Skip to main content

Full text of "Svenska archivum: innehållande, handlingar uti Svea-rikes historia"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . com/ 
Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibhotekens hyhor innan Google omsorgsfullt skannade in 
den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 
som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 
varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 
som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens 
långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 

Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit fram Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, och vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, text igenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är lagligt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google boksökning 

Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världens böcker och författare och förläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben på följande länk http : //books . google . com/ SV^N,SKA 

ARCHirUM; Innehållande: Handlingar uti Svea-Rikes Hiftoria, 
Första Bandet. STOCKHOLM, 
Tiyckt hos Jqbah A. Caklbobm, 1790. [ ly Utdrag, utur KrngU Tryck^F)rihitS'Fårorå* 
ningen, af d. a6 Apr. i774* 

- • TT" fanfirdig Hiftoria, om fram&rne Konungar 
, ^^ och R^entcr faint' thcrad Miniftref , hat både 
X Sldre.och fenare Tid^,Jiqs the måftaFoliflag, vs^it 
b6gt aktad, fåfom nårmaft ledande til vigtiga FAremål: 
at meddela the Regerande Herrar och Perfoner tånk- 
vårdige Efterdömen af vislige och lofvirde Bedrifter, 
men theremot. högft c&dige Varningar emot förha* 
Rade, obetånkte, ilfundigé eller ock grymme och ne. 
ilige RådHag och Gåmingarv Hlfom ock at the Ly- 
dande kunna, af fårri^ Regements-Undelfer, die 
them tilflåndige Skyldigheter^ Fri- och Råttigheter,^ 
famt almin och enfluld Såkerbet theflo bittre efter, 
komma, kanna, fårftär virda och férfyara. Nu på 
thet uti fädane Hiftorifte Arbeten ej något faknas 
måtte, fom til ther^ FuUftåndighet tjéna kan, vele Vi 
jämvål, i anfeende til them, utftråcka Friheten i Pen- 
nor och Tryck ft långt, at alle the fynncrlige, deU 
hemlige, dels mer bekante Händdfer, eller bekante 
Anecdoter, hvilke, under framfame Regeringar, få 
bår i Riket fom annorftådes, iig tildragit, mage, tillika 
med Politiika Reflexioner 6fver the famma, fä almånna 
g6ras. 

GUSTAF. 

ForcftSendfe § har icke blifvit på något Sått fir- 
ändrad, mindre uphåfven, i anfeende til- Sven/ka Hijlo^ 
rietiy uti de af Hans Kongl. Maj:t federmera utfårclade 
Fftrordningar , rårande SKrif- och Tryck -Friheten. — 
OvSrdig vare fördenlkul den Penna, fom emot en fi 
Fis och God Kotiungs Forfatning bryter, famt dy- 
medelft Anledning gifver, .at i någor måtto en h dyr- 
bar Del af vår Tryck-Frihet förlorades. 

Utgifvaren. FÖRETAL. 

DI jdg hårmeddft uti eget Namn 6p- 
nar tnicy!]/?^ Arbete, eSr^ecca SvENy 
SKA Archivum» torde det «j Qgunftigc 
optagas af deo Vördade Alm^iheten, 
om jag inför deniämma anmäler mina 
Tankar, i affeende pl /faz?^//«g-<irj utgifi 
vande uti SveJf^a Hiftorifin. JHed det i r- 
kec ha: jag böriat. blifvd py.tiig, . det har 
}ag beftåindigt t61it, och d^rrnefi vii jag 
nu (lataten Fyra/?^- årig upmårkiämhec 
pä at iamid, Itålia.och ^tgi^v^ Handling 
gar torde- yäl ock-få bafva medfört hc»^ 
den alc til Förcjogning uti Hitiorifka Saiv 
ningen ännu förålfkade. gainje Mannei^ 
en 04an ^ F6j|farenhet joch Urfkilning, 
Xom kunde uti et och annat iåiida unge 
Åttkare af v'|rii Häfder til Rättcfnöré* 
Värderar inan i vår Hiftoria framför alt 
"Santiiiigen , fä vidtager mäo öckaHa dé 
iviédel, fbm befordra des-TjénÖ, hörer 
gérna på déns' jRåd, fpm "långe och glad 
purit (it Ofter. på henne» Afeatt,* - ,* 

Tillåten Yötden&ufl gamle Offer- 
Pråftén \ at fi-amMgga en flags Grundlag, 
)i varefter Hqndlirtgar i vår Hjftoria kunde 
aii/esy vårda}, öchiitgtfijar; ^ntagen den- 
na niin Vålraenme för ict TéfTamente; 
Tamt nytjen des B^ftaf til des en bättre 
• A 2 iH" 4' F<5R£TAt.' 

infinner (ig. Seen dä här denna åtmin- 
ftone min egen Förefkrift: 

1) Såfom det år och bör förblifva 
en oryggelig Grundfats, en okallftöcelig 
Axiome, at tiiftorien är en Vecenflcapy 
inråtcad endaft och allenaft för Sarmhu 

fen; och ingen Sanning nti denfämma 
an bertå utan Vitnen och Bevis; få fin- 
nas åter defia ud trovärdiga Handlingar^ 
detta Ord hår uri fin vidfitåkt^e Bemår- 
kelfe taget, innefattande både Handlingar 
och Åfhandilngar af alla hithörande 
Slag. Hår förftås dock egentdigen 
otrykta Handlingar. Defiä Sro andn^en 
Vrjkrifter^ eller ock närmare eUer f)er* 
inare Afjkrifter, 

2) Defia Handlingar böra sHeftädes 
Jhkas; och hvar de finnas böra de för 

Tidens tand och Okunnighetens åtkomil: 
värdas. Granfkarens öga bör dem (&- 
■dan underföka^ ftålla och ud almånnå 
Pagsliiifet frafugifva: då . förft äro db 
från "Undergång befiiade. Af alla äro . 
Originakrne dl vår ftörfta Upmårklam- 
■het beråcdgade; och därnåft de ftmdda 
hälft jåmfördc och collationeradc ^fkrif- 
ter, \ii\ de Äldres Bokftaf må ingen 
ting föråndras utan laga. critiika Skål; 
men väl åtfldliigt efter behof och om- 
ftåndigheter förklaras. Med . Diplf>?fia- 
tijk Granlägenhet dl Scripture, Bokftafs- 

• art. «tt, IhterpUttEiion, Abbrevi«doner, Si- 
gnaturer m. m. förhålles (aledes vidare 
efter hvarje Handlings Beflcaffcnhct» efter 
hva^e TJtgifvares Läge och Föremål. 
Ja högre et Paper ftiger uri ålder, de- 
fio hettgare blifver ock des Bokftaf ; få. 
tt ftundom ikläda (ig des Scripcurarifka 
vilferellér en Canonilk myndighet, ja 
pocka på en flags Infallibilitec, välförftå- 
endes i Trycket; men när man kommer 
aeder, och egen Tid alt nårmare, fynes 
mig åtminftone vara mindre nödvändigt, 
ataftrycka bokftafveliga, om icke Okon- 
nigheter, dock påtageliga Vårdslösheter 
efter (lore och lärde Mån; utan, dår 
man uti denne Väg regalerat Publicam 
med ec och annat Prof af en Konungs 
Handikrift, af en Herres Conftru^ioner, 
af en Bifkops Concepter, af en Profes- 
ibrs Hvardags-Styl, kan, i affeende på 
Språket y om få behagas, det Heta mo- 
demi/eras: ty på Modersmålets och Staf- 
ningens vagnar lårer man ändock intet 
mera af loo för Ögat farande Veder- 
mälen, än af det ena och andra Exem- 
plet; dock hvarje Editor oketaget^ at hår- 
pcinnan följa fin egen Ofvertygelfe : ty 
)ag kan vål icke firångå, at för en An* 
tiquarius, för den uti alla vågar forfllcan- 
de Läfiren har det ockfä (it Behag, at 
btifva hemma med fjelfvaSkrif- felen hos 

A 3 fin 6 FdRETÅt. 

fin Nåfta.^ med Pennans vanor, Mlft då 
den blifvit förd af en ftpr och lärd Man. 
Men för det ftora Publicum, jag menar 
för Låfare i almånhet, torde denfla Ex- 
öQiitude • icke vara lika behaglig, åfven 
fom för fjelfva Hiftorien föga båtande *). 
. ■ * . ^ 3) Men 

^) Undantag kan fäledes hSrutinnan finna rum. 
Vi Sge til ex. Konungar, fom åro ttllifca Föv^ 
fattare > ja Snillen , men fom ftaf va jimmerligen 
illa, rädbråka Namnen obarmhertigt. Om maa 
nu lade en fddan Scripture, ftundom gående 
til flere Band, uri almänt Tryck: hury (kulle 
det fe ut, hvad fkulle Låfaren fjga, hvarril 
fkulle det tjcna? ViågenuKon. FrisdricIIis 
af Preuflen Arbeten, alt efter Upbgans Bc- 
fkaffcnhet öfver eller under Tjugu Band. Han 
flcref hälft Frt^nfyjka, och den ganfka vSI, til 
och med fSfom Skald, men f6r ingen del fä- 
fom Grammairien; (it kSra Modersmil, Ty^ 
Jkan, deremot (kref han Q fafeligqn illa, ac 
ingen af hans Laquayer kunde (lafva (Imre; 
h varom de Profbitar ofverflodtgt vitna, fom Hc 
Öfver-Condftorial-Rldet D. Bujching infort uti 
fin få hogft markvärdiga Bok : Chara&er Frie^ 
derieh des Zweiten, Kånigs von Preu(ren (Upl. 
2} Hiille, 1^88» 8)« Borde denne Konungs 
Verk pS detta flti utgifvas? Nej, ty han var 
vär Samtida. Annorlunda fårbäller det fig med 
• vär Drotning Christinas bSde Franfyjka 
och Svenjka. Hennes Con(h'u£fcioner och Staf- 
ntngar har Hr Hof-Rädet j4rckmholtz meren- 
dels troget féljt uti de om famma Drotning ut* 
gifne Mcmoirer; hvarföre? xj hon (kref re« 3) Men om ockfå d^nna Ytterlig* 
het fkulle icke allenaft tolereras, utan 
ock til Grad af Pullkomlighet uphöjas; 
(a nedfjunker dock altid en annan Yt- 
terlighet til en Hiftorifk Laft, til et Hög- 
måls -brott, ja til et Crifuen la fa Maje- 
ftatis Diplomaticay då man fördrilhr 
iig atntgihra Handlingar, utan vederbörlig 
Agtning för Perfoners, Orters, Böckers 

A 4 och 

dan 150 Ar före var Tid. Ho ler icke. af 
denna min langa Nitlllkan, at jag icke nSgon 
vi) förtöroa, blott bafva ti fixeradt bide For* 
fiånd ocb J?nct uti denna flags Editions -vSg? 
Felar jag uti min*Upgift; fi ber jag om Rit- 
fclfe: Jag blir dm fårfte, fom med Glldje och 
Takfamhet (kal de bittre Grunderne aiftaga 
famt efterlefva* Men imedlertid vil jag fSrlu- 
fta med en annan hithörande HSndelfe. En 
eljeft flcSligen lird Boktryckare Itog (ig at förlSg- 
ga en Bok, fom innehöll Extra£l:er af Latinika 
Diplomata mor Medel-Tiden 5 men Oifom han 
fann Latinen uti Påfvarnes Cancellie alt for- 
mycket afvikande frSn den uti Ciceros Oratio- 
ner och hos Augufti Hof-Skalder, tog han fig 
det härtiga RSdct fåre^ och ändrade atlefiddet 
Munk-Latinen til en drägeligare Text. Få det- 
ta Qttblef ock halfva Boken tryckt 5 men bvad 
hSnde? Hr Auäof beglrde få fe de tryckta 
Arken, förfkrJcktes öfver Hr Typographcns 
Handliggningi och Verket förvandlades til et 
literärt^ Inteh . Af «lt detta ISres: at både 
Höga och Lagom Sro 4iFven Hufvud-Reglor uti 
Diplomatikeoi och Handikrifters Namn, för Tider» 
och Mynts verkliga Upgifcer, för Mio- 
nesniärkens egen Bokftaf. Hår wiåfte 
Originalet eller den granikade Afikrifcen 
äga (it ofelbara Vitsord. Mäfte man åter 
framlägga lenare eller mindre granlaga 
Aflkrifter, äge då Utgifvaren förft rået, 
om han (I behagar, at följa den almån- 
na Regeln , fom Bruket . förefkrifver. I 
almänhet (ägt: hvad Perfoners "Namn an- 

får , få måfte deras egen Onhographié, 
var den kännes, om ock aldrig (a fel- 
aktig efter Grammatican, bibehållas; hvad 
åter Orters Namn beträffar, få måfte äf- 
ven i anfeende til dem en Crrund tagas, 
och den blir hos mig framl. AflefTor Tun- 
elds Geographie om Sverige. ^oi6- Tit- 
lars och Haftdj/irifters Rubriker måfte 
granneligen följas; hvilkec ockfå, galler 
om Tideräknings om Mynt ocn Skäde- 
pemtifi^ari om Infcriptioner. Om man 
nu vidare uti en Hiftoria fkrifver alc 
detta olika, med vårdslöshet, få år dec 
redan ganfka obehagligt; men om man 
•ftråcker denna CavaUers* Frihet äfven til 
Handlingars utgifvande, få år det högfl: 
otilbörligt. Alt detta torde vål för mån- 
ga fynas vara fmå&ker; men de åro dec 
icke för det Diplomatifka Ögat, icke uci 
Biographie, Geographie, Bibliographie » 
Nomismatik o. C v. de utgöra ock/d en 

dei FdRETAtr g 

dSr/ af den Hiftoriika Sanningen. Blir det 
en Sed hos unge Editorer och Aufto- 
rer, ac ucdn RegdI atgifva och (krifva, 
man dec critifka Ögat granfka fin Hand- 
ling eller (in Skrift; hvad fvarar mig då 
för deras Granlagenhet uti fje^^a Sahemey 
hviar icke fållan al Controll blir oroöje- 
lig, utan hvar alt mit Förtroende måfte 
hviia på den godkända och éfveralc (ig 
företeende Upmärklamheten. • • Sak (am- 
ma med CbartOTy hvar den Geographi- 
ika Orthographien' aldraminfl: får uknas, 
hvar Olikheter ej få förekomma och vil- 
la Ögat. Är Corre^lion uti Namn och 
Ord ingen ting, (a är det lika mycket; 
men är det Något ^ utgjör det 5^/^^- 
teknen uti fin Veten/iapt fä får en, vare 
iig Utgif\'are eller Författare, icke (é öf- 
ver de^mma: i vidrigt ^all förhaftar han 
(ig (]elf, han förvillar andre. Således år 
högligen til ön(kandes, at Hiftoriens 
Hus-TafioTy jag menar vare Stats- Calen- 
drer, Matriklar och öfiriga Namn-Lång- 
der, at våra Geographier och Chartor 
ifrån fådana Hånder, råttare på fådanc 
Säte emanerade , atr de blefvo för o& alla 
til en clajfii/k Efterjyn. Hvar detta icke 
fker, (å lare vi ånnu innan Seculi (lat 
vandra uti et Hiftorifkt Chaos, och dec 
blifva et Straff för Häfdeteknaren, ac 
förft ren& (in Källa, innan han får öfa 
A 5 utur C7 to FÖRETAtr 

.utur den(amma, och fåledes den ene 
komma at gjöra den andres fyfela y at för- 
fpilla en tid för Snillets ädlare Yrke, 
hvilket hade varit det arbetande Ögats 
{kyldighet at förekomma. Jag £krifvcr 
intet, min Lålare! i vädret; men Jag 
bår dock den (kyldiga Agtning för i öt- 
rigt mycket förtjente Mån, at jag med 
Inga Exempel vil belägga denna min 
Talan: ty värr! de blefvo alt för många» 
ja några aldeles oförfvarliga. Får man 
icke derföjreTjenft ligen anmoda Amanuen- 
fer och Refpondenter, at icke låta det 
bero vid deras egen' mindre Kånnedom 
eller ftora Beqvåmlighet, huru de fl<:rifva 
fina Af handlingar, huru de, mera fram- 
kafta än utgitva Handlingar, huru de 
ftafva Namn, huru de fignera och inter- 
punäera - • ; utan begäre de förft af 
fine Hiftoriflke Förmån Reglor och E& 
terdömen; då hedra de fig fjelfve, då 
gagna de andre. Åftunda de åter Mån- 
Jter i Trycket för Handlingars utgifvande 
och förklarande, få blir framlidne Banco- 
CommifTarien Hr Bengt Bergius, fåfom 
Afleflbr uti då ännu exifterande KongL 
Antiquitets-Archivo, allés vår Måftare> 
äfven fom uti Granriket, jag menar 
Danmark, Efcerfynen var och långe blif- 
ver framl. Etats- Rådet och Riks-Archiva- 
rien. Hr Jacob Langebek *). Den fena- 
res 
^) Riks - Arehivarierne Gram och Langebek i FÖR«afAt. It 

res Danfke Magazin^ och den förres För- 
råd i Nordifka Hiftorien äro Speglar at 
flitigt ikåda (ig uci, för ac' fedan vinna 
dec^ (om man ville kalla en Diplofnatijk 
Skönhet. För öfrigt rådens icKe, minc 
unge Herrar, för den få förmenta grä* 
liga mödan - - den at vara antingen Rätt- 
Jkrifuare eller Rattafjkrifvare är fannerli- 
gen icke få ftor, fom mången tror: tf 
med liten Upmårk(amhet blir det förfl: 
Vana, fedan Smak, få Regel, (i(l Plikt 
• - och denna blir flutligen hos en fjelf 
Tilfreds(Vällclfe / den ?nån^ man alt mer 
infer, at den&mma blir til ftor Nytta 
för andra. 

4) Något fkulle nu väl ock föror- 
das om fjelfva Svenjlka Språket; men jag 
bekånner gerna min Svaghet ud detta 
Capitel af Regerings-Formen : ty få län- 
ge tilförene Kgl. Cancelliet och nu Sven- 
ika Academien icke gifvit o(s authorifera" 
de Språk -låror» få få vi hjelpa ofs imed- 
lertid på egen Hand, och (kapa o(s Re- 
glor, den ene efter Ordens urgamla 
Anor och Slågt-Regifter, den andre efter 
Tidens nu herr(kande Mode, den tredje 
efter intetdera, utan på Höft. Jag gam- 

le 

Danmark lirai efter min ofSrgripeliga Tanka, 
intaga fårfta rumet ibland Nordens framlidne 
Acchivarier. Deras KSnnedom och Gran(kning, 
deras UcgifningsQtt Ir ak Miftervcrk. le Man kan dock nu mera icke I|ra 
tiiig någon Grammatica) om ockfå en 
rned fuU Lagftiftnings- myndighet fkulle 
til äfventyrs före min Död utkomma; 
utan lärer jag vål i mängt och mycket 
förblifva det jag altid varit, en fvåra 
briftfälli^ Svenlk Skribent *). Tidigt 
började jag urfkilja på Läran i min Veten- 
skap; på Språket tänkte jag intet, och icke 
heller prädikade någon' för mig öfver den- 
ne Text. Sal. Cancellie - Rådet LagerMng 
blef på vifet fått min förfte och fiiarc 
(agt ende Lärare; Vördnad för Mannen 
och Kärlek för hans Vetcnfkap intogo 
hela Ynglingen, jag läfte, jag njöt, jag 
lefde likfom af hans Arbeten, och aen 
fria Penna, hvarraed Låraren fkref fina 
Böcker,, blef ock (edan Lårjungens få 
fkåliga Maner. Ingen ftraffe mig för- 
denfkuU på denna våg, i fall man eljefl: 
finner för godt, at yamira med mig på 
det få vida, det få högftbehagliga Hi- 
ftorifka Fältet. 

Men hvartil nu detta Företal uti et 
Företal? Jo, förat bereda vågen til öp- 
nande af et Sven/it Archivuviy fedan jag 

långe 

^) Önflcade dock, at andre, hälft federmera til 
Pennan komne, behagade, fSr mera Likft£llig- 
hets (kull, i det nSrraafte fålja af). Hr Koogi. 
Secreteraren Abr. SMJiidtt Sveoflca badc Grani- 
macica och Ordbok. . Företal. rj 

långt för detta flucat et dubbelt Sven(kt 
Bibliothek > med alla fina ftörre och 
fmärre Handlinga^rråder *). Jag lånar 
väl Namnét^^xtti min flitige Medbro- 
der på denna Upröjnings-väg **); men 
Hanolingarne, fom detta Archivum In- 
nefattar >. äro merändels en ny Skörd ^ 
dels på egen dels på andres Åker ber- 
gad uti denna nya Lada^ til vidare ut- 
visning för Håfdeålfkare och Håfdetck- 
nare. Hvad åter Ordet Handlingar här 
angår 9 få innefattar det alla Slag af 
Handlingar och Afhandlingar ud vår Hi- 

fto- 

^ Helt den tf mig utruftade Le^o tf Hiftorijkå 
Laftdragare förekommer nedan^re på fic ftllle 
mi Månfter-ruUan. 

^^) J^S nienar framL Amanuenfen vid Rikf- 
Hiftoriograpbien» Hr Sam» Lånbom, fom utgaf 
bide et Svenjht och et Hiftorijkt Archivum, 
Se här nedanföre. Där kan ock upbyggeligen 
latagas, huraledes den fiil. Mannen, nift mki 
Ringhet, trägnitfl upodlat en gemenfam^ men 
iSr o(s Begge lika ft^nlninden Mark, dock 
med den lilla Stfkilnad, at han merlndeb bar 
Spaden med en melancholiflcs och jag med en 
(anguipiflc upfyn.. At tiKkapa konftiga Namn, 
för det de naturliga Sro redan uptagne, fynes 
mig et ganflca otjenligt (ijernebrik, dS Ut* 
^&area*Namn SndI tilrSckligen urflcilja den 
enes Samlingar ifrån den andres, medan Bo* 
kens Namn år begripligt och (varande mo( 
de» Innehåll: hvilket alrid Ir det båfta« 14 v FÖRETAL. 

ftoria; fåledes ingalunda blott Handlih» 
gar uti deras fträngafte Bemårkelfe tag- 
ne, eller det man på Latin kallar: Di- 
plomata. Men Meningen fårftås lättaft, 
då jag nu npräknar de Hufvud- Rubri- 
ker, under hvilka jag ärnar fbrdela de 
Handlingar, hvilka komma at inrymmas 
uti detta Archiv. 

1) An?^.apler. Hårmed förfläs: fddane 
längre eller kori;are Samijiandrager af 
Håndelfer och Förfatningar , CQtn fö- 
rej^omqiic c).ler ^rekoi^nw uti v^ 
Hiftoria, men altid med Ofverlkritt 
af T/rf, Regent och Sak. 

2) G^iOGRAPHte: Béfkrifhing öfverLand^ 
fkaper. 

3) TppoGMPHiE: Befkrifning öfver Or- 
."ter. ,.'"'.•■ - ' 

4) Biographie; Xefyernes-Bcfkrifningar, 
^ler Stycken af .4fim. 

5)- B^BLiooRAP£[i£i^ Kännedom :a£<6öeker, 
"♦laiRfflKrifne eM prykce, ftörrc eller 
. mindre, faifit af deras In^nebåll «ch 
Bcflcaffenhet.. ." ; 

'6) ChälcogpAphie; ' Känhe(j[öth ^ af de i 
Köppar .ftyijne och hithörapde. Arbe- 
ten.. , ;'.' : ,-. -^ ;, .... 
7) NuMisMATiK: Kjunikapriomrvåra hlfynt 
och Skådepenningar. ^ • - Företal. l| 

8) Heraldik: Kunfkap om v^Vflpen, 
jämte Kännedom af Sigiller. 

9) Diplomatik: Kännedom af gamU 
Handlingar, deras Scripturer och Kän- 
nemärken. 

10) Typographie: Tryckets och Gra- 
vurens Uphof, famt Öden. 

11) li^ANDLiNGAR : äldre och nyare, uti 
Vidd eller Utdrag, men alla merån* 
'dels almänna Arender angående. Vi- 
dare: Tal, Beråttelfer, Journaler, De- 
duäioner m. m. 

12) Afhandlingar: f^rlkilda Utarbet- 
ningar öfver vifla Ämnen. 

13) Bref: uti alla Ämnen och af alla 
Perfoner, om ockfå Innehållet ej al- 
tid angår Svenika Ärender; alt nog, 
at Brefven åro (krifne af eller til 
Svenika P«rfoncr, eHer om Svenfka 
Saker. 

14) Varieteter: alt fådant, fom icke 
kan beqvämligen innefattas under nå- 

gon af de har föreftående Hufvud- 
ubriker, fåfom Granikningar, An- 
mårkningar, Rättelfer och mera dy- 
likt. 

Til de bäd& förutgående och bår 
nånrnft föreftående Vitkoren, under 

hvil- t6 FÖRSTAL. 

hvilka defla Handlingar böra utgifvas/ 
komma nu ock vidare de: at l) böra 
de alla angå och »plyla Svenfka Hifto- 
rien^ ef: eller annat Bref undantaget; 
i) allaKållor och Tilgångar upgifvas; 
famt 3) Authpriteten af h varje Handling 
i al vederbörlig måtto ftyrkas: 

Och alt detta faramanlagt) pä det 
l^ågfta Sanning och Jiörfia Brukbar- 
het må vinnas genc^m detta Archivi öp. 
jiande til Tjenft för Rikets Hiftoria. 

Här kunde vål ånnii åtlkilligt til- 
läggas, börande både tit Hiftorifka Lag^ 
verket och Hiftorifka Uprånningen; men 
Verkftälligheten utyiftr efterhand båft^ 
huru man ej allenaft efterlefver den fö- 
rejagde Planen, utan ock denfamma alt 
mera förbättrar och utvidgar *). I ftål- 
let vil man här, under Låfarens ögon^ 
framftåUa en 

För- 

^) Nu fedan jag Ijelf Sr gammal vorden, fer och 
vet jag bäft, i huru mycket t\. Vii^t jag Jjetf 
brutit emot de Reglor, jag nu gifvit mig och 
andre} men jag vil bjuda til >'at (jelf hSdanefter 
bryta mindre, och tjenftvanligen anmoda oo- 
ire^ at, uti Hiftoriers fi&rfattande » eller uti 
Handlingars utgifvande, antingen följa min har 
upgifna Plan, eller ock tiUkapa famt efterlefva 
en bättre^ P^RÉtAt: 17 

FÖRTÉKNtNÖ 

På d« af Trycka bittils iitgifm jårjkrldé Sam- 
lingar af Handlingar t Svenjka Hiftwiea^ 

rje ftälias rfter Tiden af deras Utgifvare; 
och förftås med deras Innehåll fä 
vål de egentligen (a kallade Handlingar^ 
fom Afhandlin^ar uti vår.Hiftoria. Sam* 
lingar af Lagar och Förordningflr tagaj 
dock hår ifrån undan*); hvaremoc åter 
fådane Samlingar hår opråknas , ud hvil< 
I^a Handlingar utgjöra åthférnåmjie eller 
rådande Dden. 

1 . H A D o R p h's XJÖb.) Konglige och For» 
ftelige Pörlijkningar, Föreningar, För* 
fåkriagar m. m. Scockliolm> 1 676, 4. 

Utgjöra Andre Delen til de af famms 

Riks • Antiqaarie otgifna Rim^Krötiikor , 

fom ockUl fogat några gamla Förbund 

Sverige och Norrige .emellan efter S. 

. B '^ Olafft tr *) F6rtekliing p8 vSra utgifna Samlingar af £«- 
gOkT, A&a PublUa ocH Féroniningar torde vid 
et annat tiifålle kunna meddelas. . Sagor, Le^ 
gender och Krönikor torde väl göra et Anfprik 
på förfta rumet uti denna Längd; men dela 
äro de nu redan avancerade up til Naturen af 
egenteOga Böcker» och dels finnes om dem 
redan i Trycket al den Bibliograpbie» fom 

^ Sflcas kan> utiStorkinnarensi jag menar fram). 

• Hof-Rådets, HrCarlGuft. ff^armholtzs, Biblio- 
thecft Hiftorica Sveo-Gotbica, Del. 4 och 5. Ig FÖRETAt. 

Olaffs Saga, Stockh. 167^5 8« De af 
honom efter Bjärköa«Rätten , eller äldfia 
Stads-Lagen (Stockh. 16S7, fol.), tilJagde 
KanuRga- Stadgar höra icke egentligen 
hft, utan ärö fådane Förordningar? 10m 
fordom vid Dooiftolame brakades. Alla 
väl utgiFne. Med al beder blij fåledes 
Hadorph Anftraren för den lafidragande. 
Corpfen i Svenfka* Hiflorien. 

2. Harpt^s {JRich. 'otm Är) Pcriculum 
Anciquicataiii,Con^)ieäus l-IIL Scock* 
holm, 1709, 4. 

Handlingar af föga betydenhet, och otati 
någon Gran/kning utgifne. Sak Manfien, 
fgm häriDed.£a| (ig befvär., var Tyfl^ 
ifrån ÖfnabfucK, merft känd af fin Hol- 
nia Literata, och kallade fig i lifstiden 
fur: RoDgl. Bok-AuAionifi. I>enna hans 
^n(iiing är sanika rar^ at öfverkooipa^ 
och den enaa, af alla här upräknade, 
^ (om pg ej fedt, el. efter fjelfva Boken 
hår anteknadt» Min Sagesman är dock 
pålitelig, el. fören. Hr AF^z/rÄfiöo/fa, uti 
des Bibliotheca H. S. 6. den ännu otryk- 
ta A^d^en at 4etta atdelas ypf^gn 
Vei^k, Bok. 4, . Cap. 9, Seft. 2, Art. 

♦) Hr Warrajboltz birjar vil denna SefUon , under 
Rubrik: Tfi/kte' Samlingar /med: EpiftoloB Sum^ 
morum Pow^i/rwm, 'Regibus - - datae* - - fom 
f&rekomma ♦ bakoni }oi' Fajhvii Vitis' Aquflonim , 
Ccdn, 1623^ foL n>eu dels ^rd de at ånfe fi6r 
Bilagor j^ dels atgj6jra. dt i^ Bokeos H^fvii^iU 9 FAREfÄL- fy 

$. BfirlzÉLit (j6r/r/Er:7'Mohtitftenta ve- 
tera Ecdcfix Sveo-QotMcjiae; Uöfala, 

De prif? en MäjRarw Th^Äd j- <3ock ho 
känner och vördar icke denne Ärke-Bi- 
ikpp> äfven gh, Afi^ta, (.ärdgox^rFäk ? Han 
införde därjämte gamle Handiingl^r ati 
AAa Literaria Si^ecis famt annorftädes. 

4. PERiNGSKrc)XD's (^Joh.) Monuuicn- 
ta Uplandica &c.. ud.2:ne Band, på 
Latin och Svenlka. Stockholm, 1710 
och, 1719^ fol. 

... £>ftta äc Bi^rjan.til den foUASndigafte 
<^ prägtj^ilfte Befl^rifniiig om Sverige, 
.; lAeji tiUika i!i|[)fyld och öfvienab.bdlagd med 
.gAfiilfir.H«9dAin^; alt i trovärdig dfiitto, 
^f deiiM vår ^a könnigfe: fora. tiä* jämte 
0ög rpyndig* KiHftrAptiqjJ^^iev ^Af denna 
/ g^ui^d a|«igw.^^)rtaiy^«k.;härw 

5. Spegel's {Haqv.) Skriftelige Bevis •^ 
U6nndé tä^^^hflca ICylr&ib-Hiftofkni 

•Upiala, ;17l6v4.' - : - ^ / ' ^ ; 

.;. • ^- ^"i Br'2^* '^^- '•' • Öe 

- . ftkåes liåra;äd9i)8rtf, eften riun Ibqéactering, 

uä «ii.«ao;if^}^dflAi0g>; eL^den^ ioftt ti^räkoor 
. ' l(ft.Él6*cker Qch.&mlihgar. uo bvlJiL^ JjUiiilingÄr 
• . bloyit infHrih et tnlagdé. VI énaB^nda Grun(l 

- ' meé Vaftövius'^ h^åe vål nrfiTga flere kunnat hir 
-' - ^Sfeaiot3«'fir:mffl, dt den mvU- icke^ beftär 
- . J^:fl*i« , Jn ^mkting r»- ArtiWtr ^ la .Utgifvare, 

Ibke h?ller har ÄfJ^pPiflrop Ej^ E. ,Ben«epas bi- 
. fogat, defle Päfve-Bref lin UpJ^ga af Vaftofii 
'* • Viti»^ Upfala, 1708, 4. iå FÖRJETAX.' 

De höra til den af famme Ärke-Bi/kop 

Qtgifna Svenfka Kyrkio - Hiftoria , uti 2:ne 
Delar, Linköping, 17089 4* De otgåf. 
vos ^fter hans Död af fören. Ärke-Bi« 

f fkqpBtnzeUiiSy dock den tiden, äfven 
fom under det han iitgaf förefiående Mo« 
inuménta^ Univerfitets - Bibliothecarie i 

i . Upfala. 

«". / "... 

6. Stiernman's (And. Ant. von) Riks- 
dagars och Mötens Béfluc in. m. ifrån 
år 1 52 1 ta. m. Del MIL Stockholm, 

' I728-33>4. • . 

Därtil utgaf denne Riks-Arfthivarie' et 
i . Bihång utaf åtfkilliga almSnna Handlingar ^ 
,'. /Stöckk 1743, 4. Denne Editöt blir 

»ed al fin liklbm $f Perlng/kiöld arfda 
V fö ikäliga Myndighet, fantt för ofs andre 
t^* fiuDdom få^/kadehga Förtroende til fit 
>• > eljeft mycket ofelbara Minne 5 ändi gan^ 

ika:ipm?ard» bögligenjörtjent qjn vår 

Hiftoria* 

er'' *''.:" '. . • ' ■ 

difche Bibliokhek ,, . , S,t, l - 5 . Stock- 
,,-holin och Leipzig,.al728-36, 4. 

£t i fit flag mycket gagneligt Förråd 9 

- odrf^rfder fig tii ;&li>ka-Fiören>å( mi vår 

Hiflotia, inneballahde^/både Handlingar 

I 6ch lAfhandtinjar. 'Utgifvaren vat dä 

^ ; ProfefTor Juris i Gréifswaldj blef tedan 

v . i Affeflbr vid Riks-KaromarrRättert i : Weti^ 

lar, och Riks^Baron^ famt Ikref Tig fla^ 

uVig^n: vQtt NeitflbJäi . g. FLORiÉi (^'©»OFloresAntiqaitetisSqa- 
nicX) el. enfdldis Samling af gamle 
Handlingar om §käne-Land9^ fordna 
Tilftånd. Götheborg, 1743., 8- 

Denne Belletrift ibland vSreAnti(]aarier 
måfte ockf^ vara med. Se hvad om honom 
ntägta upbyggeligen (krifver Domaren uti 
heia den Bibliographifka Lagfagan^ jag 
menar Hof- Ridet Warmholr^, oti dea 
Bibliotheca Hiftor. S. G. Def. r, Art* 
f 72. Fiorsus var Kyrkoherde uti Kar« 
leby och Saxtorp i Skåne. 

9. Lagerbrin o's (Sven) Monumenta 
Scanenfiai Vol. I, IL Lund i 1744- 

Den bäft utgifna Samhng ati Hand- 
lifigs-vägen, af qn eljed ioke uti denna 
Jika få förträffelige Man^ fom uti För- 
fatnlngs^vägen. * 

• • - • Handlingar uti Svcn(ka Hiftoricn. 
Del. 1-3. Lund, i749-58> 8* 

Ganfka vigtiga både Afhandlingar och 
Handlingar 5 men defle fehare icke med 
full Noggranhet utgifne. En Lagerbrin^, 
Can^ellie-Råd och Hifioriarom Profeflor 
i Lund, hade för mycket Snille och fer 
litet Tålamod, at vara Editor, och^ 
fom det värrfta är» CorreAor af merän^ 
dels malätna Documenter. B 3 ; 10. WaL* ja WAfci-iN^s ijéram) (Jothländfk» 
. Sarol^flgw. Dd. i, Stockholm, 1747; 
. pel. ?, Gfötheborg, 1776, 4. 

'\ (En ypperlig Samling: ty, med faft 
ojämforiig Lärdom. 4>cli Critik,- famt med 
}äs\^2^T Penna, har denne Man, Bilköp i 
Cxötheborg^, behandlat alla fina Ämnen. 
Sonen. Hr. D. M^rt. Ge. ITaJlenftråle^ 

5' u BUkop' i Calnaar^ har utgifvit Andre 
>elen. 

II. Celsii (OJEmOL) MenuBiencä Poli- 
tico-Ecclefiaftica ex Archivo Palmfköl- 
diano nanc primiun cdtta. Upfela^ 
1750-54.4- 

En af våra nyttigare SamUngar, men 
ockfä utur ei rikt Förråd famt af en rätt« 
IkafTens Kännare, då Hifior. Profeflbr i 
, UpfaUt utgifveo. D«n vördnadsvärde 
Mannen , därjämte både Snille och För- 
fattare, lefver ännu och är Bi/kop i 
Lupd. 

• - • -/Monumcnta Literaria Com* Axe- 
ln Öxcnftiernai Kegni Svio-Gotlv Can- 
cellarii.' Pars I. Uplala, 1750, 4. . 

I3{. Arckenhoi:,tz's(.7oä.) Mémoires, 

ooncernant Chriftinc> Rdne de Suéde. 

. .Tora. b- IV. Amfterdam, 1751-60, 4. 

Af alFa våra Handlinga* Förråder det 

rikhaltigafie^ ehuru en enda regerande 

, .' .. Per- Företal. aj 

Perfon angående 3 få irät uti fjelJM Be« 
rätteiferne om denha få märkvärdiga 
Drotning, fom ati Bilagorna. Verket är 
at anfe för en uti lycklig flund för Riks- 
Hiftorien anlagd och ganfka väl utförd 
Colleöion af Handlingar med vidlöftiga 
Hifloriflca Commentarier. Ack! hade 
den nitfolle Mannen, Hof-Råd och Biblio- 
tbecarie i Caflel, på lika fatt utgifvit fina 
Samlingar om K. Gufiaf Adolf, i flället 
föf ar lämna dem Oti Mauvillons paren* 
terande Händer } bvilken ny rik Skörd för 
vår HiQoriahade det icke medfört! Utur 
föreftående Memofres de Chhftine» af 
hvilka äfven en 7)^ öfverfätning (af 
Hr Joh. Fred. Rtiffiein^ Direfteur vid 
Käjferl. Ryflca UpfoRrings - Inftitutum i 
Rom), utkom i Leipzig 175:1 — 60, 4, 
företog figen Franfy(k Bokraäkare, Frans 
LaeombCy at utgifva: Lettres cboifies de 
Chriftine, Reine de Suéde, i Voll. Ville- 
frähche och Paris, i7T9f 12,* och Let- 
tres fecretes dé Chriftine, Reine de Suéde, 
Geneve och Parif, 1760, il» men ty värrl 
f&rfaljladey länandes den ikattilöfe Ut- 
gifvaren vår Drothing «andra både Me- 
hingar och Ord , än de. fom uti Ori- 
ginalerne föreftnAas, Han vUlfe bara för* 
tjena Penningar^ Itvadan han ock fédan 
wtgaf de utvald ii. Rrefven fåfoni hemliga. 
Tu at Jkiljft ionom ifrån ddn Jac, La- 
combe^ A^vocat och, född i Pafis^ fom 
åjter rittat den olawla Verlden med flera 
Chronobgi/ki Äbrégés^^ äfven en om 
Norden^ famt en ffiÖoria om Drotning 
B 4 Cbn- ^4 FÖRCTAt. 

Chriflio?} (å l^^Ilas denit^ Utgifvare af 
Brefven, efter fiq Födelfe- ort, Lacombe 

13. Tessin's (Grcfvc tarl Guftaf) En 
åldre Mans Bref dl en ftadigare Prins. 
Stockholm, 1753, 4i med tilfogade: 
En ung Herres Svar på en gammal 
Mans Bref. Dårft. 175 3, 4. 

.... En gammal Mans Bref til en ung 
Prins. Del. 1,2. Stockholm, 1756, 8- 

Ingen af ofs behöfver uplyfas ' om. 
den Perfonen, tii hvilken defle, äfven 
Sven(ka Hifiorien få mycket uplyfande^ 
Bref äro /krifne. Gud vare lofl Den 
Unge Pkinsen regerar nu på Sveriges 
Thron, rättfärdigar i alla affeenden fin 
Upfoftran y famt prifas af hela Europa 
för det uplyflade^ det magtigafle Snillet 
ibland alle Regenter. <-^ Den odödelige 
Mentors Bref öfverfattes, för deras För* 
ÉräfTeli^bets /kull, på flera Europei/ka 
Språk, 

14. Ber Gli (Bengt) Nytt Förråd af Hand- 
lingar uti Nordifka Hiftorien. Se. I -4* 
Stockholm, 1753, 54, 4. 

I anfeende til Dlplomatjlk Granlkning 
och Handiingarnes Uplysning bär detta 
Förråd Kronan för alla våra Samtingar; 
fåledes ftörfla Ikada, at et fådant Verk 
ej hos ofs underflöddes af Vederbörande, 

utan TÖKETAU ! aj 

Ulan tvang Affätningens Tröghet Utgif- 
varen^ då AfleTTor uti Antiquitets-Archivo» 
at föka fig dädan, och til et icke lika 
få brödlöft Commiflariat uti Banken. Af 
&• f trykt^s 2:ne Ark, gan/ka rara; ty 
fjelfira Stycket blef aldrig fuUftändigt. 

• - - - Kon, Carl IX:s Rim-Chrönika, 
famt Kon. Guftaf Adolphs påbegynca 
Chrönika) jåmte^ö 6ref och Handlin* 
gar^ til uplysning af föreftående Chrö* 
nikor. Stockholm , 1759,4. 

Med Jika Kännedom och Trovärdig- 
het Qtgifne^ fom de näft före|ående; 
nen Opiagan lönte fig äfven fa litet: 
]ikfom^ i den män man criticeederarhos 
ofs 3 firaffades man med färre Läfare. Ti« 
dehvarfvet täckes icke tdga ofs Samvets- 
granne Editorer denna Comptiment illa. 
Med hvilken rik Skörd hade denne vår 
Langebek icke riktat Svenlka Hiflorien, 
om han fat tilbringa fin öfriga Lifstid 
pti 4ei» ufxodiande och uplyfande, 

15. KoNGL. Svenska Vitterhfts- 
Acadefwens Handlingar. Btl i-5« 
Stockholm, 175 5 • 88 > 8- 

16. KoNGL. Vitterhets- Histo- 
rien och AsTK^uiT ETS-Academiens 
Handlingar. Del. !• Stockholm, 
1789, 8. 

B y Det 

\ fiS F6RÉtAL. 

Det är aldeles ingen Yvifve) under-- 
kafladt y at ju icke de(!e begge Academi- 
ers Handlingar Stö af alla hittils otgifne, 
1 det hela betraktade, de ypperfte, gjö- 
nndes bvarje rätt/kaffeiis Sven/ka Hifio* 
t\etis Idkaré öch Vän den Tf o - innerliga 
Önlkan: Måtte defla Handlingar uti Be- 
/katfenhet, Vidd och Varagtighet upnå^ 
om Icke öfverträffa Kgl. Vitterhl^is* Hi- 
ftori9^ och Aotiquitets-Acadeoiisns i Pa- 
ri$! Andre D^ien af vår Acadcmie^ Hand- 
lingar^ Senare Siiiten» är under Freflen. 

17» 2^i£rvögel's (Ewald) J\f handlin- 
gar öfver Svenfka Mync och Medail- 
len Stockholm, I755j 4- 

Ittiitation af Köhlers Munt-belaftigun- 
gen , väl et godt öycke under Originalet^ 
dock nyttig Bok. Författaren var Pro- 
feffor i Upfala. 

Ig. Wessman's {Nils) Skånika Hand- 
lingan Qaartalec I o. 2l Scocknolm^ 

1755> 4- 

Mot Handlingarne är ingen ting at 
påminna: blott de varit flera. Utgifva- 
ren var Afleflbr i Kgl. Antiquitets-Archivo. 

19. Gj6itwELL's (Carl Chriftof.) Sven- 
fka Bibliothefc. Del. I - 5. Stockholm , 
1757-61, 4- 

Nya - - Nya Svtnfka BiWiothck, Band. i, 
2. Stockholm , 1762 ,63,8. 

Defla begge. Verk torde tå rSknas ibland 
de både rymiigafle och bafiantafle Grund- 
ittufar under Riks - Hiftoriens ftora Byg- 
nad« 

- - - Drotning Chriftinas Arbeceo och 
Märkvärdigbecer. Del l> 2. Srack- 
holtn, 1760, 4. 

Utur Hr Arckenholti^s hSr framman-' 
. {öre under N:o i2 anförde Verk. 

- - - Kongl Bibliothekets Handlingar. 
Band. i; Del. 1, 2. Stockholm, 17o8i 
69,4. 

Detta fynes onig fjelf vara den hdjla 
af de Samlingar^ jag hittils i denne Lär* 
doms-väg utgifvit; hade jag ock kunnat 
vinna ndgon bjetpelig Utfikt uti min 
Tjenfte-väg vid famma Véfk, ffi hade 
förmodeligen defla Handlingar ännu kun- 
nat fortfäctas. 

. - - Svcnfka Anecdoter. Del. l - 4. 
Stockholm, 1768, 8* 

DtitA Verk åter är den famfia af alla 
mina divarfe Samlingar, däremot faller 
det fig icke fynnerligen fvårläft: ty 
Anecdoter höra til Hiftoriens Sötfaker, 
därjämte var denna Anrätning för HäU 

fans 98 Företal. 

fans /kali £& tillagad, at hvarjo Del be« 
flod .blott af et helt Ark. 

;• • - • Handlingar om Lagarnes Verk- 
ftällighec. Stockholm, 1 769, 4; 

r - - ' Rikiéns Ständers Secrete Utflcocts 
Betänkande, rörande Financb -Verket, 
af d. I Sept. 1769, med flera rilhö- 
ratide Handlingar. Stockholm , 1 769, 4. 

• - • - Handlingar om Riddérfkapets och 

Adelens Privilegier. Stockholm, 1771» 

4. 

- • - ' Handlingar, rörande Herrar Rik- 
fens Råds Licentierande vid Riksdagen 
1772. Stockholm, 1772, 4. 

Defla fyra Samlingar äro väl egenteliga 
Conjuhdurs-Slcapelfer , dock, hälft i Gnom 
tid , mägta nyttiga både för Hiftorien och 
Politiken at rådföra. Den enda onn 
Adelens Privilegier afbröts, icke genom 
Utgifvarens Förvållande, utan för det 
Spörsmålet icke vidare behöfde den gän- 
gen yrkas och fiyrkas. 

• - - - Colleftio Gjoerwelliana, eller Sam- 

ling af Skrifter - - fömåmligaft t)e- 
nande til Uplysning i Svenfka Hifto- 
rien. Del. i;'St. 1-3. Stockholm, 
1777» 8. Af Företal. 29 

'Af Stycket i gjotdes en ny Uplaga 
1778, 8. 

- - - Del. I. Förnyad Uplaga, bcftä^ 
ende af St. I -4. Stockholm » 17g i, g. 

Det fer ut^ fom hade et vifst Syn- 
daflrafT hvihit öfver detta högmodiga 
Verk> hvilket jag dock en annan gång 
vii närmare underföka, och fedan Törft 
aFgifva mit fanikyldiga Skriftermål. 

- - - Anmårkningar uti Svenfka Hifto* 
lien» (amlade af et Sålfkap. Band^ i ; 
Afdcln. I, 2, 3. Stockholm,: Ii7g2 , g. 

Ty värr! Modeftien har icke heller 
altid Framgång, åtminftone afbctits Tre- 
dje Afddningen lite^ St, »g. Orfaken 
var förmodelk^n den , at SiiKkapjst» dock 
i förtroende ugt, beflod af Utgifvarea 

allena. m 

* • * 

- - - Handlingar uti Svcnfka Hiftorien^ 
atgifiie utur UpfoffaringsSfilfkapets Bi* 
bliothek. Band. i; St. I> 2. Stdck« 
holm, I7g6, 4. 

I^n alt för vacker £ntreprife^*), men 

fom 

49 Utnr FAretalet til deffe Htndlingat^ 'Vil man* hår 
Qtbedja iig et rum £&r ft^. L0006 paralkius af 
Editoriik Nitilftan, få lydaode: »Defle Hand* 
lingar otgifvas med den Ch-dniag och Gratiikmng, 
man år Almånbeten och den Hiftoriflui Vetenfka* 
pen IkyUig^ ty at blott kafia fram HaAdifngar i 
TVydLet^ ataa någon flags iiifiorUk ooh Criuik ^ FORBTAL. 

fom mifle för tvänne OrPakif afftadna, 

' af fivilka den ena dock var deir väfente- 

ligare, ty få få Afnämare infunno fig, 

. bt F;öclaget ingalunda ville bära Tig. « 

. Men, Gnnftige LäTare! tröttas änna 
iatiet vid detta mit, fom jag hoppas 
' fipickeilöfa, Bofc-Regifter: ty fe! här 
. näfte ändå en ny Ldngd til fogas, jag 
:• t memkr på fådane Arbeten, oti hviHca jag 
.hade med flit och tiifilligt vi# fiyfl Hand- 
lingar i vår HiRoria^ och de åter äro 
... fölyanide: 

: • • Stockhohn» Hlfloriflca BiWhrtlfek. 

1 . .1 -.i Shien(ka MercoriiÄy 'Aten i7fy— 

Rom Goftrf* Atfolfe ty/ka Mittag, 
> rW. I, Sf; J759 — 6r, 8. ■ ' 

/"' Förråd, d, Safljling af åtJkilfiga -- 
Hiflorilka Ämnen. 1760 ^ 8- 

Svea t.^: t" Til^yn, ja VH med ^HipL Tekp .af idejmMb virds- 

I6fa> ogonkaft ifvea på, Qelfva Correftwret , år, 

-^"tftet al iriin^Tvertygélfe, et Érotf emof det fft- 

ftorijha Majeftåtet^ hvilk«t har fal Samingm i 

ågo och värd, tjd fäledes ej at opålitliga Vitoen 

r'^'lhr4i(*dé&: 9«iåftä fram)rana»V Ar få^ane mifte 

. -éock illa eller odiplomatice utgifhe Handlingar 

hållas. Granlkarne möta utomdcs nog mänga Be- 

- frt?^ 0^ mukt ifiål Småki»tr^ Sk^tmémdé oth 

. UtgifvApde^ tilkonm^ a£< dejSbs é^e9f. eller få in- 

fopi OtvSrt^s ;Befluffrnhet ; . men logaLooda. vi en 

riJAflo^QS* VtjtiAitré:' hA vkkre åka dem hoai U- 

faren, elier Hila^tekaiireo geitom ndgon- Jm tgen 

Förfimelfe, Be^ånUgbät eUec hvari tvaån Orlak 

. fom.Ji*Ut^. . . c .» F^R£TAL. JX 

- Str«a RiKes KrliniKt/ Arwi 176Z, 
€«,. 8i och Af 1771, 4^, 

Sven/ka htocorias. Åren 17(3 .1. 
65-, -8. 

Hon. Goftaf Adolfs HmöHi »f Maa- 
vaion. Del. f, a. Stockh:^4 6fi 4. 

^venflca Wfaiailnet. Stockh. 1766, 
8* och 1767, 4-.. 
..'Statsrjooroaifn, Aren 176^ 69, 8. 

1^1. eiM<«h«t^tt Tjanif^tt^ Aren 
1767, 68., ». :. -,1 

Tidningar öm Lärda Saker , 1769, g. 

AlrnSnRa'^idt)Jngar, Åren 1770-- 
72, 4. . ■/ '— ■- 

■ Nya Ala(SiiMt tidnfngar. Är 1773, 
■8'-. . '• ■-•, ' 

— S^mhrén', hel. x — 9. t77j-- 
77, 8. w ■, ^ t . 

.' - jNy», Lärda TnWugpr^ Äten 1774, 
.7Sf;8. . -. r ; . • • ■ 

'Biftor..«ch P«ltt. Merc9r}o»; DeL 
r-* 7.. Stockh'. 1774 -« 77,' ^ 
AdféifefftAren 177^, ^76, 4.^ 
;StockhoJtuö t^rda TidAingar,! Aren 

1776-^ 80, Sr'. . ■ .;'|^_ 

Almäonä B^6libthefcef^'Aw^776, 

,77>Ä. ; . • , ,.,„a ^ 

.UpfoSfJag$pS^ijWkapec$ !..A^änna 
Tidningar, Aiwn.i7«r i— r:.87* 8«) 

'. Alokäona. TiiUungar, Ar 17^8 Jil 
närvarande Tid. .\ 

De*. yi FÖRET AU 

, '. *. JHttk är |a rätt änfenligt ! - Atft deffe ftörre 
och mindre Verk äro trykte i Stockholm» 

.... i^Iär mail oa öf^eträknair heiH denna Af- 
rad, fä lärer ovägerligen fianaSy at de i 
' Ladan inbragte 'Sades -lajSen äro inånga 
^och rika, medan de för pftadig Väderlek 
pä Gärdet ^varleouiade få och ofäRe 
Kärfyar torde icke vidare-, Cå Orängeli- 
sen Jäggas gamle medellöfe ^Torparen til 
' laft af den ati' famma män färdige h^ 
lackare, fom hån iQdf ingen ting vil^ oj 
fällan ingen ting kanPgjära. 

20* Fabrice^s (Frifc.;JPffrf, ^ff^ von) 
Anecdotes Öu Séjour du Roi d^ Suédc 
å Eefider, ou Leccres de Mr le Baron 
de Fabrice, pour fervir d^édairciffe- 
ment å PHiftoire de jChariesXlI. Ham- 
burg, 1760, 8. . : cTT 

' r .HögftittärkvärdfgSamnri^^^^^^^ 
Bref , rörande Kon. Carl XII:s fQe'3e$ Rike 
få olyek£a(igl'Dfö)iniål oti Turkiet* Ba- 
ron -von Fabrice var då Hertigens af 
Holftea - Gottorp Kancna^ • j^ankare och 
Minifter hos Kon, Carl' XII i Turkiet, 
bvarifråh deffa Bref /krefvos> A«]pn 1710 
'— I7I4* Han gick f^dan qti Kor-Han- 

' 'h6?vcrBc Tjenft, och' dog fåfom Land- 

Droft i Liineborg. Året föte^ de Frän- 

' fyrJka Oiriginalernes Utgifnihg. utkom af 

deni^^én- 7>/t Öfverftitning, äfren fom 

: Man .en både på Engeljka och HoUånd* 
fka. ,;.!;.; <•• a 2i.£k- äi. EKabJLÄ!s (£r£0 Kritifka ocK m 
AorifkitHandUogBnSamL 1*31 Stock- 
holm, 1760,. gr o; . . j\: n. 

=Svéflfkaf\ttbilirérii Öpnitigcil l-p; 

Stockholm^ 1767 '70, g. ■ ' 

- - r -^vénfka Kyrko-HandIingi»%' /STam- 
* Lngeä' i; Stockholfii, 1770, $•. 

Utgifvaren var Notarie yid Bok« 
AolFttotts-IUiniiterbiiJFStockhdlriH en*rät- 
.fta^öAr l)okfynt.illM:och {^f^arUgJSdi- 
tor* Oti de? Ve^kp- Skrift; /A^* or/i 
Ominalt för; j^e^ •— 70 finna* ock 
St^&ä Sakefj ;möh'deärQ\dkY4cké den 
rådame deleirV eller af fynnerilgt vikde^ 
ocbfä Ukfom bortg|öm4e ibland, mjckeC 
annat' mindre dyrbart Typogr^phiflct 
Gods.^ •""" 

22. MoD.éE's {Guft. J^/^ÄO Samling af 
Alliancc - Traaäter och Af häriillhigar , 
flotne emellan Sverige och. titrikes 
Magtcrfcdän 171g. Stockholm, I7!6l,4- 

Lofvärd var Urgifningen, ehuru forg« 
ligt dét mäAa Ifinehåliet måfle vara för 
hvarje r2tt/kaffeA$ Sven/kt Hjärta:. ty aila 
de efter Kon. Carl XIl:s Död afflaloe Fre- 
der och TraAater finnas har: tilbépa på 
et 0älle. Samlaren hade til fl ut Caaraélere 
af Cancellie-Råd, (^h Enke-Frun 'Hedv. 
£• UndkUlm utgaf dem eft«r fin: Mana 
Död. c 

C 33. Lön- 14 FdRSTAi.^ 

i^ 1L5nbom*s {Sam,) Handliogar td 
Kon. Cari XI:s Hiftoriii. StunL 1-15. 

Stockholm, 1763-74, 8. '> • 

• - y T.Svenikft Arcbivum. Tom. I-3« 

Stockholm, 1766^72, '$t 

• - . - Hiftorifka Märkvärdigheter til Up- 

• lyfeniftg ti Svcnfka Häfdér. ' Det i -4: 
Stockholm, 1767, 68, 8** 

- - : f:9 .Uplysningar t i; Svenika Hiftorien. 
D?lJ-i^4- Stockholm, l^G^i-Jly 8v 

::;: .*' i/Anécdotcr öin Inämnkuniilge och 
m^kYårdigé'^vjBaikc!M^ i- 

: : a,; JStSckJiolm , ^779- 75 , %, ' : 

J • . ' . Hiftorifka Archivum , St;* i - 6. 
Sfcbckhölm, 1774-76, 8- 

Alla förträffeliga H|elpredör i vir 

; ., Hiftoria, alla yitl utgifha areiide»,iii€igaAe 

'och nyttigafie Amanaens vid \Hi^örJQ£ra* 

jphienj mep öcicfå, til olycka för oplys. 

lungen uti vårHidoria, var han den fiftc^ 

fom beklädt denna MateriaUSkriFvare* 

Syfsla: ty eftdr Baos Död indrogs den- 

famma> vare Bygnftäftare til jcké ringa 

tiffaknad. Man vii här äfven anmärka, 

at den Redelige Tjenflemann^n ockfå 

Crälfle mänga Handlingar, famt> brukade 

mndä flere uti des vidlöftiga Lefvernea-^ 

be/krifning om Köngt. Rådet och Fält- 

. marskalken Grefve Magnus Stenbock, D. 

1—4, Stockh. 1757 — 6f, 4, 

24. SCHEF- 54. SbkEFPEii*s (Grefve Carl FredricY 

. Cöift mcrce Epiftptai^ ' entré tin Jeune 

•-Prroöc^&foiiQbti\^ernedr. Stockholm, 

• b^ra Hanaiftigw: ty ^fr angå Han« 

Maj» JCönong -GU^TAlim ,i näfl före des 
manliga ålder j de innehålla de.Gronder, 
J^de. ock fqndne Jbof^ Haspm fåfom 
Krm-Prins, e^erj^vilka Hap 00 förer 
en för Sig äroKulI^, én för fi^ Folk Jyck» 
lig Spira. Svenfk öfverfittning af deo- 
jM BreTvÄxliag i|r dj^j^^ >)|ii«d. 

taii# dAr Ehre^iirid-Ofifthuld des KgL 

"^M^if fft#J^^mS#» genanöt 
von ^?zv.*7^, TÖv Måf^ Upla- 
gan; flamburg^, 17B2, g..,. , 

•'^-'^MätMig Bok',' fah af Handlingar ocS 

Qilagorj ön^ari' virdti fft den aldrig be? 

; liöfl mgifväs ! Utglf^aten har' varit Cati- 

■ c«\lét Qti -lfeflen>Darinfiadv'och lefver na 

nta» Tjenftj iut* en af Ty4land« i alla 

.. j^teaden yp|jerfte WÄn, , , 

a6w "MoN*rÅLEM0ERl^*s (Marq. Marcut 
Reaatui de) .Gorfc^Öndance - - pen- 
dftot lc8 .Cainp£«n«s de 1757 • 6q« 
Tom. 2-IIL London, 1777, g. 

Marq. de Mdntaicmbert, KgL Ftan- 
lyik Maréchal de Camp, biviftade,.pft 
f^ VLonoagt befaliUng, Svenlka F^attigea 
Ca, widtr under TyfkaSjotrisiKriMt, A^jS^ikrif» 

vetiem, jämte Syenika Hof^ och Re« 

, geringen,. nti en fiQt Följd ff. Bcef ocb 

' Kelatiöner.' "^ ' 

9J» SwEDERi (did^'): rStockhoIins Mft- 
. gszin. iland.ir3J^>Ste(^bolqi, 178O1 

. ••8*» S*" ' '■':■- .' j; <f:r; 

' Det inae1iå|Ier HahdKngar; - J^^gifva- 

ren fefver äniin,* afven {bin ~«lle Be föl- 

fcreajae^mflfbriöni 'Svecåhéih.iflöftran- 

- -..-., Handlji^r i Svcnlka HiftoVieii. %t. 

: 1.2.'.Opfåla;;i7B9>.8. tia 

30. LiNPBXOMs, (%V. Ax,) ftjch JSTeik- 

. <TS?!8 (j^iic. Fr.) Fafti, SKyttUni*.v Pars 
Jil, iL,r.lJpialft, .X786, 87y 4.:' 

31. NoRDiNV'CCÄyf=^//?^/)' il'^n4Iin. 

•: ocli.^ * Stockl^oki%,^p87a «jR>.-.8.. 

J2. Knä^s (O/. Atitl.y-Aiäle^Epaia- 
rum, inprimis Hiftdriåin'&:Rfe^Lttte- 

• rariäs Sveciae illuft#önöant: -Fafdculus 
I, H. ^Upfala-, -i787;g8V4.- 1 

' .. j 33. Wali> fåtETKlJ 'if 

^3! *WAtL<yuisT*s (Olof) Ecclcfiaffique 
Samlingar. Flock. 1-3. Wexiö, I7$g- 
90, S. 

34. LiDiN's iJoB, Uenr,) Handlingar 
om Riksdagen 1682. Norrköping, 
1788 f 8.. 

35. Trojl'8 {Um vo») Skrifter och 
Handlingar i Svenflca Kyrko-Hiftorien. 
Del i; 2. Upfak, 1790, 8* 

Hvilket Antal af Editorer! DärjSmte: 
Hvilken Heder och Vioft för den Hifto- 
rUka Vetea[kapen, at ibbod de no lef* 
vande få räkna Trenoe Rikets ft ypper- 
lige Prelater! Sannerligen et det Ivckli- 

Safte Förebad för denfamma, at ibland 
es no varande Befordrare finna en von 
Troilf en Ufidblom och en JFallfuiftj 
vi tycke ofs dymedelft likfom flyttade 
uti Benzelier«, Rhyzeliers och Walliners 
Tidehvarf : Nog fast af den för dem alla 
vördnadsfoUe Utgifvareif af detta Archiv. 

Se, (k mänge Företrädare och 
Medarbetare uti det Hiftorilka Ordet åro 
komne til min Kännedom, at förtiga alla 
de Skrifter, uti hvilka HandUngar ftrövis 
eller Hifom Bilagor blivit inryckte; och 
ändå äge vi et Haf öfirigt at öfa utur *). 
C 3 Efter 

f)Fcainddea Imtr jag uti detta Archivum ligga 

under Atmlnhetens ägon en Förtekoing på 
. vira iaad/krijiu Handiinga - Ftoider, Ifven 

fom ^ dft jBiam och tsaadn tri^dit$ Verk» uti i$ T6titTA;U 

Efter det nu fä är; och jag ick«^ kflfi 
gjjöra mig aldeles »f med dea Vandii, at 
gerna viftas på detta Farvatn, fördriftar 
]ag mig ac ån en gång/ätta ut min Båt 
och, innan det aldeles blir Qvall för 
mig, ånnu gjörä et eller annat Notvarp. 
Mycken Drägt kan )ag väl icke lofsra; 
cy jag år gammal och vil draga Noceii 
cniam. 

Meningen ofårtäckt år denna, at, 
fedan Gud förlånaf o& å ny o Freden - - 
åen långvarig och fåll blifva nåode! • - 
och fåfom vina åse en Konung, hviU 
ken med en Forucares oemotftåndelige 
Blick' (er icke alienaft in ad fine Under- 
fåtares Hjertan, fåledes äfven ^ mit 
'jedeliga Hjena, utan ockfä med en Kån- 
nares Öga genomfar Sven(ka Håfder - - 
h^r jag, vid mina få kallade, dqck rätt 
0, (eaiga Stunder, fattat det lofliga Up- 
fåtet, at leta up et och annat märkvår- 
digt Paper utur egen Gjömmo, eller ock 
emotMga fådane af Andre t men alla tje- 
nande tit Uplysning uti vår Hiftoria, (ämt 

dem 

hviUui Handlingar blifvit infijrdc eller bifogade, 
^medlertid behagade den forflcande LSfaren oytja 
4eQ redan utkomna Efterrlttelfen uti, et egen- 
tligen hithörande Arbete af vUr vittre Hiftor* 
Frofeflbr i Upfal». Hr Eric Mr*. FJant, 
tieml. des: Cåmjp^mt ftH Dipimf^tm Svec»* 
99 1 S^onis Fpiorjs Pars I. III. Upfala, 1780 1 
81 > 4. Pet förtjenar deras (lora Täckt fom 
fonlft och afbtti «ti vir Hiftoria. få.9.ST:At: ff 

éem af Trycket utgifva *). 'Sådant 
flcer åter :uti dena Sveiifka Arcbivimt» 
Det utgir uti Stycken och l7a»J» &mc 
detta med Regifter vål förfedt. Såfbm 
•>^betet utmfves med en för Riks^Hifto- 
nen anftåndig Värdighet ud Tryck och 
Paper, &mt. torde åfven uplyfas med 
Kopperfticlc, fä mäfte det ock natarligt 
vis &Ua (ig dyrare än Kok* odi Dröfflf 
Böcker, för hvilka, i anfeende til det dag* 
li^ Behof/et för vare både £[roppar och 
S)^n,' ridrig trvter AfKätning. Förlags* 
Gärden blir dock i6*åii Almäohetens uaa 
ingen, utan löles hvarje Stycke eller 
Band, efter behag, mot det uri Bokhan- 
dels* Catalogen utfatte Pris. Således be- 
hagade ingen föreftälla (ig, at jag ge- 

C 4 nom 

*) At dcttt Verk tryckes med Latinjka BoUftäc- 
ver, ligger uppenoart för »Um ögon; fiUedec 
mtfte ock' genflct mlogt Handliogar, ^ura 
tncd vtfierade Bokftifver fkrifnei här llfas uti 
enkel Skrifr. Detta vil man biir förorda, men 
ej afbjelpa: ty ånflcligt bäde för Ögat och 
i änaken» «t alla vira Båcker kunde trjrckas 
I med dea l&barare och vackre Latinlke eiiec (I 
kallade Antiqva - Styien. Men hvar en gatih 
mal.Mcmdii^g af den beOcaffenhet f&rekom- 
mer, ac den bdr ifvan i Trycket til Bokftaf- 
vemet Art Ukfom afFormaa; fi blir den då här 
införd med fin &m/ka $krift och alle destil- 
hör^ Brokigbeter. Hiraf kan nu vidare in- 
I <agae, it j<v vil Ir en famvetsgran Diploma- 
ik9$a mea derföce i9gm Migf>rifi' '40 FdKETAXl. 

nom detma min' myclcec oflcyldiga In- 
duftrie •) ärnar lågga någon .eiwa nf 
fiiksgålds-Sedel ad a^, iiftåttet för de 
gamle Paperep, med. hvilka jag, åt- 
minftone til vidare Bergning för San» 
ningeh) härmedelft vil n^fva den åran 
ftc upvagca dee Svenfka Pubiicnm. Och 
härmed må det viflérligen 911 var« tit 
låck^gen förordat af 

Gaiqle IJtgifvar^Q» 

Carl Christof. Gjörwrll» 

KoopL Biblio thecariei ' 

Stockholm oph Capténsudänt^^ 
épa. i Nov, 1790. SVEN- 

f) Men emot denna uti vlr Tid icke »ingaFÄrfa- 
kelfe förfättes jag dock uti den l£ven f5r mina Ar 
lika fl beliöfveliga Friheten, at ft fortare el- 
ler Ungfammare öpna detta mit Archivumj 
dock icke Wngfammare af den Orfafc, at Hand- 
lingar (kulle tryta: ingalunda, ty pl dem fc 
•Ideles ingen Brift; icke heller, at hos mig 
laknades bjertclig Luft och AbSga al. dem ut^ 
gifvaj men fe, fcSire Ufare! Utgifvaren iroar 
vä at tjeaa, men icke »iooT vida»b ve- 
Arvåga. Denna Text kunde tål» mycken och 
bälfo&m Förklaringj men jag vil äoou blifva 
något Udre, innan jag fördjupar mig liti log- 
fliga, andre att afiktlckaiide BettakieUer. SVENSKA 

A R C H I V VM, FöBSTA Bandet; Förjla Stychå. ANNALER*). 

2r x6a5^ Jan. 2. mm Kon. Gust. AdoCf. m C^ 
dirhatftUhig i Bnghud om Tyjka Kriga. . 

KQrftfrfie Ge. Wilhelm af Branäctåvrg^ 
fjelf fvag Förlle^ men Faran alt närmare 
uti det Krig, fotti dä härjade TyUca Riket, 
Oti v2da at blifva et Hof för ÖderrikKka In« 
kräktnings-Politiken, fökte inrätta et ftort För« 
]>and til motande af Käjfar Feiidinand ILs 
alt ftörre och ilprre öfverlägfenhet. Hati ville 
hafva dJ Hu^ud-Allierade på ena fidsin Konung 
*AC0B I uti England^ Svaifar til den olyck« 
ge Korförfteo Fredric V af Pfhh^ äfven 
kallad Konung af Barnen y med hvilken han 
Iter^ iiämljgen Kur förlien af Brandenborg , var 
C f Svå- 

t) Hvad mad Aimaler uti detta .Archiviiflii fftrflås, vir^ 
Företalet, fid. 14. TnUråhmgen blir här den fvå<. 
rafte Ornftindjgheteo ^ i anfecndé til den Omblanda 
iiiog af vär fÄ kallade 'Gamla och Nifa Styl, bvilkeh 
Ol ofta uti de nyttjade Killoi förekommer , roedaa 
min hSde FArefats och Plikt bjuder , at hSr upgifVa 
Ar och Dag iuägt den f6r (knma Tid hir i Sverige 
▼edertagne StyL Oj^anfl. £atom Sr fUedea efter 
,den Gamla, 01^ det enligt frefvets tydelin Blkrift. 
Til mb ^en Bet&knlng och andres viaare Forsk- 
ning aoftrea Aftreralt SSgeanannem LSngre kan 
iiititaiga M kåe kMyuu I 4% ^yf. ÅR&fiivuHi 

Syiger,^. &andes faajji^ S^er, Elifabet C^ar« 
iQttt til Gemål { och pa den andra Konung 
Gustaf Adolf i Sverige y fin andre Svi« 

ter, fåfotn varandes åter gift med Kurförfiens 
yfter Maria Eleonora. Han kände den ^örre 
för en rik, ock den fenare för en firidbar Ko« 
nungi hvadan ban ville förbinda dem bägge 
til T y/klands ondfatning och Fredric V:s åter för* 
bjeipande åtminflone til lit Kurförftendöme , hvil« 
ket Käjfaren hade inkräktat, och flyttat Kur* 
värdighet Al på Båjer/ka Hofet. Konungen i 
Sverige var benägen, blott en fäker All)ance« 
och Sublidie-Tradat kunde träffas, ,och var 
Kurförften af Brandenburg , fom kände en Gq* 
daf Adolfs mod och tappra Troppar, i änfe- 
ende til de Svenlke Vapnens få flora Fram- 
gång uti Lifland och Preusfen, i fynnerhet an- 
Selägen om at bringa Öfverbefälet yid Prote- 
anti/ke Krigshären i Ty/kland Konung Guflaf 
Adolf i händer, i fiället för Konung Chri« 
$TIAN IV i Danmark^ (om ockfå flrafvade 
derefter} men at få Konungen i England^ rädd 
och njugg, at deltaga uti et få högt Spel, var 
en fvår ting at utrerka. Han /kickade imed« 
lertid (it Sändebud Bellin til London, fom 
där med tilhjelp ai Kur-Pfalzi(ke Miniflern von 
Rusdorf^) negocietade lange och H^ingt oti 
Hufvodfaken» Det lönar dock mödan at kän« 
na denna Underhandling, hälft den gjofde Sve- 
rige få mycken h^er. — Bellin hade den 2 

a) Joh. Joach. von BMtdarf^ Kor-Pftlsiik Geh* Rid odi 
Minifter vid flere Hot, var en den A&rfte^oth rede. 
ligafte Statsman p& ih Tid. Han dog i Hag i64o« 
Hän var dårjlmte en>Urd Herre» låt ttycka itflol* 
Ugt, och Unmade dffeliga Henioicer efter S^ fdKSTA Bandat. 49 

Jtto* fit Vpr^ttäée rfaos Kon. Jtcob I, Tåreåru 

gandes fit ärende om én Tyfk Confonleratioa 

ocb.ftfibodet -om -Kttmuigens af Sverige deltid 

gande i deofamma^ yrkiandesgenafi ifrån bör- 

pin på en Ikyodfåm Refolution , dier utan nå* 

goo Tidens utdrägt: ty det korome på et ot 

för det aloiänna IntefeiTet , at refoltrera intet 

tUer refolvera Jetgt ^). Kon. Jacob Cvarado 

IMd jninga Compiimenter^ at Kurfiirflen a£ 

Brandenburg vore vifleri. hans mycket gode 

Vän 9 at han vifat hans olycklige Måg, Doter 

och Barnbarn de ftörfta tjenfler efter Nederla* 

pet vid Prag, då de flydde til hans Hof , famt 

berömde äfven mycket Konungen i Sverige^ 

fom, ehura mindre nära Slägting, och (jelf 

invecklad uti Krig med Polen ^ ändå toge få 

mycken del uti Ty(ka angelägenheterne; un- 

drandes faft mer, at Konungen af Danmark » 

få nära des Stägting"^"^), rörde fig aldeles tn. 

tet, då han likväl af alla bäft kunde fatta fic 

i rörelfe^ Han ville fördenlkuil förft förmå 

denne 

■ > 

<)<!ienom Senfirdigh^r och cgennyttigt BetSnkelig» 
heter forderfvas ej fällfin deu bift anlagde, den för 
det Hela nyttiKäfte Plan. Så ikedde det nu. Ko- 
Buugea i England fårblef vid lin foarfamma Vil* 
ridtf(het. Konungen i Sverige blef ifrån Tyfka botn, 
Konungen i Danmark trådde pä denfamma , blef (la- 
gen , och Käjfaren ilod iluteligen vid Stralfnnds Por* 
tar, dä Gud. Adolf af eget Hjeltemod, fte Nordeoi 
Säkerhet, gik med fm Krigshär åfver 6fterfj6n, 
men ftift impf eller fem är efter ofvann. Anbad, 
och frUfte Tyikland, ja frålftc Europi^ ifrto et de* 
vftdd^afte Ståts-ok, men ockfk finidt ud Rom, Ua^ 
drid och Wien; den Tidens farHgafte Verkfiider. 

m) Kcmnag Jaoob I i England var g\h med Kenimg 
CbriftMO IV af Danmark Syåa^Asm, ^^ 8V. AtCHtVUKf 

4enne Gu Sviger, at ähen traAi uti fammk 
Alliancé, och di förft f|elf för fin Perfon 
taga del med oti Förbundet j men favad Sob»' 
fidierne becräfTade, få hade han redan gripit 
fig få mycket an» bälit han icke vät en få 
tik oeh ftor Förfie. fom man inbillade fig, 
-figandes Hott tvinne jmi fattiga Öar **). Dock ^ 
ilot han fin Declaration , (kulle han bjuda ttl af 

nöra> efter råd och lägenlket, Karförften det 

^' ta viljes «^> BAND, f) Dét var ud Regeringen 6fVer defla bi^ge (inl fSit- 
^a öar» fom han eftertrådde den mSgtiga Drotniag 
Eiifabeåh^ fom dock kd^e ågde' Skotland, |ivilket rH 
ke Jacob medförde, och åndfi motade hon allefti. 
des Spanika Politiken, flög det OAfvervinneliga 
Flotta, kriDgfeglade Jorden, lk}rddade det Förenta 
Nederland , gjorde iDkråktnkigar uti fråmmande Verlds. 
delar * - Jacob dåremot, men med en Qvinnas Sjal 
och en Pedants Klokhet, gjorde higen ting: tvirt- 
om, ban fom Ut fm egen Kona förfvagas, huru fkul- 
le den kanna en umndik Förftes Ritt och Blagt 
undcrftödja? 

*»)Utar: Hr C«äii's (Eroft. Wllh.) Mcmoirea & 
Negociations fecretes de Mr de Rusdorf , Confeiller 
d'£tatdeS.M. Frederic V, Roide Boheme, Eleftear 

^ Paladn, pour fervir å l'Hiftoire de hi Guerre de 
Trente-ans. Tom. I (Le^x^ixSp, 8)f fid. 42ofS51i., 
Brefiret 85 1 dat London, d. y Jam 1625, eller 
Di^en efter Företrädet. Det var fluifvit tf Rnadorf 
til Konungen des Herre. ' * »ANDLIN6AR. 

Bn^ivviLtt tfrfinKon. Eric XIV; til 6ufb 

' Äfff*«!;,StåthåHare' i* Finland, rörande ör, 

iogs-FIgttsins Utredning ifrån Finland; dat... 

e Cri^rfJt^ian . StoMM^ meb^ i§k»i ttäde 
,: u ^nmtiif &itili$:9^ ^Betioia.K.. .Km 

iSsr-ifVnttflfB^ :euft^^ t^iiiåbt itfficenf te. 

i^!$ftM|ttd0^.tiu|tiIp dre tlK finn^; an9 
fic^e iD&t^i^c^p na.etif/ fa fnant^fM» 
OpM MtttHDc btifntéT)^ :o(^ fSr t^rféuQ 
fini(Mr:SQtive iDtttiL att nuran t ttj&^ JdjMiUc 
»tf i^e ii&&i|tffttt fomj^Oifl M^ffme*:! $^M 

Sr^afli^.iDti tifi :f«dittDt :4»nfteftit^e>;ittt^ 
•endwt !tilfame> ^M fäfnn tvii/wde.ott 1 
(<inA^;j«ML#(tajf(é II f«mme ttmct>nin0^; 
paai^iäém Ufiåv$åbtå,.X. tamt ttieO^ ;4R ^fiin 

'•.'f .o'//*! <!><( iti'-'* '•.IV'» •'"• ; i'" ..."■ ^ 

r. '. d'»':.'] i. ..T: .W UiCjJ/d v;'; r.'.'; .,.J.-.' .1 

RuUta- -och KI4 Friherre Patritk: Ai.sTR^iM-EB9 
] ftrtrg(^Ii^^.&imling af ;HtuRlikrlfi,er oti Svenika Hl; 

.1*. , '*•»•• / ■• /I». •. ' • ' . 

♦•5 KoiPv Eric XIV ftod då ufi brinnande Kr^ mei 
« Danmark-, < fheAge' året förDt>« tL 21563; förklarad» 
:i0£i Kom Fredric II. tfftnn, t^e(IiFeft'qf^lciit»(m.fiHil'Qfik(4nnnl^ åt 
lata bafa f>å> bvoggie t6m mefle OS oé ^c6D 

meD^ fiårtDenn/ oc^ fcDenn jlca]( i. fifät (idbtcfeé 
^daD^ feilit »Diffwir .5ft^ ©werise tUr'©toc# 

dre , 0(6 tcfe funne ttafpOefl f omnm CU oc^ 
iBcéOb #40^^ r(^(e »0Mire-rr.t6etnt:<i(ii^'^ir 
•(^van»ci;.^aite siavtt|BiiryClefri9t<«niaK» t^ett 
«&t life mötte fom forber^vDt ar ».(''/oinf 

.■: iiibetiitfl^ Me.^i ^Ag^ att tJNnnlbfl»^ 
fm fenefil 4fäl)ag6<tlcf bdblk^/it^rtlaM)^ 
1^01(4(1 o<6 .!3 v^oQtitc^:mi}tte. ttffiilUliS&tiffWll 
•^t3aui;:Dd^ UffweSrA» iiO.':o@i&0betni'4)(^.:|^ 
i^ett (itt^ : wSct ^Hilåå iffäitge Ml' mo 4st 

9^ änn4ifl40)' Mt AMb .tlmi,^ftM^-^måm 
niDtocfpttliiiMi •(6iodiIitiiff)lét>ttfiNfeli^;;'<$|it(f 
f&tttotfe ntr oct^ tnati>'fNr ttU i^ itt^:vB«f 
iMnn dM foni; Af /^hord|.cdt9iilott|::o4 
lb«rg)Uann. Mifn)cc. t0tt0»cli|:;.aM. miiliit fbni 
man fann&e^iefpe ftg^ nu&^ vwttr/nnAn&^ei^ 
ttiO^/ tia fS mSnge perfonct fom p4 fynattt ^ip 
fm^mn ffoocdinetA)«> «'<$ . fdtti} tflett' fom 
fi&enn jHfä^t bWcDtt;'(ttåiti,j^it:Mii^a€* 
|ofm tiu t^ee 6(&ip) wtrebninget fom &er f<^o« 
le ^jftDeö fir ^n&et te. ®len ImoD fdfom 
vOoff fM tthtnre (dnn/ fom-4e %Ao^<iitotii), 
^mo^e^ud/ €nnnesdrt)r %otd&/-'Cfi&rés4 
D^rte ^nlannD^; ^iStffefl iDfftt' 6($ ^e* 
Ore bottnen bHffbei; lottdiorobr t^tt fc^ll olto» 
farowen^ bUftoe (effem^t tit &(0(|oIm te 3 »{Qe M^ if 4cc ^(t e^ftåff tiffiijc ^itsberiM/ 
•<l^ l^lfc t|f m amoaxlm f^^e ^t i fttm flaD^^ 
tttt t^ (m^m férfc^kidre !»Oaff t^nn ^(cS^ 
fom toii i få motu tiO w^vc SkIHp) vttveDnitid^ 
f6tov5nett ^affhx, ant^en aff gdcOtnii cacr (U 
iiift f4 att t^e Ufbec<n t^ct ti^ottr vDaf ttO 
Dtt^foiiiS^ pä4 &tott o<^ a4tD(tr ttnicn bcMBc 
t^m todf fdnoareot tt(fidD) intt til t^c^ man 
(ojfvMv t^m bc^off tiO éc^ipenn fom fbtbt» 
tftfM dt; fS frampt t^ Me f(M foflftM' 
Mf / ^n^t t|( ^ec cmptt^innOctf oc^ ;^an&(e» 
Ut jvoroc te 

^bm <|^et t^ åin ^ ®lflaf toii 
fttnimrne m tiu fit6(y6vD« @(^ip/ bdNct^ fmt 
t Sirnifotiftl^ fS 0^'ltr 3 Gt»eride'%e/ toill 
JMire f5ntii^<nn att t^t mt> npt fegcO mötte fbt» 
fifiUbt MiffiM/ ocb totj n» på t^emie (i|D^ 
idk ^iif (ömme f4 m^dkt i^niOadefi oc^ €an« 
M 4f^at> fom tbet titt Uf)tfcottf ZI^^Hfåå 
t^ man icfe r<^a8 a(Oe(e< t^er m«D bltf|np»e fir« 
ttat(6feDt^ mofle man md bvioU t^e mi^ 
»ann ^ffmev/ o<!& fte fic doOt a^mi/ ad i fä* 
t^ ttpMpe f^ 3 9iim(mt&^ tM mefle Icroflfic 
fom man fan Sffocrfoitrmt/ o(b tbet titt ticniidft 
åt, låtbtViM i tijDb 89re tiSreDe/ bioab fom 
ti t^ @&ip.fom i ^f«n&^ dce bt^ffi. ^nat 
9^ näftott 6fcigdt KDoce i miUe f(ticre tbett ^ia 
Mifft 4tt éiocrise. Q)m tf^m 9^ aitt off 
nebt/ ^D fom i ft mätte åt aff niDenn f^vfee 
»ij ofi i(4te ^ eifittff att i me^t aO ftijt be» 
fUQenDetf matOe/ o<^ fd^^t tbertfbinnen t^ett fom 
of åc be^deiidit ic ^at: Vpfola t^enn t 
$(bntani Anno dsc. 64, 

4it«n* ^ Sr. AscHxv9«; Bakjist ii 

^ flimjlenficnn *> Gaft. i^i^ Vår en vppecKg Syenik Herr^num^ och 
, fpm.bra)»4e^ mc^I ftor fördel af Konupg Oufiaf I 
" Uö dés Kfig^ méd Ity*(sländ; Rrieles^it jSs^, di 
ban hade Befålet på Ny flott, h varom'' vid annat til* 
ftile. Hof-CanceL von Dalin nd fin Svea-Rikes Hi- 
jftorift^De).3» B. I, fid^ 533,. t%Retf mt.dcfii^e Fincke 
: blef i562.^p^s.Råd, hvj^t dock^ låref; vara Mift^ 
ikri&b^^' o^h bara hetxffiium Fincke^ til f61je af Hc 
Kammarherren Carl H. iJggtäs nu under Trjrck va- 
rande Sv. Rikes Räds-LSngd. Dé voro begge 6r6« 
* der, och Ikrelvo fig til Pemow, mextO^åffit^k^ 
SFyen til JPmiala, FinflLSltesgird, fom bmi» m?4 
. An FoK . , 
'I v * SVENSKA ■" 

A R C H I V U M, Första Banäet; Andra Stycket. NYTT FÖRETAL- 
Fårdade Ufare! 

Tag icke ogonftigt dp, at Jag fä fnart öf. 
verfaller Dig med et nytt råretali men 
det har fina välgrandade Skäl, fotn alla kunna 
intagas af det här nu meddelade 

Slutspräic 
Tit det HögtSrade Almåtma^ 

dfi jag tog Af/ked ifråti Almänna Tidningar* 
ne*), och hvilket Slutfpråk lyder fåledes: 

Harmedelft har jag fullbordat detta Fårfta 
Band af defla Almånna Tidningar '®**)} men full- 
bordar ockfå meddetfamma min jirifvande^t^ 
fatning med denna Nya Följd af detta Perio* 
dilka Verk. Hvavfåref 

Sextio år^ af hvilka Trstiö ocb fem blif- 
vit tilbragte uti Journalers och Tidningars ut« 
gifvande, kunde enfattit vara et mycket gallan* 
de Skäl; men fä har jag dock et annat, åtmin» 

D ftone 

*) Dec fifta fåledes utgångne Alm. Tidning var N:o 50, 
f6r d. 12 Apr. 1791. 

•♦) Regijler och Fårtekningar til Alm. Tidningarne fSr 
Året 1790 öch deras Bihang, eller de fä kallade^ 
Stats-Skrifterne, har jag ockfå Umnat ifrån mig ud 
det Refp.Publici hand: fä at alt är flätat, alt efter 
Tanlighetea bmkbart gjordt för Hiftorien. 50 S^. Akchivum; 

lioneuti mina ögon vida mera gällande, athot 
det Refp. Almahna andraga, hämUgen: 

'Det är utom alt Tvifvel, at Svenska 
Historien, famt Handlingar i Svenflta Hu- 
fiorietiy af alt, altid varit mit kärafieYrke. För 
denn? Vetcnik^p bar jag ftädfe både DitiB(kat 
och arbetat, famt nu äfveniedes öpnat et fä 
kaliadt Svenskt Archivum, fom innehål* 
Jer alla möjeJig^ Ämnen .och Hjelpredor uti 
vår Hifioria, b^lft den fiyare och njafte. Ma- 
terialier äger jag många och mérkvärJi^a. Af 
deiTa vil )ag fdrden(kuU bevara för Shngtwg 
och Underging få många, fom hos mig nå- 
fionfm Oår at rädda» Men at fjelf Ikrifva en 
Tidning och gtgifva et Ärchivum på en gång 
blifver Tiden numera^ jag menar under min 
nu redan ingångna Höga Ålderdom , for knapp. 
Det angs/Jgiiare Afhettt måfle fåledes före- 
dragas, och det ^blir pfelbart Arcbivum. A| 
des få ganfka omfiändeliga Fåretal ^) iqtagea 
hda Planen; och da )ag altid uti Tidningarhe 
haft det därjämte til Föremål , at uti defam- 
ma hopfamla Händelfer och Handlingar uti vår 
egen Hifloria, få flyttar jag nu hädanefter A^^^ 
(amma öfver uti Ärchivum, fåfom där vida 
bättre förvarade, ixi uti en Tidning, hvilken 
merändels med Aret hörer up, at läfas och 
rådföras} få at äfven fjelfva mina få höglärda,. 
öfvermåt(an välflälda, famt få väl corrigerade 

AU 

•) Detta FAretal lafes efter vanligheten firimft i F&rfia 

• Bandet, och Sr dat, den t Nov. 1790. Se filedes,* 

Ganftige Ufare! bvilket Svalg af Tid ifrån detta Da^ 

tum beiSnnes til den i Maj r^pr, fom, ty vårr! blif. 

vit för Svenfta Ärchivum forioradt; och hvilken Lfn- 

derlitenhets - Synd aodvåndigt måfle ftadna pä den 

? brotsliga Tidningens Skuld -Rcgiiter. FÖRSTA Bandet. jx 

Alminna Tidningar ändå måR tåla den hjflce* 
liga UhfJergången , famt itil icke ringa del för- 
yandJms til Aimänna Papillotery när man tager 
någre fä Samlare andan, hvilka ädelmodigt 
förvara alla flags Memorabilier. 

Därigenom^ at jag fäledes fliger en Trap- 
pa bögre up, eller fördriftac mig träda up pft 
det förnämare Lärdoms*lofter, vinner det Al« 
MANNA många nödiga q1:Ii tjeniiga Efterrättel* 
fer, rprande Sverige, men här äti Archivnm 
bättre eller högtidligare klädde, famt inrymde 
oti en verkelig och den Hiflorifka Evigbeten 
fig bechägtigande Bok^ icke mera bortCpilde 
uti et förgängeligt Dagblad. 

Därigenom vinner ockd jag pä min Ål« 
derdom: i) denRoizG/dJ/en^ at mera oafbra- 
tet få utsifva Händelfer och Handlingar uti vår 
^ven/ka UiOoria - - ty märk! det Svenlka Ar« 
chivum är det fifia Arbete, fom jag uti mit 
ringa Namn utgifver * -j och a) den ftora Li* 
fan^ at icke mera tvingas bära det Periodi(ks( 
Oket, famt til följe däraf, på fagdan Dag och 
Tima, nödgas framdraga til Torget af det bå* 
de lärda och olärda Krämet. 

Således har jag trodtt mig, genom detta 
mit både AJfked och Ijjtrdde^ hafva gjordt å 
5mfe fidor, Läfaren och Utgifvaren, den förre 
en verkelig, den fenare en angenäm Tjenft* 

Det Svenfka Arcbivum utgår uti Bana; 
detta /kal beflå af af Stycken^ hvartdera om 
et Helt Arkj det tryckes på Franlkt Paper i 
fior OAavo, uplyfes med Kopparftick och för« 
fef med Regifter. Sedan Tidningen nu ifike 
vidtire ligger på Sinnet och Händerne , kan jag ' 
ock med al ön/kelig Ledighet pch Flit få leta^ 
D 2 ftäda, $Ä Sv. Archivumj 

fiäda, tilfkapa och framlägga af detta Archivi 
irika Håfvor på Almänhetens diik* 

Då Archivum för et Hälft år fedan öp- 
nades var ännu intet fatt i Fråga ^ at uphöra 
med mtn egen Handlägning vid Tidningens ^rfat- 
tände 5 fåledes anfåg jag det ock mindre nö- 
digt, at belafta Almänheten/ro^r/o Conto mtå 
något Förlkott eller få kallad Prenumeratiori 
pä oftan, Archivj men då nu med f jelfva Tidi^ 
iiingarne den här belkrifna Förändring föregåt, 
få tror jag mig med godt Samvete kunna om- 
fatta denna, nu fedan några och Tretio år på 
tnih Ordinarie Stat uptagnaContribution^ famt 
låta den hädanefter löpa under den få vackra 
Rubriken af: Bygnings^Hjelp får det Svenfka 
Archivum. Summan blifver ockfå den vanli* 
ga, ellef En R:dr på Bandet. 

Defle mine Refp. Med - Fårlaggore (kola 
dock njuta den billiga Förmåns -rätt , at de få 
fårfta och yjy?dr' Stycket af hvarje Band, famt 
de detfamma tilhörige Kopparftick och Regi^ 
firet\ fom det heter gratis eller utan Betalning, 
h vilket fäkerligen gjör för Prenumeranten en 
Befpnring af 12 å 16 Skill. på Bandet **). Af 
vidare Ikyldig Takfamhet blifva ockfå de Refp. 
Prcnumeranternes Namn ttykte vid hvarje Band. 

Af hela detta upbyggeliga Aflkeds-Tal in- 
taga mine Läfare ofelbart ännu en Åftundan 
ifrån min fida^ om det) ockfå intet lades un« 
der deras ögonj dock för mera Tydlighet och 
bättre Minnes fkull få beflår den däruti, at 
den Benägenhet, hvarmed få många ^ ja i al 
fanning mänga Refp. Medborgare behagat, un- 
der 

♦) Kåpärm äger dock fin falla Frihet, at efter behag 
k6pA Styckevis enligt derafi vanliga Prifer. /^ FÖRÄTA Bandit. 53 

der alla cvåra;^ ej fällan förunclerljga^ Tidftiftea 
Ska mina både trykta och handlkrifna Förrä« 
der i $ven(k% Hifiorien» mätte hädaneft^ ip« 
ke uphdraj.n^j! jag hbppa^ den lärer /tfi^r 
tlasj ty oa bar jag ja bygt et ordenteligt Att 
diivam til d$ras Förvarande^ och na viljag 
bopfamla, ^använda, ja uppffrä de fifta Krafter* 
ne til des Vidmagthållande. - Nedl4ggen fårderi* 
fiuH^ Vördade :och Vördnadsvärde Hätde^ 
Sami^arb! «ti denna Sanningeins Boning hva4 
fom åRundas: antingen »«^^/i^ må ktomoia uti 
alntiänt Tryck,\eller ock fprii^aras til et dyUkt 
Bruk åt tn anpan Tid. Af aljordidcVälluA örver* 
^år näflan^ijiigeptinghojf.ipi^deii^ atfäbetragta^ 
lafa, granlka> bruka, trycka eUér förvara Hand- 
lingar utj iSvei\lkä. Hiitoriénj . äfven fooi jag 
ikiple anfe det för et Plpgmålsbrott, at icke 
vårda eller bruJkbare efterlämna de mig anfor^ 
trodde Handlkrifter. ^an kan utomde^ t^ 
inycket tröfieljlgare nedfött^ ^^^HiJior^/kaC^r 
pHaler onder * min famvetagranna Förvaltning » 
fom jag nu Hx Enväidsherre blifven inom det; 
ta mit Papersdåme^ ärnandes ingalunda Ofäökä 
Betjeningen Vid detta Archiviim til flete Äm- 
betsmän och l.edåmötet, an til Min Egen öri 
dentliga, arbetsamma , afundsfria och tyiltSt^ 
na Perfon. /; i 

Dock hvad mera kunde vara om derinå 
fäledes mycket OJiyldiga Inrätning at inför det 
Högtärade Almiinna uppenbara y förbehåller mail 
fig framdeles den äran, at få opvagta me^. ^ 

Utan nu til Slut vare Dig, Du Vördade 
Almänhet! oräkneliga Takfägelfer heipburn<^ 
för alla debåde Penninge-och Papers-Ondef* 
^der j hvairmcd Du^ alt intil denna Dag^ be« 

D 3 vw* $1 • Sv. AKCHlv\jM'f 

^WråigfLi Din Trogne Tjenare: fm fåSnn fta! 
bin ock fäkerligen läggas i OrafveA y det nnå 
Äe tetttt uti dettff Secalo, eller ockflMAAnnO 
18^I* Vevars! /kolie jag kuninii' leT^ikf få fäh'^ 
ge? Nej^ det tror jag viiTérligen tntet fjelf j 
mén hjerteli^fi' garna ville jag, a¥ ririt Sven« 
fka Archivum opnådde ätminflone Ertii^tihdradé 
Ars Ålder. Emedlertid, mina itära Tidhingar 
af* alla möjeliga Rubriker o<ibUniforiteer,-Qaa-. 
litetér och Quantiteter! tillåten nirg\ iA Mnnu 
en ging kafla ögat tilbaka på defla nnina Roi^ 
ii*r, och tilropa Eder et omtFnrvii! 

Si långt S/utJp^ikrt. flär f Archivum 
i(r d:et *er at anfe fåfom én fSriyädf Hälfnin^ 
CT. det^SVenfkä Pufclicorny angåfefiäé detta At* 
cfejvr vérkfefigtf Upby|rgaViae på deh redan lag- 
dé Gröndénj och fäfotn detta, Af(kecf$rTal til- 
Mka innehåHer ät/kffligt fjelfvå* AråB'iVum i^öC 
ta;^de^ fä har det éiilika bHfvit efif gkVldighet, 
ä)t ^rven häf införa fämiha Sfutr^VSk % 
\ Ntan vil dock nytja TilfåUet och här då 
vidare tillägga: * . 

Ätt fåfom Archivmn bör gjöfa? få nyttigt 
föl SvenlHa Hiflorien och Svenlke jLäfare , fom 
ipan ock 

fom^'(fi/l. ._ .^--.-j, , ,. _ 

jcke litet bidrager til både prukh arbeten z^ 
^ettayerfc, och til tätt beten at fnait igenfin* 
|ia |in4 ^^^ föker^ . 

,.;. ; ' \r , ^ , At 

fj$å tiallait, e^er deTfog^des til Slutet ifveo efbejr 
Kegiftret, och v^r dat. d. % Maj 179 1. ' Eri ÉibliOf 
graftiifk Rjtmeifofe- ^ Alm; TWningafoér Beta-otÄ 

^il retfoutable Cprps ftr^fcan fram<Jeles meddela. F6rsta Bandat. jj 

At Handelferne och Hanåltngarne rörande 
H»is Maj.t, Konung GUSTAF Hl .- HviJ* 
ken Guå vilfigne! och Hvars Regering lång- 
^érig fornt tyckfalig bHfve!! - - uti detta Ar- 
chivo intaga både det förnätnfla, och. kärafte.ru«« 
inet, blifver en Följd. af Utgif vårens ^de Tco^ 
pliktighet och i^ilgifvenhet , den fdrra väl en 
Skyldighet, men dock därjäiAte icke. mindre 
«rt den fenaré en- fri, glad och ' åfdelels oegeQ4 
nyttjg K&rilld. Hand och Hjerta fkofa aldrfg 
tiptiSrs^ af( verka och lifvas för eA fä St^ör, e^ 
lå God Konung. 

Til firäng Utgifnings ^tid kan jég icke 
fStbinda ttig: ty föVft är Arbetet et A.rcHivflm, 
icke éågon Tidning, och fedan ^ W nu g^öi- 
*ial vérdeA , farht béhöfver lämpaT TidiJrt efte^ 
mig, icke mig éftef Tiden j vil dock förmoda] 
at flitige Läfare icke /kola hos mfg finna én lac 
Utgifvare. rtvart Stycke ikal til flat härå be* 
Titna Dsi^eri, då det lämnat Bokpreflen. * 

Til Jiplofhatifk Stälning och ^anfåga Colt^ 
feAnr förbinder jag rtiig däremoft' ovilkorligen I 
Sfien fom Herr Boktryckaren Jdhan A. Carlbobm 
anfvarar, enligt fm både kurinigäi och flitig^i 
Tflfyn viå Åtn Tjpograpbifltd Verfcflalllgheten ^ 
fBr Fiihyekffiffgr ^ ttl Sak, utom hvilken ert 
Bok ej faian förlotat Eoenflcapen af en Bak. 
Detta jan(kyldiga Vitsord, mera fagdt til Fro* 
ma för detta mit Archivum, an til Behof föf 
Carlbbhmflta- Bbkpreflen, har |ag trodt väte 
min SRyldighctf at ^lär icke utur agit låta. OtH 
härmed åter nog förordat af den Tjenftfkyf^ 
^igfte 

ARCfriVAKIEN. 

p 4 BI. 5$ 5v, Archivum; 

BIBLIOGJIAPHIE. 

JMéMOiRE fur CéciLE, Fille de Ga-; 

ftave I, Roi de Su^de, & Femcne de 
. Chriftophlc, Margrave de Både* — 

Hand/kr i/i; i folio. 

Denna Hand/krift^ befiäende af 23 fidor 1 
folio 9 innehåller en Le f ver hes •Belkrif ning om 
förent KgK Svenflia Prinfefla, författad af framL 
Hof. Rådet Hr Carl Guft. Wahmholtz^ 
t)en är upfatt med den Tydeligbet och San«« 
ning, hviika rådde ati alt det, fom flöt utar 
denne ypp.er|ige Granlkares Penna; ^p^k uti 
Maner af de Artiklar » fom finpas infprddrjutl 
BayIe's^U9r Qhaufepié'$ HiflorUka DiAip^naj-^ 
rer. Den har ^ aldrig yarit tilförene trykt, utaa 
famnades mig*, jämte flere Herr Uof-Rådets 
egfnbdndig/i lUrkåikxiH^t uti vår HiAoria^ nå« 
gre 9r före h^ns Död, fom timadc d. 2B .Mart« 
I78f på den. SaK Herrens Sätesgård, CbrJftiae^ 
iiolm uti Södermanland, vid Nyköping belä-f 
gen^)» penna Qerättelfe om ^arkgrefvin^aa 
Cecilia af Baden^Rodemachern var (krifveo p4 
Franfyfka^ uti bvilket Språk Hof^Rådet Wartn* 
holt7. ägde ni^ra både Uyrka t>cb prydlfghet^ 
|in uti fit eget Modersmål Syenfli^tfK, i anféen^ 
de til des mångåriga Viftande utrikes x>cb ÖCn 
ning uti . förfinämnda Språk» - Mig veterligen 
finnes ingen annan Af/krift af Franfyflkji Ori* 
ginalet, än den» fom jag haft. den Nåden, at 
til Hans Kqngi,, Maj: t uU . underdånig*» 
het öfver)ämnat 

Bia 

^) Defle VedermUeD af Des ynneftfulla Fértroende emot 

( en Treticårig Vån. fårvaras ibland defåniSmfta Hand* 

> lyingar, bvaraf mm Handfkri&a CoUe^on befiir, ^ FÖRSTA BAN0B¥r 57 

BIOGRAPHIE. 

Cecilia, Markgrefvinna af Baden -Ro- 
demacbern; död 1627 *). 

Cecilia, poter af Ron« Guflaf I i Sverige 

och Drotning Margareta, hans andra Gemål i}| 

. D f föd* 

•) Denna Biographie Sr fårfiittad på Franfyjka af framl, 
^ Hr Htf.Rådet Cérl Guft. W a rm h o x. t z. Se hlr- 
om nä^^reg' Artikel. Den meddelas faårfiådea all 
Svmjk bfverjåtimg. Det år bekant, at KonnngGu? 
ST AF 1^ ehura ftor och nyttig Konung , var dock 
en ganfta oljrckeUg Fader. Ej nog med de MifS' 
Aden och vidriga Håndelfer» fom utmärka Konongaiv 
. ne Earic XIV x^ ^ohan III, famt Éertig Nk^gimSt 
hvarom alla vflra tryXta Böcker fårmåla; utan ockfå 
' en af bans Döttrar, eller denna Prinfeila CeciUa, ee* 
' npmvandrade ätla' de Åfven^r, fom mer ån mycket 
vanilålla hennes Minne; men då alla de öfriga Olyc- 
, koma inom Wafa-Hnfet idi^it lagde nti öpen dag, 
. odi Qetfva vår Skrif-Frihet (Mänt utomdes i tydeli» 
.. S^^ måtto tillåter, f^ ligger ingen ting numera uti 
vågen,' at låmna denna Artikel et 'rum uti detta Ar« 
divum, hålft den tt tillika at anfe, för en Uvtåkt 
' uti vår Hift^ia,; i ^nfeende til de flere hår förekom- 
mande- och aningen Svenik Håfdeteknare förut kSn^ 
de, åtmiuftoue ej framdragne Om^digheter, rö« 
• -ninde deima Prin&f]^. Utgifvaren^ 

f) Goftaf fäftnålde iig Tre gånger. Hans förfta Ge. 
.^fflål var Catharina 9 Doter af Hertig Magnus I af 
Saxen- Lauepbui^; bon dog deu 23 Sept 1535 och 
' efiberUmnade en Son, Eric, fom efter lin Fader up* 
trådde på Svenlke Thronen. Margareta, Guftafs an. 
dra Gemil^ v^r Doter af Eric Abrahamsibn (Leyon* 
bufyimd) tU Lobohn, Rid. och Svea Rikes-Råd, och 
Ebba Wafe, Doter af Eric Carlsfon til Norby. Hon 
blef Moder för ^lo Barn, 5 Prinfar och lika fä män* 
ga Prinfeffor. f:tår efter des Död förmälde fig Guftaf 
sned Catharina "(Stenbock), Doter nf Rik3 -Badet 
Guftaf Ölofsfon til Torpa och Brita Leyonhufwud, 
$yfter til U^rg^et^j Guft^$ andr^ QpvaHf P^Qna 58 »^v» Art Htv M*;1t 

föddes i Stockholm d. 6 Nov. år 1^40 emel- 
J^fT kli 3 öch 4 e.' m. 2% Det är iikiigt, af 
hon blef kallad Cecilia, efter fm Faders Moder^ 
fom bar famma Namn 3). Vid omkring it 
aw.fildef fbrloradé våff Cecilia fin Moder, hvil- 
Jiéri tJég på Tynhfelsb d. a6 Aug.- tS^t. Den- 
rm' Förlutt blef fnarc erfatt : ty Gaftaf förmälde 
iig åter följande ; Året med fin förra Gen» 
iiK^^ls Syfierdoter; och Cecilia återfann i Tit 
6yfk«|nebarn en annan Moder, falt af Godhet 
pctt Ömhet. 

Upfodrad under en Faders ögon 9 fom icke 
vanvårdade fina Barns undervisning, och. af 
tvä Drotningar, exeroplariflca i Dygd och For« 
Äånd, blef Cecilia: fnart en Hofvéts Prydnad. 
Hön Var /kön, vällkapad och 4vick5 hon för- 
fiod ilera Språk, talte dem med lathet, och 
Jiade mycket läfi: af naturen fallen för Kärlek, 
pfverlemnade hon fig åt denna böjelfe, hvil- 
feén flutligen forJedde henne tlfért Oordent- 
Jjghet, fom öfverlkred alla ikrahkör. 

Et Kärleks-äfventyr , fom bon fiade med 
Grifve Johan af OftiFrisland, gjorde ftört ép- 
féetrdé. Denne unge Herre beledfagådé 'til 
Sverige fin äldre Broder, Edzard 4), när def^* 

ne 

DrotniQg &FvetIefde'| Kopungen t nifl^n 6z år, odi 
hade med honom inga 6arn. 

a) J. Meffemi Scondé aiaftr. T* XV, p. m». 

3) Cecilia, Guftafs Moder ^ varDoter af Mafgnus Carb- 
fön til Eka. Chrimern II bortförde henne til Dan* 
mark , dir hon dog i Fångelfe med *2:né fina Döttrar. 

4) Edzard och Johan, Grefvar af Oö-Frisland, voro 
Söner af Enno II, fom dog 1540, och af Anna, 

* Grefve Johans af Oldenburg Doter, Den Mdre Éro- 
•• dren var född isssr, och dén yngre 133^. ae kdm dtr ijfp ai fönhätas ftiéd ^atharfna ^)j 

Guftafe äldfta Doter, Cecilias Syfler, hviikeii 

Fötnfåitång firadeslStDckholm lYiedUlor Pragt^^ 

T flera otÄnllte Förfferå och Ril^ets flörfte 

Herrars näWaro (J). ;Ö!e ^orö bögge onga, octf 

fattade fiiart fycké föt hvoTtaiidraj de ätlkadé 

bvarahidfa inbcnrdé^ll men.eboi^ häftig derat 

^asfiOjlt Itände v^a'; vågade de^ dbék icite låt!^ 

den föffkiarit^ iéi l46f, där ^^aXéfömtoe Spoi 

liÉé ittéé fattades} åb förnodo 'rä>&l åt åöijM 

fit ' (beU at det tft^^rte^ icke kuhde mirkas; 

Äi<dcäi|^ lagade tiftaii ^g til Skll^melläh, oeK 

Ediar*, fcditi han' fåft fin Gemåls Heftigiftjj 

|äm«*desM6derri64rf 7)5 beredde ti^ ii\ Hem- 

feffllA. Krör^MTéfi^ Eric Jk^Ié bék^iiga Gi¥ 

Syfter Snda til ^Ötanten; GecrKä Shfkade häf^ 

tigt U Mfveh fåföija-med på Réfan; lik>n fpa* 

rade dérföt hvairkeflf-bifher eller anhaiiafn} än« 

feligeif fiok hon ine<i ftör möda \öf Aähih Der^ 

•'' ''• ' i ' • sNoVi 
" 't ' \ . j 

5) CadivlBa var då 0^ år gammal, yarandes f6dd d. 6 

Ö) BUgret Ärades den i Oft. 1559* Hertig Frans at 

• Saixen-Laaénburg/ och Grefve Jebän af Hoya, Bi'* 

* ftoJ> rf Ofeabröék, teviftade detfimnna^ Den förre 

- gick då i Sverif^ tfjénft; dén aMrevtir Guftafs.Sy^ 
i Ser^bo och aiTvurod Fiemlei Romerik-CathoKka Re* 

ligtoneB och Kåjferliga Höfvet mycket tilgifven. Rej 
^an JSS3 tade han wifvit Bilkoff 1 Olnabruck , 1566 
Uef han Bifliop i Munfter, och 1568 i Paderborn. 
-Hjf» dog den 5 Apr. 15^4. » 

•j) Goftaf gaf fin Poter 100,000 Riksdaler i Hemgift <» 
dels i l^cie Silfverdiynt , dels i Silfver-Tackor ; at 
fortiga Godfen ntoiÄ Hérngiften, fom vcröafetftort 
varde. Catharina^ M6defne-Arf beftod fornfimligaft i 
juveler; Guld- och^Silfver-Kårl: fér éfrigt gäfvo hen. 
äe-deä Brådér, ^fti^ar och V&imer, enligt den Tit 

- ^fts plSgfed^ anfériiga: Shånker. •- - , . . - u 4o Sv.- Arc^hivuk^ 

R Nov. begaf man fig ifrån Stockholm; Adbln, 
lom hade Egendomar vid vägen, där Re- 
fan gicic fram, taflade opti at vifa fin vörd- 
nad for fin Konungs Barn. oeh at unfägna det- 
ta höga Sällkap med allehanda Féter 9cb Luft* 
barheter; h vadan man gjorde fm^ Dagsreibr. 
Detu fatt at refa måfte hafva behag^it Ceci« 
lia, eniedan det til/kyndade henne utyi^r-at 
ofta få fe och tala med fin kära Grefve. Efter 
fn Månads förlopp kom man ^ Wadflena^^ 
Qlycks*Rället för vare bägge Aifl^ande». EriQ, 
antinsen han redan btifvit varfe at hans Syfter 
icke hatade Grefven , eller någon öpenhjertig 
underrättat honpin därom, gjprde fig et tk^^k^, 
9gtigt >nöje däraf at flora der^s hemliga förftåod i 
han gjorde ^rtM anftalter|> jqcb de lycki^es boi* 
nom. En Natt 9)» fedan hvv ocb en, gat ti^ 
fxty gick GreJFven up på eQ.$!tege genom Fön- 
flret in i Prinféflans RqnK Ejici fpm hadet 
Spioner ute på alla håll, blef fnart därom un- 
derrättad, och fåfom han var af et häftigt Sin« 
nelag, befalte han Carl de Mornay, en af des 
Kammar-Jankare^ at senaft med väpnade 1^^er« 
foner Ikynda fig dit för at grip$ Grefven !j(ö),' 
hvilken i Linne-hyxor bléf ryckt otur Cecilias 
Armar och infatt fängslig i Slotts-Tornet , hvar- 
ifrån han fedan änder god bevakning bléf förd 
til Örbyhus i Upland ii)j hvarefter Eric tin* 

der- 

8) Stad i Öftergftdiland, 25 mil tfrån Stockholm be- 
ligen, , 

9) Natten emellan den 13 och 14 Dec, 1559. 

xo) Man pSiBr, at det var denne famme Mornay» f<^m 
utfpanade Grefven och , fedan han fedt honom m* 
tråda i Prinfellanfi Ruta^ tog uidan Stegen. 

Zi) Jacob Thuresfon} en f&måm Adelsman » £5rde ho« 
Dom tU örbybui» . Detta var då ea Kongsgårdi Ko- TåiihTA Bandet: 6i 

derrättade Konungen, fin Fader, om denna 
Händeife 12}. 

(Fortnitning e a. g.) NYASTE HÄNDELSER I SVERIGE •> 

Riddare -Orden. 

Hans Maj:t höll den 27 Apn et ojrtima Or« 
dens-Capitel, därati Konungen til Riks -Har- 
old, efter Landshöfdingen i Stockholms-Län oc£i 
Commend. af Kgl. Nord -St. Ord. Hr Sam. af 
Ugglas^ utnämnde Ceremoniemäflaren och Här- 
olden vid Kgl. Seraphimer-Orden, Hr Leonh. 
von Haufmolff^ hvilken tillika blef antagen 
til Riddare af Kongl. Nord- St. Orden. Til 
Härold vid Kgf. Serapbimer- Orden blef i des 
fiälle antagen Andre Secreteraren i Cancellié-Prc- 
fidents-Expeditionen , Hr Joh. Albr. Ebrenftråm. 
Den 28 Apr. firades den ärliga fiora Or* 
åem-Dagen^ med vanlig Högtidelighet. Efter 
Gudstjenfien» hvarvid Bilköpen 1 Wefieräs, 

Hr 
nong Gaftaf I tilb6rigy med et bef^ Slott; nu är 
det et Herraftte. Det var pä detta Slott , fom Ko« 
nang Eric XIV fedennera Uitt til Hot uti Fängelfe, 
ocb där bief af daga tagen i577- 
22) Den är ni^ot annorlunda beurifven uti en Berät- 
t«lfey rånuu^ Carl deBåomay, fom blifVit inf6rd 
uti en Samling, kallad: Kriiijka och hiftorijka HMd- 
Ungaty Qtgifne af E. E. (Erik Ekholm) Stockb. 1760, 
M 8:0, Del. ly f«44; ocb om man får fatta tro til 
en onämnd Författares faandikrifna Up&ts, hvaraf 
jnan meddelat mig en Handlkrift, bar Eric låtit fAr- 
rätta på Grefven en Operation, fom fdkallade bomom 
fSSr des 6friga Lefnad från al kötslig Férmågenbét. 
•) En aldeles väfendtelig Artikel uti et S^éufkt Arcbi- 
Vum, f&dant fom detta* ^9 ÅV. AR€HIf JUWLj- 

^r D. La^rs Benzdftierna^ (afom Ordisns-Bir 
/kop, höll t^rädikan, dabbade Hans Majrt til 
Riddare .alKgl. Sef^phimer-Orden de på mindre 
Ordensdagen d. 22 Nov« fori. år utnämnde Rid- 
dare: Öfverfle-Kammar-Junkaren , Riddaren af 
KäjferK JBLvika & Andres och Kongl. Danfka 
Elefants -Orden m* m. Hr Frib. Gofi. Maar. 
Armfelty Gen^-Li^ot^fiantén och Commen- 
deuren af Kongl. Svärds - Orden . me4 Stort 
Korfet, Hr Phil. Jul. Bernh. von Plåten^ Hans 
Excel. f. d. Riks-Rådet y Ofverfle- Mar/kalken hos 
Hennes Ma^:t Drotningen va. m. Hjr Grefve ^o£ 
Gabr. Oxenstierna^ pch Prefidenten uti Kgll 
kammar-ReviGonen m. x^.^ Hr.Gi;efve Ad. Fred. 
MuncL Före Duboingen höll t^ConunGtEn et 
Tal^ uti hvilket Hans Maj:t tolkade de fift afl. 
Riddares af denna högRaOrdeo, ^Deras Excell. 
Fält-Mar(kalkens och Rikfens Herres Grefve 
Cuft. jDav. Hamiltons, och Hrar Rikfens 
R^ds Frih. Chriftoffer Falkengreens, famC 
Grefvarne And. Job. von Hö p k ens, Mattb. 
von Hermanssons och Eric von Stocken- 
ströms Fört jenfter, och hvarvid äfven de Or- 
faker tilkännagofvos, fpm förmått Hans Maj:t» 
at tild^Ia^ de här förut iiamnde Herrar denna 
ilikets yppei!(ia ;Rid4are-^prydnad, hvilke fåle- 
des uti Ordens - Capitlet mtogo de fijinämndes 
Rum. Tillika kungjordes , huruledes Hans Ma):€ 
uti Hr Riks- Rådets Gfefve von Stockenftröms 
fiälb til Rid. af Des Seraphimer- Orden .kallat 
Käjler). Ryike Gen. LiQiiten^tqn och utnämi^^e 
AmbaiTadéuiien vid Des Hof , m. m. Hr JBaron 
Otto Hénr. vö» Igelfltåm^ fom tillika med 
förftn. Friherre Armfelt afflöt och teknade d. 3 
Aug. i7§a,^>e^en,på .WereW^^ och blifver 
• v Hr Hr. Baran von Igelflröm^ fä(Om firåitiraraiide, 
af Hennes Maj:t, Rylka Käjfarinnan ä Hane 
Kgl. Sv^nika Maj:ts vägnar ^ med Sera^himér* 
Ordens 'liädjan beklädd. Vid denna Högtide** 
lighec bar Haoa £xc^ i. d. Rika-R&fet m. mi 
Ur Grefve 3^pac6. Bjsckfriis Riks^Svärddt^ 
fåfom Ordens CanccUers^Ämbetet ännu är ledigt; 

Krigsfuatma- Belöning. 

Til Berättelfen om Högtidligheten vid Gkldt 
Medaillonens Utdelande d. 13 Martii uti<^St8-r 
den Stralfund^ och fom finnes införd uti Ui^ft^ 
Bokhandelns Alm. Tidningar , N:o 43, 48 ocfi 
50, bör vidare läggas 9 at på denna Hedersdag 
får Svenjla Krigsmannen var det en den malt 
rörande Syn^ at fe den om Konungen och Fa^ 
^erneslandet få högt förtjente Gen. Lieutenantett 
m. m. Hr Joh. Jrans Pollett^ på fin Konungs 
vägnar ^ belöna fma bägge , men ockfå en fådan 
Fader värdige Söner, Kgl. Stabs*Adjutanten Hr 
Fred. Pollett^ och Capitainen vid Artilleriet 
Hr Ge. Pollett. De bägge af Generalerne Fri« 
herre Armfelt och Hr Pollett uti Kyrkan hål ne 
Tal, höllos pJ Svenjla. Uti Salen, hvar Hr 
Qeneralen PoUett gaf fin Måltid, var främftet 
Altare, på hvilket flod Konungens Bufte^ om- 
gifven af Lagrar, nedanföre hvilken låg Ryjka 
Skdrgårds^tlaggan^ famt iaftes under' BuRen^' 
och med Förtjusning af alla, de Orden: Gy«' 
CTAvo Nomine Gloria T^rtio. Utan för 
Commendants*Hufet, uti hvilket Hr Generaleit 
bor, ftodo 4 vid JFalkiala eröfrade A y l k a ^Me^ 
fältkanoner, men fqm ej lh:Q|ide afloflas, i an« 
feende (il 4«q mycktnh^t «f Folk • fom /koc- 
" ^ ' • '"..."'.. * kat #4 Sv. Archivom} Bak0et t; 

kat Gg framför Hafet. Bordet var i prägtiga- 
fie måtto ferverat för 60 mäftedels Officerare. 
Billig Upmärkfamhet fidrog fig ockfå det, at 
den för Tapperhet och Sven(kmanna-Frägd Ii* 
kaledes med Hedera-tekh beiönte och där när- 
varande Corpfen af Under -Officerare och Ge^ 
meujkapen öpnade Marcben til det uti et Ärans 
Tempel na tillika förvandlade Gads Hus. Så- 
dan Syn var ock rörande,: ty med deras ^tmzt 
fkäres Lagern , äfven fom å en annan fida den« 
naädii, denna dyrbara Lön utan deras Anföra- 
res Planer och Befalningar^ hvilka ovilkorligen 
lyda böras, icke vinnas kunde. 

Univerfiteter. 

Greifswalo. 

Det pä KoNUNQENS Fådelfedag d. 34 Jane 
fiftj. och uti Academiens Namn^ af V]ce-Biblio«* 
fhecarien Hr Jac. Wallenius^ hilne Tal: de re^ 
tentiffimis ^uibusdam Svecia FatiSy & immorm 
taUbus GusTAvi /// in eam defendendam Me^ 
ritts j är nu trykt, och förtjenar vifleri. at lä^ 
fas, ty med al den Sanning är det (krifvit, 
fom det med iifligafte Känfla blef hållet: Det 
Svenfka Hjertat Iramtalade här mer än Mun- 
nen hvarje rad. Ockfå intog det få aldeles 
hela Auditorium, «t ReAor och Concilium Aca- 
demicum anhöllo hos Hans Durchl. Cancellereit 
om des utgifvande på Trycket uti Academiens 
Namn och på des Bekoflnad, hvilket ock ge- 
iiaft beviljades. 

STOCKHOLM, 

Trykt hos Jofum A. Carlbohm, 

Den 6 Uaji 1791. SVENSKA 

A k C BI vi/m. ■ « o FössTA Bandet; Tre^t Styekrt» tet uti Ko^^éergf-IM^ flnsdende 
Dai-jUmogem Ai^ékmiig om Éi^ielfi 
fit Grtffviifje^ek ctl Stwa-Koppttrktrgf 
Qn^väf dac TakbMi d. 36 Adp. 1791. 

ti Nådig Skrtfvelfe åf<tfon |d Martti tM* 

Mn«'i fom' nftrORk l^oft- Éftkoét^ flit* 

lijIeiiRongliMajit/ Jliimlsdes KdngtM^A lltie' 

Sig i Nider föredragas TKtfs x»ch Kiti^s^Kaav» 

■ur- odh B«rg<LCoHejri«rtfiriiderdånigaOéfttiMi« 
ée ^ den 4 Ftbr. fiftkdn«, röran^ ' thbh An*, 
ftktiins, Fulimägtijee itit MmögM m^^e^d' 

muén^ Gagnas ^ Moi^a , ' OHa, Åtj^akm^ 
Wenjmuy JLekfamh^ Xåttvikf, Obi^t, 4bh öcfar ' 
Bjursés ^oknar vid filta Riksdag bode^difHgff 
fjordt, ac varéa b«friad« ifrån then 6rofV«* 
qe^j fom Almogen iMn början ikai frivilligt 
% åtagit at utgöra tit Stora Kopparbefgt 6räf<* 
va vid thé tilféilen, tå tlien, för tioiade ol^« 
kor, behltfde repareras och förbyggas ^ men nir 
me», fiedan Grafvan ctbållit ftora Privilegier 
odh Förmåner > icke dcal för tjpen famma Vara 
aOdig j HvUkat j tillika ft«d Jivad benälte Col- 66 f Sv. Aiicfiivuic; 

logkr th^rvid t undecdånigh^t aivdragit.och (5- 
r^äMt^ KpogL VIaj;t/oti n|digt Öfvervaganiha 
tagit. Och ehuru, genom Nådigt Bifall til AU 
mogens 4äUdM föktd Befrielse ifrån GrufvehjeU 
pens utgörapde ^ Kongl. Maj:t och Kronan ^kun- 
de tftfij^en betydande Inkomft^ tå Ahrogen 
i thet ftället, lika med. iheras Vederlikar^ bor* 
de utgöra the Onera> Förfatningarne utfätta; 
Dock likväl ogb Icna.Almp^^.vid Anföknin- 
gens Jngifvaode^^ jcke, efterflnnat Fölgderne^ 
fiMiidfe -fftrefcdt theri Tangi' the, ' ge^nom then 
fftkce Beftielfen^ Äg ådtogo^ Så liar Kgi. Maj;t, 
i Mådlj^afQgl», u förekKStmna «|i^ Klkgai^y tben 
AliPQ^OflL, 6fv«r fw hö^a Uofkylder^ i Jämhfö- 
m^f) o<^,^g^ U^n mt^ cMKkr föxflnJlaiWde 
I^^gj itt^d» I^hefe NMIga.yifiåg^ bmx \åå 
hjWr ^ «r*e| frifejrt* , . -/. i A 

/ Q^k rpå th#t ATfnAgeti tA kuaift Atfto-<y<t 
4^!^g^4' (e . ocji finnst (e|: mindre mec^ hvatf H«ild« 
h^t.(Mp)i j^^rliffQt^ Kongl Maj:t finoi 

^WQQt..\^deFat«re af. Dalr Almogen .attid QOl* 
fat(;aryJ(n,Kongl,:Maj<w. )tpga BÄ|«lfe at rid ak 
^ S^^k^S? :^'^"^o 'inirar thém uti ^en» One^ 

Soqhvcgift^ri hvJtika tbet Nådiga Utflag^ 
J^,, y-% J^OMW •fvattbc»ör4e underdånigt 
Aq(c|l9pifif^ gitvit är^rfå tydeligeti ådagalä^erj 
(^ i*8 ^^^^^ '^^^ ^Äl. Al mogens oännane kondJ 
Acap. och käpnedom kptttmai at hete. Qrofve^ 
ä^iitxeis för alia thf (](;^ j 4inderdånigbU/i;QlL4ndd 
Sbknar, , efter ^789 åt« Markegång, Ic^s utM 
fior mera an tilbopt^ is^g H:dr ai fs, tsott fi^ ' 
Omrai. ^öjrfaifiingan» i lOftuii^t fladjg^. iöt 

tbefff Mt 0ikiM til f ébö Rt^r 44 Al fif «1 ég U4 
lfgi$ 0«h bv«fftf fäledék följer, M fbe tjatig 
iaot faM Vtéitlikztf font jciåhnk Idkä. ed 
triljg fift6fgfft af 43^2 RKtr 1$ fs i tdéfdecitf 
tB«m '<»eh eill«Håft ^Dom fin Kortbftgé Nåd| 
itiM jag otk thetföre gör mig 'Ifelt föitviflad zt 
^OtMentCflåtktifé&tneå djiipéfié 6ncbrgifTen4 
ket famt«ill: tindernitetig trohet öch hit ei^Sn^ 
aa och vöida^ FaéJaa If Lu!iihC0tAOIt9t ded i^ 

■ %hiiÄtt UÅyitålkKaotvtföli tppåieaAni 
fibdog FulImSgtigé för Aloiögen ati Sverdfj6^ 
Wika, tboifåfliér St U w fe wiWj ftinA^OfVanbro^ 
Gttneft; Möntj Oifai Ålfveddl«ti8« WenjAna^ 
teklknds, KlfbXi; 0H^« ÅhU Ach Bjdrsis Sok. 

• ,. nar vid fidftd Riksdag, omléiidanigft gjotilti kt vtfw 

4a'-be6^adé (hid (!eH ■Gmfhjelb, ftim Al^äogfetl ifru 

• Bfi^ £kid fitvinigtTig åtagit af tttgftril ffl- Stora 

- • ^%6ff*thm» Orofkra: vid 4e tilflihAf iM. 4Mi^ ftr 

' 'lÄ#ii na taetii fedati Grufvlif érMlItt ffdH Povll*» 

• 4^'^'«cb F«i«iitfer-i ibké Qéii tör^åeri famma var* 

jA-^itrMUg.^ &(f«iK S^^ihåfmi Säii den 31» lfartni79x. 

K(^.<^)% htr '^éniW AnftiitQMl) fédfill Ve^ 
defbörattde blifvit höfd&, uti ö(v«tMägattdd ta« 
^i öQh dlufo^ g«J>o|^ Mlidiét BifaU 1^ Alnä>i 
g^n^.fSlecbfr itökte.|Ukielfe fraii Graf^yenleij^eiui 
Dté^adncléij Krdttail kuhdé tilflvHi edbetydandd 
lokctåil}, dfi AlcAöåéå i det jiäiieC* lika meå 
åewi Vedötlifeäf^ bofde Ufgöräde Ofiéfät foirt 
förfatilingatiie ötiattai döde likvai oc|i jtöm Ål* 
moiB^nt vid Af}^^koillg«tta itigifväiide» iofc* el^ 
M&mc FdltfdoMe j niteé« flctfadf étatéå' ^ I ga.de^ genottf åpa fiHcte B9Sfitå(efi,.'fig iåto» 
gpj f» hv <fe>ngi. Majit, i NJldig affigt» pt fÖ» 
rekoaama «n KJt^ai^t den A|mog«n öfver fiic 
höga Utdcylder, i jämf&relfe «ni<»t deoif fofR 
no atgS, ofelbart /ko|le föra, til (amiM ooder'» 
dånige Anfökning icke velat läOMia De(s>^iå^ 
ga Bifall. Hvilket fördenlkuU til undttdipjg 
EfterrStteKe länder. Datum ot fupra. > ■•. 

i ■ Utkfa^ Kimgl. M*j:t* Seoret, 

(L. S.) ' '. i • 

Cndietta iM Kgl. Original • Coneeptet in^ar 
^ohcm Adam Rilibmder^ 

- ."^ "i '« t: .r; • ■• i ... - CUbtlK dok ttgMMi'-' ^ A BIBLiOGRÄPHIE. . .1 TAtf) hollet för Sven/ka Academiénl på 
c 4e» Hégtidsdag den xx Oec. mdosxc, 
'.>^ffin Attwet i Slocs^iGapeiret, of <^o/ 
' WAXXc^tJisT^ Biftcop öfvcf Wito- 
■ iSöfi, Kgl. M^:ts Ofver.Hof-Predifeant 
och Led. äf Kgl. Nord- Stlerne-OrcJen. 
. iS;r0rifa&o/w>;ho9joh.A;Garibohkn,i79it 
.-I.5fidd.i4.> L,B,*y 

Hett fii/kopen börjar detta fdrträffeligti Tal 
fiied ' den AniAäHcning, %qni OmdOmet ' tffvar *) Hvar uti detta ^rchiv ti) Tituln af en S^^ Bc^ 
' ellef Skrift fogas Boktlifvern«: L. É. Ir BéiyäiMfea 

* den ) «t finmna Bok eller Skrift If t^kt med Lätm. 
' fM'Btl^l^. öofkan v}rdt» *« detta Skiljetdco io* 

• Ve meta Mifilet*: ulaa «t ak ylet Ttydi bcftriddetf 
. med den LatioHc* dier n Ullade .<jy^.SQdent FARSTA Bandet, 69 

MAftfilfttit/ éersLÉ egeoficapefr oth värde, är 
éycket fvirt-at gifva. Vire förbindelfer med 
deib'^ det gign eller den (kåda de tillkyndt 
off^ inflyta ä pä Ty eket, at vi lallananfe dem^' 
fem de i verket äro) ban tillägger vidare, at 
Sniltet, fom leker. Strängheten fom .förfärar,' 
Fogeligheten föm åndfaller, och Händelfen fom' 
föder känilor och intryck, få intala eller för* 
vitit, at famtida Omdömen ffillan blifva pälite- 
Hge -» Dock ' likväl, fager ban, äro nagre af 
IVaturM nog begåfvade, at fy nas öfver andra; 
id^ra btifva nytjade i Tilfilten där man Clfängt 
iöker at dölja fig , och en del äro af defle blw 
da ofBfiändigbeterfå gynnade, at vir Aktning' 
genaft fiUler dem til för at ^dris itertagas. — ^ 
Detblefve at näftan afflcrifva helaTalet^ om man 
ville fortfara atvifaalla des vabkra Ställen; man 
håller fig dSrföre endaft vid fjelfva Föremålet 
af Diagena Högtidelighet : Konung Guftaf Jdölft' 
Miune. Hr BKkopen gör C 8 Tekning af dén^ 
Tid då GaBaf Adolf befteg Thronen. De fenAfte> 
Händelfer, fager han, hade blifvit A afgjordej* 
at alt hvllade på Regenten. Rättigheter och 
föf maner, voro dds intagne dels öfverlåthe^ 
afgjordc odi erkände) men af Vanan ännu obe« 
ftyrkte. De Borgerliga Lagarne fonnos ofta 
ofailfiåndige, vilkorlige för Domaren, ofäkre 
för Medborgaren, och fåledes farlige för fjelf« 
va Regeringen. Rikets almänna Hushålning 
och Angelägenheter voro vanfkötte, fanst Drät« 
felverket fönderlHtit emellan dem, fom det 
handterat. Med Konangahafet och Riket voro 

£3 alla 

.Dock til detta, fom til 9!!^ indra ^ tnede)ft vara em^ 
Férdom^, ols påhgde Oks aAki{ddande beh6ms f0 ^ iv, Atcnif9Mi 

»Ua Grant&arne oförlikm .o€li »n 4el ii{||)wh»» 
^endtlige. Gfänforoe Hgo I9(?rän€le^^qe> ojci% 
j^eyarti^es | allj^ faU illg af di^n^^ fom r^er^.pi^ 
tänkt fiycka FcMIer jorden fm fi( förfv^raJiien»^» 
Sid. i( yUat Hr Bidcopen, haru G^jftaf A^olf 
förd? fiq Hegering. Hans Yniieft (ta^flipdo ffier* 
Indels vid Tilfällén^ gifit^Jit JKkMIi^ ätnnefli 
9t bUfvn Store Mäfi^ då är^df fra^dr nn^rt^ 
Oär de f;de)igen tjepte {IcKivpig pcji f a^ertM^v 
)a|id; då utmärkt |)elQn(e, när de Dtv|dgadee|^ 
)er )?efä|iade altnänna. Vä^oligaa. Pff JOMf ^ 
i^V^kas N^tfiu. Häfderiié* f^rtviga br^dpfld ;{(««» 
nongensj^ fö? jSgenikaper.och Sedriftefi, dem {e« 
pafie Tidff b9|akta| in/kränktes likväl in^lP Ii* 
W Åwb^tca, fot% aUt4 blefvo iWri^/' i Ko^ 
9mig«pf hand^ mett aldrig /'r/^ 4f b90$ Rjeg^ 
fing; Tjenfteinan af kpgft^ Titli», bfttkatfe uti 
^e vigtigafle Varf^ intagne uti f^oinfogens när^ 
ipaft^ FftitrsendP, KlWde likväl ilwunder f| Ii- 

^ f X^^ ^"- i>^8r^P o^ii t^nlM fatt Qcn ^ Rh 
iLfta 9rpnder| at Enerver|deii blott giiTartil nh^ 

8t^ dersw nieBiD^Ear, Aimänbeten, hvif^ Biträd 
9 8n(«p!igeq QcU ofta an^if^di^s, fam dock aK 
^xi^ ram för fina yilkorliga begär ^ blott någtti 

Sång förfin fQrqöjelfe, men aldrig för fit lorl^ 
41a flags {.agar yorq lika ^ftertrycktigé .fi^r aU 
Ut 9ila Qeting och Förbehåll iika helige fOr 
«l|a, Skatter och u^lkylder in<Wade« mt d deqr 
|ämnh9( Pfver alti^ at ingen betungades för eq 
IMAans befrielia, Qoh ingen b^fri^des iinder det 
fkiqiännsis behof. Öet eniKilta Tycket bet!^4d« 
^^s intet, ^en enlkildft Myndigheten utrÄt*« 
Hde Intet ;| och den EgM nyttan förfnillade in- 
Ifti Alla /kingrade eller ftridiga krafter fa^- 
M^i och förans (jl ^efafiandeafSaiqlialJ^^i;^- mnpUkma SUt^ka. Denna uti Qntät A^oiH 
mn^ var pti%/f ging Konungens och hvarja 
8vérr/k Mäm.^ Hr Bilkoperf gjöt härvid deii 
Anmtrrkning , at alt detta få mycket mera ujp- 
Iiö|e¥ Odftaf Ado!ft Lof , (otn fCfbkbeteii ocfii 
Adeimoået^ ' mer 'än Lagarne , f&rde fionom 
Hi Ändäioiileny' flcåffade Medlen och verkad^ 
tlminna Nyttan; titlaggandes, at om vare Fötit 
fifefcr hos Gaftaf Adolf vördade ^n Regeting^^ 
nirmafr gagnande der^s eget TidehVarf, få bo- 
ta ^år TidÄ Mpdborgåre förnöja fig åt delJ 
Ljus och den AhViinibg^ hon lämnar yåra da» 
gar. Sedan nährnes den Beflämme!fe/Konaii« 
géii gaf åt några våra Lagar ^ d^n iryogheé 
fean fiilorde m^d Laafklpning^n» dé Stinelfer 
han gjotde för Uplyuiingen^ den Rörelfe hatt 
befrKi^jade oti Handeln, d^n Ordning han Ikafr 
fade qÖ Näringarne^ den Omforg han bar för 
ederna y den Ömhet och det Exempel hvar- 
fne4 han vårdade Sanningen och Utöfningen at. 
Rélfgtonen, med bifogad Anmärkning: hura.eö 
Konung med någre af defle Förtj^nfter redan 
vore Stor; huru mycket mera öfver alt beröm 
GuRaf Adolf, fotn förepade dem alla. Om Ko- 
nungens Krigs-konli heter det f- 13$ atde För- 
bäaringar^ \om GuRaf Adolf uti Krigsväfend«^ 
inftrde» federmera blifvit al mänt antagne, at 
de fegrat på lyckan och gifvit iMraåt Européns 
Härförare; fårat om det Krig, han inom Ty- 
flca Riket förde, f. 14, at det för Efteryerldei 
lärer vitna om den Rörfla Statsklokhet, R]> 
keu invärtes Stälnihg tyktes fordra eller föra 
til et utbrott, Rikets förre Fjendjer voro nog 
förlikte för at icke oroas, och hade t alla faU 
intet at ombära för Sveriget varagtjga. nytta j 
* E 4 *å 74 ' St. Af clkr^«iif 

xOfkoldy oöh at \oMi éét- hnn icke pli nl|ol 
fatt ikiRe ftika httmnft» öfVer det bemötande^ 
fotn han Mif iåt föM. DeriAa Ceremönie fSfr* 
f filtades iffentligeii; Priilfarne Johaii <jch Ma- 

gnM, månge Riks-Råder, och de fbrnHtnlte Äm* 
etst»ärt Vi<i Konun^M HiaF voio därvid tilOéh 
des) h varefter GvefVeft flcyndade fig atkotfima 
ifrån SVefiKS hall afrefle i (allkap med Mini« 
firerne, hvnkas Farfefliiriingar hatt hade at tac^^ 
ka för fin Frihet. Hans Broder Edvard , hvårs 
Oefoal di var fiCrdig at komma i barnfang^ 
kunde icke föl}a efter f6rr än i b()r|anaf iV6i. 
Hvad Cecilia beträffiir, vet man icke på hvad 
fitt hon ledde från fig Intrigaen, eller koro 
hon bief emottagen af Un Fader, Konungen ^ 
när hon återhonA tå honom. I almänher gä va- 
re Häfdeieknare, undantagandes Hrne Ceflkis 
och Dalih 14), helt lätt förbi detta Åfventyr. 
Långt ifrån at utreda des omRSndigheter, låta 
de ej en gång mirka, at Prinfeflan Cecilia diff* 
mi haft någon deL Alt hvad dedårom berät- 
ta beftår däri, at de itied få ord nämna ifet 
Fåld^ fom af Priks Bric åfvades mot Gref^ 
ven af Ofi'Frishnd f9r én Orfak\ bvitken^ ef- 
ter deras fSregifvandC) var nog obetydlig y,ocb 
fm icke fåHjente fi if^cket heiftas. 

(Fortfttnkig e. a. g.) VYA. 

^) 01, Ciljims^ Sonen, 1 des lOftorift om Kos. Cki^ 
ftafi, Del. a, iid. 342 o, f61j. och 01. von Dalin i 
4es Svea iUkes Hifioria, Baa4»3t DeL i^ fid« 4]^« ^ ^^^B^däfir^' Orden. " ' ^ 

Uti d9t Victima Seu^iftiet^OréiM^CåpiUti 
(om Haiis Mnjrt biitl 4* ^7 ^P^» P& i^<« AI<'t4> 
t«t i StockfMtn'^),. MMinnde Kteungen tii 
fiiks-fiJ(roU C«iftiiHifiie^Mäfiium% odi Härolcieii 
vid K^NigL Sei^lphjQiorfiQrdeQ,. Hr Leoiilu von 
flMfm9fff,.lWfikw .<iUilra.blQf förkltrodtil ^iåX 
dåre ^i^ X^^ ^trd ^ Stjer ri#* Orden. Eérer fioUft 
Capitel iBkiikid0^'deii t^tfiämndt Ritts ^Häroh 
^en i Konm^f^f C^bteef, fir it blifvm ama^ 
fen^ da tiå^diäf-Kipan ^^) pikängder hdnom 
ff C^mcBoiiipiMaftareii vid de Kgl. Orden ^ Öf^ 
veifle.Kammv-JonkareA Hr Frih. V^b^fFvtJe^ 
hvaieftef Kw Ms^ pA Ityie Riks* Härolden > 
fom lÄrvId ioV^vk kniy hängde det tilhöran-^ 
de SffHpbäner «* Ordens • Bandet med Seraphi^ 
«ier-Tf)(n«t ful Medailion^ prydt medKongiig 
Kroo9, of ver KUpan, famt tildelade bonom Att 
mindre Åiwg/* Svirdt ^Ordern Korfet oti Me^ 
dtillon, famt äfven vidare KongL Nord^-Stjefm 
9( ^Ordens vanliga Kors, bvilka bägge Tekn 
fiftades qtf BandOglorn fom tit deras bärande 
are fatte på Kipan, hvare^ter Hans Maj:t iU 
ven Mådigft lämnads bonona den til Riks-Här- 
•I4|»m*?t»t }iö(»nd» Sfiran ^***> Fa Re vér. 

Ut% 

*> Det bil!? vd Koonngens Singkammjce', dSr et Bord 
flMd det Vaaliga dfr^raget eller Bordtäcket ^f fvart 
ölkaret ^fmtuflt med tiviu Kors» och de til Sera- 
pbimef^Sakn biruide Stolar med lika flags Sammet; 
W4d^YQro.fl!|lde, 

a*) HdroUtskåMm Ir af forpurfir^ Samm^med Bro^ 
d^rie af Giud. 

mj Vetm Spira ^cr Siaf *r (fvwIOidd af PtKpar. 76 ft« As^fttirftifi ' 

fen åf dén llore Medfttflmi v ^fbm tflK^ J?j/(/«^ 
ffdroIdf-BanJet^hvUket ät Uått^ läfes följande In- 
fcr i pt ion : Konung G u s t A p III uplifoade Riktm 
Bdroids-Åmhetet d. dg Apr. 1780, oH^ gäfdet* 
tå Hederi-Tekn k fin lUks-Hirold B. ScM^ 
åerbeim ocå Eft^rtrddéife. : Hr Stats-Secretera- 
ren Elis SeMderbeim efterträddes 1787 af 
Landsbttfdingen i Stockholm, Ht Stim. af Ugg- 
las j och denne no af Hr Oeremonie^Mäftaren 
Leonh. von Haufswolffl -<- Uti Ordeos^Proces*- 
fion på den årliga ftora Ordens-dagen d. %S 
Apr. är Riks^Hätolden klädd nti famma Dri^t^ 
fnm Herrar Seraphimer-Riddare, (amt äfven med 
likRälKg Hatt, eller af fvart Sammet beprvdd med 
bvita och fvarta Plomen Vid b0gtidH2a Til« 
fallen ftr Riks-Härolden Konangens Befeiining, 
at til häfi förrätta fit Ämbete medelft ofltentli-i 
ga KaM|5relfers upläfande, på Hnfrodftadens 
föroämfie Platfer, och hvarvid han beledfagas 
af Sex Härolder, tagne utar Canceltlet, |ämte 
Pakor och Trompeter famt militarilk ucorte> 
alle til haft. 

Univer/iteter. 

GaBirawALD. 

närvar. Theologifka Fa^heten har nyl. tilde« 
ht Hr Profeflbren^ M. Carl Joh. Kellman^ Profli 
i Skeninge^ Stad uti Öfterflö(bl«nd^ Jheologi» 
DoAors namn qch värdigast % Haa h»de 
varit Eloq. och Poefcös Profeflbr, innan 

' han 

Sammet med broderade Kronor af Guld. öcfi betäkt 
. .med en KgL Krona af Silfver fö^dt. 
♦;> Se Neuejii Critifche Naéhricktm fdr «r 1791, N:o 
. 16^ ^r d. ^3 4fpr., iiO, 136, fcan befordradef bftAlh ffl Kyrkolierde i Ske« 
oinge och tiUiggamle Alhelgona och Bjälbd 
Lanés-Förfaipliogar. fooi iRedde x78i> ledan 
fisin att }3 är Varit Lärare häri^des ^. Eloq. 
iDdh Poéfeok-Profeffionen ble£ vid härvar. Hög* 
ikola federmera icke befatt: hvilket är ovjin* 

.-■' FrkHmwre- Orden, 

feim bär natnD af: ée fre.Qrifiar. fiisdeé Han« 
lAaljfiÄ K6wn^n9^ FMelfe*Dég å, 24 Jaa. fifli 
mtå'hm oiif glad' Sdlehaitet, och hvarvid Lö« 
Väns 8t«lttä^r6,' Jifrié' jpabl. F^ofeflbren, Hr 
Tfcoin. Henr. Craamtf^, nied fih vanliga Styr- 
kt ock Frimödighet , nd et föitriiffeHgt ' TH, 
tolkade de ^orvkrk. ivi^af-GinTÅt Ht ut' 
mirkt fin Tfuge-éhiga Éegering. • Oen taou 
franuide Glfidjen var Uflig^i^n- ooH of&rfiäi»; 
^Hbdig FriMorarASrOÖer på ea )^\a^fkfy'm 
9a med Ärabr Lagier 1cf5iit^M«Ér«0B9oder. '' 
r;-. '. )■;;:: :*.; -"i ■ >■ ♦: ' '' -/•'.-'•■•• 
i"j. .«•,•.! ' — - i i- ■■' 1 t .• lT./ilo'i 
; . '■ .1 .-.■ «; • ;'■".( i'. '■ ': ' • ' .i ■'1. 

. ' ' KHgHmmår BtUning; ' » ^ ^ 

Det 1 i^o ipriittadå MuJik-SHlfkå^. ^(f^^ 
Lfing-Ffedagep' d. 2a Ap». en Paifioos-Coopö^'. 
liviirvid ItJcottified fleg til lö^ K:dr 5t6 C*.* ,<i^ 
livifken ^on&mii' ea del tdföll iliiane $jimm 
Enkor och Barn Sifrån- AbbtStad, hvilkiMi.Xtia 
eUerFSder i^der>iiaåKrig«t aflidit ' ' " ' 

- . . . . "'""~. . .' .,/W//w' 
») $e imwm, tö <3niärania néeaflUB^* LWa fM- tt •:&ir.: AuSmiVVI!) ' 1 ,•>. Stät5-S€(iréterareo, 'Öfver^Pon-t)jra«éurea ocM 
t^omnfeqdeuren. af ^Kg). N^rd^St^ Orcteo , an.ii:^ 
Hr M^thia$ .Benit§iteriiiiyJ^Qjt\J:i^Qekbéht 
ek ii Mar^ fatT)t\uii; 4es 7^ iSqers »jr» Han, 
Var'^n'lärd och vfttér' Mefre, <>cnif yttes "Ijäff 
va ärft den Smak f6r hnHiga Ronfier och KSt' 
lek för Svenfka Hiflofietij foni varit likafonl 
des Ätt tilhörjtttf., i)I«V'.«irJt«i&'lf Ärke*Bi/k(H 

on til ;A^^«.BirKpf>«^oe . IV,.friic, Jenue. 

gef^eliiis (aöd..^7,1i$).f. f?P2« *« ÄéiH!^dft4C«^ 
BibliQthec«rif;ft, 6^ M Sitn{Qf:,^\^iugifi,^j^ 

(o<i4 ^799)' J^f Hrv.^ft^-^e^fr^eMe^.t . Poaverket. Til drt. liirda Fdrtjeifflef hörefi 
at han var defl förtjente och al heder värde 
Riks-Hifio(iMl#^ .Jk^ JMMUlMed-Arbe^ 

i^flÄÄtti^aieTlife 
M, ibland LedaBJétgagéflttHlW^lÉikii/^Jt» ttffta Enflcikai Swngt, livatoti Si^enika Hi- 
flbrien e| o^jiitc daa minima, men rara BScken 
den förnämfta delen. Han ägde defsatom ee dyrw 
\lifft CaUaet & väl af SvénOca.fom.Komer/ka 
och aitdn^ Bån FdkAagg MedaiUer, andra^vac^ 
ift Ssmliogar it ftftJga. Kaniefo^dgifiri men 
«de de» ftrnaj^, at le 1in^ainUi;«ik l^olu 
liga Konfter arfva» af Sex des Syfief-Söbcr', 
Hrne vo^ ^W^^é^^A^r; hvttfcr rönt flera prof af 
des önria Omvård(iactj Qch falla fåledes des För- 
mögenhet och läfda Samtihgar uti de mäft vai^ 
Api hStMai Kolt fegt, tnan må fcetifflrkt^^ åetJi 
ne .Mcder^flMn, få vll i »nfeenda tU des Föni 
^(Bofteri Afsbetsmanna-Vägen) fom des iiteraiptt 
Jkantkzpei ochJe^ m4^akma(^aAere, va>haq 
en Prydnad för Benateii/ka Ätten» och en Ef- 
terfyn för dem, fem bäraTSetta oti Sven(kaHäfdef^ 
ne firdeles Lärdoms^Hjftorten lyfande Nam.n^)« 
tit Gpft. von pelmgj Major ogh.Rid. ^ 
1^!. Ävaräs-Örden . dög d.'6 A^r^ i kav^ajala\ 
Sokn i Rqjåhd och&jÖrneborgs-IiiiiJ H^n vac 
ftdd d. ?'Äpr*:i7i4 ! TobollK, Hafvudftadén 
fiti ^ihfrlen^ hVareft h^ns För|[ldfar då l«fde I 

Ry/ka Fången^pen; .., „' 1 

"ffrM. Henr. '^^^//W, "neolog. Profes-. 
for; I^roft och Kyrkoherde i Ial/kyro^j,Sfiktk 
! fiti Öfterbotft, åog d* 17 Apr. p^ dcf "fräfte^ 
I ^lid^och^nti^es^^yb an; [' :]' ,^, I : 
I * Hr M. And. Kraftmän^ Leaor,^j^^^^^^^ 
' Borgo d. 22 Apr. och uti des 80 år< nan var 
Tienfifri« 

' ^ . ^.SÄ^ 

•) &I. Hr StaU .(MMiekUeds likl 
fQ Sv. hUTUlWU^t Aamost !«' 

Wt CHof ff^atte^ftufnå^ LietttenftAt ?idl 
Kgl. Lif-Dragonerne, dog i Åbo å. t Maji^ och 
uti des 40 £r« 

Hr G.:VL..Bkb0k%j Secreterare vidRofigk 
Krigs- Rätten i Finland 0(^h Juftiti» -^Ooibadi- 
man irid KgLOeii.&riga^QMiaii(rarmtet darftX^' 
des^ dog/X'^). Apa. vtLilsii^if»^ famt i 4t» 
30 år. \__:L-^ 

:; peforétit^at. 

Hr Ham l4onli. Smtdenbialm^ Öfvedle i At« 

oaéw^ Öfverfte-Lieateps^Ot yid fidfis-Dratniift» 

Ens Rege^iMite ,och Rid. af KgL Sv.; Orden ^ 
fordradM d. 23 Febr. til Ofverfie vid fBreo« 
ftegej9eoXA^ • ^ ^^. 

•V •';"';•''' •■•; - Sjöfart, ' , 

VitOern, ^etlaq Mn 1790 ocfi 1791 har v»» 
^it n oviitnl^C blid, dt 'S|Öf#rt9n af denfamitis 
^lifVit ^ga Undrad uti y^Nbfra JFlaf , i fyii-i 
ilerhet. hvad tbndetsfartétn' t&r ^ockbolms Stad 
beträffaf.tV </<r^i8 /7^r^0i>^., apkdm de^ Gfi« 
Skttpparen oå des Redd dier Ström, >iäml. h/C 
Schrnldt* -ifrån Wi^tnar, ifyeA- fpm de.förflfi| 
f5r rijf ,k9fl»le ankaret atanfSr Stadens ntck- 
Bä«;'i^oJd'^. A: Bark ifrån Mardrand och J. C' 
Hein ifirån Köp^nhamii, fom (kedde äen t PSfi 
wHuini*, 1'. .;.. . 
1 1 ' i STOCKHQUkf, : : 

tfjyat ho» Johm A. ÉASLBöHyj^ SVENSKA 

A R C H I V U M Första Bandet; Fjerdf Stycket, BREFVÄXLING 

lEfmUan KglBibliothecarienCtfr/CÄr/^ö/! 
GjöRWELL, och Hans R^.Herrat 

CORRESPONDBNTER» 

I^irttah 

Fall icke, Höggonftigä Älmk'tihiet, thed Din 
Onåd öfver mig, för det ovänliga Hög* 
tnod, at trycka min egéH Bref växling fAedaH 
jag ännu lefver. Meti låt ofs förft talas litet 
Vid. FrinÉo: Medglfves gSrnå^ at det är Hög* 
mod, ätmihftdne til någon del; men låt ofs all- 
tid blifva vid Sanningen^ få /kal det ock vis* 
ferligen etkSnnas af hvarje Män , fonl- Ikådat 
ondef fHaiet, at^^enna ftygga Synd, ehuru öf* 
verklädd med den anftétndiga Kåpan af loflig 
Egenkärlek, drifver ofs näfian til alt. Och 
hvad äir väl Orfaken til Böckers Författåndo 
och Utfiifvande föga annat, än bara Högmod^ 
och ändå laflar ingen detta Företag» 

Secundot Medgifves vidare, at detta fåledea 
nameraiofliga Högmod är ändå ovanligt y i an* 
feende til fina egna Brefs utgif vande medan man 
fjeif ännu lefverj meil låt dfs åter här blifVä 
vid Ratvifan. \Jt\ ingen rtags Skrift finnes me« 
ra Sanning än uti, hälfi Förtroendes-Bref ; men 

F ickd St Sv. Architum; 

icke åd$ rnytdre äro de 'kt den .befRalTenRet» 
at ce beliöfva mera tJplysTnfng, mera Granlk- 
ning, äodcflefta. andra JJkrifter, hvilka läggag 
under Trycket. Mycket Ikrifves uti Bref , fom 
den, Ttedje^ mindre et helt Publicutn hvarken 
noga förflår eller kännex- , fådant behöfver up* 
Jyfas. Icke alt» uti Tromål, tvänne Vänner 
emellan , bör därföre .trycHas : fådant pröfvar åter 
Granlkningen. H vilken kan nu h^tre lipijja 
ficb gvaf7jla, än Brefvaxlaren Ijelf? Utan alla 
Exempel äv det fördenlkull icke, at lärde Män 
fjelfve utgifvit flna-Bref, eller därtil bidrs/gitj 
och för at blifva inom den nyafte J^iden, få 
utgaf Hr von HaUtr 1 Bern (jelf de til honom 
Ikrifne Bref otur alla Länder **). 

Tertio: Oagtat Brefs fynnerHg* Rjjihaltig* 
iiet Qch l^å flora Behaglighet , få är.dock ingea 
tjiog fäkrare, och af ^ Förfarenbeten mera be- 
fiyrkt;» än det, 3t af alla Handflcrifter inga äro 
närmare qnder<i:afta4e F&rftåring acjb '^Underm 
ging^ än juft Bref. Orfakerne til detta Mffsöde 
firo få månge, at man därmed, fconde fylla ea 
Itel Likprädikan öfver alla de för Verlden för- 
lorade. Bref-Samlingar, ibland hvilks^ jag dock 
befara^ at Sanningen intager främfta rnmet: ty 

det- 

•) Hr Alb. von Haller ^ Rädsherre \ Bern,, cl6d 1777, 
utgaf: Epiftola eruditorum Virorum ad Hallerom , 
XLtiÉeat Band; Bern, ^773*75» 8- Ja. den åter 9 fom 
enflaft åtn6jer fig med. gamla Authoritet^r» behaga, 
de låta fåra iig til minnes min Refp. Förfaders , Enis» 
mi Mn Rotterdani, Bref, långt fåre iles Dåd, ir 
X536, utgi(ne« Den, föm vidare hdgfilles at flvrka 
fig uti den Tiltagfenhet, at fjelf utgifv^ Hna Bref, 
kan. af ftera dylika Exempel, himta; jgn krafdg Up« 
flinntran uti Sal. S. J. Ar^nhold^A Bibliotheca Lpifto* 
larom; Hannov. 1746,4. FdnsTA 3andet* 33 

éet ar Jujl Satmwgen^ fom bar i Verisen "minfi 
tiles. När någon dör, få raferas aldraförfi Bref* 
Polpeten. Enkan tror, at Hufets hda Välfärd 
vedervågades, om Sai. Mannens JBref någonfia 
komntio i främmande händer; Barnen^ fi 
länge de äro omyndige^ förftå icke'arä(.itjafavitt 
från fvartj och när Goflarne åter biifva 'myn« 
dige^ fråga de tnerändels bara efter fådana V^ 
per, fom kunna väga op en Accords^Sofmma* 
Dock flor fak uti de vanliga Brefta/korna , hvil<- 
ka Qtomdefs merändels blott flå uti närmare 
Sammanhang med Fogde^räkningarne j - - men 5 
men det förhåller fig icke få med Bref efter 
Store och Vittre Män. /7^^ori/? heligt vårdas 
Dcb med critilk Omförg otgifvas - - ocb indi 
iigga de icke fällan uti Skräp -kiflor och pfi 
Vindar 'Gfv^lämriade åt den långfamt frätande 
Matten och Målen å ena fidan, åt den flitiga- 
te Kökspigan å den andra. Jag bar icke hjer- 
ta, at mycket vidröra detta för hvar}e Sannin- 
gens Tjeaare högft fmärtande Ämne -r - dock 
måtte mig i al ödmjukhet tillåtas, at fupplice- 
ra om en Grace för vår Hiflpria^ eller at alla 
Bref ifrån och til den Store kiks<Cancellef.en^ 
Grefve Axel Oxenftierna\ hvar de finnas^ icke 
mätte förfaras, utan ju förr defs häldre, liu ef- 
ter ifo års förlopp, läggas uti almänt Tryck! 
Pris, ja fior Pris vare Hans Excellence, Hörr 
Riks-Rådet , Friherre FredricS^arrc, fom 
noga i Ordning håller och förvarar de bägge 
förträfFelige Herrarnes, Riks-Rådernes , GrÄ- 
varne Nicod. och Cart Gufl. Teffins Handlkrif- 
ter, i fynnprhet deras Bref-Samiingär. 

Quarto:. Jag ringa Man har blifvit under 

Loppet af min Lefnåds-TlT*, välförflåendes emeU 

1 F 2 lan ^4 S^* Archivum; 

lan det 20:de och 6o:cle Året, hedrad tiied inåa« 
ga Bref ifrån in« och otiändlke» förnäme och 
lärde Män; ja! jag viker ej ifrin Sanningen^ 
otn jag bekänner, at deras Antal vida öfverfli« 

fer Tufende 'talet j fom förtjena fe Dagsljafet. 
lina Svar pi dem äro ock til en flor del t 
behåll. Na vil jag fdrden/kull icke hafva det 
på mit Samvete uti min Dödsfiund, at jag ic« 
ke gjort alt för denna min om icke endafle, 
dock kärafie, Rikedoms nytta och gagn för det 
Almänna. Bårjan med denna Rädning A^er 
liär uti Archivo, och, vil Gud! ikal därn^ed 
efterhand Ikäligen ofta fortfaras. 

Qtfinto: 1 fall någon välmenande ^iXtf/^tf- 
riuT fyAofätter fig med Hopfamlandet af Subfi* 
dier til fme Confrérers Martyrologierj lkonan« 
des därvid ingen flags Upgift, fom til £fter« 
verldens Upbyggelfe lända, kunde j få ikoUe 
not en få (lor Välvilja det fynas vara altför 
-Otaifamt ifrån min fida» om jag icke under* 
fiödde detta få Chrifimilda Upfät med någre 
fmå Fragmenter, min Ringhet angående, och 
dymedelft förhalp denna min Näila til et di^ 
grare Convolut. 

Sexto: Nej, håll up, min f jelfkäre Editor, 
ned din-fiora Språkfamhet! Således må detta 
Företal härmed hafva en ände, och Läsningen 
af fjelfva Brefven taga vid. — Skrifvet på vac- 
kra Torpet Captensudden^ uti den glada Maji 
Månad, och på den finrike Epiflolographea 
Defiderii Dag, å. e»G. B. 1791. 

GjÖ&WBLU 

i. Ifrån FÖRSTA Bandet. 8J 

1. Ifrin Hr Hof-Rådrt Carl Gufl. Warm* 
H o L T z j dat. Cbriftinebolm , den 9 Septembr. 

1756 ^). 

InnehåtL 

i) Generalens Frib. Cronftr&ms Lefverne. s) Hr 

Hof-Rädet började fin Tjenftevilg hos nyfsn. llerre. 

. 3) Dennes CaraAere och Kuofkapen 4) Tvinne deg 

efterlåranade Handlkrifter. 5) Brifter ud min Bok. 

6) Höfligheter. 

MofT/ieur^ 

Je viens de recevoir rExempIaire de la Viede 

Monf:r de Cronflröm^), que vous aviéa cbargé 

F 3 votre 

0) Efr Ho£.Radet If^amjhoUz år ovederfSgeligren Und 
får en af de ft6rfte Literatorer, fom Sverige > 
och hårom vitnar hans Bibliotheca Hiftorka Sveo- 

. Gotkka på hvarje piad. Detta vifar fig ock uti deo 
Samling af fSrträffeliga Bref, hvarmed den Sal. Her- 
ren hedrade mig» alt ifrin början af des fé^ mig Cå 
oikattbara Bekantftap ^v 1756, och det oaf brutet alt 
til des Död år 1785. De gå til et ganjka flört An« 
tal, iro alla ikrifne pä Fran/yjka, och daterade {rån 
des Sätesgård Ckrifiineholm vid Nyköping. Af deffit 
Bref år detta det f&rfia. Kort före fin Död hade Sal. 
Bi Hof-Rådet åfven den ftora Godheten för mig, at 
återfialla til mig alla de Bref» hvarnied jag haft den 
åran at upvakta honom. Bägge defl*a Samlingar Iko- 
la få rum uti detta Archivum, vålförftiendes fämyc* 
ket dåraf, fom Snnu bör komma uti Trycket: ty 
Ordning bör fiyra Friheten, ock/å uti Trycket; eU 
jefi blifrer Tryckfriheten det fariigafte Vapnet inom 

. et Samhälle, i flåUet för det tilböriigafte Medlet ud 
den tankande, det nyttigafte uti den dygdige Med* 
boxarens hand. 

t) Detta var et af mina Ungdoms- Arbeten, eller :HoI* 

. låndika Generalens, Frih. och Rid. Ifac Cronftråms 
JMveme; Stockholm, 1756, 8- Hr Generalen var 
född på Afweftad i Dalarne d. 3 Jul* 1661^ och dog 
på fit Gods Nemelaer i Hollåndika Brabant d. 31 Jul. 
175X9 f ålades uti en ålder af fulla 90 år. Han tor- g6 . Sv. Archivum; 

votrc Libraire de me remettre. Ce prefent 
xn'eft tres agréable par plus d'an endroit. 11 
me rapelle furtout ces tems heareux^ qoe fai 
pafles dans la maifon de ce Seigneur, en qua* 
lite de Secrétaire de fes Commandemens; mo« 
mens les plus précieux de ma vie. Oui', Mon- 
fieur, ce fut fous un ausQ grand mattre, qae 
je commencai ma carriére, en entrant dans le 
monde. Ce fut lui, qui avec ane bonté toute 
particuliére me forma aux afTaires, qoi m'ap« 
prit a penfer avec jufteffe , qui me fit aimer le 
vrai^ qui dirigea ma plume. Aasft ai-je non 

fcu- 

de fä hSr meddela nå^a AnmJrkniiigar til Gene* 
ral^ns Lefverae, fom jag efter Bokens utgifvandc 
anteknat mig til minnes.^ Til Jtd. /^. Generalens In- 
formator hette Råbeck f^och finnes Utdrag af 2:nc 
hans Bref ifrån Leipzig , af d- 25 Oft. och 3 Nov. 
1679, införde ibland: Diverforum Teftimönia de 01. 
Rudbeckii Atlantica, p.2; ud hvilka beråttas, huru- 
ledes han f6rt med lig Fårjla Tornen af Adantican, 
och genom den&mmas framvifinde och Unande al- 
lefUdes forvårfvat fig de Lårdes Vånftap. — 2?/ /irf. 
86. Ovånlkapen emellan Férfte Carl uiuguji af IvaU 
deck^ General i HoUåndika Tjenfien, och vår Baron 
Cronftrom, men fom var ildre i fammaTjenft, eka- 
des icke litet af en Svenjk OffLCtrare^ fom' ockfl 
tjente i Holland och var Favorit nos nyfsn&mnde För- 
fte, men vifade vid flera til fållen nägot mera, in blott 
Kal^nnighety emot den under Vapnen grånande Fålt* 
herren Cronftrom. — Til fid. log* Generalens Fru åt 
en hel Melon pä en gSng, och fedan den dagen lef- 
de hon vål ånnu i 2:ne kc^ men kunde aldrig fördra- 
ga inom fiii Mun annat, ån en Ikifva Hvetebr6d och 
et glas Vin: det var alt, hvarmed hon uppehöll fit 
lif alt til fin D6d. Defla bagge Aneoioter har jag 
af nåra Slågtingar til Hr Generalen. -^ Något mera 
om Generalen. Baron Cronftrom, och denna hans Lef. 
vernes-Beftrifning , ikal förekomma framdeles uti et 
ifr Hof-RAdets Éef, dal. i. 4 Aug. 1757. PÖKSTA BaN0ET. (7 

fealement fenti vivetncnt les grandes obligttiont 
que je lui avois; mais j'ai taché, en touti' oc« 
cafioiiy de macqoitter envers loi des devoira» 
que n)*iinpofoit la reconnoisfance. 

Si j'avoi8 fd, Monfieur, que vous aviia 
formé le deflein d*ecrire la Vie de Monf:r dfé 
Cronflröm, faurois pu vous communiquer quel^ 
ques particularités , dont peuNStre vöus' n'au- 
riés pas été faché de faire ufage r). Mr de 
CronflrÖm a fait infiniment d'hoiinear ä la Suédei 
It écoit rhomme du monde le plus almal>le^ 
il avoit Tair »länt, une grande poIitefTe, 'det 
maniéres nobles, beaucoup defprit et le godt 
för. II fénoncoit avec grace , il badihoit agréal 
blement ; furtout il posfédoit parfaitement Part 
de bien narrer, fans tom ber dans- des repeti* 
tion^, defaut tres ordinaire aux vieux guerriers. 
Il n'étoit pas favant^ il eft vraij mais ilaimoit 
la Litterature et les gens de lettres. Il coii- 
hoisfoit tous les bons Autéurs de Tantlquité, 
et les avoit Ids avec difcernement. A Tage de 
foixante feize ans, il vouluts que nous fisfions 
enfexnble la leéture des Coromentaires de Cé« 
(ir ; et je conferve encore precieufement Texem* 
plaire qui fervoit ä cet ufage, et ou certains 
endroits, qUé Thomme de guerre entend mieux 
que le Grammairien, font exadement marqués. 
Je pourrois ausfi vous montrer^ Monfieuf, deux 

F 4 petits 

#) Denoa min Okunnighet om Hr Hof.Ridets tå nSri 
Bekantflu^ med Hr Generalen, beklagar ja^ Snnu; 
men at Jag ftr åfrigt följt A^nu^rj^ Memoirer och 
flere trykte B6cker> vid detta Arbetes författande , 
inti^s både af mit Fåretal och af fjelfva Boken: haf. 
vandes alt ifrftn Ungdomen haf^ det för en Sed , at 
flujfva efter Killor och npglfva mina Sagesman. 88 Sv, Archivum} 

petits Ecrits Francois de la faeon de ce Gene- 
t^U dans lesquelsil exzmine Pflifioire de Cbar^ 
lésyiW d) et les Lettres Pbilofopbiques de Mr 
de Voltaire. Il y a de bonnes penfées, des 
reflexions judicieafes et pleines de fens, quoi** 
^ue le ftile n'en foit pas chatié* LesMemoires 
qui VQU5 ont été communiqués fe fentent d'a* 
yantage du declin de Tage; d*ailleurs le Co« 

f)ifte, ausfi bien que le Correfteur vous ont mal 
ervi, j'entends pour le Francois, qui fouvent 
eft fort eöropié e)^ 

Pardpnnés^ Monfieur, la Jongueor de cetto 
I.ettre. Je la linis, en vous faifant mille re« 
mercimens de votre Livré , et en vous prote* 
ilant, que bien que je n'aye pa$ Thonnettr de 

voas 

t) Denne Hr Generalens Skrift meddelades mig feder* 
niera af Hr Hof-Rädet Warmholtz^ och, med des fanw 
tjrcke, infördes ud mit: Fårtäd, eller Samling af 
Hiflorijk^-- Ämnen» Del i, (Stockh. 1760, 8)9 fid. 
200*214, under Rubrik af: Lettre de S. £• le Baron 
4e CronJtråfHf General au Ibrvice de la Republique 
des Provinces-uniesy å Mr de % ^ au fujet del'/?/. 
fioire de Charlis KU, Roi de Suede, par Mr tk 
yoltaire^ 

4) Låter jag Hofligheter, ja ej fållun ofirtjenta Loford, 
&k qvar uti de tiimigikrifneBref, fä Ikal jag in mindre 
firyk^ ut den Tadel och Granpining^ fom fallit mig til 
laft. Jag vore en ovärdig Sanningeus Tjenare, om 
jag f6rgudadeel. fmekade mig fjelt; jag fordrar i flr//» 
fall blott Rittvifa. Jag nytjar Anmi&rkiungen af den 
rådbråkade Franfyfkan, at hår fupplera de fid. 44, 
rad. 9, förekommande - - med de 1 Handfluiften va. 
rande orden : petUetre par malUe^ . <* Man torde kun- 
na numera fi fyndlöfl: förmoda, at någon Page el. 
ler Hof-Junkare uti den Tiden blott velat roa lig med 
den på Slöttet ovane Complimenteuren, utan at dår- 
f6re juft hafva haft et fä elakt Hjerta. I almånbet 
atfiga var yir General något fallen för Mifetankar, P6ksta Bandet* g9 

vons connotrre perfonnellement, il y a long* 
tems qae, toaché de votre merite^ je fais avec 
one fincere eRime 

Monfieur 

votre trés-humble jet tr^ 
Chnflinikohn , prés de Ny- obeisiknt ferviteur 

köping, cepSept. 17561 Warmholtz. B Ifrän Hr M* J-acob Waiieni us. Vice* 
tibliothecarie i Greifswald; ^zX.GreifiwaU^ 
L 13 Nov, 1790 *)• JnmhåtL i) Geo. Saperiotend. D. Schicgels Ankomft ocli 
Emottagning i Greifswald. a) Hans f6rfta Arbeten 
dirftådes. 3) Hans faågtideliga Invigning til Gen. Su» 
perintendent. a) Des Sates intagande uti KkI. Con- 
fiftorio. 5) Flera Ämbeten tiltrådas, 6) Hans In* 
trådes-Prådikan. 

HSgädU Herr KongL Bihliotéeearie. 

tJti mit Ofta Bref lofvade jag, at meddela M*H. 
en kort Underrättelfe om vär »y^ General^ 
Superintendents a) Införande uti de förnämfla 
af hans många Äoibeten. Se här är den: 

Han hitkom d, 2i Sept, ifrån Riga^ fä 
inY;cket välkomnare, fom vi län^e väntat ho- 
nom, och han nu var därjämte Fridens Bud- 
bärare} blef uti Concilio Äcadetnico åf Hans 
F % Magni- 

#) Amnbknbgame Iro af Utgijvaren^ 
0) Hr D.Gotdieb Schleget^ fom kom ifrån ^d, hvtt 
liaa var Hofvai-Paflori ^ Sv. Ahchivum; 

Masnificence Theol. prof. Doft. G. Brockmann^ 
medeid et kort Tal hälfad, och, efter aflagd Huld* 
och Trohets- famt Åmbets-Ed y anvifad fit fiäl« 
le fåfom Pro-Canceller och Theol. Profeflbr Pri- 
marius. Sedan Academien efter vanligheten 
medio OAobris blifvit öpnad, höll Herr Do- 
ftorn fin Inaugoral-Oration Je Vi et Efficien^ 
tia^ épiam lux atatis in fiudiis Tbeologicis et 
€ognofcendä Religione habet^ et åe eo quod cir^ 
ta tam Tbeoiogorum efty fom fedan blifvit 
tryckt och utdelad. 'Vid famata tid utkom en 
(Utmmentatio de ParaUelismo Sermonum J^eju 
et Scriptorum Apoftolicorum ^ commendabili in^ 
terpretationis locorum difficilium adminiculo^ 
per aliquot exempla cofifirmato'^ qua Civibus 
Academise Gryphics S. S. Thbologis Studiofis , 
Societatem Tbeologicam elaborantem comnnen- 
dat D. Tbeopbilus Scblegel^ Generalis Superin- 
tendens &c. &c. Tillika följde ScriptaD. Theo* 
pbili Scblegel^ Gen. Sup. Procancéll. et Prof. 
Theol. in Academia Gryphica usque ad annum 
MDCCXC edita» ad complendam Enumeratio- 
nem ii) Cl. MeufelH Germania iitteraria. Den- 
na fiflnämnde Upfats Acickar jag^ hvaraf M. H. 
fer den Mängd af Skrifter, fom denne beröm- 
de Man redan utgifvit b)^ och ibland hvilka 
efter mit ringa omdöme i fyonerhet utmärker 
fig: Sumtne von Erfabrungen und Beobacbtunm 
gen %ur Befårderung der Studien in den gelebr-- 
ten Scbulen und auf den Vniverfitåten , hvaraf 
fenare Uplagan är i ir utkommen pch hvarutl 
Herr Författaren bevifar fig vara värdig det vig* 
tiga Ämbete, at vara Wo-Canceller vid enAca- 
^demie och hafya Upfe^ode öfver hela Under^ 

vi&nings* 
1) Den kommer yU til matta ad mit lÅria åverig^. P6rsta Bandet* .91 

visnings^ och Upfoftrings- verket uti et Land. 
Denna vackra Bok är redan fkänkt til Biblio* 
thekety och J9g bar bopp at framdeles få alla 
Herr General-Superintendentens Arbeten dit li« 
kaledes aflämnade. 

Söndagen den 7 Novembris elier Alhelgo» 
nadlag var utfedd til denfolenna Iniiallationens 
fom, då hon är enfam i fit /lag och för mint 
Sven/ka Landsmän okänd , jag vil korteligen 
-belkrifva. 

Tvänne dagar förut ankom ifrån Stralljind 
Herr Regerings-Rådet Chrift Fr. von Pacbelhef^ 
fäfom Commiflarius Regis et Regiminis, hvil- 
ken i denna Qualitet upvaktades genom De« 
paterade af Kongl. Academien, af Stadens Prä« 
fierfkap famt Ma^iflraten och Borgerlkapet. 
Däroppå begåfvo ug defle Deputerade til fiora. 
eller Nicolai Kyrkan , famt, enligt den opvifta 
Kongl. Maj:ts Kullmagt, valde Herr 6eneral-Sa* 
perintendenten til Stads-Superintendent och Pa- 
fior vid förenämnda Kyrka, hvaruppå Magi- 
firatens Kallelfe* Bref firax upfattes. Följande 
dagen /kedde Gudstjenften i Maris och Jacoht 
Kyrkor tidigare än vanligt, på det alla Stadens 
Invånare fkuUe kunna bevifla denna Högtide- 
Ijghet. En ftor mängd främmande hade defs« 
otom infunnit fig. Herr Regerings -Rådet be« 
ledfagades til Kyrkan i Proceffion af 2:ne Land* 
Råder famt Deputerade af Ridderlkapet m. fl. 
I^rädikan hölls af Prxuofitus i Staden Grimm y Hr 
M. Phil. Jae. vonBalthafar c\ därtil af Kgl. Rege- 
ringen 
f) Son af Gen. Saperiotendenten D. Jac. Henr. vim Bal- 
■ tha/ar^ fom hade tU Eftertrådare Hrne Stenzkr och 
Oui/larp^ hvilken fenare nu eftertrådes af Hr D. Schlegel. 
Ud LeIUgheteme båd^ d^r Q. Stenzier och D. Qoi* 
ftorp utnimnde vU Hans Majit nävar* Superintenden* ^2 Sv. Archxvomj 

ringen förordnad) fåfomden til en General-Supsr-t 
intendents Inflallation annars berättigade Prs« 
pofitas i Bergen, foni i anledning af detta Fö- 
reträde i gamla Häfder kallas Prapofitus Ge^ 
ner alts 'et Injlituens^ var af ålder och f jäklig* 
het hindrad^. Före Prädikans flut lämpades 
Gadstjenften til Dagens Högtidelighet och^ ef. 
ter en til Förfamlingen hällen Förmaning, up« 
läftes i) KgK'Maj:ts Nådiga Fullmagt, 2) Hans 
Dorchlauchts och den KgL Regeringens Confii- 
tatorial för Hr R. R. von Pachelbei, at förrät. 
ta den verldfliga^ och 3) Denfammas Commis- 
forium för Hr Probfien von Baltbafar at verk- 
Hälla den andeiiga Introdudionen* Vidare up« 
läfies Rådets och Magiftratens Kallelfe^Bref til 
Stads-Superintendenturen och Pafloratet vid S« 
Nicolai. Ånteligen flöts Prädikan med Tack- 
fägelfe til Gud, fom genom fin Tjenare, vår 
Store Konung Gustaf III, utfett en (å berömd 
Oiph Ikicklig Man til detta båga ocb vigtiga 
Åmhete^ Med denna Äretitel hafva ifrån ur- 
minnes Tider Pommerns framfarne Hertigar 
och deras Efterträdare, Sveriges Glorvördigfle 
Konungar, altid utmärkt General-Superintenden- 
turen uti de Skrifter och Handlingar, fom an« 
^å Pommerfka Kyrkp-fakerna. 

Nu följde fjelfva Introduftiqnen. Under 
Pfalmens Konm beiliger Geiftf fjungande , fram- 
trädde Inflituendus , omgifven af alia Prob(iar« 
ne ifrån Pommern och ROgen, inför det ho* 

ten i Liibeck» Hr Doft. J. A* ScUnmder til Gen. Su- 
perintendent i Greifswald, men favilken undanbad fig 
pigge gängema denna KgL Nåd. 

i) Nuvar. Praepofitas i Bei^^ Stad pi Rt^en, Ir (fr 
M. Mich, NyHus^ FÖRSTA Bandet. 9^ 

M AltJU^et och Praepofitas Inftitoeos inuti det« 
lainnia e). Sedan oa Inftitaendas knäfiallit fram* 
for Difken^ fade Inftitoens:. 

Lieber Bruder im Herren ! Im Nawen un* 
fers Heilandes Jefu Cbrifti und mf Befebl Sr 
Majeftit des Kånigs von Scbweden^ nacb der 
Lebre des beiL Pauli ^ vermöge] der Kircben* 
ordnung in/iituire icb Dicb in das Amt eines 
General ^Superintendenten u. f. v. und befebit 
Dir alle Seeten im Scbwedijcben Herzogtbunå 
Pommern und Filrftentbum Riigen^ die unfer 
Herr j^efusCbriftus mit fein/m Blutenporhenbat^ 

Däruppå höll han utar Kyrko- Ordningen 
en Förmaning til Ämbetets nitilka utförande och 
fordrade hans Löfte därpå. Sedan Inftitotus 
med hög röft f varat ^a^ trädde Probfien von 
Baithafar otur Altaret , och Archidiaconas vid 
denna Kyrka M. Diedbr. Herm. Biederftedt in- 
tog hans fiälle^ famt confacrerade Sacramen- 
tet, hvaruppå General-Superintendenten anam« 
made den Heliga Nattvarden i flället för £den8 
affägande, hvilket här vid alla Ordinationer är 
brokelist. Nu intog ProhAen fit förra ftälle^ 
och läfte t åder vår med Händers pälägning, 
därvid underftödd af alla Probflarne, fom ut« 
ropade Huteligen: Deus tihi henedicat^ut facias 
multum fruåum! Sift framkallades Stadens Tri« 
viai-Scholas Lärare, Kyrkans Proviförer och Be« 
tjeningm. m. och förmanades til Enighet ^ Hör* 
famhet och Tjeaftagtighet emot deras Förman^ 

o. f.||V. 

Dä 

#) Uti alla ftirre Kyrkor i Tylkland Iro tvinnc Älta* 
ren, af b vilka det mindre nytjasalla Sendagar, men 
det fi6rre eller bdga Altaret endall vid ftora Hög- 

. tiden t^i Sy. Archivum; 

Då na fåledes den ahdeliga Inftftation val 
' fullbordad, framträdde Regerings-Rådet Hr von 
Pacbelbel uti Choréj vid Tidan af Altaret, och 
höll til GeneraUSuperinténdenten et Tal, ander« 
rättade honom om fina Pligter mot Konungen» 
Regeringen^ Landet, Kyrkan m* m., förmana* 
de honom at med ftränghet blandad med fo^ 

Selighet utföra fit höga och vigtiga Ämbete til 
en Högfte Gudens ära och den Pommerlka 
Förfamlingens nytta. ÖfVerlämnade faononi 
fedan i Konungens, Förflens och Regeringens 
Namn den andeliga Öfvervården, och flöt med 
vanliga Lyckön(kningar. Hr Generhl-Superinten* 
deitten däremot prifade Förfynens vägar och 
GusTArs höga T^nfkefEtt, fpm mfidt uhder 
Varpnens brak, då lian ärefulit ftridde iot fit 
kikes anfeende och k&mpade lyckligt mot en 
*af de mägtigafls Väl(ien tti Europa, valde ho« 
nom til un Underfåtare och anförtrodde honom 
]defla Förfamlingars vård. Han' vände däruppå 
fit Täl til Regeringen , Landfländerne, Magiftra« 
iten, Borgermapet, fåfom ock til Probftarne 
t)ch Skol-Lärarne m. m. Åndtiigen blef den 
liu vigde General -Superintendenten almännelf- 
sen lyckönfkad och beledfagades af oftänämnde 
Deputerade af alla Stånd til fit nya Hus, hvil* 
Icet honom af Herr Regerings- Rådet medelft 
et kort Tal öfverlämnades til ägo, nytra och 
bruk. Til Middagen blefvo alfa vid denna Cere- 
ttibnie tjeitftgjörande budiie> och på det prSgtiga- 
fieunfägnade. Likafå hela Academie-Stateh,{onl 
följande dagen eller d. 8 bödos, då äfven de 
Studerande, enligt Cancellerens fpeciella Til- 
fiånd, utmärkte fig med MuGk och Faklor famt 
et af Hr Prof. Pipers älHe Son^ TheoL Stud. FÖRSTÅ Bandet. 9$ 

J,L. Piper^ författadt Skaldeqväde/) , hvilket 
CfinämnJe med vanlig Ceremonie öfverlåmna* 
des pä et med Guld broderadt Sidentygs Hyen* 
de. Däruppä tågade Stodénterne i 2 Corpfer^ 
ftlU bSrandé en FaUa, til Hr R. R. von Pachd- 
beloch«itropadeet: Vivat. De blefvo féderme« 
ra undfägnade hos Hr General -Soperintenden* 
ten, och fä flutadfes defla Högtideligheter. 

Förl. Onsdag d. 16 intog Hr Gen. Saperin* 
tendenteh fit Säte i det Kongl. Confiftofium fä* 
fom Prefident/ hvilken Rätt hår fiörre Jurisdi* 
Aion än de Svenika Confifftorierna, ty den döm- 
mer i alla Kyrkofaker, och alla Präfler, Kyrko- 
betjehter med deras HiiHrur och Barn höra 
därander. I^nfrån kan «j til Hof-RStten , utan 
til det höga Wismar/ka Tribanalet, fom döm* 
iner i.Konangens Namn»^ vädjas,' oéh hväroti 
én Theoiogis och tvä Jarls ProfefTorer äro As^ 
fefforer. - Vidare har Herr General^uperinten* 
dentfen fåfom Academiens Curator intagit fit 
Säte jämte de 2:ne Land-Råderne uti Kgl. Acad.* 
AdminiRration. Phbanus i G^tzkow är endaft 
en urgammal Titel, hvars rätta orfak jag icke 
vet, och. fom, nii endaft beftår däruti,, at Hr 
Gem^^bpéirinténdentén är Patronus 'för Kyrkan 
i denna nu fä lilla ^tad,, förut {a'it)krkyärdigs^ 
Gref/kap, famt har dSrifV^n nägra Fördétar. 

i morgon 24 Söndageh p. Trin. /kd inträ* 
des-Prädikan hållas, förmodeligen för et gan/ka 
fiort aiifäl Åhörare. Vi hoppas fä Te néhne 

tryckt , 

/) DetU Lyk&iiktiuigs.Qv&dé var nnderfltrifvét af 38 
Studerande, ibland hvilka räknades följande SvenOcar: 
E. W. KugkmftiirM; C. P- EkhoUz frän Gothland» 
C. A. RudohU fiftn Stockhohn, och J. Sgtterbn^^ 
Wefigöthe« y6 Sv. å&chivum; Bandet t. 

tryckt^ äfven fom Afflcedspr ädikan iRiga^itaI< 
len d. 4 Aug. ^ komn^it i vara handen 

Jag har varit nog vidlöftig i denna Be« 
flcrifnins och ny tjat med flit nägfa Talefatt^ 
(om vid defla Cerimonier förekomma» och ära 
därvid likafom^ väfenteliga. Har den äran mt m^' KVÄSTE HÄNDELSER utx SV£tUG£; 
Ac ad etuier. 

StOCKItOLM» 

Uti RgL yetenjlaps-Academien lämnade OeiU 
Majoren och Commendeuren^ Hr Joh.w^ //rri» 
mansfim^å. 13 Apr« Prslidiom, efter et Tält 
om de en Ingenieur Jiiggande Pirritningars 
och valdes, til Prsfes för innevar. Ars Andra 
Qoartal » Anatom. Profeflforen , Hr And« Joh. Ha^^ 
firim. 

BefwdringMt. 

Hans Maj!t har, under d. 6 Jal. förL 8r, tiU 
lagt Majoren och Rid. af Kgl. Sv. Orden, Hr 
Carl Ad. Mållerfipård^ Landshö^dinge namn^ 
heder och värdighet. STOCKHOLM^ 

Trybt hos ^han A. Carlbohm^ 

Den 30 Mitfi I79ié SVENSKA 

AR C Hl V V m FÖBSTA Bamdetj Femte Stycket, HANDLINGAR. 

DoNAfiOK til' Dothk^ko- 

i Linköping Fattig -CaMy" bcHå^nåé 
, nd Tvåbundr0ä(f K:dr Ipfecie, af. Hr^ 

Trofeflbr Joh. Henr. Lidcn; datiVbrr- 
. köpir^^ d. 28 Apr. 1791 *). J 

T'- • , - .' - j 
il välförtjent Minne af min för några äir^ 
gar fedan aflidna hjéirteJigen äUkad^oct»- 
vördade Moder, Fru Oodorinnao Hedvig Sp'f 
pbia LiDéN, iöååExing^)^ har.jag trocl^migr 
böra, i LikfläJlighet (ned Hennes under Lifsti- . 

G , . deif.: 

«) Deooa fin Gifvare f&. mjrcket hedrande Aft Sr, tiOi \ 
införande uti detta Archivum, u( Domkyrka -ÉåM\ 
i Linköping 9 medelft. vidimerad Affluift utur Dea ' 
Handlingar, . benSget 'meddelad, Utgifvared aahåUec'/ 
om aUa dyHka,..ådelmodjga och ofariAeliga FMaNj 
Dtngir: til Förvarande uti denna ySf Tids, vte Na« 
tions MiDnes^Bok, , , . . 

^) Denna i f i minga afleende^ virdtiadj^vicda Fra ^ 
▼ar fSdd den ai Nov. 171a och gSt- 1750 med l*ro- 
flen och Theol. Lieftoren i linköpib^ / Hr D. Mart. 
Liäim, fom dog den 5 Nov. tT^y och var Fader, 
doäi med fit f6rra Gifte, til vir få vittre och ber^m- 
virde Hr Profeflbr J. JH- Udin^ Om denna Des SaL 
Fra Styfmoders .Chpfieliga Sinne och V«idel ikal 
framdeles en TiiMd Artikdthåc uti' Archivo meddelai. 98 ^v. AicH2Vuii$ 

a«D välgOrandtf Tänkéfätt,' tned olgotfGå^ 
ibtigkomrtti Linköpings Fattfg-Caflfa. ^ 

Häldre än at onödigt flöfa vid en fnart 
förbigående och lika fnart glömd Begrafning, 
där QfverflOd hvarken bedrar dei^ Döde eller 
Arfvingarné, lärer det vara både förnuftigare 
och chrifteligare , at~ använda en dylik Kofinad 
til torftiga Med-männilkors Hjelp och Under- 
fiöd. 

I denna öfvertygelfe öFverfaqdas harho» 
- f^våbunArade Riksdaler Jpecie til Doinkyrko*' 
förfamlingens Fattig-Caua. 

; Min Vilja är, at denna Samma ^lifver et 
framgent flående Capital^ under Domkyrka- 
Rådets Vård, Anfvar och Difpofition; (kolan* 
des Interefiet däraf årligen på min Sal. ModérsT 
Dödsdag 9 den 2o Aprilis, utdelas, fluhdomtil 
Torftiga Enkor af hvad Stånd de vara rdk^ 
fom genom Olyckor, icke genom Lätja och flat' 
HosbåilDing, råkat i Fattigdom; ftondom åter 
användas til Fader- eller Moder»löfa Barns Up. 
fdfiran^ alt fom Kyrk^^-Rådet, efter fig nu tU 
ler framdeles företeende OmlHindigheter) pröf- 
var nyttigalt och med min Välmenta Affigt en« 
ligaft var^; fåfom jag ock därjämte önfkar, at 
detta mit Gåfvo-Bref må til Domkyrko-Rådett 
Protocol föras ock Utdrag däraf mig meddelas. 

Diéeraf fAn Sjukjdngen i NmrkApif^ 
den 2g Aprilis^ elfer på min Saliga Moders 
Begrafnings-Dag^ 1791. 

Johan Hinric LipéN. 
(L. S.) 

' Enigheten med Qri^al Gåfvo-Brefret beSyrkst 

af 
mis TroziHuu N. G. Flgg^iélm. 

""^^"^ BIO.. FdksTA BArKO£^. •y^ 

BIOGRAPHIE. 

Cecilia, Markgrefvinna Af Baden ^ Ro- 
demacbern;'A'6å 1627. i 

Fortfttniiig ♦). 

Likväl, oatgtat defle Uäfdeteknarec tyfinad, 
iar denna Händelfe icke blifvit förgäten j ty, 
at förtiga de denna Sak rörande Handlingar^ 
fom finnas i Archiverne, eller yifla handflcrifne 
Memoirerj^ fom asas af åtlkiliige enflcylde Per- 
foner ^ (Krifver Ubbo Emmius^ en namnkannig 
Hifloricas^ vidiöftigt däroRi i fin Frisländ/ka 
Hifioria if). t)et är fant, at denne Författare 
vrider Saken det t^äfla han kan til Grefvens För- 
mån; men fåfom lians Berättelfe för öfrigt in« 
nehåiler nog befynnerliffa Omfiändigheter, tor- 
de det icke vara obehagngt, at bär oti en Not In- 
fora faela Stycket därom , hälft Emmii Arl^ete nu 
för tiden är nog fällfynt 16). 

G 2 Äfven 

^) Se det fSregteode oti detta Arcblvum, St. 3, £0.74. 

15) Ubb. Emnui Rerum Frificarum Hifioria, Lugd. Bat. 
1616 m fot. Ur denna Kalla har Hr Celfias Umtat 
fina Upgifter. 

16) U- Emmius, Lib. LX, p- 957, 958: "Anno proxlmo 
MDLIX. - - Edfardos fponias, cum Joanne fratre, 
Haijone Mianninga aliiaqoe ex ordine nobiliam , & 
Fridericb Weftenio Cancellario, confiliorum mode- ' 
ratore praecipuo, in Sveciam iturus a porta Cnijnen- 
fi aä diem xv Calend Augufti folata näve Hamoor- 

Km vela dedit Inde itiiiere terrcftri Lubecam de- 
as, aflnmptiii comitibus Francifco Saxone Lawen* 
bnrgenfi Principe, & Joanne Hoijenfi, Epifcopo Ofna- 
hro^enfiy ana cnm bis omnibus näve ibidem con- 
fi^ofa Caltnariam Sueeise clauirrum enavigavit, ubi 
ex condifto patabantur nuptiae efle conficiendae. Ve- 
ranÅ cnm cognoviiTet illic, Regem mutata- rurfom 
fententir iocum naptiia deftinaflei nbi^ ptiaa^Stoc* foo .Sr. Archivum} 

Äfvett i Metal bar Mianet af denna Hän« 

delfe 

T 

holmnn, iftbic porro oonteodit, appulitque ad diem 
TXix Calend. Sept feftå laetidå exceptus abfente Rege. 
Qao ^oft maltos demum dies eodem advedo^ re- 

. formads paftis dojbalibus in commodum foopfe, po« 
foemo nuptias conled^e ipfis Calend. Oct feflisque 
epulisy ac genio per aliquot dies indultum. Tum 
Weftenius CanceUarius celeriter in Frifiam remiffiis: 
qui prid. Eld. Nov. Raftedam ccenobiutn agti Olden* 

' burgici , nbi cam fratre Chriftophoro Edfkrdi matrem 
gubernatricem elTe in itinere cognoverat^ ad veniens» 
& afta expofoit, & Edfardum cam nova nupta Sc 
jfhitre Joanne reditam i)arare in patriam nuntiaviU 
Id gaudio mentem matris implevit. Sed gaudium 
'^boc in infignem dolorem non malto poft vei:tit A 
diiceflu Weftenii e Suecla cam ad iter fe accinge- 
rent Princeps Lawenburgias & Epifcopas 01babrag« 
geniisy ac abitariret quoque cum fuis Edfardum» in- 
terceilit Rex focer, genecumqae ante exitum hye- 
mis difcedére non permifit; in cnjus gratiam, cum 
9b ipfo peteretur, träter <juoqae ibidem tantifper has- 

* ét infeliciffimo fato fuo, juvenis excellentif!inu inge* 
Til, & animi corporisque dotibus praeflantiilimi. Erat 

- Regi fllia adhac innupta Caecilia formaeplane eximiae, 
cui inoculis, vulta, {ermone, moribus Veherem ip« 

^ tua veneres omnes affadijOre diceres. Cum hac^ 
uti fieri fölet , Joannes, cum in aula Jlegispatris )». 
riter agerent« fiimiliarius faepe confabulan, ridere, 

. jocari, fed inträ pudoris & modefiiae modum. Dein. 
de in arce Watftenia cam eflent» verboram ludo la« 
ceffitus forte ab ea calore juvenili & improvido pro- 
veftus, quod in ifta abtate proclive erat (nam tum 
vigefimom primom vitae annum vix dum impleverat}^ 
iera fed iJluni vefpera difpofitis jäm excubiis ludi ac 

. lod caufii in conclavie g^ndecei, in ^uo piiella ipfa < 

. regia cum matronis virgmibusque nobilibus degebat, ' 
fcidis fublatus per (ublimem feneffaram fub ocuSs vi. 
gilam conicendere. Hoc vero delator paraCtus con* ; 
^icatos feS^mo animo ad Ericum primo^enitum Re- 
gis ex priore matrimonio natum, cui regmm nomen 
parens jam tsm laibo^rat, accurrenSi ac fi piaculum fåtLSTÅ JANDET. , töt 

delfeblifvit' fortplantad til Efterverldenf Kan* 

G 3 nei. 

oomtnitteretury nunciare & pro more <^umiiiiB am- 
pliiicare^ animamque Erici ira incendere. b uti erat 
praédpiti iracoodii, qilae peflntn eom tandem dtfdit, 
ifluc commotas ftccurreréy vix manus contioere, Jo- 
aunem e veftigio in carcerem eondere. Qui fam| 
vul^tå» parens Rex ob hötiorem domus foUicikuSy 
& temeritate filii quafl in necejkatem aCquam oon- 
jeans y ne conoivere ad dejecusdomus videretur» fi- 
lii faffaim palam probare, Joannem in vinculis réti- 
nere» indignationem fommam pat fe ferre, capitis 
jodidom comminari, id ad eluendam bmte temere 
excitatae maculam pertinere ratus i Edfaodus vero cum 
conjuge intercédere, & fruftra animum Regis abira 
revocare» & cum nibil proficeret» fratris cuftodiae fa 
jnngere, atque eo ipfo ftnimum Regis offendere, 
adeoque cauiam da£e, ut per nofteifai Joannea in: in* 

- . teriora regni abftraheretnr . Haec matri nuntiata , quae 
nnice .filium hunc amabat, in fummum mcerörem 
eam dederont Nec vero an te huic cruci ibis fuit» 
qnam Priacipum GermaniaoiUuflirium» Eiedoris Bran« 
eenburgici» in cujus aula Joannes ger aliquot annoa 
cum lande vixerat» ejasdemque alu Adminiftratorls 
Dioecefeos Magdeburgicae » Primatis Germanis, Du« 
cis Ciivenfis» i^pud quein Ediardus educatus jFuerat, 
Lunebnrgicorum & aliorum» quos triftis matércom- 
moyeraty per legatos & littera^ ^ interceifip^interve- 
niifet Tum captivus cufiodla liberatus^ die x Cal* 
06u anno MDLX; fed ante jurejurando teftatUs de 
innocentia fua ilmul & tiliae Regis, pollicitusque fan- 
fte»< caium hunc fuum fe numquam viodicaturum. 
Uox G^ni morå rupta^quam potuit ceierrime e Sve* 
cia in patriam fe recepit inyiiam terram fugiens» ac 
poft medium demum DecembremÄuricam ad matrem 

.. pervenit» eamque confpeäu & amplex^ fuitantope- 
rfi commovit» ut prae gandio prommpéntlbus laciy- 
nia largis iinum ipfa fuum perfuderit. — A Caeciljao 
ftutem nimtiis» de quibus Jaftati fermones ab inter* 
fceilbrum 'Principum legatis fuerant» cum in Sveciii 
ädhuc tfifet, quanquam amor mutuus' ammos eorum 
ante tetigiffiet^ nec afienus ab iis Rex** parens, et fM Sv* ARCltiytTM^- 

Dedotp^. J4g menar härmed ta Skådn^ea* 
J»4ng 17)5 fom jag vil be/krifva, och hvUken 
är nog befynnerlig) at förtjena Upmärkfamhet. 

Man 

• domoB reliqoa videretnr, ab hoc tempote , ut farna 
fuk, abborruit Certe iilentio impofternm ab eores 

'* transmifTa , eique caiif» alise ab aliis vulgo adfcripte. 
Camilla poftea Marchioni Badet^ii denupta« Qaocum 
"vii^di gra tia cum in Frifiam ad focorem veniffet» 
' jtUSis ftiit ipfe fiiger^^ Guantmn honefte licuit^.ac 
averfari coDgreffiim & colloquia cum ea, & taméa 
hofpitalitatis ojBcio non defuiffe. Nam refricabat ei 
praåfentia fua cafus aeerbifTimi memoriam. & P^bpe 
exprobrare ignomioiam videbatur; Adeo vero ani- 
mo^r Joannis $. lufu aut affeétu bujasmodi faftus eft 
' alienos, ut nec matrimoniam poma ulium quaeiive- 
. rit,-& concabinutum quoque omnem cane pejus & 
■ atigue odifle ad extremuiti vkae diem non defierit". 
Denna ö6fveryinneliga Affliy, Tom GrefVen' fattat 
f6r K6net 1 ajniånhet, månne den icke vaf en na- 
turlig följd af ^Operationen ,' fom Eric fkal' hi^^a lå- 
tit honom undergå i Wadftena (fe Not. 12)? Utan 
at kunna f åga något vifst dSrom » Vil jag blott aomår* 
ka i at den berömde Imhof ihåile ''haft andra Memoi- 
ter om denna HSndelfe, Sn -de fom Emmius nytjat: 
1 "ty fåledes yttrar han fig därom, Notit. Prbcér, Imp, 

• ^L. Vi C.Vll^ p. 440, Tiibingika Uplagan, rysa/ in 
fil. "Jobannes — poft acerbiffimum in , Suec^ cum 
regia prole cafum, quem Emmins, föd NB. wr*«r»iii 
^tts circufnjtantiarum non faiis gtteirtiS'^ recénfuit, a 
re uxorik abborruit". Hvartil han fogar detta vac- 
kra beröm: **Princeps raeteroquin excelientiffimi in- 

f^enii, & praclafris animi corpoH^que dotibus, tum 
nmma hamanitate prseditas; apud quem, Tbnåno 

• tefte, plerique e Gallia, qui ob religionis caufam^fo- 
lum vertere coafti fuerant, totumi rec^täcuMm ha. 
buerunt Pérfoöftus eft vitae munere A. ^5^i,jå*zg 
Sept." - 

17) Den finnes uti Kongl. Mynt-Cabineteti5tpckho^m: 
det år en Guldfmeds Arbete^ och detta gao^ me<» 
delmättijjt. ' ... ' .* hi^th ^Sn* dSft rk wz fidan Pf ipfeJTans. jSf ö|lbil4 . 
väl klä^d på bafvodet o^h. efter den (tå via 
Hofvet herr/kande Smaken^ iped denn9 , Ofnr' 
fiaxiltz Cecilia Princips Svvecie. plfråo^ 
fidan i^rnier mao et naket Fruntim^r^ foiih tyc« 
kes upRi^a utar Vatnét, fedan hon däroti ,Da* 
dar fig^, Medjan af Kroppen sr Ikyld med e( 
^^Qtyg9 bv9rs ande hon håller i hand^o. Ma^ 
har icke funnit för.gpdt^ atdäföfver: fatta nå* 
gon lo&riptioa*^ Brhe Celfius och Oälin cvjflji 
ipke därpa^ at £ric jq låtit, förfärdiga denna 
Skådepenning, för at godtgjora, d^en t)förrät?, 
fonn hap mycket oförHgtigt til fogat Tin Syilexa 
goda^amn ocK rygtej och fannerljg^ri Icund^ 
dptiné prins icke bättre beflyrka Cecflias ,Öj(kuld| 
ä^ då haa : förliknade hénn« vjd Sufaana. .Dock 
kan !det oqk vara möjligt , at dénrip Skädepen- 
jiing fnararp int^ebar en Satyrp aq et Beröm; 
pch i d|^ fallet ^QJlé man Kunna (aga," utaq 
at af vika från Bibeln^ at Up&hn^jreii härme4 
fyUat på Qathfeba, bvilkep, David iid iitim 
Taket af flt Rongl. Slott , una^fa^r .uti lanuna 
nyfs beikrifne Stälning, och (om han fann gan* 
ika /kön at påf^^ få at han lät bämta qenn^ 
och fof när henne, i Sam. ii: 2-4. Läfaren mi 
yäl^ emeJlan de(fa två Förklacingar. hvilken ho- 
nom bäft behjagärs jag vil blott tillägga, atdcp 
fi^a til p^on del ^nödj^r fig på Erics fatyriika 
jSaUlo* \ 

M^p denne Skåäepenniog är icke denen« 

^,.fpm vi hatve efter Cecilia, Myntfanilar» 

ppvifa en annan icke mindre märkvärdig 13), 

G 4 pä 

sQ Den fimes fikaledes i Koogl. Blynt.Cabinetet 104 * Sv. 'Archivitmj' 

i 

)p5^ hvilken ^énna PrinfeflaÄ Br8ÄbiM ?r fogad 
rir rti af Grefve Tencin^ eller Tentz^n. Deni- 
lie^oANNÉs Cöj^É^ Ä TEKciN(fålyd(ieÖm- 
Ikriftfen) vdr en Aaelsmanaf et ibland de äldftäocR 
lygtbarafté Polflca Hqreri 19), Woiwod' iXublii 
och SigismundiAugillfti Sändebud ftpfs Eric XIV. 
ferefvön /kickadés til Sverige 1561,'ochéitkon^ 
feort efter Könöngen$ Äterkömft ifråtf -Öpfåhil 
ifefr /hah låtit. kröna fig. HarisVärfW, atförl 
feä' lEric til ät läna Sigismund, en ånfenlij[ Sum* 
fnä Penningåi"; öch ät förbitidä fig ttied[ firanott| 
eti(ötfJ;Cza/ért TRyfslandi Iwah II Witillewltz^ 
i^^in ftyli^ep liad^ g)o'^t et Infall, i Liflånd/.det 
fjkri rerbärjade med eld. bth i^yätd; 'f^Ät ^t gjö* 
r;i detta ^jfiftyfläg déflo behagligare; lät AmDa$r 
i'adeuren/f&rftå,: at Konungen, deis , Hette:, vaf 
'é| obenägen at famtycka' til den I^Öirmälning^ 
\bhci ifyftarfés emellan Prins Johari af Svet igö 
jpch' C^thafiiia", Sigismund,^ Syfter.*. Därfämté 
Dbtfente 'häri fig af tilfäHet, at fö^dla et anoåt 
Qifterniål éme7lari fig och Prinfefian Cecilfa^ 
ftrilken han ordentligen begärde til ä|ctar ' Et 
fiyiikt Fb/flag hädé kunnat* falla' befynnerUgt^ 
X>tti man Jcke kähdé Polfke Adelns^» åtminffo- 
ne vifle Miagn^térs , Högmod och Stolthet. Föf 
aifi-igt kan'man icke tviflå" därom, at ja;Grefi 
Ven af Tencxyn arifäg fig för iitmlnftotle lik* 
fä* fo^näni Herre', • fom en Gtefve tf Höja eU 
ler en Grefve af Oft -Frisland, af hvilka"^ett 
förre blifvit förmäld med.QuRafs Syfler ocbden 
fbnare med des Doter, hvilkeri Konung fjel^a 
fåfom blott enlkyld Perfon, hade icke liing^^ 
• ' - ■::}..• . . . • . -^-fci 

i^\)e^ fornlmaHos Jr icke mera til: det ntflock- 
nade med Grefire Stanislaus Tenczyn, död 1634. Se 
ttajecim, p*477. •• ' . . * få R Ä TA* VMt Öfi 1p; X o^ 

fe^stt pcftjgit^^åSyen/käThronen. E^ara ^ärme^ 
vtfa tnff,' Tomma alte vire Hätdeteknftre däfs^ 
on öfHier^tls^ ac.I:egate»9 Und^rbarVdlitifg )cke 
lyckades, och at han jtttet .utverkade, hyaiken 
för fin Herre eller för fig fjelf 20). Det är nu 
ivirt.ar. fiiga;. öm. bän tförfiått liötagbl PrlSfe^ 
fans Hjegrta föl /6gy ocb .oon.. bon kohnat 
forma fig til at äkta honom; icke heller bar 
man^fig mera . b^kOTt^/i atifeeode til. nyfsbe- 
iwHH^ ^kå^t^pénnihg, om den Blifvit förfäxdi-' 
gad med Prinfeflans biCall^ eller om den Sr let 
Pfffi ^ai^tprie « påfund af Gsiiefvén,. för at fit« 
niiifiona! 10 ^f{i»e förenas med den^ ibm han 
annars icke konde få äga. Hvad fom Araflfte* 
der mig til at tro, dét/CeciUagifvit honom 
något hqpp^ är det, at han^ ?a år ^ärefter ^^ef. 
)cdm^ til Sverige , 'i \ af figt ^t faljtorda fanvnt^ 
Värt/ fäir 2Lyl&/v{(qL iT^^méd I^ myc^^^ 
Te glans, Kadä hän låfit* Sifgisinqrfd *å rlyo he? 
fullmägtigai iTigfåfom des Legat, \ J^e.n tjIpFyc^ 
ka Wef han, unöer Refan ofver Öafyet^ tagetj 
af eh banfk • Kapare ocH upbragt til Köjpen- 
hamn, där han någon' tid hofls fängflig, oca 
äntligen ,' efter 'flera Konungens des Herres yrl 
kade påflåenden^ lösgifvenj ipenTdétfämm^ 
Ijuk Mefven, dog han bcTc där 21). 
' ^ •• '\' ; ( Fortfåtning; e.' al g.) ' 

•:. ; . G:f •' .o.- r.i-\ BREli 

Äo> Girs , Kkm. Guft- 1. ocb -Eric.XIV Krfoikor» Del a ^ 

fid.ia. \?'eg£ti Ifric XlVpPiftofiia^ fid. 37»' ; Bflimp 

Svear "Rikes Hlftpria. Band. 3rVe\, i, fid. 535.. / 

il) Man finner' aettÄ^beråttådt i en Samlifig af Bref 

' efter -Kbrihiig Sigistounil -i '^öWnr, ntgiRrea -i Ijéipi 

...Älg af J. B. MenckemiS 1703 i 8. Rejenius, i Kon. 

Fredric Urs af panmark Ul^. JEld-^pö, btpr^ttw onj 

Gref^öEto D6d;*mén orStt, 'at han blef (å^p under 

AterrefitD ifiin Sverige til Polen. ... BREFV^XLlNa . 

Bttälan Kg). B)blioch«cariqn Carl €hrifi:q^ 
GjöRWELL, och. Htos Bsfp^Benar 

' C0RR£S^0NOE4NTERi ' ■ - ' • 

a. Til Hr Höf.Ridet Carl QviSi,.»rambokai 
- åat.StoeUtoImt d. 14 Sept. 17^6 •). ••' 

. i) GUdafte Vördoads-^etygelfe ifver dep ^wi^e 
3 Bréh^ixluigen. a) Ätftilligt rörande General; ^rih. 
'^Cronftrötes Lefverne.. 3) i ilÄkningar Äfttjiiidas.- ^ 
• Foten. Generals Granflttiing af de VcfltåSes HiftorHi 
om K:*Carl XIL 5) Min bnftf iUiga Franfrfloi; iQiUfi. 
, ^feUeter,, ''.::''' 

Monfiiur. . : " . 

tv xtt\X ävéc un plaifir inexprimable {a trét 
^Wigeante Lettre, dont Vous ävéz eu la bpnt| 
de. m^honorer il y a quelques jours» Le petijt 
'prefeot de la yid 'åo'Mt Je Cranfiröm étoif 
dÄ å votre merite & au rang, que Vous té- 
iié«, Mohfieuf, ^'plus d'un titre parrmi les Hiftp- 
liens Svédois d*aujqurd'hui5 et |e me felicite 
Infiniment du bonheur d'avoir eu par ce moyea 
roccäöon d*obtenir vos bonnes graces & d'enm 
irer dans une liaifon å toi)s egards fl honora? 
blp & ft ^vahUgeufe pbur moL La bontéfin- 
guliere, avec laquelLe^Vou^-avez daigné, Mon« 
lieur, recevoir & lirer la Vie de ce grand Ge- 
neral» qooiqoe compofée pair unaosfipetkécri^ 
vtin, que moi, in*a touche fénfibJement. 

Je fuis iAcapabie> MoAGeur,. deVoos ezf 
primqr, combieo j'fiiété faché dé n'ayoir pat 

la 

f) Detta ir Svar |A det <tti St. 4, fi4»85f infi^ 
Brefvet I 'f« it liåiron^ qcH a^nUeq*aatrefaiiC;^tt«yini^ 
Ä fea Air de Cronftröm." Jé he jpuU Sffez m'éf. 
topnec, que Meflieurs Vtf /l&f/|f ;;p/7, &^^r» & 
fEbr^morgy qui tn^öot commuhique les Mer 
;iioire$ & fes Anec4otes de Mr deCrbnflröm^ 
ne fQ^ayent pas dit un f^gl mot de.cettp liair 
fon **)} car je Vous protéfle,. Monfiéyy, 'qqc 
C f avoij^ fq une chofe .d'pne teljiei .cpaf%UÄncé 
poar la p^rfeélion d^ mon livré» je n'aurbi$ p^9 
manqdé^ qaoique tiicon4|Li) de maflr/^^er /| 
Vous & de Vous fupplier, ^n mébie \témj5^ 
^onfiear^ de m accorder . plufieurs É^l^lrcifle- 
ments., qu^ les perfphné^ ciTdeiTus nprnméflf 
n'étoient pas a méro^ f'^ /P^ fournir. . Le Car 
rädere.dQ Mr de Cfo|i3(irpjp^ .que.,Vpui^^ 
la peine äe tracer .dan4,*Y^tré obligeante Lettrcj 
m'a plu pKtremenjenjt^ éjje Jeps Vce^^e^beur^ 
bien vivement la peVte^ que j'ai {z\\^/^^/éii pe 
poDvant jyis profitejr de ^ps kiihj^xé$ dans j^ 
compoGtion de la vie du teb General.' Je .pi^ 
fals 3 MonQeur^ fi j'jDfe voits faire une propofi* 
tion, et vous prier trés-humblement de faire ^ 
qffand vocf$.en aorés le ioifir, des Remarques 
& Aps, Sypplenaents å la Vie de notre Gene* 
ral, dofiU^je ppurrai avec votre obligeante per- 
roiffion faire un Artide des plus intéreffants 
dans ma Bibliotbeque-Suideife. II me femble 
au alors }fis Reflexion; de Mr åfi Cronft(öro fut 
lUiftoiré Je Cbafles XII poarrorerit ausfi j 
entrér comme one piéce digne dé PAbteur' & 

commo f) Om dé bSgge bår Äfen, Hemur och de éig^ Ifeina. 
de Memoirerne til Generalens Bar. Cronftréms Lef- 
necoe beb^ade Uiareo lid&sa luk ^^^.^.^i^^ 
mä Lefvernfesb^ifiuDjj» '" .,/.'.,. öomme uéé partie bKéni intéfeflante de fHiAoitil 
5védoife de notre Siede *). 

Tour mon Francois, |e convietw trés-vo« 
lontiérsy ^i^ail n'eft pås dans tous les endroits 
ftbsfi cöfrea, quil devoit Tétre & é*eft ce qae 
voDS voyé^s egalément,* Monrieur, par cette Let- 
tre: 'J6 Vöus en deitiånde pardon; mais il fao^ 
aasfi qoéjé dife, que le Francöis dansTexem- 
bläire loiprimé eft* juftement *tel , q»'il a été 
dans le Månufcript de feu Mr de CrönflröiDj 
liors quelques petites fautes de llmprimeur. 

Eh finisfant cetté tettre , je ne troavépas 
ik^ ex^fesfions proportion nées å la reconnois- 
iåtice, dontmonfeoear eft rempli poarvotrelPer^ 
fonne.& poar 'la börtté tout-å-fait etträordi« 
liäire,' avéC laqaeffe vöus regardés öies EfTais 
literalres.'' Mon . obligation en eft infiniej et |e 
Vous ponjuré, Monpeor, d'8tre perfdadé da 
refpeår' invitffable , avec lequel j*åi lliontieur d*e« 

Mohfiéur * ' 

» « 

'"' ' vötretrés-HumbVettréåS 
-* ^ o^eiflant ferViteur .I.O ^Strenguäsj dat. NyUping>[^*,2Q pPS' f717^ 

Innehåll. 
i) Prefent af min Svenlke Mercnrius. a) Receiv' 
. fion: af Hr Biikopeosi EfigjeUbuLeiticon. 3^ Et kort 

irnen 

»ynvår denne Skrift fbdermera infSrdes^ förtnSlerdetr 
ta Arehivum^ St 4, fid. 881 anm. ä. ' FÖRSTA. Bji'SpÉTl IQQ 

men krafiigr CarftAeres^drtg af^Tidcn- -,4) Sv^y^ 

6{vernitnuig afTéretalét til nyfsn. Lexicon. 5) Ver-* 

• kets Befordran til Aff Aning. -- 

ÄM ocb H&gäktad Herr Secreterare. 

Jag beder tnycket om enikyllan af mit drogs* 
mål med bef varande .af Hr Secreteraren$ aogeti 
näma Bref af d. 9 huju9. Tackar mycket för, 
den mig giCne Prxnomerations-Sedel på Hr Se« 
creterarens vackra Arbete,, fom är. både utiU 
&* dulcCf gjör Pobiiquen fiort nöje och Hr Se^ 
creterareo fjelf mycken heder. 

Den nätta Recenfion af mit ringa ^rbe^ 
te ^).är (å mycket hederfammare £örm}g, fom 
den är ärbar och kommefr ifrån en fådan Man^ 
fom fjelf förvärfvat fig Pabliquens goda Omclöma 
af en rätt Urikibings-^ofva ^ och oparti/ka 
Skilnad emellan Subftantier och Apparitioner i 

den 

e).1k^larl.nti intet affeende ringa; ty Hr Bilköpen menar 
fin : EngUfh and Sweäi/h DiSHomny - - the fecond 
Edition; tryckt i Harg och Stenbro vid Nyköping 
175^, 4. Detta år et ypperligt Verk, och hvama 
L^jncographen bevKade fig tillika vara Etyéiolog och 
Författare. Det recenferades uti Sv. JUkrcurius, f6r 
0& 1757» £ 529 f6]j. Til Uplysnine ^ den ovan- 
liga Trycknings-orten fSr man anmårka, at Stenbro 
var Bilköpens Prifleglrd uti Albelgona Sokn, des 
Land-Förfanding til Nyk6ping9 Öftrai-K^rka, hvi^ 
ban dä vai^ Proft» innan han bief Biikop:i Strengnås; 
hvar ban dog 1776* Hr Bilköp Seretms tar en 
grandlärd Man, ftor Ordningsman i fit Stift. Straxt 
vid Stenbro hade äter nu åtven afl. Direfteuren Fet 

' Homma, Kgl. Boktryckare i Stockholm, pä lin Gärd 
Jiarg upsättadt et Tryckeri färfldldt til denna Ord* 
Ix>k8 Aftry ekande, pä det hvart Ark måtte kunna 
n mycket bättre granlkas af För&ttaren fjelf. Ifrän 
Tvpograpbilka fi<Ian betraktat är detta Verk oc^f ä et 

' af de hoä o|s bäft trykits ité Sv. AKCtfivuM} 

éen Enorpiri/ka och EnthdriaRiika Tid vi Teftfe. 
Cm Pofieriteten far mer vett än vi, fä lär den 
tacka därföre, om vi icke vetat. 

Jag emottager med tapknäiniighet Hr Se- 
creterarens Öfverfatning af Företalet ^), och 
Ikall vara mig et fiort liöje at däruti ^}öra d» 
Til/kotty {om kunna ännu gifva mera ljus, och 
blifvä Läfaren behageiige. 

Imedlettid utbeder mi| den godhet, iitHt 
Secreterarén iäktea nytjfa alla tiifällen at recom* 
mendera Verket til Affätning hos fine Venner 
och Bekante, at jag åtminftoné må komma hel^ 
bregda derifrån. Skal erkenna det för en fär« 
deles Venikap och med högaktning fiedfe fram« 
iMirda 

Ådil Qcb Högaktad Hmtr Secreterarent 

b&rfiunfte tjeoare 
J.S£RENIVf.- Adeliga NTASTE HÄNDELSER uti SVERIGE. 

• Rikets 4deL 

Ätten Holmcretttz^ introducerad på 

Riddarhufét under N:o2ro4, utgick pä Svärds- 
fidan, med Hr 0\q{ HolmCreutz ^ Hof- och Öf- 
ver- Jägmäitare uti Upländ , ibm do£ d. 7 Apr. 
ogift i. Stockholm. Han var född a. 12 No v. 

^) Denbft öfvérfltnbg Ufes ud 5b. ÅfercutiuSf frlmft 
uti April 1758- 1737. Ätten adlade» d. 10 Oft. 171^6, uti Fa» 
dnM j^erlbQ^fom var Hr Lar« Holmcreotz^ 
kaHad förut Holmer^ iclfi Stottsfogdo i Stock« 
hobn^ b«for^rad 1759 til Under. Stithåiiare i 
i^fisiH HofvodRad'^ död därflädes 4. 11 Jan. 
177a Fftren.des Son vann IntrodaAionen 
X777« .Han.i>egrof8 i. Storkyrkan d. xx Apr.^ 
då Vapnet» efter förut hållet Tal, fönderfloga 
af Kon)|l. SeCfeteraren Hr Carl G. Bungenartffia^ 
Riddatéliufeta Secreterari». Ätten härftamnia* 
de ifrån Halland ^ vardndea Fadren född d. 8 
Jul. 1698 t Haldafiad %i Olof Svenafon HoU 
mer^ Lantk-Secrettirare i Halland. Top ograpbie. 

A B o. 

Fotk^Numem uti denna Flnlanda HnfvudRad 
ftiger, for År 179I9 enligt Mantals-Läogderne, 
td 8048 Perfoner, ibland h vilka 5953 erlägga 
Skatt til Kotogl. M aj.t öch Kronan. Sålfkaper^ 

Stockholm. 

Uti Kgl Patriotifkä Sälfkapet valdes den 30 
Apt. ^srerQ^n.och Rid. af Kgl. Sv. Orden» Hr 
Frili. Mh.von Lanting$baufin til Prcfes f6r An« 
dn Tertialet af ihnevar. År. mis^ ua Sv. AftcaiytKM/^rBAt^f ET i: 

D4dsfalL; . ^ -c^, 

Hr ■ Grefve Jobr- Spinmy General ^Lleatenant- 
och Commend. af 1^1. ätr. Orden tndd ^t. Ror^i 
fet, dog d;3i UÅtiiV^kTcJier^p^ SJltésgärdi' 
Skine, odi od de« 77^fir«. Denne HHre Var» 
ofiridigt en af vfire fiörfte Militaifer^ bch hif!A< 
ken utmärkt fig både ud den in«oéIf otläiui^a: 
Krjgstjenfien. . • ' 

Hr Friherre Pehr Abr. örvs^SW/J, iLaods^^ 
iiltfdinge i Södermanland och Commendear a& 
Kgh Nord -St. Orden, dog i NykåpingrA. \6- 
ApriKs^ och uti des 7% ån Han trär en yp«»' 
perlig, för Konung oCh-Rlke nitfatt .Äaab<^rs«i 
man, hade varit Landshöfdinge i Wefter-Norr- 
land) innan han år 1769'nyttades til Söderman* 
lands Län. B^rgverk^-yäfendet c^h Land-hus« 
hålningen kände han af grand , hade reft flere 
år utrikes, och utgifyk ; någre Skrifter., Hans 
Riddare* Valfpråk var: Firtute niti. Ätten vi^^^ 
rinner ifrån et hederligt Präftehus. . på Öland» 
och Hr Landshöfdingens Fader, Öfverfle*Lieu«, 
tenanten Joh. Örnlköld, född .Löthj blef adlfd 
X719. Hr Abrab. Wallenquift\ Krigs. Fifcal, erhöll 
d. 7 Maji Lagmans Fuilmagt. • n » ' { ti I iV T å I ., 1i>ii STO.CKH0LM, 

Trykt hos ^Qhm_ ^. Casuohm, 

Pea 6 JoQti lyyi* SVENiSKA 

AR C Hl V XI m m^K^tmm^mém VåttsTA Bandet;. Sjette Stycket* 


bréfväxlinö 
BfieJlan Kgl Bibliothetarien Carl Chrifiof. 
GjöRwfiLLi och Hans B^.Hertat 

C0RRES»0ND]BNTEiU 

iy StoAi Cottipliikieiitef^ ' a) Aft4iidM om BoUig 
uti detta BreMxIiDgsCcmtoir. . , ... 

' Min Gu^ftige Herr Bibliothecarie 

Betackas högeligen föt Des ti fi^rå V^lviljai 
mot det Svenlka Alinännai i .ttiy Miil 
Herre y fina höga ir oagtat» ändl>] tröttas vid 
tme Läfare, hvilka .rtd Uti minft Tretio-fex |if 
tit begagna fig af Min Herres tt^.ångöth fä be* 
hagéliga|renna» Dock. ty värt! Har M«H.na 
ilutéligeii tnanifefieråt oe^, och tbm/inig tyC« 
kes^ nog alFvarfamt tagna Beflutet^ at Icke nä« 
daoefter apbygga ofs med nier än ét enda Ar« 
bete af Des egen värda Hand$ hvädan ock' 
M.H. behagar kalla detta ibr fit 0a Arbete^ 
änder det ofs alioni dbcj|c^(ä mycket kära Nami 
net af: Svenfka Arcbivum^ Vi be dä däremot 
blott om et enda tilbaka; ellet at M* H. öp-. 

H nar ti4 Sv* A^cmyuMt 

• - ♦ 

nar detta fit Archlvam fi ofta, fom des Ar ock 
IläHfa tifliia: 'fcy faltSrligen bar M*ll inånga 
liSfuga Mit er änhu ol^rykta. 

Meo af Alt ^ädfii .mig ingen ting få myc- 
ket, fom at vi ati detta Archivo få jämväl lä* 
fa MferHerres ligep • B^is^dxlsftFS ocb fbr at 
döma af É&rjan oti det mig i gar tilfånda Fjer* 
de Styckete blir denna Correfpondance både 
nyttig och angt^r^m^ 'Men: törs jag väl anhåU 
h em léljande? Dock jag vågar j och fe här! 

Jag 'är (fckfå ^n' /käligen gantimal Man^ 
hat fttiaéfat, reft, tjcnt kamingen länge och 
väl - - - läfer och Ckrifvet gema, har dragit 
mig utar. Verlden, och lefver nu pi en vacker 
Latidgård' h&ri Ro^^gen. Så ISnge jåg boddc| 
i Stockholm j läfte jas alt utbt förfili Handdn } 
men fedan jag flyttade .'int at, har jag måfi 
Iptäfpgft. f», pai<Ji tpångårice,. odi^ jktx^^Jen 
qvarblifne, Féftroen&s^Vin det VedeonMlet 
af vår .inbördes Förbindelfe^ at han f^ ofta, 
fom Affith-^fne meégifva, Ml far på nrig, och 
<}acemeUan biefaker mig med finaBref, nvilka^ 
fika fom Samtalen, angå Hifiorien, fördeles 
den Syénlkk. hvilken vi bägge pär une gVande 
l^référéncfj^ UtTd ällkat^ taya och gamla liändei* 
fer, iiteråturens Ödeh^ med hvad mera en 
Lahdtbo jgerna må veta af fm Stadsbo. K^di^ 
gen utfyller otkfå déhne min Vän déiÄÄ/.iÄin 
oegarsi;' öch fåfoni jag finner iaffS^tiref mer- 
andels Tå 'béikaflfade, at de äfven yii kiAide 
llifasat andre, och Herr Bibiiothecarfen liu lä« 
ter oé Jäfa JIm Bref ^ få är oitn tje^ftvänjfga 
Anhållan hos Min Herre, at i/efi/^A 'vår Bref- 
vaxiing iifven finge i?t rum uti Min ft^v^s ^^p^», 
Mina Srief äro på litigt när i(fke £a intetirUan* FARSTA BANOSf. Pl 

tg9 fo«i ittin Co^rd^midents; hyadaii . ock ;d9 
m^ra fällan kunna infångas. Under af vaktad 
af Herr Bibliiothecariens Ganftbens^na S\^ar» 
biiägger jag, fåfom et Prof ^ mit^ Vans fiftf( 
Bref, och förblifver uprigtigt 

"' , ' ' DtS :: J: '-., ' .' ' \ 

, trQfaftebldeTieQare9chLUare 
*>5&56r«*,P«CJp/Ä^fDag, ., Agrowjilus* 
eller d. 4 Jutui» irij^i. 6, Til Herr AGR0PHfLus3 iat»' Captensud^, 
ien^ d. 6 Jan* 1791. 

inntkttl. - . ; 

* .1) Bolagsmannen omfaiDtfas. a) Koikangeo "rtW 
l^fna» ^ ^ -. i<A 

mn FJir^afh ^^^ . ,, 

Lycka åfver al Lycka! må jag val utropa j ty* 
då jag knappaft hmtft\i>|ril't5rnit Brefvaxlings^ 
ContotTy vinner jag tn^lzgsmzfii juft uti min 
égenSiyL Var pVrdbnsruli. väikommen! 
méA^ftndér/dct, uttryckelica Vilkor, at M. R 
lika benäget fortfar med både fina egna och fin 
Vana Brefs inf ändande til^TJnderteknads Ar* 
chiv. Q^raa ml^a ^P^i^. J^f^; 4?^^^ ^9^ ö^Sh 
OfelF^^ros^^lliTer, och aT 'denna g^nd -ftai. Min 
HefreS^ISrefväxfin^g icke^ äilenafi övägerii^en up« 
tagas» utan ock taokfatBligtn utgifvas uti den* 
na mM t^gnf. 

^^^ jag iiar ännu en h|ar(e)jg^ TackÄgol* 
£e at iheoDfaära £der^ Min itkfrÄ^^philfi. Jag 
fer af det infiinde ^ch få k^ltAé 4?r<tf JBrefv^ , 
n ESsee Herrarae äro KoviVRxr^K ^ SjSl |f t6 *Bt. Akckxvum; 

hcB Hjeria tiigifne. Hviiken GtSdje 8r Icke 
detta fOr mig! äfven fbm ofelbart bvtlken Lyck- 
lalighet för Eder fjelfve! Det är i*däg GU- 
6TAFS Dägi men vår Gafiaf är icke mera 
hemma uti fit Rike. Han har för des Bäfia -'i« 
ty det har flcedt för Des egen Hälfa - - nyl. 
sinträdt en Utl^nd/k Ilefa^ famt denfamma fjö* 
hdes; öch/ä^hho hafve vi ick^ någon Tjdniog 
om Hatfs' 'Ma):ts lyckliga ; Ankpnaft på ^Tyl^ 
Botn. Så mycket ifrigare opftiga utar alle Ro« 
delige Under fåtares H j ert an p å Denne Dag de 
trognafle^.de dmafie Förböner til Gud för^Ko* 
nangens - bide-llif och ' Halfa. Måtte deffa' Bö- 
ner höras! få blifver Si)ea fdit. Länge lefve 
fördenlkull GUST^J^JUI. Til Des nyfs til 
rygga l^f|i?/'T|vge Kéjjerin^^^^^ foge lig 4nfm 
nya Tjuge! Gud välsigne KoNUNG«iN!H 

Me^ defla.Tänk^tt^ af..^ motfvarande 
KäoAorna Hivad w Ikal jag >itid finnas' *' , 

^'; -.Il . :..;'; • A*JL QHi VA'&iU-S^- 


* Tfrifi. Ufiit UTtlaicbLÄ til Herr A(^ro*hi^ 
lvs}^dtK Stockholm f d- 28 Maji 1701^ * 

i) FArfln Dagens i Maj Firande. 2) Kongl. Ha* 
fets och Svalka Folkets gémenfamma både M6te och 
Glidje. 3) Dr nye' Seniphimer - Riddamés VkiQirUc 
4) Konungens i JLoadon och Gotha graverade Pop- 
tniiter. 5; Konungen mjed Bl tinfi ftildrad a£ en 
^ Gngelsöuia. tf) Te Deiw T 9^ Ts Populam ! into-^ 

oenu *f6 K $ TA Bak » rr* Il if 

Bendepå en g^g uti eoFranfylkDotnkytlnu 7)JPtl* 
ireo uporinnes i Paris, g) Denna forfkråckeligaHSil& 
delfe ftnitfagd af Sal. Hr de Vottaire. 9) Ring» 
Pråftmln Qphöjas nu förtiden i Frankrike* jo) Rit- 
tegåog emellan Biikqpea och Rika^Ståcten LUbeck» 
zz) £ks*Kaaimar- Rittens i Wetzlar mtgjm Löner*, 
la) BancoRevifors Val i Lund- 13) De nyafte ^ 
liancerne fammantrykb i Gettingen. 14) En Urd och 
rik Lif-Medicoa afii^et i Köpenhamn* 

Förlåt, Bäfle Vän> at Jag alt til Mlnadeft^i 
ilat uplkjutit berätta, huroledes åenFårfteHz* 
gen uti denne glade Maj tilbragtea på Djar« 
garden 9 den då ajtid fömämfte Mötes-platfen 
för Hofvodfiadens Invånare,, dels för Ställets 
både Rymiighet och Behaglighet, dels för at 
där få le de Konglige Perfonerne, hvilka mer^ 
andels hvart år den I Maji hälfa på denne 
vackre Park. H vilket Möte fåledes! Naturen» 
den tconimande Våren, fom leende bjader ofi 
Årets förfia Gröda, det ännu fpäda Gräfet vi« 
radt til en Krans med den iflatade Blia Sippaa 
och Gula Häfthofven *J å ena fidan - • et vör- 
dadt och ällkadt Konunga-Hus faoit et tackfamt 
och gladt Folk å den andra. — Ack ja! alt 
detta inträffade på denne Dag i rågadt mått. 
Förd var det en Söndag, få at hela den arbe- 
tande ClaiTen af vare Stockholms*boer ägde full 
ledighet at förlufla Gg, och fedan var fjelfvo 
t)agett klar och varm. Således flrömade Folk 
ut til Djurgården; dit ankom om £ftermidda<« 
H 3 gen 

Q Antmxmt HepaUka och Tusjilaga Faifanra. Denn^ 
lenare Blomma ir af alla den förfta , iom på Svenflc 
Blark glider ögat. Den 'framkommer vid Islofsnin* 
gen^ di Grodan finackar i träflcet, Traften fjanffer 
1 fkogeo» Örren fpelar i Ijonffheden och SidesirTan 
liter höra fit Qvide: alt för at bebida iZor^^ton/L lift Sv. ARCHlVtlM?' 

gen Kajungen med Krofi^Prinfen bredviéT fin 
fida uti Vagn 9 ^eiedfagad af full lyfande Hof* 
Stat , famt efcorterad af både Lif-Drabanter och 
Lätte Dragoner j Drotningen uti fior Stats vagn , 
omgifven med fit Vhi och fm Soitej Hertig 
Carl ridandes med fine nye Lif-Drabanter , hvil- 
keti vackre Corps jag nu för förfte gången fåg $ 
Hertig Predric åkandes, af ven fom Mertigin^ 
van och Prinfejfan^ alla far/kildt och med fin« 
Suiter, de fenare uti öpne Vagnar. Alt detta 
var ftort och lyfande, men hvad hade det be« 
ty dt, om icke alias Hjerran varit defle Kong« 
lige Perfoner til mötes? - i. Gudi lof! det vo« 
ro de. Glädjen/ fom fyfte otur allas ögon hot 
de å alla fidor Tig ftällande Folk(kararne , var 
obeflcrifvelig; fåledes vfinta ej af mig denna 
ibrtjafande Målning, fkåda denna Tafla fjelf oti 
^\fi lyckliga Inbilning, och njut den med dit 
varma Hjerta för Konung c^h Konunga-Hus. 
Hvad jag för min ringa del kan tilfoga är det^ 
at aldrig fer jag någon af de Kongl. Perfoner» 
tie, utan at mit Hjerta innerligen röres til ^//^ 
éje och Välfignelfe. Utomdes voro den Da- 
gen Herr/kaper, MiniRrer, Seånds-yerfoner och 
Borgersmän af alla llsig uti ovanlig myckenhet 
förfamlade på Djurgården ; och vet jag mig 
knapt hafva fet en mera brillant Syn här i Sta- 
den, än när Öfvérheren återrefte til Slottet: ty 
det var juft at anfe fåfom et det prägtigafie 
Intåg, h vilket näflan tog ingen ände^ Vagn vid 
Vagn, det ena Equipaget mera lyfande, lätt 
eller vackert än det andra: detta Tåg räckte 
Ifrån kl. 6 til fent in på aftonen, hvitket jag 
fedan utur et Fönfter i et väl beläget Hus ha- 
de den förnyade Glädjen at ålkåda. Konungens 
\ Nå- F6rsta BÄNBr£*. {{^ 

Viåigt HSbnfng på alfa' fititfr, Kf ön -P^f J^nfoi^i 
ofs fl mycket lofvandc Blick, Drbtningen^ ttiiU 
da ÖgonkaR, Stor* Amiraiens modiga Utfeen* 
de, • - Mtnnet af Höglarid och Sv^fenflcfund I 
förbindelfe med hela denaa Syn, at no åter fe 
de bägge Nordens Hjehar, midt iiti fredent 
Sköte, likfom inom Glädjens och TackTamhe« 
tens Armar ffutne - - Herre GurfJ håfrö åk fi* 
dant lyckjaligar et Svcff/kt Hjertäf 

Hvilke om Konungen och Rikeé fS höge 
förtjente Herrar fifte flore Ordens-dasen dub- 
bades til Riddare af vär fÖrnämfte Ordeh Kar 
Da redan fet af det genaft öfverfände 2:dra 
Stycket af Svenfka Archivum j men fedan h^r jag 
råkat ^eh Herre utar Cancelliet, fom oml^rrät- 
tade mig orti de nye Seraphimer-Riddarnea 
Valfpråk, hvilka ockfå /kola vifTerffgeh fSgna 
Dig at få höra, Du fom delar med mig lika 
flor och uprigtig Vördnad för defle Herrar. 
Stridshjelten och Fredsfiiftaren , Herr öfverfte- 
Rammarjunkaren Baron Arm f ek h^de tagit til 
Riddare-Devife de Orden: Trogen ocb Stånd' 
ägtig. Herr Ger\eTz\en von P/aten hade defle: 
Tout au Devoirj et Valfpråk, hvilket han vid 
alla Tilfällen, få val under Pomraerlka, fom 
fifta Finika Kriget, til punkt och pricka har 
upfyit. Hans Excellence, Herr Riks-Rådet, 
Gvcfwe Oxenjfierna^ denne Vitterhetens (1 lyc- 
kelige både Ällkling och Odlare, hade teknat 
fit länkefätt med de Iköna Orden: Avito in 
Patriam Amore; och fluteligen kunde Herr Pre- 
fidenten Grefve Munck icke lyckligare» kk» 
fanningsfullare tilkänna gifva fin Caraftere, än 
med de Orden: Regi fidusy ReSi tenax. 

H4 Vare rad Sv,.AReHivuM9 

Våte PoTÉrait- Samlare kanna no öka finft 
Skåp ell.«r Portefeuiller med et nytt ofver Ko^ 
ftungeni graveradt fori.åri London afrlrPriif « 
Uta^o^ fogat til Aag« 1790 af EngeUke Jour- 
nalen: fWrop^j/:? Magazine ^ fid. 14^, hvareft 
förekommer en kort Hifiorilk Berättelfe om 
Hans Maj:t« Perfon och Regering, Bägge kän? 
ne \iy och vele icke här hålla någon Räfft med 
där förekommande Hiftorilka Oriktigheter; men 
med nöje lärer Du läfa Ingreflen til detta kor« 
ta Utkaft, fom har til Ofver(krift: Gusta- 
v US the TifirJj J(in^ of Sweden; och hvilkeo 
lyder uti Öfverfätning fåledes: "Denne Mck 
narchs Bedrifter , fåfom de nu åditaga (ig vår 
Tid$ hela Upmärkfamhety lofva de icke min^ 
dre den framtida Häfdeteknaren och Biografi 
phen et helt ovanligt lyfande Framträde pä 
Verldens Skådeplats, Af det , fom man redan 
har fedt, kunne vi fluta^ at Svenfke Monar^ 
cben äger , i likflällighet med et Shakefpeare s 
Yttrande: Hof mannens Öga, Soldatens Tapper^ 
het y och den Lärdes Vältalighet. Lika flor uti 
fit Cabinet fom uti Fält , tvingar han Statsman* 
nen at prifa honom för Des vifaMättj och tiK , 
lika gjor han- Almänheten både hänryckt och 
beflört vid ålkådandet af det Snille , denSkynd* 
famhet och den Styrka, hvarmed Han dem verk-- 
ftdller"\ — Men för at nu komma til Portrai. 
fet tilbaka, få är det et af de vanliga Haft- el- 
ler Marknads- Arbeten uti denne väg, men 
värrft at det få föga liknar,, ehuru vår Konungs 
Fortrait har det gemenfamt med dem öf- 
ver Kon. Guflaf Adolf, at man ändå merändels 
känner igen den föreflälde Perfoneo^ Konon* 
gen fynes här otl Svenjia Drdgten och en Me- 

daiU Första BaiNBEY. i%i 

daillon; Uoderlkriften* är: Gu^tavus Iir^ 
Kitig of SjpeJen. — * Men föga kan något vara 
mindre lyckligt « - ehuru ockfå ganlka välment 
• - träffad^, än en annan hithörande Gravaret 
och fom éones uti innevarande Års Almanacb 
de Gotba. Denne Caleoder har en gammal och 
väl befäfiad Credit ibland allajylklands Gran* 
låts»Almanachor, lyfer af Coeffurer, Drägter, 
Hiflorilka eller Moralilka Eflamper, famt va- 
rierade (må artiga Berättelfer, För i år har 
Sinrikheten fallit derpå, at låta gravera it/kiU 
liga contraflerande Hiflorilka Händelfer^ och 
ibland andra Svenjka Revolutionen 1772} men 
deifiia Föreflälning är til både Locale och Pér« 
{ooale högft olyckligen imaginerad. Händelfen 
Ikal imedlertid contraflera med K, LodvicXVI 
1 Frankrike, då han^ förl. år lämnade fin Magt 
ifrån fjg til Ständerne, af ven fom huru Guftaf 
Adolp flnpar vid Liitzen för en Religion , fom 
hans Doter Chriflina uti infpruck federmera af« 
fvirjer: ak detta m. ro. hnnes här med Graf^ 
flickel afbildadt. -«** Men hvad nu förenämnde 
vår Revolution beträffar , få fer den unge Sven- 
Ike Monarchen där redan åldrig ut^ är til häft^ 
med en fvåra hög Preufii/k Hatt, aldeles i 
Gamle Fritxes Styl; vidare är Guflaf kommen 
uti Trängfeln emellan Gator med Husgaflarne 
utåt, omgifven af dels gapande dels glade Un« 
derfåtare, ibland hvilka en bär den mängfalli* 
ge Ringkragen, h varmed förmodligen fkal be« 
teknas antingen en HögvÖrdig Haupt<Paflor el- 
ler en Högagtbar MagiUrats-Perfon, alt på fm 
Ty/ka och Hanfeati/ka, får ingen del pä fin 
Sven/la^ hvars hela Coftume, äf ven fom Stock- 
holms fria Läge och Bygnader varit Componi* 
flea af detta Ronflverk aldeles obekante. ti$ v Sv. AKe»ivuM} 

SåTéiii }3g vet 5 at Ntin Kära Väjigerhd 
fSrloilar fig med Anecdotef, föm apfyfa Pr/tn^ 
fyfka Nationens Snille^ hälft M. H. S|clf , dock 
för flera ir fedan,Hefvat ibfartd detta glada 
Folk; fa kan jag no regalera Dig denne gilng 
med en Glädtigoet af btlt ny art. Konungen 
blef illa fjak, hvilket vid Des na få ringa Rörcife 
|uft icke kunde vara få underligt, at förtiga 
andre Orfakerj men han blef äter frifk igen. 
Häröfver (kulle et högtidligt Te Deum fjungas 
Söndagen, den 20 Martii, uti Domkyrkan i Pa- 
ris , h*ar tilförne al flags GudstjeHit med en 
åtminftone utvårtes anfländig Andagt begicks. 
Nu för tiden har Menige Man, förebärandet 
meraPhilofophie, fåt mindre RefpeA för Kyrka, 
Präfler och Gudstjenft , anfeendes ej (allan denna 
for en Ceremonie, föga annat än et T^^cater- 
fpel af den högre Rangen. Åtminftone förvand- 
lades -den Pariuftca Notre-Dame på förenämnde 
Dag likfom til et Opera-Hus. Man ftuHe väl 
med al Devotion blott in ftämma uti Stor fingen: 
Te Deum hu^amns! men Folket, fom nu fåt 
fmak och luft at röfta med i alla Saker, ropa* 
de väb fedan förft: f^ive le Roif dock ftrax 
derefter hördes ookfå le Refrain uti en af Re- 
volutionens Gatvifor - " fa ir^ ^ ga ira! - ^ ' 
det går val jSr fig^ det g Jr val fåk figf ^ - 
välförftåendes med Rikets Om/kapélfe, med 
Folkets Nyfödelfe {Regeneration). Detta fena* 
re Ljudet af ca ira , ca ira ! blef til flut få ftarkt^ 
och Skriandet af det fram och tilbaka löpande 
Folket få väldigt, at Orcheftern måfle profa-» 
nera fina Stämmor och Strängar, kort fagt fpe- 
la up famma aldeles Verldfliga Air uti denna 
Guds Förfamling. Häruppi befiålt^ £imma Al- 

magt FoR8fA BaNDST. t2J 

Mgt OrsISktaren, af fpela op den Vifan om 
ftenric /^, Dti hvilken han lofvaåe Banden 
hvarje Son4^g Hånsfoppa^ hvilken ännu fma* 
kade £& väl, at Mufiken beledfagadeÉr^ med tä-^ 
ta Handklappningar, likfom vid en Opera; och 
för at icke lämna något oförfökt uti Domkyr-* 
kan, danfades därjäntite af alla krafter. Slute- 
ligen älkades Mpfiken til den lufliga VKan: 
Om peut'On etre mieuxf Hvad ftörre Bevis kait 
väi framfläilas på Majeftas Populi Gallici^ än 
denna få talande Scene? 

Med denna Frikoftighet af Fördomars Ra^ 
ferande ftår nu alt för väl tilhopa det SpeAa* 
cle» fom famme Orthodoxer kort efter, eller 
den % Maji, upförda uti det upbyggéliga Pa^ 
his-Royal^ hvilket nu fer iitet, nej helt annor- 
lunda ut, än i vår tid. Där anftäldes Före^ 
middagen et Sorgefpeh en A ut o da Fé, hvar- 
vid fjelfva Hans Helighet, nu Tittande Päfven 
Pius VI ^ förefläld fåfom en Skråpuk, dock 
klädd in fummis fuis PontiBcalibus , framför- 
des, dömdes och upbrändes. Hela Ceremo^ 
nien kan Du läfa uti Aviforna; men jag vil 
blott anföra, huruledes äfven Hr de Fottaire 
uti denna fi flora och märkvärdiga Händelfe 
agerat Prophet: ty ej nog dermed, ^t han för- 
Qtfagt al den heau Tapage^ fom nu fedan 2:ne 
runda år råder uti Frankrike, få förutfåg han 
ock uti en flags Philofophilk Hänryckning Til- 
gången af denna Pifvens Firvandling til Stoft 
och A/kay då han eneflädes uti fin Lärodigt: 
Ar Pucelle ^Orleans fåiedes qväder om det 
tilkommande Franfyfka Folket: 

Ahl ;id4 ^X' A^^hivum; i 

Ah ! fi pen crois les Livrés des Defims; 

Ces Gens ♦) un jour, raisonneurs et MtrttKS ^% 

Se gauberont des Saintes Decrétales; 

Déchireront les Rotnaines Annales, 

Et, qui pis eft, le Pape bräkront. 

Sannerligen lärer denna Högtidlighet äfven hem 
haga åtmilige Rigorifter uti vår Luther/ka Kyr* 
ka: ty hviiken annan bälfofam Följd kan up* 
komma af detta Påfvens i Rom vräkande af 
Sätet, än den k/ara ocb rena Protefiantifmens 
införande i Frankrike? 

Dock fe här! et annat NymSre i Kyrko^ 
Hiflorien. Sedan Franfyfke Hufvudfladens Är* 
fce-Bifkop) Hr Antonius Eleonora Leo le Clerc 
Je j^uignéy exilerat fig fjelf och bor änna uti 
Cbambery i Savoyen, famt där icke heller ve- 
lat gä den nye 9 af Ständerne i Frankrike pi« 
budne, men af Påfven fördömde Edenj har nti 
Folket valt i fiället en ny Bilköp uti en Ty/k 
och hittils här i Stiftet aldeles okänd Prelat^ 
eller Hr Pet. Franc* Gobety Bilköp i Lydd^ in 
Partibus och Canik i Bafel. Detta Val innebar 
dock ännu nägot af det förr iagttagne Deco« 
runfi vid Bi/kops*flolarnes befattande nf^ed for* 
näme Präftmänj men då man nu äfven börjat 
bekläda dem med ringa Präflmän, med Pafto-* 
rer ifrån Landet, har man. Huteligen ^ i anfeen- 
de til både Företrädare och Efterträdare, åter. 
funnit en ilags hithörande Prophetia uti den 
fiändigt af Catholikerne intonerade Jungfru Ma- 

tim 

•) Franfoftme. Han hade n)rft firat elogicrat och pté* 
coniferat Engelstnåmieme dfom et upiyft och kkkt 
Folk; hvarefter hao vinder fit Tal til fine egae 
Landsmin. 

•*) Pris vare Dig, Du Gudomlige Voltaire! ockfå för 
. d^noa Dm bårfiga Lo^ca! Skrifiufen år aldeks rigHg. fw Loffång : DepofuH potentes de fede^ et exdU 
tavit bumiles; efurierttee implevit bonis^ etdi^ 
vites dimifit inanes. 

Men / för at hämta nSgon favila, Utom of$^ 
Bäfie V8n y begifva ofs otur det anno ftora Ri« 
ket, Frankrike^ til den fordom få fiore Riks* 
Staden Lftbecky hvar åter en Rättegång fedan 
ttnglig Tid, fåledes med al beqvämlighet, fd* 
res emellan den andeliga och verldfliga Magi 
ten; dock, hvad fager jag? den andeliga är här 
i Stiftet verldflig eller feculariferad: ty Bifko^ 
pen är en veritable Laicus , gifter frg och aflar 
Barn 5 men, fåfom Cleficos betraktad, har haa 
ttti den bar fBren. Lather/ke Staden förlorat fi* 
na flefid fordna Jura Majefiatica; hvadan haii 
fibrer där varande Dom^Capitlets Perfoner och 
Betjenter ^cke hafver någon vare fig CivH- ellei^ 
CriminälwJatisdiAion; ja fjelfvahans och Capit« 
lets Gårdatr äro beröfvade alla deras Epifcopa^ 
Ite FrU ocB J^ättigheter, anförande Borgmtftarc 
och Råd' altid' emot deni Grundfatfen af: 7>r« 
ritorium dh^fum inträ muros. Se alla deflt^ 
FMafler har Hans Högförftel. Durchl. endaS ocb 
allenaft at tilAcrifva Reformationen, och hvllkät 
fedan icke blefvo redreflerade uti dincfljefllff 
mycket reparerande Wéfl.faliflce Freden. Bi* 
Ikopen bcfa ^ Capitlet Kafvf fåledes altid mäft 
Itnöja fig méd Proteftationer ocb Refervatiow 
ner^ men under nu varande Bilköpen, Hertigl 
Peter Fffedfic af Holftéri-Oldenburgj har man 
gjort vid R!ki'^Domnolarne flera Demarcher, 
för at återv^nä defla Rättigheter, och har Dom« 
Gapitlétls^'Débanus, Cantor och Thefaorarius^ 
Riks-Gi^fveb Joacb. Otto Ad. von Bajpnpitz^ 
geaom ^t^^Uåiigårigt bevakande bragt Saken nä- 
ra xp$ Sv. ArciTivum; 

nr £( onlkeliga Slot; men til al olydca dog 
denne Herre den 30 Jan. fifil. och kian oviff t 
blifva> hvilken h^daneher lika ifrigt åtager fig 
denna Sak* Uplysnings-vis far jag tillägga 9 at 
äenne berömlige Herre var Son af den £ekan« 
te Holftenlke Premier -Miniflern, Grefve Hen- 
ning Fr, von Baffewitz, född den S Martii I7i7f 
)>ör)ade tjena vid PreaUi/ka Arméen , m^n måfie 
för en unfången fvår Contufion i Slaget vid MoU 
witzi74x lämna Krigstjenfieny och blefCanik oti 
detta Riks^StiGt. Han var atomde« Broder til 
den FruGrefvinnan» Margareta Frederica Wacht* 
meifter^iom dog i- Stockholm den 8 No v. 1789 
9ch blef den if följ. med £ä iior Ståt begraf« 
yen i Riddarbölros^Kyrkao. 

Såfom vi kommit, at vidröra Riks-t)pq(ifto* 
larne % det Hel. Rotoerika Riket, lå har man 
nvL upgifvit ISiks - Kammar mRåttem i tV^^ar^ 
AflSningS' Stat % iom går årL blott til 92,176 
^:drj hvilken Samina delas emeUan en Prefw 
dent, Ibm får i årlig Lön, ii>733 ^?dr, 2 Vi- 
ce-Preiidenter, aif h vilka hvardent ly/ter $60 
]l:dry och 2f Afleflbrer^ hvardera ^tcr med 
26^ >R:drs Lon , utoai öfrig Betjäning , ibland. 
hvilkoA^ äfven finnas lUpförde sene CameraULå- 
Jtare^ J^f hvilka hyar^era beiiås i;o6;^:df ont 
året, för deras bofvär at curera -de Quke Lag* 
Ikiparj)^^ hvilket ocl&.lker meränd<(lsTa>ed den 
Framgång å qqife 649^, a^ fiillan^f^^ njgon 
Camec^l^Läkare Trw^ipoit ifrån liV^^^ 
got annat Phyficat^ 09b. ^ Ad^{r(>c||n|erqpn|i^n 
gar./ka hög Ålder, fåfom til ex. vl^^f^.pqpfipaern 
där vid Rätten depaterade AiTeflor |^ B«fo^ C}Wift. 
von Netce(bladt, hvilj^en dog VJT^^ffif^X tM^ 
So V gammal. Sy^qr^j^ s^fes 9^hi^ vi^ 

Rät-^ FÖRSTA BaNUST. ^ 12J 

Hiftfeaftr ganska indrägtiigaj hvilket ej hellef kai^ 
vara få .underligt, ty rarterne äro Ständer och 
Corpfer^lTäledefi Procefleirne akidaf myc)cen vigt» 

Uti Lunds Dom^Capitel höHs den a8 Apr. 
Val tif ifanco-Revifor för dett» Stift vid den i 
år hiir förefiående Bancp-Revifion» Jivarviå Hf 
Bilköpen och Commeudepren D. ^elfins fick 131^ 
och Herr Dom-Proften ^.Munck iig Rpfterj^ 
nen få&m Herr Bi/kppeif ^ för .iin%b^a Ålder* 
dom och (vaga Hälfa 9 uiidanbad fig detta Stif*. 
tets Fftntroendej få tilfiill dettamcna Herr Dotn* 
Proften, 4>m fig ocMI^: ^etta Äref^e^ J)eva« 
kaode åtop.. 

Hof*RådeC och f rgfeflKoren i G&t^en, Hr^ 
Ge. Fr. vm Marfens^ ei^^ forträfielig ^qblicifi ^^ 
bar M n^i utgifvit Tr^ä^f T omen %i(i^:-^^^ 
4es pr^f9cip4ux Trå^ f^flianfip die paix ^ 4^ 
Trévc,!^ frypkt i' Göttingen i^ig^^Jfl» Haa 
horjar dqn'p9 fin Diploma^^ Saiiiling;mpd Aret; 
ll^iy läffieandes Tåledes Eredernos; £09: Aöto 
$jo-årj^a kriget, har. likfom til grttni^V a|t är 
qtgifvet med bäflacridP^aOmi^Qrg^e^.Upip^ 
^imt^f: (om uti dyU|(;t Veii^ är en helig Skyi«. 
digbet" at upiyllai .ty, et Ord, et Qftryck Rti 
en Tr^f^t^i^är af kögfia^ iBetydlighet. Utgifi^a*' 
cen/kalitr denne /Tona för den fijle.i efter. (l«|a 
sår a{t til^joch ipe)d ;^r^ 1799» ^V^^- kar>:^t« 
Regifier ö(^^' liela V^rket^. inen lofvijf pfs dock- 
^opi^«iMitVrV! if^Aeh väl 4e bär än 

ouptagnf , fpoi de (ed^rmefafflkpane ^ye Tra». 
^ato*^. Alle Ryfslands nyare och almaivie gjbr- 
de mraiåtater hafva blifvit ifrån Peter^bqrg ffie^t: 
delade*. o,c{t .vofe til önfkandes, at^ när detta 
Veiil kamaiit til Svenlka Cancdi iets Känned o m , ■ 
Utgifvaren hed^adeiäiédJika Benägenhet, hvad •3; t^$ Sv. AitcHtvuM; Bakd£T u 

ffidane vare TraAater ansir, hvilka redan kuiiA 
na tåla fe dagen. Man läfer uti denne Tredje 
Del Rysslands Hemlige TraAat med Cotland af 
2r 1702, des Convention explicatoire.med Por* 
ten 1779) ^^ Declaration fogad til Handels- 
Traftaten med Danmark t782, o. f. v: Detta 
ned mera bör väcka vår Upmärkfambet på det« 
ta Arbete.- * 

Danmark har nyl. förlorat en af fina yp* 
perfte Läkare, uti Conference - Rådet > Hr Joh* 
Henn vonBergety Kgl. Lif-Medicus. Han vaf 
Qetf Son -af en Kgl. Li^Medicus hos Hans Stor« 
Britanni(ka Majtt, dock på. Des Tyfke Stat) 
född i Zelfe; Wef MédJ UoÄof 1 Göttfrtgen^ 
kallades 1 75'2 til Dji^n^rk^f den äldre <&f ef ve 
.von Bernftorf, fieg -fédåtx' up i KäpeÄhamii til 
Ämbeten,- Titlar och /Medel; Stora Verkli fm 
Vetenlkifp utgaf han. väl' icke $. rneti pt^Bffera^ 
de lydkligt; Det länder hans Minne' ta heder 
dch väHignelfcs at han var ibland déförfie^^om 
ickedetrBrfte,- fom omkring år i7ff infSrde 
Kopp-iympningen i Danmark» Han hade |äMval* 
den äran 9 at vara Ledamot af vår Sven<kaVe«^ 
ten(käps-*Academie/ Han lämnade efter fig et 
förträffeligt Bibliothek dti Medicinen och Na* 
toral-Hiftörien^ hvilket Regeringen kSpte föt 
Iboö R:dr och förbandt med def ftora Köng1i«' 
ga eller Rlks-Bibliothéket i Köpenhamn. '; ' 

Och härmed må det vara nog' föf denna 
gången j lef Dw håra få lykligt! tildes vä åter* 
härnäft råkas, fom det hjerteligen ön/karaf 
Din tilgifnafte / 

$TADSédL^* 

STOCKHOLM, 

Trykt hos ^^ohan ^. CabLSohh, 
Den i| Jonii i79i« SVBNSKA 

AR C HT r::U:M,: T— ^- FöiisTA BÄNDÉi*; J^aikii ÉfjcMi ''\', '.iS; r"! Y ItA ItöNöt. MAj^-iis almahriä: -kliHgSrfl/^i 

imder Des fyij^iMfo Jproraiia^ t^S^'.. 

rmgs gifven S(o«kholmi Sli^t$>..dea 

...flpjfldaji.Ij^^t,;. ,!.h '•-:.. •: ,..•;,,., , ., 

yl GUS t-AFriilpd: léads iNidtf^ Svi^tiges / 
GötfaM och WcndMiKimän^ &a,&c.&CA 
Airfyingr til j^oräger.; iandt Hertig til Sdhlefs- 
ii^Höllftein &c. &Ci. rGöté • vetetligt : At iedan 
Vi B^ifléré åoaSJtef föyrMr Udfa erfarit Fölg- 
dernti af iÉdget&ibeCvSFJigheter and«r. de.Tren- 
ne iScflolne JfrehsrFäktåg^rha&riS. Vi flfted Lä". 
kamuis-räS béffotit, at. företaga 'eri Ref» til 
9adtn ed> iieifctv4tnen dti Akea^ocliSpaj för 
M> g6néaideirIJ(S^B8s.VäH}gndfe föka föcekom- 
ina iflcraCttiigenhéter döra£> öch p«' det änder 
Vår Frdnvaro Regerings -iirenderhe^ uti.d^ras. 
^iåwaétgå iAxpp ^ 'Hinder odb Ufi^pehåll icke 
nita- må, faafye VI behagas npdraga RegeruiJ' 
SBD hk. Får AljkeHp.Herr So^, Haas Kongl. 
A^^Ae^.jKboM^PniNSBN,. på det Hans Kongh. 
H6ghét >inå, lik den .Store Kooong, . favats Nanon 
äa» hSry ! redan iMn de yngre åren inhemtsl 
Käniiddem.ai det. Höga Kall, favartii Han blif" 

1 vit 130 .*v*;\fLd<Ciy^u|ii/, 

vit föddvi>chO&derQtinn«;ii~undfrftödJ9| {antf^ 
tttliku mM^Hand Koitgl. H&gliet KronJPrinfeii^ 
ät följande Herrar och Män, netnligen: 

Den Välborne Gfefve Herr Carl Axel 
Wa c h "X m e m t c r , Sveriges Rikes Råd och 
Droti , l^refideiit , Acadettiiae-Öant zler , ftiäda* 
re och Commendeur af Vare Orden. 

Den Välborne Grefve Herr Johan Ga- 
briel OxEN^SrtRNij' T/d; Sveriges Rikes* 
R^, Vqr Högfläl(keii|;a Gemåls UennesKonsL 
Wäj-^si"BrcftfttngWö' Öfvét(fc;;N/fa/(ka]k; * Rfdaac- 
re och Commiifiäeur af Vårt Orden, EitiMänd 
de-Adertw^irF^vetilka^^Acädemién. - ''^'■■' ' - 
^' > Den- VJrtb(m*4Spé»*ii^Herr C a rX; Bän- 
de ^ Sveriges Rikes-Råd, Riiis-Marikalk:,' Rid- 
dare och Commendeur af Vare Orden. ^- v 
. ^VårÖfyerle^KamttabtJonliafc&GiiiéfattlW- 
jorén^ *Gan&r^MAd^aatéat^ Ofverften ibr Neii- 
ke odh^WärmdtiKis Rageaa^, Riddaren octt 
Comiihetid. -af Våre^ Otdeh ^fitddiirerirtaf Kdngh; 
Dan/kt Efefantéii Ttfmr^^R^lkar JCä^rligs St' 
Andres edv lAieKand^rUNévdlky.pDletiy-» fiii^ 
ibland ^ Adetton af.SvsfilhaAaKieinMdy^jdeir 
Välborne Friherre Ht G.us.tatML AfKhiTTjxt^i 
Pr^ftdéitteo uti Vartt.iljunnriar^eoliégfa» 
Cdlnibenämren al ySr NaiiaA|ieine»b(Kh.:Hidiu 
dåren af Var Wafa-Orden,: åénViKkymef^n^i 
berr« Eriq Ruutk.-. - .: ' t r^/ ;;t'I '^ 
Stats - Secreter aren öcft 'C9anDe>ide«ten ai* 
Vir No rdft. Orden U^iii4> Q^xj^rAé FsAirc 
. Och är iaideäning.<iärafvhåyaied*Vår.Nä*>, 
diga Vilja - och Befalning til fooitdke^^Vfere^ 
trogne Underfåtarc o<tH:Ärnbetsniän^':i&^lK&gffe* 
fom lägre, at de med LydEaooithiH^iidmketr 
emottaga och verkftäUå ait-iivad^ä.VaiarHög^} 

Väg- * FdtRSTA Bandet; 151 

Vägnar i V^tt Njlmii Regeringen k»n bjuda: 
och. l}efalla> 

Det alle, fom vederbör^.hafve fig hörfaonine- 
ligen ae efterrätta. Til yctermern . viffo hafve 
Vi d^lta.Qfied Egen Hand underfkrifvit 4>chr 
med. Vårt Kongl. Sigil bekräftji il&tiu. «Stock«. 
hotms /Slott den 20 Majl; 1791,.^. C? US TA r. £*, Sc^riåerbeiffi^ '^ •> , . -, ■ ^ ■"■ 

'd^ in utf /jfffhHt Stadmkf^ 

Dbhna KSlla ötfpriiigér otur en hög Sandbacke* 
bf^ä KallebJtéks Bys -Utmark, belägen nära en 
fliifl-ifrån-GöthebDrgjfänit oti hqtiÄönteT Linea: 
niél ipitfen af Domicyrko- Tornat, ^effef y\åc 
pafs 190 fot|högré Sn' Gatorne i SfaÄen,' hyw, 
fer ef ^anÖca godt , Klart och rinnande Vatn,^ 
fm efter gjorde Ghéfei/ke Förfök béfinnes fritt' 
för aKa Mmeralier, och e^ter noga gjord* Mät-^ 
mttg gifver på ét.Dygn cHér 24 niWnrar *i3^ 
-' ti' — ••• •' pafs^ 

^> Dedna IMMfiikig om ckd fft hftgft. Md^thedhmdéi 
' Mlp^y.^ lur&tniqg^ lir nyk til kiftM^tute^ ijki 4f tt|h 
. Ai^ivo meddelad, .och. införes mcd^^di^ékf T^*^ 

bioset.' Kan v41 nSgot for HifdetekwirÄi )^Srare*Yr^ 
'If^^jäfvasry an at förvara Minnet af ft% och '^båix 
^^kiAhgåt, iltf6rde'af Uinkande/tiim^^fb bdfVerkJ 

fcwhe -Medborgåi-ev af Medborgare /MiblihucIriiQilkå 
. ^o n u N a K K dr den fårfle ? v illerligen icke. pafc ^25f 'OKhiiWlen Vatn^ hvaraf tilföirefle tä-»' 
rit formerad en Bäck, fom utfallit uti den ile« 
danfiSre löpande Mölndals-Å. ' 

Sedih mflh öhrer et hundrade års Tid vai-* 
rit emtMiikt, at leda detta Vatnet Hil Staäen^ 
men altid bllfvit affkrårtid af Yintfars Strän^-i 
het och af de måitga Htrtder fom voro 1 vSgén^ 
famt af den flora Koftnad «det /kulle orfaka, 
få haf man änteligen uti vår tlu regerande AU 
lernådigfle Konungs Tid, då en bvar upmun« 
träs, atöf ver vi ana de flörfla Svårigheter 9 få 
fnai^ Sak^n låVdef til almänt Väl, gjorde där^ 
med en början pä följande fatf< 

Är i78f uti Marti! Månad inlades til 
K$ngL Maj:t ert urtdiäidänig Böfiéfkrift, under, 
teknad utaf ,66 bl^nd de förnäpifte af Stadeng^ 
IftVåiiafp^vhvafrtiti begärte^M^Iftänd, atpä^é|[eri' 
koflnä^ få^gfgpå denna A^åttolédkiAg; h^afé^er 
Kgl.Maj:t d. 12 Maj länm^« ,P^^ Wd?g»r;?FH-t. 
I^telfe^ .. naed Ordres til pjs B^alningshaf v^r>(Jp - , 
s^ däpvi4.,>^ar^ behieip^ hpnoW 

»komina kund)^^ : 0?rpa iSf^ M^giftw?^;^- \3^:%. t 
^lii upfi^o^å^^ufet faniip^nkallafs^m^tefljép §t?-j 
dens Inyåtiate^. at härom öfveriägg|;j di/l^^| 
enhäHeligen ibejlötS| ^ j^ Väl af Madéhs. ^^; 
/kille M^diM |kvilte.gify;afj fom af Stfdener^Iij^j^ 
byggatfij4ii]^le^ begäras ,qt frivijljgt Sarpnpanjkaj^j 
til detta Arbetes och. utvaldes lii t^erfönw, 
utaf Ständsperfoner, Magiflrat, Handlande odi 
Handtverks^i^vhvJlka ^järnte dåivar^ilde Gät»^ 
menfdanten^^ Öfverflen och Riddaren Hr Bfiron 
Catf h^ttä^^J^acbtmäfier^ (kulle hafva' Öltc- 
diOn oéi''f!itt{<jX%x\å^i ooi detta Vert :pé^<? 
for detta Verk nitäl/kafide $|yresiffi9Q belbi^o 
tli genail cfm Wamiingen af Penningar^ köfWe ^ Första BANDir. 135 

af Kallefaäcki Byamän Rättigheten til Utmar- 
ken at £a difponera Källan och Vatnet,^ fom 
ock at få gdra Rörlägning igenom deras Åkrar, 
och Ängar , inföx/kanade en fkickeiiig Man ifrån 
Skotland^ fom förut verkfiält fådant Arbete, 
anftaifade nödiga Materialier oeh i fynnerhet 
Träd.Rdr, dels af Afp och dels sif Fora, :{om 
vid Arbetets fOrrättsmde lades 7 til g qvartec 
under Jorden, odi började Arbetet famma är 
med alfvare. 

De flörfla Svårigheter vid detta Arbete 
Vorot 

irmoi^ Sjelfva Källans Uprenfande och at 
leda des Ådror ati en af huggen Steii oqh Ce- 
ment uppå flället upbygd Ciftérn af erforderlig 
fiorlek, med Dörar ocn Lås förfedd, hvälfd, 
famt med en Gradens -mur inhägnad, hvaruti 
Vatnet famUs och (edan aflöper klart igenom 
Rören til Staden, 

2:do. Et i V4gen liggande Berg, fom man 
måfle fpränga igenom, af något mer än 30 al^ 
närs längd och 3 til 4 alnars djuplek, til at 
pti famma Opning kanna nedlägga Rören. 

3:tio, Den med flark Ström löpande Möln^» 
dals*å, fom Rören måfip ledas Ofver, hvartil 
gjprdes Quay-Dammar och Rören lad^s under 
botn af Aen. 

4:to, Fäftnings-grafven, fpn^ är öfver et 
hundrade alnar bred, hvareft af ven måfle gö- 
ras Quay- Dammar pch Vatnet utpumpas » s(t 
få Rören under botnen. 

Sedan leddes Vatnet igenom Kungsporten 
jn Dti Staden til en inom famma Port upfatt 
prydelig Fontaine^ hvar Vatnet den 19 Nov- 
1787 f^t fårfta gången til Almijohetenf rjenft 

1 3 up^ 134 - S^- Archivumj' 

upläts, ochdärdetaltfedan beft2hdi|t f iirihitlige^ 
nom tre Kranor* oppå trehne fidor.m Edncainen^ 
var&nde$ : ifrån Kälbo til detta Tappnims^lifllec 
en Längd af något mer än Aitä TuJ^zkoif. 

Kåtl(:ofiWge9v^v iGötéeboKgHöft^^tJden 
ht fi787, och den 17 Nov» i?^fte darjfiåo. itfver 
Kallebäcks: Hegsr^ där (lor^ JU^d^väg^n jQ|Kur 
tätt förbi Källan, för(nå4d^ .Komfc^n, rid 
Ankomften dit, at något ftadna^ fti^ iutor 
Vagnen och. beCe Käilftfit vPft Kor\iii»gtfl träd- 
de in uti Hvalfvet , fom var med Ljus ecbiirof 
rat, äeg på en Ttapfiff op fitqr fjelfva Källan 
et ungt Fruntimmer, klädt uti Silfver^duk^ fQ. 
reftälland^s.en Vattu-Nymphe eller Nayadf^ock 
gjorde Kongl. M^ju följande Compiiment: 

Din Ankotnft, Dyra Kung! vår Boning j^t b^f^km 
Skar Dina Nådes-prof i Tidens 3ok föröka; 
En af Dig åJikad Stad donfanuna ofs heredt| 
Hvartil Da åfven ock et nådigt Bifall gedt, 
Hvad Forntid Anfkat har, bar ddet vel^t Q)ara 
Til Dia RcgeringSttid , at opk bhnd annat vara 
Et Vedermile til, at nyttigt alt o^h godt, 
Hålft i Din Spiras %gd, har önjkad Framgång nådt j 
Men nSr Dit Majellit eq ringa Hand tilråcker 
Hvad klara Ådror ge» vir B6n iig dårtil ftricker; 
At Minnet af Din Nid dårmed befiftas må; 
Och vi Wrefter N^mn af QuJia/s.Kdlla få, . 

Nayaden öfvertämnade häruppä til Konungen 
deffe Verfsir tillika med et Glas Vatn utör Käg- 
lan, hvilket Kongl. Maj:t nådigO emottog , drack 
Gåtbeborgf Stads Skåt utur Glafet, berömde 
Vatnets godhet och, fedan Konungen åter ftii 
git i Vagnen j fände til Nayaden en Guld-Me- 

dailles fåjiSTA BAKBlf.T. ^35 

datlle^dflkt iii^dir tid därefter fliiclfadei til 
Släden det CÉinina P»per, fom hon tii Konun- 
gea •flanmaf ned KongL Ma):ts EgenhdfufiM 
PåOUift; : — : 

Bifitttesy KaUéhåcki-Kmé^den 17 Nov. 

1787- 

GUSTAF. ^ 

Således har ^lyi denna ^älla fåt Namnet af : Gu- 
ftajs^ Källa. 

Sedermera har man, til Inyånarnes defto 
fiorre Becjvämligbét, fökt at^Teda Vatnetpåfle- 
re fiältan i Staden , och til en början därmed 
lagt Rpren under Gatorhe ifrån förenämde Fon- 
taine iH Dom-Kyrkan ^ hvarell uti Södra Kyrko- 
marea vid Kungsgatan upbygdes af huggen 
Sten en Portal, lik med de öfrige Kyrkopor- 
tarne, därunder Vatnet utur 2:ne Kranor nu be- 
fiändigt rinner, och för Öfverflöds^vatnet äger 
igenom Rör under Gatan (it aflopp uti Veflra 
Hamnen, Öfver defTe. Kranor läfes på Kyrko- 
muren med förgylta Bokfläfver: 

Ar 1789 > 4^0 J4 November. 
Nlr dig lekamlig Toril til Jor^ifkt Vatten drifver, 
Ut Sjilen njuta' det» (bin LifTea^ |UUa^gifver: 
Det Ena har du hkr\ ibk Templet fom d&r ilar, 
At blifva underviiV, hur du det Andra ffir. 

Och tii at få Vatnet til Norra delen af Staden 
<(ch på Stvra Torget ^ få äro väl Rören långs 
Öiira fjamnegatan intil Leyon »bryggan redan 
inlagde, men fom de Hcola paflera öfver fam- 
ma Brygga, hviiken horizanreh ik' högre än 
Fontaineo vid Kung&por^en, fä itan Vatnet ej 
därifrån rinna öfver, utan måtie förft nödvärt- 
digt ledas ifrån Källan til en uppå håget J^gt 

I 4 fiälle I3<5" Sv; AåCHivuM^' 

fifiiie ' belägen * Refervotr , til at fedan! dirilrSii 
afledas til hvad mindre högt ftiiie i Staden 
man behagar; til Hvilken ända man bSrjat a;t 
bygg^ en fådan Refervoir med KongL Ma|:ts 
nldigfte Tilfi&nd . QppI et FilAningls-nvalf vid 
kungsporten, hvilicen förmodas med (narafte 
Kanna bhfva färdig , fom kommer at innehålla 
yid p?fs 3?o Oxhufden Vatn, i r ■ » 

Härtii får änna nämnas, at Hr Prefidei|« 
ten uti Kongi. Wafa Hof-Ratt och Riddaren, 
Grefve Carl Jpb. Gyllenborgs har Ikänkt ti| delr 
ta Verk en ftot vacker polerad Pyr jfflr/</ af Mar- 
mor, fqm med des Piededai nyligen kommit 
til Gqtheborg jfrän KålmQrds Marmor -Bruk, 
h vilken kommer at ftällas pppå Hvalfvet af 
iGaftafs-^Källa med datpå ämnad Infcriptlon, at 
förvara Mjnnet h^raf til Efterverlden, 

dela kofinaden härvid ifrån f^r^a Anlag? 
ringen intil Maj Månads flut 17^1 befiigerfig 
fil if,970 R:dr, 31 fs 10 rft,fpecie, efter upi- 
gjorda Räkningar pch däröfver hålne göcker af 
Herr Henr* Greigy fom ibland de utnämnde 
Styresmän haft ftörfta befväret därmed, qch 
har nältan enfam med oförtruten Flit och Sorg« 
fällighet, famt med mycken Möda och tillika 
^gen Koftnad beftyrt om detta för Staden och 
Almänheten fågan/ka nyttiga Verk, hvarvidhan 
pfta af egne Medel gåt i fprikott, innan de til 
Verkets drifyande fubfcriberade Penningar hunfi 
nit inkomma^ hvilka dock efterhand, influtit 
och arp |ntil Maj Månad innevarande År in- 
(aml^de, «äml)gen: af Stadens en/kilta Medel 
focx) R:dr J af Stadens Invånare ^ fom frivilligt 
pUcfifvit och betalt, 10,822 R:dr 27 fs f rft.j 
wå» Stofkiiotm Qf^ linrikes Orter härtii undr 

fät ' Ot 383 RfdSr j6 f$, oisfalfrjtn Efghni 7if 
R:dr 4I £s 8 ronft; fpecie. ; 

Krigs«ofolight^eine^ o(^ i fynrfisrjiet fedaa 
Stadeii hotnd^s aied, Belägring Höftetiden 17889 
hafva. hindrat 9 at efted.d^ta driftiga och nödp 
töndiga Företag intet vidare kunnat tilgjj}ras, 
dock gifya Stadens beddr» Alnoähhetens väl, 
Invånar«es valyiija^ Magiftracens nit och Sty* 
resmännena ^rift et godt Hopp til Ve/kets imr 
ra Folborci^n och at en viCs årlig Inkomft bli£i 
vor anflagen til de$ cväfdeliga ood^rlxillande I 
Framtident NYASTE HÅNDPLSER uti SVERIGE, 
Konmgpns Refa. 

Hans Maj:t, fom, unJer Kriget och utjal* 
Ja des 3:ne Fälttåg , vare fig på Rikets Öfira 
dier Veftra Gräns, icke på ro^infia fått lkona«i 
de fin Egen Höga Perfpn, har ock 9 under det«< 
ta fvåra men ärofulla UppfTrande fpr On Kro- 
nas . Värdighet och fie Rikes :Sjelfftändighety 
ådragit fig de Skador for Des Hälfa, fom för?- 
anlätit I^ns Maj:c, at, enligt Läkarnes råd, 
företaga fig en Refa til Bénden ocb fidlfovatneff 
uti yiken ocb Spa. Denfamma anträddes den 
24 Maji ifrån Stqckbolnd, ():igandes Hans Maj.t 
följ. Morgonen om bord vid Palar&n på KgK 
Jagten Amadis^ fom fördes af Öfverften vid 
Arméens Flotta^ <7enera{«-Adjuta^teo ocb Riddar 

I % fen rifi ^ié (^9. a i/^ ^Bsefi^ biträefit af ^teutd- 
nanten och Rid. HF>Cta$ CManAn Uti Ko^i 
nungens Saite voro: Hr Öfver-Hof-Staiimäfta- 
%éri fatnt Rid. 6. Cot». a( KgL Maj^s Orden, 
<jréfve Adolf Lewenbäupt , Hr Capit. Liéuté- 
-nahtehy!dKongi.LiF^Drabaffife«€orp(eAOdhWen« 
dté^ Cdmpagnie, ÖfvcMrAen vid Öftgötha Gaval- 
diBMrfei^R^émehte och' -SkattmSAaren vid Kongl. 
•Majit*' Orden, Grefye Clas Ouftafeföii -fifor», 
'HrÖ^W^^-^^amtnar-Jttftkardn, Öfverften för 
Uplatids Regemente) ' Géremonie -Atfaftaren vid 
fCong(. Ma):ts Orden o^ Rid. Frih: Fabian iT^r^ 
de ^ Kgl. Extr. Envoyén vid OttomanniAce Por- 
ten o. Rid. Hr P^hr von Afp^ Kgl. Cabinets- 
Secreteraren Hr Aron Ifac Silfwerfparre ^ Kgl. 
Secreteraren Hr Joh.*ATbr. EhrenflrSm^ och 
Kgl. Maj:ts Förde Tjenftgjörande Lif-Medicus 
Hr D. Elias Salomon. En del af denna Hans 
Ma j:t$ Suitd gick om bord på den andra Kgl. 
Jakten Efplendian^ foni fördes af Lieutenanten 
vid Arméens Flotta, Hr Eric Joh. Örnéielm» 
Utom en Commendering af Kgl. Lif Gardet, 
fåfom Konungens Vakt, beftod den öfriga Be« 
Matningen af Matrofer och Krono-Båtsmän. Sam* 
ma Dag 5^^ eller den 2^ Majit affeglade Hans 
Ma}:t ifrån Dalarön, pafTerade den 29 Sundet 
emellan Öland och Calmar, faloterades där vid 
Förbifarten af Fäflningens Canooer^ och apvak- 
tades af Länets Höfdinge och Rid. Hr Mich. 
Ankarfwårå. - Den 2 Junii anlände Hans Ma^-.t 
til Staden Äö/?or^, hvar Kongl. Maj:ts Envoyé vid 
Berlin/ka Hofvet, Hr Regerings-Rådfet och Rid* 
Carl E. von Carifien^ var Konungen til mötes. 
Hans Majrt refer utrikes under antaget' Inco- 
gnitafåfom Gr^ve af Uaga^ och anträdda 
* .. • oyfso* FÖRSTA Fa*>jdjb't. 1J9 

njfsn. den 2 Janii om aftonen Refaii ttAdv2* 
jen iffån Rofiock % ^ Ål Ril^ets Ofr&lfe-Ståni. fven i it har fTfa Minnes- dif gen ati vår Hi- 
fioria, eller åen 3 Aprilis^ då Hans Majrf^ 
Konang Gustaf 111, för tvänne år fedan » eller 
d. 3 Apr. 17899 egenhändigt nndertektiade ocb 

ftad- 

*) Denna tr den IRmiidB Refan, fom Hans Maj:t gj6r 
Utomlajids. År 1770 refte Konungen, dock fåibm 
inoo varande Krön-Prins, til Frankrike, befokte Ko- 
nung Lndvic XV &nit gjorde den nu varande Ko« 
Dung Ludvtc XVI:s Bekandkap, fiqk i Paris Tidnin- 
gen om fm Högftfai. Herr Faders, Kon. Adolf Fre- 
drics. Död 1771, qch begaf fig genaft til fit Rike 
tilbaka, befékte dock i Hem vågen fin Herr Morbro- 
der. Kon- Fredric II af Preullen; blef krönt i Stock- 
holm och utfårde Revolutionen 177a. Är 1777 be- 
iokte Hans Maj:t fm H6ga Anförvant, R)r(ka Kljfa- 
rinnan Catharina II, i Petersburg, och År 1783 1 
Fredricshamn. Hos fin Herr Svåger, Kod. Cbrifitan 
VII af Danmark , gjorde Hans Rlaj:t Befök år 1778 
i Köpenhanuj, ^är 1786 pä Marienlyft, och 1787 1 
Köpenhamn. År 1780 relte Hans Maj:t för fin Hälfa 
tO Spa, och år 1783 för fit Armbrott, påkommet 
oti Ugret vid Tawaftebus, til Pifa; refte fedan, ef. 
ter återvunnen Hil(^, vidare til Rom och Neapel, 
bvar Pafve Pius VI och Kon, Ferdinand IV beföktes; 
Jfven fom Hans Maj:t gjorde under famma Refa Kåj- 
far Jofeph Ihs famt den nu regerande Kåjfarens, Leo. 
pold Ifcs , Bekantlkap i Florens,^ Deffii Refor gjor- 
des, under antaget Incognito, dels fäfom Grefije af 
Gotklandf dels fåfom Grefve af Haga, undantagan« 
des de bagge BeiÖken i Danmark Åren 1786 och 
I787f l^vilka lkedd« Utan IncpgnjtOi ellec Oifom Ko*» 
nung i Sverige, ^^4^ Sv* Archivum; 

.^adrilade den af Rikf^ Högloft» Ständer an- 
tagne Förenings^ ocb Säkerhets -ji£lm% blifvit 
både i Städer och på Land högtideligen firad. 
Således tii at uplifva Mionet af denna Komn- 
gens fiara Fålgäming^ hade, uti HufvodHa- 
den, eller ^ifor/^o/i». Medborgare^ ti! et antal 
af mer än 200 Pérfonerd. 3 Apr. fifil. famlat 
.Hg i Qora Beurfe^falen til middagen, plere 'af 
^Deras Excellencer Herrar Rikfens Råd, famt 
jHögfie och Högre Ämbetsman b^bagside äfven^ 
efter IH^dd Jnyitatioq^ hedra , denne Samman- 
)comft med deras närvaro. Efter' Hutad Mål- 
tid blefvo, under Puke- och Trumpete- klang, 
'Konungens och det Kongl. Hufets Skålar 
druckne, då Sällkapet med enhälligt Vivatl 
vid hvarje Skål utmärkte deras underdåniga 
Vördnad och hjerteliga Ön/kan for Konungens 
och de Kongl. Perfonernes långvarigt Sällbet. 
Derefter druckos Skålar för de budne förnäme 
Gäfter5 för Hans Excellence, Herr Riks-Drot- 
fenj för Hans Excellence, Herr Öfver-StåthåU 
jaren^ för Krigsmagten til Lands och Vatnj 
för Stockholms Magiflrat och Borger/kap; för 
alla redlige och vältänkande Medborgare, Ko- 
nungena trogne Underfåtare) och fiU för det 
Vackra G^önet, Flere af Säl/kapet roade (ig 
federmera tilfamjtnans in på aftonen, hvarunder 
flere til Dagen , Ämnet och Högtidligheten läm- 
pade Verfer blefvp affungne, igenom hvilkas 
författande en och annan Medborgare yttrat fm 
underdåniga Nit och Tilgifvenhetj hyaremejlan 
hördas tät» och ftarka Utrop af; lefv^ Kown^ 
gen! Götba- t 5ä S T A B A 14 D E !•• I<4J|I 

Öotha -Rikes Hofvil<lftad, Oåfbibargj' nt-^J 
mafkte icke ntindfe Ort unde^dåoigå Tfiohef(f; 
och Glädje pä fören« D^g^ ty icke allenaftbe-^ 
lloté Magiffräten och Stadens Äldfle, at, Hi} 
varagtig Åtanke för > Göthéborg^ Irtvånare ^fi^ 
väl och i fynnerhet af den här förat nämde^ 
fom äfven af alle andre Konungens Riket bevi- 
fle flora Välgärningar, lAta uprefa på Stadens 
Stortorg en Dccoration af Sten med fme til 
Händelfen paflande. lAfcriptioner , jämte et 
därmed förenat Vatnfpråog ifrån Gufiafs^Källai 
— Dtan ockfå fammantradde til Middagen el^ 
talrikt Sälika[i arO^rälfé-Mhden-iäs tSlUM 
mäftarenHrEngborg^ til hVilken Måltid^ utMttl 
Linets Höfdmge och Herrkr Chefer af Ftftlfew^ 
^Bnå^ föfide därflädes fbrlagd(9 Cor^féréäh^ 
Stater^ äfveh främmand» Magtefs Cdnfnlei ^W^^ 
ro bndne. Öfver Botd^t^^tbficade Sflftétéi Bi^f 
/kop och Cbttifnendeurén af KgK N^dt. ><^rdl;' 
Hr D. Joh; Wingård^' nied fin vanliga^ Stakar' 
öcb Vältalighet, Anledningen til Dagens GlS^r 
dje; den-iSältiét, fom*^1Cn&bt och Säiai|(|Vi]ti> 
et Rike fader af fig; de-ÖTyckor^i^fomr^ilkiii^t 
grade Tätiker^ dareftiot-ho^eeFoIk nMrovfiftos> 
vidare dr bflcattbara PörmånMP de Tté Q^Hå^^ 
Stånden:, ^iRfOi den på dmna Dagy Ir -I^ggéf 
til en oryggefig ' Grundlag ^antagna ^Fiimfåiff^^ 
fteh Sikerbm AA s^x\i^y i9c^^ tthX 

onderdflKigaTacktamhet, ddfie' Medbbrgab mi> 
detta affebnde^ äro Upbofémat^nen föf dWM^i- 
deras éyhiMeift befäftade Riitt ochr vtärpiA^ti^ 
dade Väl, den Store bch Rättviien I^Vuig^ 
GUSTAF in , Ikyldige. Pe .Kongl. SfcWamri> 
druckos häroppä, ahder Mpfik ocJk ^yUkeLl 
Ikotts loflande ifrån depåLeyonbryggan plan* 

terade tpr^d^- Canimen K^féuffgii Fädernesland och 
if^dh^tgerligbet ijf^acle; pa d^ntva Dag allas 
Bröft , ti4 enahanda^ ,til c bl jf vande Känflor för 
Hpnqir^ns Magt^^JJ^kejts. Sjelfftändtehet , och c* - . Bikliotieker. I 

HrPmfeffor Jöh; Höflft Jt^^/fi^ ijNortköping, 
fpm, på et liittilsiUti M^rrLaM; okände ^tiy 
gjordl Donationer 7«tH Äikets Apfrf.^mier. ochi 
BibUot b$l^^ men ! ^Ita : a|f)na ickr/) händ^ ^ bar 
dock^ ftf!^ ^enina ädla JFrikoftighet^ i fynner^ 
h&% IbugkoiximH: I^jiikpping fm F^el^r^Stad^ 
ocjijivat, ifciil jagtlfknftlfte GrHjwdor tij d?n. 
v*dtoifcki;«:!L^do»^:ltyarÄf denn^ Yfftte Man, 
icks;) mHvwcÄlyfsr. - .P«.fc«varandei;5lPrf/hiv orÅ, 
<5^«(^>4^/^^^^ alMMft^^id ^f.. 

ter jiiintnii t a( Ht Pupf- Lidé A erhiUt(>^n|en4jga 
Qofoöliffll : Backf r:v :lHwidfltf lft« jft<^^^^ 

irtMlfhatMr nu Mk.:PniiQilkÄnd£tlib^Kei|,Bk 
l^(^rkiJi^U.VvyiDAefifia( et aylig^.af Hc^om 
odertflstx^eA:. J^lmd S^ig^s. flö)i8e^Mi<^a« 
I*« n^8*^ finQrriÄim^^Hjh^ alp (ktbv!Wl ^bAgge . 
QruiMméé Brådem0^ Ärk^^llifkaprErrie ^^n-- 
SSgU»f(fm ytiff»::Q\k'.Qtt\U>fi Lidforym: Qaft. 
JSfrnelJUfMef;. kv^e ock ; f ördie en r L4rd Brefi 
whdmff' méd hvirahdjra alt ifrjäo åMi7li til 
^ f&rMs .Död 174g. .Denoa 6rpfvé:ft|iQg har 
HiPfot Lidéoa^å finKoaiAd^ utjgifvit af 
\ ;• ■ . ^ » "-; :> ; .,-; . 'Trycket ^ Trycfeét ^), odh atiflMtt: Inkoäften 4f FBrfålj- 
ningen» beräkmd.til Fembundrffde R:^., til.bH) 
»y Food för ofvaoo. Bibiiothek, hvaraf. RäiMtad 
ikall anvi^das til nyttiga Bfickers ftriiga Inköp. . <■ *< * t' Hr C^pitäia^n v^ Sqdffrin^ Itegl^ipente^' 
Frih. Gf^.j^imer^ yféA^t^/^f 9t Jan. med Frö** 
ken Hi^v^ ' Éiieoiiora m;4^^. Datér. äf !franil« 
öfverAéh och Rid<i.,Gre^\re.^J^^^^^ tfréut:^ 

och desL.EnWFrtt GfewipMn ; Chiiiffe^ 
$ten6ock^,;^pi(,Säte^gar4^.,7^ ;%^ermaii- 

land. . , . ,n^ '.••. ■••••? ,'rr'.- ■•..;'v;l .;/• nröftreiAeo OrefvecCait.Ftédffc Mieye9fefty' 
Rid;- afi^Kl^ SvJirds-O^den , dogf d. 29 Apitl pV 
Sl^gltilea MnrupA Skåne, roek..iiti:da».7z. 
år. ' V^n vad Son aLiR&s-Räder^eDefve; Jol&i 
A^«c MeyeHelt,rGm^jJSo'Qv)&rdettr> i Pooiinerål 
ockdSA if49^ faint> BrooM 14I demlnmt teiS 
vanffe Heir , 6rffrenr>><iii^ Fäk^Mirflcalkaa al» 
{jUBm^tMimii med^iiylmilfint^Eadcélleiite. ' /i 

'A I^iiw .'» ,t /^-^r, f) ^^ r.. . : ;^..-, i:.ijftr 

^)Brtfvåxling emellan Ärke-Bifkop Eria.BBnerdmt flei^ 
Yzigccu-AU-dea BrodeiLCenj[pr Librorum Quft. Ben*, 
aelmema ; efter Originial^iie BtgifVen af joh. Henr. 
Liden. Linköping 1701 \ ^.^ Om ^etta VerJL ikall 
framdUés éfi omAitideHgRébéhiion MédielafiTir ud 
Ardiivo onder Rab^ikeB£ Bibliagrat>hiei. 144 ^v- AfTcHiVDåj Bakdét il 

Hf Höf4lådft D; Joh. Aud. ^Murrby , Medic-» 
éch Hiftor. Nacaralis Profeflbr * i Uåttingfn f 
fornt Rid. af Kgl. Wafa-Orden, dog:i Göctin* 
g^n di 22 Ma|i. Deniiei en af : Baropacis. Oojmé: 
fte Botanici, var född d. 27 Jan. 1740 i Stock- 
holm, hvar Fadrenr DoÄi-And. Marray, var 
Paftor Primär, vid Tylka Kyrkan^ fladerade i 
Upfala, kom I76d til Göttingen, blef Medic* 
Doftor 176g, Prof. Medjc. Éxtraord..i7(j>4^oob^ 
Ordinajfftis^iTp^^ famt fick därfaAmaRädw In-r 
feenaet Öfver Botartilka; T^ • ftaii Vrft* 

tedi '$f M /Vet, Acadc^mién iStockhcHhi; *fartif 
de t»dbl6äl/kä'pkifeitJFp Göthcborg bch^ 

Lund J ^méM K* Yei:däl/k. ?Göttjti^!r , -i^tnt}' 
af deV f^rtl(Ä« MeÄclhfke >.iSäIfk^infe i Zéf-^' 
ie, Bern^ Köpenhamn, Paris, Nancy, Lyt^n^^ 
Vlifsingen, Orleans, Di)on och flereflädes^ Til 
Rid* af Kgl. Sv« Wafa« Orden atnämdes hdii 
1780) och 1782 o|^fiipk I?3p af Konuhgen af 
Stor - Britannien Hof^ Kåds" Caraéteren. Haijs^ 
LSrare,; Ur ArtbiäteiartOBvIiifhé^ Bmtl£hde^' 
Ht Hof/R^^t. til ära , ^ et. OlUndiflct Xiädh med 
Nanauii irJäu^aiyk eoÉotica^ v.äfv«,itfoiii:>tian^ JuU: 
ladd esn. iaf devrmé Stn?ik ^flcickljge LÄf|im^ op^: 
lickti inf^i fös Caffida^Mun^dtyuA-iAtnBviay^ 
Skrifterf!&nMli u^äfeAade: fiiväl u^Ht PMejf E) 
<9ef<dh:^d)eniåJniv^l articX^Kingért, lattt Umt: 
Meui^i$.GdL7euÉ&bla(Qd^^r«ioa;\f^ 
Pauca ^ SeleBa. Omfländelig Biographie öf^ 
véilfå markvärdig, få nyttig, få, tyvärr! ti« 
digt faknad Man ikai framdeles uti detfa Ar« 

': ^\- : -;;;, STOCKHOLM,^' v,'r' ^f •;; 

•'-'Den flSjoDil 1791^ Ov i : T SVENSKA 

AR C ål V VM gÉ <i i % m %\ \ i iiiiwl iii n FARSTA Bandbt;. Ottonäe.. Styehtt DET tÄRDA SVERieB • " 

EUer Förttkning pk Ltfvande tJaråit ild 
Sverige och 'des underliggande Stater , 
^vBoTDiras Arbeten, 

••• ' 

ett» Arehivi Utiifvate håf idén* tf Mårfc; 

ätgifVit facnt Kd«dkring{|iir«n tryckt 

Rongi>relfe) rörande detta Arbete» tjuöh 'uti 

hvilken i^to Mhittit om f&ljandet' < ^^ ' 

I x) Fdr. o«eh Tiltiamriet. Q) f^delfé-Örteo 

och Året. ' ^> Acädéttttlke Gradeit.- 4) Atki« 

betet m«d BcrfbtldrJfn^-Aiet* - <)i^Tildélad 

Caraacrc. (5) Itiddafe'Ordert> ' i) iMiaaoi* 

Ikap uti oAgot pablikl Verk eller' fSrdt SS1« 

Ikap. 8) Antaget Valft>råk. 'Eb^ iMt .ff/o* 

gtapbit kan därjämte bifogas» ■ n . : 

IL Föttekning på: utgiva ^råétetti ttitå 

z) tydelig litdj 2) l'ry<3kning$ - Orten öclr 

Aret^-fiant 3) Férmatet. 4) Hväd Difputa« 

tioner bctffifar^ f& optaga* ande): en Pfofes» 

for «Uet Pr«fe» ihga; widra än åéy -tbiti at»' 

eåt oti dc« Kanin 'sUe^ifiCom des egrta Ar** 

Mtcoj Utan blifvt:de!artdre ät anfe för dé«' 

ras Räkning, fötnfdemy vatre fig cpro Exer^ 

cittQ eller pro- Grada, ut^ifvit, och fåJedea 

a{'demiUir i Färtfkningen nptagas. 5) Öf- 

K vet* 146 Sr. ARtHrvvvr/) 

^ veTfiftningar af aidjres ^betep, hv^j^id 

^ .Wvefl^ningefs Tital,] jaed^Drt^ ^^^jn 

^rmat, upta&eS) och fedan Originalets ute 

och JLJplaga* Lika ReMl- följes ia«d Öfverfät- 

ningar ^f d^s egna Arbeten pä främmande. 

, ^rlk^ 6) De mindre Arbeten elfer Strö/krif^ 

ter j fom finnas inforde^uti Academiers Hand* 

lingar^ Periodifka Skrifter eller andra Sam- 

Iicgar|;. med alcid npgf utfått Ar i | Del ock 

Stycke 9 nvar fädane nnnas införde^ 

&& Sffi:.tiifogas: om De8:Pwtra$t blifvit ocfi 

^ af bveoi^ f^mt när gfaverfifdt; och om Des 

Minne blifvit m$M)elft någon. Skäd^aming 

eller Donation förvaradt* Vidare upgifue^^ 

, :ni/|d-^PiW«gfaphi(k NogHet^ hw^ Des$>/- 

'^^pefpef^^t^I^s infördtj äfven ön/kad«;mai¥fij^ 

Dj^^lis A^ten flatei. tilfogade^ footiaro ««• 

der Trycket^ eller Watt äqoa uti Héin^/ktift^ 

I M^ar bugade iq^nd^i den^ia Fört^KiDg; 

tned ^enbMndig]Uti^t$,^\H.f til Und«ltekiJad, 

fom ännu mer^ Acolks. I^rbindss^ ^m ha» Tid 

iv^ft4r^ ^f.bedradé^ Btedi en dyUk ffirtfatt 

Fdrteiining. Nyftan af d^efla och dyJika Si- 

hii^STfs^l^Ji/hg, ¥6ntV^^^ i<?^e ajieltaft 

hvar och en Kännare zi Ldrdoms^HiJhriiu ,^e^ 

nall dti: -ögonen, ut^an^, if^åh i väfeodteligartf 

ipåtto, bagarna de fåd^e Män ibland o/^j fom 

arbeta ati Vetenlkap>erj|^| hviiken diir^a.<]^n 

Um hälfts fpedeih 4iriv:i$mng på lUMnedmtien 

afr^llii de.nyaljte för d«m^ nödiga KäUd^ >Pta- 

nen, fåledes fullföljd ;ncb fprtfattybliiyoi et 

liiåe literariikt och fcifntifi(k( ReperMiinm. 

Sfociiolm^ dtni^ M^ttiiy. 1791. 

Carl C GjéaJvi^cA-t, 
KoBgL BiklipthsfkiiB^L i 

.;:/ ^ '' ^ ... Så Så Ungt KDri^Ärtfém iD^ika Natnn. och 
htk-^tpfk^t bhét ii^am/e PeribnA htrfVa re- 
dan bHfvit ntgifné ati ^hdra Lffttdet ,' låfoi» t 
Tjfkhmdy f ratikriké oth Danthék •]/ oah 
tvaid Sverige \k!txiS^t\ ft ihföref, fedån flerÄ 
jk Herr Pfofeflbr Gali. Smméiiftt i Lood' oti 
Ik Lexicon Eraditorai^ Sc^aenfuia» alle inodi. 
iMfiät St4ft lefvande^ Läfde ta«å åms Afhé. 
ten. Ni^dt dylikt Vil jäg föf Swri^U afm 
mdnifei yerl^?% ippp af Jj?uraf gör^. 6d fåri. 
Ikild.Bok v4gw Jag.^cke för llsire Orfakef^ 
otaa^ ! få(<uii Jäg fypioäl^ alt ^rniaH, . rörande 
S«Higé,'«tl deéta^ AiiUv. ff i^rtiif ock di 

te-höÄÄdfc Un0i^é^ htåtii ^ts^j mit 

icke efter Alphabet, ntan efter fritt Vaf ifeifand 
de infönde, fom, nrkffi rrdan til et betydligt 
antal blifvit mig ganfligt meddelade» famt aa« 
kalles o^.:9ém\ oek^ol^iefter mittiSa (öte- 
Ifcn^e .Upgift ?*^,i,^^ ,,, :,^i^„^ri:i 

rJ^fdk !at|r(FMM(M.T7i#70ck"%ifab^n)i i 
, -Qtlei^lMiiiitåiänålQiMltiack i i^iktftegit^^Uift. 
3.f Od^^^r fi^<jiMD-9i ,Sti..arpir§ ilM^tni» Wl: fatl 
' äRétg^éAtbd. teåutM M JKgJi iMiotillui 
■ 8älfta|>efr>I.Stoekliditi: rl <■ .V .i^/i ,ivl 
- > = •-... - .> ^Y '.-•;-l r^ro ;r ^ .a.. *)I>Ir(Mii yitin de almSot bekante Verken: Das Ge- 
yte TaafeUtmd, la Rranee Littértdre och fiéte, 
!.Dlr lifiiren finner OUkkettr uti Bygnaden af defle 
iQff^». JGL komiaa de. idce iftin Utgifmi:^! fuo 

-SFaoail^érltvarje iräke] t4<^ Ibm d^infin(i««. 
Dep firiogi^ wliög^aj^aKa Syinimetne ku i déita itf;» Tiinl 4:'^t» 8»*f**r CMKtaÄs • Proften M. 'Zadi. 
a«teicöiK StDckh.1 1774, "^f-'-*-' Dtot eo-RSttÖDÄft 
J^ra(«s,vAttX9löatsTrobet;i I aaledii. af . lk|i(tt(i'. »&iva, 

^"^^^^drtrdiii "feråvértft, "efter. iStMWm, if^phmd?) 
IW. I På»i8 ^YW, TMi fS* 4, »fekoft»dt 4f D(B*-T*emiÄ 
-t»i< . ^åiiKnvxalt:(}/^'^åe,^Axäifon).i ■-■■"■■ 
Bilköp i Linköping. Födé d. '2f Ijöl. g.' Sfi) 

4 Upfala I770a Amaauens vid BiUiotnekeC 
J7;i^4yéékitf7^y EWn^ViCfe-Öftmthecarie 

.vacyttiaA0«::i^ti ; Jifteiiti Littköpi«§ X796, 

L.Ux.Jilh!eu UcL aC Kcmgtv^et. Scloiiét.'1-t^ 
fala, Kgl. Vet. och Vitt. Saaibälic^<|- Giche. 
borg och Konst. Patriot. Säitkapet i Stock- 

• l>blm. — Védff>rJtötz'lntegT9 Ac Libere. 

• - ■ , ■'■v^. 

' fallicke faéUér favarketi tSbtid eQer b<^B^ Nog äz 
(Jpgiftende irö enlilp med Skaningoo. ^' . :•'-••/• "Vt^fni JMéten.\ 7 ^ :\l^^ 

' ^ DIsp. dft daiiffi»^ idpeditae' in Studiis PJbg^«jRotns; 
pil?, II, tmder j. Ihrc; DpC J1769, ?^.> 4 ^^ D^P* 
fc jUuflriöribw Lin|tu9: Romatiae- CntKis, ib. nt^t 

4 Disp. de Potoiatis Ofiitpw; Upf. 1776^ 4, >^ 

C.F.,Ö€«ert3 ,Tr6ft, J55f ^juka, öfverfltning ifrin: 
Tro^rönde/W^der ein fiéch^ä Leböö, Leib2.*i763, 
»? Upf. 1770, «• Ny Upliigä; DårftådcfS 1785^ 8. — 
'M/.pibuiftfen SvMifta; Jnaf ledning af Deras. KongL ' 
Majtteftf KröQiDg, på VGttetbtts • Sam^dfita ffl^gafe^ i 
Ujdala; Stocléh. \J1^9 4* -^ Ammnelfe-Tal ^fvW Juris- 
prad. Oecon. & Uoinm-. ProT. Héhr. Frofterus,' på öft« 
gåtha-NatioDS vlgnar; UpC 1773» 8- — L^eiDesBe* 
ikrifiiiMr dfVer: O Zenobia; Stockb. 1773» 8- b)Cie« 
meos XIV (XjanganeHi;) ; Stockb. 1731, 8- — Memoria 
Rodeoich^ldiana (eller Mione 6fver R*.R.^ och Ärad. 
GmceUer^n> Grdfve C. Kudénfch61d), nomioe Acad. 
Upfal. celebrata; UpC 1784, 4. — Thefer och Tal !' 
Kbnun^ens^fvervaro uti Upfafa i786;D2rft2des ^. — 
Tal i Skytdaolke CoUe^io inför Konon^en och Knon* 
Prinren och til den AdeligaUpgdomen; vj^t 1786^ 8- -« .' 
Lexicon Latino-Saecaoum, eller Latihik och! Svéuft/. 
Ordbok, på Konangetis Befalning utgifven af Acade« 
miea i Upfala, uti % Delar; Upf. 1790, 4. 

Mimnespemung: pä Ätiidan Bilden 1 Prlfte^lrigt 
ned Omikrift: ^0c. Ax. Lmtblom Prof. utn. Bijkop 
i LmUfnng.'** Under Bilden- JåCes Medåilleurens Namn: 
Limgh0rgi(r. ?k FriqfidaQ inom en I^^erkran»: lU 
ErUm/la emot en^^åljkaä Anf^are i de Uplifvade Shft^ 
tifiie Ufdofns åfiUngar ttf Aiel. Ungacmten i Ujpf. 
sS Apr. ifSf' Penningen är af X2:t« Storleken» oäi 
gnnreffid i Stockholm; • ' . ToRNQuiST (JCitrl Guflaf). 

OpHaifie vid Kongl. Amiralitetet. Född ott 
Carlscrona den 3 Dbc;* tJST^ ftnderade uti 
därvaraode Cadet-Cérpa, blef Fändrik vid 
K^lr Amiralitetet 17791 gick i789« uti iCgL 
i K 3 tnnfk Franfic Tjenft, b^piittade' and^ Amerieatilka 
l^rigff^.7;SjO-Bataill9r och 2 BelUgMn^' oti 
Weflindiecr, blef i JaL 1783 Rid. 9f KongLr 
» J^ran/ka. Orden: Pour 1% Merite Mititaire^^ 
"fatnma år Lieot. vid Kri. Amiralitetet, 1787 
Led. iaf Örlogsmanna^^al/kapet i Cåtlscrona, 
:^Capitaifie den 21 Julii 1788, beyiilade Sjö« 
. Aaget.vid Hiiglaod, ocb blef famma år fån- 
gen i Ryfslandy då*^ ÖrlogsHCeppét Gullaf 
Adoff förlorades. I^a/fprHet: Confifince 
Gagne Tout. 

Utgifné AthOen. 

Gre^e de Grafles Sj6-Babullér| StocUi. 27879 S« 
-» Svenfta *"' ' ""' 

Uti 
ocb4, 

}oh. Nordftedts Ryika Lexicon» tryckt i Petersbbi^ 
x?80j 8r,^;né Band i 4^ med Svenflc Uttolkning^ e£ 
ler et Ry&t och Svenlkt Leticon. ' 
WesTRiNG (D. ^ok Peter}. 

Medicins PraAicas i Norrköping. Född d. 
34 Nov. I7f3 i Linköping, Medic. DoAor 
i Upfaia^ 1780* och Pr^Aicas . famnia år i 
. Norrköping. Faljpriket: ImPfoVidé niL 

tJtfftffte jtrhetefi* ^ 

Disp. de Ledo paluftri; Upf. i775i>'— Dwp- 
Inaag. de Stehiatatione; Upf 1779» 4. — Belkrifiiuig 
6{v|ar' en Bi]|na4 v fem ftMkyle. u«a^ti ep FjerijM^V « 
Magen ^Ventriculos^ bos et Barn, infé^d uti 1^^; Vet 
Acad. Handlingar for 1790, — » AFhandliDg om Vato- 
fot i J[^ertfåcken ihed Fhyfiolog.Ånmirk^iogar^ iniiSrd 
uti- fiunma Habd&agar % 1701,1 <. i 

. - .: ; ^i ■ ' .Uti ¥i »ST Ä B A W DBt. f j^ 

• Vå"Btitäfki^: AflMJhdling om et ftrmStilJgt o<4! 
b^r&fvadt Sitt, «t pi kört Tid ocfa med Kgs Kt>fiti«d» 
fl^ Ylle ocfa Silke med de fiefte U^uttr CLkbeae$), 
Af&lmngea i, färdig «t inlimnas tO K|^. V«t. Afi*4- k 
Stadcboka. HANDLINGAR. 

GXfvo-Bref af Hr L«ndshöfdingen o. 
RiA af Kgl. Sv. Orden, Grefve Axel 

. LöwÉN, 9£ TviiTiifenäe R:dr, fåfonf 
Jukg^fva, til Juden och Handels- 
mannen Hr 7af. Marcus, til Lölén 
af ec Hus i Norrköping och en Taf- 
las t^fättande i decfämma m. nv éaU 
Grinen*), d. 54 Dec 1790, 

1. N. J. C 

Til den Store oeh Allsmägtige Opdent Lof 
och ?TiSj famc af åftundan, at kanna bcfram* 
ja Des Araj göres veterligit at jag 

Grefve &c &c. AxEi LöwEN 
Somjhikgifra och til firande af den hooneliga: 
Joie-Högtiden /kinker och gifver TvJ Tufiade 
Riksdaler ^pecie it Juden och Handelsoiaonen. 

^acoi MarfuSt fom feger fig vJtfa bördig af 
cvi Slägte, med f&ljande ViTkor: 

1:0/ Skal hsn diirföre af RådinaAnen Hr Catl 
Xir9er> tflhandla Cg den i Norrköpings Stad va- 
rande fä kallade Weflnhwgfk» Q Men, livarom 
tOfOreae varit flvitadt KAp med Juden och Han* 

K 4 dels- 

•) Hr GrefVeofl och LanddiifiiiogelM Sltesgltd^ VtP 
^Ö^trgitUuid» oira vid Linkepiog, belSgcs. ti?{ Sy. ARCHtvuM) 

deUmMnen Ifac Beer för fammti. Somiiit eller 
JTvi Tafendef Riksdaler. Specje. . ^ 

d:o. Skal en Tafla af Koppar , med nedan- * 
Sående SpVåk. utur den Heliga Skrift ^ ffldaa 
(om jas låter förfärdiga^ behändigt famt för 
alla Tideir, fitta öpen på Väggen uti förnäm- 
.fta tlammet af detta HoiT,'* eller den där be« 
fihtelifie Hora Salen, hvilken Tafla innefattar 
följande j 

F0u(- Ep. Rom. C n: v. ag, ^^ 
ranL Rem. C 9: v. z, a, 3, 4, 5. v ay, a6, 37, ag; 
. Booh C xo; v. X , %t 31 4. v, 9, xo^ xx^ xz^ 13* _ C aj:.v. XI. ia> 13» Ev. JoIl C 10: v. 16, 17,18. 

i4f IS lö. v. 31^ £v. Matth. C a8: v. 18» 

Hes. C 302 v. a4» 2$, 26, 19, ao. 

a7» E^Rom^C 11: y. 11, la, 

Hez. C. 36: v. 32» 33, S4> 13» 14» 15» i6-. 

^ ^ 38t 3«» ??• 38- Ep- Rom- C 11: r. 4s, adw 

Hes. C b6: v« 2u v. 04» aj» 

as, aÄ a7» ^8. Ev. Matdi. C. a?: v. 3, 4^ 

Dan. C. 5t: v. a4, »5, ad 5, 6, 7, & 9, xo. 

Zacb. C. tx: ▼. la, 13. Ev Luc. C 23: v. 33, 34, 

Efti. C. 53: v. X. v. 10, Ev. Job. C 19: v. 19, a8-3o. 

; II» xa. PCr Dar. 6g: v. Z^ch. C 8- v. 90, 21, aa, 

X9*a6. a3. 

Jer. C 31: v. t, 9,, 3, 4, Joh. OfFenb. C sa» (I aa, 

5> ^ 7» 8, 9f 10* 18, 19» Joh. Offenb C 19: v. 13^ 

*^ ^ . „ \«34» 40- „ x6, 17, 18, 19, ao, ai. 

Ef. C. 60. Hmc C 48: er. Ev. Luc. C ao: v. 16, 17, 

33* * 18» i9> 4^» 43* 44- 

Dan. C fl v. 13, 14, 1$, Ev. Matth. C ai : v. 5, ^ 

a6, 27. 7# SJ» 9* 

nUm 1 10: v. X. Ev. Mata. C. ^: v. 37, 

2ach. C. 9: 9, 10. 38, 39. 
Qif^ C 3* ▼- 4> 5^ 

. PattB Tåns r A Bj^^n^r: 15g 

, Paidi Ep. 9 TheflkLtC 9: I» 9f . _ 
C s: V. ^.'Laflret Euch niemand v6rftlhfeQ in 
kmerlei Wdft. Denn dér HERR komt nicbt, és fey' 
tom, dtfii zmror der AkiUl kamme^ ond offcnbtrte 
verde dtr Meolcb d?r Si)nd4^ ^ ^ 0:0. Får detta Hds eller 'Gård aldrig be«* 
hos af andre, eller bortfayrai til andre is 
Jadar. 

4:0. Far denne G&rd eller Egendom aldrig, 
i&rfaijas, fSrbytas eller förpåntas, utan evärde« 
l/gen tilhöra Juden och Handelsmannen Jacob 
Nurcus och des Bröflarf vingar, famt i brift af 
Bröflarfviftgar tilfåller d^n des närmafte Slägtinge ^ 
och Trosförvandt. ' ' 

5:0* Qm Lag eller Förfatningar framdelei 
fluille förl>|ada Judi/ka Folket viftas här i Lan« 
det, fä Tår detta Hus eller Gård på öpea 
Aoftion för deras räkning förfäljas c^ch Köpe* 
Ikillingen därföre af dem upbäras, få fnart de 
fiäk vederhäftig Borgen at i£quivalent därfäre 
tnnorflädes för famma Summa köpes^ fåfom 1 
Hamburg eller hvaräft de få viftas, och at 
Taflan» lom här omförmäles, därftädes uti fÖr» 
nämfta Rummet infattes, famt beftandigt ohöljd 
förbfifven Med fådane Vilkor kan Juden ocii 
Handelsmannen Jacob Marcus famt des Arf* 
vingar trygga fig vid en rolia ägande Rätt af 
denna Gåfva, fÖr evärdeliga Tider) men i deo 
häodelfe, at theffe Vilkor IkuUe öfverträdas 
cljer mifsbrokas» antingen få at Taflan icke 
befländigt förblefvé ohöljd på At fiälle» eller 
Gärden tU andre an Judar borthyrdes , eller 
någoa Förpåntning eller Fftrlalming ditraf fkulle 
^ K 1 (Ökass NYA* tpk^^ lå (^rUaräs/dén dier de, fpm därfned 
t^trä4a$^ .o^erattigv^ til denni vifkorliga' 
Gåiiat, liyUken i CådzM fall bör tilfalla Norr- 
köpings Stads FättigM af Cbriftna Folket, 
famt bör til deras Nytta på bäfta fatt använ- 
das} och hvaröfver valloil. Magiflraten där« 
lUi^s 'bärpiedetft väfiligeK aBonodas bafva tn« 
ffipde, ,,, 

Til yttermera viflb varder detta med mit 
Namn och Sigil bekräftadt, fom Ikedde på 
Grefften^ År efter vår rrälfares och Herres 
Jéfu Chrifti husneliga F^delfe Et ToCende Sjii- 
lipn(]rade och Nittio den 24:de Ds^ i Decem« 
ber Månad ^ 

t A. Lawivi« 

<L. Si) 

* Som Vitften härtil ofider/krifva 

' S. N. Hjertofm. E. R Bergbmam. 

Ved det til Rådftufvu Ritten ingi&e Originalet 
lika ^ande; betygar \ 

^ Nits Schemum, 

CanceUift. ^> Dean« IMtM^ipi FArfii^ng har ock litéan p/t t 
VerldUUklier; och lailNaa Hufet dtajlmte Mm 
ffudifk SSnagifga. > ,i " 3IVASTE HÄin)I2^BB im SVUBflB/ > 
Kyrko -trender. 

LuvDS Stift* 

Uti örkined^ Sokn uti Skäne och öfira^Gö. 
inge Härad, upfi^rdet icke vllenaft för 2 år 
fedan en ifrån granden af Sten upbysj} Wjf% 
Kyrka, utan den prydes nu ock uti anflindj^^ 
ftafte måtto I det ena fom det andra af Sokne- 
boernes egne Medel och ftore FrflcolUghetr 
Saledea invigdes til Förfatnlingent Tjenft, 10" 
Sondagen efter H. Trefald^het eller d. S ^og*^ 
1790, en helt ny Altare^Tafla ochXjuskroM^ 
den fdrre förfärdigad af Bildhuggaren J. Mill- 
bere i Landscrooa och Acad* RitfnäAaren M. 
Roth i Lund 9 den fenare' af Krongjutaren^ 
Hagelberg i Nyköping, den förre dyr 13} ^' 
R:dr förärad af Rufihållaren Truis Pebrsfm i 
Utttboda. och den fenare. dyr 33 R:dr 16 fif 
fdrXad af Rufthåliarne Pebr Trulsfon i Löne- 
boda och Pebr Pebrsfon i GyUboda. Univerfiteter. 

A B o. 

Uti .Academiene öfie Lärofar hölle å. a Jon«aF 
Hr D. Cs^i Helldttus, Hifior. Natur. Profeflbr, 
et Latinftt Åminnelfe-Tai öfver BerK* Rådet . 
och Rid. af K. Wafa.Qrden,,Hr Joh. åJiJitg^j t 
en af Rikets uplyflaft| Män ocfar ivärdigalie > 
Kfedborgaroi (om ägde utmärkta 'Fö^9»fter ; 

ona om ytfbtåtåpémt oeh Nirfngarnai åläolSnhetj 
Mfven fom om clenna Högfkgla i Synnerhet. ax , ,, , SlLifk(tpeT. . ■ y ^ 

": - '• Stockholm. ' • 

Til PraBfef uti Samfandet /^w F/^ if^CbrU 
fiiamsm^y för innevar. År, valdes d% ^ö Mart. 
Bifkopeoi Wexiö, KgU^Öfver*Hof-Prädikanten 
och Lcd:a^ Kgl. Nordajerne-Ordea, Hr Olof Krigsmatmd' Belöning. 

St&ra Kåpparhergs B^gflag har 9 i betraktan* 
de af den ärorika Fred, KgL Maj:t förledit ir 
flätade^ fträkt fin Bevågenhet därhän ^ at il^-* 
komma dela de Soldater 'oda Vargjerni^s^ 
Karlar af Kongl. DaJ-Resemenfet ocÉ Dal- Var* 

{»jerningen > fom under Kriget blifvit lame och 
ytte^ dela de Enkor efter dem, hvilke af 
begge nyfsnämde Corpfer fallit i Fält, fom 
tajva Barn at förfÖrja , med en Gofva af Nio^ 
tufen Dal. K:mft eller Femhundrade R:dr , hviU 
ken Summa famma hedervärda Bergslag lämnat 
til Landsböfdingen och Rid. Hr Joh» af Norm 
ditt^ at lita utdela, bvilken för fin Konungs Tjenft 
och fina Medborgares Gagn icke mindj^ i>itfuU 
Ämbetsman genaft härom fogade nödi| Anfialt^ 
niedelll behörige Förcekningars infordrande 
ifrån Städerne och Fögdj^rierne , famt har tåtit 
bSrappåy enligt Des Rungörelfe af d. 7 Junii^ 

anfiälhi ttfliaia Utdelniogax:fi^>i)|ll.' Qitt, at hvar Karl 
fick I R:dr, och hvarje Barn, ^ dock ati^Mo^ 
df«M'ha[odj ra fs*; 4 r.; Al«des'^bldf Rbpiirtjo* • 1 . ■ l&dr fir. é,* 
FMa Stad, Ar y TuhroéH i^ Baro,;'- 41 .30 8«' Kqtparbei^Ftod. , för « Karlar.qeb-^.Q^i|sr.S|:.åi 
gte58iUi»jftea.,ftr5K«rifF?rt - 
..l|jl^MsIiiorJtadI.fito4Klurlaeod/^6iflr 7i'3> ^ 

Tilbq» fp Karlar ocb 1712 Barn, famt 498 4a 8* 
öfverikottet af i Rrdr 5"ft. 4 rft. tildeltea dt 
, näft behöfvande oti FftMw ^*). 

Cfok;Afa^e«i och^ «bir/r(^ar(efffiälM«ir> ft)le(I 
pbtfepi^t J[gi. F^mMciitiiJneit- ätti4 aOttitaadid«l 
a£: j&gk Sim itirdeii.;^ .^^Joh: voa ifftéitiiA^é 
crh&ll d. 11 Jan. Nådigt Aflked. <'--i^ ::u ,^ -ti 
. • ... --h;!o". ■• \\-.^ .1... - lirJ il ' 
. . 6<NMrU-FiiktygiÉiä|aéen; 6«n. LidatéiHinfefi/i 
Öfverfien vid K. Artilleriet och C«(Ante'iid^*af Ka 
ftb Qjdeftioa; m. , Mr Bar^-sCad^UStdedki ^in- 
eléur, Uéf d. 14 Fetfi i Nåder eacledigad ilSxin{ 
Qm. Catttygmäflaie-Ämbeteb /:::«' 


7?' 


•) Se det AUgt uti: FaAte FnkoUad, Samliaga tfj 
.|fip 17 och ^3- tit -"S^* AtitMPWiif 

dant 1 Lovifa och Rid. af K. Sv. Urd^n^ vtg^ ; 
des d.,]^ Mart. med Fröken Sara Catharina 
OJiiif^qm^ .-ycogflaPjOterraf .iramiedne K^timiir- 
tteYifions-Rådet ÖUveftam. vk mdmigsMg^. 
&tgftrd fNyiaad. ^ ' 

- . 'LftMiåtinen Hr Gaft Ad.^ifi^^/foiUrvigd^» 
4* to Mart. med Ftdkén ' Änhiak Beata, Må;rg^ca 
Jjtr^^i pater. af Hr Caoiuiiien Reinh. JKnrhlbe ' 
4K:fa(.det JBIra Anna HedW« Jlfserliorn ^ -pi ./^. 
iå^Mii HbA i Lojo Sokii^ uti Nyland.-' 

• ■■ — - — . . . ■ -I- 

,^ ..1. ; j , . .. ;•, . M ..; ■ » t j^: .1 

t-u j.'-;..!.iii .... .. ■ *? ^ '! & ' - . - .. ,i . .•••-• 

Herr Li^gmanneii Carl Johan Abnger^ 0(rälfe« 
Ledamot oti Konay^g^eALS ^-Hfij^fte Domftol. Hä« 
ladshöfdinge uti Swartloiä- Sotholm- och Okn^ 

Mn^ (ImiO L^ af K>; Päisitois. S^ALafikt^ ddg) 
4.4^ M^^ QårdMjLéMC^^ nära vid S^ockw. 
holdi, oti des f4 ir^. : .:. . . u ^^ •'' • ^^ 
Hr Carl Abrah. Scbrickel, Politie-Borg* 
fD0iBf»éié^kht»f doglidärftädéé Idr.léTApr. 

v<4;Öy»5iÄrt»i tinköping, ProftxifvW ,Q*^^ 
flrings Contraa och. tKyxk^^benie i. ^IjduÉ.^^ do^> 
d. 22 A pr. i Linköping y och uti des 67 år. 

Hr Joh. Åbonr^ mbtlGCtiecarie hos Hans 
Kgl. liMhet, Hertiaen af S&dermanland , dog 
d; 7 k^. oti Stockhlm^ och oti des ^2 år. .X 'dog d. ZS Jao* uti BörRii, l^okn f Upla^d . jh([ 
des tio år, varandet född i Stadeh Wimnier- 
brr- Has aigde god både Kröps fty^ 9p|i Syn 
d et £feiidedd$ år före iin iKkL ; :,; .:.o rit 

'. ::'/ .• •.•;_> A.. ■••T 

naos Maj:t har den i)i,;Mattv qp4p;^t.^t||M 
Secreteraren och Commend. af K. ^ordfljerne- 
Orden, y^ Vk.Gaa.£rftfC-,^tiittfid9f^§{vet' 
Pofi-piieaeors Äml>etet eftei IkaifdiiäaaJ^twt 
Secretérären "Hr M^tb^ l^gnxelftief na.. ?). ^j ,, 

fot Sjoarenderne, Ofverfle och Rid. af Kgl. Sv» 
Ord. mfå Su Korfel, föttcudiuider 4$9r9Dec. 
fcrL år til CM ^r FioOMfe^a^^^^ 
(Jona*- -..:/. .,| ..', j.^jj ,iv.:' • I\ 

Herr Fr^d. af Cb^^^n^ CMti» 44^^ 
Commend. af K. Watå- Orden och Kid)^ a{ |Ci 
Svärds-Orden , Qtnämndee d. 24 Jan. til Vice» 
Amiral. 

Hr Ifac Milléfr O^V^fl^, Commendant 
pi Carlften , Rid. zi K^Jfy. Ord, t>ch IL f ran« 
Ika Orden poiir le Mécite Miiitai(e, förordna* 
des d. 10 Febr. til Ofver-Comm^ndant öfver 
Götheborgs/ Elfsborgs, "Wårbergs och Carl* 
ticns Fäfiningar. 

-^ Uf^ NrrKred» J>ii ' ii/tAft, Öf i tiHa^tiiemc ^ 
aant vid Öflgötha Infanterie, Kammar jankare 
och Rid. af Kgli &Vi.^6riléh91bihämndes d. 13 

^ . , ' ^ :. T^^^' 

*) OmMenoé Herres I^sfaU fi hir^éaiimaitfAre^ 
fid. 78. , .;: . i; j • i %6b Sv. ARCHtvtjM; Bandet i; 

l^cbfv tiF^erfte vid Kgl. Maj:ts Lif-Girenadiet* 
llegemente^ hvitket nyi. blifvit inrSttadtJ 

* »Hf Öfvetfté-luieutenanten vid Kgl. Artiflé^ 
riet och Rid. af KjgtSv; Orden, fSiherre Carl 
Uln Silfmerjlåld , utnämndes d. 14 Febr. til 
öfverfle i Arméen 4iGh Gen. Fälttygmäfiare. 

Lagmannen i.Bioho6*LiMi pch Rid. af Kgl* 
Nordft* Orden,Hr Joh. Chrili. -(*/<i^W, fr- 
liöH^a J6 Apn. LaAåshöfdinge-Follnnagt. 

-" Botgmälaren i .Marftrand, Hr tagmåAneti 
^t^M^tsfon jE)ty?rÄ«, förprdnadesd. 4 Apr. ät 
tillika -va^ HäradsliOfdinge oti Noi^ra' lo&nds^ 
Oröl^'bc^ TJömt Härader^ i Bohiis^ tUl ^ 

•'-'-• iji>90 d. sojfffif: fatftjptjndes t)oceriteroe; 
Hr M; 'Lårt ^i^Seråin och "UPw Ahdera 
ZfJhc^t den Girre til Mathefeos Adjand;^ dcnt 
iEénarätiF BotaoicesDemöiiflrator vi^ Aca£(eiiii«a 

ilmtäi ■ ;'-'•'•••■ ••• .".■; — ^ ^< t Ut .r;:.; 
<»"»!**^ ■■ Ill . > ■■■ '' i . iWi n.fciM i i ir i| i i i i| i» n i | ii ■!■!■ 

n fiTOCKHOLMji 

Trjfkc hos ^o&w 4^ CAKtKOHMj 
D» ÖJttlii 1791. SVENSKA 

A,R C H I V U M Första Bandet; Nionde Spycket: STATER UTI SVERIGE ♦> 
Konungens Rägementb <**). 

HANS MAj:t8 Konungens Eget Vårfoäåé 
Regementes förflä Upfätning är af Smi^ 
lands få kallade T%e^ och Fem- Mhnin^ar. 
De förflnämde vof o med i. Helfingborgs Slag; 
h 1710» de fenare ftröko tU Aörre delen åt 
Tid Gadebufch och Tonni ngen; båda Delarno 
Voro de famma, hvllka af Danlkarne kalladet 
Bockens Gedepägety hvarmed deförfiodo; Sten*^ 
lockens unga Smålåndjka Drängar. Recruteradd 

L ' genom 

^)Ud et Svet^ Arckvum InfSrai, ftfem p& fit rittå 
StUle, di uti Sverige och des ukderUggatide Länder 
ifdraeuie Stater; ty dåraf Urer man at kinua både 
Rikets Förfatning och de Perfoner^ fom ttti det&m« 
ma na för tiden bddttda Ämbeten dier utgjéra viilk 
Sodeteter: hvadan ock bär, under aimänna Namnet 
af Stater, förftås deinti Riket ftrekommande Qnrpfer 
af aUa Slag, Dem emellan kan dock hlr uti Ar^ cbivo ingen Rang iagttagas , ntan de inf6raa af Ut« 
rifvaren efter des eget val ibland dém, fom efter« 
mmd meddelasi oAfidane fom de meddelas- Hoi( 
alle Refp. Stater anhålles om deras Gnnftbenlgpa 
loflndande til detta Arcbivi tJtgifvare^ Kongl. BibUo* 
äiecarien GjérWeU. 

^ Des Stat har blifvit meddelad af BAajoren i Rege* 
m.entet. Hr Frih. Fred. Ge. HiftjtTA^ Rid^ a^ Kgl# 
Snrdi- Orden. ]53 Sv. Archivomj 

fBOom »y Urikrifniiw, gjorde idefla JEre- mch 
ém^MänflingarNorrlka Fäktiget, och voro nä»*- 
varande vid Belägringen fbr Fredricshall år 171g 
under Konung Cari Xllts eget anförande. 
Konongenj olyckeliga Dödsfall och de därpfi 
följande Freds-Sluten minflcade ganfka mycket 
Svenlka Magten, och di Rikets Sjelfaändighet 
med den då antagna Regerings-Formen tillika 
näftan nphörde, blef det en bedröfvelig ange- 
lägenhet at reducera Arméen. . 

Detta Ikédde är 1720. Alla Regementer 
afver vanlig Stat förfvunno, undantagande Re- 
jften af tre- och Fem-Männingarne, a£ hvilka 
fammanfltgne tillkapades Et Regemente;" i o 
Compagnier ftarkt, hvarje Compagnie 170 
Man. För detta ftya Regemente förordnades 
til Öfverfte Hr Thure Soraj utom, Lif- och 
Öfverfle-Lieutenantens Compagnier, bibehöllo 
äe öftige Namnet af de Landsorter hvarijrån 
de fom T*e- och Fem-Männingar blifvlt ut- 
^ifne, och kallades därföre Norrköpings t 
fFadftena, Udåemalla, Calmare, IVexiå ^ 
JVefsho, Ofira Hdrad och Sutmerh Gomfwi- 
gnier, och blefvo kringjfpridde til Gafnifonef i 
Sverige odi Finland. 

Regementets Öfverflarbafva varit följande: 
1:0 Thore '//dr«. ' . 

ii:o Curdt uo* Schpert», tog Aflked och^ck 
'. i Utrikes Tjenft. ... 
3:0 Bengt Mora, 

4:0 GeneraWLieatcnanten Jetn. Louis Sousfnet, 
$'.0 Georg von Heyne. 

6:0 General-Mäjoren friherre Carl Adlerfélt. 
7iO Ambaffadeurea, federnciera Hans Excelléoce 
. Hr Rils*-Rådet Grefye VXnc.Scbeffer. 

. ...gjaOe- isö Ceneral-Majoren Abrahatn von Hjåtnmnf^L 
^ Generai^Majören Abråhani GnftaffcböU. 

Under Öf^erfle von Heynes 3efål fick 
Regementet Namn af Hans KöngL Höghet 
Krön- Prinfens Regemente* Haf gjofck 1741 
års Krig mot Ryfsland och Sju-ärä Kriget mot 
Preoden; altid utmärkt för god Efprit Militaire 
Och ittycken Bravoure, fätdele^ ådagalagd vid 
Uckermunde^ Fehrbelin oeh Vid fenare ftället 
led det gänfka mycket. 

Efter Krigets (lut förlades det til Garni^ 
(on uti Malmö och Landscrona^ och fluteligeii 
flyttades en fiataillon til ChrlQianftad ^ där deil 
tmdet Befäl åf då varande Capitåine /f^f/Z/V^/W^ 
nu mera Hr General -Majofen, Com^endanteil 
och Riddaren Gu/iaffcbåld ^ bidrog tit Regc 
;n^Ats-ibräiidriogen i 772* 

. Under fitt förflutne Krig med Hy&land, baf 
Regementet gj<)rdt tjend på flora Örlogs-i 
Flottan^ där Troup|»en6 Tapperhet åltid varit 
utmärka 

Hvad Regementets »o varande Stat be-» 
träffar^ få är det reducerat til 498 Man^ Til 
Aminnelfe af des Tfohet för Kontfngen^ agef 
det de ti Monarchen år 1773 Regementet Nädigd 
ikäiickte HvHa Fanotf^ och def I ylande Nam<* 
net af Hans MajiU Konungens Eget yitfvadé 
tiegemtnté^ famt ät Fält • Moficiuen klädd i 
KongL Maj:t« Livrée« 

Des Stat Hr^eljaniltf. 
ö^erlle Jbrahåm GtrSTAfscifoLii^ äem Majöfi 
Commendant i Chriftiadftad o<:b Rid. af K. Sv/.Örd. 
öfVerfte^^UentetiatitNicL Fet .von Éjårnmarki kid. af 

KongL Svårds-Ofden. 
Vreroier-Major Frih. G\xft* Leyontmfwuä ^ 1L af K« S^ O. 
Seeond^Hajor Frih« Abrah. UyonJmfwiédf R« af K. S. O* 
^ 1% Msjor«f i64 Sv. Archivum} 

Majorer I Regementet Frih. Fr. G. Hierfa, R. af K. S. O. 

Carl Eric BenzMierM. 
Major i Armécn Adam. Uhr. Rofeniwifi', R. af K. S. O. 
Capibdner Henr. Reutircrona. 

Joh. Ge. Kuiftenfiiemb* 
Frih. Otto Ramel. 
Ge. Ad. Ruthenfkåld. 
Ebbe Lndv. RofentUfiJI. 
Grefve Charles Lewrnhatipiv Rid- af K. S« O. 
Grefve Chrift. Ratger DUcker. 
Xieatenanter Jac. Lagercrantz 9. Capitain© i Arméen« 
ploF LinnertUetm. 
Zach. Reknberg. 
Dav. Ekrenftråk.- 
Salom. LåwénfkiUL 
Hans Chrift. von Bildfim. 
Carl i« Delwig* 
Findrikar Anund Bergengren., 
Adam C. Lundfiråm. 

Thom. f/ofi Ptomgren, Lieutenaiit i Arméeo. 
. . Guft. Fr. IFutff. 
Pet. von Plomgren* 
Guft. Gujlaffchdli. 
Danckwardt Liljeftråm." 
Carl Sam. Skytte. 
Wilh. KåttigrfeU. 
Salom. Elm-eiborg. 
Abrah. tron Bjåmmark. 
Frih. Gufl^ Leyonku/icuä» 
Fabii^n rf^ Charlier. 
Engdbr. ilftri. 
Magn. RehndaU 
. G»ft. i5«y. 
Jon. Klingftedi^ 
Paftor Joh. Pet. Orrberg. . 
Auditeur J6r. /^\>rM. 
Filtfkac D. Eric Rumberg. 

Upfatt d. ag Maji I79i¥ 

- I I -T i.ri- - • r" 

I 
I 

,1^6rsta Bandet. 165 

NYASTE HÄNDELSER uti SVERIGE. 

Kongl. Hufet. 

Näft före Konungens Afrefa til Åken, hade 
Hans Maj:t merändels uppehållit fig pä Haga 
uti den färdige Pavillonen , fårat där ägt Hans 
Kongl. Höghet Kroft* Pr infen hos fig uti flera 
Veckor. Efter Konungens Afrefa förblef Kron- 
Prinfenpå Haga, dock uti förra eller fenaft 
af Hans Majrt bebodda Träbyggningen vid 
Chiosquen» refandes dock merändels alla dagar 
in til Hufvodfladen^ dels för at beföka fin Fru 
Moder, Drottningen^ fom refiderade på Kongl. 
Slottet, dels för at därfiädes föra Ordet uti 
Kongl. Regeringen. Hertigen och Hertiginnan 
af Sådermanland hafva öfver Sommaren flyttat 
Bt til den vackra Land -Egendomen Bergjjå' 
lund på Kongl. Djurgården, Hertigen af 
bflerghblnnd tilbringar Sommaren på Kongs- 
gärd^n Tullgarn i Södermanland} och KovgL 
rrinfejfan på Luftflottet Carlberg. — Den 6 
Jul. flyttade Hennes Majrt Drotningen med 
fit Hof til Drotningbolm ^' dit Krön -Pr infen 
f]g då ock ifrån Haga förfogade, hvareO ockfå 
Kongl. Regeringen hos Kron-Prinfen famman- 
träder. Konungens Refa *)• 
Denna anträddes vidare Landvägen ifrån Ro- 
ftock^'^) d. a Junii, och befökte Hans Maj:t 

L 3 förft 

•) Se det firegäende bJriArcbivum, St.7,fid. 139. 
'•♦) Hvar dock mäfte fjuk efterUmnas K. öfver-Hof StalU 
mifiaren m. m. Grefire Ad. Fr. Lewmhaupi^^ om hvars l^ 5v, Archtv^mT» 

förft Hertigens af Meklenburg^Schwerin Hof 
på Luflilottet LudwigsliiJi och i Hufvudftaden 
SchiperifJy pä hvjlken fiftnämnde Ort, vid 
därvarande Riddare^Salen$ illumination , Konon* 
gens Chiffre i fynnerhet lyfte. Hans Ma]:t 
ptnämnde vjd detta tiifälle regerande Hertigens, 
Fredrrc Frans ^ andre Son, Hans Maj:ts. Urud« 
fon. Prins Guftnf JFUbelm^ född d, 31 Jan^ 
J78I, til Ryttmäftare vid Kongl. Svenfka Lif* 
Regementet med Majors Rang, fanot bandt 
fjelf Hvita Armklädet pa den unge PrinCen« 
Konungen hade därjämte den Fömöjelfen, at 
pä Ludwigsluli Bnna för fig en annan af Euro- 
pas Hjelcar, .Prins Vredric ^ofias af Saxen« 
Coburg, Käjf^rlig General-FaltmarlKalk» almänt 
känd fqr fine öTv^r Turkarna vundne Segrar^ 
bärandes ockf^ Stora Korfet afden OftorrikHk^ 
Marisc Therefi» Milit. Ord^n **> Vid Hofvet var 
flor Cour, och ati LuftparKen Illumination**'*)^ 
Refan fortfattes (edan til Brunsmk^ dii an- 
Komften /kédde d, 7 Junii, och var följande 
dagen vid Hofvet, hvar Hvis Ma|:t med ut* 

märkt 

federtner% uti Stralfan^ Hm^ie PMsfall pl fit ftilU 
förra^Ies. 

♦) Han år född d, ^6 Dec, if 371 och Qroder tö reger. 
Hertigens af Meklenburg . Schwerin ilnnu levande 
Fru Mod?r, Charlotta Sophia, Eink^, fedgn 1755 och 
refiderandes i Sohweriii ; Jfven fom Suke-Herbgmnan 
l^ouifa F)rederica af Huf^ WUrtenbergTStutgard na 
inera refiderar i Roftock, efter fin Herres, Hertig 
Fredrics, den nu regerande Hertigens Företrådare? 
och Farbroders, D6d 1785. 

•*J Ludwigslufij njra vid Staden Grabow Uti en med 
|uång{^ Alléer genombuggen Skogspark^ har en af 
de angenitnafte Belågenbeter ibland de mioga faft 
oräkneliga Laft- Slotten i Tyflilaod. Qet anlades l^f 
Hertigens Farfader, Hertig CkrifHaii Luérig^ • EArsta Band^et. 167 

SBirkt Glädje mottogs, fior Gala. -^ Rotian*i 
gen afr^fle den 10 Jonii, fedan han dar vid 
Hofvet ätnjatit många och omväxlande Glädje- 
betygeifer^ tog vägen öfver Lipfladt^ och m* 
kom den 14 bittida om morgonen tit y^ken% 
Hans Maj:t började genaft, (amt med god 
Framgång för Des Hälla, at gjöra bruk få väl 
af de varma Baden , {om af fjelfva Bruns* 
vatnet**}. Konungen fann där före Cg en ftor 
myckenhet af Grefvetige och andre förnäme Per- 
foner ****)j m«n Des egen Därvaro föranledde 
därjämte til många höga Befök. Således an- 
kom dit ifrån MaAricht redan den 20 Janii 
Hans DarchL General-Arf^^tåthållareti af För- 
enta Nederländ^rne odi regerande Förften af 
Naflaa-Oranien-Diez^ Wilhelm V^ under an- 
taget Namn af Grefve af Fiamn^ jämte fm 
aldfte Son , eller Arf.Prinfen , Wilhelm Fredrics 
hvilka, fedan de aflagt deras Befök hos Hans 
Maj:t^ återrefte til Holland. Likaledes ankom 
til Åken d. 22 Jun. Hans Kongl. Höghet Prins 
Ferdinand af PreuiTen, under antaget Namn 

L 4 af 

♦) DSr bodde Hans Maj:t uti Baron van Geyers Hps , 
fom ir Hertigl Julichlk Vogt-Major i Åken. Denne 
Riks- Stad erkånner Hertigen af Jiilich, eller nuva- 
rande Kurférften af Pfakz, för fin Skyddsherre, fdm 
ackfå häller dårftådes en des Grofs-Vogt eller Grofs- 
Major 9 h vilken verkdåUer Rådets Domar att Qvil' 
och Crimiaai-Mäl, &mt utifvar åfven andra Kåtdg- 
beter. 

••) Under viftandet i Åken gjorde Hans Maj:t en Re- 
fa til Spa. 

♦^) Käjf. Rylke Gen, Majoren Hr Ge. Magn. Spnngt- 
parten flyttade; vid Konungens Aakomft til Ak«n, 
^årifrfln til varma Badet i Bur/cheid^ icke läugt ifrån 
iUien. i68 ^v. Archivumj. 

af Grefve af Valentin ^ tillika meå Gemi/ •) 
och 2:ne Söner, Prinfarne Ludvic och Auguflt^ 
famt Prinfeflan FreJerica Louifa , för at nytja 
Vstnet. I början af Jalio ankommo til Aken^ för at 
hos Hans Ma):t aflägga Befök , H. K. R Karförae 
Maximilian af iJåln^ Käjfarens Hr Broder^ 
famt Konungens af Frankrike begge Herrar 
Bröder) Grenre LuD. Stanislaus af Provence 
och Grefve Carl Philip af jirtois ••). 
Under Hans MaJ!ts ViRande i Åken npvaktades 
han där, emot flutet af Junio, af fin Extr. 
Envoyé i Hag, Hr Kammarh, och Commend. 
Grefve Fred. Ad. Lémenbielmi äfven fom dit 
ankommit för Sjuklighet Hans Exc. Herr Riks« 
Rådet och General» Gouvernearen i Pommern, 
Förfte Fred. Wilh. von Hejfenfiein^ famt Herr 
Öfverfle* Kammar jtmkaren och General -Lieut« 
Frih. Evert Wilh, Taube **••), Krigs - Ruftningar. 

Sä fnart Kongl. Stor^BritanniJka Hofvets De- 
claration af den 28 Mart, rörande en kraftig 
Bemedling af föreflagen Fred emellan Ryfsland 

och 

^) Fédd Markgrefvinna af Brandenburg<Schwedt 

^♦) Den f6rre under antaget Namn af Marqnis d* 
Grosbois, och den fenare af Marquis des mödoms. 
DelTe begge olycklige Prinfar faafva måft dfvergifva 
fin Konung och fit Fädernesland för de dir rådande 
fv$ra inbérdes Mirshilligbeter» De afrefte d. 6 Jol. 
ifrån Åken, jlmte ofvannamnde Kurförfte^ til dennes 
^^ Reiiden^ i Bonn« 

♦^ Den förre af defle Herrar refte dit ifrln fina 
uodsiHoIfien; den fenare Ur&n ^tockbplm 4frar 
Hamburg, F6r9T,a Bandet^ \6g 

«ch Torkiety fdrfpordes , och at en Flotta uN 
ropades i de Engel/ke Hamnarne, fom förmo- 
dades gä til Öfterfjön ^ gaf Han$ Maj:t genafi 
Befalning om vne znfem^e EfcaJrers utruQ^ 
ning, jeTler få väl af Stora Qrlogs-Flottan i 
Canscrona,, fom af Armeens Flotta i Stock« 
kolfti) denna beftående af Galerer och Canon- 
Slopar til et flört antal. Inom en Månad lågo 
begge Efcadrerne tiltaklade och få färdige, at 
blott Amunitions och Man/kaps förande om 
Bord fattades 5 för at på al händelfe låta re* 
fpeAera Sveolka Örlogs-Flaggan och freda våra 
Käften Vid Armeens Flottas Fin/ka Efcadre 
i Svveaborg Ikedde ock alla nödiga Reredelfer^ 
dock icke af den Betydelighet, fom i Stock- 
holm och Carlscrona. Til Lands hade Rege- 
menterne Befalning at vara i nödig Ordning , 
och Officerarne fingo i April och Maji iterera* 
de Ordres, at pfördröjeligen begifva fig hvar 
til fin Station. 1 anfeende til fören, Declara- 
tion nödffades Ryfslqnd atrufla och äfven vifa 
fig uti Fmlka* Viken med en flor både Örlogs- 
och Skärgårds- Efcadre j. men Danmark\ fom 
afven ärböd fm Bemedling, åtnöjde fig blott med 
3 Krigs/kepps utläggande på Köpenhamns Redd*. 
Sedan Hans Majrt pä detta Sätt tryggat fit 
Rike^ anträddes Refan d. 2f Maji til Åken. Krigs -Öfningar, 

T)fter den förledet År ilutade Freden^ hölls 
äter och for förfta gången det flora vanliga 
Campementet vid Stockholm på Ladugårds- 

L 5. Gärdet^ l^6 Sv. Archivum; 

Gärdet, fom varade ati hela Jonii Månad: tf 
de flefie af Tropparne, fom utgjorde detta 
Läger, tågade ut den i och marcherade åter 
in til Hufvdfladeo den 30 Junii, beftående af 
Konungens Trenne Lif-Garder, det Blå, Hvita 
och Svärta, Lätta Dragone-Corpfen, härvarande 
Brigaden af Kongl. Artilleriet och härvarande 
Bataillonen af EnRe«Drot ningens Lif-Regemente, 
utgjörande én Styrka af omkring 4000 Man. 
Öfver-Befälet^ uti detta Läger hade Konungen 
updragit Hr Öfverfle-Kammarjunkaren, General- 
Majoren famt Rid. och Commend. af Kongl. 
Maj:ts Orden. Frih. Guft. M. jimåfelt^ och 
Jkedde fiora Nianoeuvren, famt uti Deras KgK 
Högheters /ÄroÄ-T^r/Ä/é^w och Het ti gens af 
Södertnanland ^ närvaro, den 29 Junii. -— Re- 
gementernes årliga Öfningar under Sommar* 
måhaderne uti Sverige och Finland hafva icke 
heller biifvit utur agt Iåtne3 få at Krigsmagtens 
beftändjga både Rörlighet och Färdighet utgjö- 
ra et af Hufvud* dragen uti Gufiaf UI:s fä* äro- 
fulla Regering. Kfigsmanna- Belåning. 

Sedan Hans Maj?tKoNUNGBN allemådi^ft up- 
dragit Commendanten på Sweahorg Öfverften 
vid Arméehs Flotta och Rid. af Des Svärds- 
Orden, Hr Carl af Klerker^ at, å Des höga 
vagnar öfverlämna til Herrar Officerare af 
Arméens Flotta och andre Corpfer de dera af 
Konungen allernådigft tilämnade Guld-Medaillo- 

ner Första- Bandet. 171 

mr *) för bevifiandet af näflledit års Sjö*BitaiI« 
Jer, den if Maji vid Fredricsbamn och den 
9 Julii vid Swenjkfunå; få hade Hr Öfverilen 
och Riddaren härtil utfedr Söndagen den ip 
Jolii 9 och til den andan, fatximanlcallat delfe 
Herrar Officerare at fig hos honom klockan xo 
foremiddagen infinna. 

At med den Högtidlighet och Värdighet, 
fom Åmnet fordrade, verkfialla denna Konun^ 
pens Befaining, var Utdelningen af defla Gold* 
Medaiiloner utfedd, at för fig gå vid Gads- 
tjenften, uti därvarande Garnizons*^yrkaj uti 
hvilket affeende. Herr Öfverften» de ÄmbetSr 
män, fom härvid ofKcierade, famt de Herra^ 
Officerare ^ hvifka /kulle tildelas Konungens 
Nåde-teken för vift Tapperbet ocK ådagalagt 
oförfkräkt Mod emot Rikets Fiende, begåfvo 
(ig i Procei&on til Kyrkan genom den Haye, 
fom var dit upftald från Borggården, af Enke- 
Protningens^ Lif» Regemente, famt Stakéiber^ 
4ke och Flottans Sjö - Artillerie Regementer, i 
följande Ordning* Förft gingo 12 Grenadie- 
rer af Flottan, anförde af en Flottans Flagg- 
Conftapelj därnäft buros, af Auditeuren vid 
Arméens Flottas Finfka Efcadre, Hr AflefToren 
limnell och Hr Kammereraren därUades Carl^ 
y?^///*Medaillonerne med fine Guld-fnoder på 
2:ne Siden - Hyendén j fedan Hr Majoren och 
Riddaren Virgin ^ fom företrädde Ceremonie- 
Mäflare-fyflan; därefter Arméens Flottad b|^ 
Vimpel ^och Flagg af Hrar Lieatenanterne och 
Riddarne de Befcbe och Kybles vidare de Hrar 
Officerare^ fom ikuUe erhålla Belöningen,^ efter 

hvilka 

») Bdkrifidngen om detta fi Srofalla Hcderf.XekR 
J(«ii Ufiis uti Alm» T>dp, för 1791 , C 30$, 173 Sv. ÄRCHivtM; 

hvilka en flörre Diftance var lämnad., hvaruppä 
12 Under -Officerare, anförde af en Officerare 
följde, famt fifi Herr Öfverfien, Commendan- 
ten och Riddaren af Klerker. Vid ankomften 
til Kyrkan, fom var ^upfyld af en talrik För* 
famling Åhörare och Å/kådare , och där Kongl. 
Maj:t8 Stol fram i Choret pä tn uphöjning, 
hvilken med blitt iCläde 'h|ifvit öfverdrag^n^ 
var fiäld, frambaros Med^onerne til Altaret 
å de 2:ne Siden-hyenden, nvilka emottogos af 
•Flottans Regemente- Paftor, Herr Proften Jacob 
Mallen j fom lade dem på Altaret, hvarander 
Flottans Vimpel och Flagg fiäldes nedanotn 
på fidorne för Konungens Stol, och h varefter 
Hr Öfverflen och Commendanten» de Herrar 
Officerare, fom Medaillonerne (kulle tildelas^ 
famt de, fom vid Ceremonien biträdde, into« 
go de för dem, fram i Choret, utfedde ftällen, 
då Gudstjenften börjades af bemälte Hr Proft , 
fom på Flottan fjelf äfven biviftat a}le årens 
Campagner, och hvilken i anledning af dagens 
Text, efter en upbyggelig Prädikan, höll et 
efter tilfället ganfka vackert och rörande Tal, 
til deffe Fäderneslandets Hjeltar *). k 

Före Prädikan hade Herr Proften utfedt 
Pfalmen Nro io6, och efter Prädikans flat 
Pfalmen Nro 84, fom med de öfrige afCongos 
under en mycket behagelig Mufique af Rege- 
menternes Spel. 

Efter det Hr Proften äter gåt för Altaret, 
och affjungit Loffången, framträdde Hr Öfver- 
flen och Riddaren til vänder om Kpmingens * 
Stol, hVarefter de Officierande Jntogo fine 

Ställen 

<^) Detta Tat ikal med firfta inforas uti detta A^clii. 
vunii ; • . ' FÖRSTA Bandet. 173 

Stkllen och FanAioner, då Hr Öfverflen och 
Hiddaren efter et kort Tal, til de Herrar Offi-« 
cerare, fom /kalle nu emottaga Hagkomften 
af Konangens förklarade Höga Välbehag och 
Nådiga Nöje öfver deras Förhällande, fåfom 
värdige Stridsmän , för Konang och Fädernes- 
land, tildelade deflV Herrar Officerare, hvar 
efter annan, efter fina Charger, de dem aller« 
nädigft gifne Guld-Medailloner, de förft fom 
tilliiu gjordt Tjenft den 17 Maji och änder 
Slaget vid Swenikfand den 9 Julii, och fedai» 
de^ fom antingen bivifiat endera förftnämnde 
eller den fenare Bataillen, och voro d& följan« 
de: 

Segge Bataillerne. 
Öfverft. Hielmftierna^ R. af K.S.O. fick den Större* 
Majoren 7V//, R. af K.S. O. o.Fn Mer. Ord. — 
de Pont^ R. af K. S. O. — 

Öländer^ R. af K. "S. O. fick dea Mindre. 
Capitainen P. af TrolU^ R. af K. S, O. — 
Liéotenanten ^sping^ R. af K. S. O. *-* 
P. Elfving, R. af K. S. O. — 

IFallmftierna, R. *f K. S. O* — ■ 
Standerjkåld^ — . 

Cardtman^ — 

Granbergs '•— ^ 

Granbom^ -^ 

Dorbby — 

j^Jtander^ •**• 

^e/anj — 

G.Abrenkibl, ' — 

C Eljving, — . 

Gi6s, — 

Lt von Torken^ — 174 Sv^. ARCHxvuMf 

Lieutenanten H. Eek, ^^ 

Burgbaufen^ \ , / "— 

Gottsman^ «-« 

Stark ^ — 

. Mefterton^ — 

Fandfiken Granbolm^ — 

Forfiuty — 

Segercrant%^ . ^ — • 

Bobergs' — 

Capitainen af Fortification Nycnnder. ^^ 
" Vid Fredricsbamn den t$ MajL 

bl^ÅÅtKit.DanclMardt,'R.z[K.S.O. fick den Större- 
Ankatbeim^ R. af K. S. O. — 

Major. Brummery R. af K. S. O* o. Fr- Mer- O. — 

Lieutenanten Ankarfelt^ fick den Mindre- 

von Vnge^ ... — 

Hjort ^> — 

Kublberg^ — 

Fändriken l^ungman^ — « 

.BloMf *— 

Ftoor^ * — 

Vid Swénfkfund^ den 9 ^W//. 
Öfv.Lieut Malmborg^'k:ziK. S. O. fick den Stof re- 
Capit. vid K.Lif.Qard. f.Aminof fick denMindré* 
Lieäenanten BUfiéU^ R. af K. S- Ö; — 
' Favör in ^ — 

~ N'>fcander^ — 

] Backman^ — 

Sierek^ — 

Fändriken Malmborg^ ^«» 

w» Krdmer^ — 

. *" * ' Fän- FÖRSTA Bandet. . i*i^^ 

fifldriken Kalmberg^ — 

Petreji^ --» 

Damkwmdt , — • 

Flagg-Conftapeln ff^ellingk^ — 

Efter iloiad Utdelning afföogs Välfignel- 
fen^ då Procefltotien däroppå åter trädde jotar 
ICyrkmn i {éinma Ordning, fom dit, b varefter 
Hr ÖfvefAen» > Comcneiidanten och Riddaren gaf 
en Middags -Bifiltid af fo Cowrerts , och hvar« 
nnder de .Aongl»' Skålarne drackoi» Kyrko-Arender. 

CAntéUTAp^^ Stift. 

J)ettSL Stifts Bifkop, Ht D.Uetmm ScBrSiier^ 
beimj Infatte uti Ämbetet den 2 Janii, .eller 
C3irilli Himaielsfärds;-da|^, kyriroherden tttl 
Pbilipftady Hr Sten lit.XundfliuSy fedan hatt 
dagen förat utnämnt famme Lätate til Proft. 
Sedan höll Hr Bilköpen Vififatiön ati alla Hr 
Profieps Fötfamlingar, famt Ihftallerade vidare 
och fjelfvePingftdagen, d. 12 f&lj- Hr Proflen M. 
Lars fFa/lin pti det narå til Philipflad liggan- 
de Faftoratet Kroppa^ vlfi^erandes häruppå lika- 
ledes des Förfs^mlingari bäde i nyfsnämde 
Moderkyrka och Ahneiet Longfartdet. Herr 
Bilköpen^ värdig Son och Sonfon af tvänne 
befiändigt.vSrdnadaväiale Btftopar, FaflreHi^här 
Dti Stiftet och Farfadren ati Calmar, befirider 
ock alla fina Ämbets-förrätningar med en fif 
aldeks egen' Styrka ocTi Värdighet, ""^^ Med' 176 Sv. Archivum} Bandet i« 

Medborgerlig Dygd. 

Carlscrona bar rönt, har ock(ä bordt röna^ 
kraftigafie Handräckoingt efter den fafeljga 
Brand > (om öfvergick famme Stad d, 17 Janij 
1790. Ibla^id de lämnade Underflöder vil maä 
här anfOra det , fom gjordes af Soknacne Gli$nn 
åkra och brkemdy oti Skåne och Öftra^Göinge 
Häi;ad, utgjörande tilhopa et Pafiorat: ty ati 
begge Kyrkmne infamlades Bönedageii d. af 
Jul. 1790, dels genom far/kilda Gofvor^ dela 

Jenom Offer, en Samma af iio R:dr, hvartil 
[uftra C^&)?;7/7 iTm/xJoff^, Jlafihållare-Enka 1 
Lönsboda, gaf för egen del 16 R:dr 32 is. 
Rörande var icke mindre den iSyn, at di de 
bsA Barnen med fina Offer icke kunde räcka 
up på Altaret, oplyftes de af Föräldrarne, för 
at på denna Hd. Diik nedlägga deras fin Nöd- 
Jidande Näfta, uti 6jérteligaue Välmening, fÖr- 
onde Skärf: viflerl. en fanfkytdig Cjuästjenft! 
Héie Sokneboer fi]irt|ena fa mycket mer allas 
agtning3 fom de icke allénaft hade, gemenfamt 
med Rikets öfrige Invånare, dragit Krigets 
Tunga, utan ock uti örkened kort förut» af 
egna Medel, opbygt och prydt en itor och 
»vacker Sten-K,y|rka, hvilken nu täflar med de 
förnämfia Landskyrkor uti hela Lunds Stift % 

•) Se hSrom detta Afcfaivom, St 8» £ I5S* STOCKHOLM, 

ITrykt hos 3f^han A. CarLBOhm, 
Den aj9 Jolii i79i« SVENSrÄ , ■ 
A R c H i V-UIM^ ..Jl. FÖBSTA Bandet; Tionde Stycket. BIÖGRAFHIE. Cecilia, Markgrefvinna' ^f Baden.-Rp- 

dernacberni död 1627. 

Fprtfåtpipg qcb Slot ^)« . . 

Imedlertid infiann fig en ny Friare, den fam* 
me Czareo i Ryfäand , emot bvirken Ko« 
Dongen i Polen fökte. förbinda fig med Kom 
Eric» Såfom denPolflce Konungen ville- för^ 
komma Förbindelféri med Czaren, /kidiade 
ban en Ambafladeur til Sverige, för at tilbjuda 
Konungen fin Vän/kap och fin Hand åt <^ec|* 
lia 22)$ men des tilbud blefv.o e) antagne. 
Denna Tiden tyckes Eric hafva lefvat i godt 
FBrflftnd med fin Syfter: han hade tij Maitreflfe 
en Agda eder Agatha, fom födt i^önom tre 
Ddttrar. När Agda var färdig at giiTta fig 23)^ 
fliref Konungen til Cecilia och bad henne , pS 
hvad fatt fom hälft , taga från Agda hans tre 
Döttrar, och en af dem til fig , för at upfofira 
henne pä et des Kön anfiändigt fatt. Denne 

M Sedel, 

e> Se det fSregHende uti St. 5, fid. it*;* 

fl2) J. Meffenius^ Scondia Illuftr. T. XV, p. 1 19. \ 

33) Hon blef gift med Joachim Fleming* Se von Stiemr 

mods Geneal. Tabeller frainföre Kop* Johtti.IU B». 

itomaf Gin/Tab/Xni. I7S §^« Archivom} 

Sedel, IkriFven if6l, liar nndgät Tidens fra« 

tantfe Ta\i( 24X ' ^ ' ' 

* T)en Lyckan, eller mä jag fagai Olyckan, 
at blifva^C^fiiUas GemåL^ var. förbehållen Chri* 
fiopher, Markgrefve .af Baden af). Denne 
Förfttf. både dä-tjent Konungen af Sverige öfver 
tre år. Öet vore nog befynnerligt, om* Ce- 
cilias Äfventyr varit Honom obekant, då det' 
änna var i frifkt minne; men antingen han var 
högligen intagen af des behagligheter, eller han 
froickrade Qg med Hoppet oro en fior Lyckas 
vinnande , begärde han denna Prinfefla til äkta, 
och hon blef honom beviljad. Sedan hon gif- 
vit honom Htinden den xi Novemb. 1^64^ 

04) Den fitmes tiyckt i Ifytt Firråä V ^4ré ocki^a- 
rs Sakdlingafy rårandi Naräijka mftarieH^ 1^753» < 
^o» fidi 185. Dea Utgifvare^ Hr Mergius^ has åf- 
ven låtit trycka i Bilagorna til K<^d, Csri IX Sycoflui 
Ijlmkr&niki^ ^ utkommen 1759 i 4:0, et^ Bre£ ifi^ 
Kon. Johan^ af den 6 Maji 1585» hvarut^ Konuneea 
beder fin Syfter Cecilia, at bemfkicka til Svenge 
Jungfra Helena, naturlig Doter af deras Bröder, 
Hertig Mftg^tt^ 1^. 6ftergöthland , och bviiken viAadea 
hos heniie. Denna Jungfrus Moder var. .af Ad«|igt 
St|n4^ octi hette Anna von Haubitz. Helena blef 
^ft med Waldemar Didricsfon Yxkull^ Lifiåndai^y 
.Ramniar-Junkare hos Kon. Johan, ocfa fedan Hof- 
.marlkalk hos Kon. Carl IX. Det före&Iler näglie« 
iynnerljgt» .^t begge Br6derne> Eric och .Magnus , 
Anförtrott åt' Cecilia, deras natuf^ga Döttrars Uf>fo« 
ftraii : det var juft at fatta dem uti en gpd Skohu 

ag) Son af Markgrefve B^rnHarcl af Baden, och af 
^ranctfca af Luxemburg,' Doter af Grefve Carl de 
Brienne. Chrifljpber föddes d^ a6 febrogril 1537* 
Han lirfd^ efteV Fadren tlerrfkapet Rodemadieqn t^t^ 
des. Tilhonrfheter uti Hertigcl6met Lus^emburg/ 
Spener Ojf. Herald. P. H , C. iV, pag. 38& t^fi 
Notit Proc. Imp. L IV, C. VDI, h 333: . FÖRSTA BaKDET» t^g 

a&eBé han ftrax' ifrån Sverige, at ftfrtTin 6e« 
mål til fina Arfländer. Sedan han valt vägen 
genom Lifland^ for han ganlka lyckligt Qfver 
Hafvet ifrån Stockholm til Rewel^ oagtadt den 
{ena Årstiden. Såfom det var långt lidit på 
aftonen, då han inkom i denne Stads Hamn^ 
vägrade man at Gpna för honom des Portar | 
h vårföre han måfte til bringa natten i en Fiflcare* 
koja: denna Vidrighet bief dock rikligen för« 
fötmad fåifainde dagen genom de ovanliga Åre» 
betygelfer, fom Adeh» och BorgerikapeC vifa« 
de Prinfen och Prinfe^n. De mottogtfs pä 
Torget med al den agtningi fofli man vaf 
ftyldig deras Börd; men dem tilläts ej at in^ 
komma på det befäfta Slottet > emedan Kontin« 
gen hade ottryckligen förbadit Goovemeoren 
at där emottaga dem 26}« Eric, af natareh 
mistänltfanA» raistrodde fin Syfler, hvilken han 
trodde vara Hertig Johan aideles tilglfven; ocit 
läfbm han kände des flämplande Lynne « be-» 
fårade han/at hon (kulle föka bringa Fäfinin* 
gen i denne Förfles Händer. 

Sedan Markgrefven och hans Cemfll vi« 
ilats öfver tvänne månader 1 ReWel^ förtfatte 

M 2 de 

d6) Girs, 6å. 5ö« Tigilf fid. tAié Uti Orfiåcme^ 
bvarffire Kon Eric bief afTatt^ dat. d. a5 Jan. 1569, 
berättas i Art XIII : at denne Korntng hade vdat 
Iftta mörda Markgrrfven i Rewd. Jag tror, at matt 
Urer fvirligen kunna bevlfa denna Tilviteire (å tål 
Ibm mtoga andra i (amma Skrift; och bvilka tyckas 
kke grunda fig på nflgot annat , fin blotta MUstankar 
eller S^ner; men Kon. Johans Intereife fordrade j^ 
at bela& Eric med de grymmafte och håtikafte 
. Brott. J. Mijffemuif fom ock omf&rmfiler denna Be- 
fl^bing i Scondia Dl T. VI^ p. aj, a8# och T» 
XV, P. i^S^ S^^®^ nogfamt ttlktenai at han anfsr 
den blott för et li& Rygte. i^ Sv. ÄRdHIVUM} 

de fm.ReCa. genom Predflen, Pommern^ Mek«. 
Icnbarg och £remeil« Refan biet iåledes* itog 
Ung) ilobk tära de knapt hafva uppehållit (ig 
i iine Suter, emedan de efter 7 til g måna- 
ders förlopp 5 fedan de lemnat Sverige, befan* 
00 fig i England. EngeKke Häfdeteknare 27) 
anföra fåfbm Skäl til denna Refa den Högagt- 
ning ^ fem : Cecilia hade fattat för Drotning 
Elifabeth» . hvars Namnkunnighet hade fä' för« 
tjufat henne 5 at hon änteligen ville fe och tala 
medhenne^ Cecilia blef uti England fbrlöft med 
«n Prins, hvilken Drötningen höll vid Dopet 
och gaf Namn af Eduard Fortonatos: hon an« 
flög äfven Prinfeflan och des Gemål en Ränta 
af fina egna Jordagods , hvilken noggrant utbe- 
taltes hvart år, få linge Drötningen lefde 28). 
Cecilia hugfaldes mycket at refa: h varken 
Vägarnes iäägd eller fvåri^het af/kräckte henne^ 
ej en gång des hafvande tilfiånd. Hon befait 

fig 

d7) Cämden, AnnaL p» 94. Larreif vid 8r 1565. 

28) Om Markgrefvens Relä til England éfverfände 
Hubert Lapguet til fin Herre, Kurförflen af Saxen ^ 
följande Beråttelfe: ^jChrUlophonis, Marcbio Baden- 
^lis, navigavit io Aneliam cum conjt^e Svecica^ 

. fffpxm LonSini enixa ett fillnm, ciijus faiceptores in 
y^baptifmo fuerunt. Rex Galli» & Regina Aoglia&, 
j^eftque nomisiatas Edaardus. Fortonatos. Aiutit 
yyMarcbioDemeonavif^aiTey ut renovet veterem canfl- 
y^eoam de conjugio inter Reginam &Sveeum, qndd 
^Qoo puto eile verum 9 nili ifti plane infaniaDf^ 
Sä ikref Languet uti et Bref ifrån Paris den 17 Nov. 
1565» och tilU^er i et P. S: y,Narravit item (qui^ 
yydam venieus ex Anslia) fororem R^is Sveciar, 
,iqo« MarcbiomBadenunupfit, efle in fumma gratia 

. ,»apud Reginam Angli^e, eique a Regina muita efle 
,,donaU^ Se Hub, Langtteti JEpiftoLa^ edit a J. P. 
Ludovico, Halas^ lépp» in 4:0, L. 1, P. I, p. 3^ FARSTA BAÄDFTpr Igl 

fig i åettij nar hon med fin Gemåf och^tv^S 
fine Söner, emot Aoter 'af &r if;!, kém til 
Sverige. '- lEfter någie imänaders förlopp fram« 
födde Jioor det fifta af fina Barn ^ foih nämndes 
Johan ISarl^ efter Konungen: i Svertgb ioth*Her« 
ligen af Södermanland 29)^ Markgrefvén' föreJ 
bar iåfom Örfäk til dehna Refay at fåfotvi 
6eiieraUifli'ciiQ9 tiibjuda fih^ Tjenft åli-'Ko\)Cin4 
gen, fin Svåger ^ hvHkén :dä' var inv^klad i 
Krig med Rylsland, och*at förmå denne Moi> 
narch at för Qg imercederay få viMios Käjfa« 
ren fom hos Konungen i Slmnien, at Hertigen 
af Alba måtte draga tilbaka fine Troppar^ fom 
han hade förlagt på Gränfen vid MarkgmfvieAtf 
Stater, och hvilka mycket oroade honom { 
men yeridigen tyckes^ Chrtflopher ick^r haft 
något annat Syftemål > än at utkräfva hvad 
honom tiikom af ded Genifils Hemgift. Haha 
Tilbad at t;ena förkaftade^ icke 30)5' och Ce- 
cilia fick f$r fig e| allehaft ät/kiiliga Gods och 
Säterier med JLäQS-> rätt;, utan ock et an(e.oUgt 
Förråd af Spanmål at använda tii fit eget He« 
hof; och i afräkning på det, fom hon änna 
hade at fordra, af fin Hemgift, lät Konangen 
utbetala, tit henne 20,000 marker Silfver. Hön 
fick defsQtom en Summa af 12,000 RiUsdalj^r, 
at användas för des äidfie Son, Eduard, at 
h'an måtte återvinna befimingen af fit Fäderne^ 

Ma- , ; Slott 

79) Di Kon. Johan aptrJldde' pt Thröneo, kqngjörde 
han denna Hindelfe f6r Cectiin^ och beikréf tfti^eé 
omflindligt B^efialt hvad vid detta Tilfftlle"faåde fig 
tildnu^t^-^Dettft^ref 'fimiea' ibland BUågoma til Kta. 
Carl UC:8 Rimkrånika, lid: '113 fSlj: \ ' 

30) DåUH bérilttar, D. 3, B./q,, fld. 24, at Mårigref* 
ven flok Somenburg pft Öett öfel, och at howta 
updrogoa ådkfl^ vigtlg* VM^fid Tylktikid;^'^ ; - iSa Sv» ArAhivum; 

Slott Patingen i H^rttgdömet Loxembiii^i fom 
)iad^ blifvit pantfiitt .för. en dylik Sairnna 31), 
Girs berättar bärom i fCoo. Johaa 111:8 Hiflo» 
ria: man vet för öfr%t; at Konungen (kref år 
^^571,/ tiJ (in Syftei». förmån > til Drotn; £iifa« 
betb' ti Ciiglancl om några Fordringar,^, fiom Ce« 
CJJia hade där i Landeit 36) ; ocb at hon å ny o 
xf?? fick et anCenligt-Qvantum Spannemål y 
iåfom man kan fe af KongK Brefven bärom af 
d, 4 och 20 Jan. f. å.. 3})« MedelR et annat 
GIf ef af :d«n d7 1 famtna manad bjuder Konon-t 
gei||Mafc Inkpnsfteriie, fom Cecilia uf>bar af 
vifTa po^s Qti Öftergötbiandy ocdendigen Ikulie 
tU b^nne betalas 34), 

• ,;• . Mark- 

^$) MMtjg^efren tkitfte d6ck allaredan 1566 hafva fitt 
ei|MSimuaa Péonmgar i afrlkning p| det honotn til- 
kqtb af 4e8 G^m^lslbm^ft; f6r att flata af en A&- 
miirkQUigy fom Kon, l^ric infört i fin Dagtiok 1566 , 
hvwen p. 01- Celfms litit trycka ifioa Momm^ 
poHtkQ-éCflef. ex ArcfUvo PätmJicBtdiana eält. Upf* 
i^M flij. In 4:0, fid. aSJ- wDie 27 JuUi poHlcitas 
9,ei| Qarardus Granimai, fe perfolatttriiim MarcfaioDl 
^B^denfi fuam doteoi» fi modo in meroibus taotum 
MV^rcibergt aut Holmiae réoiperet^ & acoepit in ar- 
»»gehtg 50Q0 iWerarum*S och fid 237 tilljgger 
ban; ,,Die 9 Augufti fcriptum eft rerponfum Margra^ 

I lyVtQ me perfolvwft Gnimthaio quod petierat, &coq- 
9,vai49b com famålis ipfiua ut integra dos Antver* 
>»pi?9 npmeraretiir^S Hvad det Ma betriflari håll 
Érip tek^ fin lofven. 

3^) •Q^/Wi P« 3' 6^a> Jid. a4« 

^3) ^ W^tm til Kon. Carl IX:8 Rimkrteika/ fid. 

134 ftU. 1 df trypkfai Aökrifwne finnes et 14f 
. $]^|fr fPer Tnrpkfel^ di CedUa dir kaUaa Gi 

iia tU SpaémX 9mt (kt ålpfmimm.. 
^) PjirAjHs« fid. 137* Ibland (aaima BilaKor finnes. 
' ^ i8a» et anpst Kon* Johans Br^ af SwartTjö den 

^9 Jm* 758S* l)yv««(M4 befiOlea m Nils Oloftibiit FdftSTA BANiDJÉT.. 181 

' Mafkgrefven lefde dä icke rperå/ färaridé| 
redan död if7f, fåfotn alle de Häfdétfeknaré 
och Genealogifter, hvilka jag liafi .titralle at 
fe, intyga. Likligen dog denn^e t^örfte af foiri 
i (in blomflrande ålder, i fall han$ Gemåls 
opförande varit fädant fom dpi oefkrifves. 
och at hon vanhedrat honom anda därtil ät 
öfvergifva honom få väl fom dfés É^rn^ för at 
jkoja ur Land i Land, hvareft hon blott bbfök| 
Ikändeliga Hällen och,' fäfom en annan KfefTa^ 
lina, öfverlemnat fig åt det liderljgafte Öfve^^ 
dåd. Åtminftoné berättar få därom van Réydl 
eller Reidanus» en namnkunnig ^ ^é;derlähdi1& 
Häfdeteknare 30* Samme Författare 'iilläjggér 
afven, at Cecilias Son, Carl 36), fannit fin 
Moder i Antwerpen,, där hon idlude} Skfirloj^ 
nad, bch begärt a£ M^ifirateh, atfhoQ matte 
til honom iitlcfver^ras. S5 fnart^ detta Ikedt 

M 4 ^* • hade 

at ta Krono-godfen återUgga tre SekiÄt,* hvöka €e- 
cifit dittils innehaft fAlbm Un. ; ^ ' ' 

35) Everhard van *Rfyé' ?ar Räd$her^ré''1h'ö<i WHhrim 

Ludvfc , Grefre aTWåflau ' och BörgmSftare 1 Ariihetti. 

Hans Hiftoria öni ^léderiänldma Krigen, *. författad på 
' HolUncIfka, börjar vid år 'isöfi^och ilutar vidgar 
• 1661. Jag jijer des tnedje Uplaga, fom utkom t 

Amfterdam 1644 in fjol. med en Fcrtfiitiifng tU fammg 
■ ar, och en annaii aff Joh.van den Sande, tryckt i 

Leiiwarden 1630. Dettk Verk af van Rwd har bHf. 

Yit Mverfttt pÄ LWn af' Dion. VofliöTs 'öj^n utgifvet i 

Leyden af Joh.MÄlre ttndier Titul : Éclgdrurti atiarutn. 

qne gféttum MnalÉSj Aaftore* Éverh Reidano, 
n 

Iias Söner: ty de , , 

Carl^ den 4:dé i* Ordtilngén, lefde icke d5 mera , fl- 
föm tiah afled i^Génua redan är l^cb;, $e Lohm^jftr^ 
•Tab. S3- v '. . .^ bide hart Qelf ^ fläfi^t henne, i Hiret Ofyor Ga« 
torna ^ (parkat^ henne när hon flretatemot, och 
fa roisband[iat henne, at;de$ ene Arm vridits 
lir JédjVhyär^ft^r han låtit henne föras utom 
Staden pcii 'inpittas i fängfligt Föryar p^ en 
aflagfen ötil . "Förenämnde van Reyd litfätter 
deqna' Handel (e, vid år 1594^ och anniärker^ 
M denne onatbrfige Son kort därefter föll uti 
Tvinfot/, fom bragte honom til Grafvenj hvar- 
cftöf hån tillägger : at Gods Hand tyckes häfva 
fynbarligen blifvit tungöfyqr detta Hus förden-p 
Ikull, at det öfvérgifvjt den fahna Religionen, 
för at a. ny o bekänna Os ^^l Påfvifka Lärans 
Vilfareltef 57): Til de Efterdoraen , fom denn9 

1^5 bet lietéi'* tos^ vati Reyd^L c.p. 377: „VelerIey 

^'„ieltfame fttickefi wercnd er te fcliryven — fonder- 

< ' 99l]|Hk van^i leVW der Mceder vån Eduardo Fortonato , 

;^'^^Daeint Ca^ilia, Qocbter van Coninck Guftavo 

,,van Sweden, dewelcke haren Man ende Kinder ver- 

, .'yl4^fD4(»»,V.eei linden onbekent doorlopen» ende in 

,,Bordeelen mennigbmael/ gelyk.de Keyferiu Mefia* 

^ ^linav g^qgeert bad, en ten leften uyt Antwerpen, 

^daer ly een lafterlyk leven voerde^ door haren 

' .,^oon^ ^arokgfjje!' Carl i^iiy toelaétmge d^s Magi« 

!! 99&rats g^aeft^ ende tegens h^en danck fte.ftrateii 

j" jjlarigs Iby de yiechten gefleppt, met voetén vaa 

^ p^achteren yoort geftoten,, haren Arm uyt het Udt 

„verruckt. emie alfp moolrt fjver moort krytende, 

9,tQt aeo.jgfe poörte gebråcht,; vervoert ende. eldars 

,,ingeflooten wert^ Maer fulx en raekt onfe vQoroe- 

fftnetK niet Älleeh dient dit bygevoecht, di^ fle 

yySoon ko^t^.daer. na met een langhfame vertei^^^pde 

^ykranckheyt beviångeiiy endte tot. aen zynen.D|cK>t 

'. wg^ene gefondé . ' Uy^e . meer had , want fopdaiuQ 

'^^mifbandlingh vän eén Kindt tegtn^ns de Moeder, 

„fchoon (alckx v^rdient hebbwde, \va$ teghens de 

„Natuer, ende köade Gpdt niet behaegenl Het 

9,fcbeen dat Godes fechtveefdlge Qordeel över dit Tå KS T A B 4. K or T. Ijjl 

FSrfottare.åbefQfiar figj föXr.^t I^yifa fm Sate^ 
både han l^iinnat foga fjeifya Cecilia: tv at 

^Huys ging, om dattet van de rechten wegh weder« 
^yom tot de A^oderige verdooit was*^ &c. 

Mao^vil ocklfaår inSrrfasnma fUUe på Lada, €n« 
ligL ^oifitdfvcrntniQgi -J^f rh. Reidani ^mfli/. Lib. 
Aly pM*2y^,' 298* ,»Sfid.lprar'^caeteris memoranda 
JEdoardi.plireils^ Caeqlia, Cuifl^vo Svecoräm Rege 
^enita, qua&, coojnge 'liberisqae reliftts^ divvdk 
yyterrarom nulli agoita ' {jer agmvit ; fdspe; nt' cäm 
y^Meflalinaol fierunty.m lopatiaribvs divertit Novitfi- 

. ^me fbedam Aotvecpise iditaflL.tcansigens, pernntkeBte 
^ttrbis MagiAratay .a Carolö filio capillia perplattaa 
y^raptata '2c pedibaä protcuia, luxato bcEiduoy. ppft 
9,ini(erandä)5''«lamor«Sy extra mceoia abrepta, :ac re- 
y^oto-absfaominum acceffibasoloop inchna cftr- Obs- 
^terumh^ estra iÉfiitatam oollmm: addere^otiim 
y^Iibety Gardu^ paulo poft valetadine correptum 
yyattritomque, donec extingaéretiir. Quippe koma- 
^oem filii truculentiam adverfain matrem , qaamiia 
9,meretitemy ut prseter naturam erat, ita et immor* 
,,taU Deo dlisplicttiire crede&dmrw Et .vere repaten« 
,,tibQS, Numen jufto jodicio perfeqni invifam Gemis 
yyTohiifle., vidoator, quod recbi- quondam faora am« 

. ^plexi, imagioum venerationem induUTeot^^ &c.' 
HärtBå mao dock anmårka^ at Cecilia 1594. ^«r 

> 54 ir^ ocb at hon dd varit i ig år Enka. .Om Jioa^ 

I. lafojn van. R«yd beråttar, åfijerffjvH; fm Mam^ niafto 
hon . faafva* börjat 1574 eUer 1575 tat agera Landftiy* 

: kerika. • Dock var bon, enligt Didiii» D« 3^' Br^n, 

. fid. 25, neten (f)» imm.i Sverige 1574 i Jaäi nå- 
Bad 9 ooh vi oafvc £&nit --^dt ; at Kon. Jokan 3577 

, låt utbetala tiMUMtmeanfii^nltga Summor på -des Hem. 
Ipft; hvUket han likligen icke hade gjort, om hon 

.då redaft hade. fart den ikånddHgaLcdhad» hvarfåre 
hon bårbeflcylic»' Ånnii meca;.! Maji månad 15S5 

^^terfordradp Ko» Jokan af henne Hertig Magni na* 
tnrfigaDottr^ fona var ho0 home och hief faemflnd 
til Strerigé,. dfar; hon blef;gHt» Bfomr firuf i not 94 
finoea anndckt^ Cecilia häée Clledes denitlden et 
V&t TiUätt^ iK:b man kånde det vU i Sverige, &wn tftS Sv. AkCHIVOMJ* 

USH, (i vSl fom hennes Barn. förändrat Religio- 
nen ^ det medgifva fjelfve oe Svenlke Häfde- 
téknarne^ faiftän de ej otfätta tiden, di denna 

För- 

dli^i hum vifste hvart nun ikuUe adrtffera Bre(Ven til 
beiHie. H&nf ibitar jw: at, Mlo denna PriafeSa, 

.uader Markgrefvena Lifiitid» icke ftrt eo färddes 

•..otdeodiff dier opbyggdig Lefoad, bar hon dock 

< cft^haM ftrfidlit i fina Ytterli^eter» och förft flera 
ir efter fin Gemsk D6d b«rjat fålja det Upfårande, 
Ibm bon vifiude i Antwerpen. At Landftrykeriet 

. Mbagade bennt., dirom kan man icke tnfla. Urvoa 
Dalin imdetrlttar oFs L c at når hm x^ imade 
aåöi en ny Re& til Sverige, iatte $g Hertig Carl 
Sremot» odi flcrcf til GrefVksnan af Oft*Fristand , 
åt deras Svfter liade et b^ifmurli^ Hufsmdy at böa 
i Sverige JkoUe ftifta mer ondt ån godt, odi at det 
vore öofldigt at bon omviede fig, Ti vål för des 
eget fom ter det Barns båfhu Samme Författare^ 
lierlttar dårfildes fid* 229» at Cecitia år 1593 refte 

. til Polen, och at hon dir biviftade Kon Sigismoikla 
fiiliger med Anna af öfierrike. ~Sa Ungt Fårfatu^ 
rens' Anmårkningf 

\. Sannerligen mlfte hela den bir anfdrda HtndeUe 
vicka Leda til Moérms, Fafa Ar Smms Petfon; 

r men nptcknad och bevitoad mlfle den doek anforas : 

. den kan icke vara vidnfpore, idce olyckligare ftr 
Mittoat af Gofiaf 1:9 Baro, in de Grymbeter, fom 
BtMeråe Eric oeh ^okm öfvade mot bvarandia, dock 

, -den lenare uti vida högre Grad, och ibm flutadesmed 
et iArerlagt och af beradt mod begänget Brödra-mofd. 
Synes ånou kke £&r dlés vire <%on på Grbsbolms 
Slott det mårkaoeh trilnga FångeMemm, nu hvUket 
den ohrcklige Eric qvåldes uti a:ae år; fArmila icke 
våra Kråiiikor* och mnifiiagar, horoledes denne Ko. 

. nnng, ftörtad i56g:fitn fin Fiderae-diron, fiimdes 
emellan fioe Fingelfer i Stodsbobn, Abo» Caftetffolm, 

: Gripshobn, Wefteråa öcb örbyhns, hvar han flcrteli. 
gen 1577 förnfii och ^fites til DMs?. Betraktelftn 
och Jimnffir^en deft HindeUer eaidlsn gjéri tg 
ijelfve, ' .^^^Uig^armK •* t FÖRSTA BäWde^. 1^7 

F5fä0dring IkedtsS^ Chriftopfaér vftr.altför 
od Proteflant, at till åra fådant under fin 
ifstid. 

Cecilia hade itied MarkgrefveH 6 Söner, 
%l hvilka Eduard .Foriuaatuåt född i Eng- 
land den i6 Septeqi|)< .if6^> vätfclen äldfte. 
Han var en den värQe Prins i, un tid, ocb 
hvars LeFnad var' en Kaclja a^ Liderlighet |^ 
Orättvifa^, Stråtröfvcrier ocli ^^åSzanMt^x. 
Hän hife gift fig med en Dotér! af Jo<)ocu^ 
van Ei|||rn^ Herre til la Riviere*, "Hofmäflare 
ho9 Prinfen af Oranien och GtHiVeiAeur i 
Breda, med hvilkén hän h«le ^lerflL Barn. 
Hans. An4%lykt var en. af de lämnMcfazliaAeJ: 
ty vid äes Secreterares Bröllop, där han väl 
plägat fig, föll han ötf&ré en Trdppa och bröt 
Halfen af fig d, g Jon. 1600 39). 

Den andre Sonen af Cecilia hette Guftaf 
Cbriftopber. ^H^n .kom, til y?rklen ^ea 13 
Aogufli 1566, vai Ude halt och blinda famt 
lefde i detta tilfl^nd andu til år i6o(jt. 

Philip^ tredje; $onen, föddes den 15 Au- 
gafii 9^67: en orojig iPcins^ fopa dog vid fj 
årsålder, utan at hafva varit gift. 

Carl föddes den 7 Mart^ 1(69 och dog I 
Genua 1590. 

Bcmbard% 

jg) Se bårom Geoealoffiika Tabellerne framf&re Kotu 
Joban Ulrs Hiftorm af Girs ; ntgifvert af von Stiern»* 
man år 1745, Tab. i,* Hr Driin mebat, D. 3, B, 
a» filt. 25, at CeciKa, nnder des viftande i Sverige 
1571 Mdi f(Ujande aren , lldt ifvmala fig af Drgt> 
aiDgett, fin dyågerika , eller af Jefuitertie vid Hofiretj 
at Krlndra SeBgionen; ooh at taian- béf CHkrffva 
denna Förändring de ftoraTittoåtier, fom firunna^ 
A» d«nna Prinfefla* 

39) Se vw Reyd, p. 377- Imh<tf> P^ äS3V^334- jfS6 Sv^ ^rchivum;* 

Bernbwd, É5dd ifyo^ dog i vjggtiu 

yoban Carly fom var Yä grym , var. den 
yngöe: han dog fåfom Malthefcr-Ridd^r^ ^fQS^ 

Jag har mig icke tekant, om Cebilia 
återvann fin Frihet, ellét |pm hon förblöf i 
fängfliPt förvar fin öfriga Lffstid. I fenare fal- 
let hade hon god tid at gjöra bot och bät- 
ring, emedan hon afled förft år Itjj7 40) i 
deg STtde år. * * 

■'% 

Se här två Latinfka Epiorammer til denna 
Prinfeflas Pris af Skalden MoJlerus 4t):Jag:in- 
iförer dem otur et Joh. .Mefienii Verfc 4^). 

i» vivam PrkmpU QciUm 
detmeatumim,\ 

....... j^ 

Fertor *i Idso Ibbdes Priåniek edUe . '• 

Uoi {]Sv«rtte'{k>ftpofiliad dinis:^ 1 i ^^ 

Äft ego te, prasftans Gaftavi filk regis, 

' CedKe, fttmmo praefero jure tribus. 

Kamqae tibi cedunt ^lendoribiis, iodole, forma; • 
Juno potens, folers PaHas, ébiiréa Venus. • 

Si tu tné plactdo defendas iinica mft«, 
Ambitiofa trium me nihii ira movet -••- 

' a* Cti 

40) AUe Gebealogifter, fom jag haft tilfSUe at komma' 
otver och rädföra, komma rÄfverens om detta Da- 
tum; men ingen anmårker StåUet, dår Cecilia dog. 
40Herir.Jlft/fenis, cUerMceller, Heflkre, god Latiiik 
. öKaW, både varit någon ty Praeceptor får Cbfiafk 
yngre Söoer. Han blef federméra Profeffor i Dan- 
.2«, dir han dqg 1567. . 

1^) Job. Mifenii Theatrum NobUitatis Suecawe.-|fol- F(5rsta Bandjet*"* ig^ 

■«• - 
Cedlbt Q>eciem Smm ex Regibas ortae 

Väte fpeftabilibas monftrat. imago notis: 
Ut nix fröns candet, rutilant ut Phoebna ocelH;. 

Vincant ridentes blanda labella rofas: 
Ge&ries aixrom faperat, Giaritomque venuflas^ . 

£t decus ex nitidis cSmkat omne genis: 
Ibec bona natnrac pnicherrimay polchrior ornat 

yntutnm^ prseftans cft qnibos ipfii, chorns* ■ ima NYASTE HÄNDELSER uw SVERIGE;. 

BeJTtickningar. 

Den förledit fir redan atnamnde Eztn Envoyétt 
vid Käjferliga Hofvet i Wien, Hr Kammar*, 
berren Fredric von Nolcken,y Commeodfiir af 
KongL Nordflj. Orden» afrefie dit i April ^ ta« 
gandes vägen öfver Hamburg och Carlsbad) för 
at pä fenare flället nytja des Hälfo-vatn. 

Hans Maj:t återkallade den i8 Martii fin 
Minifter i Confiantinopeh Hr Gerh. Jofi. vou 
Heidenftamt Rid. af Kgl. Nordftj. Orden, och 
Qtnämnde £ d. til hans Efterträdare vid Portea 
Prefidents-Secreteraren i Kongl. Cancelliet och 
Rid. af Des Nordftj. Orden, Hr Pehr 01. von 
^y fom afrefte härifrån med Konungens Soite ^ 
til Roflock^ och fortfatte fedan Relän öfver 
Berlin och - Wien^ famt i Sällkap med Kongl. 
Secreteraren och Tolken fdr Tdrkilka Språket ^ 
Hr Job. Dav. ÅkerblaJ^ hvilken fenare hadd ' 
gåt förut fjöledés öfver til Wismar. 

Kongl. MajVts Ambafladeur 1 Danmark^ * 
Hr Generalen och Commendeoren^ Frjh. Joh. 

. Wilh*- t9o >Sv. ArChi^vum; 

Wilh. Sprengtporten j har erhållit flere måna* 
ders Permiflion , och ät återkommea tif Sveri- 
ge, fedan han d. 17 Janii gifvit i Köpenhamn 
en Aflkeds<-Diner til därvaraode Corps Diplo« 
matique* Ärenderne befiridas emedlertid vid 
KongU DMika. HoFvet a£ Ambaflade^Secretera* 
ren, Hr Fred. Wilh. vm: Ebrenbeimy fåfom 
Chargé d'Airaires. 

KongL Majtta Envoyé Extr. vid Kongh 
Preufli(ka Hofvet^ Hr Regerings -Rådet och 
Riddaren Carl E. von Carifien, fom var Hans 
Maj:t til m5tes i Roflock ^), återrefte kort 
efter tÄ Berliné 

Den til Aaiba(Tade*Se<;reterare i Frankrike ^ 
efter Hr Rongl. Cabinets-Secreteraren Silfwer- 
fpärre, dtnSmhde Kgl. Secreteraren , Hc Eric 
Btrgftedty afgicfc i Majo til Baris^ tagandes 
vägen dit 5fvec Straliund. Kyrko-Arender, 

ÅBO'^ Stift. 

J^yhdjåki, Pallorat itti ÖQerbqtf, befiår, utom 
förepämnde Moderkyrks| ^ a£ 4 Capeiler : Mapa<« 
järwi, Pyhäjätwij^ Outahais och Käfamäki. 
Capeliet Pybåjirjpi^ begående af j.-ne inom 
4. Mils omkrets fpridde. Bylagy. var i behof al 
en oy; och rymligare' Ky^ika y fom fordenikoU 
började byggas qoi Vår^, .17^99 och fuUboc- 
dades i. Tanip 1790 ji hvarefter denna af Tea 
opförda Kors-I^yrka inyig^es Söndagead* srAug# 
följajdde af Cpntraa^.Prpaen^ Hr M. Joh. ff^eft^ 

♦> Se Svenlka Archivnm^ St 7, fid* 138- Företa Bandet. \^% 

tfBibiuSi tillika Förfamtingens Kyrkoherde^ och 
kaUades detta nya Gq3s Hos, efter Henoes 
Kongh Maj:t Drotningen, $opbia MagdaUna. 
Denna Kyrko- invigning var den tre^e inom 
eget Paftorat» ' och den Jjette inom ContraAet^ 
(om Hr Proflen iedan 1781 förrättat. Top ographie. 

Stockholm. 

EnTigt Kongl. Maj:t8 BefalniQg och Öfver-Ståt« 
UUare* Ämbetets Kongjörelfé af den 27 Ma^i, 
Iker na ^k Kongl. Djulrgårdtn^ genom Laodt« 
mäteri -Contoirety en Geometriik Mätning och 
Affatning af famma D)orgird på en fnlUUlndig 
Geometriik Charta. 

Hasa. 

Under d. 25 Nfaji o^afs Ståthållare -Äm- 
betets Btéfalningy at ingph tils vidare agdé 
t^rihet;» ^ at^ Farken vid förenämnde Ko,ifgL 
Loltgård,' hvarkén gående, ridande eller åkiyi- 
de, promenera. Bygnademe och Planteringar* 
ne därftädes fortfiittas ef tet vanligheteiu Affkeder. 

Hr Fäl tm a r flialhen , Öfverilen fbr Nerike* odft^* 
Wärmelands Regei^eQtei £amt Commend. af 
Kgl. Svärds -Orden med St. Rorfet och Rid. af 
(amma Qrdtflf. St» K<»«,: Qatfvo. Johan iibguft 

Meyerftlt fga Sv. ÅRCHtvuM; Bandet i; 

Meyerfelt erhöll^ på underdånig Begäran, d. 29 
Mart. des Af(ke4 med Penfion och Accords 
Erfötning- 

Under d. 12 Oflob» förledit år utfärdades 
Nådipt Af/ked för Hr Contre- Amiralen. Pehr 
Liljehorn y* med bibehållandet- af fm -vid' Ami* 
ralitetet innehaf vande Lön och Förmåner 9 få- 
fom Penfion uti des öfriga Lifstid ^). , 

Contre- Amiralen 9 Lots^DineAeuren och 
Rid. af Kongi. Svärds-Orden, Hr Fred- Wilh. 
Leyonankar erhöll, på underdånig Begäran^ d. 
31 Mart. des Af/ked. med Penfion.. 

BbrgmäRafen i Gefle, Hr Pehr Emes er* 
I16II d. 16 Aug. fiftl. år på Begäran Aflked med 
Lagmans namn, och heden mdsfaii: 

Hr Frlh. Carl Guft. Djurklou, Öfverfte-Lieot- 
nant vid Pfilanderhtelmika Garhifons-Regeftien* 
tet i Stralfund fedan I790, och Rit}. af^Kongh 
SvSrds-Orden, dog d. 1^8 Jon. i Kent%^'^)^ uti, 
des ^9 år. ' 

•) Se Stockholm» Poft-Tidnincar för Sr 1^91 » N:o 
32, och Alm* Tidningarne för 1791 , fid. ^ 

••) En By» hvar en HåUbbrUntl Bnnes» fom mycket 
bel&kes och ligger icke Ungt ifito Staden Btfth i 
Svenika Pommern. . . STOCKHOLM, 

Trykt hos ,9Um ^. CAitL»oHMr; 
Den isAogoffii 1791. SVENSKA 

^ R C H I V U 1^ -^' - FÖBSTA Bandet; Elfte Stycht* ifAKDLlNGAR. 

Tax.» håQet af Ht Catl af KteittteR« 
Ofverfte vid Arméens Flotta och Rid* 
af Kgl. Sv. Ord., den lo Jnlii 179 1, 
uti Gflfailoiis-Kjfrkail i SvDeaéotg, då 
han i Kongl. Ma):ts höga Namn utdel- 
te Guiä' Meäaiihnerne til de Herrar 
Officerare, hvilka bevi(^at Sjö-Segrame 
vid T^idrksbatttn och ati Sme^k/und 
är 1790 *)♦ 

Det ix med tfmafie Sinii«s rörelfo, tom jag 
i dag, vid detta tilfälle fftr tala til Eder» 
Mins Herraf , fom forledit år beviAade Batail* 
leme vid Frtdricshatnn och ati Swenikfdnd. 

De Segrar, fom den Högfte Nådige Gadeii 
dir förläiite de Svenlka Vapnen, voro en följd 
af vfir Store, Tapre och Milde Konoiigc egne 
vll tagne. Anli^ningar; tinder Konungens 60011 
och des eget hOga Anförande, hafvett J, Nuns 

N Herrar, 

•) S^el^ BAgtidlUieteo beftrtfvM onlUndld^ od 
detta Archivnin. St ft 1 170 följaode. tJti Bcrättelfta 
om deafiunnul bér tiUSggas fid. xji, »t den Ofiäccnu 
re, ibm anförde de xa Under •Officerame, hvilke 
ImAllde DndMUiteme, var Hr LMOtenanten w\^ 
ttd. SKthoff, » ^ 194 • Sv» ArchivuM} 

Hfeiflar, fWdt med Mandom ocfr- Tåfberhtt, 
ftmt bidfägit til Segfen pä denna dag fbrledietf 
år, fom frälfle Riket ifrån en hotande Under- 
gångs och å ny o befäflade Minnet af Sven/ka 
Vapnens fordna Ära. Hans KongL Maj;t\ vår 
Allernådigfte Konung och Herre, har i Nåder 
förordnat, det J fkolen bära et Hederstekn 
til Åminnelfe och Belöning för ådagalagd Tap- 
perhet — hvilket, på Alleritådigfte Befallning 
å KennR^n^ höga vägnar, jag får Ed^ na tilr 
cJeia. Emtatagen ocb baren det; påminnen 
Eder, at akid hembära Tackfägelfe t^ den 
Alsmägtige Guden, fom belkyddat och bevarat 
vit Hogtälfk^de , ' Stöf e och iTappre Konung 
liti de ftörfta faror, fom välfignat Svenflca 
Vapnen med Segrar, och fom gifvit Fädernes- 
landet Fred. 

Gud bcvare Konungen!' Stater un sverige ♦> 

Stockholms Stads Borgbrskap 
til hdfioch Fot ""^ 

Här meddeias en Förtekningpå Befälet af Vällof- 
lige Borger/hipet^ Militaire ufi Rikets Hufvud- 
^zÅyfådant det var, då det paflerade il/(J/!j/?r/>7- 

gen 

•) Beftafl^nhcten och Forémälet ffied delfe SÄters In- 
forafide uti detta Archivum finnas upgifne uti St. o, 
fid. i6i. 

**) Denna Förtekning har blifvié meddelad åf' fören. 
beväpnade Borgerlkaps Chef, fåfom Stads-Mäjor, Hr 
Ofverfteji och Rid. Sam. CArj/?. Wai-Län: ' * FARSTA Bandet^ 19^ 

gm •); inför Hans Majit Kon. GUSTAF III, 
pä Adolf Fredrics Torg, den 30 Sept I79o< 

öfverfien och Rid. ^ K. Sv. Ord. Sam. ChriH WMe^^ 

Stads - Major. 

CavalUrie. 
Får/la Esquadron. 
R^ttmåftare Carl Ernft Otdenburg, Rsdtnaii. 
Lieatenaot Göran Lorens Hedman y Fabriquéur. 
Prem. Coroet Fraos Carré, Grofshandlaré. 
Second Comet Adolf Cotlin^ Kramhandl^re. 
Pr. Adjatant Johan Herpel, Grofshandlaré. » 

Second Dito S. If^idenberg, Kramhandlare. 
Qvartérttilftare Johan GerUf Sadelmakare-Älderman. 
¥r. Månfterikrifvare P. D^ Fommere/ehe , Grofshandlaré* 
Second IXto Carl Fred. Hebbe, Dito. 
Corporal Joha6 Qviflgård, Kryddkrimare. 
Dito Hans Reinhold Apiariey Fabriqueur. 
Dito Carl Henric Pfffffr, HofSadelmakare. 
Vice Dito Johan Cbriftian Kémpis, Kiörsner. 
Dito Peter Lundberg, Dito. 
Dito QfoåtS Bra/ch^ Kramhandlare. 
Sbmdar-Junkare Johan Lindeman , Hofflagare. 

Andra Esquadron. 
R^mlftare Gateiel Nokrftråmy Slaktare- Ålderman* 
Lieatenant Johan Fredric Dubais^ Bryggare. 
Prem. Comet Carl R6U^ Bagare. 
Second Comet Johan Henric Zander^ Hökare. 
Qvartermaftare G. HaUardt, Dito. 
Pr. Mönfterfkrifvare Daniei G. Nefcher, Bro-Infpeftor 

och Killarmåftare. 
Second Dito Njfrnan^ Kramhandlare. 
Corporal C Sporrang ^ Vagnmakare. 
Dito Ljunggren y Slaktare. 
Dito Lars Norell 9 Hökare. « 

Vice Dito G. Ritouy Bagare. 
Kto A. Lifckman ; Slaktare. 
Dito Anders Sjöbergs Hökare. 
Standar-Jonkare Gabriel Enget^ Hökare. 

N a Tredje 

^ Denne få lyfimde Hedersdag för Stockholms Bor- 
gtfikap finnes omftåndeligen beikriiVen uti Almånna 
Itidmf^ame för 1791^ iid. igö, 193, 201 och 209. %gS Sv. ARCHivtJM) 

RytttDSfltre Peter HeHn^ Fabriqaear. 
Lieatenaat Jacob Palm, Kryddkflmare. 
Premier-Cornet Anders NbreUus^ Fabriqueur/ 
Second Dito Peter Ulric Simfon, KållariiUftare« 
Qvartermlftare Johan G. Pfiffer^ Gro&handlare. 
Ménfterikrifvare Carl Henne R^ä, Dito. 
Corporml Carl Wihtrg^ Krambandlaré. 
Dito Eriq Haliin^ Kryddkrknare. 
Dito Cbf.\tar««yoii, Bagare. 
V!ce Dito C. M. Bacinumsftm, mto. 
Dito Mi^os Lavin ^ Kryddkråmare. 
Dito G. C. Thronickt Grolshaodbire. 
Staodar-Jonkare C« GrewesmuU, Meobenumdlare. 

IjerJe Esquadrom. 
RyttmMbre Carl Johan /^£r, Bnrggare-Aldcrman. 
Lieatenant Abraham U^eftfoan, Bryggim. 
Premier-Cornet Ifaak ITeJlman^ Dito. 
Second Dito Anders Dfchou, Banre» 
Qvartermåfbre Johan fTeftmttn , orysgare. 
Mönfterikrifvare H D. Holm/lråm, Gn>fidiatidlar9» 
Corporal Carl Obbarius, FaSriquear. 
Dito Jac. Degenaer^ Bryggare. 
Dito Zacharias Lewi», javelerare. 
Vice. Dito Johan Thuregnm^ KryddkrSouffe. 
Dito Henric ölmenliritn^ Bryggare. 
Dito Eric ^JufteTtus^ Karduansmakare. 
Standar-Junkare Peter Gådeke, Sockerbmka-Idkarek NYASTE HÄNDELSER uti SVERIGE. 

Kyrko-Arender. 

Skara. StifU 

Des Bi/kop, Hr D.Thure JVetåman^ invigctr 
Söndagen den 17 Joiii, til Kyrkoherde oti 
Marieftad^ Hr Proflen M. Eric j4f%elius^ den 
förde Förrätning af fådan belkafFenhet, fom 
Hr Bifkopen, efter fit Ämbetes tilträdande hälr 

i Scifret^ FöRsi*A Bandet. 197 

f Stiftet, beflride. Den /kedde efter flätad 
Godsfjenfl* vid hviiken Kr Proften fjelf prädi- 
kade, framfÖre Altaret efter et af Hr Bi/kopen 
hållet' grandeljgt och rörande Tal, öfver i 
Cor. 4: 2. 3, om en rättlkafTens Lärares nöd* 
vändiga EgenAeaper: Trohet och Fårfiitigbet* 
Hr Bilköpen bÖll vid denna fin därvaro Vin- 
tation', genomfig Kyrkana Skrq^d pch Tilhörig- 
heter ^ efterhörde och afgjorde ätlkilljga För- 
fiimiingens Oeconomica, famt lät äfven anRäU 
la Cateches-Förhör. Uti alle Saker gjorde Hr 
Bilköpen fig känd fÖr en driftig Ordningsman^ 
är både alfvarfam och behagelig, vet qväfva 
Oordningar famt i kraftig måtto apmuntra 
Lärdom och Dygd ^). Krigsmanna-Belöning **% 

Den 14 Martii om förmiddagen infanno fig, 
enligt Hans Kongl. Maj:ts Allernådigfie Befair 
ning, de Herrar Officerare ^ hvilka då viiiades 
i Stockholm och änna e) undfåt de tilärnad^ 
Heders-teken för biviftade SJöJIagen vid FreJ- 
ricsbamn och uti Smenfkfundy på Kongl. Slottet 
och uti Konungens öfra Rum, pä Levéen, 
famt uti full Uniforme. Hans Maj:t utkom 
kl. efter i uti Audience-rumetj då Ceremonien, 
efter aflagd underdånig Vördnads -betygelfe, 
' N 3 genaft 

•) Se det 6friga uti: Gåtheborgs Ttdningar, N:o 85. 

^) Om den vidare bith6ran^e Belöningen får Biviihin« 
det af begge hir fiSrekommande Sjöflagen vid Fredrics- 
hamn och ud Swehfkfund fe ^Im. Tidningar^ for 
if9i, lid. 297, 305, 32S, 338, 377 och 393, famt 
Kr-uä Archivum, f. 63 och 170, 198 Sv* ärchivum; 

genaft börjades. Medaillonerne lågo på ea blå 
Sammets^dyna) prydd med Guld-galoner. Hr 
Stats -Secreteraren och Öfverften m. m. Cron- 
ftedt lefvererade Konungen Medaillonen i Handen 
och opropade Namn och CaraAere i Ordning'^ 
fom följer j hvarvid hvar och en föll på högra 
Knäet ^ KgL Nf aj:t hängde Medaillonen om)cring 
Halfen eller lade den i Handen odb tillät i 
Nåder at kyfla Des Hand. En Ordens-HäroM 
faftfatte den fedan i Knapphålets och därmed 
dutades Ceremonien. 

Ordningen vid Utdelningen* 

fir Slaget vid Fredricshamn. 

Omkring Halfen: 

Öfv. Adjut. m. m. Hr' Arv. jTirgin^ vid K. Arm. FK 

Öfver-Adjutanten Hr G* A. Palmfelt. 

Uti Knapphålet: 
Lieutenanten Qvift vid Kgl. Arméens Flotta. 
f6r Fredricskamn och Swenjkftmd* 
Uti Knapphålet: 
Majoren och Rid. Hr Carl. Fred. Kublbjelm. 
Major och R. af Sv, o. Fr. Kr. Ord. Hr ?Montell, 
Lieutenanten Hr Guft. Wilh. Ankavkrona. 

— — Hr Gaft. Chriftiernin. 

" — — Hr Carl Ulr. Wolfpam. 

— — Hr Carl Roland Martin. 
»— — Hr Guft. Enagrius. 

Alle vid Kongl. Arméens Flotta, 
Får Swenjkfmd. 
Omkring HaUen: 
Majoren och Rid. Hr Baron C. A. Pecblin. 

I Knapphålet: 
Majoren Hr Carl Hansjon. 
Lieutenanten Hr Eric Joh. Örnbjelm. 

— — Hr Ifac Otto Falkman. 
r- -^ Hr Åberg. 

Lico- FÖRSTA BANDET. I99 

Lieateinintea Hr Fr^ns Walknfitåle. 

— — Hr Odhlius. ^ 
Fänriken Hr Adolf Fredric Alf. 

— — Hr Nyberg* 

— — Hr FagerftrSm. 

Alie vid Kongl. Afméens Flotta. 
Lieoten. vid Nylands Drag. Hr Nils Weftman. Topographie. 

Gbfi^e. 

Sedan Hr Ärke - Bilköpen och Commei\deuren 
D. Uno von Troil låtit den 20 'och 2 i Junii 
uti des närvaro hålla Examen uti denne Stads 
Gymnafium och Skola y Ikedde Rådplägning 
med Magiftraten och Borgerjinpet om et nytt 
. Gymnafii' och Skole-Hus byggande i det gam- 
las och förCallnas flällej då Magiflraten och 
Bof gerrtcapet , på Hr Ärke- Bilköpens gjorde 
Propofition och Hemftällan om Utvägar därtill 
genafi beviljade i\\ detta Ändamål ivdtufende 
Riksdaler fpecie, med benäget Yttrande där- 
jämte at, efter erhållen Ritning och Plats til 
Nybygnaden^ tilfe hvad de vidare därtil kun- 
de bidraga. — Då efter den olyckeliga Vad- 
eld, fom år 1776 öfvergick ftörfta delen af 
denne Stad, man betraktar de ej mindre vac- 
kra än koflfamma pubiique Bygnader, denfam- 
ma på (å år verkfiält, til prydnad och heder 
för Staden, fynes hvad omtänkfam Hashåilning 
och användande af de Tilgångar, Com utom fa- 
dant blefvo otilräckeiiga til medelmåttige Vxr 
gifter, kunna verka; af ven foni denna i fig 
* N 4 fjelf f jelf fi Iiedrtiid# 6åf va ocb Lftfito dirlgMom 
vinocr et dobbelt Värde. Sålfkaper. 

LONDOV. 

Uti denni Englands Hofvadflad tog den få 
kallade Linn^anfka Societeten Sin början är 
1788) och erkänner i fy nnerbet Med. Dodoren 
och Ledamoten af Kongl. Vet. Societeten i 
London , Hr Edward Jac. Smith ^ för fin Up« 
hofsman. Denne Vetenflcaper äl/kande Engels- 
man hade knapt erhållit Tidningen om den 
yngre Hr Carl von Linnés eller Sonens DOd, 
föran han fökte inhämta anderrättelfe om den 
gflidnes Qvarlåten(kap , fom fömämiigaft qt- 

Sjordes af des Verlds-bekante Faders framledne 
Tchiaterns och Rid. Carl von LiNNi's dyr« 
bare Böcker och Natoralier, och äfven af hans 
egne onder den fifla Refan erhållne prägtiga 
Samlingar. De förre voro defsutom af la 
mycken mera vigt, fom brt-vetenPtapens ftore 
Lagfiijtare hade efter deffe merendels opfiäk 
fine tid efter annan utkomne Arbeten, och de 
fenare innehöjlo en ftor del af följande tidery 
UptäcKter , änna okände , och fom na iterflodo 
at, i ordning bragte, upföras på den fiora 
Nataralie-längden. Sådant var det Linnéan/ia 
JUfufeuvi , och fådant gick det otur det Land$ 
fom länge vunnit heder at hafva gifvit Uphof 
iit VON LiNNé. — A t omfider hafva fladnat 
{ädelmodiga Händer, änfkönt under främmande 
Polböjd, iärer göra at man förgäter Harmen, 

at FölSTA BAKDSt: %9t 

tf dei fSrfvannit frän de Gräofor, inoQi htVkå 
fedoafie Efterverlden kunnat ocb Ikolsrt pa« 
minoa fig Linnés Starverk pfi Vetenfliapernea 
Fält. Botaniken har lyckligt vis vunnit genom 
denna Olycka ^ och Linnés Namn har erhillic 
en faft oväntad Ära^ fiörre än den Maufoléer 
och Bafter Jära gifva — Hr DoAor Smitb har 

Sandat et Samfond^ fom Ikal bära åiinnei äf 
en^ hvars Saml$ngat na äro i hans äso» 
lich fom ikola Ulfva Societeiens JRåttefnåreé 
Det är i England, fom de äro redan tilgänge« 
lige f9r hela den forfkande Verlden. 

Den Linnian/la Societeten infiiftåda den 
18 Martii 1788. 

Det märkellgafte af det ^Stadgar äro fÖU 
iande: 

Societetens Föremål är Idkandet af Natur aU 
Hiftorien i alla des Delar 9 och i fynnerhet den 
fom tilhOrer Star^SHtamfien oeh Irland. 

DeA /kal befti af Heders^ Medlemmar^ 
Lidam&ter^ Främmande Ltdmniter^ och Affo^^ 
Herade. 

Alla Societetena en/kilta Omfl&ndigheter 
åhöras af Ledamdteme^ bland h vilka en är 
Preftdent^ en Skattmifiarey och en Secreterom 
re» och aJla andra Ämbetsmän ^ fom Sooietetea 
»i finna nödigt at utnämna ^ flcoia väljas årU« 
gea genom Ballotterine« 

De Honoraira Medlemmarne ^^ de Främ« 
nande, och de Aflbcierade i^a fritt Tilträde 
vid Societetens almänna Mölen^ men inges 
befatning med des Styrelfe* IllgSl 

Om någon Sak^ röra«de Vettnlkapen fom 
fordrar en färdeles Upmärkfamhet . if;ommer för 
fiocieteten^ (kal Prefidenteo otomiiaa en »\M 

N f Hero fictt f^ftotiev 9t utföra dea; och BerätftKe om 
alt dyljkt bQr inkomma vid näQa Sammankom^ 
af Spciet^tdQS Ledamöter. ' 

I f^ll af SJQkdom , eiler någon oundvikelig 
Qffalf bqr Prefid^ntep utnämna nqgon i Tit rum» 

Hvar Ledamot Ikal betala i Purid« ii 
fkilU 6 p« %erling vid d^s Tiltrade, oph ea 
Qulnée.irl^a» H%n fk?i ockfa afgjfva ea 
Fprfäkrap p^ 20 Pund til Prefidenten pch 3katc« 
ynäO^ren, fomdå äro, til Borgen för Fulfgöranp 
det af Vvad honom åligger. 1 

Hvarjp Ledamot^ (om behagar befala 10 
Gaini^^pJi^A gåM| är Fri för vidare fordran. 

Hvar och en Candidat til Ledamot(kapqt 
bör kfl^vik ^ecommendari4 af åtminflone 2:ne 
Ledamöter, den famma Recommendationea 
iipvifa3 i Societeten^ almänna Samlings - rum , 
pch förelqfas 2:ne fucQ^fiva Mötes -dagar} Bat- 
]otterii)g lar en fåledes lecommenderad Sökan* 
de (K9I A(€i vid nSfla Sanhmankomft därefter, 
dä åtmJnftope 7 äro tiärvaFtode, af hviika 3 Nej 
utelluta. 

Da en AflocieAd öaflcar at blifva Leda- 
mot 9 bpr han på nytt recommendera^ och om^^ 
rö0a«, (om tilförene. fagt ärj aldeles tom han 
intet hörde til Societeten. 

Sociocetens almänna Sammankomfler (kola 
hållas på den förfla Tisdagen i hvarje Månad 
KK 6 om aftonen. 

Årliga Samnciankomfter för Val af Ämbets- 
män (kol^ /ke pi ^ea.gul^e Tisdagen i ^ April ^ 
hvarje år, * » ., 

Societetens Sigil förefiäller: Månnijhan 

med Konungen bland Vilddjuren vid fidan, 

krypande JJfjor ämtCoochyU^r vid F.öttrea, och 

. » Linnaea FÖKSTA«I(ANP1T. " flIOg 

Iinnsa i Handen. En Samling af Båfolter fy* 
nes i Fonden. Omfkriften: Sigillum Societa^ 
tis Linnaana Londinmfit. 

Förfta Bandet af Söcietetens Handlingar 
Järer redan hafva otkorocnit} detta Verk blir 
et det fanningsrikafle och nyttigafte i fit flag. 

Hr Smiths Féttjenfter äro redan få minge 
och få bekante^ at det är öfverflödigt uprepa 
dem. Hans /köna Rån i Engel/ka Transadio- 
nerne^ och hans Jconei fecandom Plant, in 
Herb. Linn. adhac non delineatas, lofva ob 
anno flörre fördelar för Vetenfkapen. 

Societetens Honoiraira Ledamöter voro f9r 
et år fedan: 

Prefidenten i Kongl. Soc. Hr Jofeph Sanks. 
Grefve Gainsiorougb ^ och 
Herdgen af Noailles. 

Ledamöterne äro omkring 40, och de 
Aflocierade 13, famt de utländlke Mediemmar- 
ne nära ^o, bland h vilka lyfa de förnämRa na 
lefvande Naturforlkare. Äfven äga bland Sven- 
Ikar famma heder at vara intagne Hrne Tbun- 
herg^ A. Af%elius^ Sparrman^ Swart% och N. 
S. Smederus. Medborgerlig Dygd. 

Til Underflöd för återopbyggandet af den ge^ 
nom Vådeiden d. 17 Jan. 1790 få fvåra hem- 
fökte Staden Carlscrona och åtlkillige dyme^ 
delft i Nöd författe Hus därflädes, har et 
Sammanlkott af 492 R:dr 4 fs, blifvit g)ordj: 
jpom CalmarcStiJity medelft Confiflorli lofvärda 

QwXor^ 0O4 Sv. Archivuk; 

Omforg» och bar federmera denna Somma, 
enligt inhimtad fäker Kännedom om hvars och 
ens Behof 9 emellan flera vördnadsvärda ocb til 
Medborgares ädla Handräkning berättigade 
Enkefroar, merendels med Barn förfedde^ där 
fk StäUet blifvic fördeld % DådsfalL 

rlr Grefve Ad. Fred. Lmenbauptj Öfver-HoÉ- 
Stailmäftare^ General -Major famt Riddare och 
Com. af Kgh Maj:ts Orden , dog den 20 Jan. 
ut) Stralfund. Denne Herre hörde til Konan« 

J;ens Soite på Des Refa til Åken, och gick 
jöledes med Hans Maj:t öfver til Roflock '^^), 
nen ankom (juk dit, fördes til Stralfund och 
afled därflädes. Han var Son af General-Lieu* 
cenantea och Capitaine-Lieatenanten vid Svea- 
Compi^nie af Kongl. Lif^Drabante-Corpfen, 
Grefve Cafimir Lewenhaopt, och des förfia 
Grefvinoa, Ulrica Lewenhaupt, blef öfver^Hof- 
Stallmäfiare 1772 och Rid. af KgK Seraphimer- 
Orden d. 87 Dec. 1778. Des Valfpräk var: 
Prifca Fide. Han var gift i) med Sophia 
Charlotta Ferfen^ Doter af Hans Exc. m. m. 
Grefve Carl Ferfen, död barnlös 17745 och 
d) med fit Syfkonbarn , Hedvig Amalia Lewen- 
éémptf Doter af Hans Exc. m. m. Gr. Charles 
Emil Lewenhaupt, (om dog 1786, lämnandes 
Aere Barn efter fig. 

Hr 

♦) Förteknlngen på deflfe Gofvors Utdelning finnes in- 
förd uti Cftimare Veko^^Tidning för 1791, N:o 49, 
m;) Se detta Archivum, St 7, f. 13g. ' Fl$R9TA fiANOfiT« ^$ 

Hr Grefve Carl Goft. Bawckt Öfverfte och 
Rid. af K2L Svärds-Orden , dog d« 9 jun. pft 
Nyhoy et ICrono-Heman oti Skåne och Rifeber^ 
ga Sokn , uti des 84 år ; han hade varit . Öfv* 
Lieotenant vid Norra Skåo/ka Cavalleriet, me» 
tagit af/ked. Med fin efterlämnade Enkefra^ 
född Toll, ägde han inga Barn. Han var äldfla 
Sonen af Riks-Rådet Grefve Sam. Barck. famt 
Broder til Hof*Cancelleren Grefve Ni/s fiarck^ 
död 1782 9 och Riks-Rådet Grefve Ulr. Barck^ 
död 1772. 

Hr Jon. Segerbrand 'i Öfverfte- Lieutei\ane 
vid Kgl. Amiralitetet och Rid. af Kgl. Syärds<< 
Orden 9 dog i CarUcrona d. 13 Jufi.,y»randes 
född 1721. 

Hr Fred. Streng^ Prem.' M^jor vid Drot* 
niogens Lif-Regemente fedan 1788 ocK Rid. ^S 
K. Sv. Orden , dog i Stralfund d. 13 Iun< uti 
des 66 år. 

Hr Jacob vo» Utfall^ DireÄeur vid 0^^ 
indiika Compagniet ooh Cpmmendeur a^ Kgl. 
Wafa-Orden, dog d. 10 Jun. på NdJs^ Sätos* 
gård vid Götheborg, och uti des 76 år. - 

Hr Grefve Joh. Aug. Meyerfe/t , Capitaino 
vid Lätta Drasonerne af K2I. Maj:ts Lif^ och 
Has*Troppar9 lamt Rid. af Kgl. SvärdsoÖrden, 
dog i Stockholm d. 23 Maji, uti des 2^ år^ 
lamt til följe af en uti Finlka Kriget uofången 
Contafion. Han var Son af Hr Fältmar/kalken 
m. m. Grefve Joh. Aug Meyerfelt. 

Kongl. Secreteraren Hr Jac. L» ArrhenHur, 
dog .d, 10 Jul. i Stockholm^ Han hade ifrån 
de yngre åren tjent uti KongL Cancelliet^ och 
Qti många år fafom ProtoccHls-Secreterare uti^ 
lorikes Qvil-Expeditionen; äfven fem han be» 

klädt^ 266 Sv. Ärchivum; 

klädt Cancellers-Sectetérare Syfslan vid Upfala 
Academie, atom flere andre fig updragne pa« 
bliqae Förratningar. Slateiigen irinehade han 
Secreterare-Beftällningen uti Kongl. Upfoflrings- 
Commidionen. Utom det at han var en af 
vare fkickh^gafte och flitfgafle Ämbetsmän, var 
han därjämte fior Älikare af Lärdom och 
Vitterhet, famt lämnar efter fig en anfenlig 
Satiiling af Difputationer, hållne vid våra 
Svenika Aoadémier/ färdeles i Svénika Hifto- 
ffien: dock Lärdomen var Jios denne Heders- 
man at anfe fåfom et Arf, ty han, född d. 19 
Jan. 172 1, var Son af Lars Arriemus ^}liRor. 
Pröfeffor i UpWa, född 1680 och död 1730, 
famt Sonfon . af . 3^acot Arrbenius, , likaledes 
Hiftor. Profeflbr i Upfafla, född 1642, ocK död 
r72f,,h Vilken åter var Broder til den få be- 
römde Clai Ahrbénius brnbielm^ ockfä Hiftor. 
Profeflbr i Upfala, född 1627, död lÖQ^. 
Man efterlämnar fig en rcke mindre lärd och 
vitter Broder ati Mr D- Petrus Arrbenius^ 
Proft i Fandbo, fedan han förut varit Vicé- 
Bibliothécarie i Upfala, känd för fin fliftoria 
Academi^ Upfahienfis; Medelft Tit Gifte med 
fm nu efterlämnade Enka, Fru Brigitta Sophia 
Georgii, ägde Sal. Rgl. Secréter. Arrhenius til 
Svågrar framl.* Riks-HiflörrogVaphen, Cancellie- 
Rådet Hr Magtr. von Cklfe^ tfch fom förut var 
Kongl. Bifilröthecarie, känd fiir de begge Ver- 
ken: HiRoria Biblixnhecé Regis Stockholmen-' 
fis och Apjfmratos ad Hlftoriam Syeo-Gothicam, 
famt den, äiiriti lefvahde Profefloren Hf Carl 
Fred. Qeorgti^ hvilken länge och méd lika få 
ftort Beröm föm Gagn för Vetenskapen äfven- 
lédes befiridt den Hrftori/ka Profeflionen 1 

Upfala. (Jpfala. Af förenämde Gifte lämnar 'han 'efter 
fig en enda ännu lefvande Son, uti W ^C/irf Aicel 
Arrhenius y^Cipitzirte vid Rongl. ÄrftHériét ocfi 
Rid. af Ké'- Svärds-Qrdfeh ^ fom biviflade hefä 
fiffa Kriget med Ryfsjand , fedan han kÄrt'' för- 
öt i' Naturkurtfligheten gjort en Rlefa tit Ffartk- 
rike och Séftegal, famt äger oth dagli^éil 6kér 
et vackert Sten - Cabinet. .■ * ;' 

ftr Peht Lebnhergy PtofefTör br<äi'Ri^; åf 
Kgl. Svärds -Orden, dag i Stackhotrii deh t^ 
}an. öch uti des 74 år. ikan va* en affdéaldfli 
Ledamötef nti Kon^h Vfeten/käp^^-Acätfi^Hiien; 
och kähd tef fyhneftig' Färdighet jifi^ Jpfiirttä^ 
Glas-flipitihgen. ' . ' ' .^li^'»* \* 

Hr ÖireÄeuren JoK Edtnån' Kgr. 'Ätäd^' 
Boktryckare i Upfalä, éog éätmåfii å^k ii 
Aptii. . Han var född 1726. och .nadé Ht\t 
Éoktryckare i Norrköping • irinäh''*härf ^fljy^tade 
til (J^faia. På begge/ftfifrén, {ardéWs^^a* dfeV 
fifta, har han både gagnat vår tittéfratiir ge-. 
nom fleja nyttiga Förlags- Arbetert^^^dchHed/^tr 
fifi Konil gehtfm den TypograJDmKa ÖWfor 
firdeles Valtrycknifig^, hvaT^näedftirf-ilfroriii*, détW 
ifrän Tin iP^rd^; Väte detta åhteinardt fföiioär 
t» beder, Ahifirönr til efterdörfne.' " *' * ~ ; ' Befordringar. 

niSs TÅiyJL förord nacTe'" Jen 5 ^aji Ö t ver ii e- 
Ljeutenanten vjd Fot-Jägaroeoch Rid. af Kgl. 
Svärds- Orden, Hr Anders Johan i?/?«»/J?3(, til 
LandahÖfdinge uti GaopiOi^Läii. 

.. - * Hans 008 Sv. AikcnivvHi Bakhét h 

Htns Mij;t fi&rordnade d^n 29 Martii Hr 
Öfverfie^KamtnarJaDkaren^ Öfverften vid Nylands 
Infanterie-Reeenaente m. m* Friherre Ooftaf M« 
^mfiit til Ofverfie vid Nerike och Wärme« 
lands Regemente^ famt Hr Öfverfte-Kammar^ 
länkåren och Öfverfien vid Uplands Regemente 
m. tn. Friherre Fabian ff^reäe til Öfverlle vid 
förenämde Nylands Regemente j h varefter Haiift 
14aj:t d. $Q Mart» utnämnde Capitaine^Lieot. 
vid Des Lif-Drabante*CorpS) Hr Grefve Adam 
Xudvic Lewenbaup til Ofveriie vid Uplands 
Regemente) til ^verAe for Jämtelaods I^ese« 
mente Öfverfte-Lieutenanten vid Uplands Ke- 
gememe. Herr Gaflaf Gyllengranati och tii 
Ofverfle^weiitenant vid Savolax Lätta Infaoterie- 
Regemente Majoren vid Jämtelands Regemente 
Hr Frik Olof Cedirfiröm. 

Hans Majit förordnade den 17 Ma|i Herr 
Öfverfte*.Lieatenanten| Friherre Fredric Bengt 
örnfelt^ at f&rvaha LandshSfdinge-Åmbetet uti 
Nyköpings •Lan. 

Hans Maj:t förordnade den to Maji Hr 
öfverften vid Arméens Flotta och Ridé af RjgL 
Svärds -Orden, Frih* Johan Gaft. tMerhjelke^ 
til Ordförande uti Kongl. $p$omåls»Magazins« 
DireAionen. 

Herr Magnus Wanheirg^ KonaL Rammar« 
CoIIegii Secreterare, erhöU d» ai Maji Kammar« 
Råds Futlmagt ■■■ ■■ II ■ ' "■ ■ ' '■■ " I ■ ■■■ < n . 

STOCKHOLM, 

Jiyckt hos ^ohan A. Carls oRU» 
Den 30 Augolti 1791. SVENSKA 

A R C H IV U M» FÖRSTA Bandet; To^te Stycket. HANDLINGAR. 

Tal, hållet uti Svoeaborgs Garnifbns- 
Kyrka d. lo Julii 1791, eller Tredje 
Söndagen efter Trinitatis, då Guld- 
Medaillonerne utdeites til de därvaran- 
de Herrar Officerare^ Ibm biviftat Sjb- 
Slagen vid Fredricsbamn den 15 Maji 
och uti Swenfkfimd d. 9 och 10 Julii 
1790, af Hr Proften Jac. Mallen^ 
Rcgements-Paftor vid Arméens Flottas 
Finfka Efcadre *). 

Sedan i anledning af Söndagens Evnngeliom 
blifvit förefiäldc: 6ad$ hjerteiiga Vård om 
vara Själar, at de icke fördärfvas /kolaj få 
gjordes häraf följande Tillämpning appå när* 
varande tilfället 

Men, Mine Åhörare, det St icke blott, 
endaft och allenaft, ati* det Andeliga, eller om 
våra Själar, fom Gud låter fig vårda, at de 
icke fördärfvas Ikola; Nej! Hans faderliga 
Förforg och hjerteiiga Vård, .firäcker fig äfved 
til det timeliga och lekamliga. Han låter fig 

O äfven 

•) Se om decina h6|;tideligft Dag detta Archivam^ St 
9, iid. zjo £61j. axo Sv. Arcmivum} 

äfvM vårda^ få väl^ omalU Männilkor i gemen^ 
och de Trogna i fynnerhef, fom ock om d* 
Riken och Samhällen, hvilka Männi(korna in« 
gädt tit befrämjande af inbördes väl, fällhet 
och ro. 

Det vore, M.Å., et onödigt bemödandet 
at med många Ikäl och vitnesbörder bekräfta 
denna Sanning, då Erfarenheten lämnar ofs^ 
häraf, få många och ovederfägeliga bevis. 

Låtom ofs flå up Tideböckerna% lätom o(b 
betrackta hvilket Land, hvilket Rike, hvilket 
Folkflag, fom hälft j få Ikole vi altid fä orfak 
och anledning åt bekänna: Vår Herre, är ftor^ 
och fior är Hans Magt , och det är obegripe-. 
ligit huru Han regerar. Huru dyr är Din god- 
het ,^ Gud, at Männi/kors Barn tröR hafva, un» 
der dina vingars (kugga. 

Men hvarföre Jkoie vi fyfslofStta ofs med 
andra? lät ofs endaft fe på ofs fjelfva, på vårt 
eget Land och Rike. Huru öfverfvinoerlig bar 
icke Guds Godhet varit öfver ofs ? Huru fader- 
Ijg Hans Förforg, huru hjerteiig Hans Vård 
om Svenfl^a Folkets Beftånd uti alla Tider j^ 
uti alla Åldrar? 

Vi hafve M. Å., icke länge fedan, öfver- 
lefvat en den bekyroraerfammafte Tid, di 
Svea-Rike varit invekladt uti et ganika blodigt 
Krig, emot en alleftädes vida öfveriägfen Fi- 
ende j men ock en Tid, h varunder vi fåt röna 
de ftörfia Guds nådes Under, den ömmafte 
Hans Vård. 

At den Rättfärdige Guden fiundom nödgas 
firafTa Land och Riken med Örlig och Krig, 
och alla därmed åtföljande Plågor , är icke an- 
derligit 9 då Han genoni lindrigare Medel icke 

kan FdRtTA BANDST. , tit 

bn behålla Mäntiifkorna uti fin FVaCktåil , be« 
Tara dem för faerr/kande och ödeiäggande Syn* 
der, famt beveka dem til. en rättfmnig VandeL 
, Men at den famme helige Gaden afven under 
delTe fine förHiräcIceliga StrafT.. plågor, at Han 
midt under Vreden tanker pä Barmhertigbety. 
medlar det onda få, at det icke ma iända of» ' 
fil Fördärf, utan til förbättring, regerar ofs med 
Nåd och ^Rätt , med Vishet , Rättfärdighet och 
Godhet y famt flyrer ait tii et godt Ändamål} 
det är, fom i fynnerhet bör röra ofs Männilkor 
til Förundran, Vördnad, KärJek och Tackfam« 
het. 

Mindre Kännare af de (ar/kiidte HändeU 
fer, fom på flere färfkildte fläilen fig tildragit, 
onder dé nyfs förflutne oroliga Krigstider, får 
jag nu endaft nämna det) hvad jag med egne . 
Ögon fedt och erfarit. Tillåten mig , M. Å; 
at återkalla Minnet af deffe Händelfer) jag för« 
medar at deras åtanka och hagkemtt äro äfven 
lör Edef, fom för mig, det gladaRe odh mäft 
förnöjande Ämne, då vi nu i Stiilhst få tänka 
på Guds hjerteliga Vård , och efterfmna , hura 
onderjigen Herren den högOe fördt ofs genom 
alla farligbeter, frälfat ofs ifrån Ångeft och 
Nöd, fiärkt Stridsmänneme med Mandom, 
Tapperhet och Frimodighet at möta många 
tofen hotande dödar, välfignadt ofs med Segrar, 
och änteligen bugnat Landet med en önfkad 
Fred, och det på en Tid, då man det minft 
. knnde förmoda. 

Jag /kulle tilfoga Eder M. Ä. en Orättvi- 

ia, om jag fade, det J någotifin tänkt eller 

tanken, at blott Edert Mannamod eller någon 

MänniflLljg Förfigtlghet otfördt de vigtiga 

O 2 Handel- dit -Sv. Archivum; 

Handelfer och Ikördat de Lagrar/ fom gjordt 
Konungens, Eder höge Anförares, Namn fi ftort 
och utbredt Defs Krigsära; fom til vunnit Eder 
Konungens Nåd, famt Almänbetens Låford, 
Tilgifvenhet ocfa Beröm« Fafi mer vet jag och 
känner, det J allef amman aren öfvertygade 
om denna ofvikeliga Sanning : at enom Konung 
icke hjelper hans fiora magt ocfa enom Kämpa 
varder icke huipit genom hans flora kraft, Pf. 
33: 16$ at til flrid icke hjelper at man flark 
ar, Präd. B. 9: 11; utan at Segren kommer 
ifrån Herranom, Ordfp. B* 21: 31; at Gud al- 
lena gifver Konungen feger, Pf. 144: 10 j och 
fiillar Mig i hela verldeii, fönderbryter bågan, 
föndertHTåkar fpetfen och upbranner vagnarna 
med eld, PC 46: to. 

Jas vil icke uprepa bvar och en far/kild 
Handelfe med Eder uiider det nu lyckligen 
flutna Kriget; huru befynnerligen den Högfle, 
äfven uti de mätt förvirrade umfländigheter, 
då alt Hopp tyktes vara ute^ då al männifkl ig 
Förfigtighet och Magt fyntes fåfäng, ryckt Eder 
fåfom en Brand utur Elden, och uprätthållit 
Edert beftånd. 

Påminnen Eder den 24 Augufli 1789 vid 
Swenlkfundj Retraiten ifrån Wiborg och 6e« 
nombrytningen af Fiendens Linier den 3 Jolii 
förledit år; få lären J flraxt tilflå: detta är 
Herrans Finger; af Herranom är det Ikedt, 
och är et Under för vår Ögon. 

Den Seger, hvarmed Herren välfignade 
Konungens förfta äntrade uppå Sjön och Defs 
Vapn, förut den if Maji vid Fredricshamn 
(det förfla Sjöflag Konungen fjelf anfördt och 
commenderadt^ få dagar efter» fedan han an« 

tagit Första BANOcrr at| 

lagit Befälet öfver Skargårds-Flottan), och de 
Framfieg Konangen med fin Sjömagt federmera 
vannic inom Fiendens Gränfor, tyktes genom 
den fvåra och förikräckeliga Genombrytningen 
blifvit fragtlöfe och til intet gjorde, Edre vapn 
förkroflade och Eder (lyrka förikingrad: hvar- 
iore ock Fienden , högmodig och trottfande pS 
fin ftora Magt, trodde fig aldeles Ijkafom up« 
Haka Eder, förfiöra Eder och Edra hemmava« 
rande Medbröder, Edra Hos och Boningar^ 
och då J fjelfve intet annat fågen för Eder ^ 
än Undergång: få ftyrkte Herren Edert Modf 
gaf Edra Fiender oti Edert Våld och begåfva* 
de Eder med en den härligafle Seger. 

Svenfka Tideböckerna /kola nogfamt be« 
vara Minnet af den 9 och 10 Julii, fom gjord^ 
Skärgårds-Flottan (å iyfande, och tilfördt den- 
(amma en Seger ^ fom täflar med de Namn- 
konnigafie, och fom kan hända, til en del^ 
bidragit til det Lngn och den Fred, hvaraf vi nti 
Gadi Läf ! få hugna ofs. Men få böre vi dock 
icke tvifla, det ja vår AUernådigfie Herre 
och Konangy intagen af en vördnadsfull er* 
känfla» for defle och flere, af det Gndomeliga 
Majefiätet^ Honom och Fäderneslandet beviflo 
Nåde- välgärningar, til en glad Hagkomft Dch 
Åminnelfe af de märkvärdiga Dagar den xf 
Maji och 9 Jalii 1790, då Skärgårds « Flottan 
under Konangens eget Höga Anförande 5 vunnit 
de betydeligafte och ärorikafle Segrar, Qtfedt 
och Fdrordnadt den Medaille ocb det Tekn^ fom 
Han fjelf antagit och bär, och hvilket i dag^ 
oppå alJernådigfie Befalning, Ikal utdelas til 
de härvarande Herrar och Män, fienc^m hvilkas 
Tapperhet och Mod Herren den Jlögfté utfördt 
O 3 .^ deffe if4 Sv« Ahchxvum; 

åedé fine Storverk , ophdjt fm Ära och fiC Låf 
ibland Svea Folk» fröjdat Konungen^ gladt 
UnderfåtHrne och tilfort Landet Sakechet och 
Fred. 

Emottagen-därföre> Mtne vördade och 'iU 
Jkade Åhörare! detta Tekn til en beRändig 
Påminnelfe af Guds Nådes Under. Så ofta j 
fäften på Eder detta Tpkn, få täriken altid op» 
J)å Herren Eder Gud } Tacken och Prifen Ho- 
ftom för Hans hjerteliga Vård , fom få troiigen 
belkyddat och bevarat Eder uti alla FarHgheter 
bch Dödsfaror^ at när en det af Ed re Came* 
rater och Medbröder måne Rupa i fit Blod^ 
en del blifva bortiläpade och dväljas uti Fån« 
genikap; få hafven J btifvit behåtlne vid Lif ^ 
fat viflas ibland Edre egne och flundom hugna 
Edre Anhörige med Eder närvarelfe. 

Bären detta Tekn, tii en befländig Amin* 
fielfe af den Ära Eder händt , at hafva varit 
anförde af Eder Konung. Et i våra Tider 
ovantigit Exempel 5 ty jag påminner aiig icke 
hafva hördt eller läfit uti de fednare och med 
fäkerhet kända Tiders Hifiorja» at Sjö -Flottor 
btifvit. anförde af en Regerande Perfon, et 
)crönt Hufvud; åtminfione är Konung Gustaf 
den Tredje den f&rfte Konung i Sverige^ fe- 
dan Cbriftna Läran infördes i fom fjelf fördt aa 
(io Sjö-Flotta uti Elden. 

Bären detta Tekn^ til en fiändig Påmin- 
iielfisy af den Trohet och Lydnad , Tapperhet 
och Mod, fom J aren Ikyldige E^er Konung» 
Edert Fädernesland. Til en ärhindran^» at ät 
framgent med famma Nit upfylla Edra Fdr« 
binddfer och Plikter emotGad> Eder-Kimpog. 

Edec Eder Sjdfve oeh Edra Medlemmar uti Sam« 
faället* Med el Ord: 

Kommen altid ihåg, vid åfyoen af detta 
Tekn, at J aren Männi/kor, Underfåtare^ 
Medborgare, Fäderneslandets Förfvarare och 
Landvärnsmän. ^ . 

Då bären J det, fom et värkeligt Äretekn^ 
då til(kynden J Eder Konungens oafbrutna 
Nåd i och Edre Medunderfåtares befiändiga 
Högaktning och Vördnad. Men framför alt, 
få bereden J Eder då Guds Nåd och Välfig* 
nelfe, Hans hjerteiiga Vård och Belkydc|/, en 
invärtes Frid, Ro > Förnöjelfe ocTi Tilfredsfläl- 
lelfe inom Eder fjelfve, fan^ et fall Hopp om 
et ovanlKaligit Lif, Ära, Herrlighet och.Lyck- 
falighet efter detta: ty få hög Himmelen är 
öfver Jorden, låter Herren fm Nåd väldig vara 
ftfver dem fom fruckta Honom, och fåfom en 
Fader förbarmar fig öfver Ramen, få förbarmat 
fig ock Herren öfver dem fom äl/ka Honom 
och vandra i Hans Bud, Seder och Rätter. 
> Då Ikal äfven Eder Åminnelfe blifva uti 

VäUigneife, och vife Mannens Ord om deRätt« 
färdiga fannas uppå Eder : Deras Läf Ikal icke 
iorgås, de äro begrafne i Frid, men detas 
Natnn lefver evinnerligaj eller fom David fä*. 
ger: deras Namn (kai aldrig förgätet varda. ' 

Då Ikal det ock blifva för mig et Glädje- 
ämne at ihugkomma, det jag fördt Ändans 
Ämbete ibland Eder*, och varit Eder följagtig 
Qti Krigets Faror. 

Min gladafie Syfsia och Skyldighet £kai di 
vara, at altid tänka på Eder oti mina Böner 
til Gad; at alt fiadigt bedja och åkalla Honom 
fom är aL Viilfigoelfes Fader^ at Han ville oboJ^ 

O 4 gitva 9i6 Sv« Archiwm; 

{lifva Eder med fin hjerteliga Vård, få i ande- 
ig fom lekamlig måtto» och bekröna Eder 
med en befiändig Sällhet, Välgång och För« 
nöjelfe. 

Trofafte Gad och Frälfare! omfatta med 
Din faderliga Kärlek och Vård Hans KongL 
* Maj:t vår Allernådigfle Konung och Herre, 
Hennes ^onsl. Maj:t vår Allernådigfle Drot- 
ning, Hans Kongl. Höghet Kron-Prinfen, Hans 
KongL Höghet Hertigen af Södermanland vår 
Stor-Amiral, och des högtällkeliga Gemål Her- 
tiginnan, Hans KongK Höghet Hertigen af 
Öftergöthland och den Kongl. Prinfeflart. Dem 
värdes da, Herre! af höjdene ftyrka, och uti 
hög Välmåga och al Kongl.- Sälihet länge uppe* 
hålla! 

Välfigna, Ikydda och bevara alla trogna 
Ämbetsmän, famt Krigsmagten til Lands och 
Vatn! 

Förflcona ofs, evige Förbarmare! at vidare 
under vår Lefnad fe våra Medbröders Blod 
rinna, och erfara alt det elände, al den för* 
ilörelfe, fom Krigslågan med fig fören Men 
Iknlle du^ Herre! ati din Vishet, åter täckas 
JlrafTa Landet med Örlig och Krig; få apfyll 
och flärk. Herre! Dine Tjenare, Stridsmänner- 
ne, med Visdom, Tapperhet och Mod, tilat 
emotfiå, nedflå och til intet göra alla Fiendens 
Anfla2;l och lät dem då i fynnerhet vara ati 
din hjerteliga Vård innellutne! var dem då en 
fiark Tröfl, et faft Slott ^ dit de mäga fly och 
varda be/kärmade. 

Förläna ofs^ O! Bamhertige Fader, viit 
Uppehälle, Frid och Rolighet ^ på* det vi ela« 

deuga P6it«TA Bandet. 917 

cTeliga mSge tjena Dig här i Tiden, och fedan 
fröjdas inför Dit Anfigte i alla £vighet! 

God vår Gud! välflgne qfs^ Gud! välflgnc 
ofs, och al Verlden fruckte Herran. Honooi 
vare ära i Evighet» Amen. STATER UTI SVERIGE. 

S^ocKHOtMs Stads BoRGEasKAr 

til Haft och Fot % 

Infanterie. 

Stads Batailton. 

Fårfta Compagnie. 

Batainons-Capitaine J. Samr^ Tenngjatare-Alderman; 

Stabs-CapitaiDe Johan Eric Blom^ Stenhuggare. 

Prem. Lieatenant Elias Cärlbohm, Bokbi]idare.Äldérman. 

Second dito A. G. Gemzell^ Band-Fabriqueun 

Pr. F&ndrik Henne FrodeU, Guldfmed. 

Second dito J. Lånnqyillf Skråddare. 

Adjutant HeUftröm^ Ktilarmliibre. 

FMtväbel Olof Hattman , Jouyelerare. 

Sergeant Carl IVolfram^ Kjårisnär. 

M6Qfterikrifvare Carften Ljfckota, Groiahandlart* 

Dito Ethotm, dito. 

Förare Hans Henric JTtUborgf Guldfmed. 

Foorier Carl Friborg ^ Jouvelerare. 

Rnftalftare Matts Boberg j Stenhuggare. 

Andra Coftipagme. 

Capitaine Abraham Keffir, Lirftskråmare. 
Lieatenant Johan Phikp Reiktin, dito. 
Findrik Jacob Lind, dito. 
Second dito Peter DUlfiråm, Fabriqueor. 
FUtvibel Carl Henric CotUn, Lårftskråmare. ^ 

O s Sergeant 

«) Se det fireglende uti detta Archivunii St. ii, C 19^ ilg . Sv. ÄRCHlViJMr 

Sergeant Johan Fogetgren, LårftskrSmare. 
Månfterlkrifvare Johan Medlings Grofshandlare/ 
F6rare Arvid Saiander^ Jårnkrimare. 
Fourier Carl Fredric Ljungs Fabriqueur. 
Second dito Lorens Wejl^rlind^ Tunbindare. 
RoftnOftare Ma HMtinumt Unkrlmare. 

Tredjt Compc^nie^ 

Capibune Peter Enroth ^ Gnldfmed. 
Second-Capitaine S. V. IValherg, DlftiiIator.Ald( 
Lieutenant Peter Ramftedt^ Ur-Fabriqueor.. 
Findrik Carl Eric Orbinf dito. 
Second dito Guftaf CederfnM, Btmdtmakaie* 
FUcväbel Nils JSoman » Traaeor. 
Sergeant Simon Rt^dbetg , Goldfmed. 
Mtofterflu:ifvare Eric Noer, Gro&handlare. 
F&rare Peter Dahkjvift, Trafteiir 
Fourier David Thesmer^ Snörmakare. 
Roftmiftare Anders Åkerbergs Glasmiflare^ 

Fjerde Cbntpagmt. 

Ca^itaine Cbriftopber ^fulberg, vSkråddare-AldenaaiU 

Lieutenant Carl Sdbam , Lårftskramare. 

Fåndrik Sven Henric Arrlumus, Kramhandiare,.^ 

Second dito Jonas Fc^e^en^ Skräddare^ 

FUtvåbei Anders Nyfhråm^ dko^ 

Sergeant Cari tTaUander^ dito 

M6nfter£kri(vare Johan Reinhold Berget, Grofihandlait» 

Second dito Johan ffoi^grm^ Lårftskrimare. 

F&rare Anders j^lrotk , »räddare. 

Fourier Nils Sjåbobnf. dito. 

Rttftmiftare Adam Enderberg^ ifito« 

(Fortfltning e a. g,> DET T6k$ta Banbet. at9 

DET LÄRDA SVERIGE 

Eller FöTtekning på Lefvånde Lärde nd 
Sverige och des underliggande Stater, 
£iinc Deras Arbeten. 

Thunberq (D. Carl Peter). 

Prof« Medic. & Botanices i Upfata. Född 
uti Jönköping d. ii Noveonb. 1743, Media 
DoAor i Upfala 1772, refte uti Europa^ Afri- 
ca och Afia 1770 — 1779, Botanices De- 
inonfirator i Upfala 1777, ProfefH extraord* 
därflädes 178I9 Med. o. Botan. Prof. 1784^ 
Rid. af K. Wafa-Orden i78T> famt Led. af 
Kgl. Vet. Acad. och Kgl. Patriot. SäKkapet 1 
Stockholm, K. Vet. Societ. i Upfala, Phyfio- 
graph. Sälik. i Lund, Käjf. Acad. Nataraei 
Curioforum, K. Vet. Societ. famt Medic. o. 
Linnéan/ka Societ. i London 5 K. Vet Acad« 
famt Oecon. och Linnéan/ka Societ. j Paris ^ 
Societeterne för Natur. Hiftorien i Berlin ^ 
Edinburg och Halle^ Medic. Sällkapet i 
£dinbul'g» och Societeterne i Tronbem, Har* 
lem, Amflerdam, Vliflingen, Montpeilier^ 
Floreris och Batavia. Valfpråket: Natwra 
in Minimit^ hopdraget utur den äldre Plinil 
rönfulla och meningsrika Sanning: Nunquam 
Natufa magis quam in minimis tota cft. 

Utgifne yirheten. 

IXi^. pro Exerc. de Venis relbrbentibus; Upf. 
1767, 4. — Difp. pro Gradu: de Ifcbiade; Upf. 1770, 
4. — IntrJdes-Tal uti K. Vet. Acad. i Stockholm 1779: 
Om Japanike Mynt, 8» med Tabeller. Finnes pS Hol« 
Undika éft^erfatt och infördt uti Vet Societetens i Ba- 
tiyia Handlingars desutom tryckt firlkildt på HoDlnd- 

ika 990 Sv* ArchiVum; 

flca i Amff. 1780» 89 och pl Tyfka i Ste&dal 1784 r 
8. — Tal vid Praefidii Nedläggande i Vet. Acad. i 
Stockholm 1784: Om Japanika Nationen » 8- Finnen 
på Tylka 6fver(att af M. Carl Stridsberg 1 Ri&or. Porte- 
feuille för Aug. — 0&. 17^5 , en Journal , fom utgafii 
i Frankfurt vid Öder. — Flora Japonica, med 39 Ta- 
beller; Leipz. 1784 »8* ** Refa uti Europa , Africa, Afia, DeL i; Upf, 1788, 8, med Tabeller. Del. a; 
Dårftådes 17891 8 1 med Tabeller. Del. 3; Dlrftldes 
1791 f 8* Under éfverfttniog på Tyflw i Berlin, och 
på Engelika i London. «- Amionelfe-Tai 6fver Ailefibr 
p» Montin; Stockh. 1791, 8- —' Af handlingar infårde: 
uti KongU Svenfka Vetenjkaps-Academiens i Stockholm 
Handlingar: i. Håndelfe, at Blyhvit af F^rfeende blif- 
vit brukadt i Mat, 1773 9 i Quart. %. Befkrifhing pi 
«n befynnerlig och obekant Svamp, Hydnora Africana» 
•X?75» I Quart. med Tab. 3. Beikrifning på et nytt 
Genus ibland Infefterne, Pneumora, 1775 9 3 Qoart. 
med Tab. 4. Rothmannia , et n^^tt Orte-genus , 17769 
I Quart med Tab. 5. Befkrifning pä et nytt Orte- 
genus, kalladt Radermachia, 1776, 3 Quart. 6. An- 
märkningar vid Hydnora Africana, 1777, 2 Quart. med 
Tab. ^. Belkriftuog pä et Be^oar equinum, 1778^ i 
Quart, 8- Et nytt och til fit Slägte förr^ obekant Gräs, 
l^alladt Ehrharta, 1779, 3 Quart. med Tab. 9. An- 
snarkningar vid Canelen , gjorde på Ceylon , 1780 , z 
Quart 6fverfatt införd i Vliinngika Societ Handl. Tom. 
la, P. I9 genon^ Houtnyn. 10. Beikri&ing pä Weigela 
Japonica , en ftlfynt ört från Japan , 1780 , 2 Quart 
&ed Tab. 11. Befkrifhing pä uägre värme Bader i 
Africa och Afien, I78i> l Quart 12. Befkrifnins pi 
tvånne nye Infefter, 1781, 2 Quart 13. No6tua Seri. 
ci,,en ny Silkesmaik, 178X1 3 Quart med Tab. 14. 
Beikrifiiing pä a:Qe Spedea äkta Muikot ifrån ön Banda^ 
X782, I Quart. med Tab. 15. Några Anmärkningar 
vid Ornithologien , 1782, 2 Quart i6. Befkrifning pi 
et sytt örte-genus, Fa^raea Ceylanura, 178^9 ^ Quart. 
med Tab. 17. Om Cajoputi - Oljan och des nytta i 
Medicinen, 1782, 3 Quart i8- Wipa, et nytt Genus 
ibland Palmträden, 1782, 3 Quart 19. Om Palmträden 
i almlnhet och i fynnerhet Licnala- Palmen, 1782, 4 
Quart, flo. Befknfiung på Houtuynia cordata, et Ja- 

panikt FÖK8TA Bandet* aai 

ttoM örte-genns, 2783» 2 Quart. med Tåb. 21. 
ytterligtre Anmärkning om Afterier, 1783, 3 Quart. 
22. Belkrifising om öa Ceylons Mineralier och ådie» 
Steatr, 1784, i Qaart. a^. Anmärkningar om Foglar 
af Loxiae-iUgtet pä Goda Hoppsudden > 1784» 4 Quart 
24. Anmärkningar och Beikrifning pi Albucae 6rte« 
lUgte, 1786, I Quart. 25, Anmärkningar vid de 
Växter, fom kallas Orchides, 1786, 4 Quart. 26. Be- 
ikriftiing på "ägre fälfynte och okände Ödlor, I787f 
2 QaarL med Tab. 27. Beikri&iing på trenne Sk6Id. 
wddor; 1787» 3 Quart. med Tab. 28. Beikrifning på 
Wiidenovia, et' fynnerligt och nytt Gräs-fiag, 1790, 
I Qaart. med Tab. 29. Beikrifning pä 2:ne Fiflcar 
Hn Japan, 1790, 2 Quart. med Tab. 30. Wahlbomia 
Indica belkritven, 1790, 3 Qaart. med Tab. — Uti 
Kgl. f^etmfkaps - Societetens i Upfda Nya Handlingar: 
I. Cycas Cafra, 1775, med Fig. 2. Kjempherus illu* 
ftratus, P. I, 1780. 3. CulToni» Genus, 1780 med 
Fig. 4. Novae Species Infeftorum Svecia?, ^^783» med 
Rg. haempherus illuftratas, P. II, 1783. 5- CJurculio- 
Cycadis, 1783* — Uti Pliifjioffrapkijka Såljhapets i 
ULnd HandUngar: i. Ketzia Capenfis, med Fig. 2 
Montinia & Papiria. 3. Aloe-kådans tilredning i Africa* 
4. Aftonia Capenfis, med Fig. 5. Falckia repens, med 
rlg. 6. Syngnathi nova Species, med Fig. — Uti, 
Kg]. Vetenjkaps - Såljhapets i Tronhem Handlingar: i. 
Hypoxis. 2. ClifFortise Genus. — Uti Vetenfkaps-^ 
Siäetetens i /br/^m.Handlinp^ar: i. Obfervationes Ther* 
mometricae in Japonia hablta*. 2. Cryptogamarum 
fraftificatio in Cycade &z Zamia. — Uti Kgl. Feten' 
ftaps-SocieUtens i London Handlingar:^ i. Beråttelfe om 
Refan til Japan. 2. CitodiuiQ eller Brådfruktens Oeco- 
nomilka Nytta och Tilreduing. — Uti Kåjferl. Natur- 
kunnighets ' Saljkapäs (Academiae Natune Curioforum) 
Handlingar: i, Craflula? novae Species 28. «• Mefem- 
bryanthemi Specieis novau 21. — Uti Naturforjkare* 
Säljkapets i Berlin Handlingai*: Dilatris Genus. — Har 
Wgifvit fåfom Prasles i Upfala Aa.Difoutationer. 

Uti Handjkrift år: Flora Capenfis, fom kommer 
•t bete af flere Delar. 

Hr Profeflbr T. bar gjort 178S til Kgl. Univerfi-, 
tetet i Upfala en Donation af aUa fina Natural-Samlin^ 

gar; 991 $v. ArghitumS 

Sir; och Ikal Donstions-Aften meddetfSrft» Ur utt 
rchivum ioföras» F^rtekningen på denna nya Lår« 
doms-Skatt finnes uti de under Gitvaren utkomne Di- 
feutationer, kallade; Mufeum Naturalium Academte 
UpMenfis» af hvilka Para I förfvarades i Up&Ia 1787» NYASTE HÄNDELSER otx SVERICffi. 

Univerfiteter. 

Afio. 

Uti denna Kgt. Högfkoias Namn hölls den 9 
Jon. et Latinikt Äminnelfe-Tal öfver des fram^ 
ledne Canceller, Hr Riks-Rådet m. m. Grefve 
Eric von Stockénström*), af Extraord. 
Phiiof. Pfofefforen, Hr Joh. GaJoIin. 

Det Academiika ReAoratet lämnades dea 
23 Jnn. af Mathef. ProfelToren, Hr Joh. Henr. 
Lindqvift^ til Hift. Natur. ProfefToren, Hr. D, 
Gabr. Bonsdorf^ efter et hållet Tal: de Uh 
Scientfiifum mecbanicarum in arte navigandiy 
fammaqoe Neceflitate has Difciplinas in Sciiolis 
nauticis diiigentius urgendi. Ac a dem i er. 

Stockholm» 

Uti Kgl. f^etenfkaps-Academien hölls den 22 
Jun. ÅminnelCe-Tal öfver des framl. Ledamot, 

Hr 

♦) D6d i Stockholm den 23 Febr. 1790. Om denne 
f6rtråf!elrge Herre fe Alm. Tidningarne för 1790^ 
fid. 415. FdjRSTA Bandet. aaj 

Hr NUs Scbenmarij Mathef. Profeflbr i Lund^ 
«f Pfayfices Profeflbren i Upfala^ Hr Zachar« 
Nordmark. 

NyfMämnde f^ettnjiaps-jicademie har I4tit^ 
på Tinget vid Enara uti JK^mi-Lapmark^ ge* 
nom Domhafvanden i Orten , Hr Vice-Härads* 
iidfdingen P, A. Ekcm^ famt uti Almogens 
närvaro, d. 2^^ Febr. tiifiälla Länsmannen Joh. 
Andersfon Morotaja den ftörre SilfvenMedaiU 
len, för des^ådagalagda Möda, at begynna och 
fortfatta en Naturolie^amling ifrån denna våt 
Jäflgft aflagfna Fjällbygds 

Kgl. Fitterias' Hiftorie- i>cb Anti^iiitetf* 
Acäåimi€H både d* lo Mart« offentlig Samnian* 
koreft, hvilken äfven Hans Maj:^ uti Des 
griHerade Loge behagade bivifla» Inga Förfok 
hade blifvit infände öfver de uti Hifiorien och 
Antiquiteterne upgifna Ämnen, För Infcriptio- 
lier och Sinnebilder erhöll Hr M* Carl Birger 
JPtff^nJf» högfta Prifet, hvilket han äfvcn vann 
fcrl. år. — 1 il Täflings-Ämnen för innevarande 
Ar upgofvos uti Hifterien: Cririflc Afhandling 
ém Prdvifrc€»Lagarnes Ålder ocli hvad Anled* 
ning de gifva til nämnare Kännedonr\ af Natio* 
n«is Tilflånd, famt: Afhandling om Sven/ka 
Krigsväfendets Förändring och Skick under K* 
'Guftaf y^i/^//r Regering 5 den förra mot enkel, 
den fenare mot dubbel Belöning', hvilket fenare 
Ämne nu fgr fjerde gängen til Täflan frannQäl* 
des. För Prifet i de jrävmandt Språken för- 
nyades det förl. Är upgifna Ämnet: Skaldeqväde 
på Latin öfver Slaget vid Helfingborg 171OJ 
bvarvid i fynnerhet ihafveg affeende på den 
Kärlek til Fäderneslandet, fom då uplifvade 
både Anförare och Soldater^ bvarigenom ock 

en 9^4 Sv. Alt G HIV uk;^ Banbet i« 

en Seger vanns , jcke allenaft dyrbar genom 
Krigsäran y utan ock genom Sveriges räddnji^ 
utdr den mäft hotande Våda. Antiquitets^Viii^t 
kommer at tildelas: Afhandlingen om KonuU'^ 
garnes och de fårnämfle Perfoners Lefnadsfått 
i Sverige }6re Kon. Albrecht ifrån Meklenbarg. 
Af Infcriptioner älkas än en gång den tjenligafle 
til Minnesvård öfver framl. Archiatern C. von 
Linné; och Sinnebilder til Minnes - Penningar 
på Latin öfver vare Namnkunnige Män, horan- 
de til Kon. Carl Xlrtes Tidehvarf. — Täflings- 
Skrifterne böra på vanligt fatt infändas til 
Academiens Secreterare före d. 20 Jan. 1792. 
— Sedermera togo uti Acaderaien fina Inträden 
Stats -Secretergren och Commendeuren ^f Kgi. 
Nordftj.. Orden Hr Elis Scbråderbeim^ medelft 
et Tal, fåfom Heders -Ledamot, och Hr ,Kgl. 
Secreteraren Frih. Shering Rofenbane^ fåfom 
Arbetande Ledamot , och hvilken upläile et 
Tal om: Svenjka Hifioriem Ödens hvilka beg- 
ge Tal af Academiens Secreterare befvarades. 
Sluteligen upläfle nyfsnämnde Secreterarb,. Hr 
Cancellie- Rådet och Rid. G. Adlerhetby ea 
LeFvernes-beÖcrifning öfver Academiens nyligen 
afledne Heders -Ledamot, Stats - Secreteraren 
och Commend. af Kongl. Nordftj. Orden, Hr 
Matth^ Benzelftierna *}. 

♦) Se det åfriga liti Inrikes Tidningafne, N:o aö» 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos j^ohan -^* Carlbohm,, 
Den xb Septembr. ij^u SVENSKA 

Å R C H I V U M. Första BAimirt; Tretonäe Stychtié MANDLINOAR. 

TÄt, hållet tU HAi4sK(oKot. MAf:t>» 
uri Sven/ia Academiens Nainn^ af Hapd 
ExccBence £ d. Httrr Riks-Rådet, Of* 
vcrfte- Marikaiken hos Hennes K(mgi 
MaKt Drotningen. Rit), och Commend* 
af Kongl. Maj:ts Orden» fiimt En af de 
Aderton i Sv^ika Academien, (^eP 
ve JoH. Gabr. Ojcsnstierna, d* 
f Åtog. l^pf pä Drotniiighdlm. i an« 
ledtting at Konutigem Atirkoinfi ifirån 
Aked< Q Stomi^l^t Atlehiååigfii XbttUMg, venlka Acädetiiiei) hiir dldrlg liflielrä känt 
VJ den Sälheten flt fa italKäs Qn Hög« hé* 
ikyddafe^ Stdfl ^on^ éfut den djopa Säknsd, 
]Umi med Ederc Maj^ts GErJge trogne Undeffå* 
taté få linge delats åget i dag den Nåden, 
at nedlägga fin dndefdåniga LyckOnfkan vid 
Des efteflMngtftde återkbmfi til fit Rike, dch 
at & nyd frambära de KänOor , hvllkds Uttryck 
liinHs varit tyftade för faennet V&rdnad^ och 
eodaft fftrvarade i hennes Hjerta* 

P Unge I 
aa6 Sv. Archivum} 

Läng# föKg4e hon de tiplifvande ögtiablieky 
hon .fordom var vao at' Ajuta^ då hon för 
Eders Majit fjelf frambar fina Offer. Länge 
upfökte hennes PörbtJner fjärran den, för 
hvilken de utgjutas. De omgåfvo Eders Maj:t 
på Krigets bana, blandade med oron för en 
Välgörares dagar och flikheten ac uti vår Stif- 
tares Åra finna Ämnet för våra Sånger. De 
ledfagade Eders Ma j:t kring de Hälfo - källor ^ 
dit Vapnens trötthet kallade Honom .at hvila 
från Stridens fkador och Fälttågens möda. 
De apfyUas omfidor i dag och f&rvandlas ifrån 
Önikans tiaoelttt til GiSdjen^, ledan, i' Fridens 
9tmar, vi fett en alflcad Konung kergifvas åt 
fit Fotk pch hälftn kring Des ktrfvud falla fina 
Blommor melJan Segreos Ljägrar och Snillets. 

Eders Mai:t återkonuner från Cii«i|(e^ af 
det fordom magtiga Rike,^ där Veteodfapefne 
öch Sång -.Gudinnorna hade valt deras ht^mvift. 
Vi tycke ofs fe dem flygtande från deras här- 
fåée Foftetbygd, tir de« blodiga Ruiner IBlja 
Eders Maj:t$ fpår til den FriQad Han för dem 
uprefts at ML fältens Strändef finoa ^^n^tryg- 
het fdm nekas dem viä Seinens, och vid Gu- 
Qavers Thtoii de Dygder och det Hjekemody 
dem de fordom förevigat vid Ludvics.\ 

De nalkas denna Thron,^ kallade af Ry^« 
tet, at qvarhållas af Sanningen., M|tte emed* 
lertid det Samfund, fom i Svefige he\ga;^s at 
vårda deras Tempel, och där Eders Maj:t, 
enfam bland Konungar, täckes ^e Efterfyn åt 
deni Han be/kyddar, lyckligt förena depi in« 
öm*Sit iköte och Sång- Qudinnaij (p]|i(Ja från 
Eders Maj.ts Tidehvari étljus» lika y^agtigt, 
fom Hifioriensl ' 

Uti FÖRSTA Bandet. 82^^ 

Uti Eders Majrts Näd och Belkydc!, ut- 
ber fig Svenfka Äcademien i underdånighet 
den dyrbara Lycka, ac få vara mnefluten. Tal, hållet ril Hai^sKonöl. Majtt^ 
ä Stockhohus Stads Confifiorii vägnar 
af Hr ÅrkeBif köpen och Commend, 
af Kgl Nordft,, Orden^ DoQ: Uno von 
TaoiLy dcri 7 Aug. 1791 på Drot^ 
ningholniy i snledoing af Katfotigens 
Aterkomfi ifrån Aken« 

Stormå^igjle jilUmadigJle Kxmung^ 

Elders Kongi. ' Ma;:t tMckes i Nåder tillltd 
Stockholms Stads Conriflorium, at å egne och 
Medbröderg vägnar i underdå/iighet betyga fin 
Glädje öfver Eders Kongl. Maj:s lyckliga åter- 
Komft til Refideneet. 

Eders KongL Maj.-t har, jämte Sveriges 
Rrmia, ärft Rättigheten til Svea Fplks Lydnad 
och Vördnad j men den faderliga Omforg, hvar- 
med Eders Kongl. Maj:t ouphörjigen beförjer 
icke alieqaft hvad fom länder til Rikets heder 
och fäkerhet i almänhet, utan äfven hvarje 
Underfåtes lycka och välgång färlkilt, har 
gjort ännu lifligare Intryck i allas Hjertan, har 
furvärfvat Eders Kongi. Majrt alias underdåniga 
Tilgifvenhet och Kärlek. 

Deffe Känflor hafva dock, under Ederi^ 
Kongl. Majrts frånvaro , varit blandade med 
bekymmer för en älfkad Konung. De olägen- 
beter, de faror, för hvilka Eders Kongl. Maj:t 

P 2 under aat Sv. Arghivux^ 

mået trenne FSlttig blottflilt fm dyra Perfon, 
hafva medfört verkningar vådelige för Edtrs 
KongL Maj.ts Hilia. 

Vi hafva därföre icke endafl foni trogne 
Under£åtare, utan afven i kraft af vftr Ämbetes 
pligt upmootrftt andra, at gemenfamt med oCs 
upunda de trognafte Förböner f&r återflällan* 
det af Eders Kongl. Maj:tfi Hälfa. Den Högfie 
har ock nådeligen hört våra Böner och åter- 
IkSnkt ofs Eders Kongl. Maj:t med, fem vi 
hoppas, icke endaft fbrbattrad, utan fullkorn* 
ligt återvunnen Hälfo. Vi önlke, at den 
Högfte alt mer och mer tXckes den fiadga, 
och i långliga Tider afvärja alt (om kan flora 
et troget Folks alädje, at lyda, älflca bch vör« 
da en Konang» bvars Spira otgör Rikets SälU 
het och favars dyra Lif fladgar des Säkerhet. 

Conflftorium anhåller onderdånigft at att 
Eders KoogK Majus Nåd £a vara inneAotet. Tal, hållet til Hans Kongl. Maj:t, 
uti Magiftratens och Borger/iapets i 
StockhoifH Namn, af Juftitic-Borgmä- 
ftaren, Hr Carl Fr. E k e r ma n , den 7 
Aug. 1 79 1 på Drotninghohn^ i anled- 
ning af Kottungens Aterkoinft ifråd 
Åken. 

Stomtågtigfie jlUetvådigJie Konung, 

Ofta har Eders Kongl. Maj:t behagat tillåta 
Hafvadfladens Magiflrat och Borger/kap den 
fö( derasL Trohet ach Nit få ijufva Tilfredsfiäl- 

lelfe. FdnsTA Banoet.' a99 

felfe; at vid arofalla tilFallen förklara <!eras an* 
derfäteliga Glädje. Ofta hafva de £éit frambära 
Taekfagelfer for nya Välgärningar, nya veder« 
mälen af Omvirdnad, och et Nådigt Affeende 
fil deras Välmening* När inför Thronen de 
åter i dag fl betyga deras Glädje öfver Eders 
KongK Maj:ts lyckliga återkomft ifrän en utri« 
kes Refa, och en välOgnad verkan af Lakeme- 
dien, apiifvar fig inom våra trogna Bröft, 
med minnet af det förra, med känflan af de 
heligalte Förbindelfer, ännu en annan, af den 
ömaAe Tackfamhet, vid åtankan af de Faror, 
för livilkas liotande följder Eders Kongl. Majrts 
förbättrade Häl fa nu ändteligen (kingrar våra 
Bekymmer och vår Fruktan. Stockholms Invå- 
nare hafva i dag upfylt Templen för at hem* 
bära Herranom lof och tackfägelfe. Tillåt, 
Allernådiefle Konung, denna vår almanna Glä- 
dje at äwen få uphöja fig til Eders Kongl. 
Maj:t enikildt. Eders Kongl. Majft omfamnar 
Sin Gemål och Sit Kongl. Hus i fällhet och 
välmåga. Eders Kongl. Maj:t mötes af en Son» 
fom rättfärdigat et tidigt Förtroende, och 
under Eders Kongl. Majtts frånvaro ytterligare 
ftadgat det Hopp, hvaraf Eders Kangl. Maj:t^ 
fom Konung och fom Fadef, hämtar den lycfc* 
ligafte Ålderdoms -tron. Den Högfies Välfig^ 
nelfe fy nes uti den rikafte Skörd belöna, ap« 
muntra och onderftödja Eders KopgL Maj:ts 
Omforger. 

Man har länge trodt, at vid Rikens valf« 
ningar, fom i Naturen, Vågen icke lade fig 
lika med Stormen* Men det lyckliga Lugn, 
fom otbredt fig omkring Svea Bygder och 
hvarnti Eders Kongl. Maj^ både lämnat och 

P 3 funnit 930 Sv. Archivum; 

funnit fit Land^ blifver^ utotn et vedernmle 

af Befländigheten i Svenikars urgamJa Tanke- 
fatt , det ftörfta bevis af Styrkan uti den 
Magt, fora grundas med Förtroende 5. Kärlek 
och Vördnad för Regentens Hjerta och Egen- 
fkaper. Hiflorien /kal anföra denna Anmärk- 
ning ibland Märkvärdigheter, fem äro Eders 
Kongl. Maj:ts Regering förbebällne; vid en 
Tid, då et annat Folk, n^^gt^t af Seders 
Ara, af Befitningar, af Förmögenhet och af 
lyckliga Utvägar, at denfamma föröka, öfver* 
lämnar fig åt Politid^a Fanatifmens förllörande 
Raferi, fönderbry ter fig med egne Krafter, och 
likfom tillkapar fit Öde til en Varning för an« 
dra Länder, ocb alla Tider. 

Om Eders Kongl. Majrts höga Kall, Thro- 
nens Ära och Rikets Angelägenheter icke kun- 
nat tillåta Eders Kongl. Maj.t at tilHuta Ögo* 
nen för deffa Händelfer; om Elders Kon^L 
Maj:t velat upfylla Sveriges Förbindelfer 
emot Pes i^ldfle Bundsförvandt, och tillika 
Des enlkildte, uti Omforger för Efterträdaren 
af den Konung, b vars perfonliga Vänlkap 
Eders Kongl. Maj:t i de yngre åren med nöje 
erfarit j få fullföljer Verlden äfven därutinnan 
fin Jamnförelfe emellan Eders Kongl. Ma):t 
och den Hjelte, hvilken ibland ftore Företrä- 
dare Eders .KongL Maj:t behagat välja -til Sit 
MönRen 

När Eders Kongl. Maj:t under utfqfande 
af vife och ftore Affigter belönar namnkunnige 
Föffijders Förtjenfter hos värdige Efterkomman- 
de; och E^ers KongL Maj:t tillika öpnar TiU 
fallen för Skicklighet och Kunikaper, at utan 
Hinder af Lyckans å^/kil/iadex fy nas och gagna j 

Ik.apac ftapar Eders Kongl. Maj:t Anföirare ät Härar, 
ne. Ämbetsmän åt Staten, och tillika Snillen, 
fom en gins värdigare, än vår Förmåga tiliå« 
ter, (kola förklara vår imderdåniga Tackfani* 
bet. 

Emedlertid anhåller Magifiraten och. Bor* 

?er(kapet, om Eders Kon^l. Ma|:ts Nådiga 
^llåtelfe, at uti en Skådepenning förvara delte 
fiae Tänkefätt och at tillika få öpna et TilftUle 
för aimänna Glädjebetygelfer* 

Uti Eders Kongl. Maj:ts Nåd och Ynoeft 
jnne/lnter fig Magiflraten och Borgerlkapet 
AlleruoderdånigQ. Titlågntng. 

Deo Deputation af Magi(fa:aten och Borgerflcapet» 
iTom på f6rcnåmnde Dag i Underdånighet upvaktade 
ocb lyckånlkade Hans KongL Majzt» var anförd af 
Under -Ståthållaren i Stockholm, Hr Pehr Zach* Ahl^ 
maoy och beAod af Jhftitie.Borgmåfbren Hr Carl Fr. 
Ekerman Ordförande, Bygoings- ocb ÄmbetB-Borgoift* 
ftaren Hr And. Lijdberg^ Handels -Borgmåftaren, Hr 
Joh. Dreyer^ Borgniållaren och. RädoiaDnen Hr Niia 
Jtisberg^ Rådml^nnerne Hr Sam. Coxxv. Flodin y Hr And* 
ReifnerSj Hr And. IFallin, Hr Carl An t. £ewi och 
Hr Carl Ernft Oldenburg; Grofshandlarne Hr Gårges, 
Hr Köfendakt och Hr (fyftV/y, EKréfteuren och Fårga- 
ren Hr tVadman^ LårftskråmaJren Hr Keufer^ Krydd- 
kråmaren Hr Gladhem ^ Åldermannen Hr Ivter^ Biutta- 
ren Hr Abr. IVeftntan^ Aldermåtineme Hrr Rui^^ 
Wttterqviji\ Nargren och fTendelins, ?4 . NYA* sf9 Sv. Anca^ivtTM; 

M7ASTB HåNIXLSra utt SVBUOB. 
Konungens Refa •)• 

Hans Maj:t afirefte den 21 Jul. ifrån 4k^$ 
farot toff kortafte vägjen genom Weflfalen och 
ftndra Ty (ka Länder til Rofiock^ dit Kpnongen 
ankom den 30 JFoljande; gick om bord på K^l* 
Jakten Amadis ^^) , affeglade famma dag kU 9 
om aftonen ifrån if^arnemunäe ***^), och åter- 
kom den 3 Aag. kl. 9 om morgonen til i?<r 
larin^ hvarifrån Hans Maj:t afrefie I^andvägen 
til Stockholm^ dit ^nkomft^n /kedde middags* 
tiden; emottoff upvaktningar få väl på Kong^l* 
Slottet i Hufvadftaden fom på ffaga^ fimt 
begjif fig mot aftonen til Drotwnghoim^ hvar 
Hans Maj:t med ömfefides Glädje-betygelfrr af 
därvarande Kongl. Hofet emottogs: hvilkel 
höga Hus^ 1 anledning af Konungens A^er^^ 
koinfi^ fig ock dÄr förfaml^d^ ifmo BergQQ* 

lund, 

^) So det ftragienda oti defcte Ardiivum, St 9» ft i^ 

**^) Den fi&rdes af fatntDa Befil, fom p| atre&Ot ^'^.^- 
om fe detta Ai^ivom , St 7, fid. ]P3^, bylHcet dock 
under Konuogentf Frinv^ro hade mpi qfvamiliviida 
KoDgl Ja^ it^rvjndt til Stoc;kbo}pi« men ^ befaU 
ning u^ var Hfuis Maj;t til mintes, 

!N^) ff^armmnde ^ en Skans vid Floden Wsfnos ut^ 
lopp i Öfbrfjån, od Hertigd^et MeUenbnrg ocli 
Herrlkaipet Roftock b^Unn^ a Tyft^ »9 ifilin Ko- 
fiock, (pfn ^ har iin Hamn , och hvar ToU-afgiften 
erlågges af alla fi^rbigl^ende V^TOT tU och ifr^n SUr 
den, fom driiVer en anfenl^; Hand^ Denne Toll 
har tilf&roe tilh6rt Sverige, men innehafves na af 
hertigen af MeklenburgrSchwefin, och ikal iriiffen 
käfta af fig 6000 Riksdaler , men var fordom vid:i 
ftörre, failft den Tiden, dl Roftock var en af de bsQrd^ 

.. JlgWle Jtonfe-Stidcr, V linia» Tirflgtrn odi Cirlterg, {nm Hk fecler- 
acfa lig 0(>pehiMit ^ 

ibland de vidare ^BefiM( och Upvaktnin* 
ffr^ tom hos Hgns Maj:t Qnder Des villande 
i Åken afladaa, li^ra äfirea räknas de af förre 
KoogK Franiylfce Stats-Mioiftern , Hr Baron Je 
Briteml^ {om ditkom tfrån fin Retraite uti 
Solochorn i Sweitz, hvareft denne Herre, til- 
forne Amfaafladear iStockhQlm, fig efter Revo* 
fetionen i Frankrike ir 1789 uppehållits KäjC 
Rylka Smdebadet vid Kongl. Majrts^Hof, Hr 
Baron von der Pablen^ fom kort efter Konun* 

ESM Aftefa begaf fig ifrån Stockholm til Ty/k- 
nd) KongL rranfyfke Generalen Hr Marqub 
de B<ndlU^ ifom äfven trädde i KongK Maj:tt 
Tjenft; Påfvelige Nuntien i Cöln Hr Barthol. 
Pacca^ utom ftere. Capitaine^Lieutens^nten vid 
KongK Lif«>Drabante-Corpfqn och Des Finflca 
Cotnpasnie famt Öfverflen vid Reeement^ 
Royal-foéde i Frankrike, Hr Grefve Axel von 
Ferfen^ aftefte från Åken til Wien, öfver Re- 
^nsborg) hvarifråo Kongl. Svenflce Mintftern 
vid Tyfte Riksdagen , Hr Baron C, G. Oxen^ 
filerna i hade arnat begifva fig tji Åken, men 

P f pä 

^) Rirande Kattungens Refa til Åken Uf^s fi^ljan^le uti 
Hr voo Schirachs Polit Journal, f6r Jun. fid, 646: 
^et ii4rkv&nliga har ock nu ftrefaOit i Tylk- 
hod, ak det inom kort Tid bliivft befökt af den ^d* 
tkafti od) Vorrafte Koouogen i Europa hvar efter 
amu^nt &d^ Konuonn i|f Nft^pet Atervindt til fit 
Refidence, tStg det i flt ikAte den Nordiike Mosar- 
den, fom hittib varit et Ftoentll Or få aftycktn 
pdStiik Upmjfrkiamhet Don 2 }unii koip Koauneen 
af St^erige ti! Roftockt och refl^ diriftta åh^er 
Schwerin och Brun8ii& til Akcn • at dytja Arvanui* 
de Badet ftr fin HlHaa beflftande^ Redan Ir ifSe 
lijit denne Ört QknUsa «f Dea Ninrarelik^ 234 Sv. AfLf^HjyvHi : 

pfi Befalniog förbUf q^r i Rdgfnsborg, ocb 

aflade i början af Aag. månad ec Bef^ vi4 
Korförllelig^ .Hofvet t iiiinchen. Konongens 
Öfver-Adjutant, Hr Bafon Aog. ^nmfelij fam 
någon tid uppeh^lUt Gg i London, opvaktad^ 
Hans Maj:t i Åken, och begaf fig. fe^n heat 
til Sverige. Ifrån Berlin ankon» Kammarherr 
ren hos Hennes Maj:t. Drotdingen, Hr Baron 
Gufl. Er. Ruutb^ begifvandes Tig äfvfn iieai til 
Sverige, dit hkaledes ifrån Åken, återrefte 
Kammar- Jankaren Hr Grefve Nils Anti JBark^ 
hvilken kort förut sjort en R^fa til Sweitz» 
Hr Marqais /fe BouilJé begaf fig $ efter Konun« 
gens, (in nye Herres, afrefa, til å^ikMiige af 
de vid Rhenftrömen varande Hof och Stikler, 
uppehöll fig i fynnerhet uti Mainz, famt in- 
fann Gg uti Pilmt% •/ vid det flora Förfleliga 
Mötet af Käjiaren^ Konungen af PreufTen, Kur* 
förflen af Saxen, Grefven af Artois, Arke<« 
Hertigen Frans, Krön -Pr infen af Preuffen, 
Hertigen af Saxen-Weimar och flere, fom där 
hölls d. 2f - 28 Aug. Hr Grefve Ferfen an- 
kom d. 2 Aug. til Wien, och aflade genafi 
följande dagen fm Upvaktning vid Hofvet, 
famt blef prefenterad för Käjfaren, Käjferliga 
Familjen och Minifleren. Hr Baron von der 
Pablen återkom d. iK Aug. til Stockholm. 

Näfte Söndagen efter Konungens Hem- 
komft, eller d. 7 Aug., var Cour med publik 
Spisning på DrotningMm^ och emottog Hans 
Majrt Lyckönlkningar öfver fm Återkomfl och 

åter- 

*; PihHz Sr et Kurförftel. Saxilkt Luftflott vid Elben, 
ej laiigt ifrän Dresdeu. Hr Marquis de B. blef un- 
der' hela Viftandet dirftadés, ifr^ Kurförftel. Hofvets 
-fida^ bemött med gaulka^^ilora Ål^^t^^g^lfer. FdRSTA Bandet. 235 

ittrvunånz Hälfa; ara aftonen gdfs Operaj 
fanit var Glädjen alman och högtidlig af en 
fafl oiaknelig Mängd af Invånare ifrån rlufvud- 
ftaden^ fom drifne af fin trohetsfglla Känfla 
för Tin Konung ville där deltaga uti Hofvets 
Sälhet, at åter uti fit iköte äga Konungen» 
dyra Perfon. 

Denne daa Hade jämväl Svenfka Acaåemi^ 
en^ Hufvuåftaaens Confiflorinm ^ famt Depute* 
rade zi Magiftraten och BorgerP^apet i Stocka 
bolm om förmiddagen underdåniga Lyckönfk* 
nings- Företräden, hvarvid . deras Ordföranden 
höllo Tal *^). 

Hufvudfladens Välloflige Borgerfkapy icke 
nogdt med denna fin. underdåniga Vördnads- 
och Glädje* betygelfe, lät äfven på fin Bekoft- 
nad, tii fjelfve Hufvudfladens Förnöjelfe och 
Deltagande uti den almänna Lyclcfaligheten , 
aniiälla eit prägtig Fri-Mosquerade uti Oran- 
geriet i Kongl. Luft •Trägården '•^)} famt be- 
uöt, at en Skådepenning, til Äminnelfe af 
denna Konungens ntländ/ka Refa, /kal präglas. K^yrko- Ärendet. 

Den 19 fiftledne Junii förrättade Stiftets Bi- 
lköp, Hr Doft. Mårt, Ge, Wallensträle, 
Vifitation i Gdrdslåfa och Bredfattra Förfam* 

lingar 

«) De finnas hår frammanfåre uti detta Stycke af 

Archivam införde. 
^) Denna Fete ikal f&rikildt beikrifvas htr uti Archi- 

vimi. 236 Sv. Archivom) 

lingar på bland y då Hr Biflcopen, efter flutad 
Prädikan^ under affjangandet af Pfalmen N:o 
323, trädde, med Hrrar Afllflenter, (dr Alta- 
ret , och efter Sängens ilat, (amt et mycket 
grundeligt Tal, i anledning af t Tim. f: 17, i 
Ämbetet hdgtideligen infatte Förfamlingarnes , 
för fynnerljg Nit, Lärdom och Skicklighet al- 
mänt kände och älfkade Kyrkoherde* Theolo- 
gie Candidateo, Extraord. Theol. Adjonden 
och Proften, Hr M. Magnus Stagnelius. Där« 
efter , fedan Gudstjenllen med Väingneifen var 
beflatad, lat Hr Bilköpen i Choret framkalla 
Barn och Ungdom, famt, under lämpeligafie 
Upmontrinffar, dem i Chriftendoms-kunfkapen 
Sjelf forhörae, låtandes de öFrige af Förfamlin- 
garnes Ledamöter examineras af Härads- Proften 
famt närvarande Präfterfkap. Hr Bifkopen 
företog fedan Revifion af Kyrko- och Fattig- 
CalTornas Räkenfkaper och befiiiteliga Medel, 
efterfrågade Kyrkornes och Präfie- bordens tiU 
flånd och Ikötfel, m. m* Under denna Som« 
mar har ock Hr Bi/kopen hållit Vifltation och 
Infifi(llation uti flera Förfamlingar pä Öland, 
och alleftädes gjort fig känd och vördad, fä« 
fom den där^ i högfta måtto, i fit Stift föker 
at befordra Religionens Helgd, underdånig 
Vördnad och Kärlek för vår Dyre Konung, 
famt värdigt Upförande, Ordning och Skick 
ibland fit PräKerlkap) varandes för öfrigt Hr 
Bilköpens Bemötande mot alla fådant, at det 
tilvunoit honom alman Aktning och Kärlek. Acade- FdAdTA BAKDETé 237 

Academier. 

Stockholm. 

Uti Soenpta Acaåemim (kedde den i Janil 
Ämbetsmanna* ombyte, då Hans Exc. Herr 
Riks -Rådet m. m. Grefve; ^^oi^. Gahr. Ox^n- 
s TIS RM A Uef DireAeur, och Hr Öfver-Kam* 
marherren m. m. Grefve NUs Ph. Gyldenftolp€% 
CantEler för nu löpande Hal£»år. S&lfkaper. 

Stockholm. 

KoRgK PiOf^ioiifka Siljkaf^ har beldnt, af 
Sex inkomne Svar pä Frågan; Om Möjeligbem 
im^ at med mittelig Koftna,d tindra Stråmars 
Brytning vid fina Mråddart det Fjcrde med 
Valfpråket: För alman Nytta bör Oitstanka 
vara ofpard. Vid Namn - Sbdelens öpnande 
falmades dock Hr Författarens Namn ^> 

Abo« 

Den 6 fiftlediie Janii firade det härvarand* 
Sjimans-Sdlfkaptt fin andra Högtidsdag fåledess 
at Sälfkapets Ledamöter, kiSdde uti fin anta* 
gne Sjömans- drggt, famlade kh 9 e. mi, bé« 
g&fvo flg på Slupar, utfder Fält-mufik, ifråa 
Staden otföre Ån til gamla Skepps -hvarfvet, 
hvareft, efter förrättade Ordens -Ceremonier^ 

och 

^) Se det 66riga uti Imkn^Jidmagarnå , N:o 36. 33? Sv. Archivum; ^ 

och ankomne GSfter af bida Könen , SäKkapet 
i underdånighet drack Hans Kongl. Maj:ts och 
KongL Hufets Skålar under Canonade och Ma- 
Tik. Närmare pi aftonen var Bal, och eftet 
Hatad Måltid ätfkildes Stflfkapet f&rft emot 
morgonen, fedan de öfverenskommit, at altid 
pä denne Dag utdela de Penfiouer til nödlidan* 
de Örlogsmän, deras Elnkor eller Barn, hvilka 
detta Sål/kaps larätmng åfy^tat, och blefvo få^ 
ledes til en början för i År Trenne Penfioner 
anflagne *). Medborgerlig Dygd. 

Ibland de Gofvor , totn ädle bcfa dyg^ge Med*' 
borgare fammanlkotic til Cétrhcronnt Uprefan- 
de otur fin A(ka, lyfer äfven den af 1127 
Rrdr, famt SvenP^a Krigsmawfeh til anno mera 
ökad Heden Denna Gofva upgifves pä fiöljan* 
de fatt ^^y. 5,Til Deputerade öfver Gofvo- 
medlens Utdelning bafva dels härvarande FäU<< 
Caflan, dels Herrar Skepps-Chefs fjelfve^ dels 
ock Hr Expeditions -Commiflarien Wahlflen 
allämnat de Sammanlkotter , fom nedannämn- 
de Skepps-^Befättningar under näi^Mlt Års £k« 
pedition gjort til denne Stadens Brandlidande: 
nämligen, för Örlogs-Skeppen (Tir/Z^/ ^^fir Tre^ 
dje 63 R^dr sjo fs., Fårfigtigheten 174 R:dr 
28 &•» Äran if8 H;dr^ Dviftigheun 138 R:dc 

A7 f& 

•; Om detta HedervMa edi Nyttiga Sitftaps Vfkof 
kan fes Alm. Tidninganu fdr 1791, N:o 351» iicL 
»77* 

•«) Uti CartscroM V$kobM^ Nro 36. ' FÖRéxA Bandet* **' ^39 

a? fo. 3 ifl., manlé^eteh/ifi^ R^r 24 fs., 
Ferdinand so R^är- 0^(J/:ft/? Zejfö;? 7g ^:dr ^5 
fs., /Ww FredricAddJ gi R:dr 16 fs, D^fg--^ 
im 114 Rnir 8 fs» ff^afa 32^ R. T 45' fs. och 
ftedr^ /fex 7 Rtdr 34 fs. 6 rff.j famt för 
Fregattefné Gripen ^4 R:dr 14 fs. och U/Ia 
Ferfen 31 Rxlr if fc. , för Skonerten Difa 2 
R:dr 14 Is. , och fSr Jakten Efplifidian 4 R:dr 
24 fs. besotom harva åt(killige ifrfin Ryfk 
Fängenflcap hemkomn.9 F.örhyrde gifv^t x2 R;d 
14 fc. ^IheV tiihopa iia7R:dr 41 fs. 8 tft. fpe- 
cie. fdm^Qti Kongl. Utrednings -Commjffion^n^ 
Obiigarionet gro bekomne. Härvid bör ej 
obemAét ISmnas , at för åtikillige af ofvannäm- 
de Reepp hafva redan fdr detta betydelige de» 
lar af de gjorde Sprnmapfkotter erhiJIits,, fom 
vid hvarje gång (ärikildt kungjorde blifvit. Befordringar. 

Under éett*20 Jriii liar Hans Majrt ntnämnt 
Gen. Ueatenanten i KgL FranfyOe Tjen^l, Rid. 
af ^I. 4f^es Orden pch Coainifii4eQr af S. 
Laofs^Ocdeo, Hr Marq. Frans Claade Amoor 
dt Bauille^ til Gen., LieMenant i Des Armée ^)j 

äfven* 

*) Denne General, en af Frankrikes ta^rafte FUther- 
far^i. o^^ibm nu fepaft. hade Befilet.en Qief uti 
MeU lamt 'det tilliggandé Departementet, liar blifvit 
vida namnkonn^ ^ dn^B^4di|nde, at fårfåtta 
fin Konung, Luovic aVI, pä fri fot, efter des 
flykt otur £a^a xiwfu ^f^oe; nes 41 fsOMpe olvck- 
lige Konung ' lindér vSgen uptåcktes och med V&ld 
atetftrdes tu Paris, btgat fig Hr Marq. di BouilU J4d Sir« ÄACiltvoMj . Bandet t; 

HHetdom 4m Son^ ötv. LieotcmntM i ffirftn» 
Tjcnfi, Hr Grefvo Lad. JoL Amoor Je Boui//é 
ti) Gen. Adjotant af Flygeln ocli öir. Lieute« 
Dant i Des Ärméej liMMes Capitainen iKgl. 
t^r. Tjenft^ Hr Pet And. Geofifrraec 3e MoiaiSy 
til Capitaine vid Skaraborgs Regemeate. 

Hr AfTeffor Guft. Gabr. Silfwerbjelm ^ 
Haradshäfdipae uti TweM och Mo Härader i 
Småland^ befordradas den 17 Maji til Afieflbf 
i KooftL Götha Hof-Hätt. 

Hr Sam. Conr. Nifer^ AdjotiaOf Pafloria 
i Clars Pörfaniling uti Stockholm, föroidaades 
af Kongh Maj:t d. 19 Maji til Lektions ^Prä- 
dikant vid Kongl. Maj:tt Belkickning i E^g^and 
och Paflor vid Svenlka Församlingen i Lotritm^ 

géniA utor Frankrike til öflernkilka Nedorfand, ocb 
tttnifdjide iflrån X^oxembiirg déf tk mlrkvSMiga fiMt 
vet til National- AiSembléä i Paris, dat d. a6 Jun., 
och hvilket Ifveo Ufes ati Sveolk öArarfltiiiiiK i 
Polit. Qamwalm^ Bandet i , St a. Bm beg^f Ig 
kort efter til Akmy hvar ban npvaktade Raos Majit 
Kononi^ i Sverige, bvHket IfVen Ikedde af Hr Baron 
de BriUuil^ KgL FranH Stats-Hinifter, men Sam vid 
. den våidianma RevofaitioMns b6rjan i Fnipktike If 
1789 ni4sfades likaledes vinda ftysgén til fit FSder- 
nesland, och har fed^tnerä meroidds appehOlä fig 
i Solcftimm uti Smeitz. DeSe bq^^ Herrar hade^ 
Ibffl det uti Tldaingtfne ftrAkrai, et gsafR aSra^ 
Förtroende ont Konungens llykt - '- ' -- -' - ' - I I _|__L • T ■iJMKÉIllMiå I 

8TOCKHOLM4 

Tiyckt lioi ^okom /f. CMitÉottu, 
Den a& $^tenkr. i79f«. .. SVENSKA 

A R C B I V U. M F6ESTA Bandet; Fjortonde Stycke f. STATER 0T1. SVERIGE. . 

• 

Stockholms Stads BoRGBasKAt 

til JJaJi och Fot % . 

Infa^tehie» 

Får/la Norra BataUtau*:. 

Fårfta Compagnk. ^ " [["' 

l>atai}loii8*Capitaine Fr. Rung^ Gårdelmakare^Aldennaiu 

Stabs-CapitaineMaädas £»7^^, Siiickare*>Åidennaiu 

Lieatenant Diedrich ^^£^, dnickare. - „ . r, ^ 

FSndrik C. J. If^ellin, Hattftofferare, [ ; V . ' 

Second dito Gottlieb JfuarJoHy Snickare. 

Adjutant D. C. Boffmanny Seidlare. . ' '/,' ' 

Dito Johan JQ^'i^, Bl&ckilagare, 

Fåltvlbei Erik N^^r^^ Snickare. 

Sergeant Lorens Hai/Wff, dito* . . ^, \ 

Dito Andera ittAfii^» dito. . 

MÄnfterftrifvare J. C. 7/V^ , KållarmSftaref -^ 

Dito Lars HojJitn\ Kryddkråtnaré» 

Förare Anders il&fil/(j^. dito. . \, !.V 

Fourier Hathias Lagéroefg.^ F^rgywtfc'. " . / 

Ruftoiiflare Q^StrånrnäU, ^éidlare. / , 

• 
Jtndra Compagme^ 

Cåpitmne X P. Åkerblad, Spanm. & ViftuaKe^Handlare/ 
Liratenant Peter .Åkerblom , dito» ^\ 
Second dito Carl Guftaf Dajfau^ Gro{shandlare« 
Findrik Peter Svedman , H6kare» 

Q FlltvSbel 

f) Se 4et £kegl«Bde oti detta Aith{vom« St la» f. ai8#' 34^ Sv. ArcHivum; ' 

FflttSbel tSeprg iSdbni/Tobate-Handlare* 
Sergeant Utfl GHjer, Grolfihandlare. ^ 
Månfterikrifvare J. W. Bdlckov, dito. 
Förare Magfias^-^AMMNiy Ur-Fabriqaeor. - 
Fourier Andera fTaliius, H6kare. 
Rd^OASw^Cff^fttfhink, Pip-Fabriqueor... j 

Capitaine Nils OHer, Kållarmlftare. 
Lieatenant Anders Frfifiiy Klådes^abriqneiir, 
Second dito Daniel jlAltmd^ Grofshandlare. 
Fåndr&'(%ri LiKlvic Bamncki ÖUckflagare. 
Fåltväbel Philip 9^e^ Målare^. 
Sergeant Erik Blombergs Stramp-Fabriqaeiir. 
Mönfterikrifvare Johan Gideon fyilhelmi^ Grolkbmdhre. 
Förare Johan Såderbirg, Strmnp-Fabriquear. 
Fourier Johan Ekwall, dito. 
Roftmåfiare Carl Mellring, Siden dito. 

i . . ^ Jljerde CompagaU» 

Capjitaine Peter ^g^6'ftf, Skomakare. 

Lieatenant J. J. Ttteräaht, Carduansmakare» 

Dito Abraham *jLindblad, Direäeor. ^ 

FIbidrik Daniel Léndgrin, Skomakare^ 

Fåltvåbel Lars Hååk, dito. 

Secpnd dito Abraham JPithlJtråm, éåto* 

Sergeant Johan Ruth, dito. 

MånflerikrifvAre ^mb., Cedertnärt^, 'Lårftskrlmare. 

Dito AnåeTs*^MéllJie(& ^ Grofsbandlare; 

Förare Sven Hedman , Skomakare. 

Second. dito Johan jji^er^ift , dito. ; 

Fourier Anders *^mdlfngy idltq, . ' ' 

Second dito Johan Peter ÄfÄÄ«^, "Sllkés^Fabri^tttr.* '• * 

Roftmåftare Anders .^/»n^^ Skomakare. 

Second dito Anders ikterg /åftåi'''^'^ 

•-•' ' ' ''.II':'»/ -j . . . \ * 1/ V- " f •»->.-;;. 'I 

Andra Nérra BataiUd$u ** 

'''^PårftaCompagnik. ^' 

BataiHonS-Caiutaine Johan If^ejiitt, Giirfviire. 
Stabs-Capitaine J6ns Hoffmarckr Skomakare. 
LttiiteoiMEit HÉiis.ir0a«fi^^ T<d»»k^Fabriqiieai;^ ^ .. 

*- . findrik' F6R9TA B47tDST. 343 

nodrik Pehr Sadirkolm, SkrUdm. 

Seeond ditp Jonas fikQgluud, é^to. 

Adjutant Jacob Wc/lin , Gaifirare, 

Fikvåbel Nils fTenideHus, Skomakare-AUeOoaii» 

Dito Gaftaf ITiftin, Garfyar^- 

Serg?anjt Mathias Moberg, Skrlddare* 

HönfteHkrifväre Pehr Falck, Grofshandlare. 

Fårare Johan Melcher Lundberg, Stolmakarcs» 

Foarier Nils Berger, Tntéteor. 

Rufim&ftare Johan M. Lindberg, Gvfvare« 

Andra Cdmpognie. 

Capttun^ Jåcob då Ran, Gmfibfindlare».. ' 

Subs-Capitaine Pehr Paul Aä//«, dito. ' ' '. * 

lieutenant Arvid Adriaii Jlrvi4s/<nt, Kfyddtérlmarc; 

Fåndrik Zacharias Bo/elt; ilito* . 

FUtväbei Johan Jacob Ne/chert, <jrofsbandlare. 

Sergeant P>stBr Afflwnd , Kryddkråmare. 

MdDftcurftrifvilre Wilhcslfn l^on,' GroikhandJarCb 

Dito Peter Bomak, Kryddkråmare, 

Förare Nils Magnusfon, dito. 

Foarier Carl Hajfet^ dito. 

Sofimåftare Magons Nordjlrdm, dito. 

Trééit CotHpägnie. 

Éapitame Abraham Mabn, Fiikk6pare-Ålderman. 

lieutenant And^s Tiberg, Qro^häfidlare. ^ 

Filndrik Johan Hellftröm , Trägårdsmäftare. 

Seeond djtorCari Freddc Swartz, TobakshaQdlare« 

Fåltvibel Anders Holfn, Trågårdsmiftare. , 

Sergeant £rik Sundberg, Filkkop^ire. 

Honfterfiirifvare Benjamin Risholm , JirnkrWaf^ \ 

^ bx v^ ICa^c \Lindbom , Carduansmakare. 

Foorier* Carl »Ftedric Berg^ Fiftkåpare. • ♦ ■ - . 

Ruflmåftsvd Eric Lind, Trågärdsmåftare. 

^ Fjcrd^ Conipagnie. 

Gki>itpj(o4» jfohan Fredric ^Ifus^, Grofshandlare. ' 
tieatepabtf4acöb Fredric^on, Kopparfla&ar^-Ålderman. 
Flndrfc Cbrifean Fredrik fabritius, Gro&hand^ai:^. . 
Fftvibel (^ébrg A. £f^, dito/ 

i\r'\ O a Sergeant 044 ' ^^' Ahcrivtjm; 

Sci^eatit Abraham SjSJirdm, Kopparflagafe^ 
IMönfterlkriArare Johan Fr. Hellman, Kbdes«Fabriqaei|r. 
Förare Elias JJndftm ^ Siden dito. 
Founer Olét Zdter-flråm, Kopparflagare. 
J^oftoilftart Hans LomoMétr^ dito. 

(Slutet c. t. g.) BKBFVÄX:LING 

Emellan KglBibliothccarienCtfr/CJbr/^^qf. 
GjÖÄWELL, Voch H^ais Refi. Herrar 

iCoRRBSPONDENTER. 

& Ifrjn Hr M. ^jr»* Wallbnius, Vice- 
BibKothecarie i Greifswald ^); dat. Upfala^ 
d. 9 Aug. 1791. 

InnehålL 

1) Urda Firlufter i Upfala. a) Legat. PrSdik. A. 
Leofvenii Biographie och Caraftere. 3) F^rtekning 
på utmärkte Mån af Fjerdhundrenfifka Nationen. 

Higädle Herr Kongl. StbU&tkecarie. 

Vid mit Befök oti Fäderneslandet har det 
varit och är en icke ringa glädje at -ibland 
nfiina ^Vänqer finna Hr Kongl. Bibliothecarien 
vid Iff ocH hälfa, ännu arbetande til Svenfka 
Litteraturens heder, ^nnu bärande iika godhet 
för mig och mit ringa bemödande vid*€t Lwo» 

fäte 

♦) Denne vittre Man", och af hvars Hand et annat in* 
tereilant Bref låfes Ht i CoUeftionen , fid« 89 ftlj-> 
har 6fver Sommaren gjort et BefSfc faemina i FSder- 
nesland^, men antråder nn fiiart &terre&n til Greifi^ 
wald, hvareft Univerfitets-^Biblioäiebét-har at tacka 
honom för en flwArig, kaanlg och verUam Vård» FoÄÄTA Bände** ^45 

fitte fom vore mindre, kändt i Sverige, ^m iefce 
M. H^ af gammal vänfkap för detfamma vid alla 
bifallen kommer ihog det. Men då jag na. 
kommit til denna Nordens förnämfia Hög/kola, 
faknar jag däf med f märta fiörre delen af mina 
vördade Lärare. Utom Hr Ärke-Bi/kopen D. ' 
Mennandety föker jag förgäfves en Wallerius^ 
Hydrin Fader och Son^ en Aurivillius^ eo 
Hageman ^ en Flaäerus^ AmndL Duraus^ 
Boudrie och Tborberg. H vilka förlufter pä 6 
är! Deras Äreminnen äro xipfatte af värdigare 
bänder 9 och mig återfiår endaft at beklaga. 

Ingången af detta Bref påminner mig en 
annan mera långväga Förlufl ; men fom, i anfe- 
ende til en nära och mångårig Academilk Vän* 
Ikap, ännu närmare, om det vore möjeligt, 
rörer et Hjerta, fom är vant at biöxla vid dö- 
dens täta llag: jag menar KongU Svenfka Le« 
gaeions-Prädikant^n och Pafioren vid vår För* 
famling i London» Hr M. Anders Leufvenius^ 
fiim uti förledit år« afled därflädes Camt i iin 
bäfta ålder. Vid famma Tid fkickade jag 
ifrån Greifswald denna min gamla Vän några 
Böcker 00b Ströikrifterj men Budet fann honom 
— på Bår. Denna bedröfveliga Tidning med- 
delade jag M. H. då ftrax, med Löfte at lemna 
några LJnderrättelfer om honom ^ men då de 
til en del fallit ur Minnet, har jag dröjt där- 
med til defs jag (kulle komma hit til Upfala, och 
otur FjerdhundrenG(ka Nations -Boken hämta 
något fom vore om honom ankeknadt. At hans 
Fs^er af famma Namn varit Comminifter i 
Fernebo dti Geftrikland, hvilken åter varit 
Präfifon i Wefter-Leuffta i Fjerdhundra, hvaralFl 
Naouiet: af taget i^ at ii^n blifvit född den 7 , 
Q 3 April t45 Str. Archivum; 

Apri! I7ff^ fiaderat förfi i Gefie Skpla och 
Gymnäftum^ kommit hit til Academien 1774 , 
disputerat förfta gången 1777, under Profeflbr 
Chrifiiernins t^rsfidio , de Exereitationihur 
AcndemieiSi undergått Philof. Candidat-examen 
X780 och blifvit promoverad til Philofophiae- 
Magifier 1782, fedan han utgifvit fin GraduaU 
Disputation, under Prof. Sleincours Prcfidio^ 
de Studh naturen bumnnu^ in legihus ferendis 
necejpsriös vidare at han på Landshöfdingen 
Baron Voltemats kallelfe Präftvigdes til Julen 
och vid JFÖljaride årets • början blef antagen til 
Extra-ord. Bataillons-Prädikant vid Kongl. Dat- 
Regementet, famt ännu famma år kallades til 
London at under Hr Paftören Mathefii Sjukdom 
förefiå Paftoratet och Predikants -fyfslan vid 
Konungens Be/kicknihg darflädesj ab han i 
Oftober detta år (178?) lämnade Fädetnfeslan- 
det, och vann det Förtroende af Förfamling^Ht 
at han enhälligt kallades til Ordinarie Falior 
1785', och dog 1790 i des 34 år, är det enda, 
fora i ofvannämnde Nations-Bok blifvit optek- 
riadt. Mig återflår då éndaft fora hans Vän 
och fpecielle Landsman, at tillägga något om 
hans CaraAere och EgenflCaper, fom * gjorde 
honom af alla fom kände hononi, ällkad och 
efter döden förjd. Vid ankomfien til Acade- 
mien var- redan en god grund lagd uti flére 
Vetenfkaper, och han blef fnart känd på en 
ganlka fördelaktig fida hos fina Lärare och 
Landsmän. Philokiphien var hans Hufvodyrke» 
jämte det hart ägde vackra inGgter i äldrq och 
nyare Språk. Han var icke et af de flygtiga 
Snillen, fom häftigt upgå, och lika häftigt för« 
{vinna. Han tänkte -å)\xpt och förlilef- aldrig 

L .. via Första Bandct. ^47 

tid ytan af någon Sak. Altid redelig och bra 
Mäonifkovän ledde han Ana yngre Landsmän 
ined (it Efterdöme pä dygdens och veten/Ha- 
pernas väg. Hans omgänge var altid lärorikt 
och nöjfamt. Med fådane Egenskaper förfedd 
var det ej underligt, at han fnart til vann fig 
Ynneft hos en af våra aplyfiafle och dygdijgafte 
Män^ Hr Cancellie-Rådet och Rid. Scbånbergt 
hvilken ifrån vår Leufvenii yngre år dragit en fy n- 
nerlig vård om hans både Studier och Befordran. 
Af Förfyrnen var han därjämte viflerligen utfedd 
til det Ämbete han fick bekläda j ty utom den 
fiadgadejÖfvertygelfe han ägde om Religionens 
helgade Sanningar fom han (kulle prädikik uti 
en Stad ^ där' kan/ke den flörfla .Tankefrihet i 
fådana mål herr/kar, ägde han et aldeles En- 
%t\0(X Sinnelag , och CaraA^ren var få fullkorn* 
ligt palTande til detta Folkets Lynne , at han 
icke annat kunde än vinna des Agtning och 
Förtroende. Men han var tillika högft intagen 
af Kärlek til Fäderneslandet och glömde aldrig 
at han var Svenfk/h vårföre ock hans därvaran- 
de och ditkommande Landsmän i honom funno 
en trogen Lärare och ömfint Vän. För at bibe* 
håHa Van(kapen och Språket emellan Svenfkar, 
Danlkar och Norrmän var han en bland Huf« 
vudmännerne, fom uti London inrättade Norm 
åtjka Sdlfkaptt^ och var des Ständige Secrete- 
rare. Uti Upfoftrings-Sällkapets Tidningar 
linnes omfländeiig Underrättelfe om denna Vac- 
kra Inrättning, och uti Fjerdé Stycket af Mi H, 
Colleaion^ eUer det långa och väl ikrifna Bref« 
vet*iArån Hr Kongl.Hof-Prädikantén.iSip^i/^nrXy 
omtalas Hr Paflor Leufvenius med färdeles 
Agtning, ' Jag har i Greifswaid haft tilfalle at 

Q 4 ' råka 948 Sv: Archivum; 

räka Engländare och Svendcar,^ (om be&nnat 
hvad jag /krifvit, och haft därvid famma Kan- 
fla fom M. H. vid underrättelfer at vare 
Landsmän otom Fäderneslandet hedra detfam- 
ma. Om hans Sjokdom och Död har jag in- 
gen vidare konfkap, än at han om Sommaren 
förledit år fjoknat af en få häftig Langfot med 
Blodflörtningar, at han följande HöRen i Lon- 
don afléd i men jag känner på dubbelt fatt den 
Saknad , fom en redelig och dygdig Mans' zW 
gång förtjenar, få mycket ömare^ fom den 
Ikedde alt för tidigt. 

Då jag här lämnat en kort Tekning af 
denna värdiga Landsman, torde tillåtas mig at 
nämna en och annarf af famma Fjerdhondren- 
fiika Landfkap) fom i fynnerhet hedrat detfam- 
ma, och fom upfiigit til betydeligare Ämbeten i 
Staten, eller vannit Adel/kap, eller utmärkt 
fig genom fynnerlig Flit och Lärdom; det är 
at anföra Perfoner, fom äro förut kände, men 
fom på et ftäile icke förut blifvit upfiälde. 

Bcnedift. Leuchovius, Theol. ProfelTor i Upftla, fe; 
defmera PaftorPrimarius i Stockholm; xnikrifveQ i 
Nations-Boken 1600. 

Eric EmporagriuSfVrofethv {.Upfala, federmera. Bi- 
lköp 6fver Strengnås Stift; inikrifven 1623. 

Olof Ber ting, Affeffor i Svea Hof-RUt; itilkrifven 
1624. 

Anders! Spamnan^ Kongh Arcbiater^ aAad kallad 
Palmcroua; inftrifven 1623- 

Johan Brodinus , Biikop i Wefterås; inflcrifven 1625. 
' Johan Sparrman , Kfig^^iid , adlad kallad Spcurrfelt; 
Infkrifveff löaö. 

Marcus iSVmmifftgf, Paftor i Riddarholmen uti Stock- 
holm och fedan i Wingäker » Stamfader för iSKiff- 
mngJMldarne; inikrifveo 1639. 

Pehr fonteiius, Kbthef. ProfelTor i Upfala; iolkrlfven 
j64i. ' ' ' ^ 

Oaa FRÄSTA BANDE-^r »45? 

Cb^ Åkerman, J. U. Dod:. och ProfdTor i Pernau; 

inikrifven 16^5. 
Olof Åkerman, Juris Suec. Profeflbr iUpfala; inlkrif- 

ven r. ä. 
Pehr Stjemman, Saperintendent pä Gothland; loikrif* 

ven 1649. 
Ifirael KolmocUn, Soperinteiident pä GoUiland; infkrif. 

ven 1654. 
Lirs fTaaenJteen, Juris Profeffori Upfala, federmera 

AiTeiTor i Svea Höf-Rätt, adlad kallad JVadenJlier' 

na; inlkriiVen 1662. * 

Olof Sundelius, HåradshåfdiDge, adlad kallad Otive^^ 

fiiema; infltrifven 1681. 
Ifirael NeJ/flius, Graec. Litter. Profeflbr i Upfala och 

Fjerdh. Nationens Infpeftor; inlkrifven 1687. 
Olof Chytrceus, General-Auditeur, adfad kallad Rid* 

dercreutz; inlkrifven i688- 
Michael Eneman, L. L. O. O. Profeflbr i Upfala; in* 

£krifven 1695. 
Erik Wellladius , Lagman dfverUpIand, adlad kallad 

Rofenjtam; inflcrifven i699. 
Martin Kammecker, ThcoU DoA. och Superintendent 

Wpä Gotbiand; inflcrifven 1712* 
ilhelni Kamfnecker, Medic. Doftor och Afleflbr ! 

Collegio Medico uti Stockholm ; inflcrifven 1715- 
Erik Ivaldius, Theol. Adjunft i Upfala, federmera 

Proft och Kyrkoherde i Thorstuna; infltr. 1716. 
Gnfttif Enebom, Tbeol. Doft. Kongl. Öfver-Hof. och 

Ordens -Pradikant, nu Kyrkoherde i Lekiand; in- 

Ikrifven 1738- 
Carl Joh. Norell, Hof-Ritts-Råd i Svea Hof-Rått; 

inflcrifven 1741. 
Johan Thorell, Theol Leftor vid Gefle Gynniafium 

fanat Proft och Kyrkoh. i HiUe; infliriirveni74a. 
Chriftoffer Gedner, M. D. Provmcial-Medicus i Wir- 

meland; inflcrifven 1743* 
Vils Jacob Nymanfon, Paftor i Kongsholmen uti 

Stockholm; inflcrifven 1747. 
Gabriel Ttfbelius, Matb. Leftor i Gefle; inflcr. 1748. 
Magnus Ojlerman, Med. Doftor, Provincial-Medicus i 

Mdermaoland famt Leftor i StrengnU; inlkrifven 

1748- 

Q 5 Johao Johan Lj/man^ VL D. Provindal -Medkiis i Nerike; 

inikrifven 1749. 
Johan Sahlman, Koogl* Svenik ComnuiEons-Secrete* 

rare i Regensburg; inikrifven I7S3- 
Abraham Berger, AflefTor iSvea Hol-Rått, infkriAren 

1755- 
• OlotOloMon Ikeroth, Kongl Ord. Hof • Pridikant 

och Kyrkoherde i Ladugårdslands f örfamliogen i 

Stockholm , federmera Proft och Kyrkoherde famt 

Inlpeftor Gymnafii i Gefle; inikrifven ,1759. 
Elias jyatdius, Kongl. Ord. Hof-Prådikant; loikrifveQ 

176JU \ 

Sven Casparsf. Jftjkman^ Extr. Ord. TheoL Adjunfl; 

federmera Confilt Notarie i Upfala ; inlkr. i77i. ' 
Anders Lmfvmus , Paftor vid Svenika Fårfamlingea 

i London; inikrifven 1774. 

At jag icke upfatt flera än 3f ibland flera 
bundrade^ torde få mycket lättare förlåtas» fom 
en dylik Förtekning fl^ulle vara ledfnande i 
mån af fin .längd. Störda delen af denna lilla 
Nations Ledamöter hafva för öfrigt blifvit 
Land-Präfter; icke därföre fagt, at jaR de /kulle 
förtjena mindre Agtning än de fom fått flörre 
Tilfällen at vi fa fig, utan af förenämde Or fak 
har jag otenutit dem jämte en mängd hederliga 
Medborgare fom på fit ftälle gjort nytta. Vi- 
dare underrättelfe om de äldre anförda fås i 
von Stiernmans Adeliga Matrikel, Gezelii Bio- 
graphiflca Lexicon, m6s^s Hift. Acad. Upfa- 
iienfis och flereflädes. Äfven har jag i Bref 
til M. H. (infördt uti des Colieftions 3:dje 
•Stycke) nämnt en och annan , fom i Greifswald 
blifvit promoverad eller därflädes någon tid 
f]g uppehållit. 

Förblifver med - - NYA- F6r5-ta Rande •t. jrji 

NYASTE HÄNDELSER uti SVERIGE. 
Kyrko -Ärendet. 

QUBDJCINBURG. 

Detta Tyfka Riks- Stift, fom nu äger den 
Lyckan åt ilyras af en KongK Svenfk PrJnfefTa, 
fåfom Abbedifla, lyfer af flere' Lärde Män, 
ibland )ivilka H. D. Fred. Eberh. Bo^en intager 
främfla rumet, fåfom varandes dels Öfver-Hof- 
Prädikant, Confiftorial-Råd och Infpeétor Gy- 
mnafii, dels en Jubel-Prädikant. Han är född i 
Halberdad 1720, har rtcrifvit flera grundlärda 
Arbeten y den gamla Verlds-Hiflorien uti 10 
Band, Bibel-Tolkningar ^ famt äfven ifrån fjelf- 
va Aräbilkan öfverfatt Alcoranen på fit Moders- 
mål '^ få välkommen för det Ty/ka Publicum, 
at på förfla Uplagan af 1773 mäfte redan 177^ 
en ny följa. Söndagen, den 3 Julii, höll den- 
ne vördige Man uti Slotts -Kyrkan fin Jubel- 
Prädikan, fom varade uti fem fjerdedelar, med 
ovanlig Sinnes- fly rka; förfäkrandes til fiut uti 
denfamma det vara en utfpridd B^kdantan, 
fafom vore. han finnad> at nedlägga (it Präfta^ 
ämbete: hvilket förorfakade en flor Glädje hos 
alle råttjinmge ocb folide Quedlinburgare ^). Skol' 

») Såfom det häer uti inteliigenz-bladct til Algemeine 
Litteratör- Zeitang f6r 1791, N:o 93; och hvartned 
fårmodeligen fåviiiB Me renldrige QaecUinburgare: 

Sf tnan vet» ut hSr nti Stiftet och Staden, under de 
ft fiSrilatne tio åren, mycken Sinnes .Ofrid upflått 
bååé liirase öcbÅhérare etneäaniirdraiiKteCateches, 1^5» Sv. Archxvum; 

Skol-våfendet. 

QUEDLIKBURG. 

rlär i Staden finnas otta Skolor, men ännv 
merändels inrättade efter gamla Stylen^ faledes 
för denna vår uplyDare Tid föga m^ra pafTande. 
Man döme blott af detta enda. Uti den fi 
kallade Neafiad/ka Skolan futo ifo Barn af 
begge Könen, ifrån 3 til 14 år 9 tilhopa uti et 
Rum, men underviftes {a illa, at, fedan Cate- 
chefen väl kommit i Minnet, förjdes ej vidare 
hvarken för Begrepct eller Hjertat hos den up- 
växande Ungdomen , ja mången ibland dem 
anm^lte fig til Confirmation och Nattvards- 
gång, fom icke, al fin la kallade Skol-flit oag- 
tat, kunde läfa innan til: hvilket flora Mifs- 
bruk änteligen blef afftcaffadt. Denna Skola 
har nu blifvit både ombygd och båttre inrät- 
tad, är fördelad uti 3:ne ClafTer med fine fär* 
ikilte 3 Lärare. Den invigdes flrax efter Mi- 
chaelis förledit år, och befökes Hufvud-CIafTen 
blott af de mera tilväxande GofTarne och Flic- 
korna) 
Pralmbok, Skriftermål, Urofått i Skola och Kyrka 
m. m. På vårt afftänd, dock til félje af de flitigt 
' Uti Tyika Tidoiogarne förekommande Manifeftatiouer 
från ömfe fidor, ^nes ofs, fom vore har förenåmde 
D. Boyfen den ene Hafvudmannen , och den andre 
äter Hr Joh. Axig.Hgrmes, Confiftorial-Råd , Infpeftor 
öfver Skolarne och öfver-Paftor vid S. Nicolai fedan 
1780 (amt fedan 1777 Paftor i Ditfurth, en Kåpmg 
här i Sdftéty varandes denne fenare Lärare nogfamt 
bekant fdr iine Lidanden odi Fiyttoingar» (åSbm (åt* 
drifven af Orthodoxerne ifrån fin Praepofitur i Wab- 
ren uti Meklenburg» och för fin fedan eller år 1770 
ntgi&e Popukrilke (i Motfatfen af den Scholaftiika) 
Theoiogie, Hanäbuch der ReUgioH kallad. Hr Doft. 
Boyfen liar varit ndaft 30 år Lårare i Qtt^dUntaiig. koroa^ fontDu ockfi äga kvar fin egen Ingäng til 
Skolrumet; famt Iker Undervisningen» i denna 
nmnera ReaUSkola (ack! publiqae ReaU Skolor 
faknas ännu näftan öfveralt uti Svecige), nti 
Chrifiendbmen ^ Gamla och Nya Teflamentetsi 
Hifloria^ Läfa» Skrifva och Räkna, Orthogra- 
phien och Bref-Stylen , Geographien^ Hiftorien, 
Natural-Hiftorien och Phyfiken. LFti alt föker 
tnan at hos Barnen öpna Begrepet för den egna 
Eftertankan^ at framför alt bilda och förbättra 
Hjertat hos dem. Flickorna undérvffasi där* 
fämte uti at Sy och Sticka af en därtil (ar/kilt 
antagen Huftra % . JDenna nya och fä förträffe- 
liga Skol-Plan är upgifven af Confiflorial-Rådet 
och Skol-InfpeAoren Hr Joh. Aug. Hermesy 
famt har vannit Hennes KongL Högbets Abbe* 
diiTans höga Bifall och Bekräftelfe. Det heter 
bärom ifiledes *^ : ,,Drey wiirdi^e Männer von 
der Gemeinde, dle Herren Sacbueben^ Klemt% 
«nd Rabe nahmea fich der Sache an, iieffen 
ibgleich eine Bitt^cbrift an unfere gnädigQé 
FUrftitm und Ahhatiginn aaffetzen ; es unter« 
fcfarieben fich mefarere Biirger, und äberreich- 
ten fie unferm v^ehrangswurdigftcn Stifts 
Kanzler, dem Baron von Mahety der gern^Ga^ 
tesftiftet^ and allés giengnach :Won£di«^ .Dock 
detta är icke der enda hedrande Minnesdöm^^ 
uti Qaedliiiborg efter v&r S:ophia ALa£&Tr<« 
NAS StyreVfe ****). ' 

»} Denna ForbSttring pagtat. Unnas dock nd Qaedlin- 
borg åtmo- flére vi«l det Gathla få ftffifSngande 
Fdråldmr, at de ej vela finda fina Barn uti densa 
Skola: Tiden rattar, do^ alt 

SS) Uti ff^tfche Zeitufg^^ &r är ^791» Nu> 3a j» Art^ 
Qnedhnburg, d. 26 Jum.*' 
^J Flera fiitaaa förut upgi&a uti Mina Aln. Tidningar; aséf &v. Archivum). 

Krigypianha- Belånings 

Contre-Åmiralen och GeneraJ-Adjutanten, (atnt 
Comtneodeuren . af Kongi.. Svärds -Orden och 
Riddaren af Kongl. Fran/ka Orden, poar I& 
Merite Militaire, Hr Grefve CJ. Adam ff^acbu 
fneifter^-hzx i GSt6eh&rg deponerat ioe Oaler. 
Sivat^ 9t utdelas til de Soldat-HuHrur och Barn 
af därvarande Artillerie- och Garnifons-Rege« 
ijDente) hyilka under Kriget blifvit Enkor och 
Faderlätfej famt til de. bleflerade Soldaten ■ : \y. Befordringar. 

Hr Aron Ifec Silfwerfparrey Amh^^ifhSi^re-. 
terare .1 RarJt^ och Andre. .Secreterare jtij^i Can* 
oeHie«Prffident6^£xpeditiénen> iooi i början af 
April återkom ifrån Frankrike, förordnade$ d. 
27 Apr» tri Komtngens Cnbif2etf*Secr€terar€^ 
hviiken^iiya SyfsJa IVarar emot den förra Prf« 
yfc/(r»r/-S«r>*rtitfr^r^»Beflällningen uti Preödents* 
ExpeditioneiL: i Kongl. jCanc^wie^ CoMi»gio , och. 
fbm tiifbifeiiew bar namr) af €toddii^«Pr^^</'^^* 
C^nUiretyinen hviiket Comoir étler Expedition, 
bädaoeäten . kflUas: J^mngenf Cabinet f&r den. 
Utrikes Brefväxlingem Hr .Cabi net^-t^ecrete-^ 
rtfren^Silfwerfparre är no fåledes den Förfie 
qti de^t^j Y?rk, och efterträdde där Hr Prpfi-, 
dcftt«-Sj?cfetefaren.ocl|i .Ri^ alt KongK NbrdBj/ 
0*den, Ht .Pehr Öi.VMj4Jp^ hvilken blifvit 
flyttad til Beikicknin^en vid 'Ottomanniflce 
PorteftV äfvtn foih eftét rfiJfenämnde Hr Cabi-* 

. '" ' '"' "bets* neb-Secreterare Exträord. Cancelliflen uti KgL 
Cancellie-Collegii Expedition^ Hr Carl Gufiaf 
von Brinkmatiy atnämndes den 19 Maji tif 
Andre Secreterare ^ti förenämnde KgLCabinek 

Hr Jon. E6r/w^ i Comminifler vid Mari». 
Magdalena? PÖrfåmling i Stockholm, befordra» 
des d^ 10 Marr. til Kyrkoherde uti Husby i 
Sokn ati Södermanland och Öfier-Rekarne. 

Un Jer den 29 Mart. har Kongl. Mäjrt,- 

fenom öpet Bref^ tillagt Premier- Afteuren vid* 
)es Speftacle, Hr Chrifi. Karften^ HotSccrc. 
lerare namn , heder och värdighet. ^ 

Hof. Rätts. Aufcaltanten Hr Johan Wilb« 
iSfmark och Medic. Dodoren Hr Lorens M. 
Pbilipfen atiiämnde« d» 6 Jan. af Hans Excell. 
Academie-Ciancelieren til Docenter^ den förre 
uti Svenlka Lagfarenbeten> den fenare uti Me- 
dicinen ^ vid Hög^olao.! Lund*. > Gifterviål. 

•Hr Nils Nilsfon Silfwer/Hld, Öfverfte . Lieu- 
tenant vid KongK Lif- Regementet och Riddare 
af KpngL §yärd^-Orden^ vigdes den 12 Junii 
med Fröken Johanna Carolina Fredenfkåld pS 
iTii^^tfX^ Sätesgård vid Åbo« ;;..'• i Hr 556 Sv: Archivumj BanbIv ft 

Hr Baron Ernft vo» Vegefack^ Generals 
Adjutant af Flygeln, Öfverfte-Lieutenant i Ar«^ 
méen^ Brigade- Major vid de begge nya Gar- 
derne och Rid. af KongU Svärds-»Orden , vigdes 
den 3 Jul. med Fröken Anna Beata Hammar* 
felt^ Doter af framledne Hr Öfver-Jägmäfiaren 
fob. Äd. Hammarfelt^ på Hagby, Säte^ård i 
Upland. 

< 

Hr Lagmannen ) Grefve Robert Delphicos 
Dougks vigdes den 29 Apr. med Fru &nke« 
AfleUorJkan Anna Beata Fabljleät^ född Hell- 
fiedc, på Rikfta^ Krutbruk i Södermanland och 
Åkers Sokn. 
STOCKHOLM, 

Tryckt hos jf^ohnn A. CarlbosMi 
Pen ao Oftobr. i79x« SVENSKA 

A R C H i V U M. Första Bandet; Fe?nt<mde Stycket. HANDLINGAR. 

fiEttÄTTEtss om f^i-Mafqueraden ud 
Orangeriet i KongL Luft -Trägården^ 
Stockholm d. 21 Aug. 1791 *). 

Til andefdänig Glädje-bötygelfe Öf>^er Kgl. 
Maj^s lyckliga Återkomft frän de dtländ* 
flce Häifoi^vatnen och med Konungens Nådiga 
Tilfiånd gaf Stockholms Sorgetjkap^ d» 21 Aog« 
1791, uti Oranserie-faufet 1 Kongs-Trägärden, en 
Fri'MafifU^adi^ jämte Ptomenade i Tfäftätden 
för Stadfens hederligare Invånare utan Masque^ 
hvilka härtil genom Afficher blefvo inviterade» 
Orangeriehufet var til en Salon för Dan« 
fen inrättad^ invändigt decorefadt 'med målade 
Arcader och Pilaflrer i fmak äf Raph^els Loger 
i Vaticanen» förfedt nSed eri flöt Orchefler och 
Skänkat föf fria Rafraichiflaments^ famt med 
7cx> hvita Vaxljus i Kronor och på Armar om* 
kring Murarne eclaireradt« Facaden emot Trä* 
gärden var åtet^ hel oeh hållen,' med fooo Lam« 
por och Marechaller illuminerad, efcer Archite* 
öuretis Indelning, utgörande nedre delen 3:ne 
Avant-cotps^ prydde af 12 Colonner| med 2me 

R fimple 

») Om Anledningen til denna National « Fete fe detta 
Archivom, St 13, iid. 235* a58 ^^* ARCH!v«i«i. 

Timgle Partier däremellan} uti Jtne Attiqoer 
Öfv.er Colonnaderne voro •' Infcriptioneif, den 
meäFerfta Irönt af Kongt. Maj:ts Cbiffire emei- 
lan fyra Figurer, föreflällande Tapperbeten ^ 
Visheten^ Mildheten och Förfigtigbeten; de å 
ömfe fidor varaode Attiquerne affluti^des hvarje 
med 4 Figurer, föreflällande Segrar och Dyg« 
den 

Infcriptionerne voro följande: 
De« Qtedlerfia under Konungens Cbiffre: 
Kinn Sverje6 Aorå Hopp» des Sl^lhet» des Fdrfvar^ 
Dir Kungen Hjielte Sr» och Hjelten Folkets Far. 

Til Héger: 

v pet LagocbKonoog Sr» ibin.ftadga ikal vic Lycktf 
. At ingen lider Våld » ocb; iiigen fir firtrycka. 

Til Fånfier: 

. Som Sv^Ikdttvet detljelfj dig FrSmliog vare fagt: 

At Trygghet aldrig fins» dir Kungen iaknar MIgt. 

Trägårdens Parterrer, Gängar, Alléer och 
Bosquets voro uplyfle af 6000 Lampor, Mare- 
challer och Pots å feu, hvilkas Eldar, genom 
varierad Ställning, gjorde en behagelig verkan 
til Promenadens éctairerande. Tio färlkitde, 
uti Alféerne inrättade. Skänkar meddelade frie 
Rafraichiffements för de fpatferande, äfven 
fom en mängd Hvilobänkar til deras Beqväm* 
lighet voro utftälde. 

Uti alla Bosquéer voro Chprer af Harmo- 
nie-Mufique, och Janitfchar-Mufiquen marchcj^ 
rade i Afléerne, hvilka befländigt med hvaran- 
nan omväxlade. 

Féteö Första Bandet. aj^ 

Fdten börjades kl. g om aftonen och va« 
rade til kl. ^ andra morgonen* 

Alle Anllaiter voro fogade til befordran H 
Säkerhet) Ordning och Skick, fä at alt utan 
minfla Oordning eller Olagenhet aflopp, ehara 
Samlingen åtgjorde fäkerligen et Antal af om« 
kring ^ til 6000 Perfoner. iSTATER tjtr SVERIGE. 

Stockholms Stads Borg£r$kap 

til WJi och Fot % 

Infanteris. 

Fårfla Sådra BataiUon. 
Firjla Compagnie* 

•Dataillons-Capitaine Sven Roos^ Biyggare. 

Stabs Capitaine Carl Wejlman, Traäeur. 

Lieutetiant Jacob Lorens ifjiiUtf, Grofshandltfe* 

Adjutant B. J. Åkerman , dito* 

Fiindrik Daniel öfterHng^ Filkk6pare-Ålderman« 

Fåltvibel Jacob iielin^ Sp^el-Fabriquean 

Sergeant Jonas Fembom, Fabriqueur. 

Måiifterikrifvare Adolf Daffau, Grofshandlare. 

Förare Ifaac j^ptindf Fabriqueur. 

Fourier Ifaac Bongelin fditOé 

Ruftmiftare loLrs Stråman , Pergamentsmakare. 

jfnära Compagfde. 

Capitaine Haqvin fTalmfledt, MurmSflare-ÅIderman. 
Lieutenant Lorens Koltnodin, Murmåftare. 
Ftodrik Alexander Hågman, dito. 
Second dito Zacharias Strinherg, Kryddkrimaref 
Faltvåbel Johan Thun, Marmåibire. 

^ R 2 Second 

f) Se det förgående nd detta Archivnm^ St 14, £ ^44. ^6o Sv. Archxvoäc; 

Second Faltväbd Lars Dalgren, MurgefiO. 

Sergeapt Lars Ramberg , dito. 

Dito Erik Norberg f dito. 

M6nAer(krifVare Guftaf Bergman ^ KdUarmSfiare; 

Dito Johan Georg Claufen , Grofebandlajre. 

Förare Johan Malmberg^ Murgefåll. 

Fourier Nils BjårkJirSm, ditå 

Ruifanåftare Anders Bjåfktund, dito« 

Tredje tompagnie. 
Capitaine Johan Peter Gladberg ^, Fabriquear; 
Lieutenant Jonas Ajklinj dito. 
Findrik Johan Olof Lidiin^ H6kare. 
Fåltväbel Peter Immermau, Fabriquear. 
Sergeant Pierre Frufckardef dito. 
Mönfterikrifvare Johan Samuel PetreUus, ditob 
Förare Daniel Heden(lrim\ Hökare. 
Fourier Olof Laurin^ dito. 
Ruftmi^Aare Ifaac Edberg i dito« 

Fjerde Compagme. 
Capitaine Cari Fredric Schuttz, K6rsnSr. 
Lieutenant Johan Henric Lytken^ Fabriqaeur« 
Second dito Johan Fakntin^ Traéleur« 
Findrik Samuel Lundin y dito^ 
Fåltvåbel Guftaf IVäghedt, Åkare. 
Sergeant G\x^{ Fikloerg , dito* 
M6nfterikrif\rare Johan Adam MoU, Grofsbandlare 
Förare Lars IViUing, Åkare. 
Fourier Johan Abelin^ dito* 
Ruftmåftare Bernhard Martin Kikn^ dito* 

Andra Sådra Bataillon. 
FSrJla Compagnie. 
Bataillons-Capitaine Johan Clas/on y Gno&bandlartf* 
Stabs-Capitaine Fredric tf^idbom, JSrnkrimare. 
Lieutenant Johan Henric Stutin, Kramhaiidiare* 
Second dito Lars Otter, Kryddkrimare. 
Adjutant Philip Emanuel iVafsmuthy Gro(shandlare« 
Fåndrik Johan Peter Lindewally Kramhandlare. 
Second dito Jacob U^itterman^ Grofshaiidlare. 
Fåltvåbel Vacant. 
Second dito Vacant. 

Vice FÖRSTA Bandet^ 261 

Vice FåltvSbei Johan iS^rf^rmflW , Mjtarc-Biflttare. 
Sergeant Carl Ttmell, KryddkrSmarc. 
^econd dito Anders öflman^ Jåmbårare/ 
Monfterfkrifvare Arved Hnjfelgren » Grofshandlare. 
Dito Sven Bfårk, dito. 
Förare Anders Berglund ^ Jlmbirare. 
Second dito Bengt Eric Und, Målare* 
Fourier Johan Reis, Urftskråmare. 
Second dito Job. JVengren^ Jimbårare. 
Ruftmifiire Joachim ^retmany Grofshandiare. 
Dito Bengt KiUberg, Mltare-Bifittare* 
Dito Peter Lenholm j Jirnbårare. 

Andra Compagnie. 
Capitaine Johan A. Gothe^ Slotts Stenhuggftre«MSftare* 
Lieutenant Peter Serin , Murmiftare. 
Second dito Carl Werner Primf dito, 
FSndrik Anders Tottief dito. 
Second dito Gnftaf Btom^ Stenhnggare-HiftaM, 
Fåltvlbel Johan Sandberg, Mun^efSl. 
Second dito C^l Olof Blom, ^enhnggare-gefåU* 
Sergeant Fredric Wilhelm Eliesy Murgefäll. 
M6nfterikrifvare Johan D. Degenaer, Murmåfhtre. 
Dito Lorens Wilhelm Berger, Handelsman. 
Förare Henric Holmp Murgeflll. 
Fourier Carl Guftaf dhrman, Stenhqggare.gefill* 
Rttftml^fiare Anders Komelt, dito» 

Tredje Compagme. 
Capitaine Diedrich Battram, Byggmåftere- Ålderman. 
Lientenant Raphael Pousfeth^ dito Bifittare, 
Second dito Johan D. Lundholm, (|ito. 
Fåndrik Johan Marek ^ dito. 
Second dito Carl Guftaf Håk , Grofshandlare. 
Filtväbel Erik Samuel Ekman, Byggmi^t^are. 
Second dito Obart Fredric Högbam, dito Gefåfl. 
Sergeant Guftaf JVikar, dito» 
Second dito Johan Boman, dito. 
Monfterfkrifyare Alexander Lundholm, Grofshandlare, 
Förare Carl Fredric Holmgren, Byggmåftare-gefålL 
Second dito Nils Milberg, Tobakshandlare. 
Fourier Chtiftopher Spann, Grofshandlare. 
Ruftmåftare Carl Broman, Byggmiftare-gefåU, 
Second dito tVemberg^ dito. 

R3 BBLIO. / a6a Sv. ÄRCHivuii; 

BIBLiOGRAPHIE. 

Resa Uti Europa, Afrka och Afia^^tX' 
rattad åren 1770 - 1779. förfin De- 
len, innehållande Refan til Sådra Eu^ 
ropa och döda Hopps Udden i Africa, 
åren 1770, 71, 72, 73, af Carl Pet, 
Thunberg, Rid. af Kongl. Ma]:cs 
Wa få -Orden, Med. DoQ:. odi Botan. 
Profeflbr, Led. af flere in- och utland- 
ike Academier och lärde Societeter. 
Vpfala, hos Dir.Joh. Edman, 1788 J 
389 fid. i 8; utom 13 blad Titlar, 
Dedication och Företal, lame 2:ne i 
koppar ftukne Taflor. 

Resa uti • • Andre Delen, innehållande 
Tvånne långa Refor inåt Södra Afri' 
cas Hörn, och fedan til Java, åren 
1773» 74» 75» af Carl fet, Thun- 
berg, - - Upjalay • - 1789; 384 fii 
i 8; utom 16 blad Titlar, Dedication 
och Företal, (ämc 4 i koppar ftukne 
Taflor, 

Resa uti • - Tredje Delen, innehållande 
Relän til och uti Kåjfaredömec Japan, 
åren 1775 och 1 776, af Carl Pet. 
Thunberg, - - Upfala, •- 1791; 
414 (id, i 8; utom 7 blad Titlar, 
Dedication och Företal. L. B, 

Föremålet af detta Verk och lonehSilet af de 

begge förRa Delarne af denna Réfebe/krif« 

ning, ofelbart) en af dd nnärkvärdigafie, fom 

•Uti oftgot Land utkommit ^ finnas upgifoe uti 

Recea« r , 

FÖRStA ÉAÄÖfef. 'i6j 

Recenfionerne af fofepämri^é Délaf *);' Här vil 
man fåledes blött hålla Hg til Innehållet af dert 
tenaft atkomne^ e\\éx J^edje Delen, och om 
denfamnia i korlnet finforä iq^^ ueh Sven- 

ike Laf^^ren träÖar uti 'denne Del de nyafte och 
päliteligafle Underrättéirer ömj. det mark värdi- 
ga och för Européer få:/okä'nde Käjfäfedötn^t 
Japan. J\x fparfammare Uplyshirigår* vi äge 
om et Rike, det endaft 'Holländare gcl| Chine- 
fcr, de:förre föga, och de fenare äldSlesickö 
vetgirige, tillåtas beföka, måfle göra ' frufeteh 
åf Hr T. Flit och Underfökning fä; mycket 
mera välkommen^ i fynnerhet da vi uti Hr T. 
igenkänne*erf Lärd^Tdcp ej endafl 'känner, rät* 
ta fättét at granlkä/ ufan ock genom (Irkngt 
val af Upglfter vet irfjfond/a det fanna fråA 
det opåiiteliga, faiKf . (färigenoiii undvikit de 
Klippor, på hvilka Jattrogne Refande 'icke 
Tällaa ftota, då de, CéAeies i Länder^' dar alt 
döFjes^ änder et tjockt Hemlighets -dok, af 
Tolkar. 'och Sägner mäfle hämta fina Under- 
rättelfer. Vi hafye pqk för^deffa Uplysningar 
at tacka Fö^fattaferiV ej, äliénäll ptift*ig'het, at i 
et (5 mifstänkfan^t och ftrangt bevakat Kike^ 
afven n%^d äfventyr af fin hela Välfärd, famla 
fina UpgiTter, utan oc)c hans Skicklighet, at 
med Undervisning dclk lärorikt Omgange för- 
binda 0^ 4e Inföddas Tilgifvenhet, at förliga , 
idet Hr T, haft al Koflnad ofpard , at från 
defTa aflägfha Öar hembringa alt hvad' för Na- 
tureii^och Mänlklfga Slägtets fa politilka fom 
oeconomiflca Vetgirighet kunnat hämtas. Man 
behöfver fålecfes . icke meddela någon vidlöFtig 

R '4 . Recen- 

i^) Se yitm. Tläningame fir 1789» Del. i, C aao (61}. 
• Vh Del. 3, 1: 237 félj. ^^' ' 564 ,5Vv A%<iHjyi)v4 

R.Qcenfion /»t de läsvärda Amnen^fom Wr^Ä* 
fekpmma och tror irian fig få mycket fnarare 
|:urina |nf]^ränKa\^énn9 mödan fom viflTerligeii 
a^enna Bok lärer med flörfta Begär .af hvarje 
VejenltapX-Älflkäre^ pch Idkare inmaSas och 
läfas, äfven Jom man föreRäller fig, at den te^ 
dan blifvit kringfpridd uti mlnsfaldigas händer, 
^4an vil dock Kim kortaft anföra d? huTvudfa^ 
keligafle Föremål, hvil ka här blifvit afhandlade; 
Hr Prof. Tf begaf fjg på Hefan d.fio Jon. 1775 
från Jav^y öch ankom d« 14 Aug. til Nagajhki^ 
i^fter en . farlig och befvärlig Sjc^refa^ Sedaq 
inan kommit något i ordning » eft^r fträng Vi- 
fltatioo och befväflig, l/tlaftning^ bprjade Hr 
T. ftraXj ahftallå. fina Tt^ få vid^ 

möjeiigt var fQr'^n,få gpdt focp arreflerad Vt^ 
Jannin^. Han mecldelaf fåle^e$ rikhaltiga Up« 
lysningar om Con^pagniets inrKtning i Japan, 
FaAonet^ Holländfka och Chineiifka Handelen, 
JLefn^dsfätt änder Quarantain^n på i)e%tma^ 
famt de närliggande Holtpars qch Bergs Natar<» 
gifter 9 dem Hr T. icke ajlenaft med Rffrre fn% 
})et än nå^qn C^urqp^fÖre honom utan oct; 
med ftprre J^ghnedom fan^lat, anteknat och bp- 
Acrifvit) pboru Atsiidw därtil icke var den be« 
qväiQiigafte^ Hindren mångfaldiga Qcft^^Koflna^r 
den få dryg, at en enda dag$ Botanifering kof 
fladp til 16 H-dr, enda(l at undfägna et Salva^r 
Garde, hvars Gproihål var icke at |ör öfvervåld 
be/kydda utan från Rymmande hindra en f 
deras Tanke farlig Profelyt-raakare, Hr T. ha* 
de ock tilfälie at med fina Kqnffcaper gagna et 
Folk, fom ofta fr§n Chinefem köpte Potter och 
Läkedomar, hvilke fjeUoåant växte pä Japan 
9Ch traqspad^s m^ Fötterna, Pen 4 Martii 

177Ö FdnsTA Baniie¥! S65 

Z776iäretogs Refan til Hofvetr^ mtå HoUänd* 
Ike AmbalTadeuren. Ankomflen til Jedo Jked* 
de den 27 April} Audiencen den ig Ma ji. 
Aterrefan börjades den 2f Maji, och återkcm* 
fteti til Nagafaki inföll i Junii månads flat At 
Dagboken ui^der denna Refa Sr nöjfam och 
vplyfande, beböfver icke fagas» hälft Hr T. icke 
endaft faft fig vid Landets Geographie och Bo« 
tanikyOtan ock lånt fin Upmärkfamhet fit In« 
vgnarnes Seder , Bruk, I^usbållning, Styrelfe-^ 
]agar, Mynt, Konfler. m. m. Hr T. bar fe« 
dermera under fär/Kiita Hufvnd* titlar fam« 
lat och i ordning bragt, hväd hän funnit tjena 
fi at väcka fom tilfredsftälla en for/katide Lä« 
fares Vetgirighet, fåfom; t:o landets 6e/kaf« 
feohet, Luftltrek^ upfyft nied fuliftähdiga Me« 
teorologilka Antekningar fÖr et helt år, o. f. v« 
i:o Nationens Utfeende, CaraÄere, den Hr T^ 
inalar ganfka ädel, Språk, hvarpå Hr T. gif« 
ver en Ordbok > fom koftat otrolig iböda , 
Klädnader. B^gnader, xtu m. Alt detta har 
medtagit (a mycket rum , at til Refans ^uteliga . 
fullkomnande an en Del funnits nödig,' livilkett 
med icke mindre Längtan afbidast NYASTE Händelser uti svesigCi 
KyrkQ-Aren4eu 

1^0^ Stift, 

Uti Staden Ai^o hölls den 2. 3 och 4 Seph 
Prdfimöte, på Kallelfe af Stiftets 6ikop, Hr 
DoA* och Ctmimend. Jac, Oadolin^ med Stän- 
kets Ledamöter ifrån den Södra Deleo af detta 

R9 fil a65 * Sv. Archivum; 

få vidflfräkta Stift. Det öpnades' ttied; Ffnflka 
och Svenlka, Prädiknii>gar uti Opmkyrkan^ 
hvarefter Ur Bi/kopen och Präfter/kapet op* 
trädde på Academieits öfre Lärofal , hva^ Hans 
Hqgvördighet öpnåde dammankomften med et 
til Ämnet, för SynbdaUDispatationen: de diverjo 
Honiinum poft banc vitam Statu Jf^mpadt Tal, 
om d|^ atlkilliga dett« JilRånd rörapde Menin« 
^ar, hvarefter Disputgtioneh förfvafades af Hr 
D, Mkh. Avellan^ Cpntraös-Proft och Kyrko- 
herde i.Tamroela, foni äfven f&Ijande dagen 
höll et, Tal om atlkilliga hednifka Folkllags qli- 
ka Tankar om MänhilKans TilÖånd efter 1)6- 
.detr. Mötet flöts af Hr Bi/kopen med et pra« 
öiikVTal til Ven^Clefus, rörande des Åmbets 
Skyldigheter, och hvårvid Hans Högvördighet 
afv.en (^(le fine uti tsJrikhet förfamlade Åmbet$« 
Bröclef fpfeflälde, huruledes fedan fifia Präfte- 
mötet å? i77f hade |iti denne Dden. af .Stiftet 
icke mindre än 2od Präller äflidit^ hvaraf anled^ 
ning togs til öipa .Föréflalningar öm Tidens 
lätta bruk och Ämbetets få Samvetsgranna for« 
vältande, at man på den almänna Räkenlkaps* 
dagen må kubna oieä ^rimodighet beflå % ■■ • > a ■■ .'t Shlfkaper. 

Öo^TTINOEN. ■•i- • ti detta Archivo tid. 144 fdrekonim^er Döds- 
fallet af Hr Hof-Rådét, b. JoL Ånå.^J^urray, 
. « . ' ' Medic. 

♦) Se det öfriga uU Äba Tidningar, N:o 37. F6ästa Bandet* 267 

Medic; och Hiftor. Naturalis Profeflbr i Göt- 
tingen , famt Rid. af KongK Sv. Wafa-Orden , 
fom ti made d* 22 Maji. Uti liärvarande KgL 
VetenHcaps^Säl/kap opläftes den 4 Jonii han$ 
Elogium af Univerfitetets flore Orator, Hr 
Hof.Rådet Chrift. Gottlieb Heyne^ fom i detta 
fit Hiftoriflca Loford tolkade Sal. Hr Hof-Rå- 
dets vidfträkta Kännedom inom iiela Naturens 
Rike> des Förtjenfier. om Botaniken och den 
härvarande Botani/ka Trägården, famt om det- 
ta Univerfitets Lof qti andra Länder. Samma 
SäUkap kallar vår Marray uti fma Tidningar ^) 
för en af vår Tids fårfte Botanici och IJrdafte 
Medici^ tiitägcandes : ,,han$ Materia Medica 
förblifver altid et Claffiikt Verk - - hade det 
blott af han& egen Hand biifvit fuilbordat^V^ Dödsfall. 

Hans Exc. Hr Riks-Rådet, Riks-Marfkalken , 
Ledamot uti Konungens Högfte Domftol, famt 
Rid. och Commend. af Kongl. Ma}:ts Orden ^ 
Grefve Carl Bonde, dog d. 4 Aug. på Sdffia^ 
iolf/iy Sätesgård i Södermanland, famt uti des 
50 år. 

^ Hans Excel. Rikets Herre* Gen. Lieate* 
nåQte.n och Commend. af Kgl. Svärds • Orden , 
Grefve Fredr.. Pontus de la Gardie^ dog d. 7 
Ang. i Stockholm y och uti des 66 år. • Han^ 

Excel 

^) Aozeigen voo gdebrten Sachen, får ^^$t^ St 90, 
fid, 897. 56$ Sv. Arciiivum; 

Excelt ataäipndes til Rikets Herre å* 27 Dec» 

1778. 

Hr Baron Leopold voff Nartman^ Kur- 
Pfaltz-Bäyerik Adelig Geh. Råd, Regerings* 
Råd i Barghaufen, Vice - Prefident uti Lärda 
SäKkapet därft. Rid. af Kgl. Sv. Wafa-Orden, 
och Led. af flera Lärda Societeter, dog d, 24 
Febr. uti ^urgbaufén*). Han var född i Wien 
1734, ocfa har utgifvit åtikiiiiga Oeconomiika 
Skrifter, hvilka ofelbart tillkyndade honom 
den Äran, at fedan 1773 ^^^ ^^^ Sven/ka 
Gröna Bandet} ty eljeft var han något Virio« 
narias eller icke obenägen för SäUkapet med 
Andarne. 

Hr Ignat von Born^ det Hel. Rom. Rikets 
Riddare» Herre til Altzedlitfch , m. m. KäjC 
Kgl. Bergs.Räd m. m. dog d. 24 Jul. 1 fFien 
uti fine bäfia år, varandes född den 26 Dec. 
1742 i Carslburg uti Siebenbiirgen. Han var 
en af Europas ftörfte Mineraloger , och Utländik 
Led. af Kongl. Vetenlkaps^Academien i Stock* 
l)oim, af Kongl. Vet. Societeten i Upfala famt 
Vetenfkr Sal/kaperne i Gotheborg och Lund, af 
hvilken Qrfak ockfå detta hans Dödsfall bär i 
Archivo .uptages. 

Hr Carl Joh, von Holtbufen^ Öfv. Lieutenant 
pcl^ Rid. af Kgl. Sv. Orden, dog d, 20 Jul. på 
Dagebolm^ Öfverde-Bofiälle för Södermanlands 
Infanterie-Regemente^ famt uti des 77 år. 

Hr Bengt Lind^ ÖfverÖe-Lieutenant och 
Rid. af K. Sv. Orden» dog d. 22 Jul. på des 
Sätesgård Målttorp i Wettergöthlaod^ 63 år 
gammal 

Öfverfle- 

♦p Stad ud Kitrfgrftend^met BSjeru med Sate för en rf 
Regetiflgarne ellor Lånen I detfamma. Första Bandet; 069 

Öfverfle^Lieatenanten Hr Baron Carl Maur* 
von ZelojPy dog d. 30^Jan. i Borgo^ uti det 
sy ir* 

Ryttmäflaren, Hr Grefve Eric Erlcsfon 
Sporre, dog den 4 Julii på Lefebod, Brok 1 
Småland 5 umtuti des 39 år« 

Hr M. Zach. Aron Kiblgren, Proft Öfver 
Gärds Härads ContraA och Kyrkoherde i Kå^ 
pinge och Lyngjjå Förfamlingar. dog den 3 
Aug. i Köpinge > och nti des 7g an 

Hr M. Pet. Ekwall^ Proft fedan 1782 öf- 
ver Wifolka och Walkebo Contraft uti Öfter- 
göthland, famt Kyrkoherde fedan 17^5 uti 
Gammalkil y dog Därft. d. 31 Jul. uti des 77 
än 

Hr Carl Pet. StäbUny Kgl. Ordinär. Hof- 
Prädikant, Led. uti Kgl. Hot . Confiftorio och 
Kyrkoherde vid Drotningholm och på LofÖ^ 
.dog D3rfl. d. 21 Jul. och uti des 36 år. 

Hr Pehr FloJing ^Kongl Hof-6raveur och 
Profeflbr för Målare- Anatomien ^ Geometrien 
och PerfpeAiven uti Kgl, Målare och Bildhug« 
gare Academien^ dog i Stockholm d. 17 0A< 
i des 61 år. Han hade förut varit uti flere år 
Academiens Secreterare* 

Hr Affeflbren DoÄ. Joh. Vifl. Siefwett^ 
Provincial • Medicus uti Skaraborgs- Län ^ dog 
d. d2 Jun. nära vid Marieftad, uti des f4 år. 

Hr M. Pet. P. JBundy^ Kyrkoherde i itf- 
bolm^ dog därft. d. 2i Aug. uti des 67 ån Gifter- ^70 Sv. ARCHtVCMJ 

Giftermål 

rlr Joh. Fredr. Aminoff^ Konungens General^ 
Adjutant, Öfverfte för Björneborgs Regeoiente 
och Rid. af K. Sv. Orden, vigdes d. tö Aug. 
med Fröken Frederica Ruutb^ Doter af Hr 
Prefidenten i KoogL Stats • Contoiret m. m. 
Frih« Eric Ruuth, på dennes Sätesgård Ulf^ 

Junda^ nära Stockholm beiägené 

■ 

Hr Capitainen vid Weftgötha-Dahls Rege» 
mente, Frih. Carl Gabr. Falhnlergy vigdes 
d. 5 Maji med Fröken Eva Chriflina Laget^iergy 
Doter af Hr Landshöfdingen och Rid. af Kgi. 
Nordlt. Orden, Grefve Adam Otto Lagerbergs 
på Sätesgården Rybolm \iå Marieflad. ^ 

, Hr Capitainen, Friherre Guft. ^Alhedhijl, 
Vigdes den f Aug. med Demoifelle Catharina 
Adriana Ennes^ Doter af framl. Ryttmäft. Bar- 
thold Ennes, i ff^edby^ Sokn vid Helfingborg. 

Hr Carl Henric LilliebSkt Capitaine vid 
JOnköpings-Regemente , vigdes d. 24 Jul. med 
Fröken Chrifiina M. von Rayalin^ Doter af 
framled ne Hr Öfverften Olof von Rayalin^ i 
fTdffige Kyrka uti Halland. Be- FÖRSTA Bandet. a?! 

Befordringar. 

Ofverfte-Lfeatenanteh f^dKgl. PortifieationeA 
och Rid. af*angl. Sv. Orden, Hr G. H. von 
Kjerting^ befordrades d. 24 Apr. til Öfverfle 
vid famma Stat. .^ 

LågtAä^Anen, Borgmäflaren i Äbo och Le- 
damoten i Konungens HÖgfla DomQol, Hr Carl 
Ullner^ utnämndes d. 27 Aug. til Politie-Borg« 
mäflare i Stockholm. 

Vid Enke-Drotningens Lif-Hegemente be« 
fordrades den 24 April Hr Majoren Olof G. 
Wallenftterna til*Öfverfie*Lieutenant, och Ca* 
pitainerne Hr Carl Guft. Reutetfkåld och Hr 
Gufbf Conrädi til Majorer vid famma Rege- 
mente. 

Hr Magn. Lebnherg^ Kgl. Hof-Prädikant, 
Pafior vid Ulr. Eleonors Förfamling t Stock- 
holm famt Sånga och Skä Lands* Förfamlingar 
och En af de Aderton i Svenfka Academien, 
utnämndes den 30 Junii til Härads-Proft uti 
Svartfjö Contraft. 

Hr Compafioren Lars Palm uti Caroli 
eller Tyfka Kyrkan i Malmö ^ och fom uti 
denfamma beftrider den Svenlka Gudstjenften^ 
hvartil han nyl. blifvit befordrad , aflade d. 13 
Jul. Ämbets-eden uti Confiftorio Ecclefiaftico i 
Lund» . . ., Hr ^7a Sv. Akchivum; Bakdct i; 

Hr Nils Salanäet^ Docens Oymnafii i 
Skara ^ atnämndes d. 7 JqI. af Ven. Cotififtori^ 
um til Adjanftas Oymnn^ darftädes« 

Hr Joh. Reinfa* Sommeliut^ Studerande^ 
förordnades den 1 1 Jul. til Extraord* Anfianaen« 
fis vid Bibliotheket i Lund. 
STOCKHOLM, 

Tiyckt hos j^ohan A. Carlbohm^ 
Den 31 Oftobr. 1791. ^ SVENSKA A R C H I V V M. Första Bakdet; Sextonde Stycket. HANDLINGAR, 

Donation af Naturalie - Satnlingaf 
gjorde til KongL Acade?men i Upjalå^ 
är 1785 > af Hr Carl Fet. Thun; 
BER G 9 Medic. och Bocan. ProfefTor i 
Upfala, ftmt Rid. af K. Wa(a-Ordcn*)- 

Emedan jag altid varit Öfvertygad om deo 
flora Nytta ^ Samlingar i Naturai-Hifiorf-i 
en medföra, och gifva fäkrare Uplysning, an 
alle Beikrifningar och Figurer j få har det altid^ 
under mine mångårige och vidllräkte Refor, 
varit mig om fa jer tat, at^ til mit kära Fäder- 
nesland ^ efterhand hemfända och Huteligen f jelC 
hemföra, få mycket Omfländigbeterne velat 
tillåta mig, at famla af alla ilags Naturalier, 
hvilka jag federmera» fåfom Lärare vid Upfala 
Kongl. Academie, både publice och privatim 
nyttjadt til den ftaderande Ungdomens Under« 
visning. 

I fådant affeende, och för at tillika fe 
mine Samlingar befriade från det oblida Öde, 
ibm enlkildte Samlingar, efter Ägarens död, 

S . . genom 

..^) .Om .dennft Uijires ifrige Fir^eofter, ,fe 4etta Ar« 
. diivmn. St. la, iid, aip följ. ^74 . ^^« Archivuhj 

gVffSm F8r(kingring, merendels vndeigS;. 1^ 
^g Man for flefe år tilbaka fattat det Beflot| 
at til Kongi. Academien i Upfala uplåta och 
(känka alle mine med mycken Möda och Kofi* 
nadi få otrikee föryärfvade, fom federmera 
här bembcia förokte Naturalie-Saiiiliogar* 

Således j ock med min käraHuftras Godt- 
finnande ocn Samtycke, /känker jag na och 
härmedelfi öfv^rlåter, til bemSlte KgK Academies 
pvärjdelifia ägo^ alia d« Samlingar af Djnr- och 

Xäxt-Riket, fom jag no äger, eller hädanefter 
re min Ddd^ kan mig förvärfva, tillika ined 
de Skåpy Flafkor och Xådor, i hvilka de fin- 
tias fbrvarade och inlagde^ och på hvilka no 
" förft bifogas en Genaral-förtekning » cils jag ef- 
terhand kan hinna med at uprätta de fpecieUc 
Ofvtr fjdfva Naturaliéme. 

Och fom jag med defle Samlingars doiie- 
Srande endaft haft til Syftemål , at ådagalägga 
något VedérmSle, få väl af den Kärlek jag 
liyfer for Upfala KongL Academie, där jag, 
efter FOrfynens Skickelfe , nu bekläder et o^ 
fentelipt Läro-Ämfa#te, fom ock af min oprig^ 
tiga On(kan, at NatoraUHiflorien, hvilken 
Jägger Grand til få månge andra fÖr Samhället 
nyttige Vetenskaper, vid denna Ko^gl. Acade- 
mien altid med Framgång må idkas; få hyfer 
jag den Tilforfigt, både ti) Kpngl. iU:ademieM 
höge Cancellerer och til Confifiorium Academi- 
cum, at defTe Samlingar blifva fär en Framtid 
kke allenaft behörigen vårdade» utan ock til den 
ftuderande Ungdomen Förmån, på l>iifia fiitt 
anväode: til h vilket dubbla Ändamåls vinnande 
jag trodt mig böra härhos bifoga någre Reg« 
ier^ 4% ^är Dckfi^ i häadeUé )t^ /kolfe «flidf, 

ittnao imfto min i ofvanbc^rörda måtto gjorde Dis* 
pofition kommer at gä i verkftällighet, gifva 
Qogfamt tiikanna min ytterfta Vilja och Äftun- 
dan> hvaraf nedanikrifne mihe gbd$ Vänner och 
Utkallade Vitnen täckas vara Execotorec 
UpfaJa, d. 5 JoUi i78^ 

Carl Pet. Thunbbrq Brigitta Cmael*'^Roda 
Med. & Bot. Prof. UpC (L. S.) 

(L.S.) 

Såfom tilkallade VittAn. 
Joh. Afzdéuf Gabr. Enda* 

Ch^in. Prof. 

Ad. 4f%iliu9 Hjerta 

Demonilr. Bot* Labor. Chemia?. Re O LO R, hörande til Profedbrens ochR. 
Hr C. P. Tbunbergs Donation af fine 
Naturalie -Samlingar^ gjord år lySJ* 

F^ det de Samlingar i NatoraUHifiorien , hvil« 
ka» enligt mit Donations -Bref, öfverlåtas til 
KgL Academiens i Upfala evärd<?liga Ägo, må i 
en Framtid blifva behörigen vårdade, pqh den 
därmed påfyftade Nyttan bäftnriä kunna vinnas i 
önlkar och ödmjukeligen anhåller jag: ' 

i:o. At Conlinorium Academicum taktes 
fÖranfialta om något tjenligt och rynilig^t Hus, 
där jdefle Saaiiingar med förfla, föm kan vara 
^jfl^g^^ kunna upfättas och inrynnimas » famt 
j en ^r^amtjd vårdas qfh ökas* 

S2 3:o« »76 '- Sv* Arcjhivum; 

atb. Botanices Profeflbren och Demcmfin^ 
tören åligger Befväret , at för deffe Samlingar 
vara Förefländare, med rättighet, at til dera 
bafva lika fritt Tilträde, och efter behag fi 
. ny tja dem på flälietj men med Förbindelfe^ 
at för dem vara lika anfvarige, bägge for en 
ocji en för bägge j ^em för Utlänningar och 
Herrfkaperi (om det åftonda, vifaj at ingen' 
ting utlåna eller hemtaga^ och änteligen at det 
outredda efterhand examinera, {agat det nya 
befkrifva och til Trycket befordra. 

.*j;9. Demonfiratorens ,{ar/kika Göromäl 
blir defsQtom, at på fina fiälien i Mufsum in* 
fiälla och inlägga alle Tilökningar af Naturali- 
er, få föit fåclane ankomma; at Samlingame 
behörigen vårda; at dem, få väl, fom hvad 
utan Föreflåndarnes förvållande med tiden kan 
blifva ikadat eller gå förforådt, i Catalo^en 
:)nteknaj at i uprättade Donations -Böcker in- 
Ikrifvai alle Skänker, med Gif vårens Namn 
och CaraAerej och änteligen ^ at under Läsp- 
nings -Terminérne publice vifa Samlingarne» 
alle Onsdags förmiddagar, en tin\ixia. Och på 
Tdet ingen Skada må.ådädkommas^ af en til- 
^^flötande myckenhet Ålkådare, bör han förut, 
på et därtil inrättadt Bord framflälla , af Infe- 
*fter ocR Snäckor viffa Lådor hvarje gäng, fort- 
'farandes' fedan därmed i ordning, tils hela Sam- 
Jinge^i blifvit vifad. Mammalia, Aves, Coral- 
ler och Samlingar i Spiritu Vini vilas pä fine 
Hum och Hyllor. Skulle någon hafva åf no* 
den at nogare betrakta och jämföra vifla Na- 
lotalier, och i fynnerheé Örter, få förbindeg 
DemonAratora^ at då han dagen förut därom 
..K. anmodas^ FÖRSTA BAKncn. «77 

snmodas^ afvdn om Lörddgen, en timman öpna 
Cabinettet« 

4*o: Uhder Ledighet efter nägojl af Före* 
fiåndarne,biifver den qvarbl if vande enfam an*^ 
fvarig for* hela Mufseam, tils någon, i den af«c 
gångnas fiälle, blifvit ttKatt, då ordentelig In« 
ventering flrax efter anftälles, och Samiingarne 
ifven tit denne ttfverlärtinas. Emellan ' L^dig- 
heter inventeras Cabinettet blott hvart tiotkde* 
år, fä^ vida e) någon Föreftåndare defiemellarr 
Iknlle vårdslöfa Samiingarne , <]å''dén'andre mt 
iadant hos Academiens^ höge Canceller och 
ConfiHoriam Academicum anmäla, på det £ka« 
dan må förekommas, och Förluften^ genotti 
anfiäld Inventering, 'genafi kunna utrönas; 

5:0. Inventeringarne anmodas Academiens 
Reäor, * å^ fialla i veilcet, Chemial- o«h baggo 
Oecononiia»- Profeflbnirne at bivifta, oc&^Aca* 
dejnie99 N^tarius zf därvid^ föra Protoc0Uet. 
Hvad^ jfocp då b^fjnnes^ vara af: vanAcöcfel 
Aeadädt» förftördt eller aideles borta, bör an- 
tingen in,^natura återfialtas, eller,, oni^ df^tfig 
e|'gpra|åter, efter det värde oFvannämhde 3 
Profeffiiref*' därpå fatta; i Penningar betalas, 
lika af bägge Föreflåndarne, utom när ehen- 
dav4ia& $tinl|ngacn9 under vård^ då han* i^ck 
enfam bör gälda |iela Skadan^ äfvf» Jprdet, 
fom under den aflidnas Lifstid kan vara vård^<^ 
16fat«H i-j^Giffeniot . äro Föreftåndärhe , * en. eller 
bäggd, flikande if^än ai Eii-fätning a9 derv fond 
utan. deras lerfeende, genom ålder, ' laglige 
brak^ eUef oiyckshandiéifer kan gå fSrloradt. ' 
" v 6:OkiIii Sanoiingamesvidniagthältandé oclr 
fbrftkande i eat^ramtid, torde Confifioriam^Aca^ 
^mldota| af tcärlek. och; nit ^t VetwQfmMf 

S 3 iinna «78^ Sv, Akchivom; 

finni påotv&g, Mt aoAi nfigte MedeL Imsd^ 
lertid jinhålier jag, at alie Skåp, Lådor ocb 
Flalkor, med flere Förvarihgs-medeh måtte pi 
KongK Academiens bekoftnad underhållas , och 
»ya tilköpas, då fådane, vid Samlingames 
»kände, konna behöfva^; 

7:0. Öfyerinreendet öfver detta Mofoam 
och Verkfiäliatndet af defle Regier ^ opdragea 
åt KongL Academieof ReAqr och Ampliffipiaiil 
Confiftoriuin Academiaonw 

C. V. Thunber^. Skrif VELSE ifiråft Hans KgL Höffhet, 
Kron-Prins Gustaf Adolph, imotn 
Academie • Canceller, til B^ävr ocb 
Confi/iarkim ' Ataäemkum i Upfala^ 
rörände Hr Prof. och Rid. Carl Pct. 
Tiniitbergs Donation af des N^turalic* 
Samlingar) da t. StockhohUy d,2l Jon^ 
1786. . 

Biagmjtcé jReSfor ocB Samtelige Lednmlktr 
i Confiftorh Acnäemico. 

Til mig har Hiftorift-Naturalis ProfdOfaren och 
Riddaren Carl Pet. Tbunberg inföndt et Qåfvo- 
Brefy h varigenom han,. til Academiens evär# 
deliga ägo , oplåtfer aita fina Samlingar } Nm* 
atnral-iiiftor;en,'e4l^igt en bifogad Catalog, fom 
han dock förbehälit fig^ at bättre otail^éta^ 
Pi JK trodt mig böra hoa Hani tto^i^. Majtt^ 
^^ min FARSTA BaN9(Y. J79 

niA Allernådigf^e Herre och Fader, til Dm 
nådj» Bifall och Stadfäftandf i iinderdinighet 
Mmaia denne profeflbr Thanberss hedrande 
Gerning, har jag likväl, vid de Vilkor, han 
vid Donationen förbehållit fig, och fom endaft 
röra Samlingarnes vidmagthållande, anmärkt 
tvänne Omlländigheter , dem ProFcfTor Thon- 
berg icke heller vidare fy nes hafva yrkadt, än 
de med Academiens Tilgängar kunna förenai^ 
Den ena ärj at Academien måtte utfe et tjen- 
Kgt Hus eller Rom för defle Samlingar, den andre» 
at de eFter Råd och Lägenhet måtte förökas. Af 
det Svar, Kongl. Maj:t, uppå min underdåniga 
anmälan y til mig låtit afgå, och fom jag här'* 
hos tilfönder ConnHorium , inhämtar Conuflori* 
om 3 hvad det i anfeende til delte tvänne Om« 
fländigheter^ har at i onderdinighet iakttaga* 
Den Befalning mig diroti äfven blifvit lätnnad^ 
at förklara Profefbr Thunberg det bådiga Väl- 
behag 5 hvarmed KongL Majrt behagat anfe 
denne hans Förärii^g til Academien, S^^gPf Pg 
med la mycket fiörre nQje, fom ProfeUbr 
Tbanberg, igenoin denna få beröpnliga öer« 
ning» af hvilken Academien har at (örvänt|t 
få rnyckeo fFdrmån, äfven» förvärfvadt fig ef 
ny Rättighet til des E^rkänfla, famt min jTiirdef 
les Nåd oc^ Bev^enhet, 

Jag befaller He^or och Cohfiftoriom Gu4 ^ 
Alsm^gtig fiådeligen. Stockholm^ den 2i Junii 
1786. 

Gustaf Adolph* 

Nils v* Rofenfiein. 
S4 Skrii^ I 
agö Sv. Archivum; 

Skrifvelse, ifrån Hans Kongl. 
Maj: T til Hans Kgl. Höghet Krön- 
Prinsen, rörande Hr Prof. och Rid. 
Carl Pet. Thunbergs Donation af des 
Naturalie - Samlinfi;ar til Academiea i 
Upfala; dat. Stockholms Slott ^ å. 17 

. Maji 17^6. 

Vi GUSTAF, mpa Guds Nåde, Sveriges, 
Göthes och Wendés. Konung &c. &c. &c. 
Arf vinge til Norrige, famt Hertig til Schleswig- 
HolQein &c* &c. &c. tnb}ode den Högborne 
Farfte, Vår alfkelige* käre Spn, H^rr Gustaf 
Ädoiph. Sveriges, Göthes och Wehdes Kron^ 
Prias och Arf-FurPe, Arfvinge til Norrige, 
£amt Hertig til Schleswig - HoJftein &c. &c. 
Vår Kärvänliga Hälsning, famt hvad aierakärt 
och godt Vi Törraå^ med Gud Alsmägtig. 

JiSghrm Fittfle^ FÅr dtjkélige ki$e Äw* 

tJt| underdånigt Memorial af den 27 fiftl. 
Martii anmSler Eder Rongl. Höghél til Vårt 
nådiga'^VJÖbéhaj och' Stadfäftande^ den af Pro* 
fefforen ocji Riddaren af Vår Wafei- Orden 
Carr 'Peter Tbunbetg g)orde Difpöfitiomoch 
tSåfvä/ af alle fme Öamlingat! NaturåUHiftörien 
til Academiens i Upfalä evärdéligf ägo. Vid 
3e jähite Gåfvo-Bré;fvet larfkilt bifogade och af 
ProfeH Tfifunberg åftönd^de Vilkor til Saralingar- 
nes vidmagthåliande, bafver Eder Kgl. Höghet 
endaft anmärkt, at,^|/V^ad^{ri«j5n ick> måtte ovil- 
korligen förbindas, at föranRalta om rymligt och 
tjenligt Hus för deile Samlingar, eller at anllå 
Medel til deras vidare förökande. Och fora 
Thanberg icke fynés hafvå^^yrkadt déffe om- 
v ^'* fiaodig* FÖRSTA Bandet!; agi!^ 

fiänäigheter, ntdn fä vida de med Academiend 
Tilgängar kunna förenas 5 få finne Vi godt, 
jämte nådigt Gillande och StadfäDande af alt 
det öFriga^ at låta det ankomma på framdeles 
tröfning , enär den redan af Acaden^ien påbe« 
gynta Byggnad blifver fullbordad,- fom tordt 
lämna til nya omkoftnader fä Tilgängar Öfrige» 

Då Academien i Upfala, fedan Eder 
Kongi. Höghet , fåfom Des Canceliér ^ fig om 
des Angelägenheter vårdat, nu för andra gån- 
gen, inorn en ganlka kort Tid, åter röner 
en frikoflig Gifvares Nit och Kärlek för Veten- 
IkaperAe, kan det icke annat än öka Vår fyn- 
nerliga Fägnad, at Eders Kongl. Höghets Can- 
cellariat blifver af fådane Händelfer utmärkt, 
fom tillika torde vittna om den Vördnad och 
Tackfamhet, ftvarmed Almänheten anfer den 
Möda, Eder KongK Höghet fig åtagit, til be- 
fordrande af detta Lärofätets framgeha Beftånd 
och Anfeende. 

ProfefTor Thofibergsf Difpofition, hvarme* 
delfi han, til Academiens heder^ och en äl/kad 
Vetenflcaps gagn och fromma^ upoffrat en del 
af des kärafle Egendom, är en få mycket mer 
fälfynt och tillika berömvärd Gerning, fom han 
därvid icke häftadt något enda Vilkortifffn egen 
eller de finas Förmån, utan endaft gjordt Na- 
tural-Hifloriens befrämjande til fin hela Egen- 
nytta: och då han icke ens fjelf åflundar at 
fäfta Minnet af des Namn vid denna betydeliga 
Gåfva» hafver han i den män gjordt Framtidens 
Tackfamhet flörre, foni den bjifver en otvun- 
gen och glad Skyldigliet, 

Denne alrtiänt agtacJé, och för fine många 
Infigter \si kände Lärare hafve Vi redan med 

sy Nid Sgs Sv. AiiCHryvMj 

Nåd omfattade $ och Eder Köi^L Höghet ttrer^ 
ej anderlåta, ,än vidare förfäkra honom onsl 
Vår Kongi. Ynneft och Välvilja, hvartil han 
Sfveq i fdrenamde matro gjordt fig värdig ocH 
fÖrtjent. Vi förblifve ^der Konol. Höghet med 
Kong). Nåd och Faderlig Holdhet bevågne^ 
iamt befalle E^er Kongl. Höghet Guds nådiga 
Hägn oeh Befkydd. Stockholms Slott den 17 
Maji 1786- 

GUSTAF. 

■ Ä Scbråderheim. BIOGR^APHIE. 

HoLTiiusEN {Carl Joh.vdn)y Öfvcrftc- 
Lkfuccnanc och Rid. af K. Sv. Qrdén; 
död 1791 *)• 

Han var Son af Sam. von Hokbif/en och des 
Fra Margareta Maria Rofendabl^ och född år 
1715', uti Öflerbotn, under Generat Arm felts 
äfyentyrliga Rerraite etter Fältflagen vid Pelke- 
ne ocn Storkyro, med hvilken des Moder 
jämte flera olyckliga Fruntimmer flygtade un* 
dan fiendens] Våldfamheter. Han blef fedan 
upfoflrad Bos en Friherrinna Leyonfköld^ til 
otta år^ hvarefter han kom til Stockhotqn och 
antogs Tom Page vid Kongt^ Hofvet. * Efter et 
irs förlojpp^ refle han til Academien i Äbo^ 

hvilkei 

^) Denna Biographie Sr til tnf6raode meddelad. FÖASTA BANDCt. $ff 

JBvJfl^e»*Högfkela hm med hedrande Loforj 
{fequenterade til 173 1 ^ dä han kom i Tjenft 
fom Volontaire vid Kongl. Fortificationen, loch 
där flutligen, efter en Lieutenant Cederfpétrre ^ 
tf dä varande Fältmarikalken B. O. Stakelberg 
tilCatt at fdrefiä Fäftnings* verkens Reparation 
vid Abo. Sedermera, til ytterligare vinnande 
af de för Metiern nödige Kan(kaper engagera- 
de han fig vid KonsL Artilleriet^ undergick 
dir Examen, famt eniöll Larobref. 1739 ^®* 
fordrad til Lif. Drabant, iJtverkade han fig 
Kongir TiHländ, at fä gä til ^rméen fom 
Volontaire, under dä varande Krig med Ryfs« 
land, och hade tilfalle härunder, at bivtfia 
Canonaden för Domarhyy et af de fä markeli- 
ga Händelfer, fom under detta Krig fiBreföllo. 
174^ flyttades han til Jönköpings Kegemente 
fom Adjutant j bief 1746 Lieutenant och åti^f- 
de Regementet til Skåne, til 17^0, dä han et^ 
höit Befordran til Capitaine med Compagnte. 
I7f I commenderadA ^zn med Regementet til 
Finland pä Fäfinings* arbetet i LoviCa undet 
framledoe Riks-Rädeta och Oen. Gouverneorent 
Grefve Rcf^m Befäl, til 17^4$ under hvilkea 
Tid Befälet af Regementet aitjämt Uef honom 
orabetrodt, fa väl Arbets^tiderna, fojp V1mrÉ^• 
ae öfver på <3ränfe*Poflerii^arne* Bfter äier« 
komften ifrån Finland blef han af dä v^r^nde 
Landdiöfdingen och Commendeoren von S^tt* 
SM, fäfom Öfver -Landhadiålhre^ nyttjad vid 
Landhoafaälfaiingens upkjeipande uti J(taiköping< 
Läns Öftbo och WeRbo Härader. Med Höft* 
ISdets införande^ fom bittils pä denna Ort var 
okänt, Jämte flere för decitia LandflriMta nyt* 
tjgé oök gagnande ionttningaT) £^de^ liaå fitf a84 ^' Archivum;' 

kand och agtad. 17^7 benådades 'Bas med 
KongL Svärds -Orden. 17^8 comoienderad til 
Pommern, hvareft han til Krigets flut, oftafl 
och den mäfla Tiden, äter förde Befälet öfver 
Regementet, och desemellah Händigt förrättade 
Mafors Tjenften. De tilfällen, vid hvilka dettt 
Regemente under Kriget bief nyttjat, äro kän- 
de; han bivifiade dem aila, få väl tii Lands 
fom SJQsj jQch Chartan öfver Sjö-Bataiiien i 
Frifch-Häflf, där han iföra Chef af Infanteriet , 
på Galeren Staren^ aborderade Fiendens högra 
flygel, och bemägtigade fig Seecanen Mercu- 
rius^ hvarpå hela hendtliga Efcadren föll i 
våra händer, lämnar än i diag etoftridigt vit- 
nesbörd om des käcka förhålla nde> och hviiket 
af ven af Fältmarfkalken Grefve *Ehrenfmård 
belöntes; ty han erhöM do Trophéér, -han vid 
detta tilfälle med egen Hand fig bemägt^ade, 
befiåendeaf Akter«-ftaggan och commenderande 
fiendtlige Officerarens Kingkrageu £)effe ta« 
lande Vedermäien af en^ Faders * .Tapperbet 
och Belöning förvarais äanu, änder ;vörd(amt 
Mintae^ af des yngre Son*. 1762 'återkéoimen 
med Rbgethentet til Sverige blef han 1764 be» 
fordwd lil^Premier-Maior^ fedan han tjent if 
åc^fom Capitaine; érhåiKt alla Graderne. genom 
Aceörder;- och detrmafta.af denna Tiden ända 
til I77t,^dä han i böljan af året erhöllr Öfver*- 
fie-Lieotenants AHkedy få. väl hemma lom i 
Fält, fort; Befälet öfver Regementet. £fl!er.at 
hafva tagit fören. Afft^y och fedan :häii upof« 
frät al fin' Förmögenhet i Fädernesiandietä Tjenft, 
fordo handen bådeénA^yld och in/kränkt Xef- 
oad; dock fökté baa under denfamnm och alt 
CU fm Död| At.uti (m.fliåti vara det almäonl 

gagne- FénsTA Bandit^ 055 

gagnelig, hvarom dels fler« fmå otgifoa A/beteo 
vitna* . Han ble£ Ledamot al Kongl. Patriotilka 
Sällkapet 178I9 och dog den 20 Jul. 1791 på 
Öfverfte-Boftället DagsJbolm i SödertnznhnA vid 
76 års ålder, dock vid al möjelig Kropp$ och 
Själens fiyrka, och efter at, 2:ne dagar förQ 
fin död, hafva flutat förfärdigandet af en Tafla 
5fver fin Grafvård» tned följande egeabändiga 
Infcription an^er (Namnet: 

Nog. ' Lefvat* 
Vcrld. Fåderneslani 

Nog. F6r(8kt 

Ljaft Och. Ledt^ 

Nog. Fårlont 

Hålfa. Vinner. 

Nog. Vitnnie. ) 

Förbyta. 

Sn&ddi Varelfer* 

I 
Al; VarcHeg^ 

SUia. VareUe. 

Han hade varit gift med FriberrinAan 
j^wa Barbara Hummerbjelm^ yngfta Dotern» 
1^ den blott* genom egna Förtjenfler fä beröm- 
varde General-Majoren och Öfverften för AdeJs- 
Fanan Baron j^lex. Magn. Hummerbielm, uti 
hvilket Gifte han ägt 17 Barnj men af bvilka 
na endaft lefva Sönerne Nils Pehr von Holt- 
bufen^ för detta Lieatenant vid Jönköpings 
Regemente, och Cnrl Gufiaf von Hoftbufen i 
Tjenfl) fom Capitain^ i Arméen. 

Dei p%6 . Sv. AttcHivuic; 

Dfis utgifne Arbeten 

Til KongL Patriotijla Siljkapet: 

Om Träd-Planteringar, *— Den Idoge T<mp» 
paren* — Botemedel emot Gikt och Skjörbjagg» 
— Luxens Verkan på Folkbriflen. — Ät(kiUige 
Landhushållares berömlige Förrättningar. -— 
Uvilka jämte flere andra des Upgifter blifvic 
tryckte i Patr. Säl/kapets JournaL 

Til KongL Fetenfkapi^jicaJemien: 

Om SädetfföTvandlingen. — Om Jordbäf- 
ningen i Finland 1751- "^ ^* öti» 

Defsatom har han utgifvit; Militaire 
Anmärkningar elter Mindre Detaillen. — Sol- 
datens Skyldigheter i Fred och i Fält, Uto.m 
i Philofophifka Ämnen åt^iliige mindre Skrif- 
ter, (åfom: Förfynenj — Solens Up-' och 
Nedergångj —^Mankönets, fyra Åldrar j — 
Svenfka Fruntimrets fyr^ Åldrar; med åere» 
hvilka igenfinna» teknade med des Namn. NVASTÉ HäNDEI^ER. 
Befordringar. 

Seobn uti Förfieliga Riks* Stiftet Quedlinhurg 
den Förändring timat» at des Proflinna, Fri- 
derica Cbariotta Vhrica Catharina^ Konon- 
*ge«s af BreuJJen älfta Prinfefla , född 1767 och 
Proftinna lygf, d, 29 vSept* fiftl, blef^ift n^ed 
Hertig Fredric af York, Konungens af Stoc- 
Bfitannien andre Son, och Stiftets GanonifTa, 

pr ide- F6r8T'A Bandct. »8? 

^iderica Lwifa Wilhelmina Konungens aE 
Preupn äidfia Dotef af fenare Giftet, född 
1774 pch Decanifla' I7B8> d. i Oa. fiftL blef 
gift med Arf«Prinfen Witfa. Fredric af Oranieti 
och Naflaa, famt dymedelft defla Prinfeflbrt 
Ram Qti Capitlet blefvoy til följe af deras in* 
iScnnäde Refignationer af fine här innehafdt 
Prelaturer, ledige j få poftulerade ^) Hennes 
Kgl. Höghet Fro Abbediuan, Sofhia Albi^a* 
-riNA, Kongl. Prinfeffa.af Sverige^ uti Oft. til 
Profltnna den förtft eller fedan 1776 varandt 
Decaniflan, Prinfe(Tan Augusta Doröthca 
af Brunswik-Wöljtnh^tul ^ föd^ i'749, och 
fedan 1778 Abbedifla uti FörAel. Riks-Stiftet 
Gandersheim ; til Detanijfa Prinfeflan Frideri^ 
taCbriftinn Augusta^ Konungens ^i Pnujfm 
andra Doter af fenare Giftet, född 1780; och 
ti\ Canoniffk Prinfeflan Carolina Amalia 
Elifahetb af Bvuns^ik^WolJifibiitUl^ fö4i 
1768 «*> . Rejande. 

Hrar Qrefvaroe Carl Clas y Guftafocli Eric 
Piper ^ Söner af Öfver « Kammarherren och 

Com- 

^) PoJluUra kallas^ uti de Tyfca Kyrko - lirenderne. 
Bär et Stift eller Capitei begårer til FöfeftindaTe eller 
Prelat en Perron, fomicke, enligt KyrKo-I-iigeiJ kan 
¥llja5, dock i öfrigt ir fluckelig at bekiidå et få ;be- 
fka&dt Aodcligt KalL 

'••) FörenVTyfKji och Proteftantilka Stifts Capitei belUr 
af Fyra Perfoner, AbhedilTan, Proilinnan, Decanis- 
firn och CanonifTan, hvartil altid kaUa^B ogifta Pri(i« 
frUbr uttar Kgk ^ch^Fiirftd. Pi:Qt4;ftaot{ika'|iajp. ^1 

vigaL Sv. Archivum; Baitdet fi 

Commondeuren af Kgh N. O. Hr Grefye Caff ^ 
Gaft. Piper, den äldQe och yngfte Corfiettet 
vid Rgl. Maj:ts Lif- och Hus -Troppar til Haft, 
den andre Fändrik vid det Kongl. Gula Lif- 
Gardet^ iterkommo til Fäderneslandet i Autet 
af förl. Aug. månad, efter 6 ars utrikes viftan* 
de 9 af bviika de 3 förfla blifvit tilbragte uti 
den PfefTéilka . Ecole Militaire i Coimar, och 
de 3 följande dels vid Univerfitet«t i Göttin- ^ 
cen, dels pft Refor uti Sweitz, Holland, Bra« ; 
bänt» Flandern, famt flera Länder af Tylka 
Riket; deiTe fednare åren i Sälikap med Kgl. Se^ 
creteraren*Hr Carl L. Kämpe. Hem vägen, togs 
fluteligen ifrån Hamburg öfver Stralfund til Skå- 
ne. På Utrefan til Coimar 1785^ beledfagades 
de af Kgl. Hof-Prädikanten Hr And. Norberg. 

Hr rr^ Sundwally Lieutenant vid Kgl. Foj- 
tificationen, ar ny), hemkommen ifrån Paris^ efter 
et flerårigt viftande i.T]|^Ian.d> Italien, hvar 
han fig i fynnerhet uppehållit uti Rom och Nea« 
pel, famt Frankrike. Under denna fm Refa har 
han förnämligaft vinlagt fig om ArchiteAuren. 

Hr Wilhelm Chalmers ^ Hufvudnian för 
Svenlka Oftindifka Compagniets Expeoition i 
CantoUj återkom d. 7 OA. til Götheborg, efter 
et nio-årigt viftande i China*, och haffa under 
des befor/ande i; Skepp för vårt Compagnies 
räkning, med lycka och framgång, blifvit dar- 
ifrln til Sverige expedierade , oagtadt vårt fifla 
Krig med Ryfeland, och de uti England och 
Holland tagne Förfatningar angående Thé-inför* 
feln uti defle Länder. Hans Rum i Canton inne- 
hafves na af Förfte Supercargeuren Hr L. Gotber. 

' STOCKHOLM, 

Tryckt hos Joban A. Carlbohm^ . 
Den %% Novembr. 1791. SVENSKA 

AR C H I V U M. FössTA Bandet; ^utonde Stycket. ^ HANDLINGAR. 

Berättelse om den Håg6dUghet.i 
hvarmed Hans Majit iCon. Gustaf 
llhs MedaHIoti f Marmor nflSttes på 
Stadens Rådhus i Gep, riiéd -därvid 

' liåhio* Tai, å. 4^N9y. ij^i:"^} 

S^^. .r •/ \ 

e4ft0 Hf land&^f(iingen och Commehcteureii 
a^ Koip^l. NordJ^jerperOrden, Qr^hf fr«d. 
A. Ij* Urojj/iedt ^ efter Öfyerlaggning med Kta*' 
giflraten^ och Borgei;Jk«pets Äjdfle, uj^^tt den 
4Nov.» it tii Magifiiaten och Borger/kapet 
öfveriäcnna Itoftgl^ ÅiaJ^:}f ^edaé/^^ MagU 

flraten > tillika med BoVgerflcapets Äfdfté> jämte 
itlkijiige af Secietet^r(y»> och andre i Staden 
varand© .Statproch.Stånds-Perfoner, til dep än- 
dan btifvit ^ RådhafAt fai^itadej (å. ankom Hr 
Grefyen och LandsbQfi#nfien kL ti mM An. Stats- 
vagn )..ffcorterad af: 8tpqe«t^ ^ragone-Corps. 
Vid ankomQen ti^ HScliius- trappan emottpgsf, 
från Hr Gc^fven pcb . Landshöfdihgen^ Kongl^ 
Medaillonen af 4 åffxtA utfedde Hrar OfHcerars 
af StSKi^ns Cavallecievpch In&nterie-Compagni- 
^ T er, 

«) Indteå vtar! VAoblaået fir Gefleborgs Liii,^*Åtg. 
9> Vio ti och xa, f6r d« 19 Nov. 1791. 390 Sv; a;» cm wm; 

er, därvid Mufiquen af Pokor qch Trooipet^ 
p&Altanéa åt Stora Torget börjades, och hvar* 
under bemäite Herrar Officerare intturo den 
KoogK MedatUonen att Beurfen, ock lade den- 
fannma på en därfiädes til den ändan inrättad 
Bår, &fverdragen med blått Kläde , kantad med 
Guldgalonef famt i alla 4 hörnen atlirad med 
pifydde. KongL Guld -Kronor, hvarefter g af 
Borger/kapets därtil otfedde Ledamöter upburo 
den Kongl. Medaiilonen til Rådhus-Salen , ( 
iSljande Urdning: -i> '' •/ 

1:0% Stads-Vnktmäfiarei) med fin Staf. 
* am. 4 iStads-BetjenCer* 
3:0. Borger/kapets 'Äld(fte> de Yngfie £orft 

och de ÄWfle Gftl ' ' ' — - 

4:0. Stads-Secreteraren , och Notarien. . 
5^:0. 2:ne'de yngfle MaejÖratens H^dä^nÖt^r. 
6:0, 8 af Bprgerikapets Aldfle^ fpm kbrO ^den 

Köngl. Nfedailloheh/ ; ^ ' . \ .' ' " 
7:0. Hr Gjefven oCh Laii^fchö^din^feol' 
8u>. 4 af Stadens Officerare. " '••;-''- 

9:0. Dragonerne til fot*,, ^ .' , \ 1/ . 

Under det Proceffionen, pi fatt .berdrdt 
äff, upträddé ti\ RåJdlia^- Salen; ftfr^H ttied 
Muflquen på Altanen, favarél} äfveh ^'ad^ntf 
Trophéer med behörig Vakt voro utffälAe ; och 
efter det den Kong4. Medaiilonen 'bUfvit' lagd 
på Rådhos-Bordet, och HrGréfven o6h Lands- 
hö fd ingen intagit fit rom ^ fam( de Öfrfge Sta« 
ler de för dem anvffle flätlen , behagade Hf 
Grefven och Landshövdingen hälla fötjanééTaf: 

Sedan Hans Maj:t Konunosn, til upfyllandeaf ! 
fit Sk tt.^r fedwi toig gUoe lOdijgv LAfta^ u|»B!^4llbigi^^ ibfttiis i>ch Boi«eflkiq>ets undérdAnigå 'Snlkan^ ifVeri 
fliidt,.f^m et YedenOlé |ifioKo(i^« M|iV «ti^h.M« 
diSlon i Marmor, fi 6fverlåmnar jag nu» uppå Nådig 
BefkUninc^ den&mma ^til E^er. 

Dä Eder onderfateliéa^ l^rohet och TUgifvenhet 
virit få bebagelig , at Konungen dårpft haft et utmärkt 
ifii^eiHiev .Ningen ] odk hlrigenom få mycket mera up- 
Auntrade, at, under den Råttvifafte och St6rfte Ko- 
BBog 9 fidlftlja den Ban J gftdt, och då J nu emotta« 

B a denna Gåfira, den ^43tmir](tafle Nåd^ %^^g ho^ 
er ly(a dép Vårdnad J åren Ikyldige .Hjdjt^, fom 
firlVmrat ofs; Lagfiiftarét^ (bm ftadgat Virt Rl^gérings- 
fktt, ' oA med (^ J-iApltnteii &mma 'TfitA^itt uti 
Edra Barn och Efterkommamte^ ft^kf^éfttiJcii^kUgt, 
och de^Mf^flt^ir^Ä.ftukJpn» .. / x, ,,,, .. ■/ 

Till&å tped deiiha uäTi^ , här Kpnut)ge^ lieold^ 
bSde mig öcb^Bdér med Ski^ifveKer^ hyiik^ nuKoiAnMi 
åt uplåfesl' * ' '•« \- • ''t I* ^* 

. .^kte éoh Wétidtfs Konung &c; &ci ftcé Arf» 

Vfar Viineft «cb liftdig») hftlnl&genhfet Jii|fii;iGaé.Ab4 
Wtgäl^ i.^oltani^ CJ-e^^é/^^LandsbåfdiDgBriikd^ 
atedMr 9f>'Wå# Nflodffjefsne; Orden f ^Då Vii.i NädsÄ 

mMC; M flBttå' Vår. BiiRe f ä^ pryda d^ iiya.'adhnftt t 
Qaa»^ iBi&e Vir^ i aoléiniqsixUraf, Mdt^JriWM» fidef^. 
en.Me4rfU0tt i Mariner :«tUkrs:nied en Nftdn^Skitf^elfe 
til Magiftraten och Borgerfkapet , hvarud Vi åAren :be<-^ 
htga£ uSmna; jhttm.'Sbidfai£.FuHmlgäg<vhi:i!ft6fver- 
flåodoe, Kksdlq;, JteAnufito /^Mhy, fåtddraéit Ob 
deras- fririefriåttgr åftnodaii 1 fetta Irane. Om vi faår«f 
med liHuAaå Iflagiftråleh odi fiorgecflonetet' Vedermå*: 
le «f jdtn- TilfrédsflSUléUk^ hyftrifeied Vi^ evåirk dertt 
tlMtÉKåielin Trohet ocb.Titgif(renhet;':kaa^i^ tilUkal 
idte nndftUa Eder at.faåraännBn igenklnn. Vidt Idiådiu 
gai.lädbehag ^Arer Eder ber6mvårda F&rvaltning, och 
det afléende Vi med n^je lårnnat til hvad J med Unets 
fimia Mb dM Ii^^yggatftt nponuitraii^ kuffiiett fdnsflr tgi .€r. A&chzvum;'. 

oeh be^ -Vi befaOé Eder God Alstnigtig Nåicft? 
gc^ ThvtniHgMotms Stolt> ésa 17 0£bob. x79i. 

' E. SebrSderbeim. un t. ^' ^tttkT med QudfNåde Sveriges. GS- 

: 'tixés^ <)Ch Wendes Kojciung &c. iCc^z. AiH 

y)^? ^>1 Nqrr^^ Hortig til.^chfeswig 
Vi fåode Eder nu igenom Vår Befalningshafvande , 
hvad Vi, i anledning af Eder Riksdags -Falbnågtiges 
vfiOGft tf^rftJMiiiW>Rii(sdl%,^ ttådmah Fa%vfaiider- 
dknfea. AsbJdlitQ', "^Jofvat «t fdrtriiftil Edert Såvitt. Vi 
had^. kunoat; fluta af lians oitifl(a,odi, bjar6mv(rd* Up- 
ftrandé^tir É^re^ almånna Tinkefätt^ m^ J faifTen 
fjeive tillika vid flere tilfållen'méd tmaérntéli^ TiigV^ 
veifliétDft4ig«t denna ^ert^^gaUew Om J (MdllnnaQ 
icke ri^saBiam ^ foHkotnte likhet af éta Gi^å^ 
tam ötvuiiéet teknalr figJUti Vå» anfetÉdrt» mlimi 
af älfkade iJb^erTilare ,. IkoM J *^oA , M %kiftiiiiid9 
af Vare AderiigeOmfcyrger för Eder enfUtdaoek Oéfla 
StAdfi ^ertOifiuniiia Vålgl^g» <^ igenkånna m Jikhet 
Qti den YQt^ och OmYicdlMdy hvarauKl .VI Eder 
omfattat*^ • / ' 

Dä. Vir /6nikafi Ir, at pi et . fådant fått tillika be- 
téda Edie-£fterkointBaade^»nnberv haftre Vi/för at 
gofia denna' åmtnnelfe af Ofa ffo dem ft mycket -var* 
akt^be;Miålft v«lal Umdå dan i Mahnor^ odi' Vi ba& 
▼e tillika d^vid nyttjat dåd Konftnär ^), Bvars Skkk- 
Ugbet btidrat.bans Folterb}^d oeh med" rimås^ Bifidi 
t^t honom. F^retrildet fir Utrikes Medtäflarai Vi 

befidie. 

.^Rr Pfttebt&rJToluT<^9i[irtalU KppaU S«iliti^BttdlM«ia 
, ^ Ri4. tf «Kon<&l. Waia-Or4|n;4. FARSTA BaiIdet*. :i9y 

tebJUe Eder God A&ndgHg IGiddigea. DrotmighoUM 
SUM, den isSeptemb. 1791. 

Gustaf. 

£ Scbråderbeinu . Deffe VedermUen af Konnogens TilfiredsftUlelfe; 
iiverllmtiade til Eder på en Dag, bvilken påmitiner. 
ds Konungens F6reoing med Drotningen för 25 ir 
fedaOy verkar en dubbel Glådje. 

Vi koone icke nog ericinna det förra, och icke' 
Mg förena ofs at til det Hågfta V&fendet iq>lyfta vara 
Booer, om et långt åtnjutande af det fednare. 

Vår Trohet och Lydnad för Konungen (kal aldrig 
upbtoi. Enighet ofs emellan aldrig fdrminftas, ocb < 
hvar och ens Plikcer aldrig orakditas, lamt nun Til- 
gifveohet fot Eder aldrig giömas. 

Efter upiäfandet få väl häraf^ fem ock 
Konsl. Mäj:ts Nådigfte Skrifvelfer, 9) oiindre 
til Hr Grefven och Landshöfdingen , an Magi-. 
flraten bcb Borgerlkapet, yttrade Hr Politie«f 
Rådmannen Såm. Valky^ åMagiftratensochBor*" 
geffk^pets gemenfatnma vägnar, deras änder* 
dånigQe Vördnad Öfver den , oflcattbara Nåd^ 
dem därigenom birfvic vederfaren^ uti fOljan«. 
de Tal r 

Högvälborne} Hr Grefve, Landsh6fdingo' 
och Commendeuri af Kongt. Maj:ts Nord- 
fljerne-Orden. 

Den Nåd, fom i d^ veder&res denne Stads IMs- 
^at och BorgerOup^ ^t åfven få £U|fynt fom ut-' 
T 3 mirkt 99^ Sv. Ar-chivum; 

fldrkt fior, (k al Vb^iåttten ocb Boraerfldipiet med 
Hjertan, falla af anderfåt^lig Vöcdoad, dock fakna 
f&rmågan , at pS nog V^rdoadsfallt f kt biröfver betyga 
fin anderfåteliga Tackiktnbet 

At UDderfitare vi(a Trofiet år en Skyldighet, at 
en KopuDg.iQed Vålbehag anfer denna Trohet glider 
Undetfåten , men at dSratåfver finna den på et Ko- 
nungsligt fått bel6nc, vacker ftarkare Kånflor af gUdje 
och vördnad > ån åtminftone jag , på Magiftratens odi 
Borgerfkapets vagnar, fS5rniJj- framfara. En nd bela 
Europa m Stor aktad Konung låmnar, utom i^a andra 
fria Storverk» Håfdeteknaren den glådgefoUa TUfreds- 
ftållelfe, at antekna'den utomordenteliga Nåd» hvarmed 
han t utan at fårlora något af fin Konungfliga Htefaet, 
nedlåter fig til des ringade Underfåtare. Hvilken Tide- 
kvarfs Hiftorla kan framvifa, at des Koming niied fit 
égit béga Namn tecknadt en Skrifveire, ftåld til Magi- 
ftrat och Borgerfkap? hvilket Tkiebvarf, at en Konung 
bedrar en Stad med des egen koftbara Bilds 6(verlåm. 
nande? Jo, det år G^jstaf deoTTriäjes. Med dju- 
• pafte underfåteliga vårdnad eroottage vi fåledes denna 
Hans Kongl. Maf.ts nu Hplåfta Hö^ Skrifvrife, at få- 
fom et det dyrbarafte Docnment bland denne Stads 
åirige Kongl. Donations Brefver förvara. Magiftraten 
och Bprgerfll^apet glada fig oek i underdånigt öfver 
den Nådeq» at med denne Kongl. Medaiyooeo ti V^^ 
denne fin Rådhus-Sal. Blifve den för e\drdeliga Tider 
en Pämlnnelfe för Gefie Stads Innevånare^ at Trohet 
belönas , då G i;*s t a f s Likar pryda Thronen. Sakne 
ock akirigfidane Regenter tffogne Uoderfåtare! Det 
ftal ätffiinuone blifva Konung Gustaf den Treäiis 
Lott, ataf ofsoch våra Barn den upbåra. Blifve Des 
Lefnad för Honom Sjelf få fåll, fom den år för Under- 
fåtame Lycklig ! ! 

Måtte Han, fom Månniflca, upnå den höjd af Sr, 
fom den Åra år ftor , hvilken Han fom Konung redan 
förvårfvat ! D^ne Fösf åkc%n och defle önlkuingar åro 
fSr det nårvarande de enda underfåtellga Vördnads- 
och Tackfamhéts-offer, vi i ftörfta ödmjukhet anhålle, 
at Högvålborne Hr Grefven och Landshöfilingen på 
KongL M4J:U Jtögp^ vagnar beh^ar emottaga, och 
iofi^r KQPwga^TlVPnra 9ediågg|i. J öfdgt ^ Mai^ 

ftratcn FÖRSTA Bandet. tfj 

ifirateil oek BorgerOeipet hos ' HAgvMbortie Herr Gref. 
ven €K;h LafKlshöfdingen aflSgga deras famfUtt Min)a« 
kafte TackH^gelfe f6r den heder, Rågvålborne Herr 
Grefven och Landshåfdingen vid detta tilHille behagat 
vila Magiftraten och Borgerfkapet. Inneflatne i Hög- 
vSlba'ce Herr Grefvens.öch Laodshöfdiogenå ynntå, ^ 
framhårda de med mycken -vArdoad. 

HvaruppS Grofshandlaren Hr LunJinkJior-' 
ger/kapets enfkifta vägnar, talade fom| följer: 

Högvälborne Herr Gréfve, Landsböfdinge 
och Cömmendenr af Kongl. Nordftjerne- 
Orden, 

Af den oflcattbara Ndd, hvarroed Kongl. Maj:t om* 
fattar Sit trogne Borgerlkap , har denne Stad viflerii* 
gen r4nl flere VedermUen. Då Herr Grefven och 
Landsh^fiKngen i dag i Nkler ir anmodad , it hår på 
Rädhtifet afiåmna den KongL Prefent af Hans Maj:ta 
egen höga Medailion, fora efter lika K6g Befalning 
kpmmér at för evårdeliga Tider pryda denna Rådhus- 
Sal, och bara vittne af den bifte och bögft vördade 
Konungs nådiga Välbehag för detta Samhålie, upttfvas 
ej allenaft Borgerikapets altid vifade vördnadsrollafte 
Trohet, Nit och underfUteHga Tilgifvenhet, utan foft 
mera fioba de uti denna Kongl. Gåfva en grånfeiög 
tymd af Nåd, fom förfåtter dem med Hjertan, fyllde 
af den liilig^fte underfåteliga Vördnad, utur ftånd at 
nog värdigt kunna uttrycka deras gemenfamma under- . 
fäteliga Vördnad och Tackfamhet, 

För närvarande är deras ödmjukafte ^ftandan och 
6nikan, at; Hr Gref^ren och Land[shöfdingen, vid inbe* 
rättandet om denna KongL Gäfvas aflämnande, Hög., 
gunftigaft täcktes inför foten af Kongl. Maj:ts Thron 
nedlägga defik våra underfäteliga TänkefåttJ 

Kt flcal blifva et Ämne mer än värdigt (Är vSra 
Öfverläggningar at framdeles vidtaga fådant Beilot, 
fom kan ftadga, at Minnet af denna för Gefle Borger. 
ftap fä ärofulla och Ivfande Da^ måtte blifva lika fl 
varagtigt, fom den Medaillonen bvilken nu pryder detta 
fodhus. 

T 4 Borger. 90 Sy. AncHf vvk; 

Borgerfl^t inneflafcer lig ati Hr drefveM^-xieh 

LandshofdiDgeas YoDeft, och med Vördnad framhårdar. 

Därefter Hr Politie - Rådmannen f^tr/Iey^ 
fom i Höga Kongi. Skrifvelfen blifyit Perfonli- 
gen nämd, för egen del 5 nedlade fin ondexdä* 
nigfte Vbrdnad, pä fän fom följer : 

Högvälborne tit Grefve, Landshöfidinge 
och Commendeur af Kongl. Nordftjerne- 
Orden. 

Enlr Hans Kgl. Rbj: t uti des no upttftaNSdigfta Skrif- 
velfe, i Nider behagat yttra des H6ea Välbehag 6fVer 
den ringa underf äteliga Trohet och Vördnad , jag ägt 
tilfAlle tramvifa, hånryckes jag af forundran 6fvcr en 
fädan oväntad Kongl. tiid, och anhåller aldraödtejukaft 
det Hågvålborae Hr Grcfven och Landshöfdingen inför 
min Nädig^e Konungs fötter behagade nedUgga min an- 
derdånigaite Förfåkran, at» få långe en varm Blodsdrop- 
pa gifves i mina Ådror , Ikal Trohet och Tilgifvenbet 
nos mig aldrig uphora; denfamma och in på mina 
Barn och Efterkommande få fortplanta, at få långe 
Svenfk Blod hos dem rinner Ikal Svenlk Trohet aidng 
faknas. 

Så fnart detta var /latadt, lofladés af Sta< 
dens Artilierie-Corps, utur de vid Stora Ana 
Nedra Rådhus -Torget placerade Canoner 12S 
Skott y därvid Mufiquén på Altanen äfven fort- 
fattes j hvarunder de 4 Aldfte af Magiliratens 
Ledamöter , infatté Medaiiionen i det för den* 
famma inrättade rum i Rådhus-muren» til Sam- 
tidas och Efterkommandes evärdeliga vördnads- 
fulla Hugkomft af den Store Kon» G us t af III:s 
Nåd och Godhet emot fit trogna Borgerlkap i 
Gefle. 

Sloteligen förfäkrade Herr Grefven och 
Landshöfdingen > at hos Kongl. Maj:t i under- 
dånighet anmäla Magiliratens och Borgerflca* 

peta FÖRSTA BANBfT. 997 

pet8 förfberSrde anderdåt)igfte VAtfdhad och 
Tackfäjelfe för den dem erteSde H5g« KongU 
Nåd 

Därpi förfogade fig (arafelige til A(Tem« 
blée^Saleti i of re Våningen, hvarefl en Mid- 
dags-måltid var anrättad för 80 Perfoner ^ pch 
livarander de höga Kongl. Skåiarne druckos^ 
vid Mufiqae och StyckeOcott. 

Klocxan 6 om aftonen iilominerades hela 
Rädhufet , tillika med en vacker Transparent ^ 
fom utmärkte dagens Minne för 2f år tilbaksu 
Vid. &mma tid öpnades Bal å Stora Aflemblée- 
Saien, hvartil Stadens Ungdom af begge Kö« 
nen blifvit inviterade, och fortfatte^ til kl. 4 
om morgonen^ dä alle^ förnöjde och glade ^ 
åtikildes. DET LÄRDA SVERIGE 

Eller Fårtekning på Lefvanäe Lärde uti 
Sverige och des underliggande Stater > 
(amt Deras Arbeten^ 

Alt (D. Samuel). 

Iyom*Froft i ^LwkSping. Född i Quillinge, 
Sokn 1 Öfter-Göthland, den 14 Julii 1727. 
Student i Upfala 1745, Magifter 17^2, Do- 
cens i Upfala 17^3, Eloqu. & Poéf. Leöor 
i Linköping 1760, Prof erfor Reg. & Honor* 
1762, PräQvIgd 1766, Paftor i Slaka Pricb. 
Förf. 1771', Theol. DoÄor 1772, Theologiat 
^Leaor 1777, på Bilköps* Förflag i Linkö* 
pings Stift opförd 1780, Proft 1781 5 Dom- 
Proll famma år. Kallad at under Omröfl* 
T y ning 198 S^« AnciffvcM; 

. ning (fäliaé vid S. Nicbhii Förf. i^Stockhdlm 
lediga^ Eyrkoh. Ämbete 1781 och I78f. På 
Bifkops * Förilag i fören. Stift andra gången 
upfbrd 1786. Ledamot af Kgl. Vet. och Vit- 
terhets -SamhAllei i Gdtfaeborg. >Va(fpräkeCt 
Sincere ff Aeque; 

Arheten. 

Dis|>iit de ufa Eloq^ntias iti PhiloTopbiamorali, 
Ptrs prior & pofterior, Upf. 1748 & 1752, 4. — Disp. 
de diverfo Dramatis Characlere, Upf 1753,4 — The- 
fes Oratorio-Poeticae, Unk. 1760, a. -^ Tal på Gy- 
mnafuim i Unkåping, uti Hans Kon^l. Majrts, dft varande 
Svea Rikes Kron^Prios, Nlrvaro 17Ö6, [å Svenfli Vers, 
tjnk. 1766, 4. *- Pet. Lagerléfvii Oradones, Pragram- 
mata & Carmiaa varia, Upf- 1780» 8- — 

Orationes varice pS Latin, alla otryckta och håll- 
na dels i Upfaladels i Link6ping, (Sfom: i) in Coro- 
nationem Regis 1731 ; 2) ad Reditum Aue. Regis Adoi- 

ShiFriderici ex Finlandia 17^2 (T)eggei Upfala); 3) in 
lemoriam- Pii«is Rofchild, 1758 i Unle^ing (defla 3 
på Latinlk Vérs); 4") Oratio funobris in Obitum Doft. 
& EpifcQpi A. O. RhyzeJii, 1761 ; 5) de eo quod parani 
vel nimium eft in Studio Linguae Latinse; 6) de Sn- 
perftkiOTe Vérborutn vera & falfe; t) de Discordia 
civili; 8) in Diem Natal^m Ang. Rq^s.Adolphi Fride- 
rici, Carmine Lat. 1765^; 9) in Coronationem R^is 
Guftavi III & Rég. Sophiae Magdalenas, Carm. Lat 
I77ir 10) de Vigilantia fpirituali; 11) de Vita aeter- 
fta in Synodo 1784; 12) Oratiunculae duae in Svnodo 
1787 ad Archiepifc. Do^. Un. a Troil & Epl«W)pum 
Jdcob. Ax. Lindblom , ' impreflie Norrcopiie e. a. in 8:0 
(utgåra med Berätt^ifcn om Präftmåtet och Bifcop Lind- 
bloms Svenlka Tal 52 fidor); 13) in Pacem Sveco- 
Rufficam I7JK>, Carmine Latino; 14) Charafter Ira- 
cundi, a Theophrafto pra?termiffuä. 

Öherfåttnmgar : i^FrnNordenfiychts Ode-Äftrerct 
godt Hjerta, Carmine Lat. tryckt uti Svenfka. Mer- 
curias VJST^ a) Ejösdem Tåget ofver Bftit, I^SSf 
otryckt, Carm. Lat; 3) Dalins Svenlka Frihet, Cam. 
Lat otryckt; 4) af åtlkillige andres Skaldeflyckén* 

(karmmm FÖRSTA BaVydjct. «9D 

C$fmiM' Latina & Swcana Varia { ViplVitL och 
linképiDg'» dels tryckta dels otryckta, utgjéra Aaftlt 
j^gra Band. 

Har gjort en aDfenllgy af alla hittils den ^lliUndi- 
ffafte. Samling af Carmina Svecorum Poétarum, femt 
Varia Variorum, hvilken, beftdendes af mänga Tomer. 
blifver efter des D6d ilhnnad; fifom Donation^ m 
Stifts- och Gymnafii-Bibliotbeket i LinkAping. 

LipéN (M. Job. Henric). 

Profeflbr. Född i Linköping d. 6 Jan. St. v. 
1741, Philof. Mag. i Upfala 1764» Ama- 
nuens vid Bibliotheket därfliides iTtff^.Hift* 
Ad jun A i Lund 1770. Tog, för Smakdom , 
Aflked 1776, och erhöll famma år Prpfes^ 
. fors Fullmagt. Ledamot af Kgl. Vitterhets- 
Hiftofie* och Antiquitets- Academien^ famt 
af Societeten pro Fide & ChrlRianismo i 
Stockholm — af Kgl. Vetenflc.-^ och Vitter- 
hets -Samhället i Götheborg — (amt^ Corre- 
fpondent af Kgl. Vefenfk. Societeten i Göt- 
tingen. Valfpråket: Non efi mfxttale quoå 

OftQ» 

Utgifye Arbeten. 

Disput. de Favore Serenifs. Dömas Mediceae in 
migrantes ab Oriente in Ocoidentem Literatos & Lite*. 
ras, Upf. 1760 4. — Hiftor. Liter. Poétarum Svecano- 
rum. Pars I-IV. Upf. 1764.72, 4. — And. Rydelii 
Opufcola Latina, coUefta & edita , Norrkåp. 1778^ g. ~ "^ 
Catalogas Dispatationum in i\cademiis & uymDaliis 
Svedas, atque etiam a Svecis e:ttra patriam habitarum, 
qaotquot huc osque reperiri potuerunt, PaFS I- V, Upf* 
^77!K-8o, 8. — Apmårkningar öfver Anlmaliike Magne- 
tifmen och Swedenborgianifmen , Norrkåp» 1787» 4*-*- 
Itr^ Sälikapet pro SenTu Communi, r&rande Åoimali- 
Ike Magnetifineo och Swedenborgianifinen^ Norrköp. 1787 f '4* ^ Handlingar, rdrtnde Rikadagen i<id^ med 
F6r^ Qch AnmåiiniDKor, Norrköp. 178S, i. — Re- 
^ertorium Benzelianuht, innehållande: Fårtekning på 
Arke-Bilk. £ric Benzelii den yngres Manufcript- och 
Br^-Samlingf Stockh. 17919 8- — Brefvl^xling emellan 
Ärke-Bi£kop Eric Beiizelias den yngre och Des Broder, 
Cenfor Librorum, Guft. Benzélitiema , efter Originaler- 
ne utgifven, Linköp. 1791, 8* — Utkaft til en Hifto- 
ria om Linköpings Gymnafii - Bibliothek, infördt ad 
Kongl. Bibliothekers Tidningar om Lårda Saker för är 
1767, Del. a, St. 17. ~ AtftUliga fmlrre Afhandliii- 
par, och ifven flera Bref andcr des UtUndQca Relii, 
tnföcdto merendels uti KoogL Biblipthecariea Gjårwelis 
Périodi(ka Arbeten. 

UH Handjkrifi: Dagbok öfver en Utlåndflc Relk, 
1768-70. Tom. UV in fol. 

Har fedan 1779 gjort flera DtmaHaner af fit bide an- 
fenliga och nt valda AMo^A^I, giende til öfVer 6000 Band^ 
hvartil åfved Manufcripter hörde, Hufvad-delen tilUnt, 
verfitets-Bibliotheket i ypfala, det örriga deltes emellan 
Univerfitets-Bibliotbekerne i Lund och Åbo, famtStifts- 
och Gynrnafii • Bibliotheket i Linköping. Vidare har 
faan ginrit betydeliga Penninge-Summor tit almintBrak, 
ftfom til Koogl. Vetenflcaps* och Vitterhets-Academier- 
ae i Stockholm, Bibliotheket i Åbo, och Fattig^^aflan i 
Linköping. 

dåfom Bibliotheks- Donationen i Up&lä narmaft 
ifyftade Öjlgdtha-Nationms gagn och bSfta» fi Ut den- 

Iamma ockli år 1781 iU öfver denne fin vittre och fri- 
coftige Landsman. en Miunes * Perniing , fom pä Itfidan 
viiar Bröftbtlden med Omfkrift: ffoh. Heur: Liäi»Pro- 
j^or; och på Fränfidan låfes: Poputari Munifico NaHo 
O. GothUa Upfalim MDCCLXXXL Penningen var (Xr- 
deles vål graverad af Profeflbr Gufl. Liungberger» men 
i Koppar mindre lyckligt aftagen genom Gravearea 
Snack, bvilken Edampe finnes fogad framforc Upfo* 
ftrings-Sillkapets Tidningar, Är 1782, Förra Bandet. 

Ud mänga år C^ngTiggande af ea fvår Gikt, bot 
Herr ^Prof. Liden ud /yarr^Öping. 

År Half-Broder med föreg. Dom-Proiten i Linkö- 
ing, Herr D. Sam. Åtf, hvars Fader, Eric Alf, var 
'yrkoherde i QniUingevid Norrköping, och hvarsEn- 

ka^ I' FÖUVTA BXk^et. SOI 

bl, Elifabeth Rydélia, ägde i tfMlm Giftet Theol. Lefto. 
ren i LiiiköpiDg; D. mn. Liden ^ Profeflbrens Fadern 
did d« 5 Nov. 1769. NYASTE HÅNDÉLSfeR. T / . 

Kongl. Huftu -^ * 

Deras Kongl. Majeftäter-jämte Ofriaa KongL 
Hbfvet inflv trade ^ deo.i Dec. ifrån Luflflottet 
Drotmngboim til 'Kgl.* ReficlerTcet' i Hufvudfta^ 
diTh dock viflas Haix$ M^jft ej fallao på Haga^ 
hvilket. äfven Ikedc under .Hofvft» ,vifl,aade oft 
fcriin. tÄtt. ;' / .' ' ' " '[ JUddafe- Orden. . / ." '^ i 

Uti lael- a*'2I Vfov. Mlnb Ordensl-Capltel ut* 
nämnde Hans Maj:t1 tib Riddare af Dés^Sera« 
^hiniler-Otden) Hr Préfidentén 1 KgK Kammar* 
Cdlegio m/^. Friherre Eric Rmitb; til Com« 
mendeur med Stora Körfet af Wafa^* Orden ^ 
Majoren och Rid, af KgL Sv. Orden, Hr.Gref- 
fe Fred; Ge. Carl fFfacbtvieifler, och tit Com« 
toendefor af f^mma Ocden^ Hr Friherre Rabbe 
»^ede itil Anjala. _f9^«iWpaHa« Krigs* |o% " -Sys . Aäc »jytTM il 

Krigymtmna-Belönfn§. ^ 

rf rar Profejforerne vid Kgl. Academie* i U^ 
fala bafva ^muianikutit io2 R:d., at utdelar 
ibland bleflerade Soldatex och dödfkutnas En« 
kor och Barn vid Kongl. Lif- Uplands- Weft- 
maniands- Qch HelG/ige-Re^ementeroe , hvilkan 
Gofva ockfS blifVtt delRk' Regementbr emellan 
fördelad och aavän^^^^ .\ . * ;r*» 'i 5., Univir/iteter.^ y. 

Af* één 'väcklra '^Sk'JJeperinif7g^*\^yfiTJgenotn 
Stockholms Stads Magi firat ocbÉbrgérJkap 
til Efterverlden låtit förvara Minner^^F det 
högtidliga tilfälle ^ då Magiflra ten och Borger- 
/kapet, den 29 Martii 1790, hade dei^ Nåden 
at i underdånighet ^ottaga, Hjins Kongl. Hög- 
het K R o N - P r4 N s É j ; ' öch af Hans Kongl. 
Hpgftet,i gnderdåf^igbet ;;f rljåJfcr fU^j^^,}i/iz^ 
Nädigfii .yil J4 oc^ ;.j6^*f^UQingar v "är .; aCjyalbe* 

2fefy/;t 'Sfthtiri^ et /^ftrygk i. Silf^f gunftbeo^ 
get Qfvgrj^dt. .På fika. fatt har ^ca^éftiiens 
Mynt-C^Bipet til/öréjpe.b)ifvit ihqgfeoipqwti rpe^ 
den ^^|Jåill.e , fom ' $^TS^Kp^P^ ^•^^^b^P^^S'* 
&fver ;dé. af Hai>ft Ma)itj|(oNUN^£ii,r.JUkmnu 
Borgare-Stånd Nådi^ föriindU och be|icräft94^ 
Privilegier <*<*). 

^) Se Inrikes Tidningame, N:o 47, och Stockholoii 

AJleJMnda, N:o 143. 
^X^^^^unds Nytt och Gammalt, N:o 41. Kyrka^Arenäer. 

Q6-r a1lBO^.<ks^ Stift. 

Vid det A ti Nov.-uti Chifiina jyfkä F6r* 
fmlings Kyrka i Götktlt^rg hålne Val til 
Svenjk Kyrkoherde, föito de flefle Röfterne, 
tii et antal af 224 1 på Ht-M- Joh. Ulr. Blom- . 
dabl^ Collega Schols i Götheborg och ÄdjanA 
vid ror fin. Förbmling. < "'Skol-Våfendet. /' , , 

éii I RTo^. öpnadfiji.här et Semtfm'ui^:^f6r 
Skolmäfiitrfp.ä LMdé^ 2i öeiirefaUSuperinten^ 
denten Hr ppa. y^fiii.^^ ^^^^^&Kyv^^^^ 4^« 
Öfver •Injtj^eéior , i ^o^ji^ro af iifgr/^ ^UJfailadil 
Vitnpn fra/i härv^raa^ .^Cpllegieu i 4^ Hus 
raeiJélR ki T^l /För; .clÄttajhaUva ^r, *^9^^?.®^ 

AdjunÄ^n "^ Hr M. .j^oh'., CArifloph. . Zieip^én ^ 
Semiijarii ['JnOroftor 9ch;;lnlpe<ftor.,, yjoäierv^^ 
ning 1 Religionen acb jj&fplkriiter rör^e JPaf- 
dagogiken och Methoden; af en annan llararé 
handledning tii at väl Skrifva och Räkna, och 
af en ibland dem, fom förftår Mufiken ,' under- 
visning i Sängen} utan-äro ock förpliktade, at 
dagligen ömfom i en liten fÖranljal^d^BarrN 
Skofa öfva Tig T SkoF- undervisningen, ocTTat ' 
beflita fig om Migty/ka Språkef, på det Ung- 
domea jpfk^ jära iig bättra fdrfla* l^grX^fkan , 
. , * til $04 Sv. Archivum'; BJandet ii 

til gagns vid Prädikniägar. Man önfkar ock^ 
at Ungdomen måtte fnart gifvas i Händer en 
begriplig och praAilk Cateches^ fom otomdes 
vid Undervisningen, h/A^ at denna art| firdeé 
nödvändigafte BehoffeC« Reformerta Fårfatftlingen. 

Stockholm. 

Den har i Hufvadftaden varande Franfyfka 
Refortnerta Kyrkan har-erh&Iiit en ny Lärare 
uti Hr Joh. Nid. Pdurtoy^ fom ankom d. 23 Jun. 
fiHL til Stockbolio. . HtaAffödd i Halberftad, 
härftammande ifrån en, af de uti de Kgh Preuf* 
StäteVflér etablerade Franfyika undatf Religions- 
tvånget i fit* Fädernesland flyktande JFamillerj 
kar.ihidefat i Berlin, Wifyir där Theol. Candi- 
flat, öch Präftvigd i-ÄJrona utaf de därvar. 
3nie RefcArmerte Paliörer-, enligt déé liti dé 
RefG^p^erta/Förfamlihgarne vedertägnet Bruket. 
Han- h?^' i}Iifvit kallad til Adjundus Paftoris 
vid förén. Förfamling r Stockholm^ och blef 
denfamma föreftäld Söftdägen d. 4 Dec., af Pa* 
floren Hr Job. Vttv^htaa. STOCKHOLM,. : : 

Tryckt hos Joban A^ CAittäÖHW^ 
Den 13 Decembr. I79Z« SVENSKA 

ARCHIVUM. Första Bandet; Åder t onde Stycket. HANDLINGAR. 

Skrifvelse ifrån Hertig Johan af 
Öpergötbland*) tilKrigs-OfverftenS^^^ 
Éryntesfon (Lillie), rörande Wcfter-t 
göchlands Förfvar emot de Daofke ; dat» 
Bogefundj den 30 Jan. l6l2. 

Johan, med Gucfe Nåde , Sweriges >^,GiÖ- 
the$ och WSndeMrf-Furfle I Hertig tii Öfter* 

• göthland. 

Vår ynneft och Nådiga vilja med Gad tilU 
förene. Efter thetj Bengt Bryntesfon*^*)) vi 
i&f iiimme ^ at Jaten är i finnät ned makt tit 

U . , W 

*) Medan Kon. Guftaf Adolf r<]i iij^d tipftigea pl Thtc^ 
. offi, om Viotern férde (jdf Befålet iiSmåland, fal-i 
. ländes in uti Skäne» Ikulje Hertig Jq^qi.anfora Krigä^ 

folket i Weftergöthlarid , fom dar hade under ^fig f6« 

ren. Bengt Bryntesfon. 
*•) Lillie. Han var Son af Krigs-öfvefftén.Si*f»irf« Éit* 

ferifon til HielmeHd", flutefigen StathåÖai^é t)4 tlfe* 
org med Befål i W^tergdthland , fom våf en af dett 
Tidens kåcjkafte Hågudamåa, hvarafban i 4^noet4 
het inlade et iiort Mandomsprof, då han den a Jan» 
1570 tog inDanlkarnes Ligerpl Hiliflgen , hvareft de 

• ^n läng tid hade fift fig; hien méd dfen fVamgSng, 
at han högg ned alt Folket dårirnie, fl at icke 6f^r 
4 Danika undkommov fiimt tenfadé dyrhédelil vår 
egen divavande Gråna ifrån Fienden. Nägte liagat^ bf* go6 'Sv. Archivum; 

a^ öfverfiallfl o($ med roFoch brand, oehBeftS- 
aingarnes beläggelfe, h vilket vi dock med Godf 
Nådiga tithjelp beflite ofs om at förhindra och 
afvärja det m^fla fom möjeljget är; icke thes min- 
dre få är vår Nådiga vilja och begäran ocbalf- 
vaTliga befallning , at J vUle flraxt opfordra All- 
mogen i de Härader, fbm Eder befaliet är, at 
de ihligen begifva figemot Fienden , ehvareR fom J 
kunna fpörja af det bäft kan behöFvas. Och förr 
fe vi ofs til. Sveriges Rikes trogne Underfåta- 
re, at de fig härutinnan icke heller vägrandes 
va^dé, efter thet länder them Qelfve fåväiforo 
theras Hufirur och Tjenftefolck tii godo. 
4 . Gud befallande*. JSogefiind^ den 30 Jtnu- 
arii år i6i2« 

Johannes. 

Utanlkrift: 

Til Adel och VåhiMrdig Betigt BrynU^ Nide- 
ligen. 

,T . Anmärkmng. 

i Det fx mäiåvärdigt , at 1 76 år därefter be* 
felte och förordnade Hans Nfa]:t, Konung Gl)- 
STAFm, förem Bengt Bryntesfons Defcea- 
dent. Herr ÖfverRe - Lieatenanten vid Bohos- 
Mns' Regemente Friherre Joh. Otto Zr7//>, me- 
dtflft Ordres, gif ne Götheborg den 13 Decemb. 
17S8.3 at.i Bohus-Län för lika ordfak formera 
kjn Frir öcM^LanJtvdrns Corps utaf Allmogen y 
^^ftorden möjetigefi blifva kunde. Herr Ba- 
TwiLiilie börjanie ock ftrtxt hålla Sockne-Stäm- 

mor 

\ ter br&t haain^ uti Bobns-Län eU Viken» fom detdä 
\ kallades , famt åfven öfver Swin^fond in ud Norrige, 
.^.iörblifvande^ i^ piendens jLaod.^ alt tU Stetiniki FiasTA Bandet. 307 ^ 

mor 1 Norra delen utaf Länet , och (ick frivil* 
ligt Manfkap, ifrån Staden Strömflad med in* 
beräknadt, til ^»24 Man, utom Orouft och Tjörns 
Fögderier» hvilka lämnade til Konungens Nå- 
diga Välbehag) om de IkuIIe utgöra til denna 
Corps en karl af hvarje helt Hemman, fom 
blifvit 416 Man eller ock när påträngdes utgå 
en utaf Matlaget til fine egna gränfors förfvar, 
hviiken flyrka då blifvit 14CX) Man, alt enli- 
get ordenteligen under/krifne Protocoilen 

Reflen af Länets Allmoge hade fäkerligen 
hedrat fig pä famma fatt, om de blifvit deroni 
anlitade, men fom Hr Baron Lillie federmera 
fick ordres» at afgå til Finland med ena Ba- 
taillonen af Regemehtet under fit Befäl vid då 
påfiaende Krig med Ryfsland, och Rotarne defs- 
utom åtogo fig hålla Vargerningen lika flor fom 
Regementet} få tillät Konungen i Nåder Fri- 
Landt-värns Corpfen at nedläggas , få framt All- 
mogen ville låta fig förhyra til Stora pch LiU 
la Flottornas behof. 

Denna förhyrning flög ock Cå väl ut, at of* 

ver 4000 Man, Vargerningen inberaknad , enligit 
Extraél ifrån Lands-Contoiret i Götheborg at d. 
18 Nov. i789> för Flottornas behof afgått, 
utom ordinarie Dragonerne, hvaraf én del ock 
voro på Skärgårds-Flottan förlagde, Bohus*Län 
är et af de minfta , och har fvaga Seminenter, 
är dock Folkrikt i anfeende til Skärgården* 
Fienden hade väl ockfå kort förut illa medfa- 
rit detta Land, men Allmogen altid lika lydig 
och trogen mot fin Konung , har icke heller här un- 
dandragit fin frivilliga Krigsgärd , fom .bäfl fy- 
nes af detta få lofvarda Exempel, häll^ när den 
U 2 fam» 3o8 Sv. Archivum; 

fanorna därtil blifvit upmantrad af Nltilke Åm« 
betsmäq. STATER UTI SVERIGE. 

Cajana Jägare-Bataiiion ♦> 

Uti äldre tider har Cajana - Ldns **<*) Förfvar 
. beflåt Qti Manlkap , fom därtil ut/krefs af All- 
mogen. Detta förändrades genom ContraA^ d. 
lo Martii i68i> fom 1683 och den 9 April 
1686 ytterligare fladfäflades» at Allmogen Ijelf- 
ve (kulle förfvara Gränfen, och uti Krigstider 
hålla til Ca janeborgs Slotts Förfvar ifo Man. 
Ehuru Ryflarne uti Martii Månad I7i6förflör- 
de Slottet, fom fedan icke blifvit upbyggdt, 
har Länet ändå ftändigt prafterat defle 1^0 
Man 9 fom haft til Befäl allenaft en Capitaine, 
och Allmogens Söner och Drängar hafva jem* 
väl af en färlkild Capitaine blifvit tvänne gån- 
ger om året exercerade , til defs Capitaine ^^• 
fen vid Compagniet blef anbefalt» at exercera 
både Allmogen och Soldaterna ^ hvarmed fort* 

fors 

^) Deima Ståt, ned tiihårig Berittelfe, Sr upfatt i 
CajaDEy/famt til införande meddelad af Hr Friherre 
^ohan Freä. Carpelan, Landshofdinge uti Uleå- 
borgs-Län, Gen. Major och Riddare af K. Sv. Orden. 
Denna nya Inrätning vifar, huru medel/i denna Art af 
Rotering UfJodUngen och Folkåkningen blifvit befor* 
drade uti en gleji bebodd Landsort, och kan i et li- 
ka nyttigt Oeconomiikt afleende £5r Riket f61jas Sf* 
ven pä andra dylika lUllen, Rikets Förfvar oberåk* 
nadt, fom utgör et icke mindre hufvudfakligt FåremiU 

(♦♦"i Lyder under Uleåborgs - Lån, och grånlar emot 
Ry&land. FÖRSTA Bandet. 309 

fors intil är 1733) ^^ Allmogens Exercering 
inflälltes. 

Uppä Öfverftens •) vid Öfterbotteos Rcge* 
mente gjorda hemflällning vid 17^6 års Riks« 
dag 9 blef Compagniet underflaget Regementet^ 
och erhöll fullt antal Öfver-och Under- Befäl ^ 
förfedde med indelte Löner och Bofiällen. — « 
Denna nyttiga Inrättning bléf v4d 1766 års Riks« 
dag ophäfven, och Compagniet åter författ 
uti fin förra orörlighet. Som detta Compagnie 
af ifoMan i alla affeenden är otilräckeligt ^ at 
vid påkommande Krig förfyara 26 Milars vidfiräkt 
Gräns , få blef 1788 til Kgl. Maj:t ingifvit nn* 
derdånigt Projeft til Cajana - Läns bättre För» 
fvars-fiånd, och hvarom Allmogen federmera 
äfven fjelfve i anderdånighet anhöll, at emot 
vifla vilkor utgöra ftörre antal Manflcap til Grän- 
fens Förfvar: .nämligen 300 Man Soldater ^ x 
Profos och 6 Tramilagare, fom flcalle förfes 
med Torp, och desutom af Allmogens Söner 
och Drängar åtgöras 300 Man, fom h varje Tre- 
dje år ikuUe ombytas m. m., hvilket Kongl. 
Ma);t antagit, och under den 2f Aug. fiftn. år 
förordnat om Reglering och Rotering, fom uti 
påföljande Novemb. Månad verkftälltes, då Ca« 
jana-Län eller Härad, beftående af Paldamo^ 
Sotkamo och Hyrinjalmi Soknar, 140 Mantal 
och 912 Rökar, blef roteradt til det antal Man« 
ikap, fom förenämt är, hvaraf enligt Contradet 
Soldaterne eller 307 Man ikola innom 10 är 
(1798) vara förfedde med bebyggda och pä ut« 
marken anlagda Torp med 6 Tunnors utfäde, 

U 3 öppen 

•)P5 Herr Wilhelm CarpetM^ federmerÄ General* 
Lieuteuant, Commendear afSvScda-Orddnodi Fri- 
herre* giö Sv. Archivum; 

öppen Åker och if Lafsland Äng, hvaraf Ro« 
ten endaft odlar 3 Tunneland Åker och 5" Lafs- 
land Äng, och Soldaten Reften, fom däremot 
får Befltnings-rätt för Og och afkomlingar, vare 
fig Söner eller Magar, iom äro af god, frägd 
och dagelige til Soldater. Allmogen underhål* 
ler och bekläder Manlkapet, dock llipper den 
detta Onus för Soldater fonn fjelfve underhålla 
och kläda fig) enär Roten til honom lefvererat 
et follbyggdt, odladt och befådr Torp. Under 
Mötes-tiden betalar Kongl. Majrt och Kronan til 
Enrollerings Manfkapet Ivå ikill. om dagen i 
Traftamente. Beväring , Utredning och Amma« 
Yiition beförjes af Kronan. 

I ahfeende til J^riget och Ryffarnes förfök 
at oroa Allmogen vid Gränfen, verkfläldes ftrax 
Recruteringen, och Trouppen blef fördelt uti 
Tvänne Batailloner, nemligen Lätt Inf anterie^och 
Jågare^Bataillon ^ hvardera af Tre Compagni- 
er, förfedde med Öfver- och Under -Betäl, 4 
St. 3 pund. Partie-Canoner och Artillerie. 

År 1789 uti JuKi Månad blef Kemi Trijk 
Soiken af fl Mantal och 72 Hemmans Rökar, 
tom utgjort til Öflerbottens Regemente 3 i Sol- 
Täat, och Kuolajerwi Lappmark^ föm lyder un- 
der Kemi Trälk Soken af 6 Mantal ock 43 Rö- 
kar, fartnt Kufamo Lappmarks Soken af 26 It 
Mantal och i6f Rökar, med Kongl. Ma|:tsNå- 
tligfte Tilftånd pä enahanda grund och vllkor 
tned Cajana-Lån roteradt öch genaft recruteradt^ 
näniiligen KetDi-träfk utgör 14 Soldater, i Trum- 
ilaeare och 14 Jägare j Kuolajef wi Tingslag % 
^Soldater och 10 Jagare , och Kufamo 30 Solda- 
ter, I Truipflagare och 30 Jägare med iTrum- 
jflagare^ ibm utgör Kufamo Compagnieaf sSpel 

och FARSTA BAKDEt. |IJ 

och lOI Man 5 hvaraf /i9Man /kola förfes med 
odlade Torp innom 5 Års tid. Petto Compa- 
gnie lyder under Cajana Bataillon. 

År 1790 uti April Månad afmarcherade 
Cajana Lätta Infanterie - Bataillon under des 
Chef Majoren Friherre ^e Carnals befäl enligt 
Ordres til Carelen och vidare med Brigaden til 
Jahia i Kymmenegårds Län^ hvarifrån den ef- 
ter Freden hemf&riofvades. jägare-Batailion och 
Kufamo Compagnie bevakade Gränfen , och ha« 
de den i Junii och den i Jul ii Afiairer, dä 
Pofleringarne i Wiritno uti Sotkamo Soken af 
Öfverläslne fiendteliga Troupper attaquerades, 
hvarvid Två Man biefvo dödlkutne. 

'År 1 791 den 16 Martii har KongL Maj:t 
tagit den Förfatning med denna Landtvärns« 
Trouppe , at den utgjör en fär/kild j^agnre-Ba* 
Uilhn af Fyra Compaghier under Ofterbottens 
Regemente, och biifvit förfedd med findgadt 
Befäl famt Pemiinge-Löner. 

Befål vid Caj ana ^ågare-BataiUon. 

Staben. 

Bataillons Gief» Major Friherre Carl Cooftantin 

äe Camal. 
Premier Adjutant, vaéant. 
Second Adjutant, vacant. 
Re^ements Qvartermåftare Syflan förrättas af en 

Subaltern Officerare. 
Bataillons Pråft , Mag. Simon Job» Cafirin. 
Bataillons Fåldkår,C. G. CaUJlråm. 

Ringare Staben* 

Tvinne Manfterfkrifvare. 
En Profos. 

U 4 Om* 3ia Sv. Archivum? 

Compagnie Staten^ 

Paläamo Compagnie, af 185 Mas. 

Capitaine, Samuel Joban Låthman. 
Premier Lieutenant, Henne Otto BraketL 
Second Lieutenant, Henric Wilh. AppelgreHm 
Fåndrik Johan Pet. Bkrkin. 

Hjfrinfalmi Compagnie^ af 184 Man. 

Capitune, Carl Reinboldt Ladau. 
Premier Lieutenant, Johan Fredric w» Ftandt. 
Second Lieutenant , Carl Guftaf von Båkmn. 
Findrik, Fränt?: Magnus Enejkdld. 

Soikamo Cofnpagme, af 138 Man. 

Capitaine, Carl Guftaf Spåre. 
Premier Lieutenant, Friherre Wilhelm Ourpebm' 
Second Lieutenant, Adam von Gtrtm^ 
Findrik, Nils Spokmder. 

Kufmm Compagme^ af 104 Man. 

Capitaine, Georg Augufl: von Ejjen. 
Premier Lieutenant, Guftaf Vafilius Oementioff, 
^ Second Lieutenant, Johan Wilhelm Stiemcreutz. 
Fåndrik» Henric Wolmar Clementioff, 

Vid Compagnieme åro fullt antal Under.C)fficerar^ er^Cömptetti Officerare vid Butaithnm. 

Capitainer. 

Johan Rehiholdt von SchaaiZm 
Anders Duncker. 
Fredi-ic Johan Gufta/sfon* 

Lieutena&ter. 

Cmft TiOman. 
Pehr Målterjledt. 

Secaoi iT^KSTA Bandet. gij 

Second LIeDtenanter, / 

Carl Fredric Håggftrånu 
Anders Forfetli. 

Fåndrikar. 

Guftaf Adolph Tavajljema. 
Bror Wilhehn Aspegren» 

Placerade Lieatenanter* 

C. A. mUerfou. 
M. G. Brann. 
, ' A. P. Sundek 

Batailtons A/lånings Stat. 

X Major, Bataillons Chef, • - R:dr 400. 

X BatailloDS FåltlkSr, 12 T:orSpan. 

biäl och 50* 

I Snbaltem Officerare, fom förrättar 
Regements Qvartermåftare Syflan 
och har infeende 6fver Cajanaxyg» 
hus , får derföre - • - • 50» 

1 Capitaine lönas af Allmogen , fom 

ock forfedt honom med BofUUe, 

3 Capitainer undfä 100 R:dr. - - 300. 

4 Premier Lieutenanter, å 8ö R:dr. •' 300. 
4 Second Lieutenanter, a 65 R;dr* - 260. 
4 Fändrikar, å 65 R:dr, - - • 7,60. 
4 Fåltvåblar , 50 R:dr. - • • aoo» 
4 Sergeanter, & 40 R:dr . • • 160. 

2 Alunilcrikrifvare, å 40 R:dr. • * 8o. 
12 Under-BefSl , i 33 R;dr 16 SkilL - 400. 
Beklådnings hjelp tår bvarje Under- 
Officerare af Under- och öfver* 

BefSl, å 4^ R ;dr 8 SkilK ■ > 9^.3^ 

Samma R:dr 2571.3a. 

Bataillons ftyrka i Profos och 71Q lian, änder- 
Ulles af Allmogen. 

Cajana p dm 30 Nov. ini* 

U y NYA- 3x4 Sv« Archivuk; ' 

NYASTE HÄNDELSER. 

Riksdag i Gefie. 

Under d. 8 Dec. har Hans Maj:t ifrån Stock- 
holms Slott utfärdat Des Bref och Påhud til 
famteliga Rikfens Ständer, angående en alman 
Riksdag d. 33 Januarii *), uti hvilken kailclfe 
det heter: „Oå Vi genom Edert Biflånd och 
Sven/ke Mäns Tapperhet, efter et ärofullt Krig, 
flutat en hederlig och fäker Fred, famt den än 
mera befäftat genom nyttige Förbund} få haf- 
ve Vi anfedt för Ofs tilf/edsflällande ocfi for 
Riket gagneligt , at i någre Fäderneslandets An- 
gelägenheter rådfråga vare Trogne Underfåtare, 
Kikfens Ständer. Vi bjude och befalle derfore 
härmed Nådigaft Eder, Samtelige Rikfens Stan- 
der, at J til den Tjugutredje näfl; inOundande Ja- 
nuarii Eder uti Vår Sjö- och StapelOad Geflt 
infinnen, famt at icke allenaft Ridderdcapet och 
Adelen därvid ftäller fig til behörig Efterrät- 
telfe hvad den, ^nder den 6 Junii 1626, af 
Glorvördigft i åminnelfe, Högdfalig Kon. Gu- 
staf Adolph den Andre och Store utfärdade 
och af Ofs under den 9 November 1778 uplif- 
vade och bekräftade Riddarhus-Ordning, men 
i fynnerhet des 13 och 14 $$ förmå och ftad- 
ga, utan ock, at de andre Stånden, hvilka ef- 
ter vanligheten pläga fända Fullmägtige eller 
Deputerade, fådant behörigen iakttaga^^ ^> Stoekholm, i Kgl. Tf^ckeyiet, I79i»pl 4fidd i4:to. FÖRSTA Bandet. 31^ 

Topograpbie. 

Geflx. 

Denne Norrlands Hufvudflad lyfer nu af et nytt 
och gan(ka vackert Rådhus^ om hviiket man 
fSrdenlkul^ vil meddela följande. Sedan under 
filla olyckeliga Brand år 1776, fom medtog 110 
de vackrafle Hus i Staden, förra Rådhufet, fom 
var bygdt af Sten vid Stora Torget, äfven up- 
brunnity börjades, efter af Kongl. Maj:t gifven 
Ritning, år 1784 detta nya Radbus på famma 
Ställe, upföras, och fullbordades år 1790. Det 
invigdes d. l Nov. famma är högtideligen med 
et rörande Tal af Konungens Höge Befallnings- 
hafvande, Hr Grefve Cronftedt^ fom befvara- 
des af JuftitijB-Borgmäftaren , Herr P. Ennes y 
Grofshandlaren HrC.Garbcrg och Rådmannen 
Hr Sujidijuift. Bygnaden vitnar få aldeles om 
den fullkomlighet och höjd, hvartil Bygnings* 
Konften i vårt Tidehvarf upfligit, at Aannare 
af god Smak påRå , at denna Bygnad onekeli- 
gen trotfar alla andra Bygnader, hvilk^ denna 
tiden blifvit upförde. Des rymd är 92 alnar i 
längden och 48 i bredden, och beflår af 3 Vå« 
ningar. I nederfla Våningen äro: l)Beurfenoch 
Stads • Källaren med 6 Rum för Källarmäflaren 
och främmande Refandej 2) Ruftkammare,Sprut- 
hus och Brandvakts-rum j 3) Tvänne Arretter. 
Medlerfta Väningen: i) Stora Rådhus-Salen och 
Archivum med \\t Förmak 5 2) Stads-Bokhålla<- 
re-Contoiret med des Förmak j 3) Kämners- 
rumetj 4) Stads-Caffeurs -Contoiretj 5) Stads- 
Ingenieurs-Contoiret j 6) de 24 Aldftes Förfam- 
lings^rum; 7) et flum til Civil-Arrefr. Öfverfia 

Vånin. gtö Sv. Archivum; 

Våningen: Stora Aflemblée- eller Dans-Salen, 
fom har fin Läktare för Muficanterna; Mar-Sa« 
len med 3:ne Kamrar och des Förmak; Han- 
dels- och Handtverks-Söcietetens Rum med dei 
Förmak, På Rädhufet äro 66 ganika flora Fön* 
fler. Tornet, hvars högd från Taket til Toppen 
ar 20 alnar, fpelar klockan 12, 4 och 8- Råd- 
hafets Tak och Tornet äro med Koppar be« 
" le % Befkickningar. 

Kongl. Majtts Minifter vid Ottomanni/ke Por- 
ten, Herr Pehr 01. von Afp^ Ridd. af Kongl. 
Nordftj. Orden **),. har under Refan til Con. 
llantinopel uppehållit Gg någon tid uti Wien^ 
varandes där ännu uti Sept. månad, hvarefter 
han fig begifvit den vanlige Vägen til Turki- 
IkeHufvudHaden. Han ankom, jämte Kgl. Se« 
creteraren och Tolken för Turkilka Språket, 
Hr Joh. Dav. ÅkerblaJy den 23 Ofi. til Con- 
(lantinopel, och funno de det Kongl. Svenfka 
Hufet i Pera under deffa fenare Åren gan/ka 
mycket förbättradt och af et mera lyfande ut- 
feende, hvilka Fördelar detta Palats vunnit me« 
delfl den nu afträdande Minifterns och Ridda- 
rens, Hr Gerh. Joh. von Heiäenftams beröm« 
värda Förforg och lyckliga Smak. Denne vit<^ 
tre Herre lärer begifva fig ifrån Conflantinopel 

til 

♦) Utur: Gåtheborgs TUniiigar tår i79i,N:o ii8- 
^^) Om UtDl^moandet och Afrefan ifrån Sverige^ fe det« 
ta Archivunit fid. 189* F6r9ta Bandet. 317 

[til.Smyrna^ hvar hans Svärfader, Hr Grefve Dan. 
IJoh. van Hocbepied^ Kgl. Sven/k Vice - Conful 
och Holländlk Confal, bor> varandes et af de 
Iförroögnafte Handels-hufen uti hela Levanten« -«• 
Uti fiftl. Junio lämnade KgL Svenfke Commisi. 
Ifions-Secreteraren i Conflantinopel, Herr C. G. 
\Ailtfherg^ til Regeringen 12 Turkar, tagne un« 
der Kriget med Ryfsland, befriade och på Ko« 
Dongens af Sverige bekoflnad återfände, famt 
erhöll vid detta tilfälle i Prefent af Porten ea 
dyrbar Hermelins-Pels. 

Käjf. Ry/ke Extraord. Sändebudet, Herr 
Generalen von der Pablen^ Ridd. af S. Georgii 
Orden, fom förl. år ankommit til Kgl. Majrts 
Hof*"), är Qu därifrån i Oft. återreft öfver Fin- 
jland til Petersburg. 

Hr Grefve Georg Potocky^ Kongl. Pol(k 
lEnvoyé Extraord. vid Kgl. Majrts Hof, fjimt 
jRiddare af S. Stanislai Orden och Hvita Örn, 
Ihvilken Herre under förl. Sommar befökt Polen, 
jåterkom i Dec. öfver Hamburg och Köpenhamn 
ifrån Warfchau tilbaka til Stockholm. Ac a dem i er. 

I Stockiioi.m« 

JUen 2 Junii förled, år Ikedde Ämbetsmanna- 
Ombyte i Kgl. Fitterb. Hifl. ocb Antiq. Aca- 
itmitn-i då Stats - Secreteraren och Com. af 

Kongh 
^Se birom Alm. Tidningame för 1791» iid. 48. 5i8 ^ Sv. Archivum; 

Kongl. Nordftj. Orden , famt En af de Adertoi 
i Svenfka Academien Hr Elis Scbrodsrbeim ble 
Pr«fes, och Cantzli-Rådet Hr knå.tf^ilde Vice^ 
Praefes. — Den 24 Jul. hade denna Acaderoie fil 
andra årliga fioraSamRiatikomfl. Öfver-Kammar« 
herren^ Landshöfdingen , Kron*Prinfens Vice^ 
Gouverneur och Com. af Kgl. Nordfij. Ordca 
Hr Grefve Nils ?hi\ip* Gyldenftolpe tog fit In 
trade JTåfom Heders - Ledamot medelQ et Talj 
fom meddelte åt(killiga Uplysningar om fortA 
KgU Vitterbets Academien under Drottning 
Lovifa Ulricas tid^ hvilket af Secreteraren be 
fvarades. Derefter höll Academiens Prxfcs Hen 
Stats-Secreteraren Scbråderbeim et Tal, fo 
innehöll Hiftori/ka Uplysningar om Nöjen oa 
Luftbarbeter vid Svenfka Håfvet tfrän de äld* 
fte Tider til Kon. Jdolpb Fredriks Antridi 
til Regeringen. Deruppå uppläfles Lefvernes^ 
Belkritningar öfver Academiens tid efter annan^ 
afgångne Ledamöter , näml. 1:0 öfver Hans Ex** 
cel. Hr Riks -Rådet m. m. Grefve C. W. vari 
X) ii B EN af Hr Cantzli • Rådet Jac. von Enge» 
ftrom; 2:0 öfver Prefidenten m. m. Friherre. 
Axel Gabr. Leyonbujvud af Chef de Bureau i 
KongK Cabinetet för Utrikes Ärenderne Frih. 
Shering Rojenbane^ och ^:o öfver Hr Kammar- 
Rådet m. m. And. af Botin^ En af de Åder- 
ton i Svenfka Academien, af Expeditions- Se- 1 
creteraren och Kongl. Riks - Archivarien Herr \ 
Carl Joh. Strand. SeiTionen börjades kh 5 och 
Aöts kl. 8* Bibli^ FÖRSTA Bandet. 319 

Bibliotbeker. 

WOLFBNBliTTEL*" 

Under Hans Majrts, Konungens zf Sverige^ 
ftadd på Refan ifrån Ronock til Åken, viflan* 
de vid Hertigens af Brunswik-Wolfenbiittel Hof 
den 7 — 10 Junii, behagade Hans Maj:t,beled- 
fagad af Hertigen, gjöra en Refa ifrån Brunswik 
xWfFoljenhilttel^ och där taga det flora BibUetbi* 
ket i ögonfikte. Vägen togs öfver Hertigens 
Lufl/lot SalzJal^ hvar åter det prägtiga GalU^ 
fiet af Skilderier befågs *). Rejande. 

Herr Grefve åe S. Prieft^ Kgl. Franfyflc Stats* 
Minifler för Kgl. Hufet och Staden Pafis, fom 
tog Aflked 1790 och fedan begaf fig Utrikes ^ 
famt förft til England, ankom öfver Norrige i 
Jul- 1791 til Sverige, tagandes vägen öfver We- 
nersborg til Stockholm. Denne Herre hade i 
fit följe fin Fru, född Grefvinna von Ludolf och 
Syfler til Käjferl. Envoyéen vid Kongl. Maj:ts 
Hof, Hr Grefve von Ludolf. Hon förblef hos 
fin Herr Broder , medan Her Grefve de S. Prieft, 
kort efter aokomilen.. til Stockholm och fedan 
han upvaktat Kongl. Hufet på Drotningholm^ 
fortfatte vidare (in Refa, och befökte efter hvar- 
andra Hofven i Petersburg, Warfchau, Dres- 
den^ Berlin och Köpeithamn, famt återkom til 
I .^ Stock- 

! *) Se det Ainga, r&rande detta b&ga BefSk^ uti Hr von 
Scbirachs Poiit Journal, Jul. 1791, fid. 803. 320 Sv. Archivcm; Bakset x« 

Stockholm dep 1 2 Dec. Vid alla defla Hofven 
har Hr Grefve de S. Prieft blifvit med flörfta 
DiftinAion emottagen. För flera är fedan nämn« 
des han til Ambafladear i Stockholm, men kom 
aldrig hit för de honom federmera updragne 
Ambafladerne til Liffabon och Conftantinopel , 
hvilka han beklädde innan han fick rum uti Ko«» 
nungens af Frankrike Miniftere. Denne Herre 
är utomdes GeneraULieutenant i Kgl. Franfyfk 
Tjenft, famt Ridd. af S. Andre», S. Ludvicfi 
och Malthefer-Orden» 

Hr de Fesvrotj Prefident vid RSkne-Kam- 
maren i Parlamentet uti Dijon, har, efter des 
uphafvande, anträdt «n Otiändlk Refa, och där* 
undet förl. år befökt Sverige , famt viflats längd 
i Stockholm, men har därifrån anträdt i denne 
Jan. Månad , och i SälAcap med KgL Spanfke 
Legat. Secreterären, Herr OntiberoSy en Refa 
til Norrland och Lapland. 

Hr Jof. Pet. Coeleftin* Je P^elboy General* 
Commiffarie vid Kongl. Portugifiika Marinen , 
General-Conful i Petersburg och Rid» af Chri» 
fli Orden, ankom i OA. ifrån Ryfsland öfver 
JFinland til Stockholm, har befökt våra Bruk^ 
och gjort betydeiiga LJphandlingar af Canoner 
för fit Hofs räkning. 

Hr Baron von Nietfcb^ Kur-Saxilk Öfv^er* 
fle-Lieutenant , var förf. år i Sverige, och be^ 
fökte då CarlsCrona. STOCKHOLM, 
Tryckt hos Jobån A. tAtttBoHM, 
Den 13 Januar. 1792. SVENSKA 

AR C H I V U M. ■ I' '^'1 I I / Första Bandet;; Nittonde Stycket. '] '»■■»* BAND UNG AR. 

Tal, håUct af Hr Michael A*7'kar- 

' swÅRD, Laridshpfdinge i Cälmare- 

Lån^ Konungen;; (jen. Adjutant pcK 

Rid. "af KgL öV. Orden, Söndagen d- 

;' 18 jSept. ; 1791 ^^uti Domkyrkan i 

. Calmaty då han,, uti KotngL Majits höga 

, Namn, utdelte Guld- M^daiU$narne til 

de Herrar Officerare V fem biviftade 

Sjöflagec uti Swenjfkjtind år 1790^ 

Då jag, dl DiidendAnigfté följe af it}if|. Ätter- 
f^digfté Kontings ötli Herred **Bef^Unir>g, ' 
(a^t åi Dé€ höga vägifui dag får öfverlämna 
nigra si tde Medaillotier, Hans Maj:c Konun- 
gen fdvärarr^Ua OfHcerare, b vilka biviflat ijet^ 
tfgtbzn Siaget vid Swer>flcfund di^n 9 Jalii 
1790, at- uti Knapphålen >bära; lil* Minne af 
Des Nåd oob denna för SveiWca Vapnen få* 
lyfandb V>^y k hvitkeh:, iKonungen Sjelf med- 
Des* Arfnées^f^loita Jf^^^ade^öfver Ryflca Skit^ 
gard^ «£kAtbn ur\der l^rirtfens af Naliaä Befäl/ 
utbedärj^ag anig Edert Tålamod at åhöra blott* 
några. 'Ch-di.^icKei til Monarkens beröm, ty 
Des Q öra foretag dch Bragder, fom Koriung^ 
(em Statsman ' och i))tnv3Fäithefre, ätd Wida^ 

X öfver I 3:>a Sv. Archivum;' 

ö£ver en (å litet öfvad Talares taford . .har re» 
dan väckt Verldens Beundrat)) tjiifat Des ttik^ 
ne Underfätare; och det kommer EfterverU 
en til, ttt refa de Äreftoder Han af ofs förtje- 
narj -;- icke heller foc at uphöja fjelfva Slagets 
värdtr, ty vi vete atdet beredde den ärorika 
Fred^ fom å nyo befånade Rikets Sjelffländig* 
het, och hvars .Ijufv^i/rupter, yi,, under en vör- 
dad Konungs milda '^tyrelfe , nir njute:— icke 
heller til ^e Stridsmäns,, ära ^.,h vilka :vi im ^ 
fe utmärkas, ty aran^.a^;, yara Hugkomm^n af 
den ftore Monark,' uriderhvllk<?psBan9.r de 
fägtat, bich den Tilfredsflällelfe de^ inörii fig 
njuta, at raöt,.i?ädern6slahdet hafva upfyldc 
deras yttérna:' "^ligtw, ':gbr cfem tilfylleft: — 
Nej , ja^ ivil endafft - iiwd få' Oi-d omtala : A^eJ- 
hrgaresi J^iigt^r im^" SiHdsmdn i allmintet ^ 
LJymewbä emot Befillmfvåre. .■* ^ . 

Lråtoni ofs. då befragtaen.StridnMt), icke 
uppå en Vagt-Parad, et £xetcitie-falt, där haiw 
med /en» , pr änk^pde 'Un^mi ; tili :en «hiaink^ w 
Roflning» änder IjriHigt .kiijngande Mufique ,>igA 
nom fme flffB^tlei. Svängningar och^ ; hartigit 
Salfvor, förnöjer .Ålk|d«rea och kanlke rctåfi 
någras Afund, fprin .tra Cg vaniåttadr.iEtf ickql 
a£ ef få Jyflert .Stånd « vara MedlecMnac; ne|^ 
utanfpljDcn bo£Of}ij|iti:PiiltS där hans foån^Fäki! 
tågets, början, tfl d6$ flat» fmåfte förifeka.AääaiKi 
ajla LjfvetS' Beqväfflligfaf^^r^ dät ^an dageli* 
gen fväfvar uti Faror^f^mgilvetl iitiAäéor ock 
Befvär, och där de få. fitnder, Soldatdnlojote^ 
Hvilan^ af. Befälhafyaiea * fråii den hdgfte tt£ 
den läpRe, miiie användas til Omforg^r^ fo& 
des Trouppes befiåod t- det /kick, ad* ha4 
hvarje Ögonblick måttef vara iiärdif iine nUgtei; FÖRSTA BaKDET. .333 

Itfull^ö^aj' éHer tilutarbetaodé af ik Planef, 
hvilkk Ban i aniedtring al dageligen <ig förSnh 
drandis Omftändigbötér ' pröfvar ii5^gfe , antifi- 
Jen tit eget Förfvar,^ eller til^Ffc&rtdeÉs fördeJu 
igtiga' angripande: alt Omforger, få många ^ få 
vigtiga, at hvarken Tideii til|åt»#y^^lér dét 
f&r mig fSé mö|digt, icm at '«iprakfi¥2 Mdit kunom- vidareT bti StrMé» '<(>bh 'lätoril 

kke Häreil athvilad* li^no voTo<iclid-'S1cädorne 
botade^ äitaa var idkb Lagfiet uti ' Känn pjrrnbs 
fäna«n ^tOätdt' ékei^ den af Omftändi|hété» 
bÖdvSMiga, aF Rondn^ert !Cå driRigtfcJretagn^ 
fi lyckligt utf!Bl|4«i/^öcl» äf''HäW^llf&r«^--H 
Aratar ny-' Dyrka.- 'Natten, knaMSR ä&>ä^k«IQ 
ftr Stiigfitir'' befiöialUteV' ^agotdWittg^nS' Htid»^ 
(b, fyht«« dock vå»äi:!af Läti^aW^t AUr^ffW' 
Made :Strid8mlrt-i(W^lib|/'' lÄ%föngefi^r»MAbisyi 
t«r 'Dsgén^ {^ WöfgåhiApiriSit Méliteni^öi]^ 
likafdm ville ttttdafig&Mrfiatflgiföf at^^iéh fm 
kvarmed \Natär«nfr HéVXé JbeAa^Mi at'öfift^fitä 
^iM> Dagi och XotA afd^-^oHy^fw ftifaRdié 
»orm väéf ei* likafom ''■beWdådeå. "iifllttMt '^ vö» « 
keg^- ?loteorne l-fal^tShigordriiiig-triMiit t^all 
sonan anry-dcande-', (oaft ä«t äi(^fvift ri|änh.vHl 
k«n -ifHgaft' löltte- fi« yiöJia^. -^SlpfclWPlilfi^adli 

iinttnes dondf^nd^ immi- 4kakit^ Bpl^iii 
Kutofne» iivMande ^ISVtoinfnädé tilféhdivDOilat* 
nferi, EW; Lågér 'Aoltf-iibkc ti^föt^iL^teni 
tfsii di|id«fla hiikeliga Mola af Stormens våld 

X 2 , någon rg^4 ,Sy^ ARCiy.ivuijj: 

^tA^on gbkz Ikiftgrades ^ ' var ^t blott för at i 
iuU4ag viU Förödelfens ^rymbet. Där fyhtes 
JFartyg i I4ga fpringa ,i Luften och likafom 
iörfvlnna- med a|la des tapre Förfyarare, där 
Jfyntes aadr^.af Kulor senQmbårode^Qanka oiv 
4an IFöcterne på, de^ Itjeltar». hvilkas Upfya 
Uniio hptfde då de af Vågprne .flukades; där 
ilter andre «v>t 'Grundeit och . Swämferne. kuH- 
IlLaftade och. förflördej Befättniogarne dödade^ 
^ronknad^.^ pll^ flyende på Holmarne^ däf 
jlågo Vänner flopade, fndre får^d^ Qc}i Ryta^ 
pade } Hafvet färgat . af Fiendeira : . pch . Egnes 
Blod^ b^täckt. 9^ de föndeilkotfief Fartygens 
Mytande. defar$.Strändéi^ne.k&i^ af döda elUl 
flöende (^toppan \ Fafa, Förödelfe ^^RaCeri .och 
Förtvlflw fyntes/Och;h(WPdes.rJ5fv8r^t, iiLiOfter»^ 
på. Hafvet^ inom iFartysea ech på näfigr^Cniv 
dei Landen. >Ära<vare $tri4ensyj9cid^ /^i^^nefto 
Olycklige voro, Fieqder, men . de: vpjCo-docl( 
J^Qni/kpj;^ o<:^^deti V9nå'rar icke Seigef?inn«r 
j;^ ;ft iliipa: vid-fu^ jG§LP9dg9S.fö^ ftna /Likar. 
Längf var Segren ovifs^ til defe hon äntfel^Sn o^q 
^töna Yjåre s^delige^ Stridsmäns Tapperhet j 
fij&tM SeiäUiafirtireS:, . .yåi;e käck^ pffioerdires^ 
Pmtanka', Tåi^^Qod och. Ståndaktigheitj. qroq 
$egrens fH[\kpmR ^ Hutade #} Förödelfen, ty Fin 
staden fji^f^fjdes til (ies:N9tt6ns mdrkftr oåg» 
Q. ftonder; fifbröt BlodsQrgjute|f«n ochlUtrjdent 
Cjrrymhet} den började åter vid dep. anns^lk^n* 
d^ PageAStförfta gryning och uphörde ej.rförr^ 
So. vårei Stridsman aiF mtr,y än tjugafyra.tifUBrt 
dijiodjga fagtqnde, hinoi* fig få afmattade^ at 
hviiai) v^r.dem högft opmgängelig,. då änteli** 
gen ^trid^n flöts^^ledsui vi laf Fieijdeit aröfrat 
/ : . ■ j ' J* . Femtio: Första Bandet.' 335^ 

Femtiotre Fartyg, och tagit 6000 Fångar ntom^ 
dem , fom fiupade pä Valplatfen. » 

Sd firidde Svenfkarne vid Swenfkfund «»• 
der deras Konungs Eget Haga Anfivande å.\ 
9 Julii 1790, fÅ firidde de uppå famma Ba« > 
taille-falt d. 24 Aag. i789i då Arméens Flotta^ ' 
faft olyckelig mot en tredobbelt flarkare Fien« ' 
de» förvärfvade (ig en ära, fom förevigar Min« - 
net af des Inftiktare, den tappre och värdige 
Svenlke Riddersmannen, ' hvars Förtjenfter, 
Kon/kaper och Medborgelige Dygder, ej altid' 
af des Samtida rättvifades, men med Tider** 
ne blifva alt mer och mer både Rare och ^Hägt: 
ikattfider jag menar, Fältmar/kalken m. m.^ 
Grefve Augoftin Ebrenfwård; och få firidde 
Svenjkarne vid alla de Tilfdllen änder fift för- 
flotne Krigs där deras Mandom, deras Trohet 
mot Konungen, deras Kärlek och Tilgifvenhet 
f&r Fäderneslandet pröfvadesj och bvarföre 
hafva ^e få firidc ? för vårt Lugn 9 och deras 
egen Åra* Vi hafve njutit Lugnet då deras 
Blod runnit, lämnom dem Äran; och det it 
Medborgares Pligter, at med Ömhet vårda fig 
om Stridsmän i aimänhet, och högakta Befäl- 
hafvare i fynnerfaet. Olyckligt det Land, hvil^ 
ket anfer fine Förfvarare för legde Dagakarlar^ 
och en gäng Ikulle behöf va Förfvar af en för-' 
aktad Här 5 där /kulle fnart förfvinna den A/^^-« 
borgerliga Dygd j fom enfam alftrar flora Gär- 
ningar och utgör den verkellge; Hjeltens flörfla 
Ära. .• ^ 

Träden nu fram, J redelige Herrar och 
Män , och eraottagen af nmn Hand de Heders- 
tekn, jag) å min Allernådigfte Konungs Höga 
vägnar^ Eder öfverlämnan De Ikola altid pä- 

X 3 miona $26 Sv. Archivum; 

minna ofs hvad vi are Ikyldige Stridfens Gkid| 
det mägciga Väfende, hvars Dyrkan detta 
Tempel är helgat y fam få fynbart til denna 
ftand Ai^yddat vårt Land, bevarat Kondngen 
uti Striden, gifvit Honom Segrar och ofs Fre- 
d^} hvad vi are Ikyidige den fiore Monark f 
foiHi iör Sit Rikes Säkerhet och Åra, upoffrat 
Hofvets Pragt, Nöjpn och Väiluft, och med 
Ekler delat Krigets Faror och Befvär; hvad vi 
äjre Ikyidige Eder och alia redelige Svenlke 
Stridsmän j och måtte deda Teknens åikådande^ 
uti Ynglinsarnes Bröft, fortplanta de Dygder» 
genom hvilka Jfegrat: då Ikal ock Konungen, 
n^r det påfordras, aldrig fakna trogne Följen 
Ilagare ej heller Riket tapre Förfvarare. 
Så Uogt Talet 

Detta af ^dla Tankar , af Svenflca Känflor 
öfveralt lyfande, hvzvje Krigsmanna* Bröft i 
fynnerhet opeidande Tal hölls uti Cboret af 
Domkyrkan, dit Herr Landshöfdingen, efter 
Gudstjenftens Hut, upträdde» beledfagad af de 
Hrar Officerare, fom då undiingo Guld*MedaiI« 
lonerne» hvilka åter framburos af unge Ädlin- 
gar , Herr Landshöfdingens egne Söner - - et 
Framträdei fom äfven fårdeles rörde de talrike 
^(kådarne. Utdelningen /kedde med vanlig 
Högtidlighet, och til följande Hrar Officerare: 

jif Ca/mare Låns Infanterie^Regemente. 

Capitaine Hr Papke^ 
— . — — von EJfen. 
- Lieuteriant — Rudebeck. 

— — — Ct ni» förd. 
Fänrik — fFetinherg. 
'.-rr rrr ^ — . Stiltonman . 
1. Fänrik F6Rff«rA Bandet. §37 

Flhirik Hr Hafiffkampf. 
Rappe. 

— — — HolmfteJt. 

— — — Seger ft en. 
— . — •- Qwickfelt. 

Af Arméens Flotta. 

Fänrik Hr Melén. 

— — — Lind. 
— Dableer. 

Deffc Hrar Officerare blefvo, jämte Sta- 
den Calmars högre och lägre Ämbetsmän, til 
Middagen undfägnade af Hr Landshöfdingen 
på Skålby *), under hvilken Måltid Konun- 
gens, Drotningens, KTon-Prinfens och det öf* 
riga Kongl. Hufets, Skålar, famt fedan vidare 
Skålar för alle^redelige Stridsmän och för Cal« 
mare Läns Välgång druckos5 hvarefter Sälfka- 
pet, under ifrigafie ön/kningar fÖr Konungen 
och hela Riket, åtlkildes ***). NYASTE HÄNDELSER. 
Rikets Adel. 

Under den 15 Maji 1790 har Kohgl. Majit 
ilrån Redden vid Fredricshamn utfärdat Di« 

X 4 . plome, 

•) Kungs - Ladogärd, anflagen dl Landshfifdingen i 
Calmar. 

^) Se vidare Inrikes •"ndniDgame, £6t Sr; 1791 , N:o 

77-- gas Sv. Arcrivum;^ 

plome, hvarmedelft LandshöfdjngarfieL Brigade- 
Cheferne och kiddarne af Kgl. Sv. Orden, Hr 
Sim. Wilh. Carpelan och\Hr Job. Fr. Cerpe^ 
lan i blifvit uphöjde xkti - Friherre ^^Stknå och 
Värdighet, famt fedan på RiddaiiebuCet intro- 
ducerade under N:o 3io« Krigs - Ruftningat. 

Til dem under år 1791 bör Sfven den fogas, 
foni enligt Kongl. Majrts Befalnings uti Dea 
Skrifvelfe, datHaga, d. 20 Maji förl. år, fö- 
retogs uti Carlscrona ^ i anledning af de fiarka 
Krigs-moln fom dä upftego emellan Hofven i 
Petersburg 9 London och Berlin, famt til bibe- 
hållandet af en värdig Sjelffiändighet för Riket, 
pch til fredandet af Handeln och våra Kufier. 
Til följe häraf verkftäldes genaft den anbefalte 
Armement, och otruftades en Örlogs •Flotta 
beftående utaf 1 1 Linie-Skepp och 1 1 Fregatter 
uti a:ne Divifioner , uti itvHka Konung Adolf 
FredriCj x)m 70 Canoner, var Chef Skeppet i 
den förre, och Guftafllly äfven om 70 Cano- 
ner, var Chef- Skeppet i den fenare. Sedan 
en mera fredlig Ställning emellan förenämnde 
Hof inträdde, och ingen Engelik Flotta» ehuru 
utruftad, blef fynbar 1 Öfterfjön, fä äftaklades 
ock efterhand den Sven/ka Efcadern i Carls- 
crona , få at den i Sept. til fullo desarmerades. 
Denna få Ikyndfamma och ftarka Utrufining, 
kort efter et hårdt Krig, ochj uti hvilket juft 
Örlogs«Flottao lidit fifiorA-Förlufier, vifar ick« 

des« Första Bani)£T« 339 

desmindre Konangens vifa och modiga Vård 
om Ge Rike vid alla TilfaUen. 

Man vil härtil foga några andra på vifst 
fitt hithörande Förfatningar. Til en GeneraU 
Befiktning af Skogarne i Riket, blefvo de fle- 
fte Skeppsbyggmäflare i Carlscrona och någre 
Sjö-Officerare i förl. är beordrade, h vil ket af ven. 
Ikedde ifrån Arméens Flotta , för at utfyna det 
nödiga Verket til föregående Skeppsbyggn^der., 
Likaledes befor den nyligen utnämnde Dire- 
Aeoren vid Lots -verket. Hr Öfverfte-Lieute- 
nanten Erik Klint ^ Rid. af Sv. Ord. med St. 
Korfet, under förleden Sommar, med Jagten 
Colding, alle Lotsftällen kring Rikets Kutter, 
hviiken Kongl. Amiralitets. Officerare utomdes 
genom nya Sjö- C|iarte- Verket gjort Cg förtjent 
om Riket. . . , . Kyrko-ArendeTé 

Skah A 'Stift. 

Den nybygde Kyrkan uti Skjårf^ Annexe til 
Wings Prsbende-Pafiorat nära vid Staden 
Skara, invigdes Söndagen d* 11 Sept« af Stif« 
tets Bifkop Hrj D. Thure Weidman^ med^lft 
Tal för Altaret öfver Pf. 122: i, hvarefter 
Förfamlingens Pattor. Proflen och Or. L. Le« 
äoren. Hr M. Nils SipartZj höll Prädikan: alt 
beledfagat med vanlig högtidelighet. Kyrkan 
är ljus, rumrik och prydelig, famt belägen 

X f . uttticd tftmeå Landsvägen pi en höjd bredevid m 
täck InQö oti det vackra Walla-Häf ad ^). t Riddare 'Orden. 

Kgl. Kammar -Rådet Hr Joh. Dav. von Rei- 
cbenbacby Öfver-Kammererare vid Kgl. Kamma- 
ren i Sven(ka Pommern och Öfver-Licent-ln- 
fpéAor i Scralfund, utnämndes af Hans Maj:t 
d. 28 Apr. 1791 til Rid. af K. Nord fl j. Ord. 
Han är, näft Gen. Gooverneuren, Ordförande 
i Kgl. Kammaren, och har ^efl^idt föpenämde 
bcgge Ämbeten fedan 175^9. S&lfkaper. 

Stockholm. 

Uti Kongl. Patrtotijka Sålfltapet har Advocat- 
Fifcaien i Kongl. Bergs-Collegio , Hr Dan. Lu 
tbandety lämnat Ht rum, fåfom Ordförande för 
Tredje Tertialet af forledet Är, d. 17 Dec. til 
Bergs^Rådet Hr Gufl. Ad. Leyonntntk^ foni då 
valdes til Pracfes uti Säl/kapet för Förfla Ter- 
tialet af År 1792. / Handel. 

^} Se det ifrlga ud Inrikes -Tidftingame, C&r 1791; 
N:o xoo. / Handel. 

Håra betydande Sillfifket på Böiuslin/kii 
Koflen är för Riket kan ibland annat flätat 
däraf, at Sverige blott för SUl'Tran% fom ko- 
kades år 1790, indragit en Summa af 45:0,000 
R:dr^). För år 1791 har detta Fiflce, ati Bo* 
busiänlka fä Norre fom Södte Skärgärden, va- 
rit ickq mindre anfenligt, få at Sill til den 
myckenhet bl i f vit fångad i Nov. at en Tunna 
däraf kottat i Marflrand blott 12 £«• Topograpbie. 

GSFJUE» 

I anfeende tWJlikf dagen y fom na baltes uti 
denna Norrlands Hufvudflad, vil man här in« 
föra några Omfländigheter fom röra famma 
StaJ och Slott ""% 

Stadens Tomter utgöra et antal af 95*^^ 
efter fkedd Reglering. Den af brände delen af 
Staden är nu fullbygd med flera vackra Sten« 
och Trähus-Bygnader , efter regullera Gator och 
Qvarter, famt et ftort Torg, och en med Sten-i 
roar forfedd, lång och rät Strand-gata. Des- 
Qtom är Staden 9 på Nordveftra fidan , utvidgad 
til g Tunnelands rymd 5 äfven med ordenteligtf 
Gator och Qvarter, til det mäfla bebygd. 

Stadéni 

^) Se Lunds Nytt och Gammalt, for irpif N:o 31. 
^) De 5ro tagne utur den under Trycket varande 

SjundeiDelen af fram!. AfTeflbr Tonelds Geograf hA 

rnn Sverigtj fid. 17 f61j. $ii Sr. Ar^kivum; 

Stadens Folknumer fieg 178O til 4419 
Perfonerj år 1772 voro här de Mantalslkrifno 
2716. MantalsflcriFne för år 1791 äro 30K9 
Perfoner, och Stader)S Folknumer är i det 
minfla ffoo dito. Kronans Inkomft af SJå- 
tullen allena > för åren 1788- 1790, var per 
medium 29,000 Riksdaler årligen. 

Stadens npodlade Jord ftiger til 1699 
Tunneland, fom merändels nytjas tii Höbärg-* 
ning; desutom Skog och Mark emellan 4 och 
5000 Tunneland. 

Slottet j iotn hade Sex Torn famt Kyrka^ 
och kallades i förra Tider Gefieborg^ har blif- 
vit anlagt af Kon. Johan III^ och fullbordat af 
Kon. Gufiaf Adolf. Ar 1637 blef det förord- 
nadc til Landshöfdingens Refidence. Det af- 
brahn helt och hållet den 6 April år 1727 « 
h varefter det blef Staden förlänt til en Ty /k 
((yrkas inrättande^ fom dock aldrig, kom hvar« 
ken til början eller fullbordan ^ utan liodo da 
förbrände Murarne orörde och obetäckte» intii 
des Stadens Invånare, oppä Landsböfdinge*. 
Ämbetets Anmaning om Kyrko-bygnaden, på 
J740-talet, förklarade fig ej behöfva denfamma^ 
utan önskade, at det äter til Landshöfdinge- 
Refidence måtte repareras, fom^ uppå gjord 
underdånig Anmälan, blef af Hans Naj:t i Nå* 
der bifallet, famt viffe äldre årens Balancer och 
Rcflantier därtil anflagne; h varefter det ock 
efterhand £å verkOäldes^ at Slottet å nyo blef 
upfördt til ) Våningar, och L.apdshöfdingen> 
General.- Majoren Baron Gripenhjelm, år 1751 
kunde det bebo. Emedlertid blef ock år 1738» 
för Lahds-Cancelliet» Lands-Contoiret, Landt- 
biäteri^ och Landt-Ränteri-Contoiren^j bvilka 

före ftre -Branden varit i {jdfva Slottei, en jfihr/kild 
Flygel pä fjeifva Slottsgården af Sten upbygd 
och. fi väl inrättad med färikildt Aadience-^om 
för Landshdfdingen 9 Conference-Sal ock tifaräd^ 
ligt flora Ram för alla Arbetarne ellen 6et)e4 
ningen, och Hvalf under för Landtfnäteri^ 
Ca&n fantt Lands-Contoinw oth Lands^CäneeUié* 
Archiverne:: i.at det ickte lärw finnas bättra ödi 
beqvamligare i någon annan Landsott. Gent 
emot famnm Bygnad är ock Vid bör^nf aC 
z750*talet en- annan Flygel^Bygnad gjorä af 
Stefl fop £tbU- och .VagnsHrjimiDen; Delfe ^:Qe 
Flygel- By gnader til Slottet omgifva, <iiibiUa> 
fidor^ en mot An /lottande vacker Parterre med 
2 Affätningar^ inrättad år 176^ af då varande 
Höfdingen, na framl. Hans Excel. m. m. Fri<« 
herre Carl Sparre. inom Borggården, fom nM 
är med prydlige Järn-Sporrar och Stenmur^ 
xnedf Gallerverk ofvanpå . rqndt- omkring^ Jö^i 
fédd,, är i Sydveftra . hörnet Slotts ; fäiigeTfel^ 
Sfveh af Sten, bygdt år 1732.^ Borggårds-mö* 
rens 
fom 

ibland de ftörfta och bäft bygdä 'Mufén, livat-' 

jämte fl^ra ät de ^HkAdlahdes Magaziner Qch 

Sjöbodar förftördetf. Rådhufet . afbrandés dä 

öckfå *^. pen afbräWif Planen, i längd vict 

^ Detta RSdhas^upbygdes' fedan If nyo, och "Sr nu,l^* 

af de ft6rfta och prågtigafte, fom iinne^ tM tih^co^ 

. Sttd.>:Sv^|gr. S^ de? Qe^rifoiBg uti/d^tÄ Ar- 

'éffiv. St: ig/iid. 315; åfven (om om 'dépi 4jdgt;;4- 

* ligget, bvarmed Kohangiens-Wcdaillön utJ des ft6rti' 

S^idhfsiSa) up&ttes^d^ ^Noy. ijgi, ibid IkAs^^ 

>LSt 17, iid. 089 följ. 314 Sv. Aachtivum; • 

pab 740 och til bredd ^80 alnar , reglerades 
gt^naft efter Olyckan, och indelades parallelt 
med Kongsgatah uti 7 lika ftora Qvarter^ med 
12 alaass breda Tvärgator emellan. Äfvea 
Uef en. Hy Strandgata vid flora Ån anlagd. 
Stora Torget bief til dubbelt ntvidgadt. £fret 
.denna Reglering komma ock de fotrige Byg« 
naderoeil Staden med Tiden at rättas; då de 
fitrfalla. De nya Tomterne äro til en fior dd 
ilied Stéohoa bebygde, hvartit en lätfhoggeo 
Sandflen/ fona icke drager Fuktighet dl Tig^ 
oytjasf och finnes» 'denne Stenhårt I hel» ne^dca 
ottikirii^ Staden. > » : *« 4 . Ill • I 

, Befkickningar. . 

l|QO|grWåj:ts ?xtri*ErtVqyé i FoIen/lHr Lari^ 
1>on ^V^ejiråm ^^^A.9^i Kongl. Nord'ftjyp^den^' 
reRé "d. 28 S«pt.' ifrån Warfcbäu^ ,för -^t befö-. 
k^^v f ä3ernesfandl<?t j mep viftas SFvec j/intern 1 
Bprliii/ Vnder haiis Frånvaro bevakas^,5de Sve^». 
^} , Angelägenheterna af jCommlijiioris - Sécrete- 
rafeh, Hr Sam, r^ipl^ C^7Zr^/»~ i^fq^ 
4^^iaraires., Kort.we ÄffeTan ifii^^.Warfchaa, 
vederfors Hr * En vovven dej[i Kad/^n, at Hans 
IjTajtt^^KöNuriGEN af' Polen 'ffoä FäHder ät* 
Kanisr Son, det förda Barn, fom han fåt med 

3n Fru, en Pollk Ap^ls-Dame,.^fc(dd Fröken 

' - f^irMajrt har ötrikniint Des Extr. Gnvoyé 
vid TyJkä Riksdagerlx Rpgenjjbi^rg,, friherre 
fii^fii Qjfgnftiirn0.^iji des Nfh^iftie-Pteofpot. 

. ... ^ ' / vid F6rs'ta Bakd^et. )3J 

ftd Kgl. Hofvet i Ltffabonj han begaf fig ock 
cL 8 Nov* från Regensburg , men uppehåller fig 
aa utiMMeu%^ Kurf&rflens åf Trier Hufvud* 
Sad, céh fav4r Konuogen» af Frankrike Hrar 
firöd^ff Grefvarneaf Provence dch Ättois, fö^ 
någon Tid' faflat fit Hot —-Til Envoyé i Re- 
gensborg hor Haiif Ma):t åter utnämnt Kammar^ 
berran .i>€lr Rid. ;a£.dM Nordftj- Ofden, Hf 
^TéhiQ^ QaRi' Sch$$téi% -voft Afcbéradenj 
emedlentid är< vår där varande CMmdYiffions* 
Secr^rarB,'Hi:€arl M, Sibårhing^ Yl^K: SwtxM 
Chargéd'Äffaiie8 vid TyflCi Jlikåd&g^;-* • I ^^. Folk- M<>/ickeiåb^t. 

•♦ • • # 

i i f'. ti-.i' 1. föm b'lfta'_flartlrt af !(lÄ>',öCb,,4o'i£o. ^ QiA; dera»^ 
FoWr-mWkérthfet' föV JfM' i^gö råf tnan. na^d-^ 
defa föl;. .Uriderrättelre. ' .'' . V , .", 

Uti ÄBö-5*i/^ .,, v> z\}.^:ii 

>' Enligt den Beräkning, fom vid TabelU 
verkets författande år 1790 blifvit gjord öfver 
Folkmängden i Äbo Stift, beflår denfamma af 
43 5" ,646 Perfoner, nämligen 2085^78 Mankön, 
och s27,o68 Qvinkön. Således har, efter an- 
ftaH JirmfBrclfe methTTSf *fff Tabef^-t^Btlpr 
mängden i detta. /S^id : tnooi ;f l^s Tid blifvit 
VJökt med 39,999 >erfpner, x^m^^^A^^^^ 
ManWm och 23,4^4 Qvmkön.— Undernamma 
•' •-.: 'V -'• -'J års |3^ Sv. Archivum; BakdDet^i. 

flrs: fdtlojpp bafva j Åt)0 Stift bliFvit fSdde 
X6934T Perlbner^: nämligen 8381 Mankön pcb 
7964 Qvinkönj famt döde under .faxmx)a/fid 
135399 . Per foni^r, : nätniigen 69^^ Mankön. och 
$444Qvkiicön; uplöfte. HjOoelag äro 4194, och 
vig?Iq 38f3 Par. —Däremot har FolkAaagdefi 
an^^r.de fiAa f årens förlo[^ inom AAa "StsLik 
i^aärkeligea aftagit, få at dä denfammadriZT^t^; 
befiod af .9ggg P^rfoi^f ^dämllg^n t44$9 Man*^ 
iiöQ oc;h 5489 Qvinluxn, befanns .åeéii^ltjgo 
Vtgpra. ei)daift 3979 Mankön ochl r f 49$ vjQvia^ 
köo^ tilfafDOians 9174 Perfönen i.:..-. b i.^r ::Zf 

Uti BoRQo 'StifL 

Under loppet af år 1790 äro Qti Borgo 
Stift födde 9762 Perfoner, 49^3 af Mankön 
och 4309 af Qvinkön; DÖ^ Srö '13,496 Perfo« 
ner, 7013 af Mankön och (5483 af Qvinkön; 
146 Qvinnor hafva ;fKdt-'TtiHingar och 4 Tril- 
*ipiaj. — |:r^^Ii^n^9Q QcJIjl QS.ws f^^r haf>^a^ 
éÖdt I a"pf Mankön och 13 åfövinköpi <|mellan. 

ä T^loch röo ^]if af^Ma.nkön" pcfe 3 af ' Qvinkön } 
fénäft"r^^v1hnå-'Äar I^ Öfver Ipo år. 

Hela Folkmängden i detta Stift gar tfl 2^9,977 
Perfoner; af h vilka 1 32^3 4f .äro Mankön och 
137,63a Qvinköri; -- - 

-!• *-'l' ^'^'i' M*);» f- ' iw»' "J4* . . *■- IlTA 

5.V ^- b 1 -STOCKHOLM/ 

*' ' l^ryeW hös ? oB^ariVA. .CAKtsaHiii/ 

^^..^ Den ax Januan 1792» SVENSKA 

A R C H I V U M. Första Bandet; Tjugonde Stycket. NATIQNAL.BIBLIOTHEK, 
Inråttadt uti Stockholm år I792« 

Sedan Underteknad opnat et Svenjkt Arcbu 
vumj har jag na ock vidare åftundat, at 
kanna med detlanlma förbinda et Nationalt 
Bibliotbek. 

^åfom )ag tagit den Förfatning, at det 
Svenfka Ärchivum,' detta Förrådslius för vår 
Svenfka Hiftoria, icke noåtte uphöra med min 
Död, atan förblifva en oafbraten Ferkjiad för 
Sanningen; få är jag ock fmnad, at af den Vinft, 
fom pä detta Archivum falia månde, använda 
En del til: Inrättandet af et Bibliothek, och. 
en Annan del til : Vården af detfamma. 

Detta Bibliothék har til Föremål: at famla 
nyttiga Böcker > ibland h vilka man dock gifver 
Företrädet åt de i Svenjka Hiftorien. Hvar- 
f&re detta? 

Ty BiBiiOTHBKET Sr Nationah^ det 
vil fäga: det inrättas til Nationens Tjénft, för 
IVationens Hiftoria, ägandes Ordet: Natio« 
^ALT här ingen annan, hvarken flörre eller* 
inindre, klarare eller doldare Bemärkelfe. 
' Det är atbnodes bekant, at framh Hof- 
det, Hr Carl Guft. Warmholtx, förfat- 
et Verk öfver Svenlke Hiflorici, under 
Y Namn 338 Sv. Archivumj 

Namn af Bihliotheca Hiftorka Sveo^Gi>tbicå\ 
och hvaraf Sex Delar, genom min åtgärd 
fåfom Utgifvare^ redan ligga under Almänhe- 
tens ögon uti Trycket. Min önfkan är för- 
denflcuil den få aldeles lofliga: at efterhand 
kunna famla tilhopa uti et Bibliot^ek, dels 
alla åtminflone de förnämfl& Böcker och Skrif- 
ter, fom detta Verk upräknar och be(krifver, 
dels de Arbeten och Handlingar, ibm antingen 
kunnat unga denne eljefi iå marg)cunnige Man> 
el. ock föril efter hans Död fedtdagsljufet. Märk: 
dftta är min Önskan.—^ Fullbordan tiU 
hörer det Almånna^ Medlet är ofs gemtn- 
fornt y nemligen: min Flit och andras under^ 
ftåd. 

Bruket af detta Bihiiothek blifver, at Til- 
gång til et få beikaffadt Bok-Förråd må ägas» 
uti Rikets Hufvudftad^ för alle dem^ fora där- 
utur behöfva Uplysning , i fynnerhet for dem ^ 
fom antingen underfiödt detta Archivi otgif* 
vande, eller arbeta i Svenfka Hiftorien. 

Men för at med få mycken flörre Säker- 
het och Lätthet kunna upnå et fädant Ända- 
mål ^ få har jag förbundit med detta Svenlka 
äfven et Altnånt Archivum^ fom jämte di^tta 
utgår, och kvarmed redai>. är gjord en Början. 
Företalet til detfamma upgifver des Innehåll 
och. Inrätning, nuen Vinflen på i^g^^e Archiver- 
ne an/lås til epabanda Bruk. 

Af egna Medel kan ingen ting til detta 
Bibliotheks grundande eller beQånd bidragas *) ; 

utan 

^^ Detts intages fS mycket .igonfkenligare, nSr bår- 
medelft upgifves*, buruledes jäg , under loppet af fif^L 
eller' året 179 1» upbar afmk) Lön, på- Kronans 
Extra-Stat^ dock efter vederbörlige Afdrag ud KgL ' FÖRSTA Bandet. 339 

Btan hvilar det enclaft pä Denf Botn^ af hvil- 
ken det bär Namnet, af Nationen. Detta 
Biblioeheks Inrätning är otomdes det fi/la 
Offer, jag hembär det Svenlka Almänna; äfven 
fom detta fammanbundne Archivum är det 
fifta Arbete , jag uti mit eget Namn utgifver. 

För de Medel, hvarmed deffc begge Ar- 
chivers utgifvande underflödes af det Refp. 
Almänna, Ikal här uti deltm Svenika göras en 
fä Ikyldjg fom befländig^/P^^o^ medeift För- 
tekning på de Böcker och HanJfkrifteri bvaraf 
Bibliotheket kommer at beflå, och hvilken uti 
detta Svenfka Archivum /kal befländigt läggas 
under det Almännas Ögon. 

Men hvad, fom hos mig brifler i Fond 
af redbara Medel, til denna Inrätnings grun- 
dande, vil jag föka på något Sätt godtgöra 
utur mit eget Bok- och Handlinga-Förråd,, gö- 
randes härmedelft til detta Nationale Bibliothek 
en Donation af alla de Böcker och Skrifter, 
jag fjeif hittils dels författat^ å^h utgifvity 
dels fårlngt^ hvilka finnas här nedanföre 
upräknaHe uti Bilagan, under Rubrik af: Min 
l]nderdfin'tdmjukafte Merit- Lifta '^ och hvilka 
aJla jag, på fyra när, fjeif ockfå äger. ^ 

Hvad jag mera förmår görj^ til denne In- 
rätnings Befländ och Förkofran, får Tiden ut- 
vifa. Min Ålderdom Ikal emedlertid vara /ä^- 
lydlg och nyttiga ofkyldig och gl^ad. — Ack! 
måtte bara mina dageligen infor Gud gjorde 
Önfkningar för Konung och Konunga Hus, öf- 
ver Land och Folk, fke få vifst tiltylleil, fom 
min Glädje 4å ock blefve fullkomliga oafbruten!! 
Y a Uti 

Stats-Contofret, «d Summa Aon femtio och fem R:d. 
44 fs. ^ 34JÖ Sv. Archivum; 

Uti Konungens Nåd och Nationens Ytt- 
nefl inneflutas både Archivum och Bibliotheker^ 
af Begges 

Tro-Tjenare 

Stockholm^ Carl C. Gjörwell, 

. 4. S8 Jiui. 1792. KongL Bibliotbecarie. 

Bilaga. 
Min Underdån-ödpijukafte Merit »Lista. 

Carl Cbriftof* Gjörwell 

Blef| efter fallbordade Studier i Abo> Land, Greifs- 
wald, Leyden och Caen, och gjorde Refor uti Tyft- 
land, Danmark 5 Holland och Frankrike ^ antagen den 
II Mart 1755 til Extraord. Cancellift vid KongK Bi- 
bliotbeket i Stockholm, befordrades den ai Nov. 175g 
til Amanuens vid nyfsnåmnde Riks-Bibliotbek, och 
h varpå Kongl. Maj:ts FuUmagt, fåfotn Bibliothecarius 
vid (amma Bioliothek af de^n o Martii 1764 följde, med 
Vice-Bibliothecarii Lön , och Nådig Förfäkran om ver- 
kelig Befordran vid förfta fig yppande Ledi^et; imed* 
lertid erhöll jag, på underdånig Begåran, d. 13 Aog. 
i?8i 9 af Hans Kongl. Maj:t Tjenftfrihet und^r al den 
Tid jag lysllofåttes med Arbetens utgifvande af Tryc* 
ket. 

Hårtil fogas nu fördenikuli 

FÖRTERNING 

På alla de af Trycket utgifna Arbeten , fom 
jag i) författats 2) ntgifvit; eller ^) får lagt. 

!• Somtnelii (G.) Cogitationes de Anno Hebrseo- 
rum ecclefiaftico & civili. Lund, 1748» 4* Jag re- 
iponderade; förlade fäledes denna Disputation. 

2. Bref om Blandade Ämnen. St. i ^ la. Stockh. 

»754 f 4- 

3. Stockholms Hiftorifka Bibliothek^ St i -3. 
Stockh. 175^9 8« 

4. Svenik« FÖRSTA Bandet. 341 

4. Svenflce Mercnrias» Sex Årgångar, f6r Jol. 
1755. Jan. i76i,uti 18 Band. Stockh. 8«' 

. 5, Genvig til Lårdoms- Hiftorien. Stockh. 1755, 
8. Afbröts af Förläggaren^ L. Salvius, fedan blott 
nägra få Ai'k blifvit trykte. 

6. Lefvernes-Befkrifningar och Carafterer om ftora 
och namnkunniga Månniikor. SamL i, 2. Stockh* 

I75S» 5Ö, 8- 

7. Generalens J. R. Patkuls Lefvcrne och D6d, af 
M- Ranft. öfverfiitning ifrån Tylkan. Stockh. I75ry, 8» 

8. Generalens Frih. IC Cronftröms Lefverne; St. 

1756, H. 

9v Kon. Jacob I:s i England Regering. Stockh. 

175Ö, 8. 

10. nUrkvårdiga Lefvernes.Beikrifbingar. DeL i^ 
2. Stockh. 1757, 8* 

11. 'SvenÄa Bibllotheket Del. i-5« Stockh 175^7- 
61, 4. 

12* Nya Hiftorien om Chtneferne, Japonefeme - . 
af de Marfy^ åfverfatt* ifrån Franfylkan af J. Kåding^ 
DeJ. 1-6. Stockh. 1758-60 , 8* De fenare Delarne ut- 
gofvos på främmande Förlag* 

13. Kon. Guftaf Adolfs Tylka f ålttäg. DeL i, a. 
Stockh. 1759, 61, 8* 

14. Drotn. Christina^s Arbeten och Mårk- 
värdigheter af J. Arckenholtz. öfverfåtning ifrån Frän- 
(yikan. Del. i, 2. Stockh. 1760 , 4. 

15. Förråd, eller Samling af åtlkilliga HiftorHka; 
Moraliika och andra Änmen. Del. i , St. 1.3. Stockh. 
1760, 8. 

16. Svea Rikes Krönika, f6r år 1761. St. 1762, 8« 

17. ««—-», for år 1762. Stockh. 1703, 8* 

1 8- Nya Sven&a Bibllotheket, Band. i, o. Stockh^ 
1762,63,8. 

jp. Hiftorilka Forrådet, D. i. St l. Stockh. 62, 4. 

20. Svenike Mercarius for åren 1763, 64965. St. g. 

21. MauviUon'» (M. D.) Hiftoria om Kon. Guftaf 
Adolf. Del. t, 2; dels Sammandrag, deb] öfverfåt- 
ning ifrån Franfyfkan. Stockh. 1^64, 6^, 4. — Tryck« 
ningen af Del. 2 uphqrde med lid. 40 och året 1621 ; 
men Handikriften år til fullo utarbetad til Stilleftåndet 
med Polen 1629, och Hutas med Kon. Sigismonds på- 
följande Död. • 

¥3 aa. Hi« 34^ Sv. Archivum; 

22. Hiftorilke och Polittike MercarioSy Jul. o. Aag« 
1763. Stockh. 8* 

23. Haräion*s (J.) Almånna Hiftoria. Ifrån Frän* 
fyikan med Förkortning och Ändring utgifven. DeL 
I, 2. Stockh, 1765, 67/8- 

24. Svenfka Magazinet f6r år 1766. Stockh. 8« 

25. — — — y Band. i i 4 Del Stockh 1767.69, 41 

26. Kgl. Bibliothekets Dagbok, St i. St. 1766, g. 

27. Kgl. Bibliothekets Tidningar om Lårda Saker, 
aren 1767, Ö8, 8- 

' 28- Stats- o. HashåUs- Journal 9 D. i, 2. St 67, 8» 
29* Tidningar om Lårda Saker , Del. i, 2. Stockh* 

17Ö8, 69, 8- -. 

30. Stats- Journal , DeL 1-5. Stockh. 1768, 69, g« 

31. Kgl. Bibliothekets Handlingar, Band. i, DeL 
z, 2. Stockh. 1768» 6pf 4. 

32* Lefvernes-Belkrifhing om den få namnkunniga 
Franiylka Flickan Johanna d'Arc. Stockh. 1767, 8- 
År ä nyo uplagd I777 , och då införd ud Sainiing af 
Lefvemes-Befkri&ingar , Band. t. 

33. Lefverne^-Befkrifning om Henric IV, Konung 
i Frankrike. S(;ockh. 1768 9 8« 

34. Lefvemes-Belkrifning om Cato af Utica, Ro- 
merik Rådsherre. Stockh. 1768 , 8- 

35:. Bio^phia Sveo-Gotfaica, Del. i. Stockh* 
1768» 8* At bröts med N:o 14 och fid. 112. 

36. Svenfke Anecdoter, DeL 1-4. St 1768^ 6g, 8« 

37- Lagerbring'» (S^ Svea Rikes Hiftoria» DeL i 
och Del. 4. Stockh. 17^, 83» 4* Vel. 5 måfte me- 
deift Hr Författarens Död uphöra, och ftadnade i Tryc- 
ket med lid. ^. 

38. Han^ngar, rörande våve Lagars Verkftållig- 
het, utgifne ifrån Secrete Utlhotteti fammantråde med 
Secrete- och Juftitiae - Deputationerne vid Riksdagen 
1769, med tUhöriga Handlingar och ProtocoUer. 
Stockh. 1769, 4. 

3p. Rikfens Stånders Secrete Utfkotts Betånkande, 
rörande Finance-verket vid Riksdagen 1769, med tiU 
höriga Handlingar och AUegater. dtockh. 1769, 4. 

40. Riksdags-Skrifter, iamlade tilhopa uti et Band. 
Stockh. 1769, 4» ' 

41. Politifke Ariftarcbus, D. j.4. St 1769, 70, 4, 

42. Almånna Magazmet^ Bund. z. Stockh. 1770, 4. 

43. Bref FÖRSTA Bai^dct. 343 

45. Breftil Hrar RikfeDS Rid, af Riks-Rädet Gr. 
C. F. Scheffer. Stockh. 1770, 4. Hr Författaren up- 
bdrde f jdwafd med Arbetet, {eå^n 6 ark blifvit trykte. 

44. Almånna Tidningar, åren 1770-72, uti 4 B» 
Stockh. 4. 

45. Svea Rikes Krönika ifrån d. 12 Febr X771, St 
1-43. Stockh. 1771 , 4. 

46. Svea Rikes Krönika ifrfin d. 30 Nov. 1718 til 
d. la Febr. 1771. Del. i, St i-6. Stockh. 1771, 4. 

47. Handlingar i Svenlka HLftorien » B. i. Stockh. 
1770, 4* Afill%dnade med N:o 14 och fid 104. Af 
Band. a ntkom blott N:o i. Hela Verket måfte af- 
brytas ftr den min nya Bokhandel 1771 tiUkyndade 
Olycka. 

48- Riddarehas-Depntationens Betankande, angfl- 
ende Riderikapets och Adelens Privilegier. St. 1771, 4* 

49. HandUngar, rårande Svea-Rikes Ridderikaps och 
Adels Privilegier. Stockh. 1771, 4- Uphårde med 
fid. 16, enligt Meddelarens egen åftondan. 

^o. Moaief^s (A.) Samli^ af Kgl. Fårordningar, 
Jtefolutioner, Bref och andra Stadgar, rårande Mått, 
Mål och Vigt. Stockh. 1771, 4- Arken A* L blefvo 
trykte^ men ilå det , fom det brifiande undeigick Får- 
vandlingen af de öere mine Fårlager åri77i» 

51. Alnmdev^s (S. J ) Sammandrag at den Chriifaui 
Salighets-Låran. Stockh. 1771, 8* 

52. MUler^s (J. V.) Biblilka Hiftorier. öfverfåtning 
ifrån Tylkan af S. J. Alnander. Stockh. 1771, 8- 

53. BufcHng'A (A. F.; , Lärobok för Ungdomen. 
Öfverfåtning ifrån Tylkan af A. Bergmark. St. 71, %. 

54. Hen/ler^s (P. G.) Hjelpemedel emot Olycka- 
båndelfer. öfverfåtning iftån Tylkan af S. Haffilbirg. 
Stockh. 1771, 8- 

55. Lefvernes-Belkrifniog om Titos, Romerik Kå> 
fiire. Stockh, 1771 ,8* 

56. — «* — om Hannibal , Cartbaginenfiik Hlr« 
fårare, af P.^/ji^A. Stockh. 1771, 8* 

57 — — om Cbriftian II eller Tyran, Kon. i 

Sverige, Danmark och Norrige, af P. i^A. Sti77i, 8* 

58 om Grefire B. C. v. Miinnich, Ryflc 

Fåltmarlkalk, afP. ^uringius. Stockh. 1771, 8- 

59« .. .^ .- om Fredric' Wilhelm den Store, 
Knrforfte i Brandenburg, af P. LiUk. Stockh. 1772, 8. 

¥4 60. Lef. 344 S^- Archivum; 

60. Le(Vernes-Be(krifiiiiig om Mart Ltittier, vir 
Kyrkas Reformator , af J, IM. Schroeckh* Öfverfätniiig 
ifrän Tyikan af S. J. Alvmder. Stockb. 177a, 8. 

61. Mercure de Svéde. Stockb. 177a, 8- — Af 
detta pcriodiika Verk utkommo N:o i-o, hvarefter åét 
Oiåfte affiadna. 

6a. Fruentimmers Tidningar. Del. i. St 177a, 8» 

63. Handlingar, rårande Hrar Rikfens Räds LiceB< 
(ierande vid Riksdagen Sr 1772. Stockb. 17729 4« 

64. Ridderikapets och Adelens enfkildt ågande Råt* 
tighet til de hågre Tjenfter i Riket. ^ Stockb. 177a, 4. 

65:. Fårtekning pä de Mål och Ärender , fom ifirän 
d. 13 Jun. 1 771 til d. 19 Ang. 177a bliMt hos Rik- 
fens Stinder uptagne och afgjorde. Stockh. 177a, 4; 

66. Beråttelfe om de mSrkvlrdiga Hindelfer, fom 
fig i Stockholm tildragit ifrån d. 19 til och med d. ai 
Aug. 177a. Stockh. 1772, 4. 

^ 67. Rabenii (O.) Commentatio de Fatis Literaturae 
Juridicae in Svecia. Seftio I. Stockh. 1772, 4. — Af- 
brdtsmedelft Hr Författarens Dod med fid. 112. 

<58. Nya Almånna Tidningar. D. 1-3. St. 73, 8* 

69. Samlaren, Del. 1-9. Stockh. 1773-77» 8- 

70. Hiftorilke och Politiike Mercurius. DeL 1.7. 
Stockh. 1774.78, 8- 

71. Nya Lårda Tidningar, år 1774, 75» Stockh. 8« 
7a. Adreffen, Ärg. 1775, 76. Stockb. 4. 

73. Sammandrag (Mindre) af alla Vetenfkaper. 
Stockh 1775, 8* 

74. Sven(ka Ungdomens Hand-Bok» beftleode af 
éé bir fören. Läro>B6ckerne : Millers Bibliika Hiftorier» 
Alnanders ChriOna Salighets-Llra, Mindre Sammandra- 
get af Vetenikaperne och Biifchings Låro*Bok för Ung- 
domen, uti Et Band famlade. Stockh. 1775» 8* Titol- 
bladet, åtgånget, omtrycktes med ärtalet 1783. 

75. Lagerbrin^s (S.) Mindre Sammandrag af Svea 
Rikes Hiftoria. St. 75, 8* -*- .Andra Uplagan, St. 86, 8- 

76. Almånna BibtiötbeKet. DeL i - 6. Stockb. 
»776-78» ,8. 

77. Agtenfkaps- Ståndet, få vU det lAoralifta af 
J. P. MUer, fom det Phyfiflca af de Lignac. B. 1-3. 
Det förra af deila Arbeten öfverfatt ifrin Tyikan af 
J. A. Stechau, det fenai-e ifrän Franfy&an af G. R^nér. 
Stockb. 1776-78, 8. 

^ 78. Pby-- F6ftSTA Bandet. 34f 

78* Phyfiograpbiika Sålikapets (i Land) Handlin- 
gar. Del. i, St. 1.4. Stockh. 1776-86, 8. 

79* Stockholms Urda Tidningar, aren 1776-80, 
uti 8 Band. Stockh. 8* 

80. ödmjukaile IVtetnorialer til Kongl. Cancellie- 
Collegiom, rårande en af Stockholms Stads Conililorio 
ocb ^ftitiae-Cancellers-Åmbetet anftiild Granfkning 6€. 
ver en af mig uti Stockholms Lårda Tidningar for 
J776 infård Theologiik Recenfioo; dat d«. 12 Mart 6. 
90 Apr. 177Ö. Stockh. 1776, 4. 

81. Encyclopedie, el. Franfylkt och Svcnikt Real- 
och Nominal-Lexicon. Del. i. Stockh. 17779 4* 

82- CoUfiftio Gjoerwelliana, eller Samling af Skrif- 
ter uti allehanda Åmnen , fornSmligaft uti Svenlka Hi« 
ftorien. Del. i, St. 1-3. Stockh. 1777, 8; jånite ny 
Uplaga af St i. Stockh. 1778 1 8* 

83. Samling af Lefvernes-Befkrifningar , f&rfattade 
af J. A. Lindblom, P. Luth oph G. Kegnér. Band. i. 
Stockh. 1 777 4 8- 

84. MilloVs (C. F. X.) Gamla Stats-Hiftoria. D. i. 
öfverfätning ifrån Franfylkan af J.. A. SUchau. Stockh. 

1777» 8- 

85. Lagerbring*s (S.) Nya Stats-Hiftoria, Del. i, 
om Daomark. Stockh. 1777 > &• 

86. Norberg's (A.) Svenlke Refe-Belkrifvare. DeL 
1.4. Stockh. 1777, 78» 8- 

87. Porié^s (J. de la) Franfyfte Refe - Belkrifvare. 
DeL 1. Dels Sammandrag, dels öfverfåtning ifrån 
Franiyikan. Stockh. 1778 i 8. 

88* Magazin vior Svenfka Ungdomen^ Del. i, 
Stockh. 1777, 8* 

89. Lafferbring*8 (S.) Stårre Sammandrag af Svea 
Rikes Hiftona, Del. 1-6. Stockh. 377880, 8- 

90. Rdderfm'^ (J. F.) Exempel - Bok får Barn, 
DeL 1-3. öfi^erfåtning ifrån Tyflun: Del. i af J. A, 
Stechm, DeL 2 af O. R^nigk, DeL 3 af G. Kcgnir. 
Stockh. 1778, 79, 8- 

91. Större Sammandrag af Vetenikapeme, DeL x^ 
fem izinehåUer de Almänna Begrepen. Stockh. 17799 8« 
^ D^. 2 , fom innehåller Låran om Tiden. Stockh* 
1779, 8* Dd. a fammandrageo efterj J. C. Gatterer 
och mkt af G. Segnir. , 34^ Sv. Archivum; 

92^ Riizii (A. ].) Florae Scandioaviae Prodromiu, 
Stockh. 1779» 8* 

93« Schmmarts (N.) Computas EcclefiafticuSy in- 
rittftd efter det i Sverige brukeliga Calendarium. An- 
dra Uplagan. Stockh. 1780, g. 

94. Ron. FREpRic ll:s aFPreaflen Bref om Kär- 
leken til Fiderneslandet, öfverTatte af G. Rignér. St 
1780, 8 

95. If^artnhoUzi^s (C. G.) Catalogas Openim drca 
Rem Nummariam in Sveda. Stockh- 1780 9 4« Öf- 
verfåtning ifrSn Svenlkan af G. Regnh^ för at fogas 
til E. Brenneri Thefaurus Numtnorum Sveo-Gothicoruni 

96 Kegnér*s (G.) Fårfta Begrep af de Nådigafte 
Vetenfkaperne. Stockh. 1780, 8- 

97. Svenflca Barns Hand-Bok , befiSende af de bk 
förenämnde Regnérs Forfta Begrep och Fedderfeos 
Exempel Bok, uti Et Band famlade. Stockh. 1780» 8- 

98. Franfyflc och Svenfk (Fullftändig) Ordbok. 
Bokft- A f B och Cf fom dock flutes med Ordet: Car« 
riére; af G Kegnér. Stockh. 1780, 4. 

99. Refatii Frankrike, Italien, Sweitz, TyfUand, 
Holland 9 England, Turkiet och Grekeland, af J J. 
Bjimftähl; med Til6kningar och Fortfåtningar af AL 
Norberg och C. P. Blomberg. Del. i-6» Stockh. 1780- 

84 > 8. 

loa AlmSnna Refe-BeCkrifvaren, eller Sammandrag 
af de Nyafte och Båfta Refe-Befkrifningar. Band* i, %> 
Stockh. 1780, 8- 

loi. Upfoftrings.SåUkapets Stad^ Stockh. iTSi»!* 

102. Upfoftrings-Sålfliapets Tidnmgar får åren 17H1- 
1786, uti II Band. Stockh 8 — Med iret t78<S bör- 
jade de kallas: Almånna Tidningar. 

103. Encyclopedie (SvenikJ» innefattande alla 
Vetenftaper och Konfter, af et Sålikap Urde. Band. i. 
Stockh. 178T, 8. — Af bröts med Afdeln. a, lid. 24. 

104. Thefaurus Sveo-Gothicus, contiuens Scripta 
varia, vel ab Auéboribus Svecia compofita, vel Res 
Svecicas fpeftantia. Tom. I, Fafcic. i. Stpckh. 1781, 8* 

105. Colle6tio Gjoerwelliana • - Del. i. Förnyad 
Uplaga. Stockh. 1731, 8- Den beftår af St 14. 

106. Bergktifit^s CO.) Mindre Sammandrag af Ve- 
tenlkapeme, Andra Uplagan. DeL i, Stocu. 1781* 
Del 2, Stockh* 1784 1 8* 

107. Sedc F6rsta BAkDET, 347 

lo^ Sedollrande Betragteirer för Hvarie Dag i Året. 
Deb Sammandri^, dels ofverfåtning in-åti Tyftan^ 
efter flere Författare, i fynnerhet J. F. Tiede, af G. 
Regnér. Del. i , a. Stockh» 1781 , 8- 

io8- Sturm's (C C.) Retraktelfer 6fver Naturen. 
Band. 1,2 Öfveratning ifrån Tyfkan af G. Regnir. 
SCockb. 1782, 83, 8. 

169. lVarmhoUz's (C G.) Bibliotheca Hiftorica 
SvecvGothicay el. Förtekning uppä få vil trykte fom 
handfkrifne Böcker, Traftater och Skrifter, fom handla 
om Svenika Hiftorien. Del. i-ö. Stockh. 1782-91, 8* 

1 10. Cilfe*& (M. von) Apparatos ad Hiftoriam Sveo* 
Gothicam Seftio I. Stockh. 1782 , 4 

111. LUdeke*s (C. W.) Predigt bey Einfiihrung 
des Paftor H, W. Hachenburg^ und des Letzten Antritts- 
Predigt in der Deutfchen Ktrcbe, den 6 und 7 Trinit. 
Soont 1782. Stockh. 1782, 4. 

112. Hops (S.) Grunder til en Latinfk Gramma^ 
tica. Stockh. 1782, 8« 

113. Anmärkningar i Svenika Hiftorien. Band. i. 
Afdeln. 1-3. St. 1782-86, %. De uph6rde med N:o 29. 

114. Minne éfver Prof. J. Schefferos, af £. M. 
FinU. Stockh. 1782, 8- 

I IS- — — — Bilk. A. Rydelitts , af D. Bobtkius. 
Stockh. 1783 f 8- 

116. Bibliothéque Soédoife, par J. P. Catteau^ 
Tom. I en 3 Parties. St<x:kh. 1783, 8- 

117 Hachenburg*^ (H. W) Schulpredigt iiber die 
Erziefaung. Stockh* 1783» 4- 

118. Bjårkegren's (J.) Florerande Stater- inom och 
utom Europa får är 1783. Stockh. 8« 

119 — •- — Svea Rikes Stat för är 1784. Stockh. 
g. Deffe begge Stater började 1787 ä nyo, och om- 
arbetade, at utgifvas ; men af de Flor. Stateme utkoai» 
mo ej mer ån N:o 1.3, och af Svea Rikes Stat blott 
N:o i-S- 

120. Lagerbrif^s (S.) Svea Rikes Statskunikap. 
Stockh. 1784» 8- Detta är Andra och mycket förbåt- 
trade Uplagan ; den Förfta utgör tillika D. i af Större 
Sammandraget af Svea Rikes Hiftoria, Stockh. 1778, 8* 

121. Tiinelcts (E.) Hiftoria om Svea Riks-Höfvids. 
mamieii Engelbrekt. Del. 1-3. Stockh. 1784 » 8« 

122* Minne 348^ Sv. Archivitm; - 

122,. Minne 6fver General-Amiralen H. af YroDe, 
af C. E. IVadei^iema. Stockh. 1784, 8- 

123. Hiftorilka Bibliotheket, D. 1-7. Stockh. 17841 
Sy, 8- 

xa4. Tunelcfs (E.) Geographie åfver Sverige, 
Sjette Uplagan. Baad. x, inaebäliande Del. 1-3; B^ndi 
a, innehållande iDel. 4-6. Stockh. ly^T-pi » 8. 

125. Minne ofver Profeffor J. J. Björnftåhl , af O. 
E/pliHg. Stockh. 1785, 8. 

126. Campe's {}. ti.) Robinfon den Yfigre, Sedo- 
Urande Koman , och Columbus, Sedolårande Hiftoria, 
m. m. tit Låfe-Bok for Svenfka Ungdomen', inråttad 
fäfom et Veckoblad for famma Ungdom. Arg.- 1785; 
med tilfogadt Magazin för Svenfka Ungdomen, fäfom 
et Bihang. Stockh 1777 > 8. — Robinfon och CoFam- 
bus öfverlattes ifrån Tylkan af J. A. Stcchau. 

127. Handlingar uti Svenlka Hiftorien, ii^ifne 
utar Upfoftrings-Sålikapets Bibliothek. Band. i, St i, 
au Stockh. 1786, 4. 

128. Bibliothek for Svenflca Ungdomen, innehål- 
lande dels hela Vetenlkaper, dels Delar af fårlkiida 
Vetenlkaper, Hiftorilka och Sedolårande Stycken, tn. ra. 
fiåldt fälbm et Veckoblad for Svenfka Ungdomeo. 
Del. 1.3. Stockh. 1786, g/, 8. 

129. Wolff^^ (J. B.) Sammandrag af den Chrifte- 
liga Sedolåran. Stockh. 1786, 8. 

130. Fedderfen*^ (J. F.^ Chrilteliga Uftderfäte, får- 
deles uti Borgare^ och Landmanna-Stånden. De]« 1.3. 
öfverf åtning ifrån Tyfkan af C. P. Blomberg» Stockh. 

i78ö-89> 8. 

131. Dahlman^s (S.) Befkrifriing om S. Barthele- 
my. Stockh- 178a, 8- 

132. Upfofbings . Sålfkapets Hiftorilka Bibliothek, 
Arg. 1786, 87, uti 3 Band. Stockh. 8- 

153. Upfoflrings . Sålfkapcts Aimånna Tidningar, 
är 1787, Del. 1-3. Stockh. 8. 

134. Hiftorilka Magazmet, Band. i, o. Stockh. 

1787* 90» 8. 

135. Politiike Mercurlus, fom medforer den Nya- 
fte Stats-Hiftorien. DeL 1-4. Stockh. 1787-80» 8» 

136. Hiftorilkt Léxicon. DeL x-3. ötockh. 178$, 

^37- BUfchings (A. F.) Caraftere om Kon. Fred- 

•rie FdRSTA Bandet. 349 

jic n af Preuffem AfHeln. 1-3. Stockb. 1788, 89, 8»' 
öfverfåtniDg ifrån Tyftan af J. A. Steckau. 

138. Archenhelz^s (J. W. von) Beftrifhing om 
Engellka Nationen. Andra Uplagan. Stockh. 17889 8* 
Forfia Uplagan finnes ati HiftoriiKa Magazinet^ Band. i. 
Denna Beikrifnings Trenne Fortfåtningar. St 17891 8* 

I3p. «. .^ .ii. Befkrifning om Staden Rom. St« 

1788» 8. 

140. .— — — Beftrifoing om Neapel. Stockh. 
17889 8- Alla deiTa Belkrifningar åro efverlatte ifrän 
Tylkan af J. A. Stechau. 

141. Cuhn's (E. W.J Afhan<fl. om Svcnflca Drotn. 
Cbrifiinas Affall ifrån den Evangelifk - Lmtherlka Trofi. 
bekännelfen. öfverfåtning ifrån Tyikan af J. A. SU^ 
€hau. Stockh. 1788, 8- 

T42. Cafnpé*» (J. H.) BerSttelfe om Sjovlgens Up- 
Vkkt til Oftindien af V. de ^Gama 1498. öfverfåtning 
ifrån Tyikan af J. A. Steckau. Stockh. 1788, 8- 

143. Qvinno-K6net6 Hiftoria af C Meiners. Del. 
I» Afd. I. Öfverfåtning ifrån Tyfkan af J. A. Steckau. 
Stockh. 1789 , 8- 

144. Adelun^s (J. C.) Lefvemes-Befkrifninj^ om 
Guldmakaren J. F. Borro. öfverfåtning ifrån 'lyfkMSX 
tkf ]. A. Sttchau. Stockh. 1789, 8- 

145:. Almanna Tidningar, är 1788, Dd. 1.3. St. 8% 

146. — — — är 1789, Del. 1-4. Stockh. 8. 
Man bor mårka^ at deHa Almånna Tidningar f((r åren 
1787-89 ågde dårjåmte et Titulblad af: bvea Rikeg 
Annaler , började med året I787> hvilka f äledes löpa 
uti en F61jd af Del. i - ib. 

147. Bref til en Vån, oni Sveriges Politiika Til« 
fiSttd, ifrån Landsorten d. 31 Dec. 1788* ^t. 1789, 4. 

148. Svar til Författaren af fortn. Bref, innehål- 
lande Bevis om Ryfslands kftråktningar uti Sverige 
och Turkiet, dat. Åbo d. 21 Mart. 1789. St. 1789» 4* 

149. H. K. H. Hertig Carls underd. Beråttelfe 
til Hans Kgl Maj:t om Sjöilaget vid Öland d. a,6 Jul. 
1789, m. Anmårkningar och Bilagor, ^tockh. 1789, 4. 

150. Rofenkané'& (Frih. S.) övea Rikes Konunga- 
lingd. Stockh. 1789» 4* 

T51. Schrcsckks (J. M.) I«efvemes«Be£krifning om 
Chriftina, Drotning i Sverige, öf^erfatt med Anmårk- 
iDogar af P. Luth. Dd. |-4« Stockh. 7789^ 90, 8- jjo Sv. Archivum} 

152. ÄJrrf^s (;Grefve J. L.) Beråttelfe om Fiisflca 
Kriget, i74i-43. ofverrätning ifrån Franfylkan af J .A. 
Sieckau. Srockh. 1789» 8. 

153. Hiftorilka Gaieriet. öpn. i, 2. Stockh. 1789, 8« 

154. Almånna Tidningar, år 1790, D. 1-4 Stockh. 
8. med tilhorande: btats-Skrifter, Band. i, uti 6 Afdel- 
ningar. Stockh. 1790» 8- Alminna Tidningarne flä- 
tades med N:o 274, och Stats-Skrifterne med N:o 61. 

155 Hiflorilka Bokhandelns Almånna Tidningar , 
Band i , fom går ifrån d. 2 Dec. 1790 til d. 12 Apr. 
1791, och hvarmed hela denna mångåriga Följd af Tid-* 
ningar aldeles flätades. 

156. Minne öfver Commerce-Rådet J. Aiftrånaer, 
af G. Regnér. Stockh. 1790 , 8- 

157. Fedderfen*s (J. F.) Minnes-Tafla om den Chri-. 
ftelige Underfåtens Trohet och Lydnad emot fin öf- 
verbet öfverfåtning ifrån TyJkan af C. P- Blomberg. 
Stockb. 1790, 8- — Uplagan 2. Stockh. 1790, 8? 

15R. Manderfeldfs (C) Betraktelfe om Tidens 
Falfta Politik, ödelåggande !^taterne. Öfverfåtning ifrån 
Danlkan af J A. Stechau^ Stockh. 1790, 8- 

159. Refc^Belkrifvaren til närmare Kännedom af 
Lånder och Folk. Band. i. Stockh. 1791, 8. 

160. Anacharfis's Refa til Grekeland, förfetfad af 
J. J. Barthélitny. Forfta Aftielningen. öfverfåtning 
af J. A* Stechau ifrån Franfylkan Stockh. 1791 , 8. 

161. Politiike Journalen, innehållande staternes- 
nu varande både Kånnedom och Håndelfer. Band* i. 
Stockh. 1791 , 8- 

162. Meifsnef^s (A. G.) Mafaniello, eller Berit., 
telfe om det uti Neapel är 1Ö47 ftiftade Uprör af Fi- 
ikaren Mafaniello. öfverfåtning ifrån Tyfkan af J. ^.. 
Stockh. 179T , 8- - 

163. Uggia'8 (C. HO Svea Rikes Råds - Ungd. 
Stockh. 1791, 4. — Afdeln. 14. Stockh. 1791, 92, 4. 

164. Hiftorifke Extrafter, innefaållandé fornimligaft 
Carafterer och Anecdoter om ftore och mårkvtrdigé 
Pérfoner. Band- i. Stockh.. 1791, 8- Af Band 2 åra, 
Sami. 18-21 utgiftie, famt fortfiires bårraed vidare.^ 

165. Svenlka Archivum (eller dettar Verk**), inne- 
billande Handlingar uti Svea Rikes Hilloria. Band. i, 
Stockh 1790, 8 

166. Almånna Archivum^ iuoefaållande förnåmiigaft. 

ftörre FÖRSTA Bandet. 35I 

i fi6rre och miodre Hiftoriike Arbeten. Baod* u Stockh* 
179a, 8* 

Sä mycket har jag mågtat, pä min fårfotmngs^ 
ö/verfåtningS' och Förlags -Bt^nf alt intil denna Tid 
framlågga pä den lårde Diikent Ätlkilligt annat har jag 
aldeles dfverlätit til andres F6rlag, fålom Grefve von 
Stnienfees OmvUndelfe af B. MUtUer, Boikaps-Medicin af 
J. C P. Eirxtebm, at fi&rtiga flere dylika Arbeten och 
Rättigheter ; til andra åter har jag utgifvit dels Kungo- 
relfer eller fä kallade Profpeäus, dels et eller flera Prof- 
ark , fåfom : af en öfverf ättare, fom vifade fig' 1758» 4; et Svenflit Magazin, tilyxat redan 1761, 8; J- D. 
NicotaH Förklaring ifver Nya Teftamentet, 1783» 8; 
A. H. Niemeier^s Carafterer öfver de i den Hel. ^krift förekomtnandePerfoner^ 1784» 8» BibliothéqoeHiftorique 
de la Suede par C. G. de IVarmholtZy 1784, 8» ^ år 
17Ö9 lät jag flere Blad af fä kallade Bokhandels -Tid* 
ningar circulera i 4. , åfven fom jag 1783 utfärdade ea 
vidlåfVig Bibliographilk Bokhandels - Catalog , den f6r- 
nUmfte af alla dem jag låtit utgå, eller beftäende af 
92 fid. i. 8 ; vidare har jag trykt dabbla Prof-ark af E* 
Benzetii den Tngres Commercium Epiftolicum i 85 
fårfta Arket af M. von Celfes Apparatus, S?ft. II, 4; 
famt 2:ne Ark af en fullftändig Statskunlkap om Sve- - 
rige af Frih. S, RofenhanBf 1783, i 8 —utom et eller* 
annat, fom, under en Tid af fnart Fyratio är, dels 
fallit mig ntur Minnet, dels undanfalUt min vårdande 
Hand: hvadan jag ock väl befarar en Efter- m ån Aring- 
och Räfft af mera minnesgille Bibliographer och de fä 
(Våra famvetsgranne Defeft-Intendeiiterne. Deras* om' 
ån aldrig få micrologifke Uptäkter emottagas dock' 
med ftor Tackfamhet; och fåfom jag årnar med al* 
Ayldig 5ibliographilk Aufländighet här uti Archivo 
recenfera alla de för Nationale Bibliotheket hörande ' 
B6cker, fä tilikyndas mig ock-en verkelig Tjenft, om' 

C* g finge emottaga närmare Uplysning om mina egna 
iteraruka och Bibliopolifke Bedrifter, hvar fä behof 
gjores, ån jag nu mera fjelf åger. At nti Bok-Furtek- 
ningen nägre ilutas med Afd. i, dårtil ligger det Ma- 
tfiematifka Bevifet uti Hiftoriike Bokhandelns Prenume- 
rations Bécker , fom alla dagar kunna befes.-^ . 

Däremot anhäUer jag om. TUftåmi. at hos en vör« 
' dad 35a Sv- Archivumj' Bakhet ii 

dad AlmSnhet fä anmlla: haroledes iag, under hdft 
min Tjenfte-tid, framför alt efterfträfvat, at utbreda 
Ljus uti de nyttigare Vetcnlkapeme , fårdeles Svenfka 
Hiftorien^ famt at förfe Ungdomen med bättre Låro- 
Båcker, — och huruledeg jag uti alla Tider yrkat och 
forfvarat den uplyfte och dygdige Medborgare ofåme- 
keligen tUhörige Skki.e- och Tryck. Frihetem ketigen tUhörige 

fåtter m 
atum utjl 

C. C. GjÖRWELL. -^ ocfa hårmed fåtter jag en Stor o f6r denna min 
Merit • Lifta. Datum ut J^ra. NYASTE HÄNDELSER uti SVERICffi- 
Hijiorijk BokhandeL 

Uenna Bokhandel inrättades af Kongl. Blbliotfaecarien 
C. C Gjårwell är 1790 , och beftår dels af egne Fåria- 

Éer, dels af Commijions-Båcker, de fiefie uti Hiftorien. 
[vad Bokhandels -Hufet hittils förmät fårUg^a intages 
hUk af föregående Bok-Förtekning; och vii man af 
ftvldig både Vårdnad och Tackfamhet för det Refp. 
Almånna, uti detta Archivo upgifvra hvad man hädan-' 
$fter förmår göra til famma Ahnånnas Tjenft. —» Detta 
Fårfta Band af Svenfka Archiyum liden nu (hart til 
flut; Prenumerationen dårä år £n R:dr , dock får hvarje 
St. köpas I^rikilt för 2 fs. På Fårfla Bandet af det 
nyL böljade Almåima Archivum, beflående af 25 Num- 
rer, år Prenumerationen 24 &. Det har bllfvit öpnadt 
med HrjPaflor If^endeboms Stats^ikrifning om Stor- 
Eiritannien,. fom» uti Nu) x, handlar om Engelika FoU 
kiets Fri- och Rättigheten — Bokhandeln finnes på 
Stora Nygatan» Hufet N:o 121. STOCKHOLM^ 

Tryckt hos j^oban A. CKKLEonUf 

Den 4 Febr. 179a* SVENSKA f!: -:r!i: : Första l^\^riEr\ TjugpndrfSrfia^SryckH. 

< ' • > 1 rf . , ... .1 ■ ' * '» t ' I '"' 'HAN-I^tlW^AR. 

• Juli . KoipK^ :Maj:t.§ ; Ta/, hållet tal^ Ä^. 
rjeks Stimdet påi te^-JiSaA»» i Geflt^ 
vid Rihsäagtns Birjåmy den 27 Jab* 

• . .:v.. ;.ii :. •.» -^f :•. , :■ * * "^ * \ ' 

Vålbortie» .Adlé och VålWdlge^ Antvird^^ 
, tVÄrdige., . ViUårfJe/. ÄrebornÄi. .Firtändlge, 
• Vål^lttafie /Heaervårde, och Redeligcj, ^ 

Gode ^ Herrar iö«h' Svenffce Mån I • •*.!.. H I*' I Jag f&rfla gängen, fom Sveriges Kooong, 
eÄilÖklörfederihfbr thrénin. 

f RiH^t^ Grundyaii?,;^^ (käkade, 4*^ Sjetf- 
Storå Flottan blott Pf /Ps^gperet, den Lilla eh- 
äaft pätaokt, knapt börjad; Riket fbndériliteC 
?f ftämitiande Partiet, upöfuat åt någre Stofes 
ÅrelyUnäd , Banque^^ri utii redbart Mynt,Mngen 
fofl^yid Säkerhet, med et ord: Samhallef rtår^ 
at uplöfais/. Den Högfias magtigä fkygd^ fom 
Tå ofta frälfat detta Riket "frän undergång ^^ up- 
bjelpte Riks-Kroppeo. Alt tog et annat (kick. 

Z ' Fjorton 354 * Sv. Archivum; 

fjorton Irs Li^n fitfjde dafle ftiknin^r. Bti%- 
' het 9 Samdrägtighet, inbördes Förtroende IMt* 
tade Mit bemödande, hjelote Min ungdomi 
OförfarenHet'^ underflödde Mit brinnande Nit 
för ati]phjd|^a Rikets " - 

Pennihge-väfendet i ordning ilaldes^ Ban* 
qaen, af Eder ati Min omvSrdnad öfveriämnad 
utan Redbarhet 9 blef Eder af Mig Sex år dar* 
efter ^ i fullt. flånd äterfiäld. Åkerbruket tlltog, 
' krigmiag^en öfvades / i ördrting (attec. Flottor-- 
iia apbygdes^ Handem ftedades igenom Svenlka 
Fläggffis bekydd, och den fom påminte fig 
huru Riket få år förut varit, och fåg hva^^det 
var^ kunde knapt tro, at få kort tid f&ror£a« 
fakat få flor förändring. 

Jåg opijjehäller Mig med en hemlig Til- 

fredsfl^Uelfe vid Minnet af defla Mina fbrfta 

Regcrfng^ -fårs lyckliga Tider, dåj^ frnts ni« 

gon Skilnad i Tänkefätten och då et almant 

. Lugn .troddes vara,-^ (Borgen för en' l^g Sili* 

En annan Tid följde denna* OeWr^tes 
fom vi fjeKye^ ledfne vi^ vår inbOrdéarLyck« 
falighét,/ej voro mägtfge^at den ISngre.bära» 
och atf den hemliga Åtrån^ fom förer Månik* 
ligbétén at ändra til^^nd) ^j tillåtii: öfs at 
längre behålla yht ;tugn: Det tyngde på våra 
Sinnen och ryckte xiCs^. utur vår Stillhet. Stor- 
mar upkommo» Tveärägts* andan inplifvadest 
Riket /kakadés, Kriget utbloflfade^ och att fyn- 
tes \ flörfla Våda. ' , 

Jag kände Sinnenas gäsning^ Jag kände 
hvad Jag vågade} men Jag förtröflade på Na* 
tionens. Adelmod, Jag bedrog Mig ej. 

Jag famlade Eder. 

*" Öfver- FdR3TA Bandet. ^355 

.Öfvérlägningarae Uefvö brydfammé; men 
.Siket behdfde en fnar Hjelp. J gifven den» 
iCrJgsiiärefi vifade fig Sven/k, den vifadd at 
den ej vaoflägtats ifirån fine Förfäder^ den firid- 
de tappett* Finland beikyddades och otvärtes 
Lugnet återflatdes. 

Sidant. har vatit loppet af Händelferne^ 
^om teknat defla fiirfhitne Et och. Tjoga ar 3 
om ej aila lycklige» om ej alla förmånlige^ 
dock alla hedrande för Riket, tjenande at ftyr- 
ka främmande Magter J den Tankan, fordon^ 
Svenlka Namnet fig tilvunnit af Sveriges Magt 
då det ar förenat, en Tanka fom vare förre 
Mifshälligfaets* tider näftan utplånat utur dera^ 
Minnen, men fom gjort bos dem defio flörre 
Intryck 9 fom det. var Edert Mod» Eder 
Ståndaktighet förbehållet, at gifva Edra Samtida 
detta ftora Efterddme, i en Tid då et (fordom 
få magtigt Folkflag^ vårargamle Bandaf&rvant) 

fifver et få hi/keligt Exempel af de grafiige 
öljder, fem et tygellöR Sjelfsvåld til Staters 
Undergång åftadkommer. 

En hedrande Fred kar ^ varit frtigten af 
Eder Ståndaktighet^ en fred^ läker ^ afflaten 
e^ieibm tväniie QclflläBdige Folkflag, Utan an- 
nan Mfdbce,.än den inbördes Agtning tvänne 
Natiobér^ fom mätt fm Mandom, fin Styrka^ 
liyft fdf favarannan. 

En Ffed^ fladfafiad igenom Våalkaps-för- 
band tvänne närlkylde Blodsförvandter emellan^ 
fosn iofvar Riket Säkerhet, Lugn, och gifver 
det en fördubblad Agtning i Europa 9 genom 
den des Invånares Tapperhet det förvärfvat, 
med den Styrka en £å magtig BondsfÖrvant det 
tiUkyndar«. 

Z 2 Om S56 9^« Archivuii$ 

Om Jag därtil nå^ot kunnat bidraga» bli&- 
ver Min enda Förtjenfi den^ at ej hafva f6tm 
tviflat om Fäderneslandets at ej hafva mifsta* 
git Mig om Nationens oförtrntna flyrka i Syiih' 
len 9 at hafva vetat värdera des Stindaktighet^ 
des Ädelmod» des Nit för Fäderneslandet^ at 
hafva fy nts ('äur at SveoJka Folket aldrig fvi-^ 
kit deras Konungar, di de gåt i fpetfen f3r 
dem. 

Pet är efter defla åc/killiga Omlkiften Jag 
emottager Eder i dag^ och med hvad Sinnes* 
rörelfe får Jag icke fe Eder na fOrfamtade för 
Min Throir, J gode Herrar och Sven/ke Män^ 
Mine käre och trogne Underfåtare, då Jag på- 
minner Mig det Nithvart Stånd farfkilt vifat 
uti defla brydfamma: Tider 9 när Jag ibland 
Eder, ' gode Herrar af Ridderifcapet och 
Adelen, igenkänner dem, fom Jag fedt firida 
vid Min fidä, fom igenom Inligter, Mod och 
Förtjenfter, ja Segrar! vifat fig vara värdige 
Svenfke Riddersmän , »och fom na ifaland Eder 
fynas med de Hedexsteken de på Valplatfen^ 
eller tich^pfifiöljana yta y fä rättvift förvärfvat, 
eller oc|c^ ;atärkte ^led^de ärofolfa ^i^, fom 
deraSiiTappeftiiét dem^esÖfrat;^ eller då -Jag på- 
minner Mig;: det trognar Nit, . hvilket J, gode 
Män af xlet.Vördige.Präfte-Stå{fd€!t, Mig oCh 
Riket bevifat, då igenom Folkets ' apmuntrah 
til Ståndaktighet, när fLy ekan var mlhdse blidj 
J upfylten vidden af det dyra Katl Exlér är 
anförtrödt, .at med Vördnad för Godaiäs^eti 
Ayrka det Samband, fom förenar Konor^t Folk 
och Rike* • 

^^ Jag ntitnner defta Skiften^ haru kände 
Jag glömma den ädla Täflan Rikets Borgerlk^ 

vifte FAr3ta Bandet» r357 

Tifle, ^t återfl^la Skärgård^-FFottafi) dfi den 
fordrade en fear Hjelp, efter et ärofullt Slag, 
emot en mer än tvådubbel Styrka ! Men om 
Jag nog otackfam ikulle den glömma , få glöm« 
mer vifst icke Efterverlden detta märkeliga 
Prof af Eder Förmögenhet och Edert Nit för 
Riket} J gode Män af det Loflige Borgare- 
Ståndet 5 då den i våra Tideböcker får fe en 
gäng upteknat, hura näftan hvarje Stad up« 
bygde beväpnade Fartyg, och huru Europa, 
förundrad, fåg en ny Flotta» tredubbelt flörre, 
än den fom troddes förkroflad, efter knapt 
Sex månader upfliga utur Hafvet, at på des 
Bölja föka Striden, at där freda våra Stränder. 

Och J , gode Dannemän af det Hedervärda 
Bonde-Ståndet5 J, fom hafven vifat Eder hvad 
J attid varit, hvad Rikets Fiender, Förtryckare 
eller Befriare under Carl Knutfons och Guftaf 
Erikfons Fanor, ja i alla Tider! Eder funnit, fom 
mangrant gåt til Rikets förfVar, frivilligt ägnat 
därtil Edra Barn, lämnat Eder Plog för atQelf* 
ve beftiga de Fartyg, Edra Händer beväpnat ^ 
och fiyrt dem til Striden, eller ock med £ dre 
idoge Armar rördt Jordens yta, at upföra 
Förivars-Verken. At tolka Eder Min Tackfam- 
het finner Jag inga andra Ord än at föga Eder: 
J hafven viut Eder Svenfke, J hafvea vifat 
Eder vara deras värdiga Efterkomma, om hviU 
ka Gufiaf Wafa fadc; Gud och Sveriges M^ 
moge. 

Sedan utvärtes Lugnet nu är ftadgat, återflår 
ofs et äfven få vigtigt Verk at fullborda, det, 
at återftälla den Ordning i Penninge-väfendet, 
fom Krigets utförande har fiörtj och detta är 
Orfaken til Eder Sammankomfl. Af de Berät« 
telfer. Jag vil meddela Edra Medbröder i Ut- 

Z 3 (kottet. 558^ Sv* Archivum; 

(kottet, /kolen J finna, at Tilgingarne aro- 
fiönre^ än man dem förväntar, och at, ona. 
Beflaten äro enige, blifver det ej nödigt, ae 
åtaga Eder en flörre Tanga, än den J nu bären. 
Jag har fammankaUat Eder i en Tid, dil 
en. fanatisk Villa näflan /käkar alla Länder » 
och då fö af Mine Samtida hade ej litet tvekar^ 
at fig blQttftälla för den Gasning,. fom flora 
Sammankomfter ofta alRra af fig; men Tag har 
ej frugtat dem^ Jag har litat på Eder Tilgifven-» 
het och pä den Uprigtighet, med hvUken Jag 
vil föreftälla Eder de Ämnen, fom vi hafve at ^ 
räd/lå om, och då J med Edert Förtroende 
gån emot Mit^ kaa af en få ädel Förening ej 
annat alftras, än gemenfamt Väi^ Rikets Styrka^ 
Utlänningars ÄPtning och almänt Lugn. Det 
är til d<^cta flora Verks fullbordan, det är til deflfa 
vigtiga Rådplägningars lyckliga flut, Jagönftar 
Eder den Högftas Nåd och VälDgnelfe! För- 
bi if vandes Eder alla i gemea och hvar och en 
i fynnerhet med al iCongU Nåd och Ynneft 
Väifaevågen, Berattei.se om Riksdagen uti Gefle^ 
år 1792 *)• 

Til den uti Gefie utlkrifne Riksdagen ***^) be-, 
gaf fig Hans Maj:t Konungen kI. 12 om 

nattea 

*) Den Sr fammandragen ntur Inrikes^Ttdningame för 
rom ati fjeirva BerSttdfto efterhämtas iUand de Nya< ( 

fte HindduS^c. \ 

^) S« btrom detta Archiv, St, ig » fid, 314* F6rsta Siandet^ 3;^ 

natteo emellan den 20 och 21 JanDatii\ &mt 
ifräo Ulla Slottet^) uppå Nya Haga *% . 
I>en 2Q om morgonen kL 9 hade Hans Kongl. 
Höghet Kron-Prinsen anträdt Onlléfaifrln 
Kgl. Slottet i Stockholm til förenämnde Norr- 
lands Hafvadfiad. Hans Kongl. Höghet hvila- 
de öfver natten lUpfala ^^*)^ och anlände 
den 21 til Forshack^ i) kl. half til 6 om af« 
roneoy där han träffade fm Hr Fader, Konan- 
gen, fom famma dag om föremiddagen hade 
ditkommjt. Stånåerne voro då dels redan an« 
iLCmne^ dels inträffade de alle dagat ff). 

Z 4 Uti 

^3 £lte>* den redan fifdige jpaviäanen pS Ha^ Hans 
Maj:t var ätfåljd af des Fdrfte Hof-StaUmåftare, Hr 
Fnh. Hans Henr. von Effm, fiimt beledfagad af «i på . 
.Des Refor vanlig Vakt af Ljf^DralnmUmi. Fårat 
bade^ til VakdiillmDgen vid Koouneeos Hof pä Gefle 
Slott, dit ifrån Stoäholm afmarcnerat 150 Man af 
Des Btä och. 150 Man af Des Hvita Lif -Garde. Til 
Ortens öfifiga Bevakning ny^wJM H^fii^i^R^ementet. 

•^) Hans Maj:t hade kort fårat gjort et BeCMc i Gefle, 
då Hans Maj:t afrefte mot midéagen den 4 Jao* och 
iterkom dtn 6 följ. om morgonen» 

4>s^ Hans KonsL Håghet beledfagades af fin Vice* 
Gkiavemear, Hr Grefve Gftäenjfolpe , och Informa- 
tor, Hr CaQcellie . Rådet von Hojiff/lein , famt 
åfrig vanlig Saite. Ud »Upfala emottog Jhnn 
Kongl. Höghet pft Slottet Acs^emie-Statens Upvakt- , 
ning, fom ägde at dft närvarande vörda denne fin 
Höge Cancdler. 

^) Et Bruk, bellget i | nul ifrån Gefle och tilhörigt 
Hr Landshöfdiogen och StäthäUaren af Nordin* 

•ht) För ^liga och beqvJma Rum hade S»thJlIarc- 
Ambetet uti bäfta mätto förjt, åfven fom f&r til* 
rickeliga Lifsmedel; fä at Ordning och Poll(0 kunde 
nti en få beflcaflad Stad , hvar Konung och StSnder 
någon Tid, och hålft Vinterdag, ikulle förblifva, icke 
vara önikeligare* Genom Föipafsning och Vakter j6ö" Sv. ärckivum; 

Uti Stockholm qvarbléfyo Hennes liongfm 
Maj:t Drotninöen^ Ddras Kongl. Höghet&ir 
begge HÉRT;iGARNEi famt HEKTiaiNNAP4" 
och Kongl. Prinsessan, Kpngl: Majrts /Äg-— 
fte Domftol^ och fot de Minifterieile Confe— 
rencerne Stats-Secreteraren och Commendeuren 
Hf Ulr. Gafl. Fr/?»r» Befälet öfver MBitairetx 
i Hafvadftaden ägde General-Lieutenanten, Ko- 
nungens General- AdJQtant, och Commerideuret% 
Hr Baron Maur. KUn^fpOTy och Under -Ståt- 
hållare -Ämbetet förvaftstdes af Lagmannen och 
Ofrälfe-Ledämoten uti Konungens Högfte Dom*» 
ftol. Hr Jon. Stockehberg. Flera Ledamöter 
af de ^Iminnn ^rendernfs Jieredning och en 
del af CancelHet voro Hans Maj:t til Gefle 
foljagtige. 

Hans. Kongl. Maj:t och Håns Kongl. Hög*» 
het (jvarblefvo p4 ForSbacka til Söndagen, den 
22, då de därifrån begåfvo fi^ til Gpfle, och 
hpHo där fit Jntig kl 7 om uttonen i fqljando 
Ordning: . ^ • 

i) .E}n :del raf Gefle Borger Ikaps Cavallerie^ 
Corps, anförd af des Chef, Stads-Majoren Hr 
Rådman Fältey. 

2) Ståthållaren • Landshöfdingen och Rid* 
4area af Nordin i up Vagn, 

3) Hingliridare. 

4) Konungens Tjenfigörande GeneralAdja- 
tant m. m. Hr Friherre Guftaf Mauritz Armfeh^ 
til Haft 9' omgifven af des Adjutanter* 

O En 

randt omkring Staden hade man ock v^derbårligen 
förekommit, i|t Antalet af Refande icke oi^tte öfver- 
{krida Inyj^Darnes TilgJIngar eller trånga de nådvin* 
dige Perfonernes utrymme- Om fjelfva Stadins och 
Shttets Beikaffeahet iSfes en utförlig Beikrifoing uti 
detta Archiy, St, 19, fid. 331. FÖRSTA Bandet. ]j'6r 

f) En Tropp lätta Dragonen 

6) Rid- och Stall-Pager. 

7) Tvenne Under-Stallmäflare. 

8) Konungen, fom ägde jämte fig 
Rron- Prinsen, i en med 8 Häfiai befpänd, 
Parade- Vagn. Uppå Vagnen ftodo z Pager^' 
och omkring denfamma gingo 12 Laquaier med 
Facklor och Stånd *Drabanterne med (it SpeL 
Vid högra Hjulet gick Adjutanten af Draban- 
terne och vid det vandra vakthafvande Capi- 
tainen ?£ Lff-Gardet, famt efter dem Kammar* 
Pagerné. 

9) En Tropp Lätta Dragonen 

10) Kron-Pr infens Vagn, med 6 Häftar be-, 
fpänd , omgifven af 6 Laquaier med Facklon 
Uti Vagnen fåto Des Vicc-Gouverneur, Hr 
Öfver-Kammarherren Grefve GyUenftolpey HoU 
Stallmäflaren Frih. Carl Diedn Hamilton^ och 
Kron-Prinfens Cavaiier, Hr Grefve Jac. Guft» 
Oxenfiierna^ 

ii) Den öfrige delen af Borgerlkapets 
Cavallerie^Corps. 

Vid Stadg- Porten emottogs Hans Majrt 
af Präfterlkapet, anfördt af Hr Ärkei-Biflcopen^ 
och af Magiftraten anförd af Hr Landshöfdingen. 
Vid ankomRen falaterades KongL Maj:t med 
128 Canon -Ikott uti 2!ne omgångar ifrån Bor- 
gerfkapets Artillerie-Park, och alt Folket höjde 
täta Glädje-frri vid Konungens Äfyn. Borger- 
ikapet til haft och fot famt Lif-Garderne para- 
derade, och Tiget gick in igenom Vefira Tul- 
len och des Gata öfver Stapel -Torget, Vefira 
Drotninge- och Norra Kongs- gatorna, öfver 
Nybron til Kongl. Slottet, hvar Hans Maj:t 

Z 5 emoc« 36». Sv. Archivdmj 

emottogs af des Hof. Därefter gafs Com och 
bolls publiqoe Spisning. 

Ibland de flere Tilbehörigfaeter, fom ifrån 
Stockholm, til bruk vid Riksdagen i Gefle, 
dit atfördes , intogo ofelbart forfia ramet Jb* 
iets Regalier. Af dem, hvilka förvaras uti 
Kongl. Ränte-Kammaren och under Kongl. 
Kammar - Collegii vård, blefvo enligt Kongl. 
Majrts Befallning följande Rikets Regalier til 
Gefle affbrde: RongK Maj:ts tvänne Kronor^ 
och Spiran, famt Deras Kgl. Högheters Kron- 
Prinfens och Hertigarnes ICronor. Til deras 
forande hade Hans Ma]:t utfett Kammar-Rå- 
derne Hr Gol), von Stockenftråm och Hr Erik. 
äf If^etterfieåty famt förordnat Majoren vid 
iJtta Dragone-Corpfen Hr Carl Reinh. Uggla 
ned S2 Man. De afgingo ifiran Stockholm d. 
12 Jan. förfla dagen til Marfia, d. 13 til Up- 
lala, d. 14 Rafiedag, d. if til Läby, d. 16 
tU Yfvere, d« 17 til Elfkarleby, ochd. 18 til Gefle. 
De otfordes ifrån Stockholm och inf&rdes i Geflo 
Bti Kgl. Vagn ochmefii vaalig Paradej m^n under 
RefanoytjadesetRefe-Equipage, fom fkuUemötsi 
i ToHen, och hvarom Riks-Stallmäftare-Ämbetet 
|>eCörjde« Som, jämte Kammar-Råderne» Kfajo* 
XW af Lätta Dragonerne ägde vården om Re« 

J;alierne, få b vilade de ock vid Nattlägren uti 
amma Ram, där Regalierne iofattes. Uti 
Upfala förvarades de under RaRedagen uti et 
Rom af Kongl* Slottets £ntre-SolSs men vid 
ankomften til Gefle d, ig Jan, kl* balf 4 om 
eftermiddagen emottogos de, under Paradering 
af Heinnge-Regemeotet, af Hr Landsböfdingen 
och Ståthållaren af Nordin ^ fom uti fin Vagn 
var Efcorten til mötes pk Stadens Torg, och 

lät F6rsta Rakdet/ ^$^ 

at hc4(Ktta ReMiJerne i Siadem Stora Kyrkan 
Sacriftia^ hvareft de bevakades af et Detache^ 
ment Lätta Dragoner ^ och blefvo de föjjanda 
Söknedagar, från kJ.i i tij x^ för Aimänheteo vifade^ 

(Fortfltning e. a« g.) NYASTE HÄNDELSER. 
TopQgrapbie. 

Carlscrona; 

Denne Stad refer fig^ eturu längfmnt^ utur 
fie Grus^ efter i^en grafveliga Eldsvådan, foni 
härjade denfamma den 17 Jun. 1790. Eharq 
få äga nu mera Medel ^ at vid återopbygeandet 
förena god AfcbiteAort med Nyttan , få fet 
man dock flere vackra Stenhus redan upförde^ 
Den til almanna Gifyomedlens Förvaltning 
nedfatte Deputation, och uti hvilken Hr Contre- 
Antiiralen och Commend. Carl W. Modée är 
Ordförande, befor jer med inycken Nit och 
Verkfanihet Delningen af defle Medel ^ ^farnt 
gran/kar därvid alle Upgifternej men, ty värr! 
antalet af Behöfvande ar for talrikt, Gofvorne 
fåledes otilräckelige för ändamålet i ftort , och 
Hoppet om Hjelp framdeles fy nes min/kas i 
den mån andra ömande Föremål uti de alman* 
na Bbulen framläggas, Tyjka Kyrkans återup* 
byggande ådrager fig därjämte få mycken flör^ 
re opmärkfamhct, fom denne Bygnad äfven 
är helgad åt Främlingars Andagt, hvilka antin« 

gen i|64 ' SV. Archivum; 

Sen befökå Orten eller (åtta fig htit neder. Uti 
Lug. förl. är var Tilgången för -denfamcna ännu 
blott omkring 4000 R:dr. Ritningen til ibrra 
Kyrkan 5 fom var af den flore Mäftaren i Ar* 
chite^qren^ Gref ve Nicod. Teflln , kan vid fä ^ 
mycket forändrade Tilgängar, icke uti alt föN 
|as« Vid noga Befiktning har man dock fannit ^ 
at atom Cornicheni b vilken är förbränd och 
odugelig^ är den öffige Stommen änna brak- 
bar ^ och kan med måttelig Koftnad förnyas $ 
b vadan Kyrko* Rådet, bvilket otgöres af För- 
famlingens mäft omtänkfamme, opiyfie och 
nitiike Män, beflatit, at efter förändrad Rit- 
ning å nyo upföra detta . Herrans Hus. Hans 
Excel. Herr Riks-Drotfen, Grefve Carl Axel 
Wachtmeisters fom förl. år befökte Carls- 
erona, tog då äfven denna Kyrkas Rainer i 
figonfikte^ famt önikade des fnara återopbyg- 

Sande, genom hvilken Herres kraftige Förord^ 
enne Bygnad äfven icke litet befordras, hvars 
hela Ätt utomdes hos denna Kyrka och Förfarn- 
ling, genom mång^^ Välgärningar, förevigat fil: 
Minne. folk- myckenhet. 

Greifswald. 

Här i Staden dogo, fir 179T, 168 Mannilkor, 
af h vilka 38 voro Män och Enklingar, 58 Hu-* 
firar och Enkor, de öfrige Ogifte och Barn af 
l>^gg^ Könen. Inom året dogo 2f gamla Barn^ 
Qch ifrån det i til det 10 året 28 Barn; äfven 

fona FARSTA. Bakoe^t. 36$ 

fom emellan det 91 och 96 året dogo 3 Per« 
foner, deflk alla af Qvinkönet. Af MedeUlderii 
var ftörfla Mortaliteten emellan det filocli 60 
året, ty den fieg til 24 ^ Hälften af hvartdera 
Könet. Ifrån det 7I til. det go dogo. 17, och 
ifrån det gi til det 90 dogo 9 Perfoner.) hvil- 
ket alt infiygar om Ortens dels fondisi Läge^ 
dels nyttiga Medicinal-Anftalter, Defie kunna 
bckffi åar i Staden la. otycfctt mindre iaknas, 
fom här fimies icke alienaft en Medicindi Fa- 
CDltet, utan ockfåfjelft^a Kgl. ^ondhets-^Coilegium 
^har här Tit Sate^ uti bvilket Stadens både. äidfta 
Borgmäftare Hr Landt-Rådet Heyn osh Syndi* 
cus Hr Droyfen äro^ ut^ de förnämfte Medi« 
€i i Svenika För-Pöoimern , Afleflforer. Det \Axvzi,..^iftf- odk 'dy^tha/H^Éiktmel^a 
har iiyl. et. f6rt..år tti^ai föl|.;Doliaäöta'e/; — > 
Hansf É*cél. Heilr RSks-Råde^ixK^rf^-^Öréfv* 
Melker FjM-KBN8^R(?i : haf giffff '(SinRHng 
200' äfdVfe x)kli -jngre-''l'e^*é*Bfef, "«Är'.u#ly§ 
Fofnt^dfeni'"- tthföria', lAmbetsrmän, ?lkftN Ofch 
Afbinlilfirig€->fått, tti.'ni-.-«— Hr kAé^Skbpen 
un. tn. Doaor Uno von Troil^ de vid 1784 irt 
Präflm&te, . .oHofvade och. federmera tiipkto 
Böcker \xi /Secolo Typbgraphico. — Bi/kopén 
i Calmåc^ Hr DdAor Mart. O. tFallenfiriU ^ 
des framl. Faders , .fiilkopens i Götheborg, Hr 
Doa. G. U^aUint Itintmiam, V Voll. i 8-— 

" "ioiir (36t5 Sv. A11CH.1VUM; 

Ad|unaen-i Hagbyiiöga, Hr Uzc Edfiråt»^ afl. 
AflefC i Svea Hof-Rättt Petri Salani^ Refe^ 
Journal, ^*-Camt Mademoifdle Anna M. M&rt^ 
'Ung i RyAad til BibUotbefcs^Cabinettee tt väl 
:arbetadt Radband. Til defla Donationer kom* 
-mer na vidare den fiornyade Gofvan af Hr Pro* 
rfeflbr J<A. Henr. LiMn i Norrkdping dyme- 
^delft^ aft han äfven anflagit Vinften af; Reper^ 
rtoriwm Benzeiianum 9^^ lamt aldeles i kkfläi-* 
-lighec med den, fom. faller af den Jiär förr 
ikangjorde Benzdianflu fiféfväxlingen ^^) j til 
vidare Inkomft för detta ffl lyckliga Bibliothek^ Re/anäe. 

Hr Fält«Marlkalken m. tai. Grefve Joh. Aag. 
Meyerfelty har bra|fyit^g> efter ärofulla fläta- 
de Campagner 1 Finland, tH-lQne Goda i Sven- 
Ika Pommern, ackrturiBoaivtlen 20 Ang. förL 
^r. åfri^v^^ad :ta ^ra|%d- . ^, . ... 

,lic J^zxiL^ae BouifiéyWCy efter Beloket vid 
,fi^r9,,,15VMi» Hof,,;afvéfi. v nwyarande uti 

Jaö;»i^j|/«en« Konungj^n af F^eoilen^ och Kor- 
^Qca^^t ^en> hfigif;i{|t'Qg härqppå til Prag, 

r^ X - ^ ^jr^r - j \ *■ lamt 

I * ^ K ; 'O * 

.^) Repertprinm BenzetioHnmf ipneblllanile I F^rtekning 

* M-ten del af ÅKkcBiftoifens, D. Eric BeDZelii den 

Yhgres , Manufcript-Sataling, och II F^rleknmg, (Ir- 

fluld,'^ fören. Atke^Uköpi Bref-Samliog ^^ ulcif* 

- vet af.gf/.U. £14^. StadOu 1791 »8* 

♦•iSé^ detta Archivnm, St 7, M. 14a. ^ ' FdnsTA BANDBrr 3Ä7 

famt där beviflat Ksfhretts Kröning» fifom 
Konung, i. Bömen, och (iedan reft vidare. Ifrån 
Pilattz afrefte Ht Baron dEfcari^ Eranfy/k 
General -Lieutenant ^), öfver Berlin och Stral- 
fund til Stockholm, dit ankomfien fkedde 1 
Sept. .banad , hafvandes i Gt följe Hr ^Aguila 
fåfom Secteterare^ och Hr Capit. 6. Gedaa. ^ Befordxmgar. 

Under den 20 Dec. har Kongl. Ma}:t förordnat 
LandchOfdingen i Stora • Kopparbergs LSn och 
Rid. af OeÄ Nordftj. Orden, Hr Jok Magn. 
af Nordin^ at vara Ståthållare öfver Gefle Slott 
och Stad, famt tillika förvalta Landshöfdinse* 
Ämbetet i.Gcfleborj^-L^n, \ anfeende til den 
Qti Gefle.beramade Riksdiifien, och under Från- 
varo af Läneu Höfdinge,^ nr Grefve: Fred. Ad. 
Ulr* Cronftedt , Cpmmenijeur af Kgl- .^ordfij. 
.Ord5p'9 fom, uti' en färflcild af lianttngen ho« 
nom npdragen Förrätning i Pommern, begaf 
fig-ci. 4 Tan. iffån Stockholm til ^talfond, åt*, 
följd ä^.Ks'- Secreteraren i Utrikef Qibihette^ 
Hr Carl Gofl. wn iBrinkman.. - 

Hr F. von ^^^^tt^/Jte, : Ryttmäftare vid 
Hafar 'b RegementcfV i^tnfiimndec^ Ar d4iiAiig. til 
Majdr vid famnoa Regemente, '~. mds- 

^) Hans Broder y fom kallas Capitaine des Gardes dea 
Princes, Freres du Rei» var åfven oårvarande i Pil* 
nit^. meii refte med Grefven af Artois .tU Coblens i6i Sv. Archivu»; Bandet u 

DådsfuU. 

'Hans Exc Hr Riks-ftääet, Öfver-Ståtbållaren 
'i Stockliolm, Äbo Academie-Cantzlefea, famc 
Rid* och.Commend. af Kongl. Majrts Orden, 
Frih^ Carl Sp arre, dog d. i8 Jun. fiftL i Stocka 
holm^ vti åes 69 ^r. Hans Exc. var därjämte 
Ledamot uti" Rikets Äreqders almänha Bered- 
ning, Kongl. Upfoflrings-Commiflioneni Kongl* 
Vet. Academien ^ KgK Mål. ^ch Bildh. Acade- 
mien, KgK Patriot. SäKkapet, Kgl. Commi{lio« 
nen öfver Ecclefiaftique* Verket i Lappmarker- 
ne, Kongl. DireÄionen HFÖr Strömsholms Slufs« 
by^nad) Frimurare -BarrJios-Direftjon^af Gen. 
,Ai^ilen|e-jCpntoiret, allé uti S^tockKölm^ lamt 
uti PHyiljiQgTaphiika j$äl(kapet i Lqncl^ ,/ 

• HifioriJk'Bi>l^andeli- 

Ai SvefihJiikesRäds^Långd^. för&ttad af Hr Kammai*' 
'Kerrea C^tt/I^i^to öcll ölokad af Hr KgU Secveim^ 
'ten Ffih. I^RoJenbane Ivo redan Tre AfdänlngarTA. 
-githe,^af liviftå den F^rftå Inne&ttar Ittdéts-qj^riar, 

alt i('äo;Rå4kafntiiareB8 Uphof .^ dep Uph^nderi.ygyy 
»den A^fA handlar om Rikets^ Jarlar, oct^ den Tredje 

viprikn^r Hrar' liikfens Råd alt Iffäh Urn^boes^-tid til år 
'1523, di k! Ööftafl fté^ pä Thronen. Af déft Fjerde 

fom gär ifrån nyfso/är til år 1600, hvanefter -deir StSn- 
!di^a Ridktfitftååtéi inrättades^ iro N:o 2&, aj och 2g 
lnu.ée|«iliUtk9|pQe. . Pj;eimi9en|||M>n p& hel^/veirket Ir 

2 Ridr. — ^ Af jilmånna Jrckiimnf, fom fortpU:ter State* 

Belkrifningen om ^tor-Bntannien, handlas'!' K:o ^ om 

Konungens Magt. Prennmprarion på Bandet i är 24 fik STOCKHOLM, 

Tryckt hos Joban A. Carlbohw^ 

Den xo Febroar. X79a« SVENSKA 

A R C Hl V U M, Första Bandet; Tjugondeandra Stycket. HANDLINGAR* 

Täl> hållet til Hans Kongl. Maj:t 
af Hr Landt-Marfkalken, Prefidenten 
i Kgl. Karnmar-Collegium, famt Rid. 
och Commend. af Kgl. Majtts Orden ^ 
Friherre Eric Ruutby på Riks-Salen i 
Geflc, d. 27 Jan. 1792. 

StormågiigftB AUemådigJte Konung! 

Flere än hundrade år äro förflatne, fedan Carl^ 
fegrande återkommen ifrän Skån/ka Fälten, 
förfamlade tt tackfamt Folk» «^ Hans pdöde- 
lige Son hann ej at njuta (amma Tilfredsftäl- 
leife, efter få många Segrar, få inlnga förvå- 
nande Omflciften och ärofull^ Olyckor.. — 
Den var, jemte al annan ;ära, förvarad åt en 
Konung y fom pä Sven/kfunds Böljor hämnat 
Olyckor, bundit Segren vid Sveriges Flaggor 9 
och Lagrarne vid Sin Krona. 

Vid detta tilfälle erfara Ridder/kapet och 
Adelen alla de Sinnesrörelfer,' hvilka Känflorne 
för Konung, Fädernesland och Heder upväcka. 

Det Stånd, fom ännu bär Prydnaderne 

if de Sköldar, på hvilka de hyllat flna Ko- 

fmngar% och vid hvilka de fvurit dem fin Tro- 

A a het; ^70 Sv* Arghivum} 

Hetj — det Slånd, fom Cbriftiån velat utrota , 
här tjuflaf Wafu därifrån uplyftat fin Ätt pä 
Thronen, och med hvilket han tvänne gånger 
förnyat Blodsbandets öma Förbindelfer; •— 
det Stånd, hvars Namn upfyller Guftaf Adolf f 
Tide-Böcker, och hvars Rygte famlas omkring 
alla de Fält, där Krigs-äran belönat Mannamod 
och Tapperhet} det vördar fin Konung ^ fm 
Medlem y fin Anförare och fm Befkyddare^ 
och det omfamnar, inför des Thron, älikade 
Medborgare, hvilka antingen uti Helige Kall, 
med Underyisning och Efterdömen, upmuntra 
til Pligter och Dygder, dels med värdigt bruk 
af Lyckans Håfvur onderflödt almänna Behof, 
dels med gammalt Mod och Redlighet gåt at 
flrida för en ällkad Fofterjord. 

Enighet och Förtroende förena i dag et 
Folk) färdigt at emottaga fin Konungs BefaU 
ningar,och villigt at befordra des Affigter. 

Under deUa Förefiälningar vågar icke 
Ridderlkapet och Adelen lyfta fuaa Ögon til 
den Ijafa Strimma af en kommanoe Dag, hvil- 
ken, ifrån Eders Maj:ts fida, kaflar fit /ken 
på de dimmor I fom ännu infvepa Framtidens 
rymder. 

Eders Maj:ts Hjerta är icke känfiolöft vid 
detta Tilfälle: hvflken Dag af Eders Maj:ts 
Lefnad! hvilken Syn, värdig den mä(i frätande 
Afand hos Eders Maj:ts och Sveriges Fiender ! 

Hoppet uplyfter fig redan, at emottaga et 
tilkommande Lugn. Vördnaden och Lydnaden 
nedkafia fig för Eders Maj.ts Thron^ men 
Kärleken och Förtroendet tränga fig til des 
Bröfl; och de Tårar,' fom af bry ta våra Ord^ 
iiro icke Veklighetens. 

^ Uti F6r8TA^Baxdet. %jj 

Uti Eders Maj:ts Nåd ocb Ynneft inne* 
Hotar fig Ridderlkapet och Adelen underdäoigft. BbrAttelss om Riksdagen uti Gefle^ 
år 1792. Fortfåtning *;• 

Den 23 Jan. efter flutad Lever anbeFalte Ko- 
nungen RitLs-HäroIden, Ceretnohie»Mäftaren och 
Rid. Hr Leonh. von tiaufsmolf^ at på vanligt 
fött uthlifa Riksdagen och kalla Rikfens Stän- 
der på Riks -Salen. Til följe bäraf begaf fiff 
han, företrädd af tvänne Kongl. Härolder och 
efcorterad af et Detachement af Borger/kapets 
Cavallerie^ til Ståndens Samlings*rum, alla Sta- 
dens Torg och dq förnämfia Gata - hörnen , at 
detta Konungens Bud kungöra. Imedlertid gaf 
Hans Maj:t tilkähna^ det han til Landtmarjkalk 
otfedt Hr Prefidenten i Kgl. Kammar-Collegio^ 
Ståthållaren öfver Drotninghotms- och Swartfjö- 
Lån, Rid. och Commendeuren af Kongl. Maj:ts 
Orden **^) och Rid. af Konel. Wafa- Orden, 
Friherre Eric Ruutb. Han bUf då framkallad 
at aflägga den uti 1779 års Rikidags-Beflut 
fallftälde Eden, hvarefter Stafven honom af 
Konungen öfverlamnades. Sedan han aflagt fm 
Tackfägelfe, nedfördes han til Höglofl. Ridder« 
Ikapets och Adelens Samlings -rum ^^)> uti 
A a 2 Konun- 

♦')Sedet féregJende uti detta Archivum, Stai, f. 3?Ö. 

*^j Dårtil utoåtnad den 2j(. Nov. 1791 ; m^n ej åana 
dubbad. ' . 

*) Stadens mipdre Kyrka. Prifte-Ståniét famlade fig 
pA Qyningfii-Salffl; JSgrgareStånäil på Stadens Råd* 
husy och Bondi-Ständet i Schoiae-ha&t. 37^ Sv, Archivum; 

Konungens Vagn, af Hans Excellence* Herr 
Grefve Magnus Ericsfon Brahe, £nafRiket« 
Herrar, och Hr Grefve Jac. Gaft, Oxenftierna 
af Korsholm(ka Ätten och Cavailler hos H. K. 
H. Kron-Prinfen *). — I följe af i6i7 års 
Riksdags-Ordning blef Ärke-Bi/kopen i Upfala 
och Commendeuren af Kgl. Nördftjerne-Örden, 
Hr Doft. Uno von Trott ^ framkallad, at fom 
Taleman för det Högvördige Präfte-Ståndet af- 
lägga fm Ed) hvilken honom få väl fom Hr 
Landtmar/kalketi af Hr Stats-Secreteraren m,^ na. 
Elis Scbråderbeim^ under Hof«Cancellers-Äm- 
betets ledighet, foreftafvades. — Därefter ut- 
nämnde Konungen til Secreterare i Bonde-Stån- 
det Under -Ståthållaren i Stockholm, Hr Pehr 
Zacharias Ablman^ fom federmera inför Hans 
Excellence, Hr Riks-Drot^en, aflade fm Ed 5 
hvilken honom af en af Secreterarne i CanceU 
liet föreftafvades. Til Vice - Secreterare för 
detta Stånd blef Öfver - Auditeuren Hr Daniel 
Ablberg utnämnd ***). 

Härtil vil man nu foga det TaU fora 
HansMaj:t höll vid Landtmarflidks-Stafvens 
Sfverlämnande til Hr Prefidenten Frifa. Ruuth, 
få lydande: 

„Se4anjag na låtit Riksdagen utbUfas, årminforfta 
Omforg, at för födderikapet och Adeln utfe en Landt- 
•marikalk, vårdig Mit Förtroende och virdig det Ständ 
han ikal anföra. Mit Val har nu fåfl: fig vid en Man, 
hvars reaa Nit och Tiigifvenbet för Mig. och Rikets 

Sjelf. 

♦) HufvttdnUnneme för Grefveliga Ätterne Lewenhaupt 
och dB ta Gardie voro då icke ntrvarande, af b vilka 
endera eljefl: hade bordt, jåmte en Grefve Brahe, 
beledfaga Landtmarlkalken. 

.♦♦) Eftermiddagen kl. hatf til 5 var hos Konungen Cour 
och pubttque Sjpismng; hvarmed fortfors de följande 
dagame. Första Bandet. J73 

SfelflKhidigbet i de^ brvdrammafie OmflSndq;beter och t 
det grannlagnafte Ämbete ej vikit, och hviJken igenom 
des dtåndaktighety under den bekyminer&mmafte Tid, 
lifiit mina. bekymmer; och Jag fmickrar Mig at igenom 
detta Val gifva Riddeirlkapet och Adeln et prof af Mia 
aktning 9 då det faller pä en af deras Medlemmar» fom 
med en adel Bård fårenar en otmlirkt Fårmågenhet» 
Jag utnknner därföre til Landtmarikalk Preiidenten i 
Mit och Rikets Kammar -Collegio, Stäthällaren åfver 
Drotningholms och Swartfjå Slott och Lån^ utnämnd 
Rkldare af Seraphimer- Orden, Friherre Eric Ruuth, 
€>ch hvilken Jag nu kallar til at afHgga Landtmarikalks* 
Eden**. . : 

Tit Landtmarjkalken , Hr Friherre Eric Rmthé 
yyGode Herre och Xandtmarlkalk ! Jag åfverlåmnar 
Eder deöne Staf, at den fåra med den Nit, Jag kan- 
ner Eder hyfa får Mig, får Riket, får Edert Stånds 
VåL Lyfande y4reftålleri itftljas af dryga Bekymmer; 
men Ståndaktighet, Mod och Redlighet åfvervinna Svå« rigbeter; och Äran at hafvs^ vål gjort belånar Mådan. 

_ _ ' Jg^^T E * 

hvilkets utfarande Jag ånlkar^Eder den Hågftes mågti- Sådant år det Kall Jag pälågger Eder i dag, och til f\ Nåd och "Vålfignelfe; fårblifvandes Eder ^. med al 
ongl. l^åd vålbevägen*'. 

Vidare vil man ^tillägga en kort Belkrif- 
ning på den nya Ambets^årågt^ fom Hans 
Mat:t behagat tUdela Deras Excellencer, Herrar 
Riks-Drvtzen och Riks-Marfkalken y bvilke vid 
denne* Riksdag för förda, gången båro denfam- 
ina, och vid hvilken Riksdag däremot det åter 
var fS^fia gången, £am Herrar Rikfens Råd^ 
fåfom : en Corps qch uti. förre Råds^ -Talaren» 
icke fyntes • beiedfaga Konungen och omgifva 
Thronem, i artfeende til Råds -Ämbetets uphör 
rande i..Majo 1789- Förftnänrmd^ Ambets** 
Drägt var iålcdes belkaflfad : 

DeQ nya Cerem.onie 1 Drigten får ofvanoipuid^ 

begge Herrat Hr af h vitt :?iden.moire garncradt med 

bvita Silkes-Galler-fpetfar. af Caqtiller; Jacka och Byxor 

gjorda efter den gamla Bnrgondilka feden^ nåmligen 

Aa 3 , .; - • at 374 S^- Archivum; 

at Ämrnfné uti Jtckan Sro upikorna » Jaduh kort och 
i fiållet för Echarpe et Balte eller Gehtaff f&r Våtjaii. 
Byxoma ftadna ofvanf&re Knået , fä at fiiifkälame ej 
iro cacherade. De ftora Seraphimer- Halsdukar dier 
Rabata bSros, famt utjQagaa Hår och vanlige fvarte 
Hattar med en Guld - Galon omkring kullen famt hvita 
Panacber. Mandame Iro af Cramoin - Sammet fodrade 
med bvltt Atlaik, gorde aldeles fåfom de FurfleUge 
^ntlame, ganflca obetydligen kortare; baiVa Herme- 
lins-kragar méd iVarta Tippar famt en god band bred 
dylik Garnering frammantöre. Skorna voro hvka» och 
knutna med hvita Bandrofon Serapbimer - Ordens* 
Kädjan fatt utanpå Kragen » och på Mantelen var en floff 
broderad Seraphimer • Stjeroa. 

(FortQtning e- a« g.) NYASTE HÄNDELSER. 

Geographie. 

. I?AW0LAX* och Careiens-ZA. 

Detta Län nr et af de vidfträltrafie dH heh 
Riket /och har Landshöfdingen fit SSte ati 
Köpingen Cuopio. Det flod^ ifrån d/dO Aog. 
178^ til d. 14 No v. 1791 under Hr Lands'- 
höfdingens och Rid. Frib. Sam. W. CarpeUns 
Styrelfe, fom denfamitia fiftn. dag aflätnnade 
til Efterträdaren, Hr Laivdsböfdingen ocb Rid. 
And. Joh. Ramfay^ hvarvid han noll et Tal 9 
fonn til Protocollet lades, och åtar bviiket 
itnciliigt, hörande til Länets Kännedom, bar 
bör Qptagas ^). Ufidar fin oantänkfamma och 
nitfuila Ämbetstid fäfte Hr Frib- Carpelan en 
fynnerlig opmärkfamhet på Storfkiftet^ hvar- 

medeM 

•) Sådant iker utur: Ako^rtdmngmmi fto Sr 17921 N:o 
3 ^^ 4« FÖRSTA Bandet. 37^ 

medclll ifirlci 1786 års början til 1789 ir( flat 
482 nya Mantal tiljcommit, hvilka efter Fri« 
hetsårens förlopp, af hvilka året 1809 är åef 
fjfta, flcatta til Kongl. Majrt uti Jordeboks-rän- 
tor, utom Förvandlingen, 3667 R:dr: ren både 
Land- och Penninge-vinning, en verkelig Eröf. 
ring inom Storförllendömets eget Lanoamäre. 
TrivitihScbolan flyttades ifrån Randafalmi til 
Cuopio^ och tilöktes med en Let^jon , fom 
ikal undervifa Ungdomen uti Landthush^llnin- 

gen famt Franfyika och Ry/ka Språken. Cuopio 
ar fedan 1787 biifvit utvidgad, och fick följ,, 
året Konungens Stadfäflelfe på Hn Dpnations- 
jord, fom blef rörlagd, få at Orten, under 
nuvarande Fred, kan anfenligcn tiltaga, fick 
äfven 50 Mans Garnifon. Länet liknar, medell| 
fina många Vatndrag, Sjöar och Trälk, en 
Skargård? Soknarne äro flora och vidflräkta. 
Cuopio-Sokn i\2LV igooo Invånare, hvilkas Själa- 
vård Jkötes af 6 Präfler: defle fåledes för fi 
mot Folkmängden och Afflåndet> hvadan 
icke fällan händt, a( Rotar upvifl fullväxte 
Karlar^ fom i brifl af Kun(kap i Chriflendo* 
men ännu icke biifvit admitterade til Nattvarden. 
Landshöfd. föreflog därföre en Sokparnes bit^ 
fre Reglerings fom ockfä Konungen biföll cl. 
22 Febr. 17885 xnen det liamma år började 
Kriget hindrade få den, fom flere Hr Lahds« 
höfdingens för Länet nyttiga Anflalten Å en 
annan fida kan dock Lånet tacka Gud, och 
prifa Konupgen, ty detta Krig läref vara alt 
ifrån urminnes Tid det fSrfla, uti h vilket Lan* 
det icke biifvit bårjaät. Sit Län förfvaradö 
ock Hr Baron C. under Kriget, medejfl deo 
af fig} fåfom Brigade-Chef, upfatte och an- 

A ;( 4 förde 376 Sv, Archivum; 

förde Corps af 4 Bataitloner. Hvilket /kön( 
drag uti Konungens Hifloria och Länsherren^' 
Förvaltning! Land ^Staten fick 1788 förvandla 
fjn Penninge-Lön uti Spannemål/ Svenjke Pia* 
gar infördes, och Almogen upmontrades^ at 
nytja Kår »Oxar af egen Afvel. Genom Alfs-' 
tänsningar kunna flere 1000 Tunneiand nyt- 
bar Jord 9 och bättre Contmunication i Länet 
vinnas. Med de AnRalter Hr Landshöfdingen 
dels vidtagit, dels upgifvit, fkulle KongL Maj:tf 
och Kronans Revenuer af detta Län, under et 
tioårigt Fredslugn, /(JrÄ^W/arj. Hvar få många 
Patriotifka Gerningar ta(a fjelfve^ behöfver in- 
gen ting vidare tilläggas. Kyrko-Årender. 

Sedan Ty/ka Kyrkan härftädes afbran uti den 
fvära Vådeiden d. 17 Jun. 1790, och länge 
måfte väntas > innan den nya Kyrkan kan blifva 
i ftånd fatt, Ca förrättas den uti famma Kyrka 
tilförené hålne Tyflta och Svenflca Gudstjenften 
nu emedJertjd uti et af Timmer på gamla 
Schols-hufets likaledes afbrända Tomt upfördt 
Hus, hvilket under Namn af Tyfka Forfamlin-- 
gens Bönehus y invigdes Palm -Söndagen d. 17 
Apr. 179X af des Kyrkoherde, den i alla affe- 
enden fä vördnadsvärde Proften, Hr M Joh. 
Bernh. ff^olff. Detta utomdes nog trånga Hus 
beflår af 2:ne Våningar, af hvilka den nedre 
nytjas til Bönehufet, och den öfrar utgör Bq« 
fiället för Hr Proflen. 

Lo Nr Första Bandet. 377 

London. 

Öcn härvar. SeÄen, fom kallar fig Sjelf den 
Nya FårfamlifJgeny men kallas af andre för 
Sipedenhorgianer'^)^ har vid flutet af året 1791 
hållit här i Hafvadfladen en Sammankomft, 
Qti hvilken man rådplägat och beflutit, at 
Qpbygga härflädes en egen för deras Gudstjenft 
hörande Kyrka, famt til den ändan genafl an- 
teknat fig för 500 Pund Sterling til Bygnads* 
hjelp ^^)- Krigsrnänna - Belöning. 

Enligt Kongl. Maj:ts Förordnande blefvo, uti 
Staden Bjårneborg och des Kyrka, d. 26Maji, 
af Öfverllen för Björneborgs Regemente och 
Riddaren 5 Hr Joh. Fr, Aminoff^ dubbacJe til 
Riddare aJF Kgl. Svärds-Orden Capitainérne vid 
fören. Regemente, Hr Carl Guft. von Knorrwg 
och Hr Nils^ Leonh. Gripenberg; vid hvilket 
tilfälle Hr Öfverften, efter gifven Förmaning 
til Trohet och Tapperhet, äh^en tilftälde flere 
tJnder - Officerare af nyfsn. Regemente, fom 
A a f under 

•) De bSra detta Natnn cflrer den til Stiftare antagne 
Svenflce AifelToren^ Hr Eman. Swedenborgj fom ock- 
fä dog i London d. ap Mart. 177a, hvarom famt 
Seftens Uphof finnes et märkvärdigt Bref infordt 
Dti: Upfoftr. Salikapets Alm. Tidningar, for 1787, 
Del. I > fid. 209 foIj. Ingenfiådes har denne 3ea få 
utbredt fig, fom uti Elngland, b var den går til flere 
tafende erkAnde Anhängare, af hvilke utom i /.on* 
don de flefte bo i Manchefler, och Birmingham* 

^ Efoiiglt Bamburgjke Corre/ppndenten, f5r 1792» N:o 
6p Art. London y d. 30 Dec« 1791. If8 Sv. Archivumj 

änder fifta Kriget atmärkt Og för Mandom och 
Skickeliffliet , Belönings • Penningen af Silf- 
ver för lapperhet i Fdlt^ til at bära i Knapp» ^ét* Folk - Myckenhet. 

Upsai,a Årki-Stift. 

Uti detfamma äro för Aret 1790 födde 3488 
Mankön, 3173 Qvinkon^ tilfammans 6661, 
af hviika 273 varit oägta , nenniigen 146 Man- 
och 127 Qvinkön, ic6 hafva födt Tvillingar 
och I Trillingar, Döcifödde äro 190. De 
Dödas antal är defsutoni 3^08 Man- och 3141 
Qvinkön, tilfammans 6649. Af ^iefTa hafva 3 
Man- och 20 Qvinkön varit emellan 90 och 
9f år gamla 9 i Man- och 4 Qvinkön emellan 

gS och 100 > och I Qvinkön öfver ipp år. 
^Jyckeligen.omkoQine äro: 27 qväfde af Am- 
mor eller Mödrar, 2 genoai Barna-mord, i 
äldre Perfon mördad, urunknade 79, Frufne 
til döds45 omkomne af Os 2, Sjelfmördade iq, 
af Våda Jkadat fig fjelfve til döds 6, vådeligea 
Dödade af andra 8, flagen af Äfcan i, kroflade 
af Träd i Skogen 3, fundne döde på Marken 5, 
.brände dl döds vid JEUsvåda 2, Genomränd 
af en Gärdesgårds-llör i, död af Fylleri x, kört 
fig til Döds 4, tilfammans defle i5'7. 

Ås o. 
Af 1791 föddes uti Sven/ka Domkyrka. 
Förfamli.ngen 36 af Man- och 36 af Qvinkön, 
af hviika 72 Barn 8 voro oäkta; dogo 41 af 

Mäo- FÖRSTA Bandet. 579 

Mfliw och 41 af Qvinkönj famt vigcled 33 
Par- — Uti Finjka Z)o«r^jyr)to-Förfarolingen 
föddes 109 af Man- och 99 af Q vinkön, af 
hvilke 208 Barn 29 voro oägta; dogo 109 af 
Man- och 94 af Qvinkön, famt vigdes 93 Par. 
— Uti i^/offx-Förfamlingen föddes 40 Bar0| 
af hvilke 2 voro oäkta^ dogo 33 Perfoner^ 
famt vigdes 27 Par. 

Carlscrona. 

Är 1 79 1 föddes uti Kongl. Amiralitetf-^ 
F6rfamlingen 394 Barn, af hvilke voro 193 
GoUar och I7f Flickor, utom 26 dödfödde 
Barn. De oägta Barnens antal fleg til 26. 
Döde voro 007 Perfoner^ af hvilke 104 voro 
Man- och 103 Qvinkön* Desutom dogo uti 
Amiralitets -Sjukhufet 34 Perfoner. Vigdey 
lay Par. — Uti Stads ^Fårfamlingen föddes 
S8' Barn, af bvilka 43 voro Gouar och 4f 
Flickor, utom ii dödfödde Barn. De oägta 
Barnens antal fteg til lö. Döde voro 73 Per* 
foner, af hvilke 34 voro Man-' och 39 Qvin- 
kön. Vigdes 39 Par. 

Norrköping. ". ' 

Är 1791 föddes uti Stads- Fårfemlingen 
108 Goffar och 90 Flickor, tilhopa 19g Barn] 
dSfemot dogo ajo Perfoner 5 96 af Man- och 
134 af Qvinkönetj. famt vigdes 75' Par. — 
Uti X^Mds-Förfamlingen föddes 41 Qpflar och 
81 Flickor, tilhopa 72 Barn; däremot dogo 
72 Peffomer, 41 af Miinr och jg af Qyinkö* 
pet j fafnt vigdes 32 Par. — Uti Tyfka Får^ 
famlingtn föddes 12 Godar och g Flickor, til- 
hopa 20 Barn I däremot dog«i 16 P^ibnef , 7 

af 380 ' Sv, Archivum; 

af Man- odh 9 af Qvinkönetj famt vigdes la 

Par. j 

I 
Lund. 

Uti härvarande Domkyrko- el. Stacls-For- 
famlingen och tilhörande Landsbyar föddes, är 
1791, 44 Goffar och 4^ Flickor, el. 89 Barn, 
ibland hvilke 7 voro oäkta j dogo 59 Perfoner, 
--hvilken fåledes ovanliga Tilökning uti denna 
Stadens Folkllock! eller et Öfverlkott af 30-- 
ibland hvilka döde räknades 27 Barn under 10 
ar 5 vigdes 22 Par. 

Calmar. 

Är 179 1 föddes oti härvarande Domkyrko- 
Förfamlingen 120 Barn, dogo 9J Perfoner, och 
vigdes 46 Par. Vniverfiteteté 

Upsai-a. 

L. L. O. O. Profeflbren^ Hr Joh. A. Ting- 
ftaäius lämnade den 27 Jun. det Åcadémiika 
Reftoratet, efter et Tal om Nyttan af Se 
Afiatijke Lin Jer s Kinnedom får Biblifkå Språk- 
kunfkapen^i til Oecon. Praft. Profefforen^ Hr 
Em. Ekmntty fom d. 10 Mart. föreg. bad^ tiU 
trädt Borgftrömfka Profeflionen uti Oeconomia 
Praftica *), roedelft et Tal om Fördomars nöd- 
vändiga 

•') Om denna Profe|&on fe Mm. Tldmogtne, for 
1791 ^ iid. ao6. Första Bjindst. ggi 

vinåiga afjlaffande uti enfkylda Hushållningen. 
— Likaledes hade Hr Prof. Chriftof. Dabl d. 
II Mart^anträdt Qx. L. Profeflionen medelft et 
Tal om Grekijka Literaturens nuvarande Bruk. 
D. 13 Dec. tilträdde han ockfå Academi/ka 
ReÄoratet efter Oecon. Praft. Profeflbren Hr 
Eman* Ekman ^ fom nedlade denna Värdighet 
efter et Tål, innehållande Almånna Erinrin»^ 
gar vid Ungdomens Undervisning. Typ ographie. 

Gbfle» 

I anfeende til Riksdagen ^ fom hölls uti Sta- 
den Gefle^ har, på Högve^erbörlig Befallning, 
Boktryckeriet i Staden Fablun^ fom äges af 
Hr Pehr Olof Axmar^ bli f vi t flyttadt til Gefle, 
f5r at med den i fiftn. Stad förat varande Bok* 
tryckaren Hr Pet. Ernft Sundqpift beftrida atgif. 
ningen af de Tal, Handlingar, m. m., fom under 
varande Riksdag Bnnas nödige, at lämna Bok* 
preflen. Ifrån begge defle fålede$ förbundne 
Tryckerier utgafs ockfå i Gefle et Dagblad, 
kalladt: Hiftorijkt ocb Politi/it Nytt, hvaraf 
N:o I utkom d. 33 Jan. Fårfta Flocken be- 
fiod af 25* Numrer, och den Andra flöts med 
N:o y, för d. 25 Februarii. Handel. gga Sv. ÄRCittvuM) 

Handel. 

GÖTHEBORG. 

Ollindilka Compågniets Skepp, Qåtbelorgt 
fördt af Hr C. U. Treutiger^ Major vid Kongh 
Amiralitetet, affeglade d. 13 Nov. ifrån Gö- 
iheborg. Detta Skepp går icke, efter vanlig- 
heten, förfi til Cadix, Tör at där inlafta Silf- 
ver, til atbyte i Canton, atan fåglar, laftadt 
med Järn , Stål , något ManufaAar * arbete ^ 
Tjära och Beck^ vidare med Bjelkar, Hand- 
fpakar och andra Trä^varor, alt inhemfka Pro- 
daéter och Tilverkningar, direAe til Bombay '*)^ 
hvar Laften fäljes och intages ny, den förmån* 
ligaRe fora kan fås, för at fnart komma til 
Canton i China, och där åter fäljas och afla* 
i^as, hvarefter Handeln och Hemrefan ike pi 
vanligt fatt. Äcadetnier. 

Stockholm* 

Uti Kgl. Vetenfkaps-Acaåemien nedlade Anat 
ProfelTpren Hr And. Joh. Hagftröm d. 20 JiJ. 
Prsfidiom «ftcr et Tal: om de UptSkter ^ Jom 
Hifvit gjorde om Votnaärorna uti Mannifkons 
Kropps och valdes til Pra^^es för Tredje Q var- 
talet 

♦) ö uti OlHödien pl ^vcftnt ffafWns veftra Kuft och vid 
Bngten af Cambaya. Den tilh6r England^ och Sta- 
den pä denfamma af &cnma Namn år ftor och drif- 
ffT it^fealig HandeL FÖRSTA BAKD|:t« 3g| 

talet af är 1791 Banco-Secreteraren ocK Rid. 
Hr Eric Scbrdder; fom åter d. 19 Oft, efter 
et hållet Tal : om 'Nyttan af en utvidgad Han* 
del fAed inrikes Spanmål^ lämnade PrWfidium 
til Vice-Amiralen m. m. Hr Joh. Nordenankar^ 

Hr Alex. Kålpin^ Kgl. Danlk Juflit. Råd, 
Förfte Hof-Chirurgos och ProfefTor uti KongK 
Chirurgifka. Academien i Köpenhamn , valde$ 
den 19 Oa. föri. år til Utländik Ledamot ati 
KgL Sven&a Veten/k. Academien. 

Uti Svenjka Academien valdes den ,3 
Bec. KongL Maj:ts Hand^Secreterare, H' Joh. 
Henric Kellgren^ til Direfteur, afvenfom Hr 
ChriflofTer BogisL Zihet^ KongL Majrts Hand« 
Secreterare och Rid. af K. Nordfl. Orden, val- 
des tibCanceller för förra Hälften af året 1792. 

Hans Kongl. Maj:t har uplåtit Des Sven^' 
fka Academie Ut^fvandet och Inkomflen af 
Pcj/?- ocb Inrike s-Tidningarne', fom utgöra ho« 
ofs det man kallar Riks-Avifan, ifrån och med 
året 1792. De författas af Regiflratoren otl 
Utrikes-Expeditlonen Hr Guft. Ä^^^^r, trycka» 
hos KgL Fin/ka Boktryckaren Hr Carlbohm, och 
utdelas uti Hr Direfteuren Runemarks Boklåda* 

Svenfka Portrait-Målaren Hr Carl Fr. von 
Breda viftas fedan någon Tid 1 London, och 
har under d. If Mart. förl. år af KgL Målare^ 
ocb Bildhuggare-Aeademien erhållit Diplome tx 
vara Ledamot, hvarmed åtföljde Hedern och 
Namnet af Kgl. Hof-Målare. 1^ S84 ^^* ARCRivtTM} Banpet i; 
Refande. 

rir Gen. Lieatenanten , famt Rid. och Com* 
mend. af Kongl. Maj:ts Orden, Hr Phil. JoK 
B. von Plåten i ankom d. 34 Nov. ifrån Yfiad 
til Scralfundy för at någon Tid. uppehålla fig 
uti Sven/ka Foa\mern. 

Stats-Secreteraren vid Sjö-Ärenderne och 
öfverften m. m. Hr Carl 01. Cronfiedt har un- 
der förh Sommar gjort en Refa til Carlscrona 
öbh flere födre Orter. 

Hr Aog. Nordenjkåld^ Bergs »Haoptman i 
Finland, och Protocols-Secreteraren vid Utrikes* 
Expeditionen uti KgK Cancellie-Collegium, Hr 
Carl Fred. Nordenjkåld^ famt KgK Expeditions- 
Secreteraren Hr Jonas Näring hafva förh ir an* 
trädt en Refa til England, hvarifrån de* beggc 
fenare dock återkommit» — Ännu viftas i Eng- 
land Hr Öfver-Direaeuren Carl Bernh. ^aa-- 
Jlröm» hvar han gjort fig berömligen känd för 
fm Refa til Guinea och en af trycket utgifven 
Skrift om och mot Siafhandeln. Han viflaa 
cgentel. uti Staden Manchefter^ hvar han inrät- 
tat en vidfträkt och fördelagtig Fabriks-rörelfe. 

Hr Joh. Landgärd ifrån Chriftianflad och 
Hr Ge. Funk ifrån Wisby, hafva befökt förl. 
fommar Univerfitetet i Greifswald^ och där, 
efter utgifne och förf varade Gradualer, biifvit 
uti Sept. promoverade til Philof. Magiftrar. STOCKHOLM, 

Tryckt hos j^oban A. Carlbohm^ 

Den 04 Febr. 1792. SVENSKA 

AR C H I V U M, Första Bandet; Tjugondetre^e Stycket. HANDLINGAR. 

Tal, hålnc til Hans Kongl. Maj:*, 
på Riks-Salen i Gefky vid Början at 
Kiksdagen, den 27 Jan. 1792, af de 
Tre Ofrålji' Ståndens Talemån. 

Af Hr Arke«Bi(kopen och Comfnendettren D. U0O 
v6h TroU, i jPr4/fe.StAndets vignar. 

Stormigt ig/le Allemidigfte Konung! 

Dä efter Eder Kongl. Maj:t$ Nådiga Kallel- 
fe Rikets Ständer ä nyo Sro förfamladet 
aofer Präfie - Ståhdet för en olkattbar Nåd^ at 
inför Eder Kongl. Maj:t fZ betyga fin underdä* 
niga Vördnad. 

Under det fifla Riksmötet fäg man med 
bekymmer Krigsligan optänd vid Rikets bägge 
jGränfpr. Rikets Ständer erkände i underdå* 
fiighet med vördnadsfaU Beundran Eder KongL 
Maj:ts Hjeltemod, fom genom den Högftas 
Välfignelfe ikyddade vårt Land. och voro för* , 
viflade at» genom Eder Kongl. Majsts lika vifa ; 
fom outtrötteliga Bemödande» erhålla en Fred, ' 
fom Ikalle återvinna Riket des fordna anfeen« 
de^ fladga des fällhet, befalla des (äkerhet. 

Förfynen har väiflgnåt Eder Kongl. Maj:ts 
företaganden, ocb med fomma Hand Eder 

B b KongL 3S6 6v. Archivom;- 

KongK Maj:t5 lik Guftaver och Carl/ur^ ftfidi 
för et troget Fqlk^ har Eder Kongl. Mjij:t ic^ 
aileiiaft teknat en arofall Fred, utaD ock den» 
famkna med et fäkert Förbuhd ytterligare (iad« 
fäflat: bägge för Eder KongK Maj:t lika ärorike^ 
iom för Rikets Sjelffländighet högft vigtige. 

Eder Kongl. Ma|:ts vakfamhet och oroforg 
hafve vi äfven at tacka för det oflörda Lagn, 
hvaruti, under Krigets balter^ de flefte näfiatt 
icke känt någon af des Oläsenheter» utom det 
bekymmer Ståndet) med ålTe trogne Underfå« 
tare^ delat för Eder Kongl. Maj:ts dyra Perfon; 
och dä Eder KongL, Maj:t med nådigt Välbe- 
hag anfedt de Prof Sven/ka Folket lämnat af 
fin underdåniga Tilgifvenhet för Eder Kongl. 
Maj:t^ fm ofvikeliga Ksirlek för Fäderoeslapdet» 
vågar Präfle- Ståndet i underdånighet hoppas 
Eder Kongl. Mapt i Nåder vara förviflad, at 
Präfle-Ståndet med Religionens kraftiga Språk^ 
oafbrutet, til Trohet ocn Nit alle Eder KongL 
Maj:ts Underfåtare upmuntrat. 

Vane at med glada och tackfamma Hjer« 
tan nalkas Eder KongL Majrts Thron, finner 
dock Prälie- Ståndet vid de(ta tilfälle et nytt 
ämne för fin Glädje: et ämne, fom för all tid 
(kal utmärka detta bland Svenfka Riks-möten» 

Minnet af den dagen, då Rikets Ständer^ 
inför Herrans Altare , emottogo Häris Kongl. 
Höghet Kron-Prinfen, blifver altid i Svenlka 
Häfder märkeligt, dyrbart och kärt. 

Svea Folk fann fig icke lakna något i fia 
lycka 9 utom at för Framtiden fe den befäftad* 
Cfuftaf Adotpb föddes» och Almänhetens On« 
Acan var vunnen. 5edan hafva vid tvänne 
Riks-möten Rikets Ständer, med underdånig 

^ erkän- fovLBTA Bandet. 337 

erkSnfla» med et dt mer och mer fägrtande 
hopp^ fedt den faderliga Omforg £der KongU 
Mkyx lämnat til Han$ Kongl. Höghets Up« 
foflran. Underrättelfer om Hans Kongl Hög- 
liets milda Sinnelag, ädla Tankefatt och fäll. 
(ynte Framfieg i alla Furftliga Idrotter, bafva 
finge varit et lika ömt fom fagnande ämne til 
glädje för alla Svea Barn. Nu är vårt Hopp 
ftadgadt^ då Rikets Ständer för förfla gången fe 
Haqs KoxigL Höghet Kron^Prinfin Eder aongU 
Maj:t, fit. Herr Fader 1 til Thronen följagtig.— 
Måtte, änder de bekymmer Regerings»omforgen 
medför 5 Eder KongL Maj:t aldrig fakna dea 
lilfredsfiällelfet at bafvs^ beredt Efterkomman* 
des väl, at förefe deras (aiiher, under en vär* 
dig Ättelägg af Gufiaf din Tudjt och !$opbia 
Magdalena* 

Då fedan fifla Riks* möte Eder KongU 
Ma|:t äfven ifrån de Fält, där^ Eder KongK 
Majrt, fåfom Hjelte, lämnat fit Namn til Odöd* 
ligheten, i nåder gifvit flera prof af den öm-> 
mafle Vård för Religionen , . af det kraftigafle 
Skydd för Vetenikaperne^ täckes Eder Kongl** 
Maj:t i näder tillåta Präfte- Ståndet at därföre 
na 'betyga fin underdåniga Vördnad, och at 
därjämte förfakra om des underdåniga Tilgif- 
venbet och Trohet. 

PräHe-Ståhdet emottager i djupafte under- 
dånighet den Propofition Eder Kongl* Maj:t i 
Nåder til Ståndets öfverlägning täckts lämna ^ 
ock anhåller at uti Eder Kongl. Maj:ts nådiga 
bäga och be/kydd få vara inneflutet. Bba Af 388 .S^* Archivum; 

Af Hr Borgtnäftaren Anders ^IFatlin^ lfidiiuii4 
StocUiolm f å BorgareStJkaåtXs vignar. 

Stormigtigfie Allemådigfle Konung! 

Om Borgare-Ståndet for trenne år tilbaka, då 
Krigslågan ännu brann, var betaget af de olika 
Känflor, fom hopp och frugtan medfdra; fl 
kan Borgare*Ståndet därennot no» med de Jiflj* 
gafte Glädje- rörel fer, i djupafle anderdänighet 
nalkas fin Store Konungs med Segréns ara .och 
Fridens (körd omgifne Thron. 

Borgare - Ståndet igenkänner hämti den 
HÖgfle Gudens milda Förfyn, fom, under fi 
mänga hotande farors bevarat Eder Kongl. 
Maj:ts dyra lif. 

Är det en Följd af Eder Rongl. Ma]:ts för- 
undransvärda Hjeltemod och Vishet ^ at Friden , 
i enjycklis ftund. blifvit återfiäld, Rikets Sjel^ 
fländighetbefäflaa, Fäderneslandets Trygghet up« 
iifvad5 och är det en Skänk af Eder Maj:ts 
hand 9 at Ofrälfemän i et ögonblick undfått fa- 
dane Förmoner, fom i flere Tidebvarf förgafves 
blifvit fökte ; få har det ock hos Borgare-Stån- 
det upväckt den oin(kränkta Vördnad och ni- 
ti/ka Undergifvenhet, fom höjden af en fall 
Regering utur et troget Folks öma hjertan nöd* 
vändigt utkräfver. 

Borgare-Ståndet önfkar fåledes intet högre^ 
än at kunna, under Riksdagens lopp, ådaga- 
lägga öf vert y gande Veder målen af fit redeliga 
Nit för Eder KongK Maj:t och Fäderneslandet. 

Uti Eder KongK Maj:ts KonungHiga Nåd 
innefluter fig Borgare -Ståndet underdånig(t w FÖRSTA Bandet.' 3g9 

M'Otof Thoresfon^ RiksflagsoiaQ ifrån Calmare* 
Lån och Sédermöre i Småland^ & Bonde -S^nå^A 
v^nar. 

Stormägtigfte Allernidigfle Konung! 

I^å Bonde-Ståndet fer 0^ Konung pä Thronen^ 
fer det tillika fin Styrka och fit Förfvar* 
Ståndet har af Fäder och^ Förfader lärt känna 
fit fordna tilftånd^ jämnfÖrt detfamma med 
närvarande, och vördar Minnet af de Konun« 
gar, fom velat, dock icke kunnat frännja den 
tryckte Landtoiannens upkomftj men det hav 
varit vår Ålder förbehållit, at uplefva den tid, 
då en Konung kunde flräcka fin Magt til Al* 
mogens värn och uprätteife. Eder Kongl. Maj:t 
har af Gud fåt denna Magt uti en lycklig ftund, 
och Eder Kongl. MaJ2t har af denfamma gjort et 
värdigt brak til Svenlka Bondens lättnad och 
uphjelpande^ i det Eder Kongl. Maj:t befordrat 
Rättvifan emellan alla des Underfåtare, och iåtit 
en hiild Styrelfe förtaga det bittra af Arbeta» 
rens tyngda lefnad. Uti Freden hafve vi rönt 
af Eder Kongl. Maj:t , huro godt det är at lef- 
va under en god Konung. Uti Kriget bafvs 
våra Barn varit förde af Eder Kongl. Majtt^ 
fom för Sit Folk och Sit Rike vågat Lif och 
Blod, och fom befegrat mångfaldiga Faror 
med Hjeltens Mc^, krönt dem med Segervia« 
narens Åra. Vi täcke Gud, fom under al( 
detta bevarat Eder Kongl. Maj:t, och Bonde* 
Ståndet tror fig då rätteligen vörda Förfynens 
Nåd, när det med o/krymtad Trohdt och Til< 
cifvenhet fäfter fig i Lif och Död vid en fådan 
Konung, fom ingen dag har glömt, at med 
&OQungflig Vård hägna fin Almoge, och hvars 

B b 3 Rege- S9^ Sv. Ahchivvm; 

Regerin? fkal med välfignelfens Sprik nKmnu 
af vare £arn; åt hvilke ännu lyckligare Tider 
beredas, och hvilkas Valfpräk lika med vårt 
/kal blifva: Frugta GuJ^ dra Konungen. God 
välfigne Eder Kongl. Maj;t5 fom altid täcket 
med Konglig Nåd och Ynneft omfatta fin tro« 
gna Almogel BERÅTTEtsE om^ Riksdageu uti Gefle^ 
år 1792. Fortfåtning *). 

X)eh 2T Jai). fedån Ptäfle» Borgare- och Bonde- 
.Ståndens Ledamöter hos Hans ExcelK Hr Riks- 
protf eti , Gref ve W a c h t m.r i s t b r , uttagit 
fina Polletter ""^ affände de bägge fiftnSmnde 
^ fina D^nttirade til Kontmgen för at anhålla om 
Talemäfl. Hans Ma):t behagade då til Tale- 
man f()r Borgare-Ståndet utnämna Borgmäftaren 
och Rådmannen i Stockholm famt Ledamotea 
af Konungens Högfta Ratt, Hr And. IFalUn t)» 
tcb til Taleman för. Bonde-Ståndet Dannemaa- 
pen SfråA Södermöre Härad och Calmare-Län| 
Olof Tbaresfon^ hviikå inför Konungen hvar 
efter .annan aflade fin Ed: hvilken dem på lika 
fatt^ fom Hr Landtmar/kalken och Ärfce-Bilko- 
pen, af Hr Stats »Secreteraren Scéråderbeim 

blef 

^) Se det för^tende uti detba Ardiivmn, St 22» f. 374. 
**) Granikningen if deras Fullmagter fkedde de f6re« 

g&ende Dagamey geaom Regiftratorea uti KgKRiks- 

Arcbivo, Hi Carl Adlerfparre. 
i*) Borgare-Ständét antog til fin Secretowre Hr Jofii* 

tiarite Lars Segerfirdm. FÖKSTA BaNDBT. 391' 

blef föreflafvad. Därefter hmhées Stånden 
in Pleno, och 

Den 26 affande Ridderfkapet och Adelen 
famt Präfle« Borgare- och Bonde -Stånden det 
vanliga Antalet af Deputerade, h vilka» anförde 
af Landt-Marlkalken och Talemännen, hos Kom 
nungen och Kron-Prinfen aflade deras onder» 
dåniga HUsning •> 

B b 4 Samma 

♦) Uti Talet til Konungen fiide Hr tMOtt-MarJkaL^ 
ken: „De mäft fålllynta HShdelfer bafva i våra dagar 
likfom f&Ijt på hvarandra. Mörka Moln bort(kymde 
Dagen och Bekymret vUle qvåfva Hoppet; men For- 
(ynen, fom förordnat defle öden, bar danat Eder 
Maj:t med Egen&aper: at begagna Motgången, fång« 
fla Olyckorna och ftörda Äran af dem aUa. Mitte 
det Riksmöte, Eder läpyX na går at öpna, börja et gla« 
dåre 'ndebrarf , och Riddedkapet och Adelen därun- 
der vinna TilfSUen, at ådagalågga de Tinkefitt, 
bviika tillika bereda en vålgörande Konwigs Egen 
Tilfredsftttelfe^ — Til Krön -Prinsen yttrade 
figKrLiuät^MarJkatken ibland annat fåledes: „Eder 
Kond. Höghet kan ej mifståoka Riddedkapet och 
Adelen, at med Smickret vanvörda Des Perfon och 
förklena deras egen Åra; men då Ridderflcapet och 
Adelen riknar för den ypperfta Tröft, at åt Eder 
KongL Högbets faderliga Omvårdnad |;n g&ng fä öf- 
verUmna de ömafte Föremål för deras enikilte Om^ 
former, kanna de få mycket fåkrara yppa fit under* 
dåniga Förtroende, fom Eder Kongl, Höghet Brer 
dårutinnan finna en ny Förbindelfe , at det npfylla. 
Eder KongL Höghet följer nu mera Håndelfeme med 
egen granfluinde Upmårkfambet » och ÖfvertygeUen 
dårom år en Upmuntran för det Stånd , fom råknat 
tf^afarne ibland fine Medlemmar^. — Til Kron- 
prinsen yttrade fig Hr Ärke-BKkopen Do& von 
Troil på et ftålle Ailedes: „Den vid Upfala Academie 
ftuderande Ungdomen hemförer alfid glada Underråt- 
telfer, huru ömt E^er Kongl. Höghet ålikar, horu 
jnildt Eder Kongl. Heshet waiuntrar, bura nådii 
Eder KoqgL Höghet betönar Dygd, Idoghet och F£ 39a S^* Archivum; 

Samma dag aFCandes efter vanligheten Depo« 
tationer ifrån hvar je Stånd, at fina emellan lyckön* 
/ka. Ridder/kapets och Adelens Deputerade anför- 
des af Capitainen Hr Grefve j^acobde la Gardie^ 
Likaledes aftande Hans Majrt fina båda vakt« 
faaf vande Öfverfie Kammar-Junkare, Hrar Gref-r 
varne Stenbock och Ekeblad^ at tilifiga Rikfens 
Ständer^ at infinna iig på Riks • Salen , och at 

tillika 

««De tro^ at det enda ik% at gira fig Eder KongL 
Höghets nådiga Åtanke vkdige, är at» med förduN 
blad Ahiga, ny tja de Utvlgar Eder Kongl. H6gbet 
Bädi^ för dem bereder: at danas til dygdige och nyttige Medborgare*'. -^ Talemannen för Bonde- 
Ståndet Okf Thores/on yttrade iig» vid fine Medbrö- 
ders underd&niga Hllsning, til K on un^o en fluteligea 
fldedes: ,,De GiUjeUfar» fom runnit då Gud bön* 
borde vara öniknmgar och återförde Eder Kongl* 
Maj:t ifrår Krigets Faror med Friden och en Hjeltes 
Ara y de brinnande Våliigncirer och Förböner vi da*i 

S eligen i Herrans Hus och uti vara Kdor inför alle 
onungars Konung utgjuta för Eder Kongl. Maj:ts 
Sillhet och Vålgång , de vitna mer om vår underdå- 
niga Tackftmhet, ån alt hvad jag kunde f iga. Bonde^ 
Ståndet, uplifvadt at fådane^ Kånflor, fkai aldrig vika 
ifrån des urgamla Sed: at Älika, Lyda och VSCgna 
An Konung, och at håtta alt oipardt til Eder KongL 
Maj:ts Tjenft och Fäderneshindets VålArd. 
•} Hr Grefve äe ta GarcUe fade faårvid til BoudeStin* 
det: ,,Svenika Adelns Xänkefått för Bonde -ätandet 
Qch hela Sveriges Almoge åro grundade i Kårlek för 
€t Fofterlandy h vilket vi gemenlamt odle och förfva- 
re under hugkomften af en gemenfam Uprinnelfe, t 
öfvertygelfen at des hårvarande Fullmågtige nu, fom 
altid , föras af de renafte Afiigter för Konung » Fo- 
fterland och hemmavarande Medbröder. Det blir 
för Ridderikapet .och Adelen en kår Skyldighet, at 
til vinnande af delTa Affigter bidraga , det blir des 
måft tilfredsftållande Belöning, at ^ deras framgång i 
bela! Rikets vål , Sffsit i fynnerhet ud den arbetande. 
Delens f ålbet och erefhad^ , FÖRSTA BaKBET. $93. 

tillika bjuda et vanligt antal Ledamöter af bvar« 
je Stånd y at oppi Kongl. Sfottet fpifa middag. 
— • Äfvenledes blef Riks -Härolden, efter van- 
ligt brak och pi lika fatt, fom förra gången^ 
otfand at framföre Ståndens Samlings-rum^ pl 
Stadens Torg och i Gatu- hörnen tilkännagifva 
Dagen til Riksdagens öpnande. ' 

Man får här tillägga, at Befälet öfver da 
i och utom Gefle förlagde Troopper fördes 
under Riksdagen af Hr Öfverfle Kammar*Jun* 
karen, General-Majoren m« m. Frih. Gufi. M. 
ArmfelU 

. (Fortfiltning e. a. g,) BIOGRAPHIE. 

ScHRÄDER (D. Carl Guftaf), Bilköp i 
Calmar och Led. af KongL Nordftj. 
Orden; död 1789 *)• " 

rian var Soq af Bi/kopen iXalmar^ V. Herm. 

Scbriäer <**) och Fru Anna Catbar. Scbråder f), 

Bb f och 

^) InfiSres ntar: Calmare Stifts -Tidningar, fAr den 11 
Apr- 1791. 

M) F6dd den 13 Maji 1676 i Uddewalla, ftodertde i 
Land 9 blef dår Magifter 1706, Leftor i G6tbeborg 
X7iOy fedan Kyrkoherde i Uddewalla, flyttades 1718 
til S. Catharinse Fårfamling i Stockholm, blef 1729 
Biikop i Calmar, Theol. Doftor 1732, och dog den 
la Jan. 17^4. Fader til 2:ne Biikopar, Bilköpen DL 
Jor. Schråaer i Carlfiad, född r7i3 och d6d 1773 , 
och D. Carl Gult Sckråder, Biikop i Cahnar, d6d 
1789. 

>}<) Ehuru af lika Namn, voro de lik?Il fftroticke } 
minfta SISgtlkap med h varandra; Fro Biikopinnan 
var Doter af Georg Schråder, LeAor vid G^mnafl- 
nm i G6tbeborg. f94 Sv. ARCHivuitf; 

cfcb född fiir 1717 den 2f Jan., i Lanåwetter^ 
Qötheborgs Stift, hvilket Fadren hade til Prse- 
bende-Pafiorat tU fm LeAion vid Gymnafiam 
i Götheborg. Hans enfkilde och endafle Hand- 
ledare var den vid -Calmare Gyn\nafium feder* 
inera berömde Läraren Matthias Silvius. — • 
Ar 1728 infkrefs vår Bilköp ibland de Srude- 
tändes antal vid Kongl. Academien i Vpfala^ 
hvareft han idkade fina Stodier oafbrutet i fex 
ir« hvad de Phiiofopbifke Vetenfkaperne be- 
träffar, under Profeflbrerne Hermansjm^ Fron^ 
Sin, Tårner och Grånwall^ och i Theologien 
handledd af DoÄorerne CelfiuSy Wallin och 
hielander. ^^Kt 1735: förfogade han fig til K. 
Academien i Lund^ och nytjade där, i fyra 
år» Profefforerne Möllers^ Lggeflåfs ^ Nebr^» 
manSy Engeflråms^ Henr. Benzelii och Pap^ 
kes (arfkilde Undervisningar, inom h vilket! 
Tid 9 efter aflagda Lärdoms-prof, hangar 173g 
promoverades til Philof, Magifier. År 1740 
begaf han fig utrikes, ocii föru til Greifsxvald^ 
där han med nytta hörde fedan Gen. Superin- 
tendenterne Poft. Ualthafar och Dqfl, Stenzler. 
1 Btrlin hämtade han mycken frukt af et lärde 
•maänge med den namnkunnige Proften Rein-- 
beck. Sedan han befet ff^ittema^s Academie» 
och befökt ibiand därvarande Lärde en Z^ibich 
och en Haferungi begqe Theologi, geck han, 
igenom Leipzig til nalle ^ den få ryktbara 
Preuili<ka Hög-Skoian, och lät där rn(krifva 
fig ibland de Studerandei Här hade Sal. Bi- 
lköpen tilEälle at tilfredsftälla fin Lärgirighet 
hos en Francke^ berömvärd för uprätthållandet 
af det af des förträfielige Fader få väl anlagda och 
vidlyftiga Upfoftrings-verket, enjkfubailisy djup- 
lärd FÖKSTA Bandet. , 39) 

lärd i de ÖfierlSnika Språken , ocb bot DoA. 
Baumgarten^ fom af den Tidens Lärde anfigs 
fåfomet Orakel. fFolff^ hvars Philofophie vår 
ScÉråJer^ likväl med iaggranhet^ länge varit 
tilgifven, återkom jaft denna Tiden ifrån fm 
lärde Landsflykt ^ och vifste vår Svenlke Ma*- 
gifier^ at af Profeflorns fi ny o började Föreläs- 
ningar draga al möjlig nytta. Ifrån Halle fort» 
fattes Refan t\\ Helmftedt^ hvars berömde Ll^ 
rare, Profeflbren DoA. Moshemy /kaffade den* 
na Academie mycket tillopp äfven af Utlän- 
ningar, och af hvars djupa Infigtert färddet 
uti Kyrko^Hiflorien^ vår Scbråaer förfiod at 
1^ ymnigt begagna. Så omgicks han äfven 
fédermera med den berömde Paflorn^ Dodor 
ff^agntr i Hamhurg^ fom var kand ibland de 
Lärde för den, fom med befked och eftertryck 
förlagt Dippels Vilfardfer. . Tiden var na 
Kommen ^ då vår berefte Scbråder måfle tänka 
uppå hemvägen til Fäderneslandet. Det var i 
Jonii månad, fom han träffade Sjölägenhet 1 
*Lubecky hvilken inom famma månads Aat 
kembrafite honom til des kära Föräldrar och 
öfrige Anhörioe i Calmar. Kongl. Gymnafiam 
härftädes (kalle nytja Förft)ingen af hans med 
få mycket befvär famlade Lärdom och Kon- 
Ikaper. Gymnafit AdjunAuren, men atan Lön, 
var ledig. Den föil vår efterlängtade Magifier 
til deij; men han var likväl få lyckelig at året 
därpå, i Jalii månad 5 efterträda fm äldre Bro* 
der, M. Jåran Scbr6det, kallad at vara Hof« 
Prädjkant, uti Hift. och Moral. LeAionen, 
hvilket Ämbete han beflridde i fulla nio år, 
ned den nytta för Ungdomen ^ fom kondo 
väntas af hans mogna IdTigter odi bans lätta 896 . Sv. Archivum; 

Satt, at begripeljgen för unga Snillen föredraga 
Vetenlkaperne. Under denna Tid^ fedan han 
redan längefedan helgat fig åt Guds Förfam* 
lings Tjenft^ lät han fig år 1744» d..24 Apr. 
til Prädiko* Ämbetet invigas, af Bilköpen D. 
Alftiin i Wexiö, bl if vande det hans Läro-fpån, 
på det nya Arbets- fältet , at efter fin Fadersj 
Bilköpens» frånfälie på detta famma år, vara 
Vice-Pafior vid Calmare Domkyrka och de til« 
lydande Landt-Förfamlingar. Vid det tilfället^ 
at Left. Scbröder^ för Konung Fredric, fom 
hedrade Staden med fin höga Närvaro, feck 
prädika, hade han den Lyckan vinna få alde- 
les des höga Bifall, at han kort efter til des 
Hof-Prädikant utnämndes, hvaruppå år lyfo 
i Nov. månad följde den Nåden, at honom 
tildeltes Fullmagt uppå Hågsby och Lingetnila 
Pafiorat, hvartil han af ^onfiflorio var föreAa* 
gen, och emedan ContraAs - Profls Syfslan i 
Handbörds Härad blef ledig, utnämndes han 
ock därtil år 17^1 den d Sept, af Calmare 
Dom-Capiteh —i- Är 1754 hedrades vår Proft 
med Doäors* värdighet af den Theol. Facuite« 
teo i Greifswald, och var jämväl detta år, i 
den af ligt 9 för Hr Dod. Scbråder märkeligt^ 
at han begaf fig i et lyckligt Ägtenflcap med 
Fröken Hed v. Ulr. Broman f en Doter af Lag* 
mannen Elias Broman och Fru Eva Infenjiierna. 
År 1760 blef han af Stiftets Präflerlkap korad 
och vald at vara des Follmägtig vid Riksdagen^ 
År 1763 prsfiderade han på Präflmötet för 
en u^ifven Disp. om vår Frälfares Ämbeten^ 
och^ ledan» igenom Bi(kop Beronii befordran 
til Ärke-Biikops-Stoleni detta Stift faknade fiit 
Ledare och Styresman^ blef han t efter de 

fleflas FdK$TA Bandit: -397 

fleftas vundne Förtroende och yttrade Öntkzn^ 
fatt på förflag i förfia rummet, och af Koiu 
Adolf Fkedric d. 13 Nov. 1764 utnämnd 
til Bilköp i Calraar <*), i hvilken värdighet 
han biviftade Rikfens Ständers Möten åren 
1766, 1769, 1771 och 1778. Kongl. 
Maj:t fullbordade fluteligen fin Nåd emot Sal. 
Bi/kopen medelil tildelande af fm Nord(ijerne« 
Orden år i789- Enkling fedan år I771, hadd 
likväl Sal. Bilköpen at hugna fig af en oafbro* 
ten god Hälfa til år 1783» Höftetiden, då han, 
af flera bräckligheter angripen, trodde fig haf- 
va anledning at vara betänkt på et fnart up- 
brott utur detta timnieliga5 men den flögfle 
behagade flärka hans krafter^ at han^ Jikafom 
med ny drift och fiyrka, bevakade fina flera 
Ämbcts-omforger ijptil början af år 1789^ hvil« 
ket* år han fjelf fpådde /kulle upfylla hans Léf« 
hadsmått , fom ock hände den 27 Junii , dS 
han» utan någon färdeles föregången Sjukdom, 
fiilia afled kh 3 om morgonen, fedan han va« 
rit Präft och Lärare i 48 år, Bi/kop inpå det 
25 > och hunnit en ålder af 72 år. NYASTE HÄNDELSER. 
Kyrko-Arender. 

BOROO-Stjft. 

Vid det under d. 18 Sept. fiftl. förrättade Kyrko*- 
berde-val uti Lovifa Stad och tiliydande Lands« 

. . Föc£am<^ 

•). Arke-Bilko^en Beronins eftertrSdde Fadren uti Bjp 
ikopadöiBctiCabnar, och limnade det no åt Sonen 198 Sv. Akchivum; 

FörfamtingarhafvaValröflernefi utfaHit, ataf de 
ditlföreflagne 3 Präflmän, Contrads-Proflen och 
Kyrkoherden uti Saari)erfwi Förfamling, Hr M, 
Henric Cahntus^ erhållit 167, Proflen och 
Kyrkoherden uti Piexemaki, Hr M. Henr. WilK. 
Pofe 10, famt ReAoren vid Trivial-Skolan uti 
It^andafalmi» Hr M. Georg Winter 40 Mantala 
Kallelfe -röfter. I anledning hvaraf> och ti( 
följe af Stadena ägande Privilegier, Hr Contrafts* 
f roften Cähnius under den 25 följ. af Confi* 
fiorio blifvit enfam til denna Sy fsla i underdånighet 
föreflagen. «— Den i Oäob. har Diaconos Hr 
)wan Stepåno» af Confiftorio härdades undfat 
Fullmagt at vara Paftor vid Grekifka Förfam* 
Ungen uti Hamants Socken af SvenH^a Carelen. Bibliotbeker. 

Stockholbc* 

I^et Silliotbekj fom tiihörer det härvarande 
Upfcfirin^s^^dlfkapeti har lidit en ganfka ftor 
Förluft. Hr Carl Joh. Emes^ Rådman i Carls^ 
crona^ och fom dar med Döden afled den.13 
Apr. 17879 oti des 64 år, var Kännare af Lit- 
teraturen och ÄUkare i fynnerhet af Sven/ka 
Hiftorien} hvadan han ock, kort före fin Död, 
teftamenterade til Upf. Sälfkapets Bibliothek t 
Stockholm hela fin anfenliga Bok(amling, be- 
flående af iffj trykta verk, hvilka, eftec 
Banden at räkna, gingo föga under 2cxx), utom 
5f iarikilte Band med Manafcripter. De flefte 
tf deiTe Böcker rörde Lagfarenheten och Sven- 

• ika FdRSTA Bandet. 99^ 

Ika Hiflorien ^). Detta Bibliothekf Söndring 
utar Sterbhofet, Regiflrering och Inpackning» 
togo «medlertid någon Tid, famt, fedim Hr 
M. C. jRyJe/ij Math. LeAor vid K. Amiralit. 
Cadet*Corpfen, upfatt behörige Cataloger^ fanit 
fogat dem til hvarje Kifta, uti hvilka Söckernt 
voro inpackade, nedfattes de hos Hr Apothe* 
karen Brafcb, för at med förOa SJdtögen^et 
afgå til Stockholm j men ondergingo enahanda 
Öde med Hr Brafchs Hos, då å^ uti flora 
Eldsvådan d. 17 Jun. Z790 afbran, och dettt 
anfenliga Bokförråd blef likaledes et Rof f«r 
Lågorna» Re/ande. 

rir General- Lientenanten m* m. Frib. Maorit^l 
, K/wgJjpOTy fom haft högfta Befälet efter Kriget 
i Finland, återkom därifrån i Sept. til Stock« 
' holm. 

Gen. Lieutenanten m* m. Hr Joh. PJi* 
tanderbj^lm^ ankom ifrån Stralfand, mot fifllf 
års flut,*til Stockholm. 

Hr Öfverften Eric Lod- Ampelt ^ RiA af 
Kongl. Svärds^Ordens ftora Kors och af KongL 
Franf. Orden poar le Merite Militaire, återkoo^ 
mot förledit års dut ifrån Frankrike, uti hvara 
Tj^nft deone käcke Militain länge ftåt, famt 

^ifiin- 

♦) Se Alm. Tidningame fÄr 1787, Del. a, fid, aoö, 
men hvar man nptagit Antalet af de trykte Verken 
för Band , dä likvål ganika många af deda Verk be^ 
ftodo af äere Dehr och Band: hWlket Mittel, mf dea 
ftdermera iofinde Bak-Catnk^gw intagaa kan» '4op Sv. ARCHtvtiH; Bandet i. 

diftingoorade fig i fynneihet vid Bdägringefi 
för Gibraltar 1732 ^)$ biviftade äfven fifta Kri« 

Set i Finland and^r Hans Majrts eget Atiföran«> 
e. Efter Fredeh har han för enfkylte Aflfai* 
Ter oppehållit fig i Frankrike, famt är no äter» 
kommen därifrån med fin Famille , för at blif« 
va qvar i Fäderneslandet. 

Vintern emellan åren 1790 och 1791 ap» 
'pbhöllo fig i Stockholm tvånne förnäme och 
tillika Yimc Franfy(ke Refande> Hr Grefve de 
Fortia j Gooverneur en Sarvivance i Marfeillei 
och Ht dt Boisgilin^ Officerare och Malthefer* 
Riddare. De hafva reft uti otta år genom 
hela det fodra och veftra Earopa , ankommo 
ifrån Köpenhamn öfver Lond^ Carlscrona och 
Götheborg til Stockholm, befökte alla Biblio* 
theker och Samliogar få väl i denne vir Huf* 
vudfiad, fom på KongK Slottet Drptningholm ; 
begåfvo dg JFÖr lika orfak til Upfala, berefle 
Vidare vår Bergslag , famt togo vägen genom 
Finland öfver Åbo och Sveaborg til RyUland, 
ärnandes fedan fortfitta denna fin fiora Färd 

tenom Polen ^ Turkiet^ Mindre Afien och 
Igvjpten» famt häruppå återvända til Frankrike. 
DeUe Herrar fäile ibland annat en färcTeles up« 
märkfamhet på Blbliograpbien 5 forlkandes uti 
hvarje Land efter des inhemlke ilfte Handikrifit: 
och fårfii Boktryck. 

f) Om denne Herres ovanliga bide Bedrift och Bel4« 
ninff vid fi&ren. Bclåsring^ fe Upfcfir. Såifkaptti 
* Tak. f&t 1783» N:o te. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos jfoban A. Carlbohai^ 

DtiLiO Mardi 1793. SVENSKA 

A R C H I rif m FÖRSTA Bandet ; Tjugimdeljérde Sfyckep^ 

.V - ' -i' '^! 

HANDLINGAR- 

KoNot. MAj:ts Alro^na . Nådiga! 
fro^ofition m Rikfens Ståndfr; gtfvea 
Gefle Slott ^ d. 27 Jan. 1792 *). 

Rikfem Stinder Cammanträdi under en, geJ 
iiom den Hdgftes välftgnelfe^ medelft Vap«> 
sene ärorika framglng, åeervunnen Fred. Den 
är befäfitd af et Förband, grnndadt i hegge Ri- 
kefi6 förmån y äfven fom i derae Regenters ni-> 
w SkykUkap och ÖfYerensfiKmmande Tankefiitr. 
ILonai* :Maj:t lofvar fig och Riket af e» få mag-' 
lig ikaicbfSnraor det nyttigafte Biträde , oai> 
fcdgtidelig^ Befkickninfiar i«ra å båda fidor yW^ 
terligiiré iadffifla AftJea. '^ 

. : Frtfden är itioe återftäid allena åt. Norden: 
den. äri, :om' icke redan, dock foärt^fiadgad 1^ 
Ocientep^ och ét klmäat.X.i]gn> bar fålédee iöljt' 
på et Krig, fom fyntes utbreda Og öfver hela> 
Ctiropa*: ', '*..'■,.; 

■ KongL Maj!t har méå de omforger* Riketé^ 

Behof. kiuna kräfva^ ock des Värdighet tiilåtityi 

. ,Ce .'• •' ' •» "- oaf^s 

ij) Efanro oKSreae loficd nU Sere^paUIaue ^aper, bit, 
* dentia A^döck idie Mnas uti et $veMkt Archivbnk^ 

' öeh Ibktil HendUngsroe bftnmdt tU Berittidfsib om 

• ftksdsgen i Gtflt. 40» /(v. Arvhivu^} 

Mfbratitr ftkt at uoderhålfar Väotk^p pcli FSr# 
troeiide méd dem af SverJgM gamla Bimdsför^ 
vandter, hvilka Qelfve behållit fic Anfeende^ 
fina Inflytelféf». fina LagäT öclT Regeringsfätt, 
ocit för andras Öden t^rJCongL Majst icke va« 
ritkSnflbltf*: 

Om det Krig, . S o m A epqbliqqen Algier för* 
klarat Sveriges Krona, icke härrört af Statsklok- 
betena Skäl^ mim af ÖWéiiinUg^ eller Tiiräilig« 
heten, torde detiå mycket lättar^ kanna c^väfvaa 
i^fin udirjan^ oéh Kongt Maj:^4imnar ååtä ai^ 
vällda al den Möda och Otftkofinad, fomaf dea 
Omvfirdoad^för Handölen är at. förVänta.* 

Konangen leder i dag för förfla gången t^ 
fidan al fin Thmn fin äldidige Heit Soii^ idaé 
Qtan dä ömafte rördfer iif ét Fadets^^ Igeittay 
delat emeUto Honom och; jyAiadé UtulerÉtai& 
Hans Koh^.* Höghets tidigb framitegifaåfva be* 
redc Koii^;Ma}:t denaa Tilfred^flittrlfiB ftere 
«B åren dbt lyntes tiliåtry.ochiJäfiei ddn äfirea 
vara- Ukanalienäffi för ^ foik^ hvittét iifråtf 
Hans Kohgl; fiö^betr f&rfiauEödeUe^fliHlé Alnqlw 
tagit böäoal/nled SiénOt^nr laiåmtd^tfStSd 
Öfverbet; af famma Shäl.faitt ätVeo^Iuiid^jrt: 
vjslat gOhuJiCittbgna Folk-en^åiäfll^aff Hiqfhad, 
^1 ohddrjftoaiingete .Kråmaeoiy Haiis«KbnglI> 
Höghet dékbgit! uti vlfdäir af Ré^^^^iänäJ 

KongK Maj:t tror fig desatom gifva-ifitDlilii 
/kade Htn Sho deb fiikmfivcUti^érVi^g^ den 
flarfiel IJpibniltÉBn nnMv.ti^^ 
med et enigt och välfimsQlt Folk^ 
; , Konqpgei^.bar änder det förflatoe.2ret£]prt 

é%. kort m W:^iim'å^^^ A^^i^m 

z^ föfca de X^Ken»éjfbli» JvanI Saii§i#:Ma);tt KAK 8 1 A B AN t £T. 1^0^ 

med: fvélftmriief fSt ' HSIf^neni hfSiSz^ ^ fennet 
fD vMtlig^aå verkan. 

HoiigLikAijit ^0ré yffTdrlfgeh bbnSgen at 
meddela Rikfens Stänéek* én^uifftåhdig BeraN 
telfe om l^rf jFaUne .iqärkyärdiga Händeifer, och 
^et få my^l^ft hällrt^iom Kongi. Mnj;t i dettz 
Igonblicket kunde namngifva och cil Medborgap 
tes tack{age^er |ramfl|ill^ flere .af dem» bviika 
IDljt fin Konung genom deflfa. Skiften $ men då 
(ongl. Maj$ fjelf anfpcc dttzs Hfirar^ böra Be^ 
fättelferne icke. läfas vid Thron/^n^ ^ KongL 
Ma]:t öfverlertinar dem åt Efterverldco*' Tap<> 

Serhet för Kpnung och Fädernesland fa^l^oa al- 
rig feéftnihg, och det Rygte, foin'|[ya(Y^r of- 
fer Grafyén> är altid.det ukrafte.. /, ^ 

En 'Händeife kan Konungen likväl' icx^ 
toed flillatigande fdrbjgä, dä dp gifver Kongt* 
lfaj:t et tiffölte at itér uprépä amning* och er« 
länila för en älfkad Broder. Det ar 'itke Se- 
jren vid' Högland. Däfocri 3ro Äikfens ^tänder 
tedah UndérÄttadé:^ P^^ v^ådeligij ocl^ 

Htfaride wyckning åf ea aula,'; fotiK^lTiä 0zn$, 
iLongf. rföghétsf fötter tälde pn tapper Stridig 
ftian^ hViTKen Hiar KöÄ H^wh^ Jerfpr ,^4 
tJtlöi)def -rfrrfrt Wiborg, men hvaraf Mod, Be- 
fel ocn Tiffredsftä|Ielf? at ,eroottaga; den för 
ridtrAéf^lIM^ ' %jntlrkrt Hariil Koogl. 'Höghet 
itiMdM^^SMdbh käi)n3rSrhärtah.' ', 

'Af étfgrondåd ÖfvettVéélfe om Religfbneni 
löga virde, har Kongl. Majtt akfdjfökt upfylU 
In dyrnpl^ om Wel' o\ntii^dh8^$ öoh pä det 
l:ke ålleiiaft KeligiiMir-i»taatt*iie Aoir ikötai 
Il myckel tenaté ifl«A toiftiFag dt«lk^ '»érldffige 
Nlytelfer^ litflntSftréfi detiAndéffga Ståndets 
'ItrfefAgå anfelägetiMtnr 4iiafcket dm ve vår-^ 
:( i Co a éMp 404 SvvAK^mruKS 

^^ fiarKoogl. M«l:t/ipfBnrodtä*ftiF&tdn9«i 
ning åt fin egen Bigtfaderi och €il deims bem 
fiurjande fihrordnit ei) Girftild Eiptditicm oti 
Des och Rikets CancelUe. . i 

Ofta har Kongl: Majrt betygat fit 99it för 
Lagarne, men Gillan tydligare än eti Stift ningen 
af des Högflå Domftol, där Medborgare af alla 
Stånd inbördes fdrfvara> eller hvad Kongl. 
Maj:t med nöje rättare fög^t) underflödja in- 
bördes Rättigheter, befordra Trygghet och SS-< 
kerhet, famt bereda tillika RégeringMättet kärlek 
och i^yrka. 

Om Kriget kallat ifrån Åkerbruket trefne 
och idoge Arbetare { om nnder det förras lopp 
Kji^l.. Ma):t icke kimntit gifva det fénf^e få < 
Ihånga Vedermälen af hägn och upmiintraaj 
fom tilforehe, (a imnar KongL Maj:t få myc* ' 
ket fprgfiilligaré fig därom b^ica ; emedlertid , ' 
fämte det KongL Maj:t v&rdar Föffvnens Ikio 
kelfe^f fpm med vätrigpelfe af rikaj.pkpr.dar ot« 
hiärkt det förflatna^aret) .(ljuter KoD|r.^ Majrt 
en til|red$(lälielfe a| 4.en ; hy^ta de inr&tade 
Magazin^r medfört, by Uken redan b^vilat väl« 
ineniiigen af des holda afijgter vid deras f^rfta 
inrättning. •' / .., ^ -y ^ ^ 

i??t fisjr ifarit |^oi>gj<.;Ms9':t ä^^ff» en hog« 
nåds at ické Ki^jiget, eltejr.dt^s ohyg§rli^yianajt 
hindrat yetenlkapéräcf ^ \. yitterfaetena oeh de 
liria KonJRernes tilvaxt^; ; , • ' ; ; * 

Kongl^ ]y4i^t har. f^di dem aMi\iiu^ nofe 
hegagnaeiftni ygfiftijK^f ingår , odi Icke fbrniit 
några otgiQisf. af des enflcilte Medd öf«;erik0dl« 
ge til de ienares q^arJiåUande i^ec l^and, däH 
tiiC^lpA a ^vm fy^IoOitauide fira.^ laUC|t«»i 
^ ' ^ .J ' ^ men nifii khigaA Mirer brifl på ttSring ocli uppehåll 
le alman. 

Kongl. Mal-t har på flere (att betygat fin 
dgtning löi Mannamod och Tapperhet, och 
Svenlka Soldaten delar med Befälhafvaren den 
Sran at bära på fina Bröft de Hederstecken. för 
Tapperhet i Fält. för Tapperhet til Sjös, h vil- 
ka Ikonangen (jeit icke vägrat at emottaga och 
utdela. 

KongL Majrt förbigår ej vid detta tlifölto 
st förklara fin uprigtiga^ fin öma erkänfla för 
de rikeliga Sammanikott, fom af alla Stånd i 
alla Orter och ofita af okände Gifvare blifvit 
cjorda för den fårade Kriesmannen eller den 
ralinos Änka och Barn. Hvilken npmontran 
at upofra Ufvet för Fäderneslandet kan gtfvaa 
mera verkande, än Tryggheten at lemna åt 
Medborgare de Värnlöfas omvårdnad, hvilkt 
man icke vidare förmår at ikydda? och när 
konna Lögn och Säkerhet fallare njutas, än (e* 
daii deras Tårar äro af torkade, med hvilkat 
förlufier det blifvit ftadgat? 

Kongl. Majtt känner en verkelig fömöjelfe 
at inftr lamtelige Rikfens Ständer betyga fit 
Välbehag öfver de mångfaldiga Vedermäien»nvar« 
igenom llafvodfladens Borperfkap bevifat Ko« 
Banaé» fin underdåniga Tilgifvenhet. Ingen 
Möda har varit dem tung, inga Omkoftnader 
räknade j inen den Statue, de beflatat at apreft 
til Kongi. Ma):ts ära, hade KongL Maj:t i af« 
(eende både til fig fjelf och dent velat vägra ^ 
em KongU Maj:t kannat betaga Hiftorien denna 
anlednipg^ få märkvärdig af Tidehvarfvet, at 
omtala deras Förtjenfter, eller lina Efterträdare 
Cc 3' de» ^p§ . Sv« /ircmvvMf 1 j 

gitn opmantran Folk^tp Kiirlek gifvwr gole^Ktr 
nungåif. 

KongU Majrt har förefat^. ^^ ^at på em 
Obelifque af Svenfl^a Stenarter,' ^rädla.^^ ^ 
Svenlka Händer ^ öfverlemna til Efterkotnmacir 
de fine Tänkefätt för detta Borgérlkap* 

Af Kongl. Maj:ts tal hafva ^|kfenf Stän- 
der redan hört Orfakeme til detta Riksmöte^ 
öch Kon2LMaj.t älkar därfore i Nåder, i kraff 
af 47 ocn fo $$• Regerings-Formen, at Rikfena 
Ständer utvälja ét Ut/kott>vbeflåeode af ig 
Ledamöter af Ridderlkapet ock Adelen, 6 af 
hvar|e Ciafs^ och 9 Ledamöter af de yM an* 
dre Stånden, mod hvilkec Urlkott Kongl. Majrt 
vU (tfverlägga om de Ärendert fom Rikete 
Nytta och Panningeväfendeta lordftiagfiittande 
älka, och anmodar Kongl. Ma|:t darHre lUd« 
derlkapet och Adelen at i morgon ftmmanträda 
för at välja fina £teAorer, enligt Riddarhas-K>rd-' 
mngeo, och genaft efter valet Uka EteAörerne 
fammaoträda, at välja Ledamöterne til tftfkot- 
tet, på det valet kan öpnaa nafikommatide 
Måndag och Kongl. Majrt aiå kanna famma 
dag kl. £1 föremiddagen öpna Hemliga Utskot- 
tet och fätca Riksdaaefi i Aaivtt^ • Och an* 
modar äfven Kongl. Maj:t de bfriga Tre Stän^ 
den) at (a anftalu, at Ledamöterne af dettu 
Utikott på vanligt tätt och til bffagde dag 
aro valde. • . • 

KoogL Maj.*t, med en förenad önftaa ftkr 

fig och Rikfena Ständer om Gods Nådiga BU 

flånd til deras famfälte Ofver]läggnifigara iy«k« 

, liga Slot^ färblifver dem fam( och (ynn«rligeo 

oied al Kongl*^Näd och Ynneft välb^vågen. 

; /. ' ' ' Be^ FdM^.A B AND Et. fQ| 

BbrAttblsb mm Riksdagm uti Gefie4 
år 1792. FortÄtning ^. 

I^en 27 Jan* eller den Dag, fom Kqnungm 
iitfatt til Riksdagens hipgtidliga öpnande p^ 
Riks-Salen^ begåfvo fig Bonde- Borgarer och 
Präfle-Stinden, £amt Ridder/kajpet odi i^Ldelea 
företrädde af tväone Härolder^ tiL St^den^ 
kyrka. Efter flätad Lever Ikedde Proceffioneh 
ifrån Konongens Ram til Kyrkan i åcu vanliga 
Ordningen: at fotSt gingo Stånd- Drabanterne^ 
tk Pagerne, fedan 2:ne,fHärolder Secretéiarno 
Hr Er. Ant. Siråm och Hr Abraham Nenfén^ 
därefter Hofmarfkalkarne Friherrame ^of Cr<> 
éerfirim och Cari A. Stråmfelt^ me4 Ststf 1 . 
jhaoden, och anförande Hof-Staten pch Caocel* 
]Uti däroppå 4. Kongl. Härolder, (om yor« 
^zpeditions-Secreterarne Hr Er. Wflh. ^0kk 
h^f och Hr Joh. Jac. IJunggreMf £amt KongU 
Secreterarne Hr Joh. Ad. B^tzeJl och Hr Jc/u 
Ax. Een^ fedan KonaL Nordftjerne- ^\ Svärda^ 
och Seraphimer- Ordens Härolder, och ändte* 
ligen Riks-Härolden Hr Leonh» von H^swolff, 
frammanföre Hans Exc. f. d. Riks-I^ädet odi 
Öfverfie-MarlkalkiMi hos Qrottnipgea m. n^ULt 
l^dEve 5^0(6. Gabr. Oxémstibrka^ Som nn* 
der Riksdagen, enligt Confiitotorlal^' fftrrittade 
det lediga Riks -Mar/kalks -Ämbetet, klädd i 
des Ceremonié«drägt med Riks-Marlk^ks-StaC 1 
handenf därappå Kiks-Drptzen, Hans ^C« Ih 
. C c 4 Grefve 

•) Se 4et (ISngkmte j»ti iktu Arqhiirativ Sti»3» ^ i^ 
**) Af deai vtr esdaft dm yqgre eli«r 8r liof^aolMt 
ren Ji&nm Otto ITaUenereutz oinraraod*, i(aAi- Sidre 
dter fif ikf. jMkac«b -Joiiti ffm - O i g» . ir ftM« :*ii' 
•Xoogl. JkUJ;^ Bj^teknilig j fsteabttQg^ . ... I. .^ 4p8 Sv. AiteidvaMf 

Grefve Carl Axel WACHTMBirriR, Idwld t 
en lika Ceremonie*drägt; fedan Hans KongL 
Höghet KaoN*PtiNSEN> ati fin Pörfteliga 
Dragt och med den ftpna Kron*PrJns'*Kronah 
pi Hufvndet; til vänfter om honom eick des 
VJce^XSooverneDr, Hr Grefve Gyldenflotpe ; fla- 
teligeo KONUNGEN i KongK Skräd, med 
Krona ocb Spjra, omgifven af Yit% ftora Vakt ^^ 
cnder en Himmel , fom bar$ af de fyra högfte 
närvarande Ämbetsmän. <«-- Prltdikan hölls af 
Bi/kopen i Skara, Hr DofL Tbwe Weidm^itn 
»fver OrdTpr. B. i6: 2o ***). Vid Altaret offi- 
derade Bilköpen i Wexiö och Öfver-Hof^Prä- 
dikanten Hr Olof Wallquijl, klädd i föll Bi- 
ikops«lkrad och biträdd af ame Präfter klädde 
t Mefshakar. **>- Efter Gadstjenfiens Hot begaf 
fig Konungen til fine Rum , och de Tre Stin« 
den til Kiks-Salen ^<***). Ridderflcapet och 
Adeln iter anförde ^f Landtmarfkaiken trädde 
»p i Konungens Rum, för at, enligt 1617 åra 
Riksdags »Cvdning 9 och 1626 års Aiddarehus* 
- Ord- 

<i)T)en bcftriddes viddeftt tHfille af: Förfte Hof-Stall- 
' mUhren Frih. Råns Henrlc ven JSffen, öfvi^fte-Lieo* 
^ teaanten Tid Lif. Regementet Hr Pehr Lt^Ueim^ 
^ftgMaode General- Adjacantea> dArerfte-Kaaunar. 
Jankaren Frih. Goft. M. Armfott, Capit Lwutenantm 
vid Kgl. Ltf-Drabantenie, General-Lieut. Frih. Hama. 
DUS Stellan JUåmer^ och Majoren vid Utta Dragon- 
Corpfen Hr Cart Reinh. Uggla. Konungens Slåp 
upbars af öfV^Aé^Kammarherren Grefve mg Pojfe^- 
btMdd af öfverfte-Kamaiaf Jonkarae Friherre Eveit 
Timbt och Frih Fabian IVfdi. 

*f> Hvar Ofdea' lyda: Tkm ma Säi vifligs fåretager^ 
ktmfimtr Ijfchof oik fåU år ihm^ fim fig flrattr- 
på MårräB» 

!M>) Datma nya Bynad fbnes Ur nedaaftre bcfkrffren Ordfdng, Ttn Hans Ma|rt ifirfo dés Rom aijak« 
tige pä Riks -Salén, hvar-, fedan Kongl« Majti 
intagit fin Thron *), Hans KongK Höghet K&ot^. 
Prinsen den nära til bdgar om Throoan ftSUt 
Stolen, och alla. de til Proceffionen hSraode.defitt 
Qtfedde Ställen <'''), hdJfaJe KONUNG£W 
Rikfens Ständer med et Tal *^^) wb åpååaäet 
Riksdagen; hvarefter Hr Stats-Secrel*raten oeb 
Commondeoren^ Sctråderbeim^ foa fbnrättado 
HotCancellers-Åmbetety opläfle HonoÉ^eoa fkU 
»ämia Propofition, hv^ken innehöll^ )amte<ei^ 
BerätteKe om hrad fedan fifta RiksdaseD före-r 
tapit^ at Hans Majrt na ä/kade etUtOcott af 
Yg Ledamöter af Ridderikkpet och Adeln pck 

2 or hvartdera af de andre Stånden, med 
vilket Hans Majft ville .öfiverlägga om Resten 
randet af Rikets Penmngeverk i). — Därefter 
böllo Landtmarikaikerf och Talemänneo deraa' 
Tal til Konungen tt) } och framträdde ledan* 
Kvar efter annan at kyfTa Des Hand. «*- Sedan. 
begaf fig Konungen med Des Proceffion ifrån. 
Riks^Salen , och Rikfena Ständer giago til de«> 
tasivanliga Sanftlings-StäUen» 
}. '.Ccf Denne 

4f) Eller dea vaidke ftore SUfifHrftokHf fiim hnikss 
..yid dylikt Tilfälleii. Den var, utom flere bdiAffige 
Meubler, förd ifrån Stockholm til Gefle, IfVen Ibm^ 
den år 1769 nytjtdes Vid RBisdagen i NoRk6pfaiK. 

M) Deres SxoeHencer, Hr ISkå-Drot/m och Hr Jlilflw 
MatfimOm^ fåto på KuOer^itobr ii%et aeder om 
Tbronen» den Arre til htotr/.den fisrare til Tiofiec 
Om defie Herrars t^AaSäsUfr^, ibm.i ds|^ härs, 
ft dettt Arcbivuniy St aa, fid. 373. 

•^) Det Ufes hSr att Archivo och St ai. 

•{•) Denna Konongeps^ Propofition finnes bSr tSft fram* 
•oianfiBfe Iflrord* * ^ ^ 

iHb^ Dcflk Td ftims ock rcAm' «ä dettt Ardiiv in* 
tfv»i iii St. as edi ^ 4|r# Sv» Aa^ivoxs •: 

'Denoé Dagr Hflgtidlightt nnp en ii|p 
Glaoa äfven genom NärvtreHea tf den Uttdndm 
fig Mhiifter^^wffen^). Hr Statt-Secreterarea 
•cb Comoieiidi. Franc '§af etaom ikriftligt Cir* 
Miaire d 24 Jan. de odtfåd/ka Hofvena äärvm* 
faivie Miniftrer Koaongens Kallelfe tilkäiuia^ afe 
fl Mvifta Riksdagens öpnande iGefle» hvilka 
tildenimkn afrefle följande dagen ifrån &ock- 
holoit aakooMio d. 26 Jan. til Foraimcka Brok^ 
begåfvo fig dSrifrin den ^7 til Staden Gefte^ 
•ch efter bivi4ad Cetemanie famma afton åter- 
refte til Forabacka, fiamt följande daMo til 
Stockholih tilbaka. Öm- Skjatfen luide Xands- 
liflfd ingen i Stockbolmt Lan och C^mmend. Ifr 
åf UgglM fogat al behdrig Anftalt. TU följe 
Iiäraf b€^ftfvo fig ock de Herrar af Minifter* 
Corpfen, fo« icke tiiCBreae kade fedt en Svenflc 
Riksdag öpnas t d. 25 Jan. ifrinStoekhoiai^ 
och a^Kommo genom UpOala den 26 fent om 
aftonen -ttl Forsbacka Brok^ kvar Kongl. Cere» 
monie-nuMaren Hr wm Hausjm^ emottog* 
dem jpå Kpnanffeoa vSgnar, famc gaf dem h^ 
qväma Ram och Aftonmfiltid« Fifande di^ea 
kl. Il begåfvo fig defie Herrar til Slottet i 
Gefle och^apvaktacie Konangen på des Lever. 
Medan ^Roncingen var i Kyrkan féi^erades de^ 

3iéc| ]f jral^oft uti iCrbQ-Prinfens Rutoj hvareftet 
e begafvo Gg på -JEtiM* Salen och 4'K&dad9 
BÄJIcfdagepsöpnaiidfiL. ifrån en farikil4 Läktare» 
midt e«ttot Konun^feM iThren* De.åaoi middjag 
vid' Öfvéf (kf^amoiarjfttihiirena Friherre Taobes 
Börd JA h varefter de/admittjä^ades til;4^(kedst^^ 
gande bos Konangen i^'och återrcfietil Fojrs-^ 

backa* 

^) DeniV vanligtvis nlrvarande pl Rikl^SalcHi^. då lUk^- ..-.. y* \ hitkåC' EåMamW CetMnome^iMltlfomi voA 
Haosivolff deii difi^n toåae offieiéra, fifooi 
Riks^HSiold., lät itoitangeit 'gelM«n fin Hand^^ 
SeoMMrara, Hr Abraham Ntcl. Edeie9fä9tif^j iiH 
trodacera Minifirarne både pfi Des Lever och 
vid Affkedstagandet, famt ^Qra dem de öfriga 
Heders -betygelfer för den dagen uti Gefle* 
Vid återkomften til Fdrsbacka funno defla 
Herrar f6r«jftg - KoitongeM vanlige Ceremonie* 
mäftare) Hr von Hquswolff^Soxn gaf dem Afy 
tonmåltid och tog ^fflied i anfeende til. den 
andra morgonen förefiående Återrefan til Stocka 
holm. De Miniflrer och förnäme Franalingar a 
fönt lUkdi^s bivifladt Riksdagens öpning, voröt 
Ro«nerlk-Kä)ferl. Éxtraord. Envoyén^ Hr Greft 
ve ^on Ludolfs Kongl. Stor - Brittan. Extraord» 
Envoyén Hr Rob. Idfton^ Kongl. Preof. Extra» 
•fd. Envoyén Hr Oirl mn Bréikbmifen. och 
Kongl. Pollke fi«baord« Envoyén Hr Gvti^% 
QtoigPatMki ^jl Vidare: Käjt Rvike Gebi 
Rådet Hr Grefire Otta Magn. Stäctéåerg^ Kgl; 
Frait^fre. GeoeraULmtmanten Grefive Je A 
Frkfi. nied des Fra Gref vinna | famt Kongt» 
Portagifi/ke Geoeral-Cosnmiflarien vid Marineii 
hitW^eiboi^T&i^l Span&e E^trgord. En« 
voyén^^ifr IgnaK Msfia dii Carml^ fom<iitom^ 
éet biviflat Rik(idatftnieM7S6 och 1789 > reftp 
med KéftttrtMns tiSånd, kort före Riksdagen# 
hbfjuti Gefle» til .fiadre: Delen af jliket, fto 
8t i Säl/kap med KqiigL FranfyiLe Generaten 
Hr Barofi /J^ifrT.bé£)>ka.Carlscrona' och 'Gé-f 
iheborgi oien opvalciade nied:detfamma*vid Kgi# 
DmOxz Ho£iret i Köfmnbaimn, famt återkom 

#) Ud des (Ufe ¥ir Hr Anl Jbriribiriihv CavaiH^C^ 
« vU Kongl Polika Befluduungen, '4tt Sr^ Aiteatvosc; ' 

lU Stockhobn 1 bOr|itt af Mirifo. RgL Dtélké 
Extrtord. Envoyén^ Hr Gitfv» Chy Fredric 
åUvetHttm^ återkom fttrft d. 9o Jiiu. til. Stock« 
liolirii dtet flere månaders viftande i DtMMrk. NYASTE HÄNDELSEL > 
, Topographie. 

GXFLS. 

JSefflLfifniogeil om den här i Staden til Kifcidt» 
|ens hållande nödige; Rih^Saien förtjenar vis* 
ferljgen et rum mi detu ArchiVf och lyder 
filedes : 

Denna Bygnad, fena efter K^mmgem 
egen Nådiga Deflein och BefsUnine Uifvit up* 
iördt jir %6 alnar lång, a6 a<nar Med och 19 
alnar hög til Ufiem ^>^ Sedan flifliet vid Soc 
fet, hvareft Bygnaden borde Aå, bU&rit otfedt 
af Ståthållaren., Landtfaftfdnigen och Riddaren 
Hr éf Nwiin^ börjades den % Janoorii med 
Granden, pålades under åtta Vasgar och Un^i 
dedag, (amt onderorafadés med Katknor på 
grofva Plankor emellan pålningen, likafom M- 
3er alla Vaggar och U/iderflag. f-» Medan det- 
ta arbete pånod, fansmaofaöggos Väggame af 
en iardeles fihrbindniåg , fom inom % da^ar 
voro CåTacdiga, at de på fit ratta ftälle nplat- 
tfes y ooh: inom. 7 di^ar, iqed. alla iina fftrbind» 
mngar och firafqingar voro laldeies* tilfamman- 
iatte och färdiga at bekläda — Härpå arbeta- 
des genaft med ^aaredet af Amphitbeatrerne 

och FdititA Sak0c«: 4f^ 

ocli Balconerne, famt onder famma 1^ med 
Taket, fom Sr af en firdelec Con^f^aion i 
aofeende til Hafet€ bredd. — * I affeende pä Sa« 
lens ftora faOjd nödgades* man göra en befvirlig 
Appareii inuti Bygnadeii» niMft för uptranspor^ 
tärandet af Takverket ; men hvars ftåndare Hki« 
väi voro få placerade , at de under famma 
Tid tjente at fitera brOftvärn för Amphitbea* 
tterne ned på planen, famt onderAödja TakresJ 
ningen tils den focceflivt blef tilhopabandeit 
och i fifind at baras af Tig fjelf : hvarefter all« 
emtalte Ståodarne^ ledan Salen vat ahbles far« 
dig, afflcoros och borttogoi. — VSggarne af 
Hofet äro öftrer alt fammanfatte af *8 tums fyr« 
kantigt- virke och beklädda med 3 torns tjöoka 
Plankor, famt flgade Ribbor öfver alla Nåten^ 
— - Taket är af proportiooerligt irirke oQh kläde 
med enkla påbräderf men desotom få oonftnH 
esadt, at; det Idaa bKta hvad flags täcknii^ fom 
hälft. — Salen har la Fönfter, hvartdera 6 al* 
nar höst och 4 alnar bredt. — Ampbitbeatrerno 
och Baiconerne inred da m e d Gålf och Trappor 
famt Bänkar f5r 1400 Perfoner. — Den KongK 
Thronen med Barrieren och bdiörige Planer } 
alnar opbycd 4lT%n tSttfvef; ^\Vid Eora lo* 
gången af fålen , är en Förftaga Z4 almti^lång 
tvärt öfver Hufet — ^d veflra iodan är e» 
kefickt Paflalontkohfia dmOé epkoifiaia å 
förfhi Våningen af Slottet, hvars Trafsbotte» 
hr i^albaM högre än .IUka»Siali.gålfMk 9^ Daii# 
aa Sålon ir af.etiataggode vackert lotfaende g 
dee fbrtek} de löiaraffelige MäAeiftycten al 
KohoBgets^ Hiftoriflba OåhUm^ hvarmed dd» 
UifvétMkläddj Barrieseo föt AnBpUfeheatierne, 
aänkan*. joth dit/ifdgii, . fom. al hlått Siäd« 
«> mecl fMd tittr Of rwCitta KMflor är öhrerdragéC; des 
Kongl. Throflen af blått Sammet med de« rika 
Bordore, ak lyfsloCitfe Äd^idareti och Bignade 
Ögat. — Hela demw Bygnad ar upOrd ifria 
é. 2 til dt 33 Jaaaarii, eiier indm yjti» veckor, 
oagtadt . under Tideit. infallande y å 6 dagara 
évanlig iUHd ned Snö-yra, hvilifet äodå e| 
hindrade de fökra och- tidiga Anflaker. fom til 
ntfttandet af Kffi^L Ma):tt nådigfte Befallning 
härom bUfvit . vidtagne, ej eller Skeppt- Bygg* 
mäfiareB vid Koi^l. Amiralitetet, Ht. C. F. 
Bwcky fom beförjt deaoa Bygnad, «e OMsi dea 
ibffuC kiiflde Inf^t, Orifc odh SkicUigbet, efter 
Method odi med Ordoiag: bdiordrå deafamna 
liletfiiart och lyckligt ./lo^; ^a ovanlieen fnart 
i anfeend» til TidcAi-.koithft. och .Äratidens 
hefviklighefe. — Såfm» nigot nifkeligt . får 
Mmnaa, M ak; Virket el|er.. Timret,: vid fifta 
dagarae af firledoe årei^iiiiÉtt fiodö på roMtoi» 

- •: •!.: ., • . ....!.-• . 'i- - ..;.• . f,"- ,- v,: •. : • • - .•••:.• ■ '■■'■ .■■'.-.•. 

Si.Tockitoi.ic. , ... • 

»^> • !•■ .' ij . :; ; — • • { ••w" , - 

Sim/bfléMMtaé firade:d.:<ao Dee TuriMigi 
Hftttidtaont, Bå hvilken «to:.Föraid. dén ved 
dert^gne Matjeilifön Uif . håUeii i Kdii^lotta^ 
€épåm■^^t^^VB^n -PdonniÉr i Hifvodftades 
éeh iPsafefed Mi dbs':Cédlifl«rio, Hr r Ddft. Joh. 
0eftai>i7ft»A^ Jtel iakk fabi Ailtafe&4tf9er EC 
fS) 811' Oii^ J3fiferaaid(ivar'iifin^lig'8gÉiNBiii^ 
kMiWp|iihi)rBlM^«|[Vi^'.ivilfeeii KoniméBia 
t. i och 1 #cb KaoN-PRiNtiif tåktrrJncognito appåda 
vjialig? L^ktarne bivifla. Af de y infänd^ 
Ätimifinett 6föer Riks-Fét^éJUniafenSten Sfture 
jlfeB längre tiJdeltes BdÖningen åt Rfddareho^ 
CancclliSén Ht AiiéiChlbf. BrlfwetJMpé' ihén 
af de 17 ihltbnme Skéfåéhrfvrn t^l den^^jm 
fika et odSåligt Natrin^ kahde intet t)elöt\ar^ 
otan framftjfldc Academiéir famtna l^étfllhgsäm- 
ne tod f^r tredfe gängen och 'mot dtibbél Be- 
löning ^fölr året 1792/ jtfttite det i YifltaHgfce- 
fen: Åtetfrinne åfi^er Rikt^MarJketi' Gréfve 
gac. Pöfitusfon åt la Gardié. För året i-TQt 
Kade Academjen låtit ^gta len Skådepenning 
öfver Pracfe^ öti AiitiqtiiéetÄ-Collegiilnfr , Geot\ 
Stiernbitlm^ livarc BröfVbfld med Natiin och 
TituI fyntes å -ena fidan, och ä den atidra. 
Bilden ""ill Autrora, eller Morgonrådnan, med 
Sgerna ötvéiP-Hafvädet oéb Blofs nti Handen, 
åkande uj6[ It Fähdt,^ famt- öhrerlkf iftéri : Lite 
cemjpatpfjne V mincfit hlmdnåy och Uhder^ 
Ikfimn: uD^aruni: iri^^öHriä' Ffopngator^ " 
nat: rs^sL 'J^. l^iv^^HåmtXi tt^lt» til 
Kondngl^ 1{HM.Hihféfi|^iHttrahde frVåifitfan^A 

S\ Miniftrar 'ocb' CJtiiNfiifligkt, ffimt^ tlf ^H^Séik 
féns^eflW^^te Viilftrd»té^^Ac8fflfefiAr«^ 

i&ikv^^^^mm^ déft AM4ifföiy6'ii6B^hi 

Ca4 Gofi. MHffir^ '^^'-^ -^ ' ^^-"tj.u c-^ N:oit -^v:- y-^'^\\^ "^- ■ Hl$, Sv. A«ritcvttii; BAitosT t« 

Refänät. . . ' ' i 

K^h Syenlke Generalen Hr Marq.V< Bouilli^ 
iom^ fedao han bivHlat Käjfarens. Kröning 4 
Prag til Konang i Qönaeir, och. gjort åtfkilliga Re<y 
ior til de Ty&e Hofveo^ har mot förKårs flat 
uppehållit fig merendels j Maintz och Coblen%. 

Hr Grefve Axelvoj? Ferfen^ Capit. Liea- 
tenant vid KgL Lif.-Jbrabante*Corpfen och Fin« 
ika Compagniet, famt Rid. af K. SvSrds-Orden 
och den KgL Franf. pbar le Merite Miljtaire^ 
har, e£ter någon Tids. vtfiande i Wien, begif« 
vit fig. förl. ftr ta BrUiffl^ hvar Gen. Gouver- 
nantinnan öfver de ÖfterrikiOce Hederiänderne» 
(JLajfarens Sy (ler ^ refiderar. 

Hr Robert l4fton^ KgL Stor-firllan. Extr, 
Envoyé vid Konfil. Mal:t6 Uof^ har gjort mot 
årets flat en Relä til dikets Noria Bergslag 9* 
{amt fedan alt op på andra fidanrom Tomeå^ 
och återkom i början af Jan. til Stockholm. 

,> Kami9i^-Revifi^s«> Rådet Hr Ifehr. George 
jp^^bimbUttti återkom mot iqreta.flttt til S|tock« 
ho/im, ifrån Fiolaod, Jivpr han m^pf Kriget va- 
cit ny^a^ J FinanceȊreiiderii|e. 
J: Hr.Grefve MalUt Je C^V^^t KoogLJ 
tfaafylk Officerare^ oc^ |om hif^Ail^.fifla ^rifj 
gf^./ ^nlapd under, Konmigeoi; i^ Sverige £e^ 
«W*Ä Fafioi;, åtml^A häriftåii' S^mig^ förl* 
Ir, tagandet vägen öfv«r pwjmafls^. .;; ... ^ .^ STOCKHOLM, 
JTnrckt hos Jobun A. CARi^giQBfpu 
Den å^ Uart. iT^at " ,, . SVENSKA 

A R C H I V U M, FöBSTA Bandet; Tjugotidefemte Stycket, BIBLIOGRAPHIE. 

BrefvjLxling, imellan Årke-Biikop 
Bfic Benzelius den Yt^e ocn 
De& Broder, Cenfor Librorum, Guft. 
Benzelstierna: efter Originakme 
utgifven af JoL Hmr. LiDéN. Li»* 
köpings hos F. Scbonberg och Björke- 
erens Enka, 179 1, 33O (id. i ftor 
8:vo, utom U^fvarens Företal och 
Utdrag af Ärke-Biflcopens egenhåndi* 
ga Ancekning om fic Lefveme, ibm 

röra XXVII (idor> och et Regift«r, foni 

låller 13 blad. 


Detta Arbete, fom utomdes är prydt med 
Hr Årke- Bilköpens dock förat kände 
Pcrtréit^ graveradt af Geringias i 4:to, kan 
icke vara annat än ganika kärkommet fOr-alla 
Lärdoms-Ålfkare, fom därjämte igenkänna Ht 
Prof. Udinf fiora och berömvärda Nit, at riktt 
pch aplyfa vår Hifioria^ hvilken han Snna un- 
der fin långvariga och beklagansvärda Sjakdom 
pä få mänea latt gagnat. De Anmärkningar, 
bvarmed Breffamlingen blifvit riktad , förhöja 
icke litet des värde, och kauia icke annat äa 
D d bidraga ! 

418 Sv. Archxvum; 

bidraga at göra Läsningen lätt och nöjfam. 
Det är fö( Gymnafii-Bibiiothekets räkning i 
Linköping, fom Boken fäljes, åt hvilket al- 
manna Verk Hr Utgifvaren gjort en Donation 
af Uplagan. Uti Företalet, fom är upfyldt med 
vackra och ädla Tankar , berättas at Origina* 
lerne blifvit af nuvarande Biflcopen i Strengnäs 
och Led. af Kongl. Kordftj. Orden, Hr DoAoc 
Carl Jefp. Be^netius^ B^ärMte tiji Dom-Prolleni 
Linköping Hr Do<^or Samuel Alf^ Utgifvarens 
Eroder, famt hviika omforger Hr Profeflbren 
vid fjetfva utgifvandet haft, at ar/kil ja hvad i 
deffa enfkihlta, til utgifvande aldrig ämnade 
Bref bordt dfefiutas eHer bibehållas af Förtro- 
endes- faker, Vänikaps-betygelfer, Ingrefler och 
dylikt. At na utaf denna Samling göra något 
Utdrag är få mycket fvårare, fom få liäiien 
finnas hviika icke gifva Läferen nöje, hälft då 
de läfas på fit ftälle och i flt fammanhang. 
Det man i namnkunnige och lärde Mäns Bref 
i fynnerhet finner, äro, jämte Upiysningar om 
Författarnes Lefnadsöden och Arbeten, dels 
Underrättelfer om deras friare TänkefatI och 
CaraAerer, dels många eljeft okända drag af 
Tidehvarfvets och Samtidas Seder och Händel- 
ser. I alla defla affeenden är denna Samling 
af värde, fom lätt kan finnas af hvar och en^ 
iom käoner Berfzeliernes Lärdom och Förtjen- 
fier. Det förfla Brefvet är af 171 1, hvaruti 
Ärke*Bi(koDen föker befria Plutarchi Bok: 
/^uru en Éifioria bår fammanJJtrifvas ^ ifrån 
Mifstankan, at vara underAucken. Utaf det 
4:de Brefvet dat.^ den 17 April 1720 fynes^ at 
Cenfor Libr* Benzelliierna då redan varit på 
fina utländfka Refor, fä at de af von Stiern- 

man F6rsta Bandet. 419 

man bäintade och pag. vii i Företalet floförde 
åratalen i Benzelfiiernas Lefvernes-Be/kri&iing 
icke lära vara färdeles accurate^ hälfi man af 
8:de Brefvet fer^ at han 1722 var redan åter- 
kommen. Det i3:de Brefvet är det förQa af 
Benzelftierna. Ibland de många Arbeten, bvar- 
oppå Ärke*Bi(kop Benzelius nedlagt fin möda, 
har i fynnerhet varit en Edition af Ulpbilas^ 
hvarom han i fin här uti utdrag införda Lef- 
vernes-Be/krifning få berättar: riogen fåll mig 
en gdng in^ at collationera nigra blad af 
Codice Argenteo med Editione Bordrecbtana ^ 
ocb fim jag fann at denne ej vat accurat^ fa 
geck jag hela MSé igenom ocb fuppléfade oan-^ 
deliga många tum: fhuUe ock ttOy at mången^ 
fom efterkommet^ låta ménå at jag tå många 
fiållen fingetat fuppiementa i medan hanptimo 
intuitu ej fet bokflåfvetna på bladet; men gör 
tben flit y fom jagi baf fådant tålamod: tag 
glasögon: vand bladet y at ej föt klart folfkjen 
faller på purputfåtgeni jdmfåt loia patalelld^ 
Jd finnet tu tbem tått få vål fom jag. Det 
var ganfka fvårt, at få denna Edition tryckt ^ 
innan Verket kom til £ngland4 Secfet. Helin 
ämnade^ at låta (kära ut i träd hela Manafcri^ 
ptet, men det lät fig ej göra för de« otydlighet 
Ikoil. Se fid. 27Si hvaräfi Hr Ärke-Bi/kopen 
yttrar fig: j^ag bafvet Ho^amt tbet fSffikt^ 
tå jag collationetat bila ^okeHy ocb reftitue* 
9adt ftundom hela ^ fiundom balfva bladen^ 
fom bvarken- P^erelius^ ty jag baf ver bans 
egenbåndiga Affktift^ eller j^unius gifvit fig 
tid at låja. Verket tryktes med gutna Stylat 
i Oxford i75'o i 4:to genom Edvard Lyes för- 
Corg. Om tväno^ flällen i ChryfQflQini Arbe- 

D d 2 ten^ .^3» Sv. Archivum; 

Celfiut igenfunnit et Fragmentum Legis Smo* 
landic», et curieoft Document, i Skögkiofters Bi- 
bliotfaek, (om blifvit dit(känkt af Grefve Bon- 
de, •hvarom Botin i fin Svenflca Hifioria fid. 
130 anmärker, at det tyckes fnarare innehålla 
någon del af en KyrkobaFk, än någon Smålands 
enftilda Lag. Ibland rarare Böcker recenferas 
en Porhurgi Hiftor. Germanica XII Tomi» 
fol. tr. Frankf. 1645 > fom mycket berömmes, 
och är berätteffen om detta Arbete både fall- 
'ftändieare och kanlke fä^fcrare än deft, fom fin- 
neis i Menkenii Catalog. liiflöricoram och dilr- 
iJtar i Jöcliets GeleHften-Lexicon, Uti Anti- 
quitet^^ma 'fi{^nas mångat underfökningar i Brefe 
vén fffin bötheborg, i fynnerhet det af om 
:Danaholmeft^ fom Ark$-Bi(k. påfiir icke vara 
HHingen, fpai fqmlige. föfegifvit, utan in i 
dag af alla närboeqde heta Danmark lilla eller 
per Ellfpfin LiFhi , et hinc corrapte Liljafl^ vi- 
dare det 39:(Je och 4t?fla, fom ä* et af d« 
intereffanVafte 1 hela S^ttiliiigen, och hvåruf i Hr 
Ärke-Bi/kopen jbland unnat Ikrifvei^i 

Cafus illufltium vtroram finnas apteknade 
1 min SV^n/ka HiRoria, fom ISrer finna« Ifos 
en ^ elfer' annan af itijn^ ' Vänner I Stockhotita. 
Jag hafver tänkt at låta fkrifva rent mit Ex- 
emplar odh fånda det t9 Cenfur5 men jag df- 
verhopai;'af Arbete oén 

Ipflat tertninus ^ et diem 

Vicintitn fenio jam Détts applicat 

Qaid nog ntUe tanti 4>atio temporis egimtisl . 

I detta Örefvet berättas, at den fWÄa «yflfli, 
fom 5*.. Sigfrid bygde i Weftergöthlartd, var \ 
mil ifrån Götbeborg i >n Sandbacke deii han 
Icallade fin Cryptam^ bvaraf ock Kyrkan Xn i 

dag FÖRSTA Bandet. 435 

dag heter Örcrypta eller Örgryfe. Äfven be- 
rättas om en General-Major Rudolphm i Öfter* 
rikilk Tjenft, Kyrkoherde -Son ifrån ^ärplinge 
och Proften Hummels Svåger i Halmflad. De 
Reflexioner, fom här införas om Literaturens 
tiiAånd och dylika ÅmAen, äro få talrike, och 
intereflante^ at ingen fom älfkar fådane Saker 
lärer underlåta at upfbka och iäfa dem, hälft 
de i utdrag icke hafvalika interelTe. Et flälle 
f. 71 lyder få: lUäfie bnfva A&a Eruäitorum 
at fi t ben fy är a let bar gum ifrån vara Lands* 
tnån^ fom jag hoppas fkety når tbe fe^ huru 
vakne folket åro utomlands. Vi åro ganfka 
fallne til at vara Landjunkare; trw ock at 
t bet aldrig varder myt ket båttre , innan vi fi 
fårmÖgne Bokfårare^ fom pöra förlag på Båc^ 
ker af något varde , ocb fom kunna bafva af* 
gång utomlands. Tbet åter fkjer intet fårr 
an Pappersmaker ierna komma i gång; och om 
Upfala Academie /krifver Goflar Benzelftietna 
i 46:te Brefvet af d. 21 JuK 1730: At Fron^ 
din blifvit Profejfor Hijloriarum i XJpJala ^ 
lårer vara bekant. En ocb annan af våra 
X^antzlij Herrar^ fäft flSrre delen dåraf åro 
nog illiteraii^ ville vid detta til f alle g&ra en 
coup extraordinaire ocb befordra Hr NetteU 
blad dit utom forflaget; men Cancellarius ^ 
fom både bett andra vuer^ var dem förjl^gj ocb 

faf ej något får/lag fram^ innan han fjelf 
om i Cabinettet. Upfala Academie år tam- 
mel i gen en decbet^ ocb ,pA det fått et kommer 
Jen aldrig uppy få framt ej de 2 nye Profes- 
föres Matbematum något Jignalera fig med ti^ 
den. Dår difputeras de caujfa prima ^ de fen- 
fatiom^ de immortalitate anima ocbfiere ibriet^ 

Dd 4 fom '4^4 Sv/ A^CHivyMj 

fm ej ifo vit de papperet. Vår Politilka Hi* 
0oria drager ocl( dt Ljus utor denna Bref-^am* 
Ung: fäledes förekomma fid. i6, ati Årke-Bi- 
flcopens Bref af dt 8 Decemb. 1724^ följande 
Anecdoter och Reflexioner om Äfventyraren 
och Fantafien Benjamin Dufier» fom då otgaf 
fig fOr Konung Carl Xil, och ville anflälla en 
B^esning i Landet, men bvilken Dåre fedan 
dog 1730 på Danviken* Vår Benxelias Ikrif- 
ver : „0m thet ej redan är, få lärer thet mårgon 
blifva en Fabula per urbem» angående en, jag 
vet ej om Officerare eller hvad , fom foire mid« 
daggen ffirdes härifrån (Upfala) til Stockholm 
med Vakt^ aldenfiund han gaf fig ut för at 
vara Konung CarIi then XII, och blifvit fån-- 
gen 14 dagar fOr Pultaviza- Slaget. Thet ftår 
ther hän» om han kan blifva fOrklarad for få- 
nugj men utom at vörda Guds fl^ickelfe, fom 
förblindar the vifas klokhet, kan man väl feja 
at han ej burit 62 klokt åt , fom ville härifrån 
aflarda några enlpät^nare til Dalkarlarna, med 
befallning at the komme honom t|I qndfättning. 
v— Sådan dåre bafve vi ej haft fedan falflce 
Nils Stor^, i^om blef halshuggen i Roflock, tif 
han rymde från Norje. Om vi allenaft bytte 
om Njimnen^ kunde vi aldeles til honom lämpa 
Velieii Paterculi ord, Lib, I, Cap. xi. Pfevdo* 
Sturius a mendacio fimulat^ originis appcUatus, 
qui fe Sturiam & equeftris ordinis ferebat, 
cum effet oitims. — * TbennQ fägt^ kalla fis 
Carl von DUnterftei^ och .thet är mig för vift 
1 dag fagt, at han iiui fommar varit på Goth* 
Jand och gjort Jouvelerare- arbete. *-«• Int^reft 
Reipublics ne Crimina relinquantur impunitat 
^ mlhm crimcn Sfditiom grévnu. — Det 

' Ikolle FÖRSTA BaND£T. 49^ 

Ikolle blifva för vidlyftigt , at i fammanhang 
ut ur flere Bref utdraga exempel på intereflanta 
flällen. Sådane finnas talrikt; och hvarje Läfa* 
re lärer träffa något för fig nytt och roande, 
Berättelfen om Öfvcrfle Gyllengrips Caraftere 
och des Bibliotheks forfäljning fid. 1419 2^2» 
om General Stvjfiyeits Arreft och Dom fid. 
53) ^8» och dylika näflan öfverait göca denna 
upgift oflridig. — ^ Befiändig Heder och Tack 
tiifalle fördenflculi .det vittra Brödra<» Paret Alf 
och Liåkrty fom fram/kafTat i Dagsljofet en (å« 
dan verkel^ Lärdonns-flcatt, fom nti denna 
Brefyäxiing hnnes^hvilken åter täflar med deflefla 
dylika otomlands^ och lärer - - ty värri-.altid 
Uifva den fdrfta ibland våra inhemika. NYASTE HÄNDELSER. 

KyrÅQ -Arender. 

WzsTi^nÅs^ Stift 

ri- Tieefaldighets Söndag, d. 19 Jan* 179 1 invig- 
de Bilköpen har i Stiftet, Hr D. Lars Benzel- 
ftierna^ den nya Kyrkan oti Ramshng^ Sokn 
i WeRmaniand Qch Örebro-Län, hvilket fkedde 
med flor Högtidelighet. Hr Bilköpen^ klädd 
i Chor-kipa^ och beledfagad af a Proftar med 
flere af Präfierlkapet , alla i MefTefkrod, höll 
Invignings-Talet före Altaret öfver 2 Mof. 20: 
24, famt blef Kyrkan kallad pch nämnd; Quft^f 
dm Tredjes Kyrka. Sedermera börjades den 
vanliga Gadstjcnflen, hvarvid Prädikan hölls 

Ddy af 4^ Sv. Archivum; 

af Förfanilingens Kyrkoherde, Hr Proften M. 
Aron Feftén. Soknens älfla och iiila Kyrka 
bygdes år isHQ» af Ambrofius A. Kejfer, til 
Nationen Ty(k och fom upptog Ramshyttan år 
1^47. År 1673 upbygdes å nyo Kyrkan, men 
af Träd, och nytjades alt til d. 19 Maji 17891 
då den nedtogs» fedan man redan 1787 gjort 
bör|an med den nya Kyrkans byggande af Sten, 
hvilket fkedde af Rådmannen och Byggmäftaren 
Hr Gaft. H^efiman ifrån Sköfdé, känd for flere 
Kyrkors (kickéliga Nybygnad. Denna här i 
Ramsberg > midt under Krigstiden och på För- 
famlingens egen Bekoftnad, lyckligen fullborda- 
de Sokn^Kyrka är både anfenlig och prydelig, 
famt hat den äfven i.gan(ka mycket at tacka 
fin drifvande , frikoRige och vittre Lärare , Hr 
Proften Veftén , famt ädelmodige och endrägtt- 
ge Sokneboer för fit nuvarande Beftånd och Ut- 
leende, varandes äfven förfedd med et gan/ka 
vackert Torn *). Univerfiteter. 

Lund* 

Här flcedde d. 10 Dec Promothn uti JlfeJi* 
cinfka Faculteten, då Anatom* Profefforen Hr 
Doft. And. Barfotby fåfom Promotör, utdelte 
Doftors- Hatten til: Hr Affeflbren G. Rotb^ 
Medicus vid Arméens Flotta; Hr J.F. Kållner^ 
Expeditions -Medicus vid Kgi. Örlogs -Flottan; 
Hr E. Rumberg i Regem. Fält/kär vid Konun-- 

gens 

*) Se det ifriga oti: Inrikefl-Tidmoganie, N:o 95* FÖRSTA BaNDKT. 437 

gens Eget värfvade Regemeifte i Chrtftfanflad; 
Hr A. J. StåbU Provincial-Medicos i Coopioj 
famt M^dic. Licentiatetné Hr A. P. Fviis^ Hr 
J. C. Walåenftrtm^ och Hr M. D. fFejtnnder. 

Greifswald. 

Den härvar. Högfkolan iirade fin Konungs 
Födelfedag d. 24 Jan. rtieddft et obundet Tal 
på Tyfka, af Theol. Profefforen, Hr D. Theo- 
phil.Coeleflinus Piper^ ^om, inför talrike Ähö-i 
rare af <)egee Könen, afmåiade en Regents 
verkan på. Jtn Nations CaraBert^ bevifandei 
fådant medelft Gustaf IH:s ftora Efterclöme, 
och fom, då Oratorn ar en afTylklands iycke- 
ligaRe Profaifter, icke underlät, at öfvertyga 
talla, hälft han tillika tolkade hela Univerfite* 
lets vafniafle Känfla för en äl(kad Kbnung **). A C ademier. 

Stockholm. 

Uti K^lV^eh/k.Acådemien nedlade Vice-Ami- 
talen. Oifh Rid. af Kongl. Sy. Orden, Hr Joh. 
Nordénnnkar^ åtn 18 Jan., Prifidium, efter et 
Tål: Otti l^témmarn^ r^flerjjön^ och valdes 
fil f^rkfcf» för innev. Ät« Förfta Quartai Infpe- 
Aoren öfver Mått, Mål och Vigt Hr Zachar/ 
PUntin. Satntna dag valdes til Ledamöter: 

Stats- 

•) Kort efter tryktes JettaTal i Greifswald pl 5 ark 
' i 4> med Titnl: Riåt • - von dem Enfli$fs eines 
Lmdu-R^åoni in .d«i^ GbmAer féinerifatidn.' 498 " Sv* Archivum; 

Stats-Secrcteraren, Öfvet-Poft-Direftenren och 
Commend. af Kon&K Nordflj. Ordeii Hr UJr« 
Gud. FranCy Cancel. Rådet och Rid. af Kongl. 
Nordfi. Ord., Hr Jac. von Engeftråm^ Öfver- 
Direfteuren vid Chirurgifka Societeten, Hr D, 
Dan. Tbeel^ och Hr D. Joh. Pet. IFeftrin^^ 
Medic. Praåica$ i Norrköping j famt til Ut« 
länd(ke Ledaooötcc Hr Grefve Carl Ludvic de 
JUorozzo^ Prefident uti Kgl. Vet. Academien i 
,Tprin, och Hr Felix Fontana, DireAear vid 
^torrf^ertigeos af tofcaAa Phydlka och Nata« 
ralic-Samlingar. 

Den a Jan. /kedde Ämbetsmaflnarombyte 
i Kgl Fitterb. Hifi^ och AtaimUttts-Acaåemien^ 
dä ProfeObren och Rid. af Kgl. Nordii. Orden 
Hr Dan. Melanderbielm valdes til Pracfes, och 
Vice-Gouverneoren bos dåvar. H. K. H. Kronr 
Priiifen m. m. Hr Grefve Nils Philip GyUenftoipe 
til Vice-Prsfes för det Förfla Halfva Aret af 
innevarande år. *P«.24 Jan. valdes Extraor* 
dinaire Envoyén och Commend. af Kgl. NordS. 
Ord. Hr Ulric Celfing til Heders - Ledamot af 
denna Acadenii^. 

Kongl. Målare^ och Bildbuggare-Acaäemu 
en hade den 24 Jan. fin artiga fiora Samman- 
korall^ hvilken beviftades af H i^:^H. Her- 
tigen AP ÖsTEHGÖTHLANP, fopci därvid 
taktes utdela Pris-Medaillerne.^ fålbm. Belönin- 
gar for de uti Academiens InForit)atioD$-Inrät« 
ningar fluderande unge Konfinärer^L * Sä äl- 
dre fom yngre . KonOnärers Arbeten blefvo fe- 
dermerg uti Academlens Rym.ul oficoteligt 
alkådande utfatte. 1 ; folk, 
^) Se Urom vidare jQräbtf 31db , FÖRSTA Bandet. 499 

Folk ' Myckenhet. 

Stralsumd. 

Här oti Staden blefvo år 1791 födde ift 
Goflar och i^y Flickor, tilhopa ag6 Barn^ 
ibland hvilka 31 voro oagta; bvaremot dogo 
328 Perfoner, och vigdes 80 Par. Härunder 
begripes dock intet den fä talrike Militairen^ 
af hvilken 184 Barn blifvit födde, 9^ Perfoner 
dogo och 239 Par vigdes. — Uti Garnifonens 
Laiaret hafva 308 Perfoner för år 1791 blifvit 
intagne och /kötte; äfven fom uti Stadens 
Lazaret 108 Perfoner blifvit vårdade. Re/ande. 

Stats - Secreteraren vid Rrigsärenderne och 
I^andshöfdingen i Åbo Hr Ernft Goftaf von 
U^illehrand^ afrefte förl.år ifrån Stockholm tidigt 
ona Våren til Finland, återkom i flatet af Julio^ 
men refte å nyo i flutet af Augofti månad til. 
Finland^ kom dock före årets (lut tilbaka. 

Hr Baron Job. Henr. Bolien och ^Hr Mé 
Ge. Kierulf ifrån Köpenhamo hafva anträdt ea 
vidfiräkt Refa, börjandes med Sverige. Öfvet 
Land, Cariscrona och Norrköping ankommo 
de i Nov* til Stockholm, hvar de appehöUo 
fig uti en Månad och befågo alla des Mark* 
värdigheter, famt begåfvo fig härappå til Up* 
fala ocb genom Bergsiagea til Götheborg, h var- 
ifrån vägen togs til Norrige alt ap til Tron- 
hem och Röras. Äterkomne til Danaark ärna 
de beföka åtlkillige andre Länder. 

Ht 430 Sv. ÄRCHivuAr} 

Hr Gé ScbaJo^ Kgl. PreufTiik Statue-Bild- 
fcoggare och Reélor uti Kgl. Konft-Academien 
i Berlin, befökte förleden Sommar Stockholm. 
Kan kommer at modellera den Statue equestre^ 
fom nävar. Konangen i Preuflen låter up{atta 
i Berlin, öfver fm flore Företrädare, Kon. F red- 
lig U ^Yj och gör nu en Refa genom Europa 
för at bejfe de uti des förnamfte Hufvudftäder 
lyfande Äreftoder til Haft eK Fot. Han kunde 
fåledes ingalunda underlåta a( be/kåda de beg- 
ge i Stockholm redan upfatte^ Årefioderne öf- 
ver Konungarne Guflaf I och Gufi. Adolf, famt 
den redan i mindre modellerade öfver Hans 
Högftfal. Majrt, Konung Gufiaf 111, af den ftore 
Konftnären, Hr Pro£eflbren och Rid. Joh. Tob. 
SergélL Under fin härvaro blef han Ledamot 
af vår Kgl. Målare- och Biidhuggare-Academie. 
Likaledes befökte han, i famma ändamål, Pe- 
tersbuf^ och Köpenhamn, famt blef på fenare 
fiället äfven antagen til Ledamot uti darvarande 
Kgl. Nfålare* och Bildhnggare-Academieo. 

Fru Grefvinoan von Barcke^ Enka efter 
de& i Stockholm d. i^ Jan. 1791 afledoe Kgl. 
Preuf. Gen. Commiffarien vid Ffeds-verket i 
Norden Hr Gtefve Adr. Henr. von Borcke ***), 
ftfrefie^ |ijmte fin nage Son, förl* år ifrån Sve- 
figo til Berlin tiibaka. 

Fru Marqoifinnafl Ji Såhran^ fom för nägro 
år lämnade Frankrike, och fedan reft, men 
merendels uppehWit fig antingen i Berlin eller 
Qti Prins Henrics ^f PceiiiFen Hof på Rheinsberg, 

före- 

•} Denpa Stod beikrifVes omftåndeligen uti Alm. Tid- 

niDgarne fi^ 1791, fid. 348. • 
t») Om denne Herre och d^ DMsM fe Alm. Tida. 

Ar X791, M 165. Fi^RSTA Bandet. 431 

företog fig nyh en Refa åt Norden, och begaf 
fig äfven öfver Danmark til Sverige j men an^ 
kommen i Dec. til Helfingborg, refte {amma 
förnäma och vittra Fru genaft til Berlin tilbaka. 

Hr Grefve Lud. J. A. dt Bouilléy GeneraU 
Adjutant af Flygeln och Öfverfie-Lieutenant 
uti Kongl. Maj:ts T)enfi, ankom i medlet af 
Febr. ifrån Coblentz öfver Danmark til Stock- 
holm **), jämte en Baron von Tfchudi^ SweiN 
zi(k Officerare uti Frånfylk Tjenö. Den förre 
begaf fig genaA til Hans Maj:t uti Gefle. Beg* 
ge refle kort efter tilbaka. 

Hr Nid. Lnfrenfen^ Kgl. Miniator-^Målare, 
återkom förledet år til Stockholm, efter et fler- 
årigt viftande utomlands, (ardeles i P^ri& Af 
Sven/keunge Konfinärer, fom nu viftas utomlands, 
fårmanhär nämna Hr SilUn ArchiteA, Hr Grafi^ 
dell Medailleur, och Hr Åkerftråm Hiflorie- 
Målare, hviike alle trenne uppehålla fig uti 
Rom^ för at där vidare fiudera Konflerne. 

Sveriges Hufvudflad hade förl. Sommar 
Befök af 2:ne Utlänningar uti : Hr Grefve dt 
Neny^ Käjf. Stats-Råd , kommande ifrån Brus* 
fel, fom tog dit återvägen öfver Köpenhamn; 
— och Hr Zaleskiy Kgl. PoliK Öfverfte-Lieii^ 
tenant, fom ankom ifrån Warfchau, och, e£« 
ter et Befök i Upfala och Dannemora Bergs« 
^^%y begaf fig ti| Warfchau tilbaka. 

Hr IgnatiQS Muradgea dObsfon^ KongL 
Maj:ts af Sverige Secreterare och Förfte Tcuk 
vid Des Befkickning^ i Conflantinopei, fornt 
Rid. af Kgl. Wafa-Orden, hvilken defle £raar« 
iren gjort en Refa genom flere Länder i Eu- 
ropa, äfven befökte 178S Sverige, men meren- 
dels 

^) Han Ir Son ^f Gen. Lieutéq^nten m. VBu Ht Marq. 
de Booiilé. Se d^ta ArchiYiUQr St. 13, 1/240. 43a Sv. Archivcjk} Bandet i. 

delt uppehållit fig i Paris 9 ankom i Aog. ma- 
nad ifrån Franfylka Hafvadfladen til Wien. 
NyK har han i Paris otgifvit Torne II af fm 
Tableau" genera] de TEmpire Othoman^ et det 
follftäfidigafle^ trovärdigafte och tillika prägti- 
gafie V«Tk, fom om något Rike utkommit ^). 

HifioTiJk Bokhandel 

.Af Sveä-Rikes RåJs-Långd, Sr fjeräi Afdeblngen 
utkotnmen^ och af den Femte , ibm upråkoar Herrar 
Rikfen» R&d ifr&n år 1600 til år 16»), Iro N:o 30 och 31 
fenaft utkomne, hvilka begge Ark beflcrifva Rädkam- 
maren onder K Carl IX och K. Guftaf Adolf. Prena- 
meradon på hela Verket ir 2 R:dr. ^^ Af Almåtma 
jlrchivum, fom fortiatter Stats Belkrifniogen om Stora 
BritaDnien, är N:o 6 Hå otkommeD, fom b6rjar Berät- 
telfen om Parlamentets Underhus. Prenomeration ni 
Bandet i år 04 fs. -« Under Txycket U^a Bilk. Do6b 
And. Bydelu Mifim af Hr Prof. E. SHBring; ^ Hr 
Hof-RAd. J» H. Camp^a Befkrifning om Pelju-6arae i 
SdUa Häftet, efter Hme Wilfons och Keates dårom 
u^ifha Beråttelfe , och fom iSrer ofs klnna en policerad 
Nadon midt ibland Villarae, öfverfåtning ifrän Tyikan; 
mm och Samlingen aa af I&fiorijka Exiraäeme. Fårila 
Bandet af della Extrafter^ fom innehålla f^foämligaft 
Carafterer och Anecdoter om mårkv&rdige^Perfoner, 
iamt Vitterhets - ftvcken , koftar 36 fs. Svea Rikes 
Kommga-Ldfigäf författad af Kongl. Secreteraren Fr^. 
S. Rojenkanit koftar 40- is ; ^ Hr Regtftrator G. R^* 
mirs Minne 6fver CommecccRådet Hr Jonas Al/iråmir 
koftar la Is. 

Med detta Stycke 25 af Sve»Jka Archivum år des 
tMld^9Xkå completteradty hvartil Regiftret medfårfia 
Ikaf otgifvas; oéti emottages Prenumeration på André 
Bandet med En R:dr, uti fårenåmnde Hlftonlke Bok* 
bandel på Stora Nygatan^ Hufet N:o lai. 
^) Om denne vittre Man och detta hans Verk fe Alm. 
Tidn. för 17 88, Del. a, fid. 197, och DeL 3, fi4. i. 

STOCKHOLM, 
- Tryckt ko$ ^oban A. Carisqhm, 
Den 18 Apr* »7S»' , SVENSKA- ■■'■■: 

A R C H I V U M, Första Bandet; Bibang. ^ :y FÖRTEKNING ; - 

H Innehållet af Srenfkä ArchiVuni^' 
Forflä Bandet. ' . . . ., 

L I^ ÖRET AI. ^ fonk innebåile^ Utglfvarens ^^nksff om 
Bandkigars a^i/vundé i Suenjka- Sijtorieni om 
detta Archixi Eårémål och Inrätuitig , famt om de 
hittas \it^ifn% få/jiilde SanUingar tf^Hahdliiifear i 
var Hiftoria. ud. g, ' , 
Ififtt ÉSrétat, fom inefldélar den mera ^uiyijgade 
FianeH af detta Archivum^ ^p> •' ^ 

II. Annaler: • ■'. - *''^^': • • .,. ..... 

162S. Jan. a, K. Gujlaf Adolf i tJiiderhandlifig^i^ 
England om Tyfta Kriget, 41* ' • \, ' ' 

flL BiBLIÖGRAPHis t 

. uMmoire de C7m/^^ ftllé de öuftave I^ Rpi de 
Svéde, & Fémme de Chriftophle, Margra^ d# 
Både. Hahdfkrift \ folio; .55. 
a. Tb/, b&llet förSvénika Academien^ pådesH6g. 
tidsdag, d» 20 Öeé. 'i^pö^ frän Altaret i Slotts- 
Capellet,, af 01. IVallquift^ Bilköp 6fver'Wexi6- 
Stift - - Stockh. 1^91 , 4* 68* 

3. Äpyb uti Ettropä, Africa och Afia, af Prof* C 
P. Thuféergf Del. t -3, UpC 1788-91» 8* aöa. 

4. Bfefudxling imellan Årke-Biik. Er. Benzetius den 
Yngre och Cenfor Librorum G. Benzelftiemap 
ttt^fven af Profeifor J. H. Liden. Lihk6p. 1791^ 
g, 417. 

X IV.Bier I. Cecilia, Markgravinnft %( Sadm Roaemackem^ 
^ 1627. SIrja, 991 -JE77- .^ .^ , . _ 
^, . .a.J5W^*ij/i?ii-i(Carl, JoK von; OfverÖe-Lieiite» 
nant, dåd 1791, 282* 

3. Sckråder (V. Carl GuftaQ Bilköp i Calmar, 
éåd 1789 f 393* 

V. BBSFvJl'$tiKa eoiellao Kgl. BftUotfaecarien C. C 

GjårwiU och h«nfl Comjjffondenter: 
!• Uran Hof Rätr. C. G. WarmhoitZf dat. Oirifti. 

neholm, d. 9 Sept. 1756, 85« 
^ • . . . Vice-Bi(>&othecaricn IJTaUemus, dat» 

Grdfswald, d. 13 Nov. 1790, 89. 
3* -.* • KgL Bibiiotfae^eii C C Gjårwell, dat. 

*^töckholm, d. 14 Sept 1756 1 loö- 
4« - • • BUkopcn 'l)6ft. }. Sefenius, dat Nykd- 

pipg> d-ao Dec. 1757, lop.,. . . 
S« - -. * ^r6philus'f dat Roslagen, d« 4 Jon. 1791, 

113. 
<?. - - rr Kgl. Bibliothccariéii C. .C Gjårtp^di, dat 

Captcnsudden . d, 6; ]ur\u >79i,, 115/ 
j, , - ...MHricola, dat Stockholm, d. 28 Maji 

1701 • ii6* 
8. . . . Vlce-Bibliothecarien J. U^aUaiiMS, dat U^ 

fida d. 9 Aug. 1791 9 M4* 

t7. HANDLtNdAR: 

I. Skr^eljt ifråo K, Értc XlV til StithSll. Guft- 
Ftncki om Flottans utredning ifrån JFinland, dat 
. . Upfiila d. J.Febr, 1564*. r- 45- 
' a* Knngårelfe ^t iMckluifdifige . ktnketet uti ^<)f^ 
J7ar^érg^-Lån , angående Daljilmogens^ jin/åkning 
QOi^ Bejriilfe frän Grtifve-hjelpen^tW flora Kop. 
parbergs érufva, dat fablun d. 26 April 1791- 
— 65. 

3. Kongt. Maj:ts Refolntiqn, firande /^rm, Anfåk- 
flinga dat Stockholms Slott d. 30. Marti 1791. 

• - Ö7. 

4« Donation fil Domkyrko-Förfamlingens i Linkå- 

8 ing Fattig. Ca/a, af Prof. J. H. JLfaAi, dat 
forrköping, d. 28 Apr. 179 ^. — 97. 
%. KgL Maj.ts Kungdrelfe angäende den under 
Des Frånvaro fårordnade Regering , dat/ Stock- 
arna Slott d, 20 Alaji 1791. — 129. 

6. Gåfvo- 6. Gåjvo-Brrf af LaosdhAfilingeii Gr. A. Liwen 
til en ^udUk Sfnagogas inråttande i Norrkö- 
piog, dati Gråiften» d. 24 Dec» 1790. — 151. 

7. Tai, hållet af öfverften C. af lUerker d, lö 
Jal. 1791 i Sweaborg» vid Guld-Medaillonames 
Utdelning. 103. 

8* Tat, baUet 1 Swea6args Garni£on8-Kyrka^ Wd 
Guld-Medaillonerqes Utdebing, d. 10 JoL 1791^ 
af Proften J. MaHin, -^ Aop. 

g. Tat, hållet til Hans Kongl. Maj:t^ uti Suetijhå 
Academiens namn ■, af Hans Exc. Hr Riks-RAdet 
Gr. J. G. Oxenjtierna, på Drotningbolm^ d. 7. 
Augt 1791 y i anledning af Konm^ins återkomfi 
ifrån Aken> — aas* 

lö. Ta/, hållet til Håna KongL Miytt^ S Stock- 
holms Stads Confiftoril vagnar^ af Ärke-Bilk. 
Doft. U. von TMI9 på Drotningholm, d. 7 
Ang. '1791 9 i anledning af Konungens åiirkomfi 
ifrån Åken, — aaT. 

tu Tal, hållet tU Hanä Kbngl. Mänt. uti Mag^ 
ftratens ock Borgerjkapets i Stocluioim namn, af 
ioftit Borgmåfiaren C. F. Ekerman, på Prot- 
^ngholm^ d. 7* Ang. i^Qi, i anledning af Ab« 
nnngini återkomfi i&ån Akén, -^ Jt28« 

12» Berdtietfe om FH - Ma/queraden i Kongs-^TriU 

. gården i Stockholm» d. ai Ang. 1791^ — > as/^ 

13. Donation af NatnraUe - Samtingar til Acadbp[ii- 
en i Upfaia af Profi C Pi Tknnbirg^ dat. d^ 
5» Jul. 17859 m^d tilhöriga Handlingar, — 273. 

14. Beråttelfe om den Hågtidlighet, hvarmed Kon. 
-GtJSTAF m» Medaillon upftttea på Ridhurét i 

Gefle,'meå dervid håUne Tut, i, 4 N<oVi 1791, 

ä89- 

15. Skrifijelfe ifrån Hart §fohan af öAergåth- 
. land til Krigs.Qfferften Bengt BryntesTon Liltie^ 

6m Weftergöthlands Férfvar emot de Danlke, 

dait Bogéfuud d« 30' Jan« i6iäi -^ 30J. 
x6« Ta/, håUet af Landsh6fd. M. Ankarfwåri 

d. 18 Sept. 1791^ uti Domkyrkan i Calmar^ vid 

Gald-Medaillonérties utdelning, -^ aai» 
Zf. Tal, hållet af Kon; Gustaf III til Rikfens 

Stånäer på RlksSalen i Gejk^ vid Riksdi^enH 

början d. 07 Jan* 179a. 3J3. 
18* Beråttetfe om Riksdagen i Géfii Ir 179a, « 

«8,37Xi390f 407; 

X a 19. Tat i 19* ^ni/f l^Ulet til Hans KongL MaJ:t, vid Säs. 
dagens bårjan, af Hr Landt-Marikalken Frih* K 
iZfifi^A) pä Riks-Salen i Gefle^ d. 27 Jan. 1792, 

369- 

00. Tal, biUne til^^an8 Kongl. Maj:t, vid Riks- 
dagens början, af de Tre (hråtfe-^Ståndens Tak- 
f^Åif pft Riks-Salen i Gefle, d. 27 Jan. 1.792, 

385- 

ai. Kon. Gustaf in:s ahnånna Propofition til 
Rikfens Stånder i Gefle, af d. 27 jan. 1792, 
401. 

VJI. La]bu)a SvsRixäE, eller Fi^tekning pä Le/vawU 
Lärde uti Sverige och des underliggande stater , 
fiitnt Deras Arbeten. 

1. Lindblom (D. Axel. Joh.^ Proft 1 Södra Tjufi, 
I4f. 

2. - - * - - (M. Jac. Axelfon) Bilköp i Linköping, 
148. 

3« Tornqmft (Carl GuftO Capit^e vid KgU Ami- 
ralitetet, 149. 

4. If^e/iting (D. Job.Peter; Med. Prafticns i Norr- 
köping, 150. 

5. Thunberg {D. Carl Peter^ Med. o. Botan. Pro- 
feffor i:Upfala, 219. 

ö. Alf (Di Sam.) Domproft i Linköping, 297. 
7. Liden CM. Joh. Hentic),Profeiror, 299. j 

8* Gjårwell CCarl Ckriftof.) Kgl. Bibtiotheoarie i 
* .Stpckholm^ 340. 

Vm. National -BisLiOTHEK, inråttadt i Stockholn 
I79«» 337^ 

IX. Nyaste Handélsek: 

Academier, 96, 222, 237, 917, 38a, 414* 427. 

Afikc^r, J57, 191, 

Befordringar, 80, 96*. 112,, 159,. 207, 239, 254, 

271, 286; 367.- \ . 

BeiHickningar, x89> 316, 334. 
BibUotheker, 142, 319, 365, 398. 
Död$fall,'78, 112, 143, 15g, r92, 204, 267^ 368^ 
• Folkmyckenh^t, 335, 364, 378, 429. 
Frimurare-Orden, 77, 
GeograpWfe, 374^ 

. ' -gifter. Cjiftcrmål, 143, 1581 a^^, 270, 

Handel, 331 1 382. 

Hiftorilk Bokhandel, 352, 368, 432. ' 

KongL Hofety 165, 301. 

Konungens Refa til Åken, 137, 165, 232. 

Krigsmanna-Bel6ning, 63, 77, 156, 170, 197, 254^ 

302i ?77- 
Krigs-Ruftningar, i6S, 328* 
Krigs öfningar, 169. 
Kyrko-Årender, 155, 175, 190, 196, 235, 2Sr, 

265, 303, 329, 376, 397, 425. 
Medborgerlig Dygd, 176, 203, 238. 
Reformerta F6rlamlingen , 304. 
Refaiide, 287, 3^9^ Jö6, 384, ?.99f 4^0. 429. 
Riddare-Orden, 61, 75, 301, 330. 
Rikets Adel, iio, 327. 

Ofrilfe-Ständ, 139. 

Riksdag i Gefle, 314. 
Sjåfart, 8o. 

^kol vllfendet, 252, 303, 
Sållkaper, iii, 156, 200, 237, 266, 330. 
Topographic, iii, 131, 191, 199, 315, 331, ^6$, 

412. 
Typographie, ^81. 
Univerfiteter, 04, 76, 155, 222, 302, 380, 426. 

L Stater i Sverige: 

I. Konungens Regemente, 161 . 

a. Stockholms Stads Borgerfkap til Hift och Fot, 

194, 217, 241, 2^9. 
3. Cajana Jågate-BataiUon , 303. 
X3 Re- R- E G I 5 T P Rt ? Acadi letnier: 
Svenlka i Stockholm ^ 

225,237,^3.414: 
Kd. Vetemkftps- i 
Stockholm, 96, 222, 
382, 427- 
Kgl Vitterhets- Hift, 
! p. Åndc^u. i Stock- 
holm, 223, 317, 4^8. 
KgL Målare, och Bild- 
huggare- i Stopk* 
bolm, jf83» 4^8. 
^cademiers Handlingar: 
KgL Svetiika Vitter. 

het«-, 25- 3X7j 
fCgl. Vitterhets. äift. 
o. Antiqu. 25, 317. 
^deUkåld, I C. 160. 
Adlerbere, C, G. 317; 
Adierbeth, G. 224. 
Adlerfparre, L, 39a 
^feelius, A. 203. 

T r • ? f • E- IpO, 

Ahlberg, D. 372. 
Ahlman, P. z. 231, 372, 
Ahnger, C, J. 158. 
Albedijhl, G. d\ 270. 
Aminoff, J. F. 270/377. 
Ankarfwird, M. 138» 321, 
Aquila, ds 367. 
Arckenholtz, }. 22^ 
Armfclt, A. 234. 
^ . . . - E. L. 399. 
^ • • • • G, M. 62, iipt 

130» 17P» ao8« 3*^1 

393 f 408. 
Arrheoiuä, J. L. 205. 
ATp, P. a von, X38,a54„ 

316. ^fi$gvfta Dorotkea, Prinfe 
fa af Bronswik^Wc 
fenbUttel, 287* 

Avellan, M. 266. 

Axmar^ P. O. ^i^ iJa^ewitz. F. von, 3^. 
Balthafar, P. J. von, 9: 
Baner, G. 143. 
Barck , C. G. 205, 
Barfoth, A- 496. 
Bark, N. ^. 254, 
Basfewitz, J. O- A, va 

125:. 
Seckfiiis (Gr, 3.) Riks-Ri 

63. 
Benzelim, C J- 418- 
r • - ^ . w Sonen, E. ij 

417. 
Benzelftiemi(, G. 4f7« 
• -.--- L. 62, 425. 

r M. 73, 42^ 

•Perger, J. H. von, 1^ 
Bergius, B. 94. 
Bei^ftedt, E. 190. 
Bibhotheker i: 

Linképing 142, 

NationiileiStocr 

337- 
Upfoftrings.SL 
i Stockholm, 
Wolfenblittel, 3x2 
Blomdahl, J. U. 303. 
3ohti8.Lån, des Fri- 
(randtv^ms-Cori 
Boisgélin, de, 4Da 
Bolten^ ]• U. 425^ A KifBJurs Bonde (Gr. C) Riks-Mafv 

(kalk, 130, 067. 
Bonsdorf, G. 222. 
Borcke, Grefvinoa von» 

430. 
Bom > L von , 268. 
Botin , A. af, 318. 
BouUIé, F. C A. de, 233» 

^34. »39,366, 416, 
• «••••• w* J« A« uC^ 

240, 43i- 
Boyfen, F, E. 251. 
£r^A^ (Grefvc M. EO RI« 

kets Herre, 372. 
Breda, C. F. von, 383» ^ 
Bréteuil, de, 253, 240. 
Brinkman, CG* von, a^S 

367. 
Brockhaufen, C von» '41 1* 
Bundy, P- P. 269. 
Birtzeli» ]. A. 407* Carpclan, W. 50^^ 
Cafsftröm, S. N. 334«^ 
Catteau, J. P. 304- ^ 

CecUia, Markgrefvinnu tf 
Baden * Rodemachem» 

57» 7a, 99. 177- 
Cederftr6m, B. 409. 

O. 208f 

Celfing, U.4a8- ^ 
Celfius Sonen, O. aau 
Chalmers, W. 288* 
Chapman , F. af, 159 
Christina, Drotmng i 

Sverige, 6. 
Chnfiopkir, Markgrefve af 

Baden* Rodemacbern» 

178. 
CoDander, C 138. 
Conradi, G. 271. 
Coral, I. M. de, 411. 
Cronftedt, C O. IS?, 384* 
F. A. tJ. 289» 

367- Cajana^^Lln, des Jagare- 

BataiUon, 308* 
Calmar, Stad, 38o* 
Calonius, H. 398* 
Carifien, C E. von, 138, 

Cari. IX, Konnng i Sve- 

rige, 25, 
Cärt Philip, Grefve af Ar- 

tois, 168- 
Garlscrona, Stad, 176, 203, 

238 363^ 376, 379- 
Carnal, C C. de, 311. 
Carolina JmaHa, P™fe^ 

fa af Brun^wk-Wolf. 

fenbttttel, 287- 
Carpelan, I F. 308,328. 
..^ ..•S.W«39«»374« CronÄröm, L 8T, 106. 
Caopio, Köping, 374* Dahl, C 381* 
Delwig, G. von, 79- 
Djurklon, C. G. 19a* 
Douglas, R. D. 256. 
Duben (Gr. C W. wn) 
Riks-Räd, 3^8* Ejdelcrantz, A. N. ^xu 
Edman, ]• 207. 
Edftröm, I. $66* 
Een, I A. 40?- ^^^ 
X4 «ir«i. **»Ar»/»^^* ^«V EhreDhdm, F. W* von» 

190. 
]Chrenftr6m, J. A. 61, 138. 
Ehrling, J. 255. 
Ek^blady C. T- 39a. 
Ekermani C: F« 228. 
Ekholm, £. 21. 
Ekholte, G. E 8o. 
Ekman, P 380, 381* 
Ekftrom, P. M. i6o. 
EkwaU, P;£69. 
Engeftr6m, J. von, 318» 

4^8- ^ 

^-L. von, 334, 

Ennes, C J. 398' 

» . - - • P. 19a 

Eric XIV, Konung i Sve, 

rige, 45. 
j:8fen, H. fj. yoc^ 359 ^ 

4^8r jTabrice, F, E. von, 3I. 
Fahnehjelm', P. G. 41Q. 
Falkenberg, TC. G. 270. 
Falkenberg (Gr. M^ Riks, 

Rid, 365. 
Falkengren (Frih. C) Rik^ 

ftåd, 62. 
Fant, E. M. 36,38. 
Ferdinand . Prins af Prea^- 

fen, 167, 
Ferfen, Sonen, A. von, 233. 

234» 416. 
Fjerdhundi^öftr, otmSrkte. 

' 248. 
Ftncke (G.) Jliks-Räd. 45, 
Flodin, J G. 414. • ^^' 
Floding, P. 269, 
Floraeus, J. 21. • Folj^piyckenfaet uti: 

Calmar, 380. 

Carlscrona, 379. 

Finland, ^35. 

Grcifswald, 364. 

Lund, 380. 

Norrköping, 379. 

Stralfund, 429. 

Upfala Stift, 378. 

Abo, 378. 
Fontana, F; 428. 
Fortia, de, 400. 
Franc, U. G. 130, 159^ 

360, 410, 42S. 
Fredkic II, Konung i 

Prenflen, 6. 
Fredric Adolf, Hertig af 

Öftergötiiland, 428. 
fredric ^oJiaSy Prins af 

Saxen-Coburg, 166. 
Frefe, G. C- de, 138. 
Frederica Charlotia, Kgl. 

Prinfefla af Preoflen, 

286. 
Fre^erica Ckriftina Augu^ 

Jla^ Kgl. Prinfefla af 

Preuffeo, 287- 
Frederica Lovifa mlhelmi* 

na, Kgl. Prinfefla af 

Preuffen, 287. 
Friis, A. F. 427. 
funk, G. 384. Gadcbufch, T. H. 77. 
GadoUo/Jac. 265. 

Joh. 222. 

GarrffV CGr. F, P. de la) 

Rikets^Herre, 267. 
Gai^die, X de la, 392. 
Gedda, G. 3Ö7. 

Geflc JR e gift er. Gfefle Stad, 199, a89>3if» 

GjÖTWell, C. C. a6, 40, S5, 
81, 84» 85, lod, 115, 

^ [46, 340, 3S2t. 

Gobet, P. F. r24. 

Grandell, 431. 

Greifswaldy Stad^ 364^ 

Greig, H. 136. 

Gripenberg, N. L. 377. 

Gustaf II ^dolph, Ko- 
nung } Sverige, :i5, 41, 
69, 273. 

Gustaf IU, Konung i Svcr 
«g«» 24, 35, 6a, 03, 64, 
76. 77» ?i8, i»o, 129, 
i34f I37f i39< 163, 165, 
197, a23, ?^5, 227, 2:^8, 
^32, 258, 28ö, 289, 3Pi< 
319» 353f 358, 361, 372, 
385, 391» ^01, ^08, 4^4» 

GUSTAF IV ADOLPH,Ko- 
nang i Sverige, 129» 165, 

359, 361, 391» 4<58, 414- 
Guflaf IVilhelm, Prins af 

Meklenburg - Schwerin , 

166. ^ 

Goftaf den Tredje, Kyr. 

ka i Ramsberg, 425. 
Guftafs-Kålla vid G6the. 

borg, 131. 
GuftafTch^id , A. 163., 
Gyldenftolpe, N. P. 237, 

31& 359, 361, 408, 428. 
Gyllenborg, C. J. 130. 
Gyllcngranat, G. 208« 
Gétheborg, Stad, 131, I4X« fJadorph, J. 17. 
ä«gt^*Kgl Luftgärd, 191. Hagftr&m, A. J. 96, 381. 
Hailenberg, J. 56. 
Haller, A. von, 82, 
Hamilton, C. D. 361. 
Hamitton (Gr. G. D.) RU 

kets Herre, 62. 
Härd t, R. von der, 18. ' 
Hartman, L. von, 268- ' 
Haufswolff, L. von, 61, 

„7S, 37^ 407, 410- 
Heidenftam, G. J. von, 189» 

316, 
Hellenius, C. 155. 
Hermansfon, J. von, 96 p^ 

Herniansfon (Gr. M. von) 

Riks.Ri\d, 62. 
Hermes , J, A. ?52, 
Hesfmftein (Forft^ F. W, 

von) KiksR^d, 168* 
Heyne, C. G. 967. 
Hjärta, F. G, \(\\. 
Hilinger, J, I55i 
Hiaoriftt ocli PolitilktNytt,^ 

381. 
Höchepied, D J. van, 317. 
Holmcreutz, O. no. 
HplthUfen, C. J. von,268» 

282. 
Horn, C. G. 138» 
Hågerflycht, J. A. 158. 
//^*^ff(Gr.A.J.von;Riks. ' 

Råd, 62. 

Jennings, J- 407, 
Jernfeltz, N. r. 159. 
Igelftråm, O. H. von. 62^ 
ffohan, Hertig af Ofter- 

gdtfaland, 305. 
ffohan, Grefve af Oft-Fria. 

land, 58, 73, 99; 

X S J»»6oé< Xeg^i/ter. Joign^, At C» L. le Qerc 
de, 194* Karften, C %^%. 
Kellgren, J. H. 383* 
Kellman, C. J. 76» 
Kicrulf , G, 429« 
Kiertiog, G. H- von, a?!» 
Kiblgreo, Z. A. 260. . 
Klerker, C. af, 170, I93* 
Klingfpor, M. 360, 399, 
JOint, É, 329, 
Knorring, C. G. von, 377* 
Knis, O. A. 36* 
Kraftman , A, 79* 
Kämpe, C. L. 288* 
K6Uner, J, F, 426* 
Kölpin, A, 383* jLafrenren, N. 431. 
Lagerbielke, J. G. 208t 
Lagerbriiig, S. 21. 
Lagerhidm, P. 4o8« 
Landgård, J/384- 
Lantingshaufen^A. von,ix i. 
Let\nberg» M. 27i« 
- . - • P. 207. 
Leufvenius , A. 247* 
Lewenhaupty A. F« 1389204. 

A. L. 208. 

Leyonankar, F. W. 192. 
Leyonhufwud, A. G. 3x8* 
Leyonriiark, G» A. 330. 
Lidbeck, A. i6o« 
tiden, Hedvig Sophia, 97. 

J. H. 37, 97i 14^1 

299, 366, 417. 
Lillie, 6* B. 305. UlKe, J. O, idS. 
Lilliefaom, P. i^i. 
Lillieh6k, C. H* 270. 
Und, B, 268. 
lindblom, A. J. 147* 

J* A- 36, 148* 

Lindooift, J. H. 222. 
Ufloé, Fadren, C voo, 

200* 

Lifton, R. 4it, 41^ 
tichander, D. ^30» ^ ' 
Ljunggren, J. J. 407. 
Imdvic StamslauSp Grefvt 

af Provence, i68« 
Ludolf, von, 411* 
Lund, Stad, 380. 
L6fmark, J, W. 25f. 
Lonbom, S. i;, 34. 
Löwen, A. xfx. 
Löweohielmi F^ A. x68« Mallen, J. 172, 209. 
Mallet de Cbatillon, 416. 
Marcus, J. 151. 
Mårtens, G. F. von, 127. 
Maximilian t KurföriEte i 

C6ln, i68. 
Melander, C L 15:8* 
Melfinderhielm, D. 428* 
Meyerfelt, C. F. 143. 
J. A. Filtmar- 

Ikalk, 192, 36^ 
,,.--,. J, A.<:apitii 

ne, 205. 
Modée, C W. 363* 

G. R, 33» 

MoUeras, H. i88« 
Montalembert,M. R.de,35. 
Morotaja, J, A. 223. 
Morozzo, C. L. de, 428- 
Mafer, F, C. voa, 35- , ' Re gift er. 

Mifflcr; t K9, Pachelbd; C. T. von, 9!. 
Manck," A. F. 62, 119- VMen, von der, 233, 3i7* 
p. 127' Palm, L. 271. 

Maradgead'Obsfon,I.43i- Su'J??^*^t* h^h. 
•Murray, A. 144» ^66, Phihpfen, L. M. a^y* Möllerfwård, C- A, 96. 
M6rner, H. S. 408* 
Mortling, Anoa M,, joö* Piper, C* C. a87^ 
. . . . . E. 287* 

G. 287- 

T- C. 427. 

Pius VI> Päfve, 123. 

PJ^ntin, Z. 4^7* 

Plåten, P. J. B. von, 62, 

119, 384* 
Pollett, F. 63, 
., ... G. 63, 

]. f:63. 

Posfe^ N, 408- 
Potocky, G. 317 4"' Nenfén, A. 407* 
Neny, de, 431. 
Nettelbladt, C. von, 20* 
Nietfch, von, 320. 
Nisfer, S. C. 240, 
Nolcken, F. vpn, l89- 

C. F. 384^ 

Nordin, C. G. 36, 415. 
- . . - . J, af, 67, 359f 

560, 362, 367, 4»^ 
Nordmark, Z, 223, 
Noring, 3- 3Ä4- 
Norrköping, Stad, 379- 
Nya F^famlingen, 377^ Pfilanderhielm, J. 399- 
Pybäjoki, Sokn i Ofterbotn, 
190, 

Qucdlinburg, Firftel. 
Kk^-Stift i Tyikland,286, Olof Thoresfon, 389^ 39o» 
392. 

exen/iiema (G*. J. G.). 
RikStMarikalk, 62, 119, 
130, 225, 237» 407* 

^^ . - • C. G. 233» 334- 

J.Q. 361* 37a* Pacca, B.233t ft34t R^imfty, A, 1,207,374- 
Ramsberg, Sokn i Weft- 

manland, 425. 
Regnér, G. 383. 
R^ichenbach, J. D- von, 

330- ^ 

Reuterikåld, C. G. 271, 
Reventlou, C. F. 412. 
Rodais, P. A. G. de, 240* 
Rofenhane, S. 224, 318. 
RoXenftein, N« Von, 359- 
Roth, G, 4*6* 

Rumi Regijter. Rnmbcrg, E. 426. 
.Rusdorf, J. J. von, 42. 
Rutftrém, C. B, 223. 
Ruuth, E. 130, 301 g 371, 

- • - - G. E. 234. 
Rydell, M. C. 399, Mnbran, Marquifitina de, 
430. 

Salander, N. 272, 

Salomon, E. 138. 

SaVolax- och Carelens-LJn, 
374» 

Schädo, G, 430. 

Schffer (Gr, C, F.J Riks- 
Råd, 35. 

Schenmark, N. 223. 

Schlegel, G. 89, 303. 

S^houltz von Afcheraden, 
C, G. 335. 

Schrickel, C, A. i^S, 

Schroder, C. G, 393. 

E. 38^. 

Schröderh^im, fl, 76, 224, 

318, 372, 390, 409. 
----- r - - H. 175^. 
Schörbing, C, M. 335'. 
Sederholm, G. A. 158. 
Segerbrand, J. 20^. 
Segerftröm, L, 390. 
Seminariam for Skolmåfta- 

re 1 Greifswald, 303. 
Serenius, J. 108. 
Sergell, J. T. 430. 
Siefvert, J. V. 269. 
Silfsverhielm, G. G. 240. 
§ilfwerft61d, C. U. ifo. 
« - N. N. 255. Silfwerfparre, A; I. 138, 

254. 
Silfwerftolpe, A. G. 415. 
Sillen, 43 X. 
Sinclair, C. G. 157. 
51fiilrf, Sokn i Weftergåth- 

land, 329. 
Smith, J. 200. 
Sommelius> J. R. 272, 
Soplda Albertina^ KgL Prin- 

fefla af Sverige och Ab- 

diiTa i Quediinborg, 253, 

287. • 

Sophia Magdalena, Kyrka 

i Pyhåjoki, 191. 
Sparrt(jTAi. C.) Riks-Rad, 

368, 

- . - • . (Frih. F.; Rika. 
. R&d, 83. 

Sparre, J. 112. 

- - - - E. E. 269* 
Sparrman, A* iio3. 
Speged, H. 19. .. 
Sprengtj)orten,vG. M. |^. 
----- t - J. W.: 19Ö. 
S. Prieft,.de, 3I9>4"- 
Stackelberg, O. M. 411. 
Stagnelias, M. 236.i 
Stanisl. Augt;«tus, Ko- 
nung i Polen, 334. 

Stenbock, M. 392. 
Stepanow, I. 398, 
Stiérnhielm, G. 415. 
Stiernman, A. A. von, 20. 
Stockenbei^, J. 360. 
Stochnfiråm (Sr* E. von) 

Riks.Räd, 62, ^22. 
Stockeuftr^m, G, von, 362. 
Stockholm:, Sveriges Huf- 

vudftad, 80, 140, 191, 

Äf7. 

Stora Regifter. Stora Kopparbergs Bergs- 

Strallund, Stad» 4^9. 
Strand, C. J. 318. 
Strandberg, E. W. 407. 
Streng, F. 205. 
Ström, E. A, 407. 
- - - * L. M. i6o, 
Ströttifelt^ C. A, 407. 
Ståhl, A. J. 427. 
Ståhlén,,C. P. 269. 
Sundelias, S. I. 175. 
Sundqwift, P. E. 381. 
SundwalU.C. F. 288. 
Swartz, N, 329. 

O.. 203. 

Swedenborg, £. 377. 
Swedenboi^iaher , 377. 
Swedenhielm, H. L. go... 
Swederas^ M. 36. 
... -. -•- K.'S. 203. 
Swehlkfand, Slagen i, 323, 

Syren, S, 159. 
Såiikap: 

Kgl. Patriotr i Stoc|tv 

fiolm, III, 237, 3I0/ 

Pro Fide.Ä Chrift. i 

^tockhoJtn, 156. 
Muficffl. i Äbo, 774 
S|5ipaj^ i. Abo, 237- 
Linnéanika i London > 

200- 

Kgl. Vet. i Gåttingeni 
267. laub«* E. W. 1681 408. 
Tbnczln, J..i04é . . 

TesTm (Gr. C. G) Riks. Theel, D. 428* 
Thunberg, C.P, 203,219, 
^262, 273,27552781280. 
Tmgftadius, J. A. 380. 
Tornqiiift, C. G. 149. 
Treutiger, C. U. 382. 
Troil, U. von, 37, 199, 

^/^7, 365, 37a, 385, 391- 
Tfchudi, von, 431. Ugria, C. R. 362, 408. 
Ugglas, S. af» 76, 410. 
Ulner, C 271. 
Univerfitet i: 

Upfala, 302, 380. , 

Lund,» 302, 426. 

Äbo, 155, 222. 

Greifs,wald, 64^ ^Gp 
• • 427* 
Upfala Ärke-Stift, 37S. 
Utfall, J. voB, 2oy* VaUey, S i^3, 3^ ,^ 
Vegefack, E. von, 256. 
Velhoi J. J>. C. de/ 320, 

4H. «•• •' ;j .c 
Ve«én,'A. 426.' *' 
Vesvrot^ de, 320. Riks -Drot?, 130 p,.364r 
.390, 408. .. ,,- .- 
Wiachtmeifter,^G: J^^jt,^^ 
* - • • - . F. G. C 301. 
>o;Wiuiflcöm, C. B. 384* Regifter. Wiogard^ J. 141. 
Wolff, J, B*, 376* 
Wrcdc, F, 138, ao8i 408. Wa3denftr&m 9 J. C. 427. 

Wallebi S. C 194. 

Wallencreutz, J. O. 407- 

Wallenius, J. 64» 89» 244» R* joi 

Walleomiift, A. 112. 
Wallenftierna^ O. 8o« 

O. G. %1u «»•*-• 'aleski» 431. Walleafträk, M* G. 235, Zelow, G. M. von ,"069. 

365:. Zibetj C. B. 383* 

Wallio, A. 388 > 390. Ziemfen, J.JC* 303. - J. 22. 

L. 17^ 

WaUqnift» O» 371 68^ ij^o» 

.,408- 
Wanbcrg, M. 208- Ziervogel^ Eé 264 

o 

Aboj Stad, 111, $77* 
Abom, J. 158. Warmholte, C. G* 17, 56* Äkerblad, J. D- 189, 316. Wegfelias, H. 79- 
Weidman» T. 196^ 329» 

4.08* 
Wejlander, M. D. 427* 
Wefsmaa, N. 264 
Weftman, G. 4264 
Weftring, j; ?• 150, 428* 
Wefteynthius , J. 190. 
Wetterftedt, É. af^ 362. 
Wade, A. 318. 
iSPi/Ae/iilV,aemAiff.ätlt- 

båU. af Förenta Neder* 

land, 167 Åkerfirömi 431* 

•• 

Alf, S. 297i 418- ^ 
Ämbets-DrSgt for Svea Ki« 

kets Drots och Marikalk^ 

373* 

Orkeuedi Sokn i Sklnet 

; 155* 176. 

OrDfelt, Fj B« 208^ 
örnbielm, E. }< 138* WiUebraÄdy£.G«von>4i94 örnlköld^ ?. A. ii2« RATTEtS&Ré Sid. 5, r. 7; Usi fig ijelfva des . . 
M 26» r^ ti; Uai Det. i<^3. Stdckholtn, * ^ 
«* 30» n 31) låst af HaDdlingarnes egen, « - 
— 35, r. 25 och 26 Us> Mani« Jfnra icifMi^f de - •* 
a^ 48^ C sorlas: fin Fili. • . Vid detma RädsUngdi 
sårmare Afverreetdetil Ttycket^hae 
. . ockfll^teiae GiiftafFixidk» £m be- 

bSibL ^ hlHa fit ram ibltnd Sveriges Råds- 
betrar« 
Sid. téS, r. 9och lo; Us: til Capitaine vid KgL Maj:ti 
Blå och Gala Lif- Garde, fiunt 
bandt . . 
i^ A88f n 17; ISs: Hr. Carl Fred. Sundwall»* • 
mm 319, r« 18; Ua: Scockbolm, bvar han vid det Kongh 
Hofvet prefenterades d. ao Jul. rf 
Kgl. Spanfke Extraord. Eovoyen^ Hr* 
de Corah 
«»• 351^ r. t; Us: och mindre arbeten uti den ntländ* 

fka Hiftorien. Band i. 
•— ^3^ r« i; lAs: Dårefter gals Conr. — Det åfriga 

' • går ut ' 

«-> 37t# Té 12 och 131 lås: Samlingarom Och Stadeng 

Torg, at detta • - 
** 374i ^* 5> ^^ • ^^''^^ utllagna Har och Hattar rf 
IVart Sammet, med et af hvit ÅU 
lafli knifadt Band omkring Kollen^ 
famt hvita Plumer, eller de femma ^ 
fom baras til Seraphimer-Drågten^ 
på ftora Ordens-dagen* 
«-rf — > r. It; Ils: framm^anffire och rundt omkring. 
«» — r. X3:lås: Serapfauner- Ordens ^kådjan med fit. 
Kors fatt ntanpfl Kragen , och Nord* 
lijenle<Commei)deiirs- Bandet med fit 
Kors bars f åfom på Ordens dagarne, fli 
at det firamlyfte under Manteien*, famt 
var på Mantelen en fior brodex^d Se« 
rapbimer - Stiema* Kragen var hop» 
knuten med hvita Silke8.Sn6ren, hvitka 
uti Indame hade ilore Tofiar af Can« 
tiJler odi Crepiner med Booilloncr* 

Mananbffiler hos Eir ocir Hvar om TUSkni^ar 
wh Rdtteljer SANiiiMaBar år Arcbivariens ftrfta «> 
Mb KdraJUt * - Plikt. 

Detta FSrlia Band af Svenflta Archfvnm, mej 
Itvilket intet' Kc^parftick f61jer, koftar £0 Rd. 8 fs| 
men betalas btott med En Rd. af den, fom tillika pre^ 
tittmererar på det ifndira. Bandflt« Til det RcfpeSlive Almånna. , 

Härinédelfl: ligger nu Forfia Bandet af detta Svenfka 
Archivum uti det vördade Almånnas Hand; och livad 
önflcade.j^g båldre, ån ät detta Arbete med Vllbchag 
måtte af Natio^eQ anfes; hilft des Föremal år å ena 
fidan Nationens egen HiftQriay och d den andra et Bi- 
bliatheks mvkxtdiwåe til Nationens beftåndiga TjeniL Jag 
vil åtminftone ftka at fortjena denna Valvilja. 

Huru j^g:nytfjat de mig tilflnde HakcUingtir och 
Efterråtteljer fes af fjelfva . Arbetet ; de ännu icke in- 
£^rde flcolä d£elbart fmnas uti Andra Bandet; aSågpaa« 
des min uprigtigafte TÄékfägelfe får meddelandet at dy- 
lika HJel^^or» och anbftUaiiAles ppt fortfarandet, hår* 
med. Hvad jäg nu vidare ikutle be om, beftår uti 
BfographterS infåndande ofver de PfrfonfiTy JbvUka bås 
i Arghivp finnas under t DådtfaUen uptagne. 

B&tkaiT^^pheten. af det Nationale, Éibliotheket inhåm. 
tas af St. no uti detta Aiohivl FérHa Band och af St. 
), uti des Mildra Band. Redogorelfi^n och Bruket låg« 
gas altid fratn uti open .Dag^ 

Då hår .Frågan år ^m-^t BibHofliekst Sfev^.IS. 
ftkrm antin^n Bevaragd^^frAD Skiligrini? ; J^r, ihema^ 
eller flöltelig, Utvandring •;p| ^'rApimande Botn, i likftål. 
Hghet med. ten, Unnés Ätn -fncih ^n Febers Sten* Sam- 
ling: i.begg^ Falteu^en, v§rk^ Forlftft f6r Riket och 
NadOQett;;.då> d^a.pib£ipehisk.iDljfvit^famladt af en fä 
yp{»eriig Kåft«af«;vfoiA ft«ti)l« Hf Hpf.Sådet C. G^ fTarm. 
holtz var> &mt utgjorde jteda^ uft bars Hand en Sam- 
Ung af J3?9 Band; di, ÄiBtt»-.Kblii>tb€* blifvit fedan vi- 
daré>6kl: och ftaR öKa$lK fto»! •fåd^n Urdoms-ikatt be- 
ftåndigt hfaUaa Almåqb^qnitjltamda: J - 

Sä anhåller jag ock bos Refp. Medborgare af alla 
StftiiÅy at :mcdelft ,jiöttaTtiSV«V^4 ro^hitlW^-^enBWa til 
ifLinmaii.Änd<«naI£}rbjilti4na ^élmäfma ^cb^i >anikafriin« 
de, antingen genom PrenumeratMTin. dkr Kop, f^tta 
mig i iUndt at under Slutet af min Hidoriflka Tienftetid 
verkdålla en få belkaj&^^Piai^ ibm den af et mtional- 
l^bUptheks tonuideoch .yidniagtfi^Oande. ,. 

' ' GjfiRWELIr. 

• . . ** 'V ' ■ - ' ' SVENSKA 

ARCHirVM; 

Innehållande: 
Handlingar uti Svea-Rikes Hifioria* Andra Bandet, 

Som tillika innehiller 

Svea Rikes 
Regente-Långd^ Eller Förtckning pä alla Sveriges Eegentet 
flit ifrån Öfver-Drotten Oden til Kon. 
Guftaf III, med Deras bifogade Ca- 
raSiete, Tiltumm och Döds/ätt, STOCKHOLM, 
Tryckt kos Joban A, Casibohm^ 1793. SVENSKA 

AR C H I V U M. Andra Bandet; ^ibang* ' iii ^ i w ' w^ Til Läsariek, 

Angående detta Svenfka Archivi 
Tilftutandt. 

Sedan Underteknad uti detta Arbete opgifvit 
och verkftäJt ef uti Trycket fortvarande 
Handlingar förråd uti våt Hiftoriä, och anmäk 
. Öpriandet af et i SjelfvÄ Verket EBrhanden varart- 
de NationaUBihliotbek til famma Hiftorias en- 
kannerliga Tjenftj men intetdera varit nög lyck- 
ligt, at vinna det Bifall eller Underflöd, fonti 
fordras til fådana Inratrtingärs vidnnagthållandej 
Så ti/JIutes Arqhi^;uttij och reduceras Bibliothe- 
ket til hvad af e^na Krafter kan bibehållas* 

De Refp. rrenumerantetnes Antal, både 
J)å Almånna oCh ^enfka Archivdm, har fligit 
til Etbundtade fyratio ocb fem j hvilke vördade 
Medborgares Underflöd för både ArchiVum och 
Bibliotheket utgjort en famfald Samma af Eu 
hundrade ocb Tretio Riksdaler. Prenumerations- 
Böckerne intyga /kenbarligen föreftående tjpgift* 
Om de Handlingars Värde, fom blifvit 
införde uti Archivum , och om Utgifnings-fättet 
inåga Kännare dömaj om Skadan af U^arm* 
holtzjka Samlingarnes dels Skingrande dels Sak- 
Dandf i lärer en annan Tid fälla fin Dom. 

)( Ä Til Til detta Archivi Prydande fogas nu Ha- 
teligen tvänne uti Koppar ftuckne Skådepennin- 

Sar öfver Tvanne Sveriges mycket märkvärdige 
honungar, Gustaf I och Gustaf IU. Dea 
förre kan bindas framföre det Förfin och den 
fenare framföre det Andra Bandet af detta Ar« 
chivom. När man härtii fogar den Typogra- 
philka Värdighet både til Paper och Tryck ^ 
fom jag påkofiatj få lärer jag dömas Skuld* 
fri äfven i anfeende til Förlkottets godtgjö^ 
rande. 

Jag ärnar^ dock utan annan Förbindelfe än. 
med mina e^na Vilkor och Ar, utgifva Natio- 
nal-Bibliotbekets både Handlingar och Catalog/ 
hvarom i fmom tid mera. Såfom Gud alt vé- 
dåre hugnar Arbetaren med en fund och glad 
Ålderdom 9 torde ännu någre Kärfvar flå at 
berga på Des Åker. 
Stockholm^ d. 30 Nov. • 

1793- 

GjÖRWBLLr FÖÄ- FÖRTEKNING 

På Innehållet af Svenjka Arcbivumy 
Andra Bandet. 

I. -lAonunga-Ombyte^ Sid. i. 
a. Nationäl-Bibliothek, 2, 97, 273- 

3. Antekning om Sveufke Konungars Tilnamn med de« 
ras motfvarande Carafteres-drag, ifrån och med Kon. 

Guöafl, 8, "5 47- 

4. Refande*, 15. 

5. Skrifvelfe frän Kongl. Maj: t til. öfver- Ståthållare Äm; 
betet i Stockholm y rörande Ränfakningen om det å 
Konungens Tegen >Perfon föröfvade mordiflu Anfall « 
dat! Stockholms Slott d. 33 Mart. 1792, 17. 

6. Skrifvelfe från . Kongl. Miy:t til Lagmannnen Henr. 
Li^jenfparre/ rårande Underökningen af fåren. mor« 
diika Anfall; dat. Stockholms Slottd. 24 Mart 179a , 
19. 

7. Döds&U, 32, 71, 9S, 112, 127» 143» 156, 166; 
192, 208. 

8. Ber&ttelie om Kongl. Svenfka AmbafTaden til Kljfa- 
ren af Marocco, Mohammed El^azid är 1791 » 33, 53. 

9. BerSttelfe om Kongl. CoUegii Medlci BibUothek i 
Stockholm» 49. 

10. Berlttelfe om Riksdagen i Gefle år 1792; Fortfåt« 
ning och Siat, 65. 

XI. Skrifvelfe af Bilköpen och Coniiftoriam uti Lin- 
köping til Domproften D» Sam. Alf, rårande en 
des til dår varande Bibliothek gjord Donation; dat. 
Linkåping d. 7 Jul. 1792, 81. 

72. Kongl. Hufety 84. 

13. Rikets Adel, 85. 

14. Rikets Ofrålfe-Ständ, %6. - 

15. Univerfiteter : Upfala, 87; ^o, iJtSr-tuQd, 137. 

16. Bibliotheket pä Urotningholm ,92. 

17. Sålflcaper: i Götheborg, 93; Stockholm, 109 > Åbo 
ixo; Köpenhamn, 126. 

1 8- Typographic: i Fahlun, 94; Gåtheborg, 125. 

19. Fårfajning, gjord af Hof-Rådet C. G. warmhoitz, 

om des Begrafning; dat. Chriftineholm d. 3 Febr. 

1781, 106. 
00. Tankar yttrade i Landsorten d. 7 Oft« 1792 » in« 

)( 4 21. Ut- ftl. Utdrag af ProtocoUet hillet ud Kongl, Cancellie. 

Collegio, d. 16 Jul. 1792, r6rande Riks-Cancellers- 

Ämbetets å ny o uprJttande, 115. 
92. Minoeflvftrdar : i Upfala, 121; Nyk6pringy 121. 
»3. Topograpbie: Gotheborg, 125; HudwiksWall, 126. 
»4. Antekningar om Svenfte Regenters Carafterer och 

TUnamn famt Dodsfitt. ifrån öfVer-Drotten Oden til 

Kon. Guftaf III, 129, 14^, 161, 177, lyj, 211, 

225, 241- 
^5. Det Lftrda Sverige: Kammarherren C. H. Uggla, 133. 
016. Frimurare-Orden, Gétheborg, 139; Greifewald, 140. 
^7. Folkmyckenhet: i Gotheborgs Stift, 140; Gothe* 

borgs Stad, 142. 
«St Fdrklaring emot ograndade Beflcylningar , 144, 

»59- 
99. Adöls-Bref för Hof Rådet C. G, Warmholtz, dat 

Stockhoini d. 9 Nov. 1756, 149. 
go. Skådepenning, 154. 
31. BiograpWe om Profeflbr ]. H Lidén, med tilhorige 

HöfidHng^ir, iftö, 19Ö, 213, 234, st54» 257- 
!?• Bibliographie : G, Wernicks Rede bey Vorftellong 

des Qéneral-Majors J. von Eggers zum Commendan» 

ten der Danziger Garnifon , Danzig, 1758» i 4» ^70- 
33. Til Uftren , tingäende detta Svenflta Archivi Tilflq* 

taöde, ^3. 
Re- ReGIST E R. ^ D I L , Kon. i Sverige , 

164. 
ilooLPH Fredric, Kon. 

i Sverige, 13, 24,47, 149. 
Adolphsfon, D. 169. 
Afzeiius, E. 6g. 
Agne, Kod. i Sverige, 161 • 
Agrell, O. 36. 
Ahimati P. Z. 69. 
Alan, E. 79, 
Albrbcht, Kon, i Sveri. 

ge, 23I* 
Alf, Kod. 1 Sverige, 162. 
Almquift, A, S. 157, 
- -•--,£.]• 90. 
Alrik, Kod. i Sverige, 162* 
•Anhalt, F. von , iio. 
Ankarftierna, G. R. i76« 
Anund, Kon. i Sverige, 

165. 
Anund Jacob, Kon, i 

Sverige, 185. 
Arbin, A. M. von, 77. 
Armfelr, Cari Adam, ia8- 

, Cari Axel, 173, 

, C. G. 78. 

---•-, G. M. 1 56. 
AuNE, Kon. i Sver, 163, 
Aurivillius, P. F. 90, 
Axmar, P, O. 94. Beckfriis, (Gr. J,) Riks- 

Räd, 85 
, C, L8S. 

Bennet, J. W/ 78- 
Benzelius, den Yngre, E. 

82, 
Bergencreutz, C. F. 169. 
Befche, J. J. de, 95. 
ÄWfe, (Gr. No Riks.R*d, 

168. 
Biiling, J. G, 176. ♦ 

. - - -, L. von, 74, 
Birger, Kon. i Sverige^ 

228. 
Bj6rn i. Kon. i Sverige, 

i8i. 
BioRN II , Kon. i Sverige, 

i8i. 
BjoRN III, Kon. i Sverige, 

i8i* 
BjoRN IV, Kon. i Sverige, 

182, 
Blixen , H, G. von , 75. . 
Bonde, Sophia Margareta, 

född Sparre, 74. 
Brahe (Gr. M, E.) Rikets 

Herre, 68, 85- 
Bufcbiog, A. F. 103. 
Bödker, J. G. 168. 
Boritz, D, M, 77. B. ^•ckttun, P, 128, 
Baner, G. 80. 
Barneko^, K. ij8» 
Barohn, O. 78- 
Bauman, J. C. von, 73. 
Bauoigarten, F. G. von, 73, v-^ARL VII , Kon. i Sve- 
rige, 210. 

Carl VIII , Kon* i Sveq- 
ge, 244, 

Carl IX, Kon. i Sveri- 
ge, 10, 2;i,47, 

Carl Si gift er. Cari* X Gustaf Kod. 
i Sverige, la, 22, 47, 
Cari« Xly^on. i Sverige, 

Carl XII, Kon. i Sveri- fc, as, 47. 

vea Rikes Regent, Darietz, A. R. 174. 
Dygw£, Kon. i Sverige, 
149- 

•»-•chftedt, E. Grvon, i\^ 
- ^ . - - -, S. A. von, 174. 
Eggera, J. von, 270. 
EiGiL,Kon. i Sverige, 164. 
EiSTEN I, Kon. i Sverige^ 

165. 
EiSTEN II, Kon, i Sveri. 

ge, 179- ^ 
Ekeberg, A. G. 90. 
Ekebom, A. W. 94. 
Ekerman, C. F. löpu 
Ekman, I. 112. 
Elfwengren, C, J. 208. 
Emund 1, Kon, i Sverige^ 

181. 
Emund II, Kon. i Sveri» 

ge, 182. 
Emund lil, Kon. i Sven* 

ge, i8S- 
Engeftrom, L. von, 117. 

Engbardt, E. C I76. 
Erik I, Kon. i Sverige, 

162, 
Erik II, Kon. i Sverige, 

181. 
Erik III, Kon, i Sverige^ 

i8^ 
Erik IV, Kon. i Sverige, 

i8i. 
Erik V, Kon* i Sverige, 

, _ 182. 

Dom ÅLDER, ofver-Drott i , Erik VI, Kon. i Sverige, 

Sverige, 14g. 183. 

PoMAR,öfver-DrottiSve- Erik K, Kon. i Sverige, 

rige, 149. 210. 

Ptfie, J. G. von, 79. Erik X, Kon. i Sverige, VARL, Svea 
I, 31» 84, 87» 89, 9if 

Cervin, B. L. 156. 

i, N. 76. 

Christian I, Kon. i Sve- 
rige, 133, 246. 

Christian II, Kon* i 
Sverige, ija, 250. 

Chriftiersfon, R. von, 78. 

Christina, DroUi. i Sve- 
rige, II, 22, 47. 

Christoffer, Kon, i 
Sverige, 244. 

CneiflF, J. D. 75. 

Comenius, J. is3< 

Conov, D. C. von, 17^ 

Corylander, G F. 78, 

Creutz, J. G. 73. 

« - - . , Chriflina Magdale^ 

^ na, född Stenbook, 112. JL-^AQ, Kon. i Sverige, 

161, 
Dahl, C. 89, 91, 
*•.,!. 175, 
Dahlepil, L. 112. 
Dahlin, D. 76, Re gifter. ^RiK XI y Kon. i Sverige^ 

212. 

Erik XD, Kon. i Sverige, 
230. 

Erik XIII, Koo, i Sverige, 
242 

Erik XIV, Kon. i Sveri- 
ge, 10, 21, 47- •T alck, C. G. 78. 
Fant, E M. 90. 
Favre, A. P. 127. 
Febman, £• 96. 
Ferling, E. iii. 
Ferfm (Gr. A.) Riks-Räd, 

85- 

Fieandt, A. von, 127- 

Filenius, P« 8^* 

Fjox.M£Ry öfverDrott i 
SveriTC, 147. 

Fifcherfeöm, N* 76, 

Flach, H. P. 77, 

Fleming, C. 9o« 

Flodmark, P. 124. 

Forshåll, J. 170. 

Forslind, C. 17a 

ForJibnia, Maria, 167. 

Franc, C. F, 173. 

• - - •, U. G. 117. 

Fredenlk61d, N. go. 

Frsdric i. Kon. i Sveri- 
ge, 13, ;>4, 47. 

Fredric Adolf, Herbg 
af Öfterg6thland, 84> 90. 

Frigelius, P- 74. 

Furtenbach, Cf. J. 158. 

Figerborg, A. M. 76. Geer, C. de, 71. 

- - •, CharL EleoD. de; 

75- 

Gewalin, J. E. 52. 

Gjårwell, C C. 103, 130, 
i44f 158^ 199» 256, 274. 

Gratven, Guftavianika i 
Upfala, 121. 

Grill, ] A. Ä. 95. 

Grimm, G. C. 170, 

Gripenflidld, J. G- 77. 

Gustaf I, Kon. i Sveri« 
ge, 9, 21, 47. 

Gustaf II Adolph, Kon* 
i Sveriee, 11, 22, 47- 

Gustaf III, Kon. i Sve- 
rige, I, 8, 14, 17 f a4, 
33» 47» 58, 65, 88, 90, 
135» i37> >39» MO- 
GUSTAF IV ADOLPH, 
Kon. i Sverige, i, 30, 
47, 66y 84, 87- 

GuiMchöld, A. 175. 

Gyllenadler, C. J. 158. 

Gyllenh6ök, J. M. 174, 

G6tfaeborg, Stad, 125, 

Gåtlin, E. 90. H. '"agnenw, S, 75. X Ugftröm, J. O. 9tf« 
Haken, C. W. 7Ö- 
Halstan, Kon. i Sveri* 

ge, 194* 
Harald, Kon. i Sverige, 

Haffelqnift, S. 170. 
Hebfapker, J. G. 170, 
Hederftråm, H. 158^ 
Hedin, G. i68* 
• - - • , S. 53. 
Hellman, T, 138, 17^ 
5 Hel Re gift er. Helwiky J. 1664 

Hemberg, A. 76. 

Hernodlus, G. 77. 

Heffenftein, Forfte Fred. 
Wilh. af, 154, 

HjerU, F. 137. 

Hillebrandt, G. 112. 

Hoffgardh, C. 72. 

Holdtz, H. A. 175. 

Hudwikswall, Stad, 126. 

HuQLEiK^ Kon. i Sverige^ 
163. 

Hummerhielm , M. 80. 

HÅKAN Ii Kon, i Sverige, 
J194. 

HÅKAN II, Kon. i Sveri- 
ge, 231. 

Håkansfon, A. 69, 

Hård, C. 71. 

Higgegren, S. 169. 

Höyer, I, 74. 

Jam9on,Fnincifca Marga- 
reta, 109, 123. 

Jernberg, J. 128. 

Inge I, Kon. i Sverige^ 
194- 

Inge II, Kon. i Sverige, 

Ingiax-d, Kon. i Sverige^ 

165. 
Johan I, Kon. i Sverige, 

212* 

Johan II, Kon. i Sverige, 

248- 
Johan III, Kon. i Sverige, 

10, 21, 47. 
Jo RUND, Kon. i Sverige, 

163. 
Jofephsron, N. 128. 
Ifcus, M. 173. IwAR, Kon. i Srerige^ 

178. K. ^letten, G. E. 16. 

Klingenftierna , E. 174. 

Klinkowftrom, Hedvig Ele- 
onora, född Ferfen, 175, 

Knorring, O. H. von, 158, 

Knut, Kon- i Sverige, 210, 

Kraftman, J. 7a. 

Kreander, S. t^g. 

Krogius, P. 78. 

Kuhlefelt, D. G. 7f. 

Köhler, C. G. von, 73. 

• - - -, T. L. von, 175* . J-^agert)»!^ Catharina M, 

född Danckwardt Liliie- 

ftröm, 79. 
Lagerborg, D. G. 156. 
Lagerbring, S. 6, 102, ia5* 
Lange, J, G. 1691 
Lavin, O. F, 168. 
Leufftedt, P. 96. 
Leyonfaielniy A. 208- 
Leyonhufwud, Chriftina 

Anna, f6dd Dohna, 15g* 
Liden, j. H. 186, 196, 

Ä13, 234, 254, 257. 
Liljenibarre, H. 19. 
Liljenftolpe, H. 167. 
Undblonu J. A. 67, 92* 
LinderftedJt, F. 79, 
Lindorff, A. 77. 
Linroth, C J27. 
Loftbom, J. 91. 
Lund, A. 167. 
Lundmark j J, D. 157. 

Lwiells ne gift er. Lnneli, C iia. 
Lycbou, A. 175, Olof III, Kod. i Sverige, 

184- 
Often, B. P. B. F. von 

der, 173. 
Ottar, Kon. i Sverige, 

164. 
Oxenftierna (Gr. J. GJ 

Kiks.Råd, 69. ^▼*AGmJs I, Kon. i Sve» 

rige, a^ö. 
Magnus II, Kon, i Sve- 
rige, 229. 

JWarelius, N. 75, 

Margareta, Drotn. i 
Sverige, 241, 

Martin, E. 16. 

Martinau, J- C. 14?» 

Meycrhelm, G. A. von, 
156. 

Michaélis, J. D. 73. 

MoH AMMED Elya ztd , Potemktn - Tawritfcheskoy 
Kjjfare i Marocco, 33, 53, (Forfte G.) 74, 

Molin, J. 80. 

Montgommerie, C C 169, 

Muller, I. 144. p •■^^almquift, F, 106. 
PaykuU, G. von, 127. 
Petersfon , M. 76, 
Pfeiff, C. 96. 
Philip, Kon. i Sver. ipf, 
Pofle, C A. 76. N, AGNAR, Kon. i Sverl* 
ge, ISO 
eftius, B. M. G. aoS- Ramel, H, H. 74. 
NioRDER , öfver-Drott i Randwer, Kon. i Sven- 
Sverige, 146. ge, 179. ^ . 
Norberg, S, 10.^. Refil, Kon, i Sverige, 
Nofdbefg, I. Ill, 181. 
Nordeman, N. 79* Rehaiifen, L, von, 170. 
Nt«rdertcfeute, j. M. lÄl, Rehnftrahl, C. 174. 
Nordin, J. M* af, 89» Reuter, C 86. 
Nordmark, Z 88, 9i- Reuterhotm (Frih. G. AO 
Nyberg, L. 167. Rikets Herre, 15. 

Ribbing, A. 72. 

ORidderltoipe , Brig. Catba- 
DBU, Öfver-Drott i rina, född von Berchner, Norden, 145, 79- ^ . ,, . 

Olof I, Kon. i Sverige, Ring, Kon. 1 Svenge, igÄ. 

1 8a. Ring» P- 1^7- ^ , 

Olof II, Kon. i Sverige, RochefoucauU^ Hert. de la, 

*8^- '7X. ^^^^ Regifter. Eofenbane, S. g» 
Rofetifteioy M. von, 34» 
Rothlieb, P. F. 9?. 
Rudbeck, C, O. 78. 
Ratb, B. 167. 
Ruuth (Gr.E.) Rikete-Her- 

re, 689 86. 
Ruuthy S. 172, 
Ribergh, C. iio. 
Råiamby Charlotta Augu. 

fta, född Adlerfelt, 75. 
Rödings J. 104. 
Råanow/ C 51. •dahlberg, C. J. 156. 

Salomon y E. 169. 

Salomon» E. D. 52. 

SalviuSy L. 104. 

Schantz, C. F. von, 156. 

iJ- R- von, 172- 

Schubert, W- J. L. 140. 

Schultz, C. von, 32. 

Schwartz, M. C 143. 

Schånftröm, Marianne, född 

Warmhoitz, 124. 
Selander, M. C. 176. 
SiGis HUND, Kon. iSveri« 

ge, 10, 21, 47. 
Sigurd, Kon, i Sverige, 

179. 
SiUwerhielm, C E. 192, 
- - - ^ • - -, J. F. 15. 
Silfwerftolpe, F. S. 88- ' 
Sjåberg, N. 78. 
SjöftrAtp, J. 192. 
Sneckenberg, A. F, 171, 
Soilander, P. isö^ 
Solms^lVtldenfels, Riks- 
Grefve Fred, Chriftoffer 
«f , J57, Sophia ALBEiiTnr a, KgL 
Priafeflk och Abbediflk 
i Qvcdlinburg, 8$. 

Sophia Magdaleita, 
Drotaing i Sverige, 84- 

Spatre CFrih. F.) Riks^ 
Cancellec, 115. 

Sparre , B. C. 144. 

Sparrfchi6Id, C. M. 115. 

; , E. D. 72. 

Stannicke, C. 72- 
Sten Stuke I, Riks.F6- 
refländare i Sverige, 247. 
Sten Sture II, Riks-F6- 

reftåndare i Sverige, 249* 
Stenhammar, A. 68. 
ST£Ni(.iL« Kon. i Sver. 193. 
Stenmark, J. N. 127. 
Stiernfparre, A. M. 176. 
Stobaeus, K. 80. 
Strandberg, Z. 127» 
Stricker, J. C. 79. 
Sundewall, I. M. 76. 
Swante Sturk, Riks- 

F6refländare i Sverige^ 

»48. 
SwEDGER, öfver-Drott i 

Sverige, 148. 
SwERicER I, Kon. i Sve- 

rige, 209. 
SwERKER II, Kon. i Svcb 

rige, 2II* -■■egnaBUS, J. 112; 
Tengftröm, J. iio. 
Ternell, C F. 128. 
Thorell, J. C 127- 
Tbomander, E. 174; 
Thunberg, C. P. 127. 
Tigerftröm, G, P. 173. 

ToH: Regifter. Toll, F. W. 170. 
Trellman, I. 76* 
Tfoil U. von, 89> 

Trozelius, N. 167- 
Tybelius, G. 167. IOI> u 'bman^ N. 73. 
Ueredom, A. D. von^ 128- 
. - - . ., C. B. von, 73. 

Uggla, C. H. 135- ^ ^ 
U1.RICA Eleonora, Drot- 
ning i Sverige, la, 24^ 

47- WeiboU, C. H. 169. 
Weidman , T. 68. 
Wernick, G. 270, 
Wefterberg A- N. 170* 
Weftman, L, 156. 
.--*-, O. 139. 
Weyerin, D. 69. 
Widegren, D. 32. 
Wilfkman , P. G. von, 32» 
WiSBUK, öfver-Drott I 

Sverige, 14g. 
V/ifén, J. 174. 
Wrede, O. 1$. 
WulfT, H. 71- 
Wiifsftråm, P. 9& v, ahl, B. P. 79. 
Valley, S- Ö9. 
Vclho, de, 15. 
Virgin, A. 34* 
Vogler, G. J. ig* NGWAR, Kon* i Sverf* 
Drott i ge, 165. 
Yngwe i, öftrer. Sverige, 147, 
Yngwe II^ Kon. i Sveri* 
ge, 162. Wachtmcifter, F. G. H. -^iervogd, F. 174. C. 172. 
Wadman, A Wadman, A. 32. « 

Waxdema», Aon. iSve- A,, n -. 
rige, 223. -^tf» S* 81, 92' "^.iit von, 170. 
Wallcnftrale, M. G. 68. 
Wallqnift, O. 67, Wanland, öfver-Drott i ömikfila, »L U 7»* "mflycht, A. 16g; Sverige, 148. 
Warmfaoltz, C. G. 3^ 106, 
X2I, 149% Til- TiLLÄGNINGé Svenske Regenters Missödek. 

Säfom uti detta Band af Svenfka Archlvum del& 
Mifs6den blifvit, enligt vare förnåmfteHäfdeteknares In- 
tyganden , jag menar en Sturlefon^Erkus Olat, Mejfemus^ 
J^alin, Lagerbringf Botin och Frih. Rofenhane^ af en God 
Sven/k Underfåte framlagde ; få vil man nu bir til fiut på en 
ging upråkna de olika Sått^ pä hvilka dejfa Mijiåden 
drabbat vare framfarne Reqenter. 

X. Sjelfmirdare: Oden. Niorder. IngiaW. Iwar« 
fi. Drunknade: Fjolmer. Iwar. Magnus U. 

3. Hängde: Agne. Jorund* 

4. Ikjåtftångad: Eigil. 

5. Startade med Håftm: Adil. Johan II. 

6. IhjilbrJnde: Wisbur. Eifien I. Ingiald* 

7. Halshuggen: Erik iX. 

8. Fårgifne: Olof II. Inge U. Erik XIL Erik XIV* 
Carl X Guftaf. Carl 5a 

9. DSde affmittofam Sjukdom : Margareta. Ulrica Eleo- 
nora. 

10. Dåde af Alteration: Erik VI. Jobao IH. 

11. Dddi af Slag: Wanland. Carl IX. Adolph Fredric. 
la. Omkommen genom vådeUg Bindjtlfi* Anpnd. 

rs* Dåde i Fång^fi: Waldemar. ChriiUan & Erik XIV. 

14. Fatne i Fdlt: Hagleik. Ottar. Yngwar. Harald. 
Randwer. Sfgurd. EiSen II. R^gnap. Stw Sture U* 
Guftaf II Adolph. Carl XII. 

15. Mirdade: Sv^^4g£r. Domalder. Dag« Alrik* Alf* 
y»fWeIL SveerkeTl CarlVU- Swerkerfl. Guftaf ffl. i6. Affatte: Waldemar. Birger. Ma|^us II. Håkan II. 
Albrecht Erik XIII. Carl VIIL Chri&ian I. Stei» Stu- 
re I. Johan IL Chriftian II. Erik XIV. Sigismund. 

17. Stats/angår i Waldemar. Birger. Albrectit Piri. 
ftian n. Erik XIV. Johaö lU. 

18. fCrigs-fängar: Hugleik. Jorund. Ottar. Eiften I. 
Ragnar. Erik IX. Magnus IL Albrecht. Chridian II. 
Carl XII. 

Af Sveriges Nitio och Fem Regentef hafVt Fjfra- 
tio och Fem genom en vanlig Sotdåd afUdit 

Gud fi5rlSne alla tOkommaode Sveriges Regenter 
mfådanlM\ 
Rät- Rättelser* 

Sid. i6Sf f$ t; lås: Konung Eistek I^ ble^ • * 
** i79f r. ii; låä: Konung Eisten II Beli^ fom-. 
*» a$if t. II o. 12} Us: ån Sextio och sit 

dels • « 

Tit Köparen. 

Den fSrftildt filda Boken nnder Titnl: COtraOt' 
ten af Sveriges Regenier m. m. och fom kodat Efl^ 
Rd:r, finnes åfven hår uti detta Andra Band af Svenika 
Archivun^^ hvarutur den blifvit tagen eller utbrnteni 
och då detta Band icke heller kollar mer ån En Rdlr, 
få åger Köparen at vålja emellan defla b^ge Uplagor. 
Archivum inndiåller dock vida mera för iamma Pris^ 
In fören. Regente-Längd* 

För Bokbindaren. 

Af de begge Skådepenningaine f åttes den fifVer Koo« 
Guftaf I:s Åreftdd framföre Forfta^ och den åfver Kon» 
Guftaf III:s Kröning framföre Andra Bandet af detta 
Archivum. 
A SVENSKA 

A R C H I V U M, Andra Bandet; Förfta Styckete KONUNGA-OMBYTÉ. 

Hans Maj:t, Konung GUSTAF HI> af* 
led Torsdagen dert 29 Mart. Om Förmid- 
dagen, kl. 10 och ff minuter, pä Stockbolfns 
Slott 5 dth utropades famme Dag, uti Kongh 
Hufvudftaden, Des Heff Son, Hahs Kongl. 
Höghet , Rikets Krön - Prins , GUSTAF 
ADOLPH, til Sveriges, Göthes och Wendes 
KoNUNGj dock, i anfeende til |-Iaris KongL 
Maj :ts Minderårighet, varandes född d. I Nov* 
1778, famt til fblje af den Högftfal. Konun* 
Cens Teflamente af d. 19 Maji 1780 och TiU 
lagning af d. i Jun. 1789, kommer fiftnämn- 
de Hans Maj:ts äldre Herr Broder, Hans KongL 
Höghet, Hertig Carl, Sveriges Arf-Furfte^ 
Hertig af Södermanland och Svea Rikes Stor- 
Amiral, at^ under Konungens Minderårighet^ 
vara allena USrmyndare^ och under Dts onfiyn-^ 
diga år allena föreftå Rikfens Styrelfe och 
Regemente *). Den nye Konungen kallar fig 
Gustaf iV 5 och har antagit til Sit Vallpråk; 
Gud ocb Folket. 

A NATIO- 

•) Se KongL Majtts Kungdrdfe om K. Gust a f ITIis 

Dådeliga Frånfålte^ gifren Stockholms Slott, dea 

ap Mart. 179a; tryckt i KongL Tryckeriet pä a Blad 

14. 4 Sv. Archivum} 

Således^ på def det. Vördade. Almänna 
må veta , både genom Hvilkas Underftöd detta 
Bibliothek kommit til Nationens Bruk, och 
Hvilka^bckex det innehåMerj få Ikal uti detta 
Svenlka Archivum ^ under förefiående Hufvud- 
Rubrik af: NATiONAi-BiBLiOTHCKET,.be- 
fiändigt upgifvas Förtekning, både på de Refp. 
Prenumerant er nes- Namn, fom befordrat begge 
"Archiverne uti Dagsljufet, och på de Böcker 
och HavJfkrifter ^ af hvilka detta Bibliothek 
beflår, hörande til Veten(kaperne i almänhet 
eller til Svenlka Hiflorien i fynnerhet, jämte 
bifogad Upgift Hvilka af defla Böcker och 
^Hand/krifter^ blifvit, famt af Hvilke til Natio- 
'nal-Bibliotheket donerade. Härmed göres en 
Början uti detta Stycke 5 och kommer fedan 
härmed alt vidard at fortfaras* FÖRTEKNING. 

På de Refp. Preniimerafiterne på vare Og 
det Svenfka eller Almåtma Archivum^ 

'• Wachtmeisjer CGrefve Carl Axel) Riks- 
DrotSy Lunds Acad. Canceiler, Rid. och Commend»^ 
af Kgl. Maj:ts Orden. 

2. Magistraten uti Stockholm^ på 27 Exemplar. 

3. AcREL (Ohf af) Gen. Direftear ofver Lazaret- 
terne i Riket o. Rid. af K. Wafa-Orden. 

4. Bergs TR A I. (D. of ok.) AlTeffor i Kgl. CoUegio 
Medico. 

5. Carpelan (Friherre (§\?A Fred.) GeoeraKMajor, 
Landshofdinge utiUleåborgs-Lin o. Rid. afK. Svlrds- 
Orden, 

6. Ek {Conflans) Ridman. i Ekefje. 

7. Hui.T. Akbra Ba^idet. j 

7, HuLTMAN (iior«f5) Kamererare. 
8»Kemphen (y^iii. von) Notarie. 

9. Lind Cc9^p/r. j5^.) Handlande i Stockholm. 

10. Stricker (D. ^oh. Chriftof.) Kongl Hof-PrSdi- 
kant, jContrafts-Proft och Kyrkoh. i Carlshamn. 

11. Vallby (iSiimr) Rådman och Stads-Major iGefIe, 
Tamt Rid. af K. Wafa-Orden. 

xa. Wendti^ndt (Carl Guft.) Handlandet Lifla* 
bon. FÖRTEKNING. 

På de Böcker, fom utgöra det i Stockholm 

År 1792 inrättade 

National 'Bibltotbeket. 

I. RoisENHANE^s (Ffih. Sbering) Svea Rikes 
Konunga ' Längd. Stockholm^ hos And. J. 
Nordftröm, 1 789, 4. 

Utom Fåretalet af a Blad beftir den af 153 iidor, 
famt en iida med Råttelfer. Boken innehåller 
fullitindiga Konunga- Längder, Elfva til antalet, 
efter regerande Hus eller Tidehvarf, alt ifrån 
Fornjotherfta Hufet til Holften • Gottorplka , fom 
ilutar med fid. 85; hvarpå foiya Tillåggningar, och 
från fid» loi et Bibang, fom uti flera Afdelningiar 
innefiittar : Summarifk Fortekning på Regenterne i 
Sverige, Kron-Candidaterne, Kron-Pretendenterne , 
Små - Konungar och andre regerande Forftar i 
Sverige^ Utlåndfke -Konungar och Forftar, fom 
håräammat ifrån Sverige, uti Norrige, Danmark, 
England , Ryfsland , Normandie , Neapel \ Sicilien 
och Pol^n, famt falfke Konungar och Regenter i 
Sverige. Sjelfva Konunga-Långden«år både Hifto- 
rilk och.Genealogilk, ftråckandes fig åfven til Re- 
genternes naturliga Barn. Verket år en Ledftång ' 
genom hela värHiftoria, och, ehuru nodvåndigt, 
dock iSIedes ftåldt det förfta i iit fisg bos ofs. 
A3 . Hr 6 5v, AlteHlVtJM} 

Hr Férfattaren Ir F6rfte S«creterft«e vA Kanm* 
gens Cabinet i(r it Ucrik^ Årenderoe, 

% Lag£Rbring's (Sven) i Sven Riket Hifi<^ 
riay iirktx de aldfia Tid^r .tiJ de närvarande. 
FSf^fia Delen, fom innefattar, Rikets Öden 
ifrån dds Början til jlr io6Gb Stockholm^ 
hos C Stolpe, 1769, 4« 

DedicatioQ och Innehället belti af 2 Arfldldta 
Blad, och rjelfva Boken hilier 600 fidor, hvartil 
kommer et Blad med Ritteirer, Egenteligt F6re- ' 
tal åger icke detta Verk, utan bårjas med en b* 
ledning om den gamla Svenfka Hi&riens TrovSr« 
dighet och lld(H Tidrikning; hvarefter fjeUva Hi« 
1Rx>rien tager vid, lid. 30. ' Denna vår Riks-Hiftori- 
as Féretråde framför alla de öfriga år eax a%jord 
Sak; hårer filedes ibland de férnimfta vA et 
Svefifkt National-EKbiiedyek FSrfiittareD» Cancellie. 
R&det Lagerbring, var Hiftor. (Vofefibr i Lund* 
Under D^icationen , dat den 23 Jun, 17^ tek- 
sade han lig ånnu för Bring, fiifom då^ ån icke 
adlad ; hvilket dock kort efter eller den 3 JiiGi 
(amma år Ikedde, 

j. «...--, Anåra Delen , fom innefattar 
Rikets Öden ifrån är 1060 til 130a Stock- 
bolmy hos C Stolpe, 1773^ 4* 
Dedicationer, Innebäli och FöreOal ntg&ra t% fir^ 
ikildta Blad Hiftorien gir til iid. 87$; bvarpi 
f61ja Tilikningar, beftiende uti Handlh^gar» bvilka 
flatas med lid. 880 laait med Kittelfer på ^ne 
flrlkilda fidor, F6re och efter uti detU Bimd har 
jag tilikriFvit Omdömen och Anmirkningar v&rande 
denne Del, i fynnerhet af Riks-rHiftoriographeo 
Br Canc. Rådet och Rid. Anders S^ii^lkrg* 

4, « . ^ ^ ^. . Tredje Delen, fom jnne&ttar 
Rikets Öden ifrån 1300 til J[397« Stock^ 
Mvh kos C Stolpe, 177^ 4, 

Pedic^ Anbiia Bandet. y 

Dcidiefitioner,, Inoehåll oqh Får^^l upttga 3 dr- 
ikildta Blad. Sjelfva Hiftorien haller hår 8S0 fi. 
dor; och har jag tilikrifyit en Ägt Kännares af 
vår Hiftoria Omdöme öfver denne Del: „Jag tyfcte, 
heter det , at jag ock hade låft något uti vå|r Me* ' 
deltids -Hiftoria; meo jag må bekänna, foin Canc. 
Rådet Ihre ikref en gäng: Scripta infpicien$ Sc^i- 
gerorom, Cafaoboni &c. erubelco plane^^ 

5, ^ . . • . - Fjerde Delen, ^om innefattar 
Rikets Öden ifrå^ år 1397 til år 14^7, 
Stockholm j hos J. A. Carlbohm, 1783, 4- 

Företalet 9 fom meddelar Förbåttringar och Råttel* 
fer til det föregående af Verket, famt några til^ 
hörande Handlingar^ jåmte UtgiiVareos Tillagning 
och firlkildta Företal, famt hm Delens Innehåll, 
utgöra 46 fårfldlda fidor. Utgifningen updrog Hr 
Förf. mig/&m åfven hade Ut^fninfls.omiivg^ 
för Förfte Delen, medan de beggé fUjande Delar- 
ne corrigerades af framl. Notarien Erik Ekholm. 
Denne Fjerde Del utgafs med al för mig möjelig 
Flit, och på vida båttre Paper ån de föti^ende, 
femt utgick uti Sju jifdehm^ar, dock ntilöpan^p 
fido-tal, fom för både Hiftonen och de 13 Bila- 
goma går til 604. TU denne Del år i Handlkriiik 
logadt et ganfka fuUftåndigt och vål ftåldt Regi- 
Jler, författadt afHrM Carl Joh. Knås. ochhålW 
i59firftilda fidor. énflceligt, at Hr Författarens 
• Ufstid medgifvit åfven den Femte Delens fuilbor- 
dande, odi at öfrer hela Verket et få beik^äEadt 
Seg^r tilfogades : ty det utgjorde då et yerkeU^ 
Namn- och Sak-Repertorium lör hela vår Hiftoria 
alt t^ år 1520. -^ Af den 

^ . . . Frniie Delen, (bm &ulle innehålla Rakets uden 
ifrån år 1457 til år 1521, lad?s qck 3vd<^ ^^ 
Trycket år 1787, uti Stockholm hos ^. J. Nord- 
ftröm, i 4; men deraf utkom ej mer ån Bokftåfverne 
A — D, eller fid. 1—32, och flutar fifta Arket 
med §• jg. af Cap. i och året 1460 af Kon. Chri- 
ftian I:s Hiftoria. Hr Författarens mellankom- 
A 4 'mande Sv. Archivum; 

mande D6d. fom timade j Lund d. K Dec. 1787, 
afbröt både Tryckningen och . det ofiriga ,Maau« 
fcriptets upi^ndande; hvadan jag til deffa 4 tryck- 
ta Arken nar i Handfkrift fogat det 6friga uti min 
ligo komne Manufcriptet af detta itfta Capitel, 
fom girud fortfatt fiflotai med det tryckta ti] fid. 
56, livar denna d)^bara Qvarlefva af detta den 
odödlige Lagerbrings Hiftorifka Verk ålVer des 
Fådernesland uphor med § a8 och aret 1465. 
iDetta Fragment l^r (äledes at' anfe för et bi4fi 
trysti och handjhrifuit Sagobrott, HANDLINGAR* 

Antbkning om de Svenfke Konun- 
garnes Tilna?nn^ med deras wof- 
fuarande CaraOieres drag , ifrån ocb 
viei Konung Guftaf L 

Konung GusTAT Ill:s Död gaf en gammal 
både Läfare och Begrundare af Svenika Hifto- 
rien en helt naturlig Anledning, at |ämföra 
Hans Cara£lere med des Företrädares på Thro- 
nen,' at vidare utfinna et Tilnamtiy fom ut- 
märkte Honom icke allena ibland defamme, 
utan ock ibland alla andra Regenter: detta gal 
åter Anledning, at tildela alle Regénterne i 
Sverige ifrån och med Kon. Gufiaf I fådane 
Tilnamn, fom jag efter mit Sätt at anfe dem, 
efter min Kännedom af dem, altid gifver def- 
jfe Regenter uti min tanke 5 derföre ingalunda 
fagt, at de dem uti Tideböckerne eller kos 
Efterverlden bara (kulle. Det vare fjerran ifrån 
mit Upfåtl Af CaraAeres«drggeQ äro blott några 

af Andra BANDif^. ^ 

af de flere anteknade, på hvilka fig de gifna 
Tilnamnen grunda: hvilket noga märkas bör. 
At utan Grand och uti ringafte ejakt Opfåt be. 
nämna Ronungar vore et både Hiftorilkt och 
Morali/kt Brott; äfven fom det vore orättvift^ 
at förneka HSfdeteknaren* Sanningens Språk. 
Andre ^ fom tänka under det de läfa vår Hi- 
ftoria, fom ftudera de Perfoner, hvilka burit 
Sveriges Krona ^ behagade fördenfkull til detta 
Archiv infända fina Namn- och Cara<fleres-Läng- 
der, uti lika Aifigt upfatte: fanneriigen Ikulle 
icke Jämförelfen dem emellan tända et, Ljus i 
vårHifioria, gifva ofs Begrep om våreRegen- 
ter, fom icke kunde vara otjenligt at äga. Mit 
Förfök , både korrt och äfven det förfta , kan 
icke vara annat än gan(ka ofullkomligt; men 
fådant, fom det är, lägges det härmedelft un- 
der andre Kännares Ögon. Se här är dä detta 
Förfök! 

I. Gustaf I den Omfkapande:. ty han 
gaf Riket en länge faknad Sjelfflähdighet^ 
Kyrkan en ny Religion, Thronen Arfsrätt; 
gjorde Sverige från ingen til en få förfärlig 
Sjömagt, at Sonen kunde i[k Dan(kar ocIT Lii- 
beckare utur Sjön, famt tvang det ofs genom 
inhemdc Söndring och Regeringslyfinad altid 
tilfören^ öfveriägma Danmark at begära vårt 
Biträde mot den fin Fäderne-Thron å nyo ho- 
tande Tyrannen. Han bevarade fin Perfon for 
Carl Knutsfqns Öde, och befäftade fin Thron midt 
ibland flere uproriflce Antepp. Han flrakte Ri- 
kets Förbund utom Norden, och öpnade väg 
för Svenfka Handels-Flaggan qtom Sundet. I 
ftället för et af Danike^Höfdingar ftändigt Iköf- 
lat Land, lämnade, h^n det i Välmagt och 

A f famlade lo Sv. ARCklVUM, 

fnmhå^ f5r Staten en farlkild rik Skat^eam-. 
xnare. Kort fagt: Gafiaf Ericsfon fkapade et 
nytt Sverige. ' - ' 

2. Ei^i c XIV den ^ Filrååige: uti Hat och 
Förfoning, uti Frieri och Giftermål, uti Giinft- 
lingar och Maitrefle^ uti Lafibarheter och Bot-! 
Öfningar, uti Straff och Avbönen 

3. Johan III den Skenbeligei ty under 
Ikenfagre Åtbörder flörtade han fm ene Broder 
ifrån Thronen, och bröt med den andre fit Af- 
tal om Med-regeringenj til följe af en gudelig 
Confultation dräp han fm fångne Broder med 
en förgiftad Ärt-foppaj til följe af Qvinno-ftrek 
acb Munke-knep började han den bekanta 
t^eligions-mixturen , för at fluteligen bringa ofs 
Iter und^r Romerika Blindbeten ; trodde pä 
Väder -folar och Gaftarj kort fagt: var den 
minfi berömvärde af alle Svenfke Konungar ef<* 
ter Guftaf I *). 

4. Sigismund åtnHågdr/igne: {QxnviäX^ 
regera uti tvänne Riken, men förlorade det 
ena och fiyrde fvagt det andra j Holt i fit Ut« 
feende ocn i fma Ord, ärelyften i Begäret, 
fvag i Förmågan, lät dock aldrig Modet och 
Påfiåenden falla , fafiän Medtäflarens och Efter- 
trädarens Son fegrade rundt omkring honom ^ 
liti hans egna <^ch uti andras Länder. 

f. Ca EL IX den Stränge: ty med blodig 
hand inåfte han föra den Spira, fom Herrarne 
få ofta fökte rycka utiir hans Händer, ehora 
han uti 4lt annat förde dén til Rikets Jieder 

och 

•) H&rotn Iro vire fdrnlmfte Hiftorici enfe, och 

friknft ibland dem Lagerbring^ Sylv. Phrygu Lik- 

. fermon beyifar ingw ttng mot ihocUiiigar ocb Hto« 

delfen An5ba Bakset» st 

pch båtnad: ty ofan hans vakfanusa ocb kraf- 
tiga Styrelfe hade Unions-Tidenc BeqTämlighet 
dpoat ä nyo, på l^omiiiga • magtens bekofinad 
och til Rikets (kåda, alla önflceliga Tiieångar ^ 
med Svärdet dref han Polackar och Jefoiter 
otar Riket, famt flyttade fegerrika Vapen uti 
Fiendens eget Land. Om Medlen var han dock 
icke nog granlaga, det retade Sinnet kände ing^ 
Nad, och den Scatskonften, at med Mildhet 
komma til fit Mål, öfvade han icke ^> 

6. Gustaf Adoif den Ade/moJige: ty 
han föijät icke allenaft alla fin Faders Fiender^ 
utan flöt ock med flere af deras Söner StalU 
brödra-lag5 genom Svenfle Redlighet i Ord och 
Verk, genom Genhet med Värdighet återfören- 
te han det få fvåta föndrade Svenfl^a Folket, 
och genom famma Medel bibehöll och befäfia- 
de han deras Enighet. Ädelmodigt både förde 
han Krig och giorde Fredj ädelmodigt frälfle 
Itan förfl Norden, och fedan Tylkland, famt 
xned detfamma Europa^ ifrån de i Rom fmid- 
de, ifrån* de i Wien nyttjade Bojor; ädelmodigt 
ifaipade han för den ftörfia Sak af alla: Reli- 

gons- och Stats* och Folks-Frihet. Uti alt fåg 
tn förft på fit Rike, fift på fig fjelL 

?«^ Christina den OfiaJiga: ty hon 
ärfde en Krona och en Magt, b^ge afunds- 
värda, men dock lämnade bon begge; fm Fä- 
derne-Tro, ehuru befeglad med Guftaf Adolfs 
Blod, förfakade hon; uti andra Tider fikade 
hon åter efter Kronan och Magten både i Sve- 
rige och Polen, och uti fjelfva Rom dref hon 

gäck 

^ Hvadan en ftor Författare ud vSr Tid kallat honom 
J)framiijk. Se Torftensfons . Minne ibJaod S^enika 
iUsdemiens Handlingar ftr J78Ö» fid* 25. J2 Sv. Archivum; 

fack med den Päfl^e, för hvilkens Säadebod 
on knäböjt uti Infpruck. Nåden och Onåden 
^ för Gunftlingar, en de la Gardie och en Mo- 
naldefchi^ lika ^rke« Med få mycket Snille, 
få mycken Eld, få mycken Kunlkap, få myc- 
ken Smak, och tillika Fruntimmer, kunde ock* 
få hela hennes Lefnad icke vara annat, än idel 
Omkaft af Tycken och Känflor. 

S* Carl Gustaf den Inkräktandet ty 
hela Regerings -tiden tilbragtes på Valplatfer 
och at eröfra Riken; famt befkyides han, at 
dö med det Upfåtet, at uppå eget Huivud ve- 
Ja bära Inordens Tre Kronor. 

^. Carl XI den Nyttige: ty han förfva- 
rade det han ägd«, och hva*han fjelf firidde 
där fegrade hanj han återfick genom Freden 
hvad hans Fältherrar förlorat; han höll et nö- 
digt, kanfke dock för vida fträckt Räffte-ting; 
hushållade fedan, famlade Skatter^ bygde Fäfl- i 
ningar och Flottor, anlade CarJscrona, famt, 
var med Myndighet och . Förtroende Européns' 
Skiljoman. 

10. Carl XII den KriglyftM: ty han 
kunde uti i8 runda år icke fe fm Hufvudfiad 
för Vapnebrak, merändels på utländ/k Botten; 
Vapnebrak alt ifrån Tröjas til Thules Stränder 
behagade hans Själ väl; men bekom Riket illa, 
famt gaf Herrarne luft, och Folket /käl st kla- 
ga på Envålds-magten. 

11. Ulrica Eleonora den InJkrSnkta: 
ty Magten lät hon Herrarne taga af fig, för at 
få bära en Krona, och Kronan gaf hon åter 
en Ty(k Prins ehuru för andre Orfaker *); 

men 

♦) R^yolations-Hifiorien f&r åren 1719 och 1720 bar 
Hr Lffigtrbring omaindeiigea befkrifvit uti iit Större Andra Bandet. ij 

^men mifsnöjd efteråt åtnö}de hon fig med at 
. hyfa Ovilja til en vifs Grefve, och at :upbygga 
[ fig med andeliga Böckers flitiga Läsning ^ iivil- 

ka til en flor del varit i mina Händer *). 

12. Fredric i den i^/ag"^; ty han gifte 
fig med K. Carl XII:s hvarken vackra. eJ. unga 
Sy.fter,. för Stats -Orfakerj för famme Orfaker 
bief han qvar i Riket, och då Hjelten hade 
blifvit flyttad uti andra Verlden, befordrade han 
Kronan förfi på fin Gemåls, och fedan på fit 
eget Hafvud. Han förde et Ijuft Språk och 
följde en fin Stats-konft^ och hade han kunnat 
återvinna Konunga-magten, eller Drotningens 
Qved kunnat göras fruktfam, hade han ockfå 
nog vifat hvad han dugt til fåfom Regent. Han 
tog fördenlkuU federmera det fluga Partiet, at 
låta Rådkammaren i det mäfia fl yra och redo- 
göra, enligt den nye Riks -Lagens Bokflaf, me- 
dan han fjelf mycket roade fig med Damer 
och Jagt **). 

13. Adolf Fredrio den Välgårande: 
^ Vedermäl^naf detta Hufvuddrag uti denne äl/k- 

värde Konungs Sinne hafve^ vi alle belefvat; 
och hvilken af ofs kunde vara få otackfam ^ at 

för- 

Sammaodrag af Sv. Rikes Hilloria^ och Afdeln. om 
'Dr. Ulrica Eleonora. 
♦) Hvilket Omdöme en Stor Herre, en H6gfiberåtti« 
gad Domare hos ofs flUt om denna Drotning, ikal 
nedanf6re omfårmUas. 

♦♦) Den ftore Kännaren, den famtida Hifdeteknaren, 
vär Lagerbring den Sanningskdre , bar pä famma (Jtt 
Ikildrat Kon. tredric l:s Lynne, flgandes åfven ene« 
ftådes : Den gamla Regeln : Qm nefcit diJjUmutare, , 
Hefcit regfiargf férftods i grund. Se hans Större 
Sammandrag af Svea-Rikes Hiftorla, DeU 5, Afdeln. 
I, Äd. 67, af 177P års Uplaga. 14 Sv. Aechivumj 

' (örgäta det (ä Ideimodiga Upoffrandet f&r el 
lidande Folks Bäfta, at han för des Hjelp ned- 
lägger fm Krona, och icke återtager denfamma 
förr än des Konungsliga Hjerta blifvit fftrft til-- 
fredsfiäldt ^) - ^ at icke altid välfigna en få- 
dan KoAongs Minne. 

14. Gustaf III den Ovanlige: i ftället 
för den Store , eller livad annat högt Tihiama 
man ville tildela denne Konungs kallar jag ho- 
nom altid för den Ovanlige: ty ovanlige Egen^ 
JkapeTy ovanliga Gemtngar^ W^xÅxpL Hinder ^ 
ovanliga Medel ^ ovanliga Bedrifter ^ föresade 
ined ovanligt Snille ^ ovanlig Statfk/okéetj 
ovanlig Ridigbet^ ovanlig yerk/amåetj ovanlig 
Mildbet framiyfa uti hvar|e rad af hans Tidebok. 
Här är icke Stället at belägga alt fådant med 
Bevis; Händelferne känne vitftomdes alle; Or- 
fakeme än icke likaväl. Högft ovanlig var ock- 
fä denne Konungs Utgång ifrån eo Theater, 
på hvilken han fpelat en för fin Ferfonden mäft 
lylTande, mäft^ärofulla RÖle. En Sergell har i 
defle dagar bildat hans Hafvud , detfamma fom 
fynts öfver des högtideliga Grafvård, och det på 
et Sätt, at Målet blott faknas ^*)j men ibland 
författare borde nu ockfå finnas en med Håpkens 
Snille, nog mi^tigt at afläcka hela Själen 1k>s 
denne förunderlige, denne prisyärde^ deime 
it&anlige Konung f}* 

(FortC «. *• g*> 

NYA- 

*) fioHgt Des Vali^rfik: A&tf fuhlka SUus mia: odi 

PeBore in hoc Pater ^. Så vål^ ill enligt Sanmngen 

ech Hjertelaget iförde sUa R^cnter taga fina Valftråk. 

^; Med likaRlttvifa beamlrar men den firtråfiebge 

Konffaiteeas redan ftrdige Model tU Statum åjver 

4Sufiafm, ifom Stockbolms Stad refer 6fvec deiiDe 

Store Konung. 

i") Tilnamnet Ovanlig fogad til en Gustaf IIL-5 / Andra fixi^lDEt. i; 

NYASTE HÄNDELSER. 

Re/ande. 

Hr Baron Otto U^reåe^ Konungen^ General^ 
Adjutant, ÖfverRe i Arméen och Rid. af KgK 
Svärds - Orden , och Hr Baron Guft. Ad. Ke%i^ 
terbölm^ Öfver-Kamitoarherre hos Hennes KgL 
Maj:t nuvarande Enke - Drottningen , anttädde 
föri. år en utland/k Refa; af hvilka den förre 
tog vägen öfver Berlin och Dresden til Italien. 

Kgl. Portuj^ifilke Gen. Commiffarien , Hr 
de Felbo *), har, fedan han äfven bivifiat 
Riksdagens öpnande i Gefle, begifvit fig ifrån 
Stockholm öfver Carlscrona til Köpenhamn, 
hvarifrån han dock återkom i början af April. 

Hr Friherre Jöran F. Silfwerbjelm ^ fom 
anträdde år 1789 en utländ/k Ref a, och under 
denfamma befökte England, Frankrike, Tysk- 
land och Danmark, återkom förl. år til Stock* 
bolm. 

Hr Ge. Jofeph Vogler^ född den 15' Jun. 
1749 i Wiirtzburg uti branken och präftvigd i 
Worms, Proto-Notarius-Apoftolicus **), Kyrko« 

Råd, 

Egenlkaper odi Regering fvarar uti mänga afleendea 
mot det af den Endafte^ fom flere Tylke Féifattaré 

fifvit, efter Döden*^ Des ftore Morbroder, Konung 
RK DÄ I c n af Prenjfrn- Må (iledes icke vtfra en 
SVenlk Författare förment, at, under lifligafl^ Kånlla 
af Vördnad, Kårlek och Saknad, rifta enMiones*RuQa 
ö^cr fm fordne Konung ! Håfdeme förvara emedler- 
ttd HtDdelftme, och Eftenrerlden faemtfSr Des Nanm 
en fläker Råttviia. 

*) Se om honom detta Archiv, B. i. St. x8, fid. 320. 

<*^) Detta höfer tif hans hir brukade TItulatOr. Uti 
Hr Meufels Gélehrtes Deutfcblaod ökes den med: 
Pabfilicher Erzzeuge und Kåmmerer des' ApoftoH- 
fchen Palaftes. ^ l6 Sv. Archivum; BANbsr a. 

Råd, Hof-Gapellan och Förfte Capelmäfiare hot 
Kur-Förften af Pfalx, DireÄor at Mufiken vid 
Konungens af Sverige Hof-Capel och Spe<ftader, 
Mofices-Proffeflfor i Manheim, Rid. af Gyllene 
Spårren och Led. af Kgl. Muficalifka Academiea 
i Stockholm, afrefte i fifil. Jal. månad härifrån 
til Norrige, famt fåfom föraflkedad utur Kongl. 
Maj:ts Tjenft. Han kom aldraförft til Sverige 
1786, har componerat Mufik för vår Theatefi 
famt upfört fine få förträfFelige Orgel-Concer- 
ter^ icke allenaft uti flera Hufvudftadens Kyr« 
kor, utan ock uti de förnämda Rikets Stä^ 
der. Han har dock under denna Tid gjort en 
ell^r annan utrikes Refa, famt alleliädes ]å« 
tit höra fm Konft på Orgorne. Han ärnar na 
fortfätta denna fm Muficalitka Färd alt til Spa- 
nien och Portugal *). 

Hr Elias Martin ^ Kgl. Sven(k Landlkapr- 
Målare och Led. af Kongl. Målare- och Bild- 
huggare - Academien, återkom til Stockholm 
förl. Sommar ifrån England, hvar han fedan 
1788 uppehållit fig. 

Hr Ge. Ernft Kletiefij Med. Doftor ifrån 
Wien,' Och fom uppehåller fig ännu i Stock- 
holm, fedan han tjent under Kriget vid KongL 
Maj:ts Armée uti Finland. "^ 

♦) Se om denne Virtoos Alm. Tidningame för 17871 
DeL I, lid. 196. STOCKHOLM. 
F6rfta gåogen nplagt d. ig Maj! 1792* 
Trjrckt å nyo hos Joban A. Carlbohm^ 
' Den 30 Nov. ,i7p3# SVENSKA 

AR C H I V U lii Andra Band£t5 AnJra Stycket. HANDLINGAR. 

KoNGt. fMA'j:TS Skrifyelfe til -Öfvet-^ 
StåtbÅllare- Ämbetet f, Stockholm, r^- 
rande Ranjakningen om det å Komm- 
gens Egen Höga Perfon föröfvadc mar* 
• äijia Anfall; dat* Stockholms Slott ^ 
d* 23 Mart. VJ92. 

<;USTAF mec! Guds NWie JSvengcs, Gottics och 
"Wcndes Konung &c. &c.*&6, Arfvinge ttl Norri* 
ge, fanit H«rtig til Schlefswig-Ijolitein ifeCi &t» 

Vår Ynneft och Nådiga Benägenhet med 
Gud Afsmägtig, Troman och ÖfVeri^Ståt^ 
hållare. Sedan Vi under den 18 i denne iQå« 
na<]t i Nåder förordnat, det borde Ranfakningen 
mi det å Vår Egen Höga Perfon föröfvade 
oerhörda och grafveliga Våld til fm början fö* 
retagas hos Eder} få hafveVi, fåfom en följd 
jdäraf ,~ i nåder funnit godt atftadga, det Eder 
äfveh tilkomma må, at genom Arrefieriogar 
göra Eder förfäkjrade om de Perfoner, «mot 
hvilka fådane Omftändigheter uti Ranfakntngen 
förekomma, fom härtil anledninjg gifvaj och 
emedan Vården om ,Vär och^Rikets Säkerhet^ 
famt almänna Lugnets bibehållande i närvann* 

B dt Ig Sv. Archiyumj 

åe .tilfälle fordrar den nogafte Upmaikfam- 
het ofh den driftigare Vakfamhet, til före* 
kommande af fädane Anlägninga*ts Utbrott, 
hvilka kanna Ikada Ofs och Riket, och til 
d^fles uptäckande, ehvad de äga Samman- 
hang med det å^ Vår Egen Höga Perfon tilär- 
nade Mord, eller inhebära annan förräSiik 
Stämplingj Ty finne Vi i Nåder, at Eder åt- 
gärd til alle fådane fteg fig äfven firäcka bör, 
och at i fall angelägenheten fordrar, det 
någon Perfon ftälles undej Tilfyn eller nödig 
Säkerhet, til des Ranfakning öfver honom kan 
för fig gå, fådant då genaft därefter hos 'Hans 
Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland i 
underdånighet anmälas bör, til afvagtan.af vf- 
• dåre Nådig Befallning? Hvilket Vårt Nådira 
Stadsande Eder härmed til underdånig Efter- 
rättelfe i Nåder förftän^igas. Och Vi befaUe 
Edet Gud Aisipägtig Nådeligen. Stockholms. 
Slott den 23 Martii 1792. 

Under KongL Majrts 

Vär AUernädigite Konungs ocb Herres Sjokdoa 

Des tiiförordnade Regering. 

CARL. 
C. A. Wachtmeister, J. G. Oxen5tieiinä, 

S\. R. Drotzct. Sy. R. Marik^tlk. 

E. Taube. G. M, Armpblt. 

Likhcttn med Höga Originalet intygar 

Ni/f Levim^ 
Regiilrator, 

KONGI. Ant>KA Bandet* . • 19 

• 

KoNGt. Maj:ts Skrifvelfe til Lagman- 
• nep, Politte-Måftaren och Riddaren » 
Hr Henr. Litjenfparre ^ rörande Vnder- 
/ökningen af det å Konungens Egen 
Höga Peffon ,verkftåldta mordifka An-. . 
Jlag\ dat. Stockholms Slott, död 24 
Mart 1792, 

GUSTAF med Guds ^sTide Sverige?, Oötht^ och 
Wcndcs Konung &c. &c. äc Arfvirjgo til Norri» • 
ge famt Hertig til ^hlef^i^ig.HoIftein &c. &c* 

V åf Ynneft öch Nådiga Benågenliet med Gud 
jArsmägtig, Tro-Man^ Lagman^ Pölitie-Maftafe 
och Riddare af Vår Nordftjerne-Ofdert, Jhaf*. 
ven af Vårt til Öfver-Ståthållare-Ambetet iQU\ 
JIpden gårdag aflåtne Bref ytterligare inhämtat* 
Vår Nådiga Vilja om Underfökningens fortfat* 
tände i Police^vagen öfver det pa Vår dyra 
Perfon verkfläid^ mordiJka Andag, och favad i 
»följd däraf til uptKckande af denna förradi/ka 
Stämpliijg får /ke och göras* Då Vi méd alt 
Acäl allena tilegne £der rena öch oförfalfkada 
Tilgifvenh^t — Eder outtrötteliga Nit — Eder 
beh«ertade Verkfamhet och Drift — de Up- 
takter 9 föra hitintils fkedde äro, h varigenom 
Vi och Vårt Konungä-hus *— Riket i almänhet 
— alle "redlige och trogne Underfåtare i fyn-* 
Aerhet, böre räkna ofs fralfte för vidare olyk- 
liga Följder af de Vådor och Faror, fom Ofs 
**i grafveligen hotat: Då kunne Vi ej draga i. 
nänkande, at med full Trygghet och Säker- 
5t, efter Eder 'underdåniga Äflundan, lä Tina 
nder Edert iJir/kilta Utöfvande de Friheter 
:h Rättigheter, foqi, enligt ofvannämde Vårt 
B 2 Nådiga , 20 Sv. Archivömj 

* • 

Nådiga Bref, rolicen i detta Mål anförtrodde 
äro, — och- det tfä naycket häldre, fom Eder 
Trohet*, få ofta rond och pröfvad — Eder 
Kännedom af Vårt rättvifa och öma Hjärtelag 
--^ aldeles icke kan lämna rum åt någre Mifs- 
bruk. 

När Vi härigenom lämne Eder detta öpna 
Vedermäle af Vårt Förtroende och Vare Tanke. 
£ätt , förene Vi yJärmed Vår Nådige Föi/äkran* 
•om Vår färdeles Ynneft och Välvilja. Vib«- 
f^lie Eder Gud AlsAägtig Nådeligen. Stock- 
holms Slott; den 24 Martii 1792. 

Under Hans KongU Maj:ts * - . 

Vår AUernådigile Konungs och Herres Sjakdom 
Des tilforordnade Regering* 

CARL* 
C. A. Wachtmeister, J. jG. Oxenstisrna, 

Sv. R. Drotzct. Sv, R. Marflcalk. 

•£)« Taube. G. M. A&mfelt* 

H. af Låfthom, Likheten med Höga Originalet intygar 

KUs Levin j 

Rcgiftrator. An* And&a Bandet. tt 

Antekning om de Svenlkc Konun* 
GARNEs Tilna?w2y med deras f/iot/va* 
rände Cara&eres-drag, ifr^» och med 
Konung Gujiaf \. Fortläming-*X • 

ILmedan afven Konung Cuftaf IHrs Död var 
ovanlig 9 huru dogo då hans ,här upräknade Fö^ 
retfädare på^ den Kongl. Svenfka Thronen? 

* Några få Drag må min fvaga Hand ockfå vä* 
gsf i det affeendet käfta på Paperet. 

, Gustaf I dog ifööi Stockholm fotdöd, 

mätt af Ålder och Äraj han dog en Död, fom 
flore -och nyttige Konungar altid borde vinna 
för fma Rikens Bäfta, för fit Folks Vältrefnad. 
Han blef 70 år gammal, af hvilka Kian regera- 
de uti 37 år. Han b^grofs uti Dom-Kyrkan i 

. Upfala. 

Eric XIV dog 15^77 på Öi^fyAw ^*), af* 
fatt och förgifven uti en Ärt-foppa/ Han blef 
43 år gammal, af hvilka han regerade uti 8 
år. Han begrofs uti Dom-Kyrkan i Wefterås. 
Johan 111 dog 15:92 i Stockholm y til följe 
af en vid/keplig Aning öfvér en på Stockholms 
Slott honom fig företeende Väder -Sol ***)'. 
Han blef ^4 år, af hvilka han^regerade uti 24 
år. Han begrofs uti Dom-Kyrkan i Upfala» . 

Sigismund dog fvåra Mifsnöjd 1632 i 

Jf^arfchaUy fåiedes utom fit Fäderne -Rike, 

livars Krona han för fin Perfon och fit Hus had« 

. *B 3 förlorat^ 

») Se det föregående uti detta Archiv., St. I, fid. 14» ^ 

♦*) Då en* KongsgSrd, nu Hcrrcråte, i Upland beläget. 

#00). Han trodde få ftarkt pä detta Luftfken, at han 

uttydde det på fin Död^ och lät af måla det på en 

Trä-tafla, famt upfätta i Stor-Kyjkan, hvar den äa 

i däg hänger nedanom Rid» S/ Jöran« Bild« 42 • Sv. AncHiyuMf 

förlorat. Han blef 65" år, af hvilka han i Svi^i 
rige anfägs hafvra regerat uti 7 år. *Han be« 
grofs uti Dom-Kyrkan i Crac^u. - 

Carl IX dog 161 1 i Nyköping zl et Wn 
dir ilefan ifrån Lägret vid Ryfsby, mäft af ' 
Förargelfe öfver Kriget och fme Motiiåndare, 
hononn påkommet Slag. Han blef 61 år, af 
hviika han fåföqfi Kqnung regerade uti 7 är. 
Han begrofs uti Dom-Kyrkan t Strängnäs. • 

Gustaf Adoi,p dog 1632 på Valpiatfca 
vid Liitz^v, antingen af en Fiendes eller en För* 
Vadares Hand, det fen^re fannolikaft. Haas* 
Pödsfätt var grufveligt, af "flere Sår genom 
Skott och Hugg, famt hans Lidande långva* 
figt. Han blef 37 år, af hvil ka han regerade 
yti 2J år. Han begrofs uti Stockholm, Rid» 
dareholms-Kyrkan och den efter honom kalla* 
de Guflavianika Grafvem 

Christina dog 1689 uti Ä^i», /kild 
ifrån fit Fäd^rn^-Rike och fm Fäderne-Tro, 
Hon blef 62 år gammal. Ifrån Thronen fteg 
hon l6f4, dä hon var 27 år gammal j regeja-- 
de under Förmyndare uti 12 år, och fafom 
fjelfmyndig Drotninguti 9 år. Hon begrofs 
vti S. Peters Kyrka, den förnämftai ChrSle»» 
het^q, uti Ron^, 

Cari, Gustap dog 1660 i Gåtbeharg^ 
enligt vifla Upgifter, af et uti Helfingör, pi 
Kefan til Riksdagen uti Götheborg, genom til-* 
hjelp af en Danflc Studenf unfånget Förgift, 
* Jämt hvarvid hans egen Lif^Medicus -Coflerus 
Icke lämnades fri för Mifstankar *). Han blef 

' 37 

<^) Sjelfve Riks ^ Hiftorlographcn Clas örnbidm Isadc 
1694^ eller blott 34 åf efter Kojauitgens Död, och 
fälcoes under Sonens Regering, Ö ftarkt Förtroende Andra Bandet. % ;t3 

57 år^ af hvilka han regerade uti .f år. Han 
begrofs uti Stockholm och Riddarehplras-Kyr- 
kan , elier uti famma Graf med Konung Gufiaf 
Adolf, men Liket flyttades fedan år 1697 i 
den Carolinfka* Grafvcn. 

Carl XI dog 1697 i Stockholm^ efter 
långvariga Plågor* och, fåfom det menas, af et 
få oförmärkt honom redan ynder Refan til 
Torneå 1694 bibragt Poudre de Succeflion, 
befiåetide af en pulveriferad Demant *). Han 
ble^4I år, regerade under Förmyndare uti 12 > 
och fåfom f jelfmyndig Konung uti 24 år. Hanr 
begrofs uti Stockholm, Riddareholms- Kyrkan ^ 
och Carolin/ka Grafven. 

Carl XII dog^iyiS uti Löpgrafven för 
Fredricsball /kuten, antingen af en Dan/k 
Kctia från Fällningen , eller af en fom mot 
Hjeitens Tinfking loflade» af Adjutanten Siqui« 
er *'*^). 'Han blef 36*år, af hvilka han regera- 
de*uti 21 år. Så väl han fom Gtiftaf Adolf 
började väl fin Regering under Förmyndare} 
men deffes fityrelfe var|å gan/ka kort, at ipan 
icke låtit den gå har med i Räkningen. Han 
\ B 4 ligger 

. til' denna Sägen, at han updrog Riks Archivaricn 
Svep* Lfcyonmark, at därefter vidare forlka ibland 
Handlingarne. Se Hiftor. och Polit. Mcrcurius, Öel. 
y, fid. 568. tt 
•) Se framl. Archlater von Linnérs Upgift härom til 
Hof- Rådet och Oecon. ProfelToren i Göttingen, Hr 
'Joh. Becknaan, införd uti dennes Bcyträge zur Ge* 
fchicbte der Erfiniungen^ St. 2 ( Leipz.* 17813 8) öd, 
28a. Kon. Carl XI dog den f Apr. 1697, och llod 
ännu Liket i Slottet, dådetta den 7 följ. Maji afbran, 
, famt frälftes det Kongl. Liket med möda undan Lå- 
gorna, 
•ö) Ftere Häfdcteknare hafva före mig antcknat detta 
bcdrofvelisa AUcmatrv, 14 . ' Sv. ARCHrvUMj 

ligger i (amma Graf med fm Fader, hvilkct 
Grifte-Chor ockfå kallas efter deffa tr^nne 'Ko« 
nungar ^en Carolin/ka Grafven. 

UtRicA Eleonora dog 1741 i Stocka 
bolm af Kopporna. Hon blef ^3 år, af hvilka 
hon regerade uti l år. Hon begrofs i famma. 
Graf med fören. fm Broder. ' 

Fredric I^ dog 175^1 i Stockholm af Ål- 
der. Han blef 74 är, af hvilka han regerade 
utj 31 år* Märkeligt: Kon. Cail Xil var född 
1682 och Kon. Fredric 1676, fåledes den ^rre 
mycket yngre än den fenare^ hade fåledes Kon. 
Carl XII, efter Naturens Ordning, hälft med- 
fm funda, ftarka, härdade och kylka Kropp, 
kunnat öfverlefva Kon. Fredric I, denne fåle- 
des aldrig Jkommit på Sveriges Thronj -^ - 
men MHanifkoxs fåledes mötéi få ofta en Gräos^ 
bvaröfver icke(kridas*kan« Han i^grofs i fam- 
ma Graf med fören. Drotningen fm (SemåK 

Adol? Fredric dog 1771 i Stockéoim 
helt häftigt af Slag. Han blef 60 år, af hvil- 
ka han regerade uti J9 år. Han begrofs i 
Stockholno , RiÅdarebolms*Kyrkan och. Gafiavi-i 
anlka Grafven. 

Gustaf III dog 1792 i Stockholm ^ mör- 
dad på en Mafquerside af en des trolöfe Un^ 
derfåte — ack! här må väl Pefjpan fatta utur 
Handen ---^ Han blef 46 år gammal, af hvilka 
' han regerade uti 21 årj fåledes lika länge med 
Guftaf Adolf ^och Carl XII: had^ ock med dem 
* enahanda Död. Han begrofs i famma Graif med 
Företrädaren, Konungen fm Herr Fader. 
- Hvad lare vi häraf ? At defle Regenter mäft 
' alle Olyckligt -^vis omkommit: ty jag anfer en 
Sigismund, ^ Chriftioa och en Ulrica Eleonora 

« pbHtice AnDKA BANDEtv ^T 

p^itiee omkomne: emedan den förfte dömdes 
förluftig£n Krona, och de begge andra nedlade 
^ denfamma5\at föttiga, det Drotning tjlrica 
» dog 5 ehuru gammal, af Kopporna. Af alla 
lefde Kon. Fjedne I längfi j och hade enahanda 
Död med «on. Guftaf I — Hvarföre Ikulle för 
Riket få nyttige Konungar, fom Carl IX och 
Carl XI y fe fina dagar f9rkortade? Hvarföre 
Guftaf Adolf, ^CarlGuftaf, Carl XII ^->y? dd 
jaBa, när Steget (kulle göras til de ftörfte Pla- 
ners utförande? Därvid måfte vi andre Dödeli- 
gé ockfåfå blunda, åtminftonq ttfnka ocb tiga: 
ty fjelf ve de förtrognafte uti Förfynens Råd- 
kammare ikola håfva fvårt vid at./kingra vårt 
Mörker. Men hvad fom är en almänt känd, loflig 
«och Ikrifbar Sanning befiår däruti: at intet Land 
* eller intet Folk kan uti någon Tid upvifa en få« 
■ dan Följd af Regenter, utruftåde medfäftore och 
få utmärkta Egen/kaper, fom Sverige ägt fe- 
dan 1^20 alt intil denna Tid, Guftaver ocb 
Carlar utan Like,, Ingen af alle deffe Regen- 
ter var det man égenteligen kallar Medelmåt- 
tig eller utan firi framftigande Caraftere. Såle- 
des komma til de här föreftående Drageifänrtu 
defla: at Eric XIV var ganlka vitter och be- 
lefvad, alt til Sfmak för Afventyrj ^\,^oban\\\. 
var fvåra fpråkkunnig ochbelaft, famtällkade 
högt fin Tids Architéfture , bvadan han ock 
, prydde Landet med Slott, och Kyrkor j at 
Carl va bygde däremot Städer, utvidgade 
Bergsbruken och grundlade den ftåeqde Krigs- 
hären; at Gu^af Adolf updrog en fäker Rå* 
gäi^g emellan perfonlig Vänikap och alman 
B^ådpiägning) blandandes aldrig Axel Baner 
ihop med Axel Oxenftierna; ztCbrifiina^ den 
• Bf • lärdafte 26 Sv. ArcrivumJ 

lärdafte af alla Tiders Förftinnör, tände Granlk^ 
ningens och Smakens Fackla i vårt Landj at 
Carl Guftnf var af alle vare Kohungar den 
inäft ftuderade, den billigafie; at Ctfr/XIvaf , 
fparfäm för fin^egenPerfon, men frikol^isoch 
/ prägtig för Riket} at Carl XII ägde verkel. 
de infigter uti både Vetenfkaper och Konfier, 
forn man af hans öfriga Väfende och Soldat^ 
lefnad i Fält icke IkuUe väntaj 7kt UlricaEle^ 
ovora var andägtig och onådig , beggeutihög 
Grad*) 5 at Fredric Jhrartappe^, väiluftigoch 
frikoOig, lät i JV år dugga och i 20 år regna 
Heffifke Ducater öfver fine Sven(ke GunlUiiH 
gar och Hofmän **). 

Ännu 

■•) Kon. Gustaf III omtalar uti Bt Brol til B,aro*« 
nefian von Eyben, Doter af Stats ^Miniftern Baron 
Ge. Henr. von Göstz, dat. GripsholiA den 28 Oö, 
• 1773: la Tyrannie & l'Injuftice atrocc de la Prin- 
ceffe Virique Eieonorg - - dock med märkclig och 
mildrande Tillagning - - et de ceux qui préfidercnt 
h la Diéte de 1719. Sfe Bilagorna til Rettung der 
£bre und Vnfchuld des Königl. Schwcd* Statsmini« 
, ^cxs - - Ge Heinr. Frcyh. von Geertz ( Hamburg , 
I78%i 8)5 ficl. 545. Til en ftor Konungs Yttrande 

' fogar jag det af en ftor Rådsherre, Gréfve voa Hfifh 
Jfen^ uti des Äminnclfö Tal öfver Riks-Rådet Grcfvtf 
C. G. Tcffin, hvar det fid. 17 heter: '* Under bcnncs 
(Dr. Ulrica Eleonqras) korta Styrelfe ocl) en längre 
Lifstid, fåg man, at Hårdheter etoot en Broders 
Minne och en Syfters Barn icke kunde brytas af- 
den Mildhet henne* Kön medfödd är, eller af den 
Kärlek, fom et nära Blodsband plägar intrycka". Til 
de Orden, en Brodits Jijdinne åberopar fig Herren 
f jelfva Råds - Protocollerne för I719 och Baron von 
Görtz'5 Öde. Med» Syfiers Barn förftås Hertig Carl 
Fredric af Holften, möt 'h vilkens Hus, fom dock 
både upofFrat alt för Sverige, hon ftändigt bar en 
ftor Köld. 

<Ml), Hr Riks- Rådet Qr. von Håphn tcknar uti fören. , Andra BANDEt; 27 

Äqmi et par Anmärk ningir. Inom en 
. Tidrymd af blott 270 år hafva Fjorton Re^ 
^enter fetat på Sveriges Thron j f^Jedes de fles. 
^e regerat kort eller dödt*i Förtid. DelTe 14 
Regentef hafva ockfå varit af /^r^plika Hus; 
Wafa, Pfali-Zweybriicken, Heffen-Caffel och 
Holften-Gottqrp; famt ingen SucceflTiongåt öfver 
Tredje Ledet efter Stamfadren beräknade, en* 
dali Chrifl/na var Sonfons-Doter af Guftaf L 
- GuJ värdet vdifignn och firlångai Adolf Fred^ 
fics Åttipi Sven Thron til Fnldens Jtfta Ti^ 
äerJll • . 

Ja! Gud vÅxåcsozkihfynnerligen vilfigna 
0cb bevara vår unge Konung Gustaf Adojlf! 
Må den chriftelige Unde>jåten här få räcka fin 
Hand åt den Jan färdige JHdfdetecknarenl -- -r- 
Gudi lof! hos mig fiå de uti narmafte Sam-» 
band/ — Men för at dock blif^^a inom min 
egenteliga Gräns, få låter jag det for» 'tänkt?* 

fätter 

AtBimelfe^Tal, fid! aj» Kon. FrfiriV/. både Pcrfon 
och Styrclfc med följ* drag: " Denne Herres Egen* 
flcaper liknade hans Höga Börd. Hans Höghet blan. 
dad med Nåd, hans»Väfende med Värdighet,- hans 
• Omgänge med Frihet och Bchagiighet. Hön ägd« 
oförikräckt Hjert^ uti Fält, mindre driftigt uti Freda 
Hade biviilat Aere års Krig vid ädan af de ilörfte 
Anförare uti 'Europa. Erhöll Krf-onan mera igenom,- 
fin Gemåls .Kärlek, än almänt Tycke och Önlkan. 
I Dels Otåligheten vid Regerings -artens Tvång, deU 
•Villfarighct för ar dras Affigter, gjorde en lång Tid 
«f hans Lefnad orolig, och när han ändteligen ön« 
ikade (ig Lugn, kuiide de uphettadé Sinnen icke 
iriera fvalkas. Tilgrep häftigt Nyheter, men vid 
inlnfta Motftåndlfläppte; få at man under hans Re- 
gering blott fick erfara hvad en Konung kunde för- 
föka, icke hvad en Konung kunde uträtta'*» - - yi«^ 
. éra Tider y nndrå Fårfartnbeur. ] 28 Sv. ArchivitmJ 

fättet tolkas af en Andelig Lärare^ fom ine<I| 
Känllor helgade af Gud, Helgade för Konungen 
öch Fäderneslandet, nyligen har talat , jagme« 
nar Hr Härads-Proften P. P. Ekelund^ Kyrka. 
herde uti Ed på Dal, och fom /löt det Tal, hvil. 
ket han höll til Norra Dak Präfter/kap , vid Tro- 
och Huldhets-Edffns afläggande, fom fkedde i 
Eds Kyrka den 17 April 1792, fåledes: **0cli 
fä, ällkade MedbröderI tå hafve vi na fvurit 
den Ed, af ofs, fåfom trogne Underfåtarc," 
Sfkas. Blifve denaltid för ofsfå helig,^ fi 
vigtig och kär, at vi fätte vår yppetfta^Ara, 
linne vår högfta Sällhet, i des obrotfliga hål* 
lande. Förenom ock* nu, inför Herrans Altare, 
våra trogna och brinnande Förböner för den 
Unge Konungen! Måtte han ärfva fin Faders 
Ikapande Snille, fiarka Själ, milda Hjerta — 
alt — ; utort des Olycka! Men^ — måtte ock 
denna lära Honom, at Smickret döljer fit Gift 
lika forgfälligt, fom Ond/kan fin Dolk! — at 
Regentens Säkerhet icke beror, h varken' på 
Hans vidgade Magt, eller' Folkets förenade 
Kärlek, fä länge Agget i mjugg fraider de Pi- 
lar, h var med Herrike-lyftn^den uppenbart mat- 
tar åt des Lif — näftan ville jag tillägga — 
måtte den lära Honom: at Svårdei icke b dre f 
fårgdfves — it en af Xageil helgad Stränghet 
— dem Ondom tit Jkrdck — ofta är aldeles 
nödvändig, -n- Blif ve den Andre Gufiaf Adolf 
och den Fjerde Guftaf hvad alle Guftayer va- 
rit! Dä Han, på deras lyfandebana, vil göra 
fit Folk lyckligt och. fit Namn odödligt, måtte 
han vinna detta fit ftora Föremål, utan at kö- 
pa det, hvarken med få tärande Sorger, fom 
den Förfte — eller med fit eget Blod, fom den 

Andre Andra Bandet. 29^ 

Anåre ocJi Tredje! Sit eget Bloåt — en he- 
lig Rysning jgenomtränger nain Själ — Blygd 
och Fraktan öfverväldiga mit Hjerta — Olyck* 
liga Fofterland! Gråt! Dine ftörfte Konungar 
iigga i fin Graf med fönder/kutne Kroppar *). — 
Beklaga! enr del af dina Barn hafva bdrtgåt 
på Ondikanä och Förvillelfens väg, — Glädje 
fig ingen ät deras Fall, ty de voro vare Brö* 
der! denna Glädje fkuUe vittna om et-Hjerta» 
lika argt,, {om Mifsdådarensi? Rättvifans Al- 
tare, öfverftänkt med Brottflingeji Blod. må 
ock fuktas af Männi/ko-vännens Tårar ! Blifve 
denna Ulgerning, til Sveriges och Tidehvarf vets 
Ära, begrafvan i et evigt mörker, och räknad 
til de Synder, fom ibland Sven/ke Män oqh 
Chriftna Männilkor icke etjs bota nämnde var^ 
da! — Store! Allrådande Gud! ftrafFa ofs icke 
efter vår Förtjenft! Lät Din Arm, u/ftrtfckt i 
Vrede, kroffande nied Hämdens A/ka; lät 
honom, nedfallen vid Dit förbarmande Hjerta 
utbteda Nåd och Förikoning! Tag vår unge 
Konung, vår Ögrfäften, i din ömalle Värd! 

Härtil 

**) Ganfta markcligcn läfes uti den Högftfal. Konungena 
Gu$TAF III:s nyl. af Trycket utgifne Perfonalierm 

iid, 4 följande, *' Men under alt detta, hvilken 

Rysning betager vSra Rörelfer; det Folk, fom föie- 
lyft andra uti Trohet och Nit för £ina Konungar, 
ba^framfödt inom lina Gränfor de Mifsfofler, fom 
-vållat des Olycka. Vid Guftaf Adolfs, vid OiW den * 
Tolftes y vid Qiftaf den Trc^/Vx Graf var, ' Ikola då 
fruktan och Fafa för Förebraelfer nedflå det Fol- 
kets Ögon. til Jorden, fom mera än något annat, 
, haft at tacka Himmelen för , Store Konungar'*. — 
Miin JImföre denna Upgift, fluten utur en Kännares, 
utur en Archiverne nära Herres Penne, med hvädhär 
uti detta Arbete ockfå föga annat än blott blifvit v idrördt. ja / Sv. Årchivumj 

Hartil vil man foga hvad fom flutit utar 
en annan Penna, rörande den nu/f»:^ timade 
Konunga-^flrdndrin^en uti vårt Rike, få lydan- 
de: "--Af detta förrädi/ka Skott afled fedan 
på Stockholms Slott d, 29 följande Martii dea 
npfyftafte och tillika den ådelmodigade af var 
Tids Regenter, den Stårfte^ den Bäfle Konungi 
fom fedan Guftaf Adolfs Tid fetat.på Sveriges 
• Throp. Han hade då upnåt en Ålder af 46 
år, och regerat 8ti 21 år. Hela hans Regering 
Mlkar hans^of, vår kan/ke oerfätteliga Föf« 
luft. Svenlka Folkets Sorg är få alman, fi 
•rättmätig, fo^n des Trohet v^arit utan. Gräns, 
verkelig, ofvikefig. Sit Rike lämnade Guftaf 
uti Fred, ytterligare befäftad genom Förband; 
ech af lans Stat^klokhet, hans verkfamma 
Snille, väntade fig Europa juft nu en Medlare, 
en Grbndläggare til en vis och rättmätig Sty-- 
relfe uti de Länder, fonr fedan magra år finna 
fin Sjelfftändighet vedervågad, fit invärtes 
Lugn ftördt,'fine Throner. vacklande, alla Bor- 
gerliga Olyckor hardt nära et för alla Samhäl- 
len vådeligt Utbrott. Sådan var denMonarch, 
fom iFallit, genom et det vederftyggeligafte 
Mifsöde, fom blifvit genom en Nidings förfä- 
teliga Hand ryckt ifrån fit Rike, ifrån Norden, 
ifrån Europa. — Under fin Sjokdom beredde 
den äfven uti Framtiden djupt infeende Konun- 
gen Styrelfen af fit Rike efter des Död f •och 
ännu famma Dag, fom Hans^Majrt om För- 
middagen afled, utropades Middagstiden Deg 
Herr Son, Kron-Prinfen, fåfom GUSTAF IV 
ADOLPH, til Sveriges Konung; men fåfom 
Hans Maj:t, varandes född den 1! NoV. I779> 
ännu är Minderårig, hade Högflfah Hans Majrr, 

oci AndrA Bandet. 31 

uti fit Teflamente, antagit och tilförordnaf fm 
äldre H^rr Broder, Hans Kongl. Wöghet, Her- 
tig Carl af Södermanland, ti\ enfitm^Fårvyn^ 
dåre under Konungens Minderårighet j hvilken 
dock uphörer enär Hans Maj:t upnåt fina 
Aderton Ar. Således i^yrer nu förenämnde 
Hertig, -med al KongK Magt^och Myndighet, 
Riket; af hvars Vishet, Rättrådighet ochHjelte- 
mod, det eljeft mer än olyckfiga Sverige nu 
förväntar, fig det Lugn och den wSällhet, fqm 
endaft kunna göra vår Förluft drägelig. Her^ 
tige72;:F örmynaaren är född den 7 Oft. 1748, 
en Herre,' hvars Namn förut , fåfonr) en Hjeltés, 
lyfer af en odödelig Lager, hvars Minne blifver 
pfs ändå kärare, fåfom Rikets och Konungens 
JKdrjoman^ medelft en ' Styrelfe, fom redan 
tzJ vunnit fig atman Vördnad, alman Lydnad, 
almän Kärlek. Gud bevare förden/kuU detta 
för Sverige få dyrbara Lif! och unne Svenska 
Folket den oikattbara Glädjen, at få ert dag 
belefva Styrelfen, owfi^^f/Wf flyttad utur- Carlfi 
uti Guftaf Adolfs Händer, uti en ung Konungs 
Hand, fora redan, genom fit Tänkefätt och fi- 
na Dygder, berättigar fig til alla fina Under- 
fåtares Hfertan, hvilka ijelfkrafde ifrån den 
ena Rikets Gräns til den andra fvurit Honom 
den obrotriligafte Trohet, med al den Sanning» 
och Trofafthet, fom gör at Konungen ock en- 
daft bygger fin Throns Säkerhet på fit Folks 
Kärlek; haf vandes Kon. Gustaf IV genaft 
antagit det få oförlikneligea både^fanna och 
nyttiga Valfpråket: Gud och Folket. 

( Slutet c. a. g, ) . 

NYA. }2 ' Sv. Archivum; Bandet 2. 
NYASTE HÄNDELSER. 

Dödsfall. «;. Conr. von Sc6uft%, Capitaine famt Ridda- 
re at Kgl. Svärds-Orden och Kgl. Franf. Orden 
Pour le Merite Militaire, dog den 2f April 
förl. år uti Sundswalt^ famt uti des öyrde år t)- 

Hr Pehr Q. von Wiljkikan^ Öfverfte-Liéu- 
tenant och Ridd. af Kgl, Svärds-Orden, dog 
den 4 Maji förl. år på Kongsbro i Öftergotl^ 
land, famt uti.dés 73:dje är. 

Majoren vid Kongl. Fortificatipnen, Hr 
Albr. Wadman^ dog derl 7 Jun. förledet år uti 
Cuopio^ i des 43:dje år. 

HrProftep M. Dav. IFiJegren^ Kyrkoher-' 
de i Ryfihy och Tutaryd uti Småland famt Kro- 
nobergs Län, dog den 9 Jan. på des Präfte« 
gård uti fit fQrde år. * Rattejlser 

Uti Svcnlka Archivum 
Fårfla Bandet. 
Sid. 4189 rad. 30; lä$: befria Luciani Bok: - <- 

Andra Bandet* • 

St, i; fid. 14, rad. 29; läs: (Forträfning e. a. g.) 

•t) H^n hade biviftat förra Finika Kriget ^ ocf^fedan, 
tjenande vid Regementet Roy al Suéde i Frankrike, 
Fälttågen under Grefven af Saxen åren 1747 och 174S9 
fatnt Sju-äriga Kriget i TyJkland. Se om honom vi* 
dåre uti Inrike*» Tidningarne för 1791, N:o 38. 

STOCKHOLM. 

Förfta gången uplagt d. 8»Jun. 1792* 

Tryckt ånyo hös Johan 'Pehr Lindh^ 
Den 30 Nov. 1793, . SVENSKA \ , 

AR C H I V U ål Ai4DRA Bakdet; Tredje .Stycket. öandlingar; 

Berättelse om Kohgl ,Sven/l^a A?n* 
bajfaden til Käjfaren a t Marocco, Mö» 
hamtfied Etyazid; år 1791 *)• 

Sfdan Sultan Mobamffied Élyä^id fSrrtyät Fted 
och Vän/kap med alla de Euiöpei/ka Hof ^ 
fora vid des äntrade til Regeringert, är 17903 
Voro i Förbund med Mäcocco **^j våiitadebart 

• ftied Otålighet at fS emottaga Ambafladeuf e^ 
ifrån Xine refp» JBundsfSrvartter '^ och Prefcntef 
iåfom Vånikaps-bevi« at ftadga Freden* 

. Kon. Gustaf III af Sverige vnr genaft 
ömtånkt at, medelil Fr4koflighet i anféende til ' 
Kåjfarea af Marocco*, förfäkra SVen/ka Flaggan 

C ert 

* *) Upfett cell béniget meddelad af Hr - i -, fom varit 

närvarande vid denni^ BefkiCkning^ cch årnaf med- 
dela det Svcnlka Alniänna en trykt Uriderrättcire onl 
MarocCD , författad til följe af den Kännedom, fom baii 
under någre års viftande därftådes inhämtat om dett* 
Land, des Hof och Fulkflagi Sedan man Wfit dtnna 

. Beråttelfe, hugfålleS ock ofelbart hvar och en, at 
fä* af i^ kunnig och vitter Hand emottaga detta 
Arbete« 

f^y Efter Landets eget SprSk och Uttal * lieter det Afn. 
ruec§s; äfven fom Tangier kallas för 'lanjtbai Tetu. 
an för Tttauarif \AXtxht för tårofibi och Glftttil 
för Sutai . • 34 Sw ArchivuHJ 

en lika Såkerhet i Medelhafvet, fom liati me*- 
delfi *Mod och Ifapperbet ftadgat des Anfeende 
i *Öfterfjfin. Konungen ffirordnade fördenfkull 
en Ambaflade til Marocco , och i Nåder updrog 
Ötverflen vid Arméens Flotta , ' Riddaren med 
Stora Korfet af Kongl. Svårds '• Orden famt af . 
KgK Franf. Orden Pour le Merite Militaire, Hr 
Måns von Rofeyjftein , af lyckdnika Mohammed 
Elyarid på Maroccan/ke Thronen och 6fver- 

' låmna de ifrån Konungen, des Bondsfdrvant, fa- 

fom Vänskaps* bevis, tilåmnade Skånker. -— 

. Kongl. Öl fogs -Fregatten jPi?//o»^. blef til deii 

~ ändan utrufiad^ och ^6rd utaf Majoren vid Ar* 
méetis Flotta, Riddaren af KgL Svärds* Orden 
famt af Kongl. Franlka Orden .Pour Fe Me^rite 
Militaire, Hr Arved Virgin\ famt affeglade 
•ifrån <35riieborg d. 8 Jönii fiflledet år, och ef- 
ter en gan/ka lycklig Refa ankrade i TangierS'^ 
Ray den 30 därpå KljaÄde. Sedan Fregatten 
och Fåflningen hälfat hvarandra med 16 Skott 
bvardera ,• blef Hr Ofverften von Rofenftein ut- 
af Kongl. Svenfke General -Confuln Hr Pebf 
ff^ijk genaft om Bord opvagtadj men ufider'' 
rättad om Kåjfarens Belägenhet, fom i aqfeen- 

, de til inrikes Oroligheter var den Tiden ganfka , 
vådelig, fann han icke rådeligt at fjelf och med * 
Prefenteme gS 1 Land. Elyazids Öde borde 
afvagtas; och fedan Hr* Ambafladeoren genom 
en Offifer låtit complimentera Goavernearen Tar 
Fenms^ och blifvit om Bord af des Ut/kickade 
välkomnad, afgick Fregatten d. 2 Julii til (7/^ 
braltar* • • 

Emedlerjtid hade Sakerna i Marocco tagit 

en f6f KSjfaren lyckelig vändning, hvartit hans 

Grymhet mera ån hans Vishet bidragit, och 

. • . Bellona And&a Bamdbt. 3f 

Eelfdfiä återkom öch ankrad^ vid Tangier den 
11 i famma mSnad» De Käjfären. ämnade * 
Skänker transporterades följande dagar i Land^ 
och Hr Aitibflfladeuren, åtföljd af Qellonas hela . 
Of ficersXorps ^ och under lkjä|ande och dag** 
gande ifrån Fregatten och Staden^ gjorde en 
faSgtidelfg Landfligning den 17 dårpå följande» 
Så vål GouVerneureii med fine Moriflce-Cavail-* 
lerer fooi alle i Tangier refiderande £aropeilke 
Confuler voro den Kongl. Sven/ke Ambaiiadeti* 
teo på Sbanden til mötes $ öch under et häf-^ 
tigt buller af Stadfens Truitimor och Pipor för- 
des han i en llags ProceiTion til KöngK Sven(ka 
Hotelet, er gammalt Qplagadt Jude • bus^ men 
på förnåmftå Gatan beläget. En på Mori/kt 
vis vål utfirad Haft hade Gouverneuren låtit på . 
Stranden til Hr Ambafladeurens tjenft framföra) 
men då hela den MaroccaAflce Corps Diploma^^ 
tique var til fots^ ville Hr AmbaiTadeuren icke 
enfam göra fit Intrade til häit. Denne affadlad 
och i fit naturliga tilftåiid blef Hr Ambafladeu» 
ten famma dag förärad, och Gouverneuren trod* 
ée därmedelfl hafva förbundit fig hela Sverigeft 
Rike. Bellona näftan öde och tom» fedan hen» 
nes Gull^ Silfver, Metaller och ädla Stenar m» 
fn. blifvit f&r den Maroccanfke Käjfarens räk» 
ning til Tan^gier transporterade, lyfte Ankar d« 
18 Julii och fiyrde (in Kofa åt LivornOy at däf 
intaga råa Stenar, ohuggen Marmor, ämnadd 
at föreviga deras Minne, fom gjort fig af Fä« 
derneslandet vål förtjente. 

MohammedElyaxid, underrättad 01^ *S Ven* 

.Ike Ambafladeurens ankomft^ hade ikickat en 

af (\ne mäft.anfedde^Hofmän^ fin Fadel^ den 

aflidoe Kijjfarens Svåger, Mooammed Smn^ at 

^ Cä ben€* 3(5 Sv. Aechivum; 

benevetiter) Hr AmbaCTadearen, at vara honom 
under Refan följagtig och för des Säkerhet . 
famt Underhåll anivarig. Refan företogs den 
24 Julih Hr Ambafladeurens Suite befiod af 
tvänne Cavalierery Lieatenanterne vid Arméeos 
Flotta, Hnrne* BJdrfie ocji If^ennerquift ^ utaf 
Hr General-Confulen ff^ijk^ Confulad.Secrete- 
raren Hr Olof Agnll famt Skepps -DbAorn Hr 
Scbedvin^ 'En Pol& Grefve Potocky^ fom med 
fior Upmärkfamhet genomvandrat näftan hela 
£uropay Egyp^eif och en, del af Barbariet *), 
hade i deffa dagar ifrån Gibraltar 6fver Tetaaa 
anlåndt ti\ Tangier. Efter des ankomft til 
Tetoan hade Gouverneurcn ddrfi^des underrät- 
tat Kåjiaren^ äten förnäm Refande ifrån et' 
aldeles okåndt Rike dit anlåndt, och begärde 
få upvagta Käjfaren. Hans Svar innehöll, at 
om den okände Refandes Nation vore i Mifs- 
förftånd med Sultan i Stambol, det är, med 
Käjfaren i Confiantinopel, borde han.oförtöf- 
vat begifva fig ur Landet; men vore famma 
Nation i Förbund och Vän(kap med Storher- 
ren, finge den Refande komma up til Maroc- 
canfl^e Hofvet, och Gouverneuren hade då at 
Jämna honom tilfäckelig Efcorte och beförja om 
des FÖTplågning under Refanj Til följe häraf 
hade*Grefve Potocky ankommit til Tangier, 
förenade fig med Sven/ke Ambafladeuren , och 
deras Militarilke Betäckning utgjorde 2f o Ryt- 
tare 
♦) Denne Grefve Potocky it en af vår Tidfi vittrafte 
Herrar, omkring gp år, tjenar vid Forlificationen 
' och är tillika Maithefer.Riddafe. Vid nävar. Rik sda- 
, genlr han Landbåd och har erbudit fig, at på fin 
BelJl)ftna^ hålla Konungeri^et Compagnie Minerar* 
tilhanda. HaB^ har utgifVit et Arbete om gamla Str- 
matie» och fin Refa til figypten^ Utfffvarcn. 1 Ande A Banixbt* 37 

tare. Gouvernearen Tai^ Ferniis och* iamteJigo 
Confulerne voro Hr Ambafladeuren til förfta 
Nattlågrdt nära vid Staden följagtige; Uvarjåm* 
ie en Kongl. Daiifk AmbaiTadeor til Marocco^ 
GeneraU adjutanten Léwenårn^ fom'i deffa da-*: 
gar kommit ifrån Kåjfaren^ gj^^^^ med fit 
^ätfkap den^ Svenike Ambafladeurens Uttåg w 
frän Tangier ån meta iyiande« Reian iortfat* 
tes de följande dagar ^ Vanligen ifrån ki. i til^ 
II f. m. och ifrån 4. til 7 e. m. 6fver vågar ,- 
dår ofta bbtt en Haft i bredd och mke utaa* 
äfventyr för Ryttaren kunde framkomma. -Vid 
alla Städer, 'fom pafferade», blef Hr Ännbafla^- , 
-deofen {saluterad med Canoners loITanda ochr 
complimebterades utaf Gopverneare^, fom nled' 
en (torre eller mindre Tropp Ryttare anfibåideu 
Krutrånning emot Hr »Ambafladearens.Eicotte. 
£n få kallad Krutranmng ' heitkt dårati, .at 
I^ttar^ partie^yis utaf begge Partierne i ftråc«M 
kände ;gaiopp och under fvångningar med Gg* 
våren affkjuta dem emot h varandra. De åda-« 
galågga dårvid mycken färdighet; men en. vid 
fådane Höfligheter oyan Européer hifaar vid 
föreftållningen af Olyckor, fom ältid åfventy-» 
ras, ofta intråflfa. Ing^n kunde likvål vid des* 
fa tilfålbn klaga öfver mifslyckade Nöjen eller 
olycklige Hedersbe visningar; och detta var et 
god^ Omen för Hr Ambafladeuren. 

Den 31 Julii inträffade Hr Ambafladeuren 
uti ^alé^ där Käjfiaren behagat utfåtta Audien- 
cen. Intåget beledfagades utaf någre I090:de 
Männilkor,^ och en Aags ordning iagttogsj 
men fianken utaf Häftar och Kameler näråfia 
förvandling hade få när under ijelfva Stadsmu- 
ten förqvl[t heia Ambaffaden^ fom hittil^ uti 

€ 3 et 38 Sv, AicHivuMj ' , 

et ^^de men ^ppet l^and andåM friflc Laft 
KrutrAk ifräa de faluterande Canoner i Rabat 
och Sali^ tvinne Stader, föm en Strim atikil« 
jer, gjorde^ data ti en behageii2 brytning, ^öch 
en *(kriande*Mufik i Öfrigt förvillade Lukt, Oron 
och aila Sinnen. Franfke Confuln, Hr Murti fom 
enfam Chriflan refiderar i Salé, var den ende^ 
fom med Europeilk och liflig Glädje emottog 
fme ankbmmande. Verldsdelsmån. Strömen 6f« ^ 
. verfors uti' en Kåjferlig Slup, dår begge Stå* 
dearnes QoQverneurer och högre Åmbetsmin up- 
'Vagtstde, och fom ftyrdes af en Con tre -Amiral, 
hvilken i många ^r lotfat fram* och tilbaka^ 
men uilder högt Vatn vid Ebb och Flod knap« 
paft fanA ^egelledeq emellan Sandbankame, 
Stranden i ömfe frdor var betåkt med Åikä« 
dåre aC det Könet, fom i Europa kallas det 
Vackraj men fjelfva fä betåckta^ at deraa 
Ögon voro ofynlige^ och en halfblind Aftrononi 
fkulte med. mindre Möda upticka Jungfruns 
Cpnfidlation- på Himmeten, ån de måfi genom« 
tirjngande Ögon kunde upföka de(la Morinnors 
bortgåmda Behagiigheier* Hr Ambafladeuren 
med fin Suite logerades uti .et fiort Jude. hus, 
utan Fönfier^ utan Husgeråd} meu des medför* 
de Sängar , Stoisar och Bord gjorde et öde Hus 
foartbeboellgt. Den PoUke Grefven bodde hos 
Fran/ke Conkrtn. De hade uti Alexandria jgjort 
bekantAcap, och med nöje nu igenkånde hvar* 
andra. ^ 

Pen 2 Aug. blef Hr Ambafladeuren ve» 
derbörligen underråttad, at Kåjfareit famma da^ 
borde intråffa uti Salé, och ville vid ankomften 
utan för Staden gifva förjfta Audiencen.* Pre- 
fenter och alt var i ordning , och Hr Ambafla- 

deureo Andjia Bandit. 39 

lieuren afvagtade vid Middagstiden Käjfaren å 
anviR ftålle. Han var redan i aflågfe antågan- 
de 5 följd af nigre loooede man Ryttare, och 
i fiark ritt nalkades de EoropeifRe begärlige 
Föremålen. Caoonerne i de 2:ne nSmnde når- 
grlnfande Stlder^ Salé och Rabåt^ upfylte Luf«> 
ten med R6k och Dunder, under det Judarne 
upfylde Kåjfarens Oron nied Kqnung Davids 
Pfalmer på Hebråiflca , Morerne med, et Ara- 
biikt Lejve vär Kung! och alla Q vinfolk, på 
/käligt afftånd, med fina ^enomtirångande Glå* 
dje-fkri. Käjfaren fiadnade p^ nåra |iåll, och 
han^ Krigsfolk efter höge Ordres beneventerade 
Hr Ambadadeuren med 3;ne Kådje-falfvor, 
hvilke befvarades af Städernes Garnifoner och 
Hr Ambafladeurens Efcorte, bakom Hr Am» 
baiTadetiren upfiålde. Under vanlige bugningar 
gick Hr AmbaiTadeuren fram, och ftadnad^ nå*» 
gre fieg ifråft KåjCaren, til haft rikt equip&rac!. 
Med flere gånger uprepade Bono Ba0dor 
Smd^^^ öpnade Käjfaren Audiencen. Han 
var klädd i. Purpar »Sammet, borderadt med 
Gull^ och omgifven af fm ftpra Vakt, beftå- 
ende af en Svärd-^dragare , en Parafoll^bärare, 

'tvånhe Flug- jägare, någre Pikenerare famt 
Mulketerare, hvilke närmaft omknng Kåjfarens 
Perfon utgöra des Lifvakt, och af hvilka$ Va- 

;pen han ofta betjenar fig at, efter Godtycko, 
afhända fina Slafvar Lifvet. Hr Ambaffadeuren 
höll til K^aren et vackert och afpaffadt Tal 
pä Franfydtai hyilket utaf Käjfiuens Se^rete- 

G 4 * rare 

'>) Bono betyder en ftrdtles yinltg HilsniDg, tom en 
Maroccan gflf en Chriften,* Man kunde tyda' 1 ela 
Håkningen (Mede*8: Mjfchn vålkfnmatn min H^rr Atn- 
tåjfidiur ifirin Svmgt^ 40 Sv. Archivumj ' , 

rare vid Europei/ka Departementet, ClÉappe^ 
Chriften och Genuefare til hårkomften, på A- 
rabilka genaft tolkades. Kåjfaren i fit Svar- för- 
klarade fin fynnerliga »Agtning och Vänfltap för 
Sultan Guflaf^ hvars Krigsbedrifter och SegraF 
^fver de Rått*trognes fiende han med Glådje 
pxrh . Förundran hört omtalas } han emottog med 
Erkånfla de Bevis af Tilgifvenhet^ fora Goftaf 
Jämnade honom j han bekräftade den med Gen, 
Confuln redan förnyade Freden*, och iofvade alt 
til Guftafs, Nöjej. Grefve Potocky medförde (är-- 
flcilde P/efenter', och prefenterades-, äfven fom 
Hr Ambaffadeurens Suite, utaf AmbaiTadens Le- 
dare och Anförare Mohammed Swin, Kåjfaren 
uprepade Bono åt alle, och lofvade Grefve Po- 
tocky, at med Tilfredsftållelfe fårefa ur Landet 
igen: och at få refa ur Landet igen, år yerke-* 
iigen den Refandes ftörlta Tilfredsftållelfe. 

Efter fäledes vål flutad Aiidience tpg Hr 
• Ambaffadeuren Afträde, och Prefenr?rne låmna« 
des på .Platfén' at undergå vederbörlig Graiilk- 
ning. Hr Ambaffadeuren återkommen i (it 
Judilka Hotel, intog Middag pä Chnfteligt 
vis; och Sål/kapet var juft fyflelfatt at dricka 
Kåjfar^ns Skål, i Glädje öfver.en vål börjad 
Underhandling, då Hr Swin jåmte.en annan 
betydlig Hofman begårde få tala me^ Hr Am- 
baffadecfen. En ftor del af Prefenterne åter- 
följde, och de Kåjferlige Plenipotentiairer bör- 
jade tala ur en annan ton: KåjTaren, deras 
Herre behÖfde inga Guldklockor, Juveler, 
Penduler m. m/ utan önlkade deffe återikickadd 
Sakers Varde i reda Penningar. Jntet vore hit- 
Jigare, tykte defle Herrar, än et dylikt Utby- 
te, ocL Kåjfaren kunde på intet annat, fått til 
tn börjao förnöjas. De Jofvade likväl, emot 

feälig Andra Bändbt. 41 

ikålig Vedergälning) at tilfredsRålla Kåjfaren 

och öfvertala honom at vid följande Audiencen 

emottaga de återfånde Saker j men dedas Våxn 

åie j ^Ågre lOOörde R;dr,,foni Kåjfaren ofårtöf* . 

vat behöfde, vore förfta fteget i Underhandling 

gen. De ville följande dagen hafva reda Pen- 

• ningar eller rent Nej; — Denne Freds- Artikeln 

^fvervågades - - - öfvervågades * - - och bi«» 

'fölls; ty Nöden haf irigen Lag. De infunno 

lig efter Löfte j oc^ tilfredsflälde , lofvade en 

nådig. Audience följande dageit, då.de äterfän-* 

de Prefenter Ikulle med nöje emottagas. 

Således blef Hr Ambafladeurep d^ 4 Aag* 
tilfagd at åter infinna, fig til Samtal med Käj** . 
faren 9 dår han xitgm Staden bodde uti et Pa^ 
lais, fom. afledne Kåjfaren han^ Fader hade 
npbygdt och dår han blifviÉ beprafven. Före 
Audiencen infördes Hr Ambadadeuren uti et 
nåra beläget Kåjferligt Vagnslider/ och iågna* 
des mod CafFe, hvilket Swin ferverade *), 
Hr Ambafladeuren tilfades ^ at Käjfaren nu v^r 
til hån, ach han fördes til i\udieiice-ftål]et utaf 
den vanlige Swin. Dyrbara Prefenter å den ena 
fidan och Bono, Bono! å den andra, äro vid ^ 
deffä Audiencef låfom Or4 och Lölen i eft 
Garnifon. Kåjfaren förfmådde nu ingen ting, 
var nådig pch uprepade alt hrad han förra gSn« 
gen fagt, til Hr Apibafladeurens tilfredsflållelfe^ 
Han lofvade at i tarficbe^ di( han nu ämnade' 
. • C 5 fig 

' *) hge Vagnar och intet flags Akredikap nyttja^ i pt 
Land 9 dår inge planerade V Igår finnas; men gamle 
Kijfaren^ dennes Företrädare, hade utaf Konungen! 
Ängland bel^ommit et par låtta Vagnar, dem hatn 
nytjade i iine Trägärdar^ ^agen af Qvmfqtk oth 
köpingar, ^ - 42 Sv. Archiv^um; 

• 

fig och dår Hr AmbafTadeureh efter nårtmre 
tilfägelfe hade at' infinna fig, ikulle Under* 
•handlingen foiibordas och Svar til Konungen 
expedieras. * Tvånne Håfiar ankommb famma 
dag ifrin I^ohammed Elyaxidj> en til Konon* 
gen och en för des Ambafladeqr, - PoI(ke 
Grefven och Hr Ambafladeurens Suite iingo 
nådigt L&fte om hvar fin Haft til /kinks, in* 
nan Afrefan. Men fä 4räl. dagarne emeUao 
defla Audiencer ibm de. påföljande var Hr 
AmbaCIadeufen oaf brutet öfverlupen af Priniar, 
Miniftrar, Hofmån^ 0/Hcerare och Skrifvare; 
alle Tiggare och oförikämde Tiggare. Den 
enda Clafs af Ämbetsman, föm icke betjenar 
fig af de prejande Tilfålien, hvilka Europeiflu 
Belkickniogaroe erbjuda , är ' Pråfterikapet 5 det 
véricligen vördige Pråfterlkapett Orfaken til en 
få ovanlig föriakelfe af dem, fom i almånhet 
äro berättigade til Tionde af alla Gåfvor och 
Håfvor, måfte ligga uti et förvändt Nit eller en 
illa fdrftådd Tolerance, hvilken uti det uplyfla 
Europa anfer alt.godt Mynt lika fa brukbart 
på Jorden > ibm alla fromma Själar å#b gingbare 

• j Himmelen. Men ibland dcffe Tiggare finnas 
de, fom äro mer «eUer mindre berättigade och 
privilegierade* Minifli'ar,å Ämbiets-yägnar^ taxe« 
ra de Europeilke SSndebudenr; meii Hof-Herrar 

, , och dylike Vederbörande, under förebårande 
af Favoritflcap Qch . vifla Ögonblick, då de på- 
fiå fig kunna alting^ uträtta,' ^öra fl| bos fram- 
mande Belkickningar- liksi £1 extra nöd väldige 
fom f6rhatelige. Utom de bdgre Ämbetsmän 
infinna fig oräknelige Cmärre, men alla mfd 
lika grofva PåfiåendeQ. Räjjterlige Hof-Såiig^ 
' Sädwe^ Kudd^Läggare^ Ljas«Bevjurare, The- 

Makare^ Andka Bandpt. 43^ 

Makair^» Caffe-Kolcare, KÄk.Måftare^ Ko.Vak^ 
tare, til och med ^ Hpf- Bödlar och Caftrater, 
ehora en AmbafTadeurs alla Lemmar åro helige^ 
^eif en Perfooa publicaj alle deflfo och oBegru 
peligen flere utaf Kåjferlige Hof*Staten gdra 
(ig angilågnp och fruktaosvårde.^ hvar på fit 
vi&r Förgåfves iRvånder man fig icke äga råt- 
tighet eller tirftjind at AAfa med Penmnga^; %t 
en ingången och ftå^de Fred icke bår köpas; 
at den grundar tig på Agtning och Vånlkap de 
Regerande emellan, icke på lågt, IntereiTe eller 
Nödvåridighet ; at Skånker åro frivillige; at 
Tjenfier belAnas, och få vidare* 'På alla defla 
Sanningar fvaras kort: ^iMin Herre (kickar in- sen 'Ambailiådeur til din. Herre at begåra Fred; 
do ji^. fördcnlkoll koikimen til, honom; kan du 
^ick^^jjigå i h^d han fkåligen begår, få*får, da tefa med oförrlttadt, kanike illa utrittadt 
Ärende hem i:gen^^ Sådane Inkall möta alla 
Earopeiike Ambafladeorer til Marocco; fådane 
mötte ock den SvenlKe. Utoni Hr Ofverfte 
Rofenfieins Skicklighet och Årfarenhet, hvilken 
eia andra refarf detta granlaga Ärendet blifvit 
anförtrodti hade Sakerna ifrån början tagit en 
förtviflad «ller alt fÖr dyrbar Stållning. Ibland 
fiere Befvårligheter i. Salé föreföll åfven w iå 
kallad Siroc^vinäy hvilken en£am år i ftånd at 
f>låga ,och. oro^ den måft forglöfa Månnilka. 
Såfom Imman af kokhett Vatn' har den en 
qvåfvande Värma; och med Anfigtét våndt åt 
denna firömmande Flåckten^ kånner man en liten 
förfmak af den brinnande A%rtinden* Sinnets 
inunterhét och Nervernas fpånilighet förfvinna, 
jodi man år fåfpm efter let omåtttigt N|iitand<? 
betiageo. Denna Viqdeo ifrån Afiicas j^rånnan^ 44 Sv. Archivum; 

de Ödemarker råckte nägrsi dagar, och då vo-^ 
ro alia Gluggar eller Fönfterhål och Ddrrar åt 
Syd-oft tilflatne. Morerne, ehuru vane vid 
SiroS- vindame 9 kanna fig efter få Ognablick 
lika få afmattade fom efter en firångt iagttagen 
Ramadan elle» Faft-mänad om Sonnmaren. Käj- 
laten var ftadd på Refa vid detta Tilfället, 
inei^hade genaft låtit Upflå fin« Tålt och häm- 
tade Vederqvickelfe Nordan-efter. 

Den 7 Aug. ankommo Kåjfarens Upbrotts- 
Ordres, och Rjefan från Sala företogs; Stdrre 
Strdmar pafTeras på Båtar, fåfom redan fagt årj 
de tnindre ^afleras medelil ^vadtfndej, men deflé 
åro på flera fiållen och vid vifTa Årstider iä 
djupa och håftiga, at båd^ Folk och Kreatoc 
Idpa fara at gå förlorade. Det var icl^^atan 
mycken förfigtighet at alle Saker, och ^|^ag« 
nu, den torraile Årstiden, kunde bårgas. Hr 
Ambafladeureh intråfTade den 13 Aug. uti Z#» 
rache^ och hade följande da^en en Audience, 
dår Kåjfaren förnyade gamla Löften, -jbch för- 
fåkrade, at et iluteligt och nöjagtiet Svar jåm* 
te Bref til Konungen /KuHe efter få daear e9 
pedieras ifrån Tangier, dit Kåjfaren oföraröj^U«» 
gen måfte begifva fig. Utom vanlige Hof- 
Herrar, fom anffigo fig beråttigade til Prefei»- 
ter, h varje gång Kåjfaren vid en tom Aodietu 
ce uprepat Bono, infann fig^ nu heki S^i* 
Staten at emottaga. betalning för de Håftar, 
fom Kåjfaren behagat /kån^ Pol/ke Grefven 
och Hr Ambafladeurens Suite» Man hade tagit 
dem ifrån Bönder, utan urval j ockfå voro de 
til anfeende låfom gemena^ Skjuts -etler Akar- 
håftarj men- Hrar Stallmåilare förfåkrade, ^ 
lie voro rara Kreatur af g^mnuil Anbilk Raoe, Amd$a Bandet, 4f 

och l>cgårde Dxick^penoingar i proportion^ — . 
Före Audiencen/ fom gafs i et muradt .B)al;te<* 
tie otom Staden, låt Kåjfaren med Påkar Aä 
en Karl at Blod gick ut ur NSfa, Mun och 
Öron^ och han halfdäd (lapades däf ifrån. Han$ 
Brott var at hafva difpaterat nigre *sindre Mo<* 
rer den Förmånen at hålla Hr Ambafladeurens 
Haft, hvilket Kåjfaren blifvit varfe. Således 
fåg mån i Africa det Europeilka Ordfpråket 
{annzsi^^t fmd Skd/pgar firaffas; men Kåjfaren 
ål/kade denna gången Ordning, och ville i Nå* , 
der bibehåll^ (in Hof-Betjening vid alla MinU 
fteriella Sportlar» En Käjfarens Bror , ung odl 
vacker Prins, MuJey O^rflr *) , 'behagade en dag 
åta Middag hos Hr AmbafTadeuren, 4å han 
likvål mindre åt ån drack*. Ovan vid Prufvans 
Saft 1 Vinglas iörfattes han fnart i famma tiU 
flånd, fom Fadren til Loths Döttrar. Han 
blef kär 43 ti en gammal Chriftendoms * Syfter ^ 
fom Hr AmbafTa^eur^n budit til fit Bord. Hon 
var Moder tU en Rinegada^ fom Prinfens Fat 
vptagit ibland finz fyra ordinarie Gemåler, och 
med en liten Penfion nu bodde hos en dhrjReii 
Handlande i Staden. Långt ifrån at vara 9 

8 rym, hatie Prinfen et godt Olfmne; han äl« 
ude, fof och vaknade munter.* Sådané Egen*» 
ikaper på Thronen kunde i Barbariet tilAcapa 
en gyllene Tid. Ehuru Prinfert under Målti- 
*den icke åt mycket, iå .fmakade han likvåi 
på alt, Qch höll Tig i fynnerhet til Senapen^ , 
men mindre för fig f jelf än för fit Säilkap* 
Han/inkaliade en Cavalier i fänder*, och dä 
defle med glup/kt gapande Munnar emottogo 
hvad Prinfen räcktdi dem, firax färdige ^at gifva 

ftlC 

^X Det^ år PriBS Omar, ty Mul^ betyder Prins. 46 Sv. Archiv.um; 

vAt tilbaka, kånde ban et innerligt N&je. Jd 
värre defle grimacerade^ de$ mera flcrattsra* 
Prinfen, fom nödgade dem neidfvålja hela Mat^ 
jkeden full. De .futo därefter, tio k tolf til 
antalet^ på Gllfvet omkring' Bordet^ och fdr* 
tärde h vad' man gaf dem. . Ibland deflfe var 
Käjfarens Kiflar^Aga^ eller Caftrat- Chef ^ den 
fulafte Figar, fom kan förbfiärtis: och^' i dab« 
belt affeende^ et kraftigt Antidot f6r Kärlek« 
'Prinfen gaf honottt litet Senap, men mycket 
Vin, tit äfventyra för at .bereda fig inträde i 
Räjiarens Harem; men de g]6mde Venus odi 
fomnade tilfammans i Bacchi Sk6te. Såfom en 
tar Håndelfe torde förtjena anmärkas, ät tvJh- 
ift Morinnor^ fArnäma Damer, gjorde Hr Am« 
bafladeoren el Befök, och vifade AnGgte mot 
Anfigte* Deras Älder ^ Anfeende och fiadgade 
Caraétere gjorde här' et Undantag i Landets be« 
liga Lag: at *Qvinfolk icke viiar bltfttadt An« 
figte« De hade fordom haft upfeende öf^er af- 
ledne Käjfarens Mufeum, och filedet varit en 
fort öfver - Hofmäflarinnor. De lyckönikade 
Hr Ambafltadeuren til hans FArehafvande^ och 
emottogo nfigre Riksdaler fdr fieföket. Herr 
Ambåfladearen bodde 1 Larache hos den nämn-* 
de Chriftne Handlanden , emedan det Mori/ka 
Hos, fom Räj&ren litit . anvida^ icke kände 
bebo8# 

(Slotet e* •* gO A^' Andila Bandet. 4jr 

Antekning t)m ^e Syenflce Kostun. 
G ARiiES .Tilnafftn t med ' deras mot- 
f varande Ca^<Sleres-ärag, . //ri» ocb 
med KoQung Guftaf I. Slutet *). 

Man torde få hår til^flut anföra defle Regen* 
ters Valfpråk ^*), få lydande: 

Gustaf I: t>ius dat tui vuk; 4fven: Omnis Po* 
tefias a Deo^ Hans Lifen var: Gud acb Sveriges 
Allmoge^ ^ ^ 

fi kl c. XI V t Deus dat cui vutt; .eller ock: Cui vtik 

'Deuf dat. 
Johan III: Deus Protector mfier\ flUr ock: Sahator 

Mundi ffiha not^ 
SioIsmuhd: Pro jfure hf Poputo. 
G A Hl. IX: Deus Solatium meum; <fvent yehovab Sot(U 

tium meum^ '' 
Gustaf II Aootffi: Ghriå Ahtffiiåo , Suornm Rim 

fugio^ för st ivara emot; Guftavus Adolphus Svedc 

Rcx. 
Cfia]St;MA: Satvaror Mundi falva nos. Sjelf anftg 

hon (ig/ kallade fig ockfil uti dubbel Mcding : Ma* 

kelas. 
Carl X GirsTAt: In Jeh^ab fort mta^ l^e fackt. 
C AR t XI: PaSus efi Dominus ProteStor meus» . ^ 
C Al L XII: Méd Guds Hj^lf; <f?cn': Dominus Proti^or 

mens. 
Ulrica Gttot40RA: Gud mitt Hopf. 
FnBDRic 1: In Deo Spes mea^ 
Aootra FftRDRic: Salus publisa Salus mtåt, 
G v ST AF in< Fäderneslandet. 
Gustaf IV Ai^oifh: Gud ocb Eolket^ 7iU ^) Se det fdreglende uti dett;i Archiv» St 2, fxå. 31. \ 
5^) De upgifvaa merendels e/ter deras gångbara Mynt; 48 Sv. AadHivuMs Bamdey 2. 

Tillagning om v^ri Drotningar för famtAa Tidi 
Vare Konungars Drotningar, vålförfiåendes 
de, fom icke regerat, /kalle jag ockfa kunna 
tned et eller* annat Prag caraåerifef a j men vil 
hår bJott gitva Tilnathn af: den Mjdltjjuka^ den 
Täcka ^ dtti Sköna ^ åtn Modéfla^ den Håg^ 
fint a ^ den Reiitdriga^ den Dygdiga^ den 
Stråjva, den Svartfjuka^ den Omilda^ den Tif- 
Ä^tf, den Fittra o. t.y.J utan vil fjpara det 
hithörande til et tjenligare Tilfålle, och i ftäi* 
let blott här anföra, horulfedes Tre af våra £)*•» 
ke- Drotningar fjelfva fedt 7>^ Seders Regeri* 
tety famt därvid låtit fina Ögon tigtigt fucce- 
dera hvarandra: fåledeis fåg Drbtning Catharina 
Stenbock^ död i62i,"KonungGuflaf I, EricXIV, 
Johan III, Sigismund, Carl IX, och Gufiat A- 
dolfj Drotning //I?^/vi^ Eleonora^ död 171 f^ 
fåg Chriftina, Carl Guftaf, Carl XI, Carl XH, 
Ulrica Eleonora Qch Fredric I; och Lovifa Vl^. 
rica^ död 1782, ISg Fredricl^ Adol^ Fredri^i 
Guftaf III och Guftaf IV Adolf. 

Och därmed vare nog vandradt fÖr denne 
gång igenom det^ KongL Sven/kå Galeriet* — ^ 
Jag förnyar dock 'den i början gjorda Förfå« 
.kran, at endaft bäfta Ofvertygelfe, grundad pä 
flitig Granlkning, här alléftädes fört Pennan ^ 
och (aledes ikal dei^ ock altid af mig föras t 
ty til Dödsftunden /kal jag lifvas af enahanda- 
Känlla, af Tilgifvénhet för den Hiftori/ka"'Äy«- 
ningen^ och den Underfåteliga fydnaden. nt rf • 1 ■ fl • 1 1 I [ ^i^måu^ STOCKHOLM. 

Uplagt £5rfia gången *d. 20 jdn. 179^4 

Tryckt å oyö liös ^»<^. Z£TTÉRBék« 

Cen 3© Nov. t^^t' SVENSKA 

A R C H I V U M. Andra Bandet; Fjerde Stycket. HANDLINGAR. 

Beråttelsr om Kongl. Colkgii Me- 
diet Bibliothek uti Stockholm. 

m äkare-konften är ibland alla de öfriga Ve- 
.■ J tenfkaperna den, fom fili börjat vinna 
framfieg i Sverige; men ockfå den, fom på de 
fenare 30 åren gjordt dem, fora varit utmärkt 
ftora. Våra iamtida Läkare hafva et Beröm i 
Vetenlkapernas Annaler, (om gör Fäderneslan- 
det Heder, och denna Heder har dock icke 
koftat Almänheten det minfla til Veten(kapens 
Befordran* Den, fom aldrig få litet kan* 
ner Vetenskapernas förhållande fins emellan, 
vet dock at Medicinen fordrar helt fäkert det 
mafia Penninge-anderflöd , om des Idkare (kola 
komnna til en grundad Infigtj ty utom nödväa- 
digheten af Kunfkap i Språken och de flefla 
Philofophi/ka Vetenfkaper^ har Läkaren i (in en- 
kannerliga Krets et få vidlöftigt Fält at öfver- 
fara, at fällan hans egen Förmögenhet kan Ikaffa 
honom Tilfälle til en påliteiig Undervisning och 
til eh fann Kännedom af alt hvad han bör veta. 
Denna Sanning blir fnart oemotfägelig , o^m 
man påminner fig, at juft Källorna, hvarutor en 
Yngling bör hämta Infigt^i Läkare-vetenlkapen, 

D äro 50 Sv. ARCHivu>i; 

äro de d^afle-at åtkommt, få vida det är af- 
gjordt at alla til NataraUHiRorien, Anatomien, 
Chemien och Medicinen hörande Böcker äro i 
jänttföreife de dyrafte. 

Det är fåledea en icke obetydelig Fördel 
för vår Hufvudfiad, at et Bibliotbek bfifvit op- 
nadt för de Ynglingar , hviika här vifias för at 
öfva fig i Medicine och Chirurgie, och at detta 
Bibliothek äger det Förråd af Böcker i alla til 
Vetenlkapen hörande delar, åt en Yngling, 
fom bar Vilja och Underbygnad, icke faknar 
Tilfälle til Förkofran.- 

Detta Jfäedicinfka Bibliotbek^ näftan af alla 
dylika Inrätningar i Hnfvudfladen det enda, fom 
få oin/kränkt är uplåtettil alman tjenft, at det 
tvenne gånger i Veckan hålles öpet och at 
Böcker och Underrätte! fer utan Afgift kunna 
erhållas, har fin egenteliga Upkomft åf friko-- 
ftige Medhorgares Nitälfkan för Vetenlkapen 
och af den Omforg Kongl. Collegium Medicum 
haft, at i brifl af publikt Underfiöd likväl bi- 
draga til des i flånd fattande. 

Det är val fant, at Collegium äger af Stats- 
Caflan 85 R:dr ärligen til hjelp för inrättandet 
af et Bibliothek j men då af defla Medel både 
Ljus och Skrif-materialier /kula upköpas, få 
kan man lätt fluta til Öfverlfcottet för Bibliothe- 
ket. Icke defio mindre voro dels igenom Be* 
fparing , dels igenom Gofvor af Kongl. Collegii 
Medlemmar några goda Verk tilkomnes men 
aldeles intet något fådant Bokförråd» at det 
kunde kallas et Bibtiothek» ända tils en hedrad 
och vidtberömd Landsman, fordne Stats*Rådet 
och Riddaren Hr Cafien- Rånnom^ för detta 
Lif-Medicus hos Pölfke Konungen Stanislaus 

Le- A^DitA Bandei*. 51 

Lefxin/ki, (känkte fin utvalda Medicin/ka Bok- 
famling til Collegium Medicam , jämte en Sum* 
ma af 666 R:dr ^2 (s. fpec. af hvilkas förrän- 
tande inkomflJkall dragas til^ibliothekets för-» 
ko frän och vidmagthållande. Defle Böcker 
jämte alla de, fom KongL Vetenfkaps-Acade» 
tnien ej behöfde, fåfom förut befintelige i des 
Bibliothek, blefvo af Rönnow(ke Teftaraentets 
Executorelr, tvenne Hrar Seraphimer* Riddare > 
efter Gifvarens Död 1787 **) lämnade til. Kgl. 
Collegii Difpofition. 

Uenna för Veten/kapen (å nyttiga Dona- 
tioA var Kongl. Collegium forgfälligt at kunna 
göra gagnelig. Den flörfta Svårigheten var at 
finna tjenlige Rum , et Bibliothek af denna be- 
ftafienhet tilbörlige. 

Det private Hus, fom Kgl. Collegium äger 
af enlkilde » Perfoners Frikoftighet, kan knapc 
med den ytterfia Hushållning bära Koftnaden 
för publika Barnsbörds -hufet, hvilket enfamt 
häraf beror^ mycket mihdre kunde man här 
göra inrätning af et Bibliothek. Den enda ut- 
vägen fom återfiod var fåledes^ at upreparera 
några Rum i Gamla Kungshufet, hvilka jämte 
Collegii Seffions-rum redan i flera år varit ut- 
dömde. Denna Reparation har /kedt på Oolle- 
gii en/kilda Caflas bekoftnad och ehuru defTa 
Kummen äro mindre beqväma til Bibliotheks- 
rom, fä äro de likväl fådane at de kunna nytjas. 

En af Kongl. Collegii arbetsfamma Leda- 
möter, den DU afledne Afleflbren och Förfle Fält- 

D 2 Medicus 

#) Sb^tsRådet och Rid. af KongL Nordftj. Orden, Hr 
Caften Råimow dog i Stockholm den 5 Maji 1787» 
ogift och uti des 88 är: «n pS fl^e fitt välgörande 

[' Medborgare. 5J \ Sv, AHCHIVUM} 

MedicQS, Hr DoA. ErnR Diedr. Salomon^ har 
med fin oförtrotna Möda, blott af Välvilja för 
Vetenlkapen , färdeles bidragit til Bibliothekets 
i fiåndfättande och Böckernas opfläiiande^ fall 
det likväl icke under hans Förvaltning hano 
komma i det fl^ick at kunna oflfenteligen upiå- 
tas til de Läfandes tjenii. Hr Afleflbr Salomon 
hade icke allenafl författat Catalog öfver Bi- 
bliothekett utan ockfå lämnat efter fig^est band- 
Acrifven Förtekning på alle Svenfke Läkare och 
famtelige utkomne Afhandlingar til Vetenfkapen 
hörande, hvilket koUat honom mycken Möda 
och är Vetenlkapen til en betydande Nytta. % 
Ännu medan Hr AfTeffor Salomon hade 
befattningen med Bibliotheket vann det en ic- 
ke obetydelig Tilväxt igenom en frikoQig Med- 
borgares Godhet. Fadren til en aflidcn ung 
Läkare af bäiia Hopp» Lärftskrämaren här i 
Stockholm Hr £ric Gewalin^ fkänkte hela fm i 
London år 1788 afl. Sons, Medic. Doflorens, 
Hr Joh. Eric Gewalins^^)^ Samling af Böcker 

och 

•) Hr Doft. Ernft Diedric Salomon, Affeffor i Kongl. 
CoUegio Medico, Férfte Fålt-Medicus under Fälttåget 
i Finlaud och Regem. Fåltikiir vid Kongt. Lif Gardet» 
on[\ikom olyckligtvis på Hafvet^ då han i Sept. 1790 
afgick ifrån Åbo med en Poftbåt til Bomarfund uti 
Ålåndfka Skargården, for at fedan begifva (ig deii 
vanliga Vågen til Stockholm. Han var dä en Man 
uti lina bäibi år ; och år denna F6rluft få mycket 
ftorre får den Medicinlka Lårdoms - Hiftorien , 1 åfom 
han formodeligen h^de blifvit den Svenlke Låkare, 
fom fortfatt en annan Låkares, den få berömde Pro- 
feflbrens och AflefTorens, framL Hr Doft. Pei. Jon. 
Bergiif Beråttelfe om Låkare-konftens öden i Sve- 
rige ocb våre fémåmfte både Låkare, Chirurger och 
Apotiiekare; Stockh. 1758, 8« 

»*) Hr Doft. J. E. Giwalm,&siåd pä fin utrikes Refi, Andra Bandet; 53 

och Natnralier dl Collegii Bibliothek^ förme* 
rande; och änna äro federmera dit gifna åtlkiltige 
Böcker af flera Collegii Ledamiter^ få at Bok-, 
famlingen tilhopa tagen utgör en aktningsvärd 
Gofva af Enfl^ilde Perfoners Frikioftighet. 

Bibliotheket hartrenne Ram, är na fdrfedt 
med en författad General-Catalog och Gifvatnes 
Namn famt prydt med Statir- Rådet Rönnows 
Portrait och flere Naturalie-famlingar^ färdeleA 
Örter och InfeAer. Nyligen äro ockfå or Hr 
AflefToren Salomons Sterbhos des Böcker til 
Bibliotheket inköpte.* 1 brift af alt Urtderflöd 
til Lön för en Bibliothecarius, har Collegii Le« 
damoten Hr Afleitoren Sven Hedin åtagit fig 
Upfigten öfver Bibliotheket och gjort därvid den 
Förändring, at det na ifrån flutet af förledet år 
1791 varit tit ahnän tjenft uplåt^t', eller öpet 
alla Måndags och Torsdags Förttiddagar ifråa 
k\. Il til kl. t* ' ! \r Berättelse om KotigK Sven/ka A?ih 
baffaden til Kåjfarert af Marpcico ^ Mo- 
bafjwied Elyazid; år 1791,; Slutet ')• 

IVäjfaren refte d. 13 Aug. ifrån Larache^ och 
Hr Ambafladearen begaf fig därifrån den if. 
Denfamme Mohammed Swin var altid Hr Am- 
bafladooren foljagtig ^ och iämliade icke *fit och 
fina Medbrödérs interefle or Ögnafigte. Han 
gjorde na ftändige Påminnelfer onnl nödvändig* 

D 3 heten 

dog 1 London d. la Sept. 17889 och nd des 25 år: 
en ung och vitter X^ikare. • 
•) Se dec f6reg. od detta Arcbiv, B. a, St 3, fid. 46. 54 Sv. Archivum; 

heten at fndrt komma Ofverens angående Skan« 
ker och Föräringarj at Tiden var kort och 
borde väl nytjas ; at Käjfarens Ultimatom /kulle 
i Tangier bef varas. Där inträffade Hr Ambas* 
fadearen d. 17 Aug* glad, at en befvärlig Refa 
lydLeligen var - fulländad ; aiifsnöjd, at ingen 
ting i HuFvadfaken ännu blifvit uträttadt* Räj« 
faren hade pa((erat Tangier til Tetvan och 
Ceuta. Kfigslågan emellan Spanien och M^ 
rotCQ var redftn tänd, och nya Svårigheter bo< 
tade. Sven^a Ambaffadens lyckliga fullbordande* 
NU' vajr Gouverneuren i Tangier en betydande 
Iktfon. Correfpqndencen (kulle gi genom ho*. 
Bom| han var fin Herres högftbetrodde Man 
och t^ar et dödeligt hat til Sven/ka Hushåll* 
itings *Xy Rjsmptv 1 famma dagar ankrade en 
Portugl0d( ¥t^%t i l;angiers.Bay och medförde 
til Käjfareo e» Samma af f o^coo Pefos duros 
eller Span/ke R:d. Portugififke Ambafladeursn 
hade i början af innevarande år funnit Gg nöd- 
fakad at lofva dennaJSumisa för Fredens bibe* 
hållande emellan de Refpedive Magter, oagtadt 
h^iiB^ Prefenter varit .värdige en Drottning af 
Kika^ ArabjVn »tji den Oore Konung Salomon* 
Kn Dåfjijfk Axi^T^^åQxxt had^ nyligen reft där* 
itrån, öch oBerå^ferfiad en årlig Preient afiyooo 
PeÉps, ^d^öTflf Tg}ar)t. alla Vfderbörande i det 
pärmaÖe tjl,]nöj?s,^ Tar Fennis viUtt at göra 
a^ ^prnfla^ndigheter^ gällande emqt Sven/ka 
Amba0ad^qreo,,.fqm .fälldes befann fig omgif*» 
)A^O>af Barbarii^ £ldar, rädd at föra en gnida 
med fig. til ^.v;$r4ge, där ^^eoi . häftig Låga nyfs 
i^Iifvit dämpad, och fam,, ehuru på långt affiånd, 
i Medelhafvet åter jpptänd^ kunde åtminOona 
för Handels *Ske|)p blifva ganlKa äfventyrlig. 

Men Andra Bakdet. 5f 

Men Tar Fennis befann fig fjeif oförmodadt 
häftigt i en fvår E)d^ fom för nägre dagar fys- 
felfatte booom med annat än at fkaffa fin Herre 
en Fiende 9 fom fjelfve Mufuimännerne^ Segra* 
re lardt^at refpec^era. En Spanjk E^cadre af 
några och ^ fiörre och mindre Segel ankrade 
d. 29 Adg; i Tangiers-Baj ocb öpnade följande 
dagen en häftig Eld al Mörfare och Caitonec^ 
Ofäkerheten utom Stadens Marar,.ibki(id4Fien* 
der icke alienaft til Spaniorfer .utan til. alla 
Cfariftoa, hade för. de. i Tangieir bdonde Euro* 
péer blifvit ftprre än iiionk Morarne ^ där^ utom 
Spanike -Bombernas f ärrande ocb creverande, 
alt tUgick fiilla och fredfiamt. Gonverileuren 
fjelf afråddd.deChriflna at begifva- fig ur Stån- 
den, dåLde nu ankommande Bergsboer i förda 
hettan ej gjorde (kilnad på Europei/ka Nationer^ 
och han de«utom ej hade Folk tilräckligt at 
lämna til famtelige Conlulernes Betäckning. 
Hr Ambafladeuren och hela Cotpg Diplomatiqae 
förblefvo fåledea i Staden, lämnade åt et Mo« 
hamedanftt Öde. En ftark Vind liggaode på 
Landet upkom vid Middagstid, och, Spanlke 
Efcadern blef nödfakad föka.Logn under fiendt* 
Jiga Landet vid Cap Sparta^ där hvarken Eld^ 
Storm eller Vatn kunde befvära de fmärre 
Fartygen. Någre Moriflce Hus hade imedlertid 
blifvit öfver ända kaflade, och tvänne unga 
Qvinfotk,; genom iienddiga Kulor, funnit en 
ärofull Död. Flere Bomber creverade bredvid 
och omkring Svenlka-Hufet, där både Sven- 
Ikar och Polackar voro på taket neutrale Å(kådaer 
af detta lilht Krig, men blefvo endaft af upka- 
flad Jord och f ma Sten befvärade. Spaniorer^ 
pe hade Ij^al icke bjudit det flående Tangier 

D 4 aflkedj 56 Sv, Archivumj 

afdcedj Efcadern ditförvantades med fSrfla 
tjenlig Vind at otpläna des Namn ur Tid6öc- 
kerne. Käjfaren opmontrade Garoifonea til 
kraftigt Motfiind, ehuru Fäfiningeus fmåpan« 
dige Canoner icke en gång hunno -at fiäaka 
falt Vatten i Sipanlke Nutrofena Ögon. El fa* 
lida Tröft var at en SpanfkJ3omb koAade ner 
in alle de Hus den kunde rör.fiöra^ oduSolda* 
tens *Hop{>~at i Strid emot de Otrogne bana fig 
en Gertvagtil Mobamcneda väUuftige HimmeK 
Men de Gfariftne voro : icke därmed belåtne. 
Deffe jämte Judar och de Morer, hvilka icke 
deitogo i Stadens försvarande, fökt^ Skygd och 
Säkerhet under Palmer och Lagrar uti kring- 
Itp gande Trägårdar. Svenfka Belkickningen 
Jämte : Danlke och HoUändlke Confulerne '^) 
bodde uti en den Förre tilhörig flor Trägård, 
där öfver. 30 Jude-Famfll^r tiUika. hushållade , 
och lågo dels under Tält dels under öpeA Himmel. 
Mori/ke Soldater medi barthuggande Svärd vak- 
tade vid alla TilgängaT} och Evas Dötrar, de 
altid förf&ljda: Judinnorha , fäkra förSpaniorer- 
nes Bomber ox:h Morernés Våld^ mådde ibland 
Svenlkar, Dan/kar och Holländare fåfom uti 
fjelfva Paradifet i FutlkomligheteDS ' Stånds 
Som Trägården hade fri Utfigt åt -Sfon och 
Spanlka Ruflerna, blef under förevändning, at 
icke med Ljus eller Lyktor gifva Signat åt 
Spaaiorerne, af Tar Fennis förbudet, at med 
något flags Blofs eller Eld uplyfa Trägården, 
där likväl Aftnarna Wbto' ganlka mörka, och 
Mifstag lätt kunde hända ^ där Chriftne och 

Judar 

♦) Danlke Confoln var Hr Mich. Clafen, och den Hol- 
Und(ke Hr W* Bhutit. Den Franfylke Confuln i 
Salé var Hr Mure. Anura BaKdet. ^7 

Judar ligo om hvarandra. ,Det fillätB icke en 
gång at bada i det Vatn, där Spanfka EfcadeAi 
mö|eligen kunde fegla och fynas. Någre neu- 
trale Européer voro en morgon färdige at fiiga 
ned i Vatnet^ då intet Skepp var inom Syn- 
kretfen; men blefvo med Kulor, furrarfde förbi 
Öronen, åtvarnade at undvika al Hågs Com^ 
munication med Rikets Fiende. En fOr Spa« 
nioreme otjenlig Vind fiormade flere dagar-, 
odx Tar Pennis nytjade detta Lugn at upf^a 
Svenfka Ambafladeuren uti Danlka Trägården. 
Men dä Gouverneoren icke kunde tilfredstlälla^ 
med de ädelmod igafle Anbuds utan ailvifades at 
föreikrifva Viikor, fann Hr Ambafladeuren ut!> 
väg at, honom ovetande, A^rifya til KKjfaren; 
paminte honom om gifne ocii^ förnyade Löften; 
om Sveriges Förtjeiifiaf Mufulmäninerne; begär- 
de et Acyndfamt Aut, och anförde i etva och 
andra affeendet alla de Skäl, fom omftäodighe- 
terne vid banden gåfvo. General-dmjuin för« 
de därjämte Käjfaren' til minnes deh tid, ^då 
han, Elyazid» utaf fin Fader förbannaé, lefdé 
fattig och förföljd i en Friflad, och Svenfke 
Confuln icke utan ftörfla Äfventyr /kickade ho- 
nom allehanda l^ödvändighets • varor , då Prin- 
fen däremot k>fvade, at en gång på fm Faders 
Thron räkna denna Tjenfien den Svenika Natio^ 
neit^tii godo. — Emedlertid blef Tar Fennis 
dag från dag mera närgången, hotade Hr Anx^ 
bafladeuren med nya Fordringar,* General-Con* 
fuln me4 dageliga Förfbljelfer, Nationen med 
et rofvande &ig. Han hade verkeligen (krit- 
vit til Käjfaren, öfverfändt et lågt Värde" på 
alleSven/keSkänkerne,Jämnfördt Svprige med 
Danmark i anfeende til de ay,ooo Piafl. for^ 
D y. fom 58 Sv. AlLCHIVUMj 

fom dstta Rike årligen erlSgger, och föreflog i 
underdånighet at debitera Sverige alt hvad Pre- 
fenternes Värde vore under 2>,C)Oö Piaft. fort. 
för tvärnie Belkickningar. Detta alt oaktadt, 
ankom d. 6 Sept. Ka)faren8 Befallning til Tar 
Fennis at låta Sven/kä Amöafladeuren obehin- 
drad refa, och at därvid lämna honom al hand« 
räkning. En Häfi med rik Sadel-mundering (kic- 
kades därjämte til Konungen och en Haft för Hr 
Ambafladenren. Et Bref t\\ Sultan Guflaf hety^ 
gade erkända och förbindelfc för öfverfände Pre- 
fenter, fladfäfte gammal Fred och Vän/kap^ och 
arböd i de vänligajRe Ordalag alt hvad Marocco 
kunde åfiadkomma. Käjfaren förbehöll fig, vid en 
cSilkommande AmbafTade, icke annat än Ammu- 
nition^ m^n lofvaij^ därjämteemottaga hvad hälft 
Konungen behagar öfverfända. :Käj£aren yJdr örde 
väl ockfa en förment Fordran ifrån Sverige 
di några ioooR:drs v^rde» fom uti Krigsförråd 
framdeles kunde godtgöras,^ menfålöQigen och 
i fådane termer, fom :v)cire Käjfaren (jelf ttfver- 
tygad 6m obiJligheten aC detta Påftående. Hr 
Ambaflädeuren underlät iikväl icke at däremot 
proteftera, fåfom utan grund och tvärt emot 
Freds-Traftat och Öfvereftskommeifer; och up- 
drog GeneraUConfuln at.med vanlig förfigtighet 
och Ikyndfamhet detta Ärende uträtta* 

Nu var faiedes ah flutadt och lyckligare än man 
vågat hoppas. Ingen var mifsnöjd utom Gou« 
verneure^n, .(o<xi. ngdgadei iläppa Rofvet or £na 
Händer. Underhandlingen både varit ihiand de 
kinkigafie^ och fvårarerän man i Europa fore« 
fläller fig. vSedan tvenne civiliferade Nationer 
krigat, merendels mad^opfibytlig Lycka ^ altid 
med £aker Forlud^ öiiilia de begge .Fred« och 

( . man Andra Bandet. 5$ 

man gar ifrån Önfkan til Verkflällighet. De 
Regerande öma för fine Underfåtare, de hög» 
akta, de frukta hvarandrft, och man går ftegför 
fteg at vinna et lika efterlängtadt ÅndamåK Man 
väger Skäl och Vilkor å ömfe fidor ; man jämkar, 
tager af, lägger til och väger igen, och man tror 
fig ändteligen finna Jämnvigten } och fåfom tva 
Ögon merendels fe bättre an et, få blir ofta 
tredje Man tiikallad och dömer dem emellan. 
»— En Underhandling med en Barbarilk Na<« 
tion förhaller fig helt olika. De tvänne Nego-^ 
cierande fe icke Freden ifrån en Synpunl^t. 
Den isne ingår Fsed för at vinna mycketj den 
andte för at icke förlora. De förakta hvar- 
andra; men fruktan blir al tid på den flarkar^ 
0da, ty han kan aldrig fegra på en Fiende, fom 
icke kan mäta Styrka med bonomj han är al- 
fjd vifs at förlora, åtminflone Koflnaden i TiN 
rullningar 9 fomaltidäro förgäfves, aldrig godt-« 
göras. Den minfla Efcadre och kortafie Expe« 
dition emot en fådan Fiende koflar mera, än 
den koRfammafte Ambaflade och ärlige Prefepii 
ten Således då enlkilt InterefTe i Europa un^ 
derhåller deffe Barbari/ke Magtet} och gör dem 
fruktansvärde för alman Säkerhet, är bättre at 
hvarje Nation enlKilt nekar, prutar och likväl 
ger med Cg, än at tala fiort, bryta och köpa 
ny Fred. En vifs Grad af Ståndaktighet är lik- 
väl högft nödvändig, och man vinner med de(Te 
Barbarer mera genom Fermeté än genom Fi« 
nefle. Vane at blindt lyda et Defpoti/kt Välde, 
Vtan Känila af naturlig Frihet , än mindre af 
medborgelige Rättigheter j vane at tiga och li- 
da, at vörda et Öde, fom Religionen helgar, 
'gifva de utaf vana efter för et Itadjgt Beflut; 

. och 6o Sv. Archivum; 

och förvånade af Motfögelfer frugta de en 
Magt^ fom altid Kr hämnande. Hr Öfverften 
von Rofenftein kände hvad Folk han hade at 
göra med, och förffod at i Marocco draga för« 
del utaf de Svenlkas Segrar emot Ryflarne. 
Gamle Käjfaren hade altid med Förtjusning tält 
om Mufulmännernes Erkanfla mot Gaflaf; och 
ehuru Mobammed, Elyazid ej tyckes taga del 
Qti deEaropei(ke Mifshälligheter, har han dock 
ofta vid almänne Audiencer o^\\ fine Lits^de 
Juftice uphöjt Guftnfs HjeltemoJ ocb Åra. 
De Käjferlige Miniftrarne kunde fåledes icke 
föregifva en politidc Okunnighet, där (a väl 
den afledne fom den regerande Käjfarens Bref 
til Konungen af Sverige äfven vitnade emot dem, 
eller neka at i Räkningen fåfom Crtdit får 
Sverige uptaga fine Religions-Bröders befrielfe 
ifrån Undergång, genom Svenlke Vapnen. Dä 
Hr Anibaffadeuren vid fifla Audiencen omrörde 
detta Ämne, f varade Käjfaren: ,^at han aideles 
icke mifskände Gufiafs Förtjenfter i anfeende 
til Turkarne; men han kände ock, atenSvenfk 
Konung icke' få länge fedan , i Krig med Rys- 
farne, tagit fin Tilflygt til Turkiet, njutit där 
en Öfterländlk Gäftfrihet i flere år, och at Ko- 
nungen, utom Storherrens Ädelmod aldrig åter- 
kommit til fit Folk och Rike. S ven fka Natio- 
nen, tillade han, hade nu vifat de ftörfta Prof 
af Erkända, hvilket af ingen rättlkafFens Mu- 
fulman kunde beRridas; men Käjfaren trodde i 
öfrigt, at hvarje krigande Nation krigade för 
eget Interefle'^. Dpt är obegripligt, hvar Käj- 
faren i hall och fä ä propos hämtat denne 
Anecdote, hälfl man i hela Marocco icke kän- 
ner något Turkifkt eller Arabilkt Magftzfh, inga 
Lärda; inga Politifka, inga Almänna Tidningar. 

Men Andra Bandet. 6i 

Men Sven/ke Ambafladeoren var n» färdig 
at lämna Marpcco^ och begaf fig ifrån Danlka 
Trägården famma dag d. 6 Sept. fom Käjferli- 
ga Brefvet ankommit. Han gick om Bord på 
en Gibraltar -Båt, fom några dagar varit til 
hands i Tangiers-Bay. Goaverneuren och Con« 
fulerne följde Hr Ambafladeuren til Stranden , 
x>ch Grefve Potocky^ fpm med Nöje varit Hr 
Ambafladeuren under Refan i Landet följagtig, 
var icke mindre nöjd. at i famma Sälikap refa 
därifrån. En flark Motvind fprang up följande 
morgonen, innan den lilla Seglaren förlorat 
Tangier ur fvagt ögnafigte; och den Engel/ke 
Capitainen kunde icke lofva at lovera up til Gi- 
braltar. Då var ingen annan utväg än at gå 
til Tangier igen, eller at följa med Vind och 
Vågor til Cadiz. Det förra hade varit at å nyo 
biottflälla fig för MoriJke Bedrägerier och Spanflie 
Kulor^ för alt det Onda, fom man nyfs få 
lyckeligen undkommit. Det återflod då endaft 
at fegla til CadiT^ hvilket verkftäldes3 och den 
Ängel/ka Båten med Svenfke och PolAce Paffa- 
gerare ankrade famma afton på den Sjpan/ke 
Redden. Hr Öfverfte von Rofenflein blef föl- 
jande morgonen d. 8 genafl i land admitterad^ 
och få väl utaf Spanfke Gouverneuren fom Sven* 
/ke Gen. Confuln därft. Hr H, J. Gabn njöt al den 
Höflighet, fom en politifk och patriotilk , almäo 
och enlkild Vän/kap kunde åflad komma. Den 
ig Sept. gick Hr Ofvcrfterl til fegels ifrån Ca- 
dix^ och fom Vinden denna gången var mera 
gynfam än någre dagar förut, då Båten efter 
tvenne dagars Joverande nödgades gå tilbaka 
til Cadi/.,^ anlände Hr Öfverfte Rofenfteih den 
20 i Gilraltars-Bay^ där Bellona redan et par 

dagar 6i» Sv. Archivum; 

dagar hvilat efter en lyckofam Expedition til 
Livorno. Bellona fick genaft emottaga fin älska- 
de Öfverfte; och glädjen var alman, dä aHe 
från Marocco och Italien med Hälfa råkades. 

Den 30 Sept, tog Bellona af/ked ifrån 
Gibraltar och ankrade famma dag vid Tangier. 
Hr Öfverfie von Rofenftein lät därifrån få fort 
fom möjeiigt var föra om Bord de Käjferlige 
Prefenterne, tvenne Häftar för Konangen och 
tvenne för fig. De öfrige åt Beikickningen för- 
ärade Häftar blefvo qvar i Landet, bor^änkte 
eller bortfålde för en ringa Penning. Goaver- 
neuren Tar Fennis vifade na oenaft hvad han 
bar i Sinnet emot Svenfke Gener al- Conjuln^ 
fom han nekade, oagtadt alla Föreftällningar, 
at gå om Bord på Fregatten för at i angeläget 
Ärende tala med Hr Ambafladeoren. Om den- 
ne Tar Fennis icke fnart mifter fit Hufvod, 
få har Sverige mycket at firugta ntaf honom 5 
men Penningen ger eljeft en faker Utväg at göra 
honom neatral i anfeende til Sverige ^ efterlåten 
i anfeende til Marocco.-— Spanfke Efcadern hade 
ingen ting vidare förfökt emot Tangier, men 
äterväntades dageligen med fördubblad Styrka 
och Ifver. En alman Glädje -högtid anftäldes 
därftädes i deffe dagar, i anledning af någre 
Spaniorer, fom under et Utfall ifrån Ceuta 
olyckeligen råkat falla i defle Barbarers Händer. 
Deras Hafvad^ Händer och Fötter hade genaft 
blifvit afhuggne och til Tangier öfverfande, där 
Nio fådane Garniturer under Canon -ikott och 
alla Fröjde-betygelfer til almant åfkådande p3 
Stadsmuren åt Sjö-fidan uphangdes. Defle Se- 
gertecken blefvo fluteligen nedtasne och i Salt 
och Alka inlagde, för at vidare tjena til dylikt 

SpeaadiB Andra Bandet. 63 

Speaacle i alla Rikets Städer, där de flcolle 
med et Barbariflct Te Deum befjongas. 

Den 7 0&. var alting på Bellona färdigt 
for at lämna et Land , där alt vitnar om Okun* 
nighet^ Trolöshet och Grymhet. Vinden var 
god^ Ankar lyftades; Segel hiffades och voro 
fulle med Sjömännens Glädje. Men i Porta« 
gifilka Farvatnet, pä höjden af Liflabon, npkom 
en flark Motvind, 'en Storm, fbm räckte på 
andra Veckan, och fatte Bellona i den fvårafte 
Belägenhet. Rodret bräcktes, hennes Skägg 
lofsnade, flere Mafitäg fprungo, och alt var i 
et förvirradt Tilftånd redan i början af Hem- 
refan. Knapt flillnade Vinden en dag, dä alle 
Man fyfslolattes at hjelpa alt hvad hjelpas 
kände, förrän en lika Storm upväcktes, och 
eftet moget Öfvervägände beflöts at föra Fregat- 
ten in til Lijfabon. Hon var redan nära Inlopp 
pet, då Vinden kaftade flg, och Bellona vände, 
för at i det längfla undvika löpa in i en Hamn, 
där ingen Reparation kunde verkflällas utan at 
förlora Vintern^ utan de flörfle Omkoftnader. 
Lyckan gynnade Bellonas Belägenhet med fo« 
gelig Vind, få at hon lyckeligen d. %% Odob. 
kom til Ankars pä Downs Redd Nu hotade 
Nordfjön i en farlig Årstid med Stormar och 
Oväder, och den fifia Villan kunde blifva värre 
än den förfta. Bellona befann fig iiti et fvagt 
TilQånd, få illa medtagen, at Refan icke kunde 
fortfättas utan at blottftälla och äfventyra Folk 
och Skepp. Nöjd och lycklig at hafva hunnit 
ffi långt, få nära tir Sverige, gick hon den 31 
Oét, in i Themfen, til ankars vid Sbeernefs^ 
där et Kongl. Varf är anlagdt. Al mOjeiig hjelp 
och handräkning ärbOds genaft af vederbörande 

Befäl* 64 Sv. Archivum; Bakdet a. ' 

Befälhafvare därftädes; men Quarantainens a(H 
häfvande och Tilflånd at nytja en Kgl. Docka 
til Fregattens lagande (kulle ifrån London be- 
viljas I hvarom Hr ÖFverfte von Rofenftein ge* 
nom Bref til Sven(ke Miniftern och General- 
Confuln därftädes fogade behörig Anftalt. Alt 
bifölls efter Önfkan) och Bellona lades d. 19 
Nov. i Dockan, fedan ^anoner , Kulor och en 
del af Laften måft uttagas* Befattningen bodde 
emedlertid dels i Land, dels pä et annat Far- 
tyg j och Arbetet verkftäldes med al Ifver, få 
at Bellona, i ftånd at trotfa alla Oväder, fe- 
glade d. 23 Dec. ifrån Sheernefs, och den 30 
därpå följande kaOade Ankar inom Nya Elfs- 
borg pä gammal Svenfk Botn ^y 

*) Uplysniogs-vis vil man hår tilfoga, at Sultan Mo^ 
HAMMED Elyazid, fom bcfteg Märoccanika 
Thionen efter fin Fader , Mohammed Ben^Abdallah, 
foin dog d. II April 1790 , har naft ffaida om Be. 
iitningen af deofamma med iine Bröder, och dog d« 
14 Febr. 1792 af fine Bleffurer, unfångne uti et ftort 
Fåltflae dagen förut mot Muley Ifchem^ fom låtit ut- 
ropa ug för Kåjrare af Marocco, ehuru han åser 
blott Sédra Delen af detta Barbarifka Våldc uti fina 
Hånder, och mifte nu vidare förfvara fin Krooa mot 
2:ne andre fine Bröder Mid$jf Iskm och 3M^ M^ 
derhafMM. . STOCKHOLM, 
Tryckt bos j^oban A. Car&bohm^ Den la Jul. 179a» SVENSKA 

A R C H I V U M, Andra Bandet; Fw//? Stycket.] HANDLINGAIL 

BfiRÅTTELSB om Riksdageu uti Gefie^ 
år 1792. Fortfåtning och Slut*). ' 

Den ag Jan. Valde de fyra Stånden EleAo« 
rer för na päftående Riksdag , hvilka ätef 
valde Ledamöterne eller de Refp. Stånden^ 
Deputerade uti det Hemliga VtfkottA *»**). 

Detta Hemliga Utfkotty uti h vilket Rikets 
vid denna Riksdag angelägnafte Vätf f6fehades> 
började den 31 Jan. fina Seffioner undet Kö* 
NuNGEKs eget höga Ordförande *****), hvarmed 
fedaa i trenne veckor fortfors. — Den 6 Febn 

E öfver. 

•) Sé dét it&regAetldé ntt detta Archivi Fiirfta Band» 
fid. 412. Berittelfen har man nu mera efter KonuD#* 

fens D6d förkortat» hålft man utomdes af de trykta 
idningarne> ProtocöUerne , Talen och andra hit- 
hörande Skrifter k^ii ibhäfnta det éfriga, r6rande 
dtoné Riksdag. 
♦♦) Deffe Ledamöter Tå Vål fom Eleftorerne finöas up^ 
räknade uti de vanliga Tidoingarne* 

') Enliet, 47 g. af 1772 års Regerings-I^orm. — Utf 
detta tJtikott voro äfven Hans då varande Kong)^ 
Höghet Kron-Prunfen ech Han« Excell Hexr Rth- 
Drotzen nårvaraDde, dock utan Stiimma. Hr LandU 
Mar/kälken och de öfrige Ståndens Talemån intogo 
dir äfven fiifa Saten. Utikottet förikmlades uti Ko. 
tmngena Rom på Slottet. €6 Sv. Archivum; 

Sfverlamnades Konongen genom en Depotation^ 
anförd af Hr Landt-Marlkalken , tn Tackfigelfi. 
Adrep ifrin Stinåerru^ för den med Ryfsland 
Hut ne treden^ fom af Hr Landt-MarAcalken 
opiäfies, och af Konungen béfvarades ^). — D. 20 
Februarii infonno fig, uppå Konungens tiifagelfe 
Deputerade af alla Stånd, for at bivifia Hans 
Kongl. Höghets^ K&oh-Privsens, Examenm 
Des Studier. Den Ikedde för öpna Dörar af 
Hans Kongl. Böghets Informator, Hr Cancellie- 
Rådet von Rofenfiein och Paftor Primarius i 
Stockholm Hr Doft. Flodin ••). — Imedlertid 
fortfattes Riksdags*göromålen til defs at J^is- 
dags^BeJIutet hunnit opfättas och jufterasp då 
Konungen d* 23 Febr. lät genom Riks-Härolden 
på vanligt fatt beledfagad afblåfa Riksdagen, 
och tilfiiga Rikfens Ständer at fig den följande 
dagen pa Riksfalen iniinna. Likaledes blefvo 
kikfens Ständer på fatt, fom vid Riksdagens 
början 5 af tvenne Öfverfie* Kammar -Junkare 
budne at utfe et vanligt antal Deputerade, för 
at på Slottet fpifa Middag. Samma dag emot- 
tog Konungen en Deputation af Prdjle^ Borga- 
re-^ och Bonde-St anden ^ hvilka under Hr Ärke- 
Bifkopens m. m. D. Uno von TroUs anforan* 
de aflade underdånig Tackfägelfe for de För- 
måner Konungen genom verkftäHandet af F6r* 
enings^ ocb Säkerhets • ASen tilikyndat defTa 
trenne Stånd och alla Ofrålfe - man i Riket. 
Hans Kongl. Maj:t befvarade detta Tal» pä fätt^ 

fom 

^) Se Inrikes-TidDioganiey N:o X3. 

*^) Ibland de Deputerade infunpo Hg fjelfmant de tf | 
Hans Kongl. Höghets Faddrar^ fom biviftade Riks- 
mötet» Andra Bandet. 67 

fom den Dagens Protocoll utvifar*}. Likate* 
des emottog Kunungeq en Depatation af alla 
fyra Riks^Stånden y dä Hr Landt-Marlkalken fi 
deras vagnar aflade underdånig Tackfagelfe för 
Konungens vifa^ hulda och med få myckeQ 
framgång beledfagade Omforg om Hans KongL 
Höghets Kron-Prinfens Upfoflran^ hviHcet Ko- 
nungen i de mäfi öma och nådiga Orda{att be« 
fvarade ^^)* Rikfens Ständer gåfvo äfven til* 
känna^ atdebeflotit, det etiSkiaepenning Aculle 
His öfver det ärofulla Slaget i SjpenJJyknd å. 
g och 10 Jnlii 1790, hvartil Konungen l^mna* 
de fit BifalL Den 24 Febr. infunno fig Rik« 
£ens iStinder på Riks-Salen, dit Konungen^ be- 
ledfagad af fm Son Krön • Prinfen ^ i famma 
. Ceremonie fom vid Riksdagens öpnandei täck« 
tes fig begifva* Gudstjenflen blef hållen i f jelfva 
Riks-Salen ^. Meflan afföngs af Hr BiAcopea 
i Wexi<> m« m. M Olof ff^aUfui/l, och Hr Bilkö- 
pen i Linköping m. m* M Jac. Ax. Lindblom 
prädikade Öfver i Joh«4: 7. *— Häruppå fram- 
trädde Hr Landt-Marlks)lken och de tre Tale* 
männen hvar efter annan^ och höUo til Konun- 

£ a geo 

^) Det finnes tiltryckt vid Riksdags »Bellatet» under 
Ktmo af de Tre Ofrllfe-Stlndens BuAfJked. 

^) Vid de bida ftrra Riksdagame 1786 och 1789 
blef Minnet af defla med Hans Koogl. Höghet an^ 
fiUdta FArhfir förvaradt medelft Skådepenningar. Na 
beOötä^ at» dereft Kron-Prinfen innan n&fta ]^sdae 
blefve förmlld» ikulll» en Bråthps^Gård af Tatnteb. 
ge Rikets Inbyggare betalas ^ i likhet med den af Ar 
ij66, då Deras KongU Majrters Bilager firsides. Sr 
vidare Riksdags-Beflutet af d. 24 Febr. 1792 , S* 3» 
^ Dels i %nfeAKle til den ftarka Kölden» dels i an. 
ieende til någon de föregående dagåme Hans KongL 
Maj:t åkommen Heshet* 68 Sv. Akchitum; 

gen underdåniga Tal^ hvarcFter^ och fedan Riks* 
dags-Bellutet blifvit af Hr Stats - Secreteraren 
m. m. ScbråJerbetm upläft, Hans Majrt beha- 
gade ^7»^^ Riksdagen och hemförloFva Ständer« 
ne. — .' Sedan Konangen begifvit Gg til fina 
Ram, begåfvo fig Deputerade af alla fyra Stån- 
den, anförde af Hr Landt-Marikalken och Tale« 
männen, för at hos HansKongl. Högliet Kron^Prin- 
fen taga Afflced. — Därefter begåfvo fig äter Hr 
Landt-Marfkalken och Ridderfkapetoch Adelens 
Deputerade, tU Riks- Salen *), där Friherre 
Rtmtb nedlade fm Landt-Mar(kalks-Staf, och höli 
til Ståndet fit AfJkeds-TaL Detta befvarades 
af Hans Excellence Hr Grefve Magn. Ericsfon 
Bkahe, hvarefter fiftnämnde Herre roed et 
^ifst antal Deputerade begaf fig til Konungens 
Rum, och återlämnade Stafven i Hans Maj:ts 
egna Handen Vid Couren på Slottet täcktes 
Koiiungén uphöja den nu afträdande Landt-Mar* 
Ikalken, H)r Prefidenten i Kg(. Kammar-Collegio, 
Ståthållaren dfver Drötningholms och Svart f jo 
Slott med deras Län, Rid. och Cood. af KgU 
Majrts Orden och Rid. af Kgl. Wafa-Orden, 
Friherre Eric Ruutb til Grefve *<*), och antaga 
til Andelige Ledamöter af Nordfljerne -Orden , 
Bilkoparne i Skara och Calmar, DoAorerne 
Hr Thore ^eidman och Hr M. G. Wallenfiråle^ 
famt Profiarné Hr AåoilSUnbammar och Hr Eric 

jéfzelius. 

•) I anieende^diftil, at Hctfj^talskvrkan» dir Rldder- 
ikapet och Adeln vanligtvis fimilades » var långt ifrin 

' Slottet, och Kölden den dagen var gan0ca flrång. 

^) Sedan alla Ceremonin voro Hutade, begaf fig Hans 
ExcelL Hr Grefve Bréke^ fttC&Ijd af et ftort antal af 
nAdeln, f6r at xompHmentera deras fordne Laodt* 
Harlkalk til denna nya V&rdigbet. Andra Bandet." 69 

Åf%elius. •— Likaledes utnämnde Konaogen, til 
Commendear af Nordftjerne- Orden, LandshöF« 
dingen öfver Kopparbergs Län, fom under 
Riksdagen förrättade Ståthållare -Ämbetet pä 
Gefle Slott, Hr Johan Magnus af Nordin^ 
Lagmannen m. m. Hr Anders Håkansfon och 
Under-Ståthållaren i Stockholm Hr PehrvZach. 
Ablman^ til Riddare af Konjgl. Nordftj. Orden, 
famt til Riddare af Kgl.Wafa-Orden, Riksdags- 
Full mägtige, Hr Daniel Weijerin ifrån Norr- 
köping, Hr S. Valley.Wxkn Gefle, och Hr Jöns 
Gram ifrån ChriftianRad. -~ Den %^ utnämnde 
Konungen til Riks-Matfkalk Hans Ezcell. f. d. 
Riks -Rådet m. m. Hr Grefve ^oban Gabriel 
Oxenstierna, h varefter Kammgen famma 
dag om morgonen kl. g afreRe ifrån Gefle och 
ankom famma dag kl. 7 om aftonen til Haga. 
Hans Kongl. Höghet Kron^-Frinfen afrefte famji 
ma dag kL 9 förmiddagen, och fedan han t^git. 
Nattläger i Upfala återkon) til Hufvodfiadoo 
följande dagen. 

Tillagningar 

Om Riksdagen i Gefle. 

För Rakets Hufvudflad, Stockbolmy valdes 
den XI Jan. til Fullmägtiga vid ofvannämnde 
Riksdag: ^orgmäflaren Hr And« Walliny Råd* 
männerne Hr And. Reimers och Hr Joh. /ile^ 
gr^^, Grofsbandlarne Hr Joh. Reinh. Éergs och 
Hr Dan. Afplund^ Fabiiqueurein Hr Carl Jacob 
Strömy Kramhandlaren. Hr Ant. Reinh. Ca^em^ 
Bryggaren Hr Abraham, Lorentsfon V^eftman^ 
Bagaren Hr Peter fJoorpch Garlyare- Ålder* 
nannea Hr. Johan We§i$u^ ^ . ^ ^ 70 Sv. Archxvum; 

I anfeende til Brefväxlingens Tilökning pi 
Gefle, under därvar. Riksdag, gjordes, enligt 
Kongl. Befalning, ifrån Stockholm, d. 2i Jan. 
början med d:ne Extra-Pofters affändning hvar- 
je vecka, näml. om Ons« och Ldrdagarne« De 
ordinarie afgi Mån« och Torsdagarne 5 hvilka 
efter Riicsdagens flut nu åter beflrida den van- 
liga Pofl-gången* 

Under d. 9 Febr. afgicjk ifrån Gefle Slott 
Kongl. Maj:ts Skrifvelfe til KgL Cmctllte-Cpl^ 
legium i Stockholm med befalning: ,,at alfvar- 
ligen förfländiga famtelige Boktryckames det 
under varande Riksdag ingen af dem ma trye* 
ka eller utgifva något ^ fom i mer eller mindre 
måtto kan röra eller angå Våra och Rikfens 
Ständers Göromål> famt de Finance- eller andra 
Ärender, hvilka vi anfe nödigt, at til Rikfens 
Ständers öfverlägning öfverlämna^^ Til följe 
häraf upkallades famtelige Boktryckeri -Idkarne 
i Stockholm den 13 Febr. uti Kongl. Cancellie- 
Collegiuiu, hvarefi Ordföranden, Hr Stats-Se- 
creteraren och Commend. Ulr. Guft. Franc ^ lät 
dem denna Konungens Befalning föreläfa, hvar* 
uppå Boktryckeri-Societeten ock genaft utfärda- 
åe et motfvarande Circulaire til de öfrige Bok- 
tryckarne-i Riket. 

Rörande Ridåcrjkapets och Adelens Tinke- 
fått emot Borgerfkapet uti Gefle vitnar följande 
ExtraA utur Protocollet» hållet hos fÖrflnämnde 
Stånd i Gefle d. 23 Febr. 1792, få lydande: 
^Friherre Carl de Geer yttrade fig, at han 
trodde det Ridder/kapet och Adelen almänt 
funnit och erkänner, med hvad utmärkt Väl- 
vilja, Höffighet och Tjenftaktighet hvar och en 
af Ståndets Medlemmar blifvit bemdt)^ af denna 

* i ^ Stadens Stadens Borgerlkap^ fom onder Riksdagen uN 
gjort deras Värdar; och då Friherre de Geer 
hört Ridderlkapet och Adeln almänt inflämtnt 
uti den Ön/kan> at pi nigot fått kunna bety. 
ga dera fin lifliga Tackfamhet, trodde han at 
det värdigaft kunde fke fålundai at Hr Baron och 
Landtmarlkaiken täcktes genotn Propofition ut* 
röna, om icke Ridder(kapet och ^deln voro 
intagne af Erkänfla öfver denne Stadens Bor« 
gerfkaps värdiga Bemötande; hvarpå Svaret, 
då det i Protocollet kommer at inflyta y /kali^ 
ofTenteiigen vitna, huru högt Värde Ridderlka* 
pet och Adeln fatter på Borger/kapets Vänlkap 
och Förtroende. ~- Hr Baron och Landtmar* 
Ikalken gjorde häruppå Propofition i enlighist 
med Friherre de Geers yttrande, h vilken med 
enhälligt ^a befvarades^*. 

Samma dag , el. d. 23 Febr. ,,tillade Rid- 
derfkapet och Adeln in Pleno Hojpitals^kyrkan 
i Gefle , fom under Riksdagen tjent til Riddar« 
hus, en Gåfva af ,333 R:dr 16 fs. fpecie, fom 
af Riddarhas-Caflan kommer at erläggas^^ ^). NYASTE HÄNDELSER. 
Dödsfall. 

Hr Henr* tf^ulff^ Kgl. Amiralitcts-Paftor, dog 
den 30 Jun. fiiil. år i CarlscronM^ famt uti en 
ålder af några och 30 år. 

Hi| Grefve Carl HdrJ^ Major» Gommen- 
E 4 dior 

•) Se brikes^Tidmngime, Nu> xg. . 74 Sv. Arghivum; 

drar 8f KongL Wafa-Orden och Ridd. af K^/. 
Svärds«Orden, dog den 23 Jon. på HjelU^ 
Sätesgård i Weftergötbland, oti des 74:de år. 

Hr Öfverfte^Lieutenanten och Riddtren af 
KongK Svärds*OrdeD»Frib. Mart. Lad. brnJkåU^ 
dog den 94 Jan, vid Medemi^ Hälfobrann i 
öftergöthland , oti des ^de år. 

Ofverfie-Lieuteoanten och Rid. af Kgl. Sv. 
Orden « Hr Baron Axel Ribhin^^ dog d. 3 JaL 
på Alidcky Bofiälle vid Lidköping, oti des 
Qocde år. 

Hr Eric Dan. SparrfchéU ^ Hof- och Öfv. 
Jägmafiare famt Rid. af Kongi. Svärds* Orden» 
dog den 9 Julii uti Stockholm^ famt uti des 
54;de åir. 

Hr D. Carl Stanmke^ Superintendent och 
Paflor i S. Nicolai FörfamUng uti Stralfkndy 
dog Därftädes den ig JaL uti des 75:te ålders 
år ■=»> 

Hr Lagmannen Chrifler/Zitj^/zr^Å, Härads- 
höFdinge i Wätle , Björke och Ale Härader uti 
WeQergothland» famt Ledamot af Konungens 
Hogfte Domflol, dog d. 13 Aug. på des Gård 
Alfbem i Weftergöthland. Han var född i74f. 

Hr Profeffor Joh. Kraftmän^ Rid. af KgL 
Wafa- Orden, dog den 19 Aug. på fin Land* 
gård, R ufihåUet ium/^a vid Björneborg, famt 
uti des 79:de år. 

Friherre 

<^) Pl deane fin D&lAdag fonbordade han ock fit Fem- 
tionde Ämbets-är: ty 1741 började ban tjena flfom 
.piacoDus vid S Jacobi Kyrka hår i Stadeo, blefPa- 
.ftor i famma Forfamliqg 1754, flyttades 178 1 uti 
Iknima Vårdigbet tU S. Nicolai, och blef Stadens 
Superintendent 1754» Andra Bandei**' 73 

Friherre Carl Gol», von Kiblety FSnrJk vid 
StakelbergAca Regementet och Second- Major 
vid Käjf. Ry/ka Dneprowsky-Primorsky Grena* 
dier Regemente, dog den 20 Aug. oti Gaht%^ 
Stad oti Moidao, faitit uti des 29:de år. 

Hr Geh. Juflit. Rådet JoJi. Dav. Micballis^ 
Philof. Profedor i Göttingen och Rid. af Kgl. 
Nordfl. Orden, dog d. 22 Aog. i Gettingen^). 

Häradfihöfdingen, Hr Grefve Johan Gabr« 
CreutZy dog den 28 Aug. i j^ånkåping^ famt 
uti des 68:de år. 

Hr Joh. Chrift. von Baumany Major och 
Rid. af Kgl. Svärds -Orden 5 dog den 14 Sept» 
i StralTund och uti des 7?:te år. 

Hr Fred. Gufi. vonBaumgairteny Capitaine. 
och Rid. af Kongl. Svärds -Orden, dog d. 23 
Sept. på Ryningsnås i Småland uti des 68:de år* 

Hr Nils ubman^ Kgl. Kammar-Revifions* 
Råd, dog d. 23 Sept. i Stockholm och uti des 
76:te år. 

Hr Carl Bogisl. von Uefedom^ Land* Råd 
och Commendeor af Kgl. Wafa-Orden, dog d. 
2f Sept. på UdarSj des Sätesgård på Rögem 

£ f Härads* 

•) Han var f6dd i Halle d. 27 Febr. 1717, refte utom- 
lands 9 tilbragte 15 mftnader i England och blef 174^ 
Profeflbr i Gettingen. Han var Secreterare, Leda* 
mot och fedan 1761 beftåndig Direftor vid Kgl. Ve. 
tenlkaps^Societeten i Göttingen; men trådde år 1770 

• aldelesntor lamma Societet, hvaref^er Oireftorer* 
se ombyttes alla år. Han behåll likafullt Vånikap 
f5r Sålfkapet, fkmt har gjort detfiimma et Tefta. 
mente; bvadao det ock d. 24 Sept Ut et oflenteligt 
Minnes .Tal hållas ofver bonom af Hr Hof. Rådet C. 
.G. Heyue. Riddare af Kgl. Nordft. Orden blef baa 
1775* Hans Namn år lika odåäiigi med Bibeln: få 
ftoini.få j^SJor^a Firtjenfler ågde han om demia^ 
HeL Bbks lydmng. och tolMng« 74* Sv. Archivum} 

Härads -Proften Hr M. Petras Frigeliuf^ 
Kyrkoherde i NadefjS^ Sokn i Småland joch Cal- 
mare Stift, dog Därfi« d. 26 Sept. i des 84^e ån 

Fra Grefvinnan Sophia Margareta Bonde^ 
född Spdrre^ Enka efter Hof- Mar/kalken och 
Rid. af Kgl. Svärds- Orden, Gr« Tbord Bonde, 
dog d. 3 OA. på Bjårnå^ Sätesgård i Upland, 
fiamt i des 68-de år. 

Hr Lon van Billing , Kongl. Hof*Qvaiter« 
mäflare, dog i Stockbom den 3 Qå. uti des 
79:cle år. 

Hr Ifr. Håyer, Redor Schols i U^efterh^ 
dog Därft.den 7 Oft« uti en anfenlig ålder^ va- 
rändes född den \\ Nov. 171 ^ i Linde **;. 

Hr Baron Hans H. Ramel^ Öfver-Adjatant 
och Second-Major vid Södra $kånflca Cavalle* 
rie-Regementet, dog den 10 Qd. på Öfweds^ 
Klofter^ Sätesgård i Skåne* 

\ Förfte Gregorius Potbmxin *TAWaiT« 
scuESKOTy Käjferlig Ryflc Fältmar/kalk och 
Rid. af Kgl. Seraphimer Orden ^^)^ dog d. 16 

Oft/ 

^) Han hade beråmltgen tjent vid oyfsn. Trivitl-Schola 
»It ifrån 1745, blef des Rektor 1770, och erhåll 
• TjenftiQphet 1777. Ätten bårftammar ifria Grefikapet 
Hoya i Weftpbalen, och var Stamfadren hir i Sve. 
r^e Reinh. H6yer, Borgmiftare i Arboga, död lé^p. 
Fören. Reftor var en kunnig och nitfall SkoULlrar^ 
fiunt begrofs d. 13 Oét i Dom-kyrkan, hvar Dom* 

. . Proften, Hr Doft. Joh. Mich. Fant, höll Lik^Talet 
. Hela Scboboi, beftåendes af 150 Ynglingar» foyde 
efter ProceiTen , medan g fvartkliddcL gingo framför 
Liket och föngo Latinika Begrafnings-Pfilmen» N:o 
401 : ojfam mmfta quU/ce quirela. Denna Soleoxulet 
var ovanlig, men v*l ftrtjent 

») Sifom Riddare af denna KgL Sv. Orden pptages ock 
of^ann« Förfies DödS&U hår i Archiva Han beklid- Anbka .Bandet. 7J 

O A. uti Moldao, pfi öpna Landsvägen emellan 
Jafly och Bender, famt i des f2:dra år. 

Hr Förfte Hof-Stallmäftarens, Frih. Håna 
Henr. von EffhfSy Husfru^ Friherrin. Charlotta 
Eleonora Je Geer^ dog den 20 0A« i Vpfala^ 
och uti des 2o:de ar. 

Hr Öfver-DireAeuren Nils Mare/ius y Pre^ 
mier-Ingenieof vid Kongl. Landmäteri-Contoiref 
famt Ledamot af Kgl. Vetenlkaps*Academien, 
dog den 2f OA. i Stockholm och uti des s6:te 
år. Han hade utmärkta Förtjenfier om Känne* 
domen af vårt Land. 

Hr Samuel Gagnerus ^ Afleflbr uti Kongl. 
Antiquitets-Archivum, dog den 27 OA. pä des 
Gård Kongs-Barkarå vid Köping, famt uti des 
6l:fla Sr. 

Hr Detl. Guft. Kubtefelt^ Major vid Tar 
waftehus -Regemente, dog den 29 OAobr. på 
Hantjarfwij Gård i Nyland» uti des 46:te år. 

Hr Joh. Dav. Cw/^, Peconomie-DireÄeur 
och ProvinciaUSchäfer i Öfterbotn^ dog den 30 
Öft. i K/ifkS^ uti des 7o:de år. 

Hr Lars Joh. Drake ^ Major och Rid. af. 
Kgl. Svärds- Orden ) dog den i Nov. på ^//-^ 
hy i Öftergöthland) uti des 54:de år. 

Hr Hans Guft. von Blixen^ Öfverfte-Lieu* 
tenant och Rid. af Kgl. Svärds-^ Orden, dog d, 
3 Nov. och häftigt på fm Sätesgård j^argenow 
uti Sven/ka Pommern. 

Hr Hof-Stalimäflarens, Commendeurens 
af Kongl. Nordfi. Orden m. m. Frih. Clas Ri* 
tatnbs Husfru. Friherrinnan Charlotta Augufta 

Adler- 

de tillika många andra Ämbeten uti Ryfilakii^, ftmt 
^bar flere, (l ia< fom utdika Riddare-Ordeiii ' j6 Sv. Archxvum; 

Adlerfelt^ dog den 8 Nov. i Stocibolm uti des 
27:de år. 

Hr Lagmannen Jerem» Wallen^ dog i Hei^ 
nola den 17 Nov. uti des 66:te är. 

Hr Borgmäflaren Ifac M. Sundewall^ dog 
den 20 Nov. på Gården Ljung vid Skenninge 
Qti des 76:te år. 

Kongl. Amiralitets-Rammar-Rädet Hr Dan. 
Dahlin^ dog den 23 Nov. i Stockho/m och ati 
en ålder af 6^ år« 

Hr Kr. Trellman^ Major och Rid. af Kgl. 
Svärds- Orden, dog den 26 Nov. i Lekfand^ 
Sokn i Dalarne 9 uti des 63:dje år. 

Hr K\\s Fifcberfttåm y Sjö-Militiac-Commis- 
farie vid Kgl. Örlogs-Flottan, dog d. 28 Nov. 
uti Carlserona och des 78:de år. 

Hr Nils Cerviny Borgmäflare i Helfing- 
torgt dog DärR. den 28 Nov. uti des 63:dje år. 

Hr Grefve Carl Arwedsfon PoJ/ey Hof- 
Mar/kalk och Rid. af Kgl. Svärds -Orden, dog 
d. 4 Dec på Hågat Sätesgård i Upland, och 
uti des 73:dje år. 

Hr D. Anders Hemherg^ Juris Profeflbr 1 
IJpfahy deg Därfl. d. 7 Dec. uti des f9:de år. 

Hr Magn. Prt^rjr/^», Boktryckare i CaU 
mar^ dog Darft. den 18 Dec. uti des 6i^:te är. 

Hr Alex. Magn. Fdgerhorg^ Capitaine och 
Rid. af Kongl. Svärds-Orden, d<^ den ^o Dec. 
på Hågfdtter i Nerike uti des 58:de ar. 

Hr Chrift. Wilh. Hakeh, Paftor Prinwrias 
i Stolpe j Stad i Yttre-Pommern och Pracpofitos 
uti den ti|Iiggande Synoden , dog den 20 Dec 
uti fören. Stad •). 

Hr 

f) Ban| var-fiMd den za' Jd. 1723 i Greifswald, och 
en flåtjg, fliftoricus, M bao« fleras utgi&e ArbeCn Andra Bandet. 71 

Hr Hans Phil. Fhcb^ Öfverftel-Lieutenant 
och Rid. af Kongl. Svärds-Orden, dog den ai 
Dec. på Torps Gård och uti des 66:te år. 

Hr Dan. Matth. BåritZy Kongl. Kammar*. 
Muficas, dog i Stockholm den 24Dec.ati des 
39:de år. 

Hr M. Gabr. HetnodtuSy Contra As*Profi 1 
Noranda Härad och Kyrkoherde i Björklinge 
uti Upland, dog Därflädes d. 2^ Dec. uti des 
74:de år. 

Hr Axel Magn. von jirhin^ Generat- Lieu- 
tenant, Rid. af Kgl. Svärds-Orden famt Led. af 
Kgl. Veten/k. Academien och Kgl. Patriot. Säl- 
ikapet, dog den 27 Dec. på Kifta^ Gård i 
Spånga Sokn nära vid Stockholm belägen *)• 

Hr Lagmannen J. G. GripenfkÖld åog den 
28 Dec. på Afpenåsy Sätesgård uti ÖftergOth- 
land, och uti des 69:de år. Han hade varit 
Informator för Hans Kongl. Höghet Hertigea 
af Öftergöthland. 

' Hr And. Idpdorff^ Kyrkoherde i Furingm 
fia uti Öftergöthland^ dog den 28 Dec. uti des 

88:de 

vil man hår blott anföra et gamla Nordi&a Hiftorien 
nplyfande: Hiftorifch-Kritifche Unterfachnng fUmtli* 
cher Nachrichten von der ehemaligen, auf éev Pom- 
merfcben Kiifte bdindlich gewerenen und fo hoch 
beriihmten Seefiadt Jomsburg; Köpenhamn o. LeJpz» 

^) Han var född i Stockhohn den 30 Mart lyi?» har 
^ent vid Kongl. Fortifications-Staten , famt i flera år 
varit des Chef, biviftade Pommerlka Kriget, hade 
utmårkta Förtjenfter om Rikets Förfvars-verk , famt 
varenafvirakunoigafie Oi&cerare, tillika Auftor. År 
1761 blef han af Romerfke Ki(j(aren uphäjd nti Ade- 
ligt Stånd, följande aret adlad i Sverige och 177^ 
XDtrodocerad p& vfirt Riddarehus. <Jg S^é A&CHIVUM} 

S8:de Lefnads , j6:te PrSfieliga ocfi 40 Kyrko^ 
lierde^är. 

Hr General-Majoren, Frib«Carl Gaft. .^^rm^ 
ftlt^ dog den f Jaa 1792 oti Malmå. 

Hr Gaft. Fred. Corylatufer^ Lands-Secrete« 
rare uti Blekingen^ dog i Carhcrana den 9 
Jam oti des 43:dje år. 

Hr öfverften, Frib. Jacob Witb. Bemtet^ 
Commendeiur af KgK Wafa* Orden och Rid. af 
Kongl. Svärds •Orden» dog den 10 Jan. p2 des 
Sätesgård Rofenial^ i Skåne och Malmöhas*Län 
belägen 9 dti des 74:de år. 

Hr Proften M. Olof Bårt^^ Kyrkoherde 
tti S. Peders-Klofter och Nöbbelöf» ftrax otmed 
Staéen Lund y dog d. 12 Jan. uti des 64:de är. 

Hr D. Paul Krogius^ Biflcop öfver Borgo 
Stift, dog, under Refan til Riksdagen i Gefle^ 
uti Äbo å, 12 Jaii. famt i en ålder af 67 ån 

Hr Profien Nils SjSiergy Kyrkoherde I 
Skeptfina och Lunda uti Upland , dog den 14 
Jan. famt uti des Sii&å år, fedan han tjent5'4 
år in Minilierio. Född var han på Wira-Brak 
den 8 Aug. 171 1. 

Hr Capitainen Carl 01. RuSeck^ Rid. af 
KgL Svärds -Orden, dog den 14 Jan. pä Sates- 
gården U^alby i des 86:te år. 

Hr Rob. von CbrijUer^fon^ Öfv. Lieutenant 
och Rid» af Kongl. Svärds-Orden, dog den ig 
Jan. på Guftafstorp t Blekinge, och uti des 
62:dra år. 

Hr Carl Guflaf Falcks Öfver- Skeppsbyg- 
näftare, dog den 19 Jan. uti Carlscrona^ famt 
toti des f 9:de år; 

Hr Andra. BAifjbET. . 79 

Hr Balth. ?eu Fabl^ Andre Borgmiiftarea 
i Greifmald^ dog D^rft. den 20 Jan. oti dff 
74:de ir. Han blef Borgmaflare I78T* 

Framl. Hans Evcell. Hr Riks-Rfideta m. m. 
Frih.C^/5^0i6. RxDOBRSTOiPBOEnke-Friher- 
rinna^ Fra Brjgitta Qzx^K^xxTi^vonmrcbntry dog 
d. 22 Jan. i Stockholm^ och uti des 62:dra ar. 

Hr Joh. Gufl. von Dr akt ^ ÖfverCommen- 
dant, Öfverfle och Rid. af Kgl. Svards-Orden^ 
dog den 23 tf^n. på fFaxbohnt Fäftning» hvaf 
han fedan flere är fört Befälet, famt nti des 
j65:te år. 

Afleflbren uti Kongl. Svea Hof-Rätt, Hr 
tlW^Nordnnan^ dog den. 26 Jan. i Stockholm^ 
och uti des 77:de år. 

CoAtre-Ämiralen. och Rid.Iaf Kgl. Svärds- 
ordens Stora Kors 9 Hr Fred. Linder ftedt^ dog 
d. 29 Jan. i Carhcrona^ och uti des ^9:de ac 

Hr Eric Alan, Afleflbr uti Kongl. Wafa 
Hof-Rätt, dog i ff^a den 28 Jan. 

FramLHans Exc. Hr Riks - Rådets/ Prefi- 
dentens uti Kgl. Lag-Commiffionen,. famt Rid. 
och Commend. af Kongl. Maj:ts Orden 9 Friherre 
Carl Lagerbergs ^^) Enke-Fru, Friherrinnan 
Catharina M. Danckipardt '^ Lilliijlråm^^ dog d. 
10 Febr. på des Sätesgård, Hielmarsnds ^ uti 
Nerike» famt uti en ålder af 63 år och 2 månder. 

Hr D. Joh. Chriftof. Stricker^ Kgl. Hof. 
iPrädikaht, ContraAs - Pro9> Kyrkoherde uti 
Carlshamn och Afarutn, famt Ledamot af Kgl. 

Vet. 

^) Denne Rerre tr&dde I Rädet 1772» och 'dog d. 29 

Jan. 1785- ' 
♦♦) Denne Herre var född den 14 Jun. 1708; kallades, 

fSfom Juftitis^Caoceller, d. 31 06t 1753 tit Rlks-Rå4 

och dog den 7 Mart i;ä$7. . Co Sv. Archivom; Bandet a» 

Vet> oeh Vit. Samhället I Oöthebdrg^ och af 
Säi/kapet pro Fide & Chrifiianismo i Stocka 
holm, dog den 2^ febr. uti Carlfbaam % ocb 
uti des 67ide år *)• - 

Frih. 6uft. Baner 9 Kammarherre^ dog den 
25 Febr. i Stockholm^ famt oti en filder åf g2 år. 

Hr M. Jon. HåoUn^ Proft öfver Gfansham- 
mars Contraft i Nerike och Strengnäs Stiit^ 
£amt Kyrkoherde i Gåtblunda^ dog Dé^rft. den 
3 Mart. ati des 8i:fta än 

Hr Nils Fudtnfkild^ Hof-Räts-Råd uti 
Kongl. Åbo Hof-Rätt och Rid. af Kgl. NordJU 
Orden , dog den 3 Mart^ på Sätesgärden Kan-^ 
kas, icke långt ifiråniÅbo belägen^ famt oti 
des 6i:fta år. 

Hr Baron Eric Magn. HummetbUhrn^ Ryt^ 
näftare och Rid. af Kongl. Svärds '^ Orden ^ dog 
d. 10 Mart. pä Bangfla^ Gård i Södermaoiandft 
uti des ys^de år. . « . 

Hr D. Kilian StobMtf Artis Obfietriciat 
Profeffor i Lund^ dog därfi* den zi Mart» oti 
des 7f:te år» . 

.*) Han val* én af vtre vittrafte PAftfnlh, hkiétéh xOatiU 
lands, var en Lärjange jif den ftore Moshéim, &mt ha- 
de varit fLttlng Ord. Kgl» Hof Pridikant ifinan hab flyr- lands, var en Lärjange jif den ftore Moshéim, &mt ha- 
de varit flerllrig Ord. K^I» HofPridikant innan hab flyt- 
tade til Carlshamo. Haq har utgifvlt et Minne 6fver Riddareholois -kyrkan i Stockholm y favarom fe Hr 
Warmholtz's fiibliotheca tiifti Sveo-Goth. Del 4, 
Art laapi ocb en Förteknirig pA Svenflka Predik- 
ningar. Han efterlknnar et fiort Bibliodiek och åt^. 
ikilCga mIrkvSrdiga Samliogan 

Utgifves af Kgl. Bibliothecarien Carl Ckrijlof. GjåiWeU. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hös ^oåati A. Ca&ibohm^ SVENSKA 

AP. C H I V U M. Andra Bandet; Sjette Stycket. HANDLINGAR. 

Skrifvelse ^( BiAop och Confiftorium 
uti Linköping til Oom-Proflen dårftå* 
des, Hr D. Samuel Atf^ för en Des 
til Stifts- och Gymnaiii - Bibliothekec 

5 jord Donation i dac Linköping , d. 7 
uK 1792. 

H6gSrev6rdige Hr Doftor^ Profeflbr och Dom-Proft. 

Redan har Eder Högärevördighet d. i Jan. 
177f genom Ikrifteligt Donations -Bref 
behagat lofva detta Stifts^ och Gymnafii-Biblio* 
tbek en Gåfva af Eder Högarevördighets med 
ffi mycken Möda och Kofinad gjorda Samling 
af Carmina Svecorum Poitarum Latina^ fom ' 
efter Eder Högiirevördighets Död (kalle verk- 
fiälias; men no förat^ och då Confiftoriam än 
får fägna fig af Eder Högarevördighets nyttiga 
och önlkade Lifstid, har Eder Högärevördighet 
icke allenaft opfylt detta Löfte och fördubblat 
denna Gåfva med en federmera, under fnart 18 
årig Mödty gjord TiiSkmng^ utan ock härmed 
förenat en zy Skdnk af många nyttiga, (allfynta 
och ganlka rara Böcker i hvarjelianda ämnen, 
famtrortraiter^ graverade Koppar*plåtar^ gamla 

• F Mcm- > ga Sv. Archivum} 

Membraner och Mynt : alt af den Befkaffenhet 
och i den Ordning, £am utmärka en Rplyfii 
gran/kand e och oottrötteiig Samlare. 

Om Confifiorium ej kan nog uttrycka den 
Högagtning, Tiifred^Oällelfe och Känslat hvar- 
med ConfiflonuRl emottagit detta fifta och & 
betydliga Vedermäle af Eder Högärevördighets 
vanliga och verkfamma Böjelfe för detta Stifts- 
och Gymnafii-Bibliothek; få behagade Eder 
Högärevördighet igenfinna Orfaken därtil, deis 
uti Eder Högärevördighets FÖrtjenft genom en 
äfven få ovanlig fom flerfaldig Lärdom, dds 
uti förbindelfer med Confiflorio, fom uti Eder 
Högärevördighet erkänner fm värdige Senior 
och hvars flefie Ledamöter varit Eder Högäre- 
vördighets Lärjungar, och deis uti Eder Hög- 
ärevördighets få ofta förnyade och nu få oför- 
modade Frikoftighet emot vår almänna Bok- 
famling. Defle omfländigheter tilfammans hg- 
de och förenade verka med den inflytelfe pi 
Confiftorii Upmärkfamhet och Känsla, och 
lemna den vidd och fiyrka åt Eder Högärevör« 
dighets Rättighet dartil, at Confiitoriura gerna 
och tackfamt britter i en värdig och motfvarande 
Tolkning däraf. Men denna brift fkal erfättas 
genom en få mycket ftörre Upmärkfamhet och 
Omtanka, at icke allenaft noga handfaafva de i 
Donations-inttramentet utfatte Vilkor^ utan ock 
vårda denna dyrbara ^'amling, och nied det- 
famlna Minnet af en om Vetenfkaperne» detta 
Confiflorio, Stift och Bibliothek få förtjcot 
Man. 

Redan förvaras på Bibliotheket Minnet af 
den ftore Ärke-Bilkopen Hr Doft. Eric Benze^ 
Hus och Magen Hr BUkopen Doft. Petr. File^ 

nius ÅNSRA Bandet* %i 

niUs ati begges anfenliga Bokfamlingar: och 
na (kal Minnet af den förres Doter-Doters 
Man och den fenares Måg blifva förenadt nned 
deratf, genom denna Eder HögSrevördighets fi 
dyrbara och i fit flag den enda och fuilfländi- 
gafle Samling. Då Snille , Lärdom och Förtjenft 
gjort Eder Högärevördighet värdig Slägt/kapen 
med defle oförgätelige och förtjente Män; ffi 
är Eder Högärevördighet ur famma Skäl berät- 
tigad at dela deras Åminnelfe: ConGflorianv 
kan altfä icke, atan fel emot Förtjenflen och 
Vän/kapen, onderläta at med Noggranhet och 
Värdighet beförja och handhafva denna Delag* 
tighetj det enda fom Confiftorium härvid fak- 
nar, men torde kunna hoppas, ar en fulJftän- 
dig Samling af Eder Högärevördighets få mån- 

Sa egna Arbeten; och då Stifts^ och Gymnafii- 
libliotheket i Linköping genom denna Eder 
Högärevördighets Donation äger förmodeligen 
alla Svenfka AuQorer i den Komerfka Vitter^ 
beten; få bereder fig Confiflorium Efterkom- 
manders Förebråelfe , om den ibland dem (kulle 
faknaS) fom med Företräde för få många har 
få få fine Likar. Detta fynes få mycket mer 
höra til opfyllandet af Confiflorii förberörde 
Förbindelfe och Ändamål , fom Bibliotheket 
då äger de flefte och de bäfle Mönfier, nöd- 
vändige i en Tid, då denna Vitterhets - del , 
om icke föragtas^ dock förfaller, at hos Efter- 
kommande därföre åter väcka böjeife, och at 
leda, rätta och förädla deras Smak: och I 
denna Verkan, i denna Följd lifyas och bibehål- 
]es fäkraft och värdigaft det Ålfvifka Minnet^ 
fom blifvit no lämnat i Confifiorii vård^ och 

F a £om g4 Sv. ÄRCHivoii; 

fom ConfifioriDin icke kan eller bör nigonfii 
Y&rdllöfa. 

Med al Agtning och Vän/kap förUifve 
Eder Högärevördighete 
Linkåpingi d. 7 Jalii Hörfamlle Tjenare 
1792* Jacob Ax. Lindblom» 

M. S. Frålifig. Joh. BuJJer. M. Wallenbtrg. 
Svante Wimermark. Ragw. Nicoliä. 

L.N. NYASTE HÄNDELSEK. 

Kongl. Hufet. 

Hans Ma|:t Konungen och Deras Kongfé 

Högheter Hertigen och Hertiginnan af 
Södermanland flyttade ifrån Stockholm den la 
Jun. til Drotningbolm , för at dir tilbringa. 
Sommaren 5 äfven fom vid famma Tid Hennes 
Majrt Enke-Drotningen begaf fig til 
Ulricsdaly för at viftas den vackra Årstiden 
darHädes. Hans Kongl. Höghet HeRTrG£N 
af Öfiergötbland uppehöll fig uti If^eftmanlanJf 
DaLmie och Uplandj i anledning af därftädes 
aultäidc Krigs- öfningar och Mönflrhigar^ hvar« 

efter Andra Bandet* 95 

eket viftandet delades emellan Drotningholm 
€>ch Tullgam. Hennes KongL Höghet Pr in* 
s ESSÄN atrefte d. 8 Jtin. ifrån Stockholm öfver 
Yliad ooh Wismar *) til Qnedlinhirg^ för at 
fiagon Tid viflas oti detta Ty/ka Riks-Stift^ 
öfver hvilfcet hon ar Abbedjfla. Rikets Adel. 

Uti Janaario fiflledne nedlade Hans Exc Herr 
Riks-Rådet m. m. Grefve Axel Fbrsbn, det 
rom, han fåfom öfver-DireQeur el. OrdfOran« 
de innehaft oti Riddarehus -DireAionen; och 
ar no Ordfårande den förfle ibland DireAeo- 
rerne Hans Excel. Herr Grefve lUagn. En 

BftAHS. 

Hans Rongl. Maj:t har redan fir 1771 1 
Nåder otnamnt, famt medelft Nådigt Diplome 
onder d. 9 OA. 179 1 9 i Grefligt Stånd beha« 

gat ophöja Hans Excellence Herr Riks-Rådet» 
Lid. och Commendeoren af KongL Maj:ts Or* 
deoi Friherre ^ocbim Beckfriis, med TiU 
fiånd at däruti få optaga fm äldfte Broders 
Son, Kammarherren hos Hennes Maj:t Drot- 
ningen, Friherre Corfitz Lud. Beckfrtis ; jämte 
Nådigt Stadgande, at Grefve-värdigheten fram* 
deles endaft må åtfölja Befitningen af Beck» 
friis(ke Ättens Fidei*Commifs-Gref(kap Fibolm 
och Bårringe-klofters men icke fträcka fig til 

F 3 Inne* 

♦) Afrefan flcedde d. 18 Jun. från Yftad pS de be^ge 
Kongl. Poft-Jagterne Konung Guftaf och Kron^Prins 

Gujl af Adolf. 36 Sv. AHCHIVITM) 

Innehafvarens Ofriga Barn eller Syfkon« t^ 
underdånigt följe haraf hafva Grenrarne Beck- 
friis ä Riddarehufet blifvit introducerade un- 
der N:o 104 ibland Crefvarne. 

Hr Friherre Eric Ruutb^ Prefident uti Kgl. 
Kamnaar^Collegio, famt Rid. och Comofiend. af 
Kongl. Maj:ts Orden, uphöjdes af Hö&flfalig 
Konungen til Grefve ctv24 Febr. eller famcna 
Dag, fedan Riksdagen i Gefle var Aatad^ vid 
hvilken förenämnde Herre varit Landt-Marlkalk. 

Hr Corn^lius Reuter^ Höfjunkare, dog d. 
22 Febr. på Sätesgården Norra-Dingeiipik^i 
Steneby Sokn på Dahl, famt uti des 71 år. 
Med honom utgick Adeliga Ätten Reuter^ fom, 
under N:o 1585 blifvit Introducerad på Svenlka 
Riddarehufet *), Rikets Ofrålfe' Stånd. 

Utom de Högtidligheter, hvarmed Minnet^ 
dagen den 3 April af defla Stånd för år 1791 
firades i Stockholm och Gitbeborg^ och fom finnas 
häri Archivo, Band. i, f. 139 och följ. be/krif» 
fie, anfläldes äfvenledes uti åt/killige andre Städer 
och Landsorter, fäfom uti Åbo^ Fablun^ Öre^ 
broy Wexiå^ Borgo^ Cbriftinebamn % Philip* 
fiad^ Carlsbqmni EkefjSy Boras och flere, 

famt 

♦) Stamfadern, Lydcrt Henricsfon, f6dd på Bråborg 
1601 , och Son af Béfallningsmannen på Stegeborgii 
Slott, Henric Nilsfon tU Skielboå, tjente i Tyfl» 
Kriget, adlades d. 20 Ang. 1632, kallade iig Reuter, 
och dog 1Ö47 fäfom Commeodant i Minden. Andra Bandet. 87 

fzmt fbland Almogen i Skåne och Blekinre^ 
dylika Gl^dje-betygelfer; om hviika o/nitändeli* 
ga Uhäerrättelfer finnas införde uti Inrikes 
1 idningarne för famma är *). Dylike Minnes- 
fefter ibt år 1792 har jag icke funnit i de al- 
männa Paperen omFörn)älne, utom den i Staden 
Mnrftrandy hvar Magiftrat och Borgerikap 
utvalde famma dag, fåfom den tjenligaOe at 
aflägga fm förnyade Tro- och Huldhets- Ed f 
famt hvarvid äfven Säkerhets -Aden, under 
Salutering af Canoner med fyrdubbel Sveoflc 
Löfen, förft pä Rådhus-Salen apIäRes <"% Univerfiteter. 

Upsai:.a» 

Härvarande Univerfitet hade den Näden^ at 
få d. II OA. fini.är emottaga Konungen och 
Krön -Prinsen, den fenare tillika des Höge 
Canceller. Ankomften ikedde om Aftonen* 
Academie-Staten och Landt-Staten» anförde af 

F 4 Hr 

*) Se N:o 30, jt, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39» A^j 

41» 43» 44 ^' ^* v* Hårtil kan åfven fogas Stock» 
holms Dagl. Allehanda för år 1791, N:o 113, 
♦♦) Belkrifningen om de flere i Marftrand, i anledning 
af Konunga- Mordet och Regements-FåråndringeHy 
anftålde och med lifagtigafte Trohets -kånfla beiedfa- 
gade Hågtidligheter kan låfas ud Inrikes Tiduingarnff 
N:o 43. Då Férnyandet af Nationens Trohets -Plikt 
emot Konungen éfvcr hela Landet intrå^ade omkring 
den 3 Apr. få fanm)an{l.imde ock alleftådes Ståndeu^ 
uti faraf åk ifrigt Betygande af et gemenfamt Tånke- 
fått. 88 Sv. AaeHivtfM) 

H*- Ärke*Bilkopen m. m. D. Uno vtm Tr&i/^ 

och Landshöfdingen m. m. Hr Ulr, Ebrenbill^ 
voro deffe Höge Perfoner vid Flötfands • fär/a 
til mötes. Vid ankomflen til Staden och Slot- 
tet upvagtade Magiftraten och Borgerikapets 
Deputerade , famt paraderade det då närvarao* 
de Upiands-Regeroente. Efter inträdet pä KgU 
Slottet lämnades famtel. Profeflbrerne F&reträdé 
och Handkysning få hos Konungen, fom hos 
!Kron<Prinfen. Följ. dagen befåg Hans Majn 
nya Orangerie-Bygnaden och den Kgl. Acade» 
mien donerade Trägården, uti Domkyrkan 
Guftavianlka Grafven, famt flere här i Staden 
gjorde Bygnader och Reparationer. Vid des 
Lever kl. half til et prefenterades för Konun- 
gen den härvar. Officers -Corpfen och den här 
fluderande Adeliga Ungdomen. Kl. 2 behagan- 
de Konungen och Kron-Prinfen bevifla eo 
Disputatiom-^ASi uti Guflavianlka Läro-Hofet, 
öfver tio utgifne Svenflce Thefer, under Phyf. 
Profefforen Hr !?achar. Nordmark y odi fom 
förfvarades af Hr Fred* Sam. Silfmerftolpe ^ men 
beliriddes af Hr Grefve Melker Axel Falken- 
lerg^ Skyttian/ke Profefforen Hr J, Fn N$ik- 
ter^ Hr Guft. Abrah- Silfiperftolpe ^ Hr Fändri- 
ken Eric Chrlft. Adeljkåld och Hr Jöns Swath 
berg af Wefterbotns Nation. AAen fortfattes 
til efter kl. 3, h varpå Konungen och Kron- 
Prinfen^ fedan Middag bllfvit fpifad på KongL 
Slottet, anträdde återrefan til Stockholm. 

Sedan den högfibedröfveliga Olyckan, fom 
d. i6Mart. träffade den Högflfal. Konun6EN| 
blifvit i Upfala bekant, afiändes ifrån Kongl. 
Academien därft. d. 2o Marr. Deputerade til 
:Stockholm, at göra fig därftädes underrättade 

om Anoea Bandet. 89 

om Hans Majtts Tilftlod, Camt jBflgo den Nfi« 
deo» at, under Hr Ärke-Biflcopena och Prp- 
Cancellerena m. m. D. Uno von Trötts anfö- 
rande , hos nu varande Konungen famt Hans 
KgL M5ghet Hertigen af Södermanland» betyga 
däröfvei fin hjert-innerligafie Oro, och utgjuta fina 
brinnande Ön/kningar för Konungens vederfå* 
ende. Deputerade voro: Reétor Magnificos, 
Gr. L. Profeubren Hr Chrifiopher Dabl^ TheoL 
Profefforen och Led. af Konsl. Nordfi. Orden 
Hr D. Eric Jon. Almquifi ^ jxxns ProfeflT. Hr 
Guft. Flygare, Medic. Profeflor. Hr Joh. Guft. 
^Acrtl^ och Phil. Profeflbren Hr Dan. Boithius. 
Safooa, igenom Konungens Upböjelfe 
på Thronen, Cancellers- Ämbetet vid dettt 
Univerfitet blifvit ledigt , har Confiftorium 
Academicum genom til Stockholm af(ande 
Deputerade d. i; Maji i underdånighet anhållit^ 
det Hans Kongl. Höghet Hbrtigsn af Sider^ 
manland taktes åtaga fig Cancellariatet vid 
härvarande Höglkola. Deputerade fingo dea 
Nåden 9 at få hos Hans Ma}:t Konungen i' tom 
hos Hans Kongl. Höghet Hertigen af Söder- 
manlandi admitteras til Audience och Handl^ya* 
ning $ famt taktes Hans Kongl. Höghet i Nå« 
der bifalla Academiens underdåniga Begiran* 
Deputationen anfördes z(^ Herr Arie^SiJiopen^ 
och voro Deputerade: ReAor Magnificus, Gu 
L. Profeflbren Hr Chrifiopher DaAl^ Theol# 
Profeflbren Hr Er. J. Alm^ift^ Extraord. TheoL 
Profeflbren Hr D. 01. Domey^ Anatom» Pro« 
. feflbren Hr D. Ad. Murray^ Botan. Profeflbren 
Hr D. Carl Pet. Tbunbergj Eloqu. och Poet 
Profeflbren Hr Pehr SvedeliuSj Acad. Ränt- 
mäflaren Hr Frans tf^eftardabl ^ Hiiion Profes- 
F % foren {oren Ht En MicFn Fnni^ Skyttian(ke Pre- 
feflbren Hr J, Fr, Niikiety Chemia Profefloren 
Hr Joh. Afzelius^L, L. O. O. Profefloren Hr 
Joh. Adam Tingftadius^ Profefloren och Bibiio- 
'thecafien Hr Pehr Fab. Aurivillius^ och Acad. 
Secreteraren Hr And. Lundftröm. 

Til följe af et dagen förat, af Academiem 
JleAör^ utfärdadt Programme^ började med d. 7 
Jon. elldr dagen näft efter Klago • dagen , de 
forgeliga Högtidligheter^ med hvifka Upfala 
Academie enfkildt begåt Minnet af Tin Konong 
och Skydds-Herre, Högflfal. Hans Majrc, Ko- 
nung GUSTAF III. Förfta dagen eller Tort^ 
dagen parenterade, å Guflavian&a Acttdemieni 
Theologia Profefloren och Ledamoten af KgK 
Nordftjerne-Orden, Hr Doft. Eric Jöhas Alm» 
äuift , på Latin 5 och följande dagerVHifloriaram 
Profefloren Hr Eric Michael Fant på 8ven/ka. 
Måndagen parenteradej på ^ Latin, Philofopbw 
Adjanften Hr Eric Cåtliny och föfjande dagen, 
å den Studerande Adelns vägnar, Lieutenanten 
vid Kgl. Lif- Gardet, Friherre Claes Fleming^ 
på Svenflca; vid hvilket tilfälle Hans Kongl. 
Höghet Hertig Frédric Adolph af öfter^ 
gåtblandy efter at hafva aftonen förut inträffat, 
och om morgonen Nådigft tillåtit Profeflbrs- 
Staten at å Kongl. Slottet aflägga des under» 
dåniga Upvaktning, behagade å därtil utfedt 
rum på Academien vara närvarande. Siuteliget 
ora Torsdagen parenteräde, på bunden Sveo«| 
ika, ä den Ofrålfe Studerande UngdomenH 
vägnar, Philofophis& Mågiftern Hr Anders G» 
flat Ekeherg; hvarförutan i hvarje Nation eaj 
lkildt,å des vanliga Sam!ing<?-rura, Sorge-T 
Öfver Högftfal. Konungen blifvit hållne. — 

y ' Fredagen, Fredagen, d. if, öf verlemtiade , i DoMkyrtrttf), 
Profefloren uti 6reki(ka Litf ratoren^ Hr Chr^fld- 
pher DabJ^ Academi/ka ReAoratet til Primarie- 
TheoK Profefforen och Dom-Profteti, Hr ^O. 
Johan Loftbom. ^ ;-. 

Den 8 Jan. middiagstiden hitkém Hans 
Rangl. Höghet Hertig Carl, och fedäii han 
tilbragt hela dagen bt>s Lif- och Uplands-Rege* 
nenteroe, ankom denne Höge Herre om aftotien 
til Staden. FM|ande dagen, fedan Academie« 
Staten jämte de öfrige härvarande Stater blifvic 
prefenterade, taktes Hans KongL Höghet, 
fåfom Academiens Höge Canceller^ begifva fig 
dl Confiftorium Academicumy där Hans Kongl. 
Höghet tillät änder fin öfvervaro ftera Acade- 
tnima Mål företagas. Därifrån begaf Hans 
Kongl. Höghet fig tit Mynt '^ Cabinetet ^ därifråq 
til Acåiemiegårdm ^ där atllå Studerande hade 
den Nåd^n at Natitmi'«vis prefenterasj vidiafe 
til Bikliotbeket. Därifrån til Dom-kyrkmi ödk 
Confijiotium EccUjia^icum^ famt vidare til 
Obfervértorium; hvaréfter Hans KongL Höghet 
befåg Tbeatrum Pbyficu^^ Ritn^iftarens Eitpo« 
fitioo af Ungdamens Ritningar^ famt Acade^ 
tniens Mineraiie^-Samiwg och Laboratorium 
Eftermiddagen behagade Tians Kongl. Höghet, 
fåfom PrateSfor för deo härvarande KgK Ktttfh 
Jkaps-Sgcietetenj bivifla des Sammankomft, där 
af Phyfic. Profefforen , Hr Zach. Nordnåarkj 
upläRes en Afhandling om Bränn-Speglar , famt 
vidare befägs den af Hr Hof-Apothekaren Zier^ 
vogeJ til Societeten Ikänkte Naturalie-Samling. 
Härifrån begaf Hans Kongl. Höghet fig til 
Stal/et, vidare til F akt- Salen ^ därifrån til 
Bctani/kc Trigirden^ famt fluteligen tU deti 

ny9 ^ Sv. ACChivum; 

•ftf Bmånijh Ttågh^itn^ där få val de re&fi 
gjorde Anlägningar, lom den atsf Högfal. Ko- 
luinsttn började famt »f Hans KongU Hö£' 
fortfittte Bygnaden befågt. Hans KongL H 
bet täktea med Nidigt Valbehag an£e alt, 
veo fo9 allas Hjertan blefvo intagne af den 
Upmäckramhet Hans Koogl. Höghet dättfl 
taktes lemna» af den Ömhet Hans Ron^ 
Höghet taktes yttra for detta LärolatOf ock af 
deo Mildhet bvarmed alla bemöttes.^ WibUothtket. 

DaoTKnrxjHOKiic;' 

Til ökande af Högfifal. Konungens enftilckft 
Bibliothek på detta Lafi«*Slott hade Dom-Proften 
uti Linköping, Hr D. Sam. Ålf^ apvaktat med et 
rart Mamfcript oti vår Svenlka Krigs«HiRoria^ 
bellående oti General* Fält »Tygmäftarens Frifa. 
Carl Magn* Stuart"$ ^ Krigs •operationer uti 
Curlanå ocb Idtbauen^ oplyft med flera ritade 
och illaminerade Batailie-Stycken. Detta Iked. 
de vid det tilfaUe, då BiOcopen i Linkö- 

Eing, Hr Jacob m. Lindblom^ och Proften i 
Torrköping, Hr And. Grinberger^ d. 28 Aag. 
Z791» uti Confiftorii och Stiftets Namn, på 
fören. Slott betygade oaderdåoig Fägnad öf?er 
Konungens förbättrade Hälfa efter återkomiien 
ifrån Åken. Detta MS eroottog Hans Maj.t 

icke 

a) Han blef fedan General-Lieutenant {kmt Gouvemeot 
uti Corland^ ocb dog xyos* icke ailenaft med fardeles VSlbehag, vtanliade' 
ock den Nåden . at hedra Hr Dom-Proften D« 
Älf med et tianäbref^ dat. Drotningholmc 
Slott d. 26 Sept. 1791» atur hvilket man vit 
liar införa fejande: ,Jag har altid bi^aktat 
Krigs-f&rtjenfierj men egen Erfarenhet har lärt 
mig närmare at värdera dem. Stuart hade dem 
Lyckan at följa en Konung, fom vid btejan af 
detta Secalo upfylde Europa med Ryktet om 
de Vapen 9 hvilkas Ära inom flutet däraff För- 
fynens Ikickelfe låtit under min Regering up« 
lifvas. Den Skådepenning, fom medföljer, ät 
en Åminnelfe däraf: och jag (änder den iS 
mycket häldre tii Eder, Jia» låtdt ocb vittre 
Mans Omdömen varit mig en Uftifuntran på 
yalplatftn ocb framfar Hireh^^. Den uti detta 
Handbref, detta få flora Vedermäle af både 
KonaU Nåd och KongligtTInkefät, omffamäl- 
de Skidepenning befiod uti flora MedaiUen M* 
ver Konungens Seger vid^wenlkfund d. 9 och 
10 Jul. 1790J famt var i Guld af 30 Dacatii» 
Tigt •> Sålfkaper. 

GiTnxBofta, 

Härvar. Kgl. Fet. ocb Fitterb. Sgmbiltet fi« 
rade den 24 Jan. fin irL högtideliga Samman« 

kottfl/ 

a^) En omfiitiddie BerSttélfe om denna, en if Rikatf 
Jårdafte och i llia affecnden vånloadsvårdafte Mån^ 

. vededaraa Kotigl. Nlrf finnes imyckt nd; KiiokApiDgf 
Stifte Tidningar fir April 179a. ^ Sv. Il&cbivvhi 

hoimtf åk Ordföranden^ Hiftor. och Mwal. Le« 

aoren, Hr Ad. Wilh. Ekebom^ efter et Tal: 
om Sva/hi Hiftcriens iyckligwe Öden under 
ff^^Jm- Ättens Omvårdnad y lämnade PrxGdiom 
för iaiievarande är til Hr General. Majoren och 
Landsitöf dingen , Frih. Johan Beckfriis. Sam- 
hiiUet hade kkcj under l6ppet af 179I9 erhål* 
Itt något Svar på den upgifna Frågan: Hvad 
är OrSiken til Compajfens Mifsvisning årligen 
ock .dageligen på et och Camma ftälle på Jor« 
deoi hWiken fåledes än ytterligare utfattes. 
Et epda Åreminne öfver Riks-Rådet Frih. Job. 
Adler^Sahius (död 1652) vann Acceffit af 
Tint Siifver^Medaillerj men af trenne Sånger 
öfrer Segern vid Smenfkfundt och af hvilka eo 
var på Tyfka, erhöll det Svea/ka Skaldeqvädet 
aadec N:o 2 Guld- Medailien af 12 Docater, 
hvars Föcbttaw fig dock icke uti Namnfedeln 
tiikamm gifvit Til Täflings-änroen oti Skalde- 
konAen vmaf Samhället för 1790 Oåtbebwgs 
Btftm^^ hvaBBmed menas éea lyckliga Hän- 
fielfe, då Götheborgs Stad år 17889 genom 
Förfynena Beflcydd och Konungens Ankomft famt 
Des fogade Anfialter^ frälftes ifrån det hotande 
Danlka Anfallet ^). Typographie. 
Fa.hx.uk. 

Hf Boktryckaren Pehr Oi. Jxmar har , efter 
Böksdageoa flut i Gefle, flyttat fm BokpräCs 

hit 
*; Se det Smgautt: Gitfaeborei Tidmogar N»ti4« hit tillbaka ^>, och med d. 17 M^U åter fort« 
fatt det här utgående Fablu- FeckoblaJ y med 
N:o 4 af Sjuade SaaitJngen. ' Dödsfall. 

Hr Philip Fred. Rotbluh^ Vice-PreGdent och 
Rid- af Rgl. Nordft. Onlen, dog d. \i Mart. 
uti Stockbolvi^ famt uti des gorde år *)• 

Hr Banco-Commiflarien Joh. Jac. de Be* 
fcbe dog d. 12 Mart. pa Grimfta^ Sätesgård i 
Öflergöthland , uti des 78:de år. 

Hr Joh. Abrah. Abrahamsfon Qrilly Dire» 
Aeur vid OQindKka Compagniet och Led. af 
Kgl. Vet^nlk. Academien i Stockholm, dog uti 

^) Se hårom detta Archivum, Band. i, fid..3gi. 

♦♦) Denne Herre hade varit Vice-Prefident uti KongL 
KaaiTnar - CoUegiuni', iftio hvilket Ämbete han tog 
Affted d. Ig Febr. 17S2. Han var fadd i Stockholm 
d. II ApF. 1 7 12 9 hade Ihiderat i Lund, var Cancel« 
Kft i Itirikes Clvil-Expedkionen^ då han 173T befor- 
dnHies^^ Ht Auditeur vid Sédra Skftnfka Caval. Rege' 
nientety b)ef Krigs-Fiflral vid Sktnflca Arméen 174'?^ 
Hof.Junkare 1744» Vice-Lagman iTichårada Lagfagm 
1746 y AfTeiTor i KongL Kanunar-Revifion den 15 JuL 
1747, Kammar Råd d. 7 Apr. 1756, Vice-Prefident 
i K. Kammar Collegio d. 27 Dec. 1778, den fårfte, 
fom detta Ämbetet innehaft Til Rid. af KgL Nordft» 
Ordtn utnämndes han d. 23 Nov. 17079 tagsnd^s 
til iit Valfpräk: Paåtri^ Bdik^ & R^gif och v;r f> 
dan 1782 Led. af Kgl. Patriot. SSIlkapet Han bief 
gift d;.'3, Aog. 1757 tueAMam EliiaS. FUwicreutz, 
fom dog d. 10 Sept« 1784^ 

4 g6 Sv. Archivctu; Bandet •• 

Norrköping a( et häftigt Sbg d. 12 Mart. famt 
pti des f 6:te ån 

ProvinciaKMedicos, HrD.Jofa/Otto //ii^- 
firåmj dog i Linkåping d« 112 Mart. oti en ii- 
der af 77 år **). 

Hr Öhrerften och Rid. af Rongl. Svärds- 
Orden, Frih. Carl Pfeiff^ dog t Martio pä des 
Sätesgård Bo på Lidingön ott Upland^ famt 
uti des 5'7:de år. 

Hr Pehr Leuffiedt. Proft öFver Daga Hå- 
rad i Södermanland ocn Kvricoherde i BjSm^ 
tunda^ dog Därft. den 14 Martii uti des 9o:de 
år. Han var fit Stånds Senior inom Streogoås 
Stift, och innehade 68 Prafte-år. 

^ Hr Eric Fetman ^ Lands -Secreterare ati 
Hallands-Län y dog i Halmjiad åetk 18 Martii 
famt i des 48:de år. 

Hr Pehr IFåfsfirbm, Kamererare och Led. 
af Kal. Vetenik. Äcademien, dog d« ig M»rt. 
på Hårfipa^ Gård i Eds Sokn i Uplaod, famt 
uti des 8i:fia år. ^) Han hsde' varit en mSng|ri|{ Provincial-Ukate uti 
ÖftergAdiland, om hviket Landikap ban f&r&ttat 
Oeconomilka Amnårkniägar, åfven en Befloifning om 
Staden Hernåfand; men hans färnlmib af Trydtet 
utgifha Arbete beftår uti des Oecooomifln frrfhifiiiffg 
om Jimtfamd, Stockh. 1751, ^ STOCKHOLM, 

Trycict hos Joban A. CARtaoHas^ 
Den as Aug. 179a. SVENSKA 

A R C HIV U M, Andra Bandet; Sjunde Stycket. NATION AL.BIBLIOTHEK. 

Sedan man uti Förfla Bandets 2o:de Stycke 
och uti detta Andra Bands i:fta wStycke 
Dpgjfvit Be/kaffenheteh af detta Bibliothek; fä 
får man nu här vidare tilfoga följande: 

Säfotn tilförene förordadt^ kommer a]tid 
Sven/ia Hiftorien af äga Företrädet uti detta ' 
Bibliothek, med alt hvad til des Uplysning, 
médelft tryckta Böcker och Skrifter, nörer. 

Et af detta Bibliotheks Hufvud-föremål är, 
flt därjämte famla våra förnåmfta och nyttiga^ 
fte Periodifka Arbeten af Journaler, Tidningar 
och Dagbladen Genom mycken Flit och Vård 
liar jag ock bragt det uti denna väg f& vida, 
at näppeligen få många compiette Suiter finnas 
uti något, ehuru på publique Medel h vilande. 
Bokförråd. Deras Nytta för alla Vetenlkaper 
och Svenflca Hiftorien i fynnerhet är oflridigj 
och fäledM tror jag ^ med godt Skäl , mig böra 
fafta min vidare Upmärkfamhet på denna Gren 
af Svenlka Hjelpredor. Härrii kommer ockfå 
en annan ^ eller den af Strå-Skrifter^ fom icke 
fällan innehålla märkvärdiga och angelägna 
Underrätteifer; h vadan jag ock Ika! bemöda 
nig at flitige famla uti denne väg, hälft dylika 
Skriftfr Jätt förkomma odi föga vårdas* 

Q Hvad 9$ Sv. Archivum; 

Hvad de til National -Bibliothekét gjorde 
Donationer beträffar 5 få i) tiifogas uti den 
tryckta och hgr uti Archivo löpande Förtekn/ih 

fen hvarje Qifvares Nan^nj 2) de Böcker och 
krifter, fom tilkomma vieådft Vinft på beg- 
ge Ar/:hiverne, anteknas altid fåfom Dooationer 
af Nationen; men 3) de Böcker och Skrifter, 
vid hviika ingen Gifvares Namn finnes tilfogadt, 
äro at anfe fäfoai en Gåfva til detta Bibliothek 
af Utgifvaren. 

Natione^ behagai^ie nu, af Plan och Verk- 
iiäilighet^ Sjelf ädelmodigt infe, b vad den ifrån 
Des fida vii göra til Beitänd och Vidgandet af 
et fä be(kafTat Bibliothek, fom detta. Jag 
Ikal göra hvad jag förmår: få mycket bäldre 
fom det är mit fijia Tjenft-Offer^ emot det 
SvenJka Almänna, och jag med full Vifsbet 
vet,, at Inrätningen är god ^ ^^Y^^^g) patriotilk. 
lyiera framdeles. 

Bifogar emedlertid de begge vanliga Föt<^ 
tekningarne. FÖRTEKNING 

På de Refp. Prenumaanterne pä vare. fig 
det Svenjka eller Almånna Archivum. 

13. TALitENBERG (Gr. Mclker) Svea Rikes Råd, 
Rid. Q, Commend. af Kgl. Maj:ts Orden. 

14. Alströmer (Frih. Patrick) Comtnerce-Råd 0. 
Rid. af Kgl. Wa(h-Orden ; på a Exemplar. 

15. Baumqardt (Gufi.y Svenik Conful i Alkaotc. 
10. DÉNN&T iFrib. If^ilh. F) Capitaine vi4 Konufr 

gcii$ ]};å och Gula Lif. Ga^de^ 

17. Bsa- AHDtLA Bandéi^. 99 

t7iBfiRGXNSTRÄLE (^RudmoH) Hof.RStts-Råd uti 

KgL Svea Hof-Rått o. Rid. af Kgh Nordft. Orden* 
Ig* Branoeljus (M. Carl Magné) Vice^-Reftor vid 

S. Clarae Schola i Stockholm. 
19. BRiNd (£r/ Sim*) Hifton Profeltor i Lund. 
ÄOj CA.TTBAU (^oh^ Pet.) Franf. Reformert Paftoi? 

i Stockholm. 
aié Cräutä CGrefve ^foh Adolf) Lieutenant. . 
aa. DonNer (^. A^*) Handlande i Wisby. 
23. EuRéN (JGabr.) Protocols-Secreterare uti KongL 

Inrikes Civil-Expeditionen. 
04. Fabritius (ött/?* Ad,) Katnmarlkrifvrare. 
25. Falken BERO (Frih. Ge. Jienr.) Landshöfdingé 

uti Kronobergs-Län. 
aö Fast {PehrGabr.) Direfteui" vid Saltpeterfjuderi- 

Verket. 
Hj. FRöOELtuä (^Nils) A^darie Uti Kgl« Kammaf' 

CoUegio* 
as* HaussWolf^ (Leonh*von) Ceremonie-Miftare^r 
' Riks-Hirold och Rid. af Kgl. Nordft. Orden« 
ao. HfiRtiK (S^oti. truh.) AiTeflbr uti Kongl« Svea 

Hof.Rått* 

30. HuLPHERS (Abrak*, Abrahamsfon) Direfteur. 

31. JusTELiufi (Eric) Carduansmakare i Stockholm. 
3a' KiÖRNiNG iofoh. Matth) Kongl Secreterare. 

33. LAQttRBiELKE (Frih. (§V>Ä. Guft.) 6fverftc vi<t 
Arm^ens Flotta , Chef f6r Stockholms Divifioneu och 
Rid. af Kongh Svårds-Orden. 

34. LiLLiE (Frih. S^oh. Of/d) öfverftek-Lieutenant 

35. LjuNGH iSven Ingemar) Krono-Befalningsman i 
Smiland. 

36. Lundberg {Carl) Handelsman i Stockholmé 

37. L6j^MAN (^Riinh.) Cancellift i Banken. 

38. Malmgren (Olof) Kamererare uti KgL Com« 
merce-Coliegio. 

3p. Murberg (Stok) Leékor och Reftor Schola 

Trivialis i Stockholm. 
40. NENséN (Abfah) Andre Secreterare uti Kontiti« 

gens Cabinet 
4t. Olos i0oh.y Notarie nd Köngl. Svea Hdf.Rltt« 
4a. OssERY (^oh. Théod* Raph, d*) Superintendent 

6f^er Cathollka Föriamlingarne i Sverige och Paftot 
^Vid CatboUka Kyrkan i Stockholm^ 

Gd 43. pAtr* ta* Sv. Archivum; 

43. PAtvCH^BN iPet.) Capitaine vid Kgl. Ardllerfet 

o. Rid. af Kgl. Sv. Orden. 
44* Plåten CGuJl. von) Öfverfte-Lieatenant o. RidL 

af Kgl. Sv. Orden. 
4^. QuiDiNG (^åns) Advocat-Fifcal uti Direktionen 

Äfver Arméena Penfions-Caffa. 

46. Roman (^ffac. Leonh.) Bruks-Patron. 

47. Rosenhane CFrih. Fredr. Bengt) Kafnmarherre* 
4g« «... (Frih. Shering) Konangena Cabinets-Secre- 

terare och Kamniacjunkare. 
4p. RuTHENSPARRE ((^oÅ. L.^ öfveffie a Rid. 
af Kgl. Svårds-Orden. 

50. ScHÖNBERG iAnd.) Cancdiie-Rld, Riks^Hiftorio» 
graph och Rid. af K. NordfL Orden. 

51. Sehwawn {Quftafy 

52. SiEGROTK (Frih. Guji. Adolf) General och 
Commendear af Kgl. Svårds-Orden med Stora Korfet} 
pä 5 Exemplar. 

53. SiERAKOwSKi (Grefve ^ofeph") KongL Polfk 
Hofjunk^are och Chargé d'Afiaires i Stockholm. 

J4. Stolpe {jCkriJlof.) Lieatenant vid Arméens Flotbu 
55. Strubing {ofoach) Judidarie uti Kgl. Kammar* 

Colkgio. 
56 SuHM (Pet fredr.) Kongl. Danlk Kammarherre 

och Hiftoriograph. 

57. Sund WALL (^Nkl) Slotts-Bokhallare. 

58. Swahn (And) Apothekare i Tawaftefaatf, 

59. Swartz (^Carl Gottl) Kgl. Secreterare. 

60. Tornerhjelm (^Ad. Fredr. LudvJ) Major Hå 
Konungens Regemente, 

61. TåRNSTEK (O/o/; Militise-Skrifvare vid Arméena 
Flotta. 

62. Uggla (Crr/ Hillebrandsfon) Kammarherre. 

63. Vestc-n (M. Aron) Kgl. HofPrädik. och Proft i 
Ramsberg uti Weftmanlaod. 

Ö4. Wa h r £ n d or f QCart) Grofstiandhire i Stockholm, 
65. Wa llenius c if<^ob^ Vice - liibliothecarie i 

Greifswald. 
65. Wa t t r a n q ( ofacob) Studerande. 
67. Weste (Er.Wilk) Secreterare aä Genera^ 

FiJttygmSftare-Cancellict. Fö&T^KNING 

Få de Böcker^ fom utgöra det i StecHoIm^ 
År 1792 inrättade 
National ^ Bibliotbekrt. 

j. Skrifter och Handlingar ^ til Uplysning I 
Svenfka Kyrko- och Rejormations^fliftorien. 
Firfta Delen. Upjala^ af J. Edman^ ^790, 8» 
Hr. U^tfvar^ns Namn iiDoet vM icke otiatfc, hvar- 
ken pä Titulbladet eller under Företalet; men maa 
vördar Honom icke des mindre uti Hr Arke-Bi- 
ikopen^ D. Uwivwk T»ox];, fom uti detta Verk 
bopfamlar dels vare Refornuitorers numera högft 
fiifynta Skrifter, dels mdra Handlingar, defle ta 
en deL äfven otryckte. Titulbladet, Företalet och 
Innehållet utgöra 3 Blad, men fjelfva X>eien biller 
370 fidor, och innefattar 13 vare iig Skrift^ ejier 
Handlingar. ^ 

0. . . ;. • Anäre Delen^ Darftades^ 1790, ;g, 
Titul))lad?t och ItuiftbäUet ^f de uti denne Del hop« 
tryckte 37 Skrifter <jcb HancJIIngar utgöra^3i$Iéa{ 
mea Delen befiår af 37S fidor. ' . ' 

p. . . . . Tredje Deieru Dårftidés^ J79i, g- 

* Uti Företalet, fom håUei: 66 fidor, lyi^deUut Hr 

* Årke-Bilkopeu en Underråttelfe om Stmput. For 
Jamäfigfins Bandbåck^r o(;h Mejfebåckir, (9m vitnar 

om^Hr Utgifvarens ftora Kännedom af,r#^;ocb 
til Ämnet börande Böcker, fatnt pk^r intet litet 
bela. Samlingens virde. . ..Titnln pcb Inn«(^let, 
fom upråknar ^e zi iui de^ne Del för;0ioQ^ande 
Skrifter ocb Handlingar, ulgöraa fårikildta I^lad, 
Sjelfva.PeJ^Ba håller 312. fidor, i^mt förekommer 
bär fid. 41 - 193 Band(?okén på^SpmJko af Q/aus 
Petri atgifvpn 4 Stbckhofm 1529., och fåfom^dea 
}r den . foi;!^ bos jpfs , {»• har den ock gifvit an« 
}edaing tiläen uti Förf:talet införde ^f handling. 

lo# •• • * - ^jerde Pdem Darftddes^ af J. 
Edmans £nka 3 I79l> 8^ 

:G3 Titol- io» Bt, ARCHivuÄr 

Titalbladet och Itineblllet nfde hir tilbopa ntgjUL 
•, ne 21 Skq^fter och Handlingar utgåra 2 Blad; 
' fjdfva Delen håller 380 fidor. . 

11. •• - - - Femte Delen. DhJiideSy 1791, 8- 
Titolbladet och ihnéhålleC pa de uti denna Del be. 
fintelige ap Skrifter, och Haindiingar beflft af 2 Blad \ 
famt Foretalet, fora öker den u^ Företalet til Tredje 
Delen infårde Fortekningen , af 8 Hrtkildta Blad; 

' liVaréfter-lJelfvaDeteft tager vid, och håller 39a 
fidor. Si. mycket ic iif detta hågftnytt^ Verk 
Qtkommit- 

-' Gofvfl if ^ D, U no von TnoiL, Sveriga Arl^c-BU 
(koflf, ^P.90.GtrtceIler. i UplaU odi Coilinlendcor tf KoncL 
Nordft. Qrdw. 

12, ^Hgi dé ymjloire de Saédff, depQis les 
fenrjps fes plus anciens )QSO\]*a nos jours , 
pafr M; tAGBR?RtNf?, Cohftjffer.de laChan- 
cellérie Rqya(e^<^ Membré de 1'Acad» Roy. 
des Belles Le.ttres, Hiiio^e äc Ariticjuité^ de. 

'Stoclcholm, Ä Profeffeur d'Hiftbire cle Lund. 
Tråduit du Sifédpis. jf^ms^ hos ile Bure 

'-mné, 1788, 12. . _ ■. 

Titolbladet och Dediqattoo^^n Qt|^öra a Blad S)elf« 
Va Bökén håller 4).09 fidor } bvartd komroa. Innebiic 
let; Tryckfelen, Cenfaren och Privilegium pä a 
f*!4iIdtÄ Bl«d, Trykt Jr Arbetet ho? Cbardon- 
Vtmt Dedipationen til Hr C^nc Rddet och Rid, 
N?h» vem Ko/en/letn' har Hr öfef rfåttaren utfått fit 
Ifemn, I*»s (?e. jfgander, Han vir född Fiune. 
ééh ^ M*gr Doceps i Upfth, refte 1785 ril 

* Frtiökrike, ofch nygatt dSr detta Arbete, Yid öf» 
verfåtniögen bar Hr A. följt ^im'.tfplagan af 
Hr Canc, Rådf. Svfn Lagerbnngs Mindre Saqiniao» 
drag af Svea -Rikes ffiftbrij, StoiJkh. usö, 8- 
Hjr och dår bar Bftn^tiifagt^ uplyfende Annoårk- 
n}ng; på andra ftUm 'JTtet har hpn fljrttat nigot 
utur Texten ned 1 AnmSrkningame. ftrinodeligea 
af den Orfak,. at djrmedeift vinna, ftörre Lmbet 
vid öfvf rf åttningen , fom: hv^.dook . icBe ^briedfaRat 
hvarKen m^d Forfatfarcp^ ^er eget Företal. hviU 

ket Anbra Baitdét. lO) 

ket dock til Utllnningars K&nnedcMn af Boken icke 
varit otjenliet Hr Ä. återkom 1790 til Fidemes- 
landet, blefVice-Paftor i Cuopio,^pch doe Dlirft. 
den 14 Jai. 1792, uti des 33 ar. -Han igde Kun- 
flcaper och Snille, en firdeles fårdighet uti Spri- 
ken, och beklagas des förtidiga Död billigt. 
Gofvt af Na TION m, 

13. Bref om Blandade Ämnen. Stycket i-i2. 
.Stockholm, hos P. J. Nyflröm, I7f4, 4. 
Detta var mit fårJlB Arbete, k varmed jag, dook 
utan utfått Namn. npvaktade det Svenfka Almin- 
na. De Ta Stycken, hvaraf det beftär, voro af 
olika Störlek'; famfåldt utg«ra de 138 fidor. Bref. 
vens antal år 20. Ung, nedan ft&ligen belåft, 
men tnycket driftig» tog jag til Pennan $ jag 'fram- 
kaftade Omdömen och <iran(kningar uti fl^ra Äm« 
9en, Ardeli^utiHiftorien opb .Philofppfaien, S^c* 
ken iltur min Dagbok under Reikn til Holland öcb 
Frankrike, Anecdoter och Anmårknin^ar. Ämne- 
na voro (Ideies blandade^ menieke alla kMAåi uti 
den råtta. Bref-ityleD. . Några Otndömed torde tålt 
mera Mogenhet; men at Samlingen, i alniånhet 
vitnade om en tankande och upmårkfam» Skribent, 
}rttrade Hr D. BUfching uti ReeenJTioneti af detta 
Arbete i G^ttingifcbe An;se!gen von 'Qelehrten 
Saeben, år 1795» (it. å, 15 Non.iairAb gftnftbe någét f6r en Ynglmi fom ockfå dåraf kiiHie fig 
uBmuntrad at fdrblitVa på den .Ban> ham fedan u 
oftrtrntet trampat. . Detta Recoitiinemlatibni Bref 
hos det udlndflsa Pnblicum har jag i aSkrift fogat 
til detta ^^Lemplar af Brefven; ifve» fom efteråt 
låfes et Bref om Éeligionmf hvilket Stadens* Con* 
(^llorfnm icke kunde med fit Imprimatur bevåtdiga: 
tjr, Sanningen ^t fåga, var Jag af bégvnnelfen 
li&tkitterlk i alla Facultéteme. 6énna nun <^pen- 
i^ePtigbet fick jag ocik rédeligen omsålbr ty ova- 
ne at hlr i Sverige Mfa trykita Granänihgäit, och 
når man fick veta åt BrefilUHärén var en^dgling, 
fl borde ock okSnde men ftridbaré Rjddare' tidigt 
bevåpdas f6r at foryta Lans med honörn^, ]^å det 
nngéns Renlårighet och vil befåftade Credit' måtte 
.af hans öfvermod vidare lida något mehn. I den 
G 4 Tiden 104 Sv. ARCHIVUM5 

Ti4«^ Ikrcf en f6r 6frigt genom Forlagcr och Bi- 
biiothek om Svenflca. Literaturen vil förtjent Man, 
Hr Secreteraren Lars Salvius en Lård Tidnings det 
enda Blad, fom då hos ois utfick under fådaa 
Rubrik y men hvareft alla Skrifter antingen vnnno 
Loford eller, med en tilbdrlig Ma^rhef recenfera^ 
des, d. i. Paragraphemes Innebal! (yndloft fram* 
räknades, Brefftållaren hade h&r och dar föi^pit 
flg emot denna froma Regel; fåledes iitraftaé9S 
Vinnen, Hr Jac, Rådingt at al^ifva: 

14. Svar på Srefoen om Blmdade Åmnen. 

\ . Stockbotm^ bos Lars Salvius^ 175*4, 4- 

Peflk Svar voro til en början 10 , och rymdes pS 
8 fidor. Qvicka och Edaka voro deHa.Svar; mea 
med djapfinnig Lirdom eller grundeliga Bevis vo« 
ro de ingalunda belaftade- 

xj. C?^«^/fr emot Svaret f i Brefven om 
\^ Blanaaäe Amnén* . Stickåölm^ hps Lars Sal« 
\\ vios, 17^4» 4.. '^ 

H6U bara 4 fidor, och yar af fiimmm Hand tom 

Svaren. Sedan iick man ]å&: 

16. Svar på Bref om Blandade Åmnen % uti 
Fem Fortfätningan 

M MhchlA den F6rfta 12» och de tö^de bvaiv 
dera 8 fidor, alla trykta i Stockholm hos Lars 
SalviiM i 4. Svarens antal gir til sa* Detta Tomerw 
fpely ibm icke litet förluftade den Tidens Amateu« 
rer, upldfte fig dock til flat oti mydcet Onbytteri 
och Speglofor ifrån Antagomftena S^, fom var 
Ikada: ty Hr Röding, di Amanoeas vid KongL 
Bibliotheket» var en vll fluderad och firdeles 
Språk »kaontg Man» men pU^ad^s dä, fom alt 
utföre, af en egenfinnig Mjåltfjaka, Ifv^i fom jag 
dftrempt ooh alt utfi&re neftod mig et gladt Lynne. 
Uti Franfyika Sprftket var Hr R. fft ftarii, at han 
ikref nä^on Tid en Franfyik Avifa, fom dä likvil 
bar fig 1 Stockholm; men häftigt af bröt han den* 
famma för oSgot npkommet Miisförftånd emeUan 
honom och Vederbörande; hvAreftec den vittra 

Mao^ An9ra Bakset; 105 

Manoen flvttades til Kongl. Svénfk Cotnmiflarie i 
DtuDzig» Dvareft iiati kom til Medel^ iiimlade et 
vackert Bibliotbek, och lefde mera med Böcker Sa 
sned MänniCkor; Ikiljdes dock vid begge genom 
Döden 4en 12 Dec. 178a uti des ÖizBat år. Detta 
lilla Katt-krig dro^ dock til ingen FSljd pS Hjer* 
täts vägnar, bålft vi bleFm fedan Colteger vid Kgl, 
Bibliotheket, ocb jag altid högaktade honom för 
hans: icke vanliga Infigter i Svenika HiAorien, -• 
Dock Förtekningen Srej innu til ilafe, 

17. Til Auäoren af Svaren på Brefven i Blan- 
dade Ämnen, Stockbolm^ bo$ L« L* Grefing^ 

17545 4* 
Denpa Contra-Critik Var underteknad af Alfoa/rfam^ 
och dat. Weftttäs^ f. 6 Jun, 1754* Den- var dock 
icke egenteligen något Förfvar för mig, utan en 
direft Attaqne p| S^rftiUaren, f6r hans yttrande 
om Inråtnlngén af et Transhtims - CöUegtum hoa 
ofs. Pfettdonymen, ikUigen barlk, har jag aldrig 
kunnat afUcka. Han fick dock fin Replik af : 

•»8. Til Hr Alfvnrfm^ Svar på des Bref til 
Auf^oren af Svaren . på Brefven i Blandade 
Änftnen* St^ekbolm^ hos L« Salvius^ I7f49 4* 
Begge defla Stridlkrifter h&Uo hvardera 8 fidor. 

jg. Til^ AuBoren af Brefven o* Blandade 
Ämnen. Siockbolm^ i Kongl. Tryckeriet^ 

I7f4» 4* 
Critiken var fHlU font-etBref, hiXi 8 fider» och 
var underteknad af en iig^ kalhnde Flor Minis. 

io. ytterligare til AuQorm af Brefven om 

Blandade ÄMnnenj beträffande Des Omdi^ 

snen om afl. Baron L. Holberg. Stqckb^lm^ 

i Kongl. Tryckeriet, 1754, 4. 

Af famnie fhrentinus, och h^ll denne fenare Del 

af Arbetet ockfå 8 fidor. Uti mit Omdåme 6fver 

Danmarks Polygraph hade jag åter varit f6r Ortho- 

dox, ty at Ikrifva I^rkö Hmorier och Cömédiet 

fyntes mig at firåoka.Farödieo förlängt; hvadan en Xo6 Sv. AneHivuM; 

uplyft och calctileitnde Mtti hos ofi tog honom I 
F6riVal-» formodeh eft«r Baron Hoffierg$ Skrifter 
fkingrat för bonom ffiåogen» :eiilagt Hr Prof. MA 
lets Åminnelfe TaU mmdre glad ftaod, ocb^Ut f8r« 
déolknll trycka, deflk begge Apologier* Flore u tiDoa 
var Hr Baron Frédric Falmamji^ Major vid Ford- 
.{catidnoQ och Ledamot af K^L Vateoikapa-Acade- 

• • .mieo:, bm dog X77X» en if vire fimimfie Ha. 
ihematici och nytfeU^fte Författare. At tnit ArtSp- 
lerje^ under alla dcnia diverfe Anfftfciiingar, icke 
blef aldéles fvär^Tåfi var at förmoda at mina dl 

' varande år, och ^néa tfven af Qelfira Brefveo» 
At Literatnrena fromma dock icke Ug hunit Contra- 
narter A enkannerligen rpå Hjertat, utitn at prompt 
JujåcHa ^ JnJiirgentJ (hm ville bana fin egen våg, 
var en bokftafyélig Sapninj;; men man lit icke 
föri^ca iig, ntan man gicl^un vilg fratn Sndi, och 
fanh vm~ andre inhemQ^ lArde en fä mycket 
kraftigare ypmnntran, och ibland 4^in ^ro^a^^iK"^ 
af framl. Hr Hof-Rådet Warmkott2;, hvarom håna 
. Brefvixling nogfamt vitnar» äfven fom jag ockf^ 
:thåt\^ Uägt efteråt, facfh uti en af Des niig limnade 
' HandKkHfter^ kaltad: Tabk alphabetidue des Jcmr- 

. rPtttyt litératres & aiftrea Oavragc» f^i^iques ca 

• ^tes; fortes de Lapg^as 6c fpr. tofid^s fortes de 

. rMatiereSj avec des ^emarques ^et ftar&t Band i 

^:f&l\bi as. b2, dfver äeiJa mina Bref Rlj. benSgtiSa 

OiM^lme: ^piiip^tty/ki ifitn jewite Ecrhmm, qcd 

depuis a rendu de bons fervices å U Litteratore 

^ Si«4d9i^^ Och hkmed we nog, fcanike för 

,p[iycket^ fiigtombeland^i^Bref- och Stridvåxlhig. f - Fé^^lPÄf^NiVG g)ord af Hr Höf- Rådet 

Carl Gad, Wambhrn^ och des Fru^ 

röraricfe döras Bfegrafhirig; .'ffét. Sates- 

gården Chrifim^ötm vid Nyköping, 

■ d. 3 F«br. 1781* • 

Til undVikariae ai" ft. val fafahiga-Cerétriohier, Ändra Bandet. ip7 

fom de Befvär och Olagenheter, fom flora Begraf- 
niirigar åtfölja pläga, hafve ti' anderteknad^ 
härmedelft ftadga och förordna velat, horaledes^ 
här Gud enthera af ofs behagar hädankalla, 
tned var Begrafoing l^ommer at förlmUas» ^ 

f. Sä fnart man, genom tjenliga och nofg 
alnvänt bekacite F^rfiatighets - medel ^ därom 
gjort fig idrviffadi at Rroppeh verkeK är död^ 
Hrid^s deh) utan fÖregang^ernTvat^ning^^ Fåklä^ 
ning' dier anniin jS^yiepniim. éhvad namn deif 
bafva må^ uti et af ^ på DodCsfangeo liggande 
t^åkari^ och läggen Hfaxt i Kiflani utan at pi 
nåfiot fatt. tU ^(kådand?;blotdiälUis}..kke. eller 
béRl^äd^^ ;,)^umet, i Hvilket Liket, til thes de^ 
bort föres, kommer at fiä^ HvarH^tl iuiqd (vart 
^Ijec hviit, . . , . .... ; 

._;; 2; Liket föres til,. prafven/^ti den vid, 
GSrclen varande Likvagnen, hiéd-^fyra. egmr 
HäHar föfflpänd, o^h beledfagfts^j^f it^lf -^nder 
Qpdfet ^lydande .B^if((jer ,. -jfom , »lodef Fagdenn 
<ijfyhj »éäiatta dej.irtr.aen .G Öflra 

Kyrkogården i Nyköping ^" tom qf^/ttf Hvilp* 
ftajle Jc Qfwf^mu^% mpn Ifall denna Gtii då 
innu^ickV yofe muraa, ifi^lej, fullkcjml. tjlfcddii 
%nrn^däs l?a0oir ocliJtytko^Radet, a^tlåt? Liket 
^< '?nge jj(?dfättas^^tiåipn-,Kyrkån tilhörig Graf, 
tit thefti fören* v^r ^rfflbunnit /tlifva iärdig,: 
Hvil^e^t lit^d det '(kyridetaqpmafte. verkfläJlaft 
^öf,^äa Liktt.fedan ditflyttas» 

3. AI FröceiTion' af Sorgfbik, iur. , oiiödig ;; 

err^^ förfalla ock af. fij^. f|eif alla ofrige vid 

ldéji§a Perföners Begratningar éljefi brukeliga- 

Ceremonier, utan tör Bégraf ningen för ,fig gå 

i ftörflgi flillhet> Xamt på en tid öm d^en nät^ 

Fpiki^tj Staden fom mioft är på Benen» bcli' 

altfå % altfä hälft förmiddagen. Liket emotHgeff rtd 
Grafven af den präftmannen, fom det kommer 
ftt jprdfäfia; och fedan detta på enfaldigafi^ 
fötet ar förrättadt) förfogtf fig Sönderne metf 
Likvagnen firaxt tiibakars tii Chri0inisholai^ 
utan at på något Ställe % Staden gå In, elter 
fjg där uppehilla. 

4. OhÖdige äro ockfl både den få kallad» 
Själe-ringhingén och Ringningen vid Begrafnin* 

f;enj men på det Kyrkan därigenom^ i fm 
nkomft^ icke måtte blifva lidande, betalas 
Ringningarne med 9lia Klockor, fom om d^ 
frerkeligén för fig gåtf 

fl När TackfägeICe göres 1 Kyrkan, bör 
éen i möjeligaflle måtto blifva kort och limpe/^ 
famt iiHe' Are - titlar, Efögrer, m. m. ajdelea 
vteflutas: nog af, at.föi[famlingen med fä Ord 
ciikänna gifireS| at en ä^3 Ledamot genom 
Döden^åflldit. * 

6.*TirFörfamlingeng Kyrkoherde gifves i 
ttkftoF Aderton R.dr '£>; 'i\\ Concrminiflern Åtta 
Krdr-, ^m't til Kyikaii Fyra R;dr, och til de 
Fattige två R:cjr. 

7. Intet iSorgfol^ bTlylw tlt^ C^^^ 
livarl^éri sif Grannar étl^F andras hn mindre an- 
ÄäHes vidf "detta TilflHte riåjon Middags^ eller 
Afton. måltidV eliér annat fraöame/ite* hva4 
Namn ;det haflfya mi 'BörulVrne; a}lefjall, fom 
fbljt Liket tH Grafveni böra vi^d 4^é^Mftifteii 
undfägnas med en Måltid , fådan Tom dep' fig 
fbr ' deéPpaffar/ :; n. . ;. : . : .- . .^ 

' S: P^drfaIle^ notifitcfras Släjt ofcft* ^ahnet 
icke på ånfiat fatt, är> genom Inrikes fidnin;. 

§arne och Dagl. Allehanda, med urij^i^nb^djao- 
e af^lXToVid^olcance. Skulle likväl et eller innat. Andra Bandet/ X09 

fardcildt Notifications.Bref finnas ouongängeligea 

liödigt, få kan bilagde Foroiolaire därtil tjena. 

Verkflälligheten af denna på goda ' Skäl 

f rundade Förfatning recommendere vi vare 
^arn och Arfvingar på det ömafle. Cbriftint'» 
bolm^ den 3:dje Februan år 1781 (Åttatio et)« 

Catl O. Fran£oise Margueritt 

^Warmholtz <*). Janisson ****). NYASTE HÄNDELSER; 
Sålfkaper. 

Stockholm. 

Kgl PatHotiJka Sålfkapet kallade mot förledit 
års ilat til Utländik Ledamot Riks*Grefven 

Fredr* 

f) Hr HofRid«t dog p& CbrifHneholm den aS Mart« 1785. Han var född i Stockholm d. i Jan. 1713, 
.•n af vare Urdafte Herrar , hade Unge viftats i Hol- 
land , uphöjdea uti Adeliet Stånd af Kon. Fredric I, 

. och tilbragte fin öfriga Tid på Såtesgårdea Ckriftine* 
Iwlniy di^r han famlade et ftort Bibliothek, och åtar- 
betade det förtrtfleliga Verket öfirer Svenlke Hiftori- 
ci» kalladt: Bibliotheca Hiftorica Sveogothica, hvil* 
ket jag na utgifver. 

♦♦) Fro Hof.Rådinnan dog pl fåren. Sateagjlrd den 19 
Jan. 1789. Hon var född i Hag den 4 Jon. 171 1» 
cch var et flrdeles vittert Fruntimmer» famt Doter 
af Hr Fraos Mich. ffanifon, Landgrefl. HelTen Caflelik 
Mmifter i Hag» klknd för fit Verk: Eiat préfent di 
ta RepMiqtåe des Provinces-Unies , af hvilket Fjerde 
Upl. ntkom i Hag 1755, 2 Vol. i la. Dotem ftref . 
fig» efter ankonmen til Sverige» ^faniffon. Se om 
d^a Fra vidare: ädlm^ Tidningarne^ ^r 1789, Del. ito Sv. Archivom} 

Fredn von Anbalt^ Käjf. Ry(k Geo. LieotA 
nant och Chef fir Ädeliga Land^^Cadet-Corpfed 
i Petersburg m. m. Han är en af vår Tidf 
uplyfiafte och mäft verkfammé Herrar, ochtij* 
lika DireAear uti Oeconomilka Sälikapet t 
Petersburg. 

Uti Kgl. Patriotifka Silfkapet Valdes Ht 
Majoren C. Riber^b til Ordförande för inoevs" 
rande års Andre FertiaL 

A B o. 
Det här, i StorförflendÖmets Hafvadfiad^ 
af Virtuofer och Amateurer år 1790 inrättade 
Muficaliflta Såljkap hade Tit förfta Sammanträ- 
de den 24 Jan. 179I9 eller på HögflfaL Hans 
Majns Födelfedag, fom ockfå är Såt/kapets 
årliga ftora Dag, til glädjefull åminnelfe af den 
beikyddande Vård, famme Konung lämnade e) 
mindre Muiiken^ än de öfriga vackra Konfief' 
na i vårt Fädernesland. Vid detta Tilfalle^ 
famt inför en talrik Samling af Stadens heder- 
ligare Invånare, både af Stånds - perfoner ock 
Borgerlkap, af båda Könen^ höll Säl/kapets 
^ecreterare, Hr Profeflbr Jac. Tendtråm^ et 
Tal : om Mufikens Ferkan pi en Nations &• 
der ocb Tånkefåtts tolkandes därjämte Sällkr 
pets lifligafte Vördnad och Karlek för Kono» 
gen. Härpå följde Concert, Bal och Aftoo* 
måltid. SäKkapet gifver Concerter hvarje Or$« 
dags- ocb Lördags«eftermiddag, Sommar-måna- 
derne dock undantagne. Trenne publiqoe Con- 
certer anflogos år 179Q tit Inkomfi för hederlige 
Stadsboers i Fattigdom efterlämnade Enkor och 

Bamj 

^, lid. ai8. Den dSr 6nlktde HHmesvården ir fitttj 
ocb ftai tofiSras uti nifi» Stycke. Andra Bandet. ixi 

Barnj til Brandflod för dt vid Eldsvådan 1 
Klofler-qvarteret olycklige j och til de Enkör 
och. Barn» h vilkas Män eller Fäder ^ ifrån Åbo 
Stad, aflidit i Kriget^ hvarmedelfl ock en fam- 
fald Samma af 400 R:dr 37 fs. infamlades 
och utdeltes ^). DireAionen äf Säl/kapéts mufi- 
calilka Öfningar updrogs åt Kongl. Concert- 
mäfiaren Hr Eric Ferlmg; och har Säffkapet 
fina högtidliga Samipankgrnfter och Concerter 
uti Stadens vanliga Aflemblée^SaL 

Detta SäJlkap firade äfven för i år d. 24 
Jan* fåledes , at det faynn^anträdde kl* 4 e, m. 
famt i närvaro af en Förfamling, fom utgjorde, 
omkring 200 Perfoner af begge Könen, då 
Ledamoten, Hr MzcNorSergy LeAor vid Ca- 
thedral- Skolan ^ höll et Tal^ uti hvilket han, 
efter uprepadt Loford öf ver Konungen, före* 
flälde: Hvad fom fordras^ antingen i fjelfva 
Mofiken eller Executionen, och hos Åhörarne, 
om Mufiken Jhal utöfva al den verkan , fom dea 
til fio Natur förmår åftadkomma. Efter flotadt 
Tal opföfdes Concert, och fedan öpnades Bal, t 
fom med Aftonmåltiden varade til kl. 3 om 
morgonen, då Sällkapet, under varmafte Kan- 
flor för ^ooung och Fofterland, åt/kildes* Un- 
der år 1 79 1 hafva 243 Perfoner, medelfi fri-^ 
villig Sub^ription, til Inrätningens Beflånd och 
Förkofran bidragit^ hvilke Subfcribenter fig 
ockfå redan anteknat för innevarande år: hva« 
dan denna både nyttiga och angenäma Inrat« 
ning härflädes vinner alt mera Stadga och Be« 
ftånd* 

Döds- 

*) Det olrifar^ kan hirom lota£a$ af Åko^ridnmgiimå 
för i7pi, N:o 5, ^ ^ tit St. A&chiv^m; Bandet »« 

DödsfaU. 

Profeflbren och Jur is - Doaof en , Herr Chrift. 
Lunelly Re^or Schols uti Cbriflianftad ^ dog 
Därft. d. 23 Mart. uti des 73:dje ån 

Hr Ifac Ehnan^ Scats-Commiflarie^ dog d. 
•4 Mart* i Stockholm^ famt uti des 67:de fir. 

Framl. öfverften och Rid. Grefve Jac« Ernft 
Creutzh Enke-Fru, Grefvinnan Chriftina Mag« 
dalena Stenbock^ dog d. 26 Mart. på Grinåa^ 
Sätesgärd uti Södermanland , famt uti des 6id!a 
år. 

Hr Lagmannen, Joh. Tegncms^ dog i We*^ 
fteris d. 28 Mart. uti des 7f :te år: hade varic 
mångårig Lands-Secreterare i Weflmånland« 

Hr Guft. Hillebrandty Borgmäfiare i Bgrtb^ 
dog Därft. d. 28 Mart. uti des O^åt år. Han 
var Stadens andre Styresman fedan 1769. 

Hr Eric Guft. von Ecbftedt^ Öfverfte-Liea* 
tenant och Rid. af Kgl. Svärds-Orden. d<^ d« 
30 Mart. på Sätesgården Sjönebobl uti Wärme* 
land I famt uti des 78:de år. 

Hr Leonh. Dablepil^ Capitaine vid Ko<i 
»ungens Eget Värfvade Regemente» dog d. 7 
Apr. i Stockbélm^ famt uti en ålder af 4a år.. STOCKHOLM, 

Jiyckt hos ^oéan A. CARtBOsif^ 
DcQ 99, Sept 1793* SVENSKA 

A R C ti I V U M, . Andra Bandet; Ottonde Stycket. HANDLINGAR. 

Tankar, yttrade underdånigft i Lands- 
orten •), d. 7 oa. 1792 ")• 

GuSTAjp Ai)otp«! Dina Dagsrf 
Våcka oma Kånflor opp. 
Sverige, fom nu forgfet klagar. 
Ser i Dig fin Framtids Hopp. 
Himmel t Du vfir Konung ftydda^ 

JImte Rikets V&l och Koj 
Samt fortplanta i hvar Hydda 
Ganunal Årai Svenlker Tro! 

♦ • ♦ 

A Ii o n fa gå utur vårt minne 

Våra öden delTa dar ! 
Kung hos Folket Trohet finne; 

De i Honom Hulder Far! 
Lagen njate Hägn odi Styrka , 

Ordning blifve Rikets Sjal: 
Likhet utan Grånfor yrka 

Syftar ^ pä Allmänt Väl 

♦ ♦ • 

H SAkrA 

*) mdin9 uti Weftergfithland, ej långt ifrån Skåfde. 
'f) Hans Kongl. Höghets, HEKTiGaE^s a9 S6« tt4 i^^* Archivum}' 

' SIk-ra öga, fom kan IkHjn 

MeDlkjo.aI(vftr, MenftjcMiigt. 
Uplys aldd Katigeos Vilja, 

Tekna Underfåtens Pl4;t! 
Ofta mftnga Offer bira 

Blott för Syn, för Egen Vinft; 
Men jag fjunger Hjeltars Arai 

Nlkr mig Lyckan gynnat minft. Sttrk Regsitten i fin Birda, 

Hvilkena Carla Vett och Mod 
Svea Land b6r evigt v&rda. 

Som flånkt Lagren med fit Blod; 
Och med Vishet börjat fiyra. 

Värdar Folkets med fm Ratts 
Skddar en förderflig Yra, 

Skingrar den på lidelt titt. U E D en H6g och Farftlig Anda 

Omforg Han för Riket Ur. 
Mildhet med RSttvifa blanda» 

ÄkU Styrrelkonften år. 
Skapa til en tarflig Lefiiad 

I et fattigt Fofterland; 
Söka, grunda alroån Trefiiad, 

Blir vårt råtta Enings-baod. NÅR Nationer återförai 
Ifrän Flird til nyttigt Bmk^ 

Skal q Svek, e} Lafter höras, 
Oéb R}ks.kroppm, iifi>m Qok^ AnduA Banost. jIi; 

I 

Smloingom ftal Styrka vipöti 

Ärao lifvas Ma^ frid Man; 
Samt vår C A rL ined iiugnad finna: 

At Han Kom, ocfa Säg^ och f^anéi Utdrag af FroiöcöHei ^ håiict uti Kgl 
Canc0Uié'CölIegiOy Måtidaten, d, i6 Juh 
år 179a , rörande Rih - Cancélkrs' 
A^nbetets å hyö upfåttahdé och öfvcr- 
lämnande til Hatis Excell. Herr Riks* 
Rådec iii^tn. Friherre Fréd^ Si^ÅRtLE} 
fallit öågre åodre Ärendet '*); 

Sedåh Ftäh» RöngL Möghet^ettig C A ii t föf^ 
leden gårjdag 1 Nflder dnbefalt Herr Stäts-Se*^ 
^reteråren öih CöotHfieridetircfri IScbråJeirbéii^i 
at til i dåg kl ii förmiddagen låta fathmäii- 
katla KdngL Cänticli-CdllegiJi Kongh Jdftitiä- 
Revifiöriens Henai* Ledathötef ötih Bétjéfiihgeä 
i Kongl. Cäntzlieti dä Hånis Rdhgl. Höghet vdfö 
linnad af bénådä Coltegiuiii toed Defft bögä 

H 1 tAU 

«) 6firéi'fté.Liétitériaht och Rid. af Kgj; §v; Orden. 

^^) Inf6res efter det juftérädé OriginaU PrötocöUef. 
Man vQ ftnnilrkåj at Riks^CaHteUeri-Åfnbétet b vilat 
alt fedan ir lÖgo^ da den Me Riks^Cäncélléren^ 
Grefve Magm. Gabti dé la GARbtKi nedlade fain- 
Ina Ämbete^ fedan hao déf béklådtält ifräri år lÖÖO; 
Uti förena Åtnbéte éftertrikddes bah åf GrefVe Éengi 
OxfeMSTiXRirÄ ir 16^05 méä (brh dS itké mera 
kallades Riks ^ Cantellef ^ ntån Prtftdtnt i Kofigt. 
Häitts och JUkOs Camima hvilkéti lltd åitie£p 
Irarit ferukellg^ med nte sm bpbtrdf. ti6 Sv. Archivum; 

närvaro; fä hade^ til uitdecdånigt följe däraf, 
Kongl. CoUegiiy Kongl. Juftitiae^RevifioneM 
Herrar Ledamöter och Befjeningea' i KongL 
Cantz.Iiet9 vid förenämnde Tid fig na enhälligt 
infannit i KongL Collegii Rum. 

Tillika hade^ uppä Hans KongL Höghets 
befallning» Herr] Stats -Secreteraren och Öom* 
mendearen Schröderheim , genom Handbillet, 
anmodat Régifiratoren Starckj fom för det 
nfirvarande förrättar Secreterare-tjeniien , at om 
detta KongL Collegii SammantrSde avertera 
Herrar Ambafladeurerne vid KongL Franlka och 
Köpenhamnfka Hofven^ Kammarherren och 
Riddaren af KongL Svärds - Orden . Friherre 
Stael von Holftein^ och Generalen lamt Com- 
mendearen af Kongl. Majtts Svärds-Orden med 
Stora Korfet^ Friherre Spf-engtporren^ Extra- 
ordinaire Envoyén och Commendeoren af KgL 
NordRjerne^Orden Ctlfingy famt Extraordinaire 
Envoyén och Riddaren af KongL Nordftjerne« 
Orden von Engeftråm^ af hvilka Ur Ambafla^ 
dearen m. m. Friherre Sprent^tporten och Extra- 
ordinaire Envoyéen von Engeftrim no äfveo 
voro^ närvarande. 

Dä Hans KongL Höghet, åtföljd af Defa 
Vakt» ankom» begäfvo fig KongL Collegii och 
KongL JaflitiatoRevifionens Herrar Ledamfiter 
neder ati VeHra Slotts-hvalfvet, för at iander- 
dänighet apvakta och emottaga Hans KoogL 
Höghet. 

Hans KongL Höghet behagade] genaft io« 
laga Prefidents- fiolen» och tiltala Coliegiom 
fom följer: 

9 Jag har låtit fammankalia Cantz,ii-CoUe« 
giom för at gifva det tilkäana> at jag för det 

abnXniiy afmänm bäfla. Rikets anfeende oeli beder, i 

Nåder fannic för godt at i nyo uplifva det 

gamla Riks-Cantders-Äqabetet. Jag bar dartil 

otfétt en Man , fom genom utmärkte FörtjenRer^ 

och en långlig Erfarenhet i. Konungens, och Ku 

kets Tjenfiy. gjort Hg förtjent af min falll^onnli- 

^ Högaktniofi) en Man^ Vi'lc9n fedan han 

upvaktat vid Min Hög(l(a}jge Herr Broders up« 

foftran oti Defs yngre år, federmera igenom 

hela Defs lefnad bibehållit Defs utn^ärkta fdr^ 

troende och blifvit nyttjad i de vigtigafte värf ; 

^n Man, fbm altid tii^ifven fm Konung och 

BLonungarHufet» tillika vifat för Fäderneslandet 

och Kfedborgare den renafie Nit och .Kärlek; 

en Man, (om redan, ofr^; befiridt de flefta af 

detta Äqi()[etes vigtiga Omforger, och åft hvil- 

keo, utom alt detta», varit anförtrodf/Ofver- 

infeendet af vår na varahxle Konungs. CfpCpftran 

uti Des fpädafie qngdomiv Då jas med.deflo 

Förtjenfter förenar den enikilda Vanikap! och 

Tilgifvenhet jag altid hyft för des PerCon, fS 

tror jag mig haf va gjort det (akra^e. Vak när 

jag dartil otnämner Kongl. Maj:ts. Trö-Mao^ 

{. d^ Riks-Rådet, Öfverfte-MariksLlken hos Hen« 

nes Maj:t Enke-Drotninsen, Riddaren och 

Commendeuren af Kongl. Ma j:ts Orden , Jämt 

Ledamoten i Konungens IJögfla DomRoli Herr 

Friherre Fredric Sparre^^ 

,,Til Hof * Cantzler . utnämner jag Extra- 
ordinaire Envoyén vid KongK Polflca Hofvet 
pch Riddaren af KongK Nordftjerne.Orde.n von 
Engeftråm^K . ' 

,,Enär jag härigenom änteligen finner et 
tilfalle at lämna Stats- Secreteraren och Com« 
mendearen Franc det Lugn, han länge ön/l^at, 

H 3 ' anfer Iljf Sv. AxCHtVuM) 

infer Jag för et nöje, at ofFénteligen Ibrkhra 
ijonprn min erkända fÖr de Förtjenlter han un- 
der fin. Förvaltning af Utrikes Arenderna fara* 
Jat^ bäfle af min Högftfalige Herr Broder, 
Mig och Fäc|ernes|ahc(et} ?pen kan vfd detta 
..,.r^.i ^j. pi j^Tji^aj; {ätf yjfohonofxi n^it-täfike* fatt, än ^4 pg ,febeh|dler |ionom vid den af 
I^Ögftfalige Kondpgen hönoni gifcre Penfion,' 
pch för. qfrigt f^T^f^krär.lipponj ppi ixijq Vänlkap 

§ch aKtnirtg*^^- 

^,Lika!ec{e5, Wf i9g tJfV? C?n^^^^ 
^ilklnna/ a?'Min HögwMig^ Broder Jange va- 
^rit, betänkt jjt utgffvR én ny Caf^ii^Ordfffyjgj. 
pch |iv?Tti| j?rg 9fv$^" flinnit etPrbjeÄ ibUn4 
Han$ papér, J^gr f^W i ^H fpreftitt? prig at 
föfja ^e^ vif?» fQtfjpqrr, ötf hyilNHan gått^ vil 
^ck ^'itzt hötjepa mi^^ pjt^xil den/Sndan fkal 
Pi it^? eiler uplHjut^" ?r otfarda denna nya 
Ca;ntift- Ordning, jätAtq ^e cl?Vvi4 fprf^ttad? 
|nftT«ft|oirer^»; 5^ . ^ - . .. . i , 

Ifaiu! Kpngl. Fföghef yttrgd? P?s VSdiga 
0ndcj[rtji at under tfé^ egen närvaro* fe Han* 
^xceilénce^ RiHstC^ntzleren Intaga fit tum ntf 
ColFegioj Qcli f ptti j ^niedning daraf ainnältes, 
s|t Hans E^cellence bivrflade Sammanträdet f 
jtononggn? Hpgfl^ PpTöftol , T^ qt|)?(!l Tig Her? 
flevifiOffS T SecreterarcjM^ Qcqeral r Atiditearen ^ 
Lagnf>anneo och RJcJ^aren af Kgl. Nord0jerne* 
Qrden af Lofihom ^ åt Hans Exceflence häroin 
fä underFätta, 

imedlertid afladejj inför Hans Kongl. Hög- 
get, Hpf-C^ntzlefen pcli Riddaren von Enge- 
Pråm des Änibetes Éd, hvilken Hr Rof-Cantz-^ 
len föreflafv^des; af H|r Stats -Secreterarei) och 
Commendeuren SchrÖderheim. FTam Excdience, Riks>^CafitiM4i , iidcftm 
imedlertid, och täcktes HtnsKongl. tiöghet tfl 
honom i Nåder yttca .fig.^ ' , 

,Jag har mft det nöfet at fqtnäokiHl Eder 
til Riks-i^antzlen Jag: har ej kunnat lämiik 
detta Ämhete i värdigai;e Händer. Jag är ö& 
vértygad^ at J meå iamma ftedhgliet, .Troi- 
ftet och Nit apfyllen ^ei, fomj idågfilagt vid 
F5rvattningéh ^S de öfriger Edéf fvacit ähfiofr 
trodde. Och: då minartilnksfött föc Eder, ifråa 
längre Tider^ Sto a£ Eder liiltkotnligéA kä||d% 
röker |ä^ icke no at vUlOfdgt fScklatr JiMd vi 
bägge med enliii|>5cde9 tJtjjo^åBMldfy i Aeitk 

-r. Ugria Kon^.. Hgghetr{ifMgadc;;ijdäce£tek 
icke allenafi tillåta RikswConästiidih .4at Ifyflk 
JDea Han^;/ uiqn ^ tädk^^ iilJMiW Hen» j|inger 
mifacmiufhohöm ooh^äfvoed gifvålhénofar^SakiieiL 
^-y^i Hane> £xoellaric«»flfVii»»*42siil2lj;reo talkute 
^äfeftqrDh oSdefdåAtehei^it c '^^^ ' '^^ ' ^ 

,,Född och upfödd med OfvertygeICe ; addi 
€en> övil]IorHMHSk|^^et!ae tjfBa:tmar/Kbnune 
ioch.(F4ddrn«uarfdV harAJag därtil hdgkitt^xnm 
ifid^riiijn tfi»g*?oobJixiin d^arflnBgaxrv.fag/rlun^ 
4^an at medi M&BghstHökarTlifälteii dättih, al« 
4id 16n4cfltt «t lEagafiharni]^ i^ dsoT»: hva^ ^a^ 
tii{>>itrikallilii .Vön^^eb har behagat i^a mig 
Aece^^cb ilötre^jän lja;gL intd^•deb cenaflé .Vä£ 
mening och den bellgafte- FikaTåtsr Jöiimått at 
upfylljL ^ Ax tro mig kunna fvara emot det 
Förtroende Eder Kongl. Höghet mig i dag be- 
brgu vifa/ vöW •*cNt*>Djerfhet , för hvilken jag 
e) bör mifstänkas; men at ej emottaga det^ 
vore en olydnad el Ui e t ackfamhet> DelTa fel 
haf>ra aldrig varit, och ikola icke eller blifva 
v"^ 1 H 4 mina. wim. 'Meä onéergifv^nhet för den HBgfie^ 
Jbehag och et fällt fortroendd til Des mägtiga 
biflånd, fom bäfl känqér mioa tankar. och up« 
&t; lyder jag^därföcé Eder KongL Höghets 
JNådJga befallning;. Hyad Nit och Trohet ffii^ 
tnå at uträtta fluil af migieke förfåmmasy och om 
•fedan Jios mig lakmsrrde EgenfKaper jngen foD- 
mår at gifva Qgv ttöi^ar jag mrg likviS med en 
fiUl öfvertysgetS omifider *KongK ^Höghets Nid 
ioch Ynnefl j hTantti |ag . undetdåni^ft utbeder 
jnigrat aitid få^vara innédutem'^ c •' 

SlbteiigeiiLitäiätes Hans KongK H5ghet, i 
jde nådigile .Oi»iahi^; fiicklattiHans: Gscdlenc^ 
Riks-Cantzleren , tillika med' £oUe^it ofriap 
i^adamöter: oefariBfetjeiilQgiii,.;§ia ilådig* V^n« 
^k^l^ och rTiigifireidiet. :L t ; 
/,/ f Han iKofftgl. Hi^bM be^f. fjg:darefte& 
liele^iEgad a{f!Haos^> E^tetildope Etkii*Gantderes 
^iohdeä£rigftLadamätélne$:{»a:fiittIonirirfd Des 
ankomft ikedde, tilbaka: tU.^oa/.Roin ^ Kgk 

. ... Hvarefteey 1 och . fedåfiM^Han^ 'jEkodlei^ 
lÉiks <- Qintzl^ek> å^etkomm if: i i, fCongi, : Coliegii 
cRum^ fivariRh^efi jir:LcU»m;9tMn9,.{ar(kildt 
hadd deh äran it*ho^ .Haiia;fi9:Wlkfi^ aflägga 
;fth Lyckönflcaii'^ ^rklara; fin glädje och. fdrbe« 
hålla fig: fortfarandet af den ilTnnéftioeh: Godii 
het, h varmed Hans Ej^lleiJCQdeiflefteafdett 
ifriti längre Tider *omiiattat«c r i .. . . 

In ftlem ProtofolH; 
^ ^^Qhf 4Km. Farans. inriw NYASTE HÅNPELS,E1U 

Minnesvårdar/ 

Under d. z Kov.^ fiHJ. fir afgfck RonjL Maj:tg 
^rifvelfe til Hr Årkj^-Bi/kop^n i Upfala, an^ 
gående Hvalfy^ts i flåhä fattande på den KgK 
trnfiaviavjla^ Grafv^ qti . bä>var« Domkyrka^ 
ined Befalnuig, .atbc^ordp Hvalf Ikyndefato- 
ineligen reparera p^^ejt fäjt, at oetjjgdrcs 
flätty med bibehållande af defi Förin det^ägdo 
föraf . ii^CDt Ikolfé verKflålUgh^ten liäraf ujpdra* 
^a$ wpitainen> na Majoren.,, vid| Fortfficatio^ 

; ^ -\;^; i»yi«jPXKa.' ",'';v.r 1' ^^:" 

Alt itm\^ Hr Hof-Rådet Carl Gaft.:.^^ 
Viur.^ii aS Landets lärd^fie oqb f^rijeil^^ M^H 
firi OfljM^JS^) äfven foin at ban.jati Jlamjaiidet 
«f yxäk :^Käflaiedoaién oni Böcker uti vir, Hifloria 
9fiw^tfä^ades^af ingea* . lian do^ d.;$^8 AiaM* 
ITfty .ipå* dw ShXe^xå .Cbriflimhof9f^ och 
joiglfäfi^s Qti deg Qra£ . på ,Nyköpifg$ .Oflra 
ISäC^IHjJings, , ^^^efgpni. .kallad^ Kyrkogård^ 
Qm deiMiajV^ff 9q|i-d«;n;afver denfämina npJ 
tefie- Minnes 'ften vil man har meddela följando 
Be/krifning, 

Sedan fif. Hr HoT- Rådet Warntfaolt^ pr 
förertimnde fin Sätesgård , Chriftmeholm^ belä* 
gen i.. Södermanland, Röne Härad och Alhejgo* 
na Sokn, med Döden afgåt^ beledfagades hgn 
med Likvagn til. Nyköping, och i ProoeiiioQ 
lif 12 fina Bönder, jämte betjening, til fm 
Graf I dock utan Ringning (faft alt til Kyrkan {»I Sv. ÄRCHiVOM} 

betaltec fifom vid ^n den högtidligafte BegnA 
ninfi)^ öch ne^fattesj Öllra Kyrkans Bifätniogs* 
grät af^ofvannämnde 1 2 Bönder, där hans Lik Marg^ j^jinigon^ d. 19 Jiyi. .1789 likaMes .mei 
boden, a^ick på nämadé Sätesg&rd» ocli bief 
för4 uti Cifcvagn pä iamma fatt, fom fal. Hr 
Hor*å^d9t;9 til Nyl^öpins^ Öft<a ^orfaniiingi 
Kyrjcogard^ bvar iibn tiliika med fin fal. Herre 
och MX^V f^dao liiarts. tik uti Kpkan optogs 
otur BfisiningaVgr^fN^^ pjl en och 

^am ro a gång oti en .yfaF^ fom var belägbn So- 
d^r onjj^yrtcati pti/S^^ä^^^ Hörnet nfiidt ^mel- 
lan fyfi' Vackra \och/furom CaftåmerJVinj 
fom voro ptahtérade'i q'uadrat på"6-ahårt af- 
ftånd ifrån hvarandfJU^s .Grtfven var en Jord. 
gr^f^ 4 ^lo^r^dj^pr^dan tiken voro nedfatte 
rt5R!tfV|nyigenfyW ftfaieaM^Kaerne, 

fom- y wj^4 Ttocéffion^h , méd '^h' é^teallaldrf 
Jfordliin' "^*^t ffttef, at G^afvén • lifciiiklé' en 
F<J^?HV'Ku!I^ Mkji 6]>pl déhria Költe reaet 
MiTrtiW-^lenen, fom' ^^tt^des' med^ftora^^^v 
pa>le»%tamlor. :é!Fv*i"*ela derfna Kttfk mBt 
Steö^n jttfcs fcdati ^tfténi or* dä^ ofvin op- 
prå^Iiertvi Eivarf^Örtftvtörfi f^ af:. GraRen 
(néd !f jdén ftalle bijfVi'ti^tti Föttif^åf dehné 
•..•;.. r . ;. : ;.:-. i:..'^ L •.v.v.-r-v.VA. Kulte 

«) ffiDfeii 'Qriir hA49 ^(UWIrt «5Hkofterd^)iit^ N)4c4piiig> 

Ä/^fÄpiUip \y^ J^q. ^ermiffi^ S^l fir Hofc. 

,RaaQ<is bä.i^ie.rå^te ^älaftrUr^ oqli öj^ra V^urmen dit 

(J^^noé ^rlintjlåi^de Man 1763 flyttades til Bifltopsfltet 

i Sti-enirnjs, ofv^l^bt 1ian'd<^fta vaékra öéb-fi vil be* 

: iägiYi^ <;:ii^(fti^ 'l»t ifr |§loJE-md^^ WarBch^lts » fom 

' ^iirwn pied fiii i|i|s%|i^rh villar pti den^a Grift. -^ 

^l. Hr , ()of Rådets \Färffa»ii)g ooifip pcb fm Eni^ 

Begrs^fnihg, dat, d.' 3 Feljr, 17S1,' finnes TntonI oti 

tietta Arphivum, niftföieg.*St/ckc, fid, io6. Kotfe (orfnenées meå flOrre Stenar 1ligd« ati 4 
HOrn, famt med^ ftlns afftånd emeHan Trfedeft 
«)éh HÖrrtfte&arne. Träden, medelft ftne Grenan 
och 'Léfl fammanväxning,' formerade Kkafodl 
et Tak^öTver Stenen > -fl» -ac han aii liar likafoni 
i en töf.fal. .. t : . - ( 

Hvftd an åter Mimn^fienéH hé^Mzi , (| 
av den med Foten i JorSen jalnir liög, «cfc 
•r d«b'itt kallaiie bnina Ölands -MåHéörn *){ 
och lifespå äenfftimiii«ifOlj>ndc tnfifnpéi^ mel 
Latin/ka Bokftäfver; " . - f I 

'tJade» . . . ■ ■ •• } 
Di^aoé Sbui --^ " « n.:- ..i 

5 • P6<H I StockWIm ^;-r |ati. 171^ j ^Ä ^ J 
Död ^ ChrHtinefj^ d. ajj Mart, 'ÄTfej • '^ 

M«ci;De8Hä«fro . ;/^'' ^ 

\ ."' Fédd i Hi^ i. 4 Jon, 171 1 , njch 
PM'pl d^rilHhcliplm d, 10 Jai*i78iL ^ '; 

^ei*éh féftes " '• '''•• - • 

.■'."' ' ^ • «f ' j- •• •;, '•[ ' 

^nda Dotem 
i^hriame ITarmkotiM 

• ■^;''*^ • • ; '^\r n 

♦) Dvnne Sten-art fBrecfrags Marmorn Ittn öftcrgéth- 
*" land, fåfom dep kan iHpas mera jSmn^ pchinfcnpdo- 
nen pä denfamttia altid >]}r oiera Uil^ar; ån på den 
* Ijafe och fllcki^e Matntorn} hvadan 'ock den bruna 
Ciands-ftenen hMdre' viljes til dyUke' Minnesvårdar. 
Stenen héggs b€)i rSbdes af Hr J^. Ad GSthe, 
KongL Slotts r'$ten!H3ggare i StDC|tholni; hvarifrän 
^teneti fjurdes JTjoledes. til Nyköping oip Sommaf f q ^%4 Sr. Arch^v^mI 

?i åm^L S&tt är na eo af Undett vJkäi- 
gafte Män blifven Jordfäfl, och har uti det ea- 
^9L, hvad Minnes-ften^n beträffar, den Doterii- 
ga OmhetQD och Plikten Gfverträdt den £å v6rd< 
iiad«vÄrd:9. Fadreos. /krifteliga och här tilföreiie 
införda Änordnins; ty den bekoll^des och dit« 
fitt^« itf.Sil^* Hr Wara9boltx'6 enda Bacn, Fm 

^ieatenaaten* och Ri4« fi ^9ngl. Svärds-Orden, 
}Ax,^?^]itScb6pJiråmfi9m dog pa Chrifiiiie- 
holm 1790. * :- ; ..... 

Dä jag ati Jun. fifll refle genom Nykö- 
ping 9 bcfökte jag desoa Graf vird, och hembar 
Qti den heliga Skugga och T^finad , fom rådde 
Kfver denfamma. et nytt Oner ^t den förträf- 
felig|t¥aTOm> ;nflw 5f (Jefijfiora V^4oa4 och 
Tilgifvffohet». fora. lifvat mig under en fnart 
Tretia-^år^ .förtroligs ^kaotAiap med ^ai. Hr 
Hof-Radet, och^i^om.fKoki* följa mig uti Graf- 
vem ^tjpift; är,i|to,o\(l^a af Läget ganika vac* 
fcertj oclf byiiar uti märQiafle Granikapet en 
annan utLYit' Aag .^fyep' , berömd lärci^ Man, 
framL Pfdteuoren HtJP.chr Flodmark y mång- 
årig ReAor Schols TfiviaUri Nyköping, fom 
dog I783. Jas Jfkildd$ vid detta Rum icke 
Utan motfvaranne Käi^flqr^ ,och kände härvid 

• en 

, 1791, och fattes dSr pS Graf bogen. Enligt Infen* 
'• ptionen reftes Stenen It 1790, var ock då f årdig ; men 
^/iniaUande Vinter bindritde Tfansporten^ A atXjelfvt 
egentcUga Resoiogen fte^de f^rft f6li\ Sommaren. — 
mxi vil h^r aumirka; at fa^ Hr Hof.R&dets FödelTe- 
ar upgifves uti iVlmånna Tidoingarne för 1785 , fid. 
ajo» vara 1714; men t>or. rittas, enli^^t Infcriptio- 
nen, til 1713: h vilket feoare ärtal Jfven itifUmraer 
med Kyrko-boken i Tylka K^nrbm, hvar han blilVit en billig Ön/kan upftiga^ at Sfven ffi'fnart in^ 
föra uti det Sven/ka Archivom MinnesvårdeA 
öfven en annan icke tnindre ftor Kännare och 
Författare oti vår Sven/ka Hifloria,' jramledne 
Cancellie* Rådet och Hifloriarum ProfeiToren i 
Lund, Hr Sven Lagerhringi fom dog den y 
Dec. 1787- , i T^yp ographie. 

GiTHKBORd. 

Vid den Vådeld^ fom Natten emellan å..ct, ocn ^ 
Mart. fiQL lade en del af denne Stad i Alka^ af^ 
bran äfven Hr Sam. Norbergs Boktryckeri, et 
af de bäft inrättade i Sverige, och vid hvilket 
han nyfs förat, famt på egen Koftnad, full- 
bordat Trykningen af en Svevjk Bibel oti 
Quarto^ en Uplaga flor Tolftufende Exemplar, 
ocfi var färdig at utgifvas, då äfven detta det 
fä dyrbara Förlag blef et rof för Lågorna. 

Topograpbie. 

GoTHEBORa. 

hatten emellan d. 2 och 9 Marr. fifiL vid pafg 
kr. fl opkom här i Staden ho9 en Snickare, lom 
bodde vid Drotninge- gatan åt VaDeo^ en ffi 
häftig Vådeld> at den, hälA under tiltagande 
Blåft af Sydoft, lade inom 15: timar en bety- 
delig Del af Staden i Aika^ eller de få kallade 
Andra, Tredje, Fjerde och Femte Rotarne, 
ifrån Drotninge- tilKongs-porten, emellan Sto* 
fa och Öflra Hamnen famt Vallen. Dt fåledes 

oed^ ;ta6 .Sv. AacHivvirt I nedbrärtda^ Hufeo , flörre och mindre, Tora 
jio, och ibland dem Fra Afleflbrlkan von Ja- 
cobsfons Sockerbruk» et af de fiörre Verken i 
Riket* ' Krono*bageriet måfte^ jämte pigre an* 
dre Has, nedrifvas, för at hindra Eldsl^ornat 
(pridande tii den öfriga, hälft Norra, Delen af | 
Sradené Antalet på Hushåll, fom genom denna ; 
Vådeld blifvit lidande, fteg til 330, utgörande 
1264 Perfoner^ utom de af 6arnifons*Staterne, 
fom bebodde de åt Vallen närmare beiäene 
Hureii| omkring 30 til 40 Muthjilh Man bar 
värderat hela Skadan til ondkfing Femtio Tnn« 
Mt Gfilåi Ånfenliga Sammanlkdtter ifrån In» 
0(ili Utrikefi Orter til de genom denne Brand 
nödlidande Perfoner hahrä ingåt^ ibland faviika 
triån här Vit anmärka den ånf#nliga(le, el. den 
af Tufettde Rrdr^ fom redan d« 21 Mart. ifrån 
Magiftraten och Hofgerlkapef oti Gefle Stad 
infändes4 

titrowxitswAtt. 

Dertné äti Helfingland bdägne Sjöftaa hade 
den Olydkan^ at d« 17 Apr. lades, medelft eo 
hos Klockgjutaren Pet^ Öberg kl. t om efterm. 
opkommen Vådeld^ och fdm varade til kl. 9, 
icke mindre än g) Gårdar i Alka, hvartil ej 
iitet bidrog en ftark Nordveftlig Vind, få at 
åfven Fartyg och Båtatj fett lågo i StadsQär* 
4eaj antändes^ Såt/kapér, 

KdPSNHAMN. 

Pet hämr. Sél/kapet .fir Nahtral- Niftonef 
lur nyligen anttsit til Udiiodikc LedamfiMc AnbI(a Bandet« 127 

Hf CafI Pet. Thunbergy Med. och Botad. Pro- 
feflbr i Upfaia, famt Ridi af K. Wafa-Orden, 
och Hr G}i&. von Paykull^ Koogl. Secrecerare 
•ch Hof-Jonkare i Stockholm. DåäsfälL 

Hr Afleflbren D« Zacharias SiNinSetg^ ttÅ* 
Bti Kgl. Vetend&dps^Academien och Kgl. Patrio* 
tifka Säl/kapet, dog den ^o OAé förledet år i 
Stackholm och uti des 8o:de år. Han hade 
varit AfleiTof i Kgl^ Collegio M«dico och en a£ 
HufvQdliadens förnatnfle PraAiCii 

Hf J. C Tbatélii Kyrkoherde vid Svenlka 
Lotber/ka FOrfattilingeh på Öen S. Barthejemy 
uti WeQindienj dog d^ t Jati. i Staden Gufta* 
via därft* och uti des 34:de år. 

Hr M. Pehr Éingj Kyrkoherde uti FieU 
kwgei Skåne I dog Dar(i« den 8 Febr. ati des 
78:de ål'* 

Hr Ant. Pet. I^aVf-e^ Sveitlk Conful i Ro^ 
§belU Qti Frankrike, dog Därft. d. 2 Martii. 

Hr Öfverflen Carl Linrotb, Rid. af KongL. 
Sv. Orden ^ dog d« f Apr. på Sdby^ Sätesgård 
i Wärmeland , iamt oti des 8o:de år. 

Hr Albr. von Fieandt^ Capitaine vid Ca« 
rdika Dragonerne och R|4 af Kgl. Sv. Orden, 
dog d. s Apr. på Mårjlom^ Satesgård i Ny« 
]and, famt uti des 38:de år. 

Hr.Jgh. N. Stenmark ^ Contrafts-Proft i 
Öpponda Härad och Kyrkoherde i SkolJittge 
u^i Södermanland^ dog Därft.^, 9 Apr. uti des 
j§8:de år. 

Ut x^S Sv. Arghivuk; Bandst im 

Hr Ad. DetL von Uefedom^ Kgl. VrcuOk 
General- Lieotenant och Rid. af Svarta- Örns 
Orden ) dog dé lo Apr» i ScbneidemUbl ^ Stad 
uti det til WeRra Preoflfen nira liggande NeUE* 
Jandet , famt uti des 66:te år % 

Hr Kal. Hof*Prädikanten och Proflen> M. 
Nils ^ofiposfon^ Kyrkoherde i Ljungby oti Mal- 
land y dog d. lo Apr. på des Gård Högared 
Tid Falkenberg och uti des 62:dra år. 

Hr Capitainen Baron Carl Adam ArmftH^ 
dog den 13 Apr. på Gården DegerS^ uti des 
S2:dra år. 

Hr Advocat-Fifcalen Carl Fr. Temell dog 
d. 13 Apr. på Sätesgården Molnéby i Upland 
och RoAagen belägen, famt uti des fg^de är. 

Hr Prolieii M. Pehr Backman ^ Kyrkoherde 
j Jf^illberga uti Upland^ dog Därflädes den 21 
Apr. •%^. 

Hr Joh. Jetnherg^ Affeffor uti KgL Conw 
merce-Coilegio, dog d. 22 Apr. i Stockholm^ 
och uti des 6i:fla år. 

^) Denne Herre Sr af den i Svenflca Pommern flore* 

rande Adeliga Ätten Uefedom. 
•♦) Han var Helfinge, fédd den a? Sept 1705, blc€ 

Magifter 1740, Pråft 1741, Kyrkoherde i WiJlberg^ 

1731 9 och var Äcke^tinets Senior. STOCKHOLM, 

Jtjckt hos Johan A. Caklbohm^ 

Dra a7 O&u 1792. SVENSKA 

ARCHirVM, Andra Baköét; Niondi Stycket. HANDLINGAR» 

Ant BKKlNGAR om Svenfka Rigentef^ 
famt deras Gem&kf och Burny (ä vida 
de angå deras Perfoirer, Carafterer, 
Seder, Lefnads- och Döds- fått, räkna- 
de från oih Tiied Konuiig Gustaf I 
tU och T/ied Konung Gustaf UL 

Inledning* 

Den Äntekning) fom jag vägat gdta af värn 
nyare Konijngars och regerande Orotningars 
Tiinamn och motfvarande CaraQers-drag **), 
har fynCi icke mifshaga det Almänna$ h vadan 
|ag ock anhåller hos Forlkare uti vår Hifloria^ 
«t de> äfven enligt min egen åflandan ^^)^ 
behagade infända fina Antekningar och Betrak*^ 
telf^r ati förevarande få märkvärdiga fom läro« 
rika Ämne^ til h vilka jag altid Ikal foga mina 
egna, och utar mit Förråd alt vidar» öka defla 
Upgifter, famt dem efterhand hSr uti Archlvo 
det vördade Sven/ka Al manna meddela ^^^)% 

I c Man ^) Detta ttiit Förftk finnes ioAr^t uti St» t-3 af detta 

Band 
*«) Se fatf framtnanföre fid. 9, 
!^) Jag blifver dock n^am anlVarig (hvfän^l^a dc& 130 Sv. ärchivum; 

Man binder fig därvid ej til fiågMr Chfo- 
nologi/k Ordning, utan ait efter fom man fi» 
eller finner hithörande Materialier, få fläller 
man dem i behörig tryckbar Form, dock airid 
få, at öfver hvarje Artikel teknas Étens Namny 
fom det angår. En Häfdeteknare har fåledM 
ingen möda at igenfinna de här förekommande 
flerfaldiga Bygnings- ämnen, för at begagna fig 
at, när han i Stort eller i det Hela vil refa 
Bilden af den eller den Perfoneo xxti vår Nyarq. 
HiQoria. 

Men innan vi komme til detta för Sverige 
än få ärofulla och uplyftande , än få om/kifte- 
liga och forgeliga Tidehvarf, jag menar det 
ifrån år 15-21 til år 1792; få låtom ofs fSrft 
kafla en Blick på Sveriges fordne Regenter^ 
för at däraf med förundran intaga, huruiedes 
de fiefte ibland dem varit af ålder, eller alt 
4från Hedenhös^ et Mål för Mifsöden, antingen 

vid 

Äntekningan Änfvanet Ir utomdes Iltt^ ty man 
Ikrifver intet unnat ån Santning, och Sanningen ir, 
lenligt vår Nyafle Tryckfrihets-Lags (af den 1 1 Jul. 
1792) både Bokftaf o^h Sinne, des hafVudfakeliga 
Föremål. Hvar åter fannolik Meninj 
ning upgifvesy fker det med' 
delame liiga uledes icke allenaft 
gen 9 utan jag bar det ock lårdt» iamt fedt det dfvadt 
af var forfte H&fdeteknare» Hr Cancelfie- Rådet Sven 
Lagirbrifigy. SGna Upgif^er åro, på de fiefika ftåUen, 
icke nya; alla kunna de til ftiilo flyrkas ntur nyis* 
nåmnde F6rfattares Arbeten, utur dem, fom én Ua- 
Un och Sotiu åfven uti vår Tid utgifvit, hvilka med 
mig famfält öft utur de bSila KåUor» Jag nyttja^ 
faårvid dårjåtnte både tryckta och bandikri&a T&gåflh 
gar, famt upgifver utomdes, når det behöf^es , mine 
Sagesman. &dant ait år tilbdrl^t uti min VetenilsapL 
Andra. Bandat. 131 

vid Nedträdet ifrån Thronen eller vid AfträdeC 
utar Verlden — och detta mera ofta än uti 
n9got annac Rike. Sådant måfle nödvändigt 
haft en Orfak, och den fynes mig ej olikt böra 
fökas, dels ati Rikets Läge^ dels uti Folkets 
JL^nne. Några få Drag, få af det ena fom det 
andra, på denna få fiora men ock fvåra Tafla, 
yil ooan til närmare Pröfning underkafla vare 
tänkande Läfare, vare gran/kande Häfdeföka* 
re. Man beder äfven om deras Biträden och 
Rätteifer^ få väl hvad denna Inledning beträf- 
far, fom hvad fedan rörer hvarje Perfon i fyn* 
Aerhet. 

Svea Rike, tidigt befolkadt, vare fig Sö- 
iler- eller Öfter-ifrån) fiyrdes af Konungar och 
hade en Regering, långt innan de flefte Euro- 
pas na varande Riken ägde h varken det ena 
eller det andra, utan antingen voro de Rofns 
Provincer och Nybyggen, eller beboddes de 
af föga annat än Vildar. Vårt Land hade där- 
emot af ålder Sjelffländighet, Styrelfe och 
Upodling; hvilka Förmoner Landet ägde dels af 
fit affides Läge i Norden, famt utan farliga el- 
ler inkräktande Grannar, dels af fjelfva Folket, 
fom bebodde detfamma. Vare Urfäder, alde-^ 
les ikilde från det Södra Europas milda Luft- 
ftrek och. vekliga Lefnad^ kände 'inom fig en 
naturlig Styrka, bygde pä denfamma en bpr« 
gerlig Frihet 9 förvandlade af billigt Béhof Hus<^ 
faders<anyndigheten til et Kununga-vålde y men 
^etta dock inlkränkt af Lagar och underkaftadt 
Folkets Räfft. SvenOca Folkets Ombud ^ fär- 
deles Lagmännerne, omgåfvo Thronen och. 
förde des Talan vid Rikets Möten, ellej: det 
få kallad? Alshärjar -Tingat. Detta gai Mot- 

1 2 vigt. l3i Sv. AneMivöMj 

vigt) ftamaldrade begrep om tnotfvarande Rafw 
tigheter och Plikter inom Rikets egen Grans. 
Utom denfamma förde Styrkan och Friheten 
famma Folk uti Härnad och Vapenfliiften. 
Det kom hem merändeis med rika Byten , det 
bygde Städer, det dref Handel» det hyfte Snil- 
len, och detta alt uti Heden-tima. Medan et 
tjockt Mörker änna betäckte få mångi bättre 
belägna Länder i Europa, lyfte en Fackla pi 
Island, denna Polen få nära belägna Ö, fom 
, utbredde fit fken öfver hela Norden. Ej fåle- 
des Under, at värt urgamla Folk var fvår- 
flyrdt, merändeis pockande, tiltagfet, hitnnd- 
girigt och koliftörtande. Et Land, därjämte ap- 
fyldt af Små-Konangar , Vikingar, Thignarmäo 
eller Herremän, och Lagmän, frambar faledes 
utur fit eget /köte et rikt Frö til föndrade 
Tänkefatt, til Täflingar om Magt och Företrä- 
de, kort fagt til Herr a •vilde t åelo med Ko^ 
nunga-välde. När fedan Chriftendomeo, ehnro 
icke utan möda, juR af detta Landets ochSin« 
nenas Läge, hann fördrifva Hedendomen, kom 
med detfamma et Tredje Välde in uti Landet, 
det af Präfter eller titerarcbien: få mycket 
farligare och kraftigare, fom det bygde fin 
magt på mifsledda Begrep^ på förlåtna Mifs- 
gerningar,*på tröftade Samveten. Konungarne 
nogo Ts^Jitedee tvinne Herravälden» at firida 
mot^ det Andeliga och det Verldlligaj och i 
fiället för tjenliga och fammanbållande Motvig- 
ter inom Staten , förvandlades alt efterhand til 
fiSndtingar och Sönderbrytningar. Sinnena vo« 
ro defamma , men Föremålen och Medlen f9r« 
findrade. Thronen /kakades och Riket forfva« 
gtdes. Härtil bidrog mfvea i ganlka Aor mån 

Danjkå Dnnfka Hofvets Stats -floghet. Danmark, väi 
beläget och^ fruktbarande, blef tidigt Sjömagt, 
gjorde lätta Inkräktningar pä Öflerfjöns Södra 
Kufterj men fann däremot få mycket flarkar^ 
Hinder ati utvidgandet pa Norra fidaa* Det 
fikte fördenskull tidigt och få myckgt ifrigarc^ 
efter det enfamma eller obeflridd^ Väldet i 
Norden, och. bela Medeltids -HiRorien intygar^ 
det ovederfägeligen, aftägker d^n redan uti 
Hedpntima lagde Planen, famt fattar den utj 
fin fulla Dag. Sverige och Norrige Ikulle an« 
derkufvas, kofle.hvad det ville, med LiR elleir 
Våld **). Krig och Fördrager hade merändel« 
detta til Föremål; man förfökte och vann fler^ 
gånger Sam -Regeringar, dock altid til Dan*> 
marks Företrade och Nytta; man upnåddeflutv 
ligen fit mål med Norrigej men Sverige, eha- 
ra få högft nära fit Fall, refle fig dock af Fol- 
kets egen Kraft, och mcddft infödd Hjeltet 
arm grundlades en Magt, fom fedan vid flera 
Tilfällen blifvit Danmark öfverlägfen, men altid 
båUit detfamma Jämnvigten. 

När nian nu käftar Ögat på hela denna 
Ställning, är det d| underligt, at det ena Inteip- 
efTQt l^g uti ftändig mer ^ller mindre uppen* 
bar Dela iped det andra? at Konungarne, fl 
de Hednilke fom de Chriftne, icke fällan blef^ 
VQ Offer för HerrfKlyftnad och Tvedrägt, fä väl 
af de förre, ehuru Styrelfen var då mer en* 

13 kcU 

•1} KoiL Chrifiim II 6fvade begge uti hqgfta grad , 
tnen bråt ock dymedelft f jelf lönder det til FuSflån- 
dkhet bragtsi Oket* VårLagerbrine h^ler dock Koti. 
Cmiflianlmiiom fSr mera Ikadlig Regent ibland vare 
Unions-Konungar: tjr hfin £kadaae jtoit och m^is^ 
dels. pä dplde ylgar^ tj4 ^* AkcHivukj 

kel, mincire befvarad, fom äfveit olifcnare Ti- 
der, då Påfvar, Prelater, utländ/ke Konongar och 
inhem(ke Herrar *) ej fällan använde alla kraf* 
ter at bringa Sverige til et Lyd-Rike, då fä 
mycket lättare /köfladt af Prä(ter och Fogdar 
{amt ftyrdt af Vederbörande, de flefte lifvade 
af en rådande Känfla för fin^ Perfoner, icke 
för Riket? Om vi vele blifva vid Sanningen, 
få måfle vi bekänna , at det fiod fä til i Sve« 
rige under Forntidens hegge Hufvud-åldrar. 

Huru /kulle då annorlunda hända, än at 
Konunga-hus odh Regenter omväxlades ofta, än 
flego än fölio; Konungars Affätning och Mord 
mera förmörka och vanära vår Hifloria, än 
hos någon annan Nation? Öpnom Häfdernat 
Bok! hvad fager den ***)? 

' , (FortfStning e. a. g.) DET 

*) Ingcft Qiä ttPy at man pä defina Tafila foreiätt fig, 
at belafta vårt fordjia Herre -Stånd, rxxeå otilbörli^ 
Skuggor. Min Penna , ifvén fohi mit Hjeräi , åro vi- 
da ffilde' ifrån Upfätet at belaéka obh ftyteftr. Lån. 
gt*e fram uti /irbetet (kal Uét vift dg, twd hvilkes 

' beredvillig Gliclje man reft oéb (kal re&, ie Svenike 
Henrans^I^nnesvård^ fo(9 u^ort Thronens Stdd» fom 
ifrat for Rikets SjelflUndighety fom vänt Folkets 
Belkyddare i Fred, FÄ-fvarare i Krig. Framvifar 
vår Hiftoria Store Konungar, få framftäller den ock 
Store. Herrar, ordet Stor hår uti flb råttäBmi^YsA' 
fe tag^t. 

.♦*) Måtte aldrig min Hand blifVa fS olyckig, at uti 
deniamma fåka», utur dénfamma framdraga annat ån 
Sanning! Mit Samvete ittom, mitt Gcrtitog atom 
mig bafva varit och fkola altKt for dettk mit U]^fåt Andra Baköet. *135 

DET LÄRDA SVERIÖE 

ÉUer Fårtekning på Lefvande Lärde uti 
Sverige -och deis underliggande Stater, 
Umt. Deras Arbeten, 

\ Ug G i A {Carl Hillebransfoo). 

.Kammarherre. Född i Nerike den 28 OAob, 
172^. Ledamot af Kongt. Veten/kaps*Acadé- 
mien i Stockholtxi» Vålfpråket: Utan Svek% 
utan Fruktan. 

Utgifne Arketen. 

Inledning til Heraldiken. Stockh. 1746, 8- r- At 

handling om Svea Rikes urgamla Vapen : de Tre Kronor, 

Stockh. 1760, 8. — Tal. hållet dä Majoren Hr Adam 

J6ran Rofenftam, uti Wefternio Kyrka i Sådermanland 

* jordfåftes, och Vapnet vid Grafven ISnderflogs, d.. 13 

I 4. ' Jan, 

blifVa mina trognaftc bSde Vitnen och Férfvarare. 
•Lagens heliga Sud i&r dårjUmte pä qiin fida, jag 
menar Tryckfrihets-Lagen — ty utom den vidflSräkta 
Uplysnlng, fom Tamm^ Las: yrkar ocii bjuder, hållas 
Konungar uti Mörkret och rolkflagen under Oket— 
Utom den olmifiiui^ Fötfåknm uti fenafte och hår 
franunanföre* med Hand och^Hjerta bepriradeCAKO- 
x«iNSKA Tryckfrih^«^rordningen 9 åger den ITu 
ftorifka Sanmngen til fm vidare Betäckning en får' 
Jkiti och äf$bbel Skdldi hcmie .rickt^af Ktm. Gu- 

[ st,abIII:s Hand, få vjl uti EUofie $. af DesTrydt- 
frihets-Lag af d. 26 Apr, 1774. ^^m uti Des mund- 
teliga Betalning til Rikets Ärfte Håraeteknafé, vår 
Lagei^rihg, at /krifva SamiHg (Gylleöé KungsorU! 

' Dé. finnas upteknade uti Företalet få Ht Catie. itä- 
det Lagek^brlngs ftora Riks-Hiftorias Fjerde Del^ fid. 
4): hirutinnan af aldeies lika Tanka med Konung 
Carl IX, fom uti lin Rim-Krénika^ fid. 7a, at« 
^ckellgefl fordrar och ftadgar: 

Hiftorieikrifvare bår ikrifva iant« ij<f Sv. AjitcirivtfM; 

Jan. irri^ Stockh- 1771 , 8, — Lefremes>Be(fcnfiitnpg 
öfver Namnkunnige dvenfte Min ; Firfta Bandets F4r- 
fla S^ke om Friherre Claes Johaosfon Uggla, Amiral 
och Amiralitets-Rid. Stöckh. 1786» 4. — Intrådes-Tal 
om Sj6n Hjelmaren » hället för KgL VetenKaps-Acade- 
mien d. 9 Aag. 1786. Stock]i, 1786, 8- — Svar på 
Frågan: qm Onaken til Mifivixter; iiifirdt uti Patrio- 
tifka Sallkapets Husbållnings- Journal fS5r 1788, fid« 
Xig-l^g. «- Svea Rikets RädsUngd. Stockb. 179 1- 4. 

tfii Håndfkrift: Bibllodieca Topographica Sveo- 
Gothica. InuehåUer en Critilk Recenflon 6tver Provin- 
ciera och Orters Bélkriftiingar inom Sverres G^ns, 
fom fannos ibland egna Samlingar, År öfverllmnad 
til KgL Vetenikaps-Academien. — Bibliotbeca Biograi. 
phica Sveo-Gotbica. Af lika befkafTenbet med den &^ 
renåmnde, ilock af kortare InndiSU; continueras ft foit 
Samlingen ökes. 

Har gjort Donation af tryckta Böcker til Kongi» 
Vetenlkaps-Academien« Denne vittre Herre delar ftt 
Viftande emellan dnaxbegge Sätesgårdar, Stora Djnla 
nti Södermanland och Ekeberg uti Neilke, ågimde^ pä 
b^ge Stållen Samlingar uti Syen(ka Hiftoii^iu NYASTE HÄNDELSEÄ. 

Univerfiteter. 

A B o. 

Under d. 13 Sepf. år 1791 ntfaVdadet KoDgL 
Maj.-ts Kailelfe-Rref för ÖFverfte-Kamtnarjonka* 
ren ro. ro. Friherre Guft. M, ArmfiH^ at van 
Canceller vid den hiurvarande FiniKa H^gflcolan. 
Confifiorium Academicum hade fjelf anhlllie 
om denne Herre til Styresman, hyilken, fjelf 
bördig Finne och en af Nationens förfla Sniflei^ 
momdes under Kriget inlagt de ärQfuUafle 

För? * AnbVa Bandet*'' 137 

FSrtjMfter om detta fit nirmafie Faderneslancl» 
både medelft Hjelte» bedrifter och Fredens afi« 
flatande. Man vil utur Kallelfe « Brefvet ini&ra 
Kon. Gustaf Ulrsegna Ord härom: >,yi vele 
härmed i Nåder kalla Eder at vara Canceller 
vid Vår Academia i Åbo. Confifloriam Acsi4 
demicDm har därom i underdånighet anhåilie, 
och Vi hafve med färdeles nöje bifallit at läm<* 
na Eder Styrelfen af et Lärofäte , dir J groo* 
dat den Kärlek för Kanfkaper och vittra Yrkeou 
^om hos Eder förena Snillets Förtlenfier mea 
Vapnens. Det blifver en värdig Omforg för 
Eder, at fprida Veten/kapernaS Ljas.ati Eder 
Foflerbygd, där Lögn och Säkerhet äro åter* 
ftälde igenom en Fred af Eder beredd och 
teknad; och huru glad (kal icke Krigsmanoea, 
liaru trygg Jordbrukaren af alla Stånd anförtro 
Söners Upfoftran, dm förre ät fin Anfo/are, 
den fenare åt en Förfvarare, och alla åt ea 
Landsman 9 fom, upfödd i deras Sköte « åtbr^ 
kommer til dem anno i den glada Äldrenst 
muntra dagar med Äran af vigtiga Värf mIi 
dehögOa Värdigheter<*J 

Igenom Hr Majorens vid SaK Konangént 
Resemente och Riddarens, Frib. Fred. Hjertas^^ 
Frikoflighet bar denna Kgl. Academies Capell 
erhållit år 1791 en ganlka vacker SamHng af dela 
Håndjhr^nty dels i Kappar Jhikne hhtficalier^ 
htrilkas Urval röjer tå mycket ftörre mttficalifle 
Kännedom, fom de alla äto af berömde Mälhu 
re författade, Hans Exaellence, Riks-Drotzen» 
Academiens Canceller, fom härom blifvit oa. 
d^nättad. har igenom Bref til CpnOfiariunA 

\^ föi% :f3i Sv, Archtvum; 

Jbrklarat åéi fynnerliga Nöje öf\rer den F5r- 
min, »fom härigenom blifvit den Mafiqae-al- 
ikande Ungdomen här vid Academien til/kyo- 
idad; och Confidoriom har beförjts at den Öf- 
ning och Smak för en få ädel Konft, hvars Be» 
•fordran blifvit åfyftad, icke må föndras ifrån 
4St tackfamt Minne af Oifvaren. 

HoF^JägmifRaren och Rid. af Kgi. Svärds- 
X>rden, Hr Baron Kjell B/irnekoWf en Herre af 
iällfynt maficaliflc Kännedom, har til denna 
Kgl. Academies Capell Ikänkt år 1791 en dyrbar 
iSamling af B/luficalier^ uti den ädla och gagnan* 
ide affigt, at därmed underflödja den här fiode- 
rande Ungdomens almänna Öfningar i detta 
yrke, främja och utbreda Smak för Vetenska- 
pen genom Arbeten, hvilka, af en Kännare 
valde och nytjade , utmärka de flörfte Mäflares 
Snillen. Denna anfeniiga Samling, hvarofver 
jfX fär/kildt inventarium oförtöfvat ikal beförjas, 
kommer^ enligt Confiflorii Academrci Beflut, 
4t, til Eftertident tackfamma hogkomfi, näm- 
4riaa den' Barnekow/ka •). 

Til Confiftorium Ecclefiaflicum faärft. har 
Proflen och Kyrkoherden vid Barkåkra och 
Ribbelberga Förfamlfngäfr, Hr M. Thure Hell- 
WittHy in£ant Difpofition och vederbörligt Intek- 
«nings*bevY€ om et uti oghiverad Frätfe^^en- 
dom» änder den i NavMciber år 1791, ned- 
fatt och til StipendiiAiMå anflaget Capital tf 
^00 R.-dr Spec. i Bartcomyht) doneradt af val- 
bemälte Hr Prnft och des i Lifftlden kära 
•Maka, numera framK Friherrinnan, Fm Fred- 
rica Eleonbra Nieratb^ bvarif årligen titgftende 
Räntan^ til 6 för Hundrtdet, råknad Ifråa 

fires. 
f) Se Lnndi Nytt och Gimkiait, ftr 1791, N:o 45. Andra Bai^bei*. 139 

i&reti.' glaJa Dag, föm tillika uplifvät Mirmqt 
af dåvarantle Hans KdngL Höghets Svea-Rikes 
Kron-Prtnfes hogneJiga Födelfe-dag, komtner at 
fåfom Stipendium tiidetas en Studerande vid 
Kgl. Carotinfka Academien^ til underftöd under 
des beredelfe til framgen Skicklighet^ at kunna 
tjena Guds Förfamling. frimurare - Or dm. 

Qb THEBORG. 

De härvarande Fritriurafé-Loger fammanfrädda 
d. ^ 0£t. fifU* och blef vid denna högtideliga 
Sammankömft Parentnfion hållen öfver Högtt- 
fal. Hans Majrt, Konung Gustaf Ifl, fåfom 
•både Kow^g och Frimurare. Stora Frimurare- 
fålen var, i anfeende til Dagens Föremåt, gan- 
Ika väl decorerad af Stads-Architeften, Hr Ca- 
pitainen Carl W, C^trlherg-i- och hiills fjelfva 
Parentationen af Philof. Leftören och, Kyrko- 
herden Hr M. Oiai-Jf^efhianr ^Man får äfven 
tillägga, at fjelfva den valde Parentations»dagen 
mycket Q{xh%jdé AÄens* värdfe famt för- 
dubblade både « Talarens x>ch. Åhöra rne^ Kärr- 
flor: ty'^el varförrnedelft Kon. Gbli^f Ill:s fä 
. lyckeliga fom högft nödiga, ankomft ^. iOé. 
1788 til' Götheborgj 'fom 'déniiå GötbfT Rikes 
både Hufvudflad och Nyckel frälftes och befri- 
ades ifrån den Dajiflj^e ^Krigshärens^-apC^lL -^^ 
Här i Stadeh finnäs. 7>^f;e Frimurare^ llpger, 
nämligei: i) en Almdn/S. j^olmnnii.ttimsxrz- 
tt^lL^tr fom betet: Saloitti^ å tråis Se^ntres^ f4# Sv. Arcthivvmj 

nen kallas vanligen Salomonifke Logen; s> 
en S. Andrea eller Skctti/k Frimorar^-Loge, 
fom beter:- Z)^ Tre Fårenta Kronorj och 3) 
en Loge för de Uågre Graderne eller de Grft. 
na Banden, -r* Alla defla Loger förenade firade 
famfält Sal. Konangens Minne pi fören. Dag 
och nti S. Johannis - Logen , fåfom den flörfie. 
Defle Loger och Grader hafva fina farfkildta 
för Ändamålet inrättade Rom, famt äger Or* 
den et eget Hus med inbygd fyrkantig Gård, 
2:ne Våningar högt, fom endaft occoperas af 
Frimurare -Logerne 9 famt är beläget vid Drot« 
ninge-gatan här i Staden, 

Gbexvswaxo. 
Uti den härvarande Frimurare - Logen, 
kallad : De Tre Gripnr, hölls den 7 Maji fiilL 
fifver Konung Gustaf III en högtideiig Paren- 
tation af Hr Wilh. Jal L. Scbubert^ Poftmä* 
Hare här i Staden "*). FoJk^ Myckenhet. 

Gir jtTBonas '^ Stif i. ^ 

Enligt detta Stifts Tabel för Aret 1790 föddet 
inom detlamma ägta Barn 3442 Man- och 
3384 Qvinkön; bland defla af adelig Börd 9 

Man- 

#) DettÄ Tal blef tryckt gnder Titul: Denkredé aqf 
Guft^den Dritten, abgetefen in der Verrfttmnlocg 
der rrehnaurer :^n Grmfawald, am 7 Maji 17921 
vem Br. AT. ^, L. S. Greifiiwaid, 1792, 94 fi4or 
1 4, Pet linnM f<(rvanult oa NfftionaI-0ibliatfadE«g Man* och 6 QvinKönj oägta Barn loa Man^ 
och 124 Qvinkön: Årsfumman af födde 705a* 
Barnaföderlkor , fom födt Tviilingar 96 och 
Trillingar 4. DödfÖdde 133 Man- och 97 
Qvinkön* Barnaföderlkor efter ålder ^ frän if 
til 20 år 9 286; til 2f år 11^7, til 30 år 1705'^ 
til 3f år i62f , tit 40 år 1132^ til 4^ år 638 
och til ^o år igg. Döde 5281 Man- och 
31 f V Qvinkön j däribland af Adelig Börd f 
Man- och 4 Qvinkön j tilfammans 6436$ fåle- 
des 6x6 flere födde än döde. Af de Döde 
hafva 3 Man- och 9 Qvinkön hannit til en ål- 
der emellan 90 och 9f år^ famt i Man- och 
7 Qvinkön emellan 9f och loo år. Vigde 
Hjonelag 1824» däribland 3 i Adeligt Stånd. 
Uplöfle Hjonelag iS66. Erhållit ConGfiorii 
Skiijobref ^ ägta och 12 trolofvade Par. Ge- 
nom Olyckshändelfer hafva 195 Man- och 43 
Qvinkön omkommit^ näml. qvafde af Ammor 
eller Mödrar 2o Man- och 22 Qvinkön. Mör« 
dad I Mansperfon. Drunknade på öpen Sjé 
132 Man- och ix Qvinkön 5 drunknade i Bron- 
tiar och Källor 1 1 Man- och 4 Qvinkön. Om- 
komne under Ifen 4 Man- och 2 Qvinkön. 
Frufne til Döds i Snö och Urväder 2 Mankön. 
Sjelknördare 4 Mankön. Af Våda ikadat Gg 
til Döds 1 1 Man- joch 2 Qvinkön. Vådeligen 
Dödad af annan x Mankön. Kroflade af Träd 
i Skogen 4 Mankön, af en Skeppsmaft i Man- 
kön, af et QvarnhJHl i Mankön, af et Vedlafs 
a Mankön. Fallit i kokhett Vatten i Mankön. 
Qvafd af et Ben i Halfen x Qvinkön. För« 
bränd af itändt Lin i Qvinkön. De almännaft 
gångbare Sjukdomar ibland Barn voro Koppor 
Mh Kikhofia» famt bland äldre Folk Rit- Bröft- 

•ek 14a Sv. Archivum; 

och Fläck -febrar, och på fina fiälfen Fäldja* 

ka*;. 

GiTHEBORO. 

Är 1 791 föddes uti Domkyrka Vbrfatnlingtn 
härAädes 124 GoHe* och iif Flicka-barn, tiU 
femmans 23g Barn; dogo af Mankön 114 och 
af Qvinkön 112, tilfammans 226 Perfoner; 
vigde 84 Par; uplöfte genom endera Makans 
Död 6a Hjonelag. — Uti C^r/^^/W-Förfamlin- 
gen föddes 5*4 GöfTe- och 40 Flicke-barn, til- 
fammans 94 fiarn; dogo 26 af Mankön och 23 
sf Qvinkön, tilfammans 49 Perfoner; vigdes 24 
Par; uplöftes genom endera Makans Död if 
Hjonelag. — Uti Garnifons- eL Kronbus-Vox'- 
famlingen föddes 87 GoS^ och 8f Flickebarn, 
tilfammans 172 Barn; dogo 84 }f Man- och 
Si af Qvinkön, tilfammans 16) Perfoner; 

vigdes 

•) Hårtil vil man anmirknings-vis foga följande TUlåg* 
ning otur f jelfva Tabdlen : (Jti Naturens Rike har intet 
annat anmilrknin^s-vårdt förefallit, to at et Goird)ani 
btifvic framfödt 1 Holms Sokn vid Halmftad i Aa^- 
ili nUnad, bvilket var Harmandt, med platc och 10- 
trykt Nåfa, men eljeft frilkt Vintern var ovanligt 
blid, utan fördelas Froft eller Snö och Äkföre, tH 
hinder för Skogskörflor. Våren blid och torr , meo 
Sommaren och H6(len regnaktige; hvaraf hånde at 
Grås och Såd fvårligen bergades, och denna iéoare 

g af vU Halm , men liten Karna. Defsutiom flcadade 
åttor SAden både på Åkern och i Ladan. Hogfta 
Så^espriferne i Landsorterne voro ftr Tunnan Hvete 
ö R:dr, Råg 4 R:dr 16 fs., Kom 3 R:dr 16 fe. 
Biandråg ? R:dr lö &., Haire 2 R:dr, Äcter och 
Banor 4 R:dr 16 fs. Silliiiket var ymni^ både i 
Nov. och Dec. månader. Låog- och Cabeljaa-fiiket 
lyckades, utom det at håfUge Stormar gjorde ofta 
hihdef. Trågårdame gäfvo liten Frakt. Säbm ovan- 
4igt mårkes at Äikan hördes d. la Dec. ÄNDJIA BaND£T«^ 14f, 

vigdes TO? Par; upl6fte$ genom endera Ma«^' 
k^ns.Död 31 Hjonelag. — Uti amiralitets-^' 
^^W/x-Förfamlingen föddes 41 Gofle- och 47 
Flickebarn, tilfamnaans gg Barn; dogo 22 af- 
Man- och 17 af Qvinkön, tiJfammans 39 Per-^ 
foner; vigdes 32 Par; uplöftes genom endera 
Makans Död g Hjonelag. — Vid 1791 års Ilat 
fanns här i Staden följande antal af Männiflcor, 
inberäknad härvarande Militaire: af Mankön 
3299; Qvinkön 2S12; Barn öfver if år af 
Mankön 139, Qvinkön ^72; Barn under ifår 
af begge Rönen 3339; Gamle af begge Könen 
^19; Domefliquer och Tjenflehjon af begge 
Könen 3213. Somma 13,893 Männilkor. Dödsfall*). 

Hr loh. Chryfoflom. Martinau^ Gener. Confal 
i Coriftianiay Hufvudftaden i Norrige, dog 
Därft. d. 21 Apr. fiftl. uti des öirBa är <**). 

Hr M. C. Scbwavt%^ hzzå^m\^Ti% i Greifs* 
wald famt Jurid. Facultetens därft. Secreterare, 

dog^ 

•^ l|pn anhllleir blrmejelfi hos Relp. Sterbhas, SISg- 
tingar el. Vänuer af de hår uptagne och med Dåden 
flfgAngne Perfoner, om Deras Biogrcmjder ^ dä de^ 
Ikola, antingen uti hela Vidden el. i Sammandrag, 
inf6iiis och fårvaras uti detta Svenlka Archivam< 
hvilket liven galler om alla de fåreeående hår an^ 
■^tcknade Dådsfiil. * ^ 

UTaiFVAREir. 

••^Han var Catholik, och var Kon. GuftaflUis Fårfto 
LifGiirurgus, då han år jr787 flyttades til Geueralf 
Confolatet i Norrige. |I44 Sv«Archivu»; Bandat i. 

dog den fil Apr. ati Greifstpald^ och oti des 
5'2:dra år. 

Hr Frih. fileckert Cafimir Sporre^ Major 
0ch Rid. af Kgl. Svärds-Orden^ dog d. 23 Apn 
I Såderkiping^ famt ati des 72:dra år. 

Hr Ofverften Ifac Muller^ Öfver*Comnien« 
Sant i Götheborg och Warberg, famt på Elfs- 
borg och Carl(len> Commeodant på fifln. elier 
Carmens Päfining» Rid. af Kgl. Svärds-Orden 
och Kgl. FranH Orden pour le Merite Miiitaire, 
dog d. 24 Apn famt uti des 72:dra år. Pårkiaring. 

' vlnderteknad finner fig befogad at f6rk1ara , det hall 

Ee f6rer någon llags CorreipoDdance med UtUndfka 
iitUke vare fig Journaler eller Tidningar; aldraminfl 
' han oti någon Tid lAnt 'fin Penna til Ofimniog, 
fiefkylniogar eller P6rgripeirer. Mit Tånkefått för den 
Sifiorifka Sanningen ^ den Medborgerliga Dwdem och 
den Okderjateliga Lydnaden hafva uti alla Tider Ie»t 
Ii6r öpcn dag utf mina Arbeten. Den, fbm mig wr 
annat beikyller, g6r ej allenaft mig en åea mlft flFan« 
ée Of5n*åtC, utan han firar ocku aktningen för fin 
9^ Perfon på det Ömafte: ty han be/kyller fttam Sn^ 
9u^g ock utfprider utan Bevis* Stockholm > d.,25 Sept 

Carl Christof. Gjörwell^ 

Kongl. Bibliothecadd. STOCKHOLM, 

Tryckt hos Joban A. Carlbohm^ 
Den a7 Febr. 1793. SVENSKA 

A R C H I V U M. Andra Bandet; Tiandt Styckete fiANDLtMGAlL 
Aktekninoar om Svenfka Regetitef^ 
fiimc deras Gemälet och BarHy fa vida 
de angå^ deras Perfoner^ Caradierer^ 
Seder^ Lefhads- och Döds^fått» råkoa* 
de ftåu och wé^^Konune Gustaf I 
tH ocb med Konung Uustat UL 
Fortfåtning •)• 

Hedni/ia TidetL 

Vi börje här v2fe Regentef i) Med OpÉM^ 
hviiken otländ/ke och långväga dier alt 
K ifråa 

«) Se det ftreselnde uti StyAet g, fid« 1341 
x) Han Mrj«r Ungden ddft bvar HiftDriikaTro?irdig<» 
b«ten någorhmda tager fid; odi vfl jag åfvep tér^m 
ka at tildela di Ikfte af deffe Regenter nya eller mot 
deras Sinne och Håndeirer fvarande TVmmm* TMSå 
infi&ras akid i Anoårkoingen; h varemot de^ fom fin* 
nas uti Texten, åro de Tilnamn^ ibm delle Regenter 
tilföme Varit och ftadnat qvar uti Hiftorien ^ £dom af 
S$g$rJiU, LaduUs o. f. v. Stfdm dåremot u^en af 
vare Regenter ifrin och med Kon^ Gnftaf I vminitet 
TUnamn uH Mfiorlm; få tog jag mig den friheten^ 
at fösa mina dem gifiu Tilnamn til (>lfva Do{Hnaflli 
net eflér uti Texten. Hår mlfie det » får m$ra Tyd« 
Bgheta flroil» atmotlunäa fte. Jag förordar ån en 
tftng, at detta Mr endaft anfet ftr det, (bm det år^ 
eller fir pni igH Fteftk, utan aUMx^ Inkclktmngn- 146 \Sy. 7iijeHw^\fVLi 

^frjftn A^ komvian4# fami(4»ög(M|age (akräktare 
^QQtadeXä^YLFe> deniäfle gf JBveriges urlådri^e 
Regenter, eller zi Forffjotber/ia Hufer^ ifrån Thro- 
nen , och upfatte fig med fme fifrcrkommande pa 
denf^mma j2). - Ha^ ville fjelf icke dö ^n na- 
turltg Död ^ Utah tät pä f\n Sotefäng flinga fig 
med et Spjut , eeh «fied fikdes* Hans Efter- 
trädare på Sy,epIke,Tbrj(?M9 kallades /'»^//a- 
«/ir, dofik iqke efter Odehs Son Ftiffpe^ fom 
cg tittandes i AtaheM ^ ^'förmddeiigen änoa 
4mder Odfena^Lifstid) ty deiinM Son KioRDc a 3) 
* . • . efter« 

«^ dier rkt pä MediMandis 8€gm>> tninéte Up- 

^ tasniriga t f0råt9n . uli j^e^o. Jttks ^BiftorlrQ. 

de ec nytt Valde for fig och lyie Soaer icke ailenfft uti 
faek Norden y utan ock uti flera Linder. Hans Herrfldyft- 
nsd hade ingen (xrlns. :Droften G vi. fe må kallas 
den Startade; )ia&s Förfäder^ diktade eUer verke- 
lige^ gas 'fdrbi. Litet' Mörker råder vll å^qo 
et ]h^<;ke frapfi i vår Hiftoria;^ men Jag vil^ med 
détöfrige Oyv^rfelifterne; tro mig igenom. 'Utöses 
år iOr M^é ititiet , at réfer%k KonBnga-Längder » tatan 

( Ht benämna och beddmfnade Regenter , fom SturU/atif 
enligt Fr^ri^tKker) ifk^.^htmi0 åh^mts nfltr fit fti. 

. kafogaHofyiHl, låiit koi;&mii M vår v4rd«MJe JiinuedoBi. 

-3) Jag kaUfH' NidRDsm é^ K^fuUe. Vir La- 
gemif^ ^ågerpi fit mamer: ,^N!order blef en ^»årdig 

::. Eftectrådase af Oden i den liedérUga S^an , at /Ijrni 

. qA bedraga Veriden"^* Jagi. tråder, fdr det båttre 
Sopinlnaéhangets fknll, på deras fida, fom trö bottom 
vara Yogwéa Son; vågar féledes ej ftya Dalin, tom, 
gjilr denne Yngwé til Odetis f » aldiriee omedeamré Ef- 
tertrådare, at han ockCI ksdkr honom fdr Yngwedca 

« Edrfte^ fedan en Lagerbring ool) ven Rofenbane, iftä 

. af briftande fievis åifven utoir fjelfva Yngliflg».Saigan, 
ej tiltrodt Qs kunna ftifva . booom et min uti vår 
mnfånfigare Konunga-Ungd. Kamnet Yngv^ Ir 

, dk^mot få mycket upbyg^eHgare, ty det betyder en 
i^9odlaire,A ranaing et bede£!%t, men ock låtcvtend ' *etlei«i%a^é Oä^nv^oéh 1» likaledes på (1 A Sote^ 
\ fäng ttingå fig til döds. 1 

Hkn efterträddes rf Sonen Yngwe I 
' FrO^ 4), hvars Döå' åter gjordes tfl ert Stats- 
^ ^hemK^ef dch hdlU dökT uti ^ är. Så älflctfd 
! -Iiari var i Lifstideh) få vördad blef han ock 
^ eltér Eföffont ty haA u^höjdes e} allenefl ibland 
! Nordens Gudar ^ utan ock tiile hans fifterkonfi- 

: tnäiide på Svenlke Tbronen kallades efter ho-* 
I nom f^fjglingar. 

» ^ Hårt tftertrSM?s af ^önen PjotMER den 

Hike 5), men hvijicen dränkte Og uti et Mjöd* 

i rkaf under fijr héCbk höi; &ohung Frode i Dan*^ 

- mark 6). . :. * / 

fC >- Del 

» ' 1' .* 

Vattm' uti et* fä oupödTa^ Länd,^ ^fom Fadren Oden 
ny fe förut . inkråktat. FlereAf vår^ ttdfté Regenterä 
hu mera Égénteligé Äanin (jNomina probria) voro til* 
komne dier til fiii Natur ej annat in Ttinamn. 
\ * 4) Förinodeljgen fvärar Tilriamufet Fr^.toöt den />«/• 
^ ; fuUe eller Fridfålléi ty fjélfva hans RSpgeririg^. tid bar 
^ ifti Heden-tima namn af Frs^iafrii eller öylktie Ti- 

f, iffn, Frey betyder åfveu den Gode^ hvilket Tilnamn 

^ . ingalunda ligger i {Irid med det af den fredligt- 

il 5) Så kallar honom StUrlefon, och menas ej bl^rmed^ 
at han var eo (b4l, ttegept^, utan en fom gjorde fiue 
Underfåtare vftlmåeQ.de oöb n6jde. Det obehageliga 
Dodsfattet kunde tilftypdahononi Namnet af den Tor- 
Jlige ; meri det ftuUé ické lypnerligen utmSrka honom : 
ty i den tiden druckb alle Nordens Regenter ftarkt 
^ * bm, ja likfdm kampade med hvarandra ^fven u,ti den- 
. na Idrott. Vår Fjolmer . helaftad med et vMdigt Rus , 

[ ' gick i Mörkret öch föll ifrån Vinden ned ud et ftort 
L • MjAdkar, affomnandes, fåJbm en gammal Skald (äger, 
\ ' uti vindldfa frågor. 

n 6) ^eioket Ikedde uti Danlke Konungs gården Ledre^l 
f -; Seland; dotk en Svenflt Sjo-Konung bar mifstroende til 
f ' Konung frodes fvdkfuUa Loft, genom hvilket Fjol. *I4S Sr* Archivum; 

Des Efterträdare och Son SwtDOftB 
kom på fit andra Krigståg Öfler ut 7). 

Sonen Wanland dog väiiUpfala^ men 
af Slag 8)J hans Son Wisbur innebräodes 
natte-tid af egne Söner 9^ ; äfven fonn åter den* 
nes Son, Domald£r Jota-dohi 10), af eg- 
ne Underfärare flörrades ifrån TnroneO) mör- 
dades och offrades il). 

Hans 

mer (211, angrep Dana- Konungen odi flög booc» 
ibjil. 

7) Hvadan jag kallar Swkoobr fir den VidMfm^ 
di. Eljeft förmUer Sagan, at han pi detta fit T^ 
en afton fiyrkt fig med et godt Rus, hårappa triURat 
en Dv&TR, och blifvit af honom bergtagen: bviiket 
fifla åter ft förklaras, at han biifvit af ^/^ ^dmcr 
inlockad ati en befift Stad och dir hafteligeo om» 
kommit. 

8) Man kunde kalla Wanlahd ftrden ÄfSrkraddn 
ty han trodde pä Spaken och fruktade för Trollpao- 
kor; och når han dc^ af bara naturlig Ande t&ppa odi 
fvära Ryckningar, fiides han vara d6d af TroUkonft, 
honom åfVerkommen genom Pråftinoan Hulda, £6r 
det han icke vidare plägade laga ällkog med Finika 
Höfdinge-Dotem Dtyvat ehuru Moder til Wisbur; 
och at en Mara^ et Spöke fom bar detta Namn, ri* 

* dit honom til döds. 

9) Sftledes kallas Wisbur l&r den hbrånde. Söner- 
ne och Fadermördarne hette Gifl och Aude^ voro 
af en likaledes förikjaten Finik Gemäl, (okte odito* 
go Hämnd. Kärleks-äfventyr blef filedes äfven ImiU 
Bane, ehuru Sonen af fenare Giftet, Domalder, ef- 
terträdde honom. 

10) Det är Fimarms Dråpare: ty han hade ixt6fvst 
ftor Grymhet uti Kriget emot Finname, mycket äf- 
ven af Håmnd ö^er Fadrens Mord genom hans Fia- 
Ika Half bröder. 

xi) Do MALD ER ksllss fäWes med ritta den pffir^ 
de. Lai]dct plägades afMifsväxt, Uöfdingame tiiikrrf- Andra Bakbst. ' . '. 149 

Haof Son Domar och Sonfon Dygwb 
^roro lyckligare, fåfooi de angingo en våldram 
Död) och antog den fenare förft, Titeln af Ke« 
smtfig^ medan de förre blott kallades bfvetm 

(FortCUning e a» g.> . Abbl9*Brbf, för Hof-Rådct Herr C^r/ 

I Gufi. Warmholtz; dac. Stockholm ^ 
d. 9 Nov. 175Ö •). 

II Wj AootPH FRIS0RTCH med Guds Nåde^ 
} Sveriges , Göthes och Wendes Konong &c. &c. 

&c. Arfvioge ti| Norrige famt Hertig til Schlefs- 
. K 3 wig. 

vo den Konnneen , beflåto hans Mord , verkflilde det, 
^ och beftr6ko Äfgudame med hans Blod. Han blef, 
^ fdfom LAgerbring ikrifver, ,,et olyckligt Offer för il* 
. 9,fondiga Kooftgrel), få mycket vedertlyggeligare, 
I ,/om de d61jde fin Afghet under Iken af det Aimån^ 
I 9^ Båjla: et uti fénare tider nog odlitet Statsgrep'^ 
j ss) Jag kallar Domar for den SåUe^ ty han regera* 
\ de Unge och vM; 4fven fom Dtgws' eller Di^ner 
I ml heta den Namnlifftney ty han antog f6rft Titeln 
af Konitng. Hans Magt öktes ej derf5rie: ty Folkets 
I öga blandade intet. 

*) Dette Adels.Bref inftras bSrftSdes, få vU til Minu 

, af en Råtvis Konungs Aktning för F^rtjenften, fom 

, af en den Uplyftafte och Nyttigaftc Medborgare i 

Svcnfka Sarahäller. Dårjimte tjeiiar det til ovederfa»^ 

gelig eller Diphmattjk Kåttelfe af det Fel, fom Ut- 

gifvaren begåt uti detta Archivo, tid. 109, hvar fö« 

. r^ifVes, at framl. Herr Hof. Rådet Warmholtz blif- 

vit uti Adeligt Stånd apUjd af Kon. Frtdricl, kvil* 

ket är orätt; utan ftedäs det af Efterträdaren, Kon« 

_Adolf Fredric. Adels Brefvet aftryckes hår 

' 4rfter Qelfva Originalit. tU OldUnbttTg och Pelipe^iior.^ ^c. &c. QjS^^ 
vfttterligitj At ehuryy^ pt. g»ed Dyg4 f^r^nat. 
Vett OQh Snilk ^IQrsr fi8 ftgeii H^det A^}^ Ee<. 
löning, blifver dock Värdet deraC (4 «»y.<^i^et^ 
ine(a Lyfiagdé, eoät det jemväl med ut vårres 
Äretecken utmärkes. AHas kärlek och högackt* 
ning är en naturlig v erkan a f deffe egen/kaperj 
men den glänts , fom igenom Öfverhetens Nåd 
äfven dera fattes , . ^Rs^djcommer änna mera en 
nyttig Tihan Samhälfets Medlénimar AneUith^. 
at vinlägga fig oiii ^töfoingen deraf. 

Alla tiders kloka ^egen^et^ och def^ibUnd 
äfven Vare Glarv^digöe Eqretr^dajre , b^/va pclf 
få mycket iöprJi anfedt.xfe^^ Egéu- 

Ikapér' vars^ deras Nåd' ocn -^ckt;ning Vä»*dige, 
fpm de nogfamt funnit Samhällens fallbet' och 
vältrefnad derpppå hnfvu^fakeligaft b^ro. Ige- 
nom Dygdéni jemna utöfrting bibehålfes ro, 
l^ign och {äkerhet hos et Land' och FoIk> och 
å;er igenom Sn^léts gålvor värdas och. befiridas 
de angelägnare Värf och Förrättningar, fom fö- 
refalla ej allenaft uti Riksftyrelfen öth de der- 
ined förknippade Embeten och Tjenfter^ utan 
ock uti de mångfaldige färings-grenar , nv^rjaf 
e|t Rikes Al)männa Hushållning beflår, Såiedes 
hafva dé märkeligare Förtjenfter, fom på et el* 
ler annat fäte häraf upninntt, altid. blifvit aied 
tiefynnerlige Vedermälen af Regentens Nåd och 
Ynneft ihogkömne, Vj föllje ej ihindre Vår 
Egen Nådiga 3öjelfe än högö berörde Vare Fö- 
reträdares prisvärda Efterdömeni d^ Vj vc^rk* 
fläile (amma plägfed. Öch påmiane 0& oa 
uppå denna grund- få mycket häldre Eiif- l^å* 
det Ofs äl/keHg Carl 6rufHaf WAg^ÉotTZj 

' fopi AwtfRÄ Fa »DS T. 1^1* 

fimi liffi igenom Dygd, Vittérfiet dcli Snille 
gjordt fig almänt både Kahd^ oclr' Hedriid. 

Ifrån défs forna ungdams-tid' har han un« 
der en god och anfländig opfoflran fbkt förvärf- 
va flg en grandellg iilfigt uti allehanda nyttigdf 
Vetenfkaper, och til' den ändan ej, alienaii nå* 
gon tid uppehållet Hg. vid^ Upfala Abadémie, 
utan ock federmera befÖkt åtlkillige de nnäft be- 
römde Utländfke Univerfiteter. Defa framfté^ 
härutinnan voro få mycket lyckeligare^fom de 
tillika underftöddes utaF et honom af Naturen 
tildelt qvickt begrep. Den fardeles /kickelig? 
het) fom défs oförtrutna filt och' opnvärckfam- 
het honom fåtedes tflÄcyndat^ Hade- ock- redan 
under ^ets längre viflande i Holland förvärfvat 
honom det tycke och fördelågtiga Omdöme hos 
då varande Generalen Baron Cronliröm, at han 
blef af honom öfvertald at träda uti Republik 
quenc tjenft fåfom Gouvernements-Secretéraro 
uti Ipern i Flandern. 

Hans fftrbåttande vtd denim Föriittning»bt>« 
de få mycket fäkrare båAat hoiitMB' vigt.til vU 
dåre Lycka och Anfeende der å Orteny fMi'e) 
allenafl Generalitetet utan jemval Öftetbeten bc^ 
tygade deröfver mycket nö^ och välbehag. Et 
fmickvasde hepp på deii'fidan, ocbi ifmm^ 
bet Hans Durcbleochtigliets StåthéHarens ^ MeU 
mera Regerande Lafidf •Grefvens af Heffen myé* 
ket Nådiga och der hos F^irmonliga Titbud ^ vc^ 
ro äiHim mera' fiyrkandié Antedningar dertiU 
men de fdrmådde likvät ej at^fäAa defs Si«nft 
vfd någon ehoru lyfande FörMon otomheinds, 
oun defa karlek Hk* Fäderaetlai^f béWi Ukait 
fiiUt^öfveryigteD. 

K 4 E&« t^% 8v« AiteKxv0M; 

£fter hemkomfien . drftgde det ick# 'ISagé 
innan han af Vår Företrädare, Högflfalig Hani 
Maj:t Konung FRiEPRiCfi, fom redan var an- 
derrättad om Värdet af des Ikiekelighet od 
goda egenskaper j bief igenom Nådig Falloiagt 
af den 24 Decembr. 1742 förklarad för Heifift 
Håf-Råd, bvilken Heders Förmon han iafom 
et hagneligt prof af en mild Öfverhets Nåd med 
pnderdinig vördnad emottog. Icke deflo min- 
dre bar nan likväl anfcdt betänkeligt at foka 
nigon Cronana Tjenft, fåfom hvarigenom för 
hans IKoH någon annan konde bafva blifvit til« 
bak^, ptan i det flället otvalt en ftiJla Landtlef- 
pad til fit Föremål; väl vetande, at den, fom 
väl odlar Rikets jord, förbättrar och atvidnr 
des Hashållning^ famt fåledes ökar Landets Ri- 
kedom ocb Styrka, bör ej mindre anfes for 
en nyttig och värdig Ledamot i Samhället, 
an den fom fin tid i Rikets Betjening apoffirar. 
Til den ändan, och på det honom ej måtte 
felas tilfälle at utöfva des fattade berömmeliga 
opfåt med hvarjehända nyttiga Röns och För* 
löks anftällande uti Åkerbruket och Landthus- 
fcåilningen, (å väl fom at tjena des Fädernes* 
land med fina utfökte famt med mycken koft* 
ngd gjorde Samlingar uti Hifiorien och Mynt- 
vettnikapen, månde Vj, uppå hans derom gjor* 
de underdåniga Anfökningt igenom Öppen Re* 
folotion under den 17 Janoarii 17^2» benåda 
honom med Adelige Fri • och Rättigheter oppå 
Befittningen af Chriflinieholms Säterie famt der* 
under lydande Tilhörigheter i Södermanland* 

Ooh fom Vj, ibetnrgtandeafdesotmärek- 
fa^ Kärlek för Fäderneslandet, oförändrade Nit 
^r Landtbushåliningens uphjelpandet (åmt des 

iöf. P: Andra Bakdet. fj^ 

i SFrigt' ägande nyttige och (ardeles berömlige 
Egenikaper, are i NAder benägne at meddeia- 
bonom nigot ytterligare Vedermäle af Vår för 

|t konom hyrande Kongeiiga Ynnell och Välvilja; 
Så vele V| ock härmed, famt i kraft af detta 

ri Vårt öpna Bref^ Nådeligen hafva flcjänckt och 

Sifvit honom 9 Håf-Rädet Carl Guftaf JFatm^ 
olt%y dea Haflro famt Äckta Lifs- och BröR» 
i Arfviogar» få födde fom ofödde bådeaf Mann« 
t cch Qvinno-kjön> jideligit Stånd ^ Värde och 
I Förmoner^ famt efterföljande Vapen och SköU 
i de-Märkej nämligen: I SilfverFält Tvenne af^^ 
I qviftade Trä«*Stammar af Röd Färg, lagde i et 
I éu Andreas Korf$: En Öppen Tornere-Hjelm » 
f livaröfver vifar fig en Natt-Uggla med utflagne 
\ Vingar af Gn Naturliga Färg: Hjelmkrantfen och 
i Täcket af Silfver och Rödt. Aldeles fom fäm- 
t ma Vapen med fina rätta och egenteliga Fär* 
I gor här bredevid afmålat finnes. 

i CHSr fion^ Vspoet arritat och med Fårgor belagt.) 

Vj efrerlåte jemväl honom och dem, at 
til en Ikilnad från andre Adelige Slägter i Vårt 
Rike kalla och ikrifvafig Warmbolt%y famt det- 
ta Namn och Skjöldemärke föra och bruka i 
alla Adeliga och Ridderliga Saker, Handlingar 
och Samqväm, efter der^s egen vtlje och /kali- 
ga behag, fanit därtil med njuta, nyttja oct\^ 
hriika ^lla de Förmoner, Fri« och Rättigheter, 
fom Ridderfkapet och Adelen i Vårt Rike an- 
tingen redan gifne äro, eller hädanefter gifvas 
och förunnas konna» Vj begäre förden(koll här- 
ned af alla Mackter^ Keyfare, Konungar, Fur* 
fiar> Herrar och Fria Ständer» efter .hvars ocb 
«aa Hö^ot, Stånd «ck Värde» Flit* Väa-* och. 

K f Gun« Gonftaligen, få ock bjiide odi befalla alfe^ im^ 
men-, femt bvar och en i fynnerhet, fom Ofo 
mad hörflMnheC och lydno ftrbutidne äro , atde* 
tvIiHnna bemalte Håf-Råd Carl Guftaf Wann^ 
bolts famt des Huftru och Äckta Bröfi-arfVio^^ 
fiar för rätt Adel , bevifande dem den Ära ocb 
tibå^T fom det Ståtodet tilbör^ och^ ickie g]ö« 
fande^dem deremot hinder, mehn ell^r f&rfång» 
i^ nigor måtto, no eller i tilkommande tider, 
llil yttermera viflb hafve Vj detta' med Egen- 
Hand underlkrifvic, ocb med Vårt< Sfora* Kiin-^ 
geiiga infegels vetterliga bäränder hällande be» 
kräfta låtit. Gifvit pä Vårt Kongeifga Slått i' 
Refididnce«Staden Stockholm den Nionde Dagen* 
uti N^ember Månad, År efter Chrifti<BOrd Et 
Tufende S ja Hundrade och på det Femtionde 
Sjette# 

ADOLPH FRIEDRICH: 4 

^. von DShff. NYASTE HÄNDELSER. 
Skådepenningar^ 

Haoa Darchtv Förfte Fred; WiiifBiM aw^ 
HsssSNSTEiN har under* de i^ åten^ då han 
föreflåt* General -Goureraears* Ämbetet i Sven* 
/ka Pommern och Rugen, lämnat defla Länder' 
fåmånaa Prof^af fm upmificfamhet på det al- 
manna Bäftåy OidAjnf och Rätvife^ fiéfordi^an^ 
af Näfingarnev Handeln eob Vetenfttfpeum^ odk^ 

alt alt detta med fä flet DpHt obh Oegennytta, at 
des Minne där icke kan annat än vara vör^^. 
nädsvärdt. Staden SU^^l^nJ har iärdenlkoN ^ 
^t ådagalägga :et olfeotel^ VcdermUeal dotté 
fit Tänkefätt, och at tillika foctpi^Ata- åtWk 
Mmn^ <^i Kftervericien , l&iK^eip^iKictc^lijpiMe- 
daille.ure;ij Hr 4kr^<m\ B^rliA, . PMil».?H 
vacker SM^epepoiog, .jAhvws i^Rda ma|i (#» 
FörftQo^ Br^öjbild, J^e4 Opikrifti frid^.Gui- 
Ijelmus^S^. j^. ^. Princ^sde Bfs^i^nfteini roen.pl^ 
Frånfictån följande Infcription : Magnamino. Pripi-. 
cjpi, Per.;Jria. L^(lJPa. Qi^i^s? Qpti^i. l^egisj 
Sub. 'Aufpi.ciis, Fome/aDiam. R^exit. .Pi^yinfjiac. 
Non. Magis. Pratfidi. Quarp. Patrj. Difeiplinae. 
Juftitjsjp. (^ommerciaram. Indi^Rris. ^OQ^fum, 
Artium', Fautori. Statori. Amplificatpri. Pro; Tot. 
Tantis. Que. In. Omnem. Rem. PubHcam. Me* 
ritls. Haric* Grati. Animi. TSefferam. D. D. D» 
Civitas* Stralftjndenfi». A. O. R. Ck). lo- CG 
LXXXX4I. Staden har^ geiiom fin äldfte &org« 
mäftare^ Hr Land-Råd^t Joh. A\b. DinniBs^ 
tilfliickåt Hiftor. ProfieSbren. i Greifswaid , Hr 
Jph* Geu ^QiL. Mål/er^ iUom UniverfitetetaiBdn 
bliothecarius, denne Skådei-peoning, ät fikvarac 
uti Acad^milka Bibliothekets Mynt-Cabinet^ 
hvilken Skänk Academien anfer vara af få nnyc- 
ket ftörre Värde i emedan hon flat i närqiafte För- 
t^indelfe oie^l, denne Fpr^e, fåfpm fiq, Cancel- 
lec och HögtpplyOe Chef» "*) 4) Se det tfrig% uti GfafswaUfka Urda^ Tj(]Dingaroe, 
eller 4e. f& kal}ad«: NAOeOe Cot.. Ijfachrichteo lir ftr 
l793iSt fc^ DödsfaW"). 

Hr Carl Fn mist Scbontz^ Capitaine vid KengL 
Amiraiitetet ^ dog d. sf Apr. 1792 i CarUcronM^ 
Sti det 63:dje ar. 

Hr Proflen Pehr Soilandfr^ Kyrkoherde 
I Nlrtana och Gottröra Förfamlingar i Upland» 
dog d. 2f Apr. oti NirtuM Pratiegard ^). 

Hr Bemb. Lor. Cervin^ Borgmäfttre i 
Carhbamn^ dog Därfi. d. 26 Äpn uti des fo:de 
ir. 

Hr Majoren Daniel Gud. Lageriorif^ Rid. 
af Kongl. Sv. Orden « dog d. 27 Apr. uti 7er<» 
ned^ famt i des 67:de &r. 

Hr Lorens WefimMy Rådman 1 Stockbolm% 
dog Därll. d. 3 Maji uti des 73«dje år. 

. Capitainen vid framL Enke-Drotningens 
Lif*Regemente och Rid. af Kongl. Sv. Orden, 
Hr Guii. Ad. von Meyirbelm^ dog d. g Maji 
1 Stockboim^ famt uti des 27:de år« 

Hr Caflen Jul. Sabiberg^ Kongl. Hof-och 
Amiralitets •Apothekare 9 dog 1 Stockboim d. g 
Maji uti des 7o:de år. 

Hr Aflfes. 

a; Man anhäler Urmedelil hos Rerp. Sterbfans/ SiSg. 
tingar el. Vånner af de Ii&r uptagne och med D6den 
afgäogne Perfoner, om Deras BtographUr^ då de 
fliola, antiogen uti hela Vidden el. i Sammandnig» 
infåras och forvaras uti detta Sveolka Archivum: 
bvilket Sfven giU^ om alla de föregående hår aiv 
teknade DådsfalL 

Utgifvarbv* 

•O Han var Stockhohns-bo, f6dd d. 31 Oct 1716, 
blef Prift 1743, ocii hade varit CommaniOer i Ridda. 
reholms-Kyrkan i Stockholm ifrin 1747 ^ ^7^> ' 
ban erh61i förenåmda Paftorat Hr Afleflbren And. S« ATmau^^ Lands. 
. ^ecreterare uti Elf€borgs*Län och Led. af KongL 
^ Patriot. SäJ/kapet i Stockholm , dog d. 9 Majl 
' uti ff^enersborgj famt i des 48:de år. . 

Hr D. Joh. Dan. Lundmark^ ProvinctaK 
t Medicas i Wärmeland ^ dog d. 9 Maji pi Öfrcm 
\ tifkeds Bruk uti Wärmeland , i des 38^de år % 
' Rjks-Grefven Fredrzc Christoffer af 

\ Solms-lFildenJiU^ Kurfdrftl. Saxi/k General af 
I Infanteriet och Gouverneor på Königflein, famt 
KongL Franfyfk GeneralLieutenant och Rid. af 
Kongl. Sven(ka Seraphimer-Orden^ dog;;^d«a 
j ji Maji **<*}. 

Praml. 

\ ^) Sim unga år oagtat hade han dock gjort vadura 
Samlingar oti Natural-HifiorieD, fem han Smadegif- 
va til Gymnafium i Carlfiad, i fall dSr någon Lectioa 

: uti fören. Vetenlkap blifvit inrlttad» Han var en yp* 

• perlig och of&rtruteo Låkare; en MarQrr för lin Plikt» 

at rädda andras Lif npoffirade ban iit eget: ty då haa 
i fiftl. Febr. OroUe reia til en Sjuk, féU han uti en 
uplupen Bick, iant hade nuMa at komma up otur 
vatnet, men förkyld; b vilken Håndelfe lade gromten 
til hans egen Död. Se Stockkolms-Foften för år 179^, 
li:o laö; men b var dock orått anföres, at KongL Amira- 
litets Medicus ]ob. Gottik. Transeus i Carlscrona, finitud 

^ under Sjuk-beiik af Peften, dödt 1710. Ban lefdo 

ånnu 1717. Se Prof. P. J. £ergH Intrådes-Tal aH 

I KongU Vet. Acadcmien, fid. 155. 

. ^) Dödsdagen upgifrea fåledes uti DagUadet EMra* 

. Foften för 1793, N:o 8; men Dödsortep utHktes ef. 

Denn^ Herre var född d. ix Jun- 171a» ^b fick 
Kongl. Svenika Förfta Orden d. 224 Nov. ij66. Af fi- 
na beggé Giften med Johanna Eleonora född Gref* 
vinna von Henkel 2U Donnersmark^ född 1710, gift 
1750 och död 1774 1 famt med Johanna Maria^ född 
Gmvmna von Löfer» född 1741 och gift 1777, efterlåm» 

I nadea inga Barn. Han var Farbroder til nu reger» 

Itilu Grefven, Fredru Mc^nus. RiksGrefvel. Hufet 
Solms år tt af de yidjiöfttgare. Des begge HufVud* tj% "Sv; ftiicrftvvM*! 

- l^rartJ. 'Hf Prefidfeflt^nfc pch Cammendep- 
tfettt Frih. Aak. Oaht. Ley^nbnféudi Enke-Fra, 
GréfWrrrfaÄ Chrffllna Aitria Bobnoy dog d. 14 
^laji i ShcåBölffiy ocR öti Hes 63:dje är. 

H*r .Majoren O^a ricfnrrc vo^ Knorring^ 
RW; if Kortgl. Sv. Orderi, dog d. 17 Maji oti 
L^tfttfid, SbknU Dalarné j {armt ati des dsrdje är. 

VLi Lafgniarinen G\M jac, Gyllenndier dog 
d. tg Majr på des Sätérigård Bir^7?^,\ öti Up- 
fåwd öch Arigafrifs Söcftrr *) 

• Ht froflfen Jat- €oméniut, Kyrkoherde i 
ténJHtM afi Hairind otehOöthfeborgs Strft, dog 
p'iT% d. 18 Maji, uti des 89:de Ålders^ ö^tdje 
'präfte- och ff:te Kyrkoherde -år. Han var Ct 
Skifits. Seniw. ' * 

Hr Ligm^nrtfeit Carf |ör. Furttnhnch dog 
d. {2Y Maj4 i Skélléftéä äakry uri Wetterbotn, 
femt otf dé$ 67ide år. \ 

Hr Hanf /Ä^^^ryX^^Ji», Proft öfv^r Sfcä^ 
Cottcmöt och Kyrkoherde uri' Skärkind i Öfler- 

tBthfeAdj/Ätbg Darft. é: 26 Maji uti des g3:d)c .1 ;.. .... p^^. 

, . dreii^r aC Qraunfels och Ucti hafva bliiyit qphö^e 
ud Rik^Forftd Stånd , den fificre X742 och den feoare 
179^. .^ De öfrige RIJGS-Grefyel. Gc^oaroe purlfvä Gg 
til^^oTais-SoTinewald, Korzwie, Skona, Rioilelbelniy 
Äflenl^eiia^, Wildeofda och Barudi. 

: ♦) HaiT véi* Ädd d. i^ JuL 1712. 
«^)HafiVal*fiMéd. 24 Maji 17101 QuilHogeSoko, kom 

• til Upra]å'i73i, PrtftVlgded 1742, btef CoUega Scho. 
te i Wcfti^wik 1748, Paftor i Nåsby 1750 odi i Skir- 
kind i7(J^. Sédaå 1777 vaf han Ledamot af KbngL 
PatHoti SlUkapetj o^ Mm 1783 Coutfoott-Proft. AwDttA Bandet.' <xf^ 

Förklaring. 

•OeéftB ja^, Gttdi lof! åf«rvtmntt min RUra, bar lag 
^ft nyo béijat lägga Handen vid Plofgeto, t>cfa ir filedea 
en Skyld^het, at 'Åkerbrukaren anmller hos jSn Re(b« 
Hu^ondey 4et Ahnåona, hvad fag nu omftunder ttug 
til Des^ tjenfl företager faint tidare i Sinnet hafv^. t^ 
Det fiSrrfta ooh nti mina dgop det fpmStnibi af alt belh^ 
dåmti, at jag nu opfttter» iift Ht ftdan tU AitnUbetente 
Bruk u^a, det A kallade Nätitmat-Bibtidtkekk, fein 
innehlQer en Samling af ttyckta B6cker och SkHftet 
uti iSvmJka Bflötim; oeh hvilka Böcker til Titlaf odi 
InneMlf finnas och ikola vidare finnas nptikitade i det- 
ta Sténlka Archivo a) Mar ji^ a nyo lagt detta Svm^ 
'Jka Aréiivum under Ti;ycket; if^ftniom Svea RUm 
Råds-Lä^gdj af hvilken Fep) AfUelningar med ilnaTi^ 
>tul.bfad och Regifter fullfttodtgt biifVit lagde uti Al- 
mSnbetens binder; Tamt tterftSr af ffftnåmde Vett blbft 
omkripg la Ark. 3) Ärttarjag under loppet äf Itttie- 
varande ftr, frmt til fftlje af Kongl. Maj:ts mig ii&runcS- 
•te. Privikginm , inrUtta et tRet Söhtfyckeri 4) NyL har 
Sal. Hr Affeflbr Tunelds GeoRräpkie 0m Sveng$, dcti 
omarbetade och A vida fttUflSndigäre Uplagan, Ht deti 
nu ntgér Tio Delar uti Fyra Band, blifvit compfét ut- 
gifven» och pA hvilket åf flera Alphabeter bdteende 
verk Underteknad upburit FöfOcotts-medel af Fefntto 
'Prenumeranter. Hvad äter ofvannsmnde Svea Rikes Rids- 
Långd betriflir, fom utgifVes med all TypogråpbÄ 
Vårdighet och gir likaledes til et drygt Arktal: fl har 
jag ttd utgifvandet af et ft beftaffadt Verk biffdt M- 
derftödd af Ethunärade och Fyratio-Jju Pr^numéfahter; 
ined, d& jag å éna fidan det nted U]*rigti^afte och v6rd« 
tiadsfuUafte Tackfambet crkånner, bor jag dock g6ra 
mig Ijeif den Upr&ttelfen at jag burit och b5rer den 
tjf^fte Anddien af få yil detta fom de flefta andra F6r- 
lagerne. 5) Jag har förordat med Refp. Husbonden 
tilföme och offenteligen at, fedan jag för min Ålderdom 
pö^fakfdes aCTåga mig Dagtrölkningen uti baps Ldd^f 
£1 efter mina nu varande Krafter arbeta : och hvad StlLd<- 
lel-penningen bettifiar^ få, ebufu tacknåmligen den 
emottages, ligger den dock ingen i vågen, at utom 
deafiunma möt reda Betalning lyfta åf lAit Arbete A 

fort j6o Sv. Akchivum} Bandet a. 

fort det til Tom anUnder, Slledes iger Refp. AIoiId* 
heten at fjelf vSja, på tmlkendera Fågm den vil gjte 
mig den åran , at bei^a af min Grada oti fin Lada. 
6) J^^ bitråder dånåmte Upfoftrings^Ukapet bftde med 
Handäriften och UtgifiQiogs*m6dan af firamL Ur Hot 
Rädet WarmkoUz^s fft dräpeliea Verk: BibUotkeca B- 
fiorica Sveo-Gothka^ bvaraf Sex Delar redan tiggt 
oti det ^Umånnaa Hand. DetU Sllikap, beftiende af 
i&mime och förm6gne Medboigare, opofirar idelmo- 
digt Tid och Medel til SvenfEa Uteraturens Tjenft, 
ikmt vet jag med foUkomlig Vifshet, at iosen Afvotrlf 
£ir mig nti Vördnad, Tadiiamhet odi H6flt|c)iet emot 
detta Sållkap ; imedlertid ligger det icke des mindre 
uti igaian dag, at jag rin^a odi obemeäkuU Man enfiun 

S^t och gär ati Bredd med detta Säiflkap oti Uteifvao- 
et och förläggandet af Nyttiga och Årbara &cker. 
Mfn ende Bolagsman är Håljan; få at, når denbrifier, 
!f]aknar Rårelfen: detta år en både Ph;^fiik och Oecono- 
'mifk Nådvåndighet ; ffiledes anhifler jag virdfiunBge&« 
at ingen fordrar, at en gammal och (vag Mim Ikalga- 
.loppera, dä en ung och tillika den kramullafte Kropp 
VkvU ^år långfamma och forfigtiga Steg. Mit hela Hjer- 
ta., mm båflba Vilja, min filta Kraft tilhöra det Sven- 
fltt Alm&nna« Hvad de fårmå anvånder ja^ med GUd^ 
Je; och denna Glådje för6ker icke litet den jag hjrfer 
och 4lagligen njuter, öfver CSl många andra Vi^iwi- 
.gar, med hvilka Gud våliignat min Ålderdom. Denu 
!l^ck(alighet år både fann och ftor: jag kånner det 
iVårde, och ja^ åmar aldrig genom nispt ilags Nedlå- 
tande ftöra Friden inom mit Bröft. Stockholm, den 
^ Febr* 1793. ^ 

Ca&l Christof. GjÖRWBLIi 

KongU Bibiiothecad^ 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos J obaH A. CAacÉOHM^ 
Deri 15 Mart; 1793*. SVENSKA 

AR C H I V U M, Andra Bandet; Elfte Stycket. HANDLINGAR. 

Antekningar om Svenfka Regetttety 
fame deras Ge7iiåleT och Barpy m vida 
de QDgå deras Perfoner, Caraäerer, 
Seder, Lefnads- och Dödsdcc, råkna- 
de från och wed Konang Gustaf I 
til och med Konang Gustaf HL 
Fortfåtning *). 

Dygwes Son^ Konung Dag den f^ife^ blef, 
oagtat fin Vishet 13) och den nya högre 
Äre-titulfii ihjälllagien pä öpen Landsväg af en 
TriU I4> 

Sonen 9 Konung AoNfe Skjaffar-lonie i^)» 
liade ftter det Mifsödet» at han^ infomnad ef- 

L ter 

*) Se det fSregtende nd St 10, fid. 149. 

13) Visheten fiules vU beftft uti et godt FårJUM pä 
FoetUhigf men hans egenteliga Vishet befiod nd a< 
otforika fioe Grannars Huidduga Uprit» iamt ftre* 
komina dem. 

14) Han hette Grämer^ var en Lyd-Höfdine och I7n- 
derfllte nnder Konnng Dag$ bvadan ock oenne F6r- 
ridare kalte af Storlesfon ftr vårfte Trål. Han ikdt 
Körningen med en Pil genom Hafvodet» Daiz kom 
då hem ifiin et Krigstftg, fi&r hvars lyckliga UtriUig 

. han hade fére Aft^et offirat Godame fin €gin Son. 
Dubbel Fafelighetl 
15^ Det ät: Hk få Skepp^ éOer Ägare af en ftor Sjf| 
mcfgt; bvada \ifu ock JudlM i^pt SjåfUaarmi i6a Sv. Archivi/tw; 

t«r ^t fqllkomligt Rw , blef af fm egen Genål 
fipiiangd där, hvar Qelfve Stockholms Stad m 
är belägen, pller nära därintil i6\. 

Sonen, Konung Alrik, blef af Brodreo 
och Sam -Konungen ihjälflagen nned et Betfel; 
färdeles, at denne hans Mördare, Kon. Erik I, 
fick en hederlig Sotdöd 17). 

>Alriks begge Söner, ockfå Sam-Regenter, 
Konungarne Alf och YngweII, voro mycket 
olike Herrar: ty då Yngwe, tillika en tapper 
Härförare, plägade et anftötligt Förtroende med 
Alfs Gemål , gaf den Svartfjuke Konungea fio 
•Broder et dödligt Sting j men Yngwe drog ic- 
ke defe mindre ut dt Svärd , och (Trap fin Bro- 
der i§). 

Alfs 

16^ Ko». 'Agne omkot^ ockfll formedelft et Kärleks- 
åfv^Rtyr i Finland, hvar han ihjålflog Héfdi^eD 
Frofte» raen förållkade fig i Dotern Sktalja, iba 
hlmn^mg tog tilfaUet i agt» bad fin GemM, rfter 
'Hemkomflen til Sverige, dricka Grafål efter henpes 
Floder 9 Xom bevilmdos; men om Natten hängde bon 
Konungen 1 et Ti:åd bredvid hans eget Twt, ock 
flydde tned fin Medlijelptre irti Mordet, hennes Ero». 
der, uti hemlighet til Fioland tilbaka. 

.17) De kunde kallas å» Ridawk: ty täilaofie om Are 
trädet uti deniia Kooft .ble&o.de vrede» ja aldeles 
mdréligifiglé; 

rg) Konung Ai^r kan filedea ft beta den ^Svartjjmkef 
Qch Ynqw£ II den Ålfkande. Alfs lättfinniga Ge- 
XS}i\-^&ra\ fom viile tifbringa Nåttema uti Samtei 
och Kariefcshandel med Ynswe, var orfaken tit detta 
dubbla Mord; ufian ifåg dem ock begge falla vid 
hetmed Fötter f6r hvarandras Svård Dalin beikiifver 
4^tta Bsådra par fåledes: y^Afv2x tyRiåtig, bågdra 

fen, tv4r. oeh bi^ei*. Nau fatt ftilia hemma vid 
ik9-(lyreirpn och ofverfta OiFrets Förvaltning, fi&iao- 
* .des aldrig Krig; men Tngi&e var dåjelig til SkapoM^ 
loftig i SttHkap, «ifrailil fk i^^odelar, ftark til Ktaf- Andra BAKDcr» i6^ 

• Alfs Son* Kanung Hugleik 19), blef, 
jävcite ,tvanne fine Söner ^ ihjälflagen af Norike 
Sjöröfvaren Hake. Denne var tillika en Små- 
Konung i Norrige» och drifl^de fliga på Oden^ 
Thron fatnt tog fit Säte i Sigtuna; nien fören. 
Kon* Yngwes Söner, Erik och ^orUnä ^ kunde 
icke tåla en fådan Ynglinga- Hufet tilfogad 
Skymf, utan angrepo Våldsverkaren Vid Upfa- 
la, i hvilket Fältdag Erik väl ftupadej men 
Hake, dödeligen fårad, lät bära fig på et Far- 
tyg, Jädadt med död^ Kroppar, och fatta Eld 
på Skeppet, famt blef fåledes fin egen Bane*» 
man- 

JoRt^ND blef nii rättmätig Konung; men < 
Öfvervunnen i Krig af Guleiger^ Konung öfver 
Halogaland i Norrige, blef haö i Jutl^nd up- 
hängd 20). Änteligen fick hans Son, Konung 
AUNB, både lefva länge och dö af ålder 2i> 

L % Sorten , 

tef , fnåll 1 alla Idrottei* och en mågtig gtridshjelte, 
j(bm, få Unge Sjdn var 6pen, måft låg ute. pä fina 
Hårikepp"* 

19) Jag kallar Kon. HtiöLÉiK den Fårrajkade: ty 
ÄMcare af Nöienocb omgif^en uti fit Hof af Harpa- 
re 9 Glgare, tidlareoch annat fjolUtunn^t Folk^ blef 
han nåftan obevårad åfverfallen och flagen på Fyris, 
wall vid Upfala, flifom vår Lagerbring bpråttar- Da- 
Un tyder ockfi fjelfva Namnet Hugleik för den Lu- 
Jlige. 

ao) Hvadan inati kan kalla Konung Jo rund f6r den 
Hängde. Han hade förut på lika fått,. eller i Galge, 
låtit afhånda Guleigers Fadef , Kon. Gudiögj Lifvet. 

ai) Kallas fåledes med råtta f6r den Långtifvade. Han 
bk( få utgammali at haa tU ilut måfte matas fom 
•t någge-bam. i64 Sv. ArchVvum; 

Sonen 9 Kon. Eigil TunnadoJgi 22), blef 
ihjälftängad af en folkillken Offer*Tjur 23); 
hans Son; Konung Ottar Fendilkrika 24), 
blef äter dödad på et Fälttåg i Jutiand. 

Sonen, Kon. Ad il, /kulle , fedan han farit 
vidt och bredt i Härnad^ rida högtideJigen om- 
kring Gamla Upfata Tempel , men flörtade med 
Häflen 9 flög Hufvudet emot en Sten , {)ä hvil* 
ken Hjärnan blef Tittande, och affomnade 2f}. 

Hans 

fi^t) Det Ir Twms Dråpare. Tnime, en Träl, hade 
blirvit Kon. Aunes Fåherde eller Skattmiftare, fbm 
nedgrof i tyfihet gamle Konungens Skatter, uprefte. 
fig til Anförare för andre Triilar, var en tid lyckliga 
men ftnpade fliiteligen för Konungens Svård. 

ft}) Hans Dödsflltt befkrifves af Datiu fidedes: ,,Som 
EigU var en ftark Jagare , fä både en gång et I^or 
lockat honom djupt in i Skogen och Ungt i&in 
hans Folk; där kom öfver honom en Tjur, ibm 
varit irnad til Offret i Up&la; men öJvefSödmt 
gödd och folkilfkeny fom han var» hade han flitit fig 
lös och var nu i Skogen blifven et \^djnr: Konun- 
gen brukade väl Spjutet; men Tiuren rSnde Hornet 
i Håftens iida, få a t den föll med honom til Jorden: 
han fteg då ftrax up och ville lycka ut Svinfct; 
men fick i detfamma af denne Benens Horn iit Ba- 
nefär i Bröftet, hvarefter han lefde allenaft eo lites 

■ ftund". 

24) Detta öknamn af den Odugelige ikall han faafva flit 
däraf , at de Danlke ikickade en Träkråka til Svsri- 
ge med antydan: at Kon. Ottar icke voreat anfe for 
mycket båttre. Andre t^da det trol^re, åtminfiDoe 
anftåndigare, fåfom et FamiUe-nsmn: ty Ottars Fa- 
der, Eigil» hade redan burit Tilnamnet af U^enM 
kraifå. Men h vårföre £k:k han det? och hvad be- 
tydde det då? Kanike BroU^gare: emedan Eigil 
förflig med Broar den del af Upland , fom då kalla- 
des fTendiln^ tv ordet Kroka betyder Broars odi 
Vigars anlåggande. * 

a5^ Kon. Aoii* må kaUas den Stridbara: ty tA^m 
^ li|« på et ovanligt ly&pde f ått^. [ Andra Bandet. 165 

Hans Son, Konspg Eisten, bJef inne* 
i bränd 26) af Sjö-Konungen Sålwe från JatJandj 
foQi väl häruppå regerade några är i Sigtuna ^ 
men blef fördrifven och ihjäliflagen af EiRens 
Son, Kon. Yngwar Hnrra 27), hviiken äter 
föll i Slag på et Tåg öfterat. 

Sonen, Kon. Anund 28) > omkom af et 
Snöfall. Hans Son, Kon. Ingiaid Ilråda 29), 
den Tifte .af Ynglingarne, fom, fedan han, för 
at komma til Envålds-magten, hade mördat 
7b//* Små-Kdnungar, innebrände fig fjelf 3q), 
L 3 för 

ftö) F6r ombyte, i anfeende til Kon. Wisbur, mafte 
man k|lla Kon. E i s t s n eller tfien f6r den Uf- 
bråndi. 

ay) Det år den Hage eller denr Stan, til Sinnet vil- 
föriläendes. Han var ockfft en ganfra berömvärd 
Regent 

a8) Man gaf honom et Fårnamn , och kallade honom 
Braut-Anxmåj fom uttolkadt vil fåga Fågrådjarm: 
ty han anlade Broar och V^^ar nlftan ofver hela Ri* 
két och upröjde Landet. Sturlesfon kallar honom 
ockfl IVinfalaaer det år Vankar: ty han var tfl 
Sionet mild och bemötte fine" Underfåtåre fftfom iine 
Vinner. Han refte fördenikall gema omkricg i Lan- . 
det 9 för at kanna des Tarf och öka des Fromma* 
På en fådan Fird i Weftmanland blef han af Snö 
och Grus, fom raiade ned ifrån en Bergshöjdi öfver- 
takt och dödaA. 

29) Det år den Alrådande: ty han efterffai^dé och 
vann et ftort Valde i Sverige, famt ftyrde både med 
Lift och Våld. Han tog, under Fred och Vånikaps- 
bety^elfer, Ufvet af de fÖren. Tolf Små- Konungar» 
och ibland dem af y?» egen Svårfader, Kon. jUsot i 
Wefiergöthland, hviiken, jåmte flere, han bodit til 
Upfala på fin Faders Graf*öi , och dår innebrånde uti 
et nytt til deras Unf agnande upbygdt Hus, hvareft 

- Sex på en gång omkommo. 

30} Det ikedde på Kongsgården Renmnge i Målaren, 
dår han, efter et (Uteligt Gåftebud och mycken Vål- i66 Sv. ÄRCHivuitf; 

för at icke falla i den Skånike kkräktarens, 
IwAR Wi<ijaäme$\ våld, 

(Fortfltning e. a* g.) NYASTE HÄNDELSER. 

Dödsfall*). 

Hr Jon. Hellmik^ Slottsfogde i Upfala ^ dog 
Därfi. dt 25 Maji 1792 utr des giftsi år, 

oUgning af Mde Mat och Dryck, tånde Eld på Ha. 
tet och inoebrånde fig fjelf ; hvadan han kunde kallas 
den Sjelf brände: hvUket 6de jSmvål där 6fvergick 
hans Doter Åfa^ fom» iin Fader lik och gift med 
Kon. Gudråd 1 Skåne, förll hade fårmiktt hononi at 
xnérda iin Broder och Med>Regent Haldan, och 
mördade hliruppå fjelf denne iin egen Gemikl , Gud- 
röd ; men det bief fedan Haldans Son » Iwar, fom 
himnade al denna Kongi Blod(|)illan och gjorde ilut 
pä Ynglinga - ätten inom det dä varande Svea -valde; 
medan Ingialds Son Olof flydde til WärnieJand , hvil. 
ket föga bebodda Land han iH)r6jde, och därföre kal- 
lades af de blott kriglyftne Svearne pä Spe fgr Trä- 
telja eller Fedhuggaretu Han ftyrde dock ej alleoaft 
berömligen iit Ulla Rike, utan blef ock Stamfader 
för en långvarig Konunga-ått i Norrige. -^ Härmed 
vil man ock nu iluta denna Odens regerande Att i 
Sverige, Ingiald lifvades vil af Scamfadretis inkråk- 
tände och liiliga Sinne; men Sesjbuiidra är efter 
Odens död hade Norden fät et helt annat Skaplynne, 
en annan Folkmyckenhet , en ökad Regent-miogd pS 
fdla ildor. 
^) Man anbäller bSrmedelft bos Refp. Sterbhus, Sii^- 
tingar el. Vänner af de här uptagne och med Döden 
afgängne Perfoner, om Deras Éiographier^ dä de i Andra Bandet; 167* 

Hr And. Lund^ Major ochj Rid. af Kgl, 
Sv. Orden, dog d. 27 Maji uti Götbeborgj 
och uti des 76 år. 

Hr Gabriel Tyhelius^ Mathef. Leftor vid 
Gymnafium i Gefle^ dog Därft. den 27 Mäji, 
oti des 63:de är. 

Hr' AfTeflbren Hafts Liljenftolpe^ Bruks- 
Patron, dog d. 28 Maji, på des Bruk Falfter- 
boy nära Wefterwik, och uti des gi^fta år. 

Fru Marfa Forjfemay Enka efter Bifkopeil 
i Skära och Comnciend. af Kgl. Nordft. Orden, 
D. And. ForfTertius, född Ryderiia, dog d. 28 
Maji på Skofteby', Sätesgård vid Lidköping, 
uti des 82:dra år. 

Hr M. Nils Trozelius, Stifts- Btbliotheca- 
rius och Syfsloman vid Domkyrkan i ZinkS- 

p}ngy dog Därft. d. 2S Maji och uti des 39:de 

«* 
ar. 

Hr Proften Lars Nybergy Kyrkoherde i Fh 
uti Weftergöthland och Skara Stift, dog Därft. 
d. 30 Maji och uti des 72:dra är ^*). 

Hr Bengt jffttfÄ, Proft och Kyrkoherde i 

Jerjså uti HelfingeJand, dog Därft. d. g Jun. ****)• 

L 4 Hr 

(kola, antingen uti hela Vidden el. i Samtndndrag, 
inféras och forvaras uti detta Svenlka Archivum; 
hviJket äfven galler om alla de fÄregSemte Mr atl- 
teknade- Dödsfall. Utgifvar »wr. 

♦) Han hade i mänga är tjent uti Brodra-fårfantHngeöw 
ftrdeles uti Norra America, fedan i England, hiflfan 
han 1776 äterkom til Sverige; aflade fig i Stock- 
hoims Jitads Condilorio Forbindélfen tiled férékiåittn- 
de Förfamling, ätertog vår Pråftdrågt och vatiB Be- 
fordran 1778 til oft^ann. Paftorat. 

•♦) Han var Helfinge, född den i Dcc 1713, pflft- 
vigdes* 1739 och blef Kyrkoherde' 1774, famt hörer 
til våra Jubel-Pråfter. i68 Sv. Archivum; 

Hr Proften GuRaf Heäin , Kyrkoberde i 
Ktiklinge uti Nerike, dog Därft. den ii Jon. 
uti des 73:de år. •). 

Hr Adam Örnfiycbt^ Öfverfle-Lieatenant 
och Rid. af Kgl. Sv. Orden ^ dog den 14 Joou 
och uti des 67:de är <***). 

Hr Joh. Ge. Båäker^ }Åz]Qt vid Pfilander* 
hielmika Regementet och Rid. af Kgl. Svärds 
Orden, dog i Stralfund den i)i Janii xxti des 
5g:de år. 

Hans Excell. f. d. Riks « Rådet ^ Öfverfie. 
Marfkaliken och Frefidenten, famt Rid. och 
Commend. af Kgl. Maj:ts Orden, Led. af KgL 
Vet. Academien, Kgl. Patriot. Sällkapet, famt 
Heders-Led. af Kgl. Målare- och Bildhoggare- 
Academien, äfven Tyfka Kyrkans i Stockholm 
Patronas, Hr Grefve Nils Bielke dog d. 20 
Jan. på des Sätesgård Sturefors ati Öfterg6th« 
land^ uti des 6g:de år f j. 

Hr Otto Fr. Lavin^ Secreteraro ati Rongl. 
Slotts-Bygnads-Direélionen och Notarie oti Kgl. 
Seraphimer- Ordens -Gillet» dog d. 2i Jon. oti 
Stockholm y och uti des f 2:dra år. 

Hr 

*) Han hade tjent (amma FAr&mlitig pS det 54:de iret» 
Afom fin Faders Comnunifter, \ace-Paftor^ odi iift 
ordin. Kyrkoherde yti 40 år. ' 

<>•) D6ds-orten utf åttes ej oti Inrikes-Tidoingame, N:o 
SS. 

^) Denne Herre kallades, fäfom LandshiFding i Sö- 
dermanland, d. 5 Maji 1769 tQ Rikets Råd, öfverfte- 
Marikalk d. 27 Maji f är, entledi^ ifrån fina Ämbetea 

. d. 4 Maji 1772, ft nyo kallad i Rådet d. 22 Aug. f* 
ar, och blef di Öfverfte . MarOulk bos Drotningen, 
Preiident i Kgl. Bergs-CoUegio d. i Sept 178^; ned- 
bde fir andrii gängen fina Ämbeten d« 5 Maji 1790. 
Des Vallprftk: >n»|gf, wrnfUm. Han var i alla af. 
feenden en af Rikets ypperfte Herran i Anbha Bandet. 169 

Hr Carl Fr. Ek^man^ Jufiitie-BorgmäRaro 
i Stocibolm^ dog: Därfiädes d. 29 Junii i des 
^o:de år. 

Hr Joh. Ge. Lnnge^ Boktryckare i Stock* 
bolmj dog Därfiädes d. 2f Jun. uti des 7i:fla 
är *>). 

Hr Proflen Sven Håggegrm^ Kyrkoherde 
i Hisna uti Weflergötbland , dog Därft. d. 30 
Jun. i des 8o:de år. 

Hr Majoren Carl Fr. Bergencrants ^ Rid. 
af Kgl. Sv. Orden, dog d. 3 Jul. i Stockholm 
och uti des 68:de år. 

Hr Cort Henr. IVeihully Proft uti Onf/Ö- 
Härad i Skåne och Kyrkoherde uti Reslöf och 
Öftra Karleby, dog den 6 Jul. i ReslSf och i 
des 732dje år. 

Ur Elias Salomon^ Proft uti Wefler* Södra 
ContraAet på Öland och Kyrkoherdef uti Res* 
mo och Mörbylånga9 dog i Resmo d* 9 Julil 
och uti des 76:te år. 

Hr Carl Chriflof. Montgommerie ^ Capitai« 
ne vid Kgl. Lif-Grehadier*Regementet ^ . dog d. 
13 Jul. på Bergfeboj Sätesgärd uti öftergöth- 
land , och uti des 27:de ar. 

Hr Proften Dan. Adolpbsjon^ Kyrkoherde 
i Rifinge uti Öflergöthland , dog Därfl. d« 19 
Jul. uti des 76:te år. 

Hr M. Sal. KreandtTy Oecon. Profeflbr 1 
Abo och Ledaai. af ^Kongl. Patriot. SäKkapet i 
Stockholm 9 dog i Abo d. 2oJuf. .uti des 38:^0 
år. 

L f Hr 

^ Han hade förut varit Boktrvckart i Gidieborg; var 
gadka konnig uti lin Konft* hvilken ban både lirt 
uti den få beréinda Breitkopfiika Officin» i Leipzig. 170 Sv. Archivumj' 

Hr D. Joh. Gabr. Hehfacker^ Med- Pra- 
Äicus, dog den 0,0 Jul. i Hel fwg fors och uti 
des 67:de år. 

Hr M. Carl Forslinå^ KyrkoheTde i He- 
demoray dog uti nyfsn. Stad d. 22 Jal. och i 
des fSrdje år. , 

Ht Sven Hnffflqutft ^ Kyrkoherde i Oasby 
och Loshult uti Öflra Göinge Härad i Skåne, 
dog uti Oushy d. 23 Jul. och uti des 4o:de år. 

Hr Öfverflen Lor. von Rtbanfeny Rid. af . 
Kgl. Svärds-Orden, dog d. 6 Aug. på Dufwe^ 
nas^ Gård icke långt ifrån Stockholm belägen, 
famt uti des 7;:dje är. 

Hr And, Nid. Wefterberg^ Borgroäftare i 
Hernéfandy dog Därft. d. 6 Aug. uti des 3y:tc 
år. 

Hr Proften M. Joh. Forsbdll^ Kyrkoherde 
nti NyCarlehy Stads- och Lands-Förlarolingar^ 
dog i Staden d. i;? Aug. uti des 7f:te år. 

Hr Gottlieb Chrift. Grimm^ Paftor vid S. 
Georgii Kyrka och Ledamot af Confifloriuro i 
Wtsmm-y dog Därll. d. 24 Aug. uti des 45:d}e 

ér % 

Hr Öfverften Samuel Chrift. von Walhn^ 
Stads-Major i Stockholm och Rid. af K. Svärds- 
Orden, dog i Stockholm den 2f Aug. uti des 
63:dje år ^% 

Hr Öfverfte-Lieuteoanten Fr. Wilh. To//, 
Rid. af Kgl. Svärds-Orden, dog d. 2^ Aug. i 
GuftaJ Adolphs Sokn och uti des 66:te år. 

Hertigen 

^) Han hade varit Diaconus vid f&ren. FörfamliDg Ce- 
daa 1778, då hao 1787 valdes til des Kyrkoherde. 

♦*) Han efterllmnar fig en ftor Samling af graverade 
PortPftiter. '' Andra Bai4d£T. 1*71 

Hertfgen 3e la Rocbefoucault^ Pair de 
France, Led. af Kgl. Vetenlkaps-Academierne i 
Paris och Stockholm, famt af Vet. Säl/kapeme 
oti Philadeiphia och Metz, mördades i början 
af Sept. uti Staden Gifors uti Normandie ♦> 

Hr Majoren Ad. Fred. Sneckenherg^ Rid, 
af KgJ. Sv. Orden, dog d.^ 2 Sept. på Manfe* 
gård - Kekeftad ^ Sätesgård vid Marieflad, uti 
des 50:de ar« 

Hr 

<>) Denne Herre, af en ibland de åldfta och fomSmfra 
^ Ätter uti Frankrike y hade férnimligaft och alt ifr;in 
de yngre åren vinnlagt fig om Vetenlkaperne, reft 
och belbkte åfven 1769 Sverige famt blef då udändik 
Ledamot af Kgl. Vet. Aicademien 1 Stockholm. Up- 
lyft och Månnilkovån, infag han utan möda briderne 
uti Franfylka Styrelfe - fåctet under Envåids -Tiden; 
hvadan han ock vid Conftitutionens Föråndring 1789 
var en af de ifrigaftt: Patrioterne; men til följe aC 
famma Uplysning och Månnilkokårlek kunde han ic- 
ke bifalla den andra och vida farligare Ytterligheten 
af det laglofa Folk väldet ^ och, <£ detta tog ofvec»- 
handen, nedlade han fin Prefidents-fyfsla fidParifiika 
Departementet och förklarade fig mot Konunga-mag- 
tens vidare Infkrånkning , ånnu mera mot des Aflkaf. 
fande, famt begaf fig til fit Landgods i Normandie 
belåget nira vid Gifors ; men blef där i Staden af en 
genom' ifrän Paris ankomne National - Gärder och 
Foedererade upretad Menighet åfverfallen och mör- 
dad: dock af alt det fasligafte, at Mordet begicks 
Under det Hertigen flöts inom hans Väns, Hr de 
DolomieuSf armar, och i Åfynen af des egen Fru 
och Moder, Han år fåledes den Femte af (itt Att, 
fom blifvit et Offer för det i Sept. uti Paris och 
annorftådes af Anarkifterne d- 2 - 6 Sept. föröfvada 
Mord, ty Bilkoparne af Beauvais och Saintes mörda- 
des uti Carmeliter- Klottret i Paris, famt Hme de 
Chabot, Fader och Soq, uti et af Fåogelfema i Pa- 
ris. Cardirialen de la Rocbefoucault 9 Ärke-Bifko^ i 
Rönen, en gammal Prelat och född 1713, frSlfte med 
möda fit Li£ och flyktade öfver til England. ,^ 17» Sv, Archivum; 

Hr Öfverften Simon Ruuth, Rid. af Kgt. 
Sv. Orden , dog i Stockholm d. 7 Sept. ati des 
68:de år. 

Hr Joh. Reinh. von Schantz^ Capitaine 
vid Cajana-Bataillon^n, dog d. 8 Septemb. ati 
Skellefteå^ Soken i Weflerbotten, famt ati des 
4o:de år. 

Hr Hof-^Junkaren Dledr. Chrift. von Co^ 
noTVj dog d. 9 Sept. fiQL i Stockholm ati des 
87:de år % 

Hr Prufleo M. Thure Hellman^ Kyrkoher- 
de Qti Barkdkrn och Rebeiberga Söknar i Ska« 
ne, dog DäriK d. i^ Sept. ati des 69:de år. 

Hr Grefve Fred. Ge. Hans Carl ff^acbt^ 
mei/lert Major, Commendeur af Kongi. Wafa 
Ordens Stora Kors och Rid. af Kgl. Sv. Orden, 
dfog d. I y Sept. på j^obaunisbus , Sätesgård ati 
Blekingen, famt uti des 72:dra är ^^). 

Hr 

fj^ Han var en fårdeles vllgörande Herre, och bdtjade 
är 1753 inråtta . och bar fedan vidare fiadfaflat, ad 
Malmå, fin Födelfeort, et Fattightts, fom na hyfer 
40 Fattige» bilft af Stadens Borgerikap, odi en 
Fattigskola. Til billig Tackfamhet hölls ofvex fac 
noniy famt p& anmodan af Magiftraten i Malm6 och 
dårvarande Knuts-Gillety af hvilket han var Ledamot, 
d. 4 Nov. félj. et Aminnelfe-Tal pä Knats-Salent af 
Kongl. Höf.Prädikanten, Hr. M. Chrift. StkånbecL 
Se hirom vidare lorikes-Tidniogame f6r 1792, N:o 
"95» och Extra Poften for 1792, No 53. 

**) Denne Herre, Fader til Hans Exc. Ur Riks-Drotfea 
och de flere Hårfi&rare, fom änder iUla Kriget inlagt; 
bide til Lands och Siés» en odödeJig Ära, var dir. 
jimte en vårdnadsvira Husfader för fit Folk » en Ef« 
teriyn får Landets Herreman^ Godfets B&nder fingo 
ock fin åftandan upfyld , at äfven efter Döden, eller 
Dagen före Bifätnmgen, hembåra den Sal. Herren 
deras enhälliga och fanftrdiga Tackfamhets-tSrar. 
Liket aoikom den 20 kl. g om aftonen til CarlscrO' Andra Bandet. 173 

• 

Hr Proften M. Magn. Ipeus^^ Kyrkoherde 
1 Shuttunge uti Upland, dog Därft. d. i3Sept. 
uti des 72:dra år •). 

Hr Friherre Carl Axel Aftnfelt^ Premier* 
Major vid Kä)f. Rylke Generalens Hr Kachows- 
kis Regemente och denne General -en -Chefs 
Flygel -Adjutant, dog den 17 Sept uti Rylka 
Lägret vid Warfckau i Polen***), famt Dti des 
2o:de år. 

Hr Kammarherren Balthafar PhiL Bogisl. 
Fred. von der Oftenj dog d. 17 Sept. på Öuh* 
kewitZj Sätesgård på Riigen, uti des f i:fta år. 

Hr Krigs-Rådet Carl Fred. Franc ^ Rid. af 
Kongl. Svärds-Orden, dog i Stockholm den 22 
Sept. uti des 74:de år. 

Hr Georg Phil. Tigerftrlm^ Lieutenant i 
Kgl. Preofilk Tjenft, dog d. »4 Sept. i Preof; 
Lägret vid Grandprk i Champagne uti Frankri*, 
kef)^ famt uti des 26:te år. 

Hr 

m, emottogs af hela Tyfka F^rfamlingeD, hvars f6r- 
ile Ledamot Hr Grefven varit^ vid Landbro - vagtea 
* iamt i Soi^edrftgt med Lanternor , och ledlagadea 
detfamma ^enom illuminerade Gator til Tyika Kyr- 
kan, til hvilken den Sal. Grefvens Farfader , General^ 
Amiralen Grefve Hans Wachtmeifter, för foart 100 är 
Cedan lagt GrandfieoeD, och bifattes uti Famille-graf- 
ven. Se det 6fnga uti Inrfkes-Tidningarne , N:o 78. 

♦) F6dd i Helfingeland den 8 Jan. lyai, och Kyrko- 
herde 1779 

^) Rylke Hårar lägo då i Polen, i anledning af den 
dår utförda Förändring uti Regeringsfittet. 

\) Då &g Konungen i Preufsen med en del af fin Ari* 
mée uti Frankrike, för at tränga fram til Paris; men 
mäfte kort efter vända om til Tj^lkland tQbaka, hälft 
Ik mycket Manjfkap endaft af inritade Sjukdomar 
Ibmkom. Hr Lieut T. dos af den mäft eäDgbara^ 
•U^afRödfoJ 174 Sv. Archivum; 

Ht Hof - Apotbekaren Fredric Ziervogel^ 
.Led. af Kongl. Veten/kaps-Societeten i Upfala, 
dog i Stockholm d. 26 Septecnb. uti des 6'5:te 

Hr Svante Ad. von EcbfteJi^ Major och 
Rid. af Kgl. Svärds-Orden, dog den 1 Oél. pä 
Bråte y Sätesgård i Wärmeland, och uti des 
77:de år. 

Hr Eric KlhigenfHerna ^ Ofverfte - Lieute- 
nant och Rid. af Kgl* Svärds-Orden» dog d. f 
Gift. i Stockholm^ och i des 6o:de år. 

Hr Carl Rebnftrabl^ Capitaine och Rid. af 
Kgl. Svärds-Orden, dog d. 11 OSi. på Plang^ 
fiiiy Sätesgård i .Södermanland^ och uti des 
68:de år. 

Hr M. Jon* Wijen^ Kyrkoherde i ^Staden 
Åmål, dog d. 13 Oift. på Hannehol vid Amåi^ i 
des 44:de år. , ^ 

Hr Johan Magn. GylUnbåök^ Öfverfte och 
Rid. af Kgl. Svärds-Orden, dog d* if O A pä 
/^</rZ'j^ Sätesgård vid 74 års ålder/ 

Hr Eric Tbotnntiåcr^ Major och Rid. af 
Kgi. Svärds-Orden, dog d. \% OÄ* på Qviftad 
uti Skedwi Sokn i Dalarne, och uti des Ö2:dra 
år- 

Hr Friherre And, Rud- Dunetz, General- 

Li^utenant och Commendfeur af Kongl. Svards« 

Orden med Stora Korfet, dog den 2 1 Oft. pä 

des Sätesgärd, HeJe/^ihrg^ i Weftmanland, 

.och uti des 7i:fla.är -'"'^J* 

Hr 

♦) Han har gjort en Donation til ofvann. Societet af 
et Natiiralie-Cabinet, et Bibliotliek och et Pennioge- 
Cf5>Uaj. . . ^ 

' ♦♦) Han hade varit Landshifdinge uti GothAprg. Anjdra Bandet. 175 

Hr Aot. Lychou^ Capitaine vid Kgl. Amira- 
litetet, dog den 2f Oft. i Carlscrona ^ och uti 
des 49:dje år. 

Hr Abrah. Guftaffcbåld^ General -Lieote- 
nant, Öfverfte vid Konangens Regemente och 
Rid. af Kgl. Svärds -Orden, dog d. 26 Oft. uti 
CbriftianfiaJ ^ och uti des 70;de år '*). 

Hr Majoren Thure Lud. von Kåbler^ Rid. 
af. Kgl. Svärds-Ordfen, dog d. 7 Nov. på Hemm 
menkyla y Gård i B)erno Soken uti Åbo Län, 
uti des 64:de år. 

Hr Ifac Dabl^ Major o. Rid. af Kgl. Sv. 
Orden, dog den 7 Nov. i Åfunda^ Soken uti 
Geflrikland» i des 7i:fla år. 

Fru Grefvinnan Hedvig Eleonora Klin^ ^ 
kowftråm^ Stats « Fru hos Hennes Maj:t Enke- 
Drotningea» gift med Prefidenten uti Tribuna- 
Jet i Wismar m. na. Frib. Thure Klinkowftröm, 
och Doter af Hans Exc. Herr Riks-Rådet m. 
m. Grefvfi Axel Ferfen, dog. d. 8 Nov. i På* 
fa ****) och uti des 4o:de år. 

Hr Hans And. Hnldt%^ Öfverfte vid Kgj, 
Amiralitetet och Rid. af 'Kongl. Svärds-Order^ 

dog 

*) Denne Herre har vuniyt et of6rgåteIigt Namn uti 
var Hiftorlay medeift den bårjan han, fäfom Capi« 
tairie Helikhius vid Konungens Regemente , d. 1 z 
Ang 1772, genom Rörelfeu i Chriltianftad , gjorde 
til den ibdan af Koo. Guftaf III i Stockholm d 1.9 
Aug. utförda KevaluHonen. Han blef befordrad d. 'a 
Sept. 1772 til öfverfte i Arméen, och d. 13 följande 
adlad under Namn af Gujia/fchåld , famt erhuU äfven 
et håremot Ivarande Vapen. Se Friherre RehWndeTI 
Adel. Matrikel, fidw 457- 

♦♦) Stad i Tofcaua uti Italien, dit foren. Fru. i Ang. 
fiftl. begiivtt fig, Ar at ny tja de vid denfemma va- 
rande Hålfo-baden. 176 Sv. Archivcm} Bandet 3. 

äog d. 9 Nov. i Carlscrona och oti des Sgpit 
*r. 

Hr Proften M. Matth. Chrift. SelanJer, 
Kyrkoherde och ReAor Schols uti Staden S6l- 
witsborg fedan 1778, dog Därft. A. 10 No¥, 
och uti des 72:dra åf. 

Hr M. Joh- Gabr. Billin^^ fÖr detta Kgl. 
Hof-Pradikam, dog d. 13 No v. i Stockholm 
pch i des s^itt år. 

Hr M. Ehregott Chrift. Engbardty Su- 
perintendent i Wismar, Paflor i S. Maris För- 
iamling famt Afleflbr i därvar Conflflorio, dog 
d. 14 Nov. i Wismar och ati des 67:de år *). 

Hr Capitainen Guft. Reinh. Ankarflierné^ 
Rid. af KgL Sv. Orden, dog d. 16 Nov. på 
fin Sätesgård SkJrJjåbult^ uti Småland och El« 
meboda Sokn, famt uti des 6i:fla år. 

Hr Ax. M. Stiernjparre^ Hof-Mar/kaIk> 
dog d. 17 Nov. på fin Sätesgård Ågård^ oti 
Weftergöthland vid Lidköping^ famt uti det 
7r.fla år. 

t) Han kallades 1757 til Diaconus éch 1778 til Paflor 
vid S. Georgii Kyrka i Wismar; jQjyrttadea 1787 tä 
Paftoratet vid S. Alaria, och blef Stadens Superin* 
tendent 1788. •suc» STOCKHOLM, 

Tryckt hos Joban A. Caribohm^ 

Den 30 Apr. 1793. SVENSKA 

A R C H i V U,M -..i Andra Bandet; Tolfte Stycket^ HANDLINGAR. . , 

A N T EKN I N OA R Öm Svcnflca RegenteTy 
fame deras GemäJer och Barfty ta vida 
de .angå jderas Perfoncr, Cara9:erer, 
Smeder, Lefnads- och. O^ds-fåcc, räkna- 
de ^r^ qcÄ .7/;fi Konung Gustaf I' 

, til och tiied Kohuiig Gustaf IIL 
Fortfåtning '), 

IWAj^risiCA och SjLGURPfiKA Stämmorna. * 
J%x börjas en ny Konanga - Stämma i Sve- 
rige, fom bär Namn focft af den Iwqri' 
fkay och fedai^ af den Sigurd/ka^ {amt {lateli- 
gen af den Lodbrokijka i). Man vågar än 

Ni icke 

9^) Se det föregående uti St. ii^ fid. k66. 
t) Efter^ Kon. Iwar Vid&^é, Kon. Sigurd Ring och 
Kon. Ragnar Lodbrvk. Både Iwars och Sigurds Hus 

.pedftammade Ukligen, eller få mycket nu meralkön- 
faa kan, ifrån almånne Stttnfadren Oden: den fi&rre 
ifrån de^ Son -SkidM, Konung i Danmark; den fe* 

. sare ifrån en annan des Son, Sigurlaniy Konung i 
Ryfstand^ då Gardarike kalladt Begge defle i Sve- 
rige regerande Ätter kunde fåledes anfes ftr Utland- 

Jka: men Siåj^tikapcn inom Odens Hus g6r denna 

• Hidedning mindre befvårande: (å at i Hedendma 
ildde en få kallad PaSi di Familh eller JErbvirbrU^ 178 S v. • Ax C » I vp m; ^ - 

icke att^wpgifva Årtal ^ då de fleRe af deile 
l^ÖQiu^g^i^ Jefv^^i fä jpycket minire Som om 
deras både Perfoner och Tid icke färre än 
Fem Meningar föndrat -vare Antitjvarier. Man 
följer ^den fenaft v^ertasne 2), och börjar 
imedlettid med KoriDng iwak 'Ft/ifäAne 3), 
hvars Verklighet är int e t Tvifveismål under- 
kaflad: ty efter^fin Ipjcfäktning af Ynglingarnes 
Thron regerade tian éj allenaft uti Sverige, 
ulfM; oGbr.^^ ipanovarlc; f^mt en flor. del af l^ior- 
r]jge5. wén. tiljffu^ d^änk.tp han fig fjelf," änder 
et Krigståg emot Kyfslaiid, .då han i Vredes 
ihode kaflade fig ^ofvejr bord uti Fin (ka Viken, 
i anledning af h^As' FpRerf^ders, ^Horders ^ af- 
macrtngi ar icke Viijå'^tthderkofva ailå, Länder. 
.i- :. 1 . • ,, ->.,.'..,. ' -Han 

deruHg uti hela Norden, belUendé af Fym Riken» 

Svjppae.,. Norrige., .Panmarlj och ^faland. Således 
&6iL'mi^fi^B en SvéiA * Kcrrmnga . Xtr /fenöm fortn. 
Oiof Tråtclja, Danmarlc likafi genom Sigurd Orm*- 
,dga, -Kon. Bågnar LodtucptiB Sgti, och I^j^aad rik- 
•nar,'dc)ck något fenare. fiaéRcgent^r uti en Jane 

'r61j4:iftan SveniVe Ifåiien' ftånt. * . ' ^ - * 
a) Eller den af Hr CanoefflVRädet Fnh/Rofekiane uå ^ 

' des Su^dL Rikes Konm^^a^Läugd. ^Sirfbm' denne vittre 
Fotfkare upraknat och ^c Konunganie uti denna 
dubbla Konunga-ftämma^ nanuigifvas och féljas de 
hår. .^'^ :- r ;. .. -,: ,. 

3i Stm^bhi,T^fw$ och..XÄl>3Wnj fttfrt Tifciani- 
net fältd^s , pch Iktty4e8 det m den. Fidt-fm^ammmi^ 
dt^ den Lk^-armiidå eliirr ,den MdgUgf. . Andre 
ikrifva det Viifcmm^ fim ifven har Areo* Bemår* 
kelfe, eBer Fic^ame, det It.deo Fidt^bemutdnub. 
Vifierligen var han myekel bäde irdyftes och klok^ 
hvadån Hof-Rådet U^armkokz (kgjBt tm Kem* Iwar: 
Il n'etoit pas motos avbittenx qu' AgiM, dont il 
foivit les fiummeSf maisU/^jf prk av$c fltu éadir^. 
Se des Jlbrigé chranolog, de 1'Hiftoftre de Soisde, 
»ti MS. ANDRA BAiiDÉt. 4179 

Han efterträddes uti alia fma Riken af 
Doterfonen, Kon. Harald Hiidetan i^y tom ^ 
ehuru undanfluppen at qväfvas uti et Bad af 
egne Betjenter, flupade dock i ftorä Slaget pi 
Bråwallahed. Sam-Regenten och Halfbrodrea 
var Kon. Randwer^ fom föll i Krig f)^ ocb 
iivars Son, Kon. Sigurd Ring 6) y enfam rege- 
rande öfver hela Npr.dea/ födi åter. im Slaget 
emot Sigurd Fofnisbane, och efterträddes uti 
Sverige af Med-Regenten el. Haraid Hildetans 
Son> Kon. Eisten Beli 7)^ fom omkom i et 
Ma Fiöt- 

4) Eller Stridsman^ .et TilnAmn» foiii faan VM iftrfj^n* 
te. ^ Han ftm»ad^ ock i Striden | men f^d af enFé^ 
rädares, en lin eg^o Fältherres» Brm^ ^Ji^ni* 

5) Det Ikedde und^r et Sjötåg tU:£nghttid» xnen uti 
bans blotidlrande Ungdom; må. fålc^es hai^ Hamnas 

' ^r den Kknfrågdadé. Ritlligen borde efter honom 
d^ ftndra Mr fårefcommande Konunga- Stamman 
kallas I icke den Sigurdtka» utan den Jianfftfferjka , 
ty Kon* Randwer var Kon. Sigurds Fader* Kom 
. $igurd Ripg var åter Fader til Konung Ragnar Lod- 
brok. Dock man blifyer vid de antagna Benåmnin^ 
garne. 

6) Orfalien ttl detta THnarnn kan ej utfinnas. Eljeft 
kallades Konungar cich Håfdingar ftundom f6r Ring, 
antingen fftr det de valdes uti • Ringen af den famla- 
de Menigheten y och fedan icke fftllan betydde få 
mycket fom heja Ringen; eHer ock troligare for det 
någon af dem bar en ovanligt fior 'Guldring om Arnten. 
Sigurd £5rde många och vidftråkta Krig; hvarfåre 
han kunde kallas Håmads-farar^ : ehuru jag gema 
bekånner, at hati ingalunda borde vara enfam om 
d^tta Tilnamn* 

7^ Sfidant Tilnamn gi(Ves honom efter den förtrollade 
Oxen, (bm han f&rde med fig i Filt, hvilken dir 
balade och ikrämde Fienden; kunde fåledes och för 
mera korthets ikull ft heta BShrm eller Oxmunnm. 
Han var dlrj^pite en Regent, fom fynneriigen liftade igd Sv. Archivum; 

Fältflag mot Sigurds Söner ^ ibland hvilka Kon. 
Ragnar Loåbrok 8) fedan regerade rnägtigt 
och enfamt 1 Norden } men omkom under et 
Krigståg, ehuru juft icke lefvandes upäten af 
Ormar, dock ömkeligen uti Skottland 9> 
Haroppå lugnar det något med de våidfamma 
Dödsfätten, och flere Konungar få aflida, hvar 
#fter annan, medelftén naturlig och fiiiiadod. 

"1 Ragnar 

- ochifit Hof hyllade Skald«r eller den Tidens Lärde; 
få at man åfven kunde midt uti denna Vapnebraks- 
. alder kadla hboom för den ViOn. 

8) Tilnamnet Lodbrok har et - mycket gaknt Uphof. 
Kod. Her6d i Södermanland ocn öftergåthland hade 
en ikon Doter, 7%ora beniimnd , (bm den unge odi 

. modige Ragnar åifkade, men niäfte med Våld vinna. 
Han tog då Krigsfolk med fig; men fjelf var han 
f6rklådd i ludna Skinn - klider , på det ingen IkuJle 
kånn^honom igen; beftormade, ffiledes utftofferkd, 
PrinMans Borg, blef Herre 6fVer hennecs Jängfru- 
bur, vann åfven hennes Hjerta och aflade med henne 
Barn. Af detta Kårlelis -'tåg kallades han federmera 
Lodbrok, efter han uti den fören. Monduren fyntes 
både luden och brokig. \ TSnamnet. blef (edan et 
Åite-tkztnn inom Kongl. Hufet* For fina 6friga och 
ftora Landvinningar uti iialfva Europa kunde han vål 
kallas JnkrSktaren* r. 

9) Andre f åga i Northumberland , et Lafidfkap i Eng- 
land. Dår förlorade han et Fåltflåg och Wer Ängen^ 
då Jarlen EUa dåriUdes af hände honom lifvet: efter 
fomlige har han , medelft nedkafiandet uti en Grop 
full af Ormar , fom gåfvo hojiom en den plågfaroma- 
fte Dody eller efter andre medelft annat pinfamt 
Pédsfått, blifvit af daga tagen. Sonen ^ Kqq. Bjom 
Jåmfida, kom fedan med line Breder til Engtend, 
lår at hamna Fadrens elJer Ragnars Död , då de ilo- 
go och fängade Ella, famt låto Så, efter andre fin* 
derjkåra honom lefvande. Andra Bandet.' - tji 

Ragnar efterträddes af Sonen',! Konung 
Björn i yärnfida lo), fom, efter flere Krigs- 
bragden, dog under et af fina Tåg i Fris* 
land. 

Sonen, Konung Erik II, tog Brödren 
Re FIL til Sam-Regent, och hvilken regeradt 
efter den förres Död enfaoti ii). 

Den fena/es Son och Efterträdare, Kem. 
Erik III Arfdll 12), dog utan madige 
Arfvingar, och efterträddes af Erik ll:s 
Son, Björn II, hvilken dock fnart läm- 
nade Regeringen åt fine Söner och en tid 
Sam*Konungar, Erik IV och Björn III pä 
Haga 13). 

' Kon. Emund I, Erik IV:s $on, kommer 
M 3 aa 

zc) Så kallad af den ffimktådning han bar päfif; uti 
Striden ; åfven fom en hans Broder kallades HvUfårk^ 
f6r den af honom burna Panfar^fkjorta» 

11) Den f6rre har icke gjort fig namnkunnig/ och 
den feoare idkade merl&ndels det Sjökrig , fom man 
kallar Sjårofveri. Man kunde kalla Erik f6r Orkes- 
Us, och Refil f6r Sjårå/varen eller , f6r mera årbar- 
hets Ikully FiUngm. 

la) Det år Såll af god Jid: et uti deflk; tider h6gft 
årefdllt Tilnamn. x 

13) Man kunde kalla Bj6rn II fÖr den Snart -dående^ 
*Erik IV f6r den Kortlifuade, och Björn 111, fom 
fick Tilnamnet på Haga af fit SSte pä Kongsgården 
Haga i Upland , kunde behedras med det vidare Til- 
namnet af den Tålfamme^ efler han tillåt Franfofea 
Ansgarius férfte gången prådika GiriftnaJ Låran i 
Sverige. %$i Sy, Archivuä) 

na i ordningen 14)} och efterträddes af Sonen, 
Kon. Erik V FäJerbatt 15). 

Han efterträddes af Björn 111:$ Son, Kon* 
Olof I j denne af Kon. Björn IV, Erik Vij* 
derbatts Sonj denne åter af Konung Ring t 
Olof l:s Son; denne vidare af Kon, Olof II, 
B)örn IV:s Son; famt denne af Emunp II 
Slemme^ Rings Son i6)« 

No 

74) Mä kfilla$ den Obetgäelige; Stmioftotie vet nan, 

hålft jåniförel(e*vis9 inga Betydligheter efter bonom: 

hvilket ockfä galler om flere af Lodbrokarne , f åfom 

de tvungna Tilnanxnen det nogfamt utvifa. Man far 

i ahninhet anraArka^ at flere af dem regerade kort; 

foro dock meråndek i den dä 6fvade Hårnad ntar 

Norden omkring fnart fagt hela Europa, under hvil- 

ka TSg ock fårmodeligen oågre af dem omkommit; 

men hvad fom ir vifst ir det, at m$a om deras 

Mde Regering faema. Bedrifter utländes och Döds- 

flitt vet föga; fUedes torde någre af delTe Konungar 

ockfå fnarare d6dt en våld/om kn naturlig D6d« 

- 15) Detta Tihiamn fick han af fina lyckliga Firder pi 

alla Haf , hvareft han iUndigt beledfagades af en 

gynfam Vind; fä at, hvart-ut han vande fin Hatt, 

UUtB ftrax Vådret uti famma Kofa* Hau var eljeft 

ea ftor Krigs- H6fding, och dog ar 883 efter vir 

Chriibia Tide-rikning. Hår börje vi få AricU i vår 

Konunga-Långd, liittlls fUld efter Generationer och 

Secler. 

%6) Af defie Konungar bar Björn IV pft dubbelt fått 
Kronan: ty han regerade både uti Femtio år och 
lyckligen, eller med Rikets Våtftåud* och icke for 
iin blotta Rygtbarhet ikuU; b6r dårfore med ritU 
kallas den Lycklåge; ty lycklige Underfåtare g6ra 
jvcklige Konungar. Han dog ^v 933- Jag bekAnner 
oAremot min Hitteslåshet pft tjenuga TUnamo &t 
Konungarne Olof I, Ring och Olof Ih fi framtman 
icke Ikullel kalla den förfte af fit Sate for Oloffwl 
Bjårkå^ likafom vi ftge Björn pi Haga; Kon. Ring 
iter för dea Omärkvärdige och Olof fl for den Får» J Andra Bandet. igj 

Na ånteligen dagas det med full HiHori/k 
Sanning och alt mera faker Tideräkning uti 
vår Konanga - Längd. Efter Emund Slemme 
lleg Konung Björn lV:s Son, Konung Erik VI 
Segerfdily påThronen, blef Konung år 964 17) 
och dog vid pafs år 994 jg). 

M 4 Cbriftna 

giftade: ty han fSrftkras hafva d6dt af F6rgift un- 
der det han fått til bords. Emund II 'må gema be- 
hålla fit Tilnamn af den Slemtne eller den Flate, 
fom han fick redan, i Lifstiden af fine egne Under- 
fttare, för det han vid en Räg5ng emellan Sverige 
och Danmark låt aflifma fig och afhlinda G6tha Rike 
de af ålder det tilhöriga LandlVaperne , Skåne , Hal- 
land och Blekinge; hvilken foga Kongliga Bedrift 
timade år 955. Han blef fåledes den fanikyldige 
Förebilden af Kon. Magnus Smek. 

I7)Hanmåfte dock ledermera tåfla om Kronan med den 
icke mindre tappre och driftige Hielten Styrbjörn, Kon. 
Olof II:s Son , filedes fin egen brorfon ; hvilken dock 
fåll får Eriks fegrande Vapen uti det blodiga Slaeet 
på Fyris wall vid Upfala omkring år 983- — Man 
Kan taga fur afgjordt, at )7er^ Konunga-Såuer uti 
Hedeotima likaledes fallit i Fält, eller pi annat fått 
våldfamligen omkommit 

18) Han ägde 1 andra Giftet en den åredrygafte Prin- 
felTa, fom Norden framalftrat, Sigrid ^ Weftgåtha- 
Vikingens Skoglar Toftes Doter, ganlka ikon, men 
for fit hågdragna Sinne kallad Stori'åda. Hon blef 
.Moder til Eftertrådaren, Olof III, fårfkåts dock for 
flt Högmod och lefde ogift; men efter Eriks Dod 
gifte hon fig å nyo med Kon. Swen Tjuglkågg i 
Danmark, f^an hon dock, under (it MellanlHnd af 
deffe begge Nordens fårfte Throner , af idel Högmod 
Jkit innebrånna 2:ne andre Konungar och f^riare, 
Harald Grånfke i Norrige och IVifewald tValdemarsJon 
i Ryfsland, ibm, lockade af hennes Fägring, begåfvo 
fig i egne Perfoner alt neder til hennes Gods i Gåtha 
Rike, hvareft hon fångflade och pä et grymt fått af- 
bande dem Lifvet, fågandes fig vilja därigenom låra 
andre Små-Konungar, at ej komma få långväga ifrån 184' ^y' Arcrivum} 

Cbrifina Tiden ^). 

Denna Tid börjas med Konung Or of Ilf 
SkStkonungj Erik SegerfaUs Son Ried Sigrid 
Storråda. Han var född år 9S4 , eller kort ef« 
ter Slaget på Fyriswailj hv^dan Fadren lät 
bära denne fm fpäda Son framföre den fegran- 
de Krigshären och hyHa honom fåfom Efter- 
trädare på den genom Vapnen befaftade Sven- 
dca Thronen i9> Han dog 1026 20). 

Sonen y 

och begSra en (i ftor Drobiings Hand. Kon. Erik 
Segerfälls D6d var vål naturlig, dock med en ona- 
turlig mening fårbundeu: ty då han Ikulle drabba 
med Styrbjörn på FyriswaJl, gjorde ban förut et 
Löfte, at om tio år håra Oden til, eller a t då do, 
Wilket ock inträffade, icke utan vidfkeplig Aring 
hos Regenten pch vidlkeplig Tro hos Menigheten. 

♦) Den fördelas vidare uti den Catholjka och Luther/ka 
Tiden, iafom rådande Religioner, under Epoquen 
ifrån år 1000 til 1521, och ifrån 1521 til 1793; efaa- 
ru under be^ge Tidehvarfven Hednilke och CatfaoKke 
Konungar fetat på vår Thron- 

19) Detta gaf honom Tilnamnetaf ;S%($^ibnifiur: ty hao 
bars til Thronen på Armame, eller ock för det at 
han (ittande i Modrens Sköte hålfades för Sveriges 
Konung. Emedan han, född Hedning, fedan fåibm 
fjelfmyndig Konung, eller omkring år looS, antog 
Catbolfka Religionen och var faiedes den /årfli 
Chriftne Konung i Sverige, kan han ock med ikil 
kallas för Olof den Chriftne. Han lade ock bort 
gamle Tituln af Up/ala Konung, och kallade fig 
Svea Konung, hvilket Bruk Eftertrådarne altid följt. 

%o) Han dog til flut under en dilla Lefnad, dock efter 
en ganika mårkvårdlg Regering, i anfeende til både 
Staten och Kyrkan , fom begge under honom refor« 
merades: ty Konungens Magt inlkrånktes och Thors 
Magt föll. Det mycket iårorika under denne Ko* 
nung år icke hår rummet at uptaga; man vil dock v 
ntur Hof.Räd. H^armhoUTfs handlkrifha Abregi hir 
anföra denne Granikares Carafiiere af den Svcnike J Andra Bandet. tss 

Sonen 9 Kon. Anund Jacob KolMnna^ 
blef mycket ung Konung, förde en berömlig 
Regering och dog vid pafs år lof i 2l). 

Han efterträddes af fin Halfbroder, Kon. 
Emund III Gammal^ fom dog år lo^^ö, och 
Höt Sigurdika eller Lodbrokfka Hufet 22). 

(Fortfiitning e. a. g.) Ms BI. 

ConftantinaSy fi- lydande: ,,01aus avoit toute la fier- 
te et l'orgueil de fa mere: il étoit opiaiåcre, vindi* 
catif, et ne recevoit gaere de coofeil. Né pour 
gouvemer un peuple libre, ii ie lailTa entratner fou« 
vent, par Pambicion, å empieter fur les droits de 
fes fujets; mais la plupart de fes tentatives lui ré« 
uilirent mal. Comme il prétendoit furpafTer les Rois 
fes prédecefleurs en grandeur et en magnificence^ 
fa Coar, également nombreufe etbrillante, étoit fort 
éloignée de Pancienne iimplicité. Cependant il ai* 
xnoic beaacoup l'ordre et la juftice, qu'il adminiftroit 
ftvec autant de fagefle que d'impartialité. Il contri* 

' bua aoili infiniment au progrés de ta Religion Chré- 
tienne, dont Petablillemenc en Suéde. doit étre fixé 
au regne de ce Prince**. 

ax) Hans Namn åro ia til forftäendes , at de be^e 
förfta åro fammankomne^ det förra från Hedendo* 
men 9 det fenare från Cbriftendomen ; men Kolbråfina 
fick ban, enligt en urgammal Konunga-Lingds för- 
fikran, dårföre at, når någon Underfåte brutit emot 
Lagen, ikulle den därigenom upkomna Skadan ut« 
råknas, och få mycket dåremot fvarande af den 
BrottÖiges Hus förbrännas. Dåremot kallas han af 
Catbolike Författare , at börja med Adam ifrån Bre- 
men , efter han vidare befiftade den af Fadren in * 
förda Chriftna Liran, för den Aldrachrifietigajle Ko- 
nungen j, hvilken Åre-titul Päfvifka Cancelliet dock 
fedan» eller år 1469, exclufive tildelat Romerika 
KvrlLans få kallade åldfte eller förd omvånde Son, 
Konungen af Frankrike. 

2a) Gammal kallades han för det hän var åldre in tg^ Sv. Archivum; 

BIOGRAPHIE. 

LiDéN (M. Joban Hearic), Profeflbr; död 
1793 **)• 

TilLäfaren'*), 

%mnmt> Wp o* cmcban 
gicrc mine SBdnncr iSngefetau 

äBesÄrt 

Företrädaren, f&dd af Edla^ et fSnget Fruntimmer 
och Doter af en Wendilk Jarl, och fom hålls blott 
för Konung Olofe Bifofverfka eller MaitreflTe; men 
han har ock fät, ty vårr! af Pråfteme, hvilkas ande- 
liga Valde han icke nog förftod eller icke nc^ tält^ 
TUnamnet af den Slemme eller Elake, för det han 
icke gjof^l® ^cm i alt til viljes ; ockfä Slijskdr, det 
ir en lom ej ogårna fer andras Olycka; famt flote» 
ligen den Öpälitelige uti Förbiodelfer , ehuru i Tal 
och Åtbörder vanlig. Sannihgen lårer vara den, at 
Emund var en flug och hal Regent. 

•) Hårmedelft upfyller Utgifvaren af detta Svenlka 
Archivum en den forgeligafte Plikt, medelft införan* 
det af en Minnes - Skrift öfver denne Cn Tretio- åra 
Van, hvilken han dock Helf til en del up(att, och 
mi^ är 1785 uti Aflkrift och Göromo under des 
Lif^tid anförtrodde. Flere mårkelige och alla Salig 
Hr ProfefToren hedrande Handlingar fkola efterhand 
hår uti Archivo likaledes införas. Den Lårde ock 
Vittre Mannens CaraSere af min Hand torde jag ock 
väga bifoga- Det, fom nu til en början införes, har 
Hr Profeflbren fielf uti Handfkriften gif^^it TituI af: 
Momcnta Vita Lidiniana, och utgör med fine Til- 
lagningar, åfven någre af min Hand, fex Ark i 4; 
famt ikal fjelfva Originalet, jåmte en annan mig 
likaledes låmnad Handlkrift, kallad: Manufcripter uti 
Profejfor ^. H. Lidins BokfanUin^ r^Ho^ på 5a 
fidor i 4, förvaras uti NatiofuU-Bibhotkeket. 

♦*) Denna Rubrik har jag tilfogat, ty detta IkSmtfuIla, 

glada och finrika Förefpråk hade ingen 6(\'erlkrift. 
'et år efter Or^fjttÄ/.Scriptoreii noga aftrykt. Andra Bandet* 187 

SBegirf min ringa Biographiam ; 
(5fi ffJdfar jag t^traf nu en Copiam, 
QUcr föfl vAttart et Original: 
^ag i^Qppm £dfaren tf^ttxoib infomna ffaK 
S«fl ^aftocr t()et mdfl attiammani fjclf difterat, 
O* 4r jliet intet t^eraf fingerat. 
.Sanning ifrifma ttl^6rer ärligom SRannontf 
©rdtt oå> t4tt sifwer jag 2*än^na gannom. 
jSn Doftare ^)aftt>er min ©jufbom fdrffilbt bej!rjf»it| 
®cban t)ela Faculteten, ©ubl lof! mig fifwergifmit, 
t&Siart ^afroa mig tilfogat Horan xoåtiba, 
Srt)crf$re fan iag nu pS »enen ej i?Snba: 
ewfirtt t^e mig pl&Qat, las fdger fSrfann, 
SC&erf6re Ugger iag nu ^&x en förlamabcr STOan* 
SC^e t)afn?a ii>et bocf ej ment fS albeleä iffa. 
2:t>ern$ Regul» artis t()em ftunbom förmiOfa f 
S(t ti)t Naturam. fom jtg borbé ej fä noga ftodera^ 
J^nwrfSre tf)t mången t ©rafwcn curera. 
gn min Doftor medicam«n terade (Tg fjcifwan \f)iSif 
JE^>ert gjorbc falig SRanncn oförlifneliga xoåU 
Edfaren bcgrlj)cr utan oaflfifina m6bat 
ff^en Doftorn fan ingen Patient mera Wba» 
et fioran fel mSnbe jag borf fjclf begänga, 
t>&xiifa anförtrobbe jag mig f6rm&nga. 
Expluribus malia, fromme gdfare, tW Ur: 
2^et minfla at npttia, tl)et flofafie dr. 
%t)tn ene ordinerar twdrt emot t^tn anbra, 
Z^^ f8r mdng fattig Sjufring ad Superos wanbra^ 
SRcb mig f)<it H)tt el n>elat IpdfaS fS xoåt: 
9Jog \)a t^t bublt til^ tro man fdfert^ min @idl! 
Ccd fom tag ei fan tf>em på annat fdtt I6na; 
Componeras t()em ttl dra tt>cnna ©waneffing ff&na. 

§6r Zg^ Sv* Archivum; 

g6r 5fri3lt åt tas ^t^eraj gSJdn f^bantfttr foiti . 
gfaf} utan t(>era$ åts&rb tag bSbe lefmer oc^ bir. 

9?orrf6pmg t()* 15 Februarii Sveno Dalxus 

I785- vulgo (Salis ®uhhtnf iunior ^> 

Biogtapbien. 

Johan Henric LinéN^). 

Föddes i LinkSpwg 1741 d. 6 Janaarii St ?. 
Föräldrarne voro Theol. LeAoren vid Gymnafi- 
um därftädes famt Proften Do<ft. Martin Udén; 
Modren Elifahet Rydelia^ en Brorsdotter af den 
lärde och berömde Biikopen i Lund, Doftor 
Anders Rydelius. Efter inhämtad undervisning 
af private Handledare i) och i Linköpings 
Schola 2) famt Gymnaflam 3) , fn/krefs iian i 
början af år 175:8 bland de Studerande vid 
Upfala Academie 4), där han uphöll lig til ar 
1761, då han» efter undergången Candidat« | 
Exam^en i Philofophiflca Faculteten , refle öfver 1 
til Abo^ och antog Condftion i Finland bos I 
Capitaine ^igerbom på Jockis y). Uppehöll 
fig et år vid Åbo Academie, famt gjorde en 
Refa genom FinUnd til Ryika Gränfen om 
Sommaren 1763. Återkom til Upfala om 

Höften 
♦) Hr ProfWTor Liden hade^ fllr at uti alt praeftera eo 
fullkombligan Harmoniam uti thenna fin Cäntiltnat 
Ifwen kallat fig hår til (Tut ftr Sveno Dalius <9tai- 
or. Den fanflcyldige Gubben ^ och fom han fjelf un- 
der fin Dedication til Kon. Carl XI kallade fi^: Dtur 
derdånig/li ringe TJenJlegubbe , fioterade ati föm 
Seculo, (^fom afdankad Capitaine, men mågta ghd 
Poet alt til fin Dod. 
^) Biographien ir upfatt af Sal. Afiéflbr BraaJ; meo 
Addenda af fttlg /jel/. — Sal. Hr Lidéns egen An- 
märkning. ' Andra Banden. 1^9 

E-Iöfien famma år, blef Magifterdärflädes, efter 
v^anliga Specimina, i7<$4 d. 18 Junii^ och, fei 
ian han tvänne. gånger prsfiderat, Magifter^ 
Docens i Lärdoms-Hiftorien 1765. Kort därpä 
Fick han Academiens då varande höge CanceU 
I ers, Hans Kongl. Höghets PAns Gust^afis, 
Polimagt at vara Amanaenfis vid Academifka 
Bibliotheket 6). I början af år 176^ lemnado 
ban Upfala, för at anAälla en atländik Refa^ 
hvartil han länge haft laft och fig i tyflhet be; 
reåt. Vägen togs öfver Lund til Kåpenbamff 7)^ 
b varifrån hao åter refle til Luf^Jy för at biviftä 
faoima Academies då infallande förRa Jabel^ 
Fefl. Sedan denna Högtidlighet vpr förbi, fitnt 
han haft tilfäNe lära känna Vetenfkapernas lagé 
irid detta Lärofäte jämte d^ras Lärare, Jortfattei 
Refan ifrån Yflad öNev 'Stra/funJj Grtifiwnl^^ 
Röftocki WismdT^ Lubeckj Hamburg ochUam 
noveir til Göttingen y där han uppeliöK fig i 
8 månader, och vid afrefan bléf antagen til 
Correfpondent af Veten/kaj)S-Societeten därfiä- 
des 8)- Béfökte därpä Hartztjka Bergverketi 
och flere i vägen liggandie-niäfrkeHge Orter^H 
fynnerhet, Br/iunJcbiPeig och Jf^olfenbiittel ^ äf* 
ven fem hän förut gjfprt en färikild Refa til 
CojJeL Genonnreflé Ildrlland och befökte 'deé 
Acadeinfer , Bi.bliotheker trch Lärde, famtan^ 
iände i Jonii' månad 1769 til England ^ hvareft 
han 6 månader dröjde, och under famma- tid 
befökte Academierne i Oxford- och Canibrid^ 

fe 9). Mot 'flutet af December réfte \iixk öfvéJ 
)ower til Calais och fedan til Parti io)l 
Han hade ämnat vidare taga Touren til Itali- 
en; men Fadrens imedlertid timade Död, faoit 
däraf beroende Oeconomilka omfiändigheter 
' nödgad* 190 Sv. ÅACHiyuM} 

nödgade honom ändra denna förefats, icke 
utan fiörfta ledfnad at ej få fe det flcöna Itali- 
jen. Hemrefan företogs i början af April 1770 
6fver Strasburg^ Frankfurt^ Hanau^ ff^eim»^ 
Ootbaj ^ena med flere Orter til Leipzi^^ Halle^ 
tiresdetty ff^it^enbef-^^ Berlin^ Stratfund och 
Vflad, där han, landade d. 27 Junii 1770 li). 
Strax efter åtetkomfien tii^ fäderneslandet blef 
han/i ^ept.. månad^ mot . förn^odan och egen 
åtgärd) ptpämnd tH jHjfloriarum AdjonÅ i 
Lund| Camtattr^Uika vicariera för Hr^CancelJie- 
Rådet 5 ven Ifagerhrfng\ fbm erhållit TJenft* 
frihet, til utarbetande af fm fiora Svenlka Riks* 
Hiftoria i2). Men han kom aldrig til Land; 
iåfom Hans Kongl. Höghet , Upfala Academies 
^öge Canceller, fotp flere år betygat för honom 
den utmlirktafle- Nåd, fådant ej ville tillåta^ 
iatan |)efait^ honom t ils vidare qvaibiifva vid 
ppfalans).. imec^ectjd blef han på åt(killiga 
f:ider antagen tiLLedampt af Vitterhets-Sällkapd 
Utile ' Dulci k^lJad^5 Societeten pro Fide Si 
Chriftianifmo och af UpfoQrings-Säifkapet, ath 
tTre i Stockholm, fanat Vetenlkaps- och Vittcr- 
hets-Samhäilet i Götbpbprg. 

År 177 1 om Sommaren angreps han af co 
Cvår Gikt 14},. fom Nurbröt med den envishef^ 
at hvarhen Loka kalia JBad, Bransdrickningai 
eller andra Läkemederdet ringade kunde verk] 
därpå; och ehuru han åren ,1774 och 1779, 
i hopp at vinna förbättring) med mycken be- 
fvs^lighet .företog en Refa 15) til Varma Ba- 
den i Aclfen^ fanns detta Botemedel äfven fj 
Otilräckligt fovi alla andra. Han tog där- 
före, ej långt efter hemkomfl^ni aflked ifrån 
fio AdjunAs-fyfslai flyttade i Augofti månad 
: ., ^ 177Ö Akdaa Bam0ct« igf 

1776 til Norrkåpin^ 16), at a» i flillhet flata 
fina dagar, uti en väns, Hr Handelsman Joh. 
Kublmans Hus; famt benådades af Hans Kgl« 
iMaj:t med Profeflpr^ Fullmagt d. 29 Oa« £aal- 
»a år 17). 

Medelft Oäfvobref af den i Nov. vn^ 
ikänkte b^^t^ fi(i inäft alftade Egendom, lin 
JSokfamling 18)9 til Äcademien i PffaUy famrt 
.fillaf}^ j^t kapital af 24^000 Daler Kopp:mt^ 
hvaraf Intereflet kommer at användas fil BÖC" 
kers ärliga inköpande; hvartil des Stjufrnoder^^ 
Fru Doi^9riniian Hedvig Sophia Mxitfg^ at 
Kärlek ti^^ fib Sofi, teftaiiienterade f o«ooo Da* 
ler Kopp:mts Capital, lavars IntereRe blifver 
beffändig Lön för en Bibliothetariiis. ^ 

Efter ttiäh^åriga öch; fvära Piågf^^^ 
lian med^ fallfynt Talarhöd, Ståndaktighet» famt 
rCte^Ö^l^ Undergifveohei uthärdade,, m^d bibe- 
-bålbiddei^aS* et tmmtert och gladt Sitme,; inföll 
andteligen des efterlängtade Hvfl* <JfeÄ - • * *). ,'iZ al ,. -t... i ni. ».i ■ s . ■ * _ . 

NYA. 

^) Deima BvUa inföll d.a; Apn ftr 1793» dfi han Sal. 
aQed ati Norrkipifig ,.hv9Lr ten ock ligg