ie 
JtjiAsVTcitj ίέ ΛΛ< ex /«'&.λ)ΐ•ν|Αωί, και ά<ρ3•ο§οι. 

Πα/>3^εναρ@". τδ τ τπιρ^ίναιν ^pS. 

nap^tm. *Tcl$ ΈρίχθέΐΒί 3•υ>ατέ£^5 8t»5 έλί- 
^Vj χλΙ ' ίΎΐμαρ^ατχ.ν Si τ "^ι^μον e^. Ιώ Se τιφισβυ- 
τάτ» ,ώ/!) Tlpa\o'yit\ci.' ίίυΤίζβί Si , Πα,ν^ζ^' Τ^ί- 
Τϊ}, Προκ^ίδ" TtTa/iTil, Kpenazc• τΐζμ'β-ή, 'Ω,ριΙΒι^α.• 
'ίχ.τν, ΧΜλ. TyTwy λίγί^ ΠρούτογίναΛ και Flafiili)- 
ζ^ SS»oL\ ίαωτίζ σφαγίΐναί \l:s:^* tjTs χ<ίιζβ^ί, S?*- 

I Κ*κ»'η;ΐίία] Scribe καικτίχνα, ut habet Scholiafta Arillopha- 
nis ad ^τι», pag. f 84. 

ί nef5f»«©-J Reftius paulopoft ηας%ί®^, per » infyllabape- 
nultima. Scholiafta Horaeri ad II. Δ. v. 499. n«f5^>''<^> ό ^* 

3 n«f5*'»®"• 'HgjixA.j De eo vide Voffium in opere :/e H(/?o>•. 
Cr^r. & Je Foet. Gnc. itemque Thomam Galeum. iiunc^,ietg/- 
liuj, in T)\(Cenitione de Smftorihus Mytholo^icis, cap. vni. Cite- 
rum, prster Parthcnios, quoruni Suidas hic meminit, fuic etiam 
Pirthenius PhocaeQlis, cujus mentio exftat apud Stcph.inum v. 
Γβ'τ?«, & V. Δίχύτιοι.. In hunc habeo Epigranima Erycii , non- 
iium, quod lciam, editum, nuod cum Leilore φιλολίγαι hic com- 
municabo. Εξνκία ίί'ς Π«^ ^«οΐί ΦωκΛί»* e /ς' OfJt/yj^^v Tru^ttijcmv'^. 

£(' 1? νσί λ*^"* >ίίΓτ»> ό'^Λις £71 (? XK7U 7riOSCt>¥ 

Ηλααΐ S (tyip/i)? ίτπ Λ( •η<ηι, iV nijsfiuiwf 

Π»Λβ> OhjKtuUi; t^ βά-η» ΊλιαΛί. 
Ύοί^χξ υ^νζοψίΜίην Έ^^ρνόσιν ccfjt/fjbs77)v «ττκί 

Εχ hoc Epigramniatc difcimus, I'arthenium Phocaenfcm vitupe 
raflb poemataHoineri,8cIliadem appellancy?eri:«j,(pro /Βαττ» cnim 
in Pcntametro tcitio lcgo τταπ») & OJyncam, lutnm ; ob quod 
vcl Iblum Epigramma lioc dignum erat, quod cum Lcftore com- 
inunicaretur. In Hcx.iinetro fcciindo ts άίιμ,ισΈ, eft ab ciij^i»/, i. 
e. in aliqucm aliquid cvomo. Ibidcm pro «Γγ« legcndum clt κίΓ- 
»©-. Rcliqiia plana funt. 

4 "Epf αψί .ii ϊλίγ. ] Scriptis Parthcnii a Suida hic mcmoratis 
addc £f«if«, opus elcgans, & hodie adhuc luperflcs: quod hujc 
Partbenio, refte. ut puto, viri doili tribuunt. 

f Οϊτΐί ιχαψι .j^' (iti5t(w,if ^«ar»!? ] Veiba hxc ex antiquilTimo 
MS. Pari/; A. revocavi, qux in duobus rcljquis MStis Parii; orani- 11 Α 

ftophanes : Cycliaqiie midta & praclara » ό" 
carmina-, qiiibus virginum laudes celebrantur, 
C^ qualia Simonides compofuit. Id eilj mag- 
na arte elaborata, & varia. 

nagSsfiiig)-. Qui natiis eft ex ea, qux ad- 
huc virgo putabatur eile. Et /rag9ev<jov Aix®'y 
virgineus leftus. 

Πας^-ί^ία. [Virginitas. Sive,] vita cafta & 
matrimonii expers. Et Παξθίφν ττΕλα/^. Par- 
thenium mare. 

nagStw©-. Parthenius, Heraclidis & Eu- 
dorx F. (Hermippus filium Tethx fuiiTe di- 
cic,) Nicxenfis , aut Myrleanus , Elegiaco- 
rum & variorum carminum poeta. Hic a 
Cinna captus eil, Romanis cum Mithridate 
bellum gerentibus. Poftea dimiiTus eft pro- 
pter doftrinam, &: vixic ufque ad Tibenum 
C^farem. Scripllc Elegias in Venercm. A- 
retes uxoris Epicedion. Aretes Encomiuni 
tribus libris: L• alia multa. 

ΙΙχρΥίη(^. Parthenius Chius, poeca Epi- 
cusjfilius Theftoris: qui cognominatus fuic. 
Chaos. Ab Homero genus duxir. Scripllc 
de Theftore patre fuo. Item, Metamorplio- 
ies. 

nagSsviDi. Sic vocanrur illi, qui nati funtex 
virgine, antequam miberct. Ab Athenien- 
fibus vero fic appellabantur filiie Erechchei. 
Apud Gorgiam τταξ^ίν^ dicicur quivis, qui 
conjugii expers vivit. Per metalepfin vcro Trag- 
6e'roietiamvocanturomnes,quifuncincorrupci. 

nag9evai'@~. Virginum chori. Virginei chori. 

ΠΛξύίνοί. Virgines. Sic vocabanc Erechthei 
filias, quas fex nuniero coluerunt. Earum 
natu maxima fuit Protogeniaj fecundajPan- 
dora; tertia, Procris } quarta, Creula; quin- 
ta, Ohthyiaj fexta,Chthonia. Ex his Pro- 
togenia & Pandora fe ultro pro patria ju- 
gulandas prccbuifle dicunturj cum exercitus 

bufque Editt. prscedentibus defiJerantur. ScripfifTe autem Par- 
thenium iietamorphcfes, non folum hinc pater, ied etiam ex Eu- 
ftathio ad II. B. pag. 527. ubi verfus Parthenii dc nynipha qua- 
dam in tonteni rnutata refcrr. Verba Cjus hxc funt: 'Έίΐ Λ ιί χ*'- 
μ»! ΚιλιχίίΚ, Γλαφύ^φ^ xaA»fi>fH), άτηχ,ΐίσα, Τ«»ιΓ« 'i^idns^'^ fwtfl'*i 
<Σ!ΐΒΐ; otimv, ci ij ■πηγιί Xot ftiycchi; xcc^iiptiSim f^ nnSaa TZif tli Tug- 

ΟΤΙ ττκξ'^ί^ KiXtKOtf κτϋκ.ΤΒξίΙι^ ί^8σζί, 

Hauferat ht^c Euftathius cx Ethnicorum fcriptore, five StepJiana 
Byzantio, ut ipfe ibidem tcftafur; fed qua; tVuftra hodie quxras in 
EpitomcifliuslrriptorisamdepatetEuftathiistateStephanum inte- 
grum.vcl ialtcm inrcgriorem eo, quem hodie habcnius, exftitiiTe; 
quod & alii viri dodli jam ante nionuciunt. Sed hsrcobitcr. Exad- 
dufto igitur locoEuftarliii colligerc licet, Partheniiim quendamde 
Metamorphofibus, utdiximus, fcriplini•: quamvis inccrtumvidea- 
tiir, utruiTi Cliio an vero Nicaenli opus illud tribuendum lit. Pro 
Cliio cnim tacit SuiJas hoc loco : at idem fupra v. Nfsnp, Nica- 
enfi Metamorphofcs afTignat: quE quidcm ά>-ηλο)ΐΛ haud aliter 
conciliari potcll , rili ut dicamus, utrumque de eodem argumen- 
to icripiiflej qnod tamen vix cicdiderim. 

6 n«f^»ei. 7K5 'tfi)c')i<ut, ^^ατϊξίκ ί/τ&ί sA.] Hic, 8c qui ie- 
quuntiir, ad verbum etiam kguntur apiid Michaelem Apollolium 
in adagio, riap^jmii i| {ψχ/Λί»®' • qui fua a Suida procul dubio 
mutuatus eft. 

7 'Er^ii/fiitray] Michael Apoftolius !oco landato habct inu,ti(mt, 
Sed rti.igis placet conjrftura doftilTinii Pearibiiii, qui locum liunc 
iic diftinguit & legit, Ιτίμ,Λίψ. »m» ii, &c. Confer Valefium in no- 
tis ad orationem Eulcbii de laiiJibus Conftantini, cap. χ 1 1 1. 

■VXf ■ψ η , Γ ^ Ι iwjJid ijpiitiiuuniOS IICUS 

^oLf^fi Φανό<ί^ΐΑί@- Iv TiT ττί^τί?» Άτ>ίΛ , ^/iv>|- ^" ' """^ ^^^^^ Hyacindiides vocatce fucrunt, 

^ ^ ^ ■ ticarum, mcntioncm facicns honoris, quo 

Παρ^έν^-ττιττοί. ΤΛί •7ταρθ6»85 ατιαται-, « Οτ- Παςθείοτην?. Qui virgines decipit. Vel, 

iTigSv. qui virgines obfervat. 

ni^,. ^^^-^^,ί^^,.γ ^ Π.Α Parthe. [Nomen proprium.] I„E- 

Πά/)5>)5. ^rrί? ctm 'Partha contendebat. 

Πάρθοι. Oipcn^ yxLosyi Σκί;'5«<, k γ-τ^.^σ^ Πα'§9ο,. Parthi. Sic ]ingua Pcrfica vocantur 

XimqpiS Ό τ Al>o7!iiiBv βασιΜυί, ^C:^T<i^ce4 Άσ- Scytho;, quibus Sefolins yEgyptiorum Rex 

(WCAVS. "°v^s ^cdcs dedir, fubactis Allynis. 

Παρ5υ=.~@-. ^ ToW nag9u^-@^. Parthyorus. [Sic didUs] aloco, 

Πχρ^υΙων,. ττολίί. ^ ^ ^ Πφΐα.'^. Partliyene. Urbs. 

Πύρμ^. ^ρμοί'πνοι Sugeoj ^©^ Ketp;^<rbi'ioi?. n^ipA^Viii^i}' Πι>ρ>ι]@^, 'EXtxTyii, φιλο'σΐφ©-. nag^. Parmx. Clypei ex pellibus confe- 
cti, apud Carthaginenfes. 

Uxp/^viS^^i. Parmenidcs, Pyretis F. Eleates, Αία5)ΐτ«5 γίγναΐζ ^ίνοψχνβζ ζ Κολοφώνια' k Je @^i. Philolbphus, qui fuic difcipulus Xenophanis 
<Pp^t(^, 'AvcikuivJ^i, t5 Μ,λ„σί8. αύτ8 ^^ Ql^- ^^olophonu : ut vero Theophraftus ait, A- 
Zrr:..^ / ~ ^^>/ ^^ ^ naximandn Milefii. Ipfius fuccefibres fue- ,„/ .._ . . , j, . , , ^- ipedocles, philoibphus & medicusi 

ίΛτς-οί, και Z»vi»;/ ο ΕλίΛτν,ζ. ί^α.-^ h Φυσιολο- & Zeno Eleates. Scnpfit Phyliologiani ver- 

yUv h' Imv, xetj όίλλα τινά. i{si.'(gL\oyK%v, ων μί- llbus, & alia qua:dam oratione foluta, quo- 

μνητ^ Πλάτ»». '■"«ϊ PJaro memmic. 
Ώα.ρφρ[ων. 'όνομα xvejov. ν yivixn, τα Παρμι- nc/.pf^v'tccv. Parmenio. Nomen proprium. 
Genitivus, UcLpjuSpiav®-. Πίρμ»\. TvT (Jkfctyti^ Tris 'τΤΛρμΜί, χλι τ Αιβυτι- 
χαν βι^ζσων αντίΐνον ipfa/j^oci οι Ρω^οΜοι. 

nafjaic\r05• ονομΛ τηΧίβζ. 

Παρνάσιοι. * ira τ», μ&•γχΧοι. Υ\αι.ρνν\ζ φ οξφ* 
ΤΜί ΆτΙικίίί, yopviyiaJi t^v 7πι>λων ζυΧων. ωζ "^im 
"XapvcLoj-a τΐω Xe^iv '7eoLpy\y<x.yi, S^Xm tbs iegvj. ο 
y^ nagva.c\r<35 og@^ Φακκί©»• t^iv, legw Άττελλω- Παρ^. Parma. Romani autem 'validis par- 
mis & Libycis fctitis fortiter refliterunt. 

ΤΪΛρμιατΰί. ParmiiTus. Nomen urbis. 

Uapvdmoi. Parnaifii. Id eft, raagni. Parnes 
enim eft mons Atticx, lignis abundans. Vo~ 
cem autem hanc deduxic ranquam a Uoipma- 
σνί, ut facros ilgnificet. ParnaiTus enim eft 
mons in Phocide, Apollini & Baccho facer. v®- και Διονύσβ. tiJUoi h ^{3^ Ιτη tS μίγά,Χα το Ponitur aucem vox Ilapi-ct^rcietiam pro«?/7^«i? 

AriiiophancsAcbamen^aus.Trope^/iodumaU' 
tem mortui funt carbones Tamajjii. 

Uipvns. Parnes. Mons Atucx. Eil generis 
foeminini. Declinatur Πάρΐ'>)6@-. Et in neutro 
genere, Πα.ρή'^-ίον og@-. Mons Pariiethius, 

riapvjjtnDs. Parnefus. urbs. 

Παρο•ν|/. Locuftae genus. Alii vero [-TragjO- 
'ΧΛζ vocari tradunt] apes agrelles. Declma- 
tur 'TtipyoTt^. Alii vero} culiccs> [quosGrie- 
ci χωνω'τΐας vocant, fic appellari ajunt.] Ari- 
ftophanes : Contra ille clamans ipfum compa- 
ravit locufla•, qua pelliculam ut pallinm ami- 
fit. Et iterum in Acharnenfibus : ^anta 
multitudo locuflarutn accedit. Exercitus mul- 
titudinem fignificare vulc. 'Oxiyu τ a.TriJoLvov α.ν'^-ξ^χα Παρνάατιοί. 
Wi.pvvs. 'og@' T" Άτ1ικ>ΐί, 3•)ΐλυκα5. κοί.1 κλι'νί^ 
V\.ipVY\^<^. καΐ Sj^TisTegai , ΠΛρνιι')-ιον %ζ<^. 

Υ\χρνν\(ηα. τηΧΐί. 

Παρνοψ. άκ^ίιί©- «ΐί®". οί ίί, μίΧία^-χς Λ^ξΙαί. 
χΛί κλινε^ τταρ^'ττ©'. οι St, κανωτίΛί. ^ΆίλΤ^φοι,- 

Ό j" ανχ^^αγων, a.vrnxs'-'^^ αυτον 'Τία.ρνοτη, 

Τλ 5ei=t >* τ» Teii3u)v@- ■^/2έ£λ>ικοτ@'• 

Kaj αΰ'}•ΐ5• 

το -τιλί'}®^ cm/^ai/ij ττ)ί <ίραύΑ,αίί. 

Ι 'ϊ«χι»ίι'Λ«] Confer Hapocrarionem ν. 'ϊ«χι»ί(Λί, & ibi Valc- 
fium. 

1 ΤΙ*ξ%<ΐ7Γ!παί\ Efl νοχ Horaerjca II. Λ. ν. 385•. Scholiafta: 

J Πχξΐβ/,ί^{\ Vide Laertium, & intcrpretes ejus. 

4. Πα^ϊ«Λβ(. α»τ! J^Li/sy.] Εχ Scholiafta Ariftophanis ad Achar- 
mnf. pag. ^Sp. (176, Ed, Baf. P.) led ubi reaius lcgituf Π«>βωι- 
M. per diiplex «•. f Π»ξ»ΐ(. «f©- i^ Άτ?.] Vide Noflrum fupra v. 'EwJ Ati^^v^fim• 

6 'A&ifi^eyui] fi/f/j, pag. fi4. Cjfp. Ed. Baf. P.) lcd ubi 1έ- 
gitur jOTSfiAxxcn, uti etiam hic apud Suidam legendum eft. Re- 
tertur enim haec vox ad Tm^tom, ut intelligatur locufta, vel cica- 
da, qui pelliculam fuam exuit. Solet enim id genus animalis pel- 
les vel tunicas deponere: ut experientia teftafar. Hinc Lucretju* 
inquit: 

Et veteres ponunr tunicas sjlate cicaJe. 

7 "on' ■" ;^'^/^ mt(t.] Senarius hic legicur apud Arjftophaacai 
Aharnenf. pag. 378. (x67. Ed. Bii". P.) 

G 3 Πί%ά^ S4 «Α ^ ^ 

n^ $^ξ^ ^H^- Quamobrero. Quarc. 

n^ohk. ■, WiX^Ti,. , n^goJ^;*, Pmeritio. Tranfitus. 

nx.=J@'. ίΓί.ί®•. Ό ^έ J^e«Tigou@- ^φίχϋο. Πα§ο^(^ Aditus. AccefTus. IngreiTus. llle 

' , ^ 4Γ / /j. '' ^,,. Λί να) ΛύτίΤ 'vero Jecimdo die eo pervenit : non tamcn con- 

Tdi/S? Ι^ί^ί^α£]β P«/*:t40<f /3a§fe*§^, SiXi w- yarus ofienderet Romamsjcgationem illamjM 

Πλ&^Φ•' ^ -^ί^'ξ^• « έίίπίί®•. Οί ί£ τημφ^'θ- Yligohi. Aduus. Adventus. IngreiTus. 11- 

^, -mAL• h rt^ ^λ.» Q^ eTT.;^» i9.gW.1e5. //^ vero, ψι miffi fuerant , adttusmurbem 

, ~r ^ f mn patiiit-, quod (erius "veni knt. rrucusaic 

Παζοχρ^άζα?. γ^Λτίζαΐ. ΐΪΛ,ξοχΚΛζύΐν. Genua fleaens. 

ncLK\{yi TcS0i<u oi.iXiS^i. ffwW^is. na.foxiy>i rcS β. Tropemodum in viud/fcri' 

men venit. 
rt Λ ' '^Λ»«^ TlaLeoXm. Dilatio. 

„ Λ~ % v„(v,7 ΠΛΡομαζτΐΐ. Comitarur. Ailctratur. 

η<χ.ώ iPh iuvcLiir, Hc,. A^o ^a} TTagi. v^xM^, Πα§.ν. Cum hceat. Cum ficri pofllc. Cuin 

^ ' ^ ,n \ -^Λ 'r^ V «'^ «>),.., ^'., oporteat. Quarei quamvts hoc impedtrt poj- 

^>t^^,u^e^y%. ^xi cLuJi,- Oae^ .5^^λλ6*,ο, ^r^ tamenTdes fuccenderimt. Etiterum://- 

αυμφοξα μίγάλνι 'τπίΐνβμφ', «» /^^ ""«^ «•''f''' ^<i'J> /^. ^«ί^-^^ rem tjiam agre admodim ferebat , 

-rogay ^ίέϊΊ TTBiiui Ta Kgjcr©- τδ 'ττοΜμα 'τκυτοί fnagn£ infelicitatis locoducenSiquod->Citmnullo 

<PtH(^. negotio totum bellum hoflibus vtctis conficere 

pojfety idfibi non permitteretur. 

n4 5»ba8/. t^ -ni^'^• Π맕 ov77;/aSf^ Praetcr quemlibec 

Πο^οτϊλίσαί. TiV.yu5^iAi«5 ,ταξοττλίο^-ί, >*ωί- Παςο^ϊλίσα?. Qui exarmavit. Qui arma a- 

•v.« eS^a^e v^pjicv ^i^J»i ^ύτ^Γί- αντί ϊ,τλ ό'^α demit. i^^^i^r w/7/^ /:;i»«//;?i'j, (luibus armaa• 

, , . -^ \ -^o -T-' 'T ',./2.or «^«'>,» 7»7»p- demerati terram colere ίιιβη•> agro ipfis dato. 
i^eXiA^®-. xcc. α.^5• T« Ισα^/32«. .rocA. ;jag ^^ ^^^^^^^ ^.^^ ^^^J^^-/ ^^^^^ ^.^/i^^ ^^^_ 

οτϊλίσαί, άλυ<4 it^^A^ss ί.ί Ρα>/*Λν»α» «,^ετΐΐ- rni[[et,eos catena νιη^οΒ tnRomaniammifit. 

nctgo£^c&«i• Eito-Ttti ^«5^''«•«'' 0' Ka.p;^<ibvioi τιαρο- Πίχ§ο^ο&α/. Sufpicari. Sufpeflum habere. 
f*oftxy τ^α) τ ο^ζλω» /ζ^ξ^^Λιπν. -ν^οτίίΤίθτχ^. υ" ΜίΤ/ίο Carthaginenfes illam armorum tradi- 
^ ^ tionem fiifpe£iam habere videbantur. 

nctgo'gaoy. To "^λησίοχ τδ O'§ai. notgogeio/. Monti vicinum. 

n*coe'^«<rcq.'Aw.avoV ΕΟ^" ί J-giK"" "^«^ ^P^'^- napog^<7oq. Pejerare. Appianus : Ci^»A- 

! ~ " . " Π-, ',ί^ ^ΛχίνΤ^ rtYft/ nim Brittannos imptilerunt ad violandtimm- 

^,k ^gogKWc,, ey^./J* e;^vV,». a...L•. cnp.- / ^^^^^^^ ^^^^^^^ (mbuscnmtrudabatujquod 

m yviot^'^y, e-n 7πχρί«. το 9?λ^^Λι'. frderefacU exercitus adhuc adeffet. 

n*po/)jita;. 5^ί>ίί/>ί• Tittgo^wi. nstgogjwa. Excitat. Impellit. Inftigat. 

nagd)-. ;j;^ovwffl5, x.4i -ηΊΟΜύζ. ^τΧ τδ, e/t- nagig^. Ante. Dicitur & deloco, & de 

rcso^v,. ^ , . ^ , tcmporc. 

Παρ ocTOv. otvT» ?, ετπ -^τολυ. Τλ ση^Τα ζ" χ-άλ- iiag' οσοκ. Quantum. Vel , multum. Ad- 
λ8ί iiay λυ^νόΜ"* άλοίρύ§ί1ο, χ,αί 3ΐ5ίΐ69ΐ^ζ6 τΣ«) modum. Cum forma degantiam pemffe vidif- 
^ „ ^ , X _ ' w^,. ^,',,'ΐο /^i j lamentari capitt graviter dolensy fe tan- 
f^^ '^ /««« Λ /T/tfr/ mutatum effe. 
U<4 kiHy. tiivcoAojr. ils i^V' Παρ' aX. Pro nihilo. Facile. 
Παρ fa-iev 5eAcV@- thto. αντί τ5, )C5t^<PpovW5. Ilag' a^v ^ίμ. Qui flocci fccit. Sivc, qui 
,α^Μ-^σΙμ^^. Tds σ^νίάί 7ΐατί,^=^, ,ca) T8s contempfit. Qui decepic. Jlexander Γρτε- 
'ί,Ζ -^4 ^i^ ^e'^©- •AAeV4'@-, neAo^iio. to fa^dere.^detque,q^^^^^^ nulla ra- 
^ , , fo /-r-s^ i, Γ^-'ί ttone habita^ Telopidam in carcere conclujum 
X^Jup^a^ ««PP^PV ajfervavit. 

nagacna/ ά»τ» Τ» 'sfe^sjja, ίίτοί « αιτία τδ Πα§8σ;α. [Interdum ponitur] pro 'δ^Βσία, 

.^,λίίτν ^«τία. A)iA«.Sre'»n5 « tJ" 'sg< Σα^τάξίοΐί i• «• abundantia, copia, vcldiviticE. Ufuseft 

. / v^ / . ί/η„,ίΐ,, ,'_l<x~ Q' ' hac voce Demofthenes in orationc dc tribu- 

^ ' / ^^ '^ ί 5> to. Et Crates inquiC : Agentes vitam deU- 

1* /i^l/**™"• ^^•^•j plenanti & pecunia abundantes. 

Παρ8σία. AeV^ »^5 £7π τίΤί τ τιαξόκτο^ .5^4*- ΠαρΗοία. Vocabulum hoc aliquando copi- 

, » \ ' pΓI^' Λ!ν.Λ 'i^ 'r^ ^ aiTi bonorum fieiiificat : ut apud Platoncmin 

7 ο / ■ \ / ./χ, ' \ / i rbadone : rro ea^ quam nimc habemus•^ co- 

m t^f^ 7ΓΒ§8σία<. και 7π>λυ 6^v m tbtv ^oi^ ^^-^ g^ j^ ^^^ fignificatu noraen iftud fre- 

( Ό «J•• »'<t««•». οίι <wfi.^O Fragmcntum hoc legirur apud Pro- 1 „ , . , τ• ^ τ c υ.^,.^,-,,•^^, 

copium^£i//<,GwA. UlTii. capfxxiK. | » n«fi«w. «,η ?«re<««r.] Ex Harpocratione. «,υ- η Α αυτϊΐί. χΛί ίτπ Τ'^ -τταξίΤ^ο} Sl Tctasi^' cci χχ] oj- 
-πηί Νί-Ά)ζο.ζ ΧοψΩχλίια- Jlco ττχξβσίαν τ^ efyus 
ονταν. QnyjMh; Ιν τ J* Όφάτΐύ• ΕυζάνΙ.ον φ* e\uv 
τ» 'Ζϋζβτί^Λ nagacna. τβτω '^ το hxvTiov ατι(ΐα.ίνΙ 

γβ ύζ 'ί-ηζον 'ίτΙτ^Λλλ'Ι, '^ μί'^φίξ'\ το ύ)ί)ξ. και 

ΥΐΆξοχ^λΙζασι. ^έ'δ:Λΐν»σι. 

Παρο;^©-. ' Ό α.νχβα.ίνων ίΐζ το α/)^α, ' τΐ ζίΰ- 
•y©^• 'vr^g;;^! Χίγν'^ λαΙ οι /ζϊ^^μυ/^φοι. ^5)•^^ το 
jntgJ-^icO^./ '■iVii νυμφίοΐί. Ιττ οχ^ίιμοίΐφ' yS mj vJ^w- 
φοί ί);μ;Γ 'A^iicfiivjis 'Opncnr 
Ό J' α,ιι:ρί5αλ«ί "Egffli 
X/)ii!75-7r?ig@^, «νίοί 
Εΐ/-)αί/ί τιαλιντόνβί 
ΖΙιοοί 'ττχρο^φ' γΛμων. 

riago^ii. Ιμβίφίον. οζυβχφιον. 

ΙΊχξο-\^ωΐίσι• AxJ^ac. u^^mSai. xxt Ώ.ισί^')\ί' 
£ι μγι xsc/cypyiii, και τιαξο-ψωμέΐΐ' ^eAei?, 
Έκ τ Ιχ^ίνΊων TcLi (ίΥ/σάΛίί αντλία?. 

riagu). aipo). c7i;'yaiig(i). 

nxgajW/x.V®^. AiyoVV©•• "«•( TrcifCii^x. Ηττύ 
Xί')'^^ όταν 6/. 7ζ'α7ώ)5Ία5 ^leye^^M λόγ@^ ei'? χλ- 
/u^har οΓο'ν V,i το, *''A'2,m ψ 'Ελ\άίι, '7C<^.p Εύ£/- 
τπ^Μ J^ τΓΛρ ' λίλ'7>φχν{ il^y\fj^'ii. και αυ)•!?• Κα'&, 
JV) τιι/α ΊΖζ^φχοΜ a'-B'iv%. και '7Ταρω<ίν)")-εν]α οι 'Z?&i 
τΗ-ι/ττχ. cLqpoii ι-ταμ,-^^ι^. Πgoκ&'7Πoί φι^Λ. και -ττα- 

ω7κω'^)Ι. 

Παρ^ΰν^βί. έν,/3άλ\ο/ΐ25. 

riagajy ■^i^nihf/xii. e-^n τ^ a'io9'))(7ii' εαοτοιί fMl- 
ίίμίχν τιαξί^όνίων. 'Άζ^ψίψχνγΐί' Ό v»s <Γϊ σ» ττα.- 

riapaiOf. iriV) -τιλοίω!». *Ό ie εττλ!! 7rago7r^.ai 
άί συμμΜ.-χ[χν . 

ΤϊχψιΤύΧ. TiV®-. 

Πα§α)Μ^)1. Τότο /^V ετπ τοσΗτον 'πχρφΛ^Ά- και 
•ragoii'©-, ό μί}υσ^, και υβζΑνίί- αντί τ», yt^ 

Πχράνΐίοτν. cLTxxTOis Ιζ>!ιβζ/σ^. Κχμβ,υατ,ζ ο Κυ- 
g» '?ίχρω»]σιν tii rm λΙγ^τΑΙα»! 0««,, και Ιζίμχνγι, 
και ToV exvTa μ^^ξον ίτςωατ^ και σψχνΛΧιαχχ,η^ svi- 
OTJt, και •OTx.pi-ra.la Tav /2ι'ίν ίιοίΤέςρί-ψέ*• άί ^Cj)>;!7iv 
'Hj3i'&I@>'. i* Και τα,υττκ, ^tV 7ΐαρα/>)σαν , (lciffix- 
§«? i:'Jii<nx<m.v]is χμχ. και λιίτΐϊΐαα,νίίζ. 'iTiQv/ ύν ίι- 

I Παβοχ^. ό KixSct<m> tU η όίςμι.'] Confcr omnino Suidam 
fiipra ν. Zfujji vif/jiinxci, & Etymologum v. ΆξίΛχ-πιο μ,ίλ'^. 

ζ Το ξίΰρί'] OmiflTam hic ciTc particulam 3, & fcribi dcbcre, ί 
ii ξ(ϋρζ, refte Portus monuit. 

3 Πίίβ^^Λΐ λφ»ται ί οι" 77««.] Εχ Scholiafla Ariilophanis ad A- 
wjpig. O19. C451. Eci. Bif. P.) 

4 Άξΐί. -ju Έαζ'Λ, •;>κ|) Ά jifiip.] Ariilophancs Acharnen/. pag. 
370. (loi. Ed. BaC P.) 

Δια τϊτι TKf jjVi «ξιβ» «^ 'i>tjilit ΠΑ 5s 

qucns cil apud oratorcs. Significat ctiam 
pnricntiam > uc &: in Sophoclis Nipirts : 
^rafjaitiam corunh qni nobis ργοριηψιι funt. 
Thucydidcs libro primo : Byzantium enm 
primo^ adventu capcre. Huic cuiuranum cll 
άττΗσι'α, i. c. ablciitia. 

\\xg->y^9l){. Dcnvat. Dcdiicir. Vcl cx uno 
aqux durtu in altcrum aquam tiaiiriuittit, 
Et 7rago;:(<'](ibWs, aquam alio dcrivantcs. 

Παρ;)(^λίζΒ(π. Scdc, vcl loco movcnt, 
nag;>:\:@-- Q.ni in cuiTujuxraaliqucmvcIii- 
tur. Sic ciiam vocantur paranymplu, quod 
juxta fponfob [& fponlas jcodcm ciiriu vclian- 
tui•. Sponia; cnim curru vchi folcbant: Ari- 
^o^Xwncs ylvibtis : (.itpido vero utrimqiie pa- 
rentcm (upcrllitem habens^ a- ciureis aiis pra- 
ditus-i habenas manu regebat•, Jovis paranyrn- 
phtts. 

nago-viiJoi. Vafa menfx infcrvicntia. Pati- 
nas, m quibus cibi apponuntnr. 

napjis. ParopCis. Patclla Acetabulum. 

ΠαςοψωνΗΛ. Clam obfonia cocmunt. EtPi- 
fidcs: N.ifi fraiidem committiSi & clam ob- 
fonia cocmerc vis ab illis-, qtii fwtidas ftnti- 
nas babent. 

ricigi. Prxtcrmittam. Diniittam. Concedam. 

n-JLpcuU/^/j@\ Qui pcr parodiam profertur» 
Et 'τΐχρ'ΛχΛ. Parodia, fivc, cum vciTus qui- 
dam cx tragfx-dia in conKJcdiam tran,slcrun- 
tur: qualccrtilludapud Ariitophancm: 'Di- 
gnum enim ejl Gracia. Et ircrum : Troptet 
caufarn igilnr quandam hac ab ipjo cantata & 
per parodiam prolata ajlris tradidimns. Pro- 
copius inquit. Ec 'κχρ'Μ^χ.\, parodiam fccc- 
rar. Itcm 7rapii)J^)V<|, inrumucrar. 

Uxfcirftiilii. PropcIIcntcs. Expcllcntcs. 

Παρν ^^:i.7nhμί^. Prxfcns abcll•. Dicitui• de 
illiSj qui ad fc ipfos mcntcm minimc advcr- 
tunt. Ariiiophancs•. Alens vero iua prajens 
peregrhiatiir. 

ϊ\χρΖ•ΐΛ\. Paronx. Gcnus navium. llle vero 
portit folvitt poflquaw Sidetarum paronas cx- 
arjnajjet. Rhodiis enim mixilnim latiiri "vene- 
rant. 

riagwcia. Paronca. Nomcn loci. 

Uxgur/ffy]. Infolcntcr patratum cil. Et hoc 
quidern tanta cum infolentia patratum ejt. Et 
ττχξοίνΐ^, cbrius. Itcm, infolcns, 

Πχρύν>](ην. Dcbacchatus cil•. Immodcftc &: 
infolcnter aliqucm traftavit. Camby/es Cyri 
fiUiis infolenter & infano citm furore in c/f:'- 
gyptmum Ί^εο$ debacchatus cji•, femiirqne fu- 
um vulneravit : quo putrejcente•, in morbum 
incidit•, & acerbijjimis cmn doloribus litam fi- 
niit : ut Hcrodotus inquir. -p Hac infolen- 

Scholi.lrti: 'ΆΙιβ» •/-• Έ>Α«Λ. τκ-πι TTUfaiU tuiXxin^, «τ' «ι• ώί τ?»• 
'/αίΐας ^iTtttyJ^. Ί'ίΐ Η ri lijKniiyc» όκ Ί ι-,λιφ)! itie^mSlt Ί•^> uiu• 

Κχχΰζ όλοιτ' aj. «ξιο» γ• ΕΛ«Λ. • 

Hinc Suidas fua dcfcripfit. 

f 'Ae/iii?|«r«] Pag• 3J-1. (1+9• Ed. Baf. P.) 

6 Ό ii t-ahi ?Γ«(»^-ι*»ς λ••] Valcfius fragmcntum hoclPolybi-i 
tribiiit. 

7 ίΐίφίΐη» Ήβ^Ληί] Lib.iii. pag. n/ S^ ΠΑ 

Tis^S y μίμτίΐΛί. \α.Κω y^ αιηοιί 'λ ΤίοΜζ. και d.iifiS* 
Ό <}'e x,cci h Tous y Δ155 ^uj-alg^tcn -τταραννιοΈ, Τ(3>* αυΤΒ. Πίί§ανυχιΆ. ' -ττοΑ. ωνόμχτΊ^ Je Cv- τ« 5τα§<»νυ- 
χίίϊΛί ΐΛ2&«./• ^ίνχμα ^\ olvtS Ae7i]o^6gns Te e9"<, 

riiga-Tnx, κχι άντήλι*. τλ φ^^ο tas όψίΐ? tov 

Πχ§^;αα,5. 7ΐαμ•λ.βα.Χαιΐ. 
ΤΙχρα^^Ίο. '7rxfTf)i\o. 

Παρσύ)ν<ϊν)ί. * ovOjU* κι/^'Οΐ'. 

na.goix.ict. « -τταοΗοα ζα!>). "Otj '7ragoix@« ίγω 

ΪΙχζΟϊμ'ιχ. τί '6?ί τΤίροιμίΛ ; λόγφ' ΰφίλιμ®^. napoivtOi. ιΐιόριΐζ. 

ΠχξοινιχύΐτΌίίφ'. * Και τ^' ito tyJ ζιωόνίων τηλιι 
■Tragoiiiix.iiiW]©^, καίτοι -rrctglto Ί^τζ^ίόλυ/Ι^, Avi/t- 
φαν, Au/viii', Λυαιςρα,Ί©-, Θίΰφςβ.τ(^, οι ^zsQ^i Φρυ- 
nviv. TV'rov a-TravliJJV ί«/' ύ;5ί/ί<7ϋϊα')@>', και μΛκ^-Ι 

mXxT , laxigigc, α,τϋ'τ^όξ^ί, >tsc'^iysAa. 
Παςού.®^. Ό μί^υσί^. και υβίΑςΐις. 

ί'/'^' TBTCv eiffJi^Ojqcq• i^je -τταρ e^i Wjs ττν Άρμο- 
ίιον «/τέΙοι, ο-π '^'iig-Jiv©' e(pu. ei»^ Tous τ -ττοταν συν- 
oibij YiSht μίλ@^ Ή, 'Afjtioitov χ^λ^/^ον ■^ « 2^^'> 
ΦιλΙαΊϊ ' λρμα^'ί.) απ τγβ Τ£3•ν>ΐ5(5£.ί. «ίί^ν <ίε α.υτο tU 
'A^fic^iiTova και Άρ^ό5~ΐ5ΐ', ωζ ■^'^•,\ργ;ΛΟτα.ζ τΐω y 
Ώί.σίςρχΊ^ τυ^ννκίΐΑ. lu> St και 'ετέ^ Α^ελ»), το 

Ι ηχζωνν^Μ. mn. uto/i^'^ ^s άί ^ πχζ.] Hxc funt vcrbaPau- 
li /iLgincije lui. vii. pag. 15-0. 

ι na^TroL•] Scribcinium cilL•, τ3-αξ•πΰία, & feries literarum, 
& cxcinpkiin, cjliuJ iubjungitur, Ijtis oltenduiit. 

5 E( Si ^lxx σι πϋξτΓ.] Conlcr Nortruni liipra v. Νί/κ/<Λς. 

4 11αξη!>^ί] Dc iioc vide Nicolaum Damaicenuni inExcerptis 
a Valdio cditis, pag. 416. 

j- ritiejoVo»] Sic Tiiae habent MSS. Pjril". At in prioribu'! E- 
iHitt. niilc k-gitur ^xpuiixOv, pcr 41. Q^ik enim lci] juntur, οΓ/*©- 
γ-, !} iiii, latis oflendunt. fcribtndum εΠο vxpqiixXt, pcr 0. 

Ed. Baf. J^) .'/- r fa > f UJ 

Και τ |awo»-/«» wiAu tx^(;kiixJiut®• ; 
KcM •η>( ^*»ϊϊ (3•,ινλ®-, Ά'-πφΰ; Λύκαΐ, ter & barbare fecerimt , ctim furore 6" rahii 
debacchantes. ^iare pcenas hand leves dede- 
runt. Urbs enim eorum capta ς/?. Et iterum : 
llle autem velipjas Jovis filias 'violaviti quan- 
ttim in ipjo fuit. 

ΥλχρΙ^ν^μχ,Ί. Vocabulum ab aliquo nomine 
dedudum. 

Παραινυχία. Paronychia. Herba 5 iic dida, 
quod reduviam curec. Conftac autcm parti- 
culis minutioribusj vifque ejus eft exficcans, 
& minime mordax. 

W-jpL-TncL. Pelliculx, quoe funt juxta equo- 
rum oculos: quje etiam αντίλια vocantur. 

UxpobT^o. Negledlus eft. Contemptus eft. 
Παράσα5. Qui repulit. Qui rejecic. 
Ώχρ^ύτριωαν. Incitarunt. Iniligarunt. Impu- 
lerunc. 

naga;:^^. PraEteribat. 
Πχραχ^^ιχ^. PrcEterierac. 

Πα^τΓοΛί,. Confeftim. Ε veftigio. Statim. 
Si aiitem vindex Juflitia te non flatim ulta 
εβ•) bis tantiim \^p(£nanim\ infofienim tibi erit. 

Τ\χρσίύ\ζ. Paribndes. Nomen proprium. 

Παροίκία. | Commoratio advenievelinquili- 
ni in aliquo loco. Sic etiam vocatur] vita prae- 
fens. Inqtiilinus enim fum ύ' peregrinus. 

ΠχξοιμΙχ. Proverbium. Quid eft prover- 
bium? Didum utile. Abufive vero i\c dici- 
tur omnis narratio, qux fit juxta viam. οΓ- 
μφ' enim viam fignificar. Vel, provcrbium 
eft oratio obfcura, qux per aliam notiorem 
declaratur. 

nagowV-Injuriam. Petulantiam. Infolcntia. 

ϊΐΛζοίνιγ.ωττιΙφ' . PetulantiiTimus. Contume- 
liofiirimus. Illorum enim•, qui adcrant-, longe 
erat petnlantiffimus: qnamvis adejfet Hippoly- 
tuSi Antiphon•) Lycon•, Lyfiflratus, Theophra- 
/ius-, 'Phrynichus. Horttm•, iyiqtiam-, omnnim e- 
rat petuiantiffimus. Simttl ac enim cibi & "vi- 
ni copia fe repleviffety injultabati faltabatife- 
debat-, \alios] deridebat. 

nagom@-. Ebrius. injuriofus. Petulans. 

nagoiv@-. Ebrius. [Infolens. Petulans.] A- 
riilophanes : N.tinquam ego hunc domo mea 
excipiam: nec apiid me tmquam Harmodium 
canet. Eft enim temulentus & petulans. In 
Sympofiis olim carmen cani folcbat} quod 
Harmodium vocabatur, cujus initium erat: 
T>nlci£hne Harmodii nequaqnarn mortuus es. 
Id autem cantabatur in Harmodium & Ari- 

*Ερ»)λλ£τ', tiwifSt» τητπςά'ί^ n^uyi^Xy 

Sic etiain apud Suidam locus hic lcribendus 8c dirtiiiguenduseit. 

7 riagji»©-] Imo. Txagj/u©-: ut cx lubjundto loco Ariftopha. 
nis patet. 

8 'ΑεΑΐΐ<ρ»»κ] ^chariienf. p3g. ^\S- (299. Ed. Baf. P) ubi C\c 
lcgitur: 

Οΰί^τητ Ιγύ ■m>.i/ns> cixxa'' \y:^atiofiiiUf, 
ΟΰΆ τταζ' ΐμίιίτηττ τ ΆξμιοΛο αιητοί 
Σι/7»«&χ.λ黣ίί> ότι ^■agjiii®' atnf iipi/. 
Sic etiam apud Suidani rcribendum eft. 

9 'Ey -tai', X -Tm-Tui <nn'<ih\ Ha:c, & i]ux ffquuntiir , funt verb* 
Scholiaflx ad iriodo indicatum locum Ariftophanis. Confer etiani 
Nofiriim fupra v. ΟίΛ'ίπιτ' ϊ/»' i"• ul^' cadtm leeuntur. aV, AJ>..tv M')l,^or rh ij, Αίμ^,^. S ^\ ftogitonem , ut qui tyrannidem Piililrati e- 
^BS- Ου^-τηΙί -τταρ ε,^ωι i9ia3«<^;5, οτι Txfoivi©-• vcitidcnt. Erant & alia carnuna , quorum 
cTov μί5υα^, Kx] vl2tjiTi',i. alterum Admcti vocabatur•, altcrum vero 

j .... Lamponis. Senlus vcro eft : Nunquam a- 

pud me convivio cxcipietur, quia eft ebriofus & petulans. ΠΛξοιττξΟί. oLVTi τδ τοτηχ,α. /Τ^ζβ-ηξοι 5ζΤ\ loV 
J^oμov. 

ΠΛξυσχίΐζ. ei<i@^ τταξοίμ'ιας. και ονομΛ χΰζ^ον. « 
* μ>ιτηξ '[S Κυξΰ. as faV, ^Λί. '/va 8v <φύγ>} τΣα) "v^/oictv, 'ζ&αστια!- cus fieret, crederetur eiTe participium , uc Παρίΐ.-θΙιτττ. Prartervedo. Ultcrius abrepto. 
napt)i97)aaBt,. OEftro percita. Furorc corrc- 
pta. Irritans. 

n*poi97)aoi. OEilro agitent. In furorem im- 
pellant. 

napomgoi. Qui curfu pra:ccdunro 

Παριίσατίί. ParyHuis. Provcrbii gcnus. Item 
nomen propnum [mulieris. j Mater Cyri. 

Παρυφί. Ornamentum, quo veitis prictcxi- 
tur. Limbus. 

Πα?. Omnis. Circumfleaitur. Si cnim fe- eQ"); 


-70 ίί^ J' έννέΤΓκ ΠάΐΛΓαλ@«. 

Πασ-α,α,νοι• >ίυσα/4<^οι. και ττασαε^ζ, >ίΐ;σα<:0^. 9α5, /2ά5. Ut igitur hanc fufpicioncra eftu- 
giat, circumfleaitur. 

Πάσα, γϋ τιατςίζ. Quazvis terra eil patria. 
Proverbii vicem obtinec. 

Uxoj-xyitw. Univerfara armaturam. Pano- 
pliam. Cepit autem ραηορίίατη•^ & dtxit. 

ΠαΛταλ®-. Paxillus. Clavus. Clavos tenensj 
fiimulos hoflium cave. 

nWAtVoi. Qui guftarunt. Et -mmc^. ^ b';!^^! ί-τπ Ty '77λ>)§ώ)')^>ίνα(, ά,Μ.' e-jn τδ a.7nyiu<m.- GuftaiTe. Verbum hoc non ilgnificat cibo re- 
e&cq, 'TccLf O^i§a. o\ ίί ηω-πζοι και Ι-τη Ty ττλ)]- Ρ'^"' ^^^ deguftarc, apud Homerum. Re- 

cennores vero iumunt etiampro, cibo fere• gffl^woj. και άτταΓ©", ό ayibT'®^• 

Πασα^ ί' aiyvtwlo ττυλα^. τταρ' *O^>jgii)• «,ι^Τί 
Ty oAotj. μια. 'p Ιώ. 

Πάσ« /tMi;:^o£-vM'. ανπ S", JCJ^^ ττακτοί t^otcs. 
Πασυί. Όνομα, χν^Αον• και Tragoi^ia• Το ^Πασ»;- plere. Et ίτπιτί^. Qui ηοη guftavit. Jcju- 
nus. Qui nec cibum, nec potum guftavit. « 

Πασ-α^ ί' ώ/^Γ. Omnes vero aperta funt por- 
t£. Homerus. [Πασαι hic poficum eft] pro 
όλολ, i. e. totx. Una enim tantum erat [porta.l 

ΠάσΜ μΜχ>.η. Omni machina. Quavis arce. 
Quavis ratione. 

Πάσπί. Pafes. Nomen proprium. Et pro- T@« «^(Κ/δόλιον. ό (ί^έ Πλ(πι5 ύτ@^ μα.Χα.χοζ Ιω τ" verbium : Paietis femiobolus. Hic Pafes in- 
<i>uaxr ττανίωΐ' ίΐ ίν^ξωτταν h /ΛΛ>«ί«, ^ίνήνοχ_&/, ω- genio molli fuit &: efFoeminato ; fed omnes 
9E 6/, τ e-^raoK^i' αύτΒ και J^T-Tri-a -τπλυτίλϊί οζ^- morcales arte magica fupera vit : adeo uc prx- 
c8«/, κ*) od^xovejiSlHs -nvis, «καΐ ^άλ.χ αφανίϊ %"S & incantadonibusfuisefficeret, utcoe. 
/. / 7^ ^ .V , - /9'. i 5 ~ ' "^ lumptuofe confpicerentur & prieterea 
ττα^ΐα >ivece^. ei^. Ja ^ ,μ,^^βοΜον cy. ^α? α.- nonnulli, qui ad menfam miniftrarent: ea- 
ToT 7t?';tdi>j/Av31', Ό :ij!^5^Jo^Vov vuf αύτδ του -τπ- demque omnia rurfus evanefcerenr. Habuit 
«ττζ^ττίΒίπ, -τταρ ων »ι')•«λεν liveTcQOi/, ei ΙίβΰλίΙο, tcx- & femiobolum, ex mina ab ipfo fa£tum: quV 
λιν -^ap a^rJ weiwelo. και Άττζ^ιων Je S ^ζΛμ- cumab ijDfo datus eflet vendentibus, a qui- 
' ■ ■ - -■ ■ bus ahquid emere volebar, apud ipfum rur- 

fus inveniebatur, fi voluiflet. Meminic ejus 
& Apion Grammaticus in libro de Mago. 

Πχσ•Λ τιχνν). Omni artc. Quavis racione. 
Quovis modo. Ariftophanes Lyfiflrata : Tu 

4 'Ηλ»5 x.(cf.-mt, m κ.] Ell vcrfus ad ibmniorum interpretatio • 
nem pertinens, qui legitur etiam apud Aftrampfychum & Nice- 
phorum. At prior pro βλίτπ, habet /SAt-m?; pofterior vcro, tii, 

5 Οΰ^ι ϊτη α -ίϋΧηζω^^ιαι, α'»' t5ri 5" aV.j Hxc funt verba A- 
thensi lib. i. pag. zj•. ιό. Sed ibi plura hanc in le.n ieguntur, 
qui Suidas brevitatis gratia oniifit. μα,τίχΐί μημοηυ{ α,υτδ h rcS 'o^i μαυγα. 

Πάσ•/) τί-χν-Λ. Ικ 'τταντΌζΤζότία. '" ΆζΑ<^φ<χηιί Αυ- 
σιςρχτψ 

ι ria^yiitcciimin ^υμ,^] Locus eft corruptus , quem lic fcriben- 
dum puto, ζΓαι^.κΛηΐίηι<π ')vfiiit : i. e. mcntein tranfverfam rapi- 
ant; vel, ad inlaniam adigant: a jrayixa&ififM») quod diilura 
fuerit pro 5r«2^f ji», i. e. tranlverium auterre: unde παζο^'φίξ®', 
cui non eft mens fana. Certe Hcfychius η ■α-»ζ^φαζ<^ exponit 
t|e«!i<a5; 8c Suidas pari modo το TTa^iifuaa hic interpretatur l^i- 
^χ,υΐα: unde patet -n -α-Λς^ιίρΰιι, ii adtive fjmatur (fic autem 
nonnunquam Cumi certutn eft) per ττα^χ-φίζίν , vcl, per ζγ^,/η/.- 
x«2iip£fH» exponi pofTe. Eft & alia conjeftura, quam lcitorem 
non cehbo. Videtur enim etiam legi pofTe, Ιτηξί^Ισαη '^j^^iOv. 
quK quidem conjeftura ideo non poterit videri inepca, quod ipfe 
Siiidas proxitne ante τί νΛ^ί•ηιΰ!τα, exponat, ejsif^Wow. Quare e- 
ligat Leftor; vel melius quid ipfe iii medium afferat. 

2 Ή μ,ί,-ηι^ "S Ki/'f «] Vide Xenophontem lib. ι . ae Expedit. Cyri, 
fub initium. 

3 UitoictyiL•. τακ)9τλ.] Scholiafta Ariftophanis ad Atharmnf. 

Tom. 111. 6 Πας Όμιίιξα] II. Β. ν. 809. 

7 Το Πύηιης ίιμ>ιαζάλιον. ο ϋ Π.] H.EC, & qui fequuntur, adf 
verbuni leguntur etiain fupra v. Ή/ζ^ιαζίλΐόΐ. 

8 Kkm τηιλιψ ιίφιΜη ■mif^ }<>"^] H.vc verba defunt in prioribus 
Editt. quar ex MS'^. Parii". revocavi. 

g Έχ ftivxi] Locus eft fufpeftus. Portus legeridotn putabat-aS* 
ι<<3(^ΐΛί. Sed S7IJ&I. 

10 'Αε/<πφ»ί)αΛυί!η)ΐίτν{] Pag.86i. (ffo. Ed. Bai! P.) $t η Α 

Σϋ <ϊ' »1? θ|^ολ«.σ«ί, -τΤΛσΗ τίχιιη /ΖΒζβί eaui^iy 

i Ατα/) Τ» ^e©^ e/3a ^ig /(Λ τ Ιΐασιαχ. 

Πλ(7ι^6!Ι. αομα, ΘίΛί. 
ΐΪΛσΐϊφ^.^ οϊομχ, KVSJOY. 
ΓίΛσίαν.* οίιομχ '^α.τηζ^ην• 
Παχηφά,η. αομχ ®ίχζ. 
Πχσττάλ}]. ' y\ άλευξοτΜίΠί• Το ΚιτΆοί τ« A\ivpe. 

ΠαοΓά). το γι^μ3\' >ίΐΊκΜ. 
Παία?. ο παφοί. ο νυμψαν. 
Πα?Ε(λ>?. * ί Ιοι^ίτίΐ τ^μίζβί τ» hiouiTS. ^ ΠΛ9ίλ>) 
ie, το ζύσ-μΛ τβ <Γϊρ/ΛαΙ©^. 

na<iB(poge(oy. * το <J)£goi' το» τπι^όϊ. 

ΓίΛοτυ^ί. τηινΙίλΖζ. QsxxjhS^s' Ει /*>( bTza τε 
^βσι τιαατυίι. e?; χα) ly λυτΌμΙλοα Φ2§ί)(/α.τνί. 

Πάο^ί0. ''Ότ: « aMoiajmSj καΙ ολώ)? το '7Τα.(^{/^ 
ilT^oV το it4^, ί/Τ-ΐ «φθοζ^κ ciyi»• το ie, eiV τίλίΐ'ωστ^ 
•ττά.^^ -^' xatj ό μΰi^y\■τ)'^ζ 'xj^so ts ΛιΓ^σκαλ», και 
tt>s>vO(5Toq, α,λλ' QOt eii φ5θζ^^ «.ΜΙ eis τίΧύωσίι 
a,y>fjdiJ^. το 7^' ci αύτω ί1ΐ4ϋά/ΛΊ ιζ^ίγύο^ €ΐ'ί e/- 
e/>yijav. ara» Jtal « cti'c9>j<7ii otMoiSTocj κοι) '^λΟ|^<|, 
"X^sra τ αίοδίίτ»» βίί τίλίίασί;» kyjid^ijy κ*ί 6«, Jl/- 

Π.a.(^y\L•a.. '^a.^m lji\{. 

Πατάχ/ΐ/ίΛ. ΛϊΤί Τ8 λ4λ@«, ΧΛί •;ταίΒ/ίγ@«. 

nara-y^. 4'όί'©"• '"Ά>«,')-4αί• Οι'^γα} ie «- 
κνοϊ]ο τ αι.;^ξοι')£ώ)ΐ!, και μυχ^,μΛίχ βοαίϊ Λτηλοωνομβ- 
rav, και ττάττχ•/^ -^ νλ>ΐ5 'ημίθ/^Υ[ί. 

Ου -TrtJp, " 5^ hςβL•■mVy ν ζ^φ^m rrcoLrrty^. 
χα* Αιλιανόί' 'Άφνω -^αίαγ©^ ΛχζίΙ(ΐϋ{ τ Άυξων. 

nz'^yS<n. -ψίίρδΊπν. Έ'τπττα.'^γανΊ'ίζ καιί^ν» τι>ί 
κα» τυμ-τΐο-ΐιω 'Ι'τηρ^ί τ« φόρτ^/ οί βίρβαξοι. και 
αΙ»')-ΐί• Ό <ίί λαν^άν^ , τ« 7rveu^a']@« σφό<ί\>Λ wa- 

Παταγ» '* ^^ei8. aPTi ? κ€ζβίμίία.6ν. μίΐ»ί Το 

« 'EF«ie|M.eaii»] Sic & apud AriHophanem rclcribendum eft; 
apud queni hodie kgitur ^κςμιοαζ»•. pro quo qutdam diviiim fcri- 

bunt tit stffitjoaz9, 

1 *Ae/(iw?av« Νί^ίλΛίίΙ Pac. 6o. Ed. Baf. P. 

} Πιαϊν^} Vidc Harpocrationcm. 

4 Ώαχπα>. evef^ "τζαιτ-} Ex Flarporrationc. 

f Παίΐσ-αλί. » άλΛ^ηη^. -π λίπττιι ?λ\-1 Nota h.XC invcrft 
eft, utpote qux non pcrtinet ad voceiii π-χα-τιζίλν, icd tlxjj^ryim,, 
ut patct cx iplb Suida lupra v. ' ΚΧΑ,ρ^ -ninc,, ubi eadcm leguntur. 

6 Uasi/Au. β f^.J Etymologus: Πα^ΐι'λιι, iniji,cu>i tIuj TtX^micw 
ίμά^^ιν ? cnaurS. }in7Ki Ji c« ? ττΰί & 'S τ/Αί^. ci ^ τιλΗΚΤΟί njerO) β tibifit otium•, fub vefpcrani eam adi, 
^ quavis ratione glandem illi inde. 

Ylxaauc,. Pafias. h.x\Άo^^\i■^x\Q^Nιώibus : Sed 
quod debitum mihi reflat ροβ Tafiam ? 

ΠασιθΙν). Pafithea. Nomen Dear. 
Πασίΐ'@-. Pafinus. Ncmen proprium. 
rieumy. Pafio. Nomen nummularii. 
Τ1χσ\φί^\. Pafiphae. Nomen Dex. 
ΥΙαστίάκ•»]. Άλίυ§3πισΐ5 clT: tenuifllma fari-^ 
nx pars, qu^ etiam τιαστίο-Μ vocatur. 

naco-o). Gufto. Genitivo jungitur. 
ΠχςΐΙζ. Ί halamus. Idcm quod τ^αςίί. 
Πχτί'Ιλ.τ}. Ukimus anni dies. Πα^λ»; vero> 
ramentum corii. 

ΠχςΏφοξίϊον. Paftophorium. Sive id, quod 
rrov 7ia.<iov, i. e. thalamum fert. 

ΠαατυΓϊί. Prorfus. Omnino. Thucydides: 
Νίβ [^Oerumfit,^ eos funditus periiffe. Hoc 
quidani ignorantes, fcribunt ^ταΛτυίί Vox 
hasc eciam reperitur apud Pherecratem in Αύ- 

Παοα-υίί'ίΐ. Cum omni impetu. Cum toto 
exercitu. Cum omnibus copiis. Concordi 
animorum voluntate. 

ν\ί<^\Ί. Pati. Affici. Mutatio, & genera- 
liter quxvis pafllo, qua ab altero afficimur, 
duplex eft: altera ad corruptionem •, alcera 
vero ad perfeftionem perducens. Nam di- 
fcipulus a magiftro afficitur & mutatur : at 
idem non ad corruptionem, fed ad perfeiti- 
onem perducitur. Quod enim in eo faculca- 
te tantum eft, ad adtionem perducitur. Sic 
& fenfus afficitur & patitur a fenfilibus, dum 
ad perfeftionem, id eil, a facukate ad adi- 
onem perducitur. 

riaj^jiTja. Muliebria pati cupit. 

Y\<Λ.'viγΛμJX. [Proprie, ίΐΓερϊϋυ3, fonitus. 
Item, figuratcj garrulus, loquax, callidus. 
Menander: Venijtin huc loqiiaaffime? 

ϊ\ά.τα,γ>ζ. Strepitus. Agathias: Ejulatus 
aittem audiebatur riifliconim•, ό- mugitus bo- 
um, qtii abigebantiir•, & lignorum, qu£ cade- 
batitur•, fonus. 

nara.'jP5. Sonus. Strcpitus. Non ignis-, non 
haflariimi nec gladiornm βτ6ρηη$. tc ^"Elia- 
nus: Κορ€ηΐεβοτΊιΐ'ηιβΐ6ρΊίη5 auditur. 

UaLWLyHcn. Strepunt. Strepitumedunt. Bar- 
bari tintinnabidiim qnoddam & tympamim pul- 
fantes. Et itcrum : Ille vero latet^ ΐ'εηΐο ve- 
hementer flrepente. 

Πάτα)» yjt^aM. Strcpitus oUulx. Velj tc- 

7 Πατίλιι] Tmo. ωτΛ-ήλν. Vide infra h. v. 

8 Παίίψοζίΐιι»] Vel, wKsi^og/i»»: qua vocc uii funt lxx Inter• 
prctes. 

9 'Ov i K»o(«n5, ί Ολα? η zr.] Confer Noftrum fuprav.'AA• 

10 Ά;/χ.9-ι«] Lib. Ι. pafT. ip, 

1 1 Ού κΖς, i h^^Tat, κ |i^.J Vcrba hzc decerpta funt ex Ept- 
grammatc in Ajacem, quod intcgrum legitur Anthol. lib. iii. 
cap. X I V. pa^. ^44. 

1 1 Πατκ'/» ρ^τξίΐκ. af-n 5! xijaifiiiB] Sic habct optimus MS. At 
At in prioribus Editt. & reliquis MSS. miaus refte legitur, τηχτύ• rt Α 

ΠΛτ|αλίνσα{. 'ΖίτζβΟ'τπί^αϋΐ. 
Πχ'^χλοί. το τυ^ίν. 

' Ύ7ία.7ηΐζίχ^{ν έ%»Λ μ^\^Ί ττάτ]*λίν. 

nxT\aux.tm. kv/ip "^τη συχΰφΛντίοί τ β'ιον -τΤοι»- 

tW ΐ'ίΛ'ΐ'• S\'Sx?^ilo (ie και aj κλίτΗ»!?, κ*ι '^i;^- 
§υ;\^@*'' ω^ί και yMμcύS>iΐ(Qvij Ιτη ΤΗΤοΐί. 

ΓΊΛί^Λίκιαι;. ' Όνομχ χ^ατΐΐβ, και τοι^ρυ;^». 

* XpJffia χτηφΒΆ toh Πχ-τΙχΙχ^ΐί eμφ^py\. 

Πχτχζ{. 'ΟτΌίν <ίέ Aeyvt ό Π§οφι»τ}5ί, Παταξεί 
τΣ«/ ))ΐΊ' ΤαΓ λονο) Τ8 ςομχΐφ' χυτά' y '^Si >ϊίί 
λεγ\, αλλχ 'arfi^ tW ίμοίρτιαν. άζ το, ΈγίνίΙο ^ 
yi" 7Γα.σ«. ^ι^ίΐλ©" 'ei'. -Ζίε,ί χμχρίλ,ζίι. και ο Άβζ^χμ 
icwTvv Ιζ£^τί\ίζαν, Έγα ιΐμ] γΐί και σττοίο^) Ae- 
y^. και 'τΐχλ.Λ' Έ/ τίΓ ζ^Μ αυτ» g^ScTtycB^ τα. h- 
τίί2ίχ Λ'3τ8. τΖα/ 5^7E^ Xiyj)i. 

naTac\j-<j. Trh^-^u. Ό ίί Χχ^αι το 0:ρ@^, ττα- 
ταΛτΊ "^^ 9ϊρ»• 

ττ©-" ^Η; ίέ Τ8 κ?•^>)7«Α<ν« -^Στε^ί τπχΐ' Τβ άτταγ- 
>iA\o/xV''i' εκ'Τ^λνίξΐί. Ojot ')^' ϊμφύτ^ <Γΐ<λια< και 
ΛτηΐζΑΧζ τ 'τπιλίμιχ.ων kvxvn-^xjud^MS /jdjj toh ωσι, 
'Τί^οςρΙίγιμ^^ζ Sii lOiS οφΒχλμοϊζ, 7ca}(t^yya;} S'i τ« 
;i5tpiict, iet τ: ίχασίοΟτ^ι Ιλττίζαΐ!, toIs '^)(^f^joii 

Πατ«σαί. ■Ju:'^(pgoy»cTO5. Άρριανοί" Ai^ixi τε 
ί!ϊί•^/2αί, αί /3ασιλ6? 6ι^α.•κί, και ogxej τΐα,τηση,ί, 85 

Ά/οα,^Κί 7^' e^u5, κ^ 7Π>λυ7ίς^//μων, i^i' αΓ- 

σωττο? 7Γί7Γατλ)Κ5ί5. 

ΠαT(^@". όνο,αα κι/^ίον. 

Πατ©-. cSii. Πάτοι- ανθξωτπϊ^ aXeiito•/. *'Ό- 
μΛίξ(^. 

ΠίΤα/^οι. νβζ/ζο,(^οι. 

Πα/^λοί«<. 7!a\?pTvBy\i- χ^ τιύΙςβίΧαιΧζ, ο cLvtos. 

ΥΙχΙξίύί. Ό '^cn ΠοίΙξαν. » St>L•x.yι, llalger άζ Μυ- 
g5i/i, ό τ Mugii);', « ί^^κ», ΤαΤ Mygei. Ae>4^ ίέ και 
Πούξ'Λίίύί. « -^τολι? 1^' Πά^α(. 

Ι '[TmmTei^j ί'χ.] Senarius hic legitur apud Ariftophanem £ί•- 
dtfiax.. pag. 751. C491. Ed- Baf. P.) 

2 nccTJcux.lat. cnDi^ jcA.j Ex Harpocrattone. 

5 Uu-fjcuy^i ©Ei)('. 01 ii<tTla4nst Φβι»ικ.] Hsc Suidas haufit ex He- 
rodoto: ied qui lib. III. pag. iii. exprefTe tradic, Patt3ecos Deos 
in proris naviLim a Phoenicibus collocari folitos fuifle: cum con- 
tra Suidas in puppi ledcm iifdem alVignet. En verba Herodoti: 'Έ- 
f) γ> 75 'ϋφαΐΐϋ τί1ρ«λ/{^ τνΐπ Φοαικίοοη UcclcuKotn ίμβφίξίΐχττι , τΒί 

«; Φ«ΐΓ(χΐί ci TJfij '»ffcji]« τ τξιίξίων «feeV'"'" Hinc igitur Sui- fi Α 

fto!. Α partc totum iniclligitur. Vafa vcrd 
fidlilia ad fontcs confnnguntur. Ollx cn.im 
in aquam non immcrguntur. 

rixTlaAsSaotf. Clavis affigcre. 

Πάτ^αλον. [Proprie, paxillum. Scd figuratCi'] 
quamvis rem vihnimam & minimi prctii. [A- 
riftophaiies:] Jni/e redire licet illiSi ne paxil- 
liim quidem hauentibiis. 

Πα^^«/.κίίi)y. Patta:cion. Vir, cui quxftus e-i 
ratcalumniis alios vexarc-, quiquc id opcram 
dabac , ut adolefcentes intcgra; famaz & ex- 
iftimationis lacefleret. Idem etiam male ail- 
diebac ut fur, & parictum pcrfoiror: adco 
Ut a Comicis quoqiic ideo pcritringcrctur. 

Ylx-^djMw. PattcEcion. Nomen furis, & pa- 
rietum perfoflbris. 

Πάτίοακοι Θίοί. Dii Pattxci. Pattacci, Dii 
Phoenicii, in puppibus navium collocari fo- 
lebanr. -f \Smiiiacra^\ ex auro obryzo con- 
fe^ia•, 0" Ψαΐίί£ά$ Jimilia. 

Πχτχζει. Quum Propheta dicit, [^eusl 
percutiet terram fermone oris fui •, nondetcr- 
ra, fcd de pcccatis loquitur. Ut&ilIud,F4- 
rta ejl terra omnis unum labnim. Ec Abraha- 
miis fc ipfe extenuans, Ego fum-,mo^\x.i ter- 
ra & cmis. Et iterum : In ejus vita ad ηΊΙή- 
lum reda^ia fiint ejus inteflma. Ventrem fi- 
gniiicare vuk. 

Uxrxos\. Percutit. Ferit. llle vero corte^ 
pto gladio, pe^iiis percntit. 

na^tcNTvo-vi. Propter metum palpicante. De- 
xippus : Ί)ηχ 'vero ad quemvis nuntimn, qui 
afferebatiiri animo conjternabatur. Cum enim 
ob infitam timiditatem j & rerum bellicarum 
imperitiam•, arreiits ejfet auribitSiOCulifque per - 
turbatisi & corde palpitantet qnafi identidem 
novi aliqiiid auditurus-, milites, quibus ipfe 
praerat-, manifefie inde conjickbant, eiim fu-^ 
gam animo agitare. 

r[xr'fi<roLi. Qui conculcavit. Qui contcmp- 
ilt. Arrianus. Et fide 'violata-, qιιamRegide'• 
derati &fpretojurejura7idoy quoje objtrinxerat. 

Πατ>Τ<τα(. Calcarc. Terere. Immorari. Ari- 
itophanes: Indo5iusenimesy nec ciiriofusinec 
<:_y£Jopum quidem trivifli. Dicitur de indo- 
dVis & imperitis. 

Πα-πν©'. Patinus. Nomen propriuni. 

Πάτ@-. Via trita. [Locus, ubi horaines ver- 
fari folent.] Vitans loca, ubi homines verfari 
folent. Homerus. 

naTyaVoi. Conculcati. Contumeliofe tra^ 
itati. 

Παΐ£9ί•λοι'α?. Patricida. Et -ζχίς^ίύχζ^ idem.• 

Ud^w. Patreiifis, five, qui ell exurbePa- 
tris. Dativus efl: Πα1§ί7: ut a Mugsi/j, Myren- 
fis, fic Dativus, MugeT. Dicituretiamna^sttsi/?. 
Nomen enim urbis eft Πά^οί• 

Jam emcndabis. Confer Stanlejum in notis ad ^fchyl. Sc^tim 
contra Theb. v. 114. 

4 ΧξύσΐΛ cHmpe.] Eft verfus Jambicus.fcd qui ficfaibendus efts 

Sic enim metrum faltem ei conftabit. De fenfu veto propterbfe* 
vitatcm fragmenti nihil certi ftatui poteft. 

{■ •Α&(ίίί>«ν„] A-vihis. pag. j-oj. (38?- Ed. Bif. P.) Vide β. 
iiam fupra v. ■A/K«tJ>!T©-. 

l 6 "ΟΜ-Μ©-] 11• Ζ. ν. 2ο3!, , 

Η a tii■τςf,4> 60 Π Α φυλ». 

Ποβίλίρΐ^ΐ'ί• κ=ί•ί ncu^Acip-^iov. 

rixld/ta)'. ;)(;'^§aq. Cj)uAaf• τίτταρχιοί. 

rixlei"'"©"• * ντ"@^ ϊίχμΛοτν ' 69Π 'lo/3iotva /2icri- 
λεωί. Zti ia C /λ, Αυ^Οζ- 'os ιτί"? ^ T^ φΜ-νομί- 
νωι )) /Οί^^έχοιΊύίν oyiyMm ■τιχμάρσιαί α.χζ^β•^ί lu> 

ΠχΙζ}'ί^φ*. 7ΐα.τ)ιρ ? κοινό. Ό Se '7αμ'π{ Osfiiy- 

τιλανΤΛζ όίξίΛ. naJeijuoi (J* <χ^ ovits Ιτυγ•;<^νον. 
ήΐ" Ό * βασιλίυ; Θίοίόσιφ^ οργ^ τ» <τζςβζ ΆηΙο-^^ν 
τον ΠρΜνιΤΰσιΊον, D^^ ^X-t\Jii\a. ils xoijotnaxnv, Ι^ίψα- 
f>|ffi Dd^TOL^tv, ewavii' h τοΊζ ΠχίζΑκίοίί /*» TtAiiv. 
S\o καΐ 3t9i}">'gs9); ό Π^οίιτοσί]©* ττ)? -n^nij και e<h)- 
(ttocnev')"*;, κα) ef τΌίζ ΙίξίΖσι 5t5t?era>^. 

ΓΙχΙξοκ\γ,ί. ονομχ. xutnv. και παξοι^ΐΛ* Έκ Πα- 
τςοκ\ίβζ. ίτη τ ρυττάνΊων καΐ αυχ^μ^αν. ' Πα^ο- 
κλίί 7^' eyivelo 'A^!a;ca@«, -^ίλνίη©- σφο</)οα., άλ- 
Χίίΐ5 J^e xji^^ios TtSy κα) φίλο;:^^ρ>)/^1@«', και wn- 
τηζ' 0925 'evexii' tjTs φέίι^λια^ Ίί^να. οι ίΐΛ 'Ζΰζβτΐί- 
ί^ζ , φνλΛχγΐί 'ίνί-χοί. τ ;^γμά.Ίαιν, κ*< γλί^ι^ρ» ^ιβ• 
ό Πλ8Τ@^ 8V έ§ωτάι,«ν@*, τό^εν /Εαίιζείί; Έκ 
Πα^οκλέΒί, e(p>j. 

Πχ^οκλ.®^. ονο/χα κ^^χο/. κχ» ^ κλνιΖί-κ», ώ Πχ- 
τςοΗ^ί, κα», ώ rixlgs^Aeis. 

Πχ^ονο/ΛΒ/^οι. οι ΤΒί i©^j4 Τ TfaTegii;' fSr^h- 
hfjd^n$ ν'ομΗζ TJlgsiiTii. 

ΠαίΓ匿Λ?)]5. Ό TOV τίατίζ^ τύτίΐωϊ. 

nalgofoi,. ΤΛ τταΐ^ίκα. 

Πχΐξάζον'δε.. ΤΛ τ5 TTotlgoi <Φ§οι'81'']λ. 

Πχ^ααν. Πχ/ξδιΓχ AeyBcnv οι piiTugei, οταΐί αύτπΐί 
ό λο'γ®^ V '^^ ^viAi^iiTOiV , '^ TBTraf. * Ίσοα©"-• 
Ά-ττίχρΑίνω γ^" ύμΤν, άδ CiTJc έ9ϊ ΤΜί 'β7>£λ>ι§Β το ^- 
eiov T87D, Sil" ΙγΐητΌ Troii, ιχλ?0 ύ)ί ίώ 7ia'^JOv Αυ- 
<ημ^ίΐ Tcif τταΐ^ί Μί/ίκ^τοί. ο ίί Auar/^jjs e^e 
τχ 7Γ*1§ωα 'τΤΛ.νίΛ. 'Πχτ^^χ ίε Agyacn, τχ e'^>;, 
και ΤΛ νόμιμα,, κχι τλ /.αιςτι^^α, και τλ? eogrxj. 
*Avltif5r Τβτο Sl Τ85 νο'^^Βί «iiiiijs '^cOeJlss και ^τα- 

λΛΑΒί ΟπΟζ ύ/ΧίΙ'. Πχ/^/ΐκον <}^2, OTK.V 'Zjfei 'ΐΣΤζ^σίίΐ'ΤΓΒ 

Ι Πατ?"!?• γι <Μ ϋ TTOTfot 5^»»•] Photius in Lexico inedito habet, 
neWiK. i cit ΐί «ύτΒ ττατ^βς yivtmc,. Scd, ut verum fatear, &: vox, 
8c iiitcrpretatio hxc niihi Uilpefta cft. 

1 riaTftxi®-] Hujiis Patncii, e Lydia oriundi.mcminit Ammia- 
nus MarccU. lib. χλίχ. pag. 387. itemquc Zolimus lib. iv. pag. 

7+4•• 

j 'Ettj ΊοίΐΛ*?] Potius, fwi Οΰήλιιτ^. Vide Marccllinum & 
2,olinium locis laudatis. 

4 Ό βΛίΐλίη QwfiSn®^ όξγη ■nf <!if-] Hxc ex Eunapio defcri- Πχ7ς•>ιί. Generatio ex patre. Et 'ττά.τςν,ί, pa- 
trise, pro 7ra1eii@-, poetice apud Homerum. 
ria^e/ii vero, eil tribus. 

Παΐ6ΐχρ;^5. Patriarcha. Et 'ΧχΙίχΛρ-^ζΐον, Pa- 
triarchiE domus. 

na1e^5t|'. Regiones. Tribus- Locorum pra:- 
fefturx. 

rictlej/.i©-. Patricius. Hic floruit fubjovia- 
no Imperatore, fuitque Lydus : qui pha;no- 
menorum cceleftium, & fignorum occurren- 
tium conjedtor erat acutiilimus. 

Πα1^!κι@-. Patricius, five, pater Reipu- 
blicx. lile vero mittit legatos-, ordinis Sena- 
torii principes , ό" ampla dignitate praditos 
viros. Erant enim fatricii. f Imperator 
Theoaofius ob iram•, qiiam conceperat adverjus 
Antiochttm Ψτίεροβΐίίΐη^ laja majeflatis rewmy 
edi^o vetuit-, ne qttis eunuchus inter Tatri- 
cios cenferetur. ^are etiam Trapofitiis ille 
dignitate fiia privatus•) bonifque ejus publica- 
tiSitnfacerdottim ordinem adjcripttis efl. 

Πά']5<(g^ Θίο5. Patrius Dcus. 

ΠχΊξοκλϊί?. Pacrocles. Nomenproprium. Ec 
proverbium: ExTatroclis domo. Dicicurde 
hominibus fordidis 8c fqualore obfitis. Pa- 
trocles enim Athenienfis valde dives quidem 
fuitj at homo vitx fordidx, & avarus, & te- 
nax : qui adeo parcus erat, ut neminetn ad 
fe accedere fineretj propter nimiam parfimo- 
niam, & avaritiam. Plutus igitur inter- 
rogatuS) unde veniret ? Ex Patroclis domo, 
reipondit. 

Πά7ς>οκλ@^. Patroclus. Nomen proprium. 
Et vocacivus , S Πχ^Γοκλε , ο Patrocle. Et ω 
Πα^όκλεΐ5, Ο Patrocles : [a redo Πα^οκλί>ΐί.] 

ϊΙα.^οΊομ^μ^'ίΐ. Qui leges a majoribus tradi- 
tas obfervanc. 

ΠαίΓοξο(Λς>;5. Qui patrem verberat. Patris 
percuflTor. 

Πα,^χα Trof^evB. Virginis pupilliE, vel pa- 
rentibus orbatiE} ad quam univerfa patris h^- 
reditas pertiner. 

Πα1§(£α. Paterna. 

Πχΐξάζοι^α. Eum, qui patrem imitatur. Vel, 
qui eadem mente prxditus eftj ac pater. 

Πα^αΐ'ΐκοί' li-^y^ov. Jus Patronatus. 

Πα^ααΐ'. Oratores vocem -jrxlgija adhibent, 
cum de patrimonioj vel locis verba faciunc; 
Ifxus : 'Declaro enim 'vobis , agrum hunc nec 
ejfe-, nec fuijfe unqHatn pupilL• b£redis-,fed ex 
paterna hareditate obvenijfe Lyfimeni•) patri 
Menecratis. Lyfimenes vero omnimn bonorum 
paternorum hares erat. Πχ^ιχ vcro dicunt de 
moribus, inftitutis, niyfteriis, & feftis. Anti- 
phon : Cum fciret•, patrias & antiqnas vobis 
leges ejfe. Πχ^ίικοί' denique dicuntj cum de per- 

ptaeiTcexiilimo: quse ctiam leguntur fupra v. Ά»ώχ(^ ό ngjci- 

•min-nii, V. Ει/ν5χ©-, & V. Θιβίη'ίΙ®' i ΜΊχξ• 

5 Πατίβκλί? ψ lylnn 'Ajtit.] Hxc defcripta fuot ex Enarratore 
Comici ad Plutiim, pag. i o. (6. Ed. Bal". ?.) 

6 Ίιτκ?^] Piiotius in Lexico MS. addit, cl -nS rssfa^ Λιακλία. 

7 ritcTfia Λ λ/γκιπ, TO fC] Amnionius: n«7f(« wwTfaiuip ί infr^t- •iDicivlaji τ \όγ>ν. Kou\ ru-mv a.^ioPftii, !^^ το tco.- 
tsjixo; αύΓάΓ<φίλ@• iit-ctf. ΑιιχΙνήζ h τω χτ} Kth- 

τιτύξΐζ Βίΐ•^. άί χ.λ\ ο ιΖΒζβζ /twilgos, μ'^^ωζ. κ*1 μη- 
τςαν, χΛΐ -ττΛΤζων. 

Παιιέ, ' -τταυ', ώ Λο"77θ5' Ερμη. νίχ^ον ψ ον'^ 
τον KAtavtt eAoiJbgij. ifl^ ^e Ιω ΤΌΪί ■^χ^α.Ιοΐί tus 
'^πΐ'.^ομ^ϋί μη λοι^ξίΐν. 

ΠοίΤλ*. Λναττοί/ίΠί. Kctj τ<3 Sn Xi')s>,id/Jov, 'τταΖ- 
σΐί YS-^S μαζον ^y^v. ίΐ3^ ci τι^ίκαν αΐζίσ^ ry- 

βίβλίχ α^φοζβ(.. 

Πα.ΐ/λ@^ Τιί^ίί^, pnTtc)/), >ί^ναΐ5 ;(Τ:^ τοι» Φίλωνα 
τον huliXior 'os βτη 'AJyiava τ« β>α.<η\ζα>ζ τιψίσίΐίύ- 
ovLi, μΛ\}ξ07ηλιν tIu/ Τύξον ΙτηΙ^,σιν. Ίγζ^-^ Te- 
χνία/ ρητΌίΑκΙω, ΐΐρογ^μνά,σμοβα., MeAeTOts. 

Παΐ/λ®", <Ριλό(7Όίρ@-. Ε'ιστχ,γύγΙίί/ Ά^ολογίΌ^, 

Πλΐ/λ©^ Γίρ^αΐί^, (πχριςπί' ό γζ^ί-^ας, 'ότι yi 
Λυσία Ιΐΐ τα, 'ΐ^ ths 'lipixf άτνί ^§έΛ5 βίβλίοίβ. 
'ΎτημημαΆα. ί'ίζ Τΰζ λοι-^*»? λόγα$ ^ Λοοη». 

Π<χΐ/λ@^ AtyfTi?'©', έ% -ττίζ Αυιωιν, σΌφιςιΐζ, 
ψ$ B)](ra-£X(i)v®-, τ» καΐ ΔιΛ/^ίί», ^ejivas έ-τπ τ» 
^αΐ7ΐλίίι)5 KavfavTivB. λΙ^ϊ/Μ•/)]^. 

Πα.υλ@^.' ζτ<^ lyiVilo συγχ^ρονφ' 'MO.vivL•, το 
yiy®' ΧΛμΰίτα.Ύίυζ, 'Avltop^ic^ τνζ μΛ•γίλ.γ^ αζς^- 
J)>@^' ^os ■^\λλοϊ Λν^ξατην ilvaj) τον Kvcaov Ιβ\Λσφη- 
μΜοτν. ώσ'!^ ^Ι us "t\gL':^v TYJ ΤΖζβφνιτούν^ 8τ» καΐ 
dt clxjtcS yiyim^wi τβ ©es xoyn τίω oIjchw. \iJvi 

ίΖϋ^^ί ίαωτα,ζ nvcuf ττανταττασιν 6V Xfi^Ti^, as άλλ» 
evT@« αυΤ8 τβ XtiTS, και αλ\8 τ» ev αύτω 5(^- 
7Bi;cBVT@- ΘίΒ λόγΒ. auTcq judp Ο) iSfaTai φυα^ ? 
jUfctv φυσϊν, και τα.5 S\io, χ^καί και ίΐισψ-Αμωί 'iib 
Χ£^Γ8 A£>icQOt/• τΏ /4") ^®*' avaage'oT{ τϊίί 3"eaTii- 
τ@-• το Μ, Trls αν5ξώ)77ΐιτ«']@*. 

Παι/λ@^.* ντ@- f^ Χ/)υσάν58 ττι'ί Να^α^.ανίίί 
Έκ'ίλ'ίσιας 'Ζϋζβί^Π'χ.αιί^ t^j^Tigov ^tV λό>ώΐ' 'Ρω^αϊ- 
και» ίίί^(:καλ@>• ία», τον J^s ^^χμμ,ΐάίν-ον 'Tiiiov ti^- 
TK.Ai-Trav, έτπ τ ά,σχνίιχογ έτ^τπι /2ίον• και (τυςχ- 

τίξον τ ίν ΤΜ egiijtta μονα-^ν htTi\<i. ιτΐϋτνσι >ί- 
^^ιν&ν, ο'ΐΒί Ο EOayd/oj φΐήΐη τπζ Ιν τμ 6g>i/iiy ^λΐ^^ 
rcJi^iiv μονΛχβζ. ttxvIol yi &/Λύ»ζ μαμπ/^ν^ 1\ι- 
Τ6λ<|, τία! aujUi•)^ v>)7Eiac, το ολί><χ φθέ/>ΐ<:;Οτΐ/, τ 

Ι Παύε, Λ•«ΰ', ύ Hcar.j Ariftoph. ia Face, pag. 670. (4|•8. Ed. 
Ban F.) 

Άλ' ?α Τ »VJ^' c«EtVei', j</iDp £y'> fliiaj κοίτα. 
Scholiafta ad illum locum : 'Σιηιμ,ίίατζιι ii, 'i-n »ixf κ? χαμ,ωίΐΐ. Λ» 

«»■ Ι? swt t^S» 7r5ii;!«ejK4 Ku^iah»». Vide etiam fupra v» 'Α5ΐι<;60- Π Α ϊίί 

Tona yerba faciuni. Et his honoribus dignta 
tllhabuiis:, quod amicus ipfi patermisejfet. M- 
fchines in orationc contra Ctcfiphonccm. 

ΠΛτςύΐζ. [Dcclinatur] Atticc, -χέτςα. Sic 
autem vocacur patruus, livc fratcr patns: uc 
fratcr matris, μ'ήτςαΐί. Et [in accufativo,] μ'^- 
τςων, & ττάτς-ύΐν. 

rixUe τιαΖ', ω <Γΐ'σττ. T>eJ?ne, άφηε^ domine 
Mercuri. Clconi cnim deFunilo malediccbat. 
Vetitum cnim erac apud antiquos convitiis 
mortuos infedari. 

Πα-ϊλα. Quies. Requies. Et^ quod vulgo 
dicitur, remtjjio mali majus efl maliim. Nani 
ex pluribiis malis minus eitgendum eft. 

ΠαΐΐΑ©- Αι'γ• Paulus TEgineU) mcdicus : 
qui de re medica plures libros fcripfir. 

Παΰλ©-. Paulus Tyrius, orator, ^qualis 
Philonis Bybliij qui ad Adrianum Impera- 
torcni rniiTus legatus, Tyrum metropolim ef- 
fecit. Scripfit Artem Rhctoricam, Progy- 
mnaftnata, & Declamariones. 

ΠαίΙλ®-, Φιλ. Paulus, Philofophus. [Scri- 
pfit] Introduftionem Aftrologice, & Apote- 
lermatica. 

ΓΙαΰλ®^ Υίρμ. Paulus Germinus, Sophiila: 
qui fcripfit, LyfiiE eiTc duos illos libros, qui 
de dono Iphicratis circumfcruntur. Iteiri, 
commentarios in rcliquas Lyfix orationcs. 

Y\aLx%' k\y. Paulus ^gyptius, Lycopoli- 
ta, Sophifta, filius Befarionis, qui & Didy- 
mus diciturj natus fub Imperatore Conftaji- 
tino. Coramentarium [fcripfit.] 

Παΰλ©*. Paulus. Hic fuit Manetis .-Equa- 
lis, genere SamofatenfiS} Antiochix Magn.^ 
Prxiul, qui Dominum nudum elTe hominem 
blafpheme dixit, & ut in unoquoqiie Prophe- 
taruni) fic etiam in ipfo divinum verbum ha- 
bitaile. Unde etiatn duas naturas divifasj & 
inter fe prorfusfeparataSjinChriftoeiTefila- 
tuit,] quaii Chriftus aliud quideflec, & aliud 
in eo habitans Dei verbum. Ha^c eft priraa 
origo peilimarum Sc infauftarum hcErefium, 
& unam tantum naturam, & duas Chrillo 
tribuentium: quarum altera divinitacemeju& 
tolliti altera veroj humanitatem. 

Παΐ;λ(^. Paulus. HiccumChryfanthoNo' 
vatian^ Ecclefix prxfuit : qui prius quidcm 
doftor eloquentire Latinx exfticerat •, poitea 
veroj relifto inilituto Grammatico, advitam 
monafticam tranfiit, colledoque religioforum 
hominum coetu, haud abfimilem monachis 
infolitudinedegentibus vivendi rationem fe- 
ftatuseft. Talis enim eratj quales raonachos 
in folitudine degentes eife oportere Euagrius 
fcribit. Quippe omnia illorum inftituca afll- 
due imitabatur: continuum jejunium, ilu- 

i ''ί.^ΐί-\» iavinM /SA.J Hujus de Rc Medica libri vii. kjdic 
adhuc exftant. 

J Παϊλ®-. έ-Πί lyivfn irly^ixi©' Μαί£»7Ι, -η j<»©- 'Ζαμ$τ^ 
Hsc, & qux fequuntur ufquc ad finem articuli, ad ycrbum defcri- 
pta lunt ex Theodori Presbytcri libello de Incarnatione Domini , 
ut Pearfoiiius obfervaverat. 

4 ΠαΰλΦ'. »t(^ ft^iiu ΧξυσάϋίΗ "? Νίκ/ατ.] TotUS hic articului 
defcriptus eft ex Socratis Hifior. Bccltf. lib. vn. cap. xvii. ut iti• 
dem Pearfonius tnonuit. Η t '^τη•^')' 62 η Α obrt^iti/ TOV Ιμ-^ν^ί' ^λ •?π)Μ.Λ ae χΛΐ ό'ιν» 5ΐΛι e- 
λαί» ά,-πίΐ-^ο. ιχΜ.ά /iiti/ 19 'sS^ Τ8ί τίΐωχία cars- 

TEgc/ 7Τ ^Ώϊζ^ί τςυφίω βλίτην α-Λλα iO-^jt Tats je- 
gjti >iat SiipJ}i\Ui ίυρροσυνχζ τω τ Ι^ωταν S^yfga 
xcLi <^αμναϋΐζ ί%οσ].(.'{ τα. βασιΜιχ. 

Πανζβί. fjdp, Λλλα. μά,λΛ λίγίύΐί• Ι-τία ii ττυ- 

κχΐ οΛί^ΐζ ^ΆίΑςοφίνηζ' Ποίυρ ocwxaai, -^λλ. ίί- 
φζβΙνΛζ. «Ώ ?, ολι')-α ΥΜμω^σΌί,ζ. αμααί τω, 
'Ή * ολίγιν οι τοαΛί soixum γΐΙνΛίο Τυ^υζ. 

ΠανξόλΛί. ονο/.ιχ vJjij.m. ύτ@« ι\οζ Uv ΦχλΛ- 

αντ» Yuvau:w5. 

ΛακΛ^κα.. Χρονικά,. Πέ£/ ΑμψΆΊνονων. ilitjL -mv 

Παι/αανίΟί* ΚΜΤΆρίυί, σνφι<^ί, συγχ^ρονφ' Ά- 
6ί5ΐ/<ί8" « μίμ^^^ <ί'ί ΦίίΙ^λ» ρ>)7Πρ@>• Φίλθ'<ϋΒΛΐ@* 
cV TDis Βίοΐί T^/ ΣοιριςΏ/. έρ^Λ^Ι* 'σ£ί XuUTOL^iai 
βιζχΊον %. ΓίροβλΥΐμΛταν βίζλίον ί. και "ί-ης^^.. 

Πΰυυαα,ήας , Κλίομβροτ^ και Ά7;^3•έα< , /Βασι- 
λ€ϋ5 Ααχί^ϋχμΰήούν 'οζ μΟ ΠλαΙοΛΛί T6t':7i!'5^ λι'Λ- 

'EMJivav 2>^viyo5, e•^! ςρΛΤϊΐν ώλίσΐ MiiJiiJV 
ricaiOTtvioti, Φοί,δω μν-^μ ai-c^jjxe τόΛ. 
ΜνιΙ^'ζέίν ίέ ^ξά^^ν©^» "V^ AiV''i5'<!ii' και Φοινί- 
χων h βυ^α/τίω eJbgu-fogeiTO, και είδΊιττ και TfaTii- 
ζν ^PCP^'™ Μ)]5~ΐκΗ• ep*To J^i tZuj Ξερξ» ^υγχτίςο/. 
Ιτπ ΤΜ 'ΕΛλάΛ. κλ>]'}"ίΐί ί' ίΐ'ί κ^ίίηΐ', κα» άλ85, 'KS'-- 
'ρχ,φιΰ-γ{ \ί Ti/j^^J^ ΆΒΙαιαίς. ίι J'd jtiviTHp ';τλίν3•οΐ' 
ν'3•>)κ€ Ώψωτη rt^ 'Τ' iicTDii'», eira, οι άλλον και btcos 
eViiby α,-ττί^χη. το ^Ι σώμα. ίΐζ τυν KixS)tv (^βχρα.- 
Βξον Sl '^ τ«-πι) έρρι•ν[Λΐί, και τό ί•7η•}ςα.μμ.α. Ιζί- 
κόλα-ψοί! c/st, Τ8 TijLTn^^, και τλ5 -Λτιλε^ί e-jre- 
^αψα*. αΐ Sl'EN\.luii5 και ίΐ' αϋτοι/ /cSgjs 'AS-jjvaiaj 
a.'7ee'iiiQa.»• νοωκχχω^ί Sl ττίί -ττολίο)?, e/xova 'eq>j(3w 
'ναλκ^ΐ' Παί/αα.νι8, και lac»)^yi[^cij/. 

Paufania: ftatuam crcxcrunt, 6c fic a morbo 

ΠοϋΛκάνπ!. ;tai;^av>;;U«, τςο•^1^ί Ιμφίξίζ, Λ' y f 
τ^Ύ^ιλο/ ^eTgoi' και τ -λΐ^τοζυγιων, άτΕ ;W>) li^iuv, 

Ι ΟίιτΒί οΙκαλίΓΐΒ Κω»?.] Confer Eufcbium lib. ι. de VitaCun- 
(lantini, cap. xiv. 

1 "o/i-»e®'] II. Γ. V. 114. 

3 'A&wwpaijn] ΡΛίί, pag. 68 1. (4<Sj. Ed. Baf. P.) 

4 "H όλ•];?» οί τ.] Eft vcrfus Homcricus II. e. v. Soo. 

f riciuaauin titamp.] Dc hoc vide Pliiloftratuni i/e Vitis Sophifl. 
Ub.ii. pag• /90. CKtcrum, hic eft Paufanias ille , lccundum ju• il Α 

dium pai"c6 loquendi, aWlinentiam ab efu a- 
nimalium. Vino quoque &c oleo rarius ute- 
batur : pauperumque, 11 quis alius, pra:ci- 
puam curam gerebat, & in carceribus deten- 
tosfcdulo invifebar. Hujus tempore Judxus 
fe Chriftianum efle limulavic : fed cujus fraus 
deprehenfa fuit. 

Παϊ^ρ. Pauper. ica vocabatur Conftanti- 
us, Magni Conilantmi paterj quodfrugali- 
ter viverer, adeo ut ne multaquidem argen- 
tea vafa ponideret, nec quidquam aliud ad 
luxum fpe£Vans haberet: fed infacris&pub- 
licis feftivitatibus hominumprivacorum vafis 
argenteis & ftragulis veftibus Regiam ornaret. 

Παίίζ^. Pauca. Exigua. Homerus: Tauca 
quidern \^dicebati~\fed ea valde argute. Haud 
enim verbofus erat. Et iterum, Ariftophancs : 
^i rarius {^aliqtws 'veflrHrn\ ojfendi ; fapius 
'vero oblecicivi. Id eftj qui paucos in comoe- 
diis perftrinxi. Simile eft hoc illi: Profe£fo 
parum fibi fimtlem filium geniiit Tydetis. 

Παυξίλα?. Paurolas. Nomen proprium. 
Hic fuit filius Phalaridis, Agrigentinorum 
tyranni, cx Erythea ipfius uxore natus. 

ΠχυοΌΐνΊχζ. Paufanias, Lacon, hiftoricus. 
Scripfit de Hellefponto. Laconica. Chroni- 
ca. De Amphidlyonibus. De feilisLaconicis. 

naucracvias. Paufanias CaEfarienfis > Sophi- 
fta, jequalis Ariftidis: cujus Philoftratus in 
Vitis Sophiftaruni ut oratoris inepti memi- 
nit. Scnpfit de Syntaxi librum unum. Pro- 
blematum librum unum : & alia. 

Παυσανία?. Paufanias, Cleombroti & An- 
chichecE F. LacedaEmoniorum Rex, qui poft 
pugnam ad Placceas commiiTam , tripodem 
Apollini dcdicavit•, in quo infcripfit : Tau- 
faniasi Gracornm Imperator^ pofiquam οχετ- 
έ itum perdidit Medorum , Apollini monumen- 
tum hoc dedicavit. Cum autem Medis ftu- 
dcre coepifTet, visgyptios & Phoenicios ia- 
tellites Byzantii adfcivit, veftituque &raen- 
fa Medica uti coepit, Xcrxifque filiam am- 
bivit uxorem, uc imperio Grxcia; potiretur. 
Cum igitur in jus vocatus, & convi£lus fii- 
iflbt, in MinerviE delubrum confugit. Ma- 
tre vero prima latcrcm ad obftruendum exi- 
tum ponente, & deinde aliis, intus [famej 
mortuus eft. Corpus vero ejusinbarathrum, 
quod Ccadam vocabant, conjecerunt, &: E- 
pigramma Tripodis oblitcrarunt, urbiumque 
iiomina ei infcripferunc. Gra:ci etiam pro- 
pter ipfum ad Athenienfes defeccrunr. Ci- 
vitatc autem peftilentia laborante» atream 
libcrati fucrunc. 

Παυσικατπι. Inftrumentum quoddam rorx 
ilmile, cui jumcntorum coUa inierebantj ne 

dicium VutVii. cujus hodie exftat egregium & eruditurn opus de 
Gr.vcia veteri, libiis x. conftans. Scriplerat etiara Paulanias (hic 
nc, an alius, haud tacile dixcris) Lexicon vocabuloium Attico- 
rum; de ijuo viile Photium in Bibliotheca, Cod. cltii. Ex hoc 
Lcxico pluriina loca in cominentarium iuum in Homcrum Eu- 
ftathiiis tranftulit. Laudat prsterea Scholiarta Thucydidis ad lib. 
VI. cap. xxviii. riauffKKB ΆτίικΛ oiOjM/itTnii TO»«jij^» ; quod opus 
non puto diverfum fuiile a J.cxico Pauianix tnodo meaiorato- 

και ΠΑ ^ _ , , Π Α ii 

κχ] τ^'Ι Μ^ξύίΤΓίίΐ, ωί μ» Shvct.cQTij ταίζ ')^ζβίζ τα edcrent; icemque hominum, nc manuS ori 

•ίΙμα.Ιι 'zsa^^y\f• admoverenc. 

ΠαΖσίζ. ' ίϊί χ\y,ξ■Λ■ouU. λ«ςΐ5 Ji, μ^ώ. ίι ie ί- ΠΜ<ηζ. Eft hxrcditis. Λ«^,5 veroi pars [har: 

•;π»ί뫧ίι.'αΐί, ;«ί§@^ ei's i^iiWa λϊίςΐ!'. Ί* Άττεκλ*;- reditatis.j At :^κλί§ύ)(Πί, pars melions por- 

ξωσα^ ^eoTTcia CjJgovnil fe^iicv ώχη\σι. tionis. 

YlaujjwX/]. ■)[s'-T^'7rciuj(T[i. Πο«/π()λ>ι. Quies. Reqiiies. 

nctiiou7, xa/lg@-, SvaV^ 'i'ie>f* Ίί'ί'»"- Ό Πχιίακ,ν. Pauibii, & Irus, nomina propria 

'. -w ' π ' ^^T * "-.^ ^ _~ [duorum"! pauperum. cAtiailapius 'Paufo- 

Ασν.Χγ'τπύζ ΠαυσύινΛ, και Ipov, και/ α,λλον τιν^ ττοΐί "^- ; ,-^ ^ Γ . ,/ ' ■{. 

. , , , ., , , ρ , ■ ■. / Ι ■^ ,^ ί'^'^^ cr ir?/wi α- quemvis alium pav.pcrem ία- 

^g^y .ασ«.,ο. οφ5χλ^:^>«ρ^'π5£.ο4 e.m βι- „^.^,^^^^ Qvndam enim ociUormn morbo labo- 

yasoitAeyJ- Οξέ. λι/σζ^ν/* κα-ίί;^» -^^λί^^,κςίτκ, rabat : cui \<:^fculapius] adfians dixit , ut 

v7ia.\u-\£t.iQxi^. Js κοιν^Γο] ταΓ σ«^>ι5>| ia.^!if. ό h (ipri pingtiedinem aceto liquefacereti eaqiie de- 

Ιτηι^τΌ τΐζ ΰΛτΙαυ; Kty{i. το f^ 7S ^l;sroppe7y το ^^^^ ociilos intmgeret. llle vero rem cum me- 

όί^μ^ TM JVia^77;L•• T^ ^\ Όιλιτταί^", ^=^1 «συ^ΐ ^^^^^/^^' «/^'' comnimtcabat : qui [remedu e- 

•■ rrJ ' ^T z!?,^ '\ . y^^•^ caufas ajferre conabatiir. Nam acetum 

^ qntdem ob acnmoniam (nam tumorem fubire, 

letimque tninuere dicebati~\ pinguedinem vero, \oculos\ immgere, & kniter alere. Sicirus di- 
cebac. 

Πα'ΐτον®- Ί^ίύ-χΙιπζβ'• "^τ@^ ζa)yζ^φφ' Ιω^ Πο-ύτ^νί^ ττΊωχ. Paufonc pauperior. Hic 

wal ίτη τΓίνίοί. 5ΐέ]ί.'^§ΐ;λλ))']ο. piftor erat, cujus paupcrtas in raultorumore 

verfabatur. 

ΤΪΛφίΛ. « 'AcpgoS^TTi. Πα.φίΛ. Paphia. Epithctum Veneris. 

Πχφλχγων.'* Ό Kxim, ό τ Ά^ΙωχΙων ^ρχττιγόζ. Π^φλ-χγ^ν. Paphlagon. [Sic apud Afifto- 

ΟάΑτΙ^ <pa>m i7niye'5. ^ rS τ^φλάζακ ^i- phanem vocatur] Clcon, Athcnienllum Im- 

^ΪΓ <:w ^ ^ Λ / ,° /»„ perator, propter fonum vocis ab Atrico fcr~ 

v@- 7& ία., κχ. /Sapg^xi^®-. ^^^^ abhorrentem. Α ^cc^a^ei., ftrepere. 

Peregrinus enim erat & barbarus. 

ΠαφλΛζί3/]α. >i:)(;5v'5t. αναζέον'ζί. *Άν>ι/5 ττΏ^λά- Πα,φλάζο^ΐΛ. Refonantcm. Strepcntem. ^- 

ζ€ΐ. ιβζ5^>-€ΐ. τιτα-ζ^^κ^. ^-T^jy,^ ΐί ^u^jl• τ^ ^- i^"antem. [Ariftophanes:] Vir aftuat. Vel, 

φλάζί.^ ";τα?λάζ..ν Λ' '6^, Ti λαλδ^ΐά Ή.α κ^.^- ^'^''^^ξ' ^ ^"'"bftus eft. Deduaum ell autem 

>. /^ s, in^. ~ -*!. ti^ » -^ < ' T^ ^ 3 verbo τταφλαζίΐι/ , quod dicitur de eo, qui 

"Τϊΐοθτχ/, κΛί (tvotxoTritca*/. ^^"ST^xdg i«/ x. Κλέων. • j- ^„j κ /-1 J q iv α ^ n^ r„ ^ _, 

^ Y^' I ^^ /? ϊΛ / /1 \ m aicenao nxlitat & oiTendir. lalisautem 

« To me5caric&rti. τ^ίρλαζέΐν <ίε κΛ;£χ«5 σϊ'/*Α<Η το erat Cleon. Vcl, turbari. Πχφλχζίΐν aurcm 

>i;;^Ti' χυμ^νο/ίδ^ψ τΐω ^ixa/^aji. proprie dicitur de mari, quod fludibus agi- 

tatum refonac. 

Πα<ρλάζ<». (χναζέύ). % το έκ βςβίσμα ίκι.^σ{ζ Πχφλίζω. Ferveo. JEuuo. Vel, ebullio. 

vivecQrt/. •:τΐ7ίΌί)ί3 <5"έ « λέςΐί α'>τ3ΐ ';rap 'O^tiiga, ai Vox autem ifta ab Homero effiftaeft ad imi- 

^'y« μιμΜΐ^)^, ό'νΣ^ ό τ^κ^/^άττ,ν εΓ<.θ£* iva7re>- tationem foni, quem xituantes fluausedunr, 

„ / / T> "K \ \ -*x ' «> ^ ^^ ' Deducitur autem a <ρ\-ω, quod & φλυ^ dici- 

-rj. ^g^^o.. y.ve^^t^ το^φλέ^., ο κ=α φλυ^ ^^^. {^^^ apudHomerum :] £^/////.^^«ί ^«?../. 

λε)^3)" (Α^Λ<ί'^6(ρλυ<7Έ)ί5ίλοί.ρ8ί^ζ3ΐ• hXoiJiTo pulchrafluenta. Τ^φλύο) enim^Ignificar,eίl•er- 
α,ΊΟ.'τΐίμ'Τΐα, και a-vaiiJb^/^i) και (τνγκο-π'νΓ, φλαί* ττα- vere facio. [Pro «φλδα autem, vel φλυ»,] per 
ρά74»:μ.ν φλά{ω• hii ρι'τία, pi-7j?3t(f<i), καΐ £κθ8ίπα, fyncopcn dicicur φχω : unde deducitur φχί- 

Παφν^τι®-. ^ iuas -τηΧίωζ τ αχω Θ>ι,βαν Έ-^- rioLcp^^Ti©-. Paphnutius, urbis cujufdam iri 

σκο'7Γ@-/ώ.νίι§ θέί3φιλΜ5,κα1 (ni,aeioipog@^• 05 έίτω fuperiori Thebaidc Epilcopus, vir Deo' 

■^φrHhc,yμs'^lφ^cLXμli ίξ^κό-τιτι. τ^τον ό /3<x- carus, & miraculis inclytus. Huic perfe- 

,\ Λ , η \ , ^ 7 , η \ Λ > cutionis tempore oculus eiTonus fuit: quem 

cnAeus μίΙί'τΤίμ'ΤΓίο, κΛί Λυτά τ οφ^α,Χμον )ία e^f- τ rc τ «^ γ„! ^^ ^,. 

' /^ ', _ , ^, r ^^> r Imperator LfrequenterJ accerlebar, ocu- 

Xi thxi h yy;' συι/οΛι» tdij Έ-^πσκοττοΐί νόμχιν «α- lumque ejus deofculabatur. Cum auteni 

ξον Is tUo Έκ)£λ>;σίαν ΰσχρίξαν, ω-ΐΐ rsi ^ξω/:^α5 Epiicopis in Synodo vifum ciTet, ut, qui- 

{χίγύ Sy]'B.'7n7zo'7rui, -tsfia-^vTe^ni , 2J^.}U)vyi, ΰ- cunque in facrum ordinem allcdi eiTcnr, id 

T^SxcL-^m) μ^, ovy^c,^,6h,, rou, ^.<χμίΙου:,, άί e-n «/1, Epifcopi, Presbyteri, Diaconi, & Sub- 

^ .. \ ./ ' / \ ' \ r> ( ί ,/ 1 diaconi, abftinerent α concubitu uxorum, 

, ' ''^ , ■='=' ""c^ 'J^ii '^C'" i^ quas, cuni laici eilcnt , matnmonu jure lib/ 

70 /28Aiu£c^, j^vafas c^ ^βσα τ5 iJvAAoy» τ fociaverant : cumque hac re in medium pro- 

Έ-τπσκοτπϊν ό Παιρι-Β-π©•, gi2oa μΛν.ζ^, μΛ βοίρυν pofita, lingulorum fententix rogarcntur> fur- 1 ΤΙαΰης. £51 «Aiigj».] Hic leguntur etiam fupra V. Λί?|<ς• 

2 OsTci ^ωρ^αφ©- «,, <? im* 5π».] Arillophanes f/»/», pag. 64. 

Tlewcztiva, )tu,Xi τ |ί/ΛΠΤΐ7. 
Scholiafta ad eum locum : Ό Π««'α»» Ά έτη' ^»ώ x.ufi,aih~iw , ξα- 
ίξύφ^ U». Hinc Suidas fua mutuatus ett. 

? Παί^λαρωΓ. β K.Aiwf, β τ Άί.] Εχ Scholiaila Ariftophanis ad 
Σψόί. pag. iS8. 4 *A»!tp τχφλαξ4] Scnfus hujus loct fuppIcnJus eft ex Arifto• 
phanis Equni/ius, p-g. 343. 

j• Π«ιρ»ίί•π©-. ft/i«5 woAfiUi τ α•» ©11?.] Totum hunclocumdc- 
fcripfit Suida; ex Socratis Hiflor. Ecclef. lil>. i. cap. xi. ut Pear- 
fonius etiam monuit. 

6 ΆνΙ,ρ ^φ,Μζ.Λ, (n;f*«eip.] Plenius, 8c chrius Socrates; Οίιη,ίί ^4 Π Α Π Λ 

ζυγίν 'QΓL•%c^ τϊΤί \ίζα>/Αϋοα k.S^iav τίμιοι tloui gcns in medio Epifcoporum conreiTu Paphnil- 

y r .r ' ^~ „',^/2 ^~ .^^ ΛνΛ,βί^^ί tius, vehementer vociferacuscll, noncfleim- 

^ ., , ' ' /, , r, , ponendum srave hoc )u<rum clcncis 6c lacer- 

^αλλον τΐα. Εχ^ίλη^α. .^σ/2λ=^ψ«ίπν. 5/ γ^ -^rx^- jo^^bus : honorabues eiTe nuptias diccns•, ne 

TO5 JbWc^tt/ ^ig''" '7^'ii Λ7πί5αΛ5 τΐω cL(nt>]mv, ^de ^^ mniia feveritatc damnuni potius Ecclcfuc 

'ίσζΰζ (^νλαχ^^ίϊΐσΐί^Ονίΐ τ στύφξοσυνίω -ττίζ lxa.<rs >α- inferrent. Neque enim omncs tcrre pofle 

mTiii• και σαφζοσ^ίω txaiX\ -ττίζ νομίμϋ yiwcuxoi tam diftn6t;£ continentia^difciplinani :actor- 

rlu^ atwixA^mr ^κίι<^<4 m ttjV (ρ^ίσζι,Ζ: ^k^ ^^" .^"^^ cventurum eflb, ut cujulquc uxoris 

^ „ ~ / ' \ / .' „ ii ~ , caftitas minimc cufl-odiretur. Caititatem 

' / Ί ιΤ ^'^'^"iw enim vocabat con^reflum viri cum uxore le- 

KKymco; ■^ψΛο.ν roP^^mr μη μΐ^ ^^ζiυγvυc^^ gitima. Satis οίΤε, ur, qui in clerum eflenc 

τα,ΰτπί, ho α^ξ iih ^ζζζβπξον λΛίχ,Ιζ ων iTn^yayi- adfcripti, juxta veterem Ecclcfise traditio- 

7Ώ. καΐ ται/τ eAe>iv, Λτηΐξ®^ «ν γάμα, κ,αΐ ά- nem jam ηοη amplius uxores ducerent: non 

^ϊλ^ί elTTiTf ></vAixai. ix -TroatiJs 7^»' ώ άσκ))']»!? α- tamen qucnquam fcjungendum eiTe abea, 

,..W<i.^«4J, ,.^; i^ ^^ο.^/,,ν. c'. -.^! rr,r ^wf^ quamantehac, tunc cuni eiTet laicus, legitime 

ο o/o^ «^ \ /Λ ?\ /' ' spr-r- / duxiiier. Atque ncEcdixitjipienonmodocon- 

^φο,Ί^ Uv. :.cu 7:..^^^ ανμ^, T^^ E^«o- j^g^^^ ^^^ muliebns congreiTus penitus ex- 

Trav σί>λλο7@- •πΐ5 Πχφίΐβ'πα λογίζ, μι tIw 'άζΛ pers j quippe qui a puero in monafteno e- 

Tyiv ζ^'πισιΐ' ' ϋ.7ΐΐσ[γΛ(ωι' τΐί γνύμ}} T^f βαλο- ducatus fuiflet; & ob fingularem cailimo- 

jlS^oii/ a.TCi•)^,^ ττίί ομιλίας τ^ί γιωαχκων ^lx- niam ab omnibus celebracus. Ca:terum uni- 

Xtl-lcLv%s. verfus facerdotum coetus Paphnutii fermo- 

nibus aifenfus eft. Proinde otniiTa ejus rei 
difceptatione , fingulorum arbitrio permiferunt, uc ab uxorum confuetudine ablline- 
renc, Γι vellent. 

Ux-^^us. ol ^ΆτΙιχ.οί^ Tus TiKsatss ^xSm σαυή- ΠΛ-)^'ϊζ. Crafll. Pingues. Sic Attici com- 

^as. *' Κυ-ςοφίν^ζ- Ώί ά^α5« el, και -παχΰζ. h- muniter vocare folent divites. Ariitophanes: 

n\ t5, ivaioS,,']©-, καΐ τ^χυί e/s rl yow. και ' Ή- \CognoJces autem,-] quam fis tmperitus &ftu- 

/rvi/e^ "c^ " j^ J3P,r ' i xt'?- ' //«/iJ•. Vel, quam fis ingenio tardo & he- 

^ ^ T. X / I / X / Λ % °^^^• Eam enim iignificationem hic habec 

^ ry ,i^/t8. :i/^^i§^ jra;^i, κα* -τιαχυ^. ^ -TtcL-^i ^^y. ^^^^ £^ Herodotus: Ex Naxfl viri 

fdp Φ" Xi-yi^, ό At-Tragoi. -τταχι;? ie, έ <ii'ai'c8)i1@-, opulenti α popitlo inexilium piilfi fuerunt. Dif- 

« ό -^^σ:®^• "•*' '7C(i')CJi, κ.α( 2^;:^αΓ@-. Ιτα τν fert autem W;^i & /τπχύί. Πά;^5 enimdicitur 

ίιλι'5-ί8 Ji τά•ί]ίται rs^ -vTis ^ταλοαοΤ?. f ' Τα ττα- pinguis : at τια.-)^? apud veteres ponitur pro 

XU <:^ ^ί^λίίί r Λ/,/,ά™., άλαί ^Aa-iliMc/*, ^"ζί'^^ ^ ^-^^'^ ^ + ^^"^' °"' pinguedinem 

,/ /Tv^'i>^^r. i/iv craliiores, lale maceratiE, extenduntur. Ait 

e.gu7.e^ yi^e^. φ^σ» J. ο Xr^t^cLhr ^^^^^^ Strepfiadcs : Sale fi perfrketnr , melius 

Άλσχ ο^σμνιχΒαί ovcar άν ύτΏ^Ι. fe habeat. Vel, fi craiTities fale ipfi abftcr- 

Ytyav, •ώΐϊ)ί5ΐθα^θ•έί5 χΐω ■7ία.χΰ'τν{(3ϋ^ khm 0^9>ρι- gatur. Hunc autem Arifl:ophanes perftrin- 

χοι^%'. ο^β^ί^Κ'-ΐι τΰτΐΐν 'A5<9c?5aV, άζ Ιτη git^' ^^ ^o, ut de utre verba faciens. Qucere 

kaxS ToV λο> •^π.^ίΜ"©'. ζήτ^ h tJ, Άλσ; Λα- ^" ^" '^^*^' :^^<V.y\X^tU. 
σμνιχ3ίύζ. 

npy\Ba)v ' Ti3 σωμοί, ί\ΐ(η.λί)ι$ eV« A('cw. rigxSffly tb cra^, Urens corpus j valde infamis 

eris. 

nixyy\. 'ετΓΗΐί^αν έτ, 7«5, w ojt Β'αλά'ί]»)? ύφ' «- Πΐχν^]. Pruina. Quura humor ex tcrra vel 

A/'a υ^ξΛσίΛ άναχ^ίΤσα, μ>ι K9L%pyx.<Qrii, ^"^-^χ- ^^^^ ^ ^°^^ cdudus non diiTipatur , fed fri- 

55' Ji, -^άχι/*) KstAeTroi. ' go^e conftringitur, pruina vocatur. 

Παχνίτο]. ■" Tricvre^. -^rwyvu^. XuTnlToi. Παχν?^. Deniatur. Congelatur. Dolore 

afficitiir. 

Παχυ/οοι. -τταχυΐίοίί. ανο>)τοι. Τοση,ΰτίιυ ^l «^ieTj na;^Voo(, & '7ra;;^'ras5. Stupidi. Stulti. [Et 

τταχό'πιΊα και α.μχΥίχν -ii^iymKo.pSpy ωτί Ιτϋλα'ή- "^αχ^ττίί, ilupiditas.] Tantam aiitem fluptdi- 

σα-Α^ \'^<^Xtyxk> ajjxk " -τοσδτον «7νο>,κύ7αί, ''ί^σχ^, ^^^^^ ^ ignorantiam in illis deprehendimusy 

vXSiS wiom. ' '^^ ^^^fi fnerimus tanta; eos coarguere tgnoran- I 'Κτηήγτ,σαι' τ^" >*»>,) τ /3!(λ.] Locum hunc ex MSS. Psrii: 
& Socrate emcndavi, qui in Editt. Badleenfi & Genev. niale fic 
legitur: 'ΑτΓΓ,η^^ Ti^' j.<.ij*i„ '^ /3. «V. r. i,*. χ y. ^™λ..'ψ«,- 
&ί. EUiitiones Mcdiol. fcc Aldina ci.m MStis & Socrate confenti- 
unt; nifi tjuod pro a.m(nyrimi habeant άτησίγνη. 

1 •Afttj/I Sic rcftius MSti Parif. & photius in Lexico incdito 
quam priores Editt. quK habent ' A^tcCir,i. 

3 Τ»5 •ε*ΒΛ«ί ^ο-χ,] Ariftopliincs Vefph, pag. 448. 

Scholiafta ad iUum locum : π«χι/'ί. ό •πί*κη©-. rum. locus h.c Anaophan.s niliil tacit ad %nificat.unem vocis „ » . „• , . . , 

^^«i, a Suida Juc traditam : qui proptcrca poni dcbct poft cxem. '° ""'^_'«"?^ ^"^^ ^"P"/' ^Τ^'""^" r •λ ' 

"^ 1 1 TeireTj» nyvnKoZn, «ir.J Conter Noftrunj iupra v. Ayroifis' ti£•, quanta in millo iinqiiam fitit. 

plum fequens, ex Herodoto addudlum; quippe in quo imxui P^o 

divite accipitur. 

j• 'HgjJiTJil Lib. V. pag. 187. 

6 ni»;^j!5 ;£ '^^tjiTicf, ά λίϋ -j VideValefiu ad Euagr. l.iv. c.vrr. 

7 Te ζταχίΛ lisre' OT/*tA«? χ ^ffc.j Ex Scholialla Ariftophanis 
ad Nuhes, pag. ipj. (Ί ip. Ed. Baf. P.) 

8 nfi%» 71 i»|i*.] Eft lciiirius ad fomniorum interprctJtionem 
pcrtinens, qui legitui• apud Ailrampfychum. 

9 'EariiJa•» ώί ^^'ί, i cit 9«A«T?)i5ii>'i)A.J Laertius \\iZenoneC.'itt. 

κ CM yrc, Η 0« JaAt/i?))? «««►«χ^''''» v}(cceia άφ' ίλιίί fin ■ΐ'-γχβ»)) x»- 
7ι^;«λ'«<" χ«ι^ψϋ^ί5'' ''^' '■»'"> ■mxvlui χαλιΓι^. Hiiic Sui Jam iua 
delcripiiHe apparet. Πα•;/- ι ΠΑ ΠΑ 

ΐΠίχό-η^ν. ίμβλΰ-ηξογ. cvjc ky.i4^U. ϊίχ^^'ηξον. Crafllus. Pinguius* Obtufius 

, Non exadum. 

VlcCI. ' ' Αίλςοφαΐ',ηί'^ ^ Ποή'. Ο puer. Ariftophanes ; ^id vero rei 

T» J', i<n^ 3 -τται '; '^cahij φ\ χαν ^ γίξ^, φ ο puer .? ΨηβηΐΜ enim-, quamvis fit fenex, 

ΚΑλίΤν ίι'ϋ^οΐ', 0575 aiv 'Tshin:•^;^.^ a<xjSm. vocare aqmm efl eumy qui flagas acciftt. 

ΤίϋχχΊ. uJ@- Ιύ^ζ. Ό V eTvri χκα.ΰσα4 Φ^υ^ι^©-, Ποαάν. Pxan. Genus carminis. Thrynnui 

iyi -Trcuxyi^ tSt i<nV mTv φροντ,'ί©- J^ xocl λ^ί- ''f^^^ flem dixit , rem ijlam non ejfepaane 

^. ' dignam , fed foliatudinem & triflitiam ipfis 

*■ aUaturam ejje. 

ricAiifai. υΐΜΗζ. ' Ό jg μΛ Τ8ί -ττίαανοΐί, Qnc. ΠοίΛΛναί. Paranas. Hymnos. Ille vero p£- 

iix^^'7ti\m TM yA^-fln, y j'i eppu),t<5^uvi• !ΐ>στ^ΒνχΛΤ- ^^^^ canebat^ non lingua volubili^ nec jtabi- 

o,y@- «'Λ, ,ca) 'chi. τ^^,-υμ^ m. ' ^'' [ed balbutiente & titubante, utpote vim 

-^ Γ w gravis. 

ΠοαΛνα^. Χ'ίύμβζ. ίυφγιμία^. ' U.caa.ni Sha ^Οαυι/' TIcumcu;. P^anas. Hymnos. Lretas acclarria- 

Ένυάλι®-, οτϊ V^"• οί καΙ ^ ^ ^x^^s eyeVelo- tiones. Pxaiies duo erant : unus , Martius, 

\" oBk^ " '' Μ λ' * ~ '^^ .' "ve bellicusj qui fub initium Duenx, vel c- 

, , \ nv -:- '/ pv. j T>\v ' tiam ante canebatur : & alter, poft viftori- 

^Acaor ^ M•/^ 5. -^AeAt»,^ rJ Ag^• ^ i. -r.y ^^ reportatam. f Antiqm duos pa:anas ca- 

νηλίμον, τω ΑττοΚλωη. το Si ωζ ί-τη 'T^im Xiy\ nebanc: ante prxlium, Martij poftprirlium 

08K^JiJ^V5, «.VTJ 5^, ά'5 'ΰΐζοί ΤΟ ag^et^ f τήχιμΛΊ. vero, ApoUini. Thucydides vero ά; ίτπ'ττλ»!' 

~ f > Γτ 'J^ r.~ t.j ' ' η ^^^'^^'^' P''^' ^^ incipicndum pra:lium. 

^ ncactvieii, ^κ*. ncaoi/ic)a(. J\i^i itiiji έίσι Ποαχ- Ποαα^ιεΤδ ;ta) Παιο/. Pceanienfes, &PaOnidsi 

>i££ai' ■? n^viioviJbs φυλ»?5 ώ>5 Διόί^ρ@- καλίΤίδοί^ <J))i- duo funt populi Pandioni.x Tribusj nuos 
σι, n*ictvio(;!ai' KstS-JTrepV» 't*» ΠαίΛνίΛίΒΐν u^^-icig^fcv. Diodorus vocari ait, Paraniieam iliperiorem, 
rcTi Vs-^^t^TiV-^XKStAeT^i^iVnaia- & P^anixam infenorem. Utriufque vero 
' ^t ^' ^ y -^ -^ ΓΤ 'i^ ^~ ,<a„ (v''r>v populi popularem eodcmnomineΠαlctcl£Λap- 
N-^^V* /i!k pellari. Diflerunt autemhiaP^anidis: quip- 
κα, »r@- i> Aeom<)@-. pe q^i Leonti^E tribus efl populus. 

Παιανία?. ovo/Ua xve^oK. IlaioM-iai. Pxanias. Nomen propriuni. 

Παιανίσα^. toV Παιάνα O:-)igi\uo^. Iw Se. Ί^φ• Παίαν/σα(. Paeana invocare. Moris autem 

xa.] ItA 'Ipyy Ipyojud^ns, καΐ ΙτΑ tm ήκη tSto Aey^v. erat, ut & ante pra-lium, & poft viaoriam 

, ^ , ^ , ' ' ^ pxzn caneretur. 

Παιανιο;α05. άί») * ίτπ άτταλλαν^ Κ5ί»^ν. ΓίχίΜίσμόζ. Carmen, quod canitur ab iisj 

, , , ,/ , , qui a malis quibuidam liberati funt. 

Παίγνια, eoprr,. ' Ω?ϊ t^ E^carj 9TO.8ra, jrai- Πχ^ί^ΐα.. Ludus. ΡεΛιιηι ludicrum. ^aM- 

yyicLv Ιγζύ, tbTs -voum τ iTca^^v Ικάλίσ ολ r yj- obrem Hecatie feflmn ludicrum celehrans-, Jili- 

Tomi. και *Hevo(pav• Oj ie ναι^^ψΛφόςοι \^(ύΥΛν is fodalem exvicinis accerfivi. Et'ys.cno^\\on•. 

σί,ν -mWa yiXak kol] -rtaxyAa.. Feruligcri vero \adverfarios'\ perfecuti funh 

^ cum miilto rifii &joco [eos ferientes.'] 

Παιγνίϊΐ^νέ'ςα)®-.' -rav ττοίγνίων Ό^φ^μα)/. naiiTijj^vefa^s. Ludorum&jocorumperitif- 
limus. 

UouS^yi)y^%JK,v -ττο'λιν. αντί ?", αχ^βΤσαν. κα» naiibt,>i!)>ii9e7ffw-V7roAiv.Civitatem inftitutam Sc 

•7raiik.>i)ya, αΙτιαΙικΜ. CTuditam, Et 7rai<i^:)it)>i'j inftituoj erudio. 

Παιί^6<ον. 8 ^ovov 'Qn τ appevdav χίχρίωίο^ Tu Παιί^ί'^ιον. Oratores non folum pueros, ka 

ονόμοάί ai 'ρίί-τΌξίζ, α.?•λΛ χΛΐΙτη τ 'TroLfBevm. 'Ύττί- etiam puellas hocnomine appellant. Hyperi- 

ohs ώ τω ^s Τι>αν^βν• Κα&Μαχθέ^ν ^' ^cs in oratione ad Timandrum : Reconctltatis 

^/ Λ~'^^^^ <j\,~'fvv^~'^ ~ ' enim his duobiis fratribus•) & duabus foron- 

TyTTDV di/oiv αΛλ<ροιν, x> dVcav aaeAipwv οοιδανοαν, Xj , .,,. / , ^ .' ..^ 

\ Λ\ \ \ nx , „ , ,1 btis puptlliSy eodem patre & matre natis i uf- 

^aa^ TTxlgos κα, ^α^ζ μΜίξοζ, x^ -TicuhLtiav -τΐΛΐ^^. ^^^^^^ρ puelUs. 

Παι.^^'ξί']®-. '" -T^S όν. Aaxeik/^v©- ο/.τγε^η.- ΠαιΛ(.'§£ΐ@-. Pardaretus. Hic fuit unus Har- 
^Se^TOv έίΐν ar^x Άρ^ςτ]?^ άν«/) w tW >iVvo'- moftarum, qui Lacedaimone [ad urbes im- 
TOv :ί«λαν. pcrio Lacedaemoniorum fubjeftasj mitfeban- 

tur : itemque unus ex illis, quorum forino- 
fitas prie CcECeris infignis erat. 

Hsc Suidam illuftran:. 

7 "an τΐ(~ 'EkcIt^ mtsm rraiyii.] Anftophanss Lyfftnit,! , pag. 
88i. SSz.\ 

"nft χ«χ?^ί τ^ Έχάτνι mnSm ■xsuytla» tya 

Sic etiam apud Suidam fcribeiiJum eft. 

8 Ξ^φΰν] Lib. ii. tle Ιηβίι. Cyri, pag. i^. fed ubi pro tf<«- 
j^iOs legitur itcuiiZ, ut Portus rc£tc inonuit. 

9 Πι»<>*ΐ7ΐΛ(5»«5κ•"5 Sic habent MSS. Purif At priores Editti 
^Μγιιγιμιηίΐατ^ : cui leftiooi leries literjrum refragltur. 

6 'ίτη ^τΓΆ^Λ'/γ >(^.κ£,] Srholiafta ΑπΛο'ρΗαηίδ ad Flutum,^ lo Uc«Ai'f(T»?. τ eit AaxeJ'.] Ex Harpocratione: fed apudqucrrt 
pig. ;63. n«<»V p.'ufoi<^ IW» tis 'Am)A«»i* «τη Τίκ/Λί λ«(ΐ*ϊ «ii'- fcriptum eft ΠιΛ»νΐ755, pcr t in lylliba prima, 

Tom.IIL i" . . Ϊ . i ^ j^^^^ 1 JAe^is^i/»))?] νφ'ίΐ, pag. 5•24, 

ι Ό <5i ^Λ τ«ί ϋτ «<«»<«. CBinUTf.] Portus ineptadiligentiafrag- 
mentum hoc in verfus redigere conabatur. quod oratione prola 
eonilare fitis patet. 

5 ΐϊΜΰνίς ΛΌ iiczcv «Tf ciiicaiip] Ex Scholiafta Thucydidis 

ad lib. IV. cap. xlui. Confer Illiiftr. Ezech. Spanhem. aj Orat.i. 
Juhani, pag. 155. ubi de psaiic Έιυ-ζλίω erudite agit. 

4.Δ(<ί> χωαίίίί ^L•» οί !Γ«λ.] EthcEC delcripta funt ex Scholiafti 
Thucydidis ad lib! i. cap. l. ubi iegicur, το' ^i ui Ιτή-ΰί^ιι,, Scijiesi 
•n. »f|«f Smixi^iii: uti etiam hic apud Suidam fcribendum eft. 
.. 5• ΠΛίοΜΊίΓ?, y^ ncMot/^!/. iii^st Λτ?.] Ex Harpocratione. 6@ 

:βΙί• AimTi -^οαιί^ί Κι/,^β?. kfn y, ot JsAoi. 

Hsuhla. 71 '^'cdSivins. ΠλΛ/ο* o§5w eiV«i νομιζο- 
■fJbity i rhja oi 70?5 ρ,«α,(Π και τ« γλίϋ'ίΙ*! -ττολ^έκο- 
^Iu' eugu3-/iiu» , λΜλ D^fiov i/yiai ί /Sf Ιχ^ση 

«705 ■^αίλ£λέΤρ5ί^ ΤΏσζτα S^xdi r -^οαΛ/οί, οσω και 

ΪΙΐϋϊΐΛ. 'TTix.iynof. 'Eibjt^ * J^e τ βα,<ηλί& κα.< •τοί' 
s-}f«i;^ii :{ϊ;^ 'Χχμργα -Trcuhdi ΐϊίΛ Byi^ojLdp^' ο Τι- 

^, Ιξωτφ, ^IOSVL• t')0 ; και t&v ^GklTu-xjn^ λα/^/3αν<| 

ΑυΤΗ ?i.x0SaTX, jcogua. Ποα.^αα' τίνα.; 
^5i3' 85 Ιμβίλοΐί».,. riiuhlaL ^tf >) 'Tral^iuatSf 2^ 

tl•^ ^ aI^js. <©^jti)jj7;"-*'&- "^^ /-^ i"^^ "T^ οί•ρρ^'- 
tm ri-iliiQvLf 'mXXoL•• και ci ^tqh Ά;^λλέώΐ? <ϊέ e- 

TlaL'7tcL\f τα, "zeuhXj άς Όξαί, i-7ra\iQaLi. 
TLcci K^TO@^ n.uy3'£cui' ^ Miffdis γί τλζ >οναΓκα5, 

ί Ocuehi xjjt-m;»] PeiTimc. Scribenduni enim eft, 3//^«, 
ti^^mr, i. c compedcs tencnt ; ut legitur apud Aftrampfychuni, 
taade srerfus hic onirocriticut rumptus eft. 

Ϊ licah^e/vai α-ψί^η, β, ϊϊ Κκλ] Vide Noftruni ftipra ν. Ki)- 

15 S/ff^sAs» α^Λίγ.] Suppleo. Σύ(ΐΑ?(!λι>» a»'^T α^αγη^ &C. Ex 

foiiu cuim colligo, fragmcntum hoc deccrptuin eflc cx Epigram- 
maie iiJ luditnagiftrum.qui. cum ob ingravelcentcm .xtatcni mu- 
aere fuo amplius fungi non pofTct, inftruuieiita artis vcl protcni- 
oait fuse pro jnore vctcrum Diis dedicabat. Poitus voccni σνμ,- 
ίολβ», qu»: leSe fe habct, sniportunc admodiim Iblicitabat, cjuf- 
ijue loco fcribendum ccnfchn σΰμ,ζκλ®^: quae ledio, quoniodo 
icofLii loci hujus convenirc poflit, iple viderit. 

4 'Ε^'ΐίί ^i r βΛλ.] Vide infra v. Τί^κ,αΛ®-, ubi locus hic miil- 
Ce au«Sior Jcgitur. fisui^s )tf 0.1. Compedes tenenSipcrkulum h^- 
mmms- expeSia. 

U.a.\^^c/.T<*J[ στρ^^- Pueroriim amoribus vc- 
hementer addidi fuerunt Cedonides & Au- 
toclides. 

riAiJ^s. Non iblum fervi, fed etiam pueri 
fic appellantur. David : Laiidate fervi ψο- 
minmn. licnhi enim hic policuni cft pro JSaoi. 

nctiJ^oUcj/. Pucros educare, vel inftituere. 

I\^h[x. Puerorum infritudo. Difciplina. 
[Item, eruditto.] Erudttionem reBam [& 
'veram] ejfe exifttmamus , non co7icinnitatem 
irt 'verbis & lingua fitanii fed affeBiouem 
fanam animi cordatit & 'ueris opinionibus 
de bonis & malist boneftis ό" ttirpibus pr£diti. 
^uifquis igttur alia quidcm Jentit^ alia vero di- 
fcipulos fiios doceti ab eruditione tanttim 'vi- 
detur abeffe-iquantuma virobono abeji. Port. 

ΠαίΛι®-. ΕίΙ nomen participationcm fig- 
nificans. Puerilis. [In Epigrammate:] Sym- 
boliim inflitutionis puerilis [ hoc dedtcavi-, ] 
poflquam cana feneBus membrorum vigorem 
hebetavit. 

UciiDi}^. Ludicrum. Ludibrium. Ludus. 
Tima/ius autem & Imperatorem & ennuchum 
obiter ludibrio habiturus 'videbatur. 

JlouD^. Ludus. Lufus. Apud Athenienfes 
lufus ejufmodi eil•. Aliquis nuces capiens» 
manu extenia ex altero quserit, quot nuces 
habeat. Si igitur numerum divinaveric , 
nuces , quas alter manu tcnet, accipit. Sin 
in refpondendo a vero numero aberrave- 
rit, tot nuces perfolvic» quoc alter manu te- 
nere deprehenfus fuerit. 

Πλίΐλ/^'. Ludus, Attici penultimam hujus 
vocis corripiunc, & ultimam acuto notant. 
Ariftophanes Ψί/ασ : [^iftie mecnm itidere^ 
hic captis nucibus ; ^em liifum? Eunapius: 
Et Hli quidem hidum qucnda?n ab hofiibiis lu- 
di putantesi tantitm indignabantur•, quantum 
'vociferari cogebanUir contra illos•, qtios ado- 
riebantur. Ylxihia. vcro, inftitutioj difciplina, 
per diphthongum ei icribitur. 

Ποαίΐκχ. Vocabulum hoc dicitur tam de 
fceniinis, quam maribus, qui in deliciis ha- 
bentur. Amafii. Et quidem de maribushoc 
dici, mulcaexempla probant. InFabula enim 
[SophocliS)] qux Achillis amatores infcribi- 
tur, vocem hanc fic accipi manifeftum eft. 
lbienim,Satyris amorifocminarum indulgen- 
tibus,Phoenix inquit: Ψαρά, amafios tuosyUt 
videsi amififli! Et Cracinus Tanoptis: Mu- 

j- V\iM^i-a<ii'n ■maJrm ν*ξ Ά^)»».] Ex Scholiafta Ariiloplianis 
ad Vlutum, pag. loj. 

6 ΆζΑίΐ<ρ»>ιΐί Πλάται] Pag. loi. ffo. Ed. Baf. P.) 

Totus hic locus delcriptus cft ex Scholiafta Ariflophanis ad Vef^as, 
pag. 1-04. (J48. Ed. Bai: P.) 

8 Έ» ττΓ? Ά^».ίας !('^ίΚί>,] Sic fabula qii.rdam Sophoilis appcl- 
labatur, ciijus mentioncm facit Scholi.ifta Aiiftoph. ad Nuics. png. 
184. Scholiafla Apollonii Rhodii ad lib. iv. v. Sio• itcinque alii. 

9 Μιηΐί y5 7K5 ymMx..] M>-Jtiuni hiijus loci turbatum ci\, qued 
levi negotio fic rertitiii pott-n:, 

ΜιπΓ? yutaixtn, ai^f «Ji Tratiiiut Teiry 

tiZ, 

Sic etiam Portus locuiu hunc rcfinxit. ΠΑ ίΐ Α 67 

/beii --Λ'ίΐκ,α. τξ-ετΜ νυν. ο-π ίΊ cv.xXsv 87ta κ*» τα /ieres enim averfatts j pueros in delkus habes\ 

<t3e°s ΤΛ5 7κϋαΤκχί, ' Εύ'τπλί^. φ)ΐσί -^' ύ)ί ^s Sic autcni muheres quoquc, qux amabantur, 

a.hxU^ -7,5- '£y^ cT^ -^.Wcc ^i ToTk odTs ';raiii- ^"'^^^^^ ^ηΠο, Lupolis [teilarur.] Apud cum 

v.„ -,«>. i,^ ' ~ ς. . ~ . fv enimutad tibicinamqiiidam inquif. EgovC' 

κ..ί. χα. j.e^T,.@^ ^i., ogas -^^^.λλα.-.ί ^^.iV,. ^^ ^^^^^.^^^^ ^^^^^ ^ ^.//aV.^^«L. Et Cra- 

At»^T@- ry Δίοι/υα•» egujmi, φ>ισ,ν^ £ΏΓ αυΤΒ" Mcc- ^^,^ι^ ^„ yy^^^,, peHi^c Bacchum percgrc pro- 
5(it'6i©- r -^Λΐίΐκί^ 8;^1 S\ μόνον ol Ιξά/Α^ι KS^Asi-^ fcdum amantc,de co dicit: Beatum teobde- 
■xiircu tJ Ινόμοάλ,, άλλα. κα) τη,ίΐΐζ οι σ'7Τϋ^)ιί,ζό;^οι licias tuas. Νοη folum autem amaiii fic ap- 

pcllantur, ibd etiam omncs qui nobis chari 
ilint, & magni a nobis fiunt: per tranilatio ncm ab amallis duftam. Plato in Thadro. 
Serio rem accipis, 'Thadre^ quod vmtm tibi 
chariffimum rtprehendi: cmn joco tanttim te- 
ttim egerim. UolxIw^v vero dicitur etiam pro 
7rai.^icg:a(ii?, i. e. puerilc, vcl puero conveni- 
ens. Plerumque autem de lafcivis & turpi- 
bus amoribus dicitur. *f Ferunc Antinoum 
ab Adriano in dcliciis habituin fuiflc. Cum- 
que is ante Adrianum obiiilet, hic eum fla- '£ff-;ryiV/^^i, ά ΦΛΐί/νί) 'cn σ8 r παι^χΜν Ιτηλοίβα- 
μΑ\ν ege^sAMJti) στ. Ae>t^ ie τταιίΐκοι/ >^ το -ai^aij^- 
6<ίί^5•οΓ:ντοαρ|Μ.όιζον•;ταιί^'. >ι Je λίζίίΌίίοτπιλυί'ττι 
τ icTEAyffls egiiJ^^V^i'• i* Τοι/ ΆντΙνοαν (pcLot τταίχ^χα, 
'Ac/yiav» >4vec5^, και t^tV '(2ΐι1?'^«λί1τίισκ,ν]α, τταν'δι- 
χ8 άν^ίοΐασι 'ΏΟίαςαΐ 'nya«'}-)ii'c6(, και Τϊλ@^ α?Ε^ 
-πνά trbx.eu' C-V ΤύίΓ B^^vcS, ^ov Άντίνοον iMy^v ilvcaj' 
4 και Ixiyilo ei5 tdv y^^vov Λψαξαν ^ 'AJ^ixvas. 

tuis ubique honorad juiTic. Tandeni vero ftdlam aliquam in coclo fibi videre vifus eft 
quam Antinoum efle dixic : ferturque in coelum [crebroj Γϋίρεχΐ(Γο,[ΊΐΓ eam conteraplaretur.] 

Παιίΐκά.* οζυτΌναζ. Ίςι Si ^Η-ηξον 7ihriJuvU->iov. ΠΛίίίχοί. Acutum Iiabet in fyllaba ultima , 
T8T0 <Γδ ma \xff άγαθ? igOT©-• -nm ^\ i^ αί- eftque pluraleneutrum. Quidam voccm hanc 
e.p8 λα.α/2^ν8<η• rl ^t -rca.^^y.i, kvr\ τδ Ιφ'Μν^. ^^ amorc honefto, alii vero de turpidicunt. 
'^^ ' •' ' Signincat autem amaliiim. 

Πχί^χχΛν. Tandem atitem ^ ipfe jugulatus j 
prope amafium fimm jacuit t jpe£iaculum m- 
figne & illuflre. ^lianus inquic. 

nai^ja<)Tigoy. Pucrilius. Hilarius. 

Π*.ί~ι'ακ>ι. Ancilla. Famula. 

ncaJ^voi, Puer. Adolefcens, 

ΠοαΛκο,αϊνπ*. Illum, qui puerum alit, vel 
curat. 

ΠλιΛ^Θ)]. A puero edodum, vel inftitii- 
tum. Juvenem quidem^ fed audaci£ ρΐεηιιτη^ 
ύ' Λ teneris artes belli edo6fum. 

nouJb-TTcXiTTii. Pajdopolites. Hic fuit Ortia- X\a.ihx.ccv. TtXtv-mv ο,τησφχγΛ και οώτοζ, και g- 
xeilo τίΚ^ΐο-'ίον "TV 'Ζχι^κων , ^ία,μΐΆ bJb^oy τϊ και 
XjZ^rffa.vov. Αι'λιανο? φγ,σί. 

Γίχί^καΐΎΐξαν. ΊλΛξc^)'τΐξov. 

Ποα^τκνι. ν Biςβt.'7rx^vΛ. 

YlanSvoS'^ TCous. νίφ•. 

riaidby^jitsv^. -τταΤί^ τςζφαν'^. 

Παίί^μαΒ'Υΐ. εκ τταΐίίοδ haxyijuSpov. ''Όν^ νίον uiV, 
ορμγίζ Si 7ihy\^n, »9 'ττίχ.ι^μα,Β'τι 'Z^ τα τηΧίμΐ'/^• 

Vl-Xi^iTnXiTiK. ^Όρτια.γνίφ' ίγΐγ>ν\ Παι^ΌττΏ- λίττίί• 'ZDe^/Baiwv ίέ ;<τν τί«) ^λικίαι-, Λ)ί5ί9τί5 'ατη- gontis filius: qui cum adi^Catem virilemper- 
^ly^ veniiTetj judex creatus eft. 

naiJb']ei,Sa<• Λ,χύ-τΆί^. ^υμναςιχί. και -xctiShleJ- ncu.it7^iScLs. P;rdotribaS. Puerorum magi- 
/2>)i, ii έύ'^εΤα. και ττΛί^τίΑ^ ^s^ Asxtavof ci ftros. (^ji pueros iu Gymnafiis & palxftris 
Tf^v., ii Miffav^ga-TTi). ■ inftituunt. Cafus reaus eft, ^τα.Λτς'ί^,ί. Et 

^ο{ΛΛ'7ς>(4, idem. Apud Lucianum ιη//«/ί?/ί', 

vel Mifanthropo. 

nca(i8g>i'a. Libcrorum procreatio. 

naiJatrot, vel TrcuJSo^i,. Prsgnans. Gravida. 

Υ\αχ^Χι•τγ\°^' Pueronim perditorem. 

nca<ib(p9oeia. Puerorum corruptio. Qu:Ere 
hiftoriam mirabilem [huc pertinentcmj ini 
V. Γάί@* AauTOgi®^. naiJ'ap>{a. '" -τταίιί^ττίΓια. 

riaiiscnx,, '» " TTaiiiaffa. ίγχυμων. 

ΠαιΛλίττίζ^. -TTaiiibip^cgoy. 

riaicib^S-oeia. ζν)Τ<| ώ ταΓ Γαϊ@- Λαυτά^χ©* 1 Εϋϋ»λι?] Deeft vcrbiim Λ)λβΓ, vcl fimile quid. 

1 Kj^TOi^ ^. όρβί '? -παΆακκ] Sic etiam habet Scholiifta 
Ariftophanis loco ante liudato : fed male. Quo enim referas vo- 
cem όζχς, quse nec lenfui, nec conftruftioni convenit? Ego qui- 
dern nuUus dubito, quin pro «^ Kj^ito^ ii όξ^ς, refrribendum 
fic , (£• KgjiT!»©- ci 'Ώ^^ΐί?. i. e. Cratinus in fahula Moris : quam 
leftionem in verfione fecutus fum. Fabuls autem Cratini, '^Ώ.ξοι 
appellata , prster alios mentionem facit Enarrator Comici ad A- 
ves, pag. 577• & ipfe Suidas v. ίΛας^λή, ν. nv^^ffityni, 8c v. T«5- 

? Πλα'•™ιι Φία'ίΤ^ iu] PJg. 340. ubi locus hic reftius ita legttur : 
'Ecarie)xxiii, d Φοίΐί^ί, ϊτΐ ο•» χ zraiiiy.S!i ίτπλκζό/λιί/!;, ίξί^ίλΰι al•. 

4 Κ» £λί><7Β sU τ bfiiio» ίΙφ<ιξα.ι 'aJ)i.J Ob hanc ftultitiam ]u- 
Uanus in Cifaribns eum his verbis perftringit : Meto tSt»» ϊτηιατξ- 

πκί» ί^;κ«ς'ό/4<'<^.ΕΙΣ ΤΕ ΤΟΝ ΟΓΡΑΝΤΝ ΑΦΟΡί2Ν ϋϊλ- φλuae^cκ ««τι.. Locus hic Suidam cgregic illuftrat. 

5 'Ai-putoii] Vocem hanc ex MS. Parif. A. revocavi, qusmpn- 
oribus Editt. deeft. . •„ . • . 

6 π^Λχ». »|«τ»ν«ί. '/,-. ii i^-] Ex Schohafta Ariftophams ad 

Vefpas, pag. $-04. ■ „ r u• 

7 Π«<Α04] Plenius vocem hanc cxponit Hefychius : quem con. 

fcr 

*8 "Ό»^ »«» ;S, Ojfe,i5 Λ' •=*.] Fragmentum hoc legitur apud 
Polybium lib. 111. cap. lxxi• . . ,• , 

9 •θί7,«>7., ,>.y.W n<*.c5i] Eadem leguntur etiamfuprav. ο^ 

To n««^«f >«V,] Voce hac ufus eft Sophoclcs OeJif. Tyran. pag. 
101. ad qiiem locum Suidas forte refpexit. . _ ._. 

II n*>^a™] Eft voxinfoleiis. qua Callimachum ufura fuilTe 
teftatur Scholiafta Sophodis ad Trachin. pag. 341. ^ 

1 2 Πλ/.^ 6S Π Α rixTe τΐίο m ^^ίτς-Β. ζίιτ<1 ώ τω Γλώ/,ί^^' τ iVei**'• τ Λλιτίια'^ν, χαΐ 7ΐα.νβργ>ν, και ιζχ.^ξιττττΈίρ^ΐοί', '<•*' 

Πα.ιολ>ι. ' ^Ω 'ττΛί'Λψ Θίόν tivcl τίΖττοΊψ^ν. οίον 
* CvJ^o^TtWf 'λ τινΛ TOicLviiiu. ύ)ζ ά.1 ίίττοι 715, ω α.^\- 
•,acL, και "^7Γί9ΤΕ/)>;σΐί. -π'έΤϊλα.κ.ε ow^a ^)ί.ιμανοί -ην©-, 
σω^Ιο'ΤΤΕίίισαί ctuTJji'• /z2-j^ ts ' «,•;ΤΛΐολ6ΐχ, και xt- 
vei^, και ^κτϊΤΗζέΐΐ'• 

Π'Λΐί;λ>ι,αΛ. * 7av>j^ic6, "^τητΐΚο-ν^μχ^ xcti α.'Τζ'α.τιΐ' 
μα., τιαιαργί'ίμΛ. ' Αίλ'ϊτιφΛνΥ]ζΝίφίλχΐί' Έζίυρητϊφ' 
•γί vSs '^:7Π><ϊ2ρ>ίΙιχοί, κα.< 'τΐα.ιαλ.'η/.Ά. οΊ ^e, ατταΐίλ»;- 
μχ <Ρχ(η. 

ΠΛίΟΗζ. ί^νφ•- κχΐ rixicvU, -^ζ^. 

ΓίαΊω. το τυ'βω. 

ΠΛίανα^. /ΛΤξ'Η?, χχι Λλχλχγμβζ. κα» •?ταΐ(»νι- 
ζειν, το ά.λχλα.ζε'ΐ'. 

riaiffiyeiov. ^" i'a^iisi', 3'i^7riL'Tne,iOf. )i σωΤ/ΐ6<οΐ' 
<Ρχρμα.χοϊ. y.xi, riximiois ησι <^χρμχγχα, craT}l£/(0i5. 
^iξc|ι.'7ΐSίL•yχ^i. iauiAyJii. και at/}''^' 

Πύ'ΐΐν^ v^r ecS^w ί;<5ν](^ τΤΛίωήβ, 

Ήλ^έν τπ-^•' ίρτ^υζβατί. 

ΠΛΐίΒίίσΐ3ί.ί.' ίύ^ά/^ν©•, και tcTs ΘέοΤ? χά^ίν ο- 

Tlsuav^. τ» υμν8. Παι'αν@- (ί•}, ^ ('alge. 

Παι^-λϊ). άλέΙ§3ν "S^ KSj^av, yj 'ώϊ χίγχ^ρα. 
'°'ΑζΑ'^φχ'Κ5 Νίίρίλαΐί• 

Λε^ί" >ί»'«σ!ί τζ!ίμμΛ, Xfom,Xov, 'ΧΛίτια.λνι. 
acTi τ5, νς'αχί;?, καΐ ίϊιαχατϋίΧνι'τΆί^. Ιτη] -τταί- 
'τίχΚχ 7(^λ8,αν τα τ ^e /ί'Ί' ίύσβ,χίΛ. 

ΥΙχιτπιΧ-ήμα,. τοί '7fJjSpy>v, και -ττϊΐκι'λίΐί o;c JCjt- 

t Ά&(?ι?ι»«!5] £<]«/λ pag. joo. (zot. Ed. Baf. P.) ubi locus 
.hic ita le^itur Sc dillingiMtur: I 

Παΐί, -παΐί, Τ srcwajjj», «J Tmiy^^nrmipcfm, 

ί 'Ae^fo?»«>« "A^fnSnj Pag. 403. (289. Ed. Baf. V.) undc 
Suidas iiipplcndus cll. 

5 Πα/βλί] ScribendmneftiiOTiioA-i, caque vox fuo loco poncn- 
dj. AriftophaiKs N«i(i;(i, pag. i88. (i i f. Ed. Baf. P.) 

Scholi:fta ad cum locuin: Άτχαιολί. msikxKiv ί,αμ^, ^i,'n<,„©-, 

rai/C»•"»!!»?»? «1/7)/»• OTtgji 715 «-^ίΜΑίΓ», ^• ΚΟίΓ•, ί Ϊ^^Ι^ίΓϊ. i' 71- 

>Λ TiiajT))», Λ>ς ά» iiWsi 775. «i κΛκίίί. Hinc Siiidas lua dcfcriplit. 

4 'ExTicmjil lloc niliil ad rcm. Pcrtinct enim ad vocem •roc 
WAijy^. Vide infra h v. 

f 'Α=ΓΛ«,λίΓ»] Sic rcftc hibent MSS. Paiif. itcmc)iic Sclioliafta 
Anftoplunis loco laudJto. At priorcs Kditt. male, imX^':^. 

6 naichiifi^] Et hic Siiidas fupinam negligentiani , qua ia ex- Π Α 

TlaJii rlw W ά§57ς>8. Idlum infertalcm,' qua- 
lem aratro inflixifti. Hilloriam huc IpetStan- 
tem quoere in v. Γλανκ©^. 

Π(χ^\. Percutit. Verberat. Ariftophanes : 
Verbera-, verbera verfntum illum-, ό' eqnitum 
pertiirhatorem, & mancipem veBigalium , & 
gurgitem, ό' Charybdim [rapina.^^ 

Υ[χ[{ν. Ferire. Percucere. Hoc vocabulum 
[apud Gra:cos] etiam dicitur de quavis re, 
qux magna cum contentionc fit. Anftopha- 
nes Acharnenfibiis : Jiivenis vero expedita ce- 
leritate ntittir•, rotunda verba conneiiens. 

nca^uji'©^. Pceeonis. Medici Deorum. 

Πολολ)). Pa;ole. [Anftophanes :] Ο Taole. 
Deam quandam Paeolen finxitj eique perfo- 
natn tribuit : quafi dicas, Ο Injuftitia, & Frau- 
datio. Ab x-nO.ioKw^ i. e. movere, & frau- 
dare. 

ΠΛΛολ))/ίίΛ. Motus. Deceptio. Fraus. Im- 
poftura. Callidum facinus. AriftophanesiV»- 
bibus : Inveniendum eft confilium aliqnod^ quo 
debitores fraudari pojjint , ό" commentum a- 
liqiiod caUidum. Alu vero [pro -παίοΜμΑΛ 
dicunt Λττχιόλ^/ίίοί.. 

ricdovii. Pceones. Gens. Et Paronia, regio 
P^onum. 

Πα|α. Verbero. 

Ποα,ανας. Medicos. Item , clamores belli- 
cos. Et τΐΆΐωνίζ^ν, clamoreni edere, qualem 
folent niilites, prxlium inituri. 

Ucaaviiv. Pceonium, five medicamentumex 
radice [herbx pjEoniae confeftum.] 

ncuaiviov. Officina medici. Locus, in quo 
curantur xgri. Vel, medicamentum falutare. 
Efj Tntimiots tkA <φχξμ. Remediis quibufdam 
falutaribus. Tropter bonam famam aqtia fa- 
lutaris venit aliqnando tardo gradu ince- 
dens [amis.'] 

rixmimLs. Qui Deos precatus eft) iifque 
gratias egit. Παιώΐ' enim efr hymnus, quo 
Deo gratias agimus. 

Παιίν@-, Paeanis, id eft, hymni, vel car- 
minis cujurdam. ΠίΧΛ^ν©^ veroj Pa:onis, Mc- 
dici [Deorum.] 

Γίχιττάλν]. Hordei, vel milii farina tenuiill- 
ma. Pollen. Ariilophanes Ntibibus : In di- 
cendi facultate eris exercitatifflmus , crepita- 
ailum^ & pollen. Vel afper, & captu diffi- 
cilis. Nam loca prierupca & afpera παί-παλΛ 
vocanius. 

Πχΐ7ηΙλ}]μχ. Hominem aitutum, &: varias 

cerpcndis audlorum locis aliquando ufus eft , manifeiic oftendic. 
Vox enim τιαιόλν/^^α omnino eft fpuria, cujus loco ex Ariftophanc 
fciibi debet «Va/o/ii.iyi. Apud eum emm NuM. pag. 168. (99. 
Ed. Iki" I'.) iic legitur: 

Scholiaih: ΆζΓα40\τιμ<Λ. ira^ iv ικ-ζίας ^ ίίκίν ύίϋ,κ »"»>, SiC, 
Vidc ctiam fupra v. ΆζΓΜάλ•ημ>!ί• 

7 τίχΛάναον. ιατ^ίΓο». '^;^π.] Eadem ctiam leguntur apud Scho- 
liadam Ariftophanis ad Achamenf. lub finem. 

8 ni^r y.iir'tc3-A.l Vide fupra V. Γ(^£Ϊί, ubi fragmentum hoc 
auftius lcgitur. Csterum, priores Editt. pro Wii» male habent 
snsjK: <juod mendum ex loco citato ipliiis Suidae correxi. 

9 ΤΐΜα>ίσας. £t!|«^y<©-, i^ ττΐς θίοΐς χ.] Ex Enarratore Cotni- 
ci ad Pacem. pag. 661. (45-4• Ed. Baf. P.) 

io 'Actitpictiii ΝίψΐλΜ^] Pag. ijS. (74. Ed. Baf P.) κια, χ,Λί 'ΧΛμτΓΌίϊ'ιξο}/ συν a.y^mcL, 

ΠαιΤΛλοείί. ο Τξβ'-'χ}!?• 

ΠχιτταλαιΛίί. *τά5 ίδ -^τοϋτΤΛλώΛΐί ysw/ouxas 

σαθ•', ά'ί χ Ό ξ^Τι•©-. 

riauffoq. -^oU^cq. Τυ•ψο^(. 

naicd'ei5. τχΐ'^})5έί5. 

ΠαΤί'^ίαιι T6i'ra)-iv>j5 ίΐΥΐ, μγι TtATOyivndii 

YlcLii. fQr^ το -ϊταιζώ», '?τα.ΐ£7ΐ<). 5ΐ ^-^ Ta αλ- 

^ το /2αιον yife^ /^ctTs , και ττα^"? , /cj^ τζΌττ^ τ5 
/ά eii •ΠΓ. 

ΠΛίπί^α^υ' WiT αυττί'ί. συγγξίυσίύμ^ αυτλί. και 
ai/^-is• *Kaj «Λα, ijTij j^i-ecO*/ ^ασιλίί, το Ty Me- 
ysLiic/y», Ίνα τ: και -τταιοω, Τι^/ίκορυσια βΛσίλιηΛ' και 
αύτ>) Λαζίοινα iiiOtf ? ττϋνΤίί Ι^ελκστχ,. 

ΠαισΌί. 'ττϋλίζ. ^oli Παΐ(Πΐι/οί, ό τηλΊττίί. 

Tlot.mTOC.'' *Ρύί)/Λαϊκ)ΐ ^ λίξιί. crnftaiv^ Jg yi/ciiy- 
σ^ α,Ιτϊίσιωζ iza•^ 'ΡύΡ^ααίοΐί. Χρυσάφι @^ Ji, ο 
Π/)Αΐ':7ί!(7ΐ]®~, τταιτΊΏΧ, ίτιηζητ^ Θίοί\ί<ηον τον βΛ- 
σιλίΛ. 

Παιφαίλτω. ^avegoTTDii/. ιι op^S. 

Πέ<$^|5σΐ8. |tii)ea)g». τηίομ^^α Οζ, τβ Treiis. ® Ά- 

ίΑ'ϊ^φίνηζ ' Οξνισίν 

Ώδ eiyi/5 HSm ShLiiUov^ τη^ο^χΑπ 
ΑΊνηζ 'βίξατΌζ φ5ο'>{^ ίξακνέ^. 
rietisq. Λιηαά. ^©-(S^t, το ττδί, και το Λ'α>, το (Γϊσ- 

jtteJui). '^ /2f^j{< Το "ΤΠίζαν tus τιτίιχς. 

YliS^'^. -τητη^/^ροί. σιω^^μ3ροι. καΙ TnS^TYii^ 
Ό ιΓϊσ7^ίΙ>9ίΐ5. 

Si To ov3/Cta ίΖϊ>^- τί ΛυσίΛ, ?^ -ττα/)' αΜοΐί ρίτορσί. 
Πίίΐλα. 'xjsraiVi/^jxla. 
Πέί^νοί. ό ομα,λ,οί τοττ©^. 
risiiov. >ι }^. και 'mS^v ομχιωζ ν\ γη. εΛ<,(ρ@>'. t ΠίΜ7ταλΐ!|«.«. ό ιιι»«5 c«7f .] Εχ Scholiaila Ariftophanis ad yi- 
ves, pag. foi. (iSf. Ed. Baf. P.) Cxterum , addere hic lubet, 
qux de voce παπτάλήμιΛ notat Photius in Lexico inedito. Um- 

tuScXot. iin y λίτ'ότκτΒ ΰλίϋξϋ. 

2 Τας ,ίί 3Γα<^£4λ»Λ(5 yj»aSx»s Ki()x.J Eadem leguntur apud E• 
tymologuni v. κ/ρχ/ΐ. 

3 "Ο/Λί^®-] Odyjf-Q. V. zfi. ubi fic legitur: ■ 

4 Παις fAni Te/iT.'\ De hoc provcrUo viJe Junium. 

f Παίτζί^ [/ΛΤ etUT.j Aiiftophanes Avibm, pug. j-yj. Π Ε 69 

fallendi artes callentem, tc in omni malitice 
fc nequitix generc ingeniofum. 

ν\•Μ7ΐά.\ϊ\μ«.. [Homo aftutinimus, five] qui 
varias elabeiidi vias ac rationcs novit. Pro- 
prie vero, pollcn. 

n.ca7axxi\i. Afpcr. Prxruptus. 

UxiTcxxaS^ii. CalUdas. Callidas muliercs 
Circas vocamus. 

Πο.ίΤΓου/ίΐΛ. Inanis glorix iludium. 

U.cj.azcn. Ludite. Pro quo nos dicimusj 
-^ταίΙ^-τΈ. Homcrus : Ludite, nt & bofpes t- 
Jie \amicis fuis dicere queat.'\ 

Πο^σου\. Lufifle. Verbcrailc. 

naicSsfs. Verberatus. PercuiTus. 

riaqi μοι Te^l. Sit mihi Tritogenes natusy 
non Tritooenia. 

riafs. Pucr. Α -ΧΛίζω-, -τταΊαζύ. Vcl, ab ίλ- 
Xi-^j,i i. e. faltare. yEtas enim illa valde a- 
gilis eil•. Scxundum Herodianum vero ζβα,ΐον 
deducitur /3eui, &, mutato β in -π-, -τΐο^ί, 

Παίστϋ,αν /ΐ^ίΤίΟ/'ττΐ'ί. [Ludamuscumea. Vel,J 
ialccmus cum ea. Et iterum : Et muneris 
miptialis loco petebat j nt Regina crearetur : 
Regina nimirnm Tricoryfia^ ut Menandri -ver- 
bis jocer. Nam ζί^ ipfa maris domina ej[e 
volebat. -> 

ΠαισΌί.Ρα:Γϋ8. Urbs. Er naiattt/o,, civis Pa:fi. 

Παηττζχ,. Petitiones. Eft vox Latina , fi- 
gnificans idem quod otlTnmi. Chryfaphius vero 
^rapofitus petitionem ah Imperatore Theodo- 
fio petebat. 

ϊ\αυ{ρίκΓ(ύ. Manifeftum facioi Vel, Riio. 
Impetum facio. 

nei^btgOTa. Sublimis. Humo in altum volan- 
tis. Ariftophanes ^w^/ii•; En,propeeJt^)ea 
Vertigo^ infublimi verfans-y quippe cujiis ala- 
rumjtrepitus jam miditiir. 

Πέ(Ια|. Vincula. Pedicx. Compedcs. Α ττν,-, 
pesj &: JVo), ligoj vincio. Vel a -^ίζω , pre- 
mo, & -TrSii pes: quod pedes premant. 

nsi^. Ligati. Vinai. Ec ^JvW• Ligatus. 
Vindus. 

Yla\^i. Pedienfis. [Nomeneft]a loco [de- 
duftuni.] 

UiivA^.. Pars Actica;: fic dida ab acciden- 
te. [Erat cnim campeilris, &] pecorum paf- 
cua habebat. Nomen hoc reperitur apud Ly- 
iiam & alios oratores. 

Πέίΐλα. Calceamenta. Calcei. 

ΥΙι^νόζ. Campeftris. Planus. 

Yli^-iv. Campus. Terra. Solum. Etrrt%, 
idem. 

ΙϋαταλΗφ' ίιμιΐ», ίϊυξ (yxSiSccazei, ί'« JraimfB/i μ,ίτ Λιιν??. 
Scholiafta.• ηαΙ^β/ι. ^^((ur^^jj. Huc Suidas rclpexit. 

6 Kiw ί'Λα iW 5?(/.] "Frag;iientum hoc ex /Eliano depromptuni 
eiTe dilcinius ex iplb Suida infra v. τ ς/αΐ3ξν•Λ. 

η ΠίΜτϊτκ] \vao, τηϋικ. per t. Vide intra v. Πνηηι. 

8 'Α&<5ί?ι«νιις"θί»(η] Pig. 5-97• (4•4• EJ• Καΐ. PJ 

9 Πί^αός. ^ TjVii j Vide Stephiniim Bjzantium v. ΠιΛί/. 

ΙΟ ϊ\ίΆ-^-μ£~^ ■^ ΆτΊ.] Εχ Harpocrationc : fed apud qucm le:^ 
gitur ΠίΛκκβ!, iiti eliam hic apud Suidam fcribendum eil•. Con- 
Fer Herycliium v. Ui2^x.cl. De partibus autem, in quas Attici* 
olim divif» tuit, vidc Nollrum fupra v. ΐίχιφλνι. 

1 I Πίί»- 70 Π Ε Πίζα. το AXfor, % το -^λ^^γΊ tS ;^4'7κ>@-, Ό Π β 

Πβ^ν^'ψ- Qui diu in vinculis & compecii* 
bus detentus fuic. 

Πίζα. Extrema, vel ima ora veftis> qu:im 
Olim enim, ne [ora vc- noSc»*!' vocamus. «/^T$ U^ x^yA^. ^ad^F ^;,>^^ -^^ /^" — ;\ ftisi attereretur, pellem ovillam ei affuebant 
c5u|, Jfef/t* ^/2α7&>ιτ .Ώτε^σίρρατ^ο'/. ^<Λ κα. ο ^,^^^ ^^^^^ ^^^^^ fignificat. Uiide άξτ^ςο'• 
•arss. ΧΑ» 2;^><''§3•^ζΛ5 ^ λέ1χ.»5 -ϊΤΒί^? βχΒσα.. ϊί-Λΐ ^/^^ quce candidos pedes habet. Et in Κ pigrammate: Firmiter in illius pedem inni- 
tensy auram non curantem in terra. «'}- "* ^ -r~, »^^^v,r ^;i ,Λ,', Λ'-/βΛίΤΑ<Γ6- Π<οΐ. Limbus velti attextus. In L•plgram- 

, \, \ , Λ \ '^Q, mzic : Lmibi extremas partesdextras Bittmm 

ξίχ Βί^ί^ν e.py^citlo. χ*, αυ^-ί"^ ^ eUboravit. Ec iterum : Ζ/<^/•, ϊ)/^»^ , ^zrg•^ 

"Αρτΐ^,^'σοί -ταυ-πλί-, iu^ap^ece, ^τι/α y;v«.i- ^^^^^ ^ veneranda fmilierum, nos tres hunc 

^/«"'j , Λ tmum limbum texuimus. 

Πίζα|τέ§οι. Peditcs. Rex autem xl. i-/ra- 
ii-r pedites affnmptos ftqui [e jujjit > mortem 
comminatttsy β plitres feqnerentur. 

Π£ζαίτ£§@-. Quafi dicas, pedes focius, vel 
commilito. Demofthenes in Thilippicis. A- 
naximenes vero libro i. Rernm ΨΙοίΙίρρίοα- 
nim de Alexandro dicif. 1>emde clarijjimos TitJ μίαν cti Texoj-i*! -ττίζαν υφία.'Λ/χί.^Λ. 
ΠίζαΙ-ϊ^ζοι.* Ό^Ιβασιλαί τηζαιτίξαζ άμφΐ Τ8ί 
τίοο-Λζ^κοΓίΛ Λκαλα,δωΐ', 'e^cSrcq oi 7U\ivn, ^iva- 
Tcy ώ-^ίλίισιι-?, €( TihiiiSi ίτΐϋΐνίο. 

σΐί^ΥισΆζ , ίταί§85 ^ζεζ^^^ί-'ξίΙσΈ. Tss <ίί Τί^^ίΐτ-Ηί quofque, artem equitandi edo^ios , appeUavit 
jtal TS5 7πζΒ5,4ΐ5 λό;)(^8ί κα'ί ifex^iks χλ» τα? αλ- fodales. Ignobiliores vero-, pedeflri militiiie af- 
λα5 2^X=i-5 ίϊίλωΓ, -^ζΛίτίξίί^ ανόμασΐν ο•3ΐϊ$ εκί^'- fignatos , in manipulos & decurias aliofque 

701 ^^tXcixm ovns. 

ItSTi T», έ <ftiya/.{sif. 

ϊί!* έτπ (?έ ξύλωΐ', ΤΛ χυμ,ίΐ-ηα.. Πέζο•:^§ν!•/ω7ί5. 
nivjiu. το κ•7ϊνίζε<ιτ. 

Πίκ®^. Λ/)μα. καί^ον. εξ § »-«■« τΐΐ^'τνξίί. Το ί' 
αυτό χ,αΐ '3'£<7X.@h ey tdjs e?>t5. Ι Πί1^'•ί?ιψ] Clarius Sc melius vocem Iianc exponit Photius in 
Lexico uiedito, cujus verba hxc funt: Πί^ότξι^, i »i>»K5>fovs5 c* 

1 Tis m^is »B ^' ακξ.] Lociim hunc fupplebis ex Aathol. lib. 
VI. cap. viii. ubiintegrura Epigramnii lcgitur, exquo vcrbahxc 
decerpta funt, ut Portus ctiani monuit. 

j 'Αξημ.!, σζΐ ιτ.ύτ.] Et hoc diftichtiin legitur eodem capite & 
libro Anthologix, ut itidcm Portus obfcrvavcrar. 

+ Πίζα/7ΐς9,] Stribendum eil, ^ζίτκιςβΐ: a ^ζίς, & i-mte®-. 
Vide notam iequentcm. 

f Πίζαι'-ης®'. Δί/Λοι&ίΡίΐς ci Φ(λ(5ΓΖΓ.] Ex Harpocrationc. Cx- 
terum vox h:EC at5«<'Tro©- a Grammancii varie non folum expo- 
nitur, fed ctiam lcnbii ur. Nam non tantum m^*7rf ©- rcriptum 
rcpeiias, fcJ etiam π^ξίττξ®-, 8c τηξίηιΐξ!^ : dc qua divcrlitate 
audiendus eft UlpLinus ad Olymh. ii. pag. ip. ubi iic inquit: ris- 
ξαΐτίς^ι. ■mX.ai -ζίε^ rirn φίξβηζί^ ΐί,ΐίγ^<η^. ci μ y> αυτί hiynmt 
erofOt ^βτίϋΐΛίί^ί STO Aijii^e». et Ji, i'77 τΐϊΐς ?ra!k waf" ίίίτιιΓί ί?α- 
•nwTOf, r ingj» WAt y/ffic» i^f»"?. r ^e fng^» ΰ•!ΐ!\ίρβ^ιι>. Διο 

Λ ψα<η, rsi ^ § •Β*ίΡκί !? ^ζΊΐ>, ώ» tiy IfWf, traif »ς ί ^(>»4 
σζ,αι κύτι». ή Λ }ξΛφη :ϊ/2'.ψο^®- «?©'« tW ίίάφίς^β ί11,-/κ3ΐί. Hxc 

totidera vcrbis legas etiam apud auftorem Etvmologici. Quod ut utriqtie in numernm fodalmm Regionim ad- 
fciti•, \ad capejfenda militia mimia\ prompti- 
ores effent. 

He^M. Itinere pedeftri. Pedibus. Et pro- 
verbium : 'Pedibus iter facio. Natare enitn ne- 
fcio. 

Πίζί^,κ. Pedes. Qui pedibus iter facit. 

Πίζ*77Λ. FafcK-E. Diademata. Cum de ho- 
minibus dicicur, fignificatidemj quod<^φίvy|i 
& ζάινη i. e. corona , & zona. At de lignis 
[didum, ponitur pro] χ-υμοίτίΛ. 

Πίζολόίφ'. Orationis folutiE fcriptor. Hi- 
ftoricus. 

Πίζο7Π)ξψ^τίζ. Qui pedibus iter fecerunt. 

niyuiv. Peftere. 
' Πέκ@«. Vellus. Pellis. Hinc etiam τεχ.τίΓ- 
§45) qui pelleni velliint, vel tondent. Pro 
7ΤΕκ@- vero dicitur etiam -πίτ/.®^, ut in fc- 
quentibus. 

autem ad interpretationes vocis ίηξαίηξ®^, ab Ulpiane hic tradi- 
tas, attinet; ex iis uhima veraeft: quam etiam confirmac Anaxi- 
mcncs hoc ipfo loco apud Suidam; docens nimiruni, Alcxandrum 
eos, qui in exercitu fuo illuftriores cilent, cquitare ailuefccifle, 
& eTKifa; appellafle; ignobiliorcs vero, pedeftri militix aflignatos, 
& in coliorte5 decuiiiique diflributos, τπζίταί'ξΧί noniinaUe; ut 
nominis honore, quo/iafli eos indigitabat, (qucmadmodum Im- 
peratorcs Romani commtlitones) alaciiorcs promptiorcfque ad ca- 
peflenda militix muncra efficeret. Hinc autem clarc patet, vcram 
iuijus vocis fcripturam ΐίΐΐ,τηζί-πιις®^, (a τπζοί, pcJes, 8c ίτκΓξ©-. 
Ibcius) non vero πιζαίτΐξ®^, ncc τηζίτίρΙ^. Conter Meuriiun» 
Leci. ^ί«ί". lib. II. cap. xi. a quo omiiia 1ctc> qiis de vocc hac 
di.ximus, rnuti:ati fumus. 

6 Έϊ <ΐΊλΐ7Γ79>ΐ£7ζ] Id cft, Olynth. 11. pag, 8- Ibi enim locus O- 
ratoris exftat, ad quem Suidas, vel potius Harpocratio. cx quo 
Suidas. refpexit. 

7 Πιζί)" βΛ^',ζω. tA -/.] Proverbii hujiis meminit ctiatn Scholi- 
arta ArinOphanis ad Vefpas, pag. 499. lcd ubi pro ■π-.ζν^ male le- 
girur, πα'ίζί Apud eimdcm vcro Enarratorem ad Ares pag. 608. 
proverbiuin hoc fic concipitur: 

8 Τ1ίξ{-ηα\ Vidc de hac voce Salmafium ad Flavii Vopifci Au- 
relu-inum, pag. j-Sj. Edit". Hack. Confer etiam noftrum infia v. 
Ύμη», ubi cadem lcguntur, 

Πίκτΐΐΐ'» ΙΤ Ε 

Tliiclnv. ' -ττοκάζείχ. jteigeiv τα, ^ςίμμα.'^. ^ΆβΑ- 

CAVOV. 

Πίχ,τΜξίί. 01 το ^^ίρμχ τίλλονίέί. 

Πίκτ•^,ώρον. TiWof^ov. ^toi^^o^. ^ ΆίΑ<ϊοφ(Ινγΐ$• 
Kxj 'τηί-ήοΐύ Τΰί Λ^ιταί βω^^ίΐν σ ίγω τηχτ^μ^- 
tav. 

Πίλοί-μζνα-Μί. th 'ττίλΛγφ• TiKi^aaus. Πίλα.- 
'μζύσΜ.ζ ίΐ TOUS vouiii σίωίβη ΤΛί Tihuui ■xsf^- 

ΠίλΛ-μούΠί λίμνη. 

ΠέλΛν®".* ymTa^ τίνα, '7αμμά\Λ. τόϊζ ΘέοΤί 6/. 
τ5 α.φΜ.ζβ'ίίΙ^' σιτΜ 6/. ths ίλω. Αΐίυμφ' ^ί 
φ>)σι , XAJejais ilvou\ 'τίίΧαηι το 6/, 'τταχ'ττίλΥιζ 'ττίμ- 
μχ, Ι^ >Ϊ5 TreisvTotf -Tre/i/W-aloi,. ri χα] •^bre τν τγϊ- 
•7:λα'η/ν')ΊΧ). « οτι λίΙ/Μν 'έ^ΐί. >) jii^ το φα,νον u- 
vcq• ο '6^, λέΐκ^ν EviATrihs μ^τοι * «^ ΤύιΓ 'Oge- 

---'Εκ, J' ο/Λβρξον α,^λι» 
ΧτΰμχΙφ' α.φξα)ί)Λ 'TtiXa.m. 
"Ο'^^'τΌΐ Ιτη τ» ^^μιΔ<^ α,φφν iViAoT. 

Πδλανοι. 'τάμμ'^^ έν- '7Τ(Λΐ•π'αλ)ΐί, -iVTgiJv, α- 

<i>>!<nj )t5tp970i μίλίΙ^ S>iSix)f;dfiOi• Αίονόσι®' Θρα,ί^ι'• 
©eo7i Λ7ΐαρχβ4 τικΕ?. Ae^e^) <ί"ί 'ττέλα^©- χ,λΙ ό 's^ 
tJ qujMiL• -τηττνγαζ α,φξοί. κχι το -ττίτπιγοί και ε- 
ζ>]^μμίνον o-xciihi S)i,Kfvov, οίον λι,βανώΐτο?, χόμμι. 
καΐ ό ταΓ /^ctyT<j Sxhi/idfi®' μι<2οί οβολόί. 

nih(ifya.v.^ το m^iluv ex.x\u Ό Πυ5α^'^5. 

TliXcLfyiShs• Αι'λιανοί. τηΧα^^ων Trcatfes' άσ-ζ^ 
eteTideif, οι τ Λέταν. 

Πέλα^>ικο1' νο'^ωι. :i/^ το αυίΐίχτςίφαι τβ? j^- 
veTs. 8TO5 Ά^^ςοφάν)]?. 

Πίλοΐ^^^ί. ζίτ^ ev τω ΆψΑ,τηΧα^γΐΙν. 7ηΚη^•γοζ 
xjueACii, 0^-3- "^^ '^xi^ -πϊίζ^ μ^ίΧχντίζβί και λίΐκα. 
Πέλον j^af} "^^ /WeAiV και s^yov, το AiLxoV. 

Πέλοί• ττλνισίοΐ'. yiiTWv. ΥΙλΙω ' 'ντζβνοΐΛν α,έΐ g- 
<;7Βί8ΐ' 'Ρ»(«.3αοι, μητηϋ <τΰς°ιΤίζρι τΙς Ρ[5'£?<•ί '^- 

I Ποκαζ^» ] Sic refte habent MSS. Parif. At priores Editt. 

male, 7ΐυχ.άζ^. 

1 Άδ^ίΐ^αΐΊ)? ] Avihus, pag. 5-7J•. C;96. Ed. BaC P.) fed u- 
bi legitur -πΐχΐ», uti etiam hic apud Suidam fcribendum efl•. 

5 ■Ae<i5?'«"i5] Lypflrata, pag. 88 1. (j-j-6. Ed. Baf. PJ Videe- 
tiani iupra v. Έαΐριΐν. 

4 Πίλ«ν©'. j<«£Ti>u Tira ^jM,}*.] Ex Harpocratioae: fed quiplu- 
ra haber. Conter etiani Etymologutn. 

f Έρ TJOftVijl Verfu 119. izo. Ad eundem locum Euripi- 
dis refpcxit eruditus Enarrator ApoUonii Rhodii adlib. r. v. 1077. 
ubi voccm ττεΆο*®- exponit. Verba ejus hxc funt: niAcwo; Ji, i 

«^5ϋίλ) vrt/cMOP. Et EtymologiJS; ΆΛκ^ί Λ' ^iysai τίΓλα^β» τια» 

8TO ς ij^xs tW λί'ίί», άφξοί^ -τίλοΛ/οί tiTnit. Conter ctiam Scholi- 
allam .ΈίοΗ)Ίί ad Verfas, v. 104. 

6 Ώς «ιίτι? i$<jJ7, i(5(fiijii ©teft άττηρχαί τ»»?] Locus hic 

tutbatus eft 8t corruptus, quem fic fcribendum eiTe putem : EiW ^ Ε 7| 

Πίκΐ^. Pefterc. Pecudcs tondcrc. Ariilo- 
phanes: Cum tempus efivernamovium lanam 
tonaendi. 

ΠέκτΜξέί. Qui pcllcm vellunt, vcl tondcnc. 

ΠέκΐΒ^οι^. Vuirum. Pexum. Rafum. [itcm 
verberibus contufum. Ccefum.] Ariftopha- 
nes: Eficiam, ut probe depexus popularium 
opem implores. 

Πίλα>{ζνσαΐ5. In alto mari navigantibus. 
in pelago verfantibus. Acddit autem, ntple- 
raque naves.qua in alto mari erant/fubmer- 
gerentur. 

Πέλα>ια7Τ5 λ /ytt)')). Palus Pelagiotis. 

Yh.Ki^{. Propinquat. Accedit. 

Πελαν@ν.. Placenta. Quxdam placentie con- 
hciunturDiis ex frumento, quod ex area fum- 
ptum eft. Didymus vero ait, -KiKa.m proprie 
eileplacentam ex polline faftam. Ex polline 
enim placent^E confici folenc. Vel UtiKx,%i 
fic dldus eil•] <:7ά V ^i^AaT^^ai^quod ficdi- 
latatus,veldiduaus. Vel quod fit λ«.κ^ί, i.e. 
albus. Vel, quod flt φχν^?, i. e. candidus. 
Jiunpides vero m Or^/^i- peculiariter dixit • 
Abflerge vero α mifiro ore fpiffatamfpumam. 
Πίλαν®- eiiim hic rpiiTatam fpumam oris fi» 
gnificac. 

Πελα^ι. PlacentiE ex polline, vel tenuiili- 
ma farina, quam 'ττχι-ττίΑψ Grxci vocant, con- 
ieStXi & facrificiorum ufui accommodatx. 
bunt enim fruges melle mixtx, quxpnmitia-^ 
rum loco Diis offeruntur: ut inquit Diony- 
fius Thrax. Πίλ.ν@- vero etiam dicitur fpu- 
ma circa os concreta. Item, concreta & fic- 
cata lacryma arborum vel plantarum : veluti 
thus, gummi, &c. Item obolus, qui vati pro 
mercede datur. 

neAo^yai-. Sic Pythagoras Vocabat τΐ ysUt- 
Titv, i. e. admonere. 

niAcLfyiSili. ^lianus. Ciconiarum pulli: 
quemadmodum kiltShi, aquilarum puJli. 

riiAxfjixui νόμοι. Ciconiarum Icges. [Sicdi- 
β:χ,'] quod liberi parentes νιαίΤιπι alant. Sic 
Ariftophanes. 

Πίλσ^γΐί. Ciconia, Qujere in voce Άνί^ττί- 
Adfyuv. UtAcifyos proprie difta ciconia, quod 
alas nigras & albas habeat. Πέλοι- enim iigni- 
ficat nigrum ; Sc -^γν, album. 

Πέλοζ. Juxca. Prope. [Ec l -ττίχας,'] vicinus. 
Romani vero provide femper cavebant, ne w- Θρ«|. Hancleaionem in verlione lecutus fum. Dionylii au- 
tem Thracis, Graramatici celebris, meminit Athena:us lib. xi 
pag. j-oi. &alii. 

7 ntAafyf». 7» »»5ίΤίΓ» atcixi i nujxy.] Idenj tradit Laertiui 
in Pythagortt, fegm. xx. unde Suidas. 

8 niX!tf}t>(sl νίμ,ο,. Λι* TO «i-TiKTf. ] Nota hzc referenda eft ad 
locumillum Ariftophanis ^ίχ'/ί/ίί, ]»ag.6o4. (4 '9• Ed. Baf. p.) 

Π«Λ<Μβ$, ci 71^« Τ !ΤΓλ«ρ^* Kt,pftin»• 

Δίΐτχς »£oT?i(5 Τ iiKrigji Wai» τξίφΗί, 
Vide ibi Scholiailam. 

9 Πλί» «ι&'»ο»«?βί; fV.] Fragmentum hocPolybjo tribuuntFulv, 
Urlinus, Calaubonus, & Valelius ; <juod auaius legitur fupre v- 
'£/e,3«/ii«.». 72 Π Ε 

ahxav. 

ΪΙίλΛσγΊ. l^iiuv. 

liu/ τοι» ό^Λ tS 3ΐ5^'διλί7«> Εκωλυσί τιαξίν/ο^ im. 
•ΛοΙ eLlfis' Κα» ίουυτΌ)! -ττίλ.ά.τίίυ CvMve λεγΊ τε Ji•*' 

rieAAcao» 'og©-• χ.*» ΠέλλαΤ©-, ο Ιχ. UixXris 

ϊΙίΧί^ξ^^• 'ΤΐΚί^ξβί' 651 ^l μίτςον γ>ί$ τα Tcht- 
S-gof, "■ςαίΐίί "iiLTOV. 

τίοϊ, m αλίβαζ. -τηλίχ-λν ju&J/tvi, ττΐλίκαν®-, κοι- 

τχ «ffefc/V* 'Α?' δ και ieyJVe^cAxTi))^ ■KSf.XiiTa^. 

Πίλναΐζ, "TTtxUeas. το 'ηχίοηχον Ιργχλίΐον. 
Και ♦£7?λέ»/^@- ντ@« 

Πελίχα, ττΕλεΛίΐσω, ξύλα. Πέλεκίζω ie, το ^ 

Πελειάίί'εί. -a^iigoq. και ττελειαν, ^ί^ζξ^ι. 
Δέΐλα| τΐ (ίίΐλοΤσιν ^φ^<ί^^ΰsσx ττελεια^• 

^ψίι Λίτόζ. i* n-mv)!? ' ώ)5 0;Ci/M.a 'τηλύας ταφόβγί- 
μ^. Ιτη) 's^his '^ το ζαον. 'τ^φξβΐ.<η^ζ ίε, «5 

Πίλλ»), Πελλί]?. οΐΌ/Λ4 -ΤΓολίω? Θετ^Λλοοίί. 

ΠέΛλ«»}). ττΒλίί. καΐ FliMjji^aT©- ;^τά)ν. £-;τί tW" 
νταλιΛίΑ (^oQWtaf ιμαπΛ. ον S't ΠεΜίΐνΜ ^Λψαξοι 
;)^λαιΐ'α{ lyivovlo. ^'AZyLqufim' 

M^y eu5u ΠεΛλ»ΐ'>ΐ5 -πΊτιοθοιι ^i/^voM. 
Ι'ΤΤΕί c* ΠίΛλ^'Μ ώ ττίΤί 'Hgatiois aBXov Ιτί^Τί^Ίο 
χλαΤνα». 

Πελίαξ. ovofict κυ^χο». και Πίλιαί»)?, ομοΐωζ m- 
μα, ■Α.υίΐον. 

Θ8ΧϋίΧιί«. και ίΐΐλιίΐ'ίΰΒ'έισα, Λχ^ίχαα,αα. και τγε- 
λιίνΒ/^»!, ανΤι τ», μέλΜ.νο/ίΰρ>^. 

rieXJm. ''το ^'ζί,ξυ άχροτϊΐ]®- και μΐλχηΛί' 
οίοηΐ μαΚίβί^χραι. fia^^ Θΰ>ωίίί'>ι. 

Πελλοί. ' ep5a Tt^gox )C5t'§twiba(^8cn, yaAct λ- 
μίλγνΊίξ. (η.ά.φν\ tis, 

ι 'An«^fip*»jEft νοχ fufpefla.de qua amplius cogitanclu efleccfco. 

i ΣτκΛ'β ί'χτϊΐ'] Hinc emenda Helychiuin, apud quein pelVmio 
crrore legitur, ^ζίΛ'8ς ίκαιί». 

j Mwn βαξυ-ηιας <αίβ[>ικτ.] Nota haic funapta eft ex Scholia- 
fta AiiftopliJnis ad Aves pag. j-gj. 

4 Kui isixtufS^®' »TTi i>ff.] Fragmcntum hoc decerptum eft 
cxEpi^rammatc Leonidx iti tabrumterrwium, qui fcniocontcaus 
artis fus inftrumenta MinLTvi dedicat. Ipfum Epigraniina ex 
ix>dicc MS. Amhologis ineditx intcgrum publici jurii tedmiis fu- Π Ε 

cmos ΐρβ priores aggrederentur, neve eos In- 
jufio bello laceffere viderentur. 

ΠίλΛσ^ρί. Pelafgi. Nomen gentis. 

Πέλά-τχί. Cliens. Minifter. Famulus. Una 
cum clientibus 1 qui frequentes venerantt in- 
dignatus. •\ Et miniftrumy & famulnm, & 
clientemi vel militem legionariiim cuiquam ad- 
ejfe vetuit. Et iterura : Se iUins cUentem ejfe 
dicit & pradicat. 

ΠέλλαΤον og®-. Mons Pellxus. Et Pelkus, 
qui eft ex Pella Macedoniae urbe. 

ηίΜ^ς^. Idem quod ττχί^ς^.. Jugera. Eft 
autem 'χχί'^ςρι meniura terrx, fextam parcem 
ftadii continens. 

ΠέλεκάνΙι. Dativus. Pelecano. Scdforteno- 
men hoc proferendum eft cum acuto in pen- 
ultima, uc ίχΐβοα. VliXt^^v, 'TrtXi-ns-v^, com- 
muniter dicitur. At TnXirSsi -TtiXiyjdvTo?, Ac- 
ticum etl. Et -ττελεχίΐ?, TriAejtsT, Doricum. 
Eft autem genus avis > quod arbores roftro 
tundit : unde etiam Λρ,/νοκολάττ'πι? dicitur. 

UeXtxjus. Securis. Inftrumentum fabrile. [In 
Epigrammate :] Et manubriata hac fecuris^ 
pracipuum artis [fabrilis'] infirumentum. Et 
τάχυωζ^ υ@-, idem. 

Πελεκώ, 'TtiXuicu. Ligna fecuri dolo, vel 
cxdo. At -ίτελεκιζω, fecuri ferio, vel occido. 

Πελ^. Fit. Exiftit, Eil. 

ΠελειάΛί. Columbac. Et ^'λεΐΛ», columbam. 
Timidaque timidis infidianuir columba. Nos 
'uero intrepidis dekSiamur 'Viris. Aquila in- 
quit. [Et Sophocles :] Metu terreor , ut vo- 
lucris columb£ oculus. Animal enim iftud 
valde tiniiduni eft. ["O^/i* -^τελεία^ vero] pe- 
riphrafticc vocatur ipfa columba. 

ΠεΛλ»ι. Pella. Urbis TheiTalicse nomen. 

UiXXm- Pellene. Urbs. Et Pellenaea tuni- 
ca, five veftis : quod dicitur de iis, qui ve- 
teres [& attrkas] veftes gerunt. Pellenxve- 
ro prxftantes conficiebantur \xnx. Arifto- 
phanes : Num re£fa ΨβΙΙβηατη volare cogitas ? 
Pellenae enira in fefto Junonis Ixna vidori- 
bus pr^Kmium proponcbatur. 

ΠελίΛ?. Pelias. Nomen proprium. Et Pc- 
liades, pariter nomen proprium. 

Πελι^όΐ'. Lividum. Nigricans. Voxhiccec- 
iam apud Thucydidem repcritur. Et 'τελ(J'- 
νωθεΤοϋί•, pallida, vel pallens. Ec •7Γελι<ίν»^<ν>ΐ> 
livcicens, vel nigrefcens. 

Πελιίνοί'. Lividum. Color inter pallorem & 
nigrorem medius: qualis eft color plumbi. 
[Vox exftat] apud Thucydidem. 

ΠεΜο5. [Vas paftorale,] in quo cafeum 
conficiunr, & in quod lac cmulgent. Muldtra. 

pra ?. 'A|i4?i/|!(» : quo Ledorem remittimus. 

f Πτιοίίς iii, ofijngi zrtXxictf π-ιψ.] Hacc iuiit VCTb• Sophoclis ^- 
jace, pag. 9. ut Portus obfervuvit. 

6 "Ae^fsiiaVijs] Avibus, pag. 607. ^411. Ed. Baf. P.) Vide ibi 
Scholiaftjm, cujus verba Suidas hic defcriplir. Conter etiam Hc- 
fychium v. Πι»ΐ)»>). 

7 ΠίλιΛό». 7»" thi-m^u iujf.] Ex Scholiafta Thucydidis ad lib. 11. 
cap. XLix. 

8 Πι»7ί] Alias, m»», Vide Heijchium. 

UiXit. π £ 

Πίλο/. Το μίλα» ^(ίμα.. 
ΠέλίΟί. μίΚα,ηζ. ω^ρ'ή. 
Πδλοτη'Λ'ί. ό τ5 Πίλοττφ'. 
Πίλοιρ. μί-^Ό. τίζ^τϊοΐ'. 

ΧΛσμΛ (pegOIT ^Mttov. 

Πίλωζον. μί}^α.. και νηλωξα, fuyoi\n Τίξβ^,φ'. 

Πίλτα,Τα^'' ΤΌζΟΤα^. τοξοΤΛ| οι τβζ '^uTHi Κί^- 
τί^νίίζ. 

-ταττέλ^. 

Πε'λίοΐ'. 'θώ'^ζ.ικ:!' ο;3:λον. και ^ ϊ\.^%' ia,t>OC- ΠίμμοίΙαί. 7thAX\iviici. ^ Άρριχνόί' Οι Je ^δΐΊα 
ολ'ιγχ.^ και βα,λίναζ φοιίΊ'καιν. 

Πέ/λ'π'ψ. Το -TTCjttTnueiv. Mevafc/y@^ 'Ύττυβολί- 
μα.[α>^ y\ Άρ^οικα* 'Μυψα. YlamaPj-AVctxaL iitH ίΐ α,- 
^gas τΓίμτίο^ί Ιμο^^ων^ μι\τγιρ ίαζ^ tvs 'Λοξηζ Ιφ 
'ά.ρμα[\^. και ττίμ-^νΊίί, Το ΤΓομτίίΰσα,νηζ, /ΖΣ)-^' 
&eyuiSiS^;. και ττίμ'τημ^, aiTialtxM. 

Πίμ-β^ί φθι'νον]^-'. ey ταυτνι oj τ«ί jtU!miot4 ρ^^α- 

^£6) silibflo. Μί'να/ί/ν®^ Χαλκι'Λ. 

* 

TJiHToci- '°οϊ ^ta-'^' " Θίο^-Λλαν μ)} y>m §5λοί, α- 
•770 7Τ^ 'vls^ Αϋμονφ' cV 'Ά§;ίι νιΧΛί^έΐ/ταν βοιωταν, 
fe" <φυγο';ττι)ΐ' τί^ο τια,ρ α,υταν isAsiau', άλλα μαιί)• 
ιαν μίχϋί 'T}ii t^j.tds yinxs , καΐ φιλ>;ί«ΐ'τ&)ΐ' ί-τπ 
τμ χούξο.. ■OT!.gec5'bow,v ie αύτ«ί eip' ό'ζκώ), \•7η tJ μ•ή- 
Τ6 ;τα.3•ε(7 ΐρ-)<χ.ζό/ί^:)ί, μητί " 6κ/2>!να( "2>7Γϊ τίίί χά- 
^ί. κχί ■:>7Γ8 τδ μω<XJt, Μίήτο^ v^xi/jdpoi, υ<ίΐ- 
ξον ΠίηΤου\ μίΊύ}\ιομαί^γ,(2α.ί J <ί2^φ3α|)5ν1@- τ5 
;^Λ£^κτί5'§@~. 85 ey Λα-,ΐέ^'Λΐ,αΰΐΊ K9<-A»aiv ΕΤλωΊαί? 
TtJTVs Θίτίαλοί ΥΙίήτοΑ Χί-γασι. ^ίχρίω'^ ie τω 
ονόμαΐι και Θέτ]αλο1 και ΑΛγΜααμοηοι Ιτπ τ κ^α- 

TM^e/TOV έν τιί ττολίμα , και <ίΒλ&οοντ&ΐ' tdTs κίκ/α- 

Ήΐκοσι. 

Ι Έ» ■E57;;:^«f*«iiTi ] Anthol. lib. ι. cap. xxxrii. Epigr. χχιχ. 
ut Portiis c:i.:m obfcrvavent. Ibi aurem legitur, ttS Ά λιβ/ν, 3cc. 
uti ctiam hic apud Sr.ici^iin lcribcndum eft. 

1 Δω^¥ 4' «I "ίί'? "'ί*< Πίλαξ.] Pcutameter hic efb pars Epi- 
grammatis iii cochlcam nwrinam, quod ex codice MS. Anthologise 
iiicditK iptcgrum exhibuimus Iiipra v. A»Si!e/-'%i- 

J Π£λ&5•α<'. τϋξίτ». 7i|.] Interpreratio hxc vocis χίλτκίκι du- 
bia milii videtur Bc ΙίιΓρεΛα; qua certiorem vide inLexicis vulga- 
tis. Cxterum, pofterius τίξβπ»/ hic redundat; quo proinde ex- 
ραηΛο locum h.nc fic lcgerim: Πίλ^?™.' τιΙ.'τΒί. S ».■ Wlt/f»' x«- 
Ti;;<;>7i5. Sic etiam habet Photius iii Lcxico incdito. 

4 Κα^τίλτίίίΤ Cave putes, vocem hunc cfle interpretationem 
Sm^.Ttti: rcdlocihujusieulus eft is, quem in verlioac expieflimus. 

f ΘίϋΜίνιχΛ 1 Sciibe, Θ^α'«»ο», ut habet Hifyihins. 

ύ Kce» ΰΰΊκί ■meJvsi Vide AtJicii. lib. iii. pag. iii. 

Tort^.llL Π Ε 

flaoV Cblor Jividus, vcl nigriciins. 

Πίλιο/. Nigri. Pallidi. Lividi. 

UiXo-Trlhi. Pelopides. Pclopis filius. 

Πέλο)/). Ingens monftrum. 

Πίλάζ^ί. Pcloras. Nomen proprium. 

Πίλίϊ^ι©-. Magnus. Ingezis. In Epigram- 
mate : //«/V njero mgens leo obviam venit, ter- 
ribih oris τίέΐιι^ tanquam pradam devoraturus. 
Et Pelonas, iiomcn loci. T)onum autem fum 
ex/acra Teloriade. 

niXciim. Magiium. Ingens. Et -πίΧ^Ρπ. In- 
gcntis monftri. 

Πέλ7Βί.9-α,'. Sagittarii. Vel,pekaft;r,quipel- 
tas, vel haftas tencnt. 

Πέ'λ^. Pelta^. Haftx. Item, parvafcutaqua- 
drata. Ec κα'ΐατέλ^, catapultse. 

Πί'λίον. Peltum. Pelta. ScutumThracicum. 
Item, falfamenti genus. Vel, clypeus, cujus 
ambitus ferro munitus non eil. 

Υ\ιμμ.Λ\χ. Placcnculx. Placcntx. Arrianus : 
llli viro bofpitibus nmnera ferebant•, thynnos 
in cliba?iis ajfatos , & exiguas lAacentas , o- 
palmarnm glandes. 

ν\ίμ7ηΧ%'. Capularis fenex, vel vetula. 
[A 7ΓΪ/47Γ&) mitto:] quod adOrcummictatur. 

Πίμ-ττ^ν. Mittere. Deducere. Pompamdu- 
cere. Memnder Hrpobo/Jm^o, vd/^u/lico: 
Tofiquam Tanathenicoriim mmorum pomparn 
per forim te^ Mofcbion•, ducentem vidit ma- 
ter puelU in curru. Et -ημ-^Μ-ηζ, qui pom- 
pam duxerunt: apud Thucydidem. Et τάμ- 
'^M^j, accufativo jungicur Deduco. Profequor. 

ΠίμττΊϊ} cpjivov]©-. Dievigefimoquintomen- 
fis. Hoc die a£l-iones contra adulteros inA-i- 
tuere licebat. Menander Chalcide. 

Πΐ^ψν. Miflionem. 

UmTc^. Penefta:. [Sic vocabanturj apud 
Thcflalos non natura fervi, fed oriundi a 
Boeodis, qui Arnie abHxmonevictifuerunt, 
nec fcrvitutem fugerunt , [quam fcrviebant] 
apud ipfos, fed ibi permanferunt ad tertiam 
ufque generationem > quod regione iila de- 
le£larentur. Se aucem tradiderunc [Dominis] 
interpofito jurejurando, ne opus facientes 
male traiStarentur , ncve ex illa regionc ex- 
cederent. Et a manendoMi^eiai} poileacor- 
rupta litera, Πίλίτοή didi funt. Quos Lace- 
dxmonii vocant Helorasj hos Theilali Pe- 
neitas dicunt. Hoc autcm nomine &Thef- 
fali & LacediEmonii appellarunt eos, qui vi- 
di fuiflenc in bello, & viitoribus icrvirent., 

7 'Appicwci] De Rebus loJ. pag. f6i. 

8 nij*3-fA©-J ViJe iiifia v. Τυμ>έο^ίζα>. 

9 MiK^ nai/a6.'] Fragmentuui hoc Menandri corruDtum cH•,• 
quod lic cmcndandum & numeris luis reftituendiim eiTe optirnc 
mc monuit vir wsAti/<i»9i'wr©- Richardiis Bcntlejus: 

MtK^ ncctcijntcua iV« Λί Λ' ΰ^ξΰς TrfojrerjK βΐ, 
Mo^i»'!', ΐΛ>η>ιρ ia^ 'f xop>ii Ίφ' χξ/Λχης. 
Hanc lettionem in vcrlione fecutus Γΐίΐη. 

ΙΟ nsiiVo/] Confcr opinino Athcnium lib. vi. pag. ϊ6ψ. & 
Euftathiura ad II. N.pag. py^. qui ea, qux dc Peneftis ibi tradit/ 
ad verbuni ex AthenaEo dclcriplit. 

II Πχξ:1 ξ)ίκ;κ?.ΰ>] Scribenduoi clTe, ttkjjs Θί<««λοΓ<; uti 
8c paulo pofl, ττας' αϋτιΤί-, pro «ύττΐ», ex fcnfu maniKeftum eft. 

II 'Ex.£ntui] Piiotius in Lexico inedito liibet cii*A>)5w«;: ufi e- 
tiam liic apud Suidam lcribendum efl. ΐΐίήτουι ίβ fdpyi ΘίΆαλοΤί ^Asv^ ot fopf^ Λα /te- 
οοαμονίοα ΕίλατΈί δϊ• /Wswy Jc τβτνί ΠίνέΤας :ts<.- 
AsTcSOj φ^ισιν, Λ,'νλΛ κα* * ΘίτΙαλικϋ',. ΤοΤί Π;ν£- 

Πίνί'^ίνη. 'Ύυλης νιομα,. 

Πίΐίθίξά. τα νυ^ίίρ/ο) ^ τ• ν.ό%γ.ζ μίΐ'τνιζ• και ^»'- 
'^ίζοζ, Ό πατίψ. Eve/Ttihs Je ■}ΐχ.μβξον Λυ-ΤΌν rapSoi.^ 
τάξιν λίγΐ Ό ySi Άλ^μαΙαν τω Φ>)>ί7 <Ρψί' 

Γαμβξον ' νόμιζί, kcl] * πατνιρ, σζύΤ)Ίρ τ e^&i• 
Ksq Ό ΠζωτίσΙλαφ' τω Άλκ.ά'^-ω ψίΐσίν 

ΤΛμ,βξοί χί-'ίλ.ψο^, -τταιίχ μοί ξ«ΛΌΐκί(^α5. 

/2goy eji 'Ιφι}^η1α^. 'OSlicKrius ^ψι αζςβζ ΚΧυΙα,ιμψή- 

β-ντί T^j γχμΖ^Ί. 

Ώίν5τ<^. Ώ?Ε τηλυ \jz^^ α,υτυ 'ττίν^®^ γίΐί- 
c-Srif. καΙ * ■7cii^%' Ιίξόν οίον h Αιβίνω τα tzir Ά- 
^ihvih και Βυ/3λ&). 

Πίνια. ΔίΛ ΤΛ5 αίΐκΰί 'τνάή-ας τμ ττεΐ'ία ίκίθλ^. 
κα< 'Άθ(<ϊϊ(ρανν)ί Πλντο)• 

'Ύμίίζ 7 oi-s^ x^ Θζβΐ,συβίίλω Amvaiov eiVctf of.uim. 

/3»λ@^ <ί)ιλο-7Π3λΐ5 καί jiavTos Aoy« "Λ^ίΙ'^α»/. ίτη τ 
/Λ)) τα ό^οια. TTBiB/Tav. τγειίλ «^g (τοφίου/ eAct-ve• 51α- 
ξοίΌΐ' οί τΐίΐϊ^α 'τη'^α.ζ τί-χνα^ ^Οπτη^^ασχ. 

λΜ' ο ττα^λαν Ιφάφμ^. κ,αΐ τΐΚίίαχφ-•, ^^χ^ Ό ττοΧ- 
λα. 'Ζ&ίβίβλίΊ/^φ', α,^λ Ό μ•ή τηΤΧων kofd/j^. 
ΪΙίΗ^^ξβίΧίοι. ιυτίλ,ίί. 7ηη•χ^ρόν. 

Και '° ■ψαΐΤ'αΓ όλί^ν ^ς^μα. τηνί^ζ^ίλίον. 

Πίντα,ί-ηΐξΰν. -ττίχτΕ ετίίΊ'. 

Πέντϊχθλ©^. " ό Διι/Λο)ψ(]@- ο 'ΑβίΜίΑΤ]ΐζ. νίσχη- 

1 Πί^ί^ΐϊ/. Αιιμκι&ιΐϊΐί ci xJ κατ' "Ag/s•.] Εχ Harpocratione. 

Ι Θίτ?«λ4ΐ-.ίίς] Scribe θΐτΐ αλ^ίκίζ^ , ut rcdte habct Harpocratio. 
Huc pulchre faciunt verba illa Athenxi loco ante laudato: Φμο- 
χξΛτιιι; J[' ci ίϊυττςω Θιτ]αΜχα9 ^^λίΐ^αί φ>ιη rsj IJtnrai $ GtTJcc- 

3 Ou77,i*As<f5iii»i'xi] Veffis, pag. jii. (35-7. Ed. Baf. PJ fcd 
ubi lic lcgitur: 

Μό/βί- μιονοίΐπ 7ΐ>Γ« Π{>ι;»ΐ7) ξκυίϊ» τ Θίτ?«λ<!ν 
Αι/τυς Πίίίίης ΰι ΙλχτΙϋΐι «Λ'ο';. 

4 Κ*»' <γ'. <tf jiwii, τΑ*' 7ί χ.] Εχ brcvi Iioc & lacero fragmen- 
to colligi certo iion poteil, vcrum efTe, (juod Suidas affirmat; 
Emipijcm vocabiilLim ^μ,ζρ^\, (quod ^fMii-w» propiic figuificat) 
YTQjocert) hic acccpiilL•. Coiitra enim Traginis voccni illim ienfu 
vulgari & communi adhibuit, li dicamus iu vcrfu piiorepro, xaj 
α-',ω ^ζωϊ, (mptum fuifie, xen' (Λ.', ώ ^ίξα,ί: mutatione utiquc 
JcvilTima. Tuuc enini fenfus hic crit: Et tii, femx Phegeu, fl- 
ΙιΛ tua mihi datit , generum me piita , &c. Erat cnim Alcmxon 
Phegei gensr; quippe qui filiam cjus Alpheliboeam uxorcm duxL-- 
rat; ut teftatur Paufanias in Arcadicis , pag. 4.92. Sed de veio 
loci luijus feiilu certius conftarc nobis ροΠ"«, ii exftarct hodic ta 
bula EuripiJis Almion. ex qua fragraciuura hoc deproroptum 
cfle nullus dubito. nn 

ΐΐίχίςαι. i^eneftie. Demofthenes in oratione 
contra Ariftocratem. Peneftx apudThefia- 
los vocantur, qui Hclotes apud Lacedamo- 
nios. Non folum aucem cos vocaridicitPc- 
ncftasj icd etiam Theflaloecetas. Cum Ψβ- 
neflis converfans. Sic Ariftophanes. 

ΠίΛίτζλνη- Peneilrine. Nomen urbis. 

ΠίΛ^ίζ^. Socrus, five ΓροηΓα: mater. Et την- 
Ji§oi, locer. Euripides vero inufitace foceruai 
jayttCgcv vocavic. Alcmaron enim ίΡ/'ί'^ί'β dicit: 
Et te-, Jenex-t qiii filiam tuam mihi deaifli-i 
Jocerum exiflimo , & patrem , & fervatorem 
meum. Et Protefilaus Alcatho dicit : Meri- 
to autemfocer meus vocaris^ qui filiam tuam 
in matrimonhim mihi dederis. Contra vero 
Sophocles in Ipbigenia generum -Tcwkp-i di- 
xit. Ulyiles enim ad Clytemneftram de 
Achilledicit: Ttivero•^ qtiee maximos jia5iaes 
generos. Ylvi^i^^ enim hic pofitum eil pro 
Ύαμβ^ν. Πέν9);λ6ί. Penthelus. Nomen proprium. 

Πένδ®-. Luftus. Adeo nt ingens ejus caufa 
luiius oboriretur. Et, ^iO®» tegov, luftus^ 
facer : qualis erat ille, qui in Libano & urbe 
Byblo Adonidis gratia inftituebatur. 

Hma.. Paupertas. Tropter calamitates•^ in- 
juria hominum ipfi infliUasy cum paupertate 
confliSiabatur. Εϋ Ariftophanes ?/«;«? ; At- 
qui paupertatem mendicitatis dicimiis ej[e foro- 
rem. f^os fane, qui T>ionyfiumThrajybulo di- 
citis effefimilem. Dionyruisenimfuit tyran- 
nus crudeliflimus : at Thrafybulus, patria:a- 
mans, & omni laude major. Hocigitur di- 
citur de illis, qui diiliimlia inter ie confe- 
runt. Paupertas vero fortita efl: fap^pntiara, 
quia pauperes raultis artibus ftuderc folent. 

YlmcL. Paupercas. Et ttsV^ pauper. Taii- 
per efl-i non qui nihil pojjidet , fed qiii multa 
concupijcit. Et dives , non qui multa pojji- 
deti fed qui paucis indiget. 

\\νιι-χξ<χΧί^. Pauper. Vile. Tenue. [in E- 
pigrammate:] Et paucas placentasj vilemu- 
nufctiliim. 

ΠίΛΊο,ίττίξον. Quinquennem. Vel, quin- 
quenne. 

Πδ'νπχ,θλ©-. Quinqucrtio. [Sic diitus cftl 

J• α'μ>ιξί] Si in vcrfu prscedenti τ» σι retinere placeat, icri- 
bcndum hic puto, νομ,-.ζα ; quam leilionem in verlione fecutus 
lum. 

6 K«J τπίτ^ξ, tmrnp τ ί/ΑΟς] Locum hunc fic legerim & fup- 
plcverim : 

Kcu'7ni-nif «oTJjf τ ίμιίί 
Άκ strtf- 
rd eft , Et pater /ervatorque mihi femper eris. Vel, Ut pater <^ 
fervator λ me femper coleris. 

7 "a|i®-J Lege, «ξιβί. 

8 Κα< mtjni ttjj». oXov c* Λι?.] Eadem leguntur etiam fuprar. 
"aAixs.- ubi vide qux notavimus. 

9 'AcA^pUftiii Πλκν»] Pag. j-8. (18. 19. Ed. Baf. P.) 

10 K»l ■^MicS ixipt if.] Scribe, 

Ktti ψΛ^ίΐ?» ολίγύν <J)i«y/y( Tnni^aXset. 
Sic enini redie lcgitur Anthol. lib. vi. cap. vtt. pag. f j-j-. ubi in- 
tcgrum Epigramma habes, cx quo fragmentum hoc decerptumeft. 
Vide etiam infri v. -ttuia. 

1 1 Ώί,ταίλ^. i Ar,(i,OKe/l®" " Άβ^ιΟΛτνς. Ίίσχ.η% γ5 τ.] HXC lc- 

guntur apud Lacitium in Democrid), Segm.xxxvu. uade ea Suidas 
liimpfit. 

79 π Ε ^ ΠΙ: 7 5 

■ΤΌ '^ Τα (^'jjiKA, τά -^Jixl, ΤΛ μχ^ψχΙίχΛ, χχ] pemocritus Abdcnres. Callebat eniili Phy- 
Tbs ΙγζυχΑιϋί XOyni, xx\ t^i 'ηχνων 'rra.arccv ii-^v ^iC'!, hthica, Matliematicav & diiciplinas li f^-TrutixD. Ta-jv ef! x.*» το, ' Asy®^ t^y» <ηιίι. 

\ 

^ltoxiccv 'ΤΓχνταν Ό Σόλων" ων Ιω W τελ®^ καΐ οι Πενταη • μ'ίξ)]. Πί^Τέκτενοι. ' 'τζϊ^ί-ττόρφυξοι. 0^^ το ό^υφά,ν^α^ 
C \ \ •; ι ι 

<©£.< ΤΛ5 ωΟζ ΤΓέΙ'ΤΕ κΤίΙΌί TTipipugiii. 

Πεντίλνι^εν. ■2>α7ΐ Πί/Τδλ>;5 7Το'λ6<»5. 
ricVTfcrLidxiyii'* ζι^λα. τίΓ TTutibxstxvi. ττεντΒ •)^' ο- berales•, omniumque artium pcricus crac. 
Hu;us efl: 6c diaum illud: Oratio tmbra a• 
fiionum. 

Πί^/ττχκύσκμί^μνοι. Solon omncs Athenienfes 
pro ratione ccnfus in iv. clafles dillribuit: 
quarum una crat illorum, qui a quingeii- 
torum modiorum cenfu, nu(st>toaT3,'.u'iiurw vo- 
cabantur. 

Πίντζί•;•^. In qiiinque partes. 

ΠίΛ-ήχ.-ηνοι. [Veiles,] purpureo limbo orila- 
tx : ilc di£bx, quod extimis illarum oris quin- 
que purpurei pedincs intexti eifent. 

neiWAjjO&f. Ex urbe Pentele. 

nem(7i/di>ii! ξύλώ. Ligno , vel nervo quin-t Tas ixi, Κ αν ol vnhi, και oj ■)ίΐξίί, χαι Ό Τζ^- que foramina habente: quibus & pcdcs, & 

:^λ®- Ιμβχλλον^. manus, & collum inferuntur. 

riem ^ τ<χλαν5 ri Xm ττο'λΐί 2^ τνν 'SrfoixTOt nem τχλαν^' >i X. Uri>s Chiortim Cltli tui 

^ί>λ^• Τίίτνί ai ky^x^A^ μχλχκία^ Ίγ>ί\α, <n,L- ''&'' ^Ι'^ψ' f'^^^^^''^ ηιιιΐίίαΰιΐιιγ. Chios e- 

-i^^' K^^V^n.^ xx\ O^ μχΧχΑχν -m -c^ax-rS. """^ Anftophanes perftnngit , ut homincs incontinenrcs, & impudicos, & propter im- 
pudicitiam culos latiores habentes, & ad ca- 
candum paratos. 

n£yTEmAx^.'']@^ ^v/j,\ α/^-/Γ Guinque talento- 
rum dica expim£ia eft. Vocabulum ταΊπ a- 
pud Atticos [in compofitione] nunquam 
mutatur. 

ΠίΛ-ηΊΐΐίλζ• Quinquennium. 

rifcVTi^gi?. Pentephres. Nomen proprium. 

nfcv^viyMii-Ta-g;^^©-. Qiiinquaginra niilitum priE- 

fefbus. Velj pentecontori prxfedus. niJt%- 

χόνΊοξφ^ autem dicebatur navis, qnx a l. re- 

migibus agebacur. 

Πίντ^χοντύτΫιί. Quinquagenarius vir, Πέΐτ);- 
τχιντβτίζ vero, genere foeminino, nmlier quin- 
quagenaria. 

Π£*τ>))Μ<ί7ΐ, & TfiVTri^iioTiutc^OLi, & τ^ίντηχαςΰλόγ!!. 

-/ j-r \ «V ν /.X,".^ ^Γ- ΓΓ Πέΐ-τνικοςτ), five Quinquagerima, eft veftigai 

"^ ^ J.V , \1 , / η / quoddam, licdictum. Π^^τίΐκο^ΐΐλο^ίΐι vero, qui 

ΊΤΙ/^ςυλο^Ιί.. J^e, οι T8TD i;<Ae:iP^k?• UiVTymmcQui veftigal illud colligunt. Ec ττ^^κο,-ϊ.'^^θ-ν, 

J*2, To ■3)fa.'ilicj&^ •^ τπντπχοςτι^ ταυΉχ. <ί^ e^iv tu- quinquagefimam exigere. Hicc vocabula ex- 

geTv ώ tJ;(t;\ MeiSiy, και ei» tc^ ^ιαςβζ τΐω Axxfi- ilantinorationeDemoftheniscontra Midiam, 

•ινΛχχ(ρί«; '° ^γ,μο^ά^ί, και 'T-TreeicTss εν Tof & in ea adverfusLacritiexceptionem •, item- 

-^^ -^ Εύ/3^λ« L•P^L• ^"^ .i" «'^'^'^"^ Hyperidis de Eubuli largi- 

* tionibus. 

ΠίνττΐΥ^ψ)λό-μοί. Κχ] λα/ΕΟΛ<ν@" '^>ίΐ' «ύ^^ ^5 Πίντ>}κο9ϊλο>«^. LocuS, Ubi veftigal, ^^iu 

'τηντη-Λΰγιλο'γία. ίυξυτίξοιν οντδΐν, και ζτΌΐμύύν 'Ίΰζβζ Το '^7n)7C<xlur. 

ΠίνηΙχλΛνΙφ'^ ίΐΜ Ο^γί^ξΛτίΙοοι. τΐ 'ττίνη 
ΛΤ^ιτΆοι TJigitTci^ '^^^^ τΌίζ ΆτΙικοίί. 

Πίντίπΐίΐί• '^iv'(gLi'Ti)eM• 

nevTe?5§»5.^ Όνομχ κυ^χον. 

Πένττικόνίοΐ^ρζ^©-. ό -TrevTJDCOfla οίρχύν. ν ο 'ttTs 
iTevTJixuvroga α-ρ^ν. εχοιλίΐτο J^e 'ττ&ηηκόνΊοξφ' ^ ύ- 
^;??} TrevTwzov^ egecvro/^ji ναυ?. 

risvTJlJtovTVTiis. τπντΜκονΙαέΤίΐί αν»/). -ττίντκκώνΤΒ- 
Tis Je, 3•νιλυκαί, » yto/)!. 

Πέντ^κοςτι,' και τηντνχ^^νί^^τ^^ και ττειττικο- Πέντά/3ολον" ϊ\λιά.στχ.^. vuyiacciix T»s lleAoTTBV- 

1 Λ»ν®' i?y» 'wii] Sicreile habet Laertius loco laudato. At 
in prioribus Editt. Suidae pcffime legitur, /0335 'Ef (λ5 «ίχή : quod 
Wolfius & Portus bona fide verterunt , Sermo Mercwii flxgellum. 
Turpillrmi nempe mendi nullam habuerunt fufpicionem ; unde 
mirum noQ eft, eos a vero hujus loci fenfu quam longilTime aber- 
Ta(Te. Cacterum, mendum hoc Suidx etiatn ante nos refte nota- 
runt, & ita, ut dixinius, corrigendum efle monuerunt viridoftif- 
fimi, yEgidius Menagius ad Laertium in Democrito ; & Richardus 
Bentlejus in DilTertitione de Phalaridis Epift. pag. 191. 

ζ Π6»2ι>(9ίΐβ|«'ίΛ(ί«»»ι• Τε'ογ.] Ex Harpocratioue. Confer etiam 
Nollrum fupra v. Ίχ•»ας, & ν. Ίβ-ίπΓς• 

j rioTEKTfnji] Confer Hefychium v. Πίίττκτί»?. 

4 Γίΐίπσνζ/'^αι |ι/'λο)] Nota lisc refcrenda efl; ad locum illum 
Ariftophanis Egi«if.pig. 349. (146. Ed. Baf. P.) 

Vide ibi Scholiaftam. 
jr Utvn m'A«#i' i Xi'*» *•] Ariftophanes Pace, pag. 634. (440. quagefima dictum, exigitur, vel penditun 
Eumque prehenftim recia ad 'Pentecujlologium 
diixit. 

ΠίντΛβολον ίλιάσ. Ob pentobolumjus inHe' 

Ed. Baf. P.) 

ηίνη -πΙΧΜίί ί ΤΙΒλίί H Χι«» 
Δι» Τ ait OTfwxTJ» οΊρλίιτ^. 
Sic etiam apud Suidara fcribendum eft. 

6 Πί»ττ7»'λ«•τ®- Λ'χΊ S^j-yixnTTtii] Ariftophancs Ν»ί(ί. pag, 
170. [loi.Ed. Baf. ^J , 

Huc Suidas relpexit. 

7 niFTt^fJi] Cene/.xxwx. ubi legitur, Πΐ7ΐ^^?<. 

8 Ό -i^ wivniHS'-"^ "ξΧ-1 Ejc Harpocratione. 

9 nt^iijKsW. w iTf-^tS!••] Ex Haipociauoue. 

10 AxjHica^e»»?, s^ ■ϊίτ&.'Λ(5] Sic ex Harpocratione refcripfi. Iri 
prioribus cnim Editt. raale legitur, Anfenic&i»!!?, £c 'ϊ^α^ίι,ί. Con- 
fcr Meurfium Le(i. Altic. lib. v. cap. xxvm. 

1 1 Πίΐ7κ?•λο>] Et hic, & paulo poft fcribendura ell wirmie- 
Xof, per α in fyllaba fecunda. Cxterum, nota hsc referenda elt 
ad locum aliquena Aiiftophanis, qui ubi exftet, nunc non recordor: 

Κ 2 >»jffl'«i,i \ ^6 ΠΑ 

ν^σ'ίϋζ^ ίΐκάσοιι f^ixixi ΆρΥ^^Οζ ^ λα.μβα.ναν'ί^ί μΐ• 
Sov 'Χ&ττά.βολον^ *Μ' ύ Τζ/ωβολον. ΚΛί 'πίμ^τω- 
βολογ, ομοίαζ, 

Πίζάρ^φ'. χίίίΐστχ,ς. ^cLtojc,. 

Πί©^. ' το στΓ^λΛίον. Πέ©* ίε, το αΙΛΤον. Ά- 

ΟύίΤ^ν >ί ττΑΐ") « το -7Τ£@^ ey τμ Λξία. 
και αί/3ΐί" 

'''Ottos αν oiVsg? το -ττέ©*• ? νυμφιβ. 


' Πο-ηρον, ωί Λ,π,ρ 7ς>6^»ι ; 
nS <J'e το τΓέ©* ; 
ΚαΙ Λϋθυ* 

''Tis τ Ό^ομά.ί]αιν το cre@- ^;;π)1ί^6(αχ.6.^ 

Πέ'?τά§οι3@". * ν^σ©-, QDc όί-ιτο^&ν Εύ^οίοί. κα» 

Ui^tui^^tm^. ^ :ί^οβιτμγι^ τμ ^ίξκ. 

[Id eft, vitiatam, vel ftupratam eiTe. Dicitur 
ne-Troqj/^u''• * •7re'7regov)j^iV/oi'. 7(».,^)ΐλί»/4"Όν. Te- 

7ς'υ7Πΐ;Μ^οΐ'. 

nc';ret^(i)V)i)t5£.cnf. ii;aot/>T)i)istcn. 

Πβ-τταΐο. exix.THo. Πω '^, το κτ»/^. και ttb- 
Αυττάμμαν, Ό -ττοΜα κίκτ>)^@^. ev Έ';π;>^ά;ί/^ίί• 

■ ' ΠίτπζΙο γίι' ^ ^αε>α τζτο 

Κλ>)2^0)', ev λυ•6?)0Μ τμΛ ^ωλοι^ία. 

Πίτηλτα juSjioi.."' 'τη'τηίικία [^^. 

ΤΙίττίμμ'ίν» τιΚ'Χχ.αντφ'. αυντι τβ, •:7B())}-e/]@*'• 
" T^y Te]g^St -Tre-Tre^/i-ev». ί-ττέίίϊι έξω τ £ο/)τώΊ' ί- 
/i46goq Tjvss ίνομίζοηο Ά^χννισΐ ΘίοΤί •πσι'ιι• οΓοι» ι»»^»;- 
fia, και ίβ^ομί\, Ά'7η?•λωη' τετλ^τπ, Ερ^ί!"* όγΛ»;, 

Πίτηίξον. Λκμουον. ύξ>]^ St Ιτη oTra^s ά^μβ. 

ϋυ >αρ ek veai5 το σηφον iv- 
Ε<πν' αλλ' έν ταισϊ ττΐττέίξοι?. 
Ούίέ ΤΙ5 'j^py\v ά,ν IJiXoi 
Μάλλον, Μ ya, τον <φιλον. 
Πί-^αστ/,ένοΐί. '' μίμιασμΐνοίζ. '♦ Αίλιανο'ί" φά^( 

Ι Πί'©-.] Imo, cm-il^. 

χ "Οτίϋς «» eixsf. j Anito^hwes Achamenfiiu! , pag. λιι. fjoi. 
Ed. Bai; PJ _ 

j n«7tf9» iJi «««p li.] Ariftoph. Thefmophor, pae. 77J.. Cfii• 
Ed. Bii; P.) 

4 T(5 r ΌΛ(*.] Ariftoph. Acharnenf. pag. 378. (168. Eii. Bai 
P.) 

j- Πί7η»'λ«χ9ί• χλ»(ΐ.] F.x Scholiafta Homeri ad II. h. v. 171. 

6 nt5ragji%ij Ex Hirpocratione : fed apud quem legitur Tlt- 

ττάξΐβνς, & ΠίΤΓκ^ιίθι©-, pcr i). 

7 Πίτταξ^ίίΰΛξ] Iino, Aiin-eTTOfJtftui^• Vide fupra v. Δια^ι- 
9TOf5"''''i' 8c V. Δ(ίίχίΐ(5{Ϊ£^ i 8c qui ibi notavimus. 

8 ntTrttfiSfo». aio^.] Nota hix reierenda eft ad locum illum 
Honicricum II. A. v. 145-. 246. 

Πίτί Λ σ-ΛϋϋΓΤ? ο» /3«At ^('ij 

Scholi.ifta: Χξυαΐίοκ; Ιίλοισ: πιπχξβ^ι^ι. ^vtrii, iiABssy», ^ sig.Ti• 
Λ^οβϊΐι^αν αύτι~\ι >ι<τφα,λί<τ0/.οι. Ultima lic emendanJa funt, ^sJg.- 
πΛίξοίηβί^ον. «'»71 f , ia -φ ciXi<rfBf oy. Obiter hii: ctiam emeiido 
Helychmm, apud qucm in fcrie fua fic legitur: πίζτ αξμ,ι^. Λ' ϊλ» 
κατί^μ,α^. f Πία^ίίΐΐ|Μ,α^. ΐ'^ι.'^λαμ,αι. Diipliciter hic peccatum ert. 
Primum euim pro Λ' όλ» fcribi dcbet, Λ' ίι'λ», i. e. clavo: 8c de- 
jnde nota diftinaionis poft >Βίτί;(</*ί<, tollciida eft, 8c qux fcquun- 
tur, cum prxcedcntibus conjungenda. Sunt enim interpretatio Π Α 

Utea dixijfe [eumferunt.'\ Id eil•, victis Pelo- 
ponnefiis eum jus dixiiTeufquead Arcadianis 
accepta quinque obolorum mcrcede, non νό- 
το trium. Et 'ττιμ'τνά^βοΧον, idem. 

Πέξά^ί-ν®"• Qui pexuic. Qui carminavit. 
Qui verberavic. 

Πέ@-. [Imo, στίΐ©-.] Spelunca. At Te@^, 
penis. Ariftophanes Nubibus : Nihil[habeo~^ 
prtster penem in dextra. Ec iterum : Ut penis 
Jponfi domi maneat. Et iterum : Utnim •vir 
es ? At ubi pems efi ? Et iterum : ^is Odo- 
mantum penem depilavit ? U.i-m.\ct.x^i. Sortimini. Sortes ducite. Πά- 
λ®- enim efl: fors. 

Υ\ίπα.ςρί^φ^. PeparcEthuS) Infula, non pro- 
cul ab Euboea llta. Et Πί^ξοί^ι®-, qui eft ex 
illa infula. 

niTra^^mZcQiiui. [ Scribi debet) ^cn-TCiTtuLf^i- 
veL/c5«/• Propriej] membro virili divifam eile. 
de virgine.j 

rieTra/At^ov. Trajeftum. Transfixum. Cla- 
vis trajedum. Perforatum. 

nt7mpua'nYs-<nv. Contumelia affecerunt, Pe- 
tulanter alicui iniultarunt. 

ΥΙίτπχϊο. Pofledit. nS enim, poifideo. Et 
τηΧυ'τίά.μμαν. Qui mulca poflidet. Locuples. 
In Epigrammate : ToJJidet enimexiguumhtmc 
fundum inflerili iflo colle. 

TliTrcdvi Lenit. Mollit. Maturum reddit. 

Πί'7ηλτΐύρ5^χ. Sordidata. Sordida. 

Π^■7r^μμ,ίv^^ -^τλακΒνΙ©*. Placentas piiliE. Vel, 
confedlx. LAriftophanes : Tlacent£t~\ quar- 
to die menfis pifta. Nam priEter dies feftos 
alii quidam dies quoque apud Athenienfes 
Diis facri habebantur: uc novilunium, &dies 
feptimus, Apollini ; quartus, Mercurio > ofta- 
vus, Thefeo. 

Πέ7τεί§ον. Maturum. Dicitur [proprie] de 
fruftu maturo. Anus apud Anftophanem 
inquic : Non enim puellis adolefcentibus fa- 
pientia inefttjed fceminis matura jam atatis: 
nec tilla magis amicum juum amare 'velit % 
quam ego. 

ΠΐτηΛσμίνοίζ. Inquinatis. Sordidis. yElianus: 

vocis mirccfijoca, ut ex fenfu & ferie literarum manifeftum fit. 

9 riiVstTT ^ Β μ,ί}α tSts χλ.] Vcrba hxc funt pars Epigram- 
matjs, quod ex codice MS. Anthologia: ineditae integrutn publici 
jutis fecimus fupra v. Avitfii. 

10 Πιπίλια/Λίνα] Portus lulpicabatur fcribendum eiTe, srtTiA- 
λνμιίναί a jxtAoi. nigcr, lividus; quam conjefturam non puto 
oinnino fperncndam ciTc To ζηπ-ίλτζ./Λίίΐα. cnim haud fane mihi 
placct : utpote quod corruptuni efle exiftimo. 

i; Tb» 7Τ7ί«Λ xiTf;u,u.t'n»j Ariftophancs F/«« , pag. 107. (fi. 
Ed. Baf P.) 

ViJe ibi vetcrem Enarratorem, cujus verba Suidas hic defcripfit. 

11 Πα(ΐ<^ Ά&'<ρ:φά>4] Ecclefini.pag. j fo. ($-05•. Ed. Baf. P.) 
ij Πίτηασ-μ,ίνοίί] Vocabulum hoc cil fpurium & adulterinum, 

cujus correolio potius quam iiiterpretatio eii icquens μ,ιμ,ιχσ-ΐύί- 
»015. Inipofuit hic cniiii Suidx conuptus codex iiiliaiii, in quo 
pio ^ijK/iao-fieiOii fcriptuni erat τητηαιτμ,ίιιας•. quod cuin librarius 
aliquis doftior animadvcrtiflet, ad marginem Suids jM/i|U,(a<r(t£»eis 
fcribendum eflc notavit : quae corrcif\io in textum poflea irre- 
plit. Simili modo interpolatus eft Suidas fupra v. ΐξυ»ζ{, ν. Γκ- 
λϊ, ν. "Etooi»», ν. &sXyi, & ν. Ka§67fi/?i): ubi vide, qus notavi- 
mus. 

14 Α('λ««*ός] Hiflor. Anim.Ub. t:. cap. xli. fed ubi hodic re- 
de legitur f>,i^mTUiiftn. η Α 

λ>ΐί)~8(Π Je^txAAov τδΤ; τητηχψ,ίνοΐί και χίί,χόσμοίζ. 

Πί'τη^ϊμίνφ'. 'τπ'τπΒ^,στχ.ζ. 5aj5fiW$. και -^Tc- 

TTDi^ai, θαρρών. 

Το σα^α i'%v3i, tZcw σάρκα '7Ci'm\Y,fjBjj(§^• ά,λΝ.' ev- 
άκ^ Τ75 ίξαϊκ')! •4-ν;^« Ae-s?!? σοΰμχΐι. 

Yli7cXxhx.Qi. vy^oji^tv. σιστητηζ. 
Πί'ττλχσμίνω. ^y^xvpyia. Ά Α -ff 

Mullus autem ό- cadavere hominis & pijcis 
vefcitur; maxmeque deledtatur cibis fordidii 
& male olentibus. 

^ Ui7n^y\f^(^. Confifus. Fretus. Ec 'τητπι- 
^cii, confidens. 

Ut-Trljoif^. Perfuadeamus. 

Πδ9πλ>)Λ<^ν Conftrifta. Condenfata. Sti- 
pata. ]o{b^h\xs:Culore eratnigro•, corporeexi- 
li & mactlento : fed in tenui corpufcub animui 
heroicus habitabat. 

ni-TTAaJWi. Humeftatum. Humidura. Pu- 
trcfadurn. 

\Λ.ΐΊΐΧχσμιΐζύ. Fido. Fallaci. 

YliTrhty i^iJYi φάλαγξ W. Implicita phalanx ToTTcis a.ixy%s.>iai^y\ e^o/ioiacOttf, TipiiibV©- χίγν eft ea, qux cogicur 'ic^o. accommodare locis, 'fTTexi και ξϋροίΐίίιί φάλαγξ yive^, και τηλ^Μ^αί 
Tvj Tx^it. 

Πί'τίλον. t^lio\xm. Ιμχ'ηοί yiuidiiuioy. m qu2 incidit, teredinis more•, & enfi fimi- 
lis eft, ordinefque habet multiplici modo 
inftrudos. 

Πίτ^ληγάζ. Apud Homerum diftum eil prd 
ττλίαταν, percuticns. Prsteritum [enim pro 
pra^renti] fumpfir. 

ΠετΓλον. Pcplum. Amiculum. Muliebre 
veftimentum. Ui-TirXiir.'* 'i^ais <s;^ τΌΪζΆ^ΙίοχΙοίζ 'Χίττλφ' Πί'ζλφ: Peplus. Apud Athcnienfes Pc- 

To ap.aVo" ^ Uxvxjhuxixyii νιωζ• U^ ol 'AflwMoi plus proprie dicebatur velum Panathenaics 

K9cWiua{ov TM Άθία/α :λ/^ -τ,^^χίτηζ}^• ?ί καΐ "^vis, quam Athenienles quarto quoque an- 

τΣα) ^μ^ίώ :44 t5 Κ^ε^/«.κ5 έ^«ν /..'^d. τδ "° ^"^'•"cbant Minerv:E: cujus etiam pom- 

. η , / , ^v ~ ' /, , V \ ^' ~ pai" per Ceramicum ad Eleuiinium ufque 

ΕλέΙσ,η». -^.τΓλο. Ja τ«τ. Βκαλ«. ^ τ. *.ge»/ ducebant. Vdum autem hoc dicebatur Te~ 

<ώ'n'^^^Ί<^.^ eveyej^a-Tilo Je ει/ auTcJ^ ο Εγκ^λαί®-, plus^ quod [admodum] renue eflet. In eo de- 

ov ai/eTAe* y\ Ά3"Σα/α. ία/ ie τ Ηγάνίαι/ gji. % om η- piftus erac Enceladus, quem Minerva occi- 

κ^ισανίέί ol 'a^Uocuoi^ 'κί-τΐΧοΊ ί-τηΐ^αχχ.ν χ^Ά^ψα,, dit• Is autem unus erat ex Gigancibus. Vel, 

^x] myex-Uv THi ^iTHi h χίτω. ' ' quia Athenienfes, cum viaoriam reportaf- 

iencpeplum Minervie fecerunt, & in eo de- 
pinxerunt viros, qui fe ftrenue in bello gelliirent. 

Πεττλ®-.* 'Tifei T8 ττέττλ» V ava^^s τμΆ- Yli-TtXf^. Peplus. Pepli, qui Panathenaris ^luiS. τΌΐί μίγχλοΐζ ΠχνχΒψχΙοα, y μόνον O^Q^ tdTj 
ρ•/]•τοξσιν ί<ην ΐι μντημν\^ αΜα κα» ηΐτ^ tois κc^)/.uκoT5. 
Πέ-ττλ®^ XitAeiTotf κα» Ιχνόν. ί<ίΐ ^ h ο 'ττί-πΚφ' 
yMjxiV.mv \νίί)μχ. 

ΠίτΓλα/ία'^. και ζν\τ\ h τω Δυστπν». 

ΠίτΐΌ^σμίνοι, Τϋί ττοί^ί ί'Λΐμίνοι. ^ Τοΐζ Πίρσαΐζ 
ωί ίτπτο 7Γθλ.υ 0( ι-ΎΖΰοι 7Γί7Π>ό\σμ&νοι εισι, ν μγι^)ίυ- 
yuv "ivvns^ ei' Au^ei>)(^xv. 

riovvigoi' '^ νυκτΌί ςρατέΙ^^Λ Περσικοί', οι τ^' '/^7z<70i 

Πίτημ^. Tta^yiUxuv. Tre-TTOKSt <5^< 
Πε-τπιν.' 'Ώτζ^σφιλίςαΐε. itac^ffZtt/efale, 

i 'iwnjsT©»-] Llb. VII. ί/ί £c//i y«</. pag. 94 j•. ubi de milite 
quodam fortiiTimo & audacirtinio, rui Sabinus nomenerat, verba 
fiunt. 

1 Πί-α^ίγμ,ίνν ^x>i«yi, k.] Confer^llianuminXiifl.cap.xLVlii• 

3 riiWi©-. ι'Λ'λ; jTtipjc τϋΓ? Ά}»».] Ex Scholiaila Ariftophanisad 
Acharnenf. psg. 512. Confer etiam Meurlium Panathen. cap. 
xviii. 8c Petituin <ie if^. Ati. pag. »4. 

4 'Efi?!'! Leget^iMop, i. e. tenue, vel rarumj ut habet Scholia- 
fta Ariltoplunis loco laudato. 

f πί"Β?.®-. -!!%< 3^mWs ?»»«y.] Ex Harpocratione. majoribus Minervs in pompa ferebatur, non 
folum apud Oratores fic mentio, fed etiam 
apud Comicos. Peplus dicitur etiam eaw. Eft 
autem peplus, amiculum muliebre. 

Πί'7τλά>μα}χ. Pepla, five pepli. Vide in v. 
ΑυστηνΛ- 

Ylimvfdl®*. Prudens. Cordatus. 

Τίίτίο^σρΒροι. Qui pedes ligatos habent. Pe- 
dicis conftridi. [Xenophon :] Terfarum e- 
qui pedicis plerumque coTiftri£ti funti neififo- 
Ititi fint-, fugiant. 

Uί'7rot\σ/J^oi. Pedicis conilrifti. Qui pedes 
habent ligatos. Xenophon : Exercitus Ter- 
Jarum ηοδίη ad rem gerendam ineptus eft. E- 
qui enim ipforum ligati funt. 

Πί'ττομ^. Potus rum. Abforptus fum. Ac 
-TrevraKSt, bibij [per ω fcribitur.][ 

ΠίτΓον. Amiciflime. Jucundillime. 

6 "£5J <5i 5π•ολ®- γυΐΜχιΐοι ί»Α] Interdum tamen etiam vox 
hsc pro veftimento virili accipitur, ut apud Sophodem Trachi». 

ίίΰξημι' axti»aiT'ci.»if\ r? t>?4^ejV Vide Jbi Scholiaftam. 

7 ΤοΓί nifiwi? «i? ί!Τ7•π«ΐίλΙ ο/ Γττ.] Fragmentum hor legitur 
apud Xenophontem de Expetiit. Cyri, pag. 311. ut Portus monuit. 

8 Έί>>φΰ>] Loco laudato. 

9 n^OTj». «ι£»ο-<ί<λίΓ!ί7ΐ. c^injvifaTi] Ex Scholiafta Homeii ad II. 
E. V. 1 09. , 

Κ 3 rieTTDves. 78 ΠΑ 

. / / \ ' > » / 

Λα(«))σ>) 9ΐΐ-;πνώ>ν xcLfXav atjr αςτιχυων, 

ά^τι Τ8, a£j.^uai. 

ΜΑλλοΐί, "^ το 7>!g^5 &/.Svi. 

«.VT( TSj ♦ εάσα5. « μ.ί'^ψαζβί "ars τ όιρίώ)!/ τ C//„ 
ίϊιομίνων το γ«^5. 'H<it^i{st/ 7^' Ι^φυγί^ν tUo άστη- 
<Γλ, ιντέΏ, τ 'ττύλΐμεν, μΛλλ,ον \ι Ικ^υζ το γ»ζ^ί. 

■ττόρτΐ-Λ σανίχ^ό,ίθ^ον, αζ μΛ\ α.φίςζΐοΟτίΙ TYJ 'αμωι. η Α 

ϊΐί'τίοκζ. Molles. Iniirmi. Effceminati. [I- 
tem, maturi.] In Epigrammate: Utcelerrime 
ventilaret jrnmentum•, e maturis fpicis \_excuf- 
fum. YliTcomv enim hic pofitum eft pro ώ^μων. 

rieTrof ik. Pepedi. Ariftophanes : Lator e- 
nim-> & gaiideo-, &pedo, & rideo magis ■> quam 
fi fene^iutem extiijfem^ ypofiquam clypewn ef- 
fiigi^ Tranllatio ducia eil a fcrpentibus,qui 
veterem pellem deponunt. Άστα^)^, vero di- 
xit pro 'τήλ.ίμΰ^, i. e. bellum. 

Π6•7Γο/)ο•τοι>•^ν@^• Dicitur de loco, qui mea- 
tus haber, & pervius eft. Α 'ττοςοττοίία. 

ni-Teopvn^judp®•' Ιμίτιον ^■7s:f\. Indutus veftedu- 
plici, qujE fibulis adftrifta e(l, ne ab humeris 
decidat. Exftat hxc phrafis apud Lycurgum 
in oratione contra Timocratem. y^iros au- J ^yJ^m T85 TOis σα>μαο^, a-7r^e,g^^om5 , κα. m.5 ^^^^ corporious tmbecilles, & atate proveaio- 
vXtxicas ■ΰίΡίσί2υτέ§85, και ^C^m 'TP ήμχύ^ V <ΐΡ'^- res, & per leges α militta immunes^ videre e- 
m<^iW[ α.φίΐμίναζ , ιίϊίί Ιω 5t^3•' ολψ τΐω nri\\.i rat per totam urbem tiinc in ipfo feneBittis li- 

mine mifere oberrantesi vefltbiifque duplicibuS) 
qua fibulis adfirioia eratity indutos. 

Y\iinry\^. Volat. In altum volatu fertur. 
Sublimia animo agitat. Ariftophanes : Ani- 
mus meus fiiblimis volat. ϋίτΐωρύί^. ExciEcatus eil•. 
ΠίτΓ^^ξικο^ικόττχ.. Proditionem molientem, 
five» proditurum. 

ΥΛιτΐςβ.^ & TraAeiOQxif [in fomniorum in- ToV ίτη Ύ>\ζα>ζ ^οίώ' 'Ζ^ζ,ίφ^ίίξομίνβί , ίίττλΛ ιμχ- 
Τ7Λ ΙμτητίΌρτπιμίί/ϋζ. 

ΏίττότιτΙα]. ανί-πτίη , οί.νίκΒφι'ίθ'» , και μ^Τίαςα^. 

YltTraeoo^, τίτυφΧού^. 

^-^es^cd^, Triv-ni κ*; 'Ttiylccs i^ei2„. rl Sl im- terpretacione] difFerunt. Nam td -Tti-rc^:^ 

~^ . \ r/ \ .^ ' Λ ' j ' (V' -Λ ^» \ ].e. dilrractum, vel venditum elie, omnino& 

V /0 ^ Q.~ Λ-ο/ * plene eventum fortitur : at το τπϊλίΐ^θα/, ι. e. 

ί-π 7raAy^.y;oi^ ;t« -Tt^^Jw^. ^gj^jj^ j^q^ femper cventum habet. Contin- 

git enim interdum , ut rl τΓκλ^/^οοι» non diilrahatur. 

nETrd/crcq. y-izonr'^. Υΐίτίζ^του^. Serra diiTeftus efl•. 

IliZifaifj^y\. i[ucif/j^. τΰ^. γίησίί. UiSffa/L^yi. Fatum. Fortuna. Genitura. 

Πιτίρωμ^^ν. ^\μdifμ^ί>ov. άζΑσ/^ον. ' ' τηττϊζ^ομί- nt-s^a/^oy. Fatale. Quod fato decretum efl:. 

Πί7π3ΐα\αν<'>'• ■^tciotj)'^ eyv. 1 ΠίΤΓοκς. "xAuTii ] Artemidorus lib. i. cip. lxix. Kai yi τι 

2 Έ» 'Empise/^wstTil Anthol. lib. ΐ'ΐ. cap. vii. pag. |•5•4. 

5 Ά&ίί!?'*'"!;) f^rp, pag. 64.4.. (44f. Ed. BaC P.) Inde au- 
tcm verfus polleiior fic fupplendus eft: 

4 Έαοτϊς] Portus λίτί >(9(vs repctendum putabat, γ^ξοις: qusfi 
Suidas 71 j-ifiii ώίΛ'ς cxponere voluiiret per ίαοκς τι p^(^5. Scd 
fallitur. Nain i£t -n yil^cct, non fignificat, fenium deponere, vcl 
exuere; fed potius, lenium min"um taccre, vcl non attingere. 
Quarc abfque hsfitatione relcribo ηχσας, i. e. juvenefcens. Se 
iiiiim cnim deponerc, nihil aliud cft, quam juveneicere: 8c ier• 
pcntes, a quibus tranflatio hic fumpta eft, exuta vetere pcUc quafi 
iuvenefccie vidcntur. 

f Ώιτηςτηιμ,ί»^. l/j/amit Λιχίνϊ» τ^χ«'^•,οιι jr.] Locus hic non 
folum corruptus cil, fed etiarn miitilus, & male interpuniius ; qui 
fic fcribendus & diftinguendus ed: Πί7πιξ7η:μ,ίΐ@^ ίμ,κνον Λ•<3λί». 
TJfTfii, <^KH/iyi®^ ΊμιΛ-ποι ίιτΑζ», ■πίρνηι mti^^ifS^or. Iil fubjun- 
iioenim loco I.yciirgi inrer alia&lixc lcY.untur, Λ•π*α /{Λαπα»;*- 
!rFOT>fm)(&i'»e5: quam phralln Suidas in principio articuli hujus c.x- 
plicandam propoait : tamttli fitcar, iiotam hanc ad voccm t(A^!- 
πνξ-πτιμ,ίν®- potius, quani τπννξτπίΐ/Ανφ', rcfcrrt dcbuilTc. Portus 
loco huic, quem niale atfcftiim cflc vidcbat, alio modu confulerc 
conabatur: (ed cunis conjcdtiira omnino eft άιιμ,ίχία, nec lolich 
rationc fubnixa. Ejiilimabut enim poil !Ti5nifw>ji*t»©-inferendam 
cile vocem τηίξ-ττηιι^, cjufqLic intcrpretatioiicm ellc ea.qulicquiin- 
tur, Ιμιχτιο eiTS^^Bi iSktxf^ β/^ο^ , •πτξχνι avn;iiS/.nt. Sttd pistcr- 
quam quod -τι πίξτηι,ι^ nihil omnino taciat ad fubjuncliim locum 
Lycurgi, qmppe in quo niilla vocabuli ejiis fit meiuio; falfum ct- 
iam eft, voccm illam lignificaie ψάνο» ^nahSt. Ne dicam, iccun- Quafi dicas -ττί'ττΐζβΐ.σ,ίδ^-αν , definitum, vel ad 
finem perduftum. 

ne•^?».^. Expanfum eft. Explicatum eil. 

Πί'ττύΐω/ϋδ^ον. Qualitate pracditum. 

dum hanc conjefturam fupervacaneum etiam fore vocabulum «fei- 
icfifS/iuu, qiiippe quo omilTb dici potius oportebat, l/juxvat ΛτϊΑβ» 
OTfTt) avtfxi/S/.(it. Sed opinionem hanc manitefte fallam pluribus 
verbis refcUere neceirarium non duco. Quaravis enim , ut pro- 
verbium fcrt, 

non vereor tamen, ne quls in his literis judicio llt adeo corrupto, 
ut prx frugibus noilris Porti ,3«λ«»ϊ5 eligere velit. 

6 n*2« AuxKfyar ci τιί ζατκ Ti^tuxgjiTKsl Mauflaciis ad Harp3- 
crationem v. AuVawk©-, refte monuit, liic apud Suidam fcriben- 
dum eile, Tia^cf Λυκίξγγ ci ττί i(yjii Λιωχ^Λτίζ. Locus enim a 
Suida hic citatus exflat in oratione, quam orator ille contra Leo- 
ciatem fcriplit, pag. ifj. ubi tamcn hodie pro ■:^φ%ςρμ,ί!χς le- 
gitur :\1αΐρ'^ΐξβμ,ί»α: minus reile, ut puto. Csterum, Stcpha- 
nus in Lexico luo Tom. 11. pag. ir8+. locum hunc Lycuigi Anti- 
plionti tribuit; vcl errorc niemoriv, vcl ab alio quodamdcceptus: 
qiiod ideo obiter hic monco, ut Leitor libi ab errore iUo Stephani 
cavcat. 

7 'OJViJ id eft, limine. Ab οΛ'5. quod idcm eft ac κΛ'ί. A- 
pud Lycurgiim loco laudato hodic legitur.K^f: quarum ledlionura 
utraquc fana cft, Sc ufu rccepta. 

S Άε^ίτφχ»;^ Κίφί'λχίί] Pag. 14J. C7S.Ed.Baf. Ρ.) 

9 n£iif«|i:i9m;)co7K] E1I vox Polybio familiaris. Vide Excerpta 
a Valelio edita, pag. 11. 

10 ritirfai^ li τηιλιΐίζ ^^φ.] Haec. & qu3» iequuntur.funt ver- 
ba Artemidori lib. tv. cap. xvr. ut Pearfonius reile obfervavcrat. 

I I Πί!3•ί7α3-(ΛΛί>» ^irs μ3''^Ί »>'ί *■■] Lcgo & fuppleo, otcrti Wi• 

Ό','^.ιτμ,ίιον. >,iyvTm Κ im μ^ί^^^. Tntjji ts itjjts. Leilio enim 
vugata cft calx abfque arcna. Ιί Ε 

ΪΊί7lv'l{o(.oμί^■yv. ίαχίττίσμίνον. 'Ζ«δ^/2έβλ)ΐ^ολ εΓ- 
TOL h £T£g«, 376*01? ξυΐ'Μλτ'έ*' τι\μφΛ<ιμΐνϊ\ ^ και τ[^χ- 
'Τΐΐτοίχα.σμίΤή OSX α,λλωζ ΐζ ιμχ.'παν σ>ΐ£,<χ.«ί)'. 

Π^7r^Totf. «χ,ίΐκ,οΊ• 

Ώίζβί. ί7Γϊρρ:ιμοί. ctvn Ty 'Ζϊ^^ατοτΐξο/. Το -ττί- 
ζώ:, Je a.fltiiUiovlct4 ^iwS^iV. xxt oLifiS' AoiauoXoySv- 
ΤΈί αυΤ8; τίΤί Siwxumi '^ς^. και aS^iS* Ού il/- 
voLfxipm ^i το 'ττίζβί φίξΗν, it' υββΛν Τί και a-^tiuTJj- 
-ra.. και αν'}-ί5• 'Λ/)ρ»7&;ν appjjTOTigpt,, x^ χ^-'^-ί" "^έ- 
^. και a.bjii' Ει'ττόντίί Je τ» Ίωτο'^Β το τόλμΜ- 
/.ia, χ.'τίϋΜ^α» αυΤίΐ' το «ίΤί^ οι,μφιγνοΒν'ίΰί. και 'Ά- 
5icti^av!i5' 

Αρ oIcS*, ότι Zens ei ^αί λυ7Τ)ΐσοι TTegjt,, 
Μελίθζ^ ;«•£ΐ' αύτ8 και Λ^«8ί ΆμφΊο\ι@* 

και αΐ/')-($' Ο J^e ic ετπ 2«A5wc€iai' το -ττέζ^ a>tn' α- 
τΓέ^ί^ίτϊ. ά-ντι ^ί", ';7λίοΐ'αχΐί. 

Πίζ^/λ). τίλίίαισα^. 

Πί^'/>). αΟθ'υττο'ΐΛκ./οΐ'. άντι S^, TiXnuiaii. 

ΐΐίςβί,τκ βία. yi rtXiUTri. 

» Δοτί 

Βΐ8 '7ΐΐξ^^ι\:) και Τϋ^^ίροίΡ*!" τίνα 
Ει μΆ iditoo τι μίίόνοοί ϊχψ aei. 
Ει μΙ) Λκω ίΧαυ^όνωί εχ^ν τα vs^l^, και AicQtx/ 
^Σ?£9ο3')ΐ)6ίΐί VJ.-KJUV. και 'ττίςβα.^ Τίλνΐ• 
Γίίργχ.μΙίυχι. αι μιμβξχνχί. αι hpfcis. 
Πίργαίμιον.^ ίημιον. 

ΙΙίργχμΜ. τΐω ττόλιν 'Ίωΐίίί λί^Ησίΐ'. οι ie, -τταν- 
τκ. τα υ-ψν?λα. 

Πίρ>α(Γ>)^εν. ■• ί^μφ^ ^ Πίρ>αο•>) •? '£§έ%θ>ίί'ί@-. 
τοι» μίντΌΐ ^μΛτΙϋυ h•^? XiytiQxi <J>acn, n.tpyx.<rtA 
Te, και ΠΐργασΙωογ. 

Πέρί^ί^ζ. Ότι 'Άργυ£/(@- T5ff87Z3y έ-^τΐ μοίλΛ- 
■ΧΛΟ, ίϋβίζλτ^ο, άζ και TTepi^cQTJt/ αύτιίΐ'. 

Πίρ5~ι'χ.Κ5ί.5,* ό Μαχ6ι5^ν και xAm"^ Π£ρίικ.κ8. 
'cv έκτ^ναν έξ Ιτπβϋλγ,ζ οΐ Max^Jbfes , άΐ'ή"* '^* "^^ 
ττολέ,αία yLfXTiqOV ym^iSjJov , και μί•^<ίλονοΊ<χ, ^τ^- 
σίμ^οΊ ^^^φίξόιταζ' βξ v^ ί» και το ύττΕξο^κον αυ- 
Tiif 5^Φ§ονν),«αΊ@^ίύ^ί5ΐ/>σέ5 'ΐΖϊ^ί ττά^Ία κινίοϋον ία•. 
70 Te α}Λν |αί>αλ)ΐ5^§ον , συν ω ττάν/Οί Max^ibiOi 
\j3^ippove7v ii^^e ,, Tas Te εύ-ττ g^yta? αυΤαΐ ^Β'οι'β 
ετταξίας εττοίέΐ. ετπ (ί'ε ΤίΐΓ Φ^οΊίκ μΑσφ* iTnylmo, 
και ΤΟ μ)ΐ (J)egiiv uTTsg σφαί οΐ''&. τε και ονομχζ^ο- 
/d^o)/. of&t και tUm h τοίζ 'τΐΐχ'ισμχσι μίΤ9'-β^'^^ 
6VV οργΜ τ/ίί 'Ζίζβ^νι ^ ^Ιί^κι-ψιοί μχΧλον, >? κ^ι- 
οτΈώΐί αλ>ι'}-ίςΐότ)ΐ5 hx^aai , eiV το )(5ί•τ' αϋΤ« 'fh- 

1 'Α€/.νφαινί] Avibus, pag. 5-99. ('41 f. Ed. BaC P.) 
1 ^i■n βία ττί^σιν^ κχ^-ηι•] Fragmentum hoc legiturapud So- 
phoclcm nedip.Colou. pag. 274. iit Pearlonius monuit. 

3 ntf >«'/«-""• ^V""] S''^ etiatn habent Hefychius 8c Photius in 
Lexico incdito. At dc feiiiii amplius cogitandum cenfeo, 

4 nif;«i??!». /Ϊ/Λ®- w Hif/:] Ex Harpocratione. h Ε f^ 

tliiwy^jLiTf^^i.l^cQium. Amidum. Veftitum. 
Deinde in alio tentorto [cum -νηολ coyigrejja 
eflifericts veflibus haitd neglige72ter'vejtita& 
ornata. 

Πίταιτομ. Audiverar. 

Πέ^α. Trajicit. Navigat. 

Ui^. Adverbium. Ultra. Ultcrius. Ata- 
plius. Eos vero,qiii ulierius reJijhrent-,-vincii-^ 
lis conflringi jujjit. Et iccrum : Tributa ab 
ipfis exigevtes majora qnam pro facultatibiis. 
Et itcrum : Cnm aittem tlli {}jominetn\ ultC' 
riiis ferre non pofent-,propter tjus infaUntiam 
& crudelitatem. Et itcrum : Omni oratione 
majora-i onmernque malormn modiim txceden- 
tia. Et itcrum : Cwin autctn lotomi facimis 
narraffenti ulteriorem diibitationcm ci exone- 
runt. Et Ariftophanes : ^n ignorast ηιε^ fi 
Jupiter pojthac malo αΙΊψιο tne afeceriti ades 
tpfius & domos Jmphionis Cunjbufhtrum effe ? 
Et iterum : Ille vero Selenciam fapius petere 
defiit. 

Υ\ίξ^Ί(ί\. PerfeciiTe. Ad finem perduxiiTe. 
ne^ni. Subjundivus. Perfecent. Ad Hnem 
perduxerit. 

Πίςβΐ.νΙιχόζ. Qui verbis finem imponit. 

rieg^o-ii βί(ί. VitcE finis. [ Sophocles:] 
'Date vit£ finem & exitum aliquemt niji vo- 
bis videar nondiim fatis infelix o' mifer effe. 
Vel) nifi vobis nondum fatis malorum ha- 
bere videar, icd indigere acceilionc aliqua. 
Et wegaTK-, fines, cermini. 

Πψ}<χ.μΪΜου.. Membranie. Pelles Pergamenx; 

ΤΙίργχ.μιον. Pergamium. Eodem modo eflcr- 
tur, quo ΗμΛον. 

Πίργοίμον. Pergamum urbem. Sic Jones. A-' 
lii vero omnia excelfa [fic appellant.] 

Πέξ/ασίΤθε*. Ex Pergafe. Pergafe erat popu• 
lus tribus Erechtheidis : cujuspopularcmdu- 
pliciter vocari ajuntj Uipyioixy & negfaa»- ]IUV. neg/oa©-. Pergxus. 

nlgi^cdrt/. Pedere. Argyrius ob mollitiem 
adeo infamis erat, ut & [publice] pedcret. 

Πέ§^ΐκ/^5. Perdiccas, Macedo. Declinatur 
Π^ξ^■^^s. Hunc ex infidiis Macedones inter- 
fecerunt, virum bellicofiiTimum, &excellen- 
ti ingenii magnitudine, &propteranimiprce' 
ftantiam pericula omnia confidenrer adeun- 
tem, & immodica magniloquentia, qua Ma- 
cedoncs omncs defpiccre videbatur, fuam' 
que felicitatem invidicc rcddebat obnoxiam. 
Invidiam odium eft lecutum, & indignatio : 
cum eum fupcriorem &c efle ?kdicifeiTe Λοη 
poiTent. Unde poft acceptam cladem, ex 
iracundia magis fuperioris defpicienrix , 
quam veri judicii ratione , inudias illi ftry- 
xerunt. fFolf. e "Oti 'Αξγ^'β^<^^ Txrs-n, Stt) /^λ.'] Ex Scholiafta Ariftophanij 
ad Plutnm, pag. 19. (10. Ed. Bai. F.) Conter Noftrum lupra v. 
Άν/'β/ΐ®". ubi eadem leguntur. 

6 ΠιρΛν,ϊΟί, i M«v..J QuxhicSuidas de Perdicca iCfert, <!«-• 
prompta funt ex fcriptore aliquo, tiui hodie intercidk. 

7 "ΓίπιψίΛί] Lcge, «Gto^fe. , SO π Ε 

ntfi^uiiis•' χίξβ.. και -s-epjixii®^ -π-κϋ Π iE 

ht^^yM^•' χο^ζβ.. Caput perdicis. Et -m^^h• 
x€t@^ Trfif, pes perdicis. [Scribitur per di- 
phthongum e<.] 

negiix®- ΙίξΙν ηαςβ. r"^ Άχ^. Perdicis fanum 
juxta Arcem erat. Eupalamo cnim liberi fu- 
erunt Dadalus & Perdix: cujus liiius fuiC 
Calos. Huic cum Dxdalus ob artem invi- 
deret, eum de Arce prxcipitavit. Quamob- 
rem Perdix fe ipiam rufpendit: quam Ache- Σοί><ι^>Ϊ5 Sl h Κωμί-Λοϊί τ λ1;ςς™ Δα^ίίλ» λ,ίμ^ι- nienfes [poft raortem] coluerunc. Sopho 
3•ί'?ξ£., nsgii)(5t ^l•a^ τίίνομΛ. cles vero in Comicis tradit, et , qui a Dx- 

da!o fublatus fit, Perdici nomen fuilFc, 

Πίξϋύα.. Peroea. Nomen loci. 

Πφρχιβοί'. Perra:bi. Gens. 

Π ξφ.ν{ϊ. Cum foemina coire. 

ΠίξΜνοι/τΆζ. Perficientes. Ad finem perdu- 
centes. 

nigzii»9im5.Qui trajecerunt.Qui tranfierunc. 

njgxiTig'»• Ukerius. Magis. Omnino. 

nege^^Tv©-. Peregrinus. Nomen proprium. 

Πΐξίνη- Pcrene. Urbs. 

Πίξητςια. QiJ^ horam annuntiat. 

rii-gi. Pro Trtgiaxa?. Eximie. Excellcntcr. Su- 
pra modum. 

riigi. Circum. Undique. Circum circa. 

nee^ayiieoVVo'• ^'Ώσ-ζ^ ol vi)ai(pogi' ^α7^'§ο- Π6§ια>^ι§ό^οι. Α circumilantibus muncTa 
mVo» i^A,T«j. Παλ.7.ί^ ^.'a^^I^ '^^^ riM. xiy^- coUigentes, vel ccrrogantes. Ut athleta co- 
, „ \ r.\ ^r > ~ -^c^ ,^ , '^.r^. rr^7^ ronati mmiera α circumtantibus coUis-entes. 

Λ>ο»«ζοΑ^=ί5 , 'ov^ T^aTrcy xot, 0^g@-, κα. άλλοι ^^^^^^^ temponbus prxmia certantibus pro- 

OTDiloq IqogScnv. £7ίΈΐ Js Mg^^flo ;;^£^5 Λ^λων α^ονί- ponebantur, ut Homerus, & alii poctx tra- 

tt:d^, Tsi raW^V o< A^ 'Cj• φιλίαν ii o^iymm dunt. Portquam vcro fine pra:miis certari 

^tsucnUvlei τίφάνοΐί άνέ(ί«ν• τ J* αΜων ol ^^ ' συ'/- cieptum eft , arrnci & cognati viaorum co- 

rfy., Jtita^M^o., ,c*l ^>,σ:cίζov;^5, τ^λέον^ <^?u ronis eos redimibant : alu vero prope feden- 

.j>,. ^ . Μ «/ "a^ .^^ rti/x>„,. tes, vcl llantes, majons pretiiresineoscon- 

e^eTiae,:**• o. ia ^'^T.ppc.regov, α.^.<π κα. φυλλο.^ g^^^bant. Qiii vero remociores eranr, flores 

έ^3αλλο/ 'Ώβ^ίρ;:^,«ν«5• α)ί jcxi vi;» τϊΐί to(p*ra)5 λ- ^^ p^j•^ -^ circu.neuntes conjicicbant: ut & 

γύ^ίσο^/υβροΐί *"^^ΑλλΒσι -Tre-ra-o-Bs κα» ςαινοί• οι η^ης in eos, qui ccrtamine cum prxclara 

tt, yim^cL•;. 6/. T«iv σά)ΐ5βί eyiiilo κύκλω -sS^- laudc defundi func, petafos & zonas, non- 

-TT^eiloiA^as T85 ^θλ))τά5 e;ra>i;§6iy, κ*1 λαμβχναν niilli etum vefte;., conjicere folent. Hin( riigxia.. oyOjUct totcu. 
nepp:u/2oi. e>@-. 
riegxiveiy.' το σανασιχζίίν. 

Πiζx^aιJί\ιτ^s. yn^^.mLvits. 
risgctiTigu). Tihiov. 'χά.νυ. 
riegeyeJi'^. *■ ovo/i* xvd-ioi'. 

nigiiyJJ. '7ΐΌλΐ5. TiiSji. α.μφΊ. Kvr^Ct). inc rat^^i^^si^.'^^^^^^ "^°s '"«'^^^'^' uc athlet^ in orbem euntcs, 

ΤΛ didOAuywa. o^i* ^/-«' ^ ^ ^ munera a circumllantibus coUigerent & ac- 

Tis J•^*, τ yZ^ ^a^^^h -Trvj^thom μυρτν.^,^ y, 'ΐΐψχΜσι ^-^^^^^^^ υ,,^ε Simonidcs Aecilli filius fic 

fόL•v ivi.hWlo vr,t5t5 ef ά>ί)'νι 'δ^ίκτιο;'^. ewoi Je inquif. ^is nofira £tate tot frondious myr- 

tSto to e3©- ^ Θψίο}} tUu -^χΐω λαβΓίν. Ι- torum aut coronis rofarum in certamine finiti- 

iTiioif iS 6λ KpiJTTjs ■Λομι^ίν'^, fJ^ το Α^έλέΓν f Mi- Wi7r«^/? u^ vi6iorias redimitus fnit ? Quidam 

vcro tradunt, confuetudinem hanc aThcfeo νάτβωρο/, o{ :^ TTjs χί«ΐ£οΐ5 ii''}-i<n και φύλλου e- ,•,- τ- ■ /- τ \t 

' S ' ^ ^ A, v^ ^ ^ ortam elle. Eum enim ex Creta ocafo Mi- 

^αλλον, και τι,ΐί mgyai κα^^ΐί £Τ,^/. notauro reverfum populares floribus 6c foliis 

cumularunt, & fru^ibus, qui tunc aderant, honorarunt. •riet/ayvu^. '3^'ίλατα|. oiovii, -τ^ίίχίΐοΐ^. και 
/zs^styvu/^a. 'Ζ^κΑω/^α. flgos τ!«; eczDce/(ii' tb 
κόλ-^ΤΒ ακτΖα) , τ5 -tjj^s τμ αΓ/ο) τμ ':Τύλ<| -ζζ^-ία- 
yvu^B. 

ι ηΐξ»Ι'(η^ Conf«r Hefychium ν. Κολιασ-μιος, & ν. Λαχ&τνίχο» 

ι Πί^ίχΤ»®"] Ρε eo vide Lucianum, qui raortem ejus comi- 
co-tragicam lepide delcribit. 

I Πί6/«ν>^*"'»] Hcfychius habet 7ΓΚ2«ν)<ΛΒΐ7α: qui priterea 
poft »£5"' addit, τκϊζ χικ.-ηιμ'ίΐΐΜζ, i. e. Dominis. 

4 "Ωο•'3ι^ β» nKr/po(^t !Ti(>)«><(f •] Hic fuiit veiba Platonis , qux Π giaWiiio;^^. Res ob omni parte eminen- 
tias cubitis fimiles habens. 

ncgtaiw^- Circumfringitur. Vel , cingi- 
tur> ambitur. Et Trigta^uttVB, circumfraati, 
cindi. y^d occidentale littits Jinus, qui urbem 
<iy£num circumluit. Icguntur lib. x. (h Repuil in fine: non vero, ut Suidas vel pro- 
prio, vel librariorum errore, fallb hic tradit, libro v. 

f 'ZuttyM Sic reite habcnt MSS. Pavii At priorcs Editt. uvf. 
^jiTi: quod fenlus manifello reipuit. 

6 Έτπβα'^βΛ 7Tfm<nsi >ώ ζωια(• ο/ ^£ ;};<τ J Locum hunc illuftra- 
mus fupra v. Άκς^^υΛ: ubi nos vide. π Ε 

ΠοΑΛγξα]. 'afe<973£%f/aj. σιυυ^ζ}-\'α^. Π Ε it Hegiay^a,. [Prifocarc] Contorqucrc. Con- 
tcrere. 

Πίξΐχγίξααφ^. Circumfurancns. Loquax. 
Kabula f^orends. ^ nae^*W*i. T*5epx.«A^'5fei(poe^5.^'A27ulJ'^ n.g-«.>c..<.'5. Flexus, qui jn orbcm fiunt. 

'ίζ, }ω::;\οτίξίΐ$ 't^i To ^ciTOTrih)! -Tmr^arijidiJOi τη- Circumaitioncs. Sex auiem αψύΐα-, cumcir- 

α^γαγλί, εν Λ|ια 5leg7i(^ay. ^"^ cajha m orbem 'volaffcnt-, ad dextram m 

„ . ^ ^ ^ di^erja difceffenint. 

neexcc^ge-v. 'sfe.axo^iiK. Π.^,α^εϊ,. Circumfpiccre. 

nsexxpc']©-. ccfb'5. ^ nidixx']®^. Epithetum via-. 

Πί£/αλ^^,|. «.^5o,aV©-. ^Kay^) ^αλ5<ίΓ^ τοΤ? Πί^ίαλ^^ Vchementcr dolens. Graviter 

γιγνόσι, D^J. ^^Λμ^ίταν Ι^ίόμΙω ΛνΑταμψ^ννοίΐ ais dolens. E^o vero graviter dolens ob ca •, quie 

f'^^^fii^rant,perltterasrognvt,utadpatrem 
'vejtnim remittercr. ΊΌί τπυΠςο/^ τ υμίΤί°ο]ΐ 
Πϊ(^αλ(^. Το 1<)(^ίον. 

Π;£/(Λλ8/)γο5 Κ5ΐκοΤί 'Ρι^ίΤν η, και τταναν ία. rieeixA©-. Coxa. 

Π56ίΐ뻧•)ί?. Totus Veluc purpura: colore 
tinftus. Arifl-ophanes dc Lyfiftrato inquic : 
Totus velut immerfus maiis, frigenfqtie & e- 
fiinens Jetnpcr•, praterquam tngmta diesmen- 
fis cujiifque. Vel, qui malis infeftus eil- , 
tanquam colorc quodam. Vel, quialtema- 
, ,. ,v c ,^- , V . . - . ^'s immerfus eil•. Tranaatio dufta eft a rin- 

κοίί. /^Ti,v£)cJ h » λέξ.5 ^ jnii /3cx?»,5 -ττ^ί^^-τπ;/)- ftura purpura: marinx. Oilreum enim illud 
φΰζβ^,ζ ^ \'^aAci,aTo^5i,(p85• 'ότι 6•Α ^a^a^ Το o<^tov ex f-undo maris petitur. Ec άλ8§>ί5 dicitur 
eudicTxe^)• άλΗργίί <5'e, vi 7rop?>ugpc.. veilis purpurea. 

Π££^α//^,σ^,^@-.^ 5iei^i. ^ ^. ^ ni^ctAtna^JAtV^. Qui meiTuit. 

Ν ,ν / > /^^ f Γ \^/ ii«d^a*</y'@>*. Fcriander, Cypleh F. Conn- 

:;^;ii>^a5 y:j;v τΐω Μ οΚυμ-τηχ^^.. i^cL-^i^ yf ^^" thius, unus ex feptem Sapientibus; qui vi- 
Tists iis -toV άν^ξωτπνον /2iov, ετπι ίί^,^ίλια. ^-roi 'έ^ xic Olympiade xxxvii Ι. Scripfic prxcepta 
Πί^'αΑΐ<^@^,Ό Qd^ λΰττίίϋ iSixv '^τη^Λγάν ά? κα) <^ε vica humana , verlibus 2000. Hic cil 
rl• Iw' clutJ ΙτΑ^αμμχ μοίρτυ^, «W eV' Periander iUe, qui animixgntudinemortuus 

elr: ut & Epigramma in ipfura fcriptum ce- ObViJCiv Qnc Ίτυχίχ/ tsjoi^i®-, ^5 6'}-έλ£ν. iViiz^ & fapiens ille Ψβΐΐαηάβτ mmrors confe- 

nedx*^4=©-,* Ktj^sMs υΙο?, T« βΛσίλίαζ Ko- ^"^ ^^^'^' quod rem cupitamnonept adepius^ 

eJyJs, rl^ p.ccaiM'uv τ5 TralgJs β^ ^2a/2e^v Λ- negic6.J>^ Periander, Cypfeli Corinchio- 

. n/j V c \ ' / Ί/ζ^ ^ Λ' 'f/ f rum Regis hlius, arcatis privilesio acceptum a 

Γ \\ ΤΓ ν / ;!;' "^ ■:' ^ J patre regnum crudehrate ac violcntia ιη ty~ 

yjTL•, tis Tv^^^mSh,• κα.ΛξυφοξΗί^;^ τ6/ακοσ,85• rannidem vcrtit, trecentos iatellitcs circum 

6κα)λυσ6 ΤΈ T85 -TTDAiras (ί8λ85 κτ%οΟτ3'^ , και ^o- ie habens. Interdixic etiam civibus, ne 

λία) Ιίγ{ν, kil myct αύ-ηηζ 'ίργχ. \ζθ^ζ}οχαν. ει Si -tjj niancipia coemerent : &:, ne in orio age- 

Im -? ky^^i ys^^ζoilv, Ιζ>ιμΙβ, h^cc? μ^ m fl»- f "^^ ' "ovkate operiim ai^due eos vcxa- 

y,..'n „ ^ '^~ ^ ' -Λ si^ \ •^^ ~ " '^3t. Quod fi qucm forte iedentem in fo- 

AiuoiWo 7^r αυτ«. λβ>ί') <3ϊ και άλλο Τ87όι' cti/o^wi' ^/τ- λ • ι ,τ_ ι 

» , ^ „/c•^ ^ , ,- Γ , Γο repeniret, ftatim mulftabat, metuens, 

ipcTzx,^, ηγα. τνι iooTs yiiiy^^^u μχ^ίνΊ&. υγ „e qua confpiratio adverfus fe inirctur. A- 

έ§α7@«. IqpxlmTO Sl σιωίχαζ, xxi ItZ -ποΜμιν^Ιζ, Jiud quoque ncfarium facinus patraiTe dici- 

Te/tigsii Te ι«ϋ7Π(}/);σά/χ.ν@^ , ixf^'^ ίμφοτίξχίί tuv ; amoris fcilicet impotcntia cum uxorc Tcas ,3•αλατ}αΐ5. φοί^η «Γΐ» Tiiies Λυτοί/ και τ ίτίϊα. jam mortua rem habuilie. Porro, bellico 
^- ,,„ -' ^> Ϊ' /-J, t -^ ^"s erat inpnmis, crebrafque expeditiones 

^ lulcipiebat, ac triremibus aedmcatis utrum- 

quc late tenebat marc. Sunc qui hunc unum e feptem Sapientibus fuiife opinantur : fal- 
ib tamcn. 

risgictiiSi^u). Flores colligo. 
nsgiaoJiV. Carmen encycliunl. 
Πίξΐίτττω. Appendo. Darivo jungituVo 

4 riigicws)!©-, β Κι/ψ(»ίί t/ioi, y βχΐΓ.λίυζ Kr«,] Hxc, & qu:c 
fequutuur ufque ad fiuem articuli, lunt verba Nkrohi namafccni; 
qux leguntur in Exccrptis a Valefio editis, pag. 45-0. unde ca No- 
fter dcicripfit. 

y AUTjJwJ Sic habet MS. Parlf. A. itcmquc Nicolaus DJmafce- 
nus loco laudato. At in priorious Editt. rninus rcdle legitur, «<«/- ΠίζΑχν^'ίζα. άν5ί) συλλίγ^ι. 

Ώί^ιχ-πΙω. ^U,x.yj. 

i *Aa<;i«p«p»s] Acharnsttf. pag. 41 ί. (ipj•. Eii. Baf. ί.) 
ι ©«AaoyofaipSi ] Apud Scholiartain Ariftophanis loco mo- 
do laudato legitur Juxassm ; & deinde, άλχξγτ.ς »<θΙΐ5, ί jrej- 

; Τβ fV «ιίτιί s5n;f.] Epigramma hoc i-eferi etiam Laertius in 
vita Periandri. 

Tom. III. fiegists 82 Π Ε μίγχ φξ:νίΐ 'ΣΣ^ ίοΜτ5. 

Πίζ^ου^'ήζ'ί^• '^i eouTs μί-^α. <^ζοη\. >? ot αύ- 

Πίίχανίολογίΐν. 'Zjfei εοΜ;ΤΒ λεγΊ'• ιντέτι, /λ^- 

nee^/SaJVii'. ' ίμφιτύ^ίζ. '©^ ΣοίροκλεΤ w T^t- 
'πίολίμα. Π\ίξ 1^' το /3«^. λΛΐ •;:λ(7ί"*^} τ* 

Xojudp®* Si '7ΓΌ?λΐΐν λύαν, i-TCviyiv ίτη τ ο νίόχίιςνν 
<J)cHiXoi'• i* Ό '■^Ι Ά-ττολλάΐΊ®^ Το Aemlh σΰμΛ 
τ? 27ra.pli.aiV ^ 'Ζ^<6/3αλ6 /Λονοί', ά,>«<θ'έ(5 τον άν- 

ν>ΐ!ί. ΑΐίΙυ, eucTEiSeT J*e, χαι άίι ^iiS^-^euovn οί τον veai'. 
κΛί αυ"}-!?• Έν oX!iyoi ^ο'νω ττοΜ,ίιν σοφίχν -τ^/Εαλ- 

Πί£>ιΐ3ΛΜί)Α^'»5• ^ζςβσλΛμβανο,(^ΰί. '^ίνοψαν 
Tai '^τ>ΐίίΐί»ί Λλλ8ί αΜοοΈ άφϊίκ^ τί^.'ζι.^έίν, και 
Ικ,έλέΙί 7Γί5ί/^Λλλο^Μ^»5, oTras τΐί '^ii/y^aKJ, g- 
λΛυνέΐν 'ZagiS Λυτον. και Πολυ^ιί^• Ό ίέ 'ΆΆαλ®^ 
-τΤί^ί/δαλλό/Λν®^ "^'''ί» λο'^ν, υ'τημίμνίΐσζίν ΛυΤϋί 
τ» 5 ανέ'ίίί^'^εν τ ras^^yim -^υτ^ς. km τ», 5^ίξίλ- 
3ων. κ.αι AiAuvos' Οί (J^e Τ85 ύτπΐξίτΜ-ί αΰττίν Λσ- 
/.toTs 7η^ίβΛ.\όνΎίί , ίΙ{ Το 5eapoi- ciyyaw. 

riedijSst.^.' Λΐ^ζπΛι/ία^. και -TCitiiicLiX^i ■, ύ- 
Tioi^V*'^* 7ΐ<^'*"<^''• ©έθ'?Γο/ΛΤ@- ev ^iigvicnv• 'Τ-ττβ 
σ8 λΛ.]3αν Tols ■Kiti^^-t^^S' 

ΠίΖλβχζ• ί'τΐα^σΛ/^φ'- 'Ζί^Αβοίζ ^Ιτνν 'ίττζΰον, 
ίλαυν»! άί έτπ Το ^ο^υβ^/^υοκ 

Π?2;(/2ο'λαιον. 7Τ«6(;2ολ>ι. εν<Γΐ//Λα. * "Afiu^rov (ίέ 
TiStAel τΐα/ ύ;>ξΛν j^cniv 5ΐ 5ei<x ^gxipii. ίττέ* «ν « >}ϊ' 
7Γαν1αχό')•£ΐ' UiJbi,a( '7Γε6<δ;;^3) f.i^yo.Xoii j^ μιγ^όΐζ 'τΐί- 
λά>«σιν, έίκ.<3τ»$ τα^^ί50λαιον αύτί'ί eig)}X,ev ΟΔα/;ί(5^. 

Ι ΠίβΛ^Α». »|*?'''*'Ι] ''ϊ "oti 'wc invciTa funt oninii. Το 
«|ΛΐΡ"^'Ι ε"'™ opoietiat articuli efTe caput, & OTexfaiijr CjUS in- 
tcrpretationem•. nuandoquidem iiirerpretatio lcmper notior &cla- 
rior effe dcbec voce iUa, qiae exponitur; quod hic fecus ie habct. 
Te αμ,φίΌπΙΧ enim eft vox poetica, niultoque oblcurior & ignoti- 
or altera, cui interpretationis loco ipla fubjefta cll. Deinde, ex 
hoc loco Suidi', ut nuoc conceptuselh Lcftor coUigat, Sophodem 
jn TrifMemo voce Tr.e/i^dlitt ufum cfic: cum alii GrammjiiLi cun- 
tra Tragici illius ccitimonium vocis άμ,φι-τ^τκΙΙ, grati.i auvucent. 
Etymolog')s V. ΕΪ •=*i'«roi'7i; Eo -πΑίΛΤίντι, χΛλΰς ΐίαΛζΌν, fC, Λί- 

^nJS: 'Σοψοχλ'ίιί Ύζ/ζι-ίίλίμ,ω' 

ui&tfA»• Ι'Γο 4' <»•'65» liic lcgcndiim cft θβΜ^^'» = "' ^pud Pollu- 
cem loco ftatim citando. Hdychius cnim v. ©oigj"? expreflc le- 
ftatui-, Sophoclem in Triptolemo vocabiilo illo uium cflc: qui qui- 
dcm quin ad ipliim ilKim loeum Tragici, qucm Etymologus citat, 
rcfpexerit, nullus dubito. PoUux lib. u. cap. iv. ρίζ. ΐ'ΐ. "ο'ρ» 

k) η 7ηε^(,«.^.,^αμ,φ^-^^1 Clegc, «><p,^.'|) ^;, <? -«φο^λϊ, ^t.- 
^,rao W cl))a«»TO.., s,W.• ΘίΜ^^, a>iPi-ro\»| ίίλ^φίτζ(. Enarrator Comici ad ^icAjywfw/i-j, p. jgi. Ά7-τ•ητ^•'?Λ,^ -,'«-- _ • '^ 

^ ^ ^ ^ -' , ' Γ••ίΟ^• ΛΤί•ΠΓΛ.ξ«71> χΙΛίΙ-ΙίΤΒΤΙ. «Tl^lijlf». 

φχ-^α^Λΐ '«wgji.i.iiiior.A» ο,Τ(>!τί?λ/(Λ«. Εχ his locisGrammaticorum. 
(ex quorum ultimo Suidas iua delcnpfu) dare pater, „' «>f.^>;| Π Ε 

ΤΙίίΧΛ^ά.τίία. Accufativo jungitur. Circum- 
fulgeo. 

n;6(Xu.75ti;^i^.Superbe fe gcric. Magnifice 
de fe fentit. 

ΥΙίΐΑχυ-ηζί^. De fe rnagnificc fentit. Velj 
eadem farpe rcpetit 8c inculcar. 

Π6£^3α^7ολο>ί7ν. Cum ja£bantia de fe loqui. 

Uiti^dhv. Άμφι-τΐλΙζ fignificat idem quod 
'Ζϊ^ί/δάΛν, i. e. circumeundo, vcl obeundo: 
[eaquc vox reperitur] apud Sophoclem in 
Triptolemo. Πλίξ enim eil greilus : & -TrAtV- 
μχ'^, falciis, paiTus. 

Viitn^x»\oljd\j^•. Acquirens. Sibi compa- 
rans. Ciim atittm ingentem pradam coegijfeti 
eam in recens conditiim caflellum cornportanjit. 
•f Apollonius vero Lconida Spartani corpus 
amplexusefi-,Viri '■cirtiitem admiratiis. Et ite- 
rum : Et divitias confert in virum-, pauperem 
illum quidem•, fed pium-, ό' affidinim adis fute 
cultorem. Et iterum : Cimi exiguo tempoYe 
mag nam fapientiam fibi comparaffet . 

Π?6<)3χΜο^ν'85- Airumpcos. Xenophon : Ad 
excurfionem faciendam idoneos , alios alio di- 
mifit-i iifqtie pracepit^ ut raptis-, in qua inci- 
diffent•) ad Je contenderent. £t Polybius : At- 
ralits autem proltxiore oratione habita, iis prif- 
cam majorum virtutem in memoriam revocU' 
vit. EtyElianus: Illi vero minijhos illoriim 
vinculis conftritios m theatrum duxerunt. 

rieeiiSa^. Peribara. Calceamenta [qux- 
dam.J Et 'ζτίζ/βαβΛ^?, peribarides, five calcei 
muliebres. Theopompus in Sire?i2i/its : Ate 
acceptis peribaridibus. 

Π φίί. Qiii adfcendit. Qui confcendit. 
Ciim autem eqiinm confcendiffet^ ad locumi ιφϊ 
ttimultus erat-, contendit. 

Y\ti<.^Xv7t\%'. Infignis. Confpicuus. Excel- 
lens. Maximus. 

ΥΙίφαΧϋχοΊ. Amiculum. Indumenrum. A- 
quas Oceani S. Scnptura abyfluia vocac Quo- 
niam igitur terra aquis undique cingitur, mi- 
nonbus nempe & majonbus maribus•, meri- 
to David [aquasj tcna: amiculum vocavit. 

eneglonim. me/iah.v vcro Cjus intcrpretationcm ; 8c proiiuie Sui- 
datr. inconliderateattmodum ordinem iftimi hicinvcriille.Dotarnque 
hanc ad vocem ^fci^cc^l' retuliiTe.quar, ut diximus, ad vocem άμ,ψι- 
ττλ'ιΐ rctercnda erat. Ca:terum, Grammatici, ut ex cicatis illorum 
locis pater, ii ΰ/ΛρίττλΙΙ interpretantur •ί^ζ»ίΐ!7, i. e. (iraumeita- 
do, vel oietindo : qux interprctatio tanicn τύ 'ζ^πλΙΙ, pouus con- 
venit. riAiOTieSi tnim eft :il^Su!yiv, i.c. crura divaiic^ie ad ingre- 
dieniliini: undc '<^- πλιοΐία^^ rcfte intcrprcrcris -Ε&<|β«/»«», i.e, cir- 
cumire, & ιτί^^ιτλίξ. πι&ίβα^'• At αίλ,φίζτλιοζ-ι^ (unde ΰμφι- 
ζ-λί%) crit, utrumquc pcdcm alternatim prumovere, quod ilii, qui 
ingrcdiuntur, faciunt. Τβ ύ^υφί enim in compoiitionc non liguili- 
C3i circunicirca, fcd utrinqui;: vcluti α/*ιριΛ'ξι©- iioa ell, unjique 
dcxter, iVd, utraque manu tiextcr. Sed dc iignificationc ^ ufiiifi- 
3-λ(| ccrtius nobis conftarc poHer, (\ cxftarct hodic tabula Sopho- 
clis Trif.oUmns, ubi vocabuli hujiis fedcs erat. Fragmcncum cnim, 
qiiod Etymologus loco antc laudaro indc adducit, tpni brcvc cft, 
ut de lciifii ejus niliil certi ft.itui puiLt. 

1 Ό JV 'A-m^uvi®' t\ Aiwi-.tfi (Γ. j Locus hicapud Philoilratum 
ih Vit. ^[>c,ll. lil). IV. cap. vn. lic lcgitur: Καίτοι Λιαπ'^α ατΛίί S 
"Στηξτιάτΐ! ftit>iotis ■.^aiXxStt, »;«ojt(5 Τ K»J^a, 2cc. Sic etiani a- 
pud Suidam lcribcndum eft. Vidc ctiam inira v. ΙΙΐ£/.ίΖύ.'Λοτυ. 

% ntsJS»(7^.] Sic reite halct MS. Paril. A. itcniqiie Herychius 
8c Pollux. At in prioribus Eu'it. niale cxculbm cft, -ατΜ^αλχ. 

4 'Aft/aret Λ χ-ΛλΰΜ Ιχχι tsF.] Hrc Suidas fumpljt ex Theo- 
doreto ad Piulni.ciii. v. 6. u!)i David lcciiudiim vcrlioncm r txx. 
lllquit; ΆίνοΓ©- ft'; ijtttivcv re nrs^fiAcas» c.ijie. Πί^^^ολίι.^ ώ'@- \όγΗ 3'ωότ>ιΊ(^. Άλαζί^οί Πε^ϋδολίι. Genus orationis, qua rcni cxag- 

φοίπν uvx^ Tai"E\\riVS4, ta oi';teTx algovla^ D^J• Ti gcramiis. lVcI, orationis ambitus & perio- 

Ι7η•).ςαμμχταϊ, καΐ συ•}{^φ)ίί, και tjTj αλλ>;5 τ?/ Cius.] yijunt Gracos ej[e jaiiabundos^ utpote 

Xiy.v 'Ttowrrdci^ Ti καΐ ^e^^^oAw. xx\ -τπ^αΓ^οα',, ό ^'''/''' f, cpigrammattbus & htjtorns \rna. 

^i>, >, η τνρβη, Kcti 01 X igai/axk. vidarum copia, vel opulcntia. Hommes ple- 

, , ^ , ^Ψ^,ψβι^^^ ^'^i^^itibns appella-,itury,iYfki. 

n.cu/SoA©". ό ttTs vij:?. Πί§ι£ολ@-. Ambitus, vel leptum navis. 

Y\iiX)'t\'b'v.. ^6(;5ρίί. U.^ζ^γ^%i. Pcrlx^tus. Valde la:tus. 

l\iij,y'M;ja.\. γ<.η•£\. nsgow/^.Gcnitivo jungitur.Supcro.Vincd. 

n.e/iyActflTii. (7y.e?«ti;«'6toy TKi yAa-rJi)?. *Πι''}-υλ- Πίξΐ/λω-ίίίί. Lillgux tegumcntum. Involu- 

AoV <?;icn, Tc^ Tiy^iw; :[^λ^Μ(/ον, '7reeAyAc«')7i'J^ ύ- ^''""^ UngiKE. Titbyllnm ojnnt, Tcnthen cog- 

', ^ - \ ^ --"'.-T,.^^ nominatiim -,ηοη foliim m(7iibrimeo tezmine Itn- 

V , τ /J ^ , ^ .V " 'c,/ ^^ g^iaminvolvijje; Jed hoc amplius.crnftamceu. 
Tcti Χ^λΛ^ί. κα. ' JVxTvA/i^e^i ej^vj^.e^.- λέ- /^^/^^;« ,//, induxijjc, luxiirue caufa. Idem et- 

yi^ To o^v, iV o)s ^ίρμίταϋον ανχ^^ω ty, γλα)-9,ψ iamdigitalibus adhibitis cibos comedi^e dicituri 

ut eos ψιατη ferventiffiYnos inos ingererc pojjet. 

Πίί/.γ^.* Ό ο^β-Ίτνί, ^i y,:> 01 7ς•ορ(θ1 -ττ-βΑφί- Uiny^x. Perigra. Circinus, cujus opcra 

§75 ά^ΐίλ^ιται. -Twpl-^^a; -p iS^U ^5 ίμ^ξ^ζ ^ο^χ rotund;E efficiuntur. Nani ad phuftri 

„ <r r, Ο ^ ' " r Γ ci~ ' ^- , .-r/. rabncationcm nullus eit uuis '7roPΛ•^^αί, i. c. 

~ , V X ^ , , X \J . iorcipis. Poteft tamcn ad dcfendcndam fcri- 

σ>, re^ccpM, 6^i xcLi Tcus -Tw^^cy^cui ετη Tcas cnJv,- p^uram rcccptam dic.,quod forcipcs adhibc- 

goTfoocis au^loas ^«"^* •7Γέ6ί>^ίαί Si, Ιτη τοα5 ri foleantin fabricandis plauftris,qux ferreas 

ζυλίνΛίί. 'Ό ©έολόγ®" Γρ)ΐ^6(»5 φ)}^ eiV τ σιω- habenc rotas•, perigrx vero, in f fabricandis 

τακτί^^Α^• Ei' i^.' lya> juSp ils ^i^ Ges, t5tc iV pl^uftns] ligiicis. Theologus Gregorius in 

' ^ ' ' r^f ^ t > ". >- -^ ' _,' r^^ * ΟΓαϋϊοπο valediitoria inquit: N.am li c<ro ad 

- , ^, ^'^' ~^ ,, ^ ^ Deigloriam Uondttus (um^ hoc mitem Pro- 

tUv b.o^r .χα. ΤΗ cc.-noc. ^^^^^ ^^^^.^ & forccps propter iurntm, vd ferra 

^ ,, φ. ,^~ ,^,.f.,Λ propter ianiiam: cmifavinco. 

' 1n \ .^T , , negi>^2.-4.ca. LDelere. L•xpungere. Aliquan- 

-a-ee^ye^iiovj και -Tree^ctig»!/^ τ 2^^ιαΐ'. do] idem valet, ac occidere. Defunaorum 

enim nomina ex publicis civitatis fabulis ex- 

π '(V ^' punguntur. 

"^T"! ; -^^^^^δΤ- , Π.§^Λ.. Circumferentiam. Ambkum. 

nee.J^a^Jk7ee:p«^, Ks^le^.e^; ^ ^ n.g.Jkgcfbc^^ec^b. Devorari. 

OT;/^'zricrov^ αυτο(5 -ττοΛλ* χλΙ .Γϊιι'α tJ ^ex-i^ei ττί? metuens. Ingenti mctu perculius. Etmultd 

ο-^ωζ Ιμγινυον. graviaqiic mala-, qute ^pfis acciderant^ ■viilitis 

. , , , ^ pavore fignificabant. * 

^n.exi^^ii^. ο^κ-Λ, TvT 2^i5iga ep>«^o/cV©-.^:ra- nsg/J^i^.©-. Ambidextcr, fivc, qui ΠπΙΛπ 

gjc h tJ ©eoAoy^ Ae^vit , Κλι '07ra$ >:OTipet>^>)5 ieque ac dcxrra opus Faccre poteil. Ui us 

•roV -jree^.ife^ior 7re6(^'|ii5v 'έ^ •ττλι' iiAvi^u^alsv. g)cs£.- etiam eft Iiac voce Theologus, inquiens : 

T^V^e, ^' /2ίίλέ3 aoc/xy^;. Πί6«ίί'?ί@-, καΐ J cnj- ^^-^ ambidextrum effugiat. Omne dilemma 

φ/ "' eft quall ambidcxtrum. Ab iitraquc eniui 

/-Λ-^^ ' ~Λ ' r r/y,^ '^ parte aliquid concludit. itcm':ree.'5'i£'©"j pe- 

^ 0.@- g^ce.vii)^' cci, 'Κί^Ι-^^φ .ga,5. ritus, mgeniofus, ad omnia promptus, vcl; 

nsP^ ΚΛί^ιμχγω. aptus. ^alis efl ille ad omnia femper prom- 

r-r Γ, /j' rf f ) pttis heros. Apud Callimachum. 

n^i^hp^px^x. ^^i,^xχ,χ,x ^ocμ^a.. ^ ^ neg<J^.'p^ia. Mon.I.a, r.ve ornair.cnta colli. 

n^e^h^y. ^^e^haμ^,. ^-.^x-i^u^. ^^mφar ο ^^^^^^^^ Circumligare. Alligare. Xeno- 

Si h^\Laxi -ziv. T«5 ^^, τ iWo,/ καΐ^ τ <j^- pi^o^ . j//^ ^^^^^^^ ^^^ ^^^,^ ,γ ^ ,,^ ^^//i?n/;» & 

(^Mym azixxU 'Tttt^ha, 'a-nvi D^J. τ«ί ,^όν@- ayo)- jumentorum pedibus facculos chcmnligarent , 

cn, Dij^ το μγι '/is<.'gtcib'ecQTXf. quoties ea per nives αδίιιτί c^ent •, 7ie alte ni- 

, , ^ ^ ^ mis illis immergerentur. 

Uiadimoy. και -ΖίίΑ^,ιτηον τ vtK^av. Κα< τ^το U^S^Trvcv, Silicernium, iive convivium fu- 

ihiTivev To Άτ^ικΙν 'ττίά^ίίτηον. ncbre. Et hoc coJiviviiim fanebre Attico- 

rum more celebranint. 
Πίοιί'χ'λίον. 7 ττίΐ^,τίι/. riig^Xio)'. Piratam. I KotAiVraif Ji 1^75 τ ώ me /ξ,] Vide fupra v. ΓΪ^γκ'ρί• 
I Πί>»ό» ip«a:, τ Τ£»5>ί» χαλ.] Hx'C , 8c quK fequuntur, funt 
vcrba Atheasi lib. i. pag. 6. (jux etiam leguiiturinfra v. n/jt/»©-. 
5 Δ£ί!ί7ϊλ»5ρ«« 'ί;!ί•» ic&iVv λι'^.τ.] Eadera habes etiam fupra v. 4 meJiji»• ajaf-] Nota hic pertinct ad locum Gregorii 
Nazianzcni, qui in fine articuli hujus adducitur. 
j- O' 0foAOjj? rpuyog^i^ I Orat. xxxii. pig. fit. 

6 Ξί»»"?»'] Lib. II. de Exfedit. Cyr. paj/. 335. 

7 Πι&ίίι'λι»'] Hefychius; nie/^oo». ini^-n,'r. Scribe, ^'Aior, 

L 2 Πίζΐ- 84 Π Ε 11 Ε 

ΠίζΛιι/5ί^. '7tu.')kuoi^. '^ίίΑςρίφ(.ν'^• Ό St -ττέ- Πίξί^^'βν'^. Circumeunt. Circumaguniur. 

α^τήσα^ ίφνα Is το-τΰοπύΊπΐϊ 'ί-τζΰϋ,νπαν^έζ^τΌΐί Vcrtuntur. llle 'vero^ am equos C07ivertij[eto 

y ^ > miferis in frontem occurrit. 

niiAhmlis. ^Ιί^φίφοίίζί^ Οί Sl ^χβυΧ^ηοι ώ- nigiiivSmj. Circumagentes. Rocantes. Ba- 

TiJiiTii ύί cxpivSovcLi ύ)Ί, ^ε,ί^ν^νΊίί ώ χ.ύχΑα, ίτί bylonii autern ονα ιη fiindas injeiia circuma- 

chi α.'ττίίξοί τ^Ί α.ΰτΐχχί^αί/ κα,Ι xuxjyiyiUxMv hii- gerites•) titpote qiii vittus expediti ό' ΐ'ίΐΐαίο- 

τ>,μ<ίταν, ίλλί (AJc^iXiTy^xiTti τΐ ly Ifn^lct μ^-^- ^" rationem non ignorarent , fed artes quaf- 

f η r ^^ X , , ~c/ _\ Μ ^ ^ / dam \ciborum ex tetnpore parandoriimX inde- 

< ΓΙ . Jcrto excogttajjent•, ovum etta-m crudmn rota- 

ζ*""• tionis celeritate percoquere norant. 

rieeiia. <t^^ii. • 'Ae^ijBipairiis. Uid^H. Circumliga. Aliiga. Ariftophanes: 

"l^i ΪΆ συ -φέί,ίΒ, jc*) -τα.χιωί knp >iva. ^i^ ^g^^Mr ibarbam mento] alltga , iit ctto 

^ , ™ n/ » a~ \ -^ deponam. Vel, de capitepaciltar. Ltiterum: 

α.'π Ti^, -ΣΣ^ί -nis χ.9=ίλ.ί σιωγ,Δω ^tp. κα. α.- ^^ ^^-^^ yj^^^^ thymttidem mccum depone. Vel, 

θΐ5• Et ',βνλ^Ι, -ζ^έί^» ^wi -sfe^ ^u^Ti^W αλω^ ei f^iej^, thymitidcm pignoris loco deponamus. 

/2νλ<1, <ί>>ισί? '7nwfT<£i^Jt)'i. σι«/5>ΐ)(5^5 'ΖΣ^-ί ^v^tjc^i' Quafi dicerec, falem cum thynio trirum. Ec 

kXm- ο7ο^,μ^ 5ύμ3 -ϊΐ^ψμ'νιω^. κα) 6Γ6§ωθ(• alibi [Ariftophanes inquit:] Sakmthpmtcm 

^"λκα, ^υμΐτ^, S^, hoc\, :cx\ x/oVuct. Φ'^ P^f^ ^ cepas Vhxz^x autem iUa '^^'- 

. ^, „,. ^ ,1 , . d8 /^i uius etiam elt Homerus. 
To d£ TuE.iait μοι χ.χ.ι ' Ο//Λΐ§05 φιισι. 

nee^J^i. TVTeii, σι«/,^^ -;Τ5ΐ8. « 'A5i9i<paV,;5 Oeg.JS. Pignus depone. Pignorealiquocer- 

/ . ta. Arirtophanes Nubil/iis : Pignore aliquo 

*^^ ' . , , nimc mccum certa^ niii eft tctrametrum hemi- 

Ei μΥί Τίίζ^μίτςόν 't^i ' y\iLmKJ(Un. 

Πα^^μί^Λ. σαν^ίωμΐ^Λ. ^'ΌμΜρφ'• Πψ^Ιοί^α. Pignus deponamus. Age nunc 

Aevgi m % rii7ro<ibi -tj&<k.Veao^, ^e λ(3>;']@-. "^^^ tripodem, vel lebetem pigmris loco depo- 

namiis. 

Yh.'j<S^i'^i^!^• 'z^it)^cd^-i. ■'<-'^t 'z^J)lά.c^sω , Πί§ί:/>Λτ]ίί:θτ='-^- Undique prehendi.Compre- 

yjy,-^i^. hendi. Εΐ'τπξίβροίοτω. Prehendo. Comple£tor. 

Genitivo jungitur. 

ΠίζΛί^ομ^. 'TtavTii "^^iip^^cd^ ^ιχυί/,δρφ•. ΥΙ:ζ}ί^ομ(^. Omnia circumiens, vel circum- 

κα) ^'ζ^<ίγομοί xmi , cl τταν'&^χ» ^ζβ.ίςρίψί^Ονίΐ curfans. Et -©ε^οί^ο^ι >yjW, canes omnia cir- 

^iwiuW 'Ku.<jo<pi,y,, ΕχΊζ^χΑί. cumcurfai.tes. Anftophanes Rams. 

rieexibWoq. nfii-arliTun. u(ri)!itTo^. «,λΙ 'Σΐδ.<<ί^δ>ϊ- nt^iS)!'i^. Scfe occultat. Locumaliquemfu- 

vxjf. c/iiSh%v!XJi. bit. Et 'ΐ^ι^ϊι^οϋί, exui, fpoliari. 

Π'ίίΧ^)!ιστίί• ίxS)Jστ)Lί. aipeAoW®^• Πί^ίΓίσα,ί ai» riegiifbWi. Qui fpoliavit. Qui abftulit. Tem- 

T voLov, k Jtct) ΤΛ axiuyi V @is βΛςτΙσουι. plum igitiir fpolians•^ ipfaquoqiieT)ei 'vafaabf- 

tulit. 

ns^jaigeT^ a(piigucO«i. OsnDxosrJiii'. •<ίί*)"υ(Ρ£Τ<0^- riegiisagiTi'. Auferrc. Recidere. Detrahere. 

2uy;^P>i'7wct| <Γέ W KiXUSngji/ 'vjijra Ti^e^t» \Ferunt\ Celtiberis α Tiberio conceffimfuife^ 

■ζφ^φύω ^5 tZJ Συτ/Λ^ΐο^ >cccl -^icLif^v, liy '^^ 1%^^^^' ^^ Senatim mttterent, & ex us, 

' f-A n~Q, 'V "K^- ' ^«^ /^»^^ imperata elfent^ precibus aliquid de- 

'ΟΛ .»%^' _9ΡΛ f~ \ minuerenti μροβεηί. Ιίίι -vero α denatu pc- 

'^cal^^ov rUo Χυγ^ητϋ, -f^ '^ctkco-n.y , xxi r tiermt^ ut mtlitiam & tnbuta fibi remittereu 

^;gav. 

riie^i/Sixoi/lo. l-Tri^TiioOLvlo. Oi ^'ί χ^'^^^Λμ^Ίίζ Πίξϋζχλοντν. Acquifiverunt. Sibi pararunt. 

tIu) ■χ^ζβ'-ι, 'Τ^ζβά.λονΊο λίΐοζ 7:Ayif@^. κοί,Ι ctS^ij• //// vero excnrfionibus in regionem factis^^ma' 

Ό'" (Ji Ά-^τοΛλωνι^ ^ MoW To σ1!\μα. Aicun^a τβ gnas pradas egerunt. [Et -sfe<CctM<jv,amp!eai, 

SrapltxTV -©είέ/ΒΛλΜ , ijacS.ls τ ayc/>a. compleai.] ApolloyiiiLS 'vero Leomda Sparia- 

ni moniimentum tantmn non amplexus ejlt oh 
admirationem viri. per 1 in fylhba peniiltima. Piratx namquc ιϋΛι videntur -mejl- 
hiai, a me^^iiiiS^, i. e. a circumvagando : qood ciica marja vaga. 
ri Ibleant. Quarc & apud SuiJam pro τπζ/.^ιαιι hic fcribcmiuin 
puto '^^^tiioy. 

, 'Αβ.^Φ'^^] ^cckfia-^. pa^. 7X7. f488. Ed. Baf. P.) u^j eti,„, h,, ,puj su.dam legendum eft. 

X Ε5ιλ6/ ίΛ&> 1? κίΐ?«λ»5 .πτώΛ] Hxc iuiit verba Ariftophanis ο v^ ^ i n „ 

£5««. pag. 55^. (154. Ed. Bal'. P.) 1 Ο^"?®"] 1'• +• ^- 4ί)/• 

j ΕΪ /3»λί, t^'hi (Λο( -a&ijt/ju,.] LocLis hic apud Ariftophanem ' 9 ^ίΖΛ^ιμιοι xitn,, el Tmtr.^ Ex Scholiaila Ariftophanis ad f "Ομ,ϊΐξέί φησι] Vide paulo poft v. Χ\(0Α^μ>ί%. 

6 Άζ/.'ξτφχης Νίΐρίλογς] Pag. 164. ι6$•. (ρό. Ed. Baf. Ρ.) fed 
ubi hodie legitur, -πίε/Λί, cum acuto in penultima. 

7 Ή/ί/ΐ?>£&ι'»Ι Apiui Ariflophinem loco laudato legitur, i)|ift(ix7Mr : Acharnenf. pag. 408. (ipa. Ed. Baf. P.) Cc legitui•. 

ΑΪ >>)<;, Tis<Ja μΰ» ^i i^fec Jvfoi-n^uv άλΰι. 
Vide qiii: dc Iolo lioc Comici notamus iijpia ad v. θνμ,ιτί^ΐί. 
4 'Άλοί Ji/f/tiTjxi S','] Apud Anltophanem hodic lcgitur•. Ranas, pag. 154. (t49. Ed. Baf. P.) 

10 Ό (Jy 'AtJD^a!»!©- » (W/ivi» ΤΓ (Γ.1 Hic Aint vcrba Philofirati 
lib. ivf. Je Vh. ApM. rap. vri. fed iibi ρτο s μ>ο'η legitur ^5n»if: 
uti eti,.m liic apud Siiidam fciibcndum cft. Vide etiam lupra v. 
<;fe<fi(»e/4^©-, ubi Suidas idem fragmentum recitat. 

Πί§ΐί-» π £ 

ΠίζΜζωστίίίο. α,ντι '^, ζ^ίβα.λίΙο. ' ATTOgai' 'βτ- 
yvuvo] '^JυμS<n καν ττε^^ζ^^αχ]©- ττ;^. 

Τίβίίίω ri'J^i ΤΛ ttTs -ΤΓϋλίΤβι'αί Tred/tsy.epji/lo ττ^-γ- 

Πίί'ίίΧ.όχ.κνοχί. xopfttKst αιρ•^σα.μΙυυ. ' 'Af^go- 
φχν)ΐί. 

Πί£/ί6λ5' σ aAaCoveiOi, 
'Ύ'ΤΤοΙίμ5μ^ Ί'Οίζ Ό3•^ί σα. 
ΟΓον, "άτϊ^ν'σΐο σΈ, τίαύσω τ άλαζονίκ^ν. το ίέ ntitM- 
λααζο, 6λ ^^tcpogas Τ Ege^rovTOJi'. τιαυσυ) σι JtctiTre- 
£^κό•ψω Τϊίδ οί.λαζονίΐ'ίϊί. 'TWlsjtt»^ ίί, *s /3ugffO- 
<Γί\[Λ)ί. "Χ^απτίμνασί y^ τλ ^ρμα.'^^ 2^' τα ΦλΙη- 

n5£A--,tt€XTJicret5. * Ο (Je -τΤί^ίί^Μ^κΤ^σαί τίΓ αττα,- 
τ•ή τ5 ί§κ», χΛΐ Ι2^ί^-λυσά^«ν@" τία) ξίη>ιΐ', tTroia 
'τοιχΛ. άντ» τ», (ieivoTra^/icras. Ό Je ΘίμΙσων av>ig 
<l)givi/*@r^ TreiiejU.ixTTjffiv αυτΖω εν Τύ/ 7riAoty<j. και 
ζίιτ^ oj/ Tof Βχτ]@-. 

YlitAi'7c{i. caU.xlix.n. Cj)uAac\reiVj 5i 6vef}/t7v. 

Π;£χέ-Λ7ισ/^οι. * οΤον,ζ^ίννν α.7Πΐλλ.αγΑ<^0(, καΐ JCS'- 

5ag01 A9Ci. κϋ6<ί»5 ίέ 'Ττΐί'^Τ^ν 697, /^ΐ")•ίί<) )) όίλλο U, 
λίττίζίΐν και )t5t')-«^077Dl«IV. ένθ^έ* ΧΛΙ ■7cL•ι>J^ΛVy|, 71 

' λ.ίλι-ττίιισμίνί) κ/;ι3-ίί. 'Aex^oipavjjs• 

ΑΜ.' έοτ^έν αυ-π)! rjv}^ 'τηζλί'τί^ιΛσμ'ίνοι. 

nieji-Trlu^cu/. IxuxhaQa,!/. Oj jg 'Ρώΐ^αοαοι κ^;- 
ίίλω^έντϊί λΙ^β τ βαρβΛξων, κχι το 7:ha.i(noi λύ- 
ϋκ,νίίί es λόχΗ5, 7Τί£/!(3αλον Τ85 -Tri^tsVvla^. 8to 
θ-χτιαν Λ,νατπΌχί αύτΒί 'ΖΖ^ίε'-ττΙυζαν, κχΐ στ;γκλέι- 
σανίίί, ίτπίνΊαζ -ί^^.τΥιχόν'ίΛ.στχ.ν' ^ύξα,νίίζ ώ μια. Ύιμί- 
ga, και oTras ^>) 2^^-(^i{jy\<i κιί;£λωσιν, καΐ oTras 
?α;κλ.ύ)σαοθτχ./ ίϊ ^Ιίί^βολΙω άνήοέία?. 

n£6ii/)yaaEcC)C.* 'Ζί&ί>ίν^σ5τχ/. Ό Ji -^rie^ipya- 
ffa;aV@^ ΤΒ5 οίκΒί, ev οΓί σιω]ξ1^ν%$ εκ>ίλΐσιάζ»σι, 
Tj^TOii συω'<.ο^γ;Ά&. Π / jr iiiippuJV. 

Ι ΆττΌξΖι Ιτη^κίτίχ, 3*/*».] Arillophanes Ρλ« pag. fiyi• 

ΑπτιςΛί ί άϋΐΛ®^ ϊτηιίίΰΠί, (£ γ/μιιοί αν, 

Sic etiamapudScidamlocus hic rcribendus & diftinguendus ell. 
1 'As«j(fai))5| Eij«(f. pag. 319. (liS. Ed. Baf. P.) 
? Ώις/.ιλα <r' ΰλαξοίίίΧί, -ά^πιτίμ,ίμ,α^ τκζ β% ο•»] Et hsc funt 
vcrba Ariftophanis Eg«/i. pag. 303. 304. (lof• Ed. Baf. P.) Vide 
ibi Scholiaiiini, cujus verba Suidas hic defcriplit. 

4 Ο Λ -ύ^/ιμιί/.-πΙαζα Ty ύτηίτνι ^ οξχ,.'] Locus hic itiirelurbatus 
& coatuUis eft, qui ex Hei-odoto' lic refcribendus &. in integrum 
reliltuendus clt; ο Λ" ©iftim» τπζ,ιγιμιίχ,τ'πα τγ άτζατ^ί^ όζχ,χ, 
Άΐ^λνσχίί/ί!^ tLu ί,ίΐίΐΜ, ιτπίίί ■nuih, ■7nti>a.XiiQu> τίν) TruTiu, um- ,. , Π Ε i^ 

Π66ί6<Γ^(7ϊν. Veftibusnudavk. Spoliavit. Ψα- 
ter ejiis univcrjam Syriam Jpoltaxtt, ficnt ifle 
hac \οβα\ carnibus \riudavit:\ Dc ofllbus e- 
nim loquirur. 

nee^e^c«)CB£.%. Se zona cinxit. Indigens tuto- 
re^ ^ prorfns nudusy eo tnnc Je fuccinxit, 
tanqnam Jubligaculo. Qui enim nudi func, 
vel fubligaculum iibi dari pctunt, quo fe 
prascinganr. 

Uitm.'t')^(i. Circumflucbat. Toflquam Tibe- 
rium negotia Reip.circumfuere quaji caperunt. 

ΠίξΐίΧΛχχ^ατχ.. Cordacem faltavi. Arifto- 
phanes. 

Π^gleκi^,>αv. Contiiicns. 

nigieAa σ ίλαζ. JaBantiatn tibi exifnami 
njiafque ttias pracidam. Vel, jaftantiam tuam 
compefcam. Ίο -Ώ&<£λάπ<) didum eil per tranf- 
lationem a rcmiganribus dulVam. 'Ύτη^μ^μ^ί 
vero dixic, ut coriarius. Coriarii enim corla 
oblique pra:cidunt, uc crafia videantur. riegiettfxTJiatts. Indigne ferens. [Herodo- 
tus :] Themtfon vero fe jitrejnrando circum- 
njenmm ej[e iniquo animo ferens , cum hofpi- 
tium Etearcho renunciaffet , piiellam fumbiis 
alligatam inmare demifit. Vide fupra v. Βάτ- 

ΥΙ^ςά'π^Ί. Accufativo jungitur. Cuilodire. 
Curare. Adminiftrare. 

n^giiTrltoTAevov. Cortice nudatum. Purga- 
tum. 

n6gie'7rito;u,evoi. [Apud Ariίl•ophancm per 
tranilationem fignificat,] nullos peregrinos 
amplius admixtos habentes, led puri puti ci- 
ves. Urno^^i vero proprie eil, hordeum vcl 
aliud quid decorticare & purgare. Undc &: 
'7cliosi^y\ dicitur hordeum decordcatum. Ari- 
ftophanes : At niinc perpurgati & quafi de^ 
corticati fumus. 

UiCAt-£v^uLY. Gircumcicderunt. Romani au- 
tem α Barbaris circiimdati^ qnadrato agtmne 
in manipulos dtffoluto•, illos circnmvenerimti & 
qiiibus fuerant circumventi. Nam refpiratione 
celerius eos circumdederimt ^ & conclufos om- 
nes jactiUs confeceriint : demonflrantes κηο die^ 
& qnomodo hofiisy α quo circumventus fuerisj 
effugiendiis i & qnomodo idem forti & auda- 
ci animo circumveniendiis fi[ . 

riegiipyaiTEiO^. Curiofe inveiligaturum eile- 
llle vero aim curiofe invefiigaffet ades, inqiii- 
bus coyigregati conciones habcbant-) in his eos 
conclujit. 

riegisppav. Circuniiens. Obiens. ^d^fivi etini yj*, ^ei^ieim α,ΰτίυΐ Δ^ορΛ/ί^ί?, ΐ(^τ^κί> ei τι riAaej^?. Locus exftat i- 
pud Herodotum lib. iv. pag. 172. ut Portus criam monuit. 

f Λελιττκο-ίψ'ο»] MS. Parif. A. haber. λίλϊττκτ^'ί» , per <: 
qiiafi a λιντίξαι. Sed neutra leftio lana eii. Scribcndum enim eft 
λίλί7ησ•^8/ίον; a λιτιίξω, decortico, vel corticc nudo. 

6 ΐΐ6£/ΛΏ-1<ΐΓμ.ίν!>ί. eiat , %ivuf kotj».] Ex Scholiatta Ariilophanis 
ad Achiirnenf pag. 39J•. (i8i. Ed. Baf P.) 

7 ΛίλίΒΓτι/ο-(*ί»<!] Scribe 8c hic, AtAt«7rfV2i'ii. 

8 riig/iff ρΛί'ϊ'"?] Vocem hanc Suidas male intcrprctatur: cujuS 
veram fignificationem ex Lcxicis vulgatis petc. 

L 3 Ζν,τί'ν' 86 ίΐ Ε ίϊ Ε 

' ZyiTuv cTfcyippav Λυτον Ιζ leefm. d teinpore matutinOi omnia ohietis loca. Phe- 

KgjcTOTaAois Φίξί)(^χτ:τς. ^ V «'ppi»v, ο ανμχίν\ recrates Crapatallis. Ab ίρ'ραν, quod figniii- 
T3 <{)9eigoVV@*• car, in malam rem abiens. Υ1ΐίϋ^γΰγΐ. t^vxjj^Yi. ίζίτηστν. Όρχα/ΐ^α τ^ αΟ- 
Τβ, ο άχ-ίναιαίί ττε^χερρυ»;. 

Πίζ^ίρ•)(θμ3ίΐ. mJ^ivo). e^cLTtzLia. (Γοφιΐ!ομ^\. vTTep- 
Tbs olo/udj/iii 'φξοηιν, 

ί^^υζ 9ρΑ'7?ί7Β ^ίρμα Tt κοκ α.μα,•χΗ τιαντα,τηιη. 

riiSJiaiJctQaM. Ατίμω; '■/ηζΑ'ίϊλον. Αι'λιανοί* Τοι- 
βω/λοι» ανέςρε-^α-ν, και τ κόσμον, οσφ' Ιω TTitiUi- 

Yltt^tqYtxQS. Kotf -TredXia^iiS αυτοί' ^ται» το ττίί α- Πίίίψ'τΙων. Remigans. 

ΠίίΑίρ'ρύγι. Eftufuseil. Excidit. Elapfiis eil. 
Ιίίο en/m faiiantej acinaces ex vagina elapjus 
ejt. 

Πίξΐίρ-^^μα^. Infidior. Decipio. Fallo. Cir- 
cumvenio. Ariftophanes : Me -vero videtCy 
utrum cdlide hos circumvemami qui fe futant 
fapere, & rne decipere. ne§iiara7o. Induit. Indutus eil. 

ne§i£ffEo&u/. Superaturum cife. Haud enim 
alia ratione ducem prafervidiim e^ fuperatii 
difficilem ab eo viBum iri. 

ΠίρίσΌί,. Pura. 

riigiiaxijLcjueii^. Circumfpeftus. Qui deli- 
berate & prudenter omnia agit. 

ΠίξΐίσόμίΒα. Superabimus. Superftites eri- 
mus. 

Πέ§ΐέ<ζσα(Ίχΐ'. Ignominiofe avulferunt. De- 
traxerunt. yElianus : ^ram everteriinti om- 
nemque ornatum ei detraxenmt. Πίξίίςτχοζ. Circumftans. Cnm atitetn omnis 

^ίλφό•7»1@-•7τ뫧<χ);αα,κα1 το Tree/egMxii \y.i^m -κΚ^- fratrim ccetus & reliqna turba prophetam E- 
5®^ rh * τν^.τς^ίρχίω Ηλία. ' ο^^^μ^ ' Ό ^u^ ^α!3Ζ/Λ'1Ζ^/'-^'^ ' "'"''' dijjecuerunt. Sic 

'Σ,ίββοίς. divinus Sabbas. Π gtiVcO^. yiii-m. kiTi')^^^. φ^οντίζ•}/. Μ^ιτϊ 
ctUTs 'Tca.w 'Ttiej.i'^^^ 'νωμοΑϋί. αίτιαΙί,κΜ J'e, άζ το, 
Ζάλΐ} ο.μο'^'τημΛ-πίΐν ν^ξαχΐ μ?, awTip. 

Πίξiί•)ΛJiS/JO)/. α.νΙί.7Π)ΐν/^0)». 

ΠίξίζαμΛ. Το ^\jzi!O τα aiibTa σκί7ΐα.σμ,α.. Γυ~ 
pjiwi μα.-^^μίΊύϋ'ί τ PajUajav « lois ττίξίζω^σ?. 

Πίξίζυγχ.. αίνοψαν' "£-χ^ν ^i ^>) και ΊμοίνΊοζ. 
τίπαν y^ τςιβο/^αν και ρ)]γνυ^£»ΐ', άραγκ^ι 2ίς>ίΤν, 
il μγί τίί ί^ι "Τίίξίζιιγίχ.. 

Ώίξ'ϋίμι. ζα. 6•77 σ^ζομ^^. Και αΰτοί /λ^? '^'<Ρ*Ι> 
ίτη τ Μυσιοζ εττολί^Μίσα, και -τηξαιμ* νυν και Aoy- 

1 Ζ>ι-»7~ι•] Lego, ζ'οτ». 

2 *Ae/if54''''*''5J £ψ"'- ?^ο• ^Ty (»49-Ed. Baf. Ρ.) 

5 lUeJtn'.. ιβι9α£3'Ί H.iud torian a vcro abc-rravciO, Γι dixcro, 
pro sTtg/iTK irribetuium cfll• «.jrg^oj-o!, not.imque hanc ad literani 
Α refciri deberc, Videtur cnim Suidas vocfin hanc ex corrupto 
aliquo codice txccrpliflc : cujurmodi errores , quales Noftcr 
iple noii iccit, fcd ab aliis acccpjt, haud paiui in Colleftaneis hif- 
ce occurrunc. Sic alibi in feiic fua mendoie fcriptum legas, Koi- 
XiOiav, pru κυλοίΛαι, "icit<^, pio U5-j<»©', Φξίιμιχζ, pio Λ' ipiifs^i, 
Ήΐ,ί^μ>ή(ην, pro ««t/*>)JT», ΠΕ^«σ•(Λ•»ο;£, pro μ,ί(/,ΜΐΓμ>ί»<ιιι,, hiliavnc,, \ 
ψτο iiii^cwTn,' λλίζυα, pro »» ΛιΊΐ'ί?, Θ£ίΓ(Λο7ϊΐ(5ΐ', pro sV^ots'?•^». 'A- 
/«ΊϋϊΊ?. pro ακι<9ΐ57)5,Ή/3ο5, ρΓΟ iioc?, 'Aog^Wi', prci oitg^i»'», Λαψα^ι. 
pro ίκ'λοψί!&, acesi®^, pio Aacn®-. Δω™?, pro ί,ίίιτνς, Εΰ^ίμιθί<^, 
pro A,A;jiijK.o»®-, Πα'ο'λ!), pro ατΓΚίβλ») , Πα<οΆί!/ϋΐ, pro ατταίόλτι• 
fic/i, 8c a!ia plura, qua; fuis loris inJicamus. Quod autem ad vo- 
cem χτήξί^χτ* attinct, eara refte cxponis ^fixja^jt; quoniani coni- 
polita eil eKaprivativo,&wrfi<M-<i»,vcl !π^ιτ?οιι, tiuodinteiduni iJem 
/jgnificatj sc s-i^nii^tyi, i, e.fordcs,purgamcnta,cxcrcnicnta. Hot riigieqTKra-v.Circumfteterunt.Circumdederut. 
Πΐξαςτίζίί. Circumftabit. Circumdabit. 

n6gi£Vo&a/. Genitivo jungitur. Aliquidam- 
bire. Alicujus rei rationcm habere. Aliquid 
curare. Nec Romani mag7iam ipfius rationem 
habebant. Item, acculativo: nt , Tempeflas 
peccatorum me circumdat•) Servator. 

U.ίe^^'^f^pov. Ambicntcm. Curantem. 

Πι^ίζωμΑ. Subligaculum, five tegmen par- 
tium genitalium. Ctim Romani midi ύ' fub- 
ligaculis tantum pracinoii png7iarent. 

Πζίζυγχ.. Lora jugalia. Fiincs jugales. Xe- 
nophon : Oportct autem etiam babere lora. 
His enim attritis o" rnptisy necejfe εβ ab ope- 
re ccjjare-, ηιβ qttis habeat funes jngales. 

negi^Aa/xV©"• Pro 7Γ5§«1λίΐσαΑ<ν^. Circum- 
volutus. Circumplicatus. 

negi^^u. Superftes fum. Adliuc vivo. Et 
dixitt fe in Myfia bcUum gejijje•, & adhucfu' 

renfu »ox ifta capitur in p^V^ illa, quam refcrt Euftathius ad II. A. 
pag, loS. Ε/ς r^a άνίξίΛαι τκ ζπξήίωμ^.'^ ίζα»^>ι: i. e. Ιη mare 
ab omnihus fordibus purum piir^.imenta projhiiiant. Poftquam 
igitiir locum liunc Suidx refte nobis fanafll• vidcniur, Heiychio c- 
tiani niedicam manum obiter adhibcainus. Apud euiti enitn in 
fcric lua Icgitur, ritjiifi/se, x»%e(in». Rclcribo, Τί'.ξίτΙίί'Λ, άκχ- 
}αξσίία vel xaJafOK. cum acceiitu in antepenultima. ut (it plura- 
lis, a κuJu'ζ<n(,^. Rario cmcndationis hujus cx iis, qui proxime 
antc diximus, liquerc potert. 

4 To» ■τΓϋτξίχξ-^ίΐί Ήλι'ίί*] Puto lcgendiim eHc, r ,α&φίτίί• Ή- 
σα:'αν. Efaiarn cnini ierra dillcftum fuille hiiloria facra tcllatur. 
quod audlor fragmenti hujus innucrcvcllcviJctur. Fateor tainen, 
de iciiiu loci hujus, qui omniuo lacer cft & mutilus, nihil certi 
ilatiii ροΠί-. 

f Δικττ;!*»!'] Malim, ^itnftci. 

<> Ό %Qy^ SefeteKil Quid hoc? Si ell nomcn auiloris, cummi- 
lii ignoturu elTc fatcor. 

χίον π Ε Π Ε ^γ 

χΐω tTiayaliimi, Ιν ταύτΜ, 'ίψη, ΐιμΐν « νήτΐί \<ή. perflitem effc, hafla^ne protenja^ Jn hac y in- 

({uit, fidncta nofira pojita ejt. 
riegiiiiOj. rti^^iHt^jiu^. '\L•^ l-n ςτβτς aMffls ττι'ί rieg.iiiOj. Siipcreflc. Superarc. Vincere. A' 
7ιlλ^c£ζ, v! \ifiS: TTEgieiyaf ibW/e. nimadvertens urbem iiiam nnlla alia rationef 

quam fame α fe expitgnari pof[e. 
negiiucq. ec /3i'ii) l\iy{^. ^μΊ». Τότε φρ ό'ταί Ίβ- Πάς. .λχ(. Supcrl]itcm ciTe. Viverc. 77/»ί• i- 
<Η^ω -τΐίξΐίϊνχ^ ξαοίβη. χλ\ kvii ? vixw. Έν Sl τοΤί i^^^" ΙΦηίΐΒ [periculo quidem J fuperfies 

Α^άλίία r iJ-eAcpJv αύτ« Γάϊον C«c ave^^ecOs •^ePieT- ^l!'^' Τ '^^'^^'/«f 'vero fratrem ipjiiis non paj- 

' \ i~^ - .V. / Α ^> ΛΝ Jnrmn eum iiperittem effe , quod hoftiim Cer- 

'. ^ , . ^, Λ^'^Ρ ν 1./Γ< « 'vasfaausfm£et. Ucm, wmctTc. Nec hoflet 

exeivoi V -τπ.λί^ΐύ^;' 0,05 T^ ο)., tJ^>, τλ Λον/α υτπ) fuperare potuit, quod propter a-varittam officio 

σμι>ίρολογίχ{ Ιργίζ^•^. ftio deeffet. 

tiiQiUTiOI. 'iS^.i TIVCL i)(^ctV ^ίζβ/1.'7(9υΙΐΧύί:ί. 

Π6^»/>^λλ&ν. έκέλΛ;ί. 

YliijLYifyiX^ Το aJfiov '^ζζβτα,γμΛ. ^ ΑτΊίχ,ωτίξον 

UitAifyiiTa^. kn\ V hyiyii^. Αι'λιανόί• Autoj riegisT-Tnii'. Alicujus curam gelferunt. 
Π^ξ^u^v. Superabat. Eminebac 
Πϊ§ιίί>1έΜ£*. Jubebar. Denuntiabat. 
Πίξίϊ]'/γίλ% 70 αθ. Impium mandattim divtil- 
gatiim efl. Πίξΐί)γ>ίλ>) vero magis eft Atti- 
cum. 

ΥΙίψ-^ζί^. Idem quod IvAy^C^. Narrat. Re- 
^i ^uTivicSeii , τω -ττοαίι τπξίτ^γίίΤα^ α -τϊ eTie, καΐ cenfec. ///if ^'ί'rί> expergefaofus, puero narrati oact ϊ]χα<η, και α 'πι'λ «ιττεν. 

negi}j>iiTO. τταιΙα^σΈ τηξιτί^^-π). Wvp ^\ αυτοΤ? 
υτκφΛί^ίϋ » 2ιΐ'ώ)ΐ'ίί, και 7regi))>ir70. 

Πee^^l/ί«,κ7Έo^ ε£Γl/σφog8l'. Ο/ ' (ί'ί Φωχίίζ 'ταζΑ'Ί- 
μχκΤίΟΫ τίΓ jBAoawM. 

Π'ί^ίγίνίΙο. υτήΐργ. ; ■• 

nigni;\;;>i'}-i"/. '^egie4'^ugio9>]i'. 
riigi»]^. αίίιαίικίι'. 
Πίζίίύν'^. -τα^Λρ-χίι^ϋΊ. 
ΠίίΑ'ίττΙχμ^. ailtaltxM. 

ΓΙίξίίιτζΰίυαν. 'Ό^τςί'^ν, 
'ttfei/^Ticn. κα), Oegi/fav^ ':rstv7D3'£v το TraViib;;^ loy. ^«/ί vidiffet-, qu<eqtie audivijfet & dixijjet. 

Πίζί-ηγίΛ-τΏ. \n omnes partes circumibat. Per 
omnia ducebat. Ignem aiitemipfis ojiendebat 
Stnonis-, eofque per omnia ducebat. 

ΠίξΐΥιμΛ,χ'πον. Gravitcr fcrebant. Thocenjes 
vero fervitutem graviterferebant. 

ΤΙίφω. Superabat. Vincebat. 
n£gri>iysTo, Superftes erat. 
ΥΙίψο^%ω. Vox circum aures meas fonuit. 
Yli^m•)^. Accufacivojungitur. Circumfono=i 
negiioV^t. Circumeunteni. 
Πίξίί'τττα,/^^. Accufacivo jungitur. Circutn- 
volo. 

Πίξίί-^τζΰβόύη. Circumequitans. Obequitans. 

riegi/fa^qjq. Accufacivo jungitur. Circutn- 
fto. Circumdo. Ipforum fagtttarios imdique 
circumdat. Et> T>iverformn undique circuni' 
dant. 

negaVaA<V@"• Vitans. Fugiens.Cavens. Jo- negiiiolo φ, μ}, -ττολλο. -τΐΤί τ^Ι' λόγύν kσιλy^^ct4 fcphus de Mofe : Cavit enim , ne multi pe-^ tulantiam verborum ejiis imitarentur. 

ΪΙψψΆση. Opem fer. Protege. Defende. 
ΠψςΌυτΌ. Vitabat. Fugicbat. Turbam e- 
nim & tumultus maxime Jemper fugiebat. 
Πέ6<θέ]@-. Larva. Perfona. [Et TrttiSiTOsyc^-- 
^ η u ^ . Λ ^ X , ^ ~ . φαλ'», ornatus muliebris, quo caput circum- 
bi/ >t6(?)ciAn ^.V@^> i^ iy^ ^"^^γ? Φ^§^• ^- datur] Ariftophanes : Hac eft fafcia-, qua 
βχ?•λί^ ^i 'Ayxjaiv ΙτΑ μαλακία, 'iW λανθάνω νυκ- „οΒη caput circumdo. Agathon enim ob αύτ8 μΛμΜΤου^ γένω;^. 

ΥΙΐξίΙςα,σΌ. ανίιλα/?». -Tregiax.e^raiTDi'. 

n2gii'9a]o. Tcv οχλον ^S Ιύμί^ a.u κα, T85 θο- 
gJ/Sas TrigiiVixio μά,λις^. 

ni^iJiT@^. 'Ζίζβΐηύ'τΐϊΐον. '■'ΑξίςοφΛνηζ' 'HSioy μίν <ράν)ΐ5• Πέ6ί9'« v^f 'TOViie fSJt^Tigov, ττ^ί" Aey<|i'. «γκι» 

TOV. ι οι α Φβκί'ίί νίξι^ΐί."] Locus hic ipud Herodotum lib. t. pag. 

4I.||C legitur :OiJ*i ΦακΜίίς 5TiJn)j«««K7TO»TT4Ti|~JWAoTOit(,tifiira:ii,&C. 

i 'As^5«^»»)jsi Thefimphor.psig, j2o. (yi8• Ed. Bai. P.j ubi 
fic legicur; 

^ — ΉΛ' ?. 5, 

Sic etiam apiid Suidam fi.ribendum eft. Huc pertinent illa Eufta* mollitiem male audiebat, [utpote qui orna- 
tum muliebrem gereret,] uc no£tu lateret, & 
muliebria pateretur. 

Πίζ}^8. Idem quod vulgo Ιτή^α , i. e. irti•' 
pone. Impone igitur capiti hanc , prhifqnam 
dicere incipias. Id eft, coronam. Mos enim 
erat, ut illi, qui verba faduri eranc, prius 
coronarentiir. 

thii ad II. X. pag. liSo. 'inni H, «u φίξίτϊίΐ im^ 7»ft ■jmXcatli 
xVfX,©- γΐΜγ-ι^, S» wte<5iT5» Y.\<p»\lw ύΐίίίλΒν- 'Α£,ι^φχ>η ©te•• 

4 •Αε^ί.ί>«:'.>ΐ5] £cf/i/?.->~. pag- 7^8. (433. Ed. Baf. P.) ^ S8 Π Ε Π Ε 

nedi.W. ι ^τί γ^ΗττΊ, 'ΛΧίκ^ί^Φ', Ό ^m^T^ Π.ξίθξ.ξ. Capillus, vel cincinnus,indeapri- 

, Λ , , * /C, ?- ma JEtate intonfus. Coma adbiic mtonja. 
Kee.§e(5. Ετι Tihox.af.LOia -τηζλ-ίξίΓ,• 

n^e^olSc^. Jv^©- ^, Om^^ Φ.λ^^ '--^rJ n.g.9.7;^ai.Peri^chcEdx PopulustribusOene.- 

„ ,^ Γ,,ν,^ /^ίΜ-^Άα'^ ί:/„«ί dis, [l!c diausl a Pirithoo Ixionis hho. LcK 

ί^σ,ί^^^ίθΛ/ ras (ΙαΧο/^Μζ r^ ET^wm.^ ©eyctAss ^i reciperentur. Prce csteris vcro Thefiali 

J' e^ougfW ύ•7ΓΗ^^';:^οΐ'']ο,2^ τΠ.ΐξίθ» J^ Θ>ίσ££<)5φι- [humanicer] excipiebantur, propterPirithoi 

λοξενιαΐ'. tbtoij <?« και ^agjcv i^sgioav , ^^ ixiXi- & Thefei hofpitalitateni. ΙιΓάεηι etiam a- 

σαν n2igi5.''JV. "E(pog(^ »'ίί§«ι' ev τς-ίτα. grum diviferunt, quem Pirithidem vocarunt. 

Hxc narrat Ephorus libro iii. 

nim^^xkm. kvxXvcov τον cTHi5ap/i*xVV°^ '^ Πίξααθα.'ξίί^ [Luftrans. Purgans.] Incanta- 

V η^ -,/ tionibus & veneficiis defixum iblvens. 

TOF ytyyiioxjf^ijo•!. 

UigiA^ytPSl• οΰ-πα^Μ. HegtKfiQiRi•./. Circumfideo. Obfideo. 

nteiKst.xZ. ex.Ks^x.S. negi)ca>c<2'. Malis cedo, vel fuccumbo. 

negi>tstAA6?. λία^ xsiXov. Πΐξίχ^>λί{. Perpulchrum. Valde pulchrum. 

Uiemai. l^askxZi. UigDis^us τνί yuucaMS e- ΠψΛχαί. Ardenter. Ardenti amore. lUius 

■muUeris ardenti amore flagrans. 

τ\ί{ί^μ3.\. T8 eTrtVifAW '^-S-^k^' ^^ί'Άρ^λ- Differt ab \7nv.\i.m• 

ΠίζΐΥ^ίκλ-Ασμίνοίζ. 'EviJ^oLV zi-)^v h τϋτπα νηψ^ί- neg(!ce5cAa^/4«3i5• Undique prsruptis. In- 

' ^ (\ o, '^., Rdias collocarat in locisprceruptis^ ό'^ι*'^Ρ^^- 

'^ ' fpicijacileno7ipoterant. 

negae(paXaic(. nig,)ceq>aAaia. Caflis. Gale^. 

Π^ξίκ,,λα. Ih^v^. Ambufta. Sicca. 

Π^ς,,λϊίί, 'A5>ivca@-. Χ-τΑ tJtv ψξατ. ό Πίλο- Π^ξ-,λ^^ί. Pencles, Athenienfis.Hujus tcra- 

^ . , Λ ' > ' > i^ Λ ' :,'. i?s. pore bellum Peloponneliacum coepit, lcc ul- 

τπινντισιαΛΟί 't u/«;u.^ »^^ ^ quc Cylonium, cLijus iplc Pericles particeps 

^,λάυνέΐο .©^ ΆθψαΐίΒΐ', ώ evei^^lo Hegi^Avis. Κυ- ^^^^^ ^^ Athenienfibus expiatum fuic. Cylo- 

Xam 'p axJ^xt λ^η'ΐ'^ον,'Οχΰμ'τηχ mmxom^Y»-^- j^^^^ ^^ΐη-, Athenienfem, in ludis Olyrapicis 

βζον 0eay£V8f, rS Me>a/)eiBv Tx/gptw», 'fhBef-^ov vidoremj generumqueTheagenis, Megaren- 

rnjP0iv/i^'rSv'AByycL'im, ^πι^χρ'^^μχ <φυγ>ν'^ , >t^- fium tyranni, cum tyrannidis Athenis afFe- 

^ 'r 1^^' ^ -,-:. v.„„^^ ί^^Οί <'7rT,^'Jmv%i 6tatas reus ad Deas Furias fupplex confugif- 

, /\ , , , η ■ ^ν ' -'η iet, Pencles vi inde abitrattum internci lul- 

01 'axu iiig"iAi«., «.'k:«.^ ^ ^^ ^jj. Hic erat hlius Xanthippi, imperatoris 

negixA^is <Ϊ£ ooc iicL '7(^όi,^r^• '^ ii* SavSi^a Athenienfium, & Anaxagora: auditor. Fe- 

'Ttaxi, 9j5aTJiy8 'a5W«>"'> Άvαξαγog8 ί' o/wAjjtjij. j-unt autem matrcm Periclis, cum eum eni- 

ci)'et.cri ,ie, o-n /ieAAsaw, τ Ilegi^ea τίκτ•!; « ^α^ττιρ, xura eiTet, in fomnis vidiiTe, fe leonem pa- 

iW el^^y ^5 A^ov^c Te')c.i. ?τ@- κ6ζ^υν8 ττο-]. >.,ό- rere. Hic, cum aliquando /ulmen coclo ce- 

„T \ rs η ^' '.α ' ' '?-' ' ' cidulet, & Athenienles ipio duce ad priEii- 

''*^' s'-^'•^ 13 4, . r~ ^ um exituri ea reconlrernatihuiient; duobus 

^itc. ύττ' a-:T^9paTr,yS,^Jt;o λόβί (wyxfna^ii, w i^pidibus coUifiS, & ignc cx ipfis εχουίΓο, 

-ττυρ Ιζ atJTW εκκό4αί, τδτΏ, ei^e*, e^i' ο •-te^wos. hQ^. e{fe fulmen dixit. Uxorem duxit Afpa- 

ίγ>\μί Sl ΆστίασίΛν rlw ΜίΧψΙοϋ , εξ ^5 eoi^e -ttcu- fiam Milefiam, & cx ea filios fufccpit Xan- 

«5^5, Say^i^TSJov, vM ηΙς^Χον 'Όν ^®^^ τα, -TcaffiA thippum & Paralum •, quem contra inftituta 

- ' "„. f!»^ 'ίΤχ^^Δ^ ''„Λ„« rs^, IKL patria ilc nominavit, herois indito nomine, 

,, ^ , ^ quod LAthenis] non iicebar. 

negi^Ais, Ξανθι^», κα, Α>αρι<ί>ΐί, 'A^yiyca®^, Γίψ^χ^ζ. Pericles, Xanthippi & Agariftcs 

piiTOp, και ^μΛ,γύΎοζ, ο5Τ5 -Df ar©- ^^ατίον λο'^ν ει» F. Athenieiifis, orator 6cdemagoguS5 qui pn- 

ίιΚ5ίςη§ίω i^-Tre, ΐ 'Z?ei αύτ5 ^ίί^αζονταν. Ztt^ <ί•έ mus fcripcam orationem habuit in judicio, 

ί.αθ>ιτί,5 *Αναξαη/ξ8 tS KXaWo.V καΐ cLu-ri, cum illi , qui ipfum anteceflbrant , ex tem- 

, / ' ^ i α ' pore dixiflenr. Fuit autem AnaxagorxCla- 

eP'J(70t,lo αυτοί' Cv. .7ανατ«. '^ •jt-i -r ^il 

* zomenu dilcipulusj qucm ipic a mortelibe- 

ravit. 

n6gi)cAv)5• 5t@- συ/λ,ββλευί^ 'A^jjwiois• negi)cA>)i. Periclcs. Hic Athenienfibus fe- 

' Tlw -^v oTDLv νομίσΐύσι τ τ 'ποΧίμ'ιων qucns confilium dedit : Terram bofiium cum 

ΕΤνα^ (^^τ^ζ^r r Si σ^ιτίξ^ν, ΊΡ -πηΧίμΙ^• futaverint εβ'β fuam ; fuam -vero, hofliim: 

Γτ' 1' ^^. ,-~. -.'^.'^, j>' i ' naves, 'viam faliitis i cateras autem vias in- 

Vloeoi di τα,ς vctui, ^sOTejay at τ vneov. • ίτ• • τ ι •• • , ■ 

'^Λ'/. /1 '.ο. ' '^.' ovi WdJ. Hiccnim,cumLaccdxmonii ιη Atticani 

wT©*" εκ.ίλόΙ/οτΕί' Airjjiiaioii, εα^αλονται» /A^ Λακε- • .• , r /r ^ λ ι • η α. 

" ^^ , ,, , ν V , ^"^ irruptionem teciilcnt, Athcnienubus auitor 

^caμMnccv tii τΐω Α^^ν,ν , fxi^jm^iiyc^, αλ\' iczo^ fujr, nc lis obviam ircnt, fcd intra mccnia 

τΐίχβί (tteviir αύτ8ί ^t :^^. r 'ττΧοΙαιν 'Qiivoc^ th manercntj ipllque Laconicam claflc mva- 

I Ti» ri> ontf νοιυ.Ί Ties hi fcnarii lcguntur apud Ariiloph. | i οίττ? ύκίλ^σιν Ά>ι».] Hxc, 8c qux fequiintur, funt verba 

JRe/w, pag. iSo. (i86. EJ. Baf, r.) | Scholialls ad modo meinuiatuin locum Ariftophanis. 

ΛακΛ- π Ε 

ΛαχΛνίχ,Μ. τον Sv 5(5^ γ»]ΐ 'τήξον ■^TneJaLv i>^7e&ct/• 
το Si :xt_cf. 5αλά'ί}»;5, Τ870 iiytlc^ -τήξον. άλλα?. 
Τΐω ncH>cAif35 λίγ^ ym^Uxj, τ 'AtUv^iv ΰς 'mX^- 
μίΛν «yiuO^, και Ια,ν τίμη,^ι' τ ίε Αλχοιη•/)]]/ τη- 
ζ^'τρλίνσ^. σαυίβίίλβυη ^Ι ναζ^τίΜνι τ ττολίοίαι»• 
μΑ μί•)^<:^^ ί'β,-ημνο/^ζ τ'ΆτΙιχίΐί. ίνα τάξον ί- 
^-^TcO^ ^Ji/tictTOi', ΤΟ VAvs ui 'ηΚιΊτα^ Ίγβ^ν' rh tt 
Λλλον τπξον^'Όζ άν ίζω τ»ιν yiyyf^yrSiOV Λτηρον νο- 
μίζίιϊ' οίον τα, 3ea£/xot, j^ ί^}(ί<.9?κά, ^ Ιχ.χλ'ί^σχΛΐΐχά. 
σνμβΰλίυΐ ΰν ■ηα.σΌ.ν τικ, h τ»'τοΐ5 ywjudpho ί^τιτί- 
ϋψ τα.ΐί vcuicnv α.φοζ^σαυ\. ι^αζβ; τα,υτίίυ y^ τ έ'νίΌΐΛν 
και το 'b^φ■ξO|ίβjJO^J ακολ»3"ον. φ)ΐσ{ -ji? ο Διονυσία 
Πλια- ο J^)cst<r>)5 αύτΛ κί«•'&ί'^ι'>"| ^"Ι©^• 

Jiidex ea folus deglutit : fignificans nimirum) 

Hiifidi μμαχ ' ίκ σβ χ^'ζίίκέΐαίτω. τχ '\jm) τ 

c^" Κο-ψω σ8 το σ£ίμα, 

Π-ξικο,α-ψΗί. ^'Agiiiipai/viS" 

riaycTO;' >i(tia)'i' τα^ "χ^α^νοίΟζ 

Τλζ 'τ^ίχομ-^βί, οίΛ5 ςαμυλλόμί' Θ €15 αΜ«λ8ί. και ΟΌ ΐ'^ύύμΛ Τινι -jijoctoTigct χίξβίανν τ vSv. 
Στωμι^Χκόμί^Λ, άνπ Τ8, φλυαρ^ιί^ΐί. 

Πέξικοττ^. ' Πολυ/3ι@*• Ταύτίο' τ ττΕξίκοττ»!' ε- 
iiygiffo.lo τίΓ ττΤί Αιμιλίας μΜίξί. 'τντί<η, τΐω Ιιτιαρ- 
ξιν. καΐ αύ')"'?' "Ατι jLMiie /Λΐ'αν Ιχασπζ 'πξ^'^μιΔΛ.χνϋ 
\μφα.σνι τ" TTigDCOTnis auTOV. τντέςζ, τ mpyilai. 

Πίξίχο7Τϊ\. μίξ®* τι •? Λΐ^ΰΓΡ^εσΕώ)?• Ό ίε 'ΖΣΤζ^νι- 
>ί, TTci^iffo-s eu^i^Aov tIw Λκολ8θι*ν κα» τία/ 'ZeC<5M- 
τπ!? ttTs Cv.iVi^iai. 

nsgixfi/iviir. 

Πίξΐκ'πον®"'. Ty 7re'gi^ οικδν]@^. 

Πεξίλαλβσιΐ'. αίLαlcκM. ανΤι ν, '3€^'ί]ολθ7?σι. 
(ί)λυίί^Η(Λ. ToTs ■• ττΐξίλαλΒίΛ μϊ\ τα,χίωζ σνγχ^τι- 

Πί§ί'λα@^. οκμΛ yxi^iov. 

Πίξίλίζ^α. 'τηξίφ^σίζ. ' λίλ>ιθοτα5 St SitKvixnv, 

iiTO, ΐρμΜηυσουι το votj^iv o-t^ 69i λοιττϋν 'ερ);>ΐ' τ« 
liis \^y\yA(ncii Xoya. και ι^^ίταλίΐψ; , viyav τ αί- 
c3"}j(Tjy, και τΐω Τί-χνΙυυ. bto) 7^' Όζΐζόμι^α. τ τίχ;• 
νψ. 'ΡητΌξίΧϊ; i<n Τίχνη tS vj xly{)i τα <ϊ2ζ^βΧϊ]- 

1 ϋιε/κίμμιΛτ' (Μ (τ5 κα^σχ.'] Hxc funt vcrba AriAophanis Ε• 
qtiit. pag. 509. (iio. Ed. BaC P.) 

ζ "Ae^ftipanji] Facf, pag. 697. (471. Ed.Bal^ P.) 
? Πβλι/'ίί©-] Integer lociis Polybii, ex quo fi■agmentum^lOcde• 
•crptum elt, exftat in Colleftaneis Conftantini Imperat, a Valello 

Tom. IIL Π Ε 

derent. In expcditione igitur terreilri ne 
ullam ipem fulutis ponerenc; at contracxpe- 
dinonem navalcm viam falutis cxiftimarcnr, 
fuadc. Ahter. Pcnclis hoc crat confihum, 
ut Athenienics Atncam tanquam terram ho- 
Ihum vailari finerenc•, jpii vcro Laconicam 
claire circumirent. [Alitcr. Pcricles Athe- 
nienlibusj lualit, m terram hoilium claiTe 
circumirent, nec cum hoftibus pucrnarcnti 
duni Amca vaihretur. Item, ut navium 
multitudincm opcs luas duccrenti pro dam- 
no vero repucarent pccuniam, qux in alios 
ulus impenderetur, veluti in fpeotacula, judi- 
cia, &conntia. Αι.Λογ igitur erat, ut omnes 
lumptus, qui m litn conierebantur, navibus 
aflignarentur. Huic enim fenrentia^ congruic 
illud, quod Bacchus deinceps iubjungit : Sed 
multu pecunix in Judicummercedemabfurai. 
ΠψιΧυτίζ. Inclytus. Pra:c!arus. 
Πβ^ικίΊί/,ίΤί^?. Ocreas. Tjbialia. 
ΤΙίζ^ί-^μμα}' 6/. σ? Ύ^.τα.σν.. Te jn frufia con- 
cidam. Πίφώμμχτ^. enim vocantur frufta, 
qux coqui a carnc prxcidunt. Senfus igi- 
tur eil : Corpus ttnim concidam. 

ΤΙψ/χμ-\.Η}, Valde lepid.is. Valde elegan- 
tes & comptas. Anilophanes: Rtprime fu- 
fpiciones noftras lepidas, de quikis idcntidem 
intcr nos garrimus, & mitiore venia tncntem 
tempera. Στα^λλο^θα hic iignifiicat, garri- 
mus, nugamur. Πέ§ικο7Π)'. Apparatus. Polybius: Htinc ap- 
paratum <iyEmiliie matridonavit, Etiterum : 
^ippe cum apparatus illornm vanam tajittm 
fpeciem haheret, 

Πΐξίχοτοί. Sententia, vel pars argumenti. 
[Item, apparatus.] Ule vero proiceffit cum ex- 
pedito comitatu & apparatu itineris. 

ΠεςικοτίΪΛ;. Circumcido. Refeco. Accufativo 
jungitur. 

ΪΙίψ^ιμ^Ζι. Circumcirca lufpendo. 

Πίξίκτίον©-. Circum habitantis. Vicini. 
Πίξίλακίζο^);. Difciifa. DiiTedla, Dilacerata. 

Πίςιλαλ^σιΐ'. Garrulis. Nugas deblateran- 
tibus. Ke temere affentiaris garrulis ΙοοτηϊηΊ- 
bus. 

Πεξίλα©-. Perilaus. Nomen proprium. 

Πεξίλεξίί. Circumlocutio. [Eloquentia. Gar- 
rulitas.] Occulte auteni oftendic, ex quot 
partibus ars dicendi conftet. Primum enini 
rem menteconcipercoportetj &:dcindecon- 
ceptam verbis declarare : quod eft opus ora- 
tionis, qua alteri aliquid exponimus. Etjcst- 
'm,Xy\'\vii i. e. comprehenfionem, velfenfurnj 

editis, pag. 15-4. itemque apud Suidam fupra v. Αί/«ιΛι&. 

4 ΤβΓί τπε/.λα,λ5σ: μΐι τκχ.] Hsc funt vcrba Marci Antotiini lib• 
I. §. 7. ut Pearfonius monuit. 

j AsAij^TOi ^s ΛικίκΛί•, c« OTira» rensV.] Ex Scholiafta Arrftoph ' 
ad K«top3g. 1431. (78. Ed, Baf. P.) π Ε Π Ε y^yυμΊaJ!ψL^Ίω1. μ*^. 2^ τ! χίχη ; σύφ^μοί Ιγ^-^λ^^Ι^^^ W' & artem. Sic enim definimus artem. Rhe- 
"^^- torica eft ars de propofitis quacftionibus be- 

ne dictndi. Quare ars ? Quia cft fyftenia 
notionum, quas cxercitio acquiiivinuis. 

Πί§ιλέ77εν•7ΐ5. Delibrantes. Coiticem dctra- 
hentes. Herodotus : Et corticcm arboribus 
detra£ium comedentes. 

ΓίίςίΜ•χ^).ΐΜ) μ^(^ . Circumiingcns. Circum- 
lambens. Bbndiens. llie τετο longo tempore 
miiliert blandiens•, pedibufque pedes implicansy 
ei perfiiafit•, ut fe virum duceret. 

Π6§ίλλ@-. Perillus. Nomen proprium. De- 
mofthenes in oratione pro Ctefiphonte. 

Πίξίλ®-. Per ununiA. Pudendum [virile J 

riegl χΰ-χνων ίφίζ. Circa rempus illud j quo 

lucerniE folent acccndi. Serius. ΨαηΙο pofi 

accenfas hicernas , aim nd canam modo ivif- 

Jent } irruentes ex improvifo, nndtos bojtium 

mterfecerunt. 

negi^aaciBij s^ μχαν. Perimanos, & Maneros> 
nomina canrionum. Eubulus Campylione. 

negi.aViB. Accufativo jungitur. ΕχρεΛο. 
Πίξύίύΐί. Superfluos in nave veftores: vc- 
luti lervos. ήψλί-τΓΌίίίζ. τον φλοιιν TrigicagSmi. ' H§i<io- 
τ©-• Των ίί ^<!)^ία)ν τον φλοιοί -τπξίλίτπΐ'ηί και 

ΙίΟΊοίΙίί. ^ 

T^f'. ΟΙΌ^Λ XUglOV. 

negiA(ir. το αιΛΤο•/. ti hos λ. 

λ©*» Κα/Λ7π;λί«νι. 
n'igi/ti!io<». ailtaliXM. 
neex^eaj.* tss Tngi-iaj ci tm νη» 'βζ^άταί. οΓβν, 

nesbi-^i. Τ85 -ffii^-i^BS, κα. t^a> rV C^eigi^iar Πίφίωί. Superfluos in nave vectoresj & 
qui nullum miniilenum ρτχίϊαηΐ : ut AuTrovtai, , ■ V ., ^, / > ~ ^,', - naviuni deiertores. Thucvdides : Veciores 

<7rEgiveffl5 ^^'77o/woι γ^ v-^ s ^ ^ ^ / , attt 7η {multi enim fcaphis naufragio pereun- 

στιαφων Λ-πΐ^Κυμβ.ν\σνυι)^ Bijs ro vcwkitcv oMyccv- ^^^.^,^ enataverant) quos mier nautas ad pau- 

JVsv χίίΤέταξεν. f O» Sl vclZthj, --cti 'οσυι ^aie^mi^ cttatem redacios retulerat. f Nautas atttem CITJC ανέξοδοι J^Aw «(j*»'• riigivWvlii• -^egiowgivWvlei. Oj h βαρβοί^οι ττο- 
negiv^iots. ' T87DI5 Λλωθίν το ΒυζάνΙίο» i^gon Ik- & 'veiiores hoc non pajfuros ejfe manifefliim 
erat. 

nigwvi. Perene. Urbs. 
riegivWvTEs. Quicoacervarunt. Barbariau- 
tem•) cum multum ignem coacervajfent , omnes 
combujjcrunt. 

nigifS/oi;. Perinthiis. His Byzantium, cum 
^^TJsxa^. ^^iii^i» τrvc^μa.iω, ^ captum eiTet, a Severo Imperatore Roma- 

^' vc,.,7 ak~ norum dono datum & parcre luHum elt : n- 

^,φ xcu « Ayl^oxa. Aaoiix..cn. ^^^ ^ Antiochia Laodicenfibus. 

negivoei. foi» -ταζίο^αζ. n?givoe7. PJurima mentc cogitat & commi- 

, , ^ ^ nifcitur. 

negivorsvloi• -ττίζίζρχί^α?. Sor^ Ki^giai ^u^ negiwqiSi/raf. Circumcuntes. Oberrantes. 

^ ^ α,^^ο^Ίπίζ οΊμ^ ίφι^ίζ. rs'^xfi]<n-icu5 h, NaV@- proprie dicitur reditus ejus , qui ex 

κΛί « -^ " Ίτιν» els τϋ'-^τΒΐ'. *Agi9'?'av>i5 Πλ»τώ)• geregrma regione domuni revertitur. Abu Ό925 σΐ ^zsQ^ccomovlA 7redxvo<?Eiv ea. 

UitlioS®'. τΓΐξΐίλίυσίί. κ,ύ'χΛ®-. *'Hgoib']@- Οί 
$ί STiapltJiTat) μχ^ίν%ζ όν. τ Λυτϋμόλων τ Π^ρ- 
σέβι» τία/ TreC/toi^i', e/3BAeuoWo, και Ιο/^ΙζονΊο αύταν 
αί γνα/^. 

riiixoj©-.' An^cQrevJis Φιλι:7ΖΣ7ΐκο(5. Πί^χοίΐκα 

ί Ή2ί,'ί^•πι«] Lib. νιιι. pag. ;ι6. ut Portus monuit. 
1 Πίβ^»!©-. Δΐ)«/ίΐ3-ι»>ί; c« 7-.J Εχ Harporrarione. 
5 ntf/ju/twiu?, <£■ ^t-o*.] Vide fupra v. Άπαχύς. 
4 nffi«<./i-Te5 7«e^T7i(iriT^».]ExSchol.Thucyd. adlib 1. cap. x. 
f Τβ'τϊι? β'λΛ^ί» ■" Βι/ζαιτίΜ JilTgy» ijij Hxc funt vcrba Hcro- 
diani in Severo, five vero fic dicitur quxvis de loco in locum 
profeftio. Ariftophanes 'F/uto : ^ii te pe- 
des ojfendentem oberrare finit . 

riigiiOia. Superbia. Vel, machinatio. Calli- 
dum commentum. Ars. 

riigioJ^ia. Circuitio. Circuitus. Ambitus. 

riegioJb;. Circuitio. Circuitus. Ambitus.He- 
rodotus : Cum autem Spartaiii circuitnm 'Per- 
farum ex transfugis cognovijfent j confultare 
cwperunti aliis alind fentientibus. 

negtoi®-. Periodus. Circuitus. Demofthc- 

6 NoV©- xi/fiiwi ^ « ^ «'».] Ex Enarratore Comici ad PZ«- 
tum, pag. 1?. (7. Ed. Raf. P.) 

7 Άτηι' τ/ίΤ» «ί'ί 7«'iani»] Addc ex Scholiafta Ariftopll. μ,ιτΆ^ααις 

8 'H^hm<i\ Lib. VII. pag. i88. 

9 nifi'oii<. ΔίΐΐΛοώίΐΊίί Φίλ<3Γτ.] Εϊ Harpoctatione. ^ 

νοσ>ΐ(«α7ϊ4. π Ε 

νοσ^-,μχ^ KStAwii/ 01 laf^o] τα, τιΐΛγμίναΐζ ane/iSfJsL, 
και aZjii ^Chyi^Q/^^' οίον Tttlca^, ύ^^ο^μο.^ και 
τα ομοΐΛ. και φ Ιτη rsimv οι χάμνονΊΐζ ShxSmv ci 
Tsas T/J Λΐ/ίσταν yi,ui^ca$ μΛ\^έ voaiiv, ά,Μ.' υγιίϊζ 

Πίξίάν. \^ζ^,2χ?λογ. Τα ^e κ.α» 'iitfQiv.a. -ττοΜα;:^)? 
•τζίΤί ίοωτΰ τίλΐτι ruQ^i^s^ τηττοξίσμίνοζ ίγνίίζ Cx 

Πί6( 0V8 σκιαί. Tragoi^ajciji'. 'Ζί^ τ Ivhouiji^av- 

ΐΐΐίλ τν'ί ' £v Δίλ'ΡοΤί ff/ctai. ΔιίιΟί^έ^ί Φιλί'τζί;!- 
κοιί. AiJ\/_f^5 Φ.σ;, τίω -ζςγ&ι Όι»» σζ,ίο,ί τιαςοι/Λίαν 

cV Δίλφοίί cntias. λ5>ί°3ζ «ίέ αύτΐίϋ g^n τοΤί 'Σϊδ-ί 
τ^ μ»^^οζ α,ζίων μΛ -^ji^oiS. 

ζίΐν αυτί Ιί ο, Tt ββλοίίο /^^φΙαΟτ^ι, ί'ιγί Τ85 Όμ•/ίξϋζ 

Πί(^χ37ίΙοΐ'. 'mej.yiA-ni. μί•^<χ. , υ-^λόν. 'Ζ^βλί- 
'βον. 

Πέ^ί'ζ^ίθτ*/• Κ5ί£9'•'^'ί6Τΐ'. "^τη^ίίοίξίϊν. 'c^ioy.i- 

-πΐέοθ^• <Φ§3ΐ'τίζίΐν. 08)coiiJVi, Κα* tbs Me><xg2a$ 

'ΖίβΛοζω/ί^^αί 701' ΊτηΧιμΛΊ^ λίγ^. και, Ό Β^σίΓϊλί 

μΊ JCstTectiivai» -Zi^ogiiiuVot Το >ίΐ'>ισΌ/4<'0/. Τ^Τέίΐ^ 
)(^ζ^Λκ8ΐ'']6ί. ^zr^jaiTbxaimi. 

Πέξίοργίί^. ώρ>ισ7Λέΐ'@^. Ό Si Καισο^» O^opynj 
ίτπ TSTDis γίνοφρ'^.^ ίκικέί το ςρατέΙζ/ζΛ. 

ΥΙίζΐοίΑσοί\. 'Z^vowom. 

Γίίξίοξΐί^^ου{. yvoigicQiiy^). Ji ^1:215 ogov yiUo^• 
ΠίξίΟξίσμοζ. ΙΡ'ίξίσμοί• 
riegioga. αίΐια^κί!'. 

'Έκ τ^Λ'όονχί, yi s^ «.να•χκαΐ8 Ii^-(pcg^. 'Ανα7κ«ί'α 
yw5^ w ίίσιΐ', ώΐ' ^dis aJwaioi' eiiOj. Έκ νηξ^σίας Je, 
αν ί 7?αρ8ί7ϊα cht 8σα άιιαγκαια, και, as Άξίςοτε- 
λ)ΐ5 Asy:] , οπχ.ΐ' υττα^γνταν 'TvJ αΐίαγκοοιων, αΜα 
τζνα 'Zΐζβ(rlccL^ιΛTίtθυίζy|^ τ ^tjcAai'. οΓον, το /iSp ζΐίν 
Λν<χ.γ•/.α2ον' Ιχ. τηξίαιπαζ όί, το ίΰ ζ^ν. Τμ 'p Τ8 £Ϊ/ 
5rag8cnct, ΟΓλ. άσνι 'Ώτζ^5 Το elva.| αναγκαία, '^κύσ- 
μητι^ι το ^w, ακαγκοωο/ ο/. 

negi8cnai. ';ϊΛ.•'!58ί. ';ϊλ8τν. 

riigiyai©^ •* λαο'ί. Ό 'ίγχ.τττίφ'. Και '^ ΊσζβίΥΐλ ei$ 
'?r5gi8aiao7^oi' iauTcS. αντί Ty, είί κτλΤ/Λα, κα) ei'? 
κττι'σιΐ'. 5ί'σιαν «^', τίο/ υτταρξιν. 

riigio^ii. -TregiTTsTeia. λ, 'osro^eo-is. θλίψί. συνο- 

ι rieji -ί C* Δίλι^οΓ? 0Χ1Λ5. Δ«/Λί):&.] Εχ Harpocratione. 

a 'Ap^Sioi] Lib. Ι. pag. 14. 

3 Έχ. ^ζ/,ϋΐήαί γ S άνχγχιύ^ ζ^Ι^,φ.] Hxc, & qus fequuntur 
ufque ad finem articuli, iunt verba Alexandri Aphrod. in Topka 
Ariftotelis, pag, i 34. cpx etiam leguntur fupra v. '£» π;ζ^ϋή»ς. Π Ε 91 nes Thilippicis. Periodicos morbos medici 
vocant eos, qui certo temporc rcmittuiu, & 
redeunC} ut tcrtiaiii , quaitani, & ilmilcs, 
Nam qui fic xgrotanc, pcr intcrvalla morbi 
ne xgrotare quidem, fcd fani ciTc videntui'. 

Πίζίίν. Superans. Abundans, Abundantia^ 
CoDia» ^ -^ "^ ^ -^ ^ riegi oys σκιαί. Deafmiumbra. Proverbiurti, 
quod dicitur de illis, qui in rebus frivolis Sc 
nuUius monienti tempus terunt. 

riegi tjTs cV Δέλίρ. De umbra Dclphica. De- 
mofthenes in 'Philippicis. Didymus aic, pro- 
verbium de afini umbra confiftum eire ab ora- 
tore per aliuhonem ad alterum proverbium, 
quod de umbra Dclphica loquitur : dicique de 
illis, qui de rebus nulUus pretii digladiantur. 

Πίξό/τΌίζ. Superlhtcs. Viventes. Agathias : 
T)icebant arbitrio ipfius totos fe permtffuros 
e(fe^ β modo obfides jtios viventes vidcrent, 

ricdioTrloi'. Qupd undique cernipotefi•. Con- 
fpicuum. Magnum. txcelfum. illuftre. 

risgiogacOuf. Anxie expeftare. Contempla- 
ri. Circumfpicere. Confiderare. SolUcitum 
efle. Thucydides: Megarenfes de bello folli- 
citos ejfe. ht , Brajidas de pugna foilicittis. 
•f ////' vero ad fliimen rema?iferimt j εχρεδίαη- 
tes rei eventiim. 

riigiog^ri. Vehementer iratus. Iratus. Cafar 
autem ob ifla iratns•, cafira movit. 

negiogiW. [Definire.J Mente cogitare vel 
concipere. 

negiogia9>iva^. Declaratu eile. Vel, definitQ efle, 

riigiogia^'?, Ex finibus expulfio. Exilium. 

negiogi. Circumfpicio. Accufativo jungitur. 

negi8(7ia. Magna&fuperiiua facukatura co- 
pia. Ουσία verojmediocresiacultatcs. Idquod 
eft c/i. ^iHmaii five fuperfluum, difFerc a ne- 
ceflario. Neceilaria enim lunrj fine quibus ef- 
fe non poiTumus. Superflua vcro, quorum 
pr;2fentia non eil neceiTaria, &> ut ΑηίίοΓοΙεβ 
ait, cum neceflaria nobis fuppetunt> iifque alia 
qusedam pulchra adjiciuntur. Ur, vivere, efl: 
neceiTarium : at bene vivere, fuperfluum. Nam 
prjefencia bene vivendi, qu2 non eil neceilaria 
ad id, ut rimus, exornac το vivere, quod eft ne- 
ceflarium. 

n:gi8cnai. AbundantiiE. Copiie divitiarum. 

Γί^ξ^iHσιcLσ[.Lΰζ. Copia, Bona nobis propria. 

IligiycTi®- XclU. Populus, quem quis llbi ut 
peculium elegit. Et Ifraelem fibi [elegitl^ pe- 
culium. Έ,Ιζ '^ΛΒσχα.σμΜν cnim hic idem ligni- 
ficat) quod els κττίμΛ, vel ui κτϊΤσϊν. Et ^τίχγ, 
fubilantiam, facultates, bona. 

Πίζίο^. Calamitas. Argumentum. Res ad- 
verfe. Anguftix. Et 'Dav/d erat in urbe 
mtinita. Vel, intra murorum ambitum. 

4 Πΐ2/!Κίπ©- λ«β'?] Eftphrafis τϊΓ? lxx familiaris: ut Exoil.xtt. 

Deuteron. vii. & alibi. 

^ Κ«ϊ '\<τζ^ηλ «15 7Τίζ/ΐΐί{ηα<Γμ>ϋ' ΐαατζΠ Pialm. cxxxtv.4• 

6 Κα? i AxQ^cAi -mXi τηζ/.οχΐ,ς] II Reg. xxni. 14. K» AttSiS' 

n» itn c» Tj mS/i^Xy- HuncJocumSuidasin animo habuifle videtur 

Μ 2 Πί§(' π Ε Π Ε 

negio4*3• '^ii^i- KSt^iPgofW- Πέ|ιό--ΐΛ3. Negliget. Contemnec. 

Uigiaihinay. aA>iiJbVct. xa.] 'ΐ&ίτΐΐω oS)^vUo. UipcuhiviM/. Dolorem vehcmentem & fum- 

mum. 
Πίξΐω7Τ>). Λ•λ^ωξίΐΛ. ύ•ψ>ιλ:5 τΌ'τίφ'. Πίζίωτιν. Summum montis cacumen. Ex- 

s:elfus locus, [unde facilis eft in varias partes profpeaus.] 

Πί§ιω-;Γ$ι, και -ττίσιιυοι, κα» ' -T^uTcai. τταίνΊΛ τΰ,Ζ- negifflOTi, & -τπσυνοι, & -πυ^ηα. Sunt vocabula 

ν ^'^ ?; ^ ^ ^;I- 1 ^-^r Ϋ. .TS^.rs^lM poetica & minus ufitata, quibus ufus eit 

' , \ , \ r-i X ■> \ I ' ■•■ nucyaiaes. Et 'τζς^Μττ)]^ quidem vocat cu- 

τία/ ^govr.Jk, κα, τ^^^ -sfeioxe^, i^ τυν tt-^tbv, u^ ^^^^ ^ profpectum > non locum[excelfum,] 

'b^/)©-. καΙ 'Ά>«.3"''='5 <^^ Tku 'ΐ^ίοχί'^ν λίγΐ utHomerus. Et Agathias-seiiiTnivitidempro- 

Ό Je Νοί/'ωΤί ?<ϊΏ £5 ΰτπξωόν -π ^μιΙ•Ίΐον, of 'de.iffl- ipectum vocat. Narfes 'vero in fiiperioreparte 

-Ttvi τδ ττΕί^». 'IVT£5I^ di• -z&icmi-^ti. καΐ *2i^'- domus fedebat, unde in campum profpe£fus e^ 

'nrat^. t^ ^ ^ "Jc.^ .,-.0^, ^^ ,', i^^x^ „«) -rS/- ^'^^- Et Simocattus: Celeriter in fiimmimi e^ 

^ „ _ / C ~ ^ > Ν ' 'vaaunt, Ο" ex loco quodam aUtore•) unde ion- 

y-^ao;.., Λ, .1,^ f^/->/ ^ j gijjime patebat projpeauS') circumjpicnmt :Jea 

μιον ο,φΛηί. hofles nufquam cernunt. 

rieg.iBgicQxi/. riegiiigic^a/. Certis finibus circumfcriptum 

eiTe. 

riigiiaaas. ω^ϋσαί• riegiaacti. Qui pepulit. Qui pulfavit. 

ΤΙΐζίωσιον. ΥΙζζίωσιο^. Nimium. Magnopere. 

negiTO^S?. ουμτταΒύύί. λυτπ^ξ&ζ. ' Πολυ'/3ι©-' Πί§ΐ7τα5α5. Vrx dolore. Ex impatientia do- 

M>iy t(MjTDt ρί•ψο£^ Kj^ y^y/Ai/s 'ΖΣ8ίίϊαθ>ί5 γί^^- loris. Polybius: Nec fe pr£ doloris impatien' 

^@«, γ/λ <^(f rupe pracipitem dedit. 

rieg» mtiiTOS iTmii-n. αντί ry, εσττίΐίέΐ'. Ο J'£ rieg) :rav705 e-r. Plurimi faciebat. Maxime 
Kvg®- T85 Λκαι^ί -ag.i toi^tos ε-^πΐέττο Tj^acnss ftudebat. Cyrus autem viros jnjtos ditare ma- 
-Mm. ximefludebat. 

nigi7roq!>i;Otf. '5^Jtii'T>i3>ii'c6|. 0\ h Ί?ωμοΙχοί κον- riigiOTCfiaiOcj, Transfigi. Romani "vcro contos 
T85 ετΓχξαν ^^^ΰσΰβρυχίβί, «9^ τλ <7κάφ>ι τ βα^βά.- Jub aquts defixerunt , «Γ fcapha Barbarorum 
g«y ελθόν^ 'ΣΣΓ^ίτταρϊίμα}. accedentes iis transfigerentur. 

Πίξίτΐίζίαζ. -ττορθοττίί. ΌιβΛ•ηζ. κΛ'^λ^ΐ'^'^ί. Πίξίτηζίας. Regionis, qux obiri, tranfiri> 

^ ^ vel occupari poteft. 

negiTrslacitV,* κάτπ^ίΛνί^λωτον. e('<fti <ί)ίλ)]^ά•7&ν riegi-TrelxiDV, & ί-τημ&ν^λύΐτόν. Sunt ofculo- 

ig6)lt>c6)'i', ci ω J^T tIw γλω'τίΛ.ν T^S χα.'^φιλΰνταν rum amatoriorum generaj in quibus deofcu- 

ΜΊχ\ν. lantium linguam lingere oportet. 

nigmTe?/ -sg^TreTniyis αύταΤ. ^ negiTTiTi?. In quod quis incidit, vel incu- 

Π))κτον το'ί' ei^@- -ST&tiTeTes κα^^1;μ>geT. buit. £»/& /'/Γ, terr£infixus-i & in quemip- 

rtyavy ω 'ζ^Ιττισιν ο Αία?. /e inaibuit, \auftorem C£ais~\ arguit, 

ΓίίίΑ'^ίτΗΛ. <Τ3ς^ι(ΐ-η\.α.. % σΰμη^αμα.. y\ συμβία- negiTTETtiA, TemeritaS. Velj fortuitUS ac rC- 

σΐί. * Πάν^ J' ici 7ϊλ•^ρ>ί ^χ/^ν.ζ φΛ^μα.χίία4 pentinus cafus. Vel, eventus. Hommibus qua- 

„ ■ "^ , , / ^^ ' cl Ν '. ~ cv eorum, qut e tn puteos ac per coputos preect- 

^ w I c ' ' ~ ' Q. ' j. pitabant : prorjus ut hojtis ettam , qiiod pro- 

aif^oj τ ΤΟΤΕ 'a&i'XiTucLv^T'>i Λν^ρωτ^Β. t Ται/ ^^;.^/^ dicitur, cafim Gracia tunc miferatus 

'° ts-'^ αύτον ίαϋα<?Εΐαΐ' έφά^Μον έ•;7δί)ΐσΕ τία) s^p- fnijfet. -f* [£'i/wi'«£"j] regnum fuiim amplij/i. 

χΙΐΜ, V τύχν\ το τιλβίΌν σΜ^£ργω ^ά)^©-, \^^ί εκ ^^•^" temporis fiii mperiis ex£quavit ^ non tam 

-δΕί-ττέΙέίοί, iv: ky^.n\c^, καΙ φΛο-ττονία?, ΐ'τ: cie fortuna auxilio & cafu qiioaam, qtiam foler- 

^ ^^ 'ε.„, ^> «Λ-τΰ• -Λ ■'i'^ ,r.£,^i-a=„ " tia & indufiria βια. At ντέρι-ττέ-^β»', involvere, 

, ν Τ^ r / i^ " -Λ ^v ' ^ - }./ ν circumtegerej vel diaum eit ζ -ττψτητα,σμΛ : 

■^^ ΤΗ ^^'^moj.ccl©^ e,g>,3• >, ^"Γ. τ ζ./.« τα yel ab iis, qui fermento farinam mifce ηζ 8c I n(*rai?] Portus refte monuit, legendum efle ϋΐίίΤί? ; a refto 
fingulari 31/51«. Ei eaim vo;e Thucydides aliquoties ufus eii: ut 
lib. 1. cap. V. Κμ ci τταλαια Ψ tnirfmv τκς ίΐνΐΖίζ τ κατατΛίό/ται 
•TmvTK^S iiiicMc, ίξωτανη^, Scc. 

1 KccAiiJs τηξίϋΤΓτ,ί -duj ψζριηίαίί] Hoc fenfu VOX c^tUTnj apud 
Thucydidem accipitur lib. 1 v. cap. lxxxvi. 

3 Ά^Λίίαί] Lib. r. pag. jj. 

4 2(jM<ij'jca7T<] Lib. II. cap. v. in fine. 

5 Πολύζι®•''} Libroviii. cap. xv. 

6 Tiis/im^?Or, χ«νΐ|ΐ*α*Λίλ«τι». il% ^iA.] Ex Scholiarta Arifto- 
phanis id Achamenf. pag. 417. (507. Ed. 15af. Ρ ) 

7 nEfOTTTi. <3?i^aj,y.j Compilator notam hanc male & axg,'- 
Tzi)? coniarcinavit, & duarum vocum intcrprctationcs confudit. 
Nam -n ια'ξίΐτηηι•^^ xurj, apud Scholiaftam Sophoclis ad Ajacem, 
pag. 5-4. (unde hsc deicripta funt) pcitinct ad vocetn ^KTiV.qus 
ibi proxime prxccditj non veroad cίξ^m7{f. Hujus enim vocis in- terpretatio funt ca, qus fequuntur, Ϊ, ^^imttf AiW. Adi ipfum 
Scholiaftam Sophoclis. 

8 nav^ Jl' iit -Βίκίΐξϊΐ iij3;(;•] Hxc funt verba Polybii , quse le- 
guntur in Excerptis a Valelio editis, pag.iSf. ubi locum integrum 
vidc. Confer etiam Noftrum infri v. Φαξμ,χκιίχς. 

9 Τϊ (itjfaxis'\ Scribe 7^5 '£»w'J^i, ut iegitur apud Polybium 
luco laudato. 

I ο Ttf» nsi6' ahtt? ^νκίΐικψ ΐ'π S\ ^ <πξχ^(ας -f cutS] 

Et hxc funt verba Polybii, qux leguntur in iirdem Excei-ptis, pao•. 
169. Videetiam Noflrum lupra v. Ει!^';)?, ubi hunc ipfum lo- 
cum audtiorem habes. Iiiitium autem iragmeiiti hujus fic fcri- 
bendum eft, ΤκΓς μ,ι^ίζίΐι; τ xxf avTvt Λ»α?ί.«», Scc. Sic enim 
refte legitur in modo laudatis Excerptis; itemque apud ipfumSui- 
dam fupra v. EifS^iji. 

II To <β ΐζίψίτΓίτΗ', >ίτ5ί iin ?<t^>5r.] Hsr, & qu2 iequunrur, 
dcprompta funt ex Emrratore Comici ad Plutum. pag. 17. /O.Ed, 
Bai; P.) Γ i / vy 

ΛΑφίΙοτ π Ε 

α,λφύχ "Γίριλο.μβα.\ιονΊύ>ίι , χ,α] τ^ηα TitfiiiLctXvT^oy- 
ταν τινΛ. ϋύύ^χσι γ τα χ.α.'^λιμπσ.νό/^Λ α,φ ίκά- 
TS ά'ρτν i-uyiOiiii, vmiiv αζτεΐί. 

ΥΙίίΑ-τΐίΙίΐζ. 'XtCATcl-Saylii. Ά^ηλοΐί '7ηξΐ7Τίίί7ί yi- 
yo/j^mi α.'ττωλλ^υΊα. χ,Λΐ α.υ^α• Πίξίττύίϊζ γίκν"^ /3ο- 
τχνή πΗ ^α.)/3ία-ίμω. Λντι y, αχασίωζ τπξίττί'τ/ίονηζ, 

Πίζίτίί'τ,ϋσι. 'τηρικαλυίίίασιν. ^ Ά5(5Ώ<ραν>ΐ5 Πλν- 
ται• 

Όνόμα,Ιι 'ΖΒζΛ'Χί'^^σι τΖα> ^o')(^y\zj.a^. 

'Τ^Τί<ην, iiccJcLm TcS τ5 ΐ-^τζ?» Όίόμα,^ XS-'^Xp'yic^p^ 
ίΐί μύ•χ^^)]ίίΛ^. κχί MeWvi/y@«* ΔίίίότΈί ^ ^χνοζ- 
/idpoi /«i-^vic3Ocj 71 'ΡωμΛίβζ, και ιτΰζ^ΧΛΧϋμμ,αΐΛ. 
"^τηκΡψά,ηαζ ττΐ^τΓί'τϊϊίΐ', ο, ίί. άν ei>) αύτοΐί Το τπεννρ- 

α./)•;^^!' ctigvi σα-υ/8. 

Π;§ΐ7π!χυΐ'Λΐ'']ίί. σΤίρΐ'τΐ'λίζΛ/^οί. fcs^^ Καλλι- 
μίχω. 

ΥΙίξί'ζ'ίτϋαι. hliKA. 

negi7rAax,w:xf, * 'ι[3ΐ.λον ίίί Όνα^ τό^. 
Ευχρηςϋν kvJ^i συμτΐΧΛν.-Ανου^ <^ιΧτϋΐ,τω' 

n.-gcTrAeyvu^uV®^} ί^•*' φ'λαν. αντί Ty, '^'tgi- 
■ίτλίχ-ο'/^ν®^• 

Πίξίττλϊΐν'' και Λίκ-ττλίη' Ο^^^φίξα ^Ο^^ Θαχν- 
ilJf Το ^<ν 7^' '^ίΡ'ΤΤλέΤΐ', h ΤΗ eugu^giA JtStS'!?^- 
eQTXf, οίον ■)ζξθοϋσηί και «.νχ^ιψο μ^γιζ Ιφ o-s^ jSs- 
Ae^ τίίί vej)i. και ^ -ώ^ 'Z3{^Ji(rii αύτο τδτο J^- 
λοι, το εν κΜχΚ<ύ TCipffiuv. ΤΟ (ϊ'έ ίΐέκττλβίΐ', το ΤΈ- 
jU.5v]a τίίΛ ταξιΐτ τ hauTm e/s τ^-ττίστο yin^. 

riegi-TrAeiov©'. ΙτπρργιμΛ. κΛι 'ZZ^TrXeiV»• ' He- 
§i7rXeir8 τα5 Τ5ΐ;:^α5 "^tciba^V®", as gvaAeicpuy τε 
αύτα5, και ^^^U.Jeixj ;cj^ βοςρΰχβί. 

riigi ττλ'Ί^ΒΟΐί,ν α.γ>ξβΐι.γ. ^z^i άζα^,ν τίΤιίρτΙου, ri 
'Κίμ-βψ, και 'ixiiaj. τότε τ^' μχΧιςα. '7iXy\Jti y\ ά- 
^^. rieSloi' ία» α^^νέί" ei'5ot -^pi 'τΐΧη^Ηατί,ι h.y>- 
ς^ Ύ\γίΙςρί\ο /^ τινίζ κοί] ^ζζζβ-ηρον θόρυβοι τ τηλί- 
μΙαΐ)ΐ, '^^φίζο/^οι άξίςυν ixlpe/jdpoii. 

negiTTvib^na. τα^©" τι. 

Πέ£,ι^ itOhi^. mt αρμό-τ^ον urpoJ)3A, άζ τα V-JSTO- 
JV^Ia 1515 TTZJCT. ΠλάτΒΓ Ώί g9z ,^-ίΐ το ,^'^μχ 

Ι Tlie/.^rra-TrMtaii] Sic refcripfi ex Lexico Photii inedito. Nam 
priores Editt. ut & libri fcripti male habcnt ^^^τητιακίνα], 
ί ' ΚςΑ'κ,φά.ίΥΆ ΠλϋτΛΐ] Pag. ι η. [ρ. Ed. Baf. Ρ.] 

; Τκ'τίίς τ»Γ5 ()'ν<^Λ /ofiu•.] Ariftophanesrf/^;i, pag.477• [jJ4• 
Ed. Bai P.] 

Σε* 'j^, ώ ymTTp, αυτίίζ 

Scholiafta: ilffiOTip^fi?. «ttotijJk';. 

4 iTigi-z^eexiifiw, χ«λ.] Hic, & duo fequentes fenefii ad fomnio- ea aliqiiid obtcgunr. Solcnt cnim piftores 
reliquias panum miicere, &: unum panexn ex 
iis coniicerc. 

Πψ-τηΊίΤζ. Incidcn tes. ^//i in alios inciden- 
tes perierunt. Et iterum : In herbam qnan- 
dam ktiferam inciderunt. 

^ipiTCiTYi yin^. In aliquid incidcre. 

ΠίριττιίτίΒίτι. Circunucgunr. Obtegunt. Ve- 
lant. Anftophancs 'P/?#i?.• Normne turpitu- 
dinem velant. Id eft, equi nomiiic ad foedi- 
tatem rei tegendam abuti folent. Ec Menan- 
der : Timentes vero & fitfpkantes Romanos 
aliquid moliri) & faga pratextn fraudem a~ 
liquamt qiiacunque ea tandem ejjet ^ occul- 
tare. 

ΠίζΛ'τηφ^ύζ. Deceptus. Imperio illorum ipfe 
te fubjicis, verbis hijce deceptus. 

Uipiviipit. Perforac. Trajicic. Transfigit. 
Πίρί7πιχύνΛν%ζ. Complexi. Cubicis vel ulnis 
amplexi. Apud Callimachum. 

ΠίρίττίΤίίύ!. Incido. Dativo jungitur. 

Π66ί7τλακ>ίνα^. Ardle ample£ti. AHquem 
ampletii-, bonum . efl fomnium. f Utile efl^ 
virum chariffimiim coinple^it. •\ Omnes con- 
grejfus amores conciliant diuUirnos. 

rii/JiTrAeyvuii^i/©-. Pro 'TnpmAeyJ/jd/j^O Qui 
aliquem ampleftitur. 

ntpiT^him, & 'τ^ίρί'πλΐον. Plenum. 

UipiT^Kuvy & Λίκττλβίί', apud Thucydiderti 
diifert. Nam ττεριττλεπ' iignificat, circumnavi- 
gare, five, in amplo & aperto mari verfarii 
ita ut libere, quocunque lubetj navigare no- 
bis licear. Nam priepofitio ττίρ] hoc ipfum fi- 
gnificat, fcilicet in orbem currere. At Λέκ- 
τΓλίΤν fignificac, perrupta acie hoilium in a- 
pertum mare evadere. 

Πίριττλΐίονφ'. Adverbium. Pluris. Et τηρί- 
ττχύτ», plurimi. Capillos plurimi facienSi eof" 
que ungenSi ό" in cincinnos digerens. 

riegi -τΓλ^^Βίτα,» ky. Circa tempus illud, quo 
forum hominibus frequens eft. Id eft, circa 
horam quartam, quintam, & fextam. Tunc 
enim plurima in foro turba efle folet. ΨΙα- 
nities erat ναβα•> tibi circa tenipus, quo fonim 
frequens ejfe Jolet , prius etiam inter hofies 
prandentes tumidtus oriebantur. 

rie/Ji-Trvib/^via. Morbus quidam pulmonis. 

Yiipmiui. Undique fpiroj vel afflo. Atira 
quadam tenuis eos afflabat. 

rie/)! '710^. Dicitur de re, quse eft valde con- 
veniensj vel apta, ut pedibus calceamenra. 

rum interpretationem pertinenti quorum dao poileriorcs apud A=> 
ftrampfychum quoque leguntur. 

f ηί>%Δ Aftrampfyrhus habet mtui. Utrum melius, fomni-' 
orum conjeilorcs dicant. 

6 Πι^ι-ϋΐΛίΓ» <t JisxTsiitr» 2^φίρ^ wwgjc Θ»κ.] Ex Scholiafta Thu- 
cydidis ad lib. vii. cap. xxxvi. 

7 Πί&Ι ιολίΐν» TC? "^'K"^ TTBnSfd/j®-, u( cieA.j Hxc iuni verba 
Synefii in Enco?n. Calvit. pag. Sf ■ unde fenfus hujus loci fupplen- 
due ell. Confer etiatn ΝοΟΓαπι fupra v. 'Biifu^,®•. 

8 riif J ίΤί'Λί. »Γοι «pji*eT?.JVideCafaub.ad C^ef^cTTheopljr.p.ijp; 

Μ 5 ηφ 94 π Ε Π Ε 

τϊί -TO W 'TiiL•. t Kctl h ^uuous, κ*ι ms Tfo. Plato : i?iJ hac mihi vdde φ apta.^ f Et 
c ,^ r ', /fv ί?//ίζ/ corporis & mormis crat ajjtijlimis•, & 

ml-TcoX^. ' Άεχ^τίΜί ev Tv τ Ά5>ινώ. -^- . Π^pJ^\φ'. Circuitor. Ariiloteles in Athe- 
'^ . . , , nienuum Republ. dc epheDis ita loquitur : 

0, cencione in Tbeairo convocata-, 
')eo & hafia α popub, regionem cir- 
, _•' cajiella ciifiodiiint. Oblervanduni 
^y, x.au :^7ςΙβ.ΰ(ην h τοΊί (ΡυλΛκτγιρ'ίΟίζ. <5^^- autem eil, Ariftotelcm dicere, cphcbos unum 
TnpyiTiov S'l, o-n ι pd^ Ά^ςοτίλ>ΐζ 'ΐνχ <Ρη(ην mcw- tancum annum circuitores fuificj yEichinem 
rlv h Wi ^7το'λο.5 yln^r^ r^i Ιφ'^,ββί' Ό ^e Ai- vero, duos. 
Π./>1 ττολλΒ <;ro.«. τ.>α, ^ee^^TTibe. "''Ρ' ^^• ^agni fac. Honora. Cole. 

mp'.7^Xs,. ru, (J>.W^i, ii ζ>,7^π.'ί. ^ t5 nep.z.AHi. Curtodes. Circuitores Exciibi- 

^ , , „ %^•. ~ ^- tores. Α -ττίΡίττολέΐν, circumire. Anitophanes 

ξίττϊ'λΒί e^pw •7Γίν4"=Μ ; ΤΌ 2^155 0"'«• £^>i>'^'®S•^- portei>at ? Ordo confrruclionis hic eil, Ούκ, 

Wabs TTs/^^sci ; 08^/j5^'iVi5• Oi (J^e κ,α» oi ^ριτΓολοι Ιχρ'^ν ττίριτηλϋζ -ττίμ-^ο^. Thucydides: Et illh 

l 'ΛΑ/Γ^ν. ^ circuitores hojiibiis infidias flnixenint. 

'"π.Ρί.τ^λα,.. φυλά>α.ν. ζ>,^™^. tSv i^ -δ^έ^^- Π.ρ,-^λ«ν. Excubitorum. Cuftodum. Cir- 

^ _^, .n'i ^~' 'jtv, ",^Λ cuitorum. ^iidam autem circuitomm exctt- 

Am -n, ^^^c^y ^^αλλ^^ ;^λΧΛ,ν aa^^it .-ττ.ρ- ^^.^^ ^,,^,,^^,^^^, ^,^,,,^ ^/,,^,,,,^ yj,^,^ y,/^^,^ 

^e. T8 ίρυγμ^Ί©-. >l ^^ ' »<^ /^ ^Λΐέΐα,^αλλ* ^^-^^^γ^ j^ ^^^^^^^ ^^^^ „^^ ^^^^ /^/^W;//, /fi/ 

xvpTyiy ^ <?igeov evejcTUvnioi;'^ * 5cciAoy και ^χζοιλον- ^/^^/^j•, non foiidum Jed ii^anem crepitum edi- 

τάν* ' ίΐΛ)ίίΐΌν. ( ί/ζί. Pro iix/,ciA3y enim forte icribendum eft> 

nepiTTOASy. 'sS^7?e;^y. ,ίΡ^ιί^έ ςτΛυ§35 'sr£?vi>irn) Πέρι•Ρ7ολα^. Circumiens. Crux autem prace- 

T« βΛσ.λ6α>5 xct) W5 -ζϊ^ττίλ» $wυiμJiωί. φι,σί ^ί-^^ί Imferatorem & comitattm ejus. Simo- 

" , .^ cattus inquit. 

neex-^iiee^. οί -^στηΊ^νίζΛομοΙ ΠιρίτΆζζ^. Scintillas. Stnaurx. 

neei-7iJe§o/. -mi^g^^v, e^e;^y. HepiTiiegoy. Undique habens prominentias. 

ΠίξίίΓ-ΊίϊστΙ?. ανμφοζ^. U^pi^ά>σiζ. Cafus. Calamitates. 

neeitirlijWe'^. α;^.αll.κ^. 'S^/SccAAe^. ^ eTt» τ nep.isrlvaye^. Accufativo jungitur. Circum- 

. / / G 1' Ά -' ι,-.,,'./,,,,Ά rmTi dat. Circumpledlitur. T>eindeTbeodoiii ur- 

t>eodocnB /ru/w^ i^ ^j Γ * ^^ bem circnmdat^ & cumThilippico foaetatem 

ΠέρίΏτΙυχίί. '3^)te'aiXitraey@-. Π?ρι•2ΓΊυχ^ί. Circumvolutus. [Transfixus.J 

^ KeTroM κρυίραίω <ί)*σγάνί<) 'Ζί^τηυχΜί. Jacet occulto transfixus gladio. De Ajace 

^§W5 AiWi Φ^ιαι! ^ ' ^ [h^c Sophocles] dicit. 

Πέρι-^Μστ}. κτ^ισΐ^• ί^*'» Hepi-iToiiiA^Vsi ττι'ί στ..- Πίρι-τΏΐ>;στ|. Quxret. Acquiret. Et -ττί^ίττοι»- 

TTfeiiii τ -TTcui^y. ανπ τν, (φ^οντίςοί'Ίίίί. 3cncJ^^(V«i• .aW• Curantes. Solicitos. Dionyfius Hali- 

A.ov^cn©- 'AA.)istp^«.are!;i. carnaiTeus : ©^ liberorumjaliitejolicitos. 

Πέ§ΐ7Π)ί>ισι;. κτ^™. Ilepi-^ijiaiv. Acquifitionem. ΡοίΤοίΤιοηεΓΠ. 

riee/Tn/qoy. Ιζ^Λχ.ο'ίον. 2i/^^oviTcv. Πίρ(7π;ςην. Cujus fama longe lateque per- 

vagata eft. Celebre. 

nepippavTMgia,. σκέ'^Ίι- Kcfra. Si το /^soOy ? ίΐοα- Πίριρ^Λντ^ρίΛ. Vafa luilralia, five, vafa, ex 

τί)μ^1®* κάλ7τ<|5 Ή ^uffcij', και ^ίρρχντίιρια, e-n quibus adftantcs adfperguntur. In medio ve- 

7Ϊ 'π'ί^οι >ςυίπ)7. ^^ conclavi erant tirna aurea^ c^ vafa luflra- 

,^ '' , lia-t & praierea doUa aurea. 

Π6ριρρΛντισαι. ^ nspippavTiVcq. Perfpergerc. Adfpergere. 

Πίριρρέύΰ. αιΙ{,αί{.κΜ. n?pippea. Accufativo jungitur. Circumfluo. 

Πέριρ)ΐ<ίίΤ5.' ol 'Qn οχ^μΑταΊ. >) %7nyu'i,c^uoi. yi οι Πψργι^ΐί. Qui vehiculis vehuntiir. Vel,qui 

Γρ}ιμμίνοι. alicui rei incumbunt. Vcl, qui proilrati iiinr. I riifwraA©-• 'ΑξΊ5ϊτίλ«5 c* τίίΆί.] Ex Harpocrationeiadqucm 
vide MaulTacuiD, qui locum hunc fufe expiicat. Confcr ctiam Pe- 
titum ad Leges Attic. pag. 5-47. & Noflrum infra v. Tff5p•"'• 

ζ "Af (fKjlttnj? "OpnOTJ Pag. 5-97.(41?. Ed. Bif. P.) 

3 olm fi Ό^•] Excidit hic particula ncgativa ». Scribendum 
enim efle, anc »»w i^ •siSa.TiXce,, &c. fenfus clamac. 

4 Kopie»] Scribe, «'»»' )(οΓλο». 

f Te^. a/cjixfiii.] Hxc emendatio certa eft. Ti ii/</'>(9(A<i» e- 
nim poft :(jpi<» ftare non poteft. 

6 Ό <5i fBi/gjs cr&>!jC]Fraginentum hoc legitur apud Theophyl. 
Simoc. lib. v. cap. xvi. in fine. 7 ίΊ-πί -rlw Quhir.is v.'] Et hoc fragmentum legitur apud Simo- 
cattam lib. 11. cap. x. 

8 Kii-TO/ xfi/^a/a ipary.] Senarius Iiic cil Sophodis in Ajact, 
pag. f;. ut Portiis monuit. 

9 Uiξίfκh'i:'i] Photiiis in Lcxico MS. reftiiis rajfiffi^/i.r?, per du- 
plex f.Scholiaila Homeri ad Odyii; x. v. 84. ITifippij^ii. /οςίχ,λΛ• 

narrator ApoUonii Rhodii ad lib. i. v. 451. Πί«ΐΜ'>ιΛ'ί κίζ»Ίαη>- 
«τη 'Z!&miVBy μ/ί6' ίρμΛς xaTirf^^t•?• t^fP^-Jif? t<"4 T»f*iB€?t&s» , « i- 

«►τί χ. ίηξιφίζ^ίο^(^• ΙΌ xUTu χύχλον =•ιΐΓίΓ» »7» AtjiTW. Confer 
Hcfychium, cjui malc habec τίξΐ/ρυί^\, pcr ». ;f ?. 9i ^^ΠψρρΖγφ: l-m Ιγβα Tim iW^b κ*1 '3^^. Πίριρ^γφ: Prxrupti. Inquodam ρ^φαέϊο 

cdvLi τπσαυτΜ .jpalta. Ψ'^^ ^ ^^nto exercitu fatis comtnode ai{hd'ri 

poterat. ■^ 

Hepi-fli. τα. h τίΓ 2i?i5^lt4 5iitAB,uVa αζυ- Πίξί-ίίά. Sic in Arithmetica dicuntur nu- 

><x• οΓο/, ei', τςία., κα) τα. ο^ια. 'ΆρΙια ie, τά ζυ- ,"^^J-^ impares : ut, unum, tria , & fimilia 

yi• οίον, JJo, T^orae^i. j^f"* ^^^'^ /lumcri pares, ut duo, quatuor! 

' Td /.iv 'Zig.ic^retioy']* τ AoV <2i)e5, i^^ ^eg<c^ribovix, fuperflua. Sophocles :] Sn- 

^ ^ / ' ' ^ ^'sv ' f^rvacanea verba omitte . nec auam muL• Ge 

Αν1λ.. 7^^ h o/.;^., τα <r. itaa7:..pe. ^^-ώ^. ^- alm temere difpergat. Tanporis Jnim op- 

Xp3V8 γ.' α.Ί σοι -c?)gov ίξε<|3>ρι λογ@-. portumtatem oratio tibt exclufent. Oratio e- 

\\(p<upv.raj[ ycLp, φιισϊ, tIu> ίυ^^^ιρίαν t^ μίλλάν- "ΐ^" prolixa, inquir, occalionem rei gerendje 

-roy 'Τ£^-•:^3ΓΪίν=ίί ^ r^ λο> iJbAi^ict. Ό§ΐ97ίί ^^^"^^f• Oreftes ad Eledlram hsc dicit. Πίρίσκίλίί- (τκλ^οί/. Sii^ipii. AlcLi (pyiciy• 
^'Άτιαν^ Ό μΛΥ^οί xa.vxpiffiid^' ^ον@- 
φύέΐ Τ Λιίνιλα, και <J)avet'^ χ^υπ/Ιί^' 
Kyx. eV αίλ-^ον j^Jii', αΜ.' άλίίτκί^ 
χ' ά JfeiVai ορχφ', και 'Zj^JxeAeis <Pphii. 
Κα7'ω 7^\ Όί τα Λι/' g)C5tpTs§8i' το'τί, 
BatpM σίιίν/)©"' ύ)5 έ'}->)λώ}•ία/ φ>μΛ 

ΠρΙί TjTsJs τί"? YMJXLKOi. 

Tlifj.7}ctXicL ά. Ιφόρβν οΐ 'Ρωμοίίοι -τ^ τλ. <ηύ- 
λν). >iroi.v J^i }ψοκο 'ia(p)i. Ylit/iVS^^'^ifBp<n Si 'S^axi- 
λια τΐΐί Λυταν τπχη. 

Ώίίλσχ,ί'πΙον. α,φ ν e<n 7αξ/.σχ,ο7ΐνσ(^ και ι'ίίϊΤ»'. 

Πί§ισκΛΐ5ίσ•α.(. ' ρο^^ι®?) τ» "^^τη-ημ^ν Ta * ί-^τί τ 
κίΐραλΖα) ^ρμα, συν tchs .θ'ριξ». 

Πέ/χσϊοιτίζον]®-. &/.^ρμα.τ'ίζοί\<^. 

Yl^ς^c<yoί'7ΐY^σι^. 7ΓΗ|3ΐοσολογ»σα|. 

Πέρΐί\τα5 «^ΐΒοίν 'Vj?s-/'))?ixv6(av. Ti/TiTJi', ά.λα(^ο- 

Πί^ισττΛ^ έξατϊζτταν. και το ^ /Sio^ α,φαχρίί- 
(QoCj -π. ' Πέρισ-^τα (ίί, /ϊί-^ So:poxAiTj αντί τ5, φυ- 
λαξα/^ν@* αύτοΐί ανμτΐίσασνι Ιμττίσίΐν , Ί^ω «,-ττ Πίξίωιμα.. Clara. Infignia. Cdebraca, 

negi^eAe'?. Durum. Difficilc. Ajax fdoud 

SophoclemJ mqu.t: Lo^^.tm & inpmtum 

tempus omnia, qua fimt occulta, tnluccmpro- 

ferh & qua apparnerunt, -victjjm abfcondit ' 

nec qmcquam ejh quod fperari non pojjit . fed 

& gravtjjmi jurisjurandi religto -vincitnr, & 

prafracia mentes molliuntw. Nam & eiro, 

ciu animus i?i tolerandis malis ante objHnattis 

erat, ab bac famim itaemoUitus fumy utfer- 

rum thiEiura. 

negiffz,eA>i. BracciE. Feminalia. 

n;gi(r/Aia. Feniinalia, five ea, qu.x Roma- 
ni cruribus mducebant. Erant aucem croco 
tinaa. Cim autem pedibiis ftmmalm induxij- 

Πΐξίσζίτήζ. Circumtectum. Undique ϋεέΐυηι. 

ΠίξίσζίττΊον.ίΕριύΛαιίϊη loci,] unde in omnes 
partes profpedus patet. 

Πέξίσχυθίσϋί,ντίί, Qui dilaniarunt. QmpcUera 
undique detraxerunc. 

Uipaywfiaca, Propric fignificac, pellcm ca- 
pitis cum pilis reiecare. 

ΠίρσκληίζοντΌί, Excoriantis, Pellem detra- 
hentis. 

Γίίξίΐ\Γθίνηα-Μ. Supervacanea verba facere. 
Nimis prolixa oratione uti. 

riegiaj-as Treiajiv ύττ. Nimis fuperbe fe geren^ 
tibus. 

Πίξισ'ττα.ν. Dccipere. Itetn,vi aliquid aufer- 
re. At apud Sophoclem ίζω φ^στα ligni- 
ficat, ad latus defle<5tic, cavens fcilicet, ne cLv-mv τίίριαττΛ. TVTm, τΌΪί miy^ii. *Πολϋ/2ι@«• in aurigas obvios incurrar. Et Polybius: Ro ι Tcc ^ frictojiilot^ τ λ.} Quinque hi fenarii leguntur apudSo- 
phoclem ZleBra, ut Portus monuit. 

ζ 'Άτπίί6' Β |(yijtg9? χχιαξ.] Et hi fenarii funt Sophoclis, quile- 
guntur in Ajace, pag. 39. ut itidem Portus roonuit. 

j ΠίξισχνίΙσαι- κυξιας -η iiriT.] Eadem etiara tradit Suidas fu- 
pra V. Άνπισχυ^ίτα^, & V. Άζ!ίσχύ^ιζ<ι> : ka qui it ^inaxvita-of & 
jTffirafiio-iv, per 9-, raale cont-undic cum ^j7<u7!Va; & ιτίξΐ'η'.υ-ή- 
<raf, pcTT. Priusenim non lignificat, cutem capitis cum capillis rc- 
lecare; fed nocatignominiors tonfurx gcnui, quali Scyths in po- 
pulo! deridlos uti rolebant. Athen3eus lib. xii. cap. v. pag. 5-24. 
Δία Τδ •ζ3Λ^9ο? ίί^ 'ί" »α^-^ζί£(τ£/ιι ctvTuq σν^β^φοξ^, s-ss-n ^^j^ το 7ηιι%ς 
Kf^ Tof ττ τ βίύ/ν oAtoov,^' τκς χ.ο^α4 ^ίξαοίΤΛ^τίσζύΐ 'πζίντος \SvH<,^oi 
ίΐ,ω ■nuj ίφ' ubj^ χΐίοβίΐι )>iTm.v6iu-af "SiiSiTTjjjjjOratv. Id eil: Igitur 
prcpter multitiiilsnem calamitatnm qi/as perpefjl funt, ψιαπάο Jtmul 
cnm opibusfuts, etiam comis univerfi per lucium fueruntfpoiiati: a- 
lii popidi tcnfuram, qu£ comumcUs. caufafit, vocarunt ύησχι!9ΐίπ•. 
Siephanus Byzantius v. ΣχΛκ/: "o^> ^exvCii;:»!, τΐ -nS nhi^if Ws τίιχοί τι^ίΓ". UnJe iinaxvSiraf dicitur, ferro capillos tefecire. He- 
iychius: ΈοκκΛο-^Ί)?. χικαξ^%!>ΐ(. Ideni, 'Airincu9:fu^. χί^ξτι^, 
ApuJ Euripidem Eleilra, v. 2^.1 .-ζαλόκαμ,®" tVxaAir(i.s>®- ξυξ^, ek 
cincinnus novacula tonilis. Αΐ'/Μην-ήζα», vel ττίξκηίνήζΗν', pei 
T, lignificat, cutcm vel pcllem alivui detrahcre : qua: verba codcm 
modo formata funt, c^ao 'ί^ηλατπξω, vefteexuo, ^^^ΐξίλιτήξα , de- 
coitico, & limilia. Έ,χΖ-πζ enim coriuni vd peilem fignificjre no- 
tum eft. Hinc ipfe Suidis voie fequcnii, το ττίζοτχυτ.ζοιτνζ recie 
exponit, c^hpfi^Ti^oiiTVi : quamvis Sttphanus in Thefauro ibo, 57»- 
ξίακυίίζο-ηί, pcr .9-, ioi fcribcndum elle ccnfcat. Sed falli virum 
dodHirimum;, ex iis, qiix diximus , liquere poteft. Confer Rei- 
nef. V/ir. LeB. pag. 4j-8. 

4 Έτπ tLu χιφαλίμ] Siipra V. ΆνιτχύΒιζον redtiuS legitur, Sm i* 
χιφαλϋς. 

f ΠίβΛο•»•» ^£ 71»«»' Σβ^.] Apud Sophoclem ElcBra> pag. 114., 
hodic legicur ■Tm^y.mra, ut 6c Porlus moiiuit. 

6 Π»λ<ί?ί©^] Lib. 1. cap. xx«. π Ε 

τ@• χ,'ιί;£Π?, α9ϊ μΙί:ΐλΛμβίνίί]/ τίν οττίσχύ Ίζτην. 
^Εχ'ττψστΓχσμΙς St Ιτιν, 6λ τςιαν 'βιςροφαν ciuii-^fSv 
VTxyju-ol©- κίν>ισ;5• 0^9^ (Λί^'ϊδίλα.μβάηιν , eiv ^αέχ 
ετπ Λ)/>ο 7'7ΐ")3> τ δς 2ίςΐ9ίριϊΐ' Oifa.mxV Ιί» <ie 

Je έυ/Ηχ©- ΐί^^ίχζ^τΊ τ βα.σι\ύων ^ κΛί ταρισ'πίΐ- 
ς^σά.βjJ^ ΤΛ5 αυλΛί, σ!;Ί'6σφ»]>ίν ατονία, 5ΐ5«•9ά- 

^ίίαΐί. 'TtiijL Ευτςο-πΙ» Kiy\. 

Υ1ίριςα.^ν. 'ττψί^τάτίζ. 

ΠίίΑςα.σΐ5. *Πο\6ι2ιφ'• 'Ζιωίβϋίχη h μί}α.λο- 
μιρ>ι τΐίο 'η^ίίΐςΐίσιν εχψ h rcUi yjvcuxeidixi e^acibis. 

juuv ir άλλα)!'. "^ Λντί ^, έ';7ΐτα(πν. και ^ αϊ/}•ΐ5 Πολν- 
jSi©'• Τλ;^ «Te 2ι/^! rZto ττΐ^ίτιχσιΐ' τ Tki 'ζ,χνΒί'ττ- 
"ττβ λόγύν C^J^^yevlav ίΐζ τα, 7ϊΚ•α'^ϊ\ και Τ85 <;ρ*- 
17)78?, 'iyia(70LV οι ςρατχ^ι ΛνΛ5(^ίλίΐοθ«•ί, κ*» ττϊΐ- 
g^v λΟτη \ΛμβΛναν. Kof αλλαχ»' Διλ Je τ "^έ- 
iJLgxaii τ5 κί/)υκ@^ φων^αα,νΐ©' af£97). ctfTj τ«, 

Πβ^/ίςασιΐ'. 'Δέίκοί^χ®" Τυρρ)ΐΐΊκω" Ms^ ταϊτΗ, 
ry Aai|tu)i'@' -/ΐ'Λ) -ττΐρι a.>e)7'^ o^r®»•, ττΕ^^ί^ασιν 
-TToincraaiv• ν 't^i.f μαρ-ωριιν ot.^i8vT@^, και τλ £^)ΐί. 
/Λ>1 ττΒ/έ TOiSrov '6^ Το λίγώρον , ev κύκλω ' τηρύςτ] 
ju&^ ΛΐιτΌί, κα» ο» αυμιπιρόντίζ ΛυταΓ, και μα.ρτυραν 
TWxyKsi-CjOV \]/Λ τΐω αυτίω moixY ίχ*} ΤαΓ, '" ττίρί- 
ίατο/ jtii eTniyionLv. Ιήοΐζ St ^©^iaw, άι/τ) J τί- 

Πέριςαίοι. " 'ΐσΌ•/φ<ίτιΐί ά> tJ 'τηρΐ ΆνΙιίίαταί' 
0>αλΐμχΔθ7Π)ηΐΛ/.ί Τοαζ i^lv ακρελ^σ-οαί, «χΐ^π <ίέ to;/ 
oLi/oiiTwy TiigigaTDis yivofS,vcai. α.ντ] τ5, -^i/il αί κύ- 
κλω iW^ οι Bia)iLS/JOl. 

Πψτιη'^. "■ 'sse.iTUr:^. TiWj^puTou^. ι Ώίζίοτατμ,ίζ. ώ λοΓι. ί!Τ75;ι•] Eadcm lcguntnr apud itlianum 
ία ΤΛίϊ. cap. XXV. 

ι Ώί ■cfe«r.3p;ti« ίτ•] Apud Sophoclcm ίη ^jace, pag. {y.unde 
fragmentum hoc dcpromptum cfl, legitur, "^ο ^α-α-ΐξχ^^ τιι^^ς. 

j 'ο Λ tu>Sx,<^ igiTiKgjiVi τ /3. ΐ Fr.igmentum hoc cx hiftoiia 
deperdita Eunapii depromptiim effc puto. 

4 Πολ[/'?ι©-• Sa«ifa<«f Ji j«,i;«A.] Locus integer Polybii.cx quo 
fragmcntiim hoc decerpium ePi, Icgitur in Collcaaneis Conftan- 
tini a Valciio cditis, pag. 15-4. itemque afud Noflrum fupra v. 

f Ό Λ «co-m P- τΙΖ h%. ] Et hic funt verba Polybii, qux le- 
guntur lib. tii. cap. xcviii. 

6 'At-n y. iVire<n»l Iiicptc. rntprprctatio cnim hxc niliil facit aJ 
vocein ^isttim. Exiilimo autein conipilatorcni dc vore πίξί- 
TO<n», non Tfs^iueif, cogitaflc, cum intcrprctitioncm iilam loco 
hiiic allineret. 

7 K» «u5j5 Πολκ'?»®-^ Lib. I, cap. xxxii. Π Ε 

mani antem decreverant in Libyam navigafuy 
& bellnm illuc transferre. 

Πίξίστπζσμύί. [Sic in Tafticis dicitur] acici 
motio poll diuis convcrfioneS) ita ut locum, 
qui a tergo erat, occupet. Έκτ^ισττασ^ί νό- 
το eft aciei motio) qux ex tribus converiio- 
nibus conftacj ita ut, Γι fucric fada haftam 
verfusj fronte vergat ad l.Evam : fin clypeum 
verfusj fronte vcrgat ad dextram. 

Πίξίσ7ΐζρ•)ζ{. Grave. [Sophoclcs :j Ο gra- 
vem calamitatem ! 

Πίζίστηίξβϋ^ίίζ. Circumplicatus. Circumvo- 
lutus. Spiris circumdatus. Euni:chiis vero oo- 
tinebat regiamt cmnqueaulamfpirisquajlcir- 
cumdedijjet:, omnia conflringcbaii tanquamro- 
bujtiis Jerpcns , tn Juinn ufum omnia contor- 
quens. Dc Eutropio hccc dicuntur. 

riegifaJcV. Circumftando. 

Πεςίτασίί. Corona hominum circumrtanti- 
um, Cumitatus. Apparatus. Injolnmibus ma- 
tronarum pompis niagnifico apparatn ώ- comi- 
tatu titi jolebat. Et iterum : Celebritate 710- 
minis & opibus nemini feamdus : benevolentia 
njero & fide in popidnm Carthaginenfem om- 
nes creditns fuperare. Ec iterum Polybius : 
Sparfis flatim in vtdgus•, atque inter ipfos et- 
iam duces•) ut fit in adverfis , , Xanthippi fer- 
monibus: placuit prmcipibiis civitatis homi- 
nem ad fe accerfitum experiri. Eralibi: Tra- 
corie aiitem intenta "voce loquente , furrexit. 
[Πέξίςϊχσίν enim, vcl potiiis 'άε,Ιτασιν hic por 
litumeft] pro ^/η-πχ,σιν. 

ΠίξΙςΌίσιν. Dinarchus Tyrrhenico : Toftea 
verOi cum 'Damonjam difceffuriisejfet, [e,ttsj 
τηξίςασυ τηίνισΗσνι•. €oque etiamtefiimoniumper- 
hibere volente^i &c. Videndum autem eft, an 
verborum illorum, \f.Ci TrEgicaaiv TRnmsinv, (vel 
potius ίτπίίγισυ.ν') hic ilc fenilis, Circiimftete- 
runt me 5c ipfc, & qui cum co eranr, & ad 
tcftimonium perhibendum adegerunt: ut i- 
dcm figiiificet quod, -τηξίςα,τΐν μ.ί ί7ΓϋΌ;στχ.γ. Ιη 
quibulxiam vero excmplaribus (α^^ςτασιν fcri- 
ptum eft pro τηξίςτίσιν. 

ΠίξΙςα,τΌί. Circumftantium corona cindi. 
Ifocrates in oratione de Pcrmutationc facul- 
tatum : 'Prajiigiis inuttlibus prorfus & vanis: 
quas flulti \^Jpeitandi gratia^ circwnfiant. 

riegiTEve^. Diftenditur. Coardatur. 
Πέ§ί9Έν@«. Ita Draco vocatur. 
Πίξΐ<ϊΈζ^ς βλ. Coliimbas [/» fomnis~\ videret 
damnum conciliat. 

8 'ηΐξΐΐαιηι. ^^ΐΛξγ<^ Ύυ^L•.'\ Ex Harpocratione : apudquem 
rcctius legitur, ί\ύμ»η®' , 8c atityiy>>'• Dcinde pro mniia-xir.i. 
tam apud Harpocrationem, quani Suidain, lcribenduni eft, »5^1?- 

9 ΤΙίζΐίψι β^\ Scribe, Ίτίζ/Αζη μ,ί : ut habct Photius in Lexico 
MS. 

I ο ritf lystTt» jiAi ijnitiTu»! Priorcs Editt. male , 9rif if»7i» (λιτ». 

I I ntfiVaTti. 'ίπκς.] Ex Harpocratione. Confer nos fupra ad 

V. Εΰατίξιΐα•ηι;• 

II nfy.HttTM] HomL-ius II. Π. v. i6j. 

Svholiafta: n»fiiTnTW). 'ζ^ίΤο^ξύτχι. νΐζ/ΐοΐβΐς ftnSTtti• Confer 
ciiam Etyraologuai v. Z-rlti-mi. 

1 3 ϊ\ίζ/ίΐζ^ς /3Aiar«» -n, <sCf?.] Sic etiam liabet Aftrampfychus. 
At contra Nicephorus; ft Ε 

»71» κ,αι "^TCt) -r •Λΐρΐ'ϊϊζ^ί'ί, ττΈριτΐριΛΤ?. 

Πίρι?ϊ7λα{. -^ΤβριΚίίλυ-ψα}. Ό Js Ta στ~/Λα, tbtV 

ju-a, cV αύτ&Γ xcnTiji-TO. "f Όσα ίι/Λαρτίίο&οΙ/ tdTs 
>-ίΐΐ'Λ^αν<"5 ζνμβαίνα^ 7Γϊρί<ίϊλλ^ν Te, και x^aTuveoD^. 

Τμ 7μ. 2ο(ροκλ>Ϊ5• 

Πέρΐ5ϊ^α.να)σ-άι/ταΐ'. χνχλωσά.νίαιν. Πέριτερανωσκ.•;- 
'rai' 7c7? ο7γΛ.οι5 Το τίϊχφ'. 

nepi9J«./>^@^• ' ό 7iri/«KSi}''^^§'^i' τία/ είΤΛΐ», και τ 
Εκκλΐ]θ"ίαΐ', κ*» rlco τπίλιν. "^τη τίΤί e-ris'?' >ι Ty -ττί- 

'Srjyoa^^peije^ τα χ^^θαρσια* κα» οί τλ ie^ κ^ί-θ*'" 
§οΐί]έ5, '7ίψ9ΐοΐ-ρ)<^ί• V^ajiv yi τηριίρ^ν'^, '* /.ιχχΰαρο- 
φορ8ντ@^ έκάτ» ΤΙ'/ ligai' , omcus ττψίίλημμ^ίνοι 
iii^cncai, και τηρί^^ομον e;^v]ei. 

TcUi tKK\y}fflcas. 'ττϊρΙτιλ y^, τα Jc^c^ctpTix. 

n.ipfn^ocj.'^ ταριχυχλύύσοή, ττίριέλ^-έΐν. 'π'2ριελλσα|, 

^ίτΓδ τίί 9ΐχΗ. 

Πίριςολ». TTepi/EoA». e7ra><i)7>}. 
Πέριςτϋον. ττερί^λοΐί. ςοΛί e^f. 

Πέριςδιχίζέ^.^ Δ>ιμΰεδ£ν>]5 ει/ Φιλί'^τζΣπκοιί" Μέ'λ- 
λοΛοί λΐ/Λα5, <1)>ισι, και ■Ks^-J^fA^fiS '^ψ9>ίχίζ'\)• έν, 

TYj By<pim ορ^Λ, ξύλ* Ιςόΐσιν, α. jj^tAacn <ΐΐχαί, ^- 
γαν <ϊοι;^»5, }(.Λ'(3ί'7τίΙχηυντί$ χυταν hx.TVcL^ 'ίνα,, ί'ι 
αυτβί Ον«ίρυγν) τλ 3'>ip(A, eis τα. ^"ίκτυα ί^ΐίττέσνι. έ- 
»10. ^ι^τοι τ kvUy^oifaiv J '^ψ^ίχίζί^ '^xi' αλλοί 
ίί, ττβρι^οικζί^. 

Πίρΐίθΐχι'σα,νΊ@^. -^τεριλα/Εόντ©^. 

rispiit)i;^v. ' Δ)ΐ/Λΰ3•βννΐ5 ' h ταΓ ^srg^s Νικ09)οοιΙον' 
ΦυτέΙ/τίίρΐΛ ίλοί,αν ';τέρι<ίθ(;^ν κατέκλασ^. ΔίΛ/^αί^ 
JV τι γ£ν@^ ίλΛΪν 'ττίρίςυΐχβς καλίΓ as Φίλόνιρ@«• 
<ϊοΐ5(^άί«ς ^Σ^ςοσιι^ρΛ/σΈ. /t» W/e ίε vi/y ό ρίπαρ 'Χψ- 
ςοΊχΰί κεκ,λνικ,ε, '° τ κύκλω ττέρι το ')^ρ'ίον ot <^ιχω 
'τηψυχ.οτανί 

Ι Πίξΐηβλί^ΐί. ίίτιας ^ τ.] Εχ Scholiafta Arillophanis ad Α- 
eharnenf. pag. 4J3• 

ζ ^Riξι.^lλιιΛ. ^g-;ii'e/i<r.] Εχ Scholialla Sophoclis ad Ajacem 
pag. 49. ut Portus monuit. 

j Π(β^^Λξ}^(^] Potius ττίβ/ί'ήχξχ®^, ut habct Mich. Apofloli- 
us CcntLir. xvi. 1. Coinpofita enim cft hxc vox ex '.ίηξΙ> 8c t?/af- 
χφ- : ut vel ex PoUuce patct, qui ίΐΐ^ξχικ; appellat, cjuos Suidas 
& alii Grammatici 'ζ^ςιάξζ>ΐζ vocant. 

4 Μα;^«Λξ^φοςχιιτ<^] Photius in Lexico MS. hahet, ^^ι^φοξχν- 
•πζ, quE vcra leitio eft. Solebaat enim olim conciones , fora , 
tlieatra, aliaque loca publica , porcelUs, quos -^ie^^» Grsci vo- 
canc, luflrari; iit Granimatici docent. Enarrator Cotnici ad A- 
chatnenfes, pag. 373. "οτι i(si%eigg,-mi oi ci τιΓοΛκχλιΐΛα! ;i<(f?iri»«- 

βίΛον fVi ^ttjatfff^ X -πτιαι, κΛ)αξ,ι^ άκχλίΐττ. α Ά Ώ-ί£/ιχοί%α'ξωιι, 
KKjzifn!',. Hefychius: Kdjicfi^, -η ρ^^ίξίίίο», ΰ τΙμ ίίία* ο!χά}αίζ^> ΪΙ Ε 0:^ negi-jigii^Vi. Pulli columbarum: Quemad- 
modum a Xcagij©^ deducitur nomcn XsagiJ^rs : 
ilc a TegifEg^i, TTigiTEgicifeii. 

n€gi9iETAsa. Contegere. Velarc. ///έ• ι^^τί* 
cum corpus ejus peplis fericis cotitexijfet, & 
fepulcrum extruxijjai in eo [mortuum] con- 
didit. 

neg;9B,'Aa<. Qui compofiiit. Qui manU ti"a-• 
£tavit. Qui in tcrra defixit. Sophocles : 
T)efixi autem {enfem^'\ eumcjne adnfummeum 
reiie aptavi. 

ΪΙΐξί'Τίφα^ιαΊτΙνττ/ίν. Illorum j qui aliquid cin- 
xerunr, vel circumdedcriinc. Cum autem ar~ 
mis muros cinx[(Jent. 

negi9zag^@^. [Sic vocatur,] qui domum , 
concioncm, & urbem luilrar. Ab Ιώ'χ, i. e. 
focusjdomus. Vel a 7:igi?Ei^<jv, i.e. acircum- 
eundo. Ifter vero in Atticis dicit, viftimas 
lufbrales appellari -^agi^xi & eos, qui tem- 
pla luilrabant, •^TEgi-nctg^Hi. Extrinfecus enim 
circumibant, unoquoque facerdotum porcel- 
lum ferente, a:dibus publicis circumdati , & 
circuitum habentes. 

negi^^g^®-. Qui in coricione luftrationi- 
bus prieeft. Luftrationcs enim , iive vidi- 
ma: luftrales, vocantur -^regiitcz.. 

riigiii^oq. Circumdare. Circumvenire. Cir-= 
cumire. Α nomine ^χ^, 

riegiijDAi. Indumentum. AiTii£i:us. 

neei?2i'oi'. • -^dificium columnis, vcl por- 
ticibus cindum. 

negi9Di;^'C0• Indaeine cingit- Circumdat. 
Demofthenes in Ψ%ίΙίρριά5 : Vos •, inquitj 
cunSiantes & fedentes ■velut indagine cingit. 
Mecaphora duita eft a venatoribus, qui in 
venatione perticas 9j;^a5, vel 901';;^^»? vocatas, 
erigere folenr•, fupra quas retia extendunuj 
ut, il fera; ipfos effugiant, in retia incidant. 
Cseterum, quxdam excmplariahabGnCTrsgigci- 
;^'ζε3 : alia vero, -ται^χ^^^. 

negigDi;|4aw,v705. Illiusj quicinxit) vcl ciicum- 
dedit. 

ΥΙΐξ}7ιΊ')(^ι• Demofthenes in oratione adver- 
fus Nicoftratum : Olearnm τηξί'^Ι')^^ planta^ 
ria confregit. Didymus genusquoddamolea- 
rum -Trigigoi^si vocat, quas Philochorus 90»;^'- 
(Tbts appellat. Videndum autcni eil, annoii 
Orator nunc oleas ττψςΌίχΗζ vocec eas, quje 
ordine circa agrum in orbera dilpofitx funr. 

fer eundem v. Άφζ^Μ». PoUux lib. vi 1 1 . cap. ι χ.:θί i^sig^i <S*d- 

■η <gtf ρ^ιξίίίο' (ΜαλίΤη, Apud Poiluccm hoJic niale leijitur, ^i- 
SJcJiof?, &;)jif<Aa». Cofifer Noilriim fupra v.iiajziiciot, ubi ideni 
clare traditur. 

f ΤΙιοΐ'ήοίζχ^. i 'r yMjuejiut ΐτ^-Ί Eidem habct SchouaftiAri- 
ftophanis ad Ecclefiaz,. pag. 728. 

6 nts/im^ai] Malim, a-fg/!^if«/, a vig/.7it;^i. 

7 ηΐζ/ίί>ιχίξ(ται. Aiiyso^tm 'l>i>>.iZ3-^.] Ex Harpocratione. Etymo•• 
logus: ΠίζΜίίχίζίττα. Δ>ιμ$'^ί"α '^ Λκτι»» Φίλιί-τπκ»!•. isj Μ cUii 

τιΓί οξΐίΐ. ί>ΐ•^ί Λ ΐί'σιψ «ί Λι^/^"^ ΐΰλίχα,. ΰφ' ut τκ ύίατν» χχ- 

8 Πε£/ίί5ί^«». Δ?^ι3•.] Εχ Harpocratione. 

9 ίίΐμ3&ί<>Λ ύι τΙ '^'> Νίκο»;».] Pag. yzf. 98 Π Ε Π Ε 

ΠοΑανλΖ icpoupeTToq. Ό S\ -^xVm αύτκ?, ΠίξίσνλΖ SpoliaC. Detrahit. Aufert. Il^e 

\ ^'~ " ' ' 0. f "^^ jfi ^ '^, rtss. v/*l 'vero eos interfecit omnibnlqne^ qu£ penes je 

/ r > ', V / , , \ ' ' ' ^ - ' habebant-> fpoliavtt. Erat autem ornatns & 

axiuy^^i rUv Tix^Uv rUv e)L*Ti§8, ^^Η.μ; ivxct- ^pellex.quodadutrmfque artemamuet.haud' 

quaquam contemtmida. 

Πίζίσφΐ•^. Accuiativo jungitur. Conilrin- TlipiaxpiJya. αιτιαΙιΧΜ. Π'ψσ-φνιίΑον. Και ' το hJviAov tSto το Xoy^i- τβν, και το ττΕ^ίσφυριον. 

Yltpi^m. ■Ksi'^%^^• 'Ζ<δ^/2αλα)Χ. 

Πε/χτίΜο//^»;'. 'S^tp'^/LdfCt!Y, 
Υϊίρι-ηΰςί^. σιωτυχ:ι. 'Ζ^ί'τΐζτιιτα^. , 

<ji> :^φοίΆ.ϊ αύτΒ cnx,(pSi iiiiTis , και 'Z^']i%i'a^ot(' 
•π τΰτοι/ νομίστί.νίίζ, ii^ οΤζ Ι'ίίΙνφ' ίΐτη, 'ταζβ^ί^ον, 
αλλ' οΐί; αύτοι υ'π(ύ■π^b\Joy. 

Πέ£χ•τι@^ /ΐλίν. ό ΦίβρΗχρίφ* χτ;.^ Ma3ce<ib/ai. 

rie/iiTujU)!. Ή * τηριτυμ)) ΤΌΐζ 'isJOaois 2^/^ Tf^is 
αιτίας g(ib^))' άτΕ σνμίίον t\voi\ 'τα'ΐΚύί-, και τν Α- 
βζ^μίΛίβ γίίΐΒζ SM\ailtM]i, και συμβολον, και αί- 
νιγμα, -ττολιτειαί ΚδίΘα^^ί και σωφρονφ•. <ί)5ϊ ί^'χ αί 
5ΐχ3ί}οσ•ώ>ΐ5 -ττΌΟΐ^χ» e^fyj, άλλα σφρχγΐί και ωιμϋΐογ 
ιϋί c/h 'Kmm ^•^muvtjs y Άβςβ(.Λμ, 

ΠίριτΙόζ- oLVTi τ«, 'τηλύί. ' 2αλν9ΐ@^, ό ττΐί Οϋ- 
λ>ϊί έτταρχ®", ay>i/) ίίί/ ίλ^φίρονταζ τΐΐριτίοζ elj φι- 
λανθ/'ίι''7η'αΐ'. 

ΠίρίτΙότΐζ^. μίΐζογΛ. Τα J^e Xfyju^jjx ^ucraT 
Ju,)ϊλα T^ 'EffTTEeiJbi', ί- ^uoOL• Wv, αΜα ττϊριτ- vocaniur aurea Hefperidum malU) non erant go. Coerceo. 

ϊΙιςχσχρύζίΟΊ. Fafcia pedum. [In Epigram- 
mace:] Et geminum hiinc thyrfumt hajia ar- 
matum-i & fafciam.pedum. 

Πέξΐ%£:θ^• Cotnplefti. Amare. 

Υ1ίζΐ(^άν. Complexus. Qui continet. Qviicir- 
cumdedit. 

negmMo^ai'. In orbem euntium. Volven- 
tium Lannorum.] 

risgiTitjie^. Nancifcetur. Incider. 

Πίξίτιχί'αεθ^^. Dolofc agere. Male machi- 
nari. JMalum aliquod moliri. Cum enim e- 
jtts mentem certo cognoi-ijfent , ipfiimque ali- 
quid mali moliri pittarent, non ad ea-, qua di- 
cebati rnentem adverterunt , Jcd ad ea , qiia 
ipfi fiifpicabantiir. 

ΠίζΑπφ' μΐίό. Peritius menfis. ApudMace- 
dones [idem eftj qui apudnos] Februarius. 

ΠίξίτνμΛί. Circumcifio. Hxc tribus de cau- 
fis data fuit Judaris: ut fidci ilgnum eflec, & 
Abrahamici generis indicium, rymbolumque 
& adumbratio vitx purx & caftie. Quare 
non ui juilitice effeftrix data fuitj ied uc fi- 
gillum & fignum juftitiie Abrahami, ex fide 
ortx. 

Πέ§ιτ1ο5. Multus. Nimius. Saluflius ^ atiL• 
prafeituSi vir fuit infigni htimanitate pradi- 
tus. 

Πίρί•7\ότίζβ^.. Majora. Grandiora. ^£ vera τό-ηςβί. Tw Λ,λΚαν. 

ΠίρΠζ^ννι. "^ρικο-ψ•/!. 7npi<p(x.yy}. αντί τν, κλε- 
■\>y\. 'Αξΐ<ϊοφχη^ζ' 

"Ev τ οχλω φυλά'ίΐίουζ axpiS^a., 

Μ)) Ήζ * λΛ^αν σβ -Zt^lg^yvi τλ ^υσια. 

Πίρι^Ο'π'Μ'. α τηριο^'α. ' Tni νυχ^τοζ τ yyi^goi', eiV 
% τοϊζ Ίσα.ι/ξοι$ « φυλακ>) 5' τίΊ•χΗζ, υτη/ον 6vc ττερί- 
τξΌΤπϊί τ αΜων cclgspdfixv, * ετΤέ^αλί. 

Π6/)ΐ7ξ>ο•;Τ2ωΐ'. ' ' Ατηίίτςο'ττφ• λί^ί^, ό ίητί^ίρο- 
φ@*. Ού'τί 7^' Άγχ.μίμνον1ί\ΐζ 'Traui Ληττίςροφ!^, 
itSi Ό fia^^ TOV ΆχΐρονΊχ @tos a.ya.cKrm. "^τη xoua, 
ΛΗ'ΤΤί^οφφ' tS Τ8ί iX^p^S μί%λ^ί7ν, λμ' 'ίχ\ 
'έϊ^ςροφίκ/, και '^/^ελ&ιαν TToierrcq. ti άν^ττελαιςυν. 
«^£» και τηρι^οταωι evicwTOS. aurea, fed aliis majora. 

Πίξίίζ^γίΐ. Ambedat. Circumcidat. Ari- 
llophanes [pofuit] pro Furetur. Inque tur- 
ba diligenter cwvere oporteti ne quis clam au- 
reos tiios nummos ambedat. 

ΠίξίτξΌττΜ. In orbem. Per vices. ΙίΙο tem- 
pore noSiiSi quo miiri ctiflodia Ifauris obtige- 
rati aliis viceftia dormientibus. 

ϊΙιρχτςοτηοΐίΊ. In orbem rediens. [Epithetum 
anni.] Et ά-ττέ^ί'τξΌ-^®^ j qui non redit co, 
unde vcnerar. Vel, quialiquid negligit. [So- 
phocles :] Nec fiiius Agamemnonis , ntc In- 
ferorum 'Deiis \_iiltionem\ negliget. Ex prce- 
cedentibus repetciidum eft, α.ητηςρο'ρ^ \ uc 
fic fenfus, Non negliget ukionem inimico- rum, fed ejus curam gerer. Vel Λ.τηΐι.-ηξο'τί^' 
dicitur ille, qui non revertitur eo, unde venerat. Nam ^τ^ΛτςοτΑο^^ duojoi^i dicitiir an- 
nus in orbcm rcdiens. 

Uipmxi.ov. ΛσαΙφ- ci tJ >τΰς}ί MiKXQ^iL•' U-pmxiov. ifaius in orationc contra Mene• I Καί 7» Λν^/ίβ» τίτΒ -η λογχ-Ί Antholog. lib. νι. cip. ν. 
■■Κομ' το αι)νξ(ην 

Sic etiam apud Suidam icribendum cft. 

1 Ή 5ne/.Ti^!i τγΓ? 'isikuii ^/ai Tj.J Hsc iunt vcrb.l uecumcnii 
incap, IV. ad Romanos, pag. 175•. 

? 2βλ85ϊ(§^'. i -f «ι/λ.] Vide infra v. Σαλκη©- , ubt Jocus hic 
auitior legitur. 

4 Λα%>] Sic rctlius MS. Parif. A. quani priores Editt. ψχ hi- 
bcnt, /(^V'• f Tus tvxTci τ κα-ρ«»,ιΐί ο» 7»Γί Ίο-.] Fragmcntum hoclegitura. 
pud Procopium lib. 111. Je Bello Goth. cap. xx, 

6 'E7!iζMλ^^ Sic rcllTipii ex Procopio. Ante enim mious rcftc 
Icgebatur, ά/ίζαλι. 

7 Πΐ£4τςορη'Λ•». Ά^ςιι^οζτ^ λίγ.] Tota liTC nota non iblum 
confufc & ncgligcntcr defcripta t(t cx Siholiaft.i Sophoclis ad E- 
ieilr. p.ig.88• ut Portus ctiuin monuit: led ctiam male huc iranf• 
hta eft , utpotc qus pcrtinet ad v. 'Λτπξί«οπΐ^. Vide lupra h. 
V. ubi eadein leguntur. 

8 nte^oiKiev. ΊλϊΓ©- art! rre.] Ex Harpocratione. η Ε 

καΐ το 7:ipio'moVi χα.] τΐίο olxioui. μη 7η% , ο «^«Tj 

ΠίριοίΥΜ, και Άμφιχτυ^Ηΐ. ζ»τ{ ot rcS Άμψι- 
xTuons. 

ΠίρΊοικ(^. Ό 'Ζ:^ τΐο) otxloM, >? tZto eWuAii' 

riipioiciv. Το 'ττψίστ,^, καΐ a.yji^m. (dayjulihs 
t . ' σνμα.ίγ{ άί κ.αι το slvoiotJi/ 6λ -?> κόσ». 

Πέ/ΛΟΙΉ/^ί. φορΥ]ΤΟί. 

niptpu.m:t. οΤον λΆμ'-!ζςβτ»$. 

Πίρίφασίζ. Πολυ^ι@^' Εκέλί^Τΐ 2ΐ^<ηχ,φΐΐν αύ- 
ταΓ iTctii^c ΤΛ yiio/iSpx D^ τ τηρτΆ Ιτη το Τί- 
σΛΐ,ον. ί<ΐΐ Si τ Θί'τ]α.λίαί og@^, ίυφυΖζ VMf^pov ^ζεζ^ί 
ΤΛ5 r ^zzcjnpy^judpiiiv τοτταν ' 7ίΐριφχσ{ζ. 

ΤΙψφίρίζ. κύκλω <η)οΡ/^Μι, 

Πίριφοζβί. ''xlyy^mi. 

ΠίριφόρητΌί. * α.χτί. * Ήρ^Λΐ®-. 

Πί/ϊΐ^οοιΞίθ*/' * Ανσια,ζ• '^Η 7^ Ιφ^χλμοίν τ β- 
'ngoi' yKouixoT^pov eiVoq, ίι Tree^ipoptiac^. '^ S^ '^iTre- 
•/LexkijidjjB Εύφορίϋύν χίχρ'/ι'^ TcS ofo/zctit. ίΐσχ «Tte τ:- 
ΐ'ίί Όφ^Λλμοι χί^λΆσμ&Λ τλ βλίφχζβΐ. ί^ίΐίζ, κα! 
ojovej μύονίίί. Islv ίΐ ^f^ipjj^ ττέφορινίουζ, ei'*) αΐί τγε- 
/ΐαχΰΐ'.'^οίΐ• "^ -? ' <1>(!£χνιΐ5. τάτ^Βσι 'jS? 'Qi χν^ρά- 

Πίριφύύοτχνίίί. * σκζ7τά.σα,ν%ζ. ■ΤΓΟΰμχσΐίνΊίζ. Πλι- 

ά'ίβαίλον , κ,αι -τηριφωσα,νΐίζ «,ύτΛί, elvJi» cV ίτοίμω 

Πΐριφροηιν, ύτίίρφρονΐΐν. Άξίςοφαίνγΐζ Λ* Πίριφρό^ 
ΤΛ 'τΐζ^γμχ'^' rtVTi Τ8 gpew*, «.νο£,ζί)Τ<|. κοίΐ 2«- 

' Αίροβα,τα, και tBCxfpova τ 5)λιοΐ'. 

Πί£>ΐ(ρριΜΐ'. t^ioj-otppmi. 

Πίριφοίτανίχ. Tre^tep^oVVai'• 

UiiA-vjJivTiS. Λΐ£,κ.Μ. 

Πέ§ι;:^α.ιν<». aiTtalijcM. ΟΤ^ι» τζ τπιϊσιν οι κ,υνίί, τ«ί 

ni/5i^gicw. ΤΓίζΐ'ίΐίω ')^ς^Ί. 

η-ζ^χΆιω. hW^. Πίριχχρ>,3ίι ταΤ ά}4ΐ3•ά). 

Ι "Ζήμ,Μνιϊ ίΐ^ τί α,οΙ,ΓΊχΜτ.] HincemcndaHcfychium.apud 
quem mendoie hodie legitur. Πίβ^ο,^. «»«'<«< ώ^ ■J^ »«V». Scrjbe, 

α nifiipaWisJ Sic habet MS. PariC A. At priores Editt. minus 
redle, ίτηφάίτεκ;. 

j K.'.ijij?] Supptc ex Hefychio, j ,^ιτ»? «ν'χΑβ» «(»,««. 
4 Άκτκ] Lego, ■^κχ.τκ. 

^ f 'Hξih,Ίτ^] Ltb. IV. pag. 179. ubi Nomadum domos vocat cU 
KHfi^'it, ■πίξίφοξ.,ηί: ut Porcus ubicrvavit, Π Ε 9^ 

cratem : Et -villam, & domum. Fortc enim 
-s-igioi^tov vocat, quod nos έττοίχ^δ/. 

negio/jtui. Finitimi. Accola:. Vicini. Vide 

in V. Άμφιχτόοκζ. 

Πίξ,ν@-. Locus circd domum, autvillara. 

n«|.o,W. Supcrilitcm fore. Superaturum 
cile. Permaniurum cile. Thucydidcs libro vii. 
bignihcat itcm, pnftinam valetudinem rccu- 
peraturum eife. 

negioiwJs. Tolerabilis, Qui ferri poteft. 

ηψφχΗίχ. Splendor. Eminentia. 

ηψφο:σχ;. Colluftratio locorum circumja- 
centium. Polybius: Juffit per faces inTifao 
accenjas omma fibi fignificarU quagererentiir, 
hjt autem \TtJmm\ mons Thejfalta , oppor^ 
Utne jitus ad (ignum per faces ρΐ^άίξϋί locis 
aandum. 

Πίριφίρίζ. Rotundum. Orbiculatum. 
Πίξ^φορί. Mofus m orbera. Rotatio. 
ΠίρίφόργιτΆ. Qiix circumferri poflunt. He- 
rodotus. 

ΠipιφψScQτf^. Lyfias: Fel alterum ocutim 
altero magis glaucum cffe , vel magis conni- 
wntem. Vocemhanc deeo, quodeftinclina- ' 
tum, tuphorion dix-t. Sunc enim quidam 
ocuh, qui palpcbras habentdemiflas, & ideo] 
pene claufi funr. Si vero fcribatur, ττ^φορ^^ 
cQtt/, fignificabit, crailum efle : a <^'Jp'^^, qnx 
vox etiam pro pelle humana fumitur. 

ηζριφάατχ.^ΐ'πζ. Qui texerunt. Qiii operculo 
clauferunt. Cnm magnam vipcranm copiam 
collegipntt & in novas ollas conjecijfent-^ eas 
terra teofas ad tifum paratas habebant. 

rie/u^psTi'. [Interdum idem iIgnificat,quod] 
ϋ-τΐίρφροηϊν, i. e. contemnere. Apud Anfto- 
phanem vero, -ττψφρόν^ tol -αφίίμχ'^, figmti- 
cac, res fcriitare & inveiliga. Et Socratcs 
l^apud eundem] inquit : Ter aerem ambuloi 
& Solem contemplor. 

Πίρίφρων. Valde prudens. 

Πψφοητϋν'^. Circunieuntem. Circumcur- 
fantem. 

Πίριφΰζ. Arde aliquici aniplexus. 

nipf^fUvTis Dativo jungitur. Circumfufi, 

Πψχοΐνα. Acculativo jungitur. Hianti ofc 
capto, vel corripio. Siuemaamodiim canesfa- 
ciunt, qui lapides •> quibus petnntur ^ hianti 
ere admordent. 

n.ii/L-^p{x. Vehemens Ixcitia. 

Utpixipicti/. Nimiam laedtiam. Nimiumgau- 
dium. 

Πίριχίίρο!. Valde laetor. Bono valde Utare. 

ΥΙιρ.χΧΛίΛίζί^. Lsna ie induit. 

6 Πίε/ίφοζ^ΰ^. Atie•.] Ex Harpocratione, 

7 Φο^ ('«!; φοξίιι^ι] Sic reifte Harpocratio. At piiofei E- 

ditt. male φοξόηις & φοξίιΐυ^. Vide Noftrum intra v. Φοξίΐϊΐ. 

8 Τ1(ριφωΐ!α*τΐΐ;] Scnbendnm puto ιπίςιχάηκτίζ. LeCtio enim 
vulgata procul dubio eil fpuria, quam Suirtas cx corrupto aliquo 
codice excerpiifle videtur. Mendum enim hoc ipft Suidse impu- 
tsnaum eiTe, ηόη vcro librariis, feries literarutn arguit. 

9 'AfgjSeTO, ^Λ'ξΐψξ•] Anftoph. Nitbibus, pag. it^. (71. Ed 
Baf. P,; 

Ν 3 Πίξ-' ΙΟΟ π Ε 

ί», ^ίχπ ΧψΛΟν Xxyjii-, άΤΕ ΤΛ5 λ/ί/ΛΧ.5 ?ΓΕρΐ•ψ*Ίν. Π Ε 

Π^pI^|-*Tl'. Abftcrgere. Spongia abftergerc. 
Ariftophanes: Ξη, accipe caiidam leporisi ut 
ea lemas abftergas. 

Πίρίφνι^. Purgamentum. [Scrdcs,] qua: 
Xij%mii. bW e-n-eAe^pii ToT * υ<-τ mojj-n^ mjny^^li veftigiis vcl pedibus calcantur. Liberatio a 
^ y^^r UiaW^W^' y^'^• «-^' c^W* malis Inhomincniraci-um,quiquocanmspro 
, , i^ \ ri ' 'o . ~ α ^ ' populi lalutedcvovebatur, haec verba dici lo- 

χ,χι ^ί</Λ.υρ«'«.> ^ , 7 ''Ι ' lebant: hfto ptirgamejitiimnoflrum. Vel, fa- 

άσαη) τ J Πδ£κ|ί^Η θυαιαι/ ^TTibvuWe?. lus & libcratio noftra. Et ilc in marc eiim 

priEcipitabantj quafi Neptuno hoftiam immolantes. 

Ui^xi.ru. ' Tii-^rouW. /Λ£λΛνίζ«. neg-/jc^<i. Incipit maturefcere. Nigrefcit. 

nepxvoV * /*ί'λΛνι KSfTOitJtliSr-. nigxvos. Niger. ^ 

„ / ■, I rn^ ^ r-ir /^ ;,'„-,/, ^ .ττί^ν ΠίΡίίοσιοί'. Percolium. Locus [ita vocatus.l 
^ tt negxxiTT), [itidemj nomen loci. 

riegiia^). Venditur. Hinc & di£Va eft '^'gi'»!» 
i. e. meretrix, quod ufum corporis vendat. 
Vel, quod habeat m ταιαίμομ^ον, i. e. mentem 
callo quafi obduftam. 

Πίξόζγ,ί. Pcrofes. Perfarum Rcx. 
Πίξόν>]. Fibula. [In Epigrammatc:] Et du- 
plicem fibulam•, & firigikm , ό' intentum ar- 
cum {ttbi-, Mercurh Lalliteles dedicat\ 

Π£§3ν)ί. Acus. Fibula. Vefles habentes aurets 
fibulis adjlriifas i gemmajqiie aiireis anntilis 
inclufas geflantes. 

Πίρω. Trajicio. Tranfeo. [Hincdeducitur,"] 
'^if^ta, 'Kifcacu : UC a ^a, μαχα^ μΜω. 
Uifayy.i- Perones. 

UtDTCf.pux. Adulatio. Aflentatio. [Temeri- 
tas. Improbitas."] Charitas nihil agit perpe- 
ram. Apoftolus inquit. Vel [_'7ίίξ>-νίψίί^ hic 
iignificat,] non eft levis & temeraria. 

riip-TirtpzU. Dicitur de eo, quod non ad u- 
λατησμον /ja^Aa^jSave^' 'o και « βλαυαίχ κα» ΐΐ fum, fed ad oilentationem comparatur. O- 

ftentatio. Vel, ignavia, & temeritas. 

Πίρ'τηρφ'. Cum mollitie faftum etiam prx 
fe ferens. Gloriofus. Item, loquax, temcra- 
rius, & nihil confiderate agens. 

Πίρσουι. Perfx. Magia & Aftrologia a Magu- 

fxis primu invcnta fuit. Pcrilr enim ab indige- 

nis vocantur Magog. Et Maguixi, iidem funt. 

Πίρσοα©-. Perikus, Citicus, Philofophus 

Stoicus : qui etiam Dorotheus cognoinina- 

tus fuic. Vixit temporibus Antigoni Gona- 

ta: : filius Dcmetrii, dilcipulus & alumnus Ze- 

nonis Philolbphi. [ScripfitJ Hiftoriam. [tur. 

riepffla.Periea arbor : qua: ctia ω^χ'.ήχ voca- 

Πίρσιύί. Pericus. Hic rcnovata cum R.o- Uipoty]?• ' Ό Utpawv /2ασιλ£υί. 

nepjvJ). τΤύρτηι. '° Και ^βολον ττΐξονία/, και 'jzyi- 
(Jct, τανυοδεν Τΰξον. 

Πίρόνψ ΥΛσμοζ τΐζ. Κλ) TnpoWs ^υσαί 5 ^^^--Jre- 
Tnpovnf^oi, και σψςβ^-μσϊ ^υη^τοα hioipiyf^ot. 

ricpa, τΓίξο&ίω, 'τπξΛίω. ωζ μα, μΛίω, μ^α^ 

ΠίζωΊΐΐζ- 

Utp'7{ipdcL. VI κολακεία. Ή" αγάτπι ΐ• τΤίρ-τΤέρειίε- 

Πίp'Ά■^pίU. 'ο μ)\ 2^^ ^fi=w, °^λλά :i/^ :(5:λ- fSJiyTreTiia. 

Πίρ'τΤίρφ'- Ό μΟ βλΛΖίΐας έτπιρ^υ©-' οίον λάλ@«, 

Π£ρσα|. ο-π '* μ /tiayeia ^ « άςρολογία "^ Μα- 
•/Βσοαων ϊ\ρ'ζα.'ΤΌ. οι yxp τόι Πέρσα] Mayu)y ■xjSTO 
Τ efifi)e}a)y ονο^αζον^. και Μα^'Βσαϊ;!, οι αύτΌΐ. 

Πί.ρσουϊφ','^ Kilttii, (φιλόί7Ώίρ@«• Χταίίίόί. ΙτΓίχλ'ΐ- 
5>) Si και Δωρό'}-ί@-. !to Si ίτη tV ^οΐ'ώ'ν 'Avlt- 
yof» tS rovaTOl•' ι^Β'-^Αίΐ^Ι^ί», ^a'}^>jT>i5 και θρε- 
-τίΐοί Ζίιΐ'ωϊ©- T8 φιλοσόφ». "'l-itieiav. 

ΠίρσίΛ. '* poJkxtvea. 

Πίρηύζ.'^ δτ©- α.νΛηοΰσχ^φ' τΐω ^ζϋζβζ 'Ρω- 

I ' A&i^dm] Εψ'α. pjg. 54 J- (*4ο• Eci. Bai'. Ρ.) ubificle- 
gitur•. 

1 riifAJ/D.tyi] Vocabulo hoc ulus ell Apoftolus Paulus i Cor. iv. 
15. ubi viJc imcrprctcs Grxcos. Pro vocc lequcntixǤsy;C(sc,qux 
mendofa c(l, legcnJiim cft, χύ^α,ξΐ^^, \c[ x.a.mi{^y/^, vci, utha- 
bct Helychius, ■πίζίν.Λτκ,μ^.^ψα,. 

j 'Ή -issi mtp^vii] Michatl Apoftolius Centur. xvi. 3. Αίγίτχι 

>ζ πιξί■^)|f^ίt, ΙΌ y.x5c77a7))tyi -Tnifnct iot m. Ι'χν>ι, i. e. Πί^ίψί^ΐΛίί 
etiam ttuitur id, quod omnium fedibiis conciilcatur. 

4 tJ κατ onuuiit mif^r-n] Locus hic corruptiis eft, inquoin- 
tcrpretando lcnliim potius quam vcrba lcciitus lum. 

f IliTraiW] Hefychius rcctius, ^-SToitcmi. 

6 'nίξy.tc'ς. μιίλανι χ,Άτύΐ.] Iii aiuiquiiViino MS. PariC Icgitiir, 
«jfKVi?, μιίλικ• Manu vero reccntiori adjitum eft, καιΰ<ηκΐΐ<ί. 

7 τΐίξκάβ-.ον] Helychius: U^ξy.ωστς, <£■ Πίρκάτ>ι, ίπΆίς. 

8 '£»9" "3 ■^ξ»ι, ίιτιαλ.] Coiitcr Nolhuni intra ν. Π•/λίιπ. 

9 Πί^'ζΐίΙ Dc eo vide Agatliiani lib. iv. pag. ij7. 

10 K.M ίΐξίλοίΐ /ζίς.] Emenda & fupplc, 

Κλ sficiAor a-|joiri[/> i^ Γλίν^/Λ», ι? το rafuo&i» 
Tcict, &C. 
Sie cnim rcac i-gitur in Anthologia incdita, ex qua Epigramma 
intcgrum.cujus Iragmciitiim hoc pars eft, cum Lcdtorc ulibi com. 
niunicamus. CaEtcruin, in prioribus Ediit. poft «'ξβ» lequentia ad- duntur: Αι/λο5> όιΐς su')v i^cinstT.vpioi y «iftai©-. i Λ a-ffo'ni5,f6£- 
Tfo», >i jw.»ii5>'.?5 71 of jare». Sed ea hic omicienda putavi, tum qiiia 
in optinio MS. A. dtlunt ; tum e:iam qiiia non pcninenc ad hunc 
locuni, lcd ad voccm αϋλοί, ubi eadcm ««τιλίΐίϊ lcguntur. 

1 1 Ή ayxmi i ζ-ίξτίξίύίται] 1 Cor. XII r. v. 4. De hoc loco 
Pauli vide Gatjkcr. ad Marc. Anton. lib. v. §. v. 

12 Ότι i μι^,-μΜ (^ vi ti?piiXoyttt. ^ τ May.J Eadem ad verbuni 
kguntur apud Cedrcnum pag. jo. & apud Noftrum fiipia v. M»- 

ij riffrar©-. Κητ£[/ί." ^ιλ-Ι Laert. lib. vii. fegm. xxxvi. Μλ?*» 

&C.• Ad hunc locum Lacrtii Siiidas relpcxiiTc videtur. 

14 'YiS Δημ,ιιτ^ίϋΐ ScribpnJum cft, ΙιΙς AijfAii-jii». Rcfcrenda 
enim ha-c lunt ail Pcrlsruni, qucm filium Dcmctrii fuifle ex di- 
ilo loco Laertii conilat. 

ij• "Iftfia»] Sic MS. PariH A. At priorcs Editt. iί^ξtcc, quod mi- 
nus pUcet. 

1 6 Γΐίξίτί». poicexotci} Vidc BodDcum a Stapel ad Theophrafli 
Ηίβ. l'la)iu. lib. IV. pag. 19,-. 

17 Πί^βϊΐί?. ίτίζ tttcuiiinmfSf,®'TL•} ιαίβί'Γα//,.] Hxc, 5c quK 
ftquunnir urquc ad finem articuli, liint verba Polybif, qua: lcgun- 
tiii• in ExLerptis a Valeiio cditis, pag. 11/. Conier ctiam No- 
ftrum lupra v. Κ.α^καλΰι. 

, μαΐϋί ι π Ε 

7v.-nsXcii<i ίί τΐω 'MaxiStnoji και τ«5 τα ^ea <^iu- 
y>v]cu, χα.) Τ8ζ ^Ζΰζβζ xg^^lw-ai; &/.'?{ ιτ^ωχό-π/,ζ^ χα.] 
Τ8ί ^Qn βχσιΧιχοΐί ίγχ\•/}μα,σι 'Cr^>'-e^p>)to'ra,i. x^ 
τ^ταν (ζίτι^ίί ^ζ^'}^α.φ(ί.ί ύί τε Αηλον , κχι Αίλ- 
φαζ, i~iJai y μόνον τίοι ασφαλαχν τΰίς ■i{cf.'{gi'7rDf9^o- 

'ίχα.τφ' ί-ρυγί. τταρέλιισϊ Js Τ85 ci ΛύτίΓ τ^ Μα- 
Χ-ίΛ^ν τ βχσι\ί)(Χίν ο^ίίΜμχΊΟίν• ίφαι^α h και Tsi 
cV Tcus (ΡυλχχΛλί lyv-ixXtiqximi fTn βχσιλίχααί 
αΙτ'ιΜζ. TW-tJTJX. S'e 'Tnwix.i , ' -^tcAAxjus μβia)ζoSb- 
VMi xx\uLc eA7ri(Jki 'xl^sraieix.cuiOq ττασι tbis £Μ)|σι;' 
Οί• αυΓ^'' iTfcpcun S'c και χτ;^ τΖ«/ Ιν τηΚίμω /τ^τζβ- 
ςιχσ'ίχν το ΤίΤί βχσιλίΐχί Λ^Ίαμα, χ^τα. τε ψ τΐω 
Όαφίηιχν Ιω iJtavos , και 'Ζϋζβί ■τΐχστχ.ν σίύμαίιχίω 
^iixv tUii lilg^^iivaaotv Hi τ '7Τζ^')'μχίίχον τςότην 
thJ-iT^' χχτΛ Ίΐ τ ίτηφοίσιν ΰχιν 'ύ^σχυηον, χχι 
τΐ^ζ,^ν Csx oLvnxim tjTs ηλ-ιχιοζ. ΙνηφίυγΙ h χχι τ 
Tmlt/ixluj χσίλγαχν, τ^ν τί <ΖΒζβί τχζ γαυοαχοίζ, 
και τΐω 'Zjfei τ«5 ttOtVS. και τα ^ /Ζΰζβοιμιχ χυ- 
tS ΊΖιίχυτΙίυ \γι ^^Jif^v. 

ΓΙίρατύζ. ύτ@« amXi λογ^^^ίττανω rZio Γοργό- 
να, '67^>ψ!>•ψ^ eouTDi' έ/5 το μη οςβ,^τ^ τμ τ» «,- 

Πίρσίυζ Μακίί^ΐ'. * Οττ Tlipazus χνχ^χρροίν ilhi 
χοίτ o\iy>v fi tIw (pvylui, Ναιαν και 'AvJ)>QviyjiV} 
isi ίτη TOv ■Α3-^'ττίΊ\^'τμοΊ TV ^'^μχΊαν και τον 
βμ'ττργισμον T/J νιων ί'7C^'7toμφ^, 'ζιτζ,ίτηιγισιχ.ζ αυτώ 
χχ\ τχζ νχΖί, και τα ^ν\μχ[χ., σανίςοζ^ζ yiyv^i- 
ν@^ xi%pS φόβΰ και ίτίξοίί ΙζχίγίλΑαν, α,τΐίχΐΐΐ- 
\νι αή•ίμί<^;. και "^^m Tnh tv%i 6κ, ^αβ'^/Βολίϊί ω- 
/Λοί και in-^^pris ts χτιανίοζ iymlOj και ydiv υ^ϋζ, u- 
τε ίΰ2αλ.'ν οΐ 'ίτι y\r ' αλλ' 'οίι 'τη^χνάιττί]©' Ιζ ίυ- 
βαλιχν, χχι \QYi<JVLrQui h^ios , και ίύτΌλμότΌίΙ^ 
Ιί μχ-^ζ,'όσα, γί μτη σφχλλοιίο ίί a.TreigiOc, αή-ρόαΐζ 
τοτε και 'ίϊί^^^λοτωί 65 Sii\iMi και αλο>ΐ9ΐ'αΐ' ετρ^- 
Trejo, και itt^us και ίυμίτα,^ίίφ' α,φνω και σχοαο5 
«5 -ττάνίας gyevejo , ■^■^/iSjjy]} χύτον Όιλύττίΐν ττίζ 
τύχΛί, ♦ 'ό-ζίψ \<η τΓολΑΰί ι'ΛΤν Μ'^βολϊίζ tzs^ji^smi 
α,λογ^ιτίρβί γζνο/^αζ Ιοωταν. f Ή τ5 Πιρσίαζ 
ναωί τχ ΤΈ άλλα Ιζ/]<ηί}(ίο μίγχλοψυως, χχ\ τ- tlpi- 
σιαν ^7n Λκα 'e^ ςοί^;» ei^e 'TiTmyjjidjl/lui. 

'Ω. ύΐύμ άίί» και ν\ίρσιφόν>^,ί, 
'Ω. χ^όη Έρμ>ι, και -ττϋΤνι Άζ^, 

"Σίμνχ^ τ ΈζΑηΰα, 

Α'ι Τ8ί ά5^κ£ι)5 Βή,σκονΊχζ °ς^τ^, 

Ελ5έτ', 2^/ΐξατί 7ra.75>o5 

ΦοΜΐ' yijOiTiga . 

nepcijaj. 'ϊίτπι Πίρσίύ>$- 

Ι Πο»»'κ.5 ψί-ηί,^^κϋο H^xdi Ιλ-:τ{^α -^^,] Legcndum eft, 

!H»Bi Τί ^iTiwg^iiMW», χ;κλ. Ιλπ. i:rihiKW,, &c. 

1 'Οτι nifiiii u,a%.ff.\ Fraginciituni hoc Cafaubonus Polybio 
tnbmf fed male. Ell cnim Appiani, ut patet ex Excerptis α Va- 
leho edxtis, pag. j-iji, ' Π Ε ΙΟΙ 

lHanis .imicitia) cunfcitim Gra:cos fibi omiii- 
bus modis conciliare cocpic. Nam quotquot 
xris alieni caufa aut judicio condcmnati ib- 
lum veiterantj quiquc ob majcilatis cnmina 
Macedoniam cxccllcranr, univcribs inMace- 
doniam rcvocavit, cdiitjs in inlula Dclo ac 
Delphis [& in tcmplo Mmcrvx Ironk-c] pa- 
lam propoiitis•. quibus non niodo impuni- 
ratem, lcd ctiam bonorum omnium rcllitu• 
tionem cum iru6tibus,ab eo temporc,exqua 
quifque exulavcrac, poitliminio redeuntibiig 
concedebac. Univcrfis pnrtcrea Macedoni- 
bus fiicalia debita rcmifir, cundtofque ob fu- 
rpicionem aut crimcn majcrtaris vindos, cu- 
ftodia liberavit His gcihs cum miilcorurTi 
animos arrexiflct, pra:claram umnibus Grx- 
cis fpem in ic oilendcbau: quinetiam in re^ 
liquo vitx apparatu regiam dignitatem pra:- 
ferebac. Nam & Ipecicerarhoncda, &cor- 
pore ad omne opus bcUo & pacc obeundiim 
validoj atque in vultu lupercilium & digni- 
tas non incongrua :rrati cjus adcrat. Vira- 
verac etiam patcrnam in muUcres atquc in 
conviviis intempcrantiam. Ac Pcrlei qui- 
dcm principarus hujufmodicxordium habuit. 
Πίξηυζ. Hic liafta falcaca Gorgonem fuftu- 
lir, Orci galea, nc confpiceretur, k abicon- 
dens. 

negffilii. Pcrfcus Macedo. Perfeus, ciim 
paulatim pofl: fugam animum recepiiret, Ni- 
ciam & Andronicum, quos ad pecuniam in 
rnarc demcrgcndam & incendendas naves 
miferacfervatis fibi navibus & pecunia,con- 
fcios tam fcedi pavoris rem in vulgus cdi- 
turos efle exiftimans, nefarie occidit •, atque 
exinde crudelis m cundos ac formidabilis lu- 
bica mutationeevafit, nec dcincepsquicquam 
fanx mentis ac prudentL^ in cofuic: fcdqui 
prius ad pcrfuadendum aptinimus, folcrs in 
excogitando, ac, nifi cum impcritialaberetur, 
fortiilimus in pugna fuiflTer, tum rcpence ad 
ignaviam &c imprudentiam dcflexit, prcEcepf- 
q[ue ac mutabilis & in omncs fcxvus exiti- 
tir, jam defcrentc eum fortuna •, quemadmo- 
dum ufu venire videmus, m rebus in deteri- 
us ruentibus homincs ferc priftina pruden- 
tia fua cxcidanc. -f Perfei navis tum aliis 
ornamentis inilrufta erat, tum etiam icdecim 
remorum ordincs habebat. 

Πίξηφόν>}. Proferpina. Dca inferna. Eleflra 
[apud Sophoclcm] inquir: Ο domits Orcio' 
Proferphw ! Ο inferne Mercuri-, & veneran- 
d£ Τ>ΐΐα•> 'venerand^que Furi£ , qu£ injufie 
morientes videtist ύ' eos-, qui alienos le^fos a- 
dulterio folluunt \ Vemte•, & vindicate patris 
noflri cadem. neg^TJOi. Perfida;, iivc, Perfei pofteri. 

•t, Ά»' ό'η] In Excerptis modo laudatis redlius ilegitur, «*»'[». 
4. "02Tf J Valefius ret>e rclchbit, eiavif. 
5• Πί^βϊ^β'νί)] Vide infra v. Φίξαίφίιιιι. "^ 

6 Ήλί'χτί» ^uoij Apud Soptioclem Eleclra, pag. 8f< ut Portu9 
moniiit. Ibi aui^m locus hic plcnior lcgitur, 

Ν 3 Πί^σπί. Ι02 Π Ε 

Περσικοί * i>i5. ό aXiV-rap , :4^ τΐί^λοφν, t, 
Ό'τζ ΤΛ ττίλυτιλίϊ -ττάνΐχ, οΓδ ό βΛσίλώζ Ιχρ^τΌ, Ι- 
χ,ΛλίϊτΌ ΠίρσικΛ. μ\ μΐω ^g^ 'Ad/«Ji<paH chi 
*ίίωί ψίζ Πέρσιχ.οί• 

Πέρσί?. ονο/ΛΑ ΤώτΤΗ. 
Πίσνι. αύ'^-υττότακ.'ιοί'. 
Πεστι/^α. 'ίΆωμ'Λ., 

-τ^Λ Αίαντίί'ί φ^ισιν, ο-π εαυτοί' ξίίρΊ ii=%pWIo. 

hov. xcl) τι'ίκτΐ'ρίί, οι το SipμΛ τίΜθ)ί]ί5. 
neaxoVVA• '2*^^^ Ήροί^τώ), o-^la/tVa. 

riecvrBi.'* κ.υ/2»5. κα,Ι -ττίοοτοι, -ψίίιροι, φ^' Ήρο- 
J^Tn), h οΤζ ί'ττΜ.ζον. 

λο)', 'τήλνιμΛ Ιξ Ifd 'τηΧ'ή^ίν. 

' Σοι τ '7nM'jii\cL ά\ th^inn Τζίχζ Λμνΰ, 
Έρμα., Κα,ΤΛιτϊληδ Ι^ίμα,σίΛ ττεταλοί'. 

at<ty ^^xoLσμί)ιcι. M-ilS τητΛλω, 

Πέτα,σ®-. ϊΐ^φ' υφά.σμΛίφ'. ^ Έτηρμ-^Λνιταν 
Αζ^γχνΙι ταΓ νομοΒίΤΥ} τ Ά^ψΛίαί τΐίτίσία τιΚύο- 
γας, κ,α» ^-mvoi, ωζ "^^ΜΊνϋγϋνα^ ώ TcS ^ΐΛτςω. 

Πίτα,υζ^.^ Tiyva. 'Bai2e>t@-• 

Ό <j' cv- Treletuga «Aot/yoi' ΰ'τα βο'^στχ,ί• 

Τοι» αψιαμυΰ» θυοαί /λ€. 

neTW-ugoy. '°πα>ΐί. " iSaS©". σανίί. οΓοι» •η'έτίΙΛί'. 
iiir^ji το evi^iv e/ oajTcS τλ τιίΐίίγχ. 

ΥΙίτιαιν. -TTuAis Βοίωτίοί^. 
ΠίΤΕιϊο" ^Μο'ί•] τδΠίΤΕΟ) -Trcas- 

Ι ΆβΛ^φχ'»!)? ΝίΐίίλίΜς] Pag. 151. (67• Ed. BaC Ρ.) ubi lcgitur 
•^vyi.vn ; uii ctiaii] hic iegeadum eft. 

1 η'ί^ίπχος «f «< .'Ariftophanes.-iwiai.p. J-74.C596. EJ. Baf! P.J 

Scholiada: nsfinicii' ό^κι•. τκ τηλυηλ» τταν^, «.'< (Λο'»ί^ /3ί6Λλίί/< ί- 

>£ΐ)7ϊ, ί«£(ΛίΓτι ΠίξίΙχΜ. (? >ϊ» CS» ι'ίΐ/*{ 71? efn? Πίξηκός. τινίς <)« τ 

?» # » ν -Λ / 

«AfxTftiovo.. 01 Λ, Τ τκβ. 

J ng^i •»"»^' »Ά«λί %»αα^μ,α) zrtT.I Senarius hic eHSophoclis in 
Ajact, pag. 5-9. ut Porius inonuit. 

4 Πίκ-κς. xufes] Vide omnino SJlmaiium ad Flavii Vopifci 
Vroculum. 

f Σοι ?- ?πλ)ΐ5«»>* "^' "'^1 Difticbum hoc decerptum eft ex Epi- 
grainrnJtcThcodori,quod ex Anthologia inedita integrum alibi cum 
Leftore communicamus. l'ro πίταλ» autcm hic apud Suidam 
fcribcnJum ell πίταην, ut re£le lcgitur in codicc MS. modo di- 
olsc Antliologi.r. 

6 "i^^jiTii yiffii τηΐίηι; /3βΛ λ.] Fragmentum hoc ampliari poteft 
sx iplb Suida lu()ra v. 'Α»τ7^ιχκ>'τΐ5. 

7 'iTnffi-^Uniit AjjnjjiTT TrJ n[tt.] Vide fupra v. άζ^καψ , ubi Π Ε 

ηίξση. Perfes, Afcr;sus,poetaEpicuSjMe- 
fiodi pocta: fracer. 

Πίζοιχοΐ. Periicas. Sic vocantur arbores qua:- 
dam. Eil icem calccamenti muliebris genus. 
Ariftophanes Niibibus : 'Deinde refrtgerato 
\^pilic'i\ adhaferiint calcei. 

Πέ§σίκο5 ogwi. Perilca avis. [Sic dicitur] gallus 
gallinaceus, proptcr crillam. Vel,quiaomnia 
prcciofa & iumptuofa, quibus Rex [Perfa- 
runi] utebatur, vocabantur Perfica. Apud A- 
riilophanem tamen fignificatione coramuni 
wzc pcculiari quxvis avis Perfica fic dicicur. 

negjis. Perfis. Loci nomen. 

Πέσ>). Cecideric. 

Πίσιιμο.. Cafus. Lapfus. [Sopbocles:] In 
enfem /junc letiferum tncubtitt , & fic periit. 
De Ajace hasc dicit [Tragicus,] quod is fe 
ipfum gladio inrerfeciflet. 

neayivaV]©-. Peninuntis. Urbis [itadiftx.^ 

Πέσκ@-. Idem quodTTi^©-. Vellus. Pellis. 
Et ne^TTigii, qui pellcm vellunc. 

ΠβΛχΟΑ<.ν«... Apud Herodotum fignificat, 
aiTata, [vel co£ba ] 

Πί£λ3-8ί. Tefleras• Et ττέοογοι} calculi apud 
Herodotumj quibus ludebatur. 

Πίτα'λοΐί. FoHis. Ec in Epigrammate^W- 
λον, pilcus cx lana coa£lili faclus. Tibi, Mer- 
cnrii pileum hunc ex lana ngtii coaBa ό" bem 
carminata faStnmfufpcmiit Calliteles. 

Πίταλα. Folio. Omnes habentes craffa te- 
gtimenta-, ex corio albornm boum fa^ay & fo^ 
lio hedtra finiilia. 

ΠίτΜ.σ@-. Petafus. Galerus. In T>raconem 
Athenienfmm Legijlatorem plures petafos ύ" 
vefles conjecerunti adeo tit in theatro fujfoca- 
retur. 

ritmu^. Perticx. Tigna. Babrius :///(? i/i"- 
ro α pertica clare vociferans dixit : Unde cog- 
nofces , quantum \temporis fpatiiirn^ ad au- 
roram ujque fnperfiti fi me horarum ntintium 
maSiaveris. 

Πίττχ,υζον. Laquevis, vel decipulum. Pcrti- 
ca. Tabula. Qiiall dicas ττΕτϊυΛν, quod gal- 
linas in ea dormiant. Α TreTEivi, & iuL•). 

Πέτίάν. Peteon. Urbs Bceotia:. 

Πέτΐαο υιο'δ. Fibiis Petci. 

n.^&:>\. [Alea ludir. Teflcris ludic] Cal- 

fr.igmentum lioc auftius legitur. 

8 riiTOuyt J Sic relcripli auvftoritatc MSti Parif. A. Priores 
cnim Editt. & rcliqui MSS. habtnt mmS^: quod leries literaruin 
rcipuit. 

^ Tiyn»] Sic etiam habcnt Editt. Bafil. & Gencv. itemquc He. 
fychius & Phivorinus. At in MStis Parif. nec non in Editt. Me^ 
diolaii. & Ald. lcgitur βίγι», quod cuiruptum eft. 

10 Ua.y^i] Vide iiitra v. Σ»α*Λίλ))5ρ«• 

1 1 Βα'^ί J An lic^tt ? iit amiciilimus VAfllus fufpicitur. 

1 2 Πίτταο 'uiii] Ad liipplcndum loci hiijus Icnliim addidi , ίΐο';. 
Refpcxit cnim Suidas ad iocum illuni Homi;ri 11. B. v.j-j-i. 

15 Μί'ίφίς4] liueprctatio h.vc manca ell. Addi enim falcem 
dcbebat, •ψ?ιρβί : uc is lit Ις-ηΓυί, (jiicm in vcrlioiic exprefTimus. 
Qui enim alea liniiint, calculos non ioium ponunt, fed ctiam po. 
iitos inteidiini icducunr 8c rcvocant: quod Grammaticus noftef 
/w<i§tipif «> ij/ii^e» ; at alii rcdlius, (AtStTi^i.a/ vcl atajit^ ψϊ?"» ψ- 
pcllant. Vide Haipocrationcm v. 'Avajii3^, Sc ibi intcrprctcs; i- 
ti-mque Salmaliutn ad Flavii Vo^iki Pruciilu^. , ^ π Ε Π Ε 103 

χ.υβάιν. χχ]Ό J^ctTTiTiis, Ό tirac/Joay -? ^λίίαζ. Ό το culum reducit, vel rcvocac. .Α ττί-Ηοί, calcu- lus, vel tcflera. Et J^cLvnTViy fervus fugiti- 
vus : a JVai', facere, & ττίτΐί^^ fugere : quafi 
dicas, qui laborem fugic• 

ni'i]&jycn. Alea ludunc. Teflcris ludunt. Et 
Trt-ile/ctis, aleis, vcl lufibus tcirerarum. Et τιέΊ- 
TDs, tcflera, vel calculus. 

Πί%ογ, & τΐίίφίν. Volatilc. Volucre. 

Πέττιλον. Folium. [Poetice, pro τηττίλοί.] 

Πέτιλι®-. Petilius. Nomen proprium. 

rie-nTo/. Petitum. Poftulatum. Siipra harc 
vox mendofe fcripta eftperoa diphthongum, Tm.iTiTov. ΠίτΙβί/βσΐ. τπί,υλίζβσ:. και 'τητίίΐοαί , 'TtauhcCs, 
' Λυλοΐί. και -ττί-τίοί, Όμοίωί. 

Πίτανοϊ, και ττίίίίΐνάν. 
ΠΐΠίλον. το <ρΰλλον. 
Πετιλί©-. ονομχ ^.ίι^Αον. 

Τίί'^βαχχ.. •^■mTmhdOL. και 'Xi'T\f}mVj 'ίίξτοτπαΰσι. 

«ogTO^ ('ego^' 77V£5 Hywegai tS μΐωΐί ΙνομΙζονΊα ' kjnrm P^l^.'^' Prxter Jordinaria] feftallies quidam 

r^ ~ . '^ , / r 'nts! •A_^^ cuiufque meniis Atlienis Diis quibuidam di- 

.^ ^ , ,, ^ - πί^\> ν,/,/ catierant: uc dies pnmus & ieptiraus, A- 

-ητΆρτιι,^Ερμ^ ^oγL•y,, Θησιι. Πέτ]ο< <)ί, τλ'^ο- poUinij quartus, Mercurio > oaravus, The- 

λίΛ, oV οΓί ττχ,υλί^^Βίπ. feo. Πέτίοΐ vero funt calculi, vel teflerx, qut- 

♦KrtAav TTeTicQu/, TT^^eas ^cstAijs το'Λ. bus ludicur. f Si volare tefomnies) idfelicis 

rerum fuccejjiis ittdicium eji. 

Πέ7ο^(/@-. <I)epOA<V®*• neToVV©". Volans. 

rieToOT^i?/ AiyuVit©-, φιλό(Π)φ@-. Κα")-* κα] Πέτοσι^ίί• Petofiris , T^gyptius, Philofo- 

"£Mn^ei καΐ AiVJTrlto» t^ -zfd Θίων ^ίτχξχϊΊο phus. [Scripfit librum , quo docuic,] qua 

'a^Aoyai. '£κ ¥ -".p^v β^βλ/... ic..Aov^z.W. v*) ^^^.'0"^ Gr^ci & yEgyptii Deorum cultum ne-fleaw.. Pinfens panem. EtTriTJacn, pin• 
funt. Ariftophancs : [^'P/acenta'] quarto dte I , , r / inltituendum elic prxcepcnnt. Alrrolugica 

L-^^j-Tfmnii ,jiJcrvn,Mv ^^ facfis libris. [excerpra.j De rayftcriis JE- 

gyptiorum. 

ΠίτξΛ ■Hs^i^. Saxo infidens , fpem bonam 
habeto. 

rielgctta. Petra:a. Nomen urbis. Ec Petra? 
urbs Palicitina:. 

ne]g>j<ib'i'. Petrarum inftar. Lapidum in mo- 
rem. 

Πί]§)ίβοσ•α. Saxofa. Lapidoia. Profunda. 
rielgoCoAo)'. Balifta. Vis baliftx, qualis ixi "0^ r 7iaj3 Αίγ^ττΆοίζ μυςτ^/ιων 

Πέ](^(α. ofo^ttx 'ττόλίοίζ. και ΠίΤζβΐ. , -ττο'λΐί tjTs 
Παλ2α?ιν>ΐί. 

Πέ^>)6ΛΓα. -ττετξΌΐιίνΐί. iSa^eia. Ι τξΌ^όλΗ, Τ8 jq:^ τία) ':πλίορκίαν''•τ:ί'5Ί8<ίΌάαί λΙ^ο obfidione Jotapatae a Vefpafiano adhibeba- 

ΟύεσττΕσιαν», -roiih -ns ii^. ';ϊλ»>ί1ί >«'p -πί ύτιτ* tur , hujufmodi fuit. In muro cuidam ex 

, ^^ V \ .^/ .ΒΡ./» ι•\ - ^ ' illis, qui circa oiephum erant, laxo percuflo 

αυτά τ τηη tov ΙαιστιττΌν ΤΡ -Tfe^t το τϊΐν®^ α- ^ ira-r j»*/ij• 

Λ, ^ " , ^ ^ , ' \ caput avulfum elt, ejufque ad tertium itadi- 

.©^ore^ τΐΑ^^^φχΧ'Μ^^ηπΛ^-τατζα^,χ'^ίΤο ^^ ^^j^^• ^^^^^ excuna calvaria. Interdiu 

y^cLwv "hTn τξίύύν ίσψΐ'/^^ήί^η gahm. ytwcaxoi te quoque mulieris prazgnantis, qux ex a^dibus 

μί5ί '^μίζ^γ ίγκύ^ν®- 7Γλ>?>ίίσ>ΐ5 τία) >α?ΐ'(^, modo prodieraf, ucero tranfverberaro, foe- 

.Ώ£^>ίί. ίέ ^έο;/ ε£ οι';.ία4, εςέ'στίσί^ έφ' «^?αΛον Ta tus ad dimidium ftadium cxcuOus eft. Tanra 

η 'J/x^ '. 1 -^ ' ^s >Ά„ 0' r^r S,, 'η erat vis faxi. Tormcntorum igitur terribilis 

/ ^ / ^ ''-'.^ _9ΡΛ t>^ Λ ^ ci' erat ftndor, & miirihum Itrepitus. 

yxmv φοβίρω-ηξφ' ο ροιζ®", ΤΡ όί l6x?^oj^cu}/ 

ίίυ Ό ■^όφφ'. 

ΠίΤζΌοα-α. πισφ' Κιλικία• ΠίΤξοο<Γχ. Petroila. Infula Cllicix. 

Πέτς•©-' Ό pxiTOp, Ό και Μχοί??®"^ 'ί*' iV^ixoi. rieTg®-. Petrus orator, qui & Magiiler, & 

'ο^^^σβ^τιυίίίΧοσρόίω ςαλέΐ?, '>άλα Ιμβίλ^/ΐζ η hiftoricus. Hic legatus ad Chofroen ηιιΠ1ΐ5? I Αΰλοΐς] Male. Scribendum enim efl: m?Ait<i,vel τκ^λΛ»?. He- 
fychius: Πί•τ?£ΐ'ί«?, χύζοίζ, ro'feAa<5 w,iAx«7i. Confer Noftrumin- 
Ira V. ΤαΐΑίί. 

1 ΆβΛίΐι^^'.ίΐίΙ F/««, pag• 107• (r^- Ed. Baf. P.) Vide etiani 
fupra V. Π»^πΐΛρ•%!ν, ubi eadem leguntur. 

ς Τ»/3ολι«] C im Porto legere malini, ■η.ζλία. Sic enim Grx- 
ci recentiores teffitas vocabant. Vide Salmafmm ad Flavii Vopirci 
Proatlum, pag. 74'• Edir. Hack. 

4 ΚαλΌϊ ττίτί^, wf.] Eft verfus ad fomniorum interpretationem 
pcrtinens, qui legitur apud Aftrampfychum. 

)- Πί-η'ιπ&ίς] Petolu-is hiijus mentionem faciunt.JaliusFirmicus 

lib. VI 1 1 . cap. V. iteinque in Prsfat. librorum 1 1 1 . & i v. Juvenalis Satyr. 

VI. Lucilliiis in Epigramraace Anthol. lib.ii.cap.vi.Plinius.&alii. 

6 Jltitx K«9to>•] Senarius hic onirocriticus legitur etiam apud Ailrampfychum & Niccphorura. 

7 ΠίτξΊίίολο»] Potius, τηι^οζόλο», cum accentu in penukima. 
Dicitur vero etiam ιπ'τξί,ζόλ®^: lubincelligendo nimirum vocern 
fA)jjoi>«. Vide Lipfium in Poliorcet. lib.Jii.Dial.iii. Totum auterat 
hunc locuni de balifta Suidas delcriplit ex Jolepho de Bello JrJ. 
lib. III. pag. 84f. ut Pearfonius refte obfcrvaverat. 

8 T«? 'I8<5W<«] Lege, i^ '{α'^-ττά-η,^. Apud Jofcphum ertim \oi 
co laudato de obfidionL- Jotapatje agitur. 

9 ntV©" ό piTOf , i >i, Mi><s5»®-j Hujus Petri Magiftri mentid 
fit apud Stephanum Byzantium v. 'AxoVo) , 8c in Eclogis Legac. al? 
Hoefchdio editis, pag. ij-a. Edit. Paril'. Ια eundem exilac Epi» 
gramma Anthol. lib. rii. cap. xxx. 

10 Mce'A« £>?&<J»'« 71 yii r^A »«».] Vide fupra V. '£.atfi^J)>5< Ubl eadem legunturv W fl 104 Π Ε 

Πέ7ς>@^' ο Μΰίγοί, 'AAi^aLvJ^iloi jidp Ιώ 'Ε•3Τι- 

ΠέΤ^ @^. ζτφ• Ιω ετπ 'ΐΒΏΐΊΛν». ίφ^χσΈ ίί y-cn 
μίχίλ Μα7ί9ρ8 >ivec&t='/" 05 ' «-^' '^'^-^ψ-'^ξ^^ τ"»? 
βΛσίλίίζ x^OTrcas α.μν)-ν]'πίζ a.-TrUvc/j.i. 'Srfo.^' /A'J 
ΐ5>' Ztt!, κα! ώ)5 Jixtfw υβζ/ζζιν ti^s' κΛί'ίΤ'πςα]©- J'^ 
ΛτίΤΛ,νταϊ hJffCumDi, και ρυττ» αι^ρ» ατΐ^νο)? Λνα- 

ΠίΙκ5ίλί/^. (Ρξόημ©". 

Π5Ϊ/;(3(^, και (Ρ^ίμίνοΐζ νίβνι ΊφΛνιον ο^Όν. 
και τΐΆροίμΙχ• ^ ΓίίύχΜί τρότιην. Ιτη ΤΡ 7m.mXiJu.^ 

βΑΛ^ΌΙ/. 

ΠίΙζ.6λαΐ!7Τ5. ονομΛ -πολίαζ. 

Π&ϋκ»6ν^. 

Πέυσνί. cLvu Ty, igfflTTioTJi, μα^^ησ^;, α.χασ{ζ. κα» 

Πίφ^σμίνον- ttpi\fj§iJO\/. h 'π:ίφανίρω/ί3/^ον. 
Π'ίφΛσμίνφ^.^ αντί y, yiyimuS/j^'. Ανχ.βργφ'. 
ΑυσΙοζ Si ' τΤίφασμίναζ olvL• V φχηραζ λίγ{. 

Τϊίφχσμίνβ. <J)avep8 yiw/J^n. Ώ^φ^ισμim. ^iihjud^ai. 

riecpiiffiTaj. kvcapiJyiaiTo^. Πέ^ΐέΐΛίσΕτα^ <5'2j <J)et'- 
σϊΤα(. 

Π6(ρο/2οι'α1ο. 

riiipovjjiui'. Ιφαι^σι- 

Πίφορυγ/υδ^ον. χί)[β(-λΐ)μμ>ίκν. " ΔιοοταχΛ τίίξόρ- 
γψϊ "ΠΌλλ-ω -τίίφορυ-γ/^ον α,φρω. 

Ώίφά>ζβίί<^. -Tretpavspa^• ^'^ρΟ• 
Πεφ^ίΚίί• "^ τ-ν Φί^ΛΓώ), Φο/Ββ^, Λ'Λ()(5ί, 
XfeiXiS. 

Ι 'Έρ^αψι» t^&uif] ^^ i''s hiftoriis fraginenta quaedam hodie 
adhuc fuperfunt, qux cum reliquis Legationum Eclogis ab Hce- 
fchelio edita funt. 

ι Πίτ?®-<; Mojfos] Deeo vide Euagrium lib. iti. cap. xii. 2c 
feqq. 

3 *Ος «t» Kit9>i(*i(y» TBs /SsiinA.] Hkc, & qux fequuntur ufque 
ad finem articuli, iunt verba Procopii Hiflor. Arc. cap. xxiv. 

4. πίτ?®" B«fin'i*>!5^ Dc eo vide modo laudatum Procopium 
Hifior. Arc. cap. xxi i. 

f Π<Λ>ι'»] Vide de hac vocc Valefium ad Ammian. Marcell• 
pag. 68. 

6 A» /\,' aira) ί ψί>/φ' fAJ Diftichum hoc cft par» Epigram- Π Ε 

fingulari gravitate & eloquentia, qua ih dl- 
ccndo utebatur, fcroces & fuperbos barba- 
rorum animos mitigavit. Scripfic Hillorus. 
Item, de Statu Reipublicas. 

nsTg:^£iMo>f Petrus Mongus, AlexandricC 
quidem Epifcopus fuic, fcd fcrvidus ha'reti- 
cus. Euphemius vero Patnarcha oithodo- 
xam fidem magno ίl•udio defendic. 

Πέτ§@-. Petrus. Hic fub Juftiniano vixit» 
& ad Magiftri digmtatem tandem evedus 
eft, innumeris furtis a^rarium quotidiedepe- 
culans. Nam mitis ille quidem eratj & ab 
infolentia maxime alienusj fed omniuni ho- 
minum furacilHmus &: fordidifllmus. 

rieTg©- Bci^a. Petrus Barfymss. Quxre in 
voce Δίξιοί. 

ΠίΙθΖαί. Explorator. Curiofus. 

Υΐ9υιι.ΛχΊμΜ. Prudens. 

n^^. Faces. Ύχάχ. [In Epigrammate :1 
Eadem "vero faces & lucem juxta thalamum 
prabebant > O" mortua ad Inferos oflendebant 
'viam. Et proverbium : More picea. Dici- 
tur de illis, qui funditus pereunt. Picea e- 
nim exciia nunquam repullulat. 

Yl^rjiKaLiM. Peucelautis. Nomen urbis. 
Υ\&^ΰ\νΐΊΌ.. Piceis abundantem. 

Πίΐ'σνι. Intcrrogabis, Difces. Audics. Ec 
^τί&ύσπμ^^. Scifcicabor. Interrogabo. 

Πί?>ασ/Λ^3ν. Didum. Velj manifeftatum. 

Πέίρασ^'@^. Fa£lus. Lycurgus. Lyfias 
vero τΐίφα,σι^ωζ dixit pro φαι/ίξΐ^} i• e. palam» 
manifefte. 

Υ1ίφα.σβί]ϋ. Poftquam apparuerit. Poft- 
quam in confpedum addudus fuerit. Ψοβ- 
quam vero in confpeSimn tuum venerit^ quid 
efl-, quod velis ? 

YlifviaMYJi^. Fefellit. Decepit. 

ΪΙίφιισ fjdiioi* Parcentes. Qui pepercerunt. 

ΠίφψίΜ. Apparuit. Manifeftatus eil. 

Πίφ'/Ότ^. Cxdetur. Interfieietur. At -ττΕίρ^- 
S^di^, parcet. 

ΠίφοζοίΛΤΌ. Timeant. 

Πίφό)ΐ?\χίΛ. Interfecit. Occidit. 

Πίφοξυγ/υ&^ύον. Iiiquinatum. Foedatum. Tc- 
£l:um. [In Epigrammate:] Bis quatuor or- 
gyas longtim•, multaque focdatiimfpuma. 

Πίφωξ^. Manifeftatus eft. Deprclicnfus efl•. 

ΠίφζΑΧΛ. Horreo. Timco. Metuo. Formi- 
do. Α verbo (Ρίλο^τω. matis, qdod integrum legitur Antholog. lib. 1 11. cap. xii. pag. 
316. 

7 Π(βχ)); i^imit^ Alias, τήτι©^ ^xL•• Vide nos fupra ad v. Δι• 

KMJ* 

8 ΤΙίφασ-βμ®^. cifn ?, jij?*.] Ex Harpocrationc. 

9 Tiipci<r/J)^u<i] Vidc intri v. Π^Αβλ. 

10 Π(φασ-(9^χ Ji, τ/ς vtiC ί <B&i.J Senarius hic legiturapudSu- 
phoclem C)eilil>. Tyrari. pag. 186. ut Pcarfonius obiervavcrac. 

1 1 ΔίΛταχι TiTfofy.] Hcxaraeter hic dccerptus eft ex Epigram- 
matc Antipatri in lcolopcndram, quod ex Anthologia incdita inte- 
grum publici juris tecimiis fupra v. "AjiPiii.Aayj». Uc autein ver- 
lui modulus fuus conilet, pro ?ni»i/ lcgcndum erit «witf, vel Γι- 
mi!c quid. 

Πίφ§3- π Ε 

Πίφρυγίί^α. ' τα Is τΐω ^ΐζ^ Μΐχτίιωό,υ^ιχ, 

Πίφυζότίζ. * j^iAiWTts. 

Πεφυζί. <Ρυσ^ Ιΐ7ίχρχ^\. και ίττείρυκ,ύίί, φι/σ^ υ- 
/ 

'ΤΤΧρ'^ν. 

'7r^φυpμίvφ' τ<^ λ.ίΙ)^ρω, έί Τ8ί £χθ§85 «ν^^• 

nt?>i'Ji.'><i'A<^oi. ^ 'ττίφυον/ϋθ^οί. φυ'ίΓίγξ ds, το C%- 
τοί λί7Γΐσμ<χ. "TV σκορό^ιν >) <ΡυσΙ!γί\. ίτνααζίν έ» 
και Taza eiV ΜίγαρίΟζ , * οη τπιΜα ayx>poS)i ίχ^• 
<η. 'τΐΐτιΚ^ισμίηι , "ara μα'^φοζ^ί TYJ τώ\ ίημον 

Κα)-' 01 Μίγκρΐϊί ai\jvdu,5 '7t^φmil•/ύμ'm\, 

Πέΐ'^-ανάνκ,ιι. ^ /λ$ /2ίαί 'τΐίή-ω. Ύ'7Π)λαι.μβΛΐ/αιν 
OiLcf, τ^^ταν ττΕΐ^αναγκία/ 'ΐζζβσα.^αν τοΐ5 Aobjtst- 
ίίοιί, Ti^ σνγ^^ξίίν ΤΌίζ υπτ Ολπαν '^lcL'i\ojuSjjoii, γ 
Πολλάί J^e 7^// yiwcayMv Τμ '7Τ6ΐ')"αΐ'άγκνι )tstTn>«.- 
γ£*. Βτ» 7^' ^ λάγιι®-. *|* Κα^ ίΐ,ξα τμ Θ6'ί]αλί- 
κΜ τΓϊΐ^αναγκ»), κτηΙ^ΐΛ^ τον ΛυΤοζ αυτ« «Γϊσττβτ^. 

niifm®^. %3-'^'^A''^i• 'τΤέΐθό/Λ'®^• 
Πέί')•». το %3:^'^ύ^(ύ. αίΙί.αΙί.κΜ. Πέί')-<{ ί^ί'ζ^ 
και QiSii• και, Άζ^ 'Τίά'^οβρ υμΛ; τοίί λόγ>α τν- 
-τΏΐί, "^ ίΤίξ(ύν hndi^Src; ΠίlJoμ^ ^ί ΛίικΜ. Άνα/- 
κοίΛον eiVof ijyv/iZa» Tret^eicQxt/ τΌΐζ ϊΐμίΤίξοι; ^nXiv- 
μα,σΐ. και, Yl^\.fί(^^ ΤΌίζ γιγβμίναίί υμαν. 

Ουκ 691 'τΐίλ'^αί iegoi» άλλο, -^ϊλνιν λογ0^. 
ΠέίΒ'ίύν. 'όνομα. ■KutAQv. και οΐΌ/^α ζω». 

Πίΐ3•οΤ. Πίι5οΤ τε υτια.'χ^^ίίΐίζ , καί τ αΤ (ΓόλβραΤ τ 
ρνίμίταν )[α!.'^<ίρχ'τιΐγκ^ίν%ζ, σuJU^•χjJίlpψά.^^ ο/ τΐΈροαω- 
3'>ϊνα( Τύ;/ f δΊί. Ί* 'ΑΛλα και 7rei5oT τξ!" '£λλ>]νικΜ Λ| 
|Wyo-;) \]γίγJμ1X(τμίΊ(^ ό Άμβρίχη^. 
Ϊ1ι[-)ΐ\ι. κτΐνιζέΐν. ξαι^ί»». 

ΠίΤνα. « di iViittia* τςΌφϊίί Όη^υμΙοί. :^^ ^φθο> 
γ». Πίννα ie, ό ιχθι/ί, Χ^/^ V ι. έ9ί «J^e vreTva, '£h- 
^υμίχ ξ)ΐ§δ καί 3αρμ», y ί^;^ ίί ψ'χ/»»• σια/2?ω- 
ΤΛ ψ ϊΐμαν dV^iVcTii τα σάμαυΛ 'ΐξ^ψί^ ^ Λυταν, 
οτα,ϊ i%tJM Κ9ί•1«Ρ7^ζ65&α/ και Tre^eiy καί g^o/^isy 
τα 'Ζΰζ^σα.'γΰφρχ. 
Πέΐνί). H •τΤίΐΐ'α. 
Π6ΐωλ>ΐ5. ό ττΌρ^χ. 

Πίϊζβί^ Ό Λλ@-, καΐ « άττάττί, και « Τέχΐ');. ο- 
ι ΤΙι<Ρςυγ/3/α. ΊΖί ti\ τίο) ;^ίιζ^ λιπτνιά/β^α χ,Ι^Ιιλ] Levit. χχηι. 
Ι4• Ώ>φξν[ι3/!κ χί^» ϋίχ i φ»γί&ί. Ad hunc locum Suidas rc- 
Jpexit. Confer etiam Noftruni intra v. Xiipsc. 
2 Πίφυζόττί ] Homerus II. Φ. v. 6. 

} Πίφνιπ^[α(9/ίοι. 7ηφυτ>!(3^αι. ψιΐίΐγζ ίι, ri ciir.] Ex Scholiafta 
Ariftophanis ad Adhariienf. pag. 396. (283• Ed. Baf, P.) 

Tom, IIL Π Ε ID5 

ne?>/)ov>)/4aito7j,ei'©-, Magnificc dc ie fentiens. 
Aninio elatus. Ule verocum fapius Jelici fuC' 
ceffu cum hojte conflixiffet-, ob fortitndinis fi- 
diiciam fpirittis ftimcre capit. 

Πίφρυγ,ώ/,χ Γ;^'4"='••] Rcccns frumentum & 
hordcum toftum, manuque comminutum. 

Πίφυζότΐί. Cum metu fugientes.Trepidutes. 

Πίφυχί. Natura comparatum eft. Ec τηφϋ- 
κωί, natura comparatus. 

Πίφυρ/^•^. Pollutus. Foedacus. I//e vero 
cadem adhuc fpiransy & crnore fadatuSi in ho- 
fies niit. 

ne;puCTi>jS)/^V='• Inflati. Φύσιγξ vero dicitur 
exterior alliorum cortcx , alias etiam <φυσί>{^ 
didlus. Et hoc igitur per jocuminMcgarcn- 
fes [Comicus] dixic, quod multa habercnc 
allia. Vel,repleti. Per tranilationcm du6lara 
ab utribus vel foUibus, qui vento inflantur. 
Vel, inflammatij tumentes. Ariftophancs : 
'Deinde Megarenfes dobre accenfi viciffim ra- 
fiunmt Afpafias•, meretrices duas. 

Π£•ψ^- Concoquet. Deliniet. Demulccbic 

neiSavayjui. Perluafio violenta, five, per- 
fuafio cuni necelTitate conjundla. Exiflimans 
fe Leucadios partim perfuafione-, partim vi ad- 
anBurnm effe•^ ut imperatis obtemperarent. '\ 
Multasautem mulieres parthn perJnafione,par- 
tim "vi adduxitt iit fibi morem gererent. Adeo 
libidinofiis erat. ■\ Et cejp. perjuafioni Thejfa- 
lica•) id e[t tali, quie cum necejjitate conjunUa 
efl^ dommumque ipfe meum occidi. 

nei5w@^. Obedicns. Obcempcrans. 

nei^-a. Perfuadeo. Fledo. Accufativo jun- 
gitur. Munera vel 1)eos fleBunt. Et, Αη ver- 
bis his perfuademini•, an vero alia requiretis ? 
ϊlti')■oμ3J{ vero, obtempero) pareo, dativo jun- 
gitur. Necejfarium ejfe diixi•, veflris confiliis 
obtemperare. Etj Obtemperate ducibus veflris. 

rieiS-a. Perfuafio. Perfuadendi vis. Suada, 
N.on efl Suad£ templum aliud•, quam oratio. 

Uii^oii. Pithon. Nomen proprium. Itenii 
nomen animalis. 

riei^oT. Perfuafione. Ab eo perfuafii verbif- 
que dolofis ctrcumventit ei flumen tranfire per- 
mifertmt. "^ §luin & in Siiada & eruditione 
Gr£ca exercitatus erat Ambrofms. 

Υϊάν^Ί. Pedere. Carminare. CiEdere. 

ΠίΓΐ'α. Per £1 diphthongum. Fames. h.x.itn- 
να, per I, pinna pifcis. Eft autem fames defi- 
derium licci & calidi » fed non fine frigido. 
Cum enim corpora noftra ex his conltent, 
iis ipfis etiam aluntur , cum alimenta confi- 
cercj & concoquere, & in fuccum & fangiii- 
nem vertere poirunt. 

Πίίϊίΐ. [lonice pro] 7re7i/a. Fames, 
Y\imXvi,i. Homo impudicus, CinsduSi 
ΠέΤζ^. Dolus. Fraus. Techna. Unde etiarrt 

4 "On ws»a «wogjiTi* ?;t;!ia7»] Vide fupra v. ΙΜγχζίνι Λ»'»^»*.• 
f 'ExKix.au/^ot] Vide infra v. Φι/ιπ^β. 
ό 'ΑβΛ^'ί'ΐ';] i-OCo ante laudato, 

7 Π«Γ25" i Λ'λ©', >ζ i «V.] Ex Scholiafta Sophoclis ad initiurri 
Ajaciii 106 Π Ε Π Ε 

5e» ^ ινί\ς^<Μ^^ οι' ^\ θάλλ^Λ'/ 5istxB/)^i. ' Π%- diai iunc piratiE, qui mare latrociniis infe- 

4 ^ccc) « /2λάβ,• ^'5 ev Act^av, Σοφοχλίί- ftant. nelg^ itenidamnum fignificat j ut apud 

' , ^^ .\ .^ - •ί'' '_ Sophoclcm in iJanae: Nen novt damnum 

Ov^ o,JU^ τίω ^^J^^^^h y3 z^<^m- ^J^^^ ^^^^j^.^^^ Sedpuero hoc mvente, pereo. 

TS ^caJss iW@- rab eyo) Λολλυ^^. j^^^ ^^^ ^W^.•] jV»?;;fr, ί/Ζν/ί-χ, tevideoim- 

* Άΐέ), Oiybc\yeci, oga cn minere occafioni hoflibus tuis damnum aliquod 

neT^v ή/ έχθραΐ' άρ•7τάσΛ| S^Jipai^aVcv• inferendi. Vel , femper te video operam 

TVrew iel opS σί τ ^«) τ Ιχ^φ^ σα βλίζψ -μ- dare, ut malum , quod inimici tibi parant, 

„ , ' / ^ ^7, ' ,a„ ~, τ»ύι1^υ \- occupes, & in ipibruni caput convertas. 

U-d:esf--'^bovTav τ ivJ^(£v i-Tn ΤΛζ ηΰζβνομα.ί,χα] Π^ξχ. Experientia. Periculum, Velitatio. 

^clrl 'tl^^p^S, h τοαί -χύ^ί. f'^^^ adpabulandum exenntibus, quod m ve- 

"^^ litationimis rem fehciter gererent. 

neig^i'. •?7cgeicw. oJtV. OuJ' υΏτ ά/γέλων κλ>ιθΒ(ί ne7gsM•. PiOfedionem. Viam. Iter. * * * 

■ » ^ ~ ~ * * 

rieipa^ei'/ Κ5<•ταρ;^'3^• ' Σχιττίων ό 'Ρω^οα®- Π ie9i^<jv.Tentare.Facere periculum. Expe- 

au^^βζλL• έ'^ί, '^ ^^« ^.e^C«^ '^ «^'^, ^^ έν. ήη SapwRomanus autonmmo rem non ten- 

, , , ' ./n_CL- ,~ ^„'r,c, -rl r,"s' tandam eje fuadebat^ ant fic tentandam^ ut 

^vrii Te.'^» reA®- Qn^.-M n, -^ejJ^-^-r^ ^ ^^^^-^^^ 4^^^ qnod mfntmfli. conens per- 

ίΐί 'tsdi 'f^" ^'^'^" ■^«'e^^.«"'; '^/^'^- ^ έ^σφα- ^^^^^_ ^^^^ ^^.^ adeimdem lapidem offende- 

hir 'ά,μα. J' ίυ)^Ία.φρόνγίΙο)ΐ yin<QnLj -ττΌίίΐ /laWeAtf?. ^^^ ^ periciilofiim effe-, & contempttii obno- 

^ xium prorfus reddere. 

Πέίςα^ ' To XoyBs '3^^ '^"^«<3"'='i '^^^^^'s^''• ''^* Π>;§αΐ'. Aliquem , vel aliquam de iliipro 

-Tcue^-i^m, -ra ^jtB^cq λόγ«5 "^'^-rvi. 'Qayjj^hr compellarc. De ftupro folicitare. Et ^ig=c- 

,^ \ ^ ' <* '^/fft- ^<-^Λ 'T.77;-r«'n-v^ Tw rffi- ^'^^<^Ί de ftupro follicitari. Harmodius autem 

Uu^y^. h Αρμο^^ψ^ ^o iwccpx^ τ« Π. ^^% J^ T^firatt filh ad ftuprum folU. 

ai^ir,, Ksc^^pe.^ rcS Aej<^y.mn. α./.ο.^ « λ^- ^^^^^^^^ ^^^ Artftogitoni declarat Verbum 

ξ,5 κΛ( το Λλλωί :4^'7t^iς^^^• '^Η'Ρ' Τ ''-'•^ex«5 ^oc eciam fignifiGat, quovis modo aliquid 

To ^Ώη^σ/3Λλλίΐν y^vcax,! 'ΖΣ^.ί -?■ α.φρο^Όίί. tentare. Proprie vero, [ut diximuSj] pudi- 

citiam mulieris folUcitare. 

Πίΐζ^τίοϊ. ΛΤ ^igay. ΠϋξΆ-Αον. Tentandum eft. 

ΠίΐΡθ^Ί^ν. ■Kot.Zcx.TnyU.qwv. J{j;^ θ-άλααταΐί λνι<?κΐ'. rieigAT&i'. Piratariim. Pra:donum. neigac e- 

^eT.«. ^' k(^, κα) ί ^ττάττ,, ^ i r^x^. '^ev "im rignjficac dolum, five fraudem, & tech- 

, η \ < ft.'x ^ ~ nam. Unde & prsdones dith lunt τηΐΡΛίουι. 

rieiecaeus- ovOi"•* ^ud/ov. καΙ ό λι /iw. και JiAivs^' Πίίξοϋ\6^ζ. Pir^eus. Nomen proprium por- 

Πίΐςοαί'ωί neigsaSi, και « Λίικ'κ, ΠϋξΜίί. και νί- tUS. Declinatur ΠίΐξΛΛείϋί, n.igaiSi, & in Daci- 

a^- iV T«V* ίΓλ^εν:^-:^ Ϊ O^^-^pSiy. κ«1 ζ^- vo, ne.gcaeZ Prius infula fuit:^ unde edam 

; , Λ\ < I ' p"c β ' ' nomen acepit, a verbo DJ^Tneav) i. e. trau- 

r\ T^^ τ .i.e/ocv c tJ E^r^ccgoi e.^. ^^^^^ ^^ ^^^ hiftoriam huc percinentcm in 

V. ΈμζΛξόζ ίίμι. 

Πίΐζβίσμοζ. Πϋξασμοζ. Tentatio. 

Uiipm. όνομα Tnij^Ts καλλφροΒ. ΠαξΙυ!>νι. Pirene. Nomen fontisclari Sc lim- 

Κϋϊ'ώ'"' '1-)^ vmAivi-nv ίύζάΐΌΐο Koei;^», pidi. [In Epigraratnate:] Laidem habeoy d- 

UiipytvyiS λίΐ/κων φαι^^οτίςβίν λι/2ά<5^ν. *ϊ^<'»ί' ^^^^^^ cmof^ Corinthi , Tirenes limpidis 

nitidiorem aqiiis. 

ΙΙιΐζ^• '^'τΐϋζ^. ^ημ>). ΠίίξΛ. Periculum. Experimentum. Tenta- 

mentum. 

Πίΐρηστί.ν. ^ιαμίίο, :^7rei£^v ίλα.βον. Πέίξ/σαν. Tentarunt. Explorarunt. Pericu- 

Tlw ^ Si χίίλΐ ^^α»ι 'ττύζ^οΌί.ν h ^ανίτω. lum feccrunt. Experti funt. Cratinm 'vero 

io ξίφοζ ίΐλ. ΑίαΛα μ^μίωοτη,- 59 ^λι ζως^^ρ munerum experti funt in morte. Nam enjis 

hxxjoc^ τ\ν.^μ[^Ί ί{(ρ5ίΛ συιίμ^,,. interfecit Ajacem fwentem^ & contra zona 

, \ , / ^ t , traxit HeSiorem α currti raptatum. 

nei6«v3cc.' το Ιτίανω -ros Λμά.ξ>ΐζ, iWo ώτί.%'^ Πύξίν^α. Sic Vucatur fuperior currus pars, I Utii^ ii ιζ i βλάζή] Ariilophanes Avibus, pag. e-tfn. 

— Eki(SY«>tm> swi τηίξκ. 

Scholiafta ibi -n ίττί τηίξ* exponit, i-rn βλάζ^. 

i ΑίίίΌΛοΓίΰ) ofwoisr.] Sophocles initio Ajacis. 

'At\ μ, ώ ■παΐ Αχξτίπ, Λ'Λ^ κα βϊ 
nirgjiV ΤΙ»' Ιχ^ρΰν ν,ξττάσζίΐ ^-fiJ^of. 

5 2«ΐ7Γί«» β •ρ*/*.] Fragmentum hoc Cafaubonus Polybio tii- 

4 Π£9^? -ί ui-ri, ^ζ^ξ{,] Cafaubonus ad Polybium pag. ifjR 
pro ^,e^C, legendum lufpicatur ^™„V.r.„ ut fubintdliga ur ■nn Aijsii ϋΒ&η,ότΓΤίϋ, vel ττκιΉν : quo pra:ter alios ufus eft Poly- 
bius in Excerpt. Lcgat. pag. i8<5. 

f nsff «»] Confer Noftrum fupra v. 'Em/gji. 

6 ©«κι/ΛΛί?] Lib. VI. cap. Liv. 

7 AcnT 'f;^ !»7)λ.] Anthol. lib. iii. cap. xiv. Epigr. vii. ut 
Portus etiam nionuit 

8 Ti» Λ ^e<» J^.] Anthol. lib. 1 1 1. cap. xiv. Epigr. xiv. ut 
itidem Portus obfervaverat. 

9 UuQ^tJu] Ufus cft hac voce Homerus II. fi. v. 1 90. ubi vide 
Scholiaftam. Eft autcm acculativus pluralis, a re<fto atie/i»J»r. 
Hefychius habet mie^f^i, genere mafciilino. Vide etiam infra v. 

r) π Ε 

Το ■ΜμΐζόβροΊ. 

ΪΙΐίφ. το '^^ήΐ-τΐας^μ ttcib^. Vlufcu is, το SH- 
βΑιζω, και z.ev7w. 

Το 'Xue^Sy. ^Άζ^ςοφύν^ Πλϋτω• Τΐζ Κο^Λΐ^ιαζ 
<Ρχσ\ν, onty ^V τΐί ΛυΤΛζ 'τηννιζ ττΗξων τόχνι, y^i Π Ε ΙΟ/ ιη quam imponitur oniis, fivc id, quodcur- 
ru vehicur. 

Πίφ. Tento. Pcriculum facio. Experior. 
At τηίξω, transfigo, pungo. 

Παφν. Dciluprolulicitans. De coitucorh- 
pellans. Ariftophanes 'P/^i<?.• Etmeretrices 
Corinthias ajunt , cim paupcr quis de coiiu , , y ~ -.\ in , .^ , eas compellavent-,ne mentem qiudem ad ipfum 

•^ Ύ ^ / \ , /0 ^^vertere. Lt 'τΐ^ψ.ση.ηίΊ-^ tentantium, icctan- 

-π-έΐ^σαντ&ν , και /ΛίτϊλθύκττΜν , '» "QkiTYiciwax^Am. tium, vcl operam dantium. Hoc aurem for- 

Ιθ)^γμχΙΐΤοί\ Si "s&Ts t5 -^aiga^ ττείξαι/ 'j5)' το ΐ3ζβσ- matumcft a vcrbo -τΕίοαν, quod fignificat} pu- 

/3aM<if yiii/aixl '©i.^* -? α(ρ§οί\'τ)ΐί. τ/;ο•:τμ δι» κί- dicitiam mulieris iolicitare. Figuratc igitur 

XP-:^ k ItA γιιυχιχίί. σ7lμcdvi S>,<wxylcci ^τν)^7ν i^'^"^"^ ^^^'. ^"^^» ^^ muliere verba faccret. 
' \ \,,/ a~ ' iiignihcare igitur vuk, I in comocdiis confcri- 

' ' ^ ^^ oendis j raro quoldam icopum atcingere, & 

paucos [in ea arte] ad iummam perfedionem evadere. 

rie.gwla. 'ΤίΐζβίζονίΛ ϋ/^- λόγαν. 

Π'ίί§αί, Πίίξύΰ. ονομχ κυ^ίΐν. κλύέ^) «^"^ At^oc^s. 
και 3•/ΐλυ::Λί, Πίΐξύί. 

riiiWyJV®^, Πέίί7ΐ^)ν@- καΐ ΆίΑςηίχμοΐ4, Ka^ei- 
pou@•, "^s^TD 'Ρο'ί». Κά^?ι/)@- 7^' itt^ ';7θλ(5 'POSs. 
και -πνέί |μ5/> αυτέ» Ευ,αόλτΤΒ τ« ttdijjtS σύ7;(;ροΐ'^ν 
και £gai,"Voi' iVigyt^• τ'ΐ'ίί «^^ ''•'^' Hcnoia '^tptcr^im- Πβίςαντα. Verbis tentantemj vel exploran- 
tem. 

Πίίξωί. Piros. Nomen proprium. Declina- 
tur Atricej Πύξω. Et foeminino genere, Πίΐ§Λ, 
[nomen mulieris.] 

nticnx.vJy:^•'. Pilander, Pifonis & Ariftasch- 
mx F. Camir;rus, exRhodo. Camirus cnim 
erat urbs Rhodi. Hunc quidam Eumolpi 
poetae aqualem &: amafium fuifle fcribunt : 
nonnullis etiam Hellodo eiim antiquiorem ξον. 01 S), ;(T;\ tIm \γ. Ιλυμ'τηχ^)^. τά-^βαιν. e^.ie fmfle tradentibus. Aliiveroeum ad Olymp, 

και α<Γϊλ(ρί«) Διόκλ6ΐαν. τπι-ι/ΛαΊα J'? αύτδ ' 'Hg^.- χχχιιι. rcferunt. Habuit & fororem Oio- 

κλίΐα, ev /2ιβλίοΐί β', 'h ie ta 'H^-^es5 ep>«• ev- cleam. Scripfic 'H(^>^eiav, live poema de re- 

3λ 'οτωτ^ 'Hejoc\iT Yo7va.Xo, 's^le^er^s. τα §\ bus ab Hercule geilis, librisduobus : inqui Λλλα τ 7Π!ΐ>ΐ(ΐία-7»ΐ' αύτ« roS^a ΛζαζέΤοΐ(, yi^Ofjdpx 
•Xjcn Te άλλαν, και ΆζΛ7ί(>>ί ? ':7ϊι)ιΤϊΤ. bus Herculi clavam primus attribiiic. Reli- 
qua vero ejus poemata adukerina putancur, 
utpote partim abaliis, partim ab Aniko poe- 
ta compofita. 

riiiWyJV©-. Pifander, Neftoris poeta: fili- ί^ί/ί, * '^ Λυκάων, ye^vai5 'Qn 'Αλΐζχν<Ρ^ϋ βχσιλίωί, us, Larandenfis, aut LyGaon, qui vix.t tem- 

τδ ΜχμχΙχ; vraijii, Ιτ^τι^'οί και χυτύζ. ί^ψ^ poribus Alcxandri Imperatoris, Mammai.-Efi- 

. / κ fs• '^7 t -^ ./cu '^J 5'u ~ lii: poeta Epicus & ipfe. Scnplit hiftonara 

!, ~ ' 5«^.^ .'?. < •/ Γ η τΖ vanam verfibus, quam infcnplit, Η§αικαί 

Θ^o■)^μm, ev ^i^Kwi «ξ- χ, αΜα καίαλογαοίνίν. 0„^«,cacq, i. e. De Heroum & Dearum nu- 

ptiisj libris fex conftantem. Item alia j oratione foluta. 

Π6ΐσάν</ν« hiXOTif®-. nuavjS^n ^ιχότίφ". Pifandro timidior. [A-* I Ώρβσ-ζύ.Άαν. amistr,'] Scribe, «Βΐ^ο-βοίΛβ» ifei mitissixf. Vide 
paulo ante v. Π^ξίν. 

ζ Άζ/.ψιφάίϊΐς ηχΐτα'] Pag. 1 6. (S- EJ. Baf. ρ.) Confer etiam 
Noftruni fupra v. ΈταΧξχ^ 

5 Ήζ^κλ'ία] Meminit hujus poematis AthenKus lib.xi.p.469. 

χλν,ί τ Ώ,κία*οιΐ3 lUoj fjiiS' φ>ι<πν Ήλι*, λαΌίΐι «Ί,' airct τιαξ' QxieuiS 
Ήία)£λί«. Ad idem Pifandii poema procul dubio refpexerunr, 
quamvis ejus exprelle mentionem non taciant, Pauianias in ^y- 
cadicis, pag. 4S8. (ubi Pifandii fententiam de Hercule & Stym- 
phaliis avibus retert: uti in CorimHiacis, pag. 15-6. docet, quid 
tradidcrit de fabula LernKaj Scholiafta Arillophanis ad Kubes 
pag. 185- ubi de balneis Herculanis agit: Stephanus Byzantiiis v. 
'AyijvpiTzt: ApoUodorus lib. 1. cap. viii. §. v. Scholiafta Apullonii 
Rhodii ad lib. i. v. 15-1. iipo. lib. n. v. 98. lib. 1 v. v. 1 596. A- 
lii tamen dubitant, ve! negant, Pifandrum Camirenfem Heraclex, 
c\ux fub ejus nomine circumferebatur, auftorem fuifTe. Strabo lib. 
XV. pig. 688. Ώλάιτμο/, ψ τώ* Ή^^ίκλΗΛ* m>i>ia7i>Tz,'y , tlrt Πίίσζίν- 
J)i©- ϊϊ, siV κ»©- τ;?. Idem tamen lib.xiv. pag.ofj•. Pifandrum 
Heraclex auftorem facit. Aic enim : Kcm rificKvJ)©-, i τΙΖ 'Hg^'- 
κλΜίί» ρς-ίίψίίί, iijioj-nJi 'ΓοΆ(^. Clemens AlexandrinusPilandrum 
intcr plagiarios rctert, eumque pocma Heracleam Pilino Lindio 
luffuratum fuilTc fciibit. Eum v\ae Strom.Wh.vi. pjg. 2J-2. 

4 Ή Avy.Uui} An potius, cic \υ>ΰο:ς, ut Suidas fupra v. Nissp? 
StcphanusByzantiust.imenurbem LanndaLyc.ionioeetiam aiTign^t. 

J• Ιλ^^'ίχαν Qioy.ifjuwv] Legerim potlUS, *Ηξίοϊκαίν &ioyxf/jia'V, 
i. e. De Hcroum Jk Dearum nuptiis; auftoritate Zolimi, qui lib. 
V. p".g. 805•. exprefle niemorjr, Pifandrum pocma hoc titulo fcri- 
ρΓιίΓε, qiio inivcrrani propemodjir. hiftoriam (.oinplexus ik. Vcr- 
ba cjus hxc iliiir: Ώ5 ό 7mrir>it Ιίνξΐΐ Πιι'αα: of^ , i t^ ψ Ήξοιϊχϋι cft etiam dc hoc Pifandri poemate locus Spud Macrobium Salur^ 
nd. ]ib. V. cap. i. cujus verba adduceie opers prctium crit: {Vir- 
giLius) evcrjionem Trojct cum Sinme ftto & equoligneocdterifyueom- 
mhm, qtu lihriim fecundum faciunt, α iifandro pene ad verbum 
tranfcnpftt : qui inter Gt&cos poetas cminet ofere , quod α auptiii 
Jovii ^ Junor.is indpiens, nniverfas hifiorias, qut n;ediis omnibtis 
fecuUs ufquc etd £tatem ipfus Pifmdri contigerunt, in unjm [eriiryi 
coaaas redegif.o• »■"'"" ex diverfs hiittibus temporum corpus efsat. 
Nota.opus hoc Pilandri a nuptiis Jovis & junonis inccpiirei^unde 
iufpicari forte quis poflTit.leaionem Suidx/H^jiiy.w» &tt,}a(oiSv, re- 
ae fe habere. Sed, quamvis Λ"Ηί^ formari poliit adjedivum H- 
f«.V^?,ut ab ■ΐ.ςμ,■!:ς,•Eξ,J^«:•■>c<ί';■, quoniam tamcn Pilandei• in opere 
illo non folum de Jovis 8c Junonis, fed alioru ctiam Dcorum Η Hc- 
roum nuptiis procul dubio egetat, (omneni enim hiftonam poe- 
mate iUo complexus fiierat.iit ex ciiatis verbis Zolimiac Macrobn 
patct) leftionem altcram 'HfmV.i» eeoy^fi^iS: quae Zohmi auftori- 
tate.ut diximus, confirmatur.prstulcrim, C.vterum.quod Suidas ait, 
PiCandvm-n;BPiA)cS,&ioy^^,iS, auiloreni.lub Alexandro MamniKS 
filio vixiile, taUum efle necefTe eft, ii verum cft, quod Macrobius 
diaolocotradit.Virgiliumexpoernate ifto librumlccundum ^inea- 
dis tranlcripfifle. Diiinum cmra illumpoetamdiu aiue Alexinurum 
Impevatorc-m vixilVe, nemo ignorarc potciV, qui hiftoriam tempo- 
rum vel primoribus, ut ajunt, labris dcguflarit. Ego quideni ut 
de dilTidio hocfemcntiam iiieam proter:im, exiftimo, Suidamduos 
Pifandros confudilTc. £c ju.iiori affignafle poemo, quod vctunion 
tribuendum crat. Solet enim proclivis ea in re Upfus effe : & cer- 
tum efl-, Suidam alibi in lapidem hunc abquuties impcgiire. 

6 Έΐ'' /3.?λιΌις Έ'Ι] Duo MSS. Paril". habcnr, ci β.-ζλί,,ς |'^ i.e. h- 
bris LX. quod verius puto. Stephaniis Byzantiiis cnira v. Afur.&' 
Pifandrum laudat in decii/io; &: v. Ανκίξ(^χ. indecmo quario: 
undc ialcem patet, euni plures qnara fcx libres fcnpfiire. 

Ο J EyjA lOS π Ε 

£»'•71 * rieio-cc/c/Va βhλ^)■9ίy} rsi λόφαί κα,Ι τλ? 

ΟυΤ@« ι&' Λιλο5 W" φίλο^λί/*©• ίί, κοί-ί 'τηΧιμΰ- 
τηιΐί YJcf^i Ί^ύΰΐ 'ίΗΚΛ. μίγχ,ί Si, χ.Λΐ εκαλίίτο ο- 
νφ• ' Κνιίχφ'. Ιχρ^-τΌ Sl ΤζΑλοφ'ίΛ, και oTihoii Ι- 
'τπΛμοΐζ^ \jz^^ 'ζ StvSiv cu<i^H<^ ώοι^, μ>ί ω/. 

Π6ΐσΐαι/άκ1έί@•* <?)ά. 'Ήτΐί -^οϊ Πολυγνάτν ζ«- 
^ξίφ» Ποικ/λ>; 3£A.')3'ii<7W'• 
Πέΐίπα?. ow^A χυίΑον, 

Χ\ασίονν\, Όνομα κυ^ίον. 

5ίίλισ;«.ο5. 

Υΐύσμα.^. τα, οί,γκυξέΐχ j^oiviet. Φ^ τβ 'Ttiiji- 

(QrjL^ U Λυταν tUu νχυν. 
ΠϊΙανντου,. 'Tcxjaai. 

Πέι?»/). Ό υ7Τ>ικο@-. Πμ. -^ΤΒ. έίί Τίνα ΤΟΤΐΌΪ. Π^ J» 7Dy<i6 μολοβι^οϊ k.y{i ; 
"ΟμΜξφ•". 

Π))γαζίι). aiu-ali.xM. 
Π>\γχ.νον. iT<J@^ βοτοί\ι>ΐζ. 

κ^υων -ττολλα. <ί>!ί,κ^υα.. 

Π>)7λΛι,5. κ^υά,ί^ΐί τημίξ^ζ. ■m.yvtksi. Ήσίο- 

n>)yc4• '^'τίφ' ii Meyotgois. 

n>iy>i * ilotoyJli ΤΛ5 voos λυ^ ΧυττΧί. 

Yl^yyitiov. » μικ^αυ 7n\y/\: 
riviyyua, και -TrnyvuiLU, αίΙιαΙι.κΜ'. 

ι ''ε»9κ ί• Tiumi^l^ ?aC] H3te funt verba Aridoplianis in A- 
viius, pag 6ii. (4^6. Ed. Baf. P.) 

ι εΓτγ ni<rii»<J)j!< βίίλότίνι τ«ί A.J Et hsc funt verba Ariftopha- 
nis in Vace, pag. 648. (447, Ed. Baf. P.) Vide ctiam fupra Et' 71 
fihx. ubi eadem leguntur. 

5 'Ό»®- K»i'A®- 1 An potius, Όκ)«('»Λ©-, ut habet EnarratorCo- 
midad^xiti. pag. 612? Eft autem onoxiiA©-, agiib, five, qui 
afinos agtt. Heiychius : O>oKtv^&•, xj ivcxiiJh.i;, ΰί^α£>ιλά•ηΐζ , i- 
i»iXil-mi. Vide etiam Noftium fupra v. ,Οΐ'οχί^Λ©'. 

4 niiJJit*otWi®- ίί». 1)715 ^' Πβλι/;*.] Laertius in Ze»ii»eC/«iei), 
iegm. V. 'Atex»/*»"»»!' Λ ci ri( ΠομΑ•) f»«, t^ i^ nttnetVftKn/ai >(^- riilophanes .Ι Illuc & Ttfander venit ^ cu- 
piens animam fuam videre , qii£ ettm viven- 
tem reliquerat. Supra modum enim timidus 
erac. Ariftophanes: Si ferte Tifandri dete- 
fiaris criflas & fupercilia. Hic enim timidus 
erat, fed bellorum amans, privati lucri caufa, 
Idem, quod magna eilet corporis mole, a- 
finus Cnidius vocabatur. Utebatur autem 
triplici crifta & armis infignibus, ut fortis 
efle videretur, cum non eflet. 

neiffia. Loca irrigua. 

r[iimaxix\\(^ φ>χ. Pifiana£l:ea porticusj qua: 
a pidura Polygnoti piBa dida fuir. 

neicnoi. Pifias. Nomen proprium. 

Πίίσι^οίνΛ-τΌζ. Sic diftus fuic Hegefias, quod 
multis perfuaderetj uc voluntariam mortem 
obirent. 

riiimv. Perfuafionem. Suadam. Reftus ca- 
fus eftj >ι τΐίΐσΐί. 

Πϊίσιοί')!. Pifione. Nomenproprium. 

ΠίΐσίτςατΏί. Pillftratus. Nomen proprium, 
Quiere in voce ^ψΑίαλιαμόζ. 

ΠίΙσμοί,τΌί. Rudentes, five funes, quibus 
ancorx alligantur : [fic diftis,] quod eorum 
ope uat, ut navis [nautis quafi] pareat. Α 

niiav/ij&/jov. Paflurum. 

Utmv'^. Patientur. 

Πίίίττον. Pifo. Unus XXX Tyrannorum apud 
Athenienfes. 

neiTEw.Parendum efl:. 

Πίίς>Ιρ. Obtemperans. Obediens, 

ΠίΤ. Quo? In quem XocMm^. ^o helluonem 
iflum ducis ? Homerus. 

ΪΙγιγΙζω. Accufacivo jungitur. 

Y\yiyoc.m. Herbae genus. Ruta. 

Π))>α5 ^Λλακ]®-. Fontes la£lis. Id eil, co- 
pia ladtis. Ut Fontes lacrymarum, mukiela- 
crymie. 

Π>)>αΜ. Frigora, vel dies gelidos. Gla- 
ciem. Hefiodus: Hortim & frigora vitare. 

Πνι/όά. Pegae. Locus in urbe Megaris. 
Wy\γuovυL•p. Aqua fontana. 
\\\]γί(ήμα.>χ@^ . Denfum vellus habens. 
Π)?>ιί Q^vf. Fons limpidus inentem α dolore 
liberat. 

Π>)}^'5\οΐί. Parvus fons. 

Π)ΐ]νύω, & ΊίγίΊυμχ. Accufativo junguntur, 

Ihf^i. Pinguis. Bene compadus. 

λκ^ιψ'ΐ), "iin Λ' •ί Pfa^?< "i XXaXvyvtiTV-, IliOu^ij.&C. Ad hunc lo- 
cumi Laertii Suidam refpexifle apparet ; apud quem proinde fcri- 
bcnduni eft, ΠΗίπα»*χ7ΐι®- <ntL. « isire 4 jf «^Js •ί Πβλΐ(>««ίτ» Πβ«- 

J• rittim»] Εχ Harpocratione. 
<5 "Ο^χρ®-] Odyff. Ρ. ν. II ρ• 

7 niyit, γχλΛκ-ηί,. νηλυ y.] Εχ Scholiafta Sophoflis ad lEleSram 
pag. 121. ut Pearlonius monuic, 

8 riDjV •j^g.vyKi TKi ».] Sic etiam habet Aftrampfychus. At Ni- 
.cephorus : 11 Ε 

.yiyjXii. το x.fK@". 
Π>)(ί^.λΐ8^7)/. ',w0ipva.v. ^ΆίΑςοφαίν^ί' ί Κανίίκ^έν QjOiBg^lei/iroq , και TSi avs/485 .Cilj'- 

KcItw. κνβίρνα.ν clutov eaujT^. 
ΤίτΏ ' φ>)σι και ό ©soAsy®* βλον το γύΐίοι. 

Πνίιίαν, ο, 7J Ae^ev. 

Πίίίί^ίσ©»'. ονομχ -ττόλΐαί. ,.■■ 

nnSsa^. ονομχ wjCaov. 
Π>)Λν. τίω xoi-xiui. 

Π»Χ.@-/ ό χχ\ ΖέΙ/?, ^2)^5ί.(Ϊ85 τίοι tj5'5 ίΐισίΟύζ 
^•)(lcu tJ lS\o) ψ7 Έρμίί, τίλίΐτα, ζ/ΐσαί χ, κα< 
βκατοΐί έτ>ι" κα.< τιλέΐτιίν Ιχ.ί\ίυιην "^ίταΊί^Υΐναοι το 
ΐοΜΤΊί σώμα. h KpMTvi τμ ^σο), £1' ω '^yiy^ar^ouc 
Έιι^λΛ κέΠΊχ( θανωΐ' Π»κ@^ ο Ζίυ?. μίμιΐω'^ Τ8 
τά^8 τ^τν ■τ^λέΐί^ι 6/ 70(5 ι'ί^οΐί συί^ζίμμϋ,ιη. 

Π>ικτχ. 6V * Έ•7π;^α,/ί/£.α,1{,• Πίΐ^οΤ και Πχφίφ 
ττακτϋν και κ.»ΐ5<α. σιμβλων Λνί^ψΜ ο βαχόλ®^. και 
€Ϊιί@- (λκΰλάτ8 <χβμαί}φ'. κ,αΐ 7Γ»χ,τα|, 5)ί§ευί{.κ5ΐ' 

Πίίκτίί, 7Πΐκ,7:ί@^. ' τια.νί'αρομΛ^αχζ^ τίρίωχΛ- 

iiJ@^ 'o/)ystv8 κί^-αρα^^κέ'. 

ΤΖα/ ^ξχυν igffllai, >) 'φίςεν Τοίί 'mx.TiS)is ; 
jj eiii@^ ακολαΤ'Β <^ίιμα}φ'. κ,αί εν 'E-Tnj^a^/i-alf 
Άίυμίλοζ, νΐι Παΐ'ατΆρκοίιί^, τπικτιίϊ /UiA-^rii?. 
Π>)κτύΐ'. το )ί5ί'&.σκ.ίΙ/Λ<?'ν k^ofov. 
Ώγιλχγν'ίΛ. μοίξο/ί Μακίίίώπας. το ί^νικον, Π))λα- 
yc£v. και ονομχ Γί^αΛ©». 
Πι^λακιστ^οί- ο ίμτηαΎμοί, 
Πίλαξ. "" payoi. 

Π>]λέ!Η5" μ(ί•χα.ίςββ. τιηζΟίμίΛ» τα.υτίιυ α,^αρ^α- 
φίΐ χ, Άζ^νφ^^ί «™" Μέ>«. <J)§ova /ΛΛλλο?, '^ Πη- 

ί 'A&f^piiml Ιη ί'Λίί•, pag. 631. ('439• EJ- ΒϊΠ Ρ.; 

2 'As/fP»"••^] J^1'tit. pag. jio. ("220. Ed. Baf. P.) ubi pro 
■yfn legitur;}-^ii«f, & κατ' ciTiSji», Pro κα «Tii/Jt» , uti eiiam nietri 
gratia apud Suidam fcribenduni cft. 

^ τ5•η' φ>ιη rgji Ό Θιολόρι; 'όλα' ■ji_;{«f.] Locus Gregoiii Nazian- 
zeni, ad cjuem Suidas reipexit, exftat in orationoxx. pag. jjy. & 
llc habef. Έτταιν» τ w>)i7if pOa(S» 05 τί/ κωτηΐί <α&ηρβν ί'/^ιζ^σαζ 

)ώ -η» τ άίίμ,ιαν ^ήιττίίψι». Id eft : Verum nauticam legem laudo, 
qui gHLernatori futuro primnm remos tmjit i deinile proreum ejfc 
juhet : ficque prioriins mmifleriis defunilum , tandem pofl diutur- 
nam remigationem ac venioriim oifervationem guiernitculis praficit. 
Hinc auteiii apparet, Gregorium Nazianzeniim non ipfa verbaCo- 
mici jecitarc, ut quis ex hoc loco Suidjc forte colligere ροίΓιΓ, ied 
tantuni mentem Comici aliis verbis exprimere. Appianus lib. i. 
de Bellis Civil. pag. 681. Ό'ΣύΆοί i^myfXUatn xiytTU^ rif naitiU 

{ίΓ». Relpciiit ik illc ad loc'jmAriitophanis,quemSuidashicadducit. Πγι•)υ\ίζ. Frigus. Gclu. Giacies. 

Π)ΐΛίίλίχ. Gubcrnacula. Ccrviccs. Arifto- 
phanes : 'T>e mduflria paratwn babeo guber- 
nactilumy qito utar. Navis %ero ertt cantha- 
rus in infula Naxo fabrkatns. 

Π)}<ίαλ(8;^?μ. Navcmgubernarc. Clavum na- 
vis rcgcre. Arillophanes : Remigem oportet 
prius ejfey quam gubemactilum regas. T>einde 
vero proreta munere fimgi, ventofque obfer- 
vare:6-deniqne te tibi gnbernatoremcfe. To- 
to loco hoc LComicij & Thcologus utitur. 

n>jiV,AiV Pedalion. Nomen proprium, 
Π)7ίαν. [Saltare. Exultare. lrem,J fuper- 
bire. Ariftophanes: Arbitror adoUfccntum 
corda exilire , \dum εχρεξίαηΐΛ quid di£iU' 
rus ^it. >■ Δ j. 

nicJktroi. Pedafus. Nomen urbis. 
niiU(@-. PediEus. Nomen proprium. 
Π)}Λν Remum. 

ni;jc®-,o >t, Z. Picus, qui & Jupiter, cum 
Occidentis imperium filio luo Mercurio tra- 
didiiTet, obiir, anno a:tatis centcfimo & vi- 
gefimo j & moriens juilit corpus fuum in in- 
lula Creca condi : in cujus fepulcro infcri- 
ptum cft, ///r /ί//χ efl Ttcus Jupiter. Se- 
pulcri hujus plurimi in fcriptis fuis memine- 
runt. 

ΠΜκττί. [Lac coagulatum.] In Epigram- 
mate: Suada & J^ejieri lac coagulatum & fa- 
vos aheorum bubulcus dedicavit. Eft item 
genus figurx venerex. Et ^j^cq, inilrumen- 
tum venatorium, apud Anftoplianem. 

Πίίκτίί. Pandura. Item, culter culinarius, 
quo carnes fecantur. Apud Ariftophanem 
vero in Thefmophoriaziifis efl: genus inilru- 
menti citharoedici, Antim interrogas y qu£ 
peBides ferebat. Vel, genus fchemie Vene- 
Tcx. Et in Epigrammate : T)iike melos , per 
Ψαηβτη Arcadem^ petiide canis. 

TlY[Vsn>i agoTifoi'. Aratrum compailum. 

YUXa.y>na.. Pclagonia. Pars Macedonia?, 
Gentile eft, Pelagon. Efl• & nomen Gigantis. 

Π>ιλακίσ^οί. lllufio. Contumelia. 

Πίλαξ. Contumelia. 

Π>ιλ8ώ)5 μ^,-^ψΛ. Pelei gladium. Proverbio 
hoc uius etiam eft ΑΓίΠ:ορΐΊ3ηε5, Cic inqui- 
ens: Magis fuperbit•, quamTeleusgladio.Yc- 
leus nimirum gladio, quem Vulcanus fabri- 4 Οίμια/ yt τ ηωττξα' mi χ,αςί:] Hxc funt vcrba Al•i(l•ophani ί 
Nubibus, pag. ioo. (124. Ed. Baf. P.) 

f Πϊκ©-] Potiiis ΠΓχί^, per (. Confcr cum lioc loco Suidx. 
Excerpta Chronol. Anonymi, Joanni MalalE prxfixa, pjg. 21. 

6 Έ» '£»ιρς•«'/«//<^7ΐ ] Antholog, lib. vi. cap. xxrv. ut Portus e- 
tiam monuit. Ibi autcm locus hic plcnius iic legitur £c diitinguJ- 
tur: 

Π«9ιΓ<^ ΐΙαφίΛ Truxmt έ xns^a J3jK.eA«y 

T?5 ^Au>(9n^«»a ιυ/Λφι®' Έ,ΰξνιίιμιϊα 
Έξμ$φι'λαί ■aiiJyiKiv> ό βϋν-όλ®^, f<C. 

7 Πακίν^^/κ.ίί^Ρ"^?'] Lege & diftinguc, τηιν^βζο/., μ,χ^ι^ , Scci 

8 ΪΙΛ^ Si'Ae/-'^<i>d\ii όν (ΆίΐτμΒφ'ζ•^ P*g• 8}ί. 

9 Είί^ί ύζ}α'>χ )i(?»f.] ViJe Athenaeum lib. iv. pag. i Sj. 

10 Πιίλκ|] Coufer Erymologum li. v. Intcrpretatio enim.quarrl 
Suidas hic atTert, omnino mihi fjfpeaa cft. Photius in Lexi- 
co MS. habet, π^λι;'!• (Jtt^'?. 

1 1 Πΐ)λ«Ί«ί μ,ίί;^ξα*] Confer Scholiaftam Ariftophanis ad Nu- 
bes, pag. ι83•(ιΐ2. Ed. Baf. P.) iz Hcl/chiuin ν.π»λία( μ>*ν"ζ^' 

Ο 3 νψΛΐ^ ιιο π Η , 

YlyiAUhi. Ό τ5 Π>]λί'ύ)ί. και Πί]λήαν. 
Π);λ5ΐΪΛ<Γ4ώ)* Ά^λτ.φ'. ^ ΙνΙί λ. 

Πν|λι>ίον. '^Τδ'δίτπν. 
Πίιλιοί'. όνομα. ό§8ί. 

Π>;λ^σι;ν. ovo^a ToVa- κλ^ιδ τ" AtV'•^!» και ei(T- 
όί» και έ^ο%. και Π Η 

caverat, ob pudiciciam donatus fuilTe fertur. 

nriXilhi. Pelei filius. Ec Pelion, idem. 

ny\Mia.ka> Ά•)(ΐΜοζ. AchillisPelidcE, fivePe- 
lei filii. \^Α-^χ'ίωζ hicj per unum λ [lcribitur.] 

Πϋλίΐξ. Galea. Caflis. 

U'amI• Pelex.yEfchines contra Ctefiphon- 
tem. Populus cnbus Leontidis. 

nviAiW Qiiantum. 

nviAiof. Pelium. Nomen montis. 

Π»ιλ6•σΐ3ΐ'. Pelufium. Nomen loci, qui yE- η^ΧΒ^^^,/ο -Twxi^i. t O." gyptumintrantibus,&exeaexeuntibuscla- 

„, . ^ / <t ,,,^ >'_Λ , vis loco erat. Et njjABaiairii, Peluliota, five 

* Π,λΒσι^,ται Kacnoi φνσικν, Τίχν. a^a(sc e^iAe ^^^.^ ^^^^^ ^^^^^^^^ ^ Pelufiotx Cafii natu- ΠψΛ. χ^^όν. βχά.ζ>]. ^<ΐοχίΛ. ' Σοφο^ίλ^ί* 

Μ») κακόν κακω ίΐίβ? 

"Ακ©-, Τϊλέον το TrV^^ '^~^ '^'^^^ ''^'^^' rali arte nodos nodis conneftere norant. 
ΠηΧοφόξοι. Opificcs. Mercenarii. 

Υΐτιμοί. Malum. Damnum. Infortunium. 

Calamitas. Sophocles: Ne ma/um malofa- 

nans•, majus malum-i qiiam ipfa erat infaniai 
j•/• r.. r^ — n._.,n.;„ „/x . »*y _ \ ,,~ V , ~Γ>.ϊ>ν "^ ,,.Τ^-.ν ^r^- tibi accerfas. Conftruaio eil : M>i κακόν κα- 

τ\ έξ«• Μί, Κ9^κον Κ9^κ^ ^ί^^«ί ακ@^, ^'^..yv ττ,μ ^^ ^^^^ „^^^ ^^^^ ,^^^ ^^^^^ ^^^^^^.,^^ ^ ^^ ^„_ 

σν,ί -^5 α-πί? το 'm^μ:L, άι^ Φι^ι τ /χανιαν ^-Λ- ^^^ mortem, qux pejor eft infania. Et ite- 

μα. l\y Tcv ."ϊάναΊον, ο 'έ^ ;;^Tgov ττι"? /«ύνιας. και αυ- ^^^ Sophocles : Creon vero niillius mali cau- Κρίαν ^e συι ττ^ ^^^'> *^ *^'™* '^" '™'• Ae^qi!pavJ]5• συκο- (pavTJl? vnifiaviT. «τ©* 'Οί (Jv-M^ca^cL \^μί^- 


/λ tibi efl-yfed ttite tibi. Dixerac enini Oedi- 
pus, Utrum Creon^ an vero tu hantm rerum 
auBor es ? 

Υ1γ\μα.νίΐ. Lccdet. Nocebit. Ariftophanes: 
Nec Ctefias fycophanta te Udet. Hic enim 
ob ftudium calumniandi a Comicis perftrin- 
gebatur. 

n^cav\. Malo afficit. Liedit. Nocet. 

ΠίΓ /tV• Alicubi quidem. Partim quidem. 

Π>}μΙιΙ{Μΐ. Lceferint. Nocuerint. I//e vero m^^veiav. ^λάψ,αν. Ό ^\ i ^τ.§ον hm, Π./.Ι^|α. LcElennt. IN ocuerint i//. vero 
^**"^" ^ ^ V \ xx ^ " nonantecejjavitiquam hojfes gravtdamno af- 

-TTdxv σφο>α -mi^i^H το ^υσμίηί, και -mAXisi ο- ^^φ^^ ^. (^uamflurimos eorum inttrfeciffet. 

Τ\.γιμχίτ/\. Noxa. Damnum. Malum. σ8$ 2^;;^«i6'ffW'<;9^• 
Π»ι^ν'/ΐ. '-Λ /2λαβ>ι. Πψέλέα)5. 'oiOjna Kuexov. 

Π>ινέλό•7Γίΐα, και Π>]νίλϋ7Πΐ. ovoVala κυ^ΐλ- 

riviveios. ovo;U.a ττοΊα/Α». 
»7715 νυκτο?. ΠΐιυίΧίωί. Peneleos. Nomen proprium. 
ηίαιίΧότηΐΛ. Penelopea. Et ΠψίΧότπι, Pene- 
lope. Nomina propria. 

UUotios. Peneus. Nomen fluvii. 

niccijist• Qiio tcmpore. Qua hora. Ne' 
fcientemy qita hora no^iis egreffus fit. 

Πί6ϋίκ,'ί9ϊνα§. ^ota eft hora diei? Oppor- 
tune enim percontantur horas. Refponfio 
vero efl• , ΨαηΙο pofi meridiem. IUud vero, 
Um-Z ατΙ* αττάλέΐο; (i. c. ^ia hora periit?^ Οτπιν.κα σ^ικ/>ον k. /ΐγ r ^σ>ιμ/^£/Αν. ^ ^ ^^^ ^^^ Atticum, nec antiquum, nec accura- 

J Je, "Πηνικ α-ί]'^ a-^-aX.V Qrx Α-ίΙ.κο.,νί.^^ζ- ^^ j^^^,^^ Redundat enim T^ ά-ία: quippe 

χί,ϊκον, ^(fe άκ£;(/2έ5. efi l\ αντί τδ, -7^-7-. J^to ; ^^^^ ^^^, ^j,^^ ,jcc α-πνα hic ilgni'^— ' ^\:\^.\ 

τια.άχ-Λ.\ ψ το α-ίϊα• εττίΐ «τΐ το •πνα crn/iaive<, ότε enim horum adverbio τπινίκα con ί,ρίλκ 
το «,-πνα. \s^n γ^ τ^τ&ν kι>μόζ^ι TcS τπινίκα. 

Ι ΉφΜΐίτίυχ,ττζ^ Addc, im. 

ί XltiXjiiahu Ά^λ.'] Honier. II. Α. ν. ι. 

3 Πΐ)λϊ;|] Εχ Harpocratione. 

4 θ< Π>ιλ8Λίίτ!ί( Κα'ιπβι ^ι/ο•.] Hsec leguntur etiam fupra ν.'Άμ.- 

ff^^i, & ν. K.icmov. 

f Δβχ»ί f wj JiKsS <7t(»aVl.] Miraledlio, & niirus fenfus. An 
potius, /3g5'jj!i5 sw7/3gj^<ni? Scd t^^. nec liquere mihifoteor. 

6 ΙΙιιλοφίςβί. χίξ^τ.] Ex Scholiafta Ariftophanis ad Ecclefmx.. 

7 Σοιροκλϊί] ^/Λ«, pag. u. ut Portus monmr. 

8 Σο^ίχλϊί] ΟγΛ/ι. Tyr/i». pag. 1 6S. ut itidem Poitus monuit. 

9 'A&i7!xp»»ii} Atharnenf. pag. 4ir. (194. Ed. Baf. P.) ubi fic 
legitur: ficat. Nihil 
convenit. K.U» IWTt) 115 KtJJiniKi, 

Ή συκοφαντείς αΛλ^, «Ί- 
Μαζών Ka'^hTrtti' 

Hinc Suid.s fupplendus cft. 

10 ULW im «£3fi i!w..l Ariftophanes Avibtu, pag. 610. 

Scholiafta; Άίτΐ 3sin)i« ϊΛ u^cf. -f ίμιίζ»ατίιτ Λ «wi όξctί ϊξιιπϊ^οί 

1 1 "Afjt] Sic refte Ariflophanes loco laudato. At priores E- 
ditr. niale, »i'g«. 

11 πί*ικ' Βτί' ύτιύλίηΐ Hsc leguntur apud Ariftoplnnem co- 
dcm loco. Quae vero lecjuuntur, funt vcrbi Stholiaftx. 

ΠΐωίπΜ. ^ Π>,.χ,.,. ' '^aeφa^^U Te.^r^, .:,; ^j,r', UUu. Galenculum. Capillamentum. Co- 

κο,Μ,ιι. tyfiv κα, -mwmQnv, το α.7πζτα,ν. ττίς ίΐ ^i- liia adfcititia. Unde & 7r>;i^t;a'(ai» dicitur, fal- 

θίτϊΤί χ,ό;«,"?5 το Μ-Λ έΐ''ί6ί;\<>ΐ', Το <j';, ^ζΰζβχόμιον^ το ^^'"^' t^ecipere. Comx vcro adfcititix ^^enus 

ίί, Tnn-i^tw έχ.Λλϋν. ^'/"^ quidcm vocabatur έντ^ίγ^ι-; aliudr'^;!^- 

, c „ r , ^ , ^ χομίο)!- & aliud, -Tf-.Vm. 

Um-^. χτζ^χΐ@-, eyauAiiTcq ^ ^Sxau ^Kx] ΠΙωίον. Fufus, circa quem trama, vel ila- 

-ΤΛ τςοχΜΛ παπΆ, γ^ρ'^τ^ί τ^σΛ τη^ξογίαζ• και "^en volvitur. [Ιη Epigrammatc :] Εί ver- 

στίά^ω; ΙμΙόζΑ^ίΐζ, τηλυχργ^ζβΐ.. Kcu ^"ΟμΜξφ" f^tiles fufoSi radiofque textorios-, fpathafqiie 

nmm l^e\KS<m. ojiv Kx] tI, ly.-mmrou. graves, pretiofa lartts inflrumenta.] Et Ho- 

merus: Stamen dedncens. Unde & ^τπικ,έΤτα}^ 
nWs^ ζίον o>o/ κώ-ϊ-τπ. «Άεχγοφάν,,ί Netpe- ^^ίΐ^^η c colu deducet. 
X^.j. Πία/,01/. Fenion. Animal culici fimile. Ari- 

afTi T8, t::i^i:ii. σχούτύ-ά ψ tus -ζς^* ΧΛίξίφανΊΛ iU det enim ChxTcphontem propccr corporis 
ζ>'.ξΟΊνΊχ και oLcS^ivim. οτϊ ί'έ κώωττ©- έΓ^^'ί £9ΐ, anditarem & infirmitatem. Πίί^ί'3;' auteni ef- 
Σ^.ύσΐ77Σϊ;@- £v'Ti'ii,^»aTa τ^/έίωιοτίτΐϊΐ'φ),- f^ cuhcis geniis Speuilppus Iibro xii. Sm/^ 

\ -^ ^ , , ' \ / ,' lituamum aocQi: ubi -πγ^ίο)! ner Iwm' P^ ^/ 

mv 8TO5• Tlmm. ίμ-τϊΐί, xma4^. , . ^*• • "'^^ •?r^i'i3i' pcr e/^cn, OC κα- 

^ ^ / y i. _gf)/> > ~ ΟΓ/ - l^"^' -'^mnis. Ht 7nwyy)j, afbnitas. Ft 

)i σΐ;>|ά^/26ίχ. κα( ττίϋ;/, τ^υ σι;]>ίν<ϊ)ΐ'. ΟμΜφ^• τπιαν, affinium. Homerus : Jffinefque ami- 

Πί^. « 5ίίκ^ τ agTOv. καΐ 7ragoiA<(V Π•πϊχ8 Πί§Λ. Pera. Et proverbium: i\/mi//W /'ί'Γίί" 

^W i^ Tti^-nhcL^ \Ά τ ατϊλί;?.^,!'. mnimpletur, Dicitur dc hominibus infatii:- 

■-^, , , bihbus. 

Π;ί£50. /^άρσι^©-. 5w.^ ^ niei^. Pera. Marfupium. [In Epigramma^ 

Κα) '-ττίί^ν, /teTfoi' otIoJ^W αχιοΐΑμΗ. te:] Et peram, in ψια fnmentum fatiora de- 

xxi 'TmiJ.hoy. kou '°'ΑζΑν>φά.)/>\ί: Τ^ιλεφ^χέΓΐΌ) Μυ- flinatum reponitur. Et -τπι^^Λον, parva pera. 

σο5 φαο-ϊοϊ^, 6κ, Tnid^cit'». Sr@- ττ^^ ίαΤ. Ariftophanes : Telephus Myfumfe efedicens, 

ex penila[^depromptas Jententias rodens.~\ Hic 

n>id]^"7n)e:i/@-. ToaiJVTo^. [Telephus] pauper erat. 

nv;§c'5. 3 τ^ντ^ί^^σ; /.^ ogS.. "^^'^' Pudenda. Genitalia. 

niga,^i5. « τίφχωσ^ί. ^T'• %' "'^^' P'^°^^"s videt. C^ECUS. 

_/ ^ , Υίγιροισίζ. Excascatio. 

U.osa>. ro ^yyva,. ^ ^ ^ ^ ^ nWo,. Figo. Cogo. Coagulo. Denfo. 

ΤϊητυΛ. oxos, Tvge-jffli» το >«λα. και Tragoi^ia» Π>ι^α. Coagulum, five liquor, qui lac coa- 

Αυτοί "^ -^' eugei 5^ Κ5«-'<•» τίί</ TniTUof. gulat. Item, fons; uc iii proverbio ilio : Ipfe 

iiTOi," T-'my'0. ίτη τ ίοΜττηί ^A '^στπΐίΐων. ψ['^ i^^li fontem tibi invenifii. Dicitur de 

illis, qui ipfi fibi mala accerfunt. 

ΠνιχίτιΐΗζ. ξυλά^ΑΛ τηχ^οαΛ. Τοίν St τ χόϊνον n>j;^Wi. Parvalignacubitalia. Stipitcs cu- 

ΐλχυσά,νίο})/, \i ω τπιχίσκΒί τινίζ ΙμβαλόνΊίζ , α,νχ- bitales. Ciim autem funem traxijfenti cui fii- 

β^σ» ασφαλϊί ά•7Γ6ΐρ)^'ααν]ο. P^^^^ ciibitaks illigaveranti iit Uitim adfcen- 

n ~^ ium redderent. 

"!^^®:• , . , ~ , , Π,^^αΤ©-. Cubitalis. 

Π>,χ/ί, -TiAj^m^. To^ -^ τν ccy^vtg^^ μ^χe^ τ ^ n?;^i. Cubitus. Cubitus habet pedes du- 

ί^κτυλων T»s ;:(iigos eκ'δ:^α. q τί-ήγ^ί ίχ\ 'ttdS^^^s os: at peSj digitos xvi. 

β . Ό ^i •7Τ8ί, (^κΤΧ/λ85 ιτ . 

Πιαλέοΐί οφΕσιΐί. as ίϊ-ψχλίοΐί. ίί^ώί toTs ;(τ;ν τΖμ) Πιαλέοΐί οφίσϋ». Serpentibus pinguibus. {^Πί- 
'lee^;^^ ;^=ίλίςα ivtxnoji^oii, Ιζ m οΐ lctf^ol m τα ^^^sois autem formatum eit,] uc ί^ψ^λίο,ί. SiC 

,v ^ ^f ' α , ^ α 'y autem proprie dicuncur lerpentes, qui circa 

•^τοΜλ τΙ«ί ^>;£χακ;ιν σκ6ΐια(18σιΐ'. τι• • ι ^ η- ■ • ^ 

^ Hierichuntem poDliimum inveniuncurj ex 

quibus Medici Theriacam plerumque conficiunr. I Π^ίκ-ή] Alii fcribunc ■jmtliK.ri, per ij in fyllaba penultima Cs- 
terum, qus hic Suidas haber, αύηλ(%ί\ etiam leguntur apud Mi- 
chaelem Apoftolium Centur. xvi. Adag. xi. 

ι Κοκ TO τ^ο^ΐόί -TmiU-, x£fr.] Fragmentum hoc & corruptum 
eil & mutilum, quod abfque ope codicum MStorum vix in inte- 
grum reftitui poiTe puto. Portus pro xtjiKi-jt? lcgit, ^ τκρσ-κί, 
putatque lic dici radios textorios. quod quandam alarum expanfa- 
rum limilitudinem habeant. Sed hxc emendatio frigida mihi vi- 
detur. Deinde, ultima fic fupplet : 

'7η\υΛξγί(ΐ^ ΰξ^νΛ ττχνίίς, 

Sed & hxc conjeclura infirmo admodutn tibicine nititur. 

3 "Ομ,ίΐξ®-] II. *. V. 701. 

4 'Ae^fsipti»;)? Sίφίλaις] Fragmentum hoc ex Ariftophanis Nu- 
ii&iis prioribus, quse interciderunt, depromptum eile exiftinio. In 
iabula enim NHiium, qux hodie exftac, harc me.legilTenon memiai. f Έ» -nS iS'] Photius in Lexico MS. habet, ci tJ S'. 

6 Π^Μ/ιο-^^τκ. 'upK<r/{^^] Scholiafta Arifloph. ad Ranas, pag, 
274. (181. Ed. Baf. P.) 

7 Πιιός] Vide fupra v. 'Έτκί. 

8 "Ο/Λίΐρ©'] II. Γ. ν. ifij. 

9 Kcu ■yniiJj.v, fbi-Kov mr.] Pentameter hic eft pars Epigramraa-. 
tis, quod ex codice MS. Anthologis ineditje integrum exhibui- 
mus liipra v. Θ&<>«|• 

ι ο 'A&!fsi?>«»i)5] Nidiiui, pig. 176. fioa. Ed, Baf. P.) unde 
locum hunc fupplebis. 

II Π))£/ΐΐ'] Hefychius habet, wyis/f• 

1 1 Av-rif γ5 ίυξίζ τ.] Vide fupra ν. Aarsi }Jf: ubieademlegun- 
tur. 

j j "Hto Tl/llTmyvi] Priores Editr. pc(1ime, in tW ??ι•>^Λ, ^ 112 η ί 

Uuvditu. τήονΛ Tmriai. ' Τα ΰλθ)(,(ωτωμο(,'πχ, σ» 

ΠΐΛ)'3•>ισΕΤα|. 

Πιχνω. λιτΏ^ον 7Γ0ΐ»στϋ. 

nicte^. tJ λΐ7ΐα§/. 

^ii ΤΈ και «ibgii^n. 

riiyvujj. ' κνΐλ,@", ό Το/ Tt/gof τπιγνυύίν. 

ni>fv]i/ Κλρ, :άπ 'AAwot|);OiaT8, άΛλ(ρ« Άρ- 
ιτμισίαζ, τΗί £V W ττοΧί/αχίίζ Ο/^-φΛνΰί, Μ5ί<;σα)- 
λ» yitfWi• '05' τί) Ίλιαίι τιαρίνίβαλί ^^ 9J;^i' 

Um ΛέίΛ ©ei, Π)]λ))Ία<Γ)ζω Ά;^5λίί@>', 

"£>f λ4^ και τ ei$ "O/^iigoy avatpego/xVoi' Μοψγίτ^, 
κ,α) Βα^α;:^^/Λνο^χίαΐ'. 

Πί>ξνΐ5/ ϊ\[•}ζ^%•. miJLX -τη'^μ»• και Πι>^»ι^> 
Όημα. το-τνβ. 

nj<Jk-/t€5. ςαγόνκ. Tmyol. ^ Κα» α^ Α" KSt -Τ αυ- 
τά 7niy«i άλ^§« t;^c]@- Wv αί ττασο}. 

Πι<5~^ί.κία)ν.* ττίΛοξ. vniy^. ίι ςαγαν. χ.α1, Αίττί- 

9 Πορφύ§ίόν le ΐδό^υν, μJήv7ΓiL•l[£(., -nvxwffZyx.. 
Of 'E-Tnyg^/W/W-au.. 

Ylihioj-yii. %ΰΐ.^ν}ζ». 

niS\jT»i. ονομΛ xiejLOV. 

niiiv©-• 'ττο'^μόζ. 

nt-JLiWv. Άίζ^ι,-τηύοιν. -Λΐ^ΰΐΌΐξίφων. Αι'λιανοί' "Λί- 
χνον ομμΛ και άσ^λγέ? -τπαίνων HstXM eiiicnj, τα ■? 
" Φέρίφζ^τΙίΐί op>ta ί5^4^σΈ ^eaoacC^, ΛΤίλίςοζ ων. 

Πιαίνο). αιΙί.αΙί-κΜ. "τηχίημ^ §ί, ^Uxij. Και eex- 

nie. ττί^ι. 

ΠΐίζΟΑ<ν®"• βοι.ζΐωό/.δ^υ@*. ^μ^ζόμ^ί^. καΐ 
'7ηί.ζ^\, αντ: χ λυττίΐ. '' 'Aot<iO<pav>;s" Τον SitAiSiiVii' 

YliitAX- og@^ ΜακεΛνίοί. και nicd/ttTis, αί Myffoj, 
aJ ίΐ» Μακ-εΛνίΛ. ev ' ΐ,'τπ'γ ς^μμ:άι' 

Ου "Ρ niefii<A(C\ri τόσο? μίΚω^ 'όατον tgaiU,' 
ΌργίΛ ΤΌο^-Λπω α.μφίί'Ζΰστχ. 'πό')-ύ\ 

Πΐί9);£/ίον. '* Το θν-}•λι'£ον. 

Ι τ* oAo»a</TO^ro' 0•« sr.] Haec funt verba Di\ridis Pfalm . 
XIX. 7,. fecunduni verlionem r lxx. 

2 'HfjicS-i) uiam ©ίτ?.] Fragnientum Iioc legitur etiam fupra v. 

j Κ»Γχ©-] MS. Parif. A. habet ττΐχ©-. At MS. B. x»?»©-. 
4 ntifm] MS. Parif. A. ni;*)i?. 

f *0i τίί'ίλιαΛ ■τίβ^ί».] Simile quid olim tentaverat Tiraolaus 
Lariflaeus : de quo viUe Suidani infia fuo loco. 

6 Tlt}^w] Pro T(';if >ις. i. e. Tigris. Vide Berkelium ad Stepha- 
num, V. "Axjji. 

7 Κοίί «( jM ««r' «(Jtb jr.] Fragmentum lioc non pertinet ad vo- 
€cm !τ/Λ»ξ, fcd τηιγη. Π ί 

Πιανάτα. PingueFaciat. 'Thiguefaciat hoh- 
caufia tua. 

niOfSW^- Pinguefiec. Pingucfcec. 

Πιάνω. Pinguefaciam. 

Ylia.yy). Subjunftivus. Pinguefecerit. 

Πιαξί. Pingui. Nitido. Splcndido. 

Πίασ©-. Piafus. Nomen proprium. Ψια- 
fus Thelfalus filiam Juam Lariffam amavit a- 
more nefario & infelici. 

Y\S'jy]. Cnicus, [planta,] cafeuni coagulans. 

Πί;)^>!5. Piger, Car, Halicarnaircnfis, frater 
Artemiiise, bellica fortitudine claro;, Maufoli 
uxoris: qui fingulis verlibus Iliadis totidem 
Pentametros addidit, ficicribens: Iramcane 
Ί)βα Telida Achillis^ Mufa : tu enim omnis 
Japientia perita es. Scnpixt &i:. Margiten^ qui 
Homero vulgo attribuitur : itemquej Batra- 
chomyomachiam. 

Π(>ξ>)ί. Pigrcs, Pigretis. Nomen fluvii. Et 
Pigreta, nomen lod. 

ΠίΛλκίί. Latices. Gutta:. Fontes. Et fontes 
qiii ibi erant^ omnes aqiiam falfam habebant. 

n«Jkxi'ia)v. Fons. Vel, gutta. Etj εΟτηΛιξ 
;^g@^ , locus pulchrum habens fontem. In 
L•plgrammate : Turpureumque racemmnt fon- 
tem 'vini babentenii acinifque dcnfum. 

ni^i(g^. Pidsus. Nomen proprium. 

niJ\ec\r>i5. IrriguiE. Fontibus abundantis. 

ni<ib'<lv. Scaturire. 

ϊ\ιίίτΎ\ί. Pidytcs. Nomen proprium. 

Πίίν®-, Pidnus, Fluvius. 

Πιοανων. Pinguefaciens. Colens. Paicens. 
TElianus : Curiofum & Ια[ά•νιιηι ociilum malo 
fpeiiaculo pafcensy Troferpma facra fpectare 
ciipiebat•, cum non ββ'βί initiatus. 

ΠίΛίνω. Accufativo jungitur. Pinguefacio. 
Sagino. At vncij.voyjj,, [pairivum,] d^uvo.Et 
hvedis ex gregefmnptis pajci. 

Uk. Bibe. 

riie^oAtV©^. Qui premitur. Qui gravatur. 
Qui domatur. Et -τπίζ^ Premic. Angit. Mo- 
leftia afficit. Arillophanes : Et Stilbidem mo- 
leftia afficit. Hic Stilbides vates fuic opti- 
mus & celcbris. 

niieia•• Pieria. Mons Macedonio;. Ec Pie- 
ridesj Mufx, qu^e funt in Macedonia. In Epi- 
grammate : Non enim Tieridibus tanta ciira 
Jiim-i quanta Amori : ciijus facra tanto defi- 
derio celebro. 

Πίί<ϊ7)ξΐον. Pr^lum. [Vel, tormenti genus.l 

8 Π(Λίκι»ν. Triotci] Pu!o Iijec fcparauda cfTc, & tj! ΠιΛίκια», uc 
nomen propriuiii viri, feorlhii poncudum : & deinde α capite icri- 
bcndum, niL•^. -ρη,γΐ), 8cc. 

9 Π»ξφύξίά> 71 βότξ.] Intcgrum Epigramma exilat Anthol. lib, 
VI. cap. XIV. ubi ρτο Tmy.vcffxj.ii legitur sroitKjfpiiijjr. 

10 'Av»Slhtt\ Lfge, ά,ζΛ^'ναι. 

11 Αι'χ^νον ομ,/ί^^ ίζ αβΐλγ.] Fiagmentum hoc kgitur etiam fu- 
pra V. Λιχ»(^. 

II Φίξίφξ^τΙικ] Legendum eft Φι^οϊ^λτ?*?, i. e. Proferpinas: 
ut Portus etiam monuir. 

13 'Ag^fiifi«'n)5 ] I'acc. pag. 700. (473.Ed. Baf. Γ.) 

14 Π(£5ΐ)£^ο»] VideSynclium Epift, LViii. ubi 57?«fj/;j*i> inter gc- 
neta torrneiuonim rccenfct 

niiiga- i ΠΙ η ι ni 

ΐΐ'ηΐξμ, )ΐ \ί<ίύ^. Ϊ1ί-Λζ^. Pinguis. 

ΪΊίίίίίΙχ. λί-.ταζ^. ίν^^ιζ^.. UtmTu.. Pinguia. Florida. [Ίη Epigram- 

' Ψ^ςά Ti -Tnnii^Ay κλ\ ίυ^γ,σαυξ:» e?<Mr.f. matc : J 'i^laceniaCqtie pingues, & in penaris 

bene ajfcrvatum o/eum. 

Πιί^νία. Ai,rjg»5 ερ>α^α'Α(^νο•/. ' ^Άλ«ά^8 -τίο- n.oJit.m. Jlliim, qui pin^uefccit, vcl fa- 

Aiop/.bvi©- nd^>,yidc/, Bixy^ τον συφ.ν ^-,νχν/Λ <5ba) ginavit. ^/^ίί/ί- 'Z>/V7/m objidente, BianUni 

y^lMO^ni, φλΛσο^ iU To^cpa.To^i^cv. Τ6ΐ/ Si σαυι- japientem diios mulos faghmtos in caftra ex- 

Mx, jia&7rAa>ii.'ccj , To ^i;^6i κ-κι aXoV ^■θ'- ρη/φ Iferunt.^ lllis igitur confpetiis Aly- 

%[mv Λυτϊϊν tIw ' ίυ^ηή^ν. xcLi Ιββλ'^η αζτέίαα- attes ol)fhipitit,\admiratufque efl,\ Trienen- 

e5rt/, και έΐσέ-τ^/Λ-ψ'^^' Λ>ί^λο/. JHjus tantam annona copiam fiippetere ^ ut & 

peaides faginare pojjent. ^are pacisfaciend£ caufa caduceatorem m urbem mifit. 

Πινάκια»'®". Πιδακ,/ων©^. Pithacionis [Genitivus, a re- 

dto rji9a3u'ii)i'.] 

Πι^άκκ);." υ97Όκο6ΐ9ίκ,ο)'. ^x^ai •ττί')©»'. as ίτολί- Πι9λ«>). Eft diminutivum , [fignificans, ] 

;:^^v>|. m^^ h\ 'Ae<g)iZ>av(j '?π')-άκ>«|, οί egj^wi το-ττοί. parvum douum : ut -τηλΙχ/Υι , parvum oppx- 

^Uj.^' r TTOAiuoy h cmy\\a.m ώ'κβν > ol U tok ά- ^""^• ,^Ρ"^, Ariilophanem vero τπθά,^να^ vo- 

. .- , ^ ^ rv . * Λ ' cantur loca deferta , ΓΓινο ipelunca!.! Nani 

"^ Athemenles propter bellum reh^is agris in 

fpcluncis habitabanc. Veteres vero (ί)ιhL■Λ7Uυ dicunr. 

riiOaw. Πιθανόν α,ζίοιμά 'o^. Το οίγ>ν ils σνγτί^ι.- niSxvaVAxiomaprobabileefl:, quod adaiTen-- 

■mjtnv. oToy, u -ης -π έ'πχ.Ί&ι•, miv>i exeivs μή-πΐζ Ι- fionemducit. UC,Si qux aliquid pepcnc, il- 

j ! -ί'ϊκ. ^> ^Z-^ Λ .\» t ".„:. ;s '/ix/ „.i,^.o l^ cJLis marer cft. Hoc autem cil ialfum. A- 

^ ' i * vis enirn non eit ovi mater. 

Πι^Λνωτα-Ίφ•". nSauiaxTOi-Txis, Maxime probabilis. 

necm. T85 ίυττίή-ίϊζ. 'ΖΐκφΖν Kvga -TrcuSiia,• Πι9αν4'. Credulos. Xenophon 111 Cyri In^ 

ΠιθΛνοί Js sTOs eiW -nve?, a?E, ^τίλΐ ilhtou^ xo 'Ζζ/Ι- fiitutione : ^luidam mitem adeo funt creduU•, 

ToVW, 'Ώ^τέξον ττέί^ίίθ^. ώο-^ φο⣧8?, T8S ($3- UT-, prinfquam cogmrmt quod agitur, Jiatim 

H^fdJjHi, QH-uj^h,, 'K-Tzzsi^ui. "Ενα J' a.mm -τη- \'^ credant. ^ [Πιθ^^νοί autem dicuntur credu- 

\ \ η - , \ .; , ,/) ~ r„ / Ji;l uc<])o?iPDij timidi , apud Thurvdidem, 

, , „, , , , χ r. , , Appianum, [& auos.J Unmn autem iJoritm, 

c^ -^^Mf^nTcu '7ti'ny αΐΊ^σο). f Kaj -TneavoTJiTei 71- hominem fidum, & ad rem germdam aptimi 

m awjvA.uey\ou.y c/k ητίζ ^z&iTtiliioi' α? ol ΊΡαμΜοι Confuks adujfe^fidemqueab lUis petiijfe. f Et 

τταρίτ^Χχ'τΙΰν'το , <φί\oL•μό■τίξot τ5 S^ovi^•" χλ\ λΖ- cafu quodam plitra tiinc accidebanty qu£ rem 

θΐ5• Διχ \^μΙω σω,αα']®-, ^ το ίί τα? ^ά^α? ^2^- probabikm redderent : eafque Romani cupidiusi 

_ ^ '- ^Γ,-^'α.ι„η ' ' \^ 'r/ Λ quam par erat ) amplcctebantur. Et iceruni: 

^ •^ fA. Ψΐορΐβτ robur corports -i O" audaciam m pra- 
liisy eum magnam de fe opinionem plebi prabere. Vel, magnie apud vulgUs eiTe audoritatis. 

Πό'ή/Μον βλίμμΛ, το tS 'τη^ήχϋ. και, *Πι5>ι- Πί^',ααον ι'ίλίμμΛ. Afpettus firaia;. Vultus li- 

ΥΛομοί:? 'z^aXxwus. αντί τ5, α^ταί, και κόλα- mi^• Etj Ui%7^qj.^\5 'τ^,ι^-Α^^ί- Fraudibus & 

κ^^νασί ^ να«ί. V."^/^^^'• «ί παΙαύτΒ mSi^ aflentatiombus me decipis & fuperas. \c\, 

I _ imitationibus : quod & ille talia recilieu. 

Πί'5->ικ(1>' ΤΜ )ϋχίακ('. ζ•^τ^ £v τ/, ΔιαθίχΛίν 5^/^-"' Πβνικ©- τίΓ yjrxir/d. Simius UXori. Qu.xreirt 

aa,ttgea, ίώ' JW^-eTD ^'^>,κ@- τνΤ >οναικί. ^. Δια94κί6ί. Λ/^θ. 

^ Πθί>. ί μ^μ^ Πί>„| Je ^^^' .,<π. ο Βζ^χυ,^ ^^^^^ g-^j^ Πί3>,| vero apud quofdim 

avegaTnr^®-. και α/^^3>,κισαί, ^^'^-^τα-ξ^. :>^. pumilio, vel nanus vocatur. Ec a/^.'3n9>,-/.tVaf, 

rK> -mjiiv.ai'. <φίλο7Τζ^7^ωΐ'ί7α]οΐ' τ^»' το ζαοι-. καΙ iHudere. Diftiim hoc efl: a •77ίΟ>ικ@-, fimia. 

ragoijttia- ='"A7;AijT@^ -^ri)-®- Ό dt a.h. ζ;ήτ{ dv Simia enim eft animal curioriillmum. Ec 

TiS' hTcKY^^a.. proverbium: T)oliwnapiidInferosinexplebile 

n.V^• "/^Z*^. ^^'Sd.;^•^ ^ niv©-; Simia. Simius. Babrius: Vulpes 

Kegia -τπ^νικο) <1)>)σιν, ίώ ogo? qxAijy, /;;?/> ^/AvV , quam vides οοΐιηηηαηι, ea 7nihi 

'Eiwi Tra.lgtyi) τ £9z, και τί Tw.7izui,y[. patema efl^ (^ βΐΗΐιΙ avita. 

Πί^>!κ@-. το ζίον. -^ μιμω. πίΡ^Ι το 'τπΒω,'τη- Πΐ%χ<^. Simia. ΑτπΟ^, -Tniiijtoj perfuadeo, 

θίιτο). -τεί^Ί ySSjttas. και wago;/u,ia• fallo. Honiines enim fallit. Ecproverbium: 1 irMfx η τηΐίίζί y^ $i(.] Hexameter hic eft pars Epigrammatis, 
quod ex codiec MS. Aathologiie integrum exhibuimus lupra ν.'Α- 

2 'Λλ!;«τ?Β πτ>λιοξΛΪΰΐ7ζΐζ Πξ.'] Locus hic dcpromptus eft ex Lacr- 
tio in vita Biantis, ut Pearlonius etiara tnonuit. 

ί Εΰ^ϋνια*] Apud Laertium hodie malc legitur luSrttneui: qui 
proinde hinc corrigcnJas eft. 

4 Uijariin• vxniise^^Kiii. μιίαςρς *.] Ex Scholiafta Ariftophanis 
ad Eqnit. paij. ^57. (154. Ed.Baf. P.) y Oi cJk ¥ zepfw»] Scholiaua Ariilophanis loco laudato habet, ο> 

λΛί'οιί ων.»». Pro ii'(jTj%(5f^<!i legerim ΐΐίζχ,ί,/β/ιαι. 

6 Πί>χιΐΓί<3ί5 -si&iiAiii/yfis] AriilopHaues £2«iV• pag. 34Ϊ. (139•. 
EJ. Bii. i^J 

Scholialla : Πι^^ικια-μ,οΐς. Βττητκις, έ" :(3>.cty.su,tiaiT>, άΛ«ς. μαμαι/^^κη^ 

8cc. 

7 "AWi-^tii 5η?»?] Hsc nihil faciuiit ad vocem jnJJ. ^ Γί»^.///. ' ρ Γ«§ίΛ^ 114 ΠΙ 

Πί^»;^.©- Ιι -τηρφύξα.. τίαξ'^ίμ'κί. ο-η οι φαύλοι, καν 970 Πί5ι. •5τ<έ. 

ηΐ^ν-ήί. όνομα, πύίχογ. και Πιοα-^θΐ'>)5, ta» Πι5@^• 
•!τί3@* <ί'έ και Τα οΐ)/>}ξον kjyuov. 

Qj^xixra. y\ y^ αναλογία /Sojjovij. 

Πι^Β TJ μοι. ^Ζΰζβί σα γ^, yS' Ιμβ φ^^σω. 

Πι^άν. οςυ7ΐ)νύ)5, και 2^ Ta ί. J^UTig®» y^P 

Πι^οια^ο. ' •^έΐίδέΤεί'. 

Πιθοΐ7'=ί• * « '^S '^'•^^ ανοΓ/ίΐ. 

Πί3υΜ®-• 5τ@- ' iiibvixos Zt^, Tev5»ii Κί^λν- 
^ίg^• %i καΐ 'ζδ,ίγλωτ^'ί^ νΛ<^ύίΐν gtpogii, fU^3<T- 
ίλυίξίν τΣ«) γλατ^αν ^ΰτζ^ί τα5 '^λαύστίδ• xaj 
,ϊ^,κ•η/λ«θζ^5 ί;:(ώ)ν ϊΐ'ίθΊέ το 'όψιν, 'iV άί ^ifftamlov 
αναίιίω τμ 7λα)'ί1«• 

Πικροί • Όνο^α έ5ν85. 

niV-rag. ό και βίφφ'. ζί]%\ h τω Φά;2ι@>'. 

Πιλατ®-. ζτφ' ίτη Xe^Ts τα QiS καΐ Χαητι- 
ρ(^ ϊίμων h τμ Ίβ^Όυφ -xjun 'Ρωμαίων ςτΗ,λίΐί, >ι/)- 
«νί. jw^ ί'έ τ τ« Χ£>ΐ7"δ ςΐχυζωσιν^ ίίκόνα τ» Καισα,- 
ρ@^ και 'Ζϋ^'τνμ^ζ νυκταρ eii Το ϋζον αρέ5ιικ6ν. ορ- 
3-ρ« <i'"e yivo/jdjje, 'laSouQi θίασα^οι τοσκτον ετα- 
pai'Y%(}OiVy άτΒ Πιλατον έ//.^ίμΛτασαοι , και ταυτοί 
itila")^eTv(*|. και j")! και τον KopjSovav τον ΐίζον ^yiOOLV- 
ρρν ^'^-φθίίζ^ί) αί-π^^ ά-νοαξίσΈΜί τοΛλ)ΐ5 και σν/- 
νυοτΕωί toTj 'isS^Moii , /<ί(Γτ{ ταΤ 'Ώ?^?? αύτ8?, lye- 
Vi-w. rlw γ^ ετκνατασιν αΟταΤν ύφο§<ϊ/4ϋ@^5 'S!^ 5/ 
βϊ\μα]φ' αυΤΒ ςρα1ί.ωτκ5 τταξίςτισΈν, εν^^'ε* («V ο- 
•^jXoipogSviai, εξωθε* Js Ι^ω^χΙιυ eoSnTit ίνυ7π>νό>ίίον. 
ά)ζ αν \ςα^<ηα.{_α>ι ^ ετιαφιικε Τ8ί «ίραΖί-άταί αΰτοίί, και 
01 ^<^ ξυλοΐ5, 01 ίέ λι')-οΐί αύτ85 τιαίονΊα, τςουυμα.- 
rnax, cL'7tyiXa.(jx)i' τινο,ζ ^i και α-^τεκίέΐναν. ττολλοι Je 
αΰταν 7^ Ίβίαχων και uia'' α,ν.ίλαν a^yjud^oi, 

ι Π•*οΓί <sfeifA))9ani'l Diogenianus Centur νίΓ. Ad.ig. XCIV. rc- 
£tius habet, καλβΓί ^ε^ίλίΐ^ζϋΛ. 

ζ Ά£><5«<Ρα»»ί ) Λλζ)(ι, pag. 167. Ο 7$;. Ed. Rai^ Ρ.) 

j Π«ι3•Λ».] Sic recte MS. Α. At rclicjui MSS. & piiores Editt. 
malc. miJsTst. 

4 IliSnj/*] Reftius Tnjvi^x,. cum accentu in antcpenultinia. Sic XI i 

Vetula βηιια noii capitur laqueo. Capitur qui- 
demy fed fero capitur. Dicitur dc iisj qiii 
reni infeliciter geflerunt. 

Πί9^Jκ@^' ώ ντΌξφ. Simia in purpura. Pro- 
verbium, quod diciturdemalis, qui, quam- 
vis pulcliram fpeciem extrinfecus prasferantj 
tandem tamen improbicacem fuam manifefte 
produnt. 

Πί9))|. Simia. 

DiU. Bibe. 

Πί^,ζ. Pithnes. Nomen proprium. EtPif- 
futhnes, & Pithus. Π/Ο©- etiam dolium figni- 
ficat, 

Πιθ5. Pare. Obtempcra. Circumiieflitur. 
Eft enim Aoriftus iecundusj quos Attici cir- 
cumfleftunt: ulutquc diale£lum illam fecu- 
tus efl:. becundum analogiam enim acuto in 
penultima notandum ciTet. Obtempera mi- 
hi. 'De te enim•, non de me dicam. 

riiSiv. Scribiiur cum acuto in ultima, & 
per I. Ell enim Aoriftus fecundus. Clamve- 
niti venia α 'Dominis non impetrata. Arifto- 
phanes. 

Πιθ^ν®-. Pithonis. Nomen proprium. [Eft 
autem genitivus, a reiVo ΠΧάν.] 

Πι6οία•7ϋ. Pareanc. Obtempercnt. Fleflan- 
tur. 

Πιθοι>ια. Dolii apertio. 

Πί6υλλ@-. Pithyllus. Hic voluptatibus & 
luxuriae dedicus erat,Tenthefque vocabatur: 
qui non folum membraneo tegmine linguam 
involvebat, fed hoc ampliusj cruftam ccu 
loricam illi induccbat, luxurix cauia. Idem 
etiam digitalibusadhibitis cibos comedebat, 
ut eos quam fervetiillnios in os ingerere poiTet. 

Πικε;τ;ν);. Piccntine. Loci nomen. 

Πικίαοι. Piceni. Ncmen gentis. 

Πι'κ-τϋ'ρ. PicLor. Quoere in v. Φά?ι@^.. 

Πιλαΐ®^'. Pilatus. Hic temporeChriftiDei 
& Servatoris noftri a Romanis in Juda;am 
miffus efl•, ut provinctie illi pra:eiret. Idem 
cum poil Chriftu rn crucifixum Cxfaris ima- 
gineni & effigies noftu in tcmplo collocaf- 
iet, poitero die Judxi iis confpeftis adeo 
tumukuari cxperunt, ut Pilato tcrritoj eas 
indc amoverenr. Porro, Pilatus Corbona, 
id eftj facro thei;iuro direpto, mulcarum 
cxdium & turbarum Judxis auclor ex(litir> 
ob odium in illos conceptum. Rebellic/- 
nem cnim illorum metucns, ante tribunal 
milices coliucavit> qui cum iub veiie arma 
geilarciit, cxtrinfccus habitu plebejo induti 
eranr, nc quisvim fufpicarctur. Judxis igi- 
tur fcditionem cxcitantibusj milites m eos 
immifit: quorum alii fuftibus, alii vero la- 
pidibus eos cxdcntesj fauciatos rcpulcrunt: 
nonnullos ctiam interfecerunt. Mulci eciam 

autem appcllabatur feft um apud Athcnienfes, qiio dolia apcricbantur 
& vina guitabantur. Vidc AJctrluiin CiVif. Fo•. v. " f>.v')\'^^.«. 

f Οίττς ιίΑ»(>£β5 ret-, Ίίν^Λ λλΧ.] Qiix hic Siii^las ijt; Piihyllo re- 
fert, ad verbum ieguntur apLid Athcnarum iib. 1 .p.ig. 6. iit Pearfo- 
nius quotiue ftionuic, Contci- etiam Nuftrum fupra v. Πιβ/ΐ'/λαΊ- 

7!5. 

(nyμ7lΐi' π Ι 

'£ρμΛ, ΚΛΜ.ηΈλ>ΐ5 ex^£(UacrEV ■ττί'ΐα,λον. 
Πι'λ>)/Α5£,. 'Ζί^τζΌ^ν, -s^iipegis (ΤΆίτιασμοί. 

Εΐνο^•ή,^ CRHTOvh φίλνιί ive^WIo JtopcniS 

ΓίΤλο/. 

Πιλία. ΤΛ ' κ,βντνχλα• 

ΠίλίΛον. το * 5ί5ίΑ«λθί,ϋΛί5Ι'. 

ΠΤλ@«. το χίντΜχΑαν. 

Πίλ©*•. χΰσμφ• 'ΰ^ν^φχλ'Μ.φ^, Όν οί /^ py;p- 
βασιχν, οι ^ί 'nagjtv, «,Μοι ^e x.lShLeAV KS^ASaiv. έ9Ζ 
ίέ 'τηλ.φ' κλ\ ' τά,γμΛ, 'ζιφύύτφ' 'τηλ^ Κίίλ^,αε- 

Πιλιϊ. το ομΛλιζω. και "τηλατοί. 

Πίλοίζ. 'τηλη-τΌίζ. XXI '7ΐΊ\γ)μΛ Xiyt^- ^ Φοφσχ J'e 
Ιτπ Toas κ6!ρ*λΛΐ5 5u)^Xji5 -τπλίΐΤ»?, ών ΤΛ κι/ττ} 
υτπίρχασι 9?ppx, li^ τί«/ ^JjgoTnla T^ -^λ»]- 

Πί,(«λ>ι. τΤΑχ©^. λι^ΐξότΜί. 'A^TZcJiotvoi* Ό ^i 
■Ζί/>ατ@« ες«ρ;;:(« τ» ■ττόνα, Ι^ψΛηζιτΥβ αν, και βα- 
£05 το σάΤ^α, και -τπ^λίί. αντι τ5, λιτταφ. Π:- 
Αΐίλ» J^i και <7Εα^ ^^/θ^^Ρ^ξΊ j ταΤ τΣα/ 'π,αίλίίί' -4^1- 
-)ζφρψ ά,'τπ^κΐΰν QiJ^/iSjjur Το ^Ι 'jicif, και ίιαττ^σ•- 
oio&of , ύίΤΒ και ΒξύτίΙί^. « /4« «' "^(ΟΕλί?, ί^ροω- 
Τ@*• ίί "ο και 01 ζωμοϊ TYJ '7afM\a>S£v ii ttWoi'- 
Totj, XSi-Sfx•^ ϋο$, και άρκτ^^, και Τ «■Μ.ωΐ'. οι ig τ 
ϊΒαταίών τΤϋΛΓον^, άί βοοί, Λίγοζ, ^ΰ^ζββόίτν. 

ΠιμτιΚΛνί^. -TiXvigaTaf. 

Πίμ'^ςβ(.'^. καίέτα{. ΙμτηΐίΑ'ζί^. 'A^TZzriaws" Ό 
Μαρκι@- 'τημ'οφί/ί^υ!^ Ιτη 'Ρα/μΛίοκ, <ΡυγΙω KSt- 
TutiniStcSeii, )^ /"^'V'"' 65 αύτ85 iSiv Όηνοαν^ ei Βο- 
λασχϋί ίΤζ^τΐίΙο. και αυ^ΐί* Ό ie Toy θυ^ον αυτ» 
eiiffis 'τημ'Ζςβί,κ^ον. 

Πιννα. ό Ιχ^ΰί. 

Tli.ia.Mhv. ^Πιναιοιίον "^τπιστταν. άσ-ζ^ '7i:imxgi$ 

1 Σ«» τ πιλ))9ί»δ!. Λ' tii|.] Diilichum hoc depromptum eft ex 
Anthologia Epigrammatum inedita, in qua pro ττίτκλιιν reite legi- 
tur viianv. ut monuimus etiam fupra v. Πίτκ'λβίί, ubi idem frag- 
rnentum ad(lLiciti.ir. 

1 Ε/κιΛ)), <ιτ\ ilth ^!xi] Epigramtna integrum, cujusfragmen- 
tuta hoc pars ert, ex codice MS. exhibiiimus llipra v. ~ϋ&Λ. 

% T« κί'»τκ^λα] Vide Dufrenium in Gloflario Grxco h. v. 

4 T» »«(ΐΛιλ«ι/ΐ£(β»1 Et de hac voce confule modo laudatum Du- 
frenium in Gloffario Grxco. 

J- Kitt -myy^, wfaTr; τπλ©- καλ.] Scribe, 8c fupple, (f ray«3i, 
Β ά ijfAiiiiiV m^S-mi τηλ®^ ιίχ,Λλίϊ-η. Coiiter Noilrum inha v. Π&«- 

6 Φβ^ Kji Ji t5!^ ϊκΓ« »£(ρΐίλ«?'5 "•] Vide Lipfiuai de Milit. Rom. 
lib. III. Dial, vi. Cstcrum, locus hic non iatis fanus milii vide- Π I ϊϋ 

judacorum alii ab aliis impulfi &c Conculcati 
pcrierunt, fanguifciue iplbrum cum iacrifi- 
ciis mixtus eft. 

Πίλη^ίν-ηχ,. Denfatum. Coadum. [In Epi- 
grammate :] Τιύι, Merairiy coa^ikm hunc & 
ex lana agni bene pexa conje£iiim petafnm 
Calliteles jtifpendit. 

Ιΐ\.ΜμΛ. Fileusj fivc tegumen:uiii rotun- 
dum, ex lana coada faftum. 

Πιλ>?(7Έ07ΐ. Dcnfacionibus. Cum jumenta pro-* 
pter denfationes non pojfent res ad νίδίητη ne~ 
cejfarias advehere. [Et ^λ@-, pileus. In E- 
pigrammate:] "Oianay tibi pikum hunc cha- 
ή capitis [^Antiphilus'] dedica-vit. 

Πιλία. Pilei: quos Grxci recentiores 7.6v- 
%χ.Χχ vocanr. 

YliXihoi. Pileolus. Galerus. [Vel, fecun- 
dum GriEcos recentioresj] camelaucium. 

Π(λ@«. Pileus. [Secundum Grxcos recen- 
tiores,j centuclum. 

ΠιΧνί^. Ornamentum capiris, quod alii 
cyrbafiam, alii tiaramj alii vero cidarin ap- 
pellant. Erat & -τηΚΐ^•, cohois qua:dam [a- 
pud Romanos:] cujus centurio dicebatur 
primipilus. 

Πιλω. Stipo. Cogo. Denfo. Ec 'τηλα-πα 
ftipatus, denfatus. 

πίλου. Pileis. Et τπΚι',τόΊ;, coaftilibus, Oi^ 
citur & -τηλημΛ) [quod fignificac, coadlile.] 
Gerunt atitem in capitibus thoraces coactilest 
quorum ventres fnnt firmi , propter lana co- 
αδΐ£ bonitatem. 

Πι/λίλίί. Pinguedo. Adeps. [Et τι^ελΜ?, 
pinguis, obefus.] Appianus : llle vero cate- 
ris labore praibat > qiiamvis effet fexagcna- 
rius , graviqiie ^ obefo corpore, Adeps & 
febum difterunc: quod adepsquidem,ubirc- 
frixitj non concrefcat ; febuni vero concref- 
cat, adeo ut etiam frangi poilic. Adeps igi- 
tur nunquam fit fragilis. Quamobrem etiam 
jus animaliuni> qux adipem habenr, frigore 
non concrefcit) ut fuis, urfi, & aliorum. Ac 
jusillorunij qux febum habent, concrefcitj 
ut boviS) caprxj ovis. 

ΥΙίμ7ΐ:Κάη^. Repletur. Impktur. 

Πί/Λ•Σ»)°α3• Comburicur. Incenditur. Iniiam- 
rnatur. Appianus : Marchis ira in Romanos 
incenfuSi propter exHhmii qiio mul£iatus erat) 
nec mediocre quicquam animo adverfus eos 
'uolutansi ad Volfcos fe contulit. Et iterum : 
Ille vero cum iram ejtts incenfam ejfe fciret. 

riiW. Pinna. Pilcis. 

Tlwxm^iy. Ί abularum inftar.[Arifl:ophanes : 

tur, quem fic potius fcribendum ccnfuerim, Φο; »λ ^ (f «ζ^κιρ*- 
λαίας, <f ^J^xat τηλατια, Scc. Id ett, Geritnt autem e^ galeas , 0» 
thoraces coaiiiles, Scc. Nemo enim capitibiis tribuic thoraces.quos 
peilorum elFe tegunicnta omnibus conllac. Vel intellige. calo-" 
nes onerum loco thoraces in capitibus geftaffe . quo ienfu Lipiius 
locum hunc accipit. 

7 ΤΙίΜΛκνιΚ» >ίηωτων'] Ariflophanes ΚΛίϊ», pag. ι;•ο. (idj.Ed, 
Baf. P.) 

Scholiafta: Ά^ησττΰι τκ ρκ^τκ, er.af 7π>«χΐι; kr^ Ό^ιβιβικ ^ιΛΛγ 
iii iJ¥, α! μ>ί}άλαι imvihc, τ "Πΐ^ίΚί». Λ'χί* cuyiiht , τ <!«< ndf ^^" 

Ρ % -^ 1ΐ6 Π 1 •Tihoiav. 

Πινάκια. ' T*KSt3-'£,"V* ^v-n κλ-^§ων ύττο τ ' κ^ψ 

ϊφίξον το :are Τ8 ςρΛΤίΐγΒ 'τηνί-Μν. 

Χ-ΜταΊν <J', ο, -π αν ^:ζςβ•)ζΙφα>φρ h -toTs •^- 

να,κ,ιοΐί. ^ , ■ 

o§vea,y 6^ -ηνάίω-ν -u^^mti, Ι'τί^ΚΗ,. ί> -^ίναξ, eii<i>- 
ogve». 

ΠίνΛζβΙ. ίυ-ηλΥΐ. puTrag^. τκ-ττείνΛ. 

niyJUg®-, ©»j/2ca@-, ΣωτΓΕλίν» Μ°5> ^ίζ?' ^ ""- 

y«i, Δανφάντν• 'ο και μάλλον kM^k Ό 'i^ Σ?ω- 

ΤΓΕλίν» 69ϊν a(p=ivs7Eg(S)-, x*i'^ff>«v«5'nivJi/g8• 

T7ve5 §•ί 5tctl ΠΛ>ώ)νίί8 ίίε'ρ^ΐσαν oti-roV. ^ ^θ^ιτιΙ? ie 

MugTiii^ γία>αιχο5, γίγ^^ί ^^ τία) ξί όλυμ^ά- 

^, :(Τ;\ τί«) Λέ§ξ8 ςραΐ-ία* ων l-mv μ. και άΛλ- 

φοί ju^ iti αύταΤ ονο/^χ Έζα-πων , καΐ υίο5 Aio(p*v- 

τ@-• θυ>ατΐ'§έ5 ^e, Eu/^iilti, και Πρω^/λά;^. κα] 

σί«>έ]3»ι αυτω τον jStov -ηλίντνσίχ^ Κί<•Τ εύχά?. αί- 

rWvIt 'ϊ^ ro κάλλιςκν αύτω <ib3->tvoq τ ώ τα /3(&!, 

«,3•ροΌν αύτον tiTraS-avjTv ev θέάτς-ω ava/C€^iA<^o? ei'5 

τα τ« igaifjSjjH 0io^ev8 αύτ5 ^νατζ*, ^ eiav ve. e- 

;>^α-ψ6 ^Ί βιβλίοΐζ ιζ'. AaeiS^ ^^λίχία, tk-uW 

Όλυ/Λ•7Ποηκ.αί , ' Πυ')-ιονίκ,αί , Πξοσν^Λ , Πο/'θέΐΊα, 

'£y3-gov»a7^8?, EAi(.^){s-j AΛφ^φo^JM, Παιανοί, 'Τ- 

τ^ρχ^*^*» 'Ύ P«ij Αόνζβίμββζ, Σκόλια, Έ^και- 

^α, &pws}, ^ψίμαΐα 7ς'α>ικα ιζ. Έτπρ^ά^/ώαΐα 

'^κ.α, και )ΐ5!-'&•λο7ά<ίνΐ' Tiag^tvecnjj τιιΤί 'EM>](71, 

και ά.\\Λ τΐΚίιφί. 

niviibt.gi^, Σκο•7ΤΕλίν8, ©JjiSoui^, και αύτο5 Λυ- 
CAV.as, ΛΗ-^οζ Τ8 'uTjyTiga. *{* Tuls ®)n(lau; τ ττολιν 

Ι HtocixM• 7Β KuAi/Sfia dfn κλ.] Εχ Harpocratione. De loco 
autem hoc conlulendi funt.Mcurfius IciZ. viii/c.lib. i v. cap. xxxu. 
& Pctit. de Leg. Att. pag. 119. Confcr etiam Hefychium v. Χαλ- 

% ΐί.λη($νίμιΐ»ν~\ Legcndum cft κλνίξίνΊζ^ν•. ut & ante nos refte 
monuit Valelius ad Harpocrationeni. 

j "Ejt? ίι» Titi τκξίάξχχζ aTTKyf.'} Ex Scholiai\a Ariftophanis ad 
>4rii, pag. j-oi. 38O. Ed. Baf. P. 

4 ί}ί>ϋΚ9^ίλια• i όξηοπ.] Et hsc fumpta funt ex Scholiafta A- Π 1 

P'erba\ avellens-i tit tabulas α na-ve. tlacxihi 
enim vocantur majores tabiilx naviura. 

Πινάκια. Tabellx, qu;r fortium loco ab illis, 
qui fortes ducebant , in urnam demirtcban- 
tur. Has autem ^erex fuifle vidcntur, ut in- 
nuit Demofthenes in oratione de Nominc. 
In Thilippicis vero, cum idcm orator ait: 
Tarvam Athenienfes•, parnjam tabellani : for- 
taiTe tabellam dicit, in qua icribuntur adio- 
nesj quce contra criminis alicujus reos infti- 
tuuntur. 

Πινακίί^ον. Tabella. Pugillares. Titularium. 
Schcda. 

UaOMov. Tabella. MagiflraHis vero circa 
mediam no£iem fercbant tabellam j qiiam ab 
imperatore acceperant. 

riivWoii. Tabellis. Moris erat, uc ordinum 
duftores militibus fuis imperia per prxco- 
nera edicerent : uc, quo proficifccndum ciiet -, 
vel, quoc dierum commeatus prseparandus 
eilet. Ariilophanes^w^wj; Confiderate vere 
ea^ qu£ in tabellis prafcribemus. Metapho- 
ra duda eft a tribulibus, qui militura nomi- 
na in tabella proponere folebant. 

Πινακο7ΠΜλ))5. Avium venditor. Pingues enim 
aves in tabulis propofitas vendere folebant. 
Vel, •:η'ναξ> genus avis. 

Πίναξ. Tabula pifta. 

Πινα^. Vilia. Sordida. Humilia. 

niv^jtg©-. Pindarus, Thebanus, Scopelini 
F. vel Daiphanti•, quod etiam verifimilius. 
Nam Scopelini filius eft obfcurior, & Pindari 
akerius cognatus. Quidam etiam ipfum Pa- 
gonidoe filium fuiile tradiderunt. Difcipulus 
vero fuit Myrtidis mulieris, Natus eft O- 
lympiade lxv. ita ut Xerxe in Grsciam tra- 
jiciente, annorum eilet xl. Frater ipfi fuit 
nomine Erotion, & filius Diophantus: fi- 
Xvs. vero) Eumetis, & Protomache. Conti- 
gic autem ipfi, ut vitam ex voto finiret. 
Nam cum petiiiTet a Diis, ut pulcherrimum 
in vita fibi darent» ferunt ipfum fubico mor- 
tuum efle in theatroj iiiTheoxeni amafii fui 
genua reclinatum : cum natus eilec annos 
Lv. Libris leptendecim , & quidem Dorica 
dialedto, hsec fcripfit: Olympionicasj Py- 
thionicas, Profodia, Parthenia, Enthronif- 
moS) Bacchica, Daphnephorica, Pa;anas, Hy- 
porchemata, Hymnos, Dithyrambosj Sco- 
lia, Encomia, Thrcnos, Tragoedias xvii. E- 
pigrammataverfu hexametroj & orationefo- 
luta, Admonitioncs ad Grxcos: & alia plu- 
rima. 

nWag®^. Pindarusj Scopelini F. Theba- 
nus } Lyricus & ipfe j prioris confobrinus. 

riftophanis ad Aves, pag. f4j. (369. Ed. Baf ?.) 
5• n^crjiKis] Fortc, mi/tiii;. 

6 Π(»Λί'^»] Addendum puto, ^ίττ^», vcl, ^ ^Λ7>•(ΐι,β. 

7 MmJdt»;? St Mvpiihi yuvJ Pearloiiius ad hunc lociim lequentia 
notaverat : iOrte, ^ Μνξτίία y/tMnii. Hff-Jynii Λ Axtm , i Σι/Λ/αιί- 
Λ. Cogitet Lcftor. 

8 'Eto» h\ Alii Pindaro plures annos tribuunt. ViJe Stilige• 
rum ad Chrou, Eufcb. Num. Moxxxr. 9 nv3>e>iWJ Addc, NcjbktoxW» 'li&^tefiwMf' 'Αλί' Αλ.^ςανν' ΦΛτ.ι- Ei5 έ'Λκρ®- Κ5ί^ακά-ψα|, και Urbem Thebas Alexandrum folo .TquaiTc 

Ts^ya Ιίξων ^ jtcti Ιίξίαν ταζ Λλ\8ί αί^Ρρα-τη^ίτο^• f^dunt, & ciEteros, exccptis facerdocibus, iu 

xxl tUu Hifjyg» #έ t5 7ΓΒ»ίτ5 οίκίαν, καΐ tsV 6k- itrvitutem abilraxifle. Piiidari vero domui 

γ^ζ t5 n-^-Jitg», (φ^,αιν ■A/pictvJsu ;9)5(xJi, 'ci „. P^^^eris pcpcrciu, ob rcverentiam erga 

rrA..^cicH •AAe^civJV»,) i^^eT. ^i^^Aa^e., α/ΛΓ ^^,^^Τ/^ ^Ι^^"'!"'' ^//''-^""j Hiltoncus m 

nfvoWot. pucraort. αύ;^^ααα. Ylmiocra.. Sordida. Squalid.i. [In Epigram- 

* ©υμχίβοψΑζ Ά§ίΤΛ μΰρμ3^ Ιζο/υ^ι/ΐΛ^ "^'ite : j Moefla Virtus hic fedens lugeoy capil- 

Άττλοκα,^)?, -^nirieso-a, ^^ κρίσιν, orlt Πί- ('•'' '^^^'■'^^ j €^ fqualida , propter \^iniquum~\ 

λασ^ίΓ/ jtidkium. In exercitu enim Gracoriim non 

o' Ά.,-^'' ~ "^^ 'v%^ Γν'Λ/Λ. '^iriuSi fed dolns vhicere folet. 

Πί'ΐ'©-. ' Ό Jg ito και Aey^ <K5iwi, ^ tbj vea;- Π/ν®-. Sordes. Squalor. [Metaphorice e- 

Tigsi έν.^ίρισ-ά,αν©" σνφί<ρχζ, λΜλ ^5 toV s^- ^^^"^ orationi tribuitur.] J/le vero etiam di- Ε'ίη'ιυί)/ ^ ίυμΛ^ίηί -τπι/υτΌφξονοζ, V ο μιλιχροί 
'"ΉσΧΛίσΈν, Μ8σω> 'α.μμ,\γχ. και XadXTwi'. maanSi fed antiquam illam orationis ekgan- 
tiam exprimere Jtudens. Sic Damafcius inquic. 
riiwciTTig)]?. Pinnx cuftos. 

Ylmhi, Sordidus. Squalidus. Vel , fordi- 
da, fqualida. 

Ylm<TKU). Prudcntem facio. 

ΥΙ&ΜΤΌζ. Prudens. Et Tzvu7cj!pg5v@«, prudcn- 
tis, concinna2} fapientis. '■Propter eruditionem 
& fapientiam•) quam mellex eloquenti£ vinl- 
le excoluiti Mufis fimul & Gratiis litans. 

ΓΓίξα^Λζ©-. Pixodarus. Dexippus Cousj ■7η%ς^.ι^Ύ^ζ im,%TY\i-, ^e'&7ri/^(p3ils ^^ ΐκίΐτο- medicus, Hippocratis difcipulus, accerfitus 

μ,Η rv Kagiv ;8ασ,λέίΒί, \i<n>Lcd^ αύτΒ r^s -xou- ab Hecatomno Carum Rege, uc Maufolum 

V, , Q/0 ΛΛ ' ^ ^ n?:'s> »/a_! & Pixodarum filios ejus, quorum lalus de- 

ί^α,^γ.α,.δ.Λα,, Μα.^λο. κα. Π.ξα,^'αξον, Οτ fperaca erat, curaret,ea condkione medici- 

Λΐ;2^9^ίατ1 ιασαίο Ty τίαι^σ^ι το/ ^δτζ^ί Kag^s τοτί η^ΓΠ illis adhibuit, ut Rex promitreret, fe 

auToTs ^ eveii^Tw. τταλίμον. bellum, quod Coi tunc adverfus Cares ge- 

^ ^ , ^ rebant, compofiturum efle. 

niovcL. ίυ^ούμχινΛ, λιτιαζ^ίΥ, και ίυτς^φΐί. . πίΌκα. Beatam. Pinguetn. Nitidam. 

riiWcq. -τηωίπ. ΤΛ τταΒ-νιίί,κα, o/^i Tw ο ^κ^8• πίον^. [Per ο fcribitur. Αϊ] σλακη [pera.] 

ΤΑ ^i ΙηργήίίΤίΛ, Q^l^ τ5 ω μίγά,λΗ• οΤογ^ 'rriajLSp, Pafliva per ο fcribuntur : Adtiva vero per ω, 

καΐ (pxya/djj. Ulvoyiis τ« Ι'ίαΐ©-. Ut, -ϊϊΐ'ώ)^ & (^χγ»^. Et, yf^««»2 fiibentes. 

Πιά™1@- ave^©». ^geTtlwoV «ύξίΐίικβί. «ei» '£- Πιο'τκ.τ55 ίημ<^. PinguiiTimus ventus. Id 

'τη'γζ^μμΛν.' eft, ventus alendi & augendi vimhabens. In 

Eu^ifc©^ f vjfov i-ar a>§8 ToVr α.ή^ψΛ Epigrammate : Eudemus templum iflud in a^ 

TJ tovtov ίήμαν -τποτχτω Z^φί>ξω. gro dedicavit omnium ventorum pingiuffimo 

Zcphyvo. 
Ηίωρ. ^«T@- Αωναχοί a)y, -s^TraTOy «<θΊ6. tu/- nica/.. Pior. Hic cum eiTec monachus , in- 

50/^8 iV' 7;v@-, iiaTj 87»5 i<^iw, Ou β^Χομ^, ter deambulandum edebat. Qucerenti vero 

i'(p)j, tJ /2§a)/xct,U άί έργω ^ WcQrt/, άλ\' άί rop- cuidam, cur fic ederet? Nolle le, dixic, ita 

ipyc.. '^ακλο, Sl k^r^^^lx, A^xeiva%• 'W cibum capere, ac fi rem feriam agereti fed 

^'y P'c^/ ... V 'iv ~ f ~ 'cv' le obiter tantum id tacere velle. Alii vero 

/.«o.TJ^e^my, <pn<ny, y,hm σr.μccL•χy„ cc^^ccm- intej.rogann, refpondk: Ne inter edendum 

To )i ψ^χ». animus corporis voluptatem fentiat. 

Πί:7δ7ίζ8<7ΐ.» ;cj;* Α^ι>σιι/ t^ igveu)/ τιϊττοι^ι^) ^ π.^7Ζ5ίζ8(π. Pippiunt. Vox hasc confidlii 
λί^ίί. A6>*3 <^'^ ''*' '^° '^'"ζ^"} '^•^7δ7(ζ<|ΐ'. eftj ut avium fonum exprimeret. Significac 

etiam •τπττττιζ'ίχ, potum prxbere, five, rigare. 

Πί/ΛΤϊλΛ^, καΐ ^^ΰητάμτΐίΚα^}. Ιμ'τητιΚα, h'. Πί^ττλα^^' ^ <^^'?τΙμ'7τΧοι.^, [cum ^tt lcri- 

buntur.] At Ιμ-τη-ττΧΖ, [abfque μ fcribitur in fyllaba fecunda.] I Έ» Ti)" Ά»«?«<πί 'AAelevJ^s] Sic habet antiquiffimus MS. A. 
At MS. B.' ώ τί? wfiJTt) Άι•«β«ν< •Αλί|α»!))ι». Priores Editt. vero. 
ci TJi s-paVii ala^batT^ Άλίξ,άνίρΐί: quod non placet. 

z' &υμ,οζ'Λξγ,ς 'AffW ffcup.] Verba hsc decerpta funt exEpigram• 
mate in Ajacem, quod integrum lcgitur Anthol. lib. iii. cap. xiv. 
ut Portus etiam monuit. 

3 Ό Λ ?» (i λίγα» ίκ.] Locum integrum Damafcii, unde frag. 
menture iicc decerptuni efl, adducit Suidas iafra v. Σ«λ«ϊ»Φ•. 

4 niiKi7>,'f>,?] Confer omnino Scholiaftara Arirtoph. ad Ve/f. 
pag. fij. qui plura de hac voce notat. f Έ,'/'ίκίΐι tuf{0iimi ■mtvT.'] Diftichum hoc decerptum eft ex Epi- 
grammatein Sophocleni, quod exftit AQthol. lib. ni. cap. xxv; 
ut Portus etiam monuit. 

6 "o-n Af|i33-?r®- ΚίΦ-,ίίίτ?.] Eadem leguntur fupra v. Δίξ<#' 

7 'EirtswVw] Malim, av>tf£•^• 

8 'Β»'Έ.•!η}ξ»ι>>(!3ί•π] Anthol. lib. VI. cap. vii. pag. ff^. 

9 ΠιΐΓτήξβη. .«OTO? |Κ,<(*υΛ* o"f '•] Ex Enarratore Comici ad ^rey,- 
pag. J56. vjSo.Ed. Baf. f.) . 

Ρ ^ nic^Tflfe iiS , " ^ _, 

ΠίσίΛ. οι ν.Λ^υ-^01 τοτηι. 

Koij ot.yXaLcL ττίσΈΑ γοονίί 

BOimto. — ■ — ■ ΐΐίσιαυ/. Tei* xvad 


Πισ-ίί/κχ.» ,) ';πνσ05. neao5 (is, ' 'S^-' Π^οΥΛττΙω. T[j\4ov• ^"i TTEicSwsMj « τπτϊυ^ΐ'. Π Ι 

riiWa. Pifla. Nomen urbis : cujus civis 
vocatur Pifaeus. Icem pix. 

ΠίσίΛ. Loca hutnida, five irrigua. f In Epi- 
grammatc :] Ei in pmguibus irriguifque locis 
pafce. 

niocreus. PiiTeus. Nomen proprium. 

Πιοα-ιΆ. Piilia. Rcgio. 
YlicUv. Pifiam. Tres belluas Ariilophanes 
dicit, Pifiam, Ofphryona> Diitrephem. 

Umau,. Pifias. Nomen proprium. Erac au- 
tem proditor. 

YliauicL. Piildia. Regio. Cyrus autem cum 
exercitu adverfus Pifidas fe proficifci βτηηία- 
bat. 

ΠκπίΒί. Pefllnus. Nomen urbis. Et Πίσινδ>- 
1Λ, accufativus. Ec ΠισίνΗνΊαί©-, civis urbis 
Pellinuntis. 

Πισο?5 6c -τηνσο?. Pila, icdilicium aliquod fuf- 
tinens. Apud Procopium vero idem appel- 
latur, 7ϊΈοτ3ί. 

U.imm. Parendum, vel credendum eft. Πί,πί iJv'A» -ττέ^',/^^-ΊΦ- ^λττίί. t "'Aw^- n.WFides.Eaeftfpesreinonapparentis. 
iiiTii• "^γ ^ ' , ^^ . \ I 'rfsw + Errant autem, qui dicunt, opinionem ef- 
ν»σ. i^e 0. λ^^^ΐί? -πΐί ντ-ί,^ί r -ο^^λ,,^ yavp'. ^^ ^^^^ Sequitur enim fidem opinio : rant autem, qui dicunt, opinionem ef- 

, < u ' i^ iiuei genus. Sequitur enim fidem opinio : 

iLMXHjil /^ '^ T« ttM i Λΐ^ζΓδλνιψ?. » yi -τη^ΐί, ^^ ^^^^ ^^ opinio. Fieri enimnon poteft, uc 

'\l;sroA>i4i?. aiwctlov i^ ')ffe}i AijsraX/i^^ffls 'τΓίτιΐ' >i- fides fit fine opinione. Non tamenopiniofi- 

vecOttf. ^ /^w 7«v@" o''^'' '^ "^^ '^'^'^'^ ^ 'ν^λη- dei genus eiTe poterit. Contingit enim inter- 

d(v ticu ώ^ι^^ Φ Tit^ ctvrU^ ^ί;^^mλ^ψv e;^v^, dum, ut, qui eandem opinionem habet, mo- 

\ T\ ' ^ i^^ i'• '), iJ/..«%u ρ-τπ w V6- Qo quidem credat, modo vero non : quod 

,«5. iJ^yxloy -i^? T^ cLvro ζωον, -^t. ^cV ctv^^' ^^Λ? ut idem animal modo quidemfithomo, 

eTvoi, TTO-re Si, μη. ^^^άλλων i^' ο ανθξώίττ©', V- ^^^^ y^ro, non. Homo enim, fi mutetur, 

«i^ ζωό» '^ν. ω-ίϊ ^ί« ^ 'ν^λ>ιψ5 « Λ'^'^'*' /"^'^' *"' nec animal eil. Quare ne opinio quidem ea- 

y u^ Triiiffls δσα. καΙ '7ίΐτ6υο/^>ι i^ 'ίτι ^ -λί^^ό- dem manebic, ii cum fidc non fit conjunfta. 

xyi-Ui Μ V T^' κί>ο«λυταί mi τΐω αυτίω -sEi 'π- Nam opinio, dum adhuc creditur, manec. 

^"'^ ; , , ,/ Ν r,\ ' . ^vo- r^-r): Nihil enim obftat» quominus is, qui eandem 

νίβτ v-^" ΐΎ• ΛΓ » _^ c^ t ~ " 'α' de re aliqua opinionem habet, interdum qui- 

ίέ, ^i,. οΓον, <j^Xyi-\^^ e;i^v -ώ&ί •ν}Λ.χ>ΐί, ο-π a,JcL- ^^^ ^- ^^^j^^.^ mterdum vero, non. Ut, fi 

v*]@-, \{ κίκάλυ^ υ?ϊ§οι; o/^ τινοί Aoyas ^n -τη- q^is animam credat efle immortalem, nihil 

qiijuu obftatjquo miniis idem poitca propter quaf• 

dam rationes id non credat. 

nifiy μό^Ιω Όόζα/^ eTva^ kxii^ri ^ KStVei^' "»«•"- Πί<πν iOoV»!;' og. Fidem folam defitiimus efle ve- 

liw, τ et5 Πλτϊ'^, κ.Λΐ ΤΊον, χ.λ] ίγιον ΠηΖμχ, τ ram & puram hanc, in Patrem, &c Filium> & 

μίαυ/ ^ίόττηνί τί χλι κ^^^ίόττι^, ττάνίαν o^to/ ts ^ Spiritum fanaum, unam Deitateni & domina- 

ioe^-mv JVm«P7^/, xol\ H^a^xi^ -xioy^i φοανο^>,5 tionem, omnium vifibilium & invifibiliu opifi- 

V ./ I ^• , Λ Λ \ I , r. cem,&Rcginaomnisapparentis&intelli2;ibi- 
, ^vj^i^ ^^ ^ ^ ^^ ΟΛ-Γ- ljscreatura:jperquam[hdcm] ϋπαιηυηοςοΙι- 
σί/ΒοΑ^ν^^και To ey e^^-^is T6t<n ^eojgi^A^Vw 'ζρσκυ- nius,&unummtnbusadoramus: (quoriimu- 
mf^• ων rof^ryj ^σια γνω^ίζέ^' "^^ <^^5 "^"^^ num quidem per eflentiamindicatur jalterum 
-^Ι^ΰϋΌςΌΐ,σνη •xS''^fyixXi^' ^wSlv tvtov sAa-flai-TE?, veroper hypoftafesdeclaratur) nihil horu im- 
μΜ^Ϊ -vjsr^itaeW, aM,' hSvla ^ tm ^σ.α, ασ- minuentes,neque honoreprxponentes; fedea- 
-z^ $-h ^a.] kPU, kcl] ό,Lu>L•μlct, καΙ <ib'^.• ^«xpy.lei dem quidem enentiamringulistribuentes,eof-. 
,,ν .V , / „ ' , ^' . ., que dignitate&rhonore f«: crlonaexxquantes; 
Se T0..5 r^J::π>ς^σ^a., w^v ^σ^τπχί, χα. ,ίιοττ,- ^^^ diftinguentes perfonis & proprietatibus : Γιη- 
mv, 2ΛΛςτ)ί Tyrov δ/σιαιί^? u^egiaaTiff, h ΰττχξζ^ \- gulisharumexiftentibus fubitantia propria, & 1 "o»ci«5c wBAt*?] Sed tunc fcribendum eft πίσα. per fimplex 
β". Conlule Geographos. 

ζ Φί)ίη\ Άε^ίΐ^α»»?] Imo, Crarinus. Vide Scholiaftam Ariilo• 
phanis ad ^Zwi, pjg. fjy. unde Suidr.s hxc defcriplit. 

3 Πΐίπ'αί] Dehoc vide Scholiaftam Ariftophanis loeo laudato. 

4 Πιιη»5ί1 Sciibe, Πιατ,νί^, & Πίαπ»5»&, & Πίαη»Β»7κΓν&-. Vidc 
Stcphanum Byzantium v. ntcjivSs. 

j- Θ))λ«ΛΛ] Incpte. Eft eftim accufativus Cngularis, a redlo 6 Πΐίπίςΐ Portiis vocem hanc male interpretabatur pifum. Sig- 
nificat enim apud Giarcos recentiores pilim , cui iditicium inni•• 
titur. Vide DuFrenium in Gloiririo Grxco. 

7 riajjs ng9>(9OT'M] Lib. i. de JEJif. yuflin, cap. i. uM vcrbae» 
jus hiec lunt; Καπι Ά iti ? ttc! μ,ίπί λόφ» ^njigjsrami»» ίτταίί'Ρΐ'νΛ 
TToyaf ίζ, ίς ^λίη τηα-ΐίί• 

8 Ά/ί^ξηίίΐίσ: ^ c! λίρνττζ -f τήΐΐας τΐυ) tisr.] Hxc , & qux ie• 
quuntur ufquc ad fincm articuli, Tunt verba Alex. Aphrodif. inlib. 
IV. Tofic. pag.j/o. ίΐΛ oL«f6t'<fai v:8aV''5' ο-ϊϊ^ ίΖίί^^'Λςοι/. και ί'Λ'τΕί 3Β3ΐϋ8ρΓοι-Γυ8(ίίί1ιη£Ια : quodeiiadmirabilei 

Τον /4ϋ αΓτ.01' και yim-TO^yt κώΐ η^ζββολίαι., τ Πα- ^-^ ratrem cjuidcm cognufcimus [omnium 

Tie^, iVx/>v)^, xctl άναι'-πο^ καΐ ^xpomy χλ] klixoy. ''C''""!] caufam, & genitorcm, & produao- 

^\ r\ / ^Ύ-'^ ^?nl ' ' V ''^'^^' pnncipio carentcm , a ncmine fa^tumA 

/ ' ,,/'ΐ ; . Λ~ , 75 . l^ne tcmpore exiltentcm, & fcmpiternum. 

σ:.αα..πο., Λ.αλλο,ί.Κ κα. «.ττα^, κα, appa., c^. Filium vero, Patris progeniem, una cumip- 

Π=ί7ξ•ίί Τ yevitnv £';^v']a, ^ϊ^τ^ί αΓ-πον Si και ^^χία) fo principio carentcm, & fimiil cum illo [om- 

ύ\ί Πατί^ kvx<ft^:/^ov. το ίέ c/ι.7Γcφ^μJχ^ ητΌΐ mum rerum j caulam , eundcmcjuc immu- 

όΛτπξίΙτ^ν,καΙ ί-μχ<ΐΐκγ.ν SiJvA^uiv, Το Π^€ο^ τΐ ί- f^^''cm, & corruptionis expertem, & a Patre 

' / ' > i ^ «Λ ' • ,^ 1 , orrum habenrem : qninne aui Ί(ί Pifi-rm I1^ 

;; y ~ " ,^ ' ^ rr 1 ^ ' ■^'~ cau.am & principium ref-eratur. Spintunive- 

, ^ ,.^, "^ /ο. ' /λ' , ^^ ^• "Η^ ^-itrej cgrcllum, & landificandi 

'TTup^v αιΛαί, συ,αο^οσ/^ί'^^,ανίΐ' τϊ oii σι^'Ϋξονον, x^ vim Iiabentem, & abil]ue temporc ex Patre 

Όμάτιμον, χα.) Όμο^ζον, και Όμϋ^ίον ^ ζ Κ} ΆΡ/ί- procedcntem, ηοη per inodum generationis, 

λοίί, καΐ i^^ga^ii, καΐ ττχσ-Λ λο-μχ^ <ρύσ{ τ1^ί7χ ^^^ procefilonis: qui cum Patre & fiHo per- 

rzsa-}^^rc^ -^^.ei^α1α. καΐ bto, -? τtχo^oφcLSίBix,- Ρ^^ "« exui,c & una cum illis adoratur,uc ejuf- 

' ^ ' Jl ' 1 ' ~ ' ' ^ ^ ' ^j ' '^^"'' thi^oni' honoris, gloria:, & Deitatis pard- 

^ ,^ ^ , ν , , . J^ ο . r /τ. '^^PS- P^i^^iuemo.cum Angelis,&homin!busj 

λοί. ίζ ώ.ν και^το TOUTcv χ, mouov -^ j^^Tias -^nT^ue^, &omni natura rationis participcgratixdivi- 

J9 To τίλοχον τ 'csfajuiimi ^^ά.ζί^. τ συγ•)^όνΊα)ν Jg nsdonalargitcr communicantur. Sictriplicis 
)9 ^sagyv-iTii' τα σΐ/γ^^'σΈίίί y^, l\cu.gi<Jiaii knTrihx- Deitatis, Qux omriia gubernatj inacceiTum & 
i^ « ά,^ίί'α -Ζ iTo-^rix xicwiegA),^ -^ KStTTJfeiTr^. [emper corufcans lumcn nobis affulgec : unde 

'^ & unitas eflentix creditur, & tripliciras per- 
fonarum a nobis glorificatur. Illorum vero, qui confundunc & dividunt ea, qux confulio- 
nem & diviiionem non admittunc, impiecas &: abfurditas penitus proftrata eft. 

niijs. ' oTT ίμοίρΊΐιμχ '6^ί Το tIu> τηςιν :^J&cif Πίίζί• Fides. Error eit, fidem definire vehe•' 
σχpo^ΰ^v'Qc ^\^:αηλη-^ωζ. χλ\ φ aras Όί^ζόf^(^, mentiam perruafionis, vel opinionis. Quienim 

yi^^ f^ λαμβΜ rU^ α,ρο^ίτν'^, ::^^.φο^^ ^\ ^'^ '^,^^"^'' §^""^ .P""^^ vehementiam, difle- 

,Y . ' ; .- j νΛ " \ ^l^y^\^ , rentizm vero opmonem : cum res concra fe 

tU. ^^,>. e^i J. e^^Aiv. ^T.. φ ^λ. h.beat. Opinio en.m ert gcnus, vehement.a 

■νμί,;? yey{^ αωΐ5,^ » cr(poJ>oTTii e^i^ li/fP^e^• ^W vero, diflerentia. Opinionum enim alia: funt 

7^»' ^j3reAii4«ut)y o) ^ eicn i7^ojy.aj, otj fe, μίτςίου^. vchementes,alia: vero,nioderatx. Et hxfunc 

αΖτ^ -^ Λΐ;Ώΐ5λί•ψ*ώ)ν :}^.φοςοι\. καΙ e5iv )^ τη'?!? opinionum dilferentia:. Fides autem [a qu- 

'OsroAvi-vUs σφο^^Ρ*. bufdam, uc diaum cft, definitur,] vehemens 

π , . , Q, opmio. 

\ ^ , ^ , Πιςοί. l•]dells. Pius. 

^ Πΐίοττίί. ToaSrov αυτΌΪί in-miu tvs /Se/Souoi Ιλ- Πίς^τ}ΐί. Fidelitas. Fides. Tantum fiduci£ 

mS%• « T8 Ma^-/teMiva -Ώ^-ί τα, θίΤ* OTgoTTis. κώι ipfis attulit MarcelUni erga reltgionem fides. 

'τπψίύονίΐζ, kvrn TV, θαρρΒ^τΐί. 'ότι λίγί^ κχι -^n^s- Fc 'τπ'^ΰογ'ηζ, fretij confili. 

τ»ί. τταΐ'ταί h Ττ^τΜ^^ία εξ αυτί^ί ουμβα-σίαζ τΐω '7nqoTY{(gi. 

ΠιςΏσά^αν®*. ττίτ-ΐί κ.Λΐ σοί/^ίΐκαί 'm\-\\(K>! ιΛρπζ. Πκτ&σΐί,'^®-. Qu^i fidem alicui dedit, vel 

' Tuv Je ό Σωσι,ίίΐ^ :2/^^ 7;λέίόνίί;' ΧογύΊ τη^ζύσχ- <J^ta fide promifit. Cum antem Sofibius ei 

Λ^@-, καΐ raPy.7v.9^i<m.i iww IcuutJ. pluribus verbis fidem dediffet , ejufque bene- 

, , , , / , ,^ volentiamfibi conciliajfett [difce£it.~\ 

Πί^τΐ^σ^νΊίί cLvTov -mi og^ois. a.m rS, Όξχβζ ίζ Uic^mLVT^i αυτνν tcTs οξχ. Cum jurejurando 

α.υτ5 λα/2ον]ί;. οτα» γί Xiya/^j, wr^qS σι οξχω, ct.y- eum obftrinxiiTent. Nam -τπ^ώ' η οξχαι, fig- 

7ί Τ8, ΰξχον 6λ σ8 λΛμβχνω. 7ητ5μχί <η cg-to)• ni_ficat, jurisjurandi fide ce obftringo. Αϋ,^ί:- 

άχτί ?, Ό'ρκοί οΌΐ itcSW. ' ^5/^«^' °^ ''Vi" jurejurando interpollto fidem 

, , , tibi do. 

Πιςρα. ' >i ττο-πςρα. n.Va. Poculum, ex quobibitur. Veljca- 

nalis, ex quo pecudes aquam bibunt. 

riiViuy®-. '7ζ^'7ζi'7i■^xaζ. τϊ^αρ'ί^ικιϊί. Πίσ^!'^. Confifus. FretUS. 

Πίτ]α. " Tw Tt TriTiow t^ /2aAaVi(ii)i' ΙζοχφνΊα^, Πι'τΙα. Pix. G/«; /'/Vi'W ex balneis [ilftidif- 

και τα5 rs^^liud'3.i \^iKaJjn^\cu,^ Ιζ το 2^χοαο\ te /ί'»ί ) d?' muUeres depilatrices ex urbe ejecijfenti 

ys-^iq^A^»^ -^i^^^' o'3£v 7^Xxiqpot\ li ίήβί,σαν, in priflinum flatim omnia redegeriint. Ghaam- 

καΐ az:«Joq\ καΐ τλ φ,λίτια .τπϊνίλθί, καΙ eye^e^ ί ^'^!''^ ^ . P^^fflr^ reflornerunt , fludiaque & 

r\ , ^ ~ c / pbilitia m ulum redierunt-> & Lacedatnon Γιη 

Aa.,eJk.,a.=,.ea.T.o,a.ia. ^^ ^ , , fmtlis rurfiis fa^a efl. 

ΠιτΙάκίΐ!». ^τ^σια-πκίν. το ? Πιτ]ακ8. κα) ' 2ι- niTTWx^io/.Eftadjedivum ροίΤοίΙινυιη. Quod 1 "Οτ ίίμ,αξτνμ/χ t?i τϊ τί* τη?» ^Α] Et hsc funipta funt ex 
Alcxandro Aphrodir. ad Topic. lib. iv. pag. 177. 

2 To» (Ji ό Σβυ'βι©' ΔΪ#' -Ε*.] Fragmentum hoc lcgitur apud 
Polybium lib. vin. cap. xiii. 

3 Π17»] Confer Hefychium v. Π(9;'&ίβ». 4 TluS-h -πϊτΙίΗΐ τ βαλΜίιίιν il,tuf.'\ Fragmentum hoc ampliais 
poteft ex ipfo Suida fupri v. 'Έφοζβ^ 

f Σιμ,αν] Legendum effe Σιμ,αίΐ%ζ, recle monuit Leo Allati- 
us in Diarriba de Simeonum lcriptis, pag. 110. Laertius in Pittii- 
co, fegm. LXXVI. Έ,ΐπτ η , XaAtOT» Ιώ-λβΡ f«/*5jii«{• tf φ XtfiuriS>,4 
(^ίμιίίίτα^. Vide tbi Menagium. 120 ΠΙ' Π i 

μ^Ί Φ>ισϊ• "Αν^• i>«5J» ■ kxcL^U Wi<^ ')&>^^' ^^ Pittaci. Et Simonides inquit : Virum he- 

^S.. rl Xl.^i^m^. ^kψΛ -^ h n^^a^k XaM-zl^ ^^ Φ diffiale fane eft ■ fecundum άψητη 

% „ rittaci. 1 ittacus enini dixit : Χαλίττυ;' εεολο/ 

e<SA.^e^ey«f eVV^q- THffiale efl bomm efe. 

Ui^a.yU, Μ.π/λψ«.Τ(Ι^•, ψί Καϊχ», ^χλ. 'r}\cL- Πι-ίίακόί. Pittacus, Mitylenarus, filius Cai- 

. , / t>^ Α 0' .'^^rfsw ^,^mi vT\ ci, vel Hvrrhadii Thracis i macris vero Lcf- 

^s 0ga.J.. mo, ^.Μ.β^^. VT@-7jj.ve x^^ ^^ Hic natus eft Olympiade xxxn. unus 

Tf«5 λβ'. 3λυ/^^*Λ^, e.5 κ*, αυτοί τ ίτΗα ^ο(ρα,ι. ^ ^^^^ ^,^^^^^^ SapieiKum. Scnpfit leges, 5c 

ov. e>§cLN^ yoVi> «-*' "^^ ^^ • ολυΑ^-τηΛΛ MsActy- oiympiadcxLix. Melanchrum tyrannuni Mi- 

i^ov -toV Tu£9WFoy MitvaW AveiXe, και Φ^υνοίνα <^α- tyknes occidit, & Phrynonem iraperatorera 

^ν*" ^AfhvcLMy ' -^TOAeAtSfla t^' t« Σι>^ί» μο- Athenienfium , pro Sigeo bellum gercntem, 

,ouayS. k-Trey^lHHM^'^ -s^.^axiv αύτοΥ >.ιρ^^ί fingulari certamine interfccir, poftquam reti 

,, ,,„ -. „ c„ %,^1„ =Λ- eum implicuillet. Cum aurem lamienex bel- 

i^«.ay/.<oVVi<iP^'T>iwe<P>i• n5;^Ae^o^, e<xj- 1, impeiator efle cogeretur, dixit : 6^/^.^ ^/f- 

AJy Wevai- t«tV ^T^ipOewa , ^ Ksagi| yva:?!. e- ^^^.^^ ^^ ^^^^^^^ ^^^ j ^^^-^^ apophthcgma 

'7nU<n ie καΐ eXe^iTa tTTn χ- κ*» 'VJS^ v^/^" ^' eft, Tempus nofce. Scriptjc etiam vcrfuscle- 
■vy^XoyiLhi. Πίτ^άλακ®-. 
nrra.y€w@-• 

Πιτ^ίί. 

UiX^iihi. ■mfmvixaciy. και Πιτ3•>ί@-• 

rima.* ί^ίΤίΐη. 

lli-Tlti/J^a)!/' τα σκέλ)] aAei?o/^ay. 

rit-iey.^ JOJeias το tas -Tz^aliicii vw '^'^^'^, ;^m Πίττίάκη. a-TOoS ^κ/>ο?. * Πιτνάν») ei>i. αυττι giacos Dc: itcmque de Legibus, oratione Γο- 
luta. 

Π.ιτ'&ίλακ©-. Pittalacus. [In Epigramma- 
te:] Relmquam aiitem juveties ametitiTitla- 
laco. 

n/Iayca@-. Pitan^EUS. 

rimig»//. Piterum. Nomen proprium. 

Πιΐθίίΐ'ί. Pittheus, vel Pitthenfis. Pitdiis e- 
rat populus tribus Cecropix. 

Πί]3ί('<ί^ί. Pitthides. Patronymicum. Pitthei 
filius. 

nma. EfFudit. Extendit. 

rii-iJB/^y, Illorum, qui crura fua pice ilii- 
nunt. 

ni-i^yy. Proprie fignificat, naves latiores 
pice oblinere. 

niTt/cty^r• Parvus uter. Utriculus. [Item, no- 
men urbis yi,olicae.] Ego Jum Tityane. Pro- 

~ icitur Trap ΛΑ«.α.ιι« /u:. . c/^ ' λ^ ^^ ^ vcrbium hoc apud AlcaLum legitur. D κα» Trt ' niTOVH τυιαίΤτα σ»α/£^,ι Tre^y/^xla, α» και ^pgj.^^ crebro utuntur. Talia cnim & Pita 

Έλλάνικ®- μψνν^• ^1<^' l^' αύτΖ«) •ν;Σ?ο Πέλασ- nx eveneruntj quorum & Hellanicus me- 

-jiJx avJyaTreSlcgSiyai , καΐ -^άλιν •λ1:ϊ7ο '"Egu^goao)^ minit. Dicit cnitn cam a Pelafgis in fervi- 

Λ Q, ~ tutem redadam, & ab Erythra;is deinde pri- 

gAe^&eg^e^cooi. , , , , ftinx libertati reftitutam fuiiTe. 

ηίτνλΐ^. κ'η;7πΐ'πΐ5. " φανίασιοίτκο'^©'. κα» πίτνλ©-. Strepitum edens. Crepans. Ja- 

-^riTvXeura-s, "ττσρ Ά^χςοφά^^. xcli νατυλίζω^ fn- ^tabundus. Et 'τπΊτυλ&ΙισΌίζ, qui ftrepitum e- 

uu, asTQ θ7όν e-nv ίχ5:ίιαιν γίησίί 'ihlv ot 'Λΰλόμ- didit, vcl turbas movit : apud Ariftopha- 

/2o.i -Tn^Airsauy. "ξ"^• ^^ '^^λ.'{«, verbum Gefticulor A- 

^ giliter me moveo. Ludo. ί7ί videre ejt p- 

„ ^,, ,/ > /i «^λλ'^ ~ Tctiim fobolem iyi pifcmts liidentem. 

ν. cvrv ' Q '^^v^ Ν ~ 'n "'^^^• Pityus. Oppidulum, in finibus 

ΠονΙικ»ΐ5 ;c^^ Λξιον xei^tVoy, τίλ©- .)e κα, ^,5 Ρω- Pontici mans ad dextram fitum, & imperu 

/iai&jy 2ί!ζχΪ5 γΊο/^ον, βα^βάξοίζ καΐ oi^Ts e^yeoi Romani terminus, Barbarifque &c feris gen- ι Άλα^*] Potius, αλ«5ι«ί• 

2 Κλ 'ίρραΑ'»! Menagius ad Leertium in Ρί«Λί•ο, fcgm. 74. le- 
gendum ceniet, »'ϊ'ρραύ!χ: quod probo. 

5 neAifA»»&] Sie reftius MSS. Parif. quara priores Editt. qux 
habcnt, sreAiofxKiia- 

4 Κ«»Μΐ'ψ« ^» "ίΚί »iPf•] Diftichum hoc eft pars Epigramma- 
tis. quod intcgrum lcgitur Antliol. lib. vit. pag. (5oi. Priores 
autem Editt pro χαΛίι'ψ»• habent καλι/ψα: quod 8c ienfus & iiie- 
irum rcpudiat. 

5 Πιτ^ΐϋ'ί] Harpocratio, cx quo Suidas. habet ni^fw* 

6 ntTtce. ίξίτιικί} Homerut Π. Φ. v. 6. 7. 

Τΐίτιια, «si^c8'» /3«^Γ«* ' 

Scholiaila: πΙπί*. i^i-r.tviu. ϊτήζαλί. Huc Suidas rcfpexit. 

7 Πίτ?»». xvg/iai η tos •ίϊλ.] Ex Enarratore Comici ad PlHtum, 
psg.104. tibus finitimum. 

8 Πΐ7ΐ•«<ΐί iijx/ii ai-m wwf' Άλ».] Ex ZenobioT: apud quem pro 
riiWni re6tius legitur Πι2ί»ί• 

9 Πιδί'»!)] Sic MSS. Parif. At priores Editt. minus leSie, Πί- 

7t«()). 

I Ο 'Ef!/9f «<<«►] Hanc lcitionem cx MStis Parif. 8c Zenobio re- 
vocavi: ciijus loco priores Editt. exhibenr, 'Eff-Tfisii/». 

11 <I'a*fec<aiTO()5r©-J Forian lcgenduin elt, φα^^αο^τη ζ, ί. e. 
qui oitcntationem aniat; quemadmodum Ji|o)ciVe{ diciiur ille, 
qui glcrix ftudet; Aif^oKojnis. qui aurara popularem caprat, g< fi. 
milia. Φ£Μ/§ιη'« autPiii apud Gikcos intcrdum notaic, pompiim, 
fivc/peciem, jamdudum viridofti monuerunt. 

12 n«f"Ae/fwpaWl l;i Veffis, png. 479, (535•. Ed. Bai P.) 

1 3 UiTvSi. πΌλΙχαον ei ar.J Idcm plune de Pityume oppido tra- 
dit Thcodoretus Hlftor. Ecclcll lib. v. cap. 54. KaxHjr» ί', iia^tK- 
jjvTTi, ti; riiTOKret μΐίτωχ,κιτνι. TTf/ys JV rbTS ii έ' πΛτκ xj •ΐτ 

locum Suidam relpc\ifll- puco. π Λ 

ΏίΤϋζ. ίί^φ* hvJ\'b Μύνοφΰξβ, Υΐ τια,ρ ίμϊν ςροβίι- 

XcUi. iy^" αν ί.ςΐΐκο'πί ίν&οα τΙ αν 'ττάή-οιυι. καΐ} 
•^ΤυΤΈ-τϊ?®^, Ό 110.1. 

ofiv κχι ' Πίτνχ.ΛμτίΙ.,ί, Ό Ke^cayg®-. 
*Πολλα5 J* avTngeii vfc&a Π Α Ι2ί riiW. Pinus. Arboris conifcrrcgcnus, qua? 
apud nos ςροβ^ιλΛ vocatur. Xenophon ; ./^ger 
erat pinis majoribus per intervalla confnus. 
* * * * Et -TnTvWI®^, pineis frondibus 
redimitus. Epithetum Panis. [In Epigram- 
niate:] Et 'Panis fronaibus pini redimiti re- 
fonans antrum. Hinc etiam Centauius qui- 
dam didus eft Πίτυγ^μ-'ττίγΐί) i. e. piniis curvans. 
YlXayli. Plagas. Verbera. [Sophoclcs] £- 
leBra : Multis etiam ittibus adverfum pe£iii$ 

_ percuffijVh donec id cnientares. Lamcntansc- 

α f ~^ \ ^ ';^ Ji. ^^ ' '-^^ ' \ 't .„ nim Eledlra ad fincula rverba] pe£lus dus- nis tundebac. Πλαγία φαλαγξ. «tis e^<j τβ /Λ>ίκ.@* τ5 |8ά- 
3•»5 ττολλατιλασιον. Πλα>{α φάλαγξ. Obliqua pbalanx, Id. efi-j 
phalanx, qux longitudinem profunditate 
longe majorem habec. 

Πλα>ίίι)ί. Oblique. Dolofe. 

nxasyyim. Pupariim, Tuellas delicatulas a- 

t\r'^cixi c^^iji^Kit^jTij^ και Aey^' 'se< 5ψό)α:5 και <?ji- /'^^^ nutrices de trama & fiaminibus & piitis 

^imv κα) ΤΐΚα,ΐγΊωΊ lim^i^ij. '^^rba facere fmamus. ' • 

Πλαγκτί. ίι TihoLm/j^yi. Πλαγκτ»). Vagans. Errans. Errabunda. 

nxaikgav.^ ■)^Om. υ^ςόν. τιΚί^οΑ Φ\ καΙ τ.?•.•*.. riAaJkgii'. Laxum. Humidum. Prx hUmo- 

Sii<4s, »c«.l 7rXa(ioqj<2/iwt'5t. και τιΚχ^σιν, ύ;^οΤί, ""^ flaccidum. nAaioi.5 enim, & -τζλα,ίώαίΐί, & 

Λοί,,ίνοΐί, ί^^ύσι. Ου '^ Ίτι Igiyi^ ι^οφί^ί, τιλα- ^λα<^§^,κα^, vocamus uliginem, madorem, 

"Zn^ , Ρ ~ / _ / . ^ ν , ο numiditatem. Et ^λαί^σιν, humidis, flacci- 
^ιί^@- αυτοί ry ςυμΆχπ. Ί^Τίςιν, υν8 και αεδέ- j- :„(:-„-;„ λτ „ ^ • ' ,""'''", '^'*^'-^ 

VB5 ovr©-. «τ«φ^.σι Δα,αασχ*®-. κα. α.):ί Π.^- appetere dicebaU quod fiomachus epis langui- 
λυ/3ι@-• Τα a^V άλλα T^s-^ai ίχ{ν αυταΤ 'Ώτζ^ί τ dus effet. Vcl, ob iupcrfluam humoruni co- 
^^\oji' To (ie cFbgu '^ TTheL^oLfov ίΐνο^. X) 7:hai.SuCu<m.v. piatn innrmus. Sic Damafcius iriquic. Et i- 

terum Polybius : Et catera quidem re&e ab 
eo ad ufum parata efe. Hafiam vero infirmam ejfe & tremulam. Et -ττλα^ί^'ωααΐ', humidam, 
madentem. ΠλαΛεΤί'. ^ /©^jtipgoviii'• "^λί/ΛίΤΛ -^ι^σιάζ^ΐ'. τα5 ο•>|/6<?. 

Πλα'^-έΐν. τιλιΐίπαζέΐΐ'. 

Τα " ίέ 7Ώ15 Jkc/aToTs 

Ουκ gC/ifa -ττλάθ-έΐν. 
'δη^στΓΕλαζέ;!'. iVTeii/, fe•;:^ οίοντΈ σζ \tK^in Τϋίζ 

ΠλακΛάίο}. ' <ίί!/λ@- -? Άτί{,κ>Ϊ5• eV^-a paipavi^s 

ΠλΑχΙ^Όζ. ονομχ χ.υΖΑον. 

Ι Πα*β{ ττιχιίίοτα otths•.] Hexameter hic eft pars Epigramma- 
tis, nondum, quod fciam, editi, quod ia gratiarn curioli Lefto- 
ris integrum hic ex codice MS. exhihebo. Κζ/.ιαρξίί. 
ZW^uj/i? ΝνίΛφΐ/' ίύτ/Λίχίζ, «/' τόατί]! οίίΐξ 

Eitlfirzif σκολικ τκάϊ κΛτκ 'Τίξίον©-' 
Tlcuiii τ ίχιίίοτκ τητυίίττ'^ιο κάλια, 

Τη* ΐζΐϊ KarOT»? ηποτι λίΛογ^ mi^^i' 
Iigjc «Ί,' ά}ξΛτνί(Π yt^^iofiis άςχιύ%ί» 
nfifji/ta., λι^κλο^ίς S•' Έξμιία i^umti' 

XtucTi^vJ^K τκ^ρ^ς OTct /Λ ίλαφίΐζβλί^ζ' 
Speluncs. NymfharHm fontibus abundantes , qu£ tantum a- 
qiii 

Fiiflditis He curva hac rupe: 
Έ.( Panis frondibus pinus coronxti refonans antrum, 

®uodfub CaffU petrx radicibus fortitui efl: 
ΐ( vcnatoribitsfacri -veteris juniperi 

Stipiies ; ^ lapidum acervi Mtrcurio dicati : 
Σι ipji fropitiifitis, ^ iienandi periti accipite 

Sofandri pr^dam ceUri venatiom fartam, 

Tom. JII. U\xhiiv. Defipere. Delirare. Pugnare. Ac- 
cedere. 

Πλάζοντοί. In errorem indiicentis. Fallen- 
tis. Meiu oculos fallente. 

Πλαδ<|ν. Accedere. Appropinquare. [So-• 
phocles :] At cum potentioribus non efl con- 
tendendum. Vel, non potes cum potendoribus 
^ contendere, [quin tibi rcs male cedat.l Πλαχίαίαι. Placiadx. Populus Articae: ubi 
magni raphani naicuntur. 

Y\Xx'ahLi. Placidas. Nomen propriutn. 

Confer Suidam infra v. χ\ξΐωι, Sc v. Σ»))'λι/>ί?5 . ubi fragmenta ex 
hoc Epigrammate decerpta leguntur. 

1 Τ«χΐ)£ο5-«] Scribe, τ ίιχίΐίοτοί : ut refte legitur in Epigram 
mate citato. 

5 ΤΙιτνκχμιπττα] PotiuS, ■!ητυίχ.Ά(»ιπι>α- Vide Lucianum ΐα 
Prometheo fub fineni; & ibi GrKvium. 

4 Πβ»α5 J[' «%T>j'ff-(5 γ&ϋ Wf >.J Hsc funt yerba Sophoclis Έ• 
/f^r^, pag. S+. ut Portus monuit. 

f ΐΐλα^ξό)'] Scholiafta Nicandri ad Thenaca, p. ι j-. ΠλαΛ'Λιτ». 

άι^ιΆιίί 7f j^ nii^ainTttt. Conter etiam alios Lexicographos. 

6 Δόζν "zsfieciii^')] All potiuS, ^'ξυ xAaiAegj»? Ideni iaioi Po- 
lybius lib. vi. cap. xxin. de hiftis loquens, epitheto KA«<!^2je' u- 
titur: quod Cafaubonus vertit, ii-era»/^/. Quaie videndum, num 
& hic forte κλαΛί^^» fcribi debcat. 

7 Πλ«ΛίΓ»] Potius, •πλ«Μί?ΐί, per duplex ^}. Confule Technicci. 

8 T« Λ' τνΐς Λ»«7ϊΓ« ctnc if.] Hxc lunt verba Sophoclis EleHr^,• 
pag. pi. ut Portus moniiit. 

9 ΠλαχΜ^Όι] Imo Λ«)«»Λ«/, ut habenc Helycbiu» & Stephious 
Byzantius. 

Q. Πλαϊαλλα^ 122 Π Λ σΰσι κΛί tois ΜΧωβϊ\,/^Ιιθίζ ύ7Π!§ίτ<1. OfdTV) οί w «•''- 
J^ls l-nXiUTnaiv. ί^'ίιξί Sl μά-λιςΆ ra 'Σ2&ί αυτΖ^ο 
τ5 βασίλίαί (^ιΧίςϋ^γν « opy>i τν /2Λσιλ6ώ)ί , iti/ 

τ!α) "ΤΤίλ)!!/, (Χ>ανακΤ8νΐ3ί , 5V αν £7Γί'5ιιχ.6 Τέλ*) JVl- 

χαν τηλίμων. ^ οτε και ό ΧξυσΌίΐ/Λ®^ "^^» avc/>iciv- 
7α5 'ί•}ξα.-Ρί. 

ΠλΛ-Λοίΐζ. ' cV Έ'7π7ζ^/ί/-6α^{.• Και Τον T^xzctv- 

Wxivv[. y\ τ5 σχο7Γ8 "^τέΐ^ξυ. 

Τ7Ιί. 

Πλανίτ^ί. ^2v@^. και -τιλαν^ΤΛΐ, οι tmcTs κάκ6ΐ- 

τα^ΐΒ -TTBivas Τ85 -κΧαχ^.-τα.ζ ^ 'ΡΑ^μαακ^ ^ίοιχμίωί 
ύη^ζ^-^ιη- και 'οσυί TcS τκ^ω ;^.ίξίΡ il-mtVi τ,,. 
}ΐα.ΧΧ(ύζ hvep χφ-ΐίί<η 'Ζ^ϋΐΰΤΰν , /Sccra.vois Ιτη σκ- 
φροσύνΐω μίτήγν^^ο. Πλα^-ηυ ^ί, θ>;λυκίί5. 
ΠΧα-νω. ο.Ι^αύΑ.χ'^. 

ζ^ςοφά,ννίί ' Ogvi<n. 

Πλαξίν. 07Τ Ιν TotTj θίο>§αφοι? -π-λαξι ταυτκ, Ιω 

γί-^α,μμί^ο: 'Eyo) ei>i Kt;e/@- Ό Θίόί σ», ό έξα^α- 

yccv στ έκ >«5 Aiyt^Triaj ^^ Ο'^^» iaAeiOi. Ουκ eoOvTa^ 

σηι 0eoi 'έτϊξοι •7Τλί«) έ/^»• Ου τπϋΥΐσϊζ cnaujTcS ei<5b- 

λο> τϊαντο? ΌμοίαιμΛ , oira. <ώ tJ y^vJ άνα, και έ- 

■τπ τίΤί y^i κάττΒ , και οατΆ, ά tuTs biibtcni» -ν^Ζί^κα- 

τω ττίδ 7*'ί• ^ <τΒ^<ηίυησ\ζ οωτοα, Vii' 5^ Α<•» λα- 

τςίΌσ^ζ cLtjTOii. Ου λί-ψνι Το οημΛ Κυ^ί» τ« ©e» σ8 

ίτπ jttotlcMa. Μν/ιεθ'νιΙο τία) ν\μίς^ν τ^ Χαββί^ν 

«,>ιχζίΐΐ' αυΓίίχ^. ΤΊμα, τνν τηχτίςβ. σ8, και τΐω μ\\- 

τ'ίξβΐ. σα, ϊνα ίυ σΌΐ 7ί'''>'3> ϊι '^'"^ί" μ^^^οχρόνιφ^ ίτη 

-? >7Ϊί. O'j(ttomu<7^5. Ου κΛ.ε•ψε<5. Ου ^jveuorji. Ον 

4ίL•iΌ|ωί.p'τυg«σ7i^ ;(Τ;^ ?" -TTAvicnov σ8 ψίυΛ/Λο^ TV^to^. 

Οϋκ Ό^^υ/λίσ^Ι? τί«) •ywj<£:A3- ? •?Τλ>ισί3ν σ»• QTJC 

'^5u^«c7t{5 τΖ^υ οικίαν Τ8 •τΓλνισίοΐ' σ8, \i^^ τον ά- 

^j^oii τν "ττλνισίον 0-8, 8(Ϊ£ τον 'Ttcu.'^ αυΤΗ, vL• τον 

βαν ΛυΤΒ, iiSi τΙΐΜ 'τΐου.ίΛσχίω αύτδ, έτ? το '\Jum- 

tuyiiv αύτδ, β")-' 'όσα. ταΤ -^Άιισίον σ8 εςιν. 

Πλά(Π5. ανά/Λίξι$. Ο/.τΰτταιμΛ. μά.Χ'^-α.ζΐζ. και 
7Γα§οι,αία" Kjjga εύντλαίοτίξ©". '^ τ t^'^%^i ή 
Λν^λα^"-^ ανοίων. 

Πλάς^γξ. Tii ζυγδ το αντίρροττον. ^και το 3tsc- 
TTlgTHAi^oy τ5 ζυγδ μίξφ', ω Ιτηντ'ή-ί^ τα, ζυ- 

I Πλακι'»«, ρ«ίΑ£τ))' ©toiio-.] Eadem habct Cedi-enus pag. 32$•. 
1 "Όιτ ί• ο Xiuffsisfft©- τ.] Clarius Cedrenus loco laudato : T^vt 

5 Έ» 'E?nY2s«'wy"l Anthol. Ijb. νι. cap. xxir. Π 

ΠλαχιΛλα. Placilla, uxorTheodohiMagni . 
qu£E pia, & pauperum amans erat, a^grotif- 
que &■ aliqua corporis parte munbtis ipfa- 
met miniftrabat. Ooiit ance maritum. Infig- 
nem autem Imperatoris erga eam amorem 
maxime demonftravit ira ejus, qua in Anti- 
ochenfes excanduit, quod rtatuam Lijxoris 
fuar] confregiflenc & per urbem raptafienr; 
iniquo animo ferentes tnbuta, qux Impera- 
tor civitacibus imporuerat, caulara connnu- 
orum bellorum priEcexens. Eo tempore & 
ChryfoilOmus orationes de ftatuis fcripijt. 

UXxyJis. Placenca. In Epigrammatc: Et 
placentam pmguem-i cajeoque conditam. 

l\xivy\. Error. Α fcopo aberratio. 

Πλάν!;ί Erro. Vagus, Vagabundus. Er- 
ronis infiar fub pratextu vi£ius conquirendi 
hiic illiic vagans. 

riAaM-nji. Peregrinus. Hofpes. Et 'χΧωτή' 
•ίουι•, errones, five, qui huc illuc vagancur. 
Heraclius Imperator in errones exercitus Ro- 
mani i t^--o^uani defertores ordlnwm•, animad- 
■vcfiebat: ώ' otnnes^ qui tabon valedixerant-, 
& temere huc illuc vagabantiir) fuppliciis ad 
officium redire cogebantur. 

Πλάνα. Accufativo jungitur. In errorem 
induco. Fallo. Decipio. 

Πλανυ'τ]ο,Μν• Erramus. Vagamur. Verbum 
hoc Comice formatum eft. Ariftophanes 
Avibus. 

riAa^iv.Tabulis. In tabulis a Deo fcriptis hxc 
erant fcripta: Ego fum T}ominiis Τ>6η3 tuns^ 
qui ediixi te ex terra (^yf^gypti-i ex domo fervi- 
tutis. Non erunt tibi \Dii alii prater me. Non 
facies tibi ^fnitlacrum^ nec effigiem rerum•, qu£ 
funt in coelo fiipra-, & in terra infra , & ea- 
riim-, qii£ fimt in aqnis fiib terra. Non ado- 
rabis ea-, neque coles ea. Non abuteris nomi- 
ne Tiomini 'Dei tiii ad rem vanam. Me- 
mineris diei Sabbati•, tit fayiclifices ipfiim. Ho- 
nora patrem timm^ & matrcm tuam , ut bene 
ttbi fitt & fis long£vus in terra. Non moecha' 
beris. Nonfuraberis. Non occides. Non di- 
ces faljiim teftimoniiim contra proximum tuum. 
Non concnpifces iixorem proximi tui. Non 
conctipifces domiim proximi tui^ neqne agrum 
proximi tn'h neqne fer'vum ejus, neque bovem 
eJHs-, neqiie ancillam ejns•, neque jmnentum e- 
jnSi neque quicquam eorum-t qua fimt proxi- 
mi tui. 

Πχίσίζ. Formatio. Effidio. Mixtio. Mol- 
litio. Ec proverbium : Cera tra^abilior. Di- 
citur dc iis,qui facile aliquid capiunc & ai^- 
cunt. 

Πλά9ζγς. Lanx libra:. Vel , pars libric ex 
jugo fufpcnfaj cui imponuntur lances. Una 

4 Ό 'HjyiicAfi©- ό βχσιλινς λΗτητ.] Fragnicntuni hoc legitur a- 
pud Theophylaftum Simocatt. iib ii. cap.ult. in tinc. Conter e- 
tiam Noftrum fupra v. Λ'ΐτο&Ιίΐί. 

j• Km 75 κατνξ-ηιβ^ον S• ζνγ.] Ex Enarratorc Comici ad Ranat, 
pag. 176. (^Sj. Ed. Baf. F.) 

γχ. π Α 

yt. Αμα. τίΐί τ '7!:λχςΙ^{ύ>ν 'ζταψίταχς^ "^χ^-τί- 
Πλχτιγζ. το κΰΤλον τ3 χο^χββ, και τ» ζυγα. 

μΛνία. τΐω μ.ί^Ιω. 

' ΑΙκΊλ, Τρ:£α>ν βαλ>ι,φόξί, τΤβ τώι aTreiAccf, 
Αζ Τξααϊ βχσίλζυσιν υττέ^έο oiVs-TTOTW^itjy ; 
ΠλατΕΧ-γ».* 6Ϊ(ί@- οργαίνα, ii^v κ*ι •ψόφοι' :ϊ!7Π)- 
ΉλΒν]©-. Ό ^Ι 'TcXa.^gjylu/ -^^Χχ^αχΙμ^ρ^ Ι- 
'ττλΆτάγΙ. 

Πλα.'^γανιον. το ^yiS^>, χν^λοΐζ ίε το ττίζ μ'/ι-χχύ- 
ν@« φι^Μον, και το ττίί α.ημά)νΐ\ί. "^ Τ8 ττλχ- 

τ@^ έ^νΐί.. o')-fcv και ^ ττλα&γίί. * ΙωψίΐανΊο St knt 
αυΤΒ Titv τ έ§6ύ,αν/ω;' ςϋργίω , njivki ιτη τί τβ 
αντι;ΐ[^ίΐξ@" και Τ8 λι;^ν8, και αιΊί,κότίΙονΙβί' και et 
^tv) •^;^'Jiv, Ι'ί^ργινΊο' ei Je ^>ι, Το Ανίτυχλιν. 

Γίλα'^μαν. οκμΑ ' τη'^μΒ. και ο αι'^ίαλο^. και 
λβ>ί3 /^y άττλίί ε-τπ >ίί5 'τΐΧά.Τϋζ ό τλα'^^ι/.άν* 
xudias <^'2 £'^ θαλάατί;?, έχ^σϊΐδ και -ττέ^Οί λΙ^^- 

riAxIsacq. "ττοΧίζ. και Πλάτοαα, ονο,αα τήλίοίζ. 

Πλα1οίΛ6υ5. και Πλαίαιαία ναΐ/ί. και ΠλαΙοαεΤί, 

ίθΐ'ΐκοί'. 

ΠλατοίΛον.* Το βκ'^ω^α. 

Πλάτιΐ. κωτΤί). ττλαττΐ, και eiJ©" 'Χλοία. ' 'Ώσ- 
•ς:^ Παλα/Λ)ΐ<ίν)5 τα5 'ττχά.τα,ζ ρι'•ψω j^a?>&)» Να*»- 
•ττλιω. 

Πλάτιΐ. -ττΑοΐον. Πλαι^ ;ta/£/o^ogoii , -TrJg^iS 
τίκαι ίΰ^Ρζβίγμοί,σι τιανΊοιοίζ χοσμ-ήση,ζ kvafiv, XX^ 
(ιζΖμΛ αφι>](π. 

ΠλαΙί.αζίΐΐ'. ^ aAa^ovetyecQtt/. 
Πλάτίί. ν γαϋ/ι. ί©-^ το ττΐλαζέΐν ταΓ ayjyi 
;(Τ\ τΖα/ κοιτίου. ' ΆζΑ<ϊΐιφΛη,ί Ά-^ξνίυαΐ' 
Και τπΤσί 'ττοϋ.^οκη, και τμ ττλατϊίϊ. 

Πλάτον, Ά6(<?»ν@", Τ8 ' ΑζΑςϋχχίϋζ, και Flidx- 
zU,ccvv,i, j) rioTravijs, το ylv@«• ίΧχζοΉί -^τη 'Σόλω- 
ν®"". '6κτ)ΐ 7^' Σα/ άΐτ' oy.siva , τταΤί γίνο/υδ^η Αρω- 
'ττί^Β •77ϋί>)Τ8, T8 (xJ^A^y 2όλίΒν@-. ό ίε Σόλαν us 
Nr,\L• α.ν!Χ.φίξ\ το yev©-. κλ\ ^ Αζβϊαι ίέ, ό Πλα- 
ταΐΊ^^• ?ια•7:ιρ, Cy, Τ8 Koc/y» yems 3(5ίτνι>ί]ο, τέ' Me- 
λαι-θ•» Lj'». ιςΌ§>)Τα( ί'έ, as 6κ itv©^ 5eia4 ο-ψ^ωί « 
μ•Λτν\ρ Πλατκΐ'©^ '°'ey^t/@^eyeve]o, 'β7φαρί/7@-οω- 

1 ΚϊΐΗΛ, Τξΰ»ι /3Βλ.] Ηι duo Hexametri leguntur apud Ho- 
nierum Iliad. τ. ν. 84• 8j•. fed qui nihil ad rem faciunt. 

4 Ώλα^γη. tlhi; ofv] Vide Brodxum ad Anthol. lib. vi. pag. 

5 O,mtS> is^ani i^tv^ Legcrini , ίφ' SvuerSt 'ΐϋλβιτί e^nws 
λίγνημ. 

4 'EcriyitHSfiO ϋ ait «BT« -Λώ ψ <;*){«.] Hunc moretn luculen- 
ter defcribit Scholiafta Theocriti ad Idyll. iii. v. tp. Τίίλι^ιλβ» Λ' 

τ ιξαβ^αν' ίί Ά ctTK UTTrnxi , ό'ττ (*i(rSii7T»f. Confer etiam PoUu- 
cem lib. IX. cap. vii. 1'ubfinem: & Meurliutn</eL«</. Gr4i, p. jj•. 
j• "o»of(si wB7Kf*»J MS. A. reilius habet, »n>f{gi τίτηι. Π Λ 123 

ctm lancium ej)ifiatis pecunlam Terfis reiti- 
ttiit. •' 

riAa-nyl. Concava cottabi jugiquc pars. 
Homcrus inianiam & cbrietatem in eadeni 
lance ponit. (i_y£nea, Trojanorum diix con- 
Jilio pollensi nbinam efl gbnatio illa, qua 
magnifica quaque Trojamnm Regibns promi- 
fiflt-, cum mero incaluijjes ? 

Π.\α.ττ^γΙ]. Gcnus inftrumenti, fonum & 
ftrepitum edentis. Platage. Ctim platagen fa- 
bncajfet, ea pulfataflrepttum edidit. 

YlXa.-mryismi. Platagonium. Id eil•, res va- 
Jia & nihili. Proprie vero fic vocatur foli- 
um papaveris & anemones. Α 7fKa.TiLc-s\H 
ftrepcre, vel fonum ederc. Abufive verodi- 
citur de quavis re lata. Undc & platage fic 
appellata eft. Ex hoc aurem platagonio,pol- 
lici & digito indici impofito, & advcrfa ma- 
nu percuflb, conjiciebant [amantes,] an ab 
amafiis amarentur. Si cnim clarum fonum 
edidiiret,amari feputabant: fin iecus, contra, 

Πλατκ,^ΐ'. Nomen fluvii. Item, littus, Et 
■τϊλατα/Λΐ)^ fimpliciter quidem dicitur de ter- 
ra: planitie. Proprie vcro de mari, quod &: 
faxa iub aquis latentia habet. 

riAamiea. Platseie. Urbs. Et Platxa, [iti- 
dem] nomen urbis. 

Πλαττχ-ιέΙ'ί. Platieenfis. Et Πλαταιοαα ναΐ^ί, 
navis Plata!iea. Et ΠλαΙχιεΤί, Plat^Eenfes. 
Nomen gentile. 

Πλάταιο;. Cafus. Lapfus. 

Πλάττι. Palmula. Lara remi pars. Remus. 
Item, genus navigii. Tanquam Talamedes 
remis in mare projeciis Kattpito Jcrtham. 

ΠλάτΜ. Navigium. Navis. Navem decem 
millium capacemi turribufqne er omnigenis 
mnnimentis ornatam^ fecundo flumme defcen- 
dere fivit. 

Γί\α.τιίζ{ν. Arroganter fe jactare. Gloriari. 

Πλάτ75. Conjux. Uxor. Sic difta a τηχά.- 
'Civi-, accedere : quafi dicas τηΧ^ΊΜ. In ledo 
enim cum viro conjungitur. Ariftophanes 
Acharnenfibus : Et Itberts & tixori. 

Πλάτ&ν. Plato, filius Ariftonis, (qui fuic 
Ariftoclis filius) & Peridtiones , auc Poto- 
nes, genus a Solone trahentis. Sexta enim 
fuit ab illo, filia Dropidis poeta:, fratrisSo-» 
lonis. Solon autem a Neleo genus ducit : & 
Arifto, Platonis pater, a Codro, Melanthi 
filio. Memorix autem proditum eft, raatrem 
Platonis ex vifione quadam divina gravidam 
fadam fuifle, cum ei ApoHo apparuiiTet : &: 

f> Πλϊτκιβ», 7j «ca-TTj^jt] Quid hoc ? An legendam eft ti ϊχ. 
7ω(Φ, i. e. poculum, Sed non liquet. MSS. Parif. h.\:c non ag- 
noicunt. 

7 "Ω(γέι? Π«λα/*ίλ)ί 7K5 -siAJ Ariftophanes Thefmoj^horiaz. p. 
807. (fip. Ed^Baf. P.) 

Oii' ' i'jU ί Λ) 5rBgJ» 

Hunclocum Suidas in animohabuit. Vide ctiam fupra ν.ΙΙ*λ«/Μ>ί!Α)5« 

8 ΠλχτιχζΗΐι] Sic MSS. Parif. At priores Editt. τιλατίξαι. He- 
lychius habet > ^λάΐκίζίίΐ. Sed malim, χλαταιίζ{α 

9 Ά&<5ΐΐρ«»ϋί Ά;^ξηΖ<π] Pag. 577. {τ66. Ed. Baf. Ρ.) 

Ιο 'Eyr,!'®'] Hanc vocem cx MS. Paril^ A. revotavi, quS ifl 
prxcedentibus Editi. deeft. 124 Π Λ Π Λ 

ΤΗ Τ8 •a-^Mc^»®"'. ^ct) wl•^ eV/^ rl, nxJ.Tt.m, cum Platonem in lucem edidiiTet, tum dc- 

', , ^ r , V , η v\.o^. y Λ Α,'νίι/Μ «^^111 niaritus cum ea concubuit. JNatus elt 

τατΒ «.υτν. ο αν.§ σα^^7^ν.%.^6Τ^χθ>, -) c Α,γ ,., ^^^^^ ^g^^^^ ojy^pi.d^ LXXXVHl.poil ini- 

ci ΤΗ •7Γ*ι. όλυ^-^χΛ, ^ ΤΛ^οε^^ι/Λ^Λ ΤΒ ΐΐίλο- ^-^ j^^jj^ Pcloponnefiaci : vixitque annos 

'τπιννίΐσΐίχκ.Β TroAeV»' 5^*' ^^''" '^'"^ ^ καί -^r . τΐλω- lxxxu. Obiit Olympiadc cviii. nuptia- 

τφ ^e ίτη ^ §>i. ολυ/Λτπάιί©-, ^cJ^e 7A(twi' ""'^^ ^''^^ rum & coicus venerei prorius expers. Dor- 

ooiXictv y^^iT^l cr^^l^ e/5 ^Te^c» .Γΐξ^Α^ίν®^. miens autem vita excelllt, poilquam in feilo 

' /fv t> ' ' ~ ^ '»,-„ Λ-^α;., ν' 'ί-ττροι ^^ epulatus fuiilet. Etiam ahi polt eum hlu Λ- 

l7em% ixiTcLvTu^ Mo, tJ Ae^iti.«, AJ^.Aocvi©-, κ-^.. p^^^^^ ^j^^ p^-^^^ licerarum rudimenta a 
Γλανζ.®-, Jci» noTwv)) 3•υ>α''τ?ι§. >cctl τλ ^ο 'afio- Dionylio quodam didicic : in pala:ilra vero 
la, 7ζ^/ί^Λ^ iii^V.e^ ^s^' τιη Δι-.νυοαο)• i><^i"- fe exercuit apud Aridonem Argivum. De- 
^i<^y^S\ rl iU TntX^i^^Tnt? 'AtA'^n ταΤ Ά/)>ί.'α>. inde, cum arteni poeticam didiciiTet, Dithy- _ 
eim /^^^v -^φ,κΐ^,γζ^φ^ 5^>e^."i3»i xal t^cc- rambos & Tragoedias fcriplic His verofpre- 
ejTo- j^^ , ,^/c;>~ri γ =r \ tis, apud Socratem circiter annos XX. philo- 
γα,^^'ο^. ^^7v»5 ia ryrav, 6?>.λοσοφν,οΈ ^^ Ζα>- fophatus eil. Ec fertur Socrates , quo die 
^e^T^ Iot* eT>j y!. ^ol] \h^y '^"' Scixe^oTio., piacoindifciplinamipfi tradltusFuίt,infom- 
κet^•' lio ν\μί^ν clvtJ 7iztfiSiJy\ Πλάτον, κνχ.νον a.u- nis vidifle cygnum genibus fuis infidentem. 
t5 τοΤί 70να(πν O:KSi5'i;i<'Vov. ^sjt.»'™:^^?^"'^'^ -^^ '^- Ariftocles auteni pnmo cfl didus• : fed ob la- 
. ^ i^ \ _-^-^^, .;,w. -r), cTsU'!/ Πλά- titudinem peftoris Plato pollea cognomina- 
^^^ ^ ^^ 1 ' >' tus eft. Aluobamplitudinem orationisPlato- 
TOy 67royo/iA λΜοι ^^e <i,5 ^-^λχ^ν^ c* λο^<5, ^^^ diaum ajunt. Ter in Siciliam profeaus 
ΠλάτΐϊΐίΛ κλνιθ'ϊΐΌίΐ• VfS <ϊέ ets Σικελία* Πλαττϋ^ gfj. ^j tyrannos Dionyfios. Venditum autcm 
>JA5e ^ζΰζβί T^5 TX'ei^vi'»5 Διονυσΐ85• και εττ^.^»; ^ tyranno Anniceris quidam Afer cmir, Sc 
roaro t5 'τυς^ηα. Ι-τΐίλΛίο Jg αυτοί' 'AvyiV-eeii ^ts raanumifit. Docuit in Academia, fcholam- 
Αίβυί Kx\ h.<fm. iieTe /βί Je ci τ? 'AKi^V'* 5"^ cjus hi ordine exceperunt, Speufippus, 
, \ ^ ^/>- 1' ^t ^ - vc• v« ¥ 'ii/« XenocrateSj Polemo, Crantor, Crates. So- 
^^^^r .*! h^H.ί\o r ρλί- *.TB ^θ e.* ^^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^^^^ ^ ,^.^ Arcclilaus, La- 

oT;^• ^-πίΰσχ-τζΰ®-, ^mii^TYii, Πoλe/tίώ^ Kfct^- ^^^^^^ Evander Phoacenfis, Damon, Leon- 

TO/), Kg^THS• ' ot (ϊ'έ Σωκζ^τνί, Άξκ.ίσίλα®"', Λα- £eus, Mofchioii, Evandcr Athenienfis, He- 

y.vhi Ευα.φφ' Φί»)ί5(έυ5, Δα^αΛν, Aeovleus, Mo- gefinusj Carneades, Harmadas. Dialogi ejus 

oy[ml EuavJV©- Ά|ία/ο(Λ@-, ΉγΛσΙ^ζ, Kxfnihi, genuini omnes funt l vi. quorum alii llinc Phy- 

c '^ , V t>\ < ' -'-s af «'>ΛΛΓ, ^«Mi liologicij alii, Ethicij aln,DialeiSl:ici. Refpti- 

Λρμα.ο<Μ,. ti • / ^ ^ .λ,Γ^\ < ϊ,ν r. ^/ii•^ e)us in libros X. dividitur : Legesverom 

,t'' <?v 0, A^ φυσίολοχΛο,, ο. <)e ν,^.κοί, ο, d. Λα- jjbros xn. Reliqu;r Tetralogia: funt novem. 

Xiykyjoi καΙ vi M" Πολίΐέ'ια dlcagzTroH e/s ^ι/2λί* ί. o\ $1 n^'^,^ ^ΐί iS'. -i^^^xXoym ^l λοιτταί 5'. 

Πλάττϊ» Ά^'-ινδα®", κΛ(α4κ,οί, >ί•)ίναΐ5 toTs ^o- ΥΙκά-ηχύν. Plato Athcmenils, Comicus : qui 

mi >0;\ Άε/ίίχράνία', Φ§ώ(;;^ν, Ευττυλιν, χαΐ Φεξέ- fuit temporibus Ariftophanis , Phrynichi, 

^P^^L•.'^mvΔa.^\cLhrHyJA^ "α^»5, ' >.e>^ Eupolidis, & Pherecratis. Fabuli: cjus func 
phon, Lajus, Lacones, vel Poetx,Inqu 

5@-, Μίήλίίύί, NiKSf^y Νι/ς μακ^, ΗαντοΜ, « Κί/)- Formicx, MammacuthuSj Menclaus, Viilo- 

χωτηί,'ΠίζΑαλγκ, Ποιι,τίΐί, Πέία«.ν</^@-, Π§ίσ/2<|?, ri^) Νοχ longa, Xanta;, five Cercopes, Ve- 

noaj^'.^ Σοφ.Γ«,\ 2υ/^α;:^ία, Sxoi.cq, 2.>φαξ, hementer dolens, Poeta, P.fandcr, Scnes, 

, ^ -. . / " iv , \ \ ~ ruerulus, oopniltx, Symmacnia,Sceu.r;, Syr- 

Ττπξβ.λ®-, Φα«.. e^i Je λαμ^ί το. ;^£^κ'π,- pj^^^^ Hyperbolus, Phaon. Genere dicendi 

^, a5 φνισιν Άθί)ναι@- α -rois AsmooOtpiiais. ctj ufus eft perfpicuo & claro, uc aic Athenxus 

κα) 'AvJV°<p3'•'©" ^τί '^^l•^'^ Πλαττ»!'®-, και Χιιυίξ- in 'Dipnofophiftis. Platonis fcibukr etiamiunr, 

αττατώ'ΐ', και Πανη^'ί^^/Τ"*!, και αλ\α -τλέΤία. Homicida, Una decipiens, Pancgyriftx, 6c 

alix plurima:. 

Πλατϊι)!''^ ό φιλοσΌφ^)- '?rmi tui, κα» /iora τον Πλάτων. Plato ρΙιϊΙοΓορΙιιιβ paupcr fuit, 8c 

|y 'AK^iVjttia keViTiIo ^«-^tbv, '05 μίξ®- £λά•^7ον iolum in Academia pofiedithortum, quifuic 

ίύ) τ :^/^i^>iK6iv. Ό (jdp γ^• xW@- ei^Js -π j^u- minima pars bonorum, qux fuccenbres ejus 

~ ~ / , ^i. c ^y ,, f Z^ habuerunt. Ex horto enini trium circirer 

„ , 7 \ I . / , ο,Λ rv t; aureorum nummorum proventus quotannis 

v^^m ^Xm, ^xxi -rcMmm o\iy>y. m^i^ ^t *.- redibat. Poftca vero totus reditus mille,vel 

TH JcJ^ T85 nam^si ^ovaj, hJgccTniv ngci»i -η καΐ etiam plurium [aurcorum nummorum] Fuic: I 0( <fi SexejcViis] Duo MSS. Parin ZwxjjtnAi. At unus 2<β- 

i Ae5i«ss§4 3 «ίτΒ κιί] Imo pluies Platonis Comici fabulr fue- 
runt. Vide Meurfium in Siiliotfjeca Attka. 

? Άφΐίξαν] Lege, Αί ΓίΊρ' i£j»». Sic enim fabula haec appcllatur 
al)Hefychio,PolIuce,6c Athenio. Vide Reinci'. Var.Leli. lib.iii. 
csp. VII. pag. 470. 4 Πι^ίαλ^^ίΐ Sic refiius MSS. Parif. quam priores Editt. ia 
quibus legitur nte/i(x.Xy(S>'. Naai tabula \\xc appellatur etiam Πί- 
β<£ίλρ^'? a Schuliafta Ariilophanis, 3c Athenaeo. 

J• Πλατζι» ipiAeireip®- ir•] Totuni hunc locum Suidas ex Da- 
mafcio delcriplir, ut patet ex Photio, apud quem in F.xcerptis cx 
Damafcio pag. lofy. hxc omnia tere totuleni verbis leguntur. 
Confer etiam Valelium ad Euieb. Uifi. Ecclef. lib. vii. cap. xxxn. > „ „ ^ ^ , π Λ 125 

φιλολίν aMo7e aMw ^Tnj^vjjTOovTO;-, >^ ;(T:\ ^l/^- ςμύ & ipfe poflxrioribus feculis auftus cftli^ 

^JDCsns ^'τΓϊλίίττΒντ»!^ τσ7ί <^ί\ο(τοφί!σ\,ν α.φοραΐώ liis beralitatc hominum ianftorum & erudicio- 

Ιτη Tof <}>iAojO(?>ii) β,Ιω χο\ϋ\5 καΐ >«Awj5. "/^ amantiiim, qui diverfis temporibus mo- 

rientes, philofophix' ftudiofis m tcftamcn- 

tis relinquebant bona, quorum ope vitam philofopliicam qukce 6c tranquille agere poi- 
fent. 

Uxi-m)/' iii Νό|ίωΐ5 *<φ>ισιν, lAivJi^^y eti-cq τ 4"- ΓΙλχτον. Plato in Legibus dicirjanimam cfle 

χΐω, xctl J^VTTCivcty r 7ra.^i^ ri '^ ν.καν a^rJ^ liberam, & dominam afteftiunum : & fc ip^ 

^ ',,,,, / ,/ , ^ , , ., optiniam efle; vma vero a fe ipfo, turpilTi- 

οθτν auT.v u^ ία^τ^,^α.^^,ς./^τ. ,c*, KSt>ti9.y. .tr- η,^„, g^ pelTimum. Scimus emm affeaio- 

/4v 7^', o-n ΤΛ •7Γλ}-)ι ev «AuV οΓον veug^, '^ («.^^(ν^οι nes, qux funt in nobis tanquam nervi vel 

Ήηζ evB^iq, aimai te ^fiaj, και αλ\ίλοαί αν^-ίλ- funes, nos actrahere,. &, cum inter fe fint 

Χ8σι;., ivWo^ >i ac^of, e^jr ίναντία? -τίςΙ^Ηί. '■ U\ fO"trarix, nos ad concrarias ad-iones retra- 

. , , s > , ~ ~ ' Λ here: in quo virtus & vitium diHineuuntur. 

'^ '^ ^ ^ , , Λ \ pf ^' ^ iNamraciodiciCoportcrelcmDcrunumqucm- 

λί'/@- ^Tsiy τ ^ελξέΛν gmMi^ai' aei, και ^ibcf-vi que unam tantum attrad-ionem iequi, nuf- 

"^^πηΧατωμ^ροί c/Kmy\i, h^i\%{v tcTs ά.λ\οίί * i/iugois quam ab eo reccdentem : reliquis vero nervis 

e<St<7Dv. τα.ύτΐιο S\ eTvccj r ^ λογισμα α.γχγγιν. λίχ- reniti• Hanc aucem eflc racionis du£lum, 

i^ihi fay 3 <K)?)5i, ffls TM /38λί -nii 4ι/;^Ϊ5 αττέ- Oftendic igitur lapiens ille, ie confilioanimx 

,\^ ^' \ /7fv.' '' meliorum & deteriorum optionem & dele- 

/ v^ ~ st/ V ,v ov ' ^ / <^^um attribLufic. Idem Plato dc rebus divi- 

T05 ΠλcL^^φyι<τi 3io\oya>r^ Γι τ. cv ^-j aei, ye- ^is verba faciens, fic ait : <%/i ejt^quodfem- 

ι/•σιν Je qOc έ;^ν; και tj το yivo/^ov ^^,ίν ^e ah- per quidem efl , ortiim vero non habet ? Et-s 

'τΐΰΐί; ro f^ iii vonH T« λ37« ' 'ζ^λϊΐτίΐο)! clu quid efi-^quod βί quidemy nunqtiam tamerieji? 

)Q-\ το αύτο Ir το Jg ai'cS^tni άλονω <ib|aioV, 71- /^'?''«??2 ^«oniw alterum intelltgentia γαύοη'ιέ 

/η Λ\ V ^'„, / Ο „ " ν 'ϊι' 1 " comprehendi poteft•. femper eodem modo fe ha- 

~ ^^ "I '^ / \ » ■^ ^" ^ t^^ns : alterumvero->Jenju briito opinabile^oritttt 

m.m ia τΓαιΊα /.eg®-^ ^ov»,^ το Z«;, ^κα, eroi•^ α ^«^-^^^^^ ^ ^^^^-^,γ , y^^^ ^^^^^^ nunquam eft. 

J^ji ^sgovlis Kcvijiiofdp Ιτη τ άί'ίΐο/ scnoy. QOc og- /J^c autem omnia pars fiint temporis , Fuic 

^cei γ^ κίγβμ <J>), άζ hX, Wi 'n, και ero). το ie C^ Eric : qua per impruaentiam ad aternam 

'£91 μ'ο^ ;(T;v tcv kM%m χόγν ^ϊ20<^'Μ tJ ΘίοΓ. ejentiam referimus. Nec enim re^e dicimiis, 

To St Hy, και Eroi, '©e< τ ίΐ/ ^οΐίώ yei/etni' ovuolv ^ -J y -'■^' ^ jj j> ^ j J 

, , , 0(< V 7v . \ ^ v' , / ,/ Oera rationeDeo tantnm convenit.At^vtuni 

O^t-TiK Aeyi^.To h\ aai ;(Τ:\ wtJTo oy α-Α<ν»7»5,8ΤΕ ^ £^^y^ ^^ ^^^^^ ^^^y ^^ ^-^^ i'm/ii?ri', dici con- 

veffl-ngov, 87Ϊ Ότρισ^υ-ηζον ^n AeytcQzi^. κα» -jS το 'venit. §luod vero femper eodem modo immo- 

ku %Vy '° και ^ζΰζβον, yin(Tiai '^v ίτιάονζ u^'gTigoi'. ifiliter Je habet , neqiie recentius •, neqne 've- 

To ii yivoji^oy, καΐ α,^οιίσ^ί ^Mas <:^hχμi- ίφΐί$ efi dicendii7n. ^tod enim femper efl, 

vov, tmoTWi 6φ>\ατ uMdiTnk uvca. και ττα,λίν ο αυτοί "-^ y ' , J J r _ . . ' 

, ^ / • » rs \ η V ' U \ Ρ '/ » / (l^oa oritur , cs- multas alttrattones reapit , 

Πλα^ν <^mr A'^%, φρ ο Qio, rJ oyk κχ^ y^ J^^^-^^ mmquam effe dixit. Idem Plato ali- 

λίκτΐ'#• am@- τ α.γχ.'^αν τ h 5ί5ΐκώ)ν imlm ακ- bf ^it : Bomis efi 'T>eus -> omniumque bo}20- 

olIti®". Ό α,υτΌί ev τΌΐζ No^ooii hixvumv yimuv roi r riim caufa ipfe diceyidnsy at nullius mali au' 

ολαν -QfUTOLnv, t^ t5 ■mms οίάκω; ί7mXy]μφ^J0^ £ior. Idem in Legibus oftcndit nobis rerum 

K<i.l<^mr Ό"Αύ ^•^Qios ^ylMj, κα.\ -ηΧθ^τΙ^Ι, omnium reaorem, mundi todus guberna- 

, , ^ /0 ./ 'Λ / /i ^/ cula tenentem, lic inquiens: 2>'<?//ί i•»/;» /B/- 

xa. A^ec^- ^i? ;τα./.>. e^•.,^ eu^eic6 ^ga^, x^^ φ.αιν ^^.^^^^ ^ finem, & mediim rerumomntimha^ 

'ΐ^τηξρ^οφρφ'. τύ Si a.u Ιιωίττβ t\-M/T -^- ^^^_y ^ retla progreditur , fecundimi naturam 

Kwmti^ciy tS θέΐ» vOua τιμωροί, ^s α μδρ ίυ^€αμο- circumiens. lllum vero Jhnper comitatur Jii- 

nc\y yJi}^m \χί>μ^(^, ζιουίτΐΐ'^ mTrtivo?, καΐ κε- β^^ϊα, illonm, qui divinam iegem άεβνηιεηιητ 3 

^^.y^lj^.^. e|• cT.' -πί e^cc^^eli v;s7^ ^.,^Ac«;;^ia., ^'^«^^'^ ' ^«^'^ ψ^^ l^eatus fe vult adh^ret , 

,v / ' / ^ Α ~ ' / eamoiiie comitatur humihs & modeUiis. ύΐ quis 

«^^.μασιν a7roago,aV@-, „ ^μ^^.,, κα, at.AcaT«. ^,,^ μ^^πΰα elatus, & inflatus opibus, ^d 

iu,6wp<pica?, a^ veoTTiit j^ aiOict, φλί}^^ ^ίθ' υ- honorlbus •, & corporis pulchritudme i & β- 

1 ΤΙλχ -mt c* Νο'/Λ"'? ?>•] In hoc articulo verfionem Porti magna 1 6 Neugjii] Sic τεΛϊ Plato Sc Eufcbius. At priores Editt. male, 

ex parte retinui, non qiiod ea mihi placeret, fed quia omnia de μ,ίτξοις. 

integro verterc per tcmporis anguftias non licebat. Qiiare Le<a:or '7 ΔίΜξ•η>] Scribendam e{l cύ'ξίΛt, ut & Wolfius redie conje- 

mihi ignorcec. Cxterum, qux Suidas hic habet, magna ex parte ccrat. 

etiam leguntur apud Cedrenum, pag. 15-9. 160. ut latis apparcat, 8 Ti' τι ί» /? au 8« v^ttvSUTi^t χξα xiyS^] Uxi, 

btrumquc ex codem auilorefui fumplifTe. omnia ex Platone etiani rcpetunt Euleb. de Frxp. Euflng. lib. xi# 2 Έ» Νό(Λβις ^ίίπ»] Legum lib. t. 

3 To fx νικαν auriy icwnii — •τΑο J" λογίατμιΗ ΰγαγ^ν'] 

Wxc omnia ctiam leguntur apud Eufebium </e Vr&p.£uangAih.7Ln. 
cap. XVII. 

4 Oi> K] Legendum puto, ί λί. vel, ci ΐ Λ'• 

f "e>i|s»f] Sic MS. Parif. A. cujus loco in reliquis MSS. legitur 
λί'Ιί»! ; at in prioribus Editc. i'|s««. Scd f>|e»» effe veram leaio. 
neni, ex iis, quas praecedunt, fatis patet. cap.ix. £c Theodorctus Thefap. 11. pag. 491• 

9 Π£6/.λΐ)τ7β»] Quxdim Editt. antea male habebant, -Kfe/tAi- 

10 V.ai aroi>] Has duas voces, ut fupervacaneas, deieaJas pu- 
to. Non eniiii eas agnofcit Theodorctus loco laudato. 

11 *o β. h'&tU α'ξχ. «ίΛ» itfafu-n» i?π,ίv<τί]ΐixc\egnn■' 

tur apud Platonem lib. iv. tle Leg. pag. όοο. qux ex ρ rce ctiani 
ex eo repctic Cedrcnus, pag. i f 9. 126 Π Λ Π Λ 

£m? ^•5 ί« »ν αζ^ονΊ®-, aV aS ί,γίμόνφ' ho^i- wul juveniH quadam amentia & infolentu 
αλλ85 A*j2ay, (T/iigTa τα^^ίτ^αν πάντα, a^'»' 'ί^^-' eJr ^//<?i praterea naSiiis^ ntit pertiirbans om- 

-TnWoli τισιν t^^vi elva,' -ηζ. fi Si ^owv '<j:m%ci>^ nia , & mulus -viaeUiT aliqnid ejje. 'Poftea 

-nLico-J^ « μψ^^ T« ^^-'^ ^*^^'" -^' '^^' °''^^' '^^'■'^/"f^f «'^» reprehcridenaasJiiflitU dans, 

^^^'^\ I , „L v^^ / V 1' Per ha;c Philofophus etiam univerlitans hu- 

Λοσυ(ρ<|^ vM "rof τ» mmi έίφ χλι^^/λοι/λ,^ ;ca, τ -^^ moderarorem oftendit, & paticntiam c- 

2-7Π -ni/ojir μΛ•λ^ο^υμίΆ>^, Mi tIw Ιναυ^ίλ τοίζ <x.m- ius,qua nonnulluumi peccata tolerat, Sc ma- 

•7015 ras^a-imfJ^Uv Κωβψ, και τΐω U υ'ϊζςρι 'ίτηφί- jum ad ftultos mde redundans, & cxitium 

PoijdpUv αύτοΊζ πανωλί^ό^^. Ό αύττίί h ' TcS TopyU ipibs poftea excipicns. Idem in Gorgia pa- 

ii. ^,,Λ,./.. Λ,λ=: rii cciT.V XeV ^5i• Πζοσί- nx caufas exphcat his verbis : Conve?^ an- -ΊΎίί τιμαίλΟΑ ίνιλοι τλ5 aiTt«<, Xe>iv 
ogSvlis '7Γοί%;ο/'&, c^ Tiay <{, (ροβύ/^ροι, ^eAnyi yr ^«ίί- patitur , ί•ώΓ;/ί% pcenarum metu meliores 

νν^,η. ..'αί ^a οί ^φ^λ^Α^ο! λΑ^, vV. ^'^Σ.. ^'Λ'.?^? fant. g^iibus ^ero pwn^, quasTteo & ho^ 

' γ ^ ^ , Λ r "?■ .' -'^ "^, „ ;i,,«„ mimbiis dant-, profunt•, hi unt illh qm jana- 

r^j^ Θ.« ^ccl ..v9g:.7n.v, «T... 0, ccv .ασ:/«ο ct^p- ^^ια peccata peccanmt : fed tamen per dolo- 

-ΐ-ΛμιΔχ «./ActfTOvacnv. 'ομχ^:>ί ^i cW• ^αλτίΐΛΐ'α';'^ και ο- ^^^ ^ cruciatus utiUtas ad eos prvenit^ & 

^wuw yive^ αυτεΤί ojcpeAeict, λ-άνθίν^^, και ει» αί». ^/V^ ^ ^^^^^ Inferos. Haud enim fieri potefi 

a yxi όΐαΊ -η α,ΧΚΰίζ kh.xiuu; ατπχΜάίέί^ζ. ο] J' ctv ut aliter ab injuflitia recedant. ^i-ceroex- 

l ί<γαβα khAazoai, xcl\ 2^^ T^ ττ,ιαϊ^ khx^- trema peccata commijcninh & propter hujuf- 

<r^ "\ '„_„.Λ...,Λ 6y τΒταν τα, ^^- modt mjufla factyioraprorfus injanabiles [unt -y 
un- 

A- 

exem- Old ΤΛ5 τϋίαυταί ά,/Αοί^τίοί οίϊ^ω^ΐξόταΐα και cpoCe- />/<?,] ^/^/ vident iflos propter talia peccata do• 

Ρίί^Ια W^n ;Jvov)ai, κα) •π'ν iel ;^om k-nxmi lores acerbiffimos & alrociffimos perpeti, & 

'*^«^ '/^ is <" ^ ^ ^ ^ ^ plt loco propofitos effe. Ha:c Plato ex Iibris 

cv. τ ^eW κ*?'^^", ψ yi<^^<s^η^ τ« 0e« ^^^^^^ fumpfiiTe videtur, in quibus Deus per 

/zae^s tdV Φ*£^^^ Asx^eMx- Eis αυτο tbjs 6^»7<|eic Mofem ad Pharaonem dicit : Ad hoc ipjimt 

fff, oTras Ιν^Ι^ομ^ h av] ί- ^jvcluIv μβ• 'oimi^^l• excitavi te , ut in te meam potentiam oflen- 

^λΜ το ομ/λο, μν dv -ττασνι τη y^. τια.μ'τηήζΟύ j«§ «^Λ/» j ut meum nomen per omnew terram ce- 

Y.yimJ^^ Imm Tja/lo^Tras ' χολίσ^ί l-TtmyxiM Ό lebretur. llli enim, qui improbimmus erat, 

. > .' tf J ^-^ η -^ ' r"i. λ5? «.',T-« v«) omnieenas poenas Deus intulit : non ut me- 

v^KUb B/C ' \ y /Q_^ • ' >' '" liorcm eum redderet,(noverat enim ]prius& 

tJx v?v avTiTvycv, κα. To -^rxt®^ jtv«xi9cvj aM o- animum refradtarium, & malura immedica- 

'τπΰζ ΤΛ -ijSi έν-ίίν« 5l)iy^jLta1a -ττα,σιν a)^eAeia<; ye- biig) fed ut hiftoria ejus aliis docuraentoef- 

ya^ /zs^i^iy/^ctla. τί^ή-ά.^ αί-ττόλίΐί τςίφΰσι Tss fec Quemadmoduni urbes aluiu carnifices» 

Λιαί»? Qr^ έτΓοανδίσαι Μ" ^ύταν τί«) ^sre^aigiw, "οη quidem probiintes ipforum inuicutum, 

, ; '„ fv ~ / '_ ' ofJu Λ ',• "-'d minifterium propter neceflltatem tole- 

ave:^o,^ai Je ^,5 tv.«v ^"^'§-'ft^^ ^ ^-^^ rantes: & reliqua funt clara. Idcm de liatu 

χα, Tct λοίττΛ JviAa. *'^^^5 ^-^i τ λ^ξίο). κα, α- ^ conditione animarum poft hanc vitam m 

•75Γοχλ>ι§^σΈώ»' T^ ψ-^χ^" ^" T''? Φ*''^''' Φΐο'»'' Ό Thadone fic ait : Trofmus & mpuriis^ qiium 

^ /u5jj ίτίλίφ)ζ και oLYj.Jcifl<^, ili aJW α,φιχόμί- ad Inferos pervenerit•, in cwno Jacebit : ini- 

i/©•, ci /SogSogcB κίίπ^• ό Ji τΐΊίλέςαέ'ν©-, καΐ χέ- ^^'«'^«•^ "ϊ^ί^, & purus, qmim eo rnigrant, cum 

α « ',ί5κ. ' '" ■5' .»ί,^, ,.τ' ft>i.~;„ Λ, '„.:!, ^ ,,^ T^iis deget. Et alibi, illum, qui ϊιιίΙεΓαηΛε- 
^a. -τ- ^ ^< ts ' ^ fl' ^ ^ ^ cv' ^ quc vitam traniegent, poft niortem jn Bea- 
ctv^i• To. βρ φ ίικαια,ί τ.ν /Siov ίΐίλν,λυθ.τα, χαι ^^^^^ ^^^^^ι^^ ^^^^„^ beatitudine gaudcuteni, 

οσιωί, ί•7ΓΈΐίαν τΐλέΙτ»σν), ίΐ5 ^wc:c5^g<i)y ν/ΐσ»? οΐζειν, malorumque expertem habitare dicir. II- 

cif 7πίσ•Λ ΐυίΜμχινία., ■xj.xciv ότ,τοί. τον ^t ί^χοις lum vero, qui injuilc & impic vixerit, m 

jtal ijtas, iU To χ^ΐσΐύύί % και jixjjj Sίσμa>τmovy "ο J"dicii & poenarum carccrem, quem Tarta- 

»), TagTago. xs^xSmv, \i^^. mSm c^ ,3^ A.>^- '"H"^ ,^ο^""^' dcfcendcre. Ha^c ab ^gyp. 

/ /a LllS QlCllCit• 

Πλάτ»^©-. )^ nxaTfflyei©- Aoy@-. ό τ5 Πλά- nXci-rav®•'. Platonis. [Genitivus.] ΕϋΠλα- 

™i'@"• TOv<|@- λόγζ, oratio Platonis. 

I •Ε»•πίΓβί}<ν] P^g; ?'?• , ^ 1 tiisillisvalere jiiffis, verura fcnfum in verfionecxpreiriraus. 

a Π.£^τλ«|ί«.,;ρ<^^;.λ«ί*ί.τ4.»τ ^i-Ai^lPortusIocumhimc ( j 'ο ^ «VAiSJi κ^< «WWt-C^ ώ /3.f?if« *.J vici>: Meurf. 

£c vertcrat, de fortittombtis ^ collaimibui ammarum, Nos inep- I £/f«/;«. cap. xvui. 

ΠλΑ' I π Λ ^ Π Λ 117 

Πλαττνγίζ^. ToTs vSegoTi •Λ/!^έ<. ' Πλοιτίίγι'ζνι χαΐ X\K'xnxty\'C\. Alis vcrberat > vel alas quatit. 

^αλατίοκοττΒΤί. α^φύ) μ£γα.λ.ορρημΰσύνηζ p^i^tcot^. αϊ»- ikitid Jirepttas c^ tnanta crepas ? Utrumque 

t1t5, vtAcWw, καΐ aA<oveJf ^ τ» ^ατν- '^'erbum ionorum clt, &magniloquencia:ap- 

^' ' s. ' -v ~ Ζ s ' ο -.. tuf^'^• oenlus autcni eil, Quid ma^nificis 

T.ga ,c.g». ^ ..^,, ^o T>. θαλαί , ^.Mo.^ ^σ- .^^^is tc jaftas > Mctaphora dufta e Α Ιαή- 

ege.^i^, xcti τι;7Γίοι. το^!;% ^τ;, e.gea.a :cTt;77rv α- ore rcmi partc, qu.c aquam maris inter re- 

τηργίζί'^, yf μίΐχφοζβί. }ωζ}α>ζ ^l 7ι:■λΛτtJy'^ζuv Ιτι, migandum verberans, ftrepitum edit. Pro- 

T})'bhli^ivaii τα τλαξίνάψιιν tm 2^i??get χέ(^^ κα) P^"^^ VCTO ΓΙλχ^Γυ χ^ζ<{ϋ llgnificat > platagonium 

Wei^ T,7 Λ£.α, χαΐ rvcv ^ijc%\uy. !ϊ"^!}''^ .'"^niu ίπιροΓίΓυητ dextra ferire, & 

' , \ _^ , ^ , lic irrcpicum edere. 
Πλατύνω. αιτϊχΙικ,Μ'. Πλατυνοί' το go^ σα. Λ- 7=!• nAxTTJfi;. Acculacivojungitur. Dilato. T>i- 
lataostuim. Itcm, dativo: T>tlatet T>eus 
Japheto Ipofieritatem.^ 

Πλαηί^λ©-. Latus pilcus. Sive, galcrug 
Tlieiialicus. 

Πλχι'σιοί', " TTrl^V-»»'©' τάξ'5 ^Ά^ίϋμάΐφ'. xa.\ YWc/lmoK Acies quadrata , a quibufdam e- 
To 6λ ξυλαψ Ttl^yaw;' 7r>i7';ti*• ο 77V2s -^λιν^ιΌκ t•^™ ττλινδ.'ον, i. e. laterciduSy didla : quando 
Χ3.\Ησυ, ovdiOiv ^s TiacraLS ΤΛί 'ΤΓλε^^ί /ΰ?^- """'^t.^s ad omnia htera ita coUocantur, u£ 

longitudo fuperer latirudinem. Item, peg- 
ma quadraturn, ex ligno confeaum. 

. ^^^^'^'^,^- ^υ'μνπίχΊχ. Ligna quadrata compa^ 
dta,' & laterculi formam habentia. aM οϋν 'ZiS.iTlij και σνφχ. 

"Ώτζ,ί κύλικοί <Ρψίν' (.τη) μίγά.λ.•ή w, κα,Ι ττλεα. 
Πλίχ4• •7Τλ4(8ί. TTi-TrAjjga.u^iuai. ΠλίΛ. Plena. Repleta. Referta. i/tfi" ^r- 
cepto fiatim aliquis Utetur. De calice loqui- 
tur. Magnus is enim erac, & plenus. 

Πχίχζ. Plures. Plenas. 

Πλί9§Λ. MenfuriE terra^. Piethra. Vclj humi^ 

^ΰ-}ξΗί τό-τΐϋζ κα» jSo^tr^^is «φατι/. e;5(^<j <Γί το da & herbofa loca fic appellai)rur. Plethruin 

'ttaIW ' 7riy<J5 ξί. iiucig3v. autem continec cubicos lxviii. & duos 

/ X ~ , , , , „ , trientes. 

Πλέθ§ον. το τ5 ς^ίχ'» e^Tov ί*6§@-, ^ o-s^ e^i Πλ%ο^ Plethrum, ilve iladii Texta pars? 

7Τ})χΖν ξίί. ολοΐί 'Ρ Το (pyiWjy '6gi τί^χ-^σίαν. υι τιαν- quxeftcubitorum LXV1U. (Integruni enim ila- 

m^oV έ';^!' -^reioi λί. κλ] ττλίΟ^^ΛΤον ο^ττ,μχ. dium continet cubitos cdviu.J quoquover- 

iy<l J'^ T^ -πλί^ξον -^dS^ ξ'. ' Ξίνοφίν φ^αι, .rAe- J"'^ habens pedcs^xxvm.Et^Aidti^cv:iJ.^.r. 

c, / ^ / t,,/ r^ ' r, Λ ~ .V \ /v Incervallum, vel Ipacium pkthri. rkthrum 

BeAa^^,<Pom^cc cpu^^, ev B:t^vAc,n,, ^xi {xeu^o- ^^^^^ j^^j^^^ p^^^^ ^^ xinophon ait, pal- 

vsi^ ς -xhs' Tty^^y 6. f Ε^ύί^χνι >, -πηΧ^ζ'λ'^-ψα.Ιων nias magnitudine jugeri Babylone nafci , vel 
τχζ 5τνγχ.τίζβ'.5 'AijiWi^' και Αυσιμαίχ^ω ΤύΓ -^rou- etiatn majorei) iladio, i. e. cubiris cd. *f' C/- 
ίί ο^'ο <ί\ρΛχμχί τϋί V^e^s ei^J^a, καΙ γίίί -τηψυΐί»- '^^it^s Athenienfuim Auftidls filias elocaviti μίνΥ)5 1^ξ-/]στχΙο '° οκτα τΓλί^ζβ^' "^οσίμνιζ ίΐ{$ίτον. 

Πλέκ@". ΤΟ 7Τλ£7/ΛΛ. ΤΟ Tn-TiXiy f^r.i aiwti- 

1 Πλατν^ίξνι )OT ?αλ«Α<5χ•] Ariftophanes I^awi. pag. jjg. 
(137. Ed. BalV P.) 

Sic etiam apud Suiaam icribendum eft. Confule Sholia ad illutn 
locum, in qui'nus pro piff^^ legitur Aiy(*a^. & «ίΟβϊίε/Λ- 
raj pro 'Ζ!ί9(ΐΐξίίί^. Confer etiam Nortrum lupra v. Μιπωα^^τηΐς. 
1 Πλατι'νοί ό θ£ί5 τ&Γ Ία?>.] Gmef. ιχ. ζ/• 

5 Πλατκ'τηλΟ»-. Ktwii θίοτ.] Nota hn»c inverfa eil. Njiti vox 
τ^ΜτιΙτηλΦ', qux hic glofe loJum obtinet, interprctatio eft f xu- 
»? θίΟΓίίλίς, apud Scholiaftam Sophoclis ad Oeilip. Colon.pig. jgi. 
unde bxc Suidas fumpfit. Coafer nos fupra ad v. nte/.Ssc'h;t, ubi 
limilem compilatoris Λκ&χβΐΛ* redarguimus. 

4 Πλαι'Λοί'. TTrjajw»©-' ■»•.] Locus hic Curbatus eft, qui fic in or- 
dinem redis^i debet: UXaiinov. •nT^ciyjt®' to.'|i? η>χ7τύ'-(αιτ(^•, ο -π,ις 
"ΐΑίνίίον χαλϊί!»• ότπττίί «rt?i ■awra; 8fc. Et»dcinde poit Clterj, j^ 
71 eii ξκ'λίί/» miyfi^• Hunc ordinem in vcrJlone fecutus fum . 

^ Πλα /ffits mfh7niy&'] Ariftophanes F^nis, pag. 249. 

Ad hunc luciini Comici Suidas refpexir. Vide ihi Scholiaitam. 

6 Ai ίίξχξ^] In prioribus Editt. legitur, ai '^ ΐχ^ΐχ af »;>«/; 
f-d male. Doe enim iftx voces, ? jwi/u, fiint omnino fuperva- 
canesE, & ab imprudente librario iii locum hunc intruliv, quxpro- 
inde a codiribus MStis refte abfunt. 

7 Uiiy.ii Ιί] Aliter Euftathius ad U. e. & Φ. quippe qui plethro 0" Lyfimacho ejns filio binas arachnuis ίιιβη- 
gulos dies dedit•, & agri arboribus confiti o-^ 
ilojiigera } arvi vero-, centum. 

Πλ£κ@-. Vas ex viminibus, vel alia mate- 

cubitos Lxvi. tribuit. Ait enim : Έώ Ji τΑλν^νι, -η >tj •^'ijfam 
μιίι^ον γίϊζ, -πτ,^ίαν ί,ΐ'- ^ι//3ίξ«. Secundum Eultathium crgo !}a- 
diuni , cujiis lcxta pars ell plethaim , fucrit cubitoruni cp, 
Cubiti enira lxvi. cuin duobus trieiribus, ilint lexta pars cu- 
bitorum cd. Vide etiarn notam noftram lequentem. 

8 "Οίϊ? tW τη,χ^ί |ί'. ί'λο» ψ li ΤΐίΆίν ίίΐ Tttesins"^"'• *> TratT.j 
Locum hunc & corruptuni Sc male interpunitum elTc exiftimo,• 
quem fic lcgerim 5c diiliiixerim : "θ•ΰίΐ' i^ τηιχΰιι ξιί. (ολο» γ-η ξχ- 
L•» £51 Ti7?6t)a""w» «'■) ■3«>&χο5ΐ" &c. H.rc ledio, quam inveifionc 
exprelVi, plana omnia reddit. Si cnim meniura plethri contiuei: 
cubitos Lxvm. iit Suidas expreOe hic anirmat ; iladium integrum, 
cujus fexta pars eft pkthrum, cubitos cuviii. continerc oporter, 
Scxies cnim lxvui. modo didtam fummam exafte implent. Ad- 
dit porro Suidas, wwvTwxoJt» sy» ■mhn An': qus maniiefto talfi» 
lunt. Scribi enim dcbet, -ηαιτ. Ίχ,- ■τήί'χίξ' : i.e. hb omni latere h.t- 
tcns pedes centnm. Nam plethrum continuilVe pedcs centum, tuifl 
ipie Suidas hoc ipfo locOr tum alii auftores exprefle tradunc.Con- 
ier cruditiiT. Pcrizonium adyElian. lib. ir;. cap. i. 

9 Ζοοφΰιφιη] Lib. vii. ile Infiit. Cyri, pag. 190. fed ubi hi. 
ftoricus ille tantam dicit, palmas plcthri, non etiam fladii longi- 
tudinem excedentes, Babylone nalci. 

1 ο 'Oy-TO -Ζ!)?.!''}?»] MS. A. habct, t' <κ*ί'5?α, i. e. qiimqnagi/iu ple- 
thra. At Plutarchus iii AnfliJe fub finem, ccntnm flethra ;.•ίς m• 
^ί/τ/^/ή^'ίί? Ariftidis ftlk) abAtlicnkDUbiis donaia tuifle icribit. 

hou 128 Π Λ jLcti αΰθ'ίί' , , 

nXrjcS}/. το σ^υβσιίζίίν, ηΰ%^ το -τίλνΑέ^. 

nXMveJtTO. To TTAsoy e;)^). j^fi^^r• ^ ^, , , 
AoVy 'Χλζοηιύα. Πλίοηκτω όί, το α'' ,» . 
ΧΗ. ω5 το, nAeovexTiT «/χαί ό Δ<ά/3ολ@'. 

ΠλέονίξίΛ. « -US^' -πΤί 'Οτ^Α^ί^ί τ5 ΤΓλΜΙ/©- 
]2λάβ>!, ©V "^^ Ά^ίΐίλω. 'Si^' <^£ Διονυσ<> τοΧ 
'AAi)tafVic>3-eT, -ττλίονέξίώ, « /μ- Ου5 ww- λά^ζ^ 

nxesve^ia. /s^' τοΤί pvj-rogaiy έ μόην 'βττ Τ^ 
,ο^' το ^W^^ a^iBVTwy -n-Aeov έχ^ν, jt*t το -ζΜο- 
νίκ,τίΤν αΜΛ χ.Αΐ Ι-τη τβ β^Xτlov<^ Ιι^-ηξον α,υταν 
έτα,ξοΜ',ο'ίαν τ» Λ>«θΒ -arXeov έχνι τΐί Ιτίζων. ^Σ,ο- 

"^Ω -τΓλδίΐ, και Tve^vvi, χαι τιχνί! 'Τίχΐ');5 
'T7iipipeg8croc tS ττολυζνιλίΰ /2ίω• 

Πλίνν@-. otvTi τ5, -ττλέίον©-. 'HgoJbl®-• Ώ5 
ίέ ξτ 'TCX^U ΤΕ e^e-TO « -ττϋλιοςκ,ί)] , α.'τηΙ^Λ^τονΙο. 

Πλέιαί. το έξαίΐξοί. Πλην. -ττλίον. ^ *Α£4'ϊοφαν}ίί• Κα) ' αυ^ΐί• 

'ATiOTTSLTyiffof^cn yi ττλειν >) μυζ/αι. 

Κα) •° αϊ^ΐί. 

— Π»λυ >^ έμμ•ίΚί'Ίΐξον, 

ΠξοτΕξον ^(^effoq -πΆέΐν >ι 7ς'(α5α!ΐ'3'' ν\μίς^^ και Ι Αινλ®'^ -<^iweOT».p. ioj.Ed.Henr.Stcph.iitPort.n3onuit. 
ι 'A&<iiipier))?] /'«ci, pag. 660. C4f J. Ed. Bii P.) 

3 Ti'4 ',ώ τιίλας y.] Ariftoph. Achamenf p. 5 9 3. (180. Ed.Baf. P.) 

4 Στκ'οίίτ' κ» <iVJ)i.] Senarius hic legitur apud Ariftophanem 
Lyfiftrata, pag. 844. (5-4+.Ed. Baf. P.) 

f τάτΐίτκι α -η ■BTKty^i, ίττΊ δ (π/»»(Γ.] Εχ Scholiafta Ariftoph. ad 
F/«/«»j, pag. 104. (j-i. Ed. Baf. P.) fcd ubi oVo/ui-TOnjiS.Tj, re- 
Aius legitur pro cufi^TiTniStni. 

6 'r-m] Potius, aiiB. 

7 Σί^βχΑϊί] Of<//>. TJT/iw. p.ig. 108. ut Portus moauit. Ca;- Π Λ 

ria contextum. Sporta plexa. Vt enim a 
βλίττα, videoj formacur neutrum βλίτηζ, a- 
fpedus; &c a ρίω, fluo, pe@-, fluxus, vel aqua 
fluens : (vEfchylus : νιαΐοτι fitienti aqiia 
fontanai) llc etiam [a ■τ^Κίχώ deduckur] 
-^τλέκ.©--. Ariftophancs : Averfor inimict νΊ- 
ri mimici£imam fportulam. Et iterum : ^iid 
veroy mifer•^ jportula bac opus habes ? 

Πλέχ,Β^. Cum foemina coirc, vcl rem habe- 
re. Α TAix.scC^, implicari. Arrigant pentmvt- 
riy & coiium appetant. Per metatheiiii vero 
'TrAuai' Sc στη-κ,ΧΗν idem [fignificant.l Πλίΐ'.βμ ail- 
tem ponitur pro, coire cum loemiiia, ηυη 
quod verc &: proprie iPiud fignificet: fedver- 
bum hoc confi6tum eR, xque ac multa alia, 
obfcure & per ambagcs rcm aliquam nocan- 
tia•, quibus unmur, cum rcm aperte cloqui 
pudor vetat. Ariftophanes ΨΙαίο : Non 
commutem verba cum muliere^ α decies ter mil- 
le armis fubagitata. 

UXii^rc^-xu. Y\ws, habeo. Superior fum. Vin- 

, co. Genitivo j ungitu r. Thucydidem eloqueii- 

tia Jtiperat. Πλίονβκτω vero, cum llgniiicati 

fraudo, accufativum adfcircit. Ut, TJiaboliis 

nos fraiidat. 

Πλίοι/ίζία. Pluris habendi cupiditas, five a- 
varitia apud Apoilolum ita vocatur. At a- 
pud Dionyfium HalicarnalTeum fic dicitur 
vidOria. Nec ulla hofiium loca-, quamvis no7i 
parum ad vicioriam confequendam rnomenti al- 
latura-, milites fibi vendicare voluerunt. 

ΠλίονίζΙα., Πλίοκ^Ια. & ττλίονίχ,-ηΐν apud Ora- 
tores non folum dicitur de illis , qui prieter 
jus plus fuo habere cupiunr, [& alios firau- 
dant:J ied utrumque vocabulum in bonam 
etiam partem accipiturj cum quis bono ali- 
quo alios fuperac. Sophocles : Ο divitia, ύ" 
tyrannis , ύ• ars arti praflans propter opes ! 
^auia apna vos invidia fervatiir l 

riAew©-. Pro 7τλί»ον©-. Pluris. Majoris'. 
Herodotus : Ciim autem obfidio longiorem [mo- 
rarn^ requireret-, hofles difceffermit. 

1\\6^ς}-ηζ. Pleuritis. Morbus, [ficdiilus.] 

nAiiai.Plejas. Sivejfidusex fex ilellis con- 
ftans. 

nAeTof. Plenx. RepletcE. Refertie. 

ΠλίΤΐ'. Plus. Amplius. Ariftophancs: Et 
hoc plus quam decem millia jtaternmvalet. Ec 
iterum : Ventremexoneratnri plns quam decies 
mille. Et iterum : Miilto enim efl concinniust 
prius cacare pliis quam trighita dies. Ec ice- 
rum: Atqiu junt hic alii adolefccntiilh plures 
quam decies mille•) quitragoedias fcribunt^Eti- 
ripide pliis quam Jiadio loquaciores. [Stadii 
mentionem fccit,] quafi de curfu loqueretur. 

terum, exemplutn hoc nihil facit ad v. Πλίονιξίχ• 

8 'Ae<iJip«'i")i] NitiiS. pag. 181. (iit. Ed. Baf. F.) 

9 Κα/ αϊΛίΙ Ariftoph. Ρίιαο, pag. tij. (f4. Ed. Bal". P.) 

10 ΚΛίαίΑς] Ariftopli. Ecclefiaz.. pig. 74S. (foj. Ed. Baf. P.) 

1 1 ΠλιΓ» κ ^iiu λχλίίΤξ^ Εύξ. J Locus hic & c^rniptus eil & 
tnrbatus, qui apud Aiifloph. 2t<in/j, p.ig. 115•. (134. Ed, Baf. P.) 
rcdte lic legitur & diftinguitiir : 

OUkSh ίτΐξ »;•' c*7k£?w μιϋζφκίη^χ, 

τί Γί Λ ΤΤ Λ 

Ai^a φ iv xsLxiTrU, βξοτο] ν3-'^γ^\ς^.'ηΐΗ<η. mericum : Statim enitn in calamitatibus mor 
\ h 'HaioL•• 'Ω^5 yiigcq 5iiC6. :^^ rU2 kyiSia^ ^f" confenefcunt. Et apud Hciiodum : Cru~ 
γ>•.ξβίηια>, cpY,a\y i' ΚΐΑςϋφ^η^ζ- da Jenenuti tradidit. Proprcr tnftitiam i- 

"- « ' - ' - δ^^"^ ^ "loeroremfencico, inqiiit Ariftopha- 

ncs. Cum altquid harum argntianm videoy 
amphns quatn anno fcnior dijccdo. 

ΠλΕίον@-. Pluris. 

riAsioW Plitrium. Id efh mortuorum. Ατι 
anus-, qu£ refurrexit α moruus ? χ%ι "ΟτΉί,ν ti τιίταιν τ σνφίσμαίταν 'ίL•y 
TlAim'^. -TTAiioTegs. 

"πυ τΓλειονωΐ'. 

Πλίΐϋΐ', ':Γλ£ίύι)ΐ'@«. ο ΙίιοωτΌί. "άτο Τ8 οί ανΤί<Γ 

S -cv ^ C ' 'C .ν- . -^ .; 11/«.^•'. /iiujui. Liicaictusjj quod in ec 

^λ>,§«.θ^ T85 ' ^CSc^gBi. E>c -^MB 7Γλ.,α,.(^. >,- compleantur tcmpora. Έκ ττ^Μ^Ιλ. ^ w;/. 

yisv, cv. TTcM» ^of». ?i? tempore. 

"^"'^^''^?• . ^ , . , , , Πλ..θ-.^. Plifthcnes. [Nomenproprium.] 

^ Πλ.<^^.ασα,. ^Ae.ov®^' τ^-Λ.σ^., , « ^ν>,σ^.1. nA,c,^=i.^,. Qui rcm aliquam pluns ven- 

'E-TTCiei de tbto, )toti Αίί-ιαμίλ©- ^^τς^σΈττοιειτζ? >ί- didir, quam emic. Et hoc faciet>at^& fe pce- 

yHiou[y '7tXi\.^u.a,(civ olvths. και * TrAsigDexaW^ei, viitentia duci fimulabati quod eos phiris vende' 

- ".'''- ■ ret Vt ^\.:,r^.,.' „.,; _ • n\im. Annus. [SiC diftusj] quod in eo ναν. ίίτω Λυσιώί, Jceti Πλατωκ ο αχύρΑχ^οζ. 
Πλα<ίΌβολίίν λίγΰΐην, ω$ ίιμίΐί, Άτίικΰ'ι. 

'Πλ.^ί<ϊa)lcLζ. Όνομχ χ.υίΑθν. 
riAenw. ri"i. tt 7rAiii»6ta.TOVTt$, qui res majori pre- 
tio vendunt, quam par eit. Sic Lyllas, & 
Plato Comicus. 

Πλ^ιqΌζoλ'J^. Talis ludere. Sic Atticidicunt, 
m & nos. 

Πλίίςτ)<5\)κ^ιοί.. Nimia opinio. 
Πλδίςπ^ 'imv. Quam plurimun:. Muhum. 
Πλεΐ7ϊΐ)να?. Pliftonax. Nomen proprium. 
Πλύτα. Naviget. [Ariilophanes:] Kon έ- 
nim copiis noflris impcrans, urbi illuferit^ fed 'ΑΜ.Λ -ττλίίτα ;^ex5 αύτοί έί jt5gAx,eti, ej' ^^- naviget Jolus ad corvoSi β -νοΓιΐ λεΤΛ|. 

'Οζ} 'nXyffsdOU α.γ>ς€ΐα. \fyi^ και •7Γλ>)^υ8σϊί5 α.- Πλϊίθω^. « -ΤίΚηομοη. κα/, ΠλνιθαιξίΤτα] 3 NeT- 

Πληθ'υβσιν. Λυζοίνασι» τίλίονάζΒσι. Xgoya (ίέ ύ'- 
^ξον T^hyj^uscn tcTs MivuOus eii υ.'ΙβΑ'' ίχ^ψ^ί /Βασι- 
λείας τί αΛέ-τπιδνΙο. 

. '°Καί σ Ό 7Γλ>ι5υα)ν ^^Vlg)•• 

Γί§ον5' ό/^8 715)101, καΐ S• V8 x.evoi'. 
Πλίΐϊάί." το αςρον. 

1 Κι««ϊ3!ί] Anftophanes -riwiwj, pag. 5-99. (4' ί• ^i^-^^C ^•) 

1 n«e? •" Ό/ΛχβΛχό»] Imo ΉΐπόΛιβ». Verius enim Iiic legitur 
apud Heiiodum in "E(pn. 

j Φr,ί^^ 'Ae<5Jip«n)iJ Ranis, fub initiiim. 

4 Γξίώ? Miiwma wagji τ -ε*.] Ariftophanesicc/e/MZ. p3g.jf6. 
(yop. Ed. Bat. P.) 

Sed metn gratia icribenduni eih tikijj» χ 'zsi^noiiui : ut hic 

apid Suidam refte legitur. Nam 7«* ntKf»/» eft interpretado vo- 
cis •Β)λ«όν»».9υ3ε hodie locum gloiTs apud Comicum male occupat. 

'Tom. III. UXyiJa^. Plagie. Intra quadraginta dies M^ 
gyptiaciE plag£e acciderunc. 

Πλίθ©-. Multifudo. Numerus. H:ec vox 
apud Thucydidem de paucis enam dickur. 

riAi^Qscra, ά•)ρ^. Forum plenumj vel fre- 
quens. Id efl:, hora tertia. Felitabantur cir- 
ca illudtempusi quo fortim hominibttsfrequens 
effe folet, Dicitur eriam -TcX-K^iffy^i ky^i. Uc, 
Illo tempore , quo fornm hominihus freqtiens 
ejfe fokt•) in medio flans dixit. 

nA)i9aga. Abundanria. Plena copia. Et, Πλιι- 
Oagerroi Ό Νέίλ. Nilus rcplctur, five exundaro 

Πλη9υ8Λν. Augentur. Crefcunt. Μαΐηρ'ι- 
cantur. Toflea 'uero M'my£ iiitmero hominum 
au6ih infolenter fe gefferunt•, regnurnqueaffe- 
itarunt. [Et SophocIes.J Ettecrefcensatas 
fenem fmid reddit•, & mente cajfum. 

YlKyiiis. Pleias. Nomen fidehs. 

f T»; κΜξάς] Hefyrhius, τβζ ««fs•»?. 

6 nAH5>!e^«TO*7t?. «Fji y ύίπ^ί] Ex Harpocratione, 

7 riAHsiJVxHieJ Aliter voccm hanc interpictatur Etymolosus ; 
quem vide. 

8 06 y^ ")/*»' ■)* •ηίΛτ.'] Duo Iii verfus Trocbaici leguntur apud 
Ariftophanem Εψιί. pag. ;6o. ('if j•. Ed. Baf. F.) 

9 Πλίιθϋτα ap^] Vtde iupra v. nsg^ ■^iSismr apyiy. 

10 Ka/ »•' ό •!37,>;5ι/Λ»;{^.] Hxc funt verbaSophoclis Oedif.Cclur}. 
pag. joi. ut Portus monuic. 

1 1 ΠΛΐ)<«5] Vide paulo ante v. ΠλΗ»'?. 

R riAw^)- Θ ϊ30 Π Λ Π Λ 

nxwrcq. -Μλιμιγχΐ Είσι ie ^λ^^,'^ h.y=L^o\ χ, tlAmW Pugnaces. Bellicofi. Manu ftre- 

qf V „ I nui. Sunt autem & apud Bacchaos virt bel- 

UMiL%v. o^ τ^ξΐέΤί'^εσαν τοΤί iAiJc^^uooi ;^.λ- Πλίκτ^ο/. Aculeiis, five calcar aereum, quo 

~ ' ρ ' <i_ ^^!.Λ,,'-• ■ λΤο- ^xmv^™ Salli eallinacei puo;naturi armabantur. Ec 

, ,• '^ 4- ~ ' ^, „ ~η -^ ' -Λ proverbium: Tol/e calcar, quovm prouiilfes. 

a^vT>,e/ov. :.a^eivo> o^ ίχ8αι ^A.^cie*^, o.5^;a:c;)(O.J. r^^^^^ ^^ .jj^ ^^^^^^^^ j^^^^^^^^ quibus pugnanc. 

-arA^jtle^ s)', ΤΛ ίμβα,λλί/,βρχ ^Κκλ τΌίζ cL\t)L- ^^-,^^^^ igity^ dicuntiir calcaria aerea, qux 

-ΐςυίχη. gallis gallinaccis adduntiir. 

riAHyti^taAeia. ^ flAiiyU/c δλεα. Peccatum. 

nA),,t^eAer.'. ri ^τακί^ι/, ^xa) i;2e;^e<.^,^x.ctl p«.- nAn^c^eX^Ti-. Peccarc. Sive petulanter &in- 

θυμδΤν. και •7Τλ}ΐ^ΐ£,«.ίλ£ί, το έν.,οέλέ?, κ,Λΐ ρΛ-'/υί"!', folenter fe gcrere , animoque eiTe fegni & 

και α7Τοαίέ.υ]ομ. ^Λυσυ' Το Je αχρης^ν, φιλον ό^- diflbluto. Et 'πΧνμμίΧα^ diiTolutum, igna- 

λονίΤν, -ττΑνν-^ίλ^?, -ττλι,^/^ίλί? αν <ro^i.e xiy{y• viim, difciplinx expers. ******* 

+ Ό ΐ^ DJj^ rl olyJiov ^A>,^.W*^^' Ψ^ mu- ///^ vero propteTjeccatum fuum magtflratu α 

' "^^^ , _3 ^ j- x^ i' wi" movebitttr. j Dommtim vero jumenti re- 

^y^u{^ ^ -^X^i. t^rtjx, ιάχνη.^^. T^ lov dt y.exTH- ^^^^^^^. ^,^^^^^^ β^^ comgere jubebam. 
ώρον το νω-Γδ^ο'ξον ζώ», οτποϊμ τς-α-π'έεθ^ Cv.eAewoi', 
}tai e7iavop38o&uf 5" τίΜμμίΧ'ημ.^®'- 

UKy\μJΛ. ' Ji 'τΐΜμμ.ΰζ^ ^ ^ΛλΛο^-ηί. καΐ ;τλ))Α4- Πλί,ΐΜΐ. Maris inundatio. Maris a;fl:us. Ec 

μνε}^, « -τζίζβ^χί -κχ-^μμ-^ύ.^. Agitatio fluauum. 

Πλ^να^• Λ' ;:ίθ'νικίΛ5 ΤΒ αρ^αΐ®-. Πλί;/ί"Λ|. Modioli rotarum. 

Πλ^. \7n\\y\μχ. ^'^^- ^dverbium. Prxter. Prxterquam. 

Πλ^τ.. Uxy^^.^. *Πλί,^ .Vo,i eK rU αύ- Πλί^^. Replebantur. Implebantur ίΡ/^- 

/ . ~ ' ^ ^~ ™, ^ cnij «^^'λ-μ w^J vehs ad rbilo opbiam contenatt. Jd elt> 

T8 Φιλοσοφία aioitei'. am Ty, Tracn oot^, -ττασ/ΐ u » * .■ • •ι „ » . 

y 7 r^ toto robore, totis viribus, toto animo. 

nxy)gni. ο 7ui'7rXy\ga>iJ^(ir• κ.Λ» "ί '7τΧ>ΐξία, -τΧψ Πλί§>)5. Plenus. Repletus. Et Trxigeii, ple- 

^uvltyuiy. κα) -πΧψ.ί, Ιτπρρημχ. «i- E^ ^^igaj, adverbium. 

Πλ>)§5. aiTialt^v:. as το, ' 'ΕττλκξίΒσΕ τ οίκον, y Πλ>ι§Λ. Accufativo jungitur. Impleo. Re- 

Wp KSi-^^/^'». nA))p8/^ Ji, >ίνίκ«. Σκύτν κα» pleo. Ut, Implevit domumiUbi fedebant. Ac 

ίί^>)5 ττλίΐξΒται ταί o^eii. -π-λ^δ?^, genitivo gaudet. 0«/// ejus cali- 

gine & vertigine replentur. 

ΥΐΧχφμοίΙχ^ Ό τ \'y\m <^όςτφ•. Ό Js αναλα- Πλ)ΐ§ωί«.ατζχ-. Navium onera. Naviiini iar- 

β^ν ΤΛ -^i-AiieVJa, κα) τ»? χΙχμα-Χωτ^ζ , ^κίν els cin^. ///ί" vero affumptis navmmoneribus, & 

. \ t^r , ./ V ' 'Γΐ,η'Ά 7Ύ1 ^ !)■ captivis-, Romam ivit. Πλ>!Ρί»«.«. etiam vocan- 

tW νωμίω. -ττΧ^αμΛ, και οι b-faloccj. ^ ΙΙω όί r '. & '^ ^ .. 

'^ , η / r '/D_ Μ \ "^Q >^"'" remiges , live , milites clalliani. Cum 

ναϊν Kjt^gT^oDcWes ^λ),§α)/Λαίί. έτ^ζλεκ/ί.. ^κα. α.ΰ.Γ ^^^^^^ ^^^^,^^ mfiruxiffent deleSfa manu mtli. 

ΠΛ^ί-Άοΐ-αζο'/ ,ΐζύιίζ -τΌϋ -τίΧτίξαμΑτι. και ^'Adxgi)- tum & remigum. Etiterum: Res necejfarias 

φχ^ζ' TvTojv τιΧ^ζύΐμΛ τάλαντ ei^L/j 5^5^ίλ(α. mtlitibus ctaffiarus ajferebant. Et Arifto- 

phanes : Horiim fumma talenta circiter bis 

^ mille impkt. 

Πλνιςωτίί. 'Διι^εθε^? χχ> A^cTcyecTOv©-. Πλ)}- nAiigiu-nis. Demofthenes in oradone contra 

p«TO5 εκάλ«ν, Τ85 "^it-ibvlaii τον έ^^νοί' τοΤί ίι'τοι Ariftogitoiiem. Πλ))|α)τκ!5 vocabant eos, qui 

AaY8aiv,ii Imi^^^^• e^ev i' αν «^ι οί τταρ «^v )cst- eraiium reddebant iis, qui vel fortito eum 

t\ - I ' acceperant, \'el emerant. Hi aucem fuerinc 

λ«^ο. ^ςβ.^χpχr^. ^lj^^ ^^^^ ^p^^j ^^^^ '£§^;:ίρ:^αί, i. e. Erani pr;L'- 

^ , „ fecti, appcllantur. 

nAvioixmg©-. -τΓλιισιον αν. Πλ)ΐσιοατΈ»@-. Qui prope eft. Propinqiius. 

Πλιισίον. iiyui. ^ Πλ-^σίον. Juxta. Prope. 

nAWi@f"-'° τα /©^ν^λλονία >ivo'a<V«, 'Ζ2£5- Πλ;)σι@-. Vicinus. Propinquus. QuxaFu- I ΑΓ^ί •πΑϊχϊ^ο» afbuuT.^ Ariftophanes Avihus, pag. /76.(597. 
Ed. Bal. P; _ ^ 

Scholiafta ad ilium locuni: nAiii<.Tfijr, q-h^oi ύμιονηιζ^οψ. ί μιΐ -m- 

; γι t ; 
-Λ" 

Suidas fupplemius eft. 

ζ Λύης -re ό 4κ• Λ'Ιηι λ«'><ι»] Ha;c corrupra funt, 

gc mutila; quoiLini vi.rfionem proinde prxLermifi. 

lib, 
4 ΧΙλϋίίτ» <■«"■] Exemplu hoc pcrtinet ad vorcm fctjucntc τλ»^ li?. f '£τλίί»;ίί τ βΓχ.] ASor. cjp. η. ν. ι. 

6 Ό τ ιίίΐά^ΐ' φόρτί] Αά hanc intei pretationem probandam niliil 
facit excmplum lequens, quippe in quo vox τίλίίξαμ^ potius iig- 
nificaif videtur, ut communitcr fignificare Iblet, miliicm clafia• 
riura, vel reniigcs. 

7 ΤΪ)» Ϊ) taZv xttStfr.] Fragnientum hoc legitur apud Polybiuni 
lib. 1. cap. XLVii. 

8 'AeA'^(pum'\ yefpis, pag. 477. (534. Ed. Baf. P.) ubi ftc lc. 
gitur : 

Tjmv 7ΤλΙιζν;<$ι• τάλζΜτ ίγγυς Λ^^ι'λι» piysiTUj ίμιΐ>. 
ΑΛ ΓεηΓυηι luijus loci aiTequcDduni opus clt, ut ipium Comicum 
adcas. 

9 nAnf*7i)5. Δ:)|(«ίθί'ί>ι? <ϋίτ' Ά&'ίϊν.] Ex Harpocratione. Con- 
tcr Salmalium Je Ufitris, pag. 678. 679. 

I ο Πλκ'η©-. TO w«£^* 1«.«».] H;vc oinnia Icguntui" eriam apud E• 
tymologum v. 'Ααπά<η<^: ubi nunnuUa reftius. π Λ Π Λ 131 τιαξίζυτοι/Λ. Το AVi^ios, κ.α1 «Tfe^io?, o^mov'^. ' το ^l turo dcrivantur , acutum habent m antcpe- 

•rrAw@-, "^ y 'ττλτίτφ', τλίτι©-• άί α.μβξόί@*, nultiina. At Λΐ'έψοί, & <ίΐ?ΐ55, in iyllaba ulti- 

ίμβξό<ηφ" τξΌττΜ τ5 TeAar β y^Vi ^e rl ντλ-^ι- "^^^cuuntur. Πλ^σ.©- vcro deducitur a -τλν,- 

/!!^ % ^ ^^ 1- .' ^' Α ' ^ % < '^ '^^• -inde enun fit •7Γλ•477@-, [& mutato τίπσ, 

*^ "^ '^ jC , Τ ^ '^■'^»^.@^:J uc ab «.^/igoji^, a^^gifff©-, mutata OUjTOi. 19. e.5 Τ 8 Ti-eTracn;-,^ aM ^-ts τ ui το σ• m- ultima lyllaba -τίί m σ,@-. T^ -ττλ^σκ^ autcm 
ros, έκιαυσι©-, ewaJ-n©- Aey«o-iV. ^ -^ί^ΰπμημχ non eO: dedudum a Futuro. Laconcs cnim 
i^Jbms T8 Orfaiv T. -ττλΗΤ©-, τλίίσιί^^, ττλ»- vocabula a Futuro dcrivata, [& in σι©- de- 
t;®-. to Je ττΑ^σι©-, -ττλ^®-, Asyacn^ ω^ί η ^inentia,] non vertunt in -π®- ; fed ca, qux a 
<)f V \ - 1 nominibus in tos dcducuntur, & m σι@- dcfi- 

^^ nunc . uc c^iot/TD?, ο^ιαι/ιτι®-, pro quo dicunt 

ώιαύ-π©-, prioris literxjmemonam renovantcs. Sic -kXh^^' dicunt, pro TrAaVi©-, quod a 
•ίτλίτ®-. Ec pari niodo, ^λί-π®-, pro -ττλίσι^ν. Quare nonien hoc a Futuro deduduni 
non eft. ΠλίγμαΟα..* τα. τια.τημχ'^. χα.\ -^λίς, το j8>!- 

Πλιιιθβία. Ιχ. τ5 7Γλιΐ'}-2^ίΰ. « 'ττλίνθ'ευσίί. 

Πλι^'θέΐύΐ'. "^ ό ToVd^, 61» ω αϊ 'ττλίν^οι TrAet-rloy^. 
βτω Λυσίας. 

Πλιΐ'θιΌΐ'. ^ iZa^jCTwI^siii «iJ@^. Αυτοί Se ον 
'ττλιν^ίω αίγύν τ qpxL•h, fixhv eirogiviio. 

Πλίΐ'θ©"'. τη,ξοίμίουι τςίΐ{• nxivjss '!tAvv{s' Χα- U\y](ji<n(if α.κμφ'. Ventus fecundus, qui 
vela navis implec. 

Πλ>ισιφου)ζ Wga. Plenilunii dies. 
ΐΐλίγμα,ττα. Gradus. PaiTus. Εϋντλίξ» gref- 
fus. Apud Ariftophanem. 

ΠλΜί^. Decipitur. Fallitur. [Tranflaciof 
dudba eilj a luto, quod omnis lenfus expers 
eft. 

Πλινθέ/α. Laterum coftio. Α -ττλΜού , late- 
res formo. 

ΠλιΑΊον. Locusj ubi formantur lateres. It^ 
Lyfias. 

n\iv&iov. [Laterculus. Item,] genus acieij 
[fic didtae a forma laterculi.] Jpfe vero qna- 
drato agmine exercitiim ducens , paulatim iter 
faciebat. 

Πλίνθ®-. Latcr. Froverbia tria : Lateres la- 
^oj oLvTAeTr Φχκο» xo-sJeii. Ι'πι mv Λ^ιωχτων ^ και 'vas : Humi haiiris : Lentem fecas. Dicitur 
knyUTah x, μγι ovTm Ae>«3• de rebus, qux fieri non poiTunt, & irrito eo- 

natu tentantur, nec unquam contingunt. 
Πλ/ν^"©•• 'Ό•" '"a>i5 Ό Πουυσν,νΙβ, Ιμβαίλάν 'm- Πλινδ©-. Later. Agist -Paiifania filinsy ali- 
'TiliT Μαν^ϋΛχ.^, 0LuT8i fdjj ^TiKKim, tcv 2i quando irruptione in agrum Mannnenfmm fa- 
^^Ι'άο^χ -πο^μΐ, ί'ί T^ τίΤν©- Λΐ§.^ψα<, tla,ipfosmoppidoconclufit,fluvumqueprater- 
, ,•Λ (,^,~ ,£, „ \ η\ nuentem e curlu Γηο mmurumavertitieumque 

^geAva^y.^ ία- >«p e^ <./^ί ?^^'f «> ^^ '^^ ^ > ^#/i;ii. ^ri enim firuaus ex latere cru- 
Txi ί\(.7π>\ηζ α.σχρΛΜ^ς^ ί<η i' οτιίνΐζ, y.cu τ λι- ^^^^^^ quidem adverfiis vim machmarim bel- 
^cov. ol /t^ ytp KStTityviiu^, καΙ έγ,τπιίώ'σι τ^ licanim firmior efl coSiili & lapidibus ; {hi e- 
ap^viav y\ tt ωμγι ττλίνΒ•©- έχ Όμοιας 'Tcom. hx- nim confnngnntiir•) & ex compagibus fuis exi- 
κϋiτ<^ ^ <jmvW(^, ssx Wo/, ii <jm Wm Hunt :) later vero criidus non quidem eidem 

incommode obnoxius efi-, at ab aqua, haiidfe- 
^ ' ^ ^ ^ I ^ ^ , cus ac α Sole cera•, di([olvitiir. 

Πλιΐ'^ίΟ'τϊΐ»', ), ττλινθίΐΑ Ae>«3, otov ev -τέ^λ^ο- Πλιι-θώΑ vel ττΑιι-θέία. Sicdicitur, cum quiS 
m ^ϊΐμαύλ. ικ,υτο τ5τό ττζ^ξνι, o^ Λίνο^Ζν, Ό τ« aciem ea forma quadrata inftruit> quam Xe-' rg!;M8, ' ττλαισιον ΙοΌτίτλΆ^ξον KSiAeT. 

Πλιξ. '°το β-/ίμΛ, ^ζΰ^^ 'Ae;(go(p*xei. καΐ -τίλίγ- 
μχΐΛ, ΤΛ " τια-τ'/ιμαΐΛ. 

Ι Tj 3 τλίΛί^, ^ 3^β•λ?7ΐ?, Λ-λ.] Etymologus loco laudato: 
Το ij τλιίίπ^ ^OT y ττλτι-ηζ i^j μ τ ι^ό»*». ό γ^ «τλ))7>ς, ό «'iZJCsa— 

t Ά»' ioj τ £15 τί <Γ.] Scnbe, ut apud Etymologum. ΰ»,' iin 

y τ ίΐ'ς 7S Ο". 

J 'Ύπόμιΐινιμ^ί ii^rnii ίίΓ^ωτκ T.j Etymologus; 'Xnifftm* il^ttti 

^ •ί5ϊ&7Τ^ » τ. 

' 4 n^!yfiff.^i. 7K ττκτ•.] Ex Scholiafta Ariftophanis ad Acharnenf. 
pag. gSi. (170. Ed. Baf P.) ubi pro ■ymi^n^'^-, quod corruptum 
cft, reite legitur 5niif'(*«§i. Vide ttiam Noftrum fupra v. Πέβ^- 

5 Π««α Ά^ίίφβν^] Falfum eft vocem ■πλίγμιο^ apud ipfum 
Ariftophanem legr. quippe qux tantutn legifjr apud Scholiaftam 
ejus loco laudato. 

6 Πλο^ίΓο». • 7ίϋΐ5, ci « <JM )Γλ.] Ex Harpocratione. nophon Grylli filius ττΑοασιο» i'jO-:rAilgoy ap- 
pellat. 

Πλ(|. Gradus. Greflus. PanTus. Apud A- 
riftophanem. Et /τλιν^ατα, faltus. 

7 Πλί»ί<«] Sic re(Sc MSS. PariC At priores Editt. malc, 3j->,ir- 
5ιΓ<!>, per diphthongum «. 

8 "o-n "Α^ς i Πω/ίτκνι'κ. ii*?.] Hxc fumpta funt ex Paufafii:? 
Arcadicis, pag. 467. ubi pro "Ayi? legitur Ά><ιπ^!λι?, uti ctiam hic 
apud Suidam lcribendum eft. Confer ctiam Noftrum fupra ν.Ά- 
j<5, ubi totus hic locus αάηλφΐ ctiam lcgitur. 

9 UXmo-ici' tazTrXabggv καλίΐ] Xenophon lib. in/Ai^af.pag. Jto. 
"£►9« i3V βΐ"Ε»/ά/£5 i;4'<i;ira*, ό'τι Ζίλούσιαί ItriTtXij^v vmtni^a. m|i6 «»>!.' 
OTAijK/iwi- i!i7i/4"'a/». i. e. Ibi tiim animadverfiem cfi α Gr&css, ag- 
nten qmJratKm iqiialium laternm non fxtis effe commoilam aciem, 
fi hofics potje fequantur. Ad hunc locunn Suidas reipexit. Huc fpe- 
(ftat notailla Thomx Magiftri: ηλί»όιΌ>, κΛι? Άτϊικιζα" «-τι», «λ- 

10 Πλί'ξ. 75'/3?(*i<.7raf«"A&<i-•] Videpauloantev. Πλ.ν«ίκ•ιϊί•«: 
quie ibi notavimus. 

1 1 Τ» ΐίΓκ•ηι(**δί] Lege, 7Β Tniiiii/'»^• , . 

R 2 Πλίξί 132 π Λ Π Λ 

Πλίξ.' 'ίίθε» χ,οΐί το 'T^^a.hi, Λ^^ι-Λ-λΙξ, ο^^ Πλίς. Eundo. Hinc Λ/Λφίττλίξ, quod figtii- 

ΣοφοκλέΤέ/ Tex7i]oA6>£i). ^cii"Opig@-• ficat circumeundo : apud Sophoclem Tripto- 

Αϊ J* ^v Atey 7?ci^<.v, .? «^; ττλίαχο.Ίο ';W^c^ri>'• ^^^^- j^^ Homerus : IIU 'vero & henecurre- 

^K^γ, ^t ^λ.ξ. χ:', τα ^ T8^=tvT,:^.g©^.K το. ^^.^^ dicebatuV intervillum , quod eft intcr 

λ.;^νο» (ίΛχτυλο)' ίΐχςΐί/^λ- xct. το ^ταξυ T^t^ ^- poliicem & digitum indicem. Item, os in- 

gffly ότ'ά'- ter iemora. Πλοί'(^ί(. * τηζΐύί^. -^rXss >«/>, κα.» « ο Πλοϊκ,Μ, καΙ 'Τίλοίμφ' ΒίίλΛοχα.. ib'i. Πλοι'ζ<| [Interdum fignificar,] proficifcitur, 

vel iter facit. Πλδί enim de itinere ccrreftri 
etiam dicitur. 

nAaVx-n'} & '7Γλόι'^@>' θάλαατα. Mare navi- 
gabile. 

Πλ(ίι>Λ. -ττλίΐοίΐχά. V) Tsl -^λαί •;τΈ^7Γΐ5Α<ν*• Ή' ηλ'ίμοί. Navigabilia. Vel ea, qux claile> 
φ" ft 2^><Ά<5/», £•7Γ?ι -ττλϋμαι- iTi-ctj είϋκ<{, -zij^aTc» five navibusaliquo mirtuntur. [Djcitur eriam 
pdji Ι^τΓ^μτΓβσι M««§«mW -nvcis. ^^ opportuno navigandi tempore.] l^erisau- 

temmitiOiCiimcommodii 7iav'iganai tcmptis e\Je 

"Videbatiir -iprmum Maiirujios quofda cmittimt. 

Πλοκ5ε•/<•ίί• ^ ^ Πλο>(5{μ<5. Csfaries. Coma. Cmcinnus. 77- 

A/t1 <ίΐί m\ TrAoTCst^d©-, 'Ejui^oAe, καλλ@- ^^- ijero•, Apollo^ pro cincinno pnlchritiido in- 

Ιτΐί'ι-η. fit. 

Πλοχιον Γοργό)'©*, τοί' Λ')-ίνζ£, ^rAOicct/^v tds Πλοκιοΐί rcg;^v(|>'. Cincinnus Gorgonis. Hic 

Γοργοί©- 'A?i§sV>) TM K#ea>5• K9^5 'o. ^oV:y K)}- datus cft Aikropx, Cephci iili:E, quo tcm- 

(?ei.s 'He^c^eT <7α^^ςρ':ίτΛ;α.. e.'i A*)C6joa^.kv, iVx P^^e Cephcus cum Hercule expedittonem in "Αξτϊ^, 

Πλόχΰν. Tiho-Ks^pjiv. 

* Ουταζ 'ά'ταίζ 'rSf tcVJ* 6>J Τί^ν» '^Τλο'κοί'. agrum Laconicum fufcepit ; ne eo abfeiue 
urbs a quoquam caperetur. 

riAoW. Capillorum nexum. Cincinnum. 
[^ln Epigrammate:] T^iana-i tibi cincmmtra 
hunc ex coma propria plexum dicavit virgo, 
amabiles capitts crmes detondens. 

Πλο'/.οΐ'. Cincinnum. Sic ut hunc ego feco 
cincinnum. Πλό@-. [Ec per contradlioaem,] -ttAss. Na- 
vigatio, 

nxs^uyi&io^• '£(«<?« T-A J^o 'Aex?D(pav)i5, ii' ώι» ηλκ^υ^ίειχ»/. Opulentiam cum ianitate con- 
μίλίςα. οι ίν^ξωτπιι ;:^ί§«ίπ, 'tai ^Jostn tov βίον Ι- jundam. Ariftopbanes duas res commifcuiu, 
Travop^S^Qvu' U t{iiv ψΡ^σ^^ ίυ^ΰίΐμοήοΐ^ Ιμφχί- quibus homines maxime gaudere folent, & 
^,. / r>' ' ' f '„.r '% -r quibus fi fruantur, rede & ex fentcntia fibi Vutlf , y V ,/ 'Λ \ rv• "^ ' " vitam agere videntur: idque ideo, ut efli- 

TVTeTi, XX. Tc^i *λλ«, >,Λ.α5, it ^. y.A^s er.^, ^^^^ ^,^^^^^ vocabulo vim beadtudinis expri- 
xcti ^jgeiocj, κ.41 etjca^ioi^. merct. OpnUntiam ciim fanitateconjuncfamt 

felicitatem-, νιζίίΐηΐ'» pacem-i juvenUitem•, rifum. Id eft, & ca:teras voluptatcs, qus ho- 
mines ad rifumj & choreas, & convivia invitant. nXs^^uyuuv. * 'Atixio(pxv>i5* ^α,σηφρ Ί\μ\ι u- 
(U.6T5 otOmi Te, TTcacu, τταίίί^^ν τ£ -π'οασι, -^rAB^u^^eiiw, 
euioa/xcnOc, /3ίον, ilgiiviif, HOriV^y yeAala, "^giicij, 

<3B r ijaSO)!'. 8Bi) -ττλΒΤχσΐΊβ -ττα,νΐίί. 

norum fatietatem 'uobis allatiirafit. Adeo divites omnes eritis 

Πλαμβά,ΊΌίζ. ^λί/2<ίϊ)ΐ5, ;ij;\ yAS-rlca'. Πλ«/^βάτΉίί. Plumbatis, five pilis plumbeis 

fecundum glonam. nxs^u-yluM. Opulentiam cum fanitate con- 
jundlam. Ari ilophancs : T>abmus -vobis ipfiSy 
0" liberis y liberoritmque liberis, opnlentiam 
ciim fanitate conjimciam-,felicitatem, viciumy 
pacem , vigorem jiivenilcm , rtfum , chorcas-> 1 convivia-, lac gallinarmn •, ita ut copia bo 
divi, \ Πλιξ. £»5f» >9 7» «ϊβ*?•] Ex Enarratore Comici ad Achar- 
nenf. pag. j8i. (170. Ed. liji P.) 

1 Πλο/ζί] Alias, πλα!ξ4, pcr ». Citerum , ienfus hujus loci, 
quem Poi\us non fucr.at alkcutus, cft is, qucrn in verlione expicf- 
iimus. Πλδ5 ennn intcrdum dc itinere tcrrcliri etiam dicitur, ut 
Grxci magiilri inculcant. ΗίΙγςΊιίϋϊ ν. Πλϊί : 'A»ei <ί τΙμ ττζ^» ο- 
^\ ■ιτλ5> ίλίρ». Plenius Scholia(>a Nicandri ad Theriaca pag. 17. 
Tia<or 3 Λ-λόο». N3» ttW οΛ» tIw τηζΜ, liw πνξίύί*. Ouiu γ >ζ *A»- 

^ijj,-!m^a-4 -ηια, Ιξωι-ηχ. auiHi, /ι >ζ ΐξίίίξαιτά (pne: ΟΊ^ς «btiV 'AW- 

J Ά«'?>ίκί] Sic rcftius MS. Paril! Α. quam Editt. prarccdentes, 
qu« cxhibent, «m'J«;£^. Refcrtur eijini hoc verbum ad fcqucnswwp- ^'»©- : pro quo priorcs Editt. itidem minus reile habenr, τηΐξ^χ- 
Qux vcro lequiintur, fic lcgo, 

-ϊμιΐρτ>α K(M>!f,jOf,i) ζτλαί»(/>χζ. 

4 Ού'ττϋί oW, mf T.] Senanus hic lci^titr apud SopI;oclcm in A- 
jace, p.ig. 66. ut Portus moiniit. 

f Πλ!(}ΐ7<'«α*. 'ί'ί*ι|ε TO Λ'ο 'Ag/f.] Ex Enarratore Comici aj 
^ici.p. j-7;.(';97.Ed.B i.P.;ConfcrctiamNullru('upr3,v.'HfXi'»(i. 

6 Άίλί'Φ'ίοκ] Aviiusy pag- J-7J•. ubl locus hic itadiftinguicur: 

Αΰ'ϊ'ίζι "^ζίίίΠ, •πζιΐύαν τπίίίην, 

Β(ον> ϊί^ίνΐΑί/, νίοττ!^^) >fA<y- 

Τ«, ;^f»5. ^κλίΛί. yx>ic r όξ»ι%ι>. 

'ϊ -m Ψ ayxjav. 

CuTU 2Γλΐί71ΐ'ίΙ7Ι TJWfTIS• 

ΠλΒταζ- π Λ 

Ιτη Ύ ΎξΆίχνα τ5 KaiWg©^ ^amv, χα.] εττ ιτΐτςβ- 
cSey. ^aictJas S'i (xvtJ rgaVavos tjTs r 'T-jra-.Ti.-i' «,- 

Πλζ'πχ.ρχφ',' N2<^ei», 'AjUiicu@', φΛοσο, 
Πξόκ\ΰ τδ Λυκί», ΤΒ 'ΰ;£9ίΏ.'ν']@- τΙΤί ev Ά^ίνοα? 

ΠλΒΤ®*. Κτ«(πχ,ο9τΛ/ AtV αυτόν, Ιώ!» iC^gls' nABTOg;^©-. Pliitarchus, Chxronenfis, Bce- 
otius: qm vjxic Trajani Impcratoris tcmpo- 
nbus, & ante. Trajanus aureni dignitate 
Confulari eum ornavic, edixitque, nc qujs 
magiitratus in Illyrio iine ejus cunfenfu quic- 
quam hcerec. Scripfit multa. 

n/\8TOg;:^@-. Plutarchus, Ncftorii F. A- 
thenienfis, Philoibphus, ma^ilcr Syrianii 
pra^ceptoris Procli Lycii, qui SclioLv philo- 
fophica: Athenis prxi-uit, & fucceilbrem ha- 
buic Marinum. Scriplk multa. 

ΠλβτϊΤν, yi Tretv. Traflare divitem effe^ quam 
pauperem-, ab Hecate difcere licet. ίίϋσι ^oiviov Α'ί^υλω ίττανιόνΐί,• Δβ5 τβτο ΚλίοφαιΊΐ^ 
φίξύΐν, κΛί TSTD Tvm TTOi^TcUi. συμβαλον θανατν, 

ιατοί ^oiviov 'tSiys α,γχονίίν, η τί ΤΒίΒτον. 

Πλό;^νοΐ'. "ττλίγμΛ, α Ό σιτφ> KSt^aige^: 
ΏΧοχμόζ. Ό 'TtXoyis^^• 

Πλι^Οί. €Ϊ<ί@- ogwS©-. 

ΠλωθίίΊχ. ' J^jti©" τΜί A\y>\ihs. και ό J^/iOTJii, 
Πλωθίυί. 

Πλω/ζω. 'ττΧίΟΰ. κα» -ττΚωζω, Όμο'ωί. 
Πλωϊ/Α©"' avn/). 

ΠλάιΟνΙέί. "ΤΤλίΟνΙίδ' 

Πλαω. 'ττΧίΟίΐ. 

MxyLpav το «ifeigo -ητέλαγ©*", Ss'J'e 'τ^λωσιμον. 
cLvn Τϋ, α.^ίβιχΙ:ν. 

Πλωτη^ ν'ίσ®-. ^ '7cX'<.of^y\. 

nAoJTjTgei. 

Πλω-πν©-/ ΛυΐίοτΓολίττίί, "^ot φιλοοΌίρωί', ^ta- 
3•ν)τ7ΐ5 /u5i() Αμμωνία-, τ5 ■zsfaiit/ yivoju^s στί,χχοφά- 
ga, ίΐί^σκαλ@- ^ Ά/^λί»• ' ^ Πο/)(ρ^£/(@- ii>)>Mu- 

I Πλ!/πΐ!ξ;ί;®-] Hujus Plutarchi aliquoties meminit Marinus in 
Vita Procli. 

1 "Ερ^αψί 5πι»ά] Ex ejus fcriptis hodie, quod, fciam, nihil ex- 
ttat. 

j ΠλϊττΓΐ'. 3 TOiJii /3ίλτ•] Ariftoph. Vliito, pag. 63. (32. Ed. 

Bii: p.) 

ΧίΛξά •ί 'Εχ»•η)5 t|t5i» τίτ» sn/^ii^» 

EiTf •πι' ΐτΑκτιΓ», eiTr tb τπινψ βίλ,νβιι. 
4 Άβ^ίϋίΐαΊΊΐί] K^»;j, fub finem ; ubi fic legitur : 

Scholiafta ad eum iocum: ''im? η ^οινιΌ» ΛΆίπ» «ύτζί ό Πλκ'τ»» , 
«!i£s5 i^YfiiL•. i) 1 "πιίτ» ίΓΐ/'/«.?ι>λο» Jater». Sic eriam apud Suidam 
lcnbendum eft. 

j• Πλ4<5ίώ• ^ίι*©" * Aiy.] Ex Harpocratione. 

6 Σο?ΐβχλί)5] OeA/>. Colon. pag. 293. ut Portus monuit. 

7 Πλωτί) »?Λς] Homerus OdyfT κ. ν. 3. infulam ^oliam πλα- 
■nS' ntnt vocaf. ad queni locumSuidas relpexit. ConferHefychi- 
um, Etymologum, Sc Euftathium , qui pluribu?, quid lit πλα-ηί 
«ϊίϊί, exponunt. ', 

■ v ^λάΐα^τίΐξβκ.. Divitiarum donatrix. 
Πλ5τ@«. Divitia:. Opes. Opes parare fa- 
ale efl: at fervare, difficile. Vide in v."at. 

Πλ™. Pluto. Inferorum Deus. Ariilo- 
phanes : Fer munus ifliid Cleophonth & htf- 
ce urbis noflra quaflGrtbiis. Pluro yEfchyla 
redeunti dat laqueum : quod eft mortis in- 
dicium. Forte ut eo [Cleophonj fe fufpen- 
dat, vel ad fimile quid. 

nxoya.m. Vas plexum , quo frutnentum 
purgatur. 

^Χ^χμίζ. Idemac ττλοκα^ϋ©". Capillus tor- 
tus, vel plexus. Cincinnus. 

Πλάοί. Ploas. Genus avis. 

Πλίίθί/α. Plothia. Populus Tribus Mvu^ 
ois. Popularis dicitur, Πλίϋ^ίυί. 

Πλύύί'ίζύ). Navigo. Et •7ΓλαΙ^6', idem. 

Υ\Χ(ύίμ%' α.ήι. Vir navigandi peritus^ 

Y\Xm^\ii. Navigantes. Pro ττλδονίί?. 

Πλάω. [Poetice pro] ';τλ£α). Navigo. 

ΥΙχΙίοχμχ,Ί. Navigabilc. Quod nave trajici 
poteft. Sophocles: Longwnefl petagtis hoccei 
neque navigabile. 

ΠλίΒττ) η\'^ζ. Infula, qux circumnavigari 
poteft. Vel, infula natans. 

nXiaTjTgei. Nautae. Natatorcs. 

ΠλωτΓν©-. Plotinus, Lycopolita , ΡΙιίίοΓο- 
phus, difcipulus Ammonii , qui ante ruerac 
bajulusj magifter Amelii, quem Porphyrius 
audivit : Porphyrium vero Jamblichus , & 

8 Πλίκτ:»©-] Plotini vitaru fcripiit Porphyrius , quas hodie aj- 
huc exftat. Vide etiani de eo Eunapiura. 

9 Oo nofipi/'g/.©" Αιίκκίϊ] Hxc roinus reile tradit Suidas. Por- 
phyrius enim Plotini, non vero Araelii diicipulus fiiit, uc vel cx 
Eunapio in vita Porphyrii cor.ftat. Praeterea, ipfe Porphyrius iri 
vita Plotini diferte teilatur, fe Amelium Roma; condifLipukmi ha- 
buiiTe per fexennium integrum. AcceiTerat nimirum Amclius PIo- 
tinum tertio anno Philippi, i. e.annopoft Ciiriftmii natum ccxlvi. 
vixitque cum eo ad primum annum Claudii , qui fuit Chriiii 
ccLXX. annos integros xxtv. ut tellatur Porphyrius. Ac ipfe Plo- 
tiaum audireccEpit annox. Gallieni: qui fuit aChrifto natoccLxiv. 
unde ad prsdidlum annum Imperatoris Chudii icxennium eft in- 
tcgrum. Quo ipfo anno utcrque relifto Plotino, Amdiusqiiiderri 
Apameam, Porphyrius autem in Siciliam difceiTcrunt: ubi trien- 
niopoft vixere, cuni PlotinLis in Campinia e vivisexcedcret. Nec 
crediderim Porphyrium expleto jam anno setatis xxxi^tii. Amelio 
in difciplinam fe tradidiflc, qucm jam Rom.i doftrinx & Γιρίεη- 
tix laude fuperabaf. adeo quidcm ut Ameltus fu.i fcripta cum ve- 
nia ab eo legi petat atque emendari. Hic Lucas Holftenius in e• 
ruditifTima diflertatione de vita & fcriptis Purphyrii, cap. yi. con- 
tra Suidaro reile obfervavit. R I «y 134 ^ ^ 

liLzro -^ Ιίξβίί κσβ. 'ί•)^α.-^ Xj Λλλα. 

ΠλοΤοΓ/ « JtuW. e^ tV kμφSόλω•/ -τίζ^γ- 
μίτων. Άζλ<ρφίνηί"θξνισι. }!^Βο Ι-^ίξωτΌ >] 'ItiS, 

Πλυκέ^. XoihgSToi. αι%§^ί u^di^i^- "-^λώειν 

Πλοκοί.'' o^UTOccDS, το otjytTov αυτό. "ΤΤΛ^οξυτΒ- 

TiXwuot μ£ Tif.otv ον τοσαττΌΐζ αιιόψΛσιν. 
&m τ5, Ιφΰβί^'ίΐν 'τίλυμ,Λ. 

Πλια/οί. τηΐίλοι, dv οΐζ TrXvvsm, 

ΠηΖμΛ. « 4^;^ τν Ά.ν^ξί'ττα. 
Πνέΐ>/^«.* ^ini) ουυτοίζ, "τπ'ίΖΐίΐΛ ^m. 8 το τιανχ- 
>toy Aey£<, λΜ.λ ? Xoyix.S τ ΌρμΙω. 

ΠιβΟμα-Ιί-Μϊ σωμοί.. ' φασί /w$ τΖ«) έ^οΛν τ• ■^- 
■yii C/f. ri orjjual©- Ι^ηφΒουι ττί,ΰτνίί ααμα. λίτΆο- 

c&^jOT^ oLA>^iit'v@-. 5^ cvjtti ϊι φλυα^ίχ ΈΜ)ΐνικ,ίι. 
TyTV ^) τδ σάμαίΐφ* ar^ijL^•) wa\ λίγασι ^υμον 
χ. 'ί^^υμίαν. dt τΌίζ Τοττοΐί 'Ad/gDTEAvjs rai' Trvet/- 
μχ φθΛ^τον aotj λδγΊ. 

Πΐ'Λ/Α"ΐ'ί*• "'Ζϊ^ 'rai' ττνίυμύναι.. 

Πηίιμον^. τ« i;)^5t>@-. 

Π/ίύ^ν. λβ>ί3 59 :^' ? λ'. '* "Oli y τιανΊα. ιτϋ 
ζαα έ'χΊ φίι)νί«>' μΛία. ^ τα. e^viot τηζΰμΰΐα^ ^ λ- 

I Ts ϊ) Ίά/Λβλιχ©-] Hxc verba ηοη fine difpendio fenfus in 
prioribus Editt.omifla funt, qux ex MSS. Paiif. revocavi. 

1 'itnUhi] Opus hoc Znneadum hodie adhuc exftare nemini 
non notum eft. 

3 Πλ/_;};ξ ))<n»'<4"®' • 7?"••] Hxc funt verba Thucydidis libro 
III. cap. III. 

4 ΠλβΓι» χ,Λτΰφ^κ^. βι<ΐ2ί*ιΛ] Ex ScholiaftaThucydidis adlib. 
I. cap. X. 

f ΠλίΓοί, « Ktnm] Apud Ariftophanem Avibns, pag. ypS, (414. 
Ed. Baf. P.) Piilhetsrus Iridem (ic alloquitur: 

'Ofc^a di trzi ■nlui τλοΐον, vi ictwyi; 
Scholiada: ΠΛοΓοιι μ, x.u.Ji ιπ-ήξοι-ημ, j^ 7B 5ΓΤΓξ« 2i|^3rrjBTTW. »4 
χ»:»), χηνΐ Ι), ϊη ί,•\^ '^^Μφαλαίαϋ τ ττίπκπ»• Hinc Suidas lup- 
plendus cft. 

6 nAM«r <^ TTKfK τρΓί frct^cueSi Tt •λ.] Haec, 2c qui iequuntur, π Α 

hunc Sopater. Jam fenex fub Gallieno ad 
annos feptem vixit, fcripfitque libros liv. 
qui in fexies novenos libros cfivifi, Enneades 
vocantur. Laboravit autcm morbo facro » 
& eam ob caufam corpore fuit imbecilli. Scri- 
pfit & alia. 

Πλωτϋ'ν. Navigabile. Quod navigari poteil. 

Πλί/ ^. Navigatione \^feciinda'^ ufus j 
tridiio Atbenis Mitylenen pervenit. 

ΠλοΤα K5f.TO(pgix.'&- Navigia tabularis undi- 
que tefta, ita uc infra, five in alveo eorum, 
ponancur arma: ipfi vero [veftores 6c nau• 
tx\ in parte fupenore verfentur. 

ΠλοΤον,ίί ηυη. Navis, an galea. Dicitur de 
rebus ambiguis. Ariftophanes Avibus. Iris 
enim alata erat, & alx ejus inftar remorum 
expanfe erant. Eadem quoque galerum pro 
galea habebat. 

riAwe'^. Maledidis petitur. Turpi contu- 
melia alScitur. IlAuW enim apud veteresng- 
nificat, nialedicere, velobjurgarci ut & Me- 
nander in quodam !oco ait: St uxorimeiefic 
maledixeris^ patrem tuum-> O" te-ituofque probe 
lotos reddam. Id eftj vcrbis redarguam. 

YWmii. Cum acuto in ultima, labrum, Γιλ'ε 
vas, in quo quid lavatur. Ac cum acuto \\\ 
penultima, res ipfa , quse lavatur. Arifto- 
phanes 'tluto: Coram tot viris me convitiis 
perfundens. 

ΏΧυντγίζίΛ. Plynteria. Feftum quoddam A- 
thenicnrium. 

ΥίΧυηΙ Labra, five loca excavata , in qui- 
bus lavanc 

ΥΙηυμΛ,. Spiritus, SivCj anima hominis. 

νΐηυμα. ^σω αυτ. Spiritum ipfis dabo » fpiri- 
tum novum. Non iprum Spiritum S. dicit, 
fed animum ratione prccditum. 

νΐι&ομιύί,-Λΰν σχχ,μΛ. Corpus fpiritualc. Di- 
cunt animx poft cxitum ejus ex corpore ad- 
hxrere corpus fubtile, aereumj & lucidum•, 
quod nullum omnino dolorem fentiat. Ha; 
vero iunt nugie Graecorum. Ab hoc vero 
corpore iratn & cupiditatem feparari non 
pofle dicunc. Ariiloteles in Locis omnem 
ipiritum corruptioni obnoxium eiTe dicit. 

ΠνέΙ^^Όί.. Pulmonis morbus. 

Πνέΐί^ν®-. Pulmonis. Sic autem appellatur 
pifcis quidam. 

Πνέΐί^ων. Dicitur & per λ, ΊτΧ&όμαι. Pul- 
mo. Non omnia animalia vocem habenr, 

funt verba Artcmidori lib. 1 1. cap. iv. ut Pearfonius etiam obfei- 
vavcrat. 

7 Πλνκόζ. o|aT5V»i5 Tv xyf] Ex Enarratore Comici ad Plutum, 
pag. ιο;;. (fo. Ed. BaC P.) 

8 Tiftvf^ Ά!(Πύ αΰ-πΓ?, zmtufip y-iutii^ Ezech. XI. Ip. 

9 Φχ!η ft5? τίυ) 'ilchn -f ']/υχκ (Μ JO•.] Cuin hoc loco confereo. 
da fum ei, ψιχ habet Suidas lupra v. AiIj^fiAt. 

10 Ό ■miTT.ic, alL&>i(TfTzei1 Procul dubio addita ncgatione legeu- 
duni cll, ό 7ία»7&ς ctnc κϊ&»ίη•η^, Scc. 

1 1 Πί&4 τ ■niufiotci] Scribo, •sfeiaj-jO^na. Nam ■ΛΥίύμ3>ια 8c 
''^■ηιϋμΒ'ΊΛ idcm (ignificant•. fcilicet niorbum pulmonis. 

I ζ "θ•π i Tiarm tc ζάίχ t;^ φ.] Totum hunc loLum defcripfit 
Suid.is ex Philopono iii librum 11. Ariftot. i/f Anit/m, ut Pearfo- 
nius rcdle monuit. νΛΤίνίονΙχ. υλν, yap '^ ■? cpaim Ό kn-mio/^!^ α.ψ fcd illa fola , qua: pulmoncm habcnt, & 
»τί ^ Tct, 'ίνττμχ ΛνατνίΤ, Βτε τλ ί^ϋχμίί^ bts τταν- rcfpirant.' Nam mutcria vocis cil acr, qui 
m rcc i^^;/?u φύ,νϊα,ι-, β'τέ τα l<^oiyJlhfμo., oToy P^'" rcipirationem cmittitur. Scd nec inlc- 
o;--coyAiV «τΕτά At:iAa/J97'*)C5i,oro.>ci^p;c^o-,ay.u- ^^J refpiram; ncc fanguinc carcntia, ncc 
/, Γ ~ > - ' ,0' ' ^" /^ °"'"^^ amphibia vocem edunt, ncc ea, qus 

, >1 ^ \^ - ι '^ L• η / ■ ^' "^^'^^ . i^eguntur , ut coch!e,Xi ncc ea, aux 

κ, κρο>6θ(ίέΐλ@-. ^a-m 7^ ^r@- ;(Τ\ /3ζί^χο. ο, ^ crulbs tenuibus opcriuntur, uc cancri & 
-φΈί τ 'A')^\do]i Ι'χΡίΐίζ Sbxiilcs cpmuv, y (pcutSaiV. itycala;. Ex amphibiis vero vocem cdunti 
.^ T^' 2^ τ (Pmyilfx^v Όργχναν φαηιασιν, otMo, Kjt- ■"ippopotamus &: Crocodilus. Hic enim 
m' TOx τ βζ^^γχΐ^ χί'^ν. yrjf^oi φ' χτ^ rU^ vocem exiguam cdic. Pifces vero, qui funt 
^ 'Τ i/!!w 'z-^ ^' ' ^ /2 ' T. ^^' " ^'^ Acheloo, quamvis vocem edere videan- 
,, , V ^ , \ Γ Λ χ ^ ι"•^' nuilam tanicn vocem edunt. Ncc enim 

i^g c^ -TBii ϋζβ^ΎχΐΆί, eiTO oT;5^MoWi5 T4 /3e^y- per inftrumenta vocem formantia vocem 
^a, ον.τήμ'τίβσι το 'Ji^p, x^ 7αζ^τ1«σί τ»ί έκ,ττο^- cdunt, fed pcr quendam branchiarum mo- 
TM. To 3 i»e^^o/wV'3i' 'άπλΛμβχνα τζ/Λ isgj;,, 05 >^""ί• Natanteii enim in aqux fuperficie, mul- 
hJh^^i/A^^ 'ry, -TtMy^ >mr, ϊ; mJr. Λχζστ ^^"^ ^Ί^ί^"^ intra branchias recipiunt, eaf- 
^ - X 'Λ ' t' w''«'^ > c ; y ~ que poitea contrahenfcs, aquam rejiciunr; 
^ , ,, ,^-* , \ ^"^^ w^ Λ α .ο ^aiiique rejechone jlla turbant. Hoec vero 
3of, K, τ ύτπφαηιχ^ ψτηφνκοτϋζ ccs§@-, op 5λ</2οχ. turbata quendam aerem recipit, qui iclu eli- 
τϊί ταΐ5 -^ίίερυξι f <:^ίχ,'ΤΗλ>}μμίνον αε'^, φανκαιΐ'. s ius fonat ; eaque ratio eil, quare vocales eiie 
•jS :xlg- T^f <Ρωντ^ί(.(ϊν Όργχι/ων cpmSmv. cq Si /^ijcq videantur. Cicadx vero membranam quan- 
τοΓί THegoTi Te^ymy §σι -ττλί,-ίΐβαι l• *eW ^ «vS- ^^"^ ^^1^^"•^ f^'"^''^ fuperficiem fub peitore, 
. /,, C- : ' o- ' ^ quam ahs verberantes, & fic inclufum aerem 

Ρ ' r "SV '^α-Ί τ> ^'y " '^ -% eiidentcs, lonum edunt. Nec enim pcr m- 
T^ ςαμα^υ^^ εξα^8^65 /a^. ρο,ζ«, r >i;^x ^τΐϊ/ί- ilrumenta voci formanda: deitinaca fonanr. 
λϊσ-ίν, Λ/*έλ<| c* Ti//3(X^cj iras ^ φωι-ϊσι. Mufc*E vero, alis, quce funt afperse, feriunc 

aerem, & fic fonum edunr. Poilquam e- 
nim volare defierunt, non amplius bombum edunt. Et fcari ore aquam-cum ftridore eii- 
cientes, fonum edunr. Nam cum funt in profundo, non fonant. Tort. 

nnai. yinxM. X■nvΛ.yμ^v 'τηίων, χ, χ\Μ^μί2ν. Πνίω. Genitivo jungitur. Spiro. Gemitus 

& ejulatus fpirans. 
UnW,. oxpoJ^Ss Ιρ-μ^ύ,. 'o J νίφ- L•, i φι- n.^Wj. [Minas fpirans.] Vehementer ira~ 
λοΊ-εα©-, τηΧνζ eTir^. f "Eti '^ rcS ^ζας^αζιηΰμ^ί tus. Ille veroy cumjuvenis ejfet, & conten- 
ffiu»jAot^'a)v, >^ yixjL.y^^iiw Ικ * Ixca^iaias Toui μχ- tiofuSi ingentes minas fpirabat. ***** 
Xcd^cui (τν-ήτιν, οργίλαί) rs;^ ΤΛ5 sx. Τ 07n<&ijf 'vjsra τΐω μίχΐω παξίστρχζί. 

M<^m. (puTJ^v. Ιμτνιίωκ Ό ^ 'k&ilo 7n&u<^m ΠνίΙίζαν. Flans. Spirans. Anhelans.///iw=• 

Yi/msi \jam τ5 βξόχ». rojacebat anhelanSi laqueo pene ene£ius. 

^^ Unyvji. ' <i)5g^@-. h xexSav©-. χ^Jtmζ, ό'ττ» q\ _ Uny&ji. Furnus. Clibanus. Proprie locus, 

aj^^^yjii σνμτηίγν'^. ho '^λίγ{• Ήμίΐί J' α,ν- in quo carbones fuffbcantur. Quare fubji- 

^ζβί-ίίζ. ' Αα<7>φά.νγ\ί. cit : Nos vero carbones, Ariftophanes. 

τ\ήy{μI\d<ύ. συμμ.ίτςωχ3(.ΰμοάί. tVtIw, ea^i. nny{ μίτςίω. iEftu moderatO. fioc efti 

•A, To 7rA>j5ttuli5to;', τα τοί')^. Vere. Ec pluralis, m -^rviV,). 

ΠηγΛζβί. ^ ■κsLυμx'τahζ, x, ^^pμ■^. mtyivs ^, « Πνιγί^ς^. yEftuofa, & calida. nwyiCs eniiri 

χ.χμινφ'. α.μχ ^ οτί ττνίγ^ τ<ϊΓ ^οιίι) το ^oi/isii 5^ dicitur caminiis. Simul etiam [hoc Comicus 

ro ^fa.my. '^Ά^Α^φί^• dixit,] quia funis & fcabellum fuffocat ho- 

' Μία j^ yip 'έ^ν -^^ κ<ίλω ^ ^e^vi». «^^"^5. Ariftophanes : Una efi [^ad Inferos 

, ^, ,r / ^v V „ / <K \' ρ ' , p> compendioia viai\alaqueo & fcaoeUo. EcAr- 

i, ^ App,x.^.r Tccp /3e^;^ .s^^ t^ α<>ι«λαΓ e- ^^^^f^^. ^^^^^-^ J^^^ ^ vadajuxta littus in- 

-ΛψΛΟΊ άνθξίΒ^τοί ώ κ5ΐλυ/3οΐΛ5 7Π'(>^§οΜ5. colebunt homines, in afluofis tnguriis degentes. 

rivTyigr'. \3ίΖμΛ. Uny>i. τΕίΙιιβ. Fervor. Suffocatio. 

U.m. U.m. Flatus. Spiritus. Maliim odorem mo- 

«Δυαιο^ίΛ» »α>ζέ τί«; i>;iia^ lefii£ indichm ejfe puta. 

Πνυξ , ΠντΛί tSii• αΜΛ μίΊΛ^ί<4 <ϊΌΐ-)ζίΰ Πνυζ, Πνυχάί. Sic nomen hoc declinandum 

ι Tj^TAnyj] Philoponus addit, 5 ;/Λ*7!>ς. | mendatio vera mibi videtur. Qaid Cit iutem cm Ά^ξη/νς μιί;^^, ex 

1 ο; s ν^Λ.'οίί. Λ• iX'©- 7,/oc .άτί T,f 5-.1 Locus hic turbatus cft Lexicis vulgatis notum eft. _ i Oi 5 iriliy.i, Λ' i^'©- Tifoi -ώτΐ το 5•.] Locus hic turbatus cft 
Sc rnutilas, qui ex Philopono fic refcribendus eft: ol :j ττΑ><5 i- 

ί "Έτι 5 •raf Ό&ατ'πν.'] Fragmentum Iioc adeo lacerum eft 8c 
corruptum, ut vix fenfum aliquem ex eo elicere queas. 

4 *Ek a^ijirea/s] Portus legendum cenfct, at 2^Λξ(ηα<;: qux e- f XinytH- (f»»»©-. i χξ-] Ex Scholiafta Ariitophanis ad Plui 
tum pig. 128 (64. Ed. Bai: P.) 

6 'AeAii<pam] Ranis, pag. 216. Cijf. Ed. BaC P.) 

7 'AfjiWii] De Keb. Ind. pag. j-yC. 

8 iivir^olcu/ ϋόμ,ιζί rij) dv^.] Senarius hic onirocriticus, qai le-' 
gitur apud Aftrampiychum & Nicephorum, occufrit etiata fuprat 
V. Auiwfc ubi fuus, ci locus eft. 136 Π Ο 

' Άί^ίφ>φίνν,ζ Πυκνοί Xty\ τ yimiluj. 

Kotj τ• Λγς^ζ, ^ τ λι/ί^α)ν, ^ -τ• Πυκνοί. 

Πνύξ.* έκκλησίΛ. ^S)^ τ τ λί^ων τηχνοτιΐι'^- Πνυκοί. 'Άε^ςηφάνίΐί• 

Τβτο) ^za^i^cm -?■ Πνυκο5 to-s wiai^• 
TV7i97, rZtt) ίζβσίχϊ. 7ξΌ•7πκΛ5 ^ϊάττε rW ίρμχΊαν. 
T0U5 '>δ «vioas «noxSiTct} Oi 'iWoC >c, oj ,ίίί'/Λίΐ :λ/^. 
T^ τηλιτθυο^^αν. 

ΠνΙζ, Πνυκοί, Πνυκί- ^ ■>{S^B' -κΐ^βίβ^σμον , 
ΠυκνΙ 

Πόα. * hj.'^ jSoTOX») B-ra >άγί^. Ύ> 5 <n^^xHmL^ 
ττοΛ λ5>ί3 '2'^^ ά.γ\μΛ^ίΊΗ ^ Αυσία.. αί ώ τηα. 

ΠοΛχΙ^^α. Τοίφρ»5 agu^e, :^ ττοί^Λρ^α? υ(ρ>ί•/θέν αί 
Btlt/iOiS TOtS τηλζμίΟίί. 

Ποί^•:75ί. "^1» έθν»ί. '^'«4 ;:^(2^ί• ^*Ι°^ ^^''='' 
φαν '£ga)TO)/^@^ ^, ττοΛί-ττοί ΰνι' lligcws gifjj ei- 
vct)" κ, αυ3•(ί• Πί)<5^77ΐιί; 'Avlto^^w. 

Πθ(Γα<. 

noScii * Κί^θΌ^'δ^'') Φ§5ΐ''Π<ί^ΐ' «ίνιλοΤ λυσιν. 

rioSci4 "TrXctliti e^wa, 07}/ioi.i;'<j λιΐ'ττοζ. 
Πο^ν χύτηνίων, μΜ^Χαΐζ Λξχα τςίβα. 

Π(ίρμΐ{, ΛνΐΥίξαν 'ττοίΐιον^/υ^φ- χβ.μα.ταγ. 
Πο<ίν>ί'7ϊ§ον. ' oJViynlixciTigov. 

rioi^gijs. 'eajs τ ττοίϊίϊ'ν ;^'πΐ)ΐ'. οι ^^ το συρρΛ'πΙό- 
/J^ai m το ΐ[3:τατίξρν τ 5θλ»5 ex τηρφυζ^ί Μ /2υσ- 

noJ^3(oL^/CH. ξυλρν, els Ό ci «ΐξκτνί Tui 'mSoA 
ίμβί?•λον%} σιωίχΗση' "ο <qi^c^ 'Ρωμαίοίί " xZ-tc- 
•7Γ@^ JtstAeiTotj. Εν έιςκΤιί τί >9 '^τοί^κοί.κκνι ςρί- 

Jb<;piS}). Ώί ci» 'ΤΓΟ^^χβιΛΧί -ηη τοϊζ βό^ξοίζ Ινειρ- 

yi/j&^oi txluvovni. 

ι Ά&ι-ηφ'^'κ] Equit.p^g. 156. (199• Ε' 
ι Πκ/|. ΟΛχλίίΛ*. τταβ^ϊ τώ/ τ Α.] Εχ Sc 
Acharnenf. pag. ^7^• 

5 'Ae^itip«»«J E^/wi.pag. 3J-I. (148. Ed. Baf. V.) 

4 Πί». t«t5i) βοτ. 1^ At/s/js] Ex Scholiafta Ariftophanis ad 

E<iuit. pag. 324. 

j- Π•/ίίλίί'β^<^] Vide Scholiaft. Arillophanis ad Plutum,p:ig.6i. 

6 norttg ijjcjKifH», <f j.] Hic. & duo ieijuentes lenarii ad lom- 
niorum interpretationem pertinent, qui leguntur apud Aftrampfy- 
chum. 

7 BTSii ytncyix.iv'}, Lego, i<J\S- ^^πλ,'κ^ττς ^ίωξγΐκί. 

8 Κλ< τ^ιιτ•*? vnhita^ ό y] Diftichum hoc elt pars Epigram- 
matis, quod ex codice MS. Anthologia: ineditje integrum publici 
juris tednnii v. Qg^txi. Ed. Baf. P.) 
holiafta Ariltophanis ad Π ο 

erat. At Ariftophanes per literce tranfpofi- 
tionem genitivumdicitj Πυκνο'ί. Etfon, & 
portuum, ^ Tnycis. 

Πνύζ. Pnyx. Concio. [Sic dicla,] vel ala- 
pidum denlitate: vel a verboTr^xvyo^rt/, con- 
denlari, conftipari ; quod homines in con- 
cione conftipentur. 

Πνυκΰί. Pnycis. Concionis. Ariftophanes: 
UUr vefirum beneficiis majoribus nie affecerit^ 
ei tradam Tnycis habenas. Id eft , potefta- 
tem. Mctaphora dudla eft a curribus. Equi 
enim habenis regunturj & populi abiis, qui 
Reip. pr^Efunt. 

η^ύΐ• Declinatur, Πνυκοί, Πνυκί: & per li- 
terarum tranfpofidonem, Πυχ.νί. 

Πόα.. Sic quiEvis herba dicitur. At apud 
Demofthenem & Lyfiam ντίί dicicur herba 

illa, qux abftergendi &purgandivim habec. 

*********** 

Πο^)1•)^Λ. Pedica. Tendiciila. Laqueus. F<?/^ 
fas fodit i ύ' pedicas hoflibus^ tit feris^ te- 
tendit. 

no<j'o!-Ae<gi@-. Podalirius. Nomen proprium. 

n'ih>L7ni. Cujas. Cujus rcgionis. Xcno- 
phon dicit: hiterrogatus aHtem cujas ejfet, fe 
'Perfam ejfe dixit. Etiterum: Cujas? Anti- 
ochenfis. 

ΠοΛίί. Pedes. 

Tedes purgare, curarum fignificat foh- 

tionem. 
Ψedes latos habere•, fignificat molefiias. 
Tedibns amputatiSy neutiquam aufpicare 
iter. 
nohZrci. Calceamenti rufticigenus. Perones. 
Et perforatos perones agricola dedicavit 

Cereri 
'PartniSi molefiis defunCius laboribus. 

noJV)>i9i§oi/. Ducendi peritiorem. Melio- 
rem viie ducem. 

nohys. Vix dux. Pxdagogus. 

Πο<ίνίν2/Λ@-. Venti inftar velox. Veloci^m£ 
fnlica hunCi hofpes-, faluta tumuliim. 

noJ^'g>)5. Tunica talaris. Alii vero fic vo- 
cant limbum, qui ex purpura vel byflb imx 
orx ftolie afluitur. 

n<ih>-/J.xu\. Lignum, five nervus, in quem 
pedes immiili conilringuntur. Romam cip- 
pum vocant- In carcere & nervo continuos 
cruciatus & arumnas fufiinebant. Dicitur 
& 7roJ^9pct€>). Infoveis-, tanqitam pedicis qui- 
bufdam conclufiy occidebantur. 9 'O^yti-nKUn^r ] Sic hibent ι MSS. Pjrif. 8c omnes Editt. 
praecedcntes : iceinque Euftathius ad OdyiT. B. pag. 1441. it. ubi 
hunc ipfum locum Suidas citat. At in MS. Parif. A. legitur, e^j- 

10 "Ραχιο»] Sic habet MS. Parif. A. At reliqui MSS. & Editt. 
prscedcntesminus refte, ρ'Λκ/«». 

1 1 Kus-OTi?] Id cft, cipfus. Sic cnim Latini recentiores vocant 
id, quod Grscis eft mhx.ctx.y.yi. Gloilx vetercs: Cippiis, mihKttxv. 
Salmalius Je Modo Ufnr. pag. 814. 81 f- pro xwtwbs hic legendum 
cenlet xJot•©-. Ccrtc κ«απ-®- apud Gr.rcos recentiores nerxiiim 
vel m)h>K»KxL• fignificat, ut vcl ex Dufrcnii Gloflario conftat. At 
nihil tarnen ideo hic niutandum cft, cuni κΖτ7η:( fit ipfi vox La- 
tina ciffiis, Giaecis tantum litcris fcripta. 

ΠΛ. 


locra- λον το oV TcS h^xcoγyJ^a> «W Ικ^λίΊτϋ' Ui Tra/s- tcm. Sic appellabatur ncrvusrfive llgnumTn 
iμβi!iλ.y/^>Jΰ Tv ^Tiga κ, -jtoJVi' ττί yjtjca^ii «αα* «^^•'cere : vel^inierto altcrox, quodclletqiui^- 
31 ;cj\ cTi^yxoTrZciJ, ki Δ/Λ/^©-• οΓον, ';πΛ)ίίίΤ5;ν-«'. ^am -TrocS^K 3(ί«•'κΛ(7ΐί, i. e. pcdum vcxatio: vel, 

^.^r^.^xi^: quod eo pedes denneantur, vel"co^ri"antu'i' Ρ^^^^"^'°Ρ^"^^^^^^ί^'1"^Λ 

noJ^^a/2,. ' ^^^i/2a, eAe>..^,^.W1i .- ΠοΛ J,^,. ΠοΛ^:^^., vocabant pcdicas, 
,4 -v.-^. τ χ.ΐί;>,>ί7Γ.. xdly.ay.^^c,o.L'^c^, u, ^ rl ilvc tcndiculas, quas vcnatorcs parabant, ad 
^..J... >...n.'....^.. .'.^_..η. /.'_...._.- rv . ^ feras, qua: in eas incidcrent, capicndas. Sic 

Hyperides & Xenophon. rioibppa)V)f. 'on/tot χΰζΑον. 

Πΰί^φά.γ'ν Byitiov. τα.ζ βοΤΛί/ας ίίΟ'Ίον. 

Π3>ιχ@~*. 'ίνομχ xK^isv. 

noft». •^•ίίΛΜϋ. ίσοι/ ταΓ \ί^μωζ. 

Τΐί^υι. 'τιζΐ. '^ τιαωΐί μίίχβολϊΐζ τ^τό ΚητιΙίο}' 
Πο^ί. ί '^ζίττισίί. 

Πό5ι. -ττί. 

VfflJ5C0^oW ΤΛ 'τΐξβ^.γμοίΐίχ.. 

ΠολλΛ ^ -/ίίνΛ Ty 7Π}\ΐμ». Πολυ/3ι@^• "Οΐί, •ττν'ί Π(3^)«;κ<ία, Pcdibus velox. Velox. 

ΠοΧμ®". Podonis. Nomen proprium [Α 
reβ:oΠόL•y.'] 

rio^ppmyi. Podorrone. Nomen propriurri, 

ΠοΛιιν. Pedum. [Pro -ττΌ^οΙίν.'] 

Ποηφχγ)/ ^jjg. Fcra herbas comedens; 

Πο))χ#-. Poechus. Nomen proprium. 

Πόθε*. [Interdumeftadverbium] negarivutni 
& idem rignificar, quod ^iijc^s, neutiquam. 

no^fcc. Unde? Ποί, quo? Hoc de quavis 
mutatione [ioci] dicitur, ut ait Ariftoteles. 

Tlolkjx&v [Poetice, pro] ΙττοΗ- Deriderabat.' 
Requirebat. 

Πο^'ή. Deliderium. 

UoQeoioi. Opratus. Optabilis. Optandus. 

ΠοδέΤί. Deiideras. 'Oefideras abfentem , ό" 
fruflra vocas. 

Πόθι. Ubi. 

UU(^. Vellus. Lana. Et -^οχ^ίζλον, par- 
vum vellus. 

Πο)(5ΐΛί. Pili pexi. 

no)(5t. Dorice, pro -ττοτί.^ Aliquando. Indc 

& yJ^-TTiKsc, [pro scTsTTDTi.] Nunquara. 

ΠοΜοί. Multa. Hac voce Thucydides uti 
folec pro 8 tiw/to,, i. e. non omnia. 

ΠοΜ,ά y' ί/Λ«Γ5 λ. Multa nos latent. Id eilj 
non omnia fcimus. 

ΠοΜλ Λί^Λ τ. Multa funt inania bclli. Po- 

ΰθ^-τ\ΊΥ^ζ cv.Xw^ami ''Ch Πί§ο•6ύι)ί τ5 May.eJiji'®-, 6- lybius : Ca/» limafub Terfeo Macedone defe- 

xfiT^Tn •Λ <φ>ΐΑ«ι Όί^'^ -ret? -^τολλοΤί, ο-π */3ασιλ6ώ)5 cijfetifama apiid vulgns percrebuit-, \defeiium 

Wh-^^ ™^xivet. xj t5tz) t8? M<) 'PaAta.Bs ίύθο-^- ^'^»^J ''^^«^' interitim portendere : qiia res a- 

/ ' / ' ^ ^Λ ^' ' ' ~ nimos Romanorum auxit i Macedormm vero% 

, ^ „ , .,^,^ ^ ^ , . „ mmiitt. Adeo 'verum elt vulgatum prover- 

■^X^ji. Htu^ 0.Xypii b^ ro 'aeicpega^ov, am TtoX- ^ -^^^^ ^^/^^ φ y^n^ ^^^^^-^ 

λα, -Αϋνα, τ5 'ττοΧίμα. Πολλλ "Λ61' ahiyii , οίί ΤΌν Qtov 6ξα/τα.τ7ΐσΛΐ5• 

T^tgOljttix ^Ζας^ TbS 013^85 Το θέΐοΐ' '/[^'^(ΓΟφΙζί- 

c&ot/. 

ΠίίλλΛ ' /.'-ί'&.ςυ "TrsAei κνλικ@^ καΙ "^ίΜφ* 
οό;ψ8. 

Πολλχ ^ 7Ϊ1 σμ,ί-χ^οι λο^ι 

"£στ:ρ)ΐλαν iiJ^, 59 JtstirapSiBaTxv βξοΤΊίζ. Πολλά ζίν eicT. Multa noris oportet , quibus 
'Deumfallas. Proverbium ia eos, qui pu- 
tant fe Deurn calliditate fua deceptufos eile. 

Π0Μ.Χ /χί'&ξ. Multa caditnt inter caliceni 
fupremaqiie iabra. 

ΠοΜα Toi 0)16. J'^/»i' res leves & damnoruni 
ingentinm &felicis fiicce£ks cauf£ mortalibus 
etrn τ«, ^τπ τ^ 'τυχό/ταν j^ βλάτϋον^ st, «ipe- ^^ί- felent. Vel , fxpe res parvi momen ti 
λνΐίΤί*!. hominibus nocent & profunt. 1 ne^xecKxq. Δ>)|«ιοί&.] Ex Harpocfatione. 

2 Iliiisjcafi)] ViJe Pccitum de Leg. Anic. pig. 570. 

? nejtr? τ s 57Kf.] Eft verfus Aniiophinis P/«m, pag. 107. 
4 Ά»7! i^ TO»5t] Addita negatione legenauiueft, «»73 δ'βτία'νδ'• 
f K£F»j Ma!e ante Iqgebatur x.cunii 

Tom, III. 6 ΒΛηλίωζ] Puto legendum efle, βαηΜί»ς. 

η Πο»ίί (*«&|u ^'λ^ ».] Prster paroeraiographos vide Scliol. k- 
poll. Rh. ad lib. 1. v. ig8. Athen. lib. x. pag. 478. Scholiaftam' 
Horaeri ad OdyfT X. v. 1 9. Feftum v. hlannm ^ nientum. 

8 n»»»' -m <r/*ixeji λ.] Hsc funt verba Sc^hoclis ί/ίί3/•Λ ρ.ιοΌ': 

S ΠίλλίΡ"" t38 Π Ο 

ΠολλαττλΛ. το ά,α•λΑ, ^9 ίΐ'^λΛ, Λ, ΤΤολλΛ- 
•πΆΛ, -^ 7?αν'&. ΤΛ τϋΐοί,ΰτα, ^Ό^σιτασϋ οι ΆτΙί,κοι• Π Ο 

ΠολλΛτ::^*. Mulfiplicia. Multifaria. Νο- 
mina hxc, ίτί^κο., ί^τ^τνϊ, ττολλατζΛϊ, & om- 
nia hujufmodi Attici ciicumfledunc: qucm- 
admodum &c a.^yjo^j ^uctoL•, χε^α,οΐέΑ, a joe^- 
yuea/i & <J>oiviX5", a φοινίκων. 

Πολλοί i';n7?'ibSc&ot/. Multis [verberibusj '•fiWJdi^elo T^-^o',4c/os ττυΜΛ?, <ί5 rki M«- ciEdi. [Ariftophanes:] M////X cadebaturver- im.5 Λ,φχνιζύίΐν. 
ΠολλΛ χοα'ξέί/ φζ^'σαί. :ara7W,^a,aV@^• ■^- y^Vi Πολλο!,;\^α5. Ta-ro ί^τίον 'ό^. το ^ cJc ο^^^^α- beribuSi tit qui Miifas perditirm iret. Et A- 
poftolus inquit : Multts \^plagts'\ cadetiir. 

ΠολλΛ χ«/§είν (p^^TObi. Longuni valerc ju- 
bens. Qui valcdixit. Qui renuntiavit. 

Π3λλα;^$. Mukifariam. Multis modis. Hoc ΰΧΊ α ci^vu;ux KStAeTTO)• το ή ώ λόγω, α ei<i)- duplex eit. Unum, quod in nominibus ver 

5*cnv ά/.φί/2ολ* λΜ^. οΓον 7.^ i>«^^v άλλί.5 λί- f^fu•:' qux dicuntur W?7>^^ ; altcrum in 

^ '^7 ,• ' η ' "^. Λ ' ,-T-v ^- orationcj quas amphibola, live rimUmia άι- 

y^D ^' ^mo<^r' y ''/'t"' "^^!^^?'^7^ cifolent. Hujufmodieilvocabulumg.;.««;, 

iUexL•? Ti >9 υ>ίίίΐ'«. Ae>*J 76 κ, TOum cc>a^a. ^^^^^ ^^^^^ ^^ •^^jj.j^ ^ fortitudine dicitur j 

nunc vero de bona habitudine & fanitate. Nam & hxc bona dicuntur. 

Πολλά]' J' ατΓΕίλα^'' -ττολλοί Jii μίτίαι e-Tni Πολλίζ^' (ί'α,τπιλ. Alultas minas bomines ira- 

0uLci ν^τιιττΈίλνισαν. αΜ' ό ν?? O'mv /^ ^^^^^^ί" cffmidere foknt. At pojlquam mens 

Αύτ« vev^ φ§5^ τ ^ττειλν*'?*• '^'^-^/^ rediit.mina ad irritmn readimt. Vcl, 

/ \ .' r> %Λ ^ •_ λ'^ 1 . ;i.. multi honiinesj dum ira flaerantj niulta com- 

TVTiii, //o/ww ^ ^s ^ ^ ^ ^ ^ minati, poltquam iram concoxerunt , & ad 

Βνμ'^, TTs^^vles tcv So/toi^, x,^ Κ5ί5697)κο™< w^ avct- ^^^^ redjerunt, minandi finem facere folent. 

Χοί,βάνΐίζ, eTiaucJTtvlo τ ά-ττειλύίν. <^5 Τ85 ^Ι^σαλά-ινδ ΐ^ ίυυκΛίίργοίΤαί• Πολλοϋί ^. Multis iBibiis quercus cadi- 
tur. Proverbium in eos 5 qui difficulter ex- 
pugnantur & fubiguntur. 

ΠολλίΛ5. [Poetice, pro] -π-ολλ»?. Multos• 

ΥΙοΧίμΛξχ(^. Polemarchus. Magiftratusj 
apud quem peregrini fponfione obftringe- 
bantur. 

Πολ£ν=ί/':\:©^• Polemarchus. SicapudAthe- 
yMXn/udii^.' 'ΐ'η 5 5'''®* ^""^ "^^ ^'^'^ Άρ^νταν. nienfes appellabatur raagiftratusquidam, qui 
Sxorm η «r@- χλλΛτϊ, ^ ua^yi ^w, ms ts crat unus novem Archontum. Hic cum a- 
„,"'(,> ' ' .' ' »/2- ^' lia adminiftrabat} tum etiam Inquilinis jus 

τ«>^ςασ;8,χ, a^fa^a, χ,^.Λ.§«^ χ, βτχλ.- ^.^^^^^^^ m judicium introducens Jaufas pa- 
gav 1015 μί-τϋΜ ^ τ^ΛλλΛ, 00«, το.ί ττολίΤΛΛί ο trocinii deferti, & negleaij itemque hsre- 
"Ap;^y «ίϊ, '^•^^ '^'5 Α^έ'^ικοΐί ο Πολε^οψχ©-. ditatum, & pupillarum h xredum. In csteris 
e^j Α Λ, χ,υ^ίον ovo/io,• ό τ« Λυσι» ά^Γϊλ^ό?. quoque cauils, in quibus Archon civibus, in 

iis Polemarchus Inquilinis jus dicebat. Eft 

item nomen proprium fratris Lyfia?. 

Πολε^αα^;^!. ' 2J^X>i, 1(ί> σαυίβΜνί xAtinv -ττύ- Πολίμχ^^ι. Polcmarchi. Magiriratus apud 

Xcu ^ ToV μετΛξί- ^^im KveAiitiv r )^ai>J^ ^ ;ii:tolos, cujus hoc erac munus, ut portas 

l^ \ α' ' ' * ^ κ' 1 ' ^ -SP./' urbis] clauderet, &z interea, dum cilent 

Χαναν /Tup Αίτκλοΐί. . - . 

ΠολίμΜη'ίίΐν. 'τΐολΐμιχ.ωί iXUv. Qsxv^hs cV th 
ά. U5 To ®Ό;Μλ:^λμι'' 

Τω ρ 01 γ o-Yeiovlti α.υτ7ΐ5 Xj τίολίμοιο. 
ίίτΐύ λ, ^α.μι\<τί{ία Άτί{.κοί φοί,σι' 5^ Λλλβίί ^ujyoLs a- 

Πολ?.;α«σΐ(ον)65. 'τΐοΧΐμβ ΌιΒυμ'^νΙίί. ' Xocrgo'» Α 

Πολε,αιπΐοί, εΤίΌί^ ci τα•;:^^Ί. αντί Ty, ίέΤν ττολέ,ί^ιΐ'. 

Ι 'E!n«»C{T» TOTT.] Ariftoph. Nubibus, pag. 17S. (108. Ed. 
Bif. PO 

1 Ό ΆίΐΒίΐλ®-] Imo Euangelifles Lucas xu. 47. 

3 Πο»«< 4'«'^•λ•] Tres hi fcnarii leguntur apud Sophoclem 
Oedif- Colcn. pag. 193.^ 

4 n«^£f</«fx©-• ijp^;'' ■"« "i' '"<?' 'Ajur.] Eadem leguntur apud 
H»rpocrationeni,itcmque Scholiailam Ariftophanis ad Veffitsp.fof. in ftatione ad portas morarctur. 

Πoλ^μ^mt^v. Bellandi cupidum cfie. Thu- 
cydides libro I. Simile hoc efl: il!i Homeri- 
co : §iuare videre cupientes pralium & bel- 
Itim. Sic etiam Attici dicunt ■)<ίμ•Λσι'αΛν > i. e. 
nuptiarum cupidum eiTe : mulrafque alias 
voces fimili modo formant. 

ΠοΛέ/ΛϋσΈΐοντΕί. Belli cupidi. Bellaturientes. 
Cum "Jiiitinianus anmadverteret , Chofroem 
bclli cupidum e([e. 

Πολί/^τΕΛ w!x\ ci T. Bellumceleriter ifft; ge^ 

f Τ]ίλί[Λαξ^>. "ϊ^χκ! 1» ανιίζαιχ κλ•] Locus hic fiimptus eft ex 
Polybii lib. iv. cap. xvin. icd ubi de Cynxthcnfium , non vero 
/Etolorum Polemarchis agitur.ut Valefius ad Harpocrationem rcdc 
monuir. 

ό 'θμ>ηζΛκ{ιι] II. Ξ- ν. J7• 

7 Χοσ-ς^'ΐί 3 τπλίμιίαΐίαι-ηζ ΰζ iftG-.j Fragmcntura hoc legitur a- 
pud Procopium lib. 11. de Belb Petf. cap. iv. π ο π ο i^^ 

ϊτΐο} Α,οτϊ ΤΛ TOidZvz θί'ίχΛ 'Chf^^^lx ΊχΗοίί ώ renduin. risAe^t-ima stvcq ciiim idcni fignificatj 

αύτδΤί ii -70 ^^, >i To ΛΤ• οΓο^, j^A^Tt^v, ira feF, <ί^7 ^^^^^ ^^'''' '^"λί,αεΤν. Sciendum autcm, ejufmo- 

. ■ / ' \ T- fv~_.~ . V '„^. di adverbia, qmx Gxxcc ^ιΙ^-Λ vocantur, in 

\, 7 ^ ^ ^ . Ί ^^ .rT. ' ' ^^ continere rignihcatiuncm vcl τ« ^^vi, vel 
Λτία,αντι T«, y ^>ι ^^^^c^. ^ ΠολίΑ^^τ^α σφ.- ^- ^^^^ ^^^ oportct. VuyayM-no:; UXorem du- 

mi- α/ία vti -biyof^i.^ 'Ch ΡωμχΙβί έΛςω- ώα^. f cere oportet : ττΚίΐυτίον, navigarc oportec : &Ci 

OuTas tyvcu ^^- -ζχκ,υττχ, -ττοΜμητίοι^ elvof fZB^ji ύ '©-^Λτΐα, non tradcrc oportcc. l•^ereineun^ 

'ρα>μ:ύ8ζ. te bellum Romanis mferenkum ejfecenfuerunt. 

noX^ι.ύζi\v. Ί<ϊtJ>l-Ίr(g^• -sfe^ t^ ςαο-ιωτών ετπ Πολί^ίζ^. Bcllum gcrerc. jolephus de fc- 

^~i Ti-rv ^ολορχίοί- ' Κα] τ5 ^ολΙ^8 /«Τ khicu; ^'^'"",^'^^ '^^''^"if obfid.onc fiib Tito, inquit: 
, , /o n^ c / isi ^»^0 ίώ»?Λ Ucentia fe urbt admovente. 

Πολί^ςίίί. e^ V -^DiujtS -^πλέοίζα. ^, ^Ae- Πολ^^ςτίί. Bellator. Bcllicofus. Α poetico 
μx^MJ.%' '[7ns%'. ■7lvλ^μ,mlov%, d. -ττοΜμΙ^ω. Et -πολ,μ^^^ί^.ψ-ΐ^φ; eqiuis bcl- 

licus. At '7rΰλ^μnσίιo]ιUζ, bcllaturientes, lP^•^ 'i 
fcnbicur in iyllaba tertia.] 
Πολιμοΰ. MtKn. Παίσι μίλίσΐ τΐοΜμόυίΐΛ D^.- Πολί/*:/. Dativo jungitur. Bellum cum ali- 
φαξ^. αι-πατικ-Μ λ'• ' floAe/wicTOy τΐί 7ίΌλ^μ'ivlάί quo gero. Itcm accufativo. lJt,0/>pigna op- 

pugnantes me. 

ΠολίΑ^ών/ Φιλo^άrβ', ii Φίλοκ^άτνί, Ά3-);ΐΌίΓο?, Πολ^^ν. Polemon, Philoilrati, vel Philo* 

^^/ ^,,^ Λ ' H- '^ , ^r> n\i^„if5v« cratis F. Athenienfis, Philofonhus, difcipu- 

, , , , / Λ. ~ • ^ ' ^'^s Xenocratis, qiii kiit Placonis fuccelior. 

^l^hxii, ΐ9 cLurc, ^γ^,σ^ι^ψ- τ,ΐί Κγίν.μ^α^. ^cademis & ipfe prxfiut: cUmque perditus 

lyiyvu 3 ffipic^a, acra1@>•• eiTOt- £ίρίλοσόφ>ισΈ. ^ fuiflec nepos ,' philofophari poftea ccepir. 

'TcoKKa. jud^ σια/ί•)^Λ-]Λ βιζλίοί. iSiV ^) otuTy φΙρί- Mulcos fcripfit libros, fed quorum nullus ex- 

Toq. e%aag5 5 'Q"^§? '^ ϊί So^sjiAeT, ^ ίπ.5 «χείΐ' ftat. Deledabatur pra^cipue Homero & So- 

' ' ' ~ ^^'- '.^.^^„. y.r-rz J ft4^l, "n,.u phocle, utrumque pari fapientia pr^Editum 

^, , ,^ , _, > ^ "^ clle dicens, & Homcrum Sophoclem ϋρι- 

gov A^V 2^?;οχΛ6* Οικο^ 2οίρβ)£λε* y O^go. ^^^^. Sophoclem vero, HomeruiiiTragicuni 

'7fa>i'''<"'. appellans. 

Πο\ίμων,' Euviye-TV, 'lAiei/i, xaftMS Γλυκι^Λί o- noAs^ii&v.Polcmon,Euegeti F.exoppidoilia- 

ημχ, 'AYmm Α -ττολίτι,ρ^αφί,θίί'ί• iti Ιτ^^-^ίφ^τυ co Glycyia [oriundus,] & ab Athenienfibus 

,„,, Λ. / ' a^ ΓΤ ^ ' ' ^«„„- civitate donatus, Quare Hclladicus cogno- 

J „ , \. ' . , , minabatur. Dictus idem cixTeriegetes i tuit- 

χr^ τϋ, Πτ^λί/^οαον r L•^φcLη. iq^^ ^ Ασκλ^,-τπ^.- ^^^ hiftoricus. Vixic temporcPcolemieiEpi- 

h)i τ MugAeavai', σΜ;ιχ^όηην 'Kζ^qϋφί^{ tcS '^'χμ- phanis. Sed Afclepiades Myrlcanus audor• efl-i 

μαύΛ-χόύ, ^ *ί~ιίΐ)ί8(7Έ )t| t5 'Ροίί« ΠαιίΛΛτι». 6>^Λ•ψϊ eum jEqualem fuifleAriftophanis Grammati- 

'5£<W"' Ίλΐ8, ώ Μλ(οΐ5 7 . K'n'<7t{5'7S^cV Φύ)- ci, &^Pan^tium Rhodium etiam audiviOe. 

'w \ ' ,^'^.^,^;\ Άαί '..,7^/::.-'« Scripfitdefcriptionem Ilii, libris tribus. Ori- 

, ^ ^ /_, -. , „/ / „ ,^ , . gines urbium, qux funcin Pnocidcficearum 

auTOv. K-nois τ ο* Π.ντω -mXidi. Πί^/^τ ο* Λα- cognationc cuni Athenienfibus. Origines ur- 

■)υί^<ΰμοη -mXim• x, ί^λα, -κΧίίψχ• cV oti ^ Κοσμι- bium Ponticarum. De urbibusLaconicis ; & 

xiiv 'ΐ^•/)γΛσίν, «TBi Γ^ω}ξ(ίφ^aut. alia plurima. in his 8c Orbis deicripcionem, 

/ g X „ . ts. / - ^^^^ Geographiam. 

Πολ6^^ AAo5^)tiu5, Jiyai» o/. Axohy^a^ -mi ΠολΙ^^ Polemon, Laodicenfis, fiveoriun- 

•ίτζ^ί ταΓ Λυκ,ώ) -ττο'ζί/Λΐϊ, pinwp, 59 σνφίςι^ί, σο(ρι- dus ex urbc Laodicea, quse eft ad Lycum 

ςιύστχζ ώ Xμύξvy1, ^^σκαλί^ 'A^Amh τ« p^- fluvium, orator, & fophifta, qui Smyrnx 

-τϋξί^^. U2 ^ΐΆ-η Te^iccvS, ^ ^T αΟτ,ν /«c- docuit , Ariftidis oratoris magiiler. VixiC 

r, s ^ ^ Λ ^ / ~'Λγ, / - tcmpore Traiani, &pofl:eum: tuitque dil- 

5>,T«5 3 ey^vel. T<^^^e^TVi, T« e^ He^^e.«, -π,ί ^ JJ^^ Timocracis Philofophi, ex Heraclea 

ώ Tof Πο'/τ^ φιλοσόίρ», >9 2/^πίλιαν« τν^ σο|>ΐ5-ν. Pontica oriundi, & Scopcliani Sophiita;. O- 

eTiXivTyicr? ^ «ξ :^ ν . otiounav, eoujrOv ci rcS τα.φω biit anno cEtatis Lvi. cum fe ipfe in fepul- 

\μ^α.\^, χ, ■:hnj^^zeyi<K>ii, D^ το σιωί-)ζ^ τί chrum Gonjcciilet, & inedia necem fibi con- 

^BO^^ v^=W ^i x: -^Yf cvfy^v^^ ν^τ^φ/λων fciviiTec, quod articulari morbo vexarecur. 

^ , .'■ -Λ ' - V ' \ « i-r.' Quamobrem cognatis & amicis lugentibus, 

θξν,ννντ^.ν, Ae>^3^.^.v ^ α.τ8ί r Πολ^,α^ν*• ^^ι^^^^^ ip^,g dixiiTe fcrtur: T>aie mihi a- 

Δΰττ f.M Wgov σιΓ;"*, Jt, μίΐίμίότ^ανμ^. ^ rois icl- ij^^ corpus , & m illud tranfibo. Medicis 
TfoTs tTfe ε-τπ στ;;^ΐ'ω TsVi'^'''"' αυτοί' eAi>er '£κτ6/ϋίέ- quoque crebro eum fecantibus dixic: ^uam 
-n mj ηοχίμαν®* Χα.τΌμΙαζ ωζ τοί^ςζί. citiffime Polemonts lapidicinas excidite. 

f Πολι'ί*»»] De hoc vide Voffium tle Hiflor.Gr. & Cafaubonum 
ad Athen. lib. VI. cap. V. 

6 Διιίχ-ϋοϊ "9 3^'P<jA'it ncuMt.] Hoc vix aJraittit ratio temporis, 
Vide Jonlium de Scnptor. Hift. Phibf. lib. 11. cap. xiii. 

7 ^vyfinieK aitCt. ΐ-τκηα τ c* π] Locum hunc ante mutilum 
ex MSS. Parif. fupplevi. In prioiibus Editt. enim legitur, σνγ. 

8 Π<ιλί(Λ<Μ>] Hujus Polemonis vitam prouxe defcribit Philoftra- 
tus lib. I. i/cF/i.Sif//. qucm vide. ^ 

S 3 Τίολί- I Πολί(«-))ττα ir(pi'«» ά'«"ί «&< ^X•] Et h.ic futit verba Procopii 
lib. n. de Bello Perf. cap. 1 1 1. 

i KaJ ίκιλ/κ.» /*st' «!?] Hoc fcgmentum depromptum cft cx 
Jofephilib. vi. de Bello Juil. cap. ix. pag. 90S. ied ubi pro ««n 
' •πι>\ιμιίζο)•η<, legitur ^«τίίπιλι'ζβϋττί, uti etjam hic apud Suidam fcri- 
bendum eft. ViJe nos iupra ad ν.'ΆΛίΛ. 

3 Πολί(*ΐ)!Γ5ΐ' τΒς woA.] Plalm. xxxtv. r. 

4 noAif/fti/] De hoc plura LaertiuSi Ι40 Π Ο ^ ^ , ,.. 

η ■.' ' ' .t!^ ^m.ai- -viwi h'x, αυ- Πολδ^ίΒΐ', Ό ηωτ. Polemo junior, Sophilta 

1 /v. /Λ« , « sv^ , r '^ :^ Fuit & ipfe Commodi temporibus. 
■70S ίτη Κομοίβ. 

Πολιμίη<ϋ-'. W-^- ^^^'^- UoXi{^n(^. Pokmonius. Nomen proprium. 

noxe^v®-.^ eli®- ζ<^^Β. Πολ.>ν(§^. Genus animalis. 

; ^ Λ . ~ . ,. ,,„v ^.^i2,'iu e®' vel incitare. Et L•'7ro\^ur2σo^, idem. Tnrci au- 

ω fftttyex.-TroAeAcojaa^ >t Λυτό» Πί§σοα?. ^^ ^f///i;i^ r(?;z/r^z Terfas gerendiim incitarent. 

noAeittoio' Tee5»i5• τ eiiijAsTroitiAtVov 7π>Μμ.οΊ. τ Πολί^οιο -Wgati. Belli fimulacrum. Vel, fig- 

ί \ ~ ' .. o/u rvnx.'//« ύ,ί xl, όιι άλλο(5 nuni, viros ad bellum concitans. Sic & ah- 

^.,Wa r« o.epy8Ai/.« ^ολ^^,Η. .. χ, - ^^^ ^p^^ ^^^^^ ^ [Bellonam] ftmulacrum 

Κυν« ^"^^λον Φ>](ηΐ' έχίν. Tumultus habere. lUa habens Tumultumim' 

noXeiiiov. 'J^o^a -^'λί^?. Πολείί^ΐον. Polidium. Nomen urbis. 

Πο'Μ^ι..' 'ώο;.^. μν-ζ,^ί- ^cci) >^i.e3 Π.'λλν,']®-. Πο'λΜί• PoHes. Nomen vatis. Dechnatur, 

% auviLA^rl Ji;o. ol^.^., 'i-n, \h α^ντ>ί- ΠοΜ.Ι®-• H,c fcnpfic de ratione captandt 

05 aiwe^ga-vf* lu ^«^ v~ ominis ex iis rebus, qua; alicui in via occur- 

τΐζ Tuh βΑςυ^ζων, 'TOh ανμΛίΗ• j.m^,. jjj-^ β qyjs j-jq^ portans alicui occur- 

^ rerit, id fignificat. 

ΠΟΜ>ΐ5 Alyi^Ji, ^ Αι'τ^ν τκ5 'Ασία<• xeTroj 3 ΠοΜν^. Poltes ^Egienfis, (yEgie aiitem eil 

^,.io. M.7v>i-ic:. ^ 2AC.W• φ.λο'οτφ®-. eV" "'•bs Ailx, prope Magnefiam 6c Smyrnam 

Γ T^ ^o^I Σ.Α^δΙ'^- ^ ^-^'"'^ /^ • °'""^"'" ^''^ /hlloi^Pl^"^• Scnpfic ordine alphabe- 

^ /t;x q^9^i3v .ί.υ^,-"Α.Λ ^ , ,, ^^ / . Q' 'τί, tico de fignis , ex quibus futura coniiciun- 

^Α,ώ ^.βλίο.5 .. Ae.9p,UK«„ ο.^.βλ.ο,ί ^.^ Ι.. ^^^^ j^j^^&^ ^^^^ Auguria, libris viii. A- 

^V (^ /3ιβλίοΐ5^. neex^^ >LSt^ Ομ^ξον^αωο- i-ithmetica, libris u. De aurpiciis Homeri- 

'TtoxUi• rieeJt ττί? ^23^^ Τυρρία>ο7ί /twtyltjws. Ιαρο- cis. DeTyrrheiiorum divinatione. ConjeiSlu- 

συμβολίΉ-ί UteA * </ν>υκολά•π1«. 'legcy λό;ίν. ^ Κα,- ras Medicas. De pico Martio. Orationem 

^^y^^m ί en,^U.i^. Su/.m^e.2. ^ i^lt^VS' ^™. De f.gnis domeilicis librum unum. 

τοίΛίίΐ"'/ «. is^ ^ "^, ,. Pi „' „^. v' De fympathiis & antipathiis libros III. De 

y'. nee) xee^uyc.», :c, ^15 ccu.r.v ,α^^§>ι<π<.ί ϊ, f„i^;„jb\is^ & eorum obfervatione : & alia. 

άλλα. / ^ 

Πολλ»ίί ivwi^ =9 1"« 3*ΐ£^=θ^-1 ■'"''*• Πολλ>?5 αν. Ingens efi dementia^ feHari ina• 

nia. 

ΠολίΛ. T« 7«g<»5. »i) ΠολίΑί, ^'Α')•!«/α. Πολιά. Cani, five capiliuscanus. At Πολιά?, 

epithetum Minerva:. 

Πολίζω. τΌ ^ί-πζ». Πολ.ζο). Urbem condo. iEdifico. 

Πολίε^ον. -τ^^λΐί. Π^λίε^ον. Polieum. Urbs. 

Πολιοί. :^wtoi'. Λ, ττολινί-π?, 3•)ίλυκ,ον ΠολιίτΗί. Civis.Eilmafculinum. At 'π'ολιίί'πί, 

8 Λαιΰ' ev^ -ττολιΐτιν άλιζωίΌΐο Κο^/νθ». [per 1 in fyllaba ultima,]foemininum. Laidem 

•^ habeOi civem bimaris Corinthi. 

Πόλιι/. ' Γλ^οο-Λ -TToT -TTogeuvi ; Πο'λιν Λνοξ5α)σ8σιχ,, πόλιι/. Urbem. Lmgua qiio vadis ? Urbem 

■λ -πάλιν xs^'(^qp'4sm; « ηα^οιμίχ 'Οτ τ :^ λό- re/lauratnra , eandemque everfura. Prover- 

^ Λ , / ,\ Ο. o/^,, bium hoc dicitur de iiS} qui vcrbis aut pro- 

-'^ ^ iunt, aut nocent. 

Πολιο>^!θ'ζτχ,φοιο yegovT©-. Πολιο;<^οτα<ί)3ίθ γοψι-ηζ. Scnis caili. 

Πολιό')', το AMJjtov. ^ ^ Πολιοί'. Canum. Album. [ Ariftophanes : ] 

■°Ουτΐ η^ og@^ ffv^igoi', Βτί vi(p@- αί^-έ^ίο», Neque enim mons nmbrofus efl•, neque nubes 

OuTi -ττολιον -ττέλα^; 'έ^ν, ο, -π Si^iToj atherea-, neqiie carium mare^ qtiod fufcipiet i- 

Tccr ■:^.φυ')ί>','η μί. ^ fios, qui α me aufi(gerunt. 

^Kfi-Tigo/ Βίρμααα τε ^ ^Jie^civ&i :(Tn^ tUv ^iiiw {^^^ genera : quoruiii minus caleflacic & fic- 
:άπία(πν. 5^o >t) έ^.φ,ο^τίέί άπαν]* τα. (ζσλάγ;:^^^^, cat tertio gradu» apcntque omnia vifceraj 1 Κλ<] Hsc vocula rcilundat. Nihil enim prxeeiTif, ad quod 
rcfcrri poiVit, 

2 rioAEjiAai»©-] Hac vox mihi fufpciia eft. An fortc legendum 
cil, ίΓλίΐ/'(«.»»®-, a rcfto 7Γλ>ύμ>ω•ι•. quod e(l iiomcn pilcis. 

^ Πολί(«ιο(ο TTfiw] Nota hxc refeienda cfl: ad locum illum Ho- 
mcricum II. Λ. v. 4. 

Άξ^ίλίία, ίΤΌλίμιοιο Άξοί (/ζ ^ξσιι ίχκσζω. 
4 Ή μ 'ixvtm KuJl] Honier. II. Ε. ν. ^ΐ)7,. 
f πό»)ΐ«ί Conter Noflrum fiipra ν. Μίλά/Λττϋς, & ν. Οι'βικίΐχί». 

6 Λξυι-^λι^πΙχ} Reftius, ifvengXUrTU• 

7 KdTtixi^imj Id eft, de fignis domeflici!, ut interpretatus fum. Egerat cnim Polles in iflo opcrc de ratione captandi ominis ex a- 
nimalibus doniefticis, veluti, muribus, telibus, &c. quod genus 
divinationis οΐΗ^σχοτηκο elanritt» diccbatur. Vide fupra v. Oiirn- 
?7xnr. 

8 Λα<'^'ζ(Λ 5πιλ.] Anthol.lib.iti. cap. xii. Epigr. vri. ut & 
Portus monuir. Vide etiam lupra v. ΐΐπξίίΐΐ). 

9 Γλαοτα ίτϊΓίΓ.] Eadem leguntur fupra v. Γλαοτ*. 

ΙΟ ού'πγί ef©- cx.] Uxc lunt verba Ariflophanis ./iwiw, pag. 
5-5-8. (382. Ed. Baf. P.) 

1 1 Ώολκιί. (Jhi /Sor.] Hxc, Sc qus fequunrur, funt verba Pauli 
iEgintta; lib. vi i. pag. iji. fcd qiis dclunt in MSS. Parir. π ο π σ 141 

ϊ) »£^ ίί ίμμ•ΙίοΛ :tiVcT. Χ) χΑα>ξρν jlS/j εττ, κολλά ^ urinas & mcnftrua ciet: & viridc adhuc 

Tx fxiyct\x τςαωμΛίΛ• 'ξr,ξoy y τα, K^jco^')•); 7^^ majora vuliicra conglutinat : ficcum vcro, 

ίλχ^ν jaTof 'bTZTra-fli.aVo^ maligna ulcera fanat, iis infpcrfum, 

Πολιοξκϋσοή. το μόνον tm •7Γολ<| ' t?^^j7ca5eo3)i- Πολιοςχ^Τσοί. Urbcm obfidcre. At 6/.•7τ•ολιο§-• 

'τΐοΜμίϋί. * 'Εκ-τολιορ)οί)Ό•α( ^j το τελΕ^;? ' 5(511- '"~°"«^> urbcm prorfus occuparc 5 camque in- 
τα,λΛβίΐν τΐω τηΜν, x^ ilaiXj-uv. 

Πολιορζίύ. Λΐ'ίί.αίικ?'. 59 'ττολίΟξκ'ΐΛ, φυλακ,)? -π^ό- 
λ«ί»ί. VXf trare. ΠολίοξΧΜ. Accufativo jungitur. Urbera ob- 
fideo. Ec 'τνολ'.οξύχ, oblidio. Πολίϋ^ΐί. τδΤί τ TTDAtm ag^acn. 

Πολί?. e'iJi^ -rrcai^cti. 59 jratgoi^/a• Πολει? OTti- 

Πίλυ* J' 5^« /4" Ά^/ΜΛμχταν 'γίμ\, 
Ομ^ ^ -ττοί^ανω^ ΤΕ ^ ΤΒΐ'αγιΐ^άτζϊΐ'• 
τταρ ouov οι /ϋ&ρ μΜ^ν τητην^ότίζ Ιτη "^^τη^οττη ry 
5(5ί'<•^ θί'Ησι, 5^ ''ΐ'ΓΐίΛνιΧί aJsffi)'. ot ^) ίΛλακότίζ 1'sr 
Oi/MOii χ$!.'Λϋΐζ ^^τΠίίμωζΗσι. 

Πολλίί. Όνομχ xvijLov. 

ΠολίΤΕϋ!». α.\ΙΐουΛχ\. j^ ';ϊΌλιτΕυ^αίη , roas -ττο- 
AiTeisqi. >;, Tcas χΐξί(ησί. 

Πολιτίη.' thcoi ΐΙω^Λσι rcS ανόμοίΙ(, ^icQu/ oj 

e^.ii, ^ Δ„^οοθ-.^.,ί dV mi Φ,λι^.>«57ί. Πολ,-7.7«ί, ίί°^ί.^'^.' "^ y^^^^yw^, & Demofthenes in 

, Γ'Γνί / . Ρ η'/ϋ!^ rmiipptcis. rioAiieicif etiam Imnihcat vitas ra- 

, ^ ' , , ^ tiones & inltituta. Vide in v. Bi@-. 

Πολίτ}{ί. J^ytt©- ό ^ TnMaii. x^ ττυλΤτα^. Πολιτϋί. Civis. Et -ττολΤ^, cives, five po- 

pulus, qui eil in Ui"be. 

Πολιΐίκο?. Λ9ΐΐ@^. ^TOt- -nvigh' τ^χv7^ζ. UoXmxos, Civilis. Urbanus. 

ΠoλL•xL•υ'^ -^ίτίω Ιίξωσυν^ι σιωά-ΊΆϋν, avyx\a)- ΠολιίιχΙω ctgel. Ctvilem virttitem cuT/i facer- 

^uv l<ri ΤΛ kavyxAoiTa. f ''o-n ^ •;Γολιτ6ν8.θ«ί ^^ dotioconjungereyejt eaconneaere^quaconnem 

\ -I « ν ' '^'?- 1 ' . j f λ ηοηροβϊιηί. "^ Sapientem rempHbl. capeiltre ο 

τον ανφον. jc, ')ύ xjtjtictv i<ptHiVi Xj 6cr 2>ςέτΖ«/ ττα- . _-',■' \r . j f . , ■. . ^ '■'■', 

< \ )/ Πολί»;:^©-, >9 Πίλ. PoliuchuS) &Polyaches. 
Nomina propria. 

Πολΐ8;;^ΐί. Urbium prxfidibus. 

Πολίί. Urbs. [Sic etiam appcllatur] quod- 
damludigenus. Etproverbiii: Urbestudirnus: 

Πολίί y Όμ. Urbs verofimul & fuffit2btis,& 
βιηπΐ p£anibiis gemitibufque repleta efl. Scili- 
cet, illi, qui mali expertes Tunt, ad aver- 
runcandum morbum iacrificia faciunr. Qui 
vero malo vcxantur , miferiam ruam deplo- 
rant. 

ΓΊοΜίί. Pollis. Nomen proprium. 

ΠολιτίΙω. Accufativo jungitur. Rempub. 
adminiftro. Et •7τολι]έΐν-«^σι , reipubl. gerendcE 
rationibus. Vel, leitis. 

Πολιίείχ. Reipublica. Oratores peculiariter 
nomen hoc de Democratia dicere folent : iic Πολί7Β)ΐο7Γϊΐν. Δκρίλ®^. 

Πολλοί'. &)ί 'έτΓζτΌ/ζΛίΤίοΐ'. ο;» Mu^ois' Το ^ τηΧ- 
λον cLyTMJO^cf. μίμφίΊΌ -ny^i'. 

ΐΙοΚον ' /3λέ7Γ<|ΐ' ^iovloL, μχιτίχοι τοΛ, 

Πολ©*. ^ζοβόζ. Χ) Πο'λ», ^C^tW, « Koo;u,8. '°Ά- 

6<ίθφΛν>)ί• Όξνΐ^ίύν •7πΐλ@^. Το ^ ΤΙ (Ο^^φ^Ρ^Η 

Το 'c2iye{g)],uV3i' τ ogi'i.3'a)i', Ότ? τοττί^ aJuTuv-, ο* ω portet. Nam ό' improbitatem coercere•) φ- ad 
"virtutem homines incitare potent. 

Πολΐ'πσ;αόί, Reipub. adminiftratio. \^Arce- 
filaus'\ Reip. negotta fngiens in Academia vi- 
tam agehat. 

ΏολιτΏΧΰτίπν. Civium gratiam captare. Di- 
philus. 

Πολλοί. Multum. Uc plurimum. Pleriim-• 
que. InFabulis: Tlenimque νετο fuperbani 
reprebendebat tigridem. 

Πο'λον /2λέν. ΨοΙιιτη cmrentem cernere^ ar- 
camim qniddam fignificat. 

Πο'λ@-. Polus. Coelum. Et τπ'λ», creli, vel 
mundi. Ariftophancs : Avium polus. Quaii 
diceretj locus, in quo [aves] degunt. Si- 
mul etiam ad formationem nominis alludin :λ/^-/6ί,ί8σΓ το 3, )9 ^sre^j -π;» χ,μαΧισμον -ry o^o- ^^/^^. ej^ii^ ^. ^';,@. funt nomina affinia, 
/ua?©^ 'τΐϋΐζίΐ^ 7ο•7Τ@-, --9 ττόλ©-. £^>i? 5 «TO/-'-^'- Deinde vero vocabulum -ττόλ©- derivari in- 
λο>ίΤ ccutdV :χ7ϊ V ■;τολα::0«•ί• Πολον φ ο\ 7nx.\cao]y dicat a ττολέϊίΟ^-/ 5 vertij verfari. Vcteres enim 1 ngjroict5icJ?«ii/l Sic habet MS. A. At reliqui MSS. & priores 
Editt. minus refte, crt9>'.f.5'=&iii'«/. 

2 'Ev.OTAnfKiiircc)] Sic refte MS. Λ. At rcliqui MSS. & Editt. 
prxcedentes raalc, ΰιτπλιμ/κσα^. 

5 Κα^ιλίίΐϊίΓν] Et hanc kftionem ex optimo MS. A. revocavi. 
cujus loco in relinuis MSS. & Editt. prioribus minusredlelegitur» 

4 Πόλίς 4' ef^» /« Ji')!''•] Duo hi Senaiii lcguntur apud Sopho- 
clem Oedip. Tyr. fub initium, ut Portus obfervaverat. 

/ Ώολίτίία. ϊί'ιν ζ eiVi.] Ex Harpocratioiie. 

6 Πολιτικίι» "Ζ^ίτίΜ Ιίξ. άηιγκλοιίΜ] HiC fiint verb'' 

S/nefii Epift. LV!i. pag. 198. iit Pearfonius rede monuit. 7 "oti ^ΧΌλίτχύίίζ hXT <ηφ.~\ Fragmentumhoclegitur apud Laer- 
tium in vita Zenonis Cittiei, fegm. cxxi. 

8 To» mihmirfbtiy oiciujr.] Hsc funt verba Lacrtii de Arcefilae 
philofopho, lib. iv. fegm. xxxix. 

9 πόλο» βλίπα' &•] Priores Editt. & Aftramprychiis, unde ver- 
fus hic depromptus ert, habent, 5jb>o», i. e. pulliim equinuni. At 
1 MSS. Parif. otAo». per in lyllaba prima: quam leaionem fe• 
ries littTarum, (an & ienrus, lomniorum coiijtclores dicaiu) fla- 
gitat. Csterum, in antiquiflimo MS. A. &. hic, 8c reliqui verfuS 
onirocritici omncs deluiit. 

10 'Ae/iftif«'»ii?l ^viius, pag. 5-49. r;7{-. Ed. ^iC. F) 

Ούχ, ατ^ζ ϊίν i^V» '^v οξνί%ιν ^ττλΟ^ > 

S 3 έ% 142 π ο 

έχ ωζ οι yeaTSgoi, στμίίόν τζ s^ τηξ^ί L^oi^y άλ- 
λα, το '7an'f)Q'i a.7WLv. EvtATnhi ΠίΐίΑ^ω- 
Koq τ ΆτλάιΙί,ον φξΒξαν -ττολον. 

νων. ασζ^ άτΓΟί 'ηί, τοττ©**. ότι <j6 TntMiTct^ t«td, 

Πολλ05. ^uivDtas. α.ϊτ] τ5 -^τολυί. " Άρριανύ?' 
ΔιονυσΒ ^ 9γϊ6( -ττολλοί λογ®^ Χί^-Τί^Ί' Ήζ^- 

Πολλο9τ?^'6<οχ. το ej^alov (Ugg@- -? ^ίΤ?• Πολλθ95'5. ΤΛςίί»?, ^ (Uiei». A>)/.Mc5'ev)ii, ^ άλ- λοι- ΠολλοΤαΓ. β^,^άτο). Ου-η TfS-Sr ίλικιΛν σ», «τϊ 


ΠολλΒ. im Ty 'TCaivv. Θζ^συζ ΰ τηλλ?. ^ 

Πολλί/' >ί /Λο,λλον, κα;» τζαςασι/ ;^λιοι. ίτη r 
Ιχ, τίωτΌζ Tfivra κκ,ίισ^ν ε^!.]>ίλλο/^α)Λ 

ΠολλΒ >t λ, ^u Si^\ ολωί. 

ΠολλΒ <ί>) i^a ^ λεγ^ΐ'. σιαττω. τπρρω λίαν «1^« 
Ty λ67^ΐ'. ^ βν^ομ3^ λίγ{ν. 

Πολλ' ' οΓί' άλ^τηιξ, λΜ' e;jji'@- «^ /^6>«• 

Πολλοί ♦ 5£Χο/2όλοι, 7iat/goi ί^' τε jUavLtes αι-^ίί• 
©di«< JCSiABKTq <4 /ΛανΙί-χ,οίί ψ7(ροι• 50, το μΛΐΐ'ηυί- 

Πολλοί /^ εχθζο], Traugo» ί' ωφΐλησιμΰΐ. 

Πολλοί (Α ΊΖΙ /^tffBO-lV, £Λν ffaUTCV φιλίΤί. τ^το 

(})α(Π ΤΛί Nti/i(pa4 'Snyi τ N*§)aco-ov έΐτπιν, :^- 
βΧίτηίΙα, ί(ί ΤΛ5 7Πΐ5^ν :i^ ττ oi/teia* ^opipw. 

Πολλοί ίΡ^ττί^μΊ KaexAV α.τΐΐί)Κιστα. D^ tUo 

Πολύ. c^eTgcv. 
Πολυχϊξ. -ττολυόρ^Ίι^. 

ΠολυχχΛίί. &yo/i* κύ^^ίο/. 

Πολυάνί/ν'^'• μνγ\μα. τά,φφ'. το ^ρυΧΧαβροι 
/©^^ -ττολλοΤί ^ ξβνοτα'ριον. Ό 3 FaVctiias ίζίχαζίί 
ττίί ντοΑίοΐζ, κΐί'^Οί.Μτπύν αυτίω '7i;o\vxvJ\jiov, 5t, 'ττο- 
λυτΐλί ΊΏ-ίροί', Βττω •η')•Λμμίνω)/ τ c^taiXMXoTCiiV. Xj 

AiXictvii' 0ct4oi.v]e5 3 ΤΒ$ vtyifSi, άργαί<ηχ,ν% χ,οινον 
'!roXv(x.vJ\im. 

Πολυαυλαχ.®^. μίγα,λβ. -ττλΛΤί©-. 

Ου * ΤΓΕ^Β •7Γολυα!;λακ@^ άμ Ό yigcaos. Confer ibi Scholiaftatn, cx quo Suidas fua delcripfit. 

I 'AppioteiJ T)e R.eb. Ind. pag. j-i g. 

ζ ne»J ^ μ,αΆογ. »«» wwf .] Senarius hic legitur apud Arifto- 
phinem iiubibus, pag. i'88. (ii j•. Ed. ΒαΠ P) 

? Π»»• οΓιΓ'αΑ.] Provcibii hujus mcminit Enarrator Comict ad 
^tttt. pag. j/o. ii ο 

-tiImv vocabant cotum coelum, non , ut nunc 
recentiores,pun£lum quoddam, & extrcmam 
axis partem. Euripides 'Tirtthoo: Atlanti- 
cum cuflodiens j)olum. Id eil•, coelum. Nam 
coeluni circiimagitur, omniaque peivadir. 

Πολλον. ΕΠ- generis mafculini, diciturque 
pro -πτολυί. Multus. Arrianus: 'De Baccho 
multus efi hominiimfermo : at de Herculei exi- 
gtius. 

Πολλοςτι^ΰξΐο»'. [Pars minima. Ex pluribus 
partibus una.] Ultima terrx pars. 

Πολλο5θί. Dicitur & de ordine, & de parie. 
Sic Demofthenes, & alii. 

Πολλοτ^. Ulcimo. Infimo. Tibi qui nec a- 
tate^ nec aliis rebus praflas-, Jed tn ornnibus 
nullo non tnferior es. 

ΠολλΒ. Valde. Multum. Admodum audax 
es, Et) 'TcoXxS γι Λ7. Multuni abeft. 

ΠολλύΤ yi pj£xx. Multo magis, tametfi mille 
adfuennt. Dicitur de iis, qui fe quovis mo- 
do vi£lores fore jadant. 

Πολλδ>ί κ. S, Mukum abcft. Nullo pror- 
fus modo. 

Πολλν iV)' <r. Multum abeft, ut dicam. Vel, 
taceo. Procul abfum a dicendo. Dicere nolo. 

Πο'λλ' oiS' άλ. Multa novit vidpes •, fed eri- 
naceus iinum [tantunii αϊ] magnum. 

Πολλοί 5§ioS. Multi funt tbrioboli-, at pauci 
"vates. 0gia) vocantur calculi divinacorii: & 
θε^άσα^, vaticinari. 

ΠοΜοί fj^ εχθ§.. Multi funt inimicii at pau- 
ci amici, 

Π0Μ.0; ai τϋί μισ. Midtite odio profequenturt 
β ipfe te amaris. Hoc NymphasajuntNar- 
ciiTo dixifle, cum propter tbrmam fe in fon- 
te comemplaretur, 

Πολλο! qpuLl.AIulti imperatores Cariatn perdi- 
derunt. Proverbio huic locum dedic obfidio 
Halicarnafll. Dicitur autem in eos, qui non 
in conimune confuluntj fed inter fe dillldent. 

Πολύ. Multum. Pluriraunii 

Πολυαις. Violentus; Impetuofus. 

Πολυά)οΐ5. Polyaccs. Nomen proprium. 

Πολυάν^ί'ίοΐ'. Locus, ubi mulci fepeliuncun 
Sepulcrum comniune. V^ulgo xenocaphium, 
live locus, inquo peregrini iepeliuntur. Gai- 
nas aiitem ex urbe exceffit-, quam commune ό" 
pretiojum fepulcrum reliqiiit-, incolis ejus non- 
dumfepultis, EtiEIianus: Sepnltis vcro mor- 
tuist commune fecerimt fepulcrum. 

Πολυαολακ®-. Multos llilcos habentis [a- 
gri.] Vel, lati. Anipli. [In Epigrammate :] 
Non ego fenex ampli agri finn \dominiisi\ 

4 ΠβΜιΐιι S-c/ioboAii, !T.] Pra:ter paroemiographos vide Stepha- 
num Byzantium v. &e/la. 

f SeiroWipiii»] Sic iiabeiit libri tam MSS. quam editi, Viden- 
duin tamen, annon forte legcndura lit. χ^ΐίοτκ'^ιο», i. e. comniune 
fcpuknini. 

6 Ou τΓτΛ'κϋτϊλ.] Fragmentum hoc decerptum eil ex Epigrain- 
niate Apollonida;. quod ex codice MS. Anthologix inediix inte- 
grum cum Ledtore communicavimus fupra ν Άτπίξ;^^. 

Πολν- π ο 

Π■τΌλ^μouo]/ τ '(rhy-AyfftnA Ευίργίτίιν. ζτ@* '-'Χ''-- 
■4^ ΤΜ, μοί-χ^αν iqot/L'-'-'' ΡωμΛΪχ.>ιν c^t /βί/3λίΌ(5 μ! . ^ Π?λιί/2ί@«. Polybius, Lyci filiusj cx Mcga- 
lopoh uibc Arcadix oriundus, Scipionis A- 
incani prffccptor, δ.- Pan:Etii philofophi a:- 
qualis: qui vixit cemporc Ptolcm:ri, cui co- 
gnomen erat Kucrgctes. Hic prolixam il- 
lam hiitoriam Rornanam libris xl. fcnpfir. ^'y€)^ ^-^ «?">^i KAeo.i4»5 t5 'ZTw.fl-Ar^, quam aulpicatur a fuga Cleomeiiis Spartani, 

j^ 'Φ(λί•;7Ώ78 t5 Πί§(7Έ'ώ)ί qS, T? ο^.^•χ\\ r Mx- [^ pertcxir ulque adj Pcricum Philippi fi. 

xeJcVfflv ΤΛ έξϊίί '^σανί^αν 'ΡαμαΙων. Ις{ον, 'ό-π ^'"™ '■ Mai-'cdonum liicccllioni rcs a Romanis 

:λ/^.%η τΖ«;Πολυ^ί« .WoM' Ποσ^^ώ,©^ Όλ- Sf^^as orduic fubnedens. Sciendiim autcm 

β ^>'-^ . ' •' I ^ ' νΤ'Ώ •λ ν eit, Polybii hift 

ΤΛ /wv Πολύ/3ιο;', ot βίβλίοΐί μγ . η ν' ^ ' " ι • ' -ν(Τ'ο 'λ \ ~"' "^ ■-"j'^^' *"»toriam continuari aPofidonio 

β^ο^οΧ^^τ^, ονφ.^^,. e;^.4- 3 ϊ, 2?*^«y A^xae., Olbiopolita, Soph.ita. Scripfit & siaboT malenlis hiftoriam, inde inapientem,ubiPo- 
lybius delinit, libris xliii. 

Πόλυβι^. Polybus. Nomen proprium. 

ΠολυβΰΤίίΡ^. Multos pafcens. Multosalens. 

Πολυβο',ον. Polybotum. Nomen loci. Velj 
multos alens. Pingue. 

Πολυγίΐ^νίζ. Valde gaudens. Valde l^Etus. 
Πολνγλίύχϋ. Vino abundantis. Nequevino 
abundantis cultor racemi. 

YloXiiyXlujQi. Multos oculos habentem. Ut 
{^Argum'\ miiltos oculos habentem, InachUju- 
'venca pajiorem. 

Uo\'jym.(^. Polygnotus. Hic arte fuit pi- 

ftor, generc Thafius , filius & difcipulus A- 

^.^ - ^ ^ - •λλ< / . / Λ glaophontis : quem Athenienfes civitate do- 
νλαοφα,^Ί®-, -Tvxc.^^^^ Α^ία.<χ,^. .τ^λ^,α,, >, „^^^^^ ^ ^^j ^^^j portxcum Pcecilcn diaam 

ετΓΕί τί«; Ποικ.ίλνιΐ' ς^Λν d,v£;>^A4« izt^i^• y\, cci e- gratis ρίηχίίΓεϋ; vel propter picluras, qu£ 

noi, Tcls ώ tJ' Θ>ισ«^§αΓ >9 τλ5 c^ Ά^ίΛχέίώ) >f «.(^Λί. funn in Thefauro & Anaceo. 

Πολυί^'^α?/ 2)coTV<rou@-, 7Γα7>ψαίΐΛς))ί' os e- Πολυ^^λ/^αί. PolydamaS) Scotufeusj pancra- 

ytntO μ^yιτ%' r ■A3.X αίτΏν Tm.t-m»/ av^ga^r % tiafta. Hic maximus fuic omnium xtads fux 

^ ve'@- ώ. i-^a.W Ae'or?* cV τ^Όλ^/.7Γ<. Mcc)C6- hominum, &, cum adhuc eiTet adolefcens, 

t , '^ \ , /^ "_Λ ' ' './ Λ η leonem m Olympo Macedonix monte in- 

S^nc^, yhn eaxuj^c^^Y oT^Ku,. u, c,y,\Uv j βο- ^^^^^^-^^ nullo telo armatus. Idem etiam 

av unxf^i)! αυτΌζ, τνν ^uyiqcv ^ a.yv.ci^m.U τα.υ- [^ boum armentum ingreiTus, maximum & 

§oy AcciSajv, τ5 «τΐξ» τ^ ό'τπεθίαν νη^ν ττίζ ;^λ>ϊί ferociillmum taurum altero poileriorum pe- 

7iSi%X(j> iy^cLi, ^ chc hku Ό 3 mi;g©- τπι^ν, dum prehendit, & ungula fumma recinuit, 

αφηζί ταΤ no\u^>i.μcv^L• rl^ ΙττΚ^. Ό a.WU ^vJ>ot "^<ί ^'"ϊ^^^• . ^aurus vero faltans ungulam 

r , ^ ' r η rv- \ rf > / ~ / Polydaraanti reliquit in manu.l Idem au- 

'^ . . • .0« ^'^ ! .'^. ^ ,' rigam, qui currum celentcr agitabat, inhi- ΐΊολυβφ^. Όνομα. :cviiov. 

Πολυβό-ηις^. -ττολλΒί τςίφΗσα.. 

ΙΙοΧΰβοΙοι. όνομα, totcs. >) Το 'TtoXXes τζίφον. λι- 

Πολυ>'>ι3•»ί. νηΧυ^ρ-ζίζ. 
ΏοΧυγΧιυχβ. -ττολυοιν». 

Ου j^e * τΓολυγλέύκ.» γίίομοξφ' βο^υφ'. 
Πολυγλ>)νο)'. 'ΚοΧυόμμ,αΑον. 

οία. '7toXΰyXL•υov βακόΧον Ίνα,χίη$. 

ΠολύγνίΒ]®-. * ζτφ" ζω}ξά.φφ' /^ Iw τ -ηχ- 
vlco, θίσίφ' 3 το yevig^, tjos J ^ /UctS-JjT»? Ά- Χα.βό,υ^φ' ΤΜ eTEgo. 7^ ^etgay το ίρμα., jc, ςτ)'- buit, curruque altera manu prehenfo, e- <ra,jT85'W8i. TVTV Δα,ξί?®- ό Na^@-, 'A/jtw- quos ftitit. Darius vero Nothus, Arta- 

ζίρζϋ ψζ, kxiim.i ΤΛ ίργχ., ^^άξοα Ixjiiy τιαρ a.u- xerxis filius , audita facinorum ejus fama , 

ToVeVeiai. τςϋί ^ r^ Ά^χν<Ιτιον xa.XHfSijm )(T\ muneribus eum induxit, ut ad fe venirer 

, r Λ r ^, y ,n Tres igitur illorumj qui vocantur Immor- 

^ ν Γ , ν ~ > „ /0^ '^^~ ' .^ ^^^^^' lingulari certamine provocatos Poly- 

muiw, Td.jpyt ίτη tb a.vMa.vl@- 1 , ,*"'^ ^ °; damas interfecit. Hcec ejus facinora Olym- 

λυ/λ-π-ΐΛ. 'e,aeAAi i' ^L^sra τίί 6οα/τ» ρω^/ΐί "^Xe- ρϊχ in ftatua ejus infcripta erant. Ca:terumj 

cSrif, ώ)5 ^ άλλοι οΐ gTn ('^(^ιίϊ /tg>a ^govW^ej• ai robore fuo periturus erat •, ut & alii , qui 

^"0/«ig@- ^'Έ^/ίοξφ'• Aouuum, <pyiσi σι τΐ virium fuarum fiducia nimis elati fuerunt: 

^ a'ift^ ' ^α^^Λv. ν ' ^ % ' " α' quemadmodutn & Homerus de Heftore di- 

r, ^ I / ^ ~ „. '', cit: InfeliXi peraet te fortitudo tua. Cume- 

cLμa. Toii συμτωτα^^, χ, ^s >cogu(p>,5 τ« στπ,λα.» ^^^^^^ ^^^^^ tcmpore CUJB compotonbus m 

χτ^^ ^χίιν ^xfpy^yrjf^yis, χ, 5-IvclIov Λ-τΐαΧ^στίζ, ol fpeluncam ingreflus fuiiTec, & illius fpelun- 

/udji cLxxoi J^όμcύ (Piuysnr cujto? ^ ίμαη, tkIs χίί- cx cacumen forte rumperetur , Sc mortem I Ti-fituc, ngcTu Πτϋλ.] De xtate ejus accuratius diflerit Voflius 
in opcrc de Hifl. Gr. quera vide. 

i 'Άρ^τζίί 3 ^OT r ipu>^5 Κλίομ,ί^ίί W Σβκ^τ.] Hoc falfum efl. 
Vide iptum Polybiuni. 

5 Και <Ι)ιλ(!Τ5Τ8 τ? nsf »541? JiS] Scribe & fiipple, ya^ μιίχβΜ Πίξ- 
«ϊ'ίΐ; ?ΦίλιίτΛ-8 «Β. Pcrduxerat enim Polybius hiiloriim luam ul- 
que ad Perfeum, qui ultimus fuit Regum Macedonix. 4 oiS^i mXvyXtvx» y.] Fragmentum hoc depromptum eft ex 
Anthologia inedita, ex qua Epigramma.cujus Pentametcr hicpars 
eft, integrum dedimus fupra v. Ά-πάζ^τηι. 

f Έ» Έm}ξάμ>f^3ί■n.] Anthol. lib. vii, pag. fg^. 

6 Πολι/^βτϊί] De eo vide Pauianiam in Phocicis. pag. 66t. 66j- 

7 neAu«V(*«• Σκ3τίίΐΓ.] Totum hunc articulum excerpfit Sui• 
das cx PaufaniK Eliiicis Vofter. pag. ifi. 3^3. 144 Π ό ΧΙοΧυ^Μ,^^λΒ. ' ':7ολλ5ί- 'τίοαίλμαΐα. 'ί'^νΐφ'. 
ΠολυΛΐ;κΛ)5,' Nowxf αττπίί. τινίζ "^ Άξί^υίν^ζ σν- 

«isivra. 2-;ΓΛί<ίευσΈ ^ ^*' 'A.^-wcofi ε-τη Κομμοί» Si β'ί- 
σιλίαζ, xj Ιτιλίοτ^ισι βΐΰζ εττ) ν> ιί, y). σιαηα.ζΛί 
βιβλία τα-ΐίττΗ-" ΌνομΛ'ΐίχογ, cU β£λιθίζ S^kcl. ίςχ 'j 
crtwxyjiyyi Tw ^^Ι^-φόξωζ '/Τ.^ Ty «,ύτζ Xty>fJ^m. 
ΑίΛλί'ξειί, ντϋΐ λα,λίΛζ. Μίλετκ,ί. Eis Κομμ,ο^ν 
KaiW^ Έτη^α-λΑμιογ. 'Ραιμούχον Χογν. 2αλ- 

2|ι><»7Τέίίΐ'. riaviMwioi'. 'Λ^κ,αίΐκον >^ 'eiBg^. 

Sinopenfes. Orationem in conventu totius 
& alia. 

iVd /ίΛί• « το 'i^777o}>;?01'. 

Πολυ($^§@*. ΌνομΛ χυζ/ον. 

Πολυα^κ©*. -^ΓολλΗ g-^Atv» Λ^(@^. 'Ώ -^τολυοίί/. 

'ZifCiirti Καισα§@- Γαί». Aoyas Λκανικ»?, 59 ^x^^Vi 
j8i£Aj* Tdx'cf 59 άλλα. 

•πκα, βιζλΐΛ y . * 59 όί-λλα. 

Πολυίν©". ο -ΓΓολυχρονι©*". 
Πολυω/.Ίον. -π^Οίοΐ'. '7Τολυ7π3')]1(!ν, 

Πολυεοκ]©-, -ΧΜμΛχόζ- Τ8τν ^)>α.μαι. 'ζ^ν Ήήο- 
"χβ^•, άί^Ά^^οι^ίφ'ζ^ί/ Αειτη/οσΌφιΤουίζ φγισιν. "f Έ- 
yiveio 59 καθ' ϊ}μΛί ΥΙολύίκιχΙφ', '^τπκρ^ί, «Auyu- 

Suvov >9 ολ63•£>(ον ταΓ /2ίω ΟνΛόχθ^μχ. 
Πολνζ^ιλφ'. 

*^Ω ■^ΗΤΕ, 59 τνζβο/η, κ, τίχν}^ τί'ΧΡΙί 
'ΤτΐίρφίρΒοτχ, TcS -Γτολυζνιλω βίΟΐ' 
Όσ@>' τταρ ΰμϊν Ό φ8οιι@« φυλαοσέ^. 
Πολυζ)]λ(§^, -χΜμιχ,οί. -ί^ίμχΪΛ αύτ5, Νί'-π?^, Ι Πολ«Λ*ιΛ»λ8] Homerus II. Γ. ν. 558. & alibi. 

i Πολνίϊύκπί} Dc eo vidc Philoftratuni lib. ii.de Vit. Sobh. 

l riiv^om?] Quamprimum in locum hunc incidcremus, vidi- 
mus lcgenduni eiTc 5r§t,i»7i?: quam conjeauram gavifi fumus con- 
firmari judicio magai Peaifonii, qui eandem emendationem aj 
marginem Suidx fui annotaverat. Significat autem jr&nHi• , erra- 
re, vel talli : quo vocabulo Grammatici frequentcr uti iblent : ut 
Scholiafta Arilloph. d.aR,vias, pag.178.ad verba illa Comici, Πρ<ϊ- 
111 μιΐν Β» -sfe< Άλχι/3(«Λ! &c. Sc alilii. 

4 Πίλ«Λ•ψιβιι. «TSira».] Ex Scholiafta Homeri adll.A. v. 17:. 
Huc pertinent illa Athcnii lib. x. pag. 433. τ^ς 3 Λ'ψοί »AV ί'η 

f Ώ ;3•ολι/α<ΐί"οΛβ3•ιϊ] 11. Ι. ν. fiSp. fed ubi metii gratia Icgi- 
tur ΌΛοΐί;, per unum o-. 

6 K» »»« j Ec inter ea, «ξ^' s?<»t>:7->;(*«to> : quod opus hodie Π 

illis minareturj ca:teri qiiidem cuiTu fe prc- 
ripuerunc: ipfe vero illic remanfiti manibus 
fublatis, quafi fpelunca: ruiturx rcfifterepof- 
fet. Quare ibi oppreiTus vitam finiic. 'Tort. 

Πολυ^(<$^λ8. Acueleganterpidi. Artificio- 
fe & afFabre fafti. 

noXv^9^y.Y.i. Pollux, Naucratita: quem qui- 
dam ajunt Sophiftam fuifle, Arduenna ori- 
undum •, fed falluntur. Arduenna vero cfi: 
urbs Phoenicia:. Docuic Athenis fub Com- 
modo Imperatore, & obiic anno a:tat:is Lviii. 
Scripfit hos libros: Onomailicutn, libris x. 
Eil autem colleitio vocabuloruradiverforum, 
quae de eadem re dicuntur. Difputationes, 
fivc Sennones. Dcclamationes. Commodi 
Cxfaris Epithalamiurn. Orationem ad Ro- 
manos habitam. Buccinatorem, ilveCerta- 
men mullcum. Contra Socratem. Contra 
Gra!ciiE habitam. Orationeni ad Arcades: 

Πολυίΐ'-|4ο/. Vel, quod per multos annos fi- 
ti laboravif. quod petitum eft ex hiftoria. 
Vel, vehementer deiideratum. 

Πολυ^ώ§@-. Polydorus. Nomen proprium. 

Πολυχ;ν@« Multa laude dignus. [Homc- 
rus :] Ο multa laude digne Ulyffes. 

Πολυ'ίΛΐρ®^. Polyienus Sardianus, Sophifta j 
qui vixic fub primo Caefare Cajo. Scripfic 
orationes forenies. Item , caufaruni , iive 
patrociniorum formas. ParthiciTriumphili- 
bros III. & alja. 

Πίλυοαν®-. Poly^nus Macedo, Rhetor. 
Scripfit de Thebis. Tadicorum libros iii. 
& alia. 

Πολ!;έΛ@-. Diuturnus. 

ΠολυΛ/χτ^ν. Vehementer optandum. Valde 
defidcrabile. 

Πολ(;ίΙ>755. Polyeuftus Comicus. Hujusfa- 
bula eft Auriga : ut ait Athenieus in Φίρηο- 
fophijiis. -f Fuit etiam a^tate noftra Polyeu- 
ftus, homo deteilabilis, femivir, Deo invi- 
fusj valde iracundus, Cocytique & Stygis 
dira & vitx humana: pcrratiofa progenies. 

Πολυζ>;λ@-. Invidioius. Valde optandus, 
vel expetendus. [Sophoclcs :] Ο ώνιίϊα^ & 
regnum^ & ars artem ftiperans beatavitara- 
tione ! §luanta apiid vos invidia fervatiir ! 

Πολυζ>ι\(^τ. Polyzelus, Comicus. Ejus fa- 
bulai funt, Niptra, Demotyndareus, Mu- 
farum natales , Bacchi natales, Veneris na- 
talcs. 

adhuc exftat. Vide νοίΤιιιηι Je Hifl. Cr. 

7 Ώ5 Ά^'κίΜ©- c« Afi^nOtreipuzirsJ Ubi? Nurquain enini Athe- 
n;»us vel ipium Polycutlum Comicum, vel tabulani €]\is Henio- 
i-i:inn laudit. At idein PuljeuSum fabuhm Heniochi fuifie do- 
•.et Difnofoph. lib. ix. pag. 396. Ad hunc ergo locum Athe- 
na.i fl refpcxit Nofler, (rclpexille autem eo videtur; non poteft 
fanc a iupini' negligcntirc criminc abfolvi, quod Comicum in fa- 
bulam, & viciibm tjbu'a;ii in Comicum mra metamorphoii 
transfoiniavcrit. Videndiim tamen, annon locus hic ab aliis in- 
terpolatus (it, queiii ipie Suidas rciftc forfan lic lcriplerat: Πο»•,»'- 
όνκ-πς. τκτϋ ^fafjuu fiiv Ή«όχ» ? καμ,ιχ,ζ' ώζΆ'ρίνί^®^, &e. HoC ii 
ita fe habeir, imnicriro Grammariciis nortcr vapulabit, & omnis 
culpa in libisrios vel fciolos tranrferenda erit. 

8 "ω "aiiSit, έ• TOf.] Hi tres Jciiarii leguntur apud Sophoclcm 
ΟίΛ/>. Tyr. pag. 68. ut Poi'ti:s monuit. 

5> AtiiAnuu^ugtui] An, Mi'^®- Tuu^agiui , ut apu J Polluccm ? 

Πολυ- Α. ^ ^ Ο Π ο 14-5 

Πίλός'^ίλ®-. ' yr©- cr^ig^^ei?, ά? <])1σμα. 3«~ Πολυ'^^λ®-. Polyzelus. Hic cum vifum a- 

cTx^iji^ μίΐζον, >i a<7i m? όφθαλ/^Τί ^jy/^Ti', TcS "ΐίΠίΙϋϋ, quod fpcclrum vidiilct maius,quam 

* Πανί /^o^oy τΣί<) iczcicSV, {σύμμΆ•)^ -reV Παιλ J' ^"°*^ °'^"'* '^erre poflcnt, barba clypeum ob- 

άνΛζΒ^ν tiouO '^!^h^° ^'? k^^, ^ ^eW TH OwvS- ^^ψ^^' (^'^ni cum ,ΛιιίΓο coiijiciunc) pue- 

' '^' ' > V' ' "^b^f tanquam vidcns, &: cx fono voris Γιιηβ 

Πολυζ.γ^. ^Aux=c5a:/V¥. Πολυζ^ν^'. Multa tranftra habenti. Multas 

fcdes habenti. 
Πολυεί,ί^ι'ί. 7ηΧΰμ.ο^φ(^. χ, -πνλυα^Λ, ί, Tnnu- ΠολνϋΡ>ίί. Multiformis. Multifarius. Va- 
λιχ. rius. Et ■7ro\v&i^icL. Varietas. Diverlitas. 

„..,,,■ , Πολ!;ιΛί, Polyidus. Nomen proprium. 

,.ν . ΦΡ >= ; , n^uiJjflia. Mukarum rerum fcientia. 

Uo\v,yj>(^. * Ovii Ui i^ ^ ^iQxm TToAuw®-», Πολυίκο©-. Qui multa audivit. Neque muU 

ΛλλΛ ' pa)ft)i 7^i'yo!.ic£4 φυσΈΛ'ί )^ Θίω» ei.7;^a77cg8 c^- i<?J /i^roj- lcgerat^ fed ob ιύηι excellentis in- 

ταϊί i^y\yvi7iini luJ Βοωμχσι®^. ϋττίν Sv τΐζ τ <^a- ξ,^ηιι f^ 'Diis cognati in ejianntionibiis ad' 

T,mv, k ζτφ- ό ki^ y φθέ/^ιΊο λόγα?, άλλ* ψ^ώιΙι$ erat. (^are aliqms difcipiilomm e- 

■ze^y^-X-m^ ύσίοί. -^"/ f .^'^' ''''''''^ ^'^^^«^ «"« ^^^^^'^' fid rertm 

'^"^ efjentias loqui. 

Ylo\u)-gom. 'ττολυφάρμχχον. 3ξόνΛ φ' τα a;/5>j, Πολύθςονον. Multa pharmaca, vel medica- 

""ο,αΗξί^• Έν ^ 5ζ3^α -roiJciX •έ;ταίσί. m^ercq Α "^^"^^ habens. Θξο.χ enim vocantur flores, 

xl eoi ?? TrampvB i-^^ ■ ''"^^"^^^' ^ ornamenta varia. ] Honierus : 

flinxit. Πολι/'^ξον@^ ctiam accipitur pro calli- 

^ ,^ / ολ /λ , ο ο ' <^o Scailuto. 

noAu5guAA,%^. ^^,^^..©-. :^r^^e,5o./..- Πολ.θξ.',ν,,τ.,. Cujus fama late divulgata 

v^. ονο^αςοταΐ©-. ^ ^ eft. Cdebratus. Cclebernmus. 

ΪΙαΚυ^γ^ζ. ' Ό y^^mJQ^i^ τΌττφ-. Πολυκ,αΒϊ,ί. Valde aridus. Valde ficcus. 

Πολυ/^^ρ'^τ'®^, 'Iffla/vy τ5 Ευα]>ίλΐΤ8 χ, Θίο- noAuKitg-Tri^. Polycarpus, Joannis Euange- 

λόγα «.KfOATiK, 5^άΛχ@- 5 BfuOAn, &" -afanv «- liftxTheologi auditor, fucceiTor vero Buco- 

'τησχοτη^τ^^φ ^ Χμνς,χ'^ 'EK^yijict^' % ^ uiT ^''Ρ^'Ι^' SmyrnaOrum Epifcopi: poft quem 

, < ^. , ^ ^ ,o^ ^ i I , iple lecundus hpifcopus creatus , & martv- 

αυτ.. S,.^^^ ^,, βταχο7ζ>,. <^e^^^, Ϊ. ^%- ^io pro Chnfto confiimmatus eft fub Marco 

7T/6<'^ Tor-us^y^Xexqcd γΗλαω^ ίτη MxpxH Αν- Antonino. Scripfit epiftolam ad Philippen- 

-mviw. Έ>ξΛ•ψ&ν 'ΟηςαλΙω ^ΰίζβί Φίλί-τΰ^ψίαζ ττχνυ fes, admodum admirabilem •, & ad magnum 

^cwiixrlu), 59 'ΰτζβί τον μ'ί-^α.ν i^onmav luv 'Agio- Dionyfium Areopagitam, & ad alias Kccie- 

W^^-^, i '^i ΛλλΛ« Έκ^Λ>ισιν «^τ@-:V^3^ fias Hic ob quafdam fupcr die Pafchatis 

'' ^~ π '^ Q ^ ' Ί,ί?*. Ά ' ~ quieitionesj imperantc Antonino Pio, & Ec- 

--,/ , ,^ ,.^Γ' ο ,^ < '^/ . / deliam Roraanam regentc Aniceto, Romam 

n.«, i,^ βι^'.οττΒ.;®- 4^ £χ^„α;« Ρ^^«ί Anx,- ^^ηίϋ; ubi multos, qui Marcionis & Valcn- 

TV, ε^τκ Tvi Pa'^/, o* Μ >^ -:τολλ»ί t/ cfby/iaU. j-ini doarinie crediderant, ad fidem revo- 

Mit/jjtiay©^ )C| BctAii"T!'v8 •^?ϊ!;στϋ,ν']α5 Ανίκαλδσα,Ίο. cavit. Cum autem ipfi forte Marcion obvi- 

«./ravT^Wvligf 5 «'^TJel χυπμχ-τν Mct^y.iav©-, )c, am fa£Vus fuiiTet, & dixiflct : Agnofce nosi 

«gWr©-, nae.,n'«^i Πολ-ν^πΒ, iT^iKfi}-;^• ^I^^/K^y^.• refpondit: Agnofco te pnmoge- 

r 19 i^ ^ Α o/ " ntttim Diabolt fiitum. 
1 vaiiji(,co σι '^^ωτΌΤΌ-ι'χν y AixlaoXs ψν. 

Πολυχ.οί(ΐ7ήτζχ]ι^. toV@- euyei®-. noAu/cgcgTTOTOTcs. Fertiliillmus. FeraciiHmuSi 

Πολίι^νίτφ'. τΓολυκ,ίΐ'ττι']©-. ΠολύχίτΊΐΐ-. Acu varie piitus. 

UoAwwSi^'. -TToA-JipgovnVy. Πολυκ,ιι<?ΐ5@-. Valde foliciti. Magno dolore 

fcllTCCUl• 

ΠοΧΰκΚίίί®^. ynlvvtv^^. moAUKAY^oi % c^. Πολι^^ίλεί]^• Valde clarus. At ττολύ^Λ,,τοίί 
., ~ , ^ ο' / qui ex pluribus locis convocati func. 

Πολυκλ.η(η. 'TfuXm.xfiJ^ouii. st, -ττολυ^λ'ΐί'σιν, ο- Γίολυ^^ίη. Multas cathedras iiabentibus. 
μοίαί. Multa tranftra habentibus. Ec 'τηλυχ.λψσΐν, i- 

dem. 
ΤΙ'ΛΰχμΜίφ'. -ττολιιχ.χμχΊΐ^, ΠολνχμΜτοζ. Multo labore fadus. I Πηλύξ}ΐλ(^. Βτις 33jf .] Confer Nollrum fupra v. Ίιττήοί, ubi 
cadem leguntur. 

ζ Tefniwi] Lege, T^ -ndyatt, ut reftc fupra ν.Ίτττήοκ. 

3 noAuiii?] Eft nomen viri, cujus merr.init Homerus II. E. fed 
apud quem Ibriptum cft Πβλκ'«1^5, per diphthongum «. 

4 Ou^ K» V βίζλίοιψ ■jTcXvix..'] Hxc funt verba Damafcii de Ifi- 
doro Philoibpho, «t patct ex Eycerptis , quae ex ifto fcriptore le- 
guBtur apud Photium, pag. ioj6. 

/ 'νύμ,ν^ -^jicuaf φύβ-.] Sic rciSe legitur in MS. Parif. Α & a- pud Photium loco laudato. At priores Editt. minus rei£ie fic ha- 
benr, pVf*») y φύατας. 

6 "Ομ-πξ©-] 11• Χ• ν. 44'• 

7 Πβλι/κ«7κί?] Plura de hac vocc vide apud Etymologum. 

S OuTVi λ]*•' ""'"^ Λΐ-πίκ fn.] H3sc,&c]ux fequuntur ufque ad fi- 
iiem articuli, iumpta ibnt ex Sophronio, ut Pearf. etiam obfervaverat. 
9 Πολ!/'κλ!!η>( ij, <M OT»»» χίκλ.] Homerus U. Δ. v. 458. Scholiafta•. Πολκ'κλιιττι. «ί ak 7π>»αν ύ/ττμι η'/χΐ)ΐλ>ΐ(3^οί ί ^>«ρ<ί• 
5ίί7ΐ5, Huc Suidas refpexit. 146 Π Ο 

701/5 ^cj;^ 2ώ)κ^τ:ν5 λόγΰ$ ΛύτΕ§@^ Άνι-τφ >^ Μέ- 

ασίλγίίου/ ίξ^κ,είλε, s^ /3»ον οί,•3^27Π}. xAivt^ 'j Πο- 
λυκ^τν?. 

Πολυκ /Jif^vov. ίΐΙσβΛίον. οξίινάν. 

Πολοκτο^ί©^•"* ow^ct tcVb, 
rioAwTag. ^ ονομΛ χυζ^ον. 
Πολ.νχύμχινφ' ^<χΧ<ίο<τϊ\ζ. τίΌλυΙα^α,χβ, 

Πολυλίϊ©-. -ίτολλα χ.-ηίμβίίΛ ί-^ν• 
Ηολύλιτφ•• * •;π;λυλιτανέυ]@^. 
Πολυ^«,α.5ε<α, 

Πολν^ΐΜΐΙίί. τίολυβΰλ®^. 

ΤΙολόμ\η]Τφ',' ^ ΆίΑφςβί^ί, χ, Οίωνιχφ', kp- 
ρ^τοτίΌίοί. Χ) ^ Πολυμνγ^ΤϋΛ ^ s^ αί/ττΐ ^^Μμω^'ίίΤο^ 

Kof Πολνμν'/ι<ίΐΙ kuciu, μασΐχ.^ τΐ /wav^"'^'''^• 

'"Οτζί «ι• ΤΌΐ^τον α.ν<ί^Λμιΐί atpoJ^icL '° Χυμουνί^, 
Ου τητ 6κ. ΤΛυτ^ μίΒ' Ιιμαν 'mt^ ττοτ^αη. 

Πολυωττο/. " το '7raA!J7;'))]oi' ί^κτνον. Πολυοττον % 
ιμα.τιον. 

Ώολυωξγισ^ί. -ττολλΖα/ (ί)§οΐί7τ'(ί^ •;τοί)ΐ£κ|5. φυλά- 
ξείί. )t, 'ττοΚυαίζ^'^. y η ^ΟημίΧΐΧΛ. Ό ^) ecfferra τδ 

V05' '* Aiajc^a) ^ 'ττολυαίζ^.Άς τυ-^ν, -λ, ροττίίί ej το 

ΐίολυτνά.μ/.ίονφ'.'^ 7:λατίβ. 'πολυ^ξίμμχτ^. τια.- 

I ΠυλυχΜί'τιις] De eo vide Meurfium in Bibliothecn Attica, 
ζ Και TKs xam Χαχζΐ^'τϋί xifj Polycratem ΓοΓίρίίΠϊ; oratio- 
ncm contra Socratem, teftatur ctiam ^Elianus Var. Hifl. lib. xi. 
cap. X. his veibis: Ούιτς |) i noAtJxgji•^)? i^ τίυ) xx-nf^g/lav 'Ij^ci-^t 
τίν) Kxm 'Σαχ.ξ^τχς• Item, Quintilianus lib. iii. cap. 1. Etiatn 
Folycrntes, α qiio fiript^m in Socr,item diximus orationem. Phavo- 
rinus tamenapud Laertium in Sjcyate, legra. xxxix. negat, veram 
ettb 01 ationcm Polycratis in So.ratem, qiiod in ea qiisdam occtir- 
rant, qus fexto demum pofl: moitem Socratis aiino accidaint. 
VerbeLaertii hxciunt:<I>«i'<ae<»©-A'ipi)(n» c* τιί 'π^ωτω τΆτπμ,»!- 
|^$)ι^JμJιί■τuy, (*i( ilsa^ άλΐί'}ν τ λόρν τ noAuKgjtVs? ««τα Σακ(!^τϋς. 
ci cuinS ^, φι-,σί, μιίίΐμΐι,ίϋ ψ tssTO Κό»»»©- ■n^χ,S^ dtUfuJivTar, ayt- 
■pttii ci ίτκπ» «Ι •ί Σο/χξκτϋί 7τλί5ί/7ΐ;? ujigj». Sed diiridium hoC 
coniiliari potell;, li dicatur, orationem Polycratis in Socratemnoii 
tuilie eandcm, qua Anytus Sc McUtus eum accuCjriint , ut non- 
nulli ccnfuerant ; led ali.im, & quideni ingenii tantuni oftetitandi 
caula po(l morteni Socracis ab co confcriptam. Ad hanc ipfam 
cnim conjefturamSuidas lioc loco noLiis prsit: fed apud qucm pro 
ίϊύτίξ®" Άίντω <ί Μίλι'τί», lcvi mutJtioiie rcribendum βΙΙ,Λ</7τ«©- 
*A»i/'i» (? Μίλ(τ«; ut & ante nos rede monuit eruditilliraus Peri- 
zoniiis ad /Έΐίαη.ηη loco laudato. 

5 Msm ^ TKUra ■^^esoMsiinii Ά "J^ ίλ] Elx Polyb. Hb. xvil. 
cap. XXXV 1.^ fub fineni: icd ubi pro «'»7? ί^ί legitur dinf,. VidcHe- 
fycliiura V. Άσυξ'α, & ν. *Aro»?. 3 

Π ο 

ΠολιυψίΧ'Λι;, Polycrates, Athenienfis, ora- 
tor valde eloquens, qui poft Anytum & Me- 
litum orationes contra Socratem lcrlpfit. 

Πολυ/ψάτ^ΐί. Polycrates, prxfed-us Cypri 
fub PcolemiEo juniore, vir fpedata: fideij &c 
virtutis ftudiofus. Idem camcn procedente 
poftea a:tate ad omne genus libidinis Sc vi- 
tam flagitiofam delapfus eil. Declinatur, 
Πολυκζ^τν?. 

Πολύγ^γ,μην. PrrEruptum. Quod difficulter 
tranfiri poteft. Montanum. 

Πολυκτο'ξί©^. Polydlorius. Nomen locL 

Πολύκταρ. Poly£lor. Nomen propriura. 

Πολυ)ωμϋν(^ 3•. Maris undoH, vel mukis 
fluftibus agitati. 

Πολυλίι®-. Multas fegetcs habens. Locu- 
ples. 

Πολνλιτ©-. Supplex. Multis precibus ali- 
quem rogans. 

ΠολυμοΙθέΐΛ. Mulcifaria eruditio. 

Παλυμγ,λ>\. Terra pecoribus abundans. 

ΠολύμΜτίζ. Multis confiliis inftiudus. Pru- 
dens. 

Πολύμννιτ®', X, Άξίψξ. Polymneftus, & A- 
riphrades, & Oeonichus, fellatores fuerunt. 
Ec Πολυμνίΐ'ϊΐίΛ j carmina Polymnefti, quo: 
propter obfcoenitatem a Comicis perftrin- 
guntur. Cracinus: Ei To/ymnefiea carmina 
cana, Aluficamque difcit. Ariilophanes : ^luif- 
qiiis tgittir talem virum non toto animo dete- 
jiatiir^ , nunquam ex eodem nobifcum poculo 
bibet. 

YloXMdhjnsL. Multitudo, vel magnitudo <io- 
lorum. Et -ττολυάίί^ν®-, qui multis doloribus 
vexatur. Valde mifer. 

ΥΙ'^Χυοί'τη^. Multa foramina habens. Efl: e- 
pithetum retis. At TroAuo-^TcV, per in fylla- 
ba penultima, eft epithecumveftis,qua:mul- 
ta foramina habet. 

Πολυώ)§ίίσ^?. Diligenter curabis, vel cufto- 
dies. Et 'ττολυωίΐα, diligcns cura. Ιί /e 'vero 
T)eum orabat , iit fe refpkeret. Et iterum 
^lianus: Roganti vcrot ut fui rationem ha- 
beret^ rerinnque fiiarum jiatum in rnelius mu- 
taret-, non annuit. 

Πολυτιάμμον!^. Divitis. Multa pccora ha- 

4 neAuKTte^©-.] Etymologus reftius noXuicnc/ttt. Eum vide. 
f noAuiTOp] Ejus mcminit Homerus Tl. Ω. v. 397. 

6 Πολ(/'λ(5•©-. wbAut.] Ex Scholiafta Homeri ad Od. E. v. 44^. 
fed ubi metri gratii lcriptum cft sraAi/'»!?-©-, per duplcx ». 

7 Π<ίλ(/'(Λΐ'))ίΐς , }ζ Ά&'.φζ•] Confer Noftruni fupra v. 'A&i^g»- 
Λ(ς, ubi cadem leguntur. 

8 Kat Πϋλυιι,ήηί» ^ ιζ «ί/τ.] Locus hic & corruptus eft & muti- 
lus, qui ex Scholiafta Arillophanis ad Equif. pjg. 35-9. (2^4. EJ. 
ΒλΙ'.Ρ.) (ic rcfcribendiis & in integrura reftitucndus elh Πολυρυι^- 
?T1«. (/,ίλιι Πόλνμι»ί!^ϋ Κολο^*»ιΚ. xiJafaJi? 3 «». ^«(ΛΛίϊΓτα; |j j^ sts; 
ci Tiis aun7i• PhoTiiis in Lexico MS. noAij^iiejiio» dtihiv. j<>©- 71 
μίλοπτύοί. Κολοφωΐί(^ 3 Πολιίί«<>>)ί(^. • 

9 "Oiii i> TnSfnv ttvif] H.rc liint verba Aridophanis loco lau- 
dato; ibd qus nihil ad lem faciunt. 

to ΑυμίοΗνιτκι] Scribc, βίϊλύτϊίται•. ut apiid Ariltophanem. 
II Ώαλνατηί. 75 wBAuTiDTii/ li.l Homerus 11. X. V. 385. 

AiKTvoi i^icvimv ynXvu^s: ω ■ 

Huc Siiidas refpexit. 

II Aifl^va 3 5iBAi<iiij.] Fragmcntuni hoc ^iiani auftius Icgitur 
fupra V. Ίΐμ/ίοΐία. 

ij IleAuWfAiHs»©^. -aiisier.] Scholiafta Homeri ad II. Δ. v. 433. 

\ Η Ο 

(6^ το ττ^μ^ι, το χ.ΊΰΊ^. χ, TnzffOtcQfTq zvtiais pdjj 
το κ•Τ!;ααο&α/ Β^1,^•-μ-Λ^. /^'ό^Υ/^ΐΏΚΛί Α, χ; ηαν 
ΟΤΙ VI'. 

UoXiJ-^Shuxst- ' "^λλΛί Λϊα.2ολ1$ ΊχΗσα,ν. re- 
τίτιν, «να,,δλίίστί?. 

Πολύ /.-Λί^ίίΛ. 

ΐΙοΧυτίΟύ'^ ά\χ.1ω αυτοί sotwTcv 5tsi^<P«>i^i'• 

Πολυ'ττΒί. ο-π ό -ποΧυτί^ζ ^y\g6ujui τν'-πίε^ τολ- 
λαΛΐ5 -uJ^s το τπωΐ' >ίν£ο9«/. >^ Tragoi/uia,• 

Δί5 £•^Λ Tihyiyctx.i 'ττβχύ'τταζ -^λν,αν®"• 

ΠολΜΤΤΟι)©- 0^10 77)5. 'Ζ?!^^ Τ8ί e^o^aoi5i'iw.5 τι- 
σΐ» £ΟΜ>Τ^ί. 

Πολυτι'ζ^'/^οσυΐΊί, )^ ττοΧ'Ο'τΐς^γμα^. * Ό ozra- 
J'ca@- OiTc 'e<n '7Το\ν'7ΐζβ(τ/μούΊ. τ^το (ίαλά/υδροι h7- 
^oq, TZity 7Γολυ•?Τ£^7/.ωσυνί«/ ft£'5tAct/3o'v1c? eis φιλο- 
crg^y^OiJvvZa/ , Λ.ΐα.σχ&υα.ζομβρ το izu^vjiip^ijay. ο 
/mV T^' '7(οΧυ'7ίςβΐ,•γμχύν ySiTm <Ρχκ^ν ίμα^τιαυι <ni- 
μαανίΝ ΛχίΤ' ίΐ>ί 'ττολυττζβΐ.γμαν μ^ν 'έ^ν, Ό ώι 'τΐοΚ- 
λοίί XAjXiQ/jdjj^' τΤζβί,γμΛσϊ. «TbvaTotj ^ τζτζ) ^ ά.- 

^iOW Τί χ, ΟΙΧΗΟΤνίαΙ. τΐΐύ ΟΖζ^ζ ΤΛ, -TTgJty/ttct'^ <ί\(- 

λοΤ, ^ azraiic*, 59 *'§2<7ΐν• Ό ά.λλο'τ£;ίοΐ' δ' στΓΒίοϋ». 
Πολυ•;^;';:^». ' 'ΤΤοΧλλζ "^ '::ί:•Μ•/^ι{σ\ζ 'f^n^". οΤον 

ΐΙοΧυτηίτϊϋ. ' OVo^ot κ,ϋί^οχ. 

Π:.\ί;|)ρ>)νέί. * -ΤΓολλΛ ^ξίμμα.'^ Ί'^^ίζ. το Πο- 
λυρρίίί/ον, ΤΏ'τν®* Kξy]τy|ζ, 'ivjct. tus Θίόϊζ e^uoy. 5^ 
ζ>)Τ<1 c* tJ" Οί Κξήπζ. 

Πολυί. σχροβρύζ. 
ΠοΧυα-μΛςβί/Ίί. ri^liKoiS' 

ΠοΧυστ^τι^-Λζ. Ό ττΚίίψΙιαζ •xjzsO σπα,^^ζ (yiif/A- 
Biis• ^ ον'ν-τηγς^μμαΐι' 

Ά h 'ττοΧυατια^ίαιν μ^Χζ^^μΛ^α, )t€g)ct<rbt -τΤί- 

Πολυσ7π"§£α.ί. ^ ετπ τολλα, ;«£§>) htCTntpji^Ai. 
ΥΙοΧυστΐΐξίΛί τι (pxXxyfLi, 

Πολύν*!©"*' ^τ<^ Λ''"*" '^;ΐ?'' "^5 ΈρΜ•α5 "i^i- 
κόψίΛΐ, aviige')-») ^l^ ' k^luucilm' ζ ΑυσΊχί μψ^^ 
ετΈ§@- λ' 'έ^ν, XJ^'' ζ λόγν Ί-^ξχ^νι Ό χυτοί Λυ- 
σίαί. Λλλ@^ J' αν 6t'>i, « ;itv>iA«iveu£i Δ,νιμο&ίν^ θ9 
^iXirnsiXMi , xiyt/v χυτόν 'ττόΐί ορ Κοζλύω ζίηχον 
τςίφί{ν. μγι -Tirolt fj^ TOi c^lacJufx Sa ^ζχφϋΐ Πολυ- 
ΤζΌττοι», ΧΊΤΐ τ5 Πολυ9ράτν. fCi:^ μ>Λ^η y^ φ^ΐ- 
αυ Ό Αί^ιμΙ^ th?Yi-A^^ τον Πολυ-ιραΊον ΐΛΎΛοτίφραΊ 
τ« ώ Ko^/v^ffl ξέΗΚ,ζ. τοκ ^ TDi ΠολυτζΌ-ττον Ά- 
3-iiuoaov £'ivic|. 
grini, Lquem aluerit] Corinthi. Polytropum 

I Πίλι/^'Λίν.^] Homer. II Θ. v. 47. η „ », 

i Ό απ-κΛίΤ©- <xv. ί'ίΐ vo>.ii'!na'/\bm. rS-n βϋλ.} Hxc, 8c qus 
fequuntur, furapta funt ex Alev. Aphrod. in lib. n. ϊ^ίκ. pag. 84. 

j Πολ^π-τ^χβ] Kft epithetum niontis Olympi apud Homerum 
II. Θ. V. 411. & alibi. , , 

4 •Α;Γ<.«λ«.'>ιΐ4] Potius,^xA.'<r«5,per ,: ab ««»λ,»<». Scho.ia- 
fta enim Homeri 8c Hefychius in exponenda voce ττολν^ηνχ^χ ad- 
hibent vocabuliim ^κλ/μ^,^^; quod ejufdem eft figmhcattonis ac 
originis cum voce ^-τϊχλι'σκς. Π Ο 147 

bentis» Α τια^ςι/, poi.Udeo. Et -mvx,^ pro- 
prie fignificat, pofllderepecora : abufive νό- 
το, & quidvis aliud. 

Πολυ7πΛιί.-<5ί. Mulcasf:atungineS habenteni. 
Fontibus abundantem. 

UoXOTtKTStifL. Magna multitudo. 

Ποχΰτη^ ^. Polypodis inilar ipfe fe de- 
vorans, 

Πολυ-ττΗί. Polypus captusmulcisplagisver- 
beratur, uc piiiguior fiat. Ec proverbium : 
Bis/eptem plagis polypus contufus. 

Πολυ-τοίί^ Όμ. Polypi iimilitudo. Dicitur 
in eos, qui fe aliquibus fimiles reddunt. 

Πολιιτ§ΐ.(£ΐιοσυΐ')). Curiofitas. Et ττοΧυτ^χΡ 
μαν, cuiiofus, five, qui fe multis negotiis im- 
mifcet. Vir bonus non eft -ττολυ-Ώΐ^ά,^ών. Hoc 
oftendere volentes, & τ -κοΧυΏφχίμοσΰΛω tranf- 
ferentes ad <^ίΧο'Ζί(>χίμοτύ^Ιω^ propofitamqucE- 
ftionem refellimus. Nam ΐίοΧο'^φχίμων non 
fignificat aperte vitium : liquidetn ττολυ^ί^χγ- 
μύύν eil ille, qui multis negotiis occupatus 
eil. Id enim & cafu quodam alicui contin- 
gere poteft. At φιΧο-α^τ^ί^τ^^^ dicitur de eo, 
qui afledlionem , & propenfionem , & ftu- 
dium, & voluntatem negotiis fe immifcendi 
priE fe fert: quod a viro bono alienum efi:. 

UoXvwTvxs. Multiplicis. Multas declivi- 
tatesj & quaii plicas habentis. 

Πoλu•;roι''mί.Po!ypoetes. Nomen proprium. 

Πολυ'ρ'ρία/«. Qui mulras pccudes poiTident. 
Divites. Opulenti. Et Πολϋρρί^ί/ον, locus Cre- 
tiE, ubi Dus rem facram faciebanc Qu>5re 
in V. Oi Kg^TEi. 

Πολυ'ί. Multus. Magnus. Vehemens. 

ΠοΧυσμχζ^γΐίζ. Mulcum ftrepitum edenti- 
bus. Valde refonantibus. Valde fonoris. 

Πολυστιαθίί. Spatha fxpe pulfatus. In Epi- 
grammate : Hac vero [dedicavit^ radium 
textorium , quo elaboranttir pepli Jpatija fa• 
pe pulfati. 

ΠοΧυστΓίξίΧζ. Partim difperfas. Ei phalan- 
ges pa£im difperfas. 

ΠολυςρΛΐ®-. Polyftratus, Hic accufatus, 
quod Mercurii ftacuas mutilaiTec, ab Athe- 
nienfibus occifus eftj cujus meminit Lyfias. 
Alius vero eft ille, pro quo idem Lyfias o- 
rationem fcripllt. Alius etiam fuerit ille, cu- 
jus meminic Demofthenes in ThiUppkis-, 
quem aliquando peregrinum exercitum Co- 
rinthi aluiiTe dicir. Sed vide, ne forte illic 
fcribendum fit Polytropus, pro Polyftratus. 
Didymus enim ait, fe apud neminem reperif- 
fe Polyftratum fuiife ducem exercitus pere- 
vero dicic Athenienfem fuifle. Tort. 

f ΠολκϊΓ,/τκς] EratfiliusPirithoi: cujus meminit Homerus IL 
M- V. i8i. &alibj. 

6 Π<>λύppL•ί<;] Eft vox Homerica II. I. v. 1^4. 

7 -Ev •i.m^dt>,i<A] Anthol. iib. vi. cap. vrii. Epigr. x. u: 
Portus monuit. 

S naw»-^i'«] Voce hac ufus eft Horaerus OdylT. Λ. v. 364. 
9 Π<,λ.'^«ττ,. l^,Mu.'l;tu,^'En>..-] Ex Harpocratione: al 
quem vide Mauflacum. r-, , ΐΐ ο 

S^ga-TT©*, χαών, λίων, ^ ΰ τι Αλλο, οΤί συμβίβη- 
•λ.6 'ττολ'οττιΎΜΐ. 

Πολυ7Έλ£5. <ibC7rav>!§oi'. QexAJ^hi' Το 'jS e;i(^ety 
*ύτ85 ΐΊΛΤζ^ζ τον 6κ, ΔίΐοέλίΐΛί -ττόλί^ν, -ττολυτίλίί 
ΙφχίνίΤΌ. ^ *7ΓθλυτΕλεσ(, ττολυί^τία/οΐί. τίλ©*• ^^', 
το (TbL^iavyi^x. j^ ττολυτϊλει*. 

Πολυτίλίί. ΤοΙ 'τΐοΧυ^ττανα.. αζ Λ7ίλ>ι, Τλ λ- 

- ΠολυΙιμ^ιζόίυδρφ'. ^ίζ^'Z&ϋόJL^φ'. 
Πολυτι^Ί©-. Έ-ψνιλάίΡίίν Τ85 υ•7{ΰΐνιν,μ.α.ΙισμΗζ, 

Πολϋτλα,ί. 'ττολλΛ '\_:ζ!!ημί«Λί. 

ηολνφα.σΐΛζ. '7ΐΌλυλο•}ΐα.ί. 

Πολυφλοίσβοίο. ' ■πολυ'^ζβίχΒ. 

ίΙολυφόρβγΐ* γγι. ^ ττολλ^ί τξ'ίίρΒσα. 

Πολυίρ5/)&,. ' ΆζΑ7>φίνγζ' 

Ο'ύτ» 'πολυφορώ ανγχ.ίχ^Λμ^ S):Ltμon. 
km τ5, 'τΐολλά, μοι xs^-xa, Ιφ %α. ^ξον ^egoylt. >j 
■ττΒίκ,ίλίΰ. "sfcra Ty -^τολυ υ^§ '^k-^/LSps τ5 oiy». 
tVteW οί,κζ^τω ^ '^Χ,^Ρ'^ 'Ζϋζβί Το 5(5t->wi'. 'ττολυίρο- 
§0/ 7^' έλ€)Ρΐ/ τ 'ττολλίω χς^σιν S^-^f^or Ιλιγφο• 
§ον 5> ^ ολίγΖίν• « μίΪΛφοίΑ^ιωί '^τη * Ττ^ ανθέ»)' 

Πoλυφζ^Si<^^ξΰv. σιαίίτον ώ λόγιΐζ. 

Πολυ(ρ§ον@^. 

Πολυ-νουν. 7Τολυ(ρο'§>ί]ον. >] -ττολυει.ίίΐ'. 

Πολυ;:^υ5. TR-TrXaltoT^ev©-. ^ Ό 5 Εύνο'^@« ο- 
λιγ>μΛΒύίιί /jd^ ϋ•)^ 'sfei τα, ^α5ίΐΑ<.οί]α• '7Τολ!ί;:^<ιυί 
Α Uo -©ε-ί τία^ λέξιν, ^ ΤΑ «,ύτΛ 9ρέ<Ρ<»ΐ' a-£ij >9 /"■*' 

άζ <Jfe{x,vt;8aiv oi τΈΛταξί; tb^oi, 85 e/ioucao^TrDVJjcriy eij 
*ΤΛ5 'Θη^λίζ. 'τίολλϋί T^J λόγυζ Ιζ Λυτα,ς α,νχλόί- 
σα5, τ '^ίολϊΐ' τ σκοτίΌν Ιλαν ϋ ^Slivyi^. 

ΠόμΛ ' ze)Lj>oL/j^ov Sho jt, T£/a. τ^^ιχ /iggj] UJk- 
T@^ 'irnhxojL^ov, ohu ^ i^o. ^ίςίςτι χζ^σΐζ, oiW 

-ΐϋχς^φροΊ Tc/a. j^ il(o. » Ttiloyzrki αύτον cViJd/tTTi)- 
ν((7ϊ. ^yAe^ «ι* ^tteix, otz ^ 'aJIw2 τοίζ-τΌν avtov l- 
τίοΐαίσιν, άζ S)j\/X(QTif ηχχ μίςτ^ <^t(tw υ^'ίΔφ'. Ι Πβλϋί^ίιΓ ζα«] Confer Ariliot. Hifl. Anim. lib. π. cap.x. 

2 Καί τολντιλίίΐ, 5Γί>λι/Λίχ.] Εχ Scholiafta Thucydidis, ad lib. 
I . cap. X. 

3 Πολνφλοί'σ-ζαβ] Homcrus II. A. v. 54. & alibi. 

4 Πολ^φόξζιι γη. « «-β».] Εχ Scholialla Homeri ad II. r. v. <;6i,. 
f Ά&ΐίζφχν^ς] Vliito, pag. 86. f4z.Ed. Baf. P.) ubividcScho- 

liaftam, cujus verba Suidas hic defcriplit. 

6 'Aira τ air^a» τ <?.] Scholialla Ariftophanis re<aius, iin s-i- 

7 "ο Λ Εΰ.ό/χ,ι©- βλ(;9«3'9«« Λ i?tf π-.] Hxc fumpta funt ex So- 
cmuHift.EcdefA.tY.c. vii. eadcmquelegunturlbpra v. Εί»ό;ι*ι©-. Π ο 

rioAuj^J^ii. Multifidus. In multas parteS 
fiiTus. Et animalia multifida funt, homoj 
canis, leo, & Γι qucd aliud plures foe- 
tus parit. 

Πολυ-ηλίί. Sumptuofum, Thucydides : Ip- 
fos enim ad bellum 'JJeceliacum adhibere-, ftim- 
ftiiofum videbatur. Et -^ελυτελέσι, lumptuo- 
fis. Ίιλ%* enim eft fumptus. Et -^τολυτΐλ&ίλ, 
luxusj raagnificentia. 

Πολυίλίί. Sumptuora. Uti-nAi?} qux non 
funt fumptuofa. 

Πολυΐί/^ΐιζο^©-. Qui a multis honoraturj 
vel colitur, 

Πολυ-π^Ι©-. Valde honoratus. Pretiofus. 
Traδίabant commentarios, qnos honorat'i£lmiis 
Heraclides fecum attulerat. Vel rigniiicac 
idem quod 'κολυΙιμΜξΥιΊΌί^ i. e. qui mulcis pce- 
nis pledtitiir. 

Πολύτλα,ί,. Multa pafius. Qui multa tulit. 

Πολυφασιοί. Multiloquia. 

Πολυφλοίσβοίο. Multu ftrepentis. Multiftrepi- 

Πολί^ό/)β>ι. Mulcos alens. Epithetum terrx. 

Πολυφόξώ). Ariiiophanes : Tam mnltiplici 
premor infortunio. Πολυφορά hic fignificat, 
muka mala iimul & eodcni tempore inve- 
hente: vel, vario. Vel metaphora dudaeft 
a vino forti) quod multum aqua: pati poreft. 
Quaii dicatj nito mere maloj & ad vexan- 
dum forti. Πολυφο'ξοι/ enim vocabanc vinum 
forte, fivej quod multum aquajferrepoteft: 
at ολι/ο^οξο/) quod non nifi parum aqux ferre 
poteft. Vel, metaphora dufta efl: ab arbori- 
bus mukos flores ferentibus. 

Πoλuφ£«.Xϊ9ϊgjv.DiΓcrtiorem.EIoquentiorem. 

Πολυ^ξον©-. Valde prudentis. 

ΠολύχΒν. Copiofum. Copiofe fundentem. 
Vel, mukiplicem} & varium. 

Χ\ολΰ•χ»ς. Copiofus. Copia abundans. Di- 
ves. Eunomius vero literarum parum quidem 
perittis erat^fedverborum copia abundabat : ea- 
demqtie afftdtte repetens^ nunquam propofitnm 
fibi fcopum attingere valuit : ficut manifefte 
declarant libri feptem-,quos in epifiolam ΨαιιΙί 
ad Romanos incajfutn elaboravit. ^iamvis 
enim in ejus interpretatione mnlta confumpfe- 
rit verbui fcopnm tamen nullatenus attingere 
potuit. 

Πο'/ωί- ■'<'e>v• Potio ita temperata, ut tribus 
partibus aqua: tres vini admixtx llnt : quie 
eft optima temperandi ratio. Ariftophanes : 
Bibe potionem banc , qn£ tribus partibus a- 
qua & duabus 'uini conflat. Ipfa enim Tri- 
togenia eam temperavit. SigniHcarevult, Mi- 
nervam tale vinum feciflc j quod tres aquiE 
partes ferre poillr. 

8 Εις TO5 ί!77ίίλαί] Socrates habct, si'5 tW <sifs<i 'Ρωμιο/α^ W Ά- 
τί-ο^λϋ iV/itAij». Et iic apud Suidam lcribcndum ell. 

9 nof^ xix.o^f3/liy Α/Όί? 7fi'«. τξία ^tiicri il^.] Ex EnarratoreCo- 
mici ad Equit. pag. jfo. (i|-i. Ed. Bai: i'.) Confcr Noftrum fu- 
pra V. Kfx^^fi^ov, 5c Brodieum ad Aniholog. Epigraic. lib. ii. 
pag. 1O4. 

10 'Ae^iu^ianji] E^nif. pag. 55-f. ubifiv; legitur: 

'Ey 1(9^ Tnut KSKJjeiKitii» ifM li^ βίο. 

Sic etiam apud Suidani iciibendum cft, 

ΐΐαμα,' Πομχ'πα4. Ό Κύχλία^. ήομχ-ποζ. Coclllca. 

ΠομττΜφ'. ' Ό ~J:m>T γΛίΐω us τλ ^(^^;α τήμ- Παμτ^αΐ:®-. [Duftor. DeclLi:lur. Sivc] qui 

Tmv. >9 Πομτ^Λΐφ' 'Βρμ^ί, Ό toIj 4^;^α'5 us τ aihiv '\ terreihibus ad ca:lcitia [απιπιαΒ"• dcducic. 

XSifsi-^^Tmy τΐ, i) ^ο^τήμτ^ϊ. ^^ Mcrcunus dicitur ΠψττΆ^φ', quod animas 

, , , ^ murtuorum ad Orcum mittac & dcducar 

Πομτηνα. ο)ί mm)io,i MytXyiye^n. ηομττβ^Ι Tanquam νΙοΐοΓ magnificcloqui- 

^ Πομ-τηΐΛ. Xoi^ti*• ii^ol ίΐκα^κοί ^ai/Ta^ Tof ^ Γίομτη'Μ. Convitium. Hoc nominc & cau- 

ovs^ait. * Kiyi^ ττομτΓίΐΆ, Xj τα eij -πομτιαί χα.- lldici utuntur. Α t -ττο/λ τγεΤλ, [in plurali,] ά'ι- 

^σκ9^<ίζόμ%,υχ mtuij, άζ Ό αυτοί ρίττϋξ ς^ τΰϊί ;c^\ cuncur vafa ad ufum pomparum comparata; 

'AvJ\,mm(i!•' <^!Ζΰ^μϋ1ηι. ΦίΧΟ•)Λζ(^ Si φ)?σιν, άζ quemadmodum idem orator inorationccon- 

_ ' > ~η < .Λ., ~ ^ ;. ^ ' ^ ^ tra Androtioncm indicat Philocliorii9 vnro 

^ / ^ > fl Q~ Ί» - > •λ η ' ". ^^^^^' Athenienrcs pnus ad lolennia pom- 

Te.a^.ix xa^ajciLacSeicr,.. os^. ^ ^, Α^^^οτ.*. «λ- p^rum uibs fu.iTe vafis, qux' ex fupclicaile 

λα xaWeustcTi. xxx. Tyrannorum confcda fuerinc. Poika 

vero Androtioncm alia fecifle. 

Πομτπ'ίΛζ, ' Jt, -ττομτηυω. αντί ? AoJb^iXi, st, Πο^^ια^. Convitia. Et Πο^πϊΐίέίΐ', convitiari. 

λοι^ξϋν. Αψο,^Ινγ,ί ώ TcS 'Cps^'' Κτιΐίπφανί©-. « Demofthenes in oratione pro Ctefiphonte. 

μί'^φορί -^τώτο^ί Δίονυαια-,ί Js -τΐομτί^ί ετπ Metaphora ducta eft ab illis, qui in pompis' 

^.r ' 2~ ^ iv c' '^^^„. A/iA,w„/i rfSs, Α ^^^οίιι curru γοΛι fe mutuis convitiis jnlc- 

Ue^ii-^ict•^ , , ^, rtbus funt qiiidam, qiii accrbis aamodum ma- 

Em τ Λμαξων wn 'κομ'τηι:^ Tim ledi6iis alios mfectantur. 

Χφόιί^ίχ. λοίΛξοι. 

Πομ-ττ',ίΐ^.'Ό'ηΠομ'^ν'^Ί^ ο Μ^^ί Ττπ-κχ^^^],, Πομτη^ί®^. Pompeius, cognomcnto Mag- 

-r o^ , 1 'η , ', -^ ,~,^ Λ/ΙΟ-, ^' ""^' ^onlul & Imperator Romanorum, bcl- 

,,,.■, . Jy > o\ lum advcrfusMithridatem&Tisranemfuice- 

T^ ^ Τ,χ^ανία. -77DAe/.o. ^nh^cL^. x, to^ μ,^ Μ,- ρ^^. ^c Mkhndaccm quidem in minore Ar- 

^tAS)i.ihu v^ τ!α) μχκς^Ί 'Affdp'm νυκ,Ίο^χία χχ- menia no6turno praslio devicitj uc &ejusca- 
TnyuunoTxlo' uii To '^ρα.τάτίί^ν αύτδ" DJ^pTiaacxjj, ic, ftra diriperet, & tngiiica niillia hominumar- 
7?έΤί ^exadc.s ΌτΓλίτ^ν K5tm^aAi?^ '0 bv Mi^d/- n^atorum proaerneret. Mithridatcs igitiir 

<JkW ^'^mjel, navj^nam ^l, Swuiμ^cc,, 0ΐ3.φ:{.- "°P"«. °"^"^"? ""'"^^tus prxclare fccum agi 
I , ^ ,1 ^ ~ , rl \ . / putavit, quod cura uxore & duobuspediire- 
y^. a>«7™™5 α^,α τ. γ^μ,τ^ χ, Λ.ο ;πσ;. a^coAv- η^^^ eff^gere potuiiTcc. Dcinde fedicionc 
θοΐ5 iJtjcvos 7e;^ye^ ei-ra χ^^^ί^σια^θει^ -03? τ5 Pharnacis filii apud fuos milices oppreilus , 
Tootiof Φύψι/άκ,Β iii^' ToTs o/jceioij 9palccii r oaj , ^ & ad neceiTariani mortem compulfusj hau- 
^s θάναίοι/ ha.yxouoy eAa^els, φίρμοί-Αύν ^ληττι- ^o veneno letifero apud ΒοΓρΗοηιηι niori- 
6(0/ c^.':7:<i)i/ τίλ^υτά -s^^ tJv BoV^goy. ό Α -n-oJs S"*• ^l ^^'^^ Pharnaces in rcgno luccdric 
^v Γ Λ ' ' τ» ^i 'iv /uw ~ , ~ c Λ rompeio vero copias adverfusTigranem du- 
' / , , ^, /^, I jT , , , V , -^ centc , Armeniiis haud e re fua iore ratus, 
ΠοΑ^•7Τ«ι@- ί^^ Tiygjti-Zic/ α7<1 τ spakay. ο ^ Ag- cum Romanis priclio certare, fupplex Pom- 
A<V'@" ^^ /"=^;^5 «λ'}•έΓΐ' τοΤί 'Ρύ)(ααίθ(? ν λυσιτΐλεί peium adiit, & ad ejus geiiua fe profternens, 
ί>τσά^ν@^, cii^Jss loujTOv kfl<Iio 'sn^s Πο^τπ'- diadcma capiti iuo detradum in illius ma- 
ϊον. ^ ^i -raTs γνα<τίν αύτ5 ^σω;/, :^ Το ^ί^μχ "ibus depofuit. Qiiibus rebus motus Pom- 
■ζ,-.-'./η/ϊ^ ' -;,/ \ I peius, eum erigitj &: diadema ei reilituit, id- 
^ rv rs V 'V, '..^ , / / , V que ipic Armenu capiti impoluit, ac virum 
'^^'rϋ.oι5όy,χ3iμφ^i^ίoΠoμ'mnφ',a.n^<nJ^^υτoy, iHum cxteris etiam in rebus honorifice tra- 
^ To ^Λ^μΛ τια'λιν -^^^ισιν , αύτοί τμ τ5 Ά/)- £tavit. Quadam tamen regni parte,&:gran- 
fj^tis τ'^ΎΌ 'ί^^ίίζΥΑφαλ'Μ,ταίΎί Λ^Λ 2d^' τίμηί di infiiper pecunia Armeniuai ηιιιΙΛανίϋ. 
f ώ4)α rAv. a^aagso^ Α '"'^^ A^^V^ ^νοί -^ ^λ:>'ί, ^^"^ ^ Syriani 6c Phoeniciam illi ademit,- 
V , ' -wN^ '>- ' «',0' V ' & prxterea quinque mil!iatalentorumarl2;cn- 
c, , ^ / , ' ' ο . ο / ' ';=' ^^ pcrlolvere eum iuilir, quod Romanos m- 
Τί^^χ, 'Pomxt^ ^ci-n^T.i^^lo, X, τΓίΛα^α^^,λία^αλαν^ -^j^^ j^^ji^ laceiriviffcc. Foilhcec Albaiios fub- 

*2^>t/eia ταΓ 'ΡωμχΙαν hx.cda>, ατΕ χέ<§<ϊ? αί^ιχ^ι/ egit, & Iberum Regcm Arlaccm fugere coe- 

^^Λ,ιδρον, 'Z3^iwva7)i5caE. μΟ τΌίΖτα, *Αλ/2ανΒί υ- git, & minorem Armeniam Dejocaro Gala- 

TTETO^e, ^ tdV /3ασιλέα τ Ί/2«ξω;/ ΆξστΙχ^υ (pioyiy "^ε Pnncipi donavic, & Attalum, Pykmc- 

' '^,,,^^ V ^f \ ,,, ^ '. 0/ Λ ■■ ^/«, ^P nemque in Paphla2;onix regnum reduxir, a 

^ , l ^, / ' ^ / ./ ^ / ,^' Mithndate expullosj Colchiiquepra:fe£lum 

ati^arviTTii Γαλατία? 8^<Γα,ξ^σα1ο•^Ατ1αλο/-τ.,χ,Πυ- ^^^^^ Poftea Syros & Arabes fubegit, fic 

XM^uicL Ιτπ τίώ ouiUv -^χία» liis ϊΐΛφχχγήχζ Judxos tcrcio menfe ad deditionem compu- 

I ni|iA7iKit^] Eft epithetum Mercurii, Sophocles Ajace, pag. Καλι» ίΊ,' a/isf:• 

Scholiafta ibi ^τοι/ιτιαΐον exponit, Ψ^^ζβ-οιλ^ϊ. Laertiut in Pytha- 
gorn, fegrn. xxxi. To» i '£fj*i» tb/i*/»* ίΓίί<< τ 4«^«»• ί 2ι]λ τέτ» 2 Aiji•"»* 5Γ«|«.ΛτΓα, J^ 7κ 5ΐ'ς 3•.] Εχ Harpocritione. 

3 Π«(«.ιΐί«<• >ί irefiir.J Et hsc ex Harpacraticne fumpta funt. 

4 Άςγιε/'ϋ -nS 'Vafbctiai Ακαία] Wolfius locum hunc fi: iegit:• 
'Afyjc^' κ»ικζ»λί7> τιί ^tKffieuut ίιΐμ,α,. Hanc conjcdturain probo. 

Τ 3 ^.Τ}{' 150 ίι d π ό 

y^^yayci, V^iXyiAcLfjSpsi ^i τϊ Μι<)-ε>(ί^Λτν• lit. Nihil autejr: de facris vafis &: donariis 

^'^ η /,o , .. ^ Λ / ^ „ ' riftObulo tradidic. Hyrcanuin cnim vinauni 

άλλα -ττάνία 'OziTO hxx<i.(plci TTOivicra^M^®-, Ά^ις^,β^^λα. 7!^§iJ&-/^v. 'r§>cst^;i' 7^' eii Tit<) 'Pffl/iaia^ ές€- 

„ /.^ c„ / '. x.^) Ζ &.am Πο/*7Τ5!ΐ(^. Pompeius, Romanorum Impe- 

\ X Γ \ / ' 'Δ ' rator. De hoc tradunc, polr paccm taccam 

μ^ rcLs στην^ζ ίείτπεΤχ joi^ Kctio^e^ i, Avium^ Q-eiarem & AntoniumapudPompejumPoni- 

fo^ Πομτηηω rJ'7raxh ry Πο/Λτπιν», c^ τνι ςρα- pejiF. in pra-Cuna nave parato convivio cx- 

'TViyih \ψ rus^iTKQ^JcLrrOL^lca rl Su-^vo^j. τ^τϋν y^l- ceptos Fuiife. Hanc enirn iblam patsrnam 

(pyi μίνον dlrcS xci^^MXt^aji ^w.lgSov tnyxv. '^h ^ domum iibi reliaam fuiife ajebat. Cum au- 

•I "r^ «' ~ '1 „«>-Zm,i Mluulv rh tem iam intus eifent, &; compotatio ferve- 

,' ^ ν , ,/y ρ π ^'ν '-^,». retj ajunt Menam piratam, Pompcii m ma- 

^«ei^Ti«) rcc ^e.ra ας.α r^ Π0/.7Γ... .^.g. ^_^^_^ quibuique rebus fidelifllmum ir.iniilru, 

t5»1«, ^ ΤΟΤΕ .Σίς^π-λθίΐΐ' ΛυταΤ «αι^χι,^ ϊ, ί^νλ;;, ^,^,^^ iilentio ad eum accelliiTc, & dixifle: 

<i)x;ctf, ΤΛ? α,'/χΰςβ.ί ττίζ veffls -ν^Σπτΐ^ων, -TreMcnu Vtfne Jiiccifis navis dncoris ■, non Sicilia ό- 

ci μι\ Σι•/ΐίλίαί -i, Σοψ<^ΐ'®", ^ίλλα. -mi 'Ρω^αίαν Sardinia^ fed Imperii Romani te dominnmfa- 

'y,y,^o,'m xvu^y, roy \ Πο^τπίϊο. ^y^m^' "E- ^^■^«^■' Pompejum vero vti^onmQ ■Oporte. 

Γ -?-,,, ~ - ' ' ..^.r.rJ.r^ f^^t^ Mefia, te boc feciffe-, ifto connlio mibt 

Je,a.,.MW,^T«r.^^^,,.e.a„Ac.^™t. ^.« ^rm /W.r^/.. ^ac vero , [ηοη emm 

Ιμοι rh. 'ΘαχΗΐ-^σνι.-^νυ. y {y r^^i ι^μαι ψ f γιφ^,γ^ efl pejerare) in frafenti rerum fiatu 

•ττϊορχίϊν) ra, Tragovlx Tip/afSp. acqiiiefccmus. Port. 

nojtfTrfto. •7re/x44i'• "^i^^^'• Θ8)α;5{<ί^ί <i'. Hu- Πο/ΛττΖί^. M;iTloiiem. Pompam. Thucydides 

λ6,ν ^ ycω'7n^γ,<Aμcc^ 'τ^ομ-πψ i A.\u.oV Κα) rJ. Hbro iv. Ugnonm^ie ad naves fabricandas 

, rr \ ^ r. / ~ ri η 4.ΐΓ,\ aptorum mijiione. hcylilianus: ht drcconcm 

aj<xM}y^ ij/K Λ. i ^^i^ , • ,o„ ~ ' ' divirm^ii mijjim. f Λ»«.'/ ettam illi puel- 

ά//«, T« xogv Tfageaxe^ao^ ^ο^-ττία έτ^φα.», */>/ia- /^^^,^^^;^- injjgnem para^jit, & ctirnm Jpkn- 

μαξίν Tt λαμχζ^ν, κ, ί<θ"))Τίχ, σο/ϊ^^αν, κ, θί(^ι- d/dum-. & vtjleinfuperbanti & frequens fa- 

mulitium. 

Πθ(ί*7!-ί'λί@-. PompiUus. Nomen proprium. Πο/Λ•7τίιλ(@•. 'ofo^a κύ^ίον. ^i ττομττλ^, Ιχ- Πομ'τΐοςολίί. Ον.-χίμ'ττ^ τξί v)ii'TTi' ϊολον. Ec -^^-τηλι^, pompiius, pifcis ita diftus. 

ΠομτΓΌί. Comitem. Eum qui nos deducic 
& comitatur. 

Πομ'7τοφ)λίϊ. ClaiTem emittit. 

Πομ-τηνίφ: Pomponius. Nomenpropriuni. 

Πομφόλυΐίζ. Bullx aquarum. Ilk vero bul- Uoμφίχυy^,. ^ \x r 0>/Eg«v, 'i αλλ«5 x:t^- ΠομφολνΗ,. HuUx aquarum. Ilie^ero 
φ^ρίΐυ^^ο^. Ό 5 Alw -ΓτοΑ*<ρολυχ«ΐ'έ^Φ<ί«α>5 :^^- larum mflar ingentim fubdolum diffolvit xLiA To υ'τΐϋΧαϋ. Πο/*φολυ|. gjtiSgjfJT^os wcTbc)®-. ^ Πομ(ρόλυ^. Aqua: ebuUitio. Vel,bulla aquic. 

Πο/*(ρολυ^7ϊαφλάσ;«,α(πν.^ □♦ Taus iiiOas tW u- Πο^ίίρολιι^τΓαφλάΰτ^αίπν. Bullis enafcentibus 

^t-rov. 'τ^ομφόλΜγίί ψ, ou φλυκ,ΐοανάί&ί? 5Τνα<. -^ in aquarum vorticibus & llrepituni quen- 

t5 Tiacp^a/^w. t "Ωσ-Ε^ -ττο/^φολυξ payeTra- άφα- dam edentibus, dum rumpuntur. Πομφ^λυγ^ζ 

"^ " " enim func bulla: veiicis fimiles. Α τταφλαζειν, 


ceftuare, ebullire. f Ut bidla riipta flatim e- 
•vanefcit^fic fuperbi nwmoria ροβ mortem perit. 

Πο/έΙί,Μ^/^οΛ Laborantem. Operantem. 

Πονείν. Operari. Laborare. 

nsv&tcSri/. Operari. Laborcs fufcipere. Tra- 
janus Imperator juftiis eraty & corpore ro- 
bujiiis : qui qnaaragefimitm atatis annum a- 'ίτ%* 1ig^€, i £/2«λ£7ο £ξισ8 τιαι-τα tois αΜοΐί τξΌ- ^^^^. ΐγηρεήο potitns eji, ά' omnes quodamma yci^ ΤΟΤΕ μΛλίψχ -^λλ^. 

novjiei*. * ό cy, f^^^cni&jm t'ii tivx '^^^^ tV 

1 Πίβί κ ip«ffi, n*«TO TOi ίθΓο»Λίί Λΐ!»»ί~ν Τ Κ..] H.tc, & qux fe- 
quuiicur lUque ad fincni articiili, Hinc vcrba Joannis Antioch^ni, 
qu3e icguntur in Exceiptis a Valeliu editis, pag. 801. 

i N?» » «!^'i « <*■] 1^^*^ rcpetuntur infra v. Σπ^ξιν. 

3 n»j«jn)Ai©'J Erat cognomen NurtKc Regis. do labores ex teqiio cum alils fiibire nondetre- 
δΐανΐΐ. 

ΠοΜζ^ 5(5^ τξ'υ/Γ Mifcre cantas more turtti- 
ris. Dicitur de iis, qui miicram &: xrumno- 
fam vitam agunt. Tiirtur enim tunc maxime 
cantat) cum eft famelicus. 

noiijjejx. Apiid Apoiloliim ita vocatur mo- 

4 nof«>OT>'»i©-] Potius, Πί(Α5>»»ιΦ-. per «, in fyllaba fccun Ja. 
f Ll(jj«<ipoAujjra?>KV,'<sei7:r. c* τκΓς S:\ Ex Scholiafta Ariilophanis 
ad Bjmiis, pag. 214. (140. Ed. Baf. V.) 

6 nevigg^V. β oit •;7Κ(9^ΐ7κ.] Vitle paulo poft V. Π«>')ί{©*. π ο ϊϊ ό ±5Ϊ 

''Ρΐόνφ' ■)ΐ\ιό,ώ,υ<^, ro^!! τ^'Α-χοςο'λα. Ιοίΐκχ, qux alicui de induilria creatur. [A- 

lias, improbitas.J 

Ποίί]ξό'7ΐολΐζ. 'Ί<η^Ί'τϊζ ic, 'z^i Θξφώ-υ Πο}/γΐζό- Πονηξ'τταλίζ. Poncropolis. Urbs Thracix, 

-ττολι?, Ui Φ/λι^τοό/ <^χσι aiLuoixiacu,, Τ8ί ΙτΑ -Trovyj- ί^^»'- FhiHppum condidiirc ajunt, habitarc 

tJcc -f«iS:.AAoaV'«i cLiT^Ji aicaxycc^^^icL, συ'^φίν- ^^^ J"^is hominibus, qui ob jmprobitatcm 

' ; ^ , V > / , V V, intames cflentjutfycophantis, iallis tcftibus, 

^ , ^-^ ' '^ ^ v^b ΰ ^ ^ cauiiuiciSj ιχ alits improbis noininibus, ad 

λΒ5 croi');g8i c5 ίι%ιλί85• Ο)? ΘίοτΓο,ατΓ©- oV ty. τ duo millia: ut Theoponipus libroxiii. T/ji- 

Φιλι-τίτ^κίύν. ■ lippicoriiin tradit. 

n/y);g©-. i-mTtw^: ί •εί;=άτ7ΐ οξέΤϋ. £•7π στ/^α- nofJig®^. Laboriofus. ^rumiiofus. Mali- 

T@- .^^«^ξοξυ'νΟ. i"iXxH Ww<,. ItA A ^oy^i, ζ""^• Acucum habcc in antcpenulnma, cum 

,^ / ./ %ιΛ ^ « '^tv ^ ^ '^ decorpore dicitur: ut,£A>c^ Tovww.ulcerema- 

^//«i fignificat, & notatur acuto in ultima. ΟιςίΐυΓνεΓθ6Π3ηι-:τον)}§ο;Ί%/),ϊ. e. mala aqua. 

ΠονίίξοΤί, "■ xcpt TiOi/iigai', eiV a.-m.i\cL ^uiyji^A, ol- Ποννιξόϊς. Malis. [Ariftophancs :] Εΐ impro- 

m y\ ττΏλι? ojyrS Vtie cpotf/iayiTaiv eixii pcti^'a)i^«- '^^■^s C^ ex improbis parentibus natis ad omnia 

σοατ αν. TVTi'?:, 7a?i XiynAl^oi? χ^'^ί^μχ'η -niXim. i^t^mur, qmbus civitas ante '-vmmarum pia- 

/->'i"„ 3^^„..i„ z^^' "^o, Μ i^->v /λΓ„ ciilarium loco vix nfa fnifTet. Φάραακοι enim 

~ o^ ^ „, U/ < ^ , ./ Ί hic vocantur piacula, livc viamicE piaculares. 

KocM.?^.^ VT^ ^uii,.>ce^ Σ=^Α«ν. 0. y Μ.λ^ΐον. ^ ^-^^^ ;«^/,/^a^ , fed quod olimCaUtphon. 

ασι\ ϊχ-αυι, \shi κΛ^-ίον -Tiwjs, άλλ' \ίζρπυΚα>. ί-τη -ffo- ^^^ Calliphon Samum prodidif, vel, ut alii 

me^ct -^S TE^gJxxviTet) ό Καλλι?ΐ(ϊΐ' vT@*, '05 ^sj^^u- traduntj isiiletum. Perinde autem eil•, ac fi 

L•yJi Μ('λ)ΐ1ον nexviviuji. 'TcuvJoLioiJ^m ή -τττΛλάχ^ί dixiiTec : iVi/:?// mali facio, fed templa expilo. 

αύτ5 -nvciv, ^ν^'λλ<1 -^ο,έΤν, 'e\e>4, Wv)* ά>α5ά. Calliphon enim ob improbitacem infamis e- 

r^/o ^ ' c^N ^ \ ~ ' ./, ΤΛ ..^~ rat:quiMiletumrrienenribus prodidir. Qui- 

ΠχΛχ «V α>αθα φ,σ., ^ο.α>, α,.^ eAe>. Καλλ.<ρα,.. ^^^g^ ^^^^^^ ^^ ^^ quxrentibus, quid faau- 

U5igov Mf^^To. ^^ &i<v^mi ^oi έίοτιλ^εν ί<)ΐΊΐσυ- ^^^ ^<^^^^ refpondk : Omnia bona. Omnia 

^V@" >ψέ«^• κάκεϊν©- 'vl;sjciifci^«^ οκ,ίλέυσΈ, -ττό^ igitur bona, inquic, facio, ut ajebat Calli- 

•λ.ο\λ\ '^i.\\. ^ζίζβώχίΐφ' ^ τΐω χίΐζβί, α.'τΐί-χα^^ phon. Tandem vero, cum Theagenis cujur. 

^ ^TTE- Τ4υτ« T« ^£<6t ^ 'ΖΣΟ-ί^'ά ττόλιν Ι-ήζβ^ν. dam a^des carnis emendx gratia ingrefliis ef- 

..', Ά Α ' v^\\',.^^,f!^• ie^ ifque monftrare jufllflet, unde fruftum 

X/ , ^ , ,, I ,,r ~o prscidi libi velleti manum extendit, quam 

Μι,συ-^, Quxy^nj, xo-^cas^ ^pcL Κα?^ιφα^ί. xheagenes amputavit, dicens : Hac m/nu a^ 

-tse^Jas 3 Μίλ^ίίοι- Tci5 TToAe^ioii, iwi^xxoi^n m- Uam urbem pofihac non prodes. Meminit ejus 

vci, oTTT«TD IWina^Vy "^yifivoLdSr^j, cLyx^au Καλ- & Callimachus, dicens: Ne tu, TheageneSi 

Xi<pm. 5t, * 'AexTDipavJii <5>vi7i, ry ττο^ζβ ν.όμμά]®'. manum CalUphontis amputes^ Hic Calliphoist, 

■^ ζ A.yjiv^^lM't^H ■^'yvOM. cum Miletum hoftibus^ prodldIfll•r, interro- 

ganti cuidam, cur hoc teciiTet, refpondit, Bo- 
na Calliphon. Et Ariiiophanes inquit: Mala nota. Tranllatio du£ta eft a moneta adul- 
terina & falia noca llgnata. 

ηίη,ζβτ- 'h ' -Ώί^^^ 'ΑζΑς:>φχν{ ώ Πλντώ)• Πο- Πό^ξφ•' [Cum accentu in antepenultima.] 

vk^i γ ά7τ<χ4 ^/Mv Ρυμμέχ^^^. αντί τ5 ^ωχΒ^,Ρ^ί, Anftophanes Tluto: Miferos dixtfli nobisfo- 

, ,^ , . cL- ~ . / ' ^ \ ' i'/i'J'• Vcl, malis conteatus, jnhrmos, & inu- 

„ , , s I ^ \ y Τ „ tiles. Sic dicere iolemus, 'τΐοηζοοζ ίχ. ι. e. Kes 

ζωζ txi -^iMv t:l <7,;ψγμχΙχ. ri Λτνχ>)ί, ^J\i(^. noftrx nialo funt loco. Vel, mifer, infelix. 

'Ern om Ίΐοή^ί οχν/:^^. ΐΐο^ξον ^ xh{ '° Ά- ^fina debili 've^ius. Apoitolus vero to -Tovvjgav 

ττόςΐλ®-, Toi/ 6z, %^x(jximi eis -πν* /zzr^' tv -^o- vocat moleftiam,qu2Ecleinduftria alicui crea- 

m >ivo;uVov. xkyi^ ΐι i ^mio^ ti^g, το votroWv- tur. Diciturvero etianwovvigov i!i^p, aqua, qux 

ν./'Λ\'/ vg '.ι-τ'-, Dota morbos conciliat. floWoiverO) rcum ac- 

/ Λ ν /Λ / .ν« ' ' • centu ιη antepeiiultima, Ι dicuntur iErumnofii 

,,g.i. ^χθ,,ξοί, atpoJVo. -^ov^goi. α /j. r ^;..... υίτ β^-^,^^^^•_ Et proverbiunv.noW ^ov,g.'i. Ideft, 

ο*5/)76<:ιΐ' ετπ-τον©-. y^ljg „^^1^5^ ^el imprubus. Sive, qui pluri- 

mum moleitke aliis crear. 
rio^Wvli. rt-vTj 5", τιαλΛίωθέΛΛ. 'AppiavoV Τλ noyWv-m-. Vetuftate corrupta. Arrianus: 
^\ ^;,<m.^cL αύτοαί έχ^λίτ^ί έ^ακ61ά^>ι. ^ ati- ^^ "i^^ri?, ψι^Β vetuftate corrupta erant, haud 
„, . ρ rs η ■. ' ^ τΊ^Λ.,,, Ζ,,., difficidter ab iis injtaurata fuenint•, Et ite- βέχΧασι iiio -uvis. 

I n«!r«ooVe>,5. ??. /4' fli >^ 3-.] Confer Nolirum fupra v. Δβλβ-» 
ίπ'λΐί, ubi cadem leguntur. 

1 Π<!»»£9Γ?, KtiV sunifa» eis ά'τΓ.] Aiiftophanes R^e/i, pag. 246. 
(lyp. Ed. Baf. P'.) 

Hinc Suidas fupplendus eft. 

3 oiH, :m»^pj>, »?i^^ «V.] Senarius hic legitur apud Ariftopha- rum : Cum de Ψarthorum regno foUicitus ef- 
feti duo qitidam ei occurrunt. 

nem in Tace, pag. 646. (446. Ed. Bai P.) 

4 Κ«»!?'Λ] Ariftophanes loco laudato haber, ΚιΛι/.β»: 8c fio 
ipfe Suidas fupra v. Ki»(k«v. 

5• ΚαΛκ^Λ^ί] Metri gratia fcribendum eft, K»»i<po<a»2f. 

6 KiM* •Ae<i«i'«»i5 ip•] ^luto, pag. 86. (43.Ed. Baf. ΐ.) 

7 nagjt Άβ/?«ιρά.^ ci m.sVai] P.ig. 14. (li.Ed. Baf. P.) 

8 Vui>^i^,la. I)iya mitiB}',] Confer Vatic. Appcnd. Cefltur. iti,' 
Adag. LVii 152 ϊί ο 

vSv, το ς^ηργίϊν. 

floW στηίξψ. τίαξ^μία '^' tVJ μα.ιΙα/ 'Χον^ιι- 
lasv. 

Πον©*. a-TtsS^fi. Ι'τητα.σίζ. Kot) Uu 'τη)/®^ μ^- 

Ποΐ'@- -^toW Trewi» <^ίξ\. λύ'χ\ >\ 'Ζΰζβί Ί•'"' «j " 
';ro;'@* '«τ£95 ταΓ 'ττόνω ττόνον φίξΗ. ij \'η το /Λυ '^- 
ν@* •7Γ3ν£>;, 2^;)^ca5tcv• Λί ί/ι^ν εώγ epyij. το ^ «ιευ- 
TEgoi' ';riiVoy, κοινω?• οΓο> χα,μχΔον. ^ ' Ο^ϋξ®•*" 

Keq >υξ oi.7ra')-eirai h^yf^oi τηνον. 

ytias ό 'Ρωμαία? νο^')-£Τ«5 κ,Λτί9>}σΕν, WiJCSt /διαίω ρ^'-^- 
/uait <ί>ί§ΟΛ<ν@" ° ®uj8e/i? το 'ζ^ισ^ύτχΰΛΊ ζέί^γ^α 
ίλίμβΰαί)!. ώ-χλί '^ ντ^Τ* μίΐ\ί}(.Τί^Ζλϋ( "^^ '^4 
'Τίοτιχμο^ ■7Π)ΐι^σιίφρ%'^ μ^ Oi^^yifon τ ys<fiug^v, e- 
■sreiffi '^* 'τηϊα,μΛΊ τι\<ΐ^'χτ\ %} Α;Τα.κτ»5 α.\ιχ(χί<^}τ^ 
V ζίίί'/μΛΪ^. %) T8i Μγφίαα ΐΐοηφιχα^ 5^ Φλα- 

Π''ντ@•. ZJucJ^i (t^ ό eVciby -Tjis Χέ|5ρον)ΐσ8 j^ τ5 

λαοσ•α> :^ τ,-αξοιμία' Πόηφ' αυγα^αν. *Qi τ -ττολ- 

<ra,. 'Α6ί'ϊ'!?ΐίΧΐ'>ΐ5' Ώ ΠονΙοττΏίτ^ιίοχ. άιΤΉ Ty, μί-μ^ 
noo^ifby. ^^ ? Πόντν μίϊα,φαιίΰ^ύζ. 

ΥΙοτια^ζ. 

• Ή ' Se μίλιο^Γύύν 

*Α//.ΐ8§οσι>), Truxvoq τ * ιτ cjlkxj\ 'TroTcn.hi. 
Πότπινα. •7ΤλΛκνιΊι•α -ττλατεα, 5^ λί':ί?Λ., jc, -ζί^,ί- 
^e§>i. ιί) i7n TioTuifcn 'τΐοτια. οΐί ifuov βουν, * ^ Ι-χ^- 
Xny Airwv -τΰμΊΆον /Syi'. Ι "Ofi/nfi^] 11. π. ν. III. 

2 SepoKAws ci Tgs6;i<»/«<i] Pag. 551. ut Portus monuit. 

5 Ή ii /ΛίλιοΣ-αι «'(*?!).] Fragmentum hoc depromptum eil ex 
Anthologii in.cdita, cx qua integrum Epigramma publici jiitis fc- 
cimus fupra v. Γίλ;<^5. *lTfi'»£«/ irsWAi autcm hi^ lunt pkceutx 
tenues, «x fefamo & melle contcdtx 5 quac alias Γτ^ια Jicebantur. 
Vide Grimraaticos. Πο-πας fignificat placcntulam : unde Latino- 
rum Popa. GloiTx veteiis: Po/i^. τιΧακχζ, >/^^ πίτικητ. 

4 'iTf/iii*/ ^oTmhi] In Cotiice MS. Anthologis, cx quo Epi- 
grammata incdita, qux paflim in nctit nullris citamu5, Pariiiis de- 
icripii, hanc viri do£li in hunc locum annotationeni repcri: Π• 
WAs l(S'* Stuiliis ; fed mendofe, LtgenJutn omnino ■vijetur x^m- 
hi, i. e. ■nff^ct "vel τ,μ,κ-χι. -m κν^μ,/^α. HefyclAus: ΚοτίκΛ?. 
iK Ινιΐίί>ομ>ιθ{ίΛ ei'^"•• 'l7ii'scif >ιτ)ττ'ίΊζ, fen potim «-rfiiEa»: 1. e. 
BTf» . «yK» lisrejars^'» uiiH, >i '^nm» «λιο-^'κ τι^Ααχ^. Ab iiietv, 
BTfivoi.lit abi'f^®-,ef5)"''i'5. .^i «ϊίινοί, iTfofoi, «r nnitlii κί^άς. Hic 
vir doftus : qui fcilicet locum h'.:nc Ac tiufto abdoir.inis, velven- 
tris fuilli faliti accipit, mutando aroWAs in ι/^-πζίίίς, 8c ι'τ^ίνια^ 
iii i/fin*. ab ίτ^ο», abdomcn, Γυηιοη. Certe ((oWs fignificat idein 

il^^od Tt/(i»%©-. i.c.fruflum; eamque vocem Latini recentiorcs 
uam fcccrunt, ut cx GlolTis vcteribus liquet, in quibus Ts.tu^Ji®" 
fediiitur, C^ihidiiim, Fritfliim. At nihiloiiiinus conjcSuram viri Π ο 

πόνοι-. Laborem. Homerus vocabuluin Iloc 
pro adiione ponir. Et -ττο^εϊΐ'ί laborarc, agcra 

Πο'νοϊ στηΐξίί,]. Laborcm lercre. Dicitur dc 
iis, qui fruitra laboranc. 

Πον@-. Labor. Studiiim. Contentio. Et 
finguli fumma conteraw?ie imperata excqui 
nitebanttir•, ό" unufqnifque alacritatcm&jtii- 
dium Terfariim certatim imitMidum jihi pro- 
ponebat. 

nJv©* ^ίνω int. Labor labori laborem affert. 
Deefi: hic prxpofitio sfoi: uc ik, ττΐνφ" ^zsS-^ 
τω THjvcy &:c. Et illud quidem 'Τΐόίφ• 'ttovco, an- 
tiquum efl:•, uc 'ίξίο]/ Ι-π' 'ίξίω, i. e. opus ροίΐο- 
pus. At altcriim 7r;m, commune. Simile 
huic eft illud Homcricum: Malum ubique 
malo juncium erat. Et Sophocles Trachi- 
niis: Nox induciij c^ nox trudit maltmi ma- 
lo fuccedens. 

Ποϋ-ήφίζ. Pontifex. Apud Romanos [fic 
vocatur] magnus faccrdos : quemNumaLe- 
giflator Romanorum conilituit, cuin Tibe- 
ris rapido fluens impetu antiquiilmium pon- 
tem corripuit. Tunc enim Pontifex blaa- 
dii> precibus amni adhibicis, ne pontem re- 
v^Uerct, adeo eum mitigavit, uc intra alveum 
iuum leniter Sc placidc fiuens , pontcm fibi 
imporitum ferret. Eos quoque, qui Ponti- 
fices &c Flamines dicuntur, faccrdotibus prs- 
fecif. 

Ποι-τοβξο'χβί, Mari rigatos. Fludibus mari- 
nis obrutos. 

ΠίντΓ?. Pontus. Proprie fic vocatur mare, 
quod eft inrra Cherfonefum & Pontuni Euxi- 
num. Abuilve vero> quodvis marc. Ec pro- 
verbium : 'Pontiis bonorum. Dicitur hoc de 
multis & magnis bonis : veluc, Mare bono- 
rum. Et Ariilophanes : Ο Nepiune Tontice. 
Id eft, ο maxime Ncptune. Tranflatio du- 
£l:a ell: a Ponto. 

Πο/ταΛί. PlacentuliE. [In Epigrammatd :] 
Apumque ambrojiai & plures placentul/e tt- 
nueSy ttria dicia. 

Ποπανχ. Placentula: latx, & tenues? & ro- 
tundx. Puft quatuor popana immolabanc 
boveni, eumque vocabant quintum bovem. 

ΠόττανΛ. Placentx. PlaccntuLr. Nomen hoc 
eit fpeciale. At ^ζΰζβ^ύμΛτα,, generale. 

doftt probaronon poiTum. Nimin toto hocEpigrammatcquod» 
ut dixiraus, integrum dcdimns Uipra v. Γ£λ?<9*ί > ^&^ot de rebus 
vilillimis, 5c minimi pretii, quales iunt friiftus arbprei & pla- 
ccntulac; & iplf Phiiox;iiides miineri llia, qurc Pani olTert, λιτί* 
Λίίία vocit. At iumcu fuillum ram apjd Grxcos quam Roma- 
nos olim in dcliciis habebatui", eiv]ue intsr dapes lautiorcs locus 
erat: q^iod proiiuie in mimero rcrum vilium, 9c qu.v λι -rU ukTn» 
coniliiiiunt, poni noa poteft. Huc accedit, qiiod Grxci genus il- 
lud edulii iion iolcant vocarc «τ^ινιο», fed ίτ^ιαίο»: utcx veteribu» 
fcriftoribus cixiilit. Vidc praitci• aliosPolluccm lib.ii. cap. iv. icft. 
jf. led ubi pro i7fi';i/#,legeiK]um eft iij-e^»«. T« Acnim & Δ tVe. 
qucnter & iadk-intcr le coniuiuluntur. Sic apud eundsni Pol- 
lucem lib. i.x. cap. vi. pag. 4;!. ΰfιceχfb^'L•t mo.\e lcgitur pro ι^αχ. 
(ΛΙΜΟΙ ; 8c npud .SciioliaQaiu Aridoplunis ad Aves pjg. 5-74. «»1- 
/jiiK^ut pro linfhnuet, ut mouuimus ctiaiQ fupra v. ^A>ijui^, ubi 
no5 vidc. 

5• K<n' ΛβΆκ» cwTsV ■ιτίμ,ττ'^ν /oarJConforNonrii fupra v. ΒΓ5 ίζ^μ$ί. 

6 πό-παχι. (ΓΛμ». «r&Jt/.xjiS:, ^Lcif J Hxc reFej'enda func aJ 
locum illani Aiillophanis iu Fiuto, pag. 71. 
'Eml 3 0aii/td Λτ>ηι>» (^ ts&J^figii^ 

Vide ibi Schulialhra. 

» Πο ;7λ>• Πί)/7λ(::όλίΖί. iWa x-Jt^a^) κ^-^ 'Ρωμχίοίί. Ποτίλικύ'λ^ίί. Publicola. Nonien propriurn 

apud Romanos. 

Πύττ^νΐ©-. ' St(^ ιφιλο<Γόςίΐ(Κ!ί<5 c^^ ^ΐ93κ^Ιίκ<ιΓ Πο;2λ(@-. Publius. Hic cum Optimatuni 

•ToAmJ/ixit, τΊΛ./,Λίίτιία/ -ΰ^ίί^ττοιίσα^ /©^* ρ5ρ P^rtes in Rcpubl. eiTct amplexus, tancam a- 

Ws ϊ;^λο..ί ^lj>ony, .^^^V Α tJ σ^^^ο/^;*. ^'97., ^9. P^d.populum bencvolcntiam, & tancam au- 

' pr/ ' ^ ./d,c U Q' '■,.^ ^ 'n "i>i"itarcm apud Scnatum iibi conciliavir, ut- 

c Tof Vi' Hf<my -nvos Οτ^^λλοΜοΒ ;(τν τχ P^^- ^^ηι quidam apud populum ei diem d.x.ircc; 

/ttcua;' v'^;;, ^ τΓολλΛ Jcst-ni^pgi^craLvl®-, ^ -^nx^o)?, ut Romani moris eil,niulraque acerbe ei ob- 

αλλ@- /x^ v^-i" έί^ Λ3^;λ'}-<ϊν• αυτνί ^ Cihc ίφ^ }οάΠτ:α ipfc vero nihil aliud reipondiiTet, 

s^fho/ iuj^ TcS 'Ραμούων Λι'αο), πρίνοι Λχ,ζύν κ«- ^^d id tantum dixiiTct, non deccre populum 

-Ti-meS^I©- Πο^λί» Κο^λί» v,.^^'^,@.^ ί^• -, ^o- Rf'manum accufatonbus Ρ. Corn. Scipionis 

, ^v - ^' j '2 ' ■' • ~o '^ aulcultare, per quem ipfa accuf-indi facultas 

ctxMmvks 01 -ττολλοι, ^^χρ-^μΛ ^iXuJy.arzv imiki itatim e concione univeriusdirceiTerk, accu- 
6λ ■? ΟΛχΛηίπαί, >7π)λΐ7ΤΕ;"Τϊί r )(ct.T}i^§s/5c ,ιωΐΌν. ΓαΓΟΓΟ iblo reuiho. 

Πί^ζλι©-. ^-α^' τ^τν τ5 ςτ'α-πίτδ ζ-ιτ5αί τϊ- Π^^'ί^. Publius. Dehoclmperatorenon- 

/ ' ' ^n y^ ' ']r!i^ -.' ^ _ ' ,+,' nuUi qua^runCj quo modo clariillmus εντΟ- 
Vii, τιητςοττω iytvi-n έ/Ώί^Λνίςα]©-, :>cn ττοιαίφυ- <• •. • j- ^''^"""""^ ^ναις,- 
Λ o~' / ^ ' « ■ <i^ •'!^ "1 'Λ, icrir, quo ingeiKo pra:ditus, aut qua expe- 
σιωί y, TiA^w op,a«3e.5. ^y,^ ai αΦ άλλοι fravies έτ^- rientia ad res gerendas acceiTent. Et fcri- 

TT/;^ TOa, 50, Tfl T^elei' «1 'Ζί-^'-λονί "d rJ αυτΌ- ptores quidem alii omnes eum inducunt vi- 

μά,τω Kx]o?Jw'^ τΛί 'Θπβολίζ τιαξΗΰ^γΰσι, νομί- rum quendam fortunatum , & qui plcraque 

to:-ns ccai^ni SetoWgsi ei^cof 59 ^Μμχ^Ύ-ίξΒί ΤΒί ("^ incepta pra.'ter racionem , cafu quodam 

/ •' „ - ^, v' ' ' / _ ^' i^ortuito ad finem optatum Derducerer Pn- 

, , ,, ^ ^^ \ >Λ ( •^ tant cnim eos, quitalesfunr, maeis eirenua- 

.y.o«m. 0. T. M^ ..roa.Tc, ro j A--e.7..^^- fi ^mnos, & mljore admiratione dignj il- 

vxi συμΒ^^^ iTyJ nspyiLdpay. ^ ro /^ -mm ^ όφί ]is , qui fingulas fuas aftioncs racione certa 

>^ ττΤί Tt/;^<)!;cn• το ^ Ιτ^Μητον /,u)m lf^o]i υτίαρ)^]/ dirigunu. Nimirum ignorant ifti, ejufmodi 

τύ/ ίΐίλομςαν ^ (p^ivoLs ί-^νταϋ hS^Zr Hi 59 ^io- ^iTe illa, qux diximiis, ut propter eorum al- 

Tar</5 6i..q y^ ^tse^arpAec^-iVi T0T5 Θ^οΤί vo^?.V ^^^"'" homines laudentur> proprcr akerum 

'c \ fv -π'_Λ ,^ ^ ^ ' ΓΤ ^ Ό ^ Α ' prardicentur klices : quorum hoc commune 
£uoi dbx.ei Πο/ίλι©", <Φ>ιΛΐ' ο Πολύ,;!®-, Awvpya «λ ο • • ι u η «-^Ίΐί-ίυιι^ 

Ρ^ . , . ,' ^ ' . ν ^ί^ί & CU1V1S ex plebe poteil contingere; 

T(i) τ Λα-Λ63οα,ι/.ονι&7 ^ψο^ίτη ^^ττΛίίσιαν e^jd')'^^- laude vero dignum efle, proprium eft dun- 

yoL\ <$Jot >^ ^s^aigsw. Β7Ϊ 'p Auxyo^i/ ί^Μτϊοι/ ίει- taxat prudentium & cordacorum virorum ; 

c7iJca^vs/Ja, 59 /lavlx 'zr]ya£;^v']ct x^ Πυ^ι'α στ;5>'- qui etiam maxime divini & Diis chanili- 

(τα^θτ^ ri Λα•/.£ί<χΛίανίων ττολίτοίμα- έ'τΐ Πί'τϊλίο^ mi debent cenieri. Enmivero mihi, in- 

'ε ' ' ' / r rv' ■ ^ ' r ^ quit Polybius, videtur Scipio & natura & 

^r^ ,. r^ ^- \ ^ , ' , \ , ^ . ι ' genere inititucorum Innihriidmem aliquam 

:TO/^h -sei-Tcm^^ <Γα//α9ΐΐΛ^ ΛΜ og^mi e:c^TE- cum Lycurgo Laccdxmoniorum legiimla- 

§01 Tas 7Π/λλϋ5 τ ak}ga)7rar8T6 τια^Λξα. ^^ϊζ^σ- tore habuifle. Nam neque de Lycurgo par 

hx^juS^as 'pcι^ωί, βτϊ τ^ϊί iiiwTs τϋλμανΊα^ /^^^^- eft exiftimare, ipfum adeo fuiile iliperlhdo- 

/2άλλ6=θΛ, ;v<i.eii ^i τ 0iS. έλ^ί®-• Λυκϊργ©- ^""^ ' "^ ΐ" conftituenda Spartanorum Re- 

o^ ' ^ \ η ' <i ^a^ ~ 'ts' "^ ο ^ - P"°'• Pythi2E pcr omnia adhxreret : neque 

,^, ~ rr Γ- 'V ' -K ^- ' < ^^φΐο ^x"'i™ari debec, cum patnx fustan- 
TM ίκ 77)5 nu^io.; φ/,^Ια/, ίυ^-^^ίίχ7Ότ^ζβτ.ί χ, t-um impenum pararet, e ibmniis quibuf- 

τπςΐτΕ^ίΐί eTTOiet τΐζ \hcii 'bhvoUs. Π5;;Λι@- ί'έ dam aut ominibus pependiiTe. Sed quod vi- 

/τί^-;ϊλ>)αίω5 0)5 μΟ τ• Βίίοζ "Ga^oUi -τπίζμ^ι'^ derent ambo, plerofque mortalium nequeea 

mV '6^i/SoAas,il;>c^<7iWgai 7rag^JκeυAζe tbj -Ozsc- ^^^^fj^ admittere, qux abhorrcnt a commu 

ΐ9 

ΤΛ τέλ); τ -π-ζ^'^έύ);/ αΟτώΤ. έκεΤν©- -^' α-π /^ US Sc Lycurgus, quo\ies aliquid aggrediebatur, 

ί'ΛργίΙ.κοζ κ, ,ί'^^αλοψ.;^©-, ΌμοΧο-γΗτα^• Sio-n S' auftoritarem oraculi a Pythia editi fentcntise 

ay;yi'85^ νίτίίνί? TM i^ctwia, ^ -ζϊξ,ί το -ζίζ^'Ώ^-εν ^"^ adjiciendo, efficiebac, ut confilia fuafa- 

ci^e^M^;®-, vJei; :i, a.yi^gicHe, ^Z^ τ ανμβ^- ""/'^', '"eciperentur, & plus fidci invenirenc : 

/2,,,,/ ' a. c,' , . ^ ' ~ , V Γ/ &Publius itcmScipio in mulcitudinis animis 

β...ο^.^ -n^.,^.. 3 ^^^, ,,r, ^r^ φ,^, ^^^^ perfuafionem alens, quall divmitus md- 

(tv eii Ιίο 1 oci®- Ac:iAi(i^, ^ot vea ^js^^i^ffls αυ- ta mcnte ageret cunfta, eos , quibus impe- 

tJ TiOLVTo; eV/H j^ Aoyy μίχίΑ -nA&jTrii, το-ϋ- rabat, confideiitiores atque paratiores adver- 

-^MJ -sfei ctCry * <ib'|ai/ IpYx.mL/jdp^', Q^. το Λ- ^""5 oninia forrnidoloia & tcrnbilia incepti 

^ceT. είκο'.^ λΙ>^ν y^ σν^ί^^να tcTs ύατ* ^ΛίίνΒ ^- reddebat. . C^terum, finguia ipfum judicio 

-r-,^/,<5/.„ 4. ''<-> ' rr^' '^N ' ' & prudentia egilie, oraniaque ejus confilia 

_ ^ ' • '^'^•' ratiom convenientem exitum folita fuiiTe for, 

I Πί•3!Αί©». i,„5 (paeiiliira? ci αφα,κς.] Uxc omnia funt verba 
Folybii, qux leguntur in Excerptis a Vakllo editis, pag. iii. 

las 0««»» w£j-.-/|u.i>ii?J Haec leguntur apud Polybium l.x. c, i. r.;«.///. " ' ' • '"'^• υ 5 VwBfw'?] Polybius habet ώ" «dp^s, uti etiam hic apud Sui- 
dam fcribendum eft, 

4 Δίξ«» tf;«c7zi'^©-] Polybius reaius, iiiu» l,u,T, uifjanl•' 154 - Π Ο ii U 

μβιβ'^ζ h^ias yiiofJ^w, ^Osro 'Ρ^'/^αίω» i^o^vi 'dfoi- tiri, chrum eric cx iis, qux fumus diduri. 

y®- k^^^i^ccs χλ^ζβίί. Ποτί^ yix/ijy.oi τ,νίί τ 'P«- Et quidem fuiflb ipfum liberalem ac muni- 

/ v^ / _ α' -T-v n-f,,] 'nyuh^ -λ rl ficum, & maiinanimum, nemo homo negat: 

'^ , ^ , ^,,' ~ > quod autcm eiiet idemfasiax «Sc fobnus, qui- 

^..λλ®- ^(peg«o:« τ <.λλ«ν yiwcu.^^, y ^u;j.- ^^^ ^^ ^^^^ ^^^ propofuiSbc, mentis nervos 

Sivlii q>i\oyuvauov oWa, tov Πότι^ιον, ίΐκοι- α.υτΙω α.- contenderet , hoc vcro vix aliquis concelle- 

yvlis, *i «s^<rJ)ra.v]es ίφα,ιηίο]/ αύτιΐΓ <5ώ§εΐο3τχ/ tUo γ[^^ prxtcr eos, qui cum co vixeruntj & In 

κόξίω. Ό Α •/jttgt.-TrAayeii, -α, ^οωμίστίζ το χχλ- clara, lU ajunt, luce ejus indolcm lunt con- 

λ@-, ίίιά-τ-ΐί M^ αν, ^^μ'^ άν ^'itoy e^)! Jl6?ac&c^ temphti. Ex eo hominnm fuit numcro C. 

/' ts ' "> ρ ' ' . , Λ^' ;„^,w^w, LiElius, a puero omniiim, qua: fecit ille auc 

TOfcUTiis oa;gi«.y ^,ί' / ^ r/CT ' ^ dixit , ad ultimum ufque diem particeps: 

?-i]or tS-t• ai.i-iloMo©- ^^ -^ ^^(pocoj^i, ^^^^ qui etiam mihi opinionis hujus de Scipio- 

j^\ A<5lw ΤΛ5 hxTiauais dvlo-n xcn (α,^υμιαζ ot τα) j^g concipienda; aucior exftitir ; cum & fi- 

tw ΐί^ςα,ζ ms veW "άπλαιίστ^? τα, -Γϋίαυτα. Tragi;^*- milia veri mihi vidcretur loqui, Sc rebus ge- 

Tct( >^ ^Ι^ΊίχβΛζ' ώ 5 '^^^ "^^ '^ei^Tleii' κ?^ξο^5 A*e- ftis ipfius congruentia. {liiiciifqne 'verfionem 

7<?α yS^ ^ )CJ^ 4.χΖ«'^ i ^^ -^>^ έ/^^'ί^^^ -^'ί Cafaiibom adbtbui ψ^ vero Jeqnuntnr. α 

j^i^ y^ j V y γ-Λ, f ^,, / „ . - Torto verfa βιηίΛ Primo Pubho ex clans 

^<^φΙ>:^ί. roi^ ^^^^ η^,ησ,^^^ m χ^?^^ ^xir τη, ^.^^^^ ^^^^^^ ^.^^^J ^^ ^.^^^ remuneratione fa- 

5 TMs :7ο:ρθεν» ππτΕζ^ κϋλέοα?, jt, ίπϊ αυταΤ ικ,υ- £|-^^ corona graminea a Romanis eit da- 

-ilw Ik χίψί, ίχίλίΙσΈ σιωοίΛίζ^ν, ω ttjt άν ^zsej- ta. Aliquando quidam adolefcenres Ro- 

cag^roi τ -mM-mv. ^ m %, ta tjTs ey^ctJetr^ts ^; mani, cum incidiilenc in virginem cEtate flo- 

τλ ^5 A^le^^''!^'!^ eAKpocivo)/, /ια>«'λί«/ ^τηίοχίω rente prxditam, & forma ca^tcris mulieribus 

, f^ - , η η/ praritantiorem ; curaque Publiumanimadver- 

e^pja^eTu tdis ^vjiJj.ieT«.7/^:iS. ^j^^^^ mulierum amori addiftum efle, eam ad 

ipfum adduxerunt, & addudamie ipfi donarc dixerunc. llle vero obftupefadus, & formaiu 
illius admiratus, refpondit) Γι privatus quidem eflet, fe nullum ifto gratius donum ac- 
cepturum eile: ied, cum eifetlmperator, fe quodvis aliud donum potius accepturum di- 
xit : illud hoc refponfo obfcure iignificans, in otio quidcm & animoruni remiiHonibus non- 
nunquatn hujufmodi voluptates & occupattones adolefcentibus cfle jucundiflimas : fcd 
in iplls rerum gerendaruni temporibus maximum eas & animis & corporibus impedi- 
meniumefle, quum quis his uteretur. Ac illis quidem adolefcenribus fe gratias agere 
dixit. Virginis veropatre vocato> eaque ipfi in manum tradita, juific ipfam collocare 
cuicunque civium vellet. Quibu;> rebus & continentia & moderatione fua declarata, mag- 
num populorum fubjedtorum iludium fibi conciliavit. Tort. 

Πότχλι©-' Σκ*''π«^ Afixia χτ^^ φυσίΫ ψί, Πο- ΠότΓΚιφ^. Ρ. Scipio, Lucii natura filius, 
τΓλί» η τ5 Wa» xAnJi^l®^ χ^^ θ^οιν χ\ωΑί, χύ- Publii vero, qui Magnus cognominatus eft, 
ex^ i^M^^d^ Tv, K.^:^Si^, U IS^M ^ολυ- adoptione nepos, pot.tus Carthagine, qux 
c^\^ / ρτ-^ T^/L ' .;. / , totius orbis terrarum urbs locupktiiiima 

^y^μonς-u.■w τ ψ τΐω oixs^^Uu eivoi -zoXtm, «.- credebatur, nihil prorfus ex ca in ufum pri- 
τιΚωζ r l^ c^iiviii «iey elj τον ίίΐοχ βίοί ^τϊΐ>^>ίΐ', vatum tranfl.ulit, quod vel emifiet, vel alia 
ef άν^σΌΟ/^@^, 8T a.\\a τςο'ττω x.TiioOL/dp^^ ΰ- ratione fibi comparaiTeti quamvis non ad- 
^h, xouj-z^ 8% ολα>ί βο'ττοξ^/υβ^φ' ^^ τεν βίον αλ- modum dives eifet, fed modicis facultatibus 
\1 μΙτίΑ®- a)v yx^ τία) ίίτταρξιν k 'Ρα)/Λοα@-, ύχ inftruftus, iic Romanus. Non folum autenj 
^ ν „,<-,.. f ' rfSk, t ' ' / a pecunia Carthagine reperca abftinuiti ied 

-* ^ ^ , , , Λ _^p ^ \ ni - etiam in univerlum nihil ex Arrica; divitiis 
9^eTo ^ovo., αλλ=ι κ, κ9^.^ολ8 tW θ/, -^ Λ.^υ>,5 8- ^^^^^ ^yj^ ^^^^^ commifceri paiTus eft. Et 

Jey 'Οϊ^ιχθ^αι 'Ώτϋδ τον litsv ίΐα,σΈ ^iov. tStb α- hoc quidem apud Romanos indubitatumeft. 
va/tcpia/EyiTiilov (G?^ 'Psj^auois. 

Πο^λι®- SwotOjv 'Acpe/Wis, τ 97)stitav euga; Πο^λι®-. P. Scipio Africanus, cum exer- 
l\i'^uji^l'luj^ eTiaviigOioiTEv. 'oj jt, τία/ Ka/);^«cib'va eij citum corruptum & diflblutum naftus ^^ZU 
'i^^(^ -AB-^uXi. <?ζζβ^μΛνοϋΐ "^ a.OrcS ri -τηχίμ» [eum feveriore difciplina] correxit. Hic & 
T^ ^e^^s -^^ -^g ξίφ85 λχ;δΖ«), aiAcctit ττΒλλοΓ p:o- Carthaginem folo xquavic. Tradunc autem 
/, - .. '„ Q' ^' ^ ci'f _s ' v' gladii capulum, muko fanguine manantem, 
V ^ , ν ~ „ ηΐ, \ -;, /η / φ" '^ε'" exitum portendiire> & Ixpe qui- 

ctv,eicr^vct.e. τ«α.^1@-. τ«ί .j^ ^a.Je^i φ.ι,.ν ττ^- ^em abftcrfum, femper majorem fanguinis 
λί)ν τ cicifTJiiv OT/totivtiv T3 τΐ'^ί -v^sTsxexiiacOtt/. copiam fiidinc. Vates enim magnam ho- 

ilium cnsdem hoc prodigio portendi reipon- 
derunt. 
n.'^.®- Ου:.λΐ£χ@-, Ό aiwu^^K^^ Bg^-rv, ' ^- noVx.^. P. Valcrius, Bruti in Confulacu 
ξι@- A<V -TCoXKci)! x, άλλων '^'ΙιΐίΓευΑίΛ'τκν ;^'6<v l- collega, cum niultis aliis noniinibus laude & I πό'π*ι(^ Σχιχί*», Asc.iti )ί«τ.] Et harc funt verbaPolybii.qux 
exftant in CoUeotancis ConAantini α Valefio cditis. pag. loi. 

1 Νορισ-^Λκ-τ»»•] Hxc vox & in MS. Parif. A. & in Οο11«Λα. 
neia Couitantini loco laudato re£le deei>. 3 Άξι©- ^ aro»<u» i^ α"»»! fWJT.] Hxc exccrpta funt ex Dio- 
nyfii Halic. ^«/15. Rom. lib. v. p.ig. χ 87. ut Peaifonius monuit. 
Vide etiaii) fupra v. Αιϊτα^χ»». vcamo.a^ τί )5 Βανμέζΐ,^' μίλιςα, ^ ττίζ αυ- admiratione dignus, tum prorcipue ob fruga- 
τΆρΥΜΟζ r5 βία. yi <φιλοανφίΛ τις αύτο^'ί^λχ,']©» e- litatcm.incrat enim ei innarum quoddam fa yevilo 'ufet cLVTOVy Ιώ cV ττοΧΚοΐζ ΙτηίίΊζΛΤΌ ττζβίγ- 
μχσι. αιιΤΜ. Πο•?τζΰύσμα1α.. κολακ^Τχ) e<5 raj Λ^μα,Τϋζ \'Χ- 
ΊΟίζ. 

Π;'§Ι^λΐί. * Ta ζαον ά§σ&ν. nag<5UAii, το 3•)]- 

ΧΜ•λΛ1. 

riogcia. ΤΛ eiV ^αςί\α>ι ^/\<ημα.. 
Ώόί/ίί. νίοι /8ο'έ5. μό^οί. pientiiE itudium, ut cx multis ejus factis ap- 
pariut. 

Πό-π-τπ^ζέ. Poppyfmo derriulcc. Blande ac- 
trefta. Blandire. In Epigrammate: Sola ti 
bajUi & ipfa tibi fnijha blandire. 

ΠοττττνοτΛατΛ. Poppyfmata, five blanditix;i 
quibus equi indomin demulcentur. 

riogtPbtAii. Pardusanimal, mas. rixgJkAis ve-* 
roj foemina. Pantherai riogeTa. Viatica. Res ad iter necciTarix, 

no^tss. Juvenci. Vituli. 

Πιπίζω. Pra:beo. Dativo jungitur. 

Υ\οζ).μοΰ. Viro, qui rei expcdienda: velcon- 
ficienda: viam & rationem novit. Vel, rci, 
qua: confici & ad exitum perduci poteft. Opertet aggrcdi rem^ qua ad exitum ferduci 
poffit. tpyca 'ΤίοίΑμω. Πο^Αμωτιχ.τΏζ. Paratu facillimus. Expeditif- 

fimus. Qui facile exitum haber. Hoc ince- 

ptum facilltme exittim habituriim -videbatur. 

Vel, maxime lucrofum &: qua^iluofum. Ec 

'TToexiTOv^, lucrabuncur. 

nogiTcq. Demagogi , vel oratbres , qui fui 
commodi caufa parand:E pecunix vias & ra- 
tiones populo proponunt. 

Πο§θ>)£77|αί, Ceperis. Occuparis. Expugnaris. 

nog6>j(7ii. Expugnatio. Vaftatio. 

ΥΙοφμ6ΐ)\. Trajicit. Invenit [Hercules'] JStef- Πotιμ(»>τot,'}^. TaJj-dat iSb^ix uyixj\ 'ττοίΑμωττχ,- 
•Π t5, tifhiaHm. 

Πι:ρ5>)στ{οί$. 'ίΧοΐί. χίβοίζ. 
Υ1όφϊ\σΐζ. €§»(ίίώ)σΐ5. 

^ -Tcaju αύτίν, k -^οζ^μ^α^ν, Άλκ^,-^νία/ ^ Δ^ϊ- ^'^' qtd mrcede Jumen homines irajrciebat, 

' eique perfuadeti iit AUmenam O" jJeianiram 

^ ^ ^ ^ trajiciat. 

riog^.iiiioi'. ^ το τιΚοίοΊ. Ποζ^μΊο)/ $ϊ, τα ναΖ- ΥΙοφμΐΙον. Navigium, quo trajiciuntur ho- 

Xq•/. mines. Ponto. Ac TrogOftiov, naulum. 

Ποξ^^έΤ,'. ol ταζ^τα^. "•' λζΜ^φίνγ,ζ- Uo^mi. Portitores. Ariftophanes: Mole- 

Xa.Xi'7ta\y α.ν'νΐ'η γίνό/^ουι -TCopBfjJii. '^^" i fl^ profe^o portitores foretis. ^iare> Ve- 

"Ελκονίβ T85 τ^ατΛζ^ζ αν ά,ττϊκνο^^, £iores enim trahendo enecaretis. Portitores 

'E^eiJ^ ,\ -Ko^fuli rk TWLtAiilct^ ha.yy.ibimv ui ^"^"^ ^ "^"^^ prxtereuntes navigia fua in- 

Ποξθ-,α^ ό ^<c3o5 ? vctUTV. ^^' Καλλ.ν;^©-• Π'.ξΟ/^ίϊον. Naulum. Callimachus: Ideo e- 

TmxcL κ, νέ>αΐ65 'ττορ^μηίον έ-π φέξον^• //λ;!« mortui nullum naulumfeium ferunt. JE,- 

Έν AiyixX'^ 7^1 χ3ΐ.'ζΐίβί'ηόν \qiy α,ίβ, \ζ 'ο Λ/Τΐλ^-^- giali enim eil defcenfus ad Inferos : ad qucm 

<WL '^Α^ιμ^τγφ Ίμα.^ί <s^ T^ ^oiycav ^ τϋζ ciim Ceres pervcniiret, ei accolis cognovir, 

Ko'g.,5, ^ £ibgW% αΟτοΤί, <ί,5 λ^ν^, atpew τ5 ubi Proferpina είΤοϋ. _ Quare, ut ait [Calli 'ΤΤαφμΜίϋ. 

ΥΙοφμ^ί^ κ, 'ΧοφμΙ^ΟΊ. 

'Athoi A'J7n)ge h>f/x>n, τ5τ' 'A^£goy']@* 
'TiuJg "o5 TiKcBEiS ■χορΒμΙ^ χλ)α.ή'Λ. 

ΪΙορ^μοζ^ Α-ημο!κΐί^ dv ταΤ \js^^ Κτίίσι^αν- 

ι Έ» Έτπρ^ίί^^,ίί^ίτ] Anthol. lib. νιι. pag. 5-98. 

1. πό^Λίλι?. τ» ζβίο» «»«ϊ». Π»ξύί<.λιΐί, -π JiiA.] Dift-Timen, quod 
Suidas hic inter πύξ^λα & WjAeAi? ftatuit, eft tantum imagina- 
riurn, ut monuit etiam Stephanus in Thefauro: quem vide. 

5 'Εν;(ΐΐ^£Γν ;|;;ξίι ify.] Hec funt verba Ariftophanis Thefmophor. 
pag. 807. 

4 Πο3/!5•Λ<] Voce hac ufus eft Ariftophanes ia SiT?!<i. pag. iSi. 
(188. Ed. Bal.P) ubi Scholiafta : ns2,ii-i<<i. ττΓς φοζ^λβ^ι;. tstbj machusj] naulum ipfis remifit. 

Ποξ^μΐ{, & 7rog9/xiitov. Navicula ^ qua maria 
vel fluvii trajiciunrur. [In Epigrammate :J 
Orci molefte minifier•) banc Acherontis aquant 
qui navigas navictila denilea. 

Ποξθμάί. Porthmus. Demofthenes in orati» 
one pro Ctefiphonce. Urbs eft Euboex. 

λίγΙ ΓΚ5 os< OTf« ;^ήμι»ται ii<niy>s iBfi}s<;. Huc Suidas rcfpexit. 

}■ Πο^ί/ΛίΓο»- 15 s -λ.] Imo contr.i polius, νυξ^ι/^ιΐαν, -η ραΰλαι» 
ηΌξί(ΐ,ίοί y OT a -λβΓο». Vide Stephanum in Thelauro. 

ό Άβ/'τ'φύ.'ΐ'ϊ] Ecclefiaz.. pag. 7j-6. (j-oy. Ed. Baf. P.) 

7 ΚαΛι/ϋίχ©"] Conter Etymologurn v. Δ«•ίίκιι;, ubitTagraen'• 
tum hoc Cailimachi auftius kgitur, fed corruptumi tjuod ernea- 
dat Calaubunus LeB. Theocr. cap. iv. 

8 Πί^ί/ΐΑίς. ΔίΜίώ-.] Ex Harrocratione. 

U X Ώθφμίί. 156 Π Ο 

Ποφμύζ. τΓΕζ^,αα. α,/Αφίγέΐ®- Blλa.osΛ. Ίιθ- Πΰφμοί. Frctum, iive mare urrinque ter- 

μίζ y^ '^γϋ Τϊν»,, lyi^-ri^cej^ ΊχΗοα, ^■lXct.osau>. ram habens. Ί<0τμ1ί enim eft terra anguftai 

rr ci > >■ a'^ ^ ^' α "^. «Λ„ '.Vxij^ = utrinque habensmare: ττοςίμχί vero, iive fre- 

\ι. π r ν ^/ ' ' ' ov '•.<,-. ν ^^"^5 marc , utnnque habens terram. Frcta 

-:^^^e,-Mvi"'. ;Ποξ5/.ω ί.« 6ί.^ οΛ^ 6φ Ελλ,,- ^,,, ^,,^ fimt i unum ιη HeUefjjonto , juxta 

c-mirti ίμφ^ Σιιςιιν τΐ ^^ A^uJb»• ο <Ϊ£ h e-ng®•^ e- ^^y^,^^ ^ Jbyam : alterum vero in ofiio 

tA ry ςνμιχιφ- ry Ευ^^νΗ Πο^τν, 8 το ifgsi' ovo- /;i^;'/j Ejixini, cujiis tcmplnm efi celebre. In 

μχ^ίτο]. ώ fAo 8/ T&f Έλλνισττόντα) τΐλανέιο/ ii'/t4- Hcllefponto aiitem teloninm nequaquam erat : 

ςα,Ί^. wv J^ -ns ^βα.σιλία>ζ 9ϊΜο'α!^@- c^ Ά- β^ magiflratus quidam α Rege mijjus, Aby- 

^yjo _ i>.~- 1Ϊ , s /-r-v^ 7^ ^ 3^ ^,^.^^ aa aiterum jretum mittebatur •, merce- 

/tSry ίΤί§8 9iMo^^i,r,^=3-o^ cca ^sie^; /2ασιλί^5 ^^^ ^ ^^^^ y^^/^^^r actipiens, mhil exigebat 


n'gx-n?. Annulus, quo cufpis haflxcircum- 
datur, & cum ligno conftringitur. 

no'g)c@-. NaiTa, qua pifccs capiuntur. no?)c@".' 01 fydjj To ίίκ,τνοί' ουτή^^ανα. 'Iqi S\ Πο'ξκ®-. Alii vocabulum hoc interpretan- 

<yo.n8 ^ewx. oi S^iy χϋςτυ^ ΰίέ ^-πι ύ^ί^ί. *ό i^' tur, Γί-ίί». Eft autem vaspifcatorium exjun- 

Xr ' " r ή. ^ ^,. ^.^.. -rZ -./.o.^ xiU Λ' cis contexcum. Alii, naffam. Sed nec illi 

* ^ ^, χ η / Ν / ^ recre. rlato enim τον -τπρνχν a χυριφ' uiltin- 

β'^• Ki^gTVS, ί9 ^;™*' ίί /2go^Xf , χ, jog^cBi, χ, g^j^^ ficinquiens: ΛΓ^/^ί, & reUa, & /a^ 

ΤΛ τΰ,ΛυΐΛ, C50C Λλλο τϊ τζλίίϋ 'egicH Jej <^3£9to,- ^^^^^^ ^ τπίξκ»?, d^" a/ia hujufmodi , nihil α• 

γψίίχι. μννιμΰηύϋ S\ xj ^ Δίφιλ@^ τ5 c7o§x,8• Θατ- //V^^/ quamfepta appellare oportet. Meminit & 

iw 'T^Uiiv κ,ίλέϋέ τ Tregjcav τπ/κνοτΐ'ξ^ί. ίλίγν ot Diphilus w τπξκα, dicens : Ocms jube contexi 

-Tikvx^ :ήΛ το 'ΐ^\αμ9>^^ ^ ίμ^1χ{, τίν e.V- '^'Φ pifcatona, denfiora illis, qua ^^m ap^ 

, Λ V\ f Λ . V - < \ Ο ~cs_ V ' pellantiir. nop^^^autem mde diduseft, quod 

iti^ovlx .χθ.^- « ;.^ T« o'o.e. <z^.xe.^=0^. χα. ο ^■^^^^j^, g^^ concludat pifcem inrrantem. 

noi^T>i5 *'7XT)g>wij τον 'sfei τα) Jbe9<.L<. /^ίκον φκσι^ ο γ^^ ^ ^/.εΤ^Οτχί, quod pifcis eo quafi indua- 

' fft«/e;^v το/ cnJVfgov ^i To ξυλοΐί Ty ί^'ζ^Ί®-. tur. Et Poeta-TTogx-o" appellatannulura,quicuf- 

ui^ To tj^ex&ti'. pidem haftx ambit, eamque cum ligno con- 

8 Κ\.χμΜ ;^λκ£ί>|. 'cS-i 5 ^t^''^©" ^si ■:π/3κο5. ftringit. Α ^i-ytti^ quod continere fignifi- 

cat. Cufpis area•, quam auretis ambibat an- 
nulus. Orion vero [vocabulum hoc dedu- Ei ' ΤΛ 'JTOgveitt eoiovj ex*<icje. 
riogveia. « έίίί»λολατς•δ<Λ. ^ '^o'gv@-, ό eiiiijAo- cic] a verbo ^igffl, i. e. trajicio, perforo. 

riogveii. Lupanana, five loca, ubi mcretri- 
ces degunt. In lupanaria frequenter ingredi- 
entes. Anftophanes. 

^ ^ ,„ , ' y ' I nogmx. Scortatio. [Sic etiam in S. Scri- 

λάτς-νΐί. ^s^ To ■7π)ρρω^ί'>,ιΐ'.'° Εξαλλο tgibcra.i to^- pt^ra vocatur] cultus idolorum : & -ττο^©-, 
TO- Tw 'Tnjgveuoy'^, :^ o-y* ίμοί ^i ro /ζΣτς^ακολλα- cultor idolorum. Di£ta eil autem vox ifta a 
o^ TcX 0ec<r kycLjOY '6ii. Ποξιΐύα, ^ ii ακολασία, ττϊ/ί'ρ'" ''^^"' > quod erainus innuere fignificat. 
,s^ To Ta-mspifko^ £%<!' τ v5^ Terdidijii penitus omncm , ^«i λ te ad Idola 

deficit. Mihi vcro bonum ejl adharere Τ>€0. 
Ποξί-βία etiam dicitur impudicitia, vel libido. Α ^Trago/^u®- & ni: quod nimirum homi- 
nes impudici mcnteni habeanc callo quafl obduftam. 

riogvsiia- nogvAiia. Scortor. Pudicitiam proilituo. 

riogvi^o». VI ίμ%ζ^ -Trous ε-τπ Tiugveict. riogvi^oi'. Parvum fcortum. Mererricula. 

ricgov. ί^έξοΛ)!'. Tfi^oy. 59 -jTigoiiBaiv WJa/i». no'goi'. Meatum. Tranfitum, Iter. Item j 

fluminis trajedum. Ι Πο{ίί<<« Λ'• «ν»• β j« ΐφ"Ε»ΐ)αΐ!Γ.] Hxc, 8c quje ii;c|uuntur ufque 
ad finem articuli, cxcerpta iunt cx Procopii Hift. Arc. cap. xxv. 
1 Πίρκΐ)-;] Eft vox Homerica. Vide paulo poft. 
5 nifit®'• ei i" ■" Λ'κτ.] Hrc οιηηία totideiu pene verbis lc• 
guntur cTiam apud Etymologum. 

4 Ό ■yi Πλβ'-κ.»] Locus Platonis exftat in Sjfhifl», haud procul 
ab initio. 
j• Δ/ιΡίλ©-] Etyniologus liabet, Φ/λβ». 
< Ώίξΐΰ'} irooi τπξκίΛ•, a fedo OTfKij. no'g(g>'. Meatus, vel fluvius, vclvia, vela- 
quarum inflationcs, vel machina, vel ars & 
commentum, vel tranfitus. Ariftophanes: 
^ia ratione iter hoc cmetiri poteris? Ec 

7 Ό avvi^t τ <nhi(g> <aiii -η \ύλοι> w i^^e/LTn] Hatc vcrba apud 
Gtymologum re£tius collucata iunt poft locum Honicrlcutn, qui 
hic fubjungitur. 

8 Ai^j/*'!^•'"'-] Homenis II. Z. v. 310. fcd ubi legitur τήξαιΐ', 
uti etiani hic,apud Snidam ii.ribendum eft. 

9 '£? TO siBf ».] Melri gratia icribendum cft, 10 ■Εξ»ιλβ5?<ίί'ί^ς mt»§6 Τ iwf >■ ] Piilni. LXXII. i/, 

11 Άξ^'ίΐίράινα'] In ΡΛίτί, pag. 631. > 4 ίνη τ5, ο^^ίΐχσΐζ, Χ}, Πίξοι άλ/^ρρο'}!», ' -ϊζκζ^^ί Σο- ττβξοι άλίρροδοί apud Sophoclem ilint fluvii iii 
φοχχίι- «Vyj-, -ro^Aiwl eis τ θάλΛΛταν peo^7e5. ' Πο- "ΐ'^^ε fluentcs. Hog©- vcro propric de aqua 

§@- ^e ^co^, l7;\ ύ>.2. AeVrc^. =9 έϋ;τορ@-, ό e'- ^''^^f"'"• J^ iCVag@|. vocatur ille, cui diviti:^ 

, ^ , »/ 7. '- . ^^ - ~ ' icmper affluunc. Per mctaphoram duchm 

-^^ ΛΗ ίτπρρίον^ ^^ϊλ^το;'. cv. ΐΜ^φος€(.ζ τ•^ υ- ^ fluxu aquo: 

Πόξ@~. ' Δνωεθ-δ'ΐΊΐί ώ ΤΜ ^οζβ ΕύΙ2βλ'ί^ν \- Πίξβ^. Porus. Dcmofthencs in orationc 

φί'σ^. <^w/^oί 'tgi ii]i Ά)(5.,ααν'πΊί@«' ό riog©-. χ!, Ό adverlus Eubulidem. nog@- cll: populus tri- 

^μίτ));, Π05<©-. ^"s Acaniantia:, cujus popularis dicitur Πο- 

Πορρα. ewi ^ova rlosi^. Ωί J^ ττορρα ii^^ctc Πίρ'ρω. Procul Longe. Dicitur etiatn de 

Ty ττί/ε:•/, τίτί J>) /.togov a<5/^ 775 -s^weyxfcv. 01 Si tempore. Cum vtro potatio jam longius pro^ 

ersJovTT•. '-'Φΰ^ί i aliquis ungucntim cnamtulit , quo 

' fe unxerunt. 

Πορρα* Δΐ5ί -η χ, χίςβ!.ιιυα. DiJ^ τ»? Ιτηβ-^λαί Πόρρω Aios -η jt, 3t«j. Trocul α Jove & ful- 

τΌΪί auuSn ^a/4(/'ii, iJ^e?igoy έίΐο^ι λίγΰίτιχ, τΐω mine. Proverbio huic locum dedit infi- 

uiT k-Tte^y^xiiKi katpixu-jj τ ώ Ιτηφα^ βίω ^"^ & fubdolus animus tyrannurum erga fa- 

f / miiiares fuos. Monet enira proverbiums 

vitam quietam & lecuram potiorcmeiTecon- 
ditione illorum, quos dignitatis fux failigium multis periculis obnoxios reddin 

Πορρωτίξα, Κ) 'Τίορρωτα.ττύ. Ιτη συγχ^κηωί, Jt, υ- Πορρωτίξω, & τ^ρρατατα. Tam in compara- 

■τΓΕρθέ'σΈωί. kv-n τ5 TtaVj ^κ^. ^ Λτζλαί, «.ντί tivo quam fiiperlativo ponitiir pro, valde 

~ ^^^y procul : & fimpliciter, pro omnino, prorfus, 

valde. 

πόρρω τ ■juy.':uv. -s^t το μισΌνόιάιον. * Tivts Λ Πόρ'ρω τ vux.toi'. Cum nox jam longius pro- 

T αύταΤτιαξό^πϊ!/ 'ζάρρω -tts τ νυκταν JiiAovo-n, οΤσ- ceflillet. Id eft, circa mediam noaem. ^i- 

/ *■ jciUcet piirior erat ammus->liib mediamno£lem 

'^'"'""'' yi• ingens Jpe£frum vidijfe [^dicebanti\ 

nogTO^. *2οφο)ίλ«5• nogTO^. Fibula. Lorum, vei anfa fcuti. So- 

Άλλ.' αυτό ^i ay, ττ^, Aa/3fflv ΙτηΜνυ^ι-, phocles : ιίί'^, ///' Eurjfaces, accipe fcutum 

EuguWxei, iVe o/^ -ττολυρμ^Β ςρί'φ^ν feptemplex , & imlli telo perviiim, nominique 

r-,/ ^ 'JΩ n' '"' η / ,-. tuo conveniens i idqiie tene o• -verfa, arrepto 

nog^.@- .,ea,eoe.o. αρρ,.ΐο. oo..®-.^ ^ ^^^^ ^^^^^^^^^ ^.^^^^;^_ ^^ Ariftophanes : At 

Κα, ^ A6«ii)(p«vn5• ΑΛλ ί,αοί >ί, καν e^ τ,ΐί to><:c5 ^^^^^^ [w^r/>«^,] /^rii- ex acie domum redie- 

'ί>^•Λ -Troji^, '7nip-mM,m.!^}j%'. Ό Ιμοζ, <i)i]a\v, knp, rk, cl/peo fumptO) \_flatim caflra repetit.'\ 
oTov ταξονγ,ατχ f^/j(§^^ Λντι Ty ^ "^-τηλαβαν tIu> Λίττπ- 
^, 'ά.μ% tgJ" /lagiiviq ά,ττείσι;' 6ίί τ "TdXtUAV, 

Πόρττα?.» ω τί«) άσ-τπΛί. KstW:^8w S λε^^ρ'/χ^- nog;ra^, Loruni, vcl atifa qua milites fcu- 

,!*„" /ίϊκ, loi. 'α„ '^»^:i ' ^ -^' "_!.•. tumtenenc: qux etiam λ^®- dicitiir. Scu- 

„ . ,'^ , „ ν . / , ~ ,ί ~ ta enini ablque loris vel anlis dedicare lole- 

«iib oxcLm^ .vct μ» 8τδ.^5 αυ7..5 tyai ^,,^. ^^^^^ ^^ ^^^^ •• ^ ρ^ο^ρίε uti poiTet. [ Ari- 

OC "i^' 0-' «χρ*};/, έΐ^ CfiAeTs tsv «ί^μίχ, 6λ ftophanes:] Non enim te oportebat-, fiquidem 

'Z!^n['JA amas popiilum^fcientemac pnidentem tjios cly^ 

Ta'j7u.5 \φι αύτεΤτι 7οΤ5 -τΑρπαί^α ίνοβ-ή-ΙαΛί. peos Jinere cnm ipfis manubriis in templis fuf- 

pendi. 

Πάρτίαζ. "■ yr,^ ^Jj τχΊΟί, ό avaipogiui τ ά,σ-ττίί©-. nogTa^. Secundum quofdani ita vocatur lo- 

Ιΰζ ύ -πνίί, το t\^'m) μίσιν ί" α-στή^φ^ (nS^i^ov, ω rum lcuti. Secundum alios autem, ferrum iii 

)ψατει τΐω ίσ'τή^)^, Ό <ςρα.1ιά>τ>{ζ. mcdio fcuto, quo miles fcutum tener. 

Πο'ρτπ). ^ 'ίΣτ^' 'PajAtaioii φι'/δλΛ. Ό ilj τΖαι' nog7ni.[Apud Groecosidem fignificacquod] 

^gTTiw/ αύτ5 σ^σοί, iei, φ,,σίν, ύ^Τί ol 'z^ τ ^p»dS.omanosfbula. Ιί /e aiitem fibula ejus a- 1 Παΰο? ΣοΐροχλίΓ] Τη Ajace, pag. ij-, ut Portus monuit. 
1 nof i^ Ij jct)gifc'5 id ir^ja» >.] Ex Scholiafta Ariftophanis ad 
Tlutum, pag. f 4.. 

5 nof®-. Ai)/<scS-.] Ex Harpocratione. 

4 nopps/ Δίος 71 ί Kicoujti. Δ/λ rBi tmf.] Synefius in elegantif- 
fima oratione deRegno, pag. 11. ~ω« 7κ>£(*7;ίί τιιΓί iv^dvteii ύζ!«ξ•ι^ί, 
Λ* »5 ί KSUf^n ττας^ίμιί*, Tliff*) Δ1Ο5 τϊ ί χίξαα>χ• 2^ tbs Ιτηζύλωί 

ίί<Γφίί>Μω/ Ύ ci iOTipiMxr /Sijj xiv^Jiai. I<1 eft, interprete Petavio: 
^ttoram comrnria, ommx tyrannis fitppetunt; propter quos fcitumid 
froverinnn invaliiit, Procul fove Q^ fulmme : quoJ eorum caufa , 
qui cum familiariius fuis mfiiiiofe verfantnr, multo tutiorem effc do- 
cet otiofittn cum [ecmitate vitam, quam ea omnia pericuL•, ψΐί in 
illuftri -ν'ηί βαι:ι reperiuntur Hinc Suidas iua defci ipliC. 

5 Τί/ις 3 τ ai-r^ Tm(clfiut w.~\ Hjtc iunt verba Procopii Hifi. 6 Σοιροκλϊς] Ajace, pag. 34. ut Portus obfervaveraf. Vitls 
etiam lupra v. ii^vmx-^i, ubi eidem leguntur. 

7 'Λε4ί>ιφ*"κ] Lyfftrata, pag. 840. (f+j. Ed. Baf. P.) ubi fic 
legitur : 

Vidcetiara lupra ν. Ά».' ίμ-ός. 

8 ΆπΒλαζύ»'} Sic rcifte habet Scholiada ineditos in Lyfiflretam, 
ex quo Suidam emcndavi. Ante cnim male lcgebatur, *inifaA*f.- 

9 nof wjiC- » τί* «Vz3-•] Ex Scholiafta Ariftoph. ad Equit. pag. 
J40. fi^S. Eti. BaC. P.) 

10 Άκίτΐ^ιι»* -^ TO 0« T.] Confer Nos ilipra ad v. ¥.»ταί^ΐη>ς. 

1 1 Οΰ }Λζ <r' t;ig5») iiV•] Duo hi fenarii teguntur apud Arifto- 
phanem loco laudato. 

II ηόξ-7τα% I067W /λ/» τ.] Ex Enarratore Comici ad P^fewi.pi Arc. cap. xii. ' ' 671. Vidc etiam fupra v. Miusraf wkkiswtj), ubi eadem leguntur 

U 3 Ά-^ ι$η π ό 

nog7ni<rc/. 

Ποξσύνω. ίτοιμαζω, 

riogTiS. ^ /^κ£^ /25?. « ίό!.μΛλι$, ii ^^ξ*^)} 

Ποξφΰζί®^. Ό 'τηζψυ^^ί. ^ ττοξφύξίον χυμΛ. 
nog(pyge<@~• i^fii- 

Kctj οι -TTOgcpugoi^t a^-y^ihv Λμφ^ζ 'ί^ςα.• 

Ποξφύζλφ', ' ο )(Τ;\ Χ6ΐ9ΖΛνωι/ ■)^ά-^5• % ' jt/j- 
έίωί «itstAei-TO Βασιλίϋί- Tt;'e^@^ <J)iAuctc^P@-, ' μα,- 

ί^ 'l*jttiSAi%», >e^i'<i)5 'i^' τ ^ociDi' Aug>iAiav5, ic, 
ra^^ivioi 'ίωζ Δίοκλ>ίΙίαν5 ry β^σιχίως. iy^a.-^ βι- 
βλία 'τΐίμ'ΤίΧίίςα.^ (^ιΚότΌφ^ ιέ, xcli fDjToe^na, 59 
'^Λ/ψ,οάΛ.χά.. tui ^ ^ Aafyivs ry K^fltxcJ άχ^οΛΟίΧ- 
/j&pl^. n-c^ ^tm ΙνομχΊαν, χ. Πίζ^ '^')^h β • Hed/ 
ί5λ>]ί, τ'• neej •χίΛ';(^5 TTgoi Ba)]')-oi', e. Πέ6ί ^^αϊ;|^5 g^ti- 

WcZJL T« ^αίοΐν eivccf τ Πλα-ταν©^ --c, ΆζΑψιΤΐλΰζ cu- 
gioiy, f '. "^ EiV tJm) t« Ί«λΐΛν8 ry Χαλίδα» <φίλο- 
σο'φ» liciycu' ώ |3ιβλίοΐ5 <J . Κα^ Χ^τιανοόν xoym 
ii. Ylie} ^ Όμηξΰ (^ίλοσηφίοϋ;. Πξοί Άζ/'ϊΌ'τίλΙω, 
'ϋ^Ι ry Svoji τίω -^χίΜ ώ^τ^λίχ^παν. Φιλολογ» 
ic^CAci4 /3ιζλΐΛ 6. riie] Tivss, 5t, ΕΓΛυ?, 5^ Διαφο- 
ςβίζ, χ, 'ηίβ, yl} Χυμβίζη-)ωτ(^τ. Πί^} r -^^ Πίν^.- 
ρον Ty ΝείλΒ τπιγίν. TltZA ττϊί ΐζ Oyt4iig8 αχρίλειοί 
•7^ βα,σιΧίων, βίζλ'ΐΛ Ί. Συ^α^αοίταν ^νιτήμίταν ζ . 
Είί το Θβχ^Χΐίϊ» (ΖΒζ^οΊμιοΊ. Πζοζ ' htx'T^[hv ζ . Ε»'ί 
τΐω Miv8Xia.v8 Τέχνία/" :t, άλλα τΐΧίΐςΌΐ, 5t, μα,Χι- 
9«, ί(^ο]ΐομ{ι/^&ρα.• h 0Γ5 56, Είΐτα.γύγΙίο α,ςρονομΒ^^ων, 
ot /2ιβλιοΐ5 ΤξΊίτι, και ;)^ayti/i.altx.a5 :i'.jT7 5(-t5. ^π? 
'έ^ν ό nog(?ue/i@~, ό τΐω ■/^'^ ΧζΑ<ίΐΛνων Ιφόβζ^^ν 
γλαοο-αν xxvWs• riogipJoi©-, ό τ Χ£/(9ϊαναΐ' 'ττολί- 
μι<^, ':ώπ Φοινίωΐ5 -ττόλέαί Tug8. 

Ποξφυιχων , 'ττοξφυζ^ύΐνφ'. tiS®•' ogv28, ' ^^jc 

Πogφugό7roλl5. * « ΤΛ 'ττοξψυζβί ττωλ^αα. 
Ποσα-ττλαί. ' ■τίοανο-^ζ. α,νο(.ζ^^μ•/ηα5. Ίν μίξΐ^ 

ι ϊΐοξφύι^.®''] De Porphyrio ejufquc fcriptit nihil habeo quod 
addam pott accuratuViinam diligcutiam Luca: Holftenii, cujus dif- 
leitatio de eo arguracnto fcripta in oninium eruditorum manibus 
verlatur. 

ζ '^θ5 Kue^ai (ΜχλΰτΌ ΒΛίπλιι/'ί] Porphyrius lingua patria, fivc 
Tyria, vocabatur Mdchiis, ijuod nonien proprie Regem fionificat. 
En ipiius Porphyrii hac dc rc verba, qui leguntur in vita Plotini, 
ab ipforcripta; Άικηλϊυ',-^τίνΐίμ,» -n^ Ποξφνζ/ίω ίμ,οι αιζβ,ήϊν, χατκ 
fi OTiTfia» ώ^'λίκ•πι» Μαλχαι κ!x.λr,|/Jίvaι, i'^^ μ,οι >^ τταττίξ 'itofi^ y.i- 
κλνη. § 3 Μα'λχκ tf.u/ii/iia* iij>7i5 Βκιπλίί/? , t," 715 f,'? *£»i^ia» 
Λ|£)ίλ#ϊ7ϊ» (Λ«7κζ(ί»«» ί^ίλοι,&ο. Id eil; Ν,-»»» ?»//;/ Forp/jyrio no/nen 
erat ΆΛΟιλιύζ: qui patri.i dialeBo Malchus vocabar j quod nomm e^ 
/i.T/;-i WicJ /«ii. ^ii Malchi nomen , /;' ^«/i /« Crscam rmgiiam 
transferre -νοίκ , Kegem Jignificitt. Idcm tradit F.unapius in vita 
Porpliyrii hiicc verulSJ Μ^λ^^, ^ «cto dW •Σ,ύςων π^Μ> i Ποξφύε/.ας 
c««Ak't« m 'Htam. τΰτη ^ iutxTOf βχσιλία λίγΐί). ϊΐοξψύζ/ογ ^ «ΰ- 
ri, t>ti>/iSf,n Atypi>S^, £« tii βαηλιχ^ι ■f ίώϊτ«5 -πηζΐ^-ηιμιοί tLj ^mf 
'iiJoA ίπ.ΐξί-^Όί. Id eit: Forjihjm tiomen ini:h erat Malckis, i^uid Π ο 

w/^<?5 Semper^inquit-t vos tales Grxcomr** f^ ' *• 
ί•<?«ί•χ efl/s. £t -TropTrSsQu/, fibula adftringij vel 
connedti. 

riogTniibV. Fibulatim. Fibularum iailar. 

Πόξτπ^μοί. Genus telij vel fcuci. 

Ποζίτυνω. Paro. Prieparo. 

no'g'nj. Bucuhjilve juvencajfic diftajquod 
modo ad paftum ire CiEperic. 

nog^vgiOi. Idem qiiod contrafte -ττΌ^φυρ^;. Pur- 
pureus. Et -τηξφυξίον -/.ΰμα., fluftus purpureus. 

nogtpJgei©• tiQ'yii. Purpurca veilis. 

nogif>!;gc|. Turbatur, Alta mentc verfac. In 
Fabulis: Et ei alta mente accurate fmgiilA 
verfanti. 

Ποξ(ρυ^@-. PorphyriuS) qui contra Chriftia- 
nos icnpik) & proprio nomine vocarus fuic 
[Malchus•, i,e.] Rex,Tyrius philofophus, dif- 
cipulus Amelii, (qui fuit Plotini dilcipulus) 
magifter Jamblichi, vixit Aureliani cempori- 
busj & vitam produxit uique ad Diocletianutn 
Imperatorem. Audivic etiam Longinum Cri- 
ticum. Scripilt libros quam plurimos, Philofo- 
phicos, Rhetoricos, & Grammaticos. Dedivi- 
nis nominibus, unum. De principiis, duos. 
De materiaj fex. De anima adverfus Boethiun, 
quinque. De abftinentia ab animatis, lib. iv. 
De ie ipfo cognofcendo, iv. De incorporeis. 
Unam eiTe Platonis & Ariftotelis fedam, vii. 
In Juliani Chald^i philofophi hiftoriam, lib. 
IV. ContraChriftianos, lib.xv. DeHomeri- 
ca philofophia. Adverfus Ariftotelem, qui 
animam entelechiam eife ftatuit. Rerum 
Philologicarum libros v. De Genere, Spe- 
cie, Differentia, Proprio, & Accidente. De 
Nili fontibus, fecundumPindarum. De utili- 
tatc, quam Reges ex Homcro percipere pof- 
funt, lib.x. Mircellanearum Qua:ilionum lib. 
vu. InThucydidisprooemium. Ad Ariftidem, 
lib. vii. In Minuciani artem. Item alia pluri- 
ma, pra;cipue vero Aftronomica : inter qux & 
Introduftionem in res Ailronomicas, lib.iu. 
itemque Dubia Grammatica, Hic eft Por- 
phyrius ille, qui petulanti & maledica lin- 
gua Chriftianos infedVatuseft. Ί* Porphyrius, 
Chriftianorum hoftis, ex Tyro urbe Phceni- 
cia; oriundus fuit. 

Ylo^ipOtJLm. Porphyrion, Porphyrionis. Gc- 
nus avis apud Ariftophanem. 

ΠοςιρυζόττυΧα. Qux purpuram vendit. 
ΠαστιυτιΚύίιζ. Mulcipliciter. Innumeris mo- 

Syrorum lingua Regetn finat : fed detoria fignificatione ad purpu• 
ram, regium in ■veftimento in/igne , lOrphyrium , veluti Vurpureum, 
appelUvit Longinus. Hxc Suidx lucem fccnerantur. 

j Mt^.J>l■τ^ii'Aμ,ιλίιl] Imo, Plotini. Vide HoUlenium inDiilert. 
tle ■vita z^fcriptis lOrphyrii, cap. vi. & Nos ibpra ad v. ΠΑλΆ©-. 

4 ΕΓς 73j» 5 ΊχλίΜΐί & ΧαλΛίι» φίλοήφχ t^syicu/\ Valciius ad So- 
zoni. lib. i. cap. xvni. locum hunc Suidx lic legcnduni 8c dillin- 
gucndum efTc cenlet: Eis τκ Ίκλιβ*? ίχαλΛϊι». Φιλαιηίφα) !fvQ/i- 
eui. Emendatio hsc admodum verilimius mihi vidctur. Cum enim 
Porphyrium Iliftoriam Philolbphorum, five opus de vitis Philofo- 
plioriimi'criplifl"econfter,iJque intcrpirccipuaejusopera tuerir, non 
vidctur Suidas ejus nientioncin pr.ttcnnittcre voluiile. 

j• nag^'Ae,'i^»'i] Aviiiis, pag. 5-99. (41^•. Ed. ΒαΓ F.) 

6 ιΐοξφυζ}7η>λα] Hac voce ufus eft Divus Lucas AiJ. ΑροβοΙ. 
cap. XVI. 

7 Ποεκιι^ίίί. τησαχΰζ. uv»^fu,yi-n,f. h fCxj^ τ-.Ι HxC iumptft 
fuiit cx ThLodoitto ad Γΰΐηι. txxii. veri. 1. pai». ojj. i?i;tvt. Π Ο Π ό IS9 τ5 λ^/8 ed, 5^ e;nraw τ5 -ττί)•» m\ux'm. συμ- dis. Eft uiiica pars orationis, &dcriderii'in- 

φώ^ '^ tJ 'iiCuL• ttjTs ■ψο'χίί ■Κ) '/ι οΌυρζ, χ, τόΪϊ g- tcnfioncm fignificat. Nam &c carocumanimi 

γ.ώΰ chc avkTiim βαλίΰμα,σι. aniore coiifentit, nccejus voiuncati rcpugnat. 

Πίσ{ίίΐ!)ηίον. ' D^^. ^φΒόφ. iis Άττ^λλ^ιον , nocniSiimov. Templum Ncptuni, [Scribi- 

/3iy;t.W, ri Ιφ τΒ'Α^ί^ω^φ^. ero, y.oi] ^^ot ^"'] P^' diphthongum [s, in fyllaba penulti- 

^ ,.ΐγ . r , ^ .,, V ~ r^ , ΛΊ^ : J uc ATTTiMiiio;, tcmpium ApolliniSs per ί 

■ ', , ^ . - i , , Dreve. b\c ctiam apud Τ hucydidcm legen- 

h)^,!^• u5 AJy:vcaoy, το tijs A^^Zu/^j, x, Aiovutno^ dum eft. tt Ποσίΐοίώβίο., tcmplum Neptuni,uc 

jc, Δ)•,α)ΐΤ6!θΐ', 59 'ττίνΊ:•. τα -το,Λΐί-ϊτχ, ό,αάΐΌ^.Λ τοίί Ά^-Μ,ον, templum Minerv.T, & Διονυσιοι-, tem- 

a.yJ\}Cu]/uui-Kuii. το ^ Πθ(π|ίίλ,ν£ϋ);', ίζ\οί οτι Δικ^Ιαν. plum Bacchi, 8c Ar^t^Tpwv, templum CercriS) 

r r ■ ■ ,^ omnia hujus generis) qux eodcm modo 
tormaca lunt, ac nomma virorum. Ac nomiShimov eife vocabulum Doricum, manifeftum eft. 

nocrihw,noaih(iiv(^.'' μΐίν Tca.^^ Ά'}•;ιναίοΐί 8to HoiKJJ^ai'. Pofidcon. Menfis apud Athenien- 

•>3.\is'Aj^•, ^ί-χ-ίμϋα®*• dv TcS Uo(r\hZw μίχνί fesitadiftus, [quiaRomanis] Deccmber [vo- 

* Q^^-uiuLifyi/j^n '-ημίζ^ Ixi-yilo. ^ ^ Uv μίτςον -η catur.] Menfc Pofideone caulx' in Judicio ad 

ί^Ίφ' [ ^V μeμ,'^^f4o^ w^e^s Λάττί/,ο^ fioy. depiydrani agcbantur. Ea autem erat ccrta 

~ Λ Prrirv- f ' ' ' <;- ' / aqux meniura, ad dehnitum diei intervallurri 

eμ,^^^^ ^ rJ nocih<,n μία., c. T^r. φ ,γ,η- fl^^^ns , qu^ eodcm menfe menfurabatur, 

ς5ν]ο 01 ^£>i9ci -^ -Get τ ^yigav α^ίΤνέ^. f Ποο^- Hoc enim menfe maxima: & de rebus maxi- 

i^y x) Ά^-ί"^* £(ριλονίίκ,)ΐ(^α)/ '3ί°ί τγίί 'Ατ]ιχΛίί. και mis lites diicepcabantur. f Neptunus&Mi- 

nerva de Attica inter le contenderunt. Vide ζ»τ<{ cV τα Γέ§α^τϊξ@^. 

AojO(p(§^' Στωικοί' Όί tTTixAnJy] 'AjXyjT-^s. (^o\Uv 
«)' e^^^&v c^ 'PoJ"&), ί^α(ί^χί|)« >i^v<a5 59 /^a3>i'nii 
riakoUTJB. viA^e ^ j^ eJj 'P(i)|ttZtt/ «wi Mag^e Ma^- 
XiWu. ί•}ξΛ^ τταλλά. ΐη ν. regsUTHD©-. 

ΠοσΈΐί^Γ)'. Neptunus. Et vocativus, ΠοοέκΤο?, 
Neptune. nsc/iiiw vero eft nomen loci. 

Ποστί^άηφ*. Poiidoiiius Apamenfis, Syrus, 
aut Rhodius, Philofophus Scoicus, qui co- 
gnominatuseft Athleta. Scholam habuit Rho- 
di, fuitque dilcipulus & fucceflbr PancEtit. 
Venic & Romam fub M. Marcello. Scripfic 
muka. 

Πο(7Έΐί^'κ@-. Pofidonius Alexandrinus, Phi-^ μΆ.^ν{τ\Μ 7}f<<im(^ τδ KtiteV. ''t^x-^ex igoeia* τ lofophus StoicuSj Zenonis Citciei difcipuliis. yM^ Πολο'/διοί', c^ βίζλιοίί νβ . 'tcii Ty ττολΐμα Ty 

£l5 A>)a.0^3cl'Ztt/ '\1;?2Γθ'}•έ£π|ί. J^ 01"/^ TOLUVX, /AXMo; 

n3(7TJi^'i'i8 σο^ι^οϋ einojj Ty *Ολ/3ΐ07Γ0λι'τν. 

riocniJajw©- Όλ/Βιο-ΐΤολιτίΐί, <ΤΌ:ρί<Γϋί, ^ ΙςοίΑζοζ. 

XMS -xsXsi^Yti χαξ^ζ. ΆτΙίκχί igceists, dv /2i- 
^λι'οΐί J. AuiSr-ca c* βιζλίοΐζ »α. Jt, άλλα τινά. 

Πθ£κ|ίϋ)ν'((^. Ό/ο/Μ.Λ /a^fixb;'. οί atwe^ficL^ το 
* ταλ/χίκον οι^ΐΊσκα" 'Out, έαν ' ττάλλνι ό Λ^ιοί oip- 
3•αλ/χο5, τΒ^^ (Πΐμαινα. 

Ποτί^'^τζοίφ' Kci.o<yx)ic!^zvi, ψς * Kiwlntn, Τζ/τω 
er<j ^ Τ3 τΐλόΙ/'πΤσα) τ MsvavcT^oy 5ι<5^?α5, κώ^- 
ΚΛί. i'n^'j ΤΛ. όψΛμα.ΐΛ αυτ« eois τ λ. Ι Πο5ΐιΛυ'>«ι>». 2k/i' Λφί.] Ha-cleguntur etiamfupra ν.Άν»'*'»»• 
1 Αΐίι> 77301 Ά'-ρΐίο,ι'οΐί χτω ΐ0<λ. Δίκ.] Sic habent omnes Editt. 
prxccdcntts. At in MSS. Parif. locus hic ita legitur•. "Ext»; |u>*iv 
Traf' Ά^». «τ» jtaAa'^®-, ό Auyas-^. Sed minus reile. Poii- 
deon enim Grxcoium non poceft refpondere Augiifto Romano. 
rum: ut fatis coniiat ex Scriptoribus , qui de Menfibus vecerum 
Grjecorum iaiprerunt. 

3 Aiaj*£«/eTf)i/^'i) i^fj^] Vide iupra h. v. 

4 ΠβίΓ5ΐΛίι>ι©- 'At.J De hoc vide Menagium ad Laert. !ib. vii. 
fegm. xxxix. 

j• Έί^ίίψί» ifsfiO» TJ?» ,Λ? Πολ.] Imo, alium Pofidonium fuifle 
oportet, c|ui hanc hiftoriam lcnplit. Pofidonius enim Alexan- 
drinus multo ante Polybium deceirerit, quippe quem 2,enonisCit- 
liei difcipulum fuilTe ex Laertio in Zenone Citt. iegm. xxxvtn.& 
hoc ipfo loco Suids conftat. Vide VolTium de Hifl. Gr. lib. i. 
cap. sxiv. & Menagiura ad Laert. lib. vu. legm. xxxviii. 

6 Ti ■xttX^fjiKQi cluviTji^] Vide fupra v. Oiu>mK>i'• Scripfic hiftoriami inde incipientem» ubi de- 
finic Polybius, libris l 1 1. ufque ad bellum Cy- 
renaicum, & Ptolemn^ura. Jtem, Declamatio- 
nes Rhetoricas. Iii Demofthenem argumen- 
ta. Sed hxc puto potius efle Pofidonii Ol- 
biopoIitiE, Sophifta:. 

ΠοσΈΐίαίΐΊ@>'. Pofidonius Olbiopolita , So- 
phifta, &c Hiftoricus. [Scripfic] de Oceafioi 
& rcbus, qux in eo funt. De regione, qux 
Tyrica vocatur. Atdcas hiftorias, librisiv. 
Libyca, libris xi. & alia quiedam. 

nomi^'t^n^'. Pofidonius. Nomen proprium 
viri ; qui fcripfic de ratione ominis ex pal- 
picatione captandi. Ut, dexter oculus palpi- 
tans tale qiiid fignificat. ' 

riacnhrTSi^'. Pofidippus Caflandrenfis, Cy- 
nifci F. Comicus, qui tertio anno poft Me- 
nandri obitum fabulas docere coepic. Fabu* 
1;E ejus funt circiter xxx. 

7 n*»it] Vel fcribendum eft ■^rdxt.tmi , vel »»ίιτ«ι. Theocriti 
Id. III. V." 37. ^ 

"A»£7af οφ%(λ)^α<. μι^ i «ξια?. '— 

Vide, qu3E ad iftiim locum notat Ci.faubonus- 

8 ' ' - - - ■ 
uentes 
apud veteres laudantur tabulx. ΑΝΑΒΛΕΠΩΝ. Athenieus lib.• 

XIV. pSg. 601. Πβί^ΛίΓ!»!^ ci 'AfCbAiWSHI' 

'Ej« fbUyfigyv anctXtiQuv, άχιν^Λ- 8cc. 
ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΗ. Athenius lib. vli. pag. 301. Πβοϊι'Λτϋΐΐί 
■Α5π>κ룫(Λί»))• 'i-^n-riv ά•^ξύζ»> -πιύ Idem lib. xiv. pag. ofp^ 
'Aa' 'iyt IIoiJr-iiWiT©• -ζ&ί ίϊλωι• ^^jtifak c*'A!T8)£AH»f</f>ijipi)in>• Pol-' 
lux lib. X. cap. xxiv. pag. 480. To ^sftji fif.s^ -ri ΐΊ^χιίζί^^ tiiV 
ci "ΛΛΐκλΗίί^ί»»! ΠοίϊΐΑντ». ΓΑΛΑΤΕΙΑ. ^ PoUux. lib. IV. cap. 
XXIV. pag. iio.' ΦιΑιί;*»!» ό» 'EiKsPitxJ , iC, TI<ir.it7TzT&' ci Γαλκτι), 
(lego FxAxTtif) ΛιΤ2?ί ί*»ΐ)/*•'ί»'βΛ' ΔΗΜΟΤΑΙ. Laudatur S Ϊ60 ϊϊ ό Γΐον Ποσϊί, Ληξ. 

Πόεθί). το aiiibToi' τ5 hS^oi. 

ΠόοδΊοι^. το αϊίΤοιοί'• 

Λέων ' σοι yiym ίχμΛ,γμΛ ονν. 
Τατ λΜ.' ΑτιαξάπανΊα, 5C, το -ττοιθΊι 

Κΰ•ί]α/@- 3, το 7ΓΪ/ίΛ •? βχλίνβ, ο-ττα iyKxB>{^ 

Πο'ΰθίΒΙί, ΤΤο'ίθ'Λ'ν©-. 

riocrcV T«7D ;c5^ μίγί'^φ' ^■ίωg^7τc^^• οΓο/, Α*ε>«> 

ΠόίΓΒ. 

Πόσ»' 'τΐζΛΟΐμουι σοι τα ^i^jie/iSta• λέ>ΐ. 

Το jti^ 'eTigov T«TWV, σκοξο^ν τςοτΐα.^^ίά^• 

Το J' ATigo;', αν λΐί, ;;^οίνιχ.@- ^ycii άλώ. 

ΥΙο'ίόμι^ '^"r-ml^. ατ(^ μίγχ. Φ§ον2ν εφ «ow- 
Tof TTJS ' τάξ6ώ)5 τ5 7^"«^ 'ii'e>C9i, >9 ο'π ί^-ί aTs υ- 
Tiamdtxs yiS^] χίνχσμ^(;^οζ ίω. εφ' οΐζ ο συνότιαίφ' 
αύτ« KSt^PX^S /^ '^ί Α•7ΓίλαυνΟΑ<ν@- Τ^^ ''^>' 

i^^gjs AtjTOV thiyvi. υ'ϊΐςρν ^ avjyvas lcwrJ χ^ττχ. τέ 
ηϋζ^γιαίΊ 'oy%o^ ^ φίλων 7^yiJ(ir, ^ y^^ t^s αΛ- 
λαί ^ιωίμίϋ eAA-rlovA ΙιχΙν t-^vL•, (<ί^^ω^.κο5 70 

ίίί/', ^ τ νέωΤΙ 7/Π§έλ')•ΟντΠι)ν 65 yVfflOiv) έΐ|έ Τϊ τοΓ 

σΜΑ'υττατα), xj 7ία§έχα)§)ΐσΕ τν -τπιΧίμΗ τΐω ηγίμο- 
/lOLV. i) τντΌ my-iJc O^^oXUk) tcS Ποςϋ^ίω, Χζ.' 
TTDMitJ aS^fcL^uxt γίνοφρω. 'έτΕ§ον J^s ^(X^uTigov, >} 
ω5 3(Τ^ 'Ρω;«.Λίαιν «>«^ova >ίνό/4<^ον. '^Ae|A/4y@^ 
ijS Cy, τίΤδ iouTu ςραΙι,Αί 'JjS^ t»5 /S . Αν^^Αί, ej T85 
id^ias Ap^85 Α7Γ/ί>α>ί;ν• 015 avA/ σ:<ί^§8 <ί^υμΙν ex.e- 

λ61σΕ -UiitVI. Jt, liJLTi^i THi 'cui^Oje, dv Τϋϊί α,^ξόίί, 

^j^-rav ep><3c, κ,Αί S^ejyt^^Tuvrav ΰτηΐζζτ'^νΊας. ^ αΛΛα 

τω <hl;W&) ^ι'σ»5 ΛφορμΙω ί^κ,α^». 

Suida ν. Ni<i»iTOfi»£TOf. ΕΠΙΣΤΑΘΜΟΣ. Pollux lib. χ. cap. 
XXXr. pag. 490. Αι |j «dfTai ϊ,'^/Ιιλτ») ci ΠβίϊΐΛ'ίττ» ΈτηΐΆίμχ. Ε 
ΦΕΣΙΑ. Athen?;us lib. ϊιπ^ pag. 5-9'• ΠοίϊιΛζι-ϋΒ? ^ • Κβ^ιχ^ς 
C* ΈψίίΠΛ τκ'Λ <f ίΐίί -7^ αύτί(. ΚΩΔΩΝ. Pollux lib. IX. cap. 
^• P^g• 4^4- E'"?l'iw< i> 'Λ>^ ■n^annt ci Πο(ΐϊΐΛ'25-3-« κΛκ. Λ O- 
ΚΡΟΙ. Athenxus lib. iii. pag. 87. U^nfutnCi <fl' ai-rSi Πο(^/• 
&tvm^ c* A»xgj?n» ίίτηΐί. ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Σ. Atlienxus 
llb. III. pag. 118. K.u5is>F 3 («>ΐ))/*ο»ί</ίΠο(7ΐιΛϊΓ!»ΐί(:* Mi7r;(pie<)««s»«. 
Laertius in 2c»o»i, lib. vii. li.-gm. xxvii. fabulam haiic numero 
plurali effcrt Mimipigy'^»!. Ait cnim ; Ά»» >^ ΠοιιιίΛχ»-©- Mf&- 
^t«q/*t>ei5. ΠΕΔΙΟΝ. Athcnxus lib. ii i . p. 94. Eif hto) ^^ 75 ίφ'^τ>• 
W/ioi' uwgjs ΠοιπΛλ•»•* c* ΠίΛ'». ΠΟΡΝΟΒΟΣΚ.ΟΣ. Athenx- 
us lib. IV. pjg. r j-4 '03 x»/*aiii!ra(o? ΠοοίιΛπ-χ©- ci riofpoffoTOf 
φίη». ΣΤΝΤΡΟΦΟΙ. Ejus mentio fit apud Athenxum lib. xiv. 
pag 6f9. ΧΟΓΕΙΤΟΪΣΑΙ. Athenxus lib. ix. pag. τ,ηβ. Ποοι/- 
Λ25-3•©- 3 _ci XifiSOiitrw»?. Praeterea, Polidippi hujus fragmenta qux- 
dam, fcd luppreiro fabulx nomine, leguntur apud Stob2;um. Ex 
eodcm infignefrngaientum adducit Diriarchus in V'i;a Οηά&, lic 
mcjuieas .'On 3 -τίΛσα, iiv ΐ(5ΐτι;£^ί^«,Η/*£5Μ,Έ»«? >ί», μ^,ξ-ηξίζ ΐ)ί*Γ» ό 'τ 

^β»»» >^ τ>!» otAot φαιη "Ρ '£»«^5 ίΓ»£4/, λίρ«ι/ »7»?' 

Aur; τινί;, ο! (/{'"ΕΆίχ-ις sXkiv i{cfd^. 

Τ»' in$<r2^TgyiSt» mVt.ii.Qoui, t pf«jii^«jj, 

Vcrii! fecundum Sc tcnium cmendare conatur Salm^fius ad So- ii ο 

noffiTiligvi^ts. Sic venas calcaneorum vocat 
Hippocrates. ^ 

Πίσΐ5. Vir. Maritus. 
Πο'ίθ")!. Pudendum virile, Penis. 

Πο'ίθΊον. Parvus penis. [Ariftophancs :] Leo 
tibi natus ς/?, ipfa imago tua : cujus ciim re- 
liqua omnia , tum etiam penis tuo fimiu^ efl, 
torti inflar cyttari. KJ-flxg©- dicitur opcrcu- 
lum glandis,cui glans inclufa eft. Etitcrum: 
Ter Venerem-i /uaviter α mentula olet. nooS-av. [Pufillus piier. Vel, magnum pe- 
nem haber.s.] 

riocrov. Quantum. Hoc in magnitudine fpe- 
itatufj diciturque de magno, vel parvo. AC 
TTOiWj Quale, in materia fpeftatur. 

Ποσ». Quanci. [Ariftophanes:] §luanti e- 
mam α te iflos porcellos ? Alternm horum e- 
mes allwnimfafckulo: alterum vero•) Ji vis^ 
chcenice fola Jalis. 

Ποςυμιί^. Poftumiiis, Conful [Romanus.] 
Hic ingenti faftu tumebat, tum ob fplendo- 
rem generis, tum ob gcminum confulatum, 
qucm geiferat. Quare collcga ejus, cum prx- 
ter jus fuum depnmeretur, initio quidem x- 
gre ferebar, ac fcepe in Senatu de eo quere- 
batur. Tandem ve.-o cimi fe nobilitate & 
aniicorum opibus Sc gratia inferiorem eile 
fentiret, (quippe plebejus & novus homo 
erat) collegx fe fubinific, eique belli adnii- 
niftrationem conceilit, Ea res primum ma- 
gnam invidiam conflavit Poftumioj ut ho- 
mini valdc arroganti & fuperbo. Aliud de- 
inde gravius quam pro imperatore populi 
Romaniadjecit. Seleilos enim ex legionibus 
iuis bis mille juvenes in agros fuos abiega- 
vit) & abfque ferro faltum excindere juflit, 
fervilibufque addiftos opcris perquam diu in 
agris detinuic. In quamplurimis etiam aliis 
rebus infolcntiillme le genic : adeo ut Sena- 
tus popuHque Romani odium in fe merito 
provocaret. linjm, pag. loo- Edir. Ultnj. quem vide. AdhTc, Clemens Akx. 
Strom. lib. vi.lpag. 449. leqiiens Poildippi fragmentum recicat: 

Oihii aAi/JOTS τ βίο }lii)<xmi, 

At^wrr&^ ar• κά a;j^i X ττλΚί -πάλαι 

Porro, liriplera,. ctiam Pofidippus Epigi-ammata.ut non folum pa- 
tet ex Antholcgi.:, in qua llib nomine Polidippi Epigrammata a- 
liquot legiintui•: led etiam cx Athenxo, qui lib. χ pjg. 412. Po- 
lldippum ci ΈτηχχίΛ/'^η laudat. Huc accedit auitontas Scholia- 
&x Λροΐΐοη. Rhod. qui ad lib. i. v. 12S9. Pofidippi S "Empfafii- 
;i<^Te;i^<i^ps exprefTe mentionem facit. Aitenim: Terw vir^ Πβίΐι- 
αιΤΓτηιι; ό'Ε7η}ςαμι^{^,•π}^ύΦ©^ ίικ^λ^^,η > <? Φί^!χι»Λ)?. Αη auteni 
hic F.pigrammaium fcriptor idcm tuerit cum Comico, ccrto at- 
firmari non poteil. Alius certc a Comico taerit PofiJippusHiftori- 
cus, de quo vide Voffium in prseclaro operc de Hifl. Gr. 

I Aiuv στι yty.] Ha:c funt vcrba Ariftophanis ThefmofPior. pag. 
794. (j-ij. Ed, Baf. P.) ubi verfus primus hodie lic legitur: 

AtVf, λίαν οτι >fjj>t», αΰτ fiyHS^ <raV. 
Scd pio t]y^^. cx Suida refcribcndiini eft %.μ(»^μ,!ί: ut oftendiuius 
fupra V. Aiiij. ubi idcm hic locus Comici legitur. 

1 Άβ/.φ:φΛΐκ] Thefmophor. pag. 780. ( fi 8. Ed. Baf. P.) 
;! nlitns 'n^iufocti <ni to;|<ij.] Tres hi icnarii lcguntur apud Ari» 
ftoplianem Ach armnjibus, psg. 410. (J93. Ed. BaLP.) 

4 Πο5ϊ(Λι©- ' ίχατι;. άττς y,j';«i ^^g,<r» Ιφ' icWT.] HsfC, & qU3E 
fcquuntur uicjue ad fincin .irt'culi,DiunylioHaiicainaiTcnfi tribuun- 
tur inExcerpiis a Valefio eJitis, p. s;j. undc ca Noiler deicriplit. 

5 Ti)5 Ttiiiai] Cum ValeSo relcribeve maujn, τ τ άξι^ίαζαι;. ίι ό 

ΤΈ^ ie '(^τη 'τησν-πίΐφ'. οίον, 'ΤζίφΜ ayij \r%^; κα(, 

Y\nrrZ^@'. 'ΡωμΛλ®^, "^ΤΓΤ Κα7Γΐ;>:ί, τα, τϊ Ελ- 
λήνων έ-^ΛίΛι/}-»;, e^c9'i:f αυτο'ΐ' /Wv έτ)! λ. τλ ie 
'Σί/'ΛΐΛ ^υσυχοί^ Ζμ/. eTTet ^ άτηχ^ ctuTOv εΐί^λ- 
θε* ο φιλολο7@" ό'Λ tgas, είί τχζ Ά^^ιό^ ωξμΛίσ^, 
χ, ΐζίμΰσωγη τα ηλλ^νωΐ' ex^tji. e? >>ΐ(^ί /ίΛΤ"^ >ι- 
AacTi, -^ΤΒλλχ 1^ )(5ίλα eicJiui. ΐκΗν o.tcux.os ίω χοα 
'rovS\ Τον noqoZfLov λίγ^ν \ογ>ν Ιχίΐνον, οί'ίψ ΰν Ή. 
ζ^ΧΑίιίφ* ϋτη 'ΣϊΒί aCry' ΈμαϋτΙν 1^ζ•ησα.μΙω. 

Ποτκ,,οίοι, ΰ] Ά•)^ζν£ίί. και (ζ«τ<| οίτ τω Δ^^ι- 
Ποτα^αοΛιρτίίί. ' ό Tiigav <*ei τον ■^το'ζίιίΧίΐ'. 

ηζ^ζ ■/^'ύ'τ]οναζ. iy Πο^ίμο], ^,μ©' ^ Αίοντι^φ', 
S Ό ^'Λμόττίζ, Ποτοί.μιφ'. Ιχ^μα^ΰνΊο ^Ι ωζ pailas 
Si^o/udpoi Tsi 7ΐα.ξί!•)^α.φϋζ. 

Χύοϊί τη'^μοϊο ίΐ/σμίναν <ί^λο7 ;^ζ^ΐ'. 

Ποτα/λοΓ /ϋίγχ,λω ο'^τΌν hiay\i. Ιτη Τ τοίζ όσϊ 

Π/.άττϋν©^ ΠολιτΕΐίϊί v-sra/^vji/^a. 

ΐίοτΰ,μύιν MiTfXZioou®^, l)'"? ΑισβαΐΛ,χϊ^, \'α- 
•rag. euO 'PiT&jcriv cV 'PayU-vi ετπ KaiWg@>• Ti/Se6t»• 
xoq ' Trole αύτ5 e'^ Titt. τπζΙ^χί'Λ ΙτιιχηόνΙ©^, Ό /3ασι- 
Aev5 sipoixa^et Tooiaai "^χμμα,σΐ' Ποτα,μανΛ Αίσ~ 
βωνΑχιφ^ ίΐ Ήζ Λ^κεΐι/ τΌλ.μηττ)'., σκβ'ψΑο^'ύ), ί'ι μο\. 

κ,έΛΐ'®"'. 'Og«5 Σα/Λ(ϋ)ν. BgVTi/ eyza^cuov. Καίσα- 

lloTotjnoi'. *το ςεΐΊον. >; νεοί'. 

Ποτι. λί^ί^ 'Ζϋζβζ νυν ■^r ίμψω, χα.] χτ,\ το 
:τα§6λ>ιλυ^οί , 59 χτ^^ το μίλλον. ;(Τ;\ ^ το Tratgi- 
λ»ιλυθο'5• οΓον, Πο'τϊ eyeveJo ; ^cjv Js το μίλλον' oToVy 
Πο-τΐ eTotf; 

riiTigov. aojc. 'OTiay. TTD^TroV. 

rioTH. » -τίίιισυ. 

Πο-ηΐ5 λύχν(^. f 'Ae,«iB^ctiin5 Νέίρελοα?• 
Oi|tto(, τι )ocp μοι τ tiotIw 'ϊ^τΆίζ λΰγνον ; 
Φ^ Άτ^ί-κοΤί ό ττολί» ΊλΜ[ον ΛνΑλίσκων. 

Ι n«ref46^if77j?] EruditilTimus Pearfonius ad locum hunc fe- 
qucntii notaverat: At apud Artemidorum^ig. 141. (\. e. lib. iv. 
cap.LXviii.) m^uμ.D2^ξ■n,ifcrMtur. Non enim efl, i τ m'^(bi^ Siii- 
ξων,βνε, fluvium tundens, ut voluie Pom-.s^, fed ^lg-t^m, traji. 
tiens: ut apud Polybium, ^ά^,ης τ ^igj». KeSts. 

1 neWf**, Άλιξ ] De eo vide Laertium in PfOirw/i?, fubfinem. 

% V-M^^rt aurS ιΐζ rnt TmKt^ t7m>•] Helychius Milefius : Πο- 

Tom, III. Π ό i6i 

Πίτφ'. Qiiotus. Formatum eft ex nomine 
Tjactl®^, pcr lyncopen, diciturquc de quan- 
titate. \Jzy ^otum agit annum? Eu^ota 
^Jt bora aiei ? 

Ποψίομ®^. Poilumius, Romanus, Capuao- 
riundui, pofl: xxx. artacis annum Grxcis lite- 
ris inilicui cocpit, amore carum captus. Ini- 
rio aurifeber fuic. Poltquamvero femel eru- 
ditionis &c literarum amor animum ejusfub- 
iiiTet, Athcnas profeitus, illic Grxcorum dif- 
ciplinis erudicus eil, mulcifque & prxclaris 
fcienciis inftiuftus , ad icram ufquc fenedu- 
tcm vixit. Haud immerko igitur Poftumius 
de le diccre potuic, quod Hcraclitus de le 
dixifie memoratur : Me tpfum qu/efivi. 

ϊ\!)Ίη.μ>Λ^ν. Fluminis in morcm. Fluminis 
in ftar. 

ΥΙοτα,μχα^. Potamii. Vidc in L•.ς^^^^^, 

noTO^J)3i.gTHi. Fluvium femper trajicicris. 

Ποτα/*ο5 Β'αλάτ]. Flu vius cum mari certas. De 
iis, qui ciim poteritiori.Sus contendunt. Et Po- 
tami, populus tribus Leoncia:; cujus popu- 
laris [vocabatur] Potamius. Potamii autem 
a Comicis pentringebantur, quod eos, qui 
in album civium fallb relati erant, facile re- 
ciperent. f Inimdatio fluminis inimicorum 
gaiidmm fignificat. 

Ποτα^ύ)' jiiiy. In fliivium magnum canalem 
derivas. Dicitur in eos, qui rebus magnis 
parvum quid adjiciunt. 

Ποτα,μων Άλίξ. Potamon AlexandrinuSj 
Philolbphus , qui vixic ance Auguilum, & 
poil eum. Extat ejus in Platonis de RepiibC 
libros commentarius. 

ΤΙοττΙμύύν Mir. Potamon MitylenrEus, filius 
Lesbonadisj orator : qui Romx fub ImperatQ- 
reTiberioeloquentiamprofeiTusefl:. Huncin 
patriam aliquando redeuntem Imperator ta- 
libus literis inftruxit: TotamQnem Lesbona- 
ctis filium f qids injuria afficere anfiis fuerity 
videat an mecum bellmn gerere poj/it. Scri- 
pfic de Alexandro Macedone. Fines Samio- 
rum. Bruci encomium. Csefaris encomium. 
De perfefto oratore. 

rioTctwov. Peregrinum. Vel, novum. 

Πο-τδ. Quando. Dicicur detempore &pr2e- 
tcrito & hituro. Et de prstento quidem: 
ut, §uando fiiit ? De futuro autem : ut, ^a/i- 
do erit ? 

nOTigo/. Utrum. Quale. Cujas. 

Ποτ)ί. Volatus. 

ΥΙότίΐί λύ•χν@-. Bibula lucerna. Ariftopha- 
nes Niibibus: Hei mihi ! Ctir bibulamaccen- 
difli lucernam ? Apiid Atticos [ita vocatur 
lucerna,] qua: multum olei abiumit. 

εΓ τις «ΛκίΓ» TsAffciiOTi, «ιχίψίίιδ-ΐϋ, st μ-οι Λκίσΐττϋ/ π>λί(>,ΰ•. Hinc 
Suidas lua defcripfit. 

4 Το |ί'»ιΐ)»] Legendum eft, τοίΛβ»: ut Portus eriam monuit•. 
Confer Schol. Soptiocl. ad Antig. pag. 148. & Schol. ^;fch.ad 
Fromelh. v. lol. 

f Άζ,ι^φΛίΐίί Nfip /λΛίί] Pag. ii5. (5i, Ed. Bai: P.) ConFe/ 
etiam Noftrum fupra Ϋ.Άί'^ιφα^α. 162 η Ο 

Πάτμου, μόζον. ^άνχίον. ^ ίυτηϊμφ' , ο Kf-Aai 
ΠόΠΊΟ.. οτ/χΜ. ίνίί/^@^• 

Πίτόί. 70 '7nv^/A'J0V. Πΰτ@- -je, το ανμτησιον. 
f/dp ολίγ>ν eTnm, cLvwii ^ ■^τολυ ΙγχΐΙν toTs Βίζ$ί.- 

TDVTcq. 

Πο•7αν>ι. ' «.Χϊλίρ») nXctTrivig^ τ5 φιλοοΌφ»• 
Πδ >ι~5; ^Πδ y^5 'τΐίφ'ΰΧιγίί -, αντί τδ, eiV ^oUv 
yUZ, ΆτΙικωί. 

Π8λ;>ί6ίλ, ^ Άρκ-αίίΒ BvyxTiip, /2α(πλ(?, te. e- 

Ι-ΠΜ^ίχισί Α ^ τοκ ά,Χϊλφιιι ΘέοΛ'σΐ3ν. ανφαΐΤΆ^ γ^' 

Tdf ©i'i 'ZJ03Ot,vBii3t« , ^ ΤΛί ΛΛλφαί το o/tiii' 
-7r'e9t^ct| iS\i'ti.^&/. ik τίάνία, ^ Top LS^iλφcy Ιζανόη- 

JV^otTav 'sEiiSo/Xiu), 'j^ ^V-* xsLjUfOi vj cclaiois 
βΛοιλιχνί th.'7Cuui$iX)ai. <τ3ζβ Λ tb «,/πζ.ντζϋΐ', τΖα- eij 
το SeTov θυσ'ί^ΗΛ» αώ-χ^ν ΌημαΧάζ «ΛΛοσκεΐ'. <ϊοικ.ι/- 
iras 5 ϊ" '^^ "^"^^ αίΐίλίροΐί i^iiysWo. ττολλα^ ^ 
Έκϊίλησίοίί, χ, -τίΙω^^ΤΛ, 5t, ξίνανα?, Jt, ^uoyagD^ta αύ- 
τ>] xtiWotc, χ, «tsg^JoJ^as αφω^ίΟΈν* :c, 'Ζϋζβζ Λλ~ 

ΙφχίΗτο. ojj "j ά,Λλίρα], 'Ap:(cc^a., jc, Maexiia. ο j 

•^y μχ/ίλιςα, 3 If Tss ^^^οβίλλονΊοζ ΛυΤ(^^χά.ξ- 
τας, «s Λ^ζΰ^^Ύΐ/αψ^α υττδ^^α,φεν. ό"?^ n crDi)fflTctTij 
γνδί» '^ο'Π risA^dxoi, ανφύύί υτζτϊ^λθεν Λυτον, ^gesi;' 
^ 'v;z:rai3a,/\s£ra. <ί^εν -ts^is <ϊ'8λίίαΐ' Titci 6ο«<τδ >α- 
Ι^ΐίτΙα) ΕύΛκ,ίαν. Ιώ ^ ^ι^ιθίίττο^ξα.-ψαί /i>) «ΰϊζ^τΐ- 
pof a,va.y>ai, fegoii ifewa; ω^εΐΧ^ζέτϋ /t^^^ -ηϊί Π8λ- 
-χίζ^Οζ. "f Ή Π8λ^6ίΛ -τεσδτα; έ/χίσ;! τον Νες^^χον, 
ά)ί Τ85 φιλδ'τα.5 C/f.iim ^ Ο^^ξ^λλΗν, 'ότι 'Ko^inciJ/ 
/jjjg^ ΤΌΥ Λ^ϊλψοί αυτΜί Θέο^Όσιον τον β<χ.σιλίχ ht- 
|8αλ6 Π8λ;:^6ΐ=ί5 Ne<foe;(@-. λ, :λ^'^- τδτΏ STtai ΰττ' 

cLv-rris ίμιατίΤΌ. eXoiJbget γ^' αυτκν e/s τον tcte Μχ- 

■)49ρον Πουυλίνον My>/j^oi. 

cherix adeo invifus crat. Criniinabaturenim 

I ΠοτίΛβια] Vidc Schol. Aiiiloph. ad £g[«;/. pag. 514. 

α rioT-nic^] Hclladius npud Photium, pag. i^-Sp. Όδ τι? wht- 

J ΠίττΛιι, ίί'Λλί^.] Viile infra ν. Σϊτι/πτ:?©-. 
4 Π» ;^ί 1 Sic hibent MSS. Pjril", Ac priorcs Editt »•βΓ>^ί. 
j- n!fAj<e<'«] Cum ]ioc loco Suida; coutcrciidus ell Suzom. Hifl. 
tcchf. lib. IX. cnp. 1. & CcdrmLis png. 34^. Π ο 

rioTii^jii. Potidtea. Nomen urbis. Et Poti- 
d^ates, [iUius urbis civis.] 

noltvicoTi^. Advenit. Accedit. 

niTAixv.Fatum. Mortem. ΕΓέυττοΙμο?, qui feli- 
cem vitx exitum fortitur. Fortunacus. ^i ad 
fene£iutem minimefelicem mifere njitaproduxit. 

Ποτνα Λστ. Veneranda Domina. 

Ποτνίλ. Veneranda. Honorata. 

noTviitcQrt/. Supplicitcr orare. Obteilari. Ee 
-ττοτνίΛτα», Dcos implorat} velj obteilatur. Εε 
ιοτηούφρ^'^ cum querclis obteftans, vel, cum 
lamentis ro^ans. 

Ποτον. Quod potari potcil. QucXre in v. 
'AytuT©' SoiV)j5. 

Ποτεί. Potus, five id, quod potatur. At 
-τήτ^^, compotatio. Convivis firenue potanti- 
bus•) convivator aliis mfidians•, ipfe qnidem pa- 
rum bihebat i at convivis mnltiim τίΫΐϊ infun- 
dere famulos jubebat. 

Πο7ΐάΛ<ν^• Volantes. Et τπτων^, idem quod 
τζΈτον^, volant. 

noTOVJj. Potone. Platonis Philofophi foror. 

πδ >ίΪ5; Ubi terrarum? Attice dicitur, pro 
εΐί -τπίΛ» >47v ; i. e. in quam terram ? §luo terra- 
rum fugit ? 

Παλ-^^β/Λ. Pulcheria, Arcadii filia, Impera- 
trix, nondum annos xv. nataj imperium op- 
time adnnniftravit. Fratrem etiam Theodo- 
iium erudiit. Cumeniniefleciapientinima,& 
mentem haberet diviDam, virginiratem fuatn 
Deo coniecravit, & (brores, uc ideni) facerent, 
hortataeft: fratrcmqucin omnibus forma- 
vitj &c moreS) fermonem> inceflum, rifum> 
corpons cultum, feiTuraque & ftatuni Impe- 
ratore dignumedocuit. Anteomjoiavcropie- 
tate ergaDeum accurateeum inftituit: &ta- 
lcm erga forores quoque fe prsebuit. Eadem 
multas Ecclefias, mukaque pauperum & pc- 
regrinorum diverforia & monafteria condi- 
dit, rcditibufque inilruxit: & pra:ter innu- 
niera alia praeclare fa£ta, faepe etiam divinum 
Numen ei apparuit. Sorores ejus fuerunt Ar- 
cadia & Marina. Fratcr vero, qui natura fo- 
cors eratj inconilderate orania agebat : prae- 
cipue vero libellis, qui ipii fubjiciebantur, 
nou leftis notnen fuum iubfcribebat. Quo 
fapienciiiima Pulcheria iemel animadverfo» 
callide eum circumvenit) libellum fubjiciens, 
in quo conjugem Eudoxiam donari fibi pe- 
tebar, ut ca ancilla uteretur. Cum igitur huic 
libello non lefto nomen fuum itidem fub- 
rcripfiflct» graviter poftea ab ea objurgatus 
eft. f Pulcheria erga Ncftorium tantum o- 
dium concepcrat, ut amici ejus rumorem fpar- 
gerent, [Neftorium Pulcheria: eam ob cau-• 
lani adeo exofum eile,] quod eam uc impu- 
dicam apud fratrem 1 heodofium Imperato- 
rcm criminatus eifct. Et hinc Neftorius Pul- 
eam apud Paulinum tunc tcmporis Magiftru. 

I 6 Χα'ίτκς] Sic MSS. ΡϋτΊΓ. At priores Editt. male, ^'e<2<i• 
7 'ϊζΓο•βλ8!;κ] Et lunc leiiioncm' cx MSS. Parif. rcvocavi, cu- 
jus loco iii prioribus Editt. maleexcu(um eft, -ώτίλαβί™. 

Β Aix.Jj.uAitv, i'n τοξηία* ixisi τ α'Λ] Nec lenfus, nec fonftru- 
Λίο loco huic conllat, qucm pioinde lic fupplendum & fcriben- 
duni cilo ccuilierim : 2>1:ί.')ρυΐ».ιΐ>, cn m(nui i UlsX;^sJia. t^ izKsi Τ 
Λίΐλφ<ι> uUTiii QttiUinot τ βασιλιά, ίύζαλί Υίκλ^ο/,α* i Nii»s<©"i&C. 
Scd conjcdurani hanc pro certa veriute aciiuni obtrudcre vclim. 

Π8λ- h η 

Τ)Τ ΧίΧλκξΓ, TiKvM^y r\i ΠχΑχτίβ, άί Γ2ζ}ζ τον Fle- 
ύτπϋον. 

riy μ'^ν; Π5 §ϊ) Ηΐ; 

Πνί. ο -τΓΒί 'e^<j <5^κττ/'λΒί ιτ'. 

Πιί)><ί)ΐ', nci;>i)v@-. Τρ^ιζ»!-!©- Ai/^w, 8TO xaAy- 
i«^®^" o^e* )9 τιαξοιμία Ιτη tYj y.oLxayimw 'Es 

Kctyo) 7 ΈτπιψΛτνί «κ. όλι'γω xa.})\.mx 
ΪΙύαγύν e;^. 

g@~, 5^ Ι^Χιΐμα^ϋτο tli ^,σΐ/ττίΐχ. hv jS ρίτ»/), x^ JVi- 
μαι,γύγιζ. >^ ' 'A£>iiOipoi,v>!5 ίφ}|σίΐ'' 

Πω'}<ί)νίχ$• *Ό μίγχζ τπί'^ύον. 
Πωγανί/ίτη?' ο Χίύί. kj riayiiviTHs. 

Πωζχ, ΤΓο'ιμηΛ. 

Ώαλχζ. ' χνη ζ σ^ζ^ίσ^ί• 'T-Zifei^li. ί<η Το οϊο- 
μα. ■>ί)<^ τΰϊί Χα>φξονφ' 'AvJVeiois. 

Παλίη,ίΙο. χνίψίφί-τΌ. ^ *Ό/Ιμι§@«•• Παλ6<τ<*) 

Πα)λέ1^5Μ?. 
rifflAeict X^XiTH. 

λίτίΙο/Αυ85 ΤΛ ττί? -τηΚιοίζ 'π^'γμχΐχ' oTovy ιτΒζβ- 
βχτΌΤΐτ^λΐήί, c7u'^ZDiO'imKy\i, xX\xv]o7m\y,s. 

}ti ϊ\ωλ.γ\Ταυ{. ΊίΊΌί τ οφΗλόντην ταΤ ί*>^μοσιω Χ^^ ^Ζΰζβ- 
3•ίί7/.ιΛν, 5^ μγι '^7n>hS'tv7a'J, eTriTc^^cncov ττα ynx;. 
v7iix.iivlo ^ TDis ncu\yjiaSii X} οσνι το 2ΐ^}ξ<^φί^ ^* 
yjtjiov oi> 'Τίολίμω μη ίίτίφζξον Ί-η ^ οΐ ^ίήχζ ίλό>- 
715, Λ| μίΤΏΐκ^•, ^x^ 'τ2ζβςΐα:ίω ohc ί')^ν, ζ^ ο 
"^^πςα,σΐίί ^ζχφείζ. τ^^ταν φ τχζ ^aixi TmXivliSy nui)A);Tcq, ' 59 Πωλ-ήτ»ξΑον. αΐ μ5ρ Πύ)λ>)Τα|, 2^- 
χ;ι 7Τ5 £911' 'A^wvfoi, h^sn τον •ί>ξή-μοι/ civJ)>iS, ίΤί 6κ, 
ττίί φυλιι? iiLX<nii. '°Λκ8αϊ ^τλ 'τη'Τίξ^τκόβρχ ύ- 
77Β ήΤϊ 7π>λία5, TTavlci, τα, Τέλι^ , )^ /Λέ'-πχ,λλλ , ^ 
χαίθ"α!στ|ί, >^ τα. ^vμi^J^/iBJJX γ^τίχ^ίΐν. "ΠαΧ-ήτίΐξ 
^ Κ5^λε7τ<χ) ο τοττ©-, '^v'}■Λ GuxjtS^vjsm οι YlccX\\Toi\. 

Ua>XYiTy\txoy. το Ίΐζ^τν\ιχο•ί. aros 'T^c^hi. ] nS^iiiTi» J^Ksr?] Ariftoph. R/i»/f, pJg. zio.(iJ7. Ed.BaC P.) 

ι Ά&<5»ιρ«.!,5] £fi-/p/ai.p.ig. 7z6.('487.Ed.Bai: Ρ.) Vide ctiain 
Noftrum iupra v. Έτηκζ^-νις, ubi eadeni leguntur. 

3 ΚΆ'Ας^'Ρ'φάίΐα ψιισίν] Imo, Plato Comicus, tcfte Scboliaila 
Ariilophanis ad locum Comici in nota prxcedente adduftum. 

4 ntiy^tUi. i /«/s;«i τιά^ι] An potius, i μ,ί^ίΐ imy^tci X^t ? 

5" Π«λ«ί. ««TiJiti'] Ex Harpocraticme. 

6 "θμ.νΐξ<^] Odyjf. A- ;84. 

7 rifcA/ii. 'Ae/'^(pslifK -π ττλΦ- ?β».] Nota Iixc rcferenda eft ad 
locutn illum An&o^h. Equit. pag. ipj•. (197. Ed. Bail f.^ Π ii i6i 

ri8\:\«ei*. Pulcheria. Cclcbns illiusPulchc- 
rix llatua (labat in Chalce , prope Palatium; 
qua ad Peripatum itur. 

Πδ μΐ^ϋ ; Ubi igicur > 
Πδί. Pes. Pcs habet digitos xvi, 
Πν 5(/Wif hxiii; §iuo te appulfunmputas} 
Xl^y^^. Pogon. Portus Troezenius, fic di- 
dlus ; unde edara provcrbiiim in male barba- 
tos: Traezena ire> Ec Arillophanes: Et ego 
non paulo pulchriorem barbam habeo Epicrate. 
Hic enim , quod magnam barbain habcret, 
appellabatur Σα/^σφοξ©- : idcmque ut hirfu- 
tus a Comicis irridebatur. Erat autem ora- 
tor, & demagogus. Et Ariίlophanesinquic: 
i?ί"Λ• barbie-, Epicrates Scutifer. 

ΠαγιΐνΙοίς. Barbatus. 

Πωγύνιήττί. Epichetum Jovis. Et Πω-^ή. 
'HiSjitidem. Jupiter Pogonieta, vel barbatus. 

πάίχ. Ovium greges. 

Πωλχί. Pro -ττ^^σΐίί. Vendiciones. Hy- 
perides. Ufus elt etiam hoc nomine So- 
phron in Virilibus. 

Παλίσκίτν. Verfabatur. Et Homerus : Fer- 
fatur hic fenex quidam. 

Τΐωλθυτιγύί. PuUorum equinorum doman- 
dorum peritus. 

UaXux-^^iTn. Coma,feu crinespulliequini. 

riaAni. Ariftophanes τάλΐ),', quod ell finis 
vocis, joci gratiadicitj innuens fcilicec, eos, 
qui Remp. gubernabant, res civitatis vendere. 
|_Hinc Comicus adhibec nomina illa,] ^^3ζβ. 
βχ-τοτταλ^ΐί, qvTCTnoTtuxni, x7<hMi'n'Tcd\y\i, 

νΐαΜτ»ί> Venditor. \Ju Erat enim reriim 
adfunera pertinentium vcnditor. Ec YlaX-i^^^t 
Polet^. Hi bona eorum vendcbant, qui 
Reip, aliquid debebanc , nec inrra conftitu- 
tum diem debica folvebanc. Ad eoruni ju- 
rifdidlionem eciam pertinebant illi, qui de- 
fcriptam pecuniam in bellononconferebant: 
itemque peregrinitacis convifti , & inquilini 
patronum non habentes, & defert^ clientel^ 
rei. Horum enim bona vendebant , & in ίε- 
rarium referebant. 

X\a)Xy\iaj^ & Πωλ))Τ7}£/ΰ)'. Πωλ>;1α|, eft magiftra- 
tus quidam Athenis, viri numero decem, ex 
unaquaque tribu unus : qui omnia , qu^ a 
civitate venduntur, itemque vedigalia, & 
metalla, & locaciones, & bona, qus publi- 
cantur, adminiftrant. 1\α>Χ^τγ.ι*.ο^ vero dici- 
tur locusj in quo Poleta: cunveniunt. 

Παλ>ί J7j6i3v. Locus rerum venalium. SicHy•- 
peridcs. 

Ω? 'Π^ΰτκ μ ^κτπηττύΧιις yiyiimu, 

E14 i-nin TniXtiii. . 

Vidc ibi Scholiaftam. 

8 Ka/] Particula ha:c, ut fupervacanea, & feniiim turbant, de- 
lend» eft. Jungenda enim fuot ifta, i (*,'tt«®' «esjWT^ άκ y*». 
Confer Noftrum fupra ν Νϊ/λη» βιβ^οίτά*. 

■) UuXtiTcu, ίζ 7>»λ>)73)'&<ον. οι' μ Πωλ.] Εχ Harpocratione. 

10 Δοχ-ίΛ] Harpocratioreifte.AiKxuOT: & deinde, hiyuin», abf- 
que verbo καττ^ι». 

1 1 naXtiTiifj Scribe, imXrn^s/'"• "' rede legitur apud Harpo- 
cratignem. 

X 2 tlaXmi, 164 Π ^ ΠΩ 

ΠαλίΜί Λ'χί^ννίζ. 'Kjm 'ίΐζίλαν Ιζθυγ/ί^^ύ^ΐί. ' Κύ- Πωλικϊ? λ-τπ^. RhediE, cui puUi equini 

τΑ imxms iv«§ iinyyis ψϋιβωζ αν^ψ^ί. Kaj, jun^^ti iunc [Sophoclcs :] Et vir rhcda, qnam 

.\ \ ~ /. 'x.c / ». pulli eqiiini trahebanti ■-ceSius mihi ocurrebat. . Πάϊί (ί* Ισον Λ"?ϊ6ί Aajw.TT'!, Πωλικόί. '<3 >iviOU@". s^ ' 7raAi)C6» ^Μγμοί, ■£, το 

Πώλοι. ■* κνζΑαζ m >ίνι/>!/Λ«.'δ^ tV '/"^ποταν, x.otj 

oTXpCiJ!?, xj ί^ιλίσοφίΐϊ"•• <roi?i7EUazx.5 ώ 'Pa;W>; ε•3ΐ lianus, Sophifta & Philofophus, qui Romas 

UoixtJb t5 AtiyiAB, ^ :^?^Λξ^^^@- τί«) 5^.0- eloquentiam profeirus eft fub PompejoM.& 

., ~^ ^ ./ I ,^ ο ^ ~ Λ^,'„ limaeeni 111 Schola iucceiiic. Hic rlDlocho- 

XhJi ry τ.μc.yem. ε>ξαψε* 6:^7.^:. .rr.5 Φ-λορ^.§» ^^ Atthidem, five opus de Rebus Atticis, m 

Άτ'5 -iJ'©'. ' Α-ττ^μ^ν,μοηυμίί^ Μπαζ^ηβ ry φιλοσο- epitomcn redegit. Idem fcripfic did-a & fa- 

φ». Έ'τπΊομ^ Ύ^ Aioptivss Ttuipyiuav, ot β£λΊοΐζ dla memorabilia Mulbnii philofophi. Epi- 

β'. Π§35 ΆζΑ<^λν,ϊ 'z^ ζωών, βιζλίαί Ι. Πίζ} tomen Diophanis GVtfr^/ftfr//;^, libris ii.Ad- 

t5 Ιμφυλίβ -? 'ΡωμΛ\ζ -τιιλίμβ , Ί) ΙτηλίμΜσνί,ν Κμ- vcrfus Ariftotelem de Animalibus, lib χ. De Et TTOAr/Ji', equinum, five, quod ad pullum 
equinum pertinet. In Epigrammate: Tner 
vero tanqiiam flella fplendet^ poflquam pueri- 
lem cornam ό" primam lanuginem pnlli equini 
infiar dcpofuit. 

Π&λυαί. Equinus. [Pulli equini in{}ar]ge- 
nerofus. Ec, TraAi/JiJffj/wt., pulliequini mor- 
fus. Ec τΓίΚλικοι/ (pg-JixifMi,, hinnitus pulii equini. 

Y\u>x\m. Equulcorum. Pullorurn equino- 
rum. [A re£to lingulari, -toAw.] 

Π5λο(. Proprie fic appellantur equoruni & 
aliorum jumentorum pulli, quos manu de- 
mulcere &: blanditiis delinite confuevimus. 

YlatXm. Pollioj Afiniusco^nominatuSjTral- ΠίΒλίαΐ'^ 'AAe^ocyJVei/?, Ούαλε^ί®" ^τί^ααττσκ-?, 

§@- <})ιλ3σΌ(?)@-, ό 7^-ν{/αί g|i)4iw τ ζ);τν/Αν<»ΐ' 
/j:?^^ TcTi ί p/iTDg(r.v. e^a4* συνΛ><χ)7)ΐΐ' 'A'i]uai' λέ- 
^euJir '/(T^ 9t)i^6(Oy s^ άλλα, τζ^λ φίλθ£Γθ?>α,. civili Romanorum bello, quod CiEfar & Pom- 
pejus inter ie gelierunr. 

Πωλίώΐν Άλίξ. Poilio Alexandrinus, Valerius 
cognominatus, Pliilofophus, qui vixit fub A- 
dnano. Hujus filius fuit Diodorus Philofo- 
phusj qui icripfit enarrationem locorumdif- 
ficiliorum, qux apud x. Oratorcs reperiuntur. 
Item, Colledionem vocabulorum Atticorum, ordine alphabetico : & alia quasdam Philofophica. 

ΠωλίοΗΐ, % 'Πολίύ)/, ρ^α/<^α1ικ05. Πέ£/( τ OTt- Πωλίων. Pollio, Grammaticus. Scripfit de 
ξ^ γ^ίμμΛ. α.μβ^'(9.νηφρύύΐ. erratis, quas circa literas committuntur. 

Π6?λοί^'ρ»ΐ5. τίΏλοΛι/ζαςτίί. γJμvΛ<p^'s. Πωλοί^ίμν^ζ. Equoriim domitor. 

ΠαΧο^μνα. τΰί ■rmXni ^μχιζω. Παλοί^λ^να. Equos domo. Equos excrceo. 

Παλ@», Άκ^α^/ανπν©-, p)iTOp, μαίχχον j σηφι- Παλ©^. Polus, AgrigendnuS) orator,vel po- 

<^s r^ τπίλα), ίΐΛί,'σκαλ©- Αιχυμήα. 'lyea.-^ Γέ- tius antiquorum Sophillarum unus,Licymnii 

«ctAoyU τ Ιτη'Ίχ^ <η=α%νσνΙνΊω, 'EmW ^ ^2«^- magifter. Scripfit Genealogiam Grxcorum & 

^/ , ~ -f /a. ' ^^ ?- lo ^ >. ' V Barbarorum, qui ad Trojam bellum gefle- 

βΛζαν, X, τΐοιί tTfST®' «,τπιλλαέί. τιηζ -) αυτό „,. ■ g ^ ■. ■/- u ι 

r r-, / ~ , -^ ^ , Tunt j & quem exitum quilquc eoruiTi habue- 

Aaitxfa βτ>^α(ρ8σι. ^im ι^τ<^Χογ,. UiU. Xi- ^lt. Qiiidam tamen opus hoc Damailx attri- 

ξέ»»• buunr. Navium catalogum. De vocabulis. 

Πίλ@«. Pullus equinus. 
Πωλα. Vendo. 

Παλα.ΟεηΪΓΪνο jungitur. Troditores o'pub- 
licam rem & privatam par.vo liicro vendunt. 

ΥΙούΧπσχ. Vendunt. Didymus air, [verbum YiaX^. ro ζωοίί. 

Πωλ5. το -^π-^τ^σκΛ. 

ΥΙαΧω. yeviJtvi. Τα τ 'τνοΧιαίί 5^ τα σφαι» αυτ^ν 
/Λίχ^ν λί^/^αΊ®^ 7Γ&ιλ5ν^. 

ΠωλκΛ. " ΔίΛ>/Λ@- φ>;σ1ΐί αυι-η τ5, ':7Τ)§ΐ'ευ8σι (φα- 
»iga5. '^ 'ίΠΜλί»' ^δ, το π᧣;\;;ίΐ' Ια^τΐώ tdTs /28λο- hoc apud Dcmoilhenera iignificare,] palam I Kawi aaAiKtii «'«ρ «V.] Sophocles ΟίΛ^. Tyr. pag. iSf. 

KcwJ !Τ»ιλ(χ5'ς 

'Ariip ΰ.τη'ί'ΐ', ΐμιζίοαί, oi»» ffw ^jf;• 

a *£» 'Ε7η;^αίΛ/αίτι] Anthol. lib. vr. cap. xxii. pag. 5-75. 

3 Π«λ(ΐιο» ίίν(//«] Atiy τιαλικο' iici'/fi^'? Hefychius : nttXiysti 
hufng.ti. <i»r< λ/λ X άξμιιίια» Λ<ύν,<(^<π. Vidctur uterque ad eun- 
dem auiioris locum refptxific. 

4 Π<ϊλο(. KUfiwi TO 5?*»iii(si^ τ isra-.] E> Scholiafta Aiiftopha- 
nis ad Pacem, pag. 619. 

f Π»λί«»3 Potius. Πβ»ι»>ν. De hoc vije VolTmmlib. 1. deHifl. 
Cr. 

6 'A5n>/*i)j/<s»ii/Vo'^ MKra»/* 3^^(λοσ•.] SeJ temporis ratio ob- 
Λχΐ, quo miiius Grammatico noAro fidcm hic adhibcamiis. Vixit enim Mufoniut philofophue ille celebris fiib Nerone. Quare hacc 
ad PoUionem juniorem pertinere refte roonuit Jonlius de Script• 
Hifl. Philo/. lib. 1 1 1. cip. v". 

7 Πωλίαιν Άλίξ.] Confulc de eo Jonfiura loco laudato. Viden. 
dutn autem quis llt PoHio, quem dc turtis Ctelis & Herodoti 
fcripliiTc memorat Porphyrius apud Eulcb. deirnp, Euang. lib, x. 
cap. rii pag. 467. 

8 AioJiif ©- φλ. I Vidc fupra v. ΔιόΛιρ©-, i ΰ<!«λ. 

9 "^H Πολιω» j Scribc, Ϊ Πο«ι'λ» per duplex ». 

10 Τί^ίς j αιΙτΓ Ααμ,ύ^χ •'npf.] Viiie Noftrum fupra V. Δα /i•?- 

1 1 Π«λίη. Δι'Λίί/©- ^iiiin» »»7? ?, wjif r.] Ex Harpocratione. 

II ηαλίΐ' y^, T» •OTtfiiyi» icanij) •7»Γί /θϊλ.) Hoc fcnfu vox ifta 
accipitur apud Plutarchuin in Solom. U enim, poftquam egit de π 11 π η Ι65 

μ^-Λζ. ό'ν χ^ Ta τηζηΰίΐν, ο•ζ«^ ί<π. TTEgvav. lyjli ^. corpore quxftunl facere. Πωλίίν enim [intcr- 

(^nui, Q-n xjueJicci tT^lt wv h pi-rog το 'παλίίν. <Ρ^<ή clum de muliere dicitur, fignificatque,] co- 

<;/ ^ I ' rO, '~ ' > / ^ , λ Λ^ΑΛ piam fui cuilibct facerc. Unde & TTcrcflJJv di- 

. , ,. , , , ' / /η -Λ Λ t ' ~ ' ~ "Um elt quali ττΕΡνα;/, ι. c. venacrc. Κίζο au- 

e-Tcoaui αν e-:r ef>«g7,e.» ^αθί./^, « c* τν, ct^^Pga ^^^ ^^^^^ oracorem nunc veibo -7ϊ^)λώ pro^ 

■jrziXi-al Ti -^νπφχσμίναΐί. A^f.uicSrevyis ci tJ lijc.' pric ufum eiTc. Ait cnim, legem non finere 

'zri. ΚίχιζΟζ. quenquam pro adultero prehcndi, qui rem 

habuericcumillis, quce in proftibulo proflent, vel in foro palam aliquid vendanc. Demo- 
ilhcncs in oratione contra Nea:ram. 

Πωμχ. σχίτία,αμΛ. ΠωμΛ. Operculum. 

Πω,ααλΛ.' ά^77 τ5, ^V. oToy iίShLμZζ. m Ta πώ^λα. Pro 97ί9ε*. Nequaquam. Nullo 

,ov^, λ' „ cl' Q ' ^ ~ 'α -^^ - -,' rnodo. Ta -to) eft Doricum,quod poniturpro 

,ν / , Λ . rv / 'η ' Ρ ' '^'''''• ■'^^ ι«•Λλα. vcl redundat, vel per conme- 

Act y, ηχξ^λή, >, ο* σοί/ν,θΕ,ςί. M^fiff^ov c^ TcJ vra- tudinem vulgi particulx τττ, adjicitur. Veluc 

ί.ΐΛλΛ• oloi/, y μχ\Λ, iv-n Ty 8, « ivn τδ, ^ί^λωί. » ^λα dicitur pro η, non, vel Β<Γϊλαί, nullo 

691 3 Άτίικίΐ'. Λυαιοίζ ci tm ^12^5 Άσύ,βαςοίί 'έτη- modo. Eft autcm Atricum. Lyfias inepilto- 

qO\a• Tmxlai •)δ eq ytii/owx.ss ΊτΰμχΧχ ίφχσα.ν Όξ- la ad Afybarum : Mtilieres enim geverofe di- 

XH^ xIt^,, ^o, iS\ ^{iOT^u, xtt^wM^ t5 ^ermt^nullomodojaltajle.cumoporteretip•- 

I Jas ne iJino quide m tato α convivio recedtre. 

συμτηχηβ. ' -^ ι i:> j 

ΐΙωμχΧχ,* xutou^ st, ^ /ζΰ^^ Α-^μο^ίνΗ >ι λίςίζ. Πωμα,λχ, Hxc VOX etiam extat apud Dc- 

Ουχ Ίνχ ίξέ'λ^ί,τί. τίζίμχλχ. ^ Trap Ά^ΑΤ^φΜ ci mofthenem, [dicentem :] Ού;^ 'U ΙζίλΙ Non 

Kc.Ak<.. hi\ k^x-^mT^w ύφ' %, τ^άμχχχ, utexeatts. Neqnaquam. Item, apud Arifto- 

-^ phanem in Localo. Oportec autem una voce 

^ legerej tto/^Aa. 

ΠωμΙ^ίίΑΟΊ. ro * ry ΤΆχπζ άχόησμχ. ΠαμΜίχο)/. Pomoerium. 

nig©-,^ βχσ,ίλ'Λ^ί'ΐν^ν os 6γέ^67ο χ^λλιτ®' Π2§@-. Porus, Rex Indorum : qui fuitpul- 
Ίν^ίύν, X) μψ/.®^ 'ό(Γθί 87π» 'πζ a.vJ))av T^ f^ T85 cherrimus Indorum, & ea proceritate corpo- 
Tg6>-U85 ίφας. VZ 5 ,^^ίίΤτίανυ ή®', ό'τΐ Vv- "S, quanta nemo eorum, qui poft tempora 
~ ... χ/ η ' ^' ' ^' 4. 9-r~ " Trojana vixerunc. Erac autem valde juvenis, 
■- \ «N. ' ;, / ,7 „ \ „ ^ , quo tempore cum Alexandro bellum geliit. 

's^ ^J^'^15 ΑττοΜα)»©-. y 0,v8 λΦ, e^»,, ^- ^ pj^^^, Apollonius de ratione viftus per- 
»j) TOu-yroi', οοό; tcS ν\\1ω aTnvL•. a. S' a.v ώ 5»g«, contatus eft. Cui ille, Tantumi inquir, vini 
λά,'ίω, lay-iw σιτνν^) 'eTigoi. g^twi Α ^τπχρ») το yt- bibo-, quantum Soli libo. ^ia autem venando 
γ^μ^^,Ο^Ι. τα, 5 Ιμχ σι-π* λά-^^να, ^ (pomKav Ιγ- cepi.iis αΐύ vefcuntur. Mihi enim exercitatio 

fufficit. Cibi 'vero mei funt olera^ o" palma- 
rum medulU-, & frufius palmarum-, ό 
cunque hortus flumine irrigatus mihi fii 
αν yiwfyi αΤΛ a\ y^^i- ταΰ-τα Λχ,νων ό ' Κ-τηΤ^Κω- flrat. Multaquoque mihiprabent arbores->qiias 

(?^ΰ (6/\r W4«/^/ii ί'ο/ί?. Hxc audiens Apollonius 
valde Ixtabauur, Damidcm crebro refpiciens. 

nag@^. Concretio humoris in lapidem. 
Callus. Et verbum TrogS, induro, in lapidem 
muto. Pifides: Et humores mdurantem-,& in 
lapides mutantem. Είτίω^ιΐ'^-λίθ©-, lapis po- 
rinus. 

nag@«. Malum. Calamicas. Ludus. Ut a- ^ ^ , ^ ^ , ' ^ κ ι / 'Λ f^^f^ meduU^i & fructus palmarum-, cr qu£ 

ιν,μο; MTtiuH. -τηλλχ h μοι ^ ^τη SivJγω)ι <pvi^, ^^„^ue hortus flumine irmatus mihi fiibmini n@", Ό^^^ί'ϊτό ΤΈ, 5^ £s Τον ΑχμΜ ^χμα. Ιωζβί. 

Παξφ', "^ΐταλι^ωσίζ ν}ξζι. και TrogS, pHiWa, το 
ίκλ>)§ι;νύ), ^ λι3ί07ΐζιαι. Πιτι^ί' 

Kouj ταί Ιχμά.ί'Άί 

niuI<Sa,quaniSo!onirrogaverat ei, qui foeminam liberani rapuiiTet, 
vel vi iluprailet, adiiit deindedeiis,qui lenocinium faciunt: 'Edt 715 
«^&ctyιlyf(l^,ζ■^μ'tcaι ίίί^η ^ραχμιΰς (τκζί,•τΑη> 'o<m^ τηφ^τ fo/iui ΠΩ- 
Λ Ο ϊ NT Α Ι. λίγΛ Λ,' ms »τκ/;«. Id eft: Si quis lenocinium fa- 
cmly ei malHani xx. drachmnrum irrogavit, mft quidamfint , qui 
publire emniJui frcfiituantur. Dico autem meretrices. Confer Pe- 
tit. de Leg. Att pag. 474. 

1 Το:- «όίοο» cin, ef» tm τκυταα /^ιχ-] Ad hanclegem Atticam 
alludit Tcrcntius in Eunucho : 

^iii! homo pro maecho unquam vidit in domo meretricia 
I'rel:iendi quenquam ? 
1 *H ci τ^ύ'^ξΰ 77»λ«ίΐ 71 άτΓο^φ.] Verti ex mcnte Harpocratio- 
nis, Vel in foro pJam aliquid vendnnt. Harpocratio enim, ex quo 
Suidas hrc iiinipfit, exiftimat, ts τπλΧιΧ, in loco hoc Deraofthenis 
politum eiTe γτο ■uenderc: quamvis ipfe aliter fentiam, nulluni- 
que raihi dubium iit, quin verbura hoc apud Oratorem figaincet, 
pudicitiam vcnalem habere, vel, copiam fui omnibus facere. 

3 Π«(Λαλ«] Conter de hac voce Etymologum. 

4 Π4/>αλ«. xiimt y^ T.J Ex Harpocratione : qui plura habct. 
f Tlu^ Δ;;,«/οί3•ί»5] In oratione contra ^fchinem. 

6 Ta ίττ,^ϊς s,:,i„o-,u,« ] Eft interprctatio obfcura. vel potius 
inepta: in qua proindeilluftranda operam lumere nolui, cutn yel 
abfque ea fatis conftet, «* Twfnis^o. efle id, quod Latini dicunt, 
fonHcrium. 7 n»f©', /3ίίΐπλ£ι/ς ΊίΛίίί- -τκ'τβι Ιχολί/ύβ Hec funt verba Philoftrati lib. 11. i/e K;>. Apoll. cap. x. pag. gi. ut Pear. 
fonius etiatn monuit. 

8 "On Ι71/ΚΪ» Άλί|«»<5>?. "i TttT^ iVoA.j Philoftratus reaiuSf <« 

9 TiTt» 4«"" «fe* Ac*.'77)5 ό Άτ»».] Qui Philoilratum lib.ii.</« 
Vit.Apoll. cap. XI. unde hxc delcnpta junt, inlpiccre voluerit, 
planc videbit, Suidam non fine infigni «ίλίψιόί ad Porura hic rc- 
ferre ea, qusc ibi de Phraorte Indorum Rege "dicuntur. Omnino 
enim abfurdum 8c άητα-η» eft. Apollonium cum Poro coUoquen- 
temtacere, qui quadringsntis fere ante ApoUonium annis vixit. 
Coafer Ccel. Rhodig. Antiq. Lea. lib. v. cap. vi. a quo Suidas 
merito ob hanc »ολί•ψΐ£» vjpulet. 

10 mp^. W?.5 -n Id». <ϊ« Φ»^' Ά-τ.] Ex Scholiafta Sopho- 
clis ad Oedif. Cilo». pag. 171. ut Portus obfervavit. Ibi autem 
verfus Antimachi fic lcgitur: 

Et fic fragmentum hoc citatur a ScholiaOa Ariftophanis idPlutum, 
pag. j•. At ego cum Sopingio lcgere malim, 

n<uf,wienim, tefteHefychio. figmficat»«/enVw, erumnam, Iw 
iium, Confer NttftruDQ intra V. TaAa/sraf ^. , 

X 3 Πίϊ^ί» 166 ίί Ρ Π V 

Π^ξ'ϊ m cL\o^tm, Χ) oTs Ti-a.Uav 'ί^νιτο. st, Trogeii' pud Antimachum : LiitJnm ύ- iixoribus iy 
Ήλίϊοι το ■7iiv^uy<PcL7i. /sr^ai^ tSto vv ^ To ταλαί- ^{^eris Juis attulerimt. Et apud Eleos -τηίψίν Πω$ ^yMii ^ΰΜμα.<ηΥΜζ τ'ζτο \tyi^^<:;;^ Ά- 

Κακ. mv (nt\m βοϋζ^χ^ΰζ Ittoiu. ttus ΛκβΤί } 

. — Kot) ' 7ra$ e>ii>ij X ύτοσι 

' "Ξ,Μΐίήμί^Λ ΰμιν τητΌ ju5/ms, ν τΐΐτϋφρα ; 

Μ>ί<ϊέν <Ι)ο/2>ιθ>ίί• 691 >aV -π ριζί'οΐ', 

Πωυ. Το '^i/xvio;'. χ, Traea, 
Πάύγξ, ^'ττωϋίγφ'. 

^ Ά6<9οφάη|5 ci ΠλνΤώ• ^ ^ 

"Αχ»6 τϋίνυΐ', ώζ eyo) τα τίζβί,γμΛίΛ 
Έκ, τ -^J^y β5 τ κβίραλίΐ' σνι τια,ντ Iga. 

Κα] c-u")•!?• ' Κα) <hi W]e rignificat lugere. Hinc & deducitur vox τα- 
Axj7rag@-, i.e. a:rumnoruSj vel mifer. 

riagiJi. Cxcus. Et na.g<i)cni, ciEcitas, vel ex- 
cxcatio. 

riiugoW. Miferia. Calamitas. Lu£lus. 

nis Λ1Χ-6Τ5 ; Quomodo putas ? Per admira- 
tionem hoc dicitur apud Anllophancm in 
Nitbibus. Et ex malonim granatort^mρ^ιtami•^ 
nibuί ranas faciebat. Nonne miraris? •\ Et 
quomodo egot & ifle-i vos volantes ajjeque- 
muri qui volare non poffumus ? Re£ie. Vi- 
de nunc quid fabuU z^fopi de vulpe nar- 
rent , cui fcilket male cejferit Jocietas curfi 
aquila inita. Nihil metiias. Eft erdm ra- 
dix qiinedamy quamfi comederitiSi volare po- 
teritis. 

nSv Grex ovium. Et -τΐάίπ.•) greges ovium. 

Πάύνξ. Poynx. Avis qujedam. 

Πζ^ίματιχ,, Veteres vocem hanc in malam 
partem accipiunt [pro molejiiis.'] Menander : 
In moleftiis-> in praliis. Ec Ariftophanes in 
ΨΙηίο : Aiidi igitur. Nam totam rem α pe- 
dibus ad caput ufque tibi narrabo. Ec itQ- 
rum: Et aliquando unus porphyrion ipft nego- 
tium faceffivit. Etiterum: Sed tibi negotia 
facejfam. Vel) moleitias tibi creabo. Et 
proverbium : Ι^ίνο Lydo nulla negotia erant : 
fed ea ip(e fibi accerfivity foras egrejfus. £(5 'τηρφνζΑΟΐν αΟταΤ Tnxge^e Tr^i/^ojoc, 
K«i cJjfii' 

^'AM.a cTTji τηξίζω τΐς^τ/μΛ^. 
^Avn t5, Ινοχ\Υΐστύ. τιαζοιμίχ' ^ 'AvJ\h Av^Z 'ΤΤζβ^.γμΛίΛ Qoc lio. '^ Ιζίλ^ων Ιτΐζ^^τΌ. 

ripjcy^alct. yi^-MTrOLbiJioui• 'Ogeia τέ Zo^ 59 TEvii Πζ^ΙμΆτα,. Negotia. MoleftiiE. Labores. 
i OSfos, ^ -τζΌλλα, -ττς^γμχΐΛ ei;^^ ίμψ] ms ζίύγί- Et via erat montana & angufla, &jumenta 
m. 0,' qpaltSTcq. ivTi τδ, xoV85. mtlitibus multum negotn facejfebant. χ, τιαρ £λ•;πί^ συμβαυ.•)όνταιΐ. 

ΙΙζ^'/μ^ΰ'Χ. kSX ai ώ τμ auui]Btic(, Ιτι τίϊί Πξβ,ΙμΛΐ' ΐζ Λ-πρ. Negotium ex otio. Di- 
citur de rebus, qua: praeter opinionem & 
fpem accidunt. 

Πξa!μΛ'n'J'nκόs. Qui mercatu/iE Sc negotiatio- 
niopcramdat. Idem etiam ε^αττϊλοα©* dicitur. 

Πξ(χ.'/μα]ίΐΛ. Nomcn hoc non, ut vulgari τΐΡα,γμΛίίΐχζ, 8TO Λ, 'Osro T^ '(,γΐΎΌζων τίτη,χ.ταυι confuetudine pro ftudio & opera ponitur, 

Ι-τπ τίΙ' ky^oioi -n^cts μΛ%χΗζ^ζοφρ:ύν, iM.' lii\ ^c etiam apud Oratores dicitur de illis, qui 

ορ/> / η '^ ':χ^, 'ar.-..c,n^Xsu J,^ Ari ίπ 3ΐίαιΐ3 Γ6 claboran t , & ίπ co opcram po- 

y^Xi^ o. τJ^^ M.'^^:>^«; A•^^ '^ '"" bere conancur. Sic Dinarchus in oratione 
»ώ ex9g«^ X, χζβ^γμαίίΐο^ ca-no^ τΡ ί^ων :ψι-φο- contra Menxchmum : Nam inimicitt£ & 
gm χ5£.θες>!κ3ίί"' ΡίοΙεβΐα^ qu£ α Republ. oriunturi privatorum 

dtffidiorum caiifa Jiint. 

rie^tyiti^^ilat.-^ToAuTre^tyju.oo-w)). iKsxo-mtbina.. πό- rigxj/^x.-n/a. Studium. Occupatio. Moleftia. 
X\.i TToXuavS-ga-^ov ^ ςρΛΤι/ μίγχ,λω τηφζβίγ/ιδρψ Labor. Urbem ingenti hominum nimiero ab- 
uKiM iy&j 'ττς^γμαίΐύφ; Ό βοίσιλίύζ. imdantemt validoqiie exercitu munitami Rex 

„ f /■ ' f / 1 -^^ ^> ^ β^^ labore cepit. 

iics^/r ^ , ν , ^. Π^Ιμ<χ.Ιι>οάτοίΤΌν. Efficaciflimum. ^odcon- 

7i^^yi^a.Uco7r:ch Y.ymu^ το :ψ^.βνλίον.^^ αυ^α' βΐ^^^ efficaciffimum βφ [videbatur:\ Et i- 
Ί'^τΰ 5 «"τΐΌ'έΐ i'»!'^:^^? 'ίμΆ. ^ 'τίξβ.-γμα.Ιΐχ.αί. terum : Hoc autem prudenter fimiil ό' flremie 

faciebat, 

5• Πζβί-/μ.α^. ίτη κ»κω i^.} Ex Enarratofc Comici ad Vlutum, 
pag. 70. (3;. Ed. Baf. F.f 

ό Κα? Λ)' τοτι ιΓς ποξψ.] Ariiloph. Avib. ρ. jpp- (4'/• Ε*!• Bi»^ -f -^ 

7 'ΑΛα <rej •»κ{.] Ariftoph. P/«fo, pag. 4. (3. Ed. Baf. P.) 

8 Ά»;))"; ΛβΛΓα?.] Vide fupra v.'A»J)>4 ΛνΛ 

9 Πξβίγ/^τ ίΙ «ίτρ.] Vide Caufabonum ad Athcn. pag. 1 00, 1 Πϋξό-ηα] Tranfpofitis litcrit fcribcndum cft , ηι^η-ης. Vide 
Hefychium h. v. 

1 n«esi 'Ao<f^a'i ci Νί?ι»λ<Μί] Pag. I7J•. (loj•. Ed. Bai P.) 

3 K.«; wa? syiy.J Ariftoph. Avibus, pag. ί•7ΐ, {-71. (3^4. Ed. 
Bal. P.) Ubi veriut ultimus redtius fic legitur: 

4 n*'tvi J Vide Etymologiiin b, v. π i^ ΠξΛΓμΛ'ή)l^φyi. Caufidicus. Rabula. Quiid 
ftudct, ut aliis ncgotia faccflar. [Ariltopha- 
nes:] Et litium conjutor. Ο tc felicem obar- 
.^ tem iuam ! 
^ Πζ^γμοΟομχ^^,ί, ^ 'Κς^-/μ^<^μ^'^Ηζ. Ό J ^r Uζ^yμa.'r^μ^.^'■,^, Magnum itl rebus ufuirt 

ay^iiyf, κα! τς'ί^νί fM^mt -η-ζρίγμούομα^Υϋ. και habcns. Nco;otiorum pcritUS. Et -χ^,γ- 7ΐ•ζβ(.γμχίομΛ^ίίί, ol r 'ΰψχίμχΐηχύΐ ilS)[uuns. Aio ^ ol 
Ρωμοϋίοι ττζβίγμχίομχ^ίίζ ΰττά^χνΊέζ, υψίαξωντΏ τλ 

ΥΙςο^.'γμχ'πύ^^ςΐξβϋ τχζίζ. ^ ιίΐ'ςΐ'^ίΤΕ^^, 

Πζβ^.'γμχ'ηύν. 

'' Πζ^γμΛταν -η, κ, /-ΐχ-^ν, 
Kdj Αχμχ-^ν XTmWxyiiS. 

Πςβίγφ'. γι 'ττζοίζΐζ. 

' Π^γ; ί' α.'πζΐίν ySa χν^ξύύτταν ^ίων. 
'ΆνΒξωττον oV^, φ>ισ;ν, y ΛΤ τΐξβ.'γμχ 5ί^κ(ζε<ν. 

Π^κ,τϊα. Kotj ΤΛ τίζ^Μπχ οφαζ ^^^ΤΌ^-τΙων. 

»19 α| 5eu)§>jltxi*|, εττΒί ^j^s οί t^tov λόγ>ι όίττείξοι. itiva; intclkftiones fuiit iniinit.x, neque con- 

SiJyiXoi Si ίίσι τ νοημχ-^ν ol λόγ>ι' όί-ηηζ κ4ν υ^- templativa:, quia ne orationesquidem harum 

/ ' -ν. r ~ ' ' Q. r ~ '\.' ' vx'i\t infinits. Sermones autem funt cosita- 

*^ , / , / , , / ,. „ tionum nuncu, qui qiumvis lint adivis & 

^y y^ ίμψχη^ξο^^ κ, γme^μc^ζo^ πσ^. m m e^a- contemplativis inrcileaiunibus poileriores , μχίΊϋμςί.\3ίΛζ^ ulu rcruni pra:diii. llleverocunt 
Φ^ folersi ά' ob crebram fericulorum expe- 
rientiam magntm in rebus ufim haberet. f 
§lnare 6- Roman;, utpote longo rermn ufu edo- 
£i'h incertos fortjma cafiis pertimefcehant. 

ΪΙ^α.Γμα,τα^'Τΐοχ τά^ΐί. StUtUS j vcl conditio 
infelix, & mulns raoleftiis obnoxia. 

Υ1ζχ[μί^0ύ)ΐ