Skip to main content

Full text of "Surinaamsche vlinders : naar het leven geteekend = Papillons de Surinam dessinés d'après nature"

See other formats


COLLECTION 

OF 

William Schau s 

® 

PRESENTED 
TOTHE 

National Museum 

MCMV QL - Naamlijst der Inteekenaars. 
Liste de» Souscripteurs. Zijne Majesteit de Koning WILLEM II 3 Exemplaren. 

Het Ministerie van Bianenlandsche Zaken 10 » 

A. J. d'AILLY te Amsterdam 1 » 

ARTARIA & FONTAINE, Boekhandelaars te Manheim 4 

J. BACKER te Oosterbeek 

L. VAN BAKKENES., Boekhandelaar te Amsterdam 

N. GROENEWEGEN te Haarlem 

J. VAN DEE HOEVEN , Professor te Leiden 

C. G. C. REINWARDT, Professor te Leiden 

G. SANDIFORT, Professor te Leiden 

J. SCHOUTEN te Dordrecht 

E. S. SWAEN te Beek 

Gebroeders TAATS, Boekhandelaars te Amersfoort 

TEYLER'S stichting te Haarlem. ... 7 

Jonkheer P. VEGELIJN van CLAERBERGEN te Leeuwarden 

H. WOLTHERS, Med. Doet. te Groningen. . . VOORBERIGT. Volgens het berigt van Inteekening willen 
wij thans de eerste vijftig platen dezer 
verzameling tot een deel vereenigen , waar- 
toe wij hierbij een titelplaat en inhouds-op- 
gave afleveren. Een tweetal deelen van de- 
zelfde uitgebreidheid zal volgen , indien deze 
onderneming blijvende en meerdere beguns- 
tiging ondervindt. Immers het getal Inteeke- 
keaaren , waarvan wij de naamlijst hierbij 
voegen , waarborgt ons geene vergoeding van 
de niet onaanzienlijke kosten aan deze uit- 
gave verbonden ; doch de goedkeuring en 
ondersteuning door ons van de Hooge Rege- 
ring des Lands , met name ook van onzen 
geëerbiedigden Koning, ten dezen aanzien ge- 
noten , de zorg en moeite door ons aan deze AVANT'PROPOS. D'' après notre Prospectus nous voulons réunir 
maintenant les cinquante premières planches de 
cet ouvrage dans un premier volume^ pour le- 
quel cette livraison contient le titre et la table 
des matières. Deux volumes de la même étendue 
compléteront notre entreprise, si elle continue 
à éprouver wti acceuil favorable de la part du 
public. Nous espérons que les cultivateurs de 
VHistoire Naturelle voudront unir leurs encou- 
ragements pour que nous puissions termine^' 
cette publication; car la liste des Souscripteurs, 
que nous ajoutons ici, prouvera assez que le 
nombre est loin de suffire aux frais considéra- 
bles qui y sont attachés. Toutefois V approba- 
tion que le Gouvernement et en particulier la 
faveur que S. M. notre Roi respecté nous a IV Entomologische bijdrage besteed , geven ons 
hoop dat een volgend deel vooraf zal gegaan 
-worden door eene vervolglijst van Inteekena- 
ren , waartoe wij de beoefenaars dezer we- 
tenschap en de Liefhebbers der Natuurlijke 
Historie met aandrang uitnoodigen. 

Het zal ter dezer plaats niet ongepast zijn, 
den geëerden Inteekenaren eenige inlichtingen 
te geven , aangaande den oorsprong van dit 
werk, waarin zoovele Vlinders beschreven 
zijn, welker afbeeldingen tot heden vruchteloos 
elders worden gezocht. 

Eenige jaren geleden, zoo wij meenen van 
1785 tot 1791 , was als Gouverneur van de 
kolonie Suriname met veel lof werkzaam , 
de Hoog Edele gestrenge Heer jan gekard 
wiCHERS , die een groot Liefhebber der Na- 
tuurlijke Historie zijnde, in de bosschen al- 
daar Rupsen en Vlinders liet opzoeken en af- 
teekenen door h. j. schelleu , welke tevens 
het voornaamste van hunne huishouding 
opschreef, en bij iedere teekening bij- 
voegde. 

Toen zijne Excellentie de Heere wichees in 
1791 naar het vaderland was teruggekeerd, 
nam hij zijne woonplaats te Jutphaas bij 
Utrecht^ waar hij eenige jaren daarna over- montré, et Ie soin et la peine que nous nous 
sommes donnés pour cette entreprise Entomologi- 
que nous font espérer que nous pourrons ajou- 
ter une suite à la liste des Souscripteurs dans 
le second volume. Il ne sera pas superflu de donner aux 
Souscripteurs quelque éclaircissements sur 
l'origine de cet ouvrage dans lequel sont décrits 
tant de Lépidoptères dont on chercherait en 
vain ailleurs des figures. 

Fers la fin du siècle précèdent, à ce que 
nous croyons de \7ib jusqu'en 1791, Mon- 
sieur JEAN GÉRARD wicHERS , s' acquittait avec 
un zèle digne d'éloge dans la colonie de Suri- 
nam de la fonction eminente de Gouverneur . 
Ce grand Amateur de l'Histoire Naturelle fit 
chercher et dessiner dans les bois des Lépiâoptè^ 
res et des Chenilles par h. j. scheller, qui 
y ajouta en même tems Mes notes sur ce qu'il y 
avait de plus intéressant dans l'économie et les 
mœurs de ces Insectes. 

Après que son Excellence Monsieur wichers 
fut retourné dans sa patrie en 1791, il se fixa 
à Jutphaas près d' Utrecht ou il mourut quel- 
que années après. Ces dessins passèrent à la leed. Bij hetverkoopen van zijne nalatenschap, 
kwamen deze teekeningen in het bezit van den 
Wel Edel Gebor. Heer j. calroen te Amsterdam, 
met wien wij meermalen gesproken hebben, 
om dezelve door den druk gemeen te maken. 

Verschillende omstandigheden verhinderden 
echter de uitvoering van dit plan , tot dat 
wij zelve, na het overlijden van dezen groo- 
ten Liefhebber der Entomologie , in het bezit 
dezer teekeningen geraakten, en toen tot der- 
zelver uitgave besloten. Maar om dit voor- 
nemen te volbrengen , moesten de geringe 
bijvoegselen eenigzins uitgebreid worden, zijnde 
oorspronkelijk voor de uitgave niet geschikt; 
ook moest zoo veel doenlijk worden nagespoord 
of de Vlinders ook reeds afgebeeld waren en 
latijnsche benamingen hadden. Hieraan hebben 
wij getracht zooveel mogelijk te voldoen; daar 
echter de meeste van deze Rupsen en Vlinders 
opgezocht en gevangen zijn in de bosschen van 
Suriname, zijn dezelve minder bekend en vele 
dus noch afgebeeld noch beschreven; aan deze 
moest eene latijnsche benaming gegeven wor- 
den, die wij dan hebben afgeleid , deels van het 
voedsel , deels van de eene of andere gedaante 
of eigenschap van de Rups of den Vlinder; van 
diegene echter waarvan wij de afbeelding en 
de benaming konden opsporen , hebben wij 
die behouden en medegedeeld. 

Zoo ging dan deze onze arbeid in het licht, vente des biens de celui-ci dans la possession 
de Monsieur j. calkoen d'Amsterdam, avec le 
quel nous avons parlé plusieurs fois pour les 
publier. 

Différents obstacles empêchèrent néanmoins la 
réalisation de ce plan ; mais après la mort de ce 
grand Amateur de l'Entomologie nous nous som- 
mes empressés de faire ï acquisition de cesdessins. 
Nous résolûmes alors de les publier ; mais pour 
pouvoir exécuter ce plan, il nous fallut revoir 
les notes comme ils n'avaient pas été écrites 
pour êtres publiées ; il fallut aussi rechercher 
autant que possible si les espèces n'avaient pas 
encore été figurées et quels étaient les noms 
systématiques de celles qu'on connaissait déjà. 
Nous avons taché soigneusement de remplir 
cette lacune , mais comme ces Chenilles et 
Phalènes avaient été trouvées pour la plupart 
dans les bois du Surinam , elles sont moins 
connues , et plusieurs sont nouvelles pour la 
science. Il fallut donc donner un nom latin 
à celles-ci, nom que nous avons emprunté en 
partie à la nourriture et en partie à la forme 
ou à quelque particularité que nous offrait la 
Chenille ou la Phalène, mais nous avons con- 
servé le nom et cité la figure de celles que nous 
avons pu trouver chez les Auteurs. 

Cest là l'origine de notre mivragc. Puisse- TI en zij vinde nu verder goedkeuring en toene- 
menden bijval. Niets zal ons aangenamer zijn 
dan in een vermeerderende deelneming aan- 
sporing te vinden tot voortzetting eener uitga- 
ve, die, naar wij hopen, zich niet onwaardig 
voegt, naast het geen door ons ter bevorde- 
dering der kennis van de Natuurlijke Historie 
vroeger werd uitgeven. 

Juny 1848. DE UITGEVERS. t-il maintenant trouver de plus en plus un ac- 
ceuil favorable. Rien ne nous sera plus agré- 
able que de trouver dans une souscription aug- 
mentée, un encouragement suffisant pour conti- 
nuer une publication qui , à ce que nous espé- 
rons n'est pas indigne de se placer à côté de 
ce que nous avons déjà publié sur différentes 
branches de l'Histoire Naturelle. Juin 1848. LES EDITEURS. IXaamlijst der Tlinders, afgebeeld in het eerste deel, in de volgorde 

der iiitgaye. 

Liste des Papillons , figurés dans le premier volume ^ sîuvant 

Vordre de publication. 1. Papilio, Nymphales gemmait, isiDORB. 

2. Papilio, Heliçonii, poltmma. 

3. Papiuo, HelioonU, mena. 

4. Papilio, Heliçonii, melpomenb. 

5. Papilio, Heliçonii, alcionea. 

6. Phalabna, Bombyces, VIDüa. 

7. Phalaena, Bombyces, cinerea. 

8. Papilio, Plebeji Rurales eaudati, baeton. 

9. Phalaena, Bombyces, setosa. 

10. Phalaena, Geometra, formosata. 

11. Papilio, Nymphales Phalerati, tipha. 

12. Phalaena, Bombyces, citri. 

13. Phalaena, Bombyces, bifdrcata. 

14. Phalaena, Bombyces, xanthopasa. 

15. Papilio, Plebeji urbicolae, ledcogramma. 

16. Phalaena, Geometra, pigraria. 

17. Papilio, Plebeji rurales eaudati, ingab. 

18. Phalaena, Pyralides, convolvulalis. 

19. Papilio, Danai candidi, htperici. 

20. Phalaena, Bombyces, vorax. 

21. Phalaena, Bombyces, eriophora. 

22. Phalaena, Bombyces, mollis, 

23. Phalaena, Nootuae, gosstpii. vin 24. PflAiAENA, Bombyces, megalops. 

25. Papilio, Plebeji urbioolae, pertinax. 

26. Phalaena, Bombyces, begga. 

27. Papiuo, Plebeji urbicolae, longirostris. 

28. Phalaena, Nocluae, amartludis. 

29. Papilio, Plebeji rurales inoaudati, erythromelas. 

30. Phalaena, Bombyces, violacea. 

31. Phalaena, Geometrae, netrix. 

32. Sphinx, Sphinges alis inlegris, labruscae. 

33. Papilio, Plebeji urbioolae, pyrophoros. 

34. Papilio, Plebeji urbicolae, fülminator. 

35. Papilio, Plebeji urbicolae, lucidator. 

36. Papilio, Plebeji urbioolae, rübricollis. 

37. Gladcopis, Sphinges adseilae, comta. 

38. Phalaena, Bombyoes, neoroptera. 

39. Papilio, Danai candidi, eubule. 

40. Phalaena, Nocluae, phytolacca. 

41. Glaocopis, Sphinges adscitae, cepheüs. 

42. Papilio, Plebeji urbicolae, paülliniak. 

43. Phalaana, Noctuae, elongata. 

44. Phalaena, Noctuae, discoloria. 

45. Phalaena, Bombyces, trimacdla. 

46. Phalaena, Noctuae, picta. 

47. Papilio, Plebeji urbicolae, menés. 

48. Phalaena, Noctuae, interrdpta. 

49. Phalaena, Noctuae, acmeptera. 

50. Papilio, Plebeji urbioolae, decemmacülata. VlV\M'V\/l\/lX}M\A/l'W\'\MWAiM.VVlWlWiW\\M.VtAVlXVl^\'\A}^ VOORBERIGT. l/^y\/lVVVWVlWiJVVWUWWVWlfliM\/Wm\\'i\lXViVi'l\\\MWlll\-iVll'l\Xl\l\\l^^ JjLet onderzoeken der -wonderen in de 
natuur, verschaft voorwaar den mensch vele 
genoegens, waarvan hij anders zoude ver- 
stoken blijven; het is dus geenszins ten 
onregte, dat deze onderzoekingen, die het 
aangename en het nuttige vereenigen, reeds 
voor vele jaren , de menschen hebben aan- 
gespoord, dezelve na te gaan, en zij zijn 
door het gedurig beoefenen daarvan, ook 
zoo verre gevorderd, dat er zeker reeds een 
zeer groot gedeelte van de voortbrengselen 
der natuur, bijzonder uit Europa, aan ons 
bekend zijn; en het ware te wenschen, dat 
er in de overige deelen der wereld, ook zoo 
veel van onderzocht en dus zoo veel van be- 
kend was, als er is gedaan in ons werelddeel Eu- 
ropa. De kennis dus der natuurlijke historie 
van de overige deelen der wereld uit te brei- 
den, verdient voorzeker allen lof; mogelijk 
was er reeds meerder van bekend, ware het niet 
zoo dikwijls met gevaar verzeld, om in die 
streken, waar de bewoners minder beschaafd 
zijn dan in Europa, te reizen, ja vele rei- 
zigers , die ons anders hunne nasporingen 
zouden hebben medegedeeld, zijn daarvan PRÉFACE. JLia recherche des merveilles de la nature 
procure certainement à l'homme grand nombre 
d'agrémens, dont il serait sans cela privé ; c'est 
donc avec raison que ces recherches, qui réu- 
nissent l'utile à l'agréable , ont excité les hom- 
mes, déjà depuis bien des années, à suivre ces 
recherches et que par un exercice continu à 
cet égard ils sont avancés à tel point qu'une très 
grande partie des productions de la nature, 
sur-tout en Europe, nous est déjà connue ; et 
il serait à désirer que dans les autres parties de 
notre globe celte recherche fût aussi avancée et 
qu'on y eût acquis autant de connaissances qiie 
dans notre Europe. Ainsi l'intention de cher- 
cher à étendre la connaissance de l'hisloire na- 
turelle des autres parties du globe mérite toute 
sorte d'éloges; on y aurait peut-être déjà fait 
de plus grands progrès , si les voyages , dans 
des contrées dont les habitans sont moins po- 
licés que nous, n'étaient pas si souvent accom- 
pagnés de dangers ; plusieurs voyageurs mê- 
me qui, sans doute, nous auraient communiqué 
le fruit de leurs recherches, en ont été eux- 
mêmes les victimes et leur mort nous a mal- 
heureusement privé du résultat de leurs décou- 

1 2 VOORBERIGT. 

ook de slagloffers geworden, en met hunnen 
dood zijn ook de gedane onderzoekingen 
verloren gegaan; doch hier niet door afge- 
schrikt, onderneemt wederom een ander den- 
zelfden weg, op hoop gelukkiger te zullen 
zijn; en zoo is dan ook reeds het een en 
ander uit alle drie de rijken der natuur tot 
onze kennis gekomen. Van deze drie rijken 
der natuur, is voorzeker het aangenaamste 
het dierenrijk; hierin behoort toch ook de 
mensch; het bestaat uit levende en zich 
bewegende voorwerpen, het beoefenen daar- 
van, levert den onderzoeker eene groote 
verscheidenheid, hierin vindt hij het kleinste 
Insect zoo wel als het grootste viervoetige 
dier; het is het uitgebreidste rijk, endaar- 
om ook weder in vele onderdeelen verdeeld, 
onder Avelke, de Entomologie of Insecten- 
kunde, geene geringe plaats bekleedt, en de 
gedaante-wisselingen van vele dezer gering 
geachte schepselen, zijn zoo wonderbaar, dat 
zij voorzeker onze naspoi-ingen wel waardig 
zijn; zoo veranderen de kapellen of dons- 
vleugelige, de schoonste en sierlijkste dezer 
insecten en van welke meer dan van an- 
dere insecten bekend is, vier malen van 
gedaante, als ei, rups, pop en vlinder, 
zonder hier nog bij te rekenen de vervel- 
lingen der rupsen, hetgeen bij sommige 
wel zes malen gebeurt, dat ook onze ver- 
wondering allezins verdient, en de onder- 
scheidene gedaanten verschillen onderling 
zoo veel, dat hoegenaamd de eene geene de 
minste gelijkenis heeft met de andere , en de 
moeite, die de verzamelaar van deze insec- 
ten heeft, in het opvoeden van de rupsen, PREFACE. • 

vertes; d'autres voyageurs cependant, sans 
se laisser effrayer par ces dangers , entrepren- 
nent de nouveau de courrir dans la même car- 
rière dans l'espoir d'être plus heureux que les 
premiers, c'est ainsi que nous avons acquis 
quelques connaissances sur divers objets de 
l'histoire naturelle. Celui des trois prétendus 
règnes de la nature , qui est sans contredit le 
plus agréable , c'est le règne animal , d'autant 
plus qu'il contient ce qui regarde l'homme et 
qu'il comprend tous les corps terrestres qui sont 
doués de la vie et du mouvement spontané. 
L'observateur trouve dans l'exercice de cette 
étude une abondance et une diversité infinie 
d'objets; c'est là qu'il pourra observer depuis 
le plus petit insecte jusqu'au plus grand qua- 
drupède. Comme ce règne est le plus riche , le 
plus étendu de tous, il a été subdivisé en plusi- 
eurs sections différentes , dont l'Entomologie on 
l'étude des Insectes forme une partie importan- 
te, parceque les changemensou métamorphoses 
que subissent la plupart de ces petites créatu- 
res généralement assez méprisées , sont si ad- 
mirables qu'elles sont des plus dignes de notre 
attention et de nos recherches. C'est ainsi, par 
exemple , que les Papillons , ou les Lépidop- 
tères, qui sont les plus beaux et les plus 
brillans des Insectes, et dont on connait un 
plus grand nombre que des autres , changent 
quatre fois de forme et se présentent successi- 
vement à nos regards sous la forme d'Oeuf, 
de Chenille, de Chrysalide et de Papillon , sans 
comprendre encore dans ces métamorphoses les 
divers dépouillemens de leur peau, ce qui a lieu 
jusqu'à 6 fois pour quelques-uns d'entr'eux; ce 
qui mérite certainement toute notre admiration. 


VOORBERIGT. 

wordt rijkelijk beloond, als hij naderhand 
uit dat kruipende ■wezen eene -vliegende ka- 
pel ziet te voorschijn komen , -want ofschoon 
hij reeds deze laatste te voren had gevan- 
gen , dan nog zal de vlinder , die uit de op- 
gevoede rups te voorschijn komt, bijna al- 
tijd veel schooner, fraaijer en minder be- 
schadigd zijn, dan diegene, welke in de 
opene vrije lucht gevangen wordt; niet dat 
deze minder schoon het popvlies verlaten 
zouden, maar dezelve hebben meestentijds 
reeds gevlogen, en zijn daardoor de eene 
meer en de andere minder beschadigd; zoo 
is het bijna altijd met insecten, die ons uit 
andere werelddeelen worden gezonden , deze 
worden meest gevangen en maar zelden de 
rupsen opgevoed , om daardoor onbescha- 
digde vlinders te bekomen; deze gevangene 
vlinders worden dan aan ons in Europa toe- 
gezonden , waardoor naar gedachten ook 
reeds de meesten uil de andere oorden der 
wereld, ons bekend zijn, echter maar van 
een zeer gering getal derzelve de geheele 
gedaantewisseling. Wij twijfelen dus niet, of 
het zal de liefhebbers aangenaam zijn, deze 
verandering van nog al een aanzienlijk ge- 
tal door gelrouwe afbeeldingen te leeren 
kennen , geleekend naar de levende voor- 
werpen, en met de natuurlijke kleuren op 
de plaats zelve, daar zij gevangen zijn, ja 
van vele, zelfs de eijcren, met de afbeel- 
dingen der gewassen, waarmede de rupsen 
zich voeden ; en daar dit teekenen der vlin- 
ders insgelijks naar levende voorwerpen 
gedaan is, zoo zoude het zeer wel kunnen 
zijn, dat de afbeeldingen schooner van kleu- PREFACE. 3 

parceque dans ces diverses métamorphoses l'In- 
secte acquiert des formes absolument différen- 
tes et qui n'ont aucune ressemblance entr'elles; 
aussi la peine que se donne le collecteur de ces 
Insectes pour élever leurs chenilles, se trouve 
bien richement recompensée, lorsqu'ensuite il 
voit sortir d'une Chrysalide informe et com- 
me inanimée, un Papillon brillant de vie et de 
beauté; lors même qu'il aurait déjà réussi à 
capter auparavant ce dernier, le Papillon ce- 
pendant, provenu de la Chenille qu'il aura éle- 
vée sera presque toujours beaucoup plus beau 
et moins endommagé que celui qu'il aura pris 
en plein air; non point, cependant, que ce- 
lui-là est sorti moins beau de l'enveloppe de la 
Chrysalide mais, comme il a ordinairement 
pris son essor et volé dans les airs, il est tou- 
jours plus endommagé ou du moins il est bien 
moins frais de couleur que l'autre. C'est ce 
qui arrive presque toujours avec les Insectes 
qui nous viennent des autres parties du glo- 
be, parce que la plupart en ont été pris et ne 
soint point sortis de Chenilles élevées avec soin, 
pour en obtenir des Papillons non endomma- 
gés; ce sont donc ces Papillons pris en plein 
air qu'on nous envole en Europe, dont plu- 
sieurs nous sont problablement déjà connus , 
mais dont nous ne connaissons les métamor- 
phoses que d'un très petit nombre; nous ne 
doutons donc pas qu'il ne soit très agréable 
aux amateurs de leur faire connaître un as- 
sez bon nombre de ces métamorphoses au 
moyen de dessins exacts et fidèles, tracés 
diaprés des objets vivans et enluminés d'après 
nature sur les lieux mêmes oii ces Papillons 
vivent; souvent même avec leurs œufs; avec 4 ' VOORBERIGT. 

ren waren dan de vlinders zelven, die zich 
in onze kabinetten bevinden; vooreerst zoo 
als wij reeds zeiden omdat deze zeker meest 
gevangen zijn, en ten andere omdat de 
tijd , die loch alles doet vergaan, ook de 
vlinders van gloeijende kleuren berooft, zoo- 
dat sommige na verloop van e'én twee of 
drie jaren, reeds de fraaiste verloren heb- 
ben; bijzonder die vlinders, die met de 
voor ons nienschen zoo aangename groe- 
ne kleur pralen. In dit werk zullen wij 
dezelfde verdeeling volgen, als cramer en 
STOLL gedaan hebben, namelijk die vanden 
Ridder likneus, welke verdeelingen wij hier 
laten volgen , opdat de liefhebbers van 
deze schoonheden der natuur, met een' op- 
slag zouden kunnen zien, tot welken rang 
ieder vlinder behoort, en bij het sluiten van 
een deel zullen wij er een register bijvoe- 
gen , waarop de vlinders volgens deze ver- 
deelingen geschikt zijn. De drie hoofdver- 
deelingen van LiNNEUS zijn Papiliones of 
Dagkapellen, kennelijk aan hunne geknopte 
sprieten; Spliinges of Pijlstaarten, welker 
sprieten in het midden dikker en prisma- 
tisch zijn, en eindelijk Phalaenœ of Nacht- 
kapellen, die gekamde of puntig uitloo- 
pende sprieten aan het voorhoofd dragen. De eerste rang, die der Dagkapellen, PRÉFACE. 

la repre'sentation des plantes dont les Chenilles 
se nourrissent ; mais, comme les dessins de^ Pa- 
pillons ont été tracés et enluminés d'après des 
objets vivans et très frais, il pourrait fort bien 
arriver que nos dessins fussent d'une couleur 
plus belle et plus vive que les Papillons mêmes 
qui se trouvent dans nos collections ; d^ abord, 
parceque, comme nous venons de le dire, la 
plupart de ces derniers ont été pris après avoir 
déjà volé, et ensuite, parceque le tems qui 
dévore tout, altère aussi la vivacité de la cou- 
leur des Papillons, tellement qu'au bout de 
deux ou trois années ils ont déjà perdu de 
leur éclat, et principalement ceux qui aux 
yeux des hommes sont si agréablement parés 
de couleur verte. Nous suivrons dans cet 
ouvrage la division adoptée par cramer et 
STOLL, qui est celle du Chevalier linné, divi- 
sion que nous allons retracer ici , afin que les 
amateurs de ces petits chef-d'œuvres de la 
nature puissent voir d'un coup d'oeil à quel 
ordre appartient chaque Papillon, et à la fin 
de chaque volume nous joindrons une table 
dans laquelle les Papillons seront rangés 
d'après ces divisions. Les trois premières 
divisions ou sections de linné sont les suivan- 
tes, Les Papillons proprement dits ou Papil- 
lons diurnes, qui ont pour caractère distinctif 
d'avoir des antennes en forme de massue, c;-à-d: 
terminées par un bouton. Les Sphinx dont 
les antennes sont prismatiques et plus épaisses 
au milieu qu'à leur naissance et à leur ex- 
trémité; enfin des Phalènes ou Papillons 
nocturnes qui ont leurs antennes plus ou 
moins pectinées ou terminées en pointe aîgue. 

La première section, celle des Papillons VOORBERIGT. 

heeft vijf gezinnen. 

I. Equités of Ridders, deze hebben de 
bovenvleugels van den achtersten of onder- 
sten tot aan den voorsten hoek of tip lan- 
ger, dan van den achtersten hoek tot aan 
het gewricht. 

Zij zijn weder in twee verdeelingen ge« 
splitst. 

a. Equités Trojani, Trojaansche Rid- 
ders, die met bloedroode vlakjes aan de 
borst geteekend zijn. 

b. Equités ^ chivi , Grieksche Ridders , 
deze, die een oogje aan den hoek van de 
onderste wieken bij het ligchaam hebben, 
missen die bloedroode vlakjes. (^) 

II. Heliconii, of Par nas-kapellen of 
Gestrekte j hebben lange, smalle, ongekar- 
telde vleugels , de bovenste langwerpig , de 
onderste zeer kort. 

III. Dandi oi Danaüs- kapellen, hebben 
roodachtige ongekartelde vleugels; zij heb- 
ben twee verdeelingen. 

a. Danaï Candidi, witte Danaüs-ka- 
pellen, wier grondkleur wit, geel of oran- 
je is. 

b. Danaï Festiui, bonte Danaüs-ha- 
pellen, welke met verscheidene kleuren pra- 
len. 

IV. Nymphales of Nimphen, de wieken 
van deze zijn gekarteld; zij hebben twee 
af deelingen. (*) Dit gezin der Dagkapellen, zoude men be- 
ter in gestaarte en ongestaarte kunnen verdeden, 
omdat dit onderscheid duidelijker te zien is. PRÉFACE. 5 

proprement dits comprend cinq familles , savoir. 

I. Les Chevaliers, dont les aîles supéri- 
eures, mesurées depuis l'angle postérieitr jus- 
qu'à la pointe ou au sommet, sont plus lon- 
gues que de l'angle postérieur jusqu'à la base 
ou au point d'insertion. 

Les Chevaliers sont sousdivisés en deux 
parties, savoir. 

a. Les Chevaliers Trojens, dont le cor- 
selet est peint en dessous de taches rou- 
ges. 

b. Les Chevaliers Grecs, qui ont une 
tache en forme d'oeil au coin des aîles in- 
férieures et n'ont point de taches rouges au 
corselet. (^) 

II. \^ts Héliconiens , P amas sins ow Mu- 
ses, qui ont les aîles longues, étroites et 
sans dentelures; les supérieures oblongues et 
les inférieures fort courtes. 

III. Les Danaïde s , qui ont les aîles ron- 
des et sans dentelures; ils comprennent les 
deux sousdivisions suivantes. 

a. Les Dandides blancs , dont le fond 
de la couleur des aîles est blanc, jaune ou 
orange. 

b. lies Dandides bigarrés , dont les aî- 
les sont bigarrées de plusieurs couleurs dif- 
férentes. 

IV. Les Nymphales ou Nymphes , dont 
le boi'd des aîles est dentelé; ils contiennent 
aussi les deux sousdivisions suivantes. (*) On pourrait encore mieux distinguer cette 
famille des Papillons proprement dits, en Papil- 
lons à queues et en Papillons sans queues, par- 
ceque celte distinction se presente à l'instant ;i 
nos yeux. 6 VOORBERIGT. 

a. Nymphales Gemmati, geöogde Nimph- 
kapellen, deze hebben oogswijze kringen op 
de yleugels. 

b. Nymphales Phalerati, ongeöogde veel- 
kleurige Nimph-kajyellen ; de vleugels zijn 
van meer dan eene kleur, doch zonder oogjes. 

V. Plebeji of J^eldburgers , deze wij- 
ken voor de vorige in grootte en zijn we- 
der in twee deelen afgedeeld. 

a. Plebeji Rurales, P^eldburgers of 
Scliildpadjes , deze hebben vlakken van 
eene donkerder verf op eenen lichteren grond 
der vleugels. Deze afdeeling is daarna we- 
der in tweeën gesplitst, i. Plebeji Rura^ 
les caudati en 2 Plebeji Rurales incau- 
dati , gestaarte en ongestaarte of edele en 

onedele f^eldburscers. 
o 

b. Plebeji Urbicolœ, Dikhopjes of Ste- 
delingen^ meest met witte of doorschijnen- 
de vlakjes op de vleugelen. 

De tweede rang bevat de Sphinges of 
P ijlstaart- J^linder s , deze zijn door den 
Heer linneus van de N achtkapellen afge- 
zonderd, uit hoofde van de prismatische 
sprieten, en bevatten vier afdeelingen. 

a. Sphinges alis denticulatis , gehakkel- 
de Pijlstaarten, deze hebben de vleugelen 
gekarteld. 

b. Sphinges alis integris, ongehakkelde 
Pijlstaarten , welker vleugelen niet gekar- 
teld zijn. 

c. Sphinges , Onrustjes , de wieken van 
deze zijn ongekarteld, veeltijds doorzigtig 
en het einde van het achterlijf is ruig. 

d. Sphinges adscitœ , bastaard Onrust- 
jes, deze zijn zeer klein en hebben rams- PEEFACE. 

a. Les Nymphales oculés, qui ont des 
cercles en forme d'yeux sur les aîles. 

b. Les Nymphales aveugles, dont les 
aîles n'ont aucun cercle en forme d'yeux. 

V. Les Plébéiens, qui sont beaucoup 
plus petits que les Dandides et les Nym- 
phales et sont aussi subdivisés en deux rangs. 

a. Les Plébéiens ruraux ou Cloportes , 
qui ont des taches foncées sur le fond clair 
des aîles. Ce rang est encore divisé en 
deux parties, i. en Plébéiens à queues et 
2 en Plébéiens sans queues, ou en Plé- 
béiens nobles et Plébéiens communs. b. Les Plébéiens citadins ou Têtus, à 
taches transparentes ou blanches sur les aîles. 

La seconde section contient les Sphinx 
que LINNE a séparés des Phalènes à cause 
de leurs antennes prismatiques, ils compren- 
nent les quatre familles suivantes. 

a. Les Sphinx Bourdons , dont les aîles 
sont dentelées. 

b. Les Sphinx à aîles entières , àon\.\es 
aîles n'ont point de dentelures. 

c. Les Sphinx Eperviers , qui ont les aîles 
sans dentelures, ordinairement transparentes 
et le dernier anneau du corps très barbu. 

d. Les Sphinx Béliers, qui sont fort pe- 
tits et dont les antennes sont en forme de VOORBERIGT. 

hoornige sprieten, en ringen om het lijf , in 
gedaante en houding naar de Pijlstaart^ 
kapellen zweemende. 

De drie eerste worden echte Pijlstaar- 
ten ^ en de laatste onechte oîhsiSiaiaxà Pijl- 
staarten genoemd. 

De derde Rang beslaat uit Phalœnœ of 
Nachtvlinders , welke in acht verdeelingen 
onderscheiden zijn. 

a. ^ttaci. Spie geldrager s QÏ ^tlas~ha- 
pellen; deze hebben pluimswijze kamsprie- 
ten, uitgebreide wieken, in welke glasach- 
tige of doorziglige oogen of maantjes zijn. 

h. Bombyces ^ Z ij despinsters mei finira- 
sprieten, afhangende wieken, of de onder- 
ste wieken vooruitstekende. 

c. Noctuœ, Draadsprietige , ook wel 
Borstelsprietige genoemd, zij hebben op 
elkander schuivende en schuins afloopende 
wieken. 

d. Geomeirœ , Landmeters of Eanduil- 
tjes , deze dragen de vleugels horizontaal, 
sommige hebben dezelve rond en andere hoe- 
kig. 

e. Tortrices , Bladrollers, deze dragen 
stompe aan den buitenkant kroinloopende 
vleugels. 

f. Pyralides , Geschaarde of Gevorkte , 
wier vleugelen tegen elkander sluiten en 
eene opene schaar of driehoekige figuur of 
hoek maken. 

g. Tineœ , Motuiltjes , die de vleugelen 
als eene rol om het lijf geslagen hebben. PREFACE. 7 

cornes de bélier; leur ventre est marqué de 
bandes; quant à la forme ils ressemblent 
aux Sphinx Bourdons. 

Les trois premières de ces familles sont 
appellées des Sphinx vrais ou légitimes et 
la dernière porte le nom de Sphinx faux 
ou bâtards. 

La troisième section des Papillons con- 
tient les Phalènes ou Papillons nocturnes 
qui sont subdivisés en huit familles. 

a. Les Phalènes ^tlas ou Phalènes à 
miroir j dont les antennes sont pectinées et 
plumeuses ; leurs ailes qui sont étendues por- 
tent des yeux ou des lunules vitrées. 

b. Les Phalènes Bombices ou Pileuses , 
dont les antennes sont pectinées, les aîles 
pendantes, ou dont les inférieures débordent 
les supérieures à leur base. 

c. Les Phalènes Noctuelles ou Hiboux, 
qui ont des antennes fdiformes, et dont les 
aîles sont tectiformes et couchées oblique- 
ment. 

d. Les Phalènes Géomètres ou ^rpen~ 
teuses, dont les ailes sont horizontales; dans 
quelques espèces ces aîles sont rondes et 
dans d'autres anguleuses. 

e. Les Phalènes Tortrices ou Rouleu' 
ses, qui ont des aîles obtuses , dont le bord 
extérieur est recourbé. 

f. Les Phalènes Pyrales ou Fourchues , 
dont les aîles se joignent le long du dos 
et se séparent en suite en formant un del- 
toïde. 

g. Les Phalènes Teignes, dont les aîles 
sont longues, étroites, et roulées presqu'en 
cylindre autour du corps. 8 VOORBERIGT. h. ^lucitœ , J^ eer-uiltjes^ deze hebben 
de vleugels tot aan het gewricht toe ge- 
spleten, m drie of vijf deelen, en zijn wit 
of bruin. 

En hiermede bevelen wij onzen arbeid 
in de goedwilligheid der Liefhebbers, en 
zoo wij hun eenig genoegen verschaffen , 
en de kennis der natuurlijke Historie in het 
gemeen , en die van de insecten in het 
bijzonder iets bevorderen, zal dit ons be- 
moedigen, en voor onze moeite eenige be- 
looning zijn. PRÉFACE. 

h. Les Phalènes Ptérophores , ou ^lu- 
cites , dont les ailes sont rameuses ou divi- 
sées en 3 ou 5 parties, leur couleur est 
blanche ou brune. 

Nous terminons cette exposition de la 
Classification des Papillons en recomman- 
dant noire ouvrage à la bienveillance et à 
la faveur des Amateurs, et si nous réus- 
sissons à leur faire faire quelques progrès 
dans l'Histoire naturelle en général , et dans 
l'Entomologie en particulier, ce sera pour 
nous un encouragement et une douce ré- 
compense de nos travaux. Fl.i. 

PAPILIO ISIDORE. (NYaiPHALES GE3DIATI> PLAAT I. VV ij beginnen dit werk met de afbeel- 
ding en beschrijving van eenen Vlinder, in 
het werk van cramer en stoll, bij den 
naam van Isidore bekend, doch waarvan 
men te vergeefs in dat werk, en in dat van 
Mejuf vrouw merian, de afbeelding van de 
Rups en Pop zal zoeken. Op onze plaat i. 
op het onderste blad is de Rups stil zittende 
afgebeeld, houdende dan de drie paar voor- 
en het paar achterpooten omhoog, in de ma- 
nier als de Europesche rupsen, bekend bij 
de namen van Drommedarius, Ziczac enz. 
Den 3 Julij, dus in het midden van den 
zomer is dezelve gevonden, zich meest ont- 
houdende op de lage uitspruilsels van de 
M-armelade doosjes Boom, aldus in Suri- 
name genoemd, waarvan echter de Latijnsche 
naam ons onbekend is, doch geloven eene soort 
Lecythis te zijn , en vretende hiervan meest de 
oude bladen. Den 5 Julij vervelde zij reeds 
voor de laatste maal, en was toen van kleur 
en gedaante als dezelve is afgebeeld; het is 
wonderlijk, dat, nadat de Rups verveld is, 
de twee punten op den kop eerst weder uit- 
groeijen; na deze laatste vervelling, namen 
zij nog iets in grootte toe, echter maar wei- 
nig, groeijende over het geheel die soort PLANCHE i-^". 1^ ous commençons cet ouvrage par la fi- 
gure et la description d'un Papillon, connu 
dans l'ouvrage de cramer et stoll, sous le 
nom à^ Isidore, mais on chercherait en vain 
dans le susdit ouvrage, ainsi que dans ce- 
lui de Mademoiselle merian, la figure de 
Il Chenille et de la Chrysalide, qui sont re- 
présentées au bas de notre première Planche; 
la Chenille fixée sur la feuille inférieure tient 
ses 3 paires de pattes antérieures , ainsi que 
la paire postérieure, relevées, comme font 
les Chenilles européennes connues sous le nom 
de Dromadaire, Zig-zag etc. Cette Chenille a 
été trouvée le 3^ de Juillet, et par conséquent 
au milieu de l'été, se tenant principalement 
sur les rejets inférieurs d'une plante connue 
à Suriname sous le nom Hollandais de Mar- 
melade doosjes boom, mais dont les noms 
Français et Latin nous sont inconnus, et dont 
notre Chenille man<ïeait sur-tout les vieilles 
feuilles. Le 5^ de Juillet elle se dépouilla 
de sa peau déjà pour la dernière fois et pa- 
raissait alors, quant à sa forme et à sa cou- 
leur, telle que nous l'avons représentée, il 
est bien singulier qu''après que la Chenille 
s'est dépouillée de sa peau les deux pointes 
qui sont sur sa tète commencent les premiè- 

2 lO langzaam, vretende ook niet veel. Den 19 
Julij hechtte zij zich mei het achtereinde 
aan een takje vast, en kort in een krimpen- 
de , veranderde zij reeds den volgenden dag 
in een groen dik Poppetje , zoo als afgebeeld 
is op de plaat, hangende onder aan het takje. 
Na verloop van elf dagen kwam hieruit de 
niet onaanzienlijke Vlinder te voorschijn, 
waarvan wij op de plaat drie afbeeldingen 
hebben gemaakt, als van een vliegend man- 
netje en wijfje, en een loopend wijfje, zijnde 
de laatste van deze soort iets grooter dan de 
mannetjes , ook hebben zij op ieder der bo- 
venvleugels twee ronde doorzigtige vlakjes, 
welke geelachtig wit van kleur zijn. 

Deze Vlinder behoort in hel geslacht, bij 
CRAMER en STOLL, genaamd Papiliones Nym- 
phales gemmati. of geoogde Nimph-kapel- 
len, en is aldaar afgebeeld in het derde 
Deel, plaat 235. fig. A. B. E. en F. res à recroître. Après ce dernier dépouil- 
lement la Chenille grandit encore, quoique 
d'une manière peu sensible; elle grandit, en 
général peu et ne mange pas beaucoup. Le 
1 9*^ Juillet elle se fixa par la partie postérieure 
à une branche et après s'être considei-ablement 
retirée elle se changea le lendemain en une 
Chrysalide verte et assez épaisse, telle qu'elle 
est représentée, pendant à la branche dans 
notre Planche; onze jours après sortit de cette 
Chrysalide le joli Papillon dont nous avons 
exposé dans notre Planche trois figures dif- 
férentes, dont un mâle et une femelle sont 
représentés volant, et une femelle posée ou 
courant sur une feuille ; les femelles de cette 
espèce sont un peu plus grandes que les 
mâles; elles ont aussi de plus qu''eux sur 
chacune des aîles supérieures deux petites 
taches rondes et transparentes , qui sont d'un 
blanc jaunâtre. Ce Papillon appartient à la 
famille de ceux que cramer et stoll appel- 
lent Papillons Nymphales oculés et qui y 
est représenté dans la 3 
235 fig. A. B. E. et F,: Partie, Planche XIj.Z., 

PAP IL I o POLYMNIA. (HELICONII). PLAAT. 2. Xn de maanden Junij en November vindt 
men onze tegenwoordige Rupsen op de 
Stekel of Maccaibladen, in het Latijn 
genaamd Solarium aculeatissimum , en is in 
dezen tijd van het jaar gemeen, dewijl men 
dan somtijds wel vijftien of twintig bij el- 
kander aantreft. De wijfjes- vlinder legt 
hare witte eijeren niet in schooltjes, maar 
elk bijzonder, doch in een getal van twin- 
tig en meerder op een blad, en dan som- 
tijds nog op een ander blad van dezelfde 
plant, weder eenige, zoo als op plaat 2 
te zien is, zittende er op het bovenste 
blaadje vijf en twintig zulke eijeren, en op 
het onderste blaadje is het wijfje als eijer- 
leggende afgebeeld. Zoodra de jonge Rups- 
jes de eijeren verlaten hebben, onthouden 
zij zich onder aan de bladen en leven ge- 
zellig, zij eten veel en worden in weinig 
tijd volwassen , hetgeen ons doet denken , dat 
deze soort meermalen in het jaar zal voort- 
teelen, ofschoon wij dezelve slechts in de 
maanden Junij en November, en dus maar 
tweemaal in het jaar, gevonden hebben. 
Op het midden van het blad aan het tak- 
je, afgebeeld op de plaat, vertoont zich de 
groene Rups met gele doornen bezet, wan- PLANCHE 2" vJn trouve dans les mois de Juin et de 
Novembre les Chenilles de ce Papilion sur 
la plante nommée en Français la Marelle 
très épineuse et en Latin Solarium acule- 
atissimum , et elle est assez commune à ces 
deux époques de l'année, puisqu'on en trouve 
alors quelques fois de quinze à A^ingt ensem- 
ble. Le Papillon femelle pond ses œufs blancs 
non point en petites troupes, mais chacun 
isolé, cependant jusqu'au nombre de vingt et 
davantage sur la même feuille et par fois quel- 
ques autres encore sur une autre feuille de la 
même plante , ainsi que nous l'avons représenté 
dans la Planche 2 oîi l'on peut compter sur 
la feuille supérieure jusqu'à vingt-cinq de ces 
œufs et sur la feuille inférieure on voit la 
femelle dans l'attitude qu'elle a en pondant ses 
derniers œufs. Aussi- tôt que les jeunes Che- 
nilles sont sorties des œufs, elles se tiennent 
sous le revers des feuilles où elles vivent en 
société, elles mangent beaucoup et acquièrent 
en peu de temps tout leur accroissement, ce 
qui nous fait présumer que celte espèce se 
propage plusieurs fois par an, quoique 
nous n'en ayons trouvé qu'aux mois de Juin 
et de Novembre et par conséquent deux 
fois par année. Vers le milieu de la feuille 12 neer zij geheel volwassen is en in eene Pop 
zal veranderen, wordt zij geel van kleur, 
zoo als zich de Pop den eersten dag na de 
verandering ook vertoont. Op de plaat is de 
zelve onder aan het takje hangende afgebeeld. 
Den volgenden dag wordt de Pop staalkleu- 
rig, vervolgens zeer schoon zilververwig, en 
daags voor het uitkomen des Vlinders, ver- 
andert weder de kleur, en vertoont zich 
dan goudachlig geel; deze kleur verwisselt 
weder in donkerbruin, en dan komt kort 
daarna de Vlinder te voorschijn. Al deze 
kleurveranderingen der Pop, geschieden in 
den lijd van acht dagen, blijvende de Pop 
maar dezen korten tijd, na het veranderen 
der Rups, onuitgekoraen hangen. Boven 
aan op de plaat is de Vlinder vliegende 
afgebeeld, onder aan loopende, en tegelijk 
in de gestalte als eijerleggende. Deze Vlinder behoort onder de Parnas- 
Icapellen, bij cramer genaamd Pap: He- 
liconii en op plaat igi. fig. E. is dezelve 
afgebeeld; in het vierde deel van rösel, 
plaat V. fig. 2. is mede een Vlinder afge- 
beeld, die naar gedachten ook de onze zal 
voorstellen représenle'e dans la Planche on voit notre Che- 
nille qui est verte et armée d'épines jaunes 
lorsqu'elle a pris son entier accroissement et 
qu'elle va se changer en Chrysalide elle de- 
vient alors jaune , ainsi que la Chrysalide elle 
même le premier jour après sa métamorphose; 
on voit cette Chrysalide dans notre Planche , 
où elle est représentée pendante au pétiole 
de la feuille , le lendemain elle devient cou- 
leur d'acier , et ensuite d'une très belle cou- 
leur argentée et le jour avant la sortie du Pa- 
pillon elle change encore de couleur et devient 
d'un jaune doré; cette covileur se change en- 
core en brun sombre et peu après parait le Pa- 
pillon. Toutes ces variations de couleur de la 
Chrysalide ont lieu en huit jours de temps, car 
cet insecte ne reste que ce peu de temps-là 
sous la forme de Chrysalide depuis qu'il a cessé 
d'être Chenille jusqu'à sa sortie en Papillon. 
Au haut de la Planche nous avons représenté un 
Papillon volant et plus bas un autre vu par des- 
sous, posé sur une feuille et pondant ses œufs. 
Ce Papillon appartient à la famille de ceux 
nommés par cramer et stoll Iléliconiens 
et représenté sur la Planche igi de cet 
ouvrage, fig. E. rösel a aussi représenté 
dans la quatrième partie de son ouvrage, 
planche V. fig. 2. un Papillon que nous 
pensons devoir être le même que le nôtre. Tjl.3. 

PAPILIO RICINI. (HELICON II). PLAAT. 3- \_}p de kleine gele Marcassa-bladen , 
in het Latijn genaamd Passijlora laurifo- 
lia, vindt men onze tegenwoordige Rups , 
afgebeeld op plaat 3. kruipende onder op 
den steel van een takje, van de bovenge- 
noemde bladen. 

Deze Rups is groen van kleur met zwarte 
doornen; als zij kruipt, bespint zij eerst het 
takje of blaadje, waar langs zij kruipt, 
zittende hierdoor zeer vast, zij hecht zich 
ook het achtereinde met een sterk spinsel, 
wanneer zij in Pop zal veranderen, nadat 
alvorens de groene kleur geelachtig bruin 
is geworden. Den 8*'^" Februari) spon de 
Rups het achtereinde vast, en veranderde 
reeds den anderen dag tot Pop, afgebeeld 
op de plaat, hangende aan het takje onder 
het blaadje; het duurde niet lang of de 
fraaije Vlinder kwam te voorschijn, want 
het was maar acht dagen, na het veranderen 
der Rups in eene Pop, dat zij het poppen- 
vlies verliet; wij hebben dezelve in de vlie- 
gende en loopende gedaante afgebeeld , zijnde 
van onderen zoowel als van boven niet on- 
aanzienlijk. PLANCHE 3^ yjü. trouve la Chenille représentée sur 
notre 3^ planche sur la Passiflore à feuil- 
les de laurier nommée en latin Passiflo- 
ra laurifoUa; nous l'avons représentée 
rampant sur une tige de la plante sus -men- 
tionnée. 

Cette Chenille est verte et garnie d'épines 
noires, et lorsqu'elle marche elle commence 
par jetter des fils sur la branche ou sur la 
feuille sur laquelle elle se trouve et au moyen 
desquels elle se fixe; elle jette aussi des fils 
pour fixer fortement sa partie postérieure, 
lorsqu'elle doit se métamorphoser en Chrysa- 
lide et après avoir changé sa couleur verte 
en brun jaunâtre. La Chenille se fixa par 
le derrière le 8'= Février et se changea le 
lendemain en Chrysalide représenté sur notre 
planche comme pendante à la branche au 
dessous de la feuille. Huit jours après la 
métamorphose de la Chenille en Chrysalide^ 
il sortit de cette dernière le joli Papillon que 
nous avons représenté volant, vers le haut de 
notre planche, et dans l'état de repos fixé sur 
la plus grande feuille, où on le voit par 
dessous; il est assez ramarquable des deux 
cotés. Dit Voorwerp behoort onder de Parnas- 
Jcapellen en is afgebeeld in het werk van 
CRAMER en STOLL op plaat 3^8. en waar- 
schijnlijk bij uösEL, 4'^ ^tA Plaat V.fig. i. Ce Papillon appartient aussi aux Hélico- 
niens et se trouve représenté dans l'ouvrage 
de CRAMER et STOLL , planche 3^8. et pro- 
bablement aussi dans l'ouvrage de rösel, 4*^ 
partie; PI. V. Fig. i. Tl 4. 

PAPILIO MELPOMENE. (HELICON II}. PLAAT 4. XJeze geelachtig-witte , met zwarte door- 
nen bezette Rups afgebeeld op plaat 4' heeft 
eenen gelen kop en pooten; zij is, waarschijn- 
lijk even als de vorige , op een takje van de 
in Suriname zoogenaamde Marcassa bladen , 
in het Latijn genaamd Passiflora laurifolia, 
kruipende afgebeeld. Met deze bladen voedt 
zij zich en groeit zeer voorspoedig , zijnde in 
den tijd van veertien dagen volwassen ; hare 
kleur verandert, alvorens zij hare gedaan- 
te-verwisseling ondergaat, in violetachtig , 
wanneer zij zich kort daarna met het ach- 
tereinde vasthecht, en den daaraan volgen- 
den dag in eene fraaije Pop verandert; 
deze Pop is voorzien van zilveren vlakjes. 
Zij is afgebeeld van onderen aan het steel- 
tje hangende, een weinigje hooger dan de 
Rups. Het was den 28 April, dat de Rups 
in Pop veranderde, en acht dagen daarna, 
zijnde de 6 Mei, kwam de Vlinder te voor- 
schijn, dezelve is op de plaat afgebeeld in 
den loopenden stand onder aan het takje en 
in de vliegende gedaante boven aan. 

Ons Voorwerp is eene Parnas-kapel, en, 
ofschoon niet met vele kleuren pronkende, 
is zij echter, van wege hare zwarte kleur, 
niet onaanzienlijk, waartegen de groote PLANCHE 4« La Chenille représentée ici dans la planche 
4 sur une branche de plante , apparemment 
de la même espèce que la précédente, c'est 
à dire de la Passijlora à feuilles de lau- 
rier, dont elle se nourrit, est d'un blanc 
jaunâtre, sa tête et ses pattes sont jaunes, 
elle grandit très promptement, car au bout 
de quatorze jours elle a pris tout son ac- 
croissement; elle change de couleur avant de 
se métamorphoser, du blanc jaunâtre elle 
passe au violet; peu après elle se fixe par 
la partie postérieure et se métamorphose 
le lendemain en Chrysalide ornée de taches 
argentées. Elle est représentée pendante 
à la branche un peu plus haut que la 
Chenille. Cette Chenille s'était métamor- 
phosée en Chrysalide le 28 Avril et le 
6 Mai suivant il en sortit le Papillon re- 
présenté sur notre planche comme courant 
sur la branche , et dans l'altitude du vol, au 
haut de la même planche. C'est un Héliconien, et quoiqu'il ne brille 
pas par l'éclat de ses couleurs , il est cepen- 
dant remarquable par son beau noir, sur le- 
quel ses grandes taches rouges sur ses aîles [6 roode vlak op de bovenvlerken zeer veel 
afsteekt , die door de zwarte aderen van de 
vlerken, in kleine vlakken als verdeeld is; 
deze roode vlakken zijn aan de onderzijde 
der bovenvlerken eveneens te zien. 

Deze Vlinder is afgebeeld bij cramer, i" 
Deel, Plaat 191. fig. C, waar hij den 
naam van Melpomene heeft. In het 4* 
Deel van rosel, Plaat III. fig. 6. is mede 
een Vlinder afgebeeld , die in kleur met den 
onzen overeenkomt, en, ofschoon in ge- 
daante een weinig verschillend zijnde, ech- 
ter wel denzelfden zal voorstellen. supérieures font un effet très tranchant, les- 
quelles taches sont comme divisées en taches 
plus petites par les nervures noires des 
ailes; ces taches rouges sont aussi visibles 
sous les ailes antérieures qu'au dessus. 

Ce Papillon est représenté dans l'ouvrage de 
CRAMER 2^ Partie, Planche 191. fig. C. , où il 
porte le nom de Melpomene, Dans le 4* Par- 
tie, de l'ouvrage de rosel, pi. III. fig. 6. se 
trouve représenté un Papillon qui a du rap- 
port avec le nôtre quant à la couleur , mais qui 
en diffère un peu quant à la forme , nous croy- 
ons cependant que ce doit être le même. TJ..S. 
PAPILIO ALCIONEAi (HELICONII.) PLAAT. 5- Xn het derde deel van cramer iiitland- 
sche Kapellen, plaat 21 5. fig. A, FenG, 
is onze tegenwoordige Vlinder afgebeeld, 
en aldaar genaamd ^Icionea; fabricius in 
zijn Entomol. Sjst. 3^ deel, noemt denzelven 
Julia i daar nu het veranderen van namen 
ons zeer ongeschikt voorkomt, zoo hebben 
wij dien des eersten Schrijvers behouden. 

Onze Vlinder behoort onder het geslacht 
der Heliconii ; hij is niet onaardig getee- 
kend; de bovenste, op plaat 5, zit met de 
vleugels omhoog , vertoont dus dezelve aan 
de onderzijde; de andere Vlinder is in de 
vliegende gedaante afgebeeld. 

Op de rood-bruine draadjes van de zwarte 
JMarcassabladen , waarvan de Latijnsche 
naam is Passijlora Vespertilionis y waar- 
mede deze plant zich aan andere gewassen 
vasthecht, legt de Vlinder zijne eijeren, in 
lange rijen, zijnde ovaal rond, en bruin 
en geel gestippeld van kleur; uit deze eije- 
ren komen de Rupsjes na eenige dagen te 
voorschijn , onthouden zich dan aan de on- PLANCHE 5«. JJans Ie 3^ volume des Papillons exoli- 
(jues de cramer, pi. 21 5. Fig. A,FetG, 
se trouve représenté notre Papillon, qui y 
porte le nom d'^lcionée, et fabricius dans 
son Sjst. Entomol. tome 3*^, le nomme Ju- 
lia; comme ces divers changemens de noms 
nous paraissent plutôt nuisibles qu'utiles, nous 
avons conservé le nom donné par le premier 
de ces Ecrivains. 

Notre Papillon appartient à la famille des 
Héliconiens , il est très joliment marqué; 
celui qui est représenté au haut de notre 5** 
planche, avec les aîles relevées, en fait voir 
par conséquent la partie inférieure; celui qui 
est représenté un peu plus bas le montre dans 
l'altitude du vol. 

Ce Papillon place ces oeufs en longues 
rangées sur les vrilles croissantes au bas des 
feuilles de la plante nommée en français Pas- 
siflore Chauve -souris et en latin Passiflora 
yespertilionis , au moyen desquelles (vrilles) 
cette plante s'attache à d'autres; ces oeufs sont 
ovoïdes , de couleur brune et jaune pointillés; 
de ces oeufs sortent peu de jours après de 
petites Chenilles qui se tiennent sur le revers 

3 i8 derzijde der bladen, vreten veel, en zijn 
spoedig volwassen; zij vertoonen zich dan 
zoo als er een op onze plaat afgebeeld is, 
kruipende op het onderste blaadje van een 
takje van het bovengenoemde gewas. 

De Rups nu hare volle grootte bereikt 
hebbende, hecht zich het achtereinde vast; 
en verandert den daaraan volgenden dag in 
eene fraaije Pop , zoo als op de plaat, han- 
gende aan het gezegde takje, afgebeeld is. 

Slechts elf dagen bleef de Vlinder in het 
Popvlies besloten, komende den 22 April 
te voorschijn, en de Rups was den uden 
te voren in Pop veranderd. des feuilles, mangent beaucoup, croissent 
rapidement et se montrent telles qu'on en voit 
une représentée au bas de notre planche, ram- 
pant sur 1 e revers d'une feuille de la planche 
ci-dessus mentionnée. 

Lorsque cette Chenille est parvenue à son 
entier accroisement elle se fixe par la partie 
postérieure et se métamorphose le jour suivant 
en une Chrysalide, telle que notre planche 
la représente , comme pendante à une branche 
de la même plante. 

Le Papillon resta à peine onze jours sous 
la forme de Chrysalide, en étant sorti le 
22^ Avril, tandis que la Chenille s'était 
changée en Chrysalide le 1 1*^ du même mois. Tl.. 6. 

PHALAENA VIDUA. (BOMBYCES.) PLAAT 6. J_/ e afbeelding , die wij op de zesde plaat 
aan de lieftiebbers mededeelen, is van eeue 
fraaije Rups, van zeer bijzondere gedaante; 
dezelve is tevens zeer zeldzaam en noch cra- 
mer en STOLL, noch Mejufvr. merian, heb- 
ben dezelve afgebeeld, evenmin den Vlinder 
uit haar voortkomende; van dezen laalsten 
is nog geen Latijnsche naam bekend, waar- 
om wij hem, uit hoofde zijner donkere kleur 
en vooral om de afstekende witte streep op 
de bovenvleugelen, bij den geheelen zwarten 
grond derzelve, den naam hebbeu gegeven 
van Phal. Bombyx Vidua^ want dat de- 
zelve lot de Bombyces of Spinners behoort, 
is zoowel uit de Rups, vooral uit hare 
wijze van inspinnen, als uit de gansche ge- 
daante des Vlinders zelven, bijzonder het 
mannetje, duidelijk blijkbaar. 

Het gewas, waarmede deze Rups zich 
voedt, is eene soort van Winde; zelden 
vindt men twee of drie dezer Rupsen op 
eene zelfde plant, zij zitten steeds aan de 
onderzijde der bladen, en hebben de ge- 
woonte, aan geen volgend blad te beginnen PLANCHE 6«. JLia Chenille représentée au milieu de no- 
tre planche peut assurément passer pour l'une 
des plus belles et de la plus étrange figure, 
aussi doit- on la regarder comme une des 
plus rares; car, on ne la trouve, non plus 
que le Papillon qui en provient, ni dans 
l'ouvrage de cramer et stoll , ni dans celui 
de Mademoiselle merian. Nous ignorons même 
si ce Papillon a déjà reçu un nom Latijn; 
c'est pourquoi, à cause de sa couleur sombre 
et, surtout, à cause de sa raie blanche et tran- 
chante sur le fond entièrement noir des ailes 
supérieures , nous lui avons donné le nom de 
Phalène Bombice y euve; car, elle appartient 
à la famille des Bombices ou Pileuses j ce 
qui prouve évidemment la forme de la Che- 
nille et, sur- tout, sa manière de fder sa 
coque, ainsi que la forme entière du Papil- 
lon et principalement celle du mâle. 

La plante dont celte Chenille se nourrit 
est une sorte de Liseron {Convolpulus ;) on 
trouve rarement 2 ou 3 de ces Chenilles sur 
la même plante; elles se tiennent toujours sur 
la surface inférieure des feuilles et ont l'ha- 
bitude de n'entamer une seconde feuille que 

3^ 20 dan na datgene, waarop zij zitten, geheel 
opgevreten te hebben, waarin zij slechts 
langzaam te werk gaan, en hierdoor zeer 
traag in haren groei vorderen, zoodat zij, 
jong gevangen wordende moeijelijk zijn groot 
te brengen, daarenboven moet men vooral 
vermijden dezelve aan te raken, daar zij 
met hare scherpe puntige doorntjes de vin- 
gers zoodanig kwetsen , dat zulks witte op- 
gezwoUene knobbels veroorzaakt , verzeld van 
eene ondragelijke brandende pijn, die som- 
tijds twee of drie dagen aanhoudt. 

De Rups hare volle grootte bereikt heb- 
bende, vervaardigt zich ter verandering een 
taai blaasachtig vlies of spinsel, op de plaat 
bij a afgebeeld, binnen in dit eerste maakt 
zij een tweede spinsel, bij b afgebeeld, het- 
welk zeer hard en aan het eene einde , als het 
ware, van een dekseltje voorzien is, om den 
vlinder bij het uitkomen door te laten; hierin 
verandert nu de Rups in eene Pop, bruin- 
achtig geel van kleur, afgebeeld op de 
plaat onderaan , waaruit na verloop van drie 
weken, de Vlinder te voorschijn komt De 
onderste op de plaat afgebeelde Vlinder is 
naar een mannetje, en de bovenste naar een 
wijfje vervaardigd , beide in de vliegende 
gedaante. lorsqu'elles ont entièrement mangé celle sur 
laquelle elles se trouvent, ce qu'elles ne font 
que lentement, aussi leur accroissement est 
très lent; de sorte que lorsqu'on les prend 
jeunes on a bien de la peine à les élever; 
outre cela, il faut bien se garder de les 
toucher avec les doigts , parce qu'étant armées 
de petites épines très acérées elles piquent 
tellement qu'elles font lever des ampoules 
blanches, accompagnées d'une douleur in- 
supportable, semblable a celle d'une brû- 
lure, et qui dure quelquefois 2 à 3 jours. 
Quand la Chenille est parvenue à son 
complet accroisement elle se prépare à sa 
métamorphose en se formant une coque ex- 
térieure coriace et vésiculeuse, représentée 
dans notre planche vers a^ dans l'intérieur 
de la quelle elle se file une seconde enve- 
loppe , représentée vers b , celle - ci est très 
dure et pourvue vers le bout d'une sorte 
de couvercle pour laisser passer le Papillon 
qui doit en sortir; c'est là que la Chenille 
se change en une Chrysalide d'un jaune 
brunâtre, représentée vers le bas de notre 
planche; après quoi au bout de 3 semaines 
le Papillon en sort. Celui qui est représenté 
vers le bas de notre planche est un mâle , et 
l'autre, représenté vers le haut de la même 
planche, est une femelle , tous deux dans 
l'attitude du vol. ^m Pl . 7. 
PHALAENA CINEREA. (BOMBYCES. PLAAT. 7. Ofschoon de Rups en Vlinder , welker 
afbeelding wij op onze zevende plaat den 
Liefhebbers aanbieden, op verre na niet zoo 
zelden gevonden worden, dan die op de 
zesde plaat zijn voorgesteld, vindt men 
echter dezelve even zoo min als deze in 
de werken van cramer en stoll, noch me- 
RIAN afgebeeld; wel vindt men in het aan- 
hangsel van STOLL, op plaat 28, fig. 6, 
eene Rups, met de onze bijzonder veel 
overeenkomst hebbende, zoo zelfs, dat men 
die voor dezelfde zoude aanzien, doch de 
daaruit voortkomende Vlinder, afgebeeld in 
het werk zelf, derde deel, plaat aSa, fig. 
F, aldaar Bifasciata genaamd, gelijkt den 
onzen hoegenaamd niets. 

Naar aanleiding der graauwe kleur van 
de vleugelen, noemen wij onzen tegenwoor- 
digen Vlinder Phal. Bombyx Cinerea, 
want dat dezelve, even als de vorige, tot 
de Spinners behoort, lijdt geen twijfel. 

Op eene soort van Winde, in Suriname 
Jurca Jamsies genaamd, vindt men onze 
Rupsen gemeenschappelijk, somtijds 16 of 
20 bij elkander, leggende de moeder-vlin- PLANCHE 7« v^uoique la Chenille et Ie Papilion repré- 
sentés sur notre 7^ planche ne soient pas à 
beaucoup près aussi rares que ceux de notre 
6^ planche, cependant ni les uns, ni les au- 
tres ne se trouvent représentés dans les ou- 
vrages ni de cramer et stoll, ni de merian; 
on trouve, il est vrai, dans le supplément 
de STOLL, planche 28% fig. 6, une Chenille 
qui a de très grands rapports et de ressem- 
blance avec la nôtre , tellement qu^on la pren- 
drait pour être la même , cependant le Pa- 
pillon qui en provient, représenté dans l'ou- 
vrage même, partie 3% planche 252. fig. F, 
et qui y est nommé Bifasciata (à deux ban- 
des) ne ressemble en rien à notre Papillon. 

A cause de la couleur grise des aîles de 
ce Papillon nous lui donnons le nom de 
Phalène Bombice Cendrée ^ car il n'y a 
aucun doute qu'il n'appartienne à la famille 
des Eombices ou Pileuses , aussi bien que 
celui de nôtre planche 6^. 

C'est à Surinam, sur une sorte de Lise- 
ron, nommé Jurca Jamsies ^ qu'on trouve 
cette espèce de Chenille vivant eu société, 
souvent une vingtaine ensemble, d'où il pa- 22 der dus zeker hare eijereu bij schooltjes; 
nog jong zijnde, onthouden zij zich aan de 
onderzijde der bladen en laten zich , aan- 
geraakt wordende aan eenen draad zakken, 
langs welken zij, met rust gelaten worden- 
de, weder naar het blad opklimmen; zij 
zijn zeer gulzig in het vreten, groeijen spoe- 
dig, en zijn dus in korten tijd volwassen, 
verloonen zich dan zoo als er eene op plaat 7 
te zien is; nu vervaardigt zij een luchtig 
spinsel , met eenig afgeknaagd hout ver- 
mengd, en verandert daarin, in eene rood- 
bruine Pop; zijnde deze, benevens het spin- 
sel, onderaan op de plaat afgebeeld; na 
verloop van drie of vier weken komt nu 
de Vlinder te voorschijn, waarvan wij een 
mannetje en wijfje beide als vliegende heb- 
ben afgebeeld, het geslachtsonderscheid is 
zoo wel aan het dunnere en gepluimde ach- 
terlijf, als aan de gevederde voelhorens , dui- 
delijk zigtbaar. 

De Rups, naar welke wij onze afbeelding 
vervaardigden , spon zich in de maand Janu- 
arij in , en de Vlinder kwam tegen het mid- 
den der volgende maand te voorschijn. rait que Ie Papillon femelle pond certaine- 
ment ses oeufs par petits tas, tandis que ces 
Chenilles sont encore jeunes elles se tiennent 
sur la partie inférieure des feuilles, et dès 
qu'on les touche elles se laissent tomber le long 
d'un fil au moyen duquel , lorsqu'on les laisse 
en repos, elle remontent jusqu'à la feuille; el- 
les sont d'un appétit très vorace, grandissent 
promptement et parviennent par conséquent 
en peu de tems à leur parfait développement; 
c'est dans cet état que nous avons représenté 
celle de notre planche y«. Ensuite elle se fde 
une coque légère mêlée de bois mâché, et s'y 
transforme en une Chrysalide d'un brun rou- 
geâtre; ou la voit représentée de même que 
la coque au bas de noire planche. Au bout 
de 3 a 4 semaines on en voit sortir le Papil- 
lon, dont nous avons représenté un mâle et 
une femelle, tous deux dans l'altitude du vol. 
On distingue aisément la différence des sexes, 
soit à l'abdomen plus mince et plumeux du 
mâle , soit à ses antennes plumacées. 

La Chenille qui nous a fourni ce. dessin, 
fda sa coque au mois de Janvier et le Pa- 
pillon en sortit au milieu du mois suivant. P1..8 
PAPILIO BAETON. (PLEBEJI RURALES CAUDATI.) PLAAT 8. Zoowel, volgens de gedaante der Rups, 
als des Vlinders, behoort ons tegenwoordig 
voorwerp tot liet geslacht der Plebeji Ru- 
rales Caudatif gestaarte of edele J^eld- 
burgers-^ ook van dit Insekt vinden wij 
in de meermalen aangehaalde werken geene 
afbeelding; eene benaming van hetzelve 
kennen wij even min; wij noemen dus den 
Vlinder Papilio Baeton. 

Wij vonden in het begin der maand Oc- 
tober eene Rups van deze soort, kruipende 
op den kant van een blad der zoogenaamde 
J^ogelgagga , zijnde de Latijnsche naam 
yiscum Latifolium, een gewas, groeijen- 
de aan den Zuurzakboom; en het zijn, voor 
zooveel ons bekend is, alleen deze bladen, 
waarmede zich de Rups voedt; bijna zonder 
ophouden vreet zij nacht en dag door van 
dezelven, groeit daardoor ook zeer voor- 
spoedig , en is in weinige dagen volwassen , 
wanneer zij zich op het midden van een 
blad door dwars over het lijf eenen draad 
te spinnen, vasthecht, en twee dagen daar- 
na in eene Pop verandert, afgebeeld op 
plaat 8, op een zelfde blad met de Rups. 
Slechts weinige dagen zijn er tot het wor- PLANCHE 8^ JTar la forme de la Chenille et du Pa- 
pillon l'individu actuel appartient à la famille 
dite Plébéiens ruraux à queue. (Plebeji 
Rurales Caudati.) Dans les ouvrages entomo- 
logiques ci-devant indique's nous ne trouvons 
ni la description , ni la représentation de cet 
Insecte , non plus que sa dénomination, c'est 
pourquoi nous lui donnons le nom de Papil- 
lon Baeton. 

Nous trouvâmes au commencement d'Octo- 
bre une Chenille de cette espèce rampant sur 
le bord d'une feuille de la plante nommée vul- 
gairement aux colonies occidentales T^ogel- 
gagga, son nom Latin est J^iscum Latifolium; 
on l'appelle en français Gui à larges feuilles, 
plante parasite qui croit sur un arbre nommé en 
Hollandais Zuurzakboom ; d'après ce que nous 
avons appris , ce sont ces feuilles seules dont se 
nourrit cette Chenille qui mange jour et nuit 
presque sans interruption, croit par conséquent 
très vite et parvient en peu de jours à sont 
entier accroisement ; alors elle se fixe vers le 
milieu d'une feuille ; au moyen d'un fil qu'elle 
passe horizontalement par dessus son corps, 
et se métamorphose deux jours après en Chry- 
salide, telle que nous l'avons représentée sur 24 

den des Vlinders in het Popvlies noodig, 
komende dezelve reeds op den zevenden of 
achtsten dag na de verandering der rups, 
te voorschijn. Wij hebben op de plaat twee 
afbeeldingen van den Vlinder gegeven; de 
eene bovenaan, als vliegende voorgesteld, 
vertoont ons de zachte blaauwe kleur boven 
op de vleugelen, terwijl de andere beneden 
op de plant, den rustenden of loopenden 
stand voorstellende, ons met de fraai getee- 
kende en sterk tegen elkander afstekende 
kleuren van de onderzijde der vleugelen 
bekend maakt. notre 8^ planche , sur la même feuille où se 
trouve aussi la Chenille. Le Papillon ne reste 
que peu de jours enfermé dans la Chrysalide, 
d'où il sort ordinairement le 7 ou 8^ jour après 
la métamorphose de la Chenille en Chrysalide. 
Notre planche présente deux figures de ce Pa- 
pillon, dont la supérieure le fait voir dans l'at- 
titude du vol, et met en évidence la légère 
couleur bleue du dessus des aîle s; tandis que 
la figure inférieure, le représente en état de 
repos ou de course, et nous fait voir les cou- 
leurs joliment distribuées et très tranchantes 
du dessous des aîles. TI.-5- 
PHALAENA SETOSA. 

(B03IBYCES.) PLAAT. De 'e negende plaat van dit werk stelt 
ons eene Rups- en Vlinder-soort voor, wel- 
ker afbeelding en beschrijving wij niet we- 
ten vóór ons nog door iemand gegeven te 
zijn. Het is eenigzins twijfelaclilig of de- 
zelve onder de Noctuae (Draadsprietigen) 
of onder de Eombjces , (Zijdespinsters) zij 
te rangschikken; de gedaante des Vlinders 
zoude het eerste doen vooronderstellen, dan 
de gepluimde sprieten van het mannetje, de 
Rups , en vooral derzelver wijze van inspinnen, 
doet ons het laatste verkiezen , en dezelve 
onder de Bombjces plaatsen; de lange bor- 
stelige haren, waarmede de Rups, volwas- 
sen zijnde, vooral aan het voor- en achter- 
einde bedekt is, hebben ons aanleiding ge- 
geven om dit voorwerp te noemen Bomb. 
Setosa , ter onderscheiding van andere soor- 
ten, daar ons nog geene bij dezen naara 
bekend is. 

Het was den derden Augustus, dat wij 
deze soort van Rupsen vonden , op een 
Winde-gewas, met groene vijfbladige bloe- 
men, van hetwelk ons echter overigens de 
naam onbekend is; op plaat 9 bij a is eene 
de?er Rupsen afgebeeld; dezelve liepen bij- 
zonder schielijk, en lieten zich, bij de min- 
ste aanraking, van de bladen afvallen; na 
verloop van twee of drie dagen zetleden zij 
zich ter vervelling, waar zij spoedig door- PLANCHE 9« 

JLja neuvième planche de cet ouvrage re- 
présente une espèce de Chenille et de Pa- 
pillon dont nous ignorons si quelqu'un avant 
nous a jamais donné la figure, ni la des- 
cription. Il est, en quelque sorte, douteux 
si l'on doit la ranger parmi les Noctuelles 
(à antennes filiformes) ou parmi les Bomby- 
ces (Pileuses); la forme du Papillon ferait 
supposer le premier arrangement, mais les 
antennes plumeuses, la Chenille, et sui'tout 
sa manière de filer nous font préférer le 
dernier parti en le plaçant parmi les Bom- 
bjces ; les longs poils dont cette Chenille , 
étant adulte, est couverte, principalement à 
sa partie antérieure, ainsi qu'à la postéri- 
eure nous ont fourni l'occasion de lui don- 
ner le nom de Bomb. Setosa , afin de 
la distinguer d'autres espèces dont nous ne 
connaissons encore aucune de ce nom. 

Nous avons trouvé cette Chenille le 3™^ 
d'Août sur une espèse de Liseron (Convol- 
vulus) dont les fleurs sont vertes et à 5 di- 
visions, mais dont au reste noiis ne connais- 
sons point le nom. On voit dans notre 
planche vers a une de ces Chenilles; elles 
marchent très vite et au moindre attouche- 
ment se laissant tomber des feuilles; deux ou 
trois jours après elles commencent à changer 
de peau, ce qui arrive assez proraptement 26 

kwamen, en toen binnen weinige dagen 
volwassen werden, hebbende nu een geheel 
ander voorkomen dan voor hare vervelling, 
zoo als de afbeelding bij h duidelijk aan- 
toont. 

Niettegenstaande deze Rupsen zeer ruig 
zijn, zijn zij echter bij het aanvoelen zacht, 
behalve de lange haren aan den kop en het 
achterlijf, die harder en stekeliger zijn dan 
de overige , en van welke wij dan ook, zoo 
als gezegd is, den naam voor deze soort 
ontleend hebben. Vijf dagen na de huid- 
verwisseling, maakten zij zich uit hare 
haren een spinsel, als bij c is voorgesteld, 
en bij d ziet men de Pop uit het spinsel 
genomen. Na verloop van veertien dagen 
kwamen uit deze Poppen de Vlinders te 
voorschijn, waarvan wij mannetje en wijfje 
op onze plaat in de vliegende gedaante heb- 
ben afgebeeld. Het geslacht-onderscheid is 
zoowel aan de gedaante als vooral aan de 
sprieten kenbaar, die bij het mannetje ge- 
pluimd en aan het einde draadvormig, bij 
het wijfje echter geheel ongevederd zijn; 
het wijfje is iets grooier dan het mannetje, 
maar beiden komen in teekening der bo- 
venvleugels en van het lijf volkomen over- 
een-, bij het laatste echter zijn de ondervleu- 
gels glanzend en doorschijnend wit, terwijl 
die van het wijfje met eenen breeden don- 
keren band aan de buitenzijde, die zich naar 
den wortel der vleugels langzamerhand ver- 
liest, voorzien zijn. et devinrent adultes peu de jours après ^ 
présentent alors un aspect tout à fait diffé- 
rent de celui qu'elles avaient auparavant, 
ainsi que notre figure vers h , Xq montre 
évidemment. 

Quoique ces Chenilles soient très velues, 
elles sont cependant très douces au toucher, 
excepté à la tète et à la partie postérieure 
du corps, où elles sont garnies des poils 
longs, dont nous avons parlé, qui sont plus 
durs et plus piquans que les autres et dont 
nous avons tiré le nom de cette Chenille. 
Cinq jours après leur changement de peau , 
elles se forment de leur poils une coque re- 
présentée vers c, et vers d, on voit la Chry- 
salide qu'on a sortie de sa coque. Quinze 
jours après leur transformation, il sortit de 
ces Chrysalides des Papillons dont nous 
avons fait représenter dans notre planche 
un mâle et une femelle, dans l'état du vol. 
Leur sexe se distingue par la figure , mais 
surtout par la forme des antennes, qui chez 
le mâle sont plumeuses et filiformes à la 
pointe, et qui chez la femelle ne sont point 
plumeuses du tout; la femelle est un peu 
plus grosse que le mâle, mais ils se ressem- 
blent parfaitement quant au dessin des aîles 
supérieures et du corps; cependant, chez ce 
dernier les aîles inférieures sont luisantes et 
d'un blanc transparant, tandis que celles de 
la femelle sont ornées du côté extérieur d'un 
large bord brun qui se perd insensiblement 
en s'approchant de la racine des aîles. Pl.10. 


PHALAENA F O R M O S A TA. (GEOMETRAE.) PLAAT. 10. ilet komt ons voor, dat de Vlinder, door 
CRAMER, bij fig. G der CCXLVII plaat in 
het 3^® deel van zijn Kapellen-werk voor- 
gesteld, dezelfde is, waarvan wij op onze 
plaat lo de afbeelding geven. Groot, wel 
is waar, is het onderscheid lusschen de af- 
beelding van CRAMER en de onze , ten op- 
zigte der frischheid van kleuren ; doch even 
groot was zulks waarschijnlijk tusschen de 
beide Vlinders, naar welke de afbeeldingen 
vervaardigd zijn; de onze is die van een' 
Vlinder door ons zelven uit de Pop geteeld, 
welke niet heeft gevlogen, en alzoo noch 
hierdoor, noch door ouderdom, iets in schoon- 
heid had verloren. In het werk van cra- 
mer draagt ons voorwerp den naam van 
Formosanta , doch hetwelk zeer waarschijn- 
lijk voor eene drukfout dient gehouden te 
worden, zullende moeten zijn Formosata. 

Deze Vlinder is niet zeer gemeen, en ook 
deszelfs Rups zelden te vinden; het voedsel 
van denzelven bestaat volgens onze ervaring 
in de bladeren van den kleinen Bosch - 
Zuur - zakboom, in het Latijn genaamd PLANCHE io«. JLl nous parait que Ie Papilion représenté 
par CRAMER, vers la lettre G. de sa planche 
CCXLVII^, dans Ie 3« vol. de son ouvrage 
sur les Papillons, est le même qire celui 
repre'senté ici dans notre planche lo^. La 
différence est grande, il est vrai, entre la 
figure de cramer et la nôtre, sous le rap- 
port de la fraîcheur des couleurs; cepen- 
dant cette différence était vraisemblablement 
tout aussi grande entre les deux Papillons 
d'après lesquels les figures ont été exécutées; 
notre figure est celle d'un Papillon que nous 
avons élevé nous - mêmes depuis l'état de 
Chrysalide, lequel n'avait point encore volé 
et qui par conséquent, n'avait rien perdu 
par-là, ni par l'âge, de ses belles couleurs. 
Le Papillon dans l'ouvrage de cramer porte 
le nom de Formosanta^ ce qui très pro- 
blablement doit être considéré comme une 
faute d'impression, au lieu de Formosata. 

Ce Papillon n'est pas très commun, aussi 
trouve-t-on rarement sa Chenille; d'après 
nos observations la nourriture de cette Che- 
nille consiste dans les feuilles de la petite 
u^nnone obscure y en Latin udnnona obs' 

4* 28 

^nnona obscura, hebbende dezelve daarop 
in de maand Maart gevonden. Zij behoort tot 
de tienpootige Spanriipsen , Geometrœ ; en is 
volwassen zijnde van kleur en gedaante als 
dezelve op de plaat afgebeeld is. Deze kleur 
verandert geheel, daags vóórdat de Rups 
zich inspint, hetgeen tegen het einde van 
Maart of begin van April plaats heeft, en 
waartoe zij doorgaans een blad op de helft 
zamenrolt, zijnde het spinsel zelf zoo door- 
schijnend, dat de Pop, waarin zij reeds des 
anderen daags veranderde, duidelijk daar- 
door heen schijnt, zoo als aan de afbeelding 
te zien is; daarenboven hebben wij nog eene 
uit het spinsel genomene Pop afgebeeld. 
Nadat deze slechts acht of tien dagen ge- 
legen heeft, wordt de Vlinder daaruit, na 
dit korte tijdsverloop reeds geboren; dezelve 
is zeer wild en onrustig , en behoudt dus , 
zonder het aanwenden der noodige voorzorg, 
zelden lang die frissche kleuren en zilver 
glanzende teekeningen, waarmede hij, zoo 
als op de plaat te zien is, op de bovenzij- 
de der vleugelen , pas het popvlies verlaten 
hebbende , versierd is , maar van welke kleu- 
ren men aan de onderzijde der vleugelen 
volstrekt geen spoor ontdekt, gelijk de Vlin- 
der, op de plaat het onderste boven afge- 
beeld, doet ontwaren. cura f ol\ nous l'avons trouvée au mois de 
Mars. Elle appartient aux Arpenteuses à dix 
pieds, nommées Géomètres, et dans son état 
adulte elle est quant à sa couleur et à sa 
forme telle que nous l'avons fait représenter 
dans notre planche. Cette Chenille change 
tout à fait de couleur le jour avant qu'elle 
file sa coque, ce qui a lieu vers le fin de 
Mars ou au commencement d'Avril ; elle 
roule ordinairement pour cela une feuille 
jusque vers le milieu; le tissu de sa coque 
est si transparent que la Chrysalide eu la 
quelle elle s'est transformée, parait évidem- 
ment au travers, ainsi qu'on peut le voir 
dans notre planche ou l'on a outre cela 
représenté encore une autre Chrysalide tirée 
de sa coque. Environ huit à dix jours 
après le Papillon sort déjà de la Chrysalide ; 
celui-ci est très sauvage et inquiet et con- 
serve par conséquent peu de temps, si l'on 
n'emploie pas les précautions nécessaires pour 
le prévenir, la fraîcheur de ses couleurs et 
le brillant argenté , dont il est orné au côté 
supérieur des aîles d'abord après sa métamor- 
phose, ainsi qu'on le voit dans notre planche , 
mais dont on ne découvre aucune trace au 
dessous des ailes, comme on peut le voir 
au Papillon représenté ici à l'envers. Pli.ij 

PAPILIO TIPHA. (NYMPHALES PHALERATI.) PLAAT II. Ar Jboewel ons voorwerp als Vlinder eenig- 
zins verschilt van fig. D en E op plaat VIII 
in het werk van cramer en stoll, is dit 
verschil echter zoo gering, dat wij met re- 
den mecnen te mogen vooronderstellen, dat 
beide dezelfde zijn. Onze afbeeldingen, die 
wij aan de liefhebbers mededeelen, zijn ge- 
teekend naar levendige, allhans naar versch 
uitgekomene Vlinders, daarentegen die in 
het werk van cramer en stoll afgebeeld 
zijn, meerendeels naar dezulken, die reeds 
eenigen lijd hier in Europa in de verzame- 
lingen bewaard zijn geweest, hetgeen dik- 
wijls, vooral in de kleur, een aanmerkelijk 
onderscheid veroorzaken kan, Fig. D op 
bovengemelde plaat van cramer komt met 
onzen Vlinder zeer veel overeen, de wille 
vlakken zijn echter iels anders geplaatst; 
zoo is het ook met fig. E en onzen loopen- 
den Vlinder, die ook veel gelijkenis met el» 
kander hebben; wij noemen dus ook dezen 
Vlinder Papilio Tipha, zijnde dezelve on- 
der dien naam in het bovengenoemde werk 
beschreven. PLANCHE ^£^ viaoique nolre Insecte, en élat de Pa- 
pillon diffère tant soit peu de celui repré- 
senté vers la fig. D et E de la planche 
VIII^. de l'ouvrage de cramer et stoll , cette 
différence est toutefois si légère que nous 
croyons pouvoir supposer avec raison qu'ils 
sont réellement identiques. Les figures que 
nous offrons ici aux amateurs sont dessinées 
d'après des individus vivans , du moins d'a- 
près des Papillons fraîchement éclos , tandis 
que celles de l'ouvrage de cramer et stoll 
pour la plupart sont dessinées d'après des 
individus qui avaient déjà été conservés 
quelque temps dans les collections apportées 
en Europe, ce qui peut souvent produire, 
sur- tout dans les couleurs, une différence 
marquante. La fig. D. qui se trouve sur 
la sus- dite planche de cramer a beaucoup 
de rapports avec notre Papillon volant; seu- 
lement les taches blanches sont disposées ua 
peu autrement; il en est de même avec la 
fig. E. et notre Papillon marchant, qui ont 
aussi beaucoup de ressemblance entr'eux; 
c'est pourquoi nous nommons aussi ce Pa- 
pillon Tipha, parcequ'il est décrit sous ce 
nom dans l'ouvrage précité. 3o 

De Eups op de elfde plaat van dit werk 
afgebeeld , vonden wij in de maand Augus- 
tus op een Winde-gewas, vijfvingerige ge- 
naamd, voedende zij zich echter, volgens 
onze bevinding, ook met bladen van ande- 
re gewassen ; zij vreten veel en groeijen voor- 
spoedig; den eersten September veranderde 
de kleur in groen, en den volgenden dag 
werd de Rups tot eene Pop, welke de zonder- 
linge eigenschap had van opwaarts te staan, 
zoo als dezelve op de plaat afgebeeld is. 

In het aanhangsel van stoll op bovenge- 
melde werk, plaat IV bij fig. 3 A, is eene 
Rups afgebeeld, volkomen gelijk aan onze 
tegenwoordige, gelijk ook de Pop bij fig. 3 B, 
echter is deze laatste daar hangende afgebeeld, 
doch de Vlinder, die stoll zegt daaruit voort 
te komen, en in het werk van cramer op plaat 
LXXV fig. C en D afgebeeld is, heeft met 
den onzen weinig overeenkomst, en is zeker 
eene andere soort; wij willen echter den heer 
STOLL niet beschuldigen, daarin mis te heb- 
ben, zijnde het zeer wel mogelijk, dat en 
Rups en Pop naar elkander gelijken, ter- 
wijl echter de Vlinders, daaruit voortko- 
mende zeer veel verschillen, hetgeen ook 
omgekeerd kan plaats vinden, zoo als men 
dit bij de Europesche Rupsen en Vlinders 
ook dikwijls opmerkt. 

Acht dagen na het veranderen der Rups 
in eene Pop , kwam uit deze de niet onaar- 
dig geteekende Vlinder te voorschijn, zoo 
als wij denzelven in de vliegende en loo- 
pcnde standen op plaat 1 1 hebben afgebeeld. La Chenille représente'e sur la planche on- 
zième de cet ouvrage a été trouvée au mois 
d'Août, sur le Liseron (Convolvulus) nommé 
à 5 doigls; cependant, d'après notre propre 
observation , elle se nourrit aussi de feuilles 
d'autres plantes , elles mangent beaucoup et 
croissent très vite 5 au i"^ de Septembre sa cou- 
leur se changea en vert et le lendemain elle 
se raétamoi'phosa en une Chrysalide qui avait 
la singulière propriété d'être debout et telle 
qu'elle est représentée sur notre planche. 

On a représenté dans le supplément de 
STOLL à l'ouvrage sus-mentionné, planche IV, 
vers la fig. 3 A , une Chenille parfaitement 
semblable à la nôtre, ainsi que sa Chrysalide 
vers la fig. 3 B, cependant cette dernière y 
est représentée pendante, toutefois le Papillon 
que STOLL dit en sortir et qui est représenté 
dans l'ouvrage de cramer, planche LXXV, 
fig. C. et D. n'a que peu de rapport avec le 
notre, et forme assurément une autre espèce; 
nous ne voulons cependant accuser Mr. stoll 
de s'être mépris , car il est fort possible que 
soit la Chenille , soit la Chrysalide se ressem- 
blent, tandis que les Papillons qui en provien- 
nent diffèrent beaucoup entr'eux; le contraire 
peut aussi avoir lieu , comme on le remarque 
souvent chez les Chenilles et les Papillons 
d'Europe. 

Huit jours après la métamorphose de la 
Chenille en Chrysalide il en sortit le Pa- 
pillon joliment dessiné tel que nous l'avons 
fait représenter dans l'état du vol et de la 
course, dans notre onzième planche. Pli^. 

^mlf'^l '/l 


PHALAENA CITRI. 

(B03IBYCES}. PLAAT 12. 

J_/e fraaije Vlinder en deszelfs niet min- 
der schoon en fraai geteekende Rups, waar- 
van wij het genoegen hebben op plaat 12 
de afbeelding te leveren, is voor zoo verre 
wij weten, noch door cramer, noch door 
een' ander auteur beschreven of afgebeeld; 
het was dus noodig dien 1er onderscheiding 
van andere soorten , van eenen naam te voor- 
zien, welken wij van het voedsel der Rups 
ontleenende, denzelven noemen Bombyx 
Citri, zijnde het de bladen van den Oran- 
je-boom, Citrus ^urantium, met welke 
dezelve zich gewoonlijk voedt. 

Men vindt deze Rupsen in de maanden 
Mei en Junij dikwijls zeer menigvuldig , en 
steeds aan de onderzijde der bladeren; dan 
zoowel in de vrije natuur als vooral in 
den gevangen staat, bereiken slechts wei- 
nigen hare vollen wasdom, zij zijn ook meestal 
met wespen eijereu bezet, en men ziet dus 
doorgaans uit een aanzienlijk getal derzelve, 
slechts zeer weinige Vlinders geboren wor- 
den, bekomende wij eens van ruim dertig 
Rupsen slechts een enkelen Vlinder; in de 
vrije natuur vindt men ook deze geenszins 
in groot aantal en kan die dus onder de 
zeldzame rangschikken. 

o 

De Rupsen, die wij eens, kort nadat zij 
deeijerdopjes, verlaten hadden, vonden, heb- 
ben meer dan twee maanden noodig eer zij 
volwassen zijn; zij zijn gelijk de afbeelding 
aanwijst, alsdan met lange haren voorzien; 
deze haren en vooral de kortere, die uit de 
knobbeltjes der Rups steken, veroorzaken PLANCHE ^2^ 

JLie beau Papilion, ainsi que sa Chenille 
qui n'est pas moins joliment dessinée, dont 
nous avons le plaisir de présenter la figure 
dans notre planche 12®. n'a été jusqu'ici, 
pour autant que nous le savons, ni repré- 
senté ou décrit, ni par cramer, ni par un 
autre auteur; c'est pourquoi, afin de le dis- 
tinguer d'autres espèces, il était nécessaire 
de lui donner un nom, que nous avons em- 
prunté de l'arbre, dont la Chenille se nourrit 
et nous lui avons donné celui de Bombice 
du Citron, puisque c'est uniquement des feuil- 
les de l'Oranger (Citrus ^urantium^ que 
cette Chenille se nourrit ordinairement. 

On trouve souvent ces Chenilles en grande 
abondance dans les mois de Mai et de Juin 
et toujours à la surface inférieure des feuil- 
les; mais elles pérusent pour la plupart, 
surtout en état de captivité , avant d'être 
adultes, et sont presque toujours remplies 
d'oeufs de guêpes, c'est pourquoi l'on ne voit 
ordinairement sortir qu'un très petit nombre 
de Papillons d'un grand nombre de Chenil- 
les; car de plus de trente Chenilles nous n'avons 
obtenu qu'un seul Papillon ; dans l'état de li- 
berté on ne trouve ce Papillon qu'en petit 
nombre et il petit par conséquent être rangé 
dans le nombre des Papillons rares. 

Les Chenilles, dont nous avons altrappé une 
fois quelque-unes, peu de temps après qu'elles 
étaient sorties des oeufs, ont besoin de plus de 1 
mois avant d'être adultes; elles sont alors ainsi 
que la figure le montre, garnies de longs poils, 
quij de même que les poils courts qui sortent des 32 

bij het aanraken een sterk prikkelend , zelfs 
brandend gevoel. 

Vier maanden zijn er ongeveer noodig, 
tot de wording des Vlinders na het inspin- 
nen der Rups, komende dezelve doorgaans 
in de maanden Oclober en November uit 
de Pop te voorschijn; de Vlinder uit het 
popvlies kruipende, neemt hetzelve tot op 
de helft met zich uit het spinsel, zoo als 
wij dit op de plaat hebben aangewezen; 
dit spinsel wordt door de Rups zeer hard 
en digt vervaardigd, en is van buiten met 
derzelver haren doorweven. 

Het doet ons leed, dat wij op de plaat 
slechts de afbeelding van een wijfjes Vlin- 
der hebben kunnen mcdedeelen, zijnde de 
Vlinders, die wij nu en dan nog eens uit 
Rupsen, door ons gevonden, bekwamen, of 
die wij gevangen hebben, steeds wijfjes; het 
mannetje is ons onbekend; het laat zich 
vooronderstellen, dat dit voor het wijfje in 
grootte zal onderdoen, doch geenszins in 
vlugheid, en ook misschien in teekeuing en 
kleur van hetzelve zal afwijken; hoe dit zijn 
moge, het mannetje zoekt zekerlijk kort na 
zijne geboorte het wijfje ter paring op, daar 
zij zich spoedig na hare verschijning, van 
hare menigvuldige eijeren ontlast, gelijk de 
wijfjes, die bij ons uilkwamen, reeds den 
volgenden dag hare eijeren legden , en korten 
tijd daarna stierven. Deze eitjes worden 
met een dik dons van der moeders achterlijf 
overdekt, zoo als wij op de plaat zoodanig 
hoopje met eijeren hebben afgebeeld. petits boutons de la Chenille, sont piquants eî 
causent lorsqu'on les touche une sensation 
très poignante et même brûlante. 

La sortie du Papillon hors de la Chrysa-^ 
lide n'a lieu qu'environ quatre mois après que 
la Chenille a filé sa coque ce qui arrive ordi- 
nairement vers les mois d'Octobre ou de No- 
vembre, le Papillon en sortant alors de sa 
Chrysalide en entraine avec lui environ la 
moitié hors de la coque, ainsi que nous 
l'avons représenté dans notre planche; cette 
coque est formée par la Chenille d'un tissu 
très dur et épais, et entrelacée à l'extérieur 
des poils de la Chenille. 

C'est à regret que nous ne pouvons com- 
muniquer par notre planche que la figure 
du Papillon femelle , car tous les Papillons 
que nous avons obtenus de temps en temps 
des Chenilles, ainsi que ceux que nous avons 
pris, étaient toujours des femelles; ainsi le 
mâle nous est inconnu ; il est à supposer que 
celui-ci est inférieur à la femelle en gran- 
deur, mais non en vivacité, ni en beauté du 
dessin et des couleurs ; quoiqu'il en soit, le 
mâle, d'abord après sa naissance, recherche 
une femelle pour s'accoupler avec elle , car 
peu de temps après sa sortie de la coque, 
elle se débarrasse d'une multitude d'oeufs , 
ainsi que celles qui nous sont écloses pon- 
daient déjà leurs oeufs le lendemain et mour- 
raient peu de temps après. Ces oeufs sont 
couverts d'un épais duvet tiré de la partie 
postérieure de la mère ; c'est ainsi que nous 
avons fait représenter dans notre planche uii 
I petit amas de ces oeufs. Pl.^5. 

PHALAENA BIFURCATA. (BOMBYCES.) PLAAT. i3. E, ir bestaat zeer veel gelijkenis tusscheu 
de Rups en Vlinder ^\'aarvan wij op plaat 
i3 de afbeelding geven, en lussclien de 
Europesche Rups en Vlinder genaamd Bom- 
byx Falcula, doch de verandering der 
Rups in Pop geschiedt op verschillende 
wijze; de tegenwoordige Rups heeft ook 
de gewoonte, als die der i^a/cz<j/a , dikwijls 
met het voor- en achtereinde in de hoogte 
te zitten, doch zij heeft zestien pooten, 
terwijl de Europesche soort er maar veer- 
tien heeft. 

Op plaat 23, in het aanhangsel van 
STOLL op het werk van cramer, fig. y, is 
eene Rups afgebeeld, en bij fig. 7 a, eene 
Pop, hetgeen wel onze tegenwoordige Rups 
en Pop zijn zal; ook schrijft stoll, dat de 
Rups in de aarde kruipt, om daarin tot 
Pop te veranderen, zoo als onze Rups ook 
deed, dan de Vlinder dien stoll zegt daar- 
uit te komen, komt met den onzen in het 
geheel niet overeen, en het komt ons bijna 
voor dat stoll hierin zal mis hebben, daar 
ook die Vlinder het voorkomen niet heeft 
uit zoodanige Rups te zullen voortkomen, 
maar wel uit eene gladde. PLANCHE. i3^ 

JLia Chenille et Ie Papillon dont nous 
donnons les figures sur la treizième planche , 
ont beaucoup de rapport avec ceux de l'es- 
pèce d'Europe qui porte le nom de Bom- 
byx Falcula} toutefois il y a de la dif- 
férence dans la manière dont se fait la 
métamorphose de la Chenille en Chrysalide. 
Notre Chenille à l'habitude comme celle du 
B. Falcula de tenir souvent l'extrémité 
antérieure et postérieure de son corps élevée 
pendant le repos, mais elle a seize pattes, 
tandis que l'espèce d'Europe dont nous ve- 
nons de parler n'en a que quatorze. 

Il paroit que la Chenille représentée dans 
le supplement de stoll de l'ouvrage de 
CRAMER pi. 23 fig. 7, ainsi que la Chrysalide 
ibid. fig. "]. a, se rapportent à nôtre espèce. 
stoll observe aussi que cette Chenille se 
métamorphose en terre, comme la nûtre. 
Le Papillon cependant que stoll a dit en 
sortir, diffère beaucoup du nôtre, mais il 
y a lieu de croire que stoll s'ait trompé, 
puisque le Papillon qu'il indique semble 
plutôt le produit d'une Chenille rase. H 

Wij vonden deze Rups op de bladen 
van de Melkhoutboom; zij behoort onder 
de zeldzamen, en is niet onaanzienelijk van 
kleur, zijnde aan de zijde groen en op den 
rug bruinachtig, hebbende op den vierden 
ring een, en op den tienden twee knob- 
beltjes met overeindstaande hairen. Vol- 
wassen zijnde , en de lijd harer verandering 
naderende, veranderd de kleur in violet en 
carmijnrood; zij begeeft zich dan kort daar- 
na in de aarde, dit was den lo November, 
en veranderde in eene fraaije donkere bruine 
Pop, waaruit den 23 November, dus der- 
tien dagen na het in de aarde kruipen der 
Rups, de Vlinder te voorschijn kwam, 
zijnde een mannetje. De andere kunne is 
ons onbekend; wij hebben maar twee dezer 
Rupsen gehad, en uit beide zijn mannetjes 
Vlinders gekomen. Nous avons trouvé cette Chenille sur les 
feuilles de l'arbre nommé en Hollandais 
Melkhoutboom. Elle est rare et a des 
couleurs assez belles; ses flancs étant verts, 
et son dos brunâtre, orné sur le quatrième 
anneau d'un tubercule et de deux autres 
sur le dixième, d'où sortent des poils élevés 
perpendiculairement. Quand elle a pris tout 
son développement et étant prête à se trans- 
former , sa couleur change en violet et cra- 
moisi, et peu de tems après elle se cache sous 
terre. La nôtre le fit le lo Novembre 
et se changea en une belle Chrysalide d'un 
brun foncé, d'où sortit le Papillon le aS 
Novembre , c'est à dire treize jours après 
que la Chenille s'était cachée en terre. 
N'en ayant eu que deux Chenilles, qui se 
sont changées en Papillons mâles, nous igno- 
rons la différence sexuelle qui est propre 
à cette espèce. Tj..,J4. 

PHALAENA XAKTHOPASA. 

(BOMBYCES.) PLAAT. 14. 

Xjij de Liefhebbers der Entomologie, was 
sedert lang aangemerkt , dat uit eene Rups 
die meer dan zestien pooten had geen 
Vlinder, maar eene Wesp te voorschijn 
kwam, dan deze bepaling hebben wij ont- 
dekt niet te bestaan; de iiups, waarvan wij 
op plaat i4 de afbeelding geven, en waar- 
uit een zeer goede Vlinder te voorschijn 
komt, heeft twintig pooten; wij hadden dit 
reeds moeten mededeelen bij de Rups hier 
voor op plaat 12 afgebeeld, hebbende die 
insgelijks twintig pooten. Deze soorten van 
Rupsen, waarvan wij in het vervolg nog 
eenige hopen aftebeelden, bestaan even als 
andere Rupsen uit twaalf ringen, hebbende 
alleen aan de vierde en elfde ring geene 
pooten, de zestienpootige Rupsen missen 
die ook aan de vijfde en tiende ring, doch 
de twintigpootige niet, echter zijn deze 
kleiner dan de anderen , en hebben veel 
gelijkenis met de voorste buikpooten van 
de Europesche Rupsen der Noct: Fraxini, 
Nupta , Lunaris enz., maar gebruiken de- 
zelve meerder dan deze soorten, die bijna 
altijd halfspannende, gelijk de Meters {Geo- 
metrae) , loopen. 

Nu en dan vonden wij deze Rupsen in 
de maand Maart, aan de onderzijde der 
bladen van de Oranje- en ^vogado booraen , 
en ondervonden bij het aanraken derzelve 
eene zeer hevige prikkeling in de vingers, 
door de zeer fijne en stekelige hairen der 
Rups, die eenigzins venijnig zijn, eene 
eigenschap bij ruige Rupsen niet geheel 
vreemd, doch die ons met voorzigtigheid 
dezelve moet doen behandelen. Deze Rup- 
sen groeijen langzaam en vreten zeer wei- 
nig; volwassen zijnde, gelijk wij er eene, 
op een blaadje zittende, afgebeeld hebben, PLANCHE. i4^ 

J-Jes Entomologistes avaient observé de- 
puis long-teras qu'une Chenille qui a 
plus de seize pattes ne produit point un 
Papillon mais une espèce de guêpe, nom- 
mée vulgairement Mouche à-scie. Toute- 
fois celte règle s''est trouvée en défaut. 
La Chenille de la planche i4ième a vingt 
pattes, et il en sort cependant un Papillon; 
nous aurions du faire déjà cette observati- 
on en parlant de la Chenille de notre doux • 
ième planche, le nombre des pattes étant 
dans celle là également de vingt. Ces 
Chenilles dont nous representerons quelques 
autres encore dans la suite, ont le corps 
divisé en douze anneaux comme les autres, 
et ne manquent de pattes qu'au quatrième 
et onzième anneau. Les pattes du cinqui- 
ème et dixième anneau, qui manquent aux 
Chenilles à seize pattes sont plus petites 
que les autres et ressemblent beaucoup aux 
pattes membraneuses antérieures des Che- 
nilles de la Noctua Fraxini , Nupta , Lu- 
naris etc.; mais elles s'en servent beau- 
coup plus que les Chenilles de ces noclti- 
elles, qui marchent presque à la manière 
des ^rpenteuses. 

Nous avons trouvé quelquefois ces Che- 
nilles dans le mois de Mars, à la face in- 
férieure des feuilles des Orangers et des 
arbres dites ^vogado. Leur attouchement 
nous causait luie démangeaison assez forte 
aux doigts, produite par les poils fins et 
épineux , qui couvrent leurs corps et parais- 
sent avoir quelque chose de vénéneux, ce 
qui s'observe aussi chez d'autres Chenilles 
velues, et doit nous engager à les traiter 
avec ménagement. Ces Chenilles croissent 
lentement et mangent fort peu. Ayant 
acquis tout leur accroissement, comme nous 

5^ 36 vervaardigen zij zich aan een takje een 
spinsel met haar hair doormengd, van 
boven met een dekseltje ter uitkoming des 
Vlinders, dit geschiedde in het laatste van 
Maart, en drie maanden daarna openden wij 
eenige Spinsels, en vonden maar twee Rup- 
sen in Poppen veranderd, de overige waren 
nog onveranderd, echter in goeden staat; 
een zoodanig Spinsel is op het takje en de 
Pop onder aan liggende afgebeeld. Uit die 
twee Poppen kwamen de Vlinders ook nog 
in Junij te voorschijn, de overige Rupsen 
veranderden daarna, en de Vlinders versche- 
nen ook uit dezelven. 

Het uitwerpsel dezer Rupsen is van eene 
bijzondere gedaante, waarom wij ook daar- 
van eene afbeelding onderaan op de plaat 
geven, zijnde een half rond balletje van 
binnen hol. 

De Vlinder te voorschijn komende, ter 
plaatse daar het Spinsel door de Rups er 
toe geschikt en eenigzins opengelaten is , 
neemt het Popvlies voor een groot gedeelte 
tot buiten het Spinsel mede. De bovenste 
Vlinder op de plaat afgebeeeld is naar een 
wijfje, en de onderste naar een mannetje 
vervaardigd; de eerste zijn zeer traag , daar- 
entegen de laatste zeer vlug; bij het leggen 
der eijeren door de wijfjes Vlinders, ont- 
doen zij zich te gelijk van de wolligheid 
van haar achterlijf, dezelve daarmede be- 
dekkende , gelijk een zoodanig hoopje eije- 
ren op het bovenste blaadje afgebeeld te 
zien is. 

Deze Vlinders door ons noch in eenige 
verzameling, noch bij eenig' Autheur ge- 
vonden zijnde, geven wij daaraan den naam 
van Bombyx Xanthopasa, naar aanleiding 
der gele kleur, die bij alle zijne gedaantens 
de heerschende is. en avons represente une assise sur une 
feuille, elles se font un cocon entremêlé 
de poils, qu'elle fixent à une branche et 
qui est pourvu d'un opercule pour donner 
passage au Papillon ; vers la fin du mois de 
Mars elle s^est enfilée, et ayant ouvert trois 
mois après quelques coques, nous trouvâ- 
mes seulement deux Chenilles transformées 
en nymfes, les autres n^ayant encore changé 
de forme, quoiqu'elles étaient bien portan- 
tes. Nous donnons la figure de cette coque 
attachée à la branche, et de la Chrysalide au 
bas de la planche. Les Papillons sortirent 
de ces deux Chrysalides au mois de Juin, 
les autres Chenilles ont donné des Papillons 
aussi, mais plus tard. 

Les excremens de ces Chenilles ont une 
forme particuliere, étant hémisphériques et 
creux. Nous en donnons une figure au 
bas de la planche. 

Le Papillon en sortant de la coque par le 
lieu préparé d'avance, emporte avec elle 
une grande parti des iniégumens de la 
Chrysalide et les fait sortir du cocon. La 
figure au haut de la planche represente une 
femelle, l'autre un mâle. Les mâles sont 
assez agiles, les femelles au contraire d'une 
lenteur extrême; en déposant ses oeufs la 
femelle se debarasse en même tems du 
duvet de son abdomen et en couvre les 
oeufs. Un tel paquet d^oeufs se voit sur 
la feuille supérieure. N'ayant pu trouver cette espèce dans 
aucune collection, et la croyant inédite, 
nous lui donnons le nom de Bombyx 
Xanthopasa, indiquant par la que la cou- 
leur jaune prédomine dans cet Insecte pen- 
dant les differens états de sa métamorphose. Pi. . J.5. 

PAPILIO LEUCOGRAMMA. (PLEBEJI URBICOLAE.) PLAAT. 5. üet is zonder twijfel, dat de Vlinder 
waarvan wij op plaat i5 de afbeelding 
geven, onder de Dag-Vlinders behoort, en 
wel onder de afdeeling bij ons Dikkopjes of 
Stedelingen {Plebeji Urbicolae) genaamd, 
alhoewel dit weinig aan de Rups Ie zien 
is, en toen wij voor het eerst deze soort 
vonden , zouden wij bijna haar eerder voor 
eene Bladrolder {Tortrices) Rups gehou- 
den hebben, dan voor die van een Dag- 
vlinder, daar zij haar geheele leven door- 
brengt in te zaam gesponnen bladen, rol- 
lende nog jong zijnde het blad een weinigje 
om, en grooter wordende doet zij dit het 
geheele blad, en somtijds twee bladen; nog 
heeft deze Rups die eigenschap, dat zij 
aangeraakt wordende, een donker groen- 
achtig vocht uitspuwt, hetgeen ook aan 
Dag-Vlinder Rupsen zeer oneigen is. 

Den 5 Julij vonden wij deze Rupsen op 
de zoogenaamde bruine Besjes bladen, ge- 
heel enkeld , en verscholen tusschen te zaam 
gesponnen bladen, zijnde groen van kleur 
met roode pooten , en twee roode vlakken 
op de elfde ring, afgebeeld op plaat i5 
kruipende boven op een blaadje; zij vreten 
weinig en groeijen langzaam, zijnde het PLANCHE. i5«. J-Je Papillon que nous representons sur 
la planche iS^' appartient aux diurnes, et 
particulièrement à la tribu des Télus ou 
Plébéiens citadins. La Chenille cependant 
ne l'indique presque pas, et en la voyant 
pour la première fois nous étions presque 
porté à croire qu'elle appartenait aux Tor- 
deuses puisqu'elle vit entre des feuilles 
liées par des fils de soie. Etant jeune elle 
se borne à une partie d'une feuille qu'elle 
roule ; plus grande elle emploie, une feuille 
entière, ou elle en lie deux ensemble. 
Cette Chenille a aussi l'habitude de dégor- 
ger une liqueur d'un brun foncé quand 
on la touche, ce qui est aussi peu propre 
aux Chenilles des Papillons diurnes. Nous trouvâmes ces Chenilles le 5 Juillet 
sur les feuilles dites Bruine besjes bladen. 
Elles étaient solitaires et cachées entre 
les feuilles roulées. Leur couleur est verte 
avec des pattes rouges , et deux taches rou- 
ges sur l'onzième anneau. Nous en avons re- 
presenté une sur la planche i5, rampante sur 
une feuille. Elles mangent peu et croissent 38 

niet voor den 3o^"^ Julij dat de groene 
kleur roodachtig wierd; de Rups spon zich 
toen nog meerder tusschen de bladen in, 
en veranderde den volgenden dag in eene 
donker bruine, wit bepoederde Pop, afge- 
beeld op de plaat, liggende op een be- 
sponnen blaadje. 

Maar veertien dagen nadat de Rups in 
Pop veranderd was, kwam de fraaije Vlin- 
der te voorschijn, zijnde zeer vlug en 
daardoor moeijelijk onbeschadigd te hou- 
den. De vleugelen zijn zwartachtig, heb- 
bende op ieder der bovenvleugelen een 
schuinsch wit streepje, en de punten der 
ondervleugelen zijn geelachtig. 

Wij geven dezen Vlinder den naam van 
Leucogramma , zijnde voor zoo veel het ons 
bekend is nog bij geen' Aulheur beschreven. lentement. Le 3 o Juillet la couleur de 
leur corps devint rouge, et les Chenilles 
se filaient encore plus étroitement entre les 
feuilles; le lendemain elles changèrent en 
Chrysalides d'une couleur brune foncée, 
et couvertes d'une poussière blanche. Ou 
en voit la figure sur une feuille, couverte 
de fils de soie. 

Il ne se passa que quinze jours après 
que la Chenille s'était changée en Chrysa- 
lide, lorsqu'il en sortit le beau Papillon, 
qui est difficile à avoir bien conservé puis- 
qu'il se meut avec beaucoup d'agilité. 
Ses ailes sont noirâtres; les superieures ont 
une raie blanche oblique au bord externe, 
et les inférieures sont jaunâtres vers le 
bord anal. 

Le Papillon que nous représentons n'ayant 
été décrit chez aucun Auteur, nous lu^ 
donnons le nom de Leucogramma, PL.y^. / ,<«^feb. 


PHALAENA PIGRARIA. (GEOMETRAE.) PLAAT. i6. D. 'e Vlinder op de hierbij behoorende 
plaat i6 afgebeeld, nog geenea naam heb- 
bende noemen wij denzelven Phalaena Geo- 
metra Pigraria. 

Ouder de Rupsen, die eene vreemde ge- 
daante hebben, of stilzittende die aannemen, 
behoort voorzeker de Rups waarvan wij 
op plaat i6eene af beelding geven , zittende 
op een blaadje overeinde, zich alleen met 
de achterpooten vasthoudende. Haar voed- 
sel bestaat in de bladen der zoogenaamde 
P^ogelgagga , een gewas dat op zeer vele 
boomen groeit; zij loopt zeer langzaam, 
bespint de bladen daar zij op gaat zitten, 
en zit uren lang in dezelfde houding, zoo- 
dat men haar eerder voor een droog blaad- 
je, dan voor eene levendige Rups zoude 
aanzien. In het begin der maand Mei 
vonden wij deze Rups , zittende in die hou- 
ding als op de plaat te zien is; weinige 
dagen daarna, zijnde den elfden Mei, spon 
zij zich in op een takje, vermengende haar 
spinsel met stukjes en brokjes der blaadjes, 
zoo als onder op de plaat afgebeeld is, en 
veranderde daarin tot Pop, die uit het 
splnsehje genomen, ook op de plaat te 
zien is. PLANCHE. i6«. J-Je Papillon de la planche 16= n'ayant 
point encore reçu de nom, nous lui don- 
nons celui de Phalaena Geometra Pi- 
graria. 

La Chenille, qui est figurée planche 16 
étant assise sur une feuille, fixée par les 
seules' pattes de derrière, mérite sans 
doute être mise au nombre de celles 
qui se font remarquer par leur forme et 
par leur attitude extraordinaire. Elle se 
nourrit des feuilles d'une plante parasite 
dite Vogelgagga, qui croit sur plusieurs 
arbres. Elle marche avec une lenteur exces- 
sive, couvre de fils les feuilles sur les quel- 
les elle est assise, se tient immobile pen- 
dant plusieurs heures, et ressemble plutôt 
à une feuille faorte, qu'à une Chenille 
vivante. Nous avons trouvé celte Chenille 
au commencement du mois de Mai; peu 
de jours après, c'est à dire l'onzième de 
ce mois, elle se filait une coque sur une 
branche, mêlant des fragmens de feuil- 
les à ses fils. On voit une telle coque au 
bas de la planche, et a coté de cette figure 
est représentée la Chrysalide , qui a été tirée 
de celte coque. 4o 

Maar weinige dagen na het inspinnen der 
Rups, kwam de Vlinder te voorschijn, 
zijnde den 2 5 Mei, hebbende alzoo maar 
veertien dagen in het Popvlies besloten ge- 
legen. In deze staat heeft ons Insekt eene 
fraaije groene kleur, van boven donker en 
van onderen licht, met eene wilte streep 
schuins over de vier vleugelen , die ook aan 
de onderzijde doorschijnt, gelijk dit aan de 
afbeeldingen op de plaat naar de boven- en 
onderzijde des Vlinders vervaardigd zigt- 
baar is. Peu de tems après il en sortit déjà le 
Papillon, le 2 5 du mois de Mai, de sorte 
qu'il n'a été enfermé dans la nymfe que 
quinze jours. L'Insecte parfait est d'une belle 
couleur verte, plus foncée à la face supé- 
rieure et pâle à la face inférieure des ailes. 
Il y a une raie blanche qui traverse oblique- 
ment les quatre ailes à leur face supérieure 
mais qu'on voit aussi un peu au travers à 
la face inférieure. On distinguera ceci 
facilement dans les figures de la planche, 
qui ont été faites d'après les deux côtés du 
Papillon. Oy 

PL .17. 
PAPILIO ING^. (PLEBEJI RURALES CAUDATI). PLAAT. ï?' D. 'e joDgsle blaadjes van de Zoete boont- 
jes boombladen, in het latijn Inga vera 
genaamd , verstrekken tot voedsel aan het 
Schildpad Rupsje waarvan wij de afbeelding 
op plaat 17. mededeelen. Verschillende malen 
in het jaar vertoont zich dit fraaije Insekt; 
wij vonden het de eerste keer den 6 Octo- 
ber, en daarna omstreeks half Januarij; altijd 
is dit Rupsje omringd door vele, zeer kleine, 
zwarte Miertjes, die aan hetzelve echter geen 
leed schijnen te doen, maar op en over het- 
zelve heen loopen 5 misschien bevat de uitwase- 
ming dezer Rupsjes eenige zoetigheid in zich, 
welke door deze kleine Schepseltjes er afgelikt 
wordt, zoo als de grootere Mieren dit ten op- 
zigle van de Boomluizen doen. 

De beweging of voortgang van dit Rupsje 
is zeer langzaam , en als het vreet kan men 
den kop bijna niet zien, hebbende denzelven 
dan als onder het Schildje verborgen ; in wei- 
nige dagen is deze Rups volwassen, spint zich 
dan van achteren vast en een' draad over het 
lijf, en verandert daar tusschen in eene Pop, 
welke midden op het blad zittende afgebeeld is. Maar korten tijd blijft dit Popje liggen, PLANCHE. 17e JLia Chenille en forme de Cloporte dont 
nous donnons la figure sur la PI. 17. se 
nourrit des jeunes pousses de VInga vera 
connu a Suriname sous le nom hollandais 
de zoete boontjes boom. Elle parait à plu- 
sieurs époques de l'année; nous l'avons trouvé 
pour la première fois le 6 Octobre et ensuite 
vers le milieu de Janvier. Ces Chenilles se 
trouvent toujours entourées d'un grand nom- 
bre de petites Fourmis noires, qui ne semblent 
pourtant pas leur nuire, mais ne font que 
courir sur leur corps. Il se peut que ces 
Chenilles transpirent une liqueur sucrée, que 
ces Fourmis lèchent, comme'on sait qu'une 
telle liqueur est léchée par des Fourmis plus 
grandes du corps des Pucerons. 

Celte Chenille marche lentement, et pen- 
dant qu'elle mange sa tête est presque invi- 
sible et cachée sous le bouclier ; elle parvient 
en peu de jours à son développement parfait 
et se fixe , lorsqu'elle veut passer à l'état de 
Nymphe , par des filamens à l'extrémité pos- 
terieure et par un cordon de soie transversal, 
qui forme au-dessus de son corps une bou- 
cle. Nous l'avons dessiné, attachée de cette 
manière sur le milieu d'une feuille. 

L'état de Chrysalide ne dure que peu de 

6 42 

komende het fraaije Vlindertje na verloop 
van slechts twaalf of veertien dagen, reeds 
te voorschijn; het behoort tot de Edele of 
gestaarte J^eldburgers , ook wei Pagie 
Vlinders genaamd , in het Latijn Papiliones 
Plebeji Rurales Caudati. 

Bij a op Plaat 17 geven wij de afbeel- 
ding van het Mannetje zoowel in den vlie- 
genden als loopenden stand, en bij b de 
afbeelding van het Wijfje ook in beide hou- 
dingen; het onderscheid der kunne is niet 
alleen aan de meerdere dikte van het lijf 
bij het Wijfje zigtbaar, maar hetzelve heeft 
ook op de boven- vleugels een vlek die zoo 
wel aan de onder- als bovenzijde te zien is. 

De naam van dit Vlindertje hebben wij 
ontleend naar het voedsel der Rups , noemende 
hetzelve Papilio Ingce. lems. L'Insecte parfait éclot après douze ou 
quatorze jours , et c'est un joli Papillon , qui 
appartient à la division des Plébéiens ruri- 
coles {Papiliones plebeji rurales caudati). Nous représentons en a sur la Planche 
1 7 le Mâle et en b la Femelle ; ce n'est pas 
seulement le plus grand volume de l'abdomen 
qui distingue la Femelle, mais aussi une 
tache qui lui est propre et qu'on remarque 
sur les ailes superieures tant en dessus qu'en 
dessous. Nous avons nommé ce Papillon Papilio 
Ingœ , de la plante sur laquelle vit sa 
Chenille. Pl.18. 
PHALAENA C O NV OLVU LAL I S. (PYRALIDES). PLAAT. i8. V. an deze fraaije Bladrolder vonden wij 
maar zeldzaam de Rups op een Winden ge- 
was met groene bloemen, zijnde eene soort 
van Convolvulus , waarom wij ook dit Voor- 
werp noemen Pyralis Convolvulalis , het- 
welk geen A.utlieur, voor zoo veel ons bekend 
is, beschreven heeft. De Rups leeft in te 
zamen gesponnen bladen , zoo als dezelve op 
plaat i8, op het blad afgebeeld is; om nu 
echter de Rups beter te kunnen zien , is zij 
aan het steekje loopende voorgesteld. 

De Rups haar spinsel vervaardigd heb- 
bende , hetgeen wit van kleur is, laat dit 
van voren en van achteren open, om bij de 
minste stoornis te kunnen outvlugten; zij laat 
zich dan bij eenen witten draad afvallen , om 
er zich, het gevaar voorbij zijnde, weder bij 
optetrekken. Volwassen geworden zijnde, 
verandert zij ook in zoodanig verblijf tot 
Pop, groen van kleur zoo als de Rups was, 
afgebeeld onder aan op de plaat. 

Na in het Popvlies slechts den korten tijd 
van tien of twaalf dagen besloten te zijn 
geweest kwam de Vlinder te voorschijn, 
die niet onaardig geleekend is, alhoewel 
eenzelvig van kleur, zijnde geheel paarsch- 
achtig. PLANCHE. i8. 

V_ie n'est que rarement que nous avons 
trouvé la Chenille de cette belle Tordeuse sur 
une espèce de \À&çx(m{Convolvulus)y et comme 
elle n'est pas encore décrite, à ce que nous 
savons, nous l'avons nommé Pyralis Con- 
volvulalis, La Chenille vit entre des feuilles 
roulées, comme notre Planche la represente 
sur une feuille; pour qu'on puisse juger 
de sa forme on l'a dessiné aussi rampante 
sur la tige. 

La Chenille préparant sa retraite , qui con- 
siste dans un tuyau blanchâtre, la laisse 
ouverte par les deux bouts, pour pouvoir 
en sortir dans des momens de crainte ou 
d'inquiétude, se laissant tomber par un fil 
qui lui sert ensuite pour remonter , quand 
le danger est passé. C'est aussi dans une 
telle retraite qu'elle acliève sa métamorphose. 
La Chrysalide est verte, on en voit la fi- 
gure au bas de la planche. 

La Phalène sort de sa Chrysalide après le 
court espace de dix ou douze jours ; sa cou- 
leur est un lilas grisâtre uniforme, qui ce- 
pendant n'est pas désagréable. 6* 44 

Zeldzaam, zoo als wij reeds zeiden, vonden 
wij deze Rupsen-soort, en dan nog stierven 
dezelve zoo wel als Rups of als Pop, en 
hadden maar eenmaal het geluk eenen goe- 
den Vlinder te bekomen, zijnde een Man- 
netje, waarvan wij dan ook alleen de af- 
beelding geven , zoo wel van de bovenzijde 
als van de onderzijde, kunnende die van 
de Wijfjes Vlinder niet raededeelen. Nous avons deja dit que cette espèce de 
Chenille ne se trouve que rarement , et en- 
core avons nous eu le chagrin d'en voir 
mourir la plupart dans leur premier élat 
ou dans celui de Chrysalide. Une fois seu- 
lement avons nous obtenu l'Insecte parfait ; 
c'était un Mâle, dont nous donnons la figure, 
n'étant point à même de représenter la Fe- 
melle. Pl. ie; 

PAPILIO HYPERICI. (DANAÏ CÂNDIDI.) PLAAT. 19. O, 'p plaat III , in het aanhangsel van 
STOLL op het werk van cramer fig, i. A. 
B. C. is eene Rups en Pop afgebeeld, die 
zeer veel met de op plaat 19 door ons af- 
gebeelde in gedaante en kleur overeenkomt, 
dan bij naauwkeurige beschouwing ziet men 
dat dezelve verschillen , en de Vlinder die 
STOLL zeçrt daar uit voort te komen en onder 
den naam Marcellina door cramer beschre- 
ven en afgebeeld is op plaat i63, verschilt 
nog meer met den onzen , dan de Rups en 
Pop. Om deze reden is het dat wij ons 
tegenwoordig Voorwerp voor eene andere 
soort houden, dus ook een' anderen naam 
geven, en wel naar het gewas waarop wij 
de Rups gevonden hebben, zijnde de Hj- 
pericum bacciferum. 

Het was op den eersten Maart dat wij 
deze groen- blaauwe, gestippelde Rups von- 
den, onder aan de bladen van het gewas 
Ringwormkruid genaamd; bijna volwassen 
zijnde, twijfelden wij niet of zij zoude zich 
spoedig ter verandering tot Pop gereed ma- 
ken, zooals zij dan ook vier dagen nadat 
wij haar gevonden hadden zijnde den 5 
Maart, reeds het achtereinde vast hechiie, 
en een draad over het lijf spon, nadat al- PLANCHE. 19*. 

\Jn trouve sur la III ième planche du 
supplement de stoll à l'ouvrage de cramer 
(fig. 1. A. B. C.) les figures d'une Chenille 
et Chrysalide qui ressemblent beaucoup ù 
celles que nous donnons sur notre planche 
XIX; néanmoins il y a quelque différence, 
et elle semble être encore plus grande entre 
le Papillon que stoll assure en provenir, 
et qui porte le nom de Marcellina, dont 
on trouve la figure chez cramer, pi. i63. 
Croyant 'ainsi que notre Insecte est d'une 
espèce differente, nous l'avons nommé de 
la plante sur la quelle vit sa chenille [Hy- 
pericum bacciferum), Papilio Hyperici. C'était le i de Mars que nous trouvions 
celte Chenille, d'un vert bleuâtre et poin- 
tillée, à la page icférieure des feuillus de 
la plante, qui porte à Suriname le nom 
hollandais de Ringwormkruid ; comme elle 
nous semblait adulte nous nous attendions 
à la voir bientôt se changer en Chrysalide. 
En effet quatre jours après elle commença 
à se fixer l'abdomen, et à filer un cordon 
transversal au dessus de son corps, après 46 

vorens de kleur in doorzigtig glanzend groen 
veranderd was. Den volgenden dag veran- 
derde zij in eene sierlijke roode, geel ge- 
streepte Pop , zoo als deze op de plaat onder 
aan het blaadje hangende afgebeeld is. 

Na verloop van slechts negen dagen kwam 
de Vlinder te voorschijn, zijnde van boven 
geheel licht geelachtig met een zwart randje , 
en van onderen bruinachtig geel, hebbende 
daar op ieder vleugel twee paarlemoere 
vlekjes. Om nu de beide zijden van den 
Vlinder te doen zien, is dezelve op de plaat 
in de vliegende gedaante, die tevens de 
bovenzijde vertoont, en in den loopenden 
stand, die de onderzijde voorstelt, afgebeeld. 

Ofschoon de Vlinder reeds het Popvlies 
verlaten heeft, blijft dit echter de roode 
kleur behouden. que sa couleur s'était changée en un vert 
luissant el transparant. Le jour suivant elle 
se transforma dans une Chrysalide rouge, 
joliment striée de jaune, que nous avons 
figuré sur notre planche, pendante à une 
feuille. 

Neuf jours après il en sortît déjà le Pa- 
pillon , qui est d'un jaune clair en dessus bordé 
de noir, et en dessous d'un jaune brunâtre; 
chaque aile porte en dessous deux taches 
nacrées. Pour faire voir ces deux surfaces 
notre planche donne une figure du Papillon 
volant, et une autre où elle marche les ailes 
relevées. Quoique le Papillon soit sorti de sa dé'- 
pouille de Chrysalide , celle-ci conserve en- 
core la belle couleur rouge, qu'elle avait 
auparavant. PL..20, 


PHALAENA VOKAX. 

(BOMBYCES.) PLAAT. 20. 

'e Vlinder en deszelfs Rups op de 
20^'^ plaat van dit werk voorgesteld, is, zoo 
verre wij weten, nog niet beschreven noch 
afgebeeld, behoort dan ook onder de zeld- 
zaam voorkomende soorten. Wij vonden 
deze Rupsen op de Guajavahoom , {Psi- 
dium Pjriferum,) doorgaans op de laagste 
uitspruitsels, zoo digt mogelijk bij den grond ; 
in de maand Maart of April schijnen zij uit 
het ei te komen, althans wij vonden ze toen 
nog zeer klein en tusschen de jonge blaadjes 
ingesponnen; grooter wordende, maken zij 
zich een verblijf van afknaagsel der takjes 
en aardkorrels , dat aan het eene einde open 
gelaten wordt, waardoor de Rups uitkruipt 
om haar voedsel te zoeken, en verzadigd 
zijnde er zich dadelijk weder ia verbergt. 
Dit Spinsel wordt herhaalde malen vernieuwd , 
naar mate de Rups in grootte toeneemt, 
en de bladen in den omtrek verslonden 
zijn; haren volkomen' wasdom bereikt heb- 
bende, spint zij ook het vooreinde digt , om 
er in tot Pop te veranderen. 

Tusschen den groei der Rupsen en het 
door haar gebruikt wordende voedsel, be- 
staat geen evenredigheid; zij vreten zeer 
veel eu groeijen slechts langzaam, zijnde 
doorgaands eerst omstreeks de helft van 
Julij volwassen. PLANCHE. 2o«. 

JLia Phalène dont on voit la métamor- 
phose sur la pi. 20. nous parait être d'une 
espèce non décrite et qu'on trouve rarement. 
Nous avons trouvé cette Chenille sur le 
Guiava {Psidium Pjriferuni) , ordinaire- 
ment sur les pousses les plus basses, près 
du pied de l'arbre. II parait qu'elles sortent 
des oeufs dans le mois de Mars ou Avril; 
puisque nous les trouvions alors encore très 
petites et renfermées entre des jeunes feuilles 
liées avec de la soie. Quand elles gran- 
dissent elles se font un fourreau, construit 
de sciure des branches qu'elles rongent et 
de grains de sable: le fourreau reste ouvert 
par un bout, et c'est par cette ouverture, 
que sort la Chenille pour chercher sa nour- 
riture; après être rassasiée elle s'y relire. — 
Celte demeure est aggrandie par l'Insecte et 
reconstruite selon ses besoins. Quand la 
Chenille doit subir sa métamorphose elle 
ferme l'ouverture et change en Chrysalide. Il n'y a point de rapport entre l'accrois- 
sement de la Chenille et la grande quan- 
tité de feuilles qu'elle dévore. Elle croit 
lentement et n'est parvenu au ternie de son 
développement parfait avant le milieu de 
Juillet. «Ciif 48 Deze Rupsensoort heeft een zeer bijzonder 
eigenaardig kenmerk, van namentlijk een ze- 
ker geluid te maken , het best bij het gegons 
eener groole Vlieg te vergelijken ; wij merkten 
dit dikwijls op, herhalende zij dat drie of 
vier malen na elkander, zonder dat wij 
daarbij eenige de minste beweging van haar 
konden bespeuren, en alzoo niet nagaan op 
welke wijze zij dit geluid voortbragt; ge- 
stoord wordende, ontlasten zij eene groote 
hoeveelheid bruin vocht door den bek; dit 
vocht is haar ook zeker zeer dienstig in 
het vervaardigen van hare woning; onder 
aan het takje op de plaat is de Afbeelding 
van zoodanig verblijf, waaruit de Rups ge- 
deeltelijk gekropen is om te vreten, daar 
boven ziet men de Rups geheel buiten het 
Spinsel , en aan de zijde van het takje is de 
afbeelding van de Pop. 

Uit deze Pop komt de Vlinder, na ver- 
loop van bijna vier weken dat de Rups 
het Spinsel gesloten heeft, te voorschijn; 
zeer aanmerkelijk is het verschil in grootte 
tusschen de Wijfjes en Mannetjes Vlinders; 
het eerste is boven aan op de plaat voor- 
gesteld en het tweede iets lager; de sprie- 
ten zijn bij de beide geslachten sterk gepluimd, 
doch het onderscheid in zwaarte en vorm 
van achterlijf is zeer aanmerkelijk. Cette Chenille a la propriété singuliere 
de pouvoir produire un bruit, qu'on ne 
saurait mieux comparer qu'au bourdonnement 
d'une grande Mouche. Elle repète ce bruit 
souvent trois ou quatre fois de suite ; mais 
nous n'avons pu observer aucun mouvement 
au quel nous pourrions l'attribuer. Etant 
inquiétée, elle dégorge une grande quantité 
d'une liqueur brune, qui lui sert sans doute 
aussi à ramollir le bois qui entre dans la 
construction de sa demeure. On voit cette 
habitation sur notre planche au bas de la 
branche ; la Chenille en est sortie un peu 
pour manger; un peu plus haut on voit 
une Chenille tout à fait sortie de sa demeure 
et a coté de la branche on remarque la 
figure de la Chrysalide. L'Insecte parfait sort de la Chrysalide à 
peu près quatre semaines après que la Che- 
nille s'est enfermée dans sa Coque. La gran- 
deur de la Femelle surpasse beaucoup celle 
du Mâle,, qu'on voit sur la planche à gauche 
et un peu au dessous de la Femelle; l'ab- 
domen est aussi beaucoup plus volumineux 
chez celle-ci, mais les antennes sont den- 
teleés en scie dans les deux sexes. PL..-1. 

PHALAENA ERIOPHORA. (BOMBYCES.) PLAAT 2ï. ^onderling is de Rups, die wij op de 21^ 
plaat voorstellen, in hare lange, wille, in 
elkander gekrvdde haren ingewikkeld, en 
wel zoodanig, dat haar ligchaam dikwerf daar 
ter naanwernood door heen schijnt; deze 
haren zijn zacht op het gevoel, en het is 
ongetwijfeld deze eigenschap, die de Rups 
den naam van Schaapworra heefl doen ver- 
krijgen, en waarvan wij ook den naam 
Eriophora ontleenen. 

Men vindt deze Rupsen op eene soort van 
winde (Co/zt'ü/t'u/ws) met violette bloemen, door 
de inlanders Barquiza tate geheeten ; zij 
eten en bewegen zich zeer weinig, groeijen 
langzaam, en hebben, na hare laatste huid- 
verwisseling, nog tieu of twaalf dagen noodig 
eer zij volwassen zijn , hetgeen doorgaans 
tegen het einde der maand Mei is; zij ver- 
vaardigen zich alsdan een zeer beknopt, ei- 
rond, digt Spinsel, met weinige draden op 
een blad gehecht , en aan de eene zijde met 
eene soort van dekseltje , hoedanig men bij 
meerdere soorten aantreft , voorzien , hetwelk 
zich bij de ontwikkeling des Vlinders opent 
cü aan denzelven den doortogt verleent; de PLANCHE 21 J_ia Chenille que nous représentons sur 
la planche 21^ est singulièrement revêtue 
par des poils longs, blancs et entortillés; 
c'est à peine qu'on distingue son corps à 
travers ce duvet , et celte fourrure a sans 
doule fourni occasion à distinguer la Che- 
nille par le nom de Schaapworm (ver en 
forme de brebis). Nous distinguerons l'espèce 
par la même raison sous le nom d' Eriophora. 

On trouve ces Chenilles sur une espèce 
de liseron [Convohulus) à fleurs violettes, 
que les indigènes nomment Barquiza tate ^ 
elles mangent et se meuvent peu; leur ac- 
croissement est lent : ce n'est que dix à douze 
jours après leur dernière mue, qu'elles eu 
acquièrent le terme. C'est communément vers 
la fin de Mai qu'elles se font une Coque , 
qui est courte, ovalaire et serrée; quelques 
fils l'attachent à une feuille, et un des bouts 
a un opercule qui sert d'issue propice à 
l'Insecte parfait , comme on le voit chez 
quelques autres espèces. La Coque est cendrée 
intérieurement , mais sa face interne est d'un 
jaune pâle qui diffère peu de la couleur de 

7 5o 

binnenwand van hel uitwendig aschgraauwe 
Spinsel is licht geel , Ie naastenbij van dezelfde 
kleur als het Popje, zoo als dit onder op 
de plaat is afgebeeld. 

Na verloop van veertien dagen komt de 
Vlinder te voorschijn, die, evenmin als de 
Rups, met eenige schitterende kleuren prijkt, 
doch niet te min zeer fraai geteekend is , 
zoo als die boven aan de plaat is voorge- 
steld ; de schakering der kleuren van de 
onderzijde der vleugels is bijna dezelfde als 
die der bovenzijde , alleen worden hier de 
ascbgraauwe banden der bovenvleugels ge- 
mist : om dit te doen zien , geven wij ook de 
afbeelding des Vlinders aan de onderzijde. 

In het aanhangsel op het werk van cramer 
enSTOLL,plaat i5,fig. i , 2, 3,is eene Rups, 
een Spinsel en eene Pop afgebeeld, zeer veel 
naar ons tegenwoordig voorwerp gelijkende; 
ja, wij zouden die voor dezelve gehouden heb- 
ben, was het niet, dat stoll zegt, daar uit de 
Basterd onrustvlinder voort te komen , in het- 
zelfde werk afgebeeld op plaat 357 %' ^^ 
door hem Et^adnes genoemd , en die geheel 
van den onzen verschilt. la Chrysalide. On voit une figure de cel- 
le-ci au bas de la planche. C'est quinze jours après que la Chenille 
s'est préparé une Coque , qu'éclot l'Insecte par- 
fait. Quoique des couleurs brillantes lui man- 
quent ainsi qu'à la Chenille , on ne saura 
nier qui ses ailes présentent un joli dessein. 
Ce n'est guère que par le défaut des bandes 
cendrées des ailes supérieures que le des- 
sous diffère du dessus. La planche représente 
le Lépidoptère des deux côtés. Dans le supplément de stoll aux Papillons 
exotiques de cramer on trouve des figures 
d'une Chenille, d'une Coque et d'une Chrysa- 
lide (planche XV , fig. i , 2,3), qui re- 
semblent tellement à noire espèce que nous 
inclinerions à penser qu'elles pourraient s'y 
rapporter, si nous n'errssions pas le témoi- 
gnage de STOLL , inconciliable avec cette 
opinion , qu'il en sort une espèce de Sphinx , 
nommé Evadnes, figuré dans l'ouvrage de 
CRAMER (planche 35^ , fig. A). TL.ax 

1^1» t PHALAENA MOLLIS. (BOMBYCES.) PLAA.T 22. 

iloe langea tijd de Rupsen dezer soort 
behoeven om, van hare geboorte uit het Ei 
af, tot haren vollen wasdom te geraken , is ons 
onbekend gebleven, daar dezelve steeds stier- 
ven, als wij die jong vonden; en wanneer 
wij na hare laatste huidverwisseling dezelve 
vingen, groeiden zij zeer langzaam, hetgeen 
ons doel vermoeden , dat bij weinige soorten 
de tusschentijd van het Ei tot het Spinsel 
zoo lang is als bij deze. 

Nu en dan vonden wij deze Rupsen op de 
bladen van den grooien Zuurzakboom , (^/z- 
nona muricata) op de Avagado en meer andere 
soorten, steeds in een, door witte draden 
half toegerold, blad luchtig ingesponnen , uit 
welk Spinsel zij alleen te voorschijn komen 
om voedsel te nemen , hetgeen zich steeds 
lot zeer weinig tevens bepaald en welks hoe- 
veelheid alzoo in evenredigheid staat met 
haren langtamen groei. 

De Rupsen zijn zeer traag en bewegen 
zich weinig, zijn op het gevoel zeer week 
en slap , zoo dat men ze voor levenloos 
zoude houden ; ze zijn daarbij bijzonder breed 
en eenigzins plat, en wijken dus eeniger- 
mate van de gewone ronde gedaante der 
meeste Rupsen af; dit een en ander geeft 
een' zekeren onaangenamen indruk als men de 
Rups aanraakt, ofschoon anders hare hoog PLANCHE 22^ 

iNous ignorons combien de temps les Che- 
nilles de cette espèce vivent avant de passer 
à l'état de Nymphe. Les jeunes Chenilles 
que nous en trouvions , moururent toutes ; 
celles qui avaient déjà changé de peau 
pour la dernière fois, croissaient lentement , 
et nous pensons que chez peu d'espèces l'é- 
poque de larve soit plus longue que chez 
celle-ci. 

Nous avons trouvé quelquefois les Chenilles 
sur les feuilles de divers arbres, comme F^/2- 
nona muricata, \' avagado etc., toujours 
renfermées dans une feuille enroulée et légè- 
rement revêtues avec quelques fils de soie. 
Elles ne sortent de cette retraite que pour 
manger et ne mangent que peu à la fois, 
ce qui répond à la lenteur de leur accrois- 
sement. 

Les Chenilles sont très lents et se meuvent 
peu ; leur corps est singulièrement mou et 
souple , de sorte qu'on les croirait mortes ; 
elles sont très larges et un peu déprimées 
et diffèrent de la plupart des Chenilles, qui 
ont le corps cylindrique. Cette mollesse et 
la forme aplatie font une impression des- 
agréable quand on louche la Chenille; sou 
aspect au contraire est assez joli par la cou- rozenroode kleur , waartegen de wille haren 
en luchtgalen sierlijk afsteken , haar voor 
hel oog geenszins onbevallig maakt. 

Volwassen zijnde, versterkt de Rups haar 
gewoon verblijf door middel van meerdere 
en steviger draden , waar zij hare witte en 
roode haren mede inweeft , en sluit het ver- 
volgens ook aan de voorzijde , om nu daarin 
hare gedaanteverwisseling tol Pop te onder- 
gaan ; een zoodanig Spinsel is op het mid- 
delste blad op de plaat afgebeeld , en op 
het onderste blad eene volwassene Rups. 

De Pop is even als de geheele binnenzijde 
van het Spinsel met wit slof bedekt, dat 
echter, onaangezien de fijne haartjes, waar- 
mede het geheele Pop vlies voorzien is, bij 
het aanraken dadelijk los Iaat; onder op 
de plaat ziet men eene zoodanige, uil hel 
Spinsel genomene Pop; de Vlinder ontwik- 
kelt zich spoedig, en komt doorgaans reeds 
binnen de veertien dagen te voorschijn ; sprieten 
en achterlijf loonen het verschil aan der ge- 
slachten , die in grootte en teekening wei- 
nig van elkander afwijken ; zij zijn even als 
de Rupsen traag en mak; zittende, dragen 
zij de vleugels dakvorraig , de onderste een 
weinis voor de bovenste uitstekende. Beide 
de gedaanten, rustende en vliegende, zijn 
op de plaat afgebeeld ; de Wijfjes hechlen 
hare Eijeren bij hoopjes aan de dunne takjes, 
zoo als op de plaat aan het einde van het 
takje wordt voorgesteld. leur rose du corps, qui contraste avec la 
blancheur de ses poils et de ses stigmates. 

La Chenille, après qu'elle a pris son par- 
fait accroissement, se renferme dans sa de- 
meure, ayant lié la feuille par des (ils nombreux 
et mêlés avec les poils blancs et rouges de 
son corps. On voit un tel Cocon sur la 
feuille au milieu de noire planche ; sur la 
feuille inférieure on voit figurée une Chenille 
adulte. 

La Nymphe est recouverte d'une pous- 
sière blanche qui se voit également à la 
surface interne du Cocon. Elle s'enlève au tou- 
cher quoique le peau de la Chrysalide soit 
partout hérissée de poils. Nous en avons 
donné une figure au bas de la planche. 
L'Insecte parfait éclot en peu de temps ; or- 
dinairement en quinze jours. Ce n'est guère 
que par l'abdomen et les antennes que se 
distinguent les deux sexes; la grandeur et 
le dessein étant presqu' égal. Les phalènes 
sont lentes; dans l'étal de repos elles ont les 
ailes en toit et les inférieures débordent un 
peu les supérieures. On voit une figure de 
la Phalène en repos ainsi que de la Phalène 
volante sur notre planche ; à l'extrémité de la 
tige on verra aussi un paquet d'Oeufs, tel 
que la femelle a coutume d'en déposer sur 
les petites branches. 

ri^ 
7>y^^^X,- U Pj. 
PHALAENA GOSSYPII. (NOCTUAE.) PLAAT 23. JCiene der gemeenste en nadeeligste Rup- 
sensoorten in deze gewesten, is die der IV o c- 
tua Gossypii, aldus door ons genaamd, omdat 
de Rups de bladen der Katoenboomen {Gos- 
sypium herbaceunï) tot voedsel gebruikt. 
Tweemaal in hel jaar vertoont zich deze 
Rups, en somtijds in zoo verbazend groote 
hoeveelheid , dat zij geheele akkers kaal 
vreet, bepalende zich dan niet alleen tot 
de bladen van dit zoo nuttig gewas, maar 
dikwerf worden ook de bloemen en bloem- 
knoppen geheel door haar afgevreten, waar- 
door alzoo eene aanzienlijke schade ver- 
oorzaakt wordt. 

In de maanden Januarij en Junij vindt 
men de Rupsen volwassen; zij behooren tot 
de veertienpootige of halve Spanrupsen, 
{Semi Geometraè) ; in teekening verschil- 
len zij onderling minder dan in kleur, zoo 
als aan de beide op plaat 23 afgebeelde 
Rupsen te zien is. Een weinig opgerold 
blad en een zeer luchtig daar tusschen ver- 
vaardigd Spinsel is voor de Rups voldoende, 
om daarin tot Pop te veranderen, die zwart PLANCHE 23«. Une des Chenilles les plus communes 
et très nuisibles dans celtes Colonies, est 
celle de la Noctuelle {Noctua Gossypii) , 
qui vit sur le Cotonnier (Gossypium her- 
baceunï). Celte Chenille se montre deux 
fois par an et quelquefois dans une quan- 
tité vraiment prodigieuse; alors elles rava- 
gent des champs entiers et causent de grands 
dommages en dépouillant ces plantes utiles, 
non seulement de leurs feuilles, mais aussi 
de leurs boutons et de leurs fleurs. Les Chenilles adultes se trouvent en Jan- 
vier et en Juin. Elles n'ont que quatorze 
pattes et varient entre elles surtout en 
couleur , comme on peut voir dans les 
deux figures que nous en donnons. Une 
feuille roulée et liée avec de la soie forme 
la Coque grossière, dans laquelle elles se 
c'iangent en Nymphes. Nous donnons une 
figure de celle Coque, au travers de laquelle 
on voit la Chrysalide, qui est noire et al- 54 

van kleur en gestrekt is, eu door het losse 
Spinsel heenschijnt , gelijk op de plaat af- 
gebeeld is; om de Pop echter in haar ge- 
heel beter te zien, hebben wij die onder 
op de plaat buiten het Spinsel voorgesteld. 

Reeds na acht of tien dagen komen de 
Vlinders daaruit te voorschijn; deze zijn 
zeer vlug, en vliegen ook somtijds bij dag. 
De Mannetjes en Wijfjes leveren onderling 
weinig verschil op , en de witte vlek op de 
bovenvleugels van eenen der op de plaat 
afgebeelde Vlinders is geenszins voor een 
geslachtskenmerk te houden ; ook is de 
teekening der vleugels dikwijls zeer uiteen- 
loopende : aan de onderzijde zijn zij meest 
allen gelijk, zoo als wij ook van eenen de 
afbeelding op plaat aS geven. longée. On la voit cependant figurée aussi 
sur notre planche, tirée du Cocon pour qu'on 
puisse mieux en distinguer la forme. 

Les Lépidoptères en sortent en huit ou 
dix jours. Ces Noctuelles sont très agiles 
et volent quelquefois le jour. Les deux 
sexes diffèrent peu ; et on ne doit pas 
prendre la tache blanche sur les ailes 
supérieures dans l'une de nos figures 
pour un caractère qui dislingue un des 
sexes; on remarque beaucoup de variétés 
dans le dessein du dessus des ailes; leur 
dessous au contraire offre peu de diversité. 
On verra sur la planche une figure qui 
représente notre Noctuelle en dessous. Pl, ^4- 


PHALAENA MEGALOPS. (BOMBYCES.) PLAAT 24. JUeze Rupsensoort hebben wij gevon- 
den op de bladen van den zoete boontjes- 
boom {Inga verci) en op meer andere ge- 
wassen ; zij behooren lot de meest voorko- 
mende soorten, ja zijn somtijds zoo menig- 
vuldig , dat zij geheele boomen kaal vreten. 

Zij leven tot aan hare tweede huidver- 
wisseling gezellig, en houden zich dan aan 
de onderzijde der bladen verborgen ; daarna 
verspreiden zij zich over den geheelen boom , 
die dan dikwerf al spoedig de kennelijke 
blijken der verwoesting begint te verloonen. 

De groei dezer Rupsen is voorspoedig , 
zij zijn dus binnen korten tijd volwassen, 
zoo als er een op een takje loopende, op 
plaat 24 afgebeeld is ; ter verandering be- 
reiden zij zich een luchtig Spinsel van eenige 
witte draden aan het uiteinde van een blad, 
hetzelve gelijk te zamen rollende en waarin 
men de Pop kan zien liggen, die ook bui- 
ten hel Spinsel onder aan op de plaat af- 
gebeeld is. De verandering in Pop geschiedt 
binnen twee etmalen en de ontwikkeling 
van den Vlinder is zoo spoedig, dat dezelve 
doorgaans binnen tien dagen , nadat de Rups PLANCHE 24^ i^elle espèce de Chenille a été trouvée 
par nous sur les feuilles de VInga uera, 
qu'on nomme à Suriname zoete boont}es~ 
booruy ainsi que sur d'autres plantes. Elle 
est des plus communes et dépouille quelque- 
fois de leurs feuilles des arbres entiers. 

Elles vivent en société jusqu'à la seconde 
mue et se tiennent à couvert à la face in- 
férieure des feuilles; elles se dispersent en- 
suite sur l'arbre entier qui montre bientôt 
les signes du grand dommage que lui font 
ces Insectes. 

L'accroissement de ces Chenilles esi rapide 
et s'achève en peu de temps. On voit une 
figure de la Chenille adulte, représentée 
sur une branche. Quand elles passent à l'état 
de Nymphe, elles se font une Coque lâche 
de quelques fils blancs vers la pointe d'une 
feuille , qu'elles roulent en partie. Au 
travers de ces fils on distingue la Nymphe, 
que nous avons figuré ainsi au bas de la 
planche , hors de son Cocon. Au bout de 
deux jours la larve s'est transformée en 56 

begon zich in te spinnen , het Popvlies ver- 
laat. In rust zittende , dragen deze Vlinders 
hunne vleugels dakvormig ; het onderscheid 
tusschen de Mannetjes en Wijfjes is uit de 
grootte, de dikte van het achterlijf en de 
sprieten zeer kennelijk; van beide geslachten 
is boven aan de plaat er een als vliegende 
voorgesteld ; het verschil in teekening is 
dikwijls nog al aanmerkelijk, doch de witte 
kring in het midden der bovenvleugels is 
bij de Mannetjes doorgaans geheel gesloten, 
terwijl die bij de Wijfjes meestal voor een 
derde geopend is, en de figuur eener C 
voorstelt. 

Ofschoon de Rups , het Spinsel en de Pop veel 
overeenkomst hebben met diegene, afgebeeld 
bij STOLL in het aanhangsel op cramer , plaat 
i8, fig. 5, moeten wij dezelve toch voor 
eene geheele andere soort houden , daar er 
tusschen den Vlinder, die stoll zegt daar- 
uit voort te komen en den onzen een aan- 
merkelijk onderscheid is; men vergelijke de 
afbeelding bij cramer op plaat 3o6 , fig. 
G, door hem Ornata genoemd. Chrysalide ; et Ia métamorphose en Insecte 
parfait est achevée ordinairement le dixième 
jour après que la Chenille a commencé de 
filer. Le Bombyx porte ses ailes en toit. 
La différence entre le mâle et la femelle est 
assez grande , par la grosseur de l'abdomen 
et la forme des antennes. Vers le haut de 
la planche on voit deux figures, qui repré- 
sentent un mâle et une femelle qui volent. 
Souvent il y a assez de diversité dans le 
dessein ; cependant le cercle blanc au milieu 
des ailes supérieures est ordinairement clos 
chez le mâle et ouvert chez la femelle , 
ressemblant à la lettre C. 

Quoique notre Chenille , ainsi que sa Co- 
que et sa Chrysalide, ressemble assez à 
une autre , dont stoll a publié la figure 
{Supplément aux Papillons exotiques de 
CRAMER, planche i8, fig. 5), elle en doit 
cependant être distinguée , puisque stoll 
dit qu^il en sort un Lépidoptère , figuré chez 
CRAMER, planche 3o6, fig. G, qu'il nomme 
Ornata, et qui diffère beaucoup du nôtre. Pi. 25- 


PAPILIO PEIITIIVAX. (PLEBEJI ÜRBICOLAE). PLAAT 25. Op plaat 7 . bij fig. 4 en 4 d., in het 
aanhangsel op het werk van cramer, is eene 
Rups en Pop afgebeeld , met ons tegen- 
woord !g voorwerp overeenkomende, waar- 
uit, volgens sTOLL, de Vlinder zoude komen, 
afgebeeld in het werk , plaat 284 , fig. A en B , 
en aldaar Fulgerator genaamd (*); dan wij 
twijfelen hieraan , en vinden meer over- 
eenkomst tusschen onzen Vlinder en den bij 
STOLL in het aanhangsel afgebeelden op plaat 
35 , fig. 2 , genaamd Pertinax : het is ook 
hierom , dal wij onzen Vlinder op plaat 25 
denzelfden naara gegeven hebben. In het begin der maand December von- 
den wij deze Rups in een eenigzins opge- 
rold blad van den Mierenhoutboom , aldus 
in Suriname genaamd : het schijnt ons toe 
eene soort van Citroenboom {Citrus)te zijn. (*) Deze Fulgerafor van ceamer is zekerlijk eene 
geheel andere soort, dan die van avalch, wiens 
afbeelding in den Naturforscher hï] cramer wordt 
aangehaald en waarvan deze Schrijver zijne bena- 
ming ontleend heeft. PLANCHE 25^ On trouve dans Ie supplément à Fou- 
vrage de cramer pl. 7, fig. 4 ^t 4 d. une 
figure d^une Chenille et d^une Chrysalide, 
qui ressemble à notre insecte. Stoll pré- 
tend que le Papillon qui en sort serait une 
espèce donnée par cramer , pl. 284 , fig. A 
et B, sovis le nom de Fulgerator. Nous en 
doutons toutefois, trouvant plus de rapport 
entre notre Papillon et Fespèce figurée par 
STOLL dans le supplément, pl. 35, fig. 2. 
Par conséquent nous préférons de donner le 
nom de Pertinax à notre espèce , que nous 
croyons identique avec celle que nous ve- 
nons d^indiquer et qui porte ce nom. 

Nous trouvâmes cette Chenille au commen- 
cement de Décembre dans une feuille rou- 
lée de Tarbre qu^on nomme Mierenhout- 
boom au Surinam et que nous pensons être (*) Le Fulgerator de cramer est une espèce bien 
distincte de celle de walch, dont on trouve une fi- 
gure dans le journal allemand nommé Naturforscher. 
Cramer croyant avoir sous les yeux la même espè- 
ce, cite cette figure et donne le nom de walch à 
un papillon tout-à-fait différent. 

8 58 

deze bladen liet zij zich nog eenige dagen 
goed smaken en hechtte zich toen midden op 
een blad met het achtereinde vast, en na 
zich nog een^ witten draad over het lijf ge- 
sponnen te hebben, veranderde zij in eene 
Pop , van gedaante en kleur als op de plaat 
afgebeeld is. Er waren slechts veertien dagen noodig 
tot de wording des Vlinders in het Pop- 
vlies, komende dezelve den aS'^" Decem- 
ber Ie voorschijn, en de Rups was den ii^" 
te voren in eene Pop veranderd. Op de 
bijgevoegde plaat geven wij de afbeelding 
des Vlinders , zoowel aan de boven- als 
aan de onderzijde. Ofschoon ' nu wel de 
bovenzijde nog al eenige overeenkomst heeft 
met de afgebeelde Fulgerator bij cramer, 
zoo verschilt de onderzijde te veel , dan dat 
wij dezelve daarvoor zouden houden. Het 
is jammer, dat stoll insgelijks niet de Per- 
tinax aan de onderzijde afgebeeld heeft, 
waaraan bij vele soorten, vooral van dit 
Vlindergeslacht , het onderscheid keune- 
lijker is, dan aan de bovenzijde. une espèce de Citronnier. Elle continus 
quelques jours d^en manger; ensuite pré- 
parant sa métamorphose en Chrysalide, elle 
se fixa par la queue au milieu d^une feuil- 
le et par un fd de soie transversal , for- 
mant une boucle blanche au milieu de son 
corps. On pourra se faire une idée de la 
forme et de la couleur de celte ChrysaHde 
par la figure que nous en donnons. 

Le Papillon n^a besoin que de deux se- 
maines pour se développer dans la Chrysa- 
lide. Il venait d'éclore le 20 Décembre, tan- 
dis que la Chenille s^était changée en Chry- 
salide le onzième du même mois. Nous don- 
nons une figure du Papillon tant en dessus 
qu'en dessous. Quoique par le dessus des 
ailes il ressemble assez au Fulgerator qui 
a été figuré par cramer , le dessous en est 
trop différent pour que nous puissions croire 
que ce serait la même espèce. Il est à re- 
gretter que STOLL n^a pas donné une figure 
du dessous de son Pertinax , car les espèces 
des Hespéries se distinguent souvent mieux 
par le côté inférieur que par le dessus de 
leurs ailes. Pt. . 26 . 

PHALAENA BEGGA. (BOMBYCES). PLAAT 26. riet Mannetje zoowel als het Wijfie van 
deze Viindersoort is wit van kleur, met 
eenen zwarten rand aan de bovenvleugelen , 
en van onderen en van boven is de kleur 
dezelfde ; wij geven op plaat 26 de afbeelding 
van het Mannetje aan de onderzijde, en 
die van het Wijfje aan de bovenzijde. Cra- 
mer lieeft alleen de afoeelding van den Man- 
netjes-Vlinder op plaat 355, fig. E; de Rups 
en Pop vindt men ook in het aanhangsel 
van STOLL op plaat ig, fig 3 en fig. 3 E; 
deLatijnsche naam van den Vlinder is aldaar 
Begga. Wij vonden deze Rupsen den i'jen 
Maart op de bladen der zoogenaamde Mop- 
penbladen of wilde Vijgen , en ondervonden 
bij het behandelen, dat de haren derzelve 
vrij wat jeukte veroorzaakten , vooral de 
korte haartjes , die veel uitvielen. Wanneer 
men deze Rupsen vindt, moet men voor- 
zigtig zijn met dezelve te krijgen, la- 
tende zich zeer gereedelijk van de bladen 
afvallen. 

De tijd harer verandering tot Pop geko- 
men zijnde, vervaardigen zij zich een zeer PLANCHE 26". JLes deux sexes de cette espèce ont une 
couleur blanche tant en dessus qu'en des- 
sous , avec un bord noir extérieur aux ailes 
supérieures. Nous donnons une figure du 
mâle vu en dessous et de la femelle vue 
en dessus. Cramer a donné une figure du 
mâle seulement sous le nom de Begga , 
pi. 355, fig. E; on trouve aussi une figure de 
la Chenille et de la Chrysalide dans le supplé- 
ment de sTOLL, pi. ig, fig. 3, et fig. 3 E. Nous trouvâmes de ces Chenilles le 1 7 de 
Mars sur les feuilles du Moppenbladen 
ou figuier sauvage. Les poils de ces Chenilles 
causèrent une grande démangeaison, sur- 
tout les petits poils qui tombèrent facile- 
ment. Quand on trouve ces Chenilles il 
faut prendre garde de ne pas les perdre par 
la facilité avec laquelle elles se laissent tom- 
ber des feuilles. Pour leur changement en Chrysalides les 
Chenilles se préparent une Coque déliée 

8 * 6o luchtig spinsel , zijnde maar uit eenige wei- 
nige draden zamengesteld , zóó los, dat de 
Pop er veelal uitvalt. 

De verandering van de Rups tot Pop en 
het komen des Vlinders uit deze laatste ge- 
schiedt binnen weinige dagen ; den eenen 
dag spint de Eups zich in , den daarop vol- 
genden dag verandert dezelve in eene Pop , 
en negen of tien dagen daarna komt de hel- 
der witte Vlinder te voorschijn , hebbende 
gele gepluimde sprieten , gele dijen en zwar- 
te pooten , en is 5 hetgeen men op het gezigt 
niet zoude zeggen, bijzonder vlug en wild. et composée seulement de quelques fils peu 
nombreux, de sorte que la Chrysalide la 
rompt facilement. 

Toutes ces métamorphoses se font en peu 
de jours. Une Chenille qui fait sa coque 
se change le lendemain en Chrysalide; et 
après neuf ou dix jours on voit sortir de 
celle-ci le Bombyx du^n blanc pur dont 
les antennes pectinées et les cuisses sont 
jaunes et le reste des pieds d'une couleur 
noire. Ces Lépidoptères sont alertes et vifs, 
ce qu'on ne présumerait pas en les voyant. Pi.. 2 a 


PAPILIO LONGÏROSTRIS. (PLEBEJI URBICOLAE.) PLAAT 27. De Rups en Pop , waarvan wij op plaat 
27 de afbeelding geven , hebben zeer veel 
overeenkomst met die , welke in het aan- 
hangsel op CRAMER3 uitlandsche Kapellen , op 
plaat IX , fig. 6 en fig. 6 , A , zijn afgebeeld ; 
en wij twijfelen niet, of deze afbeeldingen 
zullen dezelve voorstellen: doch de vlinder, 
die, volgens stoll, daaruit zoude voortko- 
men, en onder den naam van Pygmalion op 
plaat 245, fig. A, B, beschreven is, heeft geheel 
geene gelijkenis met den onzen; deze gelijkt 
meer op den Vlinder bij cramer afgebeeld, 
op plaat 392, fig. A en B, dââr Ethlius 
genaamd; echter is dezelve een andere, 
en onzen tegenwoordigen vinden wij niet 
afgebeeld : wij noemen alzoo den onzen ter 
onderscheiding Papilio longirostris. 

Deze Rups vonden wij in de maand Ja- 
nuarij op een gewas, Sangrafoe in Suriname 
genaamd ; dan zij voedt zich ook met Citroen- 
boombladen , leeft in een te zamen gespon- 
nen blad, en wordt voor de verandering 
licht blaauw groen en als wit bepoeijerd , 
welke witachtige slof zij ook aan het blad , PLANCHE 27e. Lia Chenille et la Chrysalide dont nous 
donnons ici une figure ont beaucoup de 
conformité avec celles que donne le sup- 
plément à CRAMER , PI. IX. fig. 6 , et fig. 6. 
A; nous croyons même que ces figures se 
rapportent à la même espèce ; mais le Papil- 
lon qui en sort est tout autre que le Pyg- 
malion de CRAMER, p. 345, fig. A, B, qui en 
sortirait selon le témoignage de stoll. Il y 
a plus de ressemblance entre notre espèce 
et Y Ethlius figuré chez cramer, pi. 892, 
fig. A et B. Toutefois la nôtre en est 
distincte et ne paraît pas avoir été figurée. 
Par conséquent nous la nommons Papilio 
longirostris. Nous avons trouvé cette Chenille en Jan- 
vier sur une plante nommée Sangrafoe au 
Surinam , mais elle se nourrit également des 
feuilles du Citronnier. Elle vit dans une 
feuille liée par des fils et prend avant sa mé- 
tamorphose une couleur claire verdûtre qui 
tire sur le bleu et se couvre d^une pous- 62 waartusschen zij zich inspint, mededeelt -, 
ter gedaanteverwisseling gereed , bespint zij 
het blad meer dan gewoonlijk , hecht zich 
eenen draad over het lijf, en verandert alzoo 
in eene Pop, die de zonderhnge eigen- 
schap heeft, dat de scheede, waarin de zui- 
ger van den Vlinder zich bevindt, geheel 
onder de Pop langs gaat , en er een eind 
achteruit uitsteekt , zoo als dit in de afbeel- 
ding op de plaat te zien is. 

Slechts veertien dagen bleef de Pop on- 
uitgekomen liggen , zijnde de Rups veran- 
derd den 29^° Januarij, en den i3'=°Febru- 
arij kwam de fraaije Dikkop- Vlinder te 
voorschijn , welke op plaat 27 aan de boven- 
en onderzijde afgebeeld is. sière blanche, qui se communique aussi 
à la feuille entre laquelle elle file sa coque; 
cette coque consiste en quelques fils plus 
serrés que ceux que la Chenille file ordi- 
nairement , et elle y ajoute un lien de soie 
transversal passant au dessus de son corps. 
La Chrj'salide a une longue pointe au devant 
de son corps ;^ c'est un fourreau corné pour 
la trompe du Papillon. Le Papillon sortit de la Chrysalide après 
quinze jours , c'est- à- dire le 1 3 Février , la 
Chenille s'étant transformée le 2g Janvier. 
Notre planche donne une représentation du 
dessus et du dessous de cette belle Hespérie. PL. 28 
«fi^ 
HALAEIVA AMARYLLIDIS. (xXOCTÜAE.) PLAAT 28. L)e bladen der Ama/yllis Reginae, Tuic- 
Lelie, verstrekken tot voedsel aan de zwarte, 
met vele gele stippels versierde Rupsen, waar- 
van wij de afbeelding op plaat 28 mede- 
deelen; nog jong zijnde vreten zij alleen 
het zachte der bladen , doch ouder wor- 
dende de geheele bladen , en daar zij som- 
tijds veel in getal zijn , en gulzig vreten , 
worden er spoedig vele bladeren , ja geheele 
planten, door haar verslonden; aangeraakt 
wordende , laten zij zich afvallen. 

De Rupsen volwassen zijnde , zoo als die, 
welke op de plaat afgebeeld is , en de tijd 
harer verandering naderende , kruipen zij in 
de aarde, en vervaardigen zich dââr een 
zeer los verblijf, ter verandering in eene 
Pop, zoo als deze op de plaat wordt voor- 
gesteld. 

Slechts elf of twaalf dagen , nadat de Rups 
in de aarde gekropen was , kwam de Vlin- 
der te voorschijn ; wij geven de afbeelding 
op de plaat in eenen loopenden en vlie- 
genden staat; de Vlinder op het blad loo- PLANCHE 28» ijes feuilles de V Amaryllis Reginae ser- 
vent de nourriture à la Chenille noire parse- 
mée de points jaunes que nous représentons 
sur la planche 28^ Les jeunes Chenilles de 
cette espèce ne mangent que les parties ten- 
dres des feuilles ; mais celles qui sont plus 
âgées les dévorent tout- à- fait , et comme el- 
les sont parfois nombreuses et d'une grande 
voracité , il n'est point rare de voir des plan- 
tes entières qui en sont dévorées. Elles 
se laissent tomber quand on les touche. 

Nous avons donné une figure de la Che- 
nille adulte. Elle se métamorphose dans la 
terre et s'y construit un logement composé 
de quelques fils. La Chrysalide se voit au 
bas de la planche. Le onzième jour après que la Chenille 
entra en terre , on en vit sortir le Papillon. 
Nous avons figuré un mâle courant sur la 
feuille, et la figure qui représente un Pa- 
pillon volant a été faite d'après une femelle. 64 pende voorgesteld , is naar een Mannetje , 
en de vliegende naar een Wijfje vervaar- 
digd. In den loopenden en rustenden stand 
houden zij de vleugels daksgewijs en zijn 
zeer mak. Het onderscheid der kunne is 
alleen aan de gedaante van het achterlijf 
zigtbaar. 

Dezen Vlinder niet beschreven vindende , 
en dezelve , voor zoo veel ons bekend is , nog 
geen^naam hebbende, zoo nenaen wij daar- 
toe het voedsel in aanmerking 5 en daar deze 
soort onder de Noctuae behoort, zoo noe- 
men wij haar Noctua AmaryUidis. Ce Lépidoptère est fort tranquille et porie 
ses ailes en toit lorsqu'il ne vole point. Ce 
n'est que par la forme de l'abdomen qu'on 
peut distinguer les sexes. Cette espèce que nous croyons être nou- 
velle et non décrite appartient aux Noctuel- 
les. Nous lui donnons le nom de Noctua 
AmaryUidis ^ diaprés la plante sur laquelle 
se trouve sa Chenille. 
Px . 2 9 . 


PAPILIO ERYTHROMELAS. (PLEBEJI RURALES INCAUDATI.) PLAAT. 29. 

JHet fraaije Dagvlinderlje, waarvan wij 
op Plaat 29 de afbeelding geven , behoort 
onder de zeldzaam voorkomende , zijnde , 
voor zoo veel ons bekend is, nog bij geen 
Autheur beschreven of afgebeeld. Wij ge- 
ven aan hetzelve den Lalijnschen naam van 
Eryihromelas , naar aanleiding van de twee 
zeer tegen elkander afstekende kleuren der 
Vlindertjes, zwart en rood, vooral bij de 
Mannetjes , hebbende de Wijfjes ook nog 
zilvere streepjes op de ondervleugels. 

Op de groote Vogelgagga , aldus gewoon- 
lijk in Surinamen genoemd [Viscum ver- 
ticillatum) , vonden wij nu en dan , in ver- 
schillende tijden des jaars, de Rupsjes, en 
hoopten telkens bij het wedervinden gelukki- 
ger te zullen slagen dan tevoren; doch, he- 
laas! gedurig werden wij te leur gesteld, 
daar zij meestal stierven, dewijl zij met 
Wespen eijeren bezet waren, hetgeen zeker 
veel tot de zeldzaamheid des Vlinders bij- 
brengt : wij bekwamen alzoo zeer zelden 
een goeden Vlinder. Jong zijn de Rupsjes 
geheel wit bepoeijerd , welk wit poeder , 
bij het voorlkruipen zich ook over het blad 
verspreidt; bij meerderen groei, wordt dit 
witte poeder iets minder , zoodat de ei- 
genlijke kleur der Rups, zijnde bruinach- 
tig, meer ziglbaar wordt; de pootjes zijn 
geheel bedekt door de witte driekantige pun- 
ten , die de Rups op zijde heeft ; bij het 
voortkruipen steken zij het geelachtig kopje 
vooruit. In minder dan drie weken zijn 
deze Rupsjes volwassen, en verloonen zich 
dan zoo als bij a. op Plaat 29 afgebeeld is. PLANCHE. 29. 

mJq beau Papilion diurne dont nous don- 
nons la figure sur la Planche 29 ième, pa- 
raît être une espèce assez rare et qui n'a 
été jusqu' ici décrite ni figurée. Nous lui 
donnons le nom à' Erythromelas d'après la 
couleur rouge et noire qui sont surtout pro- 
noncées chez le Mâle, tandis que la Femelle 
se distingue aussi par des rayes argentées 
aux ailes postérieures. Nous trouvâmes les Chenilles à diverses 
époques de l'année sur le Yiscum verticil~ 
latum , qu'on nomme au Surinam Vogel- 
gagga. Cependant nous étions presque tou- 
jours trompés dans notre attente d'en suivre 
les métamorphoses parce qu'elles étaient sou- 
vent dévorées par les larves d'une espèce 
d'Ichueumon. Un grand nombre périssant 
par ces ennemis, le Papillon est assez rare. 

Les jeunes Chenilles sont couvertes d'une 
poussière blanche, qui se répand aussi sur 
les feuilles où elles rampent. Cette poussière 
diminue quand les Chenilles grandissent. Alors 
la véritable couleur de la Chenille qui est bru- 
nâtre, se voit-elle plus distinctement. Le corps 
est pourvu de deux séries latérales de pointes 
triangulaires blanches, qui cachent les pat- 
tes. En marchant la Chenille avance sa 
tête jaunâtre. Elle parvient au terme de 
son accroissement dans l'espace de trois se- 
maines et se montre alors telle que nous 
l'avons figurée PI. 29. a. 66 Wanneer zij tot den volwassen staat zijn 
gekomen, en de tijd harer gedaanteverwis- 
seling nadert, hechten zich deze Rupsen 
met het achtereinde vast, veelal midden op 
een blad, spinnen zich een draad over het 
lijf, en veranderen tot Pop, zoo als bij 6. 
er een afgebeeld is. 

Slechts veertien dagen bleven deze Pop- 
jes in dien staal liggen, komende toen het 
fraaije Vlindertje te voorschijn. Bij c. c. is 
het Mannetje vliegende en loopende afge- 
beeld, en bij of. d, het Wijfje, ook in beide 
de standen; hierdoor zijn de boven- en on- 
der zijden der vleugels vau beiden de ge- 
slachten ziglbaar. Quand l'époque de leur transformation 
approche les Chenilles s'attachent par la 
partie postérieure de leur corps , souvent au 
milieu d'une feuille, et se filent une ceinture 
de soie vers le milieu. La Chrysalide de 
nôtre espèce a été figurée en b. 

Il ne faut que quinze jours à ces Chrysa- 
lides pour donner naissance à l'Insecte par- 
fait. On pourra juger de celui-ci par nos 
figures. Le Mâle est représenté en c. c, tan- 
dis qu'on voit la Femelle en cl. cl. Les ailes 
étant élevées dans le repos, les figures ou 
l'on voit les Papillons assez feront connaître 
le dessein et les couleurs du dessous. Pl. 3. er.. 


PHALAENA VIOLACEA. (BOMBYCES.) PLAAT, 30. iJe dertigste Plaat vau dit werk stelt 
eenen Vlinder voor uit de afdeeling der Bom- 
byces Linjt. Noch in afbeelding, noch in 
eenige verzameling denzelven aangetroffen 
hebbende, en die dus als nog bij geen naam 
bekend zijnde, noemen wij denzelven Bom- 
byx violacea, waartoe de aan onder- en bo- 
venzijde der vleugels hecrschende en slechts 
door donkere of lichtere tinten afwisselende 
kleur, allezins aanleiding geeft. 

De Rupsen van deze soort, schijnen om- 
streeks de helft van Junij oit het ei te ko- 
men, althans wij vonden ze aan het einde 
van die, of in het begin der volgende maand, 
nagenoeg half volwassen; tot op dien leeftijd 
houden zij zich voortdurend op in een net- 
vormig spinsel, zoo als op een der bladen 
op Plaat 30 is voorgesteld. Nu verlaten zij 
dit spinsel en vervaardigen zich in de plaats 
daarvan , een geheel ander kokervormig , 
zoo als dit op het andere blad afgebeeld 
is ; het takje is van den zoogenaamde Sap- 
padille of Sapotilje boom , met welke zij 
zich, bij uilsluiting van alle andere gewassen, 
schijnen te voeden. Tot het vervaardigen van 
beide spinsels bedient deze Rupsensoort zich, 
behalve van haar eigen weefsel, van afge- 
knaagde stukjes der bladen en den bast der 
takjes, waar zij hare drekstof bij inmengt, 
zijnde de opening altijd naar den bladsteel 
gerigt, en de Rups verlaat die niet dan om 
voedsel te nemen, of bij loenemenden groei 
zich een ander grooler te vervaardigen. Eene 
volwassene Rups hebben wij als van een blad 
vretende voorgesteld; zij heeft dezelfde zon- PLANCHE. 30. E a Planche XXX représente une espèce 
de la division des iSoOTÔyx, dont nous n'avons 
pas vu des figures et que nous n'avons pu 
trouver dans aucune collection. Nous lui 
donnons par conséquent le nom de Bombyx 
violacea de sa couleur violette qui règne 
tant au dessus qu'au dessotis des ailes et 
qui n'offre que peu de nuances plus ou 
moins foncées. 

Les Chenilles de celte espèce paraissent 
sortir de l'oeuf vers le milieu de Juin; du 
moins c'était à Ja fin de ce mois ou au 
commencement de Juillet que nous trouvâ- 
mes les Chenilles parvenues à la moitié de 
leur accroissement. Jusqu'à cette époque 
elles vivent dans une toile réticulaire, qui a 
été figurée sur une des feuilles de notre 
Planche. Mais alors elles sortent de cette 
habitation et s'en forment une autre qui a 
la forme d'un fourreau et qu'on voit sur 
l'autre feuille de la Planche. La plante dont 
nous donnons ici une branche est celle sur la 
quelle notre esjièce se trouve exclusivement 
et que l'on nomme vulgairement Sappadille 
ou Sapotilje. Pour construire ces nids cette 
espèce de Chenille fait usage non seulement 
de la soie qu'elle file, mais aussi de divers 
fragments de feuilles, et de parcelles d'écor- 
ce, les mêlant avec ses excréments. L'ou- 
verture de l'habitation est toujours vers le 
pétiole ou la queue de la feuille. La Chenille 
n'en sort que lors qu'elle mange et la quitte 
quand elle se voit contrainte par son ac- 
croissement à se construire une retraite plus 

9 * 68 derlinge eigenschap, van welke wij reeds 
vroeger bij eene andere soort gewaagden 
{Phalaena vorax pi. 20.) van namelijk, 
aangeraakt of met het blad sterk bewogen 
wordende, een zeker geluid of gesis te ma- 
ken, hetgeen ons voorkwam door spoedige 
ineentrekking der voorste ringen en wrijving 
van dezelven tegen elkander, en tegen de 
wanden van het spinsel veroorzaakt te wor- 
den. In de laalsle helft van de maand Julij is 
deze Rups volwassen, en verandert als dan 
in eene Pop, waarvan wij onder op de Plaat 
de afbeelding geven, en die reeds na verloop 
van veertien dagen den Vlinder oplevert , van 
welke wij boven aan een Mannetje en Wijfje 
hebben afgebeeld, van het eerste de onder- 
en van het laatste de bovenzijde voorstel- 
lende, om het onderscheid in schakering der 
kleur van beide zijden te doen zien; zij 
ziitten in rust met de vleugels ten halve uil- 
gespreid, zijn traag en laten zich zeer ge- 
makkelijk opsteken. large. Nous avons figuré une Chenille par- 
venue au terme de son accroissement et man- 
geant d'une feuille. Cette Chenille possède 
la même propriété singulière dont nous avons 
déjà fait mention chez une autre espèce 
{Phalaena vorax pi. 20) , celle de produire 
un bruit ou un sifflement quand on la tou- 
che ou quand la feuille sur laquelle elle se 
tient est secoussée avec violence. Dans notre 
espèce ce bruit parait être produit par la 
contraction subite et par le frottement des an- 
neaux antérieurs du corps contre eux-mêmes 
et contre les parois de sa demeure. 

L'est vers la fin de Juillet que la Chenille 
est parvenue au terme de son accroissement. 
Elle se change alors en chrysalide , dont 
nous avons donné la figure au bas de Plan- 
che. L'Insecte parfait en sort après quinze 
jours. On en voit deux figures; le Mâle est 
representé en dessous, la Femelle en dessus. 
Les ailes sont a demi étendues dans le re- 
pos. Ces Bombyx sont lourds et se laissent 
aisément percer et fixer avec une épingle Pl.jx 
'^ •■'^a^i^fna'!-^ PHALAENA NETRIX CRAM. PHALAENA NETRATA. Fabr. (GEOMETRAE.) PLAAT. 31. jyi eirix is de Latijnsche naam waarbij de 
tegenwoordige Vlinder beschreven is in het 
werk van Cramer , en aldaar afgebeeld op 
Plaat 151 fig. e. , welke afbeelding een 
Wijfje voorstelt met draadvormige sprieten, 
zijnde daarentegen die van het Mannetje 
fraai gekamd , zoo als wij de afbeelding 
hierbij geven op Plaat 31. 

In het laatste der maand December von- 
den wij eenmaal vier dezer Rtipsen, zit- 
tende regt uit op en onder de takjes van 
eene soort van vijgenboom (Ficus) , zoo als 
bij a. er een op de Plaat afgebeeld is; aan- 
geraakt wordende, lieten zij zich vallen, 
doch heeschen zich bij een draad, die zij 
altijd aan het takje vast hadden, weder 
naar boven. 

Wij vonden deze Rupsen bijkans volwas- 
sen, zoodat zij nog maar weinige dagen van 
de bladen aten, voor dat zij in Pop veran- 
derden; deze tijd gekomen zijnde, verlieten 
zij het voedsel , gingen op den grond hg- 
gen , en wachtten aldus hare verandering 
tot Pop af, zonder eenig spinsel te maken, 
noch in de aarde te kruipen. Bij b. is deze 
Pop op den rug, en bij c. op den buik 
liggende afgebeeld; aan de lange scheede, 
waarin de sprieten en pooten des Vlinders 
besloten zijn, kan men reeds zien dat deze 
bij den Vlinder langer dan gewoonlijk zul- 
len wezen , zoo als dezelve zich dan ook 
inderdaad vertoonen. 

Slechts tiea dagen hadden deze Poppen PLANCHE. 31. Li'espèce de notre Planche XXXI a été 
nommée Phalaena netrix dans l'ouvrage 
de Cramer , où l'on trouve sur la Planche 
151 Fig. e une représentation de la Femelle 
à antennes filiformes; mais le Mâle les a 
pectinées comme on peut voir sur notre 
Planche. 

Vers la fin de Décembre nous trouvâmes 
un jour quatre Chenilles à la fois de cette 
espèce sur un figuier. Elles se tenaient étendues 
dans l'attitude dans laquelle nous en avons 
figurée une sur notre Planche. Mais quand 
nous les touchâmes elles se laissèrent aussi- 
tôt tomber et remontèrent ensuite au moyen 
d'un fil de soie attaché à la branche ou 
elles se trouvaient. 

Ces Chenilles étant presque adultes, elles ne 
continuèrent à manger que peu de jours avant 
de changer en Chrysalides. A cette époque les 
Chenilles quittèrent les feuilles et se couchant 
sur la terre sans y entrer et sans se filer 
une coque, elles se disposèrent à subir cette 
mélamorphose. La Chrysalide est vue par 
le dos en b et du côté ventral en c. On 
peut distinguer à travers l'enveloppe cornée 
de cette Chrysalide la longueur excessive des 
antennes et des pattes qui caractérisent ^ 
l'Insecte parfait. Apres un espace de dix jours le Phalène .*i 70 gelegen, toen de zeer vlugge Vlinder daar- 
uit te voorschijn kwam, bijna geheel met 
de, voor onze oogen zoo aangename groene 
kleur versierd. Het Wijfje is even zoo groen 
van kleur als het Mannetje; doch deze kleur 
wordt doffer, nadat de Vlinder eenigen 
tijd bewaard is , echter vergaat dezelve niet 
zoo spoedig en geheel, als de fraaije groene 
kleur van den Vlinder in Europa bij den 
naam van P apilionaria bekende, afgebeeld 
in ons werk Nederlandsche InseAien, derde 
deel, plaat VIL sort de la Chrysalide. Elle se distingue par 
ses mouvements rapides et par la couleur 
verte si agréable à nos yeux, qui règne pres- 
que sur tout son corps. Les deux sexes ne 
distinguent pas par la couleur. Cette cou- 
leur se ternit un peu après que l'Insecte a 
été conservé quelque temps. Cependant elle 
ne se perd pas si entièrement ni si vile que 
chez l'espèce d'Uurope , nommée Phalaena 
papilionaria , que nous avons figurée dans 
notre ouvrage intitulé: Nederlandsche In,' 
sekten ^ Tom, III. Planche VII. Pl. 32,.' 

SPHINX lAbruscae. 

(SPHINGES ALÎS INTEGRIS.) PLAAT. 32. vra faven wij op de vorige Plaat de afbeel- 
ding van eenen groenen Meter, thans zullen 
wij laten volgen die van eenen, niet minder 
fraaijen, groenen Pij Istanrt- Vlinder, zijnde 
echter veel algemeener dan de vorige, en 
waarvan de kleur spoediger vergaat, zoo als 
blijkt uit de exemplaren daarvan in de meeste 
verzamelingen te vinden, die veelal geelach- 
tig van kleur zijn, en daarbij doorgaans 
van het vrouwelijk geslacht; ook Cramer 
heeft slechts de afbeelding van het Wijfje op 
Plaat 184 gegeven, en Mejufvrouw Merian 
insgelijks het Wijfje op de 34='« Plaat van 
haar werk over Surinaamsche Vlinders; zij 
vond deze Rups op den v^'ijngaard ; wij von- 
den dezelve op een ander slingerend ge- 
was, waarvan de naam ons onbekend is. De 
grootte van het uitwerpsel der volwassene 
Rups dezer soort, verwonderde reeds Mejuf- 
vrouw Meriah, en niet minder ons ; men 
ziet de afbeelding daarvan op de Plaat bij 3. 
Deze Rupsen nog jong zijnde, hebbeneene 
groene kleur, en een lang regt zwart puntje 
op het einde. Bij de tweede vervelling, 
werden zij donker van kleur, zijnde het groen 
verdwenen, en het staartpuntje krom gebo- 
gen. Na de derde huid verwisseling waren 
zij weder kleuriger geworden, zoo als ook 
na de vierde, na welke zij het staartpuntje 
miste, hebbende toen op die plaatseen rond, 
zwart, blinkend plekje zie bij 5, hetgeen 
zoo als het scheen, bij het ademhalen der 
Rups zich bewoog; aangeraakt wordende, 
sloeg zij zeer sterk met het vooreinde heen 
en weder, als om zich te verdedigen. Zij 
kan den kop en de drie voorste ringen , 1 , 
2, 3, tot in den vierden ring 4, waarop zij 
eenen zoogenaamden spiegel of eene ronde 
vlak heeft, intrekken, waardoor dan dit lid 
zeer dik en opgezet wordt. In volwassen 
staat vertoont zij zich zoo als op de Plaat 
afgebeeld is, en overtreft dan vele andere 
Rupsen in dikte. PLANCHE. 32. Ne ous faisons suivre Ia Planche d'une es- 
pèce verte de Phalène par celle qui repré- 
sente un Sphinx de la même couleur et qui 
ne le cède pas en beauté à l'espèce précé- 
dente. Toutefois elle est moins rare et sa 
couleur est plus sujette à changer. La plu- 
part des exemplaires qu'on en voit dans les 
collections ont une couleur jaunâtre. Le 
plus souvent ces exemplaires sont des Femel- 
les; c'est aussi la Femelle seule qui a été figurée 
tant par Cramer Papil, exotiq, , PI. 184 , 
que par Mademoiselle Merian, PI. 34. Cet 
Auteur a trouvé la Chenille sur la vigne, nous 
l'avons trouvé sur une autre plante à tigevo- 
lubile, dont le nom ne nous est point con- 
nu. Les excréments d'une grandeur énorme 
voyex 6, nous étonnèrent, de même qu'ils 
furent un sujet d'étonnement pour celle 
Dame célèbre. Les Chenilles étant encore jeunes ont une 
couleur verte, avec une longue pointe noire 
et droite sur le dernier anneau. Après la 
première mue, elles prennent une couleur 
plus obscure et la corne est courbée. Après 
la troisième mue elles montrèrent de nouveau 
une couleur plus vive, ainsi qu'après la qua- 
trième, dans laquelle elles perdent la cor- 
ne; au lieu de celle-ci on voit alors un es- 
pace rond, noir et luisant voyez en 5. Cel 
espace se mouvait à ce qu'il paraissait pen- 
dant la respiration de la Chenille. Si on la 
touchait, elle remuait la partie antérieure de 
son corps à droite et à gauche, comme pour 
se défendre. Elle peut faire rentrer sa tète 
ainsi que les trois premiers anneaux de son 
corps dans le quatrième segment, qui se montre 
alors très épais et singulièrement enflé et qtii 
olTre une tache oculaire. Quand la Chenille 
est parvenue à son parfait accroissement elle 
surpasse plusieurs autres en épaisseur. C'est 
ainsi qu'elle à été figurée sur notre Planche, 72 

De tijd harer verandering tot Pop geko- 
men zijnde, kroop zij in de aarde, vervaar- 
digde zich een groot ruim spinsel , van binnen 
geheel glad, en veranderde daarin tot eene 
groote, donkerbruine Pop, zoo als onderop 
de Plaat afgebeeld is; deze Pop was bijzonder 
levendig en gevoelig, bewegende zich bij de 
minste aanraking zeer sterk heen en weder. 
Bijna een maand bleef deze Pop liggen, 
voor dat er de fraaije Vlinder uit te voor- 
schijn kwam. "Wij geven hier van het Man- 
netje de afbeelding, met den zuiger uitge- 
rold, zoo als het in de vlugt zijn voedsel 
zoekt. Boven aan is de afbeelding van den 
Vlinder aan de onderzijde te zien , welke 
mede gioen, doch op verre zoo fraaikleurig 
niet is, als de bovenzijde. 

Even als de Europesche Pijlstaart J/ro- 
pos , maakt ook deze Vlinder bij het aanra- 
ken eenig geluid of gepiep. 

De luchtgaten zijn bij dezen Pijlstaart van 
onderen bijzonder zigtbaar, vooral door dat 
zij wit zijnde, zeer veel bij de groene kleur 
afsteken. Ook is bijzonder aan dezen Vlin- 
der in het oog vallende, hel haakje of do- 
rentje, dat aan de ondervleugels zittende, 
door een oogje dat in de bovenvleugels ge- 
plaatst is, heensleekt. Dit haakje verbindt 
bij al de Vlinders, waar het aanwezig is, de 
vleugels met elkander, zoodat, als een Vlinder 
de bovenvleugels uitslaat, de onderste volgen. 
Deze bijzonderheid vordert eene voorziglige 
behandeling in het opzetten; immers wanneer 
men bij het opzetten van een Vlinder, de 
bovenvleugels met eene naald of iets anders 
wat voor uithaalt, dan gaat de onderste 
vleugel mede vooruit, wordende dan door 
dat haakje gelrokken, doch het gebeurt wel 
dat dit dorenije breekt bij hel opzetten, 
vooral door het in de borst knijpen van een 
Vlinder, om daardoor het slaan met de vleu- 
gels te beletten; hier door is dan het ver- 
band der vleugels als verbroken , en men is 
genoodzaakt lederen vleugel bijzonder uit te 
spannen. Men zie verder wegens dit do- 
rentje, het door den Wel- Edelen Hoogge- 
leerden Heer J. xan ber Hoeven te Leiden 
medegedeelde, in de natuurkundige bijdra- 
gen, Deel II. 1827. bl. 273-284. Le temps de sa métamorphose étant venu, 
elle entrait en terre, s'y construisant une 
coque grande et spacieuse , très lisse intéri- 
eurement. Ce fut là qu'elle se transforma 
en Chrysalide ; celle-ci est grande et d'une 
couleur brune foncée; elle se remuait vive- 
ment chaque fois qu'on la touchait. 

Ce fut environ après un mois que le 
Sphinx sortit de cette Chrysalide. Nous en 
avons représenté un Mâle avec sa longue 
trompe déroulée et voltigeant pour chercher 
sa nourriture. Le dessous du Sphinx est aussi 
verdâtre mais moins beau que le dessus. 
Nous avons ajouté une figure de notre Sphinx 
vu en dessous au haut de la Planche. 

Cette espèce fait entendre quelque bruit 
aigu semblable au cri plaintif du Sphinx à 
tête de mort de l'Europe. 

Les stigmates sont très visibles chez ce 
Sphinx , leur couleur blanche étant très pro- 
noncée sur le fonds verdâtre de l'abdomen. 
De même le frein alaire se voit bien distinc- 
tement chez notre espèce. Ce frein consiste 
dans un crin ou poil corné, qui est attaché 
à l'origine des ailes postérieures et qui passe 
par ime partie courbée en crochet à la face 
inférieure des ailes antérieures. Chez les 
espèces où cette particularité existe, les ailes 
antérieures en s'écarlant du corps entrai- 
neut avec elles les ailes postérieures. Quand 
on à brisé celle partie et dérangé celte dis- 
position , il faut écarler les ailes postérieures 
séparément, qui suivent au contraire les an- 
térieures quand on les étend avec précau- 
tion. Celle partie des Lépidoptères à été 
décrite en détail par le Prof, van der Hoe- 
ven à Leic/e , dans le journal hollandais in- 
titulé Bijdragen tot de natuurkundige we- 
lenschapjjen, II. 1827. p. 273-284. Vi.JJ. 
PAPILIO pyhopmoros. (PLEBEJI URBICOLAE.) 

PLAAT. 33. PLANCHE. 33. T olgens het werk van Ckamer en Stoll 
onthouden zich in Surinamen, vele soorten 
van Dikkop- Vlinders, blijkens de verschil- 
lende afbeeldingen, die aldaar voortkomen. 
Wij zullen nu in de negende aflevering van 
dit werk, vier soorten doen kennen, welke 
in het aangehaalde ontbreken, ofschoon zij 
met sommigen daarin afgebeelde wel eenige 
gelijkenis hebben. Zoo heeft de Rups, waar- 
van wij op de hier bijgevoegde Plaat 33 de 
afbeelding geven, wel eenige overeenkomst 
met de Rups bij Stoli, afgebeeld , op Plaat 
9 Fig. 5, en de Pop met Fig 5 A., bijzon- 
der als men de Rups , die gedurende hel 
leven geheel met een wit poeder bestrooid is, 
daarvan ontdoet, en als dan de grondkleur, 
die groenachtig is, te voorschijn komt; 
doch onze Vlinder heeft hoegenaamd geene 
gelijkenis op den bij Cramer afgebeelden 
Vlinder, Plaat 245 Fig. C. D., aldaar Vul- 
canus genaamd. 

Wij vonden deze Rups den 6<'en April, 
zijnde geheel wit bepoeijerd, zoodat zelfs de 
bladen daar zij overkruipt er door besmet 
worden. Zij leeft tusschen tezamen getrok- 
ken bladen, van de Banannenboom {Musa 
sapientum). Stil zittende, houdt zij zich 
tegen den steel van een blad, zoo als op de 
Plaat afgebeeld is. Bij het aanraken van 
deze R ups , verliest zij het poeder, dan dit 
komt, zoo het schijnt door de uitwaseming 
der Rups, weder te voorschijn. 

Als men de bladen, die door de Rups met 
sterke witte draden tezamen getrokken zijn, 
van elkander trekt, dan kruipt zij achter- of O. n trouve un grand nombre d'espèces de 
Plébéiens urbicoles à S^irinam, comme il 
est assez prouvé par les nombreuses figures 
qui ont été publiées par Cramer et Stoll. 
Nous nous proposons d'en faire connaître 
quatre nouvelles dans cette neuvième Livrai- 
son, qui ont échappées à ces Auteurs, quoique 
parmi leurs figures on puisse trouver quel- 
ques unes plus ou moins ressemblantes. Ainsi 
par exemple on pourrait rapporter la Che- 
nille figurée sur noire Planche 33 à celle 
que Stoll a figurée PI. IX. Fig. 5 et la 
Chrysahde à sa Fig. 5 A., surtout quand on 
ôte la poudre blanche, dont la Chenille vi- 
vante est couverte, et lorsqu'on fait paraître le 
fond verdàtre ; mais noire Papillon est tout 
à fait différent de celui (jue Cramer a figuré 
sous le nom de Vulcanus PI. 245 Fig. C. D. Nous trouvâmes celte Chenille le 6 Avril. 
Elle était toute couverte d'une poussière 
blanche, qui salit même les feuilles sur les 
quelles elle rampe. Elle vit entre les feuilles 
enroulées du Bananier {Musa sapïenluni). 
En se reposant elle s'appuie contre un pé- 
tiole, comme elle est figurée sur noire Plan- 
che. En touchant la Chenille on enlève la 
poussière, qui cependant ne larde pas à re- 
paraître par l'exhalaison. 

Quand on écarte les feuilles qui sont liées 
ensemble par des fils blancs assez forts, la 
Chenille se meut en avant ou à reculons voorwaarts even als cleBIadrolders.(7'or/rece5,) j comme les Tordeuses (Torir/ces.) 10 74 De lijd harer verandering gekomen zijn- 
de, verliest deze Rups de witte poeder, en 
de zeegroene grondkleur komt tevoorschijn; 
zij spint dan de bladen nog digter tezamen, 
hecht zich eenen witten draad over het lijf, 
en verandert den volgenden dag in eene 
lichtgroene Pop, die van voren en van ach- 
teren spits gepunt is , zijnde de zuiger- 
schede des Vlinders langs de geheele Pop 
tot aan het achtereinde te zien ; zij heeft 
wel eenige overeenkomst met de Pop in dit 
werk op Plaat 27 afgebeeld. 

Men behoeft slechts weinige dagen naar 
het uitkomen des Vlinders te wachten , ver- 
latende deze reeds elf of twaalf dagen , na- 
dat de Rups veranderd is, het Popvlies; na- 
dat de vlerken volgroeid zijn , dat hij in de 
ruslende stand moet afwachten, zoo als de- 
zelve afgebeeld is op de plaat, zittende op 
een tak met Bannanen, vliegt hij door de 
lucht, in welken stand deze fraaije Dikkop 
boven aan op de Plaat voorgesteld wordt. 

Zeer vlug is deze Vlinder en onnavolg- 
baar zijn de weerschijnende kleuren, die 
zich, al nadat men het voorwerp draait, op 
de vlerken vertoonen, dan ziet men groene, 
dan blaauwe , en dan goudgele weerschijn. 

De boven aangehaalde soort is bij Cramer 
genaamd Vulcanus, nu zullen wij ons voor- 
werp noemen Pyrophoros , zijnde voor zoo 
veel ons bekend is, nog bij geen Auteur 
beschreven of afgebeeld. La Chenille perd la poussière blanche 
quand elle va subir sa métamorphose, et le 
fond verdâtre se montre alors à découvert. 
Elle ferme sa retraite avec des fils plus ser- 
rés et se fixe par un lien de soie blanche, 
formant une boucle au dessus de son corps. 
Le jour suivant elle se change déjà en Chry- 
salide, Celle-ci est d'un vert-clair et sa 
forme est pointue des deux bouts; on y dis- 
tingue le fourreau de la trompe, qui s'étend 
jusqu'à l'extrémilé du corps. Cette Chry- 
salide ressemble un peu à celle que nous 
avons figurée sur notre Planche 27. 

Après le court espace de onze ou douze 
jours le Papillon sort de sa Chrysalide, Les 
ailes ne tardent pas à prendre leur parfait 
accroissement, pendant que le Papillon se 
tient en repos comme il est figuré sur la 
Planche appuie contre une tige de Bananier. 
Le terme arrivé, le Papillon est en état de 
voler et nous étonne tant par la rapidité de 
ses mouvements que par la variété de ses 
couleurs à reflets tantôt verts, tantôt bleux^ 
tantôt jaune-dorés. Nous avons appelé nôtre espèce Pyropho- 
ros , dont nous n'avons pu trouver la de- 
scription ni la figure dans les ouvrages que 
nous avons consulté. : Ti.. 34. 

PAPÏLIO FULIIÎNATOR. 
(PLEBE Jl URBÏCOLAE.) PLAAT. 34. 

Als men den Vlinder door ons boven 
aan op Plaat 34 vliegende afgebeeld, met 
den Vlinder bij Cramer op Plaat 284 Fig. 
A., aldaar Fulgeralor genaamd, en bij 
Latreille en Godard Mercatus , vergelijkt , 
dan is er in kleur en vlekken wel eenige 
overeenkomst , maar de ondervlerken van 
ons voorwerp zijn rond, en bij Cramer 
puntig, ook hebben de onderzijden van de 
Tierken geheel geene gelijkenis, blijkens 
onzen Vlinder , op de Plaat loopenden op de 
bladen, en Fig. B. bij Cramer. Zoo komt 
ons voorwerp ook iels overeen, met Fig. 
E. en F. van Plaat 283 , doch van onderen 
weder in het geheel niet ; wij oordeelen de 
onze daarom eene andere soort te zijn, en 
noemen dezelve Fulminator. Het was in de Maand Januarij dat wij 
deze Rups vonden. Nog jong zijnde, leeft 
zij tusschen zeer digt tezamen gesponnen 
bladen; grooter wordende, spinnen zij de 
bladen minder digt ; zij vreten weinig , en 
groeijen langzaam; doen ook alzoo niet veel 
schade aan de planten, die haar tot voed- 
sel verstrekken. Wij ontdekten haar op het 
gewas, in Surinamen Without genaamd, 
zijnde een soort van Cassia, met gele bloe- 
men. De Rups volwassen zijnde, heeft zij 
de kleur en gedaante als op de Plaat is 
afgebeeld, en gelijkt dan veel op de Rups 
bij Stoli- Plaat 17 Fig. 6, zonder nogtans 
dezelfde te zijn , daar die geheel overeen- 
komt met de onze op Plaat 36, hier achter 
volgende, afgebeeld. E PLANCHE. 34. 

n comparant Ie Papillon que nous avons 
figuré sur la Planche 34 avec celui que 
Cramer a représenté sur sa Planche 284 
Fig, A., sous le nom de Fulgeraior et que 
Latreille et Godard ont nommé Mercatus, 
on remarque quelque ressemblance dans la 
couleur et le dessin, mais la forme des ailes 
postérieures est pointue dans la figure de 
Cramer; le dessous des ailes est aussi très 
different, comme il résulte de la comparai- 
son de la figure sur notre Planche repré- 
sentant Je Papillon marchant sur les feuil- 
les avec la Fig. B. de Cramer. Il y a aussi 
quelque analogie entre notre Papillon et les 
figures E. et F. de la Planche 283 du même 
Auteur, mais le dessous des ailes diffère tout 
à fait, Nous croyons par conséquent que 
notre espèce est distincte et nous la nom- 
mons Fulminator. 

Nous trouvâmes cette Chenille en Janvier. 
Pendant sa jeunesse elle vit entre des 
feuilles étroitement fixées avec de la soie, 
mais en grandissant le tissu qu'elle file est 
moins serré. Elle mange peu et croit len- 
tement , aussi le dégât qu'elle cause aux 
plantes est peu considérable. Elle vit sur 
une espèce de Cassia , qu'on nomme JFit- 
hout à Surinam, Nous donnons la figure 
de la Chenille parvenue au terme de son ac- 
croissement , la quelle ressemble beaucoup à 
celle de Stoll PI. 17 Fig. 6, sans être ce- 
pendant identique. Celte figure de Stoll 
convient parfaitement avec celle que nous 
donnons sur la Planche 36. 10 76 Ter verandering gereed zijnde, spint zij 
de bladen weder digt te zamen, en na het 
achtereinde vastgehecht , en eenen dikken 
witten draad over het lijf gesponnen te heb- 
ben , verandert deze Rups in eene dikke , 
zwarte Pop, welke liggende op een blaadje 
op de Plaat is afgebeeld, met roode ringen 
en wit bepoederd, welk poeder door de be- 
weging der Pop er meestal afraakt, zoodat 
de bladen wit worden. 

Den volgenden dag, nadat onze Rups 
zich vastgesponnen en tot verandering ge- 
schikt had , veranderde hare gedaante in 
Pop , en slechts veertien dagen daarna , 
kwam de fraaije Dikkop- Vlinder te voor- 
schijn. Om nu zoowel de boven als onder- 
zijde des Vlinders te doen zien , die beiden 
met verschillende kleuren en strepen pron- 
ken, is de Vlinder vhegende en loopende 
op de Plaat afgebeeld. De onderzijde mist 
dien glans en weerschijn , waarmede de bo- 
venzijde, bij het Insekt zelve, versierd is. Lorsqu'elle se dispose à sa métamorphose, 
elle serre le tissu de sa retraite plus étroite- 
ment, et s'attachant par la queue et par un 
fil passant en demi anneau au dessus de son 
corps, elle se change en Chrysalide. Celle- 
ci est grosse et noire, avec des anneaux 
rouges et couverte d'une poussière blanche, 
qui en se détachant de son corps par ses 
mouvements, s'attache à la feuille qui la 
porte. 

Le Papillon éclot quinze jours après. Pour 
faire connaître le dessus et le dessous des 
ailes dont les couleurs et le dessein sont dif- 
férents, nous avons donné une figure d'un 
Papillon qui vole et d'un autre marchant, 
les ailes élevées. Le dessous des ailes est 
dépourvu de ce reflet brillant, qu'on remar- 
que au dessus dans l'Insecte vivant. 
pl.j.5: 
PAPILIO LUCIDATOR. 

( PLEBE JI URBICOLAE.) PLAAT. 35. H< let windend gewas, waarvan wij op 
Plaat 35 een takje afgebeeld hebben , en 
hetgeen tot voedsel van de tegenwoordige 
Rupsensoorl verstrekt, wordt in Surinamen 
Taytje of Taytay genaamd [Paullinia). Deze 
Rups heeft wel eenige overeenkomst met de 
op de vorige Plaat 34 afgebeelde, zoo als 
ook de Poppen onderling overeenkomen , 
echter is onze tegenwoordige niet zoo sterk 
wit bepoederd, en spint eenen rooden draad 
ove." het lijf, en de vorige eenen witten. 

Van dezen zeer glanzenden Dikkop- Vlin 
der, zoekt men weder te vergeefs de afbeel- 
ding, en hij is ook nog ongenoemd; wij zul- 
len denze!ven alzoo Luoidator noemen. 

De meeste soorten van de Dikkop-Rupsen 
onthouden zich in digt op elkander gespon- 
nen bladen; zoo doet ook ons tegenwoor- 
dig voorwerp ; zekerlijk doen zij zulks om 
zich voor hunne vijanden, zijnde vooral de 
Sluip-Wespen , te hoeden, en echter weten 
dezen haar nog wel te vinden. In het laat- 
ste van Januarij is deze Rups volwassen; 
zij is minder fraai dan de vorige , de ge- 
heele Rups is zwartachtig, en de ringen om 
het lijf vuilgeel. 

De tijd gekomen zijnde , dat zij in Pop 
zal veranderen, spint zij zich eenen draad 
van voren en van achteren over het lijf, en 
verandert in eene dikke, zwarte Pop met 
roode banden, en eenigzins wit bepoederd. 
Den volgenden dag, nadat de Rups zich 
besponnen had, kwam de Pop tevoorschijn, 
en maar twaalf dagen daarna vertoonde zich 
reeds de vlugge Vlinder. PLANCHE. 35. 

iia plante volubile , dont on a repré- 
senté une branche sur la Planche 35 et qui 
sert de nourriture à l'espèce de Chenille que 
nous allons décrire, a reçu à Surinam le 
nom de Taytje on Taytay (PauUiniu). Il 
y a quelque rapport entre cette Chenille et 
celle que nous avons représenté sur la Plan- 
che précédente, et les Chrysalides ont aussi 
beaucoup de conformité. Toute-fois la Chry- 
salide de l'espèce dont nous nous occupons à 
présent est moins saupoudrée de blanc et a 
le lien de soie, qui la fixe rouge tandis 
qu'il est blanc chez l'espèce précédente. 

L'est envain que l'on cherche la figure de 
celte espèce brillante ; nous lui avons donné 
le nom de Lucidator, 

Comme la plupart des Chenilles des Hespé- 
ries, celle aussi qui nous occupe maintenant 
vit entre des feuilles pliées et fixées par des 
fils de soie. C'est sans doute pour se mettre 
à l'abri de ses ennemis surtout des Ichneu- 
mons qui pourtant ne respectent pas tou- 
jours cette retraite. La Chenille est parvenue 
à son parfFait accroissement en Janvier. Elle 
le cède en beauté à la précédente; sa cou- 
leur est noirâtre et les anneaux autour de 
son corps sont d'un jaune sale. 

Lors qu'elle doit se transformer en Chry- 
salide la Chenille se file un lien passant en 
avant et un autre en arrière sur le corps. 
Un jour après la Chrysalide sort de sa dé- 
pouille. Elle est grosse, noire à bandes rou- 
geùtres et légèrement saupoudrée de blanc. 
L'Insecte parfait qui est très agile, en sort 
après douze jours. 78 

Onder aan op Plaat 35 is deze Vlinder 
\Iiegende afgebeeld, en het is bewonde- 
renswaardig met hoeveel weerschijn dezelve 
versierd is; het lijf is van boven groen en 
ook de vlerken rondom het lijf, dat tegen 
de overige donkere kleur der vlerken terug- 
kaatst, hetgeen dan weder door de witte 
glasplekjes wordt afgebroken. Om ook de 
onderzijde des Vlinders te doen zien, is de- 
zelve boven aan op de Plaat van dien kant 
voorgesteld. Au bas de Ia Planche on voit le Papillon 
volant. 11 est admirablement orné par sa 
couleur brillante. Le corps est verdâtre eit 
dessus ; cette même couleur règne aux aîles 
autour du corps; le reste des aîles est d'une 
couleur foncée agréablement contrastante 
avec des taches blanchâtres et transparen- 
tes. Pour faire voir le dessous des aîles on 
a représenté le Papillon volant au haut de 
la Planche où il est vu de sa face inférieure. P.L . 3^. 


PAPILIO RUBRÏCOLLIS. 

(PLEBEJl URBICOLAE.) PLAAT. 36. 

IWe afbeelding van de Rups en Pop, op 
de hierbij zijnde Plaat 36 gegeven, verge- 
lijkende met die op PJaat 34, kan men da- 
delijk zien, dat het eene andere soort is; 
onze tegenwoordige is dikker, en de witte 
hairen langer, doch twijfelen wij niet of 
deze Rups en Pop zijn wel dezelfde als bij 
Cramer en Stoll zijn afgebeeld, in het aan- 
hangsel , op Plaat 17 Fig. 6 en Fig. 6 G; 
de Vlinder echter , dien Stoll zegt daarbij 
te behooren , (zie Plaat 283 Fig C. en D.) 
en daar Bioteas genaamd , is een geheel 
andere dan de onze; deze gelijkt meer op 
de Arinas (Plaat 100 Fig. D), doch die 
heeft het borststuk veel langer en het ach- 
terlijf rood, daarentegen heeft de Vlinder, 
op onze Plaat 36 afgebeeld, een rood hals- 
bandje. Er is alzoo te veel onderscheid, 
dan dat het geen verschillende soorten zou- 
den zijn, en wij noemen dus de tegenwoor- 
dige liubricollis. Deze soort van Rupsen , waarvan er een 
op een takje van de Guajaveboom {Psidium 
pyriferum) afgebeeld is, onthoudt zich, haar 
geheele leven door, tusschen digt met bruine 
draden tezamen gesponnen bladen, die zij 
ook van binnen bespint ; zij verlaat deze 
woning om van de naast bij zijnde bladen te 
vreten, en kruipt, dit gedaan hebbende, 
weder in hare cel terug, daar zij zich ze- 
ker aldus beschut, en er slechts met be- 
hoedzaamheid uitgaande om te eten, voor 
hare vijanden veilig waant; doch deze we- 
len haar wel te ontdekken, want de Rup- 
sen zijn menigmaal , met W^espcneijeren be- P LANG H E. 36. 

H^n comparant les figures de la Chenille et 
de la Chrysalide sur notre Planche 36 avec 
celles de la Planche 34, on voit à l'instant 
qu'elles n'appartiennent pas à la même 
espèce, cette Chenille-ci étant plus grosse 
et ayant les poils blancs plus longs. Nous ne 
doutons par au contraire que la Chenille et 
la Chrysalide sont les mêmes que celles dont 
on trouve les figures dans le supplément de 
Stoll aux Papillons exotiques de Cramer PI. 
17 Fig 6 et 6 G. Le Papillon auquel Stoll 
rapporte ces figures et qui est représenté 
sur la PI. 283 Fig. C. et D. de l'ouvrage 
de Cramer sous le nom de Broteas diffère 
cependant toul-à-fait du nôtre. Celui-ci se 
rapproche d'avantage de Y Arinas, Cramer 
Pi. 100 Fig D., mais dans V Arinas a le tho- 
rax est plus long et l'abdomen rouge. Notre 
Papillon a un collier rouge qui manque à 
l'autre. Nous pensons par conséquent que 
les différences sont assez marquées pour jus- 
tifier la séparation spécifique de notre es- 
pèce et nous la nommons Rubricollis. 

Cette Chenille, qu'on a figuré sur une 
branche du Gouyavier {^P sidium pyriferutii), 
se tient habituellement caché dans une retraite 
qu'elle se forme entre des feuilles liées par 
des fils brunâtres et qu'elle tapisse intérieu- 
ment avec de la soie. Elle quitte cette ha- 
bitation pour manger les feuilles environnan- 
tes, et après qu'elle a mangé elle se retire 
dans sa retraite. Sans doute elle cherche à 
se mettre en sûreté par ces manoeuvres con- 
tre ses ennemis; mais ceux-ci parviennent 
cependant à les découvir; souvent ces Che- 
nilles contiennent des oeufs d'Ichneumon; sou- 
vent aussi l'on trouve des difficultés à les 80 zet; als men dnzelve nog jong zijnde en niet 
Lijna volwassen bekomt, dan sterven zij ook 
veelal, hetgeen ons meermalen gebeurd is. 

Kare volle grootte bereikt hebbende, en 
de tijd harer gedaanteverwisseling naderen 
de, spint zij hare woning zoo digt moge 
lijk, en verandert in eene bruine, met korte 
witte hairtjes voorziene Pop. Dit gebeurde 
omstreeks nieuwe jaar, en drie weken daarna 
kwam de aardige, blaauwacbtig zwarte 
Vlinder te voorschijn, met wille glasvlek- 
ken, op de boven vlerken en een rood hals- 
bandje. 

De bovenste figuur op de Plaat afgebeeld, 
stelt de bovenzijde des Vlinders voor, en 
iets lager is de onderzijde te zien. nourrir jusqu'à leurs métamorphoses, quand 
on les a trouvées jeunes. 

Quand la Chenille est parvenue à son en- 
tier accroissement et que le temps de sa mé- 
tamorphose est venu, elle se renferme dans 
son habitation par un tissu plus serré. La 
Chrysalide qui sort de la dépouille de la Che- 
nille est brune avec des poils courts et blancs. 
C'est environ vers le nouvel an que la Che- 
nille prend la forme de Chrysalide et le Pa- 
pillon en sort trois semaines après. Sa cou- 
leur est bleu-noirâtre, avec un collier rou- 
ge; les ailes supérieures sont marquées par 
des taches blanches et transparentes. On 
l'a représenté sur notre Planche, tant en 
dessus qu'en dessous. Pl.JZ 


GLAÜCOPIS C0]!1TA. (SPHINGES ADSCITAE.) PLAAT 37. 

/londer twijfel is de met lange stijve ha- 
ren versierde Kups, door ons op PJaat 37 
afgebeeld, dezelfde als de bij stoll voorge- 
stelde, Plaat 13, Fig.7; niet alleen de Rups, 
maar ook het Spinsel en de Pop , komen 
overeen; doch de Vlinder, die gezegd wordt 
daarbij te behooren, afgebeeld bij cramer, 
Plaat 99 , Fig. A , gelijkt in het geheel niet, 
aan den onzen. Gemelde Vlinder wordt al- 
daar genaamd Sypilus. Hel komt ons voor 
dat de tegenwoordige meer gelijkt naar den 
Meones , afgebeeld bij cramer, Plaat 325, 
Fig. E , doch de vlekken op de bovenvlerken 
zijn nog te veel verschillende, om ze voor 
ééne soort te houden; daarenboven zegt cra- 
MEE, dat de Meones van onderen dezelfde 
kleur heeft als van boven, en bij ons voor- 
werp bieden beide zijden een groot verschil 
aan ; van onderen zijn de ondervleugels niet 
wit, en heeft de Vlinder daar om den hals 
eenen witten puntigen kraag, dien dezelve 
Tan boven niet heeft; ook heeft onze Vlinder 
veel minder rood aan de onder- dan aan de 
bovenzijde, en over het geheel meerder kleur- 
schakering dan de Meones. Wij zouden dus 
cordeelen dat dezelve eene andere soort 
is, daarbij nog in aanmerking nemende, 
dat er ook onder de Europcsche Vlinders 
van dit geslacht zeer veel gelijkenis, tus- 
schen echter werkelijk verschillende soorten, 
bestaat. LiîiîîAEus heeft deze familie den Latijnsche 
naam gegeven van Sphinges adscüae^ (Bas- PLANCHE 37. 

-l'a Chenille que nous représentons sur la 
Planche 37, est pourvue de poils longs et 
raides et nous parait être identique avec celle, 
qui a été figurée par STOLL, PI. 13, Fig.7. Ce 
n'est pas seulement la Chenille mais aussi la Co- 
que et la Chrysalide qui se ressemblent; cepen- 
dant le Papillon que STOLL dit en sortir est tout-à- 
fait différent du nôtre. Ce serait le Sijpilus, 
figuré dans l'ouvrage de cramer , PI. 99 , 
Fig. A. Notre Papillon a bien plus de rap- 
port avec le Meones de cramer , PI. 325 , 
Fig. 8; toutefois il y a encore une différence 
trop marquée entre les taches qu'cff;ent les 
ailes supérieures pour rapporter cette figure 
à notre espèce. Ajoutons que cramer ob- 
serve que les deux faces des ailes portent la 
même couleur, tandis que notre objet offre 
une différence assez grande en dessous; les 
ailes inférieures ne sont pas blanches à leur 
face inférieure , en dessous le Papillon mon- 
tre un collier blanc à pointes qui lui manque 
en dessus; il-y a plus de rouge au dessus 
qu'au dessous et en général une plus grande 
variété de couleurs que dans \& Meones. Par 
conséquent nous sommes d'avis que notre 
espèce est nouvelle, d'autant plus que les 
espèces d'Europe de ce groupe se ressemblent 
souvent à s'y tromper. Ce groupe a été distingué par linhé sous 
le nom de Sphinges adscilae ; les modernes 

11 82 taard Onrusten); daarna is dezelve weder ver- 
deeld in Zygaena , Sijntomis , Procris en 
Glaucopïs ; onze soort behoort tot het laat- 
ste geslacht, waarbij wij den soortnaam van 
comla zullen voegen. In de maanden April en Julij , vonden wij 
meermalen de Rupsen dier soort , op het 
gewas Taylay, (Paullinia,) genaamd, en 
ook op de Zoete Boonljesboombladen {In- 
ga vera). Nog jong zijnde, missen zij de 
vier dikke hairbosjes, waarmede zij na de 
laatste vervelling versierd zijn. Zij loopen 
zeer schielijk, en laten zich bij aanraking 
vallen. Volwassen zijnde, vervaardigen zij 
zich eea luchtig Spinsel , aan een takje of 
op een blaadje, daar men de Pop in kan 
zien liggen , zoo als het Spinsel op de Plaat 
is afgebeeld; om echter de gedaante en kleur 
der Pop beter te kunnen zien , is dezelve 
buiten het Spinsel op de Plaat voorgesteld. Slechts veertien dagen blijft de Vlinder in 
het Popvlies verborgen; hij pronkt met ver- 
schillende kleuren, zoo wel aan de boven 
als onderzijde, gelijk dezelve, aan beide 
zijden te zien, op de Plaat afgebeeld is. ont partagé ce groupe en divers genres, tels 
que Zygaena , Syntomis , Procris, Glau- 
copïs. Notre espèce se rapporte au dernier 
et nous la nommons Glaucopis comta. Nous avons trouvé plus d'une fois les Che- 
nilles de celte espèce en Avril et Juillet sur 
la plante qu'on nomme Taytay (Paulhm'a) 
ainsi que sur \ Inga vera, qu'on nomme 
vulgairement Zoete Boontjesboom. Les jeu- 
nes Chenilles n'offrent pas encore les quatre 
faisceaux de poils, dont elles ne s'ornent 
qu'à la dernière mue. Elles courent très 
vite et se laissent tomber à terre lorsqu'on 
veut les saisir. La Chenille adulte se forme 
un Cocon d'un tissu lâche qui est attaché à 
une branche ou à une feuille, et qui per- 
met de distinguer la Chrysalide qui s'y trouve 
renfermée. Nous avons cependant ajouté la 
figure d'une Chrysalide , tirée de sa Coque 
pour faire mieux connaître sa forme et sa 
couleur. Le Papillon qu'on a eu soin dereprésenter 
tant en dessus qu'en dessous, sort de la Chry- 
salide au bout de quinze jours. Pl.J^. PHALAENA KEÜROPTERA. (BOMBYCES.) PLAAT 38. N.. europtera noemen wij den Vlinder, 
afgebeeld op Plaat 38, om dat de vlerken 
zoo wel aan de boven- als onderzijde, met 
sterke draden als doortrokken zijn; dezelve 
behoort bij de Bombyces , en kan niet onder 
de fraai gekleurde Vlinders gerekend wor- 
den , terwijl de Rups daarentegen fraai ge- 
noemd kan worden; het is inderdaad eene 
sierlijk geborstelde Rups, niet alleen slechts 
met bosjes hair bekleed, maar zij heeft eenen 
harigen kraag achter de drie voorste ringen, 
bijna om het geheele lijf. 

Van deze Rups vindt men ook de afbeel- 
ding bij STOLL, Plaat 15, Fig. 4, doch er 
komt een geheel andere Vlinder uit voort, 
dan STOLL daarbij opgeeft. Plaat 248, Fig. G, 
en daar Leneus genaamd; ook behoort onze 
niet onder de Bastaard onrusten, maar onder 
de Spinners (Bombyces) , en is noch in het 
werk van ceamer, noch in dat van meeiaen 
afgebeeld. W^ij vonden deze Rupsen in de maand Oc- 
tober, op verschillende gewassen, als op de 
Zoete Boonljesboombladen, op de Melkhout- 
bladen, op de Slachelbladen, en stoll schrijft 
dat dezelve ook de bladen der Katoenboomen 
vreet. Bij het aanraken laten zij zich los, 
en vallen inéén gerold van den boom af, even 
als de Borstel Rupsen in Europa. Aan het einde van haar leven genaderd PLANCHE 38. Ne DUS donnons à l'espèce de Bombyx, 
représentée sur cette Planche le nom de Neu- 
roplera , à cause des nervures robustes de 
ses ailes. On ne saurait ranger ce Bombyx 
parmi les belles espèces, tandis que sa Che- 
nille, assez joli et pourvue de poils disposés 
par touffes, est ornée d'un collier de poils 
derrière le troisième anneau, qui entoure à 
peu près tout le corps. Stoll a déjà représenté la Chenille qui 
nous occupe sur sa PI. 15, Fig. 4; mais c'est 
à tort que stoll en dit sortir le Sphinx Le- 
weM5 de cp.AJiisR , PI. 248, Fig. G. L'espèce 
de Bombyx dont cette Chenille est la larve 
n'a pas été figurée dans les ouvrages de caA» 

MER et de MERIAIf. Nous trouvâmes ces Chenilles en Octobre 
sur diverses plantes, comme sur le Zoets 
Boontjesboom ^ le M elkhouf bladen , le Sta- 
chelbladen, et stoll dit qu'elle vivent aussi 
sur le Cotonnier, Quand on les touche, elles 
tombent à terre en se roulant comme les 
Chenilles à brosses d'Europe. Apres avoir pris son parfait accroissement 

11» zijnde, vervaardigt zich de Rups een Spinsel 
op het blad, zoo als wij op de Plaat hebben 
afgebeeld, of aan een takje, of geheel van 
den boom verwijderd, ergens anders aan vast, 
welk Spinsel zeer dun is; zij verandert daar- 
in , tot eene roode langwerpig ronde Pop, 
op de Plaat onder aan afgebeeld, en de 
Vlinder komt tien of twaalf dagen daarna 
te voorschijn, boven aan op onze Plaat, aan 
beide zijden voorgesteld. Ofschoon deze Rups niet zeldzaam en ligt 
te vinden is, vooral ook om dat dezelve op 
de groene bladen zittende, zeer goed te zien 
is, komt cchler de Vlinder zeldzaam voor, 
waartoe misschien de kleur veel bijbreno'l, 
zijnde hij weinig ziglbaar legen den slain 
der hoornen of legen iels anders zi! lende. la Chenille se file une Coque attachée tantôt 
à une feuille comme nous la représentons 
sur nôtre Planche, tantôt à un rameau, tan- 
tôt à quelqu'autre objet , éloigné de la 
plante qui lui servait de nourriture. Le tissu 
de celte Coque est fort lâche. La Chrysalide 
est rouge et d'une forme oblongue. Le Pa- 
pillon en sort après dix ou douze jours. Il 
a été dessiné sur notre Planche tant en des- 
sus qu'en dessous. La Chenille n'est point rare mais on voit 
rarement le Papillon. Cela peut s'expliquer 
en partie par la couleur terne et peu mar- 
quée de ce Bombyx , ce qui rend difficile de 
le distinguer des objets sur lesquels il se re- 
pose, tandis que la Chenille frappe aisément 
les yeux sur le fonds vert des feuilles, ou 
elle se trouve. ^^■3,9- 

.^^^^. 
PAPILIO EÜBULE. (DAjSAI CANDIDJ.) PLAAT 39. Hier voor op Plaat 19, is eene Rups en 
een Vlinder afgebeeld , zeer veel op de te- 
genwoordige soort gelijkende, maar de Rups 
op Plaat 19, heeft eene roode zijstreep 
en deze eene gele ; de Vlinder daar afge- 
beeld, is ook donkerder en niet zoo licht 
geel, de rand of zoom niet zoo blokswijze , 
ea de Pop is grooler en dikker. Er is geen twijfel of de tegenwoordige 
Rups en Pop, is de bij stoll afgebeelde 
Plaat 3 , Fig. 1 , A , en de Pop , Fig. 1 , B , 
en C; maar de Vlinder is niet, gelijk stoll 
opgeeft, de Marcellina van cramer, Plaat 
163, Fig. A, B en C; de onze komt over- 
een met de Eubule, Plaat J20 , Fig. E en F. 
De Slatira, bij cramer. Plaat 120, Fig. C 
en D, schijnt weder eene andere soort te zijn. Zeer veel gelijkt , de groene Rups op 
Plaat 39 afgebeeld, op onze Europesche Rup- 
sen van de Witjes-Vlinders, en zij is ook, 
even zoo min als deze, onder de zeldzame 
te tellen. Deze Rupsen onthouden zich op 
de bladen van het Ringwormkruid , {Ilype- 
ricum bacciferum,) en op het Without, PLANCHE 39. ilous avons donné plus haut sur la Planche 
19, une Chenille et une Chrysalide qui res- 
semblent beaucoup à l'espèce que nous allons 
décrire. Mais la raie latérale chez la Chenille 
de la Planche 19 est rouge, tandis qu'elle 
est jaune chez celle ci. Le Papillon de la 
Planche 19, est d'un jaune plus foncé, le 
points obscurs à la frange des ailes sont 
moins marqués et la Chrysalide est plus grancje 
et plus renflée. II n'y a point de doute que notre Chenille 
et Chrysalide ne soient de la même espèce , 
que celles représentées, par stoi,l , PI. 3, 
Fig. I, A, B et C, mais le Papillon n'est 
pas le Marcellina que stoll dit en sortir, 
et que cramer a figurée PI. 163, Fig. A, 
B, Cj notre Papillon ressemble parfaitement à 
celle que cramer donne sous le nom A'Eubule 
sur la PI. 120, Fig. E, F. {*) L'espèce nom- 
mée Slatira par cramcr, PI. 120, Fig. C, 
D, parait être distincte. La Chenille verte de notre Planche ressem- 
ble beaucoup aux Chenilles des Papillons du 
chou en Europe et n'est guère moins com- 
mune que celles-ci. Elle vit sur les feuilles 
du Uypericum Bacciferum, connu au Su- 
rinam sous le nom de Ringwormkruid et 
sur différentes espèces de Cassia. On la 

(*) Suivant codaet et boisdutai les Popillon» Marcellina 
et Eubulc de caAKta ne font qu'une senle espèce. 

[^Notc du Traducteur français.) 86 (Casst'a ,) en waarschijnlijk nog op andere 
gewassen. Zij vertoonen zich op verschil- 
lende tijden in het jaar, en zijn in weinige 
dagen volwassen. Nog jong zijnde, onthou- 
den zij zich meestal op de nog jonge blaad- 
jes, en behouden haar geheele leven door, 
dezelfde kleur, tot aan den tijd harer ver- 
andering; zij worden dan glanzend geelachtig. Wanneer de tijd der gedaanteverwisseling 
gekomen is, spinnen zij zich het achtereinde 
vast, en eenen draad om het lijf, daar zij als 
in hangen, en veranderen alzoo tot groene 
of roode Poppen, gelijk op de Plaat bij a 
en 6 zijn afgebeeld; acht of tien dagen daar- 
na, komen de Vlinders te voorschijn, en 
wel, zoo veel wij hebben kunnen nagaan, 
uit de groene Poppen de Wijfjes- Vlinders, 
bij a, vliegende en loopende voorgesteld, 
en uit de roode Poppen de Mannetjes- Vlin- 
ders, afgebeeld bij b. De Mannetjes zijn iets 
donkerder en kleiner dan de Wijfjes. voit en diverses époques de l'année. Elle 
croit rapidement et ne change pas de cou- 
leur jusqu'à ce qu'elle doit subir sa mélamor- 
phose; c'est alors qu'elle prend une couleur 
jaunâtre et luisante. Les jeunes Chenilles se 
tiennent sur les feuilles jeunes et tendres de» 
plantes dont elles se nourrissent. La Chrysalide suspendue à Ja manière or- 
dinaire est verte ou rougeàtre. Nous avons 
cru remarquer que les Mâles 6 sortent des 
Chrysalides rouges, tandis que les Femelles a 
proviennent des Chrysalides vertes. Le Pa- 
pillon sort de la Chrysalide après un espace 
de huit à dix jours. Le Mâle diffère de la 
Femelle par sa grandeur moindre et par sa 
couleur plus foncée. 
T-L..40- 


PHALAEÎVA PHYTOLACCA. (NOCTÜA.) PLAAT 40. 

J^och in hel werk van merias noch in dat 
van STOLL , is eene twaalfpoolige Rups afge- 
beeld, zeker een bewijs dat dergelijke Rup- 
sen ook in Suriname even als in Europa niet 
zeer gemeen zijn. Op Plaat 40 geven wij 
de afbeelding van eene fraai gestreepte 
twaalfpootige Rups, met den daaruit voort- 
komenden Ylinder , die ook onder de zeld- 
zame behoort. Deze soort ontbreekt in ver- 
schillende Verzamelingen , en is ook niet in 
het werk van cramek. afgebeeld. 

Zeer vroeg in het jaar, in de maand Ja- 
nuari] , vonden wij deze Rupsen op een ge- 
was in het Bosch, door de Negers Gallajou 
genaamd (Phytolacca oclandra.) Deze Rup- 
sen zitten om te vreten onder de bladen , 
en om te rusten begeven zij zich lot bijna 
op den grond, tegen het stammetje of blad- 
steellje; aangeraakt wordende, laten zij zich 
los en vallen op den grond. Volwassen zijnde, hetgeen in het laatst van 
Januarij was, vervaardigden zij zich een 
luchtig Spinsel op het blad of aan het slecllje, 
daar de Pop in te zien is, gelijk op de Plaat 
afgebeeld ; om echter de Pop in haar geheel 
beter te zien, hebben wij die onder het takje 
voorgesteld ; zij is groen en roodachtig van 
kleur. PLANCHE 40. 

■Les Chenilles à douze pattes paraissent 
être rares au Surinam comme en Europe 
puis qu'on n'en voit point de figures dans 
les ouvrages de meeian ni de stoll. Notre 
Planché en donne une qui est agréablement 
rayée de vert. Le Lépidoptère qui en sort 
est assez rare. On n'en trouve pas de figu- 
re dans l'ouvrage de cramer et cette espèce 
manque dans beaucoup de Collections. Ce fut au commencement de l'année en 
Janvier , que nous trouvâmes ces Chenilles 
dans un bois sur le Phylolacca octandra , 
nommé par les Nègres Callajou. Les Che- 
nilles se tiennent à la face inférieure des feuil- 
les quand elles mangent; en se reposant 
elles se mettent sur la tige à peu de distan- 
ce de la terre ; et elles se laissent tomber 
lors qu'on veut les saisir. 

Vers la fin de Janvier, Ja Chenille est par- 
venue au terme de son accroissement. Elle 
se forme alors un Cocon d'un tissu lâche qui 
est attaché à une feuille ou à une tige. La 
Chrysalide est visible à travers cette Coque, 
mais elle est représentée séparément pour 
qu'on en puisse mieux voir la forme et la 
couleur qui est verte et rougeâtre. 88 Slechts acht dagen bleef de Vlinder in het 
Popvlies besloten. Hij is boven aan op de 
Plaat afgebeeld, aan de beide zijden te zien, 
-welke wel in teekening maar niet veel in kleu- 
ren verschillen. Wij geven dezen Vlinder, die onder de Noc- 
iiiae behoort, den naam van Noctua Phy- 
tolaccae , naar aanleiding van het voedsel , 
waarop de Rups door ons gevonden is, Le Lépidoptère qui nous occupe ne reste 
que huit jours sous la forme de Chrysalide. 
Il est figuré dans sou état parfait au haut 
de la Planche tant en dessus qu'en dessous. 
Le dessin des deux faces est différent, mais 
la couleur est à peu près la même. Nous avons donné le nom de Noctua Pky- 
iolacvae à celle espèce de Noctuelle, d'après 
la Plante dont la Chenille se nourrit. 
V^.41 

GLAÜCOPIS CEPHEUS. (SPHINGES 

PLAAT 41. 

"e met verschillende kleuren pronkende 
Vlinder , welken wij met deszelfs Rups , op 
Plaat 41 afbeelden , behoort onder de zooge- 
naamdeBaslaard Onrusten, {Sphïnges aclscitae.) 

Men vindt hij cramer de afbeelding van 
onzen tegenwoordigen Vlinder op Plaat 197 , 
Fig E , en hem aldaar onder den naam van 
Cepheus beschreven. 

Bij Plaat 37, vroeger door ons uitgegeven, 
hebhen wij reeds gezegd dat tegenwoordig de 
Sphhiges adscilae weder in onderdeden ver- 
deeld zijn ; ons voorwerp behoort lot het ge- 
ilacht Glaucopis genaamd. 

Omstreeks half Januarij vonden wij deze 
Rups op een gewas in Suriname Tijlij ge- 
naamd, waarschijnlijk een soort van Dolichos, 
kruipende op den kant van een blaadje , zoo 
als wij dit op do hier bijzijnde Plaat hebben 
Toorgesleld. Deze Rups mede naar huis ge- 
nomen hebbende , liet zij zich het voedsel bij 
ons nog eenige dagen zeer goed smaken , en 
Trat veel doch groeide weinig; zes dagen daar- 
na verwisselde zij van huid , behield genoeg- 
Eaam dezelfde kleur; en na nog eens verveld 
te zijn , vertoonde zij zich van gedaante en 
kleur als de onderste op het sleelljo kruipen- 
do Rups , zijnde nu veel ruiger geworden en 
hebbende tusschen do lange hairen oranje gele 
bultjes als wrallen. Zij bleef toen nog zes 
dagen vreten , en spon zich den eersten Fe- ADSCITAE.) 

PLANCHE 41. 

JLe Lépidoptère qui est figuré sur notre Plan- 
che 41 appartient à la division des Sphitiges ad- 
scitae de linhé. Il est orné de couleurs variées. On trouve la figure de l'Insecte parfait dans 
(uvrage de cram; 
nom do Cepheus. l'ouvrage de cramer PI. 197 Fig. E. sous le Nous avons déjà fait remarquer dans le tex- ' 
te qui accompagne noire Planche 37 , que le 
groupe de ces crépusculaires a été divisé en 
plusieurs genres. L'espèce qui nous occupe 
appartient au genre Glaitcopîs. 

Nous en trouvâmes la Chenille vers le miheu de 
Janvier sur une plante qu'on nomrne Tyty au Su- 
rinam et qui parait être une espèce de Dolichot. 
Elle rampait sur le bord d'une feuille ainsi que la 
représente notre figure. Après avoir emporté 
celle Chenille nous l'avons nourri encore en 
chambre pendant quelques jours des mêmes 
feuilles qui paraissaient cire de son gout; 
mais quoique elle mangeât beaucoup , elle ne 
prit que peu d'accroissement ; six jours après 
elle changea de peau , sans que cette mue 
fil changer beaucoup à sa couleur. Après 
s' être dépouillée encore une fois, elle se pré- 
senta en forme et en couleur comme nous 1' 
avons figurée sur la lige. Elle était plus ve- 
lue maintenant et montrait entre les poils 
alongés des tubercules ou verrues, d'une cou- 

12 90 bruarij in op een blad, verTaardigenJe zich 
een lang rond Spinsel van een weinig af- 
knaagsel, maar -verder geheel van het hair dat 
zij zich uit het lijf trok, en met hare gespon- 
ne draden te zamen voegde , en veranderde 
daarin den volgenden dag in eene langwerpig 
ronde , zeer glanzende Pop. 

Het Spinsel is aan het blad gehecht afge- 
beeld, zoo als hetzelve door de Rups vervaar- 
digd is, en de Pop buiten hetzelve onder aan 
op de Plaat liggende. Niet lang bleef do Vlinder in het Popvlies 
verborgen, komende na verloop van veertien 
dagen reeds te voorschijn. Was de Rups fraai 
geweest en had zij gepronkt met verschillen- 
de kleuren, de Vlinder is niet minder liefelijk 
en kan met regt onder de aanzienlijkste van 
deze afdeeling geleld worden ; hij is zoo wel 
Tan boven als van onderen bezienswaardig , 
zoo als wij denzelven op de Plaat van beide 
zijde gezien hebben voorgesteld. leur jaunâtre tirant sur l'orange. Après celle 
mue elle continua à manger pendant six jour» 
et le premier Février elle commença à se con- 
struire une Coque ovale , composée de parti- 
cules rongées des feuilles et surtout des poils 
qu'elle avait arraché de son corps et lia tout 
cela ensemble par des fils de soie. Le jour 
suivant elle se transforma en Chrysalide. Celle- 
ci est oblongue et très luisante. 

Nous avons donné une figure de la Coque at- 
tachée à une feuille et la Chrysahde tirée de sa 
Coque est représentée au bas de la Planche. 

L'Insecle parfait ne tarda pas à se déve- 
lopper et sortit de sa Chrysalide quinze jours 
après. La Chenille dont il provient nous a- 
t- elle montré des couleurs variées , l'Insecte 
parfait sur-tout mérite d'être placé parmi les 
belles espèces à cause de ses couleurs vives ; 
nous le représentons sur notre Planche tant 
en dessus qu'en dessous pour faire voir le 
dessin et les couleurs des deux faces. Tl.. 42. 


PAPILIO PAULLINIAE. (PLEBEJI ÜRBICOLAE.) PLAAT 42. H. let niet ongevallige dikkop -Vlindertje af- 
gebeeld op Plaat 42 , is zoo wel aan de Lo- 
ven als aan de onderzijde Cliocolaad-kleurig, 
met eenige gele -vlekjes. De wit bepoederde 
Rups onthoudt zich op het gewas in Surina- 
nien Taijtaij genaamd , zijnde de Paullinia 
pinnata ; hierna noemen wij den Vlinder 
PauUiniae, welke, voor zoo veel ons be- 
kend is , nog bij geenen Aulheur beschreven is. Het was den 10 October dat wij deze Rup- 
sen tusschen de bladen ingesponnen , vonden ; 
zij brengen haar geheele leven dusdanig door; zij 
vreten weinig en groeijen ook langzaam ; vol- 
wassen zijnde vertoonen zij zich zoo als op de 
Plaat afgebeeld is. Het is opmerkelijk dat de Rups het te za- 
men gesponnen blad van achteren geheel open 
laat, waardoor do vuiligheid daar uitvalt , 
haar verblijf aldus geheel schoon blijft , en 
door het aclilereinde op te tillen is er op de 
blaadjes niets van te zien , vcrschillendo hier 
\i\ zeer veel met andere soorten , die dikwijls 
baar verblijf met haar uitwerpsels vervuld 
hebben. Do lijil harer verandering gekomen zijnde , PLANCHE 42. 

L' Hespérie jolie quo fait la sujet de Ia 
Planche 42 est d'une couleur de chocolat 
tont en dessus qu'en dessous , et varié de 
quelques taches jaunâtres sur les aîles anté- 
rieures. La Chenille qui est couverte d' ne 
poussière blanche, vit sur le Taytay {Paulli- 
nia pinnata). Notre espèce n'étant pas en- 
core décrite nous lui donnons le nom de Het- 
peria Paidliniae , d' après la nourriture de 
la Chenille. Nous trouvâmes le 10 Octobre quelques 
unes de ces Chenilles dans un tissu qu' elles 
avaient filé entre les feuilles. C' est dans cette 
retraite que ces Chenilles passent toute leur 
vie. Elles mangent peu et croissent lentement. 
Parvenues au terme de leur accroissement, 
elles se présentent comme dans la figure do 
notre Planche. La Chenille laisse ouverte la partie postéri- 
eure de la feuille ; par celte précaution elle 
peut se défaire de ses excréments qui tom- 
bent par cette ouverture tandis que la demeure 
de plusieurs autres Chenilles s'en trouve souvent 
remplie. Le tems de sa métamorphose étant venu , 

12 • 92 spint de Rups het blad wat digler bij een , 
hechl zich aan het achtereinde vast, en een' draad 
over het lijf gemaakt hebbende, wacht zij al- 
dus hare verandering tot Pop , hetgeen eerst 
twee of drie dagen daarna gebeurt ; zij ver- 
andert dan in eene groenachtige, wit bepoe- 
derde Pop , welke op het blaadje liggende is 
afgebeeld. 

Slechts twaalf dagen blijft het Vlindertje in 
het Popvlies verborgen ; het is op de Plaat 
ïoowel van de onder- &h van de bovenzijde 
afgebeeld. la Chenille s'altache par Ia queue et se filo 
un hen transversal au dessus de son corps. 
Deux OU trois jours après elle change en Chry- 
sahde. Celle-ci est verdàtre et couverte d' une 
poussière blanche. Nous en avons donné 
une figure qui la fait voir posée sur un© 
feuille. Le Papillon en sort douze jours après. Il 
a été representé sur noire Planche dei deux 
faces. Pj:. 
PH A LA EN A E L ON G ATA. (NOCTUAE.) PLAAT 43. IJaar in de geheelo Schepping alles gere- 
geld is, en geene diersoort, ofschoon in grool 
aantal vermenigTuliIigende, zoodanig toeneemt, 
dat zij als het ware de overhand bekomt , 
ïoo blijft er ook in het rijk der Insekten een 
evenwigt Ic bewaren , en daarom schijnen som- 
mige Rupsen soorten meerder rijanden te heb- 
ben dan wel andere soorten. Deze verslindende 
vyanden beletten hare te sterke vermenigvul- 
diging , gelijk dit bij onze tegenwoordige soort 
plaats heeft. AVij vonden van dit voorwerp 
meermalen honderd en meer Rupsen in aantal 
bij elkander op een Winden-gewas , waar- 
gcbynlijk eene soort \an -Bignonia , en uit een 
Eoo grool aantal bekwamen wij dan slechts zeer 
weinige goede Vlinders , zijnde zij meest allen 
met vliegcn-eijeren bezet , zoodat er dan Vliegen 
in plaats van Vlinders uil Ie voorschijn kwamen. Steeds verzuimd hebbende de voorwerpen 
af te teekenen , namen wij , ze weder gevonden 
hebbende in de maand Junij , een nest van 
bijna honderd stuks mede naar huis , in de 
hoop van vele Vlinders te bekomen , daar de 
Rupsen veelal nog maar de helft harer grootte 
bereikt hadden ; zij groeiden weinig ofschoon 
nog al veel vretende; naar gedachten werd 
haar groei vertraagd, door dat de vijand reeds 
Tan binnen in haar ingewand wroette. Den 
Tolgcnden dag, na dat wij ze gevonden hadden, 
kwamen er reeds uit verscheidene de Viicgcn- 
madea kruipen , dio dan in langwerpig ronde, PLANCHE 43. 

Li'ordre établi dans Ja nature ne permet 
pas que les espèces , même les plus fécondei 
se multiplient trop. Cet équilibre esl maintenu 
dans la classe des Insectes par les ennemii 
naturels, qui détruisent certaines espèces, 
comme on en voit un exemple dans celle 
qui nous occupe maintenant. Souvent nous 
trouvâmes une centaine et même plus de 
ces Chenilles ensemble sur la plante volubilo 
qui leur sert de nourriture et qui est probable- 
ment une espèce de Bignonia ; mais quelque 
grand qu'était ce nombie , nous n'en avons 
eu qu'un petit nombre de Papillons, car la 
plupart a le corps rempli d'oeufs de mouche , de 
sorte qu'il en sortait des Mouches et non pas 
des Papillons. Ayant négligé souvent de dessiner celte 
espèce nous en receuillions en Juin une colonie 
de presque cent individus , dans l'espoir d'en 
avoir plusieurs Papillons, puisque ces Chenilles 
n'avaient pas encore la moitié de leur gran- 
deur parfaite. Leur acroissemenl fut peu con- 
sidérable quoiqu'elles mangèrent assez. Pro- 
bablement ce rétard elail-il occasionné par les 
ennemis destucteurs logés dans leur corps. Lo 
jour suivant nous vîmes déjà des vers qui 
sortaient de plusieurs Chenilles et qui se trans- 
formaient en Chrysalides. Deux figures sur notre 
Planche font voir celle Chrysalide , oblongue et 94 roode Popjes veranderden , zoo als wij er 
een onder aan op de Plaat met de daar uit 
Toorkomende Vlieg , die weinig dagen daarna 
Terschijnt , hebben voorgesteld. 

De Rupsen blijven haar geheele leven ge- 
zellig bij elkander in een groot Spinsel , het- 
welk de bladen van het voedsel rondom bedekt. 
De tijd harer verandering gekomen zijnde, ver- 
vaardigen zij zich ieder een afzondelij k Spin- 
sel , genoegzaam alleen uit hare uitwerpselen , 
waarvan het verblijf geheel vol is , te zanien 
gesteld , onder aan op de Plaat afgebeeld , 
en veranderen daarin tot roodachtige Popjes , 
weinig in kleur en gedaante verschillende van 
het vliegen - popje , echter langwerpiger en 
spitser, naast het Spinsel liggende voorgesteld. Ruim vier weken blijft de Vlinder in het 
popvlies verborgen ; voor het uilkomen des 
Vlinders verandert de kleur van het Popje 
van Irood tot bijna zwartachtig , zoo als het 
zelve boven het Spinsel is afgebeeld. Een paar 
dagen daarna, komt het zeer vlugge Vlindertje 
te voorschijn , boven aan op de Plaat in den 
vliegenden en loopenden stand voorgesteld. De Vlinder bijzonder lange vooruitstekende 
puntige voelertjes hebbende, en tevens spits- 
achtige vleugels , zoo noemen wij denzelven 
elongata; zij is , voor zoo veel wij welen , nog 
niet afgebeeld of beschreven. rougeâtre ainsi que Pespèce de Mouche , qui en 
sort. Les Chenilles continuent à vivre en société 
pendant tout le temps de leur existence dan» 
un grand nid composé de toiles qui enveloppe 
les feuilles dont elles se nourrissent. Mais quand 
le temps de leur métamorphose est venu , 
e!le'5 forment chacune en particulier une Co- 
que , composée en grande partie des excré- 
ments dont leur nid est rempli, entrelacés de 
fils de ùoie. C'est dans ce Cocon qu'elles chan- 
gent en Chrysalides qui ressemblent par la cou- 
leur et par la grandeur à celles de la mouche, 
mais qui sont plus oblongues. Les figures au bas 
de la Planche font voir une telle Chrysalide à 
coté du Cocon , qui la renfermait. 

Le Papillon resie pendant un peu plus de 
quatre semaines dans la Chrysalide. Lorsque 
le lei'rae celle dernière métamorphose appro- 
che , la Chrj'salide change de couleur et de- 
vient presque noire , comme elle est repré- 
sentée au dessus du Cocon. Deux jours après 
ce changement on en vit sortir l'Insecte par- 
fait, qu'on a dessiné posé sur une feuille et vo- 
lant, pour faire voir le dessus de ses quatre ailes. 

Cette Phalène ayant les palpes alongés et 
les ailes acuminées , nous la nommons elon- 
gata ; il ne parait pas qu'elle ail été figurée 
ou décrite auparavant. Pl. 44. 


PlIALAENA DISCOLORIA. (XOCTÜAE.) PLAAT 44. Under de in Surinamen zeer zelden voor- 
komende behoort de tegenwoordige Vlinder, 
welke ook zoo Teel ons bekend is , nog niet be- 
schreven of afgebeeld is : het is ons ook slechts 
eenmaal gebeurd er eene Rups van te vin- 
tien, welke onder de bladen der kleine zwarte 
Marcusa zat [Passijlora Vespertilio). Bij het zoeken naar Rupsen , zagen wij dal 
er aan een paar 3Iarcusa-Liaadjcs gevreten 
was , keerden die toen voorziglig om , en onl- 
deklen de ons nog onbekende Rups. Daar de 
Rups zich dadelijk liet afvallen , en nog al 
spoedig weg liep , zouden wij haar zeker niet 
raaglig geworden zijn , zoo wij haar niet bij 
de eerste ontdekking gezien hadden. Het was op den derden Mei , dat wij deze 
Rups vonden , en na nog zes dagen de bladen 
der 3Iarcusa gevreten te hebben , veranderde 
zij in eene Pop. De afbeelding, die wij van 
deze Rups op Plaat 44 geven , vertoont de- 
zelve stil zittende op den kant van een blaadje , 
houdende dan het achtereinde om hoog en de 
voorpoolen los , zich alleen met de midden- of 
buikpooten vasthoudende. 

Ter verandering gereed zijnde , spon de 
Rups zich een blad met weinig draden ie za- 
men , en veranderde daar lusschen den vol- 
genden dag in eene geelachtig bruine Pop PLANCHE 44. 

Ai'espèce représentée sur cette Planche est 
une des plus rares qui se trouvent au Surinam. 
C'est envain que nous l'avons cherché chez les 
Auteurs et nous n'en avons trouvé qu'une seule 
fois la Chenille , qui était posée au dessous 
d'un feuille de la plante qu'on nomme Marcusa 
(Passijlora Kespertilio). 

Voyant un jour deux feuilles de cette plante 
qui avaient été rongées par une Chenille nous 
examinions attentivement ces feuilles, et en les 
retournant avec précaution , nous apperçumes 
une Chenille qui nous était inconnu. Aussitôt 
elle se laissa tomber et tacha de s'échapper en 
rampant assez vile. Le jour auquel nous trouvions celle Chenille 
était le 3 Mai; six jours encore nous l'avons 
nourrie des feuilles de la Blarcusa. Nous 
l'avons figurée dans une attitude qu'elle 
prend quelquefois , posée sur le bord d'une 
feuille à laquelle elle n'est attachée que par- 
les pattes du milieu , tandis que l'extrémité 
postérieure de son corps est relevée. Après ces six jours' elle se transforma en 
Chrysalide , ayant lié une feuille par quelques 
fils. La couleur de la Chrysalide est brunâtre 
tirant sur le jaune, et elle a des bandes noirâtres 96 met zwarlo banden, zoo als dezelve in het 
Spinsel en buiten hetzelve onderaan op de Plaat afgebeeld is. Nadat deze Pop sleclits lien dagen gelegen 
had , werd dezelve genoegzaam geheel zwart 
van kleur , en 's anderen daags kwam de 
Vlinder te voorschijn, zijnde een Wijfje, op 
onze Plaat bovenaan afgebeeld , aan de boven 
en onder zijde te zien. De Vlinder is aan 
beide zijden geheel eenkleurig zwartachtig , 
echter heeft ons voorwerp aan de bovenzijde 
en wel op de bovenvlerken een geelachtige 
roode streep , die bij den kop smal begint , 
breeder wordt naar den rand des vleugels, en 
zeer veel afsteekt bij de overige zwarte kleur 
des Vlinders , waarnaar wij dezelve dan ook 
ditcoloria noemen. Nous la représentons dans son Cocon et attachée 
à une feuille ainsi que hors du Cocon au bas 
de la Planche. Après le court espace de dis jours , la 
Chrysalide prit une couleur presque tout-à- 
fait noire et le jour suivant il en sortit l'In- 
secte parfait que nous avons dessiné des deux 
faces au haut de notre Planche. Le des- 
sous des aîles est d'un noir uniforme , co 
qui est aussi la couleur dominante du dessus j 
mais les aîles supérieures offrent une bande 
d'un jaune roussâtre qui est étroile à la basa 
et va en s'élargissant vers le bord externe, 
sans toutefois s'étendre jusqu'au bord. Cette 
bande contraste assez avec la couleur noire 
pour justifier le nom de discoloria par k» 
quel nous distinguons notre espèce. PL. 45 PHALAENA TRIMACüLA. (B031BYCES.) PLAAT 45. H. loe veel malen in het jaar de Vlinder , 
Tan welkeft wij de afbeelding den Liefhebbeis op 
Plaat 45 mededeelen, zich yertoont, kunnen 
wij niet bepalen , daar wij denzciven op Ter- 
schillendo tijden, zoowel in het Toor- als in 
het najaar en in den Zomer hebben aange- 
troffen; als Rups is dezelve een der gemeenste 
en raenigvuldigste ; in dezen staat heeft hij 
TeleTijanden, en wordt in menigte door andere 
Inseklen verslonden, hetgeen deszelfs yerraenig- 
Tuldiging zeer tegengaat. 

Do Vhnder legt de Eijeren bij schooltjes; 
de jonge Rupsjes uit dezelve te voorschijn 
komende, leven eenigen lijd gezellig bij elkan- 
der, en onthouden zich onder de bladen, en 
vreten die , naast elkander op een rij zittende , 
op ; 'grooter wordende verspreiden zij zich over 
de takken en stammen der boomen. Volwassen zgnde, zoo als de Rups op de 
Plaat als vretende aan een blaadje afgebeeld 
is, en den tijd harer verandering voelende 
naderen , begint zij zich een verblijf te ver- 
vaardigen ter verandering in Pop. Veelal 
maakt zij zich een Spinsel tegen een takje, 
of tegen den stam der boomen ; dit Spinsel is 
langwerpig eirond , zoo als dil op de Plaat 
tegen het takje voorgesteld is ; het is aan de 
beide uiteinden met vele draden vastgehecht , 
doch hel eigenliijke Spinsel, het verblijf der 
Pop is zeer digt, en aan het boveneinde met PLANCHE 45. iious ne saurions dire combien de fois par 
an se montre le Lépidoptère dont nous don- 
nons la Figure sur notre Planche 45, l'ayant 
rencontré plusieurs fois tant au printemps qu'en 
automne et pendant l'été. La Chenille en est 
très commune et elle a un assez grand nom- 
bre d'ennemis , qui en détruisent beaucoup et 
empêchent la trop grande multiplication de 
l'espèce. La Femelle dépose ses oeufs par paquets. 
Les Chemlles qui en sortent , vivent quelque 
temps en société et se tiennent en mangeant 
rangées sur une ligne, les unes à côté des 
autres à la surface inférieure des feuilles. 
Quant elles grandissent, elles se dispersent sur 
les rameaux et les tiges des arbres. Lorsque la Chenille a pris son parfait accrois- 
sement comme nous l'avons figurée mangeant 
d'une feuille, elle commence à se construire 
une Coque pour y subir sa métamorphose. 
Elle attache celte Coque de préférence à une 
branche ou à la tige des arbres , comme on 
peut voir dans la figure que nous en donnons. 
La Coque est ovale et attachée des deux bouts 
par beaucoup de fils détachés, mais le tissu 
de la coque même est bien serré- Il v a un 
petit couvercle au bout supérieur de la Coque, 
qui s'ouvre par les mouvements de l'Insecte 

13 98 een dekseltje voorzien , hetgeen door de druk- 
king die er de Vlinder van binnen bij het 
verlaten van het Popvlies tegen doet, afvalt; 
de vezels van het Spinsel, gelijk ook do zeer 
fijne hairtjes van de Rups zelve veroorzaken 
bg het aanraken eenige jeukte. 

Onder op de Plaat is de Pop buiten het 
Spinsel afgebeeld; dezelve is kort en dik, als 
ingedrongen , liggende de scheeden , waarin 
de sprieten des Vlinders zich bevinden , over 
de vleugeldekken heen. De Pop is geelachtig en de vleugeldekken bcht bruin ; tegen het uitkomen des Vlinders wordt de Pop geheel 
donker van kleur. De Vlinder is zeer vlug , zoowel het Man- 
netje als het Wijfje ; de afgebeelde is een 
Mannetje, het Wijfje is iels grooter, maar 
van dezelfde kleur. De bladen der Citroen- en Oranjeboomen 
strekken tot voedsel onzer tegenwoordige Rups; 
het lijdt geen twijfel of deze Rups is dezelfde 
als die van Stoll, afgebeeld in het aanhangsel 
op het werk van Cramer, op Plaat 21 , Fig. 2, 
doch de Vlinder, dien Stoll zegt daar uit Ie 
komen , gelijkt niets op den onzen ; wij mer- 
ken dien dus als eene nieuwe soort aan , welke 
wij den naam van Bombyx trimacula gege- 
ven hebben. parfait quand il quille sa dépouille de Chry- 
salide. Los fils de la Coque ainsi que les poils 
de la Chenille occasionnent quelque déman- 
geaison quand on y touche. La Chrysalide tirée de son Cocon est figurée 
au bas de la Planche. Elle a une forme courte 
et trapue et les gaines qui couvrent les an- 
tennes sont placées sur les couvercles des ailes. 
La couleur générale de la Chrysalide est jau- 
nâtre ; les gaines des ailes y sont d'un brun 
clair; mais elle prend une couleur bien 
foncée, quand le temps de la dernière méta- 
morphose approche, 

L'Insecte parfait est d'une grande agilité. 
Nous donnons la figure d'un Mâle; la Femelle 
esl plus grande mais lui ressemble par la 
couleur. La Chenille dont nous avons parlé se nour- 
rit des feuilles des Citronniers et des Orangers. 
Il parait certain que c'est à la même espèce 
qu'il faut rapporter la figure de Stoll, dans 
son Supplément à louvrage de Crajier, PI. 21 , 
Fig. 2. Le Papillon cependant qui en sortirait 
d'après le témoignage de cet Auteur ne res- 
semble pas à notre espèce. La croyant nou- 
velle, nous lui donnons le nom de Bombyx 
tritnacula. Vi^.àô: 

PHALAENA PICTA. (NOCTUAE.) PLAAT 46. liisscben de boren- en onderzijde van 
den Vlinder , waarvan wij op Plaat 46 de afbeel- 
ding geven, is het verschil opmerkelijk, daar 
zij hoegenaamd niet overeenkomen ; aan de 
bovenzijde zijn de bovenvlerkea lichtbruin 
met eene witle stip , daarentegen is de onder- 
zijde van die zelfde vlerken een blaauwachtig 
veld met oenen lichten zoom, en de kleur der 
ondervleugcls van den omgekeerden Vlinder 
is geelachtig , weder geheel verschillende met 
de bovenzijde, die potloodkleurig is. Bg geen Auteur dit voorwerp beschreven 
vindende, noemen wg helzehe Noctua Picta. Op een gewas gelijkende naar Maka, von- 
den wij in de maand Julij eens vier stuks 
Tan deze Rupsensoort. Deze Rupsen zijn halve 
Span-Rupsen met veertien poten. Wij heb- 
ben op de bijzijndo Plaat zulk eene Rups op 
een takje van dat gewas afgebeeld. Bij de minste stoornis laat zij zich van haar 
voedsel afvallen, doch trekt zich bij een' draad, 
dien zij daaraan vastgemaakt heeft, weder op 
en houdt zich zoo veel doenlijk onder do 
bladen verborgen , zijnde hierdoor ook zeld- 
zaam te vinden. PLANCHE 46. Il 1 y a une différence bien marquée entre 
le dessus et le dessous des ailes chez le Lépi- 
doptère, que nous représentons sur la Planche 
46. Les ailes supérieures ont le dessus d'un 
brun clair avec un point blanc , tandis que 
le dessous en est bleuâtre avec un bord clair; 
celui des aîles inférieures est jaunâtre , tandis 
que le dessus est d'un gris de plomb. C'est 
à cause de celte variété du couleur que nous 
nommons Noctua Picta celle espèce que 
nous croyons nouvelle. Nous trouvâmes une fois quatre de ces 
Chenilles au mois de Juillet sur une Malva- 
cée; les Chenilles sont des demi-arpent euses 
n'ayan que quatorze pattes. Nous avons figuré 
une de ces Chenilles sur une branche de la 
plante, qui fesait sa nourriture. Quand on touche à la Chenille elle se laisse 
tomber, mais elle remonte ensuite au moyen 
d'un fil, qu'elle a eu soin d'attacher à la 
plante. Il est difficile de la trouver, puisqu' 
elle se tient soigneusement cachée sous les 
feuilles. 

13 • 100 "Wanneer de Rups volwassen is en de tyd 
harer -verandering tot Pop nadert, Tcrandert 
de groene kleur in violet ; zij vervaardigd 
Bich dan een gering Spinsel tusschen de bla- 
den , en verandert daarin tot Pop , die on- 
deraan cp de Plaat afgebeeld is. Meestal komen de Vlinders in de warme 
luchtstreken spoediger uit het Popvlies dan in 
de koude; zoo was het ook met onzen tegen- 
woordigen Vlinder; slechts tien dagen bleef 
dezelve verborgen. Dezelve is aan de boven- 
en onderzijde op de Plaat voorgesteld. La couleur de Ia Chenille se change de 
vert en violet, avant qu'elle se dispose à sa 
métamorphose. Elle se construit alors une 
Coque lâche entre les feuilles et se transforme 
dans cette retraite en Chrysalide. Nous 
figurons celle-ci au bas de la Planche. Comme les Papillons éclosenl en général 
bien plus vite dans les climats chauds que 
dans les pays froids, notre espèce aussi sortit 
do sa Chrysalide après dix jours pour se 
montrer comme Insecte parfait. Nous avons 
en soin d'en donner deux figures , l'une e» 
dessus , l'autre en dessous. t---: PL. .L -^ ;• 
PAPILIO MENES. (PLEBEJI URBICOLAE.) PLAAT 47. O, Fp plaat 23 hebben wij de afbeelding ge- 
geveu van eene Teertienpolige Rups , zich 
voedende met de bladen der Kaloenboomen , 
en veroorzakende daardoor nu eu dau vele 
schade. Nu geven wij op Plaat 47 de af- 
beelding van eene Rups, zich voedende met 
de bladen der Rijstplanten [Oryza saliva) ; 
doch nooit zich in zoo groot aantal verloonende 
als de eerstgemelde , waardoor dan ook do 
schade, die zij aan de Rijstplanten veroorzaakt, 
altijd gering is. 

Deze Rupsen onthouden zich, gedurende haar 
geheele leven , tusschen te zanien gesponnen 
of opgerolde bladen, die zij met wilte draden 
te zamen trekken ; zij vreten weinig en groeijen 
ook langzaam. Wij vonden haar in de maand 
Julij , en na haar nog drie weken met Rijst- 
bladen gevoed te hebben , zagen wij hare groene 
kleur in doorzigtig wit veranderen ; zij trokken 
toen het blad verder dan gewoonlijk te za- 
men , sponnen zich aan het achtereinde vast 
met eenen fijnen draad over hel lijf, en veran- 
derden lol Poppen, waaruit acht dagen daarna 
de Vlinderljcs te voorschijn kwamen. 

Wij noemen dezen Vlinder Paptlio Menés, 
in navolging van cramer , die op Plaat 393 
Fig. H. en I. een Vlindertje heeft afgebeeld 
op onzen legenwoordigen zoo veel gelijkende , 
dat wij geloven , dien voor denzelfdcii Ic moe- 
ten houden , ofschoon er eenig verschil in is ; 
doch wij verondcrslcllcn , dal die bij cramer naar PLANCHE 47. 

llous avons représenté sur la Planche 23 
une Chenille à quatorze pattes , qui vit sur le 
Cotonnier et qui cause quelquefois degrands 
ravages. A présent nous figurons une espèce 
qui nuit au Riz {Oryza satioa) ; mais qui se 
multiplie beaucoup moins et qui par consé- 
quent fait des dégàls moins considérables que 
celle du Cotonnier. Les Chenilles vivent constamment entre des 
feuilles enroulées cl liées avec une soie blanche. 
Elles mangent peu et croissent lentement. Nous 
les trouvâmes en Juillet et les ayant nourries 
encore pendant trois semaines avec des feuil- 
les du Riz, nous vîmes leur couleur verte 
changer en blanc transparent. Après avoir lié 
la feuille plus étroitement, elles se sont atta- 
chées par derrière et par un fil très mince 
passant sur le corps comme une boucle. C'est 
ainsi qu'elles ont pris la forme de Chrysalides, 
d'où les Papillons sont sortis huit jours après. Nous nommons celte espèce Papilio Menés, 
la croyant identique avec celle qui est figurée 
par CRAMER , pi. 393 fig. H. et I ; les diffé- 
rences qu'on remarque entre nos figures pa- 
raissent dépendre du mauvais état de conser- 
vation de l'individu qui a servi pour type de 
sa figure. Ce qui nous confirme dans celle 102 een beschadigd voorwerp vervaardigd zijn; te 
meer denken wy dit, daar stoll in het aan- 
hangsel op Plaat 7 Fig. 6 G. een' Vlinder 
afbeeld , dien hg zegt denzelfden Ie zijn , hoe- 
wel deze van de afbeelding van cramer ook 
verschilt. Onze afleekening is vervaardigd naar 
een versch uitgekomen voorwerp; zij heeft ook 
het achterlijf langer dan die bij cramer en 
STOLL, daar misschien stukjes afgebroken wa- 
ren , en de gele vlammen of strepen op de 
vleugels zijn bg ons voorwerp veel zigtbaarder. 
De Rups en Pop afgebeeld by stoll, Plaat 
7 Fig. 6 en 6 F. , gelijken ook veel op de 
onze, en de Rups heeft, even als do onze, 
twee lichte vlekken op den negenden ring, en 
do Pop die knobbeltjes , zoo als onze teeke- 
ning dezelve voorslelt; zoo vele redenen te 
meer om onzen Vlinder voor den aldaar ge- 
noemden Papilio Menés te houden. opinion c'est qu'on trouve une figure dans le 
Supplément de Stoll, PI. 7, Fig. 6 G, que 
cet Auteur dit être de la même espèce et qui 
diffère aussi en quelques points de la figure 
de Cramer. Notre figure a été faite d'après 
un individu frais et qui venait de quitter la 
dépouille de Chrysalide. L'abdomen est aussi 
plus long chez notre individu que dans les 
figures de Cramer et de Stoll, où il avait 
peut-être reçu quelque dommage. Les raies 
jaunes sont aussi plus prononcées sur notre 
individu. Ajoutons que la Chenille et la Chry- 
salide dont on trouve les figures chez Stoll , 
PI. 7, Pig. 6 et 6 F, ressemblent beaucoup 
aux figures de notre Planche. La Chenille y 
montre deux taches claires au neuvième anneau 
et la Chrysalide des tubercules, et on observe 
les mêmes particularités sur les figures que 
nous donnons maintenant. Pl.4'^. 
PHALAENE INTERRÜPTA. (NOCTÜAE.) PLAAT 48. Ca 'arica Papaya is do Latijnscbe naam 
van den boom , onder welks bladen zicli do 
Rups onlhoudt , die wij op Plaat 48 afgebeeld 
hebben ; ook in Suriname noemt meu dezen 
boom den Papayboom. Zoo wel als Rups en 
als Vlinder behoort ons voorwerp onder de 
zeldzame, en is, voor zoo veel ons bekend 
is j nog niet beschreven of afgebeeld. Ter on- 
derscheiding hebben wij Toor den Vlinder daar- 
om eenen naam ontleend van de blokswijze 
streep in de lengte en om de randen der 
bovenvleugels en noemen hem dus Noctua 
inierrupta. Onze Rups is zeldzaam en daarbij moeije- 
lijk te vinden , daar zij zicli onder do bladen 
verscholen houdt, on bij de minste aanraking 
laat afvallen ; zij vertoont zich tweemaal in I 
het jaar. Wij vonden haar niet andeis dan 
■volwassen , zoo als dezelve boven aan op het i 
blad loopcnde afgebeeld is ; zij is dan zwart 
van kleur, niet onaardig geblokt en nog al 
ruigharig. Volwassen zijnde en lot den tijd 1er 
inspinning naderende, wordt zij den dag te 
voren roodachtig , gelijk dezelve onderaan op 
de Plaat afgebeeld is. Den volgenden dag spon zij zich in,hcchllc 
daartoe een gedeelte van het grooto blad lo PLANCHE 48. 

Ju'arbre sur lequel vit la Chenille dô la 
Planche 48 est le Carîca Papaya , et porte 
au Surinam le nom de Papay-boom. L'In- 
secte nous paraît être nouveau ; on ne 1« 
trouve que rarement tant comme Chenille que 
comme Papillon. Le nom que nous lui don- 
nons est tiré de la raie interrompue sur les 
ailes supérieures et à leur bord. On a beaucoup de difficulté à trouver îa 
Chenille qui se cache sous les feuilles et se 
laisse tomber au moindre attouchement. Elle 
paraît à deux époques de l'année. Nous ne 
l'avons jamais trouvée que parvenue à son 
parfait accroissement. Nous l'avons figurée sur 
une feuille. Elle est noire avec des taches 
carrées et munie de poils. Le jour avant sa 
métamorphose elle prend une teinle rougeàtre 
comme on peut voir sur la figure au bas do 
notre Planche. Pour se changer en Chrysalide elle se con- 
struisait une retraite dans un coin de la feuille 104 zamen , gelijk dit onder ean het blad op de 
Plaat afgebeeld is , en reranderde in dat ver- 
blijf tot Pop, die wij builen het Spinsel IJg- 
geode onderaan hebben afgebeeld. Na de verandering in Pop , verliep er nog 
eene maand eer de Vlinder te voorschijn 
kwam ; wij hebben denzelven aan het boven- 
gedeelte der Plaat afgebeeld, en in het mid- 
den der Plaat hebben wij eene tweede figuur 
bijgevoegd, om ook de onderzijde te doen 
kennen. qu'elle plia et lia avec de la soie. Nous avons 
figuré celte partie de feuille ainsi pliée et 
nous avons eu soin d'ajouter du bas de la 
Planche une figure de la Chrysalide elle-même. Un mois après le Papillon sortit de sa Chry. 
salide. Notre Planche donne une représenta- 
tion du dessus et dessous de ce Lépidoptère. Pl. Z,9. 
PHALAENA ACMEPTERA. (NOCTUAE.) PLAAT 49. D. 'e Vlinder, waarvan wij op Plaat 49 de 
afbeelding geven , behoort onder de Nocttiœ , 
en is, Yoor zooveel wij weten, bg geenen Autheur 
beschreven of afgebeeld. Wij noemen denzel- 
ven, naar aanleiding der punten op de vler- 
ken, Noctua acmeptera. De Rups van dezen Vlinder is eene halve 
Span-Rups, [Semi-geotnetra); zij behoort ech- 
ter niet tot de eigentlijke twaalfpootige , en 
ook niet tot de veertienpootige ; zij verbindt 
roeleer deze twee soorten met elkander , als 
hebbende twaalf volmaakte pooten , en nog 
twee halve pootjes aan den zevenden ring 
van voren. Wij vonden deze Rupsen op de lage uit- 
spruitsels van een heestergewas , naar gedachte 
Brunsfelsia imdulata, en altijd weggescholen 
onder de bladen , latende bij de minste aan- 
raking zich aanstonds afvallen. Op de Plaat hebben wij een takje van dit 
gewas afgebeeld; aan de linkerzijde van dat 
takje is de Rups op een blaadje loopende voor- 
gesteld , welke twee maal van huid verwisseld 
heeft; aan de andere zijde van het takje is zij 
volwassen afgebeeld, insgelijks loopende ; niet ver- PLANCHE 49. 

-lie Lépidoptère qui est figuré sur notre 
Planche 49 , appartient à la division des Noctu- 
elles. N'en ayant pu trouver une description 
ou une figure chez les Auteurs que nous avons 
consultés , nous lui donnons le nom de Noctua 
acmeptera à cause des points qui se voient 
sur les ailes. La Chenille est une fausse arpenleuse et 
tient le milieu entre celles à douze pattes et a 
quatorze ; quatre de ses pattes membraneuses'sont 
bien développées mais la première paire qui se 
trouve au septième anneau du corps est rudir 
mentairo. Nous trouvâmes ces Chenilles sur les pousses 
inférieures de Brunsfelsia undulata. Elles se 
cachent sous les feuilles et se laissent tomber 
au moindre attouchement. Sur le rameau que représente notre Planche 
on voit à gauche une Chenille après sa seconde 
mue ; de l'autre côté on distingue la figure 
d'une Chenille adulte. Quand la Chenille ne 
mange pas et qu'elle se repose , elle se tient 
ordinairement élendue et le corps appliqué 106 

tende en ruslende , zit zij meestal plat op contre une queue de feuille,. Ces Chenilies 
bladsteellje regt uit gestrekt. Deze Rupsen mangent beaucoup, et croissent rapidement. een vreten veel en groeijen voorspoedig , zoo dat 
ïij gemakkelijk zijn op te voeden. Volwassen zijnde en de tijd harer verandering 
tot Pop naderende, vervaardigt de Rups daartoe 
een verblijf, uit afgeknaagde stukjes blaadjes 
te zamen gesteld , aan het einde van een takje , 
zoo als dit op de Plaat afgebeeld is ; dit ver- 
blijf hecht zij door haar spinsel zeer vast aan 
het takje, en is van binnen geheel glad be- 
sponnen. Hierin verandert de Rups den vol- 
genden dag, tot eene donkere bruine Pop, die 
op de Plaat onderaan te zien is. desorte que leur éducation est facile. Quand la Chenille a pris son parfait accrois- 
sement et qu'elle se dispose à subir sa méta- 
morphose , elle se construit à l'extrémité d'une 
branche un Cocon composé de fragments de 
feuilles qu'elle découpe. Cette Coque est 
bien fixée à la branche et son interieur est 
parfaitement lisse et couvert par une soie 
très unie. Le jour suivant elle change en 
Chrysalide; celle ci est d'un brun foncé comme 
nous l'avons dessiné au bas de notre Planche. Zoo als meestal in Suriname plaats heeft. Ainsi que la plupart des Lépidoptères du Su- behoeft men ook niet lang te wachten naar het 
uilkomen van deze Vliudersoort , verlatende 
dezelve binnen veertien dagen het Popvlies na 
het inspinnen der Rups. De Vlinder vertoont 
zich dan, zoo als hij op de Plaat, aan de bo- 
ven en onderzijde te zien , is afgebeeld ; in den 
rustenden stand houdt de Vlinder de vlerken 
daksgewijze. rinam, 1'Insecte parfait ne se fait pas longtemps 
attendre. La Phalène éclot après une quinzaine 
de jours. Nous l'avons figuré les ailes étendues 
tant en dessus qu'en dessous ; mais quand elle 
se répose ses ailes sont en toit. Tl .50. 

PAPILIO DECEMIACULATA. (PLEBEJI) URBICOLAE.) PLAAT 50. II. Jit hel ronde wilte Eitje bij A op Plaat 50 
Toorgesteld , door den Vlinder op het blad ge- 
legd , hetgeen na de geboorte tot voedsel der 
Rups kan verstrekken , komt weinige dagen 
na do legging het jonge Rupsje te voorschijn ; 
hel is dan carmosijnrood van kleur met gele 
ringetjes , en vervaardigt zich dadelijk een ver- 
blijf tusschen een door haar opgerold of loege- 
vouwen blaadje digt gesponnen. Het voedsel van onze Rups is een Windege- 
was, in Suriïiame Vijfvingerige genaamd, zijnde 
een soorl van Bignonia ; haar geheele leven 
door , blijft zg verscholen tusschen een Ie zamen 
gesponnen of opgerold blad, of tusschen twee 
op elkander gesponnen bladen , zeker om zich 
voor hare vijanden te hoeden , die haar desniet- 
temin wel kunnen vinden. Zij vreet weinig, 
groeit langzaam , en sterft veelal in den gevan- 
gen slaat , hoeveel zorg men ook voor hare 
opvoeding draagt; ook in de vrijheid zal zij wel 
zeer leeder van leven zijn , daar men haar slechts 
zeer zelden ontmoet. Na de tweede buidverwissehng zijn de Rupsen 
groen van kleur, en worden twee dagen daarna 
geheel wit bepoederd , zoo dat het blad , daar 
zij op kruipen er wit van wordt, zoo als op 
de Plaat afgebeeld is ; bij het aanraken spuwt 
zij een groenachtig vocht uit. PLANCHE 50. 

'n distingue en a sur notre Planche 50 l'oeuf 
rond et blanchâtre que le Papillon a soin de 
déposer sur une feuille qui peut servir de nour- 
riture à la Chenille qui en doit sortir. Cet oeuf 
éclot peu de jours après la ponte. La petite 
Chenille est d'abord d'une couleur rouge avec 
des anneaux jaunes. Aussitôt qu'elle est éclosö 
elle se construit une demeure en roulant ou 
pliant une feuille dont elle attache les bords 
avec de la soie. La nourriture de notre Chenille est une es- 
pèce de plante volubilo du genre Bignonia, 
Pendant toute sa vie elle se tient cachée dans 
une feuille roulée ou entre deux feuilles liées 
ensemble avec des fils , sans doute pour être à 
l'abri de ses ennemis qui savent pourtant la 
trouver. Elle croit lentement , mange peu ef' 
meurt souvent lorsqu'on tache de la nourrir 
en chambre. Cependant il parait qu'elle est 
exposée aussi à périr souvent dans l'état de li- 
berté puis qu'elle est très rare. Après la seconde mue les Chenilles prennent 
une couleur verdàtre et deux jours après elles 
se couvrent d'une poussière blanche qui se com- 
munique aussi à la feuille comme on peut voir 
sur notre Planche. Quant on la touche elle 
dégorge une liqueur verdàtre. i08 Als de Rups volwassen is en de tijd ha- 
rer verandering tol Pop nadert , valt het witte 
poeder af en de Rups wordt weder zeegroen 
van kleur , begint aanmerkelijk in te krimpen 
en wordt daardoor veel dikker, spint dan haar 
verblijf met sterke witte draden digter bijéén , 
.hecht zich van voren en van achteren een' 
draad over het lijf, die zeer digt daarop sluit, 
en verandert, aldus beschut, in eene groenach- 
tige Pop , die langzamerhand weder wit bepoe- 
derd wordt, zoo als dezelve op de Plaat, lig- 
gende ingesponnen op het blad , en van onde- 
deren buiten het Spinsel , afgebeeld is. Veorlien dagen na de verandering der Rups 
tot Pop , komt de fraaije Dikkop- Vlinder te 
voorschijn, voorgesteld op de Plaat in eene 
vliegende en loopende houding; zoodra nu na 
xijne verschijning de vlerken volgroeid en stijf 
geworden zijn , begint hij te vliegen. De bo- 
Tcnvlerken zijn op eene donkere grondkleur 
raet tien doorschijnende, licht geelachtige vlek- 
ten versierd, waarnaar wij deze soort noemen 
^ecemmaculata. Lorsque la Chenille est parvenue au terme de 
son développement et qu'elle se dispose à sa 
métamorphose, elle perd la poussière blanche, 
dont elle était couverte et réprend sa couleur 
verte de raer. Elle se raccourcit considérable- 
ment et devient en même temps beaucoup plus 
lourde ; elle serre sa retraite avec des fils blancs 
et forts, s'attache par deux fils qui passent 
étroitement sur le devant et le dernière du 
corps et se transforme en Ghrj'salide verte , 
laquelle se couvre peu à peu de celte même 
poussière blanche , qu'avoit la Chenille. Nous 
donnons une figure de cette Chrysalide dans sa 
Coque et en ajoutons une autre au bas de la 
Planche , qui la représente tirée de sa retraite. Quinze jours après que la Chenille s'est trans- 
formée en Chrysalide on voit sortir de celle-ci 
le beau Papillon, qui ne tarde pas à voler dés 
que ses ailes se sont développées. On voit figuré 
le Papillon volant au haut de la Planche et 
sur une feuille à droite il est représenté assis, 
les aîles relevées , pour en montrer la face 
inférieure. Les ailes antérieures montrent dis 
taches transparentes d'un jaune pale , ce qui 
nous a fait donner le nom de decemmaculala 
à cette belle espèce d'Hespérie.^ ü T^^AAÜ HET LETET^ GETEE BE S Si:^E S D' APHE S ^"ATUB-E, T WiJ EUE B E E Ij . AM S T E E. B A M= J. r. s E pp E is^ Z o o IS'. VOORBERIGT PREFACE TOOR HET TWEEDS DEEL. Als tweede deel van ons werk over de 
Surinaamsche Vlinders, voegen wij weder 
een vijftigtal Platen en beschrijvingen bij- 
een; het zijn, behalve twee afbeeldingen 
uit de 13"^ Aflevering, al de Platen van 
de 14'^en elf volgende Afleveringen, waar- 
voor bij deze aflevering de Titel en In- 
houds-opgave gevoegd zijn. 

Onze hoop, uitgesproken bij het in het 
licht geven van de Voorrede voor het Eer- 
ste Deel , is niet vervuld ; de naamlijst der 
geëerde Inteekenaren is, wel verre van ver- 
meerderd te zijn , veeleer verkort, daar een 
tweetal derzelve door den dood aan de be- 
oefening der Entomologische wetenschappen 
is ontrukt. Het getal der voorstanders en 
begunstigers van Entomologische plaatwer- 
ken, schijnt hier te Lande in de laatste 
jaren aanmerkelijk verminderd te zijn. De 
uitgave der werken van cramer en stoll nu nmuxiEME toziWhee. J\ ous réunissons ici pour for mer le deuxiè- 
me volume de notre ouvrage sur les Lépidoptè- 
res de Surinam^ une cinquantaine de Planches, 
composée par deux Planches de la treizième 
livraison, et toutes les Planches de la 14 li- 
vraison et des onze suivantes. Nous ajou- 
tons à cette livraison le titre et la table des 
Matières de ce second volume. 

L'espérance témoignée par nous en pu- 
lliant la préface du premier volume, ne s'est 
pas réalisée/ la liste de nos honorés Souscrip- 
teurs au lieu de s'être augmentée , en a 
perdu deux au contraire, que la mort a ravi à 
l'étude des sciences Naturelles. Le nombre 
des amateurs et des protecteurs des ouvrages 
illustrés sur l'Entomologie semble avoir dimi- 
nué considérablement , dans les dernières an- 
nées. La publication des ouvrages de cra- 
mer et de STOLL fut appuyée par plus de 
400 Souscripteurs, ce qui prouve assez le werd door meer dan 400 Deelnemers on- 
dersteund , een blijk gewis van de leven- 
dige belangstelling in de wetenschap. 

Wij met onze belangstelling meer dan met 
ons voordeel raadplegende, zullen nog een 
Deel, volgens gedane belofte, aan de nu 
voltooide twee toevoegen, ons vleijende met 
de hoop , dat verbeterende tijdsomstandig- 
heden en verlevendigde lust, in het ver- 
volg mogen zamenwerken , om aan deze 
onderneming meerderen bijval te bezor- 
gen. Daartoe zij het ons vergund de me- 
dewerking en belangstelling van alle beoe- 
fenaars der natuurlijke geschiedenis in ons 
Vaderland bij herhaling in te roepen. vif intérêt qu'on prenait avparavant à 
science. Quant à nous , consultant plus notre désir 
de terminer notre entreprise que notre propre 
intérêt , nous ajouterons encore un volume 
aux deux qui sont achevés maintenant. Nous 
nous soutenons par l'espoir que des temps plus 
calmes et des circonstances plus favorables 
contribueront à procurer un meilleur succès à 
notre entreprise. Qu'il nous soit donc permis, 
d'implorer de nouveau la collaboration et la 
bienveillance de tous non compatriotes qui 
s^ intéressent à Vhistoire naturelle. Naamlijst der Ylinders, afgebeeld in het tweede deel, in de rolgorde 

der uitgaye. 

Liste des Papillons, figurés clans le second volume , suivant 

Vordre de publication. 

51. Phalaena, Nootua, marmorea. 

52. Phalaena, Tortrix . thonbergiana. 

53. Phalaena, Bombyx, citrina. 

54. Phalaena, Bombyx, sesia. 

55. Papilio, Nymphalis Phaleratus, vanillak. 

56. Papilio, Danaus Candidus, cassiae. 

57. Phalaena, Pyralis, longipes. 
58 Papilio, (Hesperia) Plebejus Urbicola , octomacolata. 

59. Glaucofis, Sphinx Adscila, heltmüs. 

60. Phalaena, Torlrix, ledcana. 

61. Phalaena, Bombyx, rhomboidea. 

62. Phalaena, Tortrix, trapeziana. 

63. Phalaena, Geomelra, plumbearia. 

64. Phalaena. Noclua, sacchari. 

65. Phalaena, Tortrix, criicalis surisamensis. 

66. Phalaena, Tortrix, siphana. 

67. Papilio, Plebejus urbicola, quadratim. 

68. Phalaena, Bombyx, ditrapezium. 

69. Sesia, Sphinx adscila, melanochloros. 

70. Phalaena, Geomelra, falcularia. 

71. Sericaria, Sphinx adscila, syltius. 

72. Phalaena, Noclua, tetrastigjia. 

73. Phalaena, Bombyx, cruenta. IV 

74. Papilio, Plebejus urbicola, bromios. 

75. Papilio, Danaus candidus, xanthe 

76. Phalaena, Bombyx, pellucida. 

77. Phalaena, Noctua, tessellata. 

78. Phalaena, Tortrix, flammeana. 

79. Phalaena, Bombyx, zelica. 

80. Phalaena, Tinea, cicadella. 

81. Glaucopis, Sphinx adscita, diaphana. 

82. Papilio, Plebejus urbicola, fantasos. 

83. Phalaena, Noctua, dicolon. 

84. Phalaena, Noctua, plügma. 

85. Glaucopis, Sphinx adscita, Cassandra. 

86. Papilio, Plebejus caudatus, cethegüs. 

87. Phalaena, Noctua, nedroptera. 

88. Phalaena, Geometra, quadripunctata. 

89. Phalaena, Noctua, incurva. 

90. Papilio, Plebejus urbicola, longicakba. 

91. Phalaena, Tortrix, fdnerana. 

92. Papilio, Nymphalis phaleratus, eresimüs. 

93. Phalaena, Bombyx, eutropia. 

94. Papilio, Plebejus urbicola, cerialis. 

95. Papilio, Plebejus urbicola, tetrastigma . 

96. Sphinx, Sphinx alis integris, picta. 

97. Glaucopis, Sphinx adscita, atekrima. 

98. Phalaena, Noctua, incerta. 

99. Phalaena, Pyralis, zebra. 
100. Phalaena, Noctua, bactris. Pl.51. 
(NOCTUAE.) PLAAT 51. 

fin de bosschen van Suriname groeit, tegen 
do boomen een Winde gewas , zijnde Dracon- 
tium pertusum ; dit strekt lot voedsel aan 
de fraaije gesprenkelde en gestreepte Rups, 
waarvan wij op Plaat 5 1 do afbeelding geven ; 
op dit gewas legt de Vlinder de eijereu , en 
de jonge Rupsjes te voorschijn komende, 
voeden zich met die bladen tot haren vollen 
wasdom ; ook in don gevangen staat kan men 
dezelve met deze bladen opvoeden, maar geeft 
men haar saladebladen tot voedsel , dan verla- 
ten zij de bladen van de Dracontium , en vre- 
ten met groote gulzigheid do salade , worden 
dikker en grooter dan gewoonlijk, de stip- 
peltjes en streepjes gaan weg, de kleur der 
Rups wordt graauwachtig zwart , en zij schijnt 
dan wel een andere soort te zijn. Meer malen vonden wij deze Rupsen, echter 
behoort dezelve wel degelijk onder de zeld- 
zame; die, waarnaar de afbeelding vervaardigd 
is , vonden wij in de maand December, en zij was 
in het laatste van Januarij volwassen, zijnde 
gedurende die lijd met haar gewone voedsel 
gevoed. Toen zij nu hare volle grootte bereikt 
had, en de tijd harer verandering gekomen was , 
kroop zij in de aarde, zijnde den 27 Januarij, 
en vervaardigde zich een ovaal rond verblijf, 
van binnen zeer glad als gepolijst. Daarin 
veranderde zij lot eene fraaije bruinachtige Pop , 
die wij acht dagen, nadat de Rups in de aarde PLANCHE 51, 

ne espèce d'Aroidée dont la tige grimpante 
s'attache aux arbres des forêts du Surinam et 
que les botanistes connaissent sous le nom da 
Dracontium pertusum, sert de nourriture à 
la belle Chenille pointillée et striée que nous 
représentons sur la Planche 51. La Phalène de 
cette espèce y dépose ses oeufs et cette plante 
fait la nourriture naturelle de la Chenille dans 
Pélat de liberté; mais on peut aussi la nourrir 
avec des feuilles de la laitue, on voit même 
qu'elle quitte sa nourriture ordinaire pour man- 
ger avec vorairté de la laitue, qu'on lui offre; 
elle devient plus grosse et plus grande, et perd 
ses points et ses stries et prend une couleur 
uniforme d'un gris-noiràlre; dans cet état on 
la prendrait presque pour une espèce différente. Quoique nous ayons trouvé plusieurs fois celte 
Chenille elle appartient cependant aux espèce? 
rares. Celle qui a servi pour notre figure a 
été trouvée en Décembre et avait pris tout soa 
accroissement vers la fin de Janvier, Nous 
l'avions nourrie pendant ce temps par les feuil- 
les du Dracontium, Se disposant alors à sa 
transformation elle s'enfonça sous la terre le 27 
Janvier et s'y fit une retraite ovale, qui offrit in- 
térieurement une surface très unie et comme 
polie. Huit jours après nous y trouvâmes la 
Chrysalide d'une couleur brunâtre et munie à 
sa partie postérieure de deux pointes aiguë 

15 110 gekropen was, in zoodanig glad verblijf vonden ; 
deze Pop was aan het achtereinde met twee 
scherpe puntjes voorzien, zoo als dezelve on- 
deraan, naast de Rups h'ggende, op de Plaal afgebeeld is. Nadat wij nu nog acht dagen gewacht had- 
den, sedert dat door ons de Pop uit haar ver- 
blijf genomen was, kwam de niet onaanzienlijke 
Vlinder te voorschijn , zoo als die bovenaan op 
de Plaat is voorgesteld, aan de boven- en on- 
derzijde. De bovenvlerken van dezen Vlinder is 
met zeer vele vlakken en vlammetjes versierd , 
en de ondervlerken zijn glanzend wit; ook is 
de onderzijde der vlerken gevlamd , waarin wij 
aanleiding vonden dezen nog niet beschrevenen 
of afgebeelden Vlinder den naam van Noctua 
marmorea te geven. Nou» l'avons représentée sur notre Planche à 
côté de la Chenille. Après que nous avions tiré la Chrysalide de 
la terre il se passa encore huit jours avant que 
la Phalène en sortit. Nous avons figuré celle 
Phalène assez jolie des deux faces ; on remarque 
aux ailes anldrieures beaucoup de taches et de 
flammes; les inférieures sont d'un blanc luisant; 
la face inférieure des ailes est flambée de même; 
c'est à cause de ce dessein que nous donnons 
à cette espèce que nous croyons nouvelle le 
nom de Noctua marmorea.^ Pl.52. 
PHALAENA THUNBERGHÏANA. (TORTRICES.) PLAAT 52. 

M hunherghiana is de Latgnsche naam, waar- 
bij onze legenwoordige Vlinder beschreven is, in 
het werk van cramer, vierde deel pag. 192, 
en afgebeeld op Plaat 384 fig. H ; het verschil 
in kleur wordt alleen door do meerdere nieuw- 
heid des Vlinders veroorzaakt; de Rups scbynt 
aan stoll onbekend geweest te zijn. Bijzonder doorschijnende is deze Rupsen- 
soort , zoodat men het voedsel bij het vreten 
door het vel zien kan , waardoor dan de don- 
kere groene strepen nu broeder dan smaller 
schijnen, en somtijds voorkomen dikker te zijn. In een te zamen gerold blad van de in 
Suriname zoogenaamde Mokko-mokko , [Arum 
Segiiinum ,) vonden wij onze , op Plaat 52 
voorgestelde Rups, uit haar eenzaam verblijf 
te voorschijn kruipende; als zij in haar verblyf 
is , en men dit los trekt , loopt zij zeer schie- 
lijk achter of voorwaarts uit hetzelve , om als 
het ware het haar dreigende gevaar te ontwijken. De Rups volwassen, en de tijd harer veran- 
dering gekomen zijnde, spint zij haar verblijf 
digter en vaster dan gewoonlijk, vooral op 
zijde en van achteren , en gedeeltelijk van vo- 
ren , en verandert dan in hetzelve tot eene 
Pop , die roodachtig van kleur is , zoo als wij PLANCHE 52, 

ilolre exemplaire est décrit dans l'ouvrage 
de CRAMER, tome quatrième pag. 192 sous le 
nom Latin de Thunherghiana. Elle y est 
représentée sur la Planche 384 fig. H. La 
différence de la couleur n'est occasionnée que 
par l'état récent de la Phalène; la Chenille 
parait avoir été inconnue à stoll. Cette espèce de Chenille est tellement trans- 
parente, qu'on peut apercevoir la nourriture à 
travers la peau quand elle mange; à cause de 
cela les rayes vertes foncées paraissent alterna- 
tivement s'élargir et se rétrécir. Nous trouvâmes celte Chenille, qui est ré- 
présentée sur la Planche 52 dans une feuille 
roulée qui porte au Surinam le nom de Mokko- 
mokko. {Arum Seguhmm), Nous l'avons des- 
siné au moment qu'elle sort de sa demeure so- 
litaire. Quand elle est de dans et qu'on dé- 
tache la feuille elle tache de s'enfuir très vite 
en avançant ou en reculant, comme si elle 
voudrait éviter le danger menaçant. 

Lorsque la Chenille approche de son état de 
Chrysalide , elle file sa retraite plus fortement 
et plus clos qu'a l'ordinaire surtout aux cotés et 
en arriére et en partie par devant. C'est là qu'elle 
se transforme en Nvmphe laquelle a une cou- 
leur rougeàlre comme nous l'avons représentée 112 die afgebeeld hebben op de Plaat boven aan 
het blad , buiten haar Terblijf afhangende. Niet lang behoeft onze nieuwsgierigheid on- 
Toldaan te blijven door te wachten naar het te 
Toorschijn komen des Vlinders, hetgeen reeds 
binnen veertien dagen na het inspinnen der Rups 
gebeurt. Zoo wel de boven als o«derzijde des Vlinders 
is op de Plaat afgebeeld. sur la Planche au dessus de la feuille, pendante 
au dehors de sa demeure. Notre patience n'a pas besoin de s'exercer 
longtems à attendre l'apparition de la Phalène 
puisque elle paraît déjà quinze jours après 
que la Chenille a fait son Cocon. La gravure représente la Phalène aussi bien 
en dessus qu'en dessous. FL53. 
PHALAENA CITRÏNA. (BOMBYCES.) PLAAT 53. 

JJe Eorslel-Rups , waarvan wij op de be- 
gaande Plaat 53 de afbeelding geven, vertoont 
zich tweemaal in het jaar , doorgaans in de 
maanden Mei en November, komende dan uit 
de eijeren Ie voorschijn , die door den Vlinder 
gelegd worden op de bladen van den zoele 
boontjes-boom , in het Latijn genaamd Inga 
vera. Zoodra het Rupsje hel eitje verlaten 
heeft , vervaardigt het voor zich een verblijf , 
rollende daartoe een blaadje een weinig te za- 
men ; de Rups onthoudt zich ook tot na de 
laatste huidverwisseling tusschen te zaam ge- 
sponnen bladen , maar dan verlaat zij dit verblijf, 
en leeft verder tot haren vollen wasdom meest- 
al zittende aan de onderzijde der bladen. Volwassen geworden en tot den tyd harer 
verandering naderende , vervaardigd de Rups 
zich weder een verblijf , maar thans een van het 
vorige zeer veel verschillende; zij maakt nu 
een rondachtig Spinsel , ter bedekking van 
haar geheele lijf, op een blad of tegen het 
takje , vermengende tusschen haar spinnen de 
hairen van de haar omringende borstels, zoo dat 
dit verblijf geheel ondoorschgnende wordt ; zij 
verandert daarin tot eene lange ronde , bruine 
Pop, waaruit na verloop van tien of elf dagen 
de Vlinder te voorschijn komt. Op een takje van genoemden boom, hebben 
wij de met vele kleuren versierde Rups op een PLANCHE 53. LisL Chenille à brosses que nous représentons 
sur la Planche 53 , se montre à deux époques 
de l'année , savoir dans les mois de Mai et de 
Novembre. Le Papillon dépose ses oeufs sur 
les feuilles de Vlnga vera. Désqu'élle vient 
d'eclore , la Chenille se construit une demeura 
en roulant une feuille et elle se tient constam- 
ment cachée dans une telle retraite jusqu'à 
la dernière mue. Après ce temps elle se tient 
ordinairement à la face inférieure des feuilles. Quand elle a pris son parfait accroissement et 
qu'elle se prépare à subir sa métamorphose, elle 
se fabrique de nouveau une demeure, mais qui 
diffère beaucoup de la première. C'est une Coque 
ronde qui cache tout son corps et qui est atta- 
chée à une feuille ou à une branche , et dans 
laquelle l'Insecle fait entrer les poils de ses 
brosses. Cette Coque est tout-à-fait opaque. 
La Chrysalide est brune et d'une forme oblon- 
gue. L'Insecte parfait en sort après dix ou 
onze jours. On voit sur notre Planche la Chenille ornée 
de plusieurs couleurs rampante sur une feuille 

16 114 blaadje kruipende, volwassen zijnde, afgebeeld, 
en het door haar ter verandering vervaardigde 
Spinsel tegen over de Rups onderaan op een ander 
blaadje. Om nu ook de Pop te doen zien, is die 
onder aan de Plaat buiten hel Spinsel voorgesteld. De Vlinder is op do boven- en onderzijde 
afgebeeld. Daar dezelve nergens beschreven noch 
afgebeeld voorkomt , en wij die dus als eene 
onbekende soort mogen aanmerken , hebben 
wij die, naar aanleiding van hare bleekgele kleur, 
den naam van Bomb. citrina gegeven. Er 
is toch geen twijfel aan , of deze soort behoort 
tol de Bombyces of Spinners der Entomologen ; 
zoo wel het maaksel der Rups en hare leefwijze, 
als de gedaante des Vlinders zelven wijzen daarop 
len duidelijkste, ofschoon in hel werk van stoll , 
aanhangsel op cramer Plaat 10 fig. 2 eene 
Rups en Pop afgebeeld zijn, die wij niet twij- 
felen of zullen de onze voorstellen , dan de 
Vhnder, die door stoll daarbij wordt aange- 
haald en op Plaat 234 bij cramer is afgebeeld, 
behoort tot de Basterd Pijlslaarten {Sesiae) on 
wordt aldaar genaamd Hahjs, zijnde zekereene 
vergissing in het bedoelde werk voorkomende , 
hoedanige wij reeds vroeger de gelegenheid had- 
den aan Ie wijzen en te verbeteren. et parvenue à son parfait accroissement. On 
a figuré la Coque sur une autre feuille vis-à-vis 
de la Chenille ; enfin on voit la Chrysalide tirée 
de sa Coque au bas de la Planche. L'Insecte parfait est figuré tant en dessus 
qu'en dessous. Comme il ne se trouve pas 
encore décrit ou figuré , nous croyons que 
l'espèce est nouvelle et nous la nommons Bom- 
byx citrina à cause de sa couleur. On ne 
saurait douter que c'est un Bombyx; la forme 
et les moeurs de la Chenille le montrent clai- 
rement , ainsi que la forme de l'Insecte par- 
fait. Remarquons cependant que stoll a donné 
dans le supplément aux Papillons exotiques les 
figures d'une Chenille et d'une Chrysalide , que 
nous croyons devoir rapporter à notre espèce , 
Planche 10 fig. 2 ; mais il dit qu'elle ap- 
partient à une espèce de Sphinx ou de Sésie 
qui a été figurée par cramer Planche 234 , 
sous le nom de Halys. Nous avons déjà fait 
remarquer d'autres méprises du même genrs 
dans l'ouvrage cité. PHALAENA SESÎA. (BOMBYCES.) He PLAAT 54. let is met de Rups, die nu tot onder- 
werp zal dienen , en waarvan wij op Plaat 54 
de afbeelding geven, even zoo als met de 
vorige op Plaat 53 voorgesteld , zijnde ook 
deze Rups bij stoll afgebeeld op Plaat 10 Fig. 3 
benevens het Spinsel en Pop , maar do Vlin- 
der is weder geheel anders dan die in dat 
■werk er bij aangehaald wordt , men zie bij 
CRAMER Plaat 287 Fig A. zijnde daar, zoo als 
de vorige , een Basterd Pijlstaart , en daar ge- 
naamd Heher; de onze daarentegen behoort 
ook weder tot de Spinners of Bombyces in den 
staat van volkomen Insekt zoo wel als in dien 
van Rups zeer veel overeenkomst vertoonende 
met die op de vorige Plaat afgebeeld ; ook 
dezen Vlinder mogen wij als eene afzonderlijke 
en nieuwe soort aanmerken en hebben dien , 
daar zijne gedaante aan die der Basterd Pijl- 
staarten wel eenigzins doet denken, Bomhyx 
Sesia genaamd. Meestal gevoelt men bij het behandelen van 
ruigbairige Rupsen, eenige jeukte aan de han- 
den, hetgeen echter bij de eene soort meerder 
plaats vindt dan bij de andere soort ; dit was 
bij de tegenwoordige vrij sterk , daarentegen 
bij de vorige bijna geheel niets. Op hetzelfde boomgewas , Inga vera, vonden 
wij ook onze tegenwoordige Rupsen , maar in 
seer gering aantal, slechts een of twee op een PLANCHE 54. il. 1'occasion de 1'Insecte figuré sur la Plan- 
che actuelle , nous devons faire une remarqua 
pareille à celle que nous avons faite dans 
l'explication de la Planche précédente. On 
voit des figures de la Chenille , de la Coque et 
de la Chrysalide dans le supplément de stoll , 
Planche 10 Fig. 3 , qui appartiennent à notre 
espèce , mais l'Insecte parfait qui en sortirait 
suivant cet Auteur diffère tout-à-fait du notre. 
Stoll indique comme tel une espèce de Sphins 
ou de Sésie nommé Heier et figuré chez cra- 
mer, PI. 287 Fig, A. Notre espèce appartient 
à la division des Bombycides et elle a beaucoup 
de rapport dans son état de larve et d'Insecte 
parfait avec l'espèce précedenle. Comme elle 
semble être nouvelle nous lui avons appliqué 
le nom de Bomhyx Sesia , nom qui indique 
la conformité qu'elle présente avec les Sésies. Les Chenilles à corps velu , occasionnenl: sou- 
vent des démangeaisons aux mains , pat les 
poils qui pénètrent dans la peau. Celte dé- 
mangeaison est assez vive dans la Clienille qui 
nous occupe, tandis qu'elle ne s' observe pres- 
que pas dans la précedenle. Nous trouvâmes nos Chenilles sur Vlnga vera 
comme celles de notre Bombyx citrina , mais 
elles sont bien plus rares. Elle se tiennent à 116 

boompje , zijnde de vorige soort Teelal gemee- 
ner ; zij zitten onder de bladen, zonder die tot 
elkander te spinnen; jong is het Rupsje geel, 
wordende met de laatste verrelliDg wit, zoo 
als het op de Plaat, zittende op een blaadje 
afgebeeld is. 

De lijd tarer gedaanteverwisseling gekomen 
zijnde , vervaardigt zij zich een wit Spinsel , 
grootelijks van hare hairen zamengesteld , ge- 
Ijjk het op de Plaat is voorgesteld , en veran- 
dert twee dagen daarna in eene Pop , Hchl 
groenachtig van kleur , t.00 als dezelve op de 
Plaat onder aan, buiten het Spinsel te zien is. 
Uit deze Pop kwam binnen veertien dagen de 
Vlinder te voorschijn ; hij Is aan beide zyden 
op de Plaat afgebeeld, Ia face inférieure des feuilles , mais ne les lient 
pas. La Chenille est d'abord jaunâtre, mais 
après sa dernière mue elle est blanche. C'est 
ainsi que la représente notre Planche. Quand la Chenille se dispose à sa métamor-- 
phose elle se file une Coque composée en grande 
partie des poils de son corps. Deux jours à- 
pres elle se transforme en Chrysalide d'une 
couleur verdâtre. Nous avons représenté la 
Coque et la Chrysalide sur notre Planche. L'In- 
secte parfait sort de la Chrysalide dans un 
espace de quinze jours. Nous en donnons deux 
figures pour montrer le dessus et le dessous 
des ailes. PL. SS. 
\ I A PAPILIO VANILLAE. (NYMPHALES PHALERATI.) PLAAT 55. 

IJfHiTiEus heeft den Vlinder , waarvan wij 
op Plaat 55 de afbeelding geven, F'anillae ge- 
naamd , en onder dezen naam is dezelve ook 
afgebeeld in het werk van ckamer. op Plaat 
212, bij Fig. A en B, en in het Aanhangsel 
van STOLL, op Plaat 1 , Fig. 7 , de Rups en 
Pop van de Wijfjes- Vlinder , zoo als ook Me- 
jufvrouw MEKiAw alleen deze Rups heeft afge- 
beeld op Plaat 25 , schijnende de Rups , daar 
de Manneljes-Vlinder uit voortkomt , aan deze 
Schrijvers onbekend te zijn geweest. Dit komt 
met onze bevinding zeer goed overeen, daar 
wij , ofschoon op verschillende tijden dezo Rup- 
sen gevonden hebbende, altijd veel meer die der 
Wijfjes dan diederMannetjes-Vlinders onldeklen. Bij FABRiGius wordt onze Vlinder Passijlorae 
genaamd ; dan daar het naar ons oordeel beier is 
den eenmaal gegevenen naam Ie behouden, omdat 
verschillende benamingen gemakkelijk verwar- 
ring veroorzaken, zoo behouden wij den eer- 
sten. Deze soorl behoort onder de ongeoogde 
Kymph-Kapelleu , Nymphales phalerati , en 
volgens de latere door fabricius en latreille 
gemaakte verdeeling der Dag-VHnders behoort 
de onze tot die , aan welke fabeicius den naam 
Argynnis heeft gegeven. Ofschoon deze Rupsen meermalen in het jaar 
te vinden zijn , zullen wij hier alleen onze waarne- 
mingen mededeelen omtrent die Rupsen , welke PLANCHE 55. 

iJiNN^us a indiqué 1'espéce qui fait le su- 
jet do notre PI. 55 , sous le nom de Pa-pilio 
Vanillae. C'est sous le même nom qu'elle 
a été figurée par cramer PI. 212, Fig. A et B. 
On trouve une figure de la Chenille et de la 
Chrysahde qui donnent le Papillon femelle dans 
le Supplément de stoll , PI. 1 , Fig. 7 , ainsi 
que dans l'ouvrage de Mademoiselle meeiaij, 
PI. 25. La Chenille du Papillon mâle parait 
avoir été inconnue à ces Auteurs. Cela pourra 
être expliqué par notre observation que les 
Chendles du Papillon femelle se voient bien 
plus souvent que celle du mâle. Fabricius dislingue notre espèce sous le nom 
de Passijlorae; mais comme nous croyons que 
les noms divers ne servent qu'à la confusion, 
nous lui conserverons le nom de liun-Jecs. Elle 
appartient aux Nympfiales phalerati de cet 
Auteur, et au genre Ar'jynnîs de fabricius, 
une des coupes nombreuses , dans lesquelles le 
genre Papilio a été partagé par cet entomo- 
logiste et par latreillë. Quoique ces Chenilles se montrent à plusi- 
eurs époques de l'année, nous nous bornerons 
aux observations, qui nous ont été fournies 

17 118 wij in het Toorjaar bekwamen , zijnde door ons 
in de maand Februarij gevonden. Zij voeden 
zich met verschillende gewassen ; vrij vonden 
dezelve, toen op het met fraaije bloemen ver- 
sierde Windegewas , in Suriname Marquisade 
genaamd , en in hel Latijn Passiflora qua- 
drangularis. Bij het aanraken trekken deze Rupsen den 
kop en de voorste ringen in een , tot aan den 
vierden , om als het schijnt daardoor het ge- 
vaar te trotseren; eeriigen tijd zoo gezeten heb- 
bende, rekken zij zich weder uit, loopen een 
weinig voort en gaan dan weder vreten, het- 
geen zij veel doen , terwijl zij al vrij spoedig 
groeijen. Hare volle grootte bereikt hebbende, 
worden zij lichter van kleur, waaraan men zien 
kan dat de tijd harer verandering nadert ; zij 
hechten zich dan het achtereinde vast en ver- 
anderen den volgenden dag in Pop. 

Wij hebben op de Plaat bij a eene Rups 
afgebeeld , en van deze Rups de Pop ook bij 
a, daar de Mannetjes- Vlinder , en bij b de 
Rups en de Pop, daar de Wijfjes -Vlinder uit 
voortkomt, kunnende men zeer goed aan de 
Rupsen en Poppen zien , van welk der beide 
geslachten de Vhnder wezen zal. Zes of acht dagen nadat de Rups tot Pop 
verandert is , komt de fraaije Üag-Vlinder te 
voorschijn , in de vliegende gedaante bovenaan 
op de Plaat afgebeeld , daarentegen loopende 
onderaan op den steel van hel takje. par celles que nous avons trouvées en prift- 
temps , dans Ie mois de Février. Elles vivent 
sur plusieurs plantes mais nous le trouvâmes 
alors sur une plante volubile à fleurs très 
belles qu'on nomme Marquisade au Surinam ; 
c'est une grenadille que les Botanistes distin- 
guent sous le nom do Paisîjiora quadran- 
gularis. 

Quand on touche ces Chenilles elles retirent 
la tête et les quatre premiers anneaux et les 
font rentrer dans le corps ; après avoir resté 
quelque temps dans cette position, elles s'allon- 
gent et continuent à ramper et à manger. Elles 
mangent beaucoup et croissent rapidement. Quand 
elles touchent au terme de leur accroissement 
elles prennent une couleur plus claire, c'est un 
signe que le temps de leur transformation s'ap- 
proche. Elles se fixent par lo derrière et se 
pendent verticalement. Le lendemain la Chry- 
salide sort de la dépouille. 

Les figures de la Chenille et de la Chrysalide 
d'où sortira un Papillon mâle sont marquées 
de la lettre a sur notre Planche ; celles qui 
sont distingués par la lettre b donneront un 
Papillon femelle. La différence entre les Che- 
nilles et les Chrysalides nous fait prédire le 
sexe des Papillons qui en sorlironl. 

Après six ou huit jours le beau Papillon 
sort de la Chrysalide. Nous l'avons figuré volant 
au dessus de la Planche et en repos sur la tigff 
pour faire voir le dessous des ailes. PL 56. 
PAPILIO CASSÎAE. (DANAÏ CANDIDI.) PLAAT 56. 

üven als de Europesche Wiljes-VIinders ge- 
noemd zijn naar het voedsel, dat door de Rupsen 
gebruikt wordt, zoo als Rapae, Napi , Bras- 
sicae, enz. zoo noemen wij onze tegenwoordige 
soort Papilio Cassiae. i)e Rups, waarvan wij op Plaat 56 de af- 
beelding geven , gelglit veel op de Rupsen van 
do zoogenaamde kleine Witjes-Vlinders , [Pa- 
pilio Rapae) maar is iels dunner , zij voedt 
zich bij verkiezing met de bladen der Cassia , 
in Suriname Without genaamd , vreet veel en 
is in weinig tijds volwassen ; niet vretende maar 
rustende , zit zg veelal in die houding zoo als 
zg op de Plaat afgebeeld is , en tusschen en 
onder de bladen verborgen; zg is zeldzaam en 
door hare wegschuilende gewoonte nog moeije- 
lijk te vinden ; zeer zelden ziel men ook den 
Vünder vliegen, die, voor zoo veel wij hebben 
kunnen nagaan, nog niet afgebeeld of beschre- 
ven is. Zoodra de tijd der gedaanteverwisseling ge- 
komen is, nadat de Rups hare volle grootte 
bereikt heeft, hecht zij haar achtereinde vast, 
en eenen stevigen draad over het lijf gespon- 
nen hebbende , daar zij als Pop in hangen 
kan, verandert zij in eene groene glanzende 
Pop , die niet , zoo als bij de meeste Dag- PLANCHE 56. 

tjomme les Piérides à^Europe so distinguent 
par dés noms empruntés à la plante sur la- 
quelle vivent leurs Chenilles , (P. Rapae , P. 
Napi, Brassicae) nous avons nommé l'espèce 
qui nous occupe à présent Papilio Cassiae, La Chenille que nous représentons sur la 
Planche 56 a beaucoup de ressemblance à celle 
du petit Papillon du chou [Papilio Rapae) , 
mais elle est un peu plus grêle. Elle mange 
de préférence les feuilles d'une espèce de Cas- 
sia qu'on nomme IVithout au Surinam. Elle 
est très vorace et parvient en peu de temps à 
son parfait accroissement. Quand elle ne mange 
pas elle se répose dans l'attitude, qu'on 
lui voit sur notre Planche. Elle se tient 
alors cachée sous les feuilles et cette habitude 
ainsi que la rareté de l'espèce fait qu'on ne 
la trouve pas souvent. Nous croyons l'espèce 
nouvelle. Quand la Chenille est adulte et se dispose 
à subir sa métamorphose elle se fixe par le 
derrière et se suspend dans une position verti- 
cale dans une boucle de soie qui passe au des- 
sus de son corps. La Chrysalide, qui est d'une 
couleur verdàtre et luisante, a élé représenlte 
sur notre Planche le derrière attaché à l'ais- 120 

Vlinders, naar beneden hangt, maar in cene 
horizontale rigting , zoo als dit op de Plaat 
voorgesteld is; het achtereinde der Bups vrordl 
juist door haar in den oksel van een bladsteeltje 
Taslgehecht , zoo dal de draad die de Pop 
dragen zal , gevoegelijk aan het sleellje kan 
Tastsemaakt worden. In deze gemelde houding, Wijft nu de Pop 
maar weinige dagen hangen of eigenlijk liggen, 
komende zeven of acht dagen na de verande- 
ring der Rups reeds de Vlinder te voorschijn , 
loopende en vliegende op de Plaat afgebeeld. 
Hij is van onderen geheel geelachtig wit , en 
heeft Tan boven de bovenvlerken , met breede 
zwarte randen om de hoeken omgeven, doch 
is op die zijde voor het overige geheel wit, ja 
witter dan de gewone Wifjes-Vlinders in Europa, selle d'un rameau qui sert a porter le lien 
qui la soutient. Sept ou huit jours après ce premier change- 
ment on voit sortir le Papillon de sa Chrysalide. 
Nous l'avons représenté en repos , les ailes éten- 
dues. Le dessous est d'un jeune pale. Le des- 
sus est d'un blanc plus pur encore que celui 
du grand Papillon du chou à''Europe [P. 
Brastîeae) et aus angles des ailes supérieures il 
y a une large bande noire qui l'étend Je long 
du bord externe. YL.Ô^ 
' l 

PHâLâENA longipes. 
(ptraiides.) PLAAT 57 

Iloe veel voorzorg deze soort van Rupsen 
ook mogen aanwenden , om zich. te verschuilen 
en daardoor voor de aanvallen der Sluip-Wes- 
pen bevrijd te blijven, deze kunnen haar desniet- 
temin -wel vinden , en veelal vindt men deze Rup- 
sen, als men dezelve ontdekt, met eene soort van 
kleine Wespjes bezet, hetgeen hare vermenig- 
vuldiging, die anders buitengewoon groot zoude 
zijn , zeer belet. Zij onthouden zich gemeen- 
schappelijk , tusschen te zaamgesponnen Mac- 
caïbladen , [Solanum aculeatissimtim) in een 
fijn wit Spinsel , hetgeen zij verlaten om te gaan 
vreten. Volwassen en tot den tijd der inspinning geko- 
men zijnde, vervaardigen zij ieder bijzonder een 
Spinsel, echter toch in elkanders nabijheid, zoo 
als wij drie Spinsels en eene Rups op het groot- 
ste blad van een takje Maccaïbladen en vracht- 
jes op Plaat 57 hebben afgebeeld. Hoeveel malen deze Rupsen zich in één jaar 
vertoonen, kunnen wij niet bepalen, maar ze- 
ker tweemaal, daar wij dezelve in den zomer 
en winter gevonden hebben. De Rupsjes, waarnaar wij de afbeelding ver- 
vaardigden , bekwamen wij in het begin der 
maand November; zij waren in het laatste dezer PLANCHE 57 

Iflalgré les précautions que prennent les Che- 
nilles de cette espèce pour se garantir des at- 
taques des Ichneumons, ceux-ci savent pourtant 
les trouver. Une petite espèce de ces Insectes 
en de'truit un grand nombre et empêche la 
multiplication de ces Chenilles, qui serait sans 
cela très considérable. 

Les Chenilles de notre espèce vivent en société 
entre des feuilles du Solanum aculealissimum , 
qu'elles enveloppent d'une toile blanche. Elles 
quittent cette retraite quand elles mangent. Quand elles se disposent à leur métamor- 
phose, ces Chenilles se filent une Coque et 
plusieurs de ces Cocons sont placés a côté l'un 
de l'autre. Notre planche en fait voir trois sur 
la plus grande feuille de la branche du sola- 
num, que nous avons figurée avec ses fleurs et 
ses fruits. Nous ignorons le nombre des générations que 
donne cette espèces par année ; mais il est cer- 
tain qu'il y en a du moins deux, car nous avons 
trouvé les Chenilles en été et en hiver. Nos figures sont faites d'après une génération 
de Chenilles que nous avions trouvée en No- 
vembre. Elles étaient au terme de leur accrois- 

18 122 maand volwassen en sponnen zich den 26 in; 
zij veranderden in groene Popjes , zoo als er 
een onder aan op de Plaat afgebeeld is, heb- 
bende eene bijzonder lange zuiger-scheede. Weinige dagen nadat de Rups zich ingespon- 
nen had, en in Pop was veranderd, kwam het 
Vlindertje te voorschijn ; de eerste vertoonde 
zich reeds bij ons den tweeden December alzoo 
maar zes dagen na de inspinning ; buitengewoon 
vlug is dit Vlindertje en heeft bijzondere lange 
pooten , w^aarnaar wij het Longipes genoemd 
hebben. 

Bovenaan op de Plaat is dit Vlindertje aan 
de boven- en onderzijde voorgesteld. sèment vers la fin de ce mois ; au 26 elles se 
mirent a filer leurs Cocons et se transformèrent 
en Chrysalides vertes, qui ont une gaine très 
alongée pour la trompe , comme l'on pourra 
voir dans la figure qui se trouve en bas de la 
Planche. 

Il ne faut que peu de jours pour l'accom- 
plissement de la dernière métamorphose. Nous 
avons vu sortir la première Phalène au 2 Dé- 
cembre, c'est a dire six jours seulement après 
que la Chenille eut fait sa Coque. Cette petite 
Phalène se distingue par une très grande viva- 
cité. La longueur extraordinaire de ses pieds 
nous a fait donner le nom de Longipes a notre 
espèce. On a eu soin d'en faire voir le dessus 
et le dessous par les deux figures qui se trou- 
vent au haut de la Planche. . l CL.5Ô. 
HESPERIi OCTOMâCULâTA. 

(PIEBEJI URBICOliE.) P L A A T 58. 

Dier voor op Plaat 50 hebben wij de Af- 
beelding gegeven van eene Vlindersoort , even 
als ons tegenwoordig voorwerp onder het ge- 
slacht der Dikkop-Vlinders [Plebeji Urbicolae) 
behoorende, met tien lichte vlakjes op de bo- 
ven-vleugelen , en daarom Decemmaculata 
genoemd ; daarentegen heeft de Vlinder op de 
hier bij behoorende Plaat 58 afgebeeld bestendig 
slechts acht zulke vlakjes ; gevolgelijk noemen 
vr'4 dezelve Octomaculata. 

Zoodra het Rupsje het Eitje verlaten heeft , 
dat door den Vlinder op de bladen, die het jon- 
ge diertje tot voedsel zullen verstrekken, gelegd 
is , vervaardigt zich de jonggeboorne dadelijk 
een Terbiijf , door een hoekje van een blaadje 
af te knagen , toe te slaan en digt te spinnen , 
zoo als dit op de Plaat aan het grootste onder- 
ste blaadje voorgesteld is; zij verlaat dit celletje 
om te vreten en keert dan weder daarin terug. 

Het voedsel bestaat in de bladen van een 
boomgewas, dat rondachtige peulen heeft in de 
gedaante van ooren ; de naam , dien men het in 
Suriname geeft is ons onbekend, dan de La- 
tijnsche is Pterocarpus indicus; onder aan 
op de Plaat hebben wij een zoodanig zaadhuisje 
afgebeeld. 

De Rups grooter wordende, spint zij een ge- 
heel blad te zamen of wel twee op elkander, en 
houdt daar tusschen haar woonplaats; zij leeft PLANCHE 58 

iious avons donné auparavant sur la Plan- 
che 50 la figure d'im Papillon Ple'be'ien urbico- 
le, que nous avons nommé Decemmaculata a 
cause des dix taches blanchâtres sur les ailes 
supérieures. L'espèce d'Hespérie qui fait le sujet 
de notre Planche 58 n'en montre jamais plus de 
huit ce qui nous l'a fait nommer Octomaculata. Aussitôt que la Chenille sort de l'oeuf qui "a 
été déposé par le Papillon sur l'arbre qui la 
doit nourrir , elle se met 'a construire une de- 
meure en rongeant une pointe de la feuille, 
qu'elle a soin de plier et de fermer avec de la 
soie. Elle quitte cette retraite pour manger et 
s'y rend ensuite après qu'elle est rassasie'e. L'arbre qui sert de nourriture 'a notre espèce 
est le Pterocarpus indicus dont nous ignorons 
le nom vulgaire: c'est une légumineuse dont 
la gousse est orbiculaire et ressemble a une 
oreille. Cette gousse se voit au bas de la Planche. Quand la Che'nille grandit, elle lie une feuille 
entière ou même elle en joint deux ensemble 
pour en faire sa demeure. Elle se tient commii- 

18* 124 bestendig weggescholen , en komt maar zeer zel- 
den te voorschijn; zij vreet weinig en groeit 
langzaam; aangeraakt of gestoord -wordende, 
spuwt zij een geel groenachtig vocht , zeker die- 
nende ter verdediging tegen hare vijanden. De in het voorjaar gevondene Rupsen waren 
in Junij volwassen. De tijd harer verande- 
ring alsdan gekomen zijnde , rolden zij , door 
twee of drie dikke draden, een blaadje eenig- 
zins op, zoo dat zij door die draden ook vast- 
aehouden werden, en voor afvallen bewaard wa- 
ren. De Rups verandert den volgenden dag in 
eene Pop , afgebeeld op de Plaat liggende op 
het onderste blaadje. 

Spoedig na deze gedaante-verwisseling kwam 
de fraaije Vlinder te voorschijn ; hij bleef name- 
lijk slechts tien dagen in het Popvlies verbor- 
gen. Deze Vlinder is op de Plaat zoowel in 
den loopenden stand , als vliegende afgebeeld. nément cachée et ne sort que rarement de sa re- 
traite. Elle mange peu et son accroissement est 
lent. Quand on la touche elle dégorge une li- 
queur d'un verd jaunâtre , qui lui sert a ce qu'il 
parait, 'a se défendre. Les Chenilles qui avaient été trouvées pai- 
nous au printemps , avaient atteint le terme de 
leur accroissement dans le mois de Juin. Elles 
se sont mises alors en Chrysalides après avoir 
filé deux ou trois cordons transversaux sur une 
feuille qui suffisent 'a lier et soutenir leurs corps. 
Au bas de la Planche se voit une figure de la 
Chrysalide ainsi attachée. Les Papillons sortent des Chrysalides dans le 
court espace de dix jours. Nous avons repré- 
senté l'Insecte parfait posé sur la branche, et au 
haut de la Planche se trouve une autre, qui le 
représente volant pour montrer le dessus de ses 
ailes. rL.59. GLAUCOPIS HELYMUS. 

(SPHINGES ADSCITAE.) P L A A T 59. 

Het lijdt geen twijfel of de Rups, waarvan 
wij op Plaat 59 de afbeelding geven , is de- 
zelfde als bij STOLL in het aanhangsel op het 
werk van cramer , is voorgesteld op Plaat 23 , 
fig. 2. In de beschrijving vindt men dat ze 
zich op de bladen der Katoenboomen onthoudt ; 
wij vonden haar echter op een gewas als op de 
Plaat afgebeeld, hetgeen ons toeschijnt tot de 
familie der Asclepiadeae te behooren. 

Veelal onthouden zich deze Rupsen tnsschen 
twee op elkander gesponnen bladen ; echter vindt 
men dezelve ook wel aan de stammen der hoornen 
en de takjes ; zij schijnen eenigzins gezellig te 
leven , daar men dan verscheidene op denzelfden 
boom of plant vindt. Zij loopen zeer schielijk 
en laten zich bij de minste aanraking afvallen. 

Volwassen zijnde, vervaardigen zij zich een 
Spinsel tusschen twee bladen of boven op een 
blad; het is doorschijnende, zoodat men de Pop 
er in zien kan , zoo als dit op de Plaat op 
het onderste blad afgebeeld is. De Pop is geelbruin, zoo als dezelve onder 
aan op de Plaat voorgesteld is. 

In het begin van October, sponnen zich de 
door ons gevondene Rupsen in , en omstreeks 
de helft dezer maand kwamen de Vlinders te 
voorschijn. PLANCHE 59. 

IJa Chenille dont on trouve une figure dans le 
supple'ment aux Papillons exotiques de cramer 
par STOLL PI. 23 fig. 2 , est sans doute la même 
que celle de notre Planche 59. On lit dans 
l'ouvrage que nous venons de citer que cette 
Che'nille vit sur le Cotonnier, mais nous avons 
trouve' nos Chenilles sur la plante que repre'sente 
notre Planche et dont nous ignorons le nom , 
mais qui pourrait bien appartenir a la famille 
des Asdëpiadées. 

Communément on trouve plusieurs de ces Che- 
nilles ensemble sur le même arbuste: elles ram- 
pent quelquefois sur la tige et les branches, 
avec une grande vitesse , mais se laissent tomber 
quand on les touche. Pour l'ordinaire elles se 
tiennent cachées entre deux feuilles , lie'es en- 
semble avec de la soie. 

Quand la Che'nille est parvenue au terme de 
son accroissement elle se dispose k sa me'tamor- 
phose en fabriquant un Cocon k la face supe'ri- 
eure d'une feuille ou entre deux feuilles lie'es. 
Le Cocon est d'un tissu lâche ce qui permet d'y 
voir la Chrysalide, comme on peut remarquer 
dans la figure que nous en donnons. 

La Chrysalide est d'un brun jaunâtre. On en 
voit une figure en bas de la planche. 

Les Chenilles que nous avions trouve'es se mi- 
rent en Chrysalides au commencement d'Octobre , 
l'Insecte parfaite en sortit vers le milieu de ce 
mois. 126 Bij het zien van dezen Vlinder, ontdekten 
wij weder eene vergissing in het fraaije werk 
van CRASIER en STOLL , daar er volgens STOtL 
uit deze Rups een Zijdespinster {Bombyx) voort- 
kwam ; onze Vlinder was een Basterd Pijlstaart , 
(Glaucopis) , en dus ook niet de afgebeelde in 
het werk van cramer op Plaat 360 fig. A, en 
aldaar Diaphana genoemd ; maar het komt ons 
voor dat onze tegenwoordige Vlinder veel over- 
eenkomt met den afgeheelden Lij cramer, Plaat 
2 , fig. D en E en daar op pagina 4 beschre- 
ven, onder den naam van Helymus , zoodat wij 
hem , vooronderstellende dat het dezelfde soort 
zijn zal, dezen naam laten behouden. Cette dernière me'tamorphose nous apprit que 
c'est une erreur quand stoll assure que sa Chenille 
appartient a un Bombyce , qui se trouve figuré 
chez CRAMER PI. 360 fig. A, sons le nom Bom- 
byx diaphana. Notre espèce est une Glaucopide , 
que nous croyons être la même que celle décrite 
et figurée par cramer PI. 2 fig. D. E p. 4 sous 
le nom de Helymiis Pl.6o, 
PHALâENâ lEUCANA. 

(TORTRICES.) PLAAT 60. 

\ an het op Plaat 60 voorgestelde Vlindertje 
is ons geene afbeelding noch beschrijving be- 
kend, dus ook geen naam, waarom wij er dien 
van Leucana, naar aanleiding van de bijkans 
geheel witte kleur aan gegeven hebben. Moeijelijk is het Rupsje te vinden , daar het 
zich altijd tusschen te zaam gesponnen bladen 
verbergt. Het onthoudt zich op den Zuurzak- 
boom. {Anona muricata). Bij de minste aanra- 
kingvanhaar verblijf, loopt de Rups achter- of 
vooruit, en laat zich bij eenen zeer fijnen draad 
afvallen, waarbij zij naderhand weder opklimt. 
Zij vreet alleen het groene vleesch van 
de bladen af, en laat de adertjes zitten , die dan 
bruin worden, zoo als dit op de bijgevoegde 
Plaat 60, aan een der bladen voorgesteld wordt ; 
aan deze bruine vlakken kan men dan ontdek- 
ken dat er zich tusschen de te zaam gesponnen 
bladen een Rupsje bevindt. Wij vonden deze Rupsjes in de maand Maart. 
Zij waren in het laatste van April volwassen , 
werden toen korter en dikker, en blaauwachtig 
groen van kleur; hunne verandering dus nade- 
rende , sponnen zij het verblijf wat digter toe , 
en veranderden in groene Popjes , zoo als er 
bij de Rups op het blad liggende, een afge- 
beeld is. Dit Popje aangeraakt wordende rigt P L A N C H E 60. 

Jue Lépidoptère de notre Planche 60 nous pa- 
rait nouveau n'ayant pu en trouver une figure 
ou une description chez les auteurs. Nous lui 
avons donne' le nom de Leucana a cause de ses 
ailes blanchâtres. La Che'nille est difficile a trouver puisqu'elle 
se tient toujours cache'e entre des feuilles liées. 
Elle vit sur 1' Anona muricata. Au moindre 
attouchement de sa demeure elle s'en e'chappe et 
se laisse tomber par un fil très mince, qui lui 
sert en suite pour remonter. Elle ne mange 
que le parenchyme des feuilles ; les nervures 
qui restent prennent ime couleur brunâtre. Nous 
donnons sur notre planche la figure d'une feuille 
qui montre des taches faites par une telle Che- 
nille, dont elles font reconnaitre la pre'sence. Nous trouvâmes ces Chenilles au mois de Mars 
et elles ont continue' a manger jusqu'à la 
fin d'Avril ; alors elles prirent une couleur vert 
bleuâtre et leur corps se raccourcit. Se disposant 
a leur me'tamorphose elles ajoutèrent quelques 
fils k leur demeure et se mirent en Chrysalides. 
La Chrysalide est verte; on en voit une figure 
près de la même feuille qui porte la Chenille. 128 zich geheel in de hoogte , en staat op het ach- 
terpuntje, zoo als dit op het hlaadje Lij het 
Joopende Vlindertje te zien is. Slechts zes dagen bleef het Vlindertje in het 
popvlies verborgen, komende toen reeds te 
voorschijn ; -wij hebben hetzelve loopend en 
vliegend op de Plaat afgebeeld , en ook aan 
de onderzijde te zien , die niet veel van de bo- 
venzijde verschilt. On remarquera encore une autre figure de cette 
Chrysalide au milieu de la Planche, releve'e sur 
la pointe de son abdomen , attitude singulière 
que prend cette Chrysalide quand on la touche. L'Insecte parfaite sort de la Chrysalide au bout 
de six jours seulement. Nous l'avons représenté 
posé sur une feuille ; deux autres figures font voir 
le dessus et le dessous des ailes , peu différent au 
reste, étendues pendant le vol. Fl.61 


PHALAENA RHOMBOIDEA (BOMBYCES.) PLAAT 61. "p het rietachtige gras Paspalium indicum 
genaamd , waarvan op de hier bij behoorende 
Plaat 61 een spruitje afgebeeld is, onthoudt 
zich te Suriname de daarop voorgestelde Rups, 
op het eene blaadje half volwassen , en op het 
andere in hare volle grootte te zien. PLANCHE 61, 

lia Chenille de cette Planche vit sur une espèce 
de graminé du Surinam qu'on nomme Paspali- 
um indicum. Une des deux figures la repré- 
sente â l'état adulte, l'autre avant qu'elle est 
parvenue a son parfait accroissement. Meestal zich op de onderste bladen . laag bij 
den grond ophoudende , laten de Rupsen zich 
bij aanraking dadelijk afvallen , zonder zich door 
eenen draad vast te houden , zoo als vele andere 
soorten doen, langs welken zij dan naderhand we- 
der opklimmen. Zij loopen spoedig , vrelen veel 
en zijn in korten tijd volwassen : hare voortte- 
ling gaat alzoo voorspoedig ; men treft haar ook 
meermalen in het jaar aan. De afgebeelde Rupsen vonden wij in het be- 
gin der maand Augustus ; zij waren in de vol- 
gende maand September volwassen. Nu de 
tijd harer inspinning naderde , veranderde de 
kleur van het haar , en werden zij geheel zwart- 
achtig, waardoor ook het Spinsel, dat zij ver- 
vaardigden , om daarin tot Pop te veranderen , 
hetgeen geheel met haar doormengd wordt, bijna 
volkomen zwart is. Veelal maken zij hare Poppen-woning aan een 
steeltje , dat stevig genoeg is om het Spinsel te 
kunnen dragen , zoo als op de Plaat afgebeeld Les Chenilles se trouvent ordinairement au 
bas de la, plante et se laissent tomber a terre 
au moindre attouchement , sans se servir toute- 
fois d'un fil qui les suspend , et par lequel 
elles remontent ensuite, comme cela se voit près 
un grand nombre d'autres espèces. Elle mar- 
chent vite et parviennent bientôt à leur parfait 
accroissement. Les générations se succèdent assez 
rapidement et on les voit plusieurs fois par année. Nous trouvâmes les Chenilles , que nous avons 
représentées, vers le commencement d'Août; el- 
les étaient adultes au mois de Septembre. 'A 
celte époque les poils prirent une couleur noi- 
râtre. Les Coques qu'elles se filent étant mê- 
lées de beaucoup de poils , participent à cette 
couleur. La Coque est ordinairement attachée à une 
tige , qui a assez de consistance pour la porter ; 
elle n'y adhère cependant que d'une manière fort 

19 130 is, hetgeen er echter maar zeer los aanzit, la- 
tende er zich gemakkelijk afnemen , waarbij dan 
al de haartjes , die aan de vingers bij dit afne- 
men blijven zitten, vrij wat jeukte veroorzaken; 
van buiten is dit Spinsel zeer ruig, en van binnen 
zeer glad , zoodat het Poppetje er ongehinderd in 
kan liggen. Dit Poppetje is bruin of donker 
rood van kleur , en bezijden het struikje gras, 
buiten het Spinsel, op de Plaat afgebeeld. Na de gedaanteverwisseling der Rups in eene 
Pop , duurt het ruim veertien dagen eer de 
Vlinder te voorschijn komt. Aan de boven- en onderzijde te zien is de 
Vlinder op de Plaat voorgesteld, zijnde de bo- 
venvleugelen aan beide zijden met vele ruitjes 
geteekend , waarvan wij de benaming van lihom- 
boidea hebben afgeleid. In het aanhangsel van Stoll op het werk van 
Cramer , is dezelfde Rups afgebeeld op Plaat \ 3 
fig. 6 ; maar de Vlinder , die bij ons uit deze 
Rups voortkwam, behoort tot de Bombyces en 
geenszins tot de iÇesîae, en heeft alzoo ook geene 
gelijkenis op den Vlinder bij Ckajier afgebeeld, 
in het derde Deel Plaat 248 , fig. D , welken 
Stoll opgeeft uit deze Rups voorttekomen. lâche ; quand on l'en détache on est souvent 
incommodé par les poils , qui s'attachant a la 
peau y causent une démangeaison très désagré- 
able. La Coque qui est très velue extérieure- 
ment, est lisse dans son intérieur et constitue une 
habitation commode pour la Chrysalide. Celle- 
ci a été figurée au bas de la Planche ; elle est 
brunâtre ou d'un rouge obscur. L'Insecte parfait sort de sa Chrysalide après 
quinze jours. Nous l'avons dessine' tant en des- 
sus qu'en dessous Les ailes antérieures montrent des carrés aux 
deux faces et c'est le dessein des ailes qui nous 
a fait donner le nom de Rhomboidea a notre 
espèce. On voit une figure de cette même Chenille 
dans le supplément de Stoll, PI. 13 fig. 6; mais 
cet Auteur se trompe en assurant qu'il en sortie 
Lépidoptère figuré chez Cramer, Tom. III, PI. 
248 fig. D. Ce Lépidoptère est une Sésie qui 
diffère entièrement du Bombyx que nous 'figu- 
rons. Tl. 62. 
PHALAENA TRAPEZIANA (TORTMCES.) PLAAT 69. Up vele plaatsen in Suriname groeit de 
zoogenaamde roode en witle Cassaveboom , wor- 
dende aldaar genaamd Manihot en Maniot, 
in het Latijn genaamd Jatropha Blanihot L. 

Op de jonge blaadjes van dezen boom , vindt 
men onze tegenwoordige Rups afgebeeld op Plaat 
62, zijnde een BladroUler (T'orïn'a;). Zij spint 
voor hare woning de blaadjes te zamen , en 
onthoudt zich haar geheele leven in zoodanig 
verblijf, dat zij zeer digt spint ter beschutting 
tegen hare vijanden. Deze Rupsen zijn echter 
wel te ontdekken , door dat haar uitwerpsel in 
en buiten het Spinsel blijft hangen , zoo als dit 
op de Plaat aan de onderste blaadjes voorgesteld 
is ; doch zij veranderen veel malen van verblijf, 
zoodat men dikwijls bij het optrekken van toe- 
gesponnen blaadjes, dezelve reeds verlaten vindt. De Rups grooter wordende , vervaardigt zich 
ook grooter verblijf, door twee bladen op elk- 
ander te spinnen , en rondom digt te maken , 
waar tusschen zij dan ook , volwassen zijnde , 
verandert. Hare volle grootte bereikt hebbende, 
vertoont zij zich zoo als op de Plaat , loopende 
op een blaadje, afgebeeld is. De tijd harer gedaanteverwisseling gekomen 
zijnde . maakt de Rups tot Avoning voor de 
Pop een geheel wit Spinsel, ook op een blaadje 
tegenover de Rups afgebeeld , nadat den vori- 
gen dag de donkere groene kleur der Rups schoon PLANCHE 62. 

Li'arbrisseau dont la racine fournit la Cassave 
et qu'on appelé vulgairement le Manioc {Jatropha 
Manihot L) est très répandu au Surinam. C'est 
sur ces jeunes feuilles que vit la Chenille qui est 
figurée sur notre Planche G2. C'est une espèce 
de Pyrale {Tortrix). Elle se tient cachée dans 
un lobe roulé d'une feuille , dont elle fait un 
tuyau au moyen de fils de soie entrelacés et où 
elle se trouve à l'abri de ses ennemis. Les excré- 
mens de ces Chenilles s'altachant aux fils de 
ce fourreau ■ les trahissent cependant ; mais 
comme elles changent souvent de demeure , il 
arrive souvent que le tuyau qu'on ouvre 
est vide. La Chenille en grandissant se construit une 
demeure plus grande en liant deux lobes ensemble. 
C'est aussi entre deux lobes qu'elle subit sa méta- 
morphose. Nous avons représenté une Chenille 
adulte, rampante sur une feuille au bas de la 
Planche. La Coque blanche de la Chrysalide a été repré- 
sentée vis à vis de la Chenille sur un lobe de 
la même feuille. Un jour avant quelle se met 
a filer sa Coque la Chenille prend une belle 
couleur rougeàtre. Deux jours après avoir con- 

19" 132 rood was geworden , en veranderde toen twee 
dagen daarna in eene roode Pop , zoo als onder 
aan op de Plaat voorgesteld is. De Rupsen , die ons tot deze waarnemingen 
hebben verstrekt, vonden wij in de maand Julij ; 
de voorspoedigste veranderden den 18 Augustus 
van kleur, na den dag te voren met vreten te heb- 
ben opgehouden ; veertien dagen daarna kwam 
de Vlinder te voorschijn. Deze is boven aan op 
de Plaat aan de onderzijde , en onder aan op 
de Plaat aan de bovenzijde te zien. Geene afbeelding noch benaming van dit Vlin- 
dertje hebbende kunnen ontdekken , noemen wij 
hetzelve Trapeziana. struit cette Coque Ia Chenille se transforme en 
Chrysalide. Celle-ci est d'une couleur rougeâtre; 
nous en avons donné une figure au bas de laPIanche. Les Chenilles qui font l'objet de nos observa- 
tions ont été trouvées par nous en Juillet. Les 
plus précoces changèrent de couleur le 18 Août, 
ayant cessé de manger au jour précédent. L'In- 
secte parfait sort de sa Chrysalide après un espace 
de quinze jours. Il a été figuré en dessous au 
haut de la Planche et plus bas on voit une autre 
figure qui le représente en dessus. N'ayant pu en trouver une figure ou une de- 
scription chez les Auteurs, nous croyons notre 
espèce nouvelle et la nommons Trapeziana. Pl.^J 
PHALAENA PIUMMAMA. 
(GEOMETRAE) PLAAT G3. De 'e blaauwe loodkleurige Vlinder, waarvan wij 
op Plaat üo de afbeelding geven , komt uit 
eene fraaije groene Rups , die wij in de maand 
Februarij vonden , op de bladen van de Bosch 
Mammy, aldus in Suriname genaamd, zijnde 
naar gedachten de Mammea Americana. Ons voorwerp behoort in bet geslacht der 
Meters {Geometrae) , waarvan er ons in Suri- 
namen weinigen zijn voorgekomen , en waarvan 
er ook maar een gering getal in het werk van 
Cramer zijn afgebeeld. Nadat wij de door ons gevondene Rups nog 
eenige dagen met de bovengenoemde bladen 
gevoed hadden , werd zij in het begin der 
volgende maand Maart violetachtig van kleur, 
en kroop den volgenden dag in de aarde , die 
door ons in haar verblijl" gedaan was. 

Een paar dagen nadat de Rups weggekropen 
was , doorzochten wij die aarde , en vonden 
toen dezelve in eene fraaije Pop veranderd , 
afgebeeld onder aan op de Plaat. De Rups 
had maar een gering spinseltje gemaakt, 
door slechts eenige aardkorrelljes te zaam te 
hechten. Nadat de Pop slechts acht dagen gelegen 
had , kwam de Vlinder te voorschijn , afge- 
beeld op de bijzijnde Plaat aan de onder- en PLANCHE 65. 

iie Lépidoptère d'une couleur de plomb, qui 
fait le sujet de cette Planche sort d'une Che- 
nille verte , que nous trouvâmes en Février sur 
l'arbre que l'on nomme Bosch Mammy au Su- 
rinam et qui semble être la Mammea Ame- 
ricana. Cette espèce est de la section des Arpenteu- 
ses (Geometrae) dons nous avons trouvé peu d' 
espèces au Surinam et dont on ne trouve aussi 
que peu de figures dans l'ouvrage de Cramer. La Chenille après s'être nourrie encore quel- 
ques jours des feuilles de la plante que nous 
venons de nommer, prit une couleur violette 
au commencement de Mars. Le lendemain elle 
entra en terre. En remuant celle-ci deux 
jours après, nous trouvâmes une belle Chrysa- 
lide, renfermée dans une Coque peu fournie 
de soie et composée presqu'entièrement de 
petits morceaux de terre. L'Insecte parfait sortit de la Chrysalide huit 
jours après. Nos figures le représentent tant 
en dessus qu'en dessoas. Les ailes sont uni- iU bovenzijde , zijnde zoo wel van onderen als 
van boven eenkleurig ; echter zijn de vleugels 
aan de bovenzijde nog met een zilverachtig 
zoompje voorzien. De Vlinder, voor zoo veel ons bekend is , nog 
geenen Latynschen naam hebbende , hebben 
wij die van Plwnbearia niet ongeschikt ge- 
acht. foroiement colorées des deux côtés , mais le 
dessus est orné d'une bande argentée le long 
du bord postérieur. Nous croyons cette espèce nouvelle , et lui 
avons donné le nom de Phalaena plumbearia , 
à cause de sa couleur. Pl.(?'4- 
PHALAENA SACCHARI 

(NOCTUA.) PLAAT G4. 

vp Plaat 64 geven wij de afbeelding van 
eenen Vlinder , die even als de Rups , waaruit 
dezelve voortkomt , zeer weinig bekend is. De Rups onthoudt zich in het Suikerriet, 
(Sacchanim officinaruiii) , vreet het zachte ge- 
deelte uit hetzelve, en komt nu en dan, door 
in den stok zelven een gat te vreten, er uil te 
voorschijn ; al het merg verteerd zijnde , sterft 
de Rietstok ; dan, daar de Rups nooit in groot 
aantal aanwezig is , zoo is daarom de schade, 
die zij veroorzaakt, niet zeer aanzienlijk. De groei der Rupsen gaat zeer langzaam; 
ging die wat spoediger en veranderde zij eer- 
der in Pop , zoodat niet zoo lang aanhoudend 
van het merg verleerd werd, dan zoude mis- 
schien het Riet , na minder verlies van het 
binnenste sap , zich nog weder kunnen herstellen. De Rups vreet, volwassen zijnde, een groot 
gat in het riet , waardoor de Vlinder gelegen- 
heid bekomt er uil te kruipen. Dit verrigl 
hebbende , ondergaal zij hare gedaanteverwisse- 
ling , zonder eenig Spinsel te maken , lot Pop, 
hangende deze ook zeer zacht in het nog over- 
geblevene merg. Mei vele kleine haakjes 
voorzien zijnde , behoeden deze haar voor het 
naar beneden zakken , waardoor dan de Pop te 
ver van het gat door de Rups gevreten , zoude PLANCHE 64. 

lia Planche 64 représente un Insecte peu 
connu dans ses états de Chenille et de Papillon. La Chenille vit dans la canne a sucre {Saccha- 
rum officmaruni) dont elle mange la moelle. 
De temps en temps elle perfore la tige et en 
sort. La destruction entière de la moelle fait 
périr la lige , mais comme l'espèce n'est pas 
nombreuse les dégâts quelle fait ne sont pas 
très considérables. L'accroissement de cette Chenille est d'une 
lenteur excessive. Il est probable que la tige 
souffrirait bien moins et pourrait encore se ré- 
tablir , si par un séjour moins prolongé de la 
Chenille et par son plus prompt accroissement 
la destruction de la moelle était moins complète. Parvenue au terme de son accroissement la 
Chenille perce un grand trou dans la tige, pour 
servir d'issue à la Phalène qui en sortira. Elle 
se met ensuite en Chrysalide sans fder un Cocon 
mais la Chrysalide est soutenue par la moelle 
qui reste et dans laquelle elle est suspendue 
au moyen de petits crochets , dont son corps, 
est pourvu. Celle disposition prévient qu'en se 
déplaçant elle s'éloigne trop du trou , qui a 
été pratiqué par la Chenille, comme nous avons 156 kunnen verwijderd worden ; ook kan de Pop 
door middel van deze haakjes nog wat naar bo- 
ven kruipen , waardoor de Vlinder, korter bij 
de opening zijnde, spoediger naar buiten kan 
komen. Deze fraaije , bruinachtig gele Pop heb- 
lien wij onder op de Plaat afgebeeld. Slechts iwaair of veertien dagen , nadat de 
Rups in Pop was veranderd , kwam de Vlinder 
te voorschijn, in de loopendc en vliegende ge- 
daante op de Plaat voorgesteld; stilzittende 
houdt hij de vlerken daksge wijze gesloten. De Latijnsche benaming des Vlinders hebben 
wii van het voedsel ontleend. dit tout a l'heure, pour laisser échapper l'Insecte 
après sa dernière métamorphose : il est même 
probable que ces crochets aident la Chrysalide 
à se mouvoir un peu vers cette ouverture pour 
faciliter la sortie de 1 Insecte parfait. Cette 
Chrysalide est d'une belle couleur brune jaunâ- 
tre. Nous l'avons figurée au bas de la Planche. 11 ne faut que douze à quatorze jours pour 
voir s'achever la dernière métamorphose. Nous 
avons donné une figure de l'Insecte parfait les 
ailes étendues pendant le vol , et une autre ou 
il est en repos sur une feuille, les ailes eu toit. Nous avons emprunté le nom latin de cette 
espèce de la plante dont elle se nourrit. 7i..ô'S. PHALAENA DBTICALIS SURINAMENSIS. (TORTRICES.) PLAAT 65. *e alom în Europa op Je Brantlnetels 
zich onthoudende soort , bij den Lalijnschen 
naam van Urticalis bekend, heeft als Rups en 
Vlinder eenige gelijkenis met de Rups en den 
Vlinder, waarvan wij op de hierbij gevoegde 
Plaat 65 de afbeelding geven. Wg noemen den- 
Eelven Botys Urticalis Surinamensis, daar wij 
bij geenen anderen Autheur eene afbeelding 
noch benaming hebbien kunnen vinden. Do Surinaamscbe Rups , leeft even als de 
Europesche, tusschen te zamen gesponnen bla- 
den ; men moet dus, om dezelve te vinden , de 
bladen van elkander trekken , en zoo men dit 
niet behoedzaam doet, loopt de Rups spoedig 
achter uit en ontvlugt , latende zich bij eenen 
fijnen draad zakken , om er zich daarna weder 
bij op te trekken. 

Het was in het laatst der maand Mei , dat 
wij eenige van deze Rupsensoort bekomen had- 
den , na een zeer groot aantal bladen geopend 
te hebben, waaruil de Rupsen reeds vertrok- 
ken waren, of bij het openen nedervielen; 
daarna vonden wij die ook weder in de maand 
October. 

Nadat wg de gevondene Rupsen nog eenige 
dagen met Brandnetelbladen gevoed hadden , 
waren zij volwassen , en vertoonden zich toen 
too als wij er eeno op de Plaat , kruipende op 
een blaadje hebben afgebeeld. PLANCHE 65. JL'espèce de teigne qui vit en Europe sur 
les orties et qu'on désigne par le nom de Urti- 
calis , ressemble un peu à celle que nous re- 
présentons sur notre Planche 65. N'ayant pu 
trouver aucune figure ou description chez les 
Auteurs , qui pourrait se rapporter à cette 
espèce, nous le nommerons Phalaena [Botyi) 
Urticalis Surinamensis. Sa Chenille plie les feuilles des orties comme 
celle de la teigne queue-jaune [Ph, urticalis Z.); 
pour la trouver il faut dérouler les feuilles avec 
précaution ; sans cela le Chenille s'échappe en 
se retirant et se laissant tomber par un fil de 
soie mince , qui lui sert après pour remonter. C'était vers la fin de Mai que nous trouvâmes 
quelques Chenilles do cette espèce , après avoir 
déroulé un grand nombre de feuilles , que les 
Chenilles avaient déjà quittées , ou dont elles 
s'échappèrent pendant que nous les cherchions. 
Nous les trouvâmes une seconde fois en Octobre. Les Chenilles étaient bientôt parvenues à leur 
parfait accroissement. C'est une telle Chenille 
adulte qui se voit sur notre Planche ou nous la 
représentons rampante sur une feuille. 

20 138 Tot hare rerandering genaderd , en de gedaanle- 
Terwisseling tol Pop gekomen zijnde , spinnen 
de Rupsen de bladen wat digler toe , en de 
Pop komt uit de Rups te Toorschijn ; boven- 
aan op de Plaat hebben wij de Pop in het Spinsel 
afgebeeld , zigtbaar door dat het bovenste blad , 
van de te zaam gesponnen bladen, is afgenomen. 

Groeiden de Rupsen voorspoedig , ook de 
Terschijning des Vlinders duurde niet lang na 
de Pop-wording der Rups , zijnde dit maar ne- 
gen dagen daarna. 

Boven aan op de Plaat hebben wij den Vlin- 
der aan de boven- en onderzijde afgebeeld. Parvenues à l'époque de leur métamorphose 

. elles joignent les feuilles avec un tissu plus 

serré. Nous avons figuré une Chrysalide dans 

sa retraite ou on la dislingue à travers le Cocon 

après avoir ôté la feuille supérieure. Ainsi que l'accroissement des Chenilles la se- 
conde métamorphose s'opère rapidement. L'In- 
secte parfait sortit après neuf jours de la Che- 
nille. Nous l'avons représenté au haut de la 
Planche tant en dessus qu'en dessous. n-i«-e<Stt)v»< 
PL. 66 
PHALAENA SIPHAJVA. (TORTRICES.) PLAAT 66. Hel was Junij dat wij op de bladen van een 
laag boompje, in de bosschen van Suriname 
groeijende , eenige groene Rupsen vonden ; de 
naam van dit gewas , zoowel Lalljnsche als 
gewone Surinaarasche , is ons onbekend ; het 
heeft langwerpige, groene bladen met gele 
stippels. 

Deze Rupsjes, die wij daarna meermalen ge- 
vonden hebben , onthouden zich op de bladen 
onder een fijn spinsellje, achter en voor met 
eene kleine opening , om op de minste sloornis 
voor of achteruit te kunnen ontvlugten, latende 
zich dan bij een draadje afzakken , om daarna 
zich weder aan op te trekken , zoo als dit op 
de bijvoegde Plaat afgebeeld is ; veelal , bij- 
zonder nog jong zijnde , vreten zij alleen het 
groen van het blad af, waardoor dit verdroogt, 
en zij van verblijf moeten veranderen , zoo dat 
men dikwijls ledige spinsels rindt. Volwassen, en tol den tijd harer Popwording 
genaderd zijnde, vervaardigen zij zich een dub- 
beld Spinsel, eerst een ovaal, fijn, doorzigtig, en 
dan daarin een zeer digi, taai Spinsel, aan bei- 
den einden spits toeloopende , zoo als op het 
blad afgebeeld is. Aldus haar verblijf gereed gemaakt hebbende, 
veranderen zij daarin tot Pop, bruinachtig van 
kleur, gelgk onder aan op de Plaat buiten het 
Spinsel te zien is. PLANCHE 66. ti'étail au mois de Juin que nous trouvâmes 
des Chenilles vertes dans les bois de Suri- 
name sur un arbrisseau , dont nous ignorons le 
nom tant vulgaire que latin; les feuilles en sont 
oblongues et vertes tachetées de jaune. Nous avons trouvé ensuite plusieurs fois ces 
Chenilles qui se tiennent sur les feuilles sous un 
Cocon fin où il y a par derrière et par devant 
une petite ouverture afin qu'elle puissent s'échap- 
per des deux côtés quand on les inquiète en se 
laissant tomber par un fil pour s'en servir après 
pour remonter ainsi que cela est figuré sur la 
Planche ci- jointe. Ordinairement, elles no man- 
gent que le parenchyme des feuilles, surtout 
quand elles sont jeunes, ce qui fait que celles-ci 
se desséchent et que les Chenilles doivent chan- 
ger de demeure; aussi trouve-l-on souvent des 
cocons vides. 

Lors qu'elles sont adultes et étant parvenues 
à l'époque de leur métamorphose elles «e font 
un Cocon double ; premièrement elles en font 
un oval, fia et transparent, et en dedans elles 
font un second tissu très serré et très élastique 
qui finit en pointe ainsi qu' il a été figuré sur 
la feuille. 

Ayant ainsi préparé sa retraite la Chenille se 
change en Chrysalide qui est brunâtre ainsi qu'on 
la voit sur la Planche en dehors du Coeon. 

20 * 140 

Acht dagen na de Popwording , komt het 
zeer vlugge Vlindertje te voorschijn , na dat te 
Toren het Popje uit het Spinsel gekropen is. 

Van dit Vlindertje hebben wy drie afbeeldin- 
gen op de Plaat voorgesteld , aan de boven- en 
onderzijde te zien , en in den loopenden stand , 
zittende op den rand van een blaadje. 

Geene afbeelding noch beschrijving van dit 
voorwerp ons bekend zijnde , en alzoo ook geene 
benaming , noemen wij hetzelve Siphana , naar 
aanleiding der geelachtige strepen en teekens op 
de donkere bovenvlerken , die , bij de gele 
ondervlerken , het Vlindertje niet onaanzienlijk 
doen voorkomen. L'Insecte parfait qui est très agile sort de Ia 
Chrysalide huit jour après sa métamorphose; la 
Chrysalide auparavant est sortie du Cocon. 

Nous avons donné trois figures de ce Lépidoptère 
sur la Planche; on le voit en vol tant en dessus 
qu' en dessous et une troisième figure le repré- 
sente en repos sur une feuille. 

Puis qu'aucune description ni figure ne nous 
est connue et que nous en ignorons par conséquent 
la dénomination nous la nommons Siphana à 
cause des rayes et des figures jaunes aux 
ailes antérieures qui , jointes aux ailes jaunes 
postérieures ne font pas avoir mauvaise min» "• 
Lépidoptère. TL. 67. 
PAPILIO QÜADRATÜM, (PLEBEJI ÜRBICOLAE.) PLAAT 67. De 'en naam van den Vlinder, waarvan wij op 
Plaat 67 de afbeelding geven , hebben wij af- 
geleid , meer van do twaalf vierkante ruiten , 
waarmede de fraaye witte Rups versierd is , 
dan van den Vlinder, die echter ook eenig- 
tins vierkante zwarte vlakken op de vleugels 
heeft , en voor het overige geheel geelachtig 
bruin van kleur is, zonder zoogenaamde spie- 
gelvlakken. Tot voedsel van deze Kupsen dienen de bladen 
van de Zoeteboonen-boom , in het Latijn ge- 
naamd Inga vera ; nog jong zynde , onthoudt 
de Rups zich tusschen een omgeslagen blad , 
dat zij met witte draden digt spint ; grooter 
wordende , hecht zij twee bladen tot een ver- 
Wijf op elkander ; zij vreet zeer weinig en groeit 
(angzaam. Volwassen, zoo als er eene op de Plaat afge- 
beeld is, en tot den tijd harer gedaanteverwisseling 
gekomen zijnde, schikt de Rups zich daartoe 
tusschen de bladen, makende het achtereinde 
met eenen dikken, witten zijden draad vast, en om 
het lijf een' sterken draad gesponnen hebbende, 
dien zij op verschillende plaatsen aan de bladen 
vasthecht; zij bevestigt ook de bladen goed aan 
elkander, opdat do dikke, zware Pop niet kan 
afvallen, en aldus voorbereid tot verandering, 
ondergaat zij die den volgenden dag, of somtijds PLANCHE 67. 

lie nom de l'Insecte parfait que nous repré- 
sentons sur la Planche 67 est dérivé plutôt des 
douze carrés dont la belle Chenille est parée 
que de l'Insecte parfait qui a cependant aussi 
quelques lâches noires et carrées aux ailes 
lesquelles sont au reste d'un brun jaunâtre 
sans taches vitrées. La nourriture de ces Chenilles consiste dans 
les feuilles de l'arbre aux fèves douces dont le 
nom Latin est Inga vera. Quand elle est en- 
core jeune la Chenille demeure entre une feuille 
jointe qu'elle attache avec des fils blancs ; de- 
venue plus grande elle attache deux feuille» 
pour y demeurer; elle mange peu et croît len- 
tement. Quand elle est adulte comme elle est 
figurée sur la Planche et que le temps de sa 
métamorphose est venu, la Chenille s'y prépare en 
s' attachant par derriére avec un gros fil de soie 
blanche et ayant filé un fil fort autour du corps 
qu'elle attache aux feuilles en différents lieux, 
elle attache aussi les deux feuilles solidement 
afin que l'épaisse et pesante Chrysalide ne puisse 
tomber. S'étant ainsi préparée à la métamor- 
phose elle la subit le jour suivant ou quelquefois 
deux jours après , en changeant alors en une 142 eerst twee Jagen daarna, veranderende dan in 
eene fraaije, licht-geelachlige Pop, op de Plaat, 
hangende lusschen de bladen , afgebeeld. In dezen staat brengt het Insekt veertien 
dagen door; alsdan komt de Vlinder te voor- 
schijn , bovenaan op de Plaat vliegende afge- 
beeld , verlooncnde do geheele bovenzijde , en 
loopende op hel takje , waarbij de onderzijde 
zigtbaar is. belle Chrysalide d'un jaune clair. Elle est re- 
présentée sur la Planche suspendue entre les 
feuilles. L'Insecte passe quinze jours dans cet état; 
c'est alors que l'Insecte parfait apparait ainsi 
qu'il est représenté volant au haut de la Plan- 
che en montrant toute la face supérieure» Pour 
rendre visible le dessous des ailes on ajouté une 
autre figure, dans laquelle l'Insecte a été des- 
siné courant sur une branche. PL. 6^. 
PHALAENA DITRAPEZIÜM. (BOMBYCES.) PLAAT 68. JJe Vlinder, waarran wij op Plaat 68 de af- 
beelding geven , alhoewel met geene schoonc 
kleuren pronkende , is loch om zijne vlammen 
en strepen op do bovonvleugolen , niet onaan- 
zienlijk , en liet is naar deze vlammen en stre- 
pen , dat wij denzelven noemen Ditrapezium, 
by geenen anderen Aulheur iels van dit Insekt 
vermeld vindende, 

T)e Rupsen van deze soort leven cenigzins ge- 
zellig ; wij vonden er meermalen vyflig of zes- 
tig bij elkander , veelal onder de bladen en op 
lage struikjes der zoogenaamde Bosch Papay- 
boom , in het Latijn Pepo arhorescens ge- 
naamd. Wij hebben op de Plaat twee dezer 
Rupsensoort afgebeeld, zijnde dezelve eerst 
geelachtig met een' zwarten kop , doch zij 
worden, kort voor hare gedaanteverwisseling, 
zwart, hetgeen te kennen geeft dat hare Pop- 
wording nabij is. 

De tijd 1er inspinning gekomen zijnde , ver- 
vaardigen zij zich een Spinsel uit stukjes bladen 
en hare eigene uitwerpsels te zamen gesteld , 
van buiten zeer onaanzienlijk , afgebeeld onder 
aan het takje, doch van binnen zeer glad. 
Aldus haar Popverblijf gereed gemaakt heb- 
bende , legt de Rups zich neder en wacht hare 
gedaanteverandering af, die dan ook een paar 
dagen daarna gebeurt, en de Pop vertoont zich 
dan zoo als die onderaan op de Plaat, liggende 
buiten het Spinsel , afgebeeld is. PLANCHE 68. 

juoique l'Insecte parfait dont nous donnons 
la représentation sur la Planche 68 ne brille pas 
par ses couleurs, il est pourtant assez joli à 
cause des flammes et des rayes sur ses ailes an- 
térieures et c'est d'après elles que nous le dé- 
nommons Ditrapezium, ne trouvant mentionné 
cet Insecte chez aucun Auteur. Les Chenilles de celte espèce vivent en quel- 
que sorte en socielé ; nous les trouvâmes plusieurs 
fois ensemble au nombre de cinquante ou de 
soixante , pour la plupart sous les feuilles et sur 
des buissons de l'arbre de Papay dont le nom La- 
lin est Pepo arhorescens. Nous avons figuré 
deus de ces Chenilles sur la Planche; elles sont 
d'abord jaunâtres avec la tête noire mais elles 
deviennent noires peu de lems avant leur méta- 
morphose ce qui indique que leur changement 
s'approche. 

Le tems à faire leur Cocons étant venu , elles 
se fabriquent une Coque composée de morceaux 
de feuilles et de leurs propres excréments ce 
qui a un bien mauvais aspect en dehors, ainsi 
qu'on le peut voir au bas de la Planche; mais 
en dedans le Cocon est bien lisse. Ayant ainsi 
préparé sa demeure de Chrysalide , la Chenille 
se couche et attend sa métamorphose qui 
arrive aussi après un couple de jours et la 
Chrysalide se présenle alors comme elle est repré- 
sentée au bas de la Planche en dehors du Cocon. 144 Gerekend naar dat het gewoonlijk duurl , 
Toor dat de Vlinders in Suriname uit bet 
Popvlies te Toorschijn komen , na het Terande- 
ren der Rups iot Pop, het geen veelal maar wei- 
nige dagen bedraagt, zoo was dit bij ons tegen- 
woordig voorwerp vrij lang , daar het vier weken 
duurde eer de Vlinder zich vertoonde. Deze is 
bovenaan op de Plaat aan de bovenzijde , en in 
het midden der Plaat aan de onderzijde af- 
gebeeld. Ayant égard au peu de tems qui suflBt pour 
que les Insectes parfaits sortent de leur Cocon 
au Surinam après qu'ils se sont changés en 
Chrysalide, ce qui ne dure que peu de jours, 
notre objet présent tardait assez long tems 
parce qu'il fallut quatre semaines avant que 
l'Insecte parfait se montrait. Il est représenté 
au haut de la Planche en dessus , et on le voit 
en dessous au milieu de la Planche^ fL 69. 
SESIA MELANOCHLOROS. (SPHINGES ADSCITAE.) PLAAT 69. Na ïadal de Rups in Pop Teranderd is, en 
deze laalsle negen of lien dagen gelegen heeft , 
korat de Vlinder te voorschijn , waarvan wij op 
Piaat 69 de afbeelding geven , aan de boven- 
en onderzijde te zien. Onze Vlinder brj geenen 
Autheur beschreven noch afgebeeld gevonden 
hebbende, noemen wij denzciven naar aanlei- 
ding der kleur Melanochlorog. Naar de verdeeling van liishaeüs behoort ons 
voorwerp onder de Baslerd Pijlslaarlen, [Sphinges 
adscitae) , dan daar deze volgens de nieuwere 
rangschikking weder verdeeld zijn , behoort de 
Vlinder nu bij hel geslacht Sesia. Wij vonden deze ruige, mei hairen bekleede 
wille Rups, waarvan wij op het onderste blaadje 
de afbeelding geven , in de maand Februarrj op 
de bladen van de, in Suriname zoo genoemde 
Indiaansche Tayer, en ruim zes maanden daarna 
ontdekten wij die weder op de Jurca-bessies- 
bladen , doch van beide deze gewassen zijn 
de Lalijnsche benamingen ons onbekend. Deze Rups heeft veel overeenkomst, zoowel 
in kleur en gedaante als in eigenschap, met de 
Europesche Rups, bekend bij de Liefhebbers 
in ons Vaderland onder den naam van het 
Schaapje [Leporina) ; dan daar komt eene ge- PLANGHE 69. 

Aie Lépidoptère que nous représentons paraît 
neuf à dix jours après que la Chenille s'est 
changée en Chrysalide. Sur la 69 Planche, on 
le voit en dessus et en dessous. 

Puisque nous n'avons trouvé cette espèce 
décrite ni figurée chez aucun Auteur nous la 
nommons Melanochloros à cause de ses cou- 
leurs. D'après la classifîcatiou de unhé notre objet 
appartient à une espèce de Sphinx [Sphinget 
adtcitae) , mais ceux-ci étant encore divisés par 
une classification plus récente ce Lépidoptère se 
rapporte au genre Sesia. Nous trouvions cette Chenille velue couverte 
de poils longs et blancs , dont nous donnons la 
figure sur la feuille inférieure, au mois de février 
sur la feuille d'un végétal , qu'on nomme Tayer 
Indien au Surinam, et nous la découvrîmes 
sis mois après sur les feuilles des Jurca-hessies 
mais nous ignorons la dénomination Latine de 
ces deux végétaux. Cette Chenille ressemble beaucoup aussi bien 
par la couleur et la forme que par ses moeurs, à 
la Chenille Européenne connue des Amateurs sous 
le nom du petit mouton {Leporina), mais il-en 
sort un Lépidoptère fort différent. Cette Chenille 

21 146 heel andere soort van Vlinder uit te voorschijn. 
Deze Rups ïs zeer traag in hare bewegingen , 
vreet nog al veel , en is ook redelijk voorspoe- 
dig volwassen. Hare veranderingstLjd naderende , als zij hare 
volle grootte bereikt heeft, worden de hairen 
geelachtig , en zij vervaardigt zich een Spinsel , 
doormengd met de hairen , zoo als dit onder- 
aan op de Plaat voorgesteld is, zijnde min of 
meer doorziglig, echter niet zoo dat do Pop 
zigtbaar is , die wij aan de andere zyde van 
het takje builen hel Spinsel hebben afge- 
beeld. est fort paresseuse dané ses mouvements , mange 
beaucoup , et grandit assez vîle. S'approchant de son changement en Chrysa- 
lide, quand elle est adulte, ses poils deviennent 
jaunâtres, et elle se fait un Cocon entre-mêlé 
de poils, comme cela est figuré au bas de la 
Planche. Le Cocon est tant soît peu transparent 
mais pas assez pour que la Chrysalide soit visible, 
que nous avons figurée de l'autre côté de la 
branche, en dehors du Cocon. PL. 70 
PHALAENA FALCULARÎA. (GEOMETRAE.) PLAAT 70. ir onlhouden zich in Europa eenige Rup- 
sensoorten , die men Eenstaarl-Rupsen noemt , 
era dat het achtereinde der Rups in een punt 
uitloopt en de twee achlerpooten ontbreken. Van 
eene dezer soorten noemt men den Vhnder daaruit 
voortkomende Falcula ; deze heeft veel gelijke- 
nis met den Vlinder, waarvan wij op Plaat 70, 
hierbij gevoegd , de afbeelding geven. Dan de 
Rups , waaruit onze tegenwoordige Vlinder 
voortkomt, en die wij onderaan op de Plaat op 
een tak zittende hebben afgebeeld , is geen 
Eenstaart , maar een Span-Rups [Geometra) , 
en het is daarom dat wij onzen Vlinder Falcu- 
laria noemen. De fraaije , licht geelachtige Rups , waarvan 
wij de afbeelding geven , zittende op een takje 
van den Lirameljesboom , (Citrus Limonum) 
vonden wij in het begin der maand April , en 
na nog eenige dagen met deze bladen gevoed 
te zijn , was dezelve volwassen ; de tijd ter in- 
spinning thans naderende , werd zij groenach- 
lig van kleur, makende zich een verblijf, om 
daarin de gedaanteverwissehng te ondergaan , 
door een blad met witte draden te zamen 
te voegen , zoo als dit op de Plaat voorge- 
steld is. Men kan de Pop daarin zien liggen , 
daar het blad slechts luchtig te zaam gespon- 
nen 13 , echter toch zoo digt , dat de Pop niet 
kan afvallen , waaraan het ook maar weinig da- PLANGHE 70. 

11 y a en Europe une sorte de Chenilles 
qu'on nomme Chenilles à queue, puisque leur 
corps se termine en pointe et que les deux 
pattes de derrière leur manquent. On nomme 
le Lépidoptère qui sort d'une de ces espèces, 
Falcula, ci celui-ci ressemble beaucoup au Lé- 
pidoptère dont nous donnons la figure sur la 
Planche 70 ci-jointe. Mais la Chenille dont pro- 
vient le Lépidoptère en question et que nous 
avons figurée au bas de la Planche assise sur 
une branche n'est point une Chenille à queue 
mais une Arpenteuse (Geometra), et c'est pour 
cela que nous appelons ce Lépidoptère Falctt- 
laria. La belle Chenille d'un jaune pâle dont nous 
donnons la figure placée sur une branche d'un 
limonier [Citrus Limonum) , avait été trouvée 
par nous , au commencement du mois d'Avril. 
L'ayant nourrie encore quelque tems de ces 
feuilles elle était adulte, et s'approchant de 
son changement elle devient verdâtre et se fit 
une demeure , pour s'y changer en Ghrysahde , 
en joignant une feuille avec des fils blancs 
comme cela est figuré sur la Planche. On peut 
y voir la Chrysalide puisque la feuille n'est que 
fort peu jointe , quoique suffisamment pour em- 
pêcher la Chrysahde d'en tomber. 

Elle n'y reste que peu de jours et le Lépido- 
ptère ne tarde pas à paraître. Pour qu'on puisse 

21 * 148 

gen tot verblijf verstrekt, komende do Vlinder 
spoedig Ie voorschijn. Om het fraaije groene 
Poppetje echter beter te kunnen zien, is het- 
zelve buiten het Spinsel onderaan op de Plaat 
afgebeeld. Het fraaije Vlindertje , op de Plaat aan de on- 
der- en bovenzijde voorgesteld , blijft slechts acht 
dagen in hel Popvlies verborgen. mieux voir la jolie Chrysalide verte , on l'a figu- 
rée en dehors du Cocon au bas de la Planche. Le joli Lépidoptère représenté du côté da 
dessus et de dessous, ne reste que huit jours 
dans son état de Chrysalide. ■ •— wugMMjjUrijiamMWBgM PL 71 
SERÏCARIA SYLVmS. (SPeiNGES ADSCITAE.) PLAAT 71, 

In hel Aanhangsel van stoll op het werk 
Tan CRAMER op Plaat 14. Fig. 1 , is onze te- 
genwoordige Vlinder afgebeeld en beschreTen 
onder den naam van Sylvius , bij het geslacht 
der Basterd Onrusten [Sphinges adscitae) ; dan 
volgens de nieuwe verdeeling is de Vlinder 
bij de Bombyces geplaatst, en we! bij de onder- 
afdeeling Sericaria. Volgens STOLL vindt men do Rups op de 
Oranjeappelboomen ; wij hebben die op ver- 
schillende Gewassen gevonden , als op den zoo- 
genaamden Melkhoulboom en op den Vijgenboom, 
levende zeer eenzaam. Nog jong zijnde is de 
Rups licht geelachtig van kleur , laat zich bij 
de minste aanraking afvallen, rolt zich dan in 
een , en blijft alzoo opgerold eenige oogenblik- 
ken liggen; zij eet veel en loopt schielijk. W^ij vonden deze Rupsen in de maanden 
Januarij en Junij ; volwassen zijnde , verloonen 
zy zich , zoo als er op het onderste blaadje op 
de Plaat eene afgebeeld is. De lijd harer verandering gekomen zijnde , 
vervaardigt zij zich een doorschijnend Spinsel , 
veelal aan een bladsleellje of op een blaadje , 
grootendeels uit hare hairen te zaam gesponnen , PLANCHE 71. 

(e Lépidoptère de celte Planche a été figuré 
et décrit par stoll dans son supplément à l'ou- 
vrage de CHAHER PI. 14 Fig. 1 , sous le nom 
de Sylcîus et a élè rangé parmi les Sphinges 
adscitae , mais il doit être placé parmi les Bom- 
byces dans la sous- division Sericaria d'après la 
classification la plus récente. Stoll a trouvé celle Chenille sur les oran- 
gers, mais nous l'avons trouvé sur difierents vé- 
gétaux comme sur le Melkhoulboom et sur le 
figuier. Elle vit très solitaire. La Chenille est 
d'un jaune pâle quand elle est jeune, et elle 
se laisse tomber au moindre attouchement, se 
roule et resle quelques moments dans cet état. 
Elle mange beaucoup et court vite. Nous trouvâmes ces Chenilles en Janvier et en 
Juillet. Quand elle est adulle , elle se montre 
comme elle est représentée sur la feuille au bas 
de la Planche. L'époque de sa métamorphose étant venue 
elle se fait une Coque qu'elle compose en grande 
partie de ses poils et qu'elle attache à une 
branche ou à une feuille; ce Cocon est assez 150 en min of meer doorschijnende, zoo dat de Pop er 
in te zien is , doch niet zoo duidelijk dat dezelve 
niet buiten het Spinsel behoefde afgebeeld te 
worden , gelyk zjj op de Plaat voorgesteld is. Tien of twaalf dagen lia dat de Pop uit do 
Rups gekomen is, komt weder de Vlinder uit 
de Pop te voorschgn; bovenaan op do Plaat is 
de Vlinder aan de onder- en bovenzijde te zien 
afgebeeld, en ofschoon met geene sierlijke kleu- 
ren pronkende, steekt het roode achterlijf des 
te meer af bg de overige donkere kleuren des 
Vlinders, transparent pour qu'on puise voir la Chrysalide 
qu'il renferme; cependant pour voir la Chrysalide 
plus distinctement elle a été figurée sur la 
Planche tirée de sa retraite. Le Lépidoptère sort de la Chrjsalide dix à 
douze jours après la métamorphose de la Che- 
nille. La figure du Lépidoptère occupe le haut 
de la Planche et on le voit en dessus et en 
dessous. Quoiqu'il ne brille pas de couleurs 
vives, l'abdomen rouge contraste d'autant plus 
avec les couleurs sombres du Lépidoptère. PL. 72. 
PHALAENA TETRASTIGMA. 

(NOCTUA.) PLAAT 72. 

Inga vera is de Lalgnsche naam van den 
in Suriname zoogenaamden Zoeleboontjos- 
boom, welks bladen tot voedsel der Rups 
strekken , die wij op Plaat 72 hebben afge- 
beeld. Wrj vonden deze Rups in de maand 
Julij; zij at nog eenige dagen van da genoemde 
bladen , vrerd toen onrustig ; hetgeen hare vol- 
wassenheid en naderende verandering te ken- 
nen gaf, en vertoonde zich toen van gedaante 
en kleur zoo als dezelve op de Plaat , boven 
op -het blaadje kruipende , afgebeeld is. Hare gedaanteverwisseling nu gekomen zijnde, 
maakt zij zich hiertoe een verblijf gereed, spin- 
nende twee of drie bladen met fijne witte dra- 
den aan elkander , en verandert twee dagen 
daarna in eene langwerpige bruine Pop , zoo 
als die onder aan op de Plaat voorgesteld is, 
voorzien met eene lange scheede daar de sprie- 
ten in gesloten zijn. De eerste gedaanteverwisseling ondergaan heb- 
bende, wacht zij de tweede Jn dezen als le- 
venloozen staat van Pop af, en dezelve duurt 
slechts veertien dagen, meestenlrjd» nog korter, 
en de niet onaardig geteekende Vhnder komt 
ï« voorschijn, bovenaan op de Plaat voorge- PLANGHE 72. 

lo sont les feuilles de l'arbre aux Fèves 
douces, comme on le nomme au Surhiam, de 
VInga vera des Botanistes , qui servent de 
nourriture aux Chenilles dont nous avons figuré 
une sur la Planche 72. Nous trouvions cette 
Chenille au mois de Juillet ; elle mangea en- 
core quelques jours des feuilles que nous ve- 
nons do nommer et devint alors inquiète ce 
qui annonçait son élat adulte et son change- 
ment prochain. Elle se montra alors en forme 
et en couleur comme elle a été figurée ram- 
panle sur une feuille, au haut de la Planche. Son changement s'élant approché elle se pré- 
pare une demeure joignant deux ou trois feuil- 
les au moyen de fils fins et blancs , et se change 
deux jours après en une Chrysalide brune et 
ovale comme elle est figurée au bas de la Plan- 
che aj'ant un long fourreau lequel renferme 
les antennes. Ayant subi sa première métamorphose elle 
attend la seconda dans la forme d'une Chrysa- 
lide inanimée ce qui ne dure que quinze jours, 
ou moins encore. Après ce terme il en parait 
un Lépidoptère d'un assez joli dessin. II est 
figuré au haut de la Planche vu de dessous. 152 sleld aan de onderzijde te zien, en op het 
midden der Plaat aan de bovenzgde. Geene benaming van onzen Vlinder hebbende 
kunnen ontdekken , noemen wij denzelven Te- 
trastigma, naar aanleiding van de zwarte 
vlek, die op ieder der vier vleugelen zich ver- 
toont , en bijzonder op de paarse grondkleur 
afsteekt. et une autre figure qui occupe le milieu de la 
Planche , en fait voir la face supérieure. N'ayant pu découvrir aucune dénomination 
de notre Lépidoptère, nous le nommons Tetra- 
stigma à cause de la lâche noire qui se montre 
aux quatre ailes et qui tranche d'une ma- 
nière agréable sur le fond lilas. Fl./j 1 . 


PIIALAENA CRUEMTA. (BOMBYCES.) PLAAT 73. filet gewas, daar wij de Rupsen op von- 
den, waarvan er een op Plaat 73, kruipende 
op een takje van hetzelve is afgebeeld, is 
ons onbekend, en wij kunnen er geenen Latijn- 
schen noch gewonen Surinaamsche naam van 
opgeven; het komt ons voor te behooren 
tot de familie der Asclepiadeae. 

Deze Rupsen zijn ruighairig, en met vele 
doorntjes bezet; zijn zeer vlug en loopen, 
even als vele Europesche Beei-Rupsen , nog 
al spoedig, vretende dan van het eene en 
dan van het andere blaadje; zij zijn weinig 
verscholen en daardoor gemakkelijk te vin- 
den, zoo als wij er dan ook steeds verschei- 
dene venden als hel de lijd was, dat zij zich 
vertoonden, inde maanden April en October. 

Volwassen zijnde, zoo als dezelve afge- 
beeld is, en de tijd harer eerste gedaantever- 
wisseling gekomen zijnde, spint de Riqis daar- 
toe een paar blaadjes op elkander, en ver- 
andert daar tusschen in Pop, die bijna zwart 
van kleur is , hebbende het achtereinde lond- 
om met doorntjes bezet, zoo als dezelve 
ondor aan op de Plaat voorgesteld is. 

Het was in het laatste der maand April , 
dat de Rups in Pop veranderde, en twaalf PLANCHE 73. 

i^ous ignorons Ie nom de la plante, 
sur Lt quelle nous trouvâmes la Chenille, 
qui est représentée rampante surlaPlanche 73, 
et nous n'en pouvons indiquer ni la dé- 
nomination Latine ni le nom vulgaire ; il 
nous semble cependant qu'elle appartient 
à la famille des Asclépiadées. 

Ces Chenilles sont velues et couvertes 
d'une quantité d'épines; elles sont très agiles 
et courent vite, comme beaucoup de Bom- 
byx Européens ; elles mangent tantôt d'une 
feuille tantôt d'une autre, se cachent peu 
et sont aisément à trouver a cause de cela. 
Nous en trouvions toujours au mois d'Avril 
et d'Octobre , ce qui est l'époque dans la- 
quelle elles se montrent. 

Lorsqu'elle est adulte comme elle est re- 
présentée sur la Planche et que le tems de 
son changement s'approche, elle joint deux 
feuilles, l'une sur l'autre, et s'y change dans 
une Chrysalide , qui tire sur le noir et dont 
l'abdomen est couvert d'épines. On trouve 
une figure de cette Chrysalide au bas de la 
Planche. 

La Chenille se changeait en Chrysalide 
vers la fin du mois d'Avril et le beau Lé- 

22 170 dagen daarna kwam de fraaije Vlinder te | pidoptère parut douze jours après. Il est 
voorschijn, aan de boven- en onderzijde représenté sur la Planche tant en dessus op de Plaat afgebeeld. 

Deze wezenlijk schoone Vlinder is bijna 
geheel rood 'tan kleur, zoo wel aan de on- 
der- als bovenzijde; de bovenvleugels zijn 
met een zwarte tint overtogen, waarin het 
witte, driekantige, doorschijnende vlakje bij- 
zonder afsteekt; de overige door de zwarte 
tint heenschijnende vlekjes vertoonen zich als 
bloedvlakjes ; dezelve behoort tot de Spin- 
ners {Bombyces) ; daar ons geen andere 
naam bekend is , noemen wij dezen Vlinder 
Bombyx cruenta. qu'en dessous. 

Ce beau Lépidoptère est presque tout-à- 
fait rouge aussi bien en dessus qu'en des- 
sous; les ailes supérieures sont couvertes d'une 
teinte noire sur la quelle tranche surtout la 
tache triangulaire transparente et blanche. 
Les autres taches qui paraissent à travers 
la teinte noire , se montrent comme des 
taches de sang. L'Insecte appartient à la 
division des Bombyx; comme nous croyons 
que l'espèce n'a pas encore été décrite, nous 
déterminons ce Lépidoptère comme Bombyx 
cr lient a. n.7i 
PAPILIO BROMIUS. (PLEBE JI IIRBICOLAE.) PLAAT 74. 

MJe Latijnsche naam van het gewas , 
waarvan wij op Plaat 74, een takje afge- 
beeld hebben, is Solanum indicum, in Su- 
riname genaamd Maccai-bladen, zijnde eene 
fraaije Distelplant ; veelal vindt men de hier 
voorgestelde Rups op deze plant, echter 
hebben wij die ook wel op Paddestoelen 
gevonden. Op het grootste blaadje van het 
takje op de Plaat voorgesteld, is de Rups 
loopende afgebeeld; zij onthoudt zich tus- 
schen tezaam gesponnen of een toegeslagen 
blad, waar tusschen zij ook in een Pop 
verandert. 

In het laatst van November waren onze 
gevondene Rupsen volwassen; toen hare ge- 
daanteverwisseling naderde, begonnen zij het 
door haar toegevouwen blad zeer digt te 
spinnen, zoo als dit aan het onderste blaadje 
op de Plaat te zien is; iedere Rups deed 
dit voor zich zelve , en de eerst ingesponnene 
veranderde den eersten December in een 
fraaije gesprenkelde Pop, afgebeeld onder 
aan op de Plaat, buiten het Spinsel. 

Slechts tien dagen bleef het fraaije Dag- 
Vlindertje in het Popvlies verborgen, ko- 
mende toen reeds te voorschijn; het is PLANCHE 74. 

Le nom Latin de la plante, dont nous 
avons figuré une branche sur laPlanche 74, est 
Solanum Indicum, le nom du pays au Surinam 
est Maccai bladen; c'est un beau Chardon 
sur le quel on trouve ordinairement la Che- 
nille de cette espèce, mais nous l'avons 
trouvée aussi sur des Champignons. La 
Chenille est représentée courante sur la 
feuille la plus grande de la branche; elle 
demeure toujours entre deux feuilles jointes ou 
pliées et elle se change aussi en Chrysalide 
dans cette retraite. Nos Chenilles étaient adultes vers la fiiMe 
Novembre et s' approchant alors de leur chan- 
gement elles commencèrent à filer très étroi- 
tement leur feuille pliée comme on -'peut 
voir cela â la feuille au bas de la Planche. 
Chaque Chenille travaille pour soi même et 
celle qui s'enfermait la premiere se changeait 
le premier Décembre en une belle Chrysalide 
tachetée comme elle est figurée au bas de 
la Planche en dehors du Cocon. 

Le beau Lépidoptère diurne ne demema 
que dix jours dans le Cocon. Nous avons 
figuré cet Insecte dans son dernier état tant 

22 * 172 aan de boven- en onderzijde op de Plaat 
voorgesteld, zijnde zwartachtig van kleur, 
met eenige lichtere banden, en drie witte 
stippen aan de beide zijde des Vlinders. 

Volgens de verdeeling van cramer en 
STOLL behoort deze Vlinder onder de Pa- 
piliones Plebejü Urbicolae, en volgens de 
nieuwe verdeeling onder de Hesperides ; 
Volgens STOLL is de Latijnsche naam Bromius, 
men zie pag. 37 in het aanhangsel op 
cramer; godarx noemt denzelve Clericus. en dessus qu'en dessous. Il est noirâtre 
avec quelques raies plus claires, et trois 
points blancs aux deux côtés du Lépidop- 
tère. 

Le Lépidoptère appartient d'après la di- 
vision de CRAMER et de stoll aux Papiliones 
Plebejü Urbicolae et suivant la division 
moderne parmi les Hespérides. Le nom 
Latin en est Bromius suivant stoll, voyez 
pag. 37, du supplément à cramer. Go- 
DART le nomme Clericus. 
PL .75, 
J^IIE. (BANAI CANEIDï.) PLAAT 75. 

Op Plaat 19 en op Plaat 39, hebben 
wij de afbeeldingen gegeven van twee Vlin- 
dersoorten, veel overeenkomende met de 
tegenwoordige, waarvan wij de afbeelding 
op Plaat 75, hierbij behoorende, aan de 
Liefhebbers mededeelen; dan ons voorwerp 
is veel helderder geel, en aan de onderzijde 
zeer aardig zwart gesprenkeld, komende van 
onderen overeen met Fig. B. op Plaat 163 
in het werk van cramer en stoll, maar 
het is veel kleiner. Daar nu alle de o^erige 
afgebeelde Vlinders, voor zoo veel wij heb- 
ben ktmnen nagaan, dat gesprenkelde mis- 
sen, en minder geel zijn, noemen wij dezen 
Vlinder in aanmerking hiervan Papilio 
(Danai Candide) Xanthe; volgens de nieu- 
we verdeeling is het Colias Xanihe. 

De bladen van de in Suriname zoogenaamde 
Zoetenbootjesboom, in het Latijn genaamd 
Inga vera, strekken tot voedsel van deze 
Rupsen; wij vonden dezelven voor het eerst 
in de maand Maart, zijnde geheel groen 
van kleur, met eene lichte geelachtige zij- 
streep en een zwarten kop; deze kleur bleef de- 
zelfde tot haren vohvassen staat, zoo als 
er een op de Plaat, kruipende op het takje, 
afgebeeld is. De tijd harer verandering na- PLANGIIE 75. 

llous avons donné Ia représentation de 
deux espèces de Lépidoptères, sur les Planche 
19 et 39, qui resemblent beaucoup à celle 
que nous représentons sur la Planche 75, 
mais notre objet est d'an jaune bien plus 
clair et tachetée fort joliment de noir en 
dessous. Elle ressemble en dessous à la Fifr. 
B. Planche 163, de l'ouviage de cramer 
et de 5T0LL, mais elle est beaucoup plus 
petite et comme ces petites tâches manquent 
aux autres Papillons que nous avons figuré, 
et qxii sont aussi moins jaunes, nous nom- 
mons ce Lépidoptère a cause de sa couleur 
Papilio {Danai Candidi) Xanthe; d'après 
la division nouvelle eUe portera le nom de 
Colias Xanthe. La dénomination Latine de l'arbre qu'on 
nomme au Surinam Zoetenbootjesboom, est 
Inga Vera. C'est lui qui sert de nourrityre â 
ces Chenilles. Nous les tiomâmes la première 
fois au mois de Mars. Elle est d'im vert uni- 
forme hormis une raie clair jaunâtre aux 
côtés; sa tête est noire. Cette couleur se 
maintint jusqu'à son état adulte, comme 
nous avons figuré une Chenille sur la Plan- 
che, rampante sur ime branche. Lorsque le 174 

derende, veranderde de groene kleur, wor- ! temps de son changement s'approchait la cou- 
dende toen geel en zwart, bruinachtig ge- leur verte se changea en jaune tachetée de 

noir brunâtre, ce que nous n'avions observé 
chez aucune espèce de cette famille ; une raie 
bleue se montrait encore au dessus de la 
raie jaime. sprenkeld, hetgeen wij nog bij geene andere 
soort van dit geslacht hadden waargenomen, 
en boven de gele zijstreep, vertoonde zich 
nog eene blaauwe. 

Hare gedaanteverwisseling nu nabij zijnde, 
liep do Rups onrustig heen en weder, als zoe- 
kende daai-^toe eene plaats ; na zich toen het 
achtereinde vastgehecht, en eenen draad ter 
ondersteuning van het lijf gesponnen te heb- 
ben, wachtte zij aldus hare popwording af. 

Het was op den zevenden April dat de 
Rups zich aanhechtte, en den volgenden dag 
kwam de fraai gevlamde Pop te voorschijn, 
op de Plaat aan een steel tj e hangende af- 
gebeeld. 

Slechts zeven dagen bleof do Yïinder ver- 
borgen, komende den vijftienden April te 
voorschijn , vliegende afgebeeld bovenaan op 
de Plaat, en loopende op het takje, met 
de vleugels omhoog, volgens de gewoonte 
der Dag- Vlinders , waardoor de onderzijde 
der vleugels te zien is; zeker is deze 
VHnder aan beide zijden onder dit geslacht, 
eene der fraaiste. S' approchant de son changement, elle 
courait inquiète, et comme cherchant une 
retraite et après avoir fdé xm fil autour de 
son corps pour soutien et s' étant attaché par 
r abdomen, elle attendait l'état de Chry- 
salyde, 

C' était au septième Avril que la Che- 
nille s' attachait, et la belle Chrysalide 
flamboyante parut le lendemain comme on la 
peut yoir représentée pendante à une branche. Le Lt'pidoptère ne resta caché que huit 
jours et parut le quinze Avril. Il est 
représenté volant au haut de la Planche 
et dans l'état courant tenant les ailes relevées 
suivant la coutume des Lépidoptères diurnes, 
ce qui fait voir le dessous des ailes. Ce 
Lépidoptère est sans doute un des plus 
beaux des deux faces, parmi toute cette 
famille. n.76 . 
PHALAEI^A PELLUCIDA. (BOMBYCES.) PLAAT 76. 

JL^e Moeder- Vlinder legt hare eijeren bij 
schooltjes, op het gewas, hetgeen tot voedsel 
moet verstrekken aan haar kroost, bij het 
verlaten der eijeren; de jonge Rupsjes zijn 
dan geelachtig wit van kleur, leven zeer ge- 
zellig, beginnen en eindigen genoegzaam 
allen te gelijk met vreten, of als het ware 
met te grazen, vretende geene hoekjes of 
gaatjes in de blaadjes, maar alleen het 
groene merg er af, zoo wel van boven als van 
onderen ; als zij gröoter worden , vermindert 
hunne gezellige levenswijs , en voor zij nog 
volwassen zijn , heeft die reeds geheel op- 
gehouden. 

Het voedsel van deze Rupsen noemt men 
in Surinamen Sangrafae ; wij hebben op 
Plaat 76, hier bij behoorende, een takje hier- 
van afgebeeld , het komt ons voor te behoo- 
ren tot de familie Aet Anomeae (Costus?). 
Op een der blaadjes is eene volwassene Rups 
voorgesteld , zijnde het groene merg van het 
blaadje door haar afgevreten. Deze Rupsen 
zijn zeer vlug , loopen bijzonder gaauw , en 
laten zich, aangeraakt wordende, bij een 
draadje afzakken, om er zich daarna weder 
bij op te trekken. 

Hare volle grootte bereikt hebbende, en PLANCHE 76. 

Ij 'Insecte mère pond ses oeufs par tas sur 
la plante qui doit servir de nourriture à sa 
progéniture quand elle quitte les oeufs. Les 
jeunes Chenilles sont alors d'unj aune blanc; 
elles vivent en famille, et commencent et 
finissent à manger presque toutes au même 
instant ou plutôt elles broutent puis qu'elles 
ne découpent point les feuilles, mais elles 
n'en mangent que le parenchyme ver- 
dâtre aussi bien en dessus qu'en dessous. 
Quand elles grandissent, leur vie sociale 
diminue et elle a cessé tout à fait lors- 
qu'elles sont adultes. Le nom vulgaire de la plante qui sert de 
nourriture à ces Chenilles est Sangrafae; 
nous en avons figuré une branche sur la 
Planche 76. Elle me parait appartenir ù 
la famille des Anomeae (Costus?). La Che- 
nille adulte est réprésentée sur une des feuil- 
les, dont elle a déjà mangé le parenchyme. 
Ces Chenilles fe meuvent avec beaucoup 
de vitesse, et se laissent tomber par un fil 
lors qu'on les a touché par lequel elles re- 
montent après. Etant adulte et sentant s'approcher le tems 176 hare verandeiing naderende, vervaardigt de 
Rups zich hiertoe een hichtig doorschijnend 
Spinsel, zoo als hetzelve op.het andere blaadje 
van het takje voorgesteld is. Men kan het 
Popje er in zien liggen; om echter het Popje 
beter te kunnen zien, hebben wij hetzelve 
onderaan op de Plaat buiten het Spinsel 
voorgesteld. 

Het vt'as in het midden van den zomer, 
den 15 Julij , dat onze Rupsjes zich in Pop 
veranderden, en den 26 daaraanvolgende, 
dus elf dagen daarna, kwam reeds het eerste 
Vlindertje te voorschijn , op de Plaat in 
drie verschillende gedaanten afgebeeld, 
boven aan van de bovenzijde te zien, 
op het midden der Plaat van de onderzij- 
de , en dan op een blaadje in den loopeu- 
den stand. 

Deze Vlindertjes zijn zoer mak; de vler- 
ken, met weinig stof bedekt, zijn glan- 
zende en doorzigtig, waarnaar vvij het noe- 
men Bombyx pcllucida. de son changement, elle se prépare un Co- 
con fin et transparent comme cela est figuré 
sur l'autre feuille de la branche. On peut 
y voir la Chrysalide qu'il renferme; mais 
pour qu'on la voie mieux nous l'avons fi- 
gurée aussi en dehors du Cocon. C'était au milieu de l'été, le quinze Juillet, 
que nos Chenilles se changèrent en Chrysalides; 
et onze jours après le premier Lépidoptère 
parut déjà, H est représenté en trois posi- 
tions différentes ; au haut on peut voir le 
Lépidoptère par dessus, au milieu de la 
Planche de dessous, et dans l'état cou- 
rant sur une des feuilles. Ces Lépidoptères sont très tranquilles; les 
ailes , qui n'ont que peu de poussière sont 
brillantes et transparentes ; c'est à cause de 
cette transparence que nous nommons cette 
espèce Bombyx pellucida. PL. 77. 

PHALAENA TESSELLATA. 
(NOCTÜAE.) PLAAT 77. 

In Europa onthoudt zich een Vhnder , Noc- 
tua Brassicae genaamd , die veel gelijkheid 
heeft met onzen legcnwoordigen, waarvan wij op 
Plaat 77 de afbeelding geven; dan de Rupsen 
hebben geheel geene overeenkomst met elkan- 
der, en zoo menigvuldig de eerste soor izieh in 
Eui'opa vertoont , en daardoor dikwijls schadelijk 
aan onze koolplanten is, zoo zeer zelden vindt 
men in Surinamen onze Rups ; zij is anders 
wegens do kleur ligt op de bladen te onder- 
scheiden , ofschoon zich altijd onder dezelven 
verbergende. Zij onthoudt zich op een gewas, 
in Surinamen Jurca Jamsies genaamd , het- 
geen ons voorkomt eene soort Tan Smilax te 
zijn. De leekening van deze Rups is buitenge- 
woon; van boven geheel met langwerpige geel 
bruine ruitjes , ieder met een wit randje om- 
zoomd; zij heeft op den tweeden ring van ach- 
teren een roodachtig knobbeltje metslippen, zoo 
als de meeste Pijlslaarl-Rupsen (Sjihinc/es) daar 
een opslaand puntje hebben. Het was in de maand Mei dat wij deze Rups 
vonden; zij was bijna volwassen, en na nog 
weinige dagen gevreten te hebben, maakte zij 
zich ter verandering gereed , wordende des 
daags te voren violet bruinachtig van kleur ; 
zij begon toen in een hoekje der doos , waarin PLANCHE 77. 

fl armi les Insecles d'Europe se trouve une 
espèce de noctuelle, Noctua Brassicae, qui 
ressemble beaucoup à celle dont nous donnons 
la figure sur la Planche 77 ; les Chenilles ce- 
pendant sont très différentes. Remarquons enco- 
re , que la Chenille d'Europe est bien commu- 
ne et fait souvent de grands degâls dans la 
chou ; tandis que la Chenille de Surinam est 
rare et qu'on ne la découvre pas aisément , 
malgré sa couleur bien marquée , qui la fait 
distinguer aisément des feuilles , quoiqu'elle se 
cache à leur face inférieure. La plante dont elle 
se nourrit porte le nom de Jurca Jamsies et 
nous paraît être une espèce de Smilax. Le dessin de la Chenille est assez bizarre ; au 
dessus elle est entièrement couverte de rec- 
tangles oblongs , brunâtres et bordés en blanc ; 
au segment pénultième se trouve un tubercle 
rouge et pointillé , qui nous rappelle la corne 
dorsale qu'on voit à l'extrémité postérieure chez 
la plupart des Chenilles des Sphingides, La Chenille a été trouvée par nous au mois 
de Mai ; elle avait pris alors à peu prés tout 
son accroissement ; peu de jours après elle cessa 
de manger et se disposa à sa métamorphose. 
Elle prit une couleur violette tirant vers le 
brun et le jour suivant elle rongea une partie 

23 178 zij bewaard was, eciio hollo te vreten, bijna 
geheel door de doos heen ; dit afknaagsel Ter- 
mengde zij met eenig spinsel en vocht, en ver- 
anderde daarin tol Pop. Het Spinsellje , het- 
geen daarna zeer hard werd , is afgebeeld op 
het takje zittende, en de lichte bruine Pop 
onder aan , op de Plaat. Den 19 Mei vervaardigde de Rups haar ver- 
blijf ter verandering , en het Spinsel, zes dagen 
daarna, openende, vonden wij daarin de Pop, 
welke wij hebben afgebeeld. Daar nu in Su' 
rinainen veeltijds de Vlinder spoedig Ie voor- 
schijn komt, verwonderde het ons dat dezelve 
niet voor ruim veertien dagen , nadat wij do 
Pop uit het Spinsel genomen hadden , te voor- 
schijn kwam, zijnde een Mannetje, afgebeeld 
pp de Plaat bovenaan in de vliegende gedaante, 
en in den loopenden stand op het takje ; alsdan 
houdt het do vleugels daksgcwijze. do la boîte et so fit avec celle sciure de bois 
elle mêla sa soie pour en composer une Coque , 
qui prit bientôt une grande dureté. Nous avons 
donné une figure de cette Coque sur la lige de 
notre Planche, et une autre do la Chrysalide 
qu'elle renferme , au bas de la planche. Celle-ci 
so dislingue par sa couleur d'un brun-clair. Ce fui au 19 Mai que la Chenille se renfer- 
mait dans sa Coquo. Nous ouvrions celle-ci six 
jours après. Comme la plupart des Lépidoptères 
de Surinam se transforment en peu de temps 
nous fûmes étonnés , que l'Insecte parfait res- 
tait encore à peu près quinze jours dans la 
Chrysalide après que nous l'avions tirée du 
Cocon. 

L'Insecte parfait était un Màlo , que nous 
avons representé volant au haut de la Planche; 
les ailes supérieures sont inclinées en loit dans 
le repos, comme on voit dans une autre figure 
au dessous de la précédente. Fl.70 
PHALAENA FLAMMEANA. 
(TORTRICES.) PLAAT 78. 

^en eersten Maart naar Inseklen zoekende, 
vonden wij op Marcusa-bladen , ia het Latijn 
genaamd Citharexijlon quadrangulare , lus- 
sehen een te zaam gesponnen blad eene Rups , 
afgebeeld op Plaat 78 ; bij het opentrekken 
■van het blaadje kromp da Rups als het ware 
zich in een , ten einde zoo hel scheen zich 
daardoor te willen verbergen , en bij aanraking 
ontlastte zij uit den mond twee of drie droppe- 
len nroeu vocht. Weinige dagen daarna vervaardigde dezen 
Rups zich een wit Spinsellje op een blaadje, 
nadat het zwarte en gele der Rups bijna wil 
geworden was. Op het andere blaadje van het 
takje op de Plaat afgebeeld , is dit Spinsellje 
voorgesleld. Vier dagen daarna , openden wg dit Spinsel 
en vonden daarin een Popje, zoo als lusschen 
de bladen afgebeeld is , waaruit na verloop van 
twaalf dagen de Vlinder te voorschijn kwam. Eenige maanden daarna vonden wij weder 
vier Rupsjes van deze soort, die nog jong wa- 
ren ; zij vraten toen alleen het groene merg 
van hel blad af, dan, groeier wordende, begon- 
nen zij er gaatjes en hoekjes af te vreten, en 
volwassen zijnde, vraten zij de geheelc bladen 
op. PLANCHE 78. 

herchant des Insectes au premier de Mars, 
nous trouvâmes sur Ie Citharexylon quadrun- 
gulare , vulgairement nommée Marcusa , dans 
une feuille enroulée une Chenille qui a été figu- 
rée sur la Planche 78. En déroulant la feuille , 
nous vîmes la Chenille se contracter, comme si 
elle cherchait à se dérober à nos regards ; elle 
dégorgea deux ou trois gouttes d'un liquide ver- 
dâtre par la bouche quand nous la saississions. Peu de jours après elle se fil une Coque 
blanche attachée à une feuille. La couleur de 
la Chenille qui était d'un noir mêlé de jaune 
se change auparavant dans un blanc presqu' 
uniforme. Nous avons figuré ce Cocon sur une feuille 
au bas de la Planche. La Chrysahde qui occu- 
pait ce Cocon eu fut retirée par nous quatre 
jours après. L'Insecte parfait en sortait après 
douze jours. 

Quelques mois après nous trouvâmes quatre 
Chenilles encore jeunes de celle espèce. Elles 
rongèrent seulement le parenchyme des feuilles; 
mais en grandissant elles en découpèrent des 
portions , et lors qu'elles étaient adultes elles 
les consumèrent tout à fait. 

23 * 180 Alhoewel deze Rupsen niet veel vrelen, groei- 
den zij nog al redelijk voorspoedig; volwassen en 
lot den lijd harer gedaanteverwisseling gekomen 
zijnde, vervaardigde ieder der drie Rupsen, 
zijnde er een gestorven, zich een verblijf, en 
lot Pop veranderd zijnde, kwamen na weinige 
dagen de fraaije Vlindertjes to voorschijn, op 
de Plaat aan de boven- en onderzijde voor- 
gesteld. Het Vlinderlje kan wel onder de fraaije ge- 
vlamde soorten geplaatst worden. Het behoort 
bij do Tortrices , en wij noemen het Tortrix 
Jlammeana, Quoique ces Chenilles n'étaient pas très vora- 
ces , leur accroissement était assez rapide. Par- 
venues au terme de cet accroissement elles se 
disposèrent à leur métamorphose et se construi- 
sirent une Coque. Une des quatre cependant était 
morte auparavant. Les trois autres se trans- 
formèrent en Chrj'salides. Les beaux lépidop- 
tères, qui sortaient de ces Chrysalides sont ré- 
présentés par nous , tant en dessus qu'en des- 
sous sur la planche ci-jointe. C'est à cause des traits ondes en forme de 
flammes qu'offrent les ailes, que nous nommons 
cette espèce Tortrix Jlammeana. IJ LL.::i PHALAENA ZELICA (BOMBYCES.) PLAAT 79. tionder tegenspraak is do groene kleur voor 
onze oogon tle aangenaamste , en ieder liefheb- 
ber zal eene groene Rups en Vlinder fraai 
noemen ; ons tegenwoordig voorwerp , afgebeeld 
op Plaat 79 als Rups en als Vlinder, mag dus 
in beide toestanden onder do schoone soor- 
ten geteld worden. In het werk van cramer, 
in bet aanhangsel van stoix , op Plaat XVI , 
Fig. 2 , is deze Vlinder ook afgebeeld , en op 
Pag. 73 zegt stoi.l: dat de Rups zich voedt 
met de bladen der Ananassen; wij vonden de- 
zelve in het Bosch op een ons onbekend gewas, 
waarvan een takje op de Plaat afgebeeld is ; 
het schijnt wol eene soort van Pteroearpus 
te zijn. 

Wij vonden dezo Rupsen in do maanden 
Maart en April , en daarna weder in de maan^ 
den Julij en Augustus ; zij behooren dus niet 
onder de zeldzamen , doch zijn echter nooit in 
groot aantal aanwezig. Zij loopen schielijk. Geen 
der poolen zijn zigtbaar dan alleen de achter- 
ste, door dat de Rups langs de zijde dikke 
knobbels heeft , die de poolen bedekken. 

Wanneer de tijd nadert dat de Rups hare 
gedaanteverwisseling zal ondergaan , vervaardigt 
zij zich daartoe een verblijf door twee bladen 
op elkander te hechten, en daar tusschen de- 
zelve met wille draden te bespinnen , zoodat 
zij , Pop wordende , geheel beschut is. Deze is 
onderaan op de Plaat voorgesteld. PLANCHE 79. Ijans doute la couleur verte est la plus agréa- 
ble à nos )'eux et chaque Chenille ou Lépidoplè- 
re de celle couleur sera nommé beau par les 
curieux. L'espèce qui est figurée sur la Planche 
79 oIFrant cette couleur dans son état de larve 
et d'imago, plaira certainement aux amateurs. 
Celle espèce a été figurée par stoll dans son 
Supplément à l'ouvrage de cramer PI. XVI 
fig. 2. Suivant stoll p. 73. la Chenille se 
nourrit des feuilles de Vuinanas. Nous les trou- 
vâmes dans les bois , sur une plante qui nous 
est inconnue et dont nous avons figuré un ra- 
meau sur noire Planche. Il nous parait proba- 
ble que c'est une espèce du genre Pteroear- 
pus. 

Nous trouvâmes ces Chenilles aux mois de 
Mars et d'Avril , et ensuite encore aux mois do 
Juillet et d'Août ; elles ne sont pas rares par 
conséquent, quoiqu'elles ne soient jamais très 
nombreuses. Les pattes de la dernière paire sont 
seules visibles ; les autres sont cachées par une 
série de tubercles assez gros , qui sont placées 
le long du corps à chaque côlé. 

Quand la Chenille se dispose à sa métamor- 
phose elle se filo une retraite entre deux feuil- 
les. La Coque qui est toute blanche , couvre 
entièrement la Chrysalide. Nous en avons donné 
une figure au bas de la Planche. 182 Negen dagen nadat de Rups lot Pop ver- 
anderd was , kwam de Vlinder lo voorschijn , 
boven aan op de Plaat in vliegende houding 
afgebeeld , zijnde de bovenvleugelen donker- 
groen met geelachtige randen , zoo als ook de 
oudervleugels geelachtig zijn ; de onderzijde des 
Vlinders, zoo als dezelve ook op de Plaat voor- 
gesteld is , is mede geelachtig groen. Stoll geeft aan dezen Vlinder den naam van 
Zelica. Le Lépidoptère sort de sa Chrysalide après 
un espace de neuf jours. On le voit représen- 
té en vol tant en dessus qu'en dessous. Les 
ailes supérieures sont d'un vert foncé bordées 
de jaune ; les inférieures sont jaunâtres. Le 
dessous des deux ailes est d'un vert jaunâtre. Stoll a donné le nom de Zelica à celte 
espèce. ri.ôo. 
PHALAENA CICADELLA. (TINEA.) PLAAT 80. "p den groolen Cocosnotenboom , in het 
Latijn Cocos nucifera genaamd, lussehen le 
zaam gesponnen bladen vonden wij in de maand 
November eenige Rupsjes , waarvan wij er een 
op Plaat 80 hebben afgebeeld , kruipende op 
een blaadje; deze Rupsjes zijn zeer vlug, ge- 
lijk veelal de bladrollers zijn , maar hunno ge- 
daante is bijzonder, daar zij zeer breed en plat 
zijn , en niet rond gelijk andere Rupsen. Toen wij deze Rupsen vonden , hadden zij 
omtrent de helft harer grootte bereikt ; zij vra- 
ten alleen het merg van de bladen af, hetgeen 
zg tol onze verwondering, tol hare verandering 
toe , bleven doen. Omstreeks den tienden December was het 
dat zij zich ter gedaanteverwisseling gereed maak- 
ten , spinnende hare woning een weinigje dig- 
ter. De Pop, die ook eene bijzondere gedaante 
heeft , is op het blaadje voorgesteld. Slechts zes dagen daarna, dus zeer kort na 
de verandering, kwamen de Vlindertjes reeds PLANCHE 80. i™ous trouvâmes en Novembre quelques Che- 
nilles , sur le grand Cocotier, \q Cocos nucifera 
des Botanistes , dont nous avons figuré une 
rampante sur une feuille dans la Planche ci- 
jointe. Ces Chenilles sont agiles comme les rou- 
leuses de feuilles , mais leur forme est très re- 
marquable, puisqu'elles sont aplaties et larges. Les Chenilles étaient à peu près à demi adul- 
tes, quand nous les trouvâmes. Elles rongè- 
rent seulement le parenchyme des feuilles et ne 
changèrent pas celte habitude après qu'elles 
avaient pris leur entier accroissement. Elles se disposèrent à leur métamorphose vers 
le dix de Décembre en ajoutant quelques fils 
de soie à leur retraite. La Chrysahde , dont la 
forme est de même assez singuhére, a été figurée 
sur une feuille. Bientôt après l'Insecte parfait se montra , ne 
restant caché que six jours sous la forme do 184 le Toorschijn; wij hebben dezelve in drie ver- 
schillende standen op de Plaat afgebeeld ; bij 
den vliegenden Vlinder, aan de bovonzijdo te 
zien , bespeurt men aan de achterpooten , hoe 
dat deze met sporen voorzien zijn , die aan de 
middelste pooten minder zijn , en aan de voor- 
ste geheel ontbreken; zoowel in den vliegenden 
als loopondcn stand , ook op de Plaat voorge- 
steld, heeft dit niet onaardig geleekende Vlin- 
dertje , zeer veel gelijkvormigheid , zoowel in 
gedaante als kleur , met eene Cicade , en , daar 
het tot de Bladrollers {Tinea) behoort , noemen 
wij het Tinea cicadella. Nymphe. Nous avons figuré ce Lépidoptère vo- 
lant tant en dessus qu'en dessous et une troi- 
sième figure le montre en repos. La figure de 
rinsecle volant vu en dessus montre les pattes 
postérieures armées d'épines. Les pattes de la 
seconde paire en ont aussi do moins fortes , 
mais on n'en voit point aux pattes de la pre- 
mière paire. Dans ce dernier état l'Insccle est 
semblable à une petite cigale. Cette ressem- 
blance nous lui a fait donner le nom do 
Tinea cicadella. PL. 81. 

GLAUCOPIS DIAPHANA. PLAAT 81 (SPHINGES ADSCITAE.) 

PLANCHE 81. Het is eene bekende zaak, dat onder onze 
Europeesche Rupsen , die , welke met borstels- 
gewijze geplaatste hairen Toorzien zijn en die 
wij daarom gewoon zijn Borstel-Rupsen te noe- 
men , bgkans bij uitsluiting tot de groole af- 
deeling Bomhyces , enkele tot de Noctuae, 
behooren, Eenen geheel anderen Rupsenvorm 
leveren daarentegen de baslerd Pijlstaart-Vün- 
ders, [Sphinges adscitae) , die geheel glad en 
zonder hair zijn , en hierdoor aanmerkelijk van 
de Borstel-Rupsen verschillen. Dat ook te dezen 
aanzien de Surinaamsche Lepidoptera niet met 
onze Europeesche overeenkomen, bewijst de Rups 
en derzelver Vlinder op onze Siste Plaat voor- 
gesteld. In het begin der maand Januarij , vonden wg 
drie borstelige Rupsjes, op het gewas in Suri- 
name Tyty genaamd , onder de bladen ver- 
scholen; zij lieten zich bij do minste aanraking 
afvallen , en trokken zich daarna weder bij den 
draad op, die door hen aan bet takje was vast- 
gehecht; in rust zalen zij zoo als op de Plaat 
afgebeeld is. Bij hel vinden dezer Rupsen voor- 
onderstelden wij, dat het dezelfde waren als de 
in Europa bekende soorten , waaruit de Anti- 
qua en GoHostigma Vlinders voortkomen; dan 
de uitkomst deed ous eene geheel andere VHn- 
dersoort kennen. Ij'est une chose assez connue, que parmi nos 
Chenilles Européennes, celles qui sont pourvues 
de poils disposés par touffes, appartiennent pres- 
que exclusivement à la grande tribu des Bom- 
byciens , quelques-unes à celle des Nocturnes. 
Les Zygéniens forment une tout autre famille; 
attendu que leur Chenilles sont tout-à-fait polies 
et sans poils, et sous ce rapport n'ont aucune 
analogie avec les Bomhyciens. La Chenille et 
l'Insecte parfait représentés sur notre Planche 
81 , prouvent que les Lépidoptères de Surinam, 
n'ont aussi à cet égard point d'analogie avec 
nos Chenilles Européennes, Au commencement de Janvier nous trouvâmes 
trois petites Chenilles garnies de soies hérissées, 
se tenant cachées sous les feuilles d'une plante, 
dite en Surinam îy/y ,• elles se laissaient tomber 
au premier attouchement et remontaient après 
contre le fil attaché par elles à une petite 
branche; s'étant posées, elles se montraient telles 
que nous les avons figurées. 

Lorsque nous trouvâmes celtes Chenilles , nous 
supposâmes qu'elles étaient les mêmes que les 
espèces connues en Europe , d'où proviennent 
les jtntiqua et les Gonostigma , mais la fin 
nous en apprit à connailre une tout autre. 

24 186 Nadat deze Rupsen nog eenige dagen gevre- 
ten hadden, spon er zich eene van in; dan 
TOor dat de andere twee dit nog gedaan hadden, 
was er uit de eerst ingesponnene reeds een 
Wespje gekomen. Zeven dagen na het inspinnen 
dezer Rups, begonnen eerst do andere twee dit 
te bewerkstelligen; gebruikende daartoe hare 
eigene hairen, makende daarvan een klein rond- 
achtig Spinseltje, zoo als hetzelve op het blad 
liggende afgebeeld is, en veranderden daarin in 
een donker bruin Poppetje, onder aan op do 
Plaat voorgesteld. Na verloop van slechts twaalf dagen , kwa- 
men uit deze twee Poppetjes do Vlinders te 
voorschgn, zijnde tot onze verwondering, zoo 
als vrij reeds zeiden , Basterd Pijlstaarten , afge- 
beeld op da Plaat aan de boven en onderzijde. De kleur van dit Vlindertje is bijna geheel 
zwart , hebbende een geel halsbandje , en aan 
beide zijden van het lijf een geel randje ; het 
pronkt alzoo niet met vele maar slechts met 
twee kleuren. Eene nog onbeschrevene soort 
z^nde, geven wij er den naam van Glaucopis 
Diaphana aan. Ces Chenilles s'élant nourries encore pendant 
quelques jours, une d'elles fila son Cocon; mais 
avant que les deux autres eussent fait de même, 
une petite guêpe , fut éclose de la première 
Chrysalide. Sept jours après, les deux autres 
commencèrent à filer aussi leurs Cocons, faisant 
usage à celte fin de leurs poils , dont elles con- 
struisirent un petit tissu d'une forme ronde, 
représenté au pied de la Planche , et changèrent 
après cela en petites Chrysalides, d'un brun 
foncé. A peine 12 jours s'étaient-ils écoulés que 
nous fumes fort surpris d'en voir sortir des In- 
sectes parfaits, savoir une espèce de Zygenides; 
dont les figures se trouvent sur notre Planche. Ce Papillon , de couleur presque tout noire , 
n'est orné que d'un collier jaune et d'une bande 
de la même couleur aux deui côtés de l'abdo- 
men ; aussi l'éclat des couleurs n'est pas tombé 
en partage à cet Insecte ; cette espèce n'étant 
pas encore décrite , nous la nommons Glaucopig 
Diaphana. ■Zl.82. 
PAPILIO FANTASOS. (PAPILIO PLEBEJI URBICOLAE.) PLAAT 82. 

Het dikkop Vlindertje waarvan \vg op Plaat 
82 de afbeelding geven, aan do boven en on- 
derzgde, boven aan op de Plaat voorgesteld, 
komt uit eene groenachlig wille Rups en Pop, 
en is zeer zelden en moeijelijk te vinden. 

In de maand Mei vonden nij op eene soort 
van grasgewas, waarvan de Lalijnsche benaming 
is Paniciim Ratnosum, 'drie Rupsen, lusschen 
de bladen , ieder afzonderlijk en zoo digt inge- 
sponnen , dat de bladen geheel van elkander 
moesten getrokken worden om de Rups te 
zien ; bij stoornis begeeft zij zich zoo spoedig 
en zoo ver doenlijk achter- of vooruit , doch is 
anders zeer traag en langzaam in hare bewe- 
gingen, vreet weinig en groeit langzaam, Moei- 
jelijk is deze Rupsensoort te vinden , doordien 
zij het toegesponnen blad , voor een gedeelte 
opgevreten hebbende, wederom verlaat en zich 
naar een ander begeeft, dat toespint en zich 
daarin verbergt , zoodat men vele bladen te 
vergeefs van elkander trekt, als reeds door 
haar verlaten zijnde. Nadat wij deze Rupsen nog eenige dagen 
met dezelfde blaadjes gevoed hadden , begonnen 
zij zich den 6den Junij ter gedaanteverwisseling 
voor te bereiden , wordende nog lichter van 
kleur ; zij sponnen zich het achtereinde vast , en 
na eenen zeer naauw sluitenden draad over het PLANCHE 82. 

lie Papillon à grosse tête, que nous repré- 
sentons sur notre Planche 82 provient d'une 
Chenille d'un blanc verdâtre. On ne parvient 
à les trouver que fort rarement et avec beaucoup 
de peine. Nous trouvâmes au mois de Mai trois Chenilles 
entre les feuilles de certaine graminée , Panicum 
Ramosum. Chaque Chenille s'était filée entre 
les feuilles une Coque à réseau de telle solidité, 
qu'on devait presque déchirer les feuilles pour 
voir la Chenille. Quand on l'inquiète , la Che- 
nille marche aussi bien en avant qu'en arrière; 
d'ailleurs elle est très indolente dans ses mou- 
vements et ne croît que lentement. 

On a beaucoup de peine pour trouver cette 
Chenille , puisque ayant mangé une partie de 
la feuille tissée, elle la quitte pour une autre, 
la ferme et s'y cache de nouveau ; de sorte 
qu'on déchire souvent infructueusement plusieurs 
feuilles qu'elle a déjà abandonnées. Après avoir nourri les Chenilles de ces feuilles, 
elles commencèrent le 6 Juin à se préparer pour 
leur métamorphose, tandis que leur couleur 
s'affaiblit de plus en plus ; elles s'attachaient par 
l'extrémité postérieure et après avoir filé un lien 
transversal sur le corps , elles changèrent ie 

24 * 188 lijf gehecht te hebben , veranderden zfj den vol- 
genden dag in Poppen , zijnde van dezelfde 
kleur als de Rups, hebbende eeno bijzondere 
lange zuigerschede, die Tan onderen langs de 
Pop heen gaat en daar onder uitsteekt, gelijk 
op de afbeelding bij a te zien is. Weinige dagen na do verandering der Rups 
tot Pop, kwam de Vlinder te voorschijn, zijnde 
den 16den Junij; dus maar een tgdsverloop van 
negen dagen bleef dezelve besloten, zijnde zeer 
ylug en wild , TÜegende met den langen zuiger 
uitgerold, van het eene bloempje op het an- 
dere, zoo als hg onder aan op de Plaat is voor- 
gesteld. In het werk van cramer op Plaat 300, is 
een Vlinder afgebeeld die zeer veel met den onzen 
overeenkomt, en zich ook, volgens cramer, in 
Suriname onthoudt , door hem Fantasos ge- 
naamd; niet twijfelende of het zal dezelfde 
zgn, laten wij onzen Vlinder dezen naam be- 
houden, behoorende onder de Papiliones Ple- 
beji Urhicolae liniï. , of onder de Hesperiae 
naar de tegenwoordige rangschikking der Dag- 
vlinders. lendemain en Chrysalides , dont la couleur était 
comme celle de la Chenille. Elles sont munies 
d'une trompe assez allongée, qui dépasse en 
longueur la Chrysalide comme la Planche nous 
fait voir en a. Peu de jours après, le 16 de Juin, l'Insecle 
parfait sortit de la Chrysalide, y ayant été en- 
fermé pendant 9 jours; il était très volage et 
vif. La trompe déroulée , il volait d'une fleur 
à l'autre, pour y puiser les sucs, comme nous 
l'avons représenté au bas de noire Planche. On trouve dans l'ouvrage de cramer Planche 
300 un Papillon qui a beaucoup d'analogie avec 
celui que nous venons de décrire et qui selon cet 
Auteur se trouve aussi en Surinam. Nous ne 
doutons que ce soit le même, de sorte que nous 
lui laissons son nom Fantasos, appartenant aux 
Papiliones Pleheji Urhicolae linn. , ou aux 
Hesperides, suivant la classification actuelle des 
Diurnes. Tlöj. 


PHALAENA DÏCOLON. (NOCTUA.) PLAAT 83. He fraaije bont gekleurde en zonderling ge- 
vormde Rups, waarvan wij op Plaat 83 de af- 
beelding geven , is ook bij stoll afgebeeld , in 
het aanhangsel op het werk van cramer , Plaat 
21; dan de Vlinder, die stoll zegt daarvan Ie 
komen, is een geheel andere dan de onze, 
die voor zoo veel wij weten nog onbekend is , 
en aan welken wij derhalve naar aanleiding der 
vlakjes op de vleugels, den naam van Dicolon gegeven hebben. De Rupsen dezer soort zijn niet keurig in 
haar voedsel , vretende verschillende gewassen , 
bijzonder Bananen bladen , (Musa Sapientum) 
de Zoeleboonljes boombladen, {Inga vera) , en 
volgens STOLL ook de bladen van den Limme- 
ijesboom. [Citrus Limonia.) In het begin der maand Augustus, vonden 
wij drie dezer Rupsen, half volwassen, die ech- 
ter weinig dagen daarna stierven. Alhoewel 
deze soort vrij zeldzaam is, vonden wij dezelve 
echter nog al nu en dan, vooral omdat wij er 
met bijzondere zorg naar zochten, als gaarne 
wensehende te weten , welke fraaije Vlinder uit 
zoodanige bont gekleurde Rups zoude voortko- 
men; dan zoodra do gevondene Rupsen do bui- 
tenlucht misten, stierven zij steeds na weinige 
dagen. Twee jaren later hadden wij het geluk 
er vier te ontdekken , die naar onze gedachten 
genoegzaam volwassen waren. Wij plaatsten die PLANCHE 83. t><etle Chenille, remarquable sous le double 
rapport de la forme et des différentes couleurs 
que nous représentons sur notre Planche 83, se 
trouve aussi chez stoll dans l'appendice de l'ou- 
vrage de CRAMER Planche 21 ; mais l'Insecte 
parfait que stoll nous dit d'en provenir est tout 
autre que le nôtre , lequel , comme nous avons 
raison de croire est encore inconnu et que nous 
nommons Dicolon à cause des taches qu'il porte 
sur les ailes. 

Les Chenilles de cette espèce ne sont pas fort diffi- 
ciles dans le choix de leur nourriture, puisqu'elles 
mangent de différentes sortes de plantes; spéciale- 
ment les feuilles des Bananes, [Muta Sapientum) 
les feuilles de VInga Vera et suivant stoll , 
encore les feuilles d'un arbre que l'on nomme en 
Surinam Limmetjeshoom. {Citrus Limoni a.) 

Nous trouvâmes au commencement du mois 
d'Août trois de ces Chenilles à demi adultes, 
qui moururent cependant quelques jours après. 
Quoique cette espèce soit assez rare, nous la 
trouvions pourtant enco.e de temps en temps, 
aussi à cause que nous les cherchions ardem- 
ment, puisque nous vouhons savoir quel Inseclo 
proviendrait do ces belles Chenilles; mais dés" 
qu' elles manquaient l'air exLérieur, elles mou- 
raient toujours après quelques jours. Heureu- 
sement nous en trouvâmes encore 4, deux ans 
après, que nous crûmes, presque adultes. Nous 
les mîmes chez nous sur un arbrisseau de l'es- 190 \e huis op een laag groeijcnd boompje van bo- 
vengenoemde soort, er dagelijks naar ziende, 
op dal zij niet zouden verloren gaan ; doch 
onaangezien aüo voorzorg verdwenen er loch 
twee derzelve, op welke wijze bleef ons onbe- 
kend ; naar gedachlc werden zij door hel eene 
of andere dier opgevreten , alhoewel zij zich zelve 
altijd zoo veel doenlijk schuil houden , verber- 
gende zich lusschen en onder do bladen. 

Deze twee Rupsen nu volwassen zijnde, ver- 
vaardigden zich ieder een verblijf 1er verande- 
ring in Pop , makende lusschen de bladen een 
rond Spinsel, afgebeeld liggende op een blaadje, 
aan het eene einde met een dekseltje , daar 
de Vlinder moest uitkomen. Bevreesd zijnde, 
dat de Poppen ook zoo spoedig mogten sterven 
als de Rupsen , lieten wij de Spinsels stil zit- 
ten, op hoop weldra de Vlinders te zien, het- 
geen dan ook nog geen drie weken daarna 
plaats vond ; zij zijn afgebeeld op de Plaat aan 
de boven en onderzyde te zien. 

Btj het behandelen van deze soort Rupsen , 
en die van de volgende Plaat 84, kan men 
niet te voorzigtig te werk gaan ; bij de minste 
aanraking laten de hairen los, die zeer fijn zijn, 
en geraken dan in de poriën van het vel , het- 
welk jeuking veroorzaakt; als men dan om die 
te doen ophouden er over wrijft, wordt de 
branding nog erger ; het begint op te zwellen , 
er komen witte en roode vlekken , en de jeu- 
king duurt somtijds wel twee dagen ; het best 
is niet te wrijven , maar dadelijk met schoon 
waler af te wasschen. péce sus-raentionnée et nous allions y voir 
journellement, de peur qu'elles ne se perdissent; 
mais en dépit de nos précautions deux d'entre 
elles disparurent , sans que nous ayons pu dé- 
couvrir de quelle manière, — peut-être elles 
sont devenues la proie de quelque oiseau — 
quoiqu'elles se cachassent toujours scrupuleuse- 
ment entre ou sous les feuilles. Lorsque les deux autres Chenilles furent adul- 
tes, chacune d'elles se prépara à sa métamor- 
phose, ce qu'elles firent en tissant entre les 
feuilles un Cocon rond , comme notre Planche 
le fait voir. L'extrémité en était garnie d'un 
petit couvercle par où devait sortir l'Insecte 
parfait. Craignant que les Chrysalides ne mou- 
russent aussi vite que les Chenilles , nous ne 
touchâmes aux Cocons dans l'espoir de voir 
bientôt l'Insecte parfait, ce qui arriva en effet 
environ 3 semaines après. Ils sont représentés 
des deux côtés sur notre Planche. 

On ne peut pas être trop prudent à l'égard 
de cette espèce de Chenilles, ainsi que de cel- 
les de la Planche 84, puisqu'au moindre atlou- 
chement, leurs poils qui sont très fins, se dé- 
tachent, et pénètrent ensuite dans les pores 
de la peau, ce qui cause une démangeaison 
qui augmente par le frottement, après quoi il 
se fait voir une enflure , accompagnée de ta- 
ches blanches et rouges. Cette démangeaison 
continue quelquefois deux jours. Le meilleur 
remède c'est de se laver d'eau pure. PL 84. 


PHA.LAENAE PLUGMA. (NOCTÜA.) PLAAT 84. ij zullen den Vlinder , waarTan vrij op 
Plaal 84 do afbeelding geven, noemen: Plug- 
nia, uaar aanleiding der vfille streep op ieder 
der bovenvleugelon. Het is met doze fraaije Rupsen ah met de 
vorigen van Plaal 83, zijnde de Rups ook bij 
STOLL afgebeeld op Plaal 21 ; dan de Vlinder 
daaruit voortkomende , is weder een andere dan 
die door hem daar wordt aangewezen. Deze Rupsen zijn ook niet gemeen, ofschoon 
wij die meermalen gevonden hebben; maar nog 
jong zgnde , stierven dezelve ons af; dit ster- 
ven van do jonge Rupsjes was ons nu reeds 
drie of vier malen gebeurd. Eindelijk het 
geluk hebbende er twee volwassen te vinden , 
hadden wij het genoegen van eeno derzelve 
eenen Vlinder lo bekomen, zynde de andere 
nog weder gestorven. Haar voedsel is Bananenbladen (Musa sa- 
pientum) , en ook do bladen van den Cassave- 
faoom {Jatropha Manihot) , zijnde dezelve op 
een takje van dit laatste afgebeeld ; volgens 
STOLL vreten zij ook de bladen der Koffijboomen. 
Hel vrelen , groeijen en voorlkruipen gaat bij 
deze en bij de vorige soort Rupsen alles zeer 
langzaam , dan de Vlinders zijn zeer vlug. PLANCHE 84. l^ous nommerons Plugma Ie Phalène, que 
nous représentons sur notre Planche 84 , à cause 
de la bando blanche , sur chacune de ses ailes 
supérieures. Il en est de même de ces belles Chenilles , 
que des précédentes de Planche 83. La Che- 
nille se trouve aussi représentée chez stoll , 
Planche 21 ; cependant le Phalène qui en pro- 
vient varie avec celui que stoll a indiqué. Ces Chenilles ne sont pas en abondance quoique 
nous les ayons trouvées souvent , mais elles 
moururent très vile. H nous était arrivé plu- 
sieurs fois que les jeunes Chenilles moururent , 
mais enfin nous avions le bonheur d'en trouver 
deux qui étaient au terme de leur croissance ; 
une d'elles nous donna un Phalène ; l'autre 
mourut. Elles se nourrissent de feuilles de Bananes 
(^Musa sapientam) , de celles de Jatropha 
Manîhot ; nous les avons figurées sur une 
branche de celte dernière plante , quoique sui- 
vant STOLL elles mangent aussi les feuilles du 
Gafier. Leurs mouvements et leur croissance 
sont fort lents , les Phalènes cependant sont 
très vifs. 192 Dezo Rups dan nu hare volle grooUe bereikt 
hebbende , en de lijd harer gedaanteverwisse- 
ling gekomen zijnde , vervaardigde zij zich tus- 
schen de bladen een Spinsellje, afgebeeld op 
de Plaat, dat wij ook weder ongestoord lieten 
zitten , hopende den Vlinder spoedig te zien 
verschijnen. Daar deze Rups en hel Spinsellje nog al 
eenige overeenkomst hadden met de vorige , 
zoo veronderslelden wij , dal de Vlinder ook 
wel spoedig zou te voorschijn komen : dan 
er waren reeds zes weken verloopen, en de 
Vlinder was nog niet verschenen. Door dit 
lange wegblijven des Vlinders , waren wij dik- 
wyls voornemens het Spinsel te openen , dan 
de vrees de Pop te storen , overtrof gelukkig 
de nieuwsgierigheid en na nog meer dan eens 
zoo lang gewacht te hebben , zagen wij den 
Vlinder het Popvlies verlaten , hebbende van 
30 Augustus tot 13 December , dus oenen lijd 
van 103 dagen , in hetzelve besloten gelegen. Celte Chenille étant adulte, elle se prépara 
à sa métamorphose et fila un tissu entre les feuil- 
les; nous n'y touchions pas dans l'espoir, de voir 
bientôt éclore le Phalène. Notre Planche repré- 
sente le tissu susdit. Comme celle Chenille ainsi que le tissu avait 
beaucoup d'analogie avec les précédents , nous 
supposâmes que le Phalène en sortirait très 
vite , mais après 6 semaines de patience nous 
ne vîmes pas encore l'Insecte. 

Plus d'une fois nous fumes au point d'en ouvrir 
le lissu , mais la crainte d'inquiéter la Chrysa- 
lide surpassait heureusement notre curiosité — el 
après un peu plus de 6 autres semaines, le Pha- 
lène quitta la Chrysalide , y ayant été enfermé 
103 jours du 30 Août jusqu'au 13 Décembre, PL. 8 5. 


GLAUCOPIS CASSANDRA. (SPHINGES ADSCITAE.) PLAAT 83. 

IJij de eerste ontdekking van de Rups . 
waarvan wij op Plaat 8b de afbeelding geven . 
scheen het ons bijna toe , alsof zij met een 
schild over het lijf voorzien was , waaronder 
de kale hals uitstak , even als bij eene Schild- 
pad ; dan bij nadere beschouwing ontdekten 
wij , dat het gewaande schild bestond uit bos - 
jes hair, die zoo digt bij elkander geplaatst 
waren , dat zij op het eerste aanzien een plat 
dek voorstelden ; en wanneer nu de Rups bij 
het inspinnen zich van al die bosjes hair ont- 
daan heeft, en men dezelve dan voor het 
eerst zag , zou het niet te gelooven zijn , dat 
het dezelfde Rupsensoort was , het schijnt dan 
eene gansch andere te zijn, en men moet zich 
verwonderen , hoe het doenlijk is , dat de Rups 
zich zelve zoo kaal kan maken. 

Wij vonden deze Rups het eerst in het be- 
gin van Augustus , op een rietachtig gras Pas. 
palium indicum in het Latijn genaamd , en na 
dezelve nog eenige dagen gevoed te hebben , 
begon zij zich ter gedaanteverwisseling gereed 
te maken. Het is ons menschelijk begrip te 
boven gaande , de ingeschapene neiging der 
Rups om haar , als het ware , aanstaande dood- 
kist of begraafplaats gereed te maken , daar 
het Rupsenleven dan toch geheel ophoudt ; en 
om dit te doen , behoeft zij niets dan haar 
eigen ligchaam. De tijd gekomen en de 
plaats gevonden zijnde, begint zij met een 
bosje hair uit te trekken , breed uit te halen, 
met een lijmig vocht aaneen te hechten , en PLANCHE 88. 

A la première vue de la Chenille , que nous 
représentons Planche 8S, elle nous semblait être 
presque tout couverte d'un écusson ; tandis 
qu'elle en avançait la tête nue comme une 
tortue. Cependant un examen plus exact nous 
prouva que le prétendu écusson ne se composait 
que de soies, disposées si proches les unes des 
autres , qu'elles montraient au premier abord 
un plan uni. Arrivée au terme où elle va filer 
son tissu, la Chenille se dépouilla de toutes 
ses soies; si on la voyait dans cet état dénué, 
on la croirait à peine une modification de la 
Chenille velue , tant elle a changé de forme 
extérieure par la perte prodigieuse et étonnante 
de ses poils. Nous trouvâmes cette Chenille pour la première 
fois au mois d'Août sur la laiche, dite Paspaliutn 
indicum. Après l'avoir nourrie pendant quel- 
ques jours , elle se disposa à sa métamorphose. 
Guidée par un instinct merveilleux , qui passe 
la portée de l'intelligence humaine , la Chenille 
se prépare enfin un tombeau , à la construction 
du quel il ne lui faut que son propre corps. 

Ce temps étant venu , elle va à la recherche 
d'un bon et sûr gîte, propre à y faire son tissu. 
Elle s'arrache ensuite une touffe de ses soies , 
les effile , et après les avoir bien collées , au 
moyen d'une matière agglutinante qu'elle sécrète, 
elle attache ce tissu à l'endroit qu'elle a choisi 
pour y subir sa transformation. Elle se dé- 

23 194 dan op de plaats ter inspinning vast te maken, 
daarna weder een bosje , en zoo vervolgende , 
schikt zij dan die bijeengemengde hairen om 
zich heen ; en na alle de hairen uitgehaald , 
aan elkander gesponnen en om zich heenge- 
voegd te hebben , sluit zij dit verblijf en wacht 
hare gedaanteverwisseling af, zijnde dit inspin- 
nen veelal in den tijd van twee uren volbragt. 

Hoeveel uren of dagen de Rups nu nog on- 
veranderd in dit Spinsel ligt, kunnen wij niet 
bepalen ; dan het was den 26 Augustus , dat 
zij zich inspon , en vier dagen daarna het 
Spinsel openende , vonden wij daarin de Pop , 
zoo als dezelve onderaan op de Plaat afgebeeld 
is, en nog acht dagen daarna kwam de Vlin- 
der te voorschijn , voorgesteld op de Plaat , aan 
de boven- en onderzijde te zien. 

In het aanhangsel van stoll op het werk van 
CRAMER , is onze Rups afgebeeld op Plaat 1 5 , 
fig. 5 , zeggende stoll daar uit te komen , de 
Vlinder afgebeeld bij cramer , Plaat 582 , en 
Pheres genaamd , dan dit is zoo niet, er kwam 
uit onze Rups te voorschijn de Vlinder , afge- 
beeld Plaat 394, fig. G, en daar Cassandra 
genaamd, zijnde eenBasterd Pijlstaart (Sphinx 
adscita), dan volgens de latere verdeeling be- 
hoort ons Voorwerp tot het geslacht Glaucopis. pouille ainsi successivement de toutes ses soies 
et file de cette maniere un tissu assez spacieux 
pour lui servir d'habitation bien close et bien 
sûre , jusqu'au temps de sa métamorphose. La 
Chenille opère d'ordinaire ce filage dans l'espace 
de deux heures. Nous ne saurions pas bien déterminer com- 
bien d'heures ou de jours la Chenille séjourne 
dans cette habitation , sans subir quelque 
changement ; c'était le 25 Août qu'elle fila 
son Cocon , — ouvrant ce tissu au bout 
de quatre jours , nous y trouvâmes la Chrysa- 
lide , figurée au bas de la Planche. Huit jours 
après se développa l'Insecte parfait , que nous 
représentons des deux cotés sur notre Planche. 

Dans l'appendice de M. stoll , faisant suite 
à l'ouvrage de M. cramer , notre Chenille se 
trouve figurée sur Planche 15, fig. S. Stoll 
dit qu'il en provient le Papillon nommé Plie- 
l'es représenté chez cramer Planche 582. Ce- 
pendant M. sTOLt a tort dans cette assertion; 
notre Chenille donna naissance au Papillon fi- 
guré Planche 594 , fig. G , portant la dénomi- 
nation de Cassandra. L'objet que nous venons 
de décrire appartient donc à la famille des 
Sphinges adscilae, ou plutôt au genre Glau- 
copis suivant une classification postérieure. PL. 8 6. 


PAPILIO CETHEGUS. (PIEBEJI CAUDITI.) PLAAT 86. Het Vlindertje op de hier bijzijnde Plaat 
86 voorgesteld , heeft veel overeenkomst met het 
Europesche bekend onder den naam van Papi- 
lio Quercus , ook hebben de beide soorten van 
Rupsen zeer veel gelijkenis. Wij zouden ons 
voorwerp alzoo wel hebben kunnen noemen Pa- 
pillio Quercus Surinamensis ; dan in het werk 
vansTOLL, op Plaat 58, Fig 8, is een Vlinder af- 
gebeeld en daar Cetkegus genaamd , die zoo 
veel op ons voorwerp gelijkt , dat wij de 
beide Vlinders voor dezelfde soort houden , 
behoorende onder de Papüiones Plebeji Caudati, 
en volgens de latere verdeeling onder het geslacht 
Polymmatus. Het was den 19 Jaouarij dat wij het op de 
Plaat afgebeelde schildpad Rupsje vonden , op 
een Windengewas , in Suriname Taytay ge- 
naamd , zittende onder de bladen verscholen. 
Dit fraaije Rupsje plaatsten wij , te huis geko- 
men zijnde, op een takje van dit gewas in een 
suikerglas, en het begon dadelijk weder te vreten; 
begeerig zijnde zoo mogelijk nog meer van de- 
ze Rupsen te bekomen , gingen wij den volgen- 
den morgen weder ter zelfder plaats , en had- 
den het genoegen er nog drie te vinden, zijnde 
alle van gelijke grootte. Nadat wij deze Rupsen nog vier dagen ge- 
voed hadden, begonnen zij onrustig te worden. PLANCHE 86. 

Ije petit Papillon de la Planche 86, a beau- 
coup d'analogie avec celui qui se trouve en Eu- 
rope et qui porte le nom de Papilio Quercus; 
aussi les Chenilles de ces deux espèces ne se 
ressemblent-elles pas moins. A cause de ce 
double rapport , nous aurions sujet de nommer 
cet Insecte Papilio Quercus Surinamensis , ce- 
pendant l'ouvrage de m. stoll donne Planche 
38 Fig S, la figure d'un Papillon, nommé 
par cet auteur Cethegus, qui a autant de ressem- 
blance avec notre objet , que nous sommes au- 
thorisés à croire que ce ne sont que deux Pa- 
pillons de la même espèce, appartenant à la famille 
des Papiliones Plebeji Caudali, et au genre Po- 
lymmatus, suivant une classification postérieure. C'était le 19 Janvier que nous trouvâmes la 
Chenille écaillée , se tenant sous les feuilles de 
la plante, connue en Surinam sous le nom de 
Taytay. Revenus de notre excursion Entomolo- 
gique, nous plaçâmes cet Insecte avec quelques 
feuilles de cette plante dans un verre. La Che- 
nille se mit aussitôt à manger. Le désir 
d'en avoir davantage nous engagea à aller le 
lendemain au même endroit et nous avions la 
satisfaction d'y trouver encore trois Chenilles , 
toutes d'une croissance égale. Après avoir nourri ces Chenilles pendant 
quatre jours , elles se montrèrent remplies d'in- 196 loopende van het eene blaadje op het andere , 
zoekende als het ware eene plaats om hare ge- 
daanteverwisseling te ondergaan. Deze tijd 
gekomen en eene plaats gevonden hebben- 
de , maakten zij zich nu ter verandering gereed 
beginnende midden op een blaadje haar ach- 
tereinde vast te hechten , en na een draadje 
om haar heen gesponnen te hebben , wachtten 
zij hare Popwording af, hetgeen den volgenden 
dag gebeurde , veranderende in een bontachtig 
bruin Poppetje , zoo als hetzelve op het onderste 
blaadje liggende afgebeeld is. Tien dagen bleef nu nog het vlugge Vhn- 
dertje in het Poppenhulsel verborgen, komende 
toen te voorschijn, zijnde zoowel vliegende als 
loopende zeer vlug, voorgesteld op de Plaat 
aan de boven- en onderzijde, en ook in den 
loopenden stand. quiétudes , et erraient d'une feuille à l'autre ; 
elles cherchaient alors un endroit convenable à 
s'y métamorphoser. Ayant trouvé un abri qu'el- 
les jugeaient favorable , elles ne tardèrent pas à 
se disposer à la transformation. A cette fin elles 
se fixèrent par l'extrémité postérieure , au mi- 
lieu de la feuille , et s'y attachèrent de même 
au moyen d'un fil transversal. Le lendemain 
elles se furent transformées en Chrysalides d'un 
brun marqueté, telles que notre Planche en re- 
présente sur la feuille d'en bas. L'Insecte parfait resta encore dix jours en 
Chrysalide ; au bout de ce temps il fut éclos ; 
il exécute son vol et sa marche avec une grande 
vivacité. Notre Planche en donne la figure 
dans le vol et dans le repos. PL. 67. 
PHALAENA NEUROPTERA. (NOCTUAE). PLAAT 87. Fig, A- op Plaat 120, Fig. D. op Plaat 155 
en Fig. D. op Plaat 140 ; deze drie Vlinders af- 
gebeeld bij CRAMER , gelijken de eene meer de 
andere minder op den Vlinder, waarvan wij op 
Plaat 87 hierbij gaande, de afbeelding geven. 
Alhoewel de hoofdkleur van deze drie aange- 
haalde Vlinders wit is , verschillen zij onderling 
in gedaante en leekening , en onze Vlinder 
verschilt alweder in gedaante ofschoon ook wit 
zijnde, het meest komt dezelve nog overeen mei 
den gemelden Vlinder van Plaat 120, dan de 
gedaante der Vlinders is te veel afwijkende om 
dezelve voor eene soort te houden. De Rups op de Plaat afgebeeld , vonden wij 
voor de eerste maal inde maand Augustus, en 
wel verscheidene bij elkander , tusschen te zaam 
gesponnen bladen , aan den zoogenaamden Melk- 
houtboom {Ficus indica.) In dit te zaam ge- 
sponnen verblijf, vreten zij het groene merg der 
bladen schoon af , waarna zij deze woning we- 
der verlaten, en vervaardigen zich gezamenlijk 
eene niifeuwe , aldus voortgaande tot dat zij 
hunnen vollen wasdom bereikt hebben. Volgroeid zijnde houdt hun gezellige leven op, 
en iedere Rups zoekt en vervaardigt hu voor zich 
zelve een verblijf om hare gedaanteverwisseling 
te ondergaan ; inmiddels verandert de groene 
kleur in rood , en nu spint zij zich tusschen 
de bladen ip , maakt het Spinsel zebr digt en PLANCHE 87. 

Lies Phalènes, figurés chez M. cramer , 
Planche 120, fig. A, Planche 155, fig. D, et 
Planche 140, fig. D, sont tous, plus ou moins 
analogues avec celui que notre Planche 87 repré- 
sente. Bien que le blanc soit la couleur domi- 
nante de ces trois espèces mentionnées , elles 
ont cependant quelques variétés , tant en formes 
qu'en nuances et ne diffèrent pas moins en for- 
me avec notre Phalène. Celui-ci se rattache le 
plus à l'espèce de Phalène de la Planche 120; 
cependant la forme des ailes offre trop de dis- 
semblances pour qu'on les puisse classer sous 
la même espèce. Nous trouvâmes au mois d'Août la Chenille 
représentée Planche 87. en abondance entre les 
feuilles de l'arbre nomme' Melkhoutboom {Ficus 
indica). Dans cet état ces Chenilles mangent tout- 
à-fait la parenchyme des feuilles et ne quittent 
ensuite cette habitation que pour s'en construire en 
commun une autre. Elles réitèrent teujours 
ce procédé jusqu'à ce qu'elles aient atteint tout 
leur développement. Arrivées à ce terme , leur vie sociale cesre , 
et chacune des Chenilles va à la recherche d'un 
lieu convenable à s'y transformer. Sur ces en- 
trefaites sa couleur verte se change en rouge , 
elle se file encore un Cocon avec les feuilles 
et après s'y être bien enveloppée elle se 198 verandert in Pop , zoo als er een op de Plaat 
voorgesteld is. De op onze Plaat 87 afgebeelde Rups en Pop , 
komen zeer goed overeen met de Rups en Pop 
bij STOLL aanhangsel op het werk van crabier , 
op Plaat 18 Fig. 7 en Fig. 7 N , afgebeeld , dan 
de Vlinder door stoll opgegeven daaruit voor 
te komen gelijkt niets naar onzen Vlinder. Nadat onze Rupsen veranderd waren in Pop- 
pen , duurde het maar twaalf of veertien dagen 
eer dat de Vlinders te voorschijn kwamen , aan 
de beide zijden op de Plaat te zien. Bijzonder 
zigtbaar zijn de aderen in de vleugels bij deze 
Vlindersoort , waarnaar wij dezelve noemen 
Neïiroptera. change dans la Chrysalide représentée sur la 
Planche. La Chenille et la Chrysalide de notre Plan- 
che 87, s'accordent bien avec celles que M. 
STOLL a figurées dans l'appendice de l'ouvrage 
de M. CRAMER, Planche 18, fig. 7 et fig. 7 N. 
Cependant le Phalène que M. stoll prétend d'en 
provenir n'a aucune analogie avec celui que nous 
venons de décrire. C'était déjà au bout de 12 ou 14 jours 
après cette métamorphose , que les Phalènes 
furent éclos. Nous en avons donné la figure 
des deux cotés sur noire Planche. Les nervu- 
res transversales qui parcourent les ailes sont 
distinctement visibles et nous ont portés à la 
dénomination de Ne'uroptéra. ît.ôô. 


PHALAENA QUADMPUNCTATA. (GEOMETÜAE). PLAAT 88. Het mooije gele Vlindertje tot de Span- 
Rups-Kapellen behoorende , noemen wij Quadri- 
punctata, naar aanleiding der op iederen vleugel 
zich bevindende zwarte stip zoowel aan de bo- 
ven als onderzijde. Op de hierbij zijnde Plaat 
88, geven wij daarvan de afbeelding. Wij heb- 
ben de Rups gevonden in een bosch te Suri- 
name op een heestergewas, zijnde een Rham- 
nus Zoowel als Rups en als Vlinder ver- 
dient dit Insekt wel eene plaats, het is in 
beide gedaanten niet onaanzienlijk, en tot nog 
toe weinige Span-Rupsen gevonden hebbende, 
was ons deze ontdekking te aangenaamer. Het was in de maand Januarij dat wij deze 
Rups vonden ; bij het aanraken liet zij zich 
dadelijk afvallen , dan aan eenen witten draad 
blijvende hangen , heesch zij zich kort daarna 
weder ter zelfder plaats die zij verlaten had ; 
zij vrat weinig , groeide langzaam , doch liep 
zeer schielijk. Nadat deze Rups nog tweemaal verveld was, 
bereikte zij omstreeks half Februarij hare volle 
grootte, zooals dezelve op de Plaat afgebeeld is. De tijd harer verandering gekomen zijnde , 
vervaardigde zij zich een verblijf tot woning 
voor de Pop , spinnende daartoe een paar 
blaadjes met witte draden digt op elkander , PLANCHE 88. Lia tache noire sur chacune des ailes, de ce 
beau Phalène, de couleur jaune, Planche 88 
lui a valu le nom de Quadripunctata. Nous 
en trouvâmes la Chenille sur un arbuste dit 
Rhamnus dans un bois en Surinam. La Chc 
nille aussi bien que le Phalène est bien digne 
d'être observée pour l'élégance de leurs formes. 
La possession de ce Phalène nous était d'autant 
plus agréable que nous n'avions trouvé que fort 
peu de Papillons du Genre Geomeira. Au mois de Janvier, nous fîmes pour la pre- 
mière fois la découverte de cette Chenille. Au 
moindre attouchement elle se laissa tomber et 
resta suspendue à un fil qu'elle sécréta. Quel- 
ques moments après elle remonta à la même 
hauteur qu' elle venaitdequitter. Elle mangeait peu, 
se développaitlentement et marchait avec rapidité. Après s'être dépouillée encore deux fois, elle 
atteignit environ Mi- Février toute sa croissan- 
ce. Notre Planche en donne la figure. Le terme de sa métamorphose étant venu, elle 
fabriqua pour laChrysalide une habitation formée 
avec deux feuilles rapprochées et jointes au moyen 
d'un tissu blanc. Elle y subit sa transformation en veranderde daartusschen , twee dagen daar- 
na , in eene Pop , die onder aan op de Plaat 
is voorgesteld. Ons verlangen naar den Vlinder werd niet 
zeer lang op de proef gesteld, maar was bin- 
nen weinige dagen reeds voldaan , komende 
tien dagen na het veranderen der Rups tot Pop 
reeds te voorschijn , afgebeeld bovenaan op de 
Plaat aan de boven- en onderzijde te zien. en Chrysalide au bont de deux jours; figuré sur 
notre Planche. Notre patience de voir l'éclosion du Phalène 
ne fut pas longtemps mise à l'épreuve : déjà au 
bout de dix jours après la métamorphose en 
Chrysalide, parut l'Insecte parfait que nous repré- 
sentons des deux cotés sur notre Planche 88. ri.8'». 

PHALAENA ÏNCURYA. PLAAT 89. 

liet aantal der zoogenaamde halve Span-Rup- 
sen , {Semi-Geometraé) is in Suriname even als 
in Europa zeer gering , zij hebben twaalf en 
sommige veertien poolen , de Vlinders daaruit 
voortkomende zijn alle veelkleurig , eenige met 
gouden of zilveren vlakken versierd ; in Europa 
behooren daarbij de Gamma , de Chrysitis , de 
Interrogationis , en andere , wij geven nu de 
afbeelding hierbij op Plaat 89 van eene dezer 
soort Rupsen in Suriname zich onthoudende , 
hebbende ons voorwerp 12 volkomene en nog 
2 kleine pooten. Hiervoor op Plaat 49 is ook 
eene Rups dezer soort voorgesteld. (IXOCTUA.) 

PLANCHE 89. 

Jue nombre des Chenilles Semi-Geometrae 
n'est pas fort considérable , aussi bien en Suri- 
nam qu'en Europe. Elles sont pourvues de 12 
pattes, d'autres en ont 14. Les Phalènes, qui 
en proviennent sont tous bigarrés; quelques 
uns marquetés de taches dorées ou argentées. 
Les espèces de Gamma , de Chrysitis , d' In- 
terrogationis et d'autres , qui se trouvent en 
Europe appartiennent à ce genre. Nous repré- 
sentons Planche 89 une espèce de ces Chenil- 
les, trouvée en Surinam. Elle est munie de 12 
pattes parfaites et encore 2 qui ne sont que 
rudimentaires. Planche 49 donne aussi la fi- 
gure d'une Chenille de cette même espèce. Deze fraaije Rups vonden wij op de Mananijs- 
bladen (Ocymvm), zij hield zich zoo veel 
doenlijk onder de bladen verborgen , zonder die 
op elkander te spinnen , echter had zij wel de 
gewoonte van bij aanraking zich te laten af- 
vallen ; zij vrat veel en groeide voorspoedig ; 
in de maand Februarij vonden wij dezelve , 
nog jong zijnde , en had in het begin van den 
volgenden maand hare volle grootte bereikt, zoo 
als zij op de Plaat voorgesteld is. De tijd harer gedaanteverwisseling naderende , 
werd zij bijzonder glanzende en donker van 
kleur , de roode vlakken werden geelachtig , en 
onrustig heen en weder loopende , zocht zij eene 
plaats ter inspinning ; weldra begon zij zich Nous trouvâmes cette belle Chenille , cachée 
autant que possible, sous les feuilles d' Ocj/otm««, 
sans les lier au moyen d'un tissu. Cependant 
elle se laissa tomber au moindre attouchement; — 
elle mangea beaucoup et eut une croissance heu- 
reuse. Nous eûmes trouvé la Chenille encore 
jeune, au mois de Février; en moins d'un mois, 
nous eûmes la satisfaction de la voir dans toute 
sa croissance , comme nous l'avons figurée sur 
notre Planche. Vers le temps de sa métamorphose, sa peau 
prit des couleurs plus sombres et d'un éclat 
très-vif; les taches rouges tiraient plus sur le 
jaune , et tout inquiète , elle se mit à la re- 
cherche d'un lieu , propre a faire son tissu. Elle 202 een verblijf te vervaardigen , op den steel van 
een takje, spinnende eenige afgebeten stukjes 
van bladen aan elkander , van binnen zeer glad 
en effen , en onderging daarin hare verandering 
tot Pop. Dit Spinseltje en Pop zijn beide op de 
Plaat afgebeeld. De fraaije Vlinder bleef niet lang in het Pop- 
vlies verborgen , komende twaalf dagen na het 
inspinnen der Rups te voorschijn , op de Plaat 
aan de boven- en onderzijde te zien. Deze 
Vlinder was zeer wild en snelvliegende en hield 
stilzittende de vleugels daksgewijze. Volgens vroegere verdeeling behoorde ons Voor- 
werp bij de Noctuae , en volgens de tegenwoor- 
dige tot het Genus Plusia ; nog geene Laiijn- 
sche benaming voor zooveel ons bekend is heb- 
bende, noemen wij dezen Vlinder, naar aanlei- 
ding der gekromde vleugels, Incurva. se fabriqua sur Ia tige d'un rameau un Cocon , 
au moyen de quelques fragments de feuilles et 
y subit sa transformation. Le Cocon et la Chry- 
salide se voient sur notre Planche. Le beau Phalène ne resta pas long-temps en 
Chrysalide : au bout de 12 jours il en sortit. 
Notre Planche le represente en dessus et en des- 
sous ; — il était fort volage et rapide dans son 
vol ; dans le repos il avait les ailes en guise de 
toit. D'après une Classification antérieure, notre ob- 
jet fit partie des Noctuae ; la classification actu- 
elle le comprend dans le genre P^îtsm. Comme 
nous ignorons que ce Phalène ait déjà une dé- 
nomination latine , la forme de ses ailes nous a 
portés a lui donner le nom d' Incurva. Tl. 90. 
PAPILIO LONGICAUDA. (PLEBE JI URBICOLAE.) PLAAT 90. Up de bijgaande Plaat 90 stellen wij cenen 
Vlinder voor, bijna eenkleurig bruin, met acht 
gele glasachtige vlakken , die aan de boven en 
onderzijde te zien zijn, ofsclioon dus met gee- 
ne sierlijke kleuren pronkende , is dezelve ech- 
ter wel te stellen onder de fraaije Dikkop Dag- 
vlinders , Papüiones Plebeji Urbicolae , doch 
tegenwoordig is dit geslacht Ilesperia genaamd; 
tevens behoort ons Voorwerp onder de zeldza- 
me, en ergeene afbeelding noch benanning van 
hebbende kunnen ontdekken , noemen wij dezen 
Vlinder Longicauda , naar aanleiding van de 
lang geslaarle ondervleugels. 

De wijfjes Vlinder legt de eijeren op de bla- 
den van een gewas in Suriname Bosboonljes 
genaamd, zijnde een soort van Mimosa; deze 
eijeren zijn dan van gedaante en kleur, als bij 
a een op de plaat is afgebeeld. Zoodra het 
Rupsje het ei verlaten heeft, vervaardigt het 
zich eene woning , door een hoekje van het blad 
af te vreten en om te slaan , om zich daar on- 
der te verbergen , en zoo veel mogelijk voor 
hare vijanden te verschuilen , als bij b is aan- 
gewezen ; zij brengt haar geheele leven op de- 
ze wijze door , hebbende vele vijanden , zijnde 
verschillende soorten van Sluip-Wespen , Mie- 
ren en zoogenaamde Marribonsen ; zij ontlast 
nu en dan een groen vocht uit den bek, hetgeen 
naar gedachten tot verjaging van die rovers 
dient, misschien dat het daarvoor eenen onaan- 
genamen reuk heeft. Jong is deze Rups ef- 
fen groen met eene rode streep . vreet weinig PLANCHE 90. 

Lia Planche 90 représenté un Papillon d'un 
brun uniforme, avec huit taches jaunes et dia- 
phanes. Quoiqu'il ne soit pas orné de belles cou- 
leurs, on le peut bien ranger parmi les beaux Pa- 
piliones Plcbeji Urbicolue, ou Hefperiae, suivant 
une classification plus nouvelle. Comme notre 
objet appartient aux plus rares et que nous n'en 
avons pu découvrir quelque figure ou quelque 
nom , nous nommerons ce Papillon Longicauda, 
à cause de ses ailes postérieures qui sont 'a 
longue queue. La Femelle du Papillon pond les oeufs sur 
les feuilles d'une espèce de Mimosa^ dite en Su- 
rinam Bosboontjes. Ces oeufs ont alors la 
forme et la couleur comme on en a figuré un 
sur la Planche. Dès que la Chenille a quitté 
l'oeuf, elle se construit une demeure, au moyen 
d'une feuille , dans laquelle elle s'enveloppe et 
où elle est a l'abri des attaques de ses ennemis , 
comme la Planche represente en b. Elle passe 
toute sa vie de celte manière; elle a des enne- 
mis formidables dans les Ichneumons, les Four- 
mis et les Marribonses, elle sécrète de temps 'a 
autre un suc vert, peut-être d'une odeur désa- 
gréable qui sert a chasser les ennemis ; quand 
la Chenille est jeune, elle est d'un vert uni- 
forme , varié d'une bande rouge ; dans ce pre- 
mier état elle mange peu et croît lentement. 
Etant plus grande notre Insecte reçoit sa couleur 
marquetée et rayée , il est entièrement couvert 

26' 204 

en groeit langzaam. Grooter wordende ver- 
krijgt ons Insekt hare gestippelde en gestreepte 
kleur en gedaante , is geheel met fijne hairtjes 
bezet, hare volle wasdom bereikt hebbende, ver- 
toont de Rups zich zoo als op de Plaat te zien is. 

Hare gedaanteverwisseling genaderd zijnde, 
spint zij twee bladen op elkander, of haalt een 
blad door sterke dikke witte draden mei de kan- 
ten tot elkander, waardoor hel eene holle of zak- 
achtige gedaante bekomt , waarin de Pop ruim 
zich kan omkeeren , bevestigt zich dan ook het 
achtereinde , zoo dal de Pop uit deze holte niet 
kan uitvallen , ondergaat nu den volgenden dag 
hare verandering, en wordt eene donker brui- 
ne Pop , doch allengs geheel wil en dik bepoe- 
dert , zoo dat het er verheven boven op ligt ; 
door het omdraaijen der Pop , wordt het blad 
wit, en met de vingers aanrakende worden die 
ook daar mede besmet ; de poeder hier door er 
gedeeltelijk afrakende, begint de eigentlijke kleur 
der Pop zigtbaar te worden , zoo als die op de 
Plaat afgebeeld is. 

Na verloop van twaalf dagen komt de vlugge 
en bijzonder wilde Vlinder te voorschijn , op de 
Plaat voorgesteld in de vliegende en loopende ge- 
daante , vertoonende de laatste levens de on- 
derzijde. d'un poil fin. Quand elle a atteint toute sa crois- 
sance , la Chenille se montre telle que la Plan- 
che la représente. Vers le temps de sa Métamarphose , elle unit 
deux feuilles au moyen d'un tissu , ou se fabri- 
que une espèce de Cocon en réunissant, par un 
filage solide , les deux extrémités de la feuille , 
de sorte que celle-ci a la forme d'un sac, dans le- 
quel la Chrysalide pourra se tourner aisément. 
Elle fixe alors la partie postérieure, afin de ne pas 
tomber de ce sac ; puis elle y subit le lendemain 
sa transformation et devient une Chrysalide d'un 
brun foncé ; peu après elle change le brun pour 
la couleur blanche. La Chrysalide étant fort 
poudrée, elle communique sa couleur blanche 
a la feuille et aux doigts si l'on y louche; cette 
perte d'écaillés laisse entrevoir la couleur essen- 
tielle de la Chrysalide , ainsi qu'on l'a figurée sur 
la Planche. Au bout de douze jours paraît le Papillon 
rapide et volage , représenté sur la Planche dans 
le vol et dans la marche ; ce dernier état mon- 
tre encore le Papillon en dessous. PL 9i 


PHALAENA FUNERANA. (TORTRICES.) PLAAT 91. 

"e Rups en het Vlindertje, waarvan wij 
op de bijgaande Plaat 91 de afbeelding mede- 
deelen , ofschoon niet tot de schitterende en 
met vele kleuren pronkende, behoorende , is 
echter nog wel bezienswaardig , en het zwarte 
en het lichte der vleugelen van den Vlinder, 
hetgeen tegen elkander zeer afsteekt doen het 
nog al opmerken ; het is ook daarvan dat wij 
den naam van Funerana onlleenen , hebbende, 
voor zooveel wij hebben kunnen nagaan , nog 
geene andere benaming. Deze Rupsen, voorgesteld op Plaat 91 , vonden 
wij in de maand Maart op de bladen van eenen 
Vijgenboom {Ftcus Carica) tusschen de bladen 
ingesponnen , zij lieten zich bij de minste aan- 
raking afvallen , en trokken zich daarna weder 
op. Gedurende hun verblijf tusschen de bla 
den , spinnen zij dezelve zeer digt op elkander, 
alleen het groene merg van de bladen afvreten- 
de, leven zij eenigzins gezellig tot hunnen vollen 
wasdom , en zijn van jongs af groen van kleur 
als op de Plaat bij a is aangewezen. Hunne grootte bereikt hebbende , en den lijd 
harer verandering naderende , gaan zij meer van 
elkander , worden geelachtig van kleur als bij 
b, vervaardigen zich dan een verblijf door een 
blad aan de kant wat om te slaan , of zich op 
het blad te bespinnen, en veranderea daartus- 
schea tot Pop , als bij c. PLANCHE 91. Hu quoique la Chenille et Ie Phalène , repré- 
sentés sur Planche 9 1 , ne soient pas parés de l'éclat 
des couleurs variées , ils ne laissent pas de mé- 
riter notre attention: C'est surtout le Phalène, 
aux ailes de nuances blanches et noires , qui 
offre par cela, un contraste eclatant; ce qui nous 
a donné occasion à la nommer Funerana , puis- 
qu'il ne nous est pas connue une autre déno- 
mination. Ce fut au mois de Mars que nous trouvâmes 
les Chenilles entre les feuilles liées d'un figuier 
{Ficus Carica). Au moindre attouchement elles 
se laissaient tomber , pour remonter peu après. 
Pendant leur séjour entre les feuilles , elles les 
lient au moyen d'un tissu et y vivent en quelque 
sorte , en société, tandis qu'elles se nourrissent 
du parenchyme des feuilles. Elles sont constam- 
ment de couleur verdâtre , comme notre Planche 
l'indique en a. Vers le temps de leur métamorphose , elles 
se séparent, leur couleur tire plus sur le jaune, 
comme notre Planche les représente en b ; elles 
se fabriquent ensuite un séjour en repliant une 
feuille ou en s'enveloppant dun tissu , sur la 
surface de la feuille et s'y transforment en Chry- 
salide, représentée en c. 206 Bijzonder traag zijn deze Rupsen in hare be 
wegingen, of men moet dezelve in haar ver- 
blijf storen, dan begeven zij zich spoedig voor- 
of achterwaarts ; daarentegen zijn de Popjes zeer 
levendig, deze gaan bij de minste aanraking 
overeind staan , zooal? bij d op de Plaat is afge- 
beeld. Het was nu in het laatste van de maand 
April, dat de Rupsen in Poppen veranderd 
waren , en spoedig kwamen de Vlindertjes te 
voorschijn, hebbende slechts zeven dagen in 
het Popvlies besloten gelegen, zij zijn aan de 
onder- en bovenzijde te zien , op de Plaat afge- 
beeld. Les Chenilles sont fort lentes dans leurs mou- 
vements , si ce n'est qu'on les trouble dans 
leur séjour : en ce cas elles vont avec rapi- 
dité tant en avant qu'en arrière , les Chrysali- 
des au contraire , sont très vives : au moindre 
attouchement , elles se lèvent et prennent l'atti- 
tude figurée en d. Ce fut vers la fin d'Avril , que les Chenilles 
se furent changées en Chrysalides ; au bout de 
7 jours les Insectes parfaits furent déjà éclos. 
Notre Planche les représente en dessus et en 
dessous. EL.ai:. 
PAPILIO ERESIMUS. (INYMPHAIES PHALERATI.) PLAAT 92. 

l/e Vlinder in het werk van cramer , afge- 
beeld op Plaat 175 bij Fig. G en H, behoort, 
volgens zijne verdeeling , onder de Papüiones 
Nymphales Phalerati , en volgens de latere ver- 
deeling onder de Danais ; dezelve komt zeer 
goed met de onze overeen , op de hier bijge- 
voegde Plaat 92 voorgesteld, ofschoon de Rups 
en Pop , afgebeeld bij stoll in het Aanhangsel 
op dat werk, Plaat 6, fig. 4, niet veel op onze 
Rups en Pop gelijkt, komt echter de beschrij- 
ving van STOLL hier weder beier mede overeen ; 
om deze redenen twijfelen wij niet , of de Vlin 
der bij cramer afgebeeld , en onze tegenwoor- 
dige zal wel dezelfde zijn. In dat werk is 
deze Vlinder Eresimus genaamd, en wij weten 
geene reden om dien naam niet te behouden , 
te meer daar wij wel wenschten , dat nooit de 
eensgegevene naam van eenig Insekt veranderd 
werd. Stoll zegt , dat de Rups bladen vreet van den 
Guajava-boom. Wij vonden haar meermalen op de 
bladen van een Windegewas (Cynanchiim unda~ 
turn). Zij is bijzonder kennelijk aan de zes zwart- 
achtige , op den rug zich bevindende zachte pun- 
ten , waarvan er twee op den tweeden , twee op 
den vijfden en twee op den elfden ring geplaatst 
zijn ; de rug is sierlijk over de ringen gestreept, 
die onder aan den buik geel gerand en daaron- 
der zwart gezoomd zijn ; de poolen zijn zwart 
met witte ringen. Deze Rupsen vonden wij 
nog zeer jong zijnde ; zij vraten buitenge- 
woon veel , groeiden voorspoedig , waren in P L A N C H E 92. 

Lie Papillon, représenté chez cramer. Plan- 
che 173, Fig. G et H, appartient, selon la 
classification de cet auteur aux Papüiones Nym- 
phales Phalerati , et aux Danais , suivant une 
classification postérieure. Il est fort analogue 
au Papillon, figuré sur notre Planche 92. 
Quoique la Chenille et la Nymphe , représentées 
chez stoll dans son appendice à l'ouvrage de 
cramer , Planche 6 , fig. 4 , offrent peu de 
ressemblance avec celles de notre Insecte, tou- 
tefois la description qu'en donne M. stoll a 
aussi trop de rapport aux sujets de notre Plan- 
che, que nous n'hésitons pas de reconnaître, que 
le Papillon , représenté chez cramer , ne soit 
pas le même dont il s'agit ici. Dans cet ou- 
vrage on lui a donné le nom (TEresimus et 
comme , à notre opinion , le nom d'un Insecte 
quelconque ne devrait être changé sans nécessité 
nous lui avons conservé la même dénomination. M. stoll dit que la Chenille se nourrit des feuil- 
les de l'arbre ditGuajave. Nous la trouvâmes fré- 
quemment sur les feuilles de Cynanchum unda- 
tum. On la reconnaît facilement aux six points 
noirâtres, qui se trouvent sur le dos. Le second, 
le cinquième et le onzième anneau sont chacun 
munis de deux points. Celte partie du corps est en 
outre ornée de bandes , qui prennent une cou- 
leur jaune au ventre et se terminent dans un 
bord noir. Les pattes sont noires, parées d'an- 
neaux blancs. 

Nous trouvâmes ces Chenilles , lorsqu'elles 
étaient fort jeunes ; elles mangeaient avec vora- ruim veertien dagen volwassen , en vertoonden 
zich toen als op de Plaat voorgesteld. Het ver- 
schillend kleurige begon toen te verdwijnen , en 
de Rups werd allengs groen , ten teeken dat 
hare verandering tot Pop naderde , hechtte 
zich daartoe het achtereinde met eenige witte 
draadjes aan een steellje van het gewas vast , 
en veranderde den volgenden dag in eene 
fraaije , groene , dikke Pop , met eenen goud- 
gelen rand en gele stippen , gelijk op de Plaat 
voorgesteld is. Weldra verscheen uit deze groene Pop een 
bruine Dag- Vlinder , zijnde maar zeven dagen 
na de verandering , afgebeeld boven aan op de 1 
Plaat in de vliegende gedaante ; om nu ook de 
onderzijde te doen zien, is hij mede in den 
loopenden stand voorgesteld ; ofschoon met geene 
bijzonder uitstekende kleuren pronkende, is 
dezelve toch niet onaanzienlijk. cité et eurent atteint leur développement au 
bout de quinze jours. Notre Planche les repré- 
senté dans cet état. Elles changeaient peu à 
peu la diversité de leurs couleurs pour la cou- 
leur verte , en signe que le temps de leur trans- 
formation fut venu. Elles s'attachèrent ensuite 
la partie postérieure à la tige du végétal , au 
moyen de quelques fils blancs, et se méta- 
morphosèrent le lendemain en une grosse Nym- 
phe , d'un beau vert , à bords dorés et à ta- 
ches jaunes. La Planche en donne la figure. L'éclosion du Papillon brun eut lieu après 
sept jours. Notre Planche le représenté dans 
le vol et dans la marche pour en montrer le 
dessous. Quoique les couleurs vives ne lui soi- 
ent pas tombées en partage , ce Papillon cepen- 
dant, ne mérite pas moins notre attention. PL. 93. 
PHALAENA EUTROPIA. (BOMBYCES.) PLAAT 93. Il ij beginnen deze beschrijving mei de Lief- 
hebberen opmerkzaam te maken , op de korle , 
ineengedrongene gedaante der op Plaat 93 afge- 
beelde Rups; niet minder opmerkelijk is het, 
dat wij zeer zelden hiervan volwassenen gevon- 
den hebben , maar meermalen als zij nog jong 
waren ; doch zij stierven dan voor dat zij hare 
volle grootte bereikt hadden , zoodat w^ meenen 
te mogen gissen , dat dit in de vrije natuur ook 
dikwerf zal plaats grijpen , en daardoor zou het 
opgelost zijn, waarom de volwassene Rups zel- 
den te vinden is , en ook de VUnder weinig 
gezien wordt. Ofschoon dikwijls te leur gesteld zijnde, had- 
den wij toch eindelijk het geluk tot ons oog- 
merk te geraken , door in de maand Julij , na 
zeer veel gezocht te hebben , zes dezer Rupsen 
te vinden , die echter nog jong waren , doch 
waarvan er weder vier stierven , eer zij hare 
volle grootte bereikt hadden; de overgehoudeno 
twee bleven in het leven en werden volwassen. Wij vonden deze Rupsen op een gewas in 
Suriname Jurca Jamcies genaamd , zynde een 
soort van het geslacht Smilax ; zg onthouden 
zich onder de bladen, vallen bij de minste aan- 
raking af, loopen zeer vlug, en kunnen zich 
nog meer inkrimpen , zoodat zij bijzonder dik 
worden. PLANCHE 93, ]V< ous commençons notre description enfilant 
l'attention des Amateurs sur la forme trapue de 
la Chenille représentée sur celte Planche ; il 
n'est pas moins à remarque que nous n'en avons 
trouvé , que fort rarement des adultes ; les jeu- 
nes Chenilles que nous avons trouvées assez sou- 
vent, moururent avant qu'elles eussent atteintes 
leur grandeur complète. Nous croyons pouvoir 
présumer qu'il en sera de même dans la nature 
et ainsi on trouverait la raison pourquoi la 
Chenille adulte ne se voit que rarement et que 
la Phalène est peu commune. Quoique nous fûmes souvent trompés dans 
notre atteinte nous eûmes enfin le bonheur de 
parvenir à notre but en trouvant au mois de 
Juillet après avoir beaucoup cherché six de ces 
Chenilles qui cependant furent encore jeunes et 
dont quatre moururent avant d'être adultes, 
les deux autres restèrent en vie et devinrent 
adultes. Nous trouvâmes ces Chenilles sur une plante 
nommée au Surinam Jurca Jamcies qui est 
une espèce du genre Smilax ; elles se tiennent 
au dessous des feuilles et tombent au moindre 
attouchement; elles courent très vite et peuvent 
se raccourcir en sorte qu'elles deviennent extrê- 
mement grosses, 

27 210 De twee overgeblevene Rupsen waren om- 
slreeks half Augustus volwassen, maaklen zich 
toen ieder een Popverblijf gereed , spinnende 
hiertoe eenige stukjes bladen en wat aardkor- 
rels te zamen , en veranderden den volgenden 
dag lot Pop; het Spinsel en de Pop zijn op 
de Plaat voorgesteld. Ruim drie weken bleef de Vlinder in het 
Popvlics besloten; toen verliet hij zyn omhulsel, 
en spoedig volgroeid zijnde, vertoonde hij zich 
in de vliegende gedaante, zoo als boven aan 
op de Plaat afgebeeld is , aan de boven- en 
onderzijde te zien. In het werk van stoll , aanhangsel op dat 
van CRAMER, op Plaat 18, Fig. 6, is een 
Vlinder en Rups afgebeeld, die zekerlijk de 
onze zal voorstellen, ofschoon niet zoo schoon 
van kleur, en ook de witte slippen op de don- 
kere bovenvlerken missende, die naar gedachten 
bij den Vlinder, door stoll afgebeeld, verdwe- 
nen waren , door dal hij langen tijd opgezet zal 
geweest zijn. De Latijnsche naam Eutrojna , in 
dat werk aan den Vlinder gegeven , hebben wij 
dus ook behouden. Hij behoort in het geslacht 
der Bomhyce» , hetwelk tegenwoordig 5er/eaWa 
wordt genaamd. Les deus Chenilles qui nous restèrent furent 
adultes vers la moitié d'Août, et se préparèrent 
alors un Cocon en joignant à cet effet quelques 
morceaux de feuilles et quelques grains de terre 
par des fils de soie ; le jour suivant elles chan- 
gèrent en Chrysalide. La Planche donne des 
figures du Cocon et de la Chrysalide. Durant plus de trois semaines la Phalène resta 
renfermée dans le Cocon; elle quitta alors son 
enveloppe et en peu de tems ses aîlos étaient dé- 
ploiées. Elle est réprésentée volante au haut de 
la Planche tant en dessus et qu'eu dessous. Dans le Supplément de stoll à l'ouvrage de 
CRAMER, on trouve les figures d'une Phalène et 
d'une Chenille (Planche 18, Fig. 6), qui se rap- 
portent sans doute à notre espèce quoique la 
Phalène n'est pas d'une aussi belle couleur et 
que les taches blanches des ailes antérieures 
lui manquent. Probablement la Phalène repré- 
sentée par STOLL avait été conservée depuis long 
tems. ■ — Nous avons donc gardé le nom à^Eu- 
tropia qu'on a donne dans cet ouvrage à cet 
Insecte qui appartient à la famille des Bomhy- 
ces , mais qui rentre dans la division que l'on 
nomme Sericaria dans la classification moderne. PL. 94. 


PAP8LI0 CEÜIALÏS. (PLEBEJI URBSCOLAI-:.) PLAAT 94. 

^erïalis is de Lalijnsche naam in hel werk 
•van CRAMER aan ons tegenwoordig Voorwerp, 
afgebeeld op Plaat 94, gegeven, zijnde een 
zoogenaamde Dikkop Vlinder, [Papilio ple- 
beji urhicolae) thans genaamd Hesperia. 
Men zie deswege in het werk van cramer , 
4 Deel, bladz. 213, Plaat 392, Fig. N. en O. Deze Rupsen werden, nog jong zijnde, en 
verscholen onder een stukje blad , door haar 
afgebeten en toen omgeslagen , meermalen in 
het jaar door ons aangetroffen ; zij onthouden 
zich haar geheele leven , zoo veel mogelijk 
verborgen, tusschen omgeslagen bladeren, die 
haar echter voor de Wespen geen beschutting 
geven ; bijzonder worden zij in hare schuilhoe- 
ken , door eeno kleine Wespensoort opge- 
zocht, die hare Eijereu op het lijf dor Rups 
legt, en somtijds door eene grootere soort, die 
ze geheel uit dat verblijf wegroven ; zy bezit- 
ten geene verdedigingsmiddelen , voor zoo veel 
wij hebben kunnen nagaan , dan mogelijk al- 
leen , door dat zij de twee geelachtige vlakjcs 
op den negenden ring bewegen kunnen , het- 
geen dan misschien eenige reuk verspreid, waar- 
door somtijds de vijanden afgeweerd worden. Deze Rupsen onthouden zich op de bladen 
der Peperboom [Piper aduncum) ; zij vreten 
veel en groeijen voorspoedig, zijnde binnen PLANCHE 94. 

lie Papillon que nous réprésentons a élé 
nommé Cerialîg dans l'ouvrage de cramer. 
C'est une espèce A' Hespérie (Papilioties ple^ 
heji îirbicolae). On peut consulter sur cette 
espèce l'ouvrage de cramer, 4e Volume, Pag, 
213, Planche 392, Fig. N. et 0. Nous trouvâmes plusieurs fois dans le cours 
de l'année des Chenilles do cette espèce encore 
très jeunes cachées sous un morceau de feuille 
qui avait été détaché et puis plié par elles. Les 
Chenilles se tiennent cachées pendant toute leu 
vie autant que possible entre des feuilles pliées 
qui cependant ne les garantissent point des Ich- 
neumons; elles sont inquiétées particulièrement 
dans leurs retraites par une petite espèce d'Hy- 
menoptcrès qui dépose ses oeufs dans le corps 
des Chenilles, et quelquefois par une espèce 
plus grande qui les arrache de leur demeure; 
elles ne possèdent aucun moyen de défense au- 
tant que nous avons pu voir ; deux taches 
jaunâtres sur le neuvième anneau qu'elles peu- 
vent mouvoir et qui répandent peut être quel- 
que odeur, pourraient cependant repousser leurs 
ennemis. Ces Chenilles demeurent sur l'arbre à poivre 
(Piper aduncum); comme elles mangent beau- 
coup et croissent vite, elles sont adultes en peu 

27 * 212 Aveinig tijd Tolwassen , zoodat hare Termenig- 
Tuldiging zeker veel zou toenemen, was bel 
niet dat dit door de boven gemelde roevers 
groolelijks verhinderd wordt. Volwassen zijnde en de tijd 1er verandering 
naderende , wordt de Rups witachtig van kleur 
en bijna doorschijnende; zij spint dan haar 
verblijf wat digler, hecht zich het achtereinde 
vast, en na eenen draad over het lijf gespon- 
nen te hebben , wacht zij hare gedaanteverwis- 
seling af, die dan ook spoedig plaats heeft. 
De Pop is geelachtig wit, zoo als zij op de 
Plaat aan het einde van het blad afgebeeld is. Niet lang bleef de Vlinder in het popvlies 
verborgen , komende binnen veertien dagen , 
na de verandering der Rups lot Pop, Ie voor- 
schijn ; hij is op de Plaat aan de boven- en 
onderzijde afgebeeld. de tems, de sorte qu'elles se multiplieraient 
d'une manière excessive si cela ne fut empêché 
par les brigands susnommés. Lorsqu'elles est adultes et que le lems de 
sa transformation s'approche , la Chenille prend 
une couleur blanchâtre et presque transparente; 
elle ferme alors sa demeure par des fils plus 
serrés et s'attache par derrière. Ayant filé un 
fil autour de son corps elle attend sa transfor- 
mation qui ne se fait pas attendre. Elle change 
en une Nymphe blanc-jaunâtre ainsi qu'elle 
est représentée sur la Planche au bout d'une 
feuille. L'Insecte parfait ne resta pas longlems caché 
dans la Chrysalide puisqu'il parut quinze jours 
après le changement de la Chenille en Chrysa- 
lide. Il est représenté sur la Planche tant en 
dessus qu'en dessous. PL. 9 5. 

I PAPILIO TETRASTIGMA. (PLEBEJI URBICOLAE.) PLAAT 95. He loewel de op Plaat 95 afgebeelde Rups en 
Pop , ontegenzeggelijk veel overeenkomst heeft 
met die van de naast voorafgaande afbeelding, 
zoo is het echter zeer goed zigtbaar , dat de 
kleur dezer Rups wat lichter groeu is , terwijl 
de Vlinders , ofschoon in gedaante overeenko- 
mende , in kleur aanmerkelijk verschillen. De 
voor ons liggende is geheel zwart met afwisse- 
lende donkere on lichtere vlammen ; hrj heeft 
aan de boven- en onderz;ijde vier witte stip- 
pen , die ons aanleiding geven dezen Vlinder 
Tetrastigma te noemen , daar wij niet heb- 
bon kunnen ontdekken , dat dezelve reeds on- 
der eenen anderen naam beschreven is. De levensloop der Rups verschilt weinig van 
dien der op Plaat 94 afgebeelde soort ; daar 
de vorige maar het blad omslaat tol een ver- 
blijf, zoo haalt echter deze het blad geheel 
om, en spint de randen met witte draden in 
het midden Ie zamen, vretende hier en daar 
hoeken uil hetzelve ; zoodra het blad hierdoor 
begint te verdorren , begeeft zij zich op een 
ander, en vervaardigt weder zoodanige woning. 
Zij heeft ook op de negende ring twee be- 
weegbare gele vlakjes ; die zij naar gedachten 
tot hetzelfde einde zal gebruiken , indien het 
mogt zijn dat zij tol verdediging dienen , als 
do Cerialis ; doch wij hebben niet kunnen 
ontdekken, dat zij aan zulke vernielende vijan- 
den is biootgeslelii. PLANCHE 95. 

Jja Chenille et la Chrysalide représentées sur 
la Planche 95 ont sans contredit beaucoup de 
rapports avec la représentation antécédente ; il 
est cependant aisé à voir que la couleur de 
cette Chenille est un peu plus claire , et les 
Papillons diiférent beaucoup en couleur quoique 
leur forme se ressemble ; l'objet présent est 
tout à fait noir avec des nuances flamboyées 
ayant en dessus et en dessous quatre taches 
blanches , ce qui nous fait nommer ce Lépi- 
doptère Tetrastigma puisque nous n'avons pu 
découvrir qu'il ait été décrit sous aucun au- 
tre nom. La vie de cette Chenille difîére peu de 
celle de la Planche 94; toutefois la précédente 
ne fait que rouler la feuille pour sa demeure , 
tandis que colle-ci la tourne tout à fait et l'at- 
tache ensuite au milieu avec des fils blancs , 
on mangeant des morceaux par ^i et par la ; 
aussitôt que la feuille commence a se flétrir , 
elle se rend sur une autre , et fabrique do 
nouveau une demeure pareille. Elle a aussi au 
neuvième anneau deux taches jaunâtres , qui 
se peuvent mouvoir et qui probablement servi- 
ront au même but, s'il était qu'elles pouvaient 
servir à sa défense comme dans le Cerîalis, 
mais nous n'avons pu découvrir que celte espè- 
ce-cis oit exposée à des ennemis si destructifs. 214 

Volwassen zijnde , zoo als op de Plaat afge- 
beeld is , en do tijd harer verandering nade- 
rende , wordt de Rups wit bepoederd , en de 
groene kleur wordt zeer licht ; dan hecht zij 
zich aan het achtereinde vast, spint eenen draad 
over het lijf en verandert in eene witte, eenig- 
zins geelachtige Pop , welke op een blaadje 
liggende voorgesteld is. Veertien dagon na do verandering der Rups 
tot Pop, komt de Vlinder reeds te voorschijn, 
zijnde , als de vorige , een Dikkopje , op de 
Plaat aan de onder- en bovenzijde afgebeeld. 
Ook in den loopenden stand stelt onze afbeel- 
ding den Vhnder Toor. Hij is zeer vlug, iels 
dat aan dit geslacht algemeen eigen is. Quand elle est adulte comme elle est repré- 
sentée sur la Planche , et que le temps de son 
changement s'approche la Chenille devient pou- 
drée de blanc et la couleur verte devient très 
claire; alors elle s'attache par derrière, fixe 
son corps par une boucle de soie et change 
dans une Chrysalide d'une blanc-jaunâtre. Elle 
est représentée couchée sur une feuille. Quinze jours s'étaient écoulés depuis la trans- 
formation de la Chenille en Chrysalide , quand 
l'Insecte parfait parut ; cet Insecte est une es- 
pèce d'Hespérie comme le précédent. Il est 
réprésenté sur la Planche , en dessus et en des- 
sous ; on y voit aussi une figure de l'Insecte cou- 
rant ; ce Papillon est très agile comme le sont 
en général toutes les espèces de la famille des 
Hespéries. Pl.96. 

SFHIKX PICTA. (SPlîlNGES ALIS INTEGRIS.) 

PLAAT 96. Ile fraaijo, grijs gevlamde Pijlstaarl- Vlinder, 
>viens afbeelding Plaat 96 voorstelt, legt de 
eijeren op een Windengewas met groene en 
witte bloemen, zijnde de Lalijnsche naam Cy- 
nanchum parviflorum. Deze eitjes zijn groen 
van kleur , en weinige dagen na de legging 
komt het Rupsje te voorschijn ; als eerste voed- 
sel bezigt hetzelve het eijerdopje , en begint 
daarna 'spoedig aan het blad te vreten , daar 
het eilje op gelegen is. Tot aan de derde 
vervelling heeft de Rups een lang zwart staart- 
je , en vreet na iedere vervelling het afge- 
stroopte vel op; ten derden male van huid 
verwisseld zijnde , is het staarlje korter en van 
kleur als de Rups, zoo als hetzelve tot haren 
vollen wasdom blijft ; zij vreet veel en groeit 
voorspoedig. Volwassen en nu fraai gestreept in de lengte 
en rondte zijnde , nadert de tijd harer gedaan- 
teverwisseling ; langzaam gaat de licht groene 
kleur in eene violelachtige over. De Rups ver- 
laat het voedsel , en vervaardigt zich op de 
aarde, onder verdorde bladeren, die zij met 
gele draden te zamen hecht , een luchtig Spin- 
sel , en verandert daar tusschen, twee of drie 
dagen daarna , tot Pop , die donker bruin van 
kleur, en onder aan op de Plaal afgebeeld is. De Rups, die tot voorwerp van onze waar- 
neming gediend heeft, spon zich den zevenden PLANCHE 96. 

JLe beau Sphinx d'un gris flamboyé, représenté 
sur la Planche 96, pond ses oeufs sur une Con- 
volvulacée à fleurs vertes et blanches dont le 
nom latin est Cynanchum parvi/lorum. Ces 
oeufs sont d'une couleur verte , et la Chenille 
parait peu de jours après la ponte. Elle prend 
sa coque pour sa première nourriture et bien- 
tôt après elle commence à manger de la feuille 
où l'oeuf a été attaché. Jusqu'à son troisième 
changement de peau la Chenille porte une lon- 
gue queue noire. Elle mange sa dépouille après 
chaque mue ; ayant changé pour la troisième 
fois la queue est plus courte et de la même 
couleur que la Chenille , et elle la conserve 
ensuite jusqu'à l'état adulte. La Chenille mange 
beaucoup et croit vile. Quand elle est adulte elle est joliment rayée 
en long et en large comme on la peut voir sur 
la Planche. Lorsque le temps de son change- 
ment s'approche la couleur d'un verl-clair se 
change peu à peu en violet. Elle quilte la nour- 
riture et se fabrique un Cocon leger sur terre 
dessous les feuilles sèches qu'elle joint avec des 
flis jaunes. C'est là quelle change dans l'espace 
de deux ou trois jours en Chrysalide, qui est 
représentée au bas de la Planche. Sa couleur 
est d'un brun foncé. 

La Chenille, qui a servi a nos observations, 
s'enfila le 7 Septembre; dixsepl jours après 216 September in, en zeventien dagen daarna kwam 
de Vlinder te voorschijn , in de vliegende ge- 
daante op de Plaat voorgesteld. Onder de zeer zeldzame Prjlslaart- Vlinders 
behoorende , is dezelve nog bij geenen Autbeur, 
zoo veel wij weten , afgebeeld of beschreyen. Lettende op de fraai geteekende kleur des Vlin- 
ders en de gestreepte Rups , geven wij den- 
zelven den naam van Sphtnn piëta. Ie Sphinx parut, 
notre Planche. On l'a représenté volant sur Cette espèce de Sphinx estant assez rare, elle 
n'a pas encore été représentée ni décrite à ce 
que nous sachions. La belle couleur bigarrée du Sphinx et la 
Chenille rayée nous ont fait donner le nom da 
Sphinx picta à cette espèce nouvelle. P.L.9 7. 


GLAUCOPIS ATERRIMA. (SPHINGES ADSCITAE.) PLAAT 97. vp verschilUende soorten van Boombladen 
vonden wij de Rupsen , zoo als er eene op de 
hier bijzijnde Plaat 97 afgebeeld is , en waar- 
van men ook de afbeelding vindt bij stoll op 
Plaat 25 , fig. 1 , met opgave , dat zij zich op 
de koffijboomen ophoudt ; maar de Vlinder , 
dien wij uit deze Rups bekwamen , gelijkt niet 
op dien door stoll daarvoor aangegeven , en 
bij CRAMER afgebeeld PI. 596 , fig. A , Deel IV , 
bl. 52, en daar Agresta genaamd; zijnde deze 
eene zijdespinster, Bombyx, en de onze een Bas- 
terd Pijlstaart. De fraaije, met lange hairborslels versierde 
Rups, vonden wij meermalen, maar altijd ge- 
heel of bijna geheel volwassen ; zij loopt zeer 
vlug , vooral als men haar verstoort , of zij laat 
zich op eens los en valt op den grond. Wanneer de tijd harer gedaanteverwisseling 
gekomen is, spinnen deze Rupsen een paar 
bladen luchtig bij elkander , met de borstel- 
hairtjes vermengd , en veranderen in dat 
doorzigtige verblijf tot Pop, die men zeer goed 
in het Spinsel kan zien liggen. Wij hebben 
die echter daarenboven , om hare gedaante be- 
ter te kunnen doen zien , onder aan op de 
Plaat buiten het Spinsel voorgesteld. PLANCHE 97. 

Lia Chenille réprésentée sur la Planche 
97 a été trouvée par nous sur plusieurs es- 
pèces d'arbres ; elle a été figurée par stoll 
Planche 25 fig. 1 ; cet Auteur affirme qu' 
elle vît sur le caféyer , mais l'Insecte par- 
fait que nous donna cette Chenille ne ressem- 
ble pas au Lépidoptère que stoll nous indique et 
qui est réprésenté par cramer , PI. 596 , fig. 
A, Tome IV, pag. 52 ; cette espèce appartenant 
à la famille des Bombycites tandis que la nôtre 
est un Spinx-bdier. Nous trouvâmes plusieurs fois cette Chenille 
ornée de longs faisceaux de poils mais toujours 
presqu 'adulte ; elle court très vite surtout si on 
l'irrite. Quelquefois elle se détache tout à coup 
de la feuille et se laisse tomber a terre. Quand le temps de leur changement s'approche, 
ces Chenilles attachent légèrement deux feuil- 
les l'une a l'autre par des fils entremêlés de 
leurs poils ; dans cette demeure transparente 
l'on peut fort bien voir la Chrysalide à travers du 
Cocon. Pour qu'on la voie mieux encore nous 
l'avons néanmoins représentée aussi en dehors 
au bas de la Planche. 218 

Veertien dagen nadat de Rups tol Pop ver- 
anderd was , kwam de vlugge Vlinder te voor- 
schijn. Hij is door ons afgebeeld aan de bo- 
ven- en onderzijde. De donkerzwarte kleur 
des Vlinders doet ons denzelven den naam van 
Aterrima geven. Le Sphinx agile parut quinze jours après 
que la Chenille fut changée en Chrysalide. 
Nous l'avons représenté tant on dessus qu'en 
dessous. Sa couleur noir-foncée nous l'a fait 
nommer Glaucopis aterrima. TlJ8. 
PHALAENA INCERTA. (NOCTUA.) PLAAT 98. Het schijnt aan vele Rupsen in Suriname 
eigen te zijn , dat zij zich gedurende haar le- 
ven onder en tusschen de bladen verbergen , 
en zoo veel doenlijk verschuilen ; dit heeft zoo 
wel bij die der Dag- als der Nacht-Vlinders 
plaats ; ook de Rups , waarvan wij op Plaat 98 
de afbeelding geven, heeft deze gewoonte. Daar- 
bij komt nog , dat zij onder de zeldzame be- 
hoort , waardoor zij moeijelijk te vinden is. Deze Rups behoort tot de zoogenaamde hal- 
ve Span-Rupsen ; slechts éénmaal vonden wij 
dezelve nog klein zijnde, onder een omgeslagen 
blaadje , zoo als dit onderaan op de Plaat voor- 
gesteld is ; daarna bekwamen wij er nog eens 
eene, maar volwassen. Zij brengt haar leven 
als een kluizenaar , in afzondering door , eet 
veel en groeit voorspoedig, voedt zich met een 
Windegewas , eene soort van Braam (Rubus) , 
en laat zich , aangeraakt wordende , vallen , 
doch haalt zich daarna bij eenen draad weder op. Als de tijd harer Popwording nadert , spint 
de Rups haar verblijf, ook aan de einden, wat 
digter toe , met eenige witte draden , en ver- 
andert den volgenden dag in eene gele Pop , 
die aan de vleugelscheeden bruinachtig is ; zij is 
beneden op de Plaat afgebeeld. PLANCHE 98. 11 semble être propre à beaucoup de Che- 
nilles en Surinam , qu'elles se cachent pendant 
leur vie parmi les feuilles et au dessous d'elles 
autant que possible; ceci à lieu aussi bien parmi 
les Chenilles des Lépidoptères diurnes que par- 
mi celles des Phalènes. C'est là aussi la cou- 
tume de la Chenille dont nous donnons la figure 
sur la Planche 98. Outre cela elle appartient 
aux espèces rares , ce qui fait qu'elle est diffi- 
cile à trouver. Cette Chenille est une de celles qu'on nomme 
fausses Géomètres. Nous ne la trouvâmes qu'u- 
ne fois étant encore fort petite, sous une feuille 
pliée, comme cela est figuré au bas de la Plan- 
che; ensuite nous en avons recueilli encore une 
autre qui était adulte. Elle passe sa vie en 
ermite , mange beaucoup et croît rapidement ; 
elle se nourrit d'une plante volubile, qui est une 
espèce de Ronce (Rubus). La Chenille se laisse 
tomber quand on la touche , mais elle monte 
ensuite de nouveau au moyen d'un fil. Quand le temps de son changement s'appro- 
che, la Chenille ferme sa demeure plus parfai- 
tement aux deux bouts avec quelques fils blancs, 
et change le lendemain en une Chrysalide jau- 
ne , dont la couleur tire sur le brun là ou se 
trouvent les aîles de l'Insecte parfait. Nous en 
donnons une figure au bas de la Planche. 

§8° 220 Maar weinige dagen bleef de Vlinder verbor- 
gen, komende acht dagen na de verandering 
der Rups reeds te voorschijn -, wij hebben dezen 
Vlinder aan de beide zijden afgebeeld. Geenen naam hebbende kunnen ontdekken, 
noemen wij den Vlinder Incerta. La Phalène ne resta cachée que peu de jours 
et parut une huitaine de jours après le change- 
ment de la Chenille. Nous avons représenté 
cette Phalène des deux côtés. Comme nous n'avons pu découvrir le nom de 
cette espèce nous lui avons donné celui de Pha- 
laena incerta. ÎL.i^.i?. w^ 
PHALAENA ZEBRA. (PYRAIIS.) PLAAT 99. Ile Rups en Vlinder, waarvan wij op Plaat 
99 de afbeelding geven, zijn zeer vlug en wild; 
de Rups , aangeraakt wordende , springt als 
het ware in de hoogte , valt op den grond , en 
kruipt daarna weder bij de steng in de hoogte; 
het is ook moeijelijk de Vlinder onbeschadigd 
te kunnen opzetten. Tot de Bladrollers be- 
hoorende , leeft de Rups tusschen te zaam ge- 
sponnen of opgerolde bladen ; hare kleur is 
groen en geel gestreept. De Vlinder is licht 
grijs met donkere strepen ; de kleur en het 
voorkomen der strepen hebben wel wat over- 
eenkomst met de kleur en strepen van het be- 
kende viervoetige dier, Zebra genaamd , waar- 
van wij den naam Zebra voor onzen Vlinder 
afleiden. Als Rups onthoudt dit Insekt zich , tus- 
schen te zamen gerolde bladen van de Ver- 
besina nodiflora; zij kruipt om te vreten uil 
deze woning , en vreet dan groote gaten in het 
blad. Volwassen en tot den tijd harer gedaantever- 
wisseling gekomen zijnde , spint de Rups haar 
verblijf wat digter toe , en verandert in Pop . PLANCHE 99. Jja Chenille et la Phalène que nous repré- 
sentons Planche 99 , sont entrêmement vives et 
agiles. Quand on touche la Chenille elle saute 
pour ainsi dire en haut , tombe à terre et re- 
monte ensuite par la tige. C'est difficile aussi 
de bien étaler et arranger la Phalène pour les 
collections. Comme elle appartient à la famille 
des tordeuses cette Chenille vit parmi des feuil- 
les jointes ou roulées. Elle est d'une couleur 
verte rayée de jaune. La Phalène est d'un 
gris-clair avec des rayes foncées ; la couleur et 
les rayes ont quelque ressemblance avec la li- 
vrée du Zèbre , mammifère bien connu ; cette 
ressemblance nous a fait donner le nom de 
Phalaena Zebra à l'espèce qui nous occupe. La Chenille de cet Insecte se tient parmi des 
feuilles roulées du Verbesina nodiflora ; elle 
sort de sa demeure pour manger , en faisant 
des trous assez grands dans les feuilles. Quand elle est adulte et que le temps de son 
changement s'approche la Chenille ferme plus 
solidement sa deöieure et se change en Chry- 222 die buiten het Spinsel, onder aan op de Plaat 
is afgebeeld. Veertien dagen nadat de Rups in Pop ver- 
anderd was , kwaiii de Vlinder daaruit te voor- 
schijn ; hij is afgebeeld als loopende op een 
blaadje , en vliegende boven aan op Plaat. salide; celle-ci est représentée au haut de la 
Planche. La Phalène parut quinze jours après que la 
Chenille se fut changée en Chrysalide ; elle est 
représentée en courant sur une feuille , et en 
volant au haut de la Planche. n.ioo 
PHAIENAE BACTRIS. (NOCTUA.) PLAAT 100. Dactris acanthocarpa is de latijnsche naam 
van den Palm , waarvan wij op de hier bij- 
zijnde Plaat 100 een blad hebben afgebeeld ; 
hierop vonden wij de daarop voorgestelde dikke, 
Ewarte Rups , van voren en van achteren met 
stijve, geelachtige, lange hairen voorzien. In 
het aanhangsel van stoll op Plaat 11, flg. 3, 
is deze Rups ook afgebeeld , maar de Vlinder , 
die hij zegt, dat daaruit zou voortkomen , en 
die bij cramer op Plaat 582 wordt voorgesteld , 
is niet de onze , die bij cramer niet voor- 
komt. De eerste maal vonden wij deze Rups ïn de 
maand Augustus, hebbende ruim de helft ha- 
rer grootte bereikt ; zij vreet veel , en heeft 
spoedig een blad van den Palm opgevreten ; zij 
groeit ook nog al voorspoedig , en was in het 
begin van September volwassen. Om hare gedaanteverwisseling ongestoord te 
kunnen ondergaan , vervaardigde zij zich , op 
een blad , een Içng* rondachtig Spinsel , bijna 
geheel uit hare hairen zamengesteld , dit Spin- 
sel zat echter op het blad niet zeer vast , 
latende zich zeer gemakkelijk daar afnemen. 
Bij het behandelen dezer Rupsen , of van het 
Spinsel, moet men voorzigtig zijn, daar de zeer 
korte hairtjes aan de vingers blijven kleven , en 
dan veel jeukte veroorzaken. Van binnen is het PLANCHE 100. Aie nom latin du Palmier dont nous avons 
représenté une feuille sur la Planche 100 , est 
Bactris acanthocarpa; c'est sur cette plante que 
nous trouvâmes la Chenille qui fait le sujet de 
le présente description. Elle est grosse et noire 
et pourvue en avant et par derrière de poils 
jaunâtres , roides et longs. Dans le supplément 
de STOLL , Planche 11 , fig. 5 , cette Chenille est 
représente'e aussi , mais la Phalène que cet Auteur 
dit en venir, et qui est figuré par cramer. Planche 
382 , ne ressemble pas au nôtre qui au contraire 
ne se trouve pas dans l'ouvrage du dernier. Nous trouvâmes cette Chenille dans le mois 
d'Août pour la premie're fois quand elle était 
parvenue a la moitié de sa grandeur ; elle mange 
beaucoup, n'employant que peu de temps a dé- 
vorer une feuille du Palmier , et elle croît assez 
vite ; elle fut adulte au commencement de Sep- 
tembre. 

Pour qu'elle put subir tranquillement son chan- 
gement, la Chenille se fit sur une feuille un co- 
con de forme oblongue et ronde , qu'elle com- 
posa presqu'entiérement de ses poils. Ce Cocon 
cependant, n'est pas attaché solidement k la 
feuille en s'en laisse détacher sans peine. En 
maniant ces Chenilles ou leurs Cocons on doit 
être fort prudent car les poils très courts s'at- 
tachant aux doigts y occasionnent une démange- 
aison fort désagréable. 224 Spinsel zeer glad , en graauwachtig van kleur. 
De Pop is bruin , zooals de afbeelding doel 
zien , en de Pop en het Spinsel zijn beiden 
op zijde van het takje op de Plaat voorgesteld. De Vlinder kwam eerst in het laatst van 
September, drie weken na het inspinnen der 
Rups , te voorschijn. Boven aan op de Plaat ziet men de afbeel- 
ding van dezen , niet onaardig gevlamden Vlin- 
der , aan de boven- en onderzijde ; ook van de 
laatstgenoemde is hij wel bezienswaardig. Naar het voedsel der Rups , noemen wij den 
Vlinder Noctua Bactris. Le Cocon est très lisse en dedans et d'une 
couleur grisâtre. La Chrysalide est brune comme 
on peut voir dans la figure. La Nymphe est 
représentée aussi renfermée dans le Cocon à l'au- 
tre côté de la feuille au bas de la Planche. La Phalène ne parut que vers la fin de Sep 
tembre trois semaines après que sa Chenille s'é- 
tait enfermée dans son Cocon. Au haut de la Planche on voit la représentation 
de cette Phalène joliment nuancée non seulement 
en dessus mais aussi en dessous. Elle mérite 
bien d'être contemplée par ce dernier côté. D'après la nourriture de la Chenille nous 
nommons cette Phalène Noctua Bactris. 1^ J\_ 1\ J} TTAAÜ HET LETE^ G-ETEE S ü R I W A 1 I> E s s I ^^ E s B' AP E. E s >: AT U II E, BEHHE D E E li = AM § T E E- B A M= J, C. S E PÎ E :^:- VOORBERIGT PREFACE VOOK HET DERDE DEEL. W olgens hetgeen wij in het foorherigt 
van het Eerste Deel mededeelden, waren wij 
in het hezit van eene verzameling van 150 
teeheningen van Surinaamsche Vlinders , 
welke icij thans allen hebhen in het licht ge- 
geven. Dat deze uitgave niet spoediger vol- 
tooid werd, is alleen toe te schrijven 
aan gebrek van getioegzame ondersteuning, 
waardoor wij deze onderneming niet zonder 
opoffering van onze zijde konden voortzetten. TROISIEME VOLUME. Rw''après ce que nous avons communiqué 
dans Ie préface du Premier Volume , la 
collection de figures de Lépidoptères de Su- 
rinam dont nous avions fait l'acquisition , 
était composée de 150 feuilles, que nous 
avons maintenant publiées toutes. La len- 
teur avec laquelle cette publication s" est 
exécutée n'a pas d'autre cause que le peu 
d'appui qu'on a accordé à une entreprise , 
que nous n'avons pu continuer sans sacri- 
fice de notre part. ir JVij hebben ons veroorloofd in de laatste 
aflevering nog twee platen op te nemen, die 
tot eene Oost-Indische soort betrekking heb- 
ben , icelke wij hopen dat aan de bezitters 
van dit werk niet onaangenaam zijn zullen. Wij sluiten hiermede dan dit Plaatwerk, 
hetgeen toij vertrouwen dat eenige bijdragen 
tot de uitbreiding der Insektenkennis bevat, 
na alvorens onzen dank betuigd te hebhen 
aan die Liefhebbers, icelke door hunne in- 
schrijving op deze tiitgave , tot de volvoe- 
ring daarvan wel hebben willen medewerken. Amsterdam, 11 November 1852. Nous nous sommes permis d^ajouter à la 
dernière livraison deux planches qui ont 
rapjjort à une espèce des Indes Orientales. 
Quoiqu'' étrangères à notre plan, nous espé- 
perons qu'elles seront agréables aux posses- 
seurs de cet ouvrage. 

Notre publicatiofi se tertnine donc avec 
ce troisième et dernier volume. Nous nous 
flattons qu'elle contient quelques contribu- 
tion à la science Ento7nologique. Qu'il nous 
soit permis, maintenant que notre entreprise 
est achevée de présenter nos remerciments 
sincères à tous ceux qui en ont encou- 
ragé la publication p)<ir leur souscription. 

Amsterdam, U Novembre 1852. Naamlijst der Vlinders, afgebeeld in liet derde en laatste deel, naar 

volgorde der uitgave. 

Liste des Papillons, figurés dans le troisième et dernier volume , 

suivant fordre de publication. 101. Sphinx, Sphinges alis integris, rcstiga. 

102. Phalaeha., Bomhyces, epigeiîa. 

103. Phalaena, Bomhjces , crugifera. 

104. Papilio , Pleheji iirbicolae, idas. 

105. Phalaena , Bomhyces , ovina. 

106. Papilio, Pleheji rurales incaudati , nigrogingtus. 

107. Phalaena, Tortrices, stigmatalis. 

108. Phalaena, Bomhyces , netrix, 

109. Phalaena, Bomhyces, obsgdra. 

110. Phalaena, Pyralis , cigadella. 

tll, Papilio, Pleheji rurales incaudati, Caricae, 

112. Phalaena, Bomhyces , leucostigbia. 

113. Papilio, Pleheji rurales incaudati, mauüieae. 

114. Phalaena, Pyrales, socialis. 

115. Phalaena, Noctuae, involuta, 

116. Sphinx, Sphinges alis integris, vitis. 

117. Phalaena, Bomhyces, deolis, 

118. Phalaena, Bomhyces , molina. 

119. Papilio, Nymphales jj/ialerati, liriope. 

120. Phalaena, Noctua , caladii. 

121. Phal/ve^a, Bomhyces , elaeodendri. 

122. Papilio, Pleieji rurales caudati , cupido. 

123. Glaucopis , Sphinges adscilae , almon. 

124. BojiBYx , Sphinges adscilae, archias^ 125. Phaiaena, Tortriees, griseaka. 

126. Papilio, Pleheji urhicolae , tjkaiïiae. 

127. Phalaena, Tortriees, megana. 

128. Phalaena, Pyralides , flavicinctalis. 

129. Phalaena , Bonibyces , gibbosa. 

130. Papilio, Equités argonautae , fabiüs. 

131. Phalaeka, Somhjces , cognata. 

132. Phalaena, Geometrae , decüssata. 

133. Papilio, Heliconii , galliope. 

134. Phalaena, Tortriees, trizonalis. 

135. Phalaena, Bomhyces , speculifera. 

136. Phalaena, Bomhyces , fikmiana. 

137. Phalaena, Tinea , anonella. 

138. Papilio, Pleheji urhicolae, barcastus. 

139. Phalaena, Tortriees, renselariawa. 

140. Phalaena, Tortriees, lineolata. 

141. Papilio, Danai candidi , albusta. 

142. Papilio, Pleheji urhicolae, flavomarginatus. 

143. Papilio, Nymphales Gemmati , saphorae. 

144. Phalaena, ^ Incita e , didagtïla Surinamensis. 

145. Paailio , Nymphales Phalerati , dircb. 

1 46. Phalaena , Tortriees , psidii. 

147.^ Papilio, E<iuites achivi, polycaon. 

148.) et PiRANTHUS. 

149. Papilio, Nymphales Phalerati, Dibceoïdes. 

150. Papilio , Nymphales Gemmati, jatbophae. 

^coj Phalaena, Attaci, atlas. SPHINX UÜSTICA. (SPHINGES A LIS ÎNTEGRIS.) PLAAT 101. Er ^r worden in Suriname enkele groote soor- 
ten van Vlinders govonrten , waartoe de hier , 
op Plaat 101 afgebeelde, behoort. Hel is ons 
slechts eenmaal gebeurd eeno Rups van deze 
soort te vinden , zeker een bewijs dat zij wei- 
nig voorkomt, alhoewel Mejufvrouw herian 
opgeeft, dat deze Rupsensoort in haren tijd veel 
schade aan den Cassaveboom , door haar groot 
aantal, toebragt ; dan dit zal wel hoogst 
zeldzaam zijn , daar deze Rupsen door hare 
grootto gemakkelijk te vinden zijn, en veelal, 
eer zij nog zoo groot zijn , door hare vijanden 
wel ontdekt en vernield zullen worden. 

Deze fraaije Rups ontdekten wij in het mid- 
den van den Zomer op de Cassave [Jalroplia 
Manihot). Met den Cassaveboom worden ge- 
heele akkers beplant ; die boom heeft eenen 
knolligen of raapachtigen wortel, die fijn ge- 
raspt, geperst en gedroogd wordt, om al do 
vochtige deelen er uit Ie krijgen , waarna men 
er brood van bakt , lot gewoon voedsel voor 
de Inwoners. De Rups was bijna volwassen ; 
acht dagen later vervaardigde zij zich een 
luchtig Spinsel tusschen de bladen , en ver- 
anderde twee dagen daarna , in eene bruin- 
achtige Pop , onderaan op de Plaat voorgesleld. 

Slechts ééne Pop hebbende, waren wij zeer 
bevreesd dat er geen Vlinder uit mogl voort- 
komen. Van tijd tot lijd er naar ziende, ont- 
dekten wij dat dezelve nu en dan zich wal 
keerde, hetgeen overtuigend bewees dat er le- PLANGHE 101. 

'n trouve à Surinam quelques grandes 
espèces de Lépidoptères parmi lesquelles il faul 
mettre cello qui est figurée ici, Planche ICI. 
Il ne nous est arrivé qu'une fois de trouver une 
Chenille de celle espèce, ce qui fait voir assez 
qu'elle e^l peu commune, quoique Mademoi- 
selle MERiAN rapporte, que lors de son séjour 
le Maiiioe souffrit beaucoup par le grand nom- 
bre de ces Chenilles. Celle multiplication doit 
arriver bien rarement , ces Chenilles étant 
assez grandes, pour être aisément découvertes 
par leurs ennemis avant qu'elles jont encore 
adultes. 

Nous découvrîmes celle belle Chenille au mi- 
lieu de l'élé sur le Manioc (Jatropha Ma- 
nihot]. Des champs entiers sont destinés à 
la culture de cet arbrisseau qui a une racine 
tubéreuse et pleine de farine. On la râpe bien 
finement, on la presse et la sèche pour en 
extraire toute humidité ; la farine sert aui 
natifs pour en faire du pain. La Chenille 
était presque adulle, elle se prépara huit jours 
après un Cocon leger parmi les feuilles et 
se transforma deux jours plus tard dans une 
Chrysalide brunâtre qu'on a représentée au bas 
de la Planche. 

Comme nous ne possédions qu'une seule Chry- 
salide nous nous inqueilamcs s'il en sortirait bien 
un Lépidoptère. Nous l'observions de temps 
en temps et nous aperçûmes qu'elle bougeait 
quelquefois ce qui démontrait assez qu'elle 

29 226 Ten ia was; en na nog negen en twintig dagen 
aldus gewacht te hebben , zagen wij des mor- 
gens, dat de Vlinder in al zijne schoonheid uit 
de Pop was te Toorschijn gekomen. 

Het lijdt geen twijfel of ons tegenwoordig 
Voorwerp is van dezelfde soort , als door Mejuf- 
vrouw MERiAN is afgebeeld op Tab. 5. In het 
werk van cramer op Plaat 301 , Fig. A, is mede 
een Pijlstaart- Vlinder voorgesteld , die daar op- 
gegeven wordt dezelfde soort Ie zijn als die bij 
MERIAN, alhoewel er volgens ons oordeel nog 
al eenig verschil bestaat. Ook is er tusschen 
onzen Vlinder en do twee genoemde afbeel- 
dingen vrij veel onderscheid ; dan naar onze 
gedachte moeten wij dezelven echter voor eene 
soort houden ; de afbeelding bij cramer is mis- 
schien naar een ouder of beschadigd voorwerp 
vervaardigd. Deze soort wordt aldaar Rustica 
genoemd , welken naam wij behouden hebben. vivait encore et un matin nous vîmes que le 
Lépidoptère avait paru dans toute sa beauté , 
après que nous avions attendu vingt-neuf jours. Notre objet est sans doute de la même espèce 
qui celui que Mademoiselle sieriapt, a figuré sur sa 
PI. 5, Une espèce de Sphinx est représentée aussi 
dans l'ouvrage do craîier que cet Auteur assure 
être lo même que celui de merian quoique 
qu'il y ait selon nous assez de difTérenco entre 
ces deux figures. H y a aussi beaucoup de diffé- 
rence entre notre Insecte et les deux figures 
do ces Auteurs , mais nous pensons néanmoins 
qu'on doit les regarder comme de la même 
espèce. Peut-être la figure donnée par cramer 
a-elle été dessinée d'après un objet plus vieux 
ou mal conservé. Nous indiquerons par con- 
séquent notre espèce par lo même nom de 
Sphinx Rustica que lui a été donné par cet 
Auteur. TL.10 2. 
^ PHALAENA EPIGENA. (BOMBYCES.) PLAAT 102. 

Ile groene kleur is voor het menschclijk oog 
aangenaam. Daarom noemen wij ccno groene 
Rups of Vlinder bevallig, gelijk het is met den 
Vlinder op de hierbij zijnde Plaat 102 afge- 
beeld. De Rups op do Plaat voorgesteld , krui- 
pende op een takje zoele boontjes boombladen, 
in het Latijn Inga vera genaamd , is ook 
van deze kleur, hebbende ecno gelen kop en 
de achlerpoolen, gelijk ook eene streep over de 
rug van deze laatstgenoemde kleur. Ofschoon er 
wei eenig verschil is tusschen onze afbeelding 
en de door stoll ia het aanhangsel op het 
Werk van cramer , op Plaat 16 Fig. 1 voor- 
gestelde Rups , geloovea wij toch , dat zij van 
dezelfde soort zal zijn ; zij heeft onder op de 
zijde dikke bosjes haar, zoodal de poolen niet 
ziglbaar zijn ; zij vreet , volgens stoll ook 
cilroenboombladen , doch, schoon zij zich op ver- 
schillende gewassen moge ophouden , is z j niet 
zeer gemeen. Toen zij volwassen was , hetgeen bij onze 
toen gevondene Rups in het midden van Julij 
plaats vond, hechtte zij een paar bladen tegen 
elkander , en na deze van binnen met weinige 
witte draden besponnen te hebben , veranderde 
zij in eene groene Pop , die echter den vol- 
genden dag bruin werd , zoo als op de Plaat 
afgebeeld is. Slechts weinige dagen bleef do Vhnder in het PLANCHE 102. 

ia. couleur verte pluit aux yeux de la plu- 
part des hommes. C'est à cause de cela que 
nous nommons charmante une Chenille ou une 
Phalène , qui est pareille à celle qui est re- 
présentée sur la Planche ci-joinlo. La Chenille, 
figurée ici rampante sur une branche du zoete 
hoontjesboom nommé en Latin Inga vera, pré- 
sente aussi cette couleur; elle a la tête et les 
pattes de derrière jaunes et un trait longitudi- 
nale sur le dos de la mênje couleur. Quoiqu'il 
y ait bien quelque différence entre notre re- 
présentation et la Chenille figurée par stoll, 
dans son appendice à cramer, PI. iQ, Fig. I, 
nous n'en sommes pas moins d'opinion qu'el- 
les sont les mêmes. La Chenille a des brosses 
épaisses de poils vers les bords inférieurs telle- 
ment que les pattes ne sont pas visibles. Sui- 
vant STOLL elle mange aussi les feuilles du 
Citronnier mais en dépit de ce qu'elle se nour- 
rit de plusieurs plantes, elles est assez rare. Quand elle était adulte, ce qui eut lieu 
chez notre Chenille au milieu du mois de Juil- 
let , elle lia deux feuilles l'une à l'autre et 
après les avoir traversées en dedans de quel- 
ques fils blancs, elle changea en Chrysalide verte 
qui devint pourtant brune le jour suivant comme 
elle est représentée sur la Planche. La Phalène ne resta cachée qui peu de jours 

29 ¥ 228 Popvlies besloten, komende negen dagen na de 
Terandering reeds Ie Toorschijn. Het is opmer- 
kelijk dat de Rups groen zijnde, ook de Vlin- 
der Toor een groot gedeelte met deze kleur 
versierd is , zijnde het bovenlijf en de boven- 
vleugels groen met eenen breeden, licht geelaeh- 
tigen rand ; van deze laatste kleur zijn ook do 
ondervleugels en het achtereinde van het lijf; van 
onderen is de Vlinder geheel van deze kleur , 
zoo als dezelve voorgesteld is op de Plaat aan 
de boven- en onderzijde te zien. Stoll noemt ons voorwerp Epigena. dans son Cocon, en paraissant au huitième jour. 
Il est remarquable que la Chenille étant verte, 
la Phalène aussi est décorée en partie de celle 
couleur. Le corps en dessus et les ailes supé- 
rieurs sont vertes avec un bord large d'un 
jaune clair. Celte couleur jaune est aussi celle 
des ailes de dessous et de l'abdomen, ainsi que 
de toutes les parties en dessous comme ou 
pourra voir par nos figures. Stoll nomme noire espèce Epigena. 
Pi.lóS. 


PHALAENA CSIUCIFERA. (BOMBYCES.) PLAAT 103. «ionder tegenspraak bekleedt onder de Bor- 
stel-Rupsen die, waarvan wij op plaat 103 
do afbeelding geven, eene eerste plaats ; zij 
heeft op het achtereinde vier lange , stijve 
bosjes wit hair , in de gedaante -van een 
kruis tegen over elkander slaande; voor op den 
kop twee zoodanige bosjes, grijs van kleur, met 
zwarte punten , en daar achter nog vier witto 
bosjes even als op het achtereinde kruisgewijze; 
voor het overige zijn de hairen Teel korter en 
grijsachtiger van kleur. Wy hebben niet kunnen ontdekken of de- 
zelve reeds beschreven is ; ook is de naam van 
het gewas, daar wij de Rups op gevonden heb- 
ben en op afbeelden, ons onbekend. Het was in 
een bosch, dat wij op verschillende tijden twee- 
maal deze Rupsen ontdekten; zij loopen schielijk 
en vreten nog al veel. De eerste maal vonden wy deze Rups in het 
begin van Julij ; na eenige dagen begonnen de 
lange bosjes hair uit te vallen, ten teeken dat 
zij hare verandering naderde , en den volgen- 
den dag begon zij zich een Spinsel te vervaar- 
digen op het steeltje van een takje, zoo als op 
de Plaat is afgebeeld, hetgeen zeer spoedig ge- 
reed was; zij gebruikte daartoe al do korte PLANCHE 103. 

Jja Chenille dont nous donnons sur la Planche 
103 la représentation occupe sans doute une 
première place parmi celles qui sont ornées d' 
aigrettes et de pinceaux de poils. A la partie 
postérieure elle est pourvue de brosses blan- 
ches , longues et raides en forme de croix, op- 
posées 1' une à 1' autre. Au devant de la tête 
il y a deux brosses pareilles de couleur grise 
avec des pointes noires et après celles-ci encore 
quatre autres placées en forme de croix comme 
celles de derrière mais dont les poils sont plus 
courts et d' une couleur grisâtre. Nous n' avons encore pu découvrir si elle a 
été déjà décrite. Le nom de la plante sur la- 
quelle nous avons trouvé la Chenille nous est 
resté inconnu. C' était dans un bois que dé- 
couvrîmes deux fois à différentes époques ces 
Chenilles. Elles courent vite et mangent beau- 
coup. Nous trouvâmes cette Chenille pour la pre- 
mière fois au commencement de Juillet. Après 
quelques jours les brosses de poils commencè- 
rent à tomber , ce qui nous fit penser que les 
Chenilles se préparaient à leur changement. Le 
lendemain elles commencèrent à se faire un 
Cocon sur la tige d' une branche comme cela 
est représenté sur la Planche. Le Cocon était 230 

hairtjes , waardoor het Spinsel bij hel aanraken 
aan de vingers bleef kleven. Hoe lang nu nog de Rups onveranderd in hel 
Spinsel blijft liggen, kunnen wij niet bepalen; 
daar hetzelve geheel ondoorschijnende was, kon- 
den wij er ook niets van ontdekken. Toen wij 
zes dagen na hel inspinnen het Spinsel open- 
den , vonden wij daarin de bruine Pop onder 
aan op de Plaat voorgesteld. Na verloop van 
nog acht dagen kwam de Vlinder Ie voor- 
schijn , dus slechts veertien dagen na de ge- 
daanteverwisseling der Rups. achevé bientôt ; elles y employèrent tous les 
poils courts par ou le Cocon s'attachait au 
doigts quand on y touchait. Nous ne pouvons fixer la durée du temps 
pendant le quel la Chenille restait encore dans 
son Cocon avant de se métamorphoser puisque 
celui ci élail tout à fait inlransparent. Lorsque 
nous ouvrîmes le Cocon six jours après qu'il 
fut fait, nous y trouvions la Chrysalide brune 
représentée au bas de la Planche. Huit jours 
encore s'écoulèrent avant que la Phalène pa- 
rut, de sorte que celle dernière métamorphose 
eut lieu quinze jours après celle de la Chenille 
en Chrysalide. ÎL.IO^ 
PAPILIO IPAS. (PLEBEJI URBICOLAE.) PLAAT 104. 

'p de platen 15, 33 en 34 A'an dit 
werk , hebben wij de afbeeldingen gegeven van 
drie Vlinder soorten lot bet geslacht der Dik- 
kopjes behoorende, die in de grootte der Vlinders 
zoo wel , als in de levenswijze der Rupsen , met 
onze tegenwoordige op Plaat 104 afgebeeld, 
eenige overeenkomst hebben. Do Rupsen ver- 
schuilen zich , van hare geboorte af lot de 
gedaanteverwisseling, even als de Rupsen der 
Bladrollers, hetgeen zeker hoogst noodig is voor 
haar behoud ; echter weten hare vijanden ze 
nog genoegzaam te ontdekken, zoodal deze soor- 
ten Rupsen zelden in aantal te vinden zyn. Zoodra het jonge Rupsje het ei verlaten 
heeft, vervaardigt het zich een verblijf, door 
een stukje van een blad om lo slaan , zoo als 
dit bij a op de Plaat is aangewezen. Hier 
kruipt het uit om te vrelen , en daarna er we- 
der in. Grooler wordende spint deRups een ge- 
heel blad digt toe, of wel twee op elkander, daar 
zij ook uitgaat om te vreten. Deze Rupsen 
groeijen langzaam , daar er twee maanden ver- 
loopen eer zij volwassen zijn , alhoewel zij nog 
ai Teel voedsel gebruiken. De benaming van 
het gewas , waarop wij ze gevonden hebben , 
is ons onbekend. 

De door ons gevonden Rupsen waren in het 
laatst van April volwassen. Zij vervaardigden 
zich loen een verblijf oia er do gedaantever- 
wisseling in te ondergaan, beginnende roelover PLANCHE 104. 

ous avons donné sur les Planches 15 , 33 
et 34 de cet ouvrage les représentations de 
trois espèces de Lépidoptères appartenant à la 
famille des Plébéiens Urbieoles qui ont quelque 
ressemblance avec la nôtre représentée sur la 
Planche 104 aussi bien par la grandeur des ob- 
jets que par la manière de vivre des Chenilles, 
Les Chenilles continuent de se cacher dès leur 
naissance jusqu'au temps de leur changement, 
comme les Chenilles des tordeuses ce qui sans 
doute est de la plus haute nécessité pour leur 
existence. Néanmoins leurs ennemis savent assez 
les découvrir, do sorte que ces Chenilles se trou- 
vent rarement en nombre un peu considérable. 

Aussitôt que la jeune Chenille à quille l'oeuf, 
et le se prépare une demeure en tournant une 
partie d' une feuille comme cela est représenté 
en a sur la Planche. Elle en sort pour man- 
ger et y rentre après. Quand elle grandit elle 
attache tout à fait une feuille ou bien elle en 
lie deux l'une sur 1' autre d' ou elle sort aussi 
pour manger. Ces Chenilles croissent lentement 
puis qu'il leur faut deux mois pour devenir 
adultes quoiqu' elles prennent assez de nourri- 
ture. Le nom de la plante sur la quelle nous 
les avons trouvées non est inconnu. Les Chenilles trouvées par nous étaient adul- 
tes vers la fin du mois d' Avril. Elles se prépa- 
raient alors une demeure pour y subir leur 
changement en commençant par attacher un fil 232 haar achtereinde een' draad te hechten aau de 
randen der bladen vastgemaakt als bij b, waar- 
door het blad eenigzins zakachtig wordt ; ua 
het blad voor aan de punt ook wat lot elkan- 
der gesponnen te hebben, hechtte zij nog eenen 
draad vooraan over het lijf als bij c , en om 
dezen draad meerder kracht te geven, maak- 
ten zij daaraan nog eenen dwarsen draad bij 
d, en veranderde toen den volgenden dag tot 
Pop. Het afgestroopte vel der Rups wordt door 
de beweging der Pop achteruit geschoven on- 
der de gesponnen draden door, blijvende aan 
het achtereinde liggen, geheel in een getrokken, 
zoo als bij e is voorgesteld. De Pop is eenigzins 
wit bepoederd, welk poeder door het aanraken 
en do bewegingen der Pop veelal wordt afge- 
veegd. 

Veertien dagen na de verandering der Rups 
tot Pop kwam de Vlinder te voorschijn , afge- 
beeld op de Plaat in de vliegende en loopende 
gestalte. 

Ofschoon er wel eenig verschil is tusschen 
onzen Vlinder en den bij cramer op Plaat 260 
afgebeolden , twyfelen wij niet of deze , welke 
in dat werk Idas genoemd wordt, zal dezelfde 
als de onze zijn. à leur partie postérieure qui était fixé au bords 
des feuilles comme chez b, en sorte que la feuille 
reçoit un peu la forme d'un sac. Après avoir 
attaché de même un peu la feuille par devant, 
elle se fit encore un fil autour du devant de 
son corps comme chez c . et pour fortifier en- 
coio ce fil elle y ajouta un fil transversal, 
chez d. et changea le lendemain en Chrysalide, 
La dépouille de l.i Chenille est poussée en arrière 
par les mouvements do la Chrysalide entre les 
fils de soie et elle reste là tout a fait contractée, 
comme cela se voit dans la figure en e. La 
Chrysalide est tant soit peu poudrée de blanc, 
lequel poudre s' essuie ordinairement par les 
mouvements de la Chrysalide. La Phalène parut quinze jours après le chan- 
gement de la Chenille. Elle est figurée sur la 
Planche volante et courante. Quoiqu'il y ait bien quelque différence entre 
notre Lépidoptère et celui qui est représenté 
chez CRAMER sur la Planche 260 , nous ne 
doutons pas que cette espèce qui est nommée 
Ida* dans cet ouvrage ne soit la même que la 
nôtre. PL.10 5. PHALAENA OVINA. (BOMBYCES.) PLAAT 108. 

irlet de Europesche Vlinders Auriflua en 
Chrysorrhea. heeft onze tegenwoordige op Plaat 
105 voorgesteld, wel eenige overeenkomst; de 
Vlinder is, even als de genoemde, geheel wit van 
kleur, en stil zittende houdt de Surinaamsche, 
gelijk die Europesche soorten, de vlerken daks- 
gewijze. 

De Rups is ruigharig en brandt of veroor- 
zaakt jeuking bij het aanraken. Wij vonden 
deze gele, ruigharige, met zwarte strepen ver- 
sierde Rups , op het maan of Javana gras , in 
het latijn genaamd Panicum plicatum ; men 
noemt dezelve hier wel Schaapworm, misschien 
omdat zij gras vreet en nog al wollig of ruig- 
harig is , gelijk het alom bekende viervoetige 
dier. Ouder de Europesche Rupsen zijn er eenige, 
die men schildpad-Rupsen of schildpadjes 
noemt, bijzonder omdat zij den kop kunnen in- 
trekken eu verbergen als een schildpad ; zoo 
kan ook onze tegenwoordige Rups , stil zitten- 
de of vretende , zijn kop intrekken en verber- 
gen onder den zwarten halskraag, waarvan bij 
het vreten de randen op het blad komen, maar 
als zij zich uittrekt of voorlkruipt , komt de 
kop geheel te voorschijn , gelijk onze afbeelding 
voorstelt. Ofschoon deze Rups verschillende keeren in PLANCHE 105. 

|ja Phalène représentée sur notre Planche 105 
ressemble assez aux Bombyx Européens Auriflua 
et Chrysorrhea. Elle est tout à fait blanche 
comme ces espéces-la et pendant le repos elle 
tient ses ailes en forme de toit comme font ces 
espèces d'Europe. La Chenille est velue et elle brûle les doigio 
ou cause une démangeaison quand on la tou- 
che. Cette Chenille jaune, velue et ornée de raies 
noires , fut trouvée par nous sur l'herbe dite 
Javana gras, qu'on nomme en latin Panicum 
plicatum. On la nomme ici quelquefois Ver de 
brebis peut-être parcequ'elle mange de l'her- 
be ou mieux encore parcequ'elle est assez la» 
neuse ou velue comme une brebis. Parmi les Chenilles d'Europe il y en a quel- 
ques unes qu'on nomme Chenilles tortues ou 
petites tortues , surtout parcequ'elles peuvent re- 
tirer la tète. Notre Chenille peut la retirer de 
la même manière et la cacher sous son corcelet 
noir , quand elle se repose ou quand elle mange. 
Pendant qu'elle mange les bords de ce corcelet 
touchent la feuille, mais quand elle s'étend, ou 
quand elle marche, elle fait sortir sa tête comme 
notre figure la représente. Quoiqu'on puisse trouver cette Chenille à 

50 â34 het jaar le vinden is , blijft EÏj zeldzaam ; wij 
zullen dit Insekt , in navolging van de Hol- 
landsche benaming van Schaapworm , in het Ia- 
tijn Ovina noemen. 

De tijd harer Popwording gekomen zijnde , 
kruipt zij in de aarde , of spint zich tusschen 
de bladen in , maakt dan een langwerpig rond- 
achtig Spinsel , zoo als onder aan op de Plaat is 
afgebeeld , en verandert daarin tot eene dikke, 
geelachtige Pop met roode vleugelschilden. De Vlinder blijft ruim veertien dagen in het 
Popvlies verborgen, komende dan te voorschijn. 
Bij het uitkomen des Vlinders kruipt de Pop 
halverwege buiten het Spinsel , terwijl het 
achtereinde daarin besloten blijft. 

Op de Plaat is de Vlinder aan de boven en 
onderzijde te zien ; dezelve is ook bijzonder 
ruigharig, vooral aan den kop, zijnde de oogen 
geheel als in de wol bedekt. plusieurs époques de l'année, elle est assez rare. 
En imitation de la dénomination Hollandaise 
nous nommerons cette espèce en latin Ovina. Quand le temps de son changement est venu 
la Chenille s'enfonce sous la terre ou s'enfile 
parmi les feuilles. Elle fait alors un Cocon oval 
comme cela est représenté sur la Planche ; 
dans cette retraite elle subit sa métamorphose. La 
Chrysalide est grosse et jaunâtre ; les étuis qui 
couvrent les ailes sont d'une couleur rougeâtre. 

La Phalène reste cachée environ quinze jours 
dans la Chrysalide. Elle pousse la moitié an- 
térieure de la peau de Chrysalide hors du Co- 
con , tandis que la partie postérieure y reste 
cachée. 

Nous avons figuré la Phalène tant en dessus 
qu'en dessous sur la Planche ci-jointe. Elle 
est extrêmement velue surtout à la tète ; les 
yeux sont tout à fait couverts de laine. ri.io6. 


'•- ^ PAPILIO NIGROCINCTUS. (PIEBEJI RURALES INCIUDATI.) PLAAT 106. 

riet Dag-Vlindertje , waarvan wij op Plaat 
106 de afbeelding geven, is geheel roodachtig 
bruin van kleur , met eenen zwarten rand ge- 
zoomd , en wel aan de boven- en onderzijde. 
Hoewel men het Vlindertje nu en dan ziel vlie- 
gen , is het toch niet zeer gemeen , en kan 
het veeleer onder de zeldzame gerangschikt wor- 
den. De Rups van deze soort vonden wij zeer zel- 
den ; zij is ook niet groot , doch op een blaadje 
zittende , valt zij door de kleur ligtelijk in het 
oog; zij onthoudt zich op de zoete boontjes 
boombladen, in het latijn genaamd PauUnia pin- 
nata. Het was in het laatst der maand September, 
dat wij vier Rupsen dezer soort vonden ; alhoe- 
wel nu en dan wel eens eene enkele gevonden 
hebbende , waren wij nu bijzonder gelukkig er 
vier te bekomen , omdat wij hoopten van deze 
Rupsen wel Popjes en Vlinders te zullen zien. Wij gaven haar twee maal daags frissche 
bladen , en na dit nog acht dagen gedaan te 
hebben , begon een derzelve zich het achter- 
einde op een blad vast te hechten , en na een' 
draad over het lijf gesponnen te hebben , was 
zij den volgenden dag in een Popje veranderd , PLANCHE 106. 

Lie Papillon dont nous donnons la représen- 
tation sur la Planche 106, est d'une couleur 
brun-rougeâtre avec un bord noir tant en dessus 
qu'en dessous. Quoique on voit voler de temps 
en temps ce Papillon , il est peu commun et on 
peut le ranger parmi les espèces rares. Nous trouvâmes tres rarement la Chenille ; 
elle est petite mais sa couleur la fait aisément 
remarquer sur les feuilles. Elle se nourrit des 
feuilles de l'arbre à fèves douces nommé en 
latin Paulinia pinnata. C'était vers la fin du mois de Septembre que 
nous trouvâmes quatre Chenilles de cette espèce; 
quoiqu'il nous fut arrivé auparavant d'en trouver 
quelque fois une seule , nous fûmes bien heu- 
reux d'en avoir quatre , car ce nombre nous fit 
espérer d'en obtenir des Chrysalides et des 
Papillons. Nous leur donnions des feuilles fraîches deux 
fois par jour, et huit jours après une de ces Che- 
nilles commença a s'attacher par la partie pos- 
térieure à une feuille et après avoir fixé un fil 
autour du corps, elle se changea le lendemain 
en Chrysalide ; un peu plus tard deux Che- 

50" 256 

en een paar dagen daarna deden dit nog twee 
dezer Rupsjes ; de vierde Rups stierf voordat zij 
zich ingesponnen had. Op een der bovenste 
blaadjes is het ruigharige Popje op de Plaat 
afgebeeld. Den 6den October veranderde het eerste Rupsje 
tot Pop , en acht dagen daarna kwam het Vlin- 
dertje te voorschijn , op de Plaat voorgesteld 
aan de boven- en onderzijde, en loopende op 
het takje. Wij geven aan deze , zoo wij meenen nog 
onbekende soort, den naam van Papilio ui- 
grocinotus. nilles en firent autant ; la quatrième Chenille 
mourut avant de s'avoir fait un Cocon. La 
Chrysalide velue est figurée sur une des feuilles 
supérieures de notre Planche. La première Chenille se changea au 6 Oc- 
tobre , et huit jours après le Papillon parut 
qu'on a représenté sur la Planche en dessus 
et en dessous , et courant sur une branche. Nous donnons à cette espèce que nous croyons 
encore inconnue le nom de Papilio nigrocin- 
ctus. Pl.107. 


PHALAENi STÎGMATALIS. (TORTRICES.) PLAAT Î07. 

lie blaauwachtig groene Rups op Plaat 
107 afgebeeld, heeft op iederen ring vier zwarte 
slippen. Deze Rups maakt een wit Spinsel 
over het geheele blad ; daaronder verborgen 
eet zij hoeken en stukken er uit , waardoor dat 
verblijf spoedig niet meer bewoonbaar wordt. 
Dan begeeft zij zich naar een ander blad , en 
gaat op dezelfde wijze te werk , zoodat men 
aan het boompje , waarop zich deze Rupsen 
onthouden , vele zulke afgegelen bladen ziet. De naam van het gewas, waarop de Rups leeft, 
is ons onbekend ; het komt ons voor eene soort 
van Psidium te zijn. In verschillende maanden van het jaar vonden 
wij deze Rupsen , en wij veronderstellen dat 
zij zich drie of vier malen in het jaar vertoo- 
nen ; haar aantal is echter niet groot , daar zij 
vele vijanden hebben, die op hare te groote 
vermenigvuldiging passen , en haar door de ga- 
ten, die de Rupsen zelve in de bladen gevreten 
hebben , weghalen. Volwassen zijnde en tot den tijd harer veran- 
dering naderende, worden zij carmijnrood, even 
als of de roode Pop , daar zij in veranderen, 
door het Rupsenvel heenschijnt. Zij spinnen , 
om daar tusschen van gedaante te veranderen , PLANCHE 107. 

Jua Chenille vert-bleuâtre que nous représen- 
tons sur la Planche 107 a quatre points noirs 
sur chaque anneau. Elle couvre toute la feuille 
de fils de soie , d'une couleur blanchâtre ; ca- 
chée dessous ces fils , elle mange des coins et 
des morceaux de la feuille en sorte que cette 
demeure devient bientôt inhabitable. Alors elle 
va k une autre feuille et y agit tout à fait de 
même, ce qui fait qu'on aperçoit à l'arbre où 
elle demeure beaucoup de ces feuilles perfo- 
rées et rongées. Le nom de la plante sur la quelle la Che- 
nille vit nous est resté inconnu ; nous la croyons 
être une espèce de Psidium. Nous trouvâmes ces Chenilles en dififerents 
mois de Tannée, et nous supposons qu'elles se 
montrent trois ou quatre fois pendant l'année; ce- 
pendant leur nombre est peu considérable par- 
cequ' elles ont beaucoup d'ennemis qui s'oppo- 
sent à leur trop grande multiplication et qui les 
attrappent par les trous que les Chenilles ont man- 
gé elles mêmes dans les feuilles. Quand elles sont adultes et que le temps de 
leur changement s'approche , elles deviennent 
d'un rouge carmin, comme si la Chrysalide qui 
est rouge paraissait a travers la peau de la Chenil- 
le. Elles attachent pour y subir leur changement 958 twee bladen digt op elkander , en vervaardigen 
daar binnen een langwerpig Spinsel , zoo be* 
sloten , dat de Pop , daar zij in veranderen , 
er niet in te zien is. Het Spinsel en de Pop 
zijn onderaan op de Plaat voorgesteld. Veertien dagen na de verandering der Rups , 
verlaat de Vlinder het Popvlies , en vertoont 
zich dan zoo als op de Plaat aan de boven- en 
onderzijde afgebeeld , te zien is. De Vlinder heeft veel gelijkenis met die gee- 
ne, door ons hier voor op Plaat 63 afgebeeld, 
maar tusschen de Rupsen is veel verschil , ook in 
hare leefwijze. deux feuilles l'une contre l'autre et y fabriquent 
un Cocon oval que est si dense, qu'on ne peut 
pas voir la Chrysalide au travers. La Chrysalide 
rouge et le Cocon sont représentés au bas de la 
Planche. La Phalène quitte son Cocon quinze jours après 
son changement et se montre alors comme 
nous l'avons figurée tant en dessus qu'en des- 
sous. La Phalène ressemble beaucoup à celle que 
nous avons représentée sur la Planche 63 , mais 
il y a beaucoup de différence entre la confor- 
mation des Chenilles ainsi que dans leur manière 
de vivre. Pl.108. 
PHâLAENâ netrix. (BOMBYCES.) PLAAT 108. 

Aan de meeste der Europesche Borstel-Rup- 
sen , bijzonder aan den Witvlak [Bombyx anti- 
qua), aan den Hoekstip-Vlinder , (Gonostigma) , 
aan de Merians Borstel, {Pudibunda), aan de 
Graauwe Borstel , [Fascelina) , en meer andere , 
kan men zeer duidelijk zien , uit welke Rups 
een Wijfjes en uit welke een Mannetjes Vlin- 
der zal te voorschijn komen ; zoo veronderstel- 
len wij , dat men uit de Rups , waarvan wij 
op Plaat 108 de afbeelding geven , ook wel zal 
kunnen zien waaruit een Mannetjes of Wijfjes 
Vlinder zal voortkomen , en dan schijnt de af- 
gebeelde die van een Wijfje Ie zijn. In dit 
vermoeden worden wij te meer bevestigd , door 
dat sTOLL , in het aanhangsel op het werk 
van CRAMER , op Plaat â4 bij fig. 2 dezelfde 
Rups heeft afgebeeld , en zegt , dat daaruit zou 
voortkomen de Vlinder, voorgesteld bij cramer. 
Plaat 507 , fig. B , naar een' Wijfjes Vlin- 
der vervaardigd is ; op onze Plaat geven wij 
de afbeelding van het Mannetje , hetgeen in 
het geheel niet op die Wijfjes Vlinder gelijkt, 
dan onze Teekenaar in Suriname voegt in zijne 
aanteekeningen bij deze soort : » de afgebeelde 
Vlinder is een Mannetje; het Wijfje is veel 
grooter , en geheel anders van kleur en teeke- 
ning." Het spijt ons , dat er door hem geene 
afbeelding van den Wijfjes Vlinder bijgevoegd 
is ; en cramer heeft geene afbeelding van het 
Mannetje gegeven. 

Deze fraaije, met lange borstelharen versierde 
Rups vonden wij voor het eerst in de maand PLANCHE 108. 

11 est facile de distinguer à plusieurs de nos 
Chenilles à aigrettes , particulièrement a celle 
du Bombyx étoile {Bombyx antiquà), et à celle 
du Bombyx gonostigma , Bombyx pudibunda 
ainsi qu'à plusieurs autres le sexe du Lépidop- 
tère qui en sortira. Nous supposons exister la 
même différence parmi les Chenilles de l'espèce 
que nous représentons sur la Planche i08, et 
nous présumons que la flgure est celle d'une 
Chenille femelle. Nous sommes confirmés dans cette opinion 
puisque stoll a représenté cette même Chenille 
dans son appendix à cramer, Planche 24, fig. 
2 , en disant que la Phalène , qui en sort est 
figurée chez cramer , Planche 307 , fig. B , et 
qu'elle est dessinée d'après une Phalène femelle; 
nous représentons le mâle de l'Insecte parfait, 
qui à la vérité ne ressemble d'aucune manière 
k la femelle, mais notre dessinateur à Surinam 
ajoute dans ses notices sur cette espèce » La 
Phalène repre'sente'e est un mâle. La femelle 
est plus grande et tout à fait différente de cou- 
leur et de dessein." Nous regrettons qu'il n'y 
a pas ajouté la figure d'une Phalène femelle , 
et CRAMER n'a point donné la figure d'un mâle. Nous trouvâmes cette belle Chenille à ai- 
grettes pour la première fois au mois de No- November, onder de bladen zitten van de bosch 
Mammea-boom , {Mammea americana) ; deze 
was genoegzaam volwassen ; daarna vonden wij 
weder andere Rupsen van jongeren leeftijd. Zij 
groeiden langzaam, en stierven meestal voor dat 
zij volwassen waren. Den derden December begonnen aan de eene 
van de twee, door ons toen gevondene Rupsen 
de lange borstelharen uit te vallen , en den 
volgenden dag vervaardigden aijzich een Spinsel 
op een takje , gebruikende daartoe de kortere 
hairtjes. Het voltooide Spinsel was zeer ge- 
makkelijk af te trekken zonder te beschadigen, 
zooals dit onderaan op de Plaat afgebeeld is , 
benevens de Pop uit het Spinsel genomen. 

Niet lang bleef de Vlinder in het Popvlies 
verborgen, komende achttien dagen na de ver- 
andering der Rups reeds te voorschijn. Bovenaan op de Plaat is de Mannetjes Vlin- 
der afgebeeld, aan de boven- en onderzijde te 
zien. 

Cramek noemt den Vlinder , door hem afge- 
beeld , als voortkomende uit de opgegevene 
Rups, Netrix , en in de veronderstelling dat 
die het Wijfje van ons voorwerp is, behouden 
wij dezen naam. vembre , assise sous les feuilles de l'arbre de 
Mammea {Mammea americana). Elle était a 
peu près adulte. Nous en trouvâmes plus tard 
plusieurs autres qui étaient plus jeunes. Elles 
croissaient lentement et mourraient pour la 
plupart avant d'être adultes. Le Décembre , une de nos Chenilles com- 
mença a perdre ses longues brosses, et elle se 
prépara le lendemain un Cocon sur une bran- 
che, en employant à cela les poils les plus courts. 
Le Cocon terminé se laissa aisément détacher, 
sans être déchiré. Nous donnons une figure 
du Cocon détache', ainsi que de la Chrysalide, 
qu'on en a tirée, au bas de la Planche. La Phalène ne reste pas long-temps cachée 
dans l'enveloppe de sa Chrysalide , car elle 
parut dixhuit jours après le changement de la 
Chenille. 

L'Insecte parfait mâle est représenté en des- 
sus et en dessous, au haut de la Planche. Cramer donne le nom de Netrix à la Phalène 
représentée par lui comme sortie de la Chenille 
susdite ; en supposant que c'est la femelle de 
notre espèce nous conserverons ce nom à celle-ci. PI. 109. 


PHALAENA OBSCURA. (BOMBYCES). PLAAT 109. 

Ile Rups, waarvan wij op Plaat 109 de af- 
beelding geven, is aan het voor- en achtereinde 
inel lange borslelharen voorzien ; daarenboven 
is het geheele lijf harig, zoodat in het loopen 
de pooten niet te zien zijn. Wij vonden deze Rups omtrent de helft van 
de niaand Mei , op een gewas , dat in Surina- 
me Moppenboom genaamd wordt, zoo als wij 
meenen eene soort van Eugenia. Deze Rups 
liep bijzonder vlug , en bleef niet lang op eene 
plaats zitten , was zeer vratig en groeide ook 
redelijk voorspoedig. Nadat wij deze Rups nog eenige dagen met 
genoemde Boombladen gevoed hadden , begon 
zij den 25 Mei zich ter verandering gereed te 
maken, en vervaardigde ten dien einde een Spin- 
sel legen het takje, zooals op de Plaat afge- 
beeld is , gebruikende daartoe hare haren , die 
zij langzaam uittrok en met de door haar ge- 
sponnen draden vermengde ; den volgenden dag 
was dit Spinsel gereed, en, het digi gemaakt 
hebbende, wachtte de Rups daarbinnen hare ge- 
daanteverwisseling af. Daar wij , niettegenstaande veel moeite aan- 
gewend hebbende , slechts ééne Rups hadden 
kunnen magtig worden , wilden wij haar in de 
verandering tot Pop niet sloren ; daarom lieten 
wij het Spinsel vier dagen onaangeroerd, namen PLANCHE 109. 

J-ia Chenille dont nous donnons Ia représen- 
tation sur la Planche 109 est garnie par devant 
et par derrière de longs poils en brosses ; en 
outre tout son corps est velu, de sorte que lors- 
qu'elle court ses pattes ne sont pas visibles. Nous trouvâmes cette Chenille environ au mi- 
lieu du mois de Mai , sur une plante qu'on 
nomme à Surinam Moppenboom, et qui est, 'a 
ce que nous croyons, une espèce à' Eugenia. 
Celte Chenille court très vite et ne reste pas 
long-temps sur la même place ; elle mangeait 
beaucoup et grandissait assez vite. Après que nous eûmes nourri cette Chenille 
pendant quelque temps avec les feuilles de cet 
arbre, elle se prépara le 23 de Mai à son chan- 
gement , et fabriqua à cet effet un Cocon con- 
tre la tige comme est cela représenté sur la Plan- 
che. Pour construire son Cocon elle se servit de 
ses poils qu'elle arracha lentement, et qu'elle 
mêla avec ses fils; le Cocon fut prêt le jour 
suivant et lorsqu'elle l'eut fermé la Chenille y 
attendait son changement. N'ayant pu réussir malgré tous nos efforts a 
trouver plus qu'une seule Chenille , nous ne 
voulions pas l'inquiéter dans son changement , 
de peur de la faire périr et nous laissions son 
Cocon intact pendant quatre jours. C'est alors 

31 242 het toen voorzigtig van hel steeltje af, maakten 
het open en bevonden het van binnen zeer glad 
en graauwachtig van kleur te zijn ; en in het- 
zelve was eene goede , gezonde , bruine Pop , 
zooals die onderaan op de Plaat voorgesteld is. Nog acht dagen daarna bleef de Vlinder in 
het Popvlies verborgen. Hij is op de Plaat aan 
de boven- en onderzijde afgebeeld. Daar deze Vlindersoort, voor zoo veel wij we- 
ten, nog niet beschreven is, noemen wij haar, 
naar aanleiding van hare donkere kleur, Obsoura. que nous l'avons délaché avec précaution de la 
lige et l'ayant ouvert nous vîmes que l'intérieur 
en était très lisse et d'une couleur grisâtre. 11 
renfermait une Chrysalide brune, qui est re- 
présentée au bas de la Planche. La Phalène resta encore cachée pendant huit 
jours dans son Cocon. Elle est représentée tant 
en dessus qu'en dessous sur la Planche ci-joinle. Comme cette espèce de Phalène n'est pas en- 
core décrite à ce que nous sachions , nous la 
nommerons Obscura à cause de la couleur som- 
bre qui la distingue. fL.110. 


PHALAENA CICADELLA. PLAAT HO. 

Dij eene oppervlakkige beschouwing gelijkt 
het Vlindertje op Plaat 110 afgebeeld, eenig- 
zins op eene Cicade ; deze overeenkomst heeft 
ons aanleiding gegeven , om deze soort te noe- 
men Pyralis ckadella. Wij hebben vroeger, op Plaat 80 , de afbeel- 
ding gegeven van een Vlindertje op het tegen- 
woordige gelijkende , doch dat behoort bij het 
geslacht Tinea , terwijl deze bij de Pyralides 
moet gebragl worden. Op den 10 Januarij vonden wij de groene 
Rups, welke op de Plaat is afgebeeld, tusschen 
twee zamengesponnen bladeren van een gewas, 
waarvan de naam ons onbekend is , groeijende 
in de bosschen van Suriname ; bij het van elk- 
ander trekken der bladen , loopt de Rups zeer 
schielijk achter- of vooruit , is bijzonder vlug 
en laat zich dan op den grond vallen. Den 16 
Januarij vonden wij nog eene dezer soort van Rup- 
sen , en na dezelve nog weinige dagen gevoed 
te hebben , veranderde de groene kleur in vio- 
lelachlig , ten bewijze dat hare verandering tot 
Pop naderde ; alstoen spon de Rups de bladen 
wat digter toe , en veranderde in een Popje , 
zooals hetzelve op de Plaat , op het blad lig- 
gende , voorgesteld is. PLANCHE ilO. 

1-^a Phalène que nous représentons sur la 
Planche 110 ressemble au premier abord à une 
Cicade ; cette ressemblance nous a fait nommer 
cette espèce Pyralis cioadella. Sur la Planche 80 nous avons déjà figuré une 
Phalène qui ressemble à celle-ci mais elle ap- 
partient au genre Tinea tandis que l'espèce 
actuelle doit être classée parmi les Pyralides. Au 10 Janvier nous trouvâmes la Chenille 
verte qui est représentée sur la Planche, entre 
deux feuilles jointes d'une plante dont le nom 
nous est inconnu , et qui croit dans les bois 
de Surinam. Quand on sépare les feuilles l'une 
de l'autre, la Chenille court très vile en avant ou 
en arrière ; elle est très agile , et se laisse alors 
tomber par terre. Le 20 du même mois nous 
trouvâmes encore une Chenille de celte espèce 
et après les avoir nourri pendant quelque temps, 
la couleur verte devint violelle, ce qui indiquait 
que le changement en Chrysalide s'approchait ; 
alors la Chenille lia plus étroitement les feuil- 
les et changea dans une Chrysalide, qui est re- 
présentée sur la Planche , couchée sur la feuille. 

51 * Den 20 en 21 Januarij waren de beide Rup- 
sen in Popjes veranderd , en niet zeer lang 
behoefden wij naar het verschijnen des Vlinders 
te wachten , komende deze nog in dezelfde 
maand te voorschijn , namelijk den 29 en 30 
Januarij ; hij was dus maar acht dagen in de 
Pop verborgen geweest. Op de Plaat ziet men 
het Vlindertje aan de boven- en onderzijde , 
en ook in den loopenden stand voorgesteld. Au 20 et 21 de Janvier les deux Chenilles 
furent changées en Chrysalides et nous ne fû- 
mes pas obligés d'attendre long-temps l'appari- 
tion de la Phalène puis qu'elle se montra le 29 
et le 30 de même-mois du Janvier. Par consé- 
quent elle n'avait été cachée dans le Cocon qu'une 
huitaine de jours. On voit sur la Planche la Pha- 
lène volante tant en dessus qu'en dessous , et 
une autre figure la représente courante sur une 
feuille. Tl. m. 


PAPILIO CARICAE. (PLEBE JII RURALES.) PLAAT Hl. 

"e Vlinder van het geslacht bij linnaeüs ge- 
Duamd Papüiones Plebejii rurales, onedele Veld- 
burgers, komen voort uit zoogenaamde Schild- 
pad Rupsjes ; tegenwoordig wordt dit geslacht 
Eryoina genaamd ; hierin behoort het fraaije 
Vlindertje , waarvan wij op Plaat 1 1 1 de af- 
beelding mededeelen. In het werk van cramer 
op PI. CLXX , fig. E , is dit Vlindertje ook af- 
gebeeld en daar genaamd Caricae , en in het 
werk van Mejufvrouw merian is het op Plaat 40 
voorgesteld ; tenzij het laatstgenoemde Vlindertje 
eene andere soort is , die veel met het onze 
overeenkomt, dewijl daarbij eene gladde lange 
Rups afgebeeld is , en de onze eene Schildpad- 
Rups was, zooals wij ook op Plaat 111 afgebeeld 
hebben. In verschillende jaargetijden hebben wij deze 
Rupsen gevonden , op de Zoete Roontjes boom- 
bladen , in het latijn genaamd Inga vera ; zij 
zitten onder en boven op die bladen , altijd 
omringd van een aantal zeer kleine Mierljes, zoo 
als wij dit bij Plaat 17 ook reeds mededeel- 
den. Deze soort van Rupsen heeft eenen ver- 
nielenden vijand in eene kleine soort van Sluip- 
wespen , die hare eitjes op de Rups legt ; het 
daaruit voortkomende wormpje , kruipt dadelijk 
in de Rups , en volgroeid zijnde , verlaat het 
deze weder , en maakt zich een klein Spinscl- 
tje , zooals nan de punt op het onderste blnadje PLANCHE IH. 

Lies Lépidoptères qui forment dans les divisions 
de LINNÉ celle des Papiliones Plebejîi rurales , 
Papillons plébéiens ruricoles, sortent de Cheniücs 
en forme de Tortues; ce genre est nommé au- 
jourd'hui Eryaina. La belle espèce , dont nous 
donnons la représentation sur la Planche IH 
appartient à celle division. Dans l'ouvrage de 
CRAMER Planche CLXX, fig. E, cette espèce se trou- 
ve aussi représentée et nommée Pap. Caricae 
et dans Touvrage de Mademoiselle mérian elle 
est figurée sur la Planche 40, a moins que celte 
Phalène ne soit une autre espèce qui ressemble 
beaucoup k la nôtre , puisque une Chenille 
longue et lisse y est jointe, et que notre Che- 
nille présente la forme d'une Tortue ou d'une 
Cloporte comme nous l'avons réprésentée sur la 
Planche ci-jointe. Nous avons trouvé ces Chenilles en diverses 
saisons sur l'arbre aux fèves douces nommé en 
Latin Inga Vera; elles se tiennent au dessus de 
ces feuilles , et sont toujours environnées de très 
petites fourmis; comme nous avons déjà dit dans 
l'explication de Planche 17. Celle espèce de Che- 
nilles a un ennemi destructeur dans une espèce 
pelile d'Ichneumons qui pondent leur oeufs sur 
la Chenille; la larve quitte la Chenille quand elle 
est adulte et se fait alors un petit Cocon que nous 
avons représenté vers la pointe de la feuille in- 
férieure; llclineumon sort ensuite de ce Cocon. 246 afgebeeld is. Uit het Spinsel komt weder het 
Wespje te voorschijn. De Rups hecht zich , volwassen zijnde , vast 
op een blaadje of aan het steellje , en veran- 
dert in een Popje , waarvan onze Plaat eene 
afbeelding geeft. Acht dagen na de verandering der Rups in 
een Pop, kwam het fraaije Vlindertje te voor- 
schijn, op de Plaat voorgesteld , in de vliegende 
gedaante aan de boven- en onderzijde , en in 
den loopenden sland. Quand elle est adulte la Chenille se fixe a 
une feuille ou a la lige et change dans la Chry- 
salide dont notre Planche donne la représen- 
tation. Le beau Papillon se montra huit jours après 
le changement de la Chenille en Chrysalide. Il 
est représenté volant en dessus et en dessous 
tandis qu'une autre figure fait voir son attitude 
en courant. PL . U?. 


PHALAENA LEÜCOSTIGIA. (BOMBYCES.) PLAAT 112. 

In Suriname groeit eene plant, die men 
aldaar Mierenboom noemt , waarvan ons de La- 
tijnsclie naam onbekend is. Het is op dit ge- 
was dat zich eene ruigharige Rups onlhoudt, 
welker haren niet bundelwijze geplaatst zijn , 
maar, gelijk bij de zoogenaamde Beer-Rupsen, 
het geheele lijf bedekken ; zij behoort onder 
de zeldzaam voorkomende , levende zeer een- 
zaam. Op de hierbij gevoegde Plaat 112 geven wij 
de afbeelding van de hierboven bedoelde Beer- 
Rups, in haren volwassenen staat, zijnde het 
ons nooit gelukt, dezelve in haren vroegeren 
leeftijd te vinden. Zij loopt schielijk, en laat 
zich, aangeraakt wordende, afvallen. Nadat wij deze Rups nog acht dagen met 
de Mierenboom-bladeren gevoed hadden , begon 
zij onrustig heen en weder te loopen, ten voor- 
teeken , dat hare verandering tot Pop naderde ; 
spoedig begon zij nu ook daartoe een Spinsel 
te vervaardigen tusschen twee bladen , gebrui- 
kende daartoe hare eigene haren , die zij uit- 
trok eo met hare Spinseldraden vermengde , 
blijvende het ter verandering gereed gemaakte 
verblijf echter zeer zacht en doorschijnende , 
zoodat men de Pop , nadat het bovenste blad 
er afgenomen was, er in kon zien liggen. Om 
nu de kleur en de gedaante der Pop beier te 
kunnen zien , is dezelve onderaan op de Plaat 
afgebeeld. PLANCHE 112. 

Il se trouve à Surinam une plante qu'on nom- 
me dans le pays Arbre à fourmis, mais dont le 
nom latin nous est inconnu. C'est cet arbre 
qui sert de demeure a une Chenille velue dont 
les poils ne sont pas rangés en faisceaux, mais 
également distribués sur tout le corps. Elle 
mène une vie solitaire et est assez rare. Nous donnons sur la Planche 112 la repré- 
sentation de cette Chenille de Bombys après 
son parfait accroissement : jamais nous n'avons 
pu réussir à la trouver plus jeune. Elle court 
vite, et se laisse tomber quand on la touche. Après que nous eûmes nourri cette Chenille 
une huitaine de jours avec la feuille de l'arbre 
à fourmis, elle commença 'a courir ça et la 
d'une manière inquiète, ce qui nous fit présu- 
mer que son changement en Chrysalide s'appro- 
chait. Bientôt aussi elle se prépara un Cocon 
k cet effet , entre deux feuilles et y employa 
ses propres poils qu'elle s'arracha en les mêlant 
avec les fi!s qu'elle filait. La demeure prépa- 
rée pour son changement resta pourtant très 
souple et transparente, tellement qu'après avoir 
ôté la feuille , on pouvait y voir la Chrysalide. 
Pour qu'on puisse mieux distinguer la couleur 
et la forme de la Chrysalide elle est représen- 
tée au bas de la Planche. 348 Veelal komen de Vlinders in Suriname in 
weinige dagen uit het Popvlies te voorschijn ; 
echter duurde het bij ons tegenwoordig Voor- 
werp vijftien dagen, voor de Vlinder het Popvlies 
verliet. Hij is in de vliegende gedaante bovenaan 
op de Plaat , aan de boven- en onderzijde voor- 
gesteld. De boven-vleugels en het lijf van dezen Vlin- 
der zijn roodachtig van kleur , de ondervleu- 
gels witachtig; ook is de onderzijde des Vlin- 
ders niet onaanzienlijk. Les Lépidoptères sortent en général à Surinam 
en peu de tems de leur Cocon , cependant celui- 
ci nous fit attendre quinze jours; alors la Pha- 
lène quitta son Cocon. Elle est représentée 
dans son état volant au haut de la Planche , 
en dessus aussi bien qu'en dessous. Les ailes supérieures et le corps de cette 
Phalène sont rougeàtres, tandis que les inférieures 
sont blanchâtres. La surface inférieure des ailes 
est agréablement colorée. Pl. ü}- 


i^=^ Op f PAPILÎO MÂllEàE. (PLEBEJI KURAIES INCAUÖATI.) PLAAT 115. 

liet Schildpad-Rupsje , hetwelk wij op Plaat 
113, kruipende op een blaadje van de in Su- 
riname zoogenaamde Bosch-Mammaboom,(if/am- 
mea Americana) hebben afgebeeld , zal wel niet 
verschillen van het bij stoll voorgestelde in zijn 
Aanhangsel op het werk van cramer, Plaat 6, 
fig. 7; hoewel het daar afgebeelde voorwerp 
donkerder van kleur is dan het onze , zij heb- 
ben echter beide groole overeenkomst in de 
achter den kop geplaatste , hoog opstaande 
witte punten. 

De Vlinder legt hare eijeren bij schooltjes. 
De Rupsen leven gezellig ; men vindt er altijd 
veel op de bladen digt bij elkander zit- 
tende; als de voorste begint te loopen om te 
gaan vreten, dan volgen de andere, even alsof 
zij in eenen omgang optrekken ; blijft de voor- 
ste stilstaan , dan staan ook de andere stil. Zij 
vreten weinig, en groeijen langzaam. 

•Wanneer de tijd harer verandering nadert, 
verwijderen zich de Rupsen van elkander, en 
iedere Rups hecht het achtereinde vast , 
spint zich eenen draad over het lijf, en wel 
zoo naanw, dat het Popje, daar de Rups den 
volgenden dag in verandert , zich bijna niet kan 
verroeren. Op een der bovenste blaadjes ziet 
men daarvan eene afbeelding. 

De Vlinder blijft slechts acht dagen in het 
Popvlies besloten ; hij is aan de boven- en on- 
derzijde afgebeeld. PLANCHE 115. 

Lia Chenille cloporte , que nous avons re- 
présentée sur une feuille de l'arbre nommé 
Mamei à Surinam (l'abricotier d'Amérique , 
Mammea Americana) ne diffère guère de celle 
qui est représentée chez stoll dans son supplé- 
ment a l'ouvrage de cramer, Planche G, fig. 7. 
Quoique sa Chenille est d'une couleur plus fon- 
cée elle ressemble beaucoup b la notre surtout 
par les deux points très élevés qui sont placés 
derrière la tête. La Papillon de notre Chenille pond ses oeufs 
par tas et les Chenilles vivent en famille ; on en 
trouve toujours beaucoup ensemble. Quand 
celle, qui est le plus en avant , se met en mouve- 
ment pour manger, les autres la suivent comme 
si elles formaient une procession ; quand la pre- 
miere s'arrête, les autres s'arrêtent de même. El- 
les mangent peu, et ne grandissent que lentement. 

Quand le temps de leur changement s'appro- 
che, les Ciienilles se séparent et chaque Che- 
nille s'attache par derrière , et par un fil trans- 
versal au-dessus de son corps ; ce lien est si étroit 
qu'il empêche presque tout mouvement de la 
Chrysalide. La Chenille se change le lendemain en 
Chrysalide , après s'être fixée. Nous l'avons repré- 
sentée sur une des feuilles au haut de la planche. 

Le Papillon ne reste caché dans son Cocon 
que huit jours. Nous l'avons représenté tant en 
dessus qu'en dessous. 

52 250 Ofschoon nu de Rups bij stoll afgebeeld , 
met de onze veel overeenkomst heeft , en mis- 
schien wel dezelfde zal wezen , biedt echter de 
Vlinder , welke volgens stoll uit deze Rups te 
voorschijn komt, bij flg. E en F op Plaat 556 
voorgesteld (het Wijfje) en bij fig. G en H op 
Plaat 590 (het Mannetje) , geene overeenkomst 
aan met de onze, die nog meer gelijkt op fig. G 
en H van Plaat 556 maar anders van kleur is (*). 
Daar de Vlinders alzoo veel verschillen , hou- 
den wij de onze voor eene onbekende soort, en 
noemen die Papüio Mammeae, behoorende te- 
genwoordig bij het geslacht Erycina. (■) Wanacer de Rups van stoil van de onze niet ver- 
schilt , moet er bij zijne opgave van den Vlinder eene 
vergissing liebben plaats gehad. Quoique Ia Chenille que stoll à représentée et 
celle que nous figurons, se ressemblent beaucoup 
comme nous avons déjà fait observer, et qu'elles se 
rapportent peut-être à la même espèce l'Insecte par- 
fait que nous en avons eu diffère beaucoup tant en 
couleur qu'en forme, de celui que stoll dit sortir 
de la sienne. Ce Papillon est figuré dans l'ouvrage de 
CRAMER fig. E et F Planche 556 (la femelle) et fig. G 
et H Planche 590 (le mâle). Ces figurés ne res- 
semblent point à notre Papillon qui ressemble 
encore davantage à celui qu'on voit sur la Plan- 
che 556 fig. G et H quoique la couleur soit diffé- 
rente C). Les Papillons n'ayantdonc aucune res- 
semblance nous considérons notre espèce comme 
nouvelle , et nous la nommons Papüio Mammeae. 
Elle appartient au genre Erycina des modernes (') Quand la Chenille figuré par stoll est en vérité la 
iDéme que celle dont nous donnons la représentation , il 
faut qu'il se soit trompé dans l'indication du Papillon au 
quel elle se rapporte. P-L.114. 
PHALAENA SOCIALIS. (PYRAIIDES.) PLAAT 114. 

1/aar wij geene latijnsche benaming voor dit 
Toorwerp hebben kunnen opsporen , noemen 
wij hetzelve naar de levenswijze der Rupsen 
Socialis, De tegenwoordige Rupsen leven namelijk bij 
elkander, ten getale van 5, 4 of 5, tusschen een 
toegeslagen, te zaam gesponnen blad. Op de bij- 
gaande Plaat 114, ziet men er een afgebeeld 
kruipende op het blad , en tevens twee zoodanig 
toegeslagene bladen ; aan een van deze bla- 
den ziet men levens , hoe de Rupsen het zoo- 
genaamde vleeschachtige gedeelte der bladen af- 
vreten en de aderen laten zitten; zoodra nu 
haar geheels verblijf in zoodanigen staat is, 
verlaten zij hetzelve , vervaardigen zich eene 
andere woning, en gaan daar even zoo mede 
te werk. Wanneer de tijd harer gedaanteverwisseling 
gekomen is , wordt de Rups , die tot nog toe 
groen was , op de zijden geelachtig en van 
boven rood , spint vervolgens de bladen digt 
op elkander , en verandert daar tusschen tot 
eene roodachtig-gele Pop , waarvan op de Plaat 
eene afbeelding gegeven is. De Vlinder blijft slechts 10 of 12 dagen in 
het Popvlies verborgen; hij is op onze Plaat 
in vliegende gedaante voorgesteld. PLANCHE 114. 

Vomme nous n'avons pu découvrir Ia déno- 
mination Latine de notre objet nous le nom- 
mons Socialis d'après la manière de vivre des 
Chenilles. Celles-ci vivent en petites sociétés de 3 , 
4 ou S individus et se tiennent entre une feuille 
pliée et attachée par des fils. Sur la Planche 
ci-jointe on en a représenté une qui court sur 
une feuille , et en même temps on a donné 
la figure de deux feuilles liee's. A l'une de ces 
feuilles on voit la manière dont les Chenilles 
en mangent le parenchyme en laissant les 
nervures. Quand elles ont entièrement délabré 
leur demeure de cette manière elles la quittent, 
s'en préparent une autre et s'y conduisent de 
la même manière. Quand le temps de son changement s'approche, 
la Chenille qui jusqu'ici avait été verte, devient 
jaunâtre aux cotés et rouge au dos. Elle soint 
alors les feuilles plus solidement et subit sa 
métamorphose. La Chrysalide qui est d'un 
jaune rougeâtre a été représentée sur notre 
Planche. La Phalène ne reste cachée dans son Cocon 
que dix ou douze jours. Nous l'avons repré- 
sentée en volant. 

32» 2S2 Ofschoon deze Rupsen om de drie of vier 
maanden te vinden zijn , zoo zijn zij toch niet 
zeer menigvuldig , haar voedsel bestaat in de 
bladen der zoogenaamde Cabasboom , [Cres- 
cenlia cujete). De Rupsen zijn zeer vlug; zij be- 
wegen zich haastig achter- of vooruit ter ont- 
vlugting , als men hunne toegesponnene wo- 
ning openmaakt. Het Vlindertje is ook zeer schielijk , vliegende 
niet slechts bij schemer avond , maar ook som- 
tijds des daags als de zon niet al te sterk 
schijnt. Quoiqu'on trouve ces Chenilles tous les 
trois ou quatre mois , elles n'en sont pas moins 
assez rares. Elles se nourrissent du Calebassier 
[Crescentia cujete). Ces Chenilles sont très agiles 
et se retirent assez vite quand on ouvre leur 
retraite cachée. La Phalène se distingue pareillement par ses 
mouvements brusques. Elle ne vole pas seu- 
lement au crépuscule mais quelque-fois aussi 
pendant le jour quand le ciel est couvert. Tl. 11 5. 
PHALAENA ÏNYOLÜTA. (PfOCTüAE.) PLAAT lis. 

Voor zoo veel ons bekend is, heeft de Vlin- 
der, waarvan wij op Plaat IIS de afbeelding 
geven, nog geene Latijnsche benaming; wij 
noemen hem Involuta. Ofschoon het hair van onze tegenwoordige Rup- 
sensoort niet bijzonder lang is, zoo kon dezelve 
echter wel onder de Beer-Rupsen geteld worden ; 
het geheele lijf is ruighairig , maar dit hair 
is kort , behalve rondom den kop , daar het 
lange bosjes vormt, en het lijf is er zoodanig 
mede bedekt, dat er niets van te zien is; voort- 
loopende gaat het even als kruipende, daar er 
geene beweging der pooten ziglbaar is. Op de Psidium pyrifertim vonden wij deze 
Rups , onder een blad zittende , in de maand 
Junij , en ofschoon wij haar eenige maanden 
daarna wedervonden , is zij toch zeer zeld- 
zaam. Onze Rups vrat zeer weinig en groeide zeer 
langzaam ; na eenige dagen naderde de tijd 
harer gedaanteverwisseling ; hare kleur begon 
toen eenigzins te veranderen ; tot het vervaar- PLANCHE lis. 

lia Phalène dont nous donnons la représen- 
tation sur la Planche IIS n'a pas encore reçu 
tant que nous sachions un nom dans nos systèmes. 
Nous la nommerons donc Phalaena involula. Quoique les Chenilles de celle espèce n'ont 
pas des poils longs ; on pourrait cependant les 
compter parmi les hérissonnes ou les ours , tout 
le corps étant garni de poils nombreux. Au- 
tour de la tèle il y a des brosses plus longues ; 
et tout le corps est tellement velu qu'on ne 
peut rien voir de sa forme. Quand la Che- 
nille se meut c'est tout comme si elle se traî- 
nait sur le ventre . puisqu'on ne peut voir aucun . 
mouvement des pieds. Nous trouvâmes celte Chenille sur le Goya- 
vier pomme , Psîdium pyriferum , sous une 
feuille ; c'était au mois de Juin , et quoique 
nous en avons trouvée une seconde quelques 
mois plus tard , l'espèce n'en est pas moins 
très rare. Notre Chenille mangeait peu , et ne grandit 
que lentement. Après quelques jours le temps 
de son changement s'approcha , sa couleur 
commença à changer un peu , elle s'arracha 2S4 digen van het Spinsel trekt zij hare hairen 
uit , en vereenigt die , met draden vermengd , 
tegen het takje. Spoedig was dit Spinsel ge- 
reed ; het heeft eene langwerpig ronde ge- 
daante. Onder op de Plaat ziet men dit Spin- 
sel afgebeeld , en de Pop aan de andere zijde 
van het takje , zoo als wij de Rups daarin 
veranderd vonden , toen wij het Spinsel , vier 
dagen nadat het gevormd was, openden. Negen dagen daarna naar de Pop omziende , 
bemerkten wij den Vlinder , die des nachts 
het Popvlies verlaten had. ses poils et les mêlait aux fils pour se faire 
un Cocon, attaché à une branche. Ce Cocon fut 
promplement achevé; il avait une forme ovale. 
Nous avons représenté ce Cocon au bas de la Plan- 
che et la Chrysalide de l'autre coté de la bran- 
che, ainsi qu'elle se présentait quand nous avions 
ouvert le Cocon quatre jours après qu'il fut 
achevé. Neuf jours après en examinant la Chrysalide 
nous aperçûmes la Phalène qui était sortie du 
Cocon la nuit précédente. Pl.iió. 
SPHINX VITIS. (SPHINGES AlIS lîXTEGRIS.) PLAAT 116. 

In het werk van Mejufvrouw merian is op 
Plaal 47 een Vlinder afgebeeld, die veel over- 
eenkomt met den bij cramer voorgestelden op 
Plaat 267 en 268 ; en ofschoon er wel eenig 
onderscheid is tusschen die voorwerpen en on- 
zen Vlinder, afgebeeld op Plaat 116, zoo ver- 
onderstellen wij toch, dat hij dezelfde zal zijn. 
Wij zouden ook wel genegen zijn te gelooven , 
dat de twee Pijlslaarlen , door Mejufvrouw me- 
rian op gezegde Plaat afgebeeld, tot eene en 
dezelfde soort behooren , hoewel wij zulks niet 
met zekerheid kunnen bevestigen. Mejufvrouw merian vond deze Rups op den 
Wijngaard, hetgeen aanleiding gaf, dat cramer 
haar Sphinx Vüis noemde, welken naam wij 
behouden, ofschoon wij de Rupsen niet op den 
Wijngaard gevonden hebben. Meermalen ont- 
dekten wij daarentegen deze Rupsen op het 
gewas, waarvan wij op de Plaat een takje af- 
gebeeld hebben; dit gewas is vermoedelijk de 
Jussiaea outonervia. Deze Rupsen zijn zeer 
gemeen en hebben , nog jong zijnde , een ho- 
rentje op het achtereinde, gelijk de andere 
Pijlslaart-Rupsen. Haar aantal zoude zeer veel vermenigvuldi- 
gen , ware het niet , dat zij eenen geduchten 
vijand hadden in eene groote zwarte Vlieg , die 
hare Eijeren op de Rups legt , als zij ruim de 
helft harer grootte bereikt heeft ; hierdoor be- PLANGHE 116. 

Ij'ouvrage de Mademoiselle merian contient 
une figure d'une espèce de Sphinxsur la Planche 
47, laquelle est très semblable au Lépidoptère 
qui a élé figuré par cramer Planche 267 en 2C8. 
Malgré quelques différences entre ces figures et 
l'espèce que nous représentons sur la Planche 
116 nous les croyons appartenir a la même espèce. 
Sans vouloir décider positivement, nous sommes 
portés à présumer aussi que les deux Chenilles qui 
sont figurées par mérian sur la Planche que nous 
venons de citer , ne diffèrent pas par l'espèce. MademoiselIcMÉRiAN trouva cette Chenille sur la 
vigne ce qui fit lui fit donner par cramer le nom de 
Sphinx Vitis. Nous gardons ce nom quoique nous 
ne l'avons pas rencontré sur la vigne , mais bien, 
plusieurs fois sur la plante dont nous représentons 
une branche sur la Planche. Probablement cette 
plante doit être rapportée ala Juissie a huit ner- 
vures {Jussiaea oeionervia). Ces Chenilles sont 
fort communes ; quand elles sont encore jeunes 
elle portent une petite corne à la partie postérieure 
du corps, comme cela se voit chez les autres Che- 
nilles do cette famille. Cette espèce serait bien plus nombreuse sans 
un ennemi formidable, une grande espèce noire 
d'Ichneumon, qui pond ses oeufs dans la Che- 
nille lorsque celle-ci est parvenue a la moitié 
de son parfait accroissement- Cette espèce d'Ich- 286 kwamen wij somtijds van 20 of 30 Rupsen , 
die wij meermalen bij elkander hadden , niet 
één' Vlinder ; het gebeurt ook veelmalen , dat 
de Rups nog eerst in eene Pop verandert , uit 
welke , in plaats van den verwachten Vlinder, 
6 , 7 of somtijds 8 Vliegenmaden te voorschijn 
komen, die dan in zwart-bruine, lange Popjes 
veranderen , waaruit spoedig de Vlieg verschijnt. Wij hebben twee Rupsen, die in kleur en voor- 
al in teekening zeer verschillen, op de Plaat voor- 
gesteld. Als zij in Poppen zullen veranderen , 
kruipen zij in de aarde , en vervaardigen zich 
daar eene kleine holte. Uit de Pop , welke be. 
neden op de Plaat is afgebeeld , komt , veelal 
na drie weken , doch ook somtijds na veertien 
dagen, de Vlinder te voorschijn. Hij is in den 
vliegenden en loopenden stand op de Plaat af- 
geteekend. neumon fut la cause que nous n'avons quel- 
quefois obtenu aucun Insecte parfait d'une ving- 
taine ou trentaine de Chenilles de cette espèce. 
Il arrive aussi que les Chenilles se chargent en 
Chrysalides mais qu'il en sort 6 — 8 larves de 
ces ichneumons qui se transforment bientôt en 
nymphes. Notre Planche donne la figure de deux Che- 
nilles bien différentes par la couleur et le dessin. 
Quant ces Chenilles se disposent à leur chan- 
gement, elles se cachent sous la terre et s'y pra- 
tiquent une petite cavité. L'Insecte parfait sort 
de sa Chrysalide après trois semaines et quel- 
quefois dans un espace de temps encore plus 
court de quinze jours environ. Nous en avons 
donné deux figures qui le représentent dans le 
vol et en marchant. Tl.// 7. 
PHiLAENA DEOLIS. (BOMBYCES.) PLAAT 117. Ueolis is de Latijnsche naam van den Vlin- 
der, afgebeeld in het Werk van cramer, op 
Plaat 36, Fig. F , schijnende de afbeelding te zijn 
van eenen Meter- of Span-Rupsvlinder [Geome- 
tra) , zoo als ook op pag. 89 in het eerste 
Deel door cramer wordt gezegd ; en op Plaat 
360 , Fig. B , is weder zoodanige Vlinder afge- 
beeld , welke ook in het vierde Deel , op pag. 
136, gezegd wordt tot de Geotnetrao te behoo- 
ren. Het komt ons echter voor , dat deze 
laatste minder naar eenen Span-Rups Vlinder ge- 
lijkt dan de eerste; nogtans zegt cramer, dat 
de Vlinder , afgebeeld op Plaat 36 , het Man- 
netje, en die van Plaat 560 het Wijfje is. 
Daar wij niet twijfelen of de Vlinder , door ons 
op de hierbij gevoegde Plaat 117 afgebeeld, is 
dezelfde als die bij cramer voorgesteld, zoo 
behouden wij den naam van Deolis ; echter 
behoort dezelve niet bij de Geometrae , maar bij 
de Bombyces geplaatst te worden. Hiervoor op Plaat 79 en 102 , hebben wij 
ook de afbeeldingen gegeven van groene Vlin- 
ders, die met den tegenwoordigen zeer veel over- 
eenkomen , dan de Rupsen verschillen aanmer- 
kelijk. De tegenwoordige Rups , op het onderste 
blaadje loopende afgebeeld , is niet zeldzaam. 
Wij vonden haar in de maand December , op PLANCHE 117. 

Ijramer a donné la flgure d'un Lépidoptère 
sous le nom de Deolis, sur la Planche 36, Fig. 
F , de son ouvrage que nous avons cité sou- 
vent. Ce Lépidoptère ressemble à une Phalène 
de la tribu des arpenteuses , à laquelle cramer 
a cru en effet devoir rapporter cette espèce , 
I, pag. S9. Une seconde figure semblable se 
trouve PL 560 , Fig. B , laquelle est rangée 
de même parmi les arpenteuses, IV, p. 156. Nous 
pensons toute-fois que la dernière figure a 
moins de rapport avec une arpenteuse que la 
première ; mais cramer assure qu'elle représenté 
une femelle de la même espèce, dont le 
mâle serait représenté sur la Planche 56. Nous 
ne doutons pas que l'espèce qui est représentée 
sur notre Planche 117 doit être identique avec 
celle de cramer. En lui conservant le nom de 
Deolis nous devons cependant faire observer 
que cette espèce n'appartient pas à la section 
des arpenteuses , mais qu'elle doit être rangée 
parmi celle des Bombyx. Nous avons déjà donné deux figures de Lépi- 
doptères, PI. 79 et 102, qui par leur couleur 
verte et leur post ressemblent à l'espèce dont 
nous traitons maintenant; mais les Chenilles en 
sont très différentes. Cette espèce de Chenille n'est pas rare. Nous 
l'avons trouvée au mois de Décembre , sur un ra- 
meau du Pterocarpus indiens. Après avoir été 

53 358 een takje van den Pterocarpus indiens. Nadat 
zij nog eenige dagen met deze plant gevoed 
was, maakte zij zich ter verandering van ge- 
daante gereed, spinnende daartoe twee blaad- 
jes met weinige draden op elkander ; zij ver- 
anderde den volgenden dag in eene licht bruin- 
achtige Pop, onderaan op de Plaat voorgesteld. Nadat de Rups in eene Pop veranderd was , 
duurde het nog slechts acht dagen , dat de 
Vlinder verborgen bleef. Hij is op de Plaat , in 
de vliegende gedaante , aan de boven- en on- 
derzijde afgebeeld. Het lijdt geen twijfel, of onze Rups en Pop 
zijn ook afgebeeld in het Werk van stoll , ver- 
volg op CRAMER, Plaat 16 , Fig 6 en C e, waar- 
van STOLL zegt, dat daaruit voortkomt de Vlin- 
der , bij CRAMER afgebeeld Plaat 274 , Fig. E ; 
dan dit is wederom eene vergissing, daar het de 
Rups en Pop zijn van den door ons voorgestel- 
den Vlinder. nourrie encore pendant quelques jour des feuilles 
de cette plante, elle se disposa asubir sa méta- 
morphose et à cet effet elle unit deux feuilles 
au moyen de quelques fils. Dans celte retraite 
elle se transforma le lendemain en une Chry- 
salide d'un brun clair , dont on voit une 
figure au bas de la Planche. Après huit Jours seulement la Phalène sortit 
de sa Chrysalide. Elle a été représentée volan- 
te, vue des deux faces. Nous sommes convaincus que la même Che- 
nille ainsi que sa Chrysalide , a été figurée 
dans le Supplement de stoll, PI. 16, Fig. 6 
et 6 e. C'est certainement par erreur que 
STOLL rapporte ces figures au Lépidoptère , qui 
a été représenté sur la Planche 274 , Fig. E , 
de l'ouvrage de cramer. Pl.iis. 
PHALAENi MOLINA. (BOMBÏCES.) PLAAT 118. Ufschoou op verschillende gewassen zich ont- 
iioudende , en in verschillende jaargetijden zich 
verloonende , is de Rups , waarvan wij op Plaat 
118 de afbeelding mededeelen, nooit in groot 
aantal aanwezig. Deze Rupsensoort zoude an 
ders zeer schadelijk kunnen zijn. Deze Rupsen 
vreten veel en buitengewoon schielijk, heb- 
bende in weinige oogenblikken een blad ver- 
slonden. Zij groeijen ook voorspoedig. De Rups, die tot voorwerp van onze waar- 
neming heeft gediend , vonden wij omstreeks 
de helft der maand December, aan de Zoele 
Boontjes boom , in het Latijn Inga vera ge- 
naamd, zittende tegen het takje, in eene rus- 
tende houding, daar zij zich gedurende den 
dag weinig beweegt. Nadat wij deze Rups nog 
bijna veertien dagen gevoed hadden , kroop zij 
in de aarde. Nadat wij de aarde acht dagen onaange- 
roerd hadden laten staan , zochten wij die door, 
en vonden de Rups in eene dikke, donker 
bruine Pop veranderd , zonder eenig Spinsel 
gemaakt te hebben. Nog veertien dagen bleef de Pop ., die bijzon- PLANCHE 118. 

JLia Chenille dont nous donnons la représen- 
tation sur la Planche 118, est assez rare, quoi- 
qu'elle se nourrisse de différentes plantes et qu'on 
puisse la trouver k différentes époques de l'année. 
Si elle était plus commune, cette espèce de Chenil- 
les serait fort nuisible, car elles mangent beaucoup 
et avec tant de vitesse qu'elles dévorent une 
feuille entière en peu de moments. Leur accrois- 
sement rapide répond à celte voracité excessive Nous trouvâmes la Chenille qui a servi d'ob- 
jet à nos recherches , vers le milieu du mois 
de Décembre, sur l'arbre à fèves douces dont 
le nom Latin est Inga vera. Elle se tenait 
contre une branche, dans un repos absolu ; nous 
avons observé qu'elle se meut peu pendant le 
jour. Après avoir nourri cette Chenille durant 
une quinzaine de jours, elle s'enfonça sous la 
terre. Après avoir attendu pendant huit jours avant 
de toucher à la terre ou la Chenille s'était ca- 
chée, nous y fouillâmes et y vîmes la Chenille 
changée en une Chrysalide grosse et d'une brun 
foncé sans qu'elle avait formé aucun Cocon. La Chrysalide qui était 1res vivace reste ainsi 

35"* 260 der levendig was, liggen. Wij verkregen daaruit 
alstoen een Wijfjes-Vlinder, die bovenaan op onze 
Plaat aan de onderzijde is afgebeeld , en stil 
zittende onder op de Plaat. Van vroegere Rup- 
sen hadden wij reeds een Mannetje bekomen , 
hebbende zeer sterke gepluimde sprieten , daar 
die van het Wijfje meer draadvormig zijn. 
Naar dit Mannetje is de vliegende Vlinder van 
de bovenzijde gezien , afgebeeld. In het werk van cramer op Plaat 396, fig. 
13, is het Mannetje, het Wijfje op Plaat 302, 
E en F, voorgesteld. Het is eene soort van zijdespinster , Bombyx, 
welke aldaar Molina genoemd wordt. pendant quatorze jours. Nous en vîmes sortir 
alors une Phalène femelle, qui est représentée en 
dessous sur notre Planche et qu'on voit au bas de 
la Planche , figurée dans le repos. Nous avions 
obtenu déjà des mâles, de Chenilles que nous 
avions eu auparavant. Ils ont des antennes pecti- 
nées, tandis que celles de la femelles sont plus 
setacées et grenues. Nous représentons le mâle 
volant au haut de la Planche. Le Mâle se trouve représenté dans l'ouvrage de 
CRAMER sur la Planche 396, fig. 13, et la fe- 
melle sur la Planche 302, fig. E et F. C'est une espèce de Bombyx , qui porte le 
nom de Molina dans l'ouvrage que nous venons 
de citer. Tlii 9. 
PAPILIO LIRIOPE. (HYMPHALES PHAIERATI.) PLAAT 119. 

Aan de onderste takjes en blaadjes van de 
Psidimn montanum vonden wij het gedoomde 
Rupsje, waarvan op Plaat H9 de afbeelding 
gevonden wordt. Wij twijfelen niet, vooral 
bij vergelijking van het Vlindertje , of het zal 
wel dezelfde soort zijn als de bij stoll afgebeelde 
op Plaat 4, fig. \. Deze door stoll afgebeelde 
Vlinder, en de door cramer voorgestelde op 
Plaat 1 , fig. C en D , is volgens stoll dezelf- 
de ; dan wij vinden in de gedaante van de 
Vlinders nog al eenig verschil, doch veronder- 
stellen , dat de Vlinder bij stoll frisscher zal 
geweest zijn dan die bij cramer. Cramer noemt dezen Vlinder Liriope ; hij 
behoort bij het geslacht der Nymphales Pha- 
lerati, zijnde tegenwoordig dit geslacht ge- 
naamd Argynnis. In de Zomermaand Junij vonden wij drie 
dezer Rupsjes , dan daar zij , bij de minste 
aanraking , zich dadelijk lieten afvallen , raakte 
er een verloren. Deze Rupsjes waren volwas- 
sen. Zij hechtten zich den anderen dag reeds 
met het achtereinde vast, en veranderden in 
Popjes , zoo als er een , onder aan het takje 
hangende , op de Plaat is afgebeeld. PLANCHE 119. 

il ons trouvâmes la Chenille épineuse qui 
est représentée sur la Planche 119, sur les 
feuilles et les branches les plus basses du Psi- 
dimn montanum. Nous ne doutons pas , sur- 
tout en comparant la Phalène , qu'elle ne soit 
identique avec celle que stoll a représentée 
sur sa Planche 4, fig. 1. Stoll prétend que 
la Phalène qu'il a représentée , et celle qu'on 
trouve chez cramer , sur la Planche 1 , fig. C 
et D appartiennent à la même espèce ; mais 
nous remarquons assez de différences dans ces 
deux Phalènes. Peut-être aussi que stoll pos- 
sédait un objet plus frais que cramer. Cramer donne à cette Phalène le nom de Li- 
riope. Elle appartient à la tribu des Nympha- 
les Phalerati de Linné , ou au genre Argynnis 
des auteurs modernes. Nous trouvâmes trois de cette Chenilles au 
mois de Juin , mais nous avions le malheur 
d'en perdre une, parce qu'elles se laissent tomber 
au moindre attouchement. Ces Chenilles étai- 
ent adultes. Elles s'attachaient le Jour sui- 
vant par derrière, et changèrent en Chrysalides 
dont on en a représenté une au bas de la 
Planche suspendue a une branche. â62 Stoll zegl , dat men deze Rupsjes vindt in 
de Graslanden , en dat zij op een plantje met 
kleine , witte bloempjes azen ; hierdoor zouden 
wij veronderstellen , dat zij maar op het takje 
van den Psidium gezeten hebben , om daaraan 
tot Pop te veranderen , te meer daar zij zich 
zoo geheel los lieten afvallen , zonder eenen 
draad, om daarna zich weder bij op te halen, 
achter te laten , en daar zij bij ons niet gevre- 
ten hebben. Slechts zes dagen bleef het Vlindertje in 
het Popvlies verborgen. De Vlinder is op onze 
Plaat aan de boven- en onderzijde afgebeeld. Suivant stoll ces Chenilles se trouvent dans 
les prairies , et se nourrissent d'une herbe à 
petites fleurs blanches. Cela nous porterait à 
croire qu'elles ne se trouvèrent sur le Psidium 
que pour y subir leur changement , d'autant 
plus, qu'elles se laissèrent tomber sans se 
suspendre a un fil , au moyen duquel elles au- 
raient pu remonter, et qu'elles n'ont rien man- 
gé chez nous. Le Papillon ne resta que six jours renfermé 
dans sa Chrysalide. II est représenté sur notre 
Planche tant en dessus qu'en dessous. ' Tl. 12 o 
PHALAENA CALADII. (KOCTUA.) PLAAT 120. Van de zeldzame, zoogenaamde halve Me- 
ters , of twaalf- en veertienpootige Span-Rup- 
sen , gaven wij hiervoor in dit Werk een 
paar afbeeldingen ; thans zullen wij weder , 
voor zoo verre ons die bekend is, de huishou- 
ding mededeelen van eene twaalfpootige , zeer 
zeldzaam voorkomende , Rups , gelijkende zeer 
veel, als ook haar Vlinder, op de Europesche 
Gamma. Nogtans is ons tegenwoordig voor- 
werp zoo gemeen niet in Suriname , als de 
Gamma in Europa. Vroeg in het voorjaar en midden in den zo 
mer vonden wij nu en dan de Rupsen , waar- 
van er op de bijzijnde Plaat 120 een is afge- 
beeld, op een takje van de Caladium scan 
dens ; dan tot onze spijt waren dezelve altijd 
volwassen, hetgeen naar gedachte veroorzaakt 
werd , door dat zij groen van kleur, even als de 
bladen, zijn , en altijd onder dezelve zitten , 
waardoor zij, kleiner zijnde, liglelijk voorbij 
gezien worden. In het laatst vau Februarij weder twee van 
deze Rupsen gevonden hebbende , hebben wij 
die nog tot den derden Maart gevoed , toen 
de eene zich een luchtig Spinsel vervaardigde PLANCHE 120. 

ilous avons donné déjà dans cet ouvrage, 
deux représentations de la classe peu nombreu- 
se des Chenilles arpenteuses à douze ou a qua- 
torze pieds. Maintenant nous donnerons la de- 
scription et l'histoire d'une Chenille fort rare 
de la même tribu. La Chenille et la Phalène 
ressemblent au Gamma Européen , cependant 
notre objet est loin d'être aussi commun en 
Surinam , que n'est le Gamma en Europe. C'est au commencement du printemps et 
au milieu de l'été, que celte Chenille à douze 
pieds fut quelquefois trouvée par nous. Nous 
la représentons sur la Planche 120 çi-jointe sur 
une branche du Caladium scandens. A notre 
regret les Clienilles étaient toujours à peu près 
adultes. Les Chenilles encore petites paraissent 
se soustraire à la vue , comme elles sont d'une 
couleur verte, et qu'elles se tiennent toujours 
dessous les feuilles. Ayant trouvé vers la fin de Février, deu-^ 
de ces Chenilles, elles continuèrent à se nour- 
rir chez nous jusqu'au troisième Mars, à quelle 
époque l'une d'elles se prépara un Cocon léger 2Ö4 opeen blad, vaneenige wiUe draden ie zamen- 
gesteld , waarin men de Pop kon zien liggen ; 
de andere maakte zich een verblijf gereed te- 
gen het deksel van de doos. Daags voor dat 
de Rups zich inspint, verdwijnen de witte 
streepjes en blokjes, en zij wordt doorzigtig 
groen. Den volgenden dag , nadat de Rupsen zich 
ingesponnen hadden , veranderden zij in fraaije, 
groene Poppen , zoo als er een , buiten het 
Spinsel , onderaan op de Plaat is voorgesteld. Zes dagen daarna kwamen de Vlinders reeds 
te voorschijn , latende voor het uitkomen uit 
het Popvlies een' groenen droppel vocht in 
hetzelve vallen. Deze veelkleurige Vlinder is 
zeer vlug, en heeft, bijzonder als hij nog le- 
vend is, eenen goudglanzenden weerschijn. Op de Plaat is dezelve aan de boven- en 
onderzijde afgebeeld. sur une feuille et composé de quelques fils 
blancs dans lequel on pouvait voir la Chrysali- 
de ; l'autre se fit sa demeure sous le couver- 
cle de la boîte. Le jour qui précède à son 
changement la Chenille perd les raies blanches 
et les carreaux blancs dont elle est ornée et 
elle devient d'un vert transparent. Le lendemain les Chenilles étaient chan- 
gées en belles Chrysalides vertes. Nous avons 
donné une figure de la Chrysalide tirée du 
Cocon au bas de la Planche. Les Phalènes parurent six jours après, en 
laissant tomber dans le Cocon une goutte verte 
avant de le quitter. Cette Phalène bigarrée 
est tres vive, et pendant sa vie , elle possède 
un reflet doré. Nous l'avons représentée sur la Planche 
ci-jointe vue tant en dessus et qu'en dessous. PI. 121. 
PHALAENA ELAEODENDRÎ. (BOMBYCES.) PLAAT 121. 

iTieermalen in het jaar, vonden wij op de 
Elaeodendruni xylocarptim (*), twee soorten van 
Rupsen, die zeer verscliülende waren, terwijl 
de Vlinders, daaruit voortkomende bijna niet te 
onderkennen zijn. Op Plaat 121 geven wij de af- 
beelding van de eene soort dezer Rupsen , en 
hopen op een der volgende Platen de andere 
soort voor te stellen. Ue tegenwoordige soort is zeldzamer dan de 
andere , en leeft zeer eenzaam, Ofschoon wij 
meermalen , zoo als wij reeds zeiden , deze Rup- 
sen vonden, ontdekten wij er nooit twee op het- 
zelfde boompje. Bij de minste aanraking , 
somtijds zelfs door de beweging der bladen, 
valt de Rups op den grond ; na zich opgerold 
te hebben, blijft zij eenen geruimen tijd liggen, 
lol dat zij ontwaart dat het gevaar voorbij is, 
ontrolt zich dan, en begint weder Ie loopen om 
haar voedsel te zoeken ; en bij het afvallen niet 
ver daarvan verwijderd zijnde , heeft zij het wel- 
dra weder ontdekt. Volwassen zijnde spint zij zeer los of luchtig 
twee bladen op elkander, doch vervaardigt zich 
eigenlijk maar op hel eene blad het Spinsel, 
om tol Pop te veranderen , terwijl het andere 
blaadje tot dekking dient. Dit Spinsel is slechts n Men noemt dit gewas in Suriname wel eens Mie 
renhoul, dan wij twijfelen of dit wel hel aldaar onder 
dezen naam algemeen bekende gewas is. PLANCHE 121. Vu rencontre à plusieurs époques de l'année 
sur Y Elaeodendrum xtjlocarpum (°) deux espèces 
de Chenilles tres différentes, qui dans l'état 
parfait de Lépidoptères sont si semblables qu'on 
a de la peine à les distinguer. Une de ces deux 
espèces a été figurée par nous sur la Planche 
121. Nous nous proposons de figurer l'autre 
sur une des Planches suivantes. L'espèce que nous représentons maintenant 
est plus rare que l'autre. La Chenille est soli- 
taire; jamais nous n'en avons pu trouver deux sur 
le même arbuste. Le moindre attouchement, 
souvent le seul mouvement des feuilles suffit 
pour faire tomber la Chenille k terre. Elle se 
roule , et reste immobile dans cet état pendant 
quelque temps. Quand elle croit le danger 
passé, elle se déroule et se met a courir pour 
retourner aux feuilles qui font sa nourriture. Après avoir atteint son parfait accrois.sement, la 
Chenille lie deux feuilles avec quelques fils. Sur 
l'une de ces feuilles elle applique sonCocon, auquel 
l'autre ne sert proprement que de couverture. 
Le tissu du Cocon est lâche, de sorte que la (*) On donne quelquefois le nom de ifficrcn/iouf à celte 
plante , mais nous croyons que ce nom se rapporte plu- 
tôt à une autre espèce. 

34 266 luchtig te zamen gevoegd, zoo dat men de Pop 
eenigzins hierin kan zien liggen , ofschoon dit 
veel door de daarin gemengde zwarte hairen 
der Rups verhinderd wordt, gelijk dit op het 
onderste blaadje van het takje op de Plaat is 
voorgesteld. 

Om echter heter over de gedaante der Pop te 
oordeelen , hehben wij die onder aan op de 
Plaat buiten het Spinsel voorgesteld. Het Vlindertje verschijnt acht of tien dagen 
na dat de Rups zich ingesponnen heeft en in 
Pop veranderd is. Deze Vlinder is bovenaan op 
de Plaat van de boven- en onder-zijde afgebeeld. Daar ons geen naam voor deze soort bekend 
is , noemen wij haar naar het voedsel Bombyx 
Elaeodendri. Chrysalide est plus ou moins distinctement vi- 
sible dans son intérieur ; elle le serait entière- 
ment si les poils que la Chenille a mêlés au Co- 
con n'y mettaient pas d'obstacle. Kous avons 
représenté ce Cocon 'a la feuille inférieure de la 
branche. 

Pour qu'on puisse cependant mieux juger de 
la forme de la Chrysalide nous l'avons figurée 
aussi hors du Cocon au bas de la Planche. l'Insecte parfait sort de la Chrysalide huit ou 
dix jours après cette première métamorphose. 
Nous l'avons représenté au haut de la Planche, 
tant de la face supérieure que de l'inférieure. Celte espèce parait être innominée jusqu'ici. 
Le nom que nous proposons, Bombyx Elaeodendri, 
est emprunté a la plante dont laChenilie se nourrit. Pl.H2 
«ri PAPÏLÏO CUPIDO. (PIEBEJI RURALES CAUDATI.) PLAAT 122. Itlejufvro rouw MERiAN geeft op Plaat 10 de af- 
beelding van den Vlinder, dien wij op Plaat 122 
voorstellen; dan de Rups en Pop, die door haar 
daarbij gevoegd zijn , zijn geheel verkeerd. Deze 
Vlinder wordt in Suriname de kleine Cupido 
genaamd, in tegenoverstelling van eenen anderen, 
dien men den grooten Cupido noemt, welke de bij 
CRAMEH op Plaat 244 afgebeelde Endymion zijn 
zal , doch waarvan wij de Rups nooit gevonden 
hebben. De Rupsen door stoll in het vervolg op 
CRAMER afgebeeld, Plaat IV Fig. S en 6, veron- 
derstellen wij dezelfde te zijn, en niet die van 
den Endymion, welke eerder grooter dan kleiner 
dan van den Cupido zijn zullen ; ook hebben de 
daar afgebeelde Poppen vele overeenkomst. Men vindt onze Rups op verschillende soorten 
van gewassen ; zij is zeer gemeen ; hoeveel maal 
in het jaar zij zich vertoont , is ons onbe- 
kend, daar wij die op verschillende lijden aan- 
troffen , maar zeer veel met Wespen-eijeren be- 
zet. Daar de Rups dikwijls in het jaar te vinden 
is, zoo ziet men ook op onderscheidene lijden 
den waarlijk fraaijen Vlinder vliegen. Hunne 
voortteling is buitengewoon groot, dan de ver- 
nieling der Rupsen door de Wespen , en het on- 
zaggelijk aanlal Vlinders, die door de vogels 
worden gevreten, veroorzaken, dat de schade, die PLANCHE 122. 

iTlademoiselle mérian a donné sur Ia Planche 
10 de son ouvrage la flgure du même Lépidop- 
tère que nous représentons sur la Planche ci- 
jointe , mais elle y a rapporté une Chenille et 
une Chrysalide , qui sont tout différentes. Le 
Papillon porte le nom vulgaire du petit Cupi- 
don , en considération d'une autre espèce qui a 
été nommée le grand Cupidon. Celui-ci parait 
être Endymion , dont crajier a donné une figure 
PI. 244; la Chenille de cette espèce n'a jamais 
été trouvée par nous. Les figures données com- 
me celles de la Chenille de Y Endymion par stou 
dans son supplément a cramer PI. IV, Fig. 5, 6, 
nous paraissent appartenir a l'espèce actuelle; 
la Chenille de VEndymion étant probablement 
plus grande. On remarque aussi beaucoup de 
ressemblance entre les Chrysalides qui se trou- 
vent figurées sur la même Planche et celles que 
nous figurons h présent. Notre Chenille se trouve sur diverses espèces 
de végétaux et elle est très commune. Nous igno- 
rons combien de fois elle se montre dans le 
cours de l'année l'ayant k diverses époques. Sou- 
vent elle est infestée par des Ichneumons. Ainsi 
que les Chenilles se montrent plusieurs fois dans 
l'année, de même on voit le beau Papillon de 
celle espèce en plusieurs saisons. Les généra- 
tions se succédant si rapidement, les Chenilles 
produiraient un dégât considérable a la végéta- 
tion , si la propagation de l'espèce n'était res- 
treinte par les Ichneumons qui dévorent les lar- 

54* anders door de Rupsen zoude veroorzaakt wor- 
den, zeer gering is. Deze Rupsen onthouden zich altijd in een op- 
gerold blad, zoo als wij dit op Plaat 122 heb- 
ben voorgesteld , en zitten dan met den kop er 
buiten; zij vreten veel, dan niet groot worden- 
de, zoo als uit de volwassene Rups, builen het 
opgerolde blad afgebeeld, blijken kan, zijn zij 
in korten tijd volwassen. De lijd harer verandering gekomen zijnde , 
spinnen zij het blad wat digter toe, sluiten 
het ook van voren, en veranderen in een Popje, 
zoo als onder op de Plaat afgebeeld is. Niet langer dan 7 of 8 dagen na de veran- 
dering der Rups, verlaat reeds de Vlinder het 
popvlies. Het is ontegensprekelijk , dat de Vlin- 
der , ofschoon niet zeldzaam zijnde , onder de 
fraaiste behoort geplaatst te worden. ves et par les oiseaux qui delruissnt un grand 
nombre des Papillons. Les Chenilles se tiennent constamment dans 
une feuille roulée, comme nous avons flguré sur 
la Planche 122 ; leur lête est en dehors de ce 
fourreau. Elles mangent beaucoup , mais ne 
parviennent pas h une grandeur considérable , 
comme on pourra en juger par la figure que 
nous avons donnée de la Chenille adulte. Nous 
présumons par conséquence que l'e'lat de larve 
est de courte durée. Quand le temps de sa métamorphose s'ap- 
proche, laChenille serre la feuille plusétroilemcnt 
et en ferme la partie anlcrieure. La Chrysalide 
qui en provient a été figurée au bas de la Planche. Après avoir demeuré 7 ou 8 jours sous la 
forme de Chrysalide , l'Insecle en sort en état 
parfait. Le Lépidoptère mérite d'être compté 
parmi les plus belles espèces , quoiqu'il soit 
loin d'être rare. Pl 123. 


CIAUCOPÎS AL ION. (SPHINGES ADSCITAE.) PLAAT 125. 

In het tweede deel op Plaat 74, gaven wij 
de afbeelding van een takje van de in Suri- 
uame zoogenaamde Maccai bladen , in het La- 
tijn genaamd Solanum indicum. Op deze Dis- 
telplant onthoudt zich eene ruighairige Rups , 
waarvan wij op de hierbij gevoegde Plaat 123 
de afbeelding mededeelen. Zij heeft voor aan 
den kop vier en van achteren twee lange bosjes 
hairen, die zwart maar aan het einde wit zijn; 
het 'lijf is ook geheel ruig, doch alle de hairen 
zijn als bosgewijze geplaatst of als kwastjes bij 
een gevoegd. Tweemaal in het jaar hebben wij deze Rup- 
sen gevonden, en wel in de maanden Mei en 
Kovember ; zij onthouden zich altijd onder de 
bladen ; gestoord wordende loopen zij schielijk 
weg, of vallen op den grond, zonder zich aan 
een draad vast te houden. Volwassen , en ter inspinning gekomen zijnde, 
begint de Rups daarmede, door een langwerpig 
rond te vervaardigen, onder tegen het blad, en 
mengt er eenige van hare hairen doorheen ; 
hoe meer de Rups naar het midden nadert , 
worden al meer en meer hairen in dit Spinsel 
geweven , zoo dal het in het midden , daar de 
Pop moet liggen , door de vele hairen geheel 
ondoorzigtig wordt. Gedurende dit inspinnen behandelt de Rups PLANCHÉ 125. 

öur la Planche 74 du second volume nous 
avons repre'senlé une branche de la plante nom- 
mée à Surinam Maccai-bladen et que les bota- 
nistes nomment Solanum indicum. La Chenille 
velue , que nous représentons sur la Planche 
123 ci-jointe, habile cette piaule épineuse. 

Elle a quatre faisceaux de poils par devant et 
deux longs faisceaux par derrière. Ces poils 
sont noirs a pointes blanches. Le corps est aussi 
très velu mais tous ses poils sont rangés en bros- 
ses , ou réunis en pinceaux. Nous avons trouvé ces Chenilles deux fois par 
an , savoir au mois de Mai , et en Novembre ; 
elles se tiennent toujours sous les feuilles, et 
s'enfuient bien vile quand on les dérange , ou 
bien elles tombent par terre sans se tenir a un 
fil. Quand la Chenille est adulte et lors qu'elle 
arrive au moment de préparer son Cocon , elle 
commence à couvrir de soie un espace d'une 
forme oblongue ou ovale au dessous de la 
feuille, et elle y mêle quelques poils. Ces poils 
sont ajoutés en plus grand nombre à mesure que 
la Chenille s'approche du milieu du Cocon, de 
sorte que le Cocon est tout à fait opaque, à la 
place où se doit trouver la Chrysalide. La Chenille se maltraite cruellement durant 270 zich zelve wreedaardig , trekkende met de ka- 
ken gestadig hairen uit het lijf, zoodat zij , als 
het Spinsel gereed is , ook geheel kaal is. In dit Spinsel verandert zij den volgenden 
dag in eene rood-bruine Pop. Twaalf dagen bleef de Vlinder in het Pop- 
vlies verborgen. Hij is op de Plaat aan de boven - 
en onderzijde voorgesteld. Stoll noemt den tegenwoordigen Vlinder Al- 
mon, en plaatst hem in zijne verdeeling onder 
de Sphinges adscitae. ce temps Ih , en s'arrachant ses poils avec ses 
mandibules de sorte qu'elle est tout a fait chauve 
quand le 'Cocon est achevé. Dans ce Cocon elle se change le lendemain 
en Chrysalide; celle-ci est d'une couleur brun- 
rougeâtre. L'Insecte parfait resta caché dans le Cocon 
durant douze jours. On le voit figure' en des- 
sus et en dessous sur la Planche. Stoll a donné le nom à'Almon a ce Lépi- 
doptère et il l'a rangé parmi les Sphinges ad- 
scitae. -■«>«>ï Pl.iU. 
BOMBYX ARCHIAS. (SPHIRX iDSCITA. stoll.) — (SERICARIA. terlorew.) PLAAT 124. 

"nze tegenwoordige Vlinder is door stoll 
gerangschikt onder de Sphinges adscitae en ge- 
naamd Arcliias ; dan het komt ons voor, dat 
dezelve weinig overeenkomst heeft niet dit ge- 
slacht, en meer op een Bomlyv (Spinster) ge- 
lijkt. Eveneens heeft ook de Heer ii. verloken , 
de geëerde Schrijver van de naamlijst der Vlinders 
afgebeeld in het werk van cramer en stoll, geoor- 
deeld, daar hij denzelven bij de Bombyces en wel 
bij de onderafdeeling5en"eana gerangschikt heeft. Op eene soort van Ficus, of West-Indische 
Vijgenboom , in Suriname veelal Melkhoulboom 
genaamd , vonden wij in de maand October de 
met witte hairen versierde Rups. Deze Rupsen zitten veelal onder tegen de 
bladen , en vreten liefst de jongste blaadjes ; 
zij loopen bijzonder hard , zoo als in Europa de 
Tijger-Rupsen doen (Rupsen van Bombyx lubri- 
cipeda.) Zij lalen zich bij aanraking ook al weder 
op den grond vallen , hetgeen in Suriname een 
eigenschap schijnt te zijn, van bijna alle Rupsen 
en daar zij veelal ruighairig zijn , worden zij bij 
het vallen, door deze hairen tegen beleediging 
beveiligt. Nadat wij de Rups nog eenige dagen gevoed 
hadden, begon zij onrustig rond te loopen, en 
de witle hairen werden donkerder; nu begon 
zij aan een der blaadjes een Spinsel te vervaar- PLANCHE 124. 

Ötoll a rangé notre Lépidoptère parmi la fa- 
mille des Sphinges adscilae et il l'a nommé Ar- 
chias; mais il nous semble qu'il ne ressemble 
guère a cette famille et qu'il appartient plutôt 
aux Bombyces. L'Auleur estimable de la liste 
systématique des Planches de cramer et stoll , 
H. VERLOREN , cst du même avis et le range dans 
le sous-genre Sericaria de la famille des Bom- 
bycites. Nous trouvâmes la Chenille ornée de poils 
blancs au mois d'Octobre sur une espèce de 
Ficus ou de Figuier américain dont le nom 
vulgaire est Melkhoulboom. Ordinairement ces Chenilles se tiennent au 
dessous des feuilles et mangent de préférence 
les jeunes feuilles. Elles courent très vite 
comme font en Europe les Chenilles du Bombyx 
iubricipeda. Elles se laissent tomber par terre 
quand on les touche ce qui est propre 'a beau- 
coup de Chenilles à Surinam et comme elles sont 
ordinairement fort velues , elles ne risquent pas 
de se blesser, le choc étant amorti par ces poils. Après que la Chenille avait été nourrie encore 
quelques jours elle se mil a courir d'une manière 
agitée. Ses poils perdaient leur blancheur et elle 
commença 'a se préparer un Cocon conlre une 272 digen , en vermengde dit met eeoige van hare 
hairen , doch velen daarvan vielen uit zonder tot 
het inspinnen gebruikt te worden. Dit Spinsel 
bleef een weinig doorschijnende , zoo dat men 
de Pop, daar de Rups den volgenden dag in 
veranderde, er eenigzins kon doorzien. Het was in het begin van November , dat de 
Rups in Pop veranderde. Veertien dagen daarna 
kwam de Vlinder te voorschijn. Sommige Vlinders in Suriname geven ge- 
durende het leven eenen vrij sterken reuk van 
zich ; meer nog , dan wij het anders wel had- 
den waargenomen , deed zulks deze soort. Stil zittende houdt de Vlinder zijne vleugels 
plat gesloten. feuille , et y mêlât un peu de ses poils , mais elle 
en perdit beaucoup qu'elle n'employa pas pour le 
Cocon. Ce Cocon resta un peu transparent , de 
sorte qu'on y put voir la Chrysalide dans laquelle 
la Chenille se changea le lendemain. C'était au commencement de Novembre que 
!a Chenille se changea en Chrysalide. L'Insecte 
parfait parut quinze jours après. Quelques Lépidoptères de Surinam répandent 
une odeur assez forte. Notre objet avait cette pro- 
priété plus encore que nous ne l'avions remar- 
qué en d'autres occassions. L'Insecte parfait tient ses ailes appliquées au 
corps et horizontales , quand elle se repose. Pl 125 


PHAIAENA GRISËANA. (TORTRIX.) PLAAT 128. 

vTelijk vele Rupsen in Suriname, zoo ver- 
schuilt zich ook de Rups , waarvan wij op 
Plaat 125 de afbeelding geven, tusschen zamen- 
gesponnen bladen. Wij vonden deze platte, 
groene, met eenen zwarten kop versierde 
Rups , in de maand Februarij ; zij had twee 
bladen digt op elkander gesponnen. Na dat de Rups nog acht dagen van de 
boomblaadjes gevreten had , waarop wij haar 
gevonden hadden , doch waarvan de naam 
ons onbekend is , spon zij zich, midden op 
een blaadje , het achtereinde vast , en veran- 
derde den volgenden dag in een zwart Popje , 
dat zich , als het aangeraakt werd , overeinde 
zette , spoedig echter weder nederlegde. Acht 
dagen na de verandering , kwam het Vlinder- 
tje te voorschijn. Met geene bijzondere kleuren versierd , kan 
dit Vlindertje niet onder de fraaije gerang- 
schikt worden. Het heeft slechts twee kleu- PLANCHE 123. 

Jua Chenille, que nous représentons sur Ia 
Planche 125, se cache comme plusieurs autres 
Chenilles à Surinam , entre deux feuilles , at- 
tachées l'une à l'autre. C'était en Février 
que nous trouvâmes cette Chenille aplatie, verte 
et à tête noire; elle avait lié deux feuilles 
l'une à l'autre. La Chenille mangea encore pendant huit jours 
des feuilles sur lesquelles nous l'avions trouvée 
et dont le nom nous est inconnu ; ensuite elle 
s'attacha par derrière au milieu d'une feuille, 
et se changea le lendemain dans une Chrysa- 
lide noire , qui se dressa au moindre attou- 
chement, mais retomba aussitôt. Huit jours 
plus tard la Phalène en sortit. Comme elle n'est ornée d'aucune couleur 
brillante , cette Phalène ne peut être rangée 
parmi celles dont nous admirons l'éclat. Le 

55 274 

ren , zijnde de bovenvlerken , de kop en hals 
zwartachtig, en de ondervlerken met het ach- 
terlijf grijsachtig wit. Daar het , zoover ons 
bekend is, nog geenen naam heeft, noemen 
wij hetzelve Tortrix griseana. dessus de ses ailes , sa tête et son cou sont 
d'une couleur noirâtre, et le dessous des ailes 
ainsi que la partie postérieure du corps , est 
d'un gris blanchâtre. Comme nous ne lui 
connaissons point de nom, nous l'appellerons 
Tortrîx griseana. PAPILIO URANIAE. (PIEBEJÏI URBICOLAE.) PLAAT 126. 

Up de hier bijgaande Plaat 126 geven wij 
de afbeelding van een blad en steel van de 
wilde Bosch-Bananen of ürania Guineënsis. 
Deze bladen dienden tot voedsel aan eene Rups, 
waaruit de Vlinder voortkomt, welke wij Pa- 
pilio üraniae noemen. Id het begin der maand Maart vonden wij 
op genoemde bladen de daarop afgebeelde Rups, 
die geheel als met wit poeder bestrooid was; 
wij hebben dezelfde soort van Rupsen ook nog 
op andere gewassen gevonden , veelal aan de 
onderzijden der bladen , waarvan zij de bui- 
tenranden naar binnen toehalen en met witte 
draden vastspinnen. Waar de Rups langsloopt, 
wordt het blad bepoeijerd , en wordt het poe- 
der bij ongeluk of moedwillig afgeveegd , dan 
groeit hetzelve weder aan, echter het meest 
bij de poolen , daar het ook het eerste en het 
meeste afgeveegd wordt. Wij zouden veronderstellen , dat dit poeder 
een zekere uitwaseming of zweetachligheid van 
deze Rupsen is, die dan door de buitenlucht 
verstijft of verdikt en tot poeder wordt. Hoe 
ouder nu de Rupsen worden , hoe minder ha- 
re uitwaseming is, zoodat tegen den tijd der 
verandering , de uitwaseming ophoudende , en 
het poeder afvallende, dit niet weder kan aan- PLANCHE 126. 

JLa feuille que nous représentons sur la Plan- 
che 126, est prise de la plante nommée en 
latin Ürania Guineënsis. Ces feuilles servent 
de nourriture k une Chenille dont sort le Pa- 
pillon auquel nons donnons le nom de Papilio 
Uraniae. Au commencement du mois de Mars la Che- 
nille fut trouvée par nous sur les feuilles men- 
tionnées. Elle était couverte d'une poudre blan- 
che. Nous avons encore trouvé cette même 
espèce de Chenilles sur beaucoup d'autres plan- 
tes , ordinairement elles se tiennent au dessous 
des feuilles dont elles tirent les bords exterieurs 
en dedans, les liant ensemble par des fils 
blancs. La Chenille laisse une trace de sa pou- 
dre après elle et quand on la lui ôte par acci- 
dent ou bien a dessein , la poudre renaît de 
nouveau. Les pattes s'en regarnissent le plus 
aisément, puisqu'elles sont le plus souvent 
essuyées. Nous supposons que cette poudre est une cer- 
taine exhalaison ou transpiration de ces Che- 
nilles, qui se condense en s'endurcissant k l'air. 
Celte secretion des Chenilles diminue avec le 
temps. Au terme de leur changement elle 
cesse tout a fait , de sorte que quand la pou- 
dre tombe, elle ne peut plus revenir, ce qui 
fait qu'on s'aperçoit de la véritable cou- 27G groeijen , en daardoor de natuurlijke kleur der 
Rups te voorschijn komt, zijnde licht zee 
groen. Door de beweging der Rups valt het poeder 
af; als het nu niet weder aangroeit , dan is de 
gedaanteverwisseling der Rups nabij; welhaast 
maakt zij het achtereinde vast, en spint zich 
nog een draad daar over heen , en aan het voor- 
einde twee of drie draden , en verandert in eene 
Pop, die ook weder geheel met wit poeder 
overdekt is- Het was de twintigste Maart , dat deze Rups 
in eene Pop veranderde , en , na slechts twaalf 
dagen in deze staat doorgebragt te hebben , 
kwam het Vlindertje te voorschijn. leur de Ia Chenille qui est d'un vert bleu- 
âtre. La poudre tombe sans cesse par les mouve- 
ments de la Chenille, et quand elle ne se 
renouvelle pas on peut compter que sa méta- 
morphose s'approche. Uienlôt elle s'attache par 
derrière et se fixe par dessus par un fil, tandis 
que par devant elle ajoute deux ou trois fils. 
Alors elle se change dans une Chrysalide qui 
est toute couverte d'une poudre blanche. Notre Chenille se change en Chrysalide le 
vingt de Mars. Après douze jours d'attente 
l'Insecte parfait quitte sa dépouille. ÏL 127 


PHALiENA MEGANA. (TORTRIX.) PLAAT 127. 

Ile op Plaat 127 voorgestelde Rups , vindt 
men in de maanden November en December , 
op de bladen eeuer ons onbekende Ficus-soort ; 
deze bladen worden door de Rups , door mid- 
del van lange , witte draden voor een gedeelte 
te zamen gerold ; daarin leven de Rupsen ge- 
zellig , ten getale van 10 en 12 bij elkander. 
Als zij gestoord worden, trachten zij, door zoo- 
wel achter- als voorwaarts te kruipen, te ont- 
vlugten, doch daarna vereenigen zij zich we- 
der zoo veel doenlijk. Toen hare gedaanlever- 
wisseling naderde, hetgeen in het laatst van 
December plaats had, begonnen zij zich lang- 
zaam van elkander te verwijderen , en eenige 
vervaardigden zich een los , geheel doorschijnend 
Spinsel op het midden van een blad, terwijl, 
zonderling genoeg , andere zich tusschen eenige 
los aaneengehechte draden , aan de takjes op- 
hingen ; van beide wijze van inspinning tot de 
verandering in Pop , hetgeen den volgenden dag 
gebeurt, hebben wij op de Plaat de afbeelding 
voorgesteld. Slechts zeven dagen bleven de Popjes onuit- 
gekomen liggen of hangen , komende er toen 
het grijskleurige Vlindertje uit te voorschijn, 
aan de boven- en onderzijde op de Plaat voor- 
gesteld. Alhoewel geheel grijsachtig van kleur 
zijnde , zijn toch de bovenvleugels niet onaar- 
dig gevlamd , doch de ondervleugels en de ge- 
heele Vlinder van onderen zijn van dezelfde 
kleur. PLANCHE 127. 

|ja Chenille que nous représentons sur Ia 
Planche 127, se trouve aux mois de Novembre 
et de Décembre sur une espèce de Figuier qui 
nous est inconnue. Les Chenilles en tortillent 
ces feuilles en partie, au moyen de longs flls 
blancs ; et elles vivent Ik dedans en famille au 
nombre de dix ou douze. Quand on les in- 
quiète elles lâchent de s'enfuir en courant en 
avant et en arrière, mais elles se réunissent 
plus lard autant que possible. Comme leur 
changement s'approchait vers la fin de De'cem- 
cembre , elles commencèrent a s'éloigner peu 
a peu l'une de l'autre , et quelques unes se 
préparèrent un Cocon subtil et transparent au 
milieu d'une feuille. C'était pourtant assez 
curieux que d'autres se pendaient 'a quelques 
fils attachés ça et là 'aux branches ; elles se 
changèrent le jour suivant en Chrysalides. Nous 
avons représenté sur la Planche les deux ma- 
nières de transformation dont nous venons de 
parler. L'Insecte ne resta que pendant sept jours 
dans l'état de Chrysalide. La Phalène grisâtre 
qui en sortit est représentée en dessus et en 
dessous sur notre Planche. Quoique la cou- 
leur grise domine partout , le dessus de ses 
ailes supérieures est joliment dessiné. Hor- 
mis cela toute la Phalène est de la même 
couleur. 278 Dit Vlindertje zoude in het werk van cuAMEa 
en 8T0LL , op Plaat 560 , onder den naam Me- 
gana afgebeeld zijn ; die naam evenwel is in 
het geheele werk niet te vinden , doch wij ma- 
ken te minder zwarigheid , die voor onze soort 
aan te nemen , wijl de op genoemde Plaat als 
Demarriana voorgestelde Vlinder wel eenige 
verwijderde overeenkomst met onze tegenwoor- 
dige soort heeft , doch daarvan niettemin ken- 
nelijk onderscheiden is. On pretend que cette Phalène est représentée 
dans l'ouvrage de crameb et stoll Planche 360, 
sous le nom de Megana. Nous n'avons pu trou- 
ver ce nom dans ce livre, mais nous faisons 
d'autant moins de difficulté de l'adopter pour 
notre espèce que la Phalène sur la Planche ci- 
tée et qui y porte le nom de Demarriana res- 
semble un peu à la nôtre , quoiqu'elle soit cer- 
tainement d'une espèce distincte. Pl.120. 
PHALAENA FLAYICINCTAMS. (PYRALIS.) PLAAT 128. 

Up de blaadjes van eene soort van Bombax , 
vonden wij in het begin der maand Maart een 
zwart Spinsel , vervaardigd met vermenging 
van de uitwerpselen van Rupsen. Dit Spinsel 
onderzoekende, vonden wij daarin drie Rupsen, 
zijnde zwart van kleur met eenige witte stip- 
pen , zoo als bij a een dezer Rupsen , en bij 
b het Spinseltje , zoo als wij dit vonden , is 
afgebeeld. Deze Rupsen vraten weinig en groeiden lang- 
zaam ; zij vraten veelal het merg der bladen , 
latende de dikke aderen onaangeroerd ; zij ko- 
men om te vreten geheel buiten het Spinsel- 
tje , maar verbergen zich bij het vernemen 
van den minsten onraad spoedig weder binnen 
hetzelve. De tijd harer verandering naderende , ver- 
vaardigt daartoe iedere Rups een verblijf, za- 
mengesteld uit afgeknaagd hout, vermengd 
met hare uitwerpsels , gelijk bij c onder aan 
op de Plaat is voorgesteld , en verandert daar- 
in tot een geheel bruinachtig Popje , bij d af- 
gebeeld. PLANCHE 128. 

ÎJe fut au commencement de Mars que nous 
trouvâmes sur des feuilles d'une sorte de Bom' 
bax un Cocon noir, qui était composé d'excré- 
ments d'une Chenille entremêlés avec des fils de 
soie. L'examen de ce Cocon nous y fit trou- 
ver trois Chenilles, d'une couleur noire, variée 
par quelques points blancs. Nous avons donné 
une figure d'une Chenille sous la lettre o, tan- 
dis que le Cocon est représenté tel qu'il fut 
trouvé par nous sous la lettre b. Ces Chenilles mangeaient peu et leur ac- 
croissement était lent ; elle se nourraient de 
préférence du parenchyme des feuilles et en 
laissaient intactes les nervures épaisses. Pour 
prendre leur nourriture elles sortent du Cocon, 
mais au moindre danger elles se retirent promp- 
tement dans leur habitation. Quand la Chenille s'approche du temps de 
sa métamorphose elle se fait un Cocon séparé, 
et composé de fragments de bois rogné qu'elle 
mêle a ses excréments. On verra une figure 
de ce Cocon à la lettre c. La Chrysalide, 
qui se trouve dans ce Cocon est d'une couleur 
jaune tirant sur le brun. On en voit la fi- 
gure en d. 280 

Nadat de Rupsen zich ingesponnen hadden, 
bleven zij nog ruim veertien dagen onveranderd 
in het Spinsel liggen , en in Poppen veranderd 
zijnde, kwamen de Vlindertjes ook nog veertien 
dagen daarna te voorschijn , alzoo eene maand 
na de inspinning ; zij waren bijzonder vlug. Wij noemen dit Vlindertje, tot de Pyralis 
behoorende , daar het , voor zoo veel ons be- 
kend is , nog geenen naam heeft , Pyralis fla- 
vicinctalis. La Chenille reste quinze jours environ dans 
le Cocon avant de se changer en Chrysalide ; 
et celle-ci reste pareillement quinze jours avant 
que le Papillon en sort , d'où l'on voit qu'il 
y passe un mois entre l'époque de la confec- 
tion du Cocon et la sortie de l'Insecte parfait. Cette espèce est restée inconnue jusqu'ici. 
Elle appartient aux Pyralides et nous lui don- 
nons le nom de Pyralis flavicinctalis. 129. 

PHâLAËNA GIBBOSâ. (BOMBYCES.) PLAAT 129. 

Ile Rups, waarvan wij op Plaat i29 de af- 
beelding geven , behoort onder de zeldzame. 
Nu en dan vonden wij er veelal maar eene , zel- 
den twee. Nadat de twee eerstgevondene Rup- 
sen zich ingesponnen hadden, maakten wij, toen 
acht dagen daarna de Vlinders nog niet uitge- 
komen waren, de Spinsels open, en bevonden 
de Rupsen nog onveranderd, echter goed le- 
vend ; het Spinsel weder, zoo goed doenlijk, ge- 
sloten hebbende, en er vijf dagen daarna weder 
naar ziende, vonden wij de Rupsen dood; hier- 
mede was aldus die waarneming afgeloopen ; 
en zoo ondervonden wij die teleurstelling ver- 
schillende malen , alhoewel wij gedurig lan- 
ger met het openen der Spinsels wachtten, de 
laatste maal ruim vier weken. Nu was ons voornemen, indien wij er weder 
eene vonden , het Spinsel niet te openen , maar 
den tijd geduldig af te wachten , totdat de Vlin- 
der zich vertoonde. Er verliep echter meer 
dan een jaar , voor wij eene Rups vonden , dan 
in het begin der maand October vonden wij 
er weder twee op een gewas , dat ons toescheen 
eene Jusiitia te zijn. Ofschoon wij nu alle zorg voor deze twee Rup- 
sen aanwendden, stierf er nog eene eenige da- 
gen daarna, en de overgeblevene spon zich den 
51 October in, tegen het steeltje van het ge- 
was, onder aan de Plaat afgebeeld. PLANCHE 129. 

Lia Chenille dont nous donnons une représen- 
tation sur la Planche 129 , appartient aux espèces 
rares. De temps en temps nous n'en trouvions 
qu'une seule , rarement deux. Après que les 
deux Chenilles que nous avions trouvées pre- 
mièrement s'étaient renfermées dans une Coque, 
comme l'Insecte parfait n'en était pas encore paru 
huit jours après , nous ouvrions le Cocon ; les 
Chenilles n'étaient pas encore changées mais pour- 
tant bien vivantes ; nous fermâmes ensuite la 
Coque aussi bien que possible , mais en y regar- 
dant de nouveau cinq jours plus tard , les Che- 
nilles e'taient mortes. Cette observation était ainsi 
terminée ; nous eûmes ce désappointement plu- 
sieurs fois , quoique nous attendions toujours 
plus longtemps avant d'ouvrir le Cocon , la der- 
nière fois même plus de quatre semaines. Maintenant si nous en trouvions de nouveau une, 
nous nous proposâmes de ne pas ouvrir la Coque 
mais d'attendre avec patience jusqu'à l'apparition 
du Lépidoptère. 11 s'écoula cependant plus d'une 
année avant que nous en trouvâmes une. Nous 
en trouvions alors deux au commencement d'Oc 
tobre sur une plante, que nous croyons être une 
Justitia. Malgré tout les soins, que nous primes pour 
ces deux Chenilles, une d'elles mourut quelques 
jours après. La Chenille qui nous restait se fit 
un Cocon au 31 Octobre, que nous avons re- 
présenté contre une tige au bas de la Planche. 

36 Toen dit Spinsel onaangeroerd latende, met 
geduld afwachtende tot de Vlinder zoude te 
voorschijn komen, duurde het drie maanden 
eer aan dit verlangen voldaan werd, komende 
dezelve juist den 51 Januarij des volgenden 
jaars uit het Spinsel. Om nu zooveel doenlijk 
was ook eene afbeelding van de Pop te kun- 
nen vervaardigen, maakten wij het Spinsel ver- 
der open, en, ofschoon nu het Popvlies beschadigd 
was, konde er toch de onder aan op de plaat 
voorgestelde afbeelding naar vervaardigd worden. De Vlinder is boven op de plaat aan de on- 
der- en bovenzijde voorgesteld. Nog geenen naam hebbende, noemen wij de- 
ze soort, naar de gedaante der Rups, Gibbosa. Laissant alors cette Coque sans y toucher et at- 
tendant avec patience jusqu'à l'apparition du Lé- 
pidoptère, il dura trois mois avant que ce désir 
fut satisfait car il sorta précisément au 31 de Jan- 
vier de l'année suivante. Maintenant pour pou- 
voir faire une réprésentation de la Chrysalide, 
nous ouvrâmes la Coque et quoique la peau de 
Chrysalide était endommagée on pouvait pour- 
tant faire après elle la figure qui se trouve au 
bas de la Planche. Le Lépidoptère est représenté en haut de la 
Planche tant en dessus qu'en en dessous. N'ayant pas encore de nom, nous nommons celle 
espèce d'après la forme de la Chenille Gibbosa. PI . i5ü. 

PAPILÏO FABIUS Cramer. (NYMPHALIS HIPPONA Fabric.) — (EQUITES ARGONAUTAE Stoll.) PLAAT 130. 

£iT groeit ia de Bosschen te Suriname een 
hooge boom , door de bewoners Mispelboom ge- 
naamd, naar deszelfs vrucht , op een Mispel ge- 
lijkende , naar gedachte de MespUus america- 
na; op de bladen van dezen Boom vonden wij 
eenmaal vier Rupsen in de maand Maart ; allen 
hadden zij zich eene afzonderlijke woning ver- 
vaardigd, zoo als er op Plaat 130 op het onderste 
blaadje eene is voorgesteld. De Rups spint 
deze woning van binnen met donkere , en van 
buiten met lichte witachlige draden te zamen, 
en wel zoo digt, dat men moeite heeft het 
Spinsel weder van elkander te krijgen. In dit 
verblijf onthouden zij zich gedurende den dag , 
alleen met den kop er buiten , zich naar ge- 
dachten voor de zonnestralen en ook wel 
voor hunne vijanden bedekkende ; dit ver- 
blijf verlaten zij om te vreten en verbergen 
zich daarna er weder in. Op het andere blaadje 
is de Rups buiten het Spinsel afgebeeld. Zij 
vreten weinig en groeijen langzaam. Volwassen en tot den lijd harer verandering ge- 
komen zijnde , hechtten zij zich het achtereinde, 
veelal aan een bladsteeltje, vast, en veranderden 
den volgenden dag in eene groenachtige Pop , 
op de Plaat voorgesteld. Spoedig werd aan het verlangen, om den 
Vlinder te zien, voldaan, daar dezelve twaalf PLANCHE 130. 

Il se trouve dans les boisa Surinam un arbre 
élevé que les habitans appellent Mistelboom, d'a- 
près son fruit ressemblant k celui du Néflier , pro- 
bablement la Mespilus americana ; c'est sur les 
feuilles de cet arbre que nous trouvâmes un 
jour quatre Chenilles dans le mois de Mars, 
toutes s'étaient préparées une demeure séparée , 
comme nous en avons représentée une sur la 
Planche 150 sur la feuille la plus basse. La Che- 
nille double cette demeure en dedans par des fils 
foncés et en dehors par des fils d'un blanc clair, 
et cela si étroitement qu'il est difficile de désunir 
la Coque. Elles restent tout le jour dans cette de- 
meure et ne tiennent que la le'te en dehors; on peut 
croire qu'elles font ceci afin de se soustraire aux 
rayons du soleil , ou bien à leurs ennemis ; elles 
quittent cette demeure pour manger et s'y ca- 
chent en suite de nouveau. Sur l'autre feuille 
la Chenille est représentée hors de la Coque. Ces 
Chenilles mangent peu et croissent lentement. Lorsqu'elles étaient adultes et arrivées au temps 
de leur changement, elles s'attachaient par l'abdo- 
men a une branche, et changeaient le lendemain 
en une Chrysalide verdâtre , représentée sur la 
Planche. Bientôt le désir de voir le Lépidoptère fut sa- 
tisfait , car douze jours après que la Chenille s'e'- 

36" 284 

dagen , nadat de Rups zich had opgehangen , 
reeds te voorschijn kwam ; hij is op de Plaat 
in de vliegende en loopende gestalte afgebeeld. Op Plaat 90 , fig. C en D , in het werk van 
caAMER , is deze Vlinder aan de boven- en onder- 
zijde te zien , voorgesteld ; de bovenzijde komt 
zeer wel met onze afbeelding overeen , doch 
de onderzijde verschilt in kleur nog al aanmer- 
kelijk. In het aangehaalde werk is deze Vlinder Fabius 
genaamd. tait changée, l'Insecte parfait apparut. Il est re- 
présenté sur la Planche dans la figure courante 
et volante. Sur la Planche 90 , fig. C et D , dans l'ouvrage 
de CRAMER ce Papillon est représenté tant en des- 
sus qu'en dessous ; le dessus est très conforme k 
notre représentation , mais le dessous diffère 
beaucoup en couleur. Dans l'ouvrage mentionné ce Lépidoptère est 
nommé Fabius. Tl i.M, 
PHALAENA COGNATA. (BOMBYCES.) PLAAT 131. 

iJij de uitgave van Plaat 121 zeiden wij, nog 
een' Vlinder te kennen , die zeer veel met de 
daar afgebeelde overeenkwam , maar waarvan 
de Rups aanmerkelijk verschilde. De daar 
voorgestelde Rups noemden wij, naar het gewas, 
waarop zij gevonden was , Bombyx Elaeodendri; 
ons tegenwoordig voorwerp zullen wij noemen 
Bombyx oognata , als tot hetzelfde huisgezin 
behoorende. In het aanhangsel van stoll op het werk van 
CBAMEH , is op Plaat 23 , fig. S , eene Rups af- 
gebeeld, benevens Spinsel en Pop, hetgeen zeker- 
lijk dezelfde zal voorstellen, als waarvan wij op de 
hier bijgevoegde Plaat 131 de afbeelding geven ; 
sTOLL zegt dat daar uitkomt het Vlindertje bij 
CRAMER afgebeeld op Plaat 59S , fig. G en 
aldaar Pusilla genaamd ; doch hierin is hij ver- 
keerd onderrigt: het daar afgebeelde Vlindertje 
heeft geene overeenkomst met het onze, en 
komt zekerlijk uit eene andere Rups voort. De tegenwoordige zwarte, met zeer vele witte 
haren versierde Rups, leeft, even als de vorige, 
zeer eenzaam. Alhoewel wij dezelve meerma- 
len gevonden hebben kan dezelve wel bij de 
zeldzame gerekend worden. Deze Rupsen loo- 
pen zeer schielijk; aangeraakt wordende, rollen 
zij zich ineen , en vallen dan spoedig af, doch 
verbergen zich niet lusschen de bladen , maar PLANCHE 131. 

tin publiant la Planche 121 , nous disions 
connaître encore un Lépidoptère qui avait beau- 
coup de rapport avec celui qui est représenté 
là, mais dont la Chenille diffère beaucoup. 
L'espèce dont nous parlons a été nommé par 
nous Bombyx Elaeodendri d'après la plante sur 
laquelle elle se trouva; nous nommerons notre 
espèce présente Bombyx cognata comme appar. 
tenant à la même famille. Dans le supplément de stoll k l'ouvrage de 
CRAMER on trouve représentée une Chenille sur 
la Planche 23 fig. S , avec la Coque et la Chry- 
salide qui doit certainement être la même dont 
nous donnons la figure sur la Planche 131 ci- 
jointe, sTOLL dit qu'il en sort le Lépidoptère 
représentée chez cramer sur la Planche 393, fig. 
G, et nomme là Fusilla, mais dans ce point il 
est mal instruit. Le Lépidoptère qui est figuré 
là n'a aucune ressemblance avec le nôtre et 
provient assurément d'une autre Chenille. La Chenille dont nous parlons maintenant est 
noire et ornée de beaucoup de poils blancs ; 
ainsi que la précédente, elle vit très solitaire- 
ment. Quoique nous l'avons trouve'e souvent, elle 
peut bien être classée parmi les espèces rares. 
Ces Chenilles marchent tres vite; quand on les 
touche elles s'enroulent , et tombent bientôt , 
mais elles ne se cachent point entre les feuilles 286 

verblijven op en onder dezelve, schijnende min- 
der bevreesd dan wel andere Rupsen, voor hare 
vijanden. Volwassen en tot den tijd harer gedaante- 
verwisseling gekomen zijnde, vervaardigt onze 
Rups zich een zeer los Spinsel tusschen de 
bladen, met hare haren doormengd, zoo als 
hetzelve op het blaadje voorgesteld wordt , kun- 
nende men de Pop er in zien liggen , die ook 
buiten het Spinsel onder aan de Plaat is af- 
gebeeld. De Vlinder kwam nog al spoedig te voorschijn, 
blijvende slechts twaalf dagen in het Popvlies 
verborgen; hij is aan de beide zijden op de Plaat 
afgebeeld. et restent sur elles , en semblant moins crainti- 
ves pour leurs ennemis que beaucoup d'autres 
Chenilles. Etant adulte et arrivée au temps de sa mé- 
tamorphose, notre Chenille se fait une Coque 
fort légère entre les feuilles, entre-mêlée de 
ces poils comme il est représenté sur la feuille. 
On peut y entrevoir la Chrysalide qui est aussi 
représentée hors du Cocon au bas delà Planche. Le Lépidoptère apparut assez vite, ne res- 
tant que douze jours dans l'enveloppe de la 
Chrysalide. L'Insecte parfait est représenté sur la 
Planche des deux côtés. 
PI. 132 PHALAENA DECÜSSATA. (GEOMETRAE.) PLAAT 132. 

Het aantal Spaa-Rupsen schijnt in Suriname 
zeer gering te zijn ; om deze reden deed het 
ons genoegen er weder eene magtig te worden 
en die aan de liefhebbers te kunnen mededee- 
len. Wij vonden deze Rups op de bladen van 
den Vijgenboom , en slechts eenmaal ; zij is afge- 
beeld op Plaat 1 32 , dezelve zat toen in die 
houding zoo als die op de Plaat is aangewezen. Het was omstreeks half April, dat wij deze 
Rups vonden , en na nog eenige dagen gevoed 
te zijn , bereikte zij haren vollen wasdom. Het 
was te verwonderen , hoe vele kromme en ge- 
bogene houdingen deze Rups , bij het stil zit- 
ten en loopen aannam ; dan eens naar beneden, 
met den kop gebogen, zoo als vele Span- 
Rupsen doen, en dan eens weder achterover 
nog veel verder dan op de Plaat is voorgesteld. Toen de tijd harer gedaanteverwisseling geko- 
men was, maakte zij zich, even als de Rupsen der 
Dagvlinders , het achtereinde vast , en eenen 
bijzonder sluitenden draad over het lijf beves- 
tigd hebbende, veranderde zij den volgenden 
dag in eene donker groene Pop, zoo als zij 
op het blaadje afgebeeld is. Slechts weinige dagen behoefden wij naar PLANCHE 132. 

11 semble que Ie nombre des Arpentenses est 
fort petit k Surinam. Par conse'quent il nous 
était tres agréable d'en trouver de nouveau une, 
et de pouvoir la communiquer aux amateurs. 
Nous ne trouvions cette Chenille qu'une seule 
fois sur les feuilles du Figuier ; elle est repré- 
sentée sur la Planche 132; elle se trouva alors 
dans la même pose que sur la Planche. C'était environ au milieu d'Avril que nous trou- 
vâmes cette Chenille, et après l'avoir nourrie 
encore quelques jours , elle parvint son état adulte. 
C'e'tait admirable combien de poses courbées cette 
Chenille prise en courant et en état de repos, 
tantôt penchée avec la tête courbée comme beau- 
coup d'Arpenteuses le font , et tantôt refléchie 
en arrière encore d'avantage que nous ne l'avons 
représenté sur la Planche. Le temps de son changement étant venu elle 
s'attachait par l'abdomen comme les Chenilles 
des Papillons diurnes, et s'étant entouré le corps 
d'un fil très serré, elle changea le lendemain 
dans une Chrysalide d'un vert foncé comme 
elle est représentée sur la feuille. L'apparition du Lépidoptère ne tarda pas long- 288 het uitkomen des Vlinders te wachten, daar 
reeds zes dagen nadat de Rups in Pop veran- 
derd was, de Vlinder te voorschijn kwam, 
bovenaan op de Plaat afgebeeld, in de vliegende 
gedaante, zoo als hij ook in rustenden stand 
zich plaatst. Eene soort van SpanRups zijnde , en zoo ver 
ons bekend is nog geen en naam hebbende, 
noemen wij ons voorwerp Geometra decussatu. temps, car déjà six jours après que la Chenille 
s'était changée en Chrysalide, le Lépidoptère 
en sortait. Il est repre'senté en haut de la 
Planche en volant ; en se re'posant il tient ses 
ailes étendues comme pendant le vol. Cette Arpenteuse n'a pas encore été nommée 
à ce que nous sachions ; nous nommerons cette 
espèce Geometra decussata. PI. 133. 


PAPItIO CALLIOPE. (HEIICOIMI.) PLAAT 133. 

l/e oranjekleurige, met vele zwarte strepen 
en vlakken versierde Dag-Vlinder, waarvan wij 
op de hierbij behoorende Plaat 155 de afbeel- 
ding geven , aan de boven- en onderzijde te 
rien , met vijf witte vlakjes op een' zwarten 
grond aan de einden der bovenvleugels, kan 
wel onder de fraaije Vlinders geplaatst wor- 
den. Dezelve is als Vlinder niet bijzonder 
zeldzaam, maar de Rups wordt slechts zelden 
gezien. Het Wijfje legt de Eijeren bij hoopjes, op de 
blaadjes van een boompje, waarvan wij geen in- 
landschen naam kunnen opgeven, maar hetgeen 
wij denken te zijn Achras Sapota. De Rupsen 
nu te voorschijn komende , blijven gezellig bij 
elkander, dat misschien de reden is, dat men 
die zelden vindt, daar zij anders, zich verstrooi- 
jende , meerder hier en daar zouden te ont- 
dekken zijn; vindt men nu zoodanig schooltje 
Rupsen dan zijn er velen bijeen. Dit gezellige 
leven duurt tot dat de tijd harer verandering 
nadert; dan gaan zij zich eenigzins van elkan- 
der verwijderen , om daartoe gelegenheid te 
zoeken. Volwassen en tot den tijd der gedaantever- 
wisseling gekomen zijnde, hecht zich de Rups 
het achtereinde vast aan een sleeltje of veelal 
op een blaadje, zoo als op de Plaat, en, na PLANCHE 133. 

Lie Papillon diurne , d'une couleur orange 
orne' de beaucoup de rayes et de tâches noires, 
dont nous donnons la repre'sentation sur la Plan- 
che 133 ci-jointe, mérite bien d'être rangé parmi 
les beaux Lépidoptères. On l'y voit tant en des- 
sus qu'en dessous, avec cinq tâches blanches 
sur un fond noir 'a la fin des ailes antérieures. 
Ce n'est pas un Papillon fort rare , mais on 
en trouve rarement la Chenille. La femelle pose ses oeufs par tas sur les 
feuilles d'un arbrisseau dont nous ne pouvons 
donner le nom indigène mais que nous croyons 
être Y Achras Sapota. Les Chenilles en apparais- 
sant, restent les unes chez les autres, ce qui est 
peut-être la cause qu'on les trouve rarement , 
car quand elles se dispersaient on les découvri- 
rait plus souvent ça et Ik. Lorsqu'on trouve de 
ces Chenilles il y en a plusieurs ensemble; cette 
vie sociale dure jusqu'à l'approche du temps 
de leur changement; alors elles se dispersent 
un peu pour s'y préparer. Etant adulte et parvenue au temps de son 
changement, la Chenille s'attache par l'abdomen 
k une branche ou souvent à une feuille comme 
on le voit sur la Planche, et après avoir filé en- 

37 S90 

zich nog een' draad over het lijf gesponnen te 
hebben, verandert zij den volgenden dag in 
eene Pop, van kleur en gedaante als op de 
Plaat voorgesteld. Alvorens de Rups zich ter verandering gereed 
maakt, verliest zij hare oranjekleur, welke 
in geelachtig wit overgaat. Na hare verande- 
ring in Pop komt de Vlinder spoedig te voor- 
schijn, blijvende slechts eene week in het Pop- 
vlies verborgen. Op Plaat S46, fig. C van het werk van cramer, 
is onze Vlinder afgebeeld, en aldaar Calliope core un fil autour de son corps elle change le 
jour suivant en une Chrysalide de la même 
couleur et la forme de celle qui est représentée 
sur la Planche. Avant que la Chenille s'apprête au change- 
ment, elle perd sa couleur orange et devient 
d'un blanc jaunâtre ; après son changement 
Chrysalide, le Lépidoptère parait bientôt, 
restant cache' qu'une seule semaine dans 
Coque. en 
ne 
la Notre Lépidoptère est repre'senlé sous le nom 
de Calliope sur la Planche 246, fig. C, de Tou • 
vrage de cramer. n. 134. 


PHALÀËNA TRIZONALIS. (TORTRICES.) PLAAT 134. -i 

14 
n dit werk hebben wij hier voor ot) Plaat 

63 een Vlinder afgebeeld, en daar genoemd 
Uriicalis Surinamensis, omdat de Vlindi*^' veel 
op den in Europa zich onthoudende Urf oalis 
gelijkt, en de Rups ook Brandnelelbladet', tot 
haar voedsel gebruikt. Op Plaat 107 hebben 
wij weder een Vlinder voorgesteld, en daar ge- 
noemd Stigmatalis, naar de zwarte slippen , 
die de Rups op lederen ring heeft, en nu ge- 
ven wij op Plaat 13i weder de afbeelding 
van eenen Vlinder , die veel overeenkomst 
met de twee aangehaalde heeft ; alle deze 
drie soorten van Vlinders, hoewel in kleur 
verschillende, hebben drie banden of strepen 
over de vlerken ; aan de onderzijden komen 
de twee eerstgemelde zeer veel overeen, dan 
onze tegenwoordige verschilt aanmerkelijk, heb- 
bende deze van onderen zes langwerpige, wit- 
achtige vlakken, overigens geheel vaalkleurig. 
De Rupsen komen ook in gedaante en kleur 
nog al overeen, en de kleur der Poppen is bij 
alle drie roodachtig ; het lijdt echter geen twij- 
fel of het zijn drie bijzondere soorten. Wij zul- 
len nu de tegenwoordige noemen Phalaeiia trizo- 
nalis, naar aanleiding der drie strepen op de 
bovenzijde der vlerken. De eerste maal vonden wij deze Rupsen in 
de maand April, in drie of vier te zaamge- 
sponnen bladen; daarna gebeurde dit meerma- 
len, op een gewas waarvan ons de naam onbe- 
kend is, misschien eene soort van Eleagnus. 
Nadat deze Rupsen nog eenige dagen gevoed PLANCHE 134. 

1/ans eet ouvrage nous avons représenté au- 
paravant sur la Planche 65 un Lépidoptère que 
nous avons nommé Urtioalis Surinamensis 
parce qu'il ressemble beaucoup a VUrticalis qui 
se trouve en Europe et que la Chenille se sert 
aussi des feuilles d'ortie pour nourriture; sur la 
Planche 107 nous avons représenté encore un 
Lépidoptère que nous avons nommé Sligmalalis 
d'après les tâches noires que la Chenille a sur 
chaque anneau, et maintenant nous donnons sur 
la Planche 134 de nouveau la figure d'un Lépi- 
doptère qui ressemble beaucoup aux deux que 
nous avons mentionnés ci-dessus. Toutes ces 
trois espèces quoique différentes en couleur, ont 
trois rayes sur les ailes ; en dessous les deux 
premières se ressemblent beaucoup, tandis que 
celle dont nous parlons a présent diffère re- 
marquablement , car elle a en dessous six taches 
oblonges et blancheâlres et est au reste tout-k-fait 
grisâtre. Les Chenilles sont assez conformes par 
la couleur et la forme; la couleur des Chrysalides 
est chez tous les trois rougeâtre; ce sont pourtant 
indubitablement trois espèces. Nous nommerons 
maintenant la présente Phalaena trizonalis, a 
cause des trois rayes sur le dessus des ailes. La première fois nous trouvâmes ces Chenilles 
dans le mois d'Avril entre trois ou quatre feuilles 
attachées; plus tard ceci nous arriva souvent sur 
une plante dont le nom nous est inconnu; peut- 
être c'était une espèce d'i'/eai^wMS. Après que ces 
Chenilles étaient nourries quelques jours, elles 

37» •waren , maakten zij de besponnen bladen wat 
digter op elkander, veranderden van kleur, 
werden geelachtig rood, en verwisselden den 
volgenden dag in Poppen, zoo als er een onder- 
aan op de Plaat afgebeeld is. Deze Rupsen zijn moeijelijk te bekomen, 
door dat zij drie of vier bladen op elkander 
spinnen ; begint men nu deze bladen van el- 
kander te trekken, dan is de Rups er eerder 
voor- of achteruit weg, bijna eer men die nog 
gezien heeft. Nadat de Rups in Pop veranderd is , behoeft 
men niet vele dagen naar het te voorschijn ko- 
men van den Vlinder te wachten, verschij- 
nende deze reeds twaalf dagen daarna, afge- 
beeld bovenaan op de Plaat hierbij 154, aan 
de boven en onderzijde voorgesteld. joignirent les feuilles filées un peu plus , 
changèrent leur couleur en un rouge jaunâtre, 
et se métamorphosèrent le lendemain en 
Chrysalides, comme il en est représente' un au 
bas de la Planche. On ne peut trouver ces Chenilles sans beau- 
coup de peine , parce qu'elles filent deux ou 
trois feuilles l'une sur l'autre; quand on va sé- 
parer ces feuilles, la Chenille en échappe en 
devant ou en arrière presque avant qu'on l'ait vue. Après le changement de la Chenille en Chry- 
salide l'apparition du Lépidoptère ne tarda pas 
plus longtemps que douze jours. Il est repré- 
senté au Planche ci-jointe , tant en dessus qu'en 
dessous. 
PI 155. 
PHALAENA SPECULIFERA. (BOMBYCES.) PLAAT 133. 

Oet is opmerkeDS\raardig , dat elk dier 
weet hetgeen hem nuttig en noodig is ; het 
wordt echter somtijds wel eens bedrogen of 
misleid door reuk of door gezigt. Zoo vliegt 
de Mug in de kaars, en hel Lam loopt in het 
vuur, door den glans misleid wordende ; maar 
de Rupsen zoude men zeggen zijn verstandiger; 
die vreten niets of het moet goed voor haar 
zijn, en weten den lijd, om hare grafplaals 
te bereiden , als zij tot eenen nieuwen staat 
zullen overgaan. De Rups, waarvan wij op Plaat 13S in vol- 
wassen leeftijd de afbeelding geven , maakt reeds 
bij hare geboorte een verblijf, waar z!j als het 
ware in woont ; wordt dit te klein, dan ver- 
vaardigt zij zich een grooter ; zij maakt zich 
dit verblijf van een digt te zamcn gerold blad, 
daar zij het einde ter halver wege afbijt, op- 
dat hare vuiligheid daardoor kan wegvallen ; 
uit dit verblijf, aldus te zamengesteld, gaat zij 
uit om te vreten en keert daarna in bare cel 
terug. De eerste maal dat wij deze Rupsen vonden, 
was in de maand October, en drie maanden 
daarna, in Januarij, vonden wij die weder; al- 
dus zouden dezelve zich viermaal in het jaar 
kunnen vermenigvuldigen. Dan, daar de Vlin- 
der lang in het Popvlies verblijft, zoo verloopt 
de tijd, en de voorlteling zal niet meer dan 
driemaal, en wij zouden oordeelen maar twee- PLANCHE 15S. 

xJ'est une chose remarquable que chaque 
animal sait ce qui lui est utile et nécessaire, 
quoiqu'il soit trompé quelquefois par l'odorat 
ou la vue. C'est ainsi que les cousins se jettent 
dans la lumière d'une chandelle et que l'agneau 
court dans la flamme. Les Chenilles semblent 
être plus prudentes, elles ne mangent que ce 
qui leur convient ; elles savent l'époque de se 
préparer un sépulcre quand elles sont venues 
au terme de leur existence, pour continuer leur 
vie sous un nouvel état. La Chenille dont nous donnons une figure 
sur la Planche 15a dans son e'tat adulte, se 
construit déjk une demeure dès sa sortie de 
l'oeuf. Quand celle demeure est devenue trop 
étroite, elle en fait une plus grande. Celte re- 
traite est composée d'une feuille, liée étroitement 
et dont le bout est découpé à demi pour for- 
mer une ouverture , servant d'issue aux excré- 
ments. Elle quille cette demeure pour cher- 
cher sa nourriture, et après avoir satisfait ce 
besoin elle s'y relire pour se reposer. Ce fut en Octobre que nous trouvâmes ces 
Chenilles. Trois mois après, c'est-k-dire en Jan- 
vier, nous en trouvâmes d'autres. D'après celte 
observation il parait que celle espèce aurait qua- 
tre générations chaque année. Mais comme l'In- 
secte parfait reste long-temps dans sa Coque, 
cène sera peutélre que deux ou tout au plus trois 
fois par année que se montre une nouvelle généra- 294 maal zijn. De vermenigvuldiging is toch bui- 
tengewoon groot, leggende het Wijfje eeoe me- 
nigte eijeren ; het is dus goed dat er vele Rup- 
sen door Wespen vernield, zoo als wij onder- 
vonden hebben, en door het gevogelte verslonden 
worden, anders zoude haar getal te veel toene- 
men en veel schade veroorzaken. De tijd harer gedaanteverwisseling nade- 
rende, wordt de groene Rups oranje-geelachtig 
van kleur, begint zich dan een verblijf te ver- 
vaardigen , om daarin tot Pop te veranderen, 
tegen een steellje of boven op een blaadje, en 
verandert daar tot Pop. Het een en ander is 
op de Plaat afgebeeld. Het was eerst drie maanden en drie dagen 
nadat de Rups in Pop veranderd was, dat de 
Vlinder zich vertoonde, en het was ter zelfder 
tijd dat wij ook in de vrijheid weder Rupsen 
vonden ; zoo nu de Vlinder drie maanden in het 
Popvlies vertoeft, dan kan dezelve ook geen vier- 
maal in het jaar vermenigvuldigen. Beide de geslachten hebben wij op de Plaat 
afgebeeld, het Mannetje aan de boven- en het 
Wijfje aan de onderzijde te zien; het witte 
spiegelvlak, waarmede deze Vlinder versierd is, is 
aan beide zijden zigtbaar. Daar, zoo veel wij 
welen, ons Voorwerp nog geenen naam heeft, 
noemen wij het Phalaena (Bombyx) specuUfera. tion. La propagation néaninoins est très consi> 
dérable car la femelle pond une grande quantité 
d'oeufs. La trop grande multiplication de l'es- 
pèce qui serait nuisible, est limitée par les Ich- 
neumons, qui selon nos observations en de'truisent 
souvent les Chenilles, et par les oiseaux insecti- 
vores, qui en dévorent sans doute un grand nombre. A l'époque de sa me'tamorphose la Chenille 
change de couleur, et de verte qu'elle était elle 
devient jaunâtre. Elle se Gxe une Coque contre 
une tige ou a la face supérieure d'une feuille 
coinme on en voit une figure sur la Planche. Ce ne fut que trois mois et trois jour après 
que la Chenille se fut me'tamorphosée que l'In- 
secte parfait se montrait, a la même époque que 
nous trouvâmes de nouveau des Chenilles de cette 
espèce. Nous avons donné une figure du mâle de la 
face supérieure et une autre de la femelle vue en 
dessous. La tache blanche et luisante de ses ailes 
postérieures est visible des deux côtés. C'est 
elle qui nous a donné l'idée du nom de Bombi/x 
speculifera, qui nous servira à designer cette es- 
pèce , que nous croyons inédile. ?\.m. 
PHÀIAENA FIRIIANA. (BOMBYCES.) PLAAT 136. Ê' irmiana is de naam Tan den Vlinder, af- 
gebeeld door CRAMEB, Plaat 398, fig. F en G; 
ofschoon er nu wel eenig verschil bestaat, tus- 
schen dien Vlinder en onzen tegen woordigen, zoo 
lijdt het toch geen twijfel , of beiden zouden 
Tân dezelfde soort zijn, en wij behouden alzoo 
dien naam. Het was in de maand Augustus, dat wij tot 
het opzoeken van Rupsen in het Bosch met 
eenen stok volgens gewoonte tegen eenen zoo- 
genaamden Melkhout-boom [Ficus) sloegen, waar- 
van eene gele Beer-Rups afviel , voorgesteld 
op Plaat 136. Toen deze fraaije Rups nog eenige dagen 
gevoed was, begonnen de haren langzaam uit 
te vallen, en zij met vreten op te houden, en 
onrustig heen en weer te loopen ; nu in de 
verwachting zijnde dat zij zich een Spinsel ter 
gedaanteverwisseling zoude bereiden, gebeurde 
dit niet ; zij leide zich in een klein kuiltje 
neder op de aarde, nadat alle de haren uit- 
gevallen waren, en veranderde alzoo zonder 
Spinsel in eene Pop. Ofschoon nu de Pop goed te voorschijn kwam, 
en zelfs zeer levendig was, zouden wij toch PLANCHE «se. 

lilalgré les différences qu'on peut remarquer 
entre notre figure et cette du Lépidoptère qui 
a été représenté dans l'ouvrage de cramer. Plan- 
che 398, sous le nom de Firmîana, nous ne sau- 
rions douter un seul instant qu'elle n'en diffère 
pas comme espèce et nous lui laissons ce nom. Nous avons trouvé cette Chenille velue et jauoe 
au mois d'Août; elle se laissait tomber d^un 
figuier que nous secouâmes en le frappant par 
des coups de baton. Après que la Chenille fut nourrie encore 
quelques jours, elle commença k perdre peu a 
peu ses poils; elle cessa de manger et com- 
mença k courir ça et là comme si elle était 
agitée. Nous ne la vîmes point filer de Co- 
que mais elle se plaça dans une petite fosse sur 
terre après la chute complète de ses poils et 
s'y changea ensuite en Chrysalide. La Chrysalide était bien formée et très vivace, 
mais nous croyons cependant que c'est par épui- 396 

veronderstellen, dat het uit zwakheid was, dat 
de Rups geen Spinsel had gemaakt. Daar wij 
echter maar eene Rups hadden , en dezelve 
niet weder hebben gevonden, kunnen wij daar- 
over niet verder oordeelen , noch onze bevin- 
dingen mededeelen. Wij vreesden daarom ook dat er geen Vlin- 
der uit de Pop zoude komen; echter zorgvul- 
dig dezelve bewarende, en van dag tot dag er 
naar ziende, ontdekten wij steeds met genoe- 
gen, dat zij bleef leven ; twintig dagen na 
de verandering der Rups kwam de Vlinder 
te voorschijn. Op de Plaat is de Vlinder aan 
beide zijden voorgesteld. sèment ou quelque autre cause accidentelle que 
la Chenille a été empêchée à se faire un Cocon. 
Ceci n'est au reste qu'une conjecture, qui ne 
saurait être confirmée que par l'observation d'au- 
tres Chenilles de la même espèce. Nous n'étions pas sans crainte que la Chrjsa- 
lide ne donnerait point l'Insecte parfait. Mais 
nous eûmes la satisfaction de la voir continuer 
k vivre, en l'observant journellement. Ce ne fut 
qu'à la fin de la troisième semaine que l'Insecte 
parfait en sortait. Le Lépidoptère est représenté 
des deux faces au haut de la Planche. PL 137. PHALAENA ANONELLA. (TINEA.) PLAAT 137. t/M.nona muricala is de Latijnsche benaming 
van den boom , welke in Suriname den naam 
draagt van Zuurzak. De tegenwoordige Vlinder 
legt naar gedachten de eijeren buiten op de 
vrucht van dezen boom, en het Rupsje geboren 
zijnde, vreet zich in dezelve en leeft daar binnen; 
hare uitwerpsels komen buiten het gaatje, daar 
zij ingevreten is. De Rups vreet tot in het hart der vrucht door; 
als men zoodanige vrucht opmerkt, met gaatjes 
en bruine randjes er om, dan kan men zeker 
zijn, er Rupsjes, of ook wel Popjes in te zullen 
vinden. Om tot Pop te veranderen, vervaardigt de 
Rups zich binnen in de vrucht een Spinsellje , 
waarin zij hare gedaante verwisseling ondergaat. 
Ofschoon deze Rupsen niet gezellig leven, vindt 
men echter dikwijls in dezelfde vrucht, meer dan 
eene Rups, of ook wel meer dan eene Pop. Dit verblijf of Spinsellje vermengt de Rups 
voor een groot deel met hare uitwerpsels. Het 
Popje is bruin , waaruit acht dagen later het 
Vlindertje te voorschijn komt. Men ziet op de hierbij behoorende Plaat 157, 
de afbeelding der vrucht van de Zuurzakboom ; 
boven op dezelve kruipt eene Rups, bij hel PLANCHE 137. 

11 y a un arbre k Surinam qui porte le nom 
de Zuurzak, et dont le nom Latin est Ano- 
lia înuricata. La Phalène dépose probablement 
ses oeufs sur le fruit de cet arbre et la Che- 
nille s'y fait un trou aussitôt qu'elle est née; 
elle jette ses excréments hors de l'ouverture par 
la quelle elle est entrée. La Chenille pe'nètre jusqu'au centre du fruit. 
Quand on aperçoit un fruit avec des trous k 
bords bruns, on peut être certain d'y trouver 
des Chenilles ou bien des Chrysalides. Pour changer en Chrysalide la Chenille se fait 
un Cocon au dedans du fruit dans lequel elle 
subit son changement.Quoiqueces Chenilles vivent 
séparément, on ne manque pas d'en trouver 
souvent plusieurs dans le même fruit. La Chenille compose ce Cocon pour la plupart 
de ses excréments. La Chrysalide est brune, 
d'où sort la Phalène après environ huit jours. On voit le fruit du Zuurzak sur la Planche 
157 ci jointe, une Chenille marche dessus près 
du trou qui lui a servi de demeure. Le bord 

38 298 

gaatje, dat haar tot verblijf gediend heeft; de 
rand van dit gaatje is rondom bruin , en daar 
builen ziet men de uitwerpsels opgehoopt ; nog 
zoodanig gaatje is op dezelfde vrucht voorgesteld. Onder dezelfde vrucht is het Spinsellje en 
Popje afgebeeld , en achter de Rups loopt een 
Vlindertje, terwijl ook nog boven aan op de 
Plaat dit Insekt vliegend aan de boven- en on- 
derzijde is voorgesteld. Dit Vlindertje heeft de twee voorpootjes kort, 
de vier achterste daarentegen lang, lange sprie- 
tjes of voelhorentjes, en lange kromme baard- 
puntjes of tasters. Daar deze soort, zoo veel 
■wij weten, nog geene latijnsche benaming heeft, 
noemen wij haar Anonella. de ce trou est brun, on y voit amassé ses excré- 
ments. Un trou semblable est représenté sur le 
même fruit. Au dessous du fruit on volt le Cocon et la 
Chrysalide. Une Phalène marche derrière la 
Chenille. On en voit aussi une volante au haut 
de la Planche en dessus et en dessous. Cette Phalène a ces deux pattes de devant 
très courtes, les quatre de derrière sont assez 
longues. Ses antennes sont assez longues ainsi 
que ses palpes. Comme nous ignorons que cette 
espèce ait jusqu'ici aucune dénomination latine 
nous la nommerons Phalaena anonella. Pl.loô 

PAPILIO BARCASTÜS. (PLEBE JII URBÏCOIAE.) PLAAT 138. 

Ufschoon de Rups en de Pop, waarvan de af- 
beelding gegeven is op de hier bij zijnde PlaatloS, 
wel eenige gelijkenis heeft , met de Rups en 
Pop, afgebeeld bij stoll, vervolg op cramer, 
Plaat 7, fig. 5 en 5 e, zoo heeft de Vlinder, 
die door stoll wordt opgegeven , daaruit voort 
te komen, afgebeeld bij cramer. Plaat 41, fig. 
C en D, geene gelijkenis met den onzen. Cra- 
mer noemt dien Vlinder Acastus, om nu eenige 
overeenkomst ook in den naam te behouden , 
zullen wij ons voorwerp noemen Barcastus. Op de Cestrmn laurifolitim , en op meer an- 
dere soorten van gewassen, vonden wij nu en 
dan onze tegenwoordige Rups. Vindt men deze 
Rupsen nog jong , dan sterven zij meestal ; zij 
vreten weinig en groeijen buitengewoon langzaam, 
zoodat er naar gedachte bijna drie maanden 
verloopen, eer zij hare volle grootte zullen be- 
reikt hebben. De Rups uit het ei te voorschijn komende , 
slaat zich dadelijk een punt van het blad om, 
en leeft daaronder verborgen; grooter wordende, 
rolt zij het blad digt of spint er twee op el- 
kander, en brengt haar geheele leven in zoo- 
danige cel eenzaam door. De Rups, die ons tot waarneming ge- 
diend heeft, vonden wij in het begin van de 
maand Maart. De toen gevondene Rups was PLANCHE 138. 

"uoique la Chenille et la Chrysalide qui sont 
représentées par stoll , suite k cramer, PI. 7, 
fig. 3 et 7) c. ressemblent quelque peu à celles 
qui sont représentées sur la Pi. 158 ci-jointe, 
cependant le Lépidoptère qui doit en sortir sui- 
vant stoll, cramer ; PI. 41, fig. C et D, ne res- 
semble aucunement au nôtre. Cramer lui donne 
le nom d''Acastîis et nous nommerons l'espèce 
présenté Barcastus pour conserver quelque ana- 
logie dans leur dinomination. Nous trouvâmes notre Chenille de temps en 
temps sur le Cestrum laurifoUutn et sur quel- 
ques autres plantes. Quand les Chenilles qu'on 
trouve sont encore jeunes elles meurent bientôt. 
Elles mangent peu et ne grandissent que lente- 
ment, de sorte qu'il leur faudra environ trois 
mois avant qu'elles soient adultes. Celte Chenille so cache dans une feuille plis - 
sce; dès sa sortie de l'oeuf, plus tard elle roule 
la feuille ou bien elle joint deux feuilles l'une 
à l'autre. Elle passe sa vie solitaire dans cette 
cellule. Nous trouvâmes la Chenille que nous avons 
observée au commencement du mois de Mars. 
La Chenille était a peu près adulte néanmoins 

38" 500 genoegzaam volwassen; er verliepen echter nog 
veertien dagen , eer zij tvi'ee bladen geheel met 
roode zijdeachtige draden digt op elkanderspon; 
zij veranderde daar tusschen in eene niet on- 
aardig gevlakte of gemarmerde Pop, afgebeeld 
buiten het Spinsel onder aan op de Plaat. Na in eene Pop veranderd te zijn , duurde 
hel nog veertien dagen, eer de Vlinder te voor- 
schijn kwam ; deze dikkopvlinder is afgebeeld 
in de vliegende gedaante boven aan op de Plaat, 
en in den loopenden stand op een blaadje, 
waaraan men levens de onderzijde der vleugels 
zien kan. quinze jours s'écoulèrent encore avant qu'elle 
joignit étroitement deux feuilles l'une a l'autre 
avec des fils d'une soie rouge. Elle s'y changea 
dans une Chrysalide joliment tachetée ou marbre'e. 
Nous l'avons représentée en dehors du Cocon au 
bas de la Planche. Apres quinze jours d'attente l'Insecte parfait 
parut. C'était une Hespérie. On la voit voler 
au haut de la Planche; une seconde figure la ret 
présente aissise sur une feuille; dans celle position 
les ailes se montrent par leur face inférieure. PI. 1^ f 
PHALAENA RENSELARÏANA. (TORTRICES.) PLAAT 139. Jcienige Vlinders in het werk van cramer en 
STOLL zijn genoemd naar sommige hunner vrien- 
den, of naar den naam van dezen of genen voor- 
namen Liefhebber der Natuurlijke Hislorie; zoo 
is de Vlinder afgebeeld in genoemd werk op PI. 
348, fig. H, genoemd Renselariana, naar een 
hunner vrienden en levens voornaam Liefheb- 
ber der Natuurlijke Historie, wijlen den Wel- 
Edelen Heer antrony van renselaar wmsz.; de- 
zen naam behouden wij voor den Vlinder, waar- 
van wij op Plaat 159 de afbeelding geven, aan 
de boven- en onderzijde voorgesteld. De Rups en Pop , waaruit genoemde Vlinder 
te voorschijn kwam, en op onze Plaat afgebeeld, 
gelijken veel op de Rups en Pop bij stoll te 
zien, op Plaat 23 fig 8; maar stoll zegt, dal 
uil deze Rups voortkomt, de Vlinder afgebeeld 
bij CRAMER, PI. 371, fig. A, en daar genaamd 
Eleulhera, dan die heeft geene overeenkomst 
met den legen woordigen; echter beslaat er tus- 
schen den onzen en den bij cramer. Plaat 348 
afgebeelden, ook wel eenig verschil ; zij ko- 
men toch met elkander over het geheel over- 
een, ook zegt CRAMER dal de onder- en boven- 
zijde van de vleugels dezelfde strepen en vlak- 
ken hebben, hetgeen bij ons voorwerp insgelijks 
plaats vindt. Het was omstreeks half Maart ; dat wij vier 
van deze Rupsen vonden, ieder lusschen twee 
te zamen gesponnen bladen van een boompje PLANCHE 139. ft. quelques Lépidoptères de l'ouvrage de cramer 
et STOLL ont reçu leur nom d'après quelques amis 
de ces auteurs ou bien d'après quelque ama- 
teur distingué. — La Phalène représentée dans 
l'ouvrage sus-mentionné y est nommée Rensela- 
riana, PI. 348, fig. H, d'après un de leurs ami 
qui en même temps était un amateur célèbre 
de l'Histoire Naturelle, feu Mr. antoine van ren- 
selaar WMSZ. Nous conservons ce nom au Lépi- 
doptère que nous représentons PL 139. On 
le voit en dessus et en dessous. La Chenille et la Chrysalide dont sort la Phalène 
menlionée , ressemblent beaucoup k la Che- 
nille et k la Chrysalide qu'on voit chez stoll, 
Planche 23, fig. 8. Stoll pre'lend cependant qu'il 
en sort une Phalène qui a été' représentée chez 
cramer, PI. 371, fig. A, et qui porte le nom 
à' Elvulhera. Celle la cependant ne ressemble 
nullement k la nôtre, quoique il y ait aussi quel- 
que différence entre la nôtre et celle représente'e 
par cramer, PI. 348, Néanmoins il y a beau- 
coup de rapport entre elles. Cramer dit aussi 
que les raies et les taches sont les mêmes des 
deux cotés des ailes ce qui se voit aussi chez 
notre objet. C'était environ au milieu du mois de Mars 
que nous trouvâmes quatre de ces Chenilles ; 
chacune d'elles se trouva entre deux feuilles 302 dat ons toeschijnt te zijn Dolichos ensisformis. 
Om te vreten komt de Rups uit haren schuil- 
hoek te voorschijn, en dit gedaan hebbende, 
verbergt zij zich weder. Volwassen zijnde, als op de Plaat afgebeeld, 
en de tijd harer gedaanteverwisseling gekomen 
zijnde, bespint zij het blad met roodachtige 
draden, hecht zich aan het achtereinde vast, 
en verandert in eene Pop, afgebeeld op het 
blaadje tegenover de Rups. Dit Popje is zeer levendig; aangeraakt wor- 
dende, rigt het zich met het vooreinde in de 
hoogte, en legt zich daarna weer ter ruste 
neder. Den 26"™ Maart veranderde een der Rupsen in 
Pop, en den 0'^'=" April kwam de Vlinder te 
voorschijn, zijnde alzoo maar elf dagen in het 
Popvlies besloten geweest. jointes. Apparemment l'arbre duquel elles se 
nourrissent se nomme DoHclws ensiformis. La 
Chenille sort de sa retraite quand elle veut 
manger et se cache aussitôt après de nouveau. Quand elle est adulte et prête k se changer com- 
me on la voit sur la Planche, elle couvre la 
feuille de fils rougeâtres, s'attache par derrière 
et se change en Chrysalide. Celle-ci est repré- 
sentée sur la feuille vis k vis de la Chenille. Cette Chrysalide est très vivace. Quand on la 
touche elle se dresse par devant et se laisse 
tomber ensuite. C'était au 26 Mars qu'une des Chenilles se 
changea en Chrysalide et au sixième Avril la 
Phalène parut. Il n'y avait donc qu'onze jours 
qu'elle avait été enfermée dans la Chrysalide. ?l.Uo. 


PHALAENA LINEOLATA. (TORTRICES.) PLAAT 140. 

lilen vindt in Europa even als in Surina- 
me, slechts weinige geheel groene Rupsen, in Eu- 
ropa echter wel eenige groene Span-Rupsen; en 
ofschoon er Rupsen zijn van alle kleuren , zoo 
vindt men toch geene gladde, wel nog ruige of 
zoogenaamde Beer-Rupsen, die geheel wit zijn ; 
meestal hebben de Rupsen twee of drie kleu- 
ren. De Rups, waarvan wij op bijzijnde Plaat 
140 de afbeelding geven, is van boven groen, 
met zwarte, op lederen ring regelmatig geplaat- 
ste stippen ; aan de zijde boven de pooten is 
dezelve geelachtig, de kop is bruinachtig zwart. De bedoelde Rups vonden wij, zoo als vele 
anderen, in Suriname, lusschen te zaam ge- 
sponnen bladen, op een boompje, naar gedach- 
ten Amaranthus polygonoides ; zij vreet de te 
zaam gesponnen bladen zoo ver weg, tot dat zij 
er zich niet meer in kan verbergen, dan ver- 
laat zij die woning, ea bereidt zich weder op 
dezelfde wijs eene andere ; gestoord wordende, 
loopt de Rups schielijk achteruit, en laat zich 
op den grond vallen. De Rups wordt, volwassen en tot den tijd om 
in Pop te veranderen genaderd zijnde, wit geel- 
achtig; zij spint dan de bladen digt op elkander 
en verandert in Pop, die onder aan op de Plaat 
is voorgesteld. Wij vonden deze Rups in de maand Decem- PLANCHE 140. 

Un rencontre fort pen deChenilles entièrement 
vertes pas plus en Europe qu'à Surinam. Il y a 
en Europe quelques Arpenteuses vertes ; et quoi- 
qu'il y ait des Chenilles de toutes sortes de cou- 
leurs on n'en trouve point qui sont entièrement 
blanches, du moins parmi celles qui sont lisses. 
Il n'y a que quelques Chenilles velues qui sont 
tout k fait blanches. La Chenille que nous re- 
présentons PI. 140 est verte par dessus avec des 
taches noires place'es régulièrement sur chaque 
anneau. Elle est jaunâtre de coté près de ses 
pattes et sa tête est d'un noir brunâtre. Nous trouvâmes la Chenille mentionnée ci- 
dessus entre des feuilles jointes comme on voit 
cela assez souvent à Surinam. L'arbre sur le 
quel elle se trouva se nomme probablement ^ma- 
Tanthus polygonoides. Elle dévore ces feuilles 
jusqu'à ce qu'elles ne peuvent plus lui servir de 
demeure ; alors elle les quitte et se prépare un 
asile nouveau de la même manière. Cette Che- 
nille recule bien vite quand on l'enquiète , et 
se laisse ensuite tomber par terre. Quand elle est adulte et prête k subir son 
changement en Chrysalide, cette Chenille devient 
d'un blanc jaunâtre ; elle serre étroitement deux 
feuilles une k l'autre. La Chrysalide est repré- 
sentée an bas de la Planche. Nous trouvâmes cette Chenille au mois de 304 ber; en na nog eenige dagen gevoed te zijn, 
veranderde zij den derden Januarij in eene Pop, 
waaruit acht dagen later de Vlinder te voor- 
schijn kwam. Boven aan op de Plaat is de Vlinder aan de 
onder- en bovenzijde afgebeeld ; in de kleur is 
aan beide zijde weinig onderscheid, zijnde de 
bovenzijde iets donkerder ; de vlakjes en streep- 
jes zijn bijna ook aan beide zijden gelijk. Het is 
een Vlinder, die niet onder de fraaije gekleurde, 
maar wel onder de zeldzame kan gerangschikt 
worden. Wij noemen haar Lineolata, Décembre. Après que nous l'eûmes nourrit en- 
core pendant quelques jours, elle se changea en 
Chrysalide le troisième Janvier. Huit jours plus 
tard la Phalène parut. Celle-ci est représentée au haut de la Planche 
tant en dessus qu'en dessous; la couleur des deux 
cotés ne diffère que peu, cependant elle est plus 
foncée par dessus. Les taches et les raies se res- 
semblent aussi des deux cotés. Cette Phalène 
ne peut être range'e parmi les plus belles mais 
elle est assez rare. Nous lui donnerons le nom 
de Lineolata. 
PI. UI. 
APILÏO ALBÜSTA. PLAAT U]. 

Ufschoon de Vlinder afgebeeld in het werk 
van Cramer, Plaat \il, fig, F, wel eenige ge- 
lijkenis heeft met onzen tegenwoordigen , op de 
hierbij gevoegde Plaat 141 voorgesteld, zoo zal 
het echter niet dezelfde zijn , vooral daar Cra- 
mer zegt, dat de onder- en bovenzijde des 
Vlinders gelijk van kleur zijn, en die verschil- 
len bij den onzen nog al aannnerkelijk. De 
bovenrand der vleugels is bij de beide Vlinders 
zwart, en op zijde is de kant zwart geblokt, 
welke leekening onze Vlinder ook om de on- 
dervleugels heeft, welke bij den Vlinder van 
Cramer bijna geheel wit zijn. De onderzijde 
der vleugels van onzen Vlinder, zoo als men aan 
den loopenden zien kan , is bijna geheel wit ; 
Cramer noemt zijnen Vlinder Monusta; wij 
zullen den onzen Albusta noemen. Het was op den zestienden Februarij , dat 
wij vier dezer Rupsen vonden op de Cocco- 
loba excoriata , waarvan de inlandsche naam 
ons onbekend is ; zij moesten nog eenmaal van 
huid verwisselen, dan dit gebeurde twee dagen 
daarna; en, nadat de Rupsen toen nog weinige 
dagen van de bladen gevreten hadden , begon 
hare kleur te veranderen en zij werden zeer 
glanzig. Wij hebben op onze Plaat eene vol- 
wassene Rups afgebeeld. De Rupsen sponnen 
toen het achtereinde vast , en eenen draad over 
het lijf, aan het takje of op een blaadje, en 
wel zoodanig , dat het Popje overeind stond , PLANCHE 141. 

"uoique Ie Papillon que nous représentons 
sur la Planche 141 , ressemble quelque peu h 
celui que l'on voit dans Cramer , PI. 141, fig. F, 
il n'est pas probable que ce soit la même espèce, 
d'autant moins que Cramer prétend que le dessus 
et le dessous des ailes du Papillon sont de la même 
couleur. Chez notre Papillon la couleur dif- 
fère beaucoup. Il y a un bord noir au haut des 
ailes des deux Papillons , et le bord extérieur 
des ailes de dessus est orné de petits carreaux 
noirs. On voit le même dessin sur les ailes 
inférieures de notre Papillon tandis que celles 
du Papillon de Cramer sont presque tout a fait 
blanches. On peut voir au Papillon courant 
que le dessous des ailes est presque tout à 
fait blanc. Cramer a donné le nom de Mo- 
nusla a son espèce; nous donnerons à la nôtre 
celui d'Albusta. C'était le seizième de février que nous trou- 
vâmes quatre de ces Chenilles sur la Coccoloba 
excoriata , une plante dont nous regrettons 
d'ignorer le nom indigène. Elles changèrent 
de peau pour la dernière fois deux jours plus 
tard. Les Chenilles mangèrent encore quelques 
jours, quand leur couleur commença a changer 
et qu'elles devinrent très luisantes. Nous avons 
représente' une Chenille adulte sur notre Plan- 
che. Elles s'altachèrent par derrière et se 
filèrent un fil par dessus le corps k la feuil- 
le ou a la branche d'une telle manière que 
la Chrysalide était debout comme on en voit 

50 506 

gelijk er twee op de Plaat zijn afgebeeld , die 
verschillende van kleur zijn. Acht of negen dagen nadat de Rups in Pop 
veranderd was, kwam de Vlinder te voorschijn. 
Hij is boven aan op de Plaat vliegende voor- 
gesteld, waardoor men tevens de bovenzijde 
des Vlinders zien kan ; aan den loopenden 
Vlinder, die op de Plaat is afgebeeld, ziet men 
de onderzijde der vleugels. deux sur Ia Planche , qui différent par leur 
couleur. L'Insecte parfait parut huit ou neuf jours après 
que la Chenille s'était transformée en Chrysalide. 
On le voit volant au haut de la Planche. On 
est par cela en état de voir le dessus du Lé- 
pidoptère et on peut voir le dessous des 
ailes k la flgure qui représente l'Insecte courant. fl. UI. 
PAPILÏO FLAYOIARGINATUS. (PIEBEJI URBICOIAE.) PLAAT 142. 

Eif zijn vele soorten van Rupsen , die maar 
eene soort van boombladeren , of maar eene 
soort van kruiden , tot voedsel gebruiken ; dan 
er zijn weder andere, die bijna alle bladeren 
vreten ; zoo vonden wij in verschillende jaarge- 
tijden , en op verschillende boombladeren , de 
Rups, waarvan wij op Plaat 142 de afbeelding 
mededeelen , voorgesteld op een takje van de 
Oranjeboom (Citrus aurantium). Ofschoon nu 
deze Rups met verschillende gewassen zich 
voedt , is zij toch zeldzaam , en zeer zel- 
den ook vonden wij den Vlinder. Wij troffen deze Rups aan op den tweeden 
Maart, zonder haar vroeger ooit ontdekt te heb- 
ben. Zij brengt haar leven zeer verborgen 
door, spinnende de bladen met dikke, witte 
draden op elkander , waardoor zij moeijelijk te 
vinden is. Eenmaal hare levenswijze kennende, 
hebben wij haar meermalen gevonden. De Rups is volwassen, op het steeltje krui- 
pende, op de Plaat voorgesteld. Zij verslindt 
hare eigene woning ; echter houdt zij dezelve 
zoo veel doenlijk gesloten , en vervaardigt zich 
spoedig weder eene andere. Als de tijd harer gedaanteverwisseling geko- 
men is , wordt zij witachtig van kleur, bespint 
haar verblijf genoegzaam geheel van binnen, en 
bepoedert het zoo veel doenlijk ook naar bui- PLANCHE 142. Hu (Uoiqu'il y ait beaucoup d'espèces de Chenil- 
les qui ne se nourrissent que d'une seule sorte 
d'herbes ou de feuilles, il y en a cependant aussi 
qui s'accomodent à tout ce qu'elles peuvent se 
procurer. C'est ainsi que nous trouvâmes cette 
Chenille en différentes saisons sur diverses espèces 
de feuilles. Nous la représentons sur la Plan- 
che 142, sur une branche de l'Oranger {Citrus 
Aurantium). Cette Chenille est rare quoiqu'elle 
se trouve sur plusieurs plantes différentes et 
nous n'avons trouvé l'Insecte parfait que très 
rarement. Nous découvrîmes cette Chenille pour la pre- 
mière fois le second de Mars. Elle passe sa 
vie très solitairement, et on la voit d'autant 
moins qu'elle attache deux feuilles l'une a l'au- 
tre avec des fils grossiers d'une couleur blan- 
châtre. Nous l'avons trouvée plusieurs fois 
après que nous connûmes sa manière de vivre. La Chenille adulte est représentée sur la Plan- 
che en courant sur une branche. Elle dévore 
sa propre demeure ; cependant elle la tient 
ferme'e autant qu'elle le peut et prépare bien- 
tôt une autre. Quand le temps de son changement s'appro- 
che, elle devient d'une couleur blanchâtre et elle 
double l'intérieur de sa demeure de soie et la 
couvre extérieurement autant qu'elle le peut de 

59' 308 ten, hecht zich niet alleen aan het achter- 
einde vast, maar ook twee of drie draden 
over het lijf, en verandert twee dagen later in 
eene licht kleurige Pop, welke liggende op een 
blaadje is afgebeeld. Nadat nu de Rups in Pop veranderd was , 
duurde het nog al eenige dagen eer de dik- 
kop-Vlinder te voorschijn kwam, namelijk op den 
elfden dag daarna ; dezelve is op de Plaat in 
den vliegenden en loopenden stand afgebeeld ; 
aan den loopenden Vlinder kan men de onder- 
zijde der vleugels zien. De kleur des Vlinders is geheel donker, met 
weinige gele vlakjes en eenen gelen rand om 
de vleugels. Dewijl wij voor deze soort nog 
geenen naam kennen, zullen wij haar daarom 
Flavomarginatus noemen. poussière. Elle ne s'attache pas seulement par 
derrière mais elle entoure son corps de deux ou 
trois fils et se change deuxjours plus tard dans 
une Chrysalide d'une couleur claire dont voit une 
figure sur une feuille a droite. Onze jours s'écoulèrent , avant que l'Insecte 
parfait sortit de la Chrysalide. On le voit en 
volant et en courant sur la Planche; on peut 
voir le dessous des ailes chez l'Insecte courant. La couleur de la Phalène est uniforme et 
sombre, ornée de quelques taches et d'une 
bordure jaune des ailes. Comme nous ne cou- 
naissons aucun nom qu'on a donné 'a celle 
espèce nous la nommerons Flavomarginatus. PL ia. 
d 
y-, a-, M- 

m 


i 9 PAPILÏO SAPHORAE. (MMPHAIES GEMMITI.) PLAAT 159. 

Ile fraaije teekeniogen van de Rups en den 
Vlinder van Papilio Sapliorae, waarvan wij op 
Plaat 145 de navolging geven, ontvingen wij 
van den Hoog-Edel Geslrengen Heer q. m. r. 
VER-HüELL, Schout -bij-Nacht , enz., enz., te 
Arnhem , met de navolgende aanteekeningen , 
waarvoor wij Zijn Hoog.-Ed. bij dezen vrien- 
delijk onzen dank betuigen. Het is door de welwillendheid van den Wel- 
Edel Gestrengcn Heer dümortier. Officier van 
Gezondheid bij het garnizoen te Paramaribo, 
in onze kolonie Suriname, dat ik met de huis- 
houding van de Papilio Saphorae, afgebeeld bij 
CRAMER, Plaat 253, fig. A, B, C, bekend ben ge- 
worden. De bovengenoemde ijverige Naluur-on- 
derzoeker vond deze Rupsen den 27 September 
1850, op de Coces nucifera, waarop zij nu en dan 
in zulk eene menigte voorkomen , dat zij deze 
nuttige Palmsoort vernielen. Het is om die 
reden belangrijk , dat Insekt nader te leeren 
kennen. Zoodra de jonge Rupsen het el verlaten heb- 
ben, knagen zij gaatjes bij de kroon der Palm. 
Naarmate zij in grootte toenemen , plaatsen zij 
zich over dag doorgaans tegen den stam, onder 
het vezelachtig bekleedsel, waarmede hij be- 
dekt is , of verschuilen zich in de gaatjes , 
welke zij in het zachte gedeelte van den stam 
geknaagd hebben , en komen gedurende den PLANCHE 143. 

V'est à Ia bonté du Monsieur Ie Contre- 
Amiral o- M. R. VER-HUELL, que uous devous les 
beaux dessins de la Chenille , de la Chrysalide 
et de rinsecte parfait du Papilio Saphorae, que 
nous donnons sur la Planche 145. Les remar- 
ques suivantes y étaient jointes et nous sommes 
heureux en les publiant de témoigner à M. ver- 
HÜELL notre vive reconnaissance. Je dois k la bienveillance de Monsieur dü- 
MORTiER , Officier de Santé k Paramaribo , en 
Surinam, la connaissance de la manière de vi- 
vre du Papilio Saphorae. Cramer l'a représen- 
te'e Planche 255, fig. A, B, G. Le Naturaliste 
infatigable que nous avons nommé, trouva ces 
Chenilles sur le Cocos nucifera, au 27 Septembre 
1830. Quelquefois elles se trouvent tellement 
nombreuses qu'elles détruisent cette espèce utile 
de Palmier. C'est assez intéressant k cause de cela 
de connaître plus exactement cette espèce. Dès que les jeunes Chenilles sortent de 
l'oeuf, elles percent des trous au Palmier 
près de sa couronne. A mesure qu'elles gran- 
dissent elles se tiennent pendant le jour ordi- 
nairement contre le tronc de l'arbre dessous 
les téguments fibreux dont il est couvert, ou 
bien elles se cachent dans les trous qu'elles 
ont percées dans la partie molle de la tige. 510 nacht te voorschijn , om zich , naarmate hel 
gebit sterker wordt, met de bladeren te voe- 
den. De Vlinder legt de Eijeren bij schooltjes 
zie bij fig. ƒ, en vergroot bij fig. g, en de Rup- 
sen leven in den beginne gezellig bij elkander. 

De volwassen Rups afgebeeld bij a is zeer 
vlug en loopt bijzonder schielijk. 

De gevonden Rupsen begonnen zich den eersten 
October met het staarteinde vast te hechten 
aau de binnenzijde der stamvezels , dikwijls 
twee of drie nabij elkander, en veranderden 
tot Poppen , zoo als er bij fig. b eene is afge- 
beeld, terwijl fig. c een ledig Spinsel voorstelt. 

Veertien dagen daarna kwam de Vlinder 
Ie voorschijn ; bij fig. d is hij in den loo- 
penden stand voorgesteld , vliegende daarente- 
gen bij fig. e. Elles ne paraissent que pendant la nuit pour 
se nourrir des feuilles à mesure que leurs ma 
choires se fortifient. Le Papillon pond ses oeufs par tas voyez fig. 
ƒ, et l'oeuf grossi fig. 5, et les Chenilles vivent au 
commencement en socie'lé. 

La Chenille adulte est très alerte et court 
extrêmement vite. On la voit fig. a. 

Au premier Octobre nos Chenilles commen- 
cèrent à s'attacher par derrière en dedans des 
fibres du tronc. Quelquefois deux ou trois 
étaient l'une près de l'autre ; elles se chan- 
gèrent en Chrysalides comme on en voit une 
fig, b, tandis qu'on voit le Cocon vide fig. c. 

Quinze jours après l'Insecte parfait pa- 
rut. On le voit courant fig. d, et volant 
fig. e. PI U4 


't 

PHALAENA DÏDACTYLA SURINAIENSIS. (AIUCITAE.) PLAAT iU. 

Uet aantal zoogenaamde Pen-uiltjes {Aluci- 
tae) is in Europa niet zeer aanmerkelijk , doch 
onder de uillandsche Vlinders is het nog veel 
geringer ; van daar dat er ook in de werken 
over Uitlandsche Vlinders geene afbeeldingen 
van deze Vlindersoort voorkomen. In het 
werk van cramer en stoll vinden wij aange- 
teekend , dat hun maar ééne soort bekend 
was , en dat zij die niet afgebeeld hadden , 
omdat dezelve gelijk is aan de Europesche Di- 
dactyla; ook was hun de Rups onbekend. Ter- 
wijl wij nu in de gelegenlieid zijn de afbeel- 
ding van de Rups, de Pop en den Vlinder aan 
de Liefhebbers te kunnen mededeelen , oor- 
deelden wij , dit niet te moeten achterwege 
laten, daar het Vlindertje, alhoewel klein, 
toch eene plaats verdient. 

Heeft het Vlindertje, vooral stil zittende, eene 
bijzondere gedaante, het Rupsje is ook in 
vorm van andere afwijkende; het is geheel 
wit en met doornljes bezet. Wij hebben het 
afgebeeld op een Disteltakje {Carduus), waarop 
wij het vonden, en waarmede wij het ook nog 
eenige dagen gevoed hebben. Op het eerste 
gezigt dachten wij , dat er maar een wit stofje 
op het blad lag, dan, bij nadere beschouwing, 
ontdekten wij , dat het een Rupsje was ; toen 
met meer geduld en zorg zoekende, vonden 
wij nog vier zulke kleine Schepseltjes, die 
zich weinige dagen daarna ter gedaanteverwis- 
seling gereed maakten, door zich met het ach- 
tereinde midden op het blad vast te hechten. PLANCHE \U. vtuoique Ie nombre des Ple'rophores ne soit 
pas considérable en Europe, cette tribu sem- 
ble être encore moins nombreuse parmi les 
Phalènes exotiques. C'est k cause de cela qu'il 
n'y existe point de descriptions de ce genre de 
Phalènes dans aucun livre. Cramer et stoll 
déclarent dans leur ouvrage qu'ils n'en con- 
naissent qu'une seule espèce , qu'ils n'ont 
point représentée parcequ'elle ressemblait parfai- 
tement k la Didaciyla d'Europe , et que la Che- 
nille leur était inconnue. Comme nous avons 
l'occasion de faire connaître aux Amateurs la 
Chenille, la Chrysalide et la Phalène , nous 
avons cru ne point devoir omettre cette parti- 
cularité, parceque la Phalène quelque petite 
qu'elles soit mérite cependant une place. Si la Phalène est d'une forme particulière 
surtout quand elle est en repos, la Chenille dif- 
fère aussi beaucoup des autres Chenilles. Elle 
est tout à fait blanche et garnie d'épines. Nous 
l'avons représentée sur une branche de chardon 
{Carduus). C'était sur cette plante que nous 
l'avons trouvée, et nous l'avons nourrie encore 
quelques jours de ses feuilles. Nous crûmes 
à la première vue qu'il y avait une poussière 
blanche sur la feuille , mais un examen plus 
attentif nous y fit reconnaître une Chenille. 
Nous avons trouvé encore quatre de ces peti- 
tes créatures après avoir cherché avec beaucoup 
de soin et de patience. Quelques jours plus 
tard elles se préparèrent à leur changement, en 512 

Het Popje is afgebeeld op het grootste der on- 
derste blaadjes.' Er is tusschen het Rupsje en het Popje zoo 
■weinig onderscheid, dat men zeer ligt het 
eene voor het andere zoude aanzien ; dan het 
verschil is te ontdekken, doordien het Popje het 
achtereinde heeft vastgehecht ; aangeraakt wor- 
dende, rigt het zich regt op, en legt zich ook 
spoedig weder neder, en herhaalt dit dan eeni- 
ge malen achter elkander , hetgeen zeker zal 
dienen ter afwering van zijne vijanden. 

Er verliepen maar weinige dagen, nadat het 
Rupsje in Pop veranderd was, of het Vlindertje 
kwam reeds te voorschijn ; het is aan de bo- 
ven- en onderzijde vliegende en in den loopen- 
den stand afgebeeld. 

Wij laten aan deze soort den naam der zeer 
gelijkvormige Europesche , Didactyla , en on- 
derscheiden haar voorloopig als variëteit van 
Suriname. l'attachant par derrière au milieu de la feuille. 
On voit la Chrysalide sur la plus grande feuille 
au bas de la Planche. Il y a une telle ressemblance entre la Che- 
nille et la Chrysalide qu'on pourrait aisément 
s'y méprendre, mais on peut reconnaître la Chry- 
salide par ce qu'elle est attachée par derrière. 
Elle se dresse quand on la touche, mais se cou- 
che bientôt après de nouveau et elle re'pète 
cette manoeuvre plusieurs fois de suite ce qui 
doit servir probablement a repousser ses enne- 
mis. La Phalène parut peu de jours après que la 
Chenille se fut changée en Chrysalide. On l'a 
représentée en dessus et en dessous , volant et 
en courant. Nous garderons provisoirement a cette espèce 
le nom Didactyla que porte l'espèce d'Eu- 
rope k la quelle celle ci ressemble beaucoup, 
et nous la désignerons comme une variété' 
de Surinam. ?I. 145 '7 // / / /' \ 
/ /■/ V PAPILIO DIRCE. Gynaecia WBirce» PLAAT 145, 

'p den in Suriname zoogenaamden Groolen 
Bosch-Papayboom , [Carica Papaya) findt men 
de Rups, waarvan wij op Plaat 145 de afbeel- 
ding geven , veelal in grool aantal op denzelf- 
den boom , altijd onder tegen de bladen , en , 
daar de bladen zeer groot zijn , zoo vindt men 
dikwijls 30 , 40, somtijds nog meer, Rupsen op 
een blad. Zij leven van het ei af, tot haren 
vollen wasdom zeer gezellig bij elkander; zij vre- 
ten veel en groeijen Toorspoedig; raakt men 
haar aan , dan ontlasten zij een groen vocht 
uit den mond , en rollen zich ineen , zoodat 
dan de doorntjes op het lijf opstaan , en bij het 
aanraken in de vingers steken. Het was in de maand Jaiiuarij dat wij het 
eerst een zoodanig gezelschap Rupsen aantroffen ; 
zij hadden toen hare halve grootte bereikt, en 
waren in Februarij volwassen ; zulk eene volwas- 
sene Rups is op de Plaat voorgesteld. Toen hare gedaanteverwisseling naderde , ver- 
wijderden zij zich meer van elkander, bijna over 
den geheelen boom ; zij hechtten zich met het 
achtereinde vast , de eene aan den rand van een PLANCHE 145. 

iia Chenille que nous représentons sur la 
Planche 145 se trouve sur l'arbre de Surinam 
nommé Carica Papaya. On 1'j" rencontre quel- 
quefois en grand nombre , et constamment au 
dessous des feuilles ; comme celles-ci sont fort 
grandes on découvre quelquefois sur une même 
feuille plus de 30 ou 40 de ces Chenilles. Dès leur 
sortie de l'oeuf jusqu'à la fin de leur croissance 
elles vivent en famille ; elles mangent beaucoup 
et croissent très vite. Quand on les touche , 
elles crachent un fluide vert, et se roulent en 
boule, en sorte que leurs petites épines se dres- 
sent et piquent les doigts qui les manient. C'était au mois de Janvier que nous décou- 
vrîmes une telle réunion de Chenilles, Elles 
étaient parvenues à moitié de leur grandeur. 
Au mois de Février elles étaient adultes. Une 
telle Chenille adulte est représentée sur la 
Planche. Elles s'éloignèrent l'une de l'autre lorsque 
l'époque de leur changement s'approchait. Quel- 
ques unes s'attachaient par derrière au bord 
d'une feuille; quelques autres à une tige; il y 

40 314 een blad , de andere aan eenen steel; sommigen 
Terlalen ook den boom om zich ergens anders 
aan te hechten ; den volgenden dag veranderden 
zij in Poppen , waarvan op de Plaat mede eene 
afbeelding gezien wordt. Tien of twaalf dagen daarna kwamen de Vlin- 
ders te voorschijn. De afbeelding bovenaan op 
de Plaat slell den Vlinder vliegend voor , en 
cene andere vertoont de onderzijde der vleugels 
bij eenen op een bladsteel loopenden Vlinder. In hel werk van cramer is, op Plaat 212, 
fig. G en D , deze Vlinder afgebeeld en daar 
Dirce genaamd. en avait qui quittèrent l'arbre pour s'attacher 
quelque autre part. 

Le lendemain elles se changèrent en Chrysali- 
des ; une figure de celles-ci se voit également sur 
notre Planche. Les Papillons parurent dix ou douze jours 
après. En haut de la Planche le Papillon est 
représenté volant. Une autre figure fait voir 
l'Insecte parfaite qui court sur la queue d'une 
feuille, pour faire voir le dessous des ailes. Cramer a donné le nom de Dirce à ce Pa- 
pillon sur la Planche 212, fig. C et D, PI U<ö 
PHALAENA PSIDIÏ. (TOI6TSei€Ei$.) PLAAT 146. De 'en 28sten Augustus vonden wij voor het 
eerst op den Guajavaboom [Psidiiim jjyrife- 
rmn) , drie Rupsen lusschen met witte draden 
te zaam gehechte bladen , hebbende zich een 
lang , spits uitloopend spinseltje gemaakt. De 
jonge Rupsen vreten alleen het groene merg 
der bladen, zoo als wij daarna ontdekten, toen 
wij Rupsen van deze soort , die nog zeer jong 
waren , herhaalde malen vonden ; dan al spoe- 
dig vervaardigen zij zich eene woning , door 
twee of drie bladen o[) elkander te hechten , 
en gaan daar dan uit om zich te voeden , of 
vreten in de bladen van haar verblijf hoeken 
en gaten. Als men het spinsel aanraakt , dan 
kruipt de Rups spoedig achteruit naar het 
naauwsle einde, en trekt men het geheel open, 
dan laat zij zich op den grond nedervallen. 

Zeer onzindelijk is de Rups op haar verblijf, 
daar overal haar uitwerpsel tusschen de spin- 
draden blijft zitten ; dan zij moet ook dikwijls 
van woning veranderen , daar zij door gaten in 
de bladen te vreten, weldra genoodzaakt is, die 
te verlaten. 

Hare volle grootte bereikt hebbende, zoo als 
de Rups op de Plaat is afgebeeld , verandert 
zij in het Spinsel tot Pop , na alvorens haar 
achtereinde goed bevestigd te hebbeu. Voor 
dat de Rups tot Pop verandert , worden de voor- 
ste drie ringen groen van kleur ; het Popje 
is ook in hel begin groen aan het vooreinde. PLANCHE 146. üu 28 Août nous trouvâmes pour la pre- 
mière fois trois Chenilles de ce Lépidoptère sur 
l'arbre deGuajava {Psidium pyriferum). Elles 
étaient entre deux feuilles qu'elles avaient atta- 
chées avec des fils blancs et dont elles avaient 
formé un Cocon. Quand les Chenilles sont 
bien jeunes elles ne mangent que la moelle verte 
des feuilles , ce que nous remarquâmes quand 
nous en trouvâmes ensuite , mais elles se font 
bien vite une demeure en attachant deux ou 
trois feuilles ensemble. Elles en sortent pour se 
nourrir ou bien elles y mangent des découpures 
et des trous. La Chenille se relire toujours 
vers le coin le plus étroit de sa demeure quand 
on y touche, et elle se laisse tomber quand on 
déchire le Cocon. La Chenille est fort malpropre dans sa de- 
meure, parce que ses excréments restent de toute 
part parmi les fils ; mais elle en doit souvent 
changer parce qu'elle mange des trous dans 
les feuilles. Quand elle est adulte, comme on la peut voir 
sur la Planche, elle se change en Chrysalide 
dans le Cocon après avoir bien attaché son ab- 
domen. Les trois premiers anneaux deviennent 
d'une couleur verte quand elle va subir son 
changement. La Chrysalide est verte aussi au 
commencement; cependant au bout do quelques 

40* 316 welke kleur echler een paar uren daarna reeds 
verandert ; de Pop is dan geheel donker. 

Do Rups maakt tot hare gedaanteverwisse- 
ling het Spinsel niet digter , maar verandert 
vooraan in hetzelve tot Pop , die men dan ook 
zeer goed daarin kan zien liggen ; als men het 
Spinsel aanraakt, rigt do Pop zich op, maar legt 
zich ook spoedig weer neder , echter herhaalt 
zrj dit eenige malen na elkander. Op het bo- 
venste blaadje zijn twee Popjes afgebeeld , het 
eeno staande en het andere liggende. 

Niet meer dan acht dagen bleef de Vlinder in 
het Popvlies verborgen. Dit niet onaardig getee- 
kend Vlindertje is in den loopenden en vliegen- 
den stand op de Plaat voorgesteld. 

Wij noemen onzen Vlinder , die , voor zoo 
ver ons bekend is, nog geen naam heeft , Tor- 
trix Psidii. heures elle change cette couleur pour devenir 
d'un brun foncé. 

La Chenille n'épaissit pas son Cocon quand elle 
va changer en Chrysalide ; c'est dans la partie 
antérieure de ce Cocon qu'elle se transforme. 
On peut l'y voir aisément. La Chrysalide se 
dresse quand on touche au Cocon, cependant 
elle se couche aussitôt après et repète quelquefois 
ce mouvement. On voit sur la feuille en haut 
deux Chrysalides dont l'une se dresse tandis que 
l'autre est couchée. 

Cette jolie Phalène resta huit jours dans le 
Cocon. On en voit sur la Planche deux figures 
qui représentent l'Insecte courant et volant. Comme à ce que nous savons, cette Phalène 
n'a point encore de nom , nous la désignerons 
comme Tortrix Psidii, ?1. 147 
PAPiLIO POLYCAON. PLAAT 147 en 148. 

iils wij de Europesche Vlinders nagaan, dan 
zijn er vele soorten waarvan Mannetje en Wijfje 
niet alleen in iilour, maar zelfs in gedaante 
Terschillen , en het is bekend dat dit in do 
uillandsche soorten mede plaats vindt, het- 
geen bij nader onderzoeii naar gedachten wel 
nog meer zoude ontdekt worden, vooral indien 
dit onderzoek in de andere Werolddeelen door 
eenen der zaken kundigen Liefhebber gedaan 
werd , zijnde do kennis der verschillende Insek- 
len-soorten nu ook uitgebreider dan in het 
jaar 1700, toen Mejuffrouw merian haar voor- 
treffelijk werk over de Surinaamscbe Vlinders 
uitgaf, ofschoon zij eene goede waarneemsler 
was, die onzen lof wel waardig is. In het werk van cramer en stoll is op 
Plaat 203 een Vlinder afgebeeld, fig, A. en B, 
en daar genaamd Polycaon en op Plaat 204 , 
fig. A. en B. een Vlinder , daar genaamd Piran- 
thus, In het werk van merian zijn, op Plaat 31, 
twee Vlinders afgebeeld, van de genoemde soorten, 
en HEd. zegt dat beide deze soorten uit dezelfde 
Rupsen voortkomen. Echter zegt stoll van bei- 
den deze soorten Mannetjes en Wijfjes gezien te 
hebben , dan ZEd. heeft toch slechts opgezette 
Vlinders gezien, terwijl daarentegen merian 
dezelve levend gehad heeft. Ook houdt bois- 
duval dezelve voor ééne soort, terwijl ZEd. vele 
voorwerpen gezien en met elkander vergeleken 
heeft, en door de overgangen , die ZEd. heeft PLANCHE 147 et 148. l1 y a beaucoup de Lépidoptères d'Europe 
dont le mâlo et la femelle diffèrent, non seu- 
lement par la couleur mais aussi par la forme. 
On sait qu'il en est de même parmi les espèces 
exotiques, et les exemples se multiplieraient 
probablement , si les recherches étaient faites 
dans les autres parties du monde par un sa- 
vant Amateur. De nos jours la connaissance des 
diverses espèces d'Insectes diffère beaucoup de 
ce qu'on en savait au temps de Mademoiselle 
MERIAN en l'an 1700, lorsque celle-ci publia son 
livre excellent sur les Papillons de Surinam. 
Cependant elle observa attentivement et mérite 
nos éloges par ses efforts. Cramer et stoll ont représenté un Papillon 
sur la Planche 203, fig. A. et B. qu'ils nomment 
Polycaon et un autre qu'ils appellent Piranthiis 
sur la PI. 204, fig. A. et B. Mademoiselle de me- 
rian a représenté sur la Planche 31 ces deux Pa- 
pillons qu'elle assure provenir do Chenilles sera- 
blabes. Stoll cependant prétend avoir vu des 
mâles et des femelles des deux espèces. Malheu- 
reusement il ne les a pas observés vivantes comme 
Mademoiselle merian, mais seulement dans des 
collections. Boisdüval les considère comme la 
même espèce. Il les a comparés ensemble et 
il en a vu beaucoup de variétés, qui se con- 
fondaient tellement qu'il était intime.Tient con- 
vaincu de l'identité. Elles sont déterminés comme 318 waargenomen, in zijn gevoelen bevestigd werd. 
Op het Museum te Leyden zijn ze ook ais Man 
en Wijf aangeschreven, en toonen de Exempla- 
ren daar aanwezig, dat het Wijfje zeer Tarieerl, 
gelijk dil meermalen plaats vindt bij soorten, 
die onderling in kleur verschillen. Daarenbo- 
ven schreef onze leekenaar en waarnemer in 
Suriname; » hierbij de afbeelding van de Rups 
en van den Mannetjes Vlinder; hel Wijfje is 
geheel anders van kleur, zijnde Indigo hlaauw 
zwarte Het is alzoo dat merian die heeft af- 
gebeeld , een groot bewijs voor de waarheid. 
Het sjiLJl ons de afbeelding van hel Wijfje niet 
te hebben ontvangen ; do teekenaar is kon 
daarna overleden. Alhoewel wij hel nu met de afbeeldingen 
niet kunnen bewijzen, twijfelen wij echter niet 
of de Pohjcaon is hel Mannetje en de Piran- 
tkus hel Wijfje; vooreerst omdat Mejufvrouw 
MERiAN dat opgeeft, en boisduvai- door vele ver- 
gelijkingen van verschillende Vlinders door ZEd. 
gedaan, dit bevestigt; en ten andere omdat 
onze Waarnemer dat ook door zijne aanteeke- 
ning schijnt te slaven. Nu zullen wij overgaan tol de beschouwing 
van onze Voorv^e^pen. Op Plaat 1 fig. 1 in hel aanhangsel van 
STOLL op het werk van cramer, is eene Rups 
afgebeeld, die zeer goed met de onze overcen- male el femelle au Muséum de Leyde , et les 
exemplaires démontrent que la femelle varie ex- 
trêmement ce qui arrive souvent chez des espè- 
ces qui différent beaucoup en couleur. Notre 
dessinateur à Surinam nous écrivit en nous en- 
voyant la réprésentation : » voici la figure de la 
Chenille et du màle du Papillon; la femelle varie 
beaucoup étant d'un bleu d'indigo noirâtre." 
Mademoiselle merian la represente exactement 
do même. C'est donc une grande preuve pour 
la vérité; cependant nous regrettons beaucoup 
de n'avoir pas reçu la ligure de la femelle , le 
dessinateur étant mort peu de temps après. Quoique nous ne pouvons le prouver par nos 
figures, nous ne doutons nullement que le Poly- 
caon ne soit le màle et la Piranthus la fe- 
melle. Premièrement Mademoiselle merian l'as- 
sure et BOISDÜVAL est arrivé à la même conclu- 
sion par la comparaison de beaucoup d'objets et 
en second lieu notre dessinateur parait le con- 
firmer par sa description. Passons maintenant à l'examen de nos objets. Notre Chenille ressemble parfaitement à celle 
qui a été représentée par stoll dans le supplé- 
ment à l'ouvrage de cramer; PI. I. fig. 1; ce- Pl.Uô. 
319 komt; dan stoll zegt, dat daar de Vlinder 
uitkomt, welke is afgebeeld in het werk van 
GiiAMEK, Plaat 269, fig. A. en B. en Amosis 
genaamd, hetgeen eene, van onzen Vlinder geheel 
verschillende soort is. Zeer vroeg in het voorjaar vonden wij vier 
dezer Rupsen op de Limmetjes- en op de zure 
Oranjeboombladen [Cilrus) ; zij waren nog 
niet half volwassen, en vvilachlig gevlamd van 
kleur. Zij vraten veel en bereikten spoedig hare 
volle grootte. Op Plaat 147 hierbij gevoegd 
is eene dezer Rupsen na hare laatste vervelling 
afgebeeld. Op den kop heeft de Rups twee 
hoorntjes, die zij naar welgevallen kan uitste- 
ken en weder inhalen ; aangeraakt wordende 
stoot zij die uit, en zij zijn dan niet onaange- 
naam van reuk; dan slaat zij niel het vooreinde 
van het lijf regts en links en achterover, het- 
geen zeker moet dienon ter afwering van hare 
vijanden. De twee eerstgevondene Rupsen waren in de 
maand Maart volwassen, hechten zich toen aan 
het achtereinde vast, spoimen eenen sterken, 
dikken draad over het lijf, en veranderden den volgenden dag in Po ppen. Het duurde drie weken eer dat de fraaije , 
aanzienlijke Vlinders te voorschijn kwamen ; op pendant stoll prétend qu'il en sort le Papillon 
qu'on voit figuré dans l'ouvrage de cramer sur 
la Planche 269, fig. A. et B. , et qu'il nomme 
Amosis qui diffère entièrement de notre Papillon. Au commencement du printemps nous trou- 
vâmes quatre de ces Chenilles sur le Limmetjes- 
hoom et sur les feuilles du citron aigre {Citrus.) 
Elles n'étaient adultes qu'à demi et flamboyées 
de blanc. Elles mangèrent beaucoup et parvin- 
rent bientôt au terme de leur accroissement. 
On voit sur la Planche 147 une Chenille adulte. 
La Chenille a deux cornes à la lêle qu'elle 
peut faire sortir et retirer. Elle les pousse 
quand ou la louche ; elles répandent alors une 
odeur assez agréable; en même temps elle agile 
la pailic aiiléric'Uic de son corps à droite et à 
gauche et en derrière , ce qui doit servir cer- 
tainement à éloigner ses ennemis. Les deux Chenilles que nous avions trouvées 
d'abord étaient adultes en Mars; elles s'attachè- 
rent par derrière, filèrent un fil bien fort au- 
tour du corps, et se changèrent en Chrysalides 
le lendemain. Le grand et beau Papillon en sortait après 
trois semaines. Le mâle court sur la Planche 320 Plaat 147 is het Mannetje in loopenden sland j 147 el vole sur la Planche 148; c'est le Poly voorgesteld , en vliegende op Plaat 148; dit is 
nu de Polycaon bij cramer, Plaat 203. Om ons nu in staal te stellen ook eene goede 
afbeelding van hel Wijfje te kunnen geven , heeft 
de Hoog Edel-Geslrenge Heer q. m. r. ver-huell, 
Schout bij Nacht, thans te Arnhem, de goedheid 
gehad ons daarvan twee door ZEd. vervaardigde 
teekeningen te doen geworden, waar naar de af- 
beeldingen genomen zijn op Plaat 148, de eene 
van den vliegenden Vlinder en de andere van 
den loopenden sland; dit is nu de Piranthus 
bij GRAHER op Plaat 204 afgebeeld, eene va- 
riëteit van het Wijfje; het Wijfje is, zoo als 
men thans aanneemt , de Papilio Androgea 
van CRAMER, PI. 16, fig. G. D, caon de cramer, figuré par lui sur la Planche 203. Monsieur le Contre-Amiral q. m. r. ver- 
HüELL a eu la bonté de nous donner deux 
dessins d'une femelle , afin de nous mettre en 
était de la représenter. Elle vole et court sur 
la Planche 148. C'est le Piranthus que cra- 
mer a representé sur la Planche 204. 

Cette espèce nominale ne diffère pas du Pa- 
pilio Androgea de cramer, PI. 16, fig. C. D,, 
qu'on regarde maintenant comme la femelle du 
Papilio Polycaon. PI. 149 
PAPiLIO PIliCEOIDES. (WYMPMi^liES IPMAl.EKA'iT.) PLAAT 149. 

Als Vlinder- heeft ons tegenwoordig voorwerp 
zeer veel overeenkomst met de hiervoor op 
Plaat 145 afgebeelde soort, alleen is hij iels 
kleiner ; maar de Rups en Pop van de heide 
soorten verschiiien aanmerkelijk: men vergelijke 
slechts de Toorwerpen , op de hierbij zijnde Plaat 
149 afgebeeld , met die van de vorige. 

Vroeger heeft men deze Vlinders voor Man- 
netje en Wijfje gehouden, maar de gedaante 
der Rnps on der Pop, do levenswijze der Rups, 
hel voedsel van deze, zelfs veelal de lijd waarop 
de beide soorten van Rupsen zich vortoonen , 
zyn zoo vele kenleekenen van verschillenden 
aard, dat het aan geen twijfel onderworpen is, 
of het zijn twee verschillende Vlinders. Het is 
echter zeer goed Ie begrijpen, dat men, alle 
deze onderscheidene waarnemingen niet ken- 
nende , en alleen de Vlinders uit Suriname 
ontvangende, dezen tot dezelfde soort meende 
te moeten brengen , daar hun verschil alleen in 
de grootte beslaat. 

De eerste Rups vonden wij iu de maand 
Maart, alzoo tweo maanden later in het jaar , 
dan de vorige; naderhand de beide soorten 
wedervindende, verschilde dit veelal eene maand 
of zos weken na elkander. 

Deze Rups voedt zich met den in Suriname 
zoogenaamden kleinen Bosch- Papayboora, het PLANCHE 149. 

oL l'état d'lnsecle parfait notre objet ressem- 
ble beaucoup à celui que nous avons représenté 
sur la PI. 145. Le Papillon est seulement un peu 
plus pelil; mais la Chenille et la Chrysalide des 
deux espèces diffèrent considérablement. On n'a 
qu'à comparer les figures de la Planche 149 
ci-joinle avec les précédentes. 

On a cru que ces Papillons ne différaient 
que par le sexe, mais la forme des Chenilles et 
des Chrysalides , la manière de vivre , la nour- 
riture des Chenilles, ainsi que le leras même 
au quel elles montrent ordinairement , sont 
autant de marques distinclives de leur nature 
différente, qu'il n'y a point de doute que ce 
ne soient deux espèces différentes. Cependant 
on comprend aisément que, ne sachant rien do 
foutes ces différences et ne recevant de Surinam 
que les Papillons, on crut devoir les rapporter 
à la même espèce , puisque la différence no 
consiste que dans la grandeur. Nous trouvâmes la première Chenille au mois 
de Mars, deux mois plus tard que l'autre. En 
retrouvant par la suite les deux espèces , il y 
avait toujours la différence d'un mois ou de six 
semaines entre les deux époques. 

Cette Chenille se nourrit avec l'arbre de Papay 
comme on le nomme à Surinam, que nous 

41 322 geen wij veronJerslellen te zijn Carica micro- 
carpa; zij leeft zeer eenzaam; nooit vindt men 
er eenigen bij eliiander zoo ais van de vorigen, 
meermalen vonden wij slechts bij naauwkeurig 
zoeken, en genoegzaam alle bladen van bet 
boompje omkeerende , daar zij altijd onder de 
bladen haar verblijf houden , er 2 of 3 in den 
omtrek. Zij hebben eene bijzondere eigenschap, 
dal zij eerst veelal de bladslelen bijna door- 
knagen, zoodat het blad als verwelkt afhangt, 
en dan beginnen zij aan het blad zelve te 
vreten. 

In de maand April was de Rups volwassen , 
hechtte zich toen het achtereinde vast, 1er ver- 
andering in Pop , het geen den volgenden 
dag geschiedde. Op de bijzijnde Plaat 149 
is de Rups kruipende op het blad , en de Pop 
bovenaan het sleellje hangende afgebeeld. 

Na de verandering der Rups in Pop, duurde 
het nog elf dagen eer do Vlinder te voorschijn 
kwam. 

Den, op de voorgaande Plaat 145 afgebeelden 
Vlinder, hebben wy naar cramer den naam van 
Dirce laten behouden ; dezen zullen wij nu 
noemen Dirceoïdcs, croyons êtro lo Carica microcarpa. Elle vil 
tres solitaire ; jamais ca n'en rencontre quelques 
unes ensemble, comme cela nous arrive plu- 
sieurs fois chez les autres Chenilles. Plusieurs 
fois nous n'en trouvâmes 2 ou 3 sur Je même 
arbrisseau qu'après une recherche minutieuse , 
en retournant toutes les feuilles comme nous 
savions qu'elle se tiennent toujours au dessous 
des feuilles. Elles ont une habitude singulière 
c'est qu'elles commencent toujours à ronger le 
pétiole de sorte que la feuille pend comme flétri; 
alors elles commencent à manger la feuille même. 

La Chenille était adulte vers le mois d'Avril 
et s'attachait alors par derrière pour changer 
en Chrysalide ce qu'elle fit le lendemain. La 
Chenille est reprénsentée courante sur la feuille 
et la Chrysalide pend au haut de la tige sur 
la Planche 149. 

Onze jours se passèrent après le changement 
de la Chenille en Chrysalide, avant que le Pa- 
pillon en sortait. 

Ayant nommé d'après cramer le Papillon de 
la Planche 145 Dirce, nous nommerons celui- 
ci Dirceoïdes. PL l5o. 
PAPILÏO JATHOPHAE. (^Anariia ttairoptme uvebiv., docbledat.} PLAAT 150, 

In de Plantaadjes of eigenlijk op de akkers, 
waar men zich met het aankweeken der Cassa- 
veworlels, de wortels der Jatropha Manihot 
(men zie nader wegens deze Plant hetgeen wij 
daarvan gezegd hebben, hiervoor bij Plaat 101) 
bezig houdt , op deze akkers ziet men in den 
tijd, dat de Vlinder, waarvan wij op Plaat 150 
de afbeelding mededeelen, zich vertoont, den- 
zelvea veelvuldig vliegen, maar te vergeefs 
hadden wij menigmaal naar de Rups gezocht, 
lot dat wij eindelgk in de maand Maart er twee 
vonden, zijnde genoegzaam volwassen. 

Nadat wij nu deze Rupsen nog acht dagen 
met de Cassavebladen gevoed hadden, waren zij 
lot haren vollen wasdom genaderd ; in dezen slaat 
is er eene afgebeeld op een takje van dat gewas 
op de hierbij zijnde Plaat 150. 

Nu begonnen zij onrustiger te worden, en 
meer dan gewoonlijk heen en weder to loopen, 
als wilden zij eene bekwame plaats ter veran- 
dering opzoeken; deze gevonden hebbende, hecht- 
ten zij zich het achtereinde vast , en verander- 
den in Popjes. 

Er verliepen ruim veertien dagen , eer de 
Vlinders uit gemelde Poppen te voorschijn 
kwamen. Deze Vlinders zijn zeer verschillende PLANCHE 150. 

'n voit souvent voler en grand nombre les 
Papillons, que nous représentons sur la PI. 150, 
sur les terres ou l'on s'occupe à cultiver les 
racines du Cassave , Jatropha Manihot. On 
peut consulter le texte de la PI. 101 , pour ce 
que nous avons dit concernant celle plante. Ce- 
pendant c'était en-vain que nous avions cherché 
plusieurs fois la Chenille , lorsqu'à la fin nous 
en trouvâmes deux à peu près adultes au mois 
de Mars. Après avoir nourri ces Chenilles pendant une 
huitaine de jours avec les feuilles du Manioc, 
elles étaient tout à fait adultes. On en voit une 
sur une branche de cette planle sur la Planche 
ci-jointe. 

Elles commencèrent à devenir inquiètes et à 
courir ça et la, plus qu'a l'ordinaire, comme si 
elles cherchaient une place convenable pour leur 
changement. En ayant trouvé une, elles s'atta- 
chèrent par derrière et se changèrent en Chry- 
salides. Ce n'élait que quinze jours après que les 
deux Papillons sorlirent de leurs Chrysalides. Ces 
Papillons varient extrêmement on couleur, l'un 

41 * 324 in kleur, dat is in licht en donker; dan zoo 
donker als de Vlinder in hel Werk van cr.v- 
MER , Plaat 202 is afgebeeld , hebben wij er zel- 
den eenen bekomen ; veelal waren zij zoo als 
die op onze Plaat zijn afgebeeld. 

In het aangehaalde Werk, wordt onze Vlin- 
der Jatropha genaamd; zij behoort volgens de 
tegenwoordige verdeeling in het geslacht Fa- 
nessa godart, Anartia Jatrophae hdebn., dou- 

BLEDAT. Wij zullen nu nog het volgende hierbij voe- 
gen: daar ons thans bekend was, dat de Rup- 
sen zich zoo veel doenlijk verbergen voor hare 
vijanden, en ook des daags voor den zonneschijn , 
en, legen het ophouden daarvan, zich in be- 
weging stellen om te vrelen, zoo vonden wij 
die nu meermalen, en in verschillende lijden 
des jaars. 

Ofschoon er zich nu op deze akkers vele 
Vlinders vertoonen, en dus ook vele Rupsen 
moeten zijn, zoo is echter de schade, die zij 
veroorzaken, gering, daar de Rupsen alleen de 
bladen vreten, hetgeen aan de wortels, om 
welke de aankweeking der plant eigenlijk ge- 
schiedt, geen nadeel schijnt toe Ie brengen. est souvent beaucoup plus foncé que l'autre, 
mais ce n'est que rarement que nous en avons 
obtenu un si foncé, que celui qui a élé repré- 
senté par CRAMER sur la PI. 202. Ordinairement 
ils étaient comme nous l'avons représenté. 

Dans l'ouvrage mentionné ci-dessus notre Papil- 
lon est nommé Jatrophae ; il appartient d'après 
la classification d'aujourd'hui au genre Vanessa 
GODART, Anartia Jatrophae, huebn. doubleday. Nous ajouterons encore l'observation suivante. 
Comme nous savions maintenant que ces Chenil- 
les se cachent autant que possible à leurs ennemis 
et se dérobent au grand jour et ne paraissent 
que le soir pour manger, nous les trouvions 
plusieurs fois, et dans diiférenles epoques de 
l'année. Quoique beaucoup de Papillons se montrent 
sur ces champs et qu'il y doit avoir ainsi 
beaucoup de Chenilles, celles-ci ne font que peu de 
dommage parce qu'elles ne mangent que les feuil- 
les, ce qui parait ne faire que peu de mal aux 
racines pour lesquelles on cultive le Manioc. Tl. 151 
fSi-& PHALAENA ATLAS. (ATTACI.) PLAAT 151 en 152. 6i iij den aanvang Tan dit werk hebben wy 
gezegd , dat belzelvo denkelijk zoude beslaan 
uit 150 Plalen. Thans dit gelal uitgegeven heb- 
bende, zullen wij het besluiten met nog twee 
toegevoegde Plalen, on daarop de Afbeeldin- 
gen geven van eene Rnps en eenen Vlinder, 
welke laatste bij allo Insekten-Verzamelaars 
bekend is, maar de eerste minder, en nog in 
geen werk over de entomologie , voor zooveel 
wij weten, werd afgebeeld; dit maakt deze 
mededeeling des te belangrijker. 

Dit Insekt behoort wel niet te huis in Suri- 
name of de West-Indische Koloniën , maar in 
de Oost-Indiën , en schijnt aldaar als Vlinder 
nog al voor te komen , dewijl , als men van 
daar eenige Vlinders ontvangt, deze soort er 
veelal bij is. 

In het werk van cramer en stoll is de 
Vlinder afgebeeld op Plaat IX, en daarna nog 
weder als verscheidenheden op Plaat 381 en 
382. Hij is de grootste van alle bekende Vlin- 
ders, en mag ook wel onder de fraaiste geteld 
worden. De Rups is niet minder fraai, en, was 
dezelve zoo gemakkelijk op te kweeken als de 
gewone Zgdeworm (Mort) , dan zoude zij ook 
zeker goed als Zijdespinster kunnen dienen. Deze Afbeeldingen zijn wij verpligt aan de 
vriendelijkheid van den Hoog Edel Gestrengen PLANCHE 151 et 152. 

i»ous avons dit au commencement de eet 
ouvrage qu'il se composerait probablement de 
150 Planches. Maintenant nous finirons ce hvre, 
ayant atteint ce nombre après y avoir ajouté 
encore deux Planches qui représentent la méta- 
morphose d'un Bombyx, dont le dernier état 
est connu de tous les Amateurs d'Insectes, D'au- 
tant que je sache, la Chenille est moins connue 
et elle n'a été jamais représentée dans un ou- 
vrage spécial d' Entomologie , ce qui en rend la 
publication d'autant plus intéressante. 

Cet Inseele n'appartient pas au reste à Surinam 
ni aux Colonies des Indes Occidentales , mais il 
se trouve aux Indes Orientales , et il paraît que 
la Phalène n'est pas très rare puisqu'on la voit 
dans chaque collection qu'on reçoit de ces 
contrées, 

La Phalène est représentée dans l'ouvrage do 
CRA.MER et STOLL, sur la Planche IX; tandis que 
sur les Planches 381 et 382, on en voit des 
variétés. C'est bien le plus grand de tous les 
Lépidoptères connus, et on le peut compter de 
même parmi les plus beaux. La Chenille n'est 
pas moins belle , et si elle était si aisément à 
nourrir que le ver à soie ordinaire (la Chenille 
du Bombyx Mort) elle pourrait servir aussi 
bien que celle-ci pour filer de la soie. 

Nous devons ces Planches à la bonté de Mr. 
le Contre-Amiral q, m. r, ver-huell à Arnhem; 326 Heer q. m. r. vek-hüell, Schout-bij -nacht, enz. 
enz. te Arnhem, die ons tevens bij de toezen- 
ding der teekeningen , het volgende mededeel- 
de , belreifende het ontdekken , het voedsel en 
den levensloop van dit fraaije Insekt. 

In den jare 1816, aldus schreef de Heer 
VER-HDELL , op ceue entomologische wande- 
ling, door de bosschen van Bontualak, in de 
nabijheid van hot kasteel Rotterdam te Ma~ 
casser op het eiland Celebes , wekte een tak , 
geheel met wit poeder bestoven , mijne aan- 
dacht op; hot was de lak van eeno vijgen-soort 
met groote langwerpige bladen , en ik was niet 
weinig verheugd te ontwaren , dat dit witte 
poeder afkomstig was van twee volwassene , 
prachtige Doorn-Rupsen , die er mede bedekt 
waren. 

Aan boord van het Linieschip admiraal 
Evertsen, waarop ik toenmaals als eerst ofE- 
cier diende, komende, vervaardigde ik dadelijk 
twee Afbeeldingen dezer buitengewoon groole 
Rupsen , waarvan alleen die , welke den rus- 
lenden stand voorstelt, benevens eene Afbeel- 
ding van het Sj)insel en de Pop in mijn bezit 
zijn gebleven ; deze lagen toevallig in mijn 
groot Schetsboek, bij mijne noodlottige schip- 
breuk gered , terwijl do andere teekeningen , 
en die van een groot aantal andere Metamor- 
phosen , in mgn Journaal liggende, zijn verlo- 
ren gegaan. 

Nadat ik deze Rupsen nog oen paar dagen 
gevoed had, begonnen zij kort na elkander een qui nous communiqua en même tems les parti- 
cularités suivantes concernant la découverte, la 
nourriture et la métamorphose de ce bellnsecle. Mr. VER-HUELL commence ainsi. En l'an 1816, 
je remarquai à une course entomologique une 
branche couverte d'une poudre blanche. C'était 
dans les forets de Bontualak, près du fort 
Rotterdam à Macassar sur l'île de Célèbes. La 
branche appartenait à une sorte de Figuier, 
à feuilles grandes et ovales , et j'étais bien 
content en apercevant que celte poudre 
blanche provenait de deux Chenilles adultes et 
magnifiques qui en étaient couvertes. Je fis deux dessins de ces Chenilles remar- 
quables, aussitôt que je fus de retour au 
vaisseau de ligne Vomirai Evertsen , sur le 
quel servais alors en qualité de premier lieu- 
tenant. Je n'ai conservé que le dessin de la 
Chenille qui se repose avec une représentation 
du Cocon et de la Chrysalide, dessins qui par 
hasard se trouvaient dans mon grand livre d'es- 
quisses, qu'on a sauvé de mon malheureux nau- 
frage. Les autres dessins, ainsi que ceux de beau- 
coup d'autres métamorphoses, qui se trou- 
vaient dans mon Journal , se sont perdus. Après avoir nourri ces Chenilles pendant une 
couple de jours, elles commencèrent presqu'en ?î 152 
327 blad met een slevig Spinsel aan den tak vast 
te hechten , eu gingen vervolgens te werk als 
onze Saturnia Pyri en Carpini , mei het 
vervaardigen van een Spinsel. Na verloop van acht of tien dagen wrong een 
der Vlinders de veerkrachtige punten van het 
Spinsel van een, en ik zag den prachligen Vlin- 
der Saturnia Atlas , afgebeeld bg cramer , 
1ste Deel, Plaat IX, fig. A, te voorschijn ko- 
men; nimmer had ik dezen Vlinder, den groot- 
sten, die bekend is, zoo scIjoou in al zijnen luister 
gezien , daar in de verzamelingen de kleuren 
daarvan veelal verscholen zgn. Het was zeer 
belangrijk de fraage en groote Vlorken , die 
weldra opensloegen , binnen weinig lijds Ie zien 
volgroüijen , en alzoo het uitnemend fraaije In- 
sekt , een meesterstuk der Goddelijke Almagl , 
in al zijne pracht te voorschijn te zien komen, 
met levendige en schitterende kleuren overlo- 
gen, die door het fluweelachtige dons eenen on- 
navolgbaren weerschijn hadden. Het was eeu 
Wijfje, voorgesteld op Plaat 152. Den volgenden dag kwam er uit de andere 
Pop een Mannelijke Vlinder voort; behalve de 
verschillende lint der vleugels en de overige 
tinten , heeft hij dubbel gekamde sprieten. Ook 
verdient het opmerking, dat deze Vlinders, bij 
de groote doorschijnende hoornvlakken op de 
bovenvleugels , nog eene dergelijke , maar iets 
kleinere hebben, die de Vlinders van deze soort 
op andere Eilanden van den Indischen Archipel 
missen. mêrao tems à attacher solidement une feuille à 
la branche et agirent ensuite en se préparant 
un Cocon , comme noire Saturnia Pyri et 
Carpini. Huit ou dix jours plus lard une des Phalènes 
détacha les pointes élastiques du Cocon et je vis 
paraître la Phalène brillante , Saturnia Atlas , 
que CRAMER a représentée dans le premier Vo- 
lume à Planche IX , fig. A. Jamais je n'avais 
vu celte Phalène, la plus grande qu'on connaît, 
si belle et dans tout son éclat, puis qu'elle est 
ordinairement décolorée dans les collections. 
C'était très interessant de voir les belles et gran- 
des aîles se deploier bientôt et parvenir en 
peu de temps à leur grandeur, et de contem- 
pler ainsi dans loule sa magnificence ce bel 
Insecte, ce chef d'oeuvre de la puissance Divine, 
orné de couleurs vives et brillantes qui obte» 
naient un reflet inimitable par leur duvet de 
velours. C'était une femelle représentée sur la 
PI. 152. Le lendemain un Mâle sorlil de l'autre Chry- 
salide. Celui-ci a des antennes doublement 
panachées, ainsi que des teintes diverses sur 
les ailes et les autres parties de son corps. 
C'est remarquable que ces Phalènes outre les 
grandes taches spéculaires sur les ailes antérieures 
en ont encore une plus petite qu'on ne voit 
pas chez les Phalènes de cette espèce qui 
proviennent des autres îles de l'Archipel des 
Indes. 328 Het gelukte mij van de Spinsels eenen vrij 
langen draad af te winden ; alhoewel korter en 
dikker dan do gewone Zijde, kwaia het mij 
voor dat dit Spinsel zich even goed zoude 
laten afspinnen en tot bereiding van stoffen 
gebezigd worden. Mot dankbaarheid aan den zeer geëerden Zen- 
der, deelen wij het een en ander aan de Lief- 
hebbers mede, en moeten hier nog bijvoegen, 
dut do zorg, die de Rups heeft voor het niet 
verongelukken van de Pop , als het ware voor 
haar eigen graf, onze hoogste opmerking verdient. 
Zij vervaardigt het Spinsel op een blad, en dat 
Spinsel is met de Pop zeker nog al zwaar; ligt 
konde nu door de zwaarte en door harden wind 
het blad afscheuren , op den grond vallen en 
daardoor de Pop verongelukken. Om dit Ic 
voorkomen, bevestigt do Rups het Spinsel en 
te gelijk hel blad door stevige draden aan den 
lak vast; scheurde nu al het blad af, dan bleef 
het echter met het Spinsel nog aan de draden 
hangen, en de Vlinder uitkomende, konde daar 
dan legen opklimmen om te volgroeijen , terwijl 
dat voor den Vlinder, na het verlaten van het 
Popvlies, zoo noodzakelijke klimmen, waardoor 
de vleugels afhangen en groeijen , misschien 
niet zoude kunnen plaats hebben , als het 
Spinsel afgevallen was , waardoor dan do Vlin- 
der kreupel zou moeten blijven. Je parvins a dérouler un fil assez long d'un 
des Cocons; quoique plus court et plus épais 
que la soie ordinaire, je crois que ce Cocon si 
laisserait dérouler aussi bien et pourrait servir 
à fabriquer des étoffes. Nous avons communiqué aux Amateurs ces 
observations avec un sentiment de reconnaissance 
envers notre correspondant respectable. Nous 
devons ajouter que le soin que la Chenille prend 
pour garantir son Cocon pour ainsi dire sa 
tombe, de tout accident, est très remarquable. 
Elle fait le Cocon sur une feuille qui devient 
assez pesante par cela; la feuille pourrait aisé- 
ment tomber à terre par son poids ou par un 
coup de vent , et la Chrysalide serait perdue. 
Pour prévenir ceci, la Chenille attache le Cocon 
en même temps que la feuille avec des fils bien 
forts à la branche; si la feuille se délachait 
maintenant la queue de la feuille continuerait 
pourtant d'être suspendue au Cocon et aux 
fils, et la Phalène pourrait lors de son appari- 
tion y monter, pour parvenir à sa grandeur 
et comme probablement la Phalène ne pour- 
rait monter sans cela , pour laisser déploier et 
croître ses ailes, elle serait exposée à devenir 
estropiée. NAAMLIJST DEE VLINDERS, 

afgelseelil iu de drie dcelen dezes iverks^ 

gerangschikt naar de Terdeeling van 
CKAJflEIM en STOIil^. LISTE DES LÉPIDOPTÈRES, 

figurés «lans les trois Tolnuies de eet ouTrage^ 

arrangées d'après la classification de 
€RAMËi:iSet§T«IiIi. EQUITES AGHIVI. 

Pohjcaon PI. 147. 

Piranthus » 148. 

EQUITES ARGONAUTAE. 

Fabius » 130. 

HELICOKII. 

Polymnia » 2. 

Ricini » 3. 

Melpomene » 4. 

jilcionea » 5. 

Calliope . » 133. DANAI CANDIDI. 

Hyperici PI. 19. 

Eulule . » 39. 

Cassîae » 56, 

Xanthe » '5. 

Jlhusta » 141. 

NYMPHALES GEMMATL. 

Isidore , . . . » 1 . « 

Saphorae . . . , » 143. 

Jatrophae » 150. 

NYMPHALES PHALERATI. 

Tipha » 11- VI 

Fanillae . PI. 55. 

Eresimus " •'■^" 

Liriope » 119. 

Diree . » l*^. 

Dirceoides » 149. 

PLEBEJI RURALES CAüDATI. 

Baeton » 8. 

Ingae » ^^• 

Cetheyus » 86. 

Cupido » 122. 

PLEBEJI RURALES INCAUDATI. 

Erythromelas » 29. 

Nigrocinctus » 106. 

Carica » 111. 

Mammeae » 113. 

PLEBEJI URBICOLAE. 

Leucogramma , . . » 15. 

Pertinax " -'^• 

Longirostris " ^'• 

Pyrophoros , . . . » 33. 

Fiilminator ......... 34, 

Lucidator ^ 35. 

Rubricollis » 36. 

Paullinea » ^2. Menés PL 47. 

Decemtnaculata " ^^• 

Octomaculata >' ^8. 

Qiiadratum " "'• 

Bromius *- '*• 

Fantasos » ^2. 

Longicauda '* ""• 

Cerialis » 9*- 

Tetrastigma '* ^^• 

Idas » 104. 

üraniae » 126. 

Barcastes ...» 138. 

Flavomarginatus » 142. 

SPHINGES ALIS INTEGRIS. 

Lahruscae " °^' 

Picta » 96. 

Rustica » 101' 

Fitis » 116. 

SPHINGES ADSGITAE. 

Comta » ^'• 

Cepheus • » *1* 

Helymus " ^^^ 

Melanochloros • » ^^• 

Sylvius » '^l- 

Diaphana » ^1. Cassandra PI. 85. 

Aterrima » 97. 

Almon » 123. 

ATTACI. 

Jtlas 151 en 152. 

BOMBYCES. 

Fidua » 6. 

Cinerea . » 7. 

Setosa .....)) 9. 

Citri » 12. 

Bifurcata b 13. 

Xanthopasa » 14. 

Forax . » 20. 

Eriophora » 21. 

Mollis » 22. 

Megalops » 24. 

Begga » 26. 

Fiolacea . » 30. 

Neuroptera » 38. 

Trimacula » 45. 

Citrina . » 53. 

Sesia » 5 4. 

Rhomhoidea » 61, 

Ditrapezium ......... 68. 

Cruenta » 73. vu 

Pellucida Pi. 76. 

Zelica » 79. 

Eutropia • » 93. 

Epigena . . » 102. 

Criicifera » 103. 

Ovina » 105. 

Netrix » 108. 

Obscura » 109. 

Leueostigma » 1 1 2. 

Deolis » 117. 

Molina » 118. 

Elaeodendri » 121. 

Archias » 124. 

Gibbosa » 129. 

Cognata » 13 1. 

Speculifera » 135. 

Firmiana » 1 36. 

NOCTUAE. 

Gossypii ...» 23. 

Amaryllidis » 28. 

Phytolaeeae » 40. 

Elongata » 43. 

Discoloria » 44. 

Picta )> 46. 

Tnterrupta , . » 48. 

Acmeptera » 49. 

Marmorea » 51. VIII 

Sacchari PI. 64. 

Tetrastignia • » 72. 

TesseUata » 

Dicolon 

Plugma ........ 

Neurojitera 

Incuroa ........ 

Incerta 

Bactris 

Involuta 

Caladii )> 


7V. 


» 


83. 


» 


84. 


» 


87. 


» 


89. 


» 


98. » 100. 
» 115. » 120. GEOMETRAE. 

Formosata » 

P-igraria » 

Netrix » 

Plumhearia » 

Falcularia » 

Quadripunctata ..,,...» TORTRICES. T/iunbercfiuna . . . . 

Leucana 

Trapeziana . . . . 
ürticalis Surinamensis 10. 
16. 
31. 
63. 
70. 
88. Decussata » 132. 52. 
60. 
62. 
65. Siphana PI. 66. 

Flammeana » 78. 

Fanerana » 91. 

Stigmatalis » 107. 

Griseana » 125. 

Me(jana » 127. 

Trizonalis » 134. 

Renselariana » 139. 

Lineolata » 140. 

Psidii » 146. PYRALES. 

Convoloulalis » 18- 

Longipes » 57. 

Zebra » 99. 

Cieadella . » 110. 

Socialis » 114. 

Flavicinctalis » 128. TINEAE. Cieadella 
Anonella » 80. 
» 137. ALUGITAE. Didactyla Surinamemis » 144. /tiVVXWVi'W*™ "1756® 
Q 

< 
U 

u 
o 

u SMrTHSONIAN INSTnUTION LIBRARIES 
9088 01349 0586