Skip to main content

Full text of "Supplementum Aristotelicum. Editum consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae"

See other formats


® 9?r SUPPLEMENTUM 
ARISTOTELICUM 
EDITUM CONSILIO ET AUCTORITATE ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE 

Pfl 

fttyh 

VOLUMINIS II w^ 

PARS II ALEXANDRI SCRIPTA MINORA RELIQUA BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGII REIMERI 
MDCCCLXXXXII ALEXANDRI APHRODISIENSIS 

PRAETER COMMENTARIA 
SCRIPTA MINORA 

QUAESTIONES • DE FATO • DE MIXTIONE CONSILIO ET AUCTORITATE ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE EDIDIT Ct^ 

I V B R U N S t ■>" BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGII REIMERI 
MDCCCLXXXXII I 

DE QUAESTIONIBUS 

Duo diversa Problematum corpora contineri Quaestionum quae fe- 
runtur quattuor libris codex Venetus (de quo cf. p. XV) docet. quorum 
prius physici argumenti, quod tribus libris constat, integrum videtur esse, 
alterius, quo moralia continentur, primus tantum liber servatus est. 
inscriptione differunt, nam illius ayokiml diroptai xal Xuasts nomen est, 
huius T:po(U^fj-aTa. moralis autem argumenti conspectui si praescriptum 
est in Veneto a^oXtxaiv aTroptuiv xat X6<js<dv xscpdXata, hoc fortasse post 
coniunctionem demum physicorum cum moralibus factum est. 

Sed nolumus de nominibus certare idem significantibus, si de re con- 
stat. hoc autem quaeritur, num iure sive problemata sive d:ropiat his 
collectionibus inscribatur. patet enim vel obiter inspicienti neutram unius 
generis argumento compleri et inesse in quatuor his libris praeter pro- 
blemata multa alia. quare Freudenthal libri „Die durch Averroes 
erhaltenen Fragmente Alexanders zur Metaphysik des Aristoteles" pa- 
ginae 13 haec adnotavit: „Dieser Titel (Quaestiones), wie die Bezeich- 
nung der Schrift als einer Sammlung von diroptat xal Xuast? ist ganz un- 
zutreffend, da wir vielmehr hier, wie im sogenannten zweiten Buch der 
Psychologie eine nicht von Alexander ausgegangene Zusammenstellung 
von Entwlirfen, Summarien, Auszugen aus exegetischen Collegien, Dia- 
logen und wenigen von Alexander fttr die Veroffentlichung bestimmten 
Abhandlungen anzuerkennen haben." 

Cuius iudicii parti adstipulor. qua de re dissentiam a viro doc- 
tissimo, patebit, si singulas Quaestionum partes accuratius examinavero. 
Exordiar autem ab eis physicorum librorum capitibus, quae vera pro- 
blemata sunt. horum si, qua forma composita sint, quaerimus, duo vr PRAEFATIO 

sunt genera. prioris ea sunt, quae ad normam interrogationis redegit 
auctor, alterius ea, in quibus dubitatio iusta argumentatione explicatur. 
omnibus autem hoc proprium est, quod dubitationi additae sunt causae 
dubitationis. quod inter prioris generis exempla interdum ita institutum 
est, ut condicionali enuntiato illud exponatur, quocum luctari videtur 
sententia, de qua quaeritur. huius generis est 1,20 (33,24): et 6 utcvoc 
8td tyjv tou auu/puTOU yjfxTv Oepfxou e?c t6 Ivtoc dvTiTreptaTaaiv, tou 8e Oepouc 
dvTnrepteaTYjxe [xdXXov to Oepjxov e?c to Ixtoc, 8td x( tou Oepouc eCfxev uttvu)- 
TtxtoTepot; (yj) si ye 6 utcvoc ■yivsTai Ttp xtX. praeterea 11,6.7.8.9. Saepius 
interrogationem ipsam sequitur brevis expositio pendens plerumque a 
particula ptp (8e 61,7 xat 63,33 el' ^e 87,6), qua sententiae proponuntur 
ex quarum discrimine haereat dubitatio. haec habes 1,5 (13,9: st 
au^sTat to uTroxstfxsvov Ttp auceaOat XsYOfxsvtp (ujrofxsvst 8e xat yj uXyj, ou 
jxovov t6 etSoc* ou ^ap 8yj irdaa dXXdaasTat), 8td tt xaTd to etSoc fxovov, dXX' 
ouyl xat xam tyjv uXyjv yj au£yjatc; ou ydp Trdaa yj uXyj yj ev toic aucojxevoic 
aXXdcceTat, dXXd jxevovToc Ttvoc e£ auTYjc dXXyj TtpoCYivstai* ou8e •ydp dv eato- 
CeTO tyjv dp/rjv, 068' dv to etSoc e'[xevev tyjc irpouirap^ouaYjc uXyjc. ou yap ev 
Ttp TOCfloe Ttvt etvai tyj uXrj to etvat uXrj, toCTrep ou8e tyj capxt. yj 8uo ovt<ov 
•juepl to au£6[xsvov tcoiou ts xat iroaou xtX. eiusdem generis sunt 1,6. 9. 12. 
11,11.16.20. 111,4. 

Alterius classis aporiarum initium est, ut dixi, brevis, sed perfecta ab- 
solutaque argumentatio, cuius summa id placitum est, de quo dubitatur. 
Exemplum sit 1,7 (15,26 — 31): st toTc xtvoufxevotc irdatv e£ ivavTtou stc 
svavTtov yj fxsTa(3oXyj, Ta 8' au£6fxsva xat fxetoufxeva xtveTrat, etVj dv xat toutoic 
l£ ivavTuov e£c IvavTta yj fxeTa(3oXyj. flyvexai 8' auTotc yj fxeTa(3oXyj s£c [xsys- 
Ooc xat fxixpoTrjTa' Ttp fxsv fdp au£ofxsvtp sfc jxsyeOoc yj ImSoatc, Ttp os [xst- 
oujxsvtp s?c [xtxpoTTjTa yj cuctoXyj. ivavTtov (dpa) to [xs^a xat to fxtxpov. dXX' 
ou 8oxeT, toc 8td 7rXet6v(ov 'AptCTOTeXyjc iv xaTYjYoptaic ISetSev. yj ou}( dirXtoc 
efc jxeYeOoc xat fxtxpoTYjTa (yj) fxsTa(3oXyj toTc au£ofxsvotc Te xat fxetoufxevotc. 
Praeterea ex hoc genere sunt I, 8. 10. 15. 22. 23. 26. (cf. p. VII, adn.) 
II, 4. 5. 19. III, 5. 

Dubitanter his adiungo II, 28, etsi externa specie commendatur. de- 
sideratur autem ante r) etyj (78,6) ipsa dubitationis expositio. an exci- 
derunt post explicatam inter speciem et materiam similitudinem pauca 
verba, quibus de differentia earum dubitabatur? talis enim quaestionis 
responsum inde a 78,7 legitur. denique II, 14 huc pertinet, etsi nunc so- 
lutio, non dubitationis constitutio caput incipit (59,4). fortasse enim ea 
verba, quae nunc capitis rubrum esse videntur, olim eius initium forma- I DE QUAESTIONIBDS vn 

bant, a quibus penderet solutio. cui coniecturae succurrit capitum index 
libro praefixus, in quo diversa a 59,1 — 3 inscriptio legitur. 

Atque haec de quaestionum constitutione. solutionem quae inducat 
sollemnis est particula rj, quae interdum excidit in Veneto, ut 14,16 
20,26 24,29 33,28 51,4 87,8, sed plerumque iam pridem restituta est. 
Debebam in textum eam recipere 33,28, nondum adscripsi 61,8. rarius 
denique praeter r] usurpatur apa 47,31 55,24 et fiTjTroxs 42,25. 

Videmus igitur eum, qui haec problemata confecit, severiores in 
formandis singulis leges sibi non imposuisse. ita praeter varietates iam 
observatas modo una modo pluribus solutionibus enodavit to Cjixr^a 
(plures invenimus I, 7. 8. 10. 20 II, 3). interdum etiam interrogationi 
alias adnectit (s-tCrjxet) I, 6 III, 5 vel difficultates in quibus aporia posita 
est, auget, cf. 1,26'). solet aporiam quam brevissime exponere neque, 
ubicunque haec ad interrogationem redacta est, longius exspatiatur. tan- 
tum inter ea capita, ubi solutionem plena argumentatio praecedit, inve- 
niuntur, quae solitum 6 — 8 versuum spatium excedant: 1, 26 (41,21 — 
42,25) III, 5 (87,24 — 88,19). denique scriptor modo ipse ex rerum con- 
templatione ad dubitationem pervenisse videtur modo scrupulum ex 
Aristotelicis scriptis expiscatur: 1,7.15. 11,6.8. 111,5. 

Haec omnia autem licet varia veste velata, tamen auctor sciens ad 
unam cogitandi normam exegit et aliena sunt ab hypomnematico genere. 
nam etsi cultiore stilo non perpolita sunt, certum tamen cognoscitur 
artis dialecticae artificium certumque studium diversa colligendi uni 
tractandi rationi apta, quale non is adhibet, qui ut memoriae succurrat 
chartam implet. Scribuntur talia ut edantur. 

Iam vero singuli tres physici libri continent 26-4-28-1-15 capita, 
quorum tertia pars occupatur problematis. Problemata enim sunt in 
libro primo 12 in altero 13, in tertio 2. quare nunc minus confidenter 
adstipulaberis Freudenthalio diropioiv titulum opinato ineptissimum 
esse nec posse ab Alexandro inventum esse, si videris tertiae certe parti ') Nondum in editione mea aporiae I, 26 textum ita proposui, ut, cuius generis sit, 
appareat. colliguntur enim usque ad 42,25 difficultates, quae oriuntur, „ei' ti? Aeyot ev 
x fi uXr, ytvea&at to etoo? xaft' aiVro'. primum ayjAcp&efpotT' av f, uAtj tio ei'8et cp&etpoptevtp, 
nam materia non potest esse sine sua specie." patet hanc causam artissime ad priora 
sese adplicare nec tolerari inter cp&etpojiivtp (24) et ou ydp (25) alienam sententiam. tamen, 
ut nunc est, separantur verbis rj xai iv tt^ ouafa l<s-\ rr); uXrj? to eI8oc, quibus olim in 
margine lector totius capitis argumentum comprehendit. — praeterea autem primae huius 
difficultatis finis deest, quam apparet nondum ad exitum perductam esse, ubi (42,3) ad 
novam transitur particula Iti. ante hanc igitur ponas lacunae signa. vm PRAEFATIO 

huius collectionis ne excogitari quidem posse inscriptionem magis 
idoneam. 

Verum est: tertiae tantum parti apta est. et manet haec difficultas, 
etiamsi reliqua perscrutantibus augetur numerus problematum. potest 
enim auctor, quem vidimus rem, non formae aequabilitatem curasse, pro- 
blematis destinavisse etiam 11,23, ubi vanae Empedoclis Democriti Dio- 
genis de magnete opiniones et quod de vera quaerendi ratione (dvafxatov 
sCrjxrjxsvat 74,5) ipse praefatur respondent fere aporiae constitutioni, se- 
quitur solutio difficultatis: Alexandri explicatio. deinde ut 11,5 iusto 
problemate pugnat contra Stoicorum de libera voluntate opinionem, po- 
test etiam ut insereretur problematis 1,4 scripsisse, quo illorum de eo 
quod fieri potest doctrinam refellit. pendet enim certe haec disputatio 
a tacita quaestione st toxvkov Ytvojxsvtov xatt' si[xap|xsvrjv awCexat xo 8o- 
vaxov xat £v8s^6[isvov, cuius quattuor responsa ut variae unius aporiae 
solutiones proponuntur. affine denique huic quaerendi generi patet 
esse I, 21, de quo, quia solutio post stvat (35,8) mihi videtur mutila esse, 
nil certi affirmaverim. 

Nunc vero ad diversum genus venimus. nam ex alia palaestra in 
has aporias irrepsisse ea capita, quae ssrjyrjascov titulo designantur, 
nemo negabit. sed ne haec quidem accuratius inquirenti ex uno fonte 
derivanda esse videbuntur. nam inter quattuordecim scrjYrjastc quinque 
tantummodo hoc nomine ita dignae sunt, ut olim integri commentarii 
partes fuisse possint: 11,2.24.26 111,7.9. contra ne 1,11 ex commen- 
tario ad Aristotelis psychologiam desumptum esse putemus, aut II, 22 ex 
interpretatione librorum De corruptione et generatione, diserte monemur. 
in illo enim capite (21,18) legimus oxt jxsv o3v..., st'prjxat }xoi ev xtj> 
stc dxsTvo (xo TipSxov Ilspt ^opjc) uTcofxv^jxaxt, huius ex inscriptione com- 
perimus aliam interpretationem in Alexandri commentario propositam 
esse (s$7]"p]atc aXXtoc s/ooaa irapa xrjv Iv xtp s£c auxb (xo Ssuxspov Ilspi 
Ysvsastoc xal cpdopac) u7ro(xv^fiaxt). habemus igitur commentariorum quasi 
epimetra quaedam, in quibus difficiliores Aristotelici loci, de quorum 
siq;nificatione a Peripateticis dubitabatur, separatim tractantur. quod ut 
Cxdrius pateat, conducet haec exscribere 21,14: iC^xstxo 7rcoc sfyrjxai 
. . . 28,8: ^Troprjcts xt 7r6x' iaxt xo stprj|xsvov 8ta xaoxrjc xrjc Xs$stoc ib. 16: 
xo xs Xsystv . . . aTcoprjaat xtc av (ad r^Tcoprjas, si Alexander hoc caput 
scripsit, supplendus est „interpres cuius nomen tacetur", cf. 122,34 123,4) 
81,17: lCrjxrjfrrj xaOoXoo 6tc6 xrjc ££rjYrjas(oc 90,3: SoxsT jxot 6 vooc xou 
Xs-(0|xsvoo . . . xotooxoc stvat. sentis haec cognata esse cum aporiis neque I DE QUAESTIONIBUS ix 

differt a dubitationis constitutione 81,8 — 29, sequitur Xuats cum particula 
(j.T|7iot'. 76,16 incipit quaestio: izpbs xt — , sequitur expositio aporematis: 
aXX' st — . solutionem introducit solita particula jj. similis indolis est 
etiam I, 24 (cf. 38,14 ouvaxat xt? . . .). 

Accedunt igitur problematis novae copiae: et 1,4.21 11,23 et 1,11. 
16. 24 II, 22. 25 III, 2. 6, quae si priori computo adnumeraveris, existet 
haud exigua collectio 37 quaestionum i. e. physicorum librorum dimi- 
diata pars. 

Nondum egi de e^^azmv II, 27 et III, 3, quae, cum neque dubi- 
tetur neque verba Aristotelis illustrentur, adtribui possunt neque inter- 
pretatiouibus neque problematis. accessimus hic ad tertium scriptionis 
genus, quo partes librorum Aristotelicorum non explicantur, sed ad pri- 
marias sententias, quas contineant, quasi reducuntur. talem argumenti 
comprehensionem libri De anima II capitibus 1 et 2 adhibitam continet 
II, 27, eiusdem libri summarium capitis quinti III, 3. eo tautum differunt, 
quod III, 3 et uberiorem et breviorem analysiu praebet. interpretationes 
autem haec inepte vocari et per se patet et docent eiusdem generis reli- 
quiae III, 10 et 14, quorum alterum genuinam inscriptionem servavit: 
'ETuopojxrj. sed difficile est originem horum capitum explicare. talia 
enim et discipuli possunt exercitationis causa scripsisse et magister dis- 
cipulis dictasse, quibus in lectione uterentur. certum hoc tantum est 
Alexaudrum haec neque edidisse neque ad edendum scripsisse. collecta 
autem esse talia intrepretationis subsidia post mortem eius nescio an testi- 
monio sit vetustum scholium adscriptum ad I, 2 ajxstvov xsxaxxat xouxo xb 
7:popXr|[xa sv xij> S7rfYpa<po[xsvo) As£suYv xtvu>v sx xou Ilspt at cDrjasax; xat 
ata&TjXou s$rJY7jats xat i7rt8pojx7j. 

Ferebantur igitur praeter commentaria reliquiae interpretationis 
Alexandri editae ex scholae memoria. quae si extabant ad librum Ari- 
stotelis De sensu, probabile est fuisse alias, quae ad Physicam ausculta- 
tionem, De anima, De corruptione et generatione alia pertinerent. 

Iam vero Xs$su>v s^r^r^ts quid sit, non est dubium; nimirum inter- 
pretationum collectio singulorum locorum. sTrtSpofxr^ autem notionenf' 
et licebit et oportebit ex Quaestionibus constituere, ex quibus patet duas 
diversas hoc nomine comprehendi significationes. atque de priore dixi, 
qua notantur singulorum capitum Aristotelicorum summaria sive analy- 
ses. haec autem non cadit in eam commentationem (I, 2), quam perti- 
nere illud scholion dixit ad Xs$su>v s$fj-prjatv xat sTriSpojirjv. atqui ne inter- 
pretatio quidem continetur hoc capite, quo breviter Peripateticae cuiusdam x PRAEFATIO 

doctrinae pavticula adumbratur. concludemus igitur non solum librorum, 
sed etiam praeceptorum Aristotelicorum summaria eTCtopofia? vocari. quod 
quam recte conclusum sit, probatur capite XXV moralium problematum, 
ubi brevis virtutum secundum Aristotelem descriptio boc nomine traditur. 
latius igitur patere hanc inscriptionem Xefceojv i££rj-pf]<jts xat £7rtSpojx7j, quam 
ex accurata verborum interpretatione videtur, sciebat illius scholii auctor. 
videlicet magistri est discipulis non solum singula verba philosophi 
interpretari vel explicare dispositionem operum Aristotelicorum, sed ipsa 
placita lucide exponere. 

Igitur ex tali collectione non solum verisimile est provenire II, 2. 
24.26. 111,7.9; 11,27. 111,3.10. 14, sed potest etiam illud et brevitate 
et perspicuitate excellens 1, 2 discipulis dictitasse Alexander. similia 
autem sunt 1,1.3.18.19. 11,1.10.15.17.18. 111,8.11, quibus omnibus, 
si singulis titulum excogitare deberemus, non liceret meliore formula uti, 
quam illa, quae in primo capite adhibita est: 8ta xtvwv av ttc xaxa 'Apt- 
oxoxeXyj auaxVjsat xxX. accedunt 1, 13. II, 12. 13, quae eadem brevitate 
utuntur contra adversarios. 

Noli vero credere haec omnia ex ore dictantis excepisse auditores. 
ex multis unam viam indicavi, qua fortasse nonnulla huius generis 
capita explicanda sint. alia possunt fragmenta esse continuae scriptionis, 
quam Alexander paravit. unum denique (III, 12) ex eius generis esse 
videtur commentationibus, quales in mantissa libri de anima collectae sunt, 
olim fortasse separatim a scriptore emissae. deinde hoc reputandum est: 
ut illarum collectionum auctoribus praeter chirographa discipulorum pa- 
tuisse probabile est scrinia philosophi, ita ipsas Alexandri schedas inesse 
in Quaestionibus certum est. 

Hoc patet ex quarto scriptorum genere, ex quo Quaestiones compo- 
sitae sunt, fragmenta dico. huius enim unum certum extat et maxime 
notabile exemplum 11,21. initium hoc est dialogi de providentia, quem 
publico usui certe destinavit auctor, sed non perfecit. qui ubi in eo est, 
ut contra Platonicos, quid Aristoteles de providentia censuerit, explicet, 
desinit fragmentum, in quo — ut nunc est — examinatur, utrum iure 
an iniuria quaeratur, el -Jj upovota Trpor^oojxevu)? r) xaia ao[A(3s(37}x6c verba 
igitur, quae huic capiti praescripta sunt, fragmento praemisit editor, non 
inscriptio sunt dialogi, quem Alexander scripturus erat. praeterea moneo 
ex hoc fragmento originem duxisse ineptias, quibus aliquis primi libri 
caput 14 implevit. conferas enim 1, 14 cum 70,2 — 7. 

Deinde fragmenta esse alterum de prima essentia (39,9 — 40,9), al- I DE QUAESTIONIBUS xi 

terum de providentia (40,10—41,19), quae sub editoris manu male coa- 
luere, docui Mus. Rhen. 45,223 sq. neque aliter iudicabit de 1,17 et 
II, 26 is, qui quomodo auctor aut integra disputatione aut problemate 
ad finem perducto hoc argumentum tractaverit, ex De anima II 119,21 sq. 
et Quaest. 1,26 cognoverit. 

Vides quam dispares sint partes, ex quibus physici Quaestionum 
libri constent, quas non possit ipse auctor ita composuisse. immo debe- 
tur hoc tam imperito homini, ut ne discipulum quidem fuisse eum Ale- 
xandri liceat suspicari. nullam enim in disponendis his variis secutus 
legem problemata interpretationes fragmenta omnia turbavit et cohae- 
rentia separavit, ut 1, 19 et II, 15 vel 1, 17. 26, II, 26. ubi autem fontes, 
quibus usus est, idem bis praebuerunt, hoc non vidit, sed utrumque 
recepit. I, ll a enim et I, ll b ad verbum concinunt, eo tantum differunt, 
quod iterato capiti ll b paragraphus accessit, quae ll a deest. inepte 
igitur inscriptum est alteri capiti aXXa)? eTctjxsXeaxspov xexa-yfisvov. item 
casu, non ratione ductus in commentationum numerum recepit memoriae 
definitionem III, 1. fragmentum esse II, 21 non perspexisse eum patet 
ex inscriptione, quam ei finxit. vidimus enim saepe falsos capitum in- 
dices redactori deberi. dixi de I, ll b . II, 27. III, 3. item, postquam diversa 
coniunxit 1,25, obscuravit hoc rubro ek xa Trspt irpovotas xtva auvxeXouvxa. 
eandem manum mihi videor agnoscere 1,2 Tiept xpa»}iax6? xiva et 111,13 
roept xou eV f^jxtv xtva. porro suspecti mihi sunt 1,8.22. 11,7. sed alia 
genuina sunt, ut 1, 1. 13. II, 22. 

Quo tempore compositi sint libri physici, certo constitui nequit. 
sed videtur mihi satis longo post Alexandri mortem tempore hoc factum 
esse ab homine, cui diversae ex Alexandri schola reliquiae fortasse ne 
tum quidem integrae praesto erant. nihil autem praeter has recepit. 
nam ex vasta illa problematum congerie, quam illustris interpretis no- 
mine falso ornabant posteriora saecula — ea dico, quae et Davionus 
primum edidit et post Bvssemakerum Usenerus 1 ), ne vestigium quidem in- 
venitur in his libris. 

Nunc priusquam ad moralem librum me vertam, operae pretium erit 
quaerere, num comparato libro altero De anima eis, quae de Quaestionum 
libris I, II, III disputavi, aliqua lux accedat. nam etiam haec libri de 
anima mantissa varia argumenta continet, quare Freudenthalio eiusdem 
videbatur esse generis atque Quaestiones. 

') Alexandri Aphrod. q. f. Problematorum liber III et IV rec. H. Usener. Hbellus 
e programmate gymnasii r. Ioachimici Ber. seorsum editus. Berolini 1859. 4°. xn PRAEFATIO 

Continet autem Mantissa primum minores commentationes ab ipso 
Alexandro ad finem perductas et ex parte ni fallor editas, cuius generis 
in Quaestionum I — III praeter III, 12 exemplum non obvenit: de anima 
mutilam 101,1 — 106,17, de mente 106,19 — 113,24, de visu secundum Ari- 
stotelem 141,30—147,25, de colore 147,27—150,18, de primo familiari 
150,20—153,27, specie non differre virile et muliebre 168,22—169,32, de 
libera voluntate 169,34—172,15 et 172,17—175,32, de casu 176,2—179,23, 
de fato 179,25—186,31. quod superest (113,26—141,28 153,29—168,21) 
occupant satis singularis generis hypomnemata. collectanea enim sunt, 
in quibus ut in armamentario maximam argumentorum copiam coacer- 
vavit auctor, quibus ad defendenda quaedam placita uteretur occasione 
oblata. dogmata enim quibus inserviunt haec subsidia pleraque ita ex- 
pressa sunt, ut aperte adversariorum ratio habita sit. cf. 118,5 oti 7rXst- 
oos at x9js 'j>oyjijs 8uva[A£i? xat 06 jita 119,21 oxt o6x iv oTCoxstfisvtp yj '}oyyj 
122,16 5xi at icouJttjtsc oo atop.axa 125,5 Trpbc to'o; jayjosv tu>v Tsrcdpcov ato- 
waTwv a aTotysta Xsyojxsv xa^' tStav 6<piaTaadat Xs-pvTa? 127,27 Ttpos to6? 
6Y axTtvwv Xs-pvTa? Ytvsadat t6 opav 130,14 Ttpos to6? 8td ttjs too aspo? 
aovsvTaasto? to opav TtotoovTa; 134,29 irpos toos 8ta t9js tu>v st8u>Xu>v sja- 
7rTa>asajs to opav XsYOVTa? ytvsa&at 136,29 7ip6? tous 8ta ttjs d7toppoia? ttjs 
dit' dfjupotv to opdv XsyovTa? 138,3 oti jjltj atojxa to (p«>? 139,29 oti aS>\ia otd 
atofjtaTO? dSovarov Strjxsiv 159,15 oti oox aoTapxyjs yj dpsrrj Ttpo? soSatjxovtav. 

Permira autem est et prorsus singularis argumentorum constipata 
multitudo. ita p. 113,26 — 116,37 continent eiusdem praecepti viginti di- 
versas demonstrationes, p. 118,6 — 119,20 sedecim, p. 122,17 — 125,4 duo- 
deviginti, p. 126,25 — 127,26 septem. cetera ipse perlustres: idem ubique 
consilium cognosces. ut demonstretur 6rt [ayj aoTdpxYj? yj dpsTYj Ttpos s68at- 
[xovtav, in unum coacta sunt 37 argumenta. vides hic pharetram paratam 
esse, quae pugnanti sine mora suppeditet sagittas. deinde hoc peculiare 
est his collectaneis, quod minor pars argumentorum copiosius explicata est. 
non tam argumenta sunt, quam indicia, quibus ducti facile argumentum 
inveniamus. hinc mira illa brevitas, qua paucis versibus saepe plura 
comprimuntur; cf. 115,6—14 (3 argumenta) 118,19-23 (4) 118,38 (2), 
praeterea 119,15—20 123,17—23 135,29 — 32. forma quoque, qua utitur, 
indicat noluisse auctorem has copias ad legentium usum expolire. solet 
enim sexcenties iterata particula sti ea conserere, cui perraro (131,8 
118,10) sTtetTa substituitur. ubi interrogando argumentatur, 7tu>? et 8td ti 
singulas refutationes inducunt. (cf. 135,21 sq.) 

Vix expectamus in tam concisa scribendi brevitate scriptorem de I DE QUAESTIONIBUS xin 

consilio suo locuturum esse. tamen non tacuit, cur haec scripsisset. 
legas haec 118,6 fru..., Ssixtsov sx ts ttjc ... sTrstTa ... oti yap ... 
ost'co[xsv 113,28 oti ... xal ix TuivSs twv Xo-ftov 8 s t ^ s 1 7j av 114,6 dv 8s 

ivtaTajXSVOl . . . XsYtOGftV, p7]TSOV, OTt 122,21 TOOTO 81 T7) i^OL^Ui^ TUCJTfOTSOV. 

ex talibus locutionibus nonne patet ipsum auctorem fateri, se non ipsa 
argumeuta exponere, sed viam monstrare qua ad ea perveniri possit? 

Vix recte autem Feeudenthal dixisse videtur eiusdem prosapiae esse 
Quaestiones et Mantissam. in physicis certe libris, si unum III, 12 ex- 
ceperis, uil inest quod cum illius aut commentationibus aut collectaneis 
vel comparari possit. eo tantum congruunt, quod utrumque opus sic non 
ab Alexandro editum est. in utroque quidem insunt, quae aut edidit 
aut ad edendum scripsit ille, sed ut in Quaestionibus diversa miscuit cum 
problematis, ita in mantissa cum commentationibus collectanea. 

Redactoris vestigia in Quaestionibus crebra et aperta sunt, in Man- 
tissa fere latent, sed non desunt. puto enim verba quae inepte priori de 
libera voluntate commentationi praescripta sunt, twv irapa 'ApiaTOTsXou? irspi 
to5 sV Yjplv a redactore addita esse. nam doctrina, quae hoc capite com- 
mendatur, et cum sequente de eadem re argumentatione et cum Alexandri 
Aristotelisque opinione aperte pugnat. noli autem ideo putare haec non 
scripta esse ab Alexandro. nam ut de mente 110,4sq. rettulit, quibus mi- 
nime adstipulatus est, potest etiam liberae voluntatis explicatiouem nar- 
rasse,a qua ipse abhorreret. ut illo loco servavisse(8ts<3coad[i.Y]v)se opinionem 
alicuius dixit, de cuius persona nobis non constat, ita hic de alicuius sen- 
tentia refert (£Xs-(sto 8s ti? xal Totaos 86$a), cuius nomen nos plane latet. 

Itaque redactoris acumen in utroque opere simile fuit. eundem fuisse 
inde non colligam. simile autem est, quod in utroque a redactore inventum 
est, uomen libri. nam ut in Quaestionibus a praestantissima collectionis 
parte totam farraginem redactor denominavit aTropta?, ita a primi capitis ar- 
gumento, quod est Ttspi ^-/r^g, universae collectionis inscriptio deducta est. 

Viam munivimus, qua ad moralia accedamus. Mantissae enim si- 
milior est hic liber, quam physicorum librorum. hic occurrunt collec- 
taneis illis, quae in physicis desunt, valde similia capita, de quorum 
consilio eisdem formulis loquitur scriptor: Ssixtsov, oti . . . Sstxvuot 8' 
av xm 142,23 oti ... 8sixtsov . . . sti. crebi o obvenit inter singula argu- 
menta irt cf. 138,11. 14 139,23. 25 140,7 142,8. artae autem cognationis 
qua coniunctus est cum mantissa moralis liber non extat testimonium 
magis luculentum, quam Probl. mor. 22 quocum conferas Ue an. 153,29. 
in utroque demonstratur oti dvTaxoXouOooatv at dpsTat. Mantissae caput xiv PRAEFATIO 

ex genere est collectaneorum; igitur incipit: to xa? dpexa? dvTaxoXoodeTv 
dXXrjXat? xal Taut^ fxev 3v SetxvuotTo, sequuntur septem argumenta, 
quorum 2 — 7 particula ext conseruntur. Problematum capiti initium est 
fere idem: oxt dvTaxoXoofrouatv al ^Otxat dpexal Setxxeov xal diro et, ut in 
mantissa, alteram demonstrationem introducit -eri. sed tertia non sequi- 
tur, media altera terminatur fragmentum. vides ex eodem penu de- 
sumptum esse utrumque et casu factum esse, quod duo, non unum caput 
formant. — ita in Mantissa animam incorpoream esse et ex ipsa re vi- 
cies demonstratur et contra varia adversariorum conamina quinquies 
defenditur cf. 114,6 — 24 (quod melius 116,37 posuisset redactor) 116,37 
— 118,4. similiter in Problematis post tria argumenta 138,8 — 20 (cf. ert 
v. 11 et 14) sequitur triplex defensio (cf. to 8e Xeyetv 138,20. 28. 30). cf. 
154,15 155,6. 19. 29 156,10. 19. 

Itaque ne moralis quidem liber constat ex meris problematis. immo 
inter huius capita non sunt problemata 2. 3. 4. 6. 9. 10. 11. 13. 15. 
19. 20. 21. 22. 23. sed ne haec quidem unius generis. de collectaneis 
dixi, alia possunt comparari cum physicorum capitibus de quibus dixi 
p. X, 13 sq. , quae utrum ex scholae reliquiis an ex scriniis philosophi 
provenerint incertum est. nec desunt aperta fragmenta, ut 3 (ubi verbis 
xax' auTou? adversarii respiciuntur, de quibus antea non dictum est; cf. 
Xa[xpdvot et eXd}i.(3ave 122,34 123,4) 15. 19. 22. initio ad aporiarum 
exemplum formata sunt 18. 27, ceterum a collectaneis non diversa (etiam 
hoc in Mantissa invenitur cf. 122, 17). accedunt duae interpretationes 
12. 29 et una epidrome 25, de qua dictum est. 

Restant 1. 5. 7. 8. 14. 16. 24. 28, quibus dubius sum num 17 ad- 
numerem. hic habes eam libri partem, quae, ut in physicis, caussa fuit 
inscriptionis toti collectioni: problemata sunt, non diversa a physicis; 
igitur de his non opus est singillatim disputare. moneo tantum, in quinto 
bis iTrtCrjTeTo&ai, et singulis interrogationibus singula responsa addita esse, 
ita ut tres plenae quaestiones hic coniunctae sint. 

Quare similis est huius libri origo atque physicorum. neque redac- 
toris varia miscentis ingenium dispar fuit, qui cohaerentia secrevit (8. 
28) et non vidit ad verbum congruere 26 et 23 inde a 144,34. nimirum 
idem et physicam et moralem collectionem instituit et a problematum 
parte utramque denominavit. „primus u autem liber si moralibus prae- 
scriptus est, hoc ad Alexandri problemata non redit, sed ex collectione, 
quae erat fortasse trium librorum ut physica, periere ei libri, qui primum 
olim sequebantur. II 

DE CODICIBUS QUAESTIONUM 

Alexandri Quaestiones edidi ad normam eius codicis, quo uno nobis 
servatae sunt, Veneti Marciani 258. de quo copiose egi in praefatione V 
voluminis prioris p. Vsq. nunc haec et repeto et addo. 

Membranaceus est saeculi decimi, foliis constat 324 formae minoris, 
hoc ordine Quaestionum libros continet: fol. 1 — 36 v librum vulgati ordi- 
nis quartum, 37 r — 69 r librum primum, 261 r — 290 v secundum, 291 r — 324 v 
tertium. iutermediam partem De anima libri duo qui feruntur et De fato 
commentatio occupant. quarti autem vulgati ordinis libri titulus est in 
Veneto G^oXtxtov 1 ) TjOixaiv Tzpo^k^dxoiv ptpXtov a, cum capitum enumera- 
tioni verba praeposita sint a/oXtxwv ^&ixu>v aTroptiov xat Xuastov x£cpa'Xata 
iterata in calce libri, cui praeterea littera Z subscripta est, quae quid 
significet non video '). differt physicorum librorum nomen : cpoaixiov ayo- 
Atxwv 2 ) ctTiopicov xat Auastov d p •]. inde patet non unum, sed duo opera 
Quaestionibus contineri, quorum prioris praeter primum ceteri periere 
libri, alterius tres extant. servaverunt pristinam hanc distinctionem soli 
Marciani 258 et 261. reliqui eo utuntur ordine, quo Victor Trincavellus, 
princeps editor, libros disposuit. 

Eadem diligentia, qua ex vetusto exemplo De anima librum cum V 1 
mantissa descripsit librarius codicis V, usus est in Quaestionibus. mino- 
ris quidem voluminis particulas ut jasv, 8e, -ydp similia saepe aut supra 
aut iufra versum addidit, sed raro inveniuntur voces, quas in textu 
omissas in margine debebat supplere, cf. 123,27 128,1 131,9 140,13 146,3 ') Z(t]T7)t^ov) supplendum esse suspicatur Diels, i. e. quaerendi sunt libri morales qui 
post primum desunt. similiter hoc signum in lacunis vel mendis a librariis interdum 
adhiberi notum est. 

2 ) aj(oX(iov ante secundum et tertium librum. xvi PRAEFATIO 

159,23. rarius tota enuntiata margini adscripsit, ut 83,23 100,27 130,15. 
saepius peccavit in fine versuum ita ut sive litteras sive syllabas omit- 
teret: 5,24 9,19 15,28 37,9 89,1 99,24 108,33 119,9 122,12 125,11 129,22 
130,17. 32 134,25. verborum ordinem immutavit 50,19 115,7 129,20 et 
saepe eum correxisse id quod primo scripserat magna liturarum copia 
indicat, quas omnes ne minoribus quidem neglectis adnotavi. raro autem 
priorem lectionem licet detegere, ut 7,4.9.23 9,6 17,10 25,6 158,28. 
contra fere desunt in Quaestionibus — id quod in libris De anima et De 
fato saepe animadvertimus — vestigia librarii de lectione describenda 
ita dubitantis, ut singulis litteris singulas alias suprascriberet (sed cf. 
102,22). varias lectiones ex archetypo bis descripsit 7,10 et 54,8; item 
ex illo fluxerunt, quae addita sunt 142,7 et 144,34. 

v. c. V Venio ad veterem correctorem, quem dixi (I p. IX) totum codicem 

cum prototypo contulisse et fortasse non diversum esse a primo librario. 
cuius etiam in quaestionibus non desideratur cura et industria. nam 
voculas omissas liic supplevit 2,29 131,31 syllabas addidit 134,25 litteras 
et omissas adscripsit 71,9 75,33 128,19 et corruptas correxit 63,13 72,28 
102,12 131,30 134,13, interdum male servato archetypo deceptus 
est 102,20 et 29. sed haec minora sunt prae magno et gratissimo nu- 
mero punctorum, quae ab eodem adposita esse et atramentum testatur 
et calami gracilitas et summa cautio atque modestia, qua usus est huius 
recensionis auctor alienissima a posterioris correctoris (V 2 ) audacia, qui 
non tacite monuit, sed confidenter ea, quae displicuerant, mutavit. sunt 
autem tenuissima haec puncta aut supraposita singulis litteris aut in 
calce adpicta maxima ex parte eis, quae delendae videbantur. sic iure 
notantur e. gr. 48,1. 6 49,10. 28 81,28 129,1 130,15 159,24. deinde ad- 
haerent sive litteris sive syllabis non quidem delendis, sed corruptis vel 
suspectis 21,16 50,2.19.21 55,22 72,22 99,24 107,7 116,11 139,12. 
aperte autem collatorem, non criticum adgnoscimus e. gr. 160,2, ubi 
[xeyaXoi ouxs dederat prima manus, quod postea m 2 optime mutavit in 
}iETa X670U x£. haec etsi non perspexit vetus corrector vidit tamen id 
quod m 1 scripserat non prorsus consentire cum archetypi obscura lectione 
et errorem in 01 et xe inesse recte monuit: \it^oikoi ooxe. eodem modo 
corruptelam indicavit 51,25 73,29, emendandi periculum non suscepit. de 
accentu ita dubitasse videtur 40,1 41,25 42,15 120,24. causa latet 51,28. 

Archetypus Prototypi igitur videmus eam fuisse condicionem quae descri- 
bentes variis difficultatibus vexaret. accedit quod accentibus et aspi- 
rationis indicatione caruit. quae Veneti librarius cum de suo arbi- II DE CODICIBUS QUAESTIONUM xvh 

trio addere deberet, saepe haesit; quo faetum est, ut eae potissimum 
voces, quae diversa prosodia in varias notiones discedunt, ut tj -g •?) ^ 3j 
vel a&-7) auTY) aorg, saepe aut accentu aut spiritu aut utroque carerent. 
pauca delibabo ex multis 14,36 19,29 21,23 29,28 30,15 35,7 37,12 41,28 
48,6 50,4 52,25 55,25 92,10 98,5 110,22 etc. 

Deinde autem, id quod gravius est, saepenumero eis sive verbis sive 
verborum coniunctionibus spiritus et accentus deesse voluit, quae aut non 
intellexit aut corrupta esse plerumque recte suspicatus est. adponam 
nonnulla exempla 

13,18 x6 81 To'8e] to to 8e 

46.13 ?] uXaafxa Te 

48. 14 auvTeXot av Tt] TeXotavTT) 
49,10 yrj;] to 7] pjs 

50,21 Stacpopav] 8tacpopat 
53,7 r) efj etrj 
65,12 ? TrpuVra' tjv 
69,7 r) TTjs] Tjxia 
72,1 8' emep laTat] 81 rapeaftat 
73,16 ?] xatetv av xatetv 
87,12 Ta] Ta ^&opa 
112,36 r) Tijl Ixtos, <Tij) piev dxTos), 3] Ttov IvexToa & 

Ingratum editori talia officium impingunt, ut omnes has omissiones 
tradat, haud nescius multas casui non consilio deberi. graviora igitur in 
adnotationem recepi, quam ne nimis onerarem, reliqua in Additamento 
priore collegi. 

Deinde continua scriptura vetustum exemplar scriptum fuit. quod 
diversa vitiorum genera docent, quae omnia hanc tantum explicationem 
admittunt. iam pridem restituta sunt haec ouxaSuvaxov 97,35 dXXaT^xeTat 
114,6 dbrocppovVjasa); 128,10 ouvsiSei 162,13 etc. paullo tectiora sunt, quae 
latent sub his: o° el (legas oet) 14,22 dvojiotu)? (1. dv 6|xotu)?) 26,1 dXXd 
aofxjxeTpov (1. dXX' da6[X[ieTpov) 31,15 ooSev tooto) (1. o68' Iv tooto)) 42,22 
tootoo to (1. to5 tooto) 66,31 dXXd TTiOavai? (1. dXX' duiOdva)?) 145,26 etc. 
saepius perperam discreta novam labem traxerunt, cuius generis mendo- 
rum satis magna copia nunc remota est, sed restare puto quae manum 
emendatricem expectent. certe de origine corruptelae non dubitabitur: 
11,5 12,16 16,18 24,5.28 25,13 36,20 40,13.21 43,6 72,1 73,29 77,21 
81,13. 26 85,32 98,1 103,22 105,3 107,37 145,33. 

Uncialibus porro litteris exaratus fuisse videtur ille liber. quod 
suadent tales Veneti errores: tt5v (legas ti dv) 66, 15 •jrdv (l. roxXtv) 
63,33 8et (1. det) 39,13 otfa* (1. W) 114,9 cf. 196,23, nisi haec ve- 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta uiinora. L) xvm PRAEFATIO 

tustiora sunt. hoc autem certum est, si uncialibus scriptus erat codex, 
ex quo fluxit Venetus, multa compendia intermixta fuisse, cuius 
scripturae generis imaginem nobis praebent in Veneto et capitum rubra 
et marginales adnotationes et argumenti conspectus primo physico libro 
et morali praefixus (nam pinax qui ante alterum et tertium physico- 
rum legitur minusculis conscriptus est). tantus est numerus deprava- 
tarum syllabarum terminantium; cf. 7,2.9 8,18 10,23.24 12,17.23.27 
15,19.22 17,12 21,27 22,24 26,6 27,18.28 29,5 31,5.10.20 36,25 39,17 
48,3 70,28 83,4 112,3 etc. nolo hoc loco omnes Veneti corruptelas in 
sua genera distribuere. sed conducet duo breviter notasse, quae prae 
ceteris respicere debeat emendaturus. latissime enim patet vocalium 
inter se et diphthongorum permutatio, quae non solum in et et i, at et 
s offendit, sed tanta est, ut cuiusvis vocalis cum unaquaque confusae 
haud difficile sit exempla deprehendere. deinde iterum miserrima omis- 
sionum copia conquerenda est, de qua dixi in praefatione vol. I, p. X. 
sed taedet singillatim referre et litteras et syllabas et voces et enuntiata 
quae excidere. legentibus enim ultro se obtrudet lacera archetypi spe- 
cies instar cribri perforati. raro contra removendae sunt otiosae litterae 
syllabaeve, ut 25,13 27,14.15 35,25 66,7 77,22 129,1; et casu videntur 
olim e margine in textum irrepsisse pauca illa, quae recidere debui 
23,24 26,20—22 48,4—5 67,22 sq. 92,32. 
V 2 Venio nunc ad id genus lectionum, quod in libris de anima V 2 sig- 
navi. nam etiam Quaestiones doctus ille licet non eadem ubique indu- 
stria pertractavit. permulta enim cum adnotaverit primo physico libro 
et moralibus problematis, rarescunt eius vestigia inde ab octavo capite 
libri alterius physici. confidentius autem nunc postquam accuratissime 
iterum codicem examinavi eidem tempori has lectiones deberi certum 
esse contendo, ab eodem homine provenire verisimile. certe nemo po- 
terit diversis auctoribus sua reddere. nam litterarum primo obtutu pror- 
sus similium discrepantiae (quas in litteris 8 et a esse non nego) tales 
sunt, quales facile homo doctus festinanter scribens admittat. neque ex 
atramento hic fusciore illic atriore aliquid concludere licet. immo unum 
ubique adhibitum esse eae voces arguunt, in quibus eadem coloris di- 
versitas apparet. — neque de auctoritate earum nunc aliter iudico. a 
viro provenerunt peritissimo, qui utinam omnes Alexandri libros pari cura 
pertractasset. eam enim operam praestitit scriptis per saecula neglectis, 
quam et postulamus et laudamus in primo editore. nam restituit hic 
litteras corruptas, prosodiam adpinxit, falso secreta recte distinxit, otiosa II DE CODICIBUS QUAESTIONUM xix 

rescidit, omissa supplevit, comparando ea, quae bis leguntur, recensuit, 
felici saepe acumine etiam e corruptioribus locis pristinum sensum eli- 
cuit. ita plus centies in uno libro primo textum sanavit. noli autem id 
quod iudicii sanitati contigit subsidiis tribuere nobis ignotis. Vetant hoc 
loci fere sexaginta eiusdem primi libri, ubi critico res minus prospere 
successit. dubitantibus pauca expromam, quae sana quoque eum corru- 
pisse et vix corrupta gravius obscurasse testantur. ita mutavit cpuatv 
37,19 quod sanissimum est (cf. 47,32 49,4) in uXtjv, jxt) oocp]? (41,18) 
cuius sensum exposui in Mus. Rhenano 45,230 sq. in {xsvouarj?. delevit 
41,2 ttjv, quia slvat latere non vidit (cf. ib. 228), interpolavit 36,24 verba 
ei ^ap Trocvxot, ubi lenissima mutatione pristinum restitui. item (37,30) ov 
nfj okr^ Dielesius vidit esse ov xt yj 5X7). audacius V 2 : ov ^a'p xt r t GXyj. omnia 
sana esse 36,2 modo pro svl scripseris sv st docuit Schwartz. ille svl 
mutavit in smvota (nam in apparatu excidit V 2 ante B 1 quod corrigas). 

Quare correcturas huius manus omnes accurate et adnotavi et pen- 
sitavi, sed sprevi ubi displicuere. neque eam secutus sum — nisi alia 
coegerunt — ubi ea, quae aaovSsxcos reliquerat incultum auctoris scribendi 
genus, copulavit. 

Venetum bis ipse contuli 1881 et 1887. ubi nil adnotavi huius co- 
dicis lectionem confidas in textu impressam esse. 

Praeter hunc sex mihi innotuerunt apographi codices Quaestiones con- 
tiuentes: duo Veneti, Estensis, Neapolitanus, Vindobonensis, Vaticanus. 

Vemetum 261 descripsi vol. I p. X et ex codice V eum pendere docui B 

duobus locis 112,6 et 26, ubi evanidam Veneti V lectionem is qui B con- 

fecit omisit simul fenestra indicans aliquid deesse. addo 48,14 quo loco 

B pro vetusti Veneti corrupta lectione xsXotavxrj lacunam indicavit. pro- 

pius hic abest a V quam reliqui, nam solus veterem moralis libri in- 

scriptionem et multas Veneti V lectiones servavit a reliquis mutatas, e. gr. 

11,5 066' aoovaxa VB: ouSs Sovaxa FSLa (o68s Sovaxat G) 13,3 xo £cp' ov 

VB 1 : xo gtepov GFS^L: xo jxsv h B 2 S 2 a 33,11 CtoxtxoJ VB 1 : osxxtxui 

VB^S^a: C(»w {xtxpuil GFS'L 72,1 8s irspscjOat VB: os rrsp sasaQat sim. re- 

liqui 150,9 osostxxat VB: sxo/sv LSFa. non desunt omissiones huic co- 

dici propriae 31,24 162,15. 16. permirum autem est in tanta cum V 

similitudine id quod adnotavi ad 55,14 et 15, unde colligere oportet non 

descriptum esse ex ipso V codicem B, sed intermedium esse inter ambos 

eum librum, cuius apographum est B. ille vero ad verbum consentiens 

cum V rara docti cuiusdam tentamenta passus est, quorum vestigium 

55,14 in B transiit. 

B * xx PRAEFATIO 

G Alia via ex Veneto 258 descripti sunt Mutinensis Estensis III G 6 

cod. chartaceus foliorum 400 (ut adnotatum est in p. 1) numeris non 
sigDatorum, saec. XV — XVI scriptus; continet post Alexandri commenta- 
rium in Aristotelis De sensu et sensili et Procli elementa physica Quae- 
stiones et librum De fato. sequuntur Ps. Alexandri aliorumque proble- 
mata varia. 

F Neapolitanus III D 12 chartaceus fol. 109 absolutus est die 27. 

mensis Junii 1523, ut testatur manus librarii Angeli Constantini. praeter 
Quaestiones nihil continet. cf. Cyrillus II, 384. 

S Venetus Marcianus append. A. IV, cod. X chartaceus fol. 141 

saec. XVI — XVII continet ante Galeni definitiones medicas Alexandri 
Quaestiones et De fato. scriptus est tu> sucpust xal sXsuOspou tstu^tjxoti 
aY«>Y?js vsavt<3x<i> 'AvTiovup tu> tou p,sYaA07rps7ro5s Imz&wz 'AXostatou Moxatvtxou 
(Mocenigo). 

L Vindobonensis cod. chartaceus fol. 104. „Primum ad Zenobium Ac- 

ciaiolum Florentinum ordinis praedicatorum die 14 Ianuarii 1497, postea 
autem ad Ioannem Sambucum 1536, ut ipsi propria manu ibi testantur, 
olim pertinuit" cf. Nessel IV, 18. 

(G passim, FS magna ex parte ipse contuli, L totum contulit Mekler 
Vindobonensis.) 

Communia sunt his libris haec: in omnibus problematum inscriptio 
ante moralem librum periit. deinde in tertio libro post outuk (103,21) 
inserunt xaft' oS? (6 elq S) TrXstouc; (ttXsuo G) tA aTcstpa ou8sv #v si'y] t6, tum 
iterant verba &<; uipo? usque ad atrtov, quae 102,11 — 30 suo loco lege- 
bantur. animadvertendum autem verba contra sensum iterata eis mendis 
F a G a S a L a carere quibus inquinata sunt eadem, ubi iusta sede extant (cf. 102,20. 
21.23). itaque casu in eum codicem, ex quo descripti sunt GFSL, 
irrepsit folium ex alio codice, qui Venetum V cum maiore fide expressit. 
porro communis eis est magna in quarto libro lacuna, qua periere 
integra capita 5 — 8, quartum inde a verbis tu> tcXoutu> (123,17), nonum 
usque ad verba 7tpoatpou|xsvot (129,23). accedunt minores omissiones, ex. 
gr. in libro primo physico t6 — toioutov 3,13 — 14 to5 — xtvouuivou 3,18 <k 
<3u>u.aTos 5,5 xaTa 6,32 oaa — auT(5 18,12 ivsp^sta 29,23 Tq> — "ftvsTai Y tvexat 
38, 29 (G hic non inspexi) sut toutu>v 39, 28. exemplar autem lace- 
rum, ex quo fluxere, pro virili parte quisque ultro foedavit. exactam 
tabulam non desiderabis, sed scias nulli deesse suas lacunas, velut in 
F numeravi libri primi hiatus 12 maioris ambitus. accedunt corruptelae 
his quattuor peculiares, cf. ex libro primo 3,18 5,26 9,10 23,7.21.23.30 II DE CODICIBUS QUAESTIONUM xxi 

26,18 28,4.8 29,21 30,27 31,24 33,25.26 36,11 37,13 38,11.16.25.31 
39,25 40,14. 19 41,2 (ubique cum V verum servavit B), uam neque ce- 
terorum librorum menda colligam neque ea quae singuli suo Marte 
peccaverint. 

Patrem autem codicum GFSL descriptum esse ex Veneto vel ex 
multis eorum lacunis cognoscitur. neque enim usquam hi libri opem ferunt, 
ubi in Veneto aliquid exidisse suspicamur, et 22,1 ov — ws ideo omissum 
est in GFSL, quia hoc enuntiatum manus altera Veneti adscripsit ex 
comparatione sequentis capitis. 

Deinde perlustres eos locos, quibus utpote corruptis in Veneto accen- 
tus et spiritus desunt. adponam nonnulla 

46.13 izkaa[ia re V: 7rXaau.a te G: 7rXdau.a te SF: 7rXdau.a Te L 
53,7 etrj V: etrj FSL: et G (rj et Spengel recte) 

48. 14 TeXoiavTT) V: TeXoTav ttj F: TeXotav ttj S: TeXotav ttj L (auvTeXot av ttj Vict. recte) 
72, 1 oe 7repea&at V: Se uep s-aea&at S : 6' e^repe^aSat GF: oe Ttepea&at L (6' etrrep eaTat 

Aristoteles) 
79,17 auTOv ou V: auTov ou FGS: auTov ou L (auTa recte a) 
85, 34 rj tu> V: rj to GF : /j Ttp SL (fortasse eJV) xtp) 
86,24 ato&rjaet rj V: ata&rjaefy SL: ata&TJaei fj GF (fortasse ataSrjaeu);) 
87, 12 Ta cp^opa V: Ta cpSopd SL: ev tt} cpSopa G: enuntiatum deest in F (tcc recte Vict.) 
105,16 Tt rj V: Tt 9j F: ti r) SL (fortasse toTs) 

112,36 tcuv evexTo; ot V: t<uv e*v Ixto; d FSG: tujv e\exTo; SL (Spengel recte: vj Ttp 

dxTds, <tu7 [xev ixTds), <x) 

Vides quam incerti, ubi dux deest quem sequantur, titubent. idem 
docent vestigia veteris correctoris modo pressa modo neglecta. exem- 
plo sunto 

49,10 to rj yr)? V: yrjs F: to t) yr)« S: to r) ttj; L 

28 fp V: rj GF: rjs SL 
50,2 auTOts V: outoT; GFSL 

19 Te V: Te SL: om. F 

21 otacpopat V: otacpopd SL: Stacpopdv FG 
99,24 7rXu|vo[Aev V: ttXuvov [xev GF: 7rXuvou.ev LS 
134,1 d8tacpo'pu>v V: dStacpo'pu)V GFSL 

25 cpepot | V (ev addit v. c.): cpe^potev S: cpepot GFL 

Secundae manus proposita aut sequuntur omnes (20,13. 25 24,4. 5 
25,30 27,9 28,11.30) aut neglegunt (40,1 120,14 121,3.5) aut in 
diversas partes discedunt (e. gr. GLV 2 : SFV 1 20,26 — GV 2 : FSLV 1 
15,19 53,5 — GFSV 2 : LV 1 36,14). sed observare licet, ut B soleat al- 
teri manui obsequi, ita cum prima malle ire FGLS. ex quibus consec- 
tarium est librorum GFSL archetypum secundam manum Veneti plerum- 
que neglexisse, interdum secutum esse, haud raro autem et primam et ^xii PRAEFATIO 

alteram manum servasse. nam etiam veteris correctoris monita ex 
parte videtur ille aduotasse, quod ex apographorum dissensu consen- 
taneum est. 

Sed propero ad finem et paucos locos adscribam ex quibus, quae 
sit horum codicum affinitas, praecipue eluceat 

17,28 8e 8eT xai V: 8e"8etxTai FSL 
31 CtjtoTto V: frjToty to GFSL 
23,17 ItzH <&v V: Itzmv GL: M 5>v FS 
26,8 XP* ^ e *" l acuna 10 litterarum V 1 : xpu>Ks V(0 ) sive ypto|A(evu>v> V 2 : XP ( °l- wt l^ 7 

oSv GFSL 
29,3 Iti a78ta [xivot V: atTta dei Stafjivot GFSL 
33,11 Cwrixii) (SexTtxtp V 2 ) V 1 : &•><$ (xtxptp GFSL 
57,10 Ert ov V: airiov GSFL 
112,26 Sta/uaewc evanidum V: StaXuaeu)? GFSL 
150,9 SifSeixTat V: twjfr* SFL 

154,25 §v 9jv V 2 F: IvTjv V 1 : ivrjv G: ev7]v L: eu rjv S 
159,14.15 C^oa? dveip-ivux; FL: C^aaav et piev tbs V: C^Ga; dvetpiv tbs S 
104,23 uap' 8 nepatvov G: Tcap" ojrep otvov V: Tiap' orapotvov F: 7rapo^potvov S: Tiap' 

feep olvov L 

In extremis duobus locis medela inventa est et a FL et a G. quam 
provenisse puto ex margine eius libri, ex quo ducti sunt GFSL. nam 
hunc, postquam descriptus est ex Veneto, a docto homine correctum esse 
loci docent haud pauci, ubi GFSL a Veneti corruptelis liberi sunt. 
sunt autem in primo libro gravissimi: 4,23 5,33 6,29 7,2 24,17 27,23 38,9 
39,13 40,28. 29 41,15 cf. 5,26 9,10 31,24. habes causam, cur non plane 
neglexerim libros pessimos, sed et in libri primi adnotationem multa 
receperim, et Vindobonensis collationem in Additamento altero propo- 
nam, ne desit integer huius classis testis. 

K Vaticanus Uebinas 54 chartaceus saec. XVI continet fol. 1— 105 r 

Quaestiones, fol. 105 v — 136 v librum De fato. accurate contuli librum De 
fato, quem vidi non quidem apographum esse, sed fratrem deteriorem 
libri anno 1536 impressi, qui ante librum De fato unicam usque ad 
annum 1842 continet Quaestionum editionem. cuius cum Vaticano eandem 
fore affinitatem suspicato mihi probavit et quod singularis inscriptio 
^xr^axa cpuatxa Trept tyoyr t q rfimd praeter Vaticanum et editionem iilam non 
invenitur et quod collata quattuor primi libri capita prorsus consentiunt 
cum ea, nisi quod unus Vaticanus omittit 4,22 alt. jxaXXov 6,5 — 6 xal — 
[iovoi? 6,13 — 14 Iv auttp — j(pa)}xaTU)v. 

a Quare neglecto hoc libro vertam me ad editionem principem Trinca- 

velli, quae cum dedicatoria epistola ad Petrum Danesium missa prodiit II DE CODICIBDS QUAESTIONDM xxm 

anno 1536 x ). continet autem recensionem Quaestionum ex pluribus co- 
dicibus conflatam, quos tamen omnes ex Veneto pendere probari potest. 

Exeundum est a permultis locis, quibus a contra VB conspirat cum 
GFSL, e. gr. 3,26 4,2. 18. 23 5,2. 6 6,29 7,2 8,34 9,10 10,2. 4 12,12. 13 
13,4.30 16,35 46,19 50,4.21 51,11.28 56,1 102,20 105,16 110,23 112, 
26. 36 130,16 133,28 137,16 139,2. 

Sed alia praeter hos libros suppeditabant auxilia Trincavello vel 
quicunque in eius usum hanc editionem paravit. nam neque iteratur 
III, 102,11 sq. et integer est moralis liber et maxima pars lacunarum, 
quibus laborant GFSL, resarta est in a (etsi non prorsus desunt, hiat 
enim a cum illis 153,4 et 162, 17). accedit mira 55, 14. 15 cum uno 
Veneto 261 similitudo. gravius autem hoc est. leguntur in duobus 
Venetis B et S multae secuudae manus correcturae valde memorabiles, B 2 S 2 a 
quarum maxima pars a Trincavello recepta est. cf. 3, 15. 18 7, 30 
10,13 11,9 13,3 15,30 16,5 (ftt) 17,32 18,13.16.23 19,12.18 23,8 27,13 
29,19.23 30,8.9 32,22.29 33,1.28 34,6.7 36,3.8.12.25 38,23 39,13.27 
40,2. 9. 14. 21 41,28 etc. quas lectiones si quaerimus unde venerint in 
editionem principem, hoc certum est neque ex B neque ex S in eam mi- 
grasse. obstant enim primum aliae lectiones secundae Veneti 261 manus, 
quae neque in S neque in a inveniuntur 3,7. 26 4,10 5,20 6,8. 9 7,2 8,4 
10,5.24 11,5.6.33 12,2.23.25 38,4 19,29 25,8.13 33,7 42,25 etc, 
deinde S 2 quoque sibi peculiares exhibet e. gr. 13,18 21,20 24,21 29,19, 
denique interdum et S 2 cum a conspirant contra B (5,33 7,5 8,18 12,17 
48,3) et B 2 cum a contra S (121,21). 

Quare haec mihi videtur origo fuisse codicis a Trincavello impressi. 
adhibuit huius auctor primum exemplar familiae FSGL, gemellum ut 
videtur codicis S. suadent hoc multi loci, ubi Trincavellus cum uno 
S congruit e. g. 20,29 25,12 27,28 29,9 33,18. 19 53,22 etc. deinde 
consuluit Venetum 261, ex quo maximam partem supplevit earum 
lacunarum, quibus FSGL inquinantur, et redegit 55, 14. 15. sed ac- 
cessit tertius codex, cui debentur eae lectiones, quae alteri manui 
codicum B et S cum a communes sunt. fuit is ipse quoque ex 
familia codicum FSGL, sed multifariam correctus ab homine docto sae- 
culi XV, cui neque ingenium deerat neque audacia qua utebantur haec 
tempora. quis fuerit nescimus, sed nolo tacere summis laudibus praedi- *) „ Venetiis in aedibus Bartholomaei Zanetti Casterzagensis 7 aere vero et diligentia I. F. 
Trincaveli mense Aprili" cf. Add. xxiv PRAEFATIO 

cari a Trincavello Danesium, de quo haec ille: „tu mihi in Alexandri 
Quaestionibus quae ad calcem perductae ad editionem properant, eam 
operam et auxilium impertitus es, ut quidquid studiosi bonarum littera- 
rum ex nostris laboribus se profecisse senserint, id vel maxime tibi de- 
beant." ex hoc igitur libro non solum is, ex quo a impressa est, 
sed etiam codices B et S correcti sunt. 1 ) 

Explicatur autem hac ratione, cur tot lectiones classis FSGL secunda 
manu in Venetum B venerint. nimirum huius familiae librum vir doctus 
ille correxit cf. 4,2. 23 7,2 8,34 10,28 11,1. 5 12,13 18,20 20,14. neque 
offendet, quod S 2 multas lectiones alterius Veneti 258 manus in S invexit, 
quas cum fratribus hic praeterierat. nam non solum coniecit, sed 
etiam ex Veneto B (quem scimus fere consentire cum V 2 ) passim in- 
specto suum librum correxit. ita factum est, ut saepe S 2 a consentiant 
cum V 2 B: 19,7 21,27.30 22,1 24,18.19 (ubi B exhibet iaxtv— slvai) 25, 
22.25 27,17 31,9 32,5 33,19 34,7. simul causam videmus, cur 46,10 
130,13 cum uno Veneto B congruant S 2 a. 

Ingeniose dixi coniecisse auctorem lectionum B 2 S 2 a signatarum. vel 
emendavit corrupta, e. gr. 11,9 15,30 16,5 (Iti) 17,32 18,13. 16 30,9 36,12. 
suspicio autem aliis praeter Venetum 258 fontibus eum usum esse quo- 
minus nascatur, haec tabula puto impediet. 

10,13 oute ytvduevov: fortasse #te Ytvduevov: ouxe (t6> ytvduevov S 2 B 2 a 

13,3 ey 8v V: erepov correxit GFSL : uev tv B 2 S 2 a 

32,29 Sexrtxdv V: correxi 8etxTtxdv: aCrtov S 2 B 2 a 

34,12 7ieaeTTat V 1 : Tte^aaet te correxit V 2 : ixiteaeTTat S 2 a 

36,25 ttj? tk V: p)S els correxit GF: ttjs (tivoc) ete B 3 S 2 a 

66,15 7iav V: ti 2v correxit Spengel: 7tavToTov B 2 S 2 a 

103.22 ouTe oti V: oixert correxi: ofrre S 2 a 

104.23 uap' Sirep otvov V: 7tap' 8 TtepaTvov correxit G: Ttap" 07tep etvat B 2 S 2 a 
129,28 Stayeydvaatv V: 8t' 8. yeydvaatv correxi: (ov) Siayeydvaatv B 2 S 2 a 

Addas 70,30, ubi, quia oux — auxo falso tribuerat interlocutori, r^ou- 
jxevtp quod optimum est in f^ouixat pessumdat apa ultro intruso, vel 36,3 
ubi videre licet quomodo interpolationi secundae manus Veneti 258 novam 
adiungant B 2 S 2 a. porro cf.46,1.2 51,2 73,16 129,25. ') Difficile vero est de eis secundae manus lectionibus iudicare, quae aut S aut B 
peculiares sunt aut alterutri cum a communes. latet enim, utrum hic accesserint, an 
illic omissae sint. atque levidensia sunt, quae unus S 2 praebet. tot autem et tam 
ingeniosae coniecturae, quae secundae Veneti B manui debentur, — etiam ad Hbrum 
De fato in uno hoc codice leguntur notatu dignissimae eiusdem manus adnotationes — 
videntur ad huius codicis possessorem redire cum alienis sua inventa adnotantem. haec 
omnia diligenter collegi et in apparatu proposui. II DE CODICIBUS QDAESTIONDM xxv 

Non licebat hanc de codicibus disputationem magis contrahere. Bagoiinus 
sed eo brevius nunc de Bagolini (patris et filii) versione referam, quae 
primum 1 ) prodiit Venetiis 1541 (editione anni 1559 usus sum). in adno- 
tationem meam eam non recepi, quia confecta est ad exemplum talis 
libri, qualem modo descripsi. omnia enim additamenta adhibuit quae 
praebet B 2 S 3 a et consentit cum B 55,14. 15. hoc tantum addo ipsa 
editione Bagolinum non usum esse; verba saltem 136,3, quae a amisit, 
Bagolinus vertit. 

Ab integris codicibus venio ad umbram codicis, quam retinuerunt lectio- Vict. 
nes, quas Monacensi exemplo editionis Venetae adscripsit Petrus Victorius, 
quas, cum ut ipse hic inspicerem hunc librum Laubmanni viri doctissimi 
benevolentia mihi contigisset, non ab una sed a diversis duabus manibus 
adpositas esse vidi. qua re inter vetustiorem manum eamque nitidiorem 
per omnes libros conspicuam, cui pleraeque lectiones debentur, distinxi 
et neglegentiorem paulloque recentiorem, cui interrogationis signum 
in adnotatione adposui. sed has ipsas lectiones, de quibus dubitaveram, 
certe Victorii esse nunc scio, postquam benigne Rudolfus Schoell mea 
causa exemplar Monacense cum aliis Victorianis reliquiis comparavit. 
contra incertum esse me docet Schoell, utrum maior illa pars lectionum 
iussu Victorii a discipulo addita sit, an ab ipso Victorio priore tempore 
adscripta. sed hoc illo verisimilius esse. inveniri enim etiam hanc 
manum inter Victoriana, nam prorsus simili scriptura argumentum ad- 
notatum esse margini Rhetoricorum ad Alexandrum. 

Multas ex his lectionibus secutus sum, ut 13,26 24,9 28,10 29,22 48,6. 
14. 17. 23. 30 49,13 (tu> to) 51,15 etc. quas unde sumpserit tacet Victorius, 
nisi quod 48,14 v(ariam) l(ectionem?) esse notavit et semel (20,22) fouK 
adscripsit, ex quo patet hanc certe lectionem coniecturae deberi, non 
codicibus. alia addere possum aut falso aut inutiliter novata 6,1. 15. 23 
12,17 13,25 19,12 24,1 26,5 29,21 31,6 40,1 46,24 48,25 49,24 etc. atque 
si quis ex 48,14 quo loco praeclare emendatur, quod in nostris codicibus 
corruptum est omnibus, concludere velit auxilia Victorio patuisse nobis 
negata, me non habebit adstipulantem. tanta enim est harum lectionum 
cum Veneto 261 cognatio (cf. 10,25 11,5 12,15 15,17. 22 18,4. 29 22,9 
23,25 27,14.15 28,23 36,8 40,14 etc), ut hoc libro sive huius simili im- 
primis usum esse Victorium existimaverim, praeterea autem et suis alio- 
rumque inventis et Aldino fortasse Aristotele (cf. 77,3 81,13 156,30. 33). ! ) an 1516? Neutram editionem vidi, cf. Hoffinann Lex. bibl. p. 111. xxvi PRAEFATIO 

Sp. Victorianis primum usus est Spengelius, cui haec cum Trincavelli 

editione fundamentum fuere libri qui prodiit Monachii 1842. in quo 
multa editor emendavit, quae non potuit non expedire vir ut ille eximius. 
Sed plura expectamus a tali. nam pace viri doctissimi dictum sit festi- 
nationis, qua liber confectus sit, vestigia non prorsus latere. 

Inter Excekpta manuscripta, quae mihi innotuerunt, nulla sunt, quae 
ad alium fontem redeant, quam librorum quos commemoravi. itaque quam 
brevissime de eis referam. 

Sunt autem physicorum capita 1 — 16 libri alterius excerpta in Hav- 
niensi, de quo mox iterum disputabo. quae a Veneto V pendere ar- 
guit vel una corruptela 48,14. sed non ex ipso descripta sunt, etsi cum 
fide eum repraesentare solent. fortasse Veneti 261 simili libro usus 
est excerptor, quia 55,14. 15 inter manuscriptos Hauniensis unus cum B 
consentit. quem si exscripsit excerptor, praeterea alios libros usurpavit, 
nam lectionem 48,14 non potuit ex B sumere. sunt autem etiam Hau- 
niensi propria nonnulla, ut 47,25 48,7 49,11. 12. 
R Codex Parisinus 1996 miscellaneus saec. XVI continet fol. 5 — 9. 

quaestionem 1,4 11,4.5 111,13. I, 4 1 ) contulit Immisch. 

Codex Leydensis Scaligeri 51 saec. XV — XVI continet fol. 1 — 3 
quaest. I, 4 (cf. Catal. Bibl. publ. 1716 Lugd. p. 341); contuli ipse. et 
Parisinum et Leydensem ex capite collato I, 4 patet ex Veneti 258 apo- 
grapho descriptos esse, cuius fere omnes lectiones exhibent, ubi non 
lacunis deformati sunt, quibus uterque abundat (cf. 9,14, ubi legas jxova 
VBRS 2 ) 10,23. 24. 30 11,5, 33 et cetera, quae ex R in adnotationem re- 
cepi, quocum semper consentit Leydensis. nam gemini sunt, quod etiam 
falsa utriusque inscriptio £x xou Ttpufuoo p^Xiou xaiv ^{hxuiv TrpopXrjjjuxTwv 
docet. ubi a Veneto dissentiunt, errores sunt. fructum ex neutro critici 
percipient. 
N Moralis libri capita III, XXX, X excerpta leguntur in recentioribus 

nonnullis codicibus (Lavrentiano 85,1 Vaticanis 1622, 269 II Barberino 
II, 44 Mutinensi 197 (II G 4) Berolinensi Access. 1889 304 x ) commentarii 
Michaelis ad Aristotelis Ethica Nicomachea, fini libri quinti sine inscriptione ') Idem exhibent excerptum Parisini 2077 et 2544, hic sub eodem titulo, atque 
Parisinus 1996 et Leydensis. non contuli. in catalogo librorum Parisinorum (anni 1740 
p. II) praeter hos libros recensentur hi: solutiones quarundam difficultatum: 
1268. 1630 quaestiones naturales 1883. 1884. 1893. 2047. 2047 A 2048. 2230. 2381. 
3044. omnes continent diversa sequioris aetatis problemata, Alexandri quaestiones non 
insunt (Immisch). II DE CODICIBUS QUAESTIONUSI xxvn 

adiuncta. cuius rei notitiam accuratamque horum capitum cum quinque 
libris collationem comitati debeo Gustavi Heylbut, qui Mus. Rhen. 39,312 
breviter rem exposuit. pendent autem ex eo libro, qui pater erat codd. 
FSGL. hoc docent cum lectiones 162,4. 5. 15. 16 (ubi N consentit cum 
VGFSL) et similis corruptela 162,6 tum communis lacuna a&Tuiv — xTr]ast 131, 
13 in L et N. accedunt et omissiones et vitia his excerptis propria, ut 
121,16 dStxia? 26 oXtoc; ttoOsv 31 d'8txov] 8t'xatov 32 Xs-ptixsv 33 Xo^txat' 122,19 
dXXd] djxa 20 dXXotc; Xoyotc; ou8s 22 86$aadat 162,2 [xsTa(3a'XXovTat 4 xa [xrjSsTspou] 
[xr^sxspov 7 sxa>Xuov auTui 21 — 22 aV — [xsTa(3a'XXst om. 23 71'vsTat om. 163,4 
TotaoTa om. 10 — 11 dXX' — svavTuov bis. praeterea autem in primo et altero 
horum capitum critici alicuius vestigia cognoscuntur, qui 131,13 auT&v 
post xTr]ast supplevit, 131,8 xa<; dvdp<i>7tou dpsTac- male mutavit, item 122,7 
xaxtav ([xsTa(3a'XXsiv> 19 (dyadouc; rj) xaxoik 21 -yap 01 auTot . . . stsv d'v. prae- 
cipue autem finis huius capitis memoratu dignum est, ubi notes: 24 outwc- 
(u>c) to (fortasse recte), deinde rjSirj del. et (Stj) fj 25: aTraatv 26 (rcav) 
8uvd[xst et d>s del. 27 (■?)> ek bene. 

Vindobonensis CCGXI membranaceus in 4° nitide scriptus cum va- M 
riis excerptis et philosophis et rhetoricis fol. 26 r — 48 v septem moralis 
libri capita continet hoc ordine disposita: 25. 27. 29. 22. 24. 3. 10, 
quibus apud Nesselium (p. IV, p. 149) fictum nomen inditum est Ale- 
xandri ,liber de virtutibus'. excerpta sunt ex simili codice ac N, quod 
lacuna docet 131,13. sed desunt tertio capiti in M coniecturae codicum 
N. levioribus exceptis consentit M cum L. contulit Mekler. III 

DE CODICIBUS LIBRI DE FATO 

V 1 Etiam libellum, quem De Fato ad Imperatores misit, licuit ex Ve- 
neto Marciano 258 edere. neque differt optimi libri indoles in hac argu- 
menti parte. inveniuntur et crebrae sub primae manus scriptura liturae 
et voculae breviores sive infra sive supra versum additae. neque desunt 
curae, qua vetustius exemplar descripsit librarius, testimonia, verborum 
dico sive syllabarum in suas partes nondum discriptas conglobationes, 
quibus quippe haud intellectis prosodiam ille non adpinxit cf. 176,3.7.21 
185,7.8.25 186,27 187,8 189,16 193,16.17 195,15 197,6 203,4. 

Paucas ut in ceteris partibus invenit in archetypo varias lectiones 
164,7 167,14 171,25?, quod mirabere in iibello omnium lectioni destinato. 
saepe inter scribendum substitisse manum primam iterumque examinasse 
quod scripserat hic quoque docent praeter lituras cum transposita verba 
(186,1 196,16 198,12 199,22) tum hi loci 182,2 202,2. 12. 13 203,18 
ubi librarii sedulitatem adgnoscimus de litterarum in vetusto exemplo 
evanidarum significatione dubitantis (cf. p. XVI). 

V 2 Pertractavere libellum et vetus corrector et manus altera. huius 
autem post tertiam ab initio partem vestigia non inveniuntur neque ea 
quae huic parti praestitit aliter censebimus, quam supra factum est. 
proclive enim erat bonum supplementum excogitare ad 169,20 et adgno- 
scimus felicem docti hominis manum emendatricem cum 165,1. 2. 10. 12 
166,18.19 167,12.21 169,31 170,3 171,2. 5 (xat) 172,11.13.15.25 173,24 
175,18. 20 176,7 tum 165,20 172,28. sed hic quoque, ut par est, haud 
raro erravit is, qui ingenii tantum subsidiis instructus erat, neque vitu- 
perabimus vana tentamenta, ut 164,20 166,23 168,6 169,24—25 171,4.5 
172,14. 15 173,26, immo laudabimus eum ad gravius corrupta manum non 
admovisse, ut 165,3 166,28 170,25. III DE CODICIBUS LIBRI DE FATO xxix 

Per totum autem libellum veteris correctoris praenitent merita. v. c. V 
cui quid debeamus in nulla codicis regione magis elucet. primum igitur 
permulta correxit, cf. 176,16 179,23.24 (<p) 181,5 184,2 187,21.31 188,3.22 
193,4 (Xs T s-at) 194,1.4.10.13.14 196,27.28.29 200,30 202,24.26 204,22 
207,7. 8. 28 210,18. tum plurimum profuit punctis adponendis, quibus in 
nulla codicis parte copiosius usus est. ita primum singulis punctis sin- 
gulas litteras delevit 169,24 172,9 15 177,13 179,6. 10 180,10. 15 184,24 
186,24 194,24 195,19 203,26 204,10 205,2 206,19. 20 211,17 deinde sin- 
gulas litteras suspectas esse indicavit 180,7. 14 181,16 186,27 187,2 
porro singulis syllabis fidem derogavit 181,14 182,16 187,12 188,11 
196,14 204,3, vocem ut falsam damnavit 186,19 delevit 176,23. prae- 
terea duobus punctis verba delevit, ut '7cvo|jiv7j' (sic) 178,26 cf. 199,25 
208,12 et accentus damnavit 189,16. ■/aipet Xsyst 187,1 quid sibi velit 
mihi non plane liquet. nam si lineola supraposita vice fungitur litterae 
v, cur puncto littera ut corrupta notetur non patet. fortasse igitur hoc 
ita accipiendum est, ut lectiones puncto designatae 173,4 192,15 195,6 
196,2 200,26. his enim locis suis propositis punctum addidit vetus 
corrector, quo fortasse se ipsum dubitare fatetur. denique sunt, ubi 
signi consilium lateat: 166,5 173,27 175,7 180,21 181,25 et erravit ar- 
chetypi vetustate deceptus 173,5 179,23 182,32 186,27 193,4 196,23 
198,25. 

Praeter Venetum mihi praesto fuerunt hi codices apographi, chartacei 
omnes, saeculo XV — XVI scripti 

Venetus Marcianus 261 (cf. p. XIX) B 

Venetus Marcianus App. cl. IV cod. 10 (cf. p. XX) S 

Mutinensis Estensis III G 6 (cf. ib. ; in Quaestionibus idem mihi E 
erat G). contulit de fato librum Schwartz. 

Vaticanus Urbinas 54 (cf. p. XXII) contuli ipse. K 

Havniensis BVH 88 Fabr. forma octava, constat foliis 104 adglutina- H 
tis impressae Pselli in sex philosophiae modos introductioni ; continet post 
philosophi argumenti nonnulla excerpta fol. 57 — 59 Alexandri de casu, 
59—64 de fato disputatiunculas ex libri De anima mantissa, fol. 64 — 94 
librum De fato ad imperatores, 94—104 excerpta ex Quaestionibus II, 
1—16 (cf. Ch. Graux Not. somm. des ms. gr. de Copenhague Paris 1879 
p. 104). contuli ipse. 

Parisinus 1868, miscellaneus, continet fol. 82 v sq.; librum De A 
fato inde a verbis ckapapaTov xtva 166,2 usque ad finem. contulit 
Iulius Koch. xxx PRAEFATIO 

C Parisinus 2049 continet post Themistii in Aristotelis De anima libros 

paraphrasin totum libellum De fato. partes contulerunt Immisch et 
Iulius Koch. 

Parisinus suppl. 292. continet inde a fol. 79 r totum libellum, sed 
79 r et v initium usque ad verba dizapdfioLTov xtva (excl.) „ex Aldino im- 
]>resso transscriptum", ut in margine legitur. sequitur 80 r idem quod in 
cod. 1868 inest, praemissis his verbis „Alexandri Aphrodisiensis (antea 
scriptum erat „ex Iamblichi") tractatus irept xoo e<p' tjjmv xat et}jLap[ievrj?, 
cui deest initium in volumine 683 bibliothecae regiae, ibi incipit verbis 
a7rapa'(3axov xtva." concludes ex Parisino 1868 descriptum esse suppl. 292: 
et removetur omnis dubitatio eo, quod in cod. 1868 leguntur pristinae 
computationis vestigia 683 et 2647. de his rebus edocuerunt me Immisch 
et Corssen. neglexi igitur hunc codicem. 

Fragmentum denique continet libelli, i. e. initium usque ad verba 
xaxa <puatv (181,28) 
D Vossianus 25 miscellaneus fol. 149 — 163 (cf. Cat. Bibl. publ. Leyd. 

p. 396). contuli ipse. 
T Bernensis 402 miscellaneus fol. 127 — 137 (cf. Hagen catalogus libro- 

rum Bernensium p. 365). partem olim contulit Usenerus et mecum be- 
nigne communicavit. 
aV Accedunt ad novem hos libros Trincavelli editiones duae, Aldinae 

officinae prior anni 1534 ] ), altera anni 1536 Zanettianae. 

Haec omnia non exstarent, nisi unus Venetus 258 Alexandri librum 
servasset. quod ut intellegamus, non opus est difficiliore argumentatione. 
Eusebius testis est primum 166,28. 29 et 168,18, ubi Veneti lacunas unus Eusebius 
supplet, libri omnes aeque hiant. Eusebium autem, quod in transcursu 
moneam, dolendum est, ea, quae ex hoc libello excerpsit, non ad verbum 
descripsisse. diligenter tamen omnia ex Gaisfordiana editione adnotavi, 
ex quibus videmus eum certe in posterioribus Alexandri verba libere im- 
mutasse. quod autem 167,24 et 168,6 cum Eusebio a 3 et recentiorum 
nonnulli recte xapcp&v et evcxav pro xapTrtov et ecrxav Veneti praebent, hoc 
puto coniectura factum esse. sed redeo ad propositum. ubicumque igitur 
gravius laborat Veneti textus, aegrotare etiam apographa consentaneum est, 
cf. 165,3 169,24 170,25 177,1. 14. 15. 20 185,6.7 187,8 205,1 212,10. 16. 
differentiarum autem, quae in eis obveniunt, praeter vitia et coniecturas ') Omnia Themistii opera. Alexandri Aphr. libri duo De anima et De fato unus Ve- 
netiis 1534 (secundo folio Trincavelli epistola ad Contarenum legitur). III DE CODICIBUS LIBRI DE FATO xxxi 

sequioris teinporis explicationem optimam subministrant Veneti V cor- 
recturae, quas librarii pro suo quisque arbitrio modo secuti sunt modo 
sprevere. hoc observavi e. c. 166,23 171,25 177,13 180,10 184,24 186,1 
187,21 194,4.14 196,18—27.28.29 199,22.25 202,2 205,23. sed hoc 
mihi credas condonesque exactam harum minutiarum tabulam. 

Iam vero in duas classes sevocantur apographa lacunis, qua laceri 
sunt 179,5—6 codices ACKDTaV (item 204,4—5), integri mansere 
BHES. deiude in hac altera familia suum locum obtinent ES, qui et ES 
multis peculiaribus lacuuis turbati sunt, et Veneti quasdam proprietates 
fidelius servaverunt quam ceteri. omittunt e. gr. 175,23 xai — arpjaat 24 
xtva 27 xd — ivSs/ojxsvtos. xaxd — stfxapuivrjv autem ideo deest 169,20, quia 
haec verba m 2 margini adscripsit. ita soli ES retinuere iraXtv 172,28. ceterum 
pessimi sunt hi fratres vitiisque referti: 165,24 ouxefr'] au xaOoXou 171,15 
oaov iri] 6 aurxpaxr^ 172,28 £[x[xev6vxu)v] xstuivcov 177,12 post vaujxa/tav ad- 
duut oux saxat vaup.axta, st 8s laxat [xev — sed taedet haec amplius persequi. 

Etiam alterius familiae certa sunt genera ACDTa 1 et Ka 2 et inter 
illa primum prorsus conspirare A et C notaverim. ita omittunt 166,12 AC 
Eirpa£av 19 xd aixta 167,7 6tt6 xou xs^vtxou 211,14 xs 20 ETuaxrjjtrj 29 ytvo- 
[xsvtov. addunt 177,1 post 6'vxa: ouat dv xot? [xdvxsatv, legitur in utroque 
167,13 xouxcov xuiv atxtcov xoaouxcov 212,16 ^tov] X670V. — quorum fratrum 
deteriorem esse C apertum est. is solus omittit 167,10 — 11 xo xsXo? — 
Osoi>s 201,12—13 st— fjLExptov 207,7—8 oux— vofxo? 211,8—9 xoTs— Etvat. 
itaque neglego hunc post 166,2; nam initium libri in C solo exstat. 

Aldiuae porro cum codice A similitudo est maxima. tamen neque ex Aa 1 
hoc impressa est,ueque hic ex illa descriptus. evitavit enim A haec Aldinae 
vitia 164,8 166,14 167,17 169,15 170,21 171,2 173,4.11 176,1.16 179,12 
180,12 182,2 183,9.19. 187,25 189,3.28 190,9.19.20 193,5.9 194,11 
196,27 200,22 203,2 205,20.28 206,2 207,9 209,18 210,14.18 211,15. 

Acceduut in A aliae differentiae 173,2 xb ^ap rcp. 14 7rpo£tprj[xsvrjv yp. 
7rpor l you[xsvrjv 177,1 6'vxa ouat av xots [xavxEat 8uvaxots 182,2 SuvajxsVov 15 
xyjv] xai 16 auvftsascos 20 oXtyou 183,12 ytvotxo 184,24 xu>] x6 26 6'vxa] stvat 
185,7 (3ouXot'ixsda 20 Trsptsaxdaat* 31 auvxsXst 187,1 Trdvxcov 8 irpoaouat xtatv 
188,23 x6 ttoisTv 190,14 slvat xo om. 19 xt xai scp' 191,14 exovxs? 192,20 
Xoyia[x6v 22 cprjatv 23 6 xe jxsv jxr) ouxto? au[x(3atvst 193,24 x6 27 dvayxd- 
Covxa; 195,8 6 Trspnraxuiv 18 aixtov 24 xat dst'6so? 196,24 6tt' auxcbv om. 
197,25 xai — voaouvxa; om. 31 ostv 200,21 Trot^aat xrj 7roi9jaat 201,8 Suvaadat 
12 ouo' dv] ou ydp 202,12 cprjatv 24 ysvv(6[xsvov 203,23 xt xai dtStu)? . . . xou 
xoajxou 24 xax' aXkov 206,12 ^aptsvxa 207,27 auy;((opouvxas 28 auxot?] auxrj xxxn PRAEFATIO 

xal 210,5 dxoXoofra 212,5 -fjfxetc: 7 efc xou? deob? 10 r^wv 11 fjfxa? 15 tooto 
•yap fiovov 16 (3tov] Xo-pv 18 6fxTv. praeterea cum V conspirat contra a 1 
179,12.14.23 186,27 188,13 192,19 193,4 194,24. adnota denique de- 
esse in A 180,4 — 5 irpoSYjXu)? — K<xpsikr]ya.ai 183,1 — 2 xal evep-puarj? 199, 
2—4 dM' — xTiufxsfra 204,9—10 fxfj ' (ppovstv 207,18—19 oox— srcavop&coaic 
210,9 — 10 o68s — 8s. haec si exceperis et futilissima pauca, quae non 
commemoravi, sit tibi a 1 instar codicis A, ex cuius gemello accuratius 
confecto Aldinam provenisse patet. 
BT Denique ad eundem fontem, ex quo manaverunt ACa 1 , redit etiam 

DT, quos geminos esse inde primum colligitur, quod in utroque fragmen- 
tum finitur isdem verbis simili modo depravatis (181,28) xaxot cpoatv] xaTa'- 
cpaatv D xaTatpuatv T. deinde ex communione aliorum vitiorum 165,3 
t' enfj 21 direppyjfxevo? 166,10 6e] o3v 12 Ta8e dvTt TtovSs jxaXXov u>? 167,11 
efc Ttvo? om. exceptis his minutiis congruunt cum ACa 1 . 
Ka 2 Vinculo vel artiore, quam A cum a 1 , coniuncta est altera editio (a 2 ) cum 

codice Vaticano K, de quo supra dixi. editione hic liber peior est, nam 
multa omisit,ut 176,7 iv ot? iauv 178,2 — 3 6 8s — touto dSuvaTov jxrj ysvsadat etc. 
tamen quominus apographum eum esse putemus Aldinae, impediunt editio- 
nis quaedam menda, quibus K liber est. cf. 193,5 (rcsp tcov). 9 197,2. 26 204, 
24 205,7 (Tt).19 209,26.26 — 27 (xatirsp Oejxevoo?). praeterea videas quae ex eo 
adnotavi 188,13 192,23.24 198,14.15 206,23 210,7. sed haec ideo tantum 
adscribo, ut hunc codicem nunc plane neglegam. itaque tantum de editione 
loquar, in qua animadvertimus aliquam factam esse cum certa alterius fa- 
miliae stirpe permixtionem. sunt enim in a 2 lectiones diversae ab a 1 , quas 
invenimus etiam in ES. huius generis sunt, ut ex multis pauca eligam 

185.25 aofupopov V: aujxcpopov a 1 : aupupipov ESa 2 

187.26 ti ydp outco; eti oY tjjxcov Va 1 : e^et yt outcos ovtcov ^fxcov ESa- 
189,14 t«Jj yvpopivvp irpdyixaTi Va 1 : toT; Ytvowivot; Ttpdypiaat ESa 2 

25 tuyjt)? Va 1 : ^X^jS Ea 2 
191,2 $(oz add. Ea 2 

et simile est 176,11, de quo loco inspicias adnotationem meam. 

Quare videntur primum propria via e Veneto V emanasse archetypi 
et editionum et eius familiae, cuius nos depravatos tantum prognatos 
ES novimus. in conficiendo autem eo codice, ex quo Zanettiana im- 
pressa est, haec ipsa familia adhibita est, cuius auctorem non sine 
iudicio Venetum olim exscripsisse testantur etiamnum paucae lectiones, 
quas potui sequi codicum ES: 170,26 171,4 202,26. 
aV Sequitur ut Editiones inter se conferam. quas primum satis magna 

copia deturpat mendorum communium. alia deinde alterutri propria III DE CODICIBUS LIBRI DE FATO xxxm 

sunt, etsi omissionibus parcius peccat a 2 . quae quia in apparatu omnia 
proposui, hic praetereo. sed duo moneo. primum, discriminis quod 
intercedit inter duas editiones magnam partem ex Veneti correcturis 
profectam esse, cf. velim 166,18.19.23 169,24 171,25 172,13.19.25 
173,24 etc. deinde, iam in eo codice, ad quem a 1 et a 2 quasi ad com- 
munem matrem redeunt, vestigia apparere artis criticae. nam in utro- 
que recte mutatum est e. gr. 173,9 182,16 186,19 189,16 193,16. 17 falso 
176,6 177,15. denique singulae editiones suum passae sunt redactorem, 
cuius rarius in a 1 obveniunt conamina, neque tamen desunt, velut 
165,3 167,8 168,3 178,10.11. plura invenies in a 2 165,26 167,24 168, 
6.14 173,10.15.26 178,14 189,27 191,2.24.25 200,16 201,8 cf. prae- 
terea 165,9. 23 168,19. 21 169,22 177,9 187,8. 26 201,10 202,10 203,17. 

Restat ut Veneti 261 et Hauniensis rationem babeamus. quod de B 
illo p. XIX dixi, valet etiam hic. editori inutilis est, sed memoratu digna 
omnia, quae B 2 adnotavit. Hauniensis autem primo obtutu videtur di- 
recta via descendisse ex Veneto V, cuius et varias lectiones iterat et 
verba accentibus carentia anxie depingit 165,3 (st) 187,8 (irpoaouTtatv 6), 
veteris correctoris monita sequitur, ubi a 1 et a 2 ea neglegunt 180,10 
196,27.28 199,22.25. idem evitavit vitium editionum 193,5 (toxvtidv 
tSv H) et neglegere solet, quae illae novaverunt: 176,6 177,15 182,16 
187,26 191,24.25 193,16.17. sed consentit H 1 cum a 2 191,2 cum a 1 
170,26 cum E 186,30 189,16 192,20 195,26 (fa) 196,16 198,25. maxima 
porro eorum pars, quae margini adscripsit librarius Hauniensis, ex E 
provenit 167,25 (6>ota E) 170,25 173,15 181,11 183,17.32 184.1.2 187, 
13. 24 192,18. postremo et in margine et in textu lectiones iuveniuntur 
quae ex libris mihi notis non desumptae sunt: 165,21 169,24.30 171,5.6 
176,18 185,20 186,19 189,12 193,3 196,29 197,13. videntur igitur huius 
libri auctori praeter fidele Veneti apographum (nam ipsum Venetum non 
exscripsit cf. 194,4) cum alii tum eius familiae codex praesto fuisse, quam 
nos libris ES novimns. 

Habes librorum catalogum, quo patebit cur Veneti lectiones cum 
pulvisculo exhauserim, ex apographis meo arbitrio mutuatus quae mihi 
digna viderentur. licebat autem eo parciorem esse, quia veterum edi- 
tionum discrepantia ex consilio harum editionum accurate adnotata, quid 
litterae renascentes Alexandro cum profuerint tum nocuerint optime docet. 

Bagolini versionem, quam ille primum edidit Venetiis cum Quaestio- 
nibus anno 1541, in apparatum non recepi. nam etsi certum librum 
inter eos quos supra examinavi non licet indicare, quem ille interpretatus 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta minora. C xxxiv PRAEFATIO 

sit, dubitatione tamen exemptum est, praeter Veneti V apographa nihil 
ei suppeditasse. ne Eusebio quidem usus est, nam vertit 166,28 — 29 
xat yap — Eip7]uivov] etenim si nec omnia quae fiunt dictum numerum non 
excedunt et 167,24 ubi verum vel ex a 2 potuit discere cum Veneto fruc- 
tuum quorundam attrectationes. dubitantibus hanc tabulam propono lo- 
corum in Veneto corruptorum et ad verbum a Bagolinis redditorum 

165,2 — 3 wv— etTTElv] quorum in primis ea de re, quid esset maius quam ex Aristotelis 

sententia dicere 
170,24 — 171,1 av — eiijiapptivTjv] nisi quid melius in ipsa /actum ab ea quae secundum 

naturam emoverit, dolores sustinebunt, et mala patientur et in lalibus exitus rursus 

vitae secundum fatum sunt 
185,7 8 — pouXeuoi'p.e9a quod si non consuluerimus, fuisse si consulamus 
187,2 7iepi — xaXov] ipsi pro ipsis sint bonum 

26 ei yap — r)[A(Lv] nam si eo tnodo a nobis fiunt 
189,9 — 12 ^TrauoavTO — vofj.o8Exais] sed omittant sermonum ambitionem, concedantque id 

quod in nobis solutum esse liberumque arbitrium et auctorem in eligendis oppo- 

sitisque agendis, in his quae hominibus occurrunt merito versari creditum, tum a 

vulgaribus quam a legislatoribus 
205,1—3 t6 — irav] dicere vero praestare illos, qui non putant in servando actionem 

animalium impulsoriam servari iam et id, quod in nobis, eo quod non omne. 

Addo ipsum emblema, quod 165,24 casu irrepsit sensu plane carens, 
ab illo servatum esse. ex neutra editionum pendet Bagolinus, etsi cum 
utraque affinitate coniunctus est. consentit enim cum posteriore 177,20 
187,8 189,25 191,2 201,10, cum utraque 182,16 186,19 189,16 199,22.25 
ignorat autem posterioris emendationem 191,24.25 et prioris 165,3; lacu- 
nas, quae a 1 et a 2 communes sunt, explevit, et cum codice A et C consentit 
in notabili lectione (cf. p. XXXI) 177,1 oux fcrxai Suvaxa ovxa ouat jjLavTeat 
ouvaioTs stSostv jasv auta xsxooXoxsvat] non erunt possibilia entia: cum pos- 
sint ipsi vates, qui quidem cognoscunt, ea ipsa impedivisse. liber igitur sive 
libri, quibus Bagolini usi sunt, intermedii iacent inter Venetum et editiones. 

Ediderunt libellum post Trincavellum Ioannes Caselius Rostochii 
anno 1588, Anonymus cum latina versione Londini 1658, Ioannes Orelli 
cum Hugonis Grotii versione latina Turici 1824. 

Caselius quibus subsidiis usus sit, in praefatione, quo Andream Paul- 
lium adloquitur, „quocum ante duo et viginti annos in eodem contuber- 
nio Bononiae satis familiariter vixit", et tacet neque nos cum difficultate 
quaerere oportet. nam Zanettianae editioni, cuius et vitia et omissiones 
repetit, tam arte se adplicavit, ut dubitare liceat, num Aldinam noverit. 
ei autem posterioris editionis exemplo, quo usus est, videntur ex libris 
manuscriptis , quos supra recensui, nonnullae lectiones adscriptae fuisse. 
ita explicatur e. gr. 196,16 209,26.27. III DR CODICTRUS LIRRI DR FATO xxxv 

Ut Caselio Zanettiana, ita Anonymo Aldina editionis fundamentum 
fuit. praeterea autem et illa ei nota fuit et Eusebius, ut in praefa- 
tione ipse fatetur: quae in Aldinis exemplaribus Graecis truncata sunt aut 
quovis modo mutilata ex Eusebio partim ex coniectura non vana restituimus 
et versionem perspicuam magis quam concinnam adiecimus. et supplevit 
quidem ex Eusebio 166,28 — 29, lacunas autem quas ex altera editione 
sarcire potuit hiantes reliquit. non desunt emendandi conamina Caselii 
audaciora, velut 177,1.2.5 180,16. 

Oeellii editioni maxime profuit quod Hauniensis collatione uti po- 
tuit; neque Caspari Orellii symbolis, quibus librum ornavit, sine fructu 
utere. ipse autem nec recensendi nec emendandi muneri par id quod 
ingenio peccavit ne diligentia quidem compensavit. nam adnotatio erro- 
ribus scatet. 

Post Bagolinos elegantissime librum latine interpretatus est Hugo 
Geotivs in libro Philosophorum veterum de fato et de eo quod in nostra 
est potestate collectae partim et de graeco versae, Parisiis 1624; Lugduni 
Batavorum 1648. 1679. germanice Schvltess in libro Bibliothek der grie- 
chischen Philosophen T. IV p. 150 sq., gallice Noueisson in libro De la 
UberU et du hasard Paris 1870. 

Chrysippea ex Alexandri libro collegit et recensuit A. Geecke in 
Supplementis annalium philologorum anni 1885 p. 691 sqq. nonnullos 
locos tractavit Heine in programmate „Stoicorum de fato doctrina" Naum- 
burgi 1855. n* IV 
DE CQDICIBUS LIBRI DE MIXTIONE 

Ilepi xpa'cseuK xai au^usw? huic libro inscripsi, et auctoritate mo- 
tus codicis A, de quo infra disseram, et argumento libelli in quo irspi 
xpaaewc; agitur ab initio usque ad 233,14, inde usque ad finem irgpt au£^- 
Gstos; cf. praeterea 214,17 216,14 218,14 228,6. de discrimine, quod 
inter xpaaiv et [m£iv intercedit, videas 228,26 sq., unde liquet Parisini R 
et Aldinae 1 ) rubrum rcepi fAi£euK falsum esse. tertium titulum Themi- 
stius praebet (Paraph. Phys. Ausc. 256,21) irepi xpa'<5eu>v, quo magis 
placet libris traditus. sed certo de hac re non licet diiudicare, quia non 
integer liber servatus est. 

Codicum qui eum continent novi hos: 

A Venetus Maecianus 257, in 4° chartaceus fol. 283 saeculi circiter 

XII secundum Zanetti p. 127 ; rectius Morelli p. 144 saec. XIV eum ad- 
tribuit. fol. 1 — 11 continet Tiepi xpa'<5eo)? xai au£vj<jeu>c, sequuntur Varia, 
quorum catalogum a Zanettio confectum Morellius correxit 1. c. permultis 
compendiis parumque diligenter scriptus est, prima pagina temporis in- 
iuriis attrita lectu difficillima est. bis ipse contuli 1881 et 1887. 
Qui sequuntur codices saeculi sunt XV vel XVI 

B Taurinensis 94 fol. 84 inter varia excerpta mathematica et philo- 

sopha hunc libellum continet fol. 43—55. contuli ipse. cf. Pasini cata- 
logum 1, 184. 

R Parisinus 1848 continet f. 136 — 147 nostrum libellum (contulit Elter) 

S Parisinus 2540 f. 93—138 (contulit Elter) 

P Parisinus 2028 f. 107—131 (contuli ipse. omnes tres libri Parisini 

Ioannis Francisci Asulani erant, ut ipse in primo folio adnotavit) *) Ex Aldina autem videtur in Parisinurn R titulus venisse. nam in hoc alia manu 
additum est testante Eltero. IV DE CODICIBDS LIBRI DE MIXTIONE xxxvn 

Vaticanus 1302 f. 203—218 (contuli ipse) C 

Escorialensis X,I, 11 (cf. Miller 350) f. 64—79 (initium contulit L 
Bethe). 

Accedit Aldina editio anni 1527 Philoponei commentarii ad Aristo- a 
telis De generatione et corruptione et Alexandri ad Meteorologica, quorum 
in calce impressus est hic liber sub titulo irspl [Ai£sto?. 

Discedunt hi libri in tres classes, quorum primae unus testis est 
Venetus A, altera formatur his quinque BSCPL, tertia Parisino R et 
Aldina. hanc autem ex Parisino R vel gemino huius libri provenisse 
lacuna testatur 223,34 et adnotationis meae quaevis pagina. 

BCPSL eodem originis vinculo contineri iterum et omissiones et 
menda demonstrant his quinque communia. conferas 213,21 214,28 
215,13 218,20 219,2 223,16 224,3 225,16.22 229,34 238,14 etc. alia 
possum addere, quae in adnotationem non recepi, ut 222,20 dTrstpaiv] 
aTTstpov BCPS 26 xpaatv BCPS, sed haec sufficiunt. Escorialensem L ut 
confidenter his adnumerem, etsi pars eius tantum mihi nota est, movet 
me 213,21 -jtvsa&at] fenestra L et 213,23 touto) TponrsvTs?. 

Nunc si quaerimus, quibus affinitatis gradibus hi libri distineantur, ^f chet yp us 

primum veri simillimum est patrem esse A codicum BCPS. nam si 213, 

21, ubi yi'vsai}ou posui, in Veneto, cuius prirnam paginam dixi madore et 

frictione laesam esse, huius verbi intermortua vix vestigia deteguntur, 

fenestra in BL hiat, cum CPS a verbo xaUa sine lacunae indicio ad icp' 

transcurrant, B et L religiose, CPS neglegenter codicem A repraesentare 

videmus. accedit, quod et 218,5 et 229,34 idem suadent. quod si verum 

est, porro sequitur ex his locis 

235,4 (j.us ex corr. ARa: om. BSP: fenestra C 
238,14 £vai'[AU>v ARa: fenestra BCPS 

non ex ipso Veneto singulos descriptos esse, sed ex eius apographo 
nescio qua causa duobus his locis mutilato. praeterea pauci et levissimi 
errores in hoc libro correcti erant (cf. 215,13 218,33. 34 221,17. 29 (nam 
etiam in B videtur Statpouvxa esse) 227,1.6 231,17 236,3) temere muta- 
tum 225,16, ubi Alexandri verba restituit Schwartz yixp 1 cpouv^ dtSto? 
auToTs, quod excepta una littera servavit A (ja. 9. atSoTos au.), illi autem 
fx. <pu)v9j<jat 8' aoToT?. neglegentissime autem confectum esse librum, ex 
quo fluxerunt BCPS, pleraque vitia indicant filiis communia, quorum 
partem supra proposui. accedunt singulorum delicta, quae taedet sin- 
gillatim proponere. hoc tantum ex accurata omnium collatione comme- 
morabo, minime inter hos peccare Taurinensem, plurima et fere incre- xxxvm PRAEFATIO 

dibilia Parisinum S. raro in singulis inveniuntur lectiones considera- 
tionedignae, ut 215,29.30 223,14 227,5.21 229,2.3 231,13. levia sunt 
et ex parte videntur ad Parisinum R redire. 

A a Neque multa adscripsit altera Veneti manus neque quae adscripserit, 
certo mihi licuit circumscribere. videntur autem primae manus correc- 
turae esse eae, quibuscum consentiunt BCPS, ut 216,26.31 235,2 — 3. 
contra iure mihi videor correctori aetatis minoris tribuere ea, quae con- 
iectura ex parte falsa inventa sunt, ut kaxiv ehai 214,11 et 214,29.31. 
secutus sum eam 217,1 232,21. alia ex Parisino R recte desumpsit: 
214,27 219,2 233,28 235,6 236,26. 

R Restat igitur, ut de Parisino R iudicem. non pendet ex fonte codi- 

cum BCPS, nam 213,21 235,4 238,14 non est lacunosus. cum A autem 
liic quoque mire consentit. ita religiose compendium servavit, quod 
etiam in A exstat pro 6XixaT? neglegenter formatum (223,16); hoc BCPS 
falso solverunt in uxtxaT?, a ut non intellectum omisit vacuo relicto. ge- 
nuinum praebet R, ubi A corruptus est, non saepe quidem, sed praebet 
unus 213,9 216,20 228,9 237,28.31; accedunt ei loci, ubi A 2 dixi ex 
R Venetum correxisse. sed obstat his virtutibus multo maior pars de- 
pravatarum lectionum, quas ex adnotatione nolo hic repetere. qua re 
verisimilius est, Parisinum quoque R apographum quam fratrem esse 
Veneti. certe hic fundamentum recensionis debet esse, quem in appa- 
ratu cum Parisino R integrum proposui ex BCPS graviora tantum 
adnotans. — Denique moneo lacunam in archetypo indicatam fuisse 
229,21. 

Venimus ad veteres versiones latinas, quarum duas novi Caninii 
Anglariensis, quae primum prodiit Venetiis 1555 ') (editione usus sum 
anni 1559), et Iacobi Scheckii (Tubingae 1540). neutram in adnota- 
tionem criticam recepi. nam Caninium sive Aldina sive gemello codicis 
R usum esse demonstrat lacuna, quae 223,34 his cum Caninii interpre- 
tatione communis est. item 225,16 in verbis interpretis „cum vero talia 
sit, necessario alterutrum ipsis duntaxat dicendum erit u cognoscitur Pa- 
risini R lectio toioutos 8s u>v si/jj av jxe^pi <pa)VTj<jai 86o auxot? [xovr^. neque 
tacebo in media parte huius versionis magnam hiare lacunam. desunt 
enim Alexandri verba xa [xqv6[jisva usque ad [xsxapoXVjv (229,4 — 230,13). 
quae utrum in officina perierint latina an ad graecum exemplar mutilum 
referendum sit quod desunt, nescio, sed memorabile est post magnum J ) Cf. Hoffmann Lex. Bibl. 1,111. IV DE CODICIBUS LIBRI DE MIXTIONE xxxix 

hiatum sequi apud Caninium eius enuntiati abruptum membrum per se 
sensu cassum, quocum ad verbum consentit initium fol. 145 v graecae Aldinae. 

Etiam Scheckius ex Aldiua pendet, quamquam quominus accuratius 
hoc persequar obstat neglegentissima et semibarbara huius versionis na- 
tura. quae quauta oscitantia conscripta sit, duo liceat exempla proponere. 
verba 225,13 — 18 Ixt — <3t>f/ptp.a] p. 58 ita vertit: Adhaec Deus ille per 
omnia permeans, materia ipsa tempore esset posterior, siquidem materiatum 
eorpus omne, materia ipsa posterius est, Deus autem tale corpus est, qua- 
propter du o principia non erunt, quae oratio eorum prae se fert, scd revera 
tantum unum erit, atque ille Deus procreatus ex materia aut elementum 
quoddam erit aut ex elementis concretus. 222,31 — 223,7 ooxs — Xs^siv] (p. 55) 
atqui forma nulla separatim esse potest, absque eo in quo dejixa est, ipsum- 
que lumen nisi in pellucido separatim nemo intueri potest, neque anima sine 
corpore scparatim consistit, et ut uno verbo dicam, quid absurdius cogitari 
potest, quam materiam cum sua forma misceri. quam rursus ridiculum 
illud etc. 

Edidit libellum nostratium unus Ideler in Aristotelis Meteorologico- 
rum vol. II p. 589 — 624 Lipsiae 1836, si editionis nomine ornare volumus 
Aldinae apographum neglegentissime (desunt enim non solum verba, sed 
tota enuutiata) confectum, in quo sanata quidem sunt pauca, sed multa 
mutata, quae vir doctissimus, si rem iterum pensitasset, ipse removisset. 

Multo plura debeo Ottoni Apelt, qui doctissima commentatione 
inserta Philologi volumini XLV p. 82 sq. libelluin nostrum persecutus alia 
feliciter emendavit aliis prudenter medelam praeparavit. 

Habes subsidia, quibus usus sum in singulis Alexandri scriptis. 
nondum vero de auxilio dixi , quod mihi per omnia aeque paratum fuit 
iucundissimum, Hermanni Diels et Eduardi Schwartz amicorum. quo- 
rum opera factum est, ut viam emenso non tam molestiarum, quibus 
non caruit iter, surgat recordatio, quam laetissima laborum communionis 
memoria. qui viri doctissimi, dum in corrigendis typothetae erroribus 
me adiuvant, quantum studium emendandis ipsius Alexandri vel difficil- 
limis librorum partibus impertiverint, mecum admirabuntur legentes sen- 
tientque, quid debeat haec editio illorum acumini. Vsenerus autem, 
qua est erga me benevolentia, gratissima etiam hoc volumen ornare 
dignatus est symbola, quam invenient legentes in Addendis, ubi ea 
descripsi, quae in exemplo quo utitur Ysenerus Quaestionum Spengelia- 
narum adnotavit. ADDITAMENTUM I 

(cf. p. XVII) 5,3 Ttepa; 6,14 5e' 7,8 xat 25 dt8tou 12,5 to 13,9 to 16,3 to 32.33 urcep- 
j3oXtj 20,3 da&evetat 24 8e 21,5 Ta 14 Tcept 15 ouoiv 22,18 to 23,21 txetvtm 
24,29 aua(corr.V 2 ) 26,24 xaXov || o68evoa 25 utco 26 to 31,4 dvTi 32,12 8e 33,21 era 
35,2 xat 6 8e 36,8 TcpoTepov 37,18 ntt 38,6 pr. 8e 9 auTuit (corr. V 2 ) 39,7 to 
40,24 p.ev II 46,17 uev 47,11 TcaXtv 24 8e 49,14 ev 50,11 8e 51,16 Se (sic) 52,27 el- 
yev 53,10 pr. ttji 23 pr. Xeuxov 54,15 pr. Ciotj 24 alt. Tcpoa (et 26) 60,9 auvetaayetv 
20 TOTe 28 alt. to 64,27 pr. tidv 71,5 etatv 21 Ta 73,29 8ta 74,12 Se 75,23 ueTa- 
poXr) || ouSe 24 To8e 29 pr. to 78,29 8r) 85,17 afa&rjTa 86,2 7ca9oa 90,10 to 16 at- 
a&TjTT^ptov 91,12 Stacpopat 32 rjuaa 94,23 xptvet || xeywptauevd 96,5 to 99,31 tuu 

104.4 8e 23 to 27 7repat'vetv] ante p litura 1 litt. 105,2 Tcpoa 107,2 yevotTO 112,4 cjtctio- 
uevun sic 28 uev 115,34 ueptaTov 119,9 tou 16 to 17 pr. urj 120,21 r)8ovai 
127,11 Tata 17 alpeTat 129,21 ai>Ta 130,30 ouSeta 131,2 to 7 to 12 ante XTiuueSa 
lit. 1 litt. 16 to 24 ante d£tuiv lit. 1 litt. 34 to 132,1 Ta 2 pr. to 133,15 excbv] 

v 
ante u> lit. 1 litt. 29 3j8e bis 134,18 touto (v addit v. c.) 136,4 ^topta 21 pr. Tcept 
138,9 alt. Ta 15 auTou 25 outcLv || Ta 28 8e 140,5 auTo 9 pr. to 15. 16 ^prjataou] 
1 in lit. 18 auTo 23 auTd 29 tov 141,19 8e 143,14 pr. xat 16 uev 17 r)Sovrj 27 tov 
32 to 146,7 ueTaueXtat 13 auTas 24 t)wiv 25 outtjv 147,10 xal in lit. 12 auTaa 
148,8 Ttvd] Tt in lit. 29 auTTj 149,7 Tcpoetprjfjtivtov] et in lit. 13 yvtoata 14 dpeTT) 
17 uev 28 Tcept 33 yap 150,1 pr. 8e 4 8e 10 to 11 dpeTtov] d in lit. 151,7 TcpuiTov 
13 -irapa 155,17 Ta 156,29 y a P 158,19 auTots] au in lit. 29 ttjv 159,28 ante TcpdTTet 
lit. 1 litt. 26 axouata 160,3 Ta 7 8e 19 8tj 162,2 to 14 uev 168,5—8 xaTa 16 xaTa 
169,17 f>tv 30 to 171,1 TcdXtv] v in lit. 18 oe 173,27 avatpeiv 174,28 TTja 175,20 ouoe 
185,26 Td Se 189,4 xat 197,26 cppovTtStov] inter p et o lit. 1 litt. 202,23 Xeyoueva 

209.5 tu>v. ADDITAMENTUM II 

(Notantur lectiones Vindobonensis quae a Veneto V sive ab alterutra eius manu dis- 

crepant, cf. p. XXII) 45,28 toT; — to] ttj; xaTd 32 to duepe; 46,3 e^v xtp tcX. || dStatpdTOU 6 Xe^et 13 £cpt- 
OTduevov || 7-Xdaua te 15 t} 19 Tco'acp tuj 24 if) xtveTrat auTTj auTT) r) xal auTT) xtvou- 
Tat (sic) av 26 lcjtaTaTo 47,3 t) || auTTjv 5 cpauev om. || auTou xtveTv 8 r} 19 xa&oTt 
25 to 48,1 d~\ 7]£t 2 tcccv ydp atou.a om. 3 dTcXco; 6 tou; || outov || auTT) 8 teXeT 
14 T^Xotav ty) 15 to Tcupt 18 dx£t to (et 20) 25 duotpa 30 r) 49,10 to r^ tt); 13 ue- 
TaXawpdvetv. touto tcX^ov eJjov 27 aev ouaa 28 rj; 33 yeitvicov ti 50,2 a&ToT; 4 outt) || 
toT; toutcov 4 r^ iravTV) 5 ptivTot || IvavTfcov 6 dXXot 3v 11 aTrta 19 Te 19. 20 xal 
to eT8o; auToT; 21 otacpopd 30 itrj ly 31 touto 51,2 VjuTv 3 8 4 v) om. 7 coaTcep] 
coaco e*v 20. 21 dSuvaTOv to ouv 25 aco£otTO ex sil. || xotTa ouatav TcdvTa 27. 28 to xatr' 
28 tuT to 52,3 ou to 5 ur)v £tci tt]; outoT; 12 auTo; om. || r) gxaaTOv 20 ei om. 23 r) 

25 t) toutcov || e*v tyJ || cpuaet 27 et* || 29 tcoico 30 au-ri); 53,1 ov] Iv 2 ou] oux 4=V J 
5 tcoXXou; 6 7 efr) 8 8Trotov 12 r) 13 oux eaTt 23 to 30 uev ei 1 54,8 opov Xdyov 
10 8uva'[j.evai 19 r} om. 25 auTrj e. s. 30 T) 55,4 ttjv c^u^tjv 7 xal om. 8 ifjv 8t) 
9 ouv 11 ov om. 12 ti ov] Sv 14—17 = V 1 19 eVctv *j tz 22 auTou 23 ou 25 V) 
27 uev om. 56,1 r) ouSev r) || xat om. 4 tcjT) tcov || ^pyeta || usTa auv sic || Tt 5 ivep- 
ysid te xal slvat xal h utc. 6 cov] e\ 10 gv 13. 14 auTT) 21. 22 = V 1 23 tou ix 
tou h 25 ouoe] tou8e 27 ix— YtveaBai om. 28 airtiov 29 alt. xal om. 30 toutcov 
Sextixtj 31 xat ei 32 r) auTtov e\ 57,1 ouatv 3 r) f) 7 ou] eu 10 atrtov 19 ttjv taov 

26 8 || V) tt)v 27 ftt gvt dv 58,7 ydp w 9 r)] r) || tt);] tt) 11 Tcpo tou 13 to 24 to 
om. 58,2 ou8'] oaa 8 6 xotvov to 8 to tcjJ 9 e\t"tov 13 8aTe 17 tov || toTs 18 outo;] 

tco V p a 

otke 59,29 et yt ex sil. 60,2 ttjv] tcov 4 tl Tt 5 del, et; to ueTa^dXXetv in mg. L 1 : ei« 
to ivavT^ov Ttvt 8 r) 10 toutcov outt) 14 o6tco 17 tco evavT^co L 1 tcov dvavTtcov L 2 
18 dSuvaTov 27 Stacpopd 61,5 tou om. 9 TauTTjv 25 Tcap' outou 62,4 Td ^dp 12 ^tci- 
Tpocpir) 13 toJ tou 28 6pt'aTco 30 uev ouv 32 8t] 8eT 63,2 u6vtj; 3 8' outco x. 4 ao- 
Tat 7 ou8e ^datv] ou8' euaatv 9 e\> om. 11 Ttvt Ta^et elvat ex sil. 12 I^ot 13 Tcpo- 
voiTjaavTo? 16 TcpovorjaovTOc 17 Liipos 64,7 Ta; om. 8 9jv] xal || alt. r^v om. 11 8] 
oj '22 tou e\* om. 32 £uue\>ov 65,1 ueTa^dXXovTa 12 Te Td || TcptoTa r^v 22 drco- 
xptvea&at 24 ol ex sil. 66, 2 TcpoTt^ea&ai 32 gicea&at 67, 4 X^ovTe; elvat ex sil. 
9 ciovd; 11 dXX' 06 26 if) 31 Tcpovoouuivtov || 6pcouev] 8pcov h 68,1 o5to( y 6 
TpdTccov ex sil. 69, 1 aTOTcov dv elvat 86$ete TcavTaTcaat toutco (Sete TcavTaTcaat del. et 8e 
ex 8d) 5 x^P^ om - ^ ^ T 'S X tovos dvacpeXrjTat sic 9 tt); om. ex sil. 10 to elvat 
20 auTtov 26 t! urj 70,11 Ttva ex sil. 28. 29 oute H 33 auTdv 71,6 eialv 
9 8etx^T]TO 13 etr) 26 eifr) 72,1 8e Tc^pea&at 12 Tcpo« om. 13 tt)? tou 15 cpipea&a M-l» ADDITAMKNTUM 

22 auTf); 28 xe || xai om. 73,2 xtvet Ta] xtvetrat 4 x^pa || oio iit. 6 e/ei 10 ol; -a- 
atv ££ 14 pr. xal om. 16 xafetv av xaietv || to ex sil. 29 oux dXXa 74,1 fj lxf*d« 
2. 3 a7:6 toutiov etxds 16 ttjv a. 21 Tcav tio 27 at8r)pr) ti; || 1% ixaapivr); 75,7 lnz\ 
8 li& 17 fjv 18 auTTj 19 ei'8ou; 28 Ix&TijV ex sil. 30 Xe>Tat 33 cttI 76,6 Ctof ; Jfctg 
11 f) tlfuyfj l^ TUJ <puatxtb 23 te xai OTaaeto; om. 26 av om. || ouaa] ourrto 77,2 Xsytov 
jjiv 17 Trpo om. 78,2 Statpopdv ex sil. 6 f) 14 TauTo 17 ei; tuj 24 Sv dTcXou; 79,5 at 
to] xai to 8 pipo; 9 auv] vouv 17 aikov ou. 81,17. 18 ei 28 fxev f) 82,3 auv- 
TeXot f) 17 elev] ei Sv 20 auTT) 26 TcptbTov 30 UTcep 83,2 auTT) corr. ex auTrj 15 ye 
vofiivr^v 6 piv fjv 8fxoito; 26 ou xai tujv 31 8et'£a; 8t)ti u.rj 35 ou om. 84, 26 dv 
rijv (sic) 85,8 otbvTai 8e 19 uTCEp&Epivou; 32 utco] £tcI 34 f) tuj 86,2 eVt td 

8 Ttjj elvat to 8e 23 ei 24 aia&rjaetV) 26 eauTw 30 fxsv 35 Ttda^etv 87,2 cpiropd 

3 (et 10) TcpoatovTo; 10 f) 12 Ta cp&opd 23 det] 8e sic 88,5 otov] 8t' 6'v 13 6 6e 
19 f) f) 21 f) si 24 ei; to 25 e\>6ev_opiviov 27 xai om. 33 tou om. || erceaiTat 89,1 u-o- 
Seaeto; 3 f]et 4 f) 7 xai ei 16 irdv tujv 17 f) 30 ^xXiTcetv || a&Toi ex sil. 33 fxrjosTEpov 
90,5 aiaftrjatv eyofxev 6 Ttbv [j.fj 12 alt. fyofxev ata&rjatv ex sil. 18 dvTtxpu; ex sil. || touto 
91,15 8e om. 30 dvaXr^et 31 auTT) f)8r) 92,2 a3Trj f) 10. 11 aurat 14 etrj 17 z-rp 
27. 28 xeyjxoaTat 33 xai Xsyst 93,19 to aia&rjTov 26 aia&r)T<bv 94,9 8s fxfj 13 xsyto- 
ptafxe\ov 18 et 20 f) fxiav || fj (et 21. 22. 23) 22 ouv xai 8uai 26 auTT) 95,1 ata&dveai>ai 
7 s8st£sv ofov ts fxfj 6'fxoio'v Te xp. Ta; 8 fxfj] f) || f) fxfj h 11. 12 ouSev dXXo 25 dvaxt- 
vr)ast; 29 to'v8e 30 auTtjJ f) 31 tu7 ts 32 doiaipeTOv 36. 37 ivavTttov 96,8 piv stf) 10 fj 
(ex corr.) fxia 12 tp 24 xeytoptajxevtov 36 Ta om. 37 otov] 8t' 6'v 97,1 Td om. ex sil. 

5 icpoSta 8t'8oTat 15 fxta om. 20 8td] xaTa 28 — 29 xptvat — IvavTta om. 31 pr. to] ti || 

to 

TauTtb 34 to fA^VTOt 98,3 eTt] ^OTt 5. 6 f) 8uvafj.ts f) 22 aTro tou 29 eyrj 30 f) 99,9 yXu- 

xfjv 12 Xe'yofj.ev fj to tou 24 7tXuvo(j.ev auTO 34 xai fxeTapoXat; 100,2 f)V 4 els om. 14 6'ti 

15 8e 22 Std om. 23 u8aTi f) Tt&evTa 101,8 at dr:oXutovufj.tai 10 urtoTt&evTa 11 -spa; 
ti 13 pr. f) 16 8td tou 19 Ttb tb; 22 fj [j.fj 102,2 av ex sil. 6 ou 11 to rrdv L 12 tt 
L a || fx^pos L: fjipou? L a 13 xaxetvo f)s L a 15 eitj om. L || sV «5 L a 17 fj.. auTtbv L: jj.. 
auTou L a || f) dvTi tou L: etr) dvn L a || ov] 8 L: 8v L a 18 el — 7ce7repaafj.^vov om. L: exh. 
L a 20 ti laTt L: ti; et; Tt L a || auTOv 8v L: 8v L a 21 utc' outou L a : ucp' auToii L 22 Tt 
touto L: 8£ ^otiv Tt ^aTtv 6v tou te L a 23 ei'ao (cf. meam coniecturam) 28 e^riaTrjTou L a : 
^TTtxTrjTOU L || TtjJ] tou 29 to om. L a || TeTayu.EVtos L: TeTay^vov L» 103,2 ou /dpt; 

4 touto ex sil. 7 Td^tv 8 ttjv 8e aTi. 20 dXXto 21 outos || de emblemate cf. adnotatio- 
nem 30 toutio 31 8uo] 8t 104,1 d7te!pou; elvat Ta; 12 oatov] tov 22 Tidv to Trerre- 
paafj-evou 23 Trap' 8 TTEp olvov 105,4 Ytvofjivois 8 tt); Trepi 16 8e f)v || Tt f) 106,29 te 
om. 31 rrdaav ex sil. 39 dvTipatvos 107,7 fj.o'vtov Ttbv C« 16 ou 22 to 6'aov 108,6 to 
19 Tcopos 23 TrpaYfj-aTetav 29 il- IxaTEpov 32 xai Tas 33 TraayovTtov 109,10 f) ei 30 te 
ora. 34 Xo'ytov 110,15 xai toi; 18 da&ev£aTepa 22 auTT) 23 ^ om. 34 TreaovTo; 111,7 6ra 

16 Trepi Ta; Teuaetos 35 TOTe] Te 36 ^rjpoTepov 112,6 rrdXtv 15 Tca&r)Ttx6v 21 ou toj] to 

26 8taXuaeto; 30. 31 Tcr)yvua&at 35 to xai Td] xai to 36 tiov ivexTO? 3. utco 113,1 tuj 
7 Xiyzi 12 dfj.a] dva 21 ei Trr)yvuTat] UTcfjyvuTat 33 TrfjyvuTat || alt. xai om. 114,10 oi- 
xsta 22 st; to Iv 31 6'po; 33 yf)v 115,5 iizzibrj 7 ^XPV Te xat ^ 6 ?"- 1 ? ^3 ou TcdXtv ou 
116,4 dXX' oTt 11 f) 118,22 dTcopia || tou; te C- || XiyovTa; xai XeyEiv 119,6 Suvaix^vtov 

9 8uvafj.tv 25 to om. 26 pr. to om. 26. 27 tbx£ttbfj.E&a 28 ixetvtov dXXd 34 atpeTov 
120,3 6fj.otOEt8et; 9 dpa] 6'pa 13 evepyetat; 13. 14 auTtbv ouv StatpoivTO 14 auTat 15 at 
f)8. ex sil. 17 ydp inl ttX. 20 f)8ovf); TrJ 8'] f)8ovf) || TcapaxoXouOst 22 6fj.oXoy£tTai e. s. 

24 auTat 28 dr)6f); 28. 29 auTat; 31 ETCETat 121,3 Tat; sVt] e^Tci Tat; h 5 8] d; 
9 dXXrjv 11 Tat; e. s. 14 Te xai e. s. 16 dvaTc6pXr)Tat 24 dvaTcopXrjaTOu; 28 ou 8e 31 xai 
toaTcep 122,8 euaTco'Xr)TOv 9. 10 ou ^»a8ia] ouaa 8td 12 fj.6vtfj.ov 14 duTT) 20 iv om. 

25 aTcav Td 123,5 outo 123,17 — 129,23 tuj tcXoutuj — Tcpoatpoufj.evot om. 129,25 auTot; 

27 ai)Tot; atTioi 130,6 r)fj.eXouv 4 Tt toiouto 7 ei jxev om. 15. 16 ou pia — dfxapTo'- 
(xeva bis 21 ei dvov] elev av 22 oi 8e 24 dei] 8fj 30 auTot; 131,9 6 ydp dv&puiTco; ADDITAMENTUM xi-m 

18 cotujv— xTfjaet ora. 25 to dxouatov tou exouatou 27 yevo;] tivo; 29 £v 30 fj om. |j 
ot-X), || czctT^pa 30. 31 dvTtxetuivou fdp 31 f) 132,7 fei e. s. || toutov 8 uiaetv 12 ti 
Oijfimv. 14 6v ora. e. s. 16 to 21 ott — ^] 8 to e\fj 24 ;j.ev fdp e. s. 25 Xe^ou-ev || 8e tou 
88 tou 32 Jtpartovrt || ;:pdaxeiTai 33 8v ora. 133,4 fyrriouivou; || auTfj; 8 xtvfjaa; 
10 -otfjaet || auvfj&Tj 21 xaTd 24 ^vepyetat;, ly tov (corr. in at;) ytvovTat 25 Ta; — fl- 
vovrat om. 28 TauTa 31 TreptytveaJIat e. s. 134,1 evo; ora. || dStacpdptov 8 TtovSe tujv8s 
tojv 8 — 9 tb; — fjOovat; ora. 10 cpilotpTtxd. xat 13 atpeTWTepat || 7:otfjaaaat 14 Ivep- 
Yetuiv Ttov om. 18 eU] eV 20 et e. s. || al om. e. s. 25 cp^pot 30. 31 SuvfjaovTat 
31 ytopfjaeaftat 135,2 auTTj iiz. 7 exdaTrjv e. s. fj TtpuJTOv [Aev elev TaT; 15 Te xai Tat; 
e. s. 18 e\ Tat;] auTat; 20 at om. e. s. || dptaTa || exaT^pto 28 ouv om. 31. 32 rcapa- 
xixXtTat 136,10 atVilavdu.eOa om. 17 fj om. e. s. || Ttbv auTtov] toutiov 20 TotouSe 24 tujv] 
to 25 auvTetvdvTtov 26 6e xai || auTO 137,6 — 8 to; — ytvouiva; om. 10 icav 14 alt. xat 
ora. e. s. jj Ttjli dy. 16 8tj 18 exetvot; om. || Iti om. 20 Xu7rrj eaTat 22 featveTd] eVrai 
8uvdu.et; 24 Te om. 26 auTTj 28 e^pyeta 29 youv 32 toaT' fj || fjSovfj 33 -ptoTou 36 alt. 
8e om. 138,3 auToti 5 h Tfj auTfj ytbpa 11 av>TO || [xdvov ei'rj f)8. 12 alpeTOv xai || eaTat 
coll. post. ixetva 14 dvoptav 17 5v ouv 24 ai £Tju.t'at 26 elvat om. 27 "re 28 avrrd; 
139,2 tj 3 fj&u 8 8 eauTOu 10 8e om. 12 Ipuai)aivea9ai 13 Ytwptevov Iti 15 al fjSfj; al 
fjSovat 19 f^oovai — a;:ou8a£ouivtov om. 21 Xutt^ 22 dXXtov 23 auTfj; 25 elev dv || tu7 
eioet ora. 26 ttjv om. || fjoovfj || fja9fjvat 30 ypfjatu.ov 31 dvaipel to 140,2 8e om. 3 eyov 
om. 4 Idaat 5 to] touto 6 8 to 11 to 18 uivet || 8 Tto 20 toT; orn. 21 toutou 22 ou8e 
to zpo; 24 6eT 27 7)8« 8d;a 28 auvavatpetTat 31 Ttdvta 141,7 ye eVaTfju.rj; 8 etrj fju.lv 

9 i-j[j.bj oe dvijpujTtoi om. 10. 11 eVaTfju.Tjv Te xai dXfj9etav ouTe 11 £v toI; om. 20 cprjaiv 
auTo etvott Xoittov 20. 21 8fj ttjv] 8td to 21 tov — d8o£ia; om. 27 tfj; om. 32 auToI; au- 
toI; 142,3 d-oxexXetTat 4 e8et 6 cpd(3o; om. 7 aUTOV 9. 10 vou.et'£tov 14 eV auTOt;] 
eauTot; 18 eV auTfj; 25 ex Te tou 143,5 auTTj 9 fj 12 fj o6x 22 ti om. e. s. 26 fj 
om. 27 (xdXXov dv || Ivepyeta 28 ^vepyetv 29 autTj 31 dveu. TioSIaTUj; 144,4 ouv om. 6 hi- 
8et;a. to ota touto Te 8 ydptv tt^; fj. 10 ye 16 8td Ta; om. || ^v Tat; || ytvo[xeva; 
22 toutujv 25 -otpau.uOouu.evot 30 auTOv 145,1 8f auTfj; 2 eyovTe; 6 tj el jxfj 9 eXaT- 
tov ottaypdv ib; ouoev exaaTOV || aipeTov 10 auTT) || 7rapaaxeudCov 11 elvat fj 13 fj om. 
16 to 20 ai om. || al auTat 26 aTrtOavuj; || ol auyy. 27 zapeaxeuaa^vov 31 Tep^vov 

146.7 xaxuiv || Xu^rjpai 15 aipeTai 20 ttjv om. e. s. || 8td 24 cp. xotv. 26 aipetd 28 h 
auTat; 29 8i' autujv || exdaTTj; 30 dpeTfj || auTTj 147,1 rjv 4 ^Tt' auTuI 5 tb; o(xt'a 12 Te 
om. 13 aipeTov 22 tout^tiv 27 iv toi; 28 xotvujvta 30 dv&pujTrujv 148,1 pr. tujv om. 

3 etTj dv om. || auTov 8 8e to 10 fj om. 21 t^Xo; om. 24. 25 xai olxetov 27 C*)tsiv xe 
31 Te e. s. || teXettp 149,4 8e 5 ^7ii8^yea&at || \6fov 9 dpexTtxfj; at ts 13 StavoTjTtxfj; 
evep^eta; 15 exdaTTj 21. 22 Te xai eXXet'|t; 32 TauTa; 150,5 alt. 8e om. 8 piaou 9 eTu/ev 

10 etrj 17 ai om. 24 outio; Xeyouivrj; Xoytxfj; 27 Xoytxdv Te 33 8£ om. 35 tpaatv 36 auTjj 
151,2 eyetv 7 Tt 8 xai 8 outio;] 6'vtuj; 9 eupeatv — dpyuiv om. 19 dXX' fj e. s. 22 xa- 
Xou to 24 yp/j om. 27 fj et 28 utxtv 29 auTfj 30 ouSev 30. 31 dxetvrj 152,1 X^yet 
6 ai om. 9 auvTeXetv 12 dXX 1 aTrtOdvto; 13 auyytopouaujv 19 ou; tj; sic 20 ttuj; ou 
27 — 28 xai u.Tj8eu.id; — Ivepyetat; om. 152,35 auTd] td 153,4 — 5 xal eVt — dXXd om. 
8 tocjttj 9 optoto; e. s. 10 pr. eVt om. 11 Te om. 14 a7ro8I8ujat 16 Seyouiv^ 17 cpeux- 
t^a || to uiaov 18 ev tuj 23 Trotet om. || uiaa aujj.u.eTpd Te 25 alt. 8e om. 28 Ta auTd 
154,1 Tot; 3 -poyeipt£ouivoi; 4. 5 cpuXaaaou.^vrj; 5 ivTuyydvet 8 cpuXdTTou.ev fj 9 xaT 1 
auTa 12 pr. xal om. 16 ti 21 toutoi; 24 SeTaSat 27. 28 exaT^pa; 28 6pta9ivTo; 

155.8 tujv dxptov 12 outtj dpeTfj 15 iv om. 18 ivavTtat 19 8efjaet 20 dXX 1 23 d 
uiato; 24 pr. dxpov || alt. dxpujv 26 toutov elvat du.a || alt. elvat om. 31 toi; 34 ouSev 
156,1 uiaoi; om. || xaTa TeyvTjv 3 eV] im 6 dXX' ou8£ || 8e om. 9 cpfjaat 13 fj om. 
16 6e om. 19 aipeTai 21 xaTaXet7:du.evov 25 Xeydu-eva 28 eTityatpexaxta 32 djxapTdvet || 
Te Td 33 otiouv] t{ ouv 35 xat to 8etX. || u.eadTTjTa; 157,2. 3 IXXeltpeio; — eXXetc^t; om. 

4 to semel || elvat ttuj; u.. 10 y^vo; oXov 14 eyetv •rrpo; 15 etTieTO tov u.ev 20 fjv || te- xuv ADDITAMENTUM 

Xefav 22 gyet 24 Tidaat; 26 iravxi 27 ttjv 28 Tctoe] r/jvoe || ttjvoc oe 29. 30 extforg 
158,6 cpatvoptivou dyaSou 7. 8 toiouto 10 auTou 12 d&a(peTo? 14 aipe3rjaeTai 19 zavta 
22 lam iauiv 23 ai 8e h. ly rjp-Tv 24 Stdt 159,2 pr. xai] r) || dxouata 7 auTTji 10 tov 
TotouTcuv] to6tu)v 14 oux e£u>8ev rcotet om. 16 atrta] 8td t( 18 Te xai 22 e^ov 23 Ta? 
xa&' 28 «V auTa 30 TtoteT 33 optCo'u.e&a 34 dxouauuv 160,1 — 2 ytvdpieva — rcpoafpeatv 
om. 2 pieTa Xdyou Te 3 8t6J 8e 10 itepi om. 12 ytvetat 14 outou 15 ofov || |{vovtai 
18 ftauXeuTd 21 auvteXouvTes xai j| Te xai t^Xos 25 r) #p. 27 Ta om. 29 exouaujus || xaTa 
TauTa; t. ? 31 IxTibfjie&a || ydp om. || pr. Tcpdrretv] Ttpacjiv || ytvu>|jte&a 32 ujs ydp 37 et 
om. 161,2 eV om. 3 IxdaTO sic 5 Xe^eios 8 toTs TotauTots 14 8eT] Srj 16 e{ om. 17 xp(- 
vet 19 xai at dpeTai 20 auTat cp. 21 auTrj — cpuaet] auTTj 8e cpuaet 25 ey_oi — xT^aatTo] ouy 
oYou SavaxTTjaaiTO (sic) 26 cprjvat bis 162,1 r) laTtv? || ££ts *J 4. 5 = V, sed toutujv 
6 f|6oVra || tujv 7 e[r) av 8 [ieTa|3dXXetv 9 8e r) om. || TOtauTrjs 10 ytyvotTO 12 tj uXtj 
om. || etjrjs 13 Iv etftet || ytvdptevat 14 xupfous] xaXuJ; || xai 1% ttjs ot. 14. 15 cb? 4v 
u7Tox£t[jivou 16 elvat om. 17 tivos eivat 11 ou y«P — tivos om. 18 x^P^ Tr j{ || T & 
24 [xeTa^dXXouaa 25 -rd 28 auToTs om. 163, 1 e{? 8 || u.ev om. || alt. at om. 4 rj 
5 ttjs aTepTjaeu); 6 dcp' <&v || tj om. A D D E N D A Ad Praef. p. XXIII. Debeo hanc notitiam Boyseno meo, qui de exemplo Bibliothecae 
Berolinensis regiae haec mihi scripsit: „Das Exemplar der Berliner Bibliothek unter- 
scheidet sich von den ubrigen nur dadurcb, dass es nach Alexander De fato, womit jene 
abschliessen, noch des Magentinus Commentar zu den Analytica enthalt, mit besonderer 
Paginirung fol. I — XLV, fol. XLV b des Magentinus giebt die auf dem Titelblatt hier wie 
sonst fehlenden Angaben uber Druckerei und Druckort. Dass diese auch fiir Alexander 
gelten, beweist das auf Titel- und Schlussblatt (fol. XLV b ) gleiche Druckerzeichen (Knabe 
mit Oelzweig und der Umschrift 06 p.sxa TzoXb cwjp iao'[j.svos). Dass der Magentinus nicht 
bloss angebunden ist, geht aus dem Registrum der Bogencustoden hervor, welches eben- 
falls fol. XLV b steht „a b c d e f g h i k 1 m n o aa bb cc dd ee ff quaterniones omnes 
praeter a et ff terniones". Mit aa beginnt der Magentinus. g — o fehlen und enthielten 
wol die in sammtlichen bekannten Exemplaren fehlenden Nummern des Titelblattes (cf. 
Hoffmann lex. Bibl. I, 114 Orelli Al. de fato p. VI xyz Rhein. Mus. 23,670)". ceterum 
eadem Magentini editio a Panzero Ann. typogr. VIII, 556 No. 1908 memoratur coniuncta 
cum Ioannis Grammatici Philoponi in priora analytica Aristotelis commentario. 

Deinde quas in extrema praefatione commemoravi emendationes has debeo Usenero: 

101,10 6 Xo'yoc (b) oetxvivat 

18 dvTijJiocpTup o ~j v , ^vtjv Tip Xdyti) m&avo'TT]c (tic) 

21 oy (j.7]8ev eVro; 

22 £xtoc Tt cum Spengelio, deinde tfv del. 

27 SeTv del. || Tiapd Tuiv 

28 [A£TaCp£pOVT' 

103,34 et 8' dvayxatov || n^dv Tt fAiysdos 

104,4 £x tou (JteTa^b 

26 auToii 

105,7 Xaptpdvetv 

14 xal ato[i.aTa 

126,14 ifjSovj] xal 6 irdvoc 

145,4 to ytvdfxevov dre' a&Tdiv 

Postremo pauca adscribam quae impressis Quaestionibus mihi videor invenisse: 

35,9 ante Tt oov non pauca deesse videntur 

41,25 ^ xat— eI8os ex margine irrepserunt 

42,3 abzv" * * *. fai Te 

61,8 (tj> xa»' oii? 

71,3 Quaestionis II, 22 sensum, quem, cum editionem meam prelis dedi, nondum 

perspexeram, explicavi in Programmate Universitatis Kiliensis „De Dione 

et Aristotele critica et exegetica" 1892, quod velim conferas p. 19 — 27. 

ipsa autem Alexandri verba, quomodo mihi videantur restituenda esse, 

hic itero: xlvi ADDENDA 

YA ev of; to uaTepov 1% dvdyx7j;, £v e^xeivoi; (xo\ot{ dXrjtJe; oeiyOetrj to "et to TtpwTOV, 
££ dvdyxrj? to uaTepov , \ iirt 61 ttj? ei? dtTcetpov yeviaetoj oux eaTt to uaTepov |£ dvdyxt)? t«3 
[xTjSe yiveairai [to] auTo, ou6' av Ttpo tou ^cydrou ytvouivou aTtXto; dv Tt ££ dvdyxrj? ytvoiTO 
Tiij u.6vto; T(Lv u.eTa|ju to TeXeuTaTov to dvayxatov aTrXtb; eyetv Ttapd tou t^Xou;, et TOOTO 
aTiXdJ; to ytv6u.evov e? dvdyxrj?. zi ydp ixeivo i£ dvdyxrjs dTtXui;, tct^ xal Ta icpo a&TOU 
£; dvdyxTj; eaTat, Ttbv u.exa$u tou [«] [curn Spengelio] ^7^ aTceipov ytvouivou JxacJTOV i"- 
U7to5}^aeto; to dvayxatov eyov. e{ ydp to §v toiouto forai, oet xai toiouto elvat TO Ttpo 
auTOu, xai 6u.ot'to; TtdXtv exetvo to [cutn Victorio] dvayxaiov S^ci * <a7tXtb;) ydp exetvo eaTat 
1% dvdyxTj?, el to u.eTa touto, xai outuk 7cpoi'6vTtov. ^Ttei <8e) u.T]6ev fayaTOv £aTt Toudnet- 
pou, <ou aTrXto?) iq dvdyxrj? [jiXXovTO; yivea&at, d-Xui; l£ dvdyxrjc iyiveTO xai Ta ttpo au- 
tou, of? TrdXtv d£ dvdyxrj? ytvouivot; eareTO xai to TeXeuratov ££ dvdyxTj; yiveaBat, ei Ta 
TrptoTa, ouxeV Irci twv outu» ytvopivtov forat Xapetv ttjv xoiauTTjv dxoXou&tav ttjv "ei to 
TrptoTov, e*£ dvdyxTjc to uaTepov". 

Praeterea scribas 72,6 dvayxaiio; eTtea&at TOUTtp et lytvETO <to) ei. denique debe- 
bain in inscriptione huius capitis Aristotelica verba (71,7) cum codice E ita scribere 
dXX" 1 ou6' it; uTtoiHaetos. CORRIGENDA 

(in adnotatione) 7 adnotationem ad v. 15 deleas et substituas „14 rrept V Vict. Sp.: zepa; FGSLa" 

8,18 pro „to V legas „to V 

9,8 post „8uvaTo'v] a s. v. V" deleas „ : " 

• 14 pro ^dva VBR 2 S 2 " legas „fxo'va VBRS 2 " 

10,13 post „fortasse are ytvdfJievov a deleas: „B" 

18,17 pro „(£v om.FL)" legas „(£v om. GL)" 

18 post „t6 8e 8e S 2 " addas „to 8tj Td5e B 2 " 

15.17 pro „toO VGVSLa" legas „toO VGSLa" 

18.13 pro „xar a 1 V 2 B'S 2 Vict. Sp." legas .xol 1 & V 2 BS 2 Vict. Sp." 
24 in extrema adnotatione legas non 21, sed 29 

26,10 pro „&y£vriTa Sp." legas „y£v7)Ta Sp." 

30.14 alterum adnotationem legas sic „alt. 8e VB Vict. Sp.: ts GFSLa" 

31.18 pro „u-ap^£uis G" legas „i>7tap£eto; G 2 " 

35,7 pro ,cfkri GFBSLa" legas „auT7) VGFBSLa" 

9 „7j V 1 (corr. V 2 )" referas ad rj (v. 10) 

36,1 post „eV av et7)" excidit „coni. Sp." 

3 ante B 1 addas „V 2 " 

8 „ov et q. s. " referas ad v. 9 

37.19 ante „BS 2 a Sp." addas „V 2 " 

10,1 post „a'iTw Te GFBSL" addas „a" 

45,26 26 corrigas in 25 

27 27 corigas in 26 

48,1 pro „sti| FS" legas.„et7] F 2 S" 

50,17 17 corrigas in 7 

31 verba „to VII et q. s. " novam adnotationem incipiunt 

60,30 pro „ivavTta S^B^a Sp." legas „lvavTt'a S 2 B 2 a Sp." 

69,7 pro „et Tt? GFV Vict." legas „et tt« GF Vict." 

71,21 pro „t4 V" legas „Ta V" 

83.15 post „6fj.ot(«s VFBSa" deleas „Sp." 
85,33 33 corrigas in 34 

91,5 pro „Te]" legas „alt. Te]" 

95,7 pro „t$U BSa 2 " legas „Ta; BS 2 a" 

130,30 pro „av>T0t a Sp. " legas „a'!>ToT; a Sp." 

158,13 post „1) et (Vjet G f t zl Vict. 1) ti L)" deleas „:" 

161,27 post „Xaij.(3avei a" deleas „Sp." 

169,21 addas Jttthov a 1 " 

191,27 addas Jx° l al " 

196,18 in prima ad verba tko; oi> adnotatione legas non „Va': «i; ouv a 2 ", sed 

„V: u>; ouv a 12 " 

18 post verba tertiae adnotationis „o68e yctp [xtj tuT a 2 :" addas „oo y^P 

(X7J t<j> a 1 " 

197,5 pro „?Tt Va 12 " legas .Iti Va 12 " 

1 '.)!>, 25 £;eTaaeu>; sic Venetus (puncta addidit v. c.) 

219,2 post „ofav A 1 " addas: „a" 

227,1 pro „AR" legas „AB" ALEXANDRI 

SCRIPTA MINORA 

RELIQUA Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta ininora. I) AAEEANAPOY AOP0AI21EQ2 OV21KQN 2X0AIKQN AOOPIQN s pe J „gei. 
KAI AT2EQN BIBAION nPQTON 
KE<DAAAIA I a. Atd Ttvtov dcv xt; aoarrjaat to irptoTov atrtov xaxa 'AptaTOTeXr;. 1 

5 p. riepl /ptOuaTOs Ttva. » 

■j. Tivtov optauot. 
o. 2v6Xtov ev StaX6yu> rcept too, et rcdvTa y ivoito xot ^' £tuapuevr;v, 

dvatpetaOat to ouvaTov xat evoeyouevov. 
e. Atd Tt fj ao£rjat? xaTa to etoos uovov, dXX' ouyl xat xaTa ttjv GXrjv. io 
10 c Nu><j e? uaXXov to 58a>p GStop xaTa to <}uyj>6v fj xaxd t6 u-ypov, 
7j uev et? to Oepu6v auToo ex tou t^uypou ueTa(3oXfj ou tpOetpei 
auTo, fj oe ex tou 6ypoG> sfc to OTepeov cpOetpet. i» 

C. riaj? oux IvavTta to ueya xat to utxpov, et' ys et? evavTta uev fj 

ueTa(3oXr], to oe ao|$6uevov xal uetouuevov et? TauTa ueTa(3dXXet. 2 
15 rj. npo; to [xyj etvat to et8o; ev Tfj uX-(j to; ev uTtoxetusvm. 

0. Ilai? ouyt rq eue£t'a fj voao? dvTtxeiTat udXXov ttj? xa^ecta?. 5 

i. lla>; e? Tsaaapa Ta airta, oux ecfTtv xat iv toT? Oetots to uTioxet'- 
uevov uXrj. 
ta. 11 uk etprjTat ev toT? irept ^uyrjs' to y^P C«>ov to xaOoXoo tjtoi io 
20 oooev icjTtv, f) oaTepov. 

t(3. Nto? otov Te aua t6v aoTov fjoeaOat xat Xo7reTa0at, zl evavTta Taoia. 
i'(. "Oti ufj ouotaj? xaTa Te Ta? dXXa? atpeaei? xai xa^' 'Eirtxoopov etad- lfi 

fCtat Ta yptouaTa, ax eXeyev KrjvatopTvos 6 'AxaSrjuatxOs". 
18. "Oti xaO' ou; uovov t6 xaXov dyaOdv eaTtv, ouSev ot Oeol toTs dv- 
25 Optoirois" Tiape/ooaiv d"(a06v. 1 dcppo8ta^to; V, sed idem inde a libro secundo dttppoStai^uJs a^oXixtSv] inde a libro se- 

cundo a/oX(tov V 4 auax^aat xo B 2 Sp.: auax^aaito libri 'AptatoT^XrjV a Sp. 5 x(- 

vtov etatv ol optajxoi titulus capiti tertio praefixus 8 te xoti tit. 10 05top semel a Sp. 

q Vict. a Sp. : o'!» codd. 11 d [xev a 13 ivavifto a xo te [A^ya tit. xai to 

om. a 14 TauTa V 15 (i.7) V 17 Terrapa a Oe(ot« atojjaat tit. 18 r} 

SXtj Vict. Sp. 19 toI?] tuJ a tit. Sp. 21 TeJ Tat sic V 22 alp^aet; om. tit. 
24 o'j; tit. a Sp.: oy V 

Suppl. Aiist. II '2 AK'\. snipta uiinora. AAEXANAPOT AIIOPIQN KAI AY2EQN Sjii "Oti el rj auTrj uXrj xal ev toTc Oetotc, ifftat xdxstva cpi>apxa'. 
IC. Ae£eu>c eSrjYrjatc etprjasvrjc sv tuj a Ouatxrjc dxpodaeujc Ttspt M 

tou ta 

svavxta 7t(oc xac dp^dc tcoisiv TtdvTac. 
iC. "Oxt [xrj xo sT6"oc h ttj uXtj toc sv uTtoxstjxsvu). 25 

5 trj. "Oti arj oTov ts t6v xoaaov dcpi/apTov slvat §td ttjv [3ouXrjatv tou 
Osou, bI strj cp&apxoc Tr] sauTou cpuast. | 
t9. IIwc rj auTTj Suvaatc daa xwv svavTttov sTvat Xsy&Tat. 3 

x. Atd Tt tou Ospouc u7tva>Tixa>Tspot' saasv, et 6 utcvoc ota ttjv tou aujx- 

cpuTou rjatv Oepaou etc t6 £vt6c dvTt7tept'aTaatv. 5 

10 xa. 'Ev Ttvt xaTrj-ppta rj xtvrjatc. 

x[3. Et to xtvouasvov eTtt tivoc xaTa to TtpoTepov aopiov auTOu TtpoTepov 

xtvetxat. 
xf. Iltoc et cp&apTrj rj "pj, oux evoe^eTat aurrjv xat aaa TtoTe cpi)aprjvat. io 
x8. 'Ecrjyrjatc Xe£eu>c ex tou a (l^uaixrjc dxpodasu>c stci TsXst stprjasvrjc, 
15 ot' rjc Xs^et eupe&etaav ttjv uXtjv Xuaat xat Tac tuiv dpyattov 

aTtopt'ac. 
xe. Etc Ta itepi Ttpovotac xtva auvTeXouvTa. 15 

xc. riuic to eTooc ev ttj uXtq, TtoTSpov xaO' auTO, tj xaTa aua(3s[3rjxoc. | I. Atd Ttvwv d'v tic auaTrjaat to 7tpu>Tov arttov xaTa 'AptaTOTeXrj. 11 

20 E£ at ouatat Ttdaat cp&apTai, cpBapTa Tta'vTa eaTar dyouptaTa ydp Ta 7 

aXXa ttjc ouatdc. oux eaTt 8e ita'vTa cpdapTa', ouO' at ouatat Ttdaat cpDap- 
Tat'. ou TtdvTa oe cpOaptd, oti dSuvaTov ttjv xtvrjatv cp&apTTjv eTvar dtotoc 10 
«(dip. et "(dip efrj ysvtjttj, eTtet Ttav, -(^oaevov utco Ttvoc, xat ex ttvoc "d- 
vsTat, st'rj dv xat Ta s$ (5v rj xtvr^atc. a st asv outwc sT/sv, waTs arjts 

25 x6 tcoiouv arjTe to Ttda/ov Tcpoc to ouvaa&at to aev Ttda/etv, to oe Ttot- 1» 
stv osta&at' Ttvoc asTa^oXrjC, rjv dv xat j xtvr^atc r]§rj, dXX' oux dyt'veTO. 12 
et 8e ti rjv s[xtco8(ov dxstvotc, eoet Ttvd xt'v/jatv Yevea^at, &sxe to aev 
Ttoirjaai, to os TcaDetv, xat -(evea&ai ttjv xtvrjatv i? auTuiv, outoj os 
dva'Yxrj sVcat Tcpo tou ^eveaOai ttjv xivrjatv xtvr^atv sTvat ou Y £vr i xr / V ' 6 1 Osiot; tit. a Sp.: &£oTa V 2 a tt^; tit. : a xrepl a Sp. 'AptaroteXouc repl tit. Sp. 

4 Iv ti^] aitTj a 5 pouXTjatv] ^0'jXtjv a Sp. 6 eitj om. a 9 dvtiTrsptataatv tit. 

Sp.: dvtnrepttatatat Va 11 inzt V to om. tit. autoii (j.dptov a Sp. 

13 cpfraptT) tit. a Sp. : cp&apttxrj V 14 a ti]s tit. Vict. Sp. 'Aptatot^.ou; hA tit. 

Vict. Sp. Eiprjfjivrjc tit. Vict. Sp.: dpr^ii\t] V: ora. a 19 auatr^aat to Sp.: auatrj- 

aatto libri 20 primum caput legitur excerptum in Pseudo-Alexandri commentariis ad 

Arist. Metaph. A 6. p. 685,29 Hayduck Xa^iov 8*n tj oiata 7rpa)trj tuiv aXXcov (touto ydp 8e"- 
ostxtat) Xlyet otf d [xrj eattv ouata dtotoc, dXXd Tidaat cpf)aptat ta V 21 oWP] ouo' Sp. 
22. 23 ou — dt^to; ydp] ott hi ob rcdvta td rcapd trjv oua(av eatl cpi)aptd, Sf^Xov. rj ydp xt- 
vrjatc SeSetxtat ott dtSto; xal dcpDapto; Ps. Al. 23 rrdv to ytvdjxevov a Sp. 24 d V 

Ps. AI.: dXX' GB 2 (in lit.) SFLa Sp. 26 tj xtvr^ais Ps. Al. 27 IjjtcoSwv Va 

29 alterum xtvrptv add. v. c. V: oui. ex parte libri Ps. Al. BIBAION HPQTON 1 3 

dXX' r { xtvrjat; sv x(p xtvouusvu), o>azz xat f, dtotoc sv ttp dtouoc xtvouusvuv 
ou -j-dp otov te dtStov ti xtvrjaiv xtvstallat ufj dtotov 6'v. st -ap tts Xs- 
701, dcotov slvat xtvrjatv tm dXXo 3; dXXou auiua 6ia6s/s3Dat autf^v, io 
itptotov usv ou auvs/fj ttjv xfvjjtjtv Trotrjast xai utav (r t -jdp auvs/rjc svoc 
B 6'vroc toS xtvoupivoo autrjv), 4tt svos/ousvov sarat t6 S7rtXi-stv r/jv xtvrjatv, 
st. utj ti dXXo dtotov ov ttjc surdxrou ts xat tbpiausvrjs tujv xivouuivoiv is 
6:aoo/rj; atttov etrj, dtotov auiua to trjv dtStov xivrjaiv xtvouusvov. dXXd 
urjv dtSto; xai auvey^fj? uovrj tu>v xtvrjastov rj xoxXocpopta. to tautnv xt- 
vouusvov dcoiov. xat dotatov orj te>v auiudtuiv tooto* to "jap dt'6tov ttSv 20 

10 o&x diStov auetvov. xat to tfjv -ptoT/jv xtvrjasoxv aTraaujv xtvouusvov xat 
sa'j>'j/ov. to "|fap dptarov ttov acoudtfov sadtoyov, dustvov "ydp atbua to 
su-Vj/ov too d'Vj/o'j, to 6s xuxXocpoprjttxov auiua dotatov, <bats xat su- 25 
<J>0)£Ov to -dp twv aeuadtcBV dhcavta>v dptotov su'j/u/ov, to oe xuxXocpo- 
prjttxov aa>ua totoutov. dXXd urjv irav to xtvo6(*evoy utco ttvoc xtvsttat, 

15 xat touto 3v xal to xata 'Vj/tjv | xtvouusvov -dv 6-6 tivoc, st' 73 to usv 13 
xatd '^'J/rjV xtvouuevov xail' opurjv xtvsttat, rj os opufj xat' lcpeatv Ttvoc. 
(bats strj dv xat to dtotov aa>aa xaf)' Opufjv xat xa^' scssatv Ttvoc xtvou- 
asvov. to'j os xai>' opurjv xat xar' scpsatv xtvouusvou ost stvat tt, 00 « 
ecptsusvov tooto xtvsttat TfjV dtStov xtvr^atv, dtStoy xat aOTo 6v xat svep- 

20 "j';ta. ~dv -ydp to xtv/jTtxov Ttvoc svspYsta tt 6v xtvst, xat to dst xat 
auvs/ioc xtvouv dst to at>To sarat IvspYsta, daotpov iravTaTraatv ouvdusajc. 10 
st -^dp saTat ouvdast, otov ts sarat xat t^v xtvrjortv cp&apf^vat, arj 6'vtoc 
svsp-j-sta tocj xtvf^aovToc aOT/jv. d),ka. xat dxtvrjTov saTat. st ydp xat 
tooto xtvr^ast xtvouasvov, SsVjast xai toutco irdXtv dXXou xtvouvTo; ttvo?. 15 

25 dXX' st dxtvrjTov, dadtaaTov. irdv ydp aoiaa xaO' auiaa xtvrjt^v. sata». 
Ttc dtotoc ouata d7rXf ( xat dxtvrjto; svsppta (attta), ouaa Tf^ rou xoxXooo- 

1 d)X — ouoiu»; xtvojuivm] Ir.ti ov»v dioio; Tj xfvirjCJt;, i t Ss x(v^0ec £v toj xtvoU{«ivtt t6 elvat 
£/£[, xa) x6 xtvouficvov apa xrjv dtotov xivyjcjiv dtSidv ^a-tv Ps. Al. 4 rj VB : e( FGLSa 

Sp. ^axt coui. Sp. 5 at>TTjv daTtv ETteiTa Iv8. Ps. Al. laTat toJ ioTtv Ps. Al. 

ixtXtiretv V: itttXdxciv B: dTioXt-etv Ps. Al. 6 ov et t£ om. Ps. Al. 7 dtStov 8e B 2 

pr. dtoiov] Iv dpa xal dt'oto'v ^aTt to Ps. Al. xtvo6usvov a6j[j.a Ps. Al. 8 taUrnv 

dpa a Sp. : dpa TaiTTjV Ps. Al. 9 pr. dt'6tov] tt]v xtvrjatv au>|xa dtotov Ps. Al. d6pt- 

otov a tooto om. a 10 tujv xtvrjaetov Ps. Al. a Sp. 11 pr. ept^u/ov] Ipt- 

'Lj/ov 0/] touto Ps. Al. pr. to] t in lit. V 13 8e V 14 to V 15 xol toOto 

ov xat to VFGL (sed xat to): xai to B^S^a Sp. : xat otd to-jto ouv xai to Ps. A.1. 
tyrtfp dpa a Sp. Y e J °^ a ^P- T0 P^ v ] T0 P s - Al. a Sp. 16 xard ttjv Ps. 

Al. a 17 xdv a Sp. alt. xat infra versum V 18 xoii B 2 coni. Sp.: to libri 

Ps. Al. xtvouptevou B 2 S 2 a Sp.: xtvo'j[j.cvou VB 1 Ps. Al. 8et VB 1 Ps. Al.: 6'vto; 8et 

B 2 S 2 a Sp. elvat VB Ps. Al. coni. Sp. : 6e elvat FGSLa 20 dei dpa Ps. AI. 

xai dptotpov a Sp. 22 eatat et* a Sp. post 8uvd(j.et inserit oyoeaia bi 8'jva;j.t;, «j; 

h tt] Ilepi ojpavou (I, 12) 8^8etxTat, ^t:' drretpov ^attv, et oviv l^et Suvaptiv tou jxtj etvat, laTat 
ttot£ bftffrtltf ;j.tj 6'v, ciaTe Ps. Al. 23 post autrjv inserit dptotpov dpa ^avTarcaatv ^aTt 

8uvd[xeu>; Ps. Al. 24 to-jtuj FGS Ps. Al. a Sp.: TOUtO VBL tivo;] Ttvo; xai 

touto e(; d-£tpov Ps. Al. 25 lati xai dau)[j.aTOv Ps. Al. yap V 25. 2(3 eaTat 

dpa dtoto; «« P«. Al. 26 ti^VB 1 : ti; dpa FGSa Sp.: dpa ti; B 2 Iveprefa a Sp.: 

ivtprcta V: e\e"pyeta FBL attta ftdd. Ps. Al. 4 AAESANAPOT AIIOPIQN KAI AHEfiN 

prjTtXOU OOJUaTOC dlOtOU TS xat OUVS/OUC XlV7)aSO)C. xtvrjftrjasToti 8' utc' 20 

auTOu to OsTov atoua xtp vosTv t6 auxo xat scpsatv xat 6'ps$tv s/stv ttjc 
6uotu>astoc auTou. Tcav "(dp t6 xtvouusvov utc' dxtvrJTou tivoc xs/ojpt- 
ausvou toutov xtvsTrat tov TpoTcov. 7) 8sT£ic xaTa dvdXuatv. ou "(dp otov 
5 xs ttjc TcpojTTjc dp/rjc aTcoostSiv stvat, dXXd osT aTco tojv uaTsptov ts xat 2:> 
cpavsptov dp£ausvouc xaxd ttjv Tcpoc TauTa auucpojvtav dvaXuast /poj usvouc 14 
auaTrjaat ttjv sxstvou cpuatv. oti os xat TcptoTov votjtov xat udXtaTa, xat 
TtpojTov opsxTov xat udXtaTa to xtvrjTtxov ttjc xuxXoj xtvrjasojc slooc, sv- 
tsu&sv dv ostxvuoiTO. xuptojc votjtov t6 slooc. 7) -|'dp uXrj, ouosv ouaa 5 

10 "ctov 6'vtojv dvsp^sta, xa^' dvaXoytav taTtv votjtt), xat ojc 6 IlXdTtov cprjat 
vo&tp Xo",iau(o, to os stooc votjtov svspysta ti 6'v, xat tojv stotov udXXov 
votjtov to sv ouata, tj to 4v dXXtp Ttvt, oti xal udXXov, xat tojv sv ttj io 
ouata t6 udXiaTa dirXouv xal dst 6v ^vspfsta* udXtaTa ydp votjt&v touto 
xop ts udXtaTa stvat dst 6v svsp^sta xat toj ttJ sauTOu cpuast to aTcXouv 

15 votjtov. xat ^dp Ta sv toTc auvusTotc tots vor)Ta, oxav 6 vouc autd /oj- 15 
pitJTfj tojv sv otc saTi xat o>aTcsp aTcXd auTa thojp-fj. TotauTrj os r) wvij- 
Ttxrj tou TcavToc ouata* udXtaTa auT/j vot^tt). akkai urjv xat udXtata 
SpsxTVj* udXtaTa ")dp opsxxov tt^ auTou cpuast to ty] auTOu cpuast xaXov w 
udXtaTa. toioutov 6s touto* to "j'dp xaXov sv toj st'6st udXXov r t sv --{j 

20 uXtq. sv ",'dp T(j> TcotouvTt udXXov r ( sv T(o Tcda/ovTt, xat saTt Tcda/ov 
usv to Suvdust ti ov, tcoiouv os to svsp-ysta 6'v. xat sv toj ojptausvoj 
uaXXov r) sv tiu doptaTO)* sv toj sl'6st to xaXov uaXXov, r) sv T"(j uXr,. -•'> 
xat sv si'6st ~ztp sv ouata udXXov tj sv Ttvt dXXoj | tojv ysvoiv. otd -j-dp 15 
touto xat Ta dXXa saTtv. xat Ttov sv ouata to udXtaTa 6v xat aTcXouv 

25 xat duotpov tou ouvdust xaXov udXtaTa. ToiauTrj 6s ouaa osostxTat r t 
Tcpostpr^usv/j cpuatc, xuptojc xat TcpojTojc auTrj opsxTrj ts xat vorjTrj. 5 1 auv£-/ou;] / in lit. V bcp' a'JtoO coni. Sp. 2 detov] xuxXocpoprjxtxov Ps. Al. 

to auTO VB 1 : xe au-6 FGB 2 S Ps. Al. a Sp.: forlasse touto: te at>TO coni. Sp. 
3 6p.otw5£(u;] otxetwaeto; Ps. Al. 3. 4 x£/(opta|j.^vov Sp. 4 ifj 8e Ps. Al. 

post avaXuaiv add. yeyovev Ps. Al. 5 ttjs 7tp(o-Tj; ap/7jc VBSGL Ps. Al. a: rq rpwTTj 

Tr); cip/J]; F: tt); TtptbTr|S Sp. 7 ixetvtov Ps. Al. 8 xuxXumvrjaeu); a. 

10 Ivepyeta V ntarnov] Tim. 52^ vorJo) B 2 Ps. AI. Vict. Sp.: T(jJ libri 11 Ivep- 

yeta V 12 prius to corr. ex Te V /)] xat xatF aOTO ov, f) Ps. Al. tivi ov 

Ps. Al. fjaXAov Ioti Ps. Al.: fortasse o.aXXov (aTcXouv) tVJ om. a 14 alterum 

T(u] to a 14. 15 to aTcXouv vor^Tdv VGFS^B^L: to aitXouv elvat xat d:;Xouv pidXiaTa 

votjTOV S 2 a: drcXouv elvar to ydp drtXouv u.dXtaTa vorjTOV B 2 : to u.dXtaTa d/tXouv elvat xat 
(idXtaTa v/irjTdv coni. Sp.: drcXouv xal vorjTOv elvai Ps. Al.: fortasse (elvat) to drcXouv 
vorjTdv 15 TdTe e?al Ps. Al. a Sp. 15. 16 /toptar) BFS Ps. Al. a Sp.: ytoprjar) G: 

-/(optaat V 16 waTcep] (bsTceptB 2 ^eojprj Totau-rrj Ps. AI.: ^vepyTj TOtauTT) VBS 2 a Sp.: 

^vepyrjTat auTr) FGS'L 17 fxdXtaTa auTrj VB: u-dXtata auTr) FGS J L: [AaXtaTa d'pa auTr) 

S 2 B 2 (sed auTrj) a Sp. : X^yto or) /(optatr) xal d7rXr) xat Ivepyeta auTr^ dpa jidXtaTd iaxi Ps. Al. 
18 ydp VB Ps. Al. Sp.: ydp to FGSa: ydp toi L 21 piv om. Ps. Al. 22 e\ 

6e tco ei'8. a et6et dpa Ps. Al. 23 etoet GSB 2 FLa Sp.: {3t(ot V: tSi/// B 

24 TaXXa a 26 xupfu>; dpa xat Ps. Al. a BIBAION IIPUTON 1-2 II. Ilspi ^pojjxaToc Ttva. 

T6 ypu>\>.a u>pi'aaTO 'AptaTOTsXrjc rcspac tou topiajxsvou otacpavouc f 
otacpavsc. Toa */dp awjxaToc xafroaov usv ao>;xa Trspac i7rtcpdvsta, xaOoaov 
6s 8tacpavsc ^ptojxa. 816 xal aaa eaxl to XpoJjxa T^j) S7rtcpavsia. eTrsi ^ap 10 
5 Travroc aojjxaToc ojc atoaaToc Trspac STrtcpdvEta , xai to otacpavec 8e aujad 
eart. xai toutou c/repac u>c aaiaaTOC tj eTrtcpdveta. fon 6s aurou xat ujc 
8tacpavouc -Ipac to ^puijxa, xai aaa laTtv aurou tot TTEpaTa djxcpa), et' fs i» 
-ipaTa o6x 6'vTa Ta aura dXXvjXotc. ttov jxev fdp /ptojxa ev eTrtcpaveta ye 
xai auv £7rtcpav£t'a, ou jxtjv Trdaa E7ucpdv£ta auv }(p«j;xaTi, oti arjSe Trav 

10 auJua otacpavEc (bpiajxsvov. tou *(dp otacpavouc atojxaTOC to jxsv (optaas- 20 
vov, to 6' doptarov. to jxev ouv doptaTov 8tacpav=c (oTrotd iaTtv T£ drjp 
xai to u'8«jp), Saxep ou8e ecjricpdvetav otxsiav te xai (bptajxsvrjv s/st (opt- 
CsTat -j-dp Ta &Ypd xe xai doptara acbjxaTa toic Trspte^ouatv), outujc 066' 
otxstov £/£• yptbjxa, dXX' eartv tujv dXXoTpuov -/pojjxaTOJV Stdxovov te xai 25 

15 oextixov (oaTTEp xat ayjrjaaTojv (xai [ euXoy«jc rj cpuatc dypouv eTroirjaEv 16 
ti otaxovrjaojxevov Totc dXXoTptotc ypwjxaatv otacpavsc, otacpavsc jxsv 07r«>c 
rj 6extix6v 5(po)aa'To>v, doptarov 8s xai d/pouv, ottujc jxtj to ofxstov atkou 
Xptbjxa ttj atc-Et ttJ 7rp6c Ta optbasva 8t' auTou Ejx7ro8i'Crj ttjv dXrjurj jxrj- 6 
vuatv auTtbv), to 8' ev Totc «jptauevoic te xai aTepsotc awaaatv, ojc ojpt- 

20 ausvov syst xb ojc aojaaTOc a^rjjxd te xai Trspac, outoj 6s xai to (bc 6ta- 
cpavouc, xai ItfTiv 6i^ otacpavouc auTou 7rs'pac yptoaa. to ■ydp xp«>;xa TTEpac 10 
ojptaaEvou otacpavouc. oute ydp Trav awaa 8iacpavs? (ouoe "(dp Trav Sexti- 
xov ■ytpiau.d-iuv), oute 7rav StacpavEc (bpiaaEvov. Ta 8e ev pdOEt -ojv ojpt- 
aasvojv otacpavtov out(o? iyei XP^M- 01 ">? ETTicpdvEtdv te xai a/rjaa. xai 15 

25 tojv otacpavojv 6e u)ptaa£va>v Ta <xev adXXov lart, Ta 8 tjTtov TOtauTa. 
adXtara [xev ^dp otacpavrj Ta XaaTrpd te xai X^uxd awaara, rjc cpuasojc 
isn to Trup ($av06v ^ot.p ttq at;£t tou xaTrvou asXavoc ovtoc cpatvstat), 
osuTEpojc 6e xat TpiTujc i<3x\ 8tacpavrj xaTa Trjv rrpoc touto aTroaTaatv, oaa 20 
6c jxsXava tojv aojjxaTOJV, TauTa, ovra iv aTSprjast ypwaaToc, xat Trjc 8ta- 

30 cpavEtac laTsprjTat. sttsI ^ap tojv te 6'vtojv t6 Xp«>aa xai tojv iv dXXotc 
Etvat TrEcpuxoTojv, Etvai ti soEt xai aojaa, sv «j to yj»Si\i(x, xai fort touto 25 
ro oiacpavEc a«>aa. uXrj ydp touto TrpoaE^V /pwaaTO?, to jxev ivsp^Eta 
otacpavsc e/ov auro EVEp^Eta, to 8e ouvdaEt ojc uXrj ov Sexttjxov tojv ts 17 2 'ApwTot^Tjc] de sensu 3. 439t>ll ^ T SB 2 La Sp.: ^ V: 9j B l 4 imT] fel 

coni. Sp. 6 d)? VB: toO FGSLa Sp. 8 ^pwfxa G Trendelenburg ad Arist. de 

de au. II 7. 418*26: aw|xa VBSLa ye] re coni. Sp. 14 ^pajjxaTwv] crujjxa- 

tujv a 17 ^ a 18 x' cxopu>jj.£va a 19 toicj] t supra versum V 20 81 

Vict. Sp.: 8*i VFLSa: 5rj in lit. B 2 22 ouoe yap coni. Sp.: o-jte yap libri 

24 tyet BGSFLa: l| V (yei add. man. rec.) 26 ffi cp-jcjsuj;] ttJ cpuaet, uic FGSL 

38 U Buvdfut FGLS 1 : oe ouvajj.tcj (Stczcpave; m. rec. in mg.) V: oe otacpave; Sjvajxt; B: oe 
otacpave; Sovdjxet S 2 a 6 AAESANAPOT AnOPIQN KAI ArSEQN 

evavxuov ^paju-dxajv aAXrjXotc xat xtbv TOOTOtS jxexacu. xat sv Travxt aaj- 
[xaxt /ptbixa s^ovxt fj 6'vxt ypoj[xaxoc osxxtxq) laxt [xs[xiYfxevrj xat fj xou 
8ta<pavo5{ cpuatc. ev ots [xev ouv aaju-aatv, ouat otacpaveatv eyouat' xt 8ta- 5 
cpavec sv auxofc, xo Trepac cpavspov saxt xat (bptauivov (saxt Ss sv xotc 
5 axspsotc xouxo), saxtv ev xouxotc xat ypujjxa cpavepov xs xal oJxetov, xat 
saxtv ev jxovotc xouxotc xupuoc Xs"|'6u.svov ypuifxa, xat fxdXXov ev ofc xo 10 
[xdXXov. xo os doptaxov 8tacpavec ouosv jxev ofxstov ou8' (bpiajxevov s/st 
ypajjxa x(p ota fxavoxrjxa [xrjSev xaxsystv xs xat axsystv 8uvaa9at, t(p 8' 
dXXoxpuov ypu)[xdxa)V ^tvea&at Sexxtxov xs xat Stdxovov ouosv ;xsv auxu>v 15 

10 Trafrrjxtxuic dvaXajxpdvet, xtvoujxevov 8 utt' auxaiv xaxd tijv irapouatav xe 
xai Trotdv T/i&.v Trpoc xauxa xubv eyovxtov ypajjxa otxetov au);xdxu)V , eax' 
dv fj opda&at auxuj Std xr,c xivrjasu)? xfjc -(ivo[xsvr)c utco xojv exstvotc 
ovxojv ypu)[xdxu)v sv auxu), 8iaxovetai)ai xotc xuiv C«p">v opaxtxoic (bc dvxt- 20 
XajxpdvsaUat 81' auxou xuiv ypu)[xdxu)v, xouxo 8e itoietv ofov (xe) x6 6ta- 

15 cpavec •{* ecp' (o xt ucp' ou Trpu>xou xtvoufxevtp sv auxto" utto Trapouatac xujv 
cpu)xt'Cstv cpuatv syovxajv irdayov xat Seyojxevov aux8 ujc otxstov ypuifxa. 
ou8s ydp ouSs xouxo otxstov auxou ypuifxa, dXX' eax' dv jxsv auxui Ttapfj 25 
xo cpu)xt'Cstv Trscpuxoc, syst xo cpuic, direXUovxoc 8s xat xo sv xouxu) | cpoic 18 
TrsTtaux7i. eax' dv ouv fj Trecpumajxsvov xat xdc xuiv dlXoiV ypcuudxwv 

20 TrotoxYjxdc xs xat Stacpopdc 6u.ot'(oc 8e/6fxevov, (bc xat xo cpuic, Stdxovov 
71'vsxai xalc opaxtxatc atai)r^asatv ouaatc xat auxatc ec 6[xot'(oc Stacpavou? 5 
auVxaxoc oid xou ^tvofxsvou Trdi}ouc dv xalc otjfeatv utt6 xou Ixxoc 6'vxoc 
aux(bv otacpavouc xtvoujxsvou xov TrpostprjU.svov xpoTrov utto xtjc Trapouatac 
X(bv ypaj[idxu)v. (bc 8' sv x<o doptaxu) Stacpavst xat 8td [xavoxrjxa [xr^Ssv 10 

25 yptb;xa Ttadr^TtxoK dvaXacj.pdvovxt fj [xsv irapouata xou cptoxtCsiv Trscpuxoxoc 
cpu)xoc aixta, fj 8' aTrouata axoxouc, ouxo) xal ev xoic (bpiauivoic acujxaatv 
r t [xsv TrXst'u)v [xT&c xat Trapouata xou [xdXtaxa 8tacpavouc au>[xaxo? (xotou- 
xov 8e, ou iazi xo Xsuxov otxsiov yp&jxa* u.dXtaxa y«P xouxo XP* 00 - 7 xat 15 
[xdXtaxa opaxov) xou xs u-dXXov xsyp(bai)at xotc au>[xaatv atxta xat xou 

30 jxdXXov opaxoTc sTvat, r t 8e TravxeXrjc dirouata xouxou xou [xsXavoc atxta, 
axspvjast ypu>[xaxoc eotxs [xdXXov r) ypu>[xaxt, xd 8s [xsxacu ypwjxaxa 20 
xaxd XYjv Trotdv jxtciv xtbv xe otacpavubv xat xaiv jxfj xotouxcov eyet xf^v ye- 
vsatv xat xtjv -,'e otacpopdv. eaxt 6s xuiv dirXuiv au)ixdxu)v [xdXtaxa ;xsv xo 1 dXXrjXot; <dvTtxet;x£V(ov> Vict. Sp. [xetgi£'j V 3 fortasse <rj) e^ouat 4 otoiota V 

8 Stoccpavo'xTjTa a xuiv B 2 9 ytvdaevov B 3 aev supra v. V 10 xtvo-iaevov 

corr. ex xotvouuevov V 11 fortasse touto scil. to ddp. Stacp. au);xecxu>v om. a Sp. 

12 auToT] fortasse aOTd 13 fortasse StaxoveiTat 14 Stauxou V ofdv Te to FG: 

otov to SLa: ototto V l B: ototTO V 2 15 lcp' «p tt ucp' ou TrpdjTOU VFG (^v cpwTt G'-') B: 

dcp' uj ti Ttp«i)T(jj LSa: e\ cpwTt 7rp(OToj Vict. Sp. : teraptavi Tiecpu)Ttau.^vov ou TtpujTOU 
ytvouivou dv auTw U7r6 Trapouata; xtX. ^v aOxoI om. SLa Sp. 16 cpuatv] u s. v. V 

17 otxeiov V 18 to V 20 oeyofxevov V to V 22 yivoufxe^vou V 23 au- 

Tuiv scripsi: auxoj lihri: auTots Vict. Sp. 24 8' om. a fxavdTTjTa corr. ex fxovd- 

TTjTa V 26 axdxous] oxoto; a: oxotou Vict. Sp. 29 xe^puia&at FGSLa: xe^o>- 

pfaUat VB 33 ye om. a Sp. eTt ye a xo V BIBAION nPQTON 2-3 7 

icop oparov ts ~rj auTou cpuast xai ouTtoc 8tacpav£c u>c TrpostTrov (toiou- 25 
tov sauv, (i)^ xal cpwtiCeiv SuvaaOat tov ds'pa xai Tcaps/stv aurtj) ttjv 
xaOo sart TcXstoTr^a- t6 ydp cptoc svTsXs/sta xai st8oc | too doptaTou 19 
StacpavoCc f, otacpavsc). ^xtaTa 6s toioutov 7j "jtj. t^ 8s toutgdv Trota jxicst 
5 Trpo? dXXrjXa xai *qj. tu>v "'svvto|j.svtov lx t9;c toutiov ui'cstoc r t tu>v XP' u " 
udrtov tu>v irapd rd Tcptora (Tcptora 8' sa^iv ev toic aTcXotc xat TcptoTOtc 5 
atouaatv) 7svsat'c ts xai otacpopd. u>c */dp iirl Trjc 6au9;c Ta usv Iv au- 
toic tyjv oaur^v s/st, oaa TOtaurrjv s/st tyjv ysvsatv xai tyjv auaraatv, 
07rotav cpausv sfvat tyjv oauYJc "'iWYjTtxrjv, t6 6s ti' sartv doauov usv xaO' io 

10 auro, osxtixov usvrot xai u7jvutix6v tu>v oauuiv tu>v sv dXXotc (6tbauov 
xaXstrat), ourtoc xat /pu>ua usv s/st Ta tbptausva 8tacpavYj (auTYj "fdp 
cpuatc /ptouaToc), Ssxtixov 8' iortt xat Stdxovov /ptouaToc to d^pouv xai 
xaTot ttjv aoTOO cpuatv, o*rsp iaTt to doptarov 8tacpav£c. 6)^ ouv Ipu>T/j- 15 
Osvtsc, Tt ttot' IotIv STCtcpdvsta, Xsyousv arspsou rcipac, outu>c xai Tcspt 

15 /ptouaToc sptoTtousvot Tt tcot' iartiv, £uX6yu>c av Xs-fotusv auTo Tcspac 8ta- 
cpavouc toptausvou, iiret ov Xo^ov l/ti £Tctcpdv£ta rrpoc to u>ptau£vov atoua, 2» 
toutov I-/£t tov Xo* t ov /ptoua Tcpoc to Siacpavsc to toptauivov. 

["Austvov TSTaxTat touto to Tcpo(3XYjua sv Ttp s-Ttypacpousvtp ' As£su>v 
tivojv lx tou llspt atab^astoc xat ata&rjTOu Hr^r^ xat STctSpourj ' .] 25 

20 III. Ttvcov £taiv ot optauot. 

Ot optauot tu>v u£v xabsxaara oux statv, oti j TauTa ;xsTa auups^r^ 20 
xoTtuv Ttvujv to elvat TOtaoTa s/st xat oux dst tu>v auTu>v, dXXd usTa- 
TrtTCT0VTu>v , xat ata&r^ascov uaXXov, r t Xo^ou 8y)Xu>aovTOc auTa 8sousvu>v 
(d/vX' ouos xotvou tivoc tu>v xai)sxaara xs/u>ptausvou xat 6'vtoc dau>uaTou 5 

•25 Ttvoc cp'jaiu>c xat dtStoo' tcu>c -jdp dv snrj 8t'Tcouv datouarov ti, r) tcu>c 
{}v/)t6v dtotov ; Xiyousv 6s optCousvot tov dv{)pu>Tcov tcots usv C«>ov tcsCov 
6i'tcouv, zots 63 C«pov Xoytxov Ov^tov), dXX' statv ot optauot tujv sv toic io 
xausxaara xotvuiv, r ( tu>v xai)sxaara xard Ta sv aurotc xotvd. sv yap 
toTc xaasxaara rd usv laTtv iota xai xai)sxaaTa [sart], rd 8s xotvd xai 

30 irpoc dXXrjXa, (a) lv Tcdatv, oU av q xotvd ts ovTa xai dotdcpopa [xai] 
xaTa T7jv auTtov cpuatv , tou ouotac ts xai Tr ( c auTr^c cpuasojc stvat TrdvTa 15 
Ta s/ovra auTa ^artv atrta. to -(dp C«j>ov Xoytxov Ovr^Tov, st usv Xau- 2 5' £3xt'v B 2 Tzipiyzv^ FGB 2 S (corr. ex 7i-ta)-£tv) a Sp. : uap^et VB 1 3 fortasse 

lctTi (ota«pave;> 4 ^ coit. ex -fj V 7toto*5 a Trota — xtov om. S 5 xat ti^ twv 

y£vvu>;j.evu)v VLG: xat t( t«7jv Yevvu)'jivu>v F: xai t^J tcuv ytvo[>.£vu)v B Vict. : xat Tt TO&TtBV 
Ytvo(iivtov S-'a (Yewu)|j.evu)v puactis notatum S 1 ) 7 auToics V 9 67toi'av corr. ex 

6-otav V: orrota a Odfjify; V- Vict. Sp. B: dtJfiijv VFGLa: oparjv S Y £VT i T '"' t ^ v a 

10 Sioipiov VF: 5to dEoafxov V 1 (yp.) GLBSa Sp.: foitasse 8to ot'oc*aov 12 alterum 

xal om. a Sp. 13 BtVrou V 15 -jpa; FGSLa Vict. Sp.: Ttepi V 17 to-jtov] 

v >. v. V 23 afaO^aetoc a Sp. t)7)XtoaavT0C corr. in otjXu^iovto; V 25 ai- 

otoj] oj in lit. V 27 Xoytxov V 2'J i<sxi om. B 30 3. i\ scripsi: aTcep 

bi B-'S-'a S]t.: ^v libri 31 xat post dot-j'fopa del B' 6;>.ot'a;] ojxota B' J 8 AAEEANAPOY AHOPIQN KAI AT2EQN 

[3dvoixo asxd x6jv uXtxaiv Tcsptaxdasojv xs xai Stacpopaiv, jxsO' u*>v tj utco- 
axaatc auxuiv, o? statv dXXou dXXat, koisi xov 2<oxpdxr) xat xov KaXXtav 20 
xai TOO? xaOsxaaxa dvOpojTcouc, st 8s /ojpic xouxojv XaaSdvotxo, xotvov 
-(tvoixo, ou)( oxt arj saxtv sv sxdaxm xojv xaOsxaaxa dvOpojTcajv (asxd xou- 
5 xujv "(■ap xd tota xaiv xaOsxaaxd saxtv), dXX' oxt eaxiv iv Tcaatv x6 auxo. 25 
xou. 8rj xotouxou xal ouxoj xotvou, otoitsp TcoXXotc xaiv xaOe'xaaxa xauxov, 
of optaaot'. Sioouxs daujadxou xtvoc cpuaetoc xat xaiv xaOsxaaxa xs/oj- 
ptaasvrjc 01 x6jv xotouxajv | optaaot'. xou fdp dvOpajTcou optaaoc, xo C<pov 21 
tcsCov Strcouv, xotvov eaxtv , sv Tcdatv ov xotc xaOsxaaxa dv0poj7totc 6X0- 

10 xX/^pov sv sxdaxw, xotvov xoj £v TtXstoatv sTvat xo auxo, dXX' ou xip aspouc 
auxou [xsxs/stv sxaaxov. sxaaxoc *r~ouv xojv dvOpojTtujv C<pov TtsCov otTtouv 5 
saxt. 816 ou8s xajv xoivojv ojc xotvaiv 01 optaaot, dXXd xouxojv, oTc xotvoic 
xaO' sxdaxTjV cpuatv stvai auaSsSrjxsv. xai -ydp svoc 6'vxoc sv uTtoatdast 
dvOpojTrou [xovou 6 auxoc xou dvOpojtcou Xo^oc' ou fdp Stoxt sv TtoXXotc 10 

15 saxtv ouxoc 6 Xo-j-oc auxou, dXXd 8toxt xaxd xrjv xotauxrjv cpuatv 6 dvOpto- 
ttoc dvOpajTcoc saxtv, stxs TtXetouc sTsv xexotvtovrjxoxsc xrjaos xrjc cpuasujc 
stxs [xrj. Xs"(0vxat 8s xojv vorjadxcov xai xojv. xotvtbv oi optaaot, oxt vou 15 
xo j(ajpt'aai xov dvOptoTtov dixo xojv auv ofc ucpsaxrjxsv dXXojv xat xaO' 
auxov XaSstv, 6 8e xou ucpsaxajxoc [xsv jxsx' dXXojv, vooujxsvou 8s xojptc 

20 sxstvojv xat dXXojv xai ouj( ojc ucpsaxrjxsv optaaoc vorjaaxoc sTvat Soxst 
xat xotvou, oxt x^P^ Ta ^ v auapsSrjxoxajv xo xotouxov sv sxdaxo) vooujxsvov 20 
xotvov xt saxt xai sv 7tXstoat xauxov. dcpOapxa 8s xd xotvd xrj xajv xa- 
dixaaxa sv ofc saxtv ix StaSo^rjc dtoioxrjxi, xou "cdp sv xr^ xojv xaOs- 
xaaxa -(svsast Trdvxajv oaotou xe xai xauxou jxsvovxoc saxt. xotauxa "ydp 25 

25 xd xotvd, oux iv xotc auvuTrdp^ouatv dXJ.rjXotc xojv xaOsxaaxa aovotc ovxa 
xai 8td xouxo ovxa xotvd, d.XX' ev Ttdat xotc 6aoet8eatv. 8t6 xoti ouosv 
xs|xojXuxat Ovrjxov xt ov dt'8iov sTvar Ovr^xov ^op o v «j? xotOsxaaxa dtotov 22 
saxtv. 

IV. S^oXiov sv 8taX6*j'qj Tcepi xou, zi Tcdvxa yivoixo xaO' etaap- 
30 aevrjv, dvatpetaOat xo Suvaxov xe xat ev8e)(6aevov. 5 

1. A. *Apd aot 8oxet xd xaO' sipaov atxi'ajv Yivo'asva ouxojc ^tvsaOat 
ojc Tcdvxajv xs auxajv Tcpoxaxa3sSXr ( a0at xdc atxtac xai s; dvdyxrjC sxaaxov 
auxajv STtsaOat xoll atxtaj TcpoxaxaSsSXrjfxsvw; 10 

B. IIojc -ydp dXXojc oTov xe YtveaOat Xs^etv xd xouxov *ytv6asva xov 
35 xpoTcov; 2 aioxpotxrjV a 4 y^vExat B 2 : 3v yivotxo coni. Sp. xai}' EKaaTov a 7 for- 

tasse o68e 11 2xaaxo;] 2xaaxov V^G 13 xaDcxa^axrjv a Sp. 18 xo V 

aAXcov S 2 a Sp. : aXXots VFGBS'L 19 aXXto; B 2 S 2 20 6 opiauo; a 28 for- 

tasse daxiv <xax' sloos) 29 cf. quae disputavi de hoc capite in Mus. Rhen. 44, 

a 

619 sq. oiaXdyu) V 31 akttov (accentus et a? m 2 ) V 33 atxiij) V 1 

34 dfXXio; FGSLB 2 a Sp.: 6'Xu>a et VB 1 BIBAION IIPQTON 3-4, 1 9 

A. T6 8' e$ dvaptijs e-ojxevov aWtp tivl toptajxsvtp ts xat TrpoxaTa- 
(3s[3Xrjus'vtp ap' oo Soxst aot xsxtoXuaOat utc' auxou dXXtoc Tttoc urj ftvs- 15 
aOat r t systv Tcapd Trjv -poc aux6 dxoXouOtav; 

B. Aoxst xat touto. 

5 A. 'AXXd urjv 8 urj 71'vsTai k» xextoXuaOat -veveaOat, oux 5v 8uva- 

xov ixetvo -/eveaOat XevotTo , tX *Ye SuvaTov sau touto o otov ts ^svsaOat 20 
dxtoXuTov 6'v; xaO' ou? "(dp 8uvaTov ysveaOat to jxrj xsxtoXujxsvov, to xs- 
xu>Xujxsvov -,'svs'aOat oux av si'rj Suvaxov touto 8s xsxtoXuTat -fsvsaOat. 

B. 'OpOtOC [XOl XCtt TOUTO SoxStC Xs*(StV. 25 

10 A. 'AXX' st TauTa toutov s^stv aot SoxsT tov TpoTcov, SrjXov u><: auy- 

/(opoirjc av xat Ttp toutoic | srcojxsvtp. fott 8e touto, tu>v -fqvouivtov 23 
xaxd stpuov attitov xai xar' atTtac TcpoxaTajilspXrjjxsvac urjSsv dXXtoc "rtvs- 
aOat ouvaTov. Steoito 8' dv toutio xstusvtp to xaO' ou; TcdvTa -ftveTai 
xaO' eiuapjxevrjv uova etvai TauTa 8uvaTa, oaa -ftvsTat, Ttp irav to jxrj 5 

15 -jtvopsvov jxrj ytvsaOat otd to [jxrj] xsxtoXuaOat -(sveaOat utco tu>v TcpoxaTa- 
^eJiXrjuevtov tu>v ytvouevtov atTitov. 

B. Htoc 77.0 06 auY/topotr^v dv ofc tpOdvto aupte^toprjxtoc. 10 

A. 'AXXd jxrjv sxsito rjutv xat to TcdvTa toutov -ftvojxsva tov TpoTcov 
s; dvaYxrjc -ftvsaOai. 

20 B. "Exsito -fdp. 

A. Otc TcdXtv stcoit' av to jxova stvat TauTa oovatd, oaa ££ dva^xrj? 15 
7''vsTat. st 7«zp jxova jxsv 8uvaTa Ta ytvojxsva, Ta 8e -/tvoueva TcdvTa xaO' 
eipuov atTuov Ytvexat, Ta 8' outu>? -ftvojxeva s$ dvaYxrjc, ■YiveTai, SrjXov tbc 
uova dv si'-/j ouvaTa Ta s$ avdiMfi ytvousva.- 

25 B. As-st,- 6pOu>c. 20 

A. AXXd urjv xaO' ou? TrdvTa xaO' stjxapjxsvrjv ytvsTat, xaTa tou- 
touc -dvTa xaO' stpjxov atTt'tov ytvsTai. 

B. Ou>c -'dp aWw^. 

A. KaO' ouc dpa TtdvTa xaO' stfxapjxsvr^v ^tvsTat, xaTa toutouc jxo- 26 
30 vov, s£ dvd-xrjc -^tveTat, w; xo eotiv rj saTat, touto uovov 8uvaT6v elvat 

xaT' auTouc. | 

B. 'AvorYxrj -(dp. 24 
A. 'AXXd prjv Ta e$ dvd-^xrj; ^tvojxsva ou/ owv ts jxrj ^evsaOaf 8 

^dp oTov ts [urj] -csvsaOat, lv8ej(eTat touto xat jxrj ^eveaOat, to 8e iv8e/6- 2 7tu><j (acc. del. m 2 ) V: fortasse iru)? <i^> 6 Xeyoito corr. ex Xiyoi xe V 8 ante 

8'jvatov transposuit a 8 Suvaxdv] a s. v. V: 8e V 10 Soxel om. FGSLa Sp. 

ante SrjXov iteratum Soxel del. V: om. BR: ooxet orjXov FGSLa 13 xeuiivu/) u> in 

lit. V 14 (j.dva VBR»8': ^avxa FGS J L: jxdvov a Sp. TtjJVBR: auTcjT FGSLa Sp. 

15 [ATj del. V: om. libri 18 dXXajxTjv V 19 dvotYJ////xr)a V 22 tilv 86- 

vaxat a 24 [xdva] a in lit. V 30 fortasse yiveTat, (ytveTat) - u>a& , 8 eaTtv q 

2aTat, cf. 1. c. 622 rj to eaTat a e?vat 8uvaTov a 31 aiTob? (dvdyxYj). B. 

AvdYxrj coni. Sp. 33 o6yJ fortasse outujc {jltj delendum videtur cf. ib, 

xai om. R 10 AAEEANAPOT AHOPIQN KAI AY2EQN 

jxevov jjlt| ",eveai)ai 8uvax8v utj -/evea&at, aiaxe xo dva-fxauoc -javoaevov laxat >"> 
8ovax8v [X7) yevsaOai. 
B. 'Op&toc Xi*rsic. 

A. 'AXX' ei Suvaxov a7j "feveafrat x6 dva-p/atojc "ftvoaevov aovov, eirj 

5 dv xat 8uvax8v -yeveaOat xo dvaptatojc arj "ftvoaevov aovov, ooxoj xe eaxat 10 
X(5 dvafxatojc ftvoasvoj eTcoasvov xo dva"(xauoc ar) "(t'vsai)at, et' "/e xo aev 
Sovax8v -feveafrat xat jxtj "fevsaftat Suvaxov, eVi 8e aovou tou dvaYxattoc 
"(tvoaevoo xo 8ovax8v dXrjOsuexat. ou ovto; dxoTrou Stcoit' dv xofc Tcdvxa 15 
^tveaOat xai)' eiaapaevrjv Xe-puatv xo Suvaxov eTvat jxovov xo -,'tvoaevov e$ 

10 dvdfxrjc , xou e£ dvd-[xrjC jx7j xou ojc ptaioo, dXXd xouxou Xa;x[3avoasvou, 
ou xo dvxixei'asvov dSuvaxov, xatxot xaxd aovouc xouc ixdvxa xafc)' eiaap- 20 
pivrjv ftvsaoa'. Xe^ovxac oux dXXo xt xou dvayxauoc "(tvoasvou xo -('ivoasvov 
ouxe "(tvoasvov 1$ dvdpcrjc, ou8' eaxtv xo aev s£ dvdyxyjc "ftvoaevov aic 
cpaatv xo ytvoaevov [3ta, xo 8' dvapcatVoc xo xaxd xr t v x6jv atxuov dxo- 

15 Xou&tav. ^vtoptaov 8e xouxo ex xou ar^8e -j-ivsadai xt 8uvaai)at [3t'a xai)' 25 
ouc xafr' eiaapasvr;v ixdvxa "yivsxat. st "fdp xd xao' eiaapasvr,v ytvo* asva 25 
xaf)' eipaov atxuov "fivexat xat xaxd xd£tv dstav xtvd, ouosv 8e xaiv xaxd 
xa£iv "ftvoaevojv xotauxrjv ptoc "fivexat, ou8sv dv xaiv xaft' eiaapasvrjv -ytvo- 
[xsvojv (3t'a 71'votxo. xat ^dp etf xtvsc arj Soxouatv xotc Tcspl auxouc ytvo- 5 

20 fxsvotc euapeaxetv, xat xouxo Tcapd X7jc eiaapasvrjc xat x9)<c ftetac xd$eojc 
e^otev d'v. xt "(dp d'XXo Xeyetv ofov xe xotc irdvxa Xepuatv xd -(tvoaeva 
"fiveaoat xaxd xtvac aTrapapdxouc a^xtac xat xouxo ovoadCouatv etaapaswjv; 10 
xo -[dp Xsyetv "xr^v etaapasvvjv Tcotetv xtva xotauxa, a X^P^ P l ' a * ou **^" 
asxat xotc afxtotc", iravxdTraatv dXXoxptov dv etvat 86£ai Ostac xdcsojc* 

25 Trdvxojv (8s) xaO' etaapaevrjV "(tvoasvojv dvatpstxat x8 ^ta xt 71'vsaoaf etrj 
"(dp dv xat xouxo xai)' siaapasvrjv xd;tv (bc Tcpostpr^xat. xaxd "(dp xouc 15 
ouxa) Xsyovxac Tcdvxa "ftvsa&at xat auxo xo arj [BouXsaUat cTrsa^at ttp tcoi- 
ouvxt eaxat xab^' eiaapasvr^v, ottojc ou TravxaTraatv dXoyov Xeyetv xaxr^- 
va*f/dai)ai xtvd? utco xivojv TrpoxaxaPs[3Xr|asva)V atxuov dvxtTcpdaastv xot; 20 

30 dvapcauoc eaoasvotc; 

B. 'AXoytoxaxov aev ouv. 

A. Kat ^cnp Ixt Tcpoc xouxotc, et xd xai)' eiaapaevrjv -yivoaeva xal 2 Suvaxov VFBR: d^vaxov GSLa Sp. 3 6p»u>;— ysv^aDai (4) om. F 4 8uvaTo'v VB: 

dSuvatov SLFGa Sp.: (xtj 8'jvarov R (xo'vov oro. R 5 dvay-/caiu)i; B- coui. Sp.: dvay- 

xaiov libri 6 YtveaSaiJ yEv^aOat a ys] te R 8 fortasse dxoTrou (dxo-ioTepov) 

YEVotx' av cf. 1. c. p. 624 10 dvdy/Tjs] va ia lit. V 12 XeyovTa yt'veai)at e6xB 

13 ouxe ytvo'fxevov VB^S^RL: ouxe xo yivo'fxevov B 2 S'-'a Sp.: fortasse axe ytvdfxevov B 
15 j3t'a V 16 Tidvxa -(v^it.svx R 18 dv twv (dv tu> m' 2 in lit.)B: 5)dTT0v | VR: dpa 

tov F: dpa twv GSLa Sp. 18. 19 yivdfjevov a 19 y^votTO a 21 otdv Te 

B'-'GFLa Sp. : otovTai sic V: otovTat B'R 23. 24 -eiaeTat FGS'L Sp. : -retaea5)at 

VBRS 2 a 24 Sd^at B 2 coni. Sp.: 6o';tj VB'R: 8d|et GSLa 25 6e V-'BR Vict.: ouv 

G: 0111. V LFSa 26 ttjv Td^tv Vict. 28 6'ru>; VFB'LK: 6 tiu>; GB' 2 Sa: fortasse xai 

ttu); 29 dvTiTrpdTTctv a 30 eV;f/.evoi; RB: eaojxevota V; e7io l u.evot; SLGa Sp. BIBAION flPQTON 4, 1.2 11 

xotxa irpovotav YtvsTat, 7ru>c suXo^ov xaxa Tcpovotdv Ttvac dvTtTcpdaastv toTc 25 

xaXuic -j-tvojxsvotc xat suTa'xTu>c toTc xaxot Trpovotav; | 

B. Dpft&< XE T stc. 26 

2. A. Kat "(dp £t dva^xaTov jxrj ^EVEaOat Taoxa tu> xsxu>XuaOat 
5 fsvsaOai oo "(TvsTat, Tatjra ouos Sovatd -/eveaOat, tX yz 8ovatov (o) oiov Te 

-,-evEaOat dxu>Xutov (ov). 6 

B. 'Op0u>C A£ T £tC. 

A. °A apa dva-jxaTov jxrj -(evsaOat, taut' oux fotj Sovatd -(svEaOar 
Tcspt u>v 6s otov T£ TcpoXs-,ovTac &« jxrj saTat dXrjOsusiv, TaoTa dvdptrj jxrj 

10 -('svsaOat, ei fe Ttepl wv TrpoXeyujv ttc u>s saojxsvu>v dXrjOsust, Taut' dva-f- io 
xaTov -jSvsaOat. 

B. Iluic ^dp d'XXu>c; 

A. Tlepi u>v ofov ts irpoXeYovxa ott jxrj eaxai dXrjOeustv, tatk' oux 
fora» oovatd -^svsaOat. 
15 B. Hujc ^dp 5v eirj oovatd -fsveaOat, a>v td dvttxetjxeva s; dvdjxrjc 15 

- tvstat; 

A. 'AXX' zi Trept TrdvTUiv tu>v irapd ttjv Eijxapjxsvrjv otov ts Tcpo- 
Xs-ovtot ott jxrj satat dXrj Osustv, ouosv tujv Ttapa tyjv stjxaojxsvrjv SuvaTov 
eaTai ysvsaOat. 20 

20 B. 'OpOojc Xsystc. 

A. 'AXXd jxrjv xat rrept tov otov ie TcpoXs-pVTa oti eaxai dXrjOsostv, 
Tauxa dvaptT] ■yevlaf&ai' d 8' dvdyxrj ■yeveaOai, TauY ou^ ofov ts jxrj ^s- 
vsaOat. 25 

B. Ou ydp otov T£. 

25 A. Ilspt u>v ofov te TcpoXsyovTa oti eaTat | dXrjOeuetv, Tatk' ouj( 27 

ofov ts arj -(svsaOat xai Tcspt TcdvTu>v tu>v T tvo[xEva>v ofov te TcpoXsyovTac 
ott eatat dXrj Osuetv. 

B. ria>c ydp d'XXa>c evos/STat Xsysiv; 

A. OuSsv tujv xaO' stjxapjxsvrjv -^ojxsvujv ofov te jj-tj "YsvsaOai. 5 

30 B. Ou ^dp ofov TE. 

A. 'AXX' ei Suvatov [xsv (o) ofdv ts xat [xrj ysvsaOat, ouSsv 8s to>v 
xaO' st[xap[x£vr|V otdv ts xat jxtj ^svsaOat, ouosv dv to>v xaO' s?;xap[X£vrjv io 
7tvo[xsvu>v Suvatov sirj. irav ^ap otov ts xaO' otk Trdvta Ta Ytvojxsva xaO' 1 ttw; KB-SGFLa: otto)? VB 1 wttdk] x*t riR xtvot;] vac in lit. V 3 <5p»ui;] 

8pa w3 V 1 (corr. V'-') 4 Tauxa] tauxa V: fortasse 3l cf. 1. c. p. 625 5 xa-rca V 1 

obll ojvaxa FSB-La Sp.: ooo' dSivata VB' R: o'j6e 6'jvaxat G 8 ofo'v xe B 2 Vict. Sp. : 

otov ts VllB': ot£ FSLa 6 ov add. B- Sp. 9 TtpoXt-yovxa coni. Sp. latat 

B-S-aSp.: eaxt VB^S^RL 13 TO^jT , a 15 (Lv 6' vel doa coni. Sp. 20 o>8u>;— 

YeveaSai (22) om. R 22 Y£ vet5 ^ at V 06/] ou in lit. V 24 ov> — ft^ia^at (26) 

om. R 25 dpa add. post ujv a Sp. 26 otovTai sic V (corr. V 2 ) yevo- 

(xevmv a TrpoXffyovTa cotii. Sp. 29 ov>6ev dpa a yevofx^vojv a 31 fxev 

8 coni. Sp. : fxyj R: jxev libri 8e oui. R 32 oldv Te — el[xapij.^vrjV om. R 

P-tj s. v. V 33 av eir ( L ol>; VRB'a: oij; 8e B 2 : ou LF: fortasse Ttdv ydp, 

(ti) xaS' o'u; xd oiu. BR 12 AAEHANAPOT AflOPIQN KAI ATSEQN 

e?uapusvvjv «jnvsTat, ouosv Tuiv "(ivousvojv u)C SuvaTov xai urj ysvsaOat yivs- 
xai. sSsfyOvj 8' oti jxvjos twv Ttapd tvjv siuapusvvjv SuvaTov ti ecjtiv. 15 
ou8sv ouvaTov saTtv, si.' fs 7tav usv vj xaO' siuapusvvjv vj Trapd tvjv 
stuapusvvjv, ouosTSpov 8s SuvaTov auTwv. 
5 3. B. Kat "fdp st to xaO' siuapusvvjv -[tvousvov 8uvotov tic Xs"(oi, 

to dvor(Y.'x(<oq "(tvojxsvov SuvaTov av stvj Xs*(u)V. dXX' st to SuvaTov ysvs- 20 
aOat SuvaTov xat uvj "^svsaOai, to dvayxauoc "/tvousvov sivj av ouvaTov uvj 
YSVsaOat. st 8s to irapa tvjv siuapusvvjv SuvaTov tic Xs-fot, auupvjasTat 
TraXtv touto) to d8uvaTov "/svsaOat 8uva~6v "fsvsaOat Xs^stv. 7rspi ou f&p 25 

10 6 TrpoXs^oov oTt jxvj saTat dXvjOsust, 7ru>c otov ts touto Xs^stv svos/saOat 
YsvsaOat; 89jXov "fdp oti, ei xai 8uvaTov d'XXu); | rjv TrJ sauTou cpuast, dXXd 28 
Tti) xsxooXuaOat auTo dXvjOsc rjv "rpoXs^ousvov S7r' auTou t6 jxrj sasaOat. 

4. A. Kai -ydp st [urj] saTt SuvaTov touto, ou utcotsOsvtoc stvat 
ouSsv dSuvaTOv auupvjasTat, iravTi 6s, § to dvTtxst'usvov TrpoXs^ojxsvov dXrj- 5 

15 Os'c saTtv, uttotsOsvti sTvat aouvaTov (auu(3vjasTai) to aua to auTo stvat 
ts xai uvj sivat, ouSsv av Tuiv scp' div Trjc dvTtcpdasu)? efc to usXXov Od- 
Tspov [xspoc dcpwptausvu)? dXvjOsc sotiv, sifvj evSs^ousvooc. S7ri 7rdvTu)v os 
cpaat OaTspov uspoc tvjc dvTicpdasu); dcpwpiausvuK dXvjOsc stvat. 10 

B. Oaai "(dp. 

20 OuSsv ouv saTtv sv8s)(6usvov outs ^dp, xaO' uiv dXr^asc to sVcai, 

sv8sj(6[xsvov, oTt uvj oTov ts auTa uvj "(sviaOat, outs scp' d>v ^suSoc to lo 
[oux] saTat, [saTat] oti uvj otov ts ti toutwv "(svsauat. st ^dp tic scp' 
ou t^suSoc sv tu)v Xsyo[xsvu)v (vj to "/•svsaOat vj) to uvj ^svsailat, Xsyot to 
s^Tspov toutu)v sv8s)(6usvov , v^ to "j-svsa&at vj to uvj "i-svsaOat, scfcotTo a\ 

25 toutu) ducpoTspa Xs-ystv svSs^ousva. to ts -j-dp svSs^ousvov ",'svcaaat dXvj- 20 
Osc T(o sv8s^sa&at xai uvj -j-svsaOat, xai sv8£)(STai uvj "csvsaOat, toioutov 
tu) svSsysaaat ysvsaOat. outu) 6s saTat scp' ou to YsvsaOat svos^ousvov, 1 fortasse Y^vetat, (1$ ivdrxrfi yiveTat), ouSev ytvofxevcov V 1. 2 yiveTat V: ouva- 

Tat BSGFLRa Sp. 2 Tt eaxtv B 2 Sp.: Te eo-ctv libri 3 ooSev apa a Sp. rj V 1 

(corr. ro 2 ) 6 Xiyetv a Sp. 7 yev^a&at SovaTov, t6 L 8 to om. a Sp. 

yevea&at] ye in lit. V 9 to to coni. Sp. 10 6 corr. ex 06 V 2 11 eao- 

twv a 12 eV VRB: 071' FSLGa: fortasse 7rept 13 jxt) eaTt VB 1 : [xrj la^ai R: ^aTt 
B 2 GFSa Sp.: fortasse [x^v iari cf. 1. c. p. 627 sq. 00 a 15 <ao[x^aeTat> to scripsi: 

to VFSLa Sp. : xcjl V 2 Vict. BR dSovaTov — elvat om. G 16 av t«>v scripsi: a6- 

twv libri 17 dtXrjOe? tt^i; dvTtcpa'aeun dcptoptafxevto; dXrj&^s S 2 a (ttjc — dXrj&e? punctis 

notat Vict. eirj IvOc^ofjivto; scripsi : d lvoe^ojj.evu)v V: r) e\6eyo[xevov V 2 B: ev- 

Se/dfxevov G Vict. Sp.: et; Se^fxevov F: ei; oe/ouiviov LS 1 : rj Se^ojx^vtov S 2 a: lan\ — 
dXrj&e; (18) om. R 20 o6v S 2 GLa Sp.: 6' VFBS 1 : om. R 20 oots — Ivoe^dixevov 

(21) om. R to eaTat VB: to eaTat to GF: eaTat to LSa: to eaTat larat Sp. 

21 fortasse TaoTa 22 oox delevi eaTat delevi cf. 1. c. p. 628 sq. 23 ipeoSo; 

B 2 G Sp.: t^eoSoo; VFSB^RLa ev scripsi: fxev libri r) to yevea&ai r) addidi 

X^yot to BFR Sp. : Xe^otTo VLa 24 tootcov Iv [ tcov a 25 tootuj B 2 GF Vict. 

Sp.: touto VRB'LSa ^v5eyo'f).evov a 27 ye tuj L IvWyw^oi GF Sp.: £v- 

Se/eTat VRBSLa BIBAION IIPQTON 4,2.3.4— 5 13 

stti xouxou xal | xo jxfj -ysvsa&at xotouxov, xat sV ou x8 jxrj "j-svsailat, 29 
sVt xouxou xat to •Yevsaftat svos/oasvov. oaouoc 6s xou auxou £v8s/oasvou 
-•sviailai xs xal jxrj -jsvsaOat, rrtoc oux ototcov etci xouxtov xo fxspov aoptov 5 
xf,c TrpoXsyoasvrjc dvxtcsdastoc dcptoptaasvtoc dXrjirsc stvat [xsj Xsyetv, Oa- 
5 tspov 6s ^suSoc, oaottoc xou Ttpoxstasvou dacpto ouvaasvou ; dxoXouilsi ^ap 
xotc xa •ytvop.sva xouxov x8v xpoTtov •ytvsa&at Xsyouatv xo oaouoc dXrjufj 
xf,v xs xaxdcpaatv xat xfjv aTcocpaatv stci xu>v ouxto -jtvojxsvtov ytvsaftat Xs- io 
■ystv f) ojxottoc auxiov sxatspav <j;su6fj. 

V. Atd xt 7) au£rjatc xaxd xo stooc jxovov, dXX' ou/t xat xaxa 
10 xfjv uXrjv. 

Et au£sxat xo uTcoxstasvov xtp auc-saDat Xsyoasvcp (utco;xsvsi os xat fj 15 
uhr^ ou aovov xo stooc* ou ydp orj Traax dXXdaasxat), 8td xt xaxd xo stSoc 
aovov, dXX' ou/i xat xata rijv uXrjv f, auc-rjatc; ou -ydp irdaa fj uXrj fj sv 
tots au;oasvotc dXXdaastat, dXXd asvovtoc xtvoc ££ autrjc ahkr^ Tcpoayt'vs- 20 

15 xar ouos ydp dv sato^sxo xrjv dp/rjv, 066' dv xo stooc sasvsv xrjc Tcpou- 
Trap/ouarjc uXrjc. ou ydp sv xtp xoar)6e xtvt stvat xfj uXrj xo stvat uXrj, 
fiaitep ouos xrj aapxi'. r ( ouo 6'vttov irspt xo au$oasvov tcoiou xs xat Ttoaou 25 
(xoos ydp xo aucoasvov, xo os xoos auvaacpotspoc ouata), xat xou jxsv Troaou 
a»c oXrjS UTroxstasvou, xou 6s sioouc xrjv xou tcoiou /topav s/ovxoc, xo jxev 

20 tto aov ou asvst TaoTOv, xo 8s ttoiov xo (oc stSoc xou au^oasvou asvst. 30 
s-si totvov xo Tcotov, 8 xat stoo^ saxt, jxsvst, xo 8s Troa8v ou asvst, xat 
atxtov xou arj asvstv auxo xaux8v rj xrjc uXrjc puatc, 8td xouro xaxd a£v 5 
xf ( v SXijv 06/. au;sxat xd au;6asva, xaxd 6s x8 stooc. xouxo -^P xauxov 
asvov. xou ydp xaft 1 aux8 ucpsaxtoxoc r) au^rjatc xaxd xo asvov sv auxtji" 

25 ytvsxat, xai)' auxo 6s ucpsaxauoc xo auvajxcpoxspov, xaxd x8 stooc jxsvst. 
r { "|do uXrj xo psov, iTrst, st xal uttojxsvsi xtc uXrj iv xtp au?ojxsv(p, dXX' 10 
oux saxt xauxr^c xaxr^jopf^aat x8 r ( u;f|ai)ai, xto xax' auxf^v sxdaxoxs, st xat 
uTts^sivsv , dXXd asxd xauxa pstv xs xat dXXdaasa^at. ou yap saxtv sv 
xtp rjucrjasvtp Xa^sFv xtva uXr^v, fjttc otd Travxoc f ( auxf^ jxsvouaa sv auxtp 15 

30 xax' dpti);x8v Trpoa ufjxr^v sa/sv xtvd xaxd Troaov. fjv -ydp dv Xd t 3rjc, xal 
aux/j pst xat asxapdXXsxat, xat ouSsv auxfjC xaux8 xax' dptOjxov jxsvst* 
xo 6s stooc tauto asvst, sax' dv awCr^xat x8 Trpa-j'jxa. 20 3 xo Ihrepov GFS^L: to icp' 8v VRB 1 : xo piv gv B 2 S 2 a Sp. 4 te om. FSa Sp.: del. 

B : xo R G X^Yooai Ytvea&at a Sp. 7 pr. t^v] ttq in lit. V alt. Ttjv om. a 

13 ycip] p in lit. V 16 ToarjSe V 17 aapx( VFB : dspxl Iv (^v om. FL) to> 

toarJSe eTvat to aapxt elvcu GS 1 (in mg.) La Sp. 18 To5e V to Se T(5Se a Sp.: 

x6 ToSe V: to Tooe B'GFL: to z6 8e S 1 : to 8e 8e S 2 auvctjxcpoTepo; VS 2 a Sp.: aovajxcpd- 

TCfOV S^GFL 23 ydp to TauTov a Sp. 24 xotoc to VB coni. Sp.: xaTa TayTO GSLa: 

xaTaotd F 25 ucpeaxwTO? VB^S^a: ucpeaTd; Vict. Sp. : ucpeaTib; GFLB-^S 2 26 ef 

xai Vict. Sp. : xal VGFSLa 27 to] tw B 1 tuj xat' aOt^jv (xaft 1 auT7jv G, xoto" 

T/ ( v Sa) JxaatoTc et xatVGFBSLa: to> exdaTOTe xat TauTTjv zi xat Vict. Sp. 29 TauTO) 

coni. Sp. ."D y ( v VB: xtva r^v GFSa Sp.: Ttva ?jv L 31 au~rj F 14 AAESANAPOT AIIOPIQN KAI ArSFQN VI. fluK s£ adXXov x8 u8oup uoojp xaxd xo <}uyp6v fj xaxd x8 
u-fpov, fj asv tli x8 0spa8v auxou ex tou tyojcpou aexapoXfj ou 
^ustpei auto, rj 8e ex tou u-fpou etc to atepeov cpOstpst. 25 

E? adXXov xo u8ojp uotop sativ xatd xo <}uy_p6v fj xo o-j-pov, o>? Ttup 
5 asv xatd to 9spa8v j adXXov fj Srjpov, drjp 8s xaxa TO uypov aaXXov rj 31 
Ospaov, "YTj 8s xaxa xo srjpov adXXov fj <j/uypov, xt Stjtcots xatd asv t6 
u-,'pov astapdXXov oux saxtv uSa>p (ou -,dp u'6a>p 6 xpuataXXo?), xatd 6s 5 
xo <jioyp8v astaj3dXXov o6a>p stt asvst; o6u>p --dp S3tt xal Ospaov yzvo- 
asvov. xatxot ou xo Tcup asta(3a'XXov xaxa xo Dspaov Ttup ett, ooO' 6 

10 drjp st xata to u^pov ustapdXXot , dXX' ou8s -(rj asvst rj xatd t8 Srjpov 
astapdXXouaa. STciCrjtrjaai 8' av tt? xai touto stc' autou, tt' Sfjirots, st 10 
xatd xo <}uy_p8v autai to stvat, rj xatd xo «J/o^pov STctxaat» <pOs''pst auxo, 
st' -fs Tcrj-(voxat asv 8td xtjv uTcsp{3dXXooaav <j;oyp6trjta, Tca-jiv 8s ouxsxt 
eaxiv u8o>p svsp-(st'a. ouos -j-dp fj xaxd xo Uspaov STttxaat^ Tcopo? cpOapxtxrj, 15 

15 oute fj xatd. xo u^pov dipo;, outs yfj; rj xaxd x8 crjpov, ou'0' oXo>? dXXoo 
xtvo? fj xaxd xo otxetov sTSos STctxaat; cpOopd? attta. (f,) sirsi f, xatd to 
tyoypbv efc t8 0spa8v asta t 3oX7j xou uSaxo? dspo^ saxt YsvvrjTtxrj (ouosv 20 
•^dp otov xs dXXo atoaa s£ uoaxo; xaxd aovrjv xtjv sx xou ^uypou -/svs- 
aOat asxapoXf^v), oux saxt 8s dfjp Ospao; aovov, dXXd xat u-,'po?, xat to 

20 "ys stvat auxu) dspt xaxd xfjv u-ypoxrjta adXXov, eatt 8' ouy oaotov to 25 
uypov ev ts uSatt xat dspt (xo asv ydp uSoup rca/uxspov, 816 xai dva- 
TtXr^axtxov, f, 8s xou dspos u-(poxrj? Xstcxvj), ou aovov 6st xfj? | xaxd xo 32 
<]>u)(p6v xoji u8axt asxapoXf^, dXXd xal xfjs xaxd x8 uypov. xat adXtaxa 
ETtsi r t xotdSs uypoxirj? e?8oTcoi6? xou dspo?, eii 8v fj xaxd x8 tyoyjpbv xou 

25 uSaxo? aexaPoXirj, fj 8e xaxd xo u-(p8v x«3 u8axt astaPoXrj utco tou Osp- 5 
aou xat xou sv xouxoj Cr^pou ^tvsxat Xstcxuvovxos aux8 xat xfjv sv auxoj 
Tcayuxrjxa astapdXXovto?, fjtt; asta(3oXfj Ssttat ypovou, 8td touto, as^pt? 
dv fj iv xoj u'8axt "yevoaevrj Ospaotr^? xyjv uYpoxr^ta efc xoaouxov asxa- 10 
pdXXyj, o)^ st8o? dspo; YSvsaOat, u6o>p sxt asvst 6'v, ou xotouxo asv otcoiov 

30 xo siXtxpive? uScop, dXXd XsTtxoxspov. XsTcxoxspov ydp xo auxo u6a>p Osp- 
aavOsv fj Tcp8 xou, xai xd d.Tco<|u)(&svxa 6s TcdXtv uoata XsTctotspa xoiv 
xfjv dpyfjv afj xsOspaaaasvo>v. 668^ -(dp X(5 uoaxt xr^ st? dspa asxa^oXfjs 15 
r t Ospaoxrjs, xai ou^ oaotov xo u6a>p OspaavOsv xs xai Tcp8 xou. o>; 8' 
f^ Ospaoxrj? xfjv u-ypoxrjxa Xstcxuvsi, outo>s TcdXtv fj ^oyoovr^ Tcaj(uvsi xs 

35 xai auvtaxrjatv. xai STcsi fj xotauxrj xou u-^pou auaxaat^ utco xou <}u)(pou 20 
sv /povoj xai auxfj -(tvsxat, 8td xouxo ou8s 6 drjp <}u/Osi? u'6o)p suOu;, 1 u8(op semel a Sp. f) xaxa Vict.: 00 xatd VFSLa: 06 Ga 7 o6x eativ uStop 

om. a 10 (j.£iapc«XXoi corr. ex (i.£xapaXX£i F : (j.£TapaXX£i L et coni. Sp. 1 1 lizi- 

CrjtTJaat V 16 -^ add. B 2 S 2 a 17 ywrpiv.ri a Sp. 19. 20 to y£ V 2 Vict. 

Sp.: to T £ V J FSLa 21. 22 <h faXrpTtx/jv a 22 Ul] §' d V (corr. V 2 ) 

33 Yj a- 36 xoi auTrj Vict. Sp.: xai auTrj V: xai auTrj B: rj TotauTTj GFSLa BIBAION IIPQTON 6-7 15 

dXX' aTjp uivsi, sax' dv x8 Gfpov sxi Xsttxov r^. tj 8s xaxd xo u-(pov 
usxajjVjXrj, oux ov 6'vxujc sioottoiov xou uSaxoc u>c xo ^u^pov, x6 u8u>p cpi)st- 25 
pstv 8oxet, oxt uy) uovov stc *pjv usxaPoXrj xo> uoaxt -ftvsxat xaxd xtjv 
u-'pou usxapoXrjv, dXXd xat stc xpuaxaXXov. ou utjv dXXd xal ouxoc u6u>p 
5 ttouc | sxt. dvdXo*pv ",'dp x(j> uoaxt x(p Ospuu> 6 xpuaxaXXoc. dacpa> -^dp 33 
ttsttovOoc ti u8u>p xat sv us&opup x6 usv uoaxoc xs xat dspoc, xo 3' u6a- 
toc xs xat yrfi. saxi 8s xat sVt xiov dXXojv au>udxo>v x<ov aTrXduv xrjv stc 5 
xd Trapaxstusva auxotc asxapoXr)v xaxd xr)v Oaxs'pou xu>v si'6o7totouvxu>v 
auxd usta^oXrjv tostv Ssousvtjv yjjovoo. ou "yotp u>c SoxsT xaxd Odxspov 

10 auxotc r) usxa(3oXr) uovov, dXXd xat xax' d'ucpo>. xu> 8s xrjv xaxd Odxspov 10 
usxaj3oXr)v urj stc xo svavxtov ytvsa&at, d.XX' rj stc dvsatv r) sittxaatv xtjc 
auxrjc -oioxtjxoc, xaxd xr)V stc xo svavxtov xa>v sv auxu> usxapoXrjv uovov 
usxa(3dXXstv 8oxst. ouxs ydp suOuc 7^ x6 Ttup, sdv ^uyji^ (ost -fdp -rcotdv 
-svsa^at xrjv £r)p6xrjxa* 8t8 ouxs xa7tv6c ouxs atDaXoc rj6r) *pj), dXX' 068' 15 

15 dv stc uypov usxa(3dX-fl xo itup uovov, drjp r)6r)* 8st "(dp ouxu> xat itotdc 
dspuoxr)xoc. 8t6 sv usi)opt'u> xtvt irpuixov ftvsxat. 6 8' auxoc xat siti xu>v 
d'XXa>v Xo-pc. xou 6s uoaxoc stooc ou/ dixXuic xo <}u/pov, st xat xaxd 20 
xouxo uaXXov, dXXd xo ^u/pov usxd xou u-j-pou. sax' dv ouv au>£saDat 
ouvrjxat x8 uypov, 6'vxoc sv auxu> xou '|(U/pou, st8oc xo ^u-/pov xou uoaxoc 

20 xo 8s cp9apxtx8v xou uypou <];uypov oux sxt otov xs u6axoc stooc slvat. x8 25 
xo-.outo 6r) <]/u/pov stooc auxou, ou r) STttooatc oux saxtv u8axoc xouxsaxtv 
u^potr^toc cpUapxtxrj. | VII. Ila>c oux svavxta x8 xs usya xat x8 utxp8v, ei ys tit 34 
svavxta usv r t usxapoXrj, xo 6' au$8usvov xat uetouusvov stc 
25 xauxa usxa^dXXst. 

\l.I xotc xtvouusvotc uaatv iz svavxtou stc svavxtov r t usxaPoXrj. xd 8' 5 
au;6usva xat ustouusva xtvsttat, si'rj dv xal xouxoic iz svavxuov stc sv- 
avxta r) usta^oXr). -(tYvsxai 8' auxotc r) usxa^oXr] stc us-^sSoc xat utxpo- 
xr^xa* xu> usv -yap au^ousvtp stc urcsboc rj S7ri'6oatc, xa> 8s ustouusvu> stc 10 
30 utxp6x7)xa r) auaxoXrj. svavxtov (dpa) x8 p-sya xat xo atxpov. dXX' ou SoxsT, 
u>C 6td TrXst8v(ov 'AptaxoxsXrjC lv Kaxrj-|'opt'atc s6st;sv. r) ouy aTtXuic s£c 
a£-'si)oc xat atxp8x/)xa (r)) usxa{3oXr) xoic au^ousvoic xs xat ustouusvotc, U 1 fortasse i t 5e (toO uSato;) 2 ovxu>;] fortasse ouxto; 4 <toO> oypoij Diels 5 iruiaV 
/.ryJdTaXXo;] x in lit. V 6 ireirov&d; ti] (5; xt in lit. V 14 oote atOaXo; ffit) Vict. Sp.: 

oOTe OctXotJ 7)0r, V 1 : ooTe aiOaXrj r^Srj V 2 B: ouTe oaXo; rj8rj G: ou OaXo; tjStj F: ouiraXo; 7j5tj 
BLa y^ om. FSLa 15 udvov V'GFSB 2 a: uivov B'?V 2 17 too 8e V 2 B Vict. 

Sp.: toO VGVSLa 19 eI8o; V 2 BG Vict. Sp.: etSou; VFSLa 20 <l/uxP 0V om. a Sp. 
alt. to] to '^u/pdv a Sp. 22 uypdTTjTo; V 2 B Vict. Sp.: 'jypdTT); V^FSLa 28 pie- 

-a^o/./J fitTa|XVj V (corr. V) 89 alt. to"] tou a fAetoujjivuj] (j.eto-jjj.^voo a 

80 apa ad'1. B-'S'a ;!1 'ApWTOT^XT,; h KaTTjyoptat;] Cat 6. 4b20 f ; ] f^ V 

(corr. V-) 32 i, V 2 B: om. VGFSLa 16 AAEHANAPOr AI10PIS2N KAI AT2EQN 

dXXa toTc fxsv aucofxsvotc xaxa cpuatv (tauxa 8' saii ra trjc dpsTCTtxrjc 
^uj(T|? xsxotvojvrjxoTa) s£c TsXstoTrjTa xai tsXsiov [is^sOoc rj iirtSoGts, Ta 
8s fxstoufxsva sStaiaTat irjc tsXsiottjtoc xai stc t6 aTsXsc auaisXXsTat. stc 20 
t6 TsXstov ouv fxs-fsDoc xat to disXsc auTotc rj fxsTa(3oXrj "^'vsTat, Tauia 
5 8s IvavTta, st xai fxrj to fxs^a t<o jxtxptp aTcXtoc ivavitov sXsysv. xai STt 
tyjv xtvrjatv stc id svavTta [xsTa(3oXrjv Xs^st Ta svavita xotvoispov Xafx(3dvu)V. 
ivavTta ydp s&oc auTtp Xs"fstv xat irjv aisprjaiv xat S^tv xat id icpoc tt 25 
dvTtxst'[xsva. ! ttjv fouv uTrsp(3oXrjv xat ttjv eXXst<j»tv sv toTc 'HBtxotc iv- 35 
avua Xsyst xaid to Trpoc ti dXXrjXotc dvTtxst'[xsva. xai t6 [xsya ouv xoti 

10 to [xtxpov 6'vTa Trpoc it XsyotT' dv svavna, ou id xopt'toc svavita, dXX' <bc 5 
id irpoc Tt. T| ouos ytvsTat xai' auiov xtvrjatc xaid to irpoc ti. ou y«p 
8s$tov Tt YtvsTat Ttvoc Trdv-toc xtvrj{)sv auio, dspfxov 8s ti 71'vsaOai r) dv<o 
ou)( oftv ts fxrj xtvrjfrsv. rj st xai fxrj outoc 6 8s£t6c -(svojxsvoc 8td [xsia- 10 
[3oXrjc ttjc xaid ttjv a^satv toioutoc syeveio (8td touto -j'dp oux eart 

15 xaid to irp6c tt xtvrjats, 6'ti [xtj -^'vsTat xotid tautrjv ttjv a/satv [xsTapoXrj 
xtvrjastoc T<£ [xsTa(3a'XXovTi xaid ttjv a/satv ou ^dp a»c xaid tottov j(- 
vsiat [xsTa^oXrj auiou toutov tov TpoTcov dXXdaaovioc xai jxsTapdXXovToc 15 
xaid totcov, ojxottoc xai rj xaid TcotOTrjTa xai rj xaid Tcoaov, outojc 8s xai 
rj xaid to Tcpoc ti, Tj xaid ttjv a/satv uTcaXXa^rj 71'vsTat xai xtvoup-svcov 

20 twv uTraXXaaaovTtov tyjv a^satv xaid tyjv a^satv xai "cap |J->) xtvoujxsvtov 20 
r; a^satc dXXdaasTat) oux sTcsi arj outoj? ouv r; xaid a/satv uTraXXa^rj ^t'- 
vsiat, 8td toui)' otov ts dXXa^rjv a/sastoc ^svsa&at X«>pic xtv^astoc. 8s;t6c 
•ydp oux dv tic dXXou -ysvotTO [xrj -^^^[J-svrjc xaid tottov d[x<potv xtvTJastoc 25 
7) Oaispou' dXX' ouSs 8nrXaatov dv ysvoito | dXXo dXXou [xrj xaid to iroaov 36 

25 7SV0[xsvrjc xtvrjasto?. (SaT' st xai fxrj sait xfvrjatc xaid to Trpoc ti, dXkd 
8td xtvrjastoc f£ tivoc rj stc idc otacpopou? a/sastc [xsiapoXrj. uiaTS xaid 
■ys touto ou&sv dv xtoXuot xai ttjv stc [xsya xcti p.txpov fxsTa(3oXrjv xaid 6 
aj(satv dXXrjXotc dvTtxsifxsva 8td xtvrjastoc ytvsa&at, au-c/topoujxsvou tou xat 
id tb? Trpoc ti dvTtxstfxsva svavTta XsYsa»)ai xai stvat xai id? efc Tauia 

30 [xsTaPoXdc ivavTta. rj ou Xs^siat utt' auiou id irpoc ti ivavita. ouos ^dp 10 
rj uTrsppoXrj xai rj sXXst^ti: svavita utc' 'AptaioTsXouc Xe-j-siat xa{)6 Trpoc. 
Tt saiiv, toc SrjXov £x tou XeysaUat [xev auid Tcpoc dXXr^Xa (rj ydp uTcep- 
poXrj evSetac uTcep^oXrj, xai rj IvSsta UTcsppoXrjc svSsta), ivavita 8' stvat 15 
fxrj xaid Trjv aj^satv Tauirjv, dXXd xai)6aov to jxsv tou aufx;xsTpou tcXsov 

35 lattv to (fxev) ydp jxaXXov toiouto, to 8s sXottov tou aufxixsTpou* toioutov 
^dp to IXXsTtcov. ou -(dp id 6-toaouv uicsp^dXXovTa xai ^XXstTcovTa iv- 20 
avTta Xs-yst, dXXd xa Tcpoc to aufxfxsTpov ouito? s^ovia, Tcpoc 8 ouxsti 5 e{] r) FG 2 Vict. fxi) xo VB Sp.: to GF: to (xtj SLa ivavitov VS 2 aSp. : ivavxfct 

GFS'L fxiv aeyev L itt B 2 S 2 aSp.: 6'it VGFB^L 8 Iv toi; 'Hatxots] Eth. 

Nic. II, 8. 1 108^13 9 X^etv V 13 fortasse iXX* c( xal 17 toOwo tov 

xdTtov coni. Sp. xat add. V 2 BS 2 a Sp. 18 t6tcov Vict. Sp. : to Ttotov V 1 : t6 7iotov 

F: to Tiotov V 2 SGBLa 21 oov ante ^iret colloc. Sp. : om. a 24 d&Xou 8e a 

27 ou8ev a Sp. 31 alt. r) om. a 35 to ;xev GFSLa Sp.: to VB BIBAION IIPUTON 7-8 17 

SwCsi TljV Xat« TO TCpOC Tt a/SCtV OUOSTSpOV aUTtOV. Xttt TO XsUXOV 8s 

xat to fieXav, xauo usv svavcta dXXf^Xotc, Xs-fscai Trpoc tt xal oux svavcta, 
xa!)6 os to usv Xsuxov totov8s /pu>ua, to 6s usXav totovSs, svavTta, dXX' 25 
ou ~poc Tt. Ta -(ap IvavTta xadotfov usv StjXoi cpuastc Ttvac | TrXstacov 37 
5 dXXf^Xtov 8tacpspouaac, ou Trpoc tr xaboaov 8s outco? 8voudCsTat, icpoc xi 

S3TIV. 

VIII. ripoc to aYj sTvat to sTSoc sv -f it uX^ a>c s'v utcoxsiusvo). 

Ilpoc to ufj slvat to sTooc sv t^ 8X"fl a>c sv UTCoxstusvtp, utjos tijv •"> 
^•->/f,v sv Tip aa>uaTt r ( v Xsyousvov, ott Tcpoc to sTvat T^ uXfl svsp^sta to 

10 sTooc atttov (ou -,'dp oTov ts sTvat auTTjv sv uiroatdast /toplc tou stoouc), 
to 6' sv uTcoxstusvtp ov sv Ttvt sattv svspysta 6'vtt o ouvatat sTvat xat io 
•/(optc tou sv uTroxstusvtp auTui ovtoc. Tcpoc o aVc&ctlCtev to xai Ta aa>- 
aaTa ^orjastaoat asv TCp8c to stvat sv UTrostdcJst utc8 tojv auupsp/jxoctov, 
e? 7s ~av atoua dvd';^ asTa a/r^ aaToc sTvat tivoc xat -/pojuaToc, ouoXo- 15 

15 \staftat 61 TauTa sv uTroxstusvip sTvat T(p aojuatt. oux auTapxsc ouv Trpoc 
to utj sTvat sv uTcoxstasvcp Ttvi to auvTsXstv T(p utcoxsiusvo) auTtp stc to 
sTvat sv uTioaTaast. r ( st asv tt aTcXtoc aovtsXst Ttvt stc to sTvat sv utco- 20 
atdast, ou xsxtoXucat touto ev utcoxsiusvo) eTvat auTtp, tbc s3st')(i)rj sVt 
tou aataaToc xai tfjc Trototrjtoc, 7jc /topic douvaTov sTvat' tt iv uTcoaTaast 

20 atbjxa ■ st 6s tt sir^ a»c txspoc ouvtsXouv touTtp sv tp iatt, touto ou^ otov 25 

TS SV UTTOXStaSVU) sTvat TOUTtp OU SOTl USpOC. t6 6s sTSoc TOUT(p iv (p 

saTtv, a>c I aspoc auvtsXouv cpatvsTat. Set asv ydp ttjv C^trjatv tou tco- 38 
Tspov o)c Iv uicoxstasvtp Ttvt sau to Trpoxstasvov r) uyj Tcotstaftat Xapov- 
Ta? Tt Trpdyaa, sv tp iact asv touto Trspt ou r t £r]zr t ai;, C^tstTat os to 5 

25 Tru)c sattv sv auttp. 6 ydp ostxvuc ott to Xsuxov kv atoaatt <oc iv utco- 
xstasvtp, Xa(3a>v tt atoaa, sv tp to Xsuxov satt, xat ost^ac Sv iv ttp au»- 
aatt auto ar^TS toc aspoc arjft' atc ouvdasvov /wptc auTOU sTvat I6si£sv, 
oTt iattv sv uTcoxstasvo) autop. outo) 6s ost xat tov C^touvta Trspt tou 10 
s&ouc, Trotspov sv uTcoxstasvtp sattv rj ar^, Xa[3stv tt totouto, iv tp latt 

30 asv f]07j to stooc, C^xsttat 6s to iz(o<;. Iv asv ouv t^j GXyj, st xa^' au- 
tfjV Xaapdvotto, outco) datt to sT6oc (6t6 ou8' dv C^cotto, Trtoc sattv sv U 
auf(j to ar^s tfjV dp)(fjv ov kv aut^j), iicst 8s sattv sv rfi auvaacpotspo) 
ouata to totoutov sT6oc, /pfj toiouto tt Tcpo^sipiaausvouc iiz autou tJjv 
Cfjtr^atv Tcotstaftat. dXXd ufjv f)v dv Xd[3o>usv auvaucpotspov ouatav, sv 20 3. 4 aXXou a 9 Ivepyefa V 10 oKv te corr. ex otovtai V 1 11 uTioxeifxevo) V 

12 urox£it)ivo'j V 1 (corr. V 2 ) 16 fxrj del. Sp. 18 ou ydp B' 2 20 toutiu] touto a 

22. 33 Ttdtepov] in lit. V: corr. ex Tcpdxepov B: rpoTepov FLa 24 ti VS 2 a Sp. : 

to FS'L 27 ?oetSev in lit. V 28 8e 8eT xat V Vict. Sp.: MScixtat FS (in mg. 

8ei) La 29 ti toio'jto GFSa Sp.: Tt touto VB 30 CTjTetTai VS 2 a Sp. : CTjTet FS'L 

31 Ctjtoito VB coni. Sp.: Ct)to(t) to GFSa 32 tw G ov dv B 2 S 2 a Sp.: £"v 

VB^S^GL to — datlv om. F 

Snppl. Arist. II 2 Alex. serlpta minora. 2 18 AAEEANAPOY AIIOPIQN KAI AT2E0N 

06tQ TO eT^OC TO OV £v aUT{j 0)C fXEpOC £3Tt TOO OUVafXCpOTEpOU. X7.1 ",'dp 
7) tyoyji £v T(0 6p"(aVtXOJ aojtxa.Tl, £v (p S3TIV, OUTO)C £(3TtV OJC JXEOOC. El 

8' (Jbc fxepoc, oux dv etr) ojc £v uTroxeifXEvtp ov toutoj, sv a> sotiv outojc '-"> 

[sOTlv], OUl)' 7) ^U/V) OUTS Tt sT6oC 0X0JC. f) £pst TIC X7t TO Xsu/.OV TOU 
5 fXSV XeUXOU COJfxaTOC £tvat fxlpOC, £v UTio|xet[XeVO> 8' eTvat TOJ aO)[X7Tt (p 3!) 

auvTsXst Trpoc to sTvat £v uTcoaTaast, 8io xat to sT6oc t^c [x£v auvati/po- 
Tspou ouatac jxspoc sasaOat, £v 8e ttJ uXtj fj cuvteXeT irpoc uTrapc-iv, etvcu 

£v UTCOXSlfXEVtp. dp' OUV XP 7 ) Xs"[ElV OEtV fXSV t6 £V tp C/jTSlTai, St' SOTt 5 

Tt (bc £v u7rox£t[X£V(p, Tia'vTO)C ^Tvat toos ti xat £vsp"|'sta bizdpyov (ou -(dp 

]0 07) £v TO) fXT) 6'vTl OIOV TS Tt sTvat £v UTCOXElfXSVtp) , TO)V 8s TOUTtp OUVT£- 

Xouvtojv Tipoc to ^Tvat £v uTcoaxdasi t£ xat xa^' ^vspystav toj sTvat sv au- 10 
toj , oaa [xev £v auTtp jxovov etc to (ev) uTcoaTaast eTvat aovTeXei, jxrjxsTt 
6e xat to tojSs Ttvt ^Tvat, (Taura £v uTcoxstjxsvtp auTqJ elvat) (xatl' a 770 

Tt a6)£0V TYjV OlXEtaV cpuatV OtOV T£ JxeTa^dXXetV, TaUTa £v UTCOXEIJXEVO) £3TtV 15 

15 auTop), oaa 6s jxr) jxovov stc to ucpsaTavat, dXXd ttoXu TcpoTEpov stc to T(pO£ 
tivi eTvat aovTsXst Ttvt, xa&' a jxsTajsdXXovTa ouxst)' otov ts jxsvsiv touto 
o TjV, TauTa 6e jxrjxsTt ev auToj sTvat wc ev uTroxEt;x£V(p. Troic "j'ap av si'tj 20 
ev uTrox£t[X£V(p dv^pojTctp touto ou v) diiouata cpi)£tpEi tov d'vOpo)irov ; 616 
fj [xev Ypap-uaTtxy) £v utcoxsijxevo) T(p dvOpwTccp T(p e^ovti auTrjv, xatTot 

20 auvTeXouaav auTO) Trpoc to -(pa[xp.aTtx(p ETvat (ou "(dp £v z-q tyjc " j , pap.[xa- 
TtX7Jc aTcouata xat d'vOpo)-oc ETvat TcauETat), f^ 6s <]^u)(T) ouxIt' £v utco- 25 
xet(XEV(p auTo3, OTt Tcpoc to sTvat dvOpojTccp fj auvTEXsta aUTTjC, dXX' ou 

TCpOC TO TCOttp 7) TC0a(p sTvat f^ TCOU fj TtVt TO)V TOtOUTO)V OVTO)V TO eT8oC 

to I cpuatxov, et' y« xaTa to eT6oc exa'aT(p to eTvat touto iaTtv. £v jxev 40 
25 ouv to} auvaixcpoTEp(p te xat toj6e Ttvt 6'vti 8td touto to eTooc oux £v utco- 
xet[X£vo). [x£poc ydp tt^c ouatac tt ; c exdaToo outo)c £v auTOt? 6'v, ouoe £v 5 

T7j G^Tj 0£ [XOVOV, OTt [Xr)6s TTjV dp/f^V aUTY) OUTOJC UTCOXStfXEVOV 0)C T003 

Tt, [xfj eyooad tco) £v auTf] to eTooc, £v 8s toTc outojc ouat to £v utco- 
xst[xEV(p. Tt 7'dp 8st sTvat xat toos ti £v oj to sv uTcoxst[xsv(p* toioutov 

30 '(dp TO [XSp7j iyOV. STl St TO [XSV UTCOX£i'[XSVOV TOU £v UTCOXStJXEVO) 6'vtoc 10 

aUT(o otacpspst Ttp to [xev uTcoxetfxevov 8uvaai)at xat dveu tojv £v uTcoxet- 
jxevo) o'vto)v auTop eTvat (xat "jfdp et [xfj oTov Te xrjp8v eTvat yapU ayr^- 
[xaToc, dXXd X^P 1 ^ T £ ^"^ T °5 GX^J 1 ^" *' ^ v " v ^X et ' otov Te ^"ov i« 
eTvat), x8 oe £v uTcoxetjxevo) ov [xfj ouvaafrai xo)ptai>£VTOc tou utcoxeijxevou 
35 auTO) sTvat (t^v 6e u'X/)v xat to eTooc douvaTOv y<»p\<; dXXrjXwv eTvat to) 1 tauxTfj coni. Sp. (b; VB : xo ov u>? GFSa Sp.: to Sv h L 4 lattv del. Sp. 

ojts xt B 3 Vict. Sp.: 0'WTiVFa: oovc^a-t L 7 7j VF: r^S: r) La Sp. 10 ofovrat V 1 

(corr. V 2 ) 12 dv add. Vict. Sp. 13 njJSd ttvt V 2 B: ttjj 5^ Ttv V 1 : t(58e ti GSa Sp.: 

to 8' eti F TaOTa iv uTroxstfx^vij) auTtil slvat add. B 2 S 2 a Sp. ■x.aft^ & V 2 B'S 2 Vict. 

Sp.: xaTaV'GFS'La 15. 16 tcjjSe Ttvt V 2 B : tu} b£ ti-V 1 : toos Tt GFSa Sp. 16 fxe- 

Tapa/\Aov B 2 S 2 a Sp. : }X£Ta|3dAAovTa VFB'S' 20 auvTEAoiiaa FSB 2 a Sp. to scripsi: 

tiu libri 23 o'vtu)v VB 1 : om. GFS^L: 6'vtiov toioutov ydp B 2 S 2 a: ov, twv towjtujv 

ydp Sp. 28 ttu) VB: ttou; SGFLa Sp. auTijj V alt. to om. a 29 8st] 

8' a m V 2 B Vict. Sp.: tu»i VGFSLa 35 auT(£] auTO a Sp. BIBAION riPQTON 8-9 19 

-pb; dXXrjXa aurd Xsfsaf)at , rd 8s irpoc dXX/jXa Xsyoasva * ua sTvat trj 2° 

«uasi, £t' "S irpO? Tl icjTtV, OU TO StVat TaUTOV IfJTt TOJ ItpO? Tt 7TOJC S/Stv), 

o68' outojc dv t6 sTSoc sTrj sv urroxstasvtp ttj oXtq. r, Suvarat xat sVt 
Tr ( c umjs Xs-fsadat, oti /ojptc |«v sioouc ou/ ota ts stvat, ojarcsp ouos o 
5 xrjpoc /ojptc 1J X' , W iaT0 *i X 10 ?^ 0£ t0 " eToooc touos otov ts aorrjv sTvat, 25 
d»c xat t6v xrjpov /ojptc tou8s rou a/rjaaroc. rj st rj <j>o/rj oux £v dXXtp 
Ttvl aojtxart ota ts stvat r) ■ysvea&at, r) lv toj 6pyavtx(p, toutou 8' sart 
aspoc, oux | dv sirj sv oiroxstasvoj , tojv 8s a/rjadrojv sxaarov oox £v 41 
acpojptaasvoj ytvsrat aojaart. srt 6 d'vftpoj7roc iart asv xat asrd tyoyr^, 

10 eau 6s xat asrd /pojaaroc ts xat a/rjaaroc, dXX' oo/ 6ao''ojc, dXXd asrd 
asv <k)/rjc <"* aspouc xat adXtara ftic to dvopojtnp sTvat auvTeXouarjc. £v 5 
(|) ydp dv 7;, 7j TOiaurrj ^X 7 )» touV d'vi>poj7roc. ooxsi)' ootoj to /pduaa 
xat to a/rjaa sv toj dvupoJTroJ• ou "ydp irav to s/ov toioutov a/rjaa r) 
/poiaa dvi>pojTroc. 6t6 Ta asv iv uTroxstasvtp aoTOJ, ouxsTt os xat rj 10 

15 ^u/r]. 6 8' auroc Xo-pc xat stcI tojv dXXojv tojv csoatxojv st'6ojv. 

IX. Ilojc o6/t ttJ sus£t'a tj voaoc dvTtxstrat aaXXov ttjc xa/s;t'ac. 

'ECiJT^&Tj, tcojc ou/l ttJ eus;ia oocng iTUTSTaasvTfj o-fsta 7j voaoc aaXXov 15 
Tr^c xa/s$i'ac dvTtxstTai, et ^s Ta svavTta TrXstaTov dXXvjXojv otsaTvjxsv £v 
Ttij aoToj "j-svst. st ^dp 7j xa/s$t'a iv uYtat'vovTt ytvsTat, s't'rj d.v dvstasvvj 

20 tic ouaa u^sta, outoj 8s sarat tyj STrtTSTaasvrj u^sta rj dvstasvrj uysta 
svavTta. aTOirov 8s ttJ asv u-ysta Trjv voaov Xsystv sTvat IvavTtov, ar^xsTt 20 
8s tyJ iTTtTSTaasvTO u-j-sta Trjv voaov rj ttjv xotTa Trjv voaov iirtTaatv. auTrj 
^dp saTat uXsTaTov auTrjc StsaToiaa. r) st asv irspt tout6v s^tvero rj ts 
u^sta xat rj sus$i'a, sti 8' rj voaoc xat | rj xa/s?ta, fjv dv uyisc to Xs^o- 42 

25 asvov, £7Tst8rj 8sT irspt TauTov rd svavTta "^tvsa&ai. st 8' sv dXXoJ asv rj 
irfsia, sv dXXo) 8s rj sus£ta, xat £v oj asv rj u"|Sia, sv toutoj xat rj voaoc, 
sv tu os rj xa/scta, £v toutoj xat rj sus$t'a, out' (sus^ta) u-j-sta (dv) sirj sut- 5 
TETaasvrj, out' svavriov aurrj sTrj rj voaoc, ttjv dp/rjv ar^Sk -(tvoasvrj irepl 
rd aurd auTr^. -i-Tvsrat ydp rj asv u^sia xat voaoc irspt rdc 8uvdastc tojv 

30 TrpojTojv aojadrojv i<- d>v rd C<j>a, airsp sart rd arot/sTa, ojv Suvdastc 10 
Ospaorrjc ^u/poTrjc. uypoTrjc ^rjporrjc. £v asv -,'dp ttj tojv Suvdasojv tou- 
tojv irpoc dXXrjXa auaasrpta rj u^sta, iv 8' daoaasTpta tojv aurojv tou- 37ja 5 ofovTat V 1 (corr. V 2 ) 6 fortasse aXX' d 7 $ h V 2 BS 2 a Sp.: Iv V l GFL 
fon VB: oux (in mrg. ou G 2 ) laxt G 2 FSaSp.: oix^xt G 1 8 uTtoxeta^vuj V a%W*- 

Ttov V 12 3v tj t) B 2 S 2 a Sp.: 3v -^ GFS'L: 5v Yj VB oux^» , j o6x*n 8^ Vict. 

o-jToj 8i V^B 18 Worrjxev in lit. B 2 S 2 aSp.: xaWo-rrpir* VGS'FL 25 Ta-kov Ta 

ivavxta] t6v Ta h in lit. V 27 eOe^ta, 0'jV <e6e?(a> Oyeta <av> Sp.: eue£(a byda. V 1 : 

eue^ot tj 8' eue£i'a uyeta V 2 B: eue^a- ouTe (vrfao; post o-jTe del. S) byda av GFSLa: eue;t'a 
oto' £'Jc;i'a uyeia av Vict. 28 auTin etrj tj vdao; GL: auxrj etrj rj vdao; FSa: auTTj d 

tj vdso; V: auTrj e^T) vdao; B: TouvavTtov auT7) etrj vdao; Sp. 29 t<x auTa auTTj (auTrj 

m 2 ) V: Td auTa auTTj GFLa: Td auTa auTfj (auTT^ m 1 ) B 2 : aura auTT) Sa: TauTa auT^ Sp. 
30 8uvau.t; a 

2* 20 AAESANAPOT AIIOPUIN KAI AT2EQN 

Ttov rj voaoc. r t os s6s£i'a xat xa/s£ta icepl Taura ^tvsxat, itspl a xat 15 
rj te^uc xs xat -fj daDsvsta. sotxs vdp rj usv sus£(.'a tq iV/ut, rj 6s xa^scjta 
ttj dadsveta* o ts ydp fayuajv tcXsov ttjc xatd ttjv aTrXrjv uystav tayuoc 
1$ iitiueXsiac. susxttjc xaXsTtat xat 6 susxttjc outojc fa/ust, xat 6 dailsvs- 20 
5 aTspoc rj xaTa ttjv tu>v aTrXuic u-ytatvovTtov icsjbv xa^sxtrjc xat' sxsTvo. 
dXXd urjv rj te^uc xat rj da&svsta sv aouustpia tujv ouotouepuiv sv toTc 
Opotc aepuiv xat dauuueTpta to eTvat syouatv, rj uev ta/uc sv rfj tootuiv 
auuustpta, rj 0' daOsvsta ev ttj tujv autuiv dauuustpta, (Sats xat rj sus£t'a 25 
xat rj xa^s$ta sv tootoic | dv YtWvTo, xal sTrj dv u>c daOsvsta ta^ut, 43 

10 oot(o xa^scia sus£t'a ivavTtov. 816 xat et uev rjv itspt a rj oysia, -spt 
tauta xat rj sus£t'a, efyev dv Xoyov Xeyetv trjv e6e£t'av eTrtTstaasvrjv uystav, 
sttsi 8s utj Ttspt tauTa' saTtv, oox dv 8sovt(oc outu>c Xs-ptto, r) stTcsp d'pa 5 
toj ytvsa&at trjv sosciav eVt TtpooTroxstusvfl Ttdvtajc u^eta TtpoaibjxTjc usv 
tivoc tu> oYtottvovTt vtvouivrjc, dXX' 06 xatd uystav ouSe ttjv xaTa TauTrjv 

15 aouusTpiav. 10 

X. IIojc el Tsaaapa ta aTrta, oux saTat xat sv toic Oetoic aa>- 
uaat to oTtoxstusvov uXrj. 

E? tojv cpuatxuiv dp)(r) xat OTOt/sTa Tauta Ttspt u>v stpTjxsv sv t^ 15 
Ouatx^ dxpodast 'AptaTOTsXrjc, satt 8s taoTa r t ts oXrj xal t6 siooc xat 

20 to Trotrjtixov xat to 00 svsxa, to xoxXocpopr^Ttxov aa>ua rjtot oox satat 
cpoatxov auiua, r t satat 6'Xrj xat to o-rtoxstusvov iv sxstvu), r) oox satat 
Ttdaac tdc dp^dc Ttov cpoatxuiv Xs^aiv. ti "yap to OTtoxstusvov sxstwo; 20 
akka ur;v cpoatxov aaiaa xdxstvo. itav ydp aaiua r) cpoatxov r) ua&^uatt- 
xov, oox satt 6s uai^rjaattxov sxstvo, stcsi itdv to sv xtvr^ast rfj si* aotou 

25 aaiua cpuatxov, sv xtv^ast 6s sxstvo, sl' ys xat dstxtvr^Tov xat ttjv | atttav 25 
tr^c xtvrjascoc s/ov sv sauTaji. (r ( ) st rj cpuatc xot' auTov dp/rj xtvr^aswc 44 
xat aTaasooc, sv otc latt Trpajtajc xat 06 xaTa auu.psP'/jxoc, oux s^st 8s 
sxsTvo dp/rjv atdascoc iv saota>, 068' dv cpuatv s^ot. st 8s urj cpuatv 5 
£yot, 068' dv cpuatxov auiua strj. dXX' st urj ouatxov, tcoTov ti; 06 *cdp 

30 8rj uailrjaaTtxov, srst i\i^u-/_6v iatt, Ttav 6s aaiua i\i<^oyov cpoatxov. 06 
cpuatxov 8' 6v awua oux £~/zi to uTtoxstasvov uXrjv, s^ ye rj uXrj to Ttapd 10 
uspo? t(ov svavTtajv Ssxitxov. r) et 5 aev Trjv GXrjv eXsysv etvat uovov t6 
sa^atov uiroxetusvov Ttov IvavTtcov Trapd uspoc 8sxtixov, oux dv f^v kv rq 1 fortasse taoxd, item 11 et 12 2 xal om. a 3 czttAtjv] yj in lit. V 12 aoa V 

(corr. V 2 ) r)— apa superflua 13 TravxoaV (corr. V 2 ) 14 oi xata V 2 GFSB 2 a: ouSe 
-xaxd VB 1 : fortasse ouxe xatd Oye(av outs 17 r; uXtj BL Vict. 18 fortasse dpy_al 

ta-jta] Td a Sp. 19 <S>. 'A.] phys. ausc. II, 3. 194^16 V) 5Xi) te -xai a Sp. 22 Tds] 

h (i'0(o; ?) TauTa? Vict. >iyeiv a 24 ayToij V 1 (corr. V 2 ) 25 ye ixetvo V 1 (corr. V 2 ) 
detxtvTjTov V 2 B: dx(vT;Tov V J FSLa: dei xivtjtov Vict. Sp. 26 eauTon sic, e infra v. V 
■q d V) V 2 GBS 2 L: d rj V^S^F: tj r t a: ?; ei Vict. Sp. 29 Trofrfv ti V 2 B: tcoiov Tt VG: 

to tcoTo'v Tt FL: tcolov 5rj Sa Sp. 30 r) ^tcei V 1 (et rj, margini adscriptum, et prius i 

punctis notat V 2 ) B: //// ^rcel G: eTcei SFa Sp. 06 in mg. V BIBAloN DPOTON 9-11« 21 

uX(j 7t£pt£iXr / u.u.£vov to U7tox£t'u.£Vov toj -iu.7tt(o ao>u.att, et 6' optCetat ttjv 
uXrjv xai out(oc, £a/atov u7rox£t'u.£vov dppui)u.iaTOV xaf}' auTO, eiVj dv iv 15 
TJJ) outojc uXr) XefOuivT) TtsptstXryfxuivov xai t6 ev t(5 Osup aojp.att uTto- 
xstuevov. xotvotspoc -,'dtp outoc 6 Xoyoc Trjc xam to uTto/stuevov dp/rjs 
5 xai Ttspti/tuv sv sauT(j> au/poTspa Ta u7tox£t'u.£va. oux st etepat 8e akkr]- 20 
Xojv ai uXat, 7; tc iv ttu ftettp awixatt uTtoxstuivrj xai r t iv toic sv ysviast 
xat cpOopd, r t ori xai auvOsTot. si u.£v -ydp rjv Tt auTatc E'v Tt u7tox£i'p.£vov, 
sost autatc ota^opcov, xaO' ac EtooTtotrjOeTaai e/ouaat TauTov uTtoxeiu-evov 25 
dXXrjXojv Stacpioouar ei o£ etatv stspat, jcavTTfl oux dva^x-/) auTac xaTa' 
10 Ttvac stoo-otouc Statpopa? dXXirjXojv | oiacpepetv ou6s ydp to £tooc xai r t 45 
uXrj, STtst stspa dXXrjXtov, 8td touto xat auvOsta. 

XI". []«ic £t'prjTat ev toj a 11 = p t '^u/rjc* to ydp Ctoov to xaOoXou 

r)Totou6iveaTtV7juaTepov. 5 

'ECiJteito ttojc etjprjTai sv t«p Ttpojtcp Hepi ^u/rjc uTt' 'AptatotiXouc, 

15 to ydp Cojov to xaOoXou rjtot ouosv iaTtv 7] uaTSpov. ott u.£v 
ouv ouvatat -apaosiYu-att toj C«>(p xs/pr^aOai tojv £7ti t9;c ^u/r^c xai twv 10 
outoj X£You.£V(uv xaOoXou a>c to TtptuTov e/etv xai osuTSpov, (3ouX6u.evoc. 
OTtojc e/et 8eT£at, £t'pr|Tat [xot iv toj eic sxstvo to (3t(3Xt'ov u7tou.vr)[xaTt. 
svsaTt [x£vtoi to £tpr ( [x£vov xai £7ti tou C<pou xai £7ti tojv xupiojc 6'vtojv 15 

20 7£vojv s'^ap[x6Cov 6sT$at. iTtsi Yap td ",'ivrj xaOoXou, t6 8e xaOoXou Ttvoiv 
ov, 6'v Tt xaOoXou iaTtv. ou ydp 5rj u.rj8£v xt ov xaboXou ts iatt xai 
-j-svoc xai auvojvuuojc xaTr^opsTTat, dXXd oeT ti etvat' 7TpaY<j.a, ol to xa&6- 
Xou auups^r^xsv, xai Irctv ixsTvo jxsv rtpa^d tt oj to xatloXou auu-^s^rjxsv, 20 
to 6i xaBoXou ou 7tpd"i'u.a' tt xupitoc, dXXd auu-^s^r^xoc ti dXXoj. oFov to 

25 C«P0V Ttpdytxd tt satt xai cpua£o>c ttvoc or^Xojttxov, ar^jxatvEt ^dp ouatav 
su'J;u/ov ataD^tixr^v, 6 xatd u£v trjv autou cpuatv oux £att xa&6Xou. ouosv 25 
-,'dp r,ttov satat xai £t Sv xat' dpii)[xov u7toT£i)£t'rj C«j»ov £t|vat. U7ta'p/£t 46 
8e aut(o 6'vtt totoottp £v TtXetoatv etvat xai xa^' stooc dXXr^Xojv otacpipouatv. 
auu.^ijj/ j xsv o5v auT(p toijto. ydp jxr) ev t^j ouata tivoc 6v U7tdp/et 

30 auTtp auu^sp^xoc. £7t£i totvuv to "(ivoc to toiouto ou 7tpaY[xd ti, dXXd 5 
au|X|3cPr ( xoc 7tpa'Y[xaTt, EtTtev auto 'AptaTOTeXrj? "rj jxr^oev etvat", iTtei 2 apryJOatSTOV V-'B Sp. : dpu^fxtaxov V'F : dp'j8|xtatov GSLa xa&' aoto V 2 B'-' Sp.: xat' 

au-ro (au iu lit.) V'GFSB'La 3 'jXtj om. FS'L 4 6 Xo'yo« outo; a Sp. 9 8te- 

tpepov B 2 1- mp\ 'iu/f;;] de an. I, 1. 402 b7 16 tdiv GFSLa Sp.: to (6 in ras. 

m 2 ) B: ruit sic V 18 e/et GFBLSa Sp.: e^r^t (tj in lit.) V 20 to scripsi: Td 

libri cf. 23,23 Ttvdiv ov, ov Tt scripsi cf. ib.: tivwv ovto G'LS: Ttvuiv ovti VB l : 

Tivuiv ovtujv B-a: Ttvuiv ov tu»v S 2 : ti ovto G 3 : tt vu>v 6'vTa F alt. xa&o'Xou om. L 

23 -payu-d Tt V 2 GLa Sp.: Trpayua ti V: TrpaY;xaTt F 2G aOTOU V 1 (corr. m 2 ) 

27 uTTOTeftefrj Sp. : ut:ot£i}t] VGBs uTto-stlrj FSl.a u^dpyet V 2 BS 2 a Sp.: UTrdpy^etv 

SW^GFL 29 fortasse to ydp 30 to toiouto V 2 BS 2 a Sp.: TotoiiTo V^S^GFL 

cf. 24,1 31 aujxjkpTjXoa V 1 -paytxd Tt a Sp.: TtpdyuaTt Ttvt Trendelenburg de 

an. 2 p. 167 22 AAEHANAPOT AIIOPIQN KAI ATZEQN 

ufj xupt'u>c (ov xo "(dp <i>c) "fsvoc Cujov pouXousvoc 8rjXu>aat irpoaidrjxev 
T(|5 C<p<p T 6 xaftoXou, EiTrtbv to "^dp Cujov to xaOoXou. tout' ouv*t6io 
ujc ■vevos C<yov yjtoi ou8ev saTtv, stcsi utj cpuatv Ttva otxstav arjuaivet, dXX' 
laTtv auuTrrujua im Ttvt -(tvousvov Trpd^uaTt, f) st xat to outujc 8v ov tic 
5 Xsyot, uVrspov eaTat Ixetvou u> uTrdpyst. 8sT "yap stvat Trpuhov to Trpd",'ua is 
tou auu(3s[3 - /jxoTOc auTtp. oti 8s uaTEpov tou Trpa'-[uaToc, 89jXov. Cujou 
usv ^dp 6'vtoc oux dvd^xrj to u>c ■vevoc. CoJov sTvat (SuvaTat 'yap Trpoc utco- 
Osatv xai ev ti Cujov £tvat, ettsi [to] ufj sv Tfj ouata auTou to xaOoXou), 
£t 8s eiVj to ojc ysvoc Cuiov, dvd-yxrj xat t6 C<y<>v stvai. xai dvatpouusv7jc 20 

10 usv ouatac su<]>uyou ata07jTixTJc ou8' dv to u>c -^svoc Ofov stfj (06 "ydp 
otov ts to ufj ov iv TrXEtoatv sTvat), st usvtoi dvatpsOstrj to u>? fivoc 
Cq>ov, oux dvd-p/rj xat T7jv ouatav 1'ij.^u/ov aiaOrjTixfjV dvrjp7jaOaf strj *(dp 25 
dv ujc sittov xat £v evi, xat eaTt 8td TaGV sip7jusvov | to fj ouosv saTtv 47 
fj GaTspov. uaTspov 8' ov tou Trpd^uaTo? u> auu[3ep7jxsv, TrdXtv auro 

15 TrpojTOV ExdaTou Ta>v (iv uspst xai) utt' auTo ytvsTat, Sioti to usv "(svst 
Etvat laTtv ev tuj xaTa iroXXuiv xat 8ta<psp6vTu>v xaTrjopEtaOat, to 8' ev 5* 
uspst stvat saTt to usrd tcoXXu>v sTvat ucp' sv ti fj "(svoc r t sTooc. 816 
dvatpouusvoJ usv svi tujv utco to xotvov ou auvavatpstTat to xotvov, 8toTt 
saTtv iv TrXstoatv el 6' dvaipEOct'rj to xotvov, 068' dv tu>v utto to xotvov 10 

20 EtVj Tt, ofc to stvat sv tu> sxstvo iyew ev auTo^c. 

XI b . ["AXXcoc to aUTo sTrtusXsaTEpov TSTaYusvov.] 

'EC^TStTO TTUJC Stp7JXSV SV TUJ O. Flspt tyw/Tfi 'ApiaTOTsXvjC TO ^OLp 15 

C<uov to xaOoXou fJTOt ou8ev Iotiv f| 6'aTSpov. oti usv SuvaTat 
TrapaSEtyuaTt tu> Cujuj xE/pf|aOai tu>v etti Tf ( c ^oyr^ xat tu>v outuj Xe^o- 
25 usvujv xaOoXou ujc to TrptTjTOv s/stv xat SsoTEpov, j3ouX6asvoc Trajc iyzi 
8£t?at, sipr|-at uot sv tuj stc sxsTvo to pt(3Xt'ov uTrouvf^uaTt. Etaajv "ydp -'0 
OTt yjjri suXaPstaOat daxsTTTOV xaTaXtTrsrv to TroTSpov tu) si'8st uovov 8ta- 
cpspouatv dXXf^Xujv al ^u^at fj xat Ttj> "(svsf d -yotp touto StoptaOstrj , ou 
XfjaeO' f^udc, iroTEpov sfc Ttc Xoyoc ^u/f^c xotvoc ts xat ysvtxoc. st 8s 25 1 (j.7]] |j.ev a ov to ydp a>; add. V 2 BS 2 a Sp. et v. 24,3 TcpoT^frrjxev a 2 xtp 

xa»oXo'J a 8 Ir.zX V 2 B et v. 24,5: itol to VGFSLa 9 ei oe eitj to u>; V 2 B Vict. 

(Vict. fort. etTj ^) Sp. et v. 24,10: eSet r, to (to V) d>? VGFSLa 10 «i«»ijtt*oo FS'L 
ofovTat V 1 (corr. V 2 ) 13 Stdt tout' coni. Sp. cf. 24,10 15 iv (j.^pet xat add. Vict. 

et v. 24,17 auTo] auToO GF 1 18 ou auvavaipeiTat Vict. et v. 24,20: oux dvatpeirat 

libri 20 auTot; V: eaurots v. 24,22 21 '*AXXo>t xtX.] quae secuntur ad verbum con- 

gruunt cum antecedentibus, i. e. 21,14—22,20= 22,22 — 26 et 23,21 — 24,21. accedunt 
22,26 — 23,21, ubi accuratius exponitur 6'ti SuvaTat rapa5et'y(j.aTi toj Cm' j0 , j xeyp^5&at xtX. 
qua de re in priore capite satis habuit ad commentarium de anima provocare 22 eipTjTai 

GFSLa vid. v. 21,14 dptrroTeXr] SL: dptaTOT^Xet G Sp.: dpiaTOT^ a yap om. a 

23 fjiv ouv Vict. 24 TcapdSety(j.d Tt a tojv G Sp. v. 41,16: to VBS 1 : to twv F: 

Tijj S 2 La 26 etTcojv] 402 b 3. subintellegas outoj; ^C^TTjae 27 xaTaXetTteTv itf a 

27. 28 6ia'f^pouaiv (j.6\ov a BIBAION IIPQTON ll»-llb 23 

\ir t 6jjo" ( svsTc sTev, exacrcou yivwt y" j "/Ji ? <^ l0C &««• to -fdp xotvov 48 
'}u/7p 6'voua [iovov icmv, ou/srt 6e xat -payud ti. Setxvuc 8e ttujc ioioc 
exdatrjc, Trapaostyuaatv i/prjaaro utto ev yevoc ouatv, 8 xat daacpearepov B 
-6 Xs-;6jxsvov s7rot'r;asv. st ydp eu; xauta cpr;at urj 6;xo-;evr;, 6 f-Troc xal 
5 6 xucov xal 6 d'vt)pco-oc xat 6 Oeoc, cbc -fevoc auTtov -6 C'»ov sivai, totoc 
sxa'aiou auTcov X6-;oc earat, xo 8e C^v xo xotvac xax' auxaiv xaTrj-;opou- 
jxevov rjxot ou8eut'av 01'xst'av a/juatvsi cpuatv, dXX' eatat outovujxov, r) et 10 
xat arjuatvet, (l/st) cbc SoxeT e/etv iirl tcov TroXXa^cbc Xe-'ojxevcov Tcbv ev 
ofc eaxt x6 rpoTepov xat uaTepov. to ydp xotvcbc ev toTc outcoc e^ouat 

io xaTiftopo6jtevov a^uatvst usv Ttva cpuatv, ou ur;v ev -datv ojxotcoc e^ouaav 15 
toic cuv xaT^YopstTat* 816 uaTepov touto tcov utt' auTO. to uev -fdp ">c 
-(evoc tivcov xaTrj-jOpoujxevov dvaipoujxevov auvavatpet aoTto rrdv-a Ta fiwp' 
auTo, cov ouosvt dvatpouuevcov aovavatpeTrat, 8t6 TrptoTOV tyj cpoaet, to 6' 20 
sv ofc to TTpotEpov xal uaTepov eartv, dvatpoujxevtp tco TrpcoTtp e^ovTt to 

15 utt' autou arjuatvousvov auvavatpetTat, 816 ouxeTt TrpcoTov dXX' uaTepov 
■ytvetat. toioutov oe 8et£et xat Trjv ^XV ov ' ^ 10 £tX0T «K itpoTt&erctt ttjv 25 
-spt auTou C^rqcfiv, Trotr^aduevoc 6e tov Xoyov e-t ^<i>oo, eTrei cov euvrj- 
uoveoaev utto to Ctpov r;v, -poae&r;xev t6 ouotcoc j 8e xdv ei' tt xotvov 4!) 
dXXo xatijYopotTO, oetxvuc oti -dv, ei' xt oortoc xotvcoc tivujv xan^opet* 

20 Tat coc [xyj etvat -fevoc aurtbv, r; ou8ev eaxat r) uaTepov, cbc Trpostpr^Tat. 
touto usv ouv sv sxstvtp etpr^Tat. svean uevTot to etprjuevov xat STrt tou 5 
Ctpou xat IttI tcov xuptcoc ^evcov 6'vtcov ecpapuoCov Setcat. eTret -,'dp Ta 
Ysvrj xa96Xou, to 8e xaooXou tivcov 6'v, 6'v ti xaUoXou eaTtv. ou -(dp or; 
jxr ( 6sv Tt ov xai)6Xou Te lau xai -;evoc xat auvcovuuco? xatr^opetTat [ov 10 

25 uev ti t6 -;evoc, ov uevTOt Tovoe tov TpoTrov]. to jxEv uTroxetjxevov cp to 
xailoXou aujxpsp^xe Trpd-(jxd xi eaTt, to 8e xa&6Xou to ixetvtp aujx(3e[37jx6c 
ou Trpaypd xt xa{)' auro ItJxtv, dXXd aujxpepr^xoc Tt Ixetvtp, otov Ctpov 15 
jcpccypa Tt eart xat cpuaecoc Ttvoc 8rjXtoTtxov, arjuatvet -^dp ouatav eu^u^ov 
atauTjTtxr^v, xaTa uev xrjv auTOu cpuatv oux fott xatloXou. ouoev ydo 

30 ^ttov earat, xat el Sv xa^' dptftuov uTroTeoet'rj Ctpov etvat. uTrdp-^et 8e 
auTto 6'vTt TOtouTtp ev TrXetoatv eTvat xat xa^' et8oc dXXrjXcov Stacpspouatv. 20 
auppi[3rjxsv ouv auTtp touto. -cdp urj ev t-(J ouat'a tivoc ov uTrdp^et 1 laxtv FS' 2 6vd[xatt "V 2 7rpcty[xa xt Sp. : Trpayfxaxt libri 3 fortasse aa- 

tp^OttfKTV 5 k6va»v a cb? VFB: u»3T£ GSa Sp. : tprjal L 7 r)rot] r^rot cl>5^v 

iattv GFSLa: rjtoi o6Siv lortv xat Vict. Sp. 8 (lyji) cb« scripsi: (sVcai) cb; B 2 S 2 a Sp. 
iv] xat a 12 post dvatpo-jfj-evov del. m 2 auvavaipoujxevov V aOTcjj V 2 13 dvat- 

poopcvqp a Sp. 14 xal xo a Sp. 15 arj[xatvo'jxevov o<j auvavatpEtrat B 2 16 8' Ihstt-t 
coni. Sp. 17 iTtdcovVB: i7ticbvGL: in\ cov FSa Sp. oxt utto coni. Sp. 21 touto] 
t6 a h om. a sxefvio VB scil. uno[xvr][xaTt cf. 22,26: Ixetvot? LGFSa Sp. 22 ovtcov 
yeviov supra 23 ov, 6'v Tt] 6'v. ovti VB: 6'vTtSGFLa: ovtcov Vict. Sp. 24 earat a Sp. 
24. 25 Sv piv Tt — xpdTtov circumscripsi et desunt 22,21, ubi cf. quae adduntur 25 ov 
[j.evTot VS'GFL: ooS^ Tt S 2 a: ov Se ti (ti del. m 2 ) B Vict. Sp. to \ifri — IxetSK»] cf. 

21,22 — 24 26 7rpay|xd Tt Sp. : Trpayjxa a: 7tp7'y[xaTt libri 27 7Tpay;xaTt V 1 (corr. V 2 ) 
xaTa ajjxpe^rjV.o? a Sp. 30 xpetTTov FS'L 24 AAESANAPOY AHOPIQN KAI AT2EQN 

auTuj aua(3s|37jx6c. STrst 70 ov to "fsvoc toiootov 06 Trpayad ti, dXXd aojx- 
^epyjxo? Trpd-yaaTt tivi, sircev auTo 'AptaTOTsX7jc r) jxtjSsv stvai, STrst jxyj 25 
xoptojc ov to ^ap (bc ysvoc C<p<jv (3ooX6asvoc 87jX(lJaat TrpoasOrjxs tuj Ctptp 
to xaOoXoo, sittujv to ^ap | C<£ov to xaftoXoo. touto 06 v to u>? "csvoc 50 
5 C">ov tjtoi ouSev saxiv, sTtet arj cpuatv Ttvd otaetav e^et, dXX' eaxtv aoa- 
TTT(o;xa stci Ttvt "Ytvoasvov TcpdyaaTt, r) et xat to ootujc 6v (6'v) tic Xsyot, 
oaTSpov eaTat exetvou (p UTrdp^et. 8st ^ap stvai irpujTov to Trpd*c[xa too 5 
aoapspVjXOTOc auTtp. oti 8' oaTspov too TrpaTaaToc, 89)Xov. C<»oo aev 
^dp 6'vtoc o6x dvd"cx7j to wc ysvoc C<»ov (stvat) (86vaTat ^dp Ttpoc otto- 

10 Oeatv xat lv Tt C<»ov etvat, eirel jxtj iv t^ ooata aoToo to xa&oXoo), d 10 
8s si'73 to (Jbs 7evo? C<i>°v, dvd^xrj xat to C<p^v stvat. xat dvatpooasvTjc asv 
ooata? sa^oyoo ataOTjTixrjc 008' dv to (i>c ysvoc C<pov sitj (06 "cdo otov 
Te to aYj ov ev TrXstoaiv elvat), d aevTot dvatpsOstV] to u>c "csvoc C'»ov, 15 
oox dvd"CX7j xat T7jv ouatav iptyoyw a?a07jTtX7jv dvr,p7iadat, etVj -fdp av 

15 u>C etTcov xat sv svi', xat eatt 8td TauT' etpTjasvov to 7) ouosv saTtv r) 
uaTspov. uaTspov 8s ov too Trpd"caaToc u> aou(3sj3/;xs, TcdXtv auTo Trpu>- 
tov sxdaTOO tujv sv aspst xat ort' aoTo "ctvsTat, Sioti to asv ysvst eTvatso 
saTtv sv tuT xaTa ttoXXujv xat 8ta<pspovTujv xar/j"copstat)at, to 8' ev aepet 
elvat ean to aeTa TroXXuiv etvat ocp' sv ti r) ysvoj 7) s!8oc. 816 dvatpoo- 

20 asvu) [xsv svt Tuiv otto to xotvov 00 aovavatpstTat to xotvov, (oioti sadv 25 
sv TrXstoatv,) st 8' dvatps&st7j to xotvov, 008' dv Tuiv otto to xotvov si'tj ti, 
of? to stvat sv tu5 sxsTvo s^stv sv saoTOtc. f XII. n&s otov ts aaa tov aoTov fj6sa0ai xat XoTreta&at, st 51 

svavTta TaoTa. 

25 Et dSovaTOV aaa Ta svavTta tuj aoTw UTrdp^stv, Trui? otov ts djxa 

tov auTov 7j8sa0at ts xat XuTretailat, auapatvet toi; 8i^aiat'v Te xat Trt- 5 
vouatv, 6aot'u)c 8e xat toT? Tretvuiaiv Te xat eaOtouatv, ixi 8s toic, ^wptuiatv 
ts xat xvwasvoic; r) "^dp oux svavTtov tjSovtj Xutttj, 7) oux dXr^Bsc to a7j 
otov ts otaa tuT auT(j) Ta ivavTta uTrdp^etv. (7)) ouTe to d8uvaTov aaa 10 

30 tu) auTU) Ta svavxta uTrdp^stv dirXuic dXrjOs;, dXXd xaTa TauTo, ou'0' 1 youv] xoivuv 21,30 7ipaY|xa tl Sp. et 21,30: TTp3yo.a VGFBSLa: rpayu.aTt Vict. 

3 ov — (bc desunt 22, 1 4 w; om. V 1 (adcl. V 2 ) 5 £7rel [j.tj Vict. et 22,3: /j 

eJ [xtj V 1 : e{ [x/j V'-'GFBSLa e;( £ arju.atvet 22,3 6 ov add. B 2 Vict. et 22,4 

8 oxt] to a Sr^Xov del. SB 2 : om. a 9 (bs in lit. V etvat add. Vict. Sp. 

10 xat] xoft' a 17 auxo GFLSa Sp. et 22,15: *6to5 VB 18. 19 eaxtv iv — 

elvat om. V'GFS'L exh. V 2 S 2 a Sp. et 22,16 20. 21 oioti iatlv ^v rcXetoatv add. Vict. 

et 22,18 21 ouo'] etT) 8' a 21. 22 ti ot; V-Ba Sp.: tto ota V 1 : Tt« , ot? F: Ttfteis 
LS 1 : xtftots S 2 25 ofovxat V 1 26 prius xe om. a Sp. aupatvet V 1 

26. 27 Tctvuiatv V 1 (corr. V 2 ) Te om. a Sp. 27 oe] xe a Sp. xvtouivoi;] 

xvrjftojjivot; GLFS 28 /jSovrj X6-rj GFSa Sp. : 7) xoivrj Xutctj V 1 : r) tjSovtj xrj X'jt:7j 

V'-'B : Xjrcrj L 21 rj o- JT e B 2 BIBAION IIPQTON 1H> — 13 25 

dnXtoc tjSovtj Xutctj svavna, ou ydp Tcdaa 7joovtj TtdaTj Xutct/j ivavTta. ou 
-fdp ttj aTco tou OstopsTv 7j8ovtj 7j aTco to5 ottj>7jv Xutctj Ivavna, dXX' tj 
aTco tou at>To5 tjoovtj tt ( aTco to5 auTOu XuTtrj svavTta, dc xat dSuvaTov 15 
djia T(o auTo} uTtdpysiv. outs -j-dtp djia Tjosa&ai' ts xat XuTtsTa&at stu to> 
5 bstopsTv, oti ■/; StdjxsTpoc daujxjxsTpoc ttj TcXsupa, otov ts 8td to atko, outs 
tov itetvtovra siTi T(5 tceivtjv d*jxa otov ts xat 7j6sai)at xat XuirsTaOat, Xu- 20 
tcoujxsvov jxsvtoi &t& T(5 ttsivtjv djxa 7j6sa0at Itti t(5 EaDtstv oux douvaTov. 
ou ^dp IvavTta ttjj TotauTrj rjoovrj tj TOtauT7j Xutc7j. 7j jxsv ^dp Xutc/j stcI 
ttj svSsta, 7j o£ 7j8ov7j £-t ttJ ttjc svSstac OspaTcsia, 816 xal eot' dv jxsv 25 
10 rj osojxsvov i>£paTC£tac, 0£paTC£uojxsvov 7jO£Tat, djxa 8s Ssuat OspaTcstac xat 

SCTIV iv AUTTfl. OTt "(010 OUX aTCO T05 I aUT05 7J TS XuTCTJ xal 7J 7j8oV7j, 52 

StjXov ex to5 touc TcstvwvTac jxsv, jxtj Tpscpojxsvouc 8s, XuTcsTaOat jxovov, 
xat sx to5 touc Tpscpojxs'vouc jxsto5v ttjv Xutctjv. outo> to jxsv slvai £v8sa 
Xutctjc jxovTjc atrtov, to 8' dvaTtX7jpo5ai)at 7j8ov7Jc, xat ot <j;o>pi6>VTSc xat 5 
15 xvtojxsvot ou 8id to xvTja&at XuTco5vTat, dXkat. 8td to sti SsTaOat to5 xv7J- 
ai)at, (SaTcsp xat 01 Tpscpojxsvot sVt to> eti stvat svSssTc XuTcoSvTat, oux sVt 

TtO TpSCSSaUat. 

XIII. 'Oti jxtj ojxottoc xaTa te Tac dXXac afpsastc xat xax' 'Etci'xou- 10 
pov staaYSTat -a /pwjia-ca, o>c sXsysv KrjvatopTvoc 6'Axa87jjxaix6c. 

20 Oti jxtj 6jxot'toc xa^' 'ETttxoupov stad^ETai Ta )(ptojxaTa, u>c eXeyev 15 

Ttc TraptaTdjxsvoc auTo5 ttj 8o'$tj, xat xaTa Tac dXXac atpiastc. 6 jxsv fdp 
iv toTc aTOf/siotc, (d) dpj(dc uTC0Tt'&£Tai Ttov aTcdvTtov, ouSsv TOUTtOV cp7jatv 
sivai, xaO' oGc 6s csTor/zla Ta Tsaaapa, xaTa toutouc h toTc aTot)rst'oic 20 
saTtv xai Ta5Ta. 816 xaTa jxsv toutouc sx Tcpouicap^ovTtov yptojxaTtov yi- 

25 VETat Ttva yptojxaTa, xaO' ov 6s jxtj scjtiv ev toTc aTOtysiotc Ta5^a, sx (xtj 
TtpouTcap^ovTtov rj -j-svsatc auTtov. (i>c ouv, ei utceOsto tic aTOjxa etvai 
ao>jxaTa dp/dc Ttov ovtcov , jxtj jxovov lyovTa a/7jjxaTa xat jxsy£9oc xat 25 
dvTiTOTCtav, dXXd xal yptojxa, ou/ | ojxouoc xaTa te to5tov tj to>v ypojjxd- 53 
Ttov -(EVEatc (ex TcpouTcdp/ovTOc ydp ypojjxaTOc xal ovto? iv toTc aTot/Etoi;), 

30 xat xai>' ov Ta aTojxa Ta5Ta aTOtysTa oux iyei yptojxa, outo>c ou8' Et [xtj 
aTOjxd Ttc Ta arot/sTa Xs^ot, Xe^oi 8s Ta TEaaapa Tto iv toutoic etvat jxsTa 5 1 IvavTia] Ivavrtov a Sp. 6 TreivwvTa corr. ex TrivoivTa V 8 TotauTT) B 2 coni. 

Sp. : auTTJ libri 12 r.etvdivTac BV-: rtvaivTa; V: Tcetvclvrac F: TretvovTa; Sa: tcivov- 

ra; L 13 outo»] 06 tiov V 1 (corr. V 2 ) etvat ^vSea Sp. : etvai evSe///a V: el eVieta G: 

elvai evoeta FSLa : ivoeta B: £v ^voeta B 2 15 xvfja^at V 1 : xvaa&ai V 2 B: xv^9ea&ai 

GFSa (item v. 7) XimoyvTai] Xu in lit. V 16 coarcep] outio a Sp. 18 aipe"- 

aet; om. V, sed exhibet tabula 20 yptofxara] Ta in lit. V 22 iv VBF: ouv £v 

S 2 aSp.: oux ^v GL aToiyetot; <ct) dp/ji; scripsi: aTOtyetot; dpya; V^S^GFL: (aTdfxot;) 

aTotyetot; (arcep) dpyd; V^S^Ba Sp. 25 ov V 2 BS 2 a Sp.: 8 V^GFS^L TaOTa in 

lit. V ex [xtj VB: £x FL: oux ^x Sa Sp. 26 u>; in lit. B Vict. Sp.: tccu; VFLa 

27 BjrtfMtta V 1 : ayf if xa V 2 GSLa Sp. 30 068' (j V 2 GFBSa Sp. : oo 8el L: ou§4 V 1 

31 Xeyot semel a ti;j] fortasse xat 26 AAESANAPOI AnOPIQN KAI AT2EQN 

tu>v aXXwv xat id ^pujjxaia, ou8' outoc dv 6[xoiu>c 'ETCixoupu> ttjv tu>v 
~/^(ji\idxoiv £taa"|'ot cpuatv. u>c -fdp "ca "(tvojxeva ex tu>v axot^ettov oux av 
efyev avxtxuTrtav <jlyj§' oXu>c ev toTc aiot^eioic ouarjc dvxtiuTriac, outu>c ou8' 10 
av j(pu)[xd xt xu>v "ytvofxsvwv e/ot [xrjosvoc 6'vioc axot^eiotc ^ptojxaioc. x6 
5 8s CrjieTv TtoOev ev xoTs aioty^etotc Trupi xe xal ioTc dXXotc xa ^pwjxaia, 
Taov av etrj xa> CTJ^etv, ttoOsv ev toTc dtxojxot? xa ayyj{xaxa. xo 8e lauia 15 
(xev utto xtva>v stvat Xe"/eaOat "/evrjid xat cpOapid, d"fevfjiouc 6e idc axo- 
jxouc utto xu>v [ev] exetvotc aTOty^etoic "/pa>|xevu>v , ou8ev ttXsov xai "j'ap 
xaO' ouc xa axot^eta xauxa "ysvrjid xat cpOapid, xaxa toutouc xo> dptO[xu> 20 
10 xo "ysvrjTov ej(ei xauxa xat xo cpOapiov, dcpOapia 8s xat aYsvrjia xax' et- 
86c eaxtv. etc dXXrjXa fap [xeia[3dXXst xat ec dXXrjXtov "j-tvexat, u>ais xat 
ev ifj xouxu>v "^eveaet sx 7ipou7rap)(6vxu>v fj •ysveatc. (SaTtsp ouv xu>v d'XXu>v, 
ouxa>at 8s xat xu>v )(pu>[xa'xu>v. | 25 

XIV. "Oxt xaO' ouc jxovov xo xaXov dfaOov eaitv, ouSev ot Oeot 54 
15 toTc dvOpu>Trotc Trapey^ouatv d-^aOov. 

Ef of Oeot TTpovoouat xu>v dvOpu>Tru>v, dyaOov xt auioTc Trapey^ouaiv. 5 
Trav yap xo Trpovoouv tivoc d^aOov xt xu> Ttpovooujxevtp TrsptTroteT, u>c xo 
[xfj dyaOov xt Trspnrotouv xtvt xouxo ou8' dv TrpovooT auxou. dXXd jxfjv 
xa{>' ouc jxovov xo xaXov dyaOov, ou8ev ot Oeot toTc dvOpu>Troic TreptTrot- 

20 ouatv, u>c 8ei$u>. [xaO' ouc [ouj jxovov to xaXov dyaOov, of Oeot ou irpo- 10 
voouat Ttov dvi)pa>Tru>v. oti 8e [xrjSev Trapd Oeu>v dyaOov toT? dvOpa>Trot? 
xaid tou? Trposipyjtxevou; ^tvsTat, Sr^Xov svxeuOev.] to xaXov ecp' tjjxTv, 
ecp' yjtxTv sait, touto 8t' sauiuiv xTtojxsOa, 8 8t' sauiuiv XTtojxeOa, touO' 15 
utt' ouSevo? dXXou Trepr^veTat. to xaAov utt' ouSevo; f^ixTv d^Xou Trept- 

25 ^tvsxat. st utto txr|8ev6c, ou8' utto xu>v Oeu>v. dXXd [xf^v xauiov d"(a06v 
ie xat xaXov. xaO' ouc [xovov to xaXov dyaOov , ou8ev dyaOov toTc dv- 20 
OpwTroic uiro tu>v Oeuiv TTspqtveTat. 

XV. Oti et fj auTfj uXrj xat ev toTc Oet'otc eaiat, xdxeTva cpOapTa'. 

C H uXvj fjxot fj auxfj ev xe xoTc Oetotc xat xoTc Iv yeveast xat cpOopa 25 
30 fj exepa. dXX' et [xev | rj auxrj, eaxat xdxeTva cpOapid, et' ^e ofc to 8u- 55 
vdtxei uTroxetiat, Tauia cpOapid (u>c 8s8etxTat utt' 'AptaiOTeXouc ev ie d'X- 1 av 6u.ot'a>c FSLa Sp. : dvoaoiu>; VG 4 yptou.aTi a 5 h xots axoiy^doii V 2 B: 

cfTot/eioi; VGFSa Sp. ante xat Tot? add. xai uSaTt B Vict. Sp. 6 toj GSa Sp. : to 

VBFL 8 ev del. V 2 Sp.: om. B ixstvot? V ] GFSLa Sp. : Ixetvat; V 2 B ypiojjivujv] 

ypiop. sic V 1 cui V 2 in lacuna, non litura, ca. X litterarum add. evu> sive evu>v: ypwuiviov 
B Vict. Sp.: xpu>[xa jxlv oiv GFSLa 10 lyev/jTa a: dy£vr ( Ta Sp. 11 [xeTaj3a'XXot a 

18 ^povoot VB: 7rpovootTO f^Sa: Tipovooi to L Sp. 20 06 delevi : 06 VGFSL: ydp B: 

ydp 06 V 2 S 2 a: oiiv Vict. Sp., ceterum xaft' ouc — IvTeuDev (22) insiticium 24 dpa uTt' 

B 2 S 2 a Sp. 26 dpa [xdvov BS 2 a Sp. 28 xat om. a Sp. fttfotj xal toi? iv yeve- 

aet xat cpDopa coni. Sp. 29 Vj ante aurrj om. V (add. V 2 ) 31 te toi? a BIBAION I1PQTON 13-15 27 

Xotc xal 8tj xat sv t<o -pojTo> Flspt oupavou), st 8' dXXTj, 89jXov (bc 8t- 
otast 7) uttoxsi jjlsvtj uXrj toTc sv "(ev£as.i xal cpDopa rrjc toTc ftstoic uttoxsi- 5 
[xsvrjc. st Ss touto, s£st Ttvd Stacpopdv rrpoc auTrjv. outo) 8s ou8' dv 
aTrotoc Itt sitj ouo' dirXrj. tj outs Trav t6 otacpepov tivoc Stacpopa 8ta- 
5 cpspst, si' 7S saTt r t xupuoc Stacpopd, xaO' ?jv t6 -fsvoc stc Ta otxsTa sloyj io 
StaipeTtat (to youv 'xtj ov tou ovtoc Stacpspst jxsv, dXX' ou toj Stacpopdv 
s/stv, dXX' ouo' sttsi Stacpspst tivoc, r]8rj xat auvftsTOV 8td touto ^tvsTat), 
dXX' ouos T7. ovTa dXX7jX(ov, sttsi xard Tac xaTTj^optac Stacpspst, r]8rj xat 11 
StacpopaTc 8toTast, oti jjl^o' utto ^svoc ti xotvov eaxt t<x 8sxa "(svtj. 8s- 

10 SstxTat ydp oti [X7j fsvoc to ov. ett TcoXXd ovta tco [xtj e/etv Tt Stacpspst 

tcov s/ovtojv auTa', (bc to [xtj e/stv cpsp' sitcsTv TpT/ac tj /stpac rj ti toi- 

outo. t6 Ss [xtj systv te xai to eaTep7Jai>at ou TiotoTrjc. ett 6s ou trdaa 20 

Stacpopd tcoiottjc* et "(ap 7j otacpopd saTt xaU' 7jv dvTtStatpsTTai dXXrjXotc 

ra) sx tou auTou "(svouc stOrj, strj av tou stoouc sxaaTOu rj otacpopa ou 

15 stiTt otacpopd, xai)' to stvat sartv auTto toutoj saTt SrjXomxrj. dXXd 25 
jxrjv irdvTojv Toiv auvsaTwT(ov cpuast, (ofc) ouy rj uXrj [xovov ouata, dXXd 
xat to stooc, sv toutoic r { otacpood orjXomxrj strj j dv ouatac Ttvoc dXX.' 56 
ou koioxtjtoc, xat (^d) xaTa Tac TotauTac 8tacpopdc dXXrjXojv StacpspovTa 
ouata, dXX' ou KOtoT^Tt 8tacpspot, wcts, xat r/jc uXr^c ouarjc ouatac iv x^j 

20 ouat'a t<o stvat auTrjv T(bv svavTtwv 8sxTtxr^v, 6 Xs^wv xaTa touto Stacpspstv 5 
t^v8s Trjv uXr^v sxstvrjc ou TiotOTrjTt dv Stacpspstv Xs^ot. iirst ot Tti)s[xsvot 
ttjv uXr^v t6jv svavTuov stvai SsxTtxrjv awotov auTrjv sTvat Xsyouai, Sr^Xov 
(bc ou cpaatv stvat TioioTrjTa auTrjc to t<ov svavTtwv stvat SsxTtxrjv. st 8s 10 
jxrj TrotoTr^Toc touto Trjc uXr|C, ou8' 01 Xs^ovtsc toj tout' systv Trjv uXr^v 

25 Trjv u-oxstasvr^v toTc iv ysvsast Stacpspstv tou toTc OsTotc U7roxst[xsvou xard 
-otOTr^Ta auTrjv spouatv otacpspstv. eI *(dp to tTov svavTt(ov osxTtxov iroto- 15 
Tr^Ta s/si, xaDo saTt toioutov, ou 8».6ti 8tacpspst rj touto sj(ouaa Trjc [xrj 
s/ouar,c, sv -otoTrjTt saTat, d.XX' oti iv ttj otxsta cpuast s/st auTr^v, 7jv 
dvdpcrj cpuXaTTStv aurrjv, sdv ts Stacpsprj Ttvoc, sdv ts <xtj. 1 77£pi oupavou] de caelo I, 10. 279Msqq. 3 oStw] tco in lit. V autVjv] eauTVjv 

a Sp. 4 tj a 5 ei'] fortasse rj rj om. a Sp. 9 xotva V 1 (corr. V 2 ) 9. 10 8^- 
octx-at] cf. e'. c. Metapb. B, 3. 998 b 22 10 t«p V 2 FBSLa Sp. : twv V» to L 12 pr. 

6e] 8 in lit. V 13 d ydp r t B 2 S 2 a Sp.: ou yap el VFB^S^L: 06 yap V) G 13 post 

dXXrjXot; interpangit S|>. 14 Ta 4x V-BS 2 a Sp. et8rj V 2 Vict. S 2 Sp.: r^Srj B: zi 

8e V'GFS'L: e{ 8rj a etoou?] 6 in lit. V 14. 15 00 iart V 2 B Vict. Sp.: o6x 

e3Tt V J GFSLa 15 to V toutoj V'-'B: touto V ! GFSa Sp. : fortasse toutoo 

t<rci VFS^G'!,: o5 ^cjti V 2 BS 2 a Sp.: oit *att G 2 16 [xrjv V 2 GFSLB 2 a Sp.: [xrj VB 1 

of; add. V 2 BS 2 a ooaia om. FLS 1 17 et8oc h BS 2 a Sp.: eI8oa o6aa h V 1 

(ooaa corr. in ooaia, deinde del. V 2 ) GFS'L xal om. S 1 ouat!a; tivo; V 2 BS 2 a 

Sp.: ouata Tta V^GFS^L 18 ttoiottjtoc V 2 S 2 a Sp.: TtotcJTr,; V^GFS^L Td add. V^B 

20 T(j5 V 2 B Vict. Sp. : t6 V ] GFSLa 22 elvat auTrjv a Sp. 23 to GFSLa Sp.: 

toT VB 24 ttoiottjto; VFB: ttokJtt^ GL: TtotorrjTa Sa 27 Ijti VBF^S^L: o6x 

e/ci G: o6v e/et S 2 a Sp. 28 e/et auTT ( v, r^v (acc. et spir. supra rjv in lit.) B: e/etv 

auTTjv Sjv V: e/et aUTTjv GFL: aOTTjv Sa: auTrjv e/et Vict. Sp. 28 AAEEANAPOr AIIOPIQN KAI AT2EQN XVI. AeSecoc i^TjYTjatc e?prj[xev7jc iv x<5 a ttjc Ouatxrjc dxpod- 20 

5S(u? 'AptaTOTeXouc Tcept tou xavavxia tcojc toc dp^dc Tcotetv 

icdvTac. 

"Oxt ixev 5 v TavavTt'a tcojc TcdvTec Tcotouat xa; dp/dc, 89)- 25 
5 Xov. xai tout' euX6jy(oc* 8eT fdp xa? dp^dc [XTjTe e£ dXXrjXtov 57 
etvat [irJTe i£ dXXcov, xai ex toutojv TcdvTa. toTc 8' evavTtoic 
toTc TcpcoTotc uTcdp/et TauTa, 8td jxev to 7cp6)Ta etvat ixtj i; dX- 5 
Xu»v, 8td 8e to evavTta [xtj i£ dXXTjXojv. -rj7c6p7jae Tt tcot' ecJTt to 
etpr/jxevov 8td Taikrjc ttjc Xecetoc, xai 8td ti rj oux i£ dXXVjX(ov Ta ivavTta, 

10 r) oux i£ dXXwv (xai) Ta TcpoTepa. to Te *,'dp i£ dXXTjXojv Ta evavTta *[(• 10 
vea&at atkoc 0X170V TcpoeXftobv Xeyet (8et'$ac *(dp Ttva sir^vefxev et toi- 
vuv tout' eaxiv dXTj&ec, dirav dv "ytvotTo to ■ytvop.evov xal cpOet- 
potTo to ©Detp6[xevov 7; i$ ivavTt'(ov (ij) etc evavTt'a xai xa tou- 
twv [x»Tacu. Ta 8e [xeTa$u ex tiov evavTttov eoxtv, otov /pa>- 15 

15 [xaTa ex Xeuxou xat [xeXavoc, «SaTe TcdvTa dv et'rj xa cpoaet ytvo- 
[xeva tj evavTta rj i£ evavTttov), to Te Xeyetv Ta TcpbbTa evavtta [xtj 
i£ dXXtov yiveaftat aTcoprjaat xtf dv, tccoc XeyeTat. xaOoaov jxev ydp Tcpoha 20 
uTcoxetTat ivavTta, oux dv etrj ^vojxeva ex Ttvtov Tcpouirap^ovTtov ivavTtbov 
(ouxeTt ydp dv auTa TtpbbTa etrj), zbic 8' et [xtj touto -yiWto, dtota eaxat 

20 Ta TtptoTa ivavna; 7j ydp SeTjaet auTa etc dXXrjXa jxeTa(3dXXetv, otco>c -yi- 25 
voito ti e£ aoTtbv (outok 8e ouxeV dv ao)£otTO ouSe del | [xevot, 008' dv 58 
dcpOapTa etrj ou8' d[xeTdpXrjTa etc; dXXrjXa), rj et det [xevot Ta auTa, ou 
xaTa [xeTa^oXrjv dv ou8e xa^' dXXotwatv Ttva Ta ^tvofxeva ^'tvoiTO, dXXd 
auv&eaet Te xat auyxptaet xat Staxptaet Ttov TcpojTtov 7cp6;. dXXr^Xa xat Tcotd 8 

25 Qeaet xai xa'£et. oby outo» 8' e/etv auT(5 SoxeT. rj e$ dXXrjXo)v jxev ou 
cpr^at -ytveaOat Ta IvavTta, oti [xrj outo)c ^tveaUat i; dXXr^Xoov ouvaTat 
(bs uTco[xevovTO)v (ou "^dp uTcojxevet to eTepov T(bv ivavTt'(ov OaTepov), Soxet 10 
8e Tcav "(tvojxevov i'x tivoc tbc utcojxIvovtoc auTou ^tvsa&at, (bc Tcpoi'o)V 
auT6c Setxvuat Te xai 8iopi'£ei. et 8' outu) [xlv i$ dXX7jXo)v [irj ^vttat, 

30 xaTa 8e Trjv tou u7toxei[xevou Tcapd [xepoc etc Ixdxepov auTtJov [xeTa^oXrjv yt- 15 I ^v Tip a ttjc $uatx^; dxpoacfea);] Phys. ausc. I, 5. 188 a 26 (v. 9 cf. ib. 188^21) 

4 xdvavTta Sp. : dvav-ctaVBa: ivavxta; GFSL 5 tout j to a 7 U7ra'p-/eiv a 8 w.tj 

V 1 in mg. ■/jTO'p7jae (supra e paullulum lasum) VB: 7j7idp7jTai GFSLa Sp. 

tcot'] infra paullulum rasum V 9 r} om. a Sp. 10 xal add. Vict. Sp. 

II TtpoaeX&uiv V 1 (corr. V 2 ) lT:7)Yayev a Sp. 13 r) add. Sp. 1G e^vavTitov] av 
supra versura V to Se Vict. 19 5' et] 8ei a 21 o68e ael p.evot ti Vict. : o68e 
et [x^vot VSBa: o'j8e£t'u.evoi FL 22 uivot ([x^vet B) Ta auTa BGP^SLa Sp.: p-ev, tcc 
(to supra tcc V 1 ) auTa sic V quod quoraodo conexerit V 2 incertum 23 av V 2 B Vict. : 
ov V: om. GFSLa 25 ootoj 8'J ouTtua V 1 (corr. V 2 ) fortasse 8o-/et, ei i; 

27 uTtO[A^vet] et in lit. V fortasse dorepov (yivdjxevov) 29 8iopt'£et] Phys. Ausc. 

1,7. 189t>30sqq. 0.7) yiveTat V : ou yfveTat BS 2 : u-rj yivotTo GFS'La 30 uTcoxetp.^vov 

V 1 (corr. V 2 ) p.eTaPoXrjv B 2 : p.tT*fioXTj libri BIBAION IIPQTON 16-17 29 

vsxat. ouosv xojXuast xa\ xd crrpojxa svavxta usxa[3dXXovxa stc dXXrjXa xaxa 
xouxov xov xporrov aixta •ysvsasojc Ytvsa&at toiJ; [xsxd xauxa. dXX' st ouxojc 
frtt«PaXX«i, tt(oc dv Iti dt'8ta jxsvot r, xtvt dv Stacpspot xu>v [xrj Trpojxojv 
ivavxuov ; xai -ydp rj touxojv stc dXXrjXa jxsxapoXrj xouxov y, ivsxat xov xpo- 20 
5 ttov. r 8tacpspot dv xa crrpojxa xtov svavxuov xuiv jxrj 7rpojxo>v itp&TOV jxsv 
xoj 1$ sxst'vojv jxsv xa ytvojxsva Trdvxa ytvsaOat. sx ^dp sioouc xtvoc xai 
axsprjasojc xtvoc 7rapd jxspoc Iv xyj uXrj ^ivojxsvoov at Trdvxojv Ysvsastc xal 25 
cpilopat, ouxsxt 0' sx Xsuxou xat jxs'Xavoc r) tXuxsoc xat Tttxpou rj tivojv 
ojxottov xouxotc svavxuov. sxt auxd jxsv xauxa uaxspa svavxta, st xai | 

10 su: dXXrjXa jxsxapdXXst, xoj Yi'vsai}ai Trapd jxspoc sv xfj uXrj, syst xat 59 
xd Trpojxa svavxta, dXXd xai rj -,'svsatc xrjv dpxijV auxotc s£ sxstvojv. 8td 
vAp crrotac scsojc xs xai axsprjasojc rj xs xojv -yujxojv Tsvsatc xai rj xoiv 5 
yptojxdxojv xai xwv dvdXoYOv xouxotc svavxuov, t$ ouSsvoc 8s jxsxapdXXov- 
xoc xd -ptoxa Svavrta 71'vsxai. 816 xai dt'8ta xaxd xouxo xto jxrjSsv auxaiv 

15 7Tpos-'.vost3i>at Ttp&TOV i; (ov rj xojv8s ■ysvsatc. Sstxvuotxo 8' dv xai dt- 
8ta. ou Yap st xd xaft' sxaaxa storj xai at axsprjastc Sstxvuvxat Trapd 10 
jxspoc stc dXXrjXa ixsxa^dXXovxa, 8td xouxo oux dt'8ta, dXX' sdv dsi cpat'vu)v- 
xat dvaYxauoc Trspi xrj uXrj sxdxspov auxuiv ov, strj dv dt'8ta rj xs s?tc xai 
rj axsprjatc, st xai jxrj rjos r; s£ic [xr^Ss r]os rj axspr ( atc dtota. oxt 8s 15 

20 dvapcaTov dsi xauxa stvat, 8r t Xov Trptoxov jxsv ix xou xr t v uXr;v dt'8tov ouaav 
jxTj 8uvaai)at' irote /<«pi? stoouc stvat, rj STrtvota fxovov, Ssuxspov sx xot> 
Suvdtxst xd dvxtxstasvd xs xai xd svavrta 'ouaav auxr^v, xol arj SuvaaOat 20 
a<xa iv xotc ivavx»'otc stvat svspysta, avaptrjv s/stv, oxav Odxspov aux-rj 
x(ov svavruov icaprj, ouvdast i)a'xspov stvat. xo 8s 8uvdasvov (st) sv axs- 

25 prjast xoxs saxiv sxstvou ou 8uvaxat, dvaYxrj xrjv uXrjv dsi jxs-d stoouc 25 
xtvbc slvat xai arsprjascoc. el 8' dsi jxsr' djxcpoxspojv xai ouosttoxs saxtv, 
oxs ■?; Xr ( *pv)staa uXrj rj Trdvxa, a Suvdjxst, dtxa svspysta j saxat, rj Trdvxa 60 
d Ouvaxat ouvdast. ouosv 8s oiv ouvaxat svspystcx (ouSsv ydp dv auxrj si'rj), 
dva-j'xatov xd irpeoxa svavxta dt'8ta stvat. 

30 XVII. 'Oxt [xrj xo sl8oc sv x(j uXrj d>c iv UTroxst[xsv(i). 5 

Ei' xt stooc xtvoc sv uTroxstfxsvo) saxtv, rjxot sv xr^ oXr^ sv uttoxsi- 1 ffXXrjXo] XX in lit. V 3 Tcdi; 3v ett d(ota uivot ([xfivet B) VB: ttwcj 3v aWa &z\ Sta- 

(H 
(j.£V£t F: 7:d); av atxta dsl 5tau.^vot GSLa Sp. 5 TtpuiTOv Sp. : 7tpwT(ot V: 7rpu)T(o 

LBSa: rpwta F G piimum t6, deinde too denique xw B 9 TaiiTa V'B': TauTa 

Ta V^B 2 : Ta GFL: om. Sa Sp. 1 1 ££ fixefvcjuv aoTois a 13 xat tujv om. a 

li; rfb)] 5 in lit. V 17 del] fortasse xal 18 ov eitj V Vict. Sp.: 8v etrj FSa: 

dv eirj L 19 [xtj -^e B 2 S 2 a Sp.: ^ r]8e V: [xtj f} 8s B 1 : [XTjSi GFS'L alt. tjfe] 

TjOe B 2 Vict. Sp.: Tj 8e V: tj 8fi B.': om. GFS»La [XTjSe— ST-iprjat; om. S 2 21 ex WG 

VB: ht toO [xtj GFSLa: tix too et jxtj Vict. Sp. 22 tuj ixt) Vict.: t6 jxtj libri 

23 Jvepyetct dvdyxTjV e/eiv VB 1 : dvdyxrjv eyeiv GFS'L: ^vepyeta dvdrxT) B 2 S 2 a Sp. 24 e{ 

addidi 08] fortasse 8 27 8'jvdp.et V 1 : o-ivatat V 2 FGLBSa Sp. 28 ujv FGSLa 

Sp.: ov VB aJT/j B: a-jTTj sic V: o-jttj FLa Sp : ayrr^ G 30 AAEEANAPOY AIIOPIQN KAI AT2EQN 

[XSV0) kdXl T"fi TTpWTIfj, Tj SV T(0 aa»[XaTt OU sT66c iafTtV, f) £v T(U e?? TOUTO 

aeTajiidXXovTi awjxaxt. outs 8s ev ttJ 7rpa>TTj uXtj otov ts xt ev utcoxsi- 10 
uevtp eTvat, oxi arj8s xtjv dp/rjv urc8xstTat tj TotauTrj uXrj evepYeia, dXXd 
SsTrai Txpo^ xo sTvat £v uTrdp£st tou si'6ouc (outs "fdp ttjv uXtjv /a>ptc ef- 
5 8ouc otov xe ev u7roaxa'asi stvat ouxs xo sTooc aveu Tr,c uXtjc* sxaxspov 
■ydp auxaiv xou sxspou SsTrat rcpoc x6 slvat ivspysTa xs xai £v uirdpSsf ir» 
ost 6s xo sv u> xt eaxtv u>c ev uTroxstasvtp, auxo sTvat TrpuKov dvspfsTa, 
prjosv xcpoc xo sTvat 8 uiroxstTat j3orji>ouasvov utc6 xou £v uiroxstasvtp 6'v- 
xoc aux(p), d.XX' ou8s sv u> saxt atoaaxt xat ou sT86c saxtv, otov xs auxo 20 

10 sv ixstvti) u>c sv UTroxstusvtp sTvat. aspoc yap eaxt xouxou, si' y* xaxot 
xoux' saxtv ixstvq) xo sTvat. dXX' ou8' ev tu> stc xouxo usxa(3d/.XovTt 
atoaaxt etrj av, oxt urj8s saxtv sxstvo xtjv dp/rjv, dXX' scpildorj. r; yap 25 
xaxa xa eiorj xu>v .acoudxojv usTa(3oXrj cpOopd. ou8sv stooc svuXov | xt 61 
xat xtvoc ov otov xs sTvat sv uTroxstasvtp. st 8e xouxo, eT6oc 8s xat tj 

15 tyuyjl too £u'}u/ou atoaaxoc, ou8s auxrj dv sirj sv uTcoxstaevtp (ouxe yap 
sv xo) C<ptp" uspoc ^P T j t^X 7 ) T0 ^ C<p r >u xupia>xaxov), ouxs iv xtp efe 5 
xo su'j>u/ov auJtxa uexa(3a'XXovxt acouaxt. irtoc -^ap av £v xtp scpi)apasvo); 
cpOopot -yap sxsTvtp s^svsxo fj stc x8 sac}/u/ov asxapoXVj. oXwc xs d8uva- 
xov sTvat xtjv ^u/tjv ev xtvt 8 [xtj ^u/tjv s/st. 8s xtjv dp/T)v txTj eaxtv 

20 ev xtvt, 088' Sv 4v uTTOxstasvtp aux(p si'tj. st 8s sv psv 0) eaxi aojaaxt, 10 
eT86c iaxtv sxsTvou xat aspoc, £v m 8e jxtj eaxt ttjv dp/T;v, ouo' dv sv 
uTtoxetasvu) auxtp st'r;, oux dv t; ^^X 7 ] ^ v UTr^siasvtp xtvt su;. 

XVJII. f 'Oxi [xtj oTov xe xov xoaaov dcpSapxov stvat 8td xf ( v (3ou- 15 
Xirjatv xou {>sou, et eTrj cp»}apx8c xtj auxou cpuast. 

25 T8 8uvax8v tj sTvat tj yzv£a%a.i £tz\ xouxojv xaxrj^opstxai xupttoc, i-jxt. 

t6)V ev8s/oasvojv xat [xtj sTvat xai afj ^svsauat TauTa a Xs^STat 8uvaTa 20 
eTvat fj •yevsaOat. Xsyoaev y°uv SuvaTov eTvat otov ts sTvat rj *(s.v£adai 
dxtoXuTov 6'v. ou •yap ^ ? irdvTooc ■y£vs'au v at tj tou 8uvaTou xptatc, dXXd tio 
[xtj xsxojXua&at "csvsal}at auTo. SuvaTov ^dp ouSsv fjTTov t6 arj xa)Xu8- 25 

30 asvov utto xtvoc Trspt|aTa'aso)c Y-vsaOat Trpoc Tf;v STrtTrjSstoT^Ta £/st, xdv 62 
arj ■ysvrjTat. SuvaToc ydp Ata>v 7paaaaTtx8; "(■svsailat, fot' dv fj, xdv arj 
ysvrjTat, st [xrj eiV| to 8uvaa&at ^vsaaat ypaaaaTtxov auTov xsxa>Xuasvov. I pr. rj] rjxot a 7 aito V^GFSLa Sp.: auxw V 2 B 8 o.tjo^v B 2 S 2 a Sp.: fjirjoevl 
VB^S^L ov V 1 (corr. V 2 ) 9 <DX ou5s iv tp ian aa»u.axt xat ou eI5ds dattv B 2 (post 
verba yp. outu»;) S 2 a Sp.: dXX" uy' 5 2v iaxi xal ou sT56; iaTtv VB^FGS^L xat del. Sp. 

II ouoev V 1 (corr. V 2 ) 13 ouSsv VGFS^L: ouSev 5s V 2 B 2 : ouSev apa S 2 a Sp. 

ti] te B 2 14 otovTat V 1 (corr. V 2 ) T£ GFSLa Sp.: 6e VB Vict. 15 auTrj 

La Sp. : auTrj V: auTTj S: auTrJ F ydp ora. a: fortasse ou5e yap 24 ei tfij] rj 

e( a auxou VB : eauTOu FSa Sp. et tabula 25 SuvaTov sic V (sub litura) 

27 ofdv VB: to ohv FGSLa Sp.: 8.ofdv Vict. ofdv Te etvat tlel. B 2 28 to dxtb- 

Xuxov V 2 BS 2 a Sp. 30 uird in lit. V 32 etrj] rj s. v. V BIBAION nPQTON 17-18 31 

st os toiootov 6r,Xov ov, dXrjikuott' dv to 6uvat6v Ysvsa<)at toos u sVt 6 
tout<ov. r, ouvatov t6 auto tooto xat urj -ysvsafta!. o 6s sc dvcrpci}» Tt rj 
sattv r ( -,'t'vstat, tooto oux dXrjftsc Xs^stv ouvaa&at -(svsaftat, st urj «S t<o 
ouvaT(i) dvti too dva^xatou /p<6to. xai to douvatov xo ^ivoasvov totoutov 10 
5 otd to xsx<oXua&ai, xal ustaTUTCtov tou ouvatou otd rijv xtoXuouaav auto> 
■svs3i>at -spiataatv tooto, o r ( v ouvatov xatd tr;v sautou cpuatv, suj av 
£-1 toutojv y*vo;jlsvov ts xat Xs-|'6usvov, a xal Ttpoc t6 ^svsaOai xal irpoc i"» 
to ur, -(svsa&at T V ^ x xr / c ofctetac ^oaeoM TtapaaxsurjV ts xat sTCttrjosto- 
tr,ta s/st. 016 to usv d/upov, Suvatov (ov) xauOrjvat xal urj xauo^vat, 

10 douvatov -j-tvstat xauilrjvat, dv sv t(j dtouoj -fsvrjtat, xat rj <l>/jcpic ouvatr; 20 
ouaa opa&Tjvat ts xai ur] opaUrjvat douvaToc opailr^vat fivstat, otav sv toj 
Pu&co -(svr, tat, toj xsx<oXuai>at stc svs'p-|'stav sX<)stv tr,v «p6< t6 stspov ojv 
souvato s-'.tr / 6s'.otr 1 ta. ouxstt 6s r; otdustpo? aouvatoc auuustpoc slvat ffl 25 
TtXsopa ocd t6 xsxtoXua&at (tr)v ^dp dp/rjv dvsTCiosxtoc satt tou auuustpoc. 

15 sTvat ~q | itXsupa ouvaa&at) stvat Xsystat, dXX' dauuustpov autrjv s£ 63 
flba-pojc stvai Xsyovtsc. to auuustpov autrjc douvatov xatr^opouusv, xai 
to i)stov s; dvdyxrjc dcp&aptov slvat Xsyovtsc douvatov auto cpausv sTvat B 
t€ autou csuaet cs&aprjvat. ottttov tot'vuv tojv dSuvdtojv ovttov, ttov usv 
9 uast, ttov os otd to xsxojXuaDat, xat cpuast usv 6'vttov douvdttov touttov, 

20 (ou) ttatv u~dp?siv td dvtixst';j,sva autotc ic dvdfXTfi uTidp/st, otd os to 
xsxtoXuaOat touttov, a s/ovta TCpoc to -ysvsa&at cpuatxrjv STCttrjOsiotvjta utco 10 
ttvoc -sptatdasojc sv autotc ^vsaBat xsxojXutat, xal uovojv douvdtojv "rt- 
vsai)ai Suvausvtov 6td t6 xsxtoXua&at ttov sv8$5(ousvojv tt r t ouvausvtov, 
[ott ouvausvtov] dXX.' oux s; dvaYxr^c, d usv 6 xoauoc isvr ( t6c u>v syst 15 

25 sv sauttr ouvautv xat tou cp&apr^vat xat tou urj cpdaprjvat, ouvatt' dv utco 
ttvoc xtoXuOstc cpi)apr ( vat d6uvatoc cpOap9)vat -(svsaOat, st 8s iattv s£ 
dvd-f/tr^c xat £v trj cpuast TCavt6c tou ^svousvou to cp&aprjvat, s$ dvdyxrjc dv 20 
u-dp/ot TCavtt t(o ■j'ivousvtp to ostv auto cp&ap^vat. tp os s£ avd^xr^ to 
©fiaprvat, tout' aouvatov urj cp&aprjvat otd to trjv cpuatv autou dvscptxtov 

30 atoiotr-jToc sTvat, coats xat 6 xoauoc cpOaptoc ojv sc dva'7xr|C, sT ft xat 25 1 ov V 1 : <iv GFL: oxt V 2 BS 2 a: om. S 1 2 rj (prius) VLa: rj S: ^ B (acc. 

et spir. in lit.) F: d Sp.: fortasse ot 5 to sic V 1 [j.£Ta7U7rTOv V 2 B coni. Sp. 

(vel |ArtafffaTCiv) : [JLETaTchtTOVTa V J FSa: [j.£Ta7rt7rTOVTO; G (corr. ex (j.ETaTti7rTiovTos) L 
a'jro V 2 B G S r]v] ouv Vict. : oov SovaTov ov Sp. sed omnia sana 7 Trp6; to 

ante utj om. a Sp. 9 ov add. V 2 BS 2 a Sp. 10 av V 2 B: av V: Wv GFSa Sp. 

i s. v. V d/Tjtpk GF Sp. : 'jjfjcpocj V (inter et 5 paullulum rasum) B: (JjTJcpt; Sa 

SjvaTTj] a s. v. V 15 elvat om. a Sp. : elvai X^ycTai om. B dXX' daifAjjeTpov 

V 2 B Sp.: dXXd a-iuueTpov VGFSLa 17 auTOv a Sp. 18 otTTuiv] 8tt in lit. V 

20 oF; Ttatv V 2 B Vict. Sp. : Ttatv VGFSLa uTrdpSetv scripsi: uTrdp^etov V'FSG'1-a 

Bp.: («tdpSeu)? G: uTrdp^eai Vict.: OTrdp^at V 2 B: to ^v uTrdpcet elvat coni. Sp. uTrdp- 

yei VGPSa Sp.: u7rdp/ot L: ou/ uTrdpyet V 2 B Vict. 21 Ta ly^ovTa u 22 [i.6vtov 

VGFSa Sp.: pwJvov V 2 B 22. 23 Ytveaftai VB: yevia&ai GFSLa Sp. 23 Suvau^- 

vtov] fortasse ytvopi^vtov 2) oti ouvajx^vtov (to in lit.) V: Sti Suvduei r^v GFSLa 

Sp.: del. V 2 : om. B recte ut videtur 28 tiSoe V //avd-paja sic V 32 AAE3ANAP0T AIIOPIQN KAI AY2EQN 

YSVVrjTOC, XOtTa TY]V aUTOU cpuatV dvSTri'8sXTOC S3TIV dlStOTrjTOC. t8 8' 00- 

T(oc | dvs7:t8sxTOv dioiotYjTo; xaTa Trjv aoTOu cpuatv dSuvaTov dtotoTrrta 64 
8s$aa&at. to 8' ootuk dSovaTov, rraatv ov dSuvaTov, xott toic dsotc dv 
si'yj TotouTOv. outs fdp t6 s£ dvdyxrjc uTtdp/ov tivi otov ts (jTcdpyziv au- 5 
5 xaj» xcbXu&rjvat' ttots oux rjv outojc bizdpyov, oots to dSovaujv UTrdp/stv 
SovaTov undpyov ■yzviabai. [xova "(dp sxstva xojXu^rjvai uitdp/stv Ttatv 
ofd ts, irpoc a xat tou iys.iv aurd xat tou jxrj iyziv cpoatxrjv Trapaaxsorjv 
iysi, xat a yutpU tou xojXusaftat SuvaTat sv auTw jxr) yevla&at. « saTtv io 
s$ dvaYxrj? Ttal TrapaxoXouDoovTa, ouy^ otov ts TauTa xoXuDrjvat -(svsaftat. 

10 saxat -yap outo) TauTov djxa yivojxsvov ts xat jxrj -j'tv6jj.svov, 'Ytvojj.svov jxsv 
8toTt dvaYxatov rjv ^svsai)ai, ou Yi vr Vsvov 8s StoTt rjv xsxojXujxsvov, touto 15 
8s dSuvaTOv. dSuvaTOV xat to cpDapTov xuAo&rjvat cpDaprjvat, STrsiSrj dvay- 
xatov to) <p9apT(p t6 cp&aprjvat xat dSuvaTOv to jxrj cpi)aprjvat. luTftt 
■ydp outioc djxa cpfktpojxsvoc ts xat [xrj cpDstpojxsvoc. oti os Ta dSu- 20 

15 vaTa Tr] auTuiv cpuast xal toic OsoTc scti Totaura, xat FlXdTcov auToc 
jxapTopsT, 81' (Lv Xstsi' (t dXX' out' aTroXsaOat Ta xotxd SuvaTov, a> 
0s68u)ps' uTrsvavTiov ydp Tt tuj d^a&u) dst stvat dvdrxrj, out' sv Osotc 2» 
auTa t8puai)ai, Tr]V 8s OvrjTrjv cpuatv xai tovSs tov tottov irspnroXsT sc- 
dvaYxrjc". | 

20 XIX. nuic 7] auTrj Suvajxtc du-a tu>v svavTt(ov stvat Xs-^STat. 65 

C H auTrj 8uvau.t; stvat Tuiv svavTt'u)v Xs^sTat, ou^ u)? d(j.a 6uvau.svu)v 
xat twv svavTtwv Ttspt to Ta? 8uvdu.sts sj(ov auTuiv Y £V saU7t (touto ydp 5 
douvaTov), dXX' oti jxr) outu>; sj(siv to Tuiv svavTtcuv s/ov Ta? 8uvdu.st?, 
u)C Tcpukov [j.sv 8cpst'Xstv t68s Tuiv svavTuov 8s;aai)at, [j.sTa 8s touto toos. 

25 ^v TravTt ^dp /povu) ivos/sTat to sv [xr^8sTsp(p ov Tuiv svavTtcuv lv otto- 10 
T=p(pouv auTuiv ysvsa&at, oux dcpu)pta<xsv(os sv Ttpos. 610 xat Xs^STat djxa 
iys.iv Ta? twv svavTuov 8uvd[xstc. to *(dp iv8s/sai)at, oaov stti ttj cpuast 
tou IvavTta Ss^ojxsvou, ots t6 sTspov (sv) auT(o Y^STat, jxrj8sv tjttov dvTt 15 
toutou t6 sTSpov iv auT(p ysvsa&at, 8stxTtx8v tou d[xa auTuiv t«? ouvdfxstc 

30 iyziv. Trapd ^dp Ta TOtrjTtxd auTuiv to8s ti irpuiTOv twv svavTuov Iv xm 1 y£ v tjt(5? a Sp. 2 aOToii V 1 (corr. V 2 ) at8tdxy]Ta] alterum t in lit. V 

4. 5 auTO V 2 B 5 o6x tjv VG^FS^L: xat oux elvat V 2 S 2 Ba Sp.: ou etvat G 2 : fortasse 

ofc ^v 8 a 8e iotiv V 2 B 2 S 2 a Sp. 12 apa xat S 2 V 2 a Sp. 13 xat — cp&ap^- 

vat in mg. V 1 : in textu GSBL: om. F 15 o6tu)v V 1 (corr. V 2 ) IIXaTtov] 

Theaetetus 176a 16 dTitoX^Dai V 1 (corr. V 2 ) 17 det VS 2 Ba Sp.: Xeyeiv 

FS'L dva^yxrj £ ^ va i a Sp. 18 ?8pua8at V 1 (corr. V 2 ) tot;ov] tpo'tov a 

TOptTzoXei V Vict. Sp.: TreptTioXetv V 2 BGFSLa 20 Xe>Tai e I va i a Sp. 21 86- 

vajxts <cxfxa> coni. Sp. tcuv IvavTtcuv elvat a Sp. <5Eu.a om. GFS'L 22 xat 

VGFL: del. S 2 B 2 : orn. a 23 1x7) cjtco; £fj-w] fortasse 8rj outco; ey^et: outioc z/zi 

coni. Sp. i/ov] lyw FS'L 26 xat o6x V 2 BS 2 a Sp. 28 to!3 Ta a Sp. 

iv add. B 2 S 2 La Sp. outio] ao in lit. V 29 SetxTtxov scripsi: 8exTtxov 

VFB'8'GL: atTtov B 2 S 2 a Sp. BIBAION IIPQTON 18-20 33 

ducpoTspojv Sexttxqji Yivetat xti> TcapstVat touto, to 8s jjitj TotauTrjv a/satv 
sa/r ( xsvai -poc auTO, r ( u-STa te/upoTspac Suvdustoc auTO xtvsiv. st ^ap 20 
u7j aaa Tac 8ovdustc sl/sv auTujv, dXX' sv aXXtp xat sv aXAu) ypovu), 
dSovatov dv ^v tcote t68e tt tu>v svavTuov Sscaa&at auTo, ou tuj sTspov 
5 adttsv sv auToj irpoXapov sTvat, dXXd xat u7)8sTspou TcapovTOc xat TcapovToc 25 
atjTio to8 TCOtljtixoS Ttp utj s/stv TT ( v ouvautv tou tots 8sjcaa<)at aUTO. £1 66 
8s UrjOEtC /pOVOC cSTtV, SV (p TO OSXTtXOV Ttt>V IvavTuov OUOUDC xexujAutat Tt 

ai)T(T)v s/stv * -•• •>:• uovov ^dkp tots to sTspov auTojv xatXuetai iv t<o SexTtxtu 
■ysvsaftat , OTav utco ftatipoo to oexttxov auTuiv TrpoXyjcp&^ ttp d.8uvatov 5 
10 etvat td ivavTia auvoitap^etv dXXrjXotc. ouosv usvTot xsxojXuTat, xaDoaov 

STCl T7j TOU SsXTlXOU Cpuast, CpfJSlpaV TO TCpOUTcdp/OV T(t) Ss/TlXffJ 8'JVaUtV 

e/e'v to to5to 7tot7jTtx6v atko sv atjToi Ysvsa&at. xat ydp e? tt iatt sv 10 
tfji eteptp tojv svavTt'(ov, tots Suvautv s/st too ueta(3dXXeiv £tc &atepov 

(St " ( 'dp U7j E/Ot TO EV TOJ ETSpU) T«JV EVaVTlUJV ov ouvautv TOU USTa|3dX- 

15 Xetv stc UaTEpov, uevot dv ev tuj STEptp dSuvaTov ov stc touto ueta8aXA.etv 15 
ETt), st Ss usTaJ5a'XXsi, 89jXov (bc tuj 8uvau.1v s/stv too Sscaauat xat (to 
ivavTtov) usTapdXXot 5v -dv stc auto. dXXd uyjv xat tou 6'vtoc sv auT<o 
svavTt'00 Suvautv s/st. 06 fdp 8yj ur) SuvdjxEvov elvat ev auTtjj iaTt 
iv auTuj. ots tou eTspou tujv evavTuov tyjv 8uva[jttv e/st, tots xat 20 

20 OaTspoo, (tiaTS dua usv ducpoT£p(ov • xat ote tou £T£poo xat tou sTspoo, 
tot£ QaTspov TTpostX^tpEvat, ouSev rjTTov, oaov stcI T7j tou 8extixou cpuast, 
oeoov^uevou dv xat tootou TrpostXrjcpEvai, Yt'vsTat toutujv uiv SuvaTat, to 25 

[JLSV £/OV TO OE ECOV. | 

XX. Ald Tt TOU OspOUC U7TVU)TlXU)T£pOl iauev, £t 6 UTTVOC Otd TrjV 67 

25 tou auucpuTOu Tjutv Ospuou sJc t6 svtoc dvTiTcsptaTaatv. 

El UTTVOC 8td T7]V TOU auuCOUTOU 7JUIV OspuOU EIC TO IvTOC d.VTt- 5 

jcepfotaatv, tou 8e Ulpouc dvtticepttiati}xe udXXov to Ospuov stc to sxtoc, 

8td Tt TOU llipOUC EauSV UTCVUJTlXUJTSpOt ; £t' ft 6 UTCVOC ytVETat T(0 xaTs- 1 to 8e |irj VGFL: TtJj U «jltj S 1 : ob tuj (j.tj V^B 1 : oi> tu5 B 2 S 2 a Sp. 4 abxb] ob toj 

"Vict. (sic) 4 ob to}] outoj a 5 a'JTd)v V 2 B 2 Sp.: auTO) V^GFSB^La auTO) V 

7 vOv 0£ 0'JoeI; ^pdvoc £cm'v coni. B 2 8 excidit tale quid ouo^ Ta ivavTta 6}j.oi'oj? 

xrxioXoTat sv toj oeztuo" Yev^afrai Stxttxtp] o7 in lit. V 11 osxtixu) V 2 B'-'S 2 a Sp.: 

CojTtxoT V^B 1 : C»J0J ;j.f/.p6J GFS'L fortasse <toj> 86va[j.tv 12 to toOto V^GSa: to toutou 
V 2 B: fortasse (tojtou) to to-jtou v/. to3 not. coni. Sp. £i' xt i<m h scripsi: ei' 

t<* Ivzi tcv VFS^B^GL (sed sIts FS 6v t£ B 1 ): 6't£ 6e h S 2 a Sp.: ox£ iam iv B 2 1G eyEtv] 
l in lit. V 16. 17 xai to <lvavT(ov) scripsi: xal xoo V: xat toj (j.t) GFS J L: xai toij 

[X£TaPaX/.£iv V^BS^S Sp. 17 p.yjv] rj in lit. V ovtujcs V 1 18. 19 a-JTtp iati h 

a-jTio VGFB coni. Sp.: iv av tuj iv auTuj Sa: bt ti^uj ia-zh £v auT(j) L 19 6te yap V 2 BS 2 a 

Sp. 21 t6 te <T(u) coni. Sp. TrpoeiXr ( cpiivat] infra alterum £ paullulum erasum V 

22 to&rou] fortasse touto 25 civTtTcepiaTacttv (post medium t paullulum rasum) VS 2 Ba 

8p.s dvTi-Epu'<jTaTat FS'L 26. 27 dvTtzEptSTaatv VS 2 a Sp.: dvTt-EpttaTrjat FS'L 

27 oe V 1 28 Etye VGFS'L: r t B 2 (in Jit.) S 2 a Sp.: fortasse (r)) eiye 

Snppl. Arist. II 2 Alcx. scripta ininora. 3 34 AAEHANAPOT AHOPIQN KAI ATOEQN 

ysaOat utt6 tyjc xaTsveyOstaYjc dvaOuuidasajc oltzo tyjc xecpaXYjc IttI tov 
Oujpaxa to auucpuTov yjuiv Ospuov (tj -ydp toutou auToOt auaToXYj atTtd 10 
t9jc dp-ftac Tatc. ataOYjasatv), r]Ttc "fiveTat xaToyY) tou Ospuou Trepi t6v Ouj- 
paxa, £a>? av yj xaTSvsyOsTaa dvaOuutaatc ouaa Trayeta utt6 ty)c xaTsyo- 
5 uevYjc utt' auTYjc OepuoY/jToc dOpoac auTo&t auveaTaXusvrjc TTscpOrj ts xal U 
XsTTTuvOsTaa otaxptB^, f xa.T' auTYjv xaTa cpuatv atTta tou uttvou xat tou 
sv T(p ysiuuivi xat tou ev tuj Oepst ■ytvousvou. tou uev yetuuivos tiu utt6 
tou Trspts/ovToc Tjuac depoc 6'vtoc ^uypou eTrt<]>uyeaOai tyjv eTricpdveiav ouy 20 
ouotwc to auucpuTov r t \iiv Oepuov stt' auTYjv iTrtppeT ts xat ye^rat s~' 

10 auTYj, dXX' saTtv ev8ov Trepi tov Ou»paxa xat tyjv xapotav TrXeTov ouvyj- 
Opotausvov (616 utt6 tt)c xaTacpepousvrjc dvaOuutdseujc outs ouotujc xpaTstTott, •-'.") 
xpaTYjOev ts T(5 TrXVjOst Taystoc rrsaasi ts xat Xstttuvsi tyjv xaTeyouaav 
dvaOuutaatv auTO* Sto outs paStot ot tou yetuujvoc uTrvot outs TroXuypovtot) 
tou 8e Oepouc | 8td tyjv tyjc eTrtcpavstac uavoTYjTa tyjv "fivouevrjv utto tyjc (»8 

15 iv toj TrepteyovTt dipi OspuoTrjTo? to auucpuTov yjuTv Oepu8v TrXeTov £tt' 
auTYjv cpepouevov xat otaitvsousvov iXarcov saTt Trspt ts tov Ocopaxa xat •"» 
tyjv xap8t'av 8t6 utto tyjc xaTacpspousV/jc dvaOuutdasujc xpaTou ( asvov ts 
xat xaTsyousvov paSuoc, ert ts uyj Suvdfxsvov ououoc a.UT8 Staxptvstv ts 
xat Xstttuvsiv 8t' oXiyorYjTa, eiri TrXstova ypovov xpaTouusvov utt' auTou, 

20 atrtov ■ytvsTat ttXsiovujv yjuTv uttvojv tou Ospouc. taojc; 8s xai yj twv vu- 10 
xTwv ppayuTYjc cpavTaatav f^atv [~Xst'a>] Trapsyst tou 8oxsTv tou Ospouc xot- 
uaaOat -Xsuo 6ta to xat tyjc Yjuspac iTrtXaupdvstv Tt. siyj 8' av xat 61' 
daOsvstav ra»v ataOYjTr^puov tyjv -jivousvr^v ut:6 tyjc Trsptsyouar^c Yj[j.ac tou 15 

OspOUC OspuOTY^TOC TrXsi'(OV 6 UTTVOC ",'IVOU.SVO? TOU OspOUC. $VJpOT£p(OV ^IVO- 

25 usva)V utto Tr^c I^ujOsv OspuoTYjToc auTaiv, xat 8td touto uyj ouvausvajv 

IvspYstv, yj stc uttvov ^tvsTat xaTacpopd tou sv auTat? 6'vtoc otxstou ts xat 20 
lucpuTou Ospaou s^aaOsvouvTOc icpoc tyjv svsp^stav xvp utco tou ISojOsv 
Ospaou irXsi^ovo? 6'vtoc xpaTstaOat, 8 xat to tujv Xuyvajv cpaic opaiusv ird- 
ayov utto tou csujtoc tou tyjc Yjuspac. 

30 XXI. 'Ev Ttvt xaTYjYopta yj xtvYjatc. 23 

Tyjv xtvr^atv si'tic uyj TuapaSsyotTo ev toic iroaotc Tq> iv (Tatc) KaTYj- 
"(•optatc auTYjv ev Totc | Tcoaotc ixyj xsta&at, Xs'-(oit' dv etvat Trpoc ti. to 69 
8e Ttvt ouaYj tyj xtvvjaet uirdpyet to irpoc ti elvat, z(i\ otv irdOoc. st ^dp 
t6 xtvstaOat Trdayetv ti eaTt, TrdOouc 6e Trapouata to Trdayov Trdayet, xai 3 T]Tt?] t in lit. V XOLZO-/T] VL: xaToyTJJ ia lit. S 2 a Sp. 6 xax' auTrjv VFS^L: 

xal aut/j V 2 B: xcti auTrj B 2 S 2 a Sp.: fortasse xai (r^) auTrj rj 7 dXXd tou 

B 2 S 2 a Sp. Ttu u::6V 2 BS 2 a: tou ot:6 VGFS 1 : tou 10L 12 iziaau te V^B: -e- 

aetTat VGFS^L: ixTr^aeiTat S 2 a: IxTt^aaeTat Sp. >-£TrT6vet V 2 Ba Sp.: XsTtTuveT V 1 

13 8t6 oute] 6 o'j iu lit. V 21 tcXeiu» circumscripsi 23 r) utco V 1 

(corr. V 2 ) 24 ydp ytvo^vojv B 2 S 2 a Sp. 26 auTata sic V 27 Tip V 2 BS 2 a 

Sp.: to V^GFS^L 31 Tat; add. V 2 BS 2 a Sp. 34 Ttct&ou; 8i Tcapoua^a] oua oe r. 

in lit. V BIBAION nPQTON 20-22 35 

fon xb xtvouasvov xtvr^astoc -apouaiqt xtvouusvov, r { xivrjatc dv uddoc stVj. B 
to 6s Tcddoc icoiottjc Tptxov -ydp §T8oc TcotoTrjTOc Tca&rjTtxat TcotoTrjTsc xal 
Tca'i)r r f, usv ouv aTsXrjC ivspysta -dfloc ouaa strj dv TcotoTrjc, rj 6s ts- 
Xstoc ivspysta Tt dv si'rj xal utc6 xaTrjyopiav Ttva; f) st f) TOtauTrj svsp- 10 
5 •ftid ts xal svTsXs/sta slooc, tu>v os si6tbv toc usv cpuatxd, Ta 8s Ts/vtxd, 
xat fert T« usv cpuatxd storj ouaiat, Ta os Ts/vtxd TcotOTrjTSc, si'rj av xat 
T(ov svspysubv aoTT] Stacpopd. JcfTt 8s xat T(bv cpuatxtbv siotov TCOtorrjTSC, 15 
d ufj stc Trjv ouaiav Ttov utcoxsiusvujv auvTsXst, dXX' etc t6 tomoos slvat. 
tt ouv yprj Xsystv to cpibc slvat , stcsi xat auTo svTsXs/sta tou otacpavouc 

10 fj otacpavsc; r 4 si uf ( cpuast tou otacpavouc slooc to cpibc, ur ( 6s ouaia Ttc 20 
Ytvsrat aOTOU (ou *(dp auvsan toj otacpavst ou8' sv rfl ouaia sotiv au- 
tou, dXXd Tcapouata Ttvoc sv auTtp •ytvsTat xat xaTa a/s3tv dXXou Tcpoc 
dXXo), siVj dv rdiloc Tt xal auTo -(tvoasvov xaTa a/satv xat Tcapooaiav 
tivoc sv Tto Stacpavst, dva'Xo*fov ov /ptbuaTt, (bc xat 'AptaTOTsXrjc sItcsv 25 

15 olov * 4 'dp to /pibua TO cptbc sItcsv tou Otacpavouc. | 

XXII. Et to xtvouusvov STci Ttvoc xaxa TcpoTspov aoptov auTou 70 
TcpoTSpov xtvstTai. 

Et to xtvouasvov itci Ttvoc as^suouc xaTa TcpoTspov aoptov auTOu Tcpo- 
Tspov xivstTai (6td touto Y<*p ^ v XP^ vt P ~^3a xivr^atc, oti arj olov ts aaa 5 

20 to xtvouasvov hz\ TcavTo? tou uTco/.stasvou dOpotoc xtvrjOr^vai, dXXa ost to 
asv ti auTou TcptoTOV otsXustv to os uaTspov), st 6rj touto, xat xaTa to 
TcpoTspov aoptov tou as^suouc TcpioTov xivstrai t6 xtvouasvov, st stc' aTcst- 10 
pov sv toj! asYswst to TcpoTspov, Tcdv to xtvouasvov aTcstpa saTat xtvou- 
asvov, xat Tcdv to xsxtvrjasvov oaov 8tj 8tdaTr 4 aa dVstpa TcpOTSpa [xat 

25 d-stpa] aopta xsxtvrjasvov dXXd dois&TrjTa Ta d-xstpa. r)TOt ouv oux 
Itc' aTcstpov rj Toarj Ttbv auvs/ibv, rj ou xaTa to TcpoTspov irpoTspov 15 
f 4 xivrjatc. r t -ftverat usv xaTa t6 TcpoTspov aoptov tou asysOouc TcpoTspov 
r; xivr^atc, outu> asvTOt xaTa t6 TcpoTspov aoptov, wc iaTtv sv Tto auvs/st 
to asv Tcpoxspov aoptov, to os uaTSpov. ou "fdp dXXtoc asv saTtv sv sxsiva), 20 

30 dXXtoc 6s auTo to xtvouasvov oistatv Xaa|3dvov. Tcibc ouv iauv Iv T<i> auv- 2 TcaSrj-ixai VSLa: xal post lacunain, non lituram ca. X litterarum B', quam explet B 2 
3. 4 t&eio; VB: xtkUa GFSa Sp. 4 t( Sp.: 1« V' : ftt Hbri d fj] £t'rj a 

7 auTTj sic V: auTTj GFBSLa: auTrj f 4 coni. Sp.: an fj auTrj? ian VFG^L: sial 

G 2 BS 2 a Sp. 8 tomjTSe VB 1 : TotwaSe GFS 1 : TOtolaSe B 2 S 2 La Sp. 9 cpo>a V 

jJV 1 (corr. V 2 ) 10 rj zl] eirj a elSo?] eiSous a 13 aXXo B 2 SLa Sp.: aXXou 

(supra paullulum rasum) VSB 1 3v om. a zapooaia coni. Sp. 14 to 

post ydp del. B 2 14 'AptaTOT^Xr);] de anima 11,7, 418M1 16 xaTd <to> coni. 

Sp. 24 *at otTteipa circumscripsi 25 x. eaTat. dXXd V 2 BS 2 a Sp. dbiz^irr^a. 

V^BS^a Sp.: d6te|£t8i6TTjTa V 1 : ct8te$iT«Ta LFG (sed tj F, in lit. t G) S 1 26 dretpov 

VGFS^L: ctTcetpa BS 2 a Sp. rj to (xtj a xaTd Ta FSL T:po'Tepov semel L 

27 fj xivrjat; Ttp^Tepov a Sp. 29 eaTi p.ev a Sp. 30 Xap.pdvov Tt. Ttdi? a Sp. 

ouv] v in lit. V 

3* 36 AAEBANAPOT AnOPIQN KAI AT2EQN 

zyzi to TtpoTepov xal usxepov [xoptov; dpd ft evep-feta; rj ouxeY av r ( v 
auve^sc ouSsv, st rjv auTou xa jxepvj Strjprjpiva xat evepfeta ev t«j 6X(p. 25 
T(5 -fdp d6tat'peTOv etvai t6 [xsysUoc toutoj Sv e? ^ap rjv otriprjpivov, | 
out' av auTo sv xi [isfsfroc rjv oub' r; xtvrjatc [xta. e? oe [xrj ivep-yeia 71 
5 Ta fxopta toc ev toj 0X0) eaTt, XsiTtsTai 8ovd[xet auTa stvat ev ttp oXm ts 
xat aove^et, xat to TtpoTSpov 8r] xat to uaTspov sotai ev toj auve/st 6u- » 
vatxet oux ivepyeta. xat to xtvoujxevov 8rj eit' auTou outojc xata to rcpo- 
tspov rcpoTspov xtvrjaeTat, ojc saTiv xal ev toj jxsYS&sr ouva'jxei 6e eattv, 
outojc 6v xat auTo stc' auTou xtvrjasTat. touto 8e Tcotrjast, et prj <oc 6t- 10 

10 atpouv auto xtvotro xat evepyeia tcoiouv itpoTepov u ev auToj xal oeuTepov, 
xtvoujxsvov oe outojc, OTav xtvrj&rj stci tou fA.sy£&OiJC, o>c sr/sv to [xsys&oc 
Ta TtpoTepa stc' aitetpov, outojc saTat xat auTo xsxtvrjpivov auTa. 8ovajiet 15 
6s el/ev sxetvo stc' 'aTtetpov Ta tcpoTspa, xat tout' ecrcai toc Suvdtxet eV 
aTceipov itpoTepa SteXrjXuOoc, oux rjv d8uvaTOV. ou yap exetto Ta 6u- 

15 votixet aTcetpa d8tsSiTrjTa etvat, dXXd xa svepyeta. otaipet 8e xat 6 d£tu>v 20 
dptdfxetv Ta TtpoTspa a 8te£etatv to xtvoutxevov. XXIII. IIojc e( cpOapTYj rj -frj, oux evos/STat auTrjv xat atxa 

TcoTs cpdaprjvat. 

E? IvSsysTat ttjvSs ttjv p&Xov cp^aprjvat xatd tov8s tov xoXtovov, xat 2,-> 
20 outoj 8ts?iouatv stc! Ttav|Toc pipouc ttjc -^? dXr^sc to sv8s/sa&at auto 72 
cpftapr^vat, sv8s/otTO dv xat Ttaaav tyjv -^yjv cpOapr^vat. st 8s touto, evoe- 
/otTO dv txrj etvat ^rjv, OTtep d8uvaT0v. ou8e ^dp 6 xoajxoc strj (dv) dv7.t- 
poujievou tou Ttspt Yj cpopd auTto. r t ou^ eiteTat Ttp Ttaaav evoe/eao^at o 
cp&apTjvat tyjv ~frp to xat dp.a. touto ^dp dSuvaTov, et dito xr^ tojv oupa- 
25 vtojv xtvrjaetoc, (<bc) ex -(rjc etc aXXo Tt 71'veTat p,STa^oXrj, outojc xat e£ dXXou 
Ttvoc etc -(r ( v. xat eit' dv&ptoTtojv 8e 6 auToc Xo-yoc. ou ydp, et TtdvTsc 10 1 % V 2 BSa Sp.: *j V: tj L -^v V 2 B: 7] V J GFSa Sp.: % L £CSt' av ^ sive IV Sv dr, 

2 ec* rjv V 2 B: eitj av V^FGSLa: e{ eitj coni. Sp. 3 [A^ye&os tooTtp e'v ei ydp r]v 
St^prjfx^vov Schwartz: [x^ye9os tootij)- svt y«p 7jV otyjprjfx^vov VS^GFL: [xEyeftos l7:tvota ydp 
rjv onftpTjftivov B 1 : fxeyeS^os ilttvofqt yctp rjv Strjprjftdvov TO'JTtp eoti OovcY^c* ei" (iv a, corr. 
Vict.) ydp fjV dvepysta ot^prjfj-^vov B 2 S 2 a Sp. 7. 8 7rpo'T£pov 7rprJTepov (alterum in lit.) 
VB: alterum ora. FSGLa Sp. 8 xal— p*ji$ti om. F U ecsTtv V 2 B Vict. Sp. : t^ ecjTtv 
VGS (sed Te in lit. S 1 ) L: t^ iaTtv eotiv a 8 post ecmv add. ev tiij (j.ey£&et S 2 B 2 a 
ov V ] FSLa: ouv V 2 Vict. Sp. 11 farl VS 2 a Sp.: utto FSL 12 a-ko s. v. V 
auTa B 2 S 2 a Sp.: aOTo VB': om. S ] LF 13 ^xetva coni. Sp. TipdTepa ix'' aTret- 
pov a Sp. 14 ixel to V 1 (corr. V 2 ) L 17. 18 Tttos — cpftaprjvat repetitum ante 
e{ (19) B 19 tt]v om. GFSLa Sp. 20 o3tu> Ste^toOatv B: outco 8t' ^touatv V 2 -. 
outojo et* e^ouatv V: ouTtuat ^ouatv GFSLa Sp. 22 5v add. Sp. 23 cpopd BS 2 
Sp.: epDopd (* erasum) VGFS ] La 24 to xa\ V: Te xol GFS ! La: to S 2 B Sp.: Te to 
a Sp. dSuvaTOv, zi dxco scripsi: douvaTov Std toV^GFS^L: d5uvaTov z{ ydp TtdvTa otd 
to (to del. V 2 Sp. om. B) V 2 BS 2 a Sp. 25 ri* addidi y ? j« £ '« GF: trja eia 
VS'B'L: tffi Ttvo? etj S"B 2 a Sp. ij.£TapoArj S'FL: p.£TapoXfj; VBS 2 a Sp. BIBAION OPQTON 22-24 37 

cpdapTot, xai djxa TroVrec» 6 8» ^fi £ 1t <*7 t0 7'{j ostxvuc otd tou fva sxaaTov 
tujv Sstxvufxsvojv svSs/saOat auptov cpftaprjvat, xal TcdvTac d[xa svSs/saftat 
auptov cpftaprjvat, (oo/) uyiuic Xa[x(3dvst. xal ydp st Xd[3ot TcdvTac, ouc 15 
etcectjXOev, auptov dOpoouc cpi)aprja£ai)at, oux rj'6/j xai TcavTac stXrjcpev toj 
5 [xrj ETCEsEXrjXuOsvat TrdvTac. sti ts ouos ouc ETcsJrjXdsv , outojc s'Xa(3sv ojc 
dUpoojc ev6e/o;xevouc auptov cp&aprjvat, dXX' (i>c sva IxaaTov. 8to ou auv- M 
a'£st t6 TcdvTac di)poouc, dXXd to ~dvTac ujc ovTtvaouv auT<7jv, ojc xai sVt 
ttjc stc' drrEtpov te xai Ttavnfl toixtjc. •jrdvTij) ydp tixtjtov to auvs/sc, ou/ 
OTt dixa TrdvTTfj, dXX' oti xai)' otiouv. i'aojc 6s ouos otxotojc "pjv Te dva";- 25 
10 xatov etvat xal dvftpojTcov, dXXd ttjv u-sv -frjv d-XoJc dva'Yxrj stvat, tov 6*s 
dvi>p(o-ov ec uTcoDeaeajc. otd touto *(dp ou/ aTcXojc dvayxata rj Xeyouaa 
TtpoTaatc t6v dvupojJTrov e£ dvayxrjc £ojov etvat, dXXd txeTa otopiatxou tou 73 
Iot' dv dv&p(OTC0C rj. 

XXIV. 'E£rJY?jatc Xs£sojc sx tou rcpojTou ttjc <Duaixrjc dxpod- 

15 asajc 'AptaTOTeXouc s~i TsXst stprjtxsvrjc, 6Y rj? Xsyst eupe&etaav 5 

ttjv uXrjv Xuaat xai Tac tojv dp/auov d-opiac. 

Atacp£pot£v (dv) at ostcstc at ouo siprjtxsvat sv toj TcpojTtp <l>uatxrjc 
dxpodaeojc eTci TsXst tou [3t|3Xt'ou, ot' dJv strcojv Tcspt ts ttjc uXtjc xai ttjc io 
aTSprjasu>c cprjatv eupe&etaav Taur/jv ttjv cpuaiv Xueiv xai ttjv tojv dp/at'ojv 

20 aTcoptav, 6Y rjv dvrjpouv "feveatv xai cpfropdv toj ostv fisv t6 -^voixsvov rj 
s$ 6'vtoc 7j £x u-rj 6'vtoc -yt'YV£a{)at, {xyjts (61) £c 6'vtoc SuvaaOat (Tcpoii- 15 
-dp/ot -(dp av o -(tveTat, et "(tveTat txev to jxr^eTcaj 6'v, to oe e$ 6'vtoc 
Ytvop.£vov lx cpOdvovTOc etvai Xeyoit' d'v), jxr^TS ix [xrj 6'vtoc tcxH [xrjo£v sx 
;xrj ovtoc 7tvsai}at. ac orj Trjc aTcoptac TauTrj? Xua£tc Etpr^xsv, staiv rj jxsv 20 

•25 8ta TOU xaO' auTo ts xai xaTa autxpEp^xoc rj 6'vtoc rj {xrj 6'vtoc, rj os otd 
tou 6uvd;x£t T£ xai ivsp^eta. stai 0£ auTat, ti tic ttjv uX-/jv Xa^ojv Xr,ot 
ex Taur/js xai)' auTo jxev ouarjc xaTa aujxpspr^xoc oe [xrj ouarjc -:d ^tvo- 
jxsva YtveaOat, xai oaouoc ex TauTrjc zdXtv YtvEadat Ta "(tvou-eva ouvdjxet 25 
txev oua"/jc evTeXej/sta os [xrj oiiarjc. xaO' auTo [xsv ouar^c, s-si r§ sau- 74 

30 ttjc cpuast 6'v Tt rj uXrj, xaTa aujxps^r^xoc os [xrj ouarjc, otoTt rj aTsprjatc 
xaU' auTo [xrj ov ouaa auu.^ep-/jxev at/qj* ou "(dp dXXojc ex Trjc uXrjc oCov 5 
Te -(cvsa&at Tt, £t [xrj etrj auTrj au[xpe^rjxuta rj aTepr^atc tou ^tvea&ai [xeX- 1 eva V 2 BS 2 a Sp.: h V^GFS^L 2 auptov ivMy ta%ai a 3 <o6/> oyiuji B 2 GF 

Vict. Sp.: 'jytoja V 2 S'B 2 L: bfzi&a V^B 1 : ou/ oxt uj? S 2 a 4 cpSap/jassOat] at in 

lit. V 5 £$ETceXTjXu9Evat V 1 (corr. V 2 ) 7 xat om. a Sp. i). 10 dvayj//atov 

sic V 11 ).E>CJa V (corr. V 2 ) 13 7) VB Sp.: Etrj SFGLa 14. 15 ix 

Toii — 'Apta-roTeXou?] Phys. ausc. I, 8. 191*23 17 av add. B 2 S 2 a Sp. al 860 ai 

a Sp. zptuTO) ttj; cp. a Sp. 18 eVi toj t. a Sp. 19 cpuatv V'GFS'L: GXtjv 

B8*« Sp. 21 8s V 2 BS 2 a Sp.: om. VGFS'L 23 slvat toj jx. a Sp. 24 Etprjxev 

XOaEt? a Sp. 29 Itzu scripsi: sTti libri 30 ov Tt rj 3Xtj Diels: ov ttj GXr^V^FS^L: 

ov yap "t h 5Xtj V-'BS 2 a Sp. it&ti U r t GFS'L 31 ojarj V-j3 32 auTrJ 

V 2 B: auTT| sic V: avnr) GSLa ^p. yvKaftzi om. FS'L 38 AAEHANAFOT AIIOFIQN KAI ATSEQN 

Xovtoc. xat 8ovdu.st jxsv ouarjc, iixetofj oovduet iaxtv uXrj touto 8 flvixm.' 
ivepyeta 8e jxrj ouarjc, oti ou8eTtu> lattv 8 -(tveTar ou ydp dv eytvsTo. 
auTat 8rj Stacpepotev av dXXr|Xcuv tu> tyjv jxev Ttpu>Trjv aTto tou utco- io 
xetuevou -qj -j-eveaet xat TtpouTtdp/ovToc Trj cpuaet -ye-^ovevat (TOtaurzj yap 
5 rj uXrj ttq auT9j? cpuaet, i£ f ( c ytvsTai 8v ^v Tt xaTa ttjv auTrjc cpuatv, urj 
ov 8s xaTa ttjv aouBsBrjxuiav auxrj axsprjatv), ttjv 8s SsuTepav dizh Trjc 15 
a/sastoc auxrjc xrjc Txpoc 8 -^tvsxai. tu> -fdp 8uvaai)at usv -^svsa&at, stc 8 
usTaBdXXst, utj8stcu> 8s stvai iv xouxtp xo -^tvouevov i$ auTf^c "(iveTai. etxs 
7<zp rjv rjorj iv auxtp, oux dv eyivsTO, strs urj rjv usv, tjv 6s dSuvaTOV, 20 

10 dSuvaxov stc auxd usxaBdXXstv ou8sv ydp xu>v dSuvaTtov -ftvsTai. xqi 
SuvaaOat uev etc 8 ^tvsTat ueTaBdXXetv, urj8eTcu> 8e etc auxo ivsp- 
yeia uexaBsBXrjxsvai touto) to -ftvousvov i$ atnrjc 71'vsTat. uTcdp/st Se 25 
auTrJ to usv 8uvaaOat ixapd ttjc otxstdc cpuastoc (iv toutuj -fdp auTrj t6 
uXrj stvat), to 8s urj8eTtu> ivspyeta etvat Txapd ttjc aTeprjastoc. SuvaTat 

15 Ttc iixl xrjc TtptoTrjs Xuaetoc Ta etprjueva StatpeTv, <oc to uev atjTrjc | sVt 75 
Trjc aTSprjaecoc stprjailat Xs"|'£tv, to 8s i-xt ttjc GX/jc, ouarjc -ydp xrjc usv 
axsprjastuc xa&' auTo usv urj 6'vtos, x«to\ aouBeBrjxoc 8s 6'vtoc, Stoxt 
8'vTt ouarj r{j uXrj autx3s8rjXE, Trjc 8' uXr^c xao^' auTrjv [xev ouarjc, xaxd 8 
aujxBsSrjXoc 8s [xrj ouar^c, 8t6xt f^ aTSprjaic auxr^ [xrj ov ouaa au[xBe3/jxev. 

20 tov -yotp XuovTa t/jv twv dp-/at(ov d-xoptav ipetv xat ix tou [xrj 6'vxoc 
d-xXaic -ctveaOat xd -,tv6}xeva xat ix tou ovtoc d-xXoic, xat tota jxev [xr^oe- 10 
xepov auToiv txavov Ttpo; -^eveatv Ttva etvat ([xr^Te -(dp to [xr^o' 8v d-xXtoc, 
oxt [xrjoe ov ix tou outio [xrj 6'vtoc -(tvsTat, [xf^TS to ov xa&' auTo* tjotj 
-(dp dv slvat), djxcpoTspa 6e -,'t'vea&ai Tf ; c -|'eveae(oc atrta, dXXd to [xev [xrj ov 

25 xat Trjv aTepr^atv jxrj xa&' auTo. (xa&' auTo) -fdp av ix TauTrjc i-ctveTO, st 15 
uTxojxevouaa [xeTe^aXXev e?c TouvavTtov auT^j. touto 8' dSuvaTOV ou -(dp ofov 
Te uTxojxevsiv xat uTroxsta&at Ttvt to Trj auTou cpuast [xrj 6'v, ou8s to iv- 
avTtov Ttvt ot8v te au>C6[xsvov Ss^aa&at to ivavTtov auTtp. xaxd aujxBsBrj- 20 
xoc 81 to "j-tvofxsvov ix TauTr^c -,'tvsTat Tto ic ou -(tvsTat (ifiveTai 8e ix Tf ( c 

30 uXrjc) ixetvo) TfjV OTepr^atv ic: dvdpcrjc 8etv aufxBePrjxevat (xat outcoc txev 
fj "yeveatc ix tou [xrj 6'vtoc xa&' auT8* xaOo -fdp 6'v Txtoc* toiouto 8s t«) 25 
t(5 ovti auaBeSrjxevat), ix 8e Tf^c uXr^c YtveaQat jxev xai>' auTrjv Ta -ftvo- 
jxeva (ov -fdp ouaa xaTa tov iauTf^c X6-(ov uTxojxevet te xat atoCouaa Trjv 1 [x^v ye B 2 i] uXtj a Sp. 3 autat V 1 av otn. a Sp. 7 aotTJ;] a6 s. v. V 

[xlv ytvecsiJat a Sp. 9 dSuvaxov (dSuvaxov) GFSa Sp.: dSuvatov (uv in lit.) VB 10 auxo 

coni. Sp. 11 ouv 8uvaa9at a Sp. Y tV£TOtt ^B: Suvaxat GFSLa Sp. [xexapdXXetv [xtj- 
SeTtto] Xstv [x in lit. V 13 alt. aux-jj] aurfi VS 2 : autTj FL: auxTJc a Sp. alt. to om. 
FL 15 hl xt; V 2 BS 2 a Sp. 16 y«P VS 2 a Sp.: oe FSL 18 ^vti om. a Sp. 

auTTjv BGFSLa Sp.: auTrja V 19 auTrj VBS 2 a Sp.: auTrj S'GF: auTrj L ouaa VSGFLa: 
ouarj V 2 B 20 ydp oin. B 2 S 2 a Sp. <Suvaa9at> ^pelv a Sp. aTiXdis ovto; a Sp. 

22 Ttvo; a Sp. [xrj ov FSB 2 a Sp. 23 [iTjSe ov VGFS'B'L: fxrjSev B 2 S'-'a Sp. 25 OTifprjatv 
otaTa aufxpeprjxo; [xrj FS'G (x. a. in mg.) xa&' ai)To addidi tj ante ydp add. V 2 BS 2 a 
Sp. 26 [xexepaXev a Sp. auTTj V 1 27 ouSe Schwartz: out£ libri 30 oetv om. a Sp. 
31 ovto; ov xa&'a ov -w; VS 2 Vict. Sp. : dv ttios FSL: tcio; a ttjJ] to a BIBAION nPfiTON 24 25 39 

saur?jc cpoatv 6s/STai | tou Yivotxivou to stooc) * * * -poc r,v jxsTaSoXrjv r; 76 
aTEorjatc auTrj tou "(tvouivou ouvtsXei TtpouTrdp/ouaa xai au[x3s3rjxuta aur?j* 
~dat ptp toIc s$ uXrjc "ytvouivotc r t ^EVEatc xaTa Trjv sx Tfjc aTspirjastoc, 
stc a -,'tvsTat, usTaSoXrjv. 6to outs sx Trjc aTsprjastoc xat tou urj ovtoc 5 
,j xaO' auTo r t -fsvsatc (xaDo "(dp 6'v tuoc- 6v -j-dp tkoc tio rfl uXrj 6'vti 
ouarj auu3s3rjx£vai), ou'ts sx Trj? uXrjc xai tou 6'vtoc xa&' auTO, si' -^s 
xai)' o saTt [uiv] arepi}<Ji«, rj stc to stooc auTrj? uSTaBoXrj. io XXV. Ktc Ta Trspt -rpovotac Ttva auvTsXouvTa. 

Ta»v ouatwv xaTa AptaTOTsXrj rj piv saTtv datojxaTOc t£ xai aveu 

10 awtxaToc stooc Tt duXov xai /(optaTov, svspYsta tic ouaa ~da/jc 5uva'jxstoc 15 
/s/(opiau£vrj, fjv ouatav xai vouv xaXst, vouv 8s tov xa^' svsp-fstav, asi 
Yflm voouvTa xai voouvTa to tu>v 6'vtu>v aptaTov, touto 8' sadv auToc. 
auTov 8ij dsi vost 6 vouc outoc- to ",'dp udXtaTa vorjTov 6 udXtaTa vouc 20 
vost, udXtaTa 6s vo/jtov to /u>pic uX/jc stoo*. r/j yxp auTrjc cpuast rj TOt- 

15 a'o£ ouata vor,Tr] (ra usv -j-ap IvuXa storj vorjTa usv sauv, dXX' ou rg au- 
tujv csuast, fdXX'] ouoe xai)' auTa, dXX' 6 votov aUTa vou? vorjTa auTa -otst 25 
/(opt"(ov aUTa Trjc uXrjc rq s-rtvota xai u>c | 6'vrx xaiT auTa Xau3dvu>v), 77 
to -;dp -darjc uXrjc xai -darjc ouvdustoc sI8oc xs/toptauivov rjj auTou 
cpuast vorjTov Icti xupt'toc. dXXd jxrjv rj Totaur/] ouata 6 -rpostprjuivoc 

•_>o vouc iaTtv, 8t6 sauTov vosi. xai -/dp st r\ TOtauTrj ouata ur^osv s/ouaa 5 
ouvdus» dsi EVEp-j-sta saTt votjttj, IvEpYSia 6e iaTt vorjTov to dsi xa^' svsp- 
^stav vooutxsvov, eiVj dv vooujxevov utto tou vou tou dtStou ts xai svsp-j-sta, 
TotouTOV 6s rj Trposiprjtxsv/j ouatd f^v, -rptoTrj ouata vou? ts 6 -rptoTOc xai 10 
vor^Tov to TtpuiTov xai vouc dsi voa>v xai sv toutw t^v ouatav s/tov. -rdc 

25 [xsv -^dp vouc OTav svsp-j'^, auTov vost tuT ytvsa&at' -ru>c svsp-^uiv (6) auToc 
T(p VOOU[XSV(p, si' ys r^ TOU VOOUJXEVOU Xf/}Et to vostv ytvsTat, TO 6c to 15 
stooc voouusvou Xaj36v "ctvETat -m^ to voouusvov. to 8s ' ttuk' sittov oxt 

£'^' (I)V JXSV TO VOOU[XSVOV SVUXOV, STti TOUTtOV ou/ d-Xuic 6 vouiv VOUC TO 

voouusvov ^tvsTat T(p jxf) [xETa Tr^c uXr^c to stSoc Xa[x[3dvstv, icp' uiv 8e 20 
30 to voouuevov st86c saTtv uXr^c xs/toptausvov , s-ri toutujv drcXuis 71'vsTat 6 
vouiv vouc 6 auToc Ttp voouusvtp. OTav 6s 7rpoa"7j xai auTtp tuTI voouvti I lactmam ind. Schwartz 2 ab~r\\ auxrj V 1 5 ov -ru>« V-'BS 2 a Sp.: ovrtua VS 1 : ovto; 

FGL 7 iatt V-Ba Sp.: lvz\ \xk\ VGFSL 8 cf. quae disputavi de hoc capite in 

Mus. Rhen. XLV p. 223 sqq. 9 ApiaTOT&Tjv a Sp. 10 iv^pyeiaVF: ivepyeta La Sp.: 

evepyeta S 13 aoxov V (corr. V 2 ) orj dei GFSL: oyj 6el VB 1 : orj B 2 S 2 a Sp. 

16 dXX' ora. Sp. 17 dv-a V 2 S 2 Ba Sp.: ovtw; VGFS'L 18 ydp] §e a Sp. 

aOToQ V 1 23 rjv TiptoTrj V 2 B: fjV 7cpu)-7]v V J L: r^v rpwTTjV GFS 1 : 7Jv /jv irpwirj S 2 a: 

\ -pwTTj coni. Sp. 24 tm VSa Sp. : zdv GF 6 vou? a Sp. 25 ayTCiv V 1 

I add. B 2 S 2 a Sp. a-JTo; VS 2 a Sp.: aUTov GFS'L 26 rtveTai] v s. v. V 27 6'ti] 

TiiJ" S 2 B 2 a Sp.: to B 1 28 voriiv voi){ V 2 GFSBa Sp.: voiia voiia V 1 to om. a Sp. 

29 Xajxpdvetv] Xapi^dv in lit. V 40 AAEHANAPUr AIIOPIQN KAI AT2EQN 

vuT auT(i) te etvai (xai) xaO' auTov, xoxs iiavtig flvetat voojv £auTov, u-dXtaxa 
av Trpoafj to }X7j6' dXXo ti Etvat to ^ojptaTov te ttjc uXtjc xai votjtov xaO' 25 
aUTO Ttapd tov vouv. etu [xev ^dp t«jv evuXu>v xtj> si^et td auTa, ou tu> 
apii)[X(o, 71'vsTai xd tou auTOu Etoouc xExoivu)V7j|xoTa, Trapd ttjc uXtj; ttjv 78 
5 xaTa t6v dptOu.ov Stacpopdv e^ovta, oaa 8e Ta auTa 6'vTa siotj auXa eotiv, 
TauTa ou xaTa to e!8oc jxovov, dXXd xai xaTa tov dptOu.ov £OTt Ta auTa. 
Sv "j'ap T(|> dptOu.u) Ta TrdvTa, a>c at auvTtOsusvat aTty[xat te xai 7pa[X[xai 5 
xai eirirreSa. xai toiauTTj uiv, dtc 6td $payj.(»v ETrt8st£aadai, 7j Trpu)T7j ts 
xai daa>;xaToc xai dxtV/jTOc xai dt'6ios ouata, xai jxet' exetvrjv to iktov 

10 aaj[xa to xuxXocpop7jTtx8v iiL^uyov xai xaTa ^u^yjv xtvoujxevov. xai ettei io 
Trav to xaTa 'j^xV xtvou[xsvov ecpsaet tivoc fj aTroaTpocpfj xtvstTat, xai to 
xuxXocpopTjTtxov 8e au>[xa xata tyoyjp xtvettat t/jv xivrjaiv ttjv xuxXoj, y) 
[xovtj xtv7jasu>v Traaaiv dt'8ioc te eoti xai auvs^fjc xai 6[xaXrj ttc, 8tjXov 15 
u>c xai tout' eiyj dv Ecpsast Ttvoc auTuT xtvoujxsvov. dXXd [X7jv (st) Traaa 

15 aa)[xaTtx7) ouata uaTspa tou au>[xaTOc exetvoo, ouosvoc toutojv ecpeast xtvet- 
aDat otov te auTO. ttjc d'pa TrpojTTjc ouata? dt8t'ou ts xai dxivrjtou Xst'- 

TTSTat SCptEjXSVOV aUTO XtVEtaDat T7]V dl'8lOV TtSptCpOpdv. 7] 8' ECpsatC aUTO) 20 

ou tou Xa(3eiv auTo, dXXd tou 6txotu>i}7Jvai xaTa 86va[xtv auTu>, otxotouTat 
8' auTti) xaTa T7jv xtv7jatv (toj te dt8t'(p xai ttj 6[xot6x7jTi xai 6;xaX6T7jTt 

20 T7jc xtvVjasoK' atdaet *(dp eotxi ttojc fj Treptcpopd r\ dd xaTa Ta auTa xai 25 
ojaauTojc Syooera)' eti te 6[xoto>ai? Ioti tuT teXeioj xai 7] xaOoXou tjv 66- 
vaTat Ixaarov tojv 6[xotou(a0at scpt£)[x£vojv auToli (TEXstoua&at) tsXeiottjc, 
tsXsi6t7)c 6s tou | xuxXocpopr^Ttxou aoj[xaT0c fj TOtauT/j Trsptcpopd. ttXsio- 79 
vojv 6e acpatpojv ouaoiv tojv tou Oetou aaj[xaTO? •/] jxsv TrpojTrj ts xai s$u)- 

25 TaTu) aTrXf|V ts xai fxtav xtvslTat xtvrjaiv dxstvrjc ecpeaet T7jc ouatac, at oh. 5 
[xETa TauTa ETTTa xtvouvTat [xev xai toutu>v exdaTrj lcpsast ts xat 6p£c£t 
Tfjc ouatac, OTrotac xai f ( Trpo auToiv, ou jxfjv jxov/jv ttjvSe xtvouvxat, dXX' 
e£ sauTojv xtvstxat sxdaTTj. fjv xtvetxat xai TrsptcpspsTat dvaitaXtv exei'v*(j 
T(o T7jv 9satv ts xai Tactv TotauT/^v s/stv, xtvstTat 8s xai SEUTspav xtvrjaiv io 

30 UTTO ttJC TrpU)T-/JC Tr£ptCpSpO[X£V7J TfjV aUT7JV EXEtVTj. Tf^ 8e OtirXfjC TOUTOIC 

atTta xtvf^aEujc to 8eiv [xev Etvat ti xai dXXo auijxa Trapd to dt'8t6v ts 1 curau t£ GFBSL: auTu) te sic V: abtw V - -': aOxtfv te Vict. xal add. Sp. •xaO' 

ai)Tdv V: xaT 1 auTdv Fa 2 3v V 2 FBS'L: 8' av B 2 S 2 a: dv V 1 ttjs] xai a Sp. 

3 ydp s. v. V .") £t07]] yj07j a 7 lv GB Vict.: iv VFSLa Sp.: ev V 2 9 xat 

[xet' Ixetvrjv VGFB'S'L: ftft' Ixeivt^v 6e B 2 S 2 a Sp. cf. 1. c. p. 231 11 l-tatpocprj B 2 

xai om. FS'L 13 6[xaXr) tu BV 2 S 2 a Sp.: 6fxaXo'T7]C> V 1 : ojxaXfj? GFS ! L 14 at)T(u 

VB 1 : auTO G: auTO- FS'L: om. B 2 S 2 a Sp. £t BV 2 Vict. Sp.: /j S 2 a: om. V'GFS'L ' 

17 7tEpicpopav] tpopa in lit. V 19 te] fortasse ydp cf. 1. c. 224 te xai 6fxaX. 

GFSa 20 Ttu);] r. in lit. V 21 ofiouocrt; ia-zi scripsi: 6[xot«)ataTE V 1 : ofxouuat; 

V 2 GFSBa Sp. xoWXou fjv VGFB'8'L: xa»oaov B 2 S 2 a Sp. 22 6fxoio-j<a&ai icpt£>- 

(xlvwv scripsi: 6[xotoufjiviov libri TEXEtcjaOat addidi 24 8e] te a 25 x(vtj- 

atv exEtvr;;] v £x in lit. V 26 exdaxr/ GFSBLa Sp.: exa'aTr)t V 27 -rr)? scripsi: 

tivoc libri t/jvSe] v8 in lit. V 28. 29 exefvrj xtij ttjv GFSLa Sp.: exetvr) ttJ 

T(5v V 1 : ixtfVT) ttj tu) V 2 : Ixeivtj) T(j) B 30 IxstvT) V (corr. V 2 ) BIBAION HPQTON 25— f€ 41 

xal OsTov, 6v sv YSVWSt ts xal cp&opa, iitet rrpoc rrjv dtotov auToTc irspi- 15 
cpoodv auvTsXsT xal t6 toiovos auiaa, o6y otov ts os slvat to toiooto 
auiaa xaT' stSoc atotov asvstv a7j TaTc ixetvtov 7rotxtXatc xtv7]asat xo[3sp- 

VtOUSVOV. TOOTtOV OS TOUTOV S^OVTCOV TOV T007rOV, St [XSV TIC [3o6XoiTO Xs- 20 

5 fetv TrpovosTaOat 7rav t6 ota' ti xat 7iapa tivoc oTrwaouv to a2Ta(3dXX2tv 
syov xal to xtvetaftat, eSn av Traaa aa»aaTix7] ouata r\ t' dtStoc xat r\ sv 
- ( sviasi xat cpi)opa utto ttjc 7rp<oT7jc ouatac ttjc dtotou ts xat dxtvrjTOu xat 
datoadrou 7rpovoouasv7]. st 6e tic TaoTa aova 7rpovosTai)ai Xe^ot, u>v /dptv 25 
t6 irpovoeiv auTuiv Xs-fotxsvov svep-;et'a Ttvac evspyetac xtvouaevov, aojvov 80 

10 dv siTj [xaT' 'AptaToxsX-/]] to otto aeX7]v7jv auiaa 7rpovoooaevov, tooto o' 
sart to svuXov ts xat sv ysvsast xat sv cpOopeii, Ittsiot] ttjc tootoo X^P tv 
ttverjfpeVqc |Aeraf)oX% xat dtotoo xa^' st8oc otaaovrjc xsTvTat xtvstaOat too 5 
xuxXocpopTjTtxoo atoaaToc at jxsTa t/jv TrpujT/jv ts xat d7rXav7j xaXouasv7]v 
STrrd acpatpat ttjv xiV7jatv tt)V osuTspav, otoTt "/dp s'6st toTc -yivouevoic xal 

15 cpHetpouivotc Trotxt/V/jc xtvTjaeujc. oo fdp otov t' tjv (baaoTUJC s/ovTa TrdvTa io 
rd ftsTa ouou uev -j-svsascoc oaoo os cp&opac TeTayuev7jc airia toTc ttJos 
-jtvsaUat, oV dc -^svsastc xat cpttopdc tootov -(ivo\i£vaq tov TpoTrov dtSta 
xat rauTa xar' stooc asvst, utj oua/jc tivoc xat sv exet'votc TrotxtXTjc xt- 15 
vrjasu);. 

20 XXVI. Iltbc to stooc £v tt^ uXtj, 7roT2pov xaft' auTo tj xara 

aua^spTjxoc. 

Et asv Xiyot tic £v tt^ uXrj ^tv^a&at to £i8oc xaO' auTO, eaxai sv ttjj 
ouata tt^c uXtjc to stooc xaO' auTo, £t to xad' auTo uTrdp/ov Ttvt ev tt^ 20 
ouata auTou. dXX' st touto, auacpUstpotT' dv 7] 0X7] tu> st'6st cpOstpoasvu). 
25 7] xat iv TT^ ooata saTt rffi oXr^c to eloo;. 06 ^dp otov T2 | oXr^v 2tvat 81 
dvso tou otxstou stoouc, dXXd cpOapsvToc too stBooc 7) ^toptaOsvToc ooxeO' 
otov ts s/stvr^v ttjv u'Xt]v stvat, r^ r t v £tooc £/£Tvo, dXXd aaa laTtv, coaT' 
stc to etvat uXr ( auapdXXsTat aurfj r t Trapooata too etBooc. xaO' aoTo 5 2 8e slvat scripsi: os ttjv V 1 : Se V^BS^a Sp.: 6e fjV GFS'L 3 xuiv Ixdvaia V 1 

(corr. V-') 5 to V^GSFB^a Sp. : To'6e B'V- 6ta Tt V'-'FBa Sp.: 8taTt V: 8ta xt GS 

7 Ytvi«ti] vca in lit. V te odq. FSa Sp. 8 /aptv] p in lit. V 9 Trpovooiiv L c. 

p. '22',) otiose corrigebara Xeyo|X£v coni. Sp. xtvoufxevov (scil. lar(v) libri: xtvoufx^vwv 

coni. Sp. 10 av etrj V-^B Sp.: av et S 2 a: det V'GFS'L dpiaTOTeXirjv a Sp. xaTa 

AptaxoTiXr) delevi cf. I. c. p. 229 sq. 12 Staaovrja sic V 1 xetvxat] xtvetxat a 15 oi 

ydp ofdv t t^v GFSa Sp.: 00 ydp ofov ttjv V: ooy/ ofdv t 1 t^v V 2 B 16 ama TOlaVG: 
atTta TOt; FL: aiTiaTOt; Sa Sp.: amaTd Tot; coni. Sp. T^8e V 17 yev^a9at a Sp. 

(tc) xai a Sp. 18 p.r) ojarjs V'GFS'L: pevouar]; V-BS 2 Sp.: pevouaa; Vict. : om. a 

20.21 zcb; — a^pe^Tjxo; repetit ante et (22) B 25 r, GFSB 2 in lit. a Sp.: i t sicV: 

t] V 2 ^axl] ETt a: iiA L 26 tou om. a Sp. 27 d'p.a] dXXrj coni. Kroll De Q. 

Aurelii Symmachi sludiis (Vratisl. 1891) p. 43, II 27. 28 (W et;] w; Tt; a 

Vcq V: Tf) Ski B-'S-'a Sp.: SXr^ B'8'j uXr^v GFL outt] V^B Sp.: aoTrj V 1 : oOtt) 

SLa Kroll: ajTrj F r t ante xa»' del. V: r) xair' a: e£ xa&' coni. Sp. 42 AAESANAPOY AIIOPIUN KAI AllEQN 

ouv uTrdp/st to sioo? ifl uXrj tbc £v xfj ouaia auTrjc ov, Soncep xal to) 
Cumo 6 dv&pu)Troc xai rravTt tio ev rfl ouata auTou 6'vu xaft' auTO uTtdp- 
/ovti auToT. Irt ts oux eenai £v ttj auTrjc cpuast e/ooaa t6 :tuv eiStbv 
SexTtxov, dXX' atkd Ta eiorj. Iti tjtoi exdaT/j uX/j otua xa eio/j 7tavta io 
5 f$tt, o aouvaTov (eau -fdp xat ivavxuoatc ev toic ivuXotc eioeatv, d* e~i 
Ttov aToi^et'(ov opuiaev, 1$ ou 8/jXov oti urj TtdvTa sv r(j aor^" Itt (si) 
sfye Tta'vTa vj aunj, oux 8» 7jv 7j xaTa ^eveatv ueTaBoXrj), et 6' oXXtj i"> 
aXXo, d'cp&otpTOv dv exaaTov 7Jv tujv evuXtov. et 8' 7jv cpOapTOv, xal tj uXrj 
av auvecpDetpeTo , ^Set^O-yj 6' dt'8ioc ouaa. dXX' 068' <ji>c Tot aou8e3/jxoTa 

10 Tfl t3Xr) Ta et87j IotIv iv aurfj. eatat -(dp ev oTroxetuevu) auTfj, xai jjrot 20 
ouaia 6'vTa aouBe3/jxoTa eatat, aToirov, tj ei aouBeB/jxoTa ei'/j xal ttj; 
cpuaetoc Tu>v auuSeSrjxoTujv, eaTat 7j ouaia auvaucpoTepoc ecj uX/jc xai auu- 
SeB/jxoToc, outoo 0' oux eaTat a-rXaic tj auvaucpoTspoc ouata ouaia, d.XX' H 
wa-rep t<j6v xaTOt Teyvzjv -(tvousvaiv exaaTov. ext ei aev 7jv 7j uXtj /a>pic 

15 ei'6ouc elvai Suvauev/j, dSuva^' dv ev uTcoxetueva) etvat a6r(j to stooc, ei 
oe | auv ei'6et 7j uiroaTaatc aur/J, xai eaTtv outo>c ev uTroxetusvm aurfj 82 
-(tvoaevov to etooc, u)c ouarj ueT' ei'6ouc xai iv u-roaTotaet xat tjo/j aa>aa- 
Tt, rjTot ev exetva) saTat tu} awaaTt tco Ij(ovTt to etooc, ec ou t/j uXrj 5 
(tj) etc touto aeTaBoXrj (0 dSuvaTov -uic yap ofov Te ev T(i3 cpOstpoaevo) 

20 ttj etc touto aeTa3oX-/J Xe-^etv etvat touto, (0) ou^ oFov Te exeivou ato^o- 
aevou YtveaOat ev aur?j;) r) h ttj touto t/rjoar^ to eT6oc etc aeTaSe- 
3Xrjxev. dXX' 066' ev touto) otov Te, ei' *f8 ToijTO aev to aaiaa ex t^c 10 
uXrjc xai toutou tou etoooc to etvat e/et, ouSev 8e auTo auToj) auaSeSrjxev. 
xat -/jv ev u-roxetaevu) to arj toc aepoc ov ev o^ Iotiv, to 8 : eT8oc touto 

25 aepoc ead tou u-roxetaevou. arj-roT' ouv outojc auuBeSrjxoc ev r(j uXrj to U 
eT8oc, xat ev u-Toxetus'vo) xaO' auTO outujc, (joc XeyeTat xar)' auTa u-a'p- 
yeiv Ttvt Ta ev ttj ouatcf auTOU ovtoi, dXX' £Ttei tjv xat d'XXoc Tpo-roc tou 
xai}' auTO, ou xai 'AptaTOTeXrjc xai 8eocppaaToc ev toTc '1'aTspotc dvaXuTt- 20 
xotc uvr^uoveuouatv, outoc 8' iaxh xafr' ov dXe^eTO xa{}' auTo u-rdpyetv 

30 Ttvt, ou ev T(i> optauu) to tp u-ra'p)(et -rapaXauBdveTat , xat}' ov Tpo-rov 
tou xaO' auTo 6 -reptTTo? dpt&uoc xai dpuoc u-rdp/ouatv Ttp dptOuoj (exd- 25 
Tepov -(dp auTujv optCouevot tu3 dptOutp £v Ttj> opiautp -^puiueOa auTuiv 2 exspectas -rctv to iv ttj oiata ceixoo ov ti et i)7:ap-/ov [ti] aOroj (07rdp5(ov Tt ai). Kroll) 

3 a^TTJa V 4 tjtoi] fortasse oox^Tt 6 et om. V 1 (add. V 2 ) 8 dcpftapTov] cpftapTov coni. 
Sp. d V fjv V 2 BS 2 a Sp.: i] et L: vj et GFS 1 : etrj V 1 10 oOt-3 V 2 Sp.: aoTrj Fa: aOTT) 
V 1 : aoTT) L 15 aOTrJ a Sp.: aoTrj sic V: aOTrj L 16 aOTrJ (prius) V 2 Sp.: aoTr; V: 
aoTTj SLa: aOTrj F aoTrj (alterum) V 2 a: aOTrj FL: aoTrj V 19 rj eic V 2 B Sp.: eic 
VGFSLa 20 8 add. V 2 B Sp. 22 o65' lv tootoj V 2 GFS 2 L: oooev tootioi V'B'8: 
ooSev tootojv B 2 : oioe tootio S 2 a: oo8e tooto Sp. 23 too tootoo a Sp.: too TaOTrjv coni. 
Sp. aOTtp V 1 (corr. V 2 ) 24 fjv V'GFS'L: ^otiv V 2 BS 2 a tootoo a Sp. 

25 fxrJTco& , V 1 (corr. V 2 ) ootux] ooTe B 2 : 06 Schwartz, quod placet 26 xalP «oto 

ootio; scripsi: oOTtos xa&' o6t6 V 2 GFSBLa Sp. : •/aT 1 aoTO ooTtoaV 1 ootio;] ooTe B 

28. 29 Tarepoi? dvaXoTtxot?] Anal. post. 1,4 73»34sqq. 31 koto V 2 BS 2 a Sp.: aoTov 

V^FS^L 32 ^v Ttjj s. v. V aoTtov V: om. a Sp. HIBAION IIFQTON '26 43 

XsyovTEc tov u.£v irepiTcov dptd[x6v £i? dvtaa StatpoujxEvov, tov 8' dpttov 83 
dptOjxov £tc i'(ja Statpouixsvov)* 8oxeT "^dp xat iv T(i) tou svuXou ei8ouc Xo^q) 
(rj) uXrj 7rapaXaji.pav£ai)at, ev ^ satt. iravxi jxsv ydp svuXu) xaxa to stSoc 5 
6 X6-,oc (xaT& 7<xp tout' auTtp to Tt fjv slvat), ou jxtjv dXXd xat Trjc uXrjc 
5 dva-f/aiov jxvrjjxovsuEtv auTov xat ^dp aapxoc xat ootou, dXXd xat ^etpoc 
xott TrpotJojTrou oi A0701 TotouTOt. xat ttjv ^o^fjv oe optCojxEvot Et8oc ouaav 10 
evuXov ev tw optajxu) auTfj? xat to ou saTt TrapaXafxpdvojxsv. touto "jfdp 
arjjxaivsTat U7i6 au>jxaToc tpuatxou op-(avtxou. xat u)c S7rt toL>v dptdjxuiv ou 
7rdc [xev dptt>|x6c TrsptTTOC, ou8s Trac dptOjxoc apttoc, Trac [xsvtoi apxtoc 15 
10 dpifrjxoc, xat Trac TrsptTToc ojxoiwc dptiljxoc xat outoc, outu)c xat sVt tou 
etoouc xat Trjc uXrjc 06 7raaa jxsv uXrj jxsTa touSe Ttvoc tou stSouc, Trav 
8s evuXov sT8oc ev uXtj, xai (i)C eV sxsivu>v 6 [xsv dptOjxoc oux aTroXXuTat 

EV T^ EIC TO apTtOV fj TTEptTTOV [XSTa[joXf/| , TO 8' dpTlOV xat 7rEplTTOV SV 20 

auT(j) Trapd jxspoc tpOsipsTat ttj sic Ta siorj [XETa^oXfJ, [Ta jxsvtoi si'6rj Trapd 
15 [xipoc cpi)stpETat.] outu) xat rj uXrj oux a7r6XXuTat sv T-fj sic Ta si'6rj jxsTa- 
^oX^ , Ta jxevto'. si'6rj Trapd jxspoc cpiktpsTat sv t^ Tfjc uXrjc sic auTa jxe- 25 
Ta^oXfj. | 3 f; V-'BS 2 a Sp.: om. VGFL 5 ai>To'v, scil. tov Xoyov scripsi: auTtov V'GFS'L: 

aJ-T^ V 2 BS 2 a Sp. 6 oi Xo'yoi toioutoi VGFSLa Sp.: del. V 2 : om. B Se optC^- 

[xevot V-'GFSBLa Sp.: 8toptCo'fi.£vot V 1 10 dpt&pLoa V xai ojto; outcus V^GS^L: 

xai olJto; o-jtos F : xai o'jtu)s V 2 S 2 a: ojtui? B coni. Sp. 11 rraaa [jlev] a [x in lit. V 

12 d-oXXutat V-'B (prius \ in lit. 2 litt.) G 2 Sa Sp.: dTtoXiXoxai V'G'FL 14. 15 Ta- 

cp&etpeTat circumscripsit Schwartz; cf. v. 16 16 etSrj] rjSrj a BIBAION AETTEPON. KE<PAAAIA S4 a. "Ozi STrstat toic xat x6 \x£~(s.$oc xat tov /povov ££ dotatpsTtov auvu- 20 
OeTat t6 7ra'vTa ta xtvouueva xaTa tou duepouc tWraytoc xtvst- 
af)at. 
5 (3. 'E^-^atc Xs£sojc sv tu> a' rapl ^u/fjc j tsXouc stprjusv/jc sfc dvat- 4 
peatv tou Trjv ^u/fjv auToxtv/jTov stvat. 
y. Ttc fj diro ttj? xivrjacajc tou dstou aujuaTOc eyyivouevrj ouvautc tuj 

"CetTvtaivTt auTco dvrjTto Te xat iv -fsveaet au>uaTt. 5 

8. Oti et tou ecp' fjutv to dvTtxei'uevov urj ecp' fjuTv, ouos [t6J auTo 
10 lcp' fjuTv, ouoe to ecp' fjuTv £<p' fjuTv laTt. 

e. Ilept tou 8ti xat to scp' fjuTv xaft' stuapusv/jv. 

C. flujc xat dxtvrjTOV strj av to 7rpu>Tov xtvouv, st' "(e <oc cprjaiv exaaxov 10 
eaTtv u>v eaTtv epyov £vexa tou epyou, Oeou 8' evep^eta dOavaata, 
touto 8' eaTt, Cu>fj di'oV>c, ujst' ava"pt>j toT OeaTi xtv/jatv dtotov 
15 u7ra'p-/etv. 15 

C. Tt'c eaTat fj 6'Xrj, et Trapd uev Trjc aTeprjaeujc s/et to arcoioc etvat 
xat da/rj udtiOToc, 7:apd 8e tou et'8ouc to TreTrotoiaOat xai sa/rj- 
uaTtaOat. 
rj. ritoc oux auTo 81' auTou ujptaaTO Trjv ^u/rjv optadusvoc IvTsXsysiav 20 
20 aajuaToc cpuatxou opyavtxou oovduet C<«f)v eyovTOC. 

0. Uaic ou Trpoc Tt fj ^u/rj, e? evTsXeyeta aiouaToc toioutoo. 
t. "Oti ufj auTOxt'vrjToc rj 4»oyrj. 8S 

ta. Atd ti to -ftvouevov £x t^c aTcprjaetoc <bc ueTa^dXXov djia xat ex 

tou evavTtou auTtp | ueTa{3dXXet, etye urj TauTov rj xz aTeprjatc 5 
25 xat to ivavTtov. 2 ante to litt. erasa V 5 bvyrfi 'AptatoTeXous tit. Sp. 9 rou] toOto tit. Sp. 

pr. to] ou to tit.: ov to Vict. 9 alt. to om. tit.: del. Sp. 0682 to ^cp' 7j(juv del. 

Vict. 12 xal oui. tit. av xaTa 'AptdTOT^Xrj tit. gc-jto; cprjjtv tit. : cprjdiv ai- 

to? Vict. Sp. 16 Tt soTi tit. ei] rj tit. 19 6 ttjv tit. 20 opyavixoO V 
23 w; om. tit. xol om. tit. 24 a&to5 tit. BIBAION AETTEPON 1 45 

i^. T)tt 06 BetxvoTat Std too aoaTsXX.sa&at xa awuaTa stc saoza to auiua 

ywpetv oia atouaToc. 
ty. FIpoc TOiK sx tujv Tpqujvujv Ta ayrjuaTa xat Ta si'6r) tujv au>uaT(ov 5 
aoyxsTa&at XsyovTac, 06 Ta atotxaTa. 
5 10. Et toc xotvd vorjuaTa 06 auiua, 068' dv to xotvov atoua, auiua strj 

(Tj3t' 008' optauoc aoToo atouaToc optauoc laTat. 10 

15. Ilwc Xsyousv TTjv aoTYjV 86vautv aixa tu>v svavTtiov sTvat. 
i-. Ila»; 00/ ououoc Tatc aToyaaTtxaTc Tsyvatc xat aXXat Tsyvat tsXo; 15 
s£ooat to rcdvTa to i:ap' aoTac ttoisTv Trpoc to too Trpoxstusvoo 
10 Toyydvstv. 

iC. "Ort oox, al sanv too (bc oTrsxxaouaToc Ttopoc xat aTotysTov saTtv 

[0 xat] OspuoTspov Tt dXXo irop, 6ta TaoTrjV tt;v atTtav utSst too 20 
evavttoo totootov IxsTvo stvat. 
wj. [lepi too T7jv tpoatv dpyrjv xtvrjastoc sTvat. 
15 tu\ Oti £t 6 xoauoc dt'8ioc, to 8s xoautp stvat aoToj rj ta';tc iaTtv, strj 

dv sv Trj otxsta ooata aoToo xat tooto. - > "> 

x. Iluic to |ieTafklXXov st'c Tt xai>' r)v s/st 86va|utv TrjpsT Trjv oovautv 6 
xat ixsxd to [xsTa 1 3dX/.stv stc usTs[3aXXsv. 
xa. Dti ur; xaTa aou(3s[3rjx6c : t { rrpovota xaTa 'AptaTOTsXrj. 
20 x[3. 'F^-r-atc Xs£stoc sx too SsoTspoo Ilspt -fsvsastoc xai cpOopac d'XXu>c 5 
syooaa rcapd Tr;v £v t(o stc aoxo oTtouv/juaTt. 
x-;. Ilspt tt ( c rjpaxXstac XtOoo. 

xo. .\s;sojc sSrjyrjatc ex too osoxepoo Ospt ^oyrjc ust' 6Xfyov rrjc dpyrjc. 10 
xs. "AXX/jc /i;S(oc ix too aoTOo icrj-prjatc. 
25 xt. ("AXXrj £x too aoToo Xs;tc. 
xC- "AXXrj sx too aoToo Xs;tc.) 
xr r 'Oti urj rj oXrj ysvoc. 

I. Oti ETtsTai toTc xat xo jxsysBoc xat tov ypovov e« d8tatpsTu>v 84 
aovTt&stat to TtdvTa Ta xtvoousva xaxd xoo duspooc taoTayui? 6 
30 xtvsTa&at. 

"EzsTat tu> xat to jxsysOoc. xal tov ypovov s$ dStaipsuov aoyxsTa&ai 10 
Xsystv t6 ffdvxa Ta xtvoousva xatd too duspooc taoTa/uic xtvsTaOat* st 1 iC aJ-oO b 2 ota <ju)[xocto; yajpsiv tit. 3 tovj? HXaxumxou; tOO< ^x tit. 

5. (> o'j — ■ IflTOt] Ta St) voTj|xa-a oi aojjxa-a 068 ' av to xotvov etrj auJu.a, vorjfxa te ov toj 
kocvou | adujxaTo; o'JO , 6pia;x6; oux eaTt a(i)|xaTo; 6ptajxd{ tit. a Sp. 8 xal at aXXat tit. 

9 Ta rap' tit. 11 oux, d a Sp.: o'!>-/ V: e[ tit. 12 8 xat om. tit. Sp. 13 elvat 

om. tit. v>T:a'p-/£iv dp/)jv xtv^aecu; tit. 15 e( om. tit. dtoto; fiaxt to tit. 

19 'AptaTOT^Xrjv a Sp. 20 cp&opa; 'AptaTOT^Xoo; dXXto; tit. 21 auTO tit. u Sp.: 

aJTcT V 22 Xt'&o'j otd Tt EXxit tov atSrjpov tit. Sp. 23 ^' J X^ ? 'ApttJTOTfiXouc (xeT' 

tit.: 'Vj/tj; e(pTjixivTj; u.et'' Vict. W/Ji* efprjpi^vTjc tit. 24 1% toO aiToO X^eux 

corr. in Xe£eu»; Ix tou aorou V dXXrj; X^eco; ix tou oeoTtpoo Tibv Ttept ii"J/T); 'Apt- 

3tot£/.o'j; i§ffp)Oic tit. 26 add. Vict. 27 add. Sp. 28 xat to] xa~d a 

32 xaTd tou djxepoO; B 2 HS 2 a Sp.: to djxepe; VGB'S'F 46 AriOPIQN KAI AT2EQN 

Ifap et'rj to jxev 0£ttov t6 8e [3pa8uTepov xaxa tou du-epouc xivoufieva, etra 
to xtvouu.evov iv to) dStaipeTo) /P 07 ^ xexivrjTat xaT' au|TOu, to (3pa8u- 85 
Tepov ev TrXetovt xiveTaOat xar' auTOu xat SiatpeToJr et 8' ev StaipeToj 
yprmp, otaipeTov earat xat t6 [xeyeOoc, ecp' ou rj xtvrjatc. et ^dp tic 
5 Xe^ot to (3pa8eojc xivoujxevov [xrj xiveTaOat xata tou d[xepouc jxrjoe iv toj 5 
djxepeT ypovm, outoc ou8' (JXojc (dv) Xe-fot xtveTaOat to [3pa8u, ei ^e to [xev 
Trdv [xefeOoc e£ dfxepojv auYxeiTai xat 6 Tcac ypovoc, ou^ ofov Te oe 
xtvrjOrjvat to (3pa8u xa^' ou8ev6c djxepouc. 8t6 hoTayJaq dv xivoTto irdvTot 10 
Ta xaTa tou djxepouc xtvoujxeva. et 8' eirl tou dfxepouc taora/ojc, xat 

10 exrl tou ttoivtoc dv [xefeOouc laoTa^oic dv xivoTto, ei ye iraai totc \iz*(£- 
Oeatv e£ dfxepojv rj auvOeaic. to ^dp -j- XeTrrov tjjxojv djxepec Trav ojxotojc 
xat t'aoTa)(o); xtveTaOat, ^paSuTepov 8e d'XXo dXXou ooxeT xtveTaOai 8td Tac i» 
dvTtxoTid? tojv ev ■ auToj aTojxojv ecptaTajxevov, TrXdajxa Te auTo, irpoaexi Te 
tcojc ou cpaivetai Ta outojc xivoujxeva * * * rj xtVTjat? aurotc Y l ' v8T * t (3paoeTa 

15 auTrj, dXX' evaTaatc aurd xtoXuei auve^oic xiveTaOcu, dXXojc Te xai et tcoXu- 20 
TrXaauoc to Oarrov Oarrov. earat *(dp outojc xat ppaoeojc xivoujxevov TcXeio) 
/povov laroc rj xtvouuevov. et ^dp etrj uipa jxev (jxta) to OaTTov xtvou- 
[xevov to 8tdaTY)[xa SteXrjXoOoc, auTo 8e touto oipaic e to (3pa8eojc, oerjaet 25 
auTo [xtcf [xev xtveTaOat, TaTc 8e Teaaapaiv | eardvat. droTrov oe Troao> 86 

20 xu) TrXetovi XP^ 7 ^ ^ 310 ? R] £aT6? [xev u,yj cpatveaOat, xtvouu-evov 8e TaT? e 
oipat?, xal touto ojxaXois. 

II. 'EcVJYrjat? Xe$eo)? ev toj (a) Ilepi tyuyr^ 'AptaTOTeXou? etp7j- 5 
[xevrj? et's dvatpeatv tou ttjv ^u^tjv etvat auToxTvrjTov. eart 8e 7j 
Xe^i? rj8e* c 'AXXd [xyjv xat et xtveTTat auTTj auiTj, xat auTrj xivoTt' 
25 dv, (SaT' eiret iraaa xtvrjat? exaTaat'? iaxt tou xivoujxevou et xt- 10 
veTTat, xat rj ^u^rj ictataiTO dv ex Trj? ooaiac, et [xrj xaxa auu,- 1. 2 xtvoujxeva elta to xivoufxevov VGB^FSH: "/tvoujxeva et t6 Ta'^tov (&aTTOv Vict. xdysiw a) 
xtvo6[xevov B 2 S 2 a: xtvo6[xevov e[ to 8ottov xtvoufxevov Sp. 2 oOtou (Sarrov) coni. Schwartz 
3 TcXetovt dvdYXTj B 2 Vict. Sp.: fortasse TtXefovt <8oxet xe>xtvr]a&at otatpeToj B 2 S 2 a: 

StaipeTou VHB 1 : dStatp^TOU H (yp.) FS J G: ^v StatpeTw coni. Sp. . 6 av oin. libri 
Xe^et B coni. Sp. 7 Ttav Diels: tl r) del. v. c. VB 2 Sp.: toi 9j F 10 tou del. B-'S 2 : om. 
a Sp. dv post rcavToc del. S 2 : om.BaSp. 11 r^fxuiv djxepes VHGB^FS 1 : xaTa jxev tou 

djxepoiis S 2 a Sp. : yp- ^J SoxoJ: to ydp X^yetv (bene addidisset to xtvoujxevov) xaTd fxev tou 
dfxepoO? B 2 in mg. 12 Soxelv Sp. recte 13 lcptaTajj-evcuv GF: IvtaTafx^vtuv coni. 

Schwartz TcXaajxa Te V: rcXaafxa Te G: TcXdafxaTe SBFH: TcXaafxaTtoSe? iazi S 2 a Sp. 

14 Tcuic B in lit. S 2 a Sp.: cpwa VFS J H fortasse xtvoiifxeva <o6^ ofxaXdis xtveta&at- 06 

ydp) ifj xtvrjat?. lacunam Schwartz indicavit if]] d Vict. Sp. PpaSeta V 15 auTrjj 

auTrj a Sp. IvaTaats Schwartz: IxaTaat; libri e^ B 2 Sp.: r) libri 17 eaTosSp. : 

eaToJC libri fxto; add. S 2 B 2 a Sp. 19 Tcoacjj TiiJ GFSa Sp. : Tco'a(j) tuj VB: to Tco^aqj 

tuj H: to tcoXXuj Schwartz: tcuj? to tuj Diels 20 r) del. Sp. 22 ^v tuj (fit) Ilept 

^X^] ^ e an - Jj^ 406 b ll a add. Vict. 24 e( B: rj Vict.: r) libri xtveiTat 

VHGFSB 1 : xtvet B 2 : tl xtvei rz Vict. auTrj aOTrj H: auTrj auTTj V: auTTj auTrjv Sa: 

auTTj au-crjv GBF: outtj auTTjv Vict. Sp. xai (alt.) B (post lit. 1. litt.) a: rj xal VH: 
rj xat GFS 25 el] t^ t Sp. BIBAION AEYTEPON 1-3, 1 47 

J3s(3rjx6; auxrjv xtveT, dXX' saxtv rj xtvrjatc xrjc ouatac auxrjc xai)' 
autrjv.' 

'H <j»u/rj, cprjatv, st xtvst auxrjv, rjxot xax' dXXo (isv xt xtvst, xax' 15 
dXXo 8e xt xtvstxat, xal ouxojc saxat auxoxtvrjxoc, uiaxe xai xo C,i5ov auxo- 
5 xtvrjxov cpauev. xuj fap x6 uev auxou xtvetv x6 Se xtveia&ai xo oXov auxo- 
xtvrjxov. xtvet uev "j-ap ~6 Iv auxuii rj '{'U/rj, xtvsTxat Se xo awaa, xai 20 
06'xe rj ^u/rj otoxt xtvst xivsTxat, ouxe to atoua* xtvstxat -,dp. xai xujv 
•tyfi 'j>u/rjc Suvduewv, et ouxtoc ei/j xtvoouivrj, rj uev (eaxt) xtvouaa rj 8e 
xtvoousvrj, ooxe xrjc | xtvooarjc xai)6 xtvsi xtvouusvrjc, ouxs xrjc xtvouusvrj; 87 

10 xa<)6 xtvstxat xtvouarjc. eaxat ouv ouxujc to rrpujxov xtvouv dxtvrjxov xai 
sVt ttjc '}u/rjc. d yaQ TC0 <Xiv r i xtvouaa Suvautc xtvsTaftat Xs-(otxo, tjxoi 5 
ucp' auTrjc rj utt' dXXrjc saxat xtvouusvrj. s? uev ouv urc' dXXrjc, eV 
d-etpov rposXsuaexat tj saxat xt cxpuixov xtvouv usv dxtvrjxov 6s, st 8' ocp' 
auxrjc, eirj dv ouxcoc auxoxivrjxoc, ojc xai)6 xtvst. austvov xotvuv auxrjv 

15 xrjv ^u/rjv ootto Xsystv auxoxtvrjTov. dXX' st rj ^X^ ^utujc auTOxtvrjxoc 10 
Xs-fotxo, (oc xai)6 xtvst xaxd xooxo xtvstaOa», et xafro <|u/r) xtvst, xai)' 
6u/tj xai xivrjDrjaexat. et ydp strj xax' dXXo xt xtvoousvrj, orov cpepe et- 
-siv xaxd totcov, ou xaxd xo auxo xtvrjast xs xai xivrj&rjaeTat. xa()' 8 15 
-ap 4"J/rj xtvouaa, 00 xai)6 "|u/rj eaxat xtvouusvrj, et ye xaxa xorrov ou 

•20 "j'ap X7xa xottov r ( ^u/>J. ouxoj 8' eaxat xax' aXko uev xtvoiiaa, xax' 
d'X/,o 6s xtvouusvrj, ou/ ouxtoc (8s) eXeyexo xtvsta&at ucp' auxrjc. xa{)6 20 
^u/rj xtvr^r^asxat. dXX.' et Tiav xo xaxd xt xtvouuevov xe xat uexa^dXXov 
ectaxaxat xou xai)6 xivstxat, xo uev xaxd xorov xou xottou, xo 8e xaxd 
rdftoc xou irdOouc, xo 8e xaxd ueYei)os xou ue-^eoouc, xat xo xaxd '^u/rjv 25 

25 xtvouuevov ectaxaxat xou ev xouxw, waxs xat rj ^u/rj et xa&6 ^>u/rj eaxtv 
dei xtvetxat, ucp' auxr^c xai urj xaxd auu{3s(3r)x6c | ectaxatxo dv xrjc ouaiac 88 
xrjc sv f ( scixi xai xrjc ^u/r^c xaft' rjv xo etvat auxr]. 

III. Ttc rj dTro xrj? xtvrjaetoc xou Oetou atouaxoc iyYtvouevrj 
Suvautc xoj ^etxvttovxt auxtjj dvrjxui; ts xai ev yeveaet aojuaxt. 5 

30 1. Ttc rj a7r6 xr^c xtvrjaeojc xou detou atouaxoc ytvouevrj Suvautc xoj 

"^etxvKijvxt auxqj Ovr^xoj xe xai ev yeveaet aojuaxt; dpd -^e dXXrj xic eaxtv 
auxrj cpuatc ~apd xrjv o*!xetav exdaxou xojv cpuatxujv aojudxtov, tjv dp/rjv 10 
xtvrjasojc xe xai r^peutac cpausv, tp UTrdp/et irpojxo) xai>' auxo xai urj 1 ccjt/jv] autTjv V 3 aijTTjv] eauTrjv Vict. Sp.: auTrjv a 4 (ocjte] «jcfrep a Sp. bene 

5 autovi xivetv VBG: auTO-xiveiv S: ooto xiveiv a Sp. 6Xov cpauev a Sp. pr. xo 

del. B 2 7 3(b|j.a oiotc -xivElTat xivei - xtvEtTat a Sp. 8 ^uyrj; ouv a Sp. 

Et B 2 Vict. Sp.: rj V: i t SHFa iaxi add. a Sp. 14 xtvst xtvou^vTj a Sp. 

16 e{ B* Vict. Sp.: r^ VBF: tj Sa 17 eitj om. a Sp. 21 outoj; 8e a Sp. 

xaito ipa a Sp. 25 tou B Vict. Sp.: toj H: to VFSa 27 auTrJt corr. in aOTTJa ut 

videtur V 28 cf. ea quae disputavi de hoc capite in Mus. Rheu. XLIV p. 139 sq. 

2!) Te ora. a 30 eyytvop^vTj a Sp. 33 f^pe|j.(ac V ut solet e\ w Vict. Sp. 

-p(i)T(tj] -pcuxuj; u Sp. 48 AllOPIQN KAI AT2EQN 

xaxa auu(3s(3rjx6c; xat ydp s? tu5 fstTvtuivTi auT(p" yiveTat au>uaTt, rjorj av 
strj touto s/ov otxstav cpuaiv 6'v ts svspfsta auma* irav yap a^oua svsp- 15 
ysta Ovtjtov dirXwv tT sartv f) sx toutu>v auviirsTov ts xat uixtov, toutujv 
8s sxaaTOV otxstav s^st Ttva cpuatv [fj xat 61' sxsTvrjv sotiv svsp-fsta toi- 

5 OUTOv] , Elfj TS dv OUTU) TtpU>TOV diroXauOV TO TtUp TT^ TOtaUTVJC ix TOU 20 

Ostou 8uvdusu)c, STcstTa toTc ust' auTo Sta8t86v auTrjv, <bc TtdvTa Ta aw- 
uaTa t^j TotauTifj 8ta86asi usTaXaupdvstv aUTrjc, t«z usv tcXsTov Ta 8s fXaT- 
tov. dXX' st touto, iirtCrjTrjaai xt{ dv Tt auvTsXsT tu>v au)ua'T(ov sxdaTtp fj 25 
TotauTTj 8u|vaut'c ts xat cpuatc. xaTa -jdp T7jv Trpu>T7jv cpuatv ttjv s^tvo- 89 

10 usvrjv auTrjV sxdaTtp, xa&' r ; v to usv san Tcup, to 8s drjp, to 6s u8u>p, 
to 8s pj, rj stci touc otxsiouc auToTc totcouc xivrjatc "jrvsTat, xair' f]v sxa- 5 
otov auTuiv ttjc totac Tu-f/dvsi tsXsiottjtoc. ouotcoc 8s st xal £v toTc auv- 
frsTotc ^ivono atbuaatv, xat sv sxstvotc ou irpoc to sTvat d'vi}pu)Tcov f) F<qov 
fj cpuTov sxaaTov auTuiv auvTsXoT a'v xr 7j6tj ydp ouatv auToTc sYftvotT' & v l0 

15 u)C T(p Trupt xai Tuiv aTcXu>v sxa'aT(p* outu) 8' dv ouxsi)' fj 8uvautc sxsTvtj 
atTta Yt'votTO tou Ta usv sucj^a stvat, Ta 8s d'|u/a Tuiv au>ua'Tu>v, xat 
Tuiv ijx^u)(u)V Ta usv ttjv OpsiTTtxfjV ^^XV F 10 ^ 7 ]^ s^ovTa, Ta 6s xat TfjV 
ataibjTixfjV, Ta 8s irpo? toutoic xal ttjv Xo^ixvjv auTrj 8' sxsito vhi xot' if» 
auTac Stacpopac syzw tyjv atTtav 8td fdp TauTr^c t^? ouvduswc Trpovota 

20 sxsito Xo"(tx6v C«pov tov dv&pa)T:ov Trotouaa, xat 8td touto IXsysTo irdvTa, 
oaa 8td tov Xoyov ts xat x6v vouv otd ts OTcdpyziv tu) dv&pu)Tru), toutov 20 
eyei Trapd Tf^c 9st'ac Trpovotac. ufJTroT' ouv ypr[ Xs^stv toTc usv aTrXuic 
awuaat TrpouTrdp^ouat tvjvSs Tfjv Suvautv SYYtvsa&at ts xat irpoaYtvsa&at, 
81' fjV afotav auTa usv ou8sv Tt frsTov auTouc iyzi Tru)c # toiouto '(dp r^ 25 

25 fyuyft saTtv, duotpa TravTaTraatv, oti ufj | saTtv auTuiv h x^ ouata fj toi- 90 
d6s Suvautc s$u){)sv auToTc xal TrpouTcdp^ouat Trpoayivousvrj , dXX' saTtv 
dirXuic au>uaTa* oaa 8' §x Tf)c toutu>v cpuatxfjc ut'qsu>c ts xal xpdaswc 
-yivsTat, toutu)v 8' Iv t^ "(svsast xaTaaTrstpousvr^v xal T7jv Ostav Suvautv 5 
xat cpuatv dustvu) xat TsXstoTSpa TauTa tcoisTv Ta atuuaTa, auvstacpspovTtov 

30 xat Tuiv aTrXuic au)uaTU)v s^c T7jv ^svsatv tu»v e^ auTuiv ytvousvwv awud- 1 e{ BS^HF^a Sp.: eitj sic V: eitj FS 3 ciTiXdiv scripsi: ciTtXd); VFHB 'S l : artXoijv B 2 : 

aTtXto; ov S 2 a: «tcXoov ov Vict. 4. 5 r) xal — Totootov emblema esse docui 1. c. 139 sq. 

5 d7toXa|3o'v a Sp. 6 auxo H: aotov sic V: autov FSBa Sp. otaotoov V 

aoxr^v Vict. Sp.: auTTj V: auvq F: aoxTj Sa 7 TtXetov Sp. : 7tX^ov H: TtXetco VFSBa 

12 fortasse TrjXetoVrjTos. (06-x dpa ^ o6vap.t« ixetvrj TeXetot? f$t\ -poaytvo[j.evr) aibp.aaiv 
airla av eiVj aOTiov tt^s TeXetoTrjTo;) - opotco; oe scripsi: to libri: xoT coni. Sp. 

14 oovxeXot dv ti Vict. post litteras V(aria) L(ectio): TeXotavxrj V: xeXoIav -rrj F: TeXotav 
17] S: T^Xotav t^j a: TeX.ot dv ttj sic H: om. in spatio 9 litt. vacuo rel. B 17 e*p.- 

4»o/(ov G mg. Vict. : dt^o/tov libri e/etv coni. Sp. 21.22 Taotov e-^ei] TaoTa e/etv 

Vict. Sp. : fortasse TaoT' aiTov e^etv 22 u.^TtOT , Vict. : prjT' libri 23 Ttpoctyivea&at 

Vict. Sp. : Ttpoytveairat libri 24 aitoo;] e\» abTOi? Sp. recte coni. 25 dpvoipa GFSHa : 
apotpa V: ^z d[xotpa Vict. Sp. : daw colloc. post dp.otpa H: fortasse <xat) -to;; toiooto 
ydp ifj ^oyrj, <rj;) ^aTtv daotpa 26 Ttpoaytvopivrj Sp.: Ttpoaytvoa^vrj; libri 27 ttj; 

s. v. V 29 Ttotetv S 2 Ba Sp.: Ttotet VHGFS 1 30 xat Vict.: r} libri BIBAION AETTEPON 3, 1. 2 49 

tojv xat ttjv &st'av 86vati.iv, rjc [xeTaXa[x[3dvouatv xaTa ttjv -feiTvtaaiv. 6V io 
rjv 8uva[xiv ouxsti TauTa [xovrjs" ttjs" xaTa ttjv po-rjv xtvrjaso>s dpyrjv - v 
auToTc syst, dX>.a Ttva xai ^uyixrjv Tcpoast'Xrjcpe ttjv dpyrjv xat ttjv -^eveatv 
syouaav d~6 ttjc frstas" ouvdjxeo)?. tJtic cpuatc ts xai ^u/tj xaTf * T7 i v 15 
5 TroaoTrjTa Ttov aTcXoiv ao>;xdTo)V, s£ «>v kaxi t6 syov auTrjv aoi[xa (wv to 

U.SV STCt TcXsOV [ov] XOIVOJVST TTjs" ftstaS 8uvdfXSO>s" T(i> lf*(0~£piD TS Stvat TO> 

t)si'(o atou-aTt xat slvat XsTCTOjxspss" ts xat xai)apo>Tspov, to 6' stc' sXaTTOV 20 
otd ts to aTroaTrjixa to tcXsTov xal otd ttjv ttjc auaTaaso>c TcayuTrjTa), otd- 
cpopov xat aur/j -fivsTat. oaa [xev ydp T«iv auvfrsTo>v ao>fxdTo>v to tcXsT- 

10 aTov -ytjc syst, f TauTov -pjc tivoc xoivojvsT ^uytxrjc ouvdjxsojc T(5 xat to 
ttjv TcXstaTrjv fxoTpav vffi ouatac auTaiv aoifxa j sXaTTOv ttjc ftetac [xsTa- 25 
Xa;xj3dvst 8ovd[xso>c' oaa os tcXsTov ev auToTc fyet ttjc Tcup(o8ouc ts xat 91 
ttepfxrjc ouatac, TauY eaTat ^uyrjs" TsXstoTspac fxsTaXajx^dvovTa toj to tcXso- 
vd£ov aaiixa sv auTotc sVt tcXsov ttjc Ostac jxsTaXa[x(3dvstv ouvd[xs(oc. outoj 5 

15 6° dv st'rj SeuTspa cpuatc, rjv stprjxafxsv Ostav ouvajxtv sTvat s"f(tvo[xsvr^v 
toic utto asXrjvrjv aa)[xaat otd ttjv upoc exstvrjv -(siTvtaatv, (bc GXrj ypo>- 
[xsvrj toTc dTcXojc cpuatxoTc aojjxaat irpoc ttjv tojv TsXetoTspuiv ts xai ejx- 10 
tb&Ytov -fsvsatv ao)[xaTO)v. Ta fxsv ouv xaTa xpaatv Toiv dirXoiv aojfxdrow 
xai xaT' dXXouoatv "Ytvofxsva auv&sTa awjxaTa toj systv xat ttjv TotauT^v 

20 ouvau-tv ev tyj twv d/ovuuv auTrjv ao)[xaTO)V [xt^et auyxptvofxsvrjv iro)? xat 15 
[xqvujxsvr^v xot' auTrjv TeXetoTspa ^zxai awjxaTa xal dstoTs'pac <puas(oc 
xat dpyrjc xsxotvwvrjxoTa, oaa 8e auv&sast ts xal irapaOsast to>v aTrXoiv 
ao)[xaTO)v -j-tvsaftat SoxsT ao>fxaTa auvDsTa, TauTa ouxstc ttjc TOtauTrjc xot- 
V(ovsTv ouvd[xso)C ts xat cpuaswc otd ts, (Sv sxaaTov twv dirXoiv ao)[xdTo>v 20 

25 ivsp-(st'a atuCet Trjv auTou <puaiv lv Trj TotauTrj [xt^st xat auv&saet. ou ydp 
s?c T/jv Toiv outo)? auvdsTO)v ao)[xaTO)v ouatav rj Osta 6uva[xts ouvteXsT 
[xsvouaa ev sxdaT(o auToiv, oirota xat irpo Trjc auvdeaeo)c auToiv. j 25 

2. *H Trjc Trpoc d'XXr^Xa ouvaTat tic Xe-feiv [xal ttjc] twv dirXoiv ao)[xa'Ttov 1)2 
■ ( svsasu)s Trjv diro twv Oet'o)v ouvaatv atTtav stvat auTrjv ytvofxsvrjv auToiv 

30 stoo; ts xat cpuatv. rj *^dp uXrj (rj) xaTa tov sauTrj? Xoyov aTroto? ts ouaa 5 
xat day rj[xaTtaTOc utto ttjc dtTco (ttjc) Toiv x)et'o)V ao)[xa'TO)v 6uvd[xso)c yivo- 
[xsvrjc dvsu t?|C svspyetac aoi[xa eaTt Te xat ytvsTat, et6o7TOteTrat ts xat 
a/r^ [xanCeTat, d)c to [xev Tcpo? T(j) Oeto) atou-aTt auTTjs' xat ysiTVtoiv [ti] 3 aitota V 6 ov del. Sp. IyT 01 ^*"] ^TT-^P 07 Vict. Sp. te scripsi: to libri: auxo 
vel del. Sp. 9 aixrj scripsi: a6r?i? libri 10 rr\i HBF: to tj (sic) yrjcs V: to r) yr)c 

S: to ytJ; a Sp. TaOTOv — Ttvo?] fortasse TaijT' et xat Ttvo? Tui" xal to] fortasse tiu 

(elvat) y.aTa 11 auTiiiv scripsi: a'JTiiJ VHFSBa: aOTuiv (elvat) Vict. Sp. 11. 12 p.s- 

TaXap.j3avo)v Vict. : p.£TaXap.pav£tv H 12 ttXeiov coni. Sp.: t:Xs(ovo; libri 13 TaiiV 

EOTat scripsi: TayTrja Tfja libri: TaiiTa ttj? Sp. (XETaXap-PctvovTa scripsi: p.£TaXau.pav£tv 

libri: u.eTaXa[x(3avei Sp. tu» to Vict. Sp.: touto VFHSa: tou B 14 auT&ts] ai>To7 

coni. Sp. 15 fortasse etrj <rj> 21 xaT 1 Vict. : v-at libri 24 tov] 8tdTi Vict. Sp. 

25 auTou V 28 r) GF: rja sic V: rj; SBHa: rjv Vict. Sp. 28 xal ttjs delevi 

30 Vj addidi 31 diro <tt)s> scripsi 3'jva'u.eu>;] S'jvd[j.eu>v a 32 dveu 

ttj;] fortasse dvu>t)ev 33 yetTvetuiv V ti del. Sp. 

Bnppt. Arist. II 2 Alex. scripta niiuf.ra. 4 50 AIIOPIQN KAl ATSEQN 

Ixsfvoj irXstovoc ttjc Ostac txsTaXafxpdvov Suvdfxetoc ei8o7rotsTai)o(t OspuoTTjTt 10 
xat £7}poT7jTi (raura K (dp Ta irpoJTa tojv aV exeivojv ev totc OvtjToTc izd- 
Orj), to 8e ttXeTov dcpeOToc tojv TauTTjc ttjc ixeTapoXTJc te xat ysvsaeojc 
atTtojv aur(j ostojv atofxaTojv 7] iravTTj toic (stoeat) toutojv svavTtojc eloo- i"> 
5 TroisTa&at, r t t6 jxsv ti toutojv, to 8s ti t<ov toutoic s"vavTuov stooc ts xal 
TrdOoc Xafx(3dvstv xaxa ttjv Exstvtov d'XXoT£ dXXotav 7ip8c xd T^joe aysatv 
otd ttjv sVt tou towutou xtVTjatv xuxXou Stacpopojc etSoirotoufxsvov. Totaoxij 20 
"ydp -Jj tou CtpSiaxou Std&satc, etp' ou xtvoufxsva fjXtoc ts xal asXVjvTj xat 
Ta dXXa Ta TrXavdaOat tojv dtJTspojv Xs-pjxsva toj jxsv Ttvt ttjc uXtjc [xspst, 
10 oj fxdXXov Tj xat i^iixipta Trpoastatv, exdaTcp OspfxoTTjToc ts xat Sijpotijtos 25 
atrta ■ytvsTat, ev ofc. to etvat toj uupt, | t^j 8e &spfxoT7jT6c ts xat uypo- 03 

TTjTOC, TjTtC 'fUatC dspOC, Ttp 8' UypOTT^TOC TS xal CpU^pOTTjTOC, fj iartv 

uoaToc cpuatc, toj 8e t9jc ert xaTaXsnrofxEvrjc ex tojv dirXoJv tojv irpojTojv 
060 evavTtojaeojv , fjTrsp eaTt ^u^poTTjc Te xat SijpoTTjc, a ttjv t?jc "(%: B 

15 auvt'aTT/at cpuatv. xat TOtaura fxsv Ta diro ttjc Oetac Suvdfxstoc st07j sv ttj 
uXtj dsrXd ts xat Trpoka et'87j yevojxsva r/jc to/v a7rXcov aojfxdrojv ouatac 
ts xat cpuasojc ama, Ta 8' sx t7jc toutojv Ytvojxsva fxtcsojc ts xat xpd- 10 
asoj^ otT£ ttXsiovojv xotvojvouvTa ouvdjxstov te xai 8tacpopojv aojjxaTojv auv- 
ft£Ta te 7J87) "cqvETat xat TsXstoTspa, xat 7j tsXeiott^c 8e xat to sT8oc ati- 

20 toTc 8tacpspov "ytyvsTai xaTa te ttjv ev toTc TcptoTotc £ip7j[xsv^v tojv sv ttj 15 
[xt'c;st tojv aojfxaTojv Stacpopdv. saTt ydp auToiv Ta [xsv XsTiTOTspa xat iroiij- 
TtxtoTspa (rotauTa *(dp, oaa syyuTspoj xsTTat T7jc tojv 0st'ojv xtvTjasojc), Ta 
8e TTa^ufxspsaTspa xat TraDTjTtxojTspa , oaa ttXeov dcpsaTTjxe tt^c Ixstvojv 
cpopac. oaa [xsv ydp tojv sv t"{] [xt;st ts xat xpdast t:XsTov lyst tojv Xe- 20 

25 ircojxspoiv ts xat xaOapojTspojv aoj[xdTtov, toutojv TsXstoTspov to stooc, oaa 
8e tou [xev TotouTou ato[xaToc sXaTTOV iv auTOtc £X £t ' ^XeTov 8e tou Tra- 
Otjtixou te xat TrayujxEpEaTEpou, toutojv xat to eT8oc aTsXsaTspov. I 25 

IV. 'Oti, St TOU £Cp' TjfxTv TO aVTtXElfXEVOV fX7] ECp' TjfxTv, U 8' aUTO 94 

[lcp' fj[xTv, ou8e] to lcp' fjfxTv icp' f^[xTv saTat. 

30 Et £Cp' ^[xTv EOTt TOUTO, 00 t8 aVTtXEl'[XEVOV [[X7j] £Cp' 7j[xTv, TO OU t8 5 

dvTlX£t'[XSVOV [XTj SCp' f^fxTv, SXSTVO OUX £Cp' f^fxTv. TOU 8' £Cp' 7jfi.Tv t8 dv- 2 £v toi; G 2 : autota sic V: aoxots G^BFSa: tots coni. Sp. 4 aixrj HB: aOTrj V: auTTj 

GSa ^etojv scripsi: ofov libri xot; <ei'8ecfi> scripsi : post Tot? rasura 4 — 5 litt. V 

IvavTtto; scripsi : ^vavTttuv libri: ivavTtot; Sp. 4. 5 eiSoTrotstTat Vict. 5 toutoi; scripsi: 
to'jt«jv libri IvavTtojv F J H Sp. : dvavTtov VSGB 1 ^ 17 toioutou] oupavtou Schwartz 

8 otatkcus] &£0t; Vict. 9 aaTptov Sp. 10 pr. xal om. a Sp. 11 araa V 13 tt); 

Vict. : toic libri xaTaX£tTrop.£V7j; Sp. : xaTaAEt7top.£vot; libri 14 rjTrep Vict. : az£p libri 
19 6e scripsi: te (sic) VH : te SBa Sp. : om. F ]9. 20 auTot? -/tat to eJ8o; m a signis 

adpositis ita colloc: xat to tlhoz aoTot; V: aOTots xai to e!5os B: xat to eIoo; aOTOic 
FSGa Sp. 21 6tacpopa'v FGa Sp.: Stacpopat (sic) V: StacpopaBH: 6tacpopa S 26 ao- 

TOta V 28 e{ too lcp' fjptv to tabula: Et tooto (d H) £cp' Tjp.lv oo to libri 

oooe to aoTo tabula 29 dcp' r^l^ o68e circurascripsi 30 prj del. V 2 S 2 : ora. a Sp. 

oo to V 31 to6 V 2 S 2 B: tooto V'S'GHa Sp. : to VH: oo to SHa Sp. BIBAION AEiTEPON 3-5 51 

TlXStpSVOV o6x l<p r]p.Tv, T(p -,'OEp icp' f,p.Tv t6 OUX icp' fjfJUV (XVTt- 

xstjxsvov. ou8s t6 icp' fjjxTv. st 8s t6 hf r t [uv prj &p' rjp.Tv, ou- 
Ssv sotiv scp' fjp.Tv. xaft' 8 icp' tjuTv iaxiv, ou xat to dvTixstpsvov io 
icp' rjp-Tv, xaTtx toutooc ou8sv ianv icp' rjp.Tv. (r)) t|>£u8oc to st p.fj 
5 [t6J icp' r t yXv to sTvat icp' fjfuv, ouSsv iaTtv icp' f)p.Tv. to p.sv A (dp icp' 
fjP-tv Tt ctvat iv ttJ cpuast rjp.6jv xat Tfj ouata ov oux icp' fjp.iv iaTt, 15 
(SaTrsp ou8s to XoytxoTc sTvat, Tot psvTot 7rpdyp.aTa ofc ypu>p.s&a xaTot to 
scp' fjp.iv, TauTa icp' r)p,Tv. tootujv -ydp xat toe dvTtxst'p.sva icp' rjp.Tv. to 
usv ydp icp' fjp.Tv Tt stvat oux icp' f,p.Tv, t6 8s Trspi-raTfjaat icp' r;pTv, oti 
10 xat to p.fj -TspnraTrjaat. xat yap totov to dvTtxsTp.svov tou scp' rjplv oux 20 
icp' fjtxTv 8ta toutou, to 8s icp' f,p.Tv j SrjXov. u>c ouv Ta dvTtxstpsva scp' 
fjptv, TauTa xdl auTa icp' r;p.Tv, oti p.rj icp' fjp.Tv iv toTc irpaxToTc. ou 
TtpaxTov | 8s to stvat Tt [to] scp' fjp.Tv iv toTc (3ouXsutoTc xat toTc ivos- 95 
yousvotc xal d'XXu>c systv. oux ovtoc 8s iv toutoic tou sTvaT Tt icp' rjuTv 

10 sixotcoc fj p-sv Suvaptc, xaO' fjv iaTtv icp' fjp.Tv, oux icp' 7;p.Tv, -rpoc (d) 5 
os ypu>p.sua xrj tou icp' f ( p.Tv ti sTvat 8uvdp.st, icp' rjplv Tatrra, u>a-rsp 
xat fj psv /ofjCJtc tou Xo-fou icp' rjpuv, oux icp' 7jp.tv 8s fj S6vap.tc TfjC 
ypfj(jsa>c. 

V. llspi tou oti xat to icp' f/p-Tv xaO' stp.app.svrjv. io 

20 T(5 icp' fjp.Tv ti sTvat dvTtxstTat to p.yj8sv sTvat icp' fjp.Tv. f d8uvaTov 

to ouv T(p icp' fjp.Tv Tt sTvat [to] dv-txst'p.svov dSuvarov. • dMd pfjV (p 
xb dvTtxstpsvov douvaTov, touto xa9' stp.appsv/jv, st' ^s TauTa xai>' stp-ap- 15 
psv/jV -'t'vsTat, oTc Ta dvTixstp.sva d8uvaTov iaTtv r) sTvat fj -fsvsaftai. t6 
ouv icp' fjpTv Tt sTvat xaO' stp.app.svr^v. tco 8s icp' f,p.Tv xt sTvat xai>' 

25 stp.app.svrjV awCoiTO dv to icp' f,p.Tv Tt stvat xaTa touc d:ravTa ^tvsailat 
xa&' stp.appsv/)v XsYOVTac. f) oux dXrji}sc to (p to dvTtxst'p.svov d8uvaTov, 20 
touto sTvat xaH' stp.app.svr,v. st p.sv ^dp toutov fjv xh ic dvaYx/jC tu> 
xau' stuotppsvrjV, (fjv) dv uiaTrsp tou i£ dva^xrjC optapoc to tp to dvTt- 
xst'psvov dSuvaTov, | outouc xat tou xaO' stp.app.svrjv. sVt ttXsov 8s t6 i$ 96 

30 dvdi'(Y.r l : tou xaft' sEp.appivrjV ou *^dp irav to i£ dvdyxrjc xaft' stpap- 

2 oi>6£ auTo to G: 068^ to outo (airo s. v.) F ifjfjuv V^FS: ^fxiv apa (^ ^[xtvB 2 S 2 a Sp.: 

^u.lv apa V*B' Yict. H 3 8 V 1 : oli; apa V 2 B 2 S'-'Ha Sp. : 8 apa G: ou; cjv apa F 

4 pr. t(f] [XTj I<p- Vict. ToiiTo Diels ^ add. V 2 S 2 BHa Sp. 5 to ty VB'S'H Vict.: 
ty B 2 S 2 a: (j.tj to ty r,fxtv ti coai. Sp. 10 xal to (xtj B 2 S 2 a Sp. : fXTj xai t6VHB'FS' 

11 £cp' ^[xlv (fx in lit.) otjXov (b? ouv ra VHB: ^cp' f,fxtv t<f ^fxtv ofjXov (os ouv Ta H (rp.) GFSa: 
^ rjfxiv itp' Tfjfxtv ofjXov oyv d>v rd Vict. Sp. : apodoseos initium videtur ofjXov dbs w v Td, 
protasis fortasse xai *ydp et St' 00 t. d. t. dcp' fjfxTv [oox] icp' fjfxTv 8. t. Tdoe lcp' f,;xTv 

12 fxfj] exspectas td 13 alt. to del. Sp. fortasse (ouS') £v 14 toO Sp.: to 
libri 15 & add. Vict. 20. 21 dSivaTov (sic) to oOv V: dSuvaTOv to ouv HFS^B 1 : 
t6 oov B 2 S 2 a Sp.: fortasse xai SuvaT^v. to oov 21 to post elvat del. Sp. 24 toT 
scripsi : to libri 25 awCotTo] au>Coi to V: cswCot dv toO? Sp. xaTa toO; <2r:avTa 
scripsi: xaT uatav (sic, supra x m - a) TrdvTa V: xaTa oOafav -xdvTa ceteri 27 to] 
t«u H 27. 28 T4J xa^VB Vict. Sp.: to xa&' HSa: to 00 xa» F 28 f> add. Sp. 
toQ om. a to uj to H Vict. B Sp. : 'to «i t6' sic V: toj to FSa 

4* 52 AnOPIQN KAI AYSEQN 

usvrjv. Tsaaapa youv Ta 8k 8uo s£ dvd-(xrjc:, ou urjv xat)' stuapusvrjv, 
£* 75 iv TOIC ftvoulvotc; xo xaft' Etuappivrjv, (o3t' ouxsY dv optauoc sirj 5 
tou xa&' siuapusvrjv 6 Xoyoc; 6 Xs-(ojv, ou to dvTtxst'usvov douvaTov, dXX' 
uTrdp^ot usv dv xal touto toIs xa 1 )' siuapusvrjv, eirsi xat ao-a dvayxaTa, 
5 ou urjv ojc 4ic' Tarjc; auToTc; sivat. ei Ss urj sV tarjc;, oux STuaTps<}>st. 06 10 
ostrat TrdvTojc; u> t6 dvTtxsiusvov doovaTov, touto xaft' siuapusvrjv, dXXd 
dva-pcaTov touto, ou -/dp optaub? 6 Trpostprjusvoc; X670S. t6 sV tjuTv 8tj 
idTtv dva^xaTov usv, oTt Tcav to sv tyj ouata Ttvoc; ov dvayxaiojc; auT<p U 
uTidp^st, ou urjv xafr' siuapusvrjv. oTc; -ydp xar)' sipuov atTttov -(tvousvotc; 
10 to dvTtxstjxsvov douvaTOV, TauTa si'rj dv xaft' siuapusvrjv. 

VI. ria>? dxivrjTOv si'rj dv xaxa 'AptaTOTsXrjv to itptoTOV xtvouv, 20 
si'ys, d>? auTos cprjatv, [tj] IxaaTov iaTtv u>v eaTtv Ip-pv svsxa 
tou spyou, Oeou 8s IvspYsta d&avaaia, touto 8e eaTt Ctorj diotoc;, 
«Sate dvdyxrj to> Oetp xtvrjatv dt'8tov u-dp^stv. 

15 "H oux saTtv IxsTvo, wv saTtv sp^ov tt, si' ye ] spyov uev ttjv N 

evepyetav Xsyet ttjv ojc; tsXo?, toj 8s ouSsv tsXoc; sgtiv. rj -ydp ouata 97 

auTOu evepyeid saTtv, dXX' oux 6'v ti dXXo, Irrsita evepyeta. 8rjXov 6s 

touto 8t' stctjvsyxsv sartv, 'litsi 8s 6 oupavoc; toioutoc. aioua dpa » 
OsTov', sxsTvo ydp ou toioutov. 

20 VII. Tt saTat rj uXrj st Tcapd usv Trjc; aTsprjascoc- eyet to dirotoc: 
sTvat xat da-/;rjudTtaToc, Tiapd 8s tou si'8ou? to TTSTrotuia&at xat 10 

sa^rjuaTtaOat. 

r l'Xrj st Trapd usv zr^ aTsprjasa»? syst t6 aTCOtoc. sTvat xat da/^ud- 
TiaTO?, rcapd 8s tou sioouc; t6 TrsTrotuiaOat xat sa/r^uaTtaiJat, toj auTr^ 

25 Xofto Tt eaTai; r t toutojv Ttov aTcocpdasojv sv Trj t9j? uXrj; cpuast* xaTa -j-dp 15 
tov auTr^ Xo^ov outs aTcotOs outs Trotd, o>? 6 dvdpa>Troc; xaTa tov auTou 
X670V outs duouao? outs uouatxoc;. oTroTspov ^dpj st stj(sv iv toj tottp 
X670), oux dv rjv iv Ttp sTsptp ysvousvov. outoj; ouv xat tyJ uXrj si'rj dv 
to uXrj sTvat oux sv Ttp ttoio) sTvat, dXX' sv Ttp STrtTrjostoT^Ta £)(siv xat 20 

30 Suvautv, xaO' rjv saTt 8sxTtxrj TrotoTrjTtov, to 8' aTrotov aurfl auupsp^xsv 5 dvTtatpeiet B 2 coni. Sp. recte 6 Sslxat youv Vict.: 6' et -rt B 2 : 8ei yoijv eTvat Sp. : 

forlasse 060' dst y>at 7 ou Vict. : 06 libri 9 07rdpy_£i] Et in lit. V etp^aov 

Vict.: etaapaevrjV libri afxttov a Sp. 12 cbc a&xc»; (prjatv] de caelo II, 3. 

286»8sqq. exaaTOv B 2 Sp.: rj exaatov VFSH (in mg.) B ! a 13 Ivepyeta a 

20 eaTai Vict. tab.: csti libri et Vict. tab.: tj libri 23 ei Vict. : Vj libri 

25 Iotiv B r) S ! GF: rj V: 06 ydp 1% BV 2 S 2 a Sp.: ob ydp ib; Vict.: /) (ouoeTepa) 

Schwartz recte dv t^J VGSFa: r) V 2 B Vict. Sp. cpuaet VGFSa: cp-iat; V 2 B 

Vict. Sp. 27 eJ] 3v e{ V 2 S 2 Ba: av Sp. 28 yevdaevov Sp. : yevoaevoc libri 

29 Ttoau VSa Sp.: Tiota V 2 B: aTcotto GF 30 cu>ttj V 2 B Sp.: aOTTJ; VGFSa BIBAION AEITEPON 5-7 53 

oux 3v auxrjc aujxTcXrjpojxtxov x9jc ouaiac, ojc xai Tcavxi xtp osxxixoj xtvoc 
to jxtj etvat xouxo | ou eaxt oexxtxov. ouaa 6' iv xoj jxsOopioj xouxoj ei'/j 98 
dv xai dcpilapxoc. oj "yap £v xt» ouvaafrat' xtva 8sysai)at -apd jxspoc x6 
stvat, tooto [£v xoj jj.rj sfvai Iv xtvt aux&v] ouY £v Ttp jx7j etvat ev xtvt 
5 auxojv ouV Iv xoj etvat e;taxaxat t9jc ofxstac ouatac. ou ^dp aTcoXXoat 6 
xo ouvaallat ev tp av ^ tcou tojv d>v eouvaxo* ou ",'otp otcoiov xouxo iouvaxo. 
7) et aTcocpaat'c xtc eaxtv sVi x9jc oX7jc, oxt tj GXrj oux eaxt 7rotd tq au- 
T7jc cpuast, xo 8' ou tcoi8v aTcotov laxt [eTci xtjc uX7jc 6exxtx7jc ou'arjc tcoio- io 
ttjxoc], eirj dv 7) uXtj x^j aux7jc cpuaet aTcotoc. r) oux eaxt xauxov eiTcetv 

10 eV auT7Jc c oux eaxt Tcotd tt^ auxrjc cpuast' xat 'eaxtv ou Tcotd x^j 
auxrjc cpuast' xo jxev ^dp 'eaxtv ou Tcotd xt^ auxrjc cpuaet' xaxdcpaatc 15 
ouaa tj £x jxsTaOsasojc Xs-fOfxsV/j, r t iaov ouvaxat xr^ axep7jast, xo 8' c oux 
saxt rj aux7jc cpuast Tcotd' drcocpaatc, -Jjxtc ouxext iaov xrj axepTjaet 
ouvaxat, o laxtv eVt ttjc uXtjc dXTjOec. tj "ydp erctxrjOetox/jc rj Tcpoc xt jxe- 

15 xa$u exetvou xe xai ttjc axep7jaeojc auxou, et xai oxt jxdXtaxa xoj £v <o 20 
eaxtv 7j STctx/jostoxrjc douvaxov etvat /ojpic Oaxepoo. ou yxp xauxov ei'rj 
eTcix7j6sioxrjc x^j axepTjasr vj [xev -(dp oTcojxevet, ojc Tcpostprjxat, 7j os axe- 
p/jaic cpt)st'psxat. 8t6 xo [xev 1x7} etvat Ttotdv iv xt^ cpuast auxr^c, ouxsxt 25 
os xai xo aTcotov. 'AptaxoxsXr^ ev Trpojxoj xoiv Ilpoxeptuv dvaXuxtxoiv | 

20 Tcepi xojv Tcpoeipr^u.evojv ouxoj ki^zi' ^otacpspet os xt [0x1] lv xo) xaxa- 99 
axsud^stv (r) dvaaxsudCetv) xo uTco/vatx^dvetv tj xauxov 7j sxspov ar^- 
;xat'vetv xo jx7j etvat [xai] xoos xai etvat jxtj xouxo, otov xo jxtj eTvat 5 
Asuxov xoj etvat jxtj Xsuxov. ou '(cnp xauxov arj[xat'vsi, ou8' eaxtv 
aTcocpaatc xou etvat Xeuxov (x8 etvat jx7j Xeuxov, dXXd xo jxtj etvat 

25 Xsuxov)". eaxt 6s Xsystv, oxt st xai oxt jxdXtaxa dX/ji)sc STci xr^c uXr^c 
xo X7j auxr^c cpuast oYtcoiov aux7jv etvat, dXX' oux ev ttj aux-^ ouata 10 
aux9jc xouxo, dXXd aujx^sprjxev aur^, ojaTcep tcoxs xai xo Tcotox - /jxa 
s/stv, ojc xai xtp dvOpouTco) xai xo djxouaov xai jxouatxov, xai 6 X7jp8c 
6s da/rjadxtaxoc ojv xt^ auxou cpuaet a/r^xaxtCojxsvoc ou cpt)st'psxat, oxt 15 

30 jxsvst xouxtp xo xryptp stvat. 4 i\ Tiij" — ouTtov del. V 2 : exh. GFS: om. Ba Sp. : iv Ttvt auTtov notat lineola sub- 
ducta S 2 5 «TcdXXuat V 2 GBS 2 Ha Sp.: tcoXXovxj 6 VFS 1 6 fortasse ouvaaftat <to 

yev^a&ai) rou twv] tojtiov Sp. ottoiov] ou tcoiov Sp.: oi zotov Vict. : 06 ya'p, 

oTt tcoioS», Diels 7 ?j et Sp. : eiTj sic V: strj FSHB: et G: ei eir) a 8 ob Tcotov 

Sp. : 6ranov libri M — TrotdT7jTO? circumscripsit Schwartz 12 rf\ yj a: i t Vict. 

15 Tij3] to Vict. Sp. 1G <av> etrj coni. Sp.: rj Schwartz 19 e\ TrptoTO) Ttov np. a.] 

Aual. pr. I, 46. 5H>5 20 6'ti del. Vict. Sp. 21 r ( dvaaxeua'Cetv add. Vict. cum 

Aristotele 22 arjjxatvetv Sp. ex Arist.: arjaa^vet rj libri pr. xa\ del. Sp. : om. 

Arist. to5i Arist. elvat (xrj touro Arist.: prj elvat touto VFGBH: touto 

p.7] elvat Sa: elvat [xtj Tooe Vict. Sp. 23 066"" Vict. cum Arist. Sp. : 06 ydp VFSBa 

24. 25 to elvat — Xeuxov Vict. add. cum Arist. 2G aotr) del. Vict. 28 to] xto a: 

om. Vict. Sp. 54 AIIOPIQN KAI AY2EQN VJII. IIok o6x auxo 81' aoToo tbptaaTo 6 tyjv ^ u X^ v opioduevoc; 
evTeXs^stav atbuaTos cpoatxoo opYavtxoo Sovdust Cuitjv s')(ovto?. 20 

E£ to 8ova'ust C«>?)v Ij(ov arjtxaivEt to Sovdusvov C?)v, to 8s 8ovd- 
usvov C?)v £3Tt to SovduEvov ^o^v systv, Tctbs oox aoTo 8t' aoToo | «*pt- 100 
5 Cfato 6 tyjv ^oyr t \i optadusvoc IvTsXs^stav au>uaTO? cpoatxoo op^avtxou 80- 
vduet C<w7]v I^ovto?; r) 00 xs^pTjTat sv toj ttj? tyw/.%S optauip tio Sovdust 
CtoTjv eVovtt, dXXd TcpoTspov XaStbv x6 ef 8ovauet C«J?)v I^ovtos", GaTspov ots 5 
Xoniov tov oXov Xo^ov dicoBtStoai, usTsXaBs to opyavtxov ets ttjv £op£atv 
xat Xr^iv too ftp^avtxoo /p7]adu£Vo; Ttp 6ova'ixst C«>tjv syovTf to 8' op- 

10 ^avtxov £aTtv 8 syst uopta Stacpspooaai; svspystat? oTr/jpsTstaBat SovduEva, 
to Taov sXa^sv xat . t6 SuvduEt C«>*)v I/ov. Iti etTctbv svTsXs/stav ttjv 10 
<|/oj(r]v too atouaTO? Sovausvoo Co>^v e^stv 06 81' aoToo ttjv otTcoooatv itt- 
TConjTat. tt)v ■ydp too atbuaTO? cpoatv, sv tp 7j ^o^tj, OTcota eattv, £8tj- 
Xtoasv. oox apa ttjv ^xV sorjXwaev, o68s ttjv tyuyrp tbptaaTo 61' aoTTJc. 15 

15 sti oox eaTt to6t6v tyoyj} xat C<ot), dXXd to uev ivep-jis 7) C«"), oti ' tj 
01' aOTOo TpocpTj Te xat au£i)3tc% to 8e 8ovduet C«>V lyov Xe-yott' dv to 
opfavtxov lyov 81' aoToo [Tcpo;] to SovaaQat Tpecpeaftat' te xat aofea&at, 20 
oox eoTtv taov Ttp ttjv ^o/tjv eyetv. 

IX. ritbs 06 Tcpo? Tt 7) ^o^rj, et evTeXlyeta atbjxaTOs toiootoo. 

20 "H to usv evTeXeyeta taov wax\ t<5 sT8o?, to os stSo? 00 irpo? tt, st 25 

xat oxt txdXtaTa Ttvo? | iattv. 06 ^ap sf ti Ttvo? eaTtv, e606» eaTt tooto 101 
xat Tcpo? ti. xat ^ap 7) eirtcpdvetd tivo? ooaa 06 Tcpo; ti eaTtv. dXXd 
xat Ta aep7j Ttbv SeoTeptov ooattbv Ttvo? aev eaTtv, 06 \if]v Ioti xat irpos 
Tt. Tcpo? Tt ^dp eartv oU xb etvat tootov eaTt Ttp irpo? xl tcoj? I/etv, r t 5 

25 8s ^^X^ atbuaTo? asv saTt toiooSs IvTsXsysta, 06 [xtjv t6 slvat oottj sv 
Ttp Tcpo? ti Tcto; systv saTtv. ooaa 7«xp tt too atbaaTo? saTtv, tb; xat 7) 
xscpaXrj ooad xl saTtv xscpaXtoToo xecpaX>). to asv ydp 6'aotov xa96 6'aotov, 10 
xal to t'aov xa&6 faov sv x^ Tcpo? a Xs^sTat aysast to sTvat syst, xat 06- 
8ev dXXo Tcapa ttjv Tcpo? Xe^etat a/£atv StjXoi, 7) 8e '}o^7) xat 7) x£cpaX7) 

30 otxEtav Ttvd cpoatv xat ooatav arjaat'vooatv, r;j aou ( 8£[j7jx£v dXXoo ^Tvat, oox 15 
£t' ti Ik dXXoo eoTtv, rjorj xat Tcpo? Tt' eaTtv. 1 6ptaa[j.£voc] de an. II, 1. 412j>5 6 tt^cs s. v. V 7 Xaf3<bv] cf. 1. c. 412*27 

8 6'Xov loyov V (i. mg. : opov Xdyov) BSFG: 6'pov B 2 S 2 a Sp. et 1 ? G^B^S^a Sp.: tbcs 

VG^FB'8'H 10 1'yet Sp.: Ix etv libri 12 C^v] to s. v. V ctuTOu V (et 16) 

13 orrofa HS 2 B 2 a Sp.: 6710100 VFS^B^G 14 obx apct sctipsi: 00 ydp libri 

obhk FB 2 Vict. Sp.: ou VHSB'a 15 Itt Vict.: Itmv libri ^ SV «utou xtX. 

cf. 1. c. 412al4 16 X^yotT' F Sp.: X^ot libri 17 Trpoc del. B 2 S 2 : om. a 

Sp. Tp^cpea&at om. a te om. a Sp. 20 Ttu Vict..: to libri 25 aoT^ 

coni. Sp.: aoT^jv libri 28 8 Diels BIBAION AETTEPON 8-11 55 X. "Oti ;xtj aoToxivrjToc 7) '}o/7). 

l J u/t) saTt xail' 8 to Ccpov £u>6v saTt. xaft' 8 ykp 8tacpepet svu-otp/ov 
auT(5 to Ccpov tou cxt) C<(>ou, xaTa touto C«^ov xara os ttjv 'J>o/7)v svu- 20 
-a'p/ouaav auTcp 8tacpepet t6 C<pov tou [xt) C<poo, xaTa tt)v <j>o/7)v to 
5 frpov C<p6v ecrtt. xaO' 8 os t6 Ccpov (C<pov) saTtv, stooc tooto auTOu. -av 
^ap xaft' 8 Xe^eTat ts xat Ictiv toos ti, £tooc touto* xai 7<ip tcov xaTot 25 
t£/vt)v •ytvouivtov ixaaTov (xai) tcov xaTa cpuatv xaTa t6 | sTooc saTtv 102 
tooto (0) £3Tt. xai to C<»ov 07) C«p6v £OTt xaTa to etoor, tjv 0£ xaTa 
tijv ^u/7)v Ctpov, £tooc oSv Yj <}"j/r). ocXXa [xrjv to tivoc stooc IvuXov et- 

10 66c BOTtV, 7) 4*0^7] 0£ TtVOC £100? SCTtV, TOU "fOCp CtpOO. 7) <!)0/7) OUV IvoXoV 5 

(ov) Etoo; doovaTOV ai>T0 xail' a(u6 stvat. 8 yap uXtjc ostrat -poc to 
stvat TauT7)c Tt 6'v, oc5uvaTov touto /coptaDsv auTTjc auTo xafr' «oto stvai. 
7) os 'Vj/t) IvoXov stooc eafTiv ^u/tjv ouv otouvaTov auTTjv xat)' auTTjv etvcct' 10 
tcots. 8 8' ocouvaTov saTt to xaft' auTo xtvstatlat ttjv <|o/7)v j- otouvaTOv 
15 saTt xaft' auTTjv stvar T7)v '^o/tjv apa otouvaTov etiTt xai)' auTTjv xtvet- 
ai)at. 8 o£ <x7) xat)' auTo xtVTjTOv, (ou/) otov t£ stvat (aOTOXtVTrtov.) 7) 15 
8s <j>'j/t) xacV auT7)v ou xtvetrat, 7) ^o/ 7 ] ^P a oux scjtiv auToxt'v7)TOc. 

XI. Ata Tt tq Yivofxevov sx t9)c aTsprjastoc [xsTa[3a'XXov otfxa sx 
tou svavTtou auTou jxeTaSceXXet, st' ye [xtj TauTov 7] ts aT£pryatc20 

20 xat to ivavTtov. 

Atot ti to ytv6[X£vov ix TTjc aT£prja£a>c [xsTa[5a'XXov ajxa xai sx tou 
svavTtou auTOU jxsTa[3a'XXst, et ys [xtj TauTov eaTtv 7) aTSpr^atc xai to svav- 
Ttov; to [xsv -ap svavTtov stSoc Tt, 7) ok aT£'p7jatc otTrouata toutou ou 25 
xaTa T7)v sauTou I cpuatv to u-oxst[xsvov saTt sttiosxtixov. ap' ouv to 103 
25 toutou atTtov 7) uX7j , 7) Twv ouatcov T(ov sv ■ysvsast ts xai cpUopa xotvrj 
iraacov auToiv ouaa xai oTcoxetjxevTj auTot^, 8ova'[xst T:a'vTa sa^i tco stc fxaarov 5 
auTcov [xsTa^otXXstv ouvaat)at (ota touto -yap Xs"j'STai Suvotjxst -a'vTa (stvat)), 4 tijv '{''J/V' VGFS: 8e ttjv 'bv/rp V 2 B : ttjv ^uyrjv apa S'*'B 2 a 5 Cwov add. B 2 S 2 a 

Sp. 7 xctt add. V^BS^a Sp. 8 loxt] <o) eaxt scripsi : Snfp daTi BS 2 * Sp. MJ Sr^ 

V»(corr. V 2 ) 9 ouv VSGa Sp.: ci'pa V 2 BH 11 ov add. Diels: post e!8o; V 2 BS 2 a Sp. 
13 eI8o«] el in lit. V 14 touto to F ^'J/tjv 8e GFS icm to xa| punctis, \& ocjto 
xtvelaOat ttjv 'V-)/t)v lineola subducta delevisse videtur V 2 : icm — '^'J/V om. Ba del. S 2 
post '^'J/tjv add. auTO xa^ auxo elvat, d8'jvaT0v xat xaij' auxo xtvtta&at V 2 S 2 : post ^u/tjv 
add. auTO xatT' auto eTvat douvaTov xai xa&' auro xtveTa&at. doovaTov 8e xa&' a\>T7)v elvat 
t/jV 'l/J/v/, tt)v '1/J/Tjv d'pa Ba Sp. 15 pr. icfTt] 8e V 2 ilvOt — xetft' auTTjv om. Ba 

(qui corrupti loci sensum certe restituisse videntur) Sp. 16 06/ add. S 2 Ba Sp. 

post elvat add. auxoxiVrjTov S 2 Ba Sp. 19 f^ -e] ^stiv rjj a Sp. 22 auTOvi V'-'S 2 a Sp. : 

a'JTTj FS 1 : aur/) sic V 1 23 otij ou V (corr. V'-') 24 SexTtxdv coni. Sp. to coni. 

Sp.: Td8e libri (xdSe to6to'j ai.'-iov; i t 'jXt; [t)J Schwartz) lT) Jj V 2 a Sp.: r) V: r^ 

HGS xoivtJ a 27 X^yeTat pev V 2 S 2 Ba Sp. elvat addidi: erasum videtur V 56 AnOPIQN KAI ATTXEQN 

ouoev [xevtoi toutujv tujv s£ auTTjs "yivoiiivcov (xai) stc d [xsTa[3dXXsi sv 
T(j) otxsuo Xoytp xai sv ttJ otxsta ouata £/£i, dXX' sotiv aTiavTtov auTuiv 
ytoptaTT) T(o Xoyuj, ttq [xsvtoi uTroaTaast ts xai uTrdpSst a^wptaTo? saTtv 10 
ai»T(ov T(o ot£t ti auTwv systv svsp-fsta, xai fxs-d tou auv toutujv ttvl st- 
5 vott svsp-fsta ts xai (sv uTroaTaast) slvat xai sv U7va'p£st; outs "fdp tujv 
sioaiv Tt (Lv uXtj Ssxtixtj avsu njc uXtjc ofov te stvat sv UTrdpcst, outs 15 
ttjv uXtjv avsu tivoc etdouc, ocXX' sanv dytoptaTa dXX7)Xtov Trpoc U7rap£tv. 
ouaa ouv dsi [xsTa Ttvoc etoouc, (5v saTt iSsxTtxT) T(bv etStov, sv oTc oux 
san, tot£ saTsp7Jai)at Xs-fSTat toj ouvoru-tv s^ouaa ttjc stc auTa [xsTa(ijoX7Jc 20 

10 [xtj stvai sv (aikoTc.) 816 xai oTav si'c Tt [xsTa[3dXXT), ex t9jc otxetac exet- 
vou stc [xsTa(3dXXst aTspTjasu); [xsTa[3dXXsiv Xs-(STat toj xaTa [xsv ttjv 
Trpoc touto ouvatitv -(svsa&at ttjv sfc touto jxstoiPoXtjv auTTj. tjv os 7; 
Trpoc touto ouvao-ic auT7j xaTa ttjv TOUTOU OTEpTjatV. OOTS ^dp Sl TTapTjV H 
auTTj, saTspTjTo av au|TOu, oute st jx7j, tjv S7riT7j8st6T7jTa syouaa ttjv wpQj 104 

15 auTO. T(p ouv [X7j xaT' dXXrjv Ttvd Suvajxtv 7) ttjv xaTa touto ttjv sfc 
touto auTTj -ftvsatrat [xsTa(3oX7jv , toutoj sxaaTov tu>v ■ytvojxEvmv sx ttjc ot- 
xstac aTsp7jas(oc XsvsTat Ytvsafrat xaTa ttjv [xsTa(3oX7jv tou u7roxst[xsvou x>k •> 
toutou aT£p7jasu)s. oto xai xaTa aotxpsjij^xoc 7j orrsprjaic sxdaTou tu>v -ft- 
vo;xsv(ov ujc aToi^sTov dp^Tj T(p ttjv [XETa^dXXouaav efc auTo uXt^v xai 

20 otoi)(sTov auTou -^vojxevtjV xupttoc; 8td to TipouTrdp^Eiv sv auTTj ttjv ots- 10 
p~/]atv auTou, toutco xaTa touto st? auTo [xsTapdXXstv. 8td touto "f s; ou 
-j'tvsTat to {>sp[x6v Osp[xou dXX' oti oux ex -(Xuxeo)?, oti to ' oux sx ftsp- 
}xou' SrjXtoTtxov icjtt tou ' Ix tou iv aTsprjast Ospjxou ovtoc ' xcti xaTa 15 
TTjv aTspTjatv TauT/^v ixsTapdXXovTOc. ou ^dp xaTa ttjv 7rpo?_ -yXuxuTT|Ta 

25 ouvajxtv 7j eii t6 &sp[x6v [xsTapoXTj, ouos xaTa ttjv TauT7j; aTeprjaiv. 
xai Std touto [xsv ex aT£p7]aE(o^, tco os ttjv uX7jv st'6o7rotsTa0at totc 20 
svavTtoi; xai toutojv stvat Trapd [xspo; oextixtjv. tcov -^ouv TrptoTtov 
s£ auTT^? -(tvo[tsvtov atojxaTojv stOTj ouo, al TrptoTat Ttov atTt'(ov svav- 
Ttu)asu)v, OsptxoTTjTO? xai <|iuj(p6TyjTOs, xoci Syjpottjto? xai uifp^TTjTOC. 

30 xai toutoi? optCsTat Ta aTrXa au)[xa~a. STrsi toivuv toutcuv Ssxtixtj 25 
xai sT EOTt [XETa tivoc toutcov tj Ttvtov, dvayxaTov laTtv au|T7jv, 105 
OTav [X7j ly§ Tt toutojv dXX' iv aTEprjaEt tJ auTtov, f ev toTc £vav- 1 oooev B Vict. Sp. : r) o65ev rj GFSa: et ante o68ev videtur elvat erasum esse et post 
o65£v lit. 2 litt. V <xai> add. V 2 BS 2 a 2 ouata V 4 jxexa too del. Sp. 

Ttvi V 2 S 2 HBa Sp. : TtV^GFS 1 5 Ivepyeta V xat <iv urroffTa'a£t> elvat scripsi: xat elvat 

VGFS 1 : ^OTt V 2 HS 2 a Sp. 9 IsTepvja&at Sp.: eVrepela&at Vict. : aTepela&at VFSBHa: are- 
pTJaftat G 10 Iv auToI; V 2 S 2 BHa Sp. : iv tootoi; G: e v v toutois F: 2v VS 1 fxeTa- 

PaXXetVict. 13 outtJ] auTrj GSa Sp. 14 a6rj) V 2 Sp.: auTrj VGSa Sp.: aOTtil H 

14 <rcap7jv>, TjV <av> coni. Sp. 16 a6TTj Sp. : auTT) libri 21. 22 1% 06 — yXox^to;] 

i| 06 (06 B ! S 2 ) 9ep,u.o6 YtveTai "ro ftepjxov o6x i% rXoxeu)? (yXuxeo; S 2 B 2 a Sp.) V 2 S 2 Ba Sp. 
23 1% tou del. V 2 S 2 : om. Ba 27 post oexTixVjv : t* ^vavTtou X^yeTat Ytveaftai add. V 2 S 2 

(sed yev^aat S 2 a) Ba Sp. 28 ahtwv V'H: afrtwv S ] F: del. S 2 V 2 : om. Ba Sp. 

30 toutojv IdTi SexTtxTj V 2 HB 31 xat et V ! FS: xat rj Vict. : xat V 2 Ba: rj coni. Sp. 

(xat r) in textu) 32 auTdiv] auTou B : auTuiv auv OaTep») elvat twv IvavTttov Vict. Sp. BIBAION AETTEPON 11-12 57 

TtOtC aUTOJV ysVEatV OUOtV I(3tat ££ ava'"pC7)S iv T"fl TOUTOJV OTeprjast. xa&6 

^dp isTtv ev Ttu EvavTtq) tou &£pu.ou, eoTtv ev aTsprjaEt auTou, xat Iojc 5 

0?V £V £X£tV(p f r [rj U£VEt XOl EV OTeprjaSt. TOJ OUV TTfj TOU evaVTlOU 

Tcapooata ttjv tou evavTtou aTepT^atv auveCeu/Oat xat dvapauoc xai ckav ex 
5 ttjc aTsp7jasoj* auTou stc ttjv e£iv u£Ta[3dXXrj, xa^' IxeTvo o Tcapov airtov i"> 

fy T(5 UTCOXSIU.EVU) TOU ElVat, £V Tfl TOUTOU ^tVETat aT£pTja£t. XII. "Oti ou BetxvuTat otd tou auaTsXXEaOat Ta (jwjia-a stc 

eauxa to a6>p.a Bta au>u.aTOc /(opstv. 15 

Ou "yap Ta auaTsXXousva (xal) stc sauTa dva/ojpouvTa auaTsXXsTat 
10 atouaToc /ojpouvTo? ota aojjxaTOC. aoaTsXXsTai fdp touto o svsp^sta sti ov 
usvov fod TT|C auT7Jc ouatac (stc) sXaTTOva fffxov auva'*c£Tat 7) utco tivoc. t ( 20 
6®' eauTou. 7ra'vTa 6s Ta touto Tcda/ovTa aTcoxpt'ast tivoc touto tcoisT (r) 
■ydp tou -vsujxaTOC /ojptCouivou to Xoitcov a6jp.a StC TTjV tsojc utc' sxstvou 
/ojpav xaT£/op.3VT|V aovsp/STat, tj tou u^pou tou iv auToTc rrapsaTcap- 25 
15 [XSVOo), 7j OS uX7J OUOS T7JV dp|/7)v aoaTsXXsTat Tu3 ur^S' Svspveta ocps- 106 
atdvat. 7tv£Tat 6*s Ta 6tc' aurrjc atop-aTa tcots jxev iitl u.st£ovoc opiou, 
tcots 6' £-' sXdrcovoc Toj tojv aoju.aTojv Ta u£v stvat Tca/uTspd te xai 
OTopEojTepa, Ta os XsTCTOTepd te xai u^pOTspa, ojv Ta usv rca/uTEpd T£ xat 5 
aT£p£(oTEpa stc tov i'aov cfyxov tcXsiovoc oyxou 0£tTai, Ta 8e uYpoTEpd te 
20 xai XETCTOTEpa sXaTTOvoc. 816 tcote p.kv £Tct ttj? auTr)c uXrjc EaTtv aojfxa 
icXstova xaTE/ov totcov, tcote oe iXaTTOva T(p tt;v auTT)V uXr^v tojv Exa- 10 

TEpOU T(OV aojiJldTOJV TCOtT^TtXOJV TCOtOTT^TOJV ElVat SeXTIXT^V. £1 U£V OUV eV 

r^ tojv aojjxdTojv /(op7)aet ot' dXXVjXojv e^tveTO cpdopd Tt? [xal] y) pteTapoXr] 
etc Tca/uu.EpEaT£pa awuaTa, i'ao>c dv eouvoto ov teojc to ETEpov xaTEt/Ev lo 

25 TOTCOV, TOUTOV uaTEpOV xaT£/£lV TO £X TT^C du/JOTEpOJV iJLt^EOJC ^IVOUEVOV, 

d o£ Ta auTa p.£vst (ixatspov [6] ^dp auTtov Soxst oojCeiv [tj] tyjv 
37/jto'j cp'jatv), tcojc dv "f" £Tt YqvotTO touto "(tvEa&at ; £Tt Ivta {xqvu- 20 

fiEVa, OU JXOVOV OU TCa/UT£pOV dXXd xat XETCTOTEpOV "f aUTO Tj TCp6aO£V TjV 

TcotEt, (octe eoei auTo §Tci uet'Covoc ytYvofxevov o^xou xai totcov xaTe/etv 
30 TcXetova. I 1 oOatv VGFS 1 : oiioa V-'BS 2 a Sp.: ougav H 3 tJ V 2 B Sp.: f t y) V: y^ e{ G: rj ^ 

F: / ; tj Sa 9 xal add. Schwartz 10 e-rt ov VB: atTtov GSFa: Tt ov H Vict. 

Sp. 11 et; add. B 2 S 2 a Sp. ur.6 Sp. : dTid libri 13 Ttveifxa-ro;] (xa-ro; 

•> v. V 16 (m 1 auTfj; Vict. : ucp' auTT]; libri: intellegerem iiA zt]z auTTjc <3Xrj«>, ut 

v. 20 17 Tc xat scripsi : Ta oe libri W 07x00] totcoo coni. Sp.: iramo TdTiov 

TcXetovo; 6'y/o'j 22 rot^Ttxtov Vict.: TcotTjTtxrjv libri 23 f^ scripsi: xal i^ libri 

24 Ittpsv zaTttyev Vict. Sp. : ^Tepov xaT^/et B 2 S 2 : uiTepov xaT^etv (xaT^et B'S l ) 
VHGFB'8 1 : eTepov -/.aT^yetv a 25 to] t^t' a Sp. 26 8 a: del. Sp. 

auTdiv Sp.: auTot; libri t) del. Sp. 27 ytveaftai] 8 yfveTat Vict. : t^ Y' v£Tat 

Sp. : av ivhiyoixo t. y., e^Tcel Diels recte 28 dXXa s. v. V post XercTdTepov 

excidisse coni. Sp. TcayuTcpov fap ou XercTdTepov 29 85I coni. Sp. 58 AnOPIQN KAI AT2EQN XIII. flpoc llXaxamxouc xouc ex xojv xptYiovajv xd ayrjjxaxa 107 
xat xd s Totj xu>v atojxdxtov auyxeTaOat Xeyovxac, 06 xd atojxaxa. 

'Ev Tcdafj |xsxa(3oX"fl saxt xo u7TOxet'jx2vov , 00 xo fxsxa[3dXXstv xaxrj*(o- 5 
psTxat (ev xe ydp x^ <popa xo cpspojxsvov uTroxstxat xat Ixstvo x6 jxsxa- 
5 [BdXXov, sv xs x^ aucrjast xs xat jxsiu>aet xo au£6jxevov xe xat jxetoujxevov, 
xat sv x-(j xax' dXXouoatv xo dXXotoujxevov), dXXd xat sv rg xaxd ^svsatv 10 
xat cpDopdv jxexapoXifj ££ uTcoxetjxsvoo xtvoc rj jxsta^oXrj (ou ydp [jxrj] sx 
xou jxrj 6'vxoc fj -fsvsatc xat &lz xo jxf^ ov rj cpilopd), xat saxtv sv xaux-ft 
T§ jjLSxa^oX^ xo uTcoxst'jxsvov tq uTcoxstjxsvov. xat sVt xrjc xtov aTcXojv 6f) 15 

10 atojxdxouv ■yeveasajc xs xal cp&opdc uTtoxsTa&at xt osT xai xouxo etvat uXrjv 
aurdjv. s£ ou *(dip TrpuVcou evuTcdp-/ovx6c xtva "(fvexat xat e?c sa^axov 
otaXusxat, xouxo oXrj auxuiv exetvtov. xai xd aTcXa 8rj atojxaxa s; ou 20 
TTpwxou uTcoxstjxevou "f(wxoi % xai etc sa^axov otaXusxat, xouxo uXrj au- 
xujv. dXXd jxrjv st xoTc dTcXotc aoujxaatv utcoxsijxsvov xd xpqtova (ex xou- 

15 xtov *(dp irpajxiov rj yeveatc auxwv xax' auxouc, xat efe xauxa sayata fj 
dvdXuatc), xd xpqojva GXrj xtov aTcXaiv aajjxdxujv, | stSoc 8e fj Tcotd xai 96 
Ttoarj xouxtov auv&saic. st oe xouxo, xd aajjxaxd eaxtv, dXX' ou xd etorj 108 
xtbv atojxdxtov xd -ytvojxsva ex xaJv xpqojvajv xax' auxouc. zi ydp strj xtc 
auxoTc xat dXXrj oXrj uTcoxetjxevrj, etrj 8e xat xd xptytova, 860 dv uXac s')(oi, 5 

20 ouosxspac etc ooSexspav dvacpspsa&at ouvajxsvvjc. st os Xs^otsv xf^v uXr^v 
xaxd xauxa * xat -ftvsailai xaxd jxsv xa'8s xd xpqojva xat uioe a/r^jxaxt- 
aOetaav irup, xaxd 8e xd8e ^v, xt SrjTroxe r { ^fj djxexdpXrjXOc auxotc 10 
etc xd dXXa ■yevrjasxai, 6u.ot'ujc xfjc uTroxstjxsvrjC uXyjc ~% T"fl ouvajxsv/jc xat 
xaxd xo xou Tcupoc xal xaxd xd xtov akhov au)udxu>v st'8oTrotd a^rj jxaxt'Cs- 

25 af)at xptYOJva; ou8s ^dp ou8' Itti xojv xpt A cu)VU)V auxd fjV xd xpqu>va jxetotpdX- 15 
Xovxa, dXX' fj uTcoxetusv/j uXrj sa/"/ju.axt'Csxo xaxd xauxa * * # et'c dXXrjXa, 
jxevouar^c xf^c utcoxsiu-sv^c uXrjc, 6u.ot'u)c dv st'c dXXrjXa Tcdvxa jxexapdXXrj, 
"f ou (prjat 8' auxd 6[xoi'u)C etc dXXrjXa jxsxapdXXstv Sf^Xoc sattv uXrjv au- 
xotc uiroxiOslc xd xpqcuva, eirst jxyj ojxoiujc otd x' saxl aovxt&sa&at' xs 20 

30 xat a/rjuaxiCsa&ai, 068' stc dXXrjXa sxt jjisxa[3dXXstv autd cprjatv. st' xt 
Trapd xrjc uXr^c e^ouatv st ydp xat xrjv ^apuxr^xa Trapd xuiv xpqa>vu)v 
xo Yap sx ttXsiovujv xuiv auxtbv auYxstjxsvov [^apuxspov Xsystv ouxsx' d'v, st 25 
•yqvotxo sx xfjc sxstvajv auv&sasajc xo jxaihju-atixov | atojxa- st 8s jxrj, 109 
[sxstvo xo cpuatxov] Tcapd xojv xpqojvajv auxotc xo cpuatxotc stvat aajjxaatv. 1 to'j? [IX. a Sp. riX. otn. tab. 4 %*\ scripsi: xat' libri 7 (atj del. V 2 B Sp. : tj Vict. 
9 t^* p.ETG$oXTfj' G Sp.: it [xeTapoX)] VHFBSa: rj BXtj Diels ^] fj sic V: e/cjaa Vj B 11 7ip6 
toj a ek 8 Vict. : e(s to libri 13 0] to a 14 si Sp.: h libri 15 TcpcoTtov Sp. : 
7Tpd)Tov libri 19 s-^otev coni. Sp. 20 av cpEpea&at a 21 fortasse supplendum oyr^a- 
Tt'Cea&at 22 77JV scripsi: tt^voc libri: ttjv y^v Vict. 24 Ta Schwartz: to libri 25 ai^o a 
26 supplet et 8' ota *' v^v ixerapaXXetv Schwartz: e( 8e [jeTaPaXXoi TauTa Diels 27 p.eTa- 
3«XXot Schwartz 28 cpr^aa; Schwartz 30 ei' Tt] fortasse eti ti 31 e?] fortasse o\> 
33 av <ei'rj> Sp. bene 34 IxeTvo to cpuatxov del. Schwartz BIBAION AETTEPON 13—15 59 XIV. Et tol xotvd vorjfxaTa, xa 6s vorjjxaTa ou aojjxaTa, 066' 
av xo xotvov st'rj aujjxa, vorjud ts 8v tou xotvou au»uaTOc 066' 6 
optauoc oux faTi auiuaToc optauoc. 

Tl Ta xotvd ouy aTtXujc vorjuata, dXXd aTco tivujv xat 7rspt Ttvtov, 
5 TauTa 6' s3Tt Ta xailsxaaTa. ■y tv£Tai Ss drco toutojv ttuv oux 6'vtojv 
xoivojv Tto dcpatpsTaftat auTuiv t^ sTttvota, tauTa 6s xaft' auTa otatpspovTa io 
dXXrjXtov xaOsxaaTa saTtv, ujv dcpaipsfrsvTojv to xaTaXstTrousvov vorjua. rj 
sv a-aat to xotvov sotiv, o toj u?j outojc ucpsaTavat, (6c vostrat, 8oxsT 
Trjv 6-oaTa5tv systv scp' (ov Xs^STat, xat sotiv optauoc too toiootou xat l» 

10 tootov tov Tpotcov voouusvou xat ota tou vorjuaToc stvai Soxouvtoc, ou tou 
vorjuaToc, dXXd tou ou'toj voouusvou. urjvuTtx6c -fdp ° optauoc tou onzo 
toS 7rpd-(uaT0c tou optCousvou vorjuaTOC fsyovoToc. arjusTa ^dp Ta usv 20 
vorjuata tujv Trpa-fuaTajv , 01 6s XofOt tujv dV sxstvwv vorjudtajv, uiats 
xat 6 tou atotxaToc optauoc strj dv tou vorjuaToc urjvuttxoc, | Xsyousv 110 

15 aTto tou au>uaTOc xaTa dcpatpsatv tujv u7rap/6vT(ov toTc xaftsxaata aa>- 
uaatv. (6v dcpatps&svTOjv to xaTaXstuousvov xotvov xat TauTov saTtv sv 
araat toTc o"u»uaatv. ujv 6s Trjc tou aa>uaToc cpuaswc ts xat ouatac urj- 5 
vuTtxoc 06/. dv sTrj datotxaTOu, 060' sttsi dauiuaTOC outoc, xat to vorjua 
to aTto tou aojtxaTOc 6td touto aTOTrov tt Xs-fSTat. 6 usv ^dp optauoc 

•20 X6-oc, 06 Xoyoc os to aajjxa. xat sv Ttdat orj 06 tou ar^[xatvou.svou to 10 
arjtxaivojxsvov, S7tst auto touto Ttc d£t(6ast xat tov tou Xsuxou Xoyov Xsu- 
xov stvat xat tov tou papsoc ^apuv; oti |xsv "(dp ou tou vorju-aToc 6 6pt- 
aaoc, 6 txsv Xs-jSt 'to Tpt/r^ otsaToc ditTov', ou toiouto 6s to vorjua* 
xat 6 usv 'CiS^v Xo^txov dvrjTov', ouSsv 6s toutojv sv toj vorjtxaTt. 15 

25 XV. IIojc Xs-j-ousv Trjv auTrjv ouvaatv aaa tojv svavTtojv stvat. 

Otov Xs-jOjixsv Trjv auTr;v ouvatxtv stvat tojv svavTt'(ov, ou touto Xs- 20 
^otxsv, OTt Tr^ auTr^j ouvdast xat TtsptTtatsT ttc xat rjpsjxsT, xat Xs-^st xat 
at-j-a. 06 - ( 'dp xa» 4 }' 9p 6uvatxtv xtvsTrai, xaTa TauTr^v xat rjpsasT (outoj 
- dp dv -,'t'votTo xal to xtvsTaOat toutov Tto r^psasTv. stf -^s ojv rj 6uvaatc 
30 r t auTrj, toutojv xat rj svspysia rj auTrj), dXX' saTt | to Xsyotxsvov Taov toj 25 
6 to ivavTtov Ttvt ouvaTat, touto xai to ivavTtov ixstva) 6uvaTat. -j-dp 111 

1 titulum tabula sic exhibet et xi xotva vo^fxaxa 06 adijxct, obV av xo xotvov a<7J[xa auifxa 
Ki), aia-r oyS' optafxo; auxo^j atofxaxoc optajxos laxat 2 (adifxa) ibj et [te] ov 

Schwartz ov — 0'jS'J wv toj xotvovi 6 coni. Sp. o6x laxt] aurou Sehwartz 

6 xotvdiv xqT Sp. : xotvov t6 (vov in ras.) VSFH: xotvov tu» G 8 voetTat] zl in 

li * - V 9 £'f ' tov coni. Sp.: ^vtojv VS : e\td>v Fa: ^vfojv 8e B 10 vou;xevo'j V 

15 cHo;xaToa V 17 u»v] ojv a rrfi BHGSa Sp.: toi; VF 18 daujfxaTo;] 

auifxaTo; Diels 19 aTo-ov] d-Tdv Diels 20 arjfxatvofx^vou] voo-jfxevou B 2 S' 2 a Sp. 

•21. -22 Xeuxov om. a 24 xat 6 [xiv] 6 Se coni. Sp. 26 Xepfxev a 2!) ei ye 

G Vict. Sp.: e{ 8e VHSFBa 60 AnOFIQN KAI AT2EQN 

Tcp8c Oaxepov tojv evavTtojv £TciT7j8etoT7jTa eyet, ££ dvdyxTjc xat Tcp8c Od- 
xepov auvetaa'Y£t yap tj OaTepou Suvautc t7jv OaTepou. r { auxrj ouv dvxt 5 
xou i'(57]. toj yap t6 8uvauiv tivoc eyov u7)8eTcoj uev etvat ev exetvoj, 
SuvaaOat 8e ueTapdXXetv et; auTo to [8e] fieTa[3dXXov ei'c Tt £$ evavTtou 
5 xtvoc auTOJ u.eTa(3dXXet. xat "ydp to aeTa;u evavTtov dei toj to eic to ev- io 
avTiov Ttvt aeTapdXXstv aeXXov ev toj evavTtoj auTOu etvar ex toutou "(dp 
r t aeTctpoXyj. to 8' ov ev tivi xat aTcopdXXov auTO, ojc oeyeaOat auTOu 
to evavTtov, [rj dacpoTepo>v 8uvau.iv eyet toj exaTepov auToiv Tcapd uipoc 15 
xaTeyetv xat aTco^dXXetv 8uvaaOat. toj ouv auveiadyetv ttjv tou exepou 

10 8uvau.iv xat ttjv OaTepou, toutoj r { aur/] 8uvau-tc tojv evavTtojv Xeyexai. to 
8e irup ouxeTt tou <j;uypou 8uvau.iv eyet Oepu.6v ov, OTt jx7j8e Oepaov oiov 
Te 8uva'aet eTvai TOTe Tcup [to] ov "f dXXd 7j evepyeta toioutov. xat xaOoXou 20 
dX7jOec to ou tic -Suvaatv eyet, toutou SuvaaOat xat to dvTtxeiaevov. 7] ^dp 
££ dvd-j-xr^ ev auTOJ eaTat xat ou SuvrjaeTat Iti auTo, et SuvaTat touto, 

15 6uv7jaeTat auto TOTe | u-tj eyetv auTo 8uvau.1v e£et. et 8e to u-tj eyetv 112 
dvTtxetTai toj eyetv, to Suvaatv eyov tiv6c xat tou dv-txetaevou auTol 
Suvaatv eyet. oux dvd^xTj 8e tujv evavTuov xat Tac ouvdjxetc evavTiac Xe- 
fltv. Ta aev *(ap evavTta dSuvaTov aaa toj auTo) uTcdp/etv, at 6e tojv 5 
evavTtojv Suvdaet; daa etatv lv to3 8uvaaevo> auTd, OTav ev ar^8eTep(o tiok 

20 auToiv T(j ivep-j-eta. OTe ydp xr^po? SuvaTat xat Tpqojvo? ^zviaboLi, roxe 
8uvaTat xat Tceptcpeprjc. Tcpo tou youv ev a7jSeTe'p(o toutojv eivat tojv a/7j- 10 
adiojv ou8ev adXXov ei? to eTepov auToiv aeTapdXXetv (ouvaTaf) e/ov 
aeviot dacpoTepojv daa Td; 6uvdaetc: ouy_ outoj? e/et ojc xat dacpoTepa 
daa 8e$aaOat Suvdaevov. ou8ev Yap daa tojv evavTtojv eaTt SexTtxov, xat- 15 

25 toi daa auTojv Ta? 8uvdaet? eyov. et ^ap a7j e/ot r { uXtj darf irpo? Ta 
evavTta eTctTrjSeioTr^Ta, dXXd vuv aev auTcov To8e 8uvatT0, vuv 8e Tooe, oux 
dv ei'7j Iti xaTa t6v auTT]? Xoyov dicotoc * * * Tcapouatd tivoc xai Sta^opa 20 
vuv 8e to aev tojv evavTt'ojv, vuv 8e to erepov SuvTjae-at. 818 Tac aev tojv 
evavTtwv 8uvdaetc ou pTjTeov evavTtac, ei' ye auTat aev auvuTcdpyouatv, ou/ 

30 otov Te 8e auvuTcdpyetv Ta ivavTta, Tac 8' Itc' auToiv eic ttjv evepyetav 
Tcpoo6ouc ivavTtac epouaev orj xat auTac. | 25 I Ifyet, <sx £l ) con i- Sp. 3 l/ov Sp.: l/eiv libri 4 Se del. Sp. 5 tiij xo 
Sp. : to libri: xiiJ Vict. 6 autou 8eTv elvat Vict. Sp. 8 7) del. B 2 Sp. 

10 ttjv Sp.: tou libri toutii) tj a'!)T7j Sp.: to6tujv auTrj VHB: toutujv auTTj SFa 

II |xT ; 8eSp.: [ATjTe libri 12 alt. ts] ye vel del. Sp. : fortasse rcup ye ov, <(j.tj ouva(j.ei), 
dXXa [t)] ivepyeta toioutov dXXd ifj VHSBa: dXXd -q G: dXX' det Vict. Sp. 

13 8'ivaa&at Schwartz: 8uvaTat libri t^ V 14 auTo] auTui a e{] xat et 

Vict.: r) e{ coni. Sp. bene 15 auTo Tote] xat auTo xto Te Vict. Sp. fortasse 

(ft) et SuvaTat, touto SuvTjaeTat [auTo] t^tc (, 6'Te) 17 tujv IvavTtujv FG Vict. Sp. : 

tuj IvavTtu^) VHBSa 18 dSuvaTov GB 2 Sa Sp.: Suvktov VHB 1 19 evavTtwv] ti 

in lit. V (j.Tj8eT^pa coni. Sp. 20 tj ^vepyeta Sp.: i t Ivepyeta libri 22 8u- 

vaTat add. Vict. 23 eyet uj? Sp.: ^xeivujj libri 25 qoi Sp.: Ipv libri 

27 lacunarn ind. Schwartz 28 pr. 81 Vict. transposuit ante Ttvo; (27) 30 ivavTfa 

S'B'a Sp.: auta VB^GS 1 BIBAION AETTEPON 15—17 61 XVI. n«K oux 6(ioi'a){ taT? aToyaaTtxatc Tsyvatc xal ai dXXat 113 
Ts'yvat tsXoc f£ouatv to TcdvTa xa Tcap' auxac tcoisTv Tcpoc to 

tou Tcpoxstjisvou Tuyydvstv. 

Et Twv cJTo/actTixuiv Tsyvuiv tsXoc slvat Ttc Xs^ot t6 iravTa Ta irap 5 
5 auTac TrotsTv Tcpoc to tou Tcpoxstu-Evou TU-j-ydvEtv, Truic ouy ojxouoc xat au- 
Tat tou otxEtou TEucovTat teXouc Tat? ou OToyaaTtxaTc tu>v Tsyvuiv; Soxouat 
o£ xaTa touto [xdXtCTa Stacpipstv Ttov dXXtov ai OToyaauxal [xat] tuT [xtj io 
6[xot(oc tou tsXouc Tu^rfvstv. xa&' ouc jxsv tsXoc sgtiv auTatc to TuysTv 
tou Tcpoxst[xsvou, Stacpspotsv dv tauTfl* xaft' ouc 8s to Tcpoxstjxsvov saTtv 

10 auTatc teXoc, si xat Ta tou tsXouc <it) ojiouoc Tu-f/dvst, ou 8tacpspotsv (dv) U 
auTuiv xaTa to [xtj ojxotov auTatc to tsXoc systv. sxsTvat [xsv -fdp tu) toTc 
xaTa TTjv Tsyvrjv ■yivojxsvoic STcsaOat to ou yaptv -vtvovTat, xat ttjv aTco- 
Tuytav auTaTc tou TcpoxstjiEVOU xaTot ttjv StajiapTtav twv Yivofisvtov , ou 20 
TEyvtxuic -jtvoaEvtov, £Tr£3i>at, tsXoc syouat to TuysTv tou TrpOXSlfXSVOU' 

15 iaov ^otp sv sxsivatc t<o TrdvTa xa Trap' auTac Trotrjaat 7cp8c to TuysTv 
tou Tcpoxstuivou to xai TuysTv auTOu* TauTa ^dp tcoiouvtwv Ta Trap' 
auTorc wYVtrai. &icl 8s twv aToyaanxuiv tw [xtj TcdvT(oc toTc ■ytvofisvoic 2» 
xaTot tt,v T£yvr ( v ETCEaftai to | ou ydptv, 8td to S^Ta&at Trp8c to xoyjXv 114 
sxsivou TtoXX&v, d [iyj saw STTt [xovifj rg Tsyvrj, STt os xat auTa TOt xaTa 

20 tyjv Tsyvr^v -(tvou.sva [itj (opta&at, [xyjSe Tuiv auTuiv sTvat Trotr^Ttxa Tto [iyj 
TrotvT^] ojiouoc syouatv Trpoacpspsaftat, dXXa TrotvTa rj -^s Ttva xat aXXuxc sv 5 
auTaTc ouy tbc irpoasooxaTo Ia£ai>at, ou to tu^eTv tou irpoxEtjiEVou teXoc 
laTtv, otXXa t8 dtTroTcXrjpuiaat to\ Tr ; c TEyv/jc. r t teXoc [isv xat TauTatc t8 
TuysTv toutou ou ydptv TrdvTa Ta Trap' auTotc Trotouat, 8tot tou TcdvTa Ta 10 

25 Tcap' auTac Trotrjaat, Ip^ov Ss Totov auTuiv t6 TrdvTa Ta Tcap' auTac Tcp8c 
to TuysTv tou Tcpox£t[i£vou Tcoiriaai Tto [ir) [iovov touto dpx^Tv Tcpoc to 
tou TrpoxEtjisvou TuysTv , dXXd 8sTv xal dXXwv Ttvuiv, a oux sanv ItcI ttj li 

XVII. c 'Oti (ou'x,) st saTtv tou (oc uTCExxaujiaToc Trupoc, 8 xat 
30 OTOtysTov saTt, OspjioTspov tt dXXo Trup, 8td TauTrjv ttjv a^Ttav 

[it'$st tou IvavTtou toioutov sxsTvo. 

Oux stcei jxaXXov {)sp[i6v tou to^ OTotystou Trupoc, 8 xat uTrsxxau[ia 20 
Xs^STat, 7j C^atc tou irupoc, ottoTov soti xal t6 irap' rj[iTv irup, 7j8rj sv 7 xal del. Vict. 10 e{ xal Ta xou Vict. : ou xal tol toO VHBSFa: oix drco tou G: 

el xal toj Sp. av add. Sp. 1 1 ixeivat] ixefvatj Vict. (?) TijJ toI? Vict. 

Sp. : ToJTOtc libri 15 ai>Ta; Sp.: auTuiv libri 17 auTa; Sp.: eauTOt? libri 

19 u.&vrj a 21 dXka irdvTa scripsi: otd Tcdvra libri (otarcavTa sic V) tj y£ scripsi: 

ifll libri (rj5e V): t) otd Vict. 24 airrdsVict.: aiTOvi (oO in lit. V) libri 25 a<)Ta; 

Sp. 1 «Otovk liliri 29 oix add. a Sp. et tab. 62 AIIOPIQN KAI ATZEQN 

SXStV(t) TO IXaTTOV l>Sp[XOV [XlCjSl TOU SVaVTtOU. 7J "(OUV CpX6£ I/.aTTOV [xeV 

tlep[x6v tou TrsTroptoixsvou at87jpou, dXX' ou (Jju/pottjto? |u£ei, dXX' sotiv r t | 25 
iTtiraaic sv T(5 aiSrjpu) Trapd ttjv t9jc SXtjC aTspsoTrjTa ts xai dvTtTUTriav. 115 
T(j> -j-dp dvTtpaTixrj sTvat xai jjlyj sfxr/j xat to sv aur(j Ospjxov toioutov 
5 ?raps/STat. xai to u>c Otoi/sTov 8tj Trup, ttjv cpuatv ov fxavov ts xat c"/jp6v 5 
xai d'[xtxTOV uXrjc /opTj-jTav Traps/stv 6ova[xsv7jc TotouTtp itopi, outu> ftepfxov 
saTtv. dfxsXst TauTa auTou scdirTSTat, oaa sv auT«> tciXtjOiv Ttva s/st xai 
TruxvoTyjTa xal T(5 toioutu) irupi Tpocprjv. 816 xat suXo^ojTepov d'v Ttc Xs- 
■jrn to toiouto irup fxsjxT/ilai tu> svavTtu). Tpocprjc fdp touto osirai xai 10 
10 aa>CsTat, su>c TauT7jv s/tj, Tpocprj 6s to evavTtov tu> evavTttp. sti o5v eirsi 
uXtj to toiouto Trup, s/ot dv Tt xai tou ivavTtou auTti) cpspov e?c a&TO 
[xeTa(3a'XXst. to os oux sVt xpocp^j irup, dXX' etXtxptvec Te xai xa&apov 15 
d'[xtxTov tou evavTtou, to xaO-' auTo ucpeaToc, u>c xat tu>v olIXu>v aTot/et'u>v 
sxaaTov. 

15 XVIII. Ilspt tou T7jv cpuatv uTrdp/stv dp/vjv xtv7jasu>c. 

"Oti [xsv tj cpuatc dp/7j xtvrjasojc, 8r,Xov sx tou ttjc xtv7jasu>c dp/ijj 20 
otacpspstv Ta cpuatxd tu>v [xtj cpuatxuiv au>[xaTu>v, u> 8s otacpspovTa Ta cpu- 
atxd Tu>v [xrj cpuatxtbv cpuatxd saTt, touto eTvat ttjv cpuatv. oaa jxev ouv 
au>[xaTa 7ev7jTa laTtv 6'vTa cpuatxd, toutoi? tj ^eveat? ev dXXoTptots -jTveTat 25 

20 tottoic;, xat eaTtv tj xt^vrjatc; atiroTc; auvspyouaa | upo? to sv tu> ousuo 110 
■ysvea&at tottu), sv u> Y £ vop,sva 7jpep.er Te xaTa tottov xat Ictti xa^o soti 
"javojxsva TsXetoT^Tt (st/s ydp iv auTot? xat ttjv dp/7jv rr^ sVt touto xt- 
V7jasu>c;), toTs 0' d7SV7jTot? ts xat t-(j sauTuiv cpuast TsXstotc; au>jxaatv xai »> 
ouatv iv tu> xaTa cpuatv auTotc; t6tt(o 7j cpuai?, tout' saTtv 7j sv auTOi? 

25 dp/7j ttj? xivrjascuc, oux etc T7jv e^ aTeXetac etc TeXetoT7jTa [xeTapoXrjv 
auvTeXsT, ouos stc to stti tov xaTa cpuatv auToTc tottov eve/Orjvat (TeXstd 10 
ts -(dp saTt xat ouosttots htictxaLxai tou xaTa cpuatv sauToTc totcou), dXX' 
stc to 8td ttjc xaT' auTov svsp"jst'ac 6[xotoua{)ai tu> tu>v ovtu>v dptaTO), 
T7^ di8i'u> ts xat auvs/st xat ojxaXifj xtv7jast, [xtjxoujxeva to Te dvepyeta 

30 oeTv eTvat auTOu xat to dxtvrjTOV xat ttjv aTaatv. otd jxsv tou xtvsTa&at 15 
to evep^eta elvat auTOu (svspYStd xvi rj xt'v7jatc:* eost ",'dp Ta [ttfxou- 
jxsva to aTrXwc svsp-fsta ov xat [xrjSaixuic xotvu>vouv 8uvd[xsu>c 8t' ivep"jfStdc 
t^c xaTa cpuatv auTotc; touto •jrotsTv), 8td 8s tou auvs/uic; [rj] xai TSTay- 20 
[xsvu>ic xai 6[xoru>; dsi xtvsTaftat T7jv dtStov auTou [xs[xi'[x7jTat cpuatv. outs 

35 ydp [XTj xtvoujxsvov ->jv dv auijxa cpuatxov, 8 xuptu>TaTOV tu>v au>[xa'Tu>v, outs 
xtvoujxsvov tou aTr^vat ttots xai [xtj auvs/u>c; xtvsTatrat euXo^ov atrtav s/st* 25 
outs "(dp irapd tou toitou, outs Trapd tou xtveTa&at Trapd | cpuatv, outs 117 G fortasse (oby) ouxo) 10 fyzi a Sp. 11 auro V 12 im Tpocpr] scripsi: inl xpocp/j 
V: iTrtTpocpTj a: Ioti Tpocprj Sp. 13 t6] expectas xoti 22 yevdfxeva coni. Sp. iv tt- 
XetoTTjTi Vict. aOToIa V 26 TsXeia a Sp. 27 sauTot?] a\>Totc coni. Sp. 30 6etv 

del. vel det Sp. bene 31 ya'p Tt? B 2 Vict. Sp. fortasse aiiTot; 33 yj del. Sp. 
34 ouTe scripsi : o65e libri BIBAION AKYTEPON 18-20 63 

-aod Trjc otd to &vtjtov dailsvstac. oto xtvoujxeva auvs/(oc xa^d ty)v sv 
autot; cpuatv otd tyjc ev t^ xtvqast [xovtjc TYjv exetvou (upsitai atdatv. 
oti 6° ou to xtvstaUat [xovov, dMd xat xo auvs/rj T£ xat dtotov xtvsTailat 5 
xtvrjatv xaTot cpuatv auToTc, ostxvuai xat t6 a/rjfxa s/stv atkd acpatptxov, 
5 s-st to jxev aptatov T£ xat teXetotatov t(7jv a/r;;xdTojv toj dptatcp tojv 
acujxotTcov xaTot cpuatv, Tto os toioutoj a/rjjxaTt Tcapd cpuatv rj ataatc' oto io 
ouos (3aatv s/st Ttva xai>' r t v atrjasTat. 

XIX. "Oti <£t) 6 xoajxoc dtotoc eoTt, to 6s xoapup stvat auTto 
-/) Ta£i? Iotiv, efi) dv iv ttj oi!xsta ouata auTou xat touto. 

io Et 6 xoatxo? dtotoc ttj sautou cpuaet, to oe xoafxto etvat satt to sv i» 

Totaoe Ta?£t etvat Ttvt, eTtj dv xat ttjv Ta'£tv Tcapd ttjc eauTou cpuasojc 

E/OJV. El 0£ TOUTO, OUTS TCpOC TO StVat 0UTS TCpOC TTjV TOt^lV TjV h/Zl OSOIT 

dv tou TcpovorjaavToc. oXka. [xr;v Tcav to Trpovoouv r) tou stvat (to) irpo- 
voouusvov icpovost r) tou su elvat, iov Trpoc jxrjOSTSpov osojxsvoc tou tcoo- 20 

15 vor^aovTOc 6 xoajxoc 060' dv irpovootTO oXojc. r) irac jxsv 6 xoajxoc ou 
osrrat tivoc irpovorjaavToc, outs irpoc -6 stvat, oots irpoc to su etvat, rj 
60 YtvopsvTj Trpovota sv t<o xoajxuj "(TveTat pipouc jxev tivoc ev toj | xoajxcp 2."» 
-povoouvToc, jxEpooc os ttvoc Tcpovooujxsvou. oaov jxsv *fdp auTOu aujixa 118 
d/jivr^Tov T£ xat acpdapTOV iaTt, xai del xaTa tyjv auTou cpuatv te xat ^u/rjv 

20 T£Tay[x£vov , xat ttjv au-ou xtvrjaiv xtvou[X£vov dcpeaet [xtixrjaEtoc tou irpoj- 5 
tou Oeou, tout' ouoev OEtTat tou irpovor^aovTOC, ev t^ otxEta cpuast Tr]v ts 
xaTa to stvat xat ttjv xaTa to eu etvat TeXEtoTrjta £/ov, oaov 6e auTou 
■ysv^tov te xai cpfeptov xat TrjC -ap' dXXou ^oi]dsta<; oeojxevov irpoc te to 10 
Etvat xat irpoc tyjv otd ttjc suTaxTOu }XETa(3oXr|C xaT' eiooc dioioTr^Ta, tout' 

25 EOTt TO TCpOVOOUfJtSVOV UTTO TYjC TOU l>£tOU [AEpOUC TOU x6a(X0U XtVYjaEOJC £U- 

taxTOU xat 7rotac a/£a£ojc irpoc auTo xupEpvojjxsvov [ucp'] f^c, icp' oaov i» 

£VO£/£Tat ^Vr^TOV Tt OV, [i£TE/OV TdcEOJC, TTap' EXEIVOJV auTTjc Tu^/dvov [6V 

auTYjc] cpuXdaast 6t' auTrjc tyjv xa^' eiooc dcpi}apaiav. 

XX. FIojc to [XETa^dXXov ei'c ti xa!>' r t v e/ei ouvafxtv, TrjpEt 
30 ttjv ouvaixtv xat [XEtd to [x£Ta[3aXX£tv, Etc 8 «xETEpaXXEv. 20 

IIojc to «xeTapdXXov £t'c tt toj Suvajxtv s/£tv irpo tou [xETapdXXEtv tl$ 
aut6 Tr^c stc auTO \LZxa$ohr t z [xtvsiTat] TrjpeT [ts] ttjv Suvajxtv Trjv tou 
ftvsa&ai exstvo TrdXtv s; ou [xsTEpaXXsv; xat ^tvstat TraXtv sxstvo, | ojc 119 2 [xo'vtjc a 8 d add. B 2 tab. Sp. 1 1 xtvt ante xd&K colloc. a Sp. 13 7rpovor]- 

aav-oc v. c. VSGFa Sp.: Trpovof^aovToa V J B 13 to add. Sp. 14 TrpovoelSp.: Tcpovoet- 

Tat libri 16 TrpovoTpovro; a Sp. 19 et 20 aixoO V 21 Oetou coni. Sp. 

26 ~ota a/^aet Sp. a^TO Sp.: aoxou libri ucp' delevi 27 xal Tcap' Vict. 

27. 28 bC auTfji del. S 2 B 2 om. a Sp. 30 (et 33) prripotXtv a Sp. 32 xtvelTat et 

Te del. Sp. 33 ytveaSat scripsi: oivaaitat libri TtaXtv scripsi: Tcav libri xat yi- 

veaDat Viot. Sp. signum interr. posui post jxeT^aXXev. post ixetvo libri 64 AHOPIQN KAI ATSEQN 

Xsyst 'AptaTOTsXTjc; lic\ tou xoajxou, sc "pSvqtbs stTj* 6td touto yip cpTjatv auTov 
xai cpfrapVjasaOat. ou -ydp outojc; s/ovTa opaTat Ta "Ytvofxsva* outs ydp to 
[3d&pov t6 sx tou toiouSs £6Xou ^s^ovo; cpuXdaast ttjv Suvajxtv stc tou toi- » 
outo -ysvsaftac £uXov, 068' tit TauTo 7j ;xsTa[3oX7j xs xai cpftopa, oui>' 6 sx 
5 tivujv xaTa fxsTaj3oX7jv "ytvofxsvoc; d'vt)pu)Tcoc; TcdXtv st? ixeTva cpOscpSTac, s£ 
(5v tj ^svsat? auT(5, t68s to stxfxTjvov xai toos to arolpfxa. tj toc ;xsv io 
xaTa Ta? TS/va? •ycvofxsva oux dvaxdfXTCTSC TcdXtv stu Tac uXac, otc jxyjos 
TJv ttjc; riyyrfi spyov 7j uXtj, ££ tjc; £tcoc'si to sp-pv, dXXd fX7j8' 7jv dvTt- 

XSCJXSV7J T(j> SpYq) ytVOJXSVU), Stc; 7) [XSTaj3oX7J TUJ yiVOfXSVU). £yov OS TO T5 

10 utcoxscjxsvov cpuacxov ts ov 8uva[xcv tou oscaaftac ts touto t6 stoo; xat pirj, 
xdv osc-yjTat, cpuXdaaov ttjv 8uvafxtv ttjv tou ^u)pi'Csai)ac tou sc'6ouc; o I8s- 
c-aTo, ^topc'CsTac' ts auTou xai cp&stpSTat, xat ycvsTac aOTui 7j cpfropd fiaitep 
ouv xai 7j ysvsatc; utco s^cuOsv «voc 7j tivoc TotouTou, sc d)? teyvtxov cp&ef- 20 
potTo, t] utco cpuastoc, 5? ttj tou uTcoxstjxsvou awjxaTo; cpuatxTj cpUopa au[x- 

15 cpfktpoiTo xat t6 ttjc ts/vtjc; spyov. stci os [t7jc] twv cpuast ycvofxsvojv, 
(oairsp ouv to ytvofxsvov, outu) xai to utcoxscusvov cpuast, xai sa~t TcptoTov 25 
[xsv utcoxsi[xsvov 7j uX7j, TjTt? ouSstcots | sctcv £vspysc'a xaO-' auTTjv, ^VSp- 120 
ysca 8s uTcoxstjxsva Ta aTocysTa, S tjotj fxsTa xtvo? tcoiottjto? ts 6'vTa xai 
svavTiiOastti? zig d'XX7jXa [xSTapdXXst xaTa Ta? svavTtojast?, a? s/st icpo? 

20 dXXTjXa, T7jc; uTcoxstasvTj? auToT? uXtjc; xoivtj? ts ouotjc; aTcdaTjc; xai dXXot- 5 
oua7jc; to siooc; xaTa ttjv STctxpaTouaav xrjcc tcoiottjtoc; svavTtwatv. toj -yap 
t68s Tt Ys^ovsvat, eyziv 8s Suvaixtv xai tou sv toj svavTtcp touSs stvat 
cpuXdaaouaa ttjv 8uvau.1v [xsTa^dXXst tcots xai si? ixsTvo* 8t6 ou8sv otcpb^ap- 10 
tov Tuiv aTcXuiv te xai yev7jtu)v au)[xaTojv. fivezctt 8s sx Tuiv aTcXuiv tou- 

25 twv au>[xdTu)v xai Ta auv{)sTa xaTa uTc-iv Ttva xai xpacftv xai aufxjxsTptav 
Tuiv 8uvdasu)v, xai)' 7jv oux st? fv ti Tuiv aTcXuiv [xsTapoXTj -[tvsTat, dXX' IS 
st? Tt usTacju ixsts)(ov aTcaauiv Tuiv tcoiottjtu)v ts xai 8uvd[xsu)v Tuiv sv 
toTc; aTcXoTc; au>[xaatv utcoxsi[xsvu>v, eyovm 8s ouvaixtv xai tou j(u)ptCs3i)at 
TcdXtv aTc' dXXvjXtov Ta au>[xaTa aTcXa sx tt^c; T0tauT7jc; [xt^suic; dvaXusTat 

30 ts xal £u>pi'CsTat. 8t6, ouj( otov ts ti twv sc* auTuiv aupcsi[xsvu)v dcp&otp- 20 
tov stvat. ytvsTat 8s xai tj Tuiv C<6u>v ysvsatc; xaTa aujxixsTptav Ttvuiv 
au)[xdTU)V 7j8tj [xs[xtY[xsvu)v auTuiv (ou pcp aTcXouv auijxa t6 sixjxt^vov), xoci)' 
TjV auixixsTptav sjx^u^d ts ^tvsTat xai 7jvu)[xsva xai Ta'a8s Ttvdc; Tac; 8u- 25 
vdjxstc; s^ovTa. t^c; [tj] aufxjxsTptac; Xuo[xsv7jc; tuj Ta ic- ujv s-(£vz-:o jxsTa- 

35 pdXXovTa fX7j | T7jpsTv Tac; Suvdfxstc;, xa&' Sc; tj aujxfxsTpta, dvdXuatc; ts 121 
xai 8tdXuatc; ctuTtov ytvsTat oux stc; Ta jxtjxst' dv auToT? au)C6[xsva, ocov 
xai to IfXfxTjvov. touto fxsv ydp t^v xai auTO auv^STov, tjtic; auv&sat? txsTa 5 
ttjv TcpujT7jv fxTc;tv ts xai dpfxovtav Tuiv sc- (Lv 7j auvOsai? tu) C«>ij> au)ud- 

1 U-(ti] cf. de Caelo I, 10. 279 •> 4 fortasse yevtjtov et aoTO 4 ou8' scripsi: out'' 

libri 01)9'] 00 yctp coni. Sp. 10 pr. te del. Sp. recte ts touto Sp.: 

ye touto libri 11 Sec-tjtcu B 2 S 2 a Sp.: Mrpai VB^ST 13 d B 2 Sp.: rj libri 

14 si B 2 Sp.: /) libri 15 ttjs del. Sp. 16 ytv. et utcox. mutat Schwartz 

22 tou Vict.: Ttp libri 29 fjit£eu)c] to in lit. V 30. 31 d'cp»apTov] alt. a in 

lit. V 32 £>uivov a 34 tjs Sp.: r) VS^B 1 : tj; r) B 2 S 2 a 36 auTots] fortasse auTci BIBAION AETTEPON 20-21 65 

tu>v. [xeTa[5aXXovTa 8' i£ u>v TauTa xa awjxaTa (Tatka 8' fjv xa. aT0i}(eTa 
acoCojxeva) XueTat ts aV dXXrjXu>v daujxjxeTptac tivoc iv auToTc Ttvojxevrjc 
tu> TcXeovexTrjaavTt i$ auTtov (06 ydp 8uvajxtv sj^ovxa, <S<jt' irc' airstpov io 
Trjv TotauTTjv aujxjxeTptav cpoXdaaetv), xat lartv rj ts tu>v C<p<ov xat tu>v 
5 d'XXu>v tujv aovi>ST(ov aa>[xdT(ov cp&opd "(tvojxsvrj sfc tt]V tu>v OTOi/st(ov dvd- 
Xuatv, i$ (ov xaTa aujxjxsTptav Ttvd Trjv Tcpoc dXXrjXa Ttbv aTot^suov rj -(s- tt 
veai? T£ aoTuiv xat rj auaTaatc. xat 6 xoajxoc 8e tu>v Ix Ttvtov au>[xdTu>v 
ivep^eta ovtu)v xaTa jxeTa[5oXrjv Ttva yiyovev f SrjXov oti Ta atojxaTa ixeTva 
au>C£tai iv aoTto , u>v xaTa jxeTa[3oXr)V rj yEVsatc auT(bv, au>C6jxsva 6s xat 20 

10 6ovd[x£va xdxstvtoc I/etv, u>c iyovxa jxeTapdXXetv etc to xoajxoc eTvat, TcdXtv 
dv jxsTapdXXot, efc 8v jxsTa[5aXXovTa ouxst' dv 6 xoajxoc eTVj, toSTcep 
opuijxEV [xETa^dXXovTa Ta ts aTcXd awjxaTa etc dXXrjXa Tcpu>Ta f f)v utco- 
xstjxsvrjv auToTc uXrjv stvai osxTixrjv tu>v siootcoiouvtu>v Ta Tcpuka awjxaTa, 
xat Ta aovfrsTa, | OTav fj 8td Trjv cpuatv f) 8td Ttva ISu>0sv Trsptataaiv 122 

15 STrtxpaTrjarj Tt iv auToTc, Xust Trjv aujxjxsTptav auTuiv vpbi dXXrjXa, xai>' 
f]v to sTvat T(i> auvdsTu> auijxaTt. 

XXI. 'Oti jxrj xaTa au[x(3eprjx6c rj 7rp6vota xaxa 'A ptaTOTeXrj. 5 

nptpr^v rjjxTv "(tvo[x£vu>v Tcpoc touc STatpooc Tcspt Tcpovoiac Xoyoov, xat 
Ttsipu>;xEvoo (xou ostxvuvat, oti ts ioTt xaTa 'AptaTOTsXrj aTco tu>v Osuov 

20 tu>v t>vr|Tu>v iTctjxsXstd tic xat Trpovota, xat ti'c, xat Ttva ^tvojxsvrj tov Tpo- 10 
tcov ovtoc stoijxou Xe^eiv, eTtte Tt? tu>v Tiap6vTu>v 7rpu>Tov dcjtov sTvat [xa- 
UsTv, 7ru>; aTcoxptvaaOat 8sT Ttpoc; tou? ipu>Tu>vTac; , iroTspa /pfj TcporjYou- 
[xsvw; Xs^stv Ta IIsTa tu>v6s TcpovosTaOat xad' f,[xac;, f) xaTa au[x[5sj37jx6c. 15 
ot ydp ou cpdaxovTsc sTvat xaTa 'AptaTOTsXrj rcpovotav ttjv ucp' f|[xu>v Xs- 

25 70[xsv7jv ^tvsa&at, Tcpovotav xaTa auix^sprjxoc cpaat ^tvsa&at XsYsa&at. st 
os ev udatv, oTc TcpoaTt'{}£Tat , to xaTa aujxpE^r^xoc tou [xrj xupt'u>c sTvat 20 
TouTotc d Xs^ETat arjjxsTov iaTt, to 8s [xf^ xoptcoc ov 066' ov tcu>c, ouo' 
dv r t xaTa aofxpep^xoc Xeyojxevrj Tcpovota eTVj Tcpovo^a [xeTa TotauT^c Tcpoa- 
Orjxrjc Xe*(0[xevrj. xaTa au[x[5e[5rjx6c Te ^dp xe|xtvfjai)at Xe^eTat Ta [xfj xt- 123 

30 voujxeva xupt'u>c Te xat xa&' auTa, xat xaTa auix^eprjxoc atrta jxsv TauTa, 
dcp' (ov [xr^8spLt'a auvTsXsta Tcporj^oujxsvwc Tcp6c Ta u>v atrta sTvat Xs*csTat. 
st 8rj xat Trjv Tcpovotav jxsTa TauTrjc ytvsaOat xr^ TcpoaOrjxrjc XsyojxEv, icsioz & 
i$ u>v Xsyoixsv auTot icspt Tcpovotac dvatpoTjxsv dv to sTvat Trjv Tcpovotav. 
u>c ydp Trjv xt^or^Xov opa/af^v ouj( otov ts 8paj([xrjv sTvat Xs^stv tu> dvat- 

35 pSTtx6v auTfj? etvat to Tcpoaxetjxevov , outu>c ou8e Trjv xaTa aujxpe^rjxoc 10 

I [xeTa^ciXXov tcx V xauTa] fortasse touto 3 2j(ovxa VFB^S 1 : e^et B 2 S 2 Sp. : fx stv a 

4 cpuXdctcietv B 2 S 2 Fa Sp.: cpuXdcsaet VB^S 1 7 twv ex VB^S 1 : twv e^ B 2 S 2 a: fe Victt d 
iv. Sp. 8 y^ovev] ytvea^at rj fzrovivai Vict. 9 wv] iu a Sp. av>T<ov] aoxovi 

Schwartz 10 uk] tiz xd B 2 [xeTapdXXetv] [xeTafJdXXei Sp.: fortasse u.eTe^laXXev 

II Sv] Ta a: fortasse 8 6 del. Diels 12 TtpuVca* tjv sic V: TcpuVra tjv B^S 1 : 
TcpuiTa to) Trjv B 2 S 2 a Sp. 14 alt. ^ SB 2 a Sp. : xat B ! V 23 irpovoeta&at] Tipovoetv 
tcTjv coni. Sp. : TcpovoeTv Schwartz, uielius 24 ol B 2 S 2 a Sp.: eJ VB^F 29 xext- 
Yf t cs%ai) pr. x in lit. V 35 upoxeffxevov a Sp. ttjv Sp.: t6 libri 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta minora. 5 66 AnOPIQN KAI AT2EQN 

Tcpovotav oTov ts Xs^stv Tcpovotav T(5 xo xaxd au[x(3s[37jxoc iv Tcaaiv stci 
dvatpsast too (p aovxtfrsxat rcpoaxtftsailat. 

Kal s"((b Tcpoc auxov xi' 6s; ava*(xatov sTvat aot SoxsT xtjv Tcpovotav 15 
rlaxspoj xooxojv TcpoaYSvsaftat, xat 8sTv xov aTcoxptvojxsvov Tcpoc xov ouxtoc 
5 spojxojvxa r t Tcpor^oujxsvojc xat xaft' auxo ■j-Tvsaftat Xs^stv auxr ( v r) xaxd. 
au[x[3sp7jxoc ; 

Kat oc* tt "(dp d'v xtc Xs^ojv dXXo Tcapd xauxa 86£stsv xaxa X6*fov 20 
TcotsTafrat T7jv d-oxptatv ; 

A9jXov, sTtcov, ojc st jxsv jxrjSsv cpaTvotTo ouvdjxsvov sTvat u.sxa£o tou 

10 xafr' auxo xat tou xaxa au[x[3s[37jx6c, dvdptTj tov aTcoxptv6[xsvov u^koc Tcpoc 
xtjv spwxr^atv sv Oaxspto ttjv rcpovotav xt'9sa^)at, st 8' laxt xt ouvdjxsvov 25 
stvat xouxojv ;xSTa£u, cpavspov ojc 6 xouxo osuac sTtj dv Sstxvuc ttjv £pu>- 
X7;atv oux dvaptatav toj [xtj rcdvxac | xouc 8uvajxsvouc Xs^sa&ai xporcooc 124 
xtjc Tcpovotac TcsptstX7jcpsvat. 

15 Kat xt d'v, sTtcsv, sTtj xotouxov, 8 xoj TcapaXsXsTcpfrat TcapaXust xo xtjc 

aTcoxpTasojc dvayxaTov ; 

Kd^oj* ooxoj jxot xouxo 7vojpiu.ov sasa&at, stxs xouxov iyzi xov xpo- 5 
tcov sixs xat jx7J, st Tcpwxov uTco[xv7]aaijxsv sauxouc, xtvoc tcoxs ixstvtov sxd- 
xspov f sTvat jxvjvoTixov, Xsyoj 8s xo xs xatV auxo xat xaxd ao[x(3s(37jx6c. tou 

20 o' opUojc }xs cpTjaavToc Xsystv STcstpojjxTjv to a7jjxaiv6[xsvov ocp' sxaTspou 10 
tojv Iv ttJ spojT7jast xstjxsvojv dxTtfrsaftat, Xsyojv xao 1 ' auTo jxsv TcpovosTv 
Ttvoc XsYsaSat xouxov, oc Tcot7jadjxsvoc axoTcov xtjv ojcpsXtav xou Tcpoxstjxsvou 
svsp^sT xs xat Tcpdxxst xaux7jc /dptv xd 8t' ojv ofsxat xou Tcpoxstjxsvou 15 
xsu£sai)at oxotcou, tsXoc tcoioojxsvoc tojv svspysioiv ttjv ojcpsXtav tou Tcpo- 

25 voouu-svou' xaTa auu.psp7jx6c 6s TcpovosTv XsysTat Tt' Ttvoc, OTav, [X7j8sv tou 
TcpovosTv outojc Xsyo[xsvou TcpaTTovToc uTcsp ojcpsXtac TOU TCpOVOOU[XSVOU, sx 20 
Ttvojv utc' ixsTvou "(tvofxsvojv tocpsXsTaOai Tt ao[x(3at'vrj, jxr^s ttjv dpj(7jv 
"(vojptCovToc to aufxpaTvov tou toutov TcpovoouvToc t6v TpoTcov. Or^aaupov 
xs ydp sup7jxsvat SoxsT xaxd aup-Pspr^xoc 6 Tcpojxtoc aXkoo xtvoc opuaaojv 25 

30 /dptv, [X7j6s supr^astv "TcpoaSoxaJv xat utco xspauvou xtvoc aTcoXojXs xaxd 
au[xps[37jx6c xoj x6v xspauvov [X7jxs | xouxou ydptv svs/ftTjvat, u.7jxs xou 125 
xouxo sasaf)at svvotdv xtva "j-s^ovsvai xoj xou xspauvou Tcotr|X7j sTxs xat Srj- 
[xtoup"((5. 7j ^dp YvoiaTc Ttvoc tojv stcojxsvojv toTc "civousvoic dXXou x a P lv 
TcapaXust to ytvsa&at xa^d auu-Ps^r^xoc auTa toj xaTa auu.psp7jx6c jxsv sTvat 5 

35 xo Tcapd X670V YTvsaOat ooxouv, T7jv 8s Tcpoyvojatv tojv xaTa Xoyov fivo- 2 too B 2 S 2 a Sp.: tuI VFS 1 : t6 B 1 7 xt G Sp. : xt? Va post dftXo litura 

1 litt. V 15 xt ci'v Sp.: irav VGFS^B 1 : rcavxotov B 2 S 2 a Sp. 18 ixehiov] et 

in ras. V 19 eTvcci] fortasse latl 20 fxe Sp.: [xev libri 22 wcpe7.eiav a Sp. 

semper Tipoxetijivou] 7rpovoou[xdvoo Diels recte 23 x«P tv l P * a ^t V 25 Xi- 

yeaOat coni. Sp. 27 aufx^atvTj S 2 a Sp.: aofxpatvet B 2 : ao[xpTJvat VFB^S 1 

29 opuaatov Sp.: 6poaaetv libri 30 Ttvos] fortasse xt; 31. 32 tov> touto scripsi: 

tootou to VBSa: toutou ti to Vict. : touto coni. Sp. 34 auTd tuj scripsi: auTw VB^S^F: 

auToj. toj B 2 S'-'Ga Sp. 35 Ttapd Xdyov aSp. : 7tapdXoyov codd. supra ttjv B 2 : tl 

tojv s. v. V BIBAION AETTEPON 21 67 

asvujv arjusTov stvai 8oxstv. r t -(dp oux stt! toutujv xat Tuiv outwc -jtvo- 
uivtov xaTy^jopouaev to auuBsBrjxoc; 10 

KdxsTvoc- oux Itt' d'XX(ov us'v. tyjv -puv tu^tjv xaTa auu.SsBrjx8c cd- 
Tiav stvat Xs^ovtsc "f" oux sXaTTov auTrjv optCoasv tou aTravuoc -(ivsailat t< £ 
5 d-poopaT(p. 

'AXXd urjv, scprjv s-,(o, TOtauTrjc ouarjc Trjc ts xai)' ai>TO xal ttjc 15 
xaTa auuSsBrjxoc Tcpovoiac ouxsY otuat as 8srjasaf)at ttoXXujv X6710V irpoc 
to \ir t r^sTauat txavuic s/stv ttjv spu>Trjatv ttjv d$touaav ttjv Trpovotav si? 
ts ttjv xa»>' auTo xat ttjv xaTa auu.8s3rjx8c 8tai'psatv aovac. 20 

10 'Op&uic Xs-fstc, stTtsv st -(dp tic -(va)pt'Csf ttjv -fivouivriv tocpsXTav si'c. 

Ttva sx T(ov ucp' auTOu -jtvouivmv dXXou /dptv, 8r,Xov sx Taiv Trpostpriui- 
vu)v OTt ar^TS xaft' auTo u-tjts xaTa auu3s3rjx8c outoc upovost tou toutov 25 
tov TpoTcov utco tivoc Tuiv ucp' auTOu -(tvousvtov uxpsXouuivou. I 

TY 8s, sTtcov s-'u>, st 7rp8c T(u -'vu)ptCsiv ttjv (ocpsXtav tyjv 'Yivouivrjv 126 

15 si'c Ttva xai xaTa ttjv sauTOu BouXrjatv -'tvotTO, ou tcoXu ttXsTov Iti ttjv 
outu)c -'tvouivrjv 7rpo'votav spstc dcpeaTavat ttjc xaTa auu.8s8rjxoc; 6 

Kat o?* Trdvu asv ouv. a/s86v -(dp tj toutov -fivoasvrj tov Tporcov 
ovTa xa&' auTO irpovostv tivoc t6 svsxa tou Trpovoouuivou TrdvTa ttoisTv, 
xaTa auaBsBrjxoc Ss to svsxa aev dXXou Ttvd irotstv, ou -(vtoptCov 8s ttjv 10 

20 etc touto 61' sxstvou -ftvouivrjv (ocpsXtav, ou8s BouXoasvov. to 6s jxrj svsxa 
asv toutou Tiotouv, -(vu)pt'Cov 8e xat BouXoasvov tocpsXsTa&ai touto, Trpovoot 
jjlsv dv toutou, outs os xaf)' auT6 outs xaTa auaBsBrjxoc. [xat st u)»sXot 15 
asv touto, scp' sauTO 6s ttjv dvacpopdv TcototTO ttjc uxpsXtac, ou8s touto 
xaf)' auT6 ou8s xaTa auaPsBrjXoc Trpovost* xat si' Tt twv asv xaf)6Xou xaO' 

25 auTO, Tuiv 8' sv aspst xaTa auaBsBrjxo?, ouos touto dirXuic outs xaa' auTo 20 
0'jts xaTa auapsBr^xo? tu>v xaf)' sxaaTa Trpovosr, ou xaO' au^6 asv, OTt 
(ou) tout(ov Ivsxa, ou xaTa auaBsBr^xoc 8s, oti ou/ STSpov to xauoXou t(Tjv 
xaTa aspoc (sv ^dp TOUTotc auTuli to stvat) aTroSstv tou 'fyvzadai xaO' au- 25 
ttjv 7rporj"fouusvu)c.] 

30 Tt 8' d'v, sTttov, Xsyotc Trspl tou TrpovoouvToc asv tivujv, i<p' sauTov 

asvTOt Trjv a7r8 tujv 7rpo|voouasvu>v u)cpsXt'av dvacpspovToc; ov TpoTrov opui- 127 
asv touc ts 7rotasvac tujv TrpoBaTwv Trpovoouasvouc, xat touc BouxoXouc 
Tuiv Bouiv, xat Tuiv a?-(U)v touc a^TroXouc, 6aot'(oc 8e xat touc tTnrovdaouc 
xai touc auBwTac tujv vsaoasvcuv Te xat Boaxoasvu>v utt' auTuiv. 5 1 ooxel Sp. quia falso interpunxit ante arjaeiov 4 Xeyovte; elvat a Sp. oux] irc"* 

B 2 S 2 aSp.; fortasse recte cf. Simpl. ad Phys. II, 5. 334, 6 sqq. toO] 06 xcjl B 2 S 2 a Sp.: 

to) Diels 5 librpoopaTuj] ciTipoatpsT^ Vict. 9 fortasse StatpeTadat 18 ovto xaiT auTo] 
xa&' a-jxo ovTa xa&' auTo Vict.: xa&' auTO ov to xa&' auTo Sp.: sensus postulat tale quid: 
(17) oiv, elTrev, fj toOtov et (17. 18) Tporcov 5ti xatf 18 Ttvo; t\ to a l!l Ttva] 

Ttvo; B 2 S 2 a Troteiv B 2 S 2 a Sp.: iroiel VFB'S' 22—29 xal d — TrporjYOupivu); emblema 
ex .*iO sqq. 24 (otjTe) xai)' auTo oSre coni. Sp. 25. 26 ouTe — ouTe Sp.: 068^— ouSe 

libri 26 06 B 2 S 2 a Sp.: rj VB'S' post ^Tt add. 06 B 2 S 2 a Sp. 28 fortasse 

(6X(yov) drcoSet 28. 29 auTtjv] auio xai coni. Sp. recte 31 Ttpooupivujv V 

32 Ttoiu^va;] inter 1 et a 2 litt. erasae V TcpovooOvTa; coni. Sp. recte 

5* 68 AnOPIQN KAI AT2EQN 

'AXX' outoi ys, ecp7j, xat Tcaad ys tj toutov t6v TpoTcov YivofxsvTj irpo- 
vota oXryov ti Stacpspst ttj? ytvojxsvTjc; Trpo7jYou[xsvu>c; te xat xad' o6ttj»' 
Toiv -/ap aXXwv Ytvo[x£vu>v 6fxot'u>c; 6 axoiroc; [XETaTt&SfxEvos fxovo? t9jc; toi- 10 
auT7jc; Tcpovotac: [6] Tcpos ttjv xaO' a&To Tcotet r/jv Btacpopdv. 
5 Tt 8', ot)-/\ xat 6 Xsytov, scprjv, tu> jxev xafr' auTO •ytvsadai ttjv rtp6- 

votav, tu> 6s xaTa aufxpeprjxoc;, xafr' auTo fxev Tuiv xa&oXou, xaTa aufxjk- lr» 
(3t)x6c; 8e Tuiv utc' auTa, dXXov Ttvd TpoTcov Tcpovotac; Xeyet Tcapd tou? (jtj- 
OsvTa? e$ ap^yj?; 

Iluic; ydp, etTcev, oux aXXov, et ye to xotvov aXXo fxev exdaTou Tuiv 

10 ucp' eauTO, iv toutoi? jxev to iv xt etvat e^ov, xat 8ta touto xotvo>vouv 20 
TT(i>s auTot? tujv et? auTO ytvofxsvtov Tcpo7jyoofX£Vu>c;; 

Kdyu> Tcpoc; auTOV ofjXov toivuv, eTtcov, sx Tuiv (OfxoXoyrj[xsvu>v, oti 
xafr' ov av xn Tuiv uaTspov pr^evTajv Tpoirov ttjv Tcpovotav ytvsa&at | 25 
Xsy7j, oute TcpoTjyoufxsvtoc; outs xaTa auu-PeP^xog dv aur/jv yi'vsa&at Xsyot. 128 

15 A9jXov ydp ouv sTrcsv. 

'AXXa {xVjv, ecprjV, toutou StjXou ysyovoToc; 07jXov, u>c; oute 7j Trpu>T7j 6 
ets f|V ecp7j? epu)Tav Ttvas, aTroxptaea)? d$ta, oiift' 6 xaTa Ttva toutguv twv 
TpoTrwv ttjv Tcpovotav ytvea&at Xeytov dvatpeT ttjv Tcpovotav, u>s SoxeT TcoteTv 
6 xaTa auu.[5ep7]x6? outtjv ytveaftat Xeytov. to ydp dcpejxevouc; toutu>v tivi 10 

20 Tuiv TpoTccov dvaTtOevat ttjv ex Tuiv Oettov tu>v kv yeveaet Te xat dv7]Tuiv 
Tcpovotav tou? Oeous Xeyetv 8ta T7]v tu>v 0v7jTa>v au>T7jptav Ta? otxetac: ev- 
epyeta? ivepyetv TcavTeXcoc; dXXoTptov Oea>v. TcapaTcXf^atov '(ap touto T(i> Xe- 15 
yovTt Tou? eXeudepouc; xat tous oeaTcoTac; tu>v otxeTuiv etvat x a P lv xa ^ ^a? 
otxeta? IvEpyeta? IvExa Tfj? £xetvu>v au>Tr]pia? te xat TacEu)? evspfEtv, enrsp 

25 SEaTroTai To>v dXXojv TcdvTu>v ot Osot. £t ydp iv iraat Tt[xtu>Tepov tou dXXou 
/dptv ovto? to ou /dptv iariv Tt, £t' ys Tt[xtu>T£pov to teXo; tu>v Tcpo au- 20 
tou, laTat xaTa tou? outu> XsyovTac; 6 jxev oixe't7j? te xat SouXoc; Tt[xtu>- 

TEpO? TOU SsaTCOTOU, TU)V 0£ Osi'u)V Ta Ov7]Td. xatTOt Y£ ETCt [XEV TU)V oou- 

Xu>v xat Tu>v osaTcoTuiv saTtv eitceTv dvTtSoatv auToT? Ttva TqvsaOat Tcap' 25 
30 dXX7jXu>v otd To>v EVEpyEiuiv ac; ivspYouatv Ta? fxsv ydp tu>v SsaTcoTuiv 
ivcpfeia? Tf ( c; aunrjpiac; | tu>v 6ouXu>v ytvEaOai X a P lV -> ouvteXeTv TcdXtv stc; 129 
T7]v tu>v OEaTcoTaiv au)T7jpt'av. ev -fdp T7J tu>v oouXwv svepysia T7JV TU>V 
oeairoTuiv au)T7jptav xeTaOat, u)? eTvat exaTepov tcu>; sxaTEpou teXos, to oe 
Trjv Tuiv Oewv awT^ptav 6sTa&at Xsystv Tfjc; Tuiv Ovr^Taiv ivspystac; aTOTcov 5 
35 dv sivai 86Ssts TcavTaTcaatv. 
llui; ydp oux; 1 oOtof y £ ] ovJxo; outi ye Vict.: o5to's y £ a: ou toi: £<p7] vel ouxot ouxt coni. Sp. 
4 6 del. Scbwartz 5 ecprjV Vict. Sp.: ecpr) VFB^S 1 : lcprj ecprjv B 2 S 2 a tijjJ tu>v 

Sp. G Ttii"] tu>v Sp. 10 fxev] [xevTot Vict. Sp. recte 13 TpoTrtov a Sp. 

ytvec&at del. S 2 : om. B 17 et;] IpioTrjats coni. Sp. recte ecprj; scripsi: ecpr,v 

libri 18 Xe^ui a 22 Oeuiv Sp. : deu> libri 31 yfvea&at] fortasse ytvo[x^vas 

aovTeXeTv 5e tcocXiv Vict. 36 oux QtT07rov; coni. Sp. BIBAION AETTEPON 21 69 

"Atotcov 6s toutu> 7rapa7rX7}at'u>c xal to t&o? xai Ta^aUov tu>v Osu>v 10 
sivat Xsysiv sv rfl tu>v Ovtjtu>v Ta'£st ts xal 7rpovota, xal TauO' opu>VTa 
TroXXd tu>v sv ToTaos Yevo[xsvu>v oux d£ta t9jc Ostac Td£su>c. dXX' el Tac 
otxstdc t6 Ostov ivepYfjaet IvepYstac ttjc tu>v Ovtjtu>v aunrjptac, ot>x atkou 15 
5 X a P tv ' ^avTa'7taatv av 66£sts tu>v OvrjTuiv sivat X a P tv- tortjow 8s touto 
xaTa toIk sv T(i> Trpovostv T7jv ouatav atkou TtOstxsvouc. ti -yap dXXo 
to OsTov saTat xatd tov Ypa'cpovTa c sttsi ti to xaTaXsnr6[xsvov f) tt^c 20 
ytovoc, av dcpsXTj to Xsux6v xat to ^u^pov; Tt 8s 7rupoc, dv to Ospjxov 
a(3saTfjc, jxeXitoc 8s to ^koxb xai ttjc t^X^ to xtv£ TjOat. xat T °o 

10 OsOU TO TCpOVOElV,' El ^Otp £v T(j> TtpOVOElV TO £lvat OetjS xaTa tov I 

outo) XrfOVTa te xat YpdcpovTa, Trdv Ss to Ttpovoouv TrpovosT tivoc, xat 130 
EOTt Trpovoetv to Tac oixetac evspYStac svspystv X a P tv T0 ^ Ttpovooujxsvou, 
Traaa av dvdyx^j YevotTo f| a>? Osou svEpYsta Tip Osul /dptv Tuiv ttoovoou- 5 
jxsvu>v, f) Truic aot SoxsT; 
15 Kat 5c« Tt -ydtp dXXo XsyEt 6 ttjv ouatav Tuiv Osuiv sv T(p Trpovosiv 

tiOsuevoc outu>c, u>c ev tu> Oepjxuj tyjv tou Tcupoc; 

Tt ouv, ecpyjv, oux ev Trdatv aTsXlaTEpa Ta Trpoc to tsXoc auvrsXouvTa 10 
tou tsXouc auTou; 

Iluis "jdp, eittev, d'XXu>c; 
20 Tt 8', obyl xat Trav to Tac otxeiac auT(j> xat xaTa cpuatv evspYStac 

dXXou /dptv svspyouv Ixstvou X a P tv ava^xaiov stvat Xsystv, akkwz ts xal 15 
dv sv t - ^ ouata auTOu to TOtouTov ^ ; 
Ildvu [xsv ouv. 

'AXXd jxrjv to teXo? dXXo ti TrpoxstTat, ou tcoisi /dptv ttoisT, xat 
25 (8) ev rfi otxsta ouata s'xst to sivat dXXou X a P tv ' ^ ^ 1 ' dva-(xaiov aTEXI? 20 
te etvat xat SEUTspov tiix^ toutou, ou x a P tv saTtV. 

OuTtO?, £<p7j. 

'Ava^xaTov ouv dpa toTs TotauTvjv slvat ttjv ix tu>v Ost'u>v Trpovotav 25 
tu>v Ov/jTu>v Xs"puatv aTEXI? ts to OsTov tu>v OvtjTujv Xspuat xat ov | 
30 toutu>v X a P tv ' °^ Tt T £VOtT ' av daspEaTEpov Tj dXXoTpiuycspov xr^ tu>v Osuiv 131 
ouata? te xai 7rpoX^su>?; 

Kat 6V dX>]0fj txsv XsyEtc, eittev, xat dvaYx>j TauTa te ETTEaOat toic 5 
TotauTTjV xat outu>c YtvEaOai ttjv Trpovotav XE^ouat xat dXXa toutoic Trapa- 2 6pu>vxa scripsi: opuiv xd VFB^S 1 : opuivTas B 2 S 2 a Sp. 3 yevo^vwv Sp.: yevoixevoi; 

libri Oeta; scripsi: o(xt(a« libri 4 ouj( outou B 2 : oux auToiJ libri 5 So'^ete 

Sp.: 8d$et libri touto scripsi: toutou libri : toutov coni. Sp. 6 xaTa tou; 

scripsi: TcaTa toutouc VFB^S 1 : (ydpw) xaTa touj B 2 S 2 a Sp. 7 tov outio ypacpovTa Vict. Sp. 
rj Tfj; Sp. („sed melius absunt"): i^Tia sic V: ei' m GFV Vict. : f;Ti« SB: ^xt; a 
8 5v titffkq Sp.: 3v d^XyjTai V: dvacp^XrjTai FSa pr. et alt. t6 om. a Sp. 9 ttj; 

om. a Sp. 10 alt. to SFBa Sp.: tuj V 13 dvdYX7) scripsi: dvdyxrj libri: del. 

Sp. (vel tt]v — ^pyetav coni.) 14 etvai r t a Sp. 15 X^yet B Sp.: X^yoi Va 

16 outio; Sp. : Sntaz libri 20 auTtj» Sp. : outoj V: auTtiiv a 24 to] fortasse tS 

2:1 8 add. B 2 S 2 a Sp. 2G ti |xtj a 29 «TtXiOT» to VB^S 1 : dTeX^OTepov B 2 S 2 a Sp. 

alt. tujv SvrjTiov XiYOuai] expectas Xeyeiv 70 AIIOPIQN KAI AT2EQN 

TrXrjata. TroXXd ydp xrjv dp^rjv ou8s "yvajasojc d'£ta sTvat 6o$st xojv sv- 
xauOa -fivojxsvojv, jxrjxs utto trj? sxstvtov Ytvsai/at Trpovotac. dxorrov 8' av 10 
sTioixo xoTc dvaxtftsTai jxsv Trdvxa xrj Ttpovota, Xsyouat 8s xai jxovov x6 
xaXov dya&ov, xai xoux' scp' 7jjmv stvat xtftsjxsvoic, xtvoc d^aboo xotc dv- 
5 OpojTrotc xax' auxouc *j* otov xt yivsa&ai xrjv Dstav upovotav, sv fj xo 
stvat xoTc dsoTc cpaatv slvat. 8t6 xov jxsv irspi xouxojv Xoyov uTtspOoju.sDa 15 
stc a^oXrjv jxaxpoxspav , 6 Ss ^s vuv rjjxTv TtpoxaTa[3s[3Xrj}xsvoc Xo-foc aTrat- 
xsTv jxot 8oxsT, xtva xpoTtov ouv /prj -(tvsaftai Xs^stv xaxa 'AptaxoxsXrj xrjv 
rrpovoiav, lizsX jxrjxs xaO' auxrjv jxrjTS xaxd aufxps^^x^c aurrjv cpajxsv ft- 20 

10 vsaOat Xsystv, stai 8s xtvsc Trapd xouxouc xpoirot Trpovotac suprjjxsvot TrXst- 
ouc, ojv xt cpajxsv otxsTov sTvat xtov Osojv, aTraixrjaai xtc dv. 

Kaya) upoc auxov xt 8s, ou xo Trpoxstjxsvov rjv rjjxTv 8sT£at xrjv rjpoj- 25 
xrj[xsvrjv spajTrjatv . utto xojv Trpor^oujxsvojc Xsyovxajv xd Osta TrpovosTv | 
xujv sv -ysvsast xat cp&opa vj xswjv ^z ouaav xai jxrjSs xrjv dp/rjv dizo- 132 

15 xptasojc d£t'av, st' ^s TtXstovojv 6'vxojv xpoTtojv, xa&' ouc oTov xs xrjv Ttpo- 
votav sTvat Xr,'stv "j^stfOat, rjos irspt 8uo jxovojv sytvsxo, a>v s^st^ftrj xax' 5 
ouosxspov otov xs ^tvsa&at xrjv sx {Isojv STriCrjxoujxsvrjv itpovotav; 

*Hv jxsv, scprj, xouxo, dXX' sitst txavaic Ttapsaxrjaac, ov TrposOsjxrjv, 
Ttpoc sxstvouc Xoyoc iaxt aot Tts7tXrjpa)jxsvoc, -fjjxaiv 8s x a p iv a 'W v 38 ^ 10 

20 xoTc osSstYJxsvotc dxoXoufta itpoaosTvat. st *[dp cpatvotxo xaxd xrjv uit' 'Apt- 
axoxsXouc Xs^ojxsvrjV itpovotav dvatpoujxsva xauxa, a xaTc Ttpostprjjxsvatc 
8o$atc sTtsai)at 8s6sixxai, stVj dv ou jxtxpov xai xouxo jxapxuptov '(ivo\ievov 15 
stc xrjv xrjc 8oc^rjc ujc dXr^i)otjc auaxaatv. 

"Eatt jxsv, sTttov, ou pa8toc 6 Ttspt xojv xotouxojv Xoyoc, xat jxdXtaT' 

25 STtst jxr) [sTtt] xojv Trpo rjjxojv spyov xtc STrotrjaato touto 8sT;at* ouostc *{oov 
oo^st, oaa xd<xs stSsvat jxrj Trpor^ouu-svajc, tujv Ttpoa-yovTtuv xov 'Aptaxoxs- 20 
Xouc Xo^ov Ttspt xouxou xou itpopXrjjxaxoc SistXr^cpsvat, ujc 8sT£ai xoTc ucp' 
auxou XsYojxsvot? auvaoovxa (xd) uit' 'AptaxoxsXouc stpr^jxsva. dXX' STtst au 
xs d^toTc rjjxdc xs xaXuic s/stv uTtoXajxj3dvuj , scp' oaov otot xs iajxsv Ttspi 25 

30 auxou StaXa^sTv, iiri xoaouxov TrpoaJYa^sTv xov Xoyov, djxstvov rjYoujxsvoj 133 
xo xdv stt' oXqov suTroprjaat xojv Ttspi auxou XsYsa&at 8uvajxsvojv, r) cpo^tp 
xou dv jxrj 8uvrjOr|Vat xsXoc STttOsTvat xoj TtpopXrjjxaxt, xai xojv oXqojv d-o- 
axr ( vat, oux oxvrjxsov itpoc auxo. Ttstpdaofxai 8' 6[xou xuj Ttspi xouxujv 5 
Xoytp xai xouc xd nXdxujvoc [xsv uTtta^voujxsvouc, acpoopa 8s TtsTtstxoxac 2 [x/jxe] nisi plura exciderunt, legas [j.rjSI (vel fn/]Tt ye Schwartz) 5 06^ ofov B 2 S 2 

a Sp. n VB^S 1 : tou B 2 : tw S 2 a: te Vict. Sp. 10 Xsfyeiv <SeTv> Schwartz 

11 Tt'] t(vo: a Sp. 12 S^ott a 14 xal xsvt^v yt B 2 : xevrjv xe coni. Sp. 

16 slvai suspectum Sp. rj8e Sp.: ij 8e B 2 : eJ 8e VB ! Sa 17 iTrtC^Tou^^vrjv] ou 

in lit. V 18 7rap^aTTjaa; punctis notat B 2 : Ttap^tJTirjaa Vict. 8 Trpoe^jx^v 

(b fiev) Schwartz 7Tpoc8o'J[xrjv a: 7Tpoe9e([xrjV Vict. 24 [xev wc eTttov a Sp. 

25 eVt del. S 2 : om. a Sp. 26 7TporjYOU[j.^vo); (axe«pci[xevov) Schwartz recte 28 Tot 

utto B'-S 2 a Sp.: orcep VGB^S 1 28. 29 56 xt] ooxe a 30 ^youfx^vcu] ^yoijfxai B 2 S 2 a 

Sp. ab isdem perperam oix 8xvrjT^ov rrpo? outo' interlocutori tribuitur additurque apa post 
(5xvt]t^ov 32 tou Diels : Tii! libri 33 8fj.ou V BIBAION AEITEPON 21-22 71 

sauxouc ok arjoev 'AptaxoxsXouc Trspi rcpovotac Etp/jxoTOC, ostxvuvat oxt 
arjosv asx' sTrtaxaastoc xs xai cppovxtooc Xsyouatv. 10 

XXII. 'E$r/YT]atc Xsjstoc ix to5 Ssuxspou Ilspi -,'eveaew-: xai 
cpdopa? 'AptaxoxsXouc dXXcoc i'-/ouaa Trapd xfjv sv xtp etc auxo 
5 uTroji.vrjiJ.axf r t 8e Xe£tc iaxiv f;8e- <f st aiv ouv etc atteipov etatv 15 
erci xo xotxou, oux laxat dvd-fxrj x6 uaxEpov x68e -(eveabat aTrXtoc, 
dXX' i£ u7toi)eae(i)c- aei -fdp fxspov laTrpoa&ev ava^xr^ laxat, 

8t' o ixstvo dvd'(xr t ysvEaOat". 20 

Et iv 01? xo uaxepov i£ dvd*poj$, (sv) sxstvotc aovotc dXijd&c ost/lletrj 

10 xo 'ei xo rcpakov, i$ dvotY|xij« x6 uaxepov', £7ct oe tyjc stc dicetpov -feveastoc 134 
oux eaxt xo uaxspov s£ dvd-pmjs t<p arj8s -pveaOat xo auxo, ouo' av Trpo 
too ia/dxou -ftvoasvou a7rX(oc d'v xt e£ dvd-f/Yjc ^tvotxo toj aovo>c xd ae- 5 
xa£u xou xsXsoxatou xo dvayxatov a7rX(oc l/etv Trapd xou xsXouc, et xouxo 
aTrXoic xo -ftvoaevov i£ dvorpuj?. et -,'dp ixetvo i£ dvd*pt7j? d7rXo>c, xoxs 

15 xai xd :rp6 auxou i£ dva'-(xrjc eaxat, t6jv asxa$u f xou xe i-r' dicetpov *fi- 
voasvoo cxaaxov i£ u-roOiasojc xo dva-j-xatbv l/ov. et fdp xo jxev xauxo 10 
1'axat, 0£t xai xouxo ov Trpo auxou, xai oaottoc TrdXtv sxst xo dva-fxatov 
s£st f fAp Ixstvo eaxat i$ dvdyxrjc, et xo aexd xouxo, xai outojc -xpoi- 
ovxojv, £7r£i arjSsv sa/aTov eaxt xou aTrstpou i£ dvdptij? asXXovTOc -pve- 15 

20 a»)at, aTrXoK i; dvd-ptrjc i-(tvsTO xai xd Ttpo auxou, ou TrdXtv lc dvd-pcrjc 
yivouivotc eutsto xai xo xeXeuxatov e? dvd-,'xrjC Y^veaOat, st xd Trpwxa. ou- 
xsx' £7ri xoiv ouxo) Ytvoaevtuv eaxat Xa^eiv xyjv xotauxr^v dxoXoufttav xtjv 20 
et xo Trpoixov, i$ dvoipojc to uaxspov. xo 8e 'oiaxe et a7j laxtv ap/r ; 
xou d7r£t'pou, ou8e xo Trptoxov eaxat, 81' dvayxatov eaxat -'sveauat', 

25 t'aov iaxi xo> c (&axs £t arj laxt xeXoc too • d-tetpoo ' ' dp-^v ydp vuv 25 
t6 xlXoc EtTTEv, i7TEi aTto xotouxou dpyf), et dva-cxa^ojc Ytvotxo x6 xat xd 
Trpo auxou Trdvxa ic dvd-pcrjc 6cp£t'Xetv "ctveabat. zi 8e | avj eaxt xoijxo, 135 
ouos r t dxoXoodta auxrj iic' auxou dXr^OrjC iaxtv r t Xs-jOuaa, Et x6 Trpoixov 
xo uaxspov, x(j) xr,v xotauxr^v dxoXou^tav dXr^Orj -(tvealiat iv otc iaxt xt 

30 sa/axov i$ dvcfpcijc -^tvoaevov xio iTrsaDat xouxo xto i? dvd-p/7jc ytvoasvo) 5 
xd xai 7x00 auxou i$ dvd-,'xrjC xe "(qveaftat xai dXr^oec etvat 4^' exdaxou 
auxoiv xo et xo Trponov, xai xo uaxspov. dvd^xij -,'dp, st aiXXot f r xot- 
aux/] dxoXouota dXr^oTjc lasa&at, etvat' xt Tripac iv xotc Xaapavoasvotc. 10 
oxt 8' dp/rjv xai xo Trspac Xsyet, e8et$ev 8t' aiv aex' 8Xqov etTrsv ouxto;- 3 riept yevsaeu); xai cpdopa;] II 11. 337 1> 20 6 pr. to] in lit. V staiv V 

to Arist. : xuiv libri 8 8t6 xai £xeTvo Vict. 9 h add. a Sp. 8eiy9etr) 

to coni. Sp.: 8ei/8-jJ to (t subscr. v. c.) V: 8etx&f;To a 10 eJ to s. v. V 

13 stcXu); suspectum e{ Sp.: etYj sic V: etrj a 14 to suspectum 15 xe del. 

Sp. 17 ixzl to V: exetTO Sa: ixeivo xo Vict. Sp. 18 I$et] et s. v. V 

(xcc!) ydp Sp. 21 Ta V 23 pr. ei Sp.: ei; libri 24 to 7rpu)Tov Igt-o] rpui-ov 

eaxai o08ev Arist. 26 tl Sp.: e^Tj sic V: Ktj a to xai Td Sp.: tou xat to libri 

28 ikrfiifi] dlrftk Sp. 30 tw ^] to i$ a outwc] 1. c. 338«6 72 AHOPIQN KAI ATZEQN 

( toutu>v 8' strcsp saxat dtotoc, oux s?c euDu otov te 8td t6 ur}8a[x6>c 
stvat dpyrjv u.tjt' dv xaTu>, sVt tu>v £aofxsvu>v Xau.j3avou.svu>v, u,rJT , 15 
dv d'v(o stcI T(«v ytvo[xsv(ov '. to "cdp ' [xtjt' dv xaTu> ItcI tu>v £aop.EVu>v ' 
ttjc (b? 7cspaTOc dpyrjc Icti 8rjXu)Tix8v. ttjv jxsv ouv xaTto 8sT stvat 
5 dpyrjv, si [xsXXot to aTtXuic dvayxaTov ?$stv Ta Ytvou.sva, oti tu> touto 
uTcoxsTaOat aTcXuic dvapcauoc sasaftat touto> dXYjOsc Iyivsto, st to 20 
7rp(bTov s£ dvayxTj?, xat to uaTspov, ttjv 8s d'va), oti outu> 8uvrja6u,si}a 
Xa[3sTv to st to Tcpurcov to uaTspov. | 

XXIII. Ilepl ttjc 'HpaxXstac XtUou, otd xl IXxst t8v atSrjpov. 136 

10 'Eu7cs6oxXtjc [xsv TaTc d7toppoi'atc TaTc aTc' ducpoTspujv xat toTc Ttopotc 
toTc ttjc Xtftou aufxixsTpots ouatv TaT? aTco tou atSrjpoo t6v atorjpov cpsps- 5 
aftat Xsyst Tcpoc ttjv XtOov at usv -yap toutou aTcoppotat tov dspa tov 4tci 
toTc tou atSrjpou Tcopotc dic(oOouat ts xat xtvouat tov £7ct7cu>uaTi'CovTa au- 
touc* toutou 8s ^(optaOsvToc dOpoa aTcoppota psouarj t6v atorjpov sVsaOar 10 

15 cpspousvtov 8s tujv dTc' auTou aTcoppotuiv sVt touc ttjc XtOou 7copouc, 8td 
t6 auuusTpouc ts auToTc stvat xat IvapuoCstv xat tov atSrjpov auv TaTc 
aTcoppoiaic ETcsaftat ts xat cpspsa&at. STciCrjTrjaat 8' dv tic, st xat auy- 15 
yujprj&strj to Tuiv aTcoppotujv, Tt 8tj7cots rj XtOoc ouy S7csTat TaTc £8tatc 
aTcoppotatc, xtvsTTat 8s 7cp8c t6v atSr^pov. ouSsv "yap uaXXov sx tu>v stprj- 

20 [xsvwv rj Xifroc Tcpoc t6v atSrjpov tj 6 atSrjpoc xtvrjfrrjasTai 7cp8c ttjv Xvftov. 
ETt 8td Tt ou xat /ujpk xrjc Xt&ou xtvrjdrjasTat 7cots aiSrjpoc stc' dXXo ti 20 
tu)V *a7c' auTOu a7coppotu)V dOp8u)v cpspo[X£VU)V. 8td ti ydp [xovat at aTc8 
Trjc Xt'9ou aTcoppotat xiveTv SuvavTai t6v £Tct7cu)[xaTt'CovTa touc tou atSrjpou 
7t6pouc dlpa xat £7CE)(ovTa Tac a7coppotac; £Tt 8td ti dXXo ouSsv 7cp6c dXXo 25 

25 ti outu) cp£p£Tat, xatTOt 7coXXd XEysTai utc' auTOu aujxp-sTpoos touc 7co|pouc 137 
7cp8c dXX7jXac TaTs d7coppot'atc sj(Eiv; Xsyst youv c u8(op ot'vu> ( aaXXov sv- 
apt'{)[xtov, auTap sXat'(p oux s&sXei'. dXX' ou cpspsTat toutwv ouSsTspov 7cp6c 
STEpov. 6 Arj;x8xptT0c 8s xat auTo? aTioppota? te ytvEa&at Tt'0-ETai xat Ta 5 
oaota cpspsa&at Tcpoc -d oaota, dXXd xat stc to xotvov TcdvTa cpspsai}at. 

30 TauO' uTcoOsasvoc Xau.pdvst t6 ttjv Xt'9ov xat t6v ator^pov e; 6[xotu)v aT8- 
[xwv auyxsTa&at, XsTCTOTspwv 8s ttjv Xi'{)ov xat f oti Etvat dpatoTspav ts xat 10 
7coXuxsvu)TEpav auTrjv slvat, xat 8td tout' suxtvr^TOTspav daTTOV sVt tov 1 8' Eircep ecrcai Vict. Arist. Sp. : oe rcepea&at sic V: 8^ rcep so&at sic B: 8^ rep eaeaftat 

S 1 : 8' eiTtep Ia9at B 2 : 8' I7t£p^a9at GF: 6' strcep saea&at S 2 a 2 xa'xu) u>; Itti Vict. ex 

Arist. vulg. 2 SiaXa^pavofxev Vict. cf. Arist. vulg. 4 (p.rj> elvai coni. Sp. 

6 to6t(j>] toOto coni. Sp. (to) d Schwartz 7 avu> [i.7j oti Vict. ut videtur 

Sp. 11 ttjs oii). a Sp. Tats] toT? B 2 S 2 a Sp. 12 toutoo] TauTTj; B 2 S 2 a 

Sp. 22 a6T0uB 2 S 2 a Sp.: a-j-rr^ V(rj puncto notatum^GB^S 1 26 XeyetSp.: X^yet? 

libri (cf. v. 284 St.) 28 8e v. c. V Sp.: Te VGSa 29 xevov Diels 

30 Xa[x|3avet Sp.: Xap.pavetv libri tov s. v. V 31 XerrTOTepav coni. Sp. 

xai 6'ti elvat VS^B 1 : xal tw elvat B 2 : xat to elvat S 2 a: elvat xai coni. Sp.: xai ixetvoo 

Diels 32 fortasse e6xtvrjTo'T£pa 9ctTT0v] TaTojxa Diels BIBAION AETfTEPON 22—23 73 

ai'87jpov cps'psaOat (Tcpoc y**P T( * op-ota *i ^pd), xai Ivouojxsva eic xouc «6- 
oouc xou atSVjpou xtvsTv xd sv sxstvtp atoaaxa Sta8u6asva 81' auxtov Std 15 
XeTrx6x7jxa, xd Se xtvTjOsvxa e$a> xs cpspsaOat aTcoppsovxa xai Trpoc xfjv Xt- 
Oov 8td xs oaotoxTjxa xai 8td xo xsvd s^stv tcXsuo, otc STcoasvov xov at- 
5 or|pov ota xfjv dOpoav sxxptatv xs xai cpopdv cpspsaOat xai auxov irpoc xfjv 20 
XtOov. ouxext os tj XtOoc Tcpoc xov atSrjpov cpepexat, oxt afj sfyei xoaauxa 
6 aiOTjpoc xsvd oaa fj XtOoc. dXXd x6 asv xfjv XtOov xai xov atSrjpov l£ 
oaottov auyxsTaOat 8s$aix' dv xtc, 7:0»? 8s xai xo fjXexxpov xai x6 a^upov;25 
"f" oxt 6s xat eir' ixetvtov Xeysxat xaux7jv xfjv atxtav, sxt TroXXd sXxoasva utco 

10 xou | rjXsxrpou, 01? Traatv st e£ oaottov auyxstxai, xdxsTva ££ oaottov dXXTjXotc 138 
auyxstasva sXxot (dv) dXXTjXa. AtoysvTjc 8s 6 'ATroXXtovtdxrjc Ttdvxa xd 
sXaxd cpTjatv xai dcptsvat xtvd txadoa dcp' auxcov Trscpuxsvat xat sXxetv I£toOev, 5 
xd asv ttXsico, xd 8s sXdxrco, TcXstaxTjv 8s dcptevat yaXxov xs xat atSrjpov, ou 
ar^astov xo xs aTcoxaisaOat xt xat dTravaXtaxsaOai aTr' auxtov ev x(j> Tcupt, xai 

15 xo yptoaeva auxd ocst xai IXat'(p touaOar xouxo *fdp irda/siv 8td x6 £Xxetv I; 10 
auxcov xfjv txadSa xo o£oc. f xo ydp xo Trup xatstv dv xatstv auxtp' xtp 8e 
sta8u6usvov stc sxaaxov sXxstv xs xat dvaXtaxstv xo iv auxotc u-fpov. xot> 
atSTjpou sXxovxoc xs xat TrXstov d^tovxoc 6"[p6v xfjv XtOov ouaav dpatoxspav 15 
xou ator^pou xcd ^scoSsaxspav ttXsiov sXxstv x6 u"cp6v xo aTco xou Trapa- 

20 xstasvou dspoc 7; dcptsvat. xo asv ouv au"f^svs? fXxouaav sv auxf} 8s^s- 
aOat, xo os afj auyysvsc aTcwDsTv. stvat 8' auxf] au^evfj xov atSrjpov, 
616 xo dzo toutou sXxstv xs xat Ss^saOat iv auxfj, xat 8td x9jc xouxou 20 
sX$E(oc xat xov ator^pov STrtaTrdaOat 8td xr^ dOpoav fXcltv xou iv | auxtp 139 
uypou, ar^xext Se xov atSrjpov eXxetv xf^v XtOov (xtp) arjS' ouxcoc etvat xov 

25 atSTjpov dpatov (bc Ss^saOat SuvaaOat dOpoav xfjv dir' auxfjc uYpox7jxa. 
dXX' st xouxo, 8id xt aovrj r, XtOoc sXxst xov at'8rjpov, xwv 8' dXXtov ou- 5 
osv xo auY"(svsc, ofov ^aXxoc xat aoXi^So?; dcpt'rjat -fdp X ai xauxa uypov 
xat IXxst, xai ao^zvri xtva xai xouxotc iaxtv, (Sairep xai xou atSrjpou fj 
Xt'Ooc. sxt otd xt ou xai dXXa xtvd fj XtOoc eXxet xaiv axspstov, d dcpnfjat 10 

30 TrXstova txadoa, div xat 6 /aXxoc saxtv; ou ydp 610'xt saasvst xd eXxo- 
[xeva 8td xfjv auaaexptav STrsxat xo dcp' ouirsp psT xo sXxoasvov, dXXd 2 xtvtlv Sp.: xivei libri 4 of; B 2 a Sp.: 0^ VB'F: oU 8'S 2 : ol 8' S 1 6 Iv4tJ 1 

puncto notatum V 8 xat scripsi: et; libri post a/upov posui sign. interr., post 

aktav libri 9 Sxt] et Schwartz b~t om. a Sp. X^yexat] X^yet a Sp. 

10 ots] (b? coni. Sp. Traatv et VB'F: Tcaatv S 1 : d rcctvra B 2 S 2 a: e{ roavia 3. coni. 

Sp. 11 av addidi 8e Sp.: xe libri cf. 72,28 1G tc£ ydp Sp. coni. 

alt. to del. Panzerbieter (Dioy. Apoll. p. 98) xatetv av xatetv sic V: xatetv av xatetv 

FGB^S 1 : xatetv ttjv iw aUT<i) U\j.dha av xatetv (tx. dicoxatetv Sp. ix. dvaxatetv vir doctus 
apud Sp.) B 2 S 2 a Sp. T«p VS'FG: to BS 2 a Sp. aOTct to 8e (d^os) e(a8uop.evov 

vir doctus apud Sp.; fortasse xal yap to TrOp xafetv ot xafet aOTdiv to7 [8e] 17 aOTiji 

B-S-a Sp. to3] xat vel uJaTe tou vir doctus apud Sp. 20 tj dcpt^vat] 7) d ia 

lit. V 21 to 8e Panzerbieter : r6zs. libri 22 816 scripsi: 8td libri 816 — 

toutou] 8td toOto Panzerbieter: 8td touto <to uypov) Sp. coni. 24 tcjT add. B 2 S 2 a 

8p. ^8' scripsi: fxTj»' libri: ixtj Sp. ttp atSrjpoj Diels 29 06 xal dXXa B: 

oOxiaXXa sic V: oux dXXa GSFa Sp. 74 AIIQPIQN KAI AT2EQN 

Sioti sXxsTat, xai suXo^ojTEpov f£, ojv fxrjSs s;x[xsvst sv Kp sXxovti ixjxdc 
dXXd TrapaTrsfxTrsTat, Taura [xaXXov xtvsTaOat. xai *fdp ttXsTov aTro toutojv 15 
euoc EXxsaOat T(5 to eXx6[xsvov Iv sauToli [X7j8s TrXrjpoufXEvov utt' auTou, 
dXX' ojxotov [xivov SXxetv. ofxotojc os xaOoXoo dva^xaTov tov irspi toutou 
5 Xe-j-ovTa TtpoiTov s£7jT7jxsvat, Ttc 6 t9jc 6Xx7jc Tpoiroc. sXxst ^ap Ta [xsv 20 
pta xat £«pfj' TauTa auTa xtvouixsva xtvsT. ou/ outojc 8s tj XtOoc* dxtvrjToc. 
■ydp. xat outs tou atorjpou aTCTojxEvrj, oots aTroiaa tov [xsTa;u dspa 7j to 
u8ojp ETuaTraTai auTov 8t' auTOJV. xat ydp av Ta STUTroXdCovTa sv outoj 26 
xat xoucpoTspa IXxot j T(ij STuaTraaOat tov fxsTa£u dspa, (ojc) toj Ospjxo) to) 140 

10 iv auToTc to rjXsxTpov xat 7j atxua. ouj^ outojc ixsivrj. sv sxstvotc ydp 
to irup xtvoujxsvov X7t ££t6v aTra to Trapaxstjxsvov uypov xal aTTTOfxsvov 
ojc aTro')[x£vo) to auvs/sc scplXxETat, tj Se XtOoc tov ato7jpov jxovov. d ^dp 5 
laira tov ixsTacTu dspa, scpspST' dv TraVca Ta sv t(ij dspt xoucpoTSpa tou 
atoVjpou £Trt ttjv XtOov Trpoka tou at8rjpou. iXxstv SoxsT xat rj uarspa Ta 

15 aTTEpfxaTa xat ai cpXEjSsc xai tA [xeXtj ttjv Tpocprjv. oby outojc 8e tj XtOoc 10 
eXxsi tov ator^pov. xai ydp toutojv oaa sXxst toj tov dspa xai t6 uypov 
airdv irpojTOv (to) [xsTa£u touto ttoisT xaTa au[x[3E^r ( x6c. sXxstv SoxsT xai 
6 tjXioc to u8ojp (fxsTajSdXXov -ydp otd ttjv duo tou rjXtou OspixoTTjTa dva- 15 
cpipETat st? tov xaTa cpuatv auroiv tottov, oc iaTtv dvoj IvOa xai 6 ^Xtoc) 

20 06/ o)C fj Xt&oc" ou *;dp [XETa^dXXEt tov at'8rjpov. IXxei xai tt;v Tpocpvjv 
to C<uw xai Trav to ettiOuix^tov xai opsxTov ou T(5 Trotstv to [xsraju auTou 20 
(xat tou) ops^ojxsvou ojxotov sauTo} (06 ^dp Tpocp-Jj *j' l ' v 2Tat to jxsTacu, 060' 
sXxsTat touto), dXXd xtv/jOsv to ^.STaSu utto tou opsxTou (8ia)ot8u)at t6 eiooc 
ETri to xivoujxsvov, (bc Eiri tou opav fiveiai.. outoj; xai 6 at'8r^poc iiri ttjv 

25 XtOov cpipETat, ou^ sXxouaav a6Tov pia irpoc EauTvjv, dXX' icpsast toutou 25 
ou svSetjc [X£v laTtv auToc, l/Ei 8' auTo r t Xt'0oc* 8oxsT y«P **i '?/ 
XtOoc at8r)pTTic stvat, | sSixfxaau-Evrj jxsvtoi r]8yj r^Tot utto /povou r) 141 
utto tivoc aXkr t q atrtac. ou fxovov "(«P T « afaOr^atv l^ovTa xai Ta 
l[x'];uya EcptETat tou xaTa cpuatv iauToTc, dXX' outoj TroXXd xai t6jv 5 

30 dtyoyjMV zyei. 

XXIV. Aec-eojc scrffTjatc ix tou 8suTspo« Ilspi ^o^iJC 'AptaTO- 
tsXouc jxst' oXt^ov Tr^c dp^r^c siprjjxsvTjc* "Xsyo^xsv 87J ysvoc sv 
Tt tu)v dXXojv ovtojv T7jv ouatav, TauTrjc 8s to [xsv ojc uXr^v, 10 1 £jx;.iivct Panzerbieter : ifxjx^vstv libri rj txfxag a Sp. 2. 3 ctrco tojtiov e(xo; corr. ex 

etao? drco to-jtwv V 3 4otoTi£ <[xtj -/.ax^etv) Schwartz 4 fx^vov Sp.: fx^vetv libri 

6 PtaSp.: ^ta Hbri dcprJSp.: acprj V: acprj a TaOTa auTa scripsi: TaiJTa Ta VGSa: 

TauTa F: & %a\ auTa Sp.: & (cis?) xai Ta Vict. 7 r) Vict. Sp.: tli VSBa 8 dv sic V 
9 eXxot Vict. Sp.: 2Xxst libri (b; addidi 10 06-/ Sp. : ooS" 1 libri outw Se coni. Sp. 
ixeivTj Sp. : Ixetvo; libri 12 aTctofxiv^)] cJTaufxevov a Sp. 17 to add. B 2 S 2 a Sp. 

19 auTtov] a^Tou a Sp. 20 («;] outio; Sp. 21 06 tw Trotetv Vict.: ouzui Tcotet 

libri 22 xal add. B 2 S 2 a Sp. tou add. Diels 23 8iaotSu>at Diels: 6t'8u>at libri 

27 aiOTjpiTta V ^txp.aa 4 a^vrj scripsi : ^txaau^vrj; V: i% txaapivrj; a Sp. 31 5e>j- 

x^pou] de an. II, 1. 412»6 33 dXXtov del. Vict., om. Arist. Sp. BIBAION AETTEPON 23-24 75 

xaO' auTo p.sv o6x fatt x68s ti, sxepov 8s u.op<prjv xai eTSoc, 
xad' rjv ^873 Xe*j'exai x68e (xt, xai) xptxov (xo ex xouxujv.)" 

(Et tj) uXrj xatt' aoxrjv oux ousa x68e xt, xaba xrjv [xopcprjv xat xo 15 
siooc dv 6s;rjxat ts xat a/ijj, rjorj Xsyexat x68s, aTro xouos xou sioouc sxa- 
5 axop xoiv svoXojv xo sTvat xooxoj. sVt [xsv ouv xaiv aTrXuiv xs xal Trp(6- 
xu>v acup.axa)V ou8' oXu)c xaft' aoxrjv rj uXrj x68s xt xtp xrjv Trptoxrjv xat 
xopuoc uXrjv xouxotc Trpoas/u>c uTroxsta&at, sVt 8s x&v auv&sxouv aujp-dxtov, 20 
STrsi xouxotc [xrjxs'xt Trpoas/ouc uTroxst'txsvov tj Trpouxrj xs xat xupttoc J uXtj, 142 
dXX' saxtv tj uXrj au)[xaxa xouxotc uTroxstu-sva, si' fs xa xaXoutxsva axot/eta 

10 r t xouxtov uXrj, saxat usv tj xouxiov uXrj x68s xt, ou [xrjv xo -ysvojxsvov e£ 
aux(ov xo etvai xouxo YS^ovev aTro xrjc uXrjc sj(st xat xou cxstvrjc stoouc, 5 
dXX' d~6 xou sioouc xou -ysYovoxoc sv xrj rcoia aovfrsast xs xat jxtcet xaiv 
uTroxstu-evtov auxtp aoupaxujv. ou *(dp ETrst rcup xat drjp, uotop xat "pj uXtj 
aapxt, rj adp£ d.Tr6 xouxiov adp£ xotXetxat xs xat saxtv, dXX' aTco xou ys- 10 

15 ",'ovoxo: ev auxotc stoouc, xaft' xo slvat eaxt xtj s£ auxibv fSYovota aapxt. 
ouos yxrj -yjv dp/rjv sxstva sv xrj aapxt sxt au>Cexat. dXX' (oaixsp eVi 
xtjc xojv dirXujv -ysvsasojc au)u.dxu>v tj uiroxstu-svrj uXrj auxotc, aux/j 8' rjv 
tj Ttpcoxrj, oux rjv jxsv auxrj xaO' auxrjv x68s xt, rjv [xsvxot sv UTroaxdast 15 
s-' d'XXou xtvoc sioouc ouaa , xat xax' sxstvo x66s xt ouaa (xo ^dp ^tvo- 

20 «xsvov Trup xaxd |xsxapoXrjv xrjc uXrjc ^tvsxat aTropaXXouar^c jxsv xo irpou- 
irdp/ov stooc iv auxr^, u-sxaPaXXouarjc 8s s^c xo xou irupoc, xat ou/ oxt 20 
s; dspoc, dv ouxoj xu/i{j, rj p.sxapoXrj aux"/j, xo ~up xaxd xov dspa xo stvat 
s/st, &$ *s ouo' uXr^c stc xo irup psxa^oXrj), ouxojc ouos xd auvi)sxa aa>- 
jxaxa, oi,- rjorj Trpoas/rjc uXrj x68s xt laxtv, x68s xt stvat s/st aTro xou 25 

25 xaiv u-oxstpsvojv ouxotc aojfxdxojv sioouc, d.XX' aTro xou s$ sxstvojv xs xat 
aTr' sxst'va>v ^svopsvou. 6t6 xaxd ravxoc [xsv dX-/jOsc | daxtv xo Traaav 143 
auvap/foxspov ouatav aizo xou stoouc s/stv xo stvat xouxo saxt, xouxou 
6' ouxojc s/ovxoc dX-/j i)sc xat 8 xai)' sxdaxr^v xaiv auvau.cpoxspu)v ouataiv 
xo xs sivat xai xo Xr(sai)at saxt, xoux' auxdiv sTooc sTvat, aiax' sttsI xat 5 

30 xo C^p^v auvap-cpoxspoc ouata xat xa> C<p(p auxtp sTvat xs xat Xs^sailat 
Trapd xrjc ^u/rjc xs xat xaxd xrjv ^u/rjv saxtv, stooc dv strj r t ^uyr^ xuiv 
C'6ajv, ouxojc 6s xai xaiv dXXajv xajv irapd xd C<pa sp.(j;u/a)v. oxt 8s siooc 10 
rj '}u/rj, sost^sv 68(p /pr ( adp.svoc xotauxr^. sirst xr^c ouatac rj p.sv iaxtv 
o\r t , rj 6s stooc, rj 8s auvap/poxspoc, xai saxtv rj [xsv auvap/poxspoc &z 

35 uXr^c xs xai si'6ouc e/ouaa xo x68s (xt) ou Trapd xrjc uXrjc, dXXd Trapd xou 1 [xop^v Sp. ex Arist. : [xopcprj libri 2 ti xat et ix tojtcuv suppl. Vict. ex Arist. 

(sed bie xo 1-a) 3 (d fy SXtj scripsi: r t uAtj Vict. : rjSrj libri oux om. a 

xa8d] xaTdt Vict. 4 av S^rjTaf scripsi : £dv S^rjTat Sp. : ivSe^r^at libri ayjj V 

To8e <xt> coni. Sp. 4. 5 exdtmu Sp.: sxdsTou libri 8 eVt a 11 etSouc Vict. : Tooe 

libri 14 alterum adp^ om. a Sp. 15 Yepvuta V 17 rjv SFa Sp.: rjv V 

19 et§ou;'SFa Sp.: et6o? V 23 a>; ye Vict. : S; ye libri 24 dTcd tou] otco too 

a Sp. 2.') i)7ioxetuivu)v Sp. : 0710x611x^00 libri 28 8 scripsi: to libri 

exda-rrjV BS 2 a Sp.: exdaTr^ VS 1 33 TOtauTrj V (corr. v. c.) ixl a, 35 Tt add. 

B 2 S-a Sp. 76 .AIIOPIQN KAI AYSEQN 

£t'8ouc; tou kv aurfi, Xa(3(bv Ta cpuatxd au>jxaTa ouatac; stvat (ivep^et ^ap. 15 
to ivspYs? 0£ (ouaia)) xat Stt auvftsTo:; ouata, StEXtbv t6 cpuatxov atojxa 
T(p C«>>jv £^£tv, eXa(3ev t6 eTvat to cpuatxov au>[xa to Cujtjv e^ov ouatav auv- 
Ostov, ou)( OTt jxyj xat to cpuatxov auifxa xaO' auTo ouata auvbsTos te xat 20 
5 auvajxcpoTspoc, dXX' oti auTTj 7j87j xat £x Tivtov auptEiTat cpav£pa' (ex ^dp 
aa>fi.aTO» cpuatxou xat Cojtjc; fjttc eOTtv rj ^u^yj), Xa(3(bv 8e t6 Cojtjv e/ov 
atb[xa auvap.cpoT£pov ouatav eTvat ££ uX7js te xat Etoous, xat OEtc-a? oti tj 25 
<]>u}(7j outs atop-a 008' utcoxei^evov Iv tuj Cu)(p, eSetc-ev oti tj xaTa to et- 
80? ouata iatl <}»uy?j. 8et ydp auTTjv rj co? etSo? tj (b? uXtjv etvat kv 
10 auTtjji. | 

XXV. "AXXtjc; Xe^eok sx tou SEUTepou Ttov Flept ^o^tjc; 'Apt- 144 

OTOTeXous £$rjY7jatc;, 

"Ou ^dp toioutou acufxaToc; to ti 7jv etvat xat 6 Xoyoc; tj ^X 7 )' 
dXXd cpuatxou tou I^ovtoc; otp^rjv xtvrjaeo)? xat OTdaeuK ev 5 

15 auT(p." 

npoc; Tt tou I/ovtoc; dp)(7jv xtVTJaetoc; xat OTaaeu)? £v auTuS; 
dXX' et toiouto to cpuatxov, tcu)? Iti cpuatxov to OeTov oux lyov OTdastoc; 
dpyrjv ev auTqT; 7] syEt Tctoc; aTaasu)? dpyrjv, et' ^z xaTa [xev Ta [xsprj 10 
xtvelTai, to 8' oXov oj? oXov eVttjxev ev toI auT(p -(dp eotiv dst'. tj ou 

20 TTSpt iravToc; eTtcev tou cpuatxou atbjxaTOc;, dXXd tou ev u) tj ^oyrj 71'vETai. 
7) tou e^ovToc; dp/rjV xtV7jaeu)c; xat aTaaeojc; ev outoj ou irept cpuatxou 15 
atoaaTOc; Xeyst, dXXd Tcepl ^xh v ^X ovx0 ^' *l T^P ^^X 7 ] ^ v TO,J Totc; dp/7j 
xiv7ja£a)c; te xat aTaaeojc;. 

XXVI. "AXX7J ix tou auTOU Xec;ic;. 

25 ct T6 8e azepjxa xat 6 xapiroc to 8uvd[xet toiovSe aoifxa." 20 

MdXtaT' dv Seixvuoito 7j ^u/tj [xtj ouaa lv uttoxeijxevo) 8td touttjc; 
ttjc; Xeceo)?. st y«P to ^p^avtxov a6)[xa, ev o^ Iotiv tj ^u/tj, irapd Trj? j 
tyw/rfi e/ei to opYavtxov sTvat xat oute rcpo tou e/siv T7jv tyoyriv 6p-(a- 145 
vtxov tjv, outc aTC£X{)oua7)c; ttjc; tyoyr^ laTtv 8p7avtx6v, oux dv etVj ev au- 

30 tuI (b? iv uTcoxEtjxEvu). dXXd [X7jv oux ev dXXu) Ttvt ean OCUfXaTt 7J £V 5 
toutu). to "[dp aTCEpjxa 8uva'[XEt I[x^uj(ov T(p 8uvaaOat YsviaOat toiouto 
aui[xa, ou 7j <]>u)(7j teXeiot^c; eaTt, xat u) to etvat toutoj, eaTi, Tcapd ttjc; 
']>u)(7jc; saTtv. 1. 2 fortasse ydp [xo], 2 dvepYe; scripsi: ivapyls V oiata add. Schwartz ote- 

Xtbv 8e to Vict. Sp. 5 auT7j V 11 oeuripou] de an. II, 1. 412M5 13 xotouSt 

Vict. 14 to5] xotouSl Arist. 15 (16. 18. 21) aOTijI V 22 ttjv ^u^Vjv B j 

24 Ix Toii auTou] de an. II, 1. 412b26 25 toiov51 Arist. 32 TeXetoV»]; (c in lit.) 

B Vict. Sp.: TeXeto'TTjToc Hbri BIBAION AETTEPON 24-28 77 XXVII. "AXXrj sx tou auxou Xsc-tc. 

<c Asyu>[xsv ouv xrjv dp/rjv xrjc axs<}»sa>c xo5 TrpotvfiaTOc Xa^ov- 10 
tsc oi«)pi'aftat xo I[x^u/ov xou d^u/ou xo> Crjv [s/ovxt aa>[xaxt.]' 
Atd xou Xaf3sTv jxsv xo ^uyrjv ^X ov a " , ! xa auva;xcp8xspov ouatdv, Traaav 1» 
5 Ss aovajxcpoxspov ouatav ££ uXrjc xs xai st8ooc sTvat, [xrj sTvat x6 aai[xa sv 
uTcoxsijxeva> xtvt, dXX' aux8 etvai x6 uTcoxstfxsvov , xai ditoSouc Xoyov xrjc- 
^uyrjc svxsXs/stav xrjv TrpaVtrjv aa>u.axoc cpuatxou op^avtxou, a>c ou8stco> 20 
txavoi? 6s8sty[xsvoo xou xrjv ^uyrjv sT8oc stvat 8td xo jxrjSs xrjv atxtav sv 
xa> aTro8s8o|xsvo) Xo-fO) Ijxcpatvsa&at , 8t' rjv sTooc saxt xat svxsXsysta rj 

10 '{'O/tj xou xotouxou awjxaxos, | TcdXtv dvaXaf3(bv d'va>i>sv auxo xouxo tcsi- 146 
paxat Sstxvuvat, xat Tcpaixov jxsv sxxtOsxat xdc oovdjxstc xrjc ^uyrjc, xai 
8st'c;ac xd? jxsv xtvac auxuiv ouaac Trpwxac xat ^o)ptaxd? xaiv d'XXo)V, xdc 
8s osoxspac, xal xd£iv xtvd ouaav Iv auxaTc 6st'£ac, xal oxi xo ixsv Crjv 5 
xoTc i{xt|iu}(oi? irapd xrjc i}pSTcxixrjc saxt ^u^rjc, xo 8s Co>o> stvat Tcapd xrjc 

15 ataibjxtxrjc, 8si£ac 8s xat stu xaiv ataftrjxixaiv xdctv xtvd ouaav, xat xdc 
u.sv TTpwxac xs xai ^piCouivac xaiv d'XXa>v, xdc 8e 8eoxspac xs xat xoiv io 
Tcp8 auxou d^mptaxouc, Crjxrjaac os xai Troxspov ^prj sxdaxrjc 8ovd[xsa>c 
^u/tjc ^u^rjv Xsvstv rj jxoptov <j»u/rjc, xat st [xoptov, Troxspov to> X6yq> 
ixovov ^a>piax8v rj xat xotc(j>, xat 8st£ac xdc irXstaxac 8uvd|xstc aoxrjc 15 

20 /o)ptCo[xsvac Xo^o) [xovov, Trspi 8s xou vou eit:o)v slvat xtva dfxcptaprjxr^atv, 
stirwv 6s xat xax' sTSoc ytvsaOat otacpopdc xoiv s[x<|iuj(o)v, (xa)) xd [xsv Trdaac 
l/stv xdc 8uvd[xstc, xd 8s xtvac, xd 8s [xtav jxovr^v, sirl xouxotc s8si£s, Trtbc 20 
sT8oc rj ^oyjq xat evxsXs/sta, oxt ydp xo} xou awjxaxoc xt eTvat xou utco- 
xstasvou •}* ofxota ouaa xat /o)ptaxrj iaxtv auxou. rj 8s 8st;tc xotauxrj* eXa^ev 

25 xo eTct Trdvxo)V xoiv XeTO[xsvo)v sTvat xotouxo)v, OTroTd saxt Tcpo»xa>c xs xat | 
6suxspa>c, [xat] xa&6 [xsv Trpo>xo)c Xs^ovxat, xouxo stvat sTooc auxaiv, xa^o 147 
'8s 8suxspa)c, [xo] uTroxstfxsvov xs xat u^rjv xrjv sxsTvo xo sT8oc auvs/ouaav, 
xal xouxo 8td xrjc lTcaYa)7rjc Trtaxwadjxsvoc sXa^sv xo xat C^v xd I[x'}u)(a 5 
XsysaOat xaxd Trpwxr^v [xsv xrjv ^u/rjv # * * £'X 0V ' ouxo)C s/ovxoc rj [xsv 

30 ^oyrj sSst^Orj sTooc ouaa xou aa>[xaxoc xou syovxoc auxrjv, uXrj 6s xo aaijxa. 

XXVIII. "Oxt [xrj rj uXrj ysvoc. 

Kotvd x(o ^svst xat xrj uXrj xo xotvd eTvat TrXet6vo)V, xai x8 Tcpaixa io 
xr^ cpuaet xaiv utc' auxd xe xai [8t'J aiv iaxi xotvd, xai xo xr] et'6ouc xtvoc 1 ix ro\i oOtou] de an. II, 2. 413^20 2 oiv dpyrjv Xapo'vTe; ttj? ax^ewc 8ta>p(a9at 

Arist. 3 Crjv] C")^]v B 2 S 2 a Sp. eyovTi atufxaTt om. Arist.: del. Vict. 5 <?e^as> 

pu) coni. Sp. recte 15 aiadrjTtxuiv Sp. : aiaftrjToiv libri 17 aOTuiv coni. Sp. 21 tu> 

xd scripsi: xat t4 Vict. Sp. 21. 22 uctaa; eyetv Vict. Sp.: Tra'ayetv libri 22 Ta 8^ 

Ttva; Sp. : tcxj 8^ Ttva? libri 24 6|xofa] Sp. videtur dywptaTOi coniecisse 25 oTrofa 

a Sp. 26 xat delevi 27 pr. to delevi 29 ^o^, (xaza 8euTepov 8e to au>[xa to 
rr^v ^-jx^) Schwartz ?yov, o-j outio? Vict. Sp. 33 cV del. B 2 78 AIIOPIQN KAI AT2KQN 

aovOsast Tcpoc aoxd xdc Stacpopdc Xa[x[3a'vetv. &; "^P xoivijs oocjtjc xrjc 
oXrjc xd etSrj iv auxr^ "(ivojxeva xaTa T -)- v TC p - dXXrjXa oiacpopav Stdcpopov 15 
Tcotet xai xo aovajxcpoxepov, ouxo>c xai too ^evouc 6'vxoc xotvou xd siorj xat 
at Stacpopai auvxtfretxsvat auxo> xaxd xrjv ev auxotc Stacpopdv Tcotouat xrjv 
5 ev xotc feveat Stacpopdv xd ydp auxd fxepa fivexat xtjj twv 6tacpep6vTo>v 20 
aovfrsaet. fj ei'rj av atrcoiv rj Tcp6c dXXrjXa otacpopa xaTa to jxrj oixouoc 
e/etv t6 xotvov Tcp6c xd ei'6rj 6>v eaxt xotvov. fj uev -fdp oXrj xotvrj w; 
OTcoxeiuevov xooxotc t8v eaxt xotvov (oTcoxetxat ^ap xotc eioeatv), to 6s | 
■ysvoc xotvov 6>c xaxrj^opoousvov xoiv 6>v xotvov saxtv. sv ~(d.p xrj oXrj 148 

10 oiroxeiuevfl xd siorj "[ivexat 6y; ev xo> "/aXxo> xd a^rjuaxa, 06/ ooxo>c 6' 
ev xo> fevet xd ei'6rj* xd yap fsvrj 6>v saxt "yevrj xouxo>v xaxrj-ppeTxat. xat 5 
fj uev uXrj dua Te Tcaaa Xajx[3avo[X£V7j xotvrj xo> Tcdvx' s/stv ev saoxfj xd 
IvoXa si'6rj, dXX' sxaaxov aoxrjc uoptov xaft' auxo xotvov xai aux6 xtp 
TcavTouv etvat Tcapd uepoc t6>v svavTuov 5exTtxov, to 8s ^svoc aoTo uev 

15 xotvov t6jv oixsio>v ei86>v, to 8e xafr' ixaaTa aoTou 06 xotvov 06 ^dp 10 
otov ts to ev 2\oxpaTet Ct6ov ev dXXtp ^ia^ai Ttvt'. xal f/ uev uXrj 
Tcpa^ud eaxt xai uTcoxetxat aovxeXouv eic to etvat auxoiv sxdaxtp xo>8s 
Ttvt, to 8s ^evo? 6x ^evo? Xafx^avouevov 06 Tcpayfxa' ti eaxtv 6-oxetfxevov, 15 
aXXa [xovov 6'vo[xa, xat iv toj voeta&at to xotvov etvat e/ov, oox ev utco- 

20 OTa'aet ttvC xat fj [xev uXrj xat xot' dpt&jxov acpOapToc, to 8e -^evoc to7 
ei'6et to acpQapTov e/et xat ttj to>v "[tvo[xevo>v dveTctXet'Tc-o) 6ta6o/rj, to 8e 20 
xafrexaaTa cp^apTov auTOu. xat rj [xev uXrj ttjc auvaucpoTepou ouatac to 
?Tepov [xoptov iv Tr^ tou auvaixcpoTepou cpOopa ^o>pt'CeTat Te xat atoCexat, 
to 8e -yevoc eari [xev xai Iv aTcXotc (TotauTa ^ap xa t6>v ei66>v xat to>v 25 

25 au[xpe(3rjx6To>v "(ivr^ ou -(ap auvueTOv ou8e auvajxcpoTepov 6>c e$ ei'6ooc xai 
uTcoxetixevoo ouTe tcoiot"/jtoc ouTe Tcoaox/jxoc ouxe xt xoiv Tcapa xrjv 06- 
atav yevoiv), ev 8e xrj ao|va[xcpoxepo> xe xai ev6Xo> ouaia auv&exov jxev 149 
xo "j-evoc xat xo xotv6v 6>c aovi ( >exov ev aoxrj. 6>c ydp xd xa^exaaxa ev 
xo> Co>o> auvOeTa, ooto> 8rj xai rd etSrj aoToiv xat Ta "[evrj' to y«P Coiov 

30 stSoc Tt arj[xat'vei abv oXrj, ou [xfjv to fxepov [xspoc eaxi xou auvau.'poxspou 5 
6>c uXrj, dXX' auxo x6 C«)q> etvat iaxt xo etvat e$ d[xcpoiv. 8t6 068' i^o>- 
piCexo xrjc uXrjc Tcapa7tXr ( at'o>c • e/ov "ptp xt xou ei'6ooc iv xtj> xou otxetoo 
Xo^o> sv xrj cp&opa xou oXou, fjxtc "(ivsxat xaxd xrjv xou eioooc cpOopdv, 10 
xat aoxo xaxd xrjv xou cp&apxou xotvo>vt'av cpdetpexat. 816 xo ev 2o>xpdxst 

35 C«6ov [xoptov tco>c ov xou y^vouc oty uTcou.svet cp^etpojxevou 2o>xpdxouc. 
xouxo xot xdv Tcdvxa xd xafrexaaxa Ctpa cp^apf} dvatpetxat xai x8 6>c ^e- 15 
o>ov ov, xrjc uArjc [xr^oev xotouxo Tcaaj(ouarjc. ouoe xa etorj ojxottoc 2 Siacpopdv otacpopov scripsi: Stacpopdv oiacpopdv VS: Stacpopdv 8ta'cpopav (av alt. in lit.) B: 
Stacpopdv a: Sidcpopov Sp. G i\ V 10 UTCoxeiu.^vrj V 13 xiil Vict.: to libri 

15 xaJP Ixaatov coni. Sp. 21 pr. to om. a Sp. 22 xaO' sxaaxov coni. Sp. 

26 TcoidxrjTEi; et TcoadTTjTes Schwartz recte xt] Ttvo? B 2 S 2 a Sp. 31 auxtp coni. 

Sp. pr. to Sp. : xcii libri 31. 32 o6Se ^coptCeTat ttJ uXtj coni. Sp. 32 e^v 

tuj o(xetu) coni. Sp. 36 touto toi suspectum Spengelio, sed cf. Ind. De an. BIBAION AKTTEPON 27 79 

£V T£ T7j uXfj SV T£ TO> ",'c'vSt. £V [X£V "^Otp Tfl uXtj TCOtV TO EIOOC "ftVSTat 

ooar, yojplc st8ouc xaTa tov saur/jc Xo^ov, sv 8s T(j> fsvst cpfla'aav ^JStj 20 
t6 stSoc t6 xotvoTspov ts xat sv iraat toic utco t6 y- voc stosat auvstXrj- 
TTTat. 816 068= t6 si6oc irav sti £v toj ysvst -yiveTai toj [xspoc auTOu 
5 cpfla'aav tijv tou "^svouc aojxTcXrjpouv cpuatv, at 8e Stacpopat at to xotv6v tou 
stoooc Staipooaai' statv at toj "fsvst auvTtflsfxsvai. 816 to [xev "fsvoc ayu>- 25 
ptaTOv toutcov ujv Ioti "(svoc xat au[xcp9stp6[xsvov auTOtc, xat oux | st6u>v 150 
aXXa jxs'pouc stoaiv Ssxtixov, xat ou8s toutujv u>c utcoxsiixsvov osxTtxov, 
aXXa ttJ vorjast Xa[x(3av6[xevov ts xat yajptCoixevov tujv auv ot? sauv au- 

10 T(|5 t6 slvat, t9;c uXr^c TcpojTr^c ouar^c tcovtoc tou svuXoo au> jxaTOC. r t [xev 5 
"/ap oux ouaa tcujc xaTa tov o^xetov X670V evsp^sta oscajxsv/j to siooc toos 
ti "jtvsTat 7) TrpojTrj ouaa apy/j tou toos tt xat auvajxcpoTSpou, to 6s "fsvoc 
a~6 toutojv tojv svuXojv ts xat xafl' IxaaTov to stvat Xau.[3avo[xsvou 8ta tov 10 
ycopiajxov Ttov ttjv 8tacpopav auTOu Ssixvuvtojv ts xat tcoiouvtojv. xai r t 

15 [J-sv uXrj Tcaat toic iv ^svsast ts xat cpflopa atTta tou stvat ts xat ucps- 
aTavat, Ta 6s ^sv/j iv toic 8ta T7jv uXyjv to etvat ts xat ttjv uTcoaTaatv 
syouatv iTcqtvsTat fpfov [ra] tou auvTtflivToc auTOt 8ta tou tcov aXXojv 
tojv auvuTcap/ovTojv auTaj ttj STCtvota /ojptaixou. | 13 Tuiv oin. a Sp. -xaiHxaaTa coni. Sp. to] too Sp. aut to — Xa^ctvov bene 

Xau^la'v£i B- 17 Ta del. B 2 Sp. a^Ta S 2 B-'a Sp.: auTOV ou sic V: auTov 06 

B'FGS' 18 Tibv s. v. V aOTip S 2 a Sp.: auTtbv libri BIBAION TPITON. KEOAAAIA 151 a. Tt iaxiv dvdfxvTjats. 6 

p. 'Ex tou SsuTspou Ospt ^X 7 !* ^£ £t0 * £$^7)31?, 8t' Yj<? Xs-fst "Ostopouv 

ydp -ytvsTat t6 e^ov sittaTTjfxTjv, oirsp oux saTtv dXXot- 20 
5 ouaftar tli auTo ydp 7j iictSoai? xai st's £vTsX£)(£iav." 

Y- 'OfXOUO? £x TOU 8sUTSpOU Ilspi ^U/7)? Xs£su>S £$7^01$, 8t' 7)? TTSpt 7 

ataOrjasu)? Xs^st. 
8. II u>; xat tj 7tpoao8os tou 7jXt'ou xai tj dcpoSo* 6fxot'u>? aixta xai rt- 

vsasto? xat cpOopd? snrj • 7j ydp dXXou -(svsats dXXou cp&opd. 5 

10 s. "Oti to dirXu)* s£ dvaY/7j? YiveaOat xat jxtj s? uTrofrsasu)? ev toi« dst 

xuxXu> "flVOfXSVOtS. 
C. As£stos sSrj-frjats sx tou .xptTou Ilspi tyoyrfi, ^ 1 ' % CtjtsT, ttuk rj 

auvata&r^at? 7jfi.1v ytvsTai ata&avofxsvot?. 10 

C. Ae£suK dS7JY7jat? SX TOU TprCOU Ilspt <|>U/7Js 8l' 7)? s8st$SV, OTt fXTJ 

15 TtXstou? Ttov s staiv ata&rjastov. 

rj. Et atafrrjTov irdaat? Tat; atafrrjasat xaTa aufx(3sprjx6; ata&rjTov. 15 

fr. As£stos s$7jY7jatc: sx tou TptTou ITspi ^upjs, 8t' rjs 8stxvuatv, OTt saTtv 

tp djxa TrdvTtov ataftavofxs&a. 
1. flspt fraXdaaTjc; sx twv MsTS(opoXo"(tx(ov. 

20 ta. 'ETrt^sipTjais oti Ta ovojxaTa frsast. 20 

t[3. "OtI {X7J aTtetpov to ov. 

l"(. Ilspt TOU SCp r 7JfXlV Ttva. 

t8. 'Eirt8pofX7j Ttov sv tw TSTapTtp MsTStopoXo-ftxtov, aTsXrj?. 

tS. Ilspt TOU OtOV dfXEpOUS. I 26 2 post xt 2 litt. erasae V 3 Xe^etos ^^yyjatc ix tou Seutipou 11. <\>. Xdy/oo 'Aptaxo- 

Telou; tit. 4 ey_ov ttjv dTtiaTiqu.T)v tit. 6 Xe^eto; e^ijy/irjat; ix tou Seux^pou 6(xoi'uk 

11. 4*- tit. 8 tcu>; ohy\ xa\ tit. Sp. TtpdaoSo; tit.: TtpdoBoa V tert. xai om. 

tit. 9 etT) om. tit. 11 ytvofxe\ot; iari tit. 12 aXXrj; Xeijeu); tit. (nam non 

sexto, sed septimo loco disputat de hoc) 15 TrXetou; tit. Sp.- TtXetw V: Tzldua a 
18 Tt (o tit. 20 fte^aet Ta dvo'fxaTa tit. BIBAION TPITON 1-2 81 I. Tt sctiv dvdu.v7jatc. s 

'Avduv7jai'c iotiv eopetns §td CtjttJssojc cpavTdauaTOc 8 sysvsTo ttots 
ev tco aojfxaTt ev (o 7j afo&TjTtXTj 'j^/Vj. 

II. As£s(oc e$7jrrjatc ex tou 6euTepou Ilept <j;u/7jc Xo^ou Apt- io 
5 ctotsXouc. ot' -?,; Xs^et "ilsojpouv "yap Ytvexat T0 s/ ov X7 J V ^ wt " 

aT7ju.7jv, o-sp oux saTtv dXXotouau-ar stc auTo ^ap 7) eirtSoatc 
xat etc svTeXs/stav. " 

ElTTOVTOC 'AptaTOTsXoUC 6V T(p SsUTSpO) Ilspt <}u/7JC f STCl T7JC * * dTTO 15 

ttjc scsojc, tjv sittsv osuTspav Suvautv (-pojTrj -j-ap 7jV ouvautc (tj) Ttpoc T7jv 152 

10 dvdXr^tv Tr ( c s'csojc s7UT7j8st6T7jc), siitovtoc. ouv auTou irspt auT7jc outojc 
ftstopouv ydp •yivexat to s/ov ttjv eTuaT7j[X7jv, orcep oux eaxtv 
dXXotoua&at (stc auTo ydp tj eirtSoatc xat etc evTeXe/etav) tj 5 
fTspov ^evoc dXXotojasojc. Sto ou xaXoic e/et Xeyetv to cppovouv 
ot^v cppovTj dXXotouattat, (SaTtsp ouoe tov otxoSouov oTav otxo- 

15 ooii'(j. t6 usv ouv stc svTsXsystav d^ov ex Sovduet ovtoc xaxa io 
to voetv xat cppovstv ou otSaaxaXtav dXX' STspav STtojvuutav eyetv 
otxactov. TauV etttovTOc auTou eC7jT7j&7j xaOoXou u-6 t9jc i$r^7jas(oc, st 
(tj) stc tijv evep^eiav usTa[3oX7j xtv7jatc saTtv. st ydp u7j dXXouoatc, iroXu 15 
udXXov dv oux sitj tic tojv dXXojv [ou] xtv7jasojv. to ^dp aTto t9jc vo7jti- 

20 X7jc f$stoc usTa(3dXXov e?c to voeiv ts xat svspYstv dXXottoatc uev oux dv 
etVj Ttc, (st')' 7j uev dXXottoatc xotTa itdfroc ueTa(3oX7j, (tj 6s) oux sanv usTa- 20 
^oXtj xaTa ttdiloc, si' 7' eaxiv stc TauTov eTrt'6oatc. xat eaTiv 7j drro t9jc 
s?s(jjc svsp-jSta a«>aTtx7j tt^c s$stoc xat tsXsiottjc auT7j<c, st' ye TeXo? £xd- 
aTtp to ou "/dptv eaTt, iraaa oe e$tc evexa ttjc evepyetac ^vetai tt^c xa^' 25 

25 auTrjv. st 8s [X7j xaT' dXXotwatv 6 outojc evep^Sv xivetrai, ttoXu | adX- 153 
Xov ouo' dv xaTa tottov tj xa^' au;r^aiv xtvotTO* a(0|j.a'Tojv ydp at xtvrjaetc 
TOtatos. xat ydp (at) drro tojv xaTa Ta? Ts/vac s^stov svspystat ytvotVTo 
p.ev ota xivr^asajc, lirst a(o[xaTtx9j? uTrrjpsatac SsovTat, auTat 8e xaBo xs- 5 
XetoTr^Tec etat tojv lceojv, oux dv xtvVjastc eTsv. [x7jttot' ouv dastvov ys- 

30 vsastc auTac Xsystv Ttvdc, ef "p Trpoc T7jv TeXetoT/^Ta tojv ouatojv oiv etat 
auvTsXouatv ou ydp sxdaToj tojv otd ysv&atmc to stvat s/ovtojv (tj) s-t t)jv io 4 o£-jt£po'j] de an. 11,5. 417b5 6 7) oux Arist. 8 fed] Ttepi Sp. : fortasse rcepl (x7J; 

ivepyefa;) 9 £?£(«)« S 2 Vict.: >i$£(o? libri i t add. Diels 11 7) o6x Arist. 

13 06 xetXd>« lyet Vict. ex Arist. Sp. : ofot dEXXto; ^etv G: oux dfXXo); ixei VBS: ou xaXw; 
E/et iAtX V >iyetv] Xiyst a 16 vooviv xat cppovoiiv Arist. 17 UTto scripsi: 

d-6 libri 17. 18 d fj. V 2 B coni. Sp.: d V^FSa: i t G 19 ou del. B 2 S 2 : om. a 

Sp. 21 et add. Vict. Sp. tj 6e add. B-'S 2 a Sp. 26 xivotro au)u.aT(ov Sp.: xt- 

vel 76 auJfxa ttov libri: xtvotxo (xtvotxo to?) aoijj.a tcov Vict. 27 al add. Sp. 

28 fiiv S 2 a Sp.: [xev ^ sic V: wev i t GF: [j.ev r ; B: w.ev ^ S 1 i~tl GFB 2 Vict. 

Sp.-. £t:1 VS (t in lit.) 31 06] iv coni. Sp. (et (ty ircl); ^j Diels 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta minora. Q 82 AriOPIQN KAI AT2EON 

TeXeioTrjTa TrpooSoc Trjc "yeveaetoc a&Too pipoc. Tpoirov oov uva uipoc 
tyjc -fsveaeioc rrjc Te^vrjc xat rj d(7to Trjc Ecetoc efc ttjv ivep-^etav jxeTa^oXrj 
•ytvofxevrj Sta xtvrjaeu>v tivu>v, irzei xai Trdaa ^eveatc SoxeT ftveaOat Std 
xtvrjaetov. d.XX' ei tooto i7ri tujv Te^vuiv ^prj Xeyetv, apa 78 8eT t6 auTO 15 
5 tooto Xeyetv xat ird tu>v xaTa Tac Oeu>prjTtxdc S7rtaTYj[xac, ivepyettbv Ttvtov 
ooatbv xat aoruiv; ttoX6 ^dp eVt tootcov eoXoyunepov to [xrj etvat xtvrjaiv 
Ttva. dXX' sl /prj xat TaoTa Ysveaetc Xs-j-stv, Traaa 8s yeveatc Std xtvrj- 20 
aetoc, Std Ttvtov xtvoopivtov ei'rj dv ytvouivrj TOtotoe "Yeveatc. r) 8et Tupto- 
tov 'YevsaOat 'Yvtbptfxov stc Tt'voc TsXetoTrjTa rj Totdos ivep^eta aovTsXsT. rj ai 

10 [xev xaTa tocc Te/vac * # « tu>v Tej(va>v xat tu>v Totc xiyvaq i)(6vTU)v, | xaOo 154 
etat Te^vTrat, eVt 8e too voo xai tu>v dpeT(bv xat tu>v OetoprjTtxtbv S£twv 
etc Trjv too dv0pu>7roo av TsXstor/jTa aovTsXoT rj a7t6 tu>v lcsu>v tootwv 
ivspyeta, si' f8 xat ai s£etc aoTat TeXstor/jTsc stat Trjc too dv0pu>7too cpo- 5 
asu>c, xaOo dv0pu>7r6c iaTt. xopuoc fdp dv0pu>7roc 6 Tdc ffcsic iyutv Te 

15 xai ivspytbv xaTa TaoTac, xaO' ac Tm dv0pu>7ru> to [xdXtaTa xat xopuoc 
stvai dv0pu>7tu>. a" 8rj StSaaxaXtat xtvrjastc Te xat dXXottbastc etat tu>v 10 
eceu>v, tootu>v TrotrjTtxai 81' u>v rj too dv0pu>7roo tsXsiotyjc "YivsTat, elev 
dv xat tu>v a7r' aoruiv ivspyeuov atrtat, et' *^s Trav to Trjv sctv iyov so- 
Obc ivep^et xa^' aoTrjv, et [xrj xtc i[X7ro6tCoi tu>v i[X7ro8tC6vTu>v TaTc ivep- 

20 ^etaic dvatpeatc xat aoTrj ^tvofxevrj jxsTa Ttvoc xtvrjastoc. 15 

III. As$su>c icrjyrjatc ix too SsoTspoo 6[xotu>c IIspi y^X 7 ^' 8*' 
rjc Trspl ataOrjaeu>c Xsyst, saxt 8s rjSe* ct 8tu>pta[xevu>v 8e tootu>v 

Xeyu>[xev xotvfj Trept Trdarjc afaOrjaeu>c". 20 

EtTrdbv Trept Trjc OpeTTTtxr^c 8ovd[xeu>c ttjc tyoyjiq eVt tov 7rept ataOrj- 
25 aeu>c [xeTetat Xo^ov, xai 7rpu>Tov [xev xaOoXoo xat xotvuic Trepi ataOrjaeu>c 
Xeyet, eTtsixa ipeT TtpoeXOtbv 7tspi IxdaTrjc t'8t'a. 7tpo>Tov [xev oov Xajxpdvet, K 
oTt rj ataOrjatc "YivslTai iv tu> xtveTaOat ti xai 7tda)(eiv (8td -Yap xtvrjaeu>c 155 
Ttvoc xai 7td0ooc ylvzaftaii ooxeT), Xa^wv 8e to Trjv ataOrjaiv 81' dXXotu»- 
aeu>c xai TtdOooc i-tveaOat ijxv/jjxoveoae too TtdOooc xai too Ttda/etv, 07tu>c l 
30 ^tvsTai, Sti ydp toTc jxsv SoxsT to ojxoiov 07t6 too ojxotoo 7tdaj(stv, toTc 
8e to ivavTtov 07t6 too ivavnoo. tootoo 8' ifxvr^jxoveoaev, iTtei 7tp6c to 
aTtoSoovat, Tt 7t6T iaTtv ataOrjaic, /prjatjxov aoTtp to xeTaOat, oTto Ttvoc 
Tzdayzi Ta Ttda^ovTa, iTtsi xai rj ataOr^atc xeTrat itdOoc ti etvat xai 8td 10 
TtdOooc. 7tp6 8e too 7tspi tootoo StapOpuiaai 7tpu>Tov aTroprjaac Trepi Trjc 
35 ataOrjaeu)?, 8td tt, 6'vtu>v iv toTc ateOrjTrjptotc tu>v ataOrjTuiv, oox a^aOd- 
vsTat -fj ataO^atc tootu>v, dXXd tu>v ixroc [xovu>v, xai Xoaac Trjv aTroptav 15 

1 7rp<)o8os Diels: irpdaoSoj libri 3 xtvr^aetov Sp.: -/tv^aetos libri 4 fortasse xtvVj- 

a£«>;, cf. v. 7 8 xtvoufiivoov] xtv^aetov Vict. unde 8ta tiviov xtvrjaetov coni. Sp. 

rotaSe V r) Vict.: et libri 10 excidisse videtur eVpyetat e(c ttjv TeXetdtrjTa auvTe- 

AoTev av 11 TeptTat V 12 av post dv&ptoTtou del. Vict. Sp. auvTeXot y) V ! G: 

auvTeXof i t V 2 : auvTeXel i] B: auvTeXotrj FSa: auvTeXot 3v ^j Vict. Sp. 16 ai Schwartz: 

al libri: e{ Sp. 18 aktat V 19 fortasse Tt et Ta; ivepyeia; 21 SeuT^pou] de an. 

II, 5. 416 b 32 26 7tpd> tov (sic) V 27 Ttctaxet a 33 tA] to a: 8 Vict. BIBAION TPITON 2-3 83 

tu} tots Sovdjxsi tyjv ataOr^aiv sTvat (rj Y a P «foOrjatc Tcp^c to aiadrjTOV, 
ataOrjTov 8' aurrj t6 xsyaoptafxsvov • ouSsv yap ucp' eauTou Tcdayet, rj 8e 
ara&rjatc 8td TcdOooc' Icjt' dv ouv fxrj rcaprj to acaftrjTov, Sovdjxet rj at- 20 
aOrjat'c laxt), Xa[3(bv 8e to 8i/ujc Xe^eaOat t6 aia&dveaOai (xat ^dp 8u- 
5 vdjxet xai evep^eta), sXajDev to Trjc ataOrjasujc ttjv jxsv etvat Suvdfxet, ttjv 
Se evep^eta, ofxouoc 8e xat t6 ataOrjTov. Xa(3ujv 8e to [ttjv araftrjaiv] 8ta 25 
TcdQooc -f lv£a ^ at Tr J v afoilTjatv ttjv fxev Suvdfxet, ttjv 8e evepYeta, £cpe£rjc 
Xe-yet Tcepl tou TcdayovToc utco tivoc Tcdaj(et, 8 Tcpo 8X1700 dxtvrjae. xai 
Xa^ujv oTt Tcav to Tcdayov Tcdayet 6tc6 tou xtvrjttxou xat evep^efa 6'vtoc 

10 toutou, to Tzdayov utc' auTou | SuvaTat "^vea&ai, I8et£ev sx toutou, Sti t6 156 
Tcdayov eotTi jxsv ujc utco ojxoiou Tta^aysi, soti 8s uk otco dvofxotou 
Tcdayst. Tcdayst jxsv -ydp dvofxotov, tcstcovOoc 8s ofxotov sactv. yprj- 
atjxov 8' autto touto rcdXtv Tcpoc to xai [to] ttjv aiaOrjaiv ttjv 8uvd[xst, si 5 
8td Tcd&ooc ^tvsTat, rcdayouaav fxev dvofxotav etvat tcjj tcoiouvti, eatt to 

15 ataOrjTov, rcaOouaav 8e xai ^evofxevrjv ofxoiujc atkuli etvat. ofc Icpe$rjc ercs- 
X<*(3ev ttjv ata&rjatv ttjv jxev Suvdjxet etvat, ttjv 8e evTeXeyeta, (xai) 8tat- 10 
peatv Tcotetrat tou Suvdjxet xai tou evTcXeyeta, [3ouX6fxevoc 81' auTOu 8et£ai, 
OTt fxrj xopuoc Tcda/stv Xe^stat rj afafrrjatc xat xtvsta&at. ou y<*P Tcdarj? 
Suvdfxsujc rj stc Ivspystav TcpooSoc 8td Tcddouc xat xtvrjasujc. 8t)(ujc -yap lft 

20 to Suvdjxet eTctaTrj[iov, 6[xot«j? 8e xat Tcav dXXo, XeYeiat. to ts ^dp cpuatv 
e/ov 8e;aaOat iTctaTrjjxrjv 8uvd[xet iTctaT^u-ov, dXXd xai to eyov rj8rj xal 
oeSeyu-svov Trjv sTctaTrjfxrjv, [xrj ivsp-youv 8s xaT' auTO 8uvd[xst Xs^sTat stci- 
atr^fxov, OTt jxrj ojxota)? XeyeTat, eSetCev. etTcwv 8s xal tov l)(0VTa fxsv 20 
rjorj Trjv iTciaTrjfx^v, [xrj svepyouvTa 8e, 8uvd[xet l^t xat auTov eTctaTrjjxova Xe- 

25 ^eatlat, TcpoaeOrjxev, oti 6 rjSrj Oewpuiv Te xat ivepYtov outo? iaTtv 6 xuptu>s 
Xe-cojxevo? iTctaTrjixujv, ouxst' u>v Suvdjxst. scp' ois t)jv Stacpopdv Xsyuiv 25 
Tuiv ouvdjxst Xs^otxevujv sTctaTaaOat iSstSev, Sti | 6 [xev TcpuiTo; Xe^ojxevo? 157 
8uvd[xet, 6 xaTa to rcecpuxevat, oux dXXuK els to evep-yeta ^evea&at jxeTa- 
pdXXet, et [xrj 8td tou Tca&etv Te xat dXXotajOrjvat 8ta [xaOrjaeuic, (6) 8e 

30 rjSrj e/u)v etc to evep^siv ou 8td TcdOou; Iti xat dXXotu>aeu>c [xeTa^dXXet. 5 
8st$ac 8' oTt [xrj TcavT6c tou Suvdjxst stc to ivepYetcf txeTaPoXrj 8td Tcddouc 
Te xat dXXotduaeujc , ecps$rjc xat tou dXXotouaOat ts xat Tcda^etv Statpeatv 
eTcotr^aaTo, xat IXa^ev t6 [xsv ti cpOopdv stvai 6tc6 toij ivavTtbu xat sx- 10 
OTaatv tou iv (p rjv, dtc Tcdayst irdvTa Ta stc Ta svavTta [xsTapdXXovTa, 

35 to 8s ti Tcdaystv sTtcsv sTvat ou tuj cp&stpsaOat, dXXd tuj awCsa&ai xal 1 xdxe coni. Sp.: xc» ye libri 2 autrj a 4 X^yec58ai Vict. : X^yexai libri 6 ttjv 

ata&rjOiv del. Schwartz 7 xal ttjv araOTjOtv G: xat Vict. Sp. 11 et 12 rofa/et Sp. : 

raayetv libri 67:6 xoii Arist. 12 xo dvdjxotov Arist. 13 xo del. Sp. Suvdjxei G 2 
Sp.: 86va|.iiv VG^FBSa 15 6[xot'u)5 VFBSaSp.: 6[xot'av G Sp.: o[xotov Vict. 16 xai 

add. Vict. Sp. (^TnXaPwv Schwartz) 20 iTttSTTjjxov Sp. : i7rioTT)[xova VFGS: dTrtaTTjfxov a 

22 oOttjv Sp. 22. 23 ^7tttJT7j[xov (in lit.) VFB Sp. : iTtiaT7)|XTjv a: i7rtc!Trj[xu)v Vict. 

23 6ti <8e> coni. Sp.: fortasse <8> 8tt Sn— I8et;ev m • i. mg. V 25 8ti 6 tj8tj scripsi 
(cf. 1. c. 417a28): 6 rjSrj Vict. ex Arist.: 6'ti [XTjSi VBS'a: «Tt 68e [xrjSe F: 8ti 88e G: 
6*ti S 2 26 obxlz o)v] 06 xal Tuiv Sa 29 6 add. Sp. 35 Ttdayov u 

6* 84 AnOPIQN KAI AT2EQN 

iv eTci86oei "(evia^ai ttjj xa&6 s/Et utco tou dvsp^sta wto? xal oixotou. rj 15 
*(dp xaxa ttjv £$tv xat Totaur/jv 8uvau.iv ivspysta TsXEtoTrjc ouaa ttjc sSstoc 
ou xaTa ty)V efc TouvavTtov [xsTa(3oXrjv y^vsTat, dXXd xaTa ttjv tou auTOu 
IS dpftac ef? Ivsp^etav to "ydp I/ov ttjv eTctaTrj[xrjv evspyouv ftvsTat xa^' 20 
5 auTrjv, 8 stc to outo xat otxotov iTctooaic eaTiv. oixoitoc 8e stTctbv u>? 8u- 
vatxtc s^st Tcpoc ivTsXs^stav, tc&c xat Tcota Suvajxtc xai Tcpoc Tcotav £vtsXs- 
/eiav s8si£sv Tcpoa&stc. Dswpouv ^ap ■ytvsTai to e/ov ttjv £TctaTrj[xrjv, 
fjTtc [xsTapoXfj oux etJTtv dXXottoatc, el' -ye r t jxev dXXoiwaic e£ dXXou etc 25 
dXXo xat e£ evavnou iax\ [XETotpoXrj , fj 8' 4x tou out(o 8uvdu.et e?c ttjv 

10 evepyetav (eic auxh yap tout' EOTtv, 8 e/et xat xaOo | e/et) STCtSoatc Iotiv. 158 
fj, e? 8et xal touto dXXouofltv Xsystv, sTspov dv ti sitj ysvoc xat dXXrj tts 
cpuatc dXXot(bas(oc. oti 8s to Tcdo/etv (bc taov IXa(tev xtp dXXotouafrat 
s'8st£sv stTctbv OTcep oux eotiv dXXotouaUar (bc ydp tbov f etrj sv auTto 5 
'oTcsp oux sOTt Tca05(siv'. 8 8st'$ac Tcpoas&rjxsv, oti [xfj /prj Xsystv tov 

15 cppovouvTa ti xat voouvTa dXXotoua&ai, st 8s fxfj dXXotouafrat, ou8s xtvsr- 
aftat. et ydp jxfj dXXouoatc, 8rjXov (bc ou8e xaTa totcov ou8e tcoi6v jxsTa- 10 
fteXrj. TOtauTr) 8s xat f) tou 8uvdjxst atadavojxsvou eh t6 ivepyeta ato&d- 
vsodat sTctSosi'? ts xat jxeTa[3oXr). 8t6 xotvoTspov fj atoDrjatc dXXottoatc. 
etTC(bv 8s TauTa Sts^statv stc' auTotc, oTcota jxsv txsTapoXr) 4x tou 8uvdu.st 

20 st? to evspysta dXXot'<oot'c 4oti, icota 8s ou. fj ixev ydp ex t9jc e^e(oc etc 15 
Trjv evspystav TfjV 8td TauTrjv, (bc to vosiv e/etv xat to cppovstv, ItcsI fxf) 
8td 8t8aflxaXt'ac -ftvsTat, oux dXXot'(ofltc ouSe xtvr^atc, dXX' sTspov tt ysvoc 
u.sTapoXf)C (utco ydp Tfjv ysvsatv stf) dv Toiaurrj u-ETapoXr), st' ye t6 tsXei- 20 
ouaUat xat fj etc touto lTct'8oatc yivou-svou tco>c soti), Trjv (8e) ex Tfjc uXt- 

25 xf)C 8uva;xe(oc etc Tr)V e$iv txsTapoXrjv, fjTtc ^tveTat xaTa 8t8aoxaXtav Ttvd 
xat [xdOrjatv, fjTot ou8' auTrjv 8td Tcd&ouc ^tvea&at prjTSOv, st' ys yt'vsTat 25 
xat auTrj stc to Ivsp-jstcf Tfjv sc-tv e/siv xat TeXetoTrjTa 4x ttjc uXtxfjc 8u- 
vdfxewc | (^svsatc -ydp tkoc xat fj TotauTrj [xsTaPoXrj), (fj) st xat Tf|V toi- 159 
auTr^v [xETapoXfjv Xsyot tic dXXouoaiv t(5 jxf) cpuatxou Ttvoc st'8ouc dvd- 

30 Xr^tv etvat, 6uo /pfj TpoTcouc dXXot(bas(oc etvat Xeyetv, Trjv Te 4tcI Tac 
s£sic YtvofxsvrjV xat Trjv cpuatv ts xat to xaTa cpuotv (to -youv ^sXtiov txspoc 5 
(bv SuvaTat to 8uvdtxsvov xaTa cpuatv auTto), t^v 8s Ttva aTc' auTtbv ^sX- 
Ttovtov sSstov stc Tac OTspr^Ttxdc Sta^EOstc. eitcwv 8s TauTa xat Stoptaac 
u-STfjXOsv stci ttjv atfaOr^atv, xat eSetSev, ti'c [xev fj TcptoTrj Suvaixtc ean, xat 10 

35 Tcaic xal utc6 Ttvoc etc Trjv s^tv ixetapdXXet f) TOtauTrj 8uva[xtc, Tcaic 8e 
xat utco xtvoc fj SeuTepa e?c tyjv ivep^etav, xat Xefst TfjV [xsv ix ttjc; uXt- 
xfj? 8uvd[X£(o? [X£Ta,3oXfjv stc; ttjv xaTa ttjv f$tv "/svEa&ai utc6 tou Yevvuiv-is 
toc 8r)XovoTt to C<pov (to ^dp Yevv(b[xevov ouSstko ttjv ^tv e/et ttjv al- 

9 tj S 2 G 2 a Sp.: s£ VS^FBG 1 11 dXXoicoatc a Sp. 12 fai Vict.: fxt libri 13 etrj 

iv (<5v Vict.) auTijT) fortasse elTiev a6xo <xtp> 18 aXXoitbaecos coni. Sp. 21 ^etv] 

fortasse e/et 24 hri tyjv Se Sp.: ItcI ttjv libri 25 fxeTapoXVjv Sp. : (xeTapoXr) libri 

26 tjtoi V auTTjv Vict. : av ttjv libri ye Vict.: Te libri 27 auTrj Vict.: ai>Trjv 
libri 28 % add. Sp. 29 tijj F Vict. Sp : to VSa 32 aOTijj Schwartz: aOTtuv 
libri ttjv Se V dn: , aviTiov] drco Tuiv coni. Sp.: fortasse dr." 1 auTwv <T(5v) BIBAION TPITON 3 85 

<J&7JTIXY^V, £fo! Itt iOTt 8uva[XSV7)C S$S(OC SsXTtXOV, YSVV7J&SV 8e S/Et T7JV 

afai)rjTtxr|V Ectv suOuc, <oaTrsp to dvaXa(36v ttjv S7rtaT7)[X7)v), 8et'$ac 8k 7cu>c 20 
sxaTspov tu>v Suvdjxst im t9jc ataftVjastbc Iotiv, 7rpoa£i)7jxsv, oti xal to xai 
£V£py£tav 8s atafrdvsafrat 6u.ot'u>c XsYSTat T(j> Oeu>peTv ts xai voetv. 
5 fiovov Y«p tbuttq otacpEpooatv tj ts ataOTjTtxTj xal vo7)tix7j svspYsta* s$u>t)sv 
Y<ip xal oux Iv to> atafravojxsvu) xai to dxooojxsvov utc' auTou xai to 25 
6pu>u.svov, ofxouoc 8s xai tu>v d'XXa>v sxaaTOv. ou atTtav aTcs8u)xsv, oti 
tj |x£v aiaOrjatc dvTtX7jTCTtx7j saTt t6>v | xafrsxaaTa, ou/ otov T£ 8s stvat sv 160 
T(o ata&avojxsvoj, dXX' ofxstav oiroaTaatv s/st, 7) 8' STrtaT7ju.7j xai 6 vouc 

10 t<ov xaOoXou 0su>p7)Ttxd, a xaftoXou oux s/st tStav uTroaTaatv, dXX' sv au- 
ttj 7ru>c saTt TTj Stavota, to 'tcujc' Tcpoa&sic, 6ti 7j |xlv uTcoaTaatc xai 5 
xouTotc xai tou Etvat tj atTta sv toTc xadsxaaTa, u>c 8s xotva sv tu> vosT- 
afrai to sivai s/st, xai saTtv u>c xotvtbv 6vtu>v t6 slvai iv tu> voouvti 
auTa vu>. 816 xai vosTv fxsv £<p' r i jj.tv, ata&dvsaOat 8s oux scp' tjjxTv, Eicsi 10 

15 Tcpoc Tcapov <x£v xai TcapovToc tj ata&Tjatc, oux s<p' 7)[xTv 8s 7j tu>v ato&7j- 
Tuiv Tcapouata, (bc ote pouXou.sOa s/stv auTa. u>c 8s ai a?a&7)astc s/ouatv, 
out(oc xai ai TEjfvai, oaat TCEpi atafofjTa. ou yap sVt toTc TauTac s/ouat 15 
to evepysTv ots (3ouXovTat, t<5 8eTv auToic TrapsTvat Ta TCEpi a svspYouatv. 
uTcspOsfxsvoc 6s to Tcspi ttjc tujv atai)7jTU)v ts xai votjtojv Stacpopdc iici 

20 tcXsov vuv XsYEt t8 jxsv voeTv icp' 7ju.Tv, to 8s ataOdvsa&at oux s<p' 7){xtv, 20 
Ta si'prj[xsva 8s xai 8s8eiY}i.sva ttJj ataO/fjaEt i<papu.6aac aTcsStoxE tov xot- 
vov Xo^ov Tr^c atai)rjaE<oc. s'8si£sv y^P TcpaiTov, STcsi St^aic XoYSTat t6 
SuvdtxEt (d'XX(oc y^P XsYSTat 6 TcaTc Suvaa&at aTpaT7jY£Tv xai 6 tsXsioc dX- 
Xtoc* outoc y«P ^^X 6u.ot'a)c to> ttjv u.sv s$tv I)(ovti u.r^8sTca> 8e ivep- 25 

25 Youvxt), xaTa t6 8suT£pov ar i jxaivou.svov tou Suvdjxst to Suvdfxst ataOdvs- 
aOai xai | tyjV Suvdjxet aTaOrjatv XEYsa&ai. 'aiv 8uvdu.£a)v' eitcwv, 'sTcsi oux 161 
(ovotxaaTat r ( Stacpopd, <pavspd 8s y^yovsv 8td tou Xo^ou, j(pr^a9at 8e dvaY- 
xaTov xai T(j> Tcdayetv xai t<o dXXotouaftai <bc xuptotc ovofxaatv' 5 
eTci tt^c jxeTapoXrjC ttjc ex ttjc xaTa 8uvajxtv afaOrjasa)? stc ttjv svspYStav, ETcei 

30 [xtj syofxsv dXXa Ttvd ovouaTa xupta auTuiv, rjXOsv ETci t6 Xoyov aTco8ouvat tt^c 
atai)7jaEU)c, xai eitcsv to at'a07jTtx8v Suvdust stvat otov to afaOr^Tov 
TjSrj svTsXsysta iaTtv, oTt Tcda/st jxsv utco tou ataOTjTOu ouSstcuj ojxotov 10 
ov auTou, Tca08v 8s (b[xot'u)Tat xai eotiv otov sxstvo, to 8e TcaOov (bc 
Taov Tcdv 7j tu> dXXotu>i)Ev sitcsv. oitcoSouc 8s toutov tov Xo^ov ouy u>c xupuoc 

35 6'vtoc tou ataOdvsaOat, dXXd 8td ttjv tu>v xuptu>v ovofxaTwv aTcoptav (koziyjbri 15 1 iyzi G Vict. Sp. : ext h/zi ¥ : ert YBa : del. S 2 4 fortasse Stj 7 exaaTov scripsi: exda-rou 
libri oi Diels: o-jv libri 8 fortasse(c!)ou)( olov te [8e] 11 ttJ om. a Sp. 14 aOTd scripsi: 
aOTtjI libri 16 |3oXdjxe&a V aia&r^aet;] a{ s. v. V 17 TaOTa? scripsi: TaviTa libri 18 Ttp 
coni. Sp.: tov) libri 20 fort. 7iXe"ov (^yetv) viiv Xlyei] uv Xe^ei iu lit. V 31 8e Sp.: Te libri 
26 8uvd[xei ataOrjStv G Vict. Sp.: Buvajxiv aiaSTjaet VFBSa 28 i~l om. a Sp. 29 e^el coni. 
Sp.: 2ti eiVFBS: Sti drcelG: 8ti e^Vict. : Sti Sp. in textu 31.32 ffiri ivTeXe^eia Sp. ex Arist. : 
^Stj ^vTeX^yetdVict.: tj 8e ivxeX^/etd libri 32 daTiv ora.F, sed cf.86,29 ort scripsi: libri 
Tcda/et GF Vict. Sp. : rcda eyet VBSa 33 Ttdv] fortasse dv 34 r) to7 Sa: tj toj V: t^ -rui B 1 : 
ij toB 2 : t) to GF: fjv tio coni. Sp.: fortasse etr) to7 dhcd 8tba V 34.35 fortasse xupiov ovTa 86 AriOPIQN KAI AT2EQN 

•ptp, Sti o6x sotiv rj too out(o Sovotfxsi sfc t6 svsp^sta xsTa[3oXr) oots 
TtdOoc oots dXXouoatc oots xivrjatc), srci to Ttspi sxdaTrjc a?aOrjasu)c xa^' 

JotaV Xs^SlV [XSTrjXOsV. 20 

Ta 8s xscpdXata Ttov siprjusvoov • Tcpukov sXa(3sv, ort rj at'a07jatc sv 
5 Ttp xtvsTaOat ts xat 7cdaj(siv, usO' 8 ICTJTTjasv, Tcuic to Traa^stv, to st 86- 
vatat ti xal otco too ouoioo Traa^stv scp' | otc aTcopTjaac, Std ti o6)(i 102 
xai tu>v ataOTjTrjpitov aoTtbv ataOrjatc "(ivstoi 6'vt(ov ataOrjTtbv, s?c Trjv 
Xoatv tSjc. dtTcoptas eXa(3sv to sTvat to 8s Sovdust ttjv ataOrjatv, xai 8ta 
tooto Sstv ao-qj rcpoc TTjv svepyetav rcapovTtov t&v ataOrjTtbv tcoisTv 8ova- 5 

10 |x£vu)v. scp' otc sXa(3sv 'St^tb? rj aTaOrjatc, rj uev Sovaast rj 8s svepYsta', 
usO' a sTtcsv 8stv Xs^stv sti, ei urjSsTcu) Stwptatat, Ttvt Stacpepet t6 xtveT- 
aOat Te xat Tcaaj(eiv too evepfetv, et to Tcaaj(siv ts xai xtvsTaOat xtvoo- io 
usvoo, srcsi xat Xs^sTai rj xtvrjatc svspYstd tic etvat. scp' of? eXa^ev, oti 
TcavTa tu) icaaj(£iv xat xtveiTat Te otco too TcotrjTtxoo evep^eta 6'vtoc tootoo, 

15 8 SovaTat to Tcaa^ov YeveaOar 8t6 Ttda/ov uiv eaTtv dvouotov, ercei rcav to is 
Tcaa}(ov dvouotov, Tceicov06c 8e ouotov, eTcet ttj ataOrjast rjv xat Sovautc 
xat svspfsia. xat s'8st£s 8itt6v t6 8ova'[xst, xal oti urj TcdvTtoc tu) 8o- 
vdust -fj sfc tyjv svsp^stav usTa(3oXrj 8t' dXXottbastoc. scp' ofc Statpsatv 20 
STcotrjaaTO too dXXotooaOar tootoo "fdp 6rjX<oTtx6v to Tcda^stv. to uev 

20 "fdp Tt Tcdaj(eiv xaTa cpOopdv ■vwsTai, rjTtc otco svavTtoo 71'vsTai, to 8s ti 
Tcda^stv Xs^sTat au)C6[xsvov xat stci8i86v st? tyjv aoToo TsXstoTvjTa otco too 25 
ojxotoo aoTU)" 6[xot'a "ydp tcw? tj aTco Tr^s 2$su)? svsp-ysia t^ s?st, dcp' r]<; 
•ytvsTat, 8 | Tcda)(siv oox dXXouoats dv suj. Icp' 01? e8et£ev, oti tj xaTd 163 
T7jv Sovaatv atadijaeu)? et? tyjv xa^' ivsp"(etav [xeTaPoX7j oox sotiv fj aoTTj 

25 ttj xaT' dXXotoDatv ^tvousvifj. dXX' 008' ootu) irda^si to aia&av6[xsvov, u)? 5 
sTzaLGye, Ta cp&stpousva, dXX' tb? to st? eaoTo 4Tct8t86v. xat ttjv TeXetoTr^Ta 
8topt'aa? e?icu)v 8etv toi? xotvoT? ovouaat ^pr^aOat ev tuI! Xo^q) tu^ tt^? at- 
aOrjaeu)?, eTcet urj e^ousv Ta xopta Tuiv arjuatvousvwv, aTcsSwxsv Xoyov 10 
aOTrj? xat sTtcsv [Trjv ataOrjatv] Sovdust to ataOrjTtxov stvai, otcoTov soti 

30 to ataOr ( T6v svTsXs/sta, Tcda/ov 8s ocp' saoToo xat 8t' dXXoo, 06 usv u)? 
sTtcsv TcpoTSpov YtveaSat ttjv xa^' evsp^stav ataOrjaiv, tcu); 8sT too Tcdayetv 
xat dXXotooaOat dxoostv Itci t^j usTapoXr^? xr^ xolxo. Trjv 86vautv ataO>j- 15 
asu)? et? Trjv ivep^etav Tcpoetprjxwc. 6 8' aTcoSoOeic X670C xr^c ataOrjaetoc 
saTi to ataOr^Ttxov Sovdust ov otov to ataOrjTov rjSrj saTiv svTsXe/eia, 8 

35 itdayov usv otc' aoToo o68stc(o ouotov Ioti, tcstcov06c 8s ouotov. | 20 

2 to Diels: xd libri lizl xdt GFSa Sp.: ^tci (^tcei v. c.) ra sic V: iTcetxa B 5 to] 

xal coni. Sp., sed supplendum e^TTjae to 5. 6 ouvaTat V 8 to 8e] to oe (supra 

ras.) V: TCiTe coni. Sp. cf. 83, 1 : TdSe Schwartz 9 Selv] Seta&at coni. Sp. ai)Tr] 

scripsi: a&Trjv libri (cf. 85,18) 12 ei to scripsi: £v tcIj libri 14 fortasse nav to 

Ttaaj(ov ratav^ei Te xat xtvetTat utco cf. 83,9 (ratvTa Ttota^et, Te del., <xat) e"v. Sp.) 15 £aTtv 
scripsi: Sti libri: Tt coni. Sp. 17 alt. xat del. Sp. 21 ootou sic V 22 auTtjJ Sp. : 
aOTou libri 23 ^j] zi a: fortasse ifj <ttj{) 24 ala^aeu)? Vict. Sp.: aia&^aet 1] GFB: 

a(a&^aei tj sic V: ata&rjaetTj Sa 26 eaoTO V £Tti8i5ov scripsi: fitTcoSet libri: iTcetSrj 

Vict. 29 T7)v ata&r^atv circumscripsi 30 fortasse bn'' ab-zob p.ev] (xev V: p.7]v 

Vict. Sp. 32. 33 aWtojaetoc Vict. : ata^rjatv libri 34 tjStj V dvTeXe^eta V BIBAION TPITON 3-5 87 IV. Fltoc ouyl xai fj Tcpoaoooc tou fjXtou xai fj d'cpo8oc 6[xot(oc 164 
atTta Y £V £ a£(! > c x «t cpOopac. fj -/dp dXXou ysvsatc dXXou cpOopd. 

Et irpootovToc [xsv sffUTspu) tou fjXtoo "fsvsatc sanv, aTctovTOC 8s 5 
Tcoppto cpOopd, scfTtv 8' tj dXXoo "fsvsatc dXXoo cpOopd, xai fj aXXou cpOopd 
5 fsvsatc aXXou, Tcuic ou^ djxa xai cpOopac xat -(svsastoc ottTtoc Igti xat Tcpo- 
atibv xat dmtbv, si -fs 8sT xat Ta "Ytvou-sva s£ aXXtov tivu>v -(t'vsaOat cpOo- io 
pac, xat Ta cpOstpou-sva stc aXXtov "fsvsatv }xSTa(3a'XXsiv ; ootu> 8' ooSsv dv 
ETt Stacpspot r t TrpoaoSoc auTou ttjc dcp68ou. (r t ) st tu>v ^ivopivtov toc jxsv scti 
Trpo?j"puu.£va, Ta 8s SsuTEpa xai toTc Trp07j"pujxsvu>c *(tvo[xsvotc uTcsvavTta, 15 

10 stVj Sv fj jxsv Toiv TrporjYou|xsv(ov -fEvsatc xupt'u>s, fj yivsTat, TrpoatovToc sxa'- 
otoic tou fjXtoo (xai STcst fj Ttvtov ^svsatc a'XXo>v saTt cpOopd, sirj av cpOst- 
pojxsva Ta [cpOopa] toTc Tcporjyoojxsvtoc Yivopivoic ivavTta), fj 8s cpOopd 20 
tu>v Trp07)"fou[xsv(ov, fJTtc xat xopttoc cpOopd, •ysvsatc 8s tu>v toutoic cxvti- 
xst[xsv(ov, oux ooaa xoptu>c ysvsatc, dTco)((opoovTOC Tcoppunspu), st xaTa cpuatv 

15 at ysvsastc yivotVTO xai cpOopat, [xtj8ev6c dvTtpaivovToc ts xat dvTtxoTCTOv- 
toc T(ov | atTttov. sv 8s TaTc dvu>[xaXt'atc Tatc TotaoTatc ytvotVTO d'v ttots 165 
xat sjxTraXtv. XsysTat ydp ysvsatc xat cpOopd xopttoc sVt tu>v Tcpo/jfoopivcoc 
■ytvo[xsv(ov , TauTa 8' sau Ta (jJsXtuo tu>v xa^' dvTtOsatv ytvofxsvouv s$ dX- 5 
XfjXtov. xai ydp ["(svsastc] at touto>v "(svsastc xai cpOopat', [at] Ytvojxsvat xaTa 

20 Tr^v svtauatov tou f^Xtou TcsptoSov, TcpoatovToc [xsv otc Tcpoastat TcpoSijXtoc 
"ytvovTat, aTctovToc 8s cpOstpovTat xai OvVjaxouatv. 

V. Dti t6 aTcXuif i$ dva7X7jc -j-tvsaOat xai [X7j II- uTcoOsaswc sv io 

toTc dsi xuxXu) Y^op-svotc iaTtv. 

T6 aTcXuic s$ dvd^xrjC "(tvsaOat Ttva 'AptaTOTsXrjc s8i8aS£v 4v Tuli rispt 
25 7£V£a£u)c xai cpOopac (3 etu jxovtov dXrjOsc ov tu>v xuxXtp "(tvofxsvtov xai 15 
dxoXouOouvTcuv Trj Tuiv Oeuov au)[xaT(ov Tcsptcpopa. iTcsi "/dp to e$ dvd*(- 
xr^c ov dst saTt (to -fdp c$ dvd^xr^c tou dtStou SrjXwTtxov iaTt), xai 1$ 
dvdpajc dv strj TauO' a -(tvou-sva dva-/xat'u)c ts xai dsi ■ytvsTai. s.1 8k 20 
fivETat Ta 7tv6[x£va TcdXtv xai TcdXtv, TauTa 8s saTt Ta dvaxuxXoujxEva, 
30 TauV ouv saTt xai "fivojxsva i$ dvdyxrjc. oti ^dp jxyjSsv tu>v stc' suOstac 
"jtvo[X£vu)v (TauTa 8' iax\ zd [xtj icdXtv xai TcdXtv yivojxsva), oti 8rj [xr^Ssv 
Tuiv | outu) Y tV0 H-s V(ov £$ dvd^xrjC -j-tvsTat, outcdc e'8si&sv. tu>v etc' su- 166 2 cpSopa GFSa Sp. : cpopd V 3 TCpodtoVruxJ V ytveciKS V 8 aoxoij Sp.: auTqj 

libri rj e( Vict. Sp.: d VSB^a: vj GFB 1 10 ^ a: ^ V: ^ Vict.: V) Sp.: for- 

tasse ot? (vel Vj xup((u; y- cf- v. 13) TcpoatdvTcua V 11 cp9opa V 12 td 

Vict. Sp. : Ta cp^opa sic V: Ta cpOopd Sa: iv ttj cpftopd G: Ta cp9opd B 16 y(voito coni. 

Sp. 19 yzviszui et al delevi 21 cpitefpovTai] t in lit. V 24 £5£8a£ev] de gen. 

et corr. II, 10. 336*31 sqq. 27 ov om. Sp. 28 Tauft 1 d Sp.: tout £ Sa: TauTa 

VFGB oe] o' dtei Diels 29 fortasse y{veTa( Ttva y lv V^ va sic V 31 xal 

TidXtv om. a Sp. 32 gSetfcev] de gen. et corr. II, 11. 338*2 sqq. 88 AllOPlQN KAI AT2EQN 

Ostac "ftvojxsvcov 7jTOt stc' drrsipov tt "psiat, <oc dst ^tsv xtva auTco 
Trpoa07jx7jv Y^vsaOat, [xtjSstcots 8' auxo TrausaOat tou "YtvsaOai TsXstcoOsv, r) 5 
outcoc stc' aTcsipov "(TvsTai, u>c dXXo s$ dXXou "yivsaOai xat [xtjSstcots ttJTa- 
aOat, r) Ttspac ts Xaix[3dvsi xat TtausTat tcots yivojxsvov. outs os sv toic 
5 stc' otTTstpov "(tvopsvotc tcov stc' suOstac otov ts "ftvsaDat s£ dvdyxTjc aTcXuic, 

OUTS SV TOIC TCSpaC S^OUOlV, 8l6 TO ££ dvcfyxiqS "ftVOfXSVOV OUTCOC "(IVSTat, (<l)c) 10 

7j Std t6 Ytvojxsvov XotTt6v dtStov [xsvstv, 7j otd to dst "jTvsaUat. ouosv os 
Ttov Ytvojxsvcov outs "(svoixsvov dtStov [xsvstv ofov ts, ouV stc' d'7TSlpOV ^l- 
vsTat. Ttaad ts y«P "(svsatc TcsTtspaa[xsv7j, xat jxsTa t6 •ysvojxsvov cpOapTjvai v> 

10 ouxsY dvaxdjxTrrst ouos "vtvsTat TrdXtv. toiouto "(dp 7Jv t6 stt' suOstac, 
wots ouSsv Taiv stt' suOstac -yivoixsvcov TrsTrspaaixsvcoc s£ dvdpcTjc otov ts 
Xs^stv yivsa&at. Ta [xsv yap "jiv6[isvd sau Ta xa&sxaaTa, 6 2u>xpaT7jc, 6 20 
OXdTcov, o8s ?tctcoc* toutcov ouj( otov ts TrdXtv dvaxd[X7rTStv xat Ytvsailat 
TrdXtv. st ",'dp 7jv Tt toutcov s£ dvaYxyj? [to] ytvofxsvov, dXrjOsc stc' aurcov 

15 xat t6 'st 5 to Tcpunov, to uaTspov'. vuv 8' ouy outcoc syst. xa^d "(dp to 25 
sTSoc Ta TOtauTa Stajxsvst dt'|8ta, oux soti "(svojxsvov , 7jv 8s to CrjTou- 167 
jxsvov Trspt Tuiv ytvoixsvtov. st os xal ot dvOpcoTtot dst ^tvovTat xat ou 
StaXstrrouatv, dXXd xuxXcp xat rj toutcov Ysvsatc, xai)8 dvOpcoTrot dv stsv 
i$ dvdyxr^ "(tvojxsvot, * xaOo 6 [xsv nXaTu)V, 6 os 2u)xpaT7j?. tj tj toutcuv 5 

20 "(svsats stt' d'7rstpov stt' suOsta? saTtv dXXors dXXou "/tvojxsvou xat [x-/)os- 

7T0TS STt TOU aUTOU. Ot6 ItcI TOUTOU [XSV Tj dxoXoUl)l'a 6717J? 7j ' st to uaTs- 

pov, s$ dvdyx7]i; xai to Trpukov'. oti (8s) [xtjo' Itt' aTtsipov ouar^c ttjc stt' 10 
sudstac "(svsastuc [st] olov ts Tt IS dvd-cxr^ -^tvsaOat, s8st$sv ota tou stcI 
Tuiv s$ dva'YX7jc ysvo[xsvu>v dXTjOrj dxoXouOtav sTvat ou [xovov ttjv 'st to 

25 uaTspov, xat to TtpuiTOv' (auT7j [xsv "^dp xal stci tu>v sv8syo[xsvu)c yivo[xsvu)V 
dX7j0rjc), scp' (ov 8' s$ dvaYxr^c ti tujv uaTspu>v aTcXuic -(ivsTai, stci tou- U 
tu)V dXrjOsc xat to f s? to TrpuiTov, to uaTSpov'. tu> [xsv ydp i$ dvdpcrjc to 
uaTspov "(svsa&at, stvat 8' dXrjOsc stti irdvTwv Tuiv -(ivojxsvwv (t6) 'st to 
uaTspov, xat t6 TcpwTov dva'7x-/j "csvsa^at', dva-f/aiov, scp' uiv to uaTspov s£ 20 

30 dvdyxrjc "('tvsTat, stci toutcuv xat to TcpuiTOv s£ dvd-[X7jc YsvsaOat. stci os 
tou iTc' aTtstpov ytvofxsvou ouosv sattv uaTspov, scp' ou saTat dXyjOsc t6 
s$ dvd^xr^c auT8 aTtXcoc saojxsvov otc 8s to uaTspov [xrj sc dvdyxTjc aTtXuic, 25 
stcI toutcdv ou8s t6 Trpo tou uaTspou | ot8v ts Xsysiv s$ dvdyxTjc sasaOat 16<S 
dirXuic. to y«P dvayxaiov toic Trpo tou uaTspou Tcapa tou uaTspou, OTav 

35 s>3 dvd"pc7j<c ixstvo "(tvrjTat, [xr^Ssvoc 8s oVtoc uaTspou, stci tcov outu).- 71V0- 
[xsvu)V 068' dv Tuiv TtptoTcov Tt Yivo[xsv«)V iv auTOtc y i 'voito i$ dvaYX7jc, 5 1 ti Sp. : Ixt libri 5 fortasse zi <xt) G fortasse Stoxt u>; addidi 

8 yevofxevov scripsi: Yevojxeviov libri 13 6 oe a fortasse xe <ti) 14 xo 

delevi to — dXrj&es] dXrjSe; clv r^v coni. Sp. 19 06 xa#6 coni. Sp. /j tj Sa 

Sp.: tj r ; VB: [xrj tj G: rj r, F 21 irt Sp.: eVt libri 22 oe add. Vict. 

23 ei del. Sp. 25 dvSe/ojji^vu)?] dv8ej(0[xdvu)v a 26 iXr^rjz] tj; in lit. V 27 tu7 

Sp. : Ttov libri 28 to addidi 32 dvayx^a V 33 to Sp.: tov libri 

35 yivTjTcu Sp.: yivotTO libri fortasse uat^pou <i$ dvctYXT|?) BIBAION TPITON 5-6 89 

dXX' eatai iic' auToJv dXrjOec xo e£ oTroOiaeojc dva^xatov, xo ei x6 5ote- 
pov, eatai ££* dvdpaj? xal to TrpojTov aoTOO. aTroprja£t£ 8' av tic, el £Vi 
tojv xoxXtp -j-ivojxevojv xai dvaxajxTTTovTojv TrdXtv dXrjOrjc dxoXouOta rj ' ei 10 
to TrptoTOv, xai to oaTepov' . rj eirt tojv djptajxlvojc •ytvojxs'vojv otto tojv xoxXoj 
5 xivoojxsvojv dXrjOrjc rj TOtaoTrj dxoXooOta. st -,'dp TpoTrai yetjxeptvat, xat 
tarjfxepid, xat et tarjjxepta, xat TpoTrai Oeptvat, xat et Tpoirai Oeptvat', torj- 15 
aepta, xat el auxrj, xpoirai yetjxeptvai', dXXa (xai) et yetjxojv, xat eap, xat e? 
lap, Ospoc, xat et Ospoc, jxeTOTrojpov, xat et jxeTOTnopov, yetjxojv, TrdXtv xat ei 
eVt twv TrptoTtov prjOsvTwv rj Ta£tc djptajxsvrj xat eaToiaa xal ouTe utto- 20 

10 Xenrooad ttots outs TrpoXajxpdvooaa, oti Trjc tootojv ooatac Te xat Ta';eo>c 
atTta jxovrj rj to>v Trpo>To>v xivrjatc ao>jxaTo>v, ooSevoc etc aoTrjv dXXoo 
auvTeXouvToc (616 xat tov ypovov lanv sirt tootojv optCovTac Xs-^stv, ttots 
s£ dvdyxrjc eaTat), Oeprj ts xat [X£TOTro>pa xat yetjxoJvs? ooxeO' 6jxoto>c 25 
lyooat to (optaixsvov. xatTot ytvojxeva xoxXoj xat eTrojxeva Trj xtvrjaet xal 

15 aoTa Taiv dtSuov, oti TaoTa xat otto t9jc | oXrjc irpoc to "ytveaOat aovep- 169 
^etTat Traayooarjc 6tc6 ttjc exstvtov xtvrjastoc, rjTtc ixt\ jxrj TrdvTTQ ojxouoc 
[-(j] s^STat xaTa Ta TrdOrj TaTc dxetvcuv xtvrjaeat ts xat TreptcpopaTc, ouy 
ojxouoc toTc xaO' Ixaaxov (SptaTai. Iti 8e jxaXXov to doptaTOV iv toTc 5 
7rXstovojv osojxsvotc aovsp^oovTojv aoToTc Trpoc to etvat, aiv eaTt xat rj tojv 

20 Opojv "yeveatc. oto dXrjOec lic aoTtov xaOoXoo, oti dtotov fxaaTOV ootojv 
xot' elooc (tootoo ■ydp atTta rj tojv Oet'(ov ireptcpopd) , xr^ 8s tojv xaO' 10 
sxaara ^svsasojc, ecp' div to TrXeTaTov oovaTat rj twv Trpoasyoic 7rotrjTtx(bv 
atTta, oox £7ri tootojv dXrjOec to c et to TrpojTov, iS dvaYxrj? to oaTepov', 
dXrjOec oe to ( ei to 6'aTspov, i$ dvd^xrjc xat to Trpo aoTOo'. 

25 VI. .\s;s(oc ssrjYrjaic ix too TptToo [lept 'ioyr|C 'AptaTOTeXouc, 15 
81' rjc I8ei;ev, oti jxrj irXetooc to>v TrevTe etatv ataOrjaeojv. 

ct Et ^dp TravToc 06 eaTtv ai'aOrjatc dcprj, xal vuv aTaOrjatv 
lyojx£V (TrdvTa ydp (to) too aTTTOo rj dirT6v TrdOrj Tr^ dcpr^ rjjxTv 20 
aOrjTa iaTtv), dvd-pxrj Te eTirep exXetTret xtc aTaOrjatc, xat at- 
30 atai>r|Trjpiov ti /J[xTv exXetTretv xat oao>v [xev aoTot aTTTojxevot 
ataOavo jxeOa, t^j dcprj ataOrjTa iaTtv, r t v Toyydvojxev lyovTec* 170 
oaa 8e 8td tojv jxeTaSo, xat jxrj aoToiv aTTTojxevot toTc aTrXoTc, 
Xlyoj oTov dlpt xe xat oSaTt" fwc too a [J- r i^' eTepov iaTt aojjxa xat 5 1 i» yeaewa V 4 xo om. Sp. ^ V 5 xotauTT)] ttj in lit. V 7 xal add. Sp. 

8 TcdXtv xal] sensus postularet dXXa; fortasse excidit aliquid 12 xa\ S 2 a: xav VS^GF 

Sp. 13 te] 8i Vict. Sp. 16 TraVnr)] tovtujv a Sp. 17 7) delevi (tj V) 18 tois 

Sp.: oli VFS'a 25 h, tou t P (tou] de an. III, 1. 424b24— 425»13 28 t<x add. 

Vict ex Arist. cf. 90,8 ~J&r t om. a 30 IxXetrrstv GB Vict.: ^xXeiTcetv sic V: eV 

Xfeetv FS: exXtTielv a Sp. auTol (ut p. 90,21 et Arist. TW) Sa: ootujv Arist. vulg.: 
auTfj B 2 : auTota V, cf. 90,21 aTtTO[xevot V 32. 33 dTcXoic 8taaTrjijiaat Xe^yuj 6e ofov Vict. 
;>.'! /iyui] uj in lit. V: Xeyuj 6 1 Arist. Te om. Arist. 2u>s tou] 1. c. 425» 11 (jltjS" 1 

eTepov F: (xtj ^^Teprfv sic V: purji^Tepov BSa: uiaTe e{ [x/j Tt ^Tepov Vict. Sp. ex Arist. 90 AHOPIQN KAI ATSKQN 

izd%oc, 8 [xrjSsvos scti Tuiv svTaufta au>[xaT(ov, ou8su.ta av sxXst- 
TTot aTaOTjats". 

AoxsT [xot 6 vou? tou XsYojxevou auaTeXXovTt e?? Ta? xupia? icpot«- 
aet? Tuiv Xo^tov toiouto? etvat. uiv eyofxsv Ta a?ai)7jT7jpta, touto>v io 
5 TraWov xat at'ai)7jaiv syofisv. st' Ttvu>v jxtj eyofxev at'ai)7jaiv, toutu>v 
Tto |X7j eyetv Ta at'ai)7jT7)pia auTuiv oux atei)av6fxei)a. etTuev 8e to jjlsv s£ 
(ov eyojxev TrdvToov Sta tou et yap TravTo? ou iaTtv ai'aOrjat? d<p7), 15 
xat vuv ai'ai)-/jatv iyo\iev TrdvTa fdp toc tou (xtctou rj cctttov 
Trdi)7j T-fl acpyj rjfxTv ataftrjTa' eaTtv. studuv -yap Trepl ttjs d<p7J? xaTS- 

10 Xittsv to c xat siri t(ov a'XX(ov aiaftrjTTjpiojv ts xat aiai)rjas(ov' TrpoaOsTvai, 
(ov TravT(ov X7j<pi)svT(ov ftvsTat xai)6Xou to ' ei d>v | eyofxev Ta aia&TjT^pta, 20 
tout(ov TtotvTwv xat aiaOrjatv eyojxev' . t6 'etf tivwv fxrj ai'ai)7jaiv eyojxev, 171 
toutu>v tu> jx7j eyetv t<x aiai)7jT7jpta auTaiv oux aiai)av6[xei)a' etrrev "j* irdXtv 
8td tou auTOu dvd"[X7j Te, etTrep ixXetTrei ti? ai'aOrjat?, xat aiai)7j- 5 

15 Trjptov ti rju-tv exXeiTretv, oti auv/jfxfxsvov Suvdfxst TrpoaXafx(3dvst t6 
dvitxsifxsvov tou uTroxsipisvou T(p eTTOfxsvto to ' dXXd fxrjv ouoev Tju-tv at- 
al)"/)T7jptov iXXetTrei', ou Set^OevTO? eirsTat to [xtjo' ai'a&7jaiv Ttva sxXtirsTv. 10 
6uva'jxet 6' sittov, oti [X7j avTtxpu? touto TrpoaXajx[3dvst, dXXd Xa(3a>v Ttva iyo- 
[xsv ataOTjTT^pia, xat 8si$a?, oti TrXeio) touto>v ouy ofov z£ Iotiv aiai)7)T7jpia, 

20 oetxvuatv, oTt }x7)8ev 7)[xTv aiai)7jT7jpiov XetTret. Xau.pdvet 8s Ttva? eyofxsv aiai)7j- 15 
aet? otd T(ov6e* xat oa«>v jxev a^Tot aTTTOfxevot afaOavojxeiia, x^ 6t,yQ 
atai)rjTa etvat, ? t v zu^ydvo\izv iyovxzc, oaa Ss otd twv [xeTa^u xat 
jxTj auTuiv aTCTOfxevot, toi; aTrXotc, Xsyo) 8' otov dspt xat uoaTt. 8td 20 
•ydp tout(ov, oTt to aTTTtxov ataOr^TTjptov syojxsv, e'Xa(3ev, xat Trpo? toutu), oti 

25 (ov atai)av6[xs9a otd tivo? [xeTa£u, toi? aTrXots au>[xaatv toutwv tj ara&rjat? 
ytveTai, e$ uiv iyo[izv atai)rjT7]pta, e$ uSaTO? Te xal dipoc. of? dxoXou&ov 25 
6v to SstSat, oTt tu»v aTrXdov acDjxaTuiv sx Tuiv 8uo toutwv jxovojv ataf)7j- 
T7jpta 8uvaTat stvat, ix 8s Trupo? xat ■pjS ouy | otov ts sTvat at'a9rjT7jptov. 172 
toutou "ydp 8si)(0svto; SeSetyjxevov yivsTai xat to [xtjSsv tjjxiv ata{)7jT7jptov 

30 Xsittsiv. 6 8s touto fxev uaTepov 8etxvuat, TrpaiTov 8e eTrtXa[xpdvet Tpta 
etvat Ta ataOr^TTjpta, T7jv dcpTjv xat Ta ix tu>v aTrXaiv, to Te ex xou uSaTO? » 
xat t6 ex tou depos, TrXetu> 6s iaTt Ta si'67] Tuiv aia{)7jT(ov , e^ ye Ta [xsv 
saTtv opaTa, Ta 8' dxouaTa, Ta 8' oa<ppr^Ta, Td 8e ysuaTa, Ta 8' aTTTa'. 
oTt [X7j8e t'adpi{)[xa Ta ataDr^TTjpia stvat toi? ataQTjTor? Setxvuatv 8td tou* 10 

35 iyzi 8' outu)?, &ax ei [xsv 81' sv6s TrXetu) at'a{)7]Td ?Tspa 6'vTa 
dXX7jXu)V T(p ysvet, dvdyxTj tov syovTa to toiouto ai'a()7jTrjptov 
djxcpotv a^aOTjTtxov stvat. saTt ydp 8td touto Xa ( updvetv to oti, ei'i5 
^e etVj Ttvd [a] 8ta<pspovTa dXX7jXu)V Ttp ^svst a^aOr^Td 81' svo? tivo? ata&r^- 
TTjptou atai)7jTa "ctvofxsva, to iyov to Ev touto ai'a07jT7jpiov d[xcpoTepu>v Taiv 

1 i'/.Xinoi Arist. vulg. 3 ausx^XXovct Diels: aovTeXoOvTt libri 5 alt. ej(. ai'a9. corr. ex ata&. 
Ij(. V 6. 7 fortasse 1% c u>v e^ofAev' (etos) c 7tdvTwv (xai ev^Ofjiev, ai'a9TJatv> , 9 rrept scripsi: 
in\ libri 12 to 8e Vict. Sp. eyo,uev coll. ante ai'a&Tjatv a Sp. 13 cf. Addenda 15 l%- 
XetTcet a 17 ToVict. Sp.: tou libri 18 dvTixpks Sp. toOtou sic V 22 tjv Tuy^dvofxev 
B 2 S 2 a Sp.: eTUYxavoptev VB^S 1 24 tootcjj Sp.: touto libri 34 6'ti] cf. Ind. 38 d delevi BIBAION TPITON 6-7 91 

tu} fsvst StacpspovTiov aiaOrjTuiv aiaOdvsTat. ou -ptp, stcsi 860 xat tuj fsvst 
8tacps'povTa aiaOrjTa, Ta ts axoocrra xat Ta oacppavTa, 8st a&Tuiv xat Ta 20 
opyava 81' (Lv scfTtv aiaOrjTa StacpspovTa stvat (8t' dspoc "(dp ducpoTsptov 
rj dvTt'Xrj<JHc), <SaO' 6 toutov iyjov ducpoTsptov dv 8td toutou dvTtXau(3d- 
5 voito. TrdXtv ts au", si tcXsuo eTrj aiaOrjTifjpta [/cd], 81' uiv otov ts svoc at- 25 
aOdvsaOat (d)? systv Soxst Ta oacppavTa* tout<ov ^ap Soxst xat 8t' GSaToc 
xat dspoc ai'aOrjatc vivsadar 81' uoaTOc usv -fdp Ta IvuSpa, | (81') dspo; 173 
8s Ta dva::vsovTa Soxst oaurjc dvTtXau[3dvsa0at, stcsi otd toutcov TrdvTa Ta 
STspov toutu>v s/ovTa [to] aiaftrjTrjptov udvov aiaurjasTat auTuiv ou ^dp 8st 

10 ducpoTspa systv t6 usXXov oaurjc aia9dvsaftai) * * * TauTa Xa[3u)v xat dvsXu>v 5 
81' auTuiv to dvaYXYj stvat s Ta aia&rjTrjpta , stcsI Toaaurat Tuiv aiaftrjTuiv 
xaTa -jsvoc Stacpopat, itpefcrfi osixvuatv, oti urj otov ts sTvat aiaOrjTrjptov 
s$ dXXoo tivoc tu>v dirXuiv atotxaTtuv, ij i£ uSotoc xat dspoc, uiv ttjv usv 10 
xoprjv, ^ twv opaTuiv aiailavousila, s£ uoaTO? syousv, ttjv 8' dxorjv dspoc, 

15 tijv 8' oacpprjatv rjusic usv xat rd urj svoopa s£ dspoc, Ta 8s svu8pa sc 
uoaToc. outs 8s sx Tcupoc. otov ts aiaOrjTrjptov sTvat, (bc sv tu> Ilspt at- 
ai>rjasu>c ts xat aiadrjTuiv 8si'£st, outs sx "pj? uovrj?. st 8s touto, ouj( 15 
ofov ts dXXo ti ata&rjTrjpiov stvat Tcapd Tatrca, a s/st Ta TsXsta Tuiv 
Cuitov. ouSsv sXXsitcsi ata&rjTrjptov toJs Ta? ttsvts afa&rjasic s^ouatv, 

20 uiaTS ou8' ai'a&rjatc. ou8sv ydp Trapd Ta Tsaaapa ofov ts aTiXouv Tra^r^- 20 
tov stvat aoitxa, (u>c) s£ sxst'vou Suvaa^at tt a^a&r^Trjpiov stvat. 8st usv 
^dp to ataOrjTrjptov Trda/stv ti utco tou ataOrjTOU, 816 xat TraUrjTOu sTvat 
atouaToc* to 8s irsuTrTov auiua aTra&sc sv8s8stxTat. | 

VII. 'AXXr^c Xs£su>c sSr^YrjOts ix tou TptTou Ilspt ^uj^rj?, 8t' ^? 174 
25 Crj xs t , Truic rj au vatafrrja tc vjuTv Yi'vsTat afa^avousvotc. 

'''Eirst ataOavous&a oti opuiusv xat dxouousv, dvaYxrj rjTot 5 
o''i/si afaUdvsailat oti opa, r^ STspa." 

XrjTst, Trui? rj auvataOrjaic rjutv ^tvsTat, iTcstSdv ata&avwjxsDd Ttvu>v, 
xat Ttvf ataOavousBa 8s auTuiv ata&avousvot. TravTt -(dp ataOavousvtp 
30 tivoc Trpoc tiq dvTtXrj^st toutou ou ataOdvsTat, YtvsTat auvataOrjatc tic xat 10 
tou OTt ataOdvsTat- auTrj 8rj rj auvataOr^at? TcoTspov rjutv 8td ttjc auTrjs 
abOrjasu)? YtvsTat, 81' rj? xat tou ataOrjTOu rj dvTt'Xr/}tc, wq t^ o<];st rjuac 
opav ts Ta optousva xat ataOdvsaOat sauToiv opwvTtov, y rfi usv otpst 15 
Tuiv oparuiv ataOavousOa, dXXrj 8s Ttvt auTou tou opav; xat oti jxsv oux 4 touto a Sp. 5 te] Se a Sp. Td delevi: tivcx coni. Diels 7 8t' add. Sp. 

8 irtel 8tct scripsi: iretorj libri xd Sp.: to libri 9 to del. Sp. 13 <££) dipoz 

coni. Sp. 17 8e(£ei] de sensu 2. 436*22 sqq. 18 TauTa, & scripsi: TauTa 8' libri: 

TauTa <TauTa> Vict. Sp. 19 o68e coni. Sp. 21 ibc add. Vict. 24 e*x tou Tp(rou] 

de an. III, 2. 425 b 12 26 ^toi] rj ttJ Arist. 27 fot] e? Tt BS 2 a Sp. 28 afa8a- 

vojxeda a 29 t(vi scripsi: tivi libri 29 auToiv scripsi : a^Tuiv libri 31 auTTj 

8t) Vj G 2 Sp.: auTrj tj8t) FSa: outtj rjSrj sic V 34 auToO scripsi cf. p. 92,21: 06 ttT 

libri: del. Vict. Sp. oux G 2 Vict. Sp. : ouv xat libri 92 ATIOPIQN KAI AT2EQN 

dXXr/j, Ibstfe 6td xou TrXstouc lasaftat xou auxou atoOrjxou ataOrjastc, e£ 
•yap dXXrj tt« eaxat, ^ xou bpav ataOavoueOa xat urj fj auxrj o'j>tc, 20 
(fj) bpuiusv, laxat rj xou bpav ataOavousvrj dua xal ypu)udxu>v ataOavo- 
usvrj. fj ■vdp xrjc evepyetac xrjc icspi xd ateDrjxd Ytvousvrjc ataOavousvrj 
5 ataOdvotxo (dv) xat | xouxa>v, Tcspt a fj svsp^sta fj xaxa xb bpav, saxt os 175 
xauxa xd ^pwuaxa. 06 -("ap saxt xb bpav dXXo xt fj evep^etv xfj b''|»et irepl 
xa bpaxd, <5a&' fj xou bpav ataOrjats at'aibjatc iaxt xrjc "two\Uvrfi Tcspt xa 
bpaxa ivep^eta? utco xrjc bpaxtxrjc ataOrjasooc. ouy otov xe os atai)eai>ai 5 
xrjc TCEpt xaSe xtva evep^etac ufj xat xu>vbs ataOavousvov, irspt a rj svsp- 

10 ^eta -ytvexat. dXX' el xouxo, eaovxat xu>v aiairrjxobv ttXeiouc afaOrjast?, a? 
xe ataOavousvat auxtov Tcporj^ouuEvu)? xat at xaiv svsp-ystuiv xwv Ttspt xd 10 
ataOrjxd xu>v ataDrjaswv ataOavousvat. xouxo 0' dxoirov xb xa tota at- 
aOrjxd sxdaxr/j atairrjasi TtXstoaiv aiaOrjasatv ataOrjxd stvat Xs-j-stv. Tcpoasxt 
xe st [rj dXXrj uev saxtv rj ateOavousvrj , dXXrj 8e xaO' fjv ataOavous&a 15 

15 saoxuiv ataOavousvtov , stc' airetpov TrposXsuasxat. xat -ydp xrjc xou bpav 
aiaOrjasto? TtdXiv eaxat auvataOrjatc fjutv bY dXXrj? xtvbc ata&rjasuK, xd- 
xstvrj TtdXtv, ou ataOavousvrj Tcotst xfjv auvataOrjatv , d'XXrjv xtvd s£st xrjv 20 
ataOavousvrjv, xat xoux' stc aTcstpov, dxoTcu>xaxov 8s xouxo. xaxaXstTCExat 
xb xrj auxfj xu>v xe ata9-/jxa>v ataUdveaftat rjua? xat xrjc Trepl xd ata&rjxd 

20 Eauxuiv svEp^staic. dXX' st laxtv ivEp^sia xrjc bpaxtxrjc §uvdu£u>c xb bpav, 25 
laxat rj o^tc xu>v xe ^pu>udxu>v dvxtXauPavouEvrj xat auxou xou bpav. 
dXX' £t ou iaxtv rj 8tya ata^rjXixrj, xoux' dvaYxrj xs/paia&at, | xat xb 176 
bpav, st saxtv bpaxov xt, x£j(pu>auEvov. 7rpu>xr|V Xotav droptav Trpuixov 
uev sj(prjaaxo x(i> xrjv o^tv urj uovov )(pu>ua'xu>v rj xs)(pu>au£vu>v ata&r^xt- 

25 xrjv stvat, dXXd xat xr^s axspr^astoc auxuiv. sbst^Orj -ydp Trdaa at'at>rjat; 5 
ataOavouEvrj xal xr^s axsprjasu>; xuiv afa^r^xaiv rj auxrj. xrj "pu^ o^st xat 
(pa>xbc xat axoxouc ataOavousOa. S^uxEpov iXa^EV, oxt xat xb bpav xe- 
/pu>axat tcu>s, st' 7E xb bpav "fi'v£xat xou aiaOr^xrjpiou bEcausvou xb sTSo? 10 
xou ataOrjxou xu>ptc xrj? uXrj? tr^ uTrox£tu£vrjc auxtj>, ou arjustov Traps&sxo 

30 TToXXdxtc aTcsXOovxtov xu>v bpu>usvu>v Ext lv xatc at'a&rja£atv uttoueveiv xtvdg 
auxu>v ataOrjaEtc xs xat cpavxaatac. xaux' eitcujv eic Xuatv xtiov rjTcoprju£va>v 
Std xu>v scrj? [s/prjaaxo £?c Xuatv xrjc aTroptdc], oxt -^ivExat xai tcu>s "ctvsxat, 15 
OEtxvuaiv. Xs-yst xrjv xou afaOrjxou ivsp^stav xat xrjv xr^c ata&rjascoc utav 
stvat xaxd xbv Xo^ov ubvov 8ta<pspo6aac, oxt xrj usv xax' svsp-ysiav at- 

35 abrjast xb slvat saxtv sv xa> Ij(siv xb stSo? xou ataOrjxou X^P 1 * Tr j* 5Xrj<:, 20 2 yap] cf. Ind. aXXrj tic Sp. xal G 2 : e^ libri yj aoTTj] aoTrj yj FGSa Sp. 3 yj 
add. Vict. 4 yj] xat Vict. Sp. 4. 5 a(a&avo(j.£vyj a(a&dvotToVict. Sp.: ata))avdo.£vot aia&d- 
votvTo libri 5 av add. Sp. 8 afa{Ha8at] pr. a s. v. V 9 tu>v8e Sp. : TtpSe libri a(- 
a8avdu.evov Schwartz: afa&avdu.evot libri 10. 11 a'l zz scripsi: auTat libri (aoTat V) 
11. 12 Ta — T<bv] Ta ataflyj et to>v in Ht. V 14 d Sp.: tl rj V: ety^ Sa 17 I^et Sp.: e$tv libri 
18 post tooto interpunxi. Spengelius post drcetpov 19o6vt6GF TyJ aoryJSp.: Tyjv aoTyjv 
libri 22 xat ToSp.: Te xal libri 23 ti scripsi: to libri: eaTat Sp. 24 T(iJ Sp.: TyJ Ttbv 
libri 27. 28 xe/pwaTat Sp.: xeyjptba&at libri 30 TcoXXaxta V 32 Ivj^aaTO — a7:op(a; cir- 
cumscripsi 33 Setxvoatv] v in lit. V 34 Siatpepouaav coni. Sp. 35 elvat del. Vict. BIBAION TPITON 7-8 93 

t(5 os xaT' evep"feiav atjO>jTtj> (ev) tu> I/EsOat t8 stSoc auiou /<opU T V 
uXrjc. st -(dp saTtv 7) xtvrjatc (fj) utc6 tou xivouvtoc yivoixsvtj [fj] ev t<5 xtvou- 

UEVOJ XCtl TO Tcdi>OC TO UTc8 TOU TCOtOUVTOC -,'IVOU.SVOV SV Tt5 TCOlOUJXSVtp Xflti 25 

Tcda/ovTi, dvoqxTj xat ttjv cnro tou ataitajTOu xtvrjatv xat to ^tvou-svov 177 
5 utc' ojutou Tcdiio? £v t^ xaTa 8uvau.iv atai>7jasi -,'svou.svov Trotetv ttjv xaT' 
ivsp-jstav at'ai)rjaiv vo; fdp fj Wrjatc xat fj Tcdibjatc sv tu> Tcda/ovTt, 
d/.X' oux £v tu> tcoiouvti (fjv "(ap t6 tcoiouv Tcda/ov, xat TauTo to tcoisiv 5 
T£ xat Ttda/stv, <oc sSetcsv iv Ouatx^ dxpoa'a£t), outujc xat fj tou ataOrj- 
tou xat fj tou atai)rjTtxou. toutojv 8s toutov s/6vtojv tov TpoTtov xat ttjc 

10 xat' evEpystav ai'ai>7jaEtoc YtvouivTjic ttj tu>v st8u>v tu>v ata&rjTtov Xrj^st io 
ytopt? ttjc uXrjc, -yevoiTo av tju.iv suXoytoc au.a tt^ at'ai)>jast tujv at'ai)rjTujv 
xat aovaia&rjaic tou at'ai)dvsai>at xaTa ttjv auTTjv atai)rjatv. tu> [xev fdp 
d-6 Tt7>v ataihjTtov s$<oi)sv ovtu>v Xa[x(3dvetv to stooc fj sxstvtov dvTt'Xrj<J;tc, 15 
T(o 6s sv sauTfj ttjv at'ai)rjaiv to stooc e/stv tu>v atai)rjT<ov xat ota touto 

15 xat TauTrjc Ttojc ata&dvea&at fj auvaia&rjatc. £t -fdp to opav xaTa ttjv 
tou £toouc tou atadrjTOu Xf^tv •ytvsTat, ojxotoc 8s 6 Xoyo? xat sVt tujv 20 
ahhatv ai'ai>rjastov, Xajjouaa to stooc opa xat auTrjv djxa opuiaav optoaa 
-jtvsTa.t. r t usv ofj auvataOrjatc tou a?ai)dvsai)at -(tvouivrj sv tu> ttjv at- 
ai)/jaiv dixa te [t^] tou ata&rjTOu xat xr^ t'8tac Tcept t6 ata&rjT8v ivspYEtac 25 

20 atai>dvsai>at. 8to £? dvd-(xrjs oTisTai TtavTt tu> atai)avo[x£vu> auvata&dvEaHat 
xat iauTOu j atai>avou.svou T(p £Trsai>at tt^ atai>r^a£t atai>avo[x£vr| Ttvo; 178 
t<ov aiaf>rjTo>v I;u> ovto? t6 djxa xat §auTf^c atai>dv£ai>at. VIII. Et atai>rjT8v o Tcdaatc Tatc atadrjasatv xaxa auu.p£prjx8? 5 

atadrjTov. 

25 Et [xta at'ai>r^a£t xaTa auu.^£prjx6c ianv atai>rjT8v t8 s/ov tu>v t'8t'u>v 

ti TauTTj Tfj at'ai>rja£t at'ai>rjTu>v autxpEp^x^c sauTtp (8td ^dp ttjc tou at- 
aOr^Tou dvTtXrj'}su>c ^tvsTat xat fj tou xaTa auu.p£pr|x6c« outo> -jdp r t 6'^tc 10 
7^ux£0s oti tu> uV/ptp auu.^£[5r|X£v stvat -^Xuxst ts xat jxsXtTt), zi Ttc Xsyot 
ti Tcdaatc Tatc ata^vjasat xaTa auu,(3s[3rjx8c etvat afa&rjTov, outoc XsYot 

3o dv, touto, o cprjat -rcdaatc xaid auuPs^^x^c Tatc at'ai>-/jasaiv ataftrjTov stvat, i» 
£/£iv Ttvd auu-PEp^xoTa TotauTa, u>v t6 jxsv tt] dcpfj xai>' auTo iaTtv al- 
ai>rjTov, t6 8s tt^ ^suast, to 8s ttj 8acpprjast, to 8s tt^ dxofj, t8 8e ttJ 1 aia&rjTip] xo|> s. v. V h add. Sp. elcioc] zhai a 2 alt. r^ add. Sp. tert. 

i t del. Sp. 4 dmo] imo coni. Sp. 8 Ooaixfj dxpoaaet] III, 3. 202*21 sqq. 

i) aiadrjTtvc&O Vict. Sp.: ata&rjTtxtoxaToo libri 12 auvafa&Tjat; Sp. : aovata87jaei libri 

17 fortasse (xtA fj ctyi;) Xapooaa aoTrjv V 19 te damnat Sp. 19 ttj 

circumscripsi aiaSrjToo Xrj^et xcU Vict. Sp. to aia&rjTov Sa Sp.: to\> aiaOrjTov 

(aiaSrjTdiv?) V 21 Ttp F Sp.: too libri 22 sao-crj;] laoTou Sp. 23 Tat; 

om. a -2b e{] i-et coni. Sp. 26 aM>T)Ttov FSa Sp. : aiaihjTov V 29 ti 

scripsi: oti libri ataih^Tov V ovto; Vict.: outoj; libri 32 ttJ ante 6a'fpr^aei 

infra versum V 94 AIIOPIQN KAI ATTXEQN 

ctysi, &ax strj dv to Tcdat xaxa aup.J3s3rjx6s aia&rjTov Ttp Tcdaat? xai)' 
auTo sTvat ti atafbjTov sv auTui" toutu) Tcdaat? [auTo stvai] xaxa au;x(3s[3rj- 20 
xo? afa&rjTov, sxdaTrj; auTrj? ota tou otxstou aurg atoibjTou ataDavojxsvrjs 
auTou. 06 *fdp to Tcdaat? xaTa aujx^sprjxo? ataftrjTov ou8' oXco; saTtv at- 
5 aOrjTov, uk dv 8o£at dTcXui? dxouaavTt. xo -ydp jj.rjosp.t8i ata&rjTov ataOrjast 25 
dvat|a{)rjTov ou xatnov 8s to Tcdaat? dvataOrjTov tco Tcdaat? xaTa aujx(3s- 179 
(3rjx6? * * * ataOrjTov toioutov sTvat to utcoxsijxsvov toi? Tcdaat; touc 
ata&rjasatv aia&rjToic. t<o ^dp xtx aujx(3s[3rjxoTa toutco ata&rjTa stvai » 
Tcdaat?, auTo 8s p.rj, toutco 71'vsTai Tcdaat? xaTa au[x(3s(3rjx6? ateOrjTov. 

10 IX. As£sco? sSrj-frjai? sx tou tpixou Ospt ^X^ 1 »' ^ 1 ' fi* ^ £t " 
xvuatv 'AptaTOTsXrjs, oti saTtv ti cp djxa TcdvTcov ataOavojxsOa. 10 

<<r Ap' ouv djxa jxsv xat dptOjxu) dStatpsTov xat d^toptaTov to 
xptvov, toT sTvat 8s xs/ajptajxsvov; laxi 8s tcuk uk to StatpsTov 
Toiv 8irjprjjxsvu>v ata&dvsTai, lati 8s u>? dStatpsTov Tcp sTvat 15 

15 jxsv ydp StatpsTOV, TOTccp 8e xat dpt&jxco dStatpsTov rj ouj( oTov 
ts; Suvdjxei jxsv ydp to auTo xal dStatpsTov TavavTta, toj 8s sT- 
vat ou, dWa tuj svspysiaOat StatpsTov, xat ouj( oTov ts ajxa Xsu- 20 
xov xal jxsXav sTvat, uiaTS ou8s Ta ei'8rj Ttda^stv auTuiv, st toi- 
outov rj aTaOrjat? xat fj vorjat?, dXX' uiaTcep rjv xaXouat | xtvs? 180 

20 OTtflxrjv rj [xt'av f) 8uo, TauTrj xat StatpSTrj. ^ jxev ouv dStat- 
psTO?, sv to xptvov saTt xat djxa- q 8s Statpstov uTca'pj(ei, 8U 
T(p auTU) ^prjTat ar^jxstu) djxa. tj jxsv ouv 8uat j(prjTat, xai tcs- 6 
paTt 8uo xpt'vst xat xs^wptajxsva iaTtv u>? tuj xs^toptajxevu)* i[j 
e sv, svt xat ajxa. 

25 Aa^ujv oTt sxdaTrj at'aOrjat; sv tuJ ata&rjTrjpiu) ouaa, sv uj ouaa at- 

aSdvsTat, twv ts at'ai)'/jTU)v aur^j ataOdvsTai xat xptvst auTuiv Tas Tcpo? 10 
dXXrjXa? Stacpopd? (Xsuxou jxsv ^dp xal jxsXavo^ cfyis, yXuxso? 8e xat tci- 
xpou ^soai?, ojxotu)? 8s xat tu>v d'XXu>v sxdaTrj), xat 8td toutou auaTrjaa?, 
Sti i] ataOavojisvrj tivujv xat Tas Stacpopd? auTuiv xptvst (ou ydp dXXrjc li 

30 jxsv to ata&dvsa&at tivu>v, dXXrj? 8s to xptvstv Ta? 8tacpopd? auTuiv, xaD' 
a? saTtv ata&rjTa, dXX.' rj ts ataOavojxsvrj Tivuiv xal xpt'vst auTa, xat rj 
xptvouaa Tas Stacpopd? auTuiv xat ata&dvsTat auTuiv toutov ^dp xptvstv 20 2 <x0t6 elvat delevi 3 aunrj scripsi: a^Ttp coni. Sp.: aitoii libri 6 8e V 

Tcotaat; dvafaSrjxov (xal to Tcdaat? xatd au[j.fkj3T]x6c aJa&rjTov) Vict. Sp. 7 ate&TjTuJ Ttp 

supplet Schwartz recte 8 wjtw scripsi: toutcov libri: toutou a Sp. 9 8e jatq 

S 2 a Sp.: 8' et jj.t) VBFS 1 tojtc^ Sp. : toOto libri 10 ix xou TptTOu] de an. 

III, 2. 427 a2 13 xe/copta^vov FS 2 a Sp.: xex«uptafjievoa VBS 1 alt. 8^] 8e V: 

ptiv 8fj Vict.: 8rj Arist. vulg. 15 dotatpeTov FSB 2 a Sp.: StatpeTOv VB 1 16 auTO 

StatpeTOV xat d8. Vict. xat TavavTta Vict. 18 e£ Sp.: rj (supra rj lit.) V: r) S 1 : 

e{ r) S 2 a 20 r) [xtav xal 8'io Vict.: r] p-fa xat f t 860 Arist. vulg. •»)] ¥)t V (et 

21 — 23) 20. 21 dStatpeTov Arist. vulg. 23 10; xe/u>pta^viov Arist. vulg. 

24 2v] iv libri 26 auTr) a 28 toutou Sp.: touto libri BIBAION TPITON 8-9 95 

ttp ataftdvsaDar 8td tot/ro -fdp xai r t aTaOrj-jtc xptatc xu bTwr ooxsT), 
supa>v xt ou txovov T<bv IvavTuov dXXrjXotc ata»)rjT<ov Tac 8ta'.popdc xptvov, 
dXXd xat 7rdvT<ov xwv at'a&rjT<bv (xpivoixsv ydp xat Tac t<ov opaxtbv 3ta- SS 
cpop&c irpoc Tac t<ov " i 'suaT<bv, otxouoc 8s xai Tcpoc Totc t<ov dxouaT<bv, dXXa 

5 Xat rpOC TOtC T<OV 8a<pprjT<bv Xat TTpOC TOtC T<OV d7TT<bv), 7rp<OTOV [XEV sXa[3sv, 

ott ataDrjast | TauTa xpTvotxsv (atat)rjTd ts ^dp iax'. xat <i>c atat)rjT<bv au- 1S1 

Ttbv 7rOtOU[XSl>a TTJV xptStv), U.£l)' EOElsEV , OTt [Xrj OtOV TS XptVSlV TOtC 

o-aciopdc t<ov ataftrjTujv fxrj at'at)av6;xsvov auT<bv sv ts ov xat TauTOv. ou » 
•,'dp oTov ts t8 [xTj aiaftavotxsvov 7rdvT<ov xpt'vstv auT<bv Tac Tcpoc dXXrjXa 

10 otacpopdc* ei -fdp tou [xsv dXXo, tou 8' dXXo ataOdvotTO, ou8sTspov auT<bv 
oKv ts yvwptCotv, Ttvt Ta <ov rja&dvovTO dXXrjX<ov 8ta'fspsi. xat ■ydp ouS' 10 
sv d'XX<o Ttvt rjv tyJ ataOrjast to xpTvstv rj sv T<p ataOdvsa&at. Xaj3<bv 8' 
sx tout<ov to sv sTvat to 7rdvT<ov at'ai)rjT<bv ata&avotxsvov ts xat xptvov 
auT<bv Tac Stacpopdc, dcpefcijs s6st£sv, oti xat, st sv T<p auTtp /povtp xai 

15 d[xa auT<ov ata&dvsTat, ots xptvet Tac otacpopdc auT<ov (sT ys, ots xptvst i» 
auTac, tots atai)dvsTat, xptvst 8' djxa Tac rrpoc dXXrjXa auT<ov Stacpopdc), 
xai ataftdvotT' dv d[xa t<ov xptvojxsvcov • sv fdp t<o ataftdvsa&at ttq at- 
■jDrjast to xpTvstv. Taura Xa(3<bv, to ts [xtav ataftrjatv slvai, rj 7rdvT<ov 20 
ai3t)av6[xs&a, xat to du.a ata&dvsadat toutojv <ov d<xa xptvst Tac 8tatpopdc, 

•20 eVi toutoic r^7:6p-/ja£v, Itcsi to xat' ivsp^stav ataDdvsa&at iaTt to t6 si- 
8oc tou ata&rjTou X^P^ T ^ u^ r i$ Xafx^dvstv, ttujc otov ts ?v ti ov d[xa 25 
t:>>si6v<ov xat t<ov svavTt'<ov atai)dvsai)at. st "^dp touto, osrjasi auTo d[xa 
EvavTta slorj ts xat 7rdi>rj 8sj(sa&ai, XsuxoTrjTa xai [xsXavtav, | oTav tou- 182 
t<ov ata&dvr^Tat xat rauTa xptvrj, yXuxuT^Ta xat TrtxpoTr^Ta, 6[xot'<oc Ta aXka. 

25 dXXd [xrjv d86vaTov to Tac IvavTtac «<xa xtvrjasic xtvsta&at to auro, s^c 
XsuxoTrjTa dp-a xat [xsXavtav [xsTa^dXXov, xat Ta ivavTta sTvat 8sj(6[xsvov. 5 
TauTa 8st'$ac xat a7ropr]aac, Xu<ov ttjv a7ropt'av sXa^sv to dixa [xsv to xpt- 
vov xptvstv ts xat afa&dvsaOai t<ov 7rXstov<ov, sv ov xat [xrj Strjpryixsvov, 
t<o Xoyu) xs^cuptauEvov, <oc Sv ov xaT' akkrp [xsv Suvajxtv 8sxTtx8v tou8s 10 

30 tivoc sTvat, xaT' aXkrp 8s tou svavTtou auT«) r) StacpspovTOc, [<oc] d8tat'ps- 

TOV OV T<0 TS T07UO Xat T<p dptl)[X<i), TOUTSOTIV T<p U7T0XSl[XSV<!). TOTTO) ^dp 

dotatpsTov to sv sv T07r<o 6'v, TotouTo 8s auvsj(sc xai jxrj 8trjprj[xsvov, 8 xai 15 
lv saTt T<p dpit)[x<p. str<bv 8s touto <oc s?c Xuatv tou rjTroprjjxsvou sirrj- 
vs^xsv rj ou)( otov ts, Sstxvu; OTt [xrj XusTat touto) to rj7roprj[xsvov. 86- 
35 vaTat [xsv "yap sv Tt ov xar' dptOixov Ttp Xo-yto Statpspstv T<p Suvdjxstc s^stv 
Stacpspouaac, xai)' dc t<ov svavTuov sari 8sxtixov, ou [xrjv outoj t<ov ivav- 20 
Tttov Tac Suvdfxstc systv, <bc djxa auTa ouvaaOat SsysaOat. to fa.p t<ov l z(~M\i<j%ai S 2 a Sp.: aiaSavEtai VS 1 7 ofov S 2 a Sp.: «p.otov VBFS 1 Tac BSa 2 

Sp.: J) -d; S'F: rj Ta5 sic V 8 p.rj Vict. Sp.: rj (supra tj lit.) VB: r) FSa 

£v scripsi: p.rj ?v Vict. Sp.: r) fv FSa: rj 'h V 13 h elvat] ^vstvat a Sp. 14 zi 

rtel. Sp. 15 pr. <Tte Sp. : f)Tt libri 25 pr. x6 suspectum 29 fortasse Ttp <oe) 

X^roj ToOoi S 2 Fa Sp.: TdSe VS 1 30 auTtu r^ Sp.: auTuI rj VF: aottij aiTtii" rj Sa 

tu; delevi 31 tu) te FSa Sp.: tote V 32 dWpeTov FSa Sp.: 8tatpeTov V 

3C>. 37 evavT^tov] avT^tov V 96 AnOPIfiN KAI AT2EQN 

ivavxuov Sovdfxetc iyov ouy outujc iys.iv Suvaxai auTac, (bc ajxa aoTuiv 
xat xa? evep^etac Seyeafrat. dvayxaTov ydp xaxa Tac evepyeiac auto 8tat- 25 
peTa9at, ujc sv dXXoj p.sv XP 0Vt P xo ^tspov auT(bv •ynfvsaOat , sv dXX«j 8s 
to srspov, fj 8s ai'ai)7jaic djxa expivev atktbv Tac 8ia<popac, (bc oTjxa auT(bv 
5 ata&avouivTj xat Ta ei'67j Xa[x(3dvouaa, | st ye to -aiaDdveafrai ev ttj tojv 183 
sfStov tojv ata&7jTtov Xrj^et. erel 8e xat vo/jatc SoxeT ttj tou si'6ouc tou 
vooupivou Xrj<]>st ytvsa&at, 8td touto sItcsv to s? toiouto ai'ai)7jaic xat 
7j voTjanc. sitcojv 8s TauTa xat 8et>3ac, oti [xevst sti 7j aTcopTj&eTaa aTtopia "> 
(bc (p,7j) ouvajxsvTj Xuea&at, 8t' (bv stttjvs^xsv, "j* (bc Kpoetitev d.XX' (oaitsp 

10 7jv xaXouat Ttvec aTtyp-Tjv rj [xta rj 8uo, TauTrj xat StatpeTTj, 
xat Ta aXXa Ta iid toutoic, tjtic X£Sic acp68pa daacpoi; ts xat (3pa)(e(oc io 
e?p7ju.ev7j toiouto a7j[xat'vet. d£ioT toioutov stvat to (5 7j ai'ai)7jatc toTc 
Cujoic ylv&Ttti tujv aiafr^TuJv, (b? SuvaabVxt d[xa [xev ev elvat, atxa 6e TtoXXd, 
outujc (bc xat to 07jpeTov, OTav (b? tcoXXujv Ypap.p.6jv Ttepac Xr/-pi)ifj. at yap i"> 

15 aTto tojv t9jc Tteptcpepeiac tou xuxXou eVt t6 xevTpov d-fojxevai eu&etat Ttepac 
eyouat Ttaaat to xevTpov tou xuxXou, ev a/jfxeTov, 8 a7jjxsTov Sv ov xat 
TtoXXd Tt(b; eativ, oTav (b? exdaT7jc tojv •fpap.u.bjv stc' auTo d^&etaujv itipac 20 
Xau.j3dv7jTai. et ydp toiouto ti tj ata8r;at? etrj, xaOo jxsv ev ti xat d8tat- 
peTov iaTtv, Sv eaxat to xptvov (dXXd xat dp.a xptvet Ta ev toT? Ttepaat 

20 tojv 7pap.[x6jv tuj TtdvTa Ta TtepaTa ap.a etvat xat ev ti), xai)oaov 8e (b? 25 
T7ja8e xat TrjaSe Ttepa? Xap^dveTat | xat ToaauTa Xap.pdveTat, oaat xat 184 
eu&^eTat, TtoXXd. xat xaTa touto itdXtv xaOoaov p.ev ouv TtoXXd Ta TtepaTa 
xat 8iaa>epooaaiv ypafxfxojv, TtoXXd eaTat Ta xptvop-eva xat xe)(o>piap.eva xat 
StacpepovTa xat TpoTtov Ttvd j* outcoj xe)(ojpta{xevov, xa&oaov to xevTpov TtoXXd 5 

25 Ttoj? t^v, ojv exaaTOV xptTtxov ov tou ev ttj t8t'a YpoiJ-P-"^ Ttd&ou? ovtoc, 
xar)oaov 8e Iv to ex TtdvTojv eaxlv d8td<popov xat TtdvTTj to auTo, auTo ev 
Te eaTat to xptvov xat d[xa xpTvov. xat to [xev ek Xuatv etpTjjxevov 10 
tojv rjTtopTjfxevojv toioutov. Tt 8e toioutov Xa[x^dvetv eauv eTtt tt^c at- 
a&7jaeo>c, (a>c) djxa ev Te sTvat xat TtoXXd, 6[xoiojs toj tou xuxXou 

30 xsvTpo^j toII (b? TtepaTt tujv TtoXXaJv euOetaiv Xrjcp&evTt, ou pa8tov eu- ir> 
peTv. aajp.d Te ydp to Eayjxzov aia&7jT7jptov, ev oj ytveTat Ta tojv at- 
aO^Tajv Ttd07j, xat ouy ofov Te Ta aTto t«jv TtevTe aia&r^Trjptajv TtdOr^ 
8taTtep.Tt6[xeva stc' auTo oj? 8td Ypa[X[xuJv tuj auTtp p.optaj tou au>[xaToc 20 
STti{3dXXsiv. "j-svotTO ydp dv TtdXtv ev tuj auTqj Ta evavTta ytvofxeva TtdOrj 

35 xat ivavTtat xtvrjaeic, ei *(e. 8td TOtauTTjc xivvjaeujc 7j xaT' evepyetav ai'- 
ai)7jaic. ou8e ydp Ta dcp' svoc a^a&r^Trjpiou 8iaTts[XTt6[xeva eTt' auTo Ttd&rj 
ofd Te xaTa to auTo [xoptov auTou Ytvea&ai, j" otov, et ye tujv [xev evav- 25 1 ^etvSp. : e-/ov libri 7 toioutov tj Sp. 8 •aivsi]. p.ev etrj Sa 9 [xrj add. Vict. 

hi uiv TcpoetTcev, ^7irjveyxev coni. Sp.: X6u>v iTCTjveyxev, d>s TcpoeTrcov, Schwartz bene 10 r) 

[xia (tj (xta V) al libri: rj jxta xat rj Vict. cf. 94,21 12 arj[xat'vet a Sp.: arj[xat'vetv V u> 

sic V 17 aoxo dyjletauiv] au-6 d/& in lit. V 22 TcoXXd Sp. : TtoXXal libri 

24 fortasse outu> xe/. (t6 xptvov) xexwptajx^va Sp. 25 tou B 2 a Sp. : ttj 

VBTS 26 auTO h Vict. Sp.: aiTtp ev libri 29 u>; addidi 37 ofov su- 

spectum Spengelio fortasse djxa cf. 97,2 BIBAION TPITON 9 97 

tuov xa auTa [ta] aiattrjTr^pia, d8uva|TOv 8' iv Tol auTa> ataibjTrjput) xaTa 185 
to auTo aspo? otaa rd aTr6 tu>v svavTuov ftvsa&at Trdi>rj. OTav "jfdp fiXs- 
ruoasv daa Xsoxov ts xat asXav, ot? jxspsat Trjs xoprj? sxaTspou auTuiv rj 
eacfaai? "|'tv£Tat, (SaTrsp opcbasv -ytvoasvov xal eVt tu>v xaTo-Tptov, # * # 8 
5 outs scp' o otaotSoTat xaura, touto 8' fotiv u>c eTrrov t6 ea/aTov ata&rj- 
Trjpiov, outu)? ofov ts 6taot8oai>at u>? [xrj sv xs/u>piaasvoi; auTou ^tvsafrat 
aspsatv, (5aT' stti [xsv tou a(d[xaToc douvaTov Xa(3stv tt oaotov ttq stxovt io 
Tg tou arjaetou ts xat to>v ^pafxjxuiv u>v Trepas to arjastov. Tato? 8' dv 
scpapaoCetv ouvatTO aaXXov ttj ouvdast Trj tou atbaaTO; Ixstvou, 8 Xsyoasv 

io sa/arov ataft/jTrjptov, ou rj ataOTjTtxrj ouvaat? et8o?, rjTts 8uvaat? atau-dvs- 15 
Tat xat xptvst Ta sv toj atbaaTt, ou 8uvaai? xat sl86? iaTtv ^evoaeva xaxa 
T7jv diro T(bv ataftrjTrjpuov 8td6oatv. rj ■ydp Suvaat; aurrj ata ouaa xal 
(oairsp 7rspa? tou atbaaTo; toutou ou Suvaatc eaxiv, eTcetorj eVt touto to 20 
sa/aTOv at xtvrjasn: cpspovTat, datbaaTo; ts ouaa xat d8tatpsTo; xat oaota 

15 Ttdvrr,, aia ouaa, TroXXat 7ru>? "ftvovTat T M> TU)V xa ^' Sxaatov aoptov too 
atbaaTo;, ou ouvaat; saTt, xtvrjasu>v ataOdvsaoat oaouog, dv ts xaTa ev ti 
aoptov rj xtvrjat? sv auT(o "(svrjTat, dv ts xaTa ttXsuo. sv ydp Tfl tu>v 25 
-Xstovtov xptast TroXXat ttu>? Sovdasu; rj ata -jivsTat u>; sxdaTOu aoptoo 
irspa? ot|xstov Xaapavoasvr^. t6 asv ^ a p a«*>aa oux souvaTO daa xaTa to 186 

20 auT8 T:Xst(o 6s/saJ>at Trdv>rj, 8ta t6 dSuvaTOv stvat Ta svavTta sv tu> auTto ^t- 
vsa&at daa ts (xat) xa^' auTO* svavTta (8s) to stoo? to tou Xsuxou xat (t6) tou 5 
jxsXavo?. 8t6 ouosv otov ts auiaa daa 8s/saOat Taura, dXXd tou ata&r^Tr^- 
ptou ixeivoo xa^' dXXo asv aoptov Ta6s Ttvd tu>v ataOr^Tuiv tu>v aaa Trpo- 
aTriKT0VTu>v YiyvsTat, xaT 5 dXXo 8s Ta'8s tu>v aTro tu>v Trpu>Ttov ataOr^Tr^pt'u>v 

25 Itt' auro cpspo;xsvu>v tov Tpoirov. r t 8s 8uvaat; rj ataOyjTtxTj ouxsTt xsxu>- 10 
Xurat daa tyjv xptatv auTuiv irotstaOat, oti jxtj TauTov scti to xptvstv Tt^ 
Traastv. Traustv a£v "(dp tt t6 auT8 daa Ta IvavTta dSuvaTov, OTt dSuva- 
tov daa tt 6s/saaat Ta svavTta (dauvuTrapxTa 8s Ta svavTta), xptvat 8s 15 
daa Ta svavTta ouosv douvaTst, oti ayj saTtv sv xptasi ivavTta to t6 Xsu- 

30 xov Xsux8v xptvat xat to asXav asXav. u>? Y a P ^ v T0 } irda/stv svavTtov 
t6 Ta ivavTta [t6] TraUstv to auTo jxspo? xat sv TauT(j> XP 0Vl P > xat oia ^ 
touto sv to> Trda/stv touto dSuvaTOv, outu>? iv xptast TrdXtv d8uvaTov to 
t6 Xsuxov 6[xou asv Xsuxov, oaou 6s asXav uTroXaapdvstv stvat. 8t6 TrdXtv 
sv xptast to outu>? s/ov dauvuTrapxTov. to asv asXav aeXav, t6 8s Xsu- 25 

35 x6v Xsux6v stTrstv oux dSuvaTov, oti ar^' IvavTtov. et asv ^dp yjv dvaYxrj 
xai sv Tfj Suvdast ttj xptvouarj Td afaOr^Ta Ta st'6rj | Trpu>Tov tu>v ataOrj- 187 1 toc om. a Sp. 4 fortasse (ooxe d'[xa iv tolfi au-rol; ^acpafvsxat) ouxs 5 icpoota 

oiaotooTat FSGa 8 a>v Vict. Sp.: (b? libri 15 fortasse ytveTat 1G xt- 

v/jaEiov scripsi: xtvf^aeto; Hbri 19 Xafj.f3avovTo; B 2 21 xal et 8e et to addidi 

xax' auTo] xaTti xauTo Sp. i. ydp to B 2 23 dxetvou Sp.: ^xetvo libri 

25 in\ tov auTov cp. t6ttov coni. Sp.: fortasse {rra&uiv) ^tt. aoro cp. (xouxov) x. Tp. 
28 8e] ydp a Sp. 31 xo del. B 2 S 2 a Sp. TraJhtv xard to B-S 2 a Sp. 31 Ttp 

a-JTiu a Sp. 35 ouxaSovaTov V 36 ato&TjTa] <s$ in lit. V etSrj] fortasse 

TudOr^ TcpuiTov] Trpo tcTjv coni. Sp. tujv om. a Sp. 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta minora. 7 98 AIIOPIQN KAI AT2EQN 

xo>v syYsvsaOat, 008' dv Ixstvrj xptvot av [sv ■$] TavavTta to) fxrj 8s£aaBat 
tdvavxta djxa or6v ts stvar $JC$l o' sv [xsv to) ataOrjTrjpru) toc TcdOrj "(tvsTat, 
rj 8s Tuiv iv touto) ytvofxsvtov xptat? Iv ttJ Suvdjxst (06 ■y ( *P °^ v x£ £Tt 5 
touto Ta TraOrj os^saDat t<x aoofxaTtxd 8v da«>fxaTov), ouSsv xsxouXuTai Ta 
5 £v Ttj) atadrjTrjpiq) •yivofxsva xot' dXXo xat xaT' dXXo fxspos d[xa xpt'vstv rj 
Suvafxt? rj iravTo? atkoo. rj ydp aTaOrjats xptat? kaxl t9j? ateOrjTtxrj? 00- 10 
vd[xsa)s Toiv ataOrjToiv 6td Toiv [auToiv] 4v to) ataOrjTrjpup yivofxsvo)v TcaOoiv 
8t' auToiv, ytvsTat 8s outo)? rj auTrj xat jxta ouvafxt? TcoXXat tcok dpa -yi- 
vofxsvrj t«) Toiv xaO' IxaaTOV fxspos tou afoOrjTrjptou iraOoiv yivojxsvwv 15 

10 ajxa tcoisTv ataOrjTrjv xptatv. yj "(dp xptvouaa Suvafxt? to xaTa Tt sv jxspo? 
tou ate&rjTrjptou yiv6\izvov TcdOo? auTrj xptvst xat Ta xaTa TcdvTa Ta [xopta 
djxa [6'] auTOU ytvofxsva TcdOrj, rj auTrj xat fxtd xal TcoXXat tco)? "Ytvofxevrj 20 
xaTa T7jv Toiv fxepoiv tou ataftrjTrjptou xa06 irda^st Statpeatv, o)? s^ivsto 
xat t6 arjfxsTov sv ov TcoXXd xaTa to TcXrjOo? tcuv ypafxfxuiv oiatpoujxsvov 

15 (5v [rj] exdaTTj Tcspa?. 

X. rispt OaXdaarj? sx xwv MsTswpoXo-Ytxwiv. 25 

IlpoOsfxsvos iv t«7 SsuTsptp T«iv MsTSo)poXoJ7tx«iv etireTv Trspt OaXdaarjs, 188 
Tt'? ts rj cpuat? auTrj? xal 8td Ttva a^Ttav toooutov dXjxupov uoaTO? 
saTt TcXrjOos, TrpuVcov Ta? icspl auTrjc TcpoxaTa[3s(3Xrjfxsva; 86£as TcapeOeTO, 

20 (Sv rj [xev T«iv {)eoXo7«)V TurjYa? ofxstds sXsysv sj(stv Trjv OdXaaaav, T«iv 5 
8s cpuatxuiv ol [xsv auTrjv "ysYOvsvat sXsyov ix xr]q TcoXXrj? u^poTrjTO? tt^ 
irspt Trjv •ytjv dvaj(Osrarj? utco t^c [aTco] tou rjXtou xtvr^astus ts xat Osp- 
[xoTrjTo?, uTcoXstcp&starj? 8s TauTrj?, rjv xaXouu-ev OdXaaaav, ot 8e Ospjxatvo- 10 
[xsvrj? cpaat t^; Yrj? utco tt^? xtvrjaso)? tou rjXtou ibpana. sxxptftr|Vat to 

25 uSoup touto, xaXstTat OdXaTTa. 8td touto "/dp xai dXjxupov to uoo)p 
stvat, oTt xat 6 topoj?. ol 8s zr^ dXjxopoTrjTO? Trjv *(rjv xal Trjv TcotOTrjTa 15 
Trjv TauTrj? atTtoivTat. xo "ydp u'8o)p peov 8t' auTrjs TOtouTOU? tou? ^ujxou? 
Xajx^dvst, OTcotou? dv s^rj xat rj "pji 6t' r)q 81'stai ts xat Strj&stTat. [xs&' 
a 8st$as, oTt [xrj sj^ei Trr^d? ofxsta? rj OdXaaaa t«) T:av [xsv to Tcrjyaiov 

30 u8«)p, st [xsv auTojxaTov r^, aTcoppstv ts aTco Toiv TcrjYoiv, dcp' (Lv ap-/exai, 20 
xal [xs&taTaa&at, to 8' oaov oux diroppsr ^stpoxfxrjTov stvat xat oux auTo 
cpuast (TOtauTa yap xa. cppsaTa), Trjv 8s OdXaaaav [xrjTS T«iv ^stpox[xrjT«)v 
stvat [xVjts T«iv cpspo[xsv«>v ts xat [xsOtaTafxsvo)V * * *. 8td "yap ttjs Oa- 25 
Xdaarjs xtvrjasts ts xal dvTiTcsptaTaast? a? [xsv YtvovTat tou | auTou uSaTos 189 

35 fxETappsovTo? (8 •yivofxsvov sv Tcdar^j OaXdaaifj cpavspov rjfxtv -ytvsTat h toT? 

1 lyyzviaftai G 2 S 2 a Sp. : Iv yev^ast VBFG^S 1 iv tj circumscripsi : fortasse auTrj 2 dvai 
scripsi: Tt libri 5 rj Vict. S: rj V: r) a 7 auxdiv delevi 10 a?a8r)TTjv] fortasse <ttjv 
t(7)v> afairifjToiv 12 6' delevi fortasse auTcjJ 13 Siafpeaiv G 2 Vict.: SiatpsTv libri 
15 &v Schwartz: &v rj libri: ov Vict. 17 iv to^ 8euT^pt|)] Arist. Met. II, 1—3 (353»31— 
359^26) 19 7:p6)T6vV 22 dva/^etarj? Schwartz: Iviyftdarfi libri tou Sp. : d7r6 Trja V: 
«716 tou a 29 eyei Sp. : I^rj libri 30 drcoppstv Sp. : dTioppei libri 31 fxetKaTaa&ai Sp. : 
(xediaTaTat libri ^eipo'T(X7jTov V (corr. Sp. ex Arist.) oux auTO (aOTO V)] fortasse ou OTd- 
aifxov 33 excidisse videtur tijv aiTtav dTi^otoxev ttj; cpatvojx^vrj; t?j; ftaXdaarj; puaetu; BIBAION TPITON 9-10 99 

OTSVoTc T(p TCapd T7JV -fTJV SV TOtC TOIOUTOIC TOTCOtC CpaVSpdv aUTTJC "(IVSafrat 

ttjv jxsTappuatv), £i 6s tt« -ftvsTai aoT7jc xtvrjatc d-rco to>v ut}>7jXoTspo>v stci 5 
Ta xotXoTspa cpspojxsvTjc, oux arc' otasttov tc7jyo>v dXXd ttj to>v TcoTajxoiv 
STctyuast 7.-0 Ttov u'j/7jXoTspa>v STctppsovTa>v , dcp' aiv Tac Tcrja; s/ooatv, 
5 (i>c ttjv TotauTTjv xtvrjatv aTco Tcr^aiv jxev ttjv dpy^jv s/stv, dXX' oo tojv to 
T7,c WtXaTTT)?, aXXa to>v TCOTajxa>v tcov stc aoTTjv psovTtov. Scp tp sostcsv, 
oti jxtj OdXaTTa saTtv dpyfj tou u8aToc xat to TSTapTOV OTOtysTov, o tivsc 
oTcoXajx(ijdvovT£c sXsfov jxtj jxovov tooc TcoTajxobc stc ttjv OdXaaaav tsvat, 
(dXXd) xat d.Tco t9jc OaXdrcTjc, -fXuxb 8' systv to u6a>p to> aTco ttjc -(9jc 15 
io ooto f^Oooasvov cpspsaftat. scp' otc Sstxvuc, oti jxfj fart to. u8a>p t6 otd 
TT / C Vfc dXaupov ttJ auTou cpuast, dTcs6u>x£v afctav ttjc dXjxoporrjToc , o>c 

j* XEyOJXEVrj, TO TOU UOaTOC TCSptXSlJXEVOU TS xat TCSptTSTajX£VOU TCSpt TTiV "[7JV 20 

to jxev AETCTOTaTov xai yXoxoTaTov dvaY£aOat xat dvadujxtaa&at xafr' sxd- 
ottjv 7;a£pav utco t/jc tou fjXtou xtvf^astoc, aTjxtCov 8td to xoucpoTSpov ts 

15 ov xat xaOapo>T£pov STctTcoXdCstv, toutou 8' dvaYojxsvou auvsyaic xat TcdXtv 25 
jxsTapdXXovToc te xat xaTacpspoasvoo to dXjxopov oTcoXstTcsadat 8td (3dpoc 
Iv T<o tou u6aToc otxsup totco). | £cp' otc aTcopr/aac Tcodsv tj dpyfj xat fj 190 
atTta T7jc dXjxopoTTjToc t9jc ouaTjc lv to> uSan xat t9jc OaXdaa7jc, £8si$£v 
~dv t6 yiv6jx£vov u8o>p dX;xup8v oux Ix toioutou xaTa jxt^tv tivoc "ytvsa&at. 

20 to ts -jdp auaTTjjxa to>v C«>tov t6 sv tt] xuaTst 8td toutov t6v /ujx6v stvat » 
toioutov cpatvsTat -^dp jxsjxt/dat ti auTtp Y£o>8£c, o orjXov ^tvsTat ucptCdvov 
iv auT(J>. dXXd xat 6 t8po>c jxqvu^tsvov s/st toioutov Iv iauTol, 8 Xajx- 
^dvst to Tiivojxsvov G8o>p aTco too atojxaToc, SitjOoujxevov 8t' auTou xat io 
(oa~£p tcXuvov auTo xat xaOatpov. toioutov 8s xat t6 8td t5;c Tscppac 8t7j- 

25 Ooojxsvov. fon 8s to jxtyvojxsvov tootoic xat Tr ( c aoT^c JSiottjtoc atrtov 
t6 oaov aTcsTCTOv sv toic atdjxaat jxsvst, jxtj 8ov7j0sv utco ttjc TcsTCTOoarjc 15 
auT8 jxsTa^Xr^r^vat OspjxoTTjToc. toioutoc yaip o ts t8po>c xat to oopov 
xat to 8td T7jc T£cppac 8tr^0oujxsvov xat -rap rj Tscppa t6 jxrj SovrjOsv ttjc 
"Y7jc utc6 too Tcop8c xpaTTjSrjVat xat jxsTapaXstv stc auTO, dXXd aTcsTCTOv 20 

30 jxstvav tt^c xaojxivr^c uXrjc jxoptov. a xaTaax£udaac IXa^sv, OTt 8st toiooto 
ti sTvat xat to> uoaTt jxt-^vujxsvov ttjv OdXaaaav s$ auTOu Tcotst. s{tco>v 
6s ostv aTcs-T^v Tt stvat TcsptTTo>jxa, ou 7j jxiclic T7jc Tcp8c to o8o>p airtov 25 
a6-(p tt^c dX;xup6tr / -oc -(t'vsTat, | ostxvbc Tt tcot' laTt touto, sXa^sv to 191 
(Sa-so i-t to>v ao>jxa'Ttov Ttov C<po>v sv TaTc TpocpaTc ts (xat) jxsTa(3oXaTc 

35 d'-sTCTa Ttva TcsptTTtojxaTa 71'vsTat, tov ttJ Tcp8c t6 58o>p jxtclsi 'YivovTat' Ttvsc 
dXjxupat ts uTcoaTaastc iv auToTc xai Tctxpat, outo> 6tj xat (ev Ttp) TcavTt diro 6 
TcdvTtov to>v cpoojxsvtov xal -civojxsva>v oTcoXaapdvstv 8sT TotaoTTjv Ttvd aTcsTCTOv 9 dXXct acld. B 2 F Sp. 9 yXuxbv libri 11 y^ 3 i Q Ht V fortasse fr\i <8tT)9o6- 

jxevov) 12 XEyoixfivr) to] Xeyo|x^v7ji; tiII Sp. : Yevdjxevov xo G 2 : fortasse <[xrj) Yevop-fivTj; to; 

cf. Arist. Met. 357 »5 tou] t in lit. V 17 ctTropp^aaa V 18 xat delevi 

20 toutov] touto Sp. 24 t:X6vov Sp.: 7rX6|vopiev sicV: tcXuvov [xev GF: TrXuvdfxevov B: 

TcXuvojxev Sa auTo Sp. 25 8e in lit. V aOTTJ;] ToiaiTrj; Schwartz 29 tou 

in lit. V xpaTTj&fjVat] ttj in lit. V 32 ttj;] fortasse t) 34 xai add. Sa Sp. 

35 u»v Schwartz: il>; libri 36 iv t<£ addidi cf. Alex. in Meteor. 97 «16 

7* 100 AHUPIQN KAI ATT2EQN 

uTzoaxaaiv ^tvsaftat, xal TrXVjpT] T7]v y/jv TotauTTjc xaTafxsfxqfxsv7]c cTjpac 

Xat dTTSTTTOU TTSptTTtbaStOC OfXOltOC TT^j TSCppa * fjV SV TaTc UTCO TOU 7]XlOU ^l- 10 

vojxsvatc dvaftufxtdasatv diro ts ttjc 77]? xat tou uSaTOc sptaTafxs[xr(fxsv7jv 
ars ouaav xoucpoTspav iv xats stc u8top auaTaasat' ts tu>v vscpcbv xat jxsxa- 
5 |3oXaTc iptaTatxtYVUfxsvTjv xat aupcaTacpspojxevrjv dst dp/Tjv xat atTiav sTvat 1» 
t7jc tcoiottjtoc , tou ttjc 0aXaTT7]c uoaxoc, tjc TceptTTtbaetoc ev TaTc aTco t9]c 
0aXaTT7js dvaOujxtdasat to ttXsTctov uTrofxsvov. slvat ^dp tt xat auvava- 
cpspojxsvov toj uoaTt xat jxsxapdXXov stc 'yXoxu ev ttj 7rstj;et xs xal Tfl ex 20 

TtOV VSCpoJV [XSTa[3oX7j, * * * TOUTO 3s TO UTTOfXeVOV T7]C dXfXUp0T7]T0C aiTtov 

10 Tti) u8aTt Ttj) zrfi 0aXdaa7]c. oti Se auv tijj uofxsvtp tJSatt T0tauT7] tt€ 
auYxaTacpspsTat TcsptTTtoatc, sSet^ev ex tou Ta ts voTta uSaTa [xdXiaTa sTvat 
TrXarsa t«j xat tov votov diro Ttov jxeptbv sxstVtov T7]v "Yeveatv e^stv, sv 25 
oi? TrXstwv 7] $7jpd dvaOufxtaatc Y lV£Tai ' TrXaTUTSpa 8e xat Ta TrptoTa Ttov 
[xsTOTrojpivtov uSdxtov, oti dvdpc7j Ta ftapuTaTa TrptoTa | xaxacpepeaOat, 102 

15 ^apuTaTa 8e xa TcXeTaTOV to yetoSec ev eauToTc I^ovTa. oti 8e toiouto 
TreptTTtojxa ttj OaXdaaTj ttoXu, eTrtaxtoaaTo xat 8td tou Oepfxrjv auT7jv etvat. 
TrdvTa Yap oaa TreTruptoTai e^ei Ttvd Suvajxtv 0spfxoT7]Toc Iv auToTc, tbc 7) 5 
Te xovta xat 7] Tscppa xat tj tojv C<po>v uiroaTaatc, xal tj tojv OspfxoTsptov 
T7]v xotXtav Ctotov xat uTroaTaatc OspjxoTspa. STrtaTtbaaTo Ss dX[xupov yi- 

20 vsaOat xaTa fxT£tv toioutou tivoc TrsptTTojjxaTOC xat diro rffi Caxoptac, Tcapa- 10 
Dettevoc Xtjxsvac ts xat TroTatxouc, tov ovtojv dXfxuptov aufxpsP^xsv xat to 
uStop iraj(UTSp6v ts sTvat xat ■yetoSeaTepov , &<; to fxev fxrj edv 8td ira^u- 
T7]xa xaTacpspsaOat sv sauTtij Ta cpuatv iyovm ev Ttjj 58aTt TsftsvTa xaTto 
cpspsadai, Ta 8s OspfxavOsvTa 8ta ttjv Tca/uT/jTa dXac TroteTv. 15 

25 XI. 'ETri^eipTjatc oTt Oeaet xa ovojxaTa. 

Et OeTtxol tojv ovofxaTojv eajxev cpuaet, xat touto Trapd ttjc cpuastoc 
e^ojxev to Suvaadat ovofxdCetv xat TtOsaOat Ta ovojxaTa toTc TrpaYfxaatv, 20 
8r]Xov tbc dsast Ta ovofxaTa* dsast ydp 7]txsTc TtOsfxsUa. ou ydp otov ts 
tou 3v6fxaToc sxdaxou Ttbv TrpaYfxaTojv uirdp^ovTOc cpuast 7]jxac stc' auTotc 

30 Tt&sa&at auTa. tbc -yap sirtaT7]fX7]c | ovts? Ssxtixoi cpuast oux s^ofxsv Tac 193 
sirtaTTjfxaic cpuast, dXkcn to jxsv SuvaaOat 8s/sa&at sTrtaT7]fx7]v Tcap' ixet'v7jc 
7]fxTv eaTtv, oux ert fxevTot xat eTctaTTjfxai irap' exetv7]c (ou ^dp dv T^fxev 
SsxTtxot Ttov sTriaTTjfxojv dXX' s/ovtsc auTac xat dTrtaT7]}xovsc), outoj xat to 5 
fxsv SuvaaOat TtOsaOat xat Ta ovoftaTa Trap' ^xetvTjc, ou fxevTot xat Ta Svo- 

35 fxaTa Iti* ou -]dp dv eft' TjfxeTc tou TtdeaOat auTa xuptot. oTc ydp to xeT- 
adat cpuaet, toutoic ouxoTt xaTa cpuatv to ucp' rjtxtov xtdsa&at. st 8s fX7] 10 5 lyAOLToni.iywiJ.ivriv xat] iyxaxa[j.£[j.iY[j.ivTjV xal a Sp.: fortasse del. 9 fortasse (tcp 81 

IXaxrov elvoi touto ToaouTtj), 6'ati) xal Iv Ttp bop.(wp t6 dXp.upov tou yXux^os eXaTTOv) toutijj 
8tj to: cf. Al. in Met. 97*29 14 oti Sp.: 6'tov libri 15 8e Sp.: Te libri 

19 &ep[xo&e'pa] Oep[xo s. v. V 23 uSoti TeSivTO Sp. : uSaTirjTiSeVca (5 in lit.) VB: u8otc 

TjTtSevTa Sa 27. 28 toIs — 6vofj.aTa V 1 in mg. 29 fortasse exdaTtp 35 eV 

T^jjiev Vjjxei; coni. Sp. recte 35. 36 xeta&ai Sp.: xtvel*a&at libri BIBAION TPITON 10-12 101 

£17] xa^d cpuatv tot? Trpdyaaat tii ucp' 7)a(bv auToTc ta ovojxaxa TtOsaOat, 
ou8' dv rjaTv stVj xaxa cpuatv to TtO^aOat xa ovoaaxa aUToTc* ou -fdp Tau- 
xov iaTt OiaOat ovoaa xal sticsTv to xst'asvov. sSst ts st sxsito cpuast Ta U 
8v6aaTa, xat touc Xs'-,ovTac -dvTac Xs-,'Stv Ta auTa. dXX' st cpuast Ta ovo- 
:> aaTa, ost xat Ta aToiysTa 8t' uiv Taaasrat stvat (poast* 06 yap aXXr; tic 
saTt Trjc Stacpopdc xwv xaTa lOvrj 6tacp£p6vTtov sVi Ttbv auTtbv TrpayaaTtov 20 
:rapa ttjv tujv aTot/stouv te xat auXXa{3tbv Trotdv auvO^atv. txavai 6"s touto 
auaTrjaat xat at oatovuatat xai at TroXuojvuaiat xai asTOVoaaatdt. 

XII. 'Oti ar) aTtstpov to 6'v. 

10 '0 X670C 8stxvuvat OsXtov aTrstpov to ov | 8td tou tov uTroTsBsvTa stvat 25 

iv tuj tou xoaaou Trs'paTt tJtoi sxtsvsiv iTrsxstva tou xoaaoo ttjv /stpa, 194 
7) (61') 6ti67j xtoXuOTjasaOat, aacpoTsptoc 6s lasaOat Tt sxtoc tou xoaaou 
(f) ydp to xojXuov ixToc iaTtv, r) iv tp saTat to ixTStvoasvov), T7]v TriOa- 5 
voTTjTa syst rrapd ttjc cpavTaatac ts xai ataOrjastoc, coaTrsp xai 6 Xs^ftov 

15 irav to TrsTrspaaasvov TrsoaTt Trspatvstv dacpoTsptov ^ap rj TrtOavoTrjc d.Tr6 
TTp at'aOr)asojc. to) -fdp r)aac 8td to dcpavTaaTouc stvat tou dvTtxstasvou 10 
toTc iptortoaivotc arjSEv auToTc i$ ata07)a£ojc iysiv Trapaa/saOat toutoic 
dvnaapTupouasvov r\ Ttp X670) Trt0avoT7)C. ou'ts -(dp Ttvt TrspiTrsTrTojxaasv 
TotouTtp TrsTrspaaasvtp, ou arjSsv iaTtv iTrsxstva (TOtauTa "(dp TrdvTa Ta tbc 15 

•20 asp7j TTSTrspaaasva, uiv saasv ataOavoasvot aovu)v), ou'ts TrpoaTriTTTSt TjaTv 
TotouTov, ou arjOs ixToc slvat ouvTjasTat* aTrdvTtov "^dp tov ataOavoasOa 
sxtoc Tt 6'v. 016 8sT touc svtaTaasvouc toTc toioutoic Ttov Xoytov [7j] a7j Trapd 
Tuiv ata^Tjastov TrstpaaOat ttjv aapTuptav cpspstv, u5v sxtoc iaTt Ta C*jtou- 20 
asva, dXX' aTro t9jc ouatac twv TrpayaaTwv TrstpaaOat cpspstv Ta; svaTaastc, 

25 TrpoaXaPovTac sv auToTc ivap-,'sc 6v to j a)) 66vaa9at TrdvTa Ta auTa uTrdp- 195 
/stv T(p ts aopttp xat T(5 oXu>, xat tu) TravTt xat sxdaT(p tu>v asptbv au- 
tou. oto a7j8£ osTv C>jt£Tv Tac aTro tujv at'ai)7ia£u)v aapTupta? Trspt Tuiv 
asp(bv, otc stat auvTpocpot, a£Tacp£pstv £Trt to ~av, izdar t q ov sxtoc at- 5 
aOTjasojc -poc tuJ utto ar^8£atac cpavTaatac ata97]Ttx7jc po7jOsTaOat xat 
30 TroXXaTc auTtbv IvavTtouTat. ouoe ydp dv 8tscpspsv ti to Trav too aspooc, 
el r^v 6aot'u)c, (SaTrsp ixdaToo aoT(bv ixToc Tt, ootu) 8t) xdx£tvoo. * * * 10 
(5ar£ xaTa a£V tov X6"pv stvat ti xat Trav 00 Trdvta Ta dXXa asp7), fj 8' 
aTaOr^atc ouSevoc iaTtv dvTtXTjTrrtxT) toioutou, 06 8td ttjv aTaOr^aiv d.TroaTa- 
tsov Ttbv uiro tou Xoyou TiOsaivwv. 068& ydp eirt Ttbv alXmv ootw Trot- 15 
35 ouasv, OTt arjSs Ta ataOTjTa cpaa£v sTvat aova* 068' iTrst ^ptbasOa Trpoc 
Tac TriaTsic Ttbv C>)xouasvtov sttI TroXXtbv TaTc ix ttbv afa07jasu)V aapTu- 5 TarreTat a Sp. 6 fortasse <6vo(i.aTU)v a(T{a) ttj; 10 6 Xdyo;] "Arch. in Eud. 

phys? Sp. cf. Simpl. in Phys. (Diels) 467,26 £xteveiv Blass: ixTEtvstv libri 12 {li) 

6rtW] xooXutHjcfea&ai Blass: 6'xt hr\ xcoXu&^aeTat libri 13 pr. r)] t) V 18 aVrui.apT<j- 

poifAevov, +i Sp. : dvTtjjtapT'jpou[j.^vT) libri 20 TrpoamTTTct Sp.: Trpoa^tTCTEtv libri 

22 1-at6s ti ov Sp.: exaaTov libri r) (r, V)] del. Sp. 26 TcavTt V 31 excidit 

tale quid e{ 8e toioOtov r t toj tcovto; cpjat; 35 oOo' del. Sp. 102 AHOPIQN KAI ATXEQN 

ptaic; 8td TYjv auvTpocptav ts xat xrjv 7rp6; auta auvrjOstav, rj8rj /prj fxo- 
vat? xauxat? /prjaftat fxsTptp t9;? dXrjftsiacr ou8sv av tojv dXo-fojv irp6; Trjv 20 
Yvaiatv Trjc; dXrjdstdc; Stacpspotfxsv, txavov fdp auTOtc; to sv toTs oixstoic; at- 
aftrjToTc; dXrjdsc;. S 8' oux sanv ataftrjasojv t'6ta, «xtouov to Trjv iv tou- 
5 Tot? dXrjdetav trfi Ix t6jv ateOrjasojv fxapToptac; 7iaaav r^pTrjaftat Xsystv. 26 
oTt jxsv ouv suXo-pv stvat Tt xat Trav, ou p-spvj ts | ojv ataOavofxsOa, xat 196 
oaat toutojv dp^at ts xat atTtai, ixavov fxsv auaTrjaat to oXov ts xat to 
jxspoc; Trpoc; dXXrjXa Xs-pjxsvov. to ts ^dp jxspoc; oXou jxspoc; tivoc, xat to 
oXov Tot? [ispsat toioutov, st' ye iaTtv oXov, ou fxrjSev tojv fxopuov aTre- 5 

10 OTtv, &gt st [xsprj Ta xa&' exaaTa ts xat ata&rjTa eanv, xal to 6'Xov ou 
[xsprj TauTa (xa, yap fxeprj 0X0 u fxeprj tivos), f d'T07rov T(£> Trav to ojc; fxepoc; 
Xsy6}xsvov IttI to 8Xov ts Trjv dvacpopdv s^etv. 016 068' dv oj? [xepou; 10 
[xeprj XeyrjTat Ta 7rp6JTa XrjcpOevTa, dvd-f/rj xdxetvo, q jxepo? saTtv, dXXou 
tivoc; eTvat *j- jxspo?, st fxrj oXov ti strj, dvatpoTT' otv to xat TauTa stvat jxsprj. 

15 dXX' s? oXov ti dva*fxaTov slvat eTrj, scp' 7rav to ojs jxspoc; ov ts xat 15 
Xs^ofxsvov iyzi Trjv dvacpopdv, TauTov 6s 6'Xov ts xat 7rav, st' fe sxaTspov 
auToiv 6pt'CeTat toj fxrjSsv auTOU tojv [xepojv a7rsTvat, ei'rj dv ti toiouto 6v 
7re7repaafxevov, ei "ys 7rsTrspaafxsvov, ou [xrjoev tojv [xspoiv aTrsaTtv. to 6e 
Trdv toioutov. outs "yap dXXo Tt ov sxtoc; auTOu eaTat TrepaTvov ts xat 20 

20 TrsTrspaajxevov, ouTe ixTetvetv Tt? eiq xt [xeT au~6 ov ouvrjaeTat to xpaTou- 
[xevov utt' auTou. ouxsti ydp dv sTrj 7rav ts xal oXov, ou s';ojOsv ti 
iaTtv 6'v. I^ojOsv 8s saTtv ti [kazi xat ov] tou ts TrepatvovTO? Trap' dXXo 25 
Tt xat tou [8e] xaTaXetTrovTo? Tt jxeT' auTO, etre Toc*euetv Tt? f; sxTstvstv | 
t6jv auTou [xoptojv r) t6jv ucp' auTou xpaToujxevojv Tt 8uvrjaeTat. txavov 197 

25 8' sti auaTr^aat TauTo touto xat to Ta? dpj(d? t6jv 6'vtojv etvat TreTrepaa- 
[xeva?. aTretpojv ydp ouaoiv ou8e yvoiai? auToiv eaTat. et 8e [xrj toutojv, 
ouSe t6jv e$ auToiv ytvojxevojv Ttvos, tX "(£ Traaa STrtaTrjtxrj sx xr t s tojv 5 
dp)(6jv tou STrtaTrjTou yvojasoj; Trpostatv. l7rsTat 8s T(j> aTrstpou? stvat Ta? 
dp/d? xat t6 [xrjSsv ytvsaOat t6jv "ytvojxsvojv TSTaY[xsvojc;. xif *(dp dv TaSis 

30 d7rei'pojv 7evotTo; Tt ydp dv etrj Tr^? iv toT? a7rei'pots Ta$eoj; atTtov; ouTe 10 
■ydp cpuat? ev auToT? e')(ot )(Ojpav d'v Ttva, r^? t'6tov to evexd tou TrdvTa Ta 
xaT' auTrjv yivoixeva -yiveaOat d)? eTrt to TrXeTaTOV, oud' otov Te ytveaOat 

1 fjSrj Schwartz: ei 8e libri o" ^prjv coni. Sp. 2 av Vict.: y^P libri 

6 01) V 11 axoTtov] fortasse aOxo 8Xov xtp] xo Vict. to om. Sa 12 xe 

(e corr. v. c. V): xt BF a S a 13 xaxetvo scripsi: xdxeiva libri tj BS a F a : ?)t V: u>v 

FSa 14 fortasse (fx^pous) pipo;, <8> e^ [xtj 6'Xou <ou) ei Vict. 15 eCtj V 

17 [x. aOtoJv a efy av tt] rj dvxt tou a 20 xta ei'a Tt (supra eta: eaTt v. c.) 

V: xts et; xt BF a S a : Tt iaxi GSFa: tI? ek to Vict. Sp. 21 utt' outou (aOTOu V)] 

ocp' aOToii a Sp. 22 ia-zi xal 6v delevi 6e ^aTtv ti Icti xat (xal supra Ioti) 

6v Toii Te (0 supra e) V: Tt touto GFS: 6£ ^aTtv 6v (haec in mg. S 1 ) ToiJTe (tooto S 1 ) 
SF a a Sp.: 6e eaTtv t(. ov ToiiTe B: 8^ eVrt zi eaTt ov tou Te S a 7repat'vovTo;] post e 

lit. 1—2 litt. V 23 Toii F a S a S 2 a Sp.: Toii8e VBFS 1 efr»] fortasse eic 

24 aOTovi V 7j V 25 8' eri] 8e a Sp. to om. a Sp. 28 T(ij om. a 

29 TeTayfxeStoc V J GBFSa Sp.: TeTayfx^vov v. c. VF a S a 31 3v /tbpav coni. Sp. 

32 oo&' > Sp.: oo^ libri BIBAION TPITON 12 103 

iv fxrj Ss/opivotc; xajtv Ttpd-ffxaat. xi fap jxaXXov sv toTc; aitetpoi? toSs 15 
Ttpo tou8s, xat t6 [xsv irpuiTOV t6 8' uaTspov, ou /topl-; ou/ otov ts to 
svExd Tou -ftvofxsvov -,'svsaOat 5 7u«)? yap dv dvOpu)Tro(- rj trrTroc; rj ti tuW 
d'XX(ov tu>v cpoast -(tvofxsvtov -(svotTO, dvatpsOEV-o? tou to jxev ti £tvat Trpui- 20 
5 tov t&v £t's atrrd auvtsXouvTcov, to 8s SsuTspov xat avQpwTrov jxsv e£ dv- 
OpioTtou, irtTtov 8e e; ?TtTtou "ytveaOat xaTa cpuatv, ouaoiv t&v dp/u>v aTtet- 
pcov Te xai Tactv ou Se/ojxsvtov ; ti -fdp to toc airetpa Ta';ov; et 6' dvdyxrj 
fxev tu/7] T£ xai T(5 auTO[xaT(p ttjv d-stptav ototxsiaOat, ou/ outoj 5s p- ^ 5 
vojxsva cpaivsTat toc -/tvofxsva | (toc fdp rj ofxouo? dsl rj a>? sVt to TtXst- 198 
10 otov -/■tvofxsva iroppoj x£yu>ptaTat twv TrposiprjfxEvtov afruov, outu> 6e opa- 
Tat Ta ytvojxEva xaTa cpuatv), dvatpoiV dv xat tu>v dp/uiv ts xat tu>v 
o'vtu)V d-£tpt'a. ti "(dp; ei dSuvaTov aTtsipov aTrstpou fxstCov sTvat, xaTa 6 
8e Ta? 86£a? tujv dTtsipouc; Ta; dp/d? sTvat TtOsfxsvtov ou touto fxovov, 
dX>.d xat aTTEtpa TroXXd, fxaXXov 8' dTtstpdxi? drtetpa eiteTat etvat Te xat 
15 "ftvsaOat Xe^eiv, ttu>; dv tt? oux aTOTrcoTaTrjv UTroXdpot TrjvSe Trjv 86£av; 10 
diretpov ydp aTretpou fxstCov ou/ otov ts Xs-fstv stvat, st -fs to jxsv aTrstpov 
dvd-pcrj TtavTa/ou Xsystv sTvat, xat TrdvTa xaTS/stv tottov. ouxsti -(dp 
aTrstpov to [xrj ov TtavTa/ou. to ydp uTtoXntEtv Ttva xat dXXtp /wpav 
TcsTrspaafxsvou , tou 8s toioutou ouSev uTreps/stv otov te, ou8e Trap' au^6 15 
•20 dXXo Etvat, [xrj OTt aTcstpov, d.XX' ou8s TrsTrspaauivov. ouxeu ^dp dv stVj 
TravTaj(ou outcd;. uiaTS xa&' ou? ttXsiu) Ta aTrstpa, ou8ev dv etrj xaTa 
toutou? aTrXu)? aTtetpov. &l "^dp TtXetu) Ta aTtetpa, ouxeTt to aTtetpov eaxat 20 
Ttavta/ou, eaTat Te aTtEtpov aTtstpou fxstCov, sl' ^e Ta ts 8uo aTtetpa dva'Yxrj 
[Te] tou evo? uTtspE/Etv, xat aTtstpov xat to Iy. tu>v 8uo aTtstpujv auptst'- 
•_>5 [xevov. TtdXtv 8' au Ta Tpta [xsrCu) Tuiv 8uo, xat outw TtpoaTt&svTU)v In 25 
aTtsipov fj auc-rjat? tou ditstpou TtpoEXsuasTat. rj *(dp oux spouatv Ta 8uo 
aTtstpa toQi svo? [XEtCu) te xat TtXstu), xat ou|tu>? auTOt? aujxPrjasTat dfxsprj 199 
Ta aTtEtpa Xe*(eiv (ex ^dp ttj? tu>v toioutwv auvOsasto? jxovtov ou8ev [xsTCov 
sxdaTou Tuiv sv ttj auvOsast to ix -tdvTtov au^xstjxsvov , o Tar"; aTty[xats 
30 au[xfj's|3rjxs fxovat?), rj, st touto dXo^wTaTov, xat Ta taa auvTtOsjxsva dv- 5 
a^xrj to XotTtov Ttotstv StTtXdatov, eOTat t6 ix Tuiv 8uo aTtetpwv auvTtOs- 
jxevov StTtXdaiov, xat outu); saTat ti xat t'aov airetpov dTrstpq), xat StTrXd- 
atov dXXo dXXou xat rjfxiao, outw 8s xat TptTrXdaiov (xat) Itt' aTrstpov au;6- 10 
[xsvov, ou Tt "ysvotT' 5v dXoyuiTEpov ; ETt o' dva^xatov xat Ttov tu^ovtwv 
35 jxeyeOo? £)(6vtu>v, dTrsi'pu)v 6e xaTa t6v dptOjxov Trjv auvOeatv aTretpov ti 
[xsfsOoc- Troistv, ou8sv 8e otov (ts) toutou tou [xsysOou? [xstCov stvat, dvdyxrj 15 3 alt. r} V 4 touto Sp. 10 a(xid>v a Sp. 12 ti yap; Schwartz: zz ya'p libri: del. Sp. 
15 av «C Schwartz: yap libri «av xt;> T^v8e Sp.) 16 ydp s. v. V 21 oOxto? BS-a 

Sp.: ooto; VFGS 1 post outio; inseruerunt: -aol& oti; (8 e{; S) TtXetoo; (-iXeito G) Ta a-retpa* 
oiocv av etTj to, deinde iteraverunt tb; (x^po; (102,11) — atTiov (102,30) FGS (del. S^L 
oiaTe om. G f^ -iXefou; Ta; dpyji; G in mg. 22 ouxlxi scripsi: ouTe StiVBFS 1 : ouTe 
S 2 a Sp. 24 Te del. S 2 B 2 : om. a Sp. 25 -rpocfTe^vTtov coni. Sp. 27 dpiepf) scripsi : 
fxipr) libri 30 dXoytoTaTOv Sp.: dXoyioTaxa libri 31 -rotetv Sp.: -totet libri 33 xal 
addidi 34 fortasse 8' (zi) 35 d-retptov Sp.: d-retpov libri 36 Te add. FS 1 Sp. 104 AI10PIQN KAI AT2EQN 

xci) dirstpou? xa? «PX^ 67toti&s[xsvu) suOtx: TauTa? dXXrjXtov aTrrsa&at Xs- 
Yetv xal [xrj8ev a&Ttbv eTvat [xeTa£u* * * #• ftvotT' dv outu)? tou £x Ttbv 
a7ret'ptov auvTiOeuivtov •('tvou.evou diretpou jxeTCov to ex Te Ttbv diretptov 
dpytbv xat Ix Ttbv [xeTa£u auTtbv auYxet'txevov. oTt 6e 7rXei'to Ta ouretpa 20 
5 xaTa tous diretpou? to\? dpyd? Xe-pVTa?, xat £x toutwv "]fvcopi[xov. Xeyouat 
txsv ^dp tou? xoajxou? diretpou?, toutwv 6e e? [xev xat cxaaTO? auTtov e$ 
aTretptov dpytov soti aupcet'[xevos, a7retpdxt£ aTretpa Ta a7retpa dva*(xaTov 25 
eTvat, exdaTrj* fSta Trj? dpyrj? Ttbv | ev toTc a7rsi'pot? xoau-ot? 7rp6s exd- 200 
ottjv aTretpov ui-feOo? 7rotouarj; ev t^ 7rp6? dXXrjXou? tt] xaTa [xtav auv- 

10 freatv, tX ^s aTrstpov dva^xaTov sTvat t6 s£ d7ret'ptov fjifedoc ti £)(6vtu)v 
atVyxetjxevov. et 8e Ix 7re7repaauivtov 6'v, ToaauTaxt? aTretpa Ta 6'vTa, £$ 6 
oatov exaaTO? xoau-o? TrsTrspaafxsvcov aTotysicov eanv. et os xat to [xeTa$u 
xevov aupcaTapifrjxotro , ttoXu [xeT£ov dv eyot to ftvotxevov ftvoiTO. st os 
TauTa TrapdXo^a xat u7rep(3dXXovTa Trdaav aTOTrtav, 8r,Xov [6'] cb? droTtos 10 

15 rj t^€ aTreipids u7rot>eatc. rj? eTrouivrjs xat toT? Trav to TreTcspaauivov 7rapd 
t6 6xt6? Trepatvetv Xe^ouat xat toT? d£touatv sxTstvetv Suvaafrat Tt t6v eVt 
tou TrepaTO? 'yevou.evov srcsxstva xat e£co tou TrspaTO?, SrjXov cb* xal TauTa 15 
Ivs^oito dv toT? aTOTrot? toT? Tcpostprjuivois. 8t6 Xustv a&Ta TcstpaTSOv 
[oox] aTro Trjs ouatas auTtbv Trjv dpyrjv Xau.pdvovTa?, oux aTro zr^ at- 

20 a^Tjaeu)? T7j? [xy)8sv sfc ttjv -(vtoatv auTtov auvTsXouarj?. et ixsv ouv tu5 20 
TrsTrepaatxevq) to elvat 7re7rspaa[xsvu) sartv ev tuT OewpeTaOat 7rap' dXXo, 
Xe^otev (dv ti) 01 evavTtot, d£touvTe? 7ravTos TreTrepaajxevou exTo? 6cpst'Xstv stvat 

Tt Trap' 8 TrspaTvov cpatvsTat, sl' ^s kaxiv iv toutco np TrsTrspaatxsvcp to sTvai* 
zl 8s saTt TreTrepaattevov to 7rspas eyov xat to | 016 v ts ds t'aa 8tatpeT- 25 

25 a&at xat to ex TreTrepaatxevtov [xepuiv au^xetixevov , uiv ou8evl to eTvat sv 201 
Ttp sxto? eyetv auTou Tt, ot Xa[x^dvovTe? rcav to 7rs7rspaap.svov Trapd Tt 
Trspatvstv ou tcov iv tyj ouata tou TreTrspaacxsvou Trspis/ofxsvtov Xau-pdvotsv 5 
dv ti, aXkd ti ao[x(3sf3rjx6; toutois, oU tou TiavTo? [xepeatv uTzdp-yei to 
7re7repdvdat. toutoi? A (dp uTrdpyovTo? tou 7rap' dXXo opaa&at, ou 8td to 

30 TreTrepdvdat, dXXd 8td to tiepsatv tou TravTo; sTvat, d£toT touto [xsTacpspstv 10 
xat sVt to (bc irav 7rs7rspaa[xsvov , [xovot? toT? 6>q [xspsat 7rs7rspaa<xevot<j 
toutou TrapaxoXouDsTv Suvatxsvou, ou/ rj TrsTrspaajxeva, dXX' tj [xsprj. xal 

2 excidit tale quid zi ydp Xzintxai ti fjtexa?!), (xal y^votT' Vict.) 7 ^an auyxe^fievo; 

Sp.: Irtauyxetfxevov libri dvayxatov] dva'yxT) a Sp. 8 exdaTTj; (Sta Sp.: exdaTTj 8td 

libri, sed G in mg. : IxdaTrj? dpyjjs 9 alt. t^ suspectum 9. 10 fortasse auv&laet 

11 tfv Vict.: div libri 12 7re7repaafjivos a Sp. 13 auYxaTapt&fxotTo] pr. a in 
lit. V eyot] ey^ov sive £Tt coni. Sp.: dxet Schwartz 14 8' del. Sp. 16 Tot; 
S 2 a Sp.: TTj? VS'B 19 pr. oox del. S 2 : om. Sp. alt. oux Vict.: dXX' libri 

21 elvat TreTrepaap-lvov B 22 Xlyotev (dv ti> scripsi: xaXco; Xlpiev Vict.: xaXuis dv 
Xeyotev Sp. 23 Trap' 8 7repatvov G: Trap' 8 ::epa(vetv Vict. Sp.: zap' 07rep otvov 
(supra ot litura) VB: 7rap' o^epotvov (otvov in lit.) F: TrapoTrlpotvov S: Trap' feep elvat 
S 2 B 2 a 24. 25 Statpeta&at Vict. : StatpoiivTai libri 25 to Sp. : Tt libri 

28 ti scripsi: Ttva libri fortasse ot? <(bs) 29 dXXa Sp. xat ou Vict. 

Sp. to scripsi: touto libri 30 8ta V d^touat coni. Sp. 32 dXX 1 f, 

Sp.r dXXd libri BIBAION TPITON 12 105 

•-dp ci usv to TrsTrspaausvov xr^ auTOu cpuast (to) TrsTrspdvOat eyet, to Se Trpoc 15 
xi icepatvetv [sv] ttj Tcpoc dXXo aysast toioutov, oux dv stVj t6 TrsTrspaausvov 
ev toj Trspaivetv Trpoc ti ov Ixtoc auTou. ypTj ydp tov stadyovTa 6td tojv 
Xo-fojv cpuatv outojc aT07rov xai toTc ouat ts xal Ytvouevotc uayouevTjv, w? 20 
5 e6et';auev, oux sx (Bpaystac TrtOavoT^Toc TrotsTaOat ttjv xaTaaxsur ( v ts xal 
tyjv TrtaTtv auTr^, ou8s azo auu^sp^xoToc tivoc Ttat tujv TrsTrspaausvujv 
ttjv cpuatv tou TrsTrspaausvou XaupdvovTOC. outs "^ap STrsTat touto eVt toj 25 
XsyovTt to Trav stvat -STrepaausvov, outs £x rrjc aiaOrjaeojc eyooat ti Tcepi 
auTOu TOtouTO | Xeystv, r\ ts aTco tujv utco tyjv ata07jatv TceTcepaauevujv 202 

10 TcapdOeatc ouy ouota, st* *;s TauTa uev ouoXoYsTrat Tcpoc T(£i TcsTcspdvOat 
[to] xat uspyj tou TravToc stvat, to 8s irav ouxsO' otov ts uspoc Ttvoc. 5 
oTt 8s ut) stcI Tra'vT(ov ttj ataOr^ast ypTjaTSOv, auTOt Tcpoc ouc 6 Xoyoc 
Sstxvuaatv, aToua ys Ttva usysOTj tiOsusvoi sxTriTrcovTa ttjv ataOrjrrjv cpuatv 
xai xsvov Tt stvat Xs-j-ovtsc xat ausp^ Ttva xai aatouaTa xat xtvrjastc xai 

15 ypovouc staayousvot. 10 

'£2c os 7Jv toutou TOt3 Xoyou ctTr6 auu{3s(37]x6TOc xoTc TrsTrspaausvotc r\ 
lTrtyeip7jaic, dXX' oux aTro t9jc ouatac tou TrsTcspaausvou, xai d.T:6 ttjc xaTa 
ttjv ataOr^atv auvrjOsta?, oux aTco ttjc xaTa tov Xoyov dxoXooOiac, outuj 15 
8e xat eVt tou oeuTepou, 8c d£toT tov sv tuj TrspaTt tou iravToc •ysvousvov 

20 sxTStvstv Te iTrsxsiva tou TrspaTOc rj xtoXuOr^asaOat, ducpoTspwc os sasaOat 
Tt tou TravToc Ixtoc. xat ydp outoc diro Ttov [ix] uspaiv irsTrspaauevtov ttjv 20 
iTrtysipyjatv irX xb Trav usTacpspst xai d;toT toTc aTro xtfi Trspi TauO' yjuTv 
ataOrjasioc ts xai aTr' auTaiv cpavTaatac y^ousvtjc ypyjaOat <oc s~i Trdv- 
tojv out(oc syouar^c. to 8' ouy out(oc syst. ou -(dp to cpatvouevov dXrj- 

25 Osc. ou ydp et cpavTaatav sauTOu tic Xd[3ot ovtoc sv Ttat tottoic, iv otc 25 
7j -OTS ys^ovsv 7) | ou8e Yeyove X7jv dpy7jv, 8td touto xai eaTtv evOa. 203 
[or6v Te] tou ydp utj Trav to cpatvouevov dXTjOeg elvat txavd uapTupta xai 
Ta xotu(ousv(ov xai epyTjyopoTojv xevd "^voueva cpavTaauaTa, otc ouotov xai 5 
to uTroTtOsaOat iv x$ zepaTt Ttva ytveaOat tou TravToc xaiv Suvausvojv ^Trs- 

30 xstva tou Tre'paTOc exTetvetv Tt xpaTouusvov. Tt ydp Stacpepst Tr;a8s ttj? 
cpavxaatac ts xai uTroOsas(oc to h xw U7j ovTt iauTov 7tvousvov uttotiOs- 
aOat xai C^tsTv, TroTspov auTov TrpoatovTa auT(o Trapa8s;STat 7] ou Trapa- 10 
8s;sTat, xai TroTspov "^vousvoc sv auT«) aT7jasTat (r)) ou8sv to dvTt^aTvov 
f$8t xai sxTsTvat ttjv ysTpa SuvijasTat r t suttooojv saTat Tt auTtp, 0Tt ydo 

35 toutojv uttoOstsov Tt laTt to u7j 6'v. 8t6 ^sXxtov xdc TotauTac cpavTaatac li 
iXsyystv ouaac xsvdc, sttousvouc TaTc 8td tojv X670V aTro8st';sat xai ypoj- I ydp s. v. V auToii V to add. Sp. £/£i S 2 Sp.: r/etv libri 2 iv de- 
levi 3 fortasse (elvat) h lv.xoz auxou scripsi : ix Toaouxou libri 4 ytvop-dvoic BSa 
Sp.: |tvofi<voc sic V 7 Xap.pdvovTa Schwartz iTtl] fortasse Itl 8 ti] ttj; a 

II 76 del. S- Sp. 13 OEtxvuastv scripsi: Setxvuatv V: Setxvuatv Sp. 16 Se tjv 
GFSa Sp.: Se r^v sic V: 5^v B xois Vict. Sp.: n Tj V: ti tj B: tI t^ F: tI t) Sa 

20 Te] fortasse tc xtoAuilTJaea&ai Sp.: xwXud^aeTat libri 21 Ix delevi 22 toic 

Sp.: xd libri 27 ofo'v Te delevi: otov xat xe G: tuexo coni. Sp. 29 tu>v 8uv.] 8uvd- 

ittvov Schwartz 33 r) addidi : xol add. Vict. 34 tj V 3d fortasse tout(|) 106 AIIOPIQN KAI AT2EQN 

jxsvou? toT? SsSstYfxivot? 8td tcXslovojv, Taura 8' saTiv, 6ti fXT) atbjxa otov 
xe xt diretpov sTvat fXTjTS to>v aTcX(bv [xtJts t«>v auv&ST«>v, dXXd fxrjSe ~6 20 
xsvov ti. xafloXou -ydp d8uvaTov ucpeOTavat 8idaT7jfxa dveu atbfxaTO?. oott 
•ydp [X7Jxo; otov ts ti sTvat xaft' auTo xsytoptafxsvov atofxaTOS, outs TrXaToc, 
5 out' ouv pddo?. Ta y<*P 07ro T <° v Yso>fxsTpo>v Xsfojxsva otaaTTjfxaTa scp' 25 
Iv ts xat Suo xat Tpta ouy o>? uTcoaTaatv otxsiav syovTa Xs^ovTat irpb? 
auTaiv. yo>pt'CovTat •ydp auTijj ■nj) sTctvota to>v^ cpuatxtbv a«>fxdTo>v, a xal 
xuptW | saTt aa>[xaTa, xat ytopW atojxaTO? Xa[x(3dvovTS? TcotouvTat ictpl 204 
auTuiv tou? Xo-yooc CrjTouvTS? xat 8eixv6vtec, Ttva eaTt Ta «>? toioutois au- 

10 toi? uTcdpystv ts xat au[j.peprjxevat Suvdfxsva. 0" 6s t6 xevov stvat ti&s- 5 
[xsvot ouSsv dXXo tj Tpst? StaaTaast? ev uTcdp£st Xaixpdvouatv stvat yo>pk 
uXrj; [oT], Xs^ovts; stvai 8sxTtx6v atofxaTtov, ouSsv dXX' r) StdaTTjfxa StaaTT]- 
[xaTO? cpaatv stvat 8extixov. ou8e "(dp to atojxa xai' dXXo ti sanv sv 
t6tco>, r) xaid Ta? TpsT? StaaTaast? Tas sv auTtp. ou -ydp xafro yp<bfxd 10 

15 Tt r) yojxov Ttva r) dXXo ti to>v aufx(3s(3rjx6To>v syst to atojxa, sanv sv 
totco), dlXd xaid Ta sv auToTs otaaT^jxaTa, «>v st Sextixov to Taov saTt, 
xsvov saTat to StdaTrjfxa ftvofxsvov sv StaaTTjfxaTr dXX' st fxrj dpxsT to> is 
atotxaTt 7rp6? to sTvat to otxsTov StdaTvjfxa, dXXd dXXou Taou tou sv auTtp 
Ssrrat SiaaTYjtxaTos, tt St^ tcots ou xat to xsvov iv dXXw Ttvt saTat 8ta- 

20 airjjxaTt, st -ys Td 8taaTVj[xaTa dXXtov SsTrat Tcpo? to sTvat StaaT^jxaTa; 20 
xat TOt suXoyov, o>? [xrjxos ouj( oTov ts ucpsaidvat yo>pk uXr^? auTO Tt xa^' 
auTO, 6[xoto>? 8s 068' ST:iTrs8ov,' outo> [xr^s npo? touto TcpoasiXrj<p6s ttjv 
TptTr^v StdaTaatv, pdvlos r)v 8vo[xa'Co[xsv, otcoiov cpaat to xsvov sTvat. xsvov 25 
[xsv ouv otd touto oux dv sTVj to tou TcavTos sxto?. 8s8stxTai 8s 8td 

25 TcXst6vo>v xal | OTt [xr^8s ao>ixd Tt oTov ts dicstpov sTvat* ou8s ^dp Ta aTcXa 205 
ao>[xaTa oTov ts tcXsi'o) sTvat to>v tcsvts ao>fxdTo>v, Tsaadpo>v ixsv to>v sv- 
uXtov, tce[xtctou 8s tou Ostou ao>[xaTO? xat xuxXocpopyjTtxou, OUTE Tl TOUT(OV 5 
dicstpov sTvai. SsSsixTat 8s xal OTt, to>v aTcXtov 6'vto>v TcsTcspaa[xsv«>v xal 
tov dpi9[xov xat to jxeysOo?, dvd"(xifj xat Ta sx xr^ toutu>v auv9sas«>s ts 

30 xat [xt£so>; xat xpdaso>? to sTvat syovTa sTvat xat auid TcsTCEpaaixEva. 6e- 10 
SstxTat 6s oTt [xvjSe TcXetou? otov Te xoajxou? eTvat, dXX' dvd~(x.ri Tcdaav ttjv 
T(bv ao>[xaTO)v cpuatv etvat Iv to> xoa[xq>. o>v outo>? syovTo>v ou8sv av st'rj 
touSs xoajxou, xat Tcdv saitv, ^xto?, out' dXXou awjxaTO? Tcapd TauTa 
sTvat, outs xsvou Ttvo? 8taat^[xaTOi; 6'vto? s^o> tt)? 8taaTa'aso>? to>v ao>[xd- 15 

35 to>v, a TcdvTa dvatpsTv aToirov ppayst'cf tivl svSovTac TctbavoTrjTt, dXXd yprj 
tou? dappouvTas Tcpo? tou; s^sidCovTa?, st 6 yevojxevo? ev T(l> irepaTi tou 
TcavTog exTeTvet T7]v ysTpa r) xo>Xu&T]asTai, Xs-^stv dTcoxptvofxevouc, oti oux 20 
exTeveT, dXkd xo>XuOrjaeTat, (xo>XuUrjaeTat) 8e ouy o>? auTot Xs",'ouatv, utco 
tivo; dvTtpatvovTOS sxto? Tcspixsifxsvou Ttj> TcavTt, dXXd tcoXu jxaXXov utc6 

2 rt in lit. V 10 0$ scripsi: 01 libri 12 oi delevi aXX' scripsi: dXX 5 libri 

16. 17 fortasse iaxt xevdv, 18 -rou] fortasse to> 21 oby^ ofdv t£ Sp.: 06 jxdvov Te libri 
22 fortasse [1^ 8 n. to6tu> (sic Sp.) [to] 24 to] fortasse ti 25 oute coni. 

Sp. 31 Ttaaav Vict. : Tidaa libri 33 to\>8e <tou> coni. Sp. 34 etvat] fortasse 

ovto; 35 <& Travra Sp. : arravTa libri 38 xtoXu&rjaeTai add. Sp. BIBAION TPITON 12-13 107 

tou jxyjSsv stvat. 7r<oc fdp dv tt? ek to [X7joev Ixxsivai xt, f) ttujc dv iv 25 
t(u [xr^SI oXujc ovtt ^svoito; ttjv dp^fjV | "yap ou8' dv 6p[xfjV Tt Xd(3ot 206 

£tC TO IxTSlVStV Tt TUJV aOTOU [XSpujV £V TOJ U//jOSVt' # TOtaUT7j ^dp fj TOU [0.7] 

ovtoc cpuatc. 

5 XIII. Ilept tou dcp' fj(xtv Ttva. 

'EttcI to lcp' fj|xtv iaxi iv Xo^ixtq aupcaTaOeaet (6td tooto -fdp ev 5 
fxovtp tuj dvOpojTru) to £cp' TjjxTv, oti xat jxovoc Tuiv Cujujv dvOptoTroc Xo- 
•j-txo? ts S(3Tt xat (3ooXsotixoc), aoyxaTaTtOsTat [xev -^dp xat Ta dXo^a C">a, 
dXXd TauTa jxsv TaTc cpavTaatatc TaTc di:6 twv aiaOrjTuiv 8td tojv ataOfj- io 

10 asojv Y l vojxsvatc sv auToTc sTrojxsva xat tuj aTro toutujv iv auTotc -ftvo- 
jxsvto TrdOst Tac ao^xaTaOsastc Trotsrcai d-fojxsva utt' auTtov, q av ixstva 
ofyTfl, 6 8' dvOptoTroc, OTav ujc dvOptoTroc irotrJTat Tac au-fxaTaOsastc, SsTrat 15 
7rp6c TaTc cpavTaatatc xat Xo^ou, 8v £%i»v irapd T7)c cpuasojc Trpoc tyjv tojv 
TotouTajv xptatv dvOpcoTroc saTtv, 61' ou X6700 xptvst Ta cpavTaajxaTa. 016 

15 xdv j3ooXeoojxevu) Tuspt ttjc TrpoaTTEaouarjC cpavTaatac atJTU) jxf] toioutov 20 
ooxtj, ottoTov T7]v dpj(fjv icpatvsto, 06 aofxaTaTtOsiat aOTfj, ao-fxaTaTiOs- 
jxsvoc dv Tto oaov eVt tuj diro ttjc cpavTaatac TrdOet, xat etfTt Tcpoatpsatc 
r t TotauTTj auyxaTaOeatc o'pe$tc ouaa (3ooX£UTtxfj. to -fdp sx t^c pouXrjc 25 
Trepl tou ix tou ataftrjTou [ts] | xat 7rp6 auTOu irpoxpiOsv fj Trpoaipsatc. st 207 

20 jxsv ouv xat pouXsuojxevots r^Xv sfiteto tt^ cpavTaata ao-pxaTaTtOeabVxt, oux 
dv f^v lcp' f|txTv ouo' r t jxeTa t^c [3ouXyjc au^xaTaOeaic, eTret oe dXXoto- 
Tepav f^jxTv TroXXdxtc to [3ouXeuaaaOat tt;v au-(xaTa'i)eatv TroteT tyjv IttI cpav- 5 
Taata tou aTr' auifjc TrdOouc, ouxei' dv 56X670)? TaTc cpavTaatat? XsYotjxsOa 
aoYxaTaTt'9eai)ai. iTret [xrjoe TaTc cpavTaatatc au-f/aTaTt&ejxeOa, fjv 6e tou 

25 ecp' f^jxTv dvatpeitxov touto, 068' dv to icp 1 f^jxTv etvat ti dvatpoTTO. xat 10 
■ydp st [xev etrreTo TrdvTojc f^jxTv to ^ooXsusaOat eVi Trdarj cpavTaata, Tatoc 
dv eooxst xat aoTo oox dcp' f^jxTv etvat, dXXd au[X7rToj[xd Tt xr^ cpavTaata? 
Y£v6[xevov utc' auTfjc, ou 7rap' ixst'vrjv to etvat s'/ovto? s'6o$sv otv xat r t 15 
Itt' auioj au-f/aTaOsatc xai' ixetvrjv -(tveaOat, xaO' f)v xat to pouXeueaOat, 

30 icp' oj fj au-pcaTaOeatc. zl 8e jxfj fj cpaviaata tou ^ouXeueaOat tov av- 
OpojTrov xopta, dXX' eaTtv eV auToT xat to ^ouXeuaaaOat xat to \ir] 20 
(TroXXaTc -puv cpaviaatatc /ojptc toij ^ouXeuaaaOat aufxaTaTiOejxeOa toTc 
dXo^otc C«> r Jt? 7rapa7rXrjat'a)c), 068' dv r t TOtaoTVj au-cxaTaOeatc Tfjc cpavTa- 
atac ep-yov eii] uTtevavTtouuivT] iv ttoXXoTc ts auifj xat TroXXa/ojc. oTt 6' 25 

35 f,[i.£Tc tou [5ooXsu£aOat Trspt tojv cpavTaatojv xuptot, of^Xov sx ts tou Trpo- 
etprjjxsvou tou 7j[xac sj(stv ttjv e$ouatav tou [touXsuaaaOat t£ xat \ir], xal 
jxfj TTjv cpavTa|at'av slvat toutou xuptav. st -^dp [xfj cpavxaata, x( dv dXXo 208 

7 fxdvtj) Sp. : [xev libri [xdvoiSp.: [xo'vu)v libri ([io'vu)v sic V) 16 aut^ scripsi: auTqJ 

libri 17 pr. toj] to a Sp.: fortasse delendum 19 ts del. Schwartz 21 -^ Schwartz: 
rjv libri 23 XeYotfXEfla Sp.: XeydfxeSa libri 24 fX7)8e] fortasse Se p,*) 26 fxev F Vict. 
Sp.: p.Tj Va to Sp.: toO libri 34 aOT^ Sp.: abrf^ libri: outoT; Vict. 37 cpav- 

Taata Sp.: cpavTasfav libri 37. p. 108,1 aXXo TeDe^ Vict.: dXXottu^etTj libri 108 AnOPIQN KAI AT2EQN 

TsSsnrj Tap' yjjxac to xuptov tou8s; ou '(ap IttsI xotvoTspov XrfOfxsv cpatvs- 
o&ott tjjxTv xal t6 xctTa tov X670V supsfrsv ts xal 86c|av , T|Orj ypy\ cpavTa- 5 
atav ts xal eirt cpavTaata Xs^siv ttjv TotauTTjv auYxaTa&eatv, st^e 7j xupt'o>c 
cpavTaata iaTtv xivTjatc U7r6 t9jc x^t' svspystav aiaft7jaso>c. dXXd to iirat- 
5 vsTaOat jxsv touc (3ouXsuofxsvouc, ^sfsailat 8s touc jxtj, aTjjxsTov tou scp' 
7j[xTv stvai to (3ouXsusai)ai xai txrj ttjc cpavTaatac spyov. 01 ";dp STtatvot 10 
xai ot ^6701 eVt toTc £cp' TjfxTv, 816 eVt Tatc cpavTaataic outs eTtatvoufxs&a 
outs ^e^ofxsda, s£ [xyj Ttatv auToiv tjjxsTc airtot, stt! 8e TaTc Itt' auTatc 
aupcaTa&sasatv 7j8tj toutcov OotTspov. ^s-fofxsfra ",'ap xai tojv cpavTaaiwv 15 

10 eV ixetvatc, oaai 7t'vovTat 75 81' dvaaxTjatav rjjxTv xotauTat, rjc daxrjasioc 
fjfxsTc tjjxsv xuptot. Itts! to aujx(3ouXouc 7rapaXafx[3dvsiv rj xai tou8s jxaXXov 
7j dvTt tujvSs icp' fjfxTv, 89jXov o>c icp' tjjxTv xat to (3ouXeueai)at ttjv dprrjv. 20 
st *j'ap icp' tjjxTv to toTo8s vp7jaaa&at aufx(3ouXotc, 8t' ouc tj ToiauTTj au";- 
xaTaOsatc, £cp' rjfxTv xai to |3ouXeuea{)ai. i7rei Trepi to>v ix 7rpovota; 

15 d[xapTavo[xsva)V jxstCouc al xoXdastc o>c xaTot 7rpoat'psatv TrsTrotrjxoTcov, orjXov 25 
(bc xa! 7rav to ix 7rpovot'ac ^tvofxsvov scp' tjjxTv. | 

XIV. 'E7rt8po[xrj twv iv toj xexdpxoi MeTSo^poXo^txoiv, aTsXTjc. 20!) 

Etrrojv iv T(5 SsuTspcp rispi "fsvsasojc xa! cpfropac 7rsp! t6>v Tsaadpo>v 
aTotysuov , Trupoc dspoc uSaToc 77JC, Ttc auT&v rj xa^' sT8oc ouata ts xa! 5 
20 atTta, 8st£ac 8' ouaav auToTc xa! ttjv "ysvsatv s$ dXX^Xwv xaTot ttjv tSv 
stSoTTOtouaoiv auTac Stacpopuiv sfc dXXrjXac [xeTa^oXrjv, ev toutoj xtp e7rt- 
Ypacpo[xsvo> [xsv TSTapTtp MsTsojpoXoYtxoiv , ovti 8s ^.aXXov otxsto) ttj 7rsp! 10 
^svsaswc ts xa! cpftopac TrpaypLaTsta 7rpo»Tov U7rs[xv7jasv tojv st'8o7rotouaoiv 
Ta aTotv_sTa toc Tsaaapa Stacpopwv, a" T^aav 8uo at TrpoiTai twv a7rXo)v sv- 

25 aVTltt»aSO)V, 9sp[XOT7JC ClvU/pOTTJC, uypOTTJC ^TJpOTTJC. TOUTO)V "(O.p TSTpaj(0)C 15 

auv8uaCo[xsvo)v dXX7jXotc fxaaTOv auToiv s?8o7roisTTat. }xs&' a e'8et^ev twv 
Tsaadpo)V touto^v 8tacpopo»v tocc jxsv 8uo 7roi7jTixdc ouaac, OspjxoTTjTa' ts 
xa! ^u/poTr^a, TraOr^Tixdc 8s Tac 8uo, T7jv ts $7jp6T7jTa xa! ttjv u7poT-/jTa, 
xa! sxdaTO) twv aToi/suov i^ sxaTspo)v ttjc svavTto>aso)c ttjv sTspav, (i>c 20 

30 xa! tou ttoisTv xa! tou Trda/stv Suvafxiv sv sauToTc TrdvTa. fxsd' a Trpo- 
sOsto fxsv e^TtsTv toc spya Ta 7tv6[xsva utto twv 7rotryTixo)v 8uvdfxso)v, a 
saTtv, o)c spsT, Trs^tc, a7rs^t'a, xa! Ta sxaTspou toutojv siotj, sti 8s Toiv 25 
7raay_6vTO)v utt' auToiv, TauTa 8s soti | ^pov ts xa! u-/p6v, Ta siotj ts 210 
xa! Tac Stacpopdc. xai rcpoiTov sittojv ev oTc saTtv ts xa! "ytvsTai f, toi- 

35 otuTrj [xsTa[3oX7j , OTt TauT' iaT!v Ta Trecpuxoxa xa! Ta £vpa xa! Ta toutojv 
fxsp7j, o)c [8'] sx ttjc Toiv Tsaadpojv ao)fxaTO)v auvoSou touto>v ovtojv TO)V 5 t 

6 xo// V 11 iTzelVict.: im libri 11. 12 fortasse xol touocje (xaXXov [77] dvxl 

18 cpaopa; B 2 S 2 a Sp.: 8tocp9op5s VFB^S 1 20 TrjvSp.: TcisVBSa: tcx F 22 8e V 

23 TrpuiTov] 108,28— 110,26 = Arist. Meteor. IV, 1. 378bl0 — 379b9 26 auvSotoCo,^- 

viov V 29 fortasse exaT^pa; 30 fortasse TtdvTO <e-/eiv) 31 fxev] cf. 110,27 

33 7taaxo'v| V 36 8' del. Sp. BIBAION TPITON 13-14 109 

Tcporj7ou[xevu>s -(ivojxsvcov xaTa cpuatv, xal stci toutoi; aTcoStSou?, xC iaTtv rj 
aTcXrj ts xal rj cpuatxrj ^sveai?, oti *yap [xeTa(3oXrj utco Ttov TcotrjTtxcov 
ouvd[xsu>v OspjxoTrjTO* ts xai ^u^poTrjTO-; rrj-; uTcoxstu.svrj-; uXrj? h exdaTrj 10 
cpuast xaTa Ta; oovdixsts toc-; TcaOrjTtxa'-;, ^por/jTa ts xat u-fpoTrjTa, orav s^coat 
5 Xoyov Ttpo-; dXXrjXa?, tb; ouvaa&at Totc; jxsv tcoisTv ts xat [xsTapdXXsiv, Ta; 6s 
ixsTajSdXXsaOai ts xat Tcda/stv * # *. -fsvvtbat -/dp to dspjxov xat to 15 
<}u)(p6v T7. utc' a^Ttbv xaTa TauTa -(■svvtbu.sva, xpaTouvTa Trjc; uXrjc;, uXrj 
8e iaTtv auTot? rj STspa svavTttoat?, rj saTt to crjpov ts xat uypov. OTav 
6s [xrj xpaT-jj [xrjSsv f toutu> tu> Xoytp Tcpos ttjv uTtoxstu-svrjv auToTs uXrjv, 20 

10 [rj] st [xsv strj xara [xsprj tivoc [xrj xpaTOUVTa Trjc; uTtoxst[xsvrjc; 6'Xrjc;, [xtb- 
Xuatc; ts xai aTcs^ia *[iveTat, et 6' £v Trj -yeveaet xaOoXou 71'votTO rj toc- 
auTrj Tcov -otrjTtxcbv daftsvsta, efe cttj-jhv rj [xsTa,8oXrj. (rj) -yap xaTa cpuatv 
Tcaaa cpi)opd 606-; eaTtv ei; arj<jav, xam cpoatv 8' rj etc cpOopdv 666-; 8td 25 
Yrjptoc; Te xat audvascoc;, | tov rj jxev c/jpoTrjs ts xat auavatc; sTrj av s-i 211 

15 Ttbv cpuTtov xuptcoTSpov Xs-^ofxsvrj , to 6s "(rjpa; etcI tcov Cu>u>v, si' ^s xaTOt 
jxsv Trjv sv toT; txspsatv cca&svstav tcov TcotrjTtxtbv 8ovdu.stov * * * -ftvsa&at tttjv 
ts [xtbXuatv xat aTcs^tav, tov txtbXoatc; [xev TcdXtv xoptcoTepov dv ItcI tcov 5 
[xeptbv Tuiv Ccocov •* * #. aTca'vTu)V -ydp ^oltol cpuatv ^evojxevcov to xaTOt cpuatv 
tsao-; aaTcpoT rjs ts xat arj-]>t-;. ou -yap xaTa cpuatv rj ^iato-; cp&opoc. 6ta 

•20 touto *yap tcz xaTot cpuatv cpQstpojxsva TcptoTOv [xsv zh uypoTrjTa [xeTa(3ocXXet 10 
T(i) -xrjXSTt xpaTsiv Trjv Iv auTot? i^epu-OTrjTa t^s uypourjTO-; , uj-; TceTTetv 
auTrjv 8uvaat)ai, TeXo? 8s', t9j? auTT ( ? u-ypoTrjTo:; StaT-xr^star^-; xat auvsx- 
xptOst^a-zjc, sx/ptvojxsvrj-; xat 8taxpivou.svrj-; tijj Osp-xoT^Tt, Ta uTcoXstTc6[xsva 15 
^rjpa'. -^tvsTat fdtp tcov ar / Tco[xsvcov tsXo; to st? TauTa StaXuOr^vat, e$ cov 

25 IfsvsTO ts xat auvsaTrj, 6ptC6vTa>v xat [XfyvuvTcov tu> ^pw t6 u^pov tu>v 
Tcotr^Tixuiv, a rjv to Ospjxov xat -|u^p6v. ^tvsTat 8' rj TotauTrj cpOopoc, tout- 20 
eaTtv rj xaTa cpuatv, OTav 8ta to Tcepte^ov xpaT-jj tou optCovTO?, OTcep 
-j^v to Oep[x6v Tcpor^oujaevco?, to optCoiaevov utc' auTou fjv uypov Te xai 
$r^p6v, otvaXtaxojxsvou utco Trjs sv tcj) TcepteyovTt TcXstovo? dspjxoTrjTO-; tou 

30 iv toi-; cpOstpojxsvoi-; ts xat ar^Tcoixsvot-; Ospjxou rj tcov Tcaa/6vTu>v tcXso- 25 
vs;t'a 71'vsTat. xaOoXou | -yap arj'}t? ts tcov aryiroixsvcuv -(tvsTat 8ta tov 212 
/u)pta[xov t9j? cpuasu)-; s$ auTtov, cpuat; 8' sv sxa'aTco rffi xtvrjasu)-; sv auTOtc; 
dp-^ifj, saTtv 8' lv Tcaat Tot? xaTot cpuatv auveaTuiat Tcpor^outxsvu)? TOtouTO 
Osp[xov. fxei)' X670V aTceocoxe arj^sco-;, cp&opav auTrjv sitciov stvat t^s sv 5 

35 sxocaTu) f Tcspts/ovTt. iirst 8s xaT 5 evSetav Oepu-ou rj arj^i-;, Tcav 8e t6 
TotauT^? 6uva'[xeu)-; evSee-; -|uj(p6v, djxcpoTepa' tcco? TcotrjTtxa Trj? arj-|eco-; 6 tale quid excidit xrj? Y £V ^ aeU) l xa ^ cp^opa; Xo'rov d-rtfiocuxE 9 temptavi [xrjOEv toutcov 

Tip <(XTj) X<5pv (flv Xdyiu — elvai?) tc. t. u. d. u. Sj(etv, ei cf. Alex. ad Arist. Met. 127^9 
10 r\ del. Sp. 12 -/j add. Vict. 15 efye] d 8e Sp. fort. recte 16 fortasse 

(euXoyov) yiv. 18 fortasse Ci")u>v (X^yotTo, dT:e(]>ta 8e i-jri ttJj xpo^fjs Ttiiv Cu>u>v) cf. 1. c. 

127 rl6 22 tb; StaTp.. a Sp. 24 arjTcopivtov Vict.: crjpatvop.^vu>v libri for- 

tasse TauTd 28 8 fjv scripsi: -q ov libri: ov Sp. 29 rap otco Vict. 31 Te] iz\ coni. 
Sp. 32 cpuaeu)? Vict. Sp.: a^eu); libri iv 9ep[xo'TrjToc a6. a 35 <8epp.dT7)TOS ttj? 

(immo ttJ | dv tuj) Tcep. Vict. 36 TOtauTrj; scripsi: tt)« libri, cf. 1. c. 127^1 110 AIIOPIQN KAI ATSEQN 

•((vz-zai, to Ospaov t£ xal tyoypov YtvsTat ^ap utc6 tcXtj&ouc; sxaTspou tou 10 
ts <J/u"/;pou xal tou Ospaou, dXXd <}u)(pou asv otxstou, Ospaou 8s dXXoTptou. 
8td "yap tr^v TOtaur/jv xat toutov tov TpoTcov -(tvoasvrjv asTa[3oXrjv to arjTco- 
asva SrjpoTSpa "(Iv&xai xat tsXo? "frj xat xoTcpo?. •vtvsTat "fdp tootq oti 15 
5 ££i6vt6? s; sxacfTOu twv arjTcoasvwv tou otxstou Ospaou auvs$aT|xt'CsTat 
xat t6 otxsTov sv auToT? uypov, (0) atrtov ^tvsTat tt^ SrjpoTrjTO?, t<u arjxsTt 
h auToT? sTvat t6 STca"(6asvov xat STctaTrwasvov t6 uypov, rjv sacpuTO? 20 
lv sxaaup OspaoTrjs. TcpoasOrjxsv os dxoXou&ov ouaav toTs Trpostprjasvoi? 
xat T7jv aWav tou arj oaotu)? sv toTs tyoyzai aTjTcsaOat Ttva. t<o -(ap 

10 sXarrov tou 5(st[xaivo? sTvat to dspaov sv T<p Tcspts^ovTi ooy out<o? [xa- 25 
patvsTat ts xat xaTtaj(usTai to sv sxdaTu) dspaov o(xsTov, dXX' ouos | Ta 213 
TrsTT/jYOTa 8td <}u)(p6TrjTa 6[xot'a>; airjTTSTat t(5 Std ^u/poTrjTa TrXstova arj 
xparsTa&at utco ttjs sv tu) Trspts^ovTt dspt OspaoTrjTO?, sirst 8s st sasXXsv 
auro xtvstv ts xat asTa[3a'XXsiv , tu> xpaTsTv xivsTv. dXX' ouos ta C^ovTa 5 

15 ar^TTSTat, oioti xat ttjs sv toutoi? OspaoTrjTO? sXaTKov fj sv T(p Trspts^ovTt, 
auTa dspt 9spaoTrj<;. dXX' ou8s toc xtvouasva xal psovTa oaouo? 6tt6 tou 
lv Tol Trspts^ovTi Ospaou xpaTsaat toT? dxtvrjTtCouat ts xat rjpsaouat. xat 10 
"(dp outo)? daftsvsaTspa ytvsTat 7j sv toj dspt OspaoTrj; (ttj?) iv tu> xtvouasvu). 
7j ifdp xtvrjats auvau£st to Iv sxdaT<i> Ospaov pnrtCouad ts xat s£a'7rrouaa. 

20 Trjv 8' auTrjv atTtav sitcsv slvat xat tou to ttoXu tjttov tou 6Xt'you asTa- 
pdXXstv ts xat arjTcsa&at. ttXsTov ydp xat to Ospa6v xal to tyoypbv sv 15 
T(p ttXsiovi, 616 xpaTsT TauTa twv Iv tuT Tcspts^ovTt 8uvdas(ov. auTrj "("dp 
a^Tta, r] xat rj OdXaTTa xai to dXXo u8(op 8tatpouasvov arjTcsTat. sTtcsv 
xat Trjv atTiav tou sx tojv ar^Tcoasvwv "(svvaa&at' Ttva C«>a. rj "(ap sx tojv 20 

25 arjTcoasvuiv sxxptvoasvrj OspaoTrj? ouaa cpuatxrj •ysvv^ Ttva xat auvtaT^at 
Td Ixxpt&svTa, sv 01? dv suxpaTa Tu^ifj ysvoasva. 

EtTT(bv 6s xaOoXou Tcspt ttj? xotvrj? ^svsasu); xat cpOopa? oaotu)? r^X- 2» 
Osv iirt tov Tcspt (ov | irposOsTO Xoyov, TauTa 8' rjv to sitcsTv, 8td Ttvu)V 214 
at Tcpostprjasvat Suvdast?, rj ts OspaoTrj? xat rj ^oypozri^ spydCoVTat 

30 Trjv ts ^svsatv Tuiv Ytvoasvu)v xat Trjv cp&opdv sx Tuiv uTcoxstasvcuv auTaT?, 
TauTa 8' Tjv iv toT? cpuatxoT? au>aaat Ta $rjpd ts xat Ta u-ypd* TauTa -ydp 5 
sxstvot? uXrj. STcst ydp Tcaaa Ysvsat? xal aSTapoXrj utto T(bv TrotrjTtxuiv 
8uva'asu)v, uiv t6 asv OspaoTrjc, * * * xupt'u)? "/svsasu); airtov, xpaTOuvTO? 
ydp tou Ospaou xal au^xpivovTO? to $rjpov ts xat to uypov TcsaaovTO? xal 10 

35 6pt'CovTO? rj "ysvsats. sl 8s arj xpaTotrj touto tu) tyoypbv tcXsiov sTvat, xaTt- 
ayoov to tyoypbv Tuiv svavTuov atTtov cpOopds ts xat arj<j;su)£. ItcsI 8s 4 oxt Sp.: Toii libri 6 <8> afnov Vict. Sp. 13. 14 intellegerem v. 13 xtv£la9at 

utto et l7T£tSyj (ixcei yz Sp.) 3. '£. et v. 14 a6ro\) xpatEtv et xtvstv xpaxst (xp. xtvet Sp.) 
15 8t^Tt scripsi: §16 libri 16 utto tou Sp.: utc' av)Tou libri 17 rkpfxoii S 2 Vict.: 

Sepfjiul libri 18 da&EVEat^pa scripsi: ei)a9£veaT^pa libri: euafteveaxEpa Sp. r) yj Vict. 

Sp. ttjs addidi 20 eIttev om. a Sp. tou to Sp.: touto libri 22 aLiTTj 

Fa Sp.: auTTj V: auTrj B: auTT] S 23 rj Vict. Sp.: rj V: orn. FSa tj ftfliXaTTa Sp.: 

ttjv OdXaTTav libri 27 xevtjj V 33 fortasse dEpfxoTTj;, <to 8e ^ut^ttj;, 0£pp.dTTj?) 

35 tijj] tijj to coni. Sp. BIBAIOjN TPITON 14 111 

xai tj tcs^u TtXeova^uic xai rj a7re'V'a, irspl xouxu>v etTretv euXo^coc Trpo- 15 
sflexo, xai 7rpu>xov ;xsv Xs-fst, 8td xtv(ov xo 9sp;x6v xdc xax' auxo Y tvo_ 
[xevac ev xuT u~oxeiuiv<o Trotetxat jxexa[3oXa'c , xat cpTjatv otxetov jxev ep^ov 
etvai xct> Oepjxio xtjv Tte^tv, etvat oe xtjc ttscJjsuk s&tj xe xat 8tacpopdc 20 
6 TrsTravatv oTrxrjatv Ityrjaiv, xrjc 8s <|»uyp6xrjxoc otxetov sp-fov jxsv dtte^fav 
stvat, xauxrjc 6s sio7j TrdXtv xai otacpopdc (bixoxTjxa [xu>Xuvatv axdxsuatv. 
scp' ou siTccbv oxt jjlyj otxeta jxsv xauxa xot ovojjtaxa xotc xaft' (Lv siprjTat, 25 
xoj 8s fxTj xstadai exaaxu) auxtbv 6'vofxa otxetov aTco xtov u>vofxaafxsvu>v 
dvaY/Tj [xexacpepetv xa 6v6[xaxa xat sixi xa ojxota xotc (bvofxaajxevotc, 816 
10 ou xauxa dXXd [xd] xotauxa | /p7j vofxtCstv etvat xd e^p7j[xeva, 215 
Xsyst xe xat 6pt'Cexat, xt' xtov sip7j[xsvu>v exaaxov eaxtv, xat Tcpukov xt eaxt 
tcs^ic Xs^st, xai STri xouxotc xt' laxtv aTrstpta, rjTtc eaxtv dvTtxstfxsvTj x^ xoivtj 
Tue^et. ;xe&' a irspi Trs7rdvasu>c Trotstrai xov Xo^ov utco ttjv tcscJhv ouarjc, 5 
xat jxexd x6v Trepi xauxTjC Xo-pv Trspi u>[x6t7jtoc Xs-yst, rj ouaa utc6 t7jv 
15 aTcscjjtav dvxtxetxat ttj s^Vjasi. ecp' ofc xi sctiv oVcrjatc si'tcu>v, 7} xai 
auxTj Tre^tc xtc iaxt, Xs^st Trepi axaxsuastoc, rj xuiv utco xtjv d7rs'}t'av ouaa 10 
ttj 6TTT7jaet dvTtxetxat. (bv ttjv [xev Tcs<ptv strcsv etvat TsXstu>aiv utco 
xou cpuatxou xai ofxstou ftspfxou xuiv dvxtxet[xevu)V Tcai>7}Ttxu>v 
(dvxtxstjxsva 8s 7jv dXXyjXotc Trav>7jxixd r t ev kmQx-q uXi() ^TjpoxTjc ts xai 15 
20 uypottjc' TauTa ydp Ta ireaaofAeva xai optCojxeva utto tou &ep[xou), aTret|ita 
8e aTeXeta 8t' ev8etav tt\z otxstac 9-epjxoTrjToc, 8 sj^u^poTrjc iaxtv. 
(bv "(dp xeXo? 7j Tre'}tc, toutoic fj a7re'}ta aTeXeta. 

IldXtv TreTravatv jxev etTrev tts^iv xai TeXeiu>atv ttjc sv xots Treptxap- 20 
Tttoic Tpocprjc, TeXetwatc 3e toutoic t6 8uvaa&at e^ auT(bv -ytvea&at dXXo 
25 TOtouTov (Xe^ea&at elTrev xai dXXa TcsTCOva xaTa ttjv Tcpos auTa dvacpopdv), 
u)[x6T7jTa 81 aTrs'}t'av xai aTsXstav ttj? iv tu5 TcsptxapTctu) Tpocp9jc. scp' 25 
otc s6st?sv, OTt Tcdv t6 TcsTcaivofxsvov dvaYxatov | sj(stv [xtj [xovov uypo- 216 
T7jTa, dXXd xai c7jpoT7jTa. scp' oFc (bptaaTO T7jv s-j/Tjatv -rcscptv utc6 ttjc iv tu> 
Ttepts)(ovTt u8aTt OspjxoTTjToc tou Iv auTu} uTcdp^ovToc doptaTOu uypou, 
30 saTtv 7j Trvsujxd ti 7j u6(op. Trpoae&rjxev 8e xai ecp' uiv rj e^rjatc xaTTjYopetTat 5 
xotvoTepov e'}eai>at Xe-(0[xevu)v. (bptaaTO 6e xat T7jv [xwXuvatv T7jv evavTtav 
e^T^aet aTrec|;tav stvat, STrsi 8s TrXsova^uic rj S^7jatc, xai ttjv [xtbXuvatv 
xo3auxaj((bc, sxdaxifj 6tacpopcf e^7jaeu)c otxetac xtvoc dvxtxetjxevr^c [xu)Xuvaeu)c. 10 
[xefr' S xt eaxtv OTCxrjatc etTcev, oxt ^dp Tcecptc utco 9ep[x6x7jxoc $7jpac 
35 xai dXXoxptac. utco c^Tjpdc 8e etTrev 'Ytveabat {>ep[x6x7jxoc xoxe, oxav 
^7jp6xepov Ytv7jxat x6 Treaa6[xevov ouxwc. xtjv 8s x-(j (bc 8Tcx7jast Xsyo- 15 2 Tcpwxov] 110,27 — lll,22 = Arist. Meteor. IV, 2. 379»>10 — 380al0 5 f^atv 

semper V 51 coui. Sp.: te libri 6 otacpopdt; Sa Sp.: Stacpopa; B 2 : Stacpopal 

VFB 1 10 xd del. Sp. cf. 1. c. 379t>16; ib. ztp. etorj 15 yj a: i) Vict. 18 tx 

xuiv Arist. 23 xtdXtv] 111,23— 112,4 = Arist. Meteor. IV, 3. 380*11 — 381 b 22 

25 >iyea&at <oe> coni. Sp. Tr^Trova Sp.: 7i£7rava libri 7tp6;] £{; B 32 fitoXoatv V 

35 i-7)pd; xal dXXoxpta? corr. S 1 Sp.: ^rjpd xat dXX6xpta libri 36 Sirjp^Tepov S^GF (Arist. 

381a28): ^pov VBS 2 a Sp. 112 AIIOPIQN KAI AT2EQN 

fxevrj izityei dvTtxetfxevrjv d7T£t|»tav oux eTrrev jjlsv ajvofxdadat Trdvu tt, sTvat 
8e TrapaTrXrjatav axaxsuast, oxav to otctojjxsvov }xsTa[3a'XXrj jxev, fxrj fxevTOt 
xai ^TrTrjftrj, 8 ftveTat r) 8t' ev8etav OepfxoTrjTo; xr)s fxeTa(3aXXouarj? to 
8tcto)}xsvov, r) 8td TrXrjOo; Trj; sv toj 6tct(0[xsv(i) uYpoTrjTO?. 20 

5 Eittojv 8e Tcept toutojv fxeTrjXt)ev eiri tov Tcspt tojv TraibjTixajv 8uva- 

[xs(ov Xo^ov, a*t rjaav £rjpoTrjg xai u7poTrj?, xat 8stxvu?, Tt'vs; toutujv TcdXtv 
steiv Stacpopai, xat Ttva xai Tcoaa et'8rj Ta ^tvofxeva ec auTtbv, TrpbjTov fxev 25 
uTrefxvrjae xou ap^a? eTvat tujv au> fxa'T(ov,xai)6 TtaUrjTtxa iaxt, | t6 u-j-pov 217 
ts xat £rjpov, Ta 8' dXXa, oaa fxrj dp/at, dXX' lx tujv dp/ujv 6'vTa ts xai 

10 YeyovoTa, fxtxTa fxev ix toutujv eTvat (oiroTepou yap irXeov Ivei to ;xs[xq- 
[xevov, toutu) auvTaaaeaOat auTo, Ta fxev xaTa t6 ;rjp8v TrXeovexTouvTa tuj 5 
£tjP«j, Td 8s xaTa to uypov tuj uYp<o), izdvxa 8s tujv ts trfpbjv xai twv 
£rjp(bv Td [xev svTsXs^stej xauTa Xe^eTat eTvat, Ta 8e Suvdjxei. icp 1 o?s 
Xap(6v, 6'ti rj fxi£t? tou u^ypou ts xai tou £rjpou atTta tou (bpta&at Ta s£ 10 

15 auTaiv [xs[xt7[xsva (doptaTov "ydp exetvujv exotTepov xaO' auTo 6'v), Xa(3(bv 
8s xat t6 u^pov fxev TraOrjTtxov tojv aT0tj(si'(ov t6 u'8(op eTvat, £rjp6v 8s 
tyjv -j-rjv, dv 01? xat to <\>oy$bv ov ooxsi" jxaXXov sTvat xaf}' aux8 TcaOrjTt- 
xov 7) Tcot7jTtx6v, TcpoaXa(3(bv t6 Tcav (optajxsvov TcafbjTov atbfxa rj [xaXax8v 15 
r) axXrjpov eTvat, xat sitcojv, ti jxsv soti to [xaXaxov, xl 8s t8 axXrjpov 

20 (axX/jpov [xsv ^dp t8 dvTtPatvov xat [xtj utcsIxov xaTa ttjv iTcicpdveiav, jxa- 
Xaxov os t6 UTcetxov xaTa tyjv STctcpdvstav tuj uiretxetv, ou toj 8tatpou[xe- 20 
vov dvTtTcepttaTaa&at), eg^?, euet Trav to (bptapivov ao>[xa axXr^pov tj [xa- 
Xaxov, TrsTrrj^'8s 8e rjorj to (bptapivov, IttI t6 Tcepl Trrj;eto? Xe^etv ^Xi)sv, 
xat UTTOjxvvjaa? Ttbv irapd ttjv uXr^v atTttov, 8ti Ioti to ts 6'i c )sv rj dp^rj ttj? 25 

25 xtvrjasto? xat to st8o?, xat Xap(bv TauTa atTta sTvat to>v | yivo[xsvo>v aTrdv- 218 
T(ov cpuaet (xat -j-dp Trrj?so>? xai Siayuasto?, xat tou c-rjpatveaOat xal 
tou u-fpatvea&at), Ttva laxl xa TrotrjTt/td xat Ttva Trd&rj ts xat storj tojv 
Ytvo[xsvtov sXapsv, Trotr^Ttxd jxsv stTrojv sTvat OspfxoTr^Td ts xat ^u^poTr^a, •> 
Trd&rj 8s Ta utto toutojv sTrtYtvoixeva toi? a<b[xaatv, to Te Oepjxov xai to 

30 <J>u)(pov. icp' 01? eTraveXd(bv ^Tri tov irepi Trrjc:eoj? Xofov, xai Xa^wv to Trrj^vu- 
afrat Sr^patveaOat ttujs etvat, ecprj oetv Trepi toutou TrpojTOV e?Tretv, 10 
xai TrpbjTOv [xev sXa^sv, Ttva Ta crjpatvofxsva, OTt -ydp u'8ojp, xai oaa u'8aTo; 
sforj, xai oaa s^st uStop rj aujxcpuTov rj STraxTov. icp' oU sCrjT/jasv utt6 
tivojv c;rjpat'vsTat, xai Xaptbv, 6'ti Trdvxa Ta ^patvojxsva rj Osp[xatv8[xsva rj 

35 ^u/^ojxeva £rjpaiveTat, TrpoaefJr^xev t8 xai (^d) x)epfxatvo[xeva xaiTa^u/o-io 
[xeva Oepixoj c-rjpatveaOat rj tuj ^vto? rj toj exTo?, (t(Jj [xsv sxt8?,) a utco 1 (xev s. v. V (ovo[xda9at V 3 ytvexat Vict. : yivea^ai libri 5 [xettjX&sv] 112,5 — 

113,22 = Arist. Meteor. IV, 4. 381 *> 23—5, 382 b 28 6 TiaXtv GFSa Sp.: ir//// V: lacuua 

5 litterarum B 13 fortasse X^yesDat 14 uypoij Vict.: (^u/pou libri 18 Tca97jTov] 

Tra&rjxr/ov a Sp. 21 tuj uTteixetv Vict. Sp. cf. Arist. 382» 13: xdiv u7t' dxefvou libri 

24 ifj om. a Sp. 26 otayjiaetos V (litteris madore evanidis) Vict. Sp. : om. relicto spatio 

9 litterarum B: StaXjaeoj? GFSa 30. 31 Trrjyvea^at V 35 xa add. Sp. 36 xui 

ivToa V rj Ttjl ^xTfjj, (xi§ jxev Ixto'?), & Sp.: tojv e\>exToa & V: T(7jv Iv eVcoj c2 FS'Ga: 

ToJv IvexTo; & B: (rj) to^S Ixtoj & Vict. MBAIOX TPITON 14 113 

xou -eptxetfxevoo £rjpaivexai Oeptxou, xto 8' evxos, oaa utto ^u^pou. utto 
-fdp xou ^u^/pou dvaXtaxotxevov xo ivoTrdp/ov iv xots £rjpaivo[x£vot? Oepjxov 20 
xal Stacpopoujxevov auve£ax[x<'Cet xat xo u^pov x6 ev auxot?, ou Ytvotxevou 
Srjpatvexat. 
5 Efatbv Se xtva t' £axl xa $rjpatv6[xeva xat utto xivtov xat 8td xtvo?, 

oxt fap Sta xou Oepu-ou r) xou evxo? r\ xou Ixxos, [xex7jX0ev eVt x6 | 25 
-epl tSv u-fpaivojxevtov kiyziv, a xot? ^rjpatvoixevot? evavxtov Trda/et Trd- 219 
Oo;, xat Xa^tbv xou uypaiveaOat Stacpopd? etvat (6-j'paivexat •ydp xa uypat- 
votxeva xd [xev xaxa auaxaatv, *j* u^patvEaOat xov depa, xouxeaxtv efc uotop 5 

10 [X£xa[3dXX£tv , 7Jv TraOTjxtxov uypov '}u^6[xevov yap xo irveu[xa xat auvt- 
axa'[xevov xe xat ira)(uv6[xevov xat -pvotxevov xrjv efc uStop Trotetxat [xexa- 
poXVjv, * » #), Trept x^;£(o? xat xrjs xotaoxTj? sfc uStop [X£xa(3oX7J? eTirev dtxa 10 
89jXov easaOat xat -xept tttjSsuk, irzsl Soxet xd TreTrrjYoxa xrjxotxsva. 01; 
TrpoasOr;xs, xiva eaxtv xd Trrjvuixeva. Trdvxa ydp xa Tr7)- 1 'v6[xeva r t uStop tj 

15 uSaxo? si'87) ovxa Trr^fvuxat rj 77)? xat uSaxo? [xovtov, of? TrpoaeOTjxev x6 
utto xtvtov Trr^vuxat. r\ yap urro Oepjxoo, r t 6tt6 <j;u)(pou, r) utto 6"(pou. 8t6 15 
xat utto xaiv svavxuov Xuexat. xa txev fdp utto «Tjpou Oepjxou Tra^evxa, 
5 eaxt Trup, utto uSaxos Xoexat, eaxtv oypov xe xat cpo^pov, xa 8e 
utto tpo^pou Trayevxa utto Ospjxou Xuexat, Tcop6? ya'p. 01? TrpoaeOrjxev, 20 

20 oxt oaa [xev xtbv Trrj-fvou.£VU)V uoaxo? iaxtv, xaux' ou Trrj-cvuxat utto ttu- 
poc, Xuexat ^ap utto xouxou. xat yap et Try(vuxat xauxa xul xo lv auxots 
Oepjxov ^<opi'£eaOat, euX6y(o? av Xuotxo irapouata xoux(ov. dXXa xr^? xouxujv 25 
TrrjSeuK xo (]>u/pov Trrjxxtxov. 816 ixrjSe ira^uveaOat xa xotauxa x«3 xtjv u.ev 
Trd)(uvaiv yeveaOat xou ixev uypou aTrtovxos, auvtaxaixevou | 8e 220 

25 xou Srjpou, xat xo uowp ixrj SuvaaOat txovov xuiv uypujv Traj(uveaOat 8ta 
xo [xr^Sev e/etv ev auxtp $7)p6x7jxos, xo txrj u.e[xtY[xevov e$ 58axo? xe xat 77)? 
utt' dixcpoxeptov Trr^vuaOat xat utt6 Oepjjtou xat utto <]>uj(pou. ^Trel 8e Std xou 5 
Tra/uveaOat \ xouxtov Trr^t?, etTrev auxd Tra/uveaOat ixev utt' du-cpoxsptov, xou 
xe Oepjxou xat xou t^u/pou, ou [xtjv xov auxov xpoTrov, dXX' utto txev 

30 xou Oepjxou xo uypov i$ax[xt'Covxo?, utto 8e xou tpuj(pou xo iv auxotc 10 
0epu.6v ixOXt'Povxos, [xeO' ou auve$axixt'CeaOat xo iv auxot? uypov. icp' 
of? TrpoaeOrjxev, xtva [xev xtov jxixxtov Traj(uvexai, xtva Se ou Tra^uvexat, dXXd 
Tr7]-(vuxat. eiTrujv 8e, xtva xe TrTjyvuxat, xal Trtbg, xat utto xtvtov, lcpe^? elTrev 
irepl xu)V Xuojxevuiv xs xat xTjxoixevwv. "xd [xev utt6 t[»u}(pou xuiv [xtxxuiv 15 

35 Tta-(£vxa, ev 01? iaxt ^r\z irXeov, oaa [xev xu) Oepuov ec-eXrjXuOevat tttj- 
-^vuxat, xauxa Xuexat xe xal X7jxexat Oepjxu), efatovxo? TrdXtv ek auxd 1 Tio S 2 Sp.: to libri 6 [xs-crjX&sv] 113, 5 — 114, 13 = Arist. Meteor. IV, 6. 

382 »» 28 — 383^17 7 X^etv Ba Sp.: X^yet FS: Xeyet sic V 9 tb? OYpa(vea&at 

Vict. Sp. 11 <v£cpo«) Ytvdfxevov Diels 11. 12 fortasse fAexaPoXrjv, <xd Se xaxd 

xo xf^xea&at to TtSTcrjyci?) 12 Tt]?eto« scripsi: Tc^eto; libri 13 xal Ttept Ttrj;eu);] 

cf. 1. c. 382 b 30: Ttepl T^ewc Sp. 21 d Sp. : r) libri 22 to6tou coni. Sp. 

26 aOTiji" Sp. : aOTOt? libri txrj] 6e Sp. fortasse recte 33 rcrjyveTat V 34 fxtxTtov 

Sp.: fxtxpuiv libri 

Suppl. Arist. II 2 Alex. seripta minora. 8 114 AHOPIQN KAI AYSEQN 

xooOepjxoo, (bc 'yfoexai otco xoo TceTtrjYoxoc TtrjXoo 8td ^oypoxrjxa, Sflta * 
8e 8td t}>o£iv jxev TceTtrj^ev, oo/ ooxtoc 8e, (bc xb Oepjxbv aoxuiv xs/(opt'aOai 
[xovov, dXX' (bc cfbv xoox(p xal xb G-ypbv s$rjijxiaOat, xaox' 06 Xosxat, et 
(xyj oTtepBaXXooarj Oepixoxrjit, dXXd jxaXdiieiai xat sXaovsiat (bc at6rjpoc25 
5 xal xspac. dXXd laoxa jxsv xal irjxsaOat Xe^si, 810 xal TtpoaeOrjxev, xtva 
xal dXXa | xrjxexat. (oaa) jxev utco Oepjxoo c-rjpoo Tcrjp/ojxeva, looxeait 221 
Ttopoc, xd jxev dXoia jxevet, xd 8' 6fp(p Xoeiar xepajxoc jxev dXoiov xat 
XtOot itvec, (ov rj yeveatc otco itopbc yrjc aofxaoOetarjc xat svtoOetarjc 5 
[71'vovxat], vtxpov 8e xat otXec Xoid o^ptj), uk cpvjaft, ^o/pul», Xeyov xtp 

10 ev irjj ofxeta cpoaet xe xat ooata e^ovn xb ^u^pov, otcoTov eaxt xb o6(op. 
ooxeit xb eXatov ev irj aoioo cpoaet xat o6at'a xb ^oypbv eyet. otb 060' ev 
xoTc 106 58aioc et8eaiv eXaBev aoxo, oox eyet 8e xb ^oypbv ev xrj aoioo 10 
cpoaet, oxt eyet tcoXo depoc. 

'Oaa -ydp luiv jxejxqjxevujv 6'8axoc tcXsov rj -(rjc syst, (Ttayovsiat 

15 jxsv otco Ttopoc,) Ttrjfvoiat Ss, oaa frjc tcXsov, 8t' uiv sosicev, oxt xal 
xb vtxpov xat ot aXec yrjc etat jxdXXov (Tcrjxid *;dp eaxt k5 0ep<xu7, uiv 15 
xat XtOoc xat xepajxoc). s£rjc Tcepl sXatoo rjTtoprjaev (oo'xe ydp TcrjYVoiat oicb 
<}oypo6, 8 eTtaaye xd e£ oSaxoc 6'vxa, 06O' otco Ospjxoo rtrjyvoxat, 8 Ttdayst xd 
xb itXetov syovia Yrjc, xb 8e Tcrjvoxat jxsv otc' ooSsispoo, Tcayovsiat 8s 6tc' 20 

20 djxcpoTv), afrtav dits8(oxs xb slvat TcXr^psc dspoc, 06 ar^jxstov Ttaps&sxo xb 
STto/sta9at xuli oSaxt, Tcotst 6 drjp xat oaa s/st tcoXov dspa sv aoxotc, 
(oc xd £6Xa. scp' otc ituis [xsv otco xoo ^o/poo Ttayovsxat xb sXatov sitcsv, 25 
Ttuic 8s oTcb xoo Ospjxoo. xb [xsv -[dp ^o|/pbv ita/ovst aoxb jxsxa- 222 
^dXXov xbv iv aoxtp dspa stc o8u)p xt[j <];6£et (rj -ydp xoo 6'8axoc ^o^tc xtj> 

25 sXa>'q) Tta/oxspov aoxb tcoisT), otco 8s Ttopbc xat /povoo Tta/ovsxat xat 
Xeoxatvexat, (Xeoxatvexat) [xev e$ax[xt'Covxoc xb oTcoXstTtopvsvov 68a- 5 
xtbSsc sv aoxu), Tcayovsxai 8s 8td xb [xsxapdXXstv xbv dspa xbv ev eaoxq) efc 
6'8u)p oTtb xoo Oepjxoo [xapatvojxevov. ^.apaivexai ^dp otco xoo TcXetovoc depjxoo 
xb IXaxxov. jxe{>' a xa&6Xoo IXa,3ev (bc 8e8etY[xevov xb oaa [xev xuiv txtxxuiv 10 

30 jxrj Ttayovexai otco <j»o/poo, dXXa. Ttrjyvoxat, [xdXXov xaoxa o8axoc 
elvat, (xotaoxa otvoc 6'c-oc xovta oopov oppoc), oaa 8e ita/ovexat 
Gtco xoo Ttopbc jxrj e£axjxiCo[xevoo xoo ev aoxotc oypoo, xd jxev yrjc xd 8e 15 
xotvd 68axoc xat depoc, jxeXt jxev yr^c, xotvd 8e eXatov [jxeXt ^dXa atjxa]. 
Xe-j-et 8e xotvd elvat oSaxoc xe xoft yr^c, (SaTcep r^v xb jxeXt, ooxu) 8e xat xb 

35 Y a ^ a > xb at[xa. xoo Se xb ydXa lc- djxcpotv ov TcXeTov "fiffi e/stv TtapsOsxo 8etx- 20 1 urro] fortasse tit\ 6 ciXXaxrjxeTat V oaa acld. Vict. ex Arist. 383^9 7 x^pafxo; 
Vict. cf. Arist. 383 Ml: x^pas libri 8 ttj; y% Arist. 9 Y^vovxai delevi 61 Sp.: 

te libri XoTa Vict. cf. 1. c. 383M3: aOTa libri 10 o6a(a Vict. : otxaa libri 11 obS 1 
tv] o\>o£v a Sp. 14. 15 7ta^6veTai [xev Otco irupo? addidi ex Arist. 383^18: Tca^'iveTat t(o 
9epfji M 1 add. Vict. 15 ISetSev] 114,14—115,22 = Artst. Meteor. IV, 7. 383bl8— 384>>23 
17 i£ ^? a fortasse dTtop-/jsa; 19 to (pr.) Sp. : Te libri 20 o5 aWav Vict. 21 
Sp. : 6'v libri 22 elnev Schwartz: dz to 8v (iv V) libri 26 XeuxafoeTai add. Sp. ex Arist. 
30 (xaXXov Sp. ex Arist. : [xcxXa libri 31 6ppd? Sp. : oppo; Vict.: 6po'; VB: opos FSa 
33 jxdXt ya'Xa at"[xa del. Sp. 34 outco Sp.: tout^ libri 35 xai to aFjxa Vict. BIBAIOX TPITON 14-15 115 

xtxov to edv 8yj /(opiail-fl 6 oppoc; to3 ydXaxxoc; et}>oaevou xou ydXaxxoc; ex- 
xatea&at auxo, axc; xat xuiv d'XX(ov xuiv e^ojxevwv, a TcXetbv "fffi e'x £t - ^?' 
oU xac afrtac; aTcsStoxe xou xd aev Xuxd xuiv tcstctjyoxujv etvat, xa 8e dXuxa. 25 
Xuxd aev vt'xpov dXec', dXujxov 8e xepaao?, xat xa aev aaXaxxd uk 223 
5 xepas, xa 8e dadXaxxa u>; xepaao? xat Xt&os. rj 8' a?xt'a, eTcet 860 
eaxt xd Tcrjvuvxa, (i); etprjxat, ftepaov xe xat cj^pov, Xueaftat auxd tcoxs 5 
dvdyxTj '^u^ptp xe xat frspacp, xd aev utco depaou irayevxa ^uj(p(p, xd 0' utco 
^u^pou Oepato. 8t6 xd aev Tcupl Xuexat xd oaa u6axt eTtdyrj, xd 8e u8axt, 
oaa utc6 Tcup6s eTcaYrj. utco u8axo; aev ouv Xuirrjaexat, oaa utco Tcup6? Tce- 

10 mjY«v aovou, utco 8e xou Tcupo? 7rdXtv, oaouv u6u>p xrj? Tcrj£euj; atxtov. et 8rj 10 
xtva utc' dacpotv aev Tcrj-yvuaeva, xauxa dXuxa eaeaOat adXtaxa, TcrjYvuxat 
8e utc' dacpoTv, oaa -poOepaavftevxa Tcrjyvuat xo ^u^pov, ou xrjv a£xt'av aTcs- 
6o)X£v. oxav "(ap utco xou ftepaou xu>v utco dacpoTv Tcrj-yvuasvcov scaxatafrifj x6 15 
uypov x6 sv x(p TcrjYvuasvcp, xo ^o^pov asxd xauxa auvfrXt'(3st xe auxo xal 

15 ouxco; tcuxvoi, u>s arjSs 8to6vat arj8' uypup 8t'o86v xtva, xat 8td xouxo 
utc' dacpoTv dXuxa xd ouxu> Tcayevxa. Xsyst 8s xat xov atSrjpov utc' dacpoTv 20 
TcrjYvuai)at, Tcpaixov ydp utco Tcupo* xaxevxa (rj ydp ysvsatc; auxou 8td xou- 
xou), aexd xauxa utco t^uypou Tcrjyvuafrat, 816 xat Tcpo ^Xqou aux6v etrcev 
ou xrjxea&at , dXX' eXauvea&at xat aaXdaasa&ai. ou8s xd £uXa 8s xrjxxd 25 

20 etTcev eTvat, dXka xauaxd, Stoxt ex ^rj; iaxtv xat depo?, dXX' ouj( 58axo$, 
ou arjaetov Tcapefrexo TcdXtv xo eTco^etaoat auxd xoT u8axt* 6 -y^P arjp 
xotouxo?. I 

[AetTcet xtvd (o; Tcpoeypa<]>2v xrj iTctSpoar^ xaiv etpr|asvajv ev xrj xe- 224 
xdpxTj xaiv MexeajpoXo-jtxtov 'AptaxoxeXou?.] 

25 XV. Tlept xou otovet daepou?. 

Td otovel daeprj eaxtv oaota daepet, oux daeprj, oxt arj8' d'XXo xt 6 
oaotov xtvt exet'v(p xauxov iaxtv, tp iaxtv oaotov. eTcet oaotov daepec: xe 
cpatvoaevov daepe?, oux daepe?, (o? xat 6 cpatvoaevo? auXXoYtaao; ou auX- 
Xoiftaaos. dXX' et arj daepe?, aeprj SrjXov oxt e$et, ouxoj; 8e ouSev daepe; 10 

30 eaxat. Tcdv -,'dp xo Xaa^avoaevov aepo? auxou xat aux6 otovet daspe? 
eaxat xuj xo etvat xuJ Xe-(oaev(p daepet ev xuj o?ovet daepet etvat, * * * 
ei' -ye 8td xouxou aTcoXuovxat xo arj auyxetaf)at e$ daepuiv x6 ae-j-eOos. d 8e 15 
Xe-^ot xt? auxo ofovet aeYefro?, TcdXtv ou ae-j-ebos eaxat. zi 8e irav aeye&o? 
aeptaxov, xo o?ovet ae-^eOo? daepe? eaxat xr^ auxou cpuaet. et 8' duepes, 

35 ^x xrj? xujv daepujv auvUeaeu)? eaxat xd aeYe&rj. st 8e Xe-^et xt? xo otovet 20 2 pr. tojv] uj ia lit. V Tdiv om. a Sp. 4 xal toutojv t« Vict. 7 &6p(i.oj Te 

xctl ^'J/pol corr. in ^u/puj re xat Oepjjnp V 9 Xo&rjCSeTai V 11 [xev Vict.: [xrj libri 

18 7rfjYvea&ai V 21 drjp] drj in lit. V 23 ttj dTct8pofj.7j] ibri8pof*r) Sp. 24 'Apt- 

aTox^Xou;] dTeXV); Vict. 27 ^rcet] Iti e{ coni. Sp. bene djxep^c tb] dfxepet to coni. 

Sp. bene 28 fortasse <to cpatvdp.evov djj.epe;> o6x 31 lacunam indicavi 33 ou a 
35 olovel Sp.: ofov iibri 

8* 116 AIIOPIQN KAI AT2EQN BIBAION TPITON 15 

ujov SovaaOat xtp Suvdast, etjtai xo otovst daspes Suvdjxst dasps?. st 8s 
touto, ou8sv eaTat evepfeta, 8 saxai daepes, tt fz arjSev tujv Suvdaet tt 
ovTtov eaxl touto 8 SuvaTat, uiaTe ouSe t6 otovet j daepe; daepe? Iotiv. 225 
dXX' el arj evepfetqt, dXXd Suvdaet to otovet dtxepe? djxepe? sutiv, dXXo tt 
5 ov Sovdaet touto sotiv. xl ouv ov ssti Suvdaet djxepes; xat et pif&bfc 
eaTt t6 otovet daepe?, sx 8s touiiov to ue^efto? (sx "j-dp tujv otovst daspaiv), 5 
eoTat Trav jxsysuo; sx [xe^e&tov aupstasvov xat Statpooasvov sfc asYsibj, 
outo> 8e xai stt' djretpov vj to[xyj 7rposXsuasTat. sti (s?) to oSovst daspss 
uXrj tou daepou?, udaa 8' uXvj tiv6? xaTa Ttva asTa[3oXYjv * # * t6 otovet io 
10 daspss daspss eaTai, sirst uXtj tou daspoo? to otovet daepe?, dXXo eaTat 
tou djxepou?. et 8e touto, tjtoi aovTtOeaevov 7rotr ; aei to daepe? tj 8tat- 
pouaevov, Sitstatt ts itdXiv Tto Xs^stv st; daepyj auTo StatpsTaOat t6 sx ttj? 
Ttbv daepuiv auvOeaew? ^tvea9ai Ta aeYsOrj. | 15 2 d(xepja V 3 Suvatai V ou5e V otovet F coni. Sp.: ofov libri 4 dXX' 

6'xt a 5 ov ^axt VFSa: ov eaxat B: IdTat Vict. 6 y<*P delevi 8 e{ add. Diels 

9 (toOt a^TO Y^veTat, xaTa Ttva |xeTaj3oX7jv) to Schwartz 10 fortasse (xal> iizzi 

11 d B Vict.: ^ V: +i GFS AAESANAPOT TOT A<I>P0AI2IEG2 H0IKQN nPOBAHMATQN 226 

BIBAION A. 

AAESANAPOT 2X0AIKQN H0IKQN AIIOPIQN KAI AT2EQN KE<DAAAIA a. 'ATcoptat TTpbc touc, x6 Cfjv (oux) dfadbv etvat Xe^ovTa?. 8 

5 (3. "Oti jxtj ojxosiSstc a? rjSovat. 6 

7. "Oti oixatoauvrjc; xal dStxtas xat oXwe dpeTrjc xat xaxta? Ioti Tt? e&s" 

jxeTacu- 
o. 'ATcoptac Xuatc ttjc XeYOuarjc 6p-[dv(p fxev jxrjSev etvat evavTtov, tcXouto) 

oe Tcevtav etvat ivavTtov, 6tb [xfj etvat t6v tcXoutov op^avov. io 

10 e. 'ATTOpta oti fj xotvfj f^ovfj d»? -yevo? Xa}x(3avofxevrj ouY d^aOov ecJTtv 
ouTe xaxbv out' dStdcpopov. 
C. "Oti ttq f/8ovfj fj Xutctj Istiv evavTtov, dXX' ou tcovoc. 15 

C. Atd Tt', et fj Xutctj Tcdaa xaxbv Tfj eauTTjc cpuaet, ooyl xat rj fjSovfj 
Tcdaa d-ptObv IdTai ttJ eauTrjs cpuaet. 
15 rj. "Oti tj dpeTrj outs ^evos oike SXov. 

0. "Oti jjltj TtdvTe? ol djxapTavovTe? dpota tou xaxd elvat xat (3Xa(3epd 20 

a TrpaTTOuaiv, djxapTavouatv. 
t. "Oti 6 dv9ptoTco? Twv dpeTuiv X"P IV ' **^ oox sy-rcaXtv. 
ta. "Oti jxfj TcoXXa/u)? to dxouatov, itcel xat (3i'a xal 6Y d^voiav. | 25 

20 t[3. Aeceu>c tivoc ecVjYrjaic ex tou Tptrou twv Ntxojxa^euov rjOtxuiv 'AptaTO- 9 
TeXou?. 

17. "Oti otxeta fj f^ovfj TfJ evep^etqi ecp' rj 71'veTat. 

18. Ilu)c awOrjaeTai Tb elvat <ti) [xeTacu tjSovtjc xat Xutctjc. 5 
te. T)ti tj dcppoauvrj toutouv eaTat d-pota, (Lv eanv fj cppovrjats eTctaTrjjxrj • 

25 eaTi 8e fj cppovrjatc eTciaTTjjxTj TcotrjTecov Te xal ou TcotrjTecuv. 4 o&x add. Vict. (out' dya96v ofoe xaxdv B 2 ) 8 IvavTfov aTcXouv Ttp 8e tcXoutij) a: £vav- 

t(ov Tip 51 tcXo6t(u Vict. Sp. 9 8e oui. a Sp. elvat om. tit. 10 (b;] rj (b; 

tit. 15 ov> y^voc tit. 17 a" om. a 20. 21 fj X^tc fat to-j y twv N. tit. 

Ntxo.aa/iwv V (semper) 22 rcepl t!j8ovtjc tit. 23 9^aeTai a Sp. 23 ti add. tit. 

24 £<jtiv om. tit. 25 £<m — irctaTrjfx^ om. tit. TcotrjT^ov (bis) V 118 [AriOPIQN KAI AYTEQN BIBAION TETAPTON 1] 

te. IIu>? d rj Xutcyj xaxov Tcaaa, ou^t xat rj rjSovrj Tcaaa d*fa06v. 10 

tC. Ttco tt tu>v d"|'aOu)V rj rjSovrj d"v et'7j, TcoTepov tu>v tijxuov rj tu>v 

eTcoaveTu>v rj xu>v u>cpeXt[xu>v. 

trj. Atd xi cpopTixwxdxoo? eTrcev elvat tous £v rjSovrj t6 TeXo? TtOeuivou? 15 

5 ev T(j> TcpwTq) Tuiv Ntxo[xa)(etu>v rjOtxwv 'AptaTOTeXrjs. 

tO. "Oti [xtj 6[xoei8eTs at TjSovai. 

x. "Oti [xrj 5(p7j ev Tcdafj Tcpd;et xat TcavTt [xaOrjfxaTt to )(prjat[xov dirat- 

TSIV. 

xa. Flept a&ouc;. 20 

10 x{3. "Ou dvTaxoXouOouatv at dpeTat. 

x^. riuis et tj8ov7j etJTtv xaTa 'AptaTOTeXrj evep^eta ttjc xaTa cpuatv £$eu><: 

dve|i.Tr68iaTo?, oux eaTat xat rj euSai[xovta xot' auTov 7j8ov7j. 
xS. IIu>s a[ dpeTat 8t' at>Ta<r atpsTat'. 25 

xe. 'ETct8po[xrj TcoOev tj tu>v dpexuiv eupeat? ts xat auaTaat?. 
15 XC "Oti ou to xaXov t% tjSovtj; X a P lv ' < *^ r i t /Sovtj tou xaXou. | 

xC. Atd ti at r)Otxat dpeTat u-eaoTTjTe?. 10 

X7j. Ilepl tou TCOTepov tj dpeTYj "(ivo? ^ oXov. 

xO. "Oti xat al xaxtat Tat? dpeTat? 6[xotu>; ecp' tjjxTv, o SetxvuTat otd 5 
Xe£eu>s ex tou TptTOu tu>v Ntxo[xa^et'u)V 'HOtxuiv 'AptaTOTeXou?. 
20 X. IIuk oux eaTat StxatoauvTj fxev e£ dStxtas, dStxta 8e ix Stxatoauvrj? 
et toc evavTta e£ dXXrjXtov ^tveTat. I. ATcoptat Tcpo? Tou? to Crjv (oux) d^aOov etvat XeYOVTa?. 226 

Et to eu TcXetv dyaOov, to Se xaxu>? xaxov, to TcXeTv out£ d*(a06v i 
ouTe xaxov xat et to eu Crjv d^aOov, to 8e xaxu>? xaxov, to Crjv out' 

25 d^aOov ouxe xaxov. rj oux dXr^Oe? t6 Ta? Suvdjxet; tu>v dvTtxet[xevu>v io 
d8ia<popou£ eTvat xat [xeaa?. Tcaaa ^dp TotauT7j 8uva[xt? d-(a06v ts xat 
atpETov xq> axoTcov e')(£tv to ^IXtiov u>v Suvaxat* to ^dp /eTpov ev toT? 
Suvdjxet ti ouatv -^tvsTat xat xaTot aTC0TU)(tav Ttvd. oaa Te -/dp xaTa tc- 15 
j(vrjv tu>v TOiouTu>v "j-tveTat, tou peXTt'ovo? x a P tv Ta ^ v Suvajxevcuv ev ai»Tu> 

30 ifeveaOat •ytlveTat, oaa Te xaTa cpuatv, 6[xotu>?. t6 "(dp TcXeTv utco xr^ 227 
xupepvrjTtxr^t; xrfi euTcXota? X^P 1 ^ eu p2^? xa ' 1 ^° Tcptetv utc6 xrj? TexTovt- 2. 3 TcoTepov — (btpeXifxwv om. tit. 5 xtp om. a Sp. 'AptaxoTfiXous a Sp.: om. tit. 

7 e\— [xa9yj[xaTt] rcavxapu tit. 10 dxoXoufroutJiv a 11 tj ifjS. a Sp. 13 eauTas a Sp. 
15 /dptv alpexdv, dXX' tit. toO xaXoii om. a Sp. 16 [xeadTrjT^; etotv tov> xaXou a 

Sp. 17 Tco'Tepov r) (r) add. Vict.) <J>s y^voc r) wj 6'Xov tu>v dpeTuiv tj dpetYj tit. Vict. Sp. 

18 dXXrj; Xe^ewj Itfflrpis ix tou TptTou tu>v Ntxofxa^etouv 'Hdtxujv AptOTOT^Xou;, 8i' 7js SetxvuTat, 
5ti xat al xaxtat Tat; dpcTats 6[xot!u>s ^cp' rj[xtv tit. Vict. Sp. 20 7ru>? ei Ix tu>v dvav- 

Tiu>v Td ivavTta Yt!veTai, oix 2aTai dx [xev Stxatoauvrj; dStxia, i% 8e d8txt'a? Stxatoauv/j, xat 
eVt Tiov dXXu>v dpeTuiv te xat xaxtuiv 8 auTos \6yoz tit. Vict. Sp. 22 oux add. B 2 Sp. 

(oux d. ouTe xaxo'v B 2 ) 24 to Se] xal to a Sp. 26 dStacpdpou? S 2 Fa Sp.: otacpd- 

pou; VS 2 B': ou Stacpdpou? B 2 29 Suvajx^vcov] 6uvd[xeu>v a HBIKQN riPOBAHMATQN A 1 119 

xf ( c tou — pteiv xaXoic, 816 xat atpexov x^ uev x6 7rXeTv t^j 8e t6 7rpt'etv, 
oti /ojptc toutojv ou/ otov ts TauTatc tou Trpoxetusvou tsXouc TU/sTv. OU 5 

7«p di:6 TOJV St' aTTOTU/taV TIVOC YIVOUSVOJV SV TlVl 7J xptatc t«V U7TOXSI- 

usvojv, dXXd ctTio tujv ojv /dptv sotiv ts xat •ytvsTat 7rporj"(ouusvojc. ojc 
5 6' sVt to>v xaTa Tac TS/vac yivousvojv syst, outoj xat eVt tujv xaTa cpuatv. 10 
xat fotp stt' ixstvojv oxottoc Tfj cpuast to (BsXtiov, tojv Suvausvojv ducpuj, 
xotl toutou /otptv r t cpuatc Stoojatv auTo. oaa *(dp ufj otov ts suOuc utco 
ttjc cpuasojc -^vousva tyjv otxstav s/siv TsXstoTTjTa, toutoic fj cpuatc StSojat 1» 
Suvautv tou TsXstotc -(svsaOai, dSuvaTov 8e ti Suvautv e/etv tiv8? ufj xat 

10 to dvTtxstusvov auTtp Suvdusvov TauTTfj fdp Suvautc ivsp^stac Stacpspei. 
816 statv uev at 8uvotuetc Trpor^ouusvojc tojv (3sXtiovojv, iTTSTat 8' auTaTc 20 
e; dvdfxr^c to xal tojv dvTtxstusvojv etvat toutoic. st 87] fj xptatc exd- 
aTou dno tojv Trporjfouuevojv xat ojv iaTtv (ou yap tou utj TreptTraTeTv 
/dptv fj Suvautc yj TrepnraTrjTtx^, et xal 71'veTai ttots £v to^ touto 8uva- 25 

15 usvoj xat f ( aTspr;aic auTou, xal ei uev atpeTov euj to 7rept7raTeTv, atpeTov 
T5Q eauTou cpuaei xat to SuvotaOat 7rept7raTeTv , el | xal to SuvaaOat xat 228 
uTj 7rept7raTeTv e/er et Ss ixsTvo ufj atpsTov, ou8s to SuvaaOat) xat to C^v 
of y s/ov 8uvautv £v auToj tou ts su C^v xat tou xaxojc osSousvov Trapd 
TfjC cpuasojc f^utv tou eu Cf/V X^P tv C ^ T^P ^ v ot ° v TS £"Ouc -[svouevouc 5 

20 e/etv t6 eu C^v* ouoev ^dp ev d^eXeT tsXsiov, tt5v 8e aTeXec euOuc to^j 
^svsaOat), efij dv atpsTov tou dptaTou x < *P lv T "* v £v ^K-^ "(svea&at 8uva- 
uevojv [oeSouevov]. dptaTov uev ydp xal tsXoc t6 eu CfjV, touto 8' ou/ 10 
ofov ts xojptc tou C^v -fsvsaOai. ttojc ^dp oux aTreucpaTvov to ouou uev 
Xeyetv f^udc utto tt^ cpuasojc Trpoc touto otxettoaOai xat tt^c eauxojv aoj- 

25 T7)pi'ac /dptv TOteTv -jrdvTa, ouou 8e uyj Xe^etv [f/uac] ojc TTpos t6 dyaOov 
auTo tyjv cpuatv fjuas o^xstouv; oti -j-dp ojc Trpos to dyaOov t6 Cfjv toxetoj- 15 
ueOa, SfjXov xat lx tou Txept Te to TraTSac Ttoi^aaaOat ttoXXtjv aTrouSrjv 
etacpspeaOat ojc eaouevou? TpoTrov Ttvd 8t' Ixetvojv, dXka xat 8td tou rrdvTa 
a cpo^ouueOa cpo^eTaOat uetCovojc, 8i6ti uTTOTTTeueTat xat OavaTou atTta eae- 20 

30 aOat. oTt 8' d7r6 tt^c -irpoc Ta ^eXTtw ouvdueoj? fj xptatc tojv ueTa^ti, 
SfjXov iaTtv xal ex tou tov dvOpojTrov ouoXoyeTaOai tojv dXXojv C<|)«>v 
dustvov C«>ov etvai, touto 8e, 8ioti tojv dXXtov ouSev dpsTfjc Ssxtixov. t<5, 25 
ou iaxtv dustvovoc 8sxtix6v, touto tojv Iv toTc dXXoic. C<*>ot? ^tvouevojv 
aJpsToiv dustvov etvat, | toutoj PsXti'ojv 8 dvOpojTtoc, i7tet, e^ ye. xat aTro 229 

35 tojv ys.ip6vu}\> 7j xptatc iYtveTo tojv ueTa$u, ouSev ixojXuev tov dv0poj7rov 
■J) xdxtaTov tojv C<«tov Xe^etv, tou xaxtaTou tojv 6'vtojv Tf)c xaxta? 6'vTa 
SsxTtxov, fj ur^Sevo? tojv dXXojv C«>«>v etvat auTov peXTtova, iTret h Trdai 5 1 t^Se V 6 Suvajxivcov Vict.: ouvd[j.e(ov libri 8 ?x stv ] v s. v. V 9 86v|a|va- 

(j.tv V 8' i-rt a 13 lattv </aptv> sive £cmv (2v£xa> coni. Sp. 15 aixui a 

alt. xat om. a Sp. 18 abzy V eyOqv V 19 yevo^votc Sp. 20 t«j> VBS 

Vict.?: t6 Fa: tou Sp. 22 SeSofj^vov circumscripsi 25 ^(xac circumscripsi 

xo om. a Sp. 26 fjfxcts del. Sp. 26. 27 oixet(o[j.e&a a Sp. 27 xe del. Sp. 

28 ixetvu) v ', dXXd sic V 29 8t<kt] ore Schwartz 32. 33 t«j oiv o5 a Sp. 37 ^ a 120 [AHOPIQN KAI AT2EQN BIBAION TETAPTON 1-3] 

toTc atperoTc xe xal cpeoxToTc ?TceaOat 8sT ttj} too aTcooSatoo xptast al- 

pSTOV. 

II. T)ti fxfj 6fxost8sTc a.1 fjSovat. 

(Dti fxfj 6fxost8sTc at rjSovat',) Ssixvooit' dv TrptoTov fxsv aTco Trjc stu- io 
5 Oofxiac. d 7ap Traaa jxev eTctOofxia ope$ic rjSeoc, xat sv tootio aorfj to 
stvai, etet 8s tcov eTctdofxubv ojxoXoYoofxevtoc at fxsv atpsrat, at 8s cpeoxTat, 
SrjXov, oti fxfj Tcap' dXXoo Ttvoc a6raTc fj Stacpopd, fj Tcapd Ttbv rjSovtbv, 8t' 16 
ac eiat, T(j> TooTtov Tdc fxev stvat atpsTotc, xac 8s cpeoxrdc. Stotaooatv 
dpa xat rjSoval dXXrjXtov xaxa xaoTa TaTc STrtOofxtaic, st' ye Tcapd tootujv 

10 xal sxstvatc at Stacpopat. dXXa 8fj oo/ oTov ts 6fxoei8fj dXXrjXotc stvai Ta 20 
r^ eaoTtbv cpoaet 8ta'cpopa. SeoTepov aTco tujv evepfettbv. eTcet fdp iraaa 
fjSovfj STct ivepyetqt Ttvt •ytvexat, xat eartv otxetoTvj? raTc fjSovaTc irpoc tocc 
scp' atc "ytvovrat evspYetac (tsXvj ydp tccoc eartv aoTtov), | 8fjXov, Sti ootco 230 
aovStatpoTvTo dv TaTc ivspYstatc xat aoTar dXXot jxfjv t<ov svep"[eiu>v t<ov 

15 ecp' atc (at) fjSoval at fxev etatv atpeTat at 8e cpeoxTat' e£ooatv apa xat 
at fjSovat Trjv aoTrjv Tcpoc dXXrjXac Stacpopdv. ei 8e tooto, ooj( ofxoetoeT;. 5 
xat *ydtp zi irXeov dcpeaTrjxev to ecptejxevov xat eTctOofxoov tivoc xat fxrj8eTcu) 
zyov aoro too s^ovtoc ts xal aovovroc aortp, stfj dv xat fj STctOofxta rcXeov 
dcpeaTtbaa Tfjc fjSovfjc ttjc evepfeiac, ecp' -q tj fjSovr^ r t jxev -ydp ecpeatc 10 

20 eaTtv yjSovtjc, x"?j 8' evepfetoi aoveanv yjSovtj xal TcapaxoXooOeT. uiaT' d 
TaTc eTctOofxtatc aovStatpoovTat at 7i8ovat, tcoXo dv fxaXXov xaTc ivep^etatc 
aovStatpoTvto. tbfxoXoYrjTat 8e tu>v ivepyetuiv, ecp' atc at fjSovat, Tac jxev lo 
etvat atpsTac, xdc 8s cpsoxTac. oti 8' ofasTat TaTc evepYetatc al TjSovat 
icp' atc 'YtvovTat, xat ofxotcoc TaTc evepyetaic xat aorat xa^' eTSoc dXXrjXu>v 

25 Stacpepooatv, xat 06 fxovov Ttxi stci Stacpepooaatc Yt'veaOat evepyetatc fj 8ta- 
cpopd aoraTc 7j irpoc dXXrjXac, SfjXov ex too fxfj SovaaOat tyjv eir' dXXrj 20 
Ttvt evep-feta fjSovfjv 4tc' otXXvj "yevs^aOat. tuT ydp awcppovt ai Tuiv dxo- 
Xdarcov evepyetat 06 jxovov etat cpsoxTat, dlla. xat d^Sstc, <bc rfjc eTc' a6- 
ttJ ?j8ovfjc otxetac ooarjc TaTc evepyetatc xat aov8tatpoofxevrjc aoraTc. et 25 

30 ^dp fxfj toot' f^v, o68ev dv sxtoXoev rdc fxev | evepyetac cpeoxrdc aoroTc 231 
eTvat, fjSovfjv jxevTot xat toTc atbcppoatv aoTac cpepetv. Iti d at eir' dXXatc 1 8el x6 t^ a 1. 2 fortasse <t6) alpeTov aipETov suspectum Sp. 3 6p.otoet- 

8et; a 4 Sti — YjSovaf repetit B Sp. 5 auTij a 7 r)] rj a 9 xauTa a 

i7ti8ufx(a; Sp. 11 Stacpopct a 13 outio V 2 : 06 tiov V: outiov B 1 : aiTdiv GS'F: 

tbaauTtoc S 2 B 2 a Sp. 14 auvStatpotvxo V 2 : ouv StatpotvTo V^B^GS^F: Statpotvto S 2 B 2 a 

Sp. 15 al ante rjSovat add. Ga Sp. 17 d inl ttX^ov SF 20 rapaxoXoudet 

a Sp.: ydp dxoXou^et libri 22 tb(ji.oXo'Y7]Tat] 6[xoXoyetTat a Sp. 23 Tdj olq. a 

post cpeuxTas, add. tbate xai ai ifjSovai TOtaiJTat B 2 24 aOTai a Sp.: auTat sic V: 

auTat SF 28 jj.o'vov sive fjtdvov 06 coni. Sp. 28. 29 a^T^j scripsi: aOTTJa V: 

aOTats GFSa Sp. 31 Iti ei a\ Schwartz: IiceTat V 1 (V 2 ? in mg. : yp. inii at yz eV 

aXXats) STB^G: ti 8e al B 2 S 2 (in mg. addit iTcetT' al S 2 ) Sp.: et 8e at gTcet&^ al a (liew»'' 
al lineola subducta del. Vict.?) H0IKQN IIPOBAHMATQN 1-3 121 

ivepYeiais vjSovat £fXTco8t'Couat Tac eir' dXXatc Tftvouivac (o? i^v /atpovTec 
ffl dforo tou auXeTv f,8ovfi oixett 8uvavTat, eTretSdv dxouacoatv auXou, 5 
f]6ea0ai tats eVt tu> fxuOoXoyeTv cpip' etTceTv "yivouivaic), elev dv fjSoval 
f,8ovu>v cpOapTtxat. ei 8' efaiv f,8ovai rjSoviov cpOapTtxat, oux dv elev 
5 6ixoet8eTc, e/ouaat ye tooto Tcp6c dXXrjXac 8 iyzi tdvavTia 7rpoc dXXrjXa. io 
oo -fdp, coaTcep f, aoTTj u-^eta TcepqtveTat toTc Ta auTa iaTpeuou.evotc 8ta- 
cpopcoc, xat ouSev xtoXueTat tic ttjv aurrjv eyew u^etav dXXoTe dXXcoc Oepa- 
-euofxevoc. ouTtoc 8e eyei xat Itci tu>v ivepyeiaiv Te xat tu>v Itc' auTaTc 15 
rj8ovu>v. ou ^dp otov Te ttjv iu' dXXrj tivi ivepfstty fjSovfjv ■ytvou.lvrjv xat 
10 btc' dXXifj ^evea&ai. ou ^dp otov Te Tac ev TaTc acocppovtxaTc Ivep^etatc 
7j8ovdc eVt toTc dxoXdaxotc ^eveaOat TcoTe. 

III. Oti Sixaioauvrjc xat dStxtac xat oXtoc dpeT7jc Te xat xaxtac 20 

iaTiv tic f£tc |xeTa£6. 

"Oti Stxatoauvrjc xat dStxiac xat oXtoc dpeTfjc Te xat xaxtac iaTtv Ttc 

15 2;ic jxeTa£u, rp | fxearjv e£iv Xe-pjxev. ei fj StxatoauvTj xat fj dotxta 8ta- 232 
Oeaetc xaT' auTouc, al 8e StaOeaetc dvaTco[3XrjTOi , out' dv l<- dStxou fl* 
"potTO tic 81'xatoc, ouTe ix Stxatou dotxoc. YtvovTat 8e Ttvec 81'xatot xal 
dotxot ou TtpoTepov ovTec* "(ivoivto dv ex tivoc dXXvjc xaTaaTaaecoc. dXXd 5 
fxfjV Tcav to Ytvojxevov f) e£ ivavTtou "ytveTat fj tivoc fxeTa£u 6'vtoc tu>v eV 

20 avTt'u>v. xat 6 Stxatoc dpa xat 6 d'8txoc r) e$ ivavttou "ytvovTat f) £x tou 
[xeTacu. ou 71'vovTai 8e ex tou evavTtou, ix tou [x=Ta;u (dpa). i$ f)c 10 
(8e) xaTaaTaaeu>c ot Stxatot xat ol d'8txot ■ytvovTat, auT>] dv etrj jxeTacu 
Stxatoauvr^c xat dStxtac. 6 8' auToc Xoyoc xat £tci Tcdarjc dpeTr^c xat xa- 
xtac. ei 8e Xe^otev Tdc xaxtac jxf; elvat StaOeaetc u.rj8' dvaTco(3Xf^TOOc, lo 

25 dXXd {xeTapdXXetv Ttvdc [xvjSev xu>Xuetv 1$ dStxtac efc StxatoauvrjV, xat oXu>c 
ix xaxtac eh dpeTijv, dXX' et'c "ye ttjv xaxtav tcoOsv [xeTapdXXouatv ; et -yap 
8f/ iv t - ^ cpuaet tou dvOpa>Tcou Tr^v xaxtav elvat xat TcdvTac -ysvvdaOat xa- 20 
xouc, xal eaj dv xa^d cpuatv fj xaxta toic dvOpu>Tcotc. ou 8e to ivavTtov 
xaTa cpuatv Ttvt, toutu> to evavTtov Tcapd cpuatv irapd cpuatv dpa toic dv- 

30 OpwTcotc f| oixotioauv/j xat fj dpexrj. et 8e touto aTOTcov, 8eT "ytveaOat tov 25 
d8txov d'8txov, (SaTcep ^tveTat xat 6 Stxatoc (81'xatoc.) i£ r]q 8e e$eu>c e?c 
Tr^v dStxtav tj | u-eTapoXrj, auTrj dv etrj tj [xearj. et 8e Xe^otev u.rj8eTcu> 233 
touc TcaT8ac Xo^txouc elvat, 8t6 [xr^Se Stxatouc fxrjSe dStxouc (Xoyixou -ydp 1 Yivo^vota V 1 (corr. V 2 ) 2 Suvavat V 1 (corr. V 2 ) aoXoii Vict.?: aOTOii libri 

3 av ouv V 2 5 8 V 2 Vict.? Sp.: & V 1 : &<; SFa 6. 7 Stacpdpto? B 2 S 2 a Sp.: 8ta- 

tpdpoij VFB^S 1 11 tou] xat; Sp. 12 pr. xal] te xai a Sp. 14 pr. xat] xe xat 

u Sp. 18 8v ouv a Sp. 19 Y^vexat Sp.: Y^votro libri 21. 22 tou fxeTa$u apa. i£ ^; 

8e B 2 a (sed Tij? a) Sp.: ttjcj {/.eTaS-j e^rja (d$ ^; S') VS'L: t^s fxeTaSu ouv l£ fy 8e S'-'L: 
t^« ouv fxexa$u l£ ^; apa F: tt); fxeTa^u ISrj; apa G 26. 27 d ydp 8tj] e{ ydp 8et L 

Vict.: Jj ydp 8et S 2 B 2 a („ei si verum, xat ante efrj del." Sp.) «28 ov>8e V: ii> 8e Vict.? 
31 d8txov alt. m 1 in mg. V 8(xato; add. Sp. 8e xat ?$eio; B 33 fortasse 

fx^xe — fi.^xe 122 [AIIOPIQN KAI ATEEQN BIBAION TETAPTON 3-4] 

cd I$sic auTat, st 8' auTat Xoytxou, xat fj [xsa7)* 8to 6 icaTc dXoyoc o>v 5 
out' iv dpsrfl sdxiv out' iv xaxta out' iv to) u-STacu touto)v, &amp ou3' 
dXXo ti t&v dXofwv), |X£TapdXXovTac 8' stc to Xo^txov su&uc sTvat xaxouc, 
dXX' oo Ytvsafrat, ou.oXo-fotsv (dv) 8ta toutwv t<£ Xoftxo) xaTa cpuatv sTvat io 
5 ttjv te dStxtav xat ttjv xaxtav, si ^s iv rq stc t6 Xo^txov {j.£Ta[3oX^ afxa 
xat sfc TauTa YtvsTat, xat taov sotI to stc Xo^txov [xsTa(3dXXstv tco sfc 
xaxtav Tcapd cpuatv ouv to3 Xo^txoll tj dpsTTj. stt T£ st oXojc icfzh ix 
xaxtac s£c dpsTTjv [xsTa(3oX7j , ttjv xaxtav tjtoi euxiv7jtov xal suaTcoj&TjTOv 15 
ipouatv tj [xovijxov xat 8uaxtv7jTov. dXX' st [xev soxtvrjTov, tt 8tj ttote ou 
10 pa8ta fj stc Tac dpsTac !x t9jc xaxtac [xsTa[3oX7j; st 8s SuaxtvrjTov xat 

[XOVtfXOV, 8tjXoV 0)C £V T7J SIC dpSTTJV [X£Ta[3oX7j !£ aUTTJC 8sT TCptOTOV aTCO- 20 

pXr^t)r)vat ttjc xaxtac to Suaxt'v7jT0v xat [xovt[xov, fj *f£ 8td [xatfTjasox xal 
daxrjastoc sfc T7jv dpsr/jv u.£Ts(3aXXs xat [xtj i£at'cpv7jc. dXX' st Tcpokov 
suxt'v7jToc •ytvsxai, tjv Ss to sTvat aurfi xaxtct iv to) 8uaxtV7jT0), iv 10 iffttv 25 

15 EUXIV7JT0C, OUXsY $V £V TOUTO) 0)C xaXlOt St7J. dXXd U7JV 068' dpSTTJ. TCO)C 

apa I sarat iv uiaTj tivl f$st outu>c s^tov, iirsl xal fj [xsTa(3oX7j tj stc 234 
T7jv dpETTjv ix taoxrj; T7jc Stafrsasojc ytvsTat; sti 8' st xat oti u-dXtaTa ot 
Tratosc outto) stat Xo^txot xat 8td touto outs dpsTTjv I^ouatv outs xaxtav, 5 
dXXd Ttj) -ytvsafrat auTOuc sx Toiv outo)? dXoyo^v Xoyixouc ts xat xaxouc, 

20 sTev dv ev [xeotj £$si. ou "ydp 6[xotu)c outoi dXofot toTc dXXotc, ou8s "(dp 
dv ouSs auTot 8sxTtxot xaxtac Tjaav tj dpsTrj?. st 8s [xrjOETspov e^ovtec 
8uvavTat ixaTEpov auToiv os^aafrai, oux statv outo)c dXo^ot. to 8tj dXopv 10 
to ItuSsxtixov Xo^oo, dXXo ov too dSuvaTou STctSsclaaOat, d'XXo)c dv dXo^ov 
si'7j, xat ou^ outo)c to xupto)c dXoYov. 7j8rj xat xaTaaTaatc 7j xou ouTtoc 

25 dXo^ou siVj dv }XEa7j l^tc, ItceI airavTa £tc IxaTEpov xwv svavTto)v tj [xsTa- 15 

^0X7J, Xat OOTCOC saTt 8uvd[X£t ExdTEpOV TtOV d'xpO)V 0)C [xr^SEV OV EVEpYEtCt. 

soti ^dp tic xat Trspt t6v irat8a s$tc ts xat xaTaaTaatc, dcp' rjc stc ttjv 
xaxtav xat ttjv dpsTTjv jxsTapoXTj, 7jTtc sv ouSevi tcuv xopt'o)c xat ttTtXoic 20 
dXoYo)v Xe70[xevo)v laTtv. 

30 IV. 'ATCoptac Xuatc t9jc XE^ouaTjc opYavo) [xev [X7j8sv sTvai svav- 
tiov, TcXooTtt) 8e Tcsvtav ivavTtov, 8t6 jxtj sTvat tov tcXoutov op- 25 

■yavov. 

Tt|) 6p*(dvo) ouSsv ianv ivavTtov, tcXoutq) Ss | saTtv ti ivavTtov, ou^ 235 
6 tcXoutoc opYavov. st [xev xaOoXou Xafxpdvot [xtjSev! ^p^dvo) sTvat tt 3 xaxobc 7) aTcouSatouc dXX' B 1 4 ojxoXoyoTsv (av)Sp.: ofxoAoyoiev VFS : ofxoXoyetEV Ba 

12 fxo'|v//(xov V tj ys] et ys LS 2 F Vict. Sp.: rj ye a 13 [xer^aAs a Sp. 

14 auTTj a y.ax(a Sp.: xax^a libri 16 stp' oux coni. Sp. eaTat] iazh a Sp. 

19 ouTtoa V 24 fjSirj xat] 7)875 °^ xat ^ici Sp.: fortasse 7) 87] [xat] 25 arravTa] 

drcavxa Sp.: fortasse dT: , auTou (auTTjs?) 28 jxeTaPoXTj] pieTapdXXet coni. Sp. 

7j Tta V 29 Xeyofxe\u>v (Xeyo in lit. V)] Xeyojx^VTj S 2 Ba Sp. 33 o6x d'pa S 2 B 2 a Sp. 

34 Xaptpdvot] „adversarius, sed fortasse hic et postea Xafx(3dvoiTo" Sp. H01KQN HPOBAHMATQN 3-4 123 

ivavxtov, ou au-|/u>prjxeov xq> xal xq> ttXouxo) 6'vxt opifdvq) etvat Tt ivavTtov 
8oxeTv, et 8e dStoptaToK xai iv uepet XaufJdvoi, 8etxTeov oti urj aoXXo^t- 5 
CeTat. 71'vovTai *j'dp ducpoTepat at TrpoTaaet? ev uepet. totb ^dp dva-jfxata)? 
xaOoXoo dv iXdu[3ave to urj etvat ti Tq> op^dvoi ivavTtov, ei rjv iv Tq> 
5 Xoyq) xat t^ ouata tou op-fdvou iucpatvouevov t6 urjSev etvat auTq> ivav- 10 
Ttov et 8e urj laxtv iv ttj ooata tou 8p-(dvou to utj etvat' Tt auTtf) ivav- 
Ttov, aujx[3e(3rjx6s 8e Tt, ouSev xa>Xuet touto utj irdat auu(3e[3rjxevai. ou8e 
fdp, ircei toTs 7roXXoTc; UTrdp^et to>v 7re7repaaueva>v to Trapd ti 7repat'vetv, 
rj8rj xal iraatv. to uevTot opyavov elvat, 8t' ou r) uovou ti tj xdXXtaTov 15 

10 7t'veTat, et iv ttJ ouatot eaTt tou opydvou, TudvTa dv etrj op^ava ot? touO' 
U7:dp-/ef xat 7raat toi? 8pYa'vot? Touto. 816 i^rei xai Tq> 7rXouTq> touto 
uTidp^et (8td ^dp toutou at xa^' iXeuOeptoTrjTa Te xai ueyc<Xo7rpe7retav 20 
ivepyetat to) a7rou6ai'q>), eirj dv opyavov Tq> aTrouSatqr a7r8 "vdp to>v ev 
t^ ouatcf tou opydvoo ovto>v tj tojv 6pydva>v xptat?, (SaTrep xat iiri to>v 

15 d'XXu>v aTrdvTojv, oux diro to>v auu[3e[3rjx6TU)v. Setxvuot 8' dv ti? xai oti 25 
urjSeTepa tojv TrpoTaaeojv eTXrjTTTat xaXa>?, urjTe rj Xau(3dvooaa to) 8p^dvq) 
urjSev etvat evavTtov, | urjTe rj Xeyouaa xti> ttXouto> etvat Tt evavTtov. et 236 
uev ydp StoTt to> oXq> Te xat aovaucpoTeptp opydvq) urjSev eaTtv ivavTtov, 
8td touto urj8e to> Trptovt urjSe ttJ xtOdpot; Xe*cot ti? etvat ti evavTtov, ou8' 6 

20 dv Tq> Trupt etrj xaTa tov outo>? Xe^ovTa evavTtov ti, ou8e aKk^ Ttvt auvau- 
cpoTepo> ouatof to> ttj uXrj ttj uTroxetuevrj Traat toi? toioutoi? ur^oev etvat 
ivavTtov et 8e xaTa Ta 7rd0rj xat Tas TrotoTrjTa? (rj) ivavTt'o>at<; (Tq> */dp 
Trupt xaTa ttjv OepuoTrjTa xat tjjv ^rjpoxrjTa iaTi Ttva evavTta, xat tou 10 
axe7rdpvou edv XrjcpOoiatv cd 7roioTrjTe;, xaO' a$ iaw auTo> to elvat, eu- 

25 prjaet xaTa TauTa? ivavTtoT^Ta Ttva auTq)* to> uev ^dp 6$eT to dupXu ev- 
avTtov, to> 6e ^apeT to xoucpov, 8eT 8e xat ^dpou? xat 8;uTrjT0? auTqv 6 15 
a&T6? xat eTri to>v d'XXa>v 6pYa'vo>v \6~(og), * * * ouTe to> ttXouto) 8e xaX6>s 
eXrjcpOrj etvat ti evavTtov. rj ^ap 7revt'a oux ivavTtov ttXouto), dXXd irXou- 
tou aTrouata Te xai aTeprjat?, rj 8e u^eta ou*/ a>; opyavov d^aOov, dXX' 20 

30 d>? tou aa»uaTO? dpeTrj, e$ ou xai Tr^ ^u/rj? 6 dvOpajTro?. ei 8e Tt? Xe-j-ot 
Trjv aTepr^atv Trjv TOtauTrjv, dcp' rj? otov Te Trjv e$tv -yeveaOat TrdXtv ivav- 
Ttov, 7rdatv outo? Xe^ot (dv) toT; iv ^eveaet etvat' Tt ivavTtov, ou uovot? 
toT? ^pYavots* iv 7raat ^dp rj TotauTrj aTeprjat?. | 25 4 £Xa'|x(3avs xo Sp. : ^Xa(xpotveTo libri 8 7:apd] rrpds a Sp. 9 xdXXtaxov] (xdXtaxa Sp. : 

xdXXtaxa Schwartz 17—129,23 xtji" TrXouxtj) — -poatpoujxevot om. GFSL (G in ing. : iv- 

TEudev XeteeTat t6 xe^Xo; xoiiSe xoy 6 xecpaXatou xal Ta XoiTrd dXXa 8 xecpdXata 6XdxXrjpa. to 
8' e7cd(«.evdv daTt to t^Xo; tou 6° ,j xecpaXai^ou to dpy_d[xevov ix tou "^tdCovTat'". 6 C^Ttov 
S" 1 tau); eupr^aei. excidisse plura signo notatum in S. lacunae vestigium deest in FL) 
22 r, add. B 2 a Sp. 27 dXXtov V 1 in mg. o68e Ttp ttXo6t(u 8tj coni. Sp. : lacunam 

indicavi 32 Xifyoi <(5v> Sp.: Xeyot V Vict.: Xe"yet a 33 TOtauTrj] t in lit. V 124 [AflOPIQN KAI AT2EQN BIBAION TETAPTON 5] V. 'Arcopta Stt *?j xotvfj -JjSovtj tj (bc -ysvoc Xa|xpavo[XEV7j ouV 237 
d-faOov earttv oute xaxov out' dStdcpopov. 

Ef fj xotvfj tjSovtj tj (i)? *eevoc Xau.f3avou.ev7) out' d*faB6v iattv oure 5 
xaxov, Sioti 7j fxev d^aOov iaxtv auT7Jc fj 8e xaxov (to -j-dp xotvov oux 
5 eattv fv xt xoiv utco t6 xotvov), ou8' d8idcpopoc eatai, ei •y.e efat tivec xat 
7)8oval dStdcpopot, (oairep xai at jxsv d^aOat, oX 8e [xoy^Tjpai'. taika 8' dv 
ttc Cr/TTjaetev xat ejrt tSv evep^etuiv, ojv teXtj tcojc at fj8ovai', 8t6 xai io 
auv8tatpouvTat auTaTc. st *fdp xwv ivep-fsttov at uiv sfatv d^aOai, at 8s 
fxoyOTjpai, oX 8s d8tdcpopot, tj xoiV7j xat (bc ysvoc ivspyeta Xa[x3avo[xsv7j 

10 out' dfaOov outs xaxbv out' dStdcpopov eaxat. dXXd fxfjv Tcav t6 ov 15 
dva*f/aTov f) dfaOov tj xaxov fj dStdcpopov etvat. f) Tcav to ov iv uTcoaTaast 
xai to £lvat xaO' auTo SuvdfiEvov zi 8e Tt xotvov etVj, 6cp' o TauTa ndvTa 
laTtv , ixeTvo ouxeTt ofov Te toutojv ti elvat Tti) TcdvTa syetv ucp' auTO. 20 
ou8e ^dp ^nei ^dv Ctpov xo iv uTcoaTaaet ov fj Xo*ftx6v eaTtv 7) dXo^ov, 

15 8td touto xat to xotv6v to (oc "ysvoc xaTa twv ev uiroaTaast xaTrj^opou- 
jxevov iv OaTsptp touto)V eaTt. outs ouv fj xotvfj fjSovfj outs 7j xotvrj ivsp- 
fsta saovTat 7) d*faOd fj xaxd fj d8idcpopa , 7tda7jc | 7j8ov7Jc xat Trdarjc 25 
evepfetac. ttjc iv uTroaTaaei toutojv ti iyouarjc. eirel 8e a? rjSovat tatc 238 
evep^eiat?, ecp' at? •ytvovTat, auvoiaipouvTai, xat al [xev i7rqiv6[xevat T£ xat 

20 £TTO[X£vat TaT? d^aOat? ivep^eiai? d-caOat, at 8e TaT; [xoyOrjpaT; [xo/Orypat, 5 
dStdcpopot 8e aE TaT? d8'.acpopot?, ETriC^Trjaat ti? dv, ttojs /p7j Tcepl Xuirrj? 
Xe*ceiv, eTretSTj auTrj evavTta ttj t^SovtJ. et ^dp xat TauTTjv Xe^ot Tts auv- 
8taip£TaOat TaT? £V£pY£tat?, icp' at? ^tvETat, 7rpa)Tov jxev Ttva Tpo-rov fj 81- 10 
atp£at? laTat; rcoTEpov Ta? [xev Itci TaT? d-yai)aTc evep^eiaic ^tvo[xevac epou- 

25 [xev xaxdc, Tac 8e etcI TaTc [xoj(07jpaTc d^aOdc, Tac 8e irrt TaTc dotacpopotc 
dStacpopouc; tj aTOTcov to Xe^eiv (ev) d^aOo) Etvat to Xutcoujxevov eirl 
TaTc [xoyOr^paTc evEp-j-etatc, ac ivep-j-eT; iv xaxtp *fdp 6 toioutoc. tcojc ^dp 15 
oux iv xaxq) 6 iv TOtauTatc ivepYetatc oiv; IrcetTa fj jxev f^8ov7j euXo^o)? 
i86x£t auvStatpETaOat TaTc Tcpo aux^c iv£pY£taic (xa^' ofx£toT7jTa ^dp ttjv 

30 Tcpoc auTac i*ct'v£TO xat (bc teXoc Tt fjv auToiv), fj 8e Xutc7j dXXoTptoTTjTOC 20 
iaTt arj[x£Tov toTc icp' otc ytvETat. fj EuXoyov 81' auTo ttjv ircl TaTc dya- 
OaTc ivspYetatc *civo[x£V7jv Etvat xaxTjv, 8toTt dXXoTpta eaxi tcuv d*caOo)v, 
xai 8td TauTa T7jv iici TaTc xaxaTc d*[aOrjv, OTt iaTt tic dX^OTpta Ttov xa- 25 
x(ov, oTt Te 6 Xe-j-cov ttjv Totauirjv Xutc7jv d*ca06v ou Tac ivep*(ei'ac icp' atc 

35 *civeTai, TtOrjatv dyaOd? etvat, dXXd ttjv dXXoTptoTrjTa Tcp6c Tac TotauTac 
iv£p*c£t'ac fj | TceptaTaaEic te xai Tuyac. f) SXojc aTOTcov to Tfjv Xutcijv 239 5 068' scripsi: oux' libri dStotcpoprfv lanv coni. Sp. 6 d5tc(cpopoi scripsi ( B indifferentes" 
Bagolinus): Siacpopoi libri xauxa 5'] Tairtdv coni. Sp. 10 dStdccopot V 11 tj 7tav coni. 
Sp. 14 pr. rf] i t V 15. 16 xaTTjyopoup.£vov] inter et v una littera erasa V 16 %az{- 
pto V 21 d8tacpo'pots] cp in lit. V 26 £v add. B 2 a Sp. alt. to] xov B-a Sp. 27.28*T(JJ; 
ydp oux] u){ rap oux in lit. V 31 toI? Vict. : ttjj libri 8t' aiTo] fortasse 81 d to H9IKQN DPOBAHMATQN 5 125 

outcoc otatoeTv. SoxeT -ydp fj Xutctj r(j £aoT?js cpuaet xaxov etvat tot? e/ouatv 
auTrjv. dXX' et Xutctj xaxov, t6 8' evavTtov toj xaxo> afa&ov 7) xaxov, 
Serjaet xat ttjv fjSovrjv evavuav ouaav TfJ Xutcyj d-yafrov 7) xaxov eTvat. 5 
eupeDrj oe oote Tcdaa dya&ov ouaa otrce Tcdaa xaxov, fjv 8e Ttc xal d8td- 
5 cpopoc. irj oSv fj ixev dyaOfj outcoc eatat ivavTta Tfj XuTcrj, a>c dya&ov 
xaxco, rj os. [xo/Brjpd w: xaxov xaxo>; dXX' et* outo>c, ti ypfj Tcepi ttjc 10 
ddia<popoo Xe-yeiv; rjv ydp ItcI TaTc dStacpopotc evepyetdtc Ytvociivrj, tjtic 
oux eaTat evavTta Xutctq, eaTat to> xaxto 06 jxovov xax6v xat dfadov 
IvavTta, dXXd xat dStdcpopov, OTcep 06 SoxeT. f) ypfj tcov tj8ovo>v xaftoXou 1» 
10 Statpeatv Tcotrjad[xevov Xa(3eTv Tac [xev Ttvac auTaiv etvai xaTd cpuatv toTc 
f,6o;xevoic auTac, Ta? 8e Tcapd cpuatv. xaTa cpuatv jxev Tac. "p^H^va? iizl 
-aTc xard cpuatv fj8o[xevotc ivepYetatc, Tcapd cpuatv 8e o>v xat evepyetat TOt- 20 
auTat. exdaT«> "ydp Ca)o> etat Ttvec ofxetat Te xat xaTa cpuatv auTcov evep- 
■veiat. xat ^dp dvc)pa>Tcou eiViv IvepYetat' Ttvec xaTa ttjv dvOpu>Tcou ^tvo- 
15 ixevat cpuatv, xat itctcou xaTa ttjv tou itctcou, xat xuvoc xat tcov dXXcov 25 
Cu>a>v oixoicoc, (5v xat Tac fj8ovdc xaTa cpuatv xat at>Tac yprj Xe^etv exei- 
votc, Tac 6' eTct TaTc utco Ttva>v ou xaTa ttjv oixeiav cpuatv auTtov ytvo- 
[xevatc evspyetatc f ( 8ovdc Tcapd cpuatv (8to xat 6[xa>vu;xouc ixetvac), a>v Tac 
jxev xard cpuatv exdaTotc xat rjSovdc xupta>c elvat | prjTeov, Tac 8e Tcapd so 
20 cpuatv exetvotc toTc f^Sojxevot? auTac fj8ova'c, 06 [xfjv xupttoc Te xat aTrXaic 240 
f ( 6ovdc, aiaTcep xat uytetvd Ta jxev aTcXaic, Ta 6e ToTaSe, xat Tac [xev dXrj- 
&a>^ te xat xupt'a>c f^Sovdc dyaOdc etvat toTc fjSojxevoic auTac prjTeov, Tdc 5 
8e Tcapd cpuatv ^^Q^vac Ttatv oux ouaac aTcXaic fjSovdc [xo/Drjpdc Te xat 
xaxdc. et 8f^ jxdXiaTa d'v^pa>Tcoc xat xa.Ta cpuatv e/a>v [xdXtaTa 6 d"ca06?, 
25 elev dv xat dvi>po>TC(p xaTa cpuatv f^Sovai [xdXtaTa at touto> cpatvojxevat, xal 
f ( 6ea oTc outoc yatpet. oaa 8e touto> Sua/epfj, TauTa Tcapd cpuatv Te xal 10 
ouy aTcXtoc f^8ea, et xat fjSotVTo Ttvec Itc' auTotc. Stdcpepotev 8' dv xat 
Ta>v xaTa cpuatv exdaTo> f^Sovtbv to> at [xev auTaiv [xaXXov, at 8e ^ttov 
otxeTat etvat. outoj 8' dv etrj tt] Xuttyj xaxa> 6'vTt rj xupto>c Te xat ditXaic 15 
30 f^Sovfj evavTta ouaa aYaBov Tcaaa, et xat jxfj 6^ot'a>c, od 8e Tcapd cpuatv 
o5x« f ( 8ovat aTcXaic ouTe aYaOat', # # # elev 8' dv xat ItcI toTc dStacpopotc 
TotauTat- ou6e y^P " a dStdcpopa Iv toTc xaTa cpuatv. fjSovfj 8e IvavTtov 20 
XuTcrj, dXX' 06 tcovoc, er^e tcovoc 0XTtj;tv aojjxaTixrjv SrjXoT xat Xutct^v Ttvd, 
dXX' ou ttjv aTcXaic. fj 8e XuTcrj fj xaUoXou t^v TOtdvSe (^u^txfjv Std&eatv 
35 ar^atvet, etV Itci OXt^et •YrvotTO atojxaTtxfj eTV ItcI Sta^eaet Ttvl ^u/txfj, 
(SaTcep xat r t fjSovfj obyi atojxaTixrj [xovov, dXXa xat tpu/ixrj. tt^ xotvrj 25 
ouv f^ovfj XuTcrj xotvrj ouaa ivavTtov, fj 8' eVi TaTc Tcapd cpuatv j fj8ovrj, 241 1 ooxet] el in lit. V 8 oux] fortasse e{ Xutctj a: X6tctj V laTat ydp outu> 

Ttjj a 8p. 11 8e | Se V 12 TjSojx^vot? scripsi: r^8o[x^va« VB: ytvofx^vat; B 2 a 

Sp. 20 dxelvota sic V 20. 21 06 firjv — rjSova? om. Ba Sp. 31 lacunam 

indicavi 34 xa&o'Xov Sp. ^^Z'* 7 ) 7 ] xr i v i n Btfc 5 Htterarum V 35 pr. elr 

B 2 a Sp.: etS 1 VB l 37 Xutctj <t!)> coni. Sp. fortasse toi« t^Sovtj — p. 126,1 iya- 

»6v in lit. V 126 [AIIOPIQN KAI AT2EQN BIBAION TETAPTON 5-7] 

cpOstpouaa xtjv iirl xoTc xaxd cpuatv rjSovrjv ouaav cqaOov, ojxottoc xtj oi- 
xsta Xutctj, styj dv xai auxrj xaxov f (bc uTcsp{3oXr) •ydp x6 scp' ofc [xrjSs 7«- 
v6}j.£vov, (bc stvat Tcaaav jjlsv XuTcrjv xaxov, xcbv 8' rjSovoiv xdc jxsv xaxa 5 
cpuatv x£ xal xupftoc rjSovdc (bc dqaila svavxtac slvat xatc XuTcatc, xdc 8s 
5 Tcapd cpuatv (bc xaxov xaxoli. VI. "Oxt xfj f}8ovg fj Xutctj iaxiv svavxtov dXX' ou tcovoc. 

'0 [xev -^ap tcovoc atopwtxtxrjv xtva OXtytv £[xcpat'v£t, fj 81 Xutctj ^uyt- 10 
xrjv aoaxoXrjv. e? jxev ouv xat rj rjSovrj Tcdaa rjv ev atojxaxtxf, Stayuasi, 
rjv dv 6 tcovoc auxvj Evavxtoc, ETcst 8' saxiv rjSovfj Sta/uatc xtc xrjc ^uyjrjc 

10 06 8td atbjxaxoc ou8' iirl ao>[xaxt ^tvofxsvrj jxovo), oux dv sirj xtj xotauxTj 15 
rjSovirj svavxtov tcovoc, dXXd XoTcrj. fj jxsv yap Xutctj xal sici xaTc OXtysai 
xou atbjxaxoc xai auxrjc xrjc ^uyfjc icp' auxrjc, oiaTcsp xat tj f^oovrj, 8s 
Tcovoc Itci ao>[xaxi jxovov. 8to eurj dv aTcXtoc jxsv rj8ovfj Xutxtj svavxia, xtvi 20 
8s rj8ovfj tj (bc Tcovoc. xfj ydp atojjtaxtx^ 8tayua£t xai xr^ xou ao>[xaxoc 

15 EuaftEVsta xal xfj STci xouxotc rj8ovrj[ sitj | dv tj xou atbjxaxoc OXT^tc xs 242 
xat oSuvrj svavxta. 6 Ss sVt xtjc ^oyfjc Xsy6[xevoc tcovoc, tbc Xsfovxai' 

XIVSC cptXoTCOVOl, Ot>8s XTjV dp/JJV SVaVXlOC TjSoVTJ* [XS&' 7j80VT|C -yotjv ytvs- 

xat. st 8s xtc sTct xoj) tcovsTv XutcoTxo, tj XuTcrj d'v, ouy 6 tcovoc si'rj x6 5 
svavxtov xrj rjSovrJ. ouarjc 8s Xutctj? xr] rjSovr^ ivavxtac Tcaaa [xsv Xuicrj 

20 xaxov suXo-^toc dv Xeyoixo* xr^ -/dp auxr^c cpuaEt cpEUxxrj. rj 8' rjSovrj ou 
icaaa d^yaOov, dXX' oaat [xsv xtov ivspYEttbv xcbv icp' atc rj tjSovtj UTcsp- 10 
^oXtjv syouatv, s^ouatv 6[xoto)c xal a^ £tc' auxaTc uTCEppoXrjv rjSovat, xot- 
auxat 8' at ao)[xaxtxat. 8t6xt xouxoov cd jxev aujxfxsxpot atpsxat, OTcoTat 
s^atv xat a.1 Tcspt xd dva^xaTa xd Tcpoc x8 atbjxa (atpsxd ydp xal xd dvaf- 

25 xaTa), at 8' uTcsp(3dXXouaai cpsuxxat, OTcoTat statv cd xtbv dxoXdaxtov, xat 15 
sirj dv Itc' auxtbv xai rj Xuicrj <bc IvSstd xtc xaxov, xat rj uicspPdXXouaa 
7j8ovtj (bc uTcsp^oXrj xtc, rj 8s aujx[xsxpoc dyaOov sv [xsaoxrjxt Tctoc ouaa 
xtbv TcpostpTjfxEvtov. (bv 8' TjSovtbv [xtj eoxiv uTcsp^oXrj (xotauxat 8' statv, 20 
oaat stcI svsp^Etatc ^tvovxai, oawv x8 atpExov ix xrjc iTct86a£0)c xe xal 

30 TcpoaOTjxrjc au^sxat, oTcoTat statv a? *fiv6[xsvai xaxd xdc dpsxdc), stci xou- 
xoiv ou8s xtbv TjSovtbv saxai xic uTcspPoXrj* 816 aC xoiauxat acpsxat xs xai 25 
dfaftai xr] ot^xsta cpuast Tcaaat. | 1 ToTa] Tatcs a Sp. 2 xaxov VB 1 : ivavttov ibc xaxov xaxij) B 2 a Sp. t6 icp' of{ 

[xrjSe yevo'[xevov VB 1 : IXktfyn B 2 a Sp. 8 Stayjiaet Vict. (ubique restituit): SiaXuaet 

libri 9 6 om. a Sp. aOTrJ Sp.: aOTfj; libri SiotAuat? V 10. 11 ttj 

TOtauTYj ifjSovrJ Sp. : ttjs Tota^Trjs r^Sovrj? libri 13 IvavTia V: ^vavTtov Ba 

14 SiaXuast V 19 ttj ^Sovtjj B 2 Sp: ttjc ^Sovtj; libri bis 21 6'aai B 2 a Sp.: 8aa 

libri 22 auTats] u ia lit. V 23 S16 coni. Sp. 31 post twv add. ivepyetuiv, 

ei Se tujv B 2 a: tu>v ^vepyetuiv fjSovuiv) coni. Sp. H6IKQN nPOBAHMATQN 5-7 127 VII. Atd tt', ei fj XuTcrj Tcaaa xax6v Trj eauTrjc cpuaet, ou/i xal 243 
fj fj8ovfj Tcdaa d^afrov saxai tfj eauTrjc cpuaet. 

*H *ydp Tcdaav s8st xai xrjv fjSovfjv xaxov sTvat ouaav evavxtov xfj 
Xutctj u>c xaxov xaxu>, fj et jxtj a>? cpsuxTov jxtjSs xaxov fj fj8ovrj, dXX' u>c 
5 aya&ov xaxtp dvxtxetxat, Traaav aYaftov stvat. st yap eirj Ttc rjSovfj xaxov, 10 
etrj dv tu>v Xutcwv xaxuiv ouaaiv Tcaauiv fj fj8ovrj, evavxta ouaa xrj Xutctjj, 
fj jxsv dbc xaXOV xaxtp ivavxta, fj 8s (o; dya&ov xaxuj, oxt Setxat Xo-yoo. 
fj ouos XuTcrj ■ko.ml xaxov, ei' ys xai ev toutoic fj dpexrj too jxsaou aTO/a- 15 
axtxrj, xat eiatv otxetai Ttj> aTcou8aio> xat XuTcat tivsc xat tcovoi. si'rj 8' 

10 av xotvoxspov 6 Ttovoc Trjc XuTtrj?. xt? yap tcovoc rj XuTtrj. xat ydp (SaTcsp 
fj fjSovfj TaTc svspYStatc STcojxsvrj xat jxspoc tcuk fj tsXoc ouaa auTuiv Ttap' 
sxsivo>v s/st t6 atps-ov ts xai cpeuxTov (atpSTat u,sv ydp at itcl TaTc at- 20 
psTais svsp^siatc, cpsuxTai 8' at sVt TaTc [xfj TOtauTatc), outcdc euXo^ov xat 
Tac Xu-ac uTtoXau,[3dvsiv sTti evspYsiatc. xtai -ytvojxsvac ?cap' sxsivajv xat 

15 auxdc s/stv to atpSTov ts xat cpsuxTov sjxTtaXtv tujv fjSovuiv. Tac fxsv ydp 25 
i— t xaTc xa/.atc ■ytvojxsvac IvspYstat; cpeuxxdc stvat, | xdc 8' erci xatc ai- 244 
a/paic aipsxdc. si 8s statv XuTcat xtvsc atpsxat xat tcovoi, stsv dv xat 
TjSoval cpeoxTai at xaic XuTcatc xauxatc ivavxtat. svavxtat 8s rjoovat XuTcatc 
td " ( 'tv6ixsvat stcI xatc xotauxatc ivsp^statc. xat 8td xouxo ou Ttdaa dya&ov 5 

20 "fjoovrj, oxt fxrj8s Tcaaa Xutc7j xaxov. sXsysxo 8s xt xat xotouxov, oxt ouos 
xoT? utcoUsjxsvoi? Tcaaav stvat XutctjV xaxov dxoXou^stv dvdyxrj xo tj Tcaaav 
rjoovrjv d*,'ai}6v sTvat Tj -rcdaav xaxov, xstjxsvou xou xrjv Xutc/jv ivavxtav eTvat 10 
tf fjSovQ. scp' uiv -ydp rjSovuiv uTcepPoXat xtvs^ efatv, iv xouxot? elal xal 
atpsxat xtvs; rjoovat xat cpsuxxat'. a? jxsv ydp (xsaat aipexai, al 8e xaxd 

25 xdc uTcsp|3oXdc cpauXat, etat 8e xouxo e/ouaat a? aajjxaxtxat xu>v r^Sovaiv. 
ecp' ojv 8s ;xr ( statv uTcsp^oXat xu> xat xd? Itci TcXeov auxu>v ytvojxsvac iv 15 
sv xoli atpsxtp jxsvstv, auxat icdaai aipsxat', oTat efatv aX ItcI TaTc xaTa 
Osojptav svsp^stats. etai 8s tivsc xat Tcapd cpuatv rjSovat', OTcoTat e?atv vX 
Orjptu>8sic ts xat voar|jxaTu>8stc, Tcspt u>v siprjTat iv tu> ep86jxu> tu>v 'H&t- 20 

30 xuiv, a^i outs xuptu>c dvi)pa»Tcou XsyotvTO dv rj8ovat, OTt jxrj xaTa cpuatv, 
o'jxs aipSTat'. outu>c 8s s/ouau>v tu>v f^Sovuiv Tcdaatc jxsv auTaTc eaTat Xuicrj 
evavTtov (b? xaxov tu> xeTai)at Ttdaav eTvat Xutc/jv xaxov, tu>v 8e rjSovuiv 25 
oaat jxsv eiat Tcapd cpuatv, auTai u>c xaxov xaxu} ttq Xutctjj eaovTat evav- 
Ttat, ei' tic xal TauTa? ev TaTc | r^SovaTc xaTaXeyot, oaat 8e e/ouatv uicep- 245 

35 (3oXr]v, iTct touto>v ai [xev mg d^aSov eaovTat Trj XuTcrj evavTtai, ai ev jxe- 
aoT^Tt xai u>ptajxevat tu> 8pOo} Xoytp, at 8e xaO' uTceppoXrjv, ev atc xat 2 iaxt Ba Sp. 3 ante r) titulum iterat Ba Sp. 5 Traaav B 2 a Sp.: tcwcj 3v VB 

6 7ia<Jd)v. <i^> 7j Vict. Sp. 7 frrt — Xdyou punctis notat B 2 (in mg.: X-iat? ou p.r;vTOt 

dxptprj;): om. a 8 ov>5£ Sp.: o&te libri 14 Autox';] u in lit. V 29 o>v] v s. v. V 

29. 30 !p5o>*!> tu>v 'H&txdiv] Eth. Nic. VII, 1. 1145«15sqq. 31. 32 dvavTfov SoTat 

Xu7tt) Ba Sp. 36 af; Sp. : of; libri 128 [AnOPIQN KAI AT2EQN BIBAION TETAPTON 7-9] 

at xcov dxoXdaxcov, auxat 8s cb; xaxov xaxco, cov 8s oux saxtv uTcep(3oXrj, 5 
auxat <3cv e?ev Ttaaai cb; dfaO^v xaxcp xtq Xuicrj evavxtat. 

VIII. Oxt fj dpexfj ouxe -yevo? ouxe SXov. 

Ouxe -yevo? fxev, oxt xo ^evo? ou auvavatpeTxat kv\ xcbv ei^Scbv dvott- io 
5 poujxevcp, fj 8e dpexfj auvavatpeTxat [xtai (stxe •ydp dvxaxoXouOouatv at dps- 
xat dXXvjXcu? , rjaxtvoaouv dvatpoufxevyjs dvatpsTxat xat fj dpexrj, eaxat ^s 
ouxco? xat sv xt xcov st6cov xaXXa siorj auvavatpouv, o ouoe auxo ufte? i& 
elvat SoxsT, stxs [xfj dvxaxoXouOouat, cppovrjasco? dvatpoufxevrj; dvatpoTxo 
dv fj dpexfj xcj> xaxd x6v 6p06v Xoyov sv Tcdaats auxaT? xo stvai, 6 8' 6p- 

10 06; Xoyo; aTc6 cppovVjaeco?) , oXov 8e oux dv etrj fj dpexrj, em xo jxspo? 20 
oux sTci8s/sxai xov xou oXou Xopv sv xoT? dvofxotofxspsatv , Stacpepouat os 
dXXVjXcov al dpexal xat xov xfjs dpexfj? eTct8e)(ovxai X070V. r) ev oU xo 
[xev Tipcoxov eaxt, xo 8e 8euxepov, cb? dvatpoufxevou xou Tcpcbxou | dvatpsT- 246 
aOat xo xe xotvov xat xd dXXa xd [xex' auxo, xauxa xcov TcoXXa^cbs Xep- 

15 [xevcov eaxt xcov dcp' evos f) Tcp6; £v Xe-pjxevcov, cbax' et xat f; dpexfj 
[xtac xtvo; dvatpoufxevrj? dvatpotxo, etfj dv xat auxrj xcov ouxcoc Xe^ojxevcov. 5 
f) [xaXXov prjxeov xov Soxouvxa auvcovufxco? xa>v dpexcov opov xfj? dpsxfj? 
xaxrj-ppsTaOat xotvoxspov stvat xat oux T8tov tfjs oXrjs dpsxfjs fjs auxat 
fxsprj. sifrj 8' dv sxstvrj X670S fj Tcdarjs XoYtxf)? ^^X^ 1 » ^ l€ ap i ' at/ J» 8? 

20 Xo-p? ou xaOsxdaxTfj xcov dpexcov ecpapjxoCet. SoxeT 8e xal 'AptaxoxeXr^ 10 
oXov xt Xs^stv xfjv xsXstov dpsxfjv dXX' ou y£vo<;. 

[flspt xfj? drcopta? xauxrj? xat sv xoT? uaxspot? etpYjxai 7 xt*] 

IX. "Oxt [xfj Trdvxe? ot d[xapxdvovxe? aYVOtot xot3 xaxd etvat xat 15 

pXa^epd a Tipdxxouatv, dfxapxdvoua tv. 

25 ( 7 Oxt fxfj Trdvxe? (H djxapxdvovxe? dyvotcc xou xaxd etvat xat ^Xa^epd, 

a Ttpdxxouatv,) djxapxdvouat, SfjXov ex xcov TrsTcstajxsvcov oxt djxapxdvouat, 20 
xat [xfj dvxs/ovxcov auxoTg 8td [xaXaxtav xai dvaaxrjatav. cov sfat xat 0? 
voaouvxs? xat xd pXdrcxovxa auxous Tcpdxxovxs;, oux aYvoouv|xe? OTcoTd 247 
eaxtv oxt -^dp oux d^voouatv, auxoT? eTctxaXouat, xou? fxfj xd oixoia dfxap- 

30 xdvovxa; STctxaXouvxat, su^ovxat xoT? OsoTs UTrsp xou xdXXtov cppovfjaat. iv 1 alt. 8e V 1 in mg. 3 ou-ce y^vo? Ba Sp.: 06 fhoz V 4 ante ouxe titulum 

iterat Ba Sp. ouxe] 06 B 2 a Sp. 6. 7 ye ouxws V: xe Ba Sp.: fortasse 8e 

ouxco; 7 et8(Bv ouxcos -zSXka. Ba Sp. 8 dvatpoofx^vrji;] tj; s. v. in lit. V 

9 eV] elvat coni. Sp. bene 10 fibiocppov^aettxj V o6x Sv] u% Sv in lit. V 

eirj] 7) add. v. c. V 17 ttj; dtpexYJ; coll. post xaTrjyopeta&at Ba Sp. 19 etrj] tj 

add. v. c. V £xe(v7) a 20 ou punctis notat B: om. a 21 xeXefotv Sp. 

22 xt aSp.: Tta (t in lit.) V 25. 26 6'ti — TrpotTTOuatv add. Ba Sp. 27 dvaaxrjaiav] 

dvata&Tjalav Vict. Sp. 28 auxouj Sp. 30 ^TctxaXouvTat B 2 a Sp.: dTctxaXouatv V 

fyovTat a H91KQN IIPOBAHMATQN 7—9 129 

oic ri<H xai ot epSvTec;, ol si xb spaai>7jvat stc' aUTOtc (cbc) xo ipeoatv 5 
Tcauaaairai, sxovtsc av sTsv -a xaxa tov spojTa Tcpdxxovxec. aXXa 
xal sx ta»v dp/ousvcov djxapTavstv StjXov. ou8sic -jdp auTtov aYVoojv Td 
xaxd 6tt xaxa saTtv sV auxd xtjv dp/7jv sp/sxat. Tcdvxsc -fouv dp/6usvot io 
5 aioouvxat xat XavDdvstv aTrsuoouatv, xai ojc utj xai osuxspov Tcpd$ovxsc xd 
ojxota statv sV auxd, TcsTcstausvot pXapvjasa&at' Tt aTr' auxoiv, stxovxsc xtJ 
7joovyj, 06 Tctaxst xou atpsxojxspav auxotc sTvat, dXXd xoj uyj (3ouXsat)ai i» 
TcovTjaavxsc oXqov dvxta/stv Tcpbc auxTjv. xou 8s xau-Tjv Tcspi xoiv xaxoiv 
s/stv xtjv ::p6X7j'jnv ojc svvotav auToiv s/stv oTcotd saxtv atTtav TCpojXYJV jxsv 

10 xyjv cpuatv s/ouatv (06 -ydp dvsvvorjTot xoiv psXxtovojv oi uyjSstcoj Tcavxd- 
Tcaatv otsaxpotuusvot, dXXd xdc xotvdc ts xal cpuatxdc aoj£ovTsc svvotac* oti 20 
^dp Tcpbc Ta ^sXtioj vsvsuxsv yj cpuatc sxdaTou, SyjXov iauv sx tou xai touc 
iv duapTVjuaatv ovTac 7jotj STcatvsTv STt touc ou/ duapTavovTac, xat touc 
dtxapTavovTac touc auTojv TcaTSac utj stcI Ta auTa dfetv), ixavYj 8s xat tj 25 

15 xotvYj cpYjuYj ts xat Tcp6XYj'jac tojv dvupojTcojv tyjv tojv xaxaiv aTOTct'av oicota 
Ttc saTt otodcat. dX^d xat ot vouot TauTa xtjputtovtsc | ixavoi Ta (3sX- 248 
Ttoj otoda/stv. Tcpbc 8s toutoic otodaxaXot ts xat TcatSaYojyoi TcdvTSc xot- 
vojc Ta xaxd cpsu^stv TcapatvouvTsc oux dvsvvoTjTOoc tojv j3satiovojv touc 
vsouc coiatv slvat. xat oti jxsv oux d^vota tojv xaxojv Ta d[xapTT][xaTa, 5 

20 07)Xov lx toutojv ts xai tojv TotouTojv . Sti 8s [xtj (3ta TcpaTTouatv Ta cpauXa, 
OTjXov sx tou auTOuc stvat touc TcpdrcovTac auTa', xat xaTa ttjv s$ auToiv 
optxTjv xtvstv srct Tac TOtauTac Tcpd^stc Td opyavtxd [xsprj xat PouXsuoas- 10 
vouc Tcspt auTtov xat Tcpoatpoujxsvouc auTa'. st ^dp ot Tcpoatpoujxsvot ^td- 
CovTat, Ttvsc dv sTsv ol [xtj [3taC6[xsvot; st 8s sv s$st tojv daapTavojxsvojv 

25 "jsvousvot [xt]ts atoouvTat auTouc * * * tojv xaxoiv cppovouatv, ouSsv touto 
Tcpbc to stvat auTa dxouata. tou -^dp sv TauTT[j t^ f$si ysvsa&at, ojc Ta 
xaxd jxrj uTcoXau^dvstv xal auTOtc sTvat xaxd. auTot aixtot, oxs y' fjv ^tc' 
auxotc [xtj Tcpdxxstv xauxa ot' a "(s^ovaatv xotouxot utj cpuXa;a';asvot. st 20 
8e dp/oucvoic u-cV auxotc xoiv duapxrjudxojv oux lcpatvsio xd xaxd ojcps- 

30 Xttxd xs xat atpsxd, TcposXOouaiv 8s sv auxotc xai 8t' dusXstav auxoiv iv 
c$st ysvousvotc jxo/O^pa [xd] xotauxa cpatvsxat, cauxotc dv stsv xf^c aTc' au- 25 1 ipwvTej B 2 a Sp.: IptutwvTe; sic V: IpwTtLvTs; B 1 u>s addidi: iaxl %a\ add. B 2 a Sp. 

6 elatv (e(atv V)] tasiv coni. Sp. fortasse recte 7re7ieta[x^vot (xev pXa^rjaealjat B 2 a Sp. 

etxovTe; oe ttj a Sp. 8 auTTjv] tjv in lit. V 9 ivvotav] euvotav a Sp. 10 a|vevvc)7jT0t 
(vev in lit.) V ol u.7]8^Trto B Sp. : oi [xtj S^tcco ([xtj s. v.) V: SpLuj S^nto a 15 xoivtj] tj 

in lit. V 17 tojtoi; Sp.: toutouc libri 19 d|xapT7j;xaTa] tert. a in lit. V 20 Sti] in 
lit. V 5e (X7) corr. ex fxrj 5e V: 5e luj 5e Ba Sp. p(a] {3 in lit. V 21 ootou? (at- 

t{ou;> Diels 22 <5pY|txd (xd in lit.) sic V 23 Ttpoatpouiiivou;] pr. u in lit. V 24 elev] 
vinlit. V et] otVict. 25 auTOUiSp.: outoujV: om. a tiov xaxdiv cppovouatvVFB'S': 

<u.VJTe Ttepl tcov xa/cov cb; auTot; 6'v)tcov x. cpp. Schwartz: Td vcaxd TcpaTTovTec, xcov 5e (te 
Sp.) vdcicov xaTa^povouatv, Ta xaxd ou/ ^YOUfxevot elvat xaxd B 2 S 2 a Sp. 27 auTota V 

auTol Ba Sp.: auTOta V: auToT; FS OTe y' t^v Schwartz: otb jxtjv VBFS 1 : et ye B 2 a Sp. 

28 to [XTj Tcpdrreiv B 2 a Sp. 5t' 6! yerdvaatv scripsi: Stayeydvaatv VB'8'F: 3v 8taYerdvaatv 

B 2 S 2 a Sp. 31 [xo/^pa Schwartz: [xo/&7jpd VFB'S': alpeTd B 2 S 2 a Sp. xa delevi 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta minora. 9 130 [AII0P1QN KAI AT2EUN BIBAION TETAPTON 9-11] 

tojv TOtauTrjc cpavTaaiac airioi, ovtsc auToTc ttjc TotauTrjc s^sojc atrtoi, 81' 
rjv cpavTaaiac tts&I tojv xaxoiv ToiauTac e/ouatv. TouTotc 8s uapTopeT xal 
to utasTaO-at xai xoXdCeaOat touc ou|to>c duapTavoviac, ojc exouaiojc xai 249 
auroTc aiTtooc 6'vTac tojv TotouTOJv 7rpa$ecov, tojv dxouaiojc TOtouTOv « 
5 irpaTTovToov aoypojurjc TUY^avovxcuv. 8ia ti ■ydp, et TcdvTa axouata, Ta usv 
auTcov aurYtvojaxsTat, xdt 8' ou; ei yap, ots erc' auToTc rjv to uaftouatv 5 
onota' eaTtv direj(eai}at auToiv, ei usv eiSoTSC touto r^ueXoov auTou, aurot 
atriot TcdXtv xat exovTec toioutoi, et 8e xdxsTvo r/yvooov, tccuc ou xai au- 
Tot aoyyvcuurjc dctoi; ixavrj 8e TciaTtc tou urjTe Bta urjTe 8t' dyvotav tojv io 
10 BsXtiovojv Ttvdc duapTavetv tojv duapTavovTojv xat t6 urjTS XuTcsTa&at urjTS 
usTaytvojaxstv stcI toTc duapxrjuaatv Ta ydp dxooatojc Tcpanousva STciXoTcd 
ts saTt xat sv usT.ausXsta. oti 8s st dxouata Ta duapTrjuaTa, ou8e scp' 15 
rjuTv dv sirj, SrjXov sx tou dxouata usv slvat Ta Bia rj ot' dyvotav rtvo- 
usva, outs 8e a BtaCousvot ^otouuev scp' rjuTv urj tcoisTv (a ■ydp urj scp' 
15 rjuTv xat Tcotrjaat xat urj Tcotrjaat, Taura [ou] [3tot), Ta 8s 8td Ouuov rj 
STrt&uutav duapTavousva Bta cpaatv tcoisTv touc irotouvTac, ojare (tA) Std 
Ouuov rj STctuouiav duapTavousva oux scp' rjuTv. et 8rj at xoXdastc sirt 20 
toTc scp' rjuTv, ot 8td Ouuov rj 8t' iTciQ-ouiav duapTavovTSC oux dv suXo- 
■yojc xoXdCotVTO. oaa 8s 8t' dvvotav duapTavsTat, TauTa et usv Tr)c dyvotac 
20 auToTc oi dfxapTdvovTsc airtot, stsv dv 4«' auroTc* sTsv 8' dv auioTc atTtot 25 
Trjc dyvotac, et 4v6v auToTc eirl Ta BsXtioj Tpairousvotc urj Yeveafrai 4v e^et 
TOtauTTj, 8t' rjv aYVorjaouat Ta aYa&d, oi 8e rjueXrjaav tou toioutou. dXXd 
urjv oux dXXojc | evrjv auToTc e:rt Ta BeXTtoj TpaTria&at, si urj sT^ov tcots 250 
UTcoXrj^etc Ttvdc irept tojv dyaDojv ojc ovtojv toioutojv. e? 7ap det Ta xaxd 
25 auroTc dyaaojv cpavTaatav eTreareXXev, oux rjv eir' auxoTc to urj aipeTai)at 
auTa. dXXd urjv oi e^ovTec uTcoXrj<];etc Tcspt tojv aYaflaiv ojc dyaO-ojv 5 
STcetTa urj aipouusvot auTa sxovtsc rjudpTavov. outs ydp Sid Btav outs 
8t' aTvotav Tcapscopojv Trjv tojv BsXTtovojv afpsatv, &axz ojc Itc' auToTc to 
duapTavetv, outojc xat exouatov. ei 8e urj auroTc Trjc aTVOtac aTriot, ouo' 10 
30 dv Itc' auToTc etrj to 8t' d'yvotav duapTavetv, outojc 8e ouSelc dv euXorcoc 
xoXdCotTO tojv duapTavovTojv , ei' ~(z ai xoXdaetc uev stci toTc lcp' rjuTv, 
ouSev 8e tojv duapTavouevojv ecp' rjuTv, si' re dxouatov, Tcav 8e dxouatov 15 
rj 8t' dyvotav rj Bta. 

X. "Oti 6 dvftpojTcoc tojv dpeTtov j(dptv, dXX' oux euTcaXiv. 
35 Ei ev toTc cpuaet Ytvouevotc laTtv Tt, ou x a 'P lv xa °Stojc ytvoueva 71- 20 1. 2 8i' rjv] 8' ^v a 6 ei] fortasse xot oxe Diels, cf. 129,27: oxi libri 

i^iXkow V 13 -7) St'— oi> [3ia (15)] 0111. Ba Sp. del. S 2 14 fortasse <rcotoi3 1 aev 

ou&' fi St' dtyvotav) •jiotou 1 a£v 15 ou del. v. c. V [3t'a — d 1 aapTav6 , 1 u.eva (16) V 1 

in mg. 16 xd add. B 2 SFa Sp. 17 dfj.aptavdacva] daaptavoaev | V 

20 auxolcs V elev] etrj Sp. 22 dyada V ot 8e] of 8e V 24 u-oXV)^ets] et 

in lit. V det] 8yj a 27 i~sx ra a 30 auTOt; VB: auToi a Sp. 

32 dxou|aiov V 35 Y' v ^£va] tvo in lit. V H9IKQN nPOBAHMATQN 9—11 131 

vttat, to 6s, ou ydptv T l ' v£tat ' Ttva ' T ^ oc ixst'vu>v, iv toTc cpuast ytvojxsvoic 
tsXoc ti iaTiv. dXXd [xrjv to tsXoc tujv tou tsXooc X a P lv Tivojxsvtov d[xst- 
vov, ujots xat tujv cpoast ytvoixsvuw xa TsXrj tu>v ixstvujv yivojxsvojv ydptv 25 
djxstvuj. soti 8s xat 6 dvOpujiroc tujv cpuast ytvojxsvujv, ujots iaTtv Tt xai 
5 tooto> tsXoc, xat tooto Toiv icp' oi? tooto (3sXtiov. tsXoc 8e too dv- 251 
OpojTiou to a-oooatov av&pcoTTOV ysvsa&at, toutou ydptv ° dvftpujTroc, to 
8s a-ouoaTov ysvsa&at Ioti to systv Tac dvi}pu>Troo dpsTac. dXXd [xrjv 5 
o6y olov xs aysTv T(o dv&pujTcaj Totc dpSTac, d jxfj irpojTOV dvOpujTcoc ys- 
voito. 6 d'vOpojTTOC dpa ttjc tu>v dpSTuiv xttjosujc ydptv, dXX' o6y at dps- 

10 Tat too dvOpojTrou. oto xat dtxstvojv 6 xsxttjjxsvoc Tac dpSTac dv&pujTcoc to 
too yujpic toutojv dv&pujTcoo. oo ydp al dpETai ytvovTat. oo ydp rjjxeTc 
auTac xToju-s&a ojc yujptov f) dv8paTco8ov tj otxtav, dXX' fj tujv exdoToo 
dpsTujv ysveatc iv tyJ xT/jOst aoTuiv. st 8s fj ysvsatc auToiv iv ttj xttjosi, 
xat to stvat auTatc iv toutoj, soti 6s to tsXoc tjjxTv fj xttjoic aoTujv, stsv tt 

15 dv xat at dpsTat tsXtj rjjxujv xat toutojv /dptv fjjxstc. 8t6 xat djxstvooc 
rjjxuiv at d.psTat, otoTt xat to tsXoc fjjxuiv iv vq tojv dpsTuiv Tcapooata ts 

Xat XTTjOSt. 

XI. "Oti fxfj TcoXXayujc to dxooatov, iirei xai [3ia xat 8t' dyvotav. 20 

"iQaTcsp 06 XsysTat TroXXayuJc to Cujov, eirst xo [xsv iaTtv auTOU Xoyt- 
20 xov to 8' dXoyov, dlX ou8s fj xaxta TroMa/ujc, lirst r t jxsv xao^' uirep- 
^oX^v, fj 8s xaTa sv8stav, outujc ou8s to dxou|atov TroXXaxujc, iirst to 25 
[xsv auTou ^ta, to 8s 81' dyvotav. [xsp7j ydp f) stSrj tou dxouatou TatJTa. 252 
st os txf^ TroXXaxujc to dxouatov, ou8' otv 6 tottoc eti 8td touto 8ta|3dX- 
aoito 6 dcituiv c st to eTspov tojv evavTtajv iroXXaxaJc, xat t6 STspov ttoX- 5 
25 Xaxajc* ou TToXXayujc 8s to sxouatov tou dxouatou tou IvavTtou auTuj ttoX- 
Xay(oc Xsyop-svou'; ou8s ydp f ; xaxta iroXXayujc, lirst fj |xev ianv iv 
uirspPoXTjj fj 8e ev ivSsta. ysvoc ydp Tt fj xaxta stti stSsatv Tfj ts uirep- 10 
PoXtj xat tyj svosta, xat ajOTrsp xaxta [xsv exaTs'pa, xat fj iv uTreppoX-fl xai 
fj ev iv8st'a (ou6s ydp otov ts d"[xa tov xax6v xa^' d[xcpaj xaxov etvat, ou 
30 [xsvtoi xat r t dpeTfj -/jStj StirXfj sxaTSpa tujv xaxtuiv t'8ta tic dvTtxstfxsvrj* 15 
ou ydp auTapxsc Trpoc dpsTrjv t6 jxfj etvat ev uTreppoXfj, f) irdXtv t6 [xfj 
etvat ev iv8eta, dXXd 8sT, zl dpsTfj eaotTO, iv [xrjSsTspuj ixetvwv slvat) outojc 
xai to ixouatov iv tyJ IxaTspou tujv iv oTc Ttp dxouata) t6 etvat iaTiv 
dvTtOsaet djxa to sTvat syst. 8sT ydp xov sxooatujc ti irotouvTa iv auTaj 20 6 yap yctptv B 2 coni. Sp. 7 apeTaa V t* e/etv coni. Sp. 9 apa (in mg. 

m 1 ) VB: 6 ydp av9pu)7ros GFS (S 2 in mg. dpa) MNL: 6 dv9pio7ros dpa a Sp. 

11 o'!> — Y^vovTat] sententia aut manca (dpsTal <xojpl;> Diels) aut delenda 12. 13 exd- 

atoj dpeTdiv] u dp in lit. V 21 o68e coni. Sp.: ouTe libri 22 r}] ^ V 

24 post 6 litura V 26 ouSe Sp.: o!>Te libri 27 y^vot] tivoc a 29 ^v Sa 

Sp.: Itz\ VB 30 V] om. a Sp. SiitXtJ a Sp. exaT^pa corr. In exadpat 

v. c. V 31 fj add. v. c. V 32 8el] 8fj a 34 8et S^B (in lit.) a: 8td VS 1 

auTiij V 

9* 132 [AIIOPIQN KAI AT2EQN BIBAION TETAPTON 11-13] 

xs xt)v ap^Yjv eys.iv xtbv Tcpaxxo[xsvu)V xat Ixi s&svat xa xail' fxaaxa, <ov 
x6 [xsv tou (3ta dvatpsxtxov iaxt, xo 8e xou 8t' avvotav. 816 djxa djxcpo- 
xspot? xot? xou dxouatou uipeatv dvxtxsixai xo sxouatov ixetvtov \irfik, auvu- 25 
Tcdp^etv 7;orj Suvauivajv. ou "ydp otov xs xov [3i'a xt Ttotouvxa r, Tcda/ovxa 
5 xal dfvoouvxa xd xaft' Ixaaxa djxapxdvstv. ouSev fdp | Tcpo? xo dxouatuK 253 
TcoteTv xot>? [3taCo[xevou? 6tc6 xtvtov auvxeXeT y) dfyvota Tj Yvaiats xu>v xafre- 
xaaxa. oux dvatpeTxat 8s 6 xotco? ou8e utco xou xo jxsv cptXsTv TcoXXa/u); 
XeyeaOat, xo Ss jxtaeTv ivavxtov ov auxtp jxtjxsxi Xs^sa&at TcoXXa)((bs. s£ 5 
jxsv -(dp rjv xo [xtastv Tcavxl xu> cptXeTv ivavxtov, xat jxtj 7toXXa)((bs dXe^sxo, 

10 dvrjpsTto dv 6 xotco? - st 8s xo [xtasTv (xov(p iaxtv svavxtov xtp cptXeTv xa> 
xaxd StdOsatv, ouxsxt 8e xat xu> xaxacptXsTv, ou StapdXXsxat 6 xotco?. 10 
xoxs ydp Sta^dXXotxo dv, st Ttavxt x(p arjfxatvouivtp utco xou TtoXXa^u)? 
Xsyojxsvou ov ivavxtov xt [xyj stVj xat auxo icoXXa^u)? Xs^ojxsvov. xtp -ydp 
Xsux(p TcoXXa^uk Xs-fojxsva) xo jxsXav svavxtov 3v TcoXXa^uK Xs^sxat, oxt 15 

15 itaat xot? a/][xatvo[xevots 6tc6 xou Xsuxou Ivavxtov saxtv xat "(ap xtp ev 
)(p(o[xaxi Xsuxtp xat xtp sv cpu>v^j Ivavxtov xo [xeXav, (b; st ?s jxovov rjv 
xu> sxspu> auxuiv ivavxtov, 068' aux6 dv iXs^exo TtoXXa^ai?. 

XII. 'H Xe£t? ix xou xptxou xuiv Ntxo[xa)(siu>v. 

""Eotxsv 8tj xo [3taiov stvat, ou sSto&sv fj dp/Vj, jxtjSsv aujx- 
20 (3aXXo[xsvou xou ^taa&svxo?". 25 

"Oxt xo ev ^ [xtjosv au[x^dXXe|xat 6 Ttpdxxtov r) 6 Tcda/u)v 254 
eiTtev iv xoT? IfxrpoaOev dvxt xou 6 ptaa&st?, 8td xou vuv stp - /j}xsvou 
s'8si$sv [xsxaXa^cuv xat [xt^xsxi sitcujv '[XT^ev au[x^aXXo[xevou xou Tcpdxxovxo* 
Tj Tcda^ovxo?', dXXd dvxt xouxcuv eticwv xou ptaa&evxo?. Ttoxe jxev 5 
25 Tcpdxxetv Xeyojxev, Tcoxe 8e Tcda^etv xat ^dp c piaa&ek eTcpa^ev' xat ( pt'a 
eTta&ev' Xs^ojxsv. dp/rjv 8' dv Xe-pt e$u)&ev etvat ^tci xtov (3ia£o[xevu)v 
xrjv Tcotyjxtxvjv. rj [xev -ydp xsXixtj xat ou evexev atxta ouaa ecu>^ev eaxtv 10 
stci Tcdvxcuv xuiv Ttpaaao[xsvu)V, et ^s tc5? 6 Tcpdxxu>v svsxd xou Ttpdxxst 
8 Tcpdxxet, eaxtv dxxo? auxou. sxt xe ou8' dv etrj ev xoT? [3t'a xt 
30 Ttpdxxouatv r) Tcda^ouatv tj u)? xeXo? a?xta. ou -ydp ptaCojxevo? utco lo 
xtvo? xeXo? xt ijs.i Tcpoxetjxevov auxu), ou j(dpiv utco xou ptaCo[xevou ptd- 
Cexat. xuj [xsv ^dp ^taCojxevtp xtvd "f" xat xouxo Tcpdxxov r) xeXo? xt itpoxet- 
xat, xat 8td xouxo xouxov, ov ptdCsxat, (j3ta'Csxat), auxtp 8s ou8ev. ol 8s 2. 3 dfxcpoxipot;] dfxcpoTepac a 7 utco] ItcI a Sp. 10 TtjJ B 2 S 2 a Sp.: tou VB^S 1 

14 ov om. a Sp. 16 Ttu] to a 18 titulum ea forma reddunt Vict. et Sp. qua ex- 

stat in tabula ix tou Tpttou] Eth. Nic. III, 1. lllOb 15 21 iv ^ B 2 : in lit. Vict.?: 

Sv r) VB'a Sp. 22 h toi? Iu.Tcpoa&ev] Eth. Nic. III, 1. 11 10 »2 23 fxexaPaXtbv „vir 

doctus in exemplo bibl. univ. Monac." Sp. 24. 25 fxev ydp 7ipdTT£tv a Sp. 25 Xeyo|p.ev 

(u sive 00 supra v v. c?) V 28 toO sic V 29 Tcpdrrei 8 B 2 Vict. ? Sp.: TcpdTxetv 8 VFa 
aOToii V 30 vj (u; a 31 aoxqi" a Sp. 32 Tcpdrrov r) V: rcpdTTovTt SB (ante x^Xoj rasura) 
aSp. : fortasse xa\ (tou) touto 7ipdTTetv Te"Xo; 23 8v om. a Sp. ptdCeTat addidi H01KQN riPOBAHMATQN 11-13 133 

TrdayovTec xa (3taid etoiv, cov sStoOsv eaxtv fj dp/fj fj TroirjTtxfi, [xrj8sv d; 20 
to Ytvoiievov tou TrdayovToc auu.(3aXXou.svou Te xat au|X7rpa'TTOvToc, ujc 
eoeijev ftvou-svov srri tujv ttXsovtujv, orav utco TrvsutxaToc tivoc s;(oaO(batv, 
xai uro T(ov xopuov 6'vtujv xai d-;ovT(ov touc fjrrrjixevouc, OTcrj av auroTc 2» 
5 8ox$. oux ei' Ttc 8s [3iaC6u.svoc utto tivoc xtvrjaat | ti tujv opyavtxuiv 255 
fj-opitov xtvrjaiv Ttva, 75 aovrsXsT upoc t6 Yivotxsvov fJuj, outoc rj6rj aujx- 
PaXXoiTO dv [fj tou] rrpoc to ^tvotjievov (3ia (ou -ydp et drrtoaOeic utto tivoc 
xivrjaa? Ta axeXrj eu/ireaot tivi f^ xaTa,3dXot ti, r^Srj dv Xs-yoixo aovrsXsTv 5 
-poc to •yivoixsvov), dXX' st [xsv xaTa rfjv otxetav opixfjv xai rrpoOsatv 

10 rrotrjaat touto, strj dv aovTsXtbv et 8s xaTa aovrjOrj Ttvd xat cpuatxfjv u,e- 
Tacpopdv T(bv axsXujv xtvrjOsirj, ouxsrt, orcsp sitcsv xat 'AptaroTsXrjc 8td 10 
tou xat fdp fj dpyrj tou xtvetv xa op^avtxd fxsprj sv Tatc TOtao- 
Tatc irpdSeaiv sv aoTOj saTtv. 6 ydp sx rfjc. vstbc Ta cpopTta TaTc 
auTou yspaiv ix(3a'XX(ov stc xfjv OdXaaaav 8id tov xtvSuvov, ouy oti xtveT 15 

15 Tac yetpac extbv TcoteT, dXX' OTt TcpoeXotxevoc touto rcotrjaat, ootujc auTo 
-oteT, ouxeTt (oe) ot 8t' fjSovrjc Tt tcoioovtsc [3Ta, oTt auTol Trotouatv a 
irotouaiv 8td rf,v fjSovrjv, dXX' o6x IStoOsv to rcotouv syooatv to -^dp rj8i> 
(bc tsXoc xai axorcoc atriov, dXX' ouy (bc to tcoiouv. 20 XIII. flspi fjSovfjc. 

20 "Oti otxsta fj fjSovfj tfj svspYsta, £cp' r] •ytvsTat, xal oux saTtv fj txsv 

fjSovfj ou-ostSf^c Traaa, | xaTa tov dptOuvov jxovov dXXvj dXXrjc Stacpspouaa, 256 
Ta 6s 7rot7jTtxd tojv f^Sovtbv Stacpepet, dXX' eialv xat at f^oovat ofiottoc dX- 
XtjXojv Stacpepouaat, (SaTiep xat Ta TrotrjTtxd a^Ttbv, dvap^aic e6et$ev 'Apt- 
OTOTsXr^c 8td toij 8sT$at Tac otxstac TaTc svspYstatc f ( 8ovac auvaucouaa? 5 

25 Tac evsp^stac, scp' atc -ytvovTat. fj ydp stti tuj ysoju-STpsTv fj8ovfj auvau^st 
Tac xard 7S(o{isTpt'av svsp^sta?, xat (rj) sttI toj xtOaptCstv rdc xaTa Trjv xtOa- 
ptaTtxfjV, 6jc s')(ouaai Trpoc auTac otxetoTr^a xat Stacpepouaat dXXfjXtov xaTa 10 
-auTa TaTc evep^etat?, scp' atc -^tvovTat. st -(dp f ( aav at f^ovat vX auTat, 
oux dv fj8s ixsv Ta'a8s, fj8s 8s Taa8s Tac svspYstac auvrju$sv. ofc fxsv ydp 

30 dOpotCetv /pf^txaTa 7rp6xetTat, 8t' ujv svspystujv f^ouvrat SuvaaOat tout' 15 
au-oTc TrspqsvsaOai, TauTac svsp-youatv, xat 81' (bv TiXeTov, jxaXXov, (bc 6'v- 3 ISei^ev] cf. 1. c. 1110*3 uiro] 6 in lit. V 4 uto] £ttI Sp. 6 outo« a Sp.: 

outio? libri 7 ifj xoii om. a Sp. : oV ai>ToO Diels xaxapctXot Diels: xaraPaXXot 

libri 8 xrjV^csaa V 10 r.oiipii Diels: Trot/jaei a Sp.: T:oit]cs^ V auvTQ^rj 

sic V 11 eIttev] Nic. Eth. III, 1. 1110*15 14 xtvel] t in lit. V 16 Se add. 

B-'S-a Sp. 8t' f/5ovij;] Sta r^Sovrjv a Sp. 19 titulum ea forma qua exstat in tabula 

reddunt B a Vict. Sp. 21 xxa sic V 23 eSetgev] Etb. Nic. X, 5. 1175*20 sqq. 

24 eV a fc yho^zon add. ante fjSovd; FSa Sp. S'jvau$o[xevas FS 1 25 Ta; ivepyefa; 

S 2 B 2 a Sp.: T«t; ivepyeiat; VB 1 26 +1 addidi xd; — (28) Ytvovrat om. S ! F 

28 taoTa B Vict. Sp. : T^auTa V: Tavixa SFa Ivepyefat;] ^Sovat; Vict. 31 7tept- 

yt've39at a Sp. 134 [AIIOPIQN KAI ATSEQN BIBAION TETAPTON 13-14] 

to? Ttvb? svbs xal tou auTOu Tuiv dStacpoptov svspYstuiv Tcspqtvousvou. 8tb 
ot auTot 8td Tuiv Stacpoptov xxuivTat Ta ^pf^uaTa, xal ouosv [xaXXov 8td 20 
Ta>v8e 7) Ta>v8e, a soti xT7j[xdTu)V Te xal tcXoutou Tcepnroi7)Tixd. ettI 8s 
tcov 7)8ovuiv ou/ outuk. ou ydp uk drcb TcdvTcov Tuiv TcotTjTtxuiv f^SovT)?; 
5 t9]s auT7)S Tcspqtvotxsv7); 7)8ov7Jc;, 81' uiv jxdXiaTa ^tveTat Taura, Ctjtougiv, 
dXX' «)? dXXtov ouauiv Ttov eirl 8tacp6pot? , Y lV0a£ ' V(OV ivep^eiat? Ta? sVt 25 
Tata8e Y tv OH-£ va ? | atpouviat, xat XuicouvTat -fs xat dydovTat Tat? drra- 257 
•fouaai? auTOu? drcb TuivSs Tuiv Ivsp^stuiv evepfetais Te xal 7)8ovaT?, ux 
£[xtco8u)V 'ytvofj.evats Tat? Tcpoxetusvat? auTots 7j8ovaT? 8td tou Ta; Ivep^eta? 

10 efXTcoStCeiv, £cp' at? ^tvovTat. cp»}apTixai ydp dXXYjXtov, wairep svepfetat, 5 
icp' at<j TjSovat, outuk 8e xat at eV auxaT? f)8ovat. xatTOt, ei 7Jaav ojxo- 
eiSeTs at fjSovat Tcdaat, xal Tas ivepyeta? fjpouueda Tuiv Tjoovuiv X a P lv > 
TJaav (dv) atpeTtoTaTat ivepYetat at [xdXtaTa Tcotouaat T7)v 7)8ov7Jv. d 8' 10 
oux dirb T7JS 7ivo[xev7j; 7)8ov7Js 7) T(bv ivepysiuiv Tuiv Tcot7)Tixuiv auTuiv 

15 xpt'ai?, IjxTcaXtv 8e dirb Tuiv ivepYetuiv Ta? f)8ovd? xptvojxsv, out' dv 8td 
Tas fjSovd; at evepYetat Tb afpsTov e/otev, ouxe 6[xoet8eT? dv eTev dXX7jXat?. 15 
eTt 8e, e? 8 Tcotoujxev £cp' aU XuTcoujxeda IvepYetat; (Tcauoue&a -ydp xot> 
ivep^eTv auxd?), touto Tcotouaev tli auTa'?, OTav 7)8u>[xe&d Ttatv dXXat? 
ivep*cet'at?, StjXov ux oixeTat TaT? ivepfetat; a? "y tv 6usvat £tc' auTaT; 7)8ovat. 20 

20 eti (st) toT? uev atocppoatv at ata/pat IvspYEtat Xutct^v cpspouatv, f^ovfjv 8e af 
aoocppovtxat Te xal xaXat, toT; 8e dxoAdaTot? ejxTcaXtv, oux dv etev at aTcb 
Tuiv ataypuiv 6[xoet8eT? TaT? dirb Tuiv xaXuiv. ouy ojxoiov to Itci tu>v 
Xp7)[xdTU)v ou "(ap toT? cppovt'[xot? Te xat awcppoatv 7) iropvopoaxta Tcevta? 25 
atTta, toT? 8e [xo[y07)poT? Tcsptouata?, dXka xal toT? awcppoatv T7)? auTfjs 258 

25 euTcopta? dv atTta "yivoixo, et cpepotev auTa? ivep^eTv. Itci ^dp Tuiv f^Sovuiv 
ou jxovov cti a?aypat dvepYetat cpeuxTat, dXXd xat irpb? tu5 [xrjSeuiav auxoT? 5 
fjSovfjv cpspetv xat Xutctj? auToT? e?atv a?Tt'at. 

XIV. riui; ato^VjaeTai to etvat Tt jxeTaSu 7)8ovf)? xat Xutctj?. 

Iluis, et f^ovfj ivep^etd 4aTt ttj? xaTa cpuatv Ec-eco? dveaTcoSiaxo?, u)? 10 
30 efpTjxev 4v tu) §p86[xu) Tuiv Ntxo[xayetu)v, at 8e i[XTco8iC6[xevai Xu7r7)pat, 8uvtj- 
aeTat yu)pt'Cea^at Tfj? f^Sovf)? f) dXuTcta; ev irotat? ydp ivepyetai? laiat; ouTe I dStacpciptov GFS 1 : dStacpdptov sic V: Siacpdpiov B 2 S 2 a Sp.: 8ta<poptov B 1 : fortasse auxou 
tou dTCO Ttbv Stacpdptov 2 aoTOt] ol in lit. V Stacpoptov V 3 7)] ^ V 
TreptTroiYjTtxa'] e in lit. V 7 ye] ts coni. Sp. 10 post utcmsp add. al a Sp. 

II post af? add. al a Sp. 13 av add. Sp. alpeTWTepat GFS 1 7iotouaat v. c. VS 2 Ba 
Sp.: Tronjaat V 1 : TOt^aaaat GFS 1 14 aoTrjj coni. Sp. 17 post 8 paululum era- 
sum V 20 e£ add. a Sp.. ai om. a Sp. 25 aMa ytvotTO Sp. : xhioi yivotvTO 
libri cpepotev Sa Sp. : cp^pot| sicV 1 : ev in mg. add. v. c. V: cpepotB^GF: cp^pot Iv B 2 
26 xotc atocppoat add. ante cpeoxTat B 2 27 aixtat a Sp. 29 ivipyetd i. e. dvep- 
yeta V 30 ev Ttp ep8d[xtp] Eth. Nic. VII, 13. 1153*14 30. 31 ouvrjaovxat a 

31 )(iop(Cea&at V Sp.: /topVjaeaftat SFG Vict. : ^top^aexat a: ^topiaeTat Vict. ? ^vep- 

yetat;] ante ai? 2 litt, erasae V H0IKQN nPOBAHMATQN 13-14 135 

•ydp iv xaTc dvs[XTco8iaxoic , ouxs £v xaTc ac ivspYotjjxsv £txTco8tC6[xevoi. fj 16 
8s auxrj aTcopia sTcsxat xal xoXi etprjjxevoic Tcepl tj8ovtjc auxto 4v xu7 tf- 
Xeuxaup, 8t 5 div Xi-j-et afafrrjaeoK Se Trdarjc Trpoc x6 afaOrjxov evep- 
■poarjc, xeXeta>c 8s xrjc e3 Staxetjxevrjc Trpoc x8 xdXXtaxov xa>v 
5 6tc6 xrjv araOrjaiv xotouxov ydp [xdXtaxa etvat 8oxeT rj xeXeta 20 
svepfsia (auxrjv 8e | Xe-yetv svep^eTv fj ev a> eaxt [xrjSev 8tacpe- 259 
pexa>), xai>' Ixaaxov 8e (3eXxt'axrj saxtv rj svsp^eta xou dptaxa 
Staxetjxevou Tcpo? x6 xpaxtaxov xa>v utc' auxrjv. auxrj 8' dv xe- 
Xetoxdxr; etfrj xat rj8t'axrj' xaxd Tcdaav yap aTa&rjaiv iaxtv fjSovrj, 5 

10 6[xota>c 8e xat Stavotav xat Ostoptav, rjStaxrj 8' rj xeXeioxdxrj, 
xsXstoxa'xrj 8' r^ xoo eu ej(ovxoc Tcp8c xo aTcouSatoxaxov xuiv utc' 
auxf, v. xat yap Ix xouxa>v xat xa>v xouxotc £cpe£rjc Xeyojxsvcov rj auxrj 10 
aTcopia aovtaxaxat xs xat [xevet. dXXa [xrjv 8oxeT auxoTc jxsarj xtc etvat 
xaxdaxaatc f^ovrjc xs xal Xutctjc. f) Tcpaixov [xsv, et ev xaTc ivepfetatc at 

15 rjoovat xe xat XuTcat xaTc xu>v aiaOrjae(ov xat xaTc xrjc 8tavot'ac xs xat deo>- 15 
ptdc, SfjXov a>c ev xaTc dveveppjatatc xaTc xaxd xauxa £v ouSexeptp xouxeov 
laojxsQa. saxtv 8e oxe ooxe xaxd xdc ata&rjastc ouxs xaxd Osu>pt'av ivsp- 
"yoojxsv, u>c ev xe xoTc utcvoic xai ev xaTc X^P^ orcvu>v dvaTcauaeatv. 20 
STcstxa el h xaTc (3eXxt'axatc ivsp-ystat? xo rjStaxov, (3eXxtaxat 8s Ivep-yetat 

20 at xu>v dptaxa 8taxet[xevu>v e£eu>v, oxav ft-fvtovxai irspi xd xpdxtaxa xaiv otc' 
aoxd?, 8f^Xov o>? ei [xrj ou'x(oc d'acpa> e^ot, ouxsx' dv rjStaxat Ytvotvxo at 25 
evsp-ystat. ^Xqrjc [xsv ouv Trapa(3dasu)c xat dveastoc xou 4v sxaxsptp xpa- 
xtaxou 7tvoasvr|C | sxt dv [xsvotsv f^SsTat, e^ xat [xrj f]8iaxat. et 8' sxi 260 
[xaXXov dvsOeTev (Sr^Xov at etc x6 x^P^ r i8ovr ; c xe xat XuTrrj; evepYeTa&af 

25 f atxtat xou ypr^atuou X a P lv T(iv6[xevai o^stc xe xat dxoat xat oacpprjastc xat 
dcpat', ofov xou cpuXd$aa9at' xt fj xou -fvcoptaat), Sf/at statv ouxs xo XuTcrjpov 5 
sj(ouaat ouxe xo rj8u, st aoxoc eiTrev, TcoTat efatv Ivsp-yetat jxsaat, 81' a>v 
TrpoasOrjxsv, Xsyo>v Traic oov o68stc auvs/a>c rjSsxat f^ xdavst; Trdvxa 
•ydp xd dv&pa>Treta dSuvaxsT auvej((oc evepysTv. 06 ytvexat ouv 10 

30 o68e f;8ovrj' SiTrsxat ^dp xf^ ivepyeta:. evta 8e xepTrst xatvd ovxa, 
uaxepov 8e o6)( ojxottoc 8td xaoxo* xo [xev ydp Trpu>xov Tcapaxs- 
xXrjxat r t Stdvota, xat 8taxexaueva>c Trepl auxd evep^eT, (oaTrep 15 2. 3 Iv xip xeXeuxa^] Eth. Nic. X, 4. 1 174b 14 3 Se xat a Sp. 5 post afo^atv 

add. xet[j.^v(DV Vict. xotoOxov Vict. ? B 2 Sp. : toioutwv VBSa 6 cp] ante to lit. 

1 litt. V: in lit. B 7 exctcSTrjv B 2 Sp. 8 Ocp' outtjv a Sp. ex Arist. 11 eu 

ej(ovxo? B 2 Vict. Sp. : Tcept^ovTO? VB'Sa 11. 12 ucp' outtjv a Sp. ex Arist. (6tc' a6. 

Arist. K>) 14 rj a [xev e(] [x^vet a 15 Te xal Tais a Sp. 20 al om. 

t 
a Sp. a'pc$Ta sic V 22 exaT^ptu Fa Sp. : exaTepoo V 23 [tr) V 24 SrjXov ai et; 
VS'B'F: 0. (I)! eijB 2 : 8. (b; S'-'a Sp.: fortasse otjXovoti di 25 aWat VS'BF: ofat al 
B 2 S 2 a Sp.: fortasse atJTat 8' <al> 26 d^at V 27 ei VS»F: 8; B 2 a: d>{ S 2 Vict.? Sp.: 
et ye Schwartz post elTtev add. SrjXdiv a Sp. ^v^pYefat sic V 28 Xeywv] Eth. Nic. 

X, 10. 1175 a 3 ouSetcJ V 29 dv&pu)Tceta corr. ex dv&p(i)raa V 30 xaivd B 2 S 2 a 

Sp. : xevd VB^S^F 32 Stavota V 31. 32 rcapaxixXtTat Sa: 7rapax£xXtaTat F 136 [AriOPlQN KAI AT2E0N BIBAION TETAPTON 14-17] 

xaxa ttjv o<|/iv ol supXsTrovTSc, usTSTrstTa 8' ou "/ivsTat TOtauTrj 
fj ivspYSia, dXXa TcaprjusXrjusvrj, 8 1 6 xal fj fj8ovfj duaopouTat. 
ev ydp TaTc TOtauratc dvsasatv ts xal f ( usXrjusvaic svsp*fstaic xai duaupto- 20 
asatv ttjc fj8ovfjc to X (U P' 1 » ^OV^? dXuTcov scjtiv eupeTv. oxi 8s Ttvcov ataftavo- 
5 usfta outs fjSousvot outs Xutcouusvoi, Xsyst xai £v Ttj> Ssursptp flspi tl/u^fjc. 
Trspi yap oacpprjastoc xai Ttov oacpprjTtov sv atVrto Xs^tov sTtcsv cpau|Xtoc 261 
■ydp dvOptoTroc oajxaxat xai ouSsvoc ata&dvsTat Ttov oacppavTtov 
dvsu tou XoTcrjpou fj tou fjSsoc. ei -vdp cpauXtoc, 8ioti uovtov Ttov 
fjSstov ts xai XuTrrjptov ataftdvsiat, SfjXov toc TaTc dXXatc atafrrjasaiv , afc & 
10 06 cpauXtoc ataftavoueila, aia{}avoius&' dv xai outs fjSstov outs XoTcrjptov. 
dXX' ei xai Ttov aisprjastov Ttov ataOrjTtov sxdaTrj atefrrjast Ttov otxeiitov 
ata&avous&a, SfjXov tbc fj toutwv aTatlrjaic outs usfr' fjSovfjc outs usTa 10 
XuTcrjc ^ivoito. 

XV. "Oti fj dcppoauvrj toutwv eaxai dyvota, <ov fj cppovrjatc iut- 
15 aTfjurj. 

Ei fj cppovrjatc STctaTrjurj eaxt TcotrjTStov Te xai ou TcotrjTstov , sfrj av 
xai fj dcppoauvrj dfvota Ttov auTtov, xai dcppovsc ot TouTtov ti dpoouvTsc 15 
xai Trspi TauTa Sts^suajxevot. ei 8s touto, ou TrdvTsc ot t[isu86usvot ti toj 
fjTraTfja&at dcppovsc dv stsv. ou yap 7cdaa "fvtoats fj dirdxrj Trspi Ttov Trotrj- 

20 Tstov fj ou TrotrjTstov saxtv. outs ydp fj Ttspi tou t6v xoauov eTwat touSs 20 
tivoc aj(rjuato? "p/toatc fj aTcdTvj Tcspi uotrjTstov eaxtv, ooxs Tcepi tou fevrj- 
tov f^ dysvrjTov auTov sTvat, fj TCSTcspaauevov fj aTrstpov, f^ fva fj a7tetpouc, 
ouTe tov Ttov darptov dptduov f, TrsptTTov sTvat fj dpTtov, outs to sTvat 
tou xoauou to usv dvm to 8s xaTto, oui)' oXtoc j ti Ttov stc ptoatv ts 25 

25 xai dstoptav auvrsXouvTtov uovr^v. dXX' st eaxiv fj 7iepi TauTa e7uaTrjurj 262 
dXXrjC dpeTfjc, dXX' ou cppovf^astoc, ouottoc xai f^ a7ra'Trj Trspi auTa oux 
dcppoauvrj, dXXd xaxta tic dXXrj. 5 

XVI. Fltoc st fj XuTtrj xaxov Trdaa, ouj(i xai r t fjSovfj Traaa 

aYa^ov. 

30 E? fj XuTrrj xaxov Ttdaa, svavTtov 8s t^ XuTrifi fj fjSovrj, Trtoc ouy\ xai 

auTrj Traaa dyadov fj Trdaa xaxov, sT -^s Ttp xaxtj) to svavTtov dvaYxrj f^ 10 1 IfxpX^TCovxes B 2 S 2 a Sp. : ixpXinovTe; VB^ST Y' veTctl om - Arist. vulg. 2 ivepysta] 

a s. v. V 3 xotauTat;] s in lit. V TotaoTat; — ^[AeXrjfjivaic om. a (dvioeat — ^fieXrj- 

(xevai? add. Vict., qui Totaotats delere videtur, quod om. Sp.) 4 to] 6 in lit. V: too 

Vict. 5 h Tijl SeuT^po,) Ilept ^oyfji] de an. II, 9. 421*10 17 -^ om. a Sp. 

20 toO tov B 2 Vict.?: toutov libri TouSe"] toiouS^ a Sp. 21 7iept] 7ip6 a 23 <too> 

tov coni. Sp. to] to V: tou coni. Sp. 26 xat coni. Sp.: 8e xai V: Se xat a 

drraTTj V 27 dcppoauvKjc a Sp. xaxta; Ttvo; aXXrjs coni. Sp. 28 xaxov rcaaa] 

Ttaaa xaxov coni. Sp. item v. 30 H9IKQN nPOBAHMATQN 14-17 137 

d-faOov 7j xax6v etvai; fj &l [xev p.ovoei87jc tjv Trdaa tjSovt], Tcaaa fjv dv 
f) d-yaOov f) xaxov, et 8e jxyj outuk £X £t ' °^* suvStatpsTTai TaTc evep- 
-yetatc ecp' a^? -ftvsTai (a? [xev ■vdp stci Tatc dfaOaTc svsp-(statc -(ivop-svat 15 
d-(aOat, at 8s stci TaTc p.oj(07jpaTc xaxat, <Sarcep xat at STCtOufxtar xat -yap 
5 xo)v sTrtOupuuiv at [xsv tujv d-j-aOuiv aYaOat', xaxat 8s a? Tuiv cpauXoov), ou- 
Ssv xioXuast ttj Xutctj ouonjj xaxull svavrtac stvai Tuiv f^Sovuiv Tac jxsv <l>c 20 
d^aOdc, Tac 6s (bc xaxdc, Tac jxsv xaTa X6-(Ov ts xat stti toTc dyaOoTc 
•ytvojxsvac dbc d-^aOdc, Tac 8s Ttapd tov opOov -(tvojxevac Xo^ov xat eirt toTc 
cpauXotc (juc xaxdc. tjv ydp t«) xaxuS to svavTtov f; d-faOov tj xa|xov, 6 263 

10 8s tcovoc 06 Tcac xaxov 6 -fdp t&v xaXuiv /dptv -ftvoptevoc atpsToc. f) 
5(p7j 6[xot'(oc xat ttjv fjSovfjv d-^aOov Xe-(etv xat ttjv Xutc7jv xaxov. xat "fdp 
fjSovfjv sittoi dv tic Tcaaav dfaOov, dXXd ttjv [xsv xai aTtXwc xat ttj ol- 5 
xeta cpuaet, tjtic sotiv tj tu>v aTcouoaunv (rd fdp toTc aTcou8at'otc dyaOd 
xai xaxd xat tt^ auT(bv cpuaet Totaura), ttjv os ruSSe d-(a06v tu) outojc 

15 s^ovti, dXX' ouj( aTcXcbc d-(a06v TOtauTat at t«>v [xo/07jp(bv fjSovai. sxst- 10 
votc -ydcp d-(aOat xat atpsTat, ouj( aTcXuK. xat XuTrat 8s at [xsv sirt toTc. 
ovtujc xaxoTc Ytvoptsvat aTcXdoc dv stev xaxat, at 8' stci toTc [xfj toioutoic 
ixstvotc xaxai, ou }x.f;v xat aTrXaic Itf latai 8s ttots xat 6 d-caOoc sv 
toutu) tuji xaxtp, u)c xat sv Trsvta xat voatp' Ta -(dp scp' ofc 6 OTrouSaToc 15 

20 XuTcfjasTat xaxd. 

XVII. 'Ttco ti tujv d-caOuiv f^ fj 6 v fj dv st'7j. 

'EtcsI tu)V dyaOcov Ta jxsv Tt'[xta, Ta 8s STcatvsTa, Ta os 8uvd[xstc, Ta 
8s uKpsXtjxa, iC>jTf)0^ utc6 Tt tout(ov xpfj stvat TfjV fjSovf^v. st [xsv Tcaaat 20 
dyaOov xat iraaai 6[xost8sTc at f^8ovat, Tcspt Tcdar^c ts /pfj C^^eTv xat 6tc6 

25 Tt stsv tu)v dyaOuiv Tcaaat, st 8s ou Tcdaat d^aOov, dXX' STc6|xsvai TaTc 
atpsraTc evep-cetatc (06 -("dp iaTtv 7; fjSovfj auTfj xaO' auTr^v, dXX' STct Ttvt 25 
lvsp-(sia 71'vsTat, xal ^tvsrat xar' otxetoT/^Ta ttjv | Tcpoc t^v svsp-(Stav ou 264 
"Cap sartv r t aTc' dXXr^c svsp-ystac fjSovfj fj auT7j ttj aTc' dXXr^c* cpOstpouatv 
70UV iroXXdxtc at aTc' dXXwv svsp-j-stuiv f^Sovat Tac aTc' d'XXu>v 6 "fdp 

30 5(at'pu)v Tfj aTco tou auXsTv f ( 8ov^ acp68pa, xdv tu/tj] Ttvd svip-cstav f^Sswc 5 
svsp^uiv, dxouaac auXuiv xaTaXtTrcbv ttjv ts svsp-cstav ttjv sv Tcoalv xat TfjV 
f^SovfjV Tf|V stc' auTfJ Ttp auXouvTt Tcpoas/ei, <i>c ttj aTr6 tou auXeTv tjSovtJ 
}(aipu)v dXXTj ouoiQ Tf^c eTci toov Tcp6 tou ivep-coujxevu)v), et 8e d'XXat eTr' 10 
dXXatc xat Stacpspouaatc evep-j'st'atc "ctv6[xevat, xat etatv 01'xeTat TaTc ivsp- 

35 ystatc, lcp' atc -(-tvovTat, StjXov (ibc auvotatpoTvTo dv auTaTc, (i)c Ttov [xsv 
atpSTuiv atpsTat etvat, cpsuxTat 8s Tuiv cpsuxTtov. auv8tatpou[xevat 6e ixet- 15 5 alt. al om. a Sp. 7 dra&a;] pars superior litt. & in lit. V 10 /ctptv] x<* in lit. V 

14 alt. xal om. a Sp. 16 8£ V 2 B: 8et V 1 : 6rj SFGa Sp. 18 Iti om. a Sp. 

20 XoTt^aeoOat a 22 ^Tcei] et in lit. V 8uva>eis SFa Sp.: 8-jva|Ais VB 23 rj 

eiVict. 25 elev <av> Schwartz 29 yoOv SFa Sp.: ouv VB 33 8e] fortasse 8tj 

34 e^pyeiaict V 36 cpeuxxa; B 2 a 8e om. a 138 [AnOPIQN KAI ATZEQN BIBAION TETAPTON 17-20] 

vatc; 8f ( Xov &c xai 6tc6 xb etSoc; t6jv dyaft&v eTev dv exeTvo, 6cp' 8 xal 
al evep^etat aTc; sfatv otxeTat. et [xev "(dp eTev at evepYeiai t<ov ercatve- 
i6jv, <ov etatv at xax' dpexrjv, eaoviat xat aoiat Totauiai. et 8e t6jv ojc; 
8uvdfxeojv elev d^a.dS}V, OTcotat etatv at Tcepi ipocpr^v xe xal xa dcppoStata, 20 
5 xat auiat ev lauirj ifj X -* ? T "* v ^aOojv eaoviat. 

XVIII. Ata xf cpopxtxoixdxoiK elrcev xouc; ev fjSovfJ xo TeXoc; xt- 

frefxevouc; £v xq> Tcpa>Tip xtov 'Hdixoiv Ntxojxayetojv. 25 

*H Sioxi ifjv eoSatfxovtav kv TaT? aojjxaiixaTc; | aTcoXaoaeat xtftevxat, 265 
kv at? xai xa dvopaTcooa xat xa (Boaxrjfxaia, etat cpopnxot', (f)) 016x1 xa&' 00; 

10 rj jjlovyj rjSovrj a?peirj xai 6 tcovoc; 81' aoiov cpeoxxo?, ooxe xo xaXov 81' 
aoi8 atpeiov ooie' x6 alayjtbv 81' auxo cpeoxiov. ext et fxovov fj rjSovrj 5 
atpexrj, (a£peid) irdvxa xd fjSovfjc; TcotrjTixd, coaie eaxat xat exetva d^a^d' xai 
et xd tcovou Tcotrjitxd cpeoxxd, eaxt 8e tcoxs xaXd tcovou Tcotrjitxd, eaxat 
xaXd xtva cpeoxxd, oTcotat etatv xat cd xax' dv8pt'av evepyetat. eit xaO' 10 

15 08? fxrjSev xfj aoxoo cpuaet xaXov laxtv fxrj8e a?a/p8v, cpatvexai 8e xtva 
xotauxa 8td xd? TcpoXrj^etc; xd? xoiv dv&pojTcojv, 8t' ac; oux 8v xfj eauiou 
cpuaet (a?a/pov) 16 ataypov ox xaxov cpoXaaa8fxeu\x, etTjfxev dv Cfju-tou- 15 
jxevot ei? idc; rjSovdc; xd \i£"(icsxa xoj cpoXaaaojxevot xo ataypov dTceyeadat 
aoioiv, 8 o68e ev xoiv dXo^ojv TcoteT, ojaie eirj dv r t \iXv Tcpoc; xaxou xo 

20 XoytxoTc; elvat. xo 8e Xeyetv, oxt u.rj8' aoxot xd? abypdc; yjSovdc; d$tou[xev 
atpeTai)at, et jxev ouxojc; xat 8td xouio Xe^otev, 816x1 18 atayp8v 81' aui8 20 
cpeoxi8v iaxt, xaXoic; |xev dv Xeyotev, ouxeit jxeviot cpuXdaaotev (av) 16 jxovov 
xov tc6vov etvat cpeoxx8v 81' aux8v, et 8e fxfj 8td x8 ataypov aoxo, dXX' 
oxt kiii xoTc; lotouioic; [at] C^JJ-tat itvec; utco iojv vou.oOeioJv optCovxat , zl 25 

25 fxev xaXoj?, eTev dv xfj auioiv udXtv cpuaet id ataypd xaxd, et 8e [xfj xa-| 
X6jc;, ioux' eaxt 16 Xe^etv C^^iav eTvat ioTc; dvfrpojTcotc; 18 XoytxoTc; eTvai, 266 
ei' ^e 8id x8v X8yov xd [xfj xaxd xaxd OTcoXafxpdvovxec; aTcoaiepouviat 8t' 
aoid i6jv mq dXrjOojc; dyadojv. 18 8e Xe-yetv icav atpou[xe9a ojc f ( 8u 5 
fjfxac; a?peTadott, xal touioj ypfja&at ds Tctaitv tou ttjv TjSovfjv eTvai io 

30 [xeYtatov dyaOov, oox dX7j0ec;, eT -j-s atpoojxe&a fxaaiov ojv atpou[xeOa f) 
0)? xaX6v f) ojc; aujxcpepov f) 6x -fjSu. 18 8e Xe^eiv xai 18 aojxcpepov fjSb 10 2 oixeTat V 3 aixal a Sp. 4 xa om. a Sp. 5 autat a Sp. 7 £v toj 

TrpdVri})] Eth. Nic. I, 3. 1095^ 16 8 titulum iterat B ante r) Sta n a 

9 <rj> 6tciTi scripsi 10 rjSovrj [xrfvrj B 2 abiov V 2 Sa Sp.: aOiov V 1 : a6- 

Tuiv G 11 aOTO V 2 Sp.: aOio V: auiov Sa ai)TO V [xdvov] [xdvrj a Sp. 

12 aipeTov GFS 1 aipeTa addidi: xai add. V 2 ?BSGFa Sp. fuTat coll. post 

IxeTva GSFa Sp. 14 dvSptav sic V 17 ataypov addidi: post to ateypov add. S 2 B 2 a 

Sp. zfri jxev a xaxov S 2 B 2 a Sp.: xaXov V 18 cpuXaaaofxsvot B^S^a Sp. : cpu- 

Xaaaop.^v(|) V 19 ouoe V av om. a Sp. 21 auio V 22 av addidi 

23. 24 dXXoTt V 24 ai del. (sive corr. in zi) V 2 25 etrj coni. Sp. 

26 tout V 1 27 ye in ras. BSFG a Sp.: hk V 28 «OTd; a Sp. 31 xaXov 

r)] v r) in lit. V H0IKQN nPOBAHMATQN 17-20 139 

etvat t^euoo;. TcoXXdxt? ydp cpavspco? auTo ov drj8e? atpoujxeda , xat st 
auu. 1 3s'[37jxsv 8s xat T(p xaXtp, tq xaXov saTt, xal f ( 8sT eTvat, dXX' ou oioti 
fjou auTo atpeTrat. t6 youv ata/pov TcoXXdxt? ov fj6u aTtoaTpscpojxsOa xat 
cpsuyojxsv. st Ss touto 8td t6 ata/pov cpsu^ofxsv , xat aipoijxsOa dv 8td 15 
5 to xaXov to f ( 86. dXXd xat t6 Xsystv [xtjSsv etvat ttj auTOu cpuaet xaXov 
[X7j8e afo/pov, dXXd Trp6? ?8t'a? TtpoXrj^et? XsyeaOat TauTa, xal diratTsTv 8td 
Xo-fou Ttvo? SstyOfjvat to xaXov auToT?, ojxotov Ttp aTcatTsTv Xo^ov tou stvat 20 
ti Xsuxov. ouSsv ^dp twv ivapY«iv t^j auT(bv cpuast 8sTTat rijs sx Ttbv 
Xoytov TTt'cjTS«)?, svap*(e? 8e Tcaatv toT? jxfj TceTc/jptofxevot? t6 ojxjxa touto 
10 Tfjs ^uyfj?, tp TauTa , vvu)pt'CeTat , to eTvat ti xaXov xat ataypov. OTt 8e 25 
ex cpuasou? fj[xTv t6 "pKoptCstv Ta ts ateypd xat Ta xaXd, SfjXov xtiS stcI 
toT? ata/poT; ou ■Ytvo|[xsvot<; [xovov, dXXd xat Xsyojxsvois spuOatvsaOat &s 267 
Tt irda/ovTa?, xal touto sartv t'8sTv xat ev toT? [xtxpoTs ftt ytvofxevov uat- 
otot?. xat *,'dp TauTa epuOpta: TcoXXdxt? (bs eTct ataypoT? Ttatv. 

15 XIX. 'Oti [xfj 6[xoet8eTs a? fjSovat. 5 

Td ojxost^fj dXXVjXot; oux saTtv dXXVjXtov cpOapTtxd. outs ^dp Xeuxov 
utco Xeuxou xaOo Xeuxov cpOetpeTat, ouTe [xeXav utco [xeXavo?, ouTe Oep[x6v 
utco Oepjxou, fjSovfj 8e utco fjSovfj? eaTt cpOapTtx7j. aE ^ouv aTco Ttov acpo- 10 
8pa aTcou6aCo[xev(ov fjSovat cpOetpouat Ta? aTco Ttov aTcouSaCojxevwv eXaT- 

20 tov. iv youv toT? OeaTpots yj aTco tou dxouetv Ttvo? xtojxtpSouvTO? xaXto? 
cpOetpet tyjv d.Tco tou TpaYrju-aTiCetv. et 8e, 8 r t IvavTta Xutcyj TtoteT TrJ 15 
7j8ovi(j, touto TcotsT 7j aTco Ttvo? d'XXou fjSovrj, oux dv sirj ojxostSrj? 
auTrj, (b? Tt|i dptO[x«) 8tacpspstv [xovov. sti (st) at YjSovat otxsTat TaT? evep- 
Yetat?, ecp' atc YtvovTat, TeXrj oijaat auTtov Ttov xa^' et8o; Stacpepouatbv 

25 dXXVjXfov evep^ettbv, stsv dv xal a? fjSovat STspat tu> sT8st dXXVjXtuv. Itt 20 
et ttjv tou dxoXdaTou fjSovrjv [xfj otov Te f^aOfjvat tov awcppova, [xrj8e ttjv 
tou awcppovo? tov dxoXaaTov, oux dv eTev 6u.oet8eT? dXXVjXat? at f^Sovat 
Tcaaat. dlXa [xfjv to TcptoTov, to dpa SeuTepov. | 25 

XX. Oti [xfj ^pfj TcavTa/ou to }(prjat[xov C?jTeTv. 268 

30 '0 iv Tcdarj Tcpdcjet xat TcavTt [xaOrj[xaTt to xpyjatjxov aTcatTtbv xat 

[xrjSev d£t(bv [xavOdvetv fj TcoteTv, 8 jxfj eaTt /pVjatjxov, outo? dvatpeT to 5 2 7j SFa Sp.: e{ VB 3 aiaxpov V 5 post rjSu add. 8 a 8 autiLv V: au- 

tou B 1 : auToO B 2 a Sp.: sauToij S 2 10 tp Vict.? Sp.: tb? libri 8e om. a 

11 T«p Vict.? Sp.: to libri 12 Ipuaaiveaaat V 2 GSFB: e>u»e\ea&ai V: ^pu&paiveaaat 

a Sp. 13 ytvoVevov Iti a Sp. 19 twv 7jttov gr. Vict.? 20 xtofxojSouv- 

to3 V 21 TpayriixaT^etv] [xa in lit. V 8 Vj Diels: 8rj VS^B^GF: 8tj oirep S 2 B 2 a 

Sp. Xunet V 1 (corr. V 2 ) 23 a-jTT) V: aiTrj a Sp. : aOTTJ; SF hi in lit. V 

et add. Schwartz 25 elev oiv av V 2 B Vict. Sp. 26 axoXaaTou] x in lit. V 

rja&rjvat V 1 (corr. V 2 ) 30 ^pfjatjxov] at add. V 2 31 r) V dvatpel t6] 

dvatpelTO V 140 [AIJOPIQN KAI AT2EQN BIBAION TETAPTON 20-21] 

etvat ti 81' auTo dfa&ov te xat aipsTov, st' *(£ t6 jxev /prjatjxov dXXou 
tiv6? /dptv -yqvsTat, tcoo? 8 /pf^aijxov eaTt, to (8e) dXXou- Ttvo? ^ivojxevov 
/dptv Tcap' exetvou to atpetov I/ov I/ot av Tcap' ixetvoo xat to oqabov 10 
elvat, irav 8e /p7)atjxov kaxi to d-fadou tivo? tcoitjtixov xat *,'iv6jxevov, 8ioti 
5 Ixstvou £3Tt tcoitjtixov. dXX' ef to 8t' auTo d^aftov Te xat atpsTov jxdX- 
Xov dya&ov tou Trap' aXXou to d^aftov I/ovtoc, 6 to /pVjatjxov cv Tcaatv U 
aTtatToiv dvatpsT to Etvat Tt d^aftov xuptiuK te xat xa&' auTO. Iti 6 to 
/p7jatjxov jxovov d-fa&ov stvat Xs-yojv xat a?pSTov dvatpsT to etvat Tt ypr t - 
atjxov. et ^ap t6 /pVjatjxov o>? d-yadou tcoitjtixov iattv atpETov xat to 

10 etvat d"fa96v s/st Tcapd tou ^ivojxsvoo Trpo? auTOu, |X7)8sv oe eatt toiouto 20 
xaft' oSs jxovov atpeTov eaTtv to /prjatjxov * * * dvatpoujxevou tou 8t' 
ftvojxevov utc' auTOu to /p7)atjxov to atpeTov I/st. et ^dp eaj to -/pVjatjxov 
/p^atjxov, 8i6ti /p7Jatjxoo tivo? daxtv d^yaOou tcoitjtixov, laTat Tcav to utco 25 
tou /pr^atjxou ^tvojxevov /pv^atjxov, 8 toj | etvat /p^atjxov sV dXXo TcdXtv 269 

15 s£st tt)v dvacpopdv. outoj? 8s sV dirEtpov TcposXEuasTat, dst jxsv tou /prj- 
atjxoo, 810TI irotet ti, ovto; /p7jat'jxoo, TcavTo; 8e tou utto tou /pr^atjxou 
■yivojxevou ovto? xat auTou /pTjatjxou. toutoo 8' ootoj? I/ovto; ou8' c?v 5 
to /pr^aijxov Iti jxsvot /p^atjxov, oux ovto? ea/aTou tivos, xcj> ot' auTo 
a?peTov Te xat aYaOov etvat xal tois ds auTo auvTeXouatv xai ouat Tcpo; 

20 auTo /prjat'p.01? to etvat toi? toioutoi? Trapet/ev. oj? y^P M 1 ^! ^vtos a?p£- 10 
tou tou Ytvojxevou ou8e to irpo? touto /pr^ataov e/ot dv (t6) atpeTov, outoj? 
ou8e t6jv Ttpo; /pVjatjxov Tt /pyjat'jxo)v e/ot dv to atpeTov to> jx^Sev tojv 
^ivojxevojv utt' auTwv atpeTov elvat 81' auxo. et 8rj d'TOTrov to dvatpeTv 
to ^s £tvai ti dyaOov (dvatpetTat "ydp xaTa tou? XeyovTas jxovov 8etv otcou- 15 

25 8a'Cea&ai to /prjaijxov, <i)? 8e'8etxTai), ^'totcov 8e xat to Xeyetv jxr^Sev etvat 
/prjatjxov, 8 xat auTo dvatpouatv 01 to /pyjatjxov jxovov aTcouSdC-a&at Xe- 
Yovte?, aTOTco? dv -^8e r t 86$a efnj. Tcpo? 8e toutoi? ei Ta jxev /pr^atjxa 20 
7)jxtv auvatpeTat Tcpo? Ta? evSetas Te xat ivo/Xrjaet? xat TcsptaTaaet? Ta? 
xaTa tov ^tov, TeXo? 8e ou to (jxtj) Ivo/X£ta0at, dXXa to jxrjSev evo/Xou- 

30 jxevou; Ivepyetv Ttva; evepY£tas, cd o?x£tat T£ Tot? dvOpojTcot? xat eXeu&ipojv 25 
evlpyEiat * * #. dvSpairoSojv ^dp to irdvTa Tcot7jaavTa? irpo? to | jjlyj 270 1 ateo V 2 hl add. V 2 BS 2 a Sp. 4 Ttav 8e V 2 BS 2 a Sp.: ^aaat VFS 1 : 

axjxe G 5 Tcot7jTtx(5v] d in lit. V 7 xt] 1 in lit. V 9 ayo&oii (% in lit.) V 1 

10 aurou V 11 oos B 2 Sa Sp. : 8 VB X F Vict. posl p.dvov add. t6 yp7jat(xov 

Vict. Sp. t6 V j GF: o6x laTat to V 2 BSa Sp.: fortasse to j(p^ai|xov, (dvatpsftVjaeTai 

to )(p7jatp.ov) dvaipoujx^vou 12 Otc'] Itz a post e^et add. dvatpelTat to ypTjatjxov 

GF 13 ^pTjaijxov in lit. V otdTt ^ptjaifxoo] 6ioti ypTj in mg. V <<«;) dyaOoo 

Schwartz 14 8 V 2 corr. ex 17 ^p^atjxoo V 18 6'tiu V 20 toIc om. SFa 

21 tooto] tootoo a Sp. e^ot dv to scripsi: i^ 01 "* v VFS'B': dv to S 2 a: av to (et'7), 

quod ante dv scripserat, del.) B 2 : dv e?7) to coni. Sp. 22 o68e VS^BT: o68ev S 2 B 2 a 

fortasse recte: 8e ooSev Vict. Sp. 23 8tj] 8e Vict. Sp. 24 to* ye] to vel t^te 

coni. Sp. 27 et om. F del. Sp. „nisi apodosis excidif 28 aovatpeTat V 2 B Vict. Sp. : 

aovavaipelTat VFGa 29 to (jxt)) F Sp.: to VBSa 30 eSepyaa?] a in lit. V 

31 lacunam indicavi TtdvTa] Ta add. V 2 IIBIKQN OPOBAHMATQN 20—21 141 

svo/Xstaiiat sv -atota tou Xoitcou xaxaC^v u/josutav ivep-j-etav aTcooSrjc d$iav 
svspYouvTac. ujc i'otp atoTiov Tac tuiv {kuiv Ivspfsiac r) Tcpoc xo /prjatuov 
auToi; ^ivsaDat Xsystv toic urj8svoc TOtooTOO oeouevoic, dXXd £$uj Tcdarjc 5 
ivostac xai TcavToc Tcdftouc ouatv, r t sv TcatSta to teXoc auTotc Tti)sa8ai, 
5 outujc axoTrov xai t6 toic dv&pujTcotc Xs^stv tsXoc stvat Tuiv aTcooSauov 
svso* 'sttov xai -avToc tou [3tou Tcai6ta'v. xai ydp st TcdvTS? Tuiv dXXtov 10 
d-dvTajv Cojojv otacpspousv toj ETctaTrjurjc ts £tvat Ssxtixoi xai at'a«)rjatv 
dXrji/stac £/stv, orjXov ajc; xai to tsXoc dv rjU.iv sirj sv Tats xar' atkd 
£vsp-j'S''atc tatc ftvousvatc xaft' o iauev dvOptoTcoi, iauev 8s dvdpujTcot ud- 
10 XtaTa, xai)' a Stacpipousv Tuiv dXXujv £tp tov drcdvTujv, TauTa 8' yjv stci- 15 
aTTjurj ts xai dXr^Osta, (d) outs iv Tcatota xstrat, outs iv toic. otd to /prj- 
atuov atostot?. XXI. Tlspi atoou?. 

Iv.p/)xsv usv xai sv toj 8suTsptp Tuiv Ntxoua/sttov, oti Tcduoc laTtv, dXX' 20 

15 ou/ s$tc ouos dpsnrj, Xs^et 8e xat ev toj TeTapTo), xai 8etxvuat'v ye oti Tcduoc 
Std Te tou optauou tyjc aioouc xai Std t<ov toTc atSouuevotc auu(3atvovTtov. 
dXX' sxst aev iTcatvstov | auTo Tcafroc etrcev, ivTauua 3s toic. aev vsot<c 271 
cprjaiv etvat atpsTov auTo, otoTt Trjc rjXtxiac s/oua/jc susutctujtwc Tcpoc Ta 
&uapr?]uaTa r t atStbc tcoXXoic auTuiv £utcoSujv Yi'vsTat, toic 8s xaTa rrjv 

20 rjXtxtav Tcpo[3s(3r]x6atv dXXoTptov cprjatv auTo Xoitcov £tvat tuj stvat asv orj 5 
TTjv atou) cpojBov doo$ta?, tov 8s cpdpov tyjc doo^tac rj iui fsiovoatv at- 
a/potc r ( sri asXXouatv -ytvea&at tj eici Soxouatv, (Sv ouxsu ot zpopeprj- 
xotsc xaTa ttjv ijXtxtav xai Tac dpeTac e/ovTec TcpaxTtxot. pa:8iov -,'dp 10 
auTOtc cpuXa'TTea&at xai oaa oux eaTt aev ata/pd, Soxet 8e YtveaOat xai 

25 auTa d8o;tac aitta. d;tov 8rj irepi toutou 8taXaf3etv xai aaXtaTa, eTcet 
auvtaaev auTotc 7)873 TauTr^v (ttjv) fjXtxtav -(e-pvoatv at8ouaevot? TcoXXd xai 15 
TcoXXdxtc. et aev ouv rjv Xe^oaevov to 8etv xaTacppovetv xr^ d8o£tac, o6x 
dv f^atv e'8et Xoytov. eTcei 8' ou tout' iaTiv to Xsyoasvov, dXXd xstTat uev 
OTt 0£t cpuXa'TT£ai)at TfjV dooStav, e? ys f, 86;a xai Ttafj as-j-taTov tojv ix- 20 

30 toc aYaduiv, Xs^STat 8s oti ur^xsTt sv d8o?ta 71'vovTat ot u7jts tcoiouvts? 
Tt ata/pov ut^ts Tcotr^aavTSc, X£-yotu£v dv ti Tcpoc Ta Etpr^uiva, icp' otc. 
auvtausv auToFc atoouaivotc. ou ydp eotxsv f^ d8oSta iTti toTs TcpaTro- 25 1 icatStf Vict.?: Trat5et'qt libri item v. 6. 17 xaxaCrjv scripsi: xard ttjv VB'S': <elvat> 

xaxd S 2 B 2 a Sp. a7:o'j6fj{] s in lit. V 6 TcaiStdv Vict. ?: TcatSetav libri 

7 xe Sp.: yz libri, quod S'F coll. ante Itcicjttju.tj; 8 etyj t^u.iv a Sp. 11 <d> o-jxe B 2 

Sp.: ouxe VS 2 B Vict.: ouxe & S'a h xots om. a 13 rcepl ai8ou; ia lit. V 

14 e\ to oeur^p^] Eth. Nic. U, 7. 1108a30 15 iv xtu rtrdp-^'] Eth. Nic. IV, 15. 

H28M0 19 a(ou)?] ante « una lit. erasa V 20 Xoitcov auxo cprjatv elvat a Sp. 

M] V 2 : 8td V'a: om. B 3 Vict. Sp. 26 cwvfouev V 1 (et v. 32) aOTOta V tt]v 

add. Sp. aiSopivot? a Sp. 32 abxoT; V 2 B 2 : auToti; VFB 1 : auTot; auTot; a: auTot 

auTot; Vict. ? Sp. 142 [AIIOPIQN KAI AYSEQN BIBAION TETAPTON 21-23] 

[xevot? [xrj xaXuic "ftveaOai [xovote, dXXd xai totc uTroTCTsuou-svotc xai xoTc. 
8ta[3Xrj9rjvas ouvau-evotc, a [xaXtaxa fa/uet icapd | toTc aYvoouatv. et 8e 272 
•(tvExat tic xat eiri toic Totouxotc d8o£ta, oux aTcoxexXetaTat 6 [xrjSev at- 
a/pov Trotrjaac tou ev doo£ta SuvaaOat -j-evsaifat. rjv d8o£tav s? 8sT cpo[3sT- 
5 afrat, rj ouSev eXaxiov ex 8ta[3oXu>v rj ex TtpdSetov ^rvexat [6 oe Trjc d8o- 5 
£tdc cpo(3oc ai'8u>c], o6x dXXoTptov touto (t6) TcdOoc o68e tu>v eTctetxuiv eTrj 
dv xat xaTa tyjv rjXtxtav Tcpo[3e(3rjxoTu>v , o68e xot' auTOv, et' ^e 8eT [xev 
cpoXaTTsaOai xat cpo[3sTafrat Trjv dSoStav, touto 8' eanv at'8a»c. en Totc io 
xaXtoc Te xai asjxvuic [3touatv tu> Ttdvxa cdayjA f irdvTa 8ia[3spXrjaiIai [xst'- 

10 Cu>v 6 xrjc Itc' auToTc d8o£tac cpojBoc, xai fxetCovtoc auTov cpuXdrrovTai, 8t6 
xai aou.[3s(3rjxsv toutoic at'8etai)ai [xdXtaTa, olc acpoSpa eaxi Ta ata^pd jxt- 15 
arjTa. rj ydp at8u>c oux eotxev aTcXuic elvat cpo^oc; dSo£tac, aXXd tcoXu 
TrpOTepov dXXoTptoTyjc Tcpoc Ta ata^pd, 8t' 7jv ot ouTtoc s^ovtsc cpo^ouvTat 
ttjv stc' auToTc d8o£i'av. et 8' eaTtv toioutov rj a£8u>c, ouxeY dv o68e 20 

15 rcd&oc a7rXa>c etrj, dXX' ££ic Ttc xai StdOeatc, r^ to Trpoeiprjjxsvov ?TceTat 
TcdOoc. tu>v yoov xaTa r/jv rjXtxiav Tcpo[3eprjx6Ttov touc [xev 06 cpuXaaao- 
jxevouc Ta afa/pd 068' oXtoc dv toot tic atSouuivouc* 8td fdp auvrj&etav 
xu>v TcpaTTO[xevu>v auTOtc xaTaTcecppovrjxaatv xrjc eV auToTc dSoStac. oi 8e 25 
xaOapeuovTSc aTco Ttov TOtouTtov jxdXXov atSouvrat tots, oatp | TceTcstxaatv 273 

20 xai auTOuc ata/poxspov stvat toTc Tauxrjv ttjv YjXtxtav Ye^ovoatv xrjv eTci 
toTc at'aj(pot? dSo^tav r) xoTc veot?. XXII. Oti dvTaxoXouOouatv at dpexat. 

"Oti dvxaxoXouOouatv at rj&txai dpeTat, SstxTsov xai aTco ttjc Trpoat- 5 
peastog. et ydp rj dpeTrj jxdXtaTa ttj icpoaipeaet xptveTat, rj 8e 8p8rj Tcpo- 

25 atpeatc ex Te cppovrjaetoc f etrceTO ^ouXeueaOat ttjc cppovrjaetoc xai rjOixrjc 
dpoTrjc, ef y £ ^ V^ v T( P ^^Xtoc [3ouXeuofxevu> tov axoTrov opOov xeta&at, 10 
stc ov Trepi Ttov aovTeXouvxtov etc auTov pouXeueTat, 6pt'CsTat 8e 6 axoTroc 
utto ttjc 7jthxrjc dpeTrjc (ou ydp icptejxeOa, Trepi toutou pouXeuou,eOa , rj 
8e tu>v Trpoarjx6vTu>v ecpeatc diro xr^ r){hxrjc dpeT^rjc, toairsp stTrsv 'AptaTO- 15 

30 tsXtjc), oux eaTiv fj Trpoatpeatc 8pOrj dveu cppovrjaeu>c 068' dveu dpzzr^. 
rj |xev -yap to TeXo?, rj 8e Ta Tcpoc t6 TeXoc TcoteT TcpaTTetv. Iti ei dvaYxrj 3 cforoxdxXeiaTai B 2 S" Vict? Sp.: artox^xXrjTat VFB ' : d7rox^xAeiTat G: d7rox^xXetc(9at S 1 a 

4 el 8el V 2 Vict. Sp. : eiSet V 1 : Bet Fa 5 rj V 2 corr. ex rj 5. 6 6 — aiStu; 
circumscripsi 6 toijto <to> coni. Sp.: tou Vict. 7rd&oo; Vict. ouSe] fort- 
tasse ooSevt 7 aOrov (in mg. olfxat 'AptaToreXrj V 1 ) VFS^B^G: aoTov tov 'AptSTOT^Xr] 
X^ovta (8r)Xoovxa B 2 ) B 2 S 2 a Sp. 8 iaTtv] ot in lit. V 9 aia/pd TrdvTa VFB^S 1 : 
Td a?axpd Trap' aoxotc S 2 B 2 a Sp. 10 ttjs] « in lit. V 23 ^8txat] &t s. v. V 

25 Te VSB'FML: del. B 2 : om. a Sp. ribtrto VB': 8x te too S'FLM (too corr. ex 

to): etrreTo (?Trero a: erreTat Sp.) to ydp S 2 B 2 a Sp. fortasse cppovVjaetoc <xal ^Stx^c dpe- 

tt];> ei' ye to 26 axo7rov] inter et 7r paull. eras. V aoTov] aoTrjv a Sp. 

28 £>e>e»a] t s. v. V 29 ex gr. Eth. Nic. II, 9. 1109*20 sqq. HelKQN HPOBAHMATQN 21-23 143 

[xsv ^vtivoGv dpsTrjv rjfttxrjv s/ovTa cppovrjatv s/stv, st •(£ sanv rj r^&ixrj 20 
dpsTrj TcpaxTtxrj tojv (optap-svojv cppovrjast ts xal toj 6p0oj Xo-foj, dvd"|(Xrj 
os xoti tov cppovTjaiv l^ovta s/stv rjihxrjv dpSTrjv, ei -,'£ otxstov ttj cppo- 
vrjast t6 C^j^siv, tcoj? otov T£ to/sTv too Ssovto? axoTcoo, 8v Trj? f^txrj? 
5 dpsTrj; optaar aoTrj ^ap Tr^ 8pExuxrjs Sovdjxsoj;; dpsTrj* | touttj -ydp 2-"> 
cppovrjat? t£ xat osivott^ Stacpspooatv, rj rj plv cppovrjat? tojv Tcpo? t6v 274 
opi)6v sxoirov cpspovTojv earlv sopsTtxrj ts xat Ct/xtjtixVj, rj 8s SstvoTrj; to>v 
rrpoc tov T-j/ovTa * # # XXIII. IKog st (rj) rj8ovrj eaTt xaTa 'AptaTOTeXrj ivepyeta Trjs 5 

ixTc68taTO?, oox s 
xax auTov rjSovrj. 10 xaTa cpuatv sSsoj? dvs[XTc68taTO?, oox eaxai xat fj e68at[xovi'a Et oov saTtv fj xara cpoatv exacrtcp Ivsp^sta dvs[XTc68taTOb rjSovrj, Tao- 10 
Trj; 8s TcdvTa scptsTat, (06) 8td tooto fjSrj xat tsXo? fj rj8ovrj xat to CfjV 

15 outojc. -ap' 00 "^dp xat to dvs[XTco8t'aT(o?, sxstvo atrtov too Cfjv ootoj;. st 
[xsv oov rjSovfj too xa^' dpsTTjv dvsixTToStaToj? evepyetv atTta, ev ixstVfl dv 
rjv to xoptojTaTov dyaftov, st 8s jxfj rjSovrj, d'XXo 8e ti, Ixetvo dv rjv too 1» 
TotooTOo |3ioo, ojOt' zl too ootoj? evep-^etv toT? dv&pojTcot? atTta fxdXtaTa 
fj dpsTrj (aovTsXstv "i/otp Tt 86$st Tcp6? to dvejxTcoStatoj? xat Td aTCO TYj? 

20 ~6/rj?) , sxst'vrj av Trjv atTtav s/ot [xdXtaTa ev toi^ dv&pojTcois too toioo- 20 
too (3tou. 816 st xat to s68at[xovetv toj dv&pojiKp Tsflerrj ev Tat? xara 
cpoatv aoToj, xaft' rjv et d^v^pojTro? eaTt, xetaftat ivepyeiat?, et dve[XTco8t'aToj? 
7qvotvTO, fj dpeTrj dv xat [xdXtaTa | YtvotTO ttjs eoSatjxovta? atTta, xat 275 
too Ta? o^xeta? ivep^etv ivepyeta? too dvOpojTtoo ooaa atTta xat too dvepi- 

25 TcoStaToj?. BTt (ei) rj fjSovfj Ivspysta oj? STCO[xsvrj ttq tootov Yivopisvrj tov 
tootcov svEpYEta, oj? eSeisev dv toj TsXsoTatoj TOJV 'HDtxojv, eTcoptsvrj 8s rj 5 
fjOovfj tyJ tootov 7tvo[XEvrj tov TpoTcov evepyeta, ar^fxstov o?v [xaXXov st'rj too 
Tcapstvat to s68ai[xovstv Tot? ootoj? ivep^ouatv, dXX' oox e68at[xovt'a. ivep- 
-j-sta -(dp r t fjSovrj Xs^sTat otc' 'AptaTOTsXoo?, 06/ oj? aoTrj xaTa tov ot- 10 

30 xstov X670V ooaa ivEpysfa, dXX' oj? Itc' svspfsta t6 stvat s/ooaa xat [xfj 
Sovajxsvrj /ojpl? TaoTrj? -^tvsa&at. 816 oj; t6 svspysta slvat dve[xTc68taTO? 
s/ei, ootoj? dv s/ot xat t6 etvat e68ai[xovta. ivepyeta 8e eaTtv dvejxTco- 15 
otaTo? toj ToiaoTrj TcapaxoXoodetv lvep-(et'a, xat e68at[xovt'a eau tojj Tcapa- 1 ifjvxtvoOv] pr. v in lit. V ^ om. a Sp. 5 auxrj M: auT/j (erat auTrj) V: aoTrj 

L: aOTrj a Sp. 8 Soxel jxot IXknzii slvat G in mg. 9 el r) Vict.? Sp.: ei 

V: yj Sa IvepyEta a 12 ti ouv laTtv a Sp. : r) oux Iti VB: r) oux Iotiv FS 

cpyatv V 14 icpterat V ou add. Schwartz 15 atTtov V 16 (fjv), Iv coni. 

Sp. 18 fortasse (atTtov) tou 21 xal oin. a Sp. 22 fortasse (xal) xaOo avftpcu- 

r.6z lort, o(x£t'at; iv. si om. a Sp. 23 ytvoiTO a 25 eti (e£> /j Vict. Sp.: 

Iti f; VSFB 2 a: ln e( B 1 ^pyeia] a s. v. V 26 TpoTrov] v in lit. V h 

tuI TeXcJTaiu)] Eth. Nic. X, 4. 5. 1174bl4sq. rj om. a Sp. 27 etrj] d in lit. V 

dvepyeia B 2 a Sp.: £vepyefo« VB 1 29 fjoovr) V aOTTj V 31 ^vepyefa a 144 [AIIOPIQN KAI AT2ES2N BIBAION TETAPTON 2. 3] 

xoXou&stv tt^ su8atjxovi'a xal sTvat aTjjxstov ttjc Trapouatac auTTjc. oaov 8s 

TCp6c TO dVEJXTCo8l'aTU)C SVSpYSlV 8so'[XE9a TCp6c TaC dpSTac, xaO' 5? Tac TOt- 20 

aurac (8sT) svspfetv evep^stac, ToaouTov dTcoXstTCSTai xat fj xa^' dpsTTjv 
svsp^sta tou t6 tcXsov iyj.iv sv aurr]. oti jxsv dv8paTco8u)8sc t6 ttjv su- 
5 Satjxovtav Tt&sa&at sv Tatc aaojxaTtxatc 7j8ovatc xat tu} aTcoXauaTtxti) ^tu), 
txavuic auToc svc8st'$aT0 8td tou Ta ts dvSpdiroSa xat Td (3oax7j[xaTa tov 25 
toioutov (3t'ov xpivstv, xat ETt 8td tou 2ap8avotTca'Xou' oti 8s jx7j8s sv Tatc | 
xaTa ^u/Yjv sv£p-(£tatc at evepyeiat T7jc 7j6ov7jc X^? lv, > ^^ r i r fi ovr l T "> v 276 
ivEpYEtaiv, SfjXov. Et ■ydp xat oti jxdXtaTa 7j8eTat at xa^' dpETTjv iv£p*(stat, 

10 dXX' ou ttjc ye tj8ov7Jc svsxa airouSdCovTat, dXX' ItxTcaXtv. Tac jxsv -ydp 5 
xaT' dpsTYjv evepfeiac atpoojxe&a, xdv Xotctjc xat tcoviov atTtai "(iviuvmi 
tiote, <bc eVt t<ov xaTa t)jv dv8pst'av svspYstuiv "(tvsTat, f^Sovdc 8s ata/pdc 
ouSstcots atpsTaSat suXo^ov, toars ei al jxsv xaT' dpsTTjv svspYstat a?pstat', 
xdv jxsTa Xutc7jc uiaiv, o svavTiov larl ttj 7j8ov{j, cd 8s 7j8ovat ouSstcots to 

15 aJpsTal [xsTa tou svavrtou ttjj dperg te xat t«T xaXto, StjXov <oc Tac TjSovdc 
8td Tac stcI TaTc xa^' dpsTTjv -ytvojxsvac svspystaic atpoujxs&a, xat 8td Tac 
TOtauTac svspystac. jxdXtara 8' dv Staxpt&snrj touto, st TfJ cpuast STcaxo- 15 
Xou&VjaavTEc xaTavo7jaai[xsv te xat Xd(3otjxsv, TcoTEpov TcoTEpou /dptv tj cpoatc 

TJfxTv SU&UC ^tVOtXEVOtC sStOXSV T7JV IvEp^EtaV 8td T7JV 7j8oV7JV, 7J T7JV f^SovfjV 

20 8td Tac Evspystac. dXXd [xfjV YVtuptjxov to T7jv f^SovfjV toic C<poi? Sia tdc 20 
sv£p7£tac uiro Tfjc cpuaEtoc osooa&at, Et [xiXXot atoCsa&ar dSuvatov ydp ctu- 
toic [xfj Tpscpotxsvotc. toutu) T7]v ETTt Tatc Tpocpatc f^SovfjV E/ofxsv irap' 
auTTjc, 81' f}v fjSovfjV C^xoufxev te ttjv Tpocpfjv [X7) irapouaav xat irapouarj 25 
^pu>[x£&a, T7jv aTTo Tuiv ^eXtiovwv daj(oXt'av YivofxEvr^v ttote 8td TauTr^c 

25 Trapa[xu&ou[xEVOt. iravTaTraatv -ydp axoTrov to Xe^eiv TpscpEa&at fjjxac jxfj 
<i)C au)i>7jao|[X£Vouc 8td toutou, dXX' u^£p TfjC f^ovf^c xr^ ett' auTu). dXXd 277 
xat TfjV STrqtvop-svr^v toic dcppoStatotc f ( 8ovfjV, st' Ttc cpuatxuic scsrdCot, oux 
dXXou X^P lv zuprpzi irapsaTrap[XEV7]v fj TfjC TExvoirottac, ottwc 6tc6 TfjC 5 
f^oovfiC TrapaTrE[X7r6[X£va Ta Ctpa [xtj 8xvfj Trpoc tov aUvSuaajxov, oc atTtoc 

30 Tfjc xaT' eTSoc toic Ctpotc dtStoTTjToc, 8t' fjV xat auTov au[x[3atvEi tov 
xoa[xov otxotov a£t jxEvstv iauTU). ef 8e cpavepuic eVt toutwv af f^Sovat 
xoic Ctpoi? 71'vovTat Tuiv dvep^Eiuiv X°^P lv ' xat ^ 1 Tu ^ v o^^wv IvspYStuiv 10 
Tuiv xaTa cpuatv outwc s^stv suXo-yov. oxi 8s scp' uiv auvuTtdpyst to ts 
xaXov xal fj f^Sovfj, ou to xaXov xr^ f^Sovf^c /dptv atpsTov, dXX' fj ^Sovtj 

35 tou xaXou, Sf^Xov (wc Ejxvfja&r^jxsv f]87j) ex tou, ei f^v ttjc ^Sovtjc ^dptv 15 2 Tals dpeTcus Schwartz 3 8eT add. S 2 B 2 a Sp. 4 tou t6 B 2 a Sp.: touto VFB 1 

TtXeTov a Sp.: t^Xeov Schwartz auryj V [xev oiv V 2 B Vict. Sp. 6 ^veSef- 

?ato] Eth. Nic. 1,3. 1095bl4sqq. 7 Sap5ava'7raXou V 8 /aptv coll. ante tt)? 

FSa 9 -/jSetai V 1 10 ye Diels: Te libri: om. a Sp. 16 8td Td; om. a 

^tcI] dv a Sp. ytvopiva; (a; in lit. B) Ba Sp.: ytvojx^vat; VF 22 Touttp VB 1 : 

toutu)v S J F: C*)v. 8to S 2 B 2 a Sp.: fortasse toutc! toi cf. de an. 8,25. 97,1 25 Tcapa- 

[xu&oujxevo; V 1 (corr. V 2 ) 30 aOTTjv V 1 (corr. V 2 ) au[xfkt'vei] [x^ in lit. V 

33 auvuTcdpy_et] u pr. in lit. 4 — 5 litt. V 34 to C^Trjpva touto y^yparcTat a6roXe$l St' 

6'Xou tou xj -xecpaXatou V mg. cf. infra 151,17 sq. H0IKQN nPOBAHMATQN 2. 3 145 

atperov t6 xaXov, ojc exeivrjc [xsv ouarjc tsXouc ts xal 8i' auTfjv atpSTOu, 

OJC TCOtrjTtXOU 8s TTjC fj8ovfjC TOU xaXoU TO atpSTOV I^OVTOC, 6[XOtOJC Ttp 

xaXtu to aia/pov atpSTOv •ytvsaDai, i«el xal touto TroirjTix8v fjSovfjc. otc 20 
ydp to atpsTov ojc TcotrjTtxoTc, toutoic to Ytvoixevov utc' auToiv ttjc atps- 
5 asojc [xsTpov. f; -ap ou }^prj Xs^stv -ytvsaOat Ttvac xat stt' ato^paTc Trpd- 
$satv f^Sovdc. dXX' stti [xovatc TaTc xaXaTc, f, s? [xfj touto, dXrjOojc atpsTOV 
saTat xat to ata/p6v 6[xot'ojc toj xaXtp, ei fj -ytvofxsvTj utt' auTaiv fjSovfj 25 
tt;c atpsastoc auToiv | atTta. ei 8s touto droTcov, TcpoSevouv fjjxTv raaav 278 
TcpdSiv ata^pav ojc ou8sv sXarrov Trjc xaXfjc atpsTrjv (fj xat [xaXXov), st 

10 xat [xaXXov auTrj xat TcXstoat TcapaaxsudCst Tac fjSovdc, ou8' dv t6 xaX6v 
stfj 8td ttjv f|8ovrjv atpsT8v ojc sxsivrjc TcotrjTixov. ei 8s 8sT jxsv stvat fj 5 
8td ~r t v fjSovfjV to xaX8v atpsTov, fj 8td t6 xaX8v Tf ( v fj8ovrjv, jjltj saTt 
8e t6 xaXov 8td Tfjv fjSovrjv, etrj dv fj fjSovrj to atpsT8v Tcapd tou xaXou 
Xa[x(3a'vouaa. ou ^dp 8fj TauT8v otov ts Xs^stv stvai t6 xaXov ts xat ttjv io 

15 fjSovrjv, icp' (5v aovuTcdp^et ts xat ajxa iaxlv dXXrjXotc. st -(dp strj Tau- 
tov auToTc to stvat, xat dvTtarpscpstv auTa dXXrjXotc dvdpcrj, ojc Trdv t6 
xaXov iv toj xaXov stvat xat to fj8u sTvat s^stv xat Trav t6 fj8u d*[xa ts 15 
f ( 8u stvat xat xaXov. st 8s <j;su8oc to Xsystv Tcaaav # fjSovfjv sTvat xaXov 
toj [xrjosv sXarrov opdv Tac f^ovdc "(tvoixsvac Itc' ata^paTc svsp^staic, ou8' 

20 dv (at) s~t TaTc xaXaic svsp-csiatc f^8ovat Ywou-svai ai auTat sTsv TaTc Jcp' 20 
aTc -^tvovTat ivspYstdtc. t6 ^dp 6[xou [xsv Xs-^stv Tac f^Sovdc [xovac sTvat 
8t' auTac atpsTac, tojv 8' d'XXa>v atpsTaiv sxaaxov lcp' oaov elq f)8ovrjv x? 
auvTsXsT, iiit ToaouTov xat t6 atpsT8v sj(stv, 6[xou 8s to jxsv xaX8v atps- 
tov sTvat Xs*[stv ojc TrotrjTtxov fjSovfjc, [xr^xsTt 8s xat t6 ata/p8v cpdaxstv 25 

25 atpsTov fivsaftai 8td TfjV Ytvojxsvr^v fjSovfjv utc' auTOu, ouj( 6[xoXoyou[xsva | 
Xs^ovtojv, dXX' aTctOdvojc dpvoujxsvojv oTc auf)(«>po8at 8td tojv aJpsasajv 279 
outojs e-^eiv. ou8stc -^dp [xfj toutov Tcapsaxsuaafxsvo? t6v Tpoirov outojc 
aTOTcou TrpotOTaTat 8o$r^c. to "cdp Xs^stv Tac jxsv ^ttI TaTc xaXaTc ivsp- 5 
Ifstaic ytvoasvac fjSovdc stXtxptvsTc ts sTvat xat dfxtxTouc TaTc ivavTtatc 

30 XuTratc, xat 8td touto xat Tac TcoirjTixa? auTaiv ivsp^stac eyeiv to atpsTOV, 
Tac 8' i-rrl TaTc ab^paTc ^Xqov i^ouaac t6 TspTrov TcoXXd eyeiv xat tcXsioj 10 
Ta XuTcouvTa, 816 [xrjSs Tac svsp-ystac sTvat Tac TOtauTa? afpsTdc ouaac 
TcotrjTtxdc XuTrrjc jxaXXov fj fjSovfjc, tcojc ou auvStatpouvTojv eaxl TaTc svsp- 
YStatc ecp' atc -povTat Tac f^8ovdc xal ou)(' 6}xoei8eTc cpuXaaaovTajv; et 1 to xaXov V [xevoyarjc a St' abxrjv a Sp.: ht aOTTjtST: 8td airrjv V 2 2pv- 

Te? a 3 alpeTov om. a Sp. 4 otc' in lit. V 6 f) ei fxrj V 2 SBFa Sp.: tfq [xrj V 1 

dXrjOe; a Sp. 9 r) xai [xdXXov add. B 2 , recte cf. 151,29 9. 10 d xal] f) xal a: e{ infra 
10 auxTj V 2 B: auTrj V: auTrj Sa Sp.: auTT^ F TiapaaxeudCet (uapaaxeua'Cot V^B 2 infra) 

Td«S 2 V 2 B 2 ainfra: TrapaaxeudCovTa? VS^F 11 xai r) a Sp. 12 r) V 13 rj om. 

a Sp. rjoovT)] tj s. v. V 16 alt. to Fa Sp.: Te VB infra 20 al ante ItcI add. 

V 2 B infra f^ovai] at in lit. V ai a^Tai V 2 SFBa Sp. infra: a^Tat V elev] Te 

in lit. V 22 auTaa V 26 iaTtv, dXX' Vict. dXX' drct&dvtos Sp.: dXXd rctaavd)? 

V(et infra)FB: d)X dTrt&avdi; Sa 31 TepTcvov a Sp. 33 tcio? ou auvStatpouvTtov in 

lit. B 2 Vict. Sp. infra: oTctoaouv StaipouvTtov libri e*aTt] £7:! Sp. 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta ruinora. 10 146 [AnOPIQN KAI AT2EQN BIBAION TETAPTON 23—24] 

^dp al [xsv Itci toTc xaXoTc TOtauTat, at 8' stci toTc ata^poTc TotauTat, strj U 
dv Ta xaXd xat Ta alayj/a airta Trjc ttov rjSovujv Stacpopac. ou fdp dizb 
t&v fjSovujv TaTc ivepfefai? scrcl t6 atpsTov, dXXd aTco tujv ivepvstujv TaTc 
rjSovaTc, xal stsv dv dXXat jxsv tuj stost at aTco tujv xaXuiv, dXXat 6s at 20 
5 aTc6 tujv alaypfav, et' ^e Tcaaat [xev at drco tujv xaXuiv xaDapat Te xat 
djxtxTOt xat [xrjoetxtac jxeTavoiac rj Xurcrjc atrtai etSoTcotoujxevat TaTc Totau- 
Tatc evepfeiatc, Tcdaat 8e al onzb x<hv ata/pujv [xtxTat' Te xat ev [xsTafxsXsta. 25 
outujc 8s iyouawv | tujv fjSovuiv icpoc Tac . ivep-feiac TcpoorjXov, oti fxfj 280 
Tcapd- tujv fjSovuiv xaTc ivspYetatc to at^psTov, dXXd Tcapd tujv svspfstujv 
10 TaTc fj8ovaTc, TaTc jxsv to atpsTov, TaTc 8s to cpsuxTov, et 7S cpsuxTat ai 
tcXsov tou TjSovTOs to Xutcouv e^ouaat, TOtauTat 8e Tcaaat at eTct TaTc at- 5 
a^paTc ivepfeiaic. . XXIV. IIojc at dpeTat 81' auTac atpeTat. 

Kat tcojc tic av Tac dpeTac xat Tac xa^' auTac ivep^etac 8t' auTac 

15 atpeTotc eTvat Xe-fot, ei *(£ eiatv fjjxTv atpeTat 8ta tyjv tujv dtxsTpujv Tca&ujv 10 
dTcoaxsurjv ; (xal ^ap* tyjv jxev dvSptav atpoufxsOa, otcujc txsTpsTv 8uva>[xsi}a 
touc ts cpo(3ouc xat toc Odpprj, Tfjv 8e aojcppoauvrjv , otcujc Tac 81' dcpfjc 
XuTcac T£ xat fjSovdc* aipouixsfta 6s xat tujv dtXXajv dpSTuiv sxdar/jv fj i» 
stci TcaUojv Ttvojv [xsTpov t) eTct Tcpdceajv ttjv [xev ^dp IXeuDsptoTTjia xat 

20 T7jv [xeyaXoTcpsTCEtav eTct Tqj [xeTpETv 8uvaa^at tocc Tcpdc*£tc, ac 8td Soaeojc 
Te xat XTj<]>eajc ^p^jxaTajv evepYoufxev, tyjv 8e [xeYaXo'|u^tav Te xat cptXoTt- 20 
[xtav eict tyJ aujxjxETpuj xat xa^' d$tav tojv ti[xojv atplaEt, ty]v te Tcpao- 20 
TYjTa eTct Ttp Tcept Totc 8pfdc au[x[xeTpuj, atpoujxe&a 8e xat tyjv Stxatoauv^v, 
StoTt eaTt aajaTtxYj tyjc xotvujviac ouayjc yj[xTv xa^d cpuatv, et' -^e iau-ev 

25 cpuaet xotvujvtxot ts xat tcoXitixoi). ujc "j-dp ou 81' auTYjv | atpsTYj yj ot- 281 
xo6o[xixyj, oTt eaTtv atpeTa Ta Y'-v6[xeva aTc' auTT^c, ou8e yj TtaXaiaTixYj 81' 
auTYjv eauv atpeTYj 6td to tou xaXujc TcaXatetv etvat Tcot^TtxYj, ou8e tujv 
dpeTuJv et'rj Ttc dv 81' auTYjv atpeTYj, ei t6 atpsTov Ictiv auTaTc Tcapd tujv » 
7tvo[x£vujv 8t' auTuJv. yj ei [xev tjv dXXo [xev to 8t' cpau-ev sxdaTTjv tujv 

30 dpETuJv stvat atpETYjv, dXXo 8e auTYj yj dpsTYj, suXoyujc (dv) dvYjpsuo to stvat 
auTajv sxdaTYjv 81' auTYjv atpETYjv, st 8s saTtv sxdaTYj tojv dpeTuJv to etvat 10 
Iv toutuj 81' laTtv aipeTTj, et'Yj dv euXoyujc Xey6[xevov to elvat Tac dps- 7 a((JY_pi5v] xaxuiv S'F [xt-itTat] XuTCTjpat Sa 14 ot' aixda V 15 aipexal 

FB 2 aSp.: dpsxat VB 1 16 xal B 2 : e{ libri Suvwjxs&a om. a 19 [xi-cpov B 2 Sp.: 

[xdrpcjuv libri 20 tyjv ora. SFa (2? 8td V: af 8td Vict. Sp.: oid SFMLa 

22 xe] 8e coni. Sp. 24 xoiviov(a? coll. post cpuatv a Sp. «ttjj> ouarj? Schwartz) 

26 alpeTrj V 1 (corr. V 2 ) 27 auxrjv V aipeTTj V 28 iv aOTacs a Sp. 29 8t' 

aOTuiv V'FS ] M 2 (sed aOTcov) L: 8t' abTds V 2 B X : 8t' aOTd; B 2 S 2 a Sp.: bn aOTcSv M 1 
exdaT^v V 2 BS 2 a Sp.: i*d<3vt)t VFS^ML 30 alpeT^v V 2 B 2 S 2 a Sp.: alpeTVj V 1 : dpeTTj 

FS'ML Sv addidi 31 8t' oOttjv V 1 in mg. exdaTrj] t adscripsit V 2 

Tciiv] v s. v. V toJ tcu Vict. ? Sp. H9IKQN riPOBAHMATQN 23-24 147 

T&£ 61' auxdc atpsxdc. ojc fdp st tjv rj ofxoSojxiXTj otxta, oY rjv saxtv 
a'psxrj, fjv dv 6t' auxrjv aipsxrj, ouxojc xat xoiv dpsxoiv Sxa'ax7}, st saxtv fj 
aux7j xouxoj 81' o iaxtv atpsxf;, etrj dv St' auxfjv atpsxVj, xat sxt [xdXXov 15 
xat cpavspajxspov, st sxaaxov xuiv xax' auxdc s/ot x6*atpsxov sv auxtp xat 
5 [X7j 8td xtjv sV dXXo xt dvacpopdv, u>c tj otxta, 6t' rjv tj o£xo8o[xtx7j s/st 
x6 atpsxov, 8td -^dp xtjv pvofxsvTjv aTc' auxTjc axsTC7jv /st[xuiv6c xs xcu 20 
Ospouc. oxt 8s at dpsxat a? auxat xouxotc 8t' a atpsxdc auxdc. stvat cpa- 
[xsv, StjXov ix xou stvat [xsv auxdc txsaoxTjxac TcaOuiv xs xal Tcpd£s<uv, xtjv 
[xsv dvoptdv cpoj3ou xs xat Odppouc, xtjv 5s aujcppoauv7jv Xutctjc xs xal 25 

10 tjSovtjc xuiv 6i' dcp7)c, r>)V 6k sXso0spt6x7jxa 8oasujc xat Xtj^sujc yprj[xdxu>v, 
6 8' auxoc xat li& xuiv d'XXu>v Xoyoc, | uiaxs st Iv xouxotc xo sTvat au- 282 
xaTc, 6t' a statv atpsxat, stsv [6'] dv 8t' auxdc atpsxat, xal sxt jxdXXov 
8t' auxdc, oxt [xrj 8t' dXXo xt fju-Tv atpsxat al [xsaoxrjxsc at Tcspt cpo{3ouc 
xs xal OdopTj, atXka 8t' auxTjv IxdaxTj. xo ^dp iv auxu} xat xrj auxou 5 

15 cpuast xo atpsxov s/ov, xouxo 6t' auxo atpsxov, xotauxat 8s at [xsaoxrjxsc 
at Tcspt xdc xaxd cpuatv rju.iv Tcpd;stc. xouxujv 8s ouxouc syovxu>v, d fxsv 
xoTc dvOpu)~otc r ( acoxrjpta x?jc xs tcoXixutjc xotvojviac xat xrjc owovo[xtx7jc 10 
[xrj 8t' auxd atpsxd, dXXd 8t' dXXo xt, ouS' dv tj Stxatoauvrj, ouaa [xsao- 
xr ( c xouxcuv sv ofc iaxt f| aooxripta xtov 7cpostprj[xsvu>v, sirj dv 8t' auxfjV 

20 atpsxrj, xa^' ouc xoux' saxtv r t Stxatoauvrj. st 8s sattv r { xotvwvta xat 15 
7j awxr^pta xauxr^c 8t' auxrjv xoTc dv&pu>Tcotc atpsxf^, strj dv xat fj 8txato- 
auvrj Sstxvuixsvr, 8t' auxrjv atpsxrj, xado saxt jxsaoxrjc xat faoxr^c xou xs 
sv xaTc vou.aTc xat xou iv xotc auvaXXdYjxaatv taou, iv otc rj acuxr^pta xf^c 
TcoXtxtxf^c xs xat Tcpuixrjc xotvu>vt'ac. dXXd [xrjv oxt 8t' auxo xoTc dvv)pu>- 20 

25 Tcotc aipExov rj xotvu>vta, -(vuivat Tcpo/stpov aTco xs xou xaxd cpuatv auxoTc 
slvat xf ( v xotvu>vt'av, ou ar^xsTov cpavspouxaxov xo xouxu> [xdXtaxa xuiv dX- 
Xu>v C«>u>v x6v dvi)pu>Tcov 8tacpspstv, [xovov saxtv auxu> /pTjatixov iv xtj 25 
Tcpo? dXXrjXouc xoivu>vi'a. totov [xsv ^dp 6 X6"pc auxou, xouxou 8s /psta 
Tcpoc ixf^vuaiv xoTc TcXr^atov xo>v ioto>v vorju-dxojv xs xat Tcadoiv. cvap^sc | 

30 8s xouxo xat sx xou [xr^8s sV 8Xr(ov SuvaaOat Cfjv dvOpojTcov txovov ye- 283 
voixsvov. Stoxt 8s iv xotvojvta xo> dv9po>Tcqj x6 slvat xat 6 Xoyoc xouxou 
/dptv, dptaxTj 8s xat xsXstoxdxTj xojv xaxd Xo^ov Ytvojxsvcuv xotvo>vto>v rj 5 1 autacs V o>;] ; in lit. V d r^v ifj scripsi: e( r^v i t V 2 : etrjv V: ti ^v BS 2 a Sp.: 

r,v FS'ML 3 auxr) V 1 (corr. V 2 ) atper)] V 1 (corr. V 2 ) auxrjv V 1 (corr. V 2 ) 

4 alpexrjv Sp. iv abro) V 2 : e\ a6nu VBSF: ^tc"' aOxtp (i-p" autip coni. Sp.) MLSFa 

Sp. 6 tt)v] v in lit. V 7 pr. al in lit. V S Sp.: 8 libri 10 tu>v] d»v 

in lit. \ xalin lit. V 11 auTos] 6 in lit. V wsTe] u>cf in lit. V 12 8' del. 

B 2 Sp. 13 auTa; V 1 (corr. V 2 ) alpeTai V 2 S 2 a Sp.: atpeTOv VFS^ML 14 outtjv V 1 

(corr. V 2 ) to y«P s. v. V auTo^ V outou V 15 auTo V 1 (corr. V 2 ) 

17 atuTTjpfa] ante a una litt. erasa V 18 auTa (auTa V 1 ) alpeTot] aOTTjv alpeTr^ 

B 2 S 2 a Sp. 19 7) om. a Sp. auTrjv V 21 auT7)v V 1 (corr. V 2 ) 

eiT)] d in lit. V 22 outtjv V 1 (corr. V 2 ) tou Te VB: tout^tiv SFMLa Sp. 

23 vdjxoti a 26 toutoj B 2 (in lit.) SFMa Sp.: toutojv (tojv s. v.) VF 2 : touto L 

26. 27 a'XXo>v] a in iit. V 

10* 148 [AIIOPIQN KAI AYZEQN BIBAION TETAPTON 24-25] 

7:0X1x1x75, drzb 8s xuiv dptaxcov tj xuiv xaxd cpuatv Ixdaxu) xpiaic, sitj dv 
6 dvOpcoTro? Xo^ixov, ouxcos 8s xai TroXtxtxov, xat xo au>£etv 6s xtjv xot- 
aux7jv xotvcoviav snrj dv auxopi [xdXtaxa xaxd cpuatv xs xat atpexov 01' auxo, 10 
xotouxov 8e 7j StxatoauvTj. 

5 XXV. 'ETri8po[X7j, ttoOsv 7j xaiv dpexuiv eupeat? xe xai auaxaats. 

'Ercei 7j eu8at[xovta xoT? dvDpooTrot? axoTr8s, xal 8eT Trdvxa Tcpdxxetv, 
ottoo? xauxTjv xxTjaattxeOa co? xeXos xe xat [xeytaxov xcov Tjixexepoov d-(aOcov, 15 
dSuvaxov 8e xo irpdxxeiv xtvd co? sis xt auvxeXouvxa 7) oXcos "(V(op(C,eiv xd 
8i' cov or6v xe xoyj.1v xtvo? axoTrou aYvooujxevou xou axouou (dp/7j ^dp 
XT|? supeaecos xcov ■ efc x6v axoTcov auvxeXouvxoov xat xuiv ixetvou ydpiv 71- 20 

10 vojxevoov Ttpd£ecov (r t ) Yvuiats xou axoTcou, 816 xat X7Js TjOtxTj? cptXoaocptds 
dpyr\ x6 Yvaivai, xt tcox' iaxiv euoaiixovta, 7;? ydpiv ^iH-^s ^eT ^cdvxa Tcpdx- 
xetv), eCTjxTjaajxev, xt iroxe saxtv suoatfxovia, xat eupovxes sxdaxou xcov ov- 25 
xcov xo d-caOov ov ev x^ otxeta | ivepyeia xtj xafr' iaxtv auxu) x6 etvat 284 
xouxoo eaxtv, st su Ttvotxo* £irt xe fdp T °^ v cpuaet auveaxcoxoov xouxov 

15 e^et xov xpoTrov, dXXd xal eVt xcov xaxd xe)(V7jv, [xtjxeTxat xtjv cpuatv xou 5 
xe "fdp irrTrou xo dyai^ov xotouxov, et' ~(£ eaxtv fxev otxetov epyov auxui xafto 
tTTTro? iaxi xo xpe/etv, dyaOov 8e auxtp xo su xps/stv, 6 8' auxo? Xoyo? 
xat stu xuvoV stxs -ydp xo cpuXdxxetv, eixe xo O^pav spyov xovo?, sixs 
xaiv jxsv xouxo, xaiv 8s sxsTvo, xal xo d^aO^v auxot? sv xuji eu xauxa 10 

20 Tcotstv dXkd xai xal otxo86[xa) xo dya&ov xai xo xeXo? ev xai eu otxo8o- 
[xetv, eTrei xai epyov xo o?xo8o[xetv auxcp, xai eTrei icp' exdaxa) xo (xsXo?) 
X7^f Ivspysta xai xu) spyq) irapd xt^? otxstas dpsx^s Trspqtvexat, sxdaxou U 
xo xsXo? sv xo) xo otxstov spyov Trotstv xax' dpsx^v. st 8s xouxo, st7j dv 
xai xo xou dvOpcoTrou d^aOov xs xai xeXo? h xc5 xax' dpex7)v [xai] 0?- 

25 xetav xd; xa&6 dvOpcoTro? eaxtv ivep^eta? ivep*(erv. dXXd fXYjv otxetat 20 
evepyetat dv&pcoTrou at fiv6\i.evoLi xaxd tyoyjrp Xoyixtjv x8 ^dp dvOpcuTrtp 
etvat iaxtv iv xcp £tjv xe xai xaxd Xo^txTjV tyoyrp ivepyetv. s^ 8s xouxo, 
stTj dv xai x8 xeXos auxuJ ev xcp xax' dpexTjv fyoyrfi Xo^ixt^ evep-(etv, 
coaxe saj dv 7] suoatp-ovta, iTrst87j aux7j xo xou dvOpcoTtou d^'a08v xs 25 

30 xai xsXo?, ivepyeta xax' dpex7jv tyoyr^ Xo^txTj?, Trpoaxet|p.evou xou 285 
■ye lv ^tcp xeXsui) (ouSev *^dp xeXetov ev dxeXst) xai ext xou ev Trpo7j- 
Youjxevots 8ta x8 SstaOat ^pydvcov xd? Trpo7jYoup.svas xs xai (3ouXsuxd$ 
evepYeta?. 6'vxos 8s xouxou axoTrou, 87jXov Ix xt^? supsasco? auxou' xai 5 3 ei'r) Sv om. a aoxo (aoTo V 1 )] auxov a 8 8e to FSa Sp.: 8^ xt VB 

10 ^) add. V 2 M 13 abr^ a Sp. 14 Tootq)] tooto B 2 15 et ye ^ t^vtj ante 

u-tu-etTat add. S 2 B 2 a Sp. fortasse recte 21 t^Xo; add. V 2 BS 2 a Sp. 22 TiapaytveTat 

Vict.? Sp. 23 IVcai ^v a Sp. 24 xat del. V 2 t«; otxefe; [Ta;] Diels 

24. 25 oixetov a Sp. 25 Ivepyeiv] y in lit. 2 litt. V 26 tc£ yap B coni. Sp. dv&pcoTrw 

VBM coni. Sp. : av9pto7rov FL: dv&pcmrou Sa 29 av xal ^ Vict. Sp. aoTTj Diels 

31 ye] Te a Sp. TeXettp SFa Sp.: TeXetou VB 32 PouXeuTd; Sp.: pouXyjTdj libri H9IKQN I1P0BAHMATQN 24-25 149 

•'vtoaecoc to SsTafrat Tcpoc Trjv xTrjatv Trjc suSatuovtac :a>v Trjc Xoytxfjc 
^o/fjc dpetwv, C?Jtouvtsc (8s) tivs? sfatv, suXoywc Tcpokov fjX^ousv sVt 
to tSsTv, Ttc tcot' iaTtv rj Xoytxfj tfu/fj, stcsi Trjv tfcfrnjc C*jtouusv dps- 
tt;v. otTTYj 8rj rj Xoytxrj Sovautc sups&rj, fj usv tic d'Xoyoc [xsv xaO 10 
5 aoTrjv, Xoytxrj 6s T(o TcsTdsa&aT ts Suvaaftai Xoyo> xat utco Xoyou pu&uTCe- 
a&at (TotauTrj fdp iaTtv rj iv rjutv SpsxTtxfj ^u/fj), rj 8s tic sau Xo- 
ytxfj T(5 aurrjv Xoyov s/stv sv auT-fl , xat ecntv exaTspac tojv Tcpoetprj- 15 
uivcov 6uvduso)V otxsta ti? svspysta xat dpSTrj, xal)' f^v to su 4v -qj o?- 
xsTa svsoysta ytyvsTat, Trjc uev opsxTtxfjc a? ts Tcpd£stc xat cd xata Tcd&rj 

10 xtvrjastc, dpsTat 8s ac fjOtxdc xaXoousv aTco tou 8td £86>v ttvcuv syytyvs- 20 
ai)at. ttjc 8s otavorjTixrjc ivspystat usv at yvo>astc t^C cpuaso>c to>v yevrj- 
Twv xat oXo>c twv svSs/ousvow d'XXo>c e/stv, dpsTrj 8s xafr' fjv rj yvaiatc 
Tf ( c sv couTOtc dXrjftsTac, Trjc 8s vorjTtxrjc svspysta usv fj yvaiatc to>v 25 
di8t'a>v ooaiaiv, dpsTrj 8s xaft' fjv rj toutcuv j dXTjdfjC ytvsTat yvaiatc. 286 

15 out(oc 8s Tuiv dpsTwv 6f(jprj[xsv(ov, tTc iaTtv sxdaTrj xat ti spyov auTfjc 
xat tic fj stc suSatuovtav auvTsXsta, aTco to>v spya>v ts xat Ivspyetaiv to>v 
IxaTspac Trjc Xoytxrjc 8ovdusa>c suptaxsTat. spyov toivuv Trjc jxev opexxi- 5 
xfjc 8uvd[xeo)C al Tcpd£etc at Tcspt f^ovdc ts xat XuTcac, Tac [xsv atpoujxsvrjC 
ts xat 8to)xouarjc, Tac 6s aTcoaTps(po[xsvr|C, xat stcsI Tcscpuxsv sv toic toi- 

20 outoic Tcdatv, sv otc iaTtv uTcsppoXfy ts xat sXXsujnc, f| usv djxsTpta cp{>ap- 10 
Ttxfj slvat tou sv sxdaTOtc auToiv su, towutov 8s fj te uTcepPoXfj xat f^ 
sXXet^tc, rj 8e aujxueTpta ao)aTixov ts tou eu xat TcotrjTtxov (d)c 6f ( Xov Itci 
Te to)v -puvaauov xat tSv Tpocpwv xat ydp at Ttov yuuvaatwv uTcep^oXat 15 
ts xat sv6stat t^c susaac, fj ti'c iaTtv dpetrj tou awuaToc, cp^apTixd, r t 

25 8e auuusTpta auToiv xat fj ueaoTr^c xat TcotrjTtxd auTr^c xat TrjprjTtxd, 
iaTt t6 sv toutoic su* dXXd xat Toiv atTtwv irdXiv at uev uTceppoXat xat 
svostat tt^c uystac stai cp&apTtxat', al 8s auuusTptat Tcotr^Ttxai ts xat Tr r 20 
p^Tixai'' outo)C 8e. xat ItcI twv Tca&wv s/st xat to>v irspt TauTa Tcpd£so>v), 
at uev UTcspPoXat auTaiv xat al Iv6etat tou eu tou sv toutoic stat cpOap- 

30 Ttxat, at 8s auuusTptat TcotrjTixaT ts xat Trjpr^Ttxai, xat Itcsi saTt to su iv 25 
Tcaatv r t otxsta dpsTf^ xat Tcav to ytvousvov xa^' dpstrjv, auu^atvst Tac 
Tcspt TauTa dpSTac auvtaTaadat auu|usTpi'a Tcpd^scov ts xat TcaOcov. r) ts 287 
ydp ao)cppoauvrj cp&stpsTat usv utco [ts] ttjc tcov f^ov&v uTcsppoXrjc ts xat 
IvSeTa? tout(ov, irepl ac Tcscpuxev dpeTrj usv •yTvsa^at atocppoauvrj , xaxta 2 8e add. S 2 B 2 a Sp. 4 Sitttj] tj in lit. V 8tj (in lit.) VB: U GSa Sp. 

5 Tceidea&at] ^TctS^yea&at a Sp. Xdytp] Xdyov a Sp. Xdyou] XcSyov Vict. ? Sp. 

6 6pexTtxTj] xt in lit. V 7 outtJ V 9 ^vepyefa] et add. V 2 post dpexTtxr^; 
add. e^pretat [xev V 2 10. 11 eYfiyvea&at] irfi in lit. V 12 dpeTT) M Vict. ? Sp. : 
dpeTT)v Va 13 eVpyeta M: ivepyetat Sp. : ivepyetat Vict.?: ive^pyetaa (a corr. fortasse in 1) 
V: hepydaz LFa 14 yfveTat] vexat in lit. V 15 apeTuiv V exdaiT) Ba Sp.: 
exdaToo (d s. v.) VF Tt <to) coni. Sp. 18 Suvaptewa V alpoofxivr);] tj in lit. V 
21 Te xal a Sp. 22 te too] fxev xo\> a Sp. 29 alt. ai s. v. VB: om. SFa 
Sp. 32 TaoTaj a dpeTa?] d; in lit. V auv(aTaa&at] aov in lit. V 33 pr. 
Te del. Schwartz: alt. Sp. 150 [AIIOPIQN KAI AYSEQN BIBAION TETAPTON 25-26] 

8e dxoXaata ' xe xai dvataOTjata, atdCsxat Ss xai auvt'axaxat utco xfjc xuiv 5 
auxuiv xouxoov usaoxTjxoc xs xai aouusxprac, dXXd xai 7j dv8pt'a auvtaxa- 
xat usv sx xtjc Tcepi cpo(3ouc xs xat ftdppvj ueaox7jx6c xs xai auuuexptac, 
utco 8e xfjc UTcep(3oXfjc xs xai evSetac xuiv auxuiv xouxtov cpOetpexat. cbc 10 
5 8e iici xouxov, ouxtoc 8e xat eTci xaiv Xoticuiv e/et, aiaxe et xo sv xouxotc 
£u ev ueaoxrjxt eaxt TcaOuiv xs xai Tcpdceu>v, x6 8s eu ev sxdaxoi xaxd xfjV 
otxstav dpsxVjv, etev dv xai at ixspl xauxa dpExai ev ueaoxrjxt xuiv Tcpo- 15 
siprjusviov, ou/ dicXuic 068' u>c sxu/sv xou iv xoutotc uiaou Xau(3avousvou, 
dXX' 0)? 8s8stxxat ebptausvou xaxd xov ix cppov7jasu>c xs xai opOov Xo-yov, 

10 xai st'y] dv xo xaxd xfjV 8psxxtx7jv ^u/fjv suSatuoviac uspoc xstusvov sv 
xaTc dico xuiv dpsxuiv Tcspi xd Tcd07j x£ xai xdc Tcpd£stc eu Ytvouivaic 20 
evep^eiaic. Ixt 8e, et fj xou dvOpu>Tcou dpex7j eaxtv, dcp' fjc d^aOoc dv- 
&pu>Tcoc -ftvExat (xai -yap eTci xuiv d'XXa>v d7ca'vxo)v exaaxov dyaOov eaxt xe 
xai ytvexat xaxd xfjv dpexfjv eauxou), dyaOoc Se dvOptoTcoc 71'vexat xe xai 25 

15 saxtv 6 urjxe ev xoTc TcdOeatv duexpoc urjxe ev xatc Tcepi xauxa Tcpd£eatv, 
etf/j dv xai sx | xouxou Setxvuuevov xo xtjv dpex7jv xtjv fjOtxfjV sv jxeao- 288 
xrjxt Etvat xuiv Tcpo£tp7jusvu>v. ai ydp dvsp^stat ai Tcspi TcdO/j xs xai xdc 
Tcpd£stc, oxav 8td xuiv iOoiv Tcatoaytoy/jOuiatv ouxu>c, u>c xouc iOtCousvouc 
7j8sa0at usv eVi xaTc evsp^statc xaTc xaXaTc, d/OsaOat 8s sVt xaTc svav- 5 

20 xtaic, 8 'ytvsxai sv xyj aipsast xe xai supeaet xou lv auxoT? ueoou, xf^? 
dpsxfj? statv Tcotrjttxat'. 816 xai Xe^ouev xd? f)Otxd? dpexd; i$st{ lv ueco- 
tijti ouaa? TcaOuiv xe xai icpd^Ecuv u)ptausva? xul opOuT \6"((Q. 10 

Kai xotauxvj uev icspi xauxa fj auaxaatc xuiv fjOtxuiv dpsxuiv. xf^c 
8e StavorjXtxfjC xe xai ouxcoc Xoytxf^c ^oyr^, ETcsi f^ usv saxt Tcspi xf^v 

25 ^vuiatv xuiv dt8t'u)V xs xai aEi ouotu)? s/6vxu)v, f) 8s Tcspi xf^v xuiv sv- io 
8e/o[X£vu)v xai akkois s/siv, (5v xo uev icpuixov ETctaxr^uovtxov, xo 8e 
Ssuxspov Xoyiaxtxov xs xaXouuEV xai ^ouXsuxtxov, laxat xai Tcspi ixa- 
XEpav EvlpYEtav xuiv £tp7ju£vu)v xo xs s5 xai xo xax' dpsxVjv. eaxt 8e 20 
dpsxfj *(vu)asu)c dXfjOsta, yj 8s xotO' sxatspav Suvautv xfjc Xoytxf^c <]>uyf^c 

30 dpsxfj Tcspi xfjV x9jc dXrjOstac "/vuiatv laxat xuiv Osu)pouu£vu)v utc' auxf^c, 
f/ uev Tcspi xd ^ouXsuxd xs xai svSs/ousva d'XXu)c s/stv etcouevvj xf^ op&fj 
ops^Et (fj "^dp Eupsatc xs xai yvuiatc xuiv auvxsXouvxwv Tcpoc xd opsxxd 25 
xf^ opO^ ops^st atp£X7j' xfjV xotaux7jv £?tv xe xai dpExfjV xaXouusv cppo- 
vrjatv fj -ydp cppovTjat? sup£xtx7j xuiv Tcpoc xov | 6p9-6v axoTcov cuvxe- 289 

35 Xouauiv Tcpd^£U)v, 8t6 xai xfjv cppov/jatv Tcpaxxtxfjv dp£X7jv cpauEv, iirsi fj 
Yvuiatc aux^ TCEpi xcbv eic 6p06x7jxa Tcpd^swv auvxsXouvxu>v), fj 8s Tcspi xfjv 
•yvuiatv xuiv di8tu)v ivspYouaa s/st usv xo su sv xf^ xoiv ev xouxotc dXrj- 5 2 to6tu>v s. v. V 5 alt. 8^ om. a Sp. 8 [xfaoo sic V 9 o^Sstxxcn VB Vict. 

Sp.: Ituxev MLSFa 10 Etr^] et V 1 (corr. V 2 ) 11 tu>v in lit. V 12 tj om. 

a Sp. 17 al 7iept V 2 Vict. Sp. : Ttepl VSFa 26 [xev om. a Sp. 29 tj Se 

B Vict. Sp.: 7] 6e V 2 : yj 00 V J F: 7) 6 S ! M: 7) Se S 2 a: 7) 00 L 30 mpl scripsi: iid 

libri 33 T7]v 8e TOtaoTrjV V 2 36 a-JTrJ Schwartz: auTij V: outtj V 2 : aoTTj a Sp. 

37 ante pr. twv 2 — 3 litt. erasae V H0IKQN riPOBAHMATQN 25-26 151 

i)uiv supsast ts xal pujasi ouaa ds(op7jTtX7j, dXX' ou TrpaxTt/7j. ou8sv ydp 
t<ov ev toutoic dXTjOuiv e£c Trpdctv Tiva tyjv avacpopav I/et, 816 eaTtv au- 
tot? tsXoc ?j -fvuiaic xwv sv toic dtStoic dX7jt)(bv, xal eanv iv toutoic t6 io 
[xsv su ts xai d^aOov xal dXr^sc, ^suSoc os t6 ev auToTc xaxov, r)v dps- 
5 T7]v eTuaTTjtaTjv xaXoujxev ouaav e$tv d-oostxTtxrjv. xat ercsi 7j aTr66si£tc 
8td xtvtov 7rpu)T(«v tou Sstxvoixsvou xai otxetwv xai dkrfi&v xai oux Itc' 15 
fttstpov sv auTotc to rrpuJTOv, dXX' saTtv xt xai xupuoc £v auToTc irpujTov, 
r t tou outu>c TrptoTOu ^vuiatc ts xai supsatc vouc xaXeTTat, aocpta 8s r t 
dtxcpu) s/ouaa tyjv ts t<ov dp/uiv eupeatv xai t7jv 8td t<ov dpy&v t<ov 

10 jj-st' auTac supsatv ts xai 8sT$tv (<5aT' slsv dv TrdXtv ai otavoTjTtxai dps- 20 
Tat, ouaat tou su tou h TaTc Trpostp7j[xsvaic Ivsp^statc supsTtxat ts xai 
Cimnixat, to xuptwTaTov t9jc etc suoataovtav auvTsXstac sj(ouaat tu7 t<ov 
xuptujTaTtov 8uvd[i.s(ov ttjc Xo-ftxfjC tyo'/rfi Ta? evsp-(stac to eu Ttapd tou- 25 
t<ov s^stv), tyjv ixev dp/rjv Xatx^dvouaa drro ttjc etc euSatjxovtav auvTe- 

15 Xstac, to 8s stvat s/ouaa sv Tatc xatV exaJTspav Xo-ftxfjV Suvatxtv •jm/Tjc 290 
svsp-jStatc, tou su tou ev TauTatc ouaa eupeTtx7j Te xal aTro8stxTtx7j. 

XXVI. "Oti ou to xaXov T7Jc 7j8ov7Jc /dptv atpeTov, dXX' fj TjSovfj 5 

tou xaXoo. 

(''Oti) ou to xaXov Tfjc 7j8ov9jc */dptv atpeTov, dXX' (fj) fj8ovfj tou xa- 
20 Xou, StjXov sx tou, et 7Jv t9jc f^Sovf^c )(dpiv atpeTov to xaXov, (bc exeivrj? 
txsv ouaTjc xsXouc ts xat 81' auT7jv atpsTou, u>? TrotTjTtxou 8e t^c fjoovfjC 10 
tou xaXou to atpeTov I/ovtoc, 6jxot(oc tuj xaXull to ata^pov atpsTov 71'vs- 
aOat, eiret xal touto Trotr^Tixov f^Sovf^c. otc -(dp to atpeTov (b? TTOt7jTtxot?, 
toutoic to -ytv6|xevov utt' auT(bv Tfj<c atpeaeujc txeTpov. f; -ydp ou 5(pfj 
25 Xe-^etv -ytvea&at Ttvac xat k-x ata/pat? TtpdSeaiv f^Sovdc, dXX' iirt ixovatc 15 
Tatc xaXatc, fj st 1x73 to ^ xo «Xr^sc, atpsTov eaTat xat to ata/pov oixotwc 
tuj xaXto, et fj -(tvoixevr^ utt' auTu>v f^oovfj TfjC atpeaeu)? auTcbv atTta. et 
8e touto d'T07rov, xcpoSevouv f^ixTv Trdaav Trpdctv ata/pdv u>c ouSsv sXaTTov 20 
xrfi xaXf^c aipsTov fj xai ixaXXov, st jxaXXov auTTj xat 7rXet'oat irapaaxeu- 
30 a'Cet Tac f^oovdc, ou8' dv to xaXov etfj 8td Tf,v f^Sovf^v aipeTov w^ ixet- 
VTjc. Trotr^Tixov. et 8e 8st fxev etvat 7) 8ta | rrjv f^Sovf^v to xaX6v atpe- 291 
tov f^ 6td to xaXov ttjv fjoovf^v, ixfj eaTt 8e to xaXov 8td ttjv fjSovfjv, 
et'75 dv f^ fjOovfj to atpeTov rrapd tou xaXou Xaixpdvouaa. ou yaip 8fj Tau- 4 xa\ alriHi VB'L: xol H^ii xo Ma: dXr^^;, to Vict.? Sp.: to dXrj&^c to B 2 
6 8ta V 7 Tt] Tta V 1 (corr. V-) 14 etrj 3v oov fj dpeTtj add. ante rfjv S 2 B 2 a cf. 

144,34 sqq. 19 oxt add. ante 06 B Vict. Sp. fj add. BSFa Sp. supra too] too- 

too Vict. 20 x^P^J X°"P i Q Ht V 22 xaXou to// sic V 24 fierpov (ov in lit.) 

BS 2 Vict.? Sp. supra: fx^ptovVSTa xprj add. V 2 S 2 Ba Sp. supra: om. \ rl FS l 27 7) 

d a alpeaewa V 29 fj xal [xaXXov om. Vict. Sp. et] e' xat Vict. Sp. auTTj 

scripsi: auTTj V: aiTi) Sp. cf. 145,10 29. 30 rcapaaxeuaCet Sp. : TrapaaxeoaCot libri cf. 

supra 30 ooS' 3v] ouSev a ^Sovtjv] ovrj in lit. V 31 etvat xal r) Vict. 152 [AnOPIQN KAI ATSEQN BIBAION TETAPTON 26-27] 

x6v otov xe Xe^etv eTvat xo xaXov xe xat xrjv rjSovrjv, icp' aiv aovoTrdp/et 6 
xe xal cTfxa iaxtv dXXrjXot?. et ^ap eTrj xaox6v aoxot; x6 sTvat, dvxtaxps- 
cpsiv aoxd dXXrjXot; dvd*(-/.r], u)? Trav xo xaXov sv x(j) xaXov sTvat xat xo 
rj86 sTvat e^etv , xal Trav xo rj86 ajxa xe r86 eTvat xat xaXov. d 6e 10 
5 ^euSos x6 Xeyetv iraaav rjSovrjv slvat xaXov xu> fxrj5ev eXarxov opav xd? 
YjSova; ytvofxevas eV aia^paT? svspYstat?, 068' dv al eVt xat? xaXaT? 
ivep*(et'atij rjSoval ^tvdfxevat at aoxat eTev xat; £cp' af? 71'vovxai evep"<;etai?. 16 
xo ^dp 6[xoo jxev Xe^etv xd? fjSovds eTvat fxova? 8t' aoxd? atpexds, xuiv 
8' dXXtov atpexuiv fxaaxov ecp' "oaov et? rjSovrjv xt aovxeXet, eVt xoaooxov 

10 xat x6 atpex6v e^etv, ojxoo 8s xo fxsv xaXov atpsxov sTvat Xs^stv u>? Trotrj- 
xtxov rj8ovrjs, jxrjxExt 8s xat xo ata/pov cpdaxstv atpsxov Ytvsaftai 8td xyjv 20 
■ytvofxsvyjv rjoovrjv 6tt' aoxoo, 06/ OfxoXo^oojxsva Xs^ovxtov, dXX' aTrtOdvtoc; 
dpvoofxevtov , oU ao^topooatv 8td xuiv atpsaetov ooxu>? e/etv. o68st? "(dp 
firj xooxov Tcapeaxeoaafxsvos xov xpoVov ooxu)? dxoVoo Trpofaxaxat Socrj?* 26 

15 xo ydp Xs^stv xd? fxev eVt xatc xaXat; Ivep^etat; Yivofiivac rj8ovdc; etXt- 
xptveTc xe | eTvat xat dfxixxooc; xaT? evavxtatc XoTratc, xat 8td xooxo xat 292 
xd? TTot7]xtxds aoxtov evep-yetac e^etv xo atpexov, xd? 8e eVt xatc ata^patc 
8Xqov ej(ooaa? xo xepTcov TcoXXd e/siv xat tcXsuo xd XoTcoovxa, 816 fxyjSs & 
xd? ivsp^sta? sTvat xd? xotaoxa; aSpsxds ooaas Tcotrjxixd? XoTrrjs [xdXXov r) 

20 rjSovrjc;, Trto? 06 aovoiaipoovxojv stci xat? svep"CEt'ats scp' at? Ytvovxat xd? 
TjSovds xal o6)( 6[xost8sTs tpoXaaaovxouv; st -/dp at txsv stti xoi; xaXots 
xotaoxat, at 8s Itti xoTs ata^pot? xotaoxat, eTrj dv xd xaXd xat xd ata/pd 10 
X7j£ xtov yjSovtov 8tatpopa? aixta' 06 ^dp aTro xdov rjoovtov xats evspYEtat? 
saxt xo atpsxov, dXXd aTco xtov svspYsttov xaT? 7joovaT?, at? ^ 5 ^ 1 ^ taoxas 

25 xat xo stvat xotaoxat;, xat sTsv dv dXXat [xsv xa3 st^Et at aTr6 xaiv xa- 16 
Xtov, dXXat 8e at aTro xtov ata/puiv, eT ^e Trdaai [xev at aTco xuiv xaXaiv 
xaOapat xs xat d'[xtxxoi xat [xr^Sefxtds [xsxavota? r) Xotctjs aTxtat stSoTcot- 
oojxsvat xaT? xotaoxaig ivsp7Ei'at?, Trdaat 8s at aTro xuiv ata/puiv [xixxat'20 
xs xat iv [xsxa[xsXEt'ct. ooxto? 8s s^ooauiv xuiv rjSovuiv Trp6? xds svepYeta^ 

30 TrpoSrjXov, oxt [x-/j irapd xuiv -fjSovuiv xaT? ivepyetat? xo atpexov, aXka Trapd 
xuiv ivep-^ettov xaT? yjSovaT? xaTs [xev xo atpexov, xat? 8e xo cpsoxxov, st'25 
fs cpsoxxat aX irXeov xoo tj8ovxoc xo Xotcoov ej(ooaat, xotaoxat 8e irdaat 
aS eTrl xaT? ata^pats evsp^Etats. | 

XXVII. Atd xt at rjdixai dpsxat [xsaoxrjxss. 293 

35 *H oxt Trdaa dpsxrj, 00 dv ^ dpsxrj, aoxo xe eo iyov aTroxeXeT xat xo 

ep^ov aoxoo eo aTro8t'6u)atv. rj xe ydp xoo 6cp&aX[xoo dpexrj xov xe ocp^aX- 1 J)v B 2 a Sp. supra: cp V 3 pr. xb Sp.: xs libri 4 ajxa] alt. a in lit. V 6 al 

om. a Sp. 8 alpexct; s. v. (tpexd; in lit.) V 9 alpETdiv] alpexov a Sp. suvxe- 

Xetv a 10 fxev] jx in lit. V 12 dXX' dnt&dvto; SFa Sp.: dXXd 7rt8avdi{ VB 

18 repTcvdv a Sp. 19 ouaa; BS ! a Sp. : ouarj? VS 2 F 20 ivepyetai;] ts in lit. ? 

s. v. V 23 aWa a Sp. 27 a(Tiat V 29 ivepyeiac; (a in lit.) V 

33 iv^pyetat a Sp. 35 auTO te] to't6 a 36 auToiJ Sp. H9IKQN riPOBAHMATQN 26-27 153 

(jlov aTrooSaTov ttoisT xai xo spyov auTou* xrj ydp xou 8cp0aX[xou apsrfj su 5 
6p«>}xsv. 6 8' auxoc Xoyoc xai erct xtov aXXwv [xopttov xou aa>[xaxoc. dXXd 
xai rj xou ffficou dpsxTj firiTov ts OTtouSatov TroteT xat dyaOov SpatxeTv xai 
IvspceTv e7u(3a'T7jv xat [xeTvat touc 7roXeu.t'ouc' 6 8' auToc Xofoc xat eVt io 
5 Ttov dXXtov Ctptov exdaTou. dXXd xai eVt Ttov xzyyibv xe xai STrtaTTjfxtov 
outujc £/si* xij "yap xtjc ■pu.vaaTtxTj? dpsxifj xo ts atotxa xtov dv0pto7rtov 
su iyov •ytvsxat xat xdc otxstdc svsp^stac su aTroototoatv. 6 8' auxoc lo 
Xo-pc xat eirl taxpixrjc' xyj yap xauxrjc dpeTTj UYtaivouiv ts Ta atuixaTa 
xat xdc uYtetvd? svsp^stac evepyouu,cV. ojxottoc 6 Xoyos xai irA ouoSo- 

10 [xtxrjc xai iv\ 7rXaaxtxrjs xat eTri xexxovtxTj? xai iirt Traatov xtov xsyvmv. 
ovxoc oe dXTjOouc xou iraaav dpeT7jv, ou dv r/j dpeTTj, auTo Te eu e/ov 20 
a7roTeXetv xai t6 sp-pv auTOu su aTrootoovat. 8tjXov 6i^ xai tou dv0pto7rou 
fj dpeTYj si7j d'v, dcp' tjc auTOc ts 6 dvOptoTroc eu scst xai to ep"(ov to 
otxeTov u)? oTt dptaxov dTro8t'8u)atv. ti | ttot' ouv eaxt xotouxov, £<pe£rj<c 294 

15 t'8sTv to *(dp supsBev etVj dv fj dpexTj. iirei xotvuv opuijxev ev Travxi Troau) 
xai 7rpoai)eatv xai dcpatpeatv Se/otxevtp to [xev o7rep(3dXXov xai to eXXeTrcov 
ev auxoTc cpsuxxsa 6'vTa, to 8' taov xai to auu.[xexpov xai uiaov atpexd 5 
ts xai ev auxtp xtjv otxetav dpexfjv Eyovxa (eTrt Te -ydp vffi xuiv atojxdxtov 
euec-tac Te xai dpsxfjc xou atofxotxoc. xd fxsv u7rsp[3dXXovxa xai evSeovxa 

20 7U[xvdata xai -j-eveaOat xtoXuet xtjv eusc-tav xai cpOstpst "^svojxsvr^v, Ta 8e io 
au[x[xeTpd xe xai [xeaa xai au>Cst xai 7rotsT* dXXd xat ttjv u^etdv Ta fxsv 
uTrsppdXXovTa ts xai sv8sovTa atTta 6tacp0st'pst, atoCst 8s ouaav xai [xtj 
ouaav ttoieT Ta [xsaa ts xai auu,[xsTpa # dXXd xai S7ri 7rXaaTix9]c tosiv eotiv io 
ev tt^ cpuXaxYj xr^ u7rspPoX7jc ts xai eXXefyetoc ov to 'yivou.svov xa^' dpe- 

25 xtjv U7r' auTrjc* (bc 8e eTri toutu>v, ouTto? 8e xai eTri tu»v dXXtov TrdvTtov 
e)(et, eaTtv 8e xai r t 7j0tx7j dpeTTj Ttepi TrdOTj Te xat Trpd^et?, d xai Trpoa- 
Oeatv xai dcpatpeatv Se/eTat), StjXov ouv uxc e'tVj dv xaTa Ta auTa xai fj 20 
Trepi auTa dpeTTj ev [xeaoTTjTt toutu)v. toa7rsp 8s iru Ttov dXXu)v xo [xeaov 
toptCeTO utco tou xaTa ttjv xiyvrp X6"(0u, outuxc xat ifA x&v TraOuiv xe xai 

30 xuiv Trpdcjetov zir} dv 6ptC6[xsvov xo [xsaov ts xai auu.u,£Tpov utto cppov7j- 25 
asu)C ts xai tou opOou Xoyou, xaO' | 8v optaOsvTa ts xai 7rpaTTO[xsva xo 295 
iv xull eu dxpov &/01. 816 xat' cpaixsv stvat Xo^ov xtj? 7j0ixtjc dpsxTj? 
?£iv TrpoatpexixTjv xrjc [xeaoxrjxoc xtjc Trpoc f/jxac, X7j? Trepi xd TrdOTj I aoxoii Sp. 4 ^TttpdTTjv] supra rj lit. V xat iTci — 5 dXXd om. a (Vict. snppl., sed 
falso post Xdyo; (8), quod perspexit Sp.) 5 Cqitov dXXtov Vict. Sp. 9 6fxotu>;J Sfxotos 
Sp.: 6fxo(ot? a: 6|xoTos Vict.? 9. 10 ofxoSofxtx^;] x in lit. V 10 pr. liA om. a Sp. 

II te om. a Sp. 13 dcp' <ov B 1 14 dTcoBtotucfiv V J SFa Sp.: dTroSwaei B: d7ro8u>- 
aetv V 2 16 8eyofxi?vu)v V 1 (corr. V 2 ) 17 eVj 6v Sp. tpeuxtaia V 1 (corr. V 2 ) 
to p-iaov 11 Sp. 18 auTtp Sp.: auTu^ V 2 : Tip V J Sa: "laio; ei aut potius ^v aOTtp" Vict. 
20 ttjv] t in lit. V yevopivTjv Sp.: ytvofx^vrjV libri ' 25 alt. 8e om. a Sp. 26 pr. 
xai om. a r)8tx7)] tj s. v. V d Vict.?: 8 libri 27. 28 xaTd TaviTa xat Trepl 
TaiiTa coni. Sp. 28 Ta ai>Td SFa Sp. 31 to post ifi coll. Sp. falso, cf. 155,22 
et Arist. Nic. Eth. II, 6. 1107»8 33 TrpoatpeTixrjv Vict.?: StatpeTtxTjv 8td libri cf, 
1. c. 1106b36 154 [AIIOPIQN KAI AT2EQN BIBAION TETAPTON 27] 

ts xai Tac Tcpd£stc, T7jc ojptausv7jc xm 8p6(5 Xo-(oj, tou sv toi? dxpotc 5 
su te xal xaXou Tu-j^dvouaav. Sti 8e outojc £X£U 8>jXov exdarqv tojv 

f)0ix«)V dpsTaiv Tcpo^stptCousvoic. fj ts ^dp dvopsta ta? urcsp[3oXdc tou 
ts Odppouc xai tojv cpo(3ojv, ououoc 8s xai Tac sXXsfyetc cpuXaaao- io 
5 usvrj tou ev toutoic su Tu-^dvsr tojv Ss Jtepl Tac uTcspJ3oXd; ts toutojv 
xat Tac svSstac s£sojv yj usv saTt 0paauT7jc, fj 8s 8stXt'a, xaxta ouaa 
auTtov sxaTspa. dXXa xal r ( aojcppoauv7j tou atjTou Tcepl Tac acouaTtxdc 15 
ts xat ot 5 dcpfjc -(tvousvac f ; 8ovdc ts xai Xutoxc Tu-^dvst, cpuXaTTOuevrj usv 
Tac xara Taura uTcsp(3oXdc Te xat evSsta?, atpouusvrj 8s ti xaTa t6v 8p- 

10 06v Xoyov usaov sv auTaTc, tojv 8e ev toTc uTrsp[3oXaTc toutojv xat sv- 20 
Sstatc scsojv ■»; usv xaTa ttjv uTrsp(3oXfjv daoma, f, Ss xa-ot ttjv svostav 
dvata^ata. ouotwc 8s xat TaTc s$satv TauTatc syouatv xat rcspi Tac dXXac 
Trpdceic xat Tot ev auTaTc Tcdi>7j cu iz dpeTai ueaoT7jTsc ouaat xat at xaTa 
Tdc u7rsp(3oXdc ts xat Tac svSstac xaxtai. | 25 

15 Tojv 8s ou cpaaxovTojv Totc dpsTac stvat usaoTTjTac fj 8t' dyvotav 296 

tojv stpTjusvojv f) 8td cptXoTtutav tou xat Trpoc touto SoxsTv ti Xsysiv ot 
uev ou cpdaxovTS? SuvaaOat ueaoTvjTa ttjv dpsTr^v stvat 8td to SsTv usv to 5 
usaov optCsaOat toTc dxpotc xai aTto toutojv tfaov dcpsaTavat, ufj stvat 8e 
utjts sv toTc Tcd&satv utjts sv TaT? T:pd£satv [xyjts Tac uTrsppoXdc jxtjts Tac 

20 svSstac ojptausvac, outs ydp ■/] tou 8appeTv dtxsTpta us^pt Tt'voc Trpostatv, 10 
sa^iv ojptausvov, outs f^ tou cpopsTaOaf irpoc 6fj toutouc XsyotTO dv, oti 
[xfj svor^aav t6 ev toj optajxtp Trpoaxstusvov t^ usaoTr^Tt, saTt 8s touto to 
'irpoc fjuac', xatTOt aacpojg auTo StoptaavToc 'AptaTOTsXouc xai 8st';avToc, 
OTt to usv Trpoc to TcpaYfxa usaov 8sTTat tou tojv dxpojv opou, st' ^z zb 15 

25 outojc usaov Taov dire^st t6jv dxpojv, to 8s 7rp8c f^uac usaov outs sv f ( v 
xat t8 auTo Traatv outs suptaxsTat sv ttq Tarj t6jv dxpojv aTroaTdast. tou- 
vavTtov -(dp f| supsatc tou outoj ueaou "■(vojptuouc eTcotet xai Tac icp' exd- 20 
Tepa sx^dastc tou ueaou. ojc -/dp STri tojv ts^vojv opia&sv t8 xa&' sxa- 
otov tojv stpr^usvojv usaov ts xai auuueTpov Top ttjc Te^vrjc Xo- ( 'op Tac 

30 sxTpoTrdc xai Tcapa^dastc Sstxvuatv Tac scp' sxaTspa tou usaou, outojc 8s | 25 
£~/£i xai iTti tojv TcaOoiv ts xai Tcpdcsojv. optaOsv *(dp t8 xa^' auTTjv 297 1 toTs] auxols V 1 (corr. V' J ) 2 eyot a 3 TipoxetptCofx^vots FSa Sp.: 7rpo)(etptCo- 

01 
[xdvT] (supra 7) lit.) V: Tcpoyapt£o[xevr)s sic B 1 4. 5 cpuXaaaop.^v7j V 2 Vict. ? Sp. : 

cpoXacsopivrjs VSL (ex corr.) Fa 5 dv VBL Vict.?: ex S 1 ': eli GFMS 1 a Sp. 

eu Tuyj(avei V: dvTuy^dvet G^LMS^a Sp.: eOTuy/dvet G 2 S'-': Toy/dvet Vict. ? 6 e^eiov 

B 2 Vict. Sp.: i£ uiv libri oetXta ia lit. V 8 cpuXxTTO|j.ev 7] a 9 xaT^ 

auTa a ^vSeta;] dv6pEtas B 1 alpooptev 7j a 11 e^ewv] lt- ojv a 

12 pr. xot om. a Sp. 16 too Vict.? Sp.: to7 VS^B^FG: toutoj S^-a « corr. 

ex Te V 2 21 tootois a 25 Sv t^v V 2 BFM Vict.?: Ivt^v V 1 : eVjV G: evtjV L: eu 

7jv Sa: fjvVict.: §v Sp., qui confert Arist. Eth. Nic. 1106*30 26 t<J7)] ta in lit. V 

26. 27 TOu|vavTfov (ante v pr. lit. 1 litt.) V 27 Yvo>ptu.ous S 2 : yvojptfxou VFLMS-': yvoj- 

ptfxou rzrmoxoz man. rec. VBS'a Sp. 28 optaftev to V-'S 2 Ba Sp.: opia&eVro; V^FGS^ML 

31 rcpdSeojv] ojv in lit. V H9IKQN riPOBAHMATQN 27 155 

au[xjx£Tpov ixdaTcp urco ttjc cppovr^asuxc xai xou xat' outtjv Xo*pu Trdaac 
toc toutou 7rapa(3dastc ttoieT •yv(opt[xooc, ouSev 8so|xevtj ttjc TrpoaoSou ttjc 5 
sVt Ta TiipaTa auTtov, dXX' auToftsv xcoXuouaa auTac tu) TaTc TrpuiTatc au- 
t&v IxTpoTraTc svtaTaaOat TaTc ^tvofxEvatc rcapa to [xsaov ts xal aujx- 

5 [XETpOV. 

'AXXd xai 6 XEftov jxtj slvai xrjv dp£TT|V jxsarjv 8uo xaxiwv tu>v Ixa- io 
T£pu){>£v aurrjc, [xrj ydp STrsafrat aunj] xaxtav IvavTtav T(p t6 jxev jxlaov 
[xrjSETspou Ttov icp' ixdxEpa tcov d'xp(ov TrXETaTov dcpsaTavat, ivavTta 8e 
ETvat Ta sv T(i> auTtj) ysvst 7rXsTaTov dXXrjX(ov 8isaT(bTa, ouSs outoc eitj 

10 dv xtvtbv ti xiov xst[X£V(ov. £i [x£v -ydp rjv 7] dpsTrj aoTa Ta [xsaa Trdihj 15 
xai atnai at [xsaat Trpdcstc, eXeyov dv Tt, vuv 6' ou Tatka rj dpeTrj, dXXd 
7rspi Tau-a. to 8e eTvat auT^ dpe-qj lv tu5 (bpTaOat Ttp Spfru) Xoyu) xai 
aujx[xETpi'a to ETvat l/stv, TaTc 8s uTrsp^oXaTc xat sv8st'aic to xaxtatc ETvat 20 
Trapd te tou rj;xapTrj;xsvou Xoyou xat ttjc daufxjxsTptac, xafr' oaov tj [xev 

15 xaTa tov opOov Xoyov a Trpdrcei Tcpdrcst, xai foxtv £v ao[x[XETptcj, rj 8s 
xaTa tov TjjxapTrjtxsvov Xoyov, xat lv daujxpiETpta rj IvavTuoatc auTaTc, iizel 25 
xaTa 7£ auTa Ta TrdOrj xai Tac 7rpd£stc xai to £v toutoic Troaov at Iv- 
Seiat TaTc uTrEp^oXaTc stprjvTai utt' au-ou avat svavTtat. | 

Kat 6 Xsyoov 8s jxtj stvat ttjv dpETrjv [XEaoTrjTa, OErjastv ydp tov ttjv 298 

20 dpstTjv lyovTa to [xsatoc su [xsTtsvat, dXX' ou to d'xpu>c, ou8' outoc Syj 
vorjaac Ta stprjjxsva Xsyst. stprj-at ydp, oti iaTtv tj Trept Ta Trd^rj xat 5 
Tac 7rpd$etc [xeaoT^c xaTa tov Trpoetprjtxevov TpoTrov ev tuI eu dxpOTrjc. 
dxpu)c ydp eu I/et to ytvo[xevov ev exstvotc ixEau)? te xat au[xu,ETpu)c. 
ou8sv ydp xu)Xust to dxpu>v xtvuiv sv [xEaoT/^Tt dxpov tiv(ov sTvat. 816 

25 aTOTroc xai 6 Xe^ov, ei r; dp£Trj dxpoTrjc ian tyuyjfi Xoytxr^c, txrj Suva- 10 
aOat auTrjv ETvat txsaoTrjxa tu5 [xyj oiov te eTvat TauTov d[xa dxpov te sTvai 
xat [xiaov. £t [xev ydp tou auTou Ttc r]c;tou, eXeyov d'v ti, iuei 8e ou touto 
XeyeTat, eTev dv atTKojxevoi Ta dvatTia. 15 

'AXX' ouSe 6 Xe-j'(ov, et r; dpeTrj \i£ari 8uo xaxtuiv, etrj dv xai auy- 

30 xet[xevrj ix toutcuv t(o Ta [xsaa twv svavTtwv ex xrjc [xt^stoc T(bv ivavTtwv 
e/siv Trjv auaTaatv, (oc £7ri /pu)[xa'Tu)V xai Sajxuiv xai /ujxuiv auToc iv t(5 20 
Tl£pi ataOrja£U)c eTotjXev, ouS' outoc 8rj aTTTETat' Ttvoc twv xeijxevwv. ou 
ydp £? Ta TrpoEiprjjxEva TotauTa, r)8rj xai TrdvTa [xsaa svavTtwv Ttvuiv ix 
tt ( c ixstvtov [xt'cs(oc to sTvat e/si. ouSs A cdp to xaTa 7roaoTrjTa Ttva [xiaov 

35 ix T(bv svavTuov e/et ttjv auaTaatv, dXXd | Trav Touvavxtov ev Trj Trpoc Ta 25 1 sxaatov coni. Sp. 2 7rpoc!8ou V 8 alt. tu>v del. V 2 11 auTctt B-'Sa Sp. : 

auTat VFB eXeyev coni. Sp. vuv B 2 MS 2 a Sp.: et VB^S^FL 12 autrj 

dpeTt^ a 13 a'jfx(xeTp(a V 15 e\ om. a 18 dvavxtat a: evavtta V 19 Serj- 

aet a Sp. 20 t6 [x^atus Schwartz: tu5 [x^ooj libri (<ou) ™ [j.^aoj <to) eu [x., aXXct toj 

axpto coni. Sp.) to7 dxpto; B 2 Vict.? M 1 068'] dXX' a jxrj orj a: jxev 8rj 

Sp. l'l' td« s. v. V 23 d uiatos a: duiaio; FLM 24 axptov] dxpov a Sp. 

dxpov] dxptov V 1 (corr. V 2 ) a 26 TauTov eivat a Sp. alt. elvat om. a Sp. 

31 auTo;] toc; S^F: ot« S 2 a 31. 32 iv toj Hept ata&rjaeto;] De sensu c. 4. 44H>14 

34 vJ5e V'-'B: ouoev VF a Sp. 156 [AIIOPIQN KAI AY2EQN BIBAION TETAPTON 27-28] 

dxpa dirooxacfsi t6 stvat aoToTc jxsaotc. stu' ts -yap Ttoy xaxa xa? Ts/vac 299 
yivojxsvojv xo jxsaov ts xat aojxjxsTpov oux sx ttjc auvftsasojc xou ts urcsp- 
pdXXovTOc xat xou svSsovtoc, dXX' sv Trj cpoffj tootojv. 01» ^ctp sx jxiSsojc 5 
tojv 0Trsp[3aXX6vT0)V xat svSsovtojv yojxvaaiojv soscta, xatTOt ouaa sv jxs- 
5 aoTvjTt aoTtbv dXX' o68s rj uysta tootov ^tvsTat tov TpoTrov dXX' o68s rj 
irXaaTtxTj Ta? oTrsp[3oXdc xai Tac svostac aovTtdrjatv. o68s to xevtpov os 10 
too xuxXoo sx jitSsu)? tootojv saTtv (ov dcpsaTrjxs irXsTaTov, dXX' ooos Ta 
jxsTa£b tojv ts dyaftuiv xal tojv xaxujv Sc sxsiWv [xsjxtx-at. dXX' ooos 
tov TrpoxoiTTovTa aoyxsTa&at sx xaxtac ts xat dpsTrjc cprjaat tic dv. 15 

10 Ooos sxsTvo u^tsc to Xsystv, st [xsaor/jc rj dps-rj, Ssrjast aTzh trjc sv- 

ostac stc Trjv ottsp^oXtjv TrpoiovTa TrpwTov sv dpsTYj ysvsa&at. st jxsv fdp 
rjv Ta jxsaa ird&rj xat at jxsaat Trpdcstc ai dpsTat, i'aojc d'v ti rjv Xs-,'6- 20 
jxsvov, s£ 8' sotiv rj dpsTrj sv toj (bpta&at Taura toj opftoj Xo^u), 06 7ra'v- 
tojc 6 sv jxsau) irddst Ttvi ysvojxsvoc rjSrj "/tvsTat sv aoToj ojc xaTa tov 

15 6p&6v Xoyov aoTo Trda^stv 7] ttjv jxsarjv Trpd£tv TrpaTTStv ojxotojc. o68s 
dXXojc 8s tooto tootov stti TrdvTojv aojx[3atvsi tov Tpoirov. 06 ydp sx tou 25 
81' uTrsp(3oXrjv Ttvoc tojv jxspojv ata^ooc st'c to xot' svSstdv ts xat sXXsfjnv 
[xsTapdXXov TrpojTov yfvewt xdXXoc. 

"Atotcov 8s xat to Xsystv, xaO' ouc usaoTrjTSc | ai dpsTat, xaTa 300 

20 tootooc "ftvsa&at xat xaxtac uspoc dpsTrjv Trjc fdp OpaaoTr ( Toc d to OTrsp- 
(3dXXov dcpatps&strj , to xotTaXstTroasvov aoTrjc [xspoc dv8psta dv efj]' dXXd 
xal Trjc dvopstac st dcpatpsftstrj jxspoc ti, xa{)' 8 Tr^c ostXtac oTrsps^st, *,'t'- 5 
vsaOat to xaTaXsiTrofxsvov aoTrjc [xspoc 8stXi'av. txavoic ydp Trspt tootcdv 
xat aoToc sTirsv, 8stxvbc OTt Trav to Trjc xaxtac [xspoc xaxta, xat Trdv dps- 

25 Trj to ttjc dpSTrjc. rj ^p 06 TaoTa rjv Ta Xo6[xsva otd Trjc Xs^sojc Trjc 10 
06 Traaa 8s STrtSs^STat irpa^tc o68s Trdv Trd&oc ttjv fxsaoTrjTa' 
svta -(dp softbc ojv6[xaaTat aovsiXrj[xjxsva [xsTa ttjC cpaoXoTrjTOC, 
otov STrt^atpsxaxia dvata^ovTta cp{)6voc, xat IttI tojv Trpdc-sojv 15 
[xotj(sta xXoTrrj dvopocpovTa. irdvTa ydp raura xat ra TOtaoTa 

30 ^sysTat to^) cpauXa stvat, dXX' o6}( a? oirspPoXat aoT(bv o68s sX- 
XsTtpstc. oux saTtv oov ooSsttots Ttspt aoTa xaTopOoov, dXX' dsi 
dtxapTavstv, o68s soti to so rj [xrj so Trspi [ts] ra TOtaoTa sv to^ 20 
rjv 8eT xai ots xat 6jc [xot^sosiv, dXX' aTrXoic ttoisTv otioov tou- 
tojv dfxapTavstv saTtv. oaotov | xai to dStoov Trspi to dStxsTv 301 

35 xai SstXatvstv xai dxoXaaTatvstv jxsaoTrjTa stvai xai 6Trsp(3oXrjv 9 cprjaet V 1 (corr. V 2 ) 10 SeVjaetv Scbwartz 13 7] om. a Sp. ojpia^at] at in lit. V 
14 yivd|xevoe a Sp. 17 evSetav] a in lit. V 19 ai dpe-rat'] atpeTat a 20 ds to a 
21 dcpatpeSetrj] e£ in lit. V xaTaXt7ic5w.evov V 1 (corr. V 2 ) item v. 23 25 Ta del. Sp. 
Xudjxeva] Xeyo>eva Vict.? M X^eio?] Eth. Nic. II, 6. 1107^8 28 iTttyaipexaxfat V 

29 Tudvta (d in lit.) V 30 cp^ysfat scripsi cum Arist. vulg. : X^yeTat libri tiu auTd 

cpaOXa Vict. ex Arist. vulg. ob% al Vict. ? ex Arist. : 06 xat libri : 06 xat (at) Schwartz 
o6Be VM: dXX' o68e LSa: oi>8e ai Vict. ex Arist. 32 dfxapTdvet a vj ftrj V 2 B Vict. ? Sp.: ti 
fXT) S 2 a: fxrj VS'LM Te del. V 2 : om. B Arist. 33 rjv B a in lit. Vict.? r^v libri dTcXois 
to Tcotetv Vict. ex Arist. 34 6'fxotov ouv Vict. Sp. ex Arist. xat rrept Arist. elvat [xea. Arist. H6IKQN riPOBAHMATQN 27—28 157 

xai sXXsi<}iv eaxat ydp ouxto? 72 uTtep[3oXrjs xai eXXei'}eu)S u,e- 
aoxrjc xat uTtsp(3oXrj? uTtsp(3oXr) xat eXXettJns eXXefyeuK. uiaTcep 5 
6e atocppoauvrj; xai dvopsta; oux eaxtv uTteppoXrj xai eXXet<|<-S 
ota to x6 jxeaov stvat tcuk dxpov, ouxuk ou8e ixetvtov [xsaoxrjs 
5 ou8e uTtep(3oXrj xai eXXettJu;, dXX' a)? dv Ttpdxxrjxai d[xapxdve- 10 
xat. oXuk ^dp ouxs uTtepjBoXrj? xai £XXet<}eu)s [xeaoxrjs iaxtv, 
ouxe [xeaoxrjxo; uTcep(3oXrj xai eXXeitjus. otd ^dp xouxtov ou jaovov 
xrjv TcpoeipTjuivrjv XeXuxev aTtoptav, dXXd xai Ttdvxa xd Ttpo? xrjv 66£av i» 
aTtopeTa&at 6uvd[xeva. 

10 XXVIII. Iloxspov tb; yivos rj uk oXov xtov dpsxuiv rj dpsxrj. 

'Eitsi totc [xsv u)? yevo? xuiv dpexuiv xrjv dpexrjv xaxrjyopstaOat Xs- 20 
-puaiv sfitsxo dxoTtov xo [xta? dvaipoutxsvrjs dvatpsTa&at rtdaa? (xrjs ^P 
cppovrjasu); dvaipedetarjc ouo' dXXrjv otov xs sys.iv dpsxrjv, ouj( ouxto? 6e 
xo fivai iy&i Ttpoc | xd etorj, u)? evo? eioou? dvatpeaet auvavatpeTa&at 302 

15 auxo xe xai xdXXa eiorj), xot? 6e u)? oXov [xepuiv sfTtsxo xo jxsv oXov xuiv 
[xfj 6[xotO[xspu»v auxu) txspuiv [xfj xaxrj-ppsTa&at auvtovufxto? (ou ■ydp xaxd 5 
xf ; c xecpaXrj? xou dv6pta'vxo? 6 dvSptd? xai 6 Xo^os auxou* ouauiv 6e -ye xu>v 
dpextov otacpepouatov dXXrjXtov fj dpexrj xaxd Tcaauiv auvtovujxto? xaxrj-ppeT- 
xat) * # # f| et xo SXov xo 6[xotO[xsps? xtbv [xsptov auvtuvujxu)? xaxrjyopsTxai, 

20 Ttdaat 6s at dpsxai ojxotat dXXrjXais, si' ^s f)v dv Xoc^v^? u)? xsXstav, ojaotto? 10 
ex Ttaauiv [xs[xtxxat, etrj dv <b; 6[xotO[xsprjs 6'Xrj xaxrjYopouixsvrj sxdaxrj? 
auvtovuuuK. 6 "j"dp £/u)v xrjv xsXstav dpsxfjv ofxotto? tz&ar/.$ e')(si, s^tov 
8s 6fxot'u)? Ttdaa? Xe^exat Ttoxe [xev xax' dv8pet'av, Ttoxe 6e xaxd atocppo- 15 
auvr^v svspysTv xto Ttspi a fotu)? saxiv rj acucppoauvrj , Ttspi xauxa aTtdaat? 

25 6|xot'u); svsp^sTv. u)^ -^P ^ v xo ^ ou>[xaatv xoT; ex 8tacpspovxu)v [xqvufxevots 
xtvuiv xo [xtj({}ev 6[xoio;xepe? Ttdvxrj ytvexat, ouxtos xai eTti xu>v e$eu»v xe 20 
xai xuiv dpextov Ytvexat. at -^dp Stacpepouaat dXXf^Xtuv dpsxai xuli xrjvSe 
[xsv auxuiv itspi xdos xtvd stvat, xf^vos 8e Ttepi xd8s (<o; &ypv iitl xuiv 
cpuatxuiv dpsxtov 6pu)[xsv auxat ydp sv xrj xsXettoast, f^ Ytvexat sv xr^j exd- 25 

30 axrj? auxuiv itp6? xd; dXXa? txt^ei), xo Ttdv | 6[xoto[xepe? Ttotouatv, (oc 303 
•psafrai [xsv SoxsTv xai>' sxdaxrjv auxuiv ivspystav, oxav Ttspi xauxa y^tj- 
xat, Ttepi a fjv xr^ dxsXsT xs xai cpuatxfj dvopsta cpsp' stTtsTv xo etvar ou 
[xf|V xax' exstvr^v jxovrjv IvepYeT Ttepi auxd, uiv Std xfjv xotauxrjv txTc-tv 5 

1 eMei^etv V 4 to to] to a Sp. 5 xal] ou§£ a Sp. 6 iXXe^su); xal U7tep- 

BoX^? a Sp. 7 06] 6 in lit. V 10 <tj> d); y^vos a Sp. 11 ante im\ titulum 

iterat B, cui B 2 verba praemittit eteoTco; CrjxeiTat 14 lyet 7tp6;] lyetv Ttpos a Sp. 

15 ibc oXov VBS (scil. ttjv lipetrjv): to d)? SXov F: to w; SXodv a Sp. eirteTO tojv 

piv a 19 fortasse <[xt^t6 tb? y^vo? p.TjTe (b? 3Xov 6et xaTTjyoperadai>. tj d 20 te- 

Xetav B 2 : TeXetiov VFB 1 : TeXetuiv a: TeXefa coni. Sp. 21 [xe^fitxTat ([jiIptetxTat?) Schwartz: 

MtoxTCU VFB^S 1 Vict.: auYxeiTat S 2 B 2 a Sp. 22 I/et SBFa Sp.: I/etv V 24 Tta'aat« 

a Sp. 26 7tavTl a Sp. 27 TTjv6e (ttjv 6e V)] ttjv a Sp. 28 Ta'8e V 2 F Vict. Sp.: 

Tfjv U V J Sa TVjv6e 84] ttjv 84 8tj Vict. Sp. 29. 30 IxcfoTrj;] ixdar^ a Sp. 

30 pu$ei scripsi: pi^et; libri 158 [AIIOPIQN KAI AT2EQN BIBAION TETAPTON 18-19] 

ououov ouauiv dXXrjXat? stxoxcoc rj dpsxrj auvtovuuwc: xaxrjYopsTxar xau- 
xac. yap xat xupuos dpsxd? cpausv. 

XXIX. "AXXrjc; Xs^suk kzr^r^aiq sx xou xptxou tu>v Ntxoua^stcov 10 
'HOtxcbv 'AptaxoxsXouc;, 81' rjs Sstxvuxat, oxt xat at xaxtat xaT? 
5 dpsxaTc; ouotuK scp' rjutv. 

<{ E? 8s ttc Xsyot oxi Tcdvxsc; scptsvxat xou cpatvousvou d-faftou, 
xrjc; 8s cpavxaatac; ou xuptot, dXX' oFoc; tco&' Ixaaxoc. saxt, xot- i» 
ouxov xat x6 xsXoc; cpatvsxat auxo>* st usv ouv fxaaxoc; xrjc; i£so>c; 
auxcp saxt tcok afxtoc;, xat xrjc; cpavxaatac; saxat tcok aux6? at'- 

10 xto?, zi 8s urjSstc: auxu> afxtoc; xou xaxd tcoisTv, dXX' tj ot' 20 
dyvoiav xou xsXou? xauxa xcpdxxsi, 8id xouxwv otojxev c: auxcp 
xo ocptaxov sasaOat. rj 8s | xou xsXou? scpsat? oux auftatpsxoc;, 304 
dXXd cpuvat 8st toaTcsp 6'cptv s/ovxa, -fl xptvsT xaXtoc; xat xo xax' 
dXrjfrstav dfa&ov atprjasxai, xat saxtv sucpurjc: o> xouxo xaXcoc 

15 Tcscpuxsv xo ydp usYiaxov xat xdXXtaxov, xal 8 Tcap' sxspcov urj 5 
otov xs Xa(3sTv urjSs uaOsTv, dXX' otov scpu xotouxov s£st, xal 
su xat xaXuic xouxo Tcscpuxsvat 7] xsXsta xat dXrjfttvrj sfrj av 
sucputa." 

*H xo usv Tcdvxa? scptsafrat xou cpatvojxsvou auxoT? aYaftou dXrjdsc;, 10 

20 oux dXrjdsc; os xo xrjc cpavxaata? urj xoptouc: rjud? thoc; stvat. oFoc- usv 
■ydp tcoxs sxaaxoc; laxt, xotouxov auxcp xat xo xsXoc cpatvsxat, xrjc; 6s scsojc, 
xaft' 7JV sxaaxoc; rjuoiv iaxi xotouxo?, auxoTc; sausv auvatxtoi, ef ys sx usv U 
xuiv svspYstaiv cd s£stc', scp' rjuTv 8s at svspYstat. s? ydp dxouatov *j- [xsv 
xo xs (3ta xat xo 8td xrjv xcbv xa&' sxaaxa dyvotav ^ivofxsvov (8s8stxxat 

25 "(dp oxt (a) dpoouvxsc; Tcpdxxouatv xs xat daapxdvouatv 6j; dyvota? auxot 20 
aixtot, xauxa ouxs dxouata ouxs xrjv dp^rjv 81' dyvoiav 'Ytvsxar 8td xau- 
xrjv 70UV xrjv atxtav ou8s xd Tcapd xdc us9ac; duapxavousva dxouata, xat- 
xot utco aYvoouvxojv "ilvzxoii, dXX' stcsi auxoT? ol [xs&uovxsc; atxtot xrj? 25 
d^votac; xrj? Tcapd xrjv [xsOrjv, oux sv | xoT? dxouatoi? dfxapxavousvotc; xauxa 305 

30 xtdsxaf Ilixxaxo? youv 6 MtxuXrjvaTos 8ntXa STctxtuta wptasv xuiv Tcapd xrjv 3 1% xolj xpttou] Eth. Nic. III, 7. 1114a31 6 post cpatvofx^voo add. 06x01? V 2 in mg. 

7 post xoptot add. uTidppoatv Vict. 6t:oTos Arist. 7. 8 totoiJTO a Sp. 8. 9 aoTtp 

ttjc l. Arist. TTJs s. v. V 10 [XTfjoYis] [x^, ou&sk Arist. vulg. auTij) Vict. Sp.: 

auTcp V: aOToa SFMLa dXXa Si' Arist. 11 t^Xoo;] supra ; lit. V 12 eaeoOat] 

£0 s. v. V 13 ^ xptveT B 2 Arist. : t\ xptvet 6 V 1 : r\ xpiveT V 2 B 2 : t\ et (^ei G ^ et Vict. 

■}] zl L): xptvet GMLSF Vict. a: tj xpt^vet Sp. 14 tp] w? a tooto] too s. v. V 

15 eTepoo Arist. xal to Arist. 17 xat (pr.) VB : xat to Vict. Sp. ex Arist.: xat xo 
om. SFMLa 19 rcdvTa a Sp. 22 aoToTa V 23 £cp' VjjxTv coll. post iv^pyetat a 

Sp. olI 6e a Sp. jxev] om. a Sp.: fortasse ixo\o\, nisi exciderunt nonnulla post 

yivo>evov (24) 24 pta V to Std V 2 B : Sid to V 1 : 6td SFa Sp. S 2 B 2 in mg. : 

i(ju)C ootcoc 6cpet'Xet X^yetv: to ydp 8i' exooatov dyvotav 06 (3t'a o68e dxooatov 25 (d) 

dyvooovTes scripsi : dyvooovTe; <d) Vict. 27 rcept a Sp. 28 ^Tcet corr. ex irci V 1 

aoToTa V 29 rcapd] rcept coni. Sp. IIHIKQN nPOBAHMATQN 28-29 159 

[XEl^TjV d[XapTaVO[XSV(Ov), d -,7.0 atTtaV E/Et T(OV d[XapTaV0[XEV(OV [IxOUatOV T£ 

xat 39' fjatv], EiV] dv rauTa xat aurd ixouatd t£ xal £tp' fjatv. ujc 8s 5 
tujv Traod T7]v asi>7]v d-jvoouasvujv ot jxs&uovtsc atTtot, outcoc xat TUJV 6t' 
dyvotav tujv xaXuiv ts xat ata/pujv daapTavoasvtov ot d-fvoouvTSc atrtot, 
5 si' 73 £9' f ( atv 7] -(vuiatc tujv (^sXtiovujv ts xal /stpovcov. ot -fdp 81' das- 10 
Xstav dyvoouvTSC Ta ts utto tujv v6[xa>v ujptaasva xat Ta utco tujv STcat- 
vouasviov dvopujv ytvoasva ttjc dyvotac auTOtc airtoi, 81 "(E t6 dasXstv scp' 
f^xTv. f 770 T(ov xaXuiv ts xat auacpspovTujv dyvota xafroXou ou tou tt 
dxouat'ou, dXXd tt]c ao/Jbjptac airta. £<p' otc ?dp of ^oyot xs xat at xo- 
10 Xdastc, TauTa sxouata, im 8s t^ tujv TotouTtov dpota d<pt'svTat ts xat Crj- 
atouvTat. out' ouv TauTa tujv d^voooaEvoov dxouata oute tu>v (3t'a , yive- 
ai)at XEyoasvcov, (u>v) sv 7]aTv f] dp/7j. 6 ydp ucp' f]8ovf]C (3taC6asv6c te 20 
xal f)TTu>aEvoc, sv auToj Tfjv dp/fjv s/u>v tou etci Tatka xtvEtaQat, (a) 8td 
rijv 7]Sovf]v ~otsT, oux s';u>i>sv tcoisi ttjc Tot7UT7jc (3t'ac ttjv aiTiav Orjoac 

15 dvEtasvwc xat 8td tt]c tujv xafr' sxaaTa svspysiac sihaac aurov 7]TTaa0at 25 
Tr^c f^oovf^, si' ys (3i'a ytvsTat (ov fj dp/f] xat 7] atTta sstojOsv, jxtjSsv 306 
7]au>v ~poc Ta 8t' auTTjv ytvoasva auvTsXouvrtov, 6 6s sv auTuj -fs ttjv 
dp/f^v tou -paTTStv s/cov d TtpaTTSi xat tou pouXsusafrat irspi auTtov 
s;ooat'av s/(ov, outoc oux s/st tujv outu>c daapTavoasvu>v (3t'aiov atTtav. 5 

20 ovtoc 07j u>c spps{>7] dxouatou tou 7rpostp7]asvou to sxouatov YtvsTat, ou fj 
dp/fj sv f^atv si'86atv Ta xai}' sxaaTa, Trspt a 7] Trpd^tc. outs -(dp 6 ttjv 
dp/r^v ts xat amav tu>v irpaTToasvujv s/ujv sv auTuj (3t'a TauTa TrpaTTEt, io 
oute 6 stoujc Ta xai>' sxaaTa, 7rspt a xat 8t' uiv fj Trpdctc, 6t' d'YVOtav 
auTa Ttotet, ujote &i dxouata Ta ^ta f] 8t' d^votav, (ov 8e irpaTToaEvujv f] 

25 dp/f^ ts sv -/];xtv xat 7vu>pt'CsTat Ta xa&' Ixaara, TauTa outs (3ta outs 
6t' dyvotav, ouo' dv dxouata £t7], st 6s af] touto, sxouata. 8to xat Ta 15 
otd Ouaov ts xat S7rt»>uatav TrpaTToasva sxouata. Ev f^atv ydp f| dp)(f] 
tujv toutov Ytvoasvujv tov TpoTuov. TTpoasTt te Et Ta 8td TauTa -,'tvoaEva 
dxouata, ouosv dv oute tujv dXoyujv ^uiiuv oute tujv itat8t'ujv sxouatwc ti 20 

30 Trotot' 6td -(dp ti toutujv Ta ytvoasva utt' outujv -^tvsTat TtdvTa. eti te 
TtoXXd xat tujv xaXujv 6ta TauTa -(tvETat. eti 6' Et d'TOTtov dxouata Xe^eiv 
Ta ^tvooEva xaTa Xoyov ts xat EuXoyujc, xaTa Xo-^ov bk opEYoaE^d tivujv 25 
xat opYtCoaEftd Ttatv, oux dv st'/] dxouata Ta -pvoasva 8td TauTa. | 6'v- 307 
tujv Sfj TtdvTujv tujv outujc "^ivoaEvujv sxouat'ujv, tujv Exouatujv TauTa to 1 (2 ydp] fortasse ar:ep exooatov L 2 BS 2 a Sp.: dxouatov VSTML' 1. 2 exooatov — Tjfxiv 

del. Sp. 2 pr. x«l V 2 S 2 Ba Sp.: t) V: r) S 1 dxouata a alt. ^otv] tj in Ht. V 

12 Aiyofiiviov] o> in lit. V u>v add. B 2 13 auxu> V <d> 8td scripsi 14 7rotet 

ante ttj; om. a Sp. fortasse «Mav <e/u>v>, 14. 15 C^<Ja» dveijxeVo^ FML: C^aaaav e{ 
[jiv (ba V: Crjaa; dvetjx^v tbcS^B 1 : CrjTrjaac u>; S 2 B 2 a Sp. 16 ${a V 16. 17 p.7j8ev 

oiv Tj[xu>v Vict. 17 aoTij) V 18 Te xai a Sp. 21 eiSoatv V oure ydp] e ydp 

in lit. V 22 a6T(p V Taora] Tt ML 23 ooTe V 1 in mg. xd] Ta? a 

24 t« scripsi: tj Te sic V 1 : of Te V 2 : t] Te FS J ML: r) Td S 2 : t« tj B in lit. a Sp. 
|it'a V 28 Taurd a 30 u^' aoTdiv Sp. : u'f ' aurujv libri 31 axooata V 34 to 

IS-S- :i 8p.: Td VB 1 : om. S'FML 160 [AflOPIQN KAI AY2EQN BIBAION TETAPTON 29-30] 

scp' rjjxTv e'x £l ' ^ aa £<Jxt ^poatpsTa ts xai xaxa Ttpoatpsatv "ftvofxsva, Ttav 
te t6 xara Ttpoatpsatv -^vopsvov [xsTa Xo^ou Te xai Ttpoatpsasu)? "jivsTat, 
816 xal SoxsT rj Ttpoatpsat? sTvat ixouatov Ttpops^ouXsujxcVov. 7tspi ^ap Ta 5 
(3ouXsuTa rj Ttpoatpsatc;, {3ouXsuTa 81 saitv Ttspi u>v soti [3ouXrj ts xai t6 
5 PouXsusaOat, [3ouXsusTai 8s ou8sv C«>ov dXXo Ttapd tov avOptoTtov, [3ouXsu6- 
[xsfta 8s outs Ttspt t&v dtSuov xai dsi 6[xoi'oj; lyov-uov, outs Ttspi to>v ytvo- 10 
[xsvtov [xsv, dsi 8s -yivo[xsv(ov ojxotu)? ts xat xaxa ia'£tv u)piafxsvrjv, (5v statv 
dva-oXat ts xat Suastc xat TpoTtat, dXX' ou8s Ttspi twv dXXoTS dXXu)? s^6vtu>v 
xai Ytvofxsvtov, otov au)([xu>v ts xat 6'fx(3pu)v, dXX' ou8s Ttspt twv •ytvojxsvu)!' 15 

10 dito ibyrfii a ^' ou ^ £ Ttspt Tuiv UTt dv&pu)7tu)V ^tvo[xsvu)v a7ta'vTU)V ouSsis 
•^ap Tuiv 'AOrjvrjatv 6'vt(ov [BouXsusTat, Ttui? dv 2xufrat dptaTa TtoXtTSuotVTO. 
Ttspt fdp toutu)v pouXsuofxs&a, a otd ts iaTtv 81' rjfxuiv "ftvsa&ar saTt ^dp 20 
rj [3ooXrj Ttspt Tuiv rjjxTv toT? (3ouXsuofxsvotc; TtpaxTuiv. ot ydp J3ouXsu6[xsvot 
^ouXsuovtat Ttspi Tuiv 8t' auiou? Ttpaxxuiv, san 8s Totatrra, a ocXXots 

15 aXXto; 0161' ts TtotsTv sajxsv tw jxrj s^stv (jbptauiva Ta scp' 01? "ytvsTat, 
TotauTa 8s itspi uiv 8o?dCofxsv. STt "ytvsTat rj [3ooXrj 06 Ttspt Tuiv TsXuiv, 25 
dXXa Ttspt Tuiv Ttpo? Ta TsXrj. u>v ydp Ta TsXrj (3ooXrjTa sotiv, 6vtu)V 
TtpaxTuiv toutu)V, sau pouXsuTa Tot ayovTa STt' aoTa* (3ooXso6fxs9a -yap, | 
8t' u>v 8uvrja6[xs&a aoTuiv tu^sTv. 6'vt(ov 8rj Tuiv ^ouXsutuiv toioutwv t6 308 

20 TtpoatpsTov saxt to sx t(ov PouXsutwv 7tpoxpi9sv ux p-aXXov tu>v aXXwv 
auvTsXouv ts xat oqov Ttpo? to Ttpoxstjxsvov tsXo?, af sfatv a? xaTot Ta 5 
TtpoxptOsvTa sx Tuiv ^ouXsuTuiv Yiv6[xsvat Ttpd^st? TtpoatpsTat, cd "ytvovTat 
[xsTa 6ps$su>; tou TtpoxpifrsvTO?. ou Y a P auTapxrjc rj xptats Ttpo? ttjv 
Ttpd^tv Tuiv xpiOsvTcov, dXXd 8sT xat 8ps$su)?, 816 xal rj Ttpoatpsat? stvat 10 

25 Xs^sTat 6'ps^is ^ouXsutixtj. 6'vtu)V 8s tu>v xaTa 7tpoat'psatv yivo[xsvu)V sxou- 
at'u)V ts xat scp rjjxTv, xstptsvou 8s xai tou id; s^st? Ta? Ttspi id TtpaxTa 
sx Tuiv svsp^stuiv Tuiv Ttspi [Ta] auTa -(tvsa&at xaTa Ttpoatpsatv svspYoujxs- 
vu)V, strj dv 8td toutu>v xst[xsvov xai to Tas f$si? Ta? Ttspi Ta 7tpaxTa 15 
sxouatou? ts stvat xai scp' rjfxTv cbs fdp Ta? xaTa Ta? xiyyaz s£si; sx Tuiv 

30 xaT auTa? svspYstuiv xTu>[xs9a, outu>; 8s xai Ta? xaTa Ta? dpsTa? s^et? 
xTu>[xeOa # s0tC6[xsvot ^dp Ta xaXd Ttpdrcstv lv s$st yivojxsOa tou TtpaTxstv 
auTa, (i)? xai id TsxTOvtxd ol a7tou8dCovTSc YsvsaOat tsxtovs?. (Sa7tsp STti 20 
T(ov ts)(V(ov otXXo; [xsv otXXou d[xst'vu)v Ttscpuxsv Ttpo? to irjv sc-tv XTrjaaaftat 
vrfi 7t|ioxst[xsvrjc; Ts^vrj?, ou fxrjv Tuiv xaTa cpuatv iyovxtav TtSTtrjpunat ti? 

35 Ttpo? Trjv dvdXrj(];t'v ts xai xT^atv auTrj?, outu)? sj(st TtoXu [xdXXov STti tu>v 25 
dpsTuiv, oa(p xai xaTa cpuatv | toT? dv9pu^Ttoi? jxdXXov rj Tuiv dpsTuiv 309 
XTrjais xrf tcov tsj(V(ov. (sf) 8s rj Tuiv dpsTuiv, SrjXov ux xai rj twv 2 [xexa Xc5you] [xeyaXot oi>xe V 1 (corr. V 2 ) 15 ofdv V 1 (corr. V 2 ) 17 pouXeuxa a 

Sp. ' 18 pooXeura sic V 21 a"] fortasse u! al s. v. V 23 (5p^Eio;] 

infra ^ lit. V 25 rj opel-is a Sp. xcbv s. v. V 27 ta om. a Sp. 

29 xaxd x^va; a Sp. 31 ixtcufxsda a ydp om. a td in lit. V 32 (uaTtsp 

<8'> V 2 S 2 Ba Sp.: (b; ydp S X FML 35 dvdXrjitv] ante <\> una littera erasa V 

36 faco V 37 e{ add. V 2 a Sp. BIBAION TKTAPTON 29-30 161 

xaxtiov, et "j£ 6td jxev tu>v dvTtxeiuivcov sOtbv at xaxtat Ta Tc dosTatc auvt- 
OTavTat, otc 8s ta dvTtxst'[xsva 7 Tt 6sTv icp' auToTc, e«? ixstvotc xai xa otc •", 
ixstva dvTtxstTat, waxs dXrji)sc auvrj[x[xsvov to Xsyov st fxaaroc Tr^c s'£s(oc 
laottj) saTt ttuk atrtoc, xat ttjc cpavTaatac laxat 7ru)c auToc atrtoc, (e£) 
5 dXrjDsc os xai to ottriov t?;c scsuk aixtov stvat rtoc sauxu>, dXrjftec satat 10 
xai to TTjC cpavTaatac. Tr;c -(tvou.evrjc TTspt ts t&v d- t 'aOu)v xat Tuiv xaxuiv 
sxaaTOV stvat ttooc airtov sauTtt). toutou 8s toutov s/ovtoc tov tdotcov 
xat toTc xaxoTc. t9;c TOtaurrjc s;su)C sauToT? ttioc ouatv a?Tt'ot;, sirsTai to 
iii auTotc etvat ttcoc xai td d-(at)a aikoTc xaxd cpatveaftat. ou -^dp et 15 

10 dyvoouvTsc to tsXoc ot xaxol Ta xaxd Trpdrcouaiv, rjorj xat 8t' dyvotav 
auTa -paTTOuatv. i8si/i)rj -ydp rj toutujv dyvota sxouatoc ouaa, o*? xat xou 
dyvosTv auTotc atrtot. to ydp oi'ea8at Teu$ea&ai [ts] xai otd xou xd cpauXa 20 
spcrrceiv too tsXouc Ttap' auToT?, et ye stt auToTc to yvuivat Ta dfadd 
xai to TpaTTetv, 6V tov TauTa TreptytveTat. cpuvat jxev -ydp 8eT ttwc tov 

15 jxsXXov-a dpsTTjv r) xaxtav Ss/eai)ai, st' ys urj Tcav Ctpov iaTt toutwv 23 
osxtixov, dXX' dvi>pu)7roc jxovov • ou [xrjv st Trotac cpuaeu)c to) Tauta s£ovti | 
'(;)(;), r]or t ost xat s/stv auTov cpuaet x6 6'ap.a touto, <p xptvsT xd xptvo- 310 
jxsva xaXuic xat to xaT dXr^eiav d-,'a06v atpr]asTat, o:rsp iatlv dpsTv^. 
ou -,'dp ofioiu)? af ts ata&yjaetc xat dpstal cpuast, dXX' at jxsv atat)V)astc 5 

20 auTat cpuast, r t 8s dpsTrj oux auT7j cpuast, dXX' t; jxsv tou 8e$aaf)at Suvaut; 
auTr)v cpuast, auTrj os ou cpuast. 816 ixaXXov r t dpsTrj 6;xot'u); cpuaet TaTc 
Ts/vatc, ou TaTc ataftrjaeatv. w: -^dp Tuiv ts/vujv to [xsv stvat oexttxotc 10 
rjjxTv auTuiv uTrdp/et cpuaet, ouSetc 8e Yt'veTat xz/vizr^ cpuaet, tov autov 
Tporcov xat ctti tu>v dpsTuiv s/st. 8t6 xat t/jv jxev aiat)rjTtx7]v 6''}iv, et [xr] 

25 cpuaet Ttc e/ot, ou8' av XTrjaatTO auTrjv ttots, iirt Se ttjc xaTa Trjv dpeTrjv 
6'']>s(o; ou cpuvat e/ovTa 8eT Tr;v6e ttjv cTijnv, dXXd cpuvat 8eT 8s$aa&at 8uvaaOat 15 
auTr^v, to 8s e/etv auTouc Ttap' auTuiv TrstpdaDat Xajxpdvstv, xat eaTtv eu- 
cpori? ou/ 6 r;8rj xrjv dpeTrjv s/u)v xat to ojxjxa touto, dXX' 6 paov dXXou 
Xa(3eTv auTrjv Suvduevoc, 8v xpo7rov xai irri Tuiv xe/vuiv e/ov e^st/^rj. 20 

30 XXX. Tluic et ex Tuiv ivavxt'u)v xa evavxta -jtveTat, oux saTat 311 
sx uev otxatoauvr^c d6txt'a, ix 8s dotxtac 5txatoauvrj, xai STri 

Tuiv dXXwv dpeTuiv xe xat xaxtuiv 6 auToc Xoyoc. 5 

"H xai TauTa outu>c -ftvsTai. 6 -^dp 81'xatoc Ytv6[xevoc rjTot i$ dStxta; 2 Ti oeiv om. S 2 B 2 a Sp.: fortasse TroieTv lcp' outoTs] ^7:' ouxots a Sp. ^t: del. 

Sp. 4 autos] inter et ; lit. V d add. V 2 B Vict. 5 at^Ttov] ^xacsxov a Sp.: 

a'jTov Scbwartz I^«)? V 2 SBa Sp.: X^e<«s V J FLM 6 xoiv dya&uiv] d» et pr. & in 

lit. V 9 xaxd] xaxot a Sp. 11 0? xal scripsi: of; libri: ol coni. Sp. 

12 auToI; V Te delevi 16 tl om. a Tcota; Diels: Trofa; libri <§et> toj 

a Sp. ?$ovti V 17 xpfvet a Sp. 19 xal al dpetat a Sp. 20 auxat] auTat 

V (corr. V 2 ): auTat a 21 60.0(0); <e/et) sive 6p.o(a coni. Sp. 22 fortasse <lrtl> 

xuiv 26 fortasse S'jvot(xevov 27 auTou;] auTrjv a Xajj.pdvetv] ^ in lit. V: 

/.a;j.|jdvet a Sp. 33 ante r t B iterat titulum usque ad 5txatocn>vr) (31) 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta minora. 1 1 162 AriOPIQN KAI AT2EQN 

[xsxa[3dXXsi siq 8txatoauv7jv, fj iaxtv evavxta xfj StxatoauvTj I^t?, ?, ex xfj? 
[xsxa£u xaxaaxdasoj:;, xat xd sx xa>v [xsxaciu 8s [xsxa^dXXovxa st? xo sxspov 
dxpov (i)? e£ ivavxtoo xou jxexa;u [xexa^dXXet. xq> "(dp xo [xsxaciu xto 10 
d[x'-poxspojv txodc [xsxs/stv xuiv dxptov xat xd [xrjosxspou 6XoxX7)pu)s eystv 
5 eTvat auxtov [xexa;u xouxojv, xat oxav elq x6 exepov auxuiv [xexa(3dXX7;j, ok 
ecj evavxtou auxou ;xsxa(3dXXsi xoj sx xouxojv [xsxa[3dXXstv, a ovxa xaiv u 
jxsxac-u sxojXusv aux8 7j87j stvat sv xouxa) st? o [xsxa(3dXXst. st (6e) rcdv xo 
[xsxaBdXXov ets xtva s£tv ex x9j? axep7|aea)c; xrjc; eceojc; exetvrj;; [xsxa8dXXst, 
evavxtov §s fj xotauxrj axeprjatc; rq ec-et, st? rjv fj [xsxaSoXrj, xat fj ouatoauvrj 20 

10 av xat fj dotxta s£ £vavxt<ov -j-rjvotvxo. sx yap xu>v axsprjastov xo xs ^ap 
61'xaiov ytvofxsvov iv axsprjast xou otxatou, xat xo aSixov ojxoiuk xou dotxou. 
st [xsv ouv fj uXrj,- s? fjc; fj xoptoj? ysvsat?, auxrj 6s saxtv fj xaiv | ooatdiv, 312 

auxrjv 7jv u?saxu>aa avsu xou stvat auv siost xtvt, aTcXmc; av Ytvofxsva 
xupfoj? sx xfjs uXtjc; otv s-ytvsxo xat rr ( i axsprjasu)?, xfj? fxsv uXrjs u>; utco- 

15 xstfxsvoo xs xat uTtojxsvovxOs", ex 6e xfj? axsprjasu); ojs svavxtou xs xat 5 
[xfj uTcofxsvovxos" e-rcet 8e dSuvaxov stvat xfjv uXrjv sv uTcoaxdast ytopts" 
si'6ouc xtvos (06 -yap otov xs GX7jv xtvd X^P^ sTooos stvai xtvo? ■ xoj -^dp 
Xo^tp /ajptaxfj xojv si6ojv xat xoj ixapd [xspoc 6sj(sa&ai xd svavxta, sttsi r] 10 
^s uTroaxaai? aux7js dst jxsxd xtvo? xouxojv, st? a [xsxapdXXst irapd jxspo;, 

20 oxav e?c xt sloos [xsxa(3aXXrj), 6fjXov [xsv oxt sv ateprjast ouaa auxou et? auxo 
[xexa^dXXei, eixst 8e -?j ouaa 4v axeprjaet xouxou, et? [xexa(3dXXet, ^71' 15 
dXXou xtvo? stoou? saxt, 8rjXovoxi xouxoj ef? 8 [xexa[3dXXei, evavxtov eT6o; 
s/st, xai)' 8 xat auxu) f^ [xsxapoXfj auxrj Ytvsxat. sv qj -ydp douvaxov [xevetv 
[xexa^dXXouaav, et? 8 [xexa(3a'XXei, xaxd xouxo [xexa(5dXXet xe xat d[xet[3st 

25 xo e?8os\ xotauxa 8e xd svavxta si'6rj, ly ot? saxt xs xat eTvat Suvaxat 20 
xo ov xivojv ev OTeprjaei, xat 8td xouxo TrporjYoufxsvoj? [xev ix vffi axsprj- 
asoj? xat x^fjs oj; axsprjasa)? svavxtwasu)? r t xuptu)? reveats, fj6rj 8e xal ^x 
xuiv evavxttov etSuiv, etp' 01? ouaa irpo xf|? et? xd evavxta auxot? jxexapo- H 
Xf^? ou 8uvaxat [xfj [xexa(3dXXouaa eS | auxuiv [xexapdXXetv e?s xo sTSos, 313 1 tj] yj Sp. 7) B 2 N: xai Va Sp.: rj xctt F 3 tijj scripsi: xuiv libri 

4 xot] tou Vict. : om. N 4. 5 Iy_etv — toutwv (toutwv V)] ofov Ivctvnov iaxi tujv 

oJv laTi [xeTa^u S 2 B 2 a Sp., sed praemissis verbis XtlneTctt fjTjfxa XeiTcet (?) f t ti toiou- 
tov B 2 6 & 6'vTa VB Vict. Sp.: r^SdvTa FG 1 : todvTa Sa: dei 6'vTa N: tj e{ ouSev 

Ta G 1 et S l in mg. tu»v a Sp.: Tip libri 7 e{ 8e rcav S 2 B 2 a Sp.: et Tiav 

VB 1 : etTj av S'F: fj e{ rcav N 9 alt. rj om. a Sp. 10 ytyvotTO a Sp. 11 ^v 

tt] N fjv, xai a Sp. 13 xalP auTTjv B 2 Sp.: xaT^ ai>TTjv libri auv ei'6et 

S 2 Ba Sp.: auvetSet V: lv et'8et S^F Ttvt Td a Sp. d7tXu»« Ta N 14 xal 

ix ttj; ax. a Sp. 15 iv. oe tt^;] ttjs Se S 2 B 2 a Sp. 15. 16 Te xai [xtj 'Jtcojx^- 

vovto; VFS'N: tt] ?$et e{? tjv r) [xeTaPoX^ S 2 B 2 a Sp. i* 8e — urcofx^vovTOC om. B 1 

(B 2 supplet lectionem, quam exhibent S 2 a) 16 elvTa a 17 oi> — tivos om. 

SFa otovTat V 18 yojpiaxTj VB Sp.: ytopij tt]s SFa: ytoptOTd Vict. 

Tu}] to Vict. 20 [xexa^dXXTj] tj in lit. V 21. 22 dn— effious] iv dXXto xtvi ilSet 

B 2 S 2 a Sp. 6 V 23 auTTj V: auTTj a Sp. 24 fxeTa(3dXXouaa a Sp. dfxeipet] 

^et s. v. V 25 Td] Ta xa V BIBAION TETAPTON 30 163 

(sfc) 8 [xe-a[iidXXsi. oxav [xev ouv u>atv at S^eis Eu^xExdpoXot xat at svav- 
xioV/jxec eic dXXf^Xac, xat sx xuiv svavxuov si§<ov f ( [xexaj3oX7j Yivsrat xoTc 
sTc tt [XExa(3a'XXouatv uiaTrsp xat sx xrjc axspr]a£u>c tou etc 8 u.sxaf3dXXst. 5 
oxav os fj xd £vavxt'a xotauxa, u>c [xovtfxd xs sTvat xat jatj pa§t'u>c [xsxa- 
5 (3a'XXs».v, at Yeveaetc xoTc xotouxotc sx xs xu>v axEp7jasu)v 71'vovxat xat lx 
xuiv usxacu, a'f' u>v <bc dir' ivavxuov xat auxuiv xoTc siosatv, efe a 7j [xsxa- 
poXfj ytvExat, u.sxa(3dXXst xd "ftvojxsva, r t [xsv xuiv xax' dXXotmaiv xai 10 
aucr^atv xat [xsuoatv xai xaxa xotcov [xsxa[3oX-(j ytvotjLsV/; y£v88i{, ouad tC{ 
10 "YSVEatc, dXX' ouy aitXioc '(eveatc ^ evavxuov, fj 8s xax' ouatav ouxsxt 
e£ Ivavxuov, dXX' sx x9;c xaxa dvxtcpaatv dvxt&sasu>c, oxt [xyjSs iaxt xfj 15 
ouata xt svavxiov. 1 zii add. a Sp. ocl om. a Sp. 5 vffi axep^sjsio; a Sp. 6 d'f' tov S J FN: 

dcpuiv V: fitfxcpolv S'-B'-'a Sp.: fitcpuiv B 1 ifj om. a Sp. 7 5e ti a Sp. 9 [X£Tfic(3oX'/j 

soripsi: ;j.£xaj3oXT] SFGa Sp. : fxeTot^oX/jv VB 11 [xtjO^v a Sp. 12 Tt ora. a Sp. 11' Ed. AAEEANAPOT AOP0AI2IEQ2 11P02 T0Y2 A1T0KPAT0PA2 ore.u 
nEPI EIMAPMENH2. ^Hv jxsv 8t' suyrjc <xot, \i£^iazoi atrroxpaTopsc Ss^rjps xat 'AvtojvTvs, I 
auTtp YSVofASvo) Tcap' utxTv i'8sTv ts utxac xat TcpoastirsTv xat xaftojxoXoYTjaat 
5 /dptv dvi)' oiv sira&ov su Trap' u[X(ov TroXX.dxic, atst Tuyabv izdvTwv (Lv 5 
r)$t'(oaa [xsxd txapToptac f vjc otxatoc sTvat xoyydv&iv Totauxa atTOujxsvoc. stcsi 
os scpsTrat, xat st [xyj Traptov Ttc tovs tspoTc Oustv ouvaTat, t6 dustv auToTc 
-avTa^o&sv ts xat TravTayou xat TrsfXTcstv dva&r^txaTa, a [X7j xojxtCstv au- 
t6c ofov ts, sfrdparjaa rcpoc ujxdc rfl irpoc to OsTov i£ooata, xat Ttva 10 

10 aTtapy/jv 6[xTv Ttov f|[xsTsp(ov xapTcaiv dvdfbjjxa Tcsjx^ai otxstoTaTov utxTv dva 
0/j[xa'T«)V aTcdvTojv. Tt "fdp dv otxstoTspov toTc yv?)Ctfa>c cptXoaocptav Ttjxai- 
atv ts xat Tcpod*(ouatv dvdtbjtxa "(svotTo pt^Xtou uTctayvoutxsvou Ostoptav ©tXo- 15 
ao r fov; Tcspts^st ts to ^i^tov tyjv 8o£av ttjv 'AptaroTsXooc, r t v syst Tcspt 
ts st[xap[xsvir;c xat tou £<p' f|[xTv, ou ttjC (ptXoaocptdc TcpotaTatxat utco T7)c 

15 utxsTspac [xapTuptac 8t8daxaXoc aur/jc xsxrjpufjxsvoc. saTt 8s ou8sv6c 8su- 20 
Tspov t&v xaTa cptXoaocpiav SoyjxaTtov touti to SoYtxa* fj ts ydp dir' au- 
tou /psta iravTa/ou | ts xal stcI TrdvTa otaTsivst (ou ^dp 6[xouoc Trspt Tac 4 
Tcpd£sic syooatv 0? ts TrdvTa sc dvdpc7]c xat xai>' st[xap[xsv7jv Yfyvsa&at ~z- 
TctaTSuxoTsc xat otc 8oxst "ytvsaOat Ttva xat jxfj tou TcdvTcoc sasa&at Trpo- 5 

20 xaTa[3s(&rj[xsvac atTiac s/ovTa), r\ ts supsatc ttjc dXTjftstac t9jc sv auTfi 
yaXsTrwTaTY] Tui 8oxsTv Taiv 8o£(ov sxaTspa TroXXa dvTttxapTopsTv t&v sv- 4 aotio V OfxTv (SeIv te om. 4. 5 yaptv xaOojxoXoyfjaat a 2 5 rcoXXaxta V 

6 ^s Va 1 : wv a 2 : u>v E mg. : (bs Loncl. Diels: ttjs B 2 : a>s J>v coni. O: fortasse del. 
stvat] sfyv coni. O 7 iffeiTat in mg. ^VT^XXsTat V tois SeoTs oovaTat Cas. O 

8 dva&'Jfj.aTa a 1 9 xz \v Iftdparfia Cas. O ^jfxa? a 1 ^couaiot] p.t[j.^a£i B 2 Ttva; 

Lond. 9. 10 aTcap^rjV HESO Cas. B 2 : dTrap^; Va 1 2 : dTc' dp/Yj? K: dTcap^ds Lond. 

10 xat dvd8rj(xa B 2 7][xiv a 2 13 7C£ptr/et B 2 : Tcepta^stv s 8 : 7:ept^etv Va 1 ts] oe 

coni. 0: ydp Diels tc to ptpXtov] xai Lond. 13. 14 te TC£pt Te a 2 14 TcpotaTa- 

Tat a 2 16. 17 dTc' aOToO] aTcavTa/oo a 1 18 Te xat 7tat} , a 2 19 alt. xal] d xat a 2 

20 lyo\za a 1 : ej(0VTe; V 2 : l yyjaiv V 'a 2 eupeatv a 2 ^v aOTiu coni. Casp. O 21 to> 
Soxetv Va 1 : e^Ttv (iaTtv del.) Soxet tu> Soxelv E : ooxet to> Soxetv a 2 IxaT^pa a 12 IIFIM EIMAPMENH2 1-2 165 

apf&v. zr.z\ oe evttuv So^uaTtov (f ( ) xaTaaxsufj 6id. t»v ~poc touc \ir t ououoc 
Xs\ovTac BtvttXo^tav Ytvetat cpavspunspa (tov ev toTc udXtaTa /<*-' atjTOu * * * io 
t8 stsv u.3ua> rj xaia ttjv 'AptaTOTsXouc 66;av st-stv), ironrjaouat tov Xoyov 
-poc touc ou/ ouottoc sxstvtp rrepi toutojv etpTjxoTac. orrtoc ev ttj Ttov Xe- 
5 "'ojxsvcov ?rapai)eaei cpaveptoTepov uuTv TaX7jf)ec "fhr^zm. eau oe fj Ttov Xoyiov 15 
Ttov ^ixsTsptov Trpoatpeatc ou -ooc e-toetcnv veveuxuTa, aXXa ~p6; ecsTaat'v ts 
xai 8t8aaxaXt'av twv Trpoxstp-evtov dxpt(3saTspav, fjv xat uudc Trdatv o»Tc 
irpaaasTS opav eveaTtv eCrjXtoxoxac. ouSeutav yoov Trpastv uutov saTtv eupeTv, 
r t ttjv cpavTaatav zpo t9jc dXrj&etac cjxotcov TreTconrjTat. et 8e Tt xaTa a/o- 20 
10 Xfjv svTU7/a'vouatv uuTv Ttp (3t[3Xitp 8eTai)at 86£et prjOfjvat YvtoptutoTspov, 
dctto Ttu7jOfjvat xat xauTirj t^ Ttp/fi Trpoc uutov xat -j-pacpfjvat uot Trepi xtov 
^Touusvtov • ou8s "jfap paStov rdvTa "(vtoptua Trotfjaat ot' svoc (3t[3Xt'ou auTa' 25 
T3 Ta Trpoxetueva xat ofc xtc XP 7 *™ 1 ^P * TT i v aTjvuatv auTtov. 16 usv ouv etvat xt xfjv etuapusvrjv xai atTtav sTvat tou Ytvsa&ai' II 
15 T».va xaT' auTfjv txavtoc fj Ttov dvi>ptoTrtov auvtaTrjatv TrpoXr^tc (ou ydp 30 
xsvov 068' daTO/ov TdX7jr}ouc fj xotvfj Ttov dvi)pto-tov cpuatc, xaU' 7jv Trept 
Ttvtov 6ixo8o;ouatv dXXfjXotc, oaot ^e auxtov jxfj 8td Ttvac TrpoxaTa[3e(3X7jue- 
vac SoSac ucp' j auTtov 8td xo atoCetv (3ouXeai)at t/jv irpoc auTac dxoXou- 6 
ihav dXXtoc dva-j-xdCovTat Xeyetv 8t' fjv atTtav ou8s 'Avacayopac 6 KXa- 
20 Couevtoc, xatTot TaXXa tov iv xoTc xrjv cpuatxrjv cptXoaocptav cptXoaocpr]aaatv 5 
oux d.T:sppi|xusvoc, oux dctoTriaTOC dvTtuapTuptov x^j xotv^ ttov dvS^ptoTrtov 
Trtaxst Trept etuapusvr^c* Xs^et ^dp outoc "^e urjSev xtov ^tvousvtov Yt'vsaUat 
xail' siuapusvr^v, dXX' stvat xsvov touto TO»j'voua), xt 8s ttot' saxiv r t st- 
uapusvr| xat sv Ttatv, ouxsO' [ou ydp uovov oux dXXrjXotc aTravxsc, dXX' 10 
25 ou8s] rj tu)v dv0pto7rtov xotvrj TTpoXr^tc txavrj touto urjvuaat. ouxs ydp 
dXXrjXotc otTravTsc, dXX' ot»8s autoc auTto tic Ttspi aux7;c atsi [atjTtp] Ta 
auxa SoSdCet. irpoc ^dp touc xatpouc ts xai xd? TrepteaTtoaac Tu/ac xai 1 r t add. Diels [xrj V 2 a 12 : om. V 1 : in lit. B 2 dvxtXoyta sic V 1 (corr. V 2 ): h 

dvxtXoyfav B [xctXtaTa] pr. a in lit. V lacunam indicavi 3 xe] xet eiev (in 

mg. xi ut videtur v. c.) V: ret etev sic B: xt elev HSa 2 : elev (in mg. eiprjxoxec) E: xt etVj? 
K: rl eiTj av Cas. O: ouoev otjxai a 1 Lond. pet£ov Cas. r) a 12 : et (sic) VH 

te — 7j om. C vacuo relicto 10 litt. ttjv oid. O 4 etpTj^OTa;] a? j n ut. y 

S rjptv a 12 6 veuveuxota V 8 TrpdaaeTat a 2 youv] ouv E: y^P O 

£aTiv V 9 >, V(infra versum)a K . iv •§ a 2 TceTtoiTja9e Cas. O Tt 

om. a- 10 t^[xiv a 2 8etai7at om. a 2 Sdiet V 2 a 12 : §d$at V 1 : od?et 

<Ttvd) coni. O ^TjOr^vat 8etv Cas. 11 rcpo; Va 1 : Tcap' a 2 12 pdottov V 1 

(corr. V 2 ) .14 ad sequentia cf. Alex. De anima II, 179,25 sq. xt] xe coni. O 

20 TdXXa u>v h rotc W 2 0: dXXa tov outoT; V 1 : dXXa wv auTot; ES 2 (sed TaXXa S 2 ) 

21 d-eptjxjx^vo; Va 1 : dTtepptpivoi; a 2 oux] dXX' H: del. Casp. O 22 TtTjv ytvopivojv 
pTj6ev a- 23 8r^ tcot' ouv a 2 24 ouxdH' V: 06 xa&dXou ES: oux^ti a 12 

oj ydp— ojoe (25) delevi 25 prjvuaat V 26 aUTtjj om. a 2 166 AAEEANAPOV AOPOAIHEffl 

XYjv irspt Trjc stixapixsvr;? 86£av [xsTacpspouatv. oaot jxsv f&p ainujv TcdvTa 15 
xafr' siixapjxEvrjv ffvea&at X&yooatv, ttjv Et[xap[XEV7}v uTcoXaix|3dvouatv aTcapd- 
[3aTov Tiva aiTiav Etvat xai dvaTcoSpaaTov, sfal 8' ofc ou TcdvTa Ta ftvo- 
jxsva YivsaDat ooxst xai)' stixapfxsvrjV, dXX' slvat Ttvac uTcoXajxpdvouatv xtov 20 
5 Ytvoixsvujv xat dXXac atTtac* dXX' ou8s ttjv stfxapixsvrjv auT7]v to Tcd-ftov T£ 
xat aTrapd^aTov systv Tt'i)svTat, dXXd ■ytvea9ai Ttva xat tujv xa&' Etjxapui- 
vrjv ^tvEaOat TCEcpuxoTujv ou xa^' auTr]v, dWa. irapd jxotpav, (i>c ot Tcot7jTat 
cpaatv, xat Tcapd tyjv stjxapuivrjv. sau 8' ofc tcots TcdvTa "(t'v£aOai Ta -ytvo- 25 
[xEva Soxst xafr' sttxapfXEVTjv xat [xdXtaT' dv auTotc Ta Trjc vjyr t <; dvrt- 
10 TrtTmQ, xaTOp9ouvTEc 8s sv TOtc irpoxstjxsvotc auTOuc atTtouc stvat TUJV xaTop- 
OajaaTajv uTcoXafxpdvouatv, ujc oux dv aTcavT/jadvTujv tujv aTrr^VT^xoTajv, 80 
st [xyj auTOt Ta'8s jxaXXov EirpaSav dvTt tujvSe, ujc e^ovtec xat tou fX7) TcpaT- 
TStv auTa tyjv sqouatav. 8t' r^v Stacpujvtav dva-pxaia toic cptXoaocpouatv r t 
CrJTTjatc r t Trspt tyjc stfxapfX£V7jc, oux Et saxtv, dXXa ti ttot' saTtv xat sv 

15 TtatV TUJV "(IVOfXEVOJV TE Xat OVTUJV EOTtV 7j T0taUT7) CpUOtC. fjTt fXSV OUV 8 III 

atatav Ttvd tt-jV stfxapfxsvTjV toic ^tvofxsvotc [uiv] stvat Xs^ouatv irdvTsc ot 
Tcspt stfxapfxsvTjc Xspvxsc ti, pujptp-ov (rauT^v yap diro8i8oaai'v ts xat cpaatv 
afriav slvat tou "(tvsa&at Ta "(tvofxsva ov TpoTcov ytvsTat), stcsi 8s ~Xsovayu>c 5 
XsfSTat Ta atrta, dva^xatov toic sv Ta£st to TcpopXr^jxa [xsTtouatv TcptoTov 

20 Xa[3sTv, utco Tt'va Tpoirov tujv atTtujv j^prj TtOsvat tvjv sifxap^svrjv ouSsv 
ydp tujv TcoXXa/ujc Xsyojxevujv 'Yvwpifxov /ujptc tyjc otxstac StatpsaEujc Xe-^o- 
[xevov. StatpEiTat or ( Ta tujv "(tvo[xsvujv atrta e£c TpoTcouc aiTtouv tsaaapac, 10 
xaOujc [atTtac] 'AptaTOTsXr^c 8£8st/sv. tujv "/dp atTtujv Ta [xsv saTt Tcotr^Ttxd, 
Ta 8s uXr^ ETCE/st Xoyov, saTt 6s Ttc ev auTOtc xat r t xaTa t6 stooc atTta* 

25 Ttapd 8s Tac Tpstc TauTa; atTtac sotiv atriov sv auTotc xat to tsXoc, ou 15 
/dptv xat t6 y^6[xsvov ^tvsTat. xat ToaauTat [xsv cd tujv a?Tt'ujv otacpopat'. 
oti "ydp dv atrtov ^j tivoc, 6tc6 toutu>v ti tujv atTtujv ov supsi>r]asTat. 
xat "^dp zi [X7] TcdvTa Ta "(tvofisva toooutujv atTtujv SstTat, dXXd Ta ys 

TrXstaTUJV 8s6[X£Va OUY UTC£ppat'vEl TOV dpt&fXOV TOV £lprj[XSVOV. ^VUJpljXUJTSpa 20 4 Soxei yivza§<xi a 1 5 ou5e a ! 0: ov> a 2 : ooSe sic V 7 xax" auxrjv Va 1 : xatd 

Ta6xT]v a 2 9 elixapfx^VTjV] r^v in lit. V ^X 7 ) 5 ( su pra xu lit.) V: ^uy^ 5 B * 4*°" 

/ots K 12 £7tpa£av om. a 1 14 r t om. a 2 15 te xai ovtwv om. O 

ToidSe a 1 ouv om. O 16 wv del. V 2 17 te] ti V 1 (corr. V 2 ) 18 yi- 

vsTai V 2 a J : Y' v £CJ&at V a a 2 19 Td atTta om. a 1 Ttpu>Tov V 2 a': TrpwTrjv V J a 2 

22 8rj] 81 Eusebii vulg. StatpEtrat — Tt&^vat tyjv eijxapfi^vrjv (169,3)] Euseb. praep. 
ev. VI, 9. 1—16 268a — 270b Torou; Cas. Lond. aktuiv Eusebius Lond. O 

23 xa&cb; V 2 a ! : xa&iba aWact V 1 : xai)' <2; aWas a 2 : xa5)u>s 6 detos Eusebius Lond. O fortasse 
recte: xa&ib; deto; Cas. oeSei^ev] cf. Arist. Metaph. I, 3. 983 a 23 sqq. 

TcotrjTd Eusebii pars librorum 24 drcfyovTa Eusebii vulg. xo om. Eusebii 

p. 1. 25 Ta? om. Cas. Iv auTot? amov Eusebius 25 et 26 to om. 

Eusebius 26 al xtov om. Eusebii p. 1. 27 ti toutiov Eusebius 

8v a 2 28 [17]] xat B 2 ytvo'[XEvd Tt; ax^airo, Euprjast ou^ B 2 28. 29 tocjou- 

t(ov — 8Eo'[xeva Eusebius (za 8e p. 1.): om. (signo in mg. adposito V) codd. a 12 29 tov 

£tp. dp. Eusebius nEPI EIMAPMENH2 2-4 167 

S' dv otuTfov r; otacpopd •■qvotro, st eVt TrapaostyjxaToc Ttvoc ttov ytvo- 
jxsvmv 6padet'rj. satoj oyj stt' dvoptdvToc jjjmv f, tojv atnojv 8stxvujxsvrj 
otatpeatc. tou 8e dv6ptdvToc (bc jxev TrotrjTtxov aittov 6 Trotrjaac Te/vtTrjc, 95 
ov avoptavTo-otov xaXoujxsv, ojc 8e fj uXr; 6 UTroxetjxevoc /aXxoc rj Xt'i)oc 
5 r, OTt av -\ to 67:0 tou ts/vitoo a/rjjxaTtC6jxevov xara tyjv re/vrjv atrtov 
Y*p xat tooto tou ysyovsvat ts xat stvat tov dvoptdvTa. eau 8e xat t6 
stooc t6 sv T(o U7roxetjxs'vo) tout(i) yevojxevov utto tou Te/virou xat aUTO 30 
too dvSptdvToc atrtov, St' sartv stSoc otaxsutov r\ dxovTtCojv r) eV dXXou 
Ttvoc d)ptajxs'vou a/rjjxaToc. ou jxova 61 rauTa Trjc tou dvSptdvToc yevsasojc 

10 ai.Tid icfttv ouosvoc ydp tojv afattov Trjc yeveasojc auTou osuTepov to re-10 
Xoc, ou /dptv yeyovoc icftt, rj Ttjxrj Ttvoc rj etc Oeouc euaefktd tic. dvsu 
■j'dp TOtauTyjc afrtac ouo' dv rfjv dp/fjv 6 avopiac sysvsto. 6'vtojv toivuv 
ToaouTojv tojv atTiojv xat Trjv Ttpoc dXXrjXa Stacpopdv I/ovtojv yvojptjxov 5 
■rijv stjxapjxevrjv sv toic TrotrjTtxotc atTtotc Stxatojc dv xaTaptirjxoTjxev dvaXo- 

15 ",'tav aojCouaav Tcpoc rd ytvojxeva xa^' auTrjv toj tou dvoptdvTOc SrjjxtoupYoj 

TS"/VITT|. TOUTOU 8' OUTOJC l/OVTOC dxoXoU&OV dv et7j Tiept TOJV TrOtrjTlXO)V 10 IV 

atTuov Trotfjaaa&at tov Xoyov. outojc ydp earat yvojptjxov, ei.' ts TcdvTOJV tojv 
Yivojxsvojv /p/j ttjv etjxapjxs'vr]v atTtdai)at, et Te 8st xat dXXotc Ttatv Tcapd 
ttjvos au"f/ojpstv (oc ouatv TroirjTixoic tivojv atTtoic. aTcdvTOJV 8yj tojv 

20 "jtvojxsvojv 'AptaTOTsXrjc Troio-jjxsvoc tyjv Statpeatv rd jxsv auToiv tivoc /dptv 16 
•tvsaUat Xs*(et oxottov Ttva xat tsXoc tojv Ytvojxevojv Trpoxetjxevov I/ovtoc 
tou TrotouvTOc auTa, Ta 6e ouoevoc. oaa yap ou xaTa Trp6i>eat'v Ttva utto 
tou TrotouvToc ytverat ouo' eTct TeXoc (bptajxevov s/st ttjv dvacpopdv, Totaura 20 
(oTrotd sart xapcpoiv ts tivojv 6taxpaTr;aetc xat TrsptaTpocpat xat rpi/ojv eira- 

2o cpat' ts xat sxrdastc xat oaa toutoic ojxoiojc "(tvsTat), [d] oti jxev y{v«Tai 
xat auTa "^vojptjxov, ou jxr]v e/et Trjv xaTa to TeXoc xal Ttvoc /dptv atrtav. 25 1 8' Eusebius B 2 Lond. O: ydtp Va 12 y^voito Eusebius 1. 2 yivou.^v(ov] dpi]- 

jj.£V(ov a 1 oy] Eusebius O: y<ip libri 3 8e Eusebii p. 1. Cas. : Syj libri <b; om. 

Cas. •") to om. a 2 7 tootw y^oM-^o^ om - fti y iv ^M- £V0V Lond. O 

8 eIoo; lartv Eusebius Staxeijov a 1 Eusebius dxovTtCov a 1 Eusebius 9 ilo^o^ 

Eusebius 10 ydp supra versum V daxtv — t&v] dXX 1 eattv ouoevo; Tdjv Eusebius 

SeuTepeoov Eusebii p. 1. 10. 11 Te7.os] y^vo; Eusebii p. 1. 11 y £ T 0V0 » ^Tt Va 12 : 

•(iyj^z xootiaTtv Eusebius (YeYOvf;at t. D) ei.';] ei.' Cas. : del. B 2 Oeol)? scripsi : 

9eov Eusebius O: Ttvo; libri 12 ttjc Totairrj? Eusebius ouS' Sv] oj y^P V 1 

(corr. V 2 ) 13 aWtov t(7jv Toaoottov a 2 : to'jtu>v twv akttov ToaouTtov Lond. 

14 TrotTjTtxot; V YP- a 12 : toiojtoi; V 15 atoCouaav] u>C in lit. V t^ toj Eu- 

sebius 16 Tfyvrj Eusebius 17 tov om. a 1 18 8et] 8tj Eusebius a?,Xu>; 

Eusebii cod. B 19 Se Cas. 21 Xe^etv V 1 (corr. V 2 ) x«tl TeXo; om. a 2 

22 y^P om - Eusebius: y e coni. O ou om. Eusebii cod. B 7tpo'&eatv] Tcpoat- 

peatv Eusebii cod. S br.6 om. Eusebius 23 eVi] ^r:et a 2 23. 24 TotaiJTa 

ozola] TOta-JTa ofov Eusebius: 07rota B 2 24 xaptpuiv Eusebius a 2 : xaprruiv Va 1 

25 6u.ofro; Y^ v £Tat Eusebius: 6o.o(uj; (6'u.ota YP- H) Y tv£Tat ^ VHa 1 Loud.: 6'u.ota a 2 : 6'u.ota 

-2 K: 6u.oi'u); yi-vsxai ot (rip) O Stort Diels (cf. Iud. Arist. p. 200M9; Doxogr. 

p. 742) piv oviv a 2 : u.ev y«P Eusebius 26 to om. O t£vo; Va 1 : Ttvo; a 2 : 

ttjv ou Eusebius 168 AAEEANAPOT AOP0AIVJEQ2 

xd [xev ouv ouxu>c "(tv6fx£va daxoTtuic xe xat aTtXuic "(tvojxEva ou6s[xiav su- 
Xo* ( 'ov s/st otaipsaiv, xu>v os lirt xt xtjv dvacpopdv s/6vxu>v xat xtvoc ftvo- 
[xsvu>v /dptv xd [xsv xaxd xtjv cpuatv, xd Ss xaxd x6v Xoyov 71'vsxat. xa' 
x£ -ydp cpuatv atxtav e^ovxa xtjc "fsvsasu>c xaxd xtvac dpii}[xot>c xal xd;tv 30 
5 wpta[x£v/)v TtpoEtatv stc xt xeXoc, sv (5 •ysvou.sva xou "ytvsaUat icaueTat, st 
[xtj xt auxoTc ivaxdv l[X7to8u>v ^svotxo xtj xaxd cpuatv auxuiv stti x6 irpox£i- 12 
[x£vov xsXoc 66a>, dXXd xat xd xaxd X6*(ov ^tvojxsva s/st xt xsXoc. ouosv 
*,'dp u>c exu/ev xu>v xaxd X6*pv •ytvou.EVu^v "yivsxat, dXX' iiti xtva axoTtov 
7) dvacpopd Tcdatv auxoTc. laxt 8s xaxd X6* ( 'ov "ftvojxsva, oaa utto xu>v Ttot- 5 

10 ouvxojv auxd ytvsxat Xo*fi£o[xsvu>v i£ Tcspt auxaiv xat auvxiftevxeov xaft' 8v 
dv xpoitov "(ivoivxo. ouxu>c "(tvExott xd X£ xaxd xdc XE^vac •ftvou.Eva Ttdvxa 
xat xaxd TtpoatpEatv, a Stacpspst xu>v ftvojxsvtov cpuast xuli xd [xsv cpuast 
7tv6[x£va sv auxoTc s/stv xtjv dp/7jv x£ xat atxtav x9jc xotauxr^c *(sv£aEu>c 10 
(xotouxov ",'dp -fj cpuatc* xat "|'t'v£xat [xev xaxd xdStv xtvd, ou [xtjv xrjc Ttot- 

15 ouar^c auxd cpua£u>c 6[xot'u>c xatc XEVvatc Xo"(ta[x«l! TtEpt auxu>v *£pu>[XEV7)c), 
xd 0£ ytv6[x£va xaxd xe/v7jv xs xat Ttpoatpeatv s;u>&sv fyei xtjv dp-^Tjv X7jc 15 
xtv7ja£o>c xat X7jv atxtav xtjv Ttotouaav, d.XX' oux ev auxoTc xat ttj; *j'svs- 
ascoc auxuiv xou ttoiouvxoc *(t'vsxat Ttspt auxuiv Xo*(ta[x6c. xptxov os eaxtv 
sv xotc £V£xd xou "(tvo[X£votc xat xd dito xu)(7jc xs xat xauxo[xdxou *[t'vsat)ai 

20 7t£7ttax£U[X£va xauxTj xu>v Ttpor^ouixEvtoc £V£xd xou *(tvou.£Vu>v Stacp ipovta, 20 
7j £7t' £x£tvu>v [xsv Ttav xo Ttpo xou xsXouc "(ivojxsvov xou xeXouc /^p lv T l " 
v£xat, £Ttt 0£ xouxu>v xd [X£v "(tvofxsva Ttpo xou xeXouc dXXou "/dptv "ctv£xai, 
aTravxa o' auxoTc dXXou /dptv "(tvo[X£votc u>c xeXoc xo auxo[xa'xu>c x£ xat 25 
a7to xu/rjC "(t'v£3i}ai X£-y6[X£vov. xouxujv o' ouxu>c £}(6vxu)V xat Ttdvxcov xu>v V 

25 "ytVO[X£VU)V £IC XOUXOUC XOUC Xp07tOU; V£V£[X7][X£VU)V dx6Xou{)oV £7tt xouxotc 
IOeTv, £V TtOtU) XU>V TtOl/jXlXuiv atXlU)V J(p7j Xt&£Vat XTjV £t[Xap[X£V7JV. dpd 

*(£ iv xotc ouoevoc "(tvojxEvoic )(dpiv; rj xouxo [xsv itavxaTtaatv dXo^ov atVt so 1 te om. Eusebius 3 ttjv om. Eusebius a 1 tov ouq. Eusebius a' 4 ttjv 

Y£V£5£u>s Eusebii cod. I 5 eis] iizi Eusebius Tt om. a'- ytvdjxEva Eusebius 

y£V^o^ai a.- 7iauovTat Eusebii vulg. 6 ivOTav Eusebius a-: ^ot av V 1 : del. V 2 : 

om. a J ytvoiTo Eusebii vulg. 7 pr. teXo? om. Eusebius tcc om. a 1 

8 axoTiov] cpopdv Eusebii p. 1. 11 yivotTo Eusebius Y lveTa Y tvotTO a2 

te om. Eusebii p. 1. a' 2 12 Ta xaTa Eusebius 5 om. Eusebii cod. 1 t$ in lit. 

6 litt. V 13 Td? aWas Eusebius 14 Y tV£Tai a ' J : Y' vea ^ ai v Eusebius a'0 (u)? 

Yt'v£aOat Schwattz) [xev om. Lond. 15 ^po>[x^vots vel ^pto^vto; Eusebii p. 1. 

16 TTJs om. 17 Ttoiouaav] a in lit. V xal ttjv 7totouaav aWav Eusebii p. 1. 

18 pr. auTuiv] auTOts a 2 6 tou Eusebius TtotovivTat Eusebii cod. B 
Ytv£Tat (y in lit.) Va 12 : 7jY£tTat Eusebius TptTov M daTtv Eusebius: laTtv libri 

19 ouv iv toI? a 2 : ouv toi; Lond. Cas. xal cbio TauTopiaTOu a 2 : xat toO atYto- 
(xaTOt) Eusebius 20 7r£7itaT£'j[x^va] tte supra versum V TrporjYoufx^vtos B 2 Eu- 
sebii vulg. Lond. 0: TtpOTjYou[x£vu>v V Eusebii cod. C 21 [xev oti Trav to Trpo a 2 : 
[X£v S^Xov OTt 7rdv to Ttpo E: |X£V Td Trpo (Tcpo; cod. BC) Eusebius Y tV0 'f A£V0V om - 
Eusebius alt. tou t^Xou? om. Eusebii cod. BC *23 te om. a 2 

25 TpoTtou;] axoTcou; a 1 26 Ttottu] Ttvt Eusebius tu>v] t in lit. V 27 ftvo- 

fx^vot; O 7^0 IIKPr EIMAPMENHX 4-6 169 

-/dp etci teXoo; tivo; xq5 if^ stjxapjxEvrp ovojxaTt ypojjxsDa xafr' stjxapjxsVirjv 
auTo XrpvTs; Y8Y 0V ^ va1, ^ 10 * v ~°^ ^vsxd tou Yivojxsvot? dva-fxaTov TtOsvat 14 
if ( v stjxapjxEVTjv xal kit&\ t66v svsxd tou yivojxevujv toc jxev ^iveTat xaTa 
Xoyov, Ta 8s xaTa cptSaiv, f) sv djxcpoTEpot? auToT? tyjv stjxapjxsvrjv dva-fxaTov 
5 stvat Ti&saftai, (6; Tcavta Ta "fqvojxeva xafr' stjxapjxsvr^v -ftvsaOat Xs^siv, 
7] sv OaT£p(t). dXXd Ta jxev xaTa Xo*(ov ■yivojxeva toutu> 8oxsT YivsaOat xaTa 5 
X6-fov t(5 tov iroioovra auTa xat tou jxfj irotsTv systv sSouatav. Ta ts -fdp 
6-6 Toiv Ts/^vtTuiv -^vojxsva xaTa liyyry oux 1$ dvd-,x7js 6tc' auTwv -ftvs- 
ailat ooxst (outujs - t 'ouv IxaaTov Tcotouatv auTuiv (6; xat tou jxtj tcoieTv io 

10 aucd ttjv fonjv e/ovtec £;ouaiav STt ts -6k oux aTorcov T7jv otxiav xat ttjv 
xXtvvjv xafr' £tjxaptx£VTjV Xs-p.v -fsyovEvat f) ttjv Xupav rjpjxoa&at xa&' st- 
jxapjxEvrjv;), dXXd [xrjv xat d>v Tcpoatpsai? xupta (TauTa 8' saTtv oaa xa^' 
dp£Ty;v -£ xat xaxtav TcpaTTSTat) xat TauTa scp' tjjxTv stvat SoxsT. st £cp' 15 
tjjxTv 6s TauTa, u>v xai tou Tcpay&fjvai xat tou jxtj Tcpa-/frfjvat tjjxsT? stvat 

15 Soxoujxsv xuptot, tout(ov 8s ouy otov ts Xsystv atTtav ttjv stjxapjxsvTjV ou8s 
dp/d? stvat Ttva? xat afxtas s$u>frsv TipoxaTaPspXrjjxsva? tou TcdvTU)? fj 20 
-/svsa&at ti auT(6v f) jxtj -(svsa&at (ouxsti -fdp dv siifj Tt toutwv icp' fjjxTv, 
s? ^svoito toutov tov Tporcov), XstTcsTat 6fj Xoitcov TYjv stjxapjxsvrjv iv toTs VI 
cpuast -(tvojxlvot? stvat Xs-^siv, (b; slvat TauTov stjxapjxsv^v ts xat cpuatv. 

20 to ts fdp stjxapjxsvov xaTa cpuatv xat to xaTa cpuatv stjxapjx£Vov. ou -ydp 25 
xaTa cpuatv jxev iaTtv dvOpwTcov i; dvi)p(6Tcou xat Ttctcov ez Ttctcou -(tvsadat, 
06 xair stjxapjxlvr^v 81, dXXd auvo8£U£t Ta atrta TauTa dXXfjXot; (6? dv 
£)(ovt7. X7.cz Touvojxa jxovov T7]v Stacpopdv. 8t6 xat Ta TcpcoTa Tfjs xaTa 
cp6itv £xdaToic ysv£a£(o; atrta (laTtv 81 TauTa (^d) &sTa xat r t toutojv 30 

25 £'JTaxTO? TC£ptcpopd) xat Tfjs st^apjxsvy]? atrta Xsyouatv. Tcdarj? ydp -^svs- 
aso)? dpyrj r t T(6v Ostwv xaTa T7jv xtvr^atv Tcotd aysat? icpo? Ta TfJ8s. ou- 
avj? 8s Tfj> si[xap[X£vr^ £v TOUTOt? ts xat xotauTr^ dva-fxaTov (6; dv sy^ 16 
Ta -[ivojxsva xaTa cpuatv outu)? systv xat Ta xaft' stjxapjxsvyjv. dXXd jxtjv 
Ta -(tvojxsva xa^d cpuatv oux §; dvd-f/vj^ ^tvsTat, dXX' saTtv f^ Y^vsat? T(6v 

30 out(o -^tvojxsvuiv sjxTcoStCojxsvrj •{• 8t6 tcots jxsv (6? STct to tcXsTctov JXSV Yl- 5 
vsTai Ta -(tv6jx£va xaTa cpuatv, ou jxfjv iz dvaYxvj? [£)(£i]. X^? w T^P ^ v 2 te auro Eusebius tou Y lV0 t A ^ V(OV Y 1 ^ ! 1 -^^ 01 ^ a " dvayxTj a 2 5 elvat 

oia. a'0 6 Xdyov yivo|j.£vo(] ov y in lit. V 7 Ttoiet Cas. 9 yoiiv] yap 

Lond O auTdiv Va 1 : auTOt a 2 10 te] 8e EO 11 /?] xat O 

11. 12 xaiT e't;i.apfi.evTrjv otn. a 8 14 Tfjjxet; om. a- 15 oux a 1 18 et] 

yj a 2 20 xaTd (puatv xat — etjxappi^vov add. V- 21 xat om. Cas. 22 00—8^] 

xaft' etjj.ap[xevTjV 8e 06 a 2 24 atTta (etJTtv 6e TauTa (Ta> scripsi: atTiaa eOTt o8e 

TauTa V 1 : atTta TctTe V 2 Ba': aiTta H: atTtd ^OTtv oi 8e a'JTa Ta KE (pro oi 8e: tjtoi E 2 ) 
Sa-' Lond. (sed hic ot 6') Cas.: atTta Ta O /J t)jv a 2 25 euTaxTov 

Tceptcpopdv a 2 6e atTta X^Y°ucstv Ta aOTa V 2 a ] 26 ttjv om. a 1 

TTjtoe sic V 27 te om. a 2 30 £fATCo8iCo[jivT) TCOTe'. 8to [fxev] (0? 

Diels TroTe [xev] rcep B [xev om. a 2 0: post Y^ v e Tot ' coll. H 31 e^et del. 

V 2 : om. a ] 170 AAESANAPOY A<DP0AI21EQ2 

auToTc Ij(£i xai xo irapd cpuatv xai "ftvsTat, utto tivoc atTtac s$ojOsv Iixtto- 
Siai>suj/jc: t9jc cpuasajc stc t8 sp-pv t6 lauTYjc. St6 outs s$ dvdyxrjc av- 
OpojTroc i$ dvi)pa»7rou dXX' ojc sVt to ttXsTjtov, wcjts xai xaTa ttjv ajptaOat 10 
Soxouaav TrpoOsaatav toTc ^ivoasvotc xaTa cpuatv sxaaTov tojv outojc -^tvo- 
5 asvujv dsi ytvsTai. o'vtoc 8s h toTc -(tvoasvotc xaTa cpuatv xai (tou) Trapd 
cpuatv, ajairsp xai sv toTc xaxd x£~/yr t v, X^P ^ ^ v ^X 01 xott ^v xot * xaxd 
TYjv siaapasv7)v "j-tvoasvotc to Trapd ttjv siaapasv7jv, (Sa-' st /ojpav s/st 15 
to Trapd cpuatv xai jjlyj xsvov saTtv 6'voaa, lyot av sv toTc ■ytvoasvotc /o'jpav 
xai to Tcapd ttjv siaapasv7jv. St6 xat Xsyot tic dv suXo-fajc ttjv otxstav 

10 cpuatv dp/Tjv sxdaTou xai atnav stvat T7Jc tojv ■yivoasvajv sv auToj xaTa cpuatv 20 
Ta'£sojc. dtro touttjc ydp «jc siri to TrXsTaTOV of ts [jYoi tojv dvDpa>Trojv 
T7jv xdctv xai at xaTaaTpocpai Xaa[3dvouatv. opwasv youv Sti xai to atoaa 
tuj toTov r) toTov stvat ttjv cpuatv xai sv voaotc xai lv cpdopaTc dxoXouOajc 
tq cpuaoqj auaTaast ytvsTat, ou arjv k£ dvdYxyjc* txavai ydp Ixxpouaat 25 

15 tYjv TotdvSs Ta';tv STrtasXsiat ts xai dspajv uTraXXayai xat Tcpoaxdcstc 
ta-pujv xai aua^ouXai Osojv. xaTa 8s tov auTov xpoTrov xai s~i t9jc tyv/rfi 
supot Ttc dv Trapd tyjv cpucttxrjv xaxaaxsurjv Stacpopouc -(tvoasvac sxdaToj Tac 30 
ts irpoatpsastc xai Tac 7rpd£sic xai touc ^touc. rj&oc ydp dvOpajirajv oat- 
aajv xaTa tov c HpdxXst-ov, toutscti cpuatc. ojc sVt to irXsTaTOv ydp TaTc 

20 cpuatxaTc xaTaaxsuaT? ts xat Sta&sasatv Tac ts 7rpdcstc xai touc ^touc xat 
Tac xaTaaTpocpd? auTajv dxoXouOajc t'8sTv saTt. toj asv y«P cptXoxtv8uvoj 18 
xai OpaasT cpuast ^tato? Ttc xai 6 OdvaToc ojc sTri -8 ttXsTctov (aur/j ydp 
7) t9]? cpuasajc staapasvr^), toj 6s ~(z dxoXdaTci) tyjv cpuatv to ts sv 7)80- 
vaTc TOtauTatc xaTaCrjv xai 6 tojv dxpaToiv ^toc, dv arj Tt xdXXtov sv auxtp 5 

25 ysvoasvov saTroStCyj, (toj 8s xapTSptx(jj) xaTa cpuatv ai tojv tcovojv uttojxo- 
vai xai at xaxoTcd&stat xai (at) sv toTc toioutoic tou (3tou xaTaaTpocpai 1 alt. xal infra versum V 1. 2 7iap£[j.T:o8ta&etar); a 2 2 oute] fortasse ouSs 

3 1% s. v. V: om. a 1 (b; V 2 a 12 : oi>x V 1 ojote] 6'9ev a 1 v.a.1 del. Diels 

5 oix dei Schultess O to5 add. Lond. O 6 t^vtjv (tou Trapci t^/vtjv) coni. 

7 ey^ot a 2 12 ttjv xaTaflTpocpTjv a 2 : al dvaaTpocpat B 2 youv] ouv a 2 6pd)[j.ev — 

pious (18)] Eus. pr. ev. VT, 9. 270c — 270d 13 toiov bis scripsi cf Al. De an. 169,36: 

xoiov bis libri: Toto'vSe bis Eusebius iv ante cp&opat; om. Eut-ebius a 2 14 xaTa- 

STa'aet Eusebii p. 1. 6[j.oto)s eVi TrdvTiov ouoe 1% dvdyxrj? Eusebius 15 rcoXXdxts ttjv 

Eusebius Totdvoe a 1 : TotdvSe sic V: Totdv 6e Lond.: TotauTTjv Eusebii p. 1. a 2 

Td^tv] £'?tv Eusebius Te om. Eusebius depiov] [3t'u>v Eusebius 16 au;j.i3ouXtai 

Eusebius xaTa — Tpo'Trov] outcos Eusebii p. 1. 17 xaTa O ytvouiva?] iv Eu- 

sebius 17. 18 Tas Te om. Eusebius 18 Tas om. Eusebius touc om. 

Eusebius ptous i; dax^aeto? xat drco (j-a&TjfjidTtov xat aTio Xclyov xpetTTOviov Be^Ttou- 

[x^viov Eusebius dv&pioTrio Lond. O 21 dxoXouftous Lond. Cas. O cpiXoxtv- 

Suvtj a 1 22 to om. a 2 23 ye om. Lond. O 24 xaTayTJv a 2 dv u.tj] dlX ei' 

a 2 auTtj) V 25 Yevdu-evov e'fj.T:o8(CTi scripsi coll. de an. 185,16: yz\6[i.zvov ix- 

aefaTj ttj; (dxoXaatas) Diels: yevo'jj.evo; IxTrtaTjTTja sic V: yevc5[j.evoc i-x. Triarj ttj; a 1 : y £V0 '- 
u-evog iy.TT^aT] ttj; H: rtvoptvov dxOT-jj ttj; H yp. ESKa 2 (sed Yevu>o.evov a 2 ) Lond. Cas. 
(sed tou pro ttjs Cas. 0) tuj 8e xapTeptxuj addidi coll. de an. 185,29 (similiter O in 

adn.) 26 al dv to!;ES: h xots a 2 0: u.ev Tota V 1 : ptev Tt toTc V 2 : uivTot toI? Ha 1 IIEPI EIMAPMENHZ 6-7 171 

TrdXtv etai xai)' eiuapuevrjv. xai toic dveXeuftepotc Se Trjv cpuatv xal 
aTcXrjaTOtc Trepi xTrjatv yprjuaTtov xai xa Trjc eiuapu£vrjc auvtpod* ev d8t- 10 
xtaic -j'dp wc £-1 to TcXetaTov 6 tu>v toioutcov fitoc, xai rj tou [3iou 8e xaTa- 
arpocprj toic xa^' auTot TrpotTTOuatv dxoXoudoc toutoic. xat eTctXeYetv 
5 ettoOaatv toic TotouTotc, oTav ev Tatc dxoXoudotc ts tou [3tou (xat) xai)' et- 15 
uapuivrjv zeptaTa'a£atv u>atv, <uc iauToic -(^'ovoatv aiTtoic tujv TcapovTtov 
auTotc xaxuiv. xat tout' a'v tic rcaptaTaailat (3ouX6uevoc toic Tac uavTetac 
eTcaYyeXXouEvotc tou urj TcdvTtoc auTOu; eTctTuy/dveiv cpepot t6 atrtov, urj 
TcdvTa "rijv cpuatv exdaTou xat ttjv £tuapu£vrjv £uo8etv, dXXd -ftveaftat Ttva 20 

10 xai Trap' auTrjv, etvat 8e touc udvTetc urjvuTac tu>v -ftvouevtov xa&' eiuapue- 
vrjv, ojarcep ouv xai xouc cpuato-fvujjxovac. etTcovToc "youv Zcoirupou tou 
cpuato7vu)ixovoc Tcepi ScoxpaTouc tou cptXoaocpou dioTcd Ttva xai TcXetaTov 
acpsaTtoTa Trjc Trpoatpeaeujc auTou t/jc xaTot t6v ptov xai eTci toutoic 6tc6 tujv 25 
Tcepi tov ItoxpaTrj xaTa-jeXtouevoo ouSev etTcev 6 ScoxpaTrjc e<J»euai)at tov Zu>- 

15 Tcupov rjv -(ap av toioutoc oaov eTci Tfl cpuaet, et urj 8ta Trjv ex cptXoao- 
cptac daxrjatv duetvtov Trjc cpua£u>c I-^veto. xai auT/j u£v rj irepi etuapuevrjc 30 
u>c lid x£cpaXat'u)v etTcetv xaTa touc octco tou IleptTcaTou 86£a. 

H ol xaTaax£ur; tu>v etprjuevojv eatat cpavepurrepa TcapaTtOcVTtov rjuuiv VII 
Taic Tcporj-youuevatc tu>v xetuevtuv drooet^eaiv Ta eTcoueva otTOTca Tofc Tca'vTa 20 

20 xa»)' eiuapuivrjv -ftvsa&a». Xs-fouatv utYvuvTsc vdp outco tov Xoyov tyj [Te] 
tujv 6o;u>v Tcap' dXXrjXac Ulaet -,'vu)ptuu)T£pov TaXrjOec Tcoirjaouev xai irpoc 
TouTto ou/ ec;ouev avd^xrp ueuvr^adat Ttov auTu>v TcoXXdxtc. euX6-j'u>c -yap 5 
av Ttc dTcopr;aat, tcu>c cptXoaocpetv Ttvec Xe-fovTec xai ttjv dXrjOetav ttjv ev 
Totc ouatv ueTip/sa&ai xai TauTTjv tu>v d^XXwv dvOpu>Tcu)v tcX^ov e/etv [touc 

25 cptXoaocpouvTac] uTcoXauJBdvovTsc xai 8td touto xai touc d'XXouc iici touto 
TcpoTpe'TcovTec £Ti£0oaav auTouc t-(j 86Srj ttJ TcdvTa l£ dvdyxrjc ts xai xaO' 10 
Etuapuivrjv 7tv£a0at XeYouaifj, ecp' f)v uovouc opuiuev xaTacpeuyovTac tu>v 
t8tu)Tu>v touc ouoev aurotc auvet8oTac 8e£tov eTci ttjv eiuapuevyjv dcp' au- 1 eial in lit. V 2 d-xXetaTOta V 1 (corr. V 2 ): ci7rXTjaToU a 1 aovcuSa Va 2 

4 xaT 1 auTa] fortasse xara raura toutoic ES: to'jtois Sto a 2 Cas. : Touroya V 1 : 816 

V 2 Ha l Lond. O: touto ouv Schwartz 5 Tat;] toTs Lond. dxoXouDota Te Va 1 : 

dxoXo'j9ota y s V 8 : dxoXouStais te a 2 xat add. V 2 a 12 5. 6 ei[xapfj.^vr J v H Lond. O: 

elfxapfx^vat; V: etp.ap;x£va; ES: e't[xap[i^vrji; a 12 Cas. 6 yercivoaiv V 1 atTtoi a 2 

8 -rdvTU); aurou; Va 1 : -rdvTa auTou; »': -rdvTa aOTol; O cpepet a 1 10 [xrjvjTa; 

om. Lond. 11 ei-idvro; — iyeveTO (16) Eus. praep. ev. VI, 9. 270c — 271» Zto-T-j- 

poy] TioTe Eusebius 12 -repl tou Eusebii vulg. 14 StoxpdTTjv a 1 Eusebius 

elnev] el in lit. V iacpdX&at Eusebius 16 tj om. a 2 17 dv xecpaXatti) a 2 

rj xaTd a-' oo;a; a 1 20 ttj tov Xdyov Te tc oin. Cas. 21 -rapaXXt^- 

Xa; Va 1 : TcapdXXrjXa a 2 : -rapaXXr^Xtj) Lond. Cas. O 22 touto a 2 0'!>x a 2 

23 d-roprjaai V 1 : d-roprjaete V 2 a 12 XeyovTe; Schwartz: X^ovrat (XeyovTat V) 

libri 24 TauTrj a 2 fortasse recte dXXtov] prius X in lit. V 24. 25 tov>; 

uatv 
cpiXoaocpouvTa; delevi 25 u^oXajxpdvovTe; a*: uTToXajj.pdvovTe; sic V: u-roXaij.pdvouai 

a^O 26 7tpoTp^7:ovTe;] e post p in lit. 2 litt. V ttjj' Sdljfl] utrumque tj in 

lit. V 
172 AAEHANAPOr AOPOA12IEQ2 

TtOV TYJV atTlOtV TCOV TrSptSaTtOTtOV aOTOUC XOtXtOV [XSTacpspOVTaC, 86;Yj OUTt 

toTc ivapysat aovaSooaTp, oots Ttvdc 7rtaTac d7ro8st'£stc tou outok Jvstv is 
£/ooaYj ^p^asTt ts dvatpouarj to sTvat Tt scp' yjjxTv, oo TuaTsoOsvTOc ti? dv 
dXXyj u,st'C(ov sx Xoytov "fsvotTo C*ju.ta; oti uiv -yotp Trapd Tot svapyrj, 8rjXov 
5 sx tou i:sTrtaTsoai}ai jxsv a/soov otto TrdvTtov totcoTuiv ts xai cptXoaocpcov 20 
to yivsa&ai Ttva xat auTou-aTcoc xat auo To/rjc, sTvat 8s Ttva tcov nvoui- 
vtov xai svos/ojxsvcoc ■j-tvou.sva xai s/stv Ttva. /topav iv toTc ouatv xai t6 
[xyj8sv jxdXXov t68s touSs, tootcov 8s [xyjSsv atoCsa&at xaTa tooc s; dvay- 
xyjc :ra'vTa ytvsa&at XsyovTac, si' ys au>Cst jxsv atkd to £cp' otc ayjixaivofxs- 25 

10 votc Ta ovotxaTa TaoTa xsTaftat irsTrtaTsoTat, Taura [xyj xtvstv 00 ydp to 
dXXa Ttva u7ro(3dXXovTa ar^u-atvojxsva toTc ovou-aatv 8td tou jxsvsiv ixsTva 
jxsvstv Yj-j-sTaOai xat Tot TrposipYjjxsva atoCovTtov iaxl xa xstusva. 00 77.0 
atoCsTat to ytvsafrat Ttva aTuo to/yjc, (av) dvsXtov Ttc tyjv twv ootcoc yivo- 30 
uivtov cpuatv 6'vo 4 aa OyjTai toic 7tvo[xsvotc sc dva'Yxyjc tyjv to/yjv, dXX' aoTot 

15 8sT£at Sovajxsva acoCsaOat, dcp' <Lv to tyjc tu/yjc 8'votxa xaTrjYopsTaQat 7rs7rt- 
atsuTai. 22 

AsysTat 8yj 7rp6c aTrdvTtov dvfrpcoTrcov xotvaTc ts xai cpoatxaTc svvotatc VIII 
s[X[xsv6vtu)V TaoTa diro tu/yjc ts xai tou auTojxaTou ytvsa&ai, a atriatc 
dXXcov Ttvtov TroiyjTtxaTc Trporjyoouivatc STrt-fivsTai. OTav ydp dXXoo Ttv6? 5 

20 /dptv Yivofxsvtp Ttvi fxrj touto dTravTYjarj 00 /dptv s-fsvsTO, d'XXo 8s, tyjv 
dp/yjv [x'/j8s yjXtuCsto, tout' aTro tu/yjc Xs^STat Y £ T 0V ^ vat xa ^' auT ° H-sv 
Ysyov6? dvatTtu)?, xatd auu-Pspyjxoc 8' sa/r^xoc atrtov to ysvojxsvov sV dXXoo 
Ysvsast Ttvoc. xai oti TOtooTov ti Xsyooatv TrdvTSc to "civojxsvov aTro to- 10 
/yjc SrjXov i£ wv uiropdXXouatv ayjfxaivou-sviov otc d7:8 Tu/r^c cpaaiv -j-tvs- 

25 aOat. Or^aaup^v ts ^dp cpaatv a7r8 Tu/r^c s6p-/jxsvat Ttvd, zdv dXXou /d- 
ptv opuaatov Ttc tivo?, dXX' 06 tou Byjaaupov sopsTv i)r i aa.op<n TrsptTrsa^ 
(0 [xsv -ydp toutou /dpiv 8puaatov oux a7ro Tu/yjc* ou ydp /dptv topuaasv, 15 
touto a7rYjVTYjasv auTti), m 8s txrjSsv tyjc supsascoc tou Or^aaopou su-sXs, 
7rotouvTt 8s aXXou tiv6c /aptv yj eupsatc aTryjvTrjasv cb? tsXoc sxstvoo, tou- 

30 tov d7ro tu/yjs tov drjaaopov supyjxsvat 7ra'vTSc Xsyooatv), dWcc xai to dp^o- 1 auTOt; H 80^ del. Diels dvacpepovtas in mg. (XETacp^povta; H 3 ti om. a 1 

4 yivoiTO O 5 (xsv om. a a 9 acbCet Lond. : atbCeiv sic V: acbCetv a 12 aoTa (supra 

Ta ra'-* scripsit tj ut videtur) V: ai>Ta ^aTt a ia 10 TaiJTa om. O 11 aXXaa Ttvaa V 1 

(corr. V' J ) 13 au>CeTai V^a 12 : atbCeaDat V 1 av V^a^O: om. V^a- 

aveXwv sic V 14 #oIto B 2 dXX'] dXX' av V-a 1 14. 15 auTd SstSat] 

av dnohd^ri Schwartz bene 15 Sovdjxsva a 2 : Suvdjxsvaa sic V 1 : Sovrj&rj V 2 a ! 

xaTTjYopstaSat V 2 a 12 : -/aTTjYopstTat V 1 19 Ttporjrou[xsvaic V 2 a'0: TrpoTjYCJfxsvu); V'a 2 , 

expectas TtporjYoujxsvojc TrotrjTtxat? Stov — ^sptTcsaetv (173,10)] Eus. praep. ev. VI, 9. 

271 a — 271b Td os drco t6y_7js TotauTa, oTav x.t.X. 20 Ytvofx^voo V 1 (corr. v. c.): y £_ 

voo.^vti) Eusebius M tt Sttso Eusebius 21 o68s Eusebius toot" 1 — y^ V£ " 

a8at (24. 25) om. Eusebius 24 arjfxatvou.svou a 2 25 cprjatv Eusebius 

Ttva? a 2 3v V^a 1 : xdv Va 2 : OTav Eusebius 26 tivos om. a 1 Tt; Ttvos 

om. Eusebius 06] fxf, Eusebius 27 6 [xev — dXXd (30) om. Eusebius 

wptaae a 1 28 efteXe V 2 0: efxeXXs a 12 : 7rdXtv V 1 [IEPI EIMAPMENHX 7-8 173 

ptov drro tu/tjc xsxoaia&at Ttvd XiYouatv, otav etc ttjv dyopdv TrpoeXOajv 20 
dXXou tivoc X a P tv ^p-fupiov iyovxi 7rspt7rsaa>v to> ypsojaTTj xb 6cpstX6asvov 
auT<u Xd(3-{j. to> ^ap (tou) rposXOstv stc ttjv ayopav dXXo ti 7rp07jyouasvov ts- 
Xoc s/ovti to to TrpoocpstXojxsvov Xapstv aTrVjVT/jarsv a>c tsXoc xaTot auaps- M 
5 (3tjx6c auT(u -(Svo'asvov [to asv TrotTjTtxov atrtov to os toutou tsXoc*] ou Y a P 
otTro tu/tjc STt XsysTat Ttc to ocpstXoasvov stXTjcpevai, st toutou X a P lv £ ^ 
T7]v d^opdv 7rpo7jX0sv, oti to 7rpoxst'aevov auTtp TeXoc tj TrpooSoc iayev. 
xai o fmcoc 8e auToaaTojc Ttaiv XsysTat aeaaiafrai, OTav TpocpTjc aev sXTrtSi 30 
rj dXXou Ttv6s X a P lv dTrocpu-frj touc xaTs^ovTa? auTov, aTravTTjarj 8s auTou 

10 tt(j cpuy^ xat Ttu 8p6ao> to toic osaTroTatc 7rspt7rsasTv. xat ti 8st uatv 
7rXsia> TrapaSstyaaTa xaTaTtOsaftat 7j dxpipoXoYsta&at 7rspi to>v 7rpostp7jas- 24 
va>v; txavov -^dp ujc rcpoc Ta Trpoxstasva to ost;at eV a>v a7jaatvoaevo>v 
Ta ovoaotTa xaTTj-fopetrat Ta etp7jaeva. 6'vtojv 07j tu>v aTro Tuyr^ ts xal 
auToaaTa>c -("ivoasvajv toioutojv, a>c arj -(tvsaftai xaTa 7rp07j*puasv7jv aiTtdv 5 

15 (tu>v -fdp OTravuoc STri toic Trpo auTaiv -fe-fovoatv a7ravTo>VTo>v to ts auTo- 
aaTov xai 7] tux*j), 7ru>c dv au>CotTfi xt tu>v 7rposip7jusvo>v xaf)' ouc TrdvTa 
TTpoTj-prjaaasvois Ttaiv aiTtotc xai 7rpo7jyouuevot<; e$ dvd-fxTjc eaxi Te Ta 6'vTa 
xai Ta -ftvousva "ytveTai exdaTou to>v -/ivousvojv atrtov ti 7rpoxaTa[3e[3X7)ue- 10 
vov eyovTOc, ou 6'vtoc tj ye-fovoToc dvdyxrj xai auTo rj stvat 7j -(sveaUat, 

20 [to] uTjSev asv au>CovTac tu>v Trpostprjaevoov, xar' dXXou 8s tivo? to T7jc 
Tu/r|C voaoOsT7jaavTac 6'voaa; (to) ydp T(j> [xtj dvatpsta&at sxsTvo U7r6 tou TrdvTa 15 
s; dvaY/r^c -,'ivsai)at Tti)sasvou jxtjos ttjv tux^v dvatpstaf)ai Xs-j-etv, aocptCo- 
;xsv(ov sadv 6aoto>c autouc ts xai touc dxouovTac auToiv outo>c aev -j-dp 
ouoev xo>Xuast Xs^stv TauTov staapaev7jv ts stvat xai x&yrp xai toooutov 

25 aTroostv tou TTjv Tu/r^v dvatpstv, o>? xat udvTa Ta "[tvoasva -jivsa&at Xs-^stv 20 
[oux] aTro Tux7jc. dXX' oux S7ri to> Touvoaa ao>Cetv to T7jc tu/7jc sfyov 
Trjv atTtav, dXX' sirt toj dvatpstv to outojc y(vs,ab<x( Ttva, a>v to aTro tu^^s 2 ^petoaTrj a 2 3 auToj V otuTtji" M$r l ~\ X^atTo Eusebii vulg. : a'jx6 Xap^ Eusebii p. 1. 

Too addidi 4 to to a 1 : to to (sic) add. v. c. V: to a 2 7rpoaocp£tXo[x£vov a 2 : 

Trpo'f£tXci[X£vov a 1 5 auTijl Va 12 : auTuiv v. c. V ytvojxEvov Lond. t^Xo;] 

t in lit. V: <ou) teXos O to — t^Xos] aut multa exciderunt ante haec verba, aut inter- 

pretaraentum sunt sequentis enuntiati 9 dTcavTT]C57j a 12 Eusebius: dTcavT^c5£i V 

10 to] tiij 6e Eusebii p. 1. TcsptTceasiv. u>v outojs £^o'vtu>v ou5^ TauTa av eitj xad' el- 

[xapu.^v7jv Eusebius 8et a 2 : 8etv Va 1 11 TtapaoetyfxaTt a 1 15 tujv a 2 : tu>v corr. 

m 1 ut videtur in tov V: tov yp- tu>v H: to a 1 toIs v. c. Va 12 : t<Lv V 1 aTcavTUJV- 

tujv to t£ a 2 : dTcavTibv, t6, te m 2 ? corr. ex dTcavT&v to te V: aTcavTdJv tote a 1 
to ye Cas. 19 gyovTa a 1 yfozadcu 20 to delevi: to V: tuji ut videtur 

v. c. infra vers. V: tu7 a 1 : tou; a 2 21 voixo&ETrjaavTo; a 1 : vojxoftET^aavTec O <to) 

ydp Tip scripsi: t««j ydp v. c. Va 12 : tuj V: to ydp O ixzXva. Lond. O 22 Tu^rjv 

xat Lond. O 22. 23 aocpt£ou.Evujv] alt. in lit. V: au>cptCu>jx^vujv a 1 23 outou? O: 

auTou; V xa\ om. a 2 24 xu>Xua£t VH l l xtoXuaavTE; (post u lit. 1 litt.) V'a 2 : 

xcoXuaavTac E Cas. 26 dzo V 2 a 12 : oux dTco V 1 dXX' (dXXd a 2 ) oux etc! tw BV: 

dXX' i-\ V 1 : dXX' oux iizi to V 2 : dXX' oux M a^B 1 : dXXd ES 21 dXX' sic V 

Tiij] m 1 corr. ex Tuiv V 174 AAESANAPOY AOPOAmESffi 

xs xal to auTojxaTov yt'vea&at xaTTjfopetTat, ti ydp dXXo Tcotouatv ot Trjv 25 
Tu^rjv xat t6 auTojxaTov optCojxsvot atTiav d8r]Xov dvDpojTctvo) Xoytajxtj), (r)) 
xdyjfi Tt arj [xatvojxsvov i8tov Etad-youatv ts xat vojxo&ETouatv; to ydp efc 
r/jv toutou auaTaatv ^prjaaaftat toj Xeyetv Ttvd? auTojxaToj? voasTv, oTav 
5 d'8rjXo? rj auTot? r t aiTta njc voaou, ^suoo?. ou ydp o)? ou'arj? jxsv tivo; 30 
afrtas, d8rjXou os auTot? outoj Xevouatv, dXX' £<p' ojv dvatTtu)* •Yeyovcvat ^ 181 '" 
ftooatv auTou?, stcj. toutojv t6 auTojxaTov xatrjyopouatv o68et? youv, scp' ou 
CrjTouatv T7]v atTtav ojc; ouarj?, auTojxaToj; auTo -fsyovsvat Xs^st, dXX' 068' 
TcsTcstaTai tts auTojxaTO)? ys-pvsvat toutou C*]tsT ttjv atTtav. oto ouxsi)' 2(1 

10 01 taTpot Tcspt toutojv outo) Xrpuatv, xdv Tu-(^dvo)atv auTojv ert tdc afrta? 
d^voouvTEs. ou fdp lcp' u>v TcpoEtprjxajxEV o)? stcI TcdvTojv drco xoyqq Y^ve- 
at)at Xs"p[xsvo)v, dXX' etc' dXXojv tivojv xuptojTspo? 6 toiouto? Xoyo? Trj? 5 
To^rjc dv xaTrjyopoTTo, Tcspt ojv ouSstc ojc aTc6 Tu^rjc ytvojxsvojv eitcev tcote. 
rrjc jxev -yap EupsaEojc tou {bjaaupou xat tou to 6<pstX6jx£vov XapEtv oux 

15 d'8rjXa dvDpojTcivoj Xo-^tajxu) Ta atrta, dXXd cpavspd xat TcpoorjXa. Trjc jxsv 10 
-(dp supsasojc to 6pu$at, tou 8s to ocpstXojxsvov Xa(3si"v to stc Trjv dyopdv 
TcposX&Elv. outs ydp dv sxsTvoc jxrj opuaaojv supsv oute outoc jxrj Tcpo- 
sXOojv to ocpstXojxsvov iXajkv, dXX' OTt jxrj Tcporj-foojxsva toutojv atrta (rd) 
TcpostprjjxEva, dXXd dXXou tivoc x a p iv ^i^'^i 8td touto aTco Tupjc yivs- 15 

20 abat TcpoEtXrjUTai. d'6rjXa 6s Ta atTta dv&pojTctvo) XoYtajxoj sxstvojv [xdXXov 
a xaTa Ttva? dvTiTcadsta? ytvsa&at TCETciacEUTat dyvooufxEVTj? xr^ atcta? 6t' 
r]v ytvsTat, OTcota TcsptaTCTa te Ttva TcpoaetXrjTCTat ouSsfxtav su'Xoyov xat Tct&a- 
vrjv a?Tt'av tou TauTa Tcotstv e^ovTa, eti 8s STcaot8at xat tivs? TOtauTat 20 
[xaY^avstat. toutojv ydp 6fxoXo-(sTTat [xsv utco TcdvTojv dSr^Xo? sTvat r t at- 

25 Tta, 816 xat dvatTtoXoyrjTa Xsyouatv auTa. ou8sk 8s aTco Tuj(rj? toutojv (ti) 
tcoieTv Xeyet, oti TceTctaTSUTat xaTa Ttva ojptajxevriv atTtav a tcoisT tcoisTv, 25 
o); tojv aTco ToyrjQ ou 8td to Trj? atVa? d'8rjXov outoj? •ytvea&at Xe-j-ojxe- 
vojv, dlXa. 8td to dvatTtov t9j$ TcporjYoufxevrj? Te xat xuptoj; atTta?. 

Kat TotauTa [xev Ta Tcept xr^ xoyji^ utc' auTojv Xey6[xeva xat outoj? IX 

30 toT? xst[xsvot? auvaSovTa* 0Tt 8s xat to sv8ej(6[xev6v Te xat to OTcoTep' 30 1 to om. a 2 2 y) add. V 2 4 xtp m 1 corr. ex Ta5 V 6 aixoTa sic V 

7 auTou? V ouSets yoijv Va 1 : oi 8eT ydp a a 8 X^yei Va 1 : X^yeiv a 3 ouS' 

om. a 2 9 CtjteT B 2 : C^tsTv Va J 0: u.'tj C^xeTv a 2 oux^ti a 12 12 dTC :> O 

xuptiox^po); coni. 13 av a 2 0: ///v sic V: d>v a 1 14 fxlv om. a 2 

touto a 1 16 Toii Ssj TouSe a 2 : touto 81 a 1 18 TcpoTjyo'j ( a£v«)s a 2 

xd add. a 2 20 d8r]Xa xtX. — X^youatv auTa (25)] cf. Eus. pr. ev. VI, 9. 271b — 271c 

xal d§T]Xa M Ivzi Ttva Eusebius IxeTva a 2 ^xetvtuv fxdXXov om. Eusebius 

e/ 
22 6TtoTa 7reptaTtTd Eusebius coni. 0: ofa TreptaTCTa a 2 : 6'u.ota 7r|aTCTa' sic V: 6'u.ota Tcepl 

aTCTd H: 6'u.ota TrepfaTtTd a 1 t^ Ttva] Ttva ttoieTv Eusebius TcpoetXrjTtTat Eusebii 

vulg. 23 eTt 5e V Eusebius a 1 : Iti Te a 2 : 6'ti Te E TOtauTat Ttvec Eusebius 

24 ixaYyaveTat] [xavTeTat Eusebii p. 1. 25 t\jyjt); om. a 2 to6tu>v ti Cas. (sed ante 

d7to Cas.) Lond. 0: toutwv Va 12 : ouoev toutiov B 2 26 TtoteT om. a 2 (tcoicTv 3. TroteT Cas.) 

27 06 om. a 2 29 Tcept a 2 : iid Va 1 30 tb om. a 2 IIKPI EIMAPM£NH2 8-9 175 

stu/sv -tvsaOott Ttva utco tu>v iratvra s£ dvtxyxyjc -ftvsaOat XsfovTu>v dvat- 
pstrat, aurousv rcpooTjXov, si' -^s Taura usv xupuoc svos/ouivaic yivsaOai Xs- 
-sxat, scp' (ov xat to svos/sai)ai uf; ^svsaOat /u>pav s/st, a>c xal duTo 28 
to o-OTsp' stu/sv Xs-;6usvov icotst -p/wptuov, Ta 8' s; dvd-fxr^c "ftvousva 
5 o6x svos/sTat uf) -,'svsawat. Xs^a) 8s to dva-jxatov oux stci tou (3t'a - ( 'ivo- 
usvoo utjos xard toutoo tic sui)uvsTu> rouvoua, dXX' stci tu>v cpuast -ftvo- 5 
asv(ov utco Ttvatv, (ov toc dvTtxst'asva douvaxov (av) strj -^'vsaOat. xattot rcuic 
oux otTo-a xai rcapd xd svap^fj xat as/pt toutcov tyjv dvaYxrjv TcposX7jXu- 
Hsvat Xsystv, ujc ar^TS xtvr^r^vat Ttva ouvaaOat xtvTjatv ttva utjts xtvfjaat 

10 ti -(ov auTOu uspuiv, r)v xtvTjatv xat ufj xtvsta&at tots otov ts f ( v, dXXd 10 
■rijv Ttr/ouaav tou Tpa/7jXou TcsptaTpocpfjv xat ttjv oaxruXou Ttvoc sxraatv 
xai to s-dpat td pXscpapa fj ti tu>v toioutu>v Tcpo7jyouusvatc rtatv atttatc 
£-oasvov dXXu>c ucp' fjuuiv utj 8uvaai)at ytvsaOat tcots, xat raura opuiv- 
rac sv xotc ouatv xs xat •vtvousvotc rcoXXfjv ouaav Stacpopdv xwv Tcpayud- 15 

15 Tcuv, s£ fjC pa6tov fjv uadstv ort ufj TcdvTa svososTat Tat? Totauxatc atxt- 
atc; opoiusv youv Tuiv 6'vtu>v rd usv Ttva ouosutav s/ovTa ouvautv ttjc stc 
to dvTtxstusvov xou ev tp saxt usTa(3oXfj?, Ta 8' ouosv udXXov auTuiv sv 20 
T(i) dvTtxstusvu) f^ sv u) sartv stvat ouvdusva. irup usv -;dp ou/ otov ts 
8s;aauat t^u/poTTjTa, fjTtc sariv Ivavrta auTou t^ auucpurtp OspuorrjTt, 

20 dXX.' ouSs /ttov os^atT' dv i)spuoT7)Ta /t(bv usvouaa, uou)p 6s xdv -(j (];u/pov 
oux douvarov aTcojtaXov TauTr^v 8s$aa&at xf ( v svavTtav aurfj i)spuoT7jTa' 25 
6uotu)c 8s xat tout(o Suvarov xal x6v xafrsCousvov axf^vat xat xov xtvou- 
usvov fjpsufjaat xat tov XaXouvra arpjaat xat stti auptwv supot Ttc dv 
ouvautv Ttva svuTcdp/ouaav tu>v svavTtwv osxTtxfjV, wv, st xd s$ dvd-;xrj? 

25 6'vra sv OaTspcp oux s/st Suvautv tou Sscaaaat tou sv (p sart to svav- 30 
Ttov, oux sc dva'-jX7jc dv si'73 sv otc iati xd xat xou ivavxtou aurotc 
osxTtxd. st 8s afj kz dva'YX7jc, svos/ousvu)?. xd 8s sv8s/ousvu)c sv tivi 
outcdc sartv sv auxui (oc oux s$ dvd-jxr^ dXX' u>c svSs/ousvu)? sv auTtj) 3 Itp 1 u>v — SexTtxTjv (24)] cf. Eus. 1. c. VI, 9. 27 1° X^yeTOtt oe lv8e/op.^vu)? r/ivea&ai Taura 
lcp' wv xtX. IvoeyecJ&cu oui. Eusebius ytvea&at Eusebii p. 1. 4 Ta S" — xtva 

fj.7jxe (9)] ofov to Eusebius 4 Ytvc5().eva om. a 1 5 ytvea&at O Stj a 2 

6 tujv] Toii a 2 6. 7 ytvojiivou a 2 7 oux douvaTOv B 2 (av> etr^ scripsi: etrj 

Lond. O: etrj jj.t; (sic i. e. rjet) V: etVj [/.rj a 12 : fxrj ESH yp. ytvea^at V: yev^aSat a 12 

8 fortasse dTOTtov dvdyxrj; O 10 auTou V: auToti a 12 : auTtp Lond. 

tote Va 1 : Tiote a 2 : TtoTe Lond. Vjv — dXXd] xal Eusebius 11 ttjv (alt.) B 2 Cas. 

Lond. 0: to Va 12 : ttjv tou Eusebius Ttvoc om. Eusebius 12 f\ Tt — toutu> 

8uvaTov (22) om. Eusebius 13 dXXto; Schwarlz: dXX' u>s libri 15 e\8£8oTai 

a 2 : dv8^/eTat a 1 16 youv 6'ti a 1 : youv Td Lond. 18 tj V 2 a 12 : tu> V 1 : Tt ES 

19 auToii om. O ttjj aujxcpuTou 9ep|xdTrjTo; a 2 20 hlzi-z V 1 (corr. V 2 ) 

21 dTio(3dXXov a 2 0: dTropaXXov a 1 22 pr. xat del. B 2 toutu>] tu> auTiu Lond. 

O: fortasse touto aTrjaai Eusebius (?) 24 u>v ti xa\ d ouv B 2 

8exTixTjV, d oux dv yivoiTO i£ ei;j.otp[xdvrj5. Ta ydp Ig auTrj; 06 8^/eTat tou h <j> iaTt to 
evavrfov Eusebius 27 Ta Va 1 : to a 2 Td — IvSe/ojj.^vu); om. ES fortasse 

(ovTa) ev Tivt 176 AAESANAPOr A4>POAmEQ2 

YsyovoTa. x6 6s svos/oasvojc -ys-fovoc sv tivi xat jjlyj -ye-yovsvai sv aoTt» 'M\ 
otov ts rjv. satt aev ydp fxaatov xat tootojv iv a> ov To-p/dvet, oioti 
7jv iv daTsptp aoTtp dvTtxstuivtp stvat, iy oj 8' saTt vov, oox iz (iva-mK 5 
aTrXojc iaxiv sv TOOTtp 8td ttjv 7rp8c Ta dvTtxeiaeva Sovaatv. dXXd utjv 
5 Tot ootojc ovTa sv Ttatv oo oV atTtac Ttvdc 7rpoxaTa[3e[3XTjuevac [ts] i; 
dvdyxTjc s?c TauTa dyooaac saTtv sv aoToTc. «Scjt' st irotvTa to\ ouotojc 
tujv dvTtxsiusvojv 6'vTa osxTtxa sv8sj(ousvajc ts sotiv sv otc lanv xat 10 
o6x saTtv sv otc o6x Ioti, uopta dv etrj toc sv8s^o[xsvojc 6'vTa ~s xat yi- 
voueva. octottov yap ouotojc s$ dvaYXTj? stvat Xe-yetv ev Ttvt Ta ts dvsirt- 

10 8sxTa tojv svavnajv tootoic sv otc scti xat tA utjosv uaXXov xaO' ovtiv- 
oov /povov toutojv tj tojv svavTuov aoTotc 8sxTtxd. st ydp Ta ec dvdyxTjc 15 
o'vTa sv Ttvt dvsTrtosxTa too svavTtoo aoTop, Ta STii8sxTixd too evavTtoo oox 
sc dvdpcTjc dv iv <p saTiv sirj. 

T6 8s Xe-fetv utj dvatpsTafrat TrdvTojv ytvopivujv xa&' stuapusvrjv t6 X 

15 SovaTov Te xat ev8e^6p,evov toj oovaTov uev elvat -(svsa&ai tooto 8 6-' 20 
ooSsvoc xojXosTat ysvsa&at, xdv utj ysvr^at (tojv 8s xa&' stuappivTjv n- 
vousvojv 06 xsxwXoa&at Ta dvTtxstusva ^svsa&af 8t6 xatrot utj "f lVfja sva 
ojjlojc ia~\ oovaTa), xal too utj xsxojXoairat -(svsafrat aoTa dTr68si£iv oepsiv 
t6 tjuTv Ta xojXoovTa aoTa [dv] d^vojaTa slvat TrdvTOjc aev Ttva 6'vTa (a 25 

20 -(dp saTtv aTrta too -(tvsaSai Ta dvTtxstasva aoToTc xaft' staapasvrjV, TaoTa 
xat T06 arj ^tvsa&at tootoic atTta, sl' -/s ojc cpaatv dSovaTOV tojv ootojv 
TrsptsaTojTojv -[tvsa^ai Ta dvTtxstasva* dXX' oTt arj rjaTv Icti -(vojptad 30 
Ttva d saTt, 8td tooto dxwXoTov aoTaJv to | [arj Ytvsauat Xsyooatv), to 32 
8tj TaoTa Xsyetv ttojc 06 TratCovTojv laTtv iv 06 Tratotac Xo-foic Ssopsvotc; 

25 to ydp Tjaac d^vosTv, ooosv Trpoc t8 stvat r) prj stvat Ta •jrpdyaaTa' Sr^Xoi 
-(dp statv 01 Xs-(ovtsc oo'tojc ojc ttj T)p.sTepaL yvojptast t8 8ovaTov lcrtoct xar' 5 
aoTooc. toTc ydp yvojptCstv aOToiv Ta aata Sovaasvotc (ootoi 8' dv sTsv 1 yeyovds. xo Lond. O: yeyovib;. to E 2 K 8e om. a 1 3 tjv ^v 9otT^pio HS: 

T;v evSF aTeptut sic V: tjv e\ SaT^pto sic B: ^v 2v|9aT^ptp E: ^v iv6erd|A£vov e"v OaT^piu 
a 12 a'JTw scripsi: aOTuiv libri dvTixeifjivii) scripsi: dvTtxetfA^vtov V: xat twv 

dvTt*xet[i.^vu)v a 2 : xal to dvxtxefuevov a 1 5 Te del. V 2 : om. a 12 6 iuTtv e*v 

auTOt; V: dv abxoZz dvSeyo-jievdv Iotiv a 12 : £v aOToT? B: e\ aOTOt; Iotiv O tc< 

om. O 7 Tuiv dvTixeifiivojv ovTa V^a 1 : toTs dvTtxeta^vot? ojv sic. V: toT; dvTt- 

xet|jivot« ujv a 2 t^ ^otiv e\ ofs daxiv V 2 a 12 : dv oii ^OTtv V 1 : iv ofs tS 1 Igtiv 

ESK 9 Te xat O 10. 11 ovTtva ouv a 2 11 ^vavT^ujv] t in lit. V 

et yap — ^raoexTtxd tou ivavTtou (12)] [J.rj tou ivavTfou a 2 : tou ^vavT^ou ES 14 cf. quae 

disputavi de sequentibus in Mus. Rhen. XLIV, 613 sq. jj.t} (jj. add. v. c. V, corr. 

ex rj E, 7) S)] ei y^P T( * ^ dvdyxrj; 6'vTa ev Ttvi dv£7Tt'6exTa toO ivavTtou autijj Ta iltt- 
6exTtxd a 2 16 xdv] dv a 12 6e v. c. Va 1 : om. a 2 16. 17 Yevofx^vtov O 

17 xexwXua&at Usener: xexwXuTat libri 18 cpe"pet HO 19 a&ta VV: auTa 5v V 1 

20 reve^jftat a 1 21 yev^aDat a 12 wjtois] outoi Gercke et ye a 12 : o'jet ye 

sic V: ou ei ye ES 23 d om. a 2 fx/j sic V: (j.yj a 12 24 TotaiJTa O 

aet 
TratSeta; a 2 26 ujs s. v. V f\(apl.ati V 2 a 12 : yvtoptCet V: yvujptCetv 8 27 6'jva- 

pivois] 6 in lit. V nEPI EIMAPMENHZ 9-10 177 

ot [xdvTstc) oux laxat Suvaxa *f" ovxa SovaToTc sfSoatv [xsv a&Ta xsxtoXuxsvat 
dyvoouatv 8s ucp' 7j[xu>v xodXuovtsc. au>CovTsc 8s ttjv tou SuvaTou cpuatv 10 
outu>c u>c stpTjxajxsv 8ta touto cpaatv [xtj8s xd Ytyvofxsva xad' st[xap[x4- 
vtjv xatTot a7rapaj3a'Ta>? ytvotxsva 4£ dvd*(X7jc *fi'vsa&at, oti Icjtiv auToTc 
5 SuvaTov "(svsaijai xai to dvTtxsttxsvov, SuvaTov outu>c ujc T-postp7jTai. dWd 15 
xauTa [xsv TcatC6vTu>v toaTcsp sitcov saTtv, dXX' ou TcaptaTa[xsvu>v 86"([xaTt. 
otxotov 8s toutu) xat to Xsysiv, to d$tu>[xa to 'saTat auptov vaujxa^ia' dX7j- 
Itsc u-sv stvat Suvaairai, ou [xsvtoi xai dvapcaTov. dva*ptaTov [xev ydp t6 
dsi dXrjitsc, touto 8s ouxsY dXyj&sc [xsvst, 47rst8dv 7j vaujxayta *(sv7jTat. 20 

10 st os jxtj touto dva*(xaTov, ou8s t6 utc' auTOU arj[xatv6(xsvov to 4& dvd-fXTjc 
sasaOat vau[xa*/t'av. e? 8s laTat [xsv oux 4$ dvaYXTjc dXrjOsc, dX/jOouc 
ovtoc tou sasafrat vaujxa^iav, oux 4£ dva'"(X7jc os, sv8syo[xsvu>c StjXovoti. 
st 8s svos/otxsvtoc, oux dvatpsTrat to 4v8s}(ou.sv(oc Ttvd YsvsaoVxt utto tou 25 
TraVra 71'vsadai xair' si[xap[xsv7jv. -rdXtv *(dp xat touto (ojxotov toj 7rpostp7j[xsv(p)* 

15 6[xou -j-dp 7:atC6vTU)v otxoo 8s d*/voouvTu>v 7rspt u>v Xsyouatv. outs ydp Trdv to 
4$ dvd"pc7)c Yqvojxsvov dva^xatov, ef ys to jxsv dvayxaTov dt'6tov, to 8s 4$ 30 
dvdyxTjc ^tvojxsvov utc' auTOu tou "ftvsaJjat toioutov stvat xsxuiXuTat, outs 
to dct'u)[xa t6 touto Xs-fov dvapcatov, st 75 [X7j to utc' auTou a7jfxaiv6jxevov 
toioutov. 06 *(dp Trav d$i'u>[xa, 4v (j> t6 dva-fxaTov -repte^eTat, dvayxaTov 

20 7j6^ f si ys [J-Tjv ou "^dp | TauTifj to dvayxatov dStu)[xa xptvsTat, dXXd tu} [X7j 34 
[xsTaiuTTTSiv 8uvaa&at st'c '}su8oc s$ dXTjftouc. st Tot'vuv [xtj dva-fxatov, o68sv 
xsxu>XuTat dX7jOsc slvat [toc] to c saTat auptov vaujxa^ta' • st yap u>c 
dvayxaTov Xs-fou-svov otd ttjv tou dvayxatou 7rpoa&7jx7jv oux dXTjdsc, st 5 
[X7j Xs^oito dva"cxaTov T-fl xou 4$ dvdyxTjc 7rpoa0sast, dXr^sc dv jxsvoi 

25 6[xot'u)c Tto /u>ptc T7ja8s tt^c 7rpoa&7jx7jc Xs"co[tsvu>. dXX' st tot' dXr^dsc, 
dXrj&sc saTat, svaTaa7jc tt^c auptov, dc-tcuuta to 4$ dvaYXTjc A (S7ovsvat vau- 10 
[xa/tav. st 8s 4c* dvd-cxrj?, oux 4v8sj(0[xsvu)c. xat ydp st dXTjfrsc 4aTt t6 
'otuptov saTat vaujxa/ta', dsi *j'svsa&at vaujxa/tav xaO' st[xap[xsv7jv laxat, sr-j-s 1 db6aiv V: elat a 2 : eiSoat a 1 xe^ioXux^vat a 1 1. 2 ovxa — xwX-iovres] aOra 

Tot; e^Sdat Syvafjieva aOrd (a6xd om. O) xexu>Xux^vat, dyvoouat oe ^[xtv xd xtoXuovxa 8u- 

vatd latat Lond. O 4 e\ aUxots K 5 dvxtxetjxevov V Suvaxou (alt.) 

Lond. O u)?] Xeyofx^voo u>? Lond. O 6 touto O p.ev] (xtj a 1 

7 X^y. xat to d^. a 2 9 [x^vet Usenerus: fxev libri ircetSdv i^ Va 1 Lond. : ircet- 

5dv 5e rj a 2 : e{ jxrj ^Tretodv B 2 : i-retSdv [xtj y] Usenerus sed cf. 1. c. p. 613 

■yivTjTat dXTj&e'; a 2 10 dvdYXTj;] et[xap[xevrj; Heine 11 eaeTat a 2 

13 e\oeyou.evov ioa i. e. ivSeyofx^vu)? (alt.) V: e*v5eydfxevov d»; a 12 (dvSeydjxevov (iaTe ye- 

v^adat B 2 ) 14 TtdvTa X^ovto? Ytvea&at Lond. O TcdXtv] d rcdvTa H yp. 

ES (fifxotov Ttu TcpoeipTjfx^vtu) • 6fxou scripsi 15 ydp 7cai£dvTu>v V: fxev ydp Tcai- 

CdvTu>v B: TcatCdvTiov ^oti a 12 16 revdfxevov O 17 y{vea&at] a&at in 

lit. V 18 fxrj to Lond. O: to jxtj Va 1 : to a 2 : del. B 2 ; cf. 1. c. 614 sq. 

19 fxlj toioOtov B 2 20 et ye fxrjv Va 1 : om. a 2 : e? ye fxrj B 2 : fortasse Set X^yetv 

ou ydp del. B 2 dvaYxatov om. a 2 22 ib; delevi 23 Xeydjxevov 

scripsi: Y tvc 'l xevov Hbri 24 X^yoito scripsi: rfvotTO (y^votTo KES) libri 

25 t^t' scripsi: ^00^' libri 26 dvaTdaet a 2 yeydvevat V 27 8e] 

T dp O 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta minora. 12 178 AAEEANAPOI A<DP0AI2IEQ2 

TcdvTa xot ^tvofxeva xafr' etfxapfxevrjv. dXX' s? xafr' sffxapfxevrjv, aTcapapd- 
tujc, e? (8') dTcapa{3a'Tu>c, oux evos^STat fxrj ysvsauNxt, 8 8s oux 4v8sj(STat 15 
fxrj Yevla&ai, touto dSuvaTov jxrj -fsveaftat, 8 6e dSuvaTov fxrj -yevea&at, 
iruic otov ts touto Xeyetv IvMy zabai xat fxrj YsvscrOat; t6 idp douvarov 
5 fxrj ■veveaSVxt dvafxaTov -ysvsa&at. Tcdvra apa Ta xafr' e?fxapfxsvrjv ytvo- 20 
jxeva e£ dvdyxrjc ecjTat xa^' auTOuc, dXX' ouj^l xat ev8ej(Ofxevu)c, u>c Tcat- 
CovTec Xs-yooatv. 

'AxoXoodeT 8e rtlS TcdvTa Ta -ftvofxeva TcpoxaTape(3Xrjfxevatc xat u>pta- XI 
fxevatc xat Tcpourcap/ouaatc Ttatv afrtatc eaea&at to xat [3ooXeueai)ai touc 25 

10 dvdpu>Tcouc [xaTTjV Tcept T(bv irpaxTstov auToTc. zi 8s to (3ooXeusadat jxd- 
Trjv, fxaTrjv (dv) dvfrptoTcoc efrj [3ouXeuTtx6c. xatTot et [xrjSev jxaTrjv rj 
cpuatc TcoteT Tuiv Trporj-foofxevouv, t6 8e (3ouXeuTix6v etvat C«?ov tov dv- 
frptoTcov | TcporjYoofxevtoc utco Trjc cpoaetoc, dXX' ou xaT' iTcaxoXoo&rjfxd 36 
ti xat aujxTTTtofxa toTc Tcporj-|'oofxev(oc "ftvofxevoic ftvoiTO, aovd"ptTo dv (to) jxrj 

15 etvat fxaTrjv touc dv&ptoicouc [3ouXeuTtxouc. 2ti Ss to (3ouXsusai>at fxaTrjv 6 
TcdvTtov iwofxsvtov e£ dvd^xrjc, paotov -p/uivat Trjv tou pouXeueafrat /petav 
et'86atv. ofxoXoyetTat Srj Trpoc dirdvTtov to tcov dXXtov Ctptov tov dvi>pu>- 
tcov touto Tcapd Trjc cpuaeu>c e^etv TcXeov to jxrj Ofxotwc ixetvotc Tatc cpav- 
Taatatc iTceafrai, dXX' e^etv irap' auTrjc xptTrjv tu>v TcpoaTctTCTooauiv cpav- 10 

20 Taatuiv Tcept Ttvu>v tuc atpSTuiv t6v X6"fov, 10 )(pu>}xsvoc, et jxev ££eTaC6fxeva 
Ta cpavTaafrevTa, ota Trjv dp^rjv dcpdvrj, xat ean, ao^xaTaTt&eTat Te x% 
cpavTaata xat outcoc jxsTstatv auTa, s? 8s dXXota cpatvsTat rj dXXo Tt au 
atpsTujTepov, ixeTvo atpeTTat xaTaXet'Tcujv to Trjv dp^rjv (bc atpeT^v auT(p 16 
cpavev. TcoXXd youv TaTc Tcpu>Tatc cpavTaatatc •JjfxTv dXXoTa" 86$avTa ouxst' 

25 Ifxstvev eTct Trjc TcpoXrj^etoc ^Xe^avToc auTd tou Xo^ou. 8t6 Tcpa^evTa 
dv Saov eVt ttj auTtov ^evofxevrj cpavTaata [jevofxevrj], 8td to ^ouXeuaaa&at 20 
Tcept auTuiv oux eTcpd)(&rj, rjjxtov tou Te ^ouXeuaaaOat xat Trjc atpeastoc 
Ttbv ix TTjC pouXr^c 6'vtu>v xupttov. 8td touto ^ouv outs Tcept tu>v di8tu)v 
pouXsuofxs^a outs Tcept Ttbv 6{xoXoYoufxevu>c Yivofxevouv 1$ dvd-pcrjc, oti 

30 fxrjSev rjfxTv ex tou Tcept auTuiv [jouXeueafrat Tcepi^tveTat irXeov. dXX' ou8e 2» 
Tcept Tuiv i^ dvaYxrjc fxev fxrj ^tvojxevtov, Itc' dXXotc Se Ttatv ovtu>v ^00- 
Xeuofxs&a, OTt fxrjSs aTco Trjc Tcept dxstvtov ^ouXrjc 6'cpeXoc ti rjjxTv dXX' 
ouSe icspt Ttbv rjjxTv fxev TcpaxTtbv, TcapeXrjXuOoTcuv 8e pouXeuofxeda, Sti 2 8' om. Va 1 4 xai s. v. V 9 laea&ai] fortasse ETceadat 10 auTots O 

10. 11 [xarrjv [xatrjv av a 1 : jxaxrjv [xgcttjv V: [xaxrjv av a ,,! 12 cpuatv a' J 14 to 

add. a 12 cf. 208,2 16 pouXeuea&at V XP e(av l P in lit v 1T U Cas - 

Lond. O aXXov Lond. 18 to5to om. O touto rcapd Trjc cpuaecu? — 

Xdyou (25)] cf. Eusebius praep. ev. VI, 9. 272»: dXX' dvapyuic cpa(veTat Tuiv dXXu>v C<vu)v 6 
dvdpu)7roc [xdvo? touto xtX. eywv Eusebius 19 l/etv twv TcpoarctTCTCiVTtDv xpi-rrjv 

tov Xdyov Eusebius tuW 0111. a 12 21 Te] ti K: om. ES Eusebius 22 r) 

B^ES: e{ VB 2 a 12 : xai Lond. O r)— Sdiavxa (24) om. Eusebius 23 atyV a 2 

25 IX^y^avTos] j $. y. V Xoyou 8td to aufx^ouXeuaaa&at (PouXe6aaa&at p. 1.) rcepl airuiv 

Eusebius 26 Yevouivrj sic i. e. del. V: YevojxeVr) B 2 : ytvofxivrj a 12 28 tfvrioa 

xup(u>a V 1 (corr. v. c.) y°u v 1 ydp riEPI EIMAPMENH2 10-11 179 

[xrjSe ttJ Trept toutojv (3ouXrj tcXIov tt rj[xTv 'Ytvetai. PouXeu6[xe&a 8e so 
Trept jxovojv tojv ucp' rjjxcov te TrpaTTOjxevojv xat [xeXXovTojv, 8rjXov u>s 
ecovTe? ti 8td toutou TrXeov et? tyjv atpeatv Te xat 7rpa£tv autGv. et -ptp, 
iv of? ouoev rju,Tv TrXeov ix tou (3ouXeuea&at (tou (3ouXeuea&at) auTou jxovou 
5 Tcepqivetai, ou |3ouXeu6[xe&a, | SrjXov u>? iv oT? ^ouXeuofxe&a TrXiov ti I£ovt£s 38 
ix tou pouXeueaftat Trapd t6 ^ouXeuaaa&at ^ouXeuojxe^a Tcepl auTtov f eV auTo 
Te t6 (3ouXeuaaa&at TrepqiveTat xat Tcept tojv dXXojv pouXeuojxevotc; Trept 
(ov Trpoetprjxajxev. tt ttot' ouv to Trepqtvojxevov ix ttjs" (3ooXrj,-; to e/ov- 5 
Ta? r)txa? i$ouat'av tr)? atpeaeuj; tu>v 7rpaxT£u>v, 8 oux dv iTcpaSajxev [xtj 

10 (3ooXeuadjxevot tu> aXXo TrpaSat dv 8td to eT£at ttJ TrpoaTreaouarj cpavTaaia, 
touto atp£To>T£pov utt6 Xo^ou cpavev atpeta&at Te xat 7rpaTT£tv Trpo ixet- io 
vou* 8 ^tvotT dv, et fxrj iravTa Trpa'TTO[xev xaTrjva-yxaafxevuK. et 8e etrj- 
[xev Tra'vTa a Trpdrrofxev TrpotTTOVTe? 8td Ttva? atTta? 7rpoxaTa(3e(3XTjfX£vas u>s 
[xrjSefxtav e^etv iSooatav tou Trpa£at ToSe Tt xat fxrj, dXX' dcpu>piafx£vu>s 

15 IxaaTov Trpdrretv u>v 7rpa'TTO[xev, 7rapa7rXrjaiu)s" tu> OepjxatvovTt Tropt xat 15 
tu> Xt'&(p toj xaToj <pepo[xevo> xat tu> xatd tou Trpavou? xuXtojxevo) xuXtv- 
8puj, -t TrXeov rjfxTv et? to TrpaTTetv ix tou (3ooXeuaaa&ai Trept tou Trpa- 
^ftrjaofxevoo ■yivetai; 8 fdp dv iupd^apev fxrj (SooXeuadfxevot, touto xat 20 
[xeTa t6 (3ouXeuaaa&at irpaTTetv dvdyxri, ujot' ouoiv rjfxTv TrXeov ix tou 

20 (3ooXeuaaa&at auTou tou (3ouXe6aaa&at irEpqtveTat. dXXd fxrjv touto xat 
iTrt Toiv (oux) ky rjjxTv Suvdpievot TroteTv o>? d^prjaTov ov TrapiQTOujxeda. 
dyprjaTOv dpa to pouXeuaaai}at, xat ky o>v auTrn <Sc ti yprjatjxov rjfxTv 25 
Trapeyotxevo) ypo>[x£i)a. a> etrreTO to txaTrjv rjixTv utco ttj? cpuaeo)? to ^ou- 
XeuTtxoT? etvat 8e86aUat. o> TrpoaTe^ivTO? tou auToT? ^e toutoi? xat xot- 

25 vo>? Traatv a/e86v toT? cptXoaocpouatv Soxouvto?, tou txrjSiv utto Trj<j cpua£o>; so 
Yt'veai}at jxaTrjv, dvatpoTTO dv, tp etrreTO t6 [xaT/jv -fjfxa? elvat pouXeuxtxou?. 1 tcX^ov Tt Load. O: S^vrt^Va 12 poi»Xeud(xeOa] cf. Eusebius pr. ev. VI, 9. 272t> : 

pouXe'j6[xe&a youv irept jj.ovu>v (Lv Suvajxefta (PouXdfxe&a p. 1.) 7tpaVcetv d M roxe [xrj ^ou- 
Xeuadfievot Tcpaxxotfxev , TioXXaxt» (xeTavoovi[xev xat [xejxcpdfxe&a eauroi; ttj; d^ouXta;* dtXXa 
x3v aXXou; i6a>[xev cx^ouXtoj TcpaTTOVTa; lTctxaXou[xev ibs dfxapTavouatv dSjioupiiv Te au[t- 
^ouXot? Totaoe ^p^abat (b; dcp' ifjjxlv ovtiov tujv toioutiov 2 ^[xcuv V 3 ISovTd; &'* 

touto O 4 tou pouXeueadat addidi cf. v. 20 5. 6 tcX^ov — (3ouXeud[xet)a om. & Vi 

6 to corr. ex tou B: tou sic V: tou HESO G (et 7) pouXeuaaaftat] ^ouXeueadat O 

6 — 8 fortasse auTuiv. <et Se Tt) ^tc' auTd ye t. ^. tc. [xal] tc. Tuiv dXX. ^ouX. tc. u»v 
TcpoetpTjxafxev, Tt tcot' xtX. 6 rcapd tou ^ouXeueaOat Tcepl auruiv ^tc 1 auTO to ^ouXeue- 

a*)ai TceptytveTat tcX^ov coni. Casp. O 7 Te om. a 12 xat] tcX^ov r) Lond. O 

9 e^ouaiav V: ttjv ^ouatav O 10 dXXou sic V: dXXo HB 2 : dXXou B'a 12 : ak\o Tt Cas. O 

e?£ai V Tcpoa Tceaouarjt V 12 etrj [xrj a 12 14 ^ouaiav ey^etv a 12 

16 xoTacpepojxeV-u a 12 toI xaTd om. a 12 21 o6x add. Lond. O Tcapatrou- 

fxeSa Cas. O 22 u»; Tt] fortasse tbc (eU) ti 23 Tcapeyojx^vwt V: Tcapeydfxevot 

v. c. V: Tcape/ojx^vcuv ES: Ttape/ofx^vrj a 12 23—180,2 ul e?TceTO — dvTtxetjxeva] dubito 

num haec Alexandri sint uj v. c. V: d>s V'a 12 : oh Lond. alt. t6 B 2 : tov> 

libri 24 w v. c. V: u>« V ! a 12 : of; Lond. 24. 25 xtvuj« a 12 25 tou 

B 2 : to libri 2(J dvatpetTO a 12 : dvrjpeiTO Cas. oj B 2 : u>; Va 12 : of; Lond. 

pouXeuTtxot; K: [3ouXeuTixou; a 12 

12* 180 AAESANAPOT A0>POAI2IEQ2 

sfTCSTO 61 TOUTO TU> Tuiv TrpaTTO[XSVU)V U<p' TjfMOV JJL7) S)£SIV fjaac TOtaOTTJV 

s£oust'av, o)? 8uvaa&at Ta dvnxetaeva. | 

'Avatpouaevou Se (bc ISefyfrTj tou (3ouXeuaaafrat xot' auTouc dvatpsT- 40 XII 
Tat xat t6 scp' fjaTv Trpo87jXu>c touto -fdp scp' fjaTv TrdvTec, Saot afj 
5 frsaei Ttvt TraptaTavTat, TcapstXrjcpaatv slvat, ou fjasTc asv xat tou Tcpayttrj- 
vat xat tou «xfj TcpayOfjvat xuptot, ouy eTcojxevot Ttatv e£u>&ev fjaac Tcept- 5 
aTaatv atrtotc ou8e sv8i8ovtsc auToTc, fj sxsTva drst, xat fj Tcpoatpsatc, to 
t'8iov epyov Taiv dvfrpu>Tcu>v, Tcspt touto* fj •ydp sttI to Trpoxptdev sx ttjc 
(3ouXfjc asTa 8ps£su>c oparj Tcpoatpeaic. 6t6 ou8s stci toTc dvayxauoc -(tvo- io 

10 asvotc fj Trpoatpsat? outs Itz\ toTc afj dvayxauoc aev jxfj 8t' fjauiv (8s), 
dXX' ou8s iv Traatv toTc 8t' fjauiv, dXX' sv toutoic toTc -ftvoasvotc 8t' 
rjauiv, <ov fjasTc xat tou Trpa£at xat tou afj irpaSat xuptot. 6 -fdp ^ou- 
Xeuoaevoc Trept tivoc fjTot Trepl tou 8eTv auTo TrpaTretv fj afj Trpdrrstv 16 
[3ouXsueTat, fj aTrou8dCo)V u>c Trept dfa&ov Tt C^^eT, 8t' uiv dv toutou tu- 

15 yor xdv aev d8uva'Tu> tivi C?J~«iv evTuyrj, tou aev dcptaTaTat, dcptaTaTai 8s 
oaottoc xal Taiv SuvaTuiv [xev, oux o'vtu>v 8e Itc' a8T(p, jxevet 8e 4v ttj 
Trept tou Tcpoxstasvou CrjTrjaei, fto? dv Ivxoyrq tivi, ou ttjv e£ouai'av auToc 20 
e^etv ireTretaTat, ae&' 8 Tcauadaevoc tou ^ouXeusa&at u>c dva^a^wv ttjv 
C7jT7jaiv scp' auTo, 6 eanv dpyfj tu>v Tcpd£eu>v, dpyeTat Tfjc Trpoc to irpo- 

20 xetjxsvov Trpd^su)?. -ytvsTat 8s xat fj Cfjtrjatc auTu) d>c s^ouatav s^ovti tou 
TrpaTTStv xal Ta dvTtxetjxeva. xaO 1 ' IxaaTOV ydp Tuiv utto ttjv ^ouXfjv fj 25 
CijTrjatc pouXeuo[xsvtp -ftvsTai, iroTspov touto f) t6 dvTixstjxsvov auT(5 Trpa- 
xtsov [xot, xotv TrdvTa Xe-(rj ytveaOat xaO' efjxapu-svrjv. sXsyyst -^dp fj sv toTc 
TrpaxToTc dXTj&eta Tac Trept auTuiv f^aapTrjuevac 86$ac" f)v TrXdvyjv xotvuic Trdv- 

25 Tac dv&pwTcous utco Tfjc cpuaecuc TceTcXavTjadat iruic oux aTOTrov. Xsysiv; 6ti 30 
■yap TauTTjv systv tyjv i$ouat'av iv toTc TcpaxToTc TcposiX7jcpaasv, (bc 8uva- 
afrat 8taipsTa&ai t6 dvTtxstasvov, xat afj irav 8 aJpouae&a systv TrpoxaTa-j 
^epXr^aevac a^Ttac, 8t' ac ouy otov Te f^jxac afj touto a?peTaOat, ?xavfj 42 
8eT^at xat fj IttI toTc afpedeTatv -^tvoaevrj TcoXXdxtc aeTavota. U)? "ydp evov 

30 f/fxTv xal afj fjpTjafrai xat jxfj TceTcpayevat touto aeTavoouaev Te xal asa- » 
cpoaeda auToTc Tfjc Tcept ttjv ^ouXtjv 8XtYU)pi'ac. dXXd xdv dXXouc i'8u>aev 2 8uvaa&at (tcp^tteiv) 5 ou] (p Casp. O 6. 7 Tcaptaxaaiv a 12 : TcepuaTafx^- 

vois B 2 7 aitots (auTOta V) a 12 : auTOt? B: abtouc Lond. 0: aoxol ES: aixouc 

Cas. tj Sv O ayet B 2 a 12 : ayTj sic V: 0177) B^HES: ayrj O 8 Tcepi Tauxo] 

touto ES: Tcepl TaoTe^ouatov Casp. O xo om. O 10 alt. u.rj] r^o.iv (sic i. e. 

Tfjp-tv corr. v. c. in (xtj) V: ifjo.lv a 12 : o.rj B 2 H: el jxrj Lond. O 8e add. B 2 

12 pr. xal om. a 12 xoptot laoiv HO 14 dya&dv HB 2 Cas. : ayaduiv sic V: 

dya&uiv a 12 15 dSuvdTaTu>t sic V ^T&yifl scripsi: tuj(T[) V: xi/ot a 12 : Ivto^oi 

Cas. tou] xav Lond. 16 fxe\et B 2 Lond. O: ti Va 12 17 dvTuxot B 2 

18 7riTcetaTat] TceTctaTeoTat a 12 dtvaraYwv] alterum y in lit. V 19. 20 Tcpoaxet- 

[xevov O 21 xa&' sic V 23 y^ea&at] t in lit. V 26 xota V 27 Siaipei- 

a&at] fortasse alpsiadat 28 aipetaftat V 30 rjjxtv xat to [xrj a 12 r^peta&at a 12 

31 i8u>o.ev V riEPI EIMAPMENHS 11-13 181 

fxfj xaXui? Tcspi tu>v TrpaxTstov 8iaXafx(3dvovTa?, xdxstvot? iTctxaXoufxsv uk 
dfxapTavouatv, d;toufxsv 8s aujx(3ouXoi? f TototaSs ^prjaOat d>? scp' fjfxtv ov 
to ts 7rapaXafx[3a'vsiv atVrous aufx(3ouXous ovTa? fj jxfj 7rapaXa;x[3a'vsiv tou; 10 
Trpa$at dv 8td ttjv tu>v TOtouTtov Tcapouatav dXXa [xaij Ttva xat fxfj TauTa 
5 a Trpdaaofxsv. dXX' OTt fxsv t6 scp' fjjxtv axcl toutujv xaTr^opsiTat, wv sv 
fjfxtv fj £;ouaia toS IXsaOat xat Ta dvTixetfxsva, "j-vtoptjxov ov xat 1$ au- 16 
tou, txavd uTrofxvfjaat xai Ta Trpostprjfxsva. toioutou 8' ovto? auTOu, t6 XIII 
[xsv oetxvuvat touto atoCofxsvov xaTa toik TrdvTa XsyovTas yiveaftai xaO' 
sijxapfxsvrjv ou8s iTct^sipouaiv Tfjv dp/rjv (iaaatv ydp eY^stprjaavTS? douvd- 20 

10 toi?), u)? os eTci T7j« tu^rj? dXXo ti arjfxatvofxevov utcoOsvts^ tu> ttj? Tu/rjs 
ovojxaTt Tcapdyetv 7reipu>vTat tou? dxouovTa? auTtov u)? atoCovTe? xat auTot 
to d-6 ~oyjfi YtveaOat' Ttva, outuk oe xat stci tou icp' fjixtv irotouatv. 
dvatpouvTE? ydp to s$ouatav s')<siv tov dvOptoTrov ttj? atpsaeu»? te xai Trpd- 26 
$su)? Tuiv dvT!xsifxsvu)v Xsyouatv ecp' fjfxtv stvat to ytvofxevov xai 81' fjfxtov. 

15 ETcel ydp, cpaaiv, Ttov 6'vtu)V te xai ytvofxevtov at cpuasi? Sttpal ts xat 
otdcpopot (ou ydp ai auTat tujv efxcpu^tov ts xai Tuiv d<j;u)(tov, dXX' ou8e 
Tuiv S[x'iu)(u)v aTcdvTU)v ai auTai TcdXtv at yap xax st8o? tu>v 6vtu>v 8ta- so 
cpopai Ta? tu>v cpuastov auTtov Stacpopd? 8stxvuouaiv), ytvsTat 8s Ta ucp' 
sxdaTou -ftvofxsva xaTa tyjv oixetav cpuatv, Ta fxev utco Xt'0ou xaTa ttjv | 

20 XiOou, Ta 6' utc6 TTupo? xaTa ttjv Trupo; xai Ta utto Cujou xaTa ttjv 44 
[utco] C<6ou, ouSev fxsv Tuiv xaTa Trjv o?xetav cpuatv ucp' sxdaTou ytvoixs- 
vtov ouvaaDat cpaatv akkms e^eiv, dXX' IxaaTov Tuiv -^vofxsvwv utc' auTuiv 
yiveaUai xaTTjvapcaafxevu)?, xa^' dvayxr^v ou ttjv ex ^ta?, dXX' ex tou jxfj 5 
8uvaaOat to fxfj Tcecpuxo? outux; (o'vtu)V tcov TrepteaTwTtov toioutcov (cb?) 

25 dSuvaTOV auTu} fxfj TcepieaTavat) TOTe akkws tcu)? xai fxfj outu)? xtvrjOfjVat. 
fxrjTe fdp tov XiOov, ef dTco tfyous dcpeOetrj tivo?, SuvaaOat fxf^ cpspsaOat 10 
xaTu> fxrj8svo? ifXTcoStCovTO? — t<£ ^apuTr^a fxsv Zyj.iv auTov iv auTip, 
TauTr^v 8' stvat (ttjv) ttj? TOtauTrj? xtvrjasu)? xaTa cpuatv (aktav), oTav xai Ta 
e$u)Oev avrta Ta Tcpo? Trjv xaTa cpuatv xtvrjatv tu} XtOcp auvTeXouvTa irapfj, 

30 ic; dvdpcrj? tov XtOov u)? Tcecpuxsv cpspsaOar TcdvTios 8' auTtp xai ££ 15 1 7rpaxT^cov] Trpa v. c. s. v. V tb; in lit. B Schulthess O: ol« Va 12 2 TotoiaSe] 

fortasse, toto6a8e, scil. rob; fxrj -/aXio? 8taXafx8. (v. 1) 3 aiTOuc— ovxaj] fortasse au- 

toic aufxSouXeuaovTac Tobi Va 12 : Ttp B 2 : tou ES Cas.: tu; Lond. O: fortasse 

xat to 4 xal del. V 1 : xai a 12 5 3. v. c. s. v. V r^fxtov O 9 y<ip 

<av) Schwartz iY^etp^aavTes Va 12 : ifjEtprjdo^Tti B 2 : dtii/etpTJaovTes O 11 atoCeaftat 

xai auToi; H yp. ES 14 to B 2 Lond.: 16 xz Cas.: tb sic V: Te a 12 xai del. 

B 2 idem in mg. : iaua oti Xeyetv: X^youatv itp' ifju.lv elvat to utto' tb ttJs eio.app.^vrjC Yivdfxevov 
xai ot' r^u.tbv 15 drtei] eVt vel eiai Gercke 16 8tacpopat sic V 21 07:6 om. 

Cas. O u.ev] 8e S: fxrjv Gercke 23 ttjv] fxrjv Gercke fortasse dXX<dt ttjv) 

24 (xtj s. v. v. c. (?) V: om. ES: 8rj Gercke outu»;] SXto; Gercke tb; add. Lond. O 

25 pr. [xt) sic V 7tepteaTdvat xai d86vaTOv TOTe a 12 26 firjSe Gercke 28 ttjv 
addidi xotA del. O: xdTto Casp. O aMav add. B 2 8"tov] 100^ dv Schwartz 

t 
bene 29 Tcapfjv sic V 1 29. 30 Trap-jj tb; t$ Lond. 182 AAEHANAPOT A<DP0MSIEQ2 

dvd^xrjc TrapeTvat Taura xa airta, 8t' a xtveTrat xoxe, — ou jxovov jxrj 
Suvdjxevov jxtj xtveTaOai toutojv [jxrj] 7rapovTu>v, dXXd xat 1$ dvapojc xt- 
veTa&at tote, xat ^tveaOat ttjv TotauTrjv xivrjaiv utto ttjc etfxapfxevrjc 8td 20 
tou Xtdou* 6 8' auToc xat eir! tu>v d'XXu>v X6*pc. u>c oe im tu>v d^uyojv 
5 e^et, outujc 8e xat sirt tu>v C<t>«>v e^etv cpaatv. eTvat fdp Ttva xai toTc 
Cujoic xtvrjatv xaTa cpuatv, Tauirjv 8' etvat r/jv xaft' opjxrjv Trav -^ap 
CuTov u>c C"iov xtvoujxevov xtveTaftat (tyjv) xaO' optxrjv xivrjatv utco rrjc 25 
etjxotpfxevrjc 8td Cojou ytvoixevrjv. outujc 8e toutujv eyovTojv, xat "ytvofxe- 
vojv utto Trjc etfxapfxevrjc xtvrjaetov Te xat evep^stojv ev tuJ xoajxu) tu>v 

10 [xev 8td "(rjc, dv outoj tu/tj, tu>v 8e 81' depoc, tojv 8e 8td Trupoc, t6jv oe 
81' dXXou tivoc, Ytvo[xevojv 8e tivojv xat 8td Qtputv (lotauTai 8e at xafr' 30 
opjxrjv xtvrjaetc), Tac 8td tojv C<p«>v uirb Trjc etjxotpjxevrjc -(tvofxevac l v \ 
toTc Cuj^ts etvat Xeyouatv, 6fxoi'o>c 8e u>c Trpbc to dva^xaTov toTc dXXotc 
■ytvouivac onraatv, T(j> 8eTv xat toTc e$ dvdpcrjc | Ta e£u>v)ev atrta TrapeTvat 46 

15 TOTe, (SaTe auxd ttjv e£ eauToiv Te xat xad' opfxrjv xtvrjatv e£ dvaYxrjc 
outoj 7ru>c evep^eTv. oti 8e auTat fxev 8t' opjxrjc Te xal au^xaTa^eaeojc, 
exetvojv 8e at fxev 8td (3apuirjTa 71'vovTat, at 8e 8td OepfxoTrjia, at 8e 5 
xai' dXXrjv Ttvd * * *, TauTrjv [xev eirt toTc Ctpoi? Xe-pvTec, ouxeTt 8e exetvu>v 
exdaTrjv, Trjv fxev eirt toj Xt^tp, ttjv 8e eTtl to> 7tupt. xat TOtauTrj [xev 

20 auToiv r; Ttept tou ecp' rjjxTv 86^a ojc 81' oXqojv e?7reTv. IveaTt 8' opav, 10 XIV 
et Tauia XeyovTe? ao»Couatv idc xotvdc Ttept tou £cp' tj[xTv TrdvTO)V dvbpo>- 
7T(ov TrpoXrj^eic. ot ^dp aTratTOuvTec auTOuc, 7ro>c otov ts 7ra'vTO)v ovtwv 
xa{>' et[xap[xevrjv ib ecp' rjjxTv aojCea&at, oux ovojxa jxovov tou i<p' rju-Tv 
Tt^evTec tout' aTratTouatv, dXXd xat aTjfxatvojxevov exeTvo to auTe£ouatov. 15 

25 8td ^dp to TotouTov etvat to ecp' t,[xTv TreTrtaTeuadat eu&uvouatv touc e; 
dvd-pcrjc 7rdvra 7t'vea{)at Xe^ovTac. ot 8e 8eov auToi)ev [xrj ao>Ceai)at Xe- 
yetv xat tou [xrj aa>CeaOat CtjtcTv te xat 7rape)(ea})at Tac atitac, eTret 20 
touto eo>po>v 7ravTa7raatv d'8oc6v Te ov xat 7roXXd to>v xat auTotc "f tou ecp' 
tjjxTv Ttaadv Te Taurb Setxvuc auvoSeuov T(j> ttjc etjxapjxevrjc Xo^a), (t(j>) 8td 

30 Trjc 6[xo)vu^ttac Trapaxpouea&at touc dxouoviac fjYouvTat cpeuyetv Ta aT07ra, 
oaa ?7reTat toTc [xrjSev ecp' rjjxTv etvat Xe^ouatv. TauTa 8e XeyovTac au- 25 
touc 7rp6)Tov [xev dv aTratTrjaat ti; euXo^ojc, ti 8rj 7roTe aXXou 81' d'XXojv t 

2 ouvafXEVOV a 12 : 8uvafxevu>v sic V 1 : Suvafxevtov B'ES: ouvafx^vou B 2 xiVTja&at a 1 

[xrj om. a 1 5 oe om. O: otj ES 7 ttjv add. B 2 i>7i6J 5ta O 

10 Ttupo?, (tu>v 8e ot' I>8aTos) coni. O 13 dvayxalov] y ia lit. V 14 ytvofxevot; 

Schwartz 16 opfxrja V auyxaxa&eaeto; a 12 : vuvi}^ae«>a sic V: aovd^aewi HBES 1 

18 lacunam indicavi 21 Tcepi B 2 : iirl libri 26 Xeyovxes ES Lond. 

(ot£) 8eov Lond. O auT6&ev] a'jTOt; Lond. 28 xat auTOic] Tcap' auTou; Xeyo'- 

[xeva (Xeyofx^vojv O) irept Lond. O tou] Ttept too B 2 : tio ES 29 post rjfxiv 

B 2 add. SoxoovTtov dvatpeTtxov Ttaaav] u>; 3v Lond. Tcaaav — auvoSeOov] fxrj 

auvoBeuovTa coni. O Setxvuvat Lond. X6yo>, Tuetptofxevof Te B 2 tuj add. 

Schwartz 30 cpeuyetv (Te) Lond, 31 XeyovTaa] Taa in lit. V 32 d'XXou] 

dXXuj; v. c. V riEPI EIMAPMENH2 13-14 183 

Ytvojxevtov 6tc6 Trjc et[xap[xevrjc, xat 8td Trjc otxeiac cpuaetoc Ttov ovtodv 
sxdaTOu Trjc et[xap[xs'vrjc svspYouarjc, srct jxsv Ttbv dXXtov ouSsvoc t6 Itc' 30 
auToTc sTvat xaTrjYopouatv, eVt 8e Ttov C<»«>v txovov. 6t' a ^dp XsYouatv 
sVt to)v C«Stov Ta 8td tou C«>ou -("tvofxsva, TauV IvsaTt xat stci tcov dXXtov 
5 sxdaTou Xsystv. stcsi Yap oux dXXtoc ysvoito Ta 8ta tou | C«>ou Ytvojxsva, 48 
fxrj opixrjaavTOc tou C<p'ou, dXXd 8ta to auYxaTaTi&saOai fxsv to C«>ov xal 
opjxrjaat ytvsTat, fxrj au^xaTaOsjxsvou 8e ou Y' v£ " a ^ TauTa eVt Ttp C<p<i> 
cpaatv etvat, ££ dvd-fxrjc jxsv saofxsva urc' auTou (ou -fdp ofov ts dXXtoc), 5 
Ttp 8s ixrj SuvaaOat 8t' dXXou xtvoc rj Std toutou 7svsa9at, [xrjS' dXXtoc 

10 rj ouTtoc 6td toutou, to stvat auTa stci Ttp C*j>«> otrjdsvTsc. dXXa touto 
-fs xat stci Ttov dXXtov sxdaTou Xsystv saTtv. outs Yap to 8td tou Tcupoc 
Ytvojxevov utc' dXXou tivoc dv ysvoito out' dXXtoc 8ta tou Tcupoc r) 10 
8td tou dspjxrjvat, toax', stcsI txrj8' dXXtoc yivoixo xo. 8td tou rcupo? 
7tv6[xeva rj OspfxrjvavToc tou Tcupoc, xat OspfxrjvavTOC jxsv auTOu saTat, 

15 [xrj OspjxrjvavToc 8e oux saTat, sTrj dv stci Ttp Tcupt TauTa. Ta 8' au~d 
xat scp' sxdaTou tiov dXXtov saTat Xsystv. ti fdp 8st fxaxpoXo^sTv ^z-^o- i& 
votoc tou XeYojxevou ptopt'[xou; ovotxaTtov [xsv ouv ouSstc cpOovoc, to 8' 
rj-jsTaOat tcXsov ti toTc C<|>oi? 8t8ovat £v toTc- Ytvofxevotc 8t' auTtbv Tcapd 
TaXXa, 8t' tov tc xat auTtov yivsTat, [xrjSev TcXeov tou iTc' auTotc ovojxaTOC 20 

20 TrjpouvTac auTotc, tout' outo atTtaTsov, toc auTtov aTcaTtoixsvtov 8td Trjv 
tou 8v6[xaToc xotvtovtav, rj tbc tou dXXouc aTcaTav Tcpoatpouu-svtov. ircl 
TouTti) 6s sxstvo dv tic auTtov Oautxdastev, Tt TcaOovTec ev tt^ 6p[x-(j Te 
xat au-j-xaTa&eaei to lcp' rjjxtv <paatv etvat, 8t' 8 xat oixottoc. lv rcaatv 25 
toTc C">otc Trjpouatv auTo. ou ^dp to lcp' rjixTv iv Ttp cpavTaatac TcpoaTcs- 

25 aouarjc st^at ts lz sauTtov TrJ cpavTaata xat optxrjaat Itci t6 cpavsv, dXXd 
touto [xsv dv Tatoc strj tou sxouatou xaTaaxsuaaTtxov ts xat Ssixtixov. ou 30 
ixrjv TauTov to ts exouatov xat to lcp' rjtxTv. exouatov jxev -yap to s$ 
d^tdaTou ^tvofxsvov aupaTaftsastoc, scp' -^ixTv 8s to -ytvoixsvov ixSTa xr^ 
xaTa Xo-j-ov ts xat xptatv auYxaTaOsasto;. 8t6 st' Tt jxsv scp' rjixTv, touto 

30 xat sxouatov, ou ixrjv rcav to j ixouatov icp' rjjxTv. sxouattoc jxev ^dp xat Ta 50 

■ dXo-ya Ctp a " ^ aa xaxa T7 i v op 11 ^ T£ ^bA au-f/aTa&eatv Trjv iv auToTc (TcoteT), 
Tcotet, t6 8s stc' auTtp Tt stvat tiov ytvotxsvtov utc' auTou t'6tov dvOptoTcou. 
touto Y a p saTiv auTtp Ttp stvat Xoytxtp to sj(stv sv auTtp Xo^ov Ttov TcpoaTct- 5 
TCTOuauiv cpavTaattbv xat oXtoc Ttbv TcpaxTStov ts xat [xrj xptTrjv ts xal 1 Ytvo^vou ES Lond. 2. 3 lit^ 06x015] icp' rj[i.lv O 4 fortasse Itci rtp Cq>H> 6 M-^)] 

fortasse t) 7 fortasse opjxrjaav auyxaxaTt9e[xevoo a 13 xaika] Sid tojto B 3 

8 eV auTu? O: ^71' outou Cas. dXXto;] dXXu) a 12 10 toutou] ou in lit. V 

t6 in lit. B 2 : tu? libri 13 tb; 5' O 15 outo V 16 £?] ucp' Cas. 

Lond. O 17 XeYO,uivou] inter et [x lit. 1 litt. V YVti)ptu.ou V ouv] ydp 

H YP- ESO 19 TaXXa V ti; a 12 y/vrjTat O 20 tout' out6] tout' 

auTot; H: touto ES 21 tou (alt.) Va 12 : tou; KESO: fortasse to 27 ydp om. O 

29 Xdyov] Xo in lit. V 31 rcoiet add. Schwartz 32 xt elvat H yp. ESO: Ti&e\ai 

Va 12 utc"' aOTOu] 'utco tou K: utc' tou a 2 33 tu> Lond. O: xo Va 12 ; to corr. 

ex tu> B £v auTui" V tujv om. O 184 AAESANAPOT A<J>POA12IEQ2 

sopsxrjv. 8t6 xd [xsv dXXa C«>a, a stxst xaTs cpavxaatatc fxovats, xax' 
aoxd? eyzi xuiv aoyxaxa&sastnv xs xat xuiv xaxd xd; upaSst? opfxuiv at- 10 
■rf«{, 6 8s avOpoiTios s^st xuiv TrpoaTUTrxouauiv sc-toftsv cpavxaatuiv auxcji" 
rcspi xuiv Trpaxxswv xptxfjv xov Xoyov, aji /pu>fxsvos exdaxrjv auxuiv s$sxa- 
5 Cst, fxfj fxovov st cpatvexat xotauxrj, OTroia cpaivexat, dXXd xat et eaxt. xav 
euprj Crjxuiv xaxd xov Xoyov dXXoTov auxrj? xoo cpaivsafrat xo stvat, oo Stoxt 15 
xotdos xt? cpaivsxat aovs^ioprjasv aoxfj, dXX', oxt fxfj xat saxt xotaoxrj, 
svtaxaxat Trpo? aoxrjv. ouxuk yow xai rjoscov xtvuiv cpatvofxsvu)v TroXXd- 
xt? aTCs^exat, xatxot 6'ps£tv (s')(u)v) auxuiv, oxt fxfj xov Xoyov ea^sv xa} 

10 cpatvofxsvu) auva8ovxa, ofxoiu)? 8s xat aofxcpspovxa cpavevxa xtvd Traprjxrj- 20 
aaxo, xtp Xoyu) xooxo 86£av. st os xo scp' rjjxTv iaxt sv xrj XoYtxr^ aoyxa- 
xaftsast, rjxt? 8td xoo [jooXsosaOai ytvsxat, ot 6s sv xrj aoyxaxaOsast xs 
xai opjxrj cpaatv sTvat, oxt xat dXoya)? ^tvsxat, SrjXot 81' u)v Xsyouatv paDo- 25 
fxoxspov Trspt xoo scp' rjfxTv StaXatxjjavovxss, (oxt) ouxs oxt ttox' saxiv 

15 a6xo, ouxs sv xtvt ftvsxat, Xsyouatv. xo ~(ap ^Tvat Xoytxul ooSev dXXo eaxtv, 
fj xo dp^fjv 7rpd£eu)v etvat. a)? -yap dXXtp ev dXXtp xo etvat, xa} jxev £(|Ju) 
sv xui opfxrjxtxu), xw 8s Tropi ev xali frspjxul xs xai frspfxavxtxuli, dXXu) 8s 30 
sv dXXu), ooxios 8s xu) dvOpwTrti) sv xu) Xoytxuli, Taov saxi xu} sv auxuji 
dp^fjv s^stv xou xat IXsa&at xt xai jxrj* xai xo aoxo djxcpu), uiaxs 6 

20 xooxo dvatpuiv dvatpst xov dvi)pu)Trov. eotjxaatv 8e TrapaXeXonxoxe? xov 52 
Xoyov ev xf^ opjxfj xo scp' ^[xTv xtOsaOat, oxt fxr^xsx' sv xq) ^ouXsusaUat 
XsYooatv aoxoT? xo scp' fjjxTv stvai irpo^copsT xo aocptajxa. S7ri jxsv ydp 
xf)? opjxfj? e^ooatv Xeyetv xo sjri xot? Ca>ots sTvat xd ytvofxsva xa^' opjxrjv, 5 
oxt [xfj otd xe ^u)pi? opjxfj? xd 8t' aoxuiv yivofxeva ^oteTv, et 8' ev xqJ 

•25 pooXeoea^at xo scp' f^fxTv, svdsv ooxsx' aoxoT? srirexo x8 [xfj SuvaaOat xd 
81' dvOpu)Troo "(tvofxeva aXku}*; "(evsadat xuli xov dvftpu)Trov ovxa ^ouXsuxt- 10 
xov [xfj irdvxa xd "civofxsva 8t' aoxoo PooXsoojxsvov ttoisTv. 06 fdp irdvxa, 
d Troiou[xev, pouXsoadjxevot Trotoujxsv, dXXd TroXXdxts [xsv, 06 auY^topoov- 
xo; xoo xatpou xuiv Trpa^fHjvai 6sovxu)V xtui pooXsoaaa^at ^povov, xai [xfj 

30 pooXeoadfxsvot xtva Trotoujxev, TroXXdxt? 8e xai 8t' dpytav fj xtva akkrp 15 
atxtav. et 8e xd jxsv (3ouXsoaa[xsvu)v f^fxuiv, xd 8s xai [xfj pooXsuaa[xsva)v . 
Ytvsxat, ooxsxt xa>pav e^et xo Xeyetv xo xd 8td xou ^ooXsosaOat ytvojxsva 1 zbpirrp V aXXa] aXoya H 1. 2 ^ax' autd?] xat xauxas H yp- KS 

2 Ttpd£eis v. c. Va 12 : xd$et? VES 3 TtpoaTrtTrxouadiv] awv in lit. m 1 sive v. c. 
s. v. V auxiij cpavTaatdiv » M 5 6Tto(a] 6'{xota Lond. 6 C^tojv] Ctj supra 
vers. V auTot; 9 xatTOt V 6'pe£tv e')(u)v B 2 HES: fytov 6'pe£tv a 12 : 
6'pe|tv V 11 <6'ti> tuj Lond. O 13 6'ti Ttep B 2 14 6'ti addidi: ante 6a&u- 
[xoTcpov (13) Gasp. Or. („vel X^YOuaiv del.") 15 a&Tuj a 12 Xoytxov Lond. O 

16 r) V dXXu) ^v Cas. O: aTrXuis h Casp. O: dXXtos libri 18 alt. e\> om. a M 

auTu) scripsi: avmp Lond. 0: x$ Va 12 19 eX^a&at scripsi: e^eadat libri: e\ep- 

ystv B 2 Tt] tou coni. du-cpu)] scil. to Xoytxov et dv&pu)Tros (xal to auTO 

dcpt^vat coni. Casp. O) 20 TrapaXeXtTrdTea V: TrapaXeXetTto'xe; H 24 (xtj HSB in lit. 

Lond. O: fATjv sic V: u.tjv a 12 25 rjfxtv V 27 Ttotet a 2 30 dpytav V 

32 X^yetv to om. O IIEPI EIMAPMENH2 14-15 185 

stu T(p dv9p«>Tru> etvat Ttj> urj 86vaai)at d'XX«>c ti 81' aoToo ftVsaftai. 20 
aiax', et ta uev pooXeoadusvot, ta 6s urj |3ooXsoaa'usvoi Trotoousv, ooxsi)' 
ootu>c Ta 8t' rjuuiv ftvousva aTrXtoc "(tvsTat, «>c Ta "ftvousva 8td tu>v Cu>- 
wv rj ota tou Tropoc rj 8td to>v (3ape«>v 860 au>ua'T«>v. et 0' eyousv xai 
5 tou (3ooXsoadusvot tt 7rotsTv irapa Tfjc cpoastoc ttjv s£ouatav, SrjXov «>c 26 
syotusv (dv) scooatav xai too 8ta tou pooXsoaaa&at dXXo tt Trpdcat, xat utj 
7ra'vT«)s TouTO xai (SooXsoadusvot *f* rjv av [3ooXsoot'usi)a. | to 8' STroyoo- 54 XV 
usvooc t»5 ' st 5tj t«>v aoTtov TrsptsaTtuTwv ots asv ootu>c ots 6s dXXtoc 
svspYrjast tt?, dvatTtov xtvrjatv etaa'7ea&ai' 8ta tooto Xe-^etv urj 86va- 

10 aOat 00 Trpdcst tic Trpdcat to dvTtxsiusvov, urjTrois xat aoTO tu>v oaot- 5 
toc toic Trpostprjusvotc Trapoptousvtov. 06 ^dp 7rdvTu>c ast Ta ftvousva xaTa 
atTtav scu>i)sv sysi too YtvsaOat Trjv atTtav. 6ta -ydp ttjv TotaoTrjv e;oo- 
atav eaTt Tt £cp' "fjaiv, oti Ttbv ootu>c ytvouevtov rjueTc laaev xoptot, dXX' 
oox eStottsv tic afrta. 816 (oox) dvaiTitnc Ta ootu> ytvoueva 71'veTat, 7rap' 10 

15 rjutbv tyjv atTtav eyovTa. 6 ^dp dv&pumoc dpyrj xat aiTta Ttbv 8t' aoToo 
"j-tvouevtov Trpdcetov, xat tooto £oti t6 etvat dv{)p«>7ru> to too Trpdrcstv oo't«>c 
ttjv dpyrjv eyetv sv aoTtn, cbc * * * ttJ acpatpa to xaTa too Trpavooc xoXtous- 15 
vyj cpspsaftat. 816 Ttbv uev d'XX«>v exaarav eTreTat Tatc sc«>i)sv aoT«T Trspt- 
saTtbaatc aiTtaic, 6 8' dv&ptoTroc ooy, oti eartv aoT«> to etvat iv to> 

20 systv dpyrjv ts xat atTtav ev aoT«5, (o>c) arj TrdvTo>c eTreaOat Totc TrspteaTwaiv 
eco>{>£v a6x(i>. xat ^dp (et) tjv Tjatv tj Trept t«>v TrpaxTeo>v xptatc Trpoc 20 
eva YtvoasvT^ axoTrov, iaa>c (dv) etye Ttva Xo^ov to det Trept to>v aoT«>v 
otjotac Yjaiv ^tveaDat Tac xptaetc. sttsi 8' ooy ooto>c syst (aipooas^a 
"^dp, a aipooasOa, ttots asv 8td to xaXov ti, ttots 8s 8td to tj86, ttots 

25 6s 8td to aoacpopov, xai 06 TaoTa tooto>v TrotrjTtxd), sv8sysTat vov asv 25 
STri to xaXov xtvT^svTac rjaac * * * Ta'8s to>v TrsptsaTo>Ta>v Trpoxstaeva, aoUtc 
8s dXXa, irpoc to rj86 t ( to aoacpspov ttjv dvacpopdv tt ; c xptaso>c Trotoo- 
asvooc. o>c "(Oip 06 C/jToousv aXkriv Ttvd atTtav, 8t' tjv xaTa ^apoT^Ta Trjv 30 
sv aoT^j t, "(ri cpepeTat xaT«>, rj 81' r)v atTtav, a Trpdaaet to Ctpov, Trpdaaet 

30 xaU' opjxrjv, t«> TaoTrjv s^xaOTOV aoT«>v ttjv atTtav s£ aoTOo irpoc Ta 71- 
voasva aovTeXeiv, toiootov | ov ttjv cpoatv, ooto>c 068' eTri to>v dXXoT' 56 1 <oux) im Schulthess -iu avDptorcu) Lond. O: xuiv av&p(07ru>v Va 12 : xoi; dv9pa>Trot; B 2 

ytvecs&ai V 3 ib? 5' O 5 rt (xat tou (j.tj PouXeuaafAsvot) Schwartz 6 av addidi 

<[xt)) {5o'jXe6aaa&at Schulthess 7 PouXeuaafjivtov Cas. O r^v 3v a 12 : r^v av (sic) V: rjv 

av sic B: ?|V 4v K PouXeutofxeOa a 2 xal (u.))) PouXeuaafxevot <av iTrpa^ajjev |jaT)rjV 

<yap) 3v p. Schwartz 7. 8 iTto](ou(x^vous scripsi, cf. 196,15: iTOYouuivtov libri 8 xtp 

e{ 6rj Schwartz: Ttoiei8et V: tuj ei'8et a 12 : tw et Casp. O otc . . OTe Lond. O 9 vo(x(- 

Cetv xtvTjatv B 2 <xat) 8ta B 2 Cas. Gercke 12 eyet] yet in lit. V 13 lat(] Iti Cas. 
14 alt. oux add. Schultess dvatTfioc <tiov e^to^ev) Cas. 15 t/jv supra vers. V 

auTou V 17 lacunam indicavi 20 <<oc> (xtj scripsi : (xt) Va 12 : to (xrj H: xw (xrj SO: tou 
u.T) E 21 xat] e{ O e( addidi rjv om. a 12 22 dv addidi etye Lond. O: d 

8e Va 12 Ttbv om. HO 23 6[xo(u>c a 12 ^ 25 aufxcpopov Ba 1 : aufxcpopov V: aujxcp^pov a 2 
26 lacunam indicavi 27 dXXa <a'tpeia8at) Schultess O 28 xaTa ttjv B 2 29 auTir, V 
Ttpdoaet] aaet in lit. V 30 6p(xrjv V foi tasse tui <8td) TauTrjv 186 AAESANAPOY A<PPOAI2IEQ2 

aXXuK ucp' f;|xaiv "ftvouivtov &k\ TtepieaTuiat toi? dXXotc dXXrjv Ttvd afriav 
dirattrjtsov Ttap' auTov tov dv&pcoTtov. touto ydp rjv to dv0pu)7t(p etvat, 
t6 ^dp dp^rj xat afaia elvat twv 8t' auTou Y l vo}A£va)v 7tpd£eu)v. t6 8e 6 
Xe-yetv xat tou? jSouXeuaauivou? tuT» cpatvouivu) aupcaTaTt&eaftat, xat otd 
5 touto xat rg cpavTaata 6[xoiu)c~/rotc dXXotc Cu)ot<; eTteaftat, oux dXvjdec;. 
ou ydp cpavtaata to cpatv6[xevov Ttdv. 7j jxev ydp cpavTaata ditXrj Te xal io 
j(o)pk X6"you uTto Taiv e^tofrev 7tpoa7tf7tt6vTa)V Ytvetat, iotxuta tatc ata&rj- 
Ttxatg evepyetat?, 8t6 xat ttjv iaybv ev toi? 0X6701? Cq>ot? e^ei [xdXtara, 
cpatveTat 8e Ttva xat 8td Xo^ou ts xat Ttapd auXXoytaixou ttjv afrtav tou 

10 cpatveafrat Xaji(3dvovTa, a ouxeV dv ti? cpavTaata? XeVot. 6 ydp 8td tov 15 
7tv6[xevov Ttotp' auTOt? ev tuj ^ouXeuea&at auXXoytau-ov auyxaTa&e[xev6s Ttvt 
auTo? a6Tq) t9j<; aoY xaxa ^ (J£a) » airioc 

'AXX' oTt [xev ouTe au>Couat to ecp' yjjxiv ot" Xeyovte? itdvTa xaft' et- 20 XVI 
fxapjxevTjV (Yiveadat) (ou ydp 7tept ou Crjroujxev, d au>CeT0<i xa^' auToug, 

15 touto acoCsTott, 01 ye xat atTtav a7to8t86vat 7tetpuivTat tou [X7j8e tyjv dp^rjv 
Suvarov etvat to 7rpaY[xa), ou8e rjv d7to8i86aatv atttdv sV dvatpeaet ttjs 
TOtauTvj? e£ouat'a?, dXrjfrrj?, [xrj e^ouad Tt euXoyov, ex tujv stprjjxsvcov 25 
Yvcdptfxov. dXXd [XTjv Tot? dvatpouatv to sTvat ti outco? ecp' rjfxtv STtsTat 
to ao^ysXv Te xat dvaTpeTtetv, oaov eV autot?, tov tcov dv&pcoTrcov (3tov. 

20 et ydp, I)(6vtu)V fxsv outco? tcov 7rpaYfxaTcov u>s e^et (ou8s yap auTuiv Ttva 
7tetaat Suvatov fxrj 7rpaTTStv, a TtpdtTouatv u>? e^ovTe? tou xat Ttpdrceiv 30 
auTa xat [xrj Trpdrcetv ttjv i^ouatav, | [xrj ti ye tu>v dXXu>v Ttvd* ToaauTrjv 58 
ta^uv Ij(ei TdXr^Oe? xat ttjv 7tapd twv "(tvoaevwv [xapTuptdv ivapYrj), et 
8yj toutu)V outu)? Ij(6vtu)V ta^uv auTtov rj 86£a ToaauTr^v Xd^ot, u>; 7tdv- 

25 Ta? dv&pu)7tous Tttateuaat, ott rjfxeT? [xev ou8ev6? xuptot, £7t6[xe&a 6e toT? 5 
7tepteaTtoatv det', toutoi? evot86vTe? ts xat auYxaTaTidejxevot, xat 7tpaTro- 
[xev Te a 7tpaTT0[xev tuT 7tdvTu)? ocpetXetv TauTa TtpdtTetv ([xrj ydp elvat 
8uvaTov rjfxtv 6'vtu)v tcov 7tepteatu>TU)v toioutwv dXXo ti Ttotetv), ou 7tpaTTo- 
[xev ts 7ta'Xtv 6[xot'u)? 8td to [xrj Suvaa^at dvTipatvetv toi? TtepteaTuiatv ou- 10 

30 atv totouTot?, Tt dXXo r) aujxprjaeTai, TtdvTa? dvOpuiTtou? 8td tyjv TotdvSe 
TttaTtv Ta [xev oaa [xeTa tcovou tivo? xat cppovTt'80? '((vbtoli, toutoi? [xev 1 ucp 1 rjfxuiv quod scripserat post xuiv (185,31) transposuit post aXXuK V 1 : 6cp' tj[xu)v aXXot 
aXXu>s a 12 aXXot?] fortasse ai>Tols 2 avOpu>7iov elvat O 3 ydp del. O 

5 Tj) cpavraata Schwartz: ttjv cpavxaciav libri 6 Tcav to cpatvo'[XEvov cpavTacsia HO 

dTrXTJ] fortasse ditXuic 9 auXXoytafxoO] alterum supra vers. V (rapaauXXoytafxoG 

a 12 ) tou V 11 auTOt? V: aOTu} Lond. 14 Ytvsa&at add. O acbCs- 

Tat a 2 : acbCea&at Va 1 15 etye E: fortasse ol$ ye 16 o-jte Cas. dTroooaatv a 12 

iTravatp^aet V 19 auy^etv a 12 : auve^eTv sic V: auvey^eiv .H : TU^etv K: auv^etv ES 

tov om. 20 et] xai O aUTOv a 12 21 e/ovtcs scripsi: e^ovTa Lond. 0: 

e^ovTas libri 22 [at) Tt] [xVJTe 24 Se Lond. O ia/rjv a 2 f;] yj a 12 

Sd£a B 2 Lond. O: Sc5£av sic V: od^av a 12 Xa^etv H: XapdvTtuv a 2 27 tuj B 2 a 12 : 

Td V Trdvtwa ocptXetv sic V Taura'' a 12 : TauTT) (supra tj: 7]v v. c.) V: TauTa 

corr. ex TauTTj B: Tautrjv E: touto 29 Te Va 1 : 8e a 2 30 [r)] aufx^aeTat 

<r)) coni. O TcdvTas HE: TtdvTav V: dv TrdvTas a 12 nEPI EIMAPMENH2 15-16 187 

•/aipetv Xeyetv, atpetaftat 8e Tac [iera paaTojvrjc rj^ovdq ojc, TcdvTojc £ao- 15 
[xevojv tojv 6<petX6vTojv yeveaOat, txrjSev auTot Tcept atnojv -J- ojatv xaXov. 
outojc 8' auTtov otaxetjxevojv xai tojv TcpaTTOfxevojv dxoXouOouvxojv Tatc 
atpeaeatv auToiv (ou "(dp Stj 8td Trjv Tcepi auToiv etjieuafxevrjv TctaTtv d'XXoj<c 
5 tcojs e;et toc TcpdyfxaTa, (rj) ojc e/et) dXXo Tt rj T(7jv jxev xaXoiv Tcoipd 20 
tcovtojv oXtYojpia ti? ea^at (Tca'vT(ov "ptp ^t XTijaic Te xat Tcapouata to>v 
toioutojv [xeTa xajxaTou TcepqtveTat), tojv 8e xaxoiv atpeatc dre Yivojxevtov 
[xeTa paaTtuvvj? Te xai rj6ov9j?; Tcp8<c ouc ti<c av 6 Tcapa toutojv eiVj Xoyoc, 
(ov TcetaftevTec toTc ^ofjxaatv rjXdov eVt Taura ; Xe^otev dv -j-ap Stxaiojc 25 

10 Tcpo? atJTou?, et atTtojvTo auTouc, OTt fxrj ofov Te rjv atJTOtc. tojv TcepteaTOj- 
tojv ovtojv TOtouTojv dXXotov ti TcpaTTetv. otc tcoj? eTciTtjxrjaouatv euXoYoj? 
oi ota tojv ooYjxaTojv toutojv auToic otSdaxaXot Ye^ovoTe?; fxaXXov 6e outs 30 
iTciTtjxrjaet? ouTe xoXdaet? ouTe TcpoTpoTcrj otrre Ttfxrj out' dXXo Tt tojv 
toioutojv T7jv oixeiav ao>aet xa^' auTou? cpuatv, dXX' eaTat xai toutojv 

15 sxasTov •tvou.evov xaTyjvayxaa[xevoj?, (oaTcep xdxetva, ecp' oi? TauTa ytve- 
Tat. | tcojc ydp (dv) Iti 'AXecavSpo? 6 ripiafxou ev atTta ei'rj d)? otajxapTojv 60 
Tcspt t/jv tyjc f EXev7jc dpTcayrjv; tcojc 8' dv 'A^atxefxvojv euXo-fojc auTou 
xaTa^rjcpiCotTO Xe^ojv u ou8' auTos dvaivofxat"; et <xev ydp et/ev ecouaiav f> 
uTceptoetv rj 'AXejjavSpos tojv TOTe icepteaTOJTojv auTov xat TcapaxaXouvTojv 

20 eTct ttjv dpicaYrjv [r) MeveXao; tojv aYavaxTeiv iTcatpovTojv] r t 'AYa^aeu,- 
vojv, iy of{ (o? dv d[xapTrjaa? auTOu xaTaTpe^et, euXoyojs dv r^aav ev 
atTta. ei 0' r^v TcdXat xat TcpoTcaXat xat Tcp6 tou ttjv dp^v Ttva auxoJv 10 
■yeveailat dXyj^e? Tcept exdaTou TcpoXeYOjxevov toutojv exaaTov, ecp' ot? tcoi- 
rjaas euOuveTat, tcoj? dv It' auToiv tojv ^evojxevojv t)jv atTtav e/otev; tcoj^ 

25 8e Tt? ecr^rjaerat xat t6 ecp' rjjxtv etvat Ta? ts dpeTa? xat td? xaxta?; 
et "ydp outoj? f 4ti 81' yj[x6jv, tcoj? eY dv euX6-((o? ot jxev etev Iv iTcatvot?, 15 
ot 6e ev '}6"(ot?; ouSev "^dp d'XX' r) auvrjoptav Tot? xaxot? to So^fxa 
touto Tcpo$evet. opojjxev ^ou^ tojv jxev dyadojv Te xat xaXoiv TcpdSeojv 
ou8eva t/jv etjxapjxevvjv ou8e tyjv dvaYxrjv afTtojjxevov, touc 6e xaxou; 6t' 20 

30 exetvrjv toiouxouc etvat Xe-pvTac. TctaTeuaavTe? xat touc cptXoaocpou; Xe- 
"^etv tcojc ou [xeTa Tcapprjatac, auTot ^e ItcI TauTa eXeuaovTai tou; xe dXXou; 1 x at P et ^^T £t s ' c V ^ e v - c - s * V- ^ 2 6cptXo'vT(ov V xav [xtjS^v B 2 

autujv u)3tv xaXdv] auxat Tcovdiaiv B a ujdt] otauidt vel sy/oai coni. O 4 oe 

Lond. 5 /j add. a 2 8 [xetd] xata Cas. 7cpoc ou? ttc 3v 6 scripsi: 7ip6c oiic 

t(c 3v Lond. : 7rpoaotjTtatv6 V: 7rpo'ao'j xtatv 6 a 1 : Tcpo; oiiatv 6 E: irpo; oi»s t^c 6 Cas.: Tcpoc 
o3c Tt? 6 a 2 10 a^TtujVTo V 12 ol B 2 : eii a 12 : t\i V 13 ^TciTtixrjaic . . xoXaatc 

yp. HE 14 otxefav V tootujv HB 2 E Cas. Lond. : toutuj Va 12 10 2v add. B 

6ta{xapTuiv V 17 Sv om. O 18 xaTatp7jcpi£otTo] 1 et 01 s. v. V 19 xat oui. 

aaa 
a 12 20 tj — ^TcatpdvTtov delevi 21 3v dfxapTi^aac scripsi: dvafxa'pTTjToa alter 

accentus et aaa sive taa v. c. s. v. V: ^vafxdp-njTo; Casp. O: dvajxdpTTjToc a 12 24 auTol 

H yp. EO Ytvo(jivu>v a 12 25 ^rjYifjar/Tat V ^fxtv V xal Ta?] xat a 2 : oui. a 1 

26 et— f/fxuiv] i7ce( ye outuj; ovtujv fjfxujv a 2 (qui pro ovtujv coni. I^6vtujv) eTt] for- 

tasse «b; Td 28 yoiiv] ydp HE 81 Tcapr/ataa V 1 (corr. v. c.): Tcapouaia; E 188 AAEHANAPOT A<PPOAISIEQ2 

Trpoxps^ouatv ; Ttuic 8' dv au>Cotsv xotaoxa Xsyovxsc xtjv utco xuiv Ostbv 25 XVII 
Ytvo[xsv7jv xu>v t>v7jxu>v Ttpovotav ; st fdp a? xe xu>v Oeaiv STticpdveiai, dc 
cpaatv Yt'vea&ai xtatv, xaxd xtva Yivovxat Ttpoxaxa[3e[3X7j[xev7jv aWav, u>c Ttpo 
xou -yeveaftat xtvd auxu>v aXrjde? stvat x8 xouSs [xsv sasa&at xtva sx Oeu>v 
5 x7j8e[xoviav, xou8e 8e [X7j, 7ru>c av ext xouxo Trpovotdv xtc 8txatu>c Xe-pt, 30 
xtjv ou xax' d£t'av ftvofxevTjv, dXXd xaxd xtva dvdyxTjv 7rpoxaxa[3e[3X7j[xev7jv; 
7tu>c 8' dv aa>Cotxo xat 7j Ttpoc xouc Osouc suaepeta xa>v euae(3eTv Soxouv- 
xa>v, Stoxt [X7j sV auxoTc | 7jv xo xouxo [xtj 7totsTv, ouxtoc 7rotouvxu>v; yl- 62 
votxo 8' av xat 7rapd xa>v Osu>v, stc ouc 71'vsxat xt 7rapd xobc dXXouc 

10 7rXsov, oxi xai xouxiov rjaav at dp^at xat Trpo xou xouxouc etvat 7rpoxaxa- 
PepXrjfxevat. 7ru>c 8' oox dvatpoiev dv xat jxavxixrjv, X7Jc onzb jxavxtXTjc 5 
/peiac dvatpou[xsv7jc; xt ydp dv 7) [xa&sTv 7) 8td xo jxa&sTv 7rapd xu>v 
[xdvxsu>v cpoXd£atx' dv xtc, st [xova xauxa 7j[xTv xs jxaOsTv sxstvotc xs 
fx/jvuaai Suvaxov, u>v xou jxafreTv 7j[xdc xat 7toi7jaai 7) jxtj 7roi7jaai xt exaaxov 

15 ?jv xat Trpo X7jc 7j;xexspac ■ysvsastoc xax7jva-[xaa[xsvov, xou xs sjxjxsveiv xoTc 10 
U7r6 xu>v Osuiv Ttpoa^opsuojxsvotc ouy ijjxsTic xuptot xaji xu>v saojxevtov ocp' 
7j[xu>v 7rpoxaxa(3spX7jadat xdc atxtac. dXX' oxt jxsv xo So^jxa xouxo dva- XVIII 
xpo7T7jc aixtov Travxoc xou xu>v dvtrpu>7tu>v [3ioo, iravxt 7rou jxaOeTv pai8iov, 15 
oxt 8e xat <|»eu8oc, txavov jxapxuptov xo [X7j8' auxouc xouc 7tpoaxdxac 

20 auxou Suvaa&at Ttetftea&at xoTs ucp' auxuiv XeYojxevot?. ouxu> ydp sv 7raat 
xoTc Xo-yotc cpuXdaaouatv xo eXeu&epov xe xat a6xe£ouatov, a>c [xtj dxouaav- 20 
xec Troxe Trap' dXXou xotouxou xtvoc Soyfxaxoc, xouxo [xev TrpoxpeTcstv 
xtvd? Tretpa>[xsvot, u>? xou xs ttoisTv tj [X7j 7rotsTv xouxo xtjv s$ouat'av 3 cpTjCJiv V 1 (corr. v. c.) 7cpoxaTa(3EJ3X7)jiivir)v] xa s. v. V 5 xt Cas. 8 St- 

dxt] fortasse dXX^ 6'ti 10. 11 TcpoxaTaPepXrjfxevous a 2 11 dvatpotev dv Casp. 

(vel dvatpoiT' dv xat [xavTtxrj idetn): dvatpoTav xat sic V: dv dvaipet d'v KB 1 (dvatpol B 2 ): 
dvatpst dv a 12 : dvatpot av 12 y^pEtai; (xa&etv (Moi) B 2 : [xdSot Schwartz 

13 cfn>Xd£atT , V: cpuXd^ETo a 2 : 9oXd?aa& , a 1 d K Cas. Lond. O: 7) sic V: tj a 12 

TauTa Va 1 : Tau9 , 0! a 2 : TauJP K 14 tou] fortasse t6 tt del. Schwartz 15 7ip6 

a 1 : Tcpoj Va 3 tou te a 2 : touto Va': TOUTOtc E dvoivetv sic V 16 Tcpoa- 

yopEuo'[j.£vot, ouj( V 1 17 [xev V 19 6'tc] cf. Eusebius pr. ev. VI,' 9. 272b 6'ti oe 

t^euSos 9)v a6T(i>v 6 Tcepi Etfxap^vyj; Xcfyoc, Ixavov xtX. to, 8' sic V 20 utc' 

auTuiv Eusebius, qui pergit: xat y^P ' Aai TcpoTp^TtEtv xat 8t8doxetv iTcayy^XXovTat , xat 
[xav&dvetv xat TcatSeueaOat au(j.pouXeuouatv, ^TCtTtfxtLat Te xat lictTcX^TTOuat toic 06 Ta Tcpoarj- 
xovTa Spwatv, cbc xaTa Ttpoatpeatv t8tav dfxapTavouatv. dXXd xat auyypdfxixaTa TcXetaTa 
xaTaXetTcouat, ot' a>v d^touat TcatSeuea&at tous veous. ^TcauaavTO 8' dv Tf^? e\ toi? Xo'yots 
cptXoTtfxtac , et Tcpoaea^ov 6'ti xat auyYvcofXTji; d^touat tous dxouatws dfxapTdvovTas , tou; 8e 
exouauoc TcXrjjxfxeXouvTa; xoXdaeu); d?t'ou; elvat cpaatv (d. i. cp. del. cum 1. p. Gaisford), u>c 
irc' aUTots StjXovoti tou Te dfxapTavetv xat tou fj.7) xetfx^vou. toaTe xai xot' auTOu; dvat- 
pEta&at T7)V II- Etfxapfx^vrjs dvdy/.riv, auvtaTaaSai oe xaxd cpuatv rjfxtv uTcdp^Etv to auTE^ou- 
atov • fjLExa tou TcXetaTa elvat xat Ta [xtj dcp' ijfxtv, (LaTCEp Ta xaTa cpuatv, xat Ta ir. tuv^tj?, 
ETspa ovTa xal auTa Tcapd tov t^s EtfxapfXEvrjs \6yov, xa$a>; Tcpo8£8EtxTat 22 fxev v. c. 

i. v. V: 8e W 2 nEPI EIMAPMENHZ 16-19 189 

S)(OVTSC aUTOt', Xal TU)V TtpOTpSTCOfXSVGOV Stot touc Tcap' auTuiv Xoyouc 
afpsTaOat Ttva 8uvauivu>v (u>v) eTrpacav av TavavTta auTuiv aiu>Tru>VTu>v, 25 
touto 8e iTrtTtuaivTsc xal iTrnrXTjTTOVTSc Ttatv u>c ou Ta TrpoaTjxovTa 
TrpaTTOuatv. dXXd xat auffpdu.u.aTa TrXeiu> xaTaXsi'-ouaiv ts xat auyYpd- 
5 cpouatv, 6Y u>v d£touatv TratSsusaOat touc vsouc, ouy u>c xsxu>Xuu.svot 30 
touto auffpdcpstv Std to Ta TrsptsaTu>Ta auTotc stvat Totaura, dXX' u>c 
ov asv stt' auToTc auy-fpdcpstv ts xat utj, atpoufxsvot 8s to Ypdcpstv 
8id cptXavdpu)Trtav. 64 XIX 

'ETrauaav-o 8' dv t9jc iv toTc Xoyotc cptXoTifxtac xat au^)((!>p7jadvTu>v 
10 slvat to icp' Yjutv iXeu&epov ts xat auTsSouatov xat xuptov ttjc tu>v dvTi- 
xstuivtov atpsasw? ts xat Trpdcstoc # * * iTrt irsptsaTuiatv dv9pu>Trotc 8t'xaio? 
-'tvsafrat TrsTrtaTsuusvoc 6uot'u>c t^ttoTaic ts xat vojxoftsTatc. saTt 8s touto 5 
t6 au"j'7tvu>axsa&at fxev dStouc stvat tou? dxouauoc toioutov ti rrpdcavTac, 
ouy (bc iTrt tu> YtYvojxsvto TrpaYfxaTt ttjc xoXdasu>c optCouivTjc, dXX' ItcI 

15 TU> TpOTCU) T7JC TCpdcSU)C • OTCSp OUTS TU>V d'XXu)V TtC OUTS aUTU>V TOUTCUV 10 

m^ ou xaXuic s/ov atTtaTat. xatrot x( tu>v 3t' dyvotav [irpaTTOfxsvtov] dfxapTa- 
v6vtu>v tj [3ia tjttov dv stsv auYYvu>u7jc dc-tot (ot) siSotsc jxsv a TrpaTTOuatv, 
oux s^ovtsc 8s iv auTotc ttjv ic"ouat'av tou, toutu>v auToTc TrspisaTu»Tu>v, 15 
S TrdvTU)? auTotc xat i£ dvd-fxrjc TrsptsaTavat 8sT, dXXo ti irap' a TcpaTTOu- 

20 atv (irpdTTSiv) tu> ttjv cpuatv auTaiv etvat TotauTTjv, xat stvat t6 xaTa ttjv 
ofxetav auToTc cpuatv IxaaTa Tcpdrcetv u>v TcpaTTouatv xad' stfxapuivYjv, u>c 
toTc (3apsaiv dcps^sTatv dvu>9sv to cpspsa&at xaTu>, xat toTc Treptcpspsat to 20 
xaTa tou Trpavouc, s^ dcpsftsTsv, dcp' auTou xtvsTa&at; ouotov •ydp to [tou] 
t6v rTTTrov xoXdCetv d$touv, oti jxtj eaTtv dvdpu>Troc, xat tu>v akktov C^>«>v 

25 ExaaTov, oTt TauTT|? xr]q tu/ttjc xal [xtj peXTtovo? TSTu^Tjxaatv tivoc. dXX' 25 
0'j6sic OdXaptc outu>c <h\i6z ts xat dvorjTOC, u>c STrt tivi tu>v outu>c Ttvo- 
jxsvu>v xoXdCstv tov -otTjaavTa. srci Ttatv ouv a\ xoXdastc suXoyoi; oux 
Itc' dXXotc Ttatv, r) ItcI toTc icapd tyjv auTuiv fxo/&Yjpdv afpsatv -[tvojxevotc. 1 ?v/)VTa; auxoj; B 2 to>v i:poTpe7to(x?vu>v Cas. Lond. O: t«|5 T:poTp£Trou.ivtu Va 12 : to 

TTpoTpe^ofXEvto E tov>c Ttap' aiTaiv Xo'you; Lond. O: tu>v irap' aOTuiv XtJyoo? Va 1 : 

TtLv -ap' aoTotc Xcjywv a 2 2 u>v add. Cas. Lond. O aOTuiv O : Tuiv libri 

aiu)7tu>vTU)v] primum «> supra vers. V 3 ^TctitXTJTTec a 1 4 TtXe(u>] fortasse 

TtXeiata 5 xeyu>Xou.e\oi a 1 6 fortasse tooto (u.tj) 9 aoYyu>p7]aatvTO Lond. 

0: fortasse aoveycupTjaav tuj 11 Te] Tt Cas. lacunam indicavi ydp 

7tepteaTu>Tu>v O Sfxatoc om. K dv&pu>:tot Sfxatot Lond. O 12 Tterct- 

aTeofx^voc Va 12 : TteTctaTeo[x?votc H: 7te7tiaTeou.e\oi Lond. O Casp. Or. xai ih. xal 

v. O 14 toic 7ivou.^voic Ttpdypiaat ttjc a 2 TtpayfxaTtxTjc xoXdaeioc a 1 

16 06 xaXuic a 12 : ooxaXXuia sic V: o6x dXXu>c HE TcpaTTOu-^vwv delevi: d7taTu>- 

[x?vu>v coni. O: <Tuiv> 7tpaTT0[xdvu>v Casp. O 17 t) Cas. Lond. O: tj V: t> H: ol in 

lit. B 2 : i t a 12 aoyY«"jj.Tjc a 1 ol addidi 18 too om. a 2 aoTOia V 

19 aoTotcV 20 TtpdtTeiv add. B 2 (sed post ti v. 19) 21 gxaaTov O 22 ^ape- 

atv V 23 aoTuiv B 2 too del. B 2 25 2ti] u>c O tv>y.tjc] ^X^ *' : 4''-'X T i» 

Lond. Tivec O 27 t6 xoXdaai O eoXoyot a 2 : eoXoYov Va 1 o6y O 

28 r) om. a 12 190 AAE2ANAP0Y AOP0AI2IEQ2 

lcp' wv -fdp auTot ttjv s£ouaiav ttjc atpeaetoc I^ovTec, xaTaXntovTec tov ao 
oxottov tujv 7rpaTTou,evu>v ucp' auTuiv TroteTairat to ts xaXov xal tov vo- 
jiov, xepSouc X^P tv *l *|8ovi|c tivoc, uTcepoptovTec exeivu>v, TcpaTTouat Ta 
cpauXa, toutouc | dsiouc fJYouvTat xoXdaeioc TcdvTec d'vilpu>Tcot, auYYVu>[ATjv 66 
5 8t86vTec toTc ob% outujc djxapTavouatv. opa 8r] Tcaatv toTc xaxoTc xh 
OaufxaaTov So^jxa touto Tcapd tujv cptXoaocpiov [xa&ouatv otoaaxetv touc 
otSaaxovTac, oti sfal xat auTot auyYvoju.rjc (d£iot), ouSev sXaTTov tu>v dxou- » 
atcoc du.apTavovTu>v. ou ydp utco tivoc e$u>Bev xaTavayxdCovToc outouc 
irotouatv a Tcotouatv, u>v l'au>c ivrjv auToTc xat cpuXdSaairai, dXX' 6tc6 ttjc 

10 cpuaecoc ttjc kv auToTc ouSev otov t' iatlv XaftovTac Trotfjaat xat Ttc oux 10 
ctv -j* auTotc Totc d[xapTavo[i.evotc airtov. et 8 1 out' dXXoc tic out' ot tou 
SofjxaTOc toutou xuptot auyYvu>[xr]v ootev tivi TauTrjv tu>v djxapTavojievcuv 
cpepovTt Trjv aiTtav u>c <}eu86c ti [xat <j/eu8eT] XeyovTt, 8f]Xov u>c 6tc6 toutcov 
xai utco tu>v d'XXu>v aTca'vTu>v 6u.ot'u>c TceTciaTeuTat to eivat to dcp' tjiaTv 16 

15 ot>)( otov utco toutu>v TcXdaaeTat, OTav etc to 7cp6(3Xr]<xa [xeXeTuivTec Xsyu>- 
atv, dXX' otu> stvat auTu> [8sT] 8td tu>v Ipyiov outoi' ts auTol xat irdvTec 
d'vBpu>Troi [xapTupouatv. et ^ap -rjaav outujc e^etv TceTctaTeuxoTec, auveft- 20 
*(vu>axov dv Tcaatv toTc djxapTavouatv u>c oux e^ouatv tou ixf] TcdvTa TcpaV 
Teiv ic-ouatav. dXX' oti jxev xat eaxi Tt scp' fjinv ovotxdaat, xat ou 8td XX 

20 ttjv ££ooaiav TauTvjv dvatTt'u>c Tt ytvsTat, t<|> tu>v outu>c ytvo[xsvu>v airtov 
tov dv&pu>Tcov stvat, dpyrjv out6v 6'vTa t(7>v Ytvo[i.evu>v ucp' a6Tou, txavd 25 
jxev 8stc-ai xat Ta stprjfisva, txavuic 8' dv iTceiafrrjaav xat ot dvTtXeYstv 
Tcpoc auTo Tcstpu>u.evot, d xdv Tcp6c ^Xqov TcdvTa a rcpaTTOuatv uTceu.etvav 
Tcpdc-at u>c dXr^OeuovTec Tcepl u>v Xeyouatv, TctaTsuaavTsc tu> [xr^Sev tu>v 71- so 

25 vo|xevu>v utco Ttvoc outu>c -ytvea^at, u>c xat tou [xrj TcpaTTetv auTo Tfjv £$ou- 
atav Ij(ovtoc tots. tij> "ydp touto TcsTctaTSuxoTt oux §TctTt[xr]aat tivi, oux 
^Tcatveaat Ttva, ou auu,(3ouXeuaai' Ttvt, ou TcpoTpej^aaOat Tiva, oux euc-aaftat 68 
fteotc, ou /dptv auTotc "cvu>vat Tcepi' Ttvu>v, oux d'XXo Tt Tcotetv otov Te tu>v 
6cpeiXojxsvu>v suX6'cu>c "ctvsa&at utco tu>v xat tou tcoisTv IxaaTov uiv 1 xaxaX£t7r^vT£? (supra et m 1 : t) V 2 auxuiv a 2 Cas. O: aoxoij Va 1 (utc' auxdiv 

Lond.) 2. 3 xo vd[j.t(Jiov coni. O 3 x£p8o; M 5 copa E Cas. Casp. Or. 

7 a|tot add. a 2 8 a£ioi add. B 2 ante 06 xaTavayxdCovxos a 2 Cas.: xaxa- 

vayxdCovTas Va 1 : xaTavayxdCovTes Lond. 9 c2 Tcotoiiaiv om. a 1 10 fortasse 

<r)v) ooSev Xa&6vTa;] dXXu>s coni. 0: exoVra; Casp. O: Xa^6vTas Gercke 

10. 11 xai — av] T]Ttc ouv Lond. O: tjtis oov iv Gercke 11 tu>v d[>.apTavo[i.^vojv 

coni. O aixto? a 2 alt. out' scripsi: oWT libri o\ toO in lit. B 2 : outoi 

(supra 01: os ut videtur m 1 ) Va 12 12 TaoTrjv v. c. (?) VO: TaoTTj V J a 12 13 tpeuooc 

ti] (^euSos Te B 2 : 6e68ovTt sive tjwlro'? ti Casp. O xat ^euBet sic V: delevi: xat 

^euSrj a 12 1G ofov elvat auTO a 2 : ofov elvat auTtu E oet] Setv Lond.: delevi 

19 pr. xal om. a 12 Tta^O^TtsVa 1 6vo;>.daai] ^ouala Loud. 20 dvaiTtos] e^vavTtcos a 1 
o'jTo>a sic V 21 auToii a 12 22 dveTceta&rjaav V 23 et xav a 2 : ti xav sic V: 

etx av B: etTj av a 1 : r] xav E: 0? u.tj av Lond. TcdvTa 7rpos 6Myov a 1 Lond. 

'jrt^Ltetvev a 2 : utco u-^vetv E 24 av upaSat a 2 25 utco V Ttvos O: tivojv 

libri 26 eyovTes a 2 7ieTctaTeux6Tt Schwartz: 7re7riaTeu(jivu> libri 28 ou6' riEPI EIMAPMENH2 19-22 191 

TTOtOUatV TTJV SCOUataV 7rS7UaT£UXOT(OV. (XkkCL [XTJV £C(0 TOUTOJV aplU)TOC Ttt)V o 

dvOpuJTrojv ([3ioc) xat ou8e ttjv dp^rjv dvOpojTrujv sti. [xtj8s sxsTvo 8s tju.Tv XXI 
dv£$£TaaTOv TrapaXsXsi^cpda), zi xii uttooSTto, [xrjSsv [xdXXov dXrjO^ stvat t6 
stvat ti outujc £cp' tjuTv, ujc tjjxsTc ts d£iouasv xat rj tujv Trpa7[xa'T(ov cpu- 10 
5 aic s/stv jxapTupsT, tou TrdvTa sc dvd-pxrjc ts •ytvsa&at xat xafr' stu-apui- 
vrjv, dXX' stvat stt' tarjc sxaTspov r] TuaTOv rj d'8rjXov auro, TTOTSpa 86$rj 
-nst&sa&at toTc dvOpai-oi; dacpaXsarspov ts xat dxtvouvoTspov, xat ttoTov 
^suooc atpSTcuTspov, Trorspov x6 irdvT(ov -[tvo[xsv(ov xa&' sifxaptxsvrjv [rj] 15 
[xrj outujc s/stv uTroXau-Pdvstv, dXX' stvat xat rjudc tou Tt irpa£at r t urj 

10 irpajat xoptouc, rj ovtoc tivoc xat lcp' rjuTv outujc, <oc upostprjxajxsv, tts- 
TrsTa&at t6 touto [xsv tpsu8oc stvat, TrdvTa 8s xat toc ucp' rjuuiv irpaTTO- 
}x£va xaTa ttjv rjusTspav ££ouatav "jivsaftat xaTrjva-fxaausvauc. rj yvojptuov 20 
oti ot [xlv d-dvTtuv ftvousvojv xa&' stjxapusvrjv auTOuc ttsiBovtsc ujc £;ou- 
atav s/ovrdc tivujv tou ts upaTTStv auTa xal jxrj ou8sv dv raxpd ttjv8s 

15 ttjv TrtaTiv sv toTc TrpaTTO[xsvotc d[xdpTOisv, tuj utjSe ttjv dp^rjv T(OV fivo- 25 
[xsvojv Ttvoc ucp' a^Tcov stvat xuptot, (Sai}' 6 xtvSuvoc ttjc xaTa touto ota- 
[xapTtac Trposiaiv usj(pt prjuaTujv. st 8£ ys, 6'vtoc tivoc xa) Icp' rjuTv xal 
[xrj TrdvTojv "(ivousvujv |£ dvdyxrjc, irst&sailat jxsv urj8sv6c rjixac stvat xu- 
ptouc, iroXXd TrapaXst^ojxsv tojv Ssovtojc dv Trpa/&£VT(ov ucp' rjfxaiv xat 30 

20 8td xo pouX^uaaa&at crrept auToiv xat 8td to touc £Trt toTc TrpaTTO[xsvot<c 
xajxaTouc Trpo&ujxojc ucpt'aTaa&at, dpYOTspot ^svojxsvot Trpoc to 8t' auTaiv 
ti | irotsTv otd Trjv Trt'aTtv tou, xat [xrjSsv f ( [xojv TrpaY[xaTSuo[xsvojv Trspt 70 
tojv TrpaxT£(ov, to Ocp^TXov (dv) -(SVEO&ai. outojc 0£ toutojv £)(6vtojv 7rp68rjXov 
(oc atpsTojTspov toTc cptXoaocpouatv, ttjv dxtvSuvoTspav 686v auTouc ts ae- s 

25 psTadat xat touc dXXouc d'Y£tv. 

Ou /ETpov 8e, toutojv TrpoTS^sojprjjxsvojv xat auTa Ta irspt ttjc st- XXII 
aap[xsvrjc utt' auTajv Xsyojxsva irapa&S[xsvouc ?8sTv, st' Ttva TotauTrjv e^ei 
^iav, a>c suXoyov Elvat 8td Trjv irp6c t6 dXrj&sc ofxstoTrjTa xat tojv ivap- 10 
fojv outojc uirspopdv. soTat 8s rjjxTv xal 6 irspt toutojv X6-coc IttI xoaou- 

30 tov, icp' oaov iaxl )(prjai[xoc 7rp6c Ta 7rpoxst'[xsva. cpaatv 8rj t6v xoa[xov 
tovSs, sva 6'vTa xat TrdvTa Ta 6'vTa sv auTtij 7rspts)(0VTa, xat utto cpuasojc 
6totxou[xsvov C,<jiTixr]s ts xat Xoytxrjc xat vospac, s/stv Trjv tojv 6'vtojv is 1 fortasse Tioioucstv <7j [xtj ranetv I^etv) 2 dvSptoTrtuv p(o? a 2 : dv8pu>Ttiov Va 1 

3 ujtodotTO V: uTrd&otTO a 12 : 07roT<&otTO Lond.: uTtoiktxo K dXrj&^ sic V: dXrj&et K 

4 Te om. a 1 5 fxapxupet a 12 : [xopTupetv VH 6 fortasse ctUTdiv 8 Ttavxto; ytvo'[xevov 
H Yp. E rj del. B 2 : Tci Lond. O 9 touti vel tou xt V: tou xe E 11 to om. O: 
fortasse tio 11. 12 TtpaTTtfu.eva] exspectas TtpdTTeu^at Soxouvto xat 12 ytvea&at Cas. 
Lond. 0: yfveTat libri /j] oi O 16 xuptos a 1 u>a{P — ^(xa; elvat (18) om. a 1 fou- 
tujv O 18 dirdvTOJv tojv O Tte{dea&at fxev] TcetaOet'rj[xev B 2 : Std to Ttet&eaOat aut Ttet- 
Sdjxevot coni. O ^fxaj elvat Va 1 : elvat ifj[xa;H: ovTa? a 2 19 TtapaXe^Ofxev B 2 : TtapaXt- 
Ttojxev V: TtapaXe(Tto[xev a 12 : TtapaXehtotfxev Lond. 20 alt. to Cas. Lond. O: tou libri 

21 fEudfxevot, sed u et (x litura obscurae V: ytvdfxevot E aUTuiv V 23 dcpetXov O 

3v add. Schwartz 24 auToua V 24. 25 Te alpeta^at a 2 : ^Ttatpea^at Va 1 : Te k\£- 

attat B 2 27 Tcpodefi^vou? a 12 30 lcpdaov V 31 aiTijJ V 192 AAEHANAPOT A<DPOAI2fES12 

3ioi'xTjaiv dt8iov xaxa etpfxov Ttva xal xa;iv Tcpotouaav, tu>v icpuiTojv toTc 
jxera tatka -ftvofxevotc afcuov -javofxevwv xai toutu> tu7 Tporaj) auv8eofxevu>v 
dXXrjXotc aTcdvTtov, xai fxrjTe outujc tivoc £v auTto ^tvojxevou, <bc fxrj Tcdv- 
Ttoc eicaxoXoufreTv auTu> xat auvrjcp&at u>c a?Tt'u> ftep6v tt, fxrjV au tu>v 20 
5 iTUYtvofxeviov tivoc aTcoXeXuaOat ouvajxevou tu>v TcpoYeYovoTcuv, u>c fxrj tivi 
e£ ai»Tu>v dxoXoudeTv u>aTcep aovoeofxevov, dXXd TcavTt Te tu> -fevofxevoj 
frepov ti iTcaxoXoudeTv, rjpTrjfxevov (e£) auTOU e£ dvd-fxrjc u>c airiou, xat 25 
irav t6 •ytvoixevov ej(etv ti icp6 auTOu, u> u>c atTttp auvrjpTrjTat. fxrjSev 
^dp dvatTt'u>c fxrjTe etvat fxrjTe ^tveaOat tu>v iv tu> xoajxu) 6td to [xtjSsv 

10 elvat tu>v iv auTtp aTcoXeXojxevov Te xat xe/u>pia[xevov tu>v Tcpoye-fovoTujv 
aTrdvTu>v. StaaTcaaOat ■vdp xat otatpeTa&at xat fxrjxert t6v xoajxov eva fxe- 30 
vetv atet, xaTa fxtav Ta£tv Te xat otxovofxiav 8toixoufxevov, et dvatTioc tic 
etaaYotTo xfvrjaic" r)v etad-feadai, et fxrj TrdvTa tA 6'vTa Te xat -(tvofxeva 
s^oi Ttvd atTta Trpo-fe-fovoTa, | otc e£ dvdpcrjc iiTreTar Ofxotov Te etvat 72 

15 cpaatv xat ofxouoc dSovaTov to dvatTuoc tu> -,'tveaOat' ti £x [xtj 6'vtoc. Tot- 
auTrjv 8e ouaav ttjv tou iravToc ototxrjatv ££ aTretpoo etc aTcetpov Ivapyoic 
Te xat dxaTaaTp6cpu>c -^tvea&ai. ouarjc 8e tivoc Stacpopac iv toic atTiotc, 5 
tjv IxTtftevTec (ajxrjvoc -fdp atTuov xaTaXeyooatv, Ta fxev TrpoxaTapxTtxd, 
Ta 8e auvatTta, Ta Se exTtxd, Ta 8e auvexTtxd, Ta 8e dXXo Tt* ouSev ydp 

20 SeT tov Xo-jov fxrjxuvetv TrdvTa Ta Xe-fojxeva TrapaTtOefxeva to PouXrjfxa au- 10 
Toiv 8eTcat tou Ttept Trjc efjxapjxevrjc SoYfxaToc), 6'vto>v 8rj TrXei6vu>v atTt'u>v, 
£tc' Tarjc iirt Tra'vTu>v auTuiv dXrjftec cpaatv etvat to dSuvaTov eTvat, tu>v 
auTuiv aTcdvTtov TcepieaTrjx6Tu>v Tcept Te to aTrtov xat u^ iaTtv arTtov, bxk 
fxev 8rj fxrj ouTu>at tcu>c aufx^arvitv, 6tI 8e outujc. eaeaOat ydp, et ou- 15 

25 tu>c -(tvoiTo, dvatTtov Ttva xtvrjatv. ttjv 8e eJfxapfxevr^v auTrjv xai ttjv cpu- 
atv xai t6v Xo-pv, xaO' 8v StotxeTTat to Tcdv, Oeov etvat cpaatv, ouaav iv 
toTc ouatv Te xai -fivofxevotc aTcaatv xai outu>c ^pcofxevr^v aTcdvTu>v tu>v 
6'vTu>v Tfl ofxeta cpuaet Tcp6c Trjv tou TcavToc otxovofxtav. xai TotauTrj fxev 2 aov8e&e[iivu>v a 2 3 aTravxtov dXXrjXots a 12 Yevofx^voo Gercke 6 iiraxoXou- 

&etv Lond. O Ttavxf B 2 0: TrfifvTT) Va 12 7 l£ add. O 8 Ttpo] 1$ H (in mg. 

rtpo) 10 pr. tu>v om. O 13 zl s. v. V 1 14 iyzi a 12 15 Tiot sic 

v. c. s. v. V: om. EH 16 Ivepyu); Usener 17 supra dxaTaaTptfopioc : [XETd B 2 

18 ixT(&£VTai H yp. E afirjvos E Cas. 0: [xtjvo? Va 12 aiTitov E Cas. O: arTtov 

Va 12 afxfjvoc — aWtov] [iatjSev dva^Ttov] sic Lond. 19 exTixd K Cas. Lond. : 

dxTtxd V: dpxTixd E: ^xTtxd a 12 20 tiz TtdvTa Lond. O: rj aofxTravTa Usener: 8td 

(vel tii) to TtdvTa Gercke TrapaTt^jxeva Va 1 : TcapaTt8efiivou; HKE Cas. Lond. O: 

-apaTtS^fxevou; a 2 : TtapaTtO^vTa; in lit. B (s. v. (3ouXo[iivous B 2 ): TtapaTt&^[xevov Gercke 
21 8e O: 8' r]8r) E 23. 24 6te [iiv 8tj piTj oUTo>a( Tto>; aufxpaivetv Usenerus: OTe 

8e [xtj 7) 6te I 8e [xtj ouxtoi; EtTtu>s aufx^atvEt (sic acc. et spir. supra t) , ote , outo»; del.) 
V: Sxe 8e jxtj TjOTeoefxrj outu>; Tto>? aupipatvEt B 1 : 6te [xev 6te 8e fx.rj, outuj? etTtto; au[x- 
^atvEt H: 6te u.ev 6te 8e [irj outu>j Ttu>s aujxpatvEtv E: Ste jxev xat w 6'tb 81 [xtj outu> 
auf«.pat'vetv K : OTe jxev oUTu>a( Ttu>s au 4 u.pat'vetv B 2 : 6te (xev 8e [xtj outu>s aujxpatvetv a 1 Lond. : 
oTe fxev 6tI 8e [xtj outu> aujxpatvetv a 2 : 6te [xev [xtj outu> aujx^afvEtv Cas. : 6tb [hev Stj [atj outu> 
au[x^a(vetv O 24 outu>s (tl Ttu>; au[xpa(vet). laea&at O 27 ^ptofiivTjv a 12 : 

7pu>[x£vT)a V riEFI EIMAPMENHZ 22-24 193 

wc Std j3pa/s(ov e?ireiv r t irepl ttjc si[xapjxsv7jc utc' auTuiv xaTa(3spX7j[xevrj 
ooca. feri 8s t6 cpsuSoc tu>v Xsyojxsvcov ou Xofwv tivu>v ou8s sXs^uw 25 XXIII 
sctoOsv osojxsvov, dXX' auTodsv "jfvaopiu.ov. ti'c ^dp eXs^oc Xofou cpavs- 
puVtspoc tou jxtj icpappioCsiv toutoic Tcspt u>v Xs^STat; t6 youv Tcpuirov 
5 stp7jjxsvov o>c -dvTu>v tu>v 6'vtu>v atTtujv Ttvuiv yivou,svu>v tu>v jxsTa TauTa 
xat toutov tov Tpoirov £^o[xsvu>v dXXVjXwv Tuiv TcpafjxdTwv T(j> Sixtjv dXu- 30 
astoc toTc -puiTotc auv7jpT7jaftai Ta SsuTspa, o uSaicsp ouatav ttjc sSu.apu.s- 
V7jc uTTOTtUsvTat, tcu>c ou cpavspdoc aTtaost Tuiv Tcpay[xdTu>v ; st -fdp tu>v 
Tsxvu>v ot iraT£p£c atrtot xal 8et j xa^' ofaetoTTjTa Tac atTtac drcaiTsTv, 74 
10 a>c dvdpa>Tcoo jxsv d'vOpu)Trov aiTtov stvat, fTrrcou 8' tTCTCOV, TtVOC airtoi TU>V 

|X£t' aUTOUC 01 T7JV dp/7JV JXTjSs y7j[XaVTSC, TIVOC, 8s ol TCaT8sC 01 TCp6 T7JC 

TjXtxtac StacpOapsvTsc; TcoXXd ■vdp tu>v Ytvouivoov, utco t9jc xaTa to rcoaov 5 
sxXei'^£(oc r, jxTj xtvTjOsvTa r) cpftapsvTa TcpoTSpov, ouSsvoc scp&rj ysvojxsva 
[tu>] xaTa T7jv uTcdp^ooaav ouvajxtv auTotc atrta. Ttvoc 8e epouatv atrta 

15 Ta ev Ttatv jxepsatv tou au>jxaTOc cpuojxsva TcsptTTojjxaTa; tivoc 8e Ta Tspa- 10 
Ta Te xat ytvojxsva Tcapd cpuatv, 3 ttjv dp^rjv ou8s Stajxevetv ofd Te; et 
8' 6 jxev [et] cpXotoc ev toTc csutoTc fvexa tou TceptxapTctou, to 8e Ttept- 
xdpTctov tou xapTcou X a 'p tv ' xat dpSeueTat jxev fva TpecprjTai, TpscpsTat 8s 
fva xapTcocpopTj, dXX' sativ ye TtoXXd sv auToTc eupeTv xat txTj toutov yivo- 15 

20 jxeva t6v TpoTcov. tivoc ydp dv Ttc etrcot Ta asarjTcoTa xal Ta $7jpd tcjv 
xapTcuiv arcta Tuiv jxeTa TauTa; Ttvo? 8e ttjv tivwv cpuXXiov 8i8u{xoT7jTa; 
lc <ov cpav£pov toTc opav TdX7j&7j ^ouXojxevotc Te xat Suvajxevotc, 8n, uiaTcep 20 
ou Tcav to SuvaTov ivep^eTv (IvepyeT), outwc ouSe Tcav, 8 dv ^svoito airtov, xat 
eaTtv atriov tjotj 7) -j-eYovev tj YsvvjaeTat. dXX' ou8e icav to Ye^ovoc euOuc tuT» 

•25 stvat tjotj xat arTtov iaTtv laojxevou Ttvoc. to 8' ojxoae '^oioouvxa; jxev 
Xs^stv xat TauTa, xaTacpeu^etv 8e Itci to d'8rjXov elvat Ttvoc a^Tta (uiaTcep 25 
djxe^et xat Itci ttjc Tcpovotac tt^c xa^' auTouc dva^xdCovTat icoteTv TcoXXd- 
xic) euTcoptav iaTt toic aTcopotc [XTj/avoojxevcov. toutu) Y a P /po>jJ-evou? 
svsaTat Tcspt icdvTtov twv aTOTcu)TdTU)v Xsysiv obc xat 6'vtwv xat suXo^ouc 

30 i/ovTcov Ttvdc a?Ttac, tjjxTv 8e d87jXouc Iti. dp' ouv toutu>v outwc e/6v- 30 XXIV 
tu)V dvaiTt'u)c ti ^svTjaeTat xat touO' Tjjxuiv 6 Xo^oc Tcpoc-svsT; rj SuvaTat | 76 1 ttjv a 2 3 Yvu)pi|xu)xepos (mg. cpavepuJxepos) H 4 tcjtois a 12 : touto (v supra 

alt. V. c.) V: toutu) toutio B'E Xlfzrai v. c. Va 12 : AiyovTctt V 1 5 sip7j|x^vov V: 

efprjfjivtov a 12 7rotvTU)v twv V: TcepTui a 2 : TcepTtbv Tuiv a 1 : Ttiiv B 2 alt. Tuiv om. a 12 

G toutiu Ttil Tpci7ru) O: to'jtu)v tov Tp^Tcov Cas. 7 aovTjpTTJa&at sic V 8 00 cpa- 

veptlic om. a 12 : cpavepui; om. Cas.: 00 cpavepu)T^pot; E 9 eJxet^TTjTa a 2 

dTcaTeiv a 1 10 ?tcov V 11 ttjv del. B 2 12 rjXtxfa?] x in lit. V to tco- 

aov] Tt57rov a 1 13 IXXei^euj; a 12 alterum r) in lit. V 14 Tip.del. B 2 

15 TceptuTtbfxaTa a 2 16. 17 e{ V 6 [xev a 12 : etSofxev | e{ V: etSopev ti H 18 xpi- 

cpeTat TpicpeTat a 12 : Tp^cprjTat TplcprjTat Lond. 19 xapTcocpopfj] alt. in lit. V 

20 aTjaeTtoTa a 2 ^pav^vTa Tuiv H mg. E: c-Tjpav9^vTa Ta O 21 8t8rjfjto'Tr;Ta a 2 

•_'.". -av to Schwartz: rca'vTa libri evepyet addidi 24 eu^bs] ? in lit. V 25. 26 Xe"- 
yetv u,ev xai TaviTa elvat airta xaTacpeoyetv B 2 26 fortasse atTiav 29 Iv iarai V 

31 <?}> dvatTito; Schultess O Xdyoc] alt. in lit. V 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta ruinora. lO 194 AAESANAPOr A<DPOAI2IEQ£ 

acbCeacrat xo [x7joev dvatTtcoc tcov ytvotxevcov ■yivzaftou. xal toutov t6v Tpo- 
tcov eyovTcov cbc TjtxeTc Xeyotxev tcov TcpaY[xa'Ttov. dv "yap Tcauadtxsvot t»jc 
dXuastoc Ttbv aiTitov xal tou toTc TcpeoTOtc ysvoixsvoic Xeyetv i$ dvdyxTjc & 
^Tceadat to atTtotc cpuaet ocpetXeiv fiveaDai cbc 'ev ttj ouata auTtbv t6 at'- 
5 tiov Tcepteyouaiv, diro tcov Ytvoixevtov Te xal uaTepcov T7jv aTcoSoatv tcov 
atrteov Tcoiebtxefta Itt Te tu>v ■ytvotxeveov xoptcoc CTjTtoixev Tac aWac, outs 
dvatTieoc ti Ttbv •ytvotxeveov -'evTjaeTat outs ota touto e£ dvd-fXTjc xafr' et- 10 
[xapfxevYjv TOtauTTjv Tcdv t6 Ytvojxevov laxai. oux e£ dvdpc7jc txev -y^p 6 
^tocppoviaxoc Tcp etvat tj8tj xat TcaTTjp eaTt xat atrtoc Ttvt tcov txeT' auTov. 

10 et jxsvTot 2eoxpa'T7jc ev/j e£ dvd^xyjc, auTep rrjc yeveaecoc 2'tocppovt'axoc e£ 
dvd"(X7jc atrtoc. ebc ydp ftetxeXiou txev ovtoc oux dva-fxaTov otxtav -ysve- 15 
at)at, oixtac 8s ouaTjc TcpoxaTa[3s[3X7Jai}ai t6v ttetxeXtov, dvd^xr\ outcoc syetv 
uttoXtjtctsov xat iv toTc 'Yivoixevoic cpuaet Ta airta ec dvaYXTjc, ou toic 
irpcoTotc ££ dvdyxTjc eiroixsvov t6 afrtotc slvat Ttvcov, dXKd toTc uaTs'potc 20 

15 7ivoi*evoic to e£ dvdpc7jc iye.iv xt tcov 7rp6 auTcov atTtov. eaxt 8e Ttva 
Ttbv Ytvoixevujv xat TotauTa, cbc e^etv pkv atrtov tt, ou [xtjv ofxetov ouSe 
TcpoTj-footxevov, dXX' cbc tjixiv efroc Xeyetv xaTa ao[x[3e(37jx6c. 6 ydp eu- 
peftetc ftrjaaupoc 6tc6 tou Std to cpuTeuetv axaTcrovToc e/et txsv t6 axdirTetv 25 
atTtov, dXX' oux ofxetov ouSe -fevotxevov &Y auTov. Ta txev ydp xupuoc 

20 atTta 7j i$ dvd^xTjc ixovov eb? toutoic SoxeT xal cbc ercl to tcoXu eTcojxevov 
e^et to arrtov, Ta 3e xaTa aufxpe^^xoc outcoc atTta aTcavttoc ytveTat Ttbv 30 
toioutu)V atTta. cbaTe toT? toutov t6v TpoTcov Xeyouatv dixa jxsv sTcsTat 
t6 [xtjSsv dvatTtcoc ^tvea&ai Xe^etv, djxa 8e t6 acbCetv to Te aTro tu^7jc xat 
auToixaTcoc "f^ea&at Ttva xat elvat xat | to ecp' 7j[xTv xat t6 evSeyojxevov 78 

25 ^v toTc TtpdY[xaatv dXX' ou cpcovTjv txovov. Tctbc ydp ou cpavepcbc t6 Xeyetv XXV 
^euSoc Tcav t6 iTcojxevov tivi ec; ixstvou ttjv a^Ttav tou stvat systv xal 5 
Tcav to TcpoTjyoujxsvov Ttvoc atTtov uTcdpystv exetvcp; opcbixev "ydp oTt Ta 
ecpec;rjC dXXTjXotc ovTa tco XP^M^ ou irdvTa 8td Td ejxTcpoa&ev xat irpo au- 
Tcbv "ye^ovoTa •ytvexat. ouxe ydp to pa8taat 8td to dvaaT/jvai, ouTe vuc- 

30 8td ttjv Tjixepav, ouTe 6 tcov 'Iafrixtcov d^cbv 8td t6v tcov 'OXuixtcuov, dXX' 10 1 Ttov s. v. v. c. V 3 dXuaeto? Schultess O: dvaXaastoc libri atxttov V 

V £1 

ante X^yet (^iystv corr. v. c.) lit. 4 litt. V 4 cpuaet ci<pe(Xeiv y. B 2 Cas.: cprjalv ticpetXetv 

f. (sic v sive et et superscr. v. c.) V: cprjatv dcpet'Xetv y. a 12 : cprjatv tjcpsfXeiv cpuatv y. H: cpTjat 
y. CicpetXsiv E : Ttatv 6'cpetXov y. Lond. O 6 xupta; Lond. O 7 dvayxrjs (dvdY/xrj 

K) YevVjaexat a 2 8 rtav to B 2 : TtdvTO&ev libri [xev om. a 12 9 eaTat O 

10 eiT) add. v. c. V: exh. a 12 11 airio; ante 2tocppov(axo? colloc. B 2 fxev om. O 

otxelav a 1 # 12 TcpoxaTa(3epA?|a&ai] alt. ^ add. v. c. V 13 15 dvdr/x7]£ del. B 2 : 

fortasse (tcx) ££ d. 13. 14 00 toic TcptoTots (m l scripserat aoToIs TrptdTrj; (sic), sed 06 toi? 

corr. v. c, TtptbTot? m 1 ) V: oux auTOt; TcptOTOtc; a 2 : aOTOts TtptoTOts a 1 : ootoI; YjptOTTjaev E 
19 dXX' oox] 06 fA7]v H fortasse a.vi6 20 xat] fortasse /j 21 t6 airiaTov 

B 2 : TotouTov Lond. : fortasse to <oo) aiTta tiov] Ta O 24 aOTOfxdToo O Ttva 

B 2 Lond. O: Ttvas sic V: Ttva; a 12 25. 26 d>euSos to Xeyetv HB 2 : to X. to cp. Cas. 

28 Td] to KE 29 paSiCetv nEPI EIMAPMENHZ 24-25 195 

ou8s otd tov ystjxuiva ~6 Ospoc. oOsv xat daujxdastsv dv tic auTouc ttjv 
tu>v atauov dTi6ooatv toutov tcoioujxsvouc t6v TpOTrov u>c atst to Tcpukov ys- 
-'ovoc atTtaaftat tou jiSTOt touto xat TcotsTv STCtauvSsatv Ttva xat auvsystav 15 
tu>v atTuov, xat TauTTjv tou jxtjOsv dvaiTttoc ^tvsa&at ' cpspovTat ttjv afatav. 
5 optojxsv -j'7.p STtt TroXXuiv (to) auTo xat toTc TcpuVrotc xat toTc uaTspotc ^t- 
votxsvotc 6v atrtov. tou -,'ouv avaaTT|Vat xat tou TcsptTcaTrjaat to auTo ca- 
tiov, ou ydp to avaSTT^vat tou TcspuraTTjaat, dXX' du/poTspu>v 6 dvaardc 20 
xat TcsptTcaTtov atrioc xat yj toutou Trpoatpsatc. optojxsv 0' OTt xat vuxtqc 
xat Yjjxspac Tactv Ttva syouauiv tcooc dXXTJXac Sv xat TauTov atrtov, 6[xot'u>c 

10 os xat T7jc to>v xatptov [xsTapoXfjC" ou -fdp 6 ysi[xu>v atrtoc tou ftspouc. nr> 
dXX' sxstvtov ts xat toutou (r t ) tou dstou atojxaTOc xt'vvjatc ts xat Tcspt- 
cpopa xat fj xaTot tov Xo$6v xuxXov s-pcXtaic, xaft' r t v 6 f]Xioc xtvou[xsvoc 
dzdvTwv 6[xot'u>c Ttov irpostpTjtxsvwv atrtoc. xal fal JXTj (f|) vucj T7)C fjixspac 
atrta f) 6 ystixtbv tou Ospouc [xrjSs sjxTcsirXsxTat TauTa dX.X?jXoic dXuascoc 30 

15 81'xijv, f dv fu>c TauTa -ftvsTat, r) st jxfj outuk yivoito, 8taaTcaaftrjasTat r\ tou 
xoajxou ts xai tu>v iv auTtp ytvojxsvu>v ts xat 6'vtu>v svmatc. txavd "(ap 
Ta ftsTa xat j fj toutujv Tcsptcpopd zr t v tu>v "(tvojxsvu>v iv tu> xoajxu) auvs- 80 
ystav cpuXdaastv. dXX' ou6s to TcspnraTsTv dvatTtov, stcsi jxfj sx tou dva- 
aTTjvai TT|V atTtav syst. Sflft' ouy "{• outu>c afTtu>v stpjxoc utt' auTuiv Xs- 

20 -(ou.svoc suXo-j-toc dv tou [XTjSsv dvatTt'u>c 71'vsaOai cpspotTO T7jv a?xiav. u>c 5 
■ydp at xtv/jastc xat ot ypovot syouat jxsv Ttva afrtav (ou [xtjv outs tj xt- 
vrjatc T^v ttdo auTfjc outs 6 ypovoc tov Tcp6 auTou ypovov), outu>c syst 
xat Ta iv auTotc ts xat Ta 81' a^Tuiv * 1 'tv6[xsva Tcpd^fxaTa. ttjc [xsv *^dp 10 
auvsystac t«>v ^tvofxsvwv iaTt xtc atTta, 81' f]v 6 xoajxoc stc ts xat dt'8toc 

25 xaTa to auro ts xat u>aauTu>c dst 8totxou[xsvoc, xat 8sT TauT^v C^sTv ts 
xat (;xfj) TcapaXiTcsTv tt^v atTtav, ou [xtjv ypfj TotauTTjV uTcoXau.pdvstv, toc 
ix tou Trpsa[3uTspou "^tvsa&at to vswTspov, u>? 6pu>[xsv -(tvofxsvov sirt tt ( c i» 
tu>v C">«>v Ysvsasu>c suXo^ov 8s xat dpyijv Ttva sv toT? afrtotc slvat Xs- 
7stv, ouxst' oXXtjv Tcpo auTfjC dpyf^v xal atTtav syouaav. ou ^otp st [TtaVra] 

30 Ta Yivojxsva TcdvTa afrta syst, tjStj xat TcdvTu>v slvat Ttvac a?Ttac dvaYxrj. 06 20 2 aWiov B 2 Cm. O: iaOfxuov Va 12 3 tou] to Cas. O tcoieT V 1 (corr. v. c.) 

4 cf^peaSat B 2 5 to ooto B 2 : to E: outo rel. 6 to (sic) ante ooto add. v. 

c. V 9 fyouauiv Lond. B 2 0: e/ooatv Va 12 10 xatptov] xapTiuiv a 12 11 ixet- 

voo O toutoo v. c. Va 2 : toutco V (fj) too B 2 12 lyxXtatc a 12 : fyxX?]- 

at? V 13 afrto;] Tt s. v. V: atriov KEa 2 6'ti del. O if) addidi 

vO^ V 14 ifiTcX^xeTat a 12 TaoTa ora. H 15 3v 2u>; TaoTa a 12 : av 2u>c 

TaoTa sic V: eto; av TaoTa Cas. O: fortasse (00 otd ^05^) dvaiTftoc TaoTa YtvcTat 

Y^votTo] y^voito Lond. O 16 pr. Te om. O 19 o6)( (i. e. uy del. v. c.) V 

0'jtujc] 6 tiov B'-' fortasse recte aoTuiv v. c. V: aoToo V ] a 12 24 ytvofxivwv] 

aWtov O 26 xat] ai in lit. V o.7j TcapaXtTcetv B 2 : 7rapaXtTcetv V: TcapaXtTcetv 

u 12 : TrapaXi-etv E: TcapaXa^ieTv Cas. O fxrjv] ydp Lond. u>; HEB-O: eu>; Va 12 : uiaT 

Casp. O 29 lyooaav a 12 : ly^ooaa V xcdvTa ante Td del. V: exh. a 12 

30 rdvTa om. EO 

13* 196 AAESANAPOY A<DP0AI2IEQ2 

ydp TcdvTa ra ovxa 7tvsTat. Tcto? ydp oux aTOTcov t6 XIybiv stc' airsipov 
stvat Ta atrta xat t6v stpfx6v auTuiv xat tyjv iTuauvSsaiv ux [xVjts Trpu>- 
tov ti stvat [x7]ts la/aTOv; to Yap [X7]8sv stvai Trpukov atrtov Xsysiv dvat- 
psTv IdTt to atTiov dvaipouu.sv7]e -fdp <*PX*i ? dvatpsTaftat xat to jxst' 16 
5 auTTjv dva'Yxrj. dvatpoTro 8' dv xat £TriaT7][X7j xara tov Xoyov toutov, ei 

YS STrtaT7][X7] [XSV itJTl XUptUK 7] TU)V TTptOTtOV atTllOV 7Vtoat<J, o6x SCJTt 8s 

xa^ a&Tous iv tok airibis t6 TrptoTov. ou iraad ts Tacstoe Trctpdpaats 80 
dvatpsTtxrj Ttov sv oU 71'vsTar "(ivsa&at Yap svia xat rrapd ttjv tou (3aai- 
Xsto? Ta£tv oux dSuvaTOV, a ou TrdvTuK ttj?, paaiXsta? 7)873 T l ' V£TOtt ?&apTt- 

10 xd, Ol)8s ef Tt TOIOUTOV Iv T(j) XOafXU) YtVGtTO, TCaVTUK 7)8t] TOUTO XuEl T7]V 

EuSaitxoviav tou xoajxou, | xaOaTrsp ou8s ttjv tou oixou xai T7]v tou SsairoTou 82 
7j Tuj(ouaa Ttov otxsTtov paStoupYia. 

°A 8e aTropouatv Trpos t6 Etvat toioutov to lcp' tju-Tv, ottoTov 7] XXV r 
xotv7j TrpoXr^t? twv dvftptoTrtov TrsTrtaTSuxsv, aTropsTv jxev oux dXoYov, 

15 t6 8e toT; aTropoufxsvois iiro/ouu-svou? u>? ojxoXoYOutxsvois dvatpsTv txsv, 5 
a outuk £vapY7j, axtaYpacpiav 8s Ttva xat TcatStdv dTrocpaivEtv tov tujv 
dvBpu)Tru)V ptov xat auvaYtovtCsa&at toTj dTropoofxIvots xat)' auruiv, 
tcuk ou TravTdiraatv dXoYov; ou8s Yap tuT u.7] ouvafxsvtp Xustv Ttvd tu>v 10 
Z7jvu)vo? XoYtov tujv xa.Ta tt ( <j xtVTjastos 7j8tj xtv7]atv dvatpET£ov. txa- 

20 vtoTspa Yap 7j tou Trpd-([xaTo? svdpYsta Trpos auYxaTdtkatv Trda7j<: tt^ 
Std \6*(0iv dvatpouaTj? auTo Trt&avoT7]Toc. ou X £t P ov ^ £ " att)? xat "'jM-as 16 
Tuiv aTropou[X£Vu)v utt' auTuiv, ot? u.dXtaTa Oappouaiv, TauTa Trpo^EtptaafiE- 
vou? lc-sTaaat, ttuk sj(si. tato? •ydp ou8s d^av cpavstTat f st? auTa. soti 8tj 
Tt Ttov aTropou[xsvu)v utt' auTtov xat toioutov. ' st, cpaat'v, TauTa sanv icp' 

25 rjjxTv, mv xal Ta dvTtxst[xsva 8uvd[xs^a, xat stt! toT? toioutois 0? ts s-at- 20 
voi xat ot cJ;6-j - ot, TrpOTpoTrat ts xal aTroTpoTcat', xoXdast? ts xat Titxat', oux 
saTat t6 cppovttxot? stvat xat xacs dpsTa? s^stv iid toTc iyouaiv, oti u.7jxsY 
s?atv Ttov dvTtxst[xsvtov xaxttov TotTs dpsTaT? 8£XTtxot', 6[xot'u)? 8e ou8e al 25 
xaxtat stci toTs xaxoTc 068I ydp ItcI toutoi? to [xtjxet' slvat itaxoTcv dXXd 1 IrcaTretpov V 2 <b; u.tjt£ (sic) v. c. V: d)? V ! a 12 3 ti [xtj a 12 elvai om. Lond. 

5 3v om. O toOtov ante t6v colloc. HO 9 yiveTat] veTat in lit. V: om. Cas. 

10 TOIOUTOV] TOUTtOV O YtVETat O TTCtVTtOV V 1 (COrr. V. C.) 11 alt. T7]V 

om. a 1 12 paStoupyta V 13 alt. t6 om. 14 TreTc(oteoxev a 12 : TceTctOTeuxevat 

sic V: ire7TtSTeuxe\at E 16 & Va 12 : Ta B 2 HE Cas. O twv om. 

18 tcuj; 00 B 2 E mg. O: Tcdi; (corr. ex tba m 1 ) oiiv Va 1 : mz ouv a 2 aXoyov E mg. 

Lond. O: 6X(yov Va 12 : 6XiY<opov b' 2 o68e ydp toj ixr] (sic transp. ixtj tuj m 1 ) VB 2 : 

o66ev ydp W tuj KB 1 : o66e ydp fi.rj tuj a 2 : 06 y^P 20 ivdpyeia Lond. O: iv^pyeta 

libri 23 oo6e V 1 : o68iv v. c. Va 12 e(; aOTd] fortasse SiaXuTa 25 TotouTots] 

auTot; Gercke 27 elvat (im toIs cppovii*.ots) Gercke 2y_et a 1 27. 28 oti p.r) 8^ 

Ttat (supra 8: x, supra ta: d v. e., accentus supra fxrj et 8e deleti) V: 6ri jxrjx^Ttat B 1 : 
6ti fxrjx^Tetat B 2 : 6'rt firjx^Tt eiat H: 6'ti (j.t] 8i Ttat a 12 : 6ti }X7]8^ etat Lond. O 28 xa- 

xttov [corr. m 1 (v. c. ?) ex xdxetvujv] VO: xaxsfvujv a 12 SexTtxot v. c. VB (ot in lit.) O: 

SexTtxat V% 12 29 ouSe ydp Inl (corr. v. c. ex o68e ydp intl fxrj)VB 2 : 068^ ydp inti 

[xt] a 12 : 068' ^tcI H mg.: o68e ydp 068' in\ E : o68e ydp in\ fxev Cas. Lond. O nEPI EIMAPMENH2 25-27 197 

jjltjV droTrov t6 arj Xs-^stv Tac dpsTac xal Tac xaxtac icp' tjjxTv jxttjSs touc 
sVatvouc xai touc tpo-puc eirt toutwv -^ivsa&ar oux apa t6 £cp' ^ptv toi- 30 
outov. I 01 ao^ytopr^aavTSc dvaTropXrjTooc Tac dpsTac ts xai Tac xaxcac st- 84 XXVII 
vat, t'atoc TrpoystpdTspov Xaujtavoasvov Xs-(otusv dv xaTa touto Tac s£stc 
5 eVt toTc syouatv sTvat, xaOoaov upo tou Xa[3sTv auTa? sV auToTc tjv xat 
|X7) Xa[3sTv. ot 7 ts ^dp Tac dpsTac syovTSc xat tou Ttbv (3sXTtovtov 5 
dusXsTv sXojxsvot Ta (3sXtiu> auToTc atrtot ttjc tujv dpsTtbv Iysvovto xttj- 
astoc, of ts Tac xaxtac s/ovrsc TrapaTrXrjauo?. 6 8' atkoc xai eVl twv 
Tsyvtov Xo-pc* xai fdp Ttov TsyvtTtbv sxaaTOC 7rp6 usv tou ttjv TsyvTjv 10 

10 systv sTysv xai tou utj YsviaOat ttjv l$ouatav, -fsvousvoc os ouxsY saTat 
xuptoc tou jxrj -(s-fovsvat ts xat stvat TotouToc. at ^dp -ysvsastc Ttov toi- 
ootu>v sV tjuTv, xat 8td touto ouy ouotov to dXrjdsc eVt ts Ttov ueXXov- 
Ttov xai sVt ttov ovTtov ts xai -(s-(ovotu>v, oti (to) jxev ov ts xai ^s^ovoc 15 
ouy ofov ts T| [X7j stvat tj [xtj -fs-pvsvat, to 8s usXXov -ftvsaOat IvSsysTat 

1;, xai [X7- -jtvsaOat. oto Trpo p.sv xou ttjv dpsTTjV s/stv tov8s Ttvd dXrjOsc 
Ijv to svosysaOat xai [xtj ysvsa&at toioutov, 8 8s toioutov 71'vsTai, touto 20 
xai -j-svoasvov dXrjOsc outioc Xs-fstv Ys^ovsvai. st [xsv ouv rjv ex -j-svsttj? 
6 cppow.uoc toioutoc xai touto Trpoc toTc dXXotc toTc 6716 ttjc cpuastoc. au- 
toT 8sSouevoic etyev ratp' exetvrjc Xa(3tbv, 068' oXtoc dv rjv Itt' auTtj> to 

20 stvai TotouTto, toaTCSp ou8s t6 sTvat 8t7ro8t Tj Xo-(txti), 066' dv iTrTjvsiTO 25 
STt STii Ttp toioutoc sTvat, dXX' iftaujxdCsTO 6jc s/tov Trapd TTjC Ostac cpu- 
astoc 8topov TT^XtxouTov. tbc -(dp Ttov u^tatvovTtov, 6'aot [xsv daOsvstc 6'v- 

TSC TTjV cp-JatV 8td TTj? ofxStdc STTl[XSXsiaC Etai TOtOUTOt, TOUTOUC [XSV ETrat- 

vouasv toc sauTtov rrpovotav tt]v Trpoarjxouaav Troioujxsvou?, 8t' 9 t v Trpovotav 30 
25 oox statv sv Ttp voasTv, touc 8s sx cpuastoc uYtstvouc [xai touc voaouvTac] 
dvsu Trpa-fuaTstac xai cppovTt'6u>v ouxsrt [xsv i7ratvou[X£v, [xaxaptCoasv 6s 
(oc ytopic xaaaTujv | touto lyovTac, xai toT? dXXotc aYaTrrjTov, d xai 86 
asTa xaaaTou Trapsi'73, t8v out8v TpoTrov 7) xai STt aaXXov iTri tu>v dps- 
Ttov ^TrotouaEv dv, st TJaav sx cpuastoc Ttatv irapouaat, OTcsp dasXst ttoi- 
30 ouasv sVt Ttbv Ostbv. iTrsi 8s d8uvaTov rjaTv touto, xai ou8sv dSuvaTov 6 
8sT Trapd TJfi cpuastoc aTratTsTv (auTrj ^dp SuvaTtp ts xai d8uvaTu> asTpov 2 tyofoz a- Y^vea&at im xou-rot? E 3 ol om. B: ^pei? U B 2 (supra lit. 2 litt.): 

01« EO: 8 vel 00 \el del. Gercke: fortasse r t alt. xcts om. O 4 tau>s 

del. O XafxfktvovTes Uyoizv Lond. 0: Xap.pavt5u.evot Gercke 5 eV Cas. : g-rtVa 12 : 

Ixt ^71 B 2 Lond. O 6 toO twv E: tootuh (sic) V: toutu) a 1 : to6t(ov a 2 : to tu>v 

Lond.: ^ov xat Tuiv Cas. Casp. 0: ^ov xat to t&v O 9 Te/vtTuJv sic V ttjv om. 

a 12 1"-' fjjxotw; 13 ovtu>v] [xevdvTwv a 12 : p.ev ovtcuv Lond. to [xev ov H yp- 

O: fxovov V 1 : [x^vov v. c. Va 1 : [xiv ov Lond. : dv a 2 14 pr. r)] ^v O 15 xat s. v. V 1 

17 r^v om. BO i* Y ev£TT ^«l sTY eveTr J a ( sic ' acc - deletus) V 18 xal fxr) a 2 

rrHt om. tt); om. a 12 19 Se/ojx^vot; O 22 uYtatvdvTtov B 2 E mg. Lond. 

O : drcatvouvTwv Va 12 25 xat tous u.t) E Lond. O: xai utj vel xal 8ta touto [xtj Gercke 

voaouvTa? sic V: euexToiivTas B 2 xal — voaovmai; delevi 26 aveu] eueu a 2 

cppovT(8o; O 27 alt. xai om. O: del. B 2 28 r) Casp. O: ef libri 31 ttj; 

s. v. V 198 AAESANAPOT A<PPOAI2lEQ2 

TsXstoTrjc. usv ^dp rj dpsTrj xal [rj] dxpoTrjc Trjc otxsiac cpuae<oc exdaTou, 
aotivaTov 8s aTeXec xt ov ev TeXetoTrjTt etvat, aTeXec 8e t6 -yevouevov euOu 
T(j> -^eveaOai), ou6e ttjv dpsTrjv otov ts t6v d'vOp<oTcov (e^ovxa) cpuvat. ou 10 
urjv dauu(3oXoc rj cpuatc auT<t> Tcpoc ttjv xTrjatv auTrjc, dXX' s/st Tcap' au- 
5 TYjC Suvajxtv ts xat iTctTrjSsiOTrjTa SsxTtxrjv outtjc, tjv ouSsv t<ov d'XX<ov 
Cqtov s^st. xat 8td ttjvSs ttjv Suvautv 6 dvOpooTcoc t<ov d'XX<ov Cq'<ov 15 
cpuast Stacpspst, xatTOt tcoXX<ov Cqnov aTcoXstTcousvoc sv tots au>uaTtxoTc tiXso- 
vsxTrjuaatv. st usv ouv out<oc sfyousv Tcap' auTrjc ttjv Suvaatv ttjv tu>v dpsTtbv 
Ssxtixtjv, u>c TcpotovTSc xat TeXetouuevot xal TauTrjv Xaufidvetv, u>c to TceptTca- 

10 tsiv, u>c to 686vTac, a)C to ^svsta cpuetv, (bc dXXo ti tu>v sTcqtvoueSxov rjuTv 20 
xaTa cpuatv, ou8' outu>c dv scp' rjuTv rjaav at dpsTat (baTcsp ou8s tu>v Tcpostprj- 
usvtov Tt, sicst 6s utj toutov tov Tporcov auTac XToujxsOa (st ^dp rjv (oarcsp Ta 
dXXa, ouTtoc 6s xat cppovrjatc ts xat dpsrrj toTc dvOpu>Tcoic au^Ysvrj, toxvtsc dv 25 
r) of -ye TcXsTaTot, (oairsp tu>v dXXtov xaTa cpuatv auToTc Tuy^dvouaiv, outuk 

15 ou ttjv 8uvautv ttjv Ttov dpST(ov SsxTtxTjv uovrjv, dXXd xat Tac dpsTac 
auTdc Tcap' exetvrjc dv et/ousv xal ouosv 068' outujc dv s'8st eTcatvtov rj 30 
^oftov rj tivoc Taiv TOtouT(ov stci [8e] TaTc dpSTaTc ts xat xaxtatc OetoTspav 
Tcpocpaatv ts xat ouaiav xrfi Tcapouata? auTtbv sj(ouaiv), Itcsi 8rj ooy ou- 
T(oc s^st (ou Yap tou? TcdvTac ou8s touc TcXstaTouc optousv Tac dpsTac 

20 s^ov-ac, T(ov xaTa cpuatv ■ytvousvcov arJusTov £otiv, dXX' aYaTcrjTov sva 88 
tcou XapsTv TotouTov, oc 8t' daxrjaswc ts xat 8t8aaxaXtac ostxvuatv ttjv 
t(ov dvOp(oTC(ov Tcpoc Ta dXXa C<pa cpuatxrjv TcXsovsc;tav, 8t' auTou Tcpoart- 
Ostc to dva^xaTov evSsov rjuuiv Trj cpuast), 8td touto scp' rjuTv ts Iotiv 5 
rj tu>v dpeTtov xTr^atc xat oux d^pr^aTOi ou8s uaTrjv outs ot sTcatvot outs 

25 01 tyoyn ou'ts (at) Tcpoc PsXtio) TcpoTpoTcat ou'0' rj 8td Tdtv |5sXti6v(ov sOiov 
xaTa tous vououc d^<a^. T(ov usv y^P 'f uasi Ttatv uTcapj(6vT(ov ouSsv 10 
ofov ts utco Ttvo? sOou? dXXoTov -^sveaOat (ouy outcu? TcoXXdxtc to ^dpoc 
iyov dvapptcpOrjasTat, (bc idiaOrjvai xa^d Trjv auTou cpuatv d'v<o cpspsaOat), 
Ta 8s rjOrj T(bv dvOpcjTctov ToTa xal ToTa 8td T(bv 8tacpsp6vT(ov iO(bv Y''ve- 1 rj del. Schwartz 2 eu8o-<3 sic H 3 Ttj) dvt}p<i>TU}> Loud. O I/ovra 

add. B 2 aujxcpuvat Lond. O 4 [xrjv] fAEvtot Loud. O ocut^s V 5 outtjs V 

7 TcoXXdiv] T<bv dXXtov O 8 EtYO[xev Cas. : £j(0[xev libri 9 xz xai teX. a 3 

12 oe [).)) (sic coll. m 1 quod scripserat jx^j Se) V: [xrjSe a 12 et ydp fjv Lond. O: ou 

ydp t^v Va 1 : outu) ty a 2 : ^ ydp av fjv B 2 : et fxev ydp fjV Cas. 13 xat TcdvTe; B 2 

14 dv aoTtiiv ^Tuy^avov xal B 2 : auTtov Tuy/avotev Lond. 0: aoTto? Toy/dvouatv Gercke 
14. 15 outu)? ou ttjv B 2 E: ouTto? ouv tt)v Va 12 : ouTto; ouv xal ttjv K: outio? ouv ou ttjv Cas. : 
out<o; ouv ouSe ttjv Lond. O 16 dv etyofxev (et et in lit.) B Cas.: dv e^iofxev Va 1 : dv 

ep[/ev E: dvey_ofj.ev a 2 17 6e delevi eTtatvof Te xat <\>6yoi ytvovTat post xa- 

xiats ins. B 2 18 ouatav] 6at'av Casp. O: a(Tt'av Gercke etyofxev Cas. O 

orj ouy scripsi: 6' oby^ libri: ouv ouy_ in lit. B 2 20 dra7njT6v] v in lit. V 

21 0;] 5S.V.V 1 22 Ta V outou V 23 ti Iotiv Lond. O 24 ouoe] 

ouTe O pr. ouTe] ut in lit. V 25 ouTe al 7tpos |3eXTt<o B 2 : ou Ttpos peXTttov V 1 : 

ouTe Tcpoc PeXTt'<ov v. c. Va 12 : outb at Ttpos ^Xtiov HEO: ouTe Tcpos (BeXTito Cas. : ouTe Ttpo; 
P^Xtiov Lond. 27 ouy] 068' vel ou ydp Gercke 28 dvapicpDVjaeTat V Tcapd 

Gercke 29 Totd — Totd V IIEPI EIMAPMENH2 27-29 199 

xat. xai e7ri fxev Ttov cpoaet Trpana? xa? Icet? xTTjadfxevot outuk evep-foo- 15 
[xev xax' aoxa'? (06 ^ap ioovxe? TroXXdxts" xtjv opaxtxTjv ectv xxtojxeOa, dXX' 

Ij(OVT£s aOT7]V OOXUK OptOfxev), ItTI 8e XU)V 00 CpUCfEl SX XtOV £v£pY£ltt)V xds 

fcets xxu>fXEOa. 06 7<ip dXXu>s" xexxu>v xts" av fEvotxo jx-yj 7roXXdxts" ivspYrj- 
5 aas xds" xoo xexxovos evep-fetac xaxd xd? oTro^xa? xou otodaxovxos*. u>ax' 20 
iirel xai xd? dpexds" outu>? xxtojxeOa (evep-yoovxes fdp xat xd atocppovtxd 
YtvouEOa atocppovE?), oox dv TjfxTv 67rdp)(oi£v cpoaEt. oi Ss cpdaxovxes £& XXVIII 
dvdptTjs" T||i.a? etvai Te xai "(tveaOat xotooxoo;, xai {xtj xaxaXtTrovxes" Tjjxtv 25 
T7jv Ecooatav xou xaoxa TrpdxxEtv te xat }X7), 61' tov dv xotooxot yevotjxeOa, 
10 xat otd xooxo fxTJxe xoTs" xazots "[tvofXEvots scsTvat fX7) xaoxa TrpdxxEtv, a 
7rpdxxovx£? Ytvovxat xotouxot, jxtjxe xoTs" d^aOots", ttuj? ouy OfxoXo-fTjaooatv 30 
xdxtaxov "fEYOvsvai xuiv C<p«>v aTrdvxtov otto xtjs" cpoasto? xov dvOptoTcov, 8t' 
ov cpaatv Trdvxa xdXXa YsveaOai u>? aovTeXiaavTa Trpo? ttjv tootoo au>T7)- 
ptav; £t y«P r i M-sv dpeTTj te xai 7) xaxta fxovat xot' | aoTOOs" 7) fxev d^a- 90 
15 Wv, 7) 8e xaxov, xai o66sv tu>v dXXtov C«,'u>v o66sT£pou tootwv iaTtv stti- 
osxtixov, Tuiv 6s dvOptoTrtov 01 uXeiaTOt xaxot', [xaXXov 6e d^aOos fxsv sfs" 
tj osuTspo? 6tt' aoTuiv yE-j-ovEvat fxoOsoETat, uiaTTEp Tt Trapdoociov C«>ov xat 5 
7rapd cpoatv a7ravtu>T£pov tou cpotvtxoc tou 7rap' AiOto^tv, oi 8s TrdvTEs 
xaxoi xat fadotfi dXXTjXots" toiootoi, u>; [X7)8ev otacpspstv dXXov dXXoo, fxat- 

20 vsaOat 6s ofxottos TrdvTas" oaot fX7) aocpot, ttuj; oox dv dOXtcuTaTov CaSov 
a7rdvTU)v 6 dv0pu)7ro? etvj, e/iov ttjv te xaxtav xat to [xatvEaOat aojxcpoTa 10 
aoTtj) xat ao^xExX^ptufxEva; dXXd to [xsv xa<; TrapaSo^oXo^tas aoTuiv Tac 
ev toTs 6oY[xaatv ic£Ta'C£tv, 6t' (Sv 7rp6s TaX^OTj otacpcovooatv, 7rX£TaTov 
TrapatTTjTEov too vov, iTravtTEov 6e oOev icETpaTrojxsOa. loEtcaptEv 8e oti 15 XXIX 

25 ootcos" ett' aoTu} tuT cppovt'[xti> to etvat toiootu), oxt xr^ xotaox^s l^ews 
xat X7)s" xxTjaeu)? aoxTj? aoxo? atxtos xuT xai xoo jxtj ^eveaOat toiouto* 
e/etv 7rpoTEpov TTjv ecooatav. ttjv \ikv oov lctv [x7jxet' i/ei u>c ^tx' ao- 20 
tuT (coarcEp o68e tuI! aoTov a7ro ot];oos dcpivTt t6 OTTjvat xatTot xoo pTcJ;ai 
xe xai [X7j xtjv £$ooatav Eyovxi), Itt' aoxcp 8e xuiv ivEp^eiuiv (Sv X7)v ectv 

30 e/u)V evep^ET xai ixt) 7tot7Jaat xtva. xai fdp et oxt [xdXtaxa eoXoYov xo xov 
cppovtjxov (xdc) xaxd xov Xo-yov xai X7jv cppov/jatv evEp-fEias" evep^eTv, 7rp(oxov 25 
[xev 06/ u>pta(xevu)s" afSe xtvs? xotaoxat t) jj-s^pt xooSe ivep^oofxevat, dXX' 1 TrpaYra; a 1 : ou irpuiTov Schulthessius 6 post ydtp add. t<x 81'xaia ytvdfxeSa ot- 

xatot B 2 10 ytvo^VT)? a 2 : yevofx^vot; Cas. O fXT) TauTa sic V 13 guvteX^- 

aovTa H Casp. O 17 fortasse SeuTepdc <Tt?> [xrjSeueTat a 1 21 Ttav- 

T(ov a 1 -' 22 Td [xev a 2 Ttapa | Tac 8o$oXoy(ac m 1 corr. in Tas TrapaSotjoXoY^ac 

V: Ta? 7rapao. HB'-: rapd Ta? 80^0X0^10; a 12 : Trapd t. 8. Schulthess 24 diravTj- 

Teov a 2 Tou vuv] toi^vuv E: Ta (d in lit.) vuv B ^8e($a[xev] cf. 197,2sq. 

25 ouTto; del. B 2 (iaTt) to B 2 8ti] fortasse 10; 2$etoc tn 1 corr. ex 

^eTdaetoc V: i£eTa'aeu>f B^Ka 12 Cas. Lond.: gSecoc B 2 HEO 26 av>To; om. 

toO HO: to Va 2 27 ^ etv ] °X e ' v Gercke e/et scripsi: e^eiv libri <b; Itc' 

Va'-': eV Lond. O: o6x (in lit.) Itz B 2 coni. O: [XTjxeV Itc Casp. O 28 utco O 

pl<\i///ai V 29 eV aiTu} scripsi : (im.) tw Gercke: eV a^Tuiv libri 30 ivepyel 

in" auTU) xal B 2 31 xd; add. B 2 200 AAESANAPOT A<PP0AI2IEQZ 

sativ ev 7tXdTet tivl Ttdvta Ta "ytvofxeva toutov t6v Tpo7tov, xai t6 Ttapd 
fxtxpov sv TouTot? oux dvatpeT to Ttpoxetfxevov eitetTa 8e ou xaTrjva-piaafxe- 80 
vu)? 6 cppovifxo? (ov atpeTtat ti TtpaTTet, dXX' «xj xat tou fx7j Ttpdcat ti 
toutojv auTos o>v xuptoc". soXo^ov fdp dv 8o£at 7tots t<J5 cppovtfxip xai 
5 t>7tep tou 8ei£ai to twv svsp^staiv sXsuJOspov xai fxrj Ttotrjaat TtoTS to ft- 92 
vofxsvov dv suX6-fa)c- 07t' auTou, st 7tpost7tot Tt? aoTip fxa'vTt? s$ dvd-fxrjc; 
aoTov touto 7tpd$stv. touto TOt xai o" fxdvTst? stvat Xefooatv ^e 6cpopa>- 
fxevot cpeoYOVTe? tou? Ttapd 7t68ac; eXe-y^ooc; ooSev toiouto TtpoXe-puatv toTc S 
eXe*f£at oovajxsvot;, dXX' aiaTtsp to touc; XP 0V0U ? optCetv tojv TtpoXs^Ofxsvwv 

10 07t' a&T(bv ok saofxeva>v uk susXsyxTov cpuXdaaovTat, outoj cpsuYouatv xai 
to Xeysiv ti xat jxavTsusaOat totc Suvafxsvoi? 7tapaj(prjfxa to dvTtxst'fxsvov 10 
Ttotrjaai tou fxavTsufxaTO?. to os Xs^stv suXo-yov stvai too? Dsoo? t<x sao- XXX 
fxsva TtpostSsvat (aTOTtov ^dp to Xsystv sxsivouc; dposTv ti tojv saofxsvcov) 
xai touto XafxpdvovTa? xaTaaxsudCstv Ttstpaa&at 8t' auTou to TtdvTa i$ 

15 dvdfxrjc; ts ftvsaftat xat xaU' stfxapjxsvrjv outs dXrjOsc; outs suXoyov. tt^ u 
fxsv -vdp cpuasto? ttjs to>v 7tpayfxdTa>v touto ^ajpouarjc;, ouSsva [jxdXXov] 
s6Xoya>Tspov etosvat fxaXXov tu>v ftsaiv Ta jxsXXovta, dSuvaTOu 6' ouarj? 
ttjV TotauTT^v Ttpopprjatv xai Ttpopxoatv Ss^saftat, o68s tous Osous suXoyov 20 
STt ytvsTat [to] s£8svat ti tu>v dSuvaTtov. Ta ydp douvaTa ttj auTaiv cpu- 

20 ast xat Ttapd tois OsoTs ttjv auTrjv cpuXdrcst cpuatv. dSuvaTov ydp xat 
toT? deotc r) to ttjv StdjxsTpov 7toiTJaai ttj TtXsop^ aujxfxsTpov t) Ta 8U 
8uo TtsvTS stvat tj to>v ^syovotojv ti fxyj Ysyovsvat. ouos -^ap tt;v dpj(rjv 25 
(3ouXovTat f STtt T«)V d8ovdT(ov out«)? -^dp rjv sv toTs XsYOfxsvots boaywpia. 
ots ofxoto)? dSuvatov xat to sv TrJ otxsta cpuaet &~/ov to 8uvaa&ai "ysvsaBat 

25 ts xat fxrj (i)? iaofxsvov 7tdvT(os r; d)? jxrj iaofxsvov outo>$ 7tpost8svat. st 
•ydp 7] Ttspl auToiv 7tp8 auT&v Ttpo^vojat? dvatpst to sv auToT? sv8s^6[xsvov, 30 
St^Xov o)?, st .awCoiTo touto, dSuvaTO? dv rj Ttspi auToiv TtpoYvo^ats sfrj. 
OTt ^dp | xai [st] xaTa toutou? touto outco? i-/ei, SrjXov ix tou Xa^ovTa? 94 
auTOus, OTt ot Osoi TtpoYqvwaxouatv Ta fxsXXovTa, 8t' auTOu xaTaaxsudCstv 

30 to sc* dvd*yxrj$ auTa •yqvsaOat, 0)?; oux dv st jxrj outo)? ^qvotTO 7tpoyvo)- 
aofxsvo)V. st 8s ttJ twv Osoiv TtpoYvcuast ts xai TtpoaYopsuast to dva^xatov 5 
STtSTat, xai xa^' auTous, st fxrj t6 dva^xaTov sv toT? Ytvofxsvots ei'rj, oux dv xa^' 1 xaTa toijtov HO 3 7tpaTT£tv a 2 5 xal s. v. V 1 5. 6 ytvo';xevov Lond. O: 

Xeyojxsvov libri 7 ot Casp. 0: ot libri ye scripsi: Te libri: tc del. B 2 

7. 8 ucpop(b[xevot Te xal cpeuyovTes B 2 8 TtapaicoSas a 12 X^youst a 12 11 7ipo- 

Xfiyetv xat om. a 12 16 /topouairji; a 2 : ^(opouatv Va 1 o68eva a 2 : o68evaa 

V: ouStivai a 1 : o68ev Lond. jxaXXov del. B 2 Lond. O 17 fxaXXov del. ES Cas. 

Toiv &ed)v e(8f;vat ES 18 TtpdppTjatv SE Cas. O: T-poapTjaiv Va 12 19 to delevi 

22 Tt] to a 1 23 eVt tu»v] ln\ ttjv B J a 12 : Tt T(ovB 2 0: ttjv Itzi tu>v Cas. tj iv SE 

8uay_^peta B 2 (iTtet t. d. aOTots Tcaprjv (r)) iv Diels) 24 ttJ om. O 25 pr. (bc om. 

Lond. 26 rj sic add. v. c. V Ttpo? B 2 28 d del. B 2 : om. SE: d (0 s. v. m 1 ) 

V: ei a 12 30 a^Td v. c. Va 12 : auT(p V: fortasse rcavTa av suspectum 

32 xat fortasse del. oOx 3v Lond. 0: 06 ydp Va 12 : o68e B 2 riEPI EIMAPMENH2 29-31 201 

aUTOUC 01 Osoi 7Tp07lV(oaX0l£V T7. piXXoVTa. 0J5TS Xfltt a(Wt TTjV atJTTjV 

douvajxtav toi? Jteois cpuXdaaouatv, st' ys xa^' douvajxtav )<prj xai daOs- io 
vstav Xs*(stv ■ytveaOat t6 Ta douvaTa [xtj ouvaaOat. 06 oyj t«} Osuo 
ttXsov ti ouvaaOat ota t7jc 7rpopp7]as«jc dvaTrrouatv, dXXd ota tou irpoa- 
5 Xajx(3dvstv touto ttjv cpuatv ttjv -tov 7rpa*f[xdT«Jv TotauT/jv stad^ouatv ou- 
8ajx«Jc dxoXouOa xai aovmSd toic "(tvojxsvotc ts xat svapysatv Xe^ovTec. 15 
TouKp -fdp TTpoaypajjxsvou? svsaTat TrdvTa Ta douvaTa (ouvaTa) ostxvuvat 
T<p suXo-yov etvat jxrj aYvoetv auTa touc Oeouc. ouvaTat *(dp ttc Xa[3(bv 
t6 axoirov stvat touc Osouc [xyj e?8evat to drcstpov uoatov laxl jxs- 

10 Tpojv, Osjxsvoc touto 7rpoaXajx(3dvstv to ouvaTov sivat "(tYvojaxeaOai to 20 
dirstpov iroaojv ia~\ jxsTpojv. st 6s touto, ouvaTov stvat to dirstpov (bptajxs- 
vojv TtvoJv jxsTpojv. st -(dp [xfj tjv, ouo' dv 01 Osot fjosaav auTO iroaoiv 
sa-t «xsTpojv. S7rsi 6s, et to 7cpo"yiv(oaxsiv Ta piXXovTa saTt to fricota saTt ff 
TotauTa auTa -(vojptCsiv 6'vTa (dXXo -ydp to -Tpo-fivojaxsiv tou 7rotstv) 8f|Xov 

lo OTt (6) Ta svosyotxsva Trpoytvojaxojv ojc TotauTa Trpo-fvwasTat. ou *(dp 
TTpo-pojatc to t6 svos/ojxsvov ojc eaojxevov dvapxaiojc sasaOat Xs*fsiv. ojcts xat 
oi Osoi Ta ivosyojxsva dv ojc svosyojxeva TTpoyqvojaxotsv, (p ou TrdvTOJC dxo- 30 
XouO^ast -6 dva*[xatov 8td ttjv TotauT/jv Trpo^fvojatv. outojc os xai rcpo- 
Xcf6Vca>v dxouofxsv. ot "j'dp jxsTa tou aujx[3ouXsusiv Ttvd aipstaOat ts xai 

20 7rpaTTStv a */pfj -rpoXe-j-ovTec ouy ujc e$ dvd-parjc I eaojxevujv 7rspi «iv irpo- 96 
Xs-jouatv (Xs-(ouaiv). xaOoXou 6s et jxsv TrdvTa toic Osot; ouvaTa cpaatv stvat, 
fotai 6s xai Ta douvaTa sxstvotc ouvaTa, ou [X7jv ost/O^asTat otd tt^c sxsivojv 
Trspi tojv [xeXXovtojv TrpoYvojasojc to TrdvTa s£ avot*yx"ijc Ta Ytvojxsva "(tvs- 5 
aOat. st os auY/ojpouatv Ta d6uvaTa xai toi - ? Osot"c sTvai TotauTa, Trpto- 

•_',") tov [xsv auTouc ypyj ostxvuvat ouvaTTjv stvat tt^v Totdvos zp6"(vojaiv, stO' 
outojc auTrjv dvaTtOsvat toic Osotc. ou'ts "(dp svap*i'sc outs utto tojv ^tvo- 
jxsvojv 6jxoXo"(ou[xsvov to TotauTTjV ttjv repi tojv jxsXXovtojv 7rp6"cv«jaiv wat- 10 
etaOat touc Oeouc. fjjxetc jxev ouv outs dvatpoujxsv jxavTtxrjv outs tt;v 
Trpo^vojaiv tojv Osojv, «jc syst cpuasojc Ta Tzpd~(\iam out«jc auTouc 7repi 

30 auT«jv TrpoXs^stv Xs^ovtsc, dXX' ou8e dcpatpoujxsOa t«jv dv0po)7r«jv to aTro 15 XXXI 
p-avTtxfjC ypf / ai[xov, 8 "ftvsTai t«1 SuvaaOat Ttva xai cpuXdcaaOat Tt, [xyj 
cpuXa$d[xevov dv [xfj aujxpouXsuaavToc tou Oeou* oi 8e ujxvouvtsc ttjv jxav- 2 ye] ydp O: fortasse youv 3 86vaa&at] y{vecs&ai B 1 4.5 7rpo<jXa|x(3aveiv scripsi: 

7tpoXa|xpa'vetv libri 7 to6ti{) Va 1 : toutojv a 2 7tpoa^pu)fxevot; O iveaTat V 

8-jvaTa add. Casp. O 8 yap a 2 : d yctp Va 1 9 etSevat V 9. 10 [xctoojv, %£- 

[xevo; Casp. O: &^[xevoj [x^Tpojv libri: [iiTpiuv O Schwartz 10 toutoj a 2 Schwartz 

do jvoctov a 2 10.11 7tYvujaxea8ai — elvat om. a 1 11 douvaTOv a 2 12 [xeTpov a 12 

f^v oSrtBC o-jS' a 2 13 e{ Td corr. in et to V: ///to B fxeXXovTa Ta ^aTt a 2 alt. 

to Va 1 : xai a 2 7tota K 15 b addidi Td6 sic V 16 to to] to O 

17 9v post (!j; ^vSeydfxeva coll. a 12 20 ujv] ou Cas.: a^TuJv coni. O 20. 21 rrpo- 

X^youatv (X^youaiv) scripsi: 7rpoX^youatv a 12 : Xdyouatv V: (Xeyouai) irp. Casp. 21 toTs 

ES Cas. O: Td toIc V: Ta SuvaTa toI{ a 12 22 ttj; s. v. V: oco. ES 23 ttj; tujv 

ESa 2 Cas. 27 Wta6njv] tafrnjv O 31 8] oti a 2 [xtj V 32 ol 8e S Lond. 

O: 8' VH: om. B: 8t' a 2 Cas.: ti 8' H mg.: 8' Ea 1 202 AAESANAPOY AOPOAISIEQZ 

tixtjv xat xata tov auioiv Xoyov ixovov au>Csadat Xsyovts? auiVjv, xat iau- 20 
tt{) (irj) tcujtei tou Trdvia xafr' si[xap[xsV/jv Ytvsa&at xpwixsvot rcpoc; toj jxtjSsv 
dX7]{)ec: Xsysiv Trpoasit xat atoird Ttva xat dXXoipta 7ravTaTraatv Osaiv Trspt 
auitov loXixoiat Xsysiv. Truic; ydp oux d'i07ra id Trspt toutojv utt' auicov 
5 XsYojxeva; a7ropouvTojv Yap tivojv 7rp6c; auiouc;, it otjttots, et Trdvia id fi- N 
vojxeva e>3 dvaYXTjc; Ytveiat, at 7rapd tojv Osojv ixavisTat fxsv YtYVoviat aujx- 
pouXat? sotxuTat ojc; 6uvajxevo>v 81' 8 rjxouaav xat cpuXd£aat)at' Tt xat ttoi- 
rjaat tojv dxouadvTojv, xat 07] xat tov xtp Aatoj SoBevxa ^prjajxov Traps^o- 30 
[xevojv, 8t' ou Xsysi ttgoc; auiov 6 llufrtoc; Trspt tou ixtj 8sTv Trat8oTrotsTai)ai 98 

10 <! st "Yotp cpuieuastc; TraToa, aTroxxeveT a' 6 cpuc; 

xat Tiac; aoc; otxo? [BTjaeiat 81' ai'[xaio?" 
(ou) cpaaiv, ojs xYjpunet id au-pfpdtxixaia auiaiv, ouioj? auiov -^prficti 
(b? oux e?86ia oit jxrj 7teia$}r)asTai (rravToc; Yap jxaXXov fj8et), dXX' oit 5 
[X7j8ev [xev auiou toioutov ^prjaavioc; ouSev ejxsXXev tojv xaid ttjv Trspt- 

15 Treietav ttjv Ttept tov Adtov ie xat iov Ouiitcouv Yevopivo)V YtvsaOat. outs 
Yap dv e£e&7jxev 6 Adto? tov ysv6[xsvov auioj TiaToa, o)? EclefrTjxev, ouY 
dvatpeOsts 6 7raT? U7i6 tou ^ouxoXou xat 8o&sk Tipoc; steTrotrjaiv toj Koptv- 10 
Otqj rioXu[3oj, dv8po)dsts xat Trsptiu^ujv Tip AatoJ xaid ttjv 686v aYvotov 
ts xat aYVOoujxsvoc; aTrsxistvsv auiov. ou Yap d'v ttots ojc; ut6; evSov 7rap' 

20 auiojv ipecpojxsvoc; 7jYV07jas tou? yovsTc;, ojc; tov jxsv auitov duoxisTvat, i7jv 15 
os aYaYsaOat Trpoc; Ya'[xov. oVojc; ouv 7rdvia Tauia aojb^j xat TrXr^poji^ 
to tt^c; stjxapjxsvTjc; 8pd[xa, cpaviaatav 6 Oeoc; 8td iou ^pTjajxou toj Aataj 
7rapsaj(sv (i)? ouvajxsvtp cpuXd$aa&at id Xsy6[xsva, xat l7rst [xef}ua&ei? eTrat- 
SoTrotTjaaio, s^sOtjxsv to ysv6[xsvov 7rat8t'ov u)? StacpOspoiv, tjtic; sxOsatc; 20 

25 atita ia)v dvoatojv [xu^ojv sysvsio. stid itc; lauia Xsyajv ttoj; r) aw^et 
[xavnxTjv, r) Trept Osojv suas^sT; 8t8daxst TrpoXTj^stc;, 7) ^pTjatfxov Tt 6st- 
xvuatv s^ouaav ttjv [xavitxTjv; 7j [xsv ydp [xavnxTj 8oxsT iwv [xsXXovtu>v 25 1 auxdiv SE Lond. O: auToii V 1. 2 xat Taux^ H Lond. 0: xat xauirjV Va 12 

Cas. : xaiiot Casp. 0: xal oia Taunrjv Gercke 2 ttj addidi ^ptoixevot a 12 : 

ypw[X£voa (supra a: t m 1 ) V J : ^pwfxsvos H 4 0107:0] a in lit. V id add. 

v. c. V toutidv V: auTuiv a 2 : (id Trspl) toutwv om. a 1 6 [xev del. B 2 

7 5r H Tjxouaav HO 8. 9 TrapaSe^ojxevwv a 12 9 8to ou K: 8t' 8 O 

Xeyetj ef. Euripides Phoen. 19 10 cpuTsuOEt;] Texvibaei? Euripides cpus] 

TtaT? a 2 12 ou addidi xTjpuTiet B 2 0: xrjpuTieiv Va 12 ia V auiiov 

a 12 scil. Stoicorum: auiiov (sic, supra v: t) V: aurip H (ou)(> outio? Usenerus 

13 ouy^ cbs B 2 Cas. : [j.tj cb; Lond. oux V TravTo? a 12 Casp. 0: 7tavToa 

(supra os: co; m 1 ) V: zdv-co? Lond. O: to SE t)Si V 1 (corr. m 1 ) aX^oit 

sic V 14 fj.Tj8e Sv au. Gercke tcov B Lond. O: Ttp Va 12 14. 15 Tcept7ie- 

Tetav V 15 Ytvo^vtov O 16 dv£(h)xev (I; supra dv v. c.) V 17 f)youv 

dvaXrjcp&ei; B 2 18 xat add. v. c. V 20 auicbv Schwartz: auiov 

libri tov] v s. v. V 21 Tauia Tidvia a 12 24 Btacpeptov (sic, supra 

cp: % v. c.) V: 8tacpepov ES: otacp&spibv a 12 25 Tt? et del. 71105 B 2 26 ?j 

7rept sic V euae^et? SE : e6ae|3da? : euaepetas libri TrpoXr^eti v. c. corr. ex 

7tpo'Xry(j;t; V riEPI EIMAPMENH2 31 203 

Trpoa^opsuatc etvat, ot 8e tov 'AttoXXoj ttoitjttjv ' u>v 7Tpoa-(opeuet 7rotouatv. 
8 -j-dp oux av outojc ^Y^veto [xtj tootov tov tdokov /p/jaavToc toO Beoo, 
xai 8td toGto outcdc e/p7jaev, ottojc -/evTjTat Ta in atJTOtc Yevopeva, Trtoc 
oux ep-^a tou /p7jaavToc, dXX' ou [XTjvuatc tojv eaouivu>v; dXX' et xai oet 30 
5 TrXeov ti tojv dXXojv [xdvTeu>v e/etv touc Oeouc, a>c xat auu-Trpdaaetv toic 
eaojxevotc Tipoc to ^tveaOat f auvep-foutxevov (xai fdp ot TrotTjTai touto ^e 
-£pt Oeaiv 6[xvouvt£c 8taT£Xouatv, oti dpa etai 8a>p7jT7JpEc fidu>v) | xaTa yt 100 
Ta utto toutu>v X£pp.£va etc d-^aOov [xev ouosv 6 OuOioc tu> Aflttcp auvTe- 
Xet, d*j'U)Vt'CeTat 6e xai TrdvTa Trpdrcet irpoc t6 [X7j8ev tu>v dvoatuKaTojv Te 

10 xai daepeaTaTu>v TrapeXOetv tov otxov auTou. d>v dxouaac tic oux dv eu- 5 
ae^eaTepav eirrot ttjv X£-(0[xev7jv utto tojv Trepi 'ETrtxoupov aTrpovoTjatav T7jc 
TotauT/jc 7rpovot'ac; 7r(oc 6e auvu>8d dXXvjXotc to ojxou uiv Oeov Xe^etv ttjv 
et[xap[X£v/)v xai /p7Ja0at toic ouatv T£ xai Yivopivotc ev to> x6atxa> eiri 
au>T7jpt'a auTou Te tou xoajxou xai ttjc tu>v ev auTtp Ta'$eu>c, ojxou 6e toi- io 

15 auTa Trspt aur/jc Xeyetv u>c 7rapaXa[x{3avetv Trpoc Tac 7rpd£etc Tac. dvoatco- 
TaTac 6td ttjv uspi auTa a7rou6r ( v xai tov MuOtov auvep-(6v; stti ti'vu>v 
fdp au>T7jpt'a epouat /p7jai>at ttjv ei[xap|xev7jv 7raTp6? U7r6 Tratooc dvatpeaet 15 
xai yd[xo> jxr^Tpoc xai 7rat86c dvoaup xai ^eveaet 7rat'6u>v dosXcpojv xai 
TraTpt; Tt ttjc ev xoajxoj 6ioix7jasa>c ex toutojv e/eiv euXo-,'ov ttjv aa>T7jpt- 

20 av, o>c xai tov WttoXXu) <po|3eta&at [xrj ti 7rapeX0ifj touto>v aTrpaxTOv; tto- 
Tepov sjxTrooia ;xyj ^tvofxeva ty^ to>v dvi)poj7ra>v xaTa TroXetc T£ xai vojxouc 20 
otx7ja£t, 7j tt^ tojv aTOi/ei'u>v tou xoajxou au>Trjpt'a, r) tq twv Oet'a>v euTa- 
xto) Te xai dtotoj 7reptcpopa tj Ttvt tojv e$ ojv tov xoajxov auveaTavat Te 
xai 6totxetai)at xaTa Xo^ov au[x(3e(37jxev; or^Xov 6' oti, xdv dXXov Ttvd [xu- 25 

25 Oov 7rdXtv dxouaojatv 7rapd tivoc tojv Tpa-^jSoTrotojv, ofc ep^ov Ta TOtauTa 
7rXda[xaTa, r) 7'jvaixd Ttva otd C>)XoTU7riav eTrtpouXeuaaaav jxev dXXoTptotc 
Texvotc, aTroxTetvaaav 6e Ta eauTrjc, 7j ©ueaT^v Ttvd ^uaTU/r^ yepovTa tojv 
aapxajv to>v Tratoojv auTou eaOtovTa 'ATpeajc tivoc doeXcpou TOtauTTjv Trapa- 30 
OevToc auTtp TpaTreCav, TuaTeuouat Te toic [xuOotc u>c ^eyovoat xai ttjv 

30 eijxapfxevr^v Te xai 7rp6votav 8t' auTu>v xaTaaxeud£ouaiv, oiaTrep ep^ov 7rot- '1 8 yotp libri: et ya.p B- iytvexo a 12 3 xal <a) ota O yevo'[j.eva] iri 

lit. V 4 dXX' 00] dXXou V: ora. K: dXXd ES 6 aovepyouvTa? Oasp. O (supra 

auvepyoyjxevov B-: xoT? dya9otc aOxouc oet auvepYetv) 7 StaxeXtoOatv a a 

dpa V ooTTjpe; a 1 - ye scripsi: 8e libri 8 Aat a 12 8. D aovxeXet 

Cas.i a'Jvx^Xei Va 2 : aover^Xet a 1 : auvepvet H yp. O 9 8e] om. a 1 -': ydp Lond. O 

10 <ov tt; (ti; in lit.) dxouaa; (litura 3 litt.) ov>x B 12 a-ivwSa V 15 7rapaXa[x- 

fldvet a' J 15. 16 dvoaio>TdTou; Lond. 17 7raTepa jxev a- dvatpedrjvat a- 

18 doeXcpuiv a 1 -: doeXcptov (sic, supra o>: 1 m 1 ) V 1 : dSeXcpui/// B: dSeXcpuT HO (uat- 
810V doeXcpuiv 7taTpt Casp. O) 19 tt); v. c. Va 1 -: tu>v V": fortasse Tfj; 

<tu>v) 20 tootiov B^H yp. ES Lond. O: to6tu> Va 12 : tooto K 21 i[x- 

Trootet H yp. ES voptou; Lond. O 24 xaxd Xdyov om. O 26 Ct]Xu>t'j- 

7r(av V ^TttpouXeuaapievTjv O 27 td] xal a 2 28 7ratotu>v 

auTovi V 29 7itaTe'jaouat Schwartz Te v. c. VB 2 : 8e V 1 : 8e a 1 ": orj HO 

30 xaTaaxeudaouat Schwartz 204 AAESANAPOr A<PP0AI2IEQ2 

oufxevot a (3ouXovTai xaTaaxeudCetv St' auTaiv tojv xaTaaxeuaiv dvatpeiv. 
xat|xot fxaxpip (3eXTtov (dv) rjv xal euYvojfxoveaTepov dvatpefv Tac uTcofreaet; Sta 102 
ttjv tojv eTcofxevtov auTatc aTOTtiav, fj toic outojc aTorcotc Std za; urcoile- 
aetc TcaptaTaa&at. ot oe xat rctaTeuouatv toic dTOTcajTaTotc paSuoc xat tou 6 

5 xaTa Xoyov auTa yevea&at atriac Ttvdc Xeyetv oux Sxvouatv. dXXd tojv XXXI 1 
jxev toioutojv dXtc (ixavov ^dp ecp' exdaTOu t6 evSetc-aaftai Trjv ttj? Soc-rjc 
aTOTctav), ixavajc 8' otfxat SeSrjXoja&ai, tcujc Xe^eTat to eTci toj cppovifxoj 10 
etvat to cppovetv xatTOt jxyj Suvafxevop fxrj cppoveiv ou *(dp oti vuv, OTe 
eaTt cppovtfxoc, £tc' auTtp to etvat toioutoj (fjv ■v° t p & v xat T °S v " v |- t ^ 

10 cppovetv xuptoc), dXX oti Tcpo tou toioutoc ^eve^a&at etyev aiazep [SeJ tou 
•feveaftat outojc 8e xat tou fxfj yevea&at TOtouroc ttjv e;ooaiav, 3t' rjv rcpo- ti 
eipfjxafxev atTtav Tcpoc to "ysvea^at toioutoc auvfjpYrjaev auT(p. StcI Se tSv 
Oea>v oux £irj dv to eTvat toioutoic (orcep fjv xat auTo ev TOtc 6tc' auTwv 
drcopoofxevotc), oti ^ap iaTtv auTaiv ev t^ cpuaet (t6) toioutov, ouSev 8e 20 

15 tojv outojc UTcap^ovTojv eTt' auTtp. Std touto -(dp Ta jxev exeivtov &'(a&k 
xtu-ta Te xai fxaxaptaTa, fxeTCov ti twv eTcaiveToiv aYaftaiv eyovTa, oti 
tyjv dpyfjv fj cpuatc auTtov dveTctSexToc eanv, fjfxetc 8e stci tt^ xTrjaet tojv 
dpeTtov eTcatvoufxeOa, 8xi, Tfjc cpuaeojc fjfxajv eTttSexTtxrjc ouarjc xal tou 25 
/etpovoc, oux ojxvvjaafxev Tcpoc Ta ^eXTtoj, xat tojv fxev yetpovojv dvtSpojTi 

20 xai xtoptc xafxaTojv Tcepqtvsa&at Soxouvtojv, TfjC 8e dpeTfjC fxeTa tcovojv Te 
xat fxeTa xajxaTojv xat tcoXXojv tSpojTojv. lyei ixevTot xat 6 cppovtfxoc ivA 
tojv xadexaaTa Tcpdceojv tou xat fxrj TcpaTTetv auTac ttjv e^ouatav, ei'TC0Te 80 
xdxetvotc Tcpd£ets xtvec -^tvotVTO Tcepi Ta evoeyofxeva xai dXXtoc e^etv. ou 
-ydp dcpifjprjTai tyjv ecouatav ouTe 6 Ilu&Hoc tou t(5 auTaj /pfjaai Te xai 104 

25 pvq, ouTe 6 AaxXyjTctoc tou Tcapunaa&at. TcdvTec ^ouv ayeSov d'v&pojTcot 
xaTacpeufouatv Itc' auTov, ev&a dv eirtcpaveaTaToc rj, TceTttaTeuxoTec oti toic 
aTcooSdCouatv auTov £'xetv iaTpov fxdXXov tojv ou aTcouSaCovTujv eTctStSojatv 5 
auTOV. 1 dvatpetv] av add. v. c. V 2 Sv addidi xai om. a 12 3 ^ Lond. 0: 

ou sic V: 06 rel. 7 St a 2 7. 8 xo — elvat to cppovetv] dv fxyjSevi ov (ov 

cpuaet ES) to cppovetv cpioet H yp. ES 8 pr. to] 6 in lit. V cppovelv xatTot] 

povetv v.alroi in mg. V 1 Suvafx^vtj) fxrj scripsi: Suvafiivtov to Va 12 : Suvafx^vou to fxrj 

B 2 : 6uva(x^V(p to ou Lond. O: ouvafxe\(p ou Cas.: [fxrj] Suvafxevu) TOTe ou coni. 0: Suva- 
fx^vqj Tote ou Casp. O oti del. B 2 : ext Gercke 10 alt. tou ES: hi xou V: 

//// tou B: 8e tou a 12 : ydp tou H mg. : 8rj tou Casp. O 11 xai 81 ' rjv Lond. O 

12 auTu7 V 13 oux etrj scripsi: oux^x' libri: oux eaT^ ES Totouxot 

Gercke urc' £xe(viov O 14 to add. HO 15 £tc' auTwv Gercke 

fxev om. O 16 fxaxdptaTa V 17 auTuiv (tou y^etpovos) O dvercioexTo; 

(uv lvavT<u>v B 2 ttJ om. O xttaet a 12 11» xal] xatxot Gercke fortasse 

recte 20 Tcapayivea^at Casp. 22 etrcoxe] etxe V (corr. v. c.) 24 dcprjp- 

TTjTat a 2 tou Tu7 a 12 : tou Ttb sic V: toutu) ES: tou tu*> Cas. ZP 7 ) 331 Grotius 

(in vers.) Schwartz: yprja9at Te xai v. c. V: vprjaeTat xaiV 25 daxXrjittoa V 

TcapfaTaaSlat coni. O : rcpotaTaailai libri fortasse rcaptaTaa&at (ze xal fxrj) 27 06 v. c. 

Va 12 : (ba V 1 28 autov V IIEPI EIMAPMENH2 31-84 205 

T6 8s "kiftw f fJYSUJ&OU touc ou/ fjoujxsvouc sv Ttp atoCsaOat ttjv XXXIII 
xa»)' opjxrjv Ttov C^">v ivspystav f]6rj aaiCsafrat xat to icp' fjfxrv Ttp [jxfj] 
rrdv -6 xa>)' opjxfjv tivojxsvov ivA toTc opjxtoatv sTvat xat 8td touto ipa>- 10 
t5v, st jxrj ivspyrjjxd ti to icp' f|jxtv saxt, xat Xa[36vTac irct touto) TrdXtv 
5 sptoTav, st jxfj twv svspY^jxa^Ttov Ta jxsv sTvat ooxst xai)' opjxrjv, Ta 8' 
00 xaft' opjxrjv, 8 XapovTac TrdXtv TcpoaTtfrsvat toutoj to [xfj Ttov lvep*j'rj- 
jxotTtov jxsv, jxfj xai>' opjxfjv 6s sTvat ti icp' fjjxtv, ou xat auTou au"f/a>- 1» 
poujxsvou sirt toutoic Xajx^a'vstv to rrav xh xafr' opjxrjv ytvojxsvov irct toTc 
outok svsp- ( 'ou<Jiv stvat, sirstSfj sv jxrjosvt Ttov d'XXa>c ivspyoujxsvojv safTi', 

10 xat 8ta touto Xsysiv aa>Csavrat xot' auTouc xat to toioutov icp' rjjxtv, 
SuvaTov ucp' fjjxtijv Ysvsa&at ts xat [xrj, stvat 8fj xai Ta outo>c Ttvojxsva 20 
iv toTc xaft' opjxfjV yivojxsvoic [scfTt], TTtoc ou TravTaTcaatv d*fvoouvTa>v TauTa, 
rcpoc a -oiouvTat touc Xoyouc; ou Yap st iv toTc xad' opjxrjv ivspToujxs- 
votc to icp' rjjxTv stvat auYxs/a>prjTat, 8td tou X670U rjorj rcdv to xat)' 25 

15 opjxrjv ivspYoujxsvov icp' fjjxTv. TauTa ^dtp jxova Ttov xaO' opjxrjv "(tvojxs- 
va>v to icp' fjuTv s/st, oaa xaTot XoYtxrjv opjxrjv ivsp"j'strai. Xoyixrj 8' 

iaTlV OpJXYj (f}) iv TOtC pOuXsUTtXOtC TS Xat TCpoatpSTlXoTc "(IVOUSVrj, TOUTSOTtV 

rj to>v dvupa>Tca>v, OTav stci toutoic "(tvrjTat. Ttov ^ap d'XXa>v C«|>">v at :w 
xaft' opixf^v svspYsiai ou ToiauTai, oTt [x^xst' iv ixstvotc scjouata tou xal 
20 [xfj TTOtf^aat to xat>' opjxfjv ivsp|"foujxsvov. 8t6 sv Tatc xaO' opjxfjv ivspfst- 10G 
atc to icp' f|jxTv, ou jxfjV 8ta touto uaaa xa&' opjxfjV svspysta •ytvojxsvrj 

TO Scp' fjJXlV S/St. TTtOC 8' OUX CtyvOOUVTtOV Td UCp' aUTtOV "(IVOJXSVa TO T7j 5 XXXIV 

otXrjikta Ttov "jtvojxsvmv, f ( v avatpouatv 8td tou SoYjxaToc, auTr^ [upoc to] 
xs/pfjaOat rpoc xaTaaxsurjv tou dvatpouvToc auTf^v 8oY[xaToc; Xa^ovTsc 

25 "(dp to sxaaTov Ttov auvsaTa>Ta>v cpuast xaO' stjxapjxsvr^v stvat toioutov, 
6-ot~6v saTt, (oc TauTOu 6'vtoc tou ts cpuast xat tou xaO' sijxapfxsvr^v, 10 
TrpoaTt&saatv to 'oirxouv xa.Ta t^v stjxapfxsvyjv xat ataOrjasTat Ta C«>a xat 
6pjxf|ast, xat Ta [xsv tu>v C«>">v svspyrjasi [xovov Ta 8s Trpa^st Ta XoYtxd, 
xat Ta jxsv djxapTrjasTat Ta 8s xaTop&toast. TauTa fdp toutoic xaTa cou- 

30 atv [xsv, 6'vTa>v 8s xat d[xapTrjjxa'Ta>v xat xaTop&a>jxdTa>v xat Ttov toioutwv i» 1 r^Y£la9at] <o6/) ^YeTaOat Casp. 0: 7rXavacs&at B 2 : Xrjpeiv sive vrjTctaCeaOat Gercke: (axoTca) 
r^eTaftat Heine 06/ sic V: del. Casp. O 2 fxrj sic V: [xrj rel. (to [xtj Casp. O) 

4 hi^i^ixi V: iv^purcrjixaxi ES tt to] ti Tuiv coni. O 4. 5 ef fxrj — ipu>Tav 

om. a 12 6 to'jtii>] u> in lit. B fxrj scripsi: [xrJTe libri: del. Heine: fxrjSdv B 2 

7 U ((xr^oe) Heine ti] to Gercke: Te a 2 : del. B 2 ou xal av>Toi> (xal in lit.) 

B: ov>x auTou (6 in lit. 3 litt.) V: oi>x aoTou a 12 : xai auToii Lond. O 10 toutou 

Lond. O 12 eaTt delevi: coll. post TcavTaTcaatv B 2 ov> corr. ex oiv V 

dYvoouvTe; B 2 TauTa V 17 Vj addidi 18 ytveTat O 19 06] al a- 

too V 20 (xVj ti a 12 Tuiv . . ^veproouivtov coni. O 22 o6x] u in lit. V 

yiv6[xeva"J Xeyojxeva Casp. O 23 auTT,v (sic, supra v: t) TcpoaTo (i. e. auTr]) V: atYrrj 

Lond. O: ao-rjv Tcpo? to KB (his verbis B 2 lineolam subducit, i. e. del.) a 12 Cas.: ov>ttj 
rp6; to HES ' 24 nonne ^prjaSat? avVcov a 12 26 toaTaoToii sic V 

28 [x6vov] /povov a 1 ; 29. 30 fortasse xara cpuatv. <xaTa cpuatv) [xiv <ov>v> 6Vru>v 
[6e] xal 30 jxevdvTwv tu>v o^ a 2 200 AAESANAPOT A<PP(JA!2IF.S22 

cpuastov xat TcotOTrjTtov [xrj aYVOoufxsvtov, xat STcatvot xat ty6yoi xat xoXdastc: 
xal Ttfj-ai'. TauTa - ( 'dp outu>c; e^si dxoXouOia? ts xat Ta'S£u>c:'. ou jxrjv 
dxoXooftsT TauTa sti toutov -ytvsaOat t6v TpoTrov toT: ttjv cpuatv ts xat toc 20 
Ytvojxsva xaTa cpuatv sfc tyjv stfxapjxsvrjv ts xat Trjv dvd-fxrjv fxsTacpspooatv. 
5 xaTa <puatv fxev -ydp toTc; TcpaxTtxoTc; ts xat Xo-(txoTc C,(om<; t6 xat djxap- 
Tavstv xat xaTop&ouv SuvaaBat tu> jxrj8sTspov auTuiv tcoisTv xaTrjva-ptaajxs- 
vu)?, xat tout' dXrjftsc lart xat tootov I)(st tov TpoTrov. ou jxrjv toTc; 25 
TrdvTa a tcoioujxsv £; dvd^xrj? rjjxac: tcoisTv Xs^ooatv firsTat tou? jxsv xaTop- 
Oouv Tuiv Xo^txuic: ivspyouvTtov , tou; 8' djxapTavstv. s$ dvd-fxrjc 

10 8s TrdvTa tcoioujxsv xaft' ouc dSuvaTOV jxsv tu>v8s tivu>v TcsptsaTu>- 30 
tu)v jxrj Tcpdaastv rjjxdc, tA 0' s$ dvd-fxrjic | rjjxdc; dst TcsptaTrjasTai 108 
TauTa 8t' a Tcpdaaojxsv. ou -(dp tov oTctoaouv ^aptsv TcotouvTa xaftop- 
Oouv Tt? Xs^st, dXX' ou8' djxapTdvstv t6v 6iru>aouv cpauXov tt TrpaTTOVTa, 
dXX' st oirtoaouv sv s£ooaia Tt? tov Tuiv ■ye.ip6vu>v atpsTrat xat Trpdaast 5 

15 [rj] Ta PsXti'u) toutov Xs-pjxsv xaTopftouv. tov -puv Ta auTa TaoTa dTco 
Tuyjrjc; TcotrjaavTa ouxsTt Xsyojxsv xaTopftouv u>; tou xaTopfrouv Trjv xptatv 
oux aTro Tuiv TrpaTTO[xsvu>v s^ovtoc: jxovov, dXXd tcoXu irpoTspov aTc6 Trj? 
ISsu)? ts xat ouvdjxsu)? d«' rjc; irpdaasTat. xat 6 auTos Xo-foc stci Tuiv 10 
djxapTrj[xaTU)V. u>v 8s rj s£ouaia tou Tcpdrcstv dXXa Ttvd Trap' a TrpaTToo- 

20 atv utco Tuiv TrsptsaTtoTwv dcprjpr^Tat, ou8sv auTot aovTsXouatv sfc; t6 [rd] 
auToT? irsptsaTavat 81' a rcpaTTOuatv. Trto? dv sti toutou? ti? rj djxapTa- 16 
vstv rj xaTopOouv Xs-cot; outs - ( 'dp Trjc TotauTrjc: s$su)C, dcp' rj? TuivSs Tt- 
vu>v Ti£ptsaTU)Tu)v Trspt to Ta8s Ttvd TcpaTTstv opjxrj -ftvsTai, auTo? saTtv 
sv s^ouata outs tou Ta irsptsaTeoTa TotauTa slvat. otd touto ydp tu>v 

25 dXo-fwv Ctpu>v ouSsv toutu)v xaTrjYopsTcai. dyofxsvo? 8rj stcI to TrpaTTstv 20 
utco ts s^sux: xat TcsptaTaasuiv tivu>v fxrjSsvo? xupto? auTo? tou fxrj toutov 
s')(stv tov TpoTrov, ou8' dv dfxapTavstv sti rj xaTopBouv iirl toT? outu>c; 
irpaTTOtxsvotc: Xs-(oito. sttsi 8s oT t£ sTcatvot xat ^oyot, xoXdastc: ts xat 
Ttfxat Itci toTc dfxapTrj[xaat'v ts xat xaTopi)u>[xaatv, m? xat a^Tot Xs-(ouatv, 25 

30 orjXov u>? dvatpoufxsvu>v toutu>v dvatpotT' dv xdxst'vu>v fxaaTOv. to 8s 
xaTOpdouv stcI Tuiv dsuiv ou xupiu>? dv XsptTO, dXX' U)? taov tu} Ta d^aOd 1 TroiT)T7JTu>v a 2 sTiatvot m 1 corr. ex litatvoojxevoo V 1. 2 Ttfxat xat xoXotaetc 

HO 2 TOfxat a 1 3 £Tt TauTa a 12 4 alt. ttjv om. a 2 avayxrjv V 

7 fXTjv toI? Va 1 : [x^vTOt ye toi? a 2 : fx^vTot ye ES: [x^vtoi ye 6'ti Lond. O 8 TcavTa] pr. 

a in lit. V: Travra <Tcotelv 3) Schwartz e'7teTat scripsi : eTcetra libri 10. 11 irept- 

CTWTtov a 2 11 Td] fortasse TaOra 12 TaoTa suspectum 13 djxapTavetv sic V 

14 ei v. c. V: om. a u 15 Td Qtkziu HESO: /////$zMui B: rj xd ^eXTtiov sic V: ?, td 

PeXTioa a 12 16 too V 18 tu>v V 19 u>v H: Tj[xu>v sic V: ^fxuiv a 12 : e^ 

ydp (del. 8e) B 2 : oh Lond. O 19. 20 d. TipdTTOfxev B 2 20 aoxol] auTola sic 

V: aOToT; a 12 Td om. ES : Taura (conl. v. 12) Diels 21 auTota V <:rept(aTa'- 

fxeva) TtepteaTdvat B 2 TooTotc a 2 23 r) 6pfxrj K: 6pjxrjv a 12 24 iv om. a 2 

25 8e a 12 28 o'l xt v. c. corr. ex out£ V 29 Ttfxal] Tt s. v. V 30 t 6 

■ydp O IIRPI EIMAPMENH2 34-30 207 

TCOISIV, 81 7£ SV 0?C JXEV TO xaTOpfrotJV, £v TOUTOtC xat TO djXapTavetV, [eV 30 
TOUTOtc] aVSTCtOSXTOV 8s djXapTrjJXaTOJV TO ftstOV. 8td TOUTO ^dp Ou8s iTCatVOU- 

jjloV touc ueouc, oti xpst'"ouc statv rj x-xt' iTcatvouc xat Ta ecp' ot? ot 
STcatvot xaTopo-tojxaTa. j jxrjSe sxstvov 8s TcapaXsrTctojxsv tov Xoyov, to frap- 110 XXXV 
5 pouatv (juc osixvuvat ouvajxsvou tojv Tcpoxstjxsvtov Tt. Xsyouatv ydp c ou ^dp 
foct jxsv TOtauTvj fj stjxapjxsvrj, oux laTt 8s TrsTcpu>jxEvr], # # * oux fon 5 
8e aTaa. ouSe fott jxsv ataa, oux fott 8e vsjxsatc, ou8s laxt jxsv vsjxsatc, 
oux lafTt 8s vojxoc, ouS' eSTt jxev vojxoc, ou8' lanv 8e Xoyoc 6p&6c 
TipocfTaxTtxoc usv u>v TrotrjTSOv, dTca7opeuTtx6c 8e cov ou TcotrjTsov. dXXd 

10 drorfopEueTai usv Ttx djxapTavojxsva, TcpoaTaTTSTat 8e Ttz xaTop&ou- 10 
jxaTa. oux dpa fott jxsv TOtauTrj rj stjxapjxsvrj, oux Ioti 6s djxapTrjjxaTa 
xat xaTOp&tojxa-a. dXX' st IdTtv djxapTrjjxaTa xat xaTop&tojxaTa, laTtv 
dpETTj xat xaxta, et Ss Tatjra, foct xaXov xat ata/pov. dXXd to jxsv xa- 
X6v siraivsTov, to 8e ataypov ^extov. oux dpa scti jxev TotauTrj rj stjxap- 15 

15 jxsvrj, oux fort 6s STcatvsTov xai ^sxtov. aXkoi Ta jxsv STcatvsTa Ttjxrjc 
d£ta, Ta 8s <i»sxTd xoXdasu>c. oux dpa fott jxsv TotauTrj rj sijxapjxsvrj, oux 
fott 8e Ttjxrj xat xoXaatc, dXX' !<jtiv jxsv tijxtj yspu>c d£i'u>aic, rj oe xoXaatc 20 
eTcavopfttoatc. oux dpa Isti jxev TotauTrj rj etjxapjxsvrj, oux lcfTt (61) -(eptoc 
dStwcftc xat STravop&toatc. et 8s TauTa, (oux) aTrstprjTat jxsv stvat TrdvTtov ^tvo- 

20 jxsvojv xaft' stjxapjxsvrjv xaTopdtouaTa ts xat djxapTrjjxaTa xat Ttjxat xat xoXd- 

asic xat.YEpojc a£-i(oa£tc xat liratvot xat '\>6'(oC . dXXa TauTa 7E st jxev utto ti- 25 XXXVI 
vtov atTtu)v TrsptsaTU)Tu)V auTotc outu>c dva";xdCovTat Xsystv, auYfivtoaxetv au- 
toic dSiov, xat ouoev 8st oufV rjjxac Trspt tu>v utc' ixstvtov xa^' dvd-jxrjv Xsyo- 
jxevuiv TroXuTcpayuovstv, outs exetvouc Tcept twv ou)( ojxotwc auTOtc XeyovTajv 30 

25 (exdaTotc "(dto T«iv Xeyojxsvuiv ts xat 8oSaCojxEvu>v a^Tta rj tujv TCEptsaTuiTwv 
ouvajxtc), xat ou8sv 8sT touc XsyovTac | a^Ttdaftat ouoev etc to outwc Xeyetv 112 
auvTeXouvTac, et ",£ jxrjTS tu>v TcspteaTtoTwv jxrjTe t9jc e$eu>c, xatt' tjv utco 
Tuiv TcsptECTtoTajv ouTtoc auTotc xtvsia&ai aujxps^rjxsv, Trjv afrtav l/ouatv iv 
auTotc. st 8s ISouatav l^ojxsv xat ^stpov ti xat ^sXtiov s^TCErv, ti'c oux 5 1. 2 h toutois del. V 1 : om. a 12 2 8£ twv Load. O r/dp om. Lond. O 

3 tou 2ti O t^ B 2 HES: 06 (tj superscr. v. c.) V: ou a 12 : 06 B' Cas. 4 fJ.TjSd] 

u. add. v. c. V TcapaXetTC<ofi.£v KE Cas. O: TrapaXtrcujpiev V: TcapaXEiTcojxev a 12 

5 8'jva^voy Va 12 : ouvajj-evov ES: ouvafjivtp Lond. O: om. K 5. 6 06 yap iau] oux 

£3Tt Lond. O cf. 208,19 6 oux eaTt Se VV-^O: o-jo^ ini v. c. V: obx lart ES 

6. 7 oix ScfTt Se alaa Va ia : (o&8e Ioti jxev (jxev om. Lbnd. coni. O) TceTcptojxevTj), oyx Soti 5e 

alaa B 2 Lond. O recte 7 008^ eaTt fi.ev ve^jxeats v. c. V: ouM iaxi v^jxeat? V ! a 12 : oux SaTt 

piev vejxeat; O: o6oe v^jj.eat? Lond. 8 8e vojxoc v. c. Va 12 0: jxev vonozV 1 : vo'f/.o; HES 

fiev vofto; v. c. Va 12 0: 8e vfjfto; V: vdfj.os ES 068 V: oux a 12 8^ Xdp?a ,2 0: 

fxev Wjyoi; HB 1 : /// fxSv Xdyoc V: Xoyo? ES 9 TcpoaTaTtxd; a 12 13 aiavj>dv V 

17 alt. oe V 18 Soti <8e) B 2 S 19 e^ W 2 : 00 v. c. V TalJTa <o6x> B 2 

dTcetpirjTai V: dTcf^prjTat a 12 : dcpTjprjTat Lond. O: d'irep etprjTat ES ftSv] fxrj B 2 

21 d^Itoat; O 25 SoSaCofxeSnuv aWa Schwartz: 8o;dvT(ov atTt^a Lond. O: SoSaCdvTuiv 

a(T(a xai B 2 : oo^aCdvTtov Ttvd libri 28 aoTOt?] aiTTjv a 12 : aiTouj O £v add. 

v. c. V: exh. a 12 : om. HKES 208 AAESANAPOT A<PP0AI2IEQ2 

dv auToiv Oaujxdaat Trjv auv&satv xou Xo-^ou u>c diteptTTOv xat e£ ojxoXo- 
•voujxeSxov xat evapfuiv auvd-fouaav xo jxrj 8eTv •{• u>v rjv t6 apa Trjc Ttspt 
touc auXXoYtajxouc da^oXtac jxaxpac. Osjxsvot ydp to ttjv stjxapjxsvrjv yprj- 10 
adat Traatv totc ysYovoat ts xat -(tvofxsvotc xaft' stjxapjxsV/jv Ttpoc Trjv dxu>- 
5 Xutov tujv uir' autrjc -fivojxsvuw ivsp^tav outujc, ujc yeyovev exaaTov au- 
Ttov xat cpuastoc £}( st ' ^M* r 12 *' *"* Xt&u>, cpuTui 8s u>c cpuToj, Cojoj 6s o>c 
Cojoj, et 8e o)? Cojo>, xal (o>c) opjxrjTixm, sv toj Ttftevat to ^prjadat auTfjv toj 15 
C««> a>c C«>«> ts xat 6pjxYjTtxo> xat -ftveafrai toc ucp' auTtbv 6td tu>v Co>(ov 
-ftvojxeva xaTa ttjv tu>v C«>«>v opjxrjv stcojxsvojv xat toutujv tu>v e£ dvd*(- 

10 xrjc irsptsaTojTojv auTa tots amotc auva dv * # * fj-foujxevot 8td tou to 
xafr' opjxrjv IvepfeTv xa C«>a TrjpeTv ev t«> aTtavTa "yivea&ai xafr' etjxaojxevrjv 20 
xat to scp' fjjxTv eTyat Tt T/jpeTv, touc ts dXXouc [ouc] epuntbatv Xo-youc xat 
6tj xat tov Ttpoetprjjxevov ejxot 8oxeT u>c oux dXrjdeT itiateoovTes toaouTov 
auT(o oaov 8td jxrjxoc ts xat TtXfjdoc 8vojxdTu>v xat daacprj auvfrsatv Ttapd- 25 

15 $siv tj-coujxsvoi touc dxouovTac. i6u>;xsv 8s to Xsfojxevov rjjxeTc 8t' auTOU 

Ta TtoXXd tujv xetjxevtov ovojxaTujv TtapaiTrjadjxevot to vuv, ttjv 6s TteTtpto- 

jxevrjv xat ttjv ataav xat ttjv vejxeatv ucpeXovTec, otc 8vojxaaiv ecp' <bv au- 

toTc SoxeT arjjxatvojxevtov ^pumat, eict to>v d'XXo>v ec-eTaaojjxev. d'c-tov -j-ap 30 

. jxaUeTv Trjv dvaYxrjv Tfjc dxoXouOtac Trjc ' ou -^dp eaTi jxev TOtaur/j fj et- 

20 jxapjxevrj, oux eaTt 8e vojxoc'. st "(dp Ta ,asv -^tvojxeva xaft' etjxapjxevrjv 
eueTat toTc ec- dvd-f/rjc auTa irepteaTojatv aiTtotc; xat ou/ j otov Te tov xaft' 114 
opjxfjv evep^ouvTa jxfj dxoXoufteTv toutoic toT? atTtotc Tf|V afctav Trjv eS au- 
tou irdvTOJC sxetvotc auvaTTTOVTa, a>c ou8e tov aTto u<];ouc dcpedevTa Xtb^ov 
jxfj xaToj cpepea^at fj Trjv acpaTpav xaTa tou Trpavouc jxfj xuXieaftat dcpe- 5 

25 OeTaav xa^' auTou, tic sti XP £ta vojxujv; u>c ydp 6 Xtdoc oux dv utco tou 
Xs-(ovtoc jxrj 8sTv xaTaj cpspeadat xo>Xui)etrj tcot' dv to> auToc Te Trjv cpu- 
atv etyat toiouto? Ta Te e^to^ev e^etv atTta auvep-jfd irpoc touto, outojc ouSs 1 TcepfTTTjv O: aTi^pavTov Casp. O 2 pr. to] tot B 2 ? SeTv — apa] S^ov, ofov 

•Jjv to ditopTjjxa Diels 3 paxpa; a 12 4 ytvop^vou? O etjxapjx^- 

vtjj a 2 6 jxev om. O 7 xal <6>s) scripsi: del. Oercke 6pfirjTtxrj 

(sic, supra tj: oj) V: fortasse ^pjxrjTtxip, <xat> tijj xprjadat a 2 .8 bn^ 

avjTTjj Gercke Std twv C*p«>v del. Heine 10 aMoi? a 12 : aWota (supra ots: 

u)v m 1 ) V: ahioyi HK: a^Tiats Lond. O toijto HKES: tou Gercke lacunam 

indicavi toutojv toi? . . TcepteaTibatv . . aMot; Gercke: Tat? Tuiv . . TrepteaTcotojv 

. . aittats Heine ^parq]) Tjyoufxevoi Heine 12 xat to a 12 : to xat V 

xe] bk a 2 ouj delevi: -ooa* sic V: oos a 12 : oiv Lond. O 13 tov] to V 1 

(corr. v. c. V) 14. 15 Tcape^eiv E; Tapa"£eiv Lond. 15 Xeydjxeva a 2 

St' aiToii (a6 m 1 s. v.) V: 6td tou a 12 : xat 8td too Lond. O: Std tootcov Ttept Cas. : otd 
tooto coni. O aut del. 19 alt. ttjs] TaoTrj? Cas. 0: om. ES 20 6e B 2 S 

Lond. O: ^dp Va 12 22 <xat) ttjv akfav Cas. 23 aova7tT0VTa B 2 Lond.: 

auvobrtov VB 1 (sed in lit. B) a 12 : aovdrtTetv E Cas. O: auvdTiTujv S uJc H : ibaTe 

sic V: ujate a 12 : toazep B 2 oooev a 2 dcped^vTa Gercke: dcp^vTa libri 

24 acpafpav a 1 xoXoeadat a 1 : xwXoea&at a 2 27 afrta e/etv a 12 ooToa 

riSe V 1 (corr. v. c.) nEPI EIMAPMENH2 36 209 

-fjjxtov tic Tceta&etVj tcot' dv Xoyu) r) vofxcp dXXcoc d£touvTt TcpaTTstv Tcapd 10 
ttjv Ttov TcepteaTtoTcov dva'*pc7jv. ou -/dp TcXeov Tt Tjfxtv ex tou auvtevat 
Ttov Tcpoa-aaaojxevtov utco tu>v vojxcov I/ooatv TcpoxaTapepXrjjxevac aiVac, 
atc TcepteaTtoaatc dxoXooOeTv ttjv opfxrjv dvd-fxrj. outioc Se dvatpoTc' dv 15 
5 to ex Ttov vojxcov ^prjaifxov, e* -fe ot fxev vojxoi TcpoaTaxTtxol jxev stat Ttov 
tcoi7jtsu>v, dTcaYopeuTixoi 8e Ttov ou TcotrjTscov, o6v_ fTcsTai 8s ttj tcov vo- 
jxcov TcpoaTa^et to xaO' opfxrjv 7jfxac svsp-(sTv, OTav Ta TcsptsaTtoTa atrta 
s£ dvaYxrjc 7j[xac stc' dXXa Ttvd xtvifj Te xat cpsprj. dvatpoutxevou 8s 8td 20 
ttjv TotauTTjv stfxapfxsvTjv tou aTco tu>v voixcov -^prjaifxou, dvatpotvT' dv xat 

10 (01) vofxot. Tt ydp ocpsXoc vojxtov, otc TcstOsaOat ttjv sSooatav utco t9jc 
stfxapjxsvrjc dcpTjpTjjxeOa; oux d'pa tu> TotauTTjv elvat ttjv stfxapfxsvTjv frcsTat 25 
to vojxov stvat. svavTta •vdp etu.apu.ev7j Te xat vofxoc, st ys 6 jxev vojxoc 
TcpoaTaxTtxo? eaTt Ttov TcpaxTetov ts xat jx7j, u>c tu>v irpaTTOjxevcov Suvajxe- 
vu>v auxtp TcetOeaOat xeXeuovTt (8t6 xat touc jx7j tcsiOojxsvouc toc dfxapTa'- 80 

15 vovTac CTjfxtoT, Tt[xu>v touc TcstOojxevooc u>c xaTopOouvTac), -/j 8e etjxapjxevTj 
TcdvTa Td fvofxsva dva-pcauoc Te xat 81' ojxotac amac cprjal 71'vsaOat, tu>v 
Ss 81' ojxotac Ytvojxsvcov afrtac ou}( ofov Te Ta jxev djxapTTjjxaTa Xsystv, Td 
8s xaTopOtojxaTa. st -(dp Xs-fot tic xat t6v vojxov sv toTc | dvapcatoic ts 116 
xat TcpoxaTajiJspXrjfxevoic utco t?jc etfxapfxsvrjc atTtotc stvai, 89jXov 6n; xat 

20 toTc Tcpdaaouatv xaO' opfxrjv Ta xa^' auTov iv toic TceptsaTuiaiv a^Ttotc 
xat auToc laTat xaT7jva"fxaajxsvu>c, ou TcsptaTTjaeTat 8e Totc TcpaTTOuatv Td 6 
jx7j xa^' auTov. ot 8e TauTTjv tou jxtj Tcpdaaetv Ta xaTa touc vojxouc 
e^ovTec ttjv at^Ttctv TcpoSrjXov u>c oux dv ^evotvTO. tcu>c -^dp d^tot; to ^ouv 
sv toTc Tcsptsatuiaiv xot' dvdyxTjv a^rotc, ofc jxtj ?TcsaOat ttjv opjxTjv ouj( 

25 otov ts, oux f^v sx tu>v vojxtov atTta, xa^' av<fr(*rp Ttvd xat et[xap[xev7jv 10 
TcapeTvat xextoXojxevrj. ahka. outu>c -^e ou8' dv vojxoc Iti etVj ej(u>v xat 
Tcsidofxsvouc auTto, st'^ /pTj toutu> TcstOsa&at Xsystv 1$ dvd^xTjc stcojxsvouc, 
xat touc [X7j TcstOotxsvouc utc6 dvd-fxr^c tivoc TcetOeaBat xexu>Xu[xevouc. <SaTe 15 
tcoXu dv dXrjOeaTepov stirj auvstXr^u.u.svov to 'st saTt TOtauTrj s?txapjxsv7j, 

30 oux saTt vojxoc'. dvatpoujxevou 8e vojxou xat auv auTu> dfxapTTfjfxaToc ts 
xat xaTopOtofxaToc, dvatpoTT' dv, u>c xat auTot 8td ttjc dxoXouOtac sXdfx^a- 3 dvtta; »* 7 to HB 1 (ex corr.) O: xa rel. T<i s. v. V 9 dvatpotvT' 

(alt. v s. v.) Va 12 : dvatpotT' KS 10 ot add. »" to ydp a 12 12 to] tov a 12 

13 TipaTTdvTtuv ES Cas. Lond. O 13. 14 8uvdp.etov K 14 aOTtp corr. ex aOTuiv V 
15 ttJ 81 eifjLapjjL^vTrj coni. O 16 cpaat coni. O 16. 17 Ttov . . yivojx^vujv Lond. O: 

tuT . . Yivopivu) libri 18 Myti a 12 20 Tcpdaaouatv] 7rpoaooatv V 1 (corr. v. c. V) 

xot 1 aOTov Lond. O: xaft' auTOtc Va 12 : xa&' auTOOc HES Cas.: xaT - * at>Toi>c B 2 

21 xaTT)vayxaa(j.^vu>j KES: xaTTjvayfx^vu>a (sic, supra u>: m 1 ) V: xaTTjvayxaajxevoc a 12 

22 auTdv Lond. O: auTou; libri vdyouc a 1 23 to] STtLond. : fortasse to^te 24 xaft' 
ipfXTjv O 15 fortasse ?jv (f^) i-x. 26 xexu>Xufxe\r) Lond. O : xexioXufiivTjv V: xexu>Xu- 
fx^vT]; (supra rj: ot) ES vdfxotc a 2 2pv] i£6v Casp. O 26. 27 xai Tcet8ofx^vou{ 
H yp. S 2 Cas. Casp. O: xafeep defx^vou? Va 1 : xal Tceptdefx^vouc a 2 27 outuI scripsi: 
auTcjJ H rp. Cas. : auTtov Va 12 : outov B 2 Lond. O toutui] touto (supra 0: u> m 1 ) V 
29 au|vet|Xrjfxjx^vov sic V: auvetXrjfx^vov a 1 30 vdpiov a 2 

Suppl. Arist. II 2 Alex. 9Cripta miaora. 14 210 AAE3ANAPOY A<DP0AI2IEQ2 

vov Trjc xaxa tov Xo-pv, dpsr/j ts xal xaxta xal to sTvat ti £v dvOpu>Tcoic 20 
ata^pov ts xat xaXov xal iTcatvsTov ts xal ^sxt6v xal Ttarjc ts xat xoXd- 
asu>c d$tov. ouSsv dpa pivst tou utco tou asTa ToaauTrjc Tsyvrjc r^puvrrj- 
pivou X670U xaTsaxsuaapsvou, dxoXouOrjast ts auToTc dp£apivujv xaTtoOsv 
5 dxoXouOta, rjv sTcsa&at Xsyouatv toic dvatpstv Trstptoasvoic to ly fjaTv 26 
f stvat u>c auTot TrjpouvTsc 6poXo-fouasvu>c auxb 8td tou TrpoXa(36vTac 
dXXotc iztcpspstv auTa to jjltj SoxsTv I^saOai t6 xal toTc StacpsuYstv fjYoo- 
pivotc. d -(dp af, stat Ttaat prj8s xoXdastc, ou8s sTcatvot ouSs ^6701, s? 30 
Ss p.fj TauTa, ou8s xaTopOtoaaTa' ts xat dp.apTyjp.aTa, d 8s jxrj Tatka, ou- 

10 8s dpsTTj xat xaxta, st 8s arj Tatka, cpaatv, oti arjSs Osot. dXXd afjv to 
TrptbTOV to afj slvat p-VjTS Ttp.dc afJTs xoXdastc STrsTat tu> TcdvTa 71'vsaOai 118 
xaO' staappivrjv, u>c 8s8stxTai. <xat> to TsXsoTaTov dpa, 8 aTOTrov xat 
d8uvaTov. dvatpsTsov <dpa> to irdvTa 71'vsaOai xaO' stpappsvrjv, u> tout' 
strrsTO. i'6o>psv 8s xat <tov> ItcI toutuj X670V r^pujTrjpivov, st afj Tdc oaotac 5 XXXVII 

15 dvdptac s'xst. Xsyst Ss outujc* c ou TcdvTa asv I<m xaO' staappivrjv, oux 
saTt 8s dxtoXuToc xat aTcapspTcoStaToc fj tou xoaaou Siotxrjatc. ou8s sart 
psv touto, oux saTt 8s xoaaoc, ouSs san asv xoapoc, oux sfatv 8s Osot. 
s? 8s stat Osot, stolv d-faOoi ot Osot, dkla st touto, Iotiv dpsTrj, dXX' st 10 
saTtv dpsTTj', saTt <pp6vrjatc, dXX' st touto, Iotiv rj STriaTrjarj TcotrjTsujv ts 

20 xat ou TrotrjTStov. dXXd TcotrjTsa p.sv saTt Ta xaTOpOwpaTa, ou TcotrjTsa 8s 
Td dpapTrjaaTa. oux dpa Tcav psv -(tvsTat xa&' staappsvrjv, oux laTt 8s 
dadpTrjpa xat xaTopOa>pa. dXXd Ta psv xaTopi)u>pa.Ta xaXd, Ta 8s dpap- 15 
TrjaaTa aia/pd, xat Ta asv xaXd iTcatvsTa', Ta 8s xaxd ^sxTa'. oux dpa 
TcdvTa asv iaTt xaO' staapasvrjv, oux ian 8= STcatvsTa xat ^sxTa. dXX' 

25 st touto, sfatv sTratvot xat ^6701- dXX' a asv ^Tcatvoupsv Ttpuip.sv, a Ss 20 
^s-ppsv xoXdCopsv, xat 6 psv Ttpuiv -(spatpst, 6 8s xoXa'Cu>v iiravopOoT. 
oux dpa irdvTa psv ytvsTat xaO' siaapp.svr ; v, oux sart 8k Yspatpstv xat STca- 
vop&ouv'. xat outoc 8rj 6 Xo-pc aTco Tr ; ? auT^c iraXataTpac u>v S^Xov u>c 
Sta tu>v auTuiv dv ^suSrjc u>v £XsY/;otTo. Tcpu>Tov psv ydp dv tic au-^u)- 25 

30 prjasts TcpoxstpuK Tq> 'ou TrdvTa psv saTt xaO' staappsvrjv, oux soti 8s 

2 alt. xat s. v. V 4 xaxaaxeoacff/ivou V: xai -/aT£3XEUaa^vou B 2 S mg.: xaTeaxe'.>a<Jf>ivov 

Cas. Casp. O w] to a 2 dpgafx^vots B 2 5 fortasse <ttj?> dxoXou&ta; 6 d>a corr. 

ex 7tu>a V 1 : tcuj; a' 2 : u>; Lond. O tou TipoXapcivToc KES: to TcpopdXXetv Lond. O 

7 aiouz Lond. icp£peiv a 1 : dcpaipeiv Lond. O aOTO Lond. to jxij Va^ 2 : Ttp fxrj 

H mg. E Lond. O: to (supra 0: u>) fx*) S ?x eadat T0 xal ToT? Val2; greadal T0 xal ToT » 
KES: gTcea^at xat toI; H mg.: eyea&at 8 xat Lond. O 7. 8 ftfouvTat Lond. 11 to jxtj 
HB 2 E Cas. 0: (X7j to Va 12 : to (XTjSe S pr. (xrjTe om. a 12 Ttfxat Lond. 12 xal 

add. B 2 13 dvatpetTot HES d'pa add. B 2 14 tov addidi rjpunrjfxivtov a 12 

15 ouToa corr. in o'JTu>a V 1 : outo; ES, fortasse recte : outwc rel. 16 pr. latt 

s. v. V 17 fxev -touto- sic V 18 dXXd e* touto, Iotiv dpeTT^, dXX' v. c. Va 12 : dXXd 

et to eart dpa dXX' sic V 1 : dXX det to et iaTtv dpa dXX' sic S: dXXd e{ to et (supra to et: 
BeofSe) iaTtv dpeTrj dXX' sic E: dXXd touto Ioti dpeTrj, iW K tert. ei om. a 12 

19 touto V ^ del. Gercke 24 pr. iori] e{at a 12 25 e(atv] o&x eiatv 0: oux 

dv Lond. 28 outoi a 1 : outoi a 2 29. 30 au T xu) P Vjaeie B 2 : au T x">P^et Va 12 : auyx^P^ 7 "/ 

ES 30 to Cas. Lond. O riEPI EIMAPMENH2 36-37 211 

dxtbXuToc xal aTcapsuTcoStaToc fj to5 xoauou 8101'xrjaic' [£v] tu> ^Tvsa&at 
Tot usv 1$ dvaYxrjc, Ta 8s ^vSs/oulvtoc, xat toutouv tA u&v xaTa cpuatv, 
Ta 8s xaTa TcpoaTpsatv ts xat Xo^ov, Ta 8s xafr' opurjv, Ta 8' arco tu^tjc 30 
ts xat auTOuaTtoc. dvatpsiTat 8s 7rdvTa Ta dXXa utco ttjc. s?uapusvrjc. oux 
5 dpa (oux dv) aTcapsuTc68iaToc ou8s dxtbXuTOc fj tou xoauou Stotxrjatc usvot. | 
dXX' st xat aoy/topr^&styj touto ts xat to xoauoc stvat xat xoauou 6'vtoc 120 
Dsouc, xatTOt xaT' 'ETcTxoupov Ixtoc 6'vTac auTouc, xat touc Osouc d^aBouc 
stvat, sTrj 8s xat to dpSTrjv sTvat toic Osotc stcousvov, Tctbc t(5 ttjv Ttbv 5 
dstbv dps-fjv sTvat stcoit' dv t6 stvai cppovrjatv; Tt'c ydp ^ ^ c dxoXou- 
10 Otac TauTrjc dva'Yx?j; st* usv ydp fjv stXrjuusvov t6 Trjv dv&ptoTctov dpsTfjv 
sTvat, Itcoit' dv touto) xat fj cppovrjatc, Itcsi 8' sx Ttov xstjxsvtov srXrjTCTat 

T6 TTJV TIOV ftstOV dpSTTJV sTvat, TCtOC dv STl cTCOlTO TfJ TtOV OstOV dpSTTj 10 

cppovrjatc, dv&ptoTctov ouaa dpsTrj; ou ydp Tac auTac dpSTac otov ts Xs-^stv 
sTvat Ttov ts dv&ptoTctov xat Ttov dstbv. outs *fdp dXXtoc dXrjftsc to Tac 

15 Ttov ToaouTov dXXfjXtov xaTa tyjv cpuatv 8tsaTtoTtov Tac auTac TsXstoTrjTac 
ts xat dpSTac Xrfstv, ou&' o? Tcpoc auTtov Tcspi auTtov Xs^ousvot Xo-pt 15 
suXo^ov ti sv auTotc sj(ouatv. dv&ptoTcou 8s fj cppovrjatc dpsr/j, fj sauv, 
toc cpaatv, sTctaT7j[xrj TcotrjTStov ts xat ou TCotrjTotov. iv ofc ^dp oTov ts (fxij) 
Tcpa^9rjvat Tt xat Ttov Tcotr^Titov, sv toutoi? tj Ttov icotrjTStov ts xat ou tcoi- 

20 r^Tstov STciaTrjp.^ j(tdpav i'/e,u dXXd [xrjv icdvTtov "^voixsvtov xafr' stixappts- 20 
v/jv d/pr^aToc fj ^vtoatc Ttov TcotrjTstov ts xat jxtj. ti -ydp 6'cpsXoc ttjc toi- 
auTrjc "^vtoastoc toic [xrjSsv tov icpaTTouat cpuXd$aa&at 8uva[xsvotc; s? 8s [xr^- 
8sv fj toutojv STctaTrjar^ j(prjatuov, dvatpotT' dv fj cppovrjatc, tbc sTvat Trjv 25 
dxoXoofttav dXr^saTspav ttjv st sctiv stjxapixsvrj, [xfj sTvat cppovrjatv. xad' 

25 8v "(dp Xoyov 6 vojxoc dvrjpstTO xsiusvrjc Tfjc staapasvrjc, xaTa toutov dvat- 
psftrjasTat xai (fj) cppovr^atc, fjc dvatpoujxsvr^c SfjXov tbc xat Ttbv dXXtov Sv 
?xaaTov dvatpotT' dv Ttbv xaTa Tf|V dxoXouOtav Tfjv icp6c ttjv cppovr^atv ti- 30 
Osusvtov. OTt 8s }xrj8s [o{] Ix tou ostxvuvat Tfjv xa&' opufjv xtvrjaiv toTs XXXVIII 
Cqiotc [xsvouaav TcdvTtov "(tvousvtov xaf)' stjxapusvr^v atbCouatv t6 lcp' fjutv, 

30 st ufj (3ouXoito tic aTcXtbc | to utco tivoc xaTa Tfjv ofxstav "ctvousvov cpuatv 122 
iic' sxstvtp Xs-^stv dXXo Tt ar^uatvousvov tou lcp' f^utv st'aa'Ytov irapd to 
TcsTctaTSuusvov ts xat TcpostXrjuusvov, cpausv sTvat 8td to sj(stv fjuac d;- 
ouatav Ttov sv Totc TcpaTTOusvotc dvTtxstusvtov, cpUdvst 8td TtOV TCptoTtOV 6 1 h circumscripsi 4 8i] rap B 2 akXa] aord H Lond. O (nctvxa Taura O) 

5 o&x av add. Diels: o6x add. a 12 dveixTcciSicsToj a 12 Lond. O fx^vet Cas. 

6 pr. xat om. a 12 to xddfxov H Cas. : tov xdaw.ov Lond. O too xdafxoo O 
dvTo;] dvToj Diels 7 o6tou O 8 d 8e Lond. O 10 e{ s. v. 
v. c. V 12 Ttuv fteuiv] dv8pibTt(ov Lond. 13 dv&ptoTctov — dpet^ om. 

15 ToaoOTiov a 1 : TOtoJTtov a 2 17 ood' eoXoyov Lond. O a^Totc V dpeTTja rjcf 

sic (i. e. dpenr) tj) V 18 (xtj add. Lond. O 19 xai <fxT)> xuiv Schwartz 

Te ora. O 20 (xtjv] [xtj V 1 (corr. v. c.) 25 toutov B 2 H Cas.: touto Va 12 : 

to6tiu K 25. 26 dvatpTj&^aeTat a 2 26 tj add. K h om. a 12 27 xal 

Toiv a 2 Tcpo? cppdvTjatv O 28 ol del. B 2 31 Ttapeiadyiov H 32 8td suspectum 
Tjfxaa V 

14* 212 AAEEANAPOT A<DP0AIZIEQ2 IlEPl EIMAPMENH2 37-39 

TcXeovdxtc stp7Jafrai ts xat osSst/Oott. TcapaTcX7jatot oe toutoic xat oaooc 
dXXouc et? auaTaatv touSs tou SoYfxaxoc Xoyouc TcapaTtfrsvTat stci TcXeov 
xat fxexpt p*jfxa'Tu>v ttjv xofx^eiav I^ovtsc, dXX' oux sx ttjc Tcpoc xd TcpaYfxa- 10 
Ta Tcspt cSv Xsfovxat aufxcptoviac ttjv tciotiv Xafx[3a'vovTSc. 
5 TauTa ufxTv, u> OstoTaTOt auToxpdrapsc, ttjc 'AptaTOTsXouc oo^rjc Tcept T£ XXXIX 

etfxapfxev7jc xat tou £<p' TjfxTv xaT J £fX7jv 86$av Ta xecpdXata, xad' rp 8o£a'CovTec 
ei? Te Osouc suae^aou-ev, Ta fxsv siSotsc auTOtc ydpiv dv&' uiv cpfrdvojxsv i« 
utc' auTuiv su tcstcov&otss, toc 8s airoufxsvot Tcap' auTuiv u>c ovtu>v xat tou 
8ouvat xat tou {xtj xupttuv saojxsfra 8s xat Tcspt touc yjjxiv ofxotouc dipyovzas 

10 suj(a'ptaTOt j* TauTa TcpaTTSTat sfc 7jfxac ts xat 7] Tcspt * * # ujxuiv ofxsta 20 
Tcpoaipsatc Trpdrcstv ufxac atpsast tou j3sXtiovoc xat tou Tcspt T7jV xpiatv auTou 
<ppovTt'Cstv TcotouvTac 8. tcoisTts, dXX' ou TrpoxaTa^epXrjfxsvotc Ttatv atTtoic 
stco[xsvouc, otc dva-^xaiov STcsaOat 7] dv sxsTva dfTj. Tcot7ja6[xsi}a 8s xal 
dpsT7jc STctfxeXetav u>c ovrec auTot xuptot tou peXTtouc 7} )(sipouc ■ysvsadat. 25 

15 toutcov fdp fxovu)v xuptoc Ttc, uiv xat tou fXTj TcpaTTetv auToc iyzi ttjv 
s£ouaiav # * * xal Ta dXXa 8e oaa Tcpdruofxev xaTa t6v ^iov oti jxovtoc 
euX6yu)c TcpaTTStv dv SoxoTfxsv, st xa~d rrjv 'AptaTOTeXouc 86;av Tcspt au- so 
Tuiv aTco8t8ot'7jfxev Tac atTtac, (ac) 8td TcavToc. STcstpdfrTjv ufxTv Tcapaarrjaat 
tou Xoyou. 1 xe] oe a 2 1. 2 Saotc aXXot; O 2 Aoyotc O irci tcX^ov] IntTcdXatov Schwartz 

bene 3 dXX' om. O 5 i)(xtv HB (sed tv in lit. B): vjfxst; Va 12 : (xev ujxet; K: lfjfuv 

ES 6 86$avxec O S pr. aixtov V 9 xat xou V xupttov B 2 Cas. Lond. : xuptouc 

Va 12 : 8ouvat xuptot; ES (sed xupttov s. v. S) §£ — 6(xot'ou;] 8e 7repf xe ujxac xat Tcepl xout 

ufxtv 6(xo(ou; Cas. O ufxtv Lond. 6[xofu>c E 10 oux d^dptOTOt toiauxa TCpaTTETat 

utp' up.o>v e(s y^fxa; xal 7J Tcept yjfxuiv otxeta Cas. TauTa (ydp) O TipdTTovTa; Lond. O 

v 
ante tauTa B 2 in rag.: vofxt^ovTec S Tcept r)|xu>v Te xal ttjv r^fjtex^pav irpd TcotetTe tU — 

i>fxu>v] eic r^fxac d Tcotet ufxuiv Lond. Te om. ES lacunam indicavi 11 u(xa;] 

r^fxets K: fn».az a 2 atpeat; ES: alpataet a 1 alt. tou] tu) O auTuiv B 2 

12 cppovxfCstv sic V TcotouvTec ES 7cotetTe] TcotetTat V (corr. v. c.) xaTaTcpoxaTa- 

PepXrJfx^vot; VH 13 27cea9at, yp. dyeaOat H: dyea&at ES 15 [xdvov Cas. Casp. O 

tov 0: u>v libri tou om. Casp. O auTo;] auTa Lond. 16 lacunam indicavi 

6*ti] o5tu> B 2 17 TcpdTTetfxev dv a 12 17. 18 auTrj? a 12 18 3; add. HB 2 ES 
8ta V Ofxtv (0 in lit.) V: r^fxtv a 12 AAEEANAPOT A<PP0AI2IEQ2 nEPI KPA2EQ2 KAI ATHHIEQ2. iS'er 

p.589 I # * # 7ruic; 8' dv 7rapa8e£atx6 xts xo sv ttq xotauxr/j xpdast xaiv aojjxdxajv 
fxaaxov xaiv xipvajxevajv cpoXdxxetv Suvaadat xtjv oiWav eTricpdvetav, ax 
6fxoo jxev jxrjoe x6 xuybv aoxou uoptov etvat [xe] xad' a6x6 xe^ojptafxsvov 
5 Oaxspou, ojxou 8s cpoXdxxetv fxaaxov aoxuiv xtjv eTucpdvetav xtjv eauxoo, 5 
r^v efye xat 7xpo xt;; xpdasoj?; xouxo ?dp oTrspaipst xat xa? h xoT? fxu&oi? 
7rapaoo$oXoYt'ac, 8 xtOrjat XpuanrTtoc oaov iv xooxtp xo SovaaOat xd xe- 
xpajxeva /u)pi'£safrai TtdXtv. xoo xs "(ap Xe-j-etv SuvaaOat ^ojptCeaftat xa 
xexpajiiva, dXXd xat xou fxrjS' oXtoc xtpvaa&at xtva SovaaOat Xe^etv fxa- io 

10 xpo3 7rapa8o£6xepov xat Tiapa xdc aTtdvxujv ivvotac xo Xe^etv ofxou jxev 
ot' oXtov dXXrjXtov ^topetv xtva au>fxaxa, u>c fxrjSev aoxuiv fxoptov eTvat xaft' 
aoxo, ojxoo 8' sxaaxov aoxuiv 6 tto xrjc ofxetac iTctcpavetac 7repte)(ea&ai, 
6cp' rjc Tteptei/exo xat 7tp6 xrjc jxtc-eu)?. xo xs oov auifia 8td aujfxaxoc f 
ooSsfxtac sXdxxto Stacpopdv s^stv aofxpi(3r)xs xaiv xaxd cptXoaocpiav SoYfxd- io 

15 xojv xat xaiv Ttspt fxtcjstoc xs xat xpdaeu)c Xo-j-tov. oo fdp [xovov 8irjve- 
^Orjaav Trpoc dXXrjXooc 7rept xouoe xou Soyfxaxoc ot txtav uXrjv uTcoxeta&at 
Ttaat xoTc iv feviaei aojfxaatv Xs^ovxsc 7rp6c xo6c ix Stwptafxsvtov xs xat 
xs^ajptafxsvtov aa>[xdxu)v Trotoovxac aoxrjv (div ot jxev dxofxa atofxaxa a7retpa 20 
xoj TtXrjOet, xaxd a^rjfxa xat jxsysOoc jxovov xrjv 7rp6c dXXrjXa Stacpopdv 

20 s/ovxa, xdc dp^d? | xat xd axot^std cpaatv sTvat, xat xrj xooxtov aov&sast 590 

xs xat mief. 7rspt7rXoxrj sxt xe xdcet xat Osaet xdXXa ^ivea&ai* ecp' r^? 86- 

c-rj? Trpaixoi [xev AeoxnrTroc; xe xat Ar^fxoxptxoc; -("eveaOai 8oxouatv, uaxepot 

' 8e 'ETrtxoupoc; xe xat ot xrjv auxrjv xouxtp xpaTrevxe?' ol 8e auxajv, 5 1 Trepi xpaaEto? xai fx^eto; B: rcept fJtSeto; Ra 4 ftTj8e scripsi: (xrJTe libri 

xe circumscripsi 7 ocjov] fortasse tb« ov (tb« ovto? iv toutio tou Apelt) to] 

toj a 9 ciXXdt] dXX' r) Ra 86vaa&ai Ra: 8-JvaTai (uvot ex corr.) rel. 

10 £vota« Ra ante to add. r) man. rec. Ra 11 elvat] rj Ra 14 o68efitac] 

u.Tj8eu.ta; Ra 15 Xdyov A 1 (corr. A'-*) 16 ol] 06 Ra 17 yev^cJet a: yev&Jt 

codd. Te ora. a 18 rcoiouvTes Ra 19 post 0.^805 2 litt. erasae A 

21 Tcoia a yiveo&at Ra: inter TaXXa et i^ 7 — 8 litterae evanuerunt in A: 

fenestra in B: om. CPS 23 to6t«o TpaK^vTe?] toutojv iTc^vTe; Ra: TouTtuv erctdvTe? 

6d$av Ideler 214 AAEHANAPOT A<DP0AIXIEQ2 

oux aTOfxouc, ofxotofxeprj oe xivct cpaatv dt7reipa etvat atojxaTa, l£ a>v fj to>v 
aia&rjToiv -jiveatc aa>[xa'Tu>v "pvofxevrj xaTa auptptatv xat auvikaiv, fjc 86£rjc 
'Ava$aYopac ts xat 'Ap/eXaoc Soxouat ■y*Tf 0V ® vai * ^ 7 ! ^ xtV£? xat «f 180 *) 
Ttva aojjxaTa Tac apx* c * at STot^eTa to>v TtdvTo>v Ttporj/Orjaav efasiw 10 
5 esTt 8e tic 86£a xat ££ e7t!7te8a>v Tfjv -yeveatv 7totouaa to>v aa>fxdTo>v xal 
e$ ctptdfxtov tic dXXyj), ou Srj 7tp6c dXXf^Xooc jxovov, a>c lcprjv, outoi 8trj- 
ve^Jbjaav xaTa ttjv Ttpoc Tac. dpj(ac Stacpopooc ooaac dxoXouOiav xat Tac 
xpdaetc 8ta<p6ptoc *(ivec;9ai Xe-pvxsc, dXXd xat auTtov tcov fjvoojxsvrjv Tfjv 15 
uX7jv Xe^ovTtov xat TtdXtv au twv Suoptafxsvrjv Te xat xe^toptcffxevrjV icrtt tic 

10 7tp6c dXXrjXouc Stacptovia. airia 8' auToTc vffi 8taaTaasa>c t?jc ToarjaSs fj 
-/aXsTtoTrjc tou 8oYfxaTOc. (toj) fxev y<*P ^vapys? stvat xtpvaaOat 

Ttva twv aa>jxa'Tu>v Ttpoc dXXvjXa TtdvTSc a/s86v oi itept cpuaetoc Te xat 591 
Ttov ytvofxevtov cpuaet cptXoaocpouvTec fjXOov eVt to CrjTeTv T ^ v aWav au- 
tou, Tto 8' elvat /aXeTtTjv ts auTou tyjv supsatv xat exdaTrj to>v aTto- 
15 8t8ofxev(ov atTtoiv otxstac Ttvdc fTteaOat 8ua^epetac df\Xoc aXXrj aTteTpd- 5 

11 TteTO. At6 ou ^eTpov xat fjfxac Ttept auTfjc 8taXa[3etv xat fxrjvuaat Ta 8o- 
xouvTa fjfxTv euXoya>Tspa Xs^saOat to>v Ttspt xpdaetoc e?prjtxevu>v tou SoxeTv 
outoc e/etv Ttapey;6[xevooc Tac atriac. A7jfx6xptToc jxev ouv fj-pujxevoc Tf|V 
Xe-j'Ofxevrjv xpaatv yivzafyou. xaTa Ttapdikaiv aa>[xaT(ov, 8tatpoufxsva>v to>v io 

20 xipvafxeva>v ete fxtxpd xat ttj Ttap' dXXr^Xa Seaet ttjv }xT$tv 7totoujxev(ov, 
ou8e Tfjv dp/r^v cprjatv etvat Ttpoc dXrj&etdv Ttva xexpajxeva, dXX' etvat ttjv 
8oxouaav xpdatv TtapdOeatv a«>[xdT(ov dXXf^Xotc xaTa fxtxpd aa>C6vTa>v au- 
Toiv exdaTou t^v o?xetav cpuatv, tjv et/ov xat 7tp6 t^c fxi^ea)?* SoxeTv 8' 15 
auTa xexpaa9at T(J> Tfjv ai'aOrjatv 8td fxtxpoTrjTa to>v Tcapaxeifxevwv jxr^Se- 

25 voc auTu>v ata9dvea&at 8uvaa9at jxovou. cptXaXrj^toc ts xat cptXoaocptoc 
oux (oxvrjaev etTteTv to §Tt6fxevov toTc outo> Tac xpdaetc Xeyouat ytveaOat. 
TtapaOeaet 8e TOtauTTj Tac xpdaetc dvaTtTOuat xat ot Tac 6;j.oio 4 aepetac uXr^v 
etvat to>v -ytvofxevtov Xe^ovTec. 'Eittxoupo? 8e cpeu-^etv PouXofxevoc to utco 20 
ArjfxoxptTOu prjOev eTteaOat [pouXeTat] toTc TtapaOeaet to>v xtpvatxevtov TfjV 

30 xpdatv "^'veaftat Xeyouat TtapaOeaet ixev tivo>v aa>fxdTo>v xat auToc Tac 
xpdaetc -^iveaOat Xe^et, dXX' oux auTtbv to>v fxqvufxeva^v ca>fxdTa>v aa>Co- 1 obr. dxd(xo'j? Diels Apelt: ou xaT' aXXous libri 2 post auv&eatv fenestra 7 litt. in fine 

versus A fort. <£cp') ffi 9 ai> t<7jv Diels: auxiov libri Siiopta^vTj . . xe- 

y^iopiajxevT] Ra 10 xoc?Tj;8e] T0tr)<joe Ra 11 <tw> fxev scripsi: (j-ev ARa: cm 

[xev BPS: Ircel [xev Ideler elvat] ^aTtv elvat A 2 a 14 yjxXeTtfjv xe Diels: yaXeTCTjv 

(yaXercov SP) 8e ABSCP: yaXeTCTjv Ra 4xa'(JTrj A 15 ante dXXoc C del. 5e 

aKkoi dXXrj ABCP: dXXos S: dXXrj akkr^ Ra 15. 16 dTceTpdTceTo] IpdTcxeTO Ra 

16 StaXa^elv] StaXayelv Ra 17 (xal) tov> Ideler 18 Tcapeyofiivous] Tcapeydpteva 

BRa 19. 20 xaTa — xtpva^vtov om. PS 19 tcov Statpoufx^vtov Ra tiovABC: 

xal Ra 24 Tcapaxet[x^vcov] Tceptxet^viov Ra 25 Suvaafrat om. a 26 coxv^aev Schwartz : 
coxvTjOav libri 27 TcapafHaei 8e TOtauTij) A 2 Ra: TcapdSeciv 81 TotauTTjv A^BCPS 

xpiaet? A 1 xal o\ ACPS: xat 6 B: ot Ra 27. 28 elvat uXrjv Ra 28 ^cj- 

Xdfievos om. BCPS 29 ^oiXeTat ora. A 1 : PouXt){CP: fortasse §e 31 Xeyet A': 

X^ycov rel. nEPI KPA2EQ2 KAI AT5H2EQ2 1-2 215 

[xevujv iv tt[j Statpeaet, dXX' dvaXuoaevcov sfc xa atot^eia xai Tac ato- 25 
uouc, s; div E/aarov outujv aufxsiuevov ttuk to usv otvoc fjv, to Ss u8(op, 
to 8e ueXt, to 6s dXXo ti, sTretTa Trota tout(ov tujv au)udT(ov, s$ u>v fjv 
Ta xtpvdusva Trpoc dXXvjXa, auvOsast -[svvoovtojv to xsxpausvov | atoua, 592 
5 auuuryvuusvujv (ou/) 58aToc Te xat otvou, dXXd xwv uSpOTroiuiv aTouwv, 
(bc av strrot tic, TaTc oivottoioTc, cpOopa Te xat -fsvsasi tivujv tt;v xpaatv 
"(tvsa&at Xsyujv (yj) "(dp sfc Ta aTot/sTa dvdXuatc sxdaTou xat fj sx tujv 
aTotyetu)V auv&saic auTu>v (to jxev ^eveat?), to 8s cpOopd. toutujv uev ouv 5 
ouTe ot TTjv TrapdOeatv atTuouevoi ttjc xpdaetoc ouO' ot ttjv sfc Ta otoi- 

10 yelai dvdXuatv ttjv irspi tyjc xpdasujc au>Couat Trp6Xr)<]nv, el' ye f) uev xpa- 
atc etvat 8oxsT sv svooast tujv xsxpausvtov, tbc ur ( 8sv uoptov tou xpduaToc 
dtxtxTov sTvat tivoc Ttov awuaTtov, ££ ujv to xsxpausvov, outs 8s tj -irapd- io 
Osatc Ivtoatc, oute r) cpOopd ts xat dvaaToty^sTtoatc uT£tc saTt* r) "(dp uutc 
atoCousvtov -(svsaOai SoxsT. ou fdp auTa uqvuouatv ot toutov tov TpoTrov 

15 Trjv xpaatv ■vivEaOat Xe^ovtec, dXX' e$ ujv saTt TauTa exeTva [xqvuouatv. 
e£ Se ex Ttbv auTtbv aTot/et'o)v ofov Te xai u8ojp xai olvov ^eveaOat Tfj is 
ttoi^ auvOsast Te xai TrspnrXoxfJ Trjc tojv ^ivouevojv e$ auTojv Stacpopac 
"(evvu)[x£vr / c, ou8' oXtoc dv eti xpdatc toutujv "ytvotTo Ttp tq dvaaTot^Etujaei 
cpOetpea&at rauTa, xaO' a fj xpaatc twv xtpvaixevwv 71'vcTat. "^tveTat ( aev 

20 ^dp ■?; xpaatc StajcpepovTwv Ttvuiv xaTa TrotoTr^a, dvatpsTTat 8s r { xaTa 593 
touto otacpopd Totc I^ouatv aUTTjv sv r(j Tuiv auT&v ttoi^ auvOEast ttjc 
auvi)£a£(oc auTuiv dvatpEOEtarjC. f t'au)c 8e xai toi? e£ i7rnr£8(ov yEvvuiat 
Ta au)[xaTa r t xpaatc ^tvsTat xatd dvaaTotyEtwatv Ttva. Et [xev ouv rjv 5 
lyouad Tt f]8£ fj Trspi Tuiv dp/uiv 86;a suXo^ov, taooc inl irXeov eoet t^v 

25 £c£Taatv TrotetaOat t^c toutov tov Tpoirov ^tveaOat Xe-(ou£vrjc xpdaswc, 
EXE-f/opivrjc 8e exeiV^c TTSptTTov to C^/xeTv Iti, et xaTa Trapd&eatv [xepuiv 
f) [xTctv aTO[xu)v f) eTrtTTEOwv f^ auEpuiv tivwv aouaaTwv r t xpaatc "(TveTat. 
8t6 Trepi ;xev xr^ tu>v TotauTatc dp/aTc /pu)U£V(ov 6tacpu)Vtac T£ 7rpoc dX- 10 
XrjXouc xai 86$r ( c Trepi xpdaeooc ouSev 6eT arjxuvetv tov X670V. ou *i&p 

30 ETrtoetStc f,aTv iaTOptac xai TroXXf^ yviuazios to Trpoxstasvov, dXX' s$ETaat'c 
te xai Cfj^oi» ^ou, Truic dv tic Xe"(u)v YTvsaOat Tac xpdaEtc Tuiv au)adTu>v 
auacpu»v(oc Xe^oi TaTc iripi auTuiv ataOf^aEat te xai xotvaTc TrpoaXrjtpsat. 15 1 ets] £t a: U R 3 gnetTa 7rota Usener, c/. Epicurea p. 207,13: in\ Ta Trota libri 

4 au)[xa <ou) Ideler 5 aufjL(xtYV'j|x^vtov <ou/) Usener xe s. v. A 6 cpSopa ts 

Usener: cp&opat? libri 7 V) add. Usener dvaXoat; Usener: dvaXuaet; libri ^] 

^aTtv Ideler 8 to piv yiveat; add. Usener to del. Ideler cp9opa Usener: 

cp9eipa ACRa: cp&elpat BP: cp9elpa; S 9 oW o\ Ideler: ourot libri 10 avaXoatv 

ldeler: ava libri e? fz\ eXze. Ra 11 xpafxpiaTo; Ra 12 U scripsi: Stj libri 

13 Ivtoau a iaTi] eTt ARa 15 ^xetva om. Ideler 16 pr. xal om. Ideler 

17 Troia a Stacpopa?] otacpdopa; Ra 18 ycVvcopivTj;] yevoo.IvT)? Ideler 19 pr. 

ytveTat om. B 22 8 tato?] 6(j.otio; Diels bene: tato; Ideler 26 dxeivTj;] tj; periit 

in A 28 rtepl] irapd BCPS [xev ouv tt); Ra 29 fortasse So^tj? <ttj;> 

{XTjxOvetv] [XTjVjetv a tov] to AB 30 tcoXXtj; SRa : 7roXXtov ABCP 31 Xe^yiov] 

X^etv Ra xpdaet;] aet; evanuit in A 32 xotvaT; om. Ra 216 AAE2ANAP0Y A<I>P0AI21EQI 

III M£teXO(o[xev 8s iizl tou? xotvuic YjvoiaOat tyjv uXyjv XsYovTac xal [xtav Tcaat 
toi? ^vofXEvotc; x«t ttjv auTYjv uTcoOsvTa?, uiv xai auTaiv TcapatTTjadfXEvot 
Ttt? iTciTcoXatoTspov ts xai Tcpo^EtpoTEpov etpyj[X£va? Ta? [xdXtaTa Soxouaas 
e^eaOat tivo? Xo^ou auxa? sc£Tdaa)[X£V Tcpo^Etptadfxsvot. t<ov 8tj 7jvaia0at 20 
5 ttjv 5X7jv Xe^ovTwv Soxouat [xdXtaTa ts xat rcept xpa'aeax; ot drc6 ttj? 2to5? 
irepi xpdasux; 8iaXa[x(3dvstv. oua7jc; 8s xai ev toutoi? TcoXucpuma? (aXXot 
^ap aXXco? auToiv Ta? xpa'aet? -ftvsaOat Xe^ouaiv), 7j jxdXtaTa Soxouaa 86- 
£a eu8oxt[xetv Trap' auToT? repi xpdaew? iaTtv 7j utco XpuatTCTcou Xs^ofxs- 25 
vrj. xtov "ydp jxst' auTov ot jxsv XpuatTCTco) aufxcps'povTat, oi oe tivss a6- 

10 Ttov ttj? 'AptaTOTeXou? ooctjc; uaxepov dxouaat 8uv7j0evte<; TcoXXd xaiv et- 
pr/[xev(ov utc' ixetvou 7repi xpdasu)? xat auToi XsYouatv wv ef? saTt xai 
2(oatYevrj?, eiatpo; | 'AvTnrdxpou. ofs ou Suvdjxevot toxvttj auu-cpepeaOat 594 
8td tyjv iv toT? dXXot? Stacpwvtav ev tcoXXoT? auTot? XeyovTe? euptaxovTat 
[xa^ojxeva. soti 8e yj XpuatTcirou 86£a -irepi xpdasu)? fjSs" TjvuiaOat [xev 

15 uTcoTtOeTai ttjv au[XTcaaav ouatav, rcveujxaTO? Ttvos 8td Tcdar^ auT7js 8trj- 6 
xovtos, ucp' ou auvs/sTat Te xai au[X[xevet xai au[XTcaOes iaTtv auToT to 
Trav, T(bv 8s [xtYvu[xeva>v £v auTTj a(o[xa'Tajv Tas [xev TcapaOe'aet [xtcei; •*(• 
veaOat Xe^et, 860 Ttvaiv rj xat TcXet6v(ov ouataiv sfc TauTov auvTeOet[xeva)v 
xai TrapaTtOe[xev(ov dXXrjXat?, &<; cp7jatv, xaO' dp[xrjv, aa)Cou|arjs ixdaTrjc 595 

20 auTaiv iv r(j Totauxrj TcapaOeaet xaxd ttjv Tcepqpacprjv T7jv otxstav ouatav 
Te xai TcotoTrjTa, ux STci xud[x(ov cpepe e^TceTv xat Tcupaiv iv rifj Tcap' dXXTj- 
Xous Oeaet •ytveTat, Ta? 8e Ttva? au-^uaet 8t' oXtov Taiv tc ouatuiv auT&v 
xai T(ov ev auTaTs tcoiot7jtu)v au^xcpOetpo^evojv dXXTjXats, d)? Y tv £50ai cpTjaty 5 
iTci T(ov taTpixaiv cpap[xdx(ov xaTa aufxcpOapatv Taiv [xqvujxevtov, dXXou Tt- 

25 vo? i$ auTtov Yevv(o[xevou awjxaTos* Tas 8i Ttvas ^tvEaOat jxt$ei? Xi^et 61' 
oXa)V Ttvaiv ouataiv xe xat Taiv touto)v tcoiot7jto)v dvTiTcapexTeivo[X£va)V dX- 
XTjXat? [xeTa tou Tas e$ oLpyr^ ouatas Te xai TcotoTrjra? au>Ceiv iv TrJ \U- 10 
£et T7j TotaSe, TjVTtva Taiv [xi'£e(ov xpdatv i'8t(o; £tvat XeYst. r/jv y«P 8uo 
7j xai TrXetovtov Ttvuiv au)[xdru)V oXu)v 8t' oXcov dvTiTcapexTaatv dXXrjXots 

30 ouT(o;, (b? ao>Cetv IxaaTov auxuiv iv Tfj [xt'$£t ttj TotauTrj Trjv te ofx£t'av 
ouatav xai Td? ev auTTj icotoTTjTa?, X£^£t xpdatv £tvat [xov7jv Tuiv [xt'c£(ov. 15 
Etvat "jfdp t8tov Taiv x£xpa[x£V(ov to SuvaaOat j((optC£aOat TrdXtv dir' aXXrj- 2 UTco9^VTas Ideler: u7ro9iTas ABRC?S?a: OTCo^aetoc P 3 im 7roXaioTepov a 

TtpoxEtptJTEpov Ra 4 auTots] oo'5a? Diels 5 TCEpi xpacSEU);] fortasse rrpo uavTtov 

6 TCEpi xpdcSEto; del. Ideler 9 auTov] auTtbv a 11 ^xetvou] xetvou ex corr. 

ut videtur A els A: et; P 14 u.a/d(xeva] jxa^djxevot R(?)a, cf. Ind. s. v. 

Neutrum 16 ou s. v. A csuvfyeTai] auvayeTat Ra 16. 17 to 7rav, 

Tuiv Apelt: to TcdvTtov A^Ra: twv TtdvTtov A 2 BCPS 17 Trapa&^cfet fx^Ets Ideler: 

7capa0^aet; fxi£ei libri 18 TauTOv] touto Ra 19 apfxrjv scripsi, cf. p. 219, 3: 

6pfX7)v ABCPS: 6pfx7j; Ra 20 TceptypacprjV Ra: 7ceptypa|XfX7]v rel. 21 cpe^pe corr. 

ex cpipEiv A 22 yfvETai scripsi: Y tV£(J ^ at Hbri (&^a£f Y^vEa&at Ta; Apelt) 

auyyjiaEi Ideler: ouyyyazis ABCRSa: auY/uaEto; P 23 twv om. Ra 26 toiou- 

tu)v A 1 28 toioSe a 860] 8t6 a 30 Te s. v. A 31 Xfyetv A 1 

32 to] tu) a nEPI KPASEQ2 KAl AT3H2EQ2 3-4 217 

Xojv, 8 jxovujc Yivexat toj atbCetv ev rf utSet t<x xexpaueva ta? aoTtbv 
tpuaetc. to 8e Tatkac Tac Stacpopdc etvat rijc utcetoc 7cetpaxat TctaTooaOat 
8ta T«iv xotvtbv evvottbv, udXtaTa 8e xptT7jpia ttjc dXTjOetac <p7jaiv 7juas 
Tcapd ttjc tpuaetoc Xa|36vTac. d'XX7jv -youv cpavTaatdv eyetv Tjuac Ttov xaO' 20 
5 dpuTjv auYxetuevtov, xai dXX7jv Ttov au^xe/uuevtov Te xat auvecpOapuevtov, 
xat aXXrjv tojv xexpauevtov Te xat dXX7jXotc 8t' oXtov dvTtTcapexTetvouevtov 
outojc, tbc atbCetv fxaGTov aUTtbv ttjv otxetav cpuatv. tjv 8tacpopdv cpavTa- 
attbv oux dv etyouev, et TrdvTa Ta oTttoaouv utYvuueva TtapexetTo dXXVjXotc 25 
xaO' dpu7jv. rrjv 8e TotauT/jv dvTiTcapexTaatv tujv xtpvauevtov uTcoXau(3dvet 

10 yiveaOat ytopoovTtov 81' dXXTjXtov Ttov xtpvauevtov aojuaTojv, tbc U7j8ev 
uoptov ev auTOtc etvai utj ueTeyov TcdvTtov Ttbv iv toj toioutuj xexpafxevto 
uquaTt. ouxsTt ^ap d'v, et [xtj touto efy, xpaatv, dXXd TcapdOeatv t6 "pr 30 

IV v6[xevov eTvat. Tou 8e touto oieaOat Y l 'veaOat TctaTeic cpepouatv ot Tcpot- 
aTa'[xsvot T7ja8e ttjc 86£7jc to Te TroXXd Ttbv atouaTtov atbCetv Tac eauTtbv 

15 7cot6TrjTac £tci t' eXaTTOvtov evapytbv o^xojv xai sttI uetCovojv 6'vTa (tbc 
6pav eaTiv iitl tou Xt(3avojToo, 8c ev Tto OuutaaOat XeTCTuvouevoc eTci 
7cXstaTov ttjv I auTOU cpuXdaaet TcotoTTjTa), ert Te to TcoXXd etvat, a xaO' 596 
eauTa ut; ofd Te 6'vTa fod Tt eXOeTv ueyeOoc utc 1 dXXtov porjOouueva i*' 
auTO 7cp6etat. tov fouv ypuaov utco Ttvtov utyvuuevojv cpapjxdxtov eTci 

20 TcXetaTov yeTaOat ts xai XeTrcuveaOai, ecp' oaov xaO' auTov iXaovoaevoc 5 
oux eSuvaTo. xai rjjxetc oe, a xaO' aoTouc 6'vTec oux eauev 0^01 Te evep- 
^eiv, auv dXXotc evep^ouaev. touc Te ^dp TcoTaaouc Stapatvoaev dXXrjXtov 
£'paTCT6;xevot, ouc ouy otot Te eaaev Stapatvetv xaO' auTouc. xai pdprj 
Ttvd 'pepoaev ae^' dXXtov, tov to eTctpdXXov rjatv aepoc aovot ^evotxevot 

25 tpepetv ou SuvdaeOa. xai da7ceXot 8e xaO' auTac TaTaaOat a-rj ouvdaevat 10 
dvtaTavTai dXXrjXatc ia7cXex6aevat. u>v outojc lyovTojv ou8ev cpaat Oau- 
aaaTov to xai atbaaTa Ttva ^orjOouaeva U7c' dXXrjXtov outojc dXXrjXotc 
evouaOat 61' oXtov, tbc auTa atoCoaeva aeTa tojv otxettov 7cotoT7jTtov dvTt- 
7capexTet'vea0ai dXXrjXotc 81' oXtov oXa, xdv ^ Ttva IXaTTto tov 6'yxov xai io 

30 fxTj 8uvdaeva xaO' auTa litl ToaouTov yetaOat ts xai atbCetv Tac otxetac 
TcotoTr^Tac. outoj ^dp xai tov xuaOov tou otvou xtpvaaOat toj u'8aTt Ttj) 
7coXXoj [3orj0ouaevov utc' auTOu ek T7jv eVt ToaouTOv exTaatv. tou 8e 
TOtjO' outojc eyetv tbc ivap^eat yptbvTat aapTuptotc toj Te ttjv ^xV totav 20 
uTcoaTaatv eyouaav, tbaTcep xai t6 Seyoaevov auTrjv atbaa, 81' oXou toij 

35 atbaaToc otrjxetv iv ttj at'$et t-jj Tcpoc auTo atbCouaav T7jv ofxetav ouatav 
(ou8ev ^dp ^oyr^ daotpov tou ttjv ^uyV eyovToc atbaaToc), oaottoc 8e 
eyetv xat rrjv Ttbv tpuTtbv cpuatv, dXXd xai rrjv f^tv iv toic auveyoaevotc I fht-zaiA-: yhza%ai BA ] CPS: rtvea&at TaTTexat Ra TqJA 2 Ra: to A'BPS 2 Tac 
om. Ra 4 Xa^ovTa;] fortasse Xa^etv tauta; Ttiiv om. Ra 5 apjxrjv scripsi: 
opjATjv iibri 6 dXX^Xot? Apelt: dtXXVjXou; libri 9 app.T]v scripsi: 6pjx^v libri 

II TqT) auT(jj Ra xexpa^vtp om. Ra 18 Te] 8e Ideler 19 tov SR Ideler: 
to ABCPa 24 yevdptevot] Ytv6[xevot Ideler 25 6e om. Ra 26 (iXXr^Xatc om. R? 
Ideler 33 ^009'] ToaoO Ra 35 outo] outtjv Ideler ouafav] tpuatv Ideler 218 AAESANAPOY A<PP0AIZIEQ2 

utco (ttjs) lcjeoj?. dXXd xat xo Tcup oXov Si' oXou ywpsw tou atSrjpoo 25 
Xe^ouat, atoCovxo? auxtuv sxaTepou ttjv otaetav ouatav. xai tojv aTotyetojv 
6e cpaat tojv Teaadptov Tot 860, xo ts rcup xat tov dspa, XeTCTou-sprj ts 
xat xoucpa xat euTOva ovto, 8td Ttov 860, ^rj? Te xat 58aTos, Tcayufxsptov 
5 xat (Uapstov xal aTovtov o'vtojv otaTcscpoiTrjxevat oXa 81' oXtov, au>CovTa ttjv 30 
otxetav cpuatv xat auve^etav auTa Te xat IxeTva. SrjXyjTrjptd Te Ta cpOst- 
povTa xat Tas oajxds, oaat TOtauTat, rj"/ouvTat xtpvaaOat toTs utc' auTtbv 
Tcdayouatv, SXa 81' oXtov TcapaTtOejxeva. xat to cpto? Se tu> dspt 6 Xpu- 
anrico? xtpvdaOat | Xsyst. xat auTr) [xsv r; Tcspt xpdasoj; 86ca Xpuannrou 597 
V 10 ts xat tojv xaT' auTov cptXoaocpouvTtov. ©aujxdaat 8' a'v tic auTtov, tcok 
TaT? xotvat? svvotat? SsTv yp^aOat Xs^ovts? Tcpo; Ta? tojv tiOsjxsvojv aTco- 
Setc-et?, oj? ouaat? cpuatxot? xr^ dXyjOetas xptT^ptot?, ou Tcdaat? [xaXXov r) 5 
TauTats /ptoVTat irpo? Ta? Oeaet? Ttov o^xettov So*([xdTtov. Ta ^ouv Tcepl 
xpdaeto? utc' auTtov Xe^ou-sva ou [xovov ou Tcpoa/prJTat taT? cpuatxaT? sv- 

15 votat*, dXXd xat TrXsTaTov 6"aov duoSsT. -6 ts -fdp atojxa 8td aojfxaTO? 
^topsTv oXov oXtp TcapsxTstv6[xsvov ou [xovov (ou) TcpoaTctTCTSt xaTa Tac xot- 
vd? evvota;, dXXd xat dSuvaTOv etvat TcpoetXvjTCTat. cpuatxrj ydp evvoia to 10 
to TrXrjpe? [xyjxsY sv auTo3 SuvaaOat Ssysa&at Tt. jxrj "ydp sti TcXrjpe? 
etvat SuvaaOai to ytopav eyov ev auTtp Ssxtixtjv 6[xotou tivo?, f ojcpOvjaav 

20 e/stv 8sT r}v cpuatxrjv ts xat xotvrjV TcpoXr^tv r^ri SoxsT Ttatv suXo-yov, 
etvat Tt Toiv aoj[xaTO)v SexTtxov, 8 xaXoufxev totcov. tcoj? ^ap dv ti? [xtj 15 
cpo)vd? xevd? ^ouXojxevo? Xeyetv eTctvor]aai aoijxd n TcXrjpes auTou xat [xr^- 
8ev e^ov ev auT(5 xevov SidaTr^fxa, 8e^6[xevov iv auTo) dXXo aoifxa ojxottos 
TcX9jpes auTOu; e£ [xev ydp 6td iropojv tivojv /ojpeTv auTa 8t' dXXr]Xo>v Xs- 

25 w, ou xsvouc £psT tous Tcopou? tou? 8sj(0[xsvous x6 ao>[xa; dXX' outo> 20 
ev T(p acofxaTt xevd. et 8e TcXrjpet? dXXou tivos ao>[xaTO?, et jxev uTce;t- 
ovtos toutou xal Tcapa^topouvTO? xr]q ywpas to) STcetaxptvojxevtp ao)[xaTt, 
068' outo)? saTat to aoijxa, xado aa>[xa, 8sj(6[xsv6v ti aoi[xa iv auTO), ef 
"^s uTcoj(o)peT OaTepov OaTepo), et 8s utcojxsvovtos, tco); ofov ts tous tcstcX^- 

30 po)[xsvou? Tcopous aa>[xaTO? sv auToT? dXXo ti 8s^sa&at aoi[xa ; xat ifdp Std 25 
tyjs ataOrjasojs 'Yvojpiu.ov, oti [xr^Se Ta XeTCTOTaTa tou aojjxaTo? d^YsTa tcs- 
TcX7jpoj[xsva otd ts saTt 8s$aa0at aoi[xa sv auToTs t«1 xsxojXuaOat xal stci- 
Tcscppd^Oat xcnq xr]g [xsTaaTaasoj? | auToiv 68ou?. sti 8' st Std TcsTcXrj- 598 
pojjxsvojv tojv Tcopojv yj TcdpoSo? toTs aoj[xaat, TcsptTTov laTt x6 Tcopou? 51- 

1 TTJ; add. Ideler R? 5 dtdviov Ra: tcjviuv (a suprascr.)A: tovcdv BCPS 6. 7 cpM- 

povTa] cpapjxaxo Ideler 12. 13 ou Tcaaai; [xaXXov yj TauTat; scripsi: oiSaai; [j.aXXov i t Tau- 

Tat; ABCPS: [xaXXov rj To-kats R: [xaXXov y) TOuxot? a 15 d7ro§Ei Apelt: aTcav 5ei libri 

16 06 add. Apelt 17 cpuaixr) ABPa t6] tcj) Ra: om. PS 19.20 a>cp97jaav— ¥jv] 
aacp^vEtav e^ei, 8t'rjvDiels: 6cp&aX[AoIs lanv {SeIv. Vjv Ideler: cocpO^aav I^siv. hC rjv Apelt 
20 5oxstv BCPS 21 xt Apelt: to libri 8s|xd[XEvov ev auTtjI aXXo aui[xa|xTix6v R 

scripsi: 8v libri 24. 25 XlyeO £X £l Ra: ^P £l A P elt 25 oi scri P si: ^ libri 

dXX' outuj scripsi: dXXd Td (tw S) libri: tj dXXa xtvd Ideler 26 7:Xrjpsic Apelt: 7rX7jpss 

libri 28. 29 sl' ys Apelt: sits libn 31 XsTrroTaTa tou] Xs7iT0TaT0u R 2 a 33 [xsTd 
OTdasto; A ETt 8' zi Apelt: 6'ti 8sl libri 34 Iti A riEPI KPA2EQ2 KAI ATHH2EQ2 4-6 219 

vat Xe^etv. SeyotvTO ^ap dv dXXa au>[xaTa xai ytopic Xtt > v ^optov. xaOo- 
Xoo "j-ap rj 8td -(bv Troptov TrdpoSoc oo xpdatc lattv, otav dc-touatv, dXXd 
TrapdOeatc, (bc auToi X^YOoat xaxd dpjxrjv, £t jxrj xt? Trdv to atbjxa Tropouc 5 
Trotoirj. outu>c "(dp jaovo)? eaxat xo 8td T(bv Tropu>v 8i£pyo;x£vov 8td TravToc 
5 cp/6|ievov tou atbjxaxoc, et Trdv eaj Tcopoc* dXXd u.rjv dxoirov touto. tivo; 
^dp 6 Tropoc (xai dXXo to eyov xat to e/ojxevov), zl "(£ 6 Tropoc StdaTrjjxd 
Tt ean xevov tou e/ovtoc touc Tropooc atbjxaTOc. (SaT' et irav Etrj # * #, 10 
outcoc 8' dv oux dv Etrj ti" [xrj ov 8' ouY dv xtpvtpTO eti ooY dv iropouc 
VI (e/ot). Et 8' outu) jxev oo cpaat Ta au>p.aTa dXXrjXa Se/eaQat, xaOo 3e 
10 [xeaTa eaTt auxd, ytopEtv 8t' dXXrjXtov auxd cpaatv, Trpbbxov [xev STrtCrjxr r 
aat xtc, Tt 8r'jTroTe ou to to/6v atojxa to to/6v TrdvTrj auvau£rjTix6v tou i« 
ojxotoo. Ta -^dp Troad [rd] xaTa ttjv Trpoc dXXrjXa auvOsatv ttjv TotauTrjv 
to e; auT(bv ;xst£ov sxaTspoo ttoisT tu>v aoYxstpivtov. -ypau.p.at t£ *(dp 
xaTa arjpsiov dXXrjXatc aovTsOstaat to p.rjxoc aocooaiv (ootu>c -jfdp oovti- 

15 Oefxevat £; dvd^xr^c f^ooat Tt Trapd ttjv dcprjv), ETrtTrsSd Te to auTO Troiei, 
dv xaTa ttjv Ypajxu.rjv aovTsOrj, to au>[xa, to Tpty-fj Te xat Trdvxrj otEaxd- 20 
vat, xaO' lav dXXtp 6[xoiuk aoxtp 8ieat(oTt auvxsOrJ, I; dvd-f/trjc aovau$£i 
tooto. £t 8tj touto [xev oixsTov xoTc au>[xaatv xai t'8tov aoxaiv, oi 0£ X£- 
fovT£c aa>[xd ti 8td atojxaToc yoiazTv xai IXottov ttote xai t'aov to £c djx- 

20 cpotv TtotEtv dvaipouat touto, dvatpot£V J dv ttjv tou aojfxaTOc cpuatv. 5i>9 
auvavatp£Txat -^dp dvatpoujxEvu) T(p ?8i'a) Ttv6c to Trpd^jxa, ou r^v t'8tov to 
dvatpou[x£vov. ao[x(3r]a£Tat 8e xa^' auTouc xai xevov -[i'v£aDat tov xaT£- 

/0<X£VOV T£U)C TOTTOV UTTO TOU OUTU)? £V TlVl ^IVOJXEVOU au>[XaTOC, a>C [X7)8£Va 

Trpoa£TrtXa[xpdv£tv dXXov tottov to aoijxa, £v uj touto YtveTat, dXX' dpxet- l 

25 Cfllat x(j) xai Trpo Tr^c toutou [xtfeeoc utt' lx£tvou TreTrXrjpcufxevto. 6 ^dp 
utt' auTou xaT£/6[xevoc tottoc eaTai xevoc tu>v 860 au>[xdTu)V etc tov {}a- 
Tepou /u)pr^advTu>v tottov. ti ^dp eaTai to £i- dvd-yxr^c Ytvojxevov ev tuT 
tou etc to atojxa [x£TaaTa'vToc tottu) ; oaa 8' ao TtdXtv lv t^ Tcp6c dXXr^Xa 10 
[xt'c£i T(ov xtpvdaOat X£^o[x£vu>v au;£Tat, auToOev >]8rj TcpoaTrtTTTet to jxrj 

30 t6 aa)[xa etvai t6 au>[xa 8£8ey[i£vov ev auT(p, et' ^e akXr^v Ttvd y^tbpav Trpoa- 
etXrjcpe xal oux r)px£aOrj t^ ytbpa ttj tou XeYojxevou auTo iv auTu) 8e- 
y^eaOat au>[xaTOc. oti 8e [xrj au>[xd £aTt to SeuTepov sv auTuT to TrpuiTov 15 
8ey^6[xevov to au>[xa, 8rjXot xai rj •yevojxevrj Statpeat? utc' dXXrjXwv T(bv 

2 o?ov A 2 R: ofav A 1 : ofBCPS 3 dp[xrjv ABCS: dpjxrjv PR: dp^rjv a: 6p[XT)v Ideler 

4 Ttoioir\] TtotT^arj Ra laxai om. Ideler 7 xobc corr. ex tou A Tcdpouc tou awfxaros Ra 
fortasse u>; 5\ e{ tc5v efrj <T:dpoc, SidaxTjfxa Tcav av eiT)> 8 av] fortasse ov ext] 2/oi Apelt 
alt. ojt Schwartz (idem add. I/oi): 8' ov>S" > libri 10. 11 ^TctCrjTTjaat Tt« Apelt: dmCTjTTjaav 
libri: ^TuCrjTTjTeov Ideler 11 x(] ti Ra 06 ex corr. A alt. to tu/6v om. Ideler: 

fortasse toO tu/6vto? 12 Td del. Schwartz 14 arjjxetov] arot^etov Ra auvTe- 

9e<aat; R 1 15 e^ouat] l£ in lit. A: Ttpoe^ouai Diels fortasse ti (tcX^ov) Tcapd 

16 fortasse to <oe) auijxa tuT 17 xa&' 8] fortasse xat aUT<i, auvTc^Tj (corr. ex auvTe- 
Set) ARa: auvTe»et BCPS 20 dvatpoOat AB (at add. B 2 ) CPS: dvatpet Ra: dvatpotev 
Apelt 21 ante Ttvoc fenestra 8 litt. R 22 tov corr. ex to AR: tov a: to BCPS 

26 xevos laTat Ra 29. 30 (xtj to] fortasse [xrjSe 30 5e6eY[xevou a 31 ou ^px^- 
a9at a 32 fortasse SeuTepov <to) h et to (33) del. 33 Y^ofx^vrj] yivoixdvTj Ra 220 AAE5ANAP0Y A<DP0AIZ1EQZ 

xtpvafxevtov (KofjLOCTtov. to ^dp StatpoovTa SttaTavTar Statpoofxeva 8e /topav 
eaoTot? TcapaaxeodCet, u>c; fxrj oovdfxeva 8td aove^oos xat dStatpeToo to5 
OTcoxetfxevoo au>fxaTos efc to f TrpoaeXOetv. xaOoXoo 8e d !8et fxev t6 
8e^6fxevov au>jxa ev aoTtp dXXo auifxa f, fxrjSev ti fxeTCov YiveaOat* tooto 20 
5 Ya'p £aTt to 8e£aaOat iv aoTtp ti. eVt fxrjSevo? tivo? au>fxa'Toc; rj fxTcus 
tojv ao>fxdTu>v t'aov r/jpeT tov oyxov evt tu>v jxrpofxevcov. ecp' <5v ydp 
Taov SoxeT fxevetv, eV exeivtov 06 au>fxaT<ov jxt£t<; eau, dXX' fj et86? eOTt 
xat oXrj Ta Xafx(3av6fxeva, u>? rj ^ / 7 ) xat T ° ouifxa, fj auijxa xai TrdOoc;, 25 
u>? 6 atSrjpoc; xat fj OepfxoTrjc;, rj fxeTa[3oXrj Ttvo? -peTat otov ls Tt dXXo, 

10 ux eVt tt^ Tecppa?. ouTe 8e Ta TcdOrj oote Ta etiSrj aeufxaTa, f 060' dv 
dXXo auifxa Iv aoTtp Myoizo. xai ^dp el otd Te eirj Ta au>fxaTa dXXrjXa 
Se/eaOai, 068' dv t9jc; dvTtTrepiaTdaewc; !ti 8eot Tcpos ttjv xtvrjatv aoToTs* 30 
06 fdp 8rj x<upk xtvrjaeu)? auifxa Stetat 8td au> fxaTO?. irpo? 8e TOOTot;, 
tcu)? o6x dXoYov xat to Xe-fetv sY Ppa/oTaTov au>fxa TcaptaouaOai Te xat 

15 TcapexTetveaOat tu> | fxeYtaTu>, u>; tov xoaOov too oivoo tcoXXoTc; oSaTo? 600 
fxeTpot? iaov •ytvofxevov xaTa fxeyeOos aoTtp; tcu>? 8' oox aTOTcov to Tcetpaa&at 
xaTaaxeodCetv 8td to5 tov Xt(3avu>T6v xal Ta dXXa Ta Oofxttofxeva ev ty^ 
Oofxtdaet Itci TcXeTov opaaOat ^eofxeva; 6 fxev -ydp Xt{3avu>TOic; xat Ta 5 
ofxouoc TOOTU) Oofxtu>fxsva xat etc; dXXo ti auifxa }xeTa[3dXXovTa XeTCTOTepov, 

20 ootuk T7jv 4tc1 TcXeov Se^eTat /oatv, Ta 8e xtpvdfxevd Te xat fxqvofxeva 

xat xot' aoTobc; au>CovTa ttjv otxetav cpoatv xtpvaTat, u>? xat ^coptaOfjVat 

SovaaOat TcaXtv. uiaTe o68ev aoToT? ets TcapafxoOtav tujv eirofxevwv aTOTcouv 

VII toTc xevuic; Xeyofxevot? fj tootu>v aovTeXeT TrapdOeat?. T6 Te oov auifxa 8td 10 

awfxaToc ^u>peTv, u> ^puivTat Tcpoc; ttjv Tfjs xpdaeu>? aTcoSoatv, tj;e686? Te 

25 xat Tcapd Tas xotvd? TcpoXrjt|>et? xat Ta cpoatxd xa^' aoToo? xfj? dXrjOetac 
xptT^pta, xat TcoXo fxaXXov Iti tootoo toiootov to au>fxaTa' Ttva Xe-yetv, 
860 f) xat TcXetco, oovaaOat TcdvTTrj TcapexTetvofxeva aoToT? xat jxqvofxeva 8t' io 
oXu>v aoTa Te au>CeaOat Ta e£ dp^fjc; jxevovTa, xat au>Cetv Tas otxetas irot- 
oTrjTa?. to6to fdp rj xpaat? aoToTs Trj? ao7/6aeu>? Stacpepet, OTt Itci jxev 

30 Trj? ao7)(6a£u)? Iv Tt to ex tu>v ao-^eofxlvwv "(ivzion, fxrj8£vo? tu>v lv ty; 
ao^c/uaei fxrjTE xaTa Trjv ooatav awCofxevoo^ firjTe xaTa Tac TcotoTrjTae, ItcI 20 
8e Tfj? xpda£u)c; £xaT£pov tu>v iv Ttp x£xpafxeva> au>fxdTu>v !ti awCsTat xat 
xaTa to oTcoxei'fxevov xat xaTa xas TcotoTrjTac;, xatrot 81' oXu>v dXXf^Xotc; 
x£xpafx£vu>v Tu>v au>fxaTU)v. Xiyooat fxkv (3ooX6fx£vot au>Ceiv to SovaaOat 

35 xat Td xexpapeva ^cuptCeaOat TcdXtv dXXrjXu>v. dSovaToo 8' ovto? too 
Xeyofxevoo, dSovaTov dv eaj xa^' aoTOos fj to Trjv xpaatv 6td TcdvTu>v el- 25 
vat rj to SovaaOat j(u>piCeaOai Ta xexpafxeva. zi fxev "ydp oXa 81' oXu>v 1 xajfortasse abrd, nisi praestat dXXrjXa cf. 221,25 3 Tcpo.aeX&elv] fortasse 7rpdau> ^X&etv 
d del. Ideler 3.4 fortasse [zi] eSei, (et) Ev Tt hz%. a. £v aurip dXXo a. <(X7]8ev (xefCovyive- 
xat), fxrjS^v Tt fxetCov yfazafta.1 5 fxrjSevo; ex corr. A : fortasse (xrjSevos (M) 7 so>|xa'TU)v] 
au>(xaTosRa 9 IcTtApelt: Iotiv libri 12 ttjg] ti; Ra: ti Ideler 14 Sv Diels: (xiv 

libri 16 mjue 8' o6x Diels: outu>c S" ov libri to corr. ex tu! A 18 yed(xeva Diels: 
xatdjxeva libri 19 fxeTaj3dXXovTa] fxeTa^aXdvTa Ra 21 alt. xat om.Ra 23 Td Te] toti; 
PCS 24 j(u)peZv] ^atpeivR'a 29 fortasse to6tu> 30 ttj] ao-ncj Ra 34 8] & Ra riEPI KPA2EQZ KAI ATSHSEQS 6-8 221 

xd XExpapiva asatxxat xat [xtj sxspov auxuiv iv i(5 aqaaxt datxxov Oa- 
xspou aoptov 2}( et ' douvaxov auxuiv sxdxspov utto totas S7ricpavsias irept- 
s/sadar irav yap aoptov auxuiv, xo utt6 otxsiac iTrtcpavsias" 7rspis)(6asvov, 30 
datxxov saxat Oaxspou. | ou "fdp ofov xs X7jv xou otvou iTrtcpdvstav uSaxos 601 
5 stvat, 7j xtjv xou u6axos otvou, toaxe ouxtos oux eaxat 8t' oXtov txt^ts 7j 
xpaats", dXX' stsv dv itapa&satv X7jv xpaatv aopttov aoptots" Xe-j-ovxes" 8 
cpuXaaaoaevot dXXo cpaat jxT£iv xat dXXo xpaatv stvat. et 6e a7j8ev aoptov 5 
xax' ofxstav 7rsptYpacp7jv xs xat i7rtcpdvstav si'7j xtov asat-(asvtov, dXX' sTVj 
Trav oaoioaspsc; ysYovos" xo atoaa, ouxsxt asv dv sTVj Trapd&sais", dXXa ot' 

io oXtov xpaat?* ou pfjv sxt atoCotxo dv xd 4$ «PX^ atoaaxa xu>v asat*/as- 
vu>v, dXX' sTrj dv au-fxs/uasva xs xat auvscp&appiva. st 8tj e'8et xd /to- 
pta{>7ja6ixsva au>CsaUai xat jxtj aufxs^uaOat (xouxtp -fdp tj xpaats" xax' au- io 
xous" X7js au-^(uasu)s Stacpspst), dvayxaTov 8e xoT? 6t' oXtov aeat-caevots" 
au-pts/uaftat, douvaxov xd 5t' oXtov asat-fasva xax' auxouc /toptCsa&ai 

15 SuvaaOat. sxt os, st avd^xr^ asv xd xexpaasva &V oXtov ueat^Oat, xd 8e 
6t' oXtov aeat-fasva d66vaxov a7j au-cxe/uaOat, xd 8s au-pxs-^uasva xs xat 15 
auvscpOapasva ouj( otov xs auxd atoCsadat, 068' dv sc-et; atoCotvxo auxuiv, 
si' "jt sv asv xt xo -fs-yovos" sx xu>v ao-fxs)(uasvtov xs xat auvscpOapasvcov. 
dvdpcTj os xo Sv auiaa utco atds", uk cpaatv, fc-sto; - auvs-/sa9at, toaxs xat 

20 xaxd xouxo dv d-^toptaxa dXXVjXcuv stVj xd xsxpaasva xax' auxou?. st 8s 20 
xaxd [xsv xd Xs^oasva ut:' auxuiv d)(u>ptaxa dXX7jXu>v dvayxatov stvat xd 
xsxpaaeva (ou -|"dp otj otov xe xtjv 8t' oXu>v xpaatv ^eveaOat 5(u>pt? aua- 
cpDdpasu)^, d/u>ptaxa 6s cpaatv stvat xd auvscp&apasva), 6pu>asv 8s ixc' ivtu>v 
/(optCoasva, 6r ( Xov mq oux dv -fj xpdat? ^votxo xaxd xov utt' auxuiv st- 
VIII 25 p7j[xsvov xpoTiov. ripo? 6s xouxot;, st 8taipouvxu>v d'XX7jXa xu>v xtpvaasvu>v 25 
tj xpdat? 71'voixo (8td xouxo ydp sv xot, u-cpot? 7j xpdat? adXtaxa, oxt laxtv 
eu8tat'pexa xauxa xat paotu)? (Idxepov 8td Baxepou 8t'etat Statpouv auxo, u>; 
opaxat xat 6 otvo? 6 st? xo u8u>p iTrt^soasvo?, xtpvdasvo? auxtp), st asv 
ouv 8tatpouvxa d'XX7jXa dStatpsxa dXX7jXu>v xaxaXstTcet xtvd aepTj, ouxex' dv so 

30 ei7j ixeTva xd aepr^ xexpaasva (dai-(7^ -fdp xat datxxa dva^xatov slvat xd 
fxTj otTjpTjasva aspTj, zi "ys f^ xpdat? xat tj xax' auxTjv atc-t? | xaxd X7jv 602 
Stottpsatv -(tvsxat xat xauxr^v opov iyer ouxu> xe TrdXtv "jfticvotxo dv ij xpd- 
at? 7ivoaev7j Trapa&eaet, dXX' ou/ SXtov dXXVjXcuv 81' SXou xu>v xexpaaevu>v 
otTjxovxtov), et 6s arjSsv dStatpsxov dXX7jXu>v 4v xtjj xpdast xaxaXeXot'7raatv, 

35 sTVj 5v TrdvxiQ 8tTfjp7jasva xat oux sfc aspTj, dXX' st? Statpsast? 7j xoa7j ft- » 
-;ovuta, st ^s a7j8ev auxtov aoptov Trapd xtjv Statpeatv xaxaXeXstTrxat. xat 2 (xdpiov ?^et] !)(et (xo'ptov R: e^etv pioptov a 5 ^ R (man. rec.) a: ti rel. ciaxe Apelt: tb; 
6 libri 6 8 Apelt: ol libri 8 TteptypacpTjv Ra: 7repiypot|ifAT)v rel. xe om. a 12 xouxtp] 
touto a 14 ante xd add. 6e Ra: 8tj Ideler 17 2S zl$ AB 1 18 xe om. Ra 19 auve- 
-^eaOat Apelt: auveX^a&at (auveXe^Oat B) libri xat om. Ideler 20 t<z om. Ideler 22 ou ydp 
8tj scripsi: tl ydp (xtj libri 23 Ivfvtov a 25 ei Ideler: t) libri 27 8td om. Ideler 
abzoz Ka 28 ^rctxerffxevo? Ra 29 StatpoijvTa CPRS : Statpouv Td ABa dStaipeTa Ideler: 
StaipeTa libri 32 Yt'T votT °] <p«tooiTO Schwartz 33 fevopivri BCPS 35. 36 7^ to|xtj ye- 
yovuta ABC: ifj to (xtj Yeyovula PS: r^ fXT) Yeyovuia Ra: om. Ideler 36 Ttapd A: Tcepi rel. 222 AAESANAPOT AQP0AI2IEQ2 

ctt et sxaaTov, st? a StatpsTTai Ixaaxov, Ix toutu>v aovTtdEfx£vu>v irdXtv 
71'vETai, stVj dv xa outuk 8irjprjfx£va ex 8iatpEasu>v, oux £x fxspuiv ou8s ix 
otofiaTtov auYX£iji.£va. rj yap 8taip£at? ou auifxa, dXXd Ttdfro? awfxaTO?. 10 
ETtETat o£ toT? Xsyooatv Itt' aTrstpov ttjv TojxTjV xat to rj d8uvaTov Xsystv 
5 TrdvTrj 8tatpsTaftai' ti auifxa ivEpysta (outu>; 8s xat [xqvuaOat 8t' oXu>v) (r,) t6 
Et? aTcstpa ivspysta 8tatpsTa&ai Ta atotxaTa. st [xsv ydp XEfooatv stc' aTcst- 
pov slvat StatpsTa Ta atojxaTa tu> fxrjSsTcoTE ETctXsiTcstv ttjv TOfxrjv, dXX' 

dct EX TU)V TSfXVO}XSV(OV TCSptXstTCSa&at' Tt TSfXVSafrat SuvdfXEVOV, OU)( of6v T£ 15 

laTat au>[xaTi TcavTt 8iatpsTa&at u>s [xrjxsTi uTcoXsiTCEa&at' ti s£ auTou TOfxr,v 

10 dva8s£aa{)at Suvdjxsvov. st 8s touto, ouSstcots dv stvj Ta xtpvd[xsva 81' 
oXtov xsxpajxsva, st 6s xtpvavTat fxsv j* dXXrjXot?, xat TcapsxTEtvsTat StatpouvTa 
dXXrjXa * # * Strjprjxsvai, u>; fxrj uTcoXsi'Tcsafrai Ttva auTuiv fxsprj [xrj 8tr,- 20 
prjjxsva. xaTa -ydp Ta fxrj 8irjprjfxsva ou8stcu> dv dXXrjXot? sfrj xsxpajxcva. 
st 8s Xsyotsv Itc' aTcstpov Etvat Td au>fxaTa StaipETa, tuj st? dirstpov 8u- 

15 vaa&at 8tatpsTa8at [ro] Tcav 8irjprj[xsvov auijxa, xa^' auTou? si'rj dv st? aTrstpa 
svEpYEta 8tTjpTj[xEva Ta xsxpajxsva dXXrjXotc:. st iap irdvTTj xsxpaTat, 25 
TcdvTTj StfjpTjTat. TcdvTTj 8s Strjprjfxsva * * * xat st [x£v Ta eU a StrjprjTat 
[xsysOTj xat auTa, eitj | dv sxaaTov Tuiv outu)? [xrfVUfxsvmv aTcstpov (t6 A (dp 603 
££ aTCEtpuiv [xsysdoc; ti xal 8tdaTaatv s^ovtoov ao-yxEtfxsvov aTrstpov -,'t'- 

20 VETat -,'dp sxaTspov tu>v XExpajxsvcuv 1$ aTcst'pu>v [xsye&o? ti I)(6vtu>v, st' ys 
£t? a TEfxvETat Tt xat auYxsTa^at auTo ix toutu>v dvayxaTov, au[xpat'votTo (8') 6 
dv outu) xat TcXst'u> dv Etvai au>[xaTa oilloi aTCEtpa), st 8e [xtj [xeye9tj Ta 
uTcoXstTcofXEva £t's a rj tojxtj tu>v TcdvTTj 8iTjpTj[x£vu>v (ou ydp 8rj iXdyiQTa. 
Ttva ipouatv Etvat xat d8tat'psTa au>[xaTa), si'tj dv auToT? to fxsys&oc; oux 

25 ix [xsysduiv auYxstjxsvov, u> sirETat to xat ttj? ypafXfxT,? fxsprj Xs-j-Etv Ta 

IX arjfxETa. riu>; 8c au)£6vTu>v iax\ ttjv Tcspt xpdasu)? xotvrjv TcpoXr^tv to Xe- 10 
■ystv xat TYjv s$tv toT? s^ouatv auTYjv fxE}xT}(f)at, xat ttjv cpuatv toT? (puToT? 
xat to <p5>$ tu3 dspt xat tyjv <^ojt]v tu3 awjxaTt, s.i ys xtpvaa&ai jxev irpost- 
XrjTCTat (Ta) xa^' t8t'av Tcpo tt,? xpdasu>? ucpsaTavat Suvdjxsva ; 8td touto youv 

30 xat auTOt' cpaat Ta xsxpajxsva /u>pt'Csaf}at TcdXtv SuvaaHat, xat touttj 8ta- 15 
cpspstv xpaatv au-^uasu»? ts xat (p&dpasu)?. oi>ts ^t? Ttc j(u>ptaTrj tou 
I/ovto? auTrjv, u)? xa&' auTrjv Etvat Suvaa&at, oute rj tu>v cpuTuiv cpuat? 
y(u>pk cpuTuiv uTcoaTatVj ttot' dv. to te cpuis tcuk olov te iTctvorjaai xej(u>- 
ptajxEvov Tu>v 8iacpavu>v au>[xdTu>v; dXX' ou8' rj ^u^rj toioutov, u>? otov 

35 te, si' ys st8o? svuXov oby^ otov ts stvat X U) P ll > ^ 1 )? T£ xat ou^aTo;. dXX' 20 
ou8s to Tcup tu> at8rjpu>, xa&d cpaat, jxqvuTat, (SaTrsp ou8s toT? /ufxoT; 4 7j del. Ideler 5 <rj) to scripsi: to Hbri: tiu Apelt 9 TcavTt] fortasse 

TrdvTTj post Tt A 1 del. T^fxvea&at SuvdfAEvov 11 xfpvaTat B fortasse £t 

ye xtpvaTat (xdva, (&) dXXrj^ots xat rrapexT. TrapexTetvovTat a 12 fortasse dXXrj- 

Xa, <d86vaTov 6e oStu); dXXrjXa) Strjprjx^vat del. Ideler: xal 6trjpr,[x^va Apelt 

13 post xexp. lacunam ind. Caninius 15 to del. Schwartz 17 lacunam in- 

dicavit Ideler 21 6' addidi 29 Tct add. Schwartz 31 ru>pt; BCPRSa 

32 86vaTat Ideler 34. 35 oWv Te] fortasse oTovTat 35 elvat om. Ra 36 cpaat 

scripsi: cprjCt libri nEPI KPA2EQ2 KAI ATEH2EQ2 8-10 223 

ouSs toTc £uXotc. oXoic ydp aTOTcov ttjv uXtjv toj stSst fxqvuaOat Xs^stv. 
uXrj os Tcupoc xa xatofxsvd xs xai TCSTCupojfxsva TcdvTa, dXX' fj fxsv dcpdap- 
toc, fj 8' ou. 8t6 xat [xs^pt tcoXXou a(3svvufxsvd Ttva touto stSoc toj 1$ 25 
dp^rjc SuvotTat cpuXdrrstv, ou [xfjv dfxstojTa TcdvT^(J• xai -(ttp toutojv utco 
5 tou Tcupoc dvaXtaxeTat Tt xat cp&sipeTat. 8to xai TauTa ^povt'CovTa sv au- 
X toI tcXsov aTcoXXuTat ts xat tou otxstou stSouc sStaTOTat. n<oc 8' oux 
(ztotcov xai t6 Xs-(stv fjvojaftai ttjv aufXTcaaav ouatav TcvsujxaToc tivoc 8td 30 
Tcdarjc auTfjc StfjxovToc, 6cp' ou auvs/STat' ts xai aujifxsvst t6 irav xai aujx- 
-a&sc saTtv auToj; ttjv ^dp xuptojTaTrjv afrtotv ttjc tou Tcavr6c svtoasojc 

10 oux stSoTSc (auTrj 8' saTtv fj tou | Ostou ts xat xuxXocpoprjTtxou xai at- 604 
Osptou awjxaToc cpuatc, rjTtc rcspts^ouaa icaaav ttjv svuXov ts xat Tca&rjTfjv 
xai [xsTajBX^TfjV ouatav ttj aovzyjX ts xat StrjvsxsT xtvrjast xat aXXoTS dX- 
Xota ay^sast Tcpoc auTtt toc stc dXXrjXa tojv sv ysvsast aojfxaTojv jxsto- 
PoXttc iv toptafxsvrj Ta$st Tcotoufxsvrj auvs)(st xai aa>Cst to icav), TauTrjv 5 

15 |xf ( T' toovxsc eauToTc, [xfjTS TOtc tSouatv dxoXooOfjaat SuvtjOsvtsc, 8td to 
u-6 ttoXXojv tivojv 8o£a>v TcpostXf,cpOat SsapoTc Ttat xat uXtxaTc afrtai? xat 
Ttvt Tcvsuu-ait 8td -darj? ttjc ouatac 8trjxovu dvaTt&saaiv auTou ttjv svojatv. 
rjTtc 3o;a, Tcpoc rtp xs/pfjaOat toj <j»su8sT ao>[xd ti 8ta atopaToc Stfjxstv, 10 
xat 8td tojv dXXo>v, oti sari <{<su8tjc, fjSrj iXef^eTat • cpavsptoc -j-dp svta Ttov 

20 aojjxaTojv ou)( oFd ts svsp^sta Tt ov s^stv Tcvsuu.a Iv auToT% # to "youv 
u8o>p ToaouTov aTcoSsT toij £'/zw 8td TcavToc auTou [xsjxiYfxsvov Tcveufxd ti, 
a»c [xr^S' dv t6 -zoybv iv auToj Ysvr^Tat tcots, f) dicoTcvqsvTo? sv auTOJ is 
Cojou tivoc tojv dvaTcvsuaTtxoiv r) xat 8t' dXXrjv atTtav Ttvd ysvo|xsvou, 
jxr^S' Itc' JXijov iv outoj SuvaaBat [xsvstv, dXXd Tcapa^pf^jxa [xsTa ^tac 

25 dvacpspsa&at ts xat ixxptvsaSat, xdv sv PuOoj -fsv6[xsvov Tu^rj. toutou 8' 
ouTtoc s)(ovtoc, tcojc dv STt dXr^Osc strj to tc5v ^vtoa&at ts xai auvsj(saftai, 2« 
TcvsufxaToc Ttvoc Std TcavToc StrjxovTOc auTou ; STcstTa 8' suXoyov jxsv fjv, 
oTcotav tt^v aTco tou TcvsufxttTOc auvo^fjv Yivou.svr ( v iv Tcaatv stvat toTc aoj- 
fxaatv ouy outojc 8' sj^st. tojv ^dp aojjxaTojv Ta jxsv soti auvs^fj, Ta 

30 8s otojptajxsva. 8t6 suXo^ojTspov, IxaaTov auTtov utc6 tou ofxstou etSouc 25 
auvs^sa&at ts xai fjvtba&at Xs^etv Tcp6c souto, xaBo iauv auToiv ixdaTto 
t6 stvat, Trjv (8s) aujxTcd&stav auToiv aa»Csa&at Tf ( v Tcpoc dXXrjXa 8td ts ttjv 
ttjc uXrj? xotvojvtav xat Trjv tou Tcsptxstjxevou Oet'ou atojxaToc auTto cpuatv, 
f^ to 8td tou TcvsujxaTOs* SsatxtoTrjc "/dp xai 6 tovo? tou TcvsufxaToc, ucp' 

35 ou auv8oujxsva ttjv ts auve^etav iyzi Trjv Tcpoc Ta otxsTa [xsprj xai auvfj- 80 
TCTat toTc Tcapaxstfxsvotc. ptaCofxsvov uev -fdp utco tivos t6 Tcvsufxa, 8td 4 ifxEdoxa Ideler: ctfxefto t<z libri 7 xal om. Ideler 10 auxTj Ideler: auxTj libri 

13 auxd] auxa; Ra ftviaei] yivzai a Ideler 14 auv^yei RSa : auveyel ABCP 15 auxot 

Diels 16 oXtxat?] OTtxat? BCPS: om. a 17 oiafatc a 18 Ttp scripsi: xo libri 

atou-aTt Ra 19 cpeuSet; A' 20 xt ov] xtvi Ra 22 rcoxe Ideler: xdxe libri 

27 fortasse <3v> ^v 28 6Tcotav] orcoia 2v <tj) Diels: ^TcotavTtvouv (om. ttjv) Schwartz 

Yevop-^vTjV Ideler 32 6e addidi alt. ttjv Apelt : ttj libri tert. ttjv om. a 34 to] 
xiij Ra: fortasse del. tou ora. a 6ea(xtoTTjj — TtveufxaTo; om. Ra 35 auv6e6(xeva 

Apelt 36 fxev s. v. A 224 AAEHANAPOT A(PP0AIZIEQ2 

ttjv 7rpbc; touto eucputav, tu> [XTjoejxiav dvTt[3aatv iys.iv Ttp xtvouvTt 81' eo- 
Tcddetav ouvaaftat, U7rb ttjc; ddpoa? xtv7jae(oc; fa^uv Tiva Xajxpdvet, a7rafrsc; 
8e ov | xaid ttjv otxstav cpuatv. u*fpbv °° eaTt xai euotatpsTov, (bc; xat 605 
Ttov dXXujv, iv ot? dv tj touto [xsu.qp.svov, xaid touto [xdXtaTa ts xat 
5 dpeOTTjv YtvsaOat T7jv 8tat'peaiv. 8td touto *puv o? fxev xsvov ti auTo tt>7j- 
tbjaav eTvat xat cpuatv Ttvd dvacp7j, ot 8e TroXXd iyeiv sv auTto xsvd. xat 
-(dp st tou [xrj oiaTrtTrcsiv, dXXd aufxjxsvstv Ta atoptaia, atriov to aoviyov 
auTa 7rvsu[xa, Ta StaTtiTrTOVTa Ttov atojxdxtov StjXov «k oux dv s^ot xb 
TTveujxa to auvSeov. tcujc; 8' dv ttjv dpj(7jv 7j Statpsaic; au>CotTo tujv atojxaTujv, 

10 si fs 7j [xsv 8tat'psai? j((opta[xoc; ian Ttov Tjvtofxsvojv, jxlvst 8e xai' auTous, io 
TrdvTtov 7)V(0[xevtov 6[AOito<j dXXTjXotc;, Trdvia, xdv 8taipe&7j; ttujc; 8' oux dv izdv-a. 
cpatvotTo Ta Trapaxetjxeva dXX7jXotc; xat paSttoc; dXX7jX(ov j((opt'Cea&at 8uvd- 
jxeva utt' auTou xat Ofxottoc; dXXTjXotc; Tjvtba&at Xeyetv, toic; auve^eat Te ouat xat 
5(topt? otatpeaetoc; [xtj Suvajxsvotc; tivoc; dXXVjXojv ^topta&rjvai ttots; irpbc: 8e 

15 toutoi?, el to Tivsufxa "(Efovbz ex 7rup6c; Te xat depoc; 8td 7rdvx(ov Trecpot- 15 
T7jxs tojv a(o[xa'T(ov (tuj) Traatv auToT; xsxpaaOat xat exdaioj auTtbv &x 
toutou 7jpT7ja9at to etvat, 7roJc; dv Iti aTrXouv ti sitj atbfxa; ttojc; 8' dv, 
et uaiepov to ex tivojv aufxetfxevov Ttov a7rX(bv, Tb Trup dv xat 6 aTjp si'tj, 
e$ aiv [xqvu[xsv(ov to Trvsufxa •vtvsTat, ou X U) P t * dSuvaiov stvat' Tt atojxa; 20 

20 et ^dp IZ ixetvtuv [xev fj -^eveatc; toj 7rveu[xait, dSuvaiov 8e ixetvtov eTvat 
Tt X *? 11 » 7rveu[xaT0c;, out' dv sxstvcuv Tt sitj 7tpb tt^c; tou 7rveu[xaT0c; ■ysvs- 
asto?, out' dv to 7rvsu[xa ^tvotTO, oux ovtcdv, ec- tov tj ysveatc; auTtj). ttojc; 
8' dv tt« sv Tto ^^XP^ evspysta Tt Ospjxbv stvat Xs^ot; ti? 8s xat tj ste 25 
to dvavTtov d[xa xtv7jatc; auTou, xa^' 7jv aoviyzi za ev otc; 3v -^, ov (Sc 

25 cpaat, 7rvsu[xa xtvoujxsvov S\ia 1$ outou ts xat st^ outo; xal xaTa Tt eTSoc; 
xtv7jae(oc; ^tveTat; xai' ouSev "cdp or6v t' eaTt voTjaat ti djxa e?? Ta svav- 

XI Tta xtvou[xsvov xa^' auTO. 'AXXd -vap io^xaatv, (bc; sittov, ot outu> Xe*cov- 30 
Tec; Tto [X7j ouvTj^Tjvat StaXapeTv toj Xoyoj Tfj? uXtjc; to etSo?, xa&b stSoc; 
IxaaTov t' £aTt Ttuv 6'vtojv saTt, xat 7rpbc; TdXXa 8tacpopdv e^et, xaid 

30 T7jv uXr^v ou6ev dXX7jX(ov | StacpepovTa, xa^b etSoc; iyzi, xat tuj au>Ce- 606 
a&at ts xat jxsvetv TauTa, d ian, 7rveup.aTt tbc 8td TrdvTtov StrjxovTt dvd- 
7TTetv to Te elvat exdaiou xat to aujCeaftat Te xal au[x[xevetv. atTtdaatTo 
8' dv Ttc; suXo^ujc; auTtov IvTauOa tou Xo^ou ysvofxsvo? xat to 8uo dp/dc; 
tujv TrdvTUJv XsfovTac stvat 5X7jv ts xat dsov, tov tov [xev uotouvTa eTvat 5 1 St' scripsi: 8' libri 2 cfrta&e? U] euTiadl; Schwartz 3 8' om. BCPS 

4 p.dXXtaxa AB 5 dpecJTrjv] dpfaxrjv Diels ttjv s. v. A 8 eyotTo Ra 11 tcocv- 

tujv scripsi: tujv libri 11. 12 TtdvTa cpaivotTo] fortasse dTtefxcpaivot to 12 dXXi^Xtov 
om. Ra: dXXVjXote; BS 13 X^yetv del. Ideler 14 dXXrjXot; Ideler 16 <tuj) Ttaatv 

Ideler 21 tou om. Ra 22 2v to] outo a 23 7j om. Ra 24 to] 

tov a auTovi Apelt: auToi?; ou libri auve^et Ideler: auvi^eiv libri 7j CPRSa: rj 

AB ov Apelt: ujv libri 25 Tcveuu.aTo; Ideler xtvoujxevov Apelt: xtvoujx^vou libri 
t( Apelt: ti libri 26 ytveTai] )iyeTai Ideler: fortasse xtvetTat 28 StaXaXetv 

Ra 29 l/et] S/etv Ideler 32 alt. Te om. a afoidaatTo] akiaaat a : aktdaat Ideler 
33 eb\6yois om. Ideler IvTau&a] dvddSe Ra 34 TtotouvTa scripsi: 7totouv libri nEPI KPAZEQ2 KAI ATSH2EQ2 10-11 225 

ttjv 8s Trdaj(ouaav, [xs[xt)(dat tq uXi(j Xsfstv tov Osov, 8td Trdarjc; aoTrjc; 
StrjxovTa xat a^rjfxaTtCovTa aurrjv, xat jxopcpouvTa xat xoafxo7rotouvTa TOUTtp 
tio TpoTrtp. e£ ydp {)e6; xax' auTouc; auifxa, Trveujxa tov voepov ts xal 
dt'6iov, xat tj uXrj 8s auifxa, TrpuiTOV jxsv sciTat TrdXtv Strjxov auifxa 8td 10 

5 atofxaTo?, STcsixa t6 Trvsufxa touto tjtoi ti tujv Tsaadptov Tuiv aTrXuiv saTai 
atojxaTtov, a xal axoiysxd cpaatv, rj ix toutu>v auyxptfxa (toc; rrou xat au- 
xoi XsYouatv xat -ydp depoc; xat rrupo? ucptaTavTat ttjv ouatav zyzw to 
irveufxa), rj, (d) dXXo ti etrj, saiat to Ostov auTot? atbjxa TrefXTCTTj tic; ou- 15 
ata, /«>pk a7ro8st{*su>s tivos xat Trapafxufrtac; XeYOfxevrj toi? Trpo? t6v [xstA 

10 Tuiv oixeitov TtBsfxsvov touto dvTtXeYouatv ti>; XsfovTa TrapdSoSa. si 8s tj 
Tuiv Tsaadpu>v ti sitj rj Tt s£ Ixstvtov auyxptfxa, saiat t6 £x ttj? uXtjs 
-fsvvtofxsvov atojxa upo xou •ysvsa&at 7rscpotTrjx6c; 8t' atVcTjc; xat tsxvouv 20 
s£ ixstvrjc; 6jxot'toc; toic; dXXotc; xai sauTo. sti ts uaispov dv 6 Os6c; ttjc; 
uXrj? sirj, s^ ys 7rav jxsv to svuXov auifxa ttjs uXrjc; uaispov. to fdp sx 

15 ttjc; dpyrfi uaTspov, 6 8s Oso? TotouTOV atojxa* ou -;dp 8rj ttj uXtq 6 au- 
to?. toiouto? 8s u>v strj dv [*ej(pi cptovrjs dt'8toc; auTotc; jxovrj?- et -^dp 
7S70VS (ysyovs 8s sx ttj? uXtjs), sirs Tt Tuiv aTrXuiv iaxi atofxaTtov, strs sx 25 
toutcuv aupcptfxa. 7rp6? 8s toutoic; iTrtCrjTTjaat ti? dv, st Tuiv Ix Trj? uXrjc; 
^svofxsvtov otov ts S^jxtoupYov Xsfstv tov 8ta7rscpotTTjx6Ta ttj; uXrjc; xat ovia 

•20 iv auT^j Osov. cpspouat [xsv ydp st? ttjv xaTaaxsurjv touos t6 [xrj 6[xotu>c; 
toTs cpuast 7tvo[xsvotc; ^tvsa^at Ta xaid Ta; xiyyas. Ta fxev ^dp a7r6 Trj? 30 
cpuaeu)? aTroTeXsajxaTa oux iTriTroXTjc;, dXXd 8t' oXwv stSoTrotstTat' ts | xat 607 
otaTrXaTTeTat, xat Ta ev6ov auTuiv "cXacpupuiTaTa TrecpiXoTej(VTjTat, Ta 8e Tuiv 
xe^vuiv 8ia[xe[x6pcpu)Tat, u)? stti Tuiv dv6ptdvTu)V ej(et* Ta ydp ev8ov toutwv 

25 dStaTrXaaTa. 8td 6rj touto cpaatv Tuiv [xev yivo[xsvu)V xaid Ts^vrjv 
s^toOsv stvat xat xs^toptajxsvov to irotouv, stu 8s Tuiv -ctvojxsvtov cpuast lv 6 
TTj uXttj stvat Trjv 8uva[xtv ttjv [xopcpouadv ts xat Y^vvuiaav auid. Tauia 
8s ou^ opuijxsv toic; -,'tvo[xsvotc; auvcjoovTa. sirt ^dp TrdvTcuv Tuiv Ytvojxsvcuv 
cpuast s$u>dsv Tt laTt to Trjv dp - /rjv ttj? -;svsasu>c; auTuiv eyov xat xrjc 

30 TrpwTT^ sv ttq uXtj [xsTapoX^? atTtov. Ta' ts -ydp dTrXa au>[xaTa ttj? ts 10 
sk dXXrjXa [xsTaPoXrj^ s$u)0sv s/et Trjv atTtav. ^uSts ydp xat depp-o-njc; 
rj Ytvojxsvrj 6td Trjv Tuiv oupavtwv atofxaTtov dXXoTs dXXotav 7rp6? a6id 
(syiaiv ttjc; ^svsasu);; auToi? xat ttjc; cp&opac; xat ttj? sk dXXrjXa (xsxa{3o- 
Xt^? afTta. dXXd xal Tuiv cpuTuiv xat Ttiiv Ctptov Ixaaiov U7r6 tivo? s^cudsv 1 >iyetv Apelt: \lyei libri: X^ouat Ideler G a>a tou] uxjTcep Ra 8 il add. 

Apelt 9 Xtfo\i£\r t Apelt: Xeyo[xivrj; libri toI;] ttj; Ra 10 X^yovxa Ide- 

ler: >iyovrt libri 12 7:t<potTTjxd>; Ideler 81] xt Ra texvouv Apelt: t^xviov 

libri 13 iauTO Apelt: Ioutuj libri te] 8e Ideler 16 [x^pt cpouvTj; d(8to; at>- 

Toi; Schwartz: (xfypt cptuvrj; aJSoIo; outoI; A: [xfypt cpojvrjaat 8' outoI; BCPS: ui/,pt f* " 
vTjaat 8uo a^ToI; Ra: Et yprj cpcuvf/aat, 8t' auTTj; Apelt p.dvoi; Ideler 17 8e] 8rj 

Apelt sive del. 21 Ta xard xd;] Ta; xaTa Ra d7:o] utco Ideler 22 iirt- 

TtoX^;A: ^ntoXXrJ; BPCS: ^ni TroXXrJ; Ra: ^TCtcpavefa Ideler 25 cpaatv scripsi: cprjadvTiov 

libri: lcprjaav Apelt 26 (elvat) to tcoiouv Ideler 28 tujv ora. Ra 32 ifj ytvo^vrj] 

tjouu^vtj Ra dXXoTe oua. a 

Suppl. Arist. 11 2 Alex. scripta miuora. 15 226 AAE3ANAP0T A<DP0AISIEQ2 

6'vTOC; X£)((OptafXEVOO TTJ? uXrjc;, ££ Tj? IxaaTOV OtUTUJV yiveTGtl, T7)V dp)(r)V T£ 16 

T7Jc 'yeveasa)? Xafx(3dv£t * * * xai Ta xot' auT7)? TCTjYvufXEva irdvTa xai Ta iv 
toTc; fxETStopotc; aovtaTdfxsva xs/toptajxEva xs)(u>piafxsvov e/et t6 tcoiouv. 
oute "yap to Oepfxaivojxsvov xal 8td touto fxsTa(3dXXov cnuxb Ospfxatvsr 
5 <|>oj(P ov ^ £ xa ^° OspfxatvsTat. dXXd xai ot? tj ^vvrjatc; ctTco aTcepfxaToc;, 20 
e£u)0ev t6 ^evvuiv 8ta Trjs Tcpoeastoc; tou aTcepjxaToc;. sl 8' outuk toe ex ttjc; 
uXrjs ^tvofxeva "jfivetat, tcu)? dv (airtos) Iti 6 0e6? auTuiv st'rj 8td tou ttj uXifj 
fxejxi^&ai te xat xsxpdaOat; tou "ydp outcus iv toT? Yivojxevoi? cpuast tcoi- 
ouvto? dXXo Tt Trpu>Tov eaTtv atTtov s'$u>0sv 6'v. ou8ev 8e Tcoi7jTtx6v TrpuV 25 

10 tov tou Oeou. eotxaat 8e 81' u>v Xe^ouatv eT8o; ttjc; uXrjc; Xeyetv t6v Oeov. 
zl ^ap outu)? 6 0e6s jxefxtxTat rg uXtq xaT auTOus, (b; ev toTs Cqiotc; rj 
cj;uj(rj T(5 atofxaTt, xai tj 8uva[xt? rrjc; uXrjs iaTt 6 Oeoc; (cpotai fdp ttjv 
uXtjv Troietv tt^j ev auTTj Suvdfxet), el86? tcu>c; dv Xs^otsv auTrjs t6v Osov, 
(b? ttjv ^u/rjv tou au>[xaTO? xat ttjv Suvajxtv tou ouvajxet. dXX' et touto, so 

15 Tcu)? dv ext rj uXrj dvet'8eo? etrj xaTa tov auTrjs Xoyov, | et'ye to aujxjxe- 608 
vetv aurifj xai etvat uXtj Trapd ttjc; ouarjc ev auTrJ Suvdjxsu)?; jxdXtaTa 8' 
kv ttj ixTruptoaet cpat'veTai xaT aircouc; 6 0e6c; trjs uXrj? eT8o? tov, et' ^e ev 
tu) Trupt, 8 fxovov eaTt xa^' auTOUs totb, rj uXrj xal 6 Oeo? [t9jc; uXrj?] 
awCovTat jxovot. etrj ^dp dv 6 Oeo; TOTe etSos to iitl Tr] uXr^j tou Trup6c;. 6 

20 d 8e touto, [xeTapdXXet 8k to Tcup els dXXa Ttvd aa»[xaTa, to £t8o; dXXda- 
aov £trj dv 6 Oeoc; cp0£tp6[x£vo? tote, ei ye xaTa cpOopdv tou TrpouTcdp- 
)(ovto; £r8ouc; rj [XETa^oXrj st? dXXo auijxa tyj 5Xi(j YtvsTat. xat el Trjs 
TOiauTr;? [XETapoXrjc; 6 Osoc; atTtoc;, etrj dv 6 Oeoc; xaT auTouc cpOetptov 
EauTov, ou ti dv dTOTcu»T£pov pr^Etrj tcot' dv; Tcuic; 8' oux dvdc-ta Tr^? Oet'ac; 10 

25 TcpoXrjt^etoc; to te tov 0e6v 8td Tcdarjc; tt^c; uTroxetfxevrjc; Traatv uXrj? xej(U)- 
prjxevat Xe^etv xat fxevetv ev auTr^, oTcota tcot' 5v 7;, xat to TcporjYoufxevov 
I}(etv IpYov, to det Tt ^evvdv Te xal StaTcXdaaetv Tuiv ec- auTr^c; ^sveaOat 
Suvajxevwv, xat irotetv tov 0e6v 8rjfxtoup"(6v axcoXrjxcov Te xat ifxTct'6u)v, aTe- io 
yyios (SaTcep xopoTcXaOov Ttva tu) Tcr^Xm aj(oXa'CovTa xat Tcav to Suvdjxevov 

30 &£ auTOu ^svsoOat touto TcotouvTa; icpoc; 8e toutoic; st Ta xtpvdfxeva dXX7j- 

Xotc; atofxaTa dvTtTcda)(etv utc' dXXrjXtov dvd^xrj (8td touto ^dp ouSeTepov 

auTtov cpOetpeTat, Sti ixaTepov auTuiv Tcdaj(ov ucp' exaTEpou lv tuT! Tcdaj(etv 20 

dvTiTcotet), tA 8e 8t' dXXrjXtov ^wpouvTa awfxaTa xtpvaTat dXXrjXotc;, e?rj 

XII t' dv dXXrjXa * * * TauTa fxev efTcetv Tcporj5(0rjv 8td touc; dvTtXe^ovTac; jxev 

35 'AptaTOTeXet Tcept tou TcefXTCTOu acbfxaToc; xai toic; fxovotc; xa^' d$t'av Ttov 2 Ys vv ^creu>; AC lacuuam indicavi xax' avjTTjc] xatd yr); Apelt '6 xeywptafjtiva 

suspectum 5 y^veat; RSa 6 rcpo^aeu); Apelt: trpo^aeu); libri 8td tou ait. Ra 

7 a?xto? add. Diels ttJ uXtj] ttjv uXtjv Ra 12 cpaat] cpuaet Ra Apelt 13 rcotetv 

Ideler: Ttoiet libri tiq Apelt: ttjv libri tcu>« Apelt: tb; libri 16 SXtj A: GXtj 

rel. Tcapd AB: irepl rel. 18 t<£] ttJ a ^oti om. Ra ttjs SXtj? del. A: om. a 

19 5v om. Ra 20. 21 dXXdaaov R: dXdaaov rel. 22 e{ R 2 a: tj rel. 29 xo- 

p^TtXaafrdv RC J a: xopcJTrXaaTciv Ideler 33 j(u>pouvTa om. Ideler 34 lacunam indi- 

cavi. sententia quae excidit legitur 227,23 — 25 TTpOTjy&u) a jjiev] t<£ Ideler 

35 toI; Toi a (xdvot; Scbwartz: vdfxot? libri riEPI KPA2EQ2 KAI AT2H2EQZ 11-12 227 

Oeitov etpTjixevotc; eVaTaaOai Ttetptofxevouc; 8td cptXoTtfxtav, T7jc; 8e aTOTtiac; 25 
Ttov ucp' auTtov XeYojxevtov fxrjSe ttjv dp)a)v auvtevTac;, otc xat Ta xupito- 
-aTa xai fxe-ftaTa tu>v xaTot cptXoaocpiav So-ffxaTtov TjpTTjTai xat ttjv xaTa- 
axeoljv diro tou Oaufxaatou 86"ffxaTOc; ej(£t to ^ 'Gtojxa ^topeTv 8td atofxaToc;*' 
5 Te -,'otp ~epl xpotaeto? auToTc; X670C oux £v dXXtp Ttvt', dXXd xal Ta Ttept so 
^o^TJ? utc' auTtov Xe"|'6[xeva IvTeuOev 7jpT7jTai tj Te TtoXuOpuXXTjToc; a&ToTc; 
etfxapfxevrj xat fj tu>v TtdvTtov Ttpovota | 8e ttjv TtiaTiv XafxfUdvouatv, 609 
Iti tb t6 Ttept dpy&v ie xat Oeou xat tj tou Ttavxo? fvtoaic; te xat aujx- 
TtdOeta Ttpo? auto. Ttdvta *(dp autoTc; TauV eaTiv 6 8td ttjc; uXtjc; Strjxtov 

10 Oeos. toutou 8e tou auitxa ywpzXv 8td aajjxaTOs, ec ou a^eSov itda7j$ ttjc; cpu- 
atoXoYiac; auToTc; dv7jpT7jTat Ta TteiafxaTa, Ttapd Te Tas xotvd? TtpoXrjcpeic; 6 
Xe-pfxevou xat Ttapd Ta? aTtdvTu>v SoSac; tu>v cptXoaocptov, ttjv TtiaTtv xaT* 
auTou? Xatxpdvet ux dv dito Ivapyou? tou t6v aiSrjpov, Zxav rj TteTtupu>- 
jxevoc; [uev] jxfj auT6v ic-aTtTeaOai Te xat TtupouaOat Xe*fetv Ofxoitoc; toTc; 

15 oU uX7j to Ttup, dXXd 8td TtavT6? auTou "^topeTv to Ttup uTtoXafx[3dveiv jxeTd 10 
T7J? uXr^ exetv7j?, icp' 7j? 8v -fetTVtdaav tu> ai87jpoi> eOepfxatve ts xat ic-fj- 
tpev auTov. xatTot Ttuis ou Ttp6? toTc; dXXotc; xat touto TtavTaTtaatv aTOTtov 
to TTjv ttjs cpXofoc; uXtjv, fXTj xatej(ouaav ttjv ecjtoOev yoprfl(<x.v, fXTj xata- 
vaXiaxeaOat, atoCeaOat 8s eVt toaoutov Xe^etv lv tuT itupl ta} fxefxtYfJ.ev(o 15 

20 tu> at87jpo>, 40)? dv 6 at'87jpoc; TteTtupu>fxevos jxevijj, ivapYouc; 6'vto? tou ttjv 
cpXo^a auve^ou? SeTaOat ttjc; xaTa ttjv uX7jv yoprflias, (bs e^ouaav Iv tu> 
■j-tveaOat to etvat 8td tTjv t7jc; uTtopepXTjfxevTjc; uXtjc; autfj ta^eTav cpOopdv. 
[xat 6 9eoc; xtpvdfxevoc; tfj uXtq* et 8e touto, xat dvTtTtda)(u>v uTt' auT7jc;• 
otc; fiteTat to ts tov Oeov Ttda^etv xat to ttjv uX7jv TtoteTv, dXXd TauTa 20 

25 * * *]." et "j-dp fXTj 6 atSTjpoc; uXtj TtoTe Ttj> Ttupt, Ttva /pTj ttjv xatojxe- 
VT/v uXtjv Xe-j'£tv elvat; oXu>c; 8k Itcsi 6 atSTjpoc; utto Ttvoc; i$aTtTeTai Ttup6c; 
6'vtoc; ecp' uXr^c; tivoc;, et 8td tou at87jpou Stetat t6 Ttup, 8eT cpuXdaaov a&T6 
T7jv uX7jv, icp' rjc; ov iTtXr^ataae T(o ai87jpu>, j(u>peTv 81' auTou, dXX' ouTe 25 
Ta $uXa ouTe ot dvOpaxec oute Tt; oXXtj tu>v uTtoxetfxevu>v GXtj tu> Ttupt 

30 tu> TtupouvTt tov atS^pov, lv toT aiSfjptp ^tveTat. XetiteTat 87J, | )(u>piC6fxevov 610 
auTo ttjc; GXr^c; "(tveaOat iv auTu>. dXX' el ympi^oixo, dvaYxaTov out6 Iv 
TfJ fxeTapdaet uXr^v Ttvd fxeTaXafxpdvetv, xat eaTtv oux dXXrj Ttc; fj 6 aiSrj- 
poc; auToc;. xaOoaov ydp fj uypottjc; daTtv h auTtp, xaTa ToaouTov 3X7j Tcf 1 Ttetptofxivoui; AR: Tcetpcofx^vot?Ra: TCEtpu>(xivoo CPS TTjcSeBCP: t^aSe ARSa 5 Xdros 
RS: Xciyotc ABCPa 6 7toXo&X6XX7jTos A 7 8e] fortasse ttj v8e 8 f ti xe] etTe Ra : e? rt 
Apelt to scripsi: 6 libri : 6 (\6yos) Apelt 9 auTot; om. Ra 10 toutou Se libri: touto 
8e Apelt tou scripsi: t6 libri 11 retefxaTa] TciafxaTa Ra Ttepl BCPSa 12 Xeycifxevov 
Ideler nepi BCPSa 13 5v Apelt: al libri tJ] d a 14 fxev delevi 16 IMa- 
p.ave Diels 18 lijujdev] ?$u> (xev Ra 19 Se om. Ra 20 xtp atS^piu om. Ideler 21 cpXoya 
RSa: cpXdyav ABCP 23. 24 xai — TaoTa circumscripsi, cf. 226,34 24 to ante ttjv om. 
Ideler touto <aT07ta> Ideler 26 7tup6« ^cfTtreTat Ra 27 Ttvd? om. Ra e( Apelt: 
rj libri cpuXctaaetv A 2 Ra 28 <xat) ^cp' Ideler ^; Sv Schwartz : Saov libri ^TtXTjataCe Ra 
28. 29 o!>Te Ta scripsi: 06 Td Te libri: ouSe Ta Ideler 29 pr. ouTe scripsi: ouS^ libri 30 Sij 
/loptCdixevov scripsi: Sta^toptCdfxevov libri 32 tj] r) A 33 a^Td? Ideler: oot/j libri 

15* 228 AAE8ANAP0Y AGP0AI2IEQ2 

Trupt "Yivstat, axXrjpoTepoc "puv 6 Trupoujxevoc atSrjpoc fxsxa ttjv a(3eatv tou b 
TrptoTou YtvsTat, tbc dvaXtaxofxevrjc utt6 tou Trup6c ttjc ufpoTrjToc ttjc ev 
auTtp, xat £;a'7rTSTat ts [xe/pt? dv ufpoTrj; f ( Ttc iv auTtp, toaTrep ouv xal 
£6Xa. dXXa toutiov jxev dXtc. 
XIII 5 'Eiravuofxev 8e £tt1 tov ec; dp/rjc Xoyov. st -yap Ta sfprjfxsva outojc io 

Trspt xpdasa)? TravTeXtbc aTOTra, dva-fxaTov dXXtoc Trtoc Tac xpdastc ■YivsaOat 
Xeyetv. XstrrsTat 8e Trapd TauTac, div d'£tov iroteTaOat Xo^ov Ttvd, (rj) utt' 
'AptaTOTsXooc stprjjxsvrj 86£a. strrtofxsv orj xat irspt touttjc, xat ost'£tofxsv 
tic ttot' iaTiv, irrst fxrjSe i-vouptfxoc eaTt toTc ttoXXoTc raiv cpiXoaocpouvTtov 

10 8td auvTOjxiav Ttov Trspt auTrjc efprjfxsvtov utto tou cptXoaocpou. TrptoTov fxev 15 
6pt'ato[xsv, Tt'va iaTtv dXXrjXotc xtpvdaOat Xs"f6fxevd ts xat Suvdjxsva. 6pt- 
aOev fdp rjfxTv touto diroaxsudasTat iroXXd Ttov £vo)(Xo6vtojv tov irspi 
xpdaetoc Xo^ov. saTt 8rj rj fxT£t'c ts xat rj xpaatc h toTc xaO' auTa ucpe- 
aTavai cpuatv syouat. 8t6 xat 8oxsT SovaaOat )(<opi'CeaOat TrdXtv dXXrjXtov 20 

15 Ta [xsfxiYfxsva oti £x toutiov auvrjXOev. st Ss [xrj8sv dXXo ^topiaTov Trapd 
ttjv ouatav, ouattov dv rj fxi£ic ts xat tj xpaatc strj. st 8s touto, oux 
dv 'Ava$a-f6pac strj xaXtoc Xs^tov, TrdvTa Iv Traatv [xsu-T^Oat. outs -jfdp 
Ta Trd&rj )(topiaTd, tbc xaO' auTa stvat SuvaaOat (8t6 ou8e [xTc-fc ts xat 25 
xpaatc dv etrj iraOtov irp6c dXXrjXa, rj TraOtbv irpoc Ta tov Ioti TrdOrj), 

20 dXX' ou8s Ta et'8rj Ttov ouattov. xat ^dp st ouatat xat tout', dXX' ou xaO' | 
auTa auvucptaTavTat. ou ^^P °^ v T£ X^P 10 ^ 7 ] £ ^ vat ' Tl «UTtov. dXX' 611 
ou8s rj uXrj [xtxTrj. o68s "^dp auTrj yy>pU siSouc ivsp-cstqt ttot' iaTtv. out' 
ouv h dXXotc Ttatv, tj £v ouatatc rj }xT$t'c ts xat xpaatc, outs dXXat Ttvsc 
Ttov ouattov e?at [xtxTat Trapa Tac ^toptaTac Te xat xa^' ?8t'av ucpeaTavat 5 

25 Suvajxsvac xat xaTej(ouaac tottov. TOtauTa 8e Ta atojxaTa. toutou toi'vuv 
Sitopiajxevou [xsTa TauTa dcjtov STrtaTrjaat, TroTspov TauTov Ioti [xT$t'c ts xat 
xpdatc, rj Stacpopdv s^et Ttvd. eotxe 8rj Btacpspstv, r^ to [xev xoivoTepov 
eaTtv rj [xTctc, -fj 8e xpdatc tStxtoTepov. Trotd -^dp [xTc-tc rj xpaatc. Ttov 10 
ydp jxtc-etov rj [xev Ttc xaTa TrapdOeatv Ttov ouattov xal dcprjv f(v$.xcii, rjv 

30 Xeyou-ev Trjc [xtcjetoc -^tveaOat xaTa auvfteatv (ou Trdaa [xev -^ a P a6v8satc 
[xT$ic' auvOeatc [xev -cdp xat Ttbv ojxortov Te xat ojxoetStbv ytveTat, rj 8e 
jxTSic ix StacpepovTtov Te xat iv Stacpepouar 8t6 6 [xev Ttbv Truptbv atop6c 
xaTa [xovrjv auvOeatv, 6 8e Ttbv Truptbv Te xat xudjxtov rjSrj Trj auvOeaet 15 
xal ttjv [xT$tv TrpoaetXrjcpev), rj 8e tbc xpdatc [xT^tc -ytveTat, ou atoCojxevtov 

35 Iti Ttbv [xqvujxevtov xat ouTtoc dXXrjXotc Trapaxstjxevtov, dXX' ivoujxsvtov 
xaTa to uTroxstjxsvov. 816 Iv toTc suoptaTotc ts xat u-(poT? rj tbc xpaatc 
[xlcjic iaTtv. waTrsp 8s ou/ rj Ttbv TU/ovTtov auvOsatc [xT$tc r^v, ouTtoc o68e 20 1 Ttupt Y^exot] TCptyfvexai a 3 -n? corr. ex ttjc A 7 dvdS-tov Ideler i t add. Ideler 
8 eiprjfx^va A 1 87)] 8e Ideler 9 tcot' iaxN Ra: ToVidTai A: T^TeaTtv BCPS 10 afrrij;] 
aiTwv Ra 12 d7roaxeudaeTai Diels : etTioaxeodaai Te libri 13 <8e> 8rj Ideler 15 toi- 
o6tujv CPSRa ^topiaTov Apelt: /topi; twv libri 16 <5v om. a 23 ofoe scripsi: o68e 
libri 25 TdTtov] t6tc BPS 30 fortasse oivfteaiv (y^veatv) 32 Tcupwv corr. ex Ttupo; A 
35 Ttep txeifx^viov Ra 36 zb-^iaplsxon vel eoSiaipe^rots Diels 37 twv om. Ideler IIEPI KPA2EQ2 KAI AT2H2EQ2 12-13 229 

r; xoiv royovxotv oYpwv IvuxJt? xpdats Te xat [xT$i?. ou Y<*p u8top uSan 
xtpvaTat, xatTot svoufxsvov auTto, ou8s sXatov iXat'cp, dXX' ou8s sXatov uSaTr 
dXXd touto [xsv 8td -yXta/pOTrjTa. OTav 8s rj TOtauTa Ta svoutxsva, (b? 
e^etv TroioT^Ta?, xaO' 3? Ta fxqvufXEva Trotstv ts xat Tzdayziv 67^ dXXrj- 25 
5 Xtov ecjTtv ofd ts (rj fdp xpdats Iv toic Trotetv Te xat Trda/etv utt' dXXrj- 
Xa>v Suvafxevote), totc xat toutcov xpdats 71'veTai. 8td touto ^dp djxtxTov 
7rav to Oetov atojia t6 7rotrjTix6v ov fxrjxsT' dvTi7ra'a)(siv utto tou Ttdayov- 
toc utc' a&TOu SuvaTat. jxova ydp Ta svuXa Ttdayei. 8t6 TauTa fxova twv 
rotouvTtov dvTtTtdayst oaa TTj? auTT^ xsxotvcbvrjxsv uXrj?. TauTa 8s T(bv 

10 Trj; aur/js | uXrjs xexotvojvrjXOTwv u7r' dXXrjXujv dvTnrda^etv ofd Te, oaa 612 
ivavTuoaiv iyet Ttvd 7rp6? dXXrjXa. ou ydp to xoybv utt6 tou tu^ovtos 
otov Te Tzdayeiv ou8s -^p T0 ojxotov U7r6 tou 6{xot'ou. a7ra0rj "ydp ^ 711 ' 
dXXrjXtov Ta ojxota. sv 6tacps'pouat ydp xat U7r6 StacpspovTcov to 7rotsTv ts 5 
xat Trda^etv ytvETat. dXX' ou8s Ta fTspa 7rdvTT| r.dayei xi utt' dXXrjXcov. 

15 ou8s ^dp 7ra0sTv otov te cpcovrjv utto YpafXfxrj?, Ttp fxrj8ev U7r' dXXrjXcov 
dvTt7rda)(etv, * # # xotvrjv uTroxsTaOat Ttva cpuatv tcov sxaTspujv 7ra0u)V 
£7rt8£XTtx7]v. 8t6 eaTtv ev toutoi? to ttoisTv te xat rdayeiv, oaa Trjv auTrjv 10 
uXrjv uTroxstfxsvrjv eyovxcn ivavTtcoatv Ttva eyei Ttpo? dT.XrjXa. outs fap 6^6 
/pcojxaTO? to y^^u, xa06 ^Xuxu, rcdOot 7tot' d*v, outs utto OEpixou to cjr^pov, 

20 dXX' ou8e U7r6 t^u/pou to u^pov xa06 uypov, oti [X7j eaTt TauTa dXXrjXots 
evavTta, dhXai. * * * evavTtois T£ xat toi? [xeTa$u. ou yap [xovov to Oep- 
[xov U7r6 tou tyoypoo xat to cpu^pov U7r6 tou Oepixou ixeTapdXXeTat Te xat 15 
izdayzi, ou8e to u^pov utto tou $r^pou xat to Srjpov 6tt6 tou uypou, dXXd 
xat Ta [xeTa^u exaxspou tcov dxpcov, oTt xaTa \iXi(v iaxi Tcp Trpo? exd- 

25 TEpov tcov ivavTt'cov to [x£Ta£u tov OaTspou tcov IvavTtcov acoCsiv Xoyov. 
totc ^dp 7rpo£tprj[x£voti; au[x(3sprjxs tyjv auT7jv uXr^v iyooaiv xat £vavTt'coatv 20 
xaTa to e!8o? e/eiv 7rp6; dXXr^Xa. xr^ ^^P 5Xyj? tStov to ttjv auTrjv st- 
vat tcov ivavTtcov S7u8£XTixrjv. TrdvTa ^dp Ta iv yeviaei ts xat cpOop^ 
acoixaTa sVi.Trji; auTr^ dXXrjXot? iaTtv uXrj;, rj 8s Stacpopd auT^rj? xaTa ts 

30 st8rj xat aufxpsprjxoTa TrdOrj. Ta ^ouv Tsaaapa acotxaTa, S aTot^sta Xs^sTat, 25 
EOTt TauTa* ^rj xat uStop, drjp te xat 7rup, a uXrjv ttjv auTrjv dXXrjXot? 
iyovxo. xaTa Td Ei8rj ttjv 7rp6? d'XXrjXa acoCst Stacpopdv. StacpEpouat ^dp 
dXXrjXcov Tq> to jxev auTcov OEpjxov t' Etvat xat $rjpov (ev ydp toutoi»; to 
stvat Tcp Trupt 7rupr sari [xsv */dp xat Iv ttj uXtq auTcji to stvai tyj TauTa 2 xairotBR^a: xai Tt rel. 3 |x£v] fortasse fx £ v e 1 xotaoTa CPRS: xajxa ABa 5 ofdv 
re Ra: oia te S 5. 6 e\jtiv — dXXiqXiov om. Ideler 8 SuvaTat Ideler: oiivaa&ai libri 
9 IxxotvcbvTjxev R Ideler: ixxotvu)VTj[xev a 10 ttjj auTTjc] ttj; B : TOtauTTjja: ttj? TotauTTj; 
Ideler ixxotvtovTjXOTtov Ra 11 dvavTt"toatv] aWtoatv Ra 12 o68i scripsi: oSte libri 
14 Trdvrrj] ndvTa Ra 16 dvTiTrdd^etv <(xtj8I> Ideler: fortasse dvxnrdcs^etv<, et u.tj otd 
to> 18 I/et] iyt A: e^etv B of)Te scripsi: ov)8e libri 20 xaOo uypdv om. a 

21 Ivavrfa A 1 Apelt: IvavTtot; rel. IvavTiot;] <iv> IvavT^ot; Apelt: IvavTtou; Ideler: ante 
IvavTtot; fenestra 15 litterarum A: 20 litterarum BC: fortasse dXX' <2aTt to dvTtTcday^etv 
[lO^vov iv Totc> IvavTtot; 24 lan Ttp] fortasse evecfTt ttjv 30 youv] ydp in ras. C 
34 Ttupt semel Ideler u.ev s. v. A: om. BCPS to eivat om. Ideler 230 AAESANAPOT A<PPOAIIIEQI 

8e8eYfxevTfj, dXX' £v | toutoic; uk Tcupt ts xat Ttbv dXXtuv StacpepovTf xara 613 
ydp T7]v uXyjv t<x a<kd dXXyjXotc; Ta Tsaaapa), to 8s ti auTtov iaTtv uypov 
te xat Ospjxov (£v toutoic; ydp TcdXtv to etvai t<o dspt), to 8s (Jw^pov T£ 
xal uypov (tu> ydp 58aTt ev toutoi? to etvat), to 8e £yjp6v Te xat ^u/pov 5 
5 (toioutov •ydp yj yrj). ac; iyjivza Stacpopdc; Te xat evavTttbaeic; itpo? dXXyjXa, 
TrotouVcd Te xat izdayjivxa efs dXXyjXa TroteT Tac; fxeTa(3oXdc;, tyjc; uXyjc; jxs- 
TapaXXouavj? etc; to Ttbv TroiouvTtov xpatouv. OTav ydp Tt auTuiv TtXsovd- 
aav Ttvo? Ttov evavTttoatv e^ovTtov Trpoc; auTo xana^uTfl Tat? ivavTttbaeat 10 
Tat? iv auTtp eTct toooutov, (b? diro(3dXXouaav tyjv uTroxsifxsvYjv uXyjv, yjv 

10 TcpoTepov efye TroioTYjTa jxeTaXapeTv t6 tou xpaTYjaavToc; eTSoc;, tots 71'veTat 

tou [xev ouTto [xexapdXXovTOS cpftopd, ysveatc; 8s, zlg ysvovsv yj fxsTa- 

[DoXrj. at jxsv ouv yeveaet? xat cpOopat Ttbv awfxaTtov al ■ytvofxevat xaTa 

jxeTaPoXrjv tyjv xaTa t6 TroteTv Te xai irda/etv toutov ytvovTai tov TpoTtov. 15 

XIV 'ETcet 8e dXXo yeveatc; xat cpOopd, xat dXXo xpaatc; (yj yap xpdatc; atoCofxe- 

15 vtov Ttvtov fxT£tc; etvat ooxer oute ydp utco tou sTspou cpftapsvToc; xat jxe- 
TapdXXovTO? etc; to xpaTyjaav xpdatc, dKka tou fxev auSyjatc;, tou 8e cp&opd 
— 8t6 ou8e yj Tpocpyj XeyeTat xtpvaa&at xat to Tpecpofxevov — out' , et 20 
djxcpoTepa TcavTaTcaatv cp&apetrj Ta fxtyvufxeva, Ta fxefxtyjxeva xpdatc; Iti* 
atoCojxevtov ydp Ttvtov [xt£is yj xpdat?), dxoXou&ov dv enj ttjv tyj? xpdaetos 

20 Tcpo; tyjv yeveatv Te xat cp&opdv (Xeyetv Stacpopdv). xotvov [xev ydp auTats rj Te 
xaTa T7jv uXtjv xotvtovta, xal)' r t v toaTcep cp&etpeTat ti, ouTto? xat xtpvaTat, xal 26 
yj 8td ivavTttoatv 8td tou irotetv Te xat Tcda^etv [xeTapoXr]. rotov 8e xpd- 
aeto? Trpo; Tyjv Y^veatv ts xat cpOopdv to Itci [xev toutoov TeXeov OaTepov 
et? OaTepov [xe&raTaa^at xat [xeTaXajxpdvetv xaz evavTttoaei?, xa^' d? Tca- 

25 06v direPaXe TeXeov, ac, st^e Tcp6 toutou, Itci 8e twv xtpvafxevtov ou tou- 30 
tov Iti ■yivsTat tov Tpoirov. dXX' oTav TcXet'to atofxaTa tou TcoteTv xat Tcd- 
a^etv utc' dXXyjXtov I^ovTa Suvajxtv dXXirjXot; auveXOTfj, iyrQ 8e ouTtoc, d»; 
[xyj uirepe^eiv xaTa Ta? evavTttbast? dXXo dXXou 8uvaa0at tbs cpdeTpav au- 
to et? tyjv eauTou [xeTaaTTjaat cpuatv, TOTe TauTa 8td tyjv Ttbv Suvajxsvtov | 

30 taoTyjTa, xaO' a? tcoisT xal Trda^et, 6[xoi'(o? utc' dXXyjXtov dvTtTcda^ovTa 614 
[xs/pt toutou Tcpostatv, f(o? aTcopaXovTa Ta? xaTa ivavTttbaet? UTcepo^dc;, 
8t' 5s irepd ts t^v dXXyjXtov xat svavTta, [xtav s^ aTcaaaiv T(bv 8uvdjxs(ov 
•/evvyjaet TcotoTyjTa, ivto8et'ayjc; xat fxtac; "ysvofxsvrj; t^c; dfxcpoTspot? rj Tcaatv 5 
auToT? uXyjc; uuoxstfxsvyjc;. -j-tvsTat 8s yj TotauTyj fxT^tc;, yjv xpaatv xaXoufxsv, 

35 ev toTc; uypoT? Ttbv atojxaTtov. xat ydp rj iv toT; ^yjpoT? yivzaftai Soxouaa 
xpdatc; ou "{(vz-zai /topk uypoTyjTOc;. ivouTat ydp Ta ufpd auvTiOejxeva xat 1 (bs Tcupf te scripsi: tus Tcup ian Apelt: waTiep stxe libri Stacp^povxt] Stacpepov xt 

Apelt 6 Tcotet xde Apelt: Tcotetxat libri 8 auxo scripsi: autov libri 

8 xaxto^uTf] Apelt: xal laypti libri 11 fortasse 8e (xoii), e£e 16 dXXd] fortasse 

out£ 17 xat del. Apelt to Tpecpdpvevov scripsi: tijj Tpecpofxevij) libri 18 jxe- 

fxtyfx^va Apelt: fxij [xtYvifteva libri 20 Xeyetv Stacpopdv addidi 26 6'Tav] 6te Ra 

27 fyjQ scripsi: lyti libri 31 drcopdXXovTa Ra Tdc xaTd Apelt: xaTa Tac libri: 
xal Td? Ideler 33 yev^aet Ra riEPI KPA2EQS KAI ATHH2EQ2 13-15 231 

ou cpuXdaast Tac ofastac sTucpavstac, idv [xrj ^ "yXtaxpov. otav 8rj toic 10 
xaTa ttjv uXrjv 8td ttjv uyporrjTa xaTa ttjv TcapdOsatv svoufXEVotc aojfxaatv 
rcpoarjxrj t6 ivavTuoatv £X ElV taoxpaTrj Ttpoc dXXrjXa, ytvsTai auTotc xaTa 
Tac TcotoTrjTac ts xat Sovdjxstc Evtoatc, oTcsp laTtv rj xpaatc. sxaTspov ^ap 
5 Tu>v oiktoc bfo vtojv 8td jxev ttjv IvuTcdpxouaav iv auTotc ivavTuoatv xat 15 
ttjv T7jc uX7jc xotvtoviav fxsTa(3dXX£t te xat Tzdsyei, ota 8s T7jv tooTrjTa tojv 
ivavTttoaEtov oux lirt toooutov tcoisi ttjv fxsTa(3oXrjv, (b? TauTov ysvsaOat 
OaTsptp OaTspov. avTtTtaa^ov yap to tcoiouv utco tou Tcaaj(OVTO? Tcpoc au- 
tou xai fxrj fxsvov oixotov auTto, TcausTat tou Tcotstv sn SuvaaOat Tcpo tou 
10 xpaTrjaat tsXsov auTou. xat toot' iaTtv rj xpdatc* rj ^ap 8td tou tcoisiv 20 
xat Tca'aj(£tv tojv Tcapaxstfxsvtov dXXrjXotc au)fxa'TU)v 8td fxSTa(3oXrjc X^P^ 

XV cpOopdc auTtov tivoc svojatc. Suvsp-ysT 8s toic ufpoTc rcpoc T7jv Odrcto jxs- 
to[3oX7jv ts xat xpdatv xat to suStatpsiov. StatpouvTa yap aXXrjXa Tcp6 
ttjc svtoastoc xat xaTa jxtxpa TcapaTtOifxsva dXXrjXotc, pdov xat Oarcov dv- 26 

15 TiTcdaxovta utc' dXXrjXtov, Tor/iws ?v Tt -jTvETat atofxa xat xaTa to utco- 
xstfxsvov xal xaTa ttjv TcotoTrjTa, ivspYstcjt fxsv ouSsv ov tujv fxsfxtYfxsvtov, 
SovdfxEt 8s Tcdv Tt, ToaouTov aTcoXstTcofxsvov tou xat svspYEta au>£stv xa. 
sv auTtp fxsfxiYfxsva, oaov 8td tou tcoisiv ts xat Tcdax&tv dcprjprjTat 8td 30 
ttjc Suvdfxstoc auTu>v IxdaTou. 816 xat oXtYrjc SsTcat (jV/jOEtac ttjc Tcpoc 

20 f auTrjv eh TauTTjv fxsTapoXrjv 0? r\v ye auTuiv TOtauTa | /topet fxrj TcdvTa 615 
Xu>piaTa Ta TcsTcpa-yfxsva. TcpoaOrjxrjs -^dp SsiTai tivo? ek TsXsioTrjTa, dXX' 
ou TcavTsXou? YEvsasu)? te xat [xsTaPoXrj?. 8t6 xat TcpoacpspofXEvtov auTOts 
tivu)v, a Tcpo? tyjv TotauTrjv TsXstoT^Ta auvEpYEtv saTtv ofd ts, pa8i'u>? stcI 
ttjv otxstav dvaTpEX^t cpuatv, ou tou TcpoTEpov ovto; uSoto? 7j otvou [tou] 5 

25 sxxptvofxEvou TrdXtv (ou8s "j-ap ttjv ap^Tjv iau>CsTo sv Toli fxqfxaTt, Tcapd- 
Osat? ",'dp dv, ou xpaat? r^v sv ^dp toi? xsxpafxsvot? sv ts xat ojxotofXE- 
ps? Tcav to yeyovb<; sx xr t q xpdasu)?), dXXd Suvafxsvou [d-rco] tou toioutou 
xpdfxaTO? ek uScup fxsv pqtStto? }xsTa|3dXXstv f fxsTaPaXovTO? elq touto dpx^v, 10 
fXTj fxtxOsv ex TotouTiov ItcI TotauTr^ TcotoTr^Toc. (i)c ^ap ItcI tou ^dXaxTOc 

30 ovtoc ofxotofxspouc au>fxaTOC, e^ovtoc 8e fv auTuT [Tt] Suvdjxst xat u-ypov Tt 
xat OTspEov, 6 TCETcopiofxEvoc i[xpX"/jOEtc XtOoc ixaTspov aUTU)V i£ aUTOU 81- 
sxptvs YEW/jaac TpoTcov Ttvd, xat to jxev auTou Tupov iTcotrjas, to 8e oppov, 16 
ou fxspoc Tt IvuTcdpxov auTu} EvspYEta x^p^ac, dXX' aTco tcovtoc fxoptou 3 Trpoatjxi;] scripsi: irpotJTJxe libri aXX?) Ra 11 rceptxetfi^viDV Ra 12 %az- 

tov A- 13 Statpouvxa] 8tatpo0v Ra 7tpo BCRS: 7rpo« APa 14 7reptTi9^(xeva 

Ra 17 irav ti Ideler: 7ravTl libri tocjoutov BCPS: to oouto A 1 : tosoutiuv A 2 : 

Toao'jTtp Ra tou Apelt: to libri: T(j> Ideler 19 outojv om. PRa 6Xi'ytjs] 6Xt- 

yaxt; Ra: 6X177]; tivo; Apelt 19. 20 Trpo; au ttjv Apelt 20 8; tjv ye aOTtuv 

ABCPS: 8; 9jv ye Ra: tjv ye Ideler, qui ante rjv lacunam esse statuit: 8arj ye Apelt 
/toptei Apelt 20. 21 TravTT] d^tbptaTa Apelt recte ut videtur, reliqua ita constituerim 

[ttjc] Trpo; <tt]v) aOTuiv ei; TauTTjv (scil. 6'jvapi.tv) (jieTapoX^v, 8aa y e aOTtov toiouto ^tupet, 
<£7rel) [xt] 7ravTr; ( dy^toptOTa Ta xexpajxiva 21 td om. Ra el*;] Trpo; Ra 24 tou 

circumscripsi 26 xal ou Ra 27 d7ro circumscripsi toiootou corr. ex toooutoo A 

28 fxeTapdXXovTo; (sc. tou xpd[x.) ei; to ttjv dp. Diels 30 Tt delevi 232 AAESANAPOT A<DPOAI2IEQ2 

•yevvrjaac autaiv ixdtepov, outaK uTcoXrjTcteov Tcotetv xat trjv xaihepivrjv 
aTcoffiav eiV xb aY^etov xo eyov iv auxtj> xexpatievov otvov uSatt. rfjf 
ydp oixetqt Tcototrjtt aTto Travt6c tou [xtyfxatoc Y £ w<baa xb Suvdjxevov pa- 20 
Suoc u8a)p xaOapov utt' autou ^eviabai utto toaautrjc te xat totautrjc 

5 Sovdjxeujc ytoptCov dvacpepet. tbc ^dp iirt tou *(Xeuxouc, 6[xotO[xepouc ovtoc 
atbfxatoc, rj oXt-prj Ttetjnc TtpoaeXttouaa i£ arcavtoc autou yevva te xat 8ta- 
xptvet Trveufxd te xat otvov (ott *(dp [xrj Tcpotepov rjv iv auttp tauta ivep- 
•yeta, SrjXov ix tou [xrj SuvaaOat jxev outtwc u-fpu) xatiyea&at ivep-yeta 25 
Trveujxa, «)c etprjtai xat Ttpo oXt-pu, dXXd t6 -yevofxevov exxptveaSat Trapa- 

10 XPW a "^ ^ 7 " ^ 7 ) 1 » ^e^etoc), outajc uTroXrjTrteov xat ta ^toptCovta diro 
ttov xexpapivtov, i$ tov xexpatat ttva, oux ivuirdpyovta evepYeta ya)pt'Ceiv, 
dXXd [xeta(3a'XXovta Suvdfxet ttvt xat teXetouvta td Suvdjxet 8td trjv xpaatv 80 
ivuTcdp/ovta j autotc. tbc yap stt' ixetvtov iirtroXatoc ttvoc Ysveatc rf- 616 
vetat (ou Yap tou -/dXaxtoc etc ivavttac ttvdc, atc fyet, [xeta(3aX6vtoc Tcototrj- 

15 tac t6 jxev oppoc to 8e tupoc Ytvetat, dXXd taiv uTcapyovttov auttp 8uvd- 
[xet out«>c, tbc oXtYrjc ttvoc Tcpoc to IvepYeta etvai SetaOat [BoyjOetac, e?c 5 
to ivep^eta etvat Yivetat), outtoc jxetapoXrjv rjfrjteov 71'veaDat xat sttI ttov 
xexpa[xevtov. fuetat 8e trj iirl ttbv xexpajxevtov totautrj [xeta|3oXrj [rj] t6 
otaxptveaOat 8uvaadat Soxetv autd, ott xat trjv dpyrjv ix fxtfcetoc totouttov 

20 rj ^eveatc ttp tauta Trda^ovtt atb[xatt. xat lattv 6 ^toptajxoc XeYO[xevoc 10 
ttbv xexpa[xevtov outs ojxotoc ttp ItcI ttbv dXXrjXotc Trapaxei[xevtov, out' 
au ttp TrdXtv ttov xatd cp&opdv xat yeveatv xat trjv efc touvavttov fxeta|JV 
Xrjv aTroxpivo[xevtov, o>c kz uSatoc 6ptb[xev etc depa ^tvofxevr^v aTroxptatv, 
dXX' eatt to Y^vofxevov [xetaSu touto^v. oute ^^P evepyeta ivuTrdpj(ovta 15 

25 8taxptvetat oute etc touvavttov ttj) uTroxetu-evm [xeta^dXXovta dTroxptvetat. 
iirt jxev "^dp toutwv tautov xatd to et8oc [xevet [xetd trjv aTroxptatv to 
uTrojxevov t(j) Trpo tou, [xovov xatd iroaov iXattoujxevov, eTrt 8e ttbv xexpa- 
[xevo)V o6)( 6[xot'toc, tol fxaatov ttbv ovttov 8uva'[xet iv to) ix tou xpdjxa- 20 
toc ^SY^vott ao)[xatt lxxpi'vaaOat, [xetapdXXov etc trjv teXetotrjta, rjc dtpirj- 

30 pe$)rj 8td tou Itt' tarjc a6td dvtnraOetv utt' dXXrjXa)V, 81' 8 TrdOo? xat 
ItcI touto)V to ywptCeaOat xatrjYopettat. et ouv td te 8td tr]c toiautrjc 
[xetapoXr^c teXetoujxeva ou ^eveaOat, dXXd yo^ptCeaOai Xe^etv euXoyov, td 
te dXXa irept trjc Yeveaeo)? trjc xpdaetoc e?prj[xeva dxoXouOd te tatc utco- 26 
xet[xevat? dpyatc xat auvtpSd tatc [xetapoXat? te xat Ysveaeat ttbv ao)[xd- 5 )(u)piCo'[xevov Apelt xoii yXeuxoui] tou; Xeuxou? A 1 6[xotofxepou Ideler 6 TcpoeX- 

Soiiaa Ra auxoO] aituiv Ra y £VV ? xe Apelt: yevvarat libri 8 fortasse xat^- 

/ea&at (awfxati to> 9 etprjxat] 223, 19 Tcpos Ra yevvwfxevov Apelt 

10 dTto] fortasse ItcI 14 lyji] e\yt Ideler fxeTaPa'XXovTo; BRa 18 Totaii- 

TTjs a r) del. Apelt 19 8taxptva<j$ai a 21 6'fxoio? Ideler: ofxotio; libri 

eVi Tiiiv dXXrjXot? scripsi: ln\ toTc (ttjc a) dXXr^Xtuv (dXXyjXots A 2 ) libri: iTctTtoXTj; dXX/jXwv 

Apelt Ttapaxet^uivov] Tcepr/etfx^viov Ra: Tcepi^aecoc xetfi^vu>v Ideler 22 au tu> scripsi: 

at>Ta libri : 6 auTos Ideler : au Apelt twv scripsi : tu! libri 25 to dvavT^ov Ra 

26 TauTov] Tautd Ideler 27 uTtoxetpevov BCP tou] toutou Ideler Tcdaov Ideler 

29 e^xxptvea&at Apelt 30 utc'J 8t' a Ideler 32 fortasse y(vea9at nEPI KPAXEQ2 KAI AYEHIEQ2 15—16 233 

tu>v xat atoCovta Tac Ttept ttjc xpdaetoc xotvdc 7tpoXrjt{>eic, uovo? 'Aptflto- 
tsXtjc strj dv tov dXrjOTj irspt ttjc xpdastoc d7to8s8u>xtbc Xofov. oti 8s 
(toc) xtpvdusva StatpouvTa tc 7tpu>TOV dXXrjXa | xat ttq xaTa utxpd Ttapa- 617 
Oeaet euTtaOeaTepa Ttvoueva evooTat Te xat ouotouTat xaTa to etSoc xat Tac 
5 ouotoTrjTac, xat xaTa ttjv ataOrjaiv iaxi ■yvojptuov. £u>c yap Irt uevet tu>v 
xtpvauEvtov sxaTEpov sVt ttjc oJxEtac ouaiac, rj utc' dXXrjXtov fivouEvrj 8td- 
xptatc aoTtov xat a7co ttjc tu>v ^ptouaTtov Stacpopac 71'vsTai YVtoptuoc* 5 
tVypd 6'vTa xat suStaipsTa xai dvouota U7c6 ttjc TrXrj-yTjc ttjc xaTa ttjv etci- 
yoatv OaTEptp OaTEpov dpyrjv Xa(36vTa tou StatpsTv dXXrjXa, 6'vTa xat dvt- 

10 aoppo7ta, el outujc Tuyot, to usv |3apuTSpoy auTtbv Statpouv cpspsTat xaTto, 

tou oe xoucpoTepou Ta uopta OTcoytopouvTa toTc (tapuTEpotc £7ct7roXrjc au- io 

tu>v a7te68et ^EVsaOat. rjv to7uxtjv usTa'[3aaiv auTuiv taTrjat cpOdvooaav rj 

xaTa TrdOrj usTa(3oXrj, svouaa auTa ttj xaTa 7rdvTa ouoiottjti, 8 xat aOTo 

XVI tt^ ctyet 71'veTat Yvtoptuov. 'Etcsi Ss Ttpoc xaTaaxsurjv tou atoua 8td ay>- 

15 uaToc /toosiv ypuivTai xat Tatc tu>v Ctptov 8td rrjc Tpocprjc aotjrjaeatv (et is 
ydp [aucrjatc] ttj TtpoaOrjxrj ttjc Tpocprjc TtdvTrj xal aucsTat xu auSavousva, 
Ttdvnrj dv rj Tpocprj 7rpoaxpt'votTO Ttp oTtdpyovTt atouaTf ooy otov te 80 
TrdvTrj TtpoaxptOrjvat ttjv urj 8td TtavToc ts xat Tcpoc Tcav svsyJkTaav 
dXX' st 8td TcavToc rj Tpocprj tou atouaroc cpspsTat, atoua ouaa, dvayxatov 20 

20 etvat 86$et, atoua 8td atouaToc ycopetv, et ye uovtoc ootu>c oFov te Trjv ex 
ttjc Tpocprjc 7rpoa0rjxrjv TravTt tu> Tpecpouevtp *((vc.cf$ai atouaTt), oti ouv 
urj ootu>c to TpecpeaOat Te xat aotjeaOat ytveTat (ouSev yap Ttov d8uvaTu>v 
Yt'v£Tat) cpipE f xat u>v exOeuevoc ttjv AptaTOTeXooc oojav ttjv irepl ao£rj- 
aetoc T£ xat Tpocprjc. 7roirjaouai 8e tov Xoyov 47rt Ttov xopttoc ao$£aOat 25 

25 Xe7ou£vu>v, £7rt tootu>v ^dp xat rj a7ropt'a Trpoetatv • scjti 8e TauTa Ta 8ta 
too TpscpEaOai Trjv 7rpoa0rjxrjv XaupdvovTa. TpscpETat 8s oaa Trjv 0p£7TTt- 
xrjv iyei 8uvautv Iv aoTotc, | TotauTa 8e tA cpuTa xat Ta Ctpa. oaa orj 618 
toTc outu>c au^avouevotc uTzdpyei xat oaa 8eT cpoXaTTetv touc 7rept au£rj- 
aeu>c Xs^ovTac, dvd^xrj TauTa 7rpu>Tov Ix0£a9af TaijTa ydp rjuTv 6'vTa 

30 ^vwptua auvTEXIaEi 7rp6c ttjv tSv prjOrjaou£vu>v xptatv. Ta 8rj ao^avouEva 
TcdvTa 7rpoatovToc ^s tivoc aoToTc e$u>Oev ao^ETai, st ^e 8td too TpscpsaOat o 
to aoSsaOat ytvsTat, sti ts (ou) xaTa uoptov Trjv S7rt'8oatv Xau(3dvst. 00 
fdp fv Tt rj ao^atc toTc aoCavousvotc xaTa cpuatv, toaTrsp ofc £;u>Oev ti 1 xoivobs a 1. 2 ApicJTOxiXous Ra 2 Xoyoo a 3 t« addidi Statpouvxa Schwartz: 
StatpetTat libri 4 eOTcaSicjTepa Apelt: drcaO^aTepa libri 5 6o.otdT7)Tai] fortasse rcotd- 

ttjto? 7 ttjs] Tac Ideler 8 fortasse Oypa <Yap> 10 tu/oi] t'j/tj a 11 xoo- 

cpoTctToo Ra 13 evoOaa] ivoiiaa sic A: ivouaav P 15 au;Tjaeatv, (xal irept to'jtu>v StaXex- 
Teov) Ideler tl scripsi: r) libri 16 ao$Tjaic delevi TportTjc a 7raVnf)] fortasse TtavTa 
17 j-7'pyovTt A'BPSC (signo praeposito): TtpooTcapyovTt A 2 Ra 17 et 18 TravTTj] fortasse 
TcavTt 18 (xtj scripsi: [>.(av libri rcpos e\eyj}etaav a: Ttpoaevex&etaav Ideler 23 cpipe xai 
(vuv d7tooetc;to(j.e&a> e^xd^ixevot Ideler : fortasse cpe^p' eiTctopiev ixSe^u. e v 1 ix&e^fjevot BCPS 
27 lyet coll. post oOtoi; Ra 8T)]SeTApelt 28 UTcctpyet scripsi: OTcctpyeiv libri 8et Ideler: 
Stj libri Tou;A 2 Ra: -r^c A ] BCPS 29 oVta om. Ideler 32 a6?dvea8at Ra ett Te ou 
scripsi: Iti Te libri: Iti SHdeler: o&ti 8e Apelt 33 fortasse (xaft'> 2v Tt: iaxt Apelt 234 AAESANAPOT A<DP0AI2IEQ2 

TcpoaTcXdaaeTat (ou Y«p ^o>v au£ofxevtov tivoc 6 tcouc auceTat [xovoc), dXXd 
xat TcdvTtov Ttov [xopuov ^TrtSoari? xot' dvaXoytav Yivetat. xat ydp toutov 10 
uTcouevov Te xat atoCov rrjv oixeiav cpuatv t6 au£6p.evov ttjv Tcpoa07jx7jv 
Xau.(3dvet. oute ydp [xtj uTcopivovToc tou au£eaOat Xeyopivou aocrjatc to 
5 *]fiv6u.evov * * * efc oyxov ueTajjaXXetv u.et'Cova (8td touto fdp otke Ttov 
xtpvauivtov Tt auceaOat XeyeTat u.eTa|kXX6vTtov e?c d'XXo tt atou.a 15 
ov Itc' 67XOU [xetCovoc, tbc optbfxev Ytvojxevov ex ttjc ec* uSaToc. ei*c depa 
(xeTa(3oX7j?, dXX' IvTauOa [xev feveatc xat cpOopd, uSotoc u-ev cpOopd, -^e- 
veatc 8e depoc, exet 8e [xtcic Te xat xpaatc), ouTe t6 xuybv Ttbv etc ttjv 

10 aufcrjatv ouvTeXouvTtov au£eTat, dXXd to atoC6[xev6v Te auTtov xai* uTcouivov, 
xat ert T7)v au$7jTtxrjv Te xat OpeTCTtxTjv eyov 8uva;xiv ev auTtp. 8td Taura 20 
-fdp ou/ 7j Tpocp-rj au£av6u.evov, xairot xat auTTj atoixa xat -/'vouivrj ttjc 
au$7jaetoc atTta, dXX' tp tj Tpocp7j TcpoaxpiveTat. tj [xev ydp u.eTaf3dXXet, 
t6 8e cftoCeTar xat 7j OpeTCTtxTj Suvajxtc, 7j u.eTa£iX7jTtx7] 8tj xat Tcpoaxpt- 

15 TtxTj t9jc TpocpTjc, ecfTtv 4v TouTtp. (toutwv) tot'vuv toic au£avouivotc uTcap- 25 
-^ovtiov C*JtetTat, i^cet rj aucrjatc TcpoaTtOeuivtp ^tveTat, x( ecfTt (to) Tcpoa- 
TtOe'u.evov ; r) ydp atbpa 7) datbu-aTov elvat 8et t6 TcpoaTtOeixevov. ouTe 8e 
dato[xaTtp T7jv au$7jaiv etvat Xeyetv euXoyov, ouTe atbtxaTt etvat Soxet. dato- 
fxdTtp uiv, oTt oux datbu.aToc tj TpocpTj, dxoXouOVjaei ts- toic xaTa 

20 datou.aTou tivoc Tcpoa07jx7jv T7jv au'£7jatv elvat Xeyouat f xaTe^etv totcov ou so 
xaTet^e 8e totcov to au^Tjaav auTO* ov ^ap eTctXau-Pdvet to au^avojxevov, 
outos eaTt Ttpo T7js au$7jaeto? outou xevo?, | et ye [xovtov atofxaTtov to 619 
xaTe^etv Ttvd totcov. zl 8e at6[xaTi XeyotTo tj au$7jat? ytveaOat TcpoaTt&e- 
u-evtp, eaTat atou-d Te 8td atojxaTOC ^topouv xat f Y lv 6[xevov atou-aTt, et' ye 

25 xa06 [xev auSeTat ti, xaTa touto ttjv tcoooOtjxtjv Xajxpdvet, xaTa TcdvTa 
8e to au^ou-evov au&eTat, toaTe xaTa icav xat Tcpoa07jx7jv X7juVeTat. dXX' 
et atop.a ov xaTa Tcav eauTo T7jv Trpoa07jx7jv Xap.pdvet, SeTjaet 8td TcavTo; 5 
auTo j(topouv to TcpoaTtOejxevov auTtp (touto 8' eaTtv tj TpocpTj) T7jv au^r^- 
atv outou TcotetaOat. et ydp Xeyet Tt? 8td Ttvtov xevtov yeveaOat T7jv 810- 

30 8ov T7J? Tpocp^c, dvdyxrj TouTtp Xeyetv, icav to Tpecp6[xevov atofia etvat xe- 10 
vov, zi xaO' jxev fj TcdpoSo? T7js Tpocp7jc, xevov xaTa touto, xaTa TtdvTa 
8' auTou 73 TcdpoSoc tt^c Tpocprjc, ei 87J xaTa TcdvTa au$eTat. Ttp 875 [xeX- 
XovTt cpuXaTTetv Te Ta toic au$avo[xevot? uTcdp^ovTa xal Xuaetv Ta diro- 
pou ( aeva dvayxatov TcptoTov, ti icoTe iaTt to au$6p.evov Xapetv, xat xaTa 15 1 au$avo[A^v«)v RSa 2 tujv om. Ra toutov Apelt: xotouTOv Ideler: Tpkov libri 

5 eic] fortasse (ei xat> si« fortasse [xstapaXXst [xelCov A 1 6 XsyeTat <outs t(L>v> 

Apelt 7 ix] fortasse 4tci 9 t«jv om. a 10 e;riTeXo6vTu>v Ra uTto|i.evov scripsi: 
UTCoxetjtsvov libri 12 ao^avo^vr) Ra 14 Srj scripsi : 8s libri 14. 15 TtpoxpiTtxrj 

Ra 15 £cmv h toutu). <to6tu)v> scripsi: icmv. to6tu>v Apelt 16 Itcsi] eVt? A 

TtpoOTtdepi^vtp scripsi: TcpoaTtde^voy libri to add. Diels 19 piev <o6> Apelt 

20 intellegerem Xeyouat <to au^aav outo fxrj X£yeiv> xaTi^eiv totcov • [06] xaTet^e 8e 23 8e 
Apelt: Te libri 24 ytvottevov au)u.aTt] fortasse Se^du-evov au>u.d tl 28 auTo] aiTou 
Apelt 8' om. BCPSR 30 toutu> scripsi: touto libri 32 post augetai add. Ideler: 
xevov dpa xaTa rcdvTa 33 ts] 8e a 34 TcpdVrov <u.sv> Ideler Xa^stv] X^ystv Ra nEPI KPAZEQ2 KAI AYEHZEQ2 16 235 

Trota fxopta tojv au$ofX£vojv tyj? TrpoaOrjxrjs "vivofxevrj? Ta oXa au£eTat. ^tcsI 

TOtVUV £V TOl? au£o[XSVOi; SOTl TOJV [XSpojV T(X [XSV dvOfXOlOfXSpYJ, TO 8s 

OfxotofxspYj (xat dvofxoiofispYj fxsv toc sx StacpepovTojv fxepajv auveaTaka, U)? 
7rp6ca)7Tov xat /etp, OfxoiofiepY) 8e adp£ te xat ost5, [xus xat atfxa xat 20 
5 cpXe^, xat oXoj? rov toc [xdpta toi? oXot? kaxl auvtovufxa), xat au^xetTat - x 
tojv 6[xoto[x£p(ov Ta dvofxotojxepYj, dXX' oux dvaTraXtv (ou ydp sx Trpoaoj- 
ttojv yj adpc, dXX' sx aapxaiv Te xat ootojv to TrpoaajTrov), yj au$Yjat? xaid 

TYJV TOl? OfXOlOfiSpSat TTpoaOfjXYJV Y l 'vETat. TOUTOl? -fdp au£o[XSVOt? ETTETat 25 

xat yj T(ov dvojxoiofisptov STriooais. ou ^dp yj TrpoaxptvojisvYj Tpocprj, irpo- 

10 aojTrov yj ^stp "ftvofXEVYj, TrpoaxptvsTat, dXX' efc adpxa xat oaTOuv xat tojv 
dXXojv tojv 6[ioto[i£pajv IxaOTOv [xETapdXXouad te xat TrpoaxptvofisvYj tou- 
Tot? tyjs tou TravT6? auSYJasto? aojjxaTO? airia Y l ' V£Tat ' £ ^ toivuv yj [iev 
atj£Yjatc tou au^avofxsvou awCopivou te xat [isvovTOc, au£sTat 8s Ta ojxot- 30 
ofxspYj, SfjXov oTt TauTa aojCeaOat te xat [xsvstv 8sT. | dxoXouOov toi'vuv 620 

15 toutoic tostv, ttok tic Xe^ojv uTrofxEVEiv TauTa dXYjOsuast. xaOo ^dp UTTO- 
[xeveiv otov ts TauTa, xaTa tout' auTtov xat tyjv au;Yjatv dvaYxatbv stvat 
Xsfstv. Trav 8rj to s£ uXrjc Te xat eiSooc auyxetfxsvov xaO' IxaTepov tojv 
e£ d>v EOTtv Etvat Xs-ysTat* xat ydp xaTa ttjv uXtjv xat xaTa to stSoc. 6 
sx toutojv 8s xat Ta 6[xoto[xspf), xaO' a Xeyojxev ttjv tojv Cu><«v au^r^atv 

20 ^tvsaOat. 816 xat tout' eyei xb Sittov. xat XsysTat sxaaTov autoiv ttots 
[xsv xaTa ttjv uXr^v, ttote 8s xaTa tq st8o?. OTav jxsv ^dp Xs^ojjxsv t^v 
adpxa pstv xal stvat lv auvE^st aTroxptast ts xat Trpoaxptast, xaTa tyjv 10 
uXrjV ttjv adpxa Taura Trda^stv Xeyojxsv, OTav 8' au 7rdXtv XEyojfxsv t^v 
adpxa TTjv auTfjV [xsvstv, aTro tou etiSou? xat TfjV xaTa to etoo? adpxa 

25 XapdvTS? TauTa auTfj [xapTupoujxsv. TrdvTa ydp Ta sv uX"(j to stvat s')(ov- 
Ta xaTa fxsv ttjv uXr^v dXXoTE dXXa yivetoi, 8td to [xyj fxsvstv TauTr^v 15 
xaTa tov dptOfxov fxtav, auvsj(aj? xaTa Ta fxopta jxsTapdXXouadv ts xai 
■ytvofxsvrjv dXXoTS dXXrjv, xaTa 81 to ei8o; Iv auTo} xa^' dptOfxov ExaaTOV 
fxsvst. xaTa -ydp to stSos r t adp$ tj auTYj xa^' dptOjxov jxsvst. xdv to 

30 [xsv aTroppsrj xr^ uTroPspXrjjxsvrjs uXrjc auTrJ, to 8s STrtppsrj, f soti fxsvov 20 
auTfj? sv auToj, cpuXdaast to ttj? aapxo? stSos, tyJ xaTa Stdooatv fxovvj 
xojXuov outou tyjv TravTsXfj cpOopdv. ou ^dp to stvat Trj aapxt sv to} to- 
aoj8s fxs^sOst, ou TauTo fxsvst 8td tyjv tyj? uXyj? puatv, dXX' iv toj st'8et 
tuj TOtojSe, 8 TauT6v jxevet, eat' dv atoCYjTat Tt tf^ aapxo?. outoj? toivuv 25 2 6fjiotofj.epTj A 1 2. 3 xct 81 — xal dvo add. A 2 in mg. 4 xe] tic Ra 

fj.5s a: ex corr. AR: om. BPS: om. cum indicio lacunae C 5 pr. xeti om. Ra 

6 dvofiotofjiepr) A 2 Ra: 6{xotOfj.epTj A'B (post 6 spatium 2 litt.) CPS 6. 7 ir. Trpos- 

toTttov scripsi: ete TrprfotoTrov libri: iatt 7rpdau>Tcov sive 1% Trpoatoirou Apelt 10 zlz 

xai a. x. Ra 14 §et Diels: 8to libri 17 8e a 23 X^(ou.ev a 24 otTro] 

aoto Ra to eI8o«] xou ei!8ou{ Ra 25 fj.aptTjpoijfj.ev Ra 89 xaxd xov dp. 

Ideler 30 2art fx^vov] l-rt fxevov Ideler: e? Tt fx^vot Apelt: fortasse Iot' dv ti fi^v^] 
cf. v. 34 32 ootou Apelt: atao libri 32. 33 iv tiij Toatp6e Apelt: ^vtoj 

Tda(p 8e libri 33 jxey£&tj Ra 8 oi Apelt: 00 libri etSrj a 34 8 

Apelt: 06 libri 236 AAESANAPOT A<DPOAI2IEQ2 

toutwv l%6vxiav, xstfxsvou 8e xal tou to aufrxvofxevov 8etv oTcojxevetv, <5v 
fxev xaTa ttjv uXrjv tic Hf-Q ^tveadat Trjv ttjc aapxoc au£rjaiv, dvatprjaei 
t6 to au$6fxevov to a&TO ao)C6fxevov xaT' dpiftfxov auSea&at (auTrj -ydp 
dXXoTe dXXrj), s? 8e tic xaTa to st8o? Xeyot ttjv au£rjatv fivea&at, ouxIti 30 
5 dv 6 \6yoq IjxTtoStCotTO. touto -|'dp UTtofxevet, tou 8e uTtofxevovToc rjv. 
xetjxevoo 8e tou toc au£av6fxeva xata to eTSoc ao£eaOat, eVt toutoic d£tov 
tSetv, TtSc T7jc tou au£ovTOc auTa Ttpoaxptasoxc auTOtc "{ivo\i£vriq aucetai. j 
st jxsi/ oov xaTa ttjv uXtjv rj auSrjatc ts xat rj Tcpoaxptatc iytvsTo, dvay- 621 
xatov dv rjv Xs^stv to) xaTa Tcdv fxoptov au£eaOat t<x au£av6fxeva XeyovTt, 

10 xaTa Ttaaav ttjv uXtjv YsvsaOat ttjv Ttpoaftrjxrjv ttjv aTto ttjc Tpocprjc, yjtic 
oux d'XXo)c e8uva'T0 ^tvsaOat (ttjc ^s GXtjc; ttjc alkfjc UTtofxevouarjc), 5 
(rj) atofxaTOc ^topouvToc 8ta aa>fxaToc, et' ^s atojxa rj Tpocprj- STtst 8s xaTa 
to sT8oc tj au$rjaic, ouxsti dvaYxatbv, st xat xaTa Ttav to etSoc 
aufetat, touto ^iveaOai atofxaToc )((opouvToc 8ta aa>fxaTOc. ou8s yap ttjv 

15 dp^rjv TtpouTtdp)(ov uTtojxsvst, SaTS "ytvsadat to> auSovTt aa>fxaTi 8t' auTou 10 
ttjv 686v, dXXd ^tvstat fxsv rj Tpocprj ttjc aapxoc uXrj, Tcpoaxpivofxsvrj os 
xaxek fxsprj Ttvd ttj ttjc TcpouTcap^ouarjc sti, fxsvouarjc 8s xat to stSoc cps- 
pouarjc, st jxsv strj IXaTTwv rj t'arj ttjc aTtoppsouarjc, aa>Cst ou jxovov to, . 
(o TtpoaxptvsTat, Tpccpooaa auTo xat xcoXuouaa Ttav Stacp&aprjvat ts xat 15 

20 cpOapr^vat 8td Trjv auvej^rj puatv, OTav 8s TtXstcov rj utco ttjc OpsTtTtxr)? 8u- 
vdfxstoc xaTspyaCofxsvrj ts xat Ttpoaxptvoftsvrj uXr^ Trj? iTtavaXtaxofxsvrjc ts 
xat aTtoppsouarjc, tots Ttp6c to^) TpecpeaOat to UTtoxstfxsvov xat au$STat, Trjc 
fxev ouata? tou atoCovToc etc to etvat Te xat aa>Cea{>at auvTeXouar^c toj 
Tpecpofxevcp, Trjc 8s TtoaoTrjToc s?c aucrjatv te xat {xsysOoc. 8t6 OTav fxsv 

25 ivepY^j xaOo Tpocprj, TOTe jxovov atoCet to uTtoxet'fxsvov, otov 8s xat u>z 
Ttoarj, Ttpoc Ttj) acuCetv xat auvau^et. [jxrj] rcdvTrj 8e Trjc Ttpoaxptaecoc 20 
7tvofxsvrjc, au$STat TtdvTojc, oti xr^ frpsTtTixrjc Suvdjxscoc t^c dXXotouar^ 
ts ttjv Tpocprjv xat s$ofxotouarjc xat Ttpoaxptvouarjc toj Tpscpofxevq) t8tov 
uiaTtep to ao>Cetv to utc' auTou Tpscpoftevov, outoj 8e xat fxsTa tou t'6tou 

30 auTo TrjpeTv a^rjfxaToc* fxaXXov 8e siteTat xat toutco to ao»Cstv. tots ydp 
xupto)c aa»CsTai Tt, oTav TrjpfjTat jxsTa TtavToc tou xaTa cpuatv uTtdp)(ovToc 25 
auTO), (ov iaTt xai to a/f^ fxa. Tcav -j-dp sjx^u^ov auTo ts jxsTa Ttvdc saTt 
ofxstou a^rjfxaToc xat Ttov | fxspaiv sxaaTov auTou, 8 cpuXdaasTat tots 622 
a)(fjfxa, oTav Tcpoaxptvofxsvov ex Tfjc Tpocpfjc fxrj fxsvrj Trjv xa&o TcpoasTeOrj 2 fi.ev om. Ra X^yrj corr. ex X^yei A 1 3 to to ACPSa: to RB au^avo'- 

(xevov Ra to to ai>TO A 4 to om. Ra 7 aOTOis] corr. in auTou; B : 

a\ira Ideler 9 T(i5 Apelt: to libri 11 ttj? a{m}c u)afi Ra 12 (rj) <j(t>fxaTo; 

Ideler 13 ei xal Ideler: elvat libri: om. a cum indicio lacunae 17 t^] ttj; 

aapxo? Ideler 18 aJ)C« Ideler: awCeiv libri 22 ^7ttppeo6arj? a Tcpo; — 

To'Te (25) om. Ideler 26 rroctTj A 2 R: Tidcset A 1 : tcoo. BC: tcocs PS: tocstj a to Ra 

auva')£eiv Ideler u.tj del. Ideler 27 TcdvTto? A: TrdvTTj BCPS: TrdvTa Ra 

29 alt. to om. Ideler 34 fortasse 6'tov <to dei) Ix om. Apelt uivet 

Ra TrpoaeTdSrj Ra nEPI KPA2EQ2 KAI AT3H2EQ2 16 237 

yuip<xv cpoXdaaov xal xard touto Tepoaxeffxevov, dXXd Tcpotofr-fl to Tcp6 au- 
tou, xdxeTvo x6 Tcpo auTOu TrdXtv, fxej(pt ToaouTOU, fa>? dv exaaTov tu>v 5 
fxopttov auTOu xaTa dvaXo^tav TrpoaTtfrefxevou tou TpecpovTO? Te xal au£ovTOc 
ra7]v eTctSoatv Xa(36v Talkov e^ovTa aj(7jfxa jxsivtjj, 8 zysi xat irpo ttjc Tcpoa- 
5 xptaeto? tou TpscpovTo?. d>? -^dp ttjs 77JS ^apeo? ovtoc; atofxaToc xat xaTto 
Te xat stci to aeaov cpspouivou xat xaTa ttjv auTou cpuatv xat Ttp ?8ttp 10 
[xeatp t6 tou TcavToc; xaTej(ovToc piaov Te xat xevTpov, dv {3dpos Itc' ati- 
ttj ti [xeTCov Tefrifj xaTa OaTepov Tjfxtacpatptov, ou 8td T7jc- TrpouTcap)(oua7j<: 
*pj? StaSusTat touto ttjc; £v Ttp jxeatp [xevoua/j?, to? ttjc t8tas poTCTjc; t6 

10 xevTpov e/stv xaTa to tou TcavToc piaov, dXX' dvto&ev tt] TcpouTcap^ouaifl 15 
T^ M-^XP 1 ^otouTou t6 Trp6c auTo jxoptov T7j<- ytjc upotodet, ftoc dv t6 *fe- 
v6[xevov tou t^? yV Papous xevTpov 8td T7jv Tcpoa{hjx7jv tou pdpouc Yev7j- 
Tat xaTa tou navTo? [xeaov (touto -fdp xaTa cpuatv tots (3apsat Te xat 
xaTto cpepojxevot? atojxaatv ou ytvofxevou xat to aj(7jfxa ajxa 7j 77J cpu- 20 

15 Xdaaet t6 acpatptxov, 8 efys xal Tcpo tou), outo>? utcoXtjtctsov xat ItcI tu>v 
6[xoto[xeptov [ytvea&at], Ttov auSopivtov 8td ttjv dico ttj<: Tpocp7J; irpoaxptatv, 
eu&u tt^ Trpoaxptaet Te xat e£ofxottoaet Tcpot: to Tpecpojxevov ttj? TpocpTjs 
Trap' auTtov Ttov jxeptov tou Tpecpopivou Tcp6ao86v Ttva "Ytveadat xat jxeTa- 8« 
aTaatv dXXou Trpoto&ouvTOc dXXo, Ito? dv to Tcav, &v tp TcpoTspov rjv aj(7j- 

20 [xaTt, ev TouTtp xat [xeTa ttjv a7r6 rr^ TpocpTj? Trpoa&7jx7jv -cevTjTat. 6tq 
Ifdp auc-eTat Te xat cpuXdaaeTat Ta Ttov 6[xot0[xeptov tou Tpecpopivou a^Tj- 
txaTa iv tt^ tu>v ojxotojxeptov auc-7jaet, outu>? xat Td Ttov dvo[xoto[xepuiv 80 
uTroX^TTTeov cpuXdaaeadai aj(7j'[xaTa tt^? xa.Td [xopta TrpoaxptvotxevTj? auTot? 
Tpocpr ( ; utto tt^s ev auTTj &peTCTix^s Suvdjxeto? eU TcdvTa auTd aYOjxlvrj? 

25 dvaXo^cuc. xaft' 7jv | dvaXo-ytav [xeTa ttj? tou au>[xaTOc; atoT7jpt'a? IxaaTov 623 
auTtov Trav au'c*eTat, xal 8si to ^tvop-evov utco rifi cpuastu? ts xat OpsTCTt- 
xt^? Suvdfietoc Totc 8td tt^c TpocpTjc auSavopivoic; uTroXa^etv Sjxotov etvai, 
tbc dv sf oTvov Ttc iTctvoTjaat 8td Ttvoc acuXr^vo? cpsp6[xevov, cpuXdaaovToc; 6 
[xev to csyr^a TauTov, 81' u^poTTjTa 8s xat fxaXaxoTTjTa, 8Tav [xsv sXaTTOv 

30 7j to 8t' auTou cpsp6[xevov (JYpov, auaTsXXojxsvou ts xat to a^jxa Itci 
IXdrrovt au>Covcos 6'icxu>, 8tov 8s tcXsiov t^ toutu>v, dvsupuvojxsvou ts TcdvriQ 
xat [xstCova tov o^xov XafxpdvovToc. tb? -^dp Itci tou owXtjvo? tou toi- 10 
outou ou to u8u>p to aucavojxsvov laTtv, 8 -ye ttjv dpj(7jv o68e uTcofxevet, 3 xoO Apelt: xal libri 4 2^ovTa] f^ov to Ideler fx^^^] [jivTj Ideler 

?X£i] Hx e Ideler 6 to om. Ideler 8 tl Diels: ^ libri: del. Apelt 

9 touto Apelt: to otco libri: del. [Ideler 10 avtodev <gv> Schwartz 11 rcpo; 

aOTo] Tcpo aOToO Apelt 13 fortasse xaTa (to) tou 14. 15 cpuXa'aaetv -^ -fy Ra 

16 Y>c<j$at delevi aoSavo^vojv BPRa 18 r/eve^&at Ra 19 aXXoo Tcpotu&oiivTO? 

Apelt: <iXX' 00 Tcpoo5oiivTo; libri 21 6[xotofxepuiv Apelt: dvojxotofxepuiv libri 

21. 22 cryj/jfxaTo; Ra 22 pr. Tuiv] t^c Ra 6(xotO[xepuiv A (corr. ex dvofxotofxepuiv) 

BRa: dvoixotofxepujv CPS 23 o^fxaTa A: a^TjfxaTt rel. 26 8et Apelt: otd libri 

27 T7)? om. a 28 ti (56<op Tcpo?) olvov sive ef <56tup r)) olvov Diels Tt; Ra: Tt? 

tk A: ti; ik BCPS 5td om. A 1 29 bypdTTjTo? Ra fxaXaxdTTjTo; Ra 

31 r] Ra: rjv ABCPS 238 AAESANAPOY A<DP0AIZIEQ2 

dXXd dXXo xt ytvexat, xat Troxe [xev irXeov, iroxe 8e eXaxxov, x6 8' £irl 
xtp uSaxt C)(7J[xd ^ axt T0 H^vov xa ^ T *J V eirtSoafv xe xal xtjv auaxoX-rjv Xap> 
[3dvov, ouxtoc; uTroXTjuxeov ^iveadai xal lm xuiv auc-avopivtov cpuaer xtjv is 
[xev GXrjv, £cp' 7Js xo au£6[xevov etSoc;, dXXoxe dXXTjv etvat 8eT 8ta xdc; 
5 auve^eTc; aTTOxptaei?, xo 8e et8o? xo [xev eVt xtq uXtj x^j peoua7j dvaXoftoc; 
xtp atoX^vo? aj(7J[xaxt [xetouaftat piv, oxav eXdxxtov 7j uX7j ^evTjxat, auc-e- 
aOat 81, irXetovoc; x9jc; xaxa X7jv uXtjv Trpoaxptaeto? "(ivo\i£vri^ jxexd xrjc; 20 
xou otxetou aj(7j[xaxo? atoxTjptac;. x6 'ydp eVt irXeiovi uXt,) xaux6v eTSoc; 
fxeTCov xou iir' iXdxxovt, to? xat xo a)(7J[xa xou atoX^voc;, xou 81' u^poxTjxa 

10 aufx[xexa7ri7rxovxo? xtp 8t' auxou peovxt. tj 8e irpoaxptatc; 7j X7js xpocpr^ 
xoTc; xpecpopivotc; -ytvexat jxev xaxd [xexa(3oX7jv 4c-0[xoiou[x^V7jc; a6x9jc; xtp xpe- 
cpojxevtp, ou ^evofxevTj 8e irptoxov 7j aux7j xtp xpecpopivtp, eiretx' auxtp 25 
irpoaxptvexat. ^eveatc; -(dp xouxo aapxoc;, dXX' 06 xpocpTj. dXX' fj Iaj(dx7j 
xpocpTj, ouep eaxtv eVt xtov £vat'[xtov xo at*[xa, eVt 8e xtov dXXtov xo dvd- 

15 Xo-fov, exdaxtp xtp xpecpojxevtp 8td xtov d"(^&(<ov cpepo[xev7j xtov xafbjxovxiov 30 
eV auxd xal eVppeouaa utto x9jc; iv exdaxtp 8uvdixetoc;, fxexapdXXexat xe 
xat e$0[xoiouxai xtp xpecpotxevtp. xat oet xo Ytvofxevov iTnvo7Jaat, tbc; ei 
otvtp eTrt^eojxevou uSaxo? | 7j kv xtp otvtp Suvajxtc; det x6 £[X7rTirxov efc 624 
auxov 58top otvov Trotouaa, aa>Cet xe xat au£et xov otvov. 6Vep opdxat 

20 xal xo irup irotouv, e7ret8dv auxtp ^etxvtda^ xt xtov xauaxtov. ouxto? 8e 
7tvoixev7j? X7j? aueJ7jaetoc; otfxai cpavepov elvat xo [XTjSe X7jv auS7jatv auv- 5 
xeXeTv xoTc; atojxa 8td atofxaxo? ^topeTv Xe-]fouatv 7rp6? xtjv xaxaaxeuTjv xou 
irapaSoclou xe xat daujxaaxou Softxaxoc;. 1 fortasse ctXX' <ctel> TrXelov a 3 outu>« om. A 1 4 fortasse 8etv 10 aofi- 

p.exan(7iTOVTOs] a6[*[xeTpa TrteTOVTOi; Ra 12 yevofx^vrjv a 13 ^) Ideier: tj libri 

14 ivatfxtov odq. cum indicio lacunae BCPS 15 cpepdfxeva Ra 18 otvu> ini^o- 

[xe\ou Apelt: oTvov, & Ira^ov ou libri: olvov w l7rtyeofx^vrj Ideler 19 aoTo Ra atoCet 

Te Apelt: atoCerat libri 21 p.r)8e] [*tj Ideler 22 atbfxaTa Ra 23 Te om. Ra I N D I C E S r INDEX VERBORUM dptaaToc 183,28 

d0(f»TOc 191,1 

dyatrdc. Td etSTj tu>v d. 137,22 d. (jlovov 
to xaXdv 2G, 14 70,4 aTcavttuTepov Ctpov 
tou cpofvtxoc 6 d. 199,18 (cf. 16) dvacpetv 
to 8i' auTo d. 140,1 dfAetvcDv 70,30 
81,29 131,2 peATtav 87,17 105,35 

129.10 sq. 131,5 144,24 198,25 204,19 
212,18 dpiSTOv 63,5 224,5? xptfctoav 
207,3 xpdTtctTov 135,20 

dyav 196,23 

dravaxTeu) 187,20 

&famd<D 134,7 

dyaTcrjTdc 198,20 

dyyetov 218,31 238,15 

dyevTjTo; 20,7 

dyvo^u) 128,28sq. 142,2 148,9 159,5 sq. 

174.11 176,25 200,13 201,8 202,19 
205,7 

dyvota 128,25 sq. 154,15 158,24 189,16 sq. 

dist. (Jta 131, 18 sq. fj.oYjhjpiac airia 

159,9 sq. 
dyvuxjToc 176,19 
dyopd 173,1.3.7 
d r u) 96,15 107,11.12 180,7 202,21 206,25 

212,20 237,24 
dvuiYT] 198,26 
dyujv 194,30 
dyujvtCofAat 203,9 
SStjXoc 193,30 
dotafpeToc 220,2 221,34 222,24 sq. irce- 

Tat tuj xat to pLdyeOoc xal tov ypdvov 11; 

dStatp^Tojv auYxetatjat Xdyetv t6 icdvTa Td 

xtvoijjieva xaTd toj du.epoiJc faoTayu>» xt- 

veta»ai 45,31—46,21 

Suppl. Arist. II 2 Alex. scripta rainora. dStdtcXaaToc 225,25 

dStdcpopoc 7,30 118,26 dist. xaxdj, dya- 

ddc 124,5 sq. 
dSie${TT)TOc 35,25 36,15 
dStxfa 121,14 sq. 161,30 sq. 171,2 
dSixoc 121,16 et ilvzra.i 121,31 
d5to'ptaToc xat iv fjipet opp. xa&dXou 123,2 
a8og(a 141,27.32 
dSofcoc 182,28 
dSuvapita 201,2 
dSivaTOc 31,4 sq. 162,16 oirrd Ta d. 31, 

18 sq. uapd toic QeoTc cpoXdaaet ttjv ai- 

ttjv cpuatv 200,19 
deixfvTjTOc 20,25 
drjSVjc 120,28 139,1 
dTjp (xdXXov xaTa to uypdv 14,5 iTwriopia- 

Tt'Cu>v touc Tcdpouc 72,24 Tcepie^vtDv T^p.ac 

34,8 
dttavaafa 52,13 
MXtoc 199,20 
d&pofCu) 133,30 
d»pdoc 34,5 35,20 37,4.6.7 72,14.22 73, 

23 224,2 
a{o£of*at 129,5 141,26 sq. 
dfStoc 3,1 sq. 7,25 28,19 39,22 40,19 62, 

29 63,10 sq. 88,16 178,28 
dtoidTTjc 31,30 G3,24 144,30 
aiStbc. Tcept ai\ 141,16—142,22 
af&aXoc 15,14 
alftiptoc 223,10 
aTfj-a 235,4 238,14 
ate 67,33 
a^TcdXoc 67,33 
afpeatc 179,3.9 187,4.7 190,1 212,18 

secta 25,21 145,26 

16 242 afpexo? I INDEX aipeTd; 119,15 sq. 126,29 14G,14 sq. 178, 
. 20 sq. 

alplto 179,11 201,19 206,14 alptfofiai t( 
Ttvo; (= avx( tivo;) 197,6? 

alaa 207,7 

a t'aijdvofj.ai. Sti Isti Tt tu #fj.a atat/avd- 
jj.e9a secundum Aristotelem (De anima 
III, 2.427»2sq.) explicatur 94,26—98,15 
8td fxtxpdTYjTa p.rj at. 214,25 

aiairrjai; 34,3 opp. \6yos 7,23 fj rcapd 
ttjs ai. fjiapTupfa opp. i t dnb ttj; ouata; 
tujv TtparfJ-aTtov IvaTaat; 101,23sq ou 
fj-erpov dXrjtjefa; 102,2 to Tcdaat; TaT; oti 
xaTa au(j.8e3r)x6; ata&rjTdv 93,30 fjia, ^ 
TtdvTtov a{arjavdfj.e&a 95,18 sq. evTo; al- 
airrjaeto; 101,23 Aristotelis de sensu 
expositionis quae legitur De anima II, 5 
416b32 — 418»6 analysis explicatior 
82,24—86,3 brevior 86,4—86,35 8« 
fjtT^ TtXeioo; tujv 7i^vTe secundum Arist. de 
an. III, 1. 424i>24 sq. demonstratur 
90,3-91,23 

afa&Tjtd;. et atoftrjTov o Ttdaat; TaT; a(- 
c^T]aeai xaTa aou.Be8rjx6; atoirrjTdv 93, 
25-94,10 

a{a{jr)TTJptov ^TjpdTepov Y tvo 'f x£vov 34,24 
zptoTov 97,24 la/aTov 96,31 sq. ouSev 
^XXefaet toT; Ta; ttcvte a[a{jrjaet; Ivouatv 
secundum Ar. De an. III, 1. 424b24sq. 
demonstratur 90,3—91,23 

afa/pd; 138,13 sq. 210,21 

a*Tlu> 164,6 212,15 

a(Tta 8,32 sq. 10,22 20,25 34,2 48,16. 19 
62,36 77,8 164,20 166,3.18 172,19 sq. 
175,12 176,5.6 178,9 187,22.24 207,28 
d8r|Xo; 174,2 ai. auvaTrcetv tivi 208,23 

afTtdofAai 98,27 155,28 167,28 187,10.29 
189,16 207,26 215,9 224,32 

atTto; 9,1 10,24 sq. 56,28 57,5 87,16 
afrtov TtXeovayui; Xe^yeTat 166,19 sq. Tcpui- 
tov 3,18-4,26 cf. 196,6 Ta xupta; 194, 
19 TcepteaTuiTa 208,21 209,21 xa^d aojj.- 
SeBrjxd; 194,16 d8r)Xa 1 74,20 sq. 7roir r 
Ttxd 167,16 sq. auvoSeuet dXXrjXot; 169, 
22 Ta OeTa 169,23 to auTO toT; Ttpto- 
toi; xal uaT^pot; 195,5 — Stoicorum aov- 
Sedfxeva dXXrjXot; 192,2 sq. aWtov elpfj.o; 
8,31 9,12. 27 sq. dxoXooWa 10,14 rrpo- 
xaTapxTtxd, auvafrta, , exTtxd, aovexTt- 
xd 192, 19. — Ttpd; Tt 17, 10 Ttvt 
108,8 dxNSovo ; 191,7. 24 

dxtvTjTo; 4,3 47,10 62,30 

dxoXaata 150,1 

dxdXaaTo; 120,27 121,11 12G.25 170,23 

dxoXouftlto 13,5 88,21 105,18 178,8 187,3 
206,3 223,15 127,21 

dxoXoo&fa 9,3 10,14 71,22.28.33 165,18 
206,2 208,19.22 210,4.8 211,15.30 
214,7 

dxdXoufto; 201,6 235,14 1G7,16 168,25 
170,13. 21 171,4 

dxovTtCto 167,8 

dxooato;. Srt u.tj TcoXXa/ui; to dxouaiov, 
Ir.zl xal 8£a xat ot' dpotav 131,19 — 
132,17 opp. to exo-iatov 1 58,22 -161,29 
oi dxooatto; Ttpd^avTe; aoyYtyvioaxeadai 
dStot 189,13 sq. ei'6rj too d. 131,22 

dxooto 173,23 181,11 182,30 208,15 od^; 
'AptaTOTlXou; 216,10 

dxpaTTJ; 170,24 

d x p t B rj ; 1 65,7 

dxptBoXoylto 173,11 

dxpo; 122,26 162,3 sq. t6 tv tqj eu 153, 
32 rd fj.eTa?u IxaT^pou tujv dxptov fteTa- 
SdXXeTat 229,24 tov ftat^pou Xdyov ato- 
Cet tujv e\avTt'tov 229,25 

dxpoTTj; 198,1 

dxtoXoTo; 9,7 30,28 176,23 208,5 210,20 

dXTjfteta 164,20 171,21 180,24 205,23 
217,3 

dXrj&euto 10,8 11,9.10.13.18.21 12,10 
31,1 190,24 235,15 

oWriftfjs 171,23 Ith' Ttvo; 36,20 opp. dvay- 
xaTo; 177,7 to del d. 177,9 sq. Ta u>; 
dXrjSio; dya&d 138,28 

aXt; 204,6 228,4 

dl\d..., dXXd 173,26 174,18 d. T e 68,1 
121,26 183,10 209,27 d. 8rj 120,10 d. 
fj.TJv 9,5.18.26.33 26,18.25 33,17 131,7 
135,13 144,20 179,20 211,26 d. .urjv to 
TcpuVrov, to dpa SeuTepov 139,28 

dXXavr', 13,12 16.17. 22 226,20 

dXXrjXtov 221,25. 34 sq. xotvd xat Tcpo; d. 
opp. i'8ta xal xaft' IxaaTa 7,30 8t' dX- 
XrjXtov ytbprjat; 57,23 Td Tcpo; d. Xeyd- 
;j.eva 19,1 Ttpo; d. yeveat; 49,28 

dXXoTo; 50,6 107,21 178,24 187,11 

dXXotdto 58,6 64,20 236,27 

dXXoftoat; 28,23 49,19 58,6 81,21 163,7 

dXXo;. dXKo too dvayxatto; Ytvofxlvou 10,12 
etc. r) 56,15 etc. Ttapd ti 47,31 108,1 VERBORUM dvocTta^iv 243 ti dXXo q aup-^asTai c. Acc. c. Inf. 186,30 

dXXo tt rj loroi 187,5 dXXto; 8,34 9,2. 

12 12,11 35,29 165,19 211,20 tcu); r dp 

i. 9,28 11,12. 28 oix dXXto; ei uV, 83, 

28 06 ydp dXXto; u.tj c. Part. 199,4 
dXXote 50,6 88,20 121,7 160,8. 14 185,31 

223,12 225,33 235,26 236,4 238,3 
dXXdxptoj 10,24 62,19 68,22 69,30 142,6 

202,3 
dXXoxpidTTjc 124,30.35 142,13 
dXoyo; 10,28 138,19 184,13 168,27 im- 

oexTtxo; Xdyou opp. 6 xoptto; d. 122,22 
dXuTtta 134,31 sq. 
dXuTco; 136,4 
dXuat; 194,3 195,14 
d>a 5,7 19,1 24,25.29 25,4.6.7 29,23 31, 

14 32,21. 26 36,24 41,27 55,21 60,18. 

19.23.25 87,5 131,34 132,2 145,17 

224,25. 26 237,14 d'. Iotiv to Z pwu.a ttj 

Irffaveta 5,4 
dpiapTdvu) 108,15 159,1 sq. 205,29 sq. 187, 

21 oV dyvotav 189,16 sq. oti u.tj TcdvTe; 

ol d. dyvota too xaxd elvat xat j3Xaj3epd 

d irpaTTOuatv du-apTavouatv 1 28, 25 — 

130,33 
dfjidpTrjLia 205,30 210,25 sq. 
du.auptoat; 136,3 
du.pX6; 125,23 
do.elpio 162,24 
du.et'ioTo; 223,4 
du.aeia 129,30 159,5 
du-eXsfto 130,7.22 136,3 159,7 197,7 dud- 

Xet 62,7 193,27 197,29 
dpiepTjC 103,27 105,14 214,3 xaTa too du.e- 

poo; xtveta&at 45,31 sq. i% d. auyxetairat 

46,7 Tiept tou otovet dptepou; 115,25 — 

116,13 
dLteTdJ3XT]Toc 28,22 58,22 
dpteTpta 149,20 154,20 
du.eTpo; 146,15 150,15 
dLityTj; xat du.txTo; 221,30 
du.txTo; 62.6.13 145,29 215,12 221,1 
du.otpo; 3,21 4,25 48,25 217,36 
du.7ceXo; 217,25 
du.'.p ta^VJTTjat; 77,20 
du.tpdTepot 21,5 29,26 33,1.20 38,24 57, 

25 60,8. 23etc. ducpoTiSpu); 101,12 105, 

20 
dpicpu) 5,7 15,5 119,6 131,29 151,9 
i 184,19 
dvayxdCto 165,19 193,27 207,22 dvayxato; 10, 5 sq. 29,20 56,31 57,4 
71,8 sq. 26 to icpo; to auiu.a 126,24 
dist. to j3ta yivdu,evov 10, 14 sq. 175,5 
flist. to xaft 1 et[xapuivT)v 52,1 dtStov 177, 
16 opp. to Suvotov 177,8 

dvdyxT) 9,32 17,14 29,25 60,1. 17 188,6 
209,3 etc. i t iv. tou u.tj 8uvaa9at to u.tj 
Trecpuxo; outio; 181,23 1$ d. 8,32 9,1. 
19 31,2 57,1 71,10 38,30 60,14 to ig 
d. dist. to xa$' etu.apuivT]v 51,27 t% 
d. opp. fivSexouivu); 175,27 sq. 177,12 
to drcXu); it; d. ytveairat e\ toi; xuxXtp 
yivouivot; 87,22 sq. to 11- d. tou dtSIou 
STjXumxdv 87,27 I; d. ytvdpieva Td dva- 
xuxXouu-eva 87,29 i. d. u.T)8ev Ttov i^ 
eu&eta; ytvouivtov 87,30 dvdyxTjv l/etv 
29,23 dvdyxa; e/et 6u.ot'a; 6 Xo'yo; 210,15 

dvdyu) 180,18 

dva8(?xofj.cu 222,10 

dvdftT)u,a 164,8. 10 

dvarruLitaai; ifj dTco tt); xecpaXT); 34,1 

dvatpeat; 82,20 202,17 

dvatpeTtxd; 65,34 107,25 

dvatpdtu 10,25 22,9. 11. 12. 19 23,13 36,22 
37,20 65,33 78,36 128,6 139,31 146,30 
157,12 175,2 176,14 180,3 181,13 186, 
18 196,3. 25 201,28 205,23 215,20 219, 
21 Tt 8td Ttvo;?91,10 TcatSa 202,17 
totcov 132,7 

dvata&Tjaia 150,1 

dvalattTjTo; 94,6 

dvatTioXdyTjTo; 174,25 

dvaiVio; 174,6. 28 185,9.14 xtvTjat; 192, 
12 a Stoicis negatur ib. dvamto; yeyo- 
vd;, xaTa auu.pe[3T)x6; 8' £a/T)xo; atTiov 
172,22sq. dvatT(u); ytvea&ai 192,15 194, 
1 sq. 

dvaxdu.7TTU) 64,7 88,10 

Anacoluthon 148,14 190,4 192,17 

dvaxuxXdto 87,29 

dvaXau.pdvu) 6,10.25 dvtoftev 77,10 

dvdXTjuyt; 81,10 160,35 

dvaXIaxto 73,17 223,5 

dvaXoyla 167,14 234,2 237,3.25 

dvdXoyo; 15,5 29,13 35,14 237,25 238,5. 
14 

dvdXoat; 4,4.6 64,35 215,7 

dvaXuto 64,29 215,1 

dvdu,vTjat; def. 81,1 sq. 

dvdS to; 226,24 

dvdTtaXtv 40,27 235,6 

16* 244 dtvaTtaoat? I INDEX dvd7tauat; X">pts uTtvou 135,18 

dvaTtXrjaTtxd; 14,21 

dva7tveuaTtxd; 223,23 

dvaTtdpXrjTo; 121,16 197,3 

dvaTt d&paaTo; 166,3.6 

dvdTtTto 201,4 214,27 224,31 

dvapptTCTto 198,28 

dvapTato 227,11 

dvaaxrjata 108,10 128,27 

dvaaTot^eftoat; comp. cpftopd Ttapdtteat; 
gvtoats 215,13 

dvoTf»ij(xt 70,3 201,26 223,17 

dvaToXrj 160,8 

dvaTp^rrto 186,19 

dvaTp^xto 231,23 

dvaTpoTtrj 188,17 

dvacpe>to 58,20 74,18 223,25 232,5 lnl 
Tt dTtd tivo? 67,31 

dvacprj; 224,6 

dvacpopd 67,23 167,23 168,2.9 185,27 

dvaytop^to 57,9 

ivopdjrooov 131,12 138,9 140,31 144,6 

dv&pa7ro5tt)5rjC 144,4 

dvSpefa (dv8pt'a) 138,14 150,2 154,3 

dv&ptavTOTCot d; 167,4 

dv&ptd; 167,2 sq. 225,24 

dv&pdto 202,18 

dvef&eos 226,15 

dveXeu&epo; 171,1 

dveu.Ttd&taTo; 135,1 143,13sq. 

dvevepyjafa 135,16 

dvevvdrjTO? 129,10. 18 

dve|^TaaTos 191,3 

dveTtt&exTO? 31,14 32,1 176,9 

dve7t(XetTtTo; 78,21 

dveats 15,11 135,22 136,3 

dveu 18,31 30,5 56,6.7 162,13 167,11 

dveupuvto 237,31 

dvecptxTO? 31,29 

dv^paS 227,29 

dv&ptoTtos 19,9 48,13 169,21 170,2 184,18 
def. 7,26 dv&ptoTtos tu>v dpeTtov /dptv 
dXX' oux g(*7c«Xiv 130,35—131,17 dp X rj 
Ttpdijetov 190,21 P^Xtiov tu>v dXXtov C'ptov 
119,34 198,6 xdxtaTOv C«?ov secundutn 
Stoicos 199,12 TtXetaTot xaxot" 199,16 
dvirptoTtu) atTtov 193,10 u.rj6e iii" 6X(yo\ 
Crj u.dvo; Y evou - £V °£ 147,30 dv#pu>7tu)v 7tpd- 
Xrj<k; 165,15 TcXetdTrj; 82,8 t^Xoc 131,5 
148,23 otxeiat 2v£pyetat 148,25 

dvt&ptoTf" 204,19 dvfrjo-t 19,19 135,24 159,15 

dvtao; 43,1 

dvfaTTjfjit 194,29 195,6 217,26 

dvdrjToc 189,26 

dvoo.otou.eprj; 128,11 235,2 sq. 

dvdato; 202,25 203,9 

dvTaxoXouJHto 128,5 142,23 sq. 

dvT^i". eauTtp 128,27 Ttpd; ti 129,8 

dvT( 31,4 60,2 108,12 164,5 166,12 212,14 

dvTipafvto 87,15 105,33sq. 106,39 186,29 

dvTtjBaats 224,1 

dvTt^aTtxd c 62,4 

dvTiSiaip^io 27, 13 

dvTt^&oat; 68,29 

dvTWeaic 87,18 131,34 163,11 

dvTtxeiu.at 12,14 16,9.28 19,18 31,20 
50,30 51,1.20 60,13 64,8 87,13 90,16 
101,16 118,25 127,5 161,1 175,7 176,17 
180,21 196,28 200,11 

dvTixoTtrj Ttov dTdu.u)v 46,13 

dvTlXOTtTU) 87,15 

dvTtxpu; 90,18 

dvTtXau. j3dvto 6,13 

dvTiXe>io 190,22 225,10 226,24 

dvTtXoyta 165,2 

dvTtu-apTup^u) 101,18 164,21 165,21 

dvTt7td$eia 174,21 

dvTtTtap^xTaats 216,29 217,9 

dvTi7tapexTetvto 216,26 217,6 

dvTtTtdaxto 226,31 227,23 229,7 sq. 230, 
30 231,14 232,30 

dvTiTteptiaT7ju.i 33,27 

dvTtTtepfaTaat; 33,27 sq. 220,12 

d vTtTtt^TtTto 17,12 166,9 

dvTt7tot^u) 226,33 

dvTtTtpdaato 10,29 11,1 

dvTtaTp^cpto 52,5 (e^itaTpe^cpio libri) 145,16 

dvTtTUTtfa 26,3 62,3 

dvTfcpaatc 12,16 13,4 163,11 

dvto&ev 77,10 189,22 237,10 

dvtopiaXta 87,16 

d;t'a 146,22 188,6 226,35 

d£td7ttaTo; 165,21 

d?to; 65,21 70,1 

d?tdu> 36,15 59,21 67,8 70,29 96,12 104, 
22 131,24 138,20 139,31 155,27 164,6 
165,11 181,1 189,5 191,4 209,2 219,2 

dtjftou.a 177,7 

dcHtoat; 207,17 

ddptaTo;. to d. Iv ttJ Ttov Ciptov Y £V ^et 89,18 

doau.oc 7,9 VERBORUM apeafToc; 245 aTrayopeuTtxd; 207,9 

dTtayopeuto 207,10 dr.tlprpai 207,19 

d 7: a 5 u> 1 93,8 

aTratTffto 70,7.11 139,6.30 182,22.32 

198,9 197,31 
aTravaXiaxto 73,14 

ctTravTdto 166,11 168,23 172,20. 28. 29 m|. 
ditapdpatos 10,22 166,3 177,2 178,1.2 
d7rapefj.7ro'5taTo; 210,20 
d7rap/Tj 164,9 
&naz 165,26 167,19 213,10 
dnaTato 183,20 
dTraTT) varia genera 136,19 
de 7T e i (/. t 87,3 
dnetpdxt; 103,14 

aTretpta. dzeipta tj/tj 5toi/cetTai 103,8 
a7retpo;. to d. 101,10sq. 102,24—105,15 
yj tli d. ye^eat; 71,10 sq. aTrXui; d. 103, 
22 |j.Tj5ev ea/aTOv tou d. 71,19 Ta [J.e- 
Ta$ ; j tov> aTretpou 71,12 (cf. Add.) d., 
Ttoatov (j.eTp(ov 201,9 iaov dTrefptu 103,32 
d. dreipou (j-etCov 103,12 drcetpa TroXXd 
103,14 T P ta 103,25 dote^TTjTa 35,25 
aTretptov Td£t; 102,29 aTrefptov dpytov ou 
yvtbat; 102,26 Itt' (et;) aTretpov 35,22 
37,8 47,13 88,1 103,26 140,15 196,1 
d;retpa xivetairat 35,23 
dTreu.tpat'vto 119,23 224,11? 
dTrepiTTOj 208,1 
ar.i/i» 130,7 184,9 
dTrttravo; 145,26 
dTrXavVj; 41,13 
aTrXTjaTOi; 171,2 

aTrXou;. ouata 3,26 4,13. 14 uXtj 27,4 

atoptaTa 48,22 (cf. aTopto;) aTrXto; 59,4 

62,32 162,13 168,1 dTrXto; e; dvdyxTj; 

ytvea&at 71,12 87,22 sq. to dvayxaiov d. 

e/etv 71,13 a. opp. \>.txa §topia|j.ou 37,12 

dTropdXXto 60,7.9 75,20 230,9 

dTtoSetxTtxd;. d. e^t; 151,5 

dTr<5oei6i« 4,5 151,5 171,19 172,2 176,18 

ytopt; d. xal TrapafxuJKa; Xe^yetv 225,9 
ixoftta 67,28 173,25 223,21 . 
d7:o6(5io)jii 85,7.34 152,35 166,17 186,15 

214,14 
djtdooat; 54,12 194,5 195,2 220,24 
dTroto; 27,4 52,23 60,27 
(hcox aito 73,14 
«tTroxXefu» 142,3 

dTtoxpivto 65,22 66,4 106,37 232,23 
dTroxptat; 57,12 66,8 235,22 238,5 aTroxTefvto 202,19 

dTroXauai; 138,8 

aTroXauaTtxo; 144,5 

aTroXauu» 48,5 

dTroXeiTrto 144,3 198,7 231,17 

dTtdXXupu 43,12. 15 53,5 223,6 

aTtoXuto 115,32 

aTroTrXTjpou) 61,23 

aTrorvtyu) 223,22 

dTtopeto 28,8. 17 82,34 86,6 89,2 96,8 171, 
23 196,13. 17.22.24 202,5 

dTropta 37,20 118,21 124,1 135,13 Trpoet- 
atv 233,25 aTropTjilelaa 96,8 

aTropo; 193,28 

dTtopp^to 73,3 235,30 236,18 

aTropptTTTU) 165,21 

aTtdppota. tj drro ttj; 'HpaxXeta; Xi&ou 72, 
10 sq. 

aTroaxeudCu) 228,12 

dTroaxeuVj 146,16 
aTro'aTaat; 5,28 154,26 
aTcoaTeptaxuj 138,27 
dTroaTTjpta 49,8 
dTroaTpecpto 139,3 149,19 
aTroaTpocpT] 40,11 
dTroTeXeapia 225,21 
dTroTeXeio 152,35 

aTTOTpeTru). ak\oi d)J.r t diztTpdnt-co 214,15 
aTroTpoTTTj 196,26 
dTtoTu/ta 61,12. 13 118,28 119,3 
aTtouaia 6,26 18,18 55,23 123,29 
dTtdcpaat; 52,15 53,7. 13 
aTtocpeuyto 173,9 
dTtoytop^to 87,14 
dTto&uyto 14,31 
dTrpaxTo; 203,20 
dTrpovoTjafa 203,11 
dTTTd; 59,19? 23 
otTTTto 74,7 155,32 
dTrto^eto 72,13 73,21 133,7 
dpa 9,29 11,8 40,16 54,14 55,15. 17 121, 
20sq. 29 120,15 122,16 131,-9 208,2 
209,12 210,7.27 etTtep dpa 20,12 
dpa 8,31 9,2 dpd T e36,l 47,31 82,4 168, 

26 dp' ouv 18,8 55,24 125,5 193,30 
dpaid; 72,31 73,18 
dpyia 34,3 184,30 
dpyd; 191,21 
dpyuptov 173,1 
dpoeuto 193,18 
dpeaTo;? 224,5 246 otpetr] I INDEX dpeTT) 161,32 sq. 210,22 xai xaxfa dvat- 
pelrai Stoicis 210,5 varia genera 149, 
lOsq. Tjihxat 149,17— 150,22 142,23sq. 
StavorjTtxat' 150,23 — 151,16 vorjTtxfj; 
^uX^s 149,13 150,28sq. TcpaxTtxfj 151,1 
dpeTuJv xTYjats dist. yivzaiz 131,13 197, 
3 sq. d iy fj|j.Tv 187,25 dvaTcd[3Xr)T0t 

197.3 dpeTTj auvavatpetTai (j.i$ 128,5. 
15 [JiEaoTTj; 127,8 sq. 147,8 Std ttjv 
tujv dfjiTptov TrafttLv drtoaxEufjv 146, 15 
xaTa Traadiv auvojvufj.ojs xaTTjyopETTat 
157,18 dpeTfj, o5 dv fj dpETT^, auTO te 
eu e/ov drroTeXeT xai to epyov auToii 
eu dTroS^Sojai 152,35 6 e/tov ttjv te- 
Xefav rrdaa; e/ei 157,22 dpsTT) 6'ti oute 
y^vo? oute 6'Xov 128,4 — 21 dv$pojTco? tojv 
dpETdJv /dptv dXX' oux Ifj-jraXiv 130,35 — 
131,17 6'ti dvTaxoXou&ouatv at dpeTat" 142, 
23 — 143,8 cf. 128,5 ttoj? al dpeTai 8i' 
auTa; atpeTal" 146,14—148,4 , ETci8po[j.r), 
7ro'9ev f) tojv dpeTuJv eupeats Te xat au- 
axaaic 148,6—151,16 8td Tt ai f)»txai 
dpeTai (j.eaoTTjTE? 152,35 — 157,9 rrdTepov 
oj; y^vo; fj tb{ 6Xov tojv dpeToiv f) dpeTfj 
157,11—158,2 

dp i9(j.eoj 36,16 

dpt&(j.d? 40,4 42,31 43,12 139,23 166,29 

168.4 235,27 TreptTTd? def. 43,1 dpTtos 
def. 43, 1 ££ d. TroteTv ttjv y^veaiv tojv 
aoj(j.aTO)v 214,6 

dpxEoj 61,26 106,17 219,24.31 

dp(j.Tj 216,19 217,5.9 219,3 

dp(j.o'C«J 169,11 

dp(j.ovt'a 64,38 

dpv£o(j.at 145,26 

dpTrayrj 187,17 

dpp60(j.taTo; 21,2 

dpTdoj 102,5 192,7 224,17 227,3.6 

dpTtoc 42,31 vid. dptO(j.d; 

dp/fj 56,19 159,13 sq. 169,16 = aTor/etov 
20,18 sq. (dp/a(?) 25,22 dist. Tre>a? 71, 
33 t) xaTOJ 72, 4 d. tojv 6'vtojv TreTre- 
paaj/ivai 102,25 sq. ^u/txfj 49,3 Trpd- 
£eojv 184,16 185,15 aTdaeoj? 76,18 xt- 
vrjaeoj; 47,32 62, 16 sq. h toT? arrioi; 
195,28 6 0- d. Xdyos 228,5 l£ d. 68,8 
ttjv d. 13,15 14,32 17,32 18,27 29,11 
30,3.21 31,4 66,23 167,12 214,21 232, 
19 

dp/oj 4,6 129,3 180,19 210,8 212,16 

daacpfj; 23,3? 96,11 208,14 dae t 3rj; 69,30 203,10 

daJHveta 20,2 34,23 63,1 

da&evTjc 197,22 

daxercTo; 22,27 

daxrjat? 108,10 122,13 171,16 198,21 

daxoTros 168,1 

daTTjp 50,9 

daToy^o? 165,16 

dauixpoXos 198,4 

dau(j.fj.eTpt'a 65,2 

da6(j.(j.eTpo{ 25,5 

Asyndeton 19,12 34,24 38,14 107,24 122, 
32 222,31 

dauvuTrapxTo? 97,28 

dacpaXfj; 191,7 

da/rj(j.dTtaTo; 49,30 52,23 

daxoXta 144,24 208,3 

dao>(j.aTo; 59,18 sq. 

dTe 187,7 10,13? 

dTeXrj; 35,3 50,27 69,17 119,20 198,2 

dTeyvo? 226,28 

dTOfxo; 25,26 26,6 46,13 72,30 213,18 fj 
d. 26,7 31,10 215,1 uSpoTcotot 215,5 
oivoTrotof 215,6 

aTOvoj 218,5 

aTorc(a 129,15 204,3.7 

dTOTco; 10,8 19,21 46,19 42,11 68,34 69,1 
70,2 169,10 171,12 193,29 

au 214,9 219,28 

au»t; 185,26 

auXd; 121,2 

aufJTjatc 58,5 213,1 Std ti xaTa to eloo; 
[j.dvov, dXX' ou/i xai xaTa ttjv uXtjv; 13, 
9—32 xai Tpotpfj sec. Aristotelem ex- 
ponitur 233,23 — 238,23 descr. 236,8 — 
26 dist. (j.T£t? te xai xpaats 234,9 fi- 
veat; xai cptropd 234,8 TcpoaTiijefjivuj fl- 
veTat 234,16 to TrpoaTt^piEvov oute dauj- 
(j.aTOv oute aujfxa elvat SoxeT 234,17 xa- 
Ta ttjv toT; 6fj.otofj.epe'ai Trpoatrfjxrjv 235,8 
fj Tcpoaxptvofjivrj Tpocpf) e(; tojv 6(j.otofj.Ep(Tjv 
£xaaTov (xeTapdXXouaa au£r)aeojs a(Tt'a yi- 
veTat 235,10 sq. xa$6 UTC0(j.£vetv ofdv Te 
Td (6fj.oto[j.Epfj), xaTa touto fj au^rjats 235, 
15 sq. cf. Tpocpfj 

au£oj (ai^dvoj) 13,11 sq. 219,14 233,16 sq. 
Ta ausdfj-eva xai [jetoupieva oux d$ ivav- 
tiojv et; e^vavTta [j.eTaj3dXXei 15,23 — 17,6 
toTj auijavojjivot; xaTd «puatv ei; TeXetd- 
TTjTa fj ^TCtSoat; 16,1 au^avopt^vojv (j.eprj 
235, 1 sq. Ta au-jdfxeva xaTd to elSo; YERBORUM Y e 247 auJ-eTat 235,15 — 236,6 Trjpet to ayrj[j.a 
236,26 237,5 idem exemplis aliunde 
petitis lommendatur 237,5 — 238,23 eVt 

TOJV Cp'ja£t a'j;aVO|J.eV(OV TcdvTOJV TOJV {J.O- 

pttov ETCtooat; xot' dvaXoytav 234,2 sq. 

ao>*ov ttjv oixefav cpuatv to (xaTa cpuatv) 

a'J;o'|j.£vov ttjv TrpoaijrjXTjv Xa|j.Sdvet 234,3 

ojoev tojv xtpvajjivtov au^eaOat XeyeTat 

234,6 cf. tpocpVj, au^Tjat; 
auptov 37,2 177,7 
auTapxr,; 17,15 131,31 160,24 
auTecjouato; 182,24 

auT6#ev 155,3 175,2 182,26 193,3 219,29 
aOToOt 34,2. 5 
a'jTox(v7)TO« 47,4 sq. 
auToxpdrtop 164,3 212,12 
«0T6>aT0« 168,19 sq. 172,6. 18 sq. 
a u t o u. to xaSF outo opp. to xaTa aup.Se- 

Pij»d« 41,23 sq. 47,33 dXXo; tpdnoc tou 

xa^ auTO 42, 27 sq. auTot; = rjpuv 141, 

26 180,31 
a j y ;j. 6 ; 1 60,9 
dcpatpeat; 59,15 
dcpatp^oj 59,6.7.16 69,8 156,21 201,30 

204,24 206,20 209,12 232,29 
dcpdvTaaTo; 101,16 
d cp 9 a p a t a 63,28 
dcpitapTo; 8,22 31,17 53,3 63,19 78,20 

223.2 
dtptrj(j.t 68,19 73,12. 13 159,10 181,26 189, 

22 199,28 208,23 
dcptaTT^t 50,3.23 67,16 70,32 101,33 120, 

17sq. 154,18 155,8 171,13 180,15 
dcpooo; 87,1 

JcpopCio 12,18 13,4 179,14 
dcppootatov 144,27 
dcppoauvr^ oti toutojv eaTat dyvota, ujv Tj 

cppovT^at; imnxii\>.T t 136,14 — 27 
dcppojv def. 136,17 
d/})o;j.ai 134,7 150,19 
d/p^aTo; 179,21.22 198,24 211,27 
dypou; 5,15. 17 
dy upov 31,9 73,8 
d/(i)piaTo; 2,20 
d-iuyo; 181,16 sq. SaOtCto 194,29 

Sdtto; 106,5 Tp^TTj otdaTaat; 106,18 Td 
iv pdiki Ttov tbptapivtov Stacpavcov 5,23 3d»pov 64,2 

3dpo; 123,26 237,7 sq. Sdpou; xevTpov 

237,12 
3apu; 59,22 123,26 189,22 233,10 237, 

5.13 
SapuTr,; 58,31 181,27 185,28 
SaatXeta 198,9 
SaatXeu; 196,8 
3dat; 63,7 
Bfa 10,9. 15sq. 74,6 129,20sq. 175,5 

191,28 223,24 dist. dyvoia 131,18 sq. 

158,24 sq. dist. dvdyxrj 181,23 
3idCu> 129,23 sq. 130,14 sq. 132,26.30.31 

159,12 223,36 
3t'ato; 10,10 sq. 159,19 170,22 
StSXtov 21,18 37,18 164,12. 13 165,10 
3to; 170,24.26 171,3.5.13 186,19 212,23 

Te7.eto; 148,31 Stot 170,11. 18.20 
SXaBepo; 128,25 
SXdTTTto 128,28 129,6 sq. 
SXffTroj 97,2 

poVjSeta 63,23 231,19 232,16 
SoT^tfoj 17,13 30,8 101,29 217,18.27.32 
S6axTj(j.a 130,9 
Soaxto 67,34 
SouxoXo; 67,32 202,17 
8ouXeuTtx6; 178,11 sq. 
SouXeuTo; 51,13 160,18 
SouXeuto 108,5 129,22 142,25 160,5 

178,8-180,2 185,2 sq. 
SouXrj 107,18 160,4 178,8—180,2 
SouXrjpa 192,20 
SouXrjat; 67,15 
SouXtjto; 160,17 
3ouXou.at 10,27 165,18 171,7 
Sou; 67,33 
Spaou; 46,1 sq. 

Spayu; 40,8 96,11 105,5 193,1 220,14 
SpayuTrj; 34,21 
3u»6; 31,12 223,25 
SujXo; 36,19 ydXa 231,29 232,14 

yapito 193,11 

ya>o; 202,21 

ydp scilicet 38,16 41,14 52,7 55,10 76,5 
77,23 82,27.30 105,34 147,6 231,10 
in responso 8,34 9,17.20.28.32 11,30 

ye 83,1 121,5 122,12 140,24 129,27? 248 YsiTViaai? I INDEX yetTv(aat; 49,16 

yeiTvtdu) 47,31 48,1 49,33 227,16 238,20 

ye"vetov 198,10 

ye"veat; (xal cp&opd) 21,6 37,20 48,30 
55,25 58,6 68,20 163,5.9.10 168,4 169, 
24sq. ^j xupta; 87,2—17 162,12 r) ri< 
a7ietpov 71,10 r) xaTa cpuatv, xiyyyy 168, 
13sq. 7} 7Tpo<s aXXrjXa 49,29 dist. x(v7)at; 
81,29 sq. Trdaa 8td xtvVjaeto; 82,7 irtewJ- 
Xato; 232,13 dist. xpaat; 2b0, 14 dist. 
au^rjats 234,8 cpuatxoi"; atb|j.aai iv dXXo- 
Tptotc TOTrot; 62,19 Ta iv y. 26,29 sq. 

yeveTTJ 197,17 

yevrjTdc 2,23.29 31,24 62,19 64,1.24 

yevtxd; 22,29 

yevvdto 7,5 121,27 215,18 216,25 225,27 
230,33 231,32 

y^vvTjatc 226,5 

yevvrjTtxd; 14,17 

yevvrjTd; 32,1 

y^vo; 21,20 57,1 Ta 8£xa 27,9 Ta xotvd 
Ttp ye"vet xat ttj uXttj 77,32 uXr); otacpe^pet 
78,6 sq. ou 7rpay[j.d Tt 78,18 dcp&apTOv 
ttj Ttov ytvojAevtov dve7rtXe{7tTto oiaBoyrJ 
78,21 fpyov tou auvTt&evTo; 79,16 ou 
auvavatpetTat evt xtl>v etotov 128,4 

yepatpto 211,2 

ye>a; 207,17 

ye>tov 203,27 

yetoSr) ; 73,19 

yetofAeTpito 133,25 

yeiopteTpyjs 106,5 

yr) xaTa t6 £r)pov u.aXXov r) tiVuypdv 14,6 
opp. ^apu atopta 237,5 7rup 49,10 Trto; 
et cp&apTTj r] yf), oux IvS^yeTat abxry -xai 
d(j.a TroTe cp#apr)vat 36,17 — 37,13 to irav- 
tg; xaT^yet piaov 237,6. 7 ayr][j.a acpat- 
ptxdv 237,15 yrj; ptiaov 237,7 

ytyvopiai dist. ytop(Ce<J&at 232,32 ou8evo; 
ydptv 167,20 it- ^vavTtou r) tou fj.£TacK> 
121,19 M Ttvos 213,22 xaTd Tt 84,3 
96,37 Ttapd Ttvt 164,4 8td tivo; 82,28 
91,32 ev 82,27 Trept ti 19,23 

ytyvtoaxto ydptv 190,28 

yXacpupd; 225,23 

yXeuxo; 232,5 

yXtaypo; 231,1 

yXtaxpdTTj? 229,3 

yXuxu; 56,22 

yXuxuTTjs 56,24 

yvT^atos 164,11 yvtop^Cto 139,10 176,27 201,14 
yvtoptu.o; 10,15 66,17 82,9 144,20 165,10 

166,17.21 167,13.26 175,4 181,6 191,12 
yvtbptat; 176,26 
yvtiiai; 70,1 102,3 132,6 136,19 211,27 

ttoXXt) 215,30 
yoveu; 202,20 
youv 8,11 27,6 30,27 107,32 129,4 139,3. 

20 142,16 206,15 217,4. 19 
ypa[x(i.aTtX7) 18,19 sq. 30,11 
ypa(A[A7) 40,7 96,14 sq. y. xaTa a7)(j.elov auv- 

Te^etaat to fjijxo; au£ouaiv 219,13 
ypdcpto 165,11 189,32 

yufJ.vdatov exercitatio 149,23 153,20 156,4 
yufxvaaTixT) 153,6 
yuvV) 203,26 oat(i.tov 170,18 

U ye 157,17 

SetXfa 154,6 

&«(xv»[M 17,25 37,1 63,4 105,13 123,2 

142,23 181,18 198,21 5td tivo; 83,17 

90,34 ex tivo; 83,10 inl tivo; 17,18 

a7rd tivo; 120,4 
SetxTtxdc 32,29 183,26 
oetvoTTjs dist. cppdvTjat; 143,6 
SeTfct; 4,4 37,17 77,24 
SexTtxd? 20,32 42,4 52,30 56,6.30 100,30 

198,5 
8ec;io'; 16,12 sq. 171,28 
Seafj-d; 223,16 
oeafAtoTT); 223,34 
SeaTrdTT)? 68,23 173,10 196,11 
SeuTepo; 164,15 
8f*yofj.at 32,24 39,1 60,7 64,20 162,18 

200,18 218,18 concedo 73,8 
8ito 3,24 14,22 15,15 61,27 SefaOat 2,26 

7,33 14,27 25,10 30,4 55,11 57,19 62,9 

63,12 c. Inf. 165,10 SeoVrto; 20,12 

191,19 
8^to. £v8£8eTat atTiai; 175,15 
8tj 60,31 87,31 119,12.18 121,27 130,17 

140.23 145,14 154,21 159,34 160,19 

186.24 196,23 214,6 220,13 221,11 

225.25 234,14 8tj ttot^ 14,6.11 53,22 
8t)Xt)tt)piov 218,6 

8tjXov oti 12,13 42,6 etc. otjXovoti 84, 
38 etc. 8tjXov &s 9,10 etc. SrjXov otd Tt 
52,18 VERBORUM SioixYjcri? 249 otjXow 7,23 17,4 22,1 54,13.29 125,33 
804,7 819,83 

67]X(OTt-/.o S 81,15 27,15.17 56,83 68,15 
87,27 

STjfMoupydc 66,32 167,15 225,19 226,28 

oirf c. Gen. 51,11 54,4. 12 57,23 62,28.30. 
32 63,2.28 161,1.14 164,3 165,12 
172,11 oV t^(j.(ov yivea&at dist. to iy' 
jffto 180,10 181,14 sq. c. Acc. 52,18 
55,27 56,26 61,18.24 63,1 165,1.17.19 
166,18 167,8 171,15.13 174,19.21.27 
8t' auTdv per se 138,23 

6ta3aivu) 217,22 

StaSdXXto 142,2.9 totcov 131,23 sq. 

otafjoX^ 143,5 

Sta8^/o|i.at 3,3 

StaSiotofxt 48,6 97,5 

8ta8oxVj 3,7 78,21 

StdSuatc 48,7 97,12 235,31 

StaSuto 73,2 237,9 

StdOeatc 50,8 125,34 132,11 142,15 170, 
80 

otatpeat? 124,23 219,33 def. 224,9 otxeta 
Ki6,21 Tuiv xtpvauivtov 221,32 sq. ou 
au>o.a dXXd -diloc 222,3 opp. [xepos 
221,35 S. -otetadat 83,16 

StatpeTO?. /pdvoc, fiiyeSoc 46,3 sq. 222, 
14sq. 

otatptfto 36,10 38,15 43,2 79,6 104,24 
185,1 sq. 149,15 166,22 opp. &uvrtfb)[i.i 
116,11 dXXTjXa 221,25 sq. 231,13 233,3 
cf. 220,1? 214,19 

otaxove^to 5,16 6,13 

otdxovoc 5,14 6,9.20 

StaxpaTTjats 167,24 

Staxpivto 34,6.18 144,17 231,31 232,19 

Stdxpta tc 28,24 

5iaXafj.3dvto 70,27.30 141,25 181,1 214, 
16 216,6 t< tivoc 224,28 

StaXeircto 88,18 

StdXuatc 64,36 

6taXuto 58,12. 13 

6tau.apTav<o 187,16 

8 ia ( uapTia 191,16 

ota.aevto 88,16 193,16 

8tdfj.eTpoc 25,5 31,13 200,21 

otafxovTj 41,12 

8tafjiop'fdio 225,24 

Stdvota dist. fteujpia 135,15 . 

StaTc^ftTcu) 96,33 

SiaTctTcrio opp. auu.fjie\(o 224,7 StaTcXdTTto 225,22 226,27 

ota-v^to 34,16 

Staptl pdto 82,34 

StaaTtdto 192,11 195,15 

StdaTaat? 106,14 214,10 838,19 sq. 

StdaTTiu-a 35,24 4«, 18 218,23 219,6 oux 

dveu awfjaTos 106,3 8. StaaTTJpiaToc 

106,12 
otaaTp^cpto 129,11 
StaTetvuj 164,17 

StacpavTjs 5,11.23.28 6,7.8.9 26 222,34 
Stacpepto 17,5 61,7 sq. 62,17 213 15 
8iacpeuy(o 210,11 
6tacp»eip(o 153,22 193,12 202,24 
5tacpoiTdu) 218,5 
Stacpopd 21,8 27,3 sq. 68,4 78,1 108,21 sq. 

166,26 169,23 
8tdcpopoc 170,17 
otacptoveu) 199,23 

otacptovia 166,13 214,10 215,28 216,13 
Std/uatc au)jj.aTtx^ 126,8 ttjc ^u/tjc 126, 9 
6ta-];eu8u) 136,18 
6i8aaxaXt'a 165,7 198,21 xtv^at? xat dX- 

Xoitoatc T(ov e^etov 82,16 
6t8daxaXoc 129,17 187,12 cptXoaocpia? utco 

ttjc ofjeT^pa; fj.apTupiac xex^puyjjevoc 

164,15 
8i8a'axu) 199,5 
8i8ufj.dTTj? 193,21 
SiStofxt 212,16 
Sietfju 35,30 36,20 
8te^eifj.i 84,19 

oidpXOfjai 35,21 36,14 46,18 219,4 281,87 
8ifjxu) 216,15 217,35 221,34 
StTjvexi^? 223,12 
StiaTT)u.t 19,18 59,23 211,21 219,16.17 

220,1 
Sixatoc 121,17 sq. ytvdfj,evoc 161,33 sq. 
StxatoauvTj StdHeatc 121, 15 iaoTTjc tou 

i\ Tatc vou.at; taou 147,22 OTt otxato- 

auvTjc xal d8ixiac xal 6'Xtoc dperfjC Te 

xal xaxia? e"aTt'v Ttc f|tc fJ.£Ta:ju 121,14 — 

122,29 Tcuic ei £x Ttov e\avTi'(ov Ta £vav- 

Tia yiveTat, oux £aTat ix StxaioauvTjc dSt- 

xia 161,33-163,12 
6ixT). 8t'xTjV dXuaetoc 193,6 
8td 25,9.24 32,26 34,13 56,10 57,20 etc. 
8tdrcep 8,6 
8io8oc 234,29 

Sioixtfu) 103,8 192,12.26 203,24 
StoixTjatc 192,1 203,19 250 8iopi'Cu> I INDEX 8iop(C«> 28,29 84,33 86,27 

6toptau.d; 37,12 

ofoau-o; 7,10 

otoxt 8,14.15 22,15.18 27,27 32,11 38,17 
41,14 47,7 110,21). 32 123,18 131,16 
184,6 

8tTcXdato; 103,31 

SitcXou; 158,30 

oi^tcou; 7,25 197,20 

8t; 52,1 200,22 

otaxeuto 167,8 

oi^acu 24,26 

ottbxto 149,19 

6dyu.a 164,16 177,6 187,9.12.27 188,22 
199,23 205,23 212,9 213,14 238,23 

oox^w 66,17 212,24 232,19 

6d?a 145,28 164,21 fju.apTTjuivr) 180,24 
TcpoxaTa[3epiXr]uivr) 98,19 165,18 SoSuiv 
rcap' dXXrjXa; #eat; 171,21 'AptawreXou; 
164,13 165,3 'ETCtxoupou 25,21 iu.r) 212,6 
piytaTov tcLv £xto; dya&tbv 141,29 

8o&dCto 160,16 165,27 212,13 

Sdat; 146,20 

o o u X o ; 68,27 

6pdu.a eiu.apuivrj; 202,22 

8payu.r] 65,34 

opdu.o; 173,10 

8uvau.t; 3,21 47,8 119,20 tou £cp' rju.iv 
51,16 tou T^Xetov ytveaBat 119,9 Tcporj- 
youpivto; tiov (3eXTtdvtov 119,11 auu.u.e- 
Tpta 64,36 Tcui; fj auTT) 5uvau.t; tiov eV 
avTtiov XeyeTat 32,21—33,23 59,26—60,31 
6. tujv dvTtxetuiviov dStdcpopo; 118,25 tt); 
e{; to dvTtxet' i u.evov u.eTapoXr); 175,16 rcpd; 
Tt 56,12. 13. 24 6euTepa 81,9 TcptoTT) ib. 
tou eaydrou atathjTTjptou descr. 97, 9 sq. 
Ta e£ dvdyxrjS 6'vTa Iv $aT^pcp oux e/et 
6uvau.iv tou e\ ip iatt to IvavTtov 175,25 
ou-ota TtdvTTj 97, 14 (oarcep Tipa; tou 
au>u.aTos, ou 6. ian 97,13 eI5o; dya&tbv 
137,22 cf. 118,26 pua TcoXXat tc<L; y{- 
VETat 97,18 f) dTco tou Oetou atbu.aTo; £y- 
ytvouivr) tu) £v yeveaet duplici ratione 
explicatur 47,30-49,27 et 49,28—50,27 
6uvdu.et Cu>rjv gyetv 54,3. 11 dist. otovet 
116,1 ol; to 8. uTcdxetTat, cp&apTd 26,30 
36,14 55,26 

SuvaTo';. to 8. dvatpeirai, et rcdvTa xa&^ 
etu.apuivr]v ytveTat 8,29 — 13,8 def. 9,7 
30, 25 sq. ctcoit' dv toi; TcdvTa ytve- 
a&ai xat}' etu.apu.evr]v X^youatv to ouvaTov elvat (xdvov to ytvdfxevov ££ dvdyxrj; 10,9 
Stoicorum 176,15 opp. douvaTov 177.8 
180,14 sq. 200,1!) sq. 

SuaxfvrjTo; 122,9 

SuoXuto;? 196,23 

SuaTuyf); 203,27 

ouayepeta 214,15 

8uayepiq; 125,26 

Suaytopfa 200,23 

8<bpov cpuaeto; 197,22 eap 89,6 

ddco 129,19 

lyytyvou-at 47,28 48,9.23 

iyyuT^pio 49,6 50,10 87,3 xeta&at ttj; 
tujv 9et'u)v xtvfjaeco; 50,22 

dyxaTau.t'yvuu.1 100,3 

eyxXtat; 195,12 

eyyeipe^to 181,9 

i%kia 150,18 159,15 160,31 198,28 

I&vo; 101,6 

Ifto; 149,10 161,1 198,25.27.28 

etSoTcoi^io 21,8 49,32 56,26 f]8ovat e(8o- 
Tcotouu-evat Tat; Ivepyetat; 146,6 

etSoTcotd; 14,24 15,2 58,22 

eI8o; 52,24 55,8. 23 sq. 77,33 162,13 ou 
Tcpd; ti 54,20 xal ayrju-a acou.aTcov se- 
cunditm Platonicos 58,1 — 34 atrta 166,24 
e\ tt] uXr) ouy cb; ev uTCOxetuivtp 17,7 — 
19,15 29,30—30,22 rctb; h t§ uX^ tco- 
Tepov xad' auTo r) rcaTa quu.j3e,3Tjxd; 41,20 
—43,17 opp. uXrj 13,11 sq. 41,21 sq. 
to Iv ouata 4,12 to u.dXtaTa drcXouv 4,13 
to e\ Tot; auvS^TOt; 4,15 auvau-cpoTepov 
78,3 sq. xat tA%oz Xau-^dvetv 50,5 evo; 
dvatp^aet ou auvavatpetTat yevo; 157,14 
xaT 1 el8. dtStOTTj; 63,24 evuXov 39,15 
duXov 40,5 

efxoTto; 23,16 51,15 

etxTd; 62,4 

etxto 129,6 179,10 184,1 

etxcbv 97,7 

eatxptvrj; 14,30 62,12 145,29 

etu.apu.evrj 8,29 sq. 51,22.25 227,7 dist. 
to i% dvdyxr); 51,27 de fato librum ad 
Caesares mittit 164,3 Aristotelem se- 
quetur ib. 13 Adversariorum placita 
explicabit 165,1 tj eupeat; ttj; dXr^eta; 
/aXeTccoTaTTj tuj Soxetv xcbv 8o$cbv exa- VERBORUM Ivavtto? 251 tEpa noXXd dvTt(j.apTjpeTv tujv ivapyujv 
164,20 Peripati de fato doctrina 165, 
14—171,17 Stoicorum de fato doctrina 
adumbratur 171,18—172,16 elvat' xt ttjv 
ei. ixavuj; fy tujv dv$TpujTrtov auvIaTTjatv 
np6h$K 165,14 l\ toT; xaTd t. eifj.. 
ytvoo.evot; /topav e/et Ta napd tt^v e>. 
170,7 atTtet toT; ytvouivot; 166,15 £v 
toT; ~oiT|TixoT; aWot; 167,14 iv toi; 
evexd to'j yivo[j.evoi; 169,3 e\ t. I. t. xa^d 
cpuatv y. 169,18 TauTov eifj.. xai cpiat; 
169,19 xai vo[ao; ivavTta 209, 13 
etui. to t( fjv elvat 43,4 dist. eO elvat 
63,16 tujv 6'vtujv aptaTov 62,28 to 6'v 
37,21 f, dya&ov yj xaxov f) dotdcpopov 
124,10 OTt fXTj drretpov 101,10—107,4 
6 Xoyo; oetxvjvat JHXiov drcetpov to ov 

Old TO'J TOV £V TliJ toO XtfopVOU -IpaTt 
fjTOt exTeveTv tou xoafj.ou ttyv /eTpa f) 
xioXuttfjaea&at 101,10sq. 102,10 105,19sq. 
106,33 to (j-TjSe^-uj ov 37,22 to p-fj ov 
18,10 27.6 37,23 105,31 107;3 lx (j.r) 
6'vto; ytvea^at -= dvatTtto; ytveaJrat 192,15 
tijK dXf^etav ttjv ev toT; ouatv fj.eTep/e- 
a»rat 171,24 elvai tivo;, -po; Tt 54,21 sq. 
Ttvt 18,13. 22 sq. 34,33 35,8 etc. ti 
48,13 35,3 Tcept ti 20,10 Iotiv 15,9 
53,9. 25 68,29 217,16 eoTtv fct 135,17 

eipu.6; 192,1 195,19 

ef;. -po; ev >iyeaOat opp. T:oXXa/uJ; X. 
128,15 

etadyw 25,19.20 26,2 105,4.15 174,3 
18.-),!) 192,13 201,5 212,5 

etaTrofrjat; 202,17 

etTa 46,1 201,25 202,25 

etu)(ja 171,5 

e/aaTo;. tek xa&exaaTa opp. xa xotvd 7, 
21. m|. 59,5 sq. 88,12 132,1 sq. 

exdaTOTe 13,8.27 30,5 42,31 57,21 

extleat; 202,24 

exxotv.o 223,25 231,25 232,9.29 

e*xxpouto 170,14 

IxXttcfa; 198,13 

e/ojato; opp. dxouato; 130,3 sq. def. 131, 
38sq. 183,27 dist. to itp' f /( xTv 183,26 

ex-trcTU) ttjv ataSrjTfjv cpuatv 105,13 

dx-jptoat; 226,17 

exTaat; 167,25 175,11 217,32 

£/T£tvuj 101,11 102,20 105,20 106,37 

exT^Tjpu 66,22 77,11 192,18 233,23.29 
TtaTSa 202,16 exttx6; 192,19 

lxr6z 33,27 101,21.23.28 211,13 x6ap.o-j 
101,12 dyafld 141,29 

ixTpercco 199,24 

ixtpoTt-fj 154,30 

exujv 129,2 

IXatov 73,15 229,2 

ilaxrjz 73,12 

iXaTT6w 232,27 

IXauvco 217,20 

IXeyyo; 193,2 

lUy/u) 178,25 180,23 200,9 211,5 215,26 
223,19 

IXeu&eptdTTj; 123,12 146,19 

eX£j9epo; 68,23 189,12 200,5 

eXxto 72,9 sq. 

iXXetrcto 16,36 

gX£t; 73,23 

iXrA^ 172,21 

IXTrf; 173,8 

e|j.pdXXio 231,31 

i(jiu.ivuj 73,30 74,1 172,18 188,15 

e>(j.T]vo; 64,6 

e>7raXiv 87,17 127,10 130,34 134,15.21 
144,20 

e>7:i , 7TTuj 133,8 238,18 

e>7ii'; 226,28 

£>TrX£x(o 195,14 217,21 

e(j.7ro8t'c:to 5,18 82,19 121,1 134,10 135,1 
169,30 170,25? 181,27 236,5 

e>Tro'6to; 203,21 

e>7ro8uJv 2,27 105,34 168,6 

e>Trpoaȣv 132,22 194,28 

e>cpa{vto 77,9 123,5 

e>cpaat; 97,4 

i(j.<j;u/o; 3,11.12 20,30 48,16 

ev. e\ d[j.apTfj[j.aatv elvat 129,13 cf. 124,27 

evat(j.o; 238,14 

5vavr(os 32,21 sq. 175,19 sq. to xuptto; i. 
16,10 iroiTjTtxd tujv l. 32,30 opp. azi- 
pT ( at; 55.22 sq. Trapd uipo; tujv i. oex- 
Ttxov 20,32 33,7 e\ fj.T)0£Tipuj ov tujv e. 
32,25 apva I/etv xd; tujv i. 8uvd[j.et; 
32,27 Ta i. 8td Tt fj oux 1$ dXX^Xujv f) 
oux il dXXwv 28,9 sq. et to e'Tepov tujv 
ivavTiujv 7roXXa/uJ;, xai to threpov rroX- 
Xa/uJ; 131,24 sq. td i. TrXetaTov dXXfj* 
Xujv 8t^aTTjxev i\ tuj a'JTuj ylvet 19,18 
Ta i. tu) aiJT(i) (jTrdp/etv xaTa TauTO doj- 
vaTOv 24,25. 30 ttuj; X^yopiev TfjV auTfjV 
ojvapuv d'p.a ivavTfujv elvat 59,26 — 60,31 252 ivavnoo) I INDEX cf. 32,21 — 33,23 rcuis d £x tuW ivav- 
t^ov ta £. ytvErat, oux eaTat Iy. otxato- 
auvTj; dStxfa 161,33-163,12 tivos 60,8 
Ttvt 59,31 

IvavTtdto 101,30 

dvavTdoats 42,5 50,10 sq. 56,28 64,19 sq. 
108,24 123,22 229,11 sq. 230,28 

dvdpyeia 196,20 

ivapYTj? 133,23 139,8 164,21 172,2.4 

175.8 196,16 201,6 208,2 217,15 227,13 
£vap[j.d£u) 72,16 

IvSeVjs 25,9. 13. 16 74,26 

evSeta 126,26 131,27 140,28 

ivSefxvufj-t 144,6 204,6 

£v5£yofxat. ivSeyeTat 36,19 63,27 185,25 
to e\8eydfj.evov 8,30 sq. 30,26 sq. 51,13 
88,25 174,28—176,13 176,14 — 178,7 
201,16 sq. e\8exofjivu)s 172,7 175,2 

ivSito 198,23 

ivoiSwfxt 180,7 186,26 ^por/da Tct9avoTT)Tt 
106,35 

evoov 34,10 225,23 

IvSuto 73,1 

evetpu 21,19 130,21.23 165,8 180,29 182, 
20 183,4 190,9 193,29 201,7 

ivipyeta 17,11 sq. 52,16 T&etoc, dTeXVj? 
35,3 dStdcpopot, fj.oyjhjpat', dya&a( 124,9 
f; dTto T7j; gtjetos atoaTixrj l^eto; 81,23 
dvefjnroStcSTOt 135,1 al ■x.ar dpeTrjv r^Setat 

144.9 et rjSovfj 120,12.20 124,7 sq. 
Tat; ivepyetats auvStatpetTat 124,2 

ivepyeu) 133,31 146,21 160,27 183,2 185,9 
193,23 199,1.32 205,9.28 217,22 

e , ve , pyY)ij.a 205,4 

ivepyrj? 54,15 76,2? 

iviyto 104,18 

ev&a 105,26 204,26 

Ivftev 184,25 

ivtauato; 87,20 

evtot 57,27 165,1 196,8 221,23 223,19 

ivt'aT7j[ju 101,22 155,4 168,6 177,26 184,8 
227,1 46,13? 

ewota 66,32 129,9.11 172,17 217,3 218,11 

ivoyXiw 140,29 tov Ao>v 228,12 

ivdyXrjats 140,28 

evou) 64,33 214,8 216,1.14 217,28 223,7. 
31 224,10 228,35 230,33 

evaTaats 46,15 101,24 

Ivxau&a in terra 70,1 224,33 234,8 

dvTeXeyeta 54,11. 20 sq. 

IvTeuftev 227,6 IvTd? 33,26 

evTuyydvu) 165,10 180,15. 17 

evuXo; 42,5 55,10 229,8 

ivuTcdpyto 55,3 58,11 

gvtoat? 195,16 215,11 223,9 229,1 

iSafcpvrj; 122,13 

^dTCTto 62,7 227,14. 16.26 228,3 

££aa8ev(£u) 34,27 

e£ei|ju (elfji.t) 74,11 

l$eaTt 199,10 

i^xaatc 165,6 215,25 

^eTdCu) 106,36 178,20 184,4 199,23 208, 

18 216,4 
£%riy£o\j.a.i 187,35 
££?)Y r l at? 71,3 81,4 £Ct)ttj&t) utco tt)« £. 

81,17 
e^ixfjid£u) 74,27 
ggt< 16,7 57,5 81,18 162,1 sq. 197,4 sq. 

eu[xeTd(3oXo? 163,1 fj.oy&r)pd 129,31 t. 

(i.efj.tY().ivu)v 221,17 sq. dcp 1 fjc TtpaTTojj.ev 

206,18 fiiaY) 121,14 sq. drco ttj; e. hio- 

yeta dz TauTOv iTcfSoat; 81,23 toT? I£tv 

eyouatv auTTjv fj.efjuyjfat Xe^etv 222,27 
i^OTTjfJu 16,3 47,23.25.26 53,5 62,27 

223,6 
deofjiototo 236,28 238,11 
ilopioftoais 237,17 
iclouafa 107,36 159,19 164,9 166,13 169,7 

180,20 181,6 186,17 187,18 189,1 197, 

10 205,19 
e£u) 191,1 
e$(o&ev 48,26 64,13 102,21 159,14 168,16 

180,6 181,29 184,3 190,8 193,3 208,27 

225,26 233,31 
e^toOe-u) 133,3 
lotxa 20,2 184,20 202,7 
£izaf(£\Xm 171,8 
ijtaYtoYTj 37,1 77,28 
iTcatveTo'? 210,27 
iuatviu) 108,4 159,6 197,20 211,1 dist. 

Oau|j.dCu) 197,20 
eTcatvo? 206,1 sq. 
iTcafpto 175,12 187,20 
iTcaxoXou»ito 144,17 192,4 
iTca xoXou&T]fj.a 178,13 
iTcavaXtaxu) 236,21 
iTcdvetfxt 199,24 228,5 
iTtavopJrdto 211,2 
ircavdp^toats 207,18 
iTcaotS^ 174,23 
^TcacpT^ 167,24 VERBORUM s&Soxtuiw 253 

iTtetaxpfvio 218,27 iTttaTaatc 71,2 

2-etTa 52,17 82,26 130,27 215,3 238,12 iTttaTiXXto 130,25 

iTtixeiva 101,11.19 104,17 105,20 iTzta-z^txrj descr. 102,27 82,5 100,30 151,5 

iTce£ipxofj.ai 37,4. 5 196,5 210,23 

lrA%<o 72,24 iTttauvSeatc 195,3 196,2 

iit\ c. Gen. 52,5 53,10.14 57,11.16.17.20. inlxaatt 14,12. 14 15,11 

29 58,9 59,9 61,7 64,1.15 75,19 161,24 i«tT«(v«i 19,17 

174,7 178,25 191,6 199,19 217,15 234,7 iTctTrjSetcJTT)? 30,30 31,8 52,29 53,14. 17 

c. Dat. 61,19.27 62,12 161,2.9.13 162, 56,14 60,1.26 198,5 

28 168,24 173,27 178,31 180,29 189,14 iTciTitfr)u.t 70,31 

237,30 238,8 iTctTtfj.Gtto 187,11 190,26 

iitiSflEXXoi 96,34 217,24 irciTl>7]aic 187,13 

iTct(3aTT)c 153,4 iTtiTfu.toc 158,30 

iTcifjouXeyu> 203,26 iTtiTuyy^v u> 171,8 

e-tYt'Yvopiat 79,17 124,19 144,27 172,19 iTttcpaveta 5,2sq. 34,8.14 54,22 188,2 

192,5 198,10 221,2 213,3.12 231,1 

iTctypatpto 108,21 iTctcpavrjs 204,26 

iT:iSetxvufj.t 40,8 iTctcpipto 28,11 52,18 95,33 96,9 210.11 

iTctSet^is 165,6 215,30 iTctcppctaato 218,32 

iTct8exTtxo's 55,24 199,15 iTtixeipiw 181,9 

intUxopat 122,23 128,11 iTcixetprjats 100,25 105,17 

iitiStocDpt 171,26 204,27 iTct X iu> 221,28 238,18 

iTcfSoats 15,21.29 81,23 126,29 237,4 irctxuats 99,2 233,8 

238,2 233,32 «*Ttt4»6 X to 34,8 

^TctSpopttj 108,17 148,5 gTtou-at 9,21 10,8.27 12,24 36,23 45,31 
iTctetxfjc 142,6 61,12.14 71,21.30 72,14 73,4 157,12. 

iTttCTjT^to 14,11 48,8 70,17 72,17 124,21 15 171,19 178,19 179,23.26 184,25 

219,10 225,18 208,21 

iTct»uu.iu> 120,17 sq. ircoxeofAat 114,21 115,21 185,7 196,15 

iTttOufiTjTtJc 74,21 ipato 129,1 

irt»U4i(« def. 120,5 cf. 39 130,16 159,22 Ipyov 52,15 61,25 64,8 70,2579,17 107,34 
intK«Xi«< 128,29.30 181,1 203,4.25 204,1 

iTtixpaTito 64,21 65,15 ipu&aCvto 139,12 

imXap.pctvio 34,22 83,15 90,30 234,21 ipu&ptato 139,14 

iTciXiva» 171,4 iptoTotto 7,13 65,22 66,5 68,17 101,17 
iTctXefTcto 3,5 205,3 208,12 210,7.18 

i-tXurcos 130,11 iptbTTjais 66,11 sq. 

itttpiXsta 20,4 65,20 170,15 197,23 212, iatttto 24,27 203,28 

21 la T e 6,11.17.19 15,1.18 25,9 30,31 37,4 
ictvoia 218,22 237,28 238,17 83,3 

irctvota 29,21 39,17 59,6 79,18 eaxaTOs 58,11. 13 71,12 140,18 238,14 

iTcfTteSov 40,8 219,15 i£ i. t. yiveatv Tcotetv eTatpos 216,12 

atop.aTtov 214,5 e*Totf>.os 65,21 

iTttTtXTjTTU) 189,4 eu 148,17 149,21 152,35 164,5 

Itcitco/. aCu) 74,8 euaTtdpXrjTos 122,8 

i-t-oXatos 216,3 232,13 euapeaTito 10,20 

iTctTtoXrj 233,11 eu"yvu>u.u>v 204,2 

i7CtTCoXrjs in snperfivie 225,22 eu8atu.ov{a 138,8 def. 148,29 if. ib. 6. 
(■TciTru>u.aTt'Cu> 72,13.23 12 sq. 144,1 196,11 

irctppito 34,9 235,30 238,16 euStatpeTos 221,27 231,13 224,3 233,8 

irctaTcato 73,23 74,8 eu8oxtu.iu> 216,8 254 SUcXTTj? I INDEX Eu£xT7)C 20,4 

e&aeyxTO? 200,10 

su£$ta. Tiuic ouyt ttJ eue$t'a fj vcfoo; dvTtxet- 
t«i fj.dXXov ttj; xayec;ia; 19,17 — 20,15 
149,24 

eUovto 175,6 182,25 187,24 

euftu; 15,13 54,21 119,7.19 144,19 c. Dat. 
193,24 237,17 t* eV EuJreta; yiv<5fj.eva 
88,1 sq. euftetat scil. ypajj.fj.at' 96,15 

euxtSrjTo; 72,32 122,8 

e&Xapioftai 22,27 

euXoyo; 62,8.36 168,1 170,9 

eupieTdpoXo; 163,1 

euo8e"to 171,9 

euoptaTo;? 228,36 

euTtdftsta 224,1 

euTtaJW]; 233,4 

euTtXota 118,31 

euTtopito 70,31 

euTtopfa 134,25 193,28 

eupeat; 54,8 81,2 148,5.33 164,20 214,14 

eopeTT^; 184,1 

eupfaxto 172,25 216,13 

eoae^eta 167,11 188,7 

euae^to 188,7 

eoae[3T);? 202,26 

euaJHveta 126,15 

e5ta*tos 3,6 11,2 63,24 169,25 203,23 

euTovo; 218,4 

eucpuT^; 161,27 

eucpufa 224,1 

euydptaTo; 212,17 

suyV) 164,3 

suyofj.ai 128,30 

dcpaTTTio 217,23 

gtpapfitfCto 21,20 97,9 128,20 193,4 

e^egijs 83,7. 15 sq. 135,12 153,14 

Mcpeats 3,16 40,11 63,20 74,25 120,20 142,29 

scpfrjfxi 3,19 40,17 74,29 120,17sq. 142,28 
164,7 

etpfoTTjfAi 228,26 

syto 210,11 opp. syofj.at 219,6 dvdyxTjV 
171,22 avayxas 210,19 t. aWav 173,26 
ti euXoyov 186,17 dXtyov to Tsp7tov 145,31 
ytbpav 184,32 Xoyov 185,22 iayov ev 
Ttvt 186,8 Xgystv 184,23 dXXto; Ttapd ti 
71,4 tb; gyst cpuaEto; 201,29 gysa&ai' 
Ttvo; 193,6 216,4 

i«»c 57,2 180,17 227,20 230,31 233,5 237, 
2. 11.19 Cdto 34,3 159,14 dtTtoptat Ttpo; tou; to Ct"jV 
<o6x> dya&ov elvat XeyovTa; 118,22-120,2 

Csat; 61,33 

CrjXoTurtta 203,26 

CrjXdto 165,8 

Crjfxfa 138,24 174,4 

CTjfxto'10 138,17 209,16 

CrjTeto 17,28 74,5 86,5 137,23 148,12 165, 
12 174,8.9 180,14.17 

CVJTTjai; 17,22.34 23,17 81,2 166,14 180, 
17.20 

CTjTTjTlxd? 143,7 

C u> o t a x 6 ; 50,8 

CtoV] 52,13 54,3.11. 12. 15 

Ctilov 19,30 55,2 sq. 75,30 sq. xot' eT8o; 
dt'8tov 89,20 C. Y^««« fi4 > 3 l 89.20 
cpiropd 64,35 65,5 dXoya aoyxaTaTt&sTai 
107,8 IXxet ttjv Tpocpy^v 74,20 

CtoTtxc5j 191,32 fj priaiatn solutionem aporiae inducit 15,31 
17,17 18,4 19,23 20,26? 28,25 35,4.27 
36,23 41,25 84,11 88,19 118,25 124,11 
primae alias addit 16,11.13.30 19,3.6 
20,32 29,5 35,10 36,1 89,4 124,31 125,9 
fjTOt.. fj 20,21 29,30 47,11 etc. 
f^eofiai 172,12 183,18 205,1 208,10 
r]07) 27,7.8 37,4 38,9 108,2 122,24 123,9 

131.30 155,33 156,14 205,14 214,3 223,19 
r]8ofj.at. Ttto; oldv Te tov auTov 7J8ea$at xat 

XoTteta»at 24,23 — 25,17 121,3 139,26 

125,11 sq. 

f)8ovf) ev svspystat; ata&fjastov, Stavota;, 

Jrstopta; 135,15 a6fj.fj.eTpo; 126,27 ti\i- 

xptv^; 145,29 dXtyov eyouaa to T^pTtov 

145.31 dTto tou auXstv 121,2 137,30 sVt 
Ttp YetofxeTpeTv 133,25 tou aktopetv 25,2 
Tpocpr); 144,21 TexvoTtot(a; e\exa 144,27 
clist. TttJvo; 125,33 Xutitj 25,1 pta 133, 
26 dvefj.Tt68taTo; i\£pytia 143,13.32 
ivepyeta; ydptv 144,8 f) Itt' dXXifl ivep- 
yeta dSuvaTOv Itt' ocXXtj ytvea&at 120,26 
drjpitbSrj; 127,29 voarju.aTtb8r); 127,29 
cpOapTtxat dXXfjXtov 121,3 133, 10 sq. 
137, 28 aovStaipouvTai TaT; ivepystat; 
120,14.21 124,8 137,35 ouy 6u.osi8f); 
Ttaaa 133,20 sq. 137,1 sq. 24sq. ofnbvu- 
fj.oi 125,18 iv r). xaTaCrjV 170,23 oti 
fj.T) 6fj.0Et8et; 120,4—121,11 dTtopta, 6rt VERBORDM hcsi; 255 fj xotvfj ^. fj ti>; y^vo; XaupavouEVTj out 1 
dya&dv iativ oute xaxov o-jte dStdcpopov 
124,;> — 126,5 6'ti ttj fj. Xutctj ^stIv £vav- 
tiov r x)X ou rtdvo; 12li, 7-32 8td ti", zi 
Xutttj Ttdaa xaxdv ttj sauTfj; cfjsst, oby\ 
xal fj JJ. rcaaa dya&ov ttj sauTf); cpuast 
127,;} -1 28,2 Ttepl fj. 133,20-13-1,27 
Ttui; au>ftT^a£Tat to Etvat Tt u.£Ta£u fj. xat 
Xutttjc 134,29—136,13 Ttui; £t fj XuTtr) 
xaxov rtaaa, ouyl xai tj f). Ttaaa dyaftdv 
136,30 — 137,20 urto t( tiov dya&tliv fj 
t). av euj 137,21 — 138,5 8td ti cpopTt- 
xtoTaTou; eItcsv tou; iv rj. t6 te"Xo; Tttk- 

JJ.EVOU; Iv T<0 TtpiOTtp TUJV Hrhxuiv Ntxo- 

ua/Eitov 138,8 — 139.14 6'ti ufj 6uoei8ei; 
ai V 139, 1G — 28 Ttto; zi fj f). ian 
xaTa 'AptaTOT^XTj Iv^pyEta Tfj; xaTa cpuatv 

E;Eto; dvSUTcdStaTO;, OUX EOTat Xat fj £'!)- 

Satuovta xot' outov fjSovfj 143,13 — 
146,12 oTt ou to xaXov ttj; fj. ydptv ai- 
p£Tov , dXX' fj fjSovf) tou xaXou inscrip- 
tmn est iteratae parti extremae cap. 
XXIII 151,17 cf. 159,12 sq. t6 6uou 
uev Xiyeiv Td; fj. udva; elvat St' auTa; 
aipeTa; . . . ouou oe to uev xaXov atpETOv 

... tOC TCOlTjTlXOV fj., UTjXE^Tl 8s Xfltl TO 

ata/pov cpdaxEtv aipETov ytvea&at 145,21 
to Xlystv Ta; uiv eVt Tat; xaXai"; E\sp- 
yefatc ytvouiva; fjSovd; EtXtxptvEt; stvat 
. . . Ta; 6' £Ttt Tat; ataypat; 6X(yov iyouaa; 

TO TSpTCOV 145,28 S(|. 

fjSu; I25,26sq. 184,8 tfist fjStaTo; 135,23 

rjdtxd; comp. otavoTptxo;, vorjTtxd; 149,10 

V»o; 170,18 198,29 

fjXtxTpov 73,8 71,10 

fjXtxfa 141,26 142,7 193,12 

TjXto; 50,8 195,12 uStop IXxei 74,18 Ttw; 
ou/i r, rtpdaooo; tou fjXiou xat f) dcpoSo; 
Ouotto; aWa yEVEasto; xal cpHopa; 87, 
1—21 

fjUEt;. to £cp' fju.iv tlef. 180,4 dist. to exou- 
atov 183,26 107,6—108,16 I30,14sq. 169, 
13 sq. 172.:; sq. 180,3-186,12 205,7 sq. 
208,12 Stoicorutn doctrina 181,13— 
182,19 Cf. 196.21 sq. 6'ti zi Toii £>' f /U .tv 
to dvTtxetjxEvov afj irf fjU-tv, 0'j8' a'JTO to 
£cp' fju.lv £cp' fju.lv laTat 50,30 — 51,18 
-£pt To r j 6'ti xat to ^cp' fju.Iv xa^' eiaap- 
uivrjv 51,20 — 52,10 Tto £cp' fj. dvTtxEtTai 
to utjSev £t*vai i'f f^atv 51,20 to £cp' 
f^alv ti etvat oix icp' fjatv 51,5 fjalpa 34,22 194,30 
f^ataj 103,33 
fjatacpafptov 237,8 
Tjpeaito 59,27 62,21 175,23 
fjpeata 47,33 
fjTTdto 133,4 159,13 SdXaaaa. ea quae Aristoteles de mari do- 
cuit Meteor. II, 1 — 3 in compendiuui 
contracta sunt 98,17-100,24 

ttdvaTo; 119,29 170,22 

dapp^to 106,36 154,20 207,1 196,22 (&ap- 
aEto) 164,9 

Odppo; 146,17 

HauadCto 183,22 195,1 197,21 208,1 

HauaaaTd; 190,6 217,26 227,4 288,23 

IHaTpov 139,20 

»Eto; 4,2 10,17 26,29sq. 31,17 40,24 sq. 
48,24.28 63,25 69,7 89,21 164,9 169,24 

195.11 198,17 201,3 207,2 tiov Jteuuv 
Ttpdvota 65,19 sq. 68,20 69,3. 7 ȣto'TaTot 
auToxpaTopE; 212,12 ikta; cpua£to; oiopov 
197,21 

BEaatov 194,11 
fteoXdyo; 98,20 

ihd; 32,15 52,13 68,21.22.25 69,10.30 
70,6 128,30 170,16 188,2 192,26 197,30 

200.12 sq. 210,22 sq. Stoicorum 224,32 
— 226,24 227, _8. 23 — ■JrEtuv oua(av 4v 
Ttjj Ttpovostv TtotEtv 69,6 ou8ev oi 8eol 
dv&ptoTtot; TtEptrtotouatv xalr' ou; advov 
to xaXov dyaDdv 26,16 — 22 cf. 70,2 Td 
D. d8uvaTa 32,3 200,21 201,17 TtptoTo; 
63,21 cpHEtpdasvo; 226,22 itetov h cpuaEt 
to cppovEtv 204,13 ^Etov Ttpdyvtoat; 200, 
16 sq. 201,29 dpsr^ 211,18 I$to TtdSou; 
141,2 £7ct Ttov y. to xaTOp&ouv ou xu- 
ptto; XsyeTat 206,31 

ftepaTtefa 25,9. 10 

»epaTteuio 25,10 121,7 

tfepuatvto 14,31 179,15 183,14 226,4 

E^puavE? 227,16 
Dspad; 14,5 sq. 56,22 60,11 61,31 sq. to 

U. auucpuTov /jutv 33, 26 sq. to Iv toi; 

aia&TjTTjptot; 34,27 
»EpudTTj; 19,31 34,5.25 50,1.10 56,29 

89,6 175,20 
Hpo; 33,27 34,7.21 89,8 195,10 
{Hai; 28,25 40,29 171,21 180,5 218,13 256 Oscopsc I INDEX opp. cpuats 100,25 sq. 7} Tcap' aXXrjXa 
214,20 %£<sei xd <5vo'u.aTa 100,25—101,8 

Oetopeco 4,16 25,2 104,21 

decopfa 127,28 164,12 

drjpdto 148,18 

#7]piu>8T]« 127,29 

»7jaau P ($s 66,28 172,25.28.30 174,14 
194,18 

OXttJMc 125,33 126,7 

dvtjaxto 87,21 

&vtjt(5« 63,1.27 65,20 

Spaauc 170,22 

&paauT7ji; 154,6 

&peTCTtx<5<: 48,17 233,26 

%ai£ 27 > n J 67,24 

duu.faaic 220,18 

8uu.tdto 217,16 220,17 

»uu.<5« 130,15 159,27 

&6(o 164,7 

Stopag 34,2. 10 ("aTpeuto 121,6 

taTptxos 216,24 

taTpoc 170,16 174,10 204,26 

{Stxd? opp. xotvd; 228,27 

Toto; 7,29 38,21 48,12 52,27 61,25 72,18 
82,26 174,3 216,28 x«r' (ofav 222,28 

tSttoTTj? 171,28 172,5 189,12 

iSptoc 204,21 

iep6;. t. iepotcj aluetv 164,7 

ZTju-t 129,6 

ixavd; 38,22 165,15.25 173,12 

t'xu.ds 73,12 

{oto 73,15 

iTCTcovdu.os 67,33 

'(tctco? 23,4 153,3 173,8 

tarju.epia 89,6 

taoxpaTTj? 231,3 

i'aos 43,2 53,12. 13 54,11. 18.28 57,19 59, 
30 60,3 71,25 84,12 102,30 116,1 122,6 
169,10 206,31 220,6 sq. si.n. auu.u."pov 
uiaov 153,17 to £v TaT; vou.aT; 147,23 
iri i'arj« 232,30 l'au>a 34,20 37,9 57,24 
65,32 97,8 185,22 190,9 215,22 ? 24 

iaoTav^ ; 45,31 sq. 

iaoT-rii 147,22 230,30 231,6 

i'aT7]u.t 46,17.19 62,36 63,7 88,3 105,33 
175,22 217,25 233,12 

iaTop/a 100,20 215,30 faxupds 33,2 

ta Z us 20,2 186,8.23.25 224,2 

faxuto 20,3 142,2 xa&apeuto 142,19 

xaftapds 49,7 50,25 62,12 146,5 232,4 

xade'Cou.at 175,22 

xa9Vjxto 238,15 

xa»(7]u.t 232,1 

xa$ou.oXoY£(o 164,4 

xai ydp 8,13 11,4 12,5.13 26,8 33,12 37,3 
48,1 51,10 55,6 60,5 120,17 146,16 
218,13 220,12 225,7 228,20 xa( toi 
10,11 14,9 18,19 60,24 68,28 72,25 89, 
14 154,23 178,11 184,9 211,13 220,33 
227,17 234,12 xav = xai edv 30,30 
107,15 144,11 184,5 203,24 217,29 
223,25 235,29 etc. 

xatpds 165,27 195,10 

xatto 31,9 73,16 223,2 227,25 

xaxta 196,28 euxtvTjTos 122,8 u.dviu.os 122,9 
Iv UTcep(3oXrJ, IvScta 131,27 xdxtaTOv tcov 
ovtujv 119,36 OTt xal ai xaxtat Tat; 
dpeTaTs 6u.otios l<? r>tv 158,19—161,29 

xaxoTcd&eta 170,21 

xaxds 128,25 sq. 129,8 sq. 171,7 

xaX^to 75,9 

xaXds 26,14 70,4 128,30 144,34 185,24 
xafr' ous to x. Std Tds TcoX7]<j>ets Tds Ttov 
dvftptoTctov 188,16 

xdu.aTos 187,7 191,21 197,28 

xarcvds 5,27 15,14 

xapSia 34,10 

xapirds 164,10 193,18 

xapTcocpop^to 193,19 

xapcpds 167,24 

xaTapdXXto 133,8 193,2 

xaTd cum Gen. 75,26 173,20 196,17. 19 

xaTaCdto 141,1? 170,24 

xaTaXe"Yto 127,34 192,18 

xaxaXe(Tca) 22,27 50,13 59,7. 16 69,7 92, 
18 156,21 178,23 199,8 221,29 

xaTavayxdCw 10,28 179,12 181,23 etc. 

xaTavaXtaxu) 227,18 

xaTavoe"<o 144,18 

xaTapt&p-^to 167,14 

xaTaaxeuT) 105,5 165,2 170,17 171,18 
205,24 227,3 233,14 238,22 

xaTaaxeudCw 99,30 200,14 203,30 210,8 

xaTaaxeuaaTixds 183,26 VERBORUM xotvo; 257 xaTaOTtefpto 48,28 

xoTdaTaatc 121,18 122,27 135,14 162,2 

xaTaaTpocprj 170,12.21.26 

xaTax{^7]fit 173,11 

xaTaTp^yto 187,21 

xaTdcpaatc 13,7 53,11 

xaTacpdpto 34,1 

xaTacpeiyco 171,27 193,26 204,26 

xaTacptXe^to 132,11 

xaTacpopd 34,26 

xaTacppovito 141,27 142,18 

7.aTa^irjcptCou.at 187,18 

xaTepyd£ou.at 236,21 

/adp 33,28 57,14.21.24 60,9 173,9 
219, 22 227,18 232,8 234,20 

x«Ti}7op<w 13,27 30,25 31,16 58,3 78,9 
173,13. 14 172,15 181,5 232,31 

xaTTjyopt^a 27,8 

xaTtayuto 230,7 

-xaTOTTTpov 97,4 

xoTopfldto 166,10 205,29 sq. 

x«Topft«tpa 166,10 205,30 sq. 210,24 sq. 

'/.aroyfi 34,3 

xdTto 179,16 208,24 

xdTtoftev 210,8 

xauaTdc 238,20 

xayexTTj; 20,5 

x«£t€<a 19,18 

xilftot 9,18.20 34,32 48,18 66,21 68,33 
82,32 100,35 101,3 127,32 141,28 155, 
10 160,26. 28 171,19 172,10 

xeXeuto 209, 15 

xevd; 70,14 73,4.7 104,12 165,16.23 t6 
x. Epicureorum 106,10 8tdaTT)u.a iv Sta- 
crrrjfian 106,17 xevui; 220,23 

xdvTpov 96,15sq. 156,6 TtavTd; 237,7 tou 
TTj? yr,; (3dpou; 237,12 

xepdvvuu-t. tStov Ttov xexpauivtov to ouva- 
adat ytopiCeaftai TtdXtv sec. Chrysippura 
216,32 td xexpauiva e£ dyiopiaTa 213,7 
221,20 paStto; eVt ttjv otxetav dvaTpe"yet 
cpuatv 231,23 Ta ytoptCovTa £ n \ (^Hbri dTto) 
Tuiv xexpauivtov oux e\uTtdpyovTa ytopfCet 
232, 10. 24 ytoptau.6; tujv xexp. dist. 6 
eVt Ttov Ttapaxetuiviov, 6 tijov xaTa cp&opdv 
dTtoxexptuivtov 232,21 sq. yptou-dTtov 6ta- 
cpopd 233,7 vide xpaat; 

xepauvd; 66,30 

xtpSoc 190,3 

xecpdXatov 86,4 171,17 212,13 

xecpaXfj 34,1 54,27 

Snppl. Arist. II 2 Alex. scripta minora. xecpaXtoTd; 54,27 

xTjSeu-ovfa 188,5 

xTjpdc 18,32 53,28 60,20 

xTjpiTTto 129,16 164,15 202,12 

xi'l38tjXo; 65,34 

xfvSuvo; 191,16 

xtv^to 15,26 34,34 sq. 55,14 59,28sq. 182, 
2sq. 209,9 to TtptoTov xtvouv 47,10 to 
det x. 3,1 sq. 21 sq. to erepov Ttov £vav- 
Tttov fxeTa tayupoT^pa; 8uvdu.sto; x. 33,2 
to TtptoTOv x. Ttui; dxtVTjTov etTj av xoto 
!Ap., et ye e'xaaTov £otiv uiv iaTtv epyov 
evexa tou Ipyou, Oeou 8e £v£pysta d#a- 
vaata, touto oe' £oti Ctorj dtStoc, toaTe 
dvdyx7j Tto iretj" xtvrjatv dt^Stov urtdpyetv 
52,15 — 19 d to xtvouu-evov litl Ttvoc 
fxeye^ou; xaTa TtpoTepov u.dptov outou Ttpd- 
Tepov xtvetTat 35,18 — 36,16 EiteTat tio 
xat to uiyedoc xal tov ypdvov II- dStat- 
peTtov auyxeta&at X^yetv to TtdvTa Ta xt- 
vouu.eva JaoTaytoc xtveta&at 45,31 ^X 7 ) 
zi x. auTT)v 47,3 sq. ti tiov xetuivtov 
155,10 Xdyov 83,8 ovopta 172,10 

xfvTjaic 2,20—3,8 182,2 sq. 196,19 auve- 
yrjc 3,4 40,13 223,12 opp. Std xtvrjaetoc 
81,28 varia xtvrjaetoc genera 81,18sq. 
cpuatc dp^Tj x. 62, 16 sq. 168,17 xtvrjatc 
xdau.ou 63,20 acpatpuiv 40,30 Oetou ato- 
u.aToc 47,30 litt tou xuxXou 50,7 cf. 2, 
22 3,8 sq. 40,12 dvatrtoc 185,9 tg au- 
tou 20,24 xaTa t. (Wriv 49,2 iv ypdvtp 
35,19 xaTa t. x. Ttotd a/latc 169,26 h 
Ttvt xaTTjyopta 34,31 — 35,15 

xt'pvrju.1 213,3 217,31 219,8 220,20 229,2 
xtpvdfxeva Statpet dXXrjXa 221,25 sq. xtp- 
vaaftai TtpoetXrjTtTat Ta xaT 1 iotav rtpo ttjc 
xpdaetoc ucptaTdvat Suvdfjteva 222,28 to 
X^yetv p.7jo T ' SXto; xtpvdadat' Ttva Suvaa&at 
213,9 cf. xepdvvuu.i 

xXfvTj 169,11 

xvdto 24,28 25,15 

xotu,dto 34,21 105,28 

xotvdc 22,18 77,32 sq. 128,14 165,16.21 
xotvdTepov 16,6 108,1 127,10 128,18 
xotvtoc 216,1 et Ta xotvd vor ( u.aTa 06 
aujfxa, ouS' 2v to xotvov atou.a cuiu.a e?Tj, 
0)0^ ouS' 6ptau.6c outou atbu.aToc 6ptau.6c 
^OTat 59,4—24 to x. dcp&apTa 8,23 opp. 
Ta xa&ixaaTa 7,24sq. x. tjSovt^ 124,3 
Xdyoc xotvoTepoc 21,4 xotvov ovofxa (opp. 
Ttpayfxa) 21,4 

17 258 I INDEX xotvtove\o8,16 40,4 49,6 02,32 14G,24 sq. 
229,9 

xotvtovfa 147,32 sq. 230,21 dvdfxaTo; 183, 
21 

xotvtovtxd; 146,24 

xoXdCt» 130,3 sq. 211,2 

xdXaat; 108,15 130,17 187,13 189,14 sq. 
196,28 206,1 

xoXtovd; 36,19 

xofx(C«» 164,8 173,1 

xofx<Le(a 212,10 

xopoTrXd&o; 226,29 

xoafAOTzoi^to 225,2 

xdafxo; 31,24 sq. 36,22 64,1 182,8 210,20 
xdajxou 8to(x7jats 210,20 TaS-t; 203,13 
ta iTrexetva 101,11 fxeTaftaXat 65,7 sq. 
det 6'fxoto; eauTtp 144,31 ef; 106,31 191, 
31 fted; 192,26 t6 fxeTa£u xevdv 104,12 
Trept x. Gt7roptat 136,20 xdajxo; ti di^Std; 
ecjti, to 8e xdafxtp elvat auTtjJ ifj TdS-t; eaTi, 
eiTj av ev Tijj ofxeta ouata auTou xal touto 
63,10 — 28 6ri (J.T) ofdv Te tov x. dcpftap- 
tov elvat 8td ttjv (SouXTjaiv tou Oeou, e{ 
efifj cp&apTo; rg auTou cpuaet 30,23 — 32,19 

xoucpo; 123,26 218,4 233,11 

xpdfxa 215,11 231,28 232,28 

xpaat; 49,18 64,25 213,1 sq. def. 231,10 
descr. 231,13—19 233,2-14 ywptafxo? 
Ttbv xexpafiivtov 231,19 — 233,2 (cf. xepdv- 
vufit) secundum Chrysippum 216, 28 sq. 
dist. auY/uat; 220,29 secundum Ari- 
stotelem 228,5 sq. Ta SoxouvTa euXoytb- 
Tepa Xeyea&at Ttbv Trept xpdaeto; efpTjfxivtov 
recensentur 214, 17sq. Vj e^Taat;, Trtb; 
dv ti; aufxcptbvio; Xeyot TaT; xotvaT; tt. x. 
TrpoXVjtleat 215,30 StacpepdvTtov Ttvtbv xaTa 
TOtdTTjTa 215,20 fxT£i; ouattbv 228,16.25 
ou uaOtbv 228,19 (StxtbTepov x., [xtcjt; xot- 
voTepov 228,27 efvat Soxet iv evtbaet Ttbv 
xexpafiivtov 215,10 iv uypoT; xat eu8t- 
aiperoi; 221,26 228,36 ev toT; Trotetv Te 
xal Trda^etv utt' dXXVjXtov 8uvafxe\ot; 229,5 
evoufxe"vtov xaTa to UTtoxetfxevov 228,34 
rj ev toT; ^TjpoTs Y tvE(I ^ ai ooxouaa 230,35 
auvepyeT to euStafpeTov toj uypuj Trpo; ttjv 
daTTto xp. 231, 13 yptofxaTiov Stacpopd 
233,7 papuTepa xat xoucpoTepa jxdpta 233, 
10 xpdaeto; Trpo; ttjv y^eatv xai cpSopdv 
Stacpopd 230,20—231,12 

xpaT^to 34,11.28 102,20.24 105,30 230,7. 
10 231,10 xpfvto 107,14 177,20 

xpt'at; 30,28 107,14 119,3.13.30.35 123, 

14 183,29 185,23 206,16 212,18 
xptTTjptov 217,3 218,11 220,26 
xptTVjs 178,19 183,34 
xpuaTaXXo; 14,7 15,5 
xTdofxat 26,23 198,12 
xTTjfxa 134,3 
XTTJat; ^pTjfxdTtov 171,2 dpeTtbv 197,7 sq. 

xat Trapouata 187,6 
xuatfo; 217,31 220,15 
xuafxo; 216,21 228,33 
xupepvdto 41,3 63,26 
xupepvTjTtxVj 118,31 
x6xXo; 50,7 88,18 sq. 96,15 sq. Ta xuxXt» 

Ytvdfxeva 87,23 sq. 
xuxXocpopTjTtxd;. x. atbfxa 3, 12 sq. 40, 

10 sq. Tt to UTroxetfxevov 20,16—21,11 
xuxXocpopta 3,8 
xuXtvSpo; 179,16 
xuXt'to 179,16 185,17 
xupto; 4,9 6,6 16,10 30,16.25 39,19 56, 

20 62,35 65,26 82,14 90,3 100,34 107, 
31.37 127,30 143,17 162,14 169,12 174, 
12.28 180,6.12 185,13 206,26 212,16. 

21 223,9 233,24 SdyfxaTo; 190,12 
xutov 23,5 

xtoXuto 8,27 9,2. 5. Gsq. 16,27 17,18 29,1 
30,29.32 31,5.12.14.21.26 32,5.8 33, 
7.10 46,15 162,7 173,24 176,16 235,32 
236,19 XaXifto 175,23 

Xafxpdvio 7,32 8,3 10,10 13,24 16,6 17,23. 

31 29,27 37,3.5.26.30 40,18 54,7 71, 

33 72,8 77,28 82,26 83,5. 33 sq. 86,8. 

30 90,20. 24 96,28 97,7 122,33 123,16. 

17 170,12 200,14 205,6 211,16 
XafXTrpd; 5,26 
Xav&dvto 129,5 190,10 
Xei'Trio 36,5 40,16 169,18 227,30 228,7 
Xe^t; 28,9 81,4 82,21 74,31 76,11.24 77,1 

89,25 acpdSpa daacptb; e(pT)fx^vT) 96,11 
XeTrTOfxepTJ; 49,7 218,3 
XezTds 14,30 50,21 57,18 72,31 218,31 

220, 19 

XeTTTdTTjS 73,3 

XeTtTuvio 14,26 34,6.12 217,16 

Xeuxd; 17,3.25 18,4 59,22 139,17 to ev 

Tfl CptOVTJ 132,16 VERBORUM \isra. 259 X9j<Jus 39,26 54,9 146,21 

iUBavwrrfc 217,16 220,17 

X f i> o s 208,25 TteTtupto[xe\os £fxf3Xrj»Vts zk 
ydXa 231,31 c HpaxXe(a §td t( gXxet tov 
a^T^pov 72,10 — 74,30 Empedocles de 
lleracleo lapide 72,10—17 refutatur 
72,17 — 28 Democritus 72,28 — 73,8 
refutatur 73,8 — 11 Diogenes Apollo- 
niata 73,11-20 refutatur 73,20—74,4. 
Alexander 74,4—30 

XoyfCofxat 168,10 

Aoytxds 107,6 sq. 206,9 def. 184,15 

AoYiQfxds 168,15. 18 

Adyos 7,23 15,17 20,11 23,17 38,33 43,2 
49,30 52,3.25.28 54,8 56,1 59,13.20 
60,27 70,6.7.19 162,18 107,13 171,20 
176,24 184,21 205,14 fxe^d Teprjs 
/}pu>TT)[iivos 210,7 l/etv Ttpds Tt 7,16 
sermo 65,18 lingua 147,28 dpftds 127, 
86 128,11 sq. 207,8 h Aoyu> Ttvos efx- 
cpatveadat 123,5 

XotTcds 54,8 57,13 141,1 

Ad&os 195,12 

Auicta 124,26 134,7 145,32 

Autttj dist. Ttdvos 125,33 opp. r)8ovtj 125,2 
126, 7i sq. dAAoTptdTTjTOS arjfxeiov 124,30 
dyatt/;, dStdcpopos, |xo)(&T]pd 124, 26 sq. 
et auvStatpeirat TaTs ivepyetats 124, 23 
rtuis £vavTfov Auirg fjSovTj 127,3 sq. ot- 
xeTat tiu aitouSatu) 127,9 cpeuxTat, at- 
peTat 127,16 sq. oi Ttaaav X. xaxov elvat 
uTtoSifxevot 127,21 

Xupa 169,11 

Xuyvos 34,28 

X6u> 37,19 64,34 65,2.15 104,19 234,33 
ttjv eu8atfxov(av 196,10 fxayYaveta 174,24 
fxa&TjfxaTtxds 20,24 58,33.34 
fjtdOTjai; 122,12 
fxatvto 199,20 
fxaxap(C<o 197,26 
[xaxaptaTds 204,16 
fxaxpoXoY^u) 183,16 
fxaxpds 208,3 
fxaXaxfa 128,27 
fxaXaxdTTjs 237,29 
fxav#dvu> 130,6 
fxavds 62,5 fxavdTT)? 6,8.24 34,14 

fxavTet'a 171,7 200,12 202,7 

ptavTeuu» 200,1 1 

fjiavTtxTj 188,11 201,28 sq. 202,26 sq. 

fjidvTis 171,10 177,1 188,13 200,6.7 203,5 

[xapTup^w 32,15 130,2 235,25 

fiapTupfa 101,27.28 164,6.15 186,23 

fjta P T6ptov 70,22 105,27 188,19 217,33 

HdTT]v 178,10. 11 179,26 198,24 

fjtdxofxat 105,4 216,14 

fxeyaXoTrpiueta 123,12 146,20 

fxeyaXodju^^a 146,21 

[x£yas. t6 [x. xat [xtxpdv 15,30 fxeytaTOt 

auTOxpaTopes 164, 3 fxe^taTa C^H^ouaSat 

138,18 
fxe>&os 15,28 35,18 45,31 sq. 47,24 103, 

36 sq. 115,33 sq. 222,18 sq. 235,33 
fx^OTj 158,27 

jxelHaTTjfxi 219,28 230,24.29 
fxe^dptov 15,6. 16 52,2 
fxe»6u) 158,28 202,23 
fxetdto 15,27 sq. 25,13 58,5 238,6 
fxeXavta 95,23 
fxiXas 5,29 

fxeXeTdu) TtpdpXTjfxa 190,15 
\lI\i 93,28 69,9 
fxe"Xos 74,15 
(xaXw 12,16 60,6 71,19 72,5 144,21 161, 

15 179,2 197,12 201,1 sq. 202,14 234,32 
fx£|x<po[xai 180,31 

fx^vTot 21,19 33,10 35,28 51,7 56,1.3 60, 
( 23 67,31 74,27 100,32 120,31 123,9 

131,30 138,22 204,21 
fxffvco 13,14 28,21 49,27 53,30 57,3.11 58, 

27 127,27 153,4 162,23 172,11 178,25 
180,16 211,11 212,3 Td e& dp X T)s 220, 

28 ouSev fx. tou Xdyou 210,7 

fxe^pos 17,20 18,30 20,7 30,10 42,24 43, 
14. 16 101,20. 26 1 15,29 opp. SXov 128, 
10 opp. Statpeats 221,35 sq. yeveaetos 
82,1 etttov 79,8 xdajxou 63,17.25 
uXtjs 50,9 dvTicpdaecus 12,18 Ta ev fx. 
22,15 123,2 

fx^aos 118,26 127,8 Ta fx. utio cppovT^aews 
6pt'CeTat 153,30 to Ttpos to Ttpdyfxa, Ttpos 
Tjfxas 154,24 sq. to fiiaios (opp. to dxptos) 
eu 155,20 Td fx. ex ttjs fxtSetos 155,30 

fxeadTTjs 147,8 sq. 149,25 

fxeaTds 219,10 

fxeTd cum Gen. 162,19 164,6 183,28 cum 
Acc. 64,37 71,34 

17* 260 [xsxaPaXXto I INDEX fxsTa^dXXto 13,31 14,7 sq. 28,20 30,11 sq. 
33,13 38,8 sq. 47,22 58,3 sq. 60,4 sq. 
62,12 75,21 87,7 sq. 162,1 sq. etc. otd 
x( to ytvdfxsvov lx ttjc aTEpr^astos [XETa- 
ftdXkov ajxa Ix too ivavTtoo a6To6 fxsTa- 
pdXXst, e? ys fxr) taoxov fj ts axiprjais xai 
to ivavTtov 55,20 — 57,6 tccos to fxsTa- 
[idXXov si's Tt xa&' ?)v lyst Sovafxtv TrjpsT 
ttjv Sovajxtv xai fxsTa to fxsTa(3dXXov e{; 
8 (jieT^aXXev 63,30—65,16 

fxsTa'[3aais 227,32 233,12 

u.eTapXrjTixo'; 234,14 . 

u.eTapXrjT<$« 223,12 

[xsTapoXrj 2,20 28,30 sq. 30,13 36,25 42, 
7sq. 56,9 57,23 63,31 223,13 varia 
genera 58,3 sq. dvavTftov sts IvavTta 15, 
26 sq. e&TaxTos 63,24 dist. [xtt}t« 220,9 
e{? dpsTrjv 122,8 sfs to Xoyixdv 122,5 
Tuiv xexpauivtuv 231,20 xatd Tcd&r) opp. 
totcixt) 233,13 

fXETaytyvtoaxu) 130,11 

fxsTd&sats 53,12 

u.eTaXau.pdvio 48,7 49,11.13 54,8 132,23? 
227,32 230,10 

u.ETau.aeia 130,12 146,7 

u.ETavo^u> 180,30 

p.«Tdvota 146,6 180,29 

|xsTa£6 6,1.31 53,14 60,5 64,27 121,14 sq. 
-t6 |x. ofxotov Tcotetv EaoTuJ 74,21 too Cwoo 
xai to6 dpsxTOo 74,21 xtvrjOev otco too 
dpsxTOo 74,23 cf. ib. 7 too xad' auTO xal 
too xaTa auu.peprjxd; 66,9 Ta u.ETa£;6 too 
Itc 1 drcsipov Y'"pouivoo 71,12. 15 sq. (cf. 
Add.) to (x. tujv xdau.u)v xevdv 104,12 
r) (a. xaTdaTaat; 162,2 

[xeTarcfTCTto 7,22 31,5 177,21 

fxsTdppoats 99,2 

u-ETdaTaaic 218,33 237,18 

u.eTaTfdrju.1 68,3 

u.eTa<pe>to 101,28 104,31 166,1 172,1 
206,4 

(XETacpopd Tuiv oxeXujv 133,10 

jiiteijit (eljit) 82,25 155,20 166,19 178,22 

[XETipxop-at 84,34 86,3 171,24 216,1 

u.eTi?xu> 8,11 63,27 G4,27 162,4 217,11 

fxeT^topov 226,3 

u.ETovou.aafa 101,8 

f*ETOTC(OpOV 89,8 

jxETp^u) 146,16 sq. 

fxe^pov 197,31 201,9 220,16 rca&uiv 146, 
19 alp^aeto? 145,5 dXrjoetas 102,2 |xs>pts 14,27 228,3 

fx^xpt 154,20 199,32 223,3 230,31 toooo- 

too Itos dv 237,2. 11 cptovr^ 225,16 

prjfxdTtov 191,17 212,10 
fxrjxos 106,4 208,14 219,14 
u.r)x6vu> 192,20 215,29 
[x^voat; 5,18 147,29 203,4 165.13 

fXT)VOTT)S 171,10 

[XTjvoTixds 7,10 59,11 66,19 

fxrjv6(o 165,25 188,14 214,16 

(xr]TcoTe 42,25 48,22 81,29 185,10 

[xrjTt ys 186,22 

fxrjyavdu) 193,28 

(xtyfxa 231,25 232,3 221,1 217,12 

fxi' r vofxi6,2 49,21 57,27 64,32 157,21 171, 
20 214,31 sq. 

[xtxpd;. to rcapd fx. 200,1 

fxtxpdTr); 15,28 214,24 

fxt(xeofxat 62,29.34 63,2 

fxtfXTjats 63,20 

fxtfxvr^axto 144,35 171,22 

fxt^tc 6,27 57,25' 62,2 xat xpdats 48,27 
50,17 64,25 secundum Aristotelem ex- 
plicatur 228,5 sq. secundum Chrysippum 
explicatur 216, 17 sq. (i) Tcapa^aet sive 
xa&" dpfxrjv 216,17 — 22 -/) aoypaet oY 
oXtov 216,22 — 25 f, xpdaet 216,25 — 
217,13) comp. eloo; oXtj Tcddos auijxa fxeTa- 
^oXVj 220,7 dist. auSrjats 234,9 dist. xpdats 
228,26 sq. 

fxta^to 130,3 142,11 

u.vr]fxovs6u) 23,17 43,5 82,29.31 

jxotpa 49,11 166,7 

(xdXtp8os 73,27 

fxovrj 63,2 235,31 

fxdvifjios 122,9 163,4 

fxdptov 35,18 36,1 54,10 96,33 101,26 
213,4 215,11 234,2 

fxopcpdu) 225,2. 27 

fxoy&rjpta 159,9 

fxox&rjpds 124,5 189,28 

fxo^Eoo 199,17 

(j.oftoXoy^u) 121,3 

jxu&os 202,25 203,24 213,6 

fxoptot 175,23 176,8 

fxos 235,4 vaofxayta 177,7 sq. 
vtfjxeats 207,7 VERBORUM OVOfiOC 261 v^fxto 67,34 168,25 
Wos 1-29,19 142,21 195,27 
Neutrum. 7tdaa ouvajxts ayoddv 118,27 
149,25.27 Soayivoivto? 168,11 cf. 222, 

11 evtoats OTrsp icrtlv 7) xpaats 231,4 238, 

14 ouoev oei xov Xoyov (j.t)xuveiv Tiapaxt- 

»e>Eva 192,20 cf. 180,19 197,15 
veuto 129,12 165,6 
vospds 191,32 225,3 
vodto 4,2 8,19 39,12 59,8 sq. 154,22 155, 

21 221,26 
vdrjfxa 8,17 59,4 sq. 
vdrjats 79,9 

votjtos 39,13 to [xdXtOTa v. 4,7 sq. 
vofxVj 147,23 

vofxo&ET^tu 173,21 174,3 
vo|xo&£ttjs 138,24 
vdfxos 129,16 159,6 198,26 203,21 207,8 

208,25 vdfxtov /psta dvaipeixai Stoicis 

208,25 sq. 209,11 
vooeuj 128,28 174,4 
vooTjfjtaTajOTj? 127,29 
vdaos def. 19,29 170,13 
vous 6 xa^ IvspyEtav 39,11 sq. dist. aocpfa 

151,8 tou Xeyou.evou 90,3 
vuv ;xev . . v. 6e 60,26 v. M 155,11 to v. 

208,16 
v6g 194,29 vuxtujv ppayuTrjs 34,21 £avSds 5,27 

S^pds 34,24 62,5 193,20 

g6Xov 64,3 223,1 227,29 228,4 oyxoc 57,11.16. 19.29 217,15.29 220,6 

234,5 237,31 
OOE. Ta8e hutnana 65,23 Ta TrJSe 50,6 
65ds 14,32 191,24 168,7 218,33 236,16 
ooous 198,10 
douvrj 126,16 
oloa 178,17 200,17 201,12 202,13 taaatv 

eY/etpTJaavTes (3v) d8uvaT0ts 181,9 daa 

xdfxe efoe\ai 70,26 
oixeloc 5,12 48,2.11 61,6 62,24 108,22 

1*4,10.11 218,13 
oixeidTTjs 120,12 124,29 191,28 193,9 
otxetdto 1 19,24 sq. 
oixETTj; 68,23.27 196,12 oixla 147,1 169,10 

oixoSofxtxT) 146,25 147,1 

ofxovojxfa 192,28 

otvo7totds 215,6 

olvos 215,2 221,28 232,2 238,18 otvov ota- 
xptvet 7zi'\)tz i£ Y,Xt6xouc 232,7 

ot'ofxat 66,23 161,12 183,10 217,13 224,5 

ofov 47,17 220,9 otove* 115,26 

oxveu) 204,5 214,26 rcpds xt 70,33 144,29 
204,19 

dX^os. dXt T ov 28,11 129,8 145,31 eV d. 
147,30 8t' d. 182,20 

dXtYOTT)? 34,19 

dXtY«jp(a 187,7 

6Xxt) 74,5 sq. 

8XdxXr)pos 8,9 162,4 

dXos 36,2 sq. 47,5 101,26sq. 102,7 sq. 157, 
15 SXtos 18,4 30,18 46,6 63,15 122,7 
124,36 148,8 149,12 183,34 213,9 xa- 
»dXou 21,17 sq. 60,12 81,17 82,25 106,3 
122,33 125,9 159,8 201,21 219,1 220,3 
opp. d8top{OTu>s xal iv fiipet 123,3 

ofxaXVjs 62,29 

6[xaXds 40,18 

ofjtaXoTT)? 40,19 

d>Ppos 160,9 

o>fxa 4»uY.r)S 139,9 161,17.28 

ofxoYevTjs 23,1 

6fj.ooo£i(o 165,17 

8fxoet8rjs 8,26 120,3 sq. 228,31 

8[xotofx£peia 214,27 

8fxotofxepfjs 20,6 157,16 214,1 221,9 231, 
26. 30 232,5 235,3 sq. 

dfxotoc 7,31 8,24 54,27 72,29 105,10 115, 
26 sq. 229,12 8fxo(tos 13,5 25,20 34,9. 
11 37,9.28 48,12 58,23.27 61,5.10.21 
62,34 71,17 89,16 164,17 165,4 167,25 
173,23 180,16 186,29 207,24 212,16 

8fxotdTTjs 40,19 73,4 

6(xotd«j 40,18 62,28 233,4 

ofxottoats 40,21 

6fxoXoYiito 17,15 68,12 105,10 119,31 
120,7.22 122,4 145,25 174,24 178,17. 
29 196,15 199,11 201,27 208,1 210,10 

ofxdae 193,25 

8{xoi3 jxev ... ofxovi 8e 41,16 119,23 145,21 
203,12 213,4. 10 8. T «P • • 6 U 177,14 

ofxtovufxta 101,8 182,30 

Ofitovufxos 23,7 125,18 

dvofxa 165,24 172,10. 14 173,26 183,17. 
19 208,14. 16 e{ tpuaet exetTO, e'8et tous 262 Svo[xaC< I INDEX Xe^yovTas TcdvTas Xe^yetv xd auTa 101,4 

oxi %lau ra 6. 100,26—101,8 
6vou.dCu> 10,22 17,5 100,27 190,19 
oSoc 73,15. 16 
6£6s 123,25 
656TT)? 123,26 
67rotoc 14,29 40,27 49,27 54,13 61,33 167, 

24 226,26 
6ttu>s 10,28 28,20 144,28 146,17 148,7 

202,21 
6tcu>oouv 16,36 41,5 206,12. 13. 14 217,8 
opaTo; 6,29 
6pdu> 31,11 64,2 65,12 167,2 168,26 170, 

12 182,20 t6 6pav xfyptoaTaf ttcds 92,27 

ti eaUTtp? 223,15 opa 8r) 190,5 
6pyavixo's def. 54,9 19,7 54,5 76,29 129, 

22 
6'pyavov 148,32 123,5 sq. enropfa; Xuats 

ttjs XeyouaTjs 6pydvu> [xev [xr)8ev elvat iv- 

avTfov, tcXoutu> 8e rcevtav ivavTtov, 6t6 

(j.Tj etvat tov tcXoutov 6'pyavov 122,32 — 

123,33 
opyTJ 146,23 
^pyfCto 159,33 

6pexT0s 74,23 TrptoTov 6. 4,7 
opefcts 107,18 160,24 184,9 
6p&o's 9,9 66,20 Xoyos 153,31 156,13 
6p(C<o 3,6 5,2 7,26 21,1 43,6 54,4. 14 56, 

30 61,20 89,12.14 142,27 170,3 228,11 

Ta u>pta[xevu>s ytvofxeva 89,4 
6pta[x6s 42,30 51,28 52,2. 7 54,6 6ptaixol 

t(vu>v elat 1 7,20—8,28 au>[xaToc 59,4—24 
6pfxdu> 183,6sq. 
opfxr) 3,16 129,22 182,6 205,1. 16 208,9 

6pfxr)v Xa[x[3dvetv 107,2 
Spos 128,17 221,32 
6 PP 6s 231,32 232,15 
opuaato 172,26 
6s dem. 66,7 sq. 
dap-ft 7,7.10 218,7 
6'aos. 6'aov £tci tivi 32,27 33,21 etc. 6aov8r) 

35,24 6'aov . . . ToaouTov 144,2 etc. xa- 

Ooaov 5,3 28,17 197,5 x. Itci Ttvt 33, 

10 etc. x. . . . xaTa ToaouTov 227,33 
6'aTrep 19,30 36,22 50,14 125,9 238,19 
6ot£ov 43,5 235,4 
8aTtaouv 37,7 128,6 143,1 176,10 
6'ti cum Inf. 66,19? 90,34? 
ou fxVjv 23,10 40,27 125,20 157,32 183,30 

195,26 201,22 205,21 206,2.7 221,10 

223,4 ou [x*)v aXXa' 15,4 43,4 ouv 51,11 106,5 ouxouv 205,27 

oupavto? 225,32 

ouafa 17,33 35,6 47,26 48,25 51,6. 16 52,8 
53,1.5.26 54,23 56,2 69,6 163,12 y£- 
veats ouatas 162,12 varia genera 75, 
33 sq. iv yeve^et 55,25 TrptoTT) 39,9 sq. 
uXrjs 41,24 7rupu>8r)s 49,13 ata9r)Ttxrj 
22,10 xtvrjTtxr) tou tocvt6s 3,18—4,26 
ou Tcaaat cp&apTat 2,21 Tra&rjT^ 223,12 
Tre^ATrTT) 225,8 elfxapfxevrjs 193,7 r) aujx- 
Traaa 216,15 223,7 xai cpuats otxeta 54, 
30 opp. ata»r)ats 104,19 

o5tos. tout6 toi 78,36 200,7 tout( 164, 
16 xat TauTa 175,13 tout^ctiv 15,21 
62,24 95,31 

ocpettu» 32,24 71,27 173,2 186,26 187,2 
194,4 

6'cpeXo; 178,32 209,11 211,27 

6<jus 6,22 92,24 233,14 ata&r)Tixr) opp. tj 
xaTa tt)v dpeTTJv 161,25 Trdyios 166,5 

Tca&r)Tix6s 6,10.25 35,2 50,23 

Tra»r)T6s 223,12 

Tcd&os 6,22 34,33 sq. 47,24 50,2 97,20 

107,1 142,6 146,15 sq. 149,9 
Trai8ayu>y6s 129,18 
TcatSeuto 189,6 

-atStd 141,1 sq. 176,24 196,16 
TratStov 139,12 202,24 
TratSoTrotsfto 202,9. 23 
uafCto 176,24 177,6 
rrats 122,1 193,11 202,16 
rrdXai 187,22 
TraXaJtaTpa 211,4 
TraXa(u> 146,27 
TrdXtv 12,9 14,31.34 37,28 68,31 71,20 

77,10 115,33 130,8 149,26 177,14 181, 

17 rt. xat Tt. ytvea&at 87,29 TcdXtv Te 

au 91,5 
TravTdTraat3,21 10,24.28 68,35 69,5 129, 

10 168,27 144,25 182,28 196,18 202,3 

205,12 227,17 
TravTav^odev 164,8 
TravTa/ou 164,8. 17 

TcavTeXrjs 6,30 68,22 228,6 231,22 235,32 
TrdvTfl 37,4 40,1 50,4 61,21 89,16 216,12 

219,11.16 
TrdvTtos 16,12 30,28 61,17 164,19 169,16 VERBORUM Ttspa; 263 171.8 181,30 185,11 186,27 187,1 196, 
10 208,23 

nefvu {jl^v ouv in responso 67,17 69,23 
rcapd cnm Geu. 10,20 38,13 40,4 119,18 

146.9 161,27 164,5 186,23 187,8 cum 
Dat. 61,32 161,13 164,3 216,8 200,20 
212,15 cum Acc. 7,6 9,3 11,17 20,31 
28,30 32,30 53,3 60,8 61,9.15 62,3.37 
158,30 162,18 166,7.25 170,1.17 171, 
10 172,4 175,8 189,28 219,15 

TrapdSaat; 135,22 154,30 196,7 
Tcapdyto 181,11 208,14 
7rapd6eiypa 1,3 21,16 167,1 173,11 
Trapaoey ou-at 34,31 105,32 213,2 
Trapaoo&oXoyfa 199,22 213,7 
-apaoo^oc 1 i>i>, 17 213,10 225,10 238,23 
jrapd&eotc 49,22 105,10 165,5 214,19 

Cbrysippi 216,17 xaxa u.txpd 214,22 

233,3 oi>/ £vu)5is 215,12 
Tiapatveoi 129,18 
;iaoaiT!(op.ai 179,21 184,10 199,24 208, 

16 216,2 
7rapdxetu.at 15,8 73,19 214,24 217,8 

223,36 
TrapaxoXou&eto 32,9 104,32 120,20 
- a p a x p o o to 1 82,30 
rcapaXau.pdvto 42,30 43,3.7 108,11 180,5 

181,3 203,15 
rcapaXeiTcto 66,15 184,20 191,3 195,26 

207,4 
TcapdXoyos 104,14 
rcapa Xjuj (i(>,15. 34 
7rapa|A'jx}eo;/.at 144,25 220,22 
7rapau.uiHa 225,9 
7rapa7reu.7rto 74,2 144,29 
TrapaTrXVjatos 68,22 69,1 78,32 107,33 

179,15 197,8 '212,8 
rrapaaxeudCoj ywpav ttvt 220,2 Trape- 

axeuaauivo? praeoccupatus 145,27 
Trapaaxeur) xat £7riTT)oeio'Tr]c rrpo'? Tt 31,8 
TcapaaTcetpto 57,14 144,28 
7TapaTi»7][jii 92,29 98,19 100,20 171,18 

191.27 192,20 212,9 216,19 218,8 231, 
14 

Ttapaypr)u.a 200,11 223,24 232,9 

zapaytop^to 218,27 

7Tdpetu.i (e(u.l) 29,24 33,1 56,13 57,5 65,21 

143.28 144,23 164,7 171,6 181,29 182,1 
197,28 

TrapexTefvio 217,29 218,16 220,15. 27 sq. 
7rape>you.at 178,33 203,10.20 Trape-yto 26,16 62,5 101,17 179,22 182,27 

202,8 214,18 
Tcaptaoto 220,14 
TraptdTTjp.t 25,21 70,18 171,7 177,6 180,5 

204,4.25? 212,25 
Trdpooos 218,34 234,31 
Trapopdto 130,28 185,13 
Trapouctia 6,15.23.27 34,34 35,12 41,28 

57,4 60,27 131,16 144,1 181,4 198,18 
Trapprjata 187,31 

Participium. Genetivus absolutus 33,22 
58,20 82,5 104,15.31 107,28 153,11 
166,11 167,12 168,24 169,27 170,5 178, 
27 200,30 205,26 214,31 216,24 227, 
20 Accusativus absolutus 95,8 180,29 
182,26 184,11 213,7? 3v = fori 90,27 
119,18 
rcd?. to tt. 101,26 sq. 216,17 TravTo; Tre- 
pa? 105,29 oixovou.ia 192,26. 28 uiaov 
237,7 
rcdayto 34,28. 34 sq. 57,12 78,37 97,27 

164,5 183,22 212,15 
TraTTjp 193,9 
rcauto 18,21 88,2 129,2 168,5 180,18 189,9 

194,2 231,9 
7tayuu.epr); 50,23 218,4 
Trayjs 14,21 34,4 49,8 57,17 
7ret'»to 10,23 70,34 128,26 142,19 149,5 
174,6.9 180,18 186,21 187,9 188,20 
202,13 209,2.11.28 eauTov tbs cum 
Gen. abs. 71,1 
rretvdio 24,27 
Ticipdoj 65,19 66,20 70,33 77,10 101,23 

181,11 212,25 217,2 220,16 227,1 
TceTau.a 227,11 
7Te>7rto 164,8. 10 
TreWa 122,31 sq. 123,28 
rceTcpojpivrj 207,6 

7repa(vto TcepaTt 101,15 Trapd Tt 102,22 
104,15.23.26 123,8 Tcpo"? Tt 105,3 rre- 
patvov xat Tcercepaauivov 102,19 Tcerce- 
paauivou varia genera 104,23 sq. ttj au- 
tou tpuaet dist. tt; 7rp6; dXXo ayfaet 105,1 
oftSv Te eis taa otatpeta^at 104,24 tu>v 
dTrXtov ovtojv TreTrepaauivtov, dvdyxTj xat 
Ta ix tt)s toutojv auvJHaeto? rceTrepaauiva 
(elvat) 106,30 TreTcepaauivr) rcdaa yeveat; 
88, 9 TceTrepaauivou to UTroXtTreTv xai 
dXAto yojpav 103,19 
nfpas 5,1.7 88,4 96, 14 sq. 97, 13 155,3 
dist. dpyVj 71,33 sq. 264 Trspf I INDEX nep^ rtvt 29,18 

7tep£a7tTov 174,22 

Treptytyvoptat 26,24 133,31 161,14 178,30 

179,5 sq. 187,7 
Trepiypacprj 216,20? 221,8? 
7tepte"x«> 5,13 104,27 164,13 177,19 194,5 

213,12 
7tepttaT7](jit 165,27 172,1 176,22 sq. 180,6 

181.24 186,28 187,19 189,18 206,10 sq. 
Ttep(xetfj.at 106,36 

7teptXa(j.pa'v«) 21,1. 3 

TteptXeiTtu) 222,8 

7tepto8os 87,20 

Tteptouata 134,24 

TteptTtaTifto 51,9 59,27 195,6 

7tepiTtaT/)Ti-/o's 119,14 

TteptTt^Teta 202,14 

7tept7t(7tT(o 101,18 172,26 173,2 

TtepiTtXoxr] 213,21 sq. 215,17 

7tept7tot^u) 26,17 

TtepfaTaats 8,1 30,30 31,22 65,14 124,36 
140,28 171,6 

TtepiaTpocpVj 167,24 175,11 

TtepiTTtk 42,31 sq. 215,26 218,34 

7tep(TTU)pt.a 193,15 

TteptTuy^avu) 202,18 

TteptcpepVjc 60,21 189,22 

Tteptcp^pu) 40,27 

Tteptcpopct 40,17.20 89,17 195,11 

Ttlaaco 34,5. 12 

7ti<jus -(Xtbxous 232,6. 10 quae Ttept 7te<ieu)s, 
d7tet^(a; |j.u)Xuaeu)s <jrj<\>no<; sim. Aristo- 
teles docet Meteor. IV c. 1—6 iu com- 
pendium redacta 108,18 — 115,22 

TtVjyvufxi 14,13 226,2.29 

Ttrjpdtu 139,9 160,34 

Ttt&avds 174,22 

Ttt&avdTTjs 101,14 196,21 

TtfXrjats 62,7 

Ttivoj 24,26 

TttaTeiu) 164,19 168,20 172,3.5. 10 174,26 

182.25 186,25 187,30 190,14.24 191,1 
196,14 208,13 

TttaTts 129,7 138,29 139,9 165,22 186,31 
187,4 191,15 202,2 .212,11 217,13 227, 
7.12 

TttaTo"; 172,2 191,6 

TttaTdu) 77,28 100,16 217,2 

TtXavdu) 50,9 180,25 

7tXdafj.a? 46,13 203,26 

TtXdaau) 190,15 TtXaaTixr] 153,10 156,6 ln\ tcX. {oeiv laTtv 
£v ttJ cpuXaxij) ttjs uTtepjioXrjs ov to ytvo'- 
(xevov xaT 1 dpeTrjv uTt' auTrjs 153,23 

TtXdTO? 106,4 £v TtXaTet 200,1 

TtXeovdCw 49,13 230,7 

TtXeovdxt; 212,8 

TtXeovexT^u) 65,3 

rtXeov^xTY)(i.a 198,7 

TtXeove^a 198,22 

TtXeupd 25,5 31,14 200,21 

TtX^u) 118,23 sq. 

TtXTjyvj 233,8 

7tXT)&os 34,12 208,14 213,19 

TtXrjpTj?. cpuatxTj evvota to to TtXrjpe; \>.ff/.iz 
h auTtj) ouvaa&at oexea&at Tt 218,18 

7tXT]p6u) 70,19 74,3 202,21 219,25 Tte7tXr r 
ptofjivot Ttdpot 218,29 

TtXrjatdCu) 227,28 

TtXrjafov. ol rtX. 147,29 

TtXouTO? 134,3 otd tou tiXoutou at xtft' 
iXeu&epwTTjTa Iv^pyetat tu) aTtouoau» 123, 
12 6pydvtp [XTjSev dvavTfov, TtXouTtp Se Tt 
ivavdov, oux <dpa) tiXoutos tfpyavov 122, 
32—123,33 

7tveu(xa 57,13 232,7.9 Stoicorum 216,15 
223,6 — 226,34 de"pos xat 7tup6s 224,15 
225,7 uypov 224,3 o\ fjiv xevdv Tt auTo 
uiTj&rjaav . ., ot 6e TtoXXd eyetv xevd 224,6 
evta acofJiaTa ou% ofd Te Ityeiv 7t. bi auTOts 
223,20 

Tto&ev 121,26 

Ttotlu) 2,25 4,20 54,12 107,12 132,6 136, 
16 142,31 160,15 165,9 168,14 172,21. 

29 206,10 210,24 211,25 212,19 226,13 
227,24 229,17 

TtotTjTTjs 66,32 166,7 203,1.6 
TtotTjTtxds 32,30 33,12 50,21 57,22 61,20 

82,17 166,23 
TtotxtXos 41,3. 15 
7tot(j.T]v 67,32 
7tot6s 7,4 13,17 sq. 28,25 52,26 sq. 58,16 

213,21 215,17 
Ttotos 20,29 
tioicSttjs 15,12 16,18 27,12 sq. 35,2 52, 

30 sq. 57,22 64,27 78,26 123,22 206,1 
220,28 

Ttotou) 52,24 sq. 
TtoX£(j.toi 153,4 
Tt6Xt S 203,21 
TtoXiTeuu) 160,11 
TtoXtTtxd? 147,24 sq. VERBORUM -poXajipavto 265 TtoXXaxc? 107,22 139,1 171,22 184,8.28 
jtoXX«x«« 23,8 107,34 128,14 131, 19 sq. 

183,7. 14 166,20 
TtoXu&puXXrjTos 227,6 
TcoXuxevos 72,32 
7toXu7:Xaaio; 46,15 
7toXi>7tpaY(i.ov£u) 207,24 
KoXoc 67,15 81,18 142,12 206,17 220,26 

ot 7coXXot Tdiv cptXoaocpouvTtov 228, 9 

tcXe^cov (tcXewv) 16,34 20,3 26,8 34,10sq. 

50,24 127,20 171,24 178,18.30 179,1. 

4.5.19 183,18.19 209,3 TcXetaTov 6'aov 
218,15 eVtTtXdov (TcXeiov) 49,6.14 51,29 
85,19 212,!) 215,24 220,18 ir\ -XeTdTov 
217,16 

TcoXutptovta 21(i.(! 

TtoXu^povto; 34,13 

TcoXu<ovu[j.ta 101,8 

Ttov^to 129,8 

Ttdvo; 138,13 186,31 dist. XuTtr, 125,33 
xotvoTepov Xutctj; 127,10 opp. rjoovrj 125, 
32 126,7 sq. zi cpeuxto; oi' atadv 138, 
23 BXtytv atouaTixrjv SrjXot 125,33 ItcI 
t. '|'J/TjS 126,16 tcoviov uTto[j.ovat 170,25 

Ttopvopoaxta 134,23 

Ttdpo; ilef. 219,6 218,24 sq. ttj; 'HpaxXsia; 
X$ou, tgu aiSrjpou 72,10 sq. 

Ttdppto 87,4. 14 103,10 

Ttoads 16,18 18,23 34,31 153,15 

TtoadTTjs 49,5 78,26 236,24 

TCOTaud; 217.22 

tcote 53,27 57,17.20.21 144,24 157,23 
132,24 

-ous 234,1 ^v Ttoatv 137,31 Tcapa Ttdoa? 
200,8 

Ttpa r! j.a 17,24 21,22 51,7 59,12.13 78,18 
100,27 175,14 176,25 186,16.20 193,8 

196.20 201,5 219,21 
TtpaYfxaTeta 108,23 197,26 
rcpaxTtxd; 143,2 

Tcpavr); 179,16 185,17 189,23 

7tpa$i; 159,21 164,17 165,8 170,20 179,3 
180,19 181,13 184,2. 16 185,16 

TtpadTT); 146,22 

Ttpa'TTio (Ttpctaato) 51,12 128,26 sq. 132,25 
159.18 160,13 sq. 165,8 169,14 178,10. 
25. 38 179,2.9. 12. 13. 15. 17 180,6. 12 
24.26.80 185,16.29 186,21.27 187,11 
206,11 TtavTa Ttp. Ttpd; Tt 203,9 

«ploSoc 195,27 

Tcpfto 118,31 Ttpuov 123,19 

Ttpd 60,21 83,8 232,9 237,1.15 162,28 

165,9 168,22 
TtpoaYopeuats 203,1 
7tpoaYop£uto 188,16 200,31 
7tpoa T «) 70,26.30 164,12 214,4 226,34 
7tpoa{p£ats def. 180,7 107,17 142,23.24 

160,1 sq. 168,12 170,18 171,13 195,8 

212,17 
TtpoatpeTixd? 205,17 
TcpoatpeTO? 160,20 sq. 
-poatpeto 129,23 sq. 183,21 
Ttpo(3a(vu) 142,7 
Tcpd^aTOv 67,32 
xcpdpXrjua 70,27 166,19 190,15 
Tcpo[3ouXeuu) ' 160,3 
7CpOYt'Yvou.at 192,5 
TcpOYiY v <°axu) 200,29 sq. 
TtpdYvtoats 66,35 200,18.31 
TtpoYpatpu) 11 5,23 
TtpdoTjXoe 87,20 146,8 174,15 175,2 180,4 

209,24 
Tcpdeiu.i (elut) 28,28 71,18 102,28 154,20 

156,11 168,5 191,17 198,9 217,19 
TcpoeTtivo^u) 29,15 
TcpoEp/ouat 47,13 82,26 92,15 129,30 

173,1 175,8 230,31 
Ttpdsai; 226,6 
TcpoT)Y^ou.at. tcc uev 7tpor)YOuu£va t. fwo-