Skip to main content

Full text of "Svenska släktkalendern"

See other formats


Ge 

929.162 

Sv26 

1919 

pt.3 

1815017 M.L, REYNOLDS HISTORICAL 
GENSALOGY COLLECTION Ö«. ALLÉN COUNTY PUBLIC LIBPARY 3 1833 00860 6896 SVENSKA 

SLÄKTKALENDERN 

1919 

UTGIFVEX Al- 

GUSTAF ELGENSTIERNA 

• SJUNDE ÅRGÅNGEN 

Ml. I) 12 rOKTRÄTl STOCKHOLM 

AIHFKT U(^\NIHKS K)K1A( 1815017 '^ KYDBECK 

Barn: 
Kerstin, i. 1912 ®/5. 
Claes. i. 1915 ^^/i. 
Åke. f. 1917 -'^9. 

4) f //en Sigrid Margareta, i. 1884 Vs. anställd vid 
Skandinaviska kreditaktb. (Stockholm). 

5) Claes Wilhelm Arne. i. 1886^^1, e. jägmästare, 
bitr. länsjägmästare i Jämtlands län. t. f. distrikts- 
chef vid Bränslekommissionens kontor i Öster- 
sund. 

6) Anna Jenny Andrea, f. 1888 7a. fil. mag., lära- 
rinna vid kommunala mellanskolan i Ström- 
sund. 

7) Gertrud Julia Emanuclla, f. 1890 ^Va, sånger- 
ska. G. 1912 ^7i2 m. löjtnanten i Andra lifgre- 
nadjärreg:tets reserv Gustaf Adolf (Gösta) 
Olson. i. 1883 ^"/s (Djursholm). 

S) Eva Catharina (Carin), i. 1893 ^/lo, gymnastik- 
direktör (Stockholm). 

Claes Wilhelm Robert, i. 1845 =Vio, f. d. öfver- 
stelnitnant o. chef för Smålands grenadjärbataljon. 
R S O (K a 1 m a r). G. ISSS -7-' m. Hildur Emelia 
Sofia Btnnich. f. 1862 Vs. 

Barn: 

Axel Wilhelm Bertil, f. 1888 "/n, landtmäteriau- 
skultant (Kalmar). 

Axel Erik. f. 1890 V12. e. jägmästare. 

Elsa. f. 1894 =*75. anställd i försäkringsaktb. Skan- 
dia (Stockholm). 

Clai's Fredrik Alfred, f. 1848 ^75, f. d. landtränt- 
mästare i Kronobergs län. R W O (Växjö). 
Claes Axel Leonard, f. 1853 75. f. d. kamrer i Vär- 
namo sparbank, f. d. rektor vid folkhögskolan i V ä r- 
n a m o. G. 1S81 ^7» ni. Albertina Elisabeth Fn- 
gelin. f. 1859 79. 

Barn: 
Ellen Sylvia Tyra Elisabeth, f. 1882 "/a. G. 1915 
7» m. kassören vid aktb. Förenade Svenska, tänd- 
sticksfabriker Carl Wessman. i. 1883 ^Vn 
(Stockholm). 

Yngve Gladstone Jaen Axel. f. 1890 7io, löjtnant 
vid Andra lifgrenadjärreg:tet (M a 1 m s 1 ä t t). RYDBERG — SÄGER 721 

Bror RagriMr Olof Richard, i. 1S94 =/o (Stock- 

h o 1 m). 
Signe Margit Brita Elisabeth, i. 1896 "'e (Stock- 

h o 1 m). Rydberg 1913, 15—16. — Rydin 1912—14, 18. — 
Ryding 1914, 18. — Rystedt 1918. — Sachs 1918. Säger. Släkt fråu Tyskland, där namnet förekommer ätminstone 
från senare hälften af 1200-talet. Stamfadern för den svenäka 
grenen Daniel Säger, hvilkens sigill innehäUer en yapensköld 
med hjälm, hjälmprydnad och löfverk samt I skölden en pi 
mark stAende figil. rar född I Arnswalde i Preussen, följde 
änder 17 Ar d*»t 30 ärlga kriget 1 fält. blef först bataljons- 
läkare och IGöl regementsläkare vid Skaraborgs reg:te samt 
stupade 1 fäktningen vid Halmstad (Fyllebro) 1C7G. Han ligger 
JJimte sin efterlämnade änka Margaretha Oldenknecht fr.1n 
Stralsund begrafveu i Kristina kyrka i Jönköping. Dessa 
makars sonsons sons äldste son vice häradshöfdingen Daniel 
Säger, f. 17C3, t 1S19, blef fader till nedanstfiende Gudmund 
Magnus. 

Litteratur: Sv. Släktkalcndern 1012— IS. 

Gudmund Magnus, f. 1801, bruksägare, t 1858. G. 1849 
m. Josephine Schönherr. f. 1815. t 1900. 
Söner: 

1. Carl Daniel Robert, f. 1850 ^/s, öfverceremoni- 
mästare vid K. M:ts hof. f. d. envoyé extraordinaire 
och ministre plenipotentiaire, O II S Gbmt, OII:s Jmt, 
Km st K NO. StkPOdaC. R Pr Kr O 1 kl.. RRS:t 
an O 1 kl.. StkDDO, StkSpCIlhsO o. O Isab 
Cath. Turk Osm O 1 kl. o. Medj O 2 kl.. St Off Fr H L. 
StkltKrO. RNS:tOO. Ofi Fr d'Acad. Åk. hus i 
Stockholm samt jämte brodern Ryfors bruk med 
underlydande i Skaraborgs, Älfsbcrgs o. Jönköpings 
län (Stockholm och R y f o r s. M u I 1 s j ö). G. 
1888 ^V*t m. grefvinnan Elisabeth Berthe Marie 
Albine Moltke-huitfcldt. f. 1S65 %. 

Son: 
Leo Magnus Johan, f. 1889 "/e, löjtnant i Skånska 
dragonreg:tets reserv, t. f. andre sekreterare i ut- 

4«',. — Sv. SMiktkalfiiil.rii l'Jl'J. 722 SAHLIN 

rikesdepartementet. R Pr Kr O 3 kl., F Fr K 2 kl.. 

PrR'KM 3 kl. Äg. iMargreteholiii i Västergötland. 
2. John Edvard Magnus, \. 1853 ^'lo, hofstallniästare, 
f. d. chef för H. K. H. Kronprins Gustafs hotstall, 
f. d. ordonnansofficer hos H. K. H. Kronprins Gustaf, 
f. d. ryttmastare i Lifreg:tets dragoners reserv, 11 
SGbmt, OlhsJmt, Q V Sbm, KWO 1 kl., R S O, 
K Bad Z Löw O 1 kl., R Pr Kr O 2 kl., K S Alhr O 2 kl.. 
Turk Medj O 3 kl., R Fr H L, R P T o. S O. Äg. hus i 
Stockholm samt jämte brodern Ryfors bruk med un- 
derlydande i Skaraborgs, Älfsborgs o. Jönköpings län 
(Stockholm och Ryfors. M u 1 I s j ö). G. 1890 
^'/s m. friherrinnan Ida Lovisa Josefina Fock, f. 
1864, t 1914. 

Son: 
John Henry Edvard Magnus, f. 1904 -"/lo. Sahlin 

(från Gesala; yngre släkten). 

Släkten härstammar på mödernet fr.^^n en gammal präst- 
släkt i Västmanland, livars förste kände stamfader var 
kyrkoberdt-n I Sved vi församling, Petrus Johanuis, f. löll, t 
1071. Namnet Sahlin är bildadt af gArdfn — nii byn — Ge- 
sala i Romfartuna och togs först af kumministern i Västman- 
lands Kunila Petrus Sahlin, f. 1074. t 1749. Hans sondotters 
sonson, smeden Anders Sahlin, f. ISOl. t 1S5S, hade bland 
tre barn nedanstående son Karl Peter. 

Litteratur: Sv. Släktkalendern 1012, 13, K"— IC. 

Karl Peter Sahlin, f. 1834. t 1902, fabriksägare i Eslöf. 
G. l:o 1858 m. Anna Persson, f. 1836, t 1867; 2:o 
1867 m. M aria Persson, f. 1848 ^^/c (Göte- 
borg). 

Barn. i l:a giftet: 

1. Anna Lovisa, f. 1859 ^^/is. G. 1881 "/u m. fabri- 
kören Thomas Dahl, f. ^1850, t 1916 (M a 1 m ö). 

2. Karl Andreas, f. 1861 ^^/i2, bergsingenjör, f. d. dispo- 
nent öfver Laxåverken, verkst. direktör för aktb. 
Bångbro Intressenter, fullmäktig i Jernkontoret, leda- 
mot af Handelsrådct o. af Järnvägsrådet, ordf. i sty- 
relsen för aktb. Svenska Metallverken o. Sala gruf- 
aktb., ordf. i Järnverksföreningen o. i Bergshandte- SAHUN 723 

ringens Vänner, K W O 2 kl., RNO. RPrRÖ03 kl.. 
Pro Patrias 'G M (S t o c k h o 1 m). O. 1892 'hi m, 
Ellen Sofia Helén. f. 1873 "•"'/i. 

Barn: 
Disa Birgitta, f. 1893. ^9. Q. 1913 -/n m. bank- 
tjänstemannen Karl Erik Ferdinand Westerlund. 
f. 1S92 ^'/a (Stockholm). 
Sune Birger, f. 1S95 Va. 
Karl Åke. f. 1902 '^/s. 
Ellen Gunhild (G u 1 1). f. 1905 ^h. 
Karl Ingemar, f. 1912 "/«. 

Viktor Emanuel, i. 1863 *'*/i2, in^eniör (Brasi- 
lien). 

i 2:a giftet: 
Johan Albert, f. 1868 "/a, fabriksägare, ordf. hos 
stadsfullmäktige i E s i ö f. G. 1899 "/t m. Elisa- 
b e t Matilda Dorotea Renck, f. 1873 */*. 

Söner: 
Stig Erik Gunnar, f. 1S99 -/s, student. 
Bo ATöri //g/zr/Å:. f. 1901 ^Vi. 

Karolina Charlotta, f. 1871 ^/i». G. 1894 =•/» m. 
linjedirektören vid telegrafverket, R W O, Rein- 
hold Frithiof Fredriksson, f. 1870 "/a (Göte- 
borg). 

Gustaf Emil. i. 1879 **/!, ingenjör, svensk general- 
konsul i London, R W O, R J H S O 4 kl. 
Ester Gunliild. f. 1882 */», skådespelerska. G. I9I0 
-•^U m. journalisten Erik Fredrik Viktor Knutsson 
Killander. f. 1889 "A (Stockholm). 
Ellen Maria. i. 1887 -^h, prokurist (Göteborg). Sahlin 

(Värmlandssläkten; äldre grenen^. 

ÄId.«te kände stamfadern för nedanstSende slSkt Tar 
bt-rgsfogden i Värinlard Anders Salln, t 1^^. g- ^- Agneta 
Bratt, i hennes första gifte, f. 16G0. t 1T42. Son^^n Jonaa, 
f. \rsO?., t n?.0. brukspatron i Värmland. Lade I sitt gifte 
nted LLsa Catharina T-iadbora, f. 1702. t 1732, sr>nerna Pehr, 
f. 1722, briifcspatron, g. m. Sara Catharina GylU^Qspetz. f. 
172G, och Henrik, f. 1729, t 17S8. likaleties bnik^patroo 1 
Värmland, som i sitt gifte med Brita Boraander Jaerjbsdotter. 
blef fader till ChristO[iher och Henrik, Md» brotspatroner. 
Cbrlätopher, f. 17G1. t 1S31, g. m. Anna Jis« Relnholdssoc, 724 SAHLIN 

hade nedanstående son Mauritz Reinhold. Kran sistnämnde 
Henrik Sahlin härstammar en gren af slUkten, hvars med 
lemmar till största delen äro bosatta i Nordamerika och Norr- 
land. 

Litteratur: Sv. Släktkalendern 1014—17. 

Mauritz (Magnus) Reinhold, f. 1790, bruksägare, t 1856. 
G. 1822 m. Christina Magdalena Svinhuivud, i. 1797, 
t 1858. 

Söner: 
1. Carl Yngve, f. 1824, jur. o. fil. d:r, professor vid 
Uppsala universitet, t 1917. G. 1857 ni. Maria Ama- 
lia Nordenfelt, f. 1832, t 1869. 
Barn: 

1) Christina Maria, f. 1858 "/lo. G. 1917 "/e m. 
prosten o. kyrkoherden i Svennevads pastorat ai 
Strängnäs stift, L N O, teol. d:r Gustaf Her- 
man Pettersson, i hans 2:a gifte, i. 1850 ^*/9 
(S v e n n e v a d). 

2) Mauritz Reinhold, f. 1860 ^'/s, jur. utr. kand., f. d. 
landshöfding i Stockholms län, f. d. generaldirektör 
o. chef för statens järnvägar, K ni st k N O, K W O 
1 kl., R Pr Kr O 1 kl., RRSitStO 1 k!., KDDO 
1 gr., R Pr R Ö O 2 kl. m kr. Skytte G M (S t o c k- 
h o 1 m). G. 1887 -°/io m. Anna Jakobina Alber- 
tina Dillner, f. 1865 *"/io. 

Barn: 

(1) Carl Yngve, i. 1888 '^n, Jur. kand., furste 
kanslisekreterare i sjöförsvarsdepartenientct 
(S t o c k h o 1 ni). G. 1914 "/u m. Martha 
Emma Louise Beil. f. 1889 ^^h. 

Son: 
Carl Yngve, f. 1917 ^^/e, 

(2) Georg Lennart, f. 1891 '-'Vs, med. kand. 

(3) Ebba Augusta, f. 1892 "Vio. G. 1917 ^/a ni. 
andre direktören i G. &. L. Beijer. aktb., 
Richard John Francis Hain, f. 1SS6 "/i". 
Beb. eget hus i Malmö. 

(4) Otto Maur it z, f. 1892 ^^/lo. löjtnant vid K. 
Flottan (Karlskrona). 

(5) Torsten Olof, f. 1899^^1, sjökadett. 

(6) Olof Edvard, f. 1902 '"/s. 

(7) Anna Dag ma r. f. 1905 ^V^. 

3) Karl Yngve, f, 1861 '/a, med. lic, e. provinsial- 
läkare i Uddeholms distrikt, läkare vid Uddeholms SAHLIN 723 

?wK"^^' ^fndstingsman i Värmlands län. RWO 

l^ ^frV°-7"'^-. ^-J^^^ "'' ^-Cecilia Lillic. 
hook af G alar cd och Kolbäck. \. 1866 ^/u\ 

Barn: 
Kerstin Maria, f. 1892=73. G. 1915 76 ni 
kaptenen o. kompanichefen vid intendenturkåren 
Erik Gustaf Wcrsäll. f. 1887 "/'i (Sollef- 
teå). 

L''?V' ^-^^^yj'' ^'^V;'^ Tekniska högskolan. 
Olof Wendel, f. 1897 ^Vr, landtbrukselev. 
Bengt Ingemar, f. 1902 ^'s 
■1) Enar Wilhelm, f. 1862 ^«/9, fil. d:r, lektor i mo- 
dersmålet o. filosofisk propedevtik vid högre real- 
läroverket å Östermalm i Stockholm, R N O 
u \? 1^^^ ''' '"• ^""^ Lilliehöök af Gälared 
och Kolbäck, f. 1868, t 1899; 2:o 1901 'U m 
Kl gm or Nettelbladt, f. 1878 %. 

Barn, i l:a giftet: 
(1) Sigurd Gösta, f. 1890 '^Vs, löjtnant vid Små- 
lands artillerireg:te. elev vid Krigshögskolan 
(Ra sund a). G 1915 =7io m. Anna loa- 
chimsson. i. 1891 Va- 
Barn: 
Eolke Olof Gösta. f. 1916^76. 
Ingeborg M ar i a n n c. f. 1918 ^79 

(3) Karl Olof, i. 1892^73, bergsingeniör (L o n - 
d o n). 

{?>) Bertil Yngve, f. 1897 -'75. 

i 2:a giftet: 

(4) Anna Mathilda. f. 1901 \'ii. 

(5) G unv or, f. 1905 -^/-j. 

(6) Ingvar Vilhelm, f. "igos -'Vi- 

(7) Harald Axel. f. 1911 ^7, 

(8) Margit Rigmor. f. 1914 75. 

) Krist of er Jakob, f. 1863 7o. kyrkoherde i Forn- 
asa o. Lonsas forsamlingars pastorat af Linkö- 
pmgs stift (Fornas a). G. 1 :o 1894 "/V m. Anna 
Lovisa Hazelius. f. 1874, f 1896; 2:o 1903 "/s m 
Mana Karolina Elisabet Kastman. f. 1871 =^''•. 

Barn, i 2:a giftet: 
Anna Maria H anrika, f. 1904 7a 
Maria Elisabet, f. 1905 "/n. 
Karin Helena, f. 1908 ^7s. 
Gunnar Kristofer, f. 1914 *7o 726 SAHLIN — SALIX 6) Leonhard Johannes, f. 1863 %. med. lic. pro- 
vinsialläkare 1 Öjebyns distrikt, R W O (Ö i c- 

Barn: 

n^^/rHn^lr ^^T^' ^- ^^^V'' småskollärarinna, 
nf. vP,'^^''-^' '' ^V ^'^ i^rm. kand. 
Otto Vilhelm, I. 1S97 ''h, med. stud. vid Upp- 

s a I a universitet. 
Kristina Marianne, i. 1899 ^/4 

;^ee'te^t"'?gn9^"^r S«^'4^'' '°^''"^"^ ^''^ Värmland, 
reg. te t 1909. G. . 18o4 'Vs m. Axcline Christina 
Carolina Örtendahl, i. 18.^4 ^7* (Uppsala) 
. , Barn: 

U >1.T^/, f 1855 79, ingenjör, drifver .stor in^eniörs- 

Srfd.f V '^- Ii" J''-' '/^^ '^- (Ciertrude Mary 
if,^ oJf ^'"^" Nordamerika, f. 1S60 -V)- ^-ö 

/alld,7'lT73'^r'''" ^''''''" /^^^.mfr^ni;. 

Barn, i l:a giftet: 
Robert Chandler, f. I8S9 ^e, ingenjör (Y o u n g- 

stown, Ohio, Nordamerika). 
Ellen Fritz. f. 1894 ^Vs 
fifsf 4? C/'^'/^'"« ^^'c//> rf ss/>j, f. 1859 ^V G 

tVt An ^- L, Tm\'°'" '"'^ ^'PPS^'^ universi- 
tet, KNO 2 kl., LHA, LSkS, LYS, LHV^ 

Ä u. ^'^^ Johannes Bocthiiis. f. 1850 < 

Ag. o. beb. Björkhagen i Ahls so'cken. Hole s 
OJ, 1 Dalarne (I n s j ö n). 
r/"^°/ h ^'^7^' löjtnant, f 1909. Q. 1860 m. /I « e ,/ s / c 
C//ar/o//rt Atterberg. f. 1839 '^7= (Arboga) 

fr; Ar f 1866^^2 (B°r"ooklyn. N' Y.) r, ,, 
N at al i a Nilson. ' 

Sahlin ]918. 

Salin. SALIN — SANDBERG 727 

Carl Johan, f. 1815. arkitekt, t 1891. Q. l:o m. Emma 
Wohlfahrt. f. '1820. t 1847; 2:o m. Jenny Margareta 
Wohlfahrt, f. 1823, t 1854; 3:o 1855 m. Anna Vendia 
Carolina Wohlfahrt, f. 1825. t 1863. 

Barn, i 2:a giftet: 

1. Mauritz Johan. i. 1851 ^!i, med. d:r, f. d. pro- 
fessor i obstetrik o. gynekologi vid Karolinska in- 
stitutet, ledamot af stvrelsen iör Nobelstiftelsen, 
RNO m. brilj., RNS:tOO. Äg. Görväln i Uppland 
(Stockholm). G. 1884 '% m. B ert ha Kempe, 
f. 1859 ^^/e. 

Barn: 
Sovhie Lott y, i. 1887 ^^'4. G. 1909 Vo m. kaptenen 

vid Fortifikationen Torsten Friis, f. 1882 Vs 

(S t o c k h o 1 m). 
Karl. f. 1890 ^V*. verkst. direktör för Sandviks ång- 

sågsaktb., löjtnant i Svea lifgardes reserv (Stock- 

h o 1 m). 
Märg i t, f . 1895 ^U. 

i 3:e giftet: 

2. Kasp er Erik. f. 1856 ^"/n, f. d. stadsarkitekt i 
Stockholm, R W O. 

3. Emma M aria Jenny Augusta, i. I85S ^/n, f. d. tele- 
grafist (S t o c k h o 1 m). 

4. Karl Bernhard, f. 1861 ^Vi, fil. d:r, riksantikvarie, 
garde des médailles, sekreterare i Vitterhets-, historie- 
o. antikvitetsakademien, ledamot af Kungsholms kyrko- 
råd, K N O 2 kl.. L H A (S t o c k h o 1 m). G. 1S93 
-fo m. Anna Sigrid Charlotta Drakenbcrg. f. 1867 V«. 

Dotter: 
B er t ha Augusta, i. 1894 'Ve. G. 1915 ^-/a m. civil- 
ingenjören Josef Gustaf (Gösta) Richert. f. 1888 
^=/i2 (Stockholm). 
•>. Anna Vendia Kurolina. f. 1863 ^'7. f. d. lärarinna 
(S t o c k h o 1 m). Salling 1917. — Sandberg 1914, 18. 728 SANDBERG 

Sandberg 

(från Stockholm). 

Handelsbetjänten Gustaf Sandberg sökte och erhöll ISÖT 
burskap som kryddkramhandlare i Stockholm. 
Litteratur: Sv. Släktkalendern 1012—10. 

Gustaf, f. 1781, kryddkramhandlare, t 1818. G. m. Maria 
Juliana Carotti, f. 1789, t 1825. 
Söner: 

1. Pehr Gustaf, f. 1806, vaktmästare vid Frimurare- 
logen i Linköping, t 1857, G. 1830 m. Anna Helena 
Wigholm. f. 1S05. t 1892. 

Söner: 

1) Gustaf Wilhelm, f. 1831, revisor i lotsstyrelscn, 
kammarskrifvare i generalpoststyrelsen, t 1916. 
G. 1864 m. Ida Sofia Eleonora Stjerncreutz, f. 
1834, t 1895. 

Döttrar: 

E v a Maria, f. 1872 ^/s. G. 1896 ^^5 m. lands- 
fiskalen i Inlands norra distrikt Lars Fredrik 
Emanuel Börjeson, f. 1863 ^^/lo. Äg. o. beb. 
Kyrkenorum i Bohuslän (S t e n u n g- 
s u n d). 

Signe Anna Eleonora, i. 1875 ^Ve. G. 1902 Ve 
m. vice krigsdoniaren vid Södra skånska infan- 
terireg:tet. Kronprinsens husarreg:te o. Skånska 
dragonreg:tet, auditören vid förstnämnda trupp- 
förband, ombudsmannen vid sparbanken i 
Lund, ledamoten af stadsfullmäktige därst., 
R W O, Torsten Uggla, f. 1^69 -Vi. Äk'. 
villa i Bjärred. 

C lar a Emilia, f. 1877^78. G. 1908 ^7n m. 
förste postexpeditören hos generalpoststyrelscn, 
utgifvaren af Svenska Släktkalendern, f. d. bok- 
auktionskommissarien i Stockholm, Gustaf 
Magnus Elgenstierna. f. 1871 '"/s. Äg, o. beb. 
Villa K 1 g h e m (Lidingö villastad). 

2) Thure Fredrik, f. 1834, skogsförvaltare, t 1917. 
G. 1871 m. Christine Persson, f. 1846, t ISVS. 

Son: 
Gustaf Jacob, f. 1873 7'io, jägmästare i Frost- 
vikens revir i Jämtland (ö s t e r s u n d). G. 
1901 7* m. Didy Amalia Halm. f. 1876 'Vi. SANDBERG — SANDSTRÖM 729 

Barn: 
Didy Fanny Christina (St in a), f . 1902 ^/s. 
Sten Thure Axel, f. 1903 "Vis. 

3) Claes Albert, f. 1842 -^li, f. d. köpman (S t o c k- 
h o 1 m). 

4) Henrik Theodor, f. 1850 ^^Vs, f. d. bokauktions- 
kommissarie i Stockholm, direktör i fattigvårds- 
styrelsen i S:t Matteus församling, R W O. Äg. 
hus i S t o c k h o 1 m. Q. 1909 ^Z? m. Ulrika Sofia 
Linnea Elgcnstierna, f. 1875 ^^'i. 

Carl Wilhelm, f. 1811, snörmakare i Göteborg, t 
1858. Q. 1844 m. Alida Sofia Kihlström, f. 1S26, t 1879. 

Barn: 
Hildegard Alida Julia. f. 1847 Vt. Q. 1867 =Vio 

m. konditorn Gustaf Bernhard Lindberg, f. 1837, 

t 1912 ^7 (Göteborg). 
Elvira Sofia. f. 1849 'Vi. G. 1874 % m. gods- 
ägaren Andreas Eliasson Sundberg, f. 1845 ^/is. 

Äg. o. beb. S t e n u n g i Bohuslän (S t e n u n g- 

s u n d). 
Carl Gustaf, f. 1850 ^^/s (Göteborg). 
Fredrik Wilhelm, f. 1852 'U, journalist (N e w- 

Y o r k, N o r d a m e r i k a). G. 1883 "^ m. Mary 

Batcock. t 1914. 
Cl ar a. f. 1854 "/a. G. 1S85 "/ö m. innehafvarcn af 

apoteket Kronan i Linköping, apotekaren Johan 

Alfred Elf ström. f. 1854 =Vio. Sandström 1913, 14, 18. 

Sandström 

(från Huskvarna). 

Bonde- och smedssläkt från Iluskvarua i Siuälaud, livaraf 
flera medlemmar såsom mästersmeder gjorde sig kända för 
stor yrkesskicklighet. .Mästersmeden Peter Sandström och 
hans luistru Ingrid Fallgren voro föräldrar till uedaustAende 
Theodor. 

Litteratur: Sv. Släktkalendern lOir.— IG. 

Theodor, f. 1774, först rustmästare vid tygstaten i Stock- 
holm o. lärare vid Karlberg, sedan direktör vid Eskils- 
tuna gevärsfaktori, t 1844. G. m. Christina Siöberg, 
f. 1773, t 183. . 730 SANDSTRÖM } 

Söner: 
1. Anders Peter, f. 1804, statsråd o. landshöfding, adlad] 
Sandströmer. t 1S57. G. 1830 m. Clara Lidbeck, f. 

Adelskalender. 

187.. 1809. 


t 1880. 


Se vidare Sveriges Adeh 


kalender 


Carl 


Gustaf, 


I. 1806, 


kamrer, 


bibliotek 


arie, t 1 


G. m 


. Johanna Ulrika 


Brandt, 


f. 180(4), 


t 1881. Barn: 

1) Carolus Duodecimus Sokrates Napoleon, i. 1830, 
förste riksdagsnotarie, t 1914. G. m. Anne 
Amalia Pilblad, f. 1855 '% (S t o c k h o 1 ni). 

Söner: 

(1) Carl Napoleon, f. 1887-^2, banktjänsteman 
(Stockholm). G. 1911 m. Sigrid Lefin. 
f. 1878 ^Vi2. 

Barn: 
Carl Adam, f. 1912 "A. 
Sigrid Margareta, i. 1913 ^^7. 

(2) Carl Gustaf Armand, f. 1895 ^Vo. inr. stud. 
vid Stockholms högskola. 

2) Gustaf Magnus Theodor, f. 1836, telcgrafkommis- 
sarie i Varberg. t 1904. G. 1880 =*7i2 m. Le ila 
Vicra von Björnmarck. i. 1854 'V? (G ö t e b o r g). 

Barn: 

(1) Gustaf Eric (Gäst a), f. 1881 ='Vio. ingenjör vid 
Nordiska armaturaktb. (S t o c k h o 1 ni). 

(2) Carl Tlicodor, f. 1883 "/s, kontrollör vid tele- 
grafverket ^^\ a 1 m ö). G. 1908 *7i2 ni. Kar in 
Eliza Alniegrcn. f. 1881 ^Vs. 

Söner: 
Alf Erland Theodor. f. 19U9 =**/ii. 
Bengt Gustaf Theodor. f. 1914^1. 

(3) Alfhild Hanna Olivia (A I lie), f. 1885 Vii. G. 
1911 ■"/•I m. föreståndaren för trådlösa telegraf- 
stationen vid Vesterberget i Göteborg, 
telegrafassistenten Sven Oscar Vilhelm Björk- 
man, f. 1883 -"^/a. 

3) Ada Carolina, f. 1839 Vio. G. 1864 % m. härads- 
höfdingen Johan Erik Alfred Älirling, f. 1835, "»" 
1902 (U m e å). 

Theodor, f. 1809, juribt, intendent vid Stora barnhuset 
i Stockholm, framstående publicist, t 1854. G. 1846 
111. Hedvig Charlotta Wallenius från Finland, f. 1822, 
t 1913. SANDSTRÖM T31 

Barn: 

1) Eli n^ Hedvig Charlotta Kristina, f. 1847 ^^/g. Q. 
1878 '^4 ra. vice amiralen Josei Woligang Ludvig 
Sidner, f. 1851, t 1917 (Stockholm). 

2) Theodor Carl Adam, t. 1852, konteramiral, t 1911 
V2. G. 1880 Vi m. Clara Wilhelmina (H elm i) 
Boman, f. 1854 ^^'2 (Stockholm). 

Söner: 

(1) Thore Valfrid, i. ISSl, jur. utr. kand., advokat 
o. inneli. af advokatfirman .Martineli & Sand- 
ström i Stockholm, t 1913 ^^12. Q. 1909 ^%o 
m. Anna Johanna Carolina Falk, i. 1SS4 ^"A- 
Omg. 1918 ^Vio m. löjtnanten vid Fortifika- 
tionen Alfred Ekelund, f. 1892 -'V? (Karls- 
borg). 

Barn: 
Theodor Sten Mattias, f. 1910-79. 
Eva Ester Elisabeth, f. 1912=77. 

(2) Gunnar Theodor. f. 1883 7ii. bruksdispo- 
nent vid Wedevägs bruk, verkst. direktör för 
Wedevåg-Koppoms aktb., f. d. löjtnant vid 
Fortifikationen (Villa Tallebo, Wede- 
våg). G. 1910 "/e m. Gerda Marie Louise 
Keillcr, f. 1887 -V12. 

Söner: 
Theodor Bo Gunnarsson, f. iwii ',.-,. 
Thore D a ii Gunnars^on. f. 1913 -'Vn. 
Fn son. f. 191>i \ii. 
Christian Adolf, f. 1811, bruksägare, t lb8l. (j. 1847 
m. Christina Gustafsson, f. 1816. t 1874. 

Barn: 
Theodor, f. 1848 -'^i. i. d. bruksbokhallare (Sö- 
dertälje). 
Selma Christina, f. 1853 ^73 (Göteborg). G. 1872 
(m. borgmästaren i Åmål Sven Wigelius, f. 1839. 
t 1903). 
Clara Olava. f. 1855 =\'9. G. 187676 ni. f. d. 
fabriksföreståndaren, R W O, fil. d:r Ernst 
Gustaf Reinhold Nauckhoff. f. 1847 7i (U 1 1- 
r a n). 
B e da, f. 1857 *Vio (Göteborg). 
Viktor Alexander, f. 1816, liäradsliöiding, t 1887. G. 
m. Pclla Christina Olava Regina Hallström, f. 1S2C. 
t 1883. r32 ÖANTESSON — SCHU.MBUllG 

Söner: 

1) Johan Kristian Hädar, f, 1859, borgmästare i Åmål, 
t 1908. Q. 1899 ^Vio m. Julia Olivia Wenner- 
ström, f. 1873 7= (Åmål). 

Barn: 
Siri Gerda Julia Victoria, f. 1900 ^'/j. 
Ann a- G r et a Olava, f. 1903 -/g. 
Viktor Hädar Adolf, f. 1905 ^'s. 

2) Karl Adolf, f. 1S62, gymnastikdirektör, t 1905. 
O. 1S9S ^-/ix m. Anna Söderman, f. 1876 =^'3 (Filip st ad). 
Karl V il lic I m. f. bon; Santesson 1914, 18. — Schale 1913, 17. — Scha- 
len 1913, 17. — Schartau 1913, 17. — Schen- 
ström 1913, 14, 18. — Scheutz 1918. — Schneid- 
ler 1913, 17. — Scholander 1912—14, 18. — 
Schotte 1912—14, 18. — Schubert 1913, 17. — 
Schuberth 1913, 17. — Schiiltzberg 1914, 18. Schumburg. 

GamniHl tysk släkt, urspriiuKligcii SL-honiburg, livilk -u 
redan under 1500- och IGOO-taleu förekom i llildesheiin, llal- 
berstadt, Qucdlluburg och IlessenCassLl, och till hvilken 
liörde den bekaute skrif tslällarou och upptäcktsrosaiulou Sir 
Kohort Ilerniaiiu Schonibursk, f. 1S04, t l^ÖÖ. Två med- 
leminur af di-uua släkt (se nedan) öfverflyttade i medlet af 
förra århundradet till Sverige. Släktens vapen: Tre torn u 
en mur, mot hvilken böljor bryta sig, ofvau den slutna 
hjälmen ett torn mellan tvenne vingar; sköldhållare: en 
rådsherre och en väpnare; hjälniteckuet i rödt ocii guld; 
valspråk: Trcu und wahr. 

I Ilolsteiu lefde samtidigt en annan släkt Schumburg. 
af hvilken en gren af kejsar Carl \l erhöll förnyelse å 
adelskap och upphöjdes i riksadligt slånd med följande 
vapen: svart sköld, belagd med en röd tvärbjälke, i öfrr SCHUMBURG 733 

fältet tvä, i nedre ett kors, af silfver; på deu öppna krönta 
hjälmen tvenne vingar. Den adliga grenen af denua släkt 
utdog redan på 1700-talet, men en borgerlig gren fortlefver 
i Holstein. 

Litteratur: Sv. Släktkalendern 1915 — 10. 

Johan August, f. 1808, fabriksidkare i Pritzwalk, Tysk- 
land, t 1876. G. m. Marie Barthel, f. ISOS, t 1896. 
Söner: 

1. August, f. 1833, inflyttade till Stockholm 1856, lito- 
graf o. boktryckare därst., t 1S95, ogift. 

2. Robert Julius Hermann, i. 1S4S ^U, inflyttade 1S62 
till Stockholm, grosshandlare därst., f. d. portugisisk 
konsul, R.NO. R W O, K P Chr O, K P O da C. R Pr 
Kr O 4 kl., R Sp C III:s O. Turk Medj O 3 kl., Sk G M, 
Geogr Sällsk i Lissabon stora GM (S t o c k h o 1 m). 
G. l:o 187S ^"*/i2 m. Agnes Eugenia Victoria Hill, f. 
1S54, t 1S95; 2:o 1911 '7s m. Martha Elisabeth 
Fredrika Giesecke från Tyskland, f. 1S72 ^%. 

Barn, i l:a giftet: 

1) Gretchen Maria. f. 1S79 Vn. G. 2:o 1913=^/8 
jn. kammarrättsrådet, R N O, RRS:tAnO 3 kl.. 
Axel Wilhelm Cygnwus, i. 1870 ^'lo (Lidingö 
villastad). 

2) Elsa Victoria, f. 1S82 =^5. G. 1900 "/i- m. barg- 
mästaren Asmus Wilhelm Johannes Ehrich, f. 
1S66 *77 (B e r 1 i n - F r i e d e n a u). 

3) August Robert Arnold, f. 1SS5 7i, sjökapten, 
löjtnant i K. Flottans reserv (Stockholm). G. 
1909 7'io m. Annie Teresia Göranson, f. 1RS8 %. 

Döttrar: 
Mar i ann c. f. 1911 ^h. 
Sonja, f. 1913 ^-/7. 
Birgit, f. 1914 '7n. 

4) Jean Robert II c n r y, f. 1886 -"/12, kapten i tyska 
arméns flygarkår, Järnk 1 o. 2 kl. m. m. (H a ni- 
b u r g). 

o) I r m a Irene. f. 1891^12. G. 2:ö 1918 "Vo m. 
löjtnanten i Gottlands infanterireg:tes reserv, gym- 
nastikdirektören Erik Gustaf Granfelt, f. 1SS3 
''ho (W i c s b a d e n). 734 SCHÖNMEYK — SlbENBLAbH 

Schönmeyr 1913, 17. — Seaton 1912—14, 17. — 
Sebardt 1913, 17. — Sederblad 1913, 17. — Se- 
derholm 1912—14, 18. — Selander 1913, 17. — 
Sellergren 1918. — Sernander 1915—16. — Ser- 
lander 1915—16. — Seth 1915—16. — Settcr- 
wall 1912—14, 17. Sidenbladh. 

Släkten härstammar frän Sidensjö socken i Västernorr- 
land, hvarest äldste kände stamfadern bonden Erik Jonsson 
ägde hemman i Vustertjäls by redan år 1Ö12. Hans sonsons 
sonsons sonson, bonde^n i Myre by Jonas Johansson, f, 173S, t 
1802, och dennes hustru Kristina Isaksdotter, f. 1747, t ISIO, 
voro föräldrar till afvittringslandtmätareu och kronolänsman- 
nen Elias Sidenbladh, f. 1775, 7 1S23, hvilken antog namnet 
efter födelsesocknen och i sitt 1812 ingångna gifte m, Hebla 
Catharina Fougt, f. 178S, t ISGj, var fader till nedanstående 
Pehr Elis. 

Litteratur: Leijonhufvud, Ny Sv. Släktbok; Sv. Släkt- 
kalendern 1912, 13, ]5— 16. 

Pehr Elis, f. 1S13, kronolänsman, kommissionslandt 
mätare, t 1877. G. 1835 m. Sara Carolina ödmark, 
f. 1814, t 1888. 

Söner: 

1. Pehr Elis, f. 1836, fil. d:r, öfverdirektör o. chef för 
statistiska centralbyrån, t 1914. G. 1868 ^"A m. fri- 
herrinnan Louise Marie L i z i n k a Adelswärd, f. 1842 
V12 (S t o c k h o 1 m). 

Son: 
Elis Theodor, f. 1874 -'^/lo, jur. utr. kand., byråchef 
i fånj:vårdsstyrelsen, R N O. Äs. Tjäl vid Saltsjö- 
Dufnäs (S t o c k h o I m). G. 1906 *-'/io m. E d a 
Charlotta Sandberg, f. 1882 ^^/a. 

Döttrar: 
Eda Lizinka. f. 1909 -"/c. 
Eda Barbro Lizinka. f. 1914 "V-». 

2. Karl Isak, f. 1840, fil. d:r, öfverdirektör o. chef för 
statistiska centralbyrån, f^ 1911. G. 1877 '/s m. 
// / / /// a Björkman, f. 1850 -''/u' (S t o c k h o 1 m). SIDNER — SILLEN 73ö 

Son: 
Karl Elis, i. 1878 ^^/ö. jur. utr. kand., vice kassa- 
direktör lios Aktb. Stockholms Handelsbank, QV:s 
Olymp ^\, Oft Fr d'Acad. Äg. Skogsö Gammalgård 
(Stockholm). G. 1906 ^Vu m. Gertrud 
Anna Bcrnström. i. 1S85 'Vs. 

Barn: 
Ebba Christina Henrietta Sofia. f. 1908 'Va. 
Karl Johan Elis. f. 1910 ^/?. Sidner 1912—14, 18. — Siegbahn .1914, 18. Sillen 

(Gottlandssläkten . 

Nedanstående sl;Lkt härstanunar fri^iu V.'irfrukyrka socken i 
Uppland, där äldste kUnde stamfadern Cbristoplier Christoiilurs- 
son var bonde i Skälby. I sitt andra gifte med Anna Ersdotter 
hade han sonen Lars Christoffer, f. 17G2, t 1S29, deu förste 
med namnet, bvilket i liörjan synes liafva skrifvits Silén. 
Han bUf landtbruksförvaltare å Svanå bruks egendomar o. 
iiiUehafvare af patriotiska sällskapets guldnudalj samt i sitt 
gifte rned Margareta Elisabeth Pilroih, f. 1770. t 1S2G, 
fader till Lars Fredrik, f. 1797, t 18CG, bergsman och köp- 
man i Sala. I sitt 1S20 Ingnngna gifte med P.eata Elisa- 
beth Törngren, f. ISOl, t 1&39, efterlämnade denne sönerna 
Knut Vilhelm (se nedan), August Fredrik, f. 1S1:4, t 1902 
såsom gasverkskassör i Viborg (Finlund), bvilken i sitt 
gifte 1S09 m. Anna Catharina Aiipehivist, f. isa7, f 1S74. 
endast hade dottern Ida Augusta, f. 1S71. t 1S91 ogift, och 
Axel Johan, f. 1S27, t li~97 barnlös, bruksinspektör, seder- 
mera landtbrukare i Ilörsne på Gottland, g. Ib72 m. Maria 
Josefina Broander, f. 1S27, t 190(5. 

Litteratur: E. Nyberg, Gotländsk släktbok 1910; Sv. Släkt- 
knlen.leru 19ir.— 1'J. 

Knut Vilhelm, f. 1821, kapten vid Gottlands national- 
beväring, kommissionslandtmätare i Gottlands län, 
t 1897. G. 1854 m. Laura Catharina Helena Beijer- 
lieb, f. 1831, t 1909. 73C SILLtN 

Barn: 

1. Knut -Helner. f. 1855 ^"^h, landtbrukare. Kg. o. beb. 
Nygårds på Gottland (V i s b y). Q. 1 :o 1898 ^^h 
m. Anna Mathilda Elisabeth Salenius, f. 1853, t 1905; 
2:o 1910 7i m. Anna Maria Söderqvist, f. 1872 Vs. 

Son, i 2:a giftet: 
Knut Ivar, i. 1911 ^^2. 

2. Axel Hjalmar August, i. 1857 7s, major i armén, 
kapten i Gottlands infanterireg:tes reserv, rullförings- 
områdesbefälhafvare, bankrevisor, R S O (V i s b y). 
O. 1897% ni. Wendela Hildegard (Venken) Cranicr. 
f. 1866 "/g. 

Dotter: 
Greta Venken, f. 1898 ^%. 

3. Ernst Wilhelm, i. 1859 *Vi2,. kapten i Gottlands 
infanterireg:tes reserv, R S O. Äg. del- i hus i Stock- 
holm (Visby). G. 1896^/6 m. Maria Sofia (Mia) 
Wiström-Hamarström, i. 1861 "Ao. 

Dotter: 
Elsa Helena, f. 1897 -/i. G. 1917 "/s m. löjtnanten 

vid Gottlands artillerikår Henning Alexius Frö- 

ding, I". 18S7 "/i (Visby). 

irl ( 
n ä s). 

5. Hilmer Fredrik, f. 1863, civilingenjör, t 1918. G. 
1901 ^7i m. T h y r a Julia Jacquctte Stiernspctz. i. 
1873 "/u (Söderhamn). 

Barn: 
Knut Gustaf, f. 1902 ^/i. 
Karin Agnes, f. 1905 ^Iz. 
Allan Henrik, i. 1907 =Vi. 
Gustaf Hilmer, f. 1910 -%. 

6. /I g Ja Ingegerd Augusta, f. 1866 ^"/s, sjukgymnast 
(Stockholm). 

7. ^/fls Tor Knut. i. 1869'/?, civilingenjör, kapten i 
Väg- o. vattenbyggnadskåren, konsulterande ingenjör, 
ordf. i Gottlands gille i Göteborg, R W O (Göt e- 
b o r g). G. 1903^11 m. Elvira Sofia Åkermark, 
f. 1877 Vs. SILLEN 7-7 

SiUén 

(Värmlandssläkten). 

Denna släkt Sillen härstammar från Siguebyu i Sille- 
ruds socken i Värmland, hvarest äldste gemensamrae stam- 
fadern Hans var bonde. Denne blef fader till Nils SiUén, 
hvilken bildade släktnamnet af födelsesocknen, stamfader för 
äldre grenen, och till Daniel Hansson, hemmansägare i Sil- 
lernd, hvars son Daniel, som upptog farbroderns släktnamn, 
blef stamfader för den yngre grenen. I hvad släktskap^;- 
förhällande vice liärad.shöfdingen, sedermera landtbrukareu 
Daniel Sillen stod till dessa är ej kändt. Sistnämnde Daniel, 
som blef student i Uppsala 17(5S och dog 1797. är utan 
tvifvel identisk med den hofrättsnotarie nucl samma namn, 
som uppgifves vara fader till professorn Nils Jacob Sillen, 
iivilkeu upptogs såsom fosterso-^ af kyrkoherden Nils Sillen 
och sedermera blef måg hos denne (se nedan). — Kyrko- 
iierden Nils Sillen liade, förutom uedaustfiende, sönerna 
r.engt Johan, f, 17S7, t 182S, pastorsadjunkt i Brunskog, 
Olof, f. 1794. komminister, och Gustaf, i. ISOO, j ISSL'. 
bindtmäteriauskultaut, alla utan kända efterkommande. 
Nedanst:1ende hemmansägaren Karl Fredrik Sillen hade för- 
utom här uiiptague sonen med samma namn ännu två .söner. 
som blefvo hemmansägare i Silleruds, Långsoruds ocl» Gili- 
berga socknar. 

Litteratur (för den yngre grenen): P. C. P.iTggren, Värm- 
ländska släkten IJerggren från SaxAn nu-d dess utgreniugar. 
(Jbg 190S; Sv. Släkt kalendrrn UH."— IC. 

Äldre grenen: 

Nils, f. 1756, prost u. kyrkoherde i Sillcrud, t 183S. 
G. 1786 in. Brita Tiiu^bcrg, f. 1765, t 184.S. 
Söner: 
1. Nils Kristoffer, f. 1789, kyrkoherde i Miilesvik, t 
1828. G. m. Agatha Roth, t 185-1. 

Son: 
Nils Otto, f. 1823. provinsialläkare, t 1894. Q. 1864 
^^10 m. Selma Antonia iXygren. f. 1846 "/s (O n- 
s a i a). 

Barn: 
(1) Otto, f. 1865. styrman, t 1901. G. 1894 m. 
Selma Viktoria Elisabeth Andersson, f. 1867 
"Ve (Borgholm). 

Barn: 
Elsa Ottilia Elisabeth, f. 1894"/». 
Nils Gunnar, f. 1896 '^/n. 
Erik Oskar Vilhelm, f. 1898 'Vio. 
Eva Astrid Linnea, f. 1900 ^»/n. 

•17. — Sv. Sliiklknl.ii.b-ni r.»l'.i. ^ SILLEN 

(2) Lovisa Ottilia, i. 1S67 -.U (O n s a 1 a). 

(3) Johan Georg, i. 1S69 -V», sjöman (San 
Fransisco). 

(4) Karl Herman August, i. 1S71 Ve, sjöman (O n- 
s a 1 a). 

(5) Elwina Linnea, i. 1874 'Vi. Q. 190S 'Ve m. 
landtbrukaren Herman Albin Clasc, i. 1S71 
'Vi (H ä c k 1 e h a g e n, O n s a 1 a). 

Karl Fredrik, hemmansägare i Balerud i Silleruds 
socken. 

Son: 
Karl Fredrik, f. 1833, hemmansägare, t 1906. Q. 
m. Maria Lisa Ohlsdotter, f. 1842, t 1906. 

Son: 
Karl E m i I, f. 1877 "V^, landtbrukare, ledamot ai 
kommunalnämnd o. kyrkoråd i Silleruds socken 
(Heljebyn, S i 1 1 e r u d). O. 1903 'V? m. 
Anna Kajsa Larsson, f. 1S74 Vi?- 

Barn: 
Karl Erik. i. 1904 "Va. 
Sigrid Maria. f. 1905 Vn. 
Per Anders, i. 1911 V^?. 
Gustaf Emil. i. 1914 V>*. 
Nils Elof, t. 1918 -V(i. 
Nils Jacob (fosterson), f. 178S, professor i Uppsala, 
universitetsrektor, slutligen kyrkoherde i Filipstad o. 
kontraktsprost, t 1857. Q. 1819 m. fostersystern 
Gusiafva Sillen, t 1864. 

Söner: 

1) Nils Didrik, i. 1820, häradshöfding, kanslist vic* 
Stockholms rådhusrätt, t 1880. G. 2:o 1865 m. 
Maria Christina Öberg, i. 1846, t 1913. 

Döttrar, i 2:a giftet: 

Maria Cecilia (M a } k e n), f. 1867 Va, anställd i ] 
Lifförsäkrings aktb. Thule (Stockholm). 

Karin. f. 1869 'Ve, anställd i redaktionen för 
Nordisk Familjebok (S t o c k h o 1 m). 

Ellen Aurora, f. 1871 Ve e. o. telegrafist, vakt- 
föreständare vid Riksteleionstationen i Stock- 
holm. 

Sigrid, i. 1872 'Vn. G. 1911 'Vio m. Harry 
Keymer (S : t A u g u s t i n e, Florida. 
Nordamerika). 

2) Götrik, f. 1826, landtbrukare, t 1886. G. K>60 ni. 
Fmma Wilhelmina Nordström, f. 1S36. t 1907. SILLEN 739 

Barn: 
Hanna Cecilia, i. 1861=^4. Q. 1883 ^/ii m. 

kronolänsmannen Carl Da v / d Anderson, f. 1855 

^/ii (Valbo, S v e d e n). 
Maria Wilhelmina, f. 1S64 "Vs. Q. 18S3 ^/u m. 

kronolänsmannen Johan David Forsmark, f. 1856 

t 1905 (G r å a s e n, Q e f 1 e). 
Ture, f. 1S66 -'Vi, ingenjör (Nord a m e r i k a). 

Yngre grenen: 

Daniel, f. 1793, utn. kyrkoherde i Rudskoga, t 1S38. 
G. 1829 m. f3ritta Lovisa Berggren, i. ISOl, t 1S92. 
Barn: 
\) Gustaf Daniel, i. 1832 ^^7, prost, kyrkoherde i 
billeruds pastorat af Karlstads stift, L W O (S i 1 1 e- 
rud). G. l:o lb67 -^is m. Christina Maria Kindberg, 
f. 1836, T 1895; 2:o 1898 Vn m. Sara Ottilia Dane- 
lius, f. 1847 "/s. 

Barn: 

(1) Maria Lovisa (Marie Louise), f. 1868 7i. 
G. 1S93 •^"/'e ni. e. jägmästaren, disponenten Claes 
Ludvig Malmström, f. 1861, t 1911 (K r i s t i n c- 
h a m n). 

(2) Gu st a v Petrus, i. 1869 «A. fil. kand., präst, 
andre lärare vid Prins Gustafs folkskola (U p p- 
s a 1 a). 

(3) Josef Daniel, i. 1869 '»A. komminister i Ge- 
saters o. Rolanda församlingar af Karlstads 
stiit_(Fjälla). G. 1898 '«/5 m. Anna Elisabet 
(Alice) Norblad, f. 1876 "/n. 

Barn: 
Gustaf Anders Josef (Gösta), f. 1899*7» 

student. 
A nn a. i. 1902 ^Vs. 
£' r i k Daniel, f. 1904 "/s. 
Greta Maria. i. 1908 ~/a. 
Ingrid Kristina, f. 1915. 

(4) Johanna Sofia (Manna), f. 1870 7io. G. 2:o 

1911 /lo m. kamrcraren Oskar Victor öfiman 
(n a 1 I s b c r g). 
(5) Jakob Emanuel, f. 1872 'Vo. kyrkoherde i 
UUeruds pastorat af Karlstads stift (ö f r e U I- 
5|.^4.„^)- f^- '"^Oö *% m. Ester Roscnqvist. f. Söner: 
Sven Jakob Gabriel, i. 1910 ^"^ 1 1-. 
Carl G list af Hjalmar, f. 1916 ^"/5. 

(6) Johannes Oskar, i. 1S73 Vis, bruksbokhållare 
(Uddeholm). 

(7) Evelina Elisabet, i. 1875=^2. G. 1902^^9 
m. byggmästaren Gustaf Daniel Kindberg. 
Beb. egen villa i Leksand. 

(8) Hulda Kristina, i. 1576^^'*. G. 1904 ^^'7 m. 
kyrkoherden i Nordmarks pastorat af Karlstads 
stift Jo II an August Rudin. f. 1S62 -"/o (F i n 11- 
mossen). 

2) Carolina Lovisa (Louise), f. 1834 ^-Vo. G. 1S5S 
"/lo m. kronofogden Lars Johan Frithiof Fkclund. f. 
1825, t 1913 (Stock h o 1 m). Sillen 

(Västmanlandssläkten). 

Denna släkt härstammar från Sillsta Ijv i Munktorps 
socken i Västmanland, ocL antogs släktnamnet tftor fiidelse- 
orten af nedanst.^endc Per Sillen. s<jm förutom updanståendo 
barn hade tre döttrar samt sonen, den fran\stA(nde liota- 
nlsten, apotekaren Olof Leopold Sillen, f. 1S1.'<. t ISUi, g. ni. 
Margareta Helena Ileurlin, f. lS.''/i. t 1874, livars enda barn. 
sonen Carl Axel Vilhelm, f. 1S51, sjöman i Nördann-rikanskH 
handelsflottan, omkom i sjön 1SS6 eller 1SS7. 

Litteratur: Sv. Släktkalendorn 191.",— 10. 

Per. f. 1783, organist, klockare o. folkskollärare i Björ- 
skog, t 1848. G. m. Anna Flisabctli Nf)rdström, i. 
1790, t 1865. 

Söner: 
1. Per Vilhelm, f. 1809, godsägare, t 1874. G. 1S4S m. 
Erika Kristina Forsström, f. 1827, t 1904. 

Döttrar: 
Olivia Kristina, f. 1849 ^/e. G. 1870 m. godsägaren 
Seth Alfred Backman, f. 1843, t 1879 (Väster- 
ås). 
Ester Maria, f. 1853 ''''U, musiklärarinna (Stock- 
holm). 
Anna Ad el in Wilhelmina, f. 1858 "/s. G. 18SS ^"U 
m. förvaltaren Carl Axel Tersmeden, f. 1850, + 
1904 (S k u 1 t u n a). SILLEN — SIMONSSON 741 

Carl Johan, f. 1814, folkskollärare o. organist i 
Odensvi socken i Västmanland, t 1884. Q. 1857 m. 
Sofia Charlotta Constance Danielsson, f. 1832 t 
1S68. 

Barn: 

1) Ingeborg Elisabeth, f. 1858 Vio. G. 1898 75 
m. byråchefen i kommerskollesium, R N O, R \V O, 
fil. kand. I s i d or Flodström, f. 1856 ''^U 
(S t o c k h o 1 m). 

2) Hildegard Konstantina, f. 1859 -V12. Q. 1887 

/12 m handlanden Per Johan Andersson, f. 
1860 -7i (S t r ö m s b r o, Väddö). 

3) Carl Axel Vilhelm, f. 1862 '^U, kontorsskrifvare 
vid Södra Dalarnas järnväg (H e d e m o r a). Q. 
1897 /12 m. Ruth Hildegard Sofia Anderson, f. 
1869 -^/2. 

Söner: 
Einar Axel Leopold, i. 1898 ^Vi-». 
Rutger Carl Oskar i. 1901 ^^lix 
Folke Gunnar Vilhelm f. 1901 ^7ii 
Johan Oskar, f. 186-1%. förvaltare hos aktb. 
Ramen— Liljendahl (R ä m m e n). 4) Simonsson. 

Nedanstående Simon Simonsson var född p& ön S:t Barthe- 
lemy af svenska föräldrar och öfverflyttade I början af förra 
Århundradet till Sverige. 

Littoriiiiir: Sv. Släktkalenderu 1012, 13, 15—10. 

Simon Simonsson, f. 1797, guldsmed, t 1831. G. m 
Anna Christina Burman, f. 1799, t 1834. 

Barn: 

1. Jo s cp hina Teresia, f. 1823 "/^o (Stockholm). 

2. Uarl Gustaf, f. 1825. först guldsmed, sedermera bryg- 

fcIo-aJ/ ^fl^- ^'- '"• Louise Beate Bräsch, f. 
1838 ^75 (Stockholm). 

Barn: 
I) Carl Nikolaus, f. 1859 %, grosshandlare i Stock- 
holm, delägare i firman Simonsson & Hallberg 
Beb. egen villa i D j u r s h o I m. G. 1886 V12 m 
Micc Eugcnic Taillandier, f. 1860 ^-/h 742 SIMONSSON 

Barn: 
Carl Alexander, i. 1893 ^'u>, löjtnant i K. 

Flottan. 
Gustaf W e T n e r, f. 
Lizzy. f. 1899 Vs. 
2) Cecilia Elisabeth. 
3. Peter Magnus, f. 1829, handlande, sedermera bryg- 
gare, t 1904 '"h. G. 1854 in. Åtta Elisabeth Ström, 
I. 1828, t 1905. 

Barn: 

1) Nikolaus Magnus, f. 1855 "77, disponent för 
Miinchens bryggeri, RWO (Stockhol m). G. 
1890 ^Vii m. Amalia R o s i n a Hartmann. i. 1867 

Söner: 
Sten Magnus, f. 1891 ^Vu, löjtnant i Lifgardets 

till häst reserv, direktörsassistent i Svenska 

bryggareföreningen (Stockhol m). 
Ture Magnus, i. 1893 ^-/a, löjtnant i K. Flottan, 

elev vid Handelshögskolan (Stockhol in). G. 

1918 *i^ in. Dag ni a r Selma Ncumiillcr, f. 18% 

Folke Magnus, i. 1898 "7«. reservoificersaspirant 
vid Lifgardet till häst (Stockhol ni). 

2) Karl Gustaf, f. 1857 ^Vö, med. kand. (Stock- 
h o 1 m). 

3) Otto Vrcdrilz. f. 1867 ^9, disponent (Stock- 
holm). G. 1902 -''■'/4 m. Gerda Betty AmaUu 
Schuberth. f. 1879 7ii. 

Barn: 
Märta Nina Elisabeth, i. 1903 Vs. 
Greta Elsa. f. 1905 'h. 
Per Magnus Oscar Otto. f. 1907 ^e. 
Kjell Otto Axel. f. 1909 ^7i. 
Britta Gerda. f. 1911 '7i. 

4) Knut Alfred, f. 1870, bryggmästarc, t 1917. G. 
. 1902 ^7i-' ni. Elsa Anna Carolina Scindwrth. i. 

1881 -'^h (Stockholm). 

Barn: 
Karin Gerda Elisabeth, f. 1904 =73. 
Margit Elisabeth, f. 1905 =^77. 
Gunnar Knut Marcus. f. 1908 ^7io. 
Eva Nina, f. 1910 "/o. 

5) Sigrid Maria, f. 1872 "/i. G. 1897 '74 m. med. 
- lic. Johan Hartmann, f. 1863, t 1899. Beb. egen 

villa i Djursholm. SJöBEliG — SL^TTENGKEN Sjöberg 1914, 18. — Sjöblom 1914, 18. — Sjö- 
bohm 1915—16, 18. — Sjögreen 1912—16, 18. — 
Sjögren 1912—16, 18. — Skarstedt 1913, 17. — 
Skottsberg 1917. Slettengren. 

Äldste kände stamfadern för denna släkt var Jonas An- 
dersson, f. IGSl, L. Lyåsa i Slätthögs socken i Kronobergs län. 
.Släktuamuet antogs, tydligen efter födelsesocknens namn, at 
•«>onen Anders Slettengrtii, f. 1723, bruksäg:ire, t 1T05. ägcn- 
af Lyåsa Lillegärd i nämnda socken. Han hade i sitt gifte 
med Anna Catharina Säger, f. 17-7, sönerna Daniel, f. 174S. 
flyttade först till Karlshamn' och sedermera till Stockholm. 
Anders, f. 1704, Christoffer, f. 17öt>. bruksförvaltaie vid Säf- 
sjöströms järn- och pappersbruk, g. m. Brita Cathaiina Säger, 
f. 1764, hvars släktgren möjligen ännu fortlefver, Christian 
(se nedan) samt Johan Georg, f. 1704, och Andi-rs Gustaf, f. 
17G<5, båda döda före 17&Ö. 

Litteratur: Sv. Släktktilendern lOlö — K». 

Christian, f. 1762. bruksägare, t 1S19. G. 179U ni. Chri- 
stina Margareta Bråkenhielm, f. 177(i, t 1S51, 

Söner: 
1. Anders Göran, f. 1793. bergsfogde, godsägare, t 1869. 
G. l:o m. Johanna Gustafva Ljungberg, t. 1S09, t 
1836; 2:o in. Helena Maria von Mentzer. f. ISll, 
t 1877. 

Söner, i l:a giftet: 
\) Adolf Cicori:. f. 1832-/», f. d. landtbrukare 
(S m å !. B u r s e r y d). G. 1863 % m. Constar^c 
Magdalena Teresia Crafoord, f. 1828, t 1885. 

Son : 
Knut Leonard, i. 1874 '^h, ingenjör, föreståndare 
för Landtmaskinistskolan (Göteborg), G. 
1908 -% m. Elsa Maria Fredrika Biisck. f. 
1878 -'Vr,. 

Barn: 
G ndr un Constance, i. 19U9 ^V.-.. 
Astrid Maria. i. 1910-^/4. 
Anders Ingemar Knutsson. f. 1912 -^V 
Karin Cecilia, f. 1915 ^7ii. 744 SLETTENGKEN 

i 2:a»giftet: 

2) Arvid -Edvard, f. 1840, godsägare, t 1901 Ve. G. 
1872 m. Johanna Maria Högström, f. 1851 Ve 
(Ho f går d, Elghult). 

Barn: 

Albert, i. 1S73 ^"/o, kontorist (Stockholm). 

Elisabeth, f. 1>574 -/12. G. 1S99 -'/i ni. lager- 
bokhållaren Ediiard O 1 1 o m a r Kriigcr. i. 1S61 
^^/s (S t o c k h o 1 m). 

3) Gustaf Bernhard, f. 1842, bruksiörvaltare, t 1913 
-^/a. G. l:o 1869 m. Euphcmia Carolina Allwin, 
f. 1844, t 1873: 2:o 1874 in. Emma Maria Ekcboni, 
f. 1837, T 1900. 

Barn. i l:a giftet: 

(1) Hugo, f. 1870 ^'i. Bosatt i Nordamerika. 

(2) Ester. i. 1872. G. 1900 "^/ö m. bruksägaren 
Emil Sterner. f. 1861 -Vs (B r å n a h u 1 t). 

(3) E r i k. f. 1873 ^/s. Bosatt i Nordamerika. 

i 2:a giftet: 

(4) Hanna, f. 1875^-/9 (M å I e r å s). 

(5) Kn u t, i. 1877 "/i, bruksförvaltare vid .-Mster- 
mo pappfabrik (M å 1 e r å s). G. 190s ^"/-j ni. 
Inez Augusta Maria Lindh, i. 1883 -",.-■. 

Söner: 
G ö t c, i. 1909 ^*';i. 
Carl- Gu st af, f. 1910 "A. 
Torsten, i. 1911 *'/*. 

(6) Karin, f. 1879 ^7i. G. 1905 "/o m. dispo- 
nenten vid Alsteibro glasbruk Gustaf Adolf 
Lillicnbcrg, i. 1875 V2 (A I s t e r b r o). 

«;4) Carl Fredrik, f. 1853, grosshandlare i Kalmar, + 
1902 78. G. 1885^1 m. Hilma Rosen. f. Ibbl 
(Ullevi, Öland). 

Barn: 
Anders Carl Johan. f. 1885, köpman (^\ a n - 

illa, P. I.). 
Anna Maria, f. 1886, gymnastikdirektör 

(C a i r o). 
Ingrid Charlotta Fredrika, f. 1888, violinist 
(Ne w- York). 
2. Pehr Gustaf, f. 1796. komminister i Skärstad, + 1861. 
G. 1834 m. Willielmina Fogciberg. f. 1816. t Ks5m. SLETTENGREN Söner: 

1) Esaias Reinhold, i. 1842 Vs (New B e d f o r d, 
Mass., Nordamerika). Gift; barn. 

2) Georg Herman Algot. f. 1843 ^'ii, f. d. post- 
mästare i Kalmar, direktör i Mellersta Sveriges 
fiskodlingsanstalt, R W O (Västerås). G. 1S79 
^In m. Ragnhild Maria Burman, f. 1857 "Vs. 

Söner: 
il) Gustaf Ivar. f. 1880 Va. jägmästare i Bo- 
dens revir (Lule å). G. 1907 ^^/s m. Irene 
H ert ha Therese Eunike från Tyskland, f. 
1SS8 -/'9. 

Söner: 
Gustaf E r iv / n Harald, i. 1910 ^U. 
Ragnar Georg Ivarsson, f. 1912 Vs. 
Harald Herman Ivarsson, i. 1913 ®/io. 
(2) Georg Harald, f. 18S2 ^''/i, kapten o. kom- 
panichef vid Västmanlands reg:te (Väster- 
ås). G. 1910 -®/ii m. Elsie SUhlred Fors- 
stedt. i. 1S89 ^76. 

Margit, f. 19'!2Tb.* 1815017 

Marianne, f. 1917 =7u.^-^^-^ ' 
2)\Valfrid Theodor. f. 1845 ^\ 5. farm. kand. 
(Stockholm). 

Carl Fredrik, f. 1S14, godsägare, t 1874. G. l:o 
m. Ulrika Margareta Ruberg. f. 1S24, t 1862; 2:o 1871 
in. friherrinnan Fredrika Charlotta von Otter, f. 1833. 
t 1903. 

Barn. i 1 :a giftet: 

1) Per Oscar Wilhelm, f. lj>48, läkare, t 1917. G. 
1S97 m. Agnes von Garrelts, i. 1872, sjukgym- 
nast (Boston). 

2) Alfred Georg Christian, f. 1850 ^"/r, f. d. härads- 
skrifvare i Västbo härad. Äg. o. beb. villan S j ö- 
vik (Västbo Ås). G. 1899 "Ao m. Eva Con- 
stantia Elisabeth Seth. i. 1867 '^h. 

Fosterson: 
Torsten Å k e Johannes, f. 1901 -^'3. 

3) Carl Emil Gottfried. f. 1852 =^76, f. d. kapten i 
armén o. vid Gottlands infanterireg:te. J^ S O 
(Villa Fager hult, Jönköping). G. 1877 
' /? m. Eva Sophic Almqvist, f. 1857 ^'ii. 74G S.MEDMAUK — SMKKLING (1) Söner: ^ 
Qarl Pehr, f. 1S78 "h, kapten u. batterichet 
vid Smålands artillerireg:te (Jönköping). (2) 1906 15/, m, Sigrid Carolina Filippa Lillja, 1907 Ji/- 4) Q. 

f. 1882 Vi. 

Barn: 
Sigrid Giinvur Sophie (G ii n), f. 
Estrid Eric a (E s sie). f. 1909 ^^'s. 
Erik Carl Fredrik, f. 1916 ^7g. 
Carl Em rik. f. 1883 "/V,, fil d:r, lektor vid 
Högre allm. läroverket i Ö r e b r o. G. 1917 
^'/t m. Elsa Elvira Frykberg. f. 1894 ">. 

Son: 
Carl Anders Vilhelm, f. 1918_;%. 
Anna Ulrika Evangelina, f. 1859 '/V, f. d. skol- 
föreståndarinna (S t o c k h o 1 m). 

i 2:a giftet: 
Esther Margareta, i. 1872 ^'/g (J ö n k ö p i n g). Smedmark 1913, 15—16. Smerling. Släktens äldste käudc stamfader är culigt släkttradi- 
tiuu Anders Smerling, sujm, född omkr. år l<i70 i Stottin. gick 
i svensk krigstjänst, blcf major och tjänstgjurde vid sin död 
"skjuten i batalj vid ordres afhämtaudf" såsom adjutant b'>b 
geueraleu, grefve Magnus Julius Do l.i Gardic pä Tullgaru. 
i:u son Anders, äfven i krigstjänst, stupade i samma batalj 
soia fadern. Från «!n yngri- s<>u till stamfadern, nedanstående 
Olof Smerling. liiirstamma nu lefvande släklmedlemmar. 
Litteratur: örnberg, Svensk Släktkalender ISSU. 

Olof, f. 1713, kamrerare o. inspektor vid Tullgarn, + 
1768. G. m. Magdalena Holm, f. 1711, t 1765. 
Söner: 
1. Olof Cliristofcr, i. 1735, rådman o. liandUmde 1 Sunds- 
vall, t iSOf). (i. 1760 m. Catharina Histcdt. f. 1735. 
t 1798. 

Son: 
Olof Engelbert. f. 1762, sjökapten o. dykerikoimnib- 
sarie i Sundsvall, t 1852. G. 1S03 m. Sara Chri- 
stina Hcegglund, f. 1778. "♦• 1844. SilERLlNG 7-17 

Son: 
Olof Christoffer, f. 1S09, skeppsmätare i Sunds- 
vall, t 1S91. G. 1856 m. Anna Helena Winbeig, 
f. 1S23, t 1909. 

Son: 
Oluf Petrus Immanuel (Manne), i. 1861, jord- 
brukare. Bosatt i Nordamerika. 
2. Magnus Fredric, f. 174U, direktör, auktionskommissarie 
i Stockholm, t 1810. Q. 1773 m. Brita Christina 
Brusell, f. 1754, t 1828. 

Son: 
Gottlob Fredric, f. 1783. grosshandlare i Stockholm, t 
1856. G. 1822 m. Catharina Elisabeth Hjerta, f. 
1798. t 1872. 

Söner: 
1) Carl Fredrik, f. 1823, kansliråd o. byråchef i 
finansdepartementet, t 1901. G. 1 :o 1855 m. 
Eva Lode frän Lif iland, f. 1833, t 1875; 2:o 
1S7S m. Wendela Stephanie Magdalena Olive- 
crona, f. 1849, t 1h79. 

Barn, i l:a giftet: 

(1) Gottlob Wilhelm, f. 1857 ^7i. vice hä- 
radshöfding, registrator i finansdepartemen- 
tet, ledamot af direktionen för gymnastiskt 
ortopediska institutet, R \V O (Stock- 
holm). 

(2) Johanna Elisabeth, i. 1858^^12 (Stock- 
h o 1 m). 

(3) T hor st en Leonard, f. 1 8b I ""/o. bergs- 
ingenjör (S t o c k h o I m). (j. 1887 -"/» m. 
Alma Gabriella Axelina Wibell. f. 18öii 

Barn: 

.4 k c Hjalmar Thor st en. f. 1890 7-, leg. apu- 
tekare (Norrtälje). G. 1918 "Vs m. 
Greta Holmsteilt. f. 1893 "/o. 

Lilly FMsabeth. f. Ib97 "/a. 

Carl T hor st en Gabriel, f. 1898^11, stu- 
dent. 

(4) ^vfl Wilhelmina, i. 1866 "Vi -• (Stock- 
h o 1 m). 

(5) Carl Otto, f. 1869"/-, kammarrättsråd, 
R N O (S t o c k h o 1 m). i48 SM ERLING i 2:a giftet: 
(6) Knut Fredrik, f. 1879 ^Va. afdelningschef 
i Försäkringsaktb. Heimdal, f. d. svensk 
vice konsul i Le Havre (S t o c k h o 1 m), 

2) Magnus Leonard, f. 182S, grosshandlare i Stock- 
holm, t 1S91. G. 1868 m. Julia Ernestine Björ- 
man från Finland, f. 1843, t 1908. 

Döttrar: 

Karin Gabriella, f. 1875/%. G. 1896 ^-/lo m. 
öfversten o. chefen för Älfsborgs reg: te, öfver- 
adjutanten hos H. M. Konungen, O II S Gbmt, 
RSO, GV:sSbm, R Bad O Z L 1 kl.. R Pr R 
Ö O 3 kl. o. Kr O 3 kl.. REVO. R Sp M F O 
4 kl., OffItS:tM o. LO, Eng. M M, Ernst 
Lars Isak Silfvcrswärd. f, 1863 '"/i- (Borå s). 

Elsa Lovisa, f. 1879 "/g. G. 1907 ^-/lo m. 
konstnären G ö t h e Egbvrt Nyman-Egbert, 
f. 1879 ^-'A. Beb. egen villa i Djurs- 
h o 1 m. 

3) Gottlob Oskar. f. 1S3I, jägmästare, t 1872. G. 
1861 m. Carolina Lucia Stadcnberg, f. 1835 
'Vs (Västerås). 

Barn: 
(1) Fredrik Wilhelm, f. 1862, ingenjör, t 1913. 
G. 1897 "Vi m. Margaret II c Alice Kcn- (2) nedy, f. 1869 "/ 
a m e r i k a). 

Söner: 
Karl Leonard, f. 1906 
Fredrik Wilhelm, f. 
Elisabeth Lucia, f. 
^4 m. domprosten i 
herden i Västerås o (T r c n t o n. N o r d- ^5. 

1910 -V». 

1866 ^-/ö. G. 1888 
Västerås, kyrko- 
S:t llians församlin- gars pastorat, ordf. i styrelserna för Väster- 
ås folkskolor, för tekniska skolan därst. 
o. för Västmanlands läns landstings semi- 
narium, vice ordf. hos stadsfullmäktige i 
nämnda stad, L N O. fil, o. teul. d:r Fred- 
rik Immanuel Fährccus. i. 1862 'U. 
2. Carl Gustaf, f. 1742. mantalskommissarie, t 
Margareta Setterbom. 

Son: 
Gustaf Reinhold, f. 1787, sjökapten i Gefle. t 
G. l:o m. Johanna Christina Nylén, f, 1798. t 
2;o in. Laura Roxen. f. 1798, t 1885. G. m. 1840. 
1826: SMEHLING — VON SNEIDERX 74.J 

. Barn. i l:a giftet: 
1) Carl Gustaf, f. 1824. grosshandlare i Stock- 
holm, t 1908. G. 1849 m. Augusta Paulina 
Lindskog, f. 1824, f 1866. 

Barn: 
i\) Johanna Augusta (Hanna), i. 1 850 Va 
(St o c k h o 1 m). 

(2) Gustaf Reinhold, f. 1S51, ingenjör, t 1913 
G. 1881 ni. Emma Matliilda WcUander, f. 
1853 ' k (L y n n. M a s s.. Nordan e- 
r i k a). 

Barn: 

Elsa Mathilda. i. 1883 "/n. G. m. Frank 
Hutchins (L y n n, M a s s., N o r d a m e- 
r i k a). 

Karl. i. 1884 "/e, affärsman f.\ c w 
Y o r k). 

Ingrid, i. 1885 ^V?. G. m. W clford 
Mc Brian (New Y o r k). 

Daniel, f. 18SS %. ingenjör (New- 
York). 

(3) Anna Charlotta, f. 1854=^5. G. 1874=^5 m. 
f. d. vice amiralen i Flottans reserv, förutv 
statsrådet. K m st k S O. RCXlII:sO, RW 
O. Stk D D O, J O U S I kl.. R Pr Kr O 1 kl.. 
Stk Rum Kr O. Stk Sp O Mer Nav, R Fr H L 
R L Fk Kr O. R Alex Guad O. R N S : t O O,' 
L Kr VA. Hed L Ö S, Jarl Casimir Eu- 
^cnc Christer son, i hans 2:a gifte, f. 1833 
■/lo (S t o c k h o 1 m). 

i 2:a giftet: 
2) Laura Gustaf va. f. 1836 Vi (G ä f 1 e) Smith 1913, 14, 18. — Smitt 1914, 18. [ von Sneidern. 

^ Enligt skriftliga upptecknlugar skall släkten ursprung- 

r Hgon hnfva hotat von Sohnoidau och I ilrstummat fr4u SIl-- 

Lcuburgen samt flytt durlfrAn på grund af religlonsförfuljel- 

s«T till Ty.sklund och dftr Undrat namnet till von Sntld.rn. 7r.O VON SNEIDKRN 

Utan tTifvel utgör den en gren af den gamla buhraiska adels*- 
ätten Schn^jder von Schueidau, af hvilken .en medlem kejs.-r 
lige generalmajoren Frans Schneider erhöll bekräftelse pi\ 
adelskapet geuorn diplom af den 11 september 1C40. Den för- 
ste som förekommer i svensk tjänst var kaptenen Georg von 
Schneidan, hvilken stupade vid belägrinpou af Warsjawa 
16ÖS; hans far skall hafva varit kommendant på den tyska 
fästningen Dömitz. Därefter förekomma under Karl XII:s 
krig fyra bröder af ätten, sannolikt sonsönor till förenämuda 
Georg, hvilka efter att hafva deltagit i belägringen af 
Stralsnnd öfverflyttade till Sverige 171S. Af dessa kallade 
sig tre von Schneidan och d<u fjärdo och yngst.'*, l'aul, von 
Sueidern. De tre bröderna von Sehneidaus släktgrenar äro 
numera, åtminstone i Sverige, sannolikt utdöda. Paul von 
Sueidern, kapten vid Skaraboi-gs regemente, t 1772, var gift 
l:o med (biskopen Jesper Svedbergs brorsdotter) Maria Sved- 
berg, 2:o m. Christina Catharina Strömsten. I första gifter 
hade han bl. a. barn sönerna .Tohan Jesper, f. 172."», kapten vid 
Skaraborgs regemente, t 177S — i sitt gifte med Brita 
Christina Bäckström fader till Fredrik Wilhelm, f. 1766. t 
1S34, efterlämnande endast en dotter, och till Paul .iVnders, 
f. 1709, utan kända efterkommande — och Fredrik, f. 1734, 
kapten vid Skaraborgs regemente, t 1790. ogift, samt i andra 
giftet Anton Adolf, t. 1744, fältväbel vid Skaraborgs rege- 
mente, t 1S27, g. 1772 m. Susanna Ilolmin. f. 1730, t ISOri. 
Bland dennes tio barn voro sönerna Paul Lars, f. 1773, ser- 
geant vid Skaraborgs n-gemente, bevistade Finska kriget 
17SS— SO, t 1S2!5. Carl Magnus, löjtnant, g. l:o 1817 ni. 
Anna Elisabeth Schotte, f. 17SS, 2:o m. dt-n förra hustruns 
syster Beata Schotte, f. ISOO, Axel (se nedan), Jonas, landt- 
brukare, och Fredrik, ryttmästare, t 1S20, g. m. kyrkoherde- 
dottern från Tillberga Sara Magdalena Thunmark (efterläm- 
nade endast en dotter). Nu kända lef vande ättlingar liär- 
stamma frän nedanstående Axel von Sncidern; huruvida alla 
öfriga grear af sliikten äro utdöda, ;ir för när\ ärande ej 
utred t. 

Vapnet utgörcs af en klufven sköld, i högra fältet en stork, 
stående på ett ben och hållande en kula i den upplyftade 
foten, i vänstra fiiltei, som är deladt, i öfre delen en stjärna, 
i nedre delen tvä liggande kanoner, i)å hjälmen en harnesk- 
klädd arm hållande ett svärd mellan fyra fänikor. 

Axel, f. 1793, mönsterskrifvare vid Västgöta Dals reg:te, 
t 1866. G. l:o 1823 ni. Christina Catharina Berg- 
man, i. 1795, t lb55; 2:o 1857 ni. Sara Cajsa An- 
dersson, f. 1S29 Vs (Borås). 

Barn, i l:a giftet: 
1. Axel Thiodolf, f. 1830, komniissioiislandtmätare, t 
190S. G. 1858 m. Ottiliana Cecilia (N a n n a) Lars- 
son, i. 1834 ^7io (K r i s t i n c d ;i I. F r ö s k o g). VON SNEIDERN ' 701 

Barn: 
\) Julia Alfrida (Frida), f. 1859 Vn. Q. 1883 m, 
pastorn John Hedberg, f. 1854, t 1916 (Kr i s t i- 
n e d a I, F r ö s k o g). 

2) Anna Kristina Cecilia, f. 1861 "Vi. Q. 1S87 ^^/e 
m. kronofogden, ordf. hos stadsfullmäktige i 
Alingsås o. i styrelsen för Älfsborgs läns far- 
sotssjukhem i nämnda stad, vice häradshöidingcn, 
R W O. Carl Gunno Wilhelm Almgren, f. 1853 

3) Nils Adolf Torvald. f. 1862 ^'i-, fil. kand., e. o. 
hoirättsnotarie, praktiserande advokat i Göte- 
borg o. delägare i advokatfirman Drakenberg 
6: von Sneidern därst., ledamot af Sveriges advo- 
katsamfund. G. 2:o 1896 % m. (sin kusin) Nan- 
cy Sofia Elisabeth von Sneidern. f. 1870 ^U. (Se 
nedan.) 

Barn: 
Georg Wilhelm, f. 1897 '7n. 
S tina Mari-Uiis. f. 1899 ^-/i. 
Inga. f. 1902 ^^6. 
Folke Axel Torvald. f. 1905 '/"• 
Kajsa Helena Cecilia, f. 1910^%. 

4) Isabella Helena (Filen), f. 1864 -•'/i. Äg. o. beb. 
Ö g å r d e n (K ö p m a n n e b r o). 

5) Axel Elof Harald (B alle), f. 1866 "Va, fil. lic. 
adjunkt vid realskolan i A r v i k a. Q. 1904 Vs m. 
Hulda Amanda Alexandra Larson, f. 1873 ^!i. 

Söner: 
Björn Harald, f. 1910 -%. 
Yngve Tiodolf. f. J912 "/:i. 

6) Oskar Allvar, f. 1871 ^-/i. landsfiskal i Vätle 
distrikt. Äg. o. beb. villan Vänhem (Lerum). 
G. 1902 'Vi m. Freja Bernhardina Eugenia (Eija) 
Westman, f. 1874 "/a. 

Barn: 

Arne Allvar, f. 1902 ^^/n. 

B o Claes. f. 1905 ^Vs. 

Ma j a- Lis a. f. 1908 "/lo. 

Anna Barbro, f. 1910 ^/a. 

Inga Britta, f. 1913 ^Vs. 
Wilhelm Gideon Constantin, f. 1832, ingenjör, gods- 
ägare, t 1905. G. 1861 -'A' m. Laura Amalia Cecilia 
Berg. f. 1S39 '"h (Berg. M e 11 c r u d). 2 ■ VON SNEIDERN 

Barn: 

1:11 en Jenny Cecilia, f. 1S66 -^'s. G. 1S96 V^ ni. 
praktiserande läkaren i Stockholm, med. lic. 
S v ä n n Erik Krikortz. i. 1868 Vs. 

Nancy Sofia Elisabeth, f. 1870 V4. G. 1896 ^h m. 
advokaten A' / / s Adolf Torvald von Sncidern. i hans 
■ 2:a gifte, f. 1S62 ^/is. (Se ofvan.) 

Axel Wilhelm Teodor, f. 1S75 ^Ai, jiir. utr. kand., 
ingenjör, godsägare, ledarnot af riksdagens andra 
kammare, landstingsman i Älfsborgs län. Äg. Berg, 
Holm o. Sörbyn i Älfsborgs län (B c r g. M c 1 1 e- 
r u d). G. 1917 ^7i2 m. Julia Roscnbaiini. i hen- 
nes 2:a gifte, f. 1874 V4, med. lic. 

Gustaf Reinhold, f. 1835. godsägare, t 1896. G. 1S6-1 

m. Bett y Larsson, f. 1838 'U (V ä n c r s b o r g). 
Barn: 

1) Lars Gustaf, f. 1865 "/o, stationsinspektor 
(M el 1 e r u d). 

2) Agnes Christina, f. 1866^%. G. 1S97 m. gym- 
nastikdirektören Hjalmar Berg. f. 1861 -'*/ii. 
Äg. o. beb. Ii j c r t e r e d i Dalsland (K ö n- 
ni a n n e b r o). 

3) Hilda Carolina, f. 1868-74. postexpcditör (Vä- 
nersborg). 

4) M aria Cecilia, i. 1869 -7<i 'V ä n e r s b o r g). 

5) S v e n Ivan Reinhold, f. 1877^7.% tandläkare i 
Falkenberg, vice ordf. hos stadsfullmäktige 
därst. 

6) Oscar Erik Wilhelm, f. 1879 -7i2. kamrer vid 
■ Vänersborgs ensk. banks afdelningskontor i A m al. 

G. 1905 ^7io m. Elin Ingeborg Johanson, f. 187' 

^75. 

Barn: 
Britta Ingeborg, f. 1906 7». 
Kjell Eriksson, f. 1910 ^7«. 
i 2:a giftet: 
Carl Adolf, f. 1858, t 1908. G. 1887 m. Hilda 
Gustafva Larsson, f. 1860. t 1894. 

Döttrar: 
Gunlög Elisabeth, f. 1888 ^7i2. G. 1913=74 m. 
bokhållaren hos Vennerstens fabriksaktb. Gunnar 
Albin von Schcdvin. f. 1883 7'J (Borå s). 
Torborg Malvina. f. 1892 "/i2. Q. m. tandläkaren 

Ernst Laurcll. f. 1867 (Östersund). 
R i c h a r d Julias, f. 1863 "A (B o r å s). SOHLMAN 753 

♦ Sohlman. 

Släkten uppgifvos vara af wallouskt ursprung. Äldste 
kunde stamfadern, Magnus Soblman, f. 1730, t 179S, bruks- 
byggmästare och mästersmed vid Skogaholms bruk I Närike. 
hade i sitt gifte med Greta Stiua Sundman, f. 173S, sonen 
Nils, f. 176S, traktör vid Skogaholm, g. m. Maja Lisa Hög- 
berg, f. 17U8, som blef fader till Per Erik, f. 1795, snic- 
karemästare i Örebro, f IhZi, g. 1S24 m. Anna Katarina 
Gillberg, i hennes andra gifte, f. 1793, f 1S4S. Sistnämnda 
makar hade neilanståeude son Per August Ferdinnnd. Eu 
gren af släkten h-fver i Finland. 

Litteratur: Sv. Släktkaleudern 1915 — 10. 

Per August Ferdinand, f. 1824, fil. d:r, framstående 
publicist, redaktör för tidningen Aftonbladet, t 1874. 
G. 1851 -V5 m. i 
(Stockholm). 

Barn: 

1. H ar al d. f. 1858 "Vi, jur. utr. kand., redaktionsdirek- 
tör i styrelsen för Aftonbladets aktb. samt hufvudre- 
daktör o. utgifvare af tidningen Aftonbladet, ordf. i 
förtroenderådet för aktb. Svenska telegrambyrån, 
ordf. i Stockholms skytteförbund, vice ordf. i Stock- 
holms landstormsförbund, Sk G M (S t o c k h o 1 m). 
G. 1917 -"/i2 m. Magda Mathilda Leidcsdorff. i hen- 
nes 2:a gifte, f. 1SS5 -"/lo. 

2. Nanna, f. 1860 •'%. G. 1883 ^Vu m. redaktören i 
Nordisk Familjeboks nationalupplaga, fil. d:r Artur 
Lars Bcmlixson. f. 1859 ^"/n (Stockholm). 

3. Tora. f. 1862 ^"^/s. G. 1883 -% m. f. d. fabriksidka- 
ren. ordf. i styrelsen fcir Stockholms södra spårvägs- 
aktb., vice ordf. i direktionen för Sunnerdahls hem- 
skolor på landet, RNO, R W O, fil. lic. Otto W i l- 
h c I m LaticrlwUn. f. 1855 "'/i (S t o c k h o 1 m). 

A.Arvid, f. 1866 -"/o, ekonomidirektör i Aftonbladets 
aktb., verkst. direktör i Aktb. Familjeboken, \iee 
ordf. i styrelsen för Svenska publicisternas pensions- 
kassa (Stockholm). G. 1897 "/^ m. Hanna 
Maria Lalin, f. 1875 'V?. 

Barn: 
Irma, f. 1897 ^^/i-, fil. stud. vid Uppsala uni- 
versitet. 
R u t, f. 1899 Vs. 
Arne, f. 1901 '''Ve. 

■ Barbro, i. 1907 7o. 
Yngve. f. 1909 ^Vio. 

IS. — Sv. SliiktkalfiHliTU lHUi. 754 SOMMELIUS 

5. Ra g n a r, i. 1S70 ^^/s, civilingenjör, disponent iör 
aktb. Bofors Nobelkrut, ledamot af styrelsen för aktb. 
Bofors-Gullspång o. Nobelstiftelsen, uppfinnare, R W 
O. RD DO (Bo fors). G. 1894 Vo ni. Ragn- 
kild Ström från Norjje, f. IS69 "/r. 

Barn: 
Rolf R.son. f. 1900 -Vio, student. 
Sverre R:son, i. 1902 Vi. 
Astrid, f. 1905 Vs. Sommelius. 

Äldste kände stamfadern för denna släkt är bonden Nils, 
Bom brukrtde den vid sjön Soramcn belägna gården Somvik 
1 Malexanders socken i Östergötland. Efter sjön Sömmen bil- 
dade sonen Magnus namnet Sommelius. Magnus Sommelius. 
f. 1C37. t 1701 sAsom kyrkoherde 1 Skärkinds församling 
(Östergötland), var g. lu. Catarina Klingius. t 1720. Med 
deras söner, Daniel, Johan och Gustaf, delade sig släkten I 
tre grenar, af bvllka nu endast två lefva. Johans sonson. 
kyrkoherden Johan Sommelius, f. 1770, t 1S41. hade 1 sitt 
1810 ingångna gifte med Karolina Gustafva Trädgårdh, f. 
17S2, t ISJO, två döttrar samt sönerna Gustaf Laurentius. 
f. ISll, den under signatun-n Beppo kända skalden, som slöt 
sitt lif i striderna om Dybböl 1S48. och Carl Johan (se nedan). 
Gustaf Sommelius' sonson lagmannen Gustaf Sommelius. f. 
17G.3, t 1815, och hans hustru Anna Sofia Sommelius, f. 17G-S. 
t 1856, voro föräldrar till n<-danstående Gustaf Nils Petir 
(yngre gren<n). 

Litteratur: Leljonhufvud, Ny Sv. Säktbok; Sv. Slökt- 
kalendern 1912, l."^, lö — 10. 

Äldre grenen: 

Carl Johan. f. 1819. apotekare, t 1894. G. 1849 m. Elisa- 
beth Charlotta Schrödcr. f. 1823. t 1900. 
Barn: 

1. Malte Johan Teodor, f. 1851 -"A. fabriksdisponent 
o. industriidkare i Hälsingborg, f. d. bankdirek- 
tör, stadsfullmäktiges ordf., ledamot af riksdagens 
andra kammare, ordf. i styrelsen för Hälsingborg- 
Landskrona— Eslöfs järnvägsaktb., vice ordf. i styrel- 
sen för Hälsingborg- Hässleholms järnvägsaktb., sty- 
relseledamot i Svenska sockerfabriksaktb.. R N O, R 
DDO. (j. 1885^,1 ni. Ida Elvira Löt Urnan. f. 
1864 -Vii. SOMMELIUS 
75.'-. 
Barn: 
Allan, 


f. 1888 '*7i. 


Bosatt 


i Schweiz. 


Malte I v 


a n. f. 1893 • 


Vu. Äg. 


0. beb. Södregård, 
Raus 


i Skåne. 


Malte 


v e, f. 1896 


7=. 3ur. 


stud. vid 


universitetet 
i L u n 


d. 


Ruth, i 


. 1897 23/i2. 
2. 


Folke 


Adalbert, f. 


1853 ^'/s, 


, fabrikör 


(N r r k ö- pin g). Q. 1887^9 m. Margareta Natiis. f. 1854 Vs. 

Döttrar: 

Elisabeth Margareta, f. 1888 **/«. G. 1916 '/m 
in. grosshandlaren i Stockholm Per Axel Källgren, 
f. 1887 Vs. Beb. egen villa i Danderyd (Djurs- 
holm). 

Susanna Alexandra Maria, i. 1890 -/a. Fru Som- 
nielius (K n e i p p b a d e n). 

Carl Hjalmar, f. 1855, grosshandlare, t 1907 "/?. Q. 

1881 =Vio m. Wilhelmina Gunilla Nilsson, f. 1859 

-^'2. Äg. hus i Kristianstad. 

Barn: 

1) Gustaf Carl Johan. i. 1882 %, direktör i aktb. 
Svenska landtmännens bank (Norrköping). O. 
1912 '79 m. Ebba Maria Kristina (Stina) Wiklan- 
der. i. 1888 ^7ii. 

Döttrar: 
Eva Gunilla, f. 1914 ^-/n. 
Ulla Margareta, f. 1917^73. 
Birgit Elisabeth, f. 1918 ^Vo. 

2) Hanna Elin Elisabeth, f. 1883 ^7ii, handarbets- 
lärarinna vid J. H. Dahls flickskola (Kristian- 
stad). 

3) Anna Martha Wilhelmina, f. 1885^78. Q. 1910 
^Vs m. provisorn på apoteket Svanen i Lund, 
leg. apotekaren Carl August Nyhrén. f. 1881 -7=. 

4) EJlen Augusta Mathilda, i. 18SS ^7iu. G. 1917 
■7io m. länsnotarien i Kristianstads län, löjtnanten 
i Lifregrtets grenadjärers reserv Bo Roger 
Salomon Sundelius, f. 1882 75 (Kristian- 
stad). 

5) Torsten Carl Hjalmar, f. 1891 ='7io, jur. stud. 
vid Lunds universitet. 

6) Nils Olof Emil, f. 1898 ^7i2, tjänsteman vid Syd- 
svenska kreditaktb. i Kristianstad. TöC SO N DEN 

4. Axel Oskar, f. 1857^-/4, kassör hos firman Carl 
Ström tStockholm). Q. 1S95 -7io m. Tekla 
Olivia Mathilda Eneberg. f. 1863 ^^/o. 

Son: 
Harry Eugéne, f. 1898 ^'^Iö. 

5. Emmy Charlotta, f. 1870 -^h. G. 1901 "Ve m. bank- 
kassören Emil Fehrnström. f. 1869. t 1907 (Simris- 
hamn). 

Yngre grenen: 

Gustaf Nils Peter, f. ISOO. grosshandlare, t 1862. G. 
1838 m. Sofia Widbeck, f. 1803, t 1SS2. 

Dotter: 
Mathilda, f. 1839 "/e. G. 1863 "Vi m. grosshand- 
laren Alfred Brinck, f. 1830, t 1913 (Stock- 
holm). Sondén. 

Äldste kiinde stamfadern Jöns var på 1620-talet bonde i S. 
Sonderängen i Fllsby socken i Östergötland. lians son Sven 
Jönsson gifte sig l:o 165.Ö ni. Kirstiu lläkansdotter; 2:o 1G70 
m. Ursula Joliansdotter, i hvilket senare äktenskap han hade 
sonen Jöns Svensson, f. 1G71, t lTo4, bonde i S. Sonderängen. 
Efter födelsegårdt-n antogs släktnamnet Soudeuius (i andra 
led förkortadt till Sondén) af lians son Sven Sondenlus, f. 
1701, t 17G.J. apologist I IJnkoping, som i sitt gifte med 
Elisabeth Kjernauder, f. 1722, t 1"9S, var fader till nedan- 
stflende Johan Adolph. 

Litteratur: Sv. Släktkalendcr ISSS; Sv. Släktkalenderu 
1913— IG. 18. 

Johan Adolph, f. 1755, prost, t 183S. G. l:o 1790 rn. 
Anna Catharina Kernell, f. 1768, t 1835. 
Söner, i l:a giftet: 
1. Sven Daniel, f. 1796. bruksinspektör, t 1855. G. 1822 
m. Brita Maria Borgstrand, f. 1789, t 1S47. 

Son: 
Ernst Gustaf, f. 1833. bruksförvaltare, t 1908. G. 
1859 m. Johanna Carolina Rosén, i. 1835, t 1897. 

Döttrar: 
Anna M aria, f. 1860 =*/5. G. 1888 V? m. kyrko- 
herden i Brunflo pastorat af Härnösands stift 
Carl August Skog. f. 1859 "A (B r u n f 1 o). SON DEN 757 

Lydia. f. .1864 '/*. G. 1895 Vio m. kyrkoherden 
i Frösunda pastorat af Ärkestiftet Ernst Johan 
östman, i. 1859 ^% (F r ö s u n d a). 
Ida Aurora, f. 1869 "A. G. 1905 m. bokföra- 
ren Axel Ludvig Arcskough, f. 1879 (B e r s - 
bo). 
Anna Sofia, f, 1871 ^^U, lärarinna vid statens nor- 
malskola för flickor (S t o c k h o I m). 
Anders Fredrik, f. 1807, teol. o. fil. d:r, domprost, 
t 1885. G. 1839 m. Carolina Cecilia Kalén, f. 1820, 
t 1866. 

Barn: 

1) Adolf Fredrik Magnus, f. 1840." kyrkoherde, t 
1898. G. 1878 ''^/n m. Hilma Charlotta Fredrika 
Ugarph. f. 1850 'Vs (B o r g h a m n). 

Barn: 

(1) Henning Anders Gabriel, f. 1879 °/io, loko- 
motivförare (Bollnäs). G. 1902 ^Vu m. 
Anna Elisabeth Johnsson, i. 1876 "/i. 

Barn: 
Gurli Hilma Kristina, f. 1903 Vs. 
Torsten Gunnar, f. 1904 "Z?, 
Mårten Per Adolf. f. 1905 'Vn. 
M aria Elisabeth, f. 1907 V::. 
Elsa Elisabeth, f. 1909 ^Vn. 

(2) Per Adolf, i. 1881 "A, folkskollärare (Aska). 

(3) Mår t e n Waldemar, f. 1884 =^/i2. 

(4) Ellen Karolina Amalia, f. 1SS6 ""/ö. G. 1912 
^^'L' m. f. d. ryttmästaren vid Norrlands dragon- 
reg:te, R S O, Hjalmar August Otto Dubois. 
i hans 2:a gifte, f. 1860 ^Vio (Stockholm). 

(54 Hanna Naemi. f. 1SS8 =Vi. 
(6) Gustaf Wilhelm Kasimir Ulrik, f. 1890 ^Vs. 
Bosatt i Nordamerika. 

2) Carl Månen, f. 1846, med. d:r, professor, t 1913. 
G. 1874 m. Hedvig Sofia Matilda Sjöstedt, f. 1849, 
t 1894. 

Barn: 

Karin Maria. f. 1875 ^^/q. Q. 1903 "A m. pastorn 
i Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin, 
legationspredikanten vid Svenska beskickningen 
därst.. Fredrik Sebardt. f^ 1876 =^Vi2. 

Anna Elisabeth (E I s a), f. 1877 Ve, amanuens hos 
Svenska sällskapet för nykterhet o. folkupp- 
fostran (S t o c k h o 1 m). 8 SONDEN 

Elin. f. 1879 %, lärarinna vid Risbergska flick- 
skolan i Örebro. 

Ruth. f. 1881 2°/7, lärarinna vid flickskolan i 
Södertälje. 

Anna Greta. f. 1886 =/i. G. 1914 '^h ni. stads- 
läkaren i Linköping, R W O, med. lic. Carl 
Axel Rudolf Schoug. f. 1S69 ^^7. 

Sven Anders Adolf, i. 18S7 "h, te ol. o. fil. 
kand., komminister i Blå vik i Linköpingb stift. 

Sara Carolina, f. 1889 ^Yi, lärarinna (Örebro). 

3) Ida Helena MatJulda. f. 184S "U (Skara). 

4) Frans \V i lli cl ni. i. 1850 Vu, f. d. intendent i gene- 
ralpoststyrelsen, ledamot af Svenska kyrkans mis- 
sionsstyrelse o. ekonomidirektör vid Diakonissan- 
stalten, RWO (St ockhol m). G. IbSl Yu m. 
Nelly Margareta Beckman, i. 1857 V*. 

Barn: 
Signe Petronella Carolina, f. 1882 "/n. G. 1917 
'Vs m. godsägaren J os e p fi Ahlbcrg. i hans 
2:a gifte, f. 1865 ^^/a. Äg. o. beb. Tunaberg 
i Uppland (Uppsala). 
Carl Fredrik Wilhelm, i. 1884 =^5. Arr. o. beb. 
Björkö i Östergötland (V r e t a kloster). 
Anna Maria. f. 1886 "/i. G. 1909 ^Vs m. gods- 
ägaren Carl Oscar Alexander Carnegie Ek- 
man, f. 1873 ^^3. Äg. o. beb. Bjärka-Säby 
i Östergötland (B j ä r k a). 
Sven August Magnus, f. 1893 '^h, löjtnant vid An- 
dra lifgrenadjärreg:tet (Linköping). 
h) Per Henning Sinicon. f. 1853 ^-'A, fil. d:r, förste 
arkivarie i riksarkivet, R N O, L Sk S. Äg. del i 
villan Solbacken (Djurshol m). G. 1885 
*/i m, B er t ha Catfiarina Beckman, f. 1853 "/o. 

Döttrar: 
Karolina Maria Albertina (M a ]), f. 1887 ^Vs, fil. 

mag. (Djursholm). 
Eva Sofia Elisabet, f. 1890 "/s, gymnastikdirektör 
(W i e n). 
6) Kla s Gustaf Anders, f. 1859 ^s, med. hedersd:r, 
Stockholms stads hälsovårdsingenjör, ordf. i 
Djursholms hälsovårdsnämnd, R N O, R W O, 
LVA. Äg. o. beb. villan Ös by klint i 
Djursholm (Djursholms Ö s b y). G. 1887 
Yio m, Alice Emma Mathilda (Lisa) Kalcn, i. 
1862 Vi. SPILH AMMAR 7ö» 

Söner: 
Torsten Wilhelm, t. 1893 -^h, med. kand. (U p p- 

s a 1 a). 
Ragnar Fredrik Mårten, f. 1S95 ^^'s, elev vid 

Tekniska högskolan, fänrik i Fortifikationuns 

reserv. 
7) Maria Concordia, f. 1861 'h. G. 1881 ^7s ni. 
f. d. rektorn vid Linköpings folkskoleläraresemina- 
num. R N O, fil. d:r Bror Gottfrid Wilhelm 
Westling. f. 1844 -«/u (Linköping). Spilhammar. 

Släktens ursiiruug är icke käudt. Äldsta käuda uiL-dleni- 
niar äro Peder Larsson Spiltiammar och .Vnders Spilhammar. 
sannolikt bröder, och bägge ryttmästare vid Lifreg:tet till 
häst. Den förre stupade i slaget vid Lund 1G77 och ligger 
jämte sin hustru lugri Bengtsdotter Krusc hegrafven i Sköl- 
lersta kyrka i Närikc, hvarest finnes hans grafsteu med en 
sköld, hvari synes t-u hammare mellan tvänuc spikar och på 
hjälmen uu upprätt väpnad arm mellan tväune fänikor. San- 
nolikt son till honom var mönsterskrif våren vid Lif gardet till 
fots Lars Spilhammar. Ryttmästaren Anders Spilhammar var 
bosatt i Viksta socken i Uppland, till hvars kyrka han ocU 
hans hustru skänkte en ljuskrona 16>)7. Oan dog 100f3 o<-h 
var (audra gingen) gift med Sara Bergh, f. IGGO, t 1730. 
Deras barn voro döttrarna Anna, g. 1717 m, kronobefallnings- 
mannen Carl Kummel, Catharina, g. 17L'l med fältväbeln An- 
ders Ståle och Sara, g. 17:.'U m. möiiSterskrifvarcn vid Häl- 
singe reg:te Sylvester Biugg samt sonen Peter, kyrkoherde I 
Vassunda, t 17G2, som efterlämnade tre döttrar' och sonen 
Pehr Anders, sannolikt densamme Pehr Spilhammar, f. 1732, 
som 17G4 var styckjunkare och bataljonsadjutant vid artilleriet 
I Stockholm, och som lefde som afskedad styckjunkare 17S.'3. 
I hvilket släktskapsförhållande dessa stodo till bruksinspek- 
tören vid Svanå i Västmanland Johan Jacob Spilhammar. f. 
1733 i Uppland, t ISOl, är ej känd t. Denne blef gift 1757 
m. Helena Todenia. f. 1734, och hade sönerna Petrus Eric, 
f. 1757, och Johan Jacob, f. 1762, hvilken sistnämnde flyttade 
till Norrland 17W. 

Nedanstående släktgren härstammar på mödernet från 
ryttmästaren Anders Spilhammar. Dennes förenämnde dotter 
Sara hade med korporalen vid Nyländska kavalleriregementet 
Gotthard Uoltz söDen Gotthard Reinhold, f. 1717, kvarter- 
mästare vid Lifregementet, j änkling, hvilken upptog mö- 
d-rnenamnet Spilhammar. Han var g. m. kyrkoherdedottern 
J.Ilsabet Juliana Hernodla. f. 1722. f 1773, och hade med 
•nne fem döttrar samt sonen 7C0 SPILHAMMÄR 

Reinhold Svante, f. 1762, förvaltare vid Axinars bruk. 
T 1817. G. l:o m. Margareta Kristina Holm, f. 1770. 
T 1S07; 2:o m. Ulrika Örn, f. 1773. f. 
Söner, i l:a giftet: 
1. Nils Reinhold, f. 1S03, handlande i Qäfle, t lS-l-1. 
G. 1833 m. Anna Margareta Renvall, f. 1S03. v 
1882. 

Barn : 

1) Maria Margareta, i. 1834^4. G. 1860 -'"'^/a m. 
bruksförvaltaren Erik Gustaf Tunell. f. 1826, t 
1904 (Västerås). 

2) Johan Reinhold (John), i. 1836 -^/*, fil. kand., 
f. d. läroverksadjunkt, f. d. redaktör af Afton- 
bladet o. af Post- o. Inrikes tidningar (Stock- 
holm). G. 1S69 ^'7 m. Emma Sofia Kä^cl. i. 
1835 ^»/7. 

Barn: 
Anna Katarina, f. 1870 ^'/i, lärarinna vid Stor- 
kyrkoförsamlingens folkskola i Stockholm. 
G. 1905 •^%2 m. folkskolläraren John Fridolf 
Lindgren, f. 1866, t 1915. 
Ellen Sofia, i. 1872 -'Vi. G. 1899 ^^/e m. statens 
torfingcnjör, agronomen, friherre Mclcher 
Otto Falkenberg af Trystorp. f. 1872 -/i 
(Strängnäs). 
Nils Gustaf, i. 1874 Vs, ombudsman i statskon- 
toret, sekreterare o. ombudsman hos allm. 
brandförsäkringsverket för byggnader å landet 
(Stockholm). G. 1913 '''/o ni. Willielmina 
Sofia Lovisa (Willy) Hedlund, f. 1892 ^Vio. 
Märta Kristina, f. 1876 ^/i, ka-.sörska hos Stock- 
holms fondbörs (S t o c k h o 1 m). 
Sigrid Margareta, f. 1877 ^/u. G. 1909 7s m. 
notarien i domänstyrelsen, jur. utr. kand. Otto 
Martin Ercdrik Seth. f. 1871 "Vt (Stock- 
h o 1 m). 

i 2:a giftet: 
2. Svante, f. 1S14, disponent för Nitroglycerinaktb., t 
1892. G. 1844 m. Mathilda Charlotta Wångdahl, f. 
1820, t 1905. 

Dotter: 
Elin Maria, f. 1850 ^Va. G. 1870 V12 m. öfverlära- 
rcn vid Tekniska skolan i Stockholm, fil. d:r Bern- 
hard Alfred Berg, f. 1S3S, t 1900 (S t o c k h o I ni). SPRINCHORN — SPANBKHG 701 

Sprinchorn 1914, 18. Spånberg. Släktou härstammar fi'än Lilla Sp.inbiUt i IJarnarps^ 
socken i Jöuköpings län, hvarcst don fitminstonc från 1601 
varit bosatt. Alla dess medlemmar fr:in far till son hafva 
intill vSra dagar varit raanufakturidkare, förmögna ocb inom 
sin ort högt aktade. Det nuvarande aktiebolaget Norra- 
haramars bruk är s.^ilnnda ett verk af släkten Si)riuberg. — 
Äldste kände stamfadern "mäster Sven" i Lilla Spånhult, 
f. omkr. 1G60, kyrkovärd 1700, g. m. Hrita Olofsdotler. 
liade sonen Jonas, f. IGDl, hviJUen efter gArdon antog namnet 
SpAnherg. I sitt gifie med Margareta Jonsdotler Dusc hade 
Jonas Spånberg bland andra barn sonen Jöns, f. 1725, t 1S05, 
som blef fader till Sven, f. 1759, t lJr02, g. m. Christina 
Lätenberg, Sistnämnda makar hade nedanstående son Jonas. 

Litteratur: Sv. Släklkaleaderu 1915—10 

Jonas, f. 1787, mästersmed, t 1845. Q. l:o 1812 m. Anna 
Sara Norlin; 2:o 1832 m, Sopliie Otterström. 

Söner, i l:a giftet: 
1. Sven Johan, f. 1814, godsägare, t 1875. G. 1840 m. 
Christina Margareta Johansson, f. 1814, t 1S97. 

Barn: 
1) Johan Wilhelm, f. 1843, bruksägare, ägde Spån- 
liult o. Flahult samt anlade Norralianiinars bruk. 
t 1903. (i. 1866 m. Kmilia Fredrika Gustafva 
Andrée, f. 1848, t 1902. 

iiarn: 

(1) Claes Johan Vilhelm, i. 1868, ingenjör, sty- 
relseledamot o. delägare i aktb. Norrahammars 
bruk, t 1912. G. 1905 "/e m. Davida Maria 
Granlund, f. 1879 ^^e. Äg. o. beb. Lilla 
Spånhult (N o r r a h a m m a r). 

(2) Signe Emilia, f. 1870^/3. G. 1901 =7u ni. 
agronomen C a s i m i r Gustaf Lennart Rcutcr- 
slciöld, i. 1808 'V? (L i n k ö p i ii g). 

(3) Sven Gunnar, f. 1872 ^7io, bergsingenjör, 
verkst. direktör o. delägare i aktb. Ankars- 
rums bruk, R W O (A n k a r s r u m). G. 1905 
^Vjo m. Ragnhild Odccn. f. 1881 ''Vi-.'. 702 SPANBERG 

Barn: 
Måns Wilhelm, i. 1906 "/?. 
Jonas Casimir. f. 1908 %. 
Marie Louise (Maja Lisa), f. 1909 "/n 

(4) Dagmar Aurora, i. 1S74 V-. Q 1901=0/11 
m disponenten för Vulcans tändsticksfabrik. 
ordf. hos stadsfullmäktige i T i d a h o 1 m, vice 
ordT. o. verkst. direktören i Tidaholms järn- 
vagsaktb., civilingenjören, R W O. Gunnar 
Emanuel Mellgren, f. 1872 ^^|l^. 

(5) Berta Wilhelmina, f. 1875 ^'lo. G. 1898"-% 
m. statens inspektör för explosiva varor civill 
mgenjören Fruns August Gottfrid von Fci- 
litzcn. f. 1872 177 (Stockholm). 

^^ H^.r^'"'^' '•■ ^^-^^ l"^' Q- 1874 m. kaptenen vid 
Malands intanteribataijon Axel hndolf Önnert 
Hultman, f. 1840. f 1885 (Jönköping) 
3) Carl Emil Bernhard, f. 1852 "A, bruksägare, f. d 
ojtriant vid Jonköpings reg:te. vice ordf. i Jön- 
köpings läns hushållningssällskap, K W O 2 kl R >\ 
O. Jonk:sI:shushsällsk:sstora G. Al. Äg Hök- 
hult o. Lilla Asa. båda i Småland (Norra- 
hammar) Q. 1880 "A m. Anna Maria Lvck- 
berg. I. 1860 ^/lo. 

Döttrar: 
Greta, f. I88O =Vi2. Q. 1903 "Ao m. öfverste- 
lojtnanten vid Norrlands artillerireg:te RSO 
Carl Gustaf Thcodor Follin. f. I866 ^Vs' 
(Östersund). 
Viva. f. 1884 ^'3. G. 1905 -'»A. m. kaptenen o. 
kompanicheten vid Första lifgrenadjärreg:tet 
brigadkvartermästaren. RSO Karl Georg 
\y 15 g o Key, f. 1875 -% (Linköping). 
Marta. X. 1893 ''U. Q. 1914 7i m. verkst. direk- 
toren for aktb. Norrahammars bruk. löjtnanten i 
Andra liigrenadjärreg:tets reserv Erik Otto- 
mar Hedenblad. f. 1887 ^-^^ (N o r r a h a m- 
m a r). 
2. Carl Benedict f. 1823. godsägare, t 1896. G. 1846 m 
Anna Helena Jönsson, f. 1818, t 1896. 
. Barn: 

\) hilda Clmrlotta. f. 1852 -'in (H u 1 t s v i k. Ö. 
Korsberg a). 

'^ or^^Hf .^r"""^' Sciim, f. 1854 -»"/a. godsägare, 
ordt. 1 kommunalnämnden o. vice ordf. i kommu- STAAFF — STARCK 7(53 

nalstämmaa i Korsberga socken i Småland, ordf. 
i Korsberga handels- o. landtmannaaktb. Äg. o. 
beb. H u 1 1 s v i k s säteri i Småland (Ö. Kor s- 
n ber g a). G. 1883 '/ii m. Emma Wilhelmina 

^' (Emmy) Karlsson, f. 1855=^78. 

Barn: 
Anna Ruth Elisabeth, f. iSSi ^'a. G. 1906 ^%o 
m. fanjunkaren vid Jämtlands fältjägarereg:tc 
Johan August Berglund, f. 1874 -^h (Öster- 
sund). 
Karl Josef Natanael, t. 1S85 ^Vn;. 
Ester Gulli Maria, f. 1S94 ^°/a. 
3) Jonas Emanuel, f. 1863 Vi. G. 1897 -*^/5 ni. 
E m m a Christina Johanson. 

Barn: 
Sigfrid Aron Stanley, f. 1901 "Vr.. 
Anna Berta Margareta (M ar g i t), f. 1905 "Va. Staaff 1912—16. — Stahmer-Malmsten se Malm- 
sten. — Starbäck 1913, 17. Starck. 

Äldste kände stamfadern Petter Starck Tar född 1747 1 
Färila socken i Hälsingland, där fadern skall hafva varit 
soldat. Han kora till Stockholm 17G1, vann där burskap som 
handlande, och dog omkr. 1790. G. 177S m. Brita Charlotta 
Hagner, f. 17G0, f 1S19, hade hiin nedanstående sou Lars 
Petter. 

Litteratur: Sv. Släktkalendern 1912. 13. IG— IG. 

Lars Petter, f. 1779, viktualiehandlande i Stockholm, t 

1842. G. l:o m. Sophia Magdalena Nymark, t 1820. 

Söner: 

1. Pehr Olof, f. 1802. viktualiehandlande i Stockholm, 

en af borgerskapets Femtio äldste, t 1866. G. 1834 m. 

Johanna Christina Nordmark, f. 1813, t 1877. 

Barn: 
1) Johanna Sophia (Hanna), f. 1835 ^-/e. G. 1859 
m. registratorn Sven Robert Bandelin, f. 1821, t 
1900 (S t o c k h o 1 m). '^'^ STARCK ^^ ^«a' ^'"T ^- ^^^^' Stadskassör, f ISS2. G 1874 
/1N r. Söner: 

/i2 m. >l^,2es Thimgren. i. 1881 Vs. " 

Barn: 
^nt^. f. 1907 Wi. 
f va. f. 1909 1V5. 
>l/zn/^, f. 1912 =7i. 
{2} Erik August, f. 1877 ^"A kamrPr ,m^ a .i 

svenska elek.raktb' iVstrrä" ^b'/ S'3 

so«, 7; if 76 %.'" ^"''■- «'^^^"?"<^'« s>'.«s: 

Söner: 
-4 r « i? Erik Alfred, f. 1905 ^/s 
Lars Tore, f. 1909 -'Vs 
Pehr Erik, f. 1911 =73. 
nans Anders, f. 1912 ^V? 
(3) Lflrs G w « n fl r. f. ISSO ^Vio. fij lic lek-fnr 
vid högre realläroverket åNorrmam 
Stockholm. Q. 1906 ^Vr rn iPnTr 
Rosenbaum, f. 1883 '^Ao ^^//ö;; 

„ , Barn: 

nelen. f. 1908 "V* 

Verfl. f. 1911 8/3. 

Renat e, f. 1913 =Vi2. 

Z,fl/-s E d gar. f. 1917 =% 
^fi''/!"^^ Pr^T'"^.' [• ^^05. bergsfiskal. t 1846 G 
1-1856^' Elisabeth Sophia Augusta Wurster f 1810.' 

Per Gravc Halvar f i,s?«? =7/^ t a ^ ^ . , „ 

fsår^ V- ^^^é^"^' F^o^s^t^^ck^r^^^^^^^^ g'; 

f 1844 "" '^'"^^''^ ^^^'« Hedenstjerna. 

A • r. Barn: 

Annie Sofia Maria, f. 1869 =V,o. Q m //e/n- 

nnl'/'Afr' (Köpenhamn). ^''^ 

Ws Nordamerika). Q. 19O8 m. Otilia äTAECK :cz Sigrid Amalia Elisabeth, i. 1877 "Vio. Q 1912 
i 6/ ^ 71; grosshandlaren James Milton, i. 1S80 

J 7io (Huddinge). 

- 3. Albert Theodor. f. 1S09, grosshandlare i Stockholm 

en ai borgerskapets Femtio äldste, t 1890. O. 1837 m' 

nilda .Aurora Alander, f. 1818, t 1S92. 

Son: 
Claes Petter Albert, f. 1838, grosshandlare, belgisk 
generalkonsul, t 1912. G. 1S60 m. Agnes Dill, 
I- 1837, I 1S75. 
, , ^ Barn: 

(1) Elise, f. 1861 "/5. G. 1892 79 m. öfverdirek- 
toren o. chefen för Landtbruksstyrelsen, vice 
praeses i landlbriiksakademien, vice ordf i di- 
rektionen för Veterinärhögskolan. K W 6 1 kl , 
u 2'hP^?-*^^' RDDO, RRS:tSt02 
kl Hed L LA, Axel Wilhelm Flach, f. 1857 
'7ö (Stockholm). 

(2) Albert Theodor, f. 1863 ^7i. landtbruksbok- 
hallare. 

(3) Hilda. f. 1865 "/z. G. 1910 '% m. f. d ju- 
stitierad<jt. KmstkNO. K D D O 2 gr. Gustaf 
A,,y^ ^'li^^nlf^rg. i hans 2:a gifte. f. 18-11 

/»(Stockholm). 

(4) Gustaf Richard, f. 1868 V*, kommendörkapten 
^it 1 gr. vid K. Flottan, chef för marinstabens 
oper:aioi,satde!ning. lärare vid sjökrigshögsko- 

DR ^vP- V'^' ^^^'^- RRS:tStO 2 kl.. 
RBadZLowO l kl., R P S Bent d Avis O. R 
Pr Kr O 3 kl., L Kr V A. LÖS (Stock- 
holm). Q. l:o 1894 Vi 1 (m. Ingegerd Mci- 
ster f. 1873 =%): 2:o 1913 ^V. m. LuTirursl 
occlc. 1 hennes 2:a gifte, f. 1877 -7x. 

Barn, i l:a giftet: 
Nils Gustaf, f. 1895 '79 
Greta. f. 1902 7i2. 
Brita. f. 1908 "A- 

(5) Asnes, f. 1^70 ^74. G. 1895 »7g m. öfvcrstc- 

ojtnanten vid Svea artillerireg:te. R S O. RD 

V.^tS/ /o ^'^■"'P^^' Gustaf Biörn^tröm. f. 
1867 7r (Stock ho Im). 

(6) Oscar Hjalmar, i 1873 7?. direktör (Stock- 
holm). G. 1899 7io m. Francis Tlierésc (G c e) 
Robinson från England, f. 1877 ^7io 766 STEENHOFP — STENDAHL 

Barn: 
Olof Oscar, i. 1902 ^V*. 
Magnus Oscar. f. 1907 "/t. 
Elsa Margareta, f. 1910 Vs. 
Vivi an Agnes, f. 1911 "/ii. Stéenhoff och Sténhoff 1917. — Steffen 1914, 
18. — Stenbeck 1918. — Stenberg 1918. Stendahl. 

stamfadern Lars Andersson, som lefde 1 slutet af 1000- 
talet, var hemmansägare i Sten i Enslöfs socken I Halland 
och nämndeman, lik<om hans son Anders Larsson och sonson 
Lars Andersson. Efter stamgården Sten antogs släktnamnet 
af den sistnämndes son nedanstående Anders Stendahl. 

Litteratur: Sv. Släktkalender ISST; Sv. SUlktkalendern 
1913. 15— IG. 

Anders, f. 1771, kontraktsprost o. kyrkoherde, t 1847. 
G. 1808 m. Catharina Dorothea Linderoih, f. 1787, 
t 1882. 

Söner: 

1. Lars Olof, f. 1811, prost o. kyrkoherde, t 1879. G. 

1845 m. Sara Sophia Hammar, f. 1827, t 1915. 

Barn: 
O Anders, f. 1848, direktör, vice konsul, t 1908. 
G. 1872 Ve m. Maria Elisabeth Smith. f. 1S51 '% 
(T r ä 11 e b o r g). 

Döttrar: 
Maria Elisabeth (Lizz i e). f. 1873 "/o. G. 1900 
"V* m. ingenjören Nils Probcn Böving, f. 1869 
-"/a (O r e v a n g, N ä s u m). 
Hanna Hedvig Andrea (Ann i c), f. 1874 '/«. G. 
2:o 1910 m. grosshandlaren Ed gar Norinder, 
f. 1872 -72 (Alingsås). 
Ester Ingegerd Charlotta, f. 1876 "Ao. G. 1S9« 
^Vi m. disponenten vid Svenska sockeriabriks- 
aktb. i T r ä 1 I e b o r g, fil. kand. Axel Hög- 
lund, i. 1867 ^Vi. 
Ruth Magnhild, f. 1878 ^V». Q. 1899 *73 m. 
sjökaptenen, bcfälhafvaren i Trälleborg— Sass- 
nitzroiitens Angfärjor, f. d. löjtnanten, R W O, STENDAHL TÖ7 

R Pr R Ö O 4 kl., R Sp O Mer Nav 1 kl., ö R K 
2 kl. m/krigsdek. Gustaf Thcodor Lysan- 
der, f. 1868 ^'Vis (T r ä 1 1 e b o r g/. 
Karin Hillevi Sofia, f. 1880 ^Vio. Q. 1900 Ve iii. 
disponenten vid Svenska sockerfabriksaktb. Sven 
Alfred Odenberg, i. 1867 ''/t (H ö k ö p i n g e). 

2) Mag n u s, i. 1S49 ^^n. öfverste i Inttndentur- 
kårens reserv, K W O 1 kl.. R N O, L Kr V A 
(Stockholm). G. 1882 ^^/s m. Maria Char- 
lotta Elisabeth (Myt t) DilWerg. i. 1850 'h.. 

Döttrar: 

Greta, f. 1883 ^Va, lärarinna vid Högre lärarinne- 
seminariet o. Statens normalskola för flickor 
(S t o c k h o I m). 

Ingrid, f. 1886 "Vs. 

3) Lars, f. 1852 "/a. förste stadsfiskal i Stock- 
holm, RNO. RWO, RRS:tStO 2 kl.. RD 
DO, R Pr Kr O 4 kl. Q. 1875 "/o m. Anna 
Christiane Jacobine Holm, i. 1S54 ^Va. 

Barn: 

(1) Sten, f. 1876 =°/ii, grosshandlare i Stock- 
holm under firma B. Urselis Eftertr.. ledamot 
af stadsfullmäktige därst., RWO. RRS:tSt 
O 3 kl., O. 1900 "/o rn. Sara Margarcthc von 
Il alle. f. 1878 -"/9. 

Barn: 
Lar s- O I of, f. 1901 "/.-,. 
Björn. f. 1902 =Vii. 
Erik, f. 1904 'Vi. 
Anna. f. 1905 °/io. 

(2) Maria (Maja), f. 1877 "/12. G. 1912 7* m. 
adjunkten vid Högre allm. läroverket ii Sö- 
dermalm i Stockholm, fil. kand. Fred- 
rik Jonas Erans Carl von Rosen. f. 1875 " /c. 

(3) Olof, i. 1882 ^2. civilingenjör (S t o c k- 
h o I m). Q. 1916 '7io m. S / g r i d Ljungiinisi. 
f. 1SS5 Vi". 

Dotter: 
Britt Olofsdotter, f. 1917 *V 

(4) Ivar. f. 18S7 "Vj. grosshandlare, verkst. di- 
rektör i aktb. 1. Stendahl (Stockholm). 
G. 1913% m. Maria (Majai Rmgtson, f. 
1882 -V». ras STENDAHL 

Barn: 
Hans, f. 1916 "/e. 
Elsa, f. 1918 =^'9. 

(5) Ingrid (Inga), i. 18S8 Vs. G. 1911 =7i2 m. 
ingenjören Anders Wilhelm KäUberg, f. 18S1 
'7n (Bofors). 

(6) Sara, f. 1893 ^79. G. 1916 ^^3 m. arkitekten 
Åke Ernst Tengclin, f. 1889^^3 (Stock- 
li o 1 m). 

4) Sara Maria Olivia, f. 1856 ^s/g. Q. 1882 =^9 m. 
godsägaren Carl Emil Christer Luders, f. 1853, t 
1907 7ii (Halmstad). 

5) Davida Petronella, i. 1859 ";'i (H a 1 m s t a d). 

6) Hedvig Ulrika Kristina (Ulla), f. 1864 '7a. G. 
1891 7ii m. fotografen Alfred Gottlicb Dahlgren, 
f. 1861, t 1908 (Uppsala). 

7) An n a Catharina Jacobina, f. 1867 -"'/s (T r a 1 1 o- 
b o r g). 

2. Sven Leonard, f. 1812, landträntmästare, t 1885. Q. 
1844 m. Johanna Fredrika Schiier, f. 1818, t 1890. 

Barn: 
1) Anders Paridon, f. 1848, major, t 1913. G. 1874 
'73 m. Helena Lovisa Cecilia von Wolffradt. 
f. 1852 "/lo (Göteborg). 

Barn: 

(1) Sven Gustaf Sixten, f. 1875 '''/s, postexpe- 
ditör, kapten i Västgöta reg:tes reserv 
(G ö t c b o r g). 

(2) Eric Otto. i. 1877 '75, förste stationsskrifvare 
vid statens järnvägar, kapten i Västgöta 
reg:tes reserv (Ii e r r 1 j u n g a). G. 1907 
*7io m. Maria Sandberg, f. 1870 '7». 

Barn: 
Anna Lisa Ericsdotter, f. 1908 '79. 
Margareta Helena Ericsdottcr, i. 1911 '75. 
Erik Par id on, f. 1914 "73. 

(3) Anna Helena, f. 1879 '/g (Göteborg). 

(4) Carl Herman Fredrik, f. 1SS2 7? prokurist 
(Göteborg). 

(5) Elsa Maria, f. 1886 '7o. G. 1915 ^'/s m. 
landskontoristen Sven Torgny Drnnbiick, i. 
1881 =/i2 (Göteborg). 

(6) Hugo Paridon, f. 1889 ^U, löjtnant vid Göta STENDAHL tÖQ 

arli)l6rireg;te, aspirant vid generalstaben 
(Stockholm). G. 191h -'/-a m. G u n h i I d 
imdherg. X. 1895 ^/i2. 
Dotter: 
En dotter, f. 191S ^"^/ii. 
2) Johanna Amalia (Amelie), f. 1857 7=. Q. 1S80 
7io m. landträntmästaren i Hallands län, vice 
häradshöfdingen (grefve) Fredrik de Bronikowsky, 
f. 1846, t 1915 (H a 1 m s t a d). 
Carl Gustaf, f. 1815, apotekare, t 1893. G. 1846 m. 
Malin Lagercrantz, f. 1815, t 1879. 
Barn: 

1) Carl Axel, f. 1852, major vid Upplands artil- 
lerireg:te, t 1906 "/lo. G. 1879-7* m. N i c o- 
lin e Benecke, f. 1856 "/s (Stockholm). 

Barn: 

Ella Axiannc. f. 1^S0 ^Va, anställd vid Skan- 
dinaviska kreditaktb. (S t o c k h o 1 m). 

Vera Malin Helena, f. 1881 'V*. G. 1912 ^^g ni. 
grosshandlaren Ivar Raphoel Aaron, f. 1873 ^s 
(Göteborg). 

G e r dt Gustaf Hakon. f. 1884 Ve, arkitekt 
vid Göteborgs stads fastighetskontor (G ö t c- 
b o r g), (i. 1918 -7u m. Sigrid Genberg, f. 
1893 -'75. 

Dagny Estrid Andrea, f. 1893 7b, fil. stud. vid 
Uppsala universitet, 

2) Catharina Amalia (Lilly), f. 1853 =^7io. G. 1876 
^^h m. länsnotarien, vice häradshördingen Otto 
A\agnus Högberg, f. 1842, f 1905 (M a r i e s t a d). 

Anders Wilhelm, f. 1820, landtbrukare, t 1857. G. 
1S53 m. Helena Sophia Hammar, f. 1836, t 1878. 
Barn: 

1) Anders Magnus, i. 1854 7s, med. lic, förste 
provinsialläkare i Skaraborgs län, R N O (M a- 

. r i e s t a d). G. 1889 ^75 m. Al m a Matilda Hof- 
stedt. f. 1865 =72. 

Son: 
Anders Olof. f. 1890 -72, med. lic. 

2) Wilhelmina Helena (Mina), f. 1855 ^7io, lärarinna 
vid Halmstads elementarläroverk för flickor 
fH a 1 m s t a d). 4». — Sv. SliiktknkMideiu ]yi'J. tro STENFELT — STRANDBERG 

Stenfelt 'VjVS, 17. — Stenhammar 1912, 13. 

ir,— 16. — Stenkula 1918. — Sténhoff se Stéen- 

hoff. — Sterky 1912, 13, 15—16. Strandberg 

(Södermanlandssläkten). 

Släkten liar gemonsaint iirspnmg racd den stora Järn!- 
landssläkten Oldberg. Äldste käude stamfader är en OU-L 
som bodde i Hudiksvall, där soik-u Olof Olofi^sdn (Oldlierpi 
föddes 1035. Han bodde först i Jämtland, innan han för^• 
kommer sAsom koiiiiarslagarc 1 Falim, där han dog ItJDO elkr 
I tiörjan af är 1GI)1. Af hans clfva barn antogo de två yngstn 
sönerna Olof och l'eter, sedan modern gift om sig med ko;;- 
parslagareu i ralun Andors Johansson Strandberg, stju."- 
faderns namn. Fr.'iii den äldre af dessa Olof Strandberg, T, 
16SS, t 1730, kronolnfallniiigsman i Sclebo härad i Söder- 
manland, härstamma alla nu lefvande kända mudlemmar rf 
denna släkt. Hans son kontraktsprostt-n och kyrkoherden 01<;i 
Strandberg, t. 1721, i 1814, och dennes första hustru Katarina 
Buhrman, f. 1734, t 1779, voro föräldrar till uedanst&ende 
Olof, Johan Adolf och Axel Jakob. 

Litteratur: (Strandberg, S. A.), Biografiska anteckningar 
öfver medlemmar af familjen Strandberg, Sth. 1S85; Sv. Släkt- 
kalender lt5S7; Leiji>nliurvud, Ny Sv. Släktbok; .Sv. Släkt- 
kakndern J'JlL'— 14, IS. 

Första grenen: 

Olof. f. 1755. kontraktsprost, t 1838. G. l:o 1784 m. 
Eva Ulrika Carelius, f. 1765, t 1828. 

Söner: 

1. Olof, f. 1790. teol. o. fil. d:r, kyrkoherde, t 1S65. G. 

l:o 1815 m. Christina Maria Berg, i. 1797, t 1846. 

Söner: 
1) Olof, i. 1816, premiäraktör vid K. teatern, t 1882. 
G. l:o 1846 m. Aurora Wilhelmina Österberg, i. 
1826, t 1850; 2:o 1851 m. Albertina Josefina Ciiar- 
lotte Linderoth, f. 1830, t 1913. 

Barn. i l:a auict: 
(1) Olof, f. 1847, tulluppsyningsman, t 18S9. G. 
1878 ni. operasångerskan Wilhelmina Maria 
Söhrling, f. 1S45, t 1914. STRANDBERG 771 

Döttrar: 
Aurora Wilhelmina Maria. f. 18S1 ^l\. (j. 
1910 -"/lo m. direktörsassistenten i aktb. 
Mälarprovinsernas bank Anders Johan Gun- ho Im). 
Emma Signe 


Amalia, f. 


1883 " 


's, anställd 


i Stockholms 


enskilda 


bank 


(Stock- 


h 1 m). 

i 2:a giftet: 

(2) Ann a Maria, i. 1852 %, f. d, operasångerska. 
Q. 1887 ^*^'ii m. tjänstemannen i försiikrinss- 
aktb. Skandia Nils Gustaf Vincent Bergman, 
f. 1853 ^7* fS t o c k h o 1 m). 

(3) Per Maximilian (M a x), i. 1854 Vio, opera- 
sångare, kormästare vid K. teatern (Stock- 
holm). Q. 1883 "Va m. Signe Weidenhayn, 
f. 1860 ^7^. 

Barn: 

a) Olof, i. 1886 '^k, operasångare (Stock- 
h o 1 m). _ G. 1913 "75 m. Ebba Nyström, 
i". 1S88 ^79, konsertsångerska. 

Söner: 
Olof, i. 1914 "/c. 
Gunnar, i. 1915 ^7ii. 

b) M ä r t a, f. 1888 77. G. 1914 ^72 m. ingen- 
jören A n t on Menrik Wojidkow. t. 1SS2 

7l2. 

c) Lars. f. 1890 '77, tjänsteman i Lifiörsäk- 
ringsaktb. Thule (S t o c k h o 1 m). 

d) Anders, f. 1892 ^7?. 

2) Carl Vilhelm August, f. 1818, fil. d:r. en af de 18 
i Svenska akademien, skald ("Talis Qvalis"), t 
1877. G. 1845 m. Aurora Brita Christina Palm, f. 
1818. t 1903. 

Barn: 
Maria Amalia Euphrosyne (M a j), f. 1846 ^^1* 

(S t o c k h o 1 m). 
Julia (J u I i), f. 1848 Vs _(S t o c k h o I m). 
A X c I Rutger, f. 1850 -^li, e. o. hofrättsnotarie, 

(S t o c k h o 1 m). 

3) Johan Ludvig Christian, i, 1821, provinsialläkare, 
t 1S82. G. 1876 m. Juhanna A\argareta Sänkelä, 
f. 1851 t 1914. 7T2 STRANDBERG 

Dotter: 

Olga Viola. i. 1877 ^^/s. folkskollärarinna (G ii e- I 
sta). 

4) Lars Arvid. f. 1S23, landtbrukare, t 1879. Q. 185Q 
m. iMaria Wilhelmina Antoinetta Fyrwald, f 18^7 
t 1893. 

Söner: 

(1) Lars Arvid. i. 1^59 "Vn (San Fran- 
sisco). 

(2) Carl Torsten, f. 1861 'Vi. ekonomidirektör vid 
tidningen Nya Hemlandet i C h i c a g o, G 
1889 m. Ellen Victoria Pedro, f. 1858, + 1916. 

Dotter: 
Elsa Victoria, f. 1S94 -V12. 

(3) Knut August, f. 1864 '*/i2. Vistas i Nord- 
Amerika. 

5) Paul Reinhold, t. 1831, kanslisekreterare, t 1903. 
G. 1864 m. Helena Petronella Nygren, f. 1844. t 
1912. 

Barn: 

(1) Carl Reinhold Emanuel, f. 1865, marinintendent. 
T 1915. G. 1889^^1= m. Alma Natlialia 
Svensson, i. 1869 -^12 (Stockholm). 

Barn: 

Carl Nils. f. 1891 ^'h, löjtnant i Fortifika- 
tionens reserv, e. o. tjänsteman hos Post- 
sparbanken (S t o c k h o 1 m). 

Gustaf Wilhelm, f. 1892 -'V?, tjänsteman 
i Folkhusliällningskommissionens varuför- 
medlingsbyrå (Stockholm). G. 1916 
^7c m. Lizzie Maria Ekelund, f. 1896 *%. 

Paula Helena, f. 1898 -^u. 

Karin Natlialia. f. 1902 -/*. 

Olof Reinhold (Olle), f. 1907 'Vs. 

(2) Hilma Hcnrika Margareta, f. 1866 V9. G. 

1891 ^Vi m. majoren i armén, kaptenen i 
Va.xholms grenadjärreg:tcs reserv, R S O. 
G V :s Olymp M, RÖJ Kr O, Johan Axel 
Kindberg, f. 1S62 -"'A (Stockholm). 

(3) Agnar Henning Teodor, f. 1869, hofrättsnotarie. 
t 1900. G. 1896 "/lo m. Gertrud Maria 
Bergh. f. 1869 ^Vo (Stockholm). 

Barn: 
Olof fhiul Agnar. f. 1899 V.-.. 
Agna Hl lena Maria (Lena), f. 1901 V«. STRANDBERG 773 

(4) Ernst Olof Richard, f. 1872 ^/s, operasån- 
jrare (S*t o c k h o 1 m), 

(5) Nils Axel Rudolf, f. 1877 "/a, maestro, opera- 
sångare, komponist (S t o c k li o 1 in). Q. 1909 
V? m. Clara Sanna Wallentin, t. 1882 "/s, k. 
preuss. hofoperasångerska under konstnärs- 
namnet Lilly Wallcni (S t o c k li o 1 m). 

6) Per Leopold (P ell e), i. 1842 "/u, musikinstruktör 
o. pianostämmare (M a g n o r, N o r g e). Q. 1874 
-/ii ni. Berta Elisabet Piscator. f. 1S55 "/lo. 

Döttrar: 
Agda Berta Emilia, f. 1875 ^"/o. Gift. (N e w- 

Y o r k). 
Berta Elisabet, f. 1878 V;. 
Karl Gerhard, f. 1791, löjtnant, öfverjägmästare, t 
1869. G. l:o 1823 m. Hedvig Charlotta Thavenius. 
f. 1801. t 1841; 2:o 1S41 m. Hedvig Lovisa Velin, 
f. 1810. t 1893. 

Barn, i 1 :a giftet: 

1) Carl Gustaf, f. 1S25, justitieråd, en af de 18 i 
Svenska akademien, t 1874. G. 1854 m. Eva Fred- 
rika Constance Helleday, f. 1830, t 1869. 

Barn: 
(\) Hilma Kristina Elisabet (Angered-Strand- 
bcrg). f. 1855 ^"/V,. författarinna. G. ISSS ^Vu 
m. artisten Hjalmar Angered, f. 1858^/? 
(M ö s s e b e r g), 

(2) Carl Gustaf August, i. 1859 "V^, kyrkoherde 
i Arboga stads- o. landsförsamlingars med Sä- 
terbo pastorat, kontraktsprost i Arboga kon- 
trakt, skriftställare. LNO (Arboga). G. 1890 
"/ö m. Ell e n Kristina Hellström, f. 1865 ^7i. 

Son: 
Tore Vilhelm Olof. f. 1S96 "/s, jur. stud. vid 
Uppsala universitet. 

(3) Marie Louise Charlotta, f. 1860 ^^7, lära- 
rinna i Rudebeckska flickskolan i Göteborg. 

(4) L y d i a Eva Euphrosyne. f. 1862 ^7ii. G. 1S8S 
•'"/3 m. bokförläggaren o. boktryckaren Hans 
Ludvig Bolinder. f. 1844 Vs (G ö t e b o r g). 

(5) Axel Uno. f. 1869 Vn, Jur. kand., hofrätts- 
räd i hofrätten öfver Skåne o. Blekinge, R N 
O (M a I m ö). 

i 2:a gijtet: 

2) // e d v i g Sofia. f. 1842 ''Vio, artist (landskapsmåla- 

riima (S t o c k h o 1 m). r74 STRANDBERG Andra grenen: 

Johan Adolf. f. 1757. kapten, t 1829. G. 1791 m. Sara 

Klisabeth Campbell, i. 1772. t 1S44. 

Söner: 

1. Fredrik Wilhelm, f. 1793. häradshöfding, t 1865. G. 

1833 m. Aurora Fredrika Wanström. i. 1816, t 1887. 

Barn: 

1) Sigrid Aurora, f. 1842 *^/i, i, d. lärarinna vid 
Katarina folkskola (S t o c k h o 1 m). 

2) Adolf Victor, f. 1845. apotekare, t 1915. G. 1895 
"/s m. Elin Wilhelmina Åström, i. 1874 '/s (G i s - 
1 a v e d). 

Dotter: 
Vivica Elisabeth, i. 1S99 -*/i, student vid Lunds 
universitet. 

3) Johan Oscar. f. 1849, kamrerare. + 1915. G. 2:o 
1895 ^% m. Elisabet Johanna Strandberg, f. 
1871 -V? (M a 1 m ö). (Se nedan.) 

Barn: 
Rolf Vilhelm Axel, i. 1896 '/o, journalist 

(M a 1 m ö). 
Margit Elisabet, i. 1897 "/s. 
Bengt Oscar Fredrik, i. 1904 "/s. 

4) Knut Georg, f. 1853 'V^. bankir, ordf. i styrel- 
sen för aktb. Georg Strandberg. RCXIII:s O, 
K W O 2 kl. Ag.^villa i Saltsjöbaden (Stock- 
holm). G. 1878 "A m. Jane Maria Kempff, f. 
1856 'Vio. 

Barn: 

(1) Georg Vilhelm (V il), f. 1879 "/s, jägmästare 
i Vargisa revir, skogschef hos aktb. Ytterst- 
fors—Munksund (Ä 1 f b b y n). G. 1905 -'*/n 
m. Maria (Maja) Göransson, i. 18S1 ^'/s. 

(2) John Fredrik, f. 1880 Vi, direktör i aktb. 
Georg Strandberg (Stockholm). 

(3) Ja mes Viktor, f. 1883^/3, med. d:r, prak- 
tiserande läkare, läkare vid sjukhuset S:t 
Görans ooliklinik i Stockholm. G. 1909 

1 Joh 

iiarn: 
Olof Georg, f. 1910 Vi 
H r it a, f. 1912 7:-. 
Nils Gunnar, f. 1913 * STRANDBERG 77Ö 

(4) T O m Georg. f. 1889 ^'U, fondmäklare hos aktb. 

Georg Strandberg. Äg. Ängsholmen i^Stock- 

holms län (S t o c k h o 1 m). (j. 1916 "^/ii m. 

Ellen Amanda Matton, f. 1894 -%. 

2. Carl Ulrik. f. 1798, sergeant, landtbrukare, t 1867. 

G. 1831 m. Christina Andersdotter, f. 1802, t 18S4. 

Barn: 

1) Erika Karolina, f. 1840 Vs. G. 1869 ^^'n m. hand- 
landen Isak Alfred Kiellgren, f. 1836, t 1915 (S t a 1- 
1 a r h o 1 m e n). 

2) Johan Adulf, f. 1844, kyrkoherde i Öfver- o. Ytter 
Järna församlingars pastorat af Strängnäs stift, 
t 1916. G. 1882 m. Maria A\athilda Hierzéel. f. 
1851, t 1909. 

Barn: 
{\) Maria Christina Charlotta, f. 1888 "/o. G. 
1918 ^7 m. pastorsadjunkten i M a 1 e x a n - 
der Hjalmar Georg Wahl. f. lSvS*y -*/n. 
(2) Carl Johan Olof. f. 1890 ^^12, landtbrukare 
(Östa. S t a 1 1 a r h o 1 m e n). G. 1917*77 
m. Lilly Victoria Janzon, f. 1897 Vt. 

Dotter: 
Af er r / Lo n i s c. i. 1918 ^/s. 

Tredje grenen: 

Axel Jakob, f. 1761, stadsfiska!, t 1830. G. 1785 m. Sofia 
Maria Lovisa Bergman, f. 1766, t 1829. 
Söner: 
1. Axel. f. 1796. hattfabrikör, t 1854. G. 1821 m. Jo- 
hanna Dorotea Fredrika Schultz. f. 1800. t 1866. 

Son: 
Axel. f. 1828, hattfabrikör, t 1896. G. 1864 m. 
Hulda Aurora Elisabeth Damström, f. 1843. t 
1910. 

Barn: 
il) Axel. f. 1868"/?, inneh. herrekiperingsaffär 
i M a I m ö. G. 1901 -'"/s m. E m m a Louise 
Charlotte Mcnke från Berlin, f. 1873 ^''n-. 

Dotter; 
Karin Hulda Maria Elisabeth, f. 1907 ^7rf. 
(2) Georg, i. lS7ii 'V'.j, jiir. kand., e. o. liofrätts- 
notarie, advokat i Malmö. (j. 1908 *7i m. 
Sigrid Mariana Flensburg, f. 1882*76. 778 STRANDBERG 

(3) Elisabet Johanna, f. 1871 -^h. G. 1895 
^^/ö.m. kamreraren Johan Oscar Strandberg, i 
hans 2:a gifte, f. 1849, t 1915. (Se ofvan.) 

(4) Ebba Albertina, f. 1873 ^o/s. G. 1901 "/s m. 
klädesfabrikören Lars Axel Kruse. f. 1854 
^74 (S t r ö m s h al I, Brobv). 

(5) Gerda Maria. f. 1875 ^74. G. 1910 7i2 m. 
rådmannen o. stadsfogden i Motala, jur. 
kand. Leo Gustaf Mauritz Åkerlund, f. 1863 

2. Adolf Vilhelm, f. 1802. hattfabrikör, t 1883. G. 1831 
m. Johanna Maria Lundberg, f. 1812, t 1850. 
Barn: 

1) Augusta Charlotta, f. 1839 % (V ä x j ö). 

2) Adolf, f. 1843. bankkamrerare. t 1917. G. 1875 
m. Ida Emilie Fredrika Fischer, f. 1851. t 1911. 

Barn: 
(1) Olo f. f. 1876 ^7i, fondmäklare i M a 1 m ö. G. 
l:o 1905 ^79 m. Ellen Augusta Schoug. f. 
1878. t 1906; 2:o 1913 ^Vs m. Elvira Tro- 
berg. f. 1876 Va. 

Söner, i l:a giftet: 
P er - Olof. f. 1906 ^7?. 

i 2:a giftet: 
Gösta Olofsson, f. 1913 7io. 
Hans Lennart Olofsson, f. 1915^73. 
{2) Maria. f. 1879 -V«. G. 1913 72 m. lands- 
fiskalen i Bjärsjögårds distrikt Carl 
Gustaf Jofuin Sjöström, i hans 2:a gifte, 
f. 1876 "/lo (R ö n å s. B j ä r s j ö I a g å r d). 

(3) Elin. f. 1880 -7ii. gymnastikdirektör, gymna- 
stiklärarinna vid Ystads folkskolor o. Ystads 
högre läroverk för flickor (Y s t a d). 

(4) Elise (Lisa), i. 1886 ^7i (Ystad). 

3) Carl Gustaf, f. 1846 V?, f- d. postmästare 
(Malmö). G. 1877 7ii ni. C o n s t a n c e Skog- 
ström, f. 1853 ^7ii. 

Barn: 

Harald, i. 1880-79. Vistas i Nordamerika. 

Gustaf, f. 1882 ^7u, artist (Malm ö). G. 1916 
■-'Va m. Elise (L i s a) Johansson, f. 1889 -7ii. 

V i v i c a. f. 1SS7 -7io. G. 1907*75 m. gross- 
handlaren, äg. af firman Bröderna Olofson. 
Bror Wiktor Olof son. f. 1877 -'7= (M a I m ö). STRANDMARK — STREHLENERT 777 

Strandmark 1914, 18. 

Strehienert. 

SlSktpn inkom frAn Giistrow i .MerkU-nbiirjr till Sverigo 
oinkr. fir 16S0 med Elias Christoffor Strohlon.Tt. som lOSr, 
blof borparc i Karlskrona och viniiliandlaro »lärst. Ilaus son 
Dlftlrich. haiHllaiiil*' i iiiinmda stad, liatie i sitt jiiftc mcil 
Dritla Catliarina 'lliars. f. ir.no. t 1784. l.lnnd andra barn 
iiodiinst;ifnd<; söner l]lias riirisloffi-r och farl \Vilhclni, frAn 
hvilka släktens nu lifvande nicdlcinmar hiirstainuia. Medlem 
mar af släkten hafva utflyttat till Afrika och Amerika. 

Litteratur: (It. W. Strehienert) Den Strehlenertska 
släkten. Götehorp 19is. 

Äldre grenen: 

Elias Christofftr. i. 1721, handlande i Sulvesborj:, t 
17S6. (i. ni. Catharina Klisabctli Hall. f. 17.37. 

Son: 
Carl Wiilieim. t. 1764. juvclcrarc i Stockliolm. t 1814. 
O. 17% in. Williclinina Krivtina Kckoniiis. f. 1778. +. 

Söner: 

1) Carl AiiKiist, f. 1807. Iiandcishokliallarc i Stockholm, 
t 1839. (i. m. Catharina Charlotta Kärstedt. f. 1806. 
t 1880. 

Son: 
Bernhard Aiik'ust Henrik, f. 1831, fanjunkare, t 1883. 
O. l:o ni. Wilhelmina Thcrcsia Silvius. f. 1837, 
t 1864; 2:o 1S67 m. Charlotta So|)hia Brinck. f. 
1843. t 1918. 

Dotter, i 2:a giftet: 
Ofelia, f. 1869 'V«. O. 1895 ^/ii m. musikern 
f o II a n Axel Reniiis. f. 1871 -/-j (S o I h e m s 
villastad). 

2) Anton Wilhelm, f. 1»14, boktryckare i JönköpinR. 
t 1871. (j. m. Louise Berglund, f. 1821. t 1901. 

Barn:, 

Hchc lirynhilda Lovisa, f. 1850 ^•^/h. (j. I. s70 --/•.• 

m. disponenten Carl Adolf Mauritz Wiilman. f 
1835, t 1883 (J ö n k ö p i n g). ""''8 STREHLENERT 

Edgar Heliodor. f. 1851. ingenjör, lörsäkringsinspek- 

tor. t 1915. G. 1904 m. F r e d r i q u c lonsson. 

1 Irennes 2:a gifte (Borå s). 
Edith Ragnhild Amanda, i. 1856 -"',o. Q 1875 =/,i 

m direktören Carl Ulrik Kjellin. ' i. 1840. t 1910 

(Norrköping). 
Siri Gertrud Alida. f. 1S5S ^Va. G. 1879 "/,o m 

ingenjuren. R W O, Gustaf Emil OdC.n. f. :851 

/* (Jönköping). 

Yngre grenen: 

Carl Wilhelm, f. 1733, handlande i Karlskrona. + 1793 

G. ni. Christina Sophia Arrhenii-s. f. 1742. + I7S6. 

Son: 

Gustaf Wilhelm, f. 1771. artilkriin^cniör i Stockholm, 
r IMl. (]. m. Kristina Södcrholm. f. 17S6. + 1834. 

August Wilhelm, f. 1817^ arkitekt o. byggmästare i 
Stockholm, t 1892. G. m. Wcndela Amanda Ham- 
marlund, f. 1829. t 1908. 

B;.rn: 

(1) August, f. 1853. arkitekt, t I9G9. Q. 1881 Vz m 
W alhor ? tneberg. f. 1852 '» « (Karlskrona)." 

Barn: 
a) Ivan Johan August, f. 18SI »^'n. tandläkare i 
K a r 1 s k r o n a. (i. I9I0 -"^/a m. Anna Elisa 
fh I sa) Wallin. f. 1878 7m. 

Barn: 
Curt August Carl. f. 1910 "Vi^ 
Birgit WaWorg Maria. i. 1910 ^/u. 
Elsa Margareta, i. 1914 'Vio. 
h) Stellan Einar Eugen. f. 1888 7,i. ingenjör 
(S t o c k h (» I 111). 

(2) Lilia Amanda (Lilly), f. 1858 7.-.. G. 1879*7, 
m. grosshandlaren Hans Ercdrik Inokaii. f. 1850 

I». Ag. hus i Stockliolm o. Söc'ertaije (Stock- 
h o I m). 

(3) Robert Wilhelm, f. 1863 Va. civilingenjör, kon- 
sulterande iiuanjör hos firman And. H. Kiacr & 
Co Ltd i Fredrikstad (Norge). Innch. kemiskt tek- 
niskt e\perimeiitallah(»rat(»riiiin i Göteborg 'Å\: 
Siirla i Väsiergötl:iiid. (]. 1800 '77 m. S i -^ r i d 
(.harlotta Aurora Johanzon. f. 1867 "78. STRIDBECK — STRINDBERG 779 

Barn: 

Ingeborg, f. 1S91 ^"/r,. U. 1914 =% m. ingen- 
jören vid aktb. Kemi i Stockholm, civil- 
ingenjören, fil. kand. Sigurd Frithiof Norrbin. 
i. 187S -Vii. 

Carl W il h el m. i. 1893 'Va. fänrik i Bohusläns 
reg: tes reserv, tjänsteman i Svenska lif försäk- 
ringsbolaget i Stockholm. 

Tora. f. 1895 ^^/i, anställd vid Svenska aktb. Gas- 
accumulator (S t o c k h o 1 m). 

S'ils Gustaf, f. 1897-^3. fil. stud. vid Stock- 
holms högskola. 

Erik Robert, f. 1898 "Aj. 
(A) Gurli Magdalena, f. 1864 ^=^/a. G. 1914 "/s m. 

målaremästaren Axel Lindberg, f. 1875 (Stock- 

h o 1 m). 

(5) Wendvla Otilia (Tilly), f. 1S72 *Vio. G. 1911 "/n 
m. tandläkaren i Stockholm Wilhelm L u d v i g 
Selenius. f. 1869 -'^.U. Stridbeck 1915—16, 18. — Stridsberg 1913, 15- 
16, 18. Strindberg 

(Stockholnisgrenen). Äldste kiinde stamfad^-rn Anders Olssou, t omkriog löCö. 
var bondo 1 StriDnc sockon i Angerrnaiilaiid. Dennes son 
Henrik Andersson, t omkring ir,SC», sonson Anders Plinders- 
son, g. in. Anna I-arsdotter. sonsons son Henrik Andersson 
och sonsons sf-nson Henrik Henriksson, voro alla bönder och 
brukare af stamfaderns hemman i Strinne. Efter födelse- 
socknen antogs släktnamnet under studietiden af sistnämnda 
Henrik Hi-nrikssons andre son komministern Henrik Strind- 
l)irg. f. 1710, t 17G7. som i sitt 1743 IngAnpna gifte med Maria 
Elisabeth .\kerfelt, f, 1725, bland flera barn, hade två söm-r, 
den yngre af dessa var nedanstående Zacharias. 

IJileraMir: Sv. Altartal 1<>'.»J; Sv. Släkt kal. •mlcrn l.»ll'. V-i, 
1.'i -lU. 780 STRINDBERG 

Zacharias, f. 1758, kryddkramhandlare o. stadsmajor i 
Stockbolm, t 1829. G. 1793 m. Anna Johanna Neij- 
ber, i. 1771, t 1839. 

Söner: 
1. Johan Ludvig, f. 1794, grosshandlare, t 1854. Q. 1835 
m. Maria Theresia Wickberg, f. 1814, t 1875. 

Barn: 
\) Johanna Theresia (T h c r é s e), f. 1838 -% 
(Stockholm). 

2) Mar i a Elisabeth, f. 1840 ^^/-, pianovirtuos. G. 
1871 ^Vs ni. konsertsångaren franc Ellmore, f. 
1838. t (New- York). 

3) Anna Christina, f. 1841 ^^/lo. G. 1876 Vs m. vice 
häradshöfdingen Olof Alfred Beckman, f. 1816. 
t 1893 (S t o c k h o 1 m). 

4) Johan Oscar, f. \%A^, grosshandlare, t 1905. G. 
l:o 1869 m. Rosalie Lundgren, f. 1844, t 1894; 
2:o 1899 -^ln m. Anna Augusta Ulrika Skjölde- 
brand, f. 1870 =Vi. Omg. 1909 7o m. aktuarien. 
fil. mag. Harald Dalström, f. 1868 -'V.s (Hel- 
singfors). 

Söner, i 1 :a giftet: 

(1) Erik, f. 1871 ^75. arkitekt. Äg. del i hus i 
Stockholm (R o c k v i 1 1 e C c n t r e, L. I., 
Nordamerika). (j. 2:o 1907 -% ni. 
T il Ii Maria Anna Sofia Skjöldchrand. f. 1881 
"Vt;, sjukgymnast. 

Söner, i 2:a giftet: 
Robert, i. 1908 7io. 
Rolf. f. 1910 ■-'75. 
Bertil, i. 1914 ^s. 

(2) Sven. i. 1874 "A, intendent vid Liljevalchs 
konsthall (S t o c k h o 1 m). G. 1899 ^7o ni. 
Maria Charlotta Skjöldebrand. f. 1S74 ^Vc. 

Barn : 
Gertrud, f. 1900 ^7s. 
.4 k e. f. 1901 -Vu. 
Maj. f. 1910 72. 

(3) Tor e. f. 1882 ^72. skulptör. Äg. del i hus 
i Stockholm. G. 1910 ^712 m. Valfrid 
(Valle) Morlins. f. 18.s2 -'/h, pianist. 

Barn: 
Ulla, f. 1913 -'Vs. 
G ö r a n, f. 1917 ^7i. STRINDBERG 781 

5) Lov i s a Oscara. i. 1850 'Va. G. 1874 =^Vb m. 
landtbrukaren Ernst Otto Waldemar Petersson- 
Tretow, f. 1S52, t 1887 (Sölvesborg). 
; 6) Arnold Gotthard, i. 1S52 Vn, direktör 
(Stockholm). G. 1882°/.-. m. Martha von 
Rcis. f. 1862 ''"/ii. 

Söner: 
Arnold, f. 1883 ^^/s, kapten i K. Flottans reserv, 

marinmålare (S t o c k li o 1 m). 
Henrik, f. 1886 -72, fil. d:r, docent vid Stock- 
holms högskola (S t o c k h o 1 m). 
Rikard, f. 1888 "is, ingenjör, anställd vid Lutli 
6i Roséns akth. (S t o c k h o 1 m). 
7) Agnes Helena, f. 1855 ^h (S t o c k h o 1 m). 
Carl Oscar, f. 1811, ångbåtskommissionär, t 1883. G. 
1:0 1843 m. Eleonora Ulrika Norling, f. 1823, t 1S62; 2:o 
1863 m. Emelie Charlotta Petersson, i. 1841, t 18S7. 
Barn, i l:a giftet: 

1) Carl Axel. f. 1845 ^'/o, tjänsteman i lifförsäk- 
ringsaktb. Nordstjernan, f. d. orkesteranförare vid 
K. dramatiska teatern (Stockholm). G. 2:0 
1905 ^^3 m. Elise M argaret he Foss från Nor- 
ge, f. 1876 -'Vö. 

Son, i 2:a giftet: 
Bengt Axel Emanuel, f. 1910 ^'h. 

2) Oscar, f. 1847 V, f. d. ångbåtskommissionär i 
Stockholm. G. 1876 ^^12 
Gustafva Hedborg, f. 1852 =7=. 

Barn: 

(1) Eva Eleonora, f. 1877 "/g. G. 1905 _^'74 m. 
handlanden Harald Fischer, f. 1873 ^7* (L i- 
d i n g ö). 

(2) Gustaf Erik, f. 1880 =7io. Vistas i Nord- 
Amerika. 

(3) Carl Oscar Fredrik, f. 1882, ångbåtskom- 
missionär, t 1915. G. 1909 -7ii m. Greta 
Ebba Anna Helena Skjöldehrand. i. lS.s6 ^"A- 
Omg. 1916 "Vio m. direktören Gösta Win- 
bergh. f. 1877 ^75 (S t o c k h o l.m). 

Dotter: 
Marianne, f. 1910 "/g. 

3) Johan August, f. 1849, skriftställare, t 1912. G. 
l:o 1877 (m. Sigrid Sofia ALitilda Elisabet von 
Essen); 2:o 1893 (m. Frida Uhl från Wien); 3:o 
1901 (m. skådespelerskan Harriet Bosse). 782 STRINDBERG — STRÖMBERG 

Barn. i l:a giftet: 
Karin. f. 1880 2%, författarinna. Q. 1911% 

m. lektorn vid H ä 1 s i n g i o r s nni\ ersitet. iil. 

d :r W I adimir Smirnoff. 
Hans, f. 1S84, försäkrinKbtjänstcman, t 1917. O. 

1910 ^/o in. Olga Lcviiincn {Helsingfors). 

i 2:a giftet: 
Kerstin, f. 1894. G. 1917 ^-iio m. d:r Ernst 
Sulzbach (Frankfurt a/M). 

i .3:e giftet: 
Anne- Marie, f. 1902 '^3 (Stockholm). 

4) Johan Ola!, f. 1853 -"/c. trädgårdsdirektör, G M 
(Leu f sta bruk). G. 1883 "/12 in. Hedvig 
Maria Berggren, f. 1853 ^/a. 

Dotter: 
Hedvig Eleonora, f. Ih86 ^Vi2. G. 1916 '^/a nt. 
kassören Joel Godeau (L e u i s t a bruk). 

5) Anna Maria. f. 1855 "''/r.. G. 1875 "/lo m. fil. d:r 
Hugo Wclani von Philp. f. 1844. + 1906 (Stock- 
li o I m). 

6) Lowisa Eleonora (Nora), f. 1858 ^/n. G. 1890 
"Vio m. ingenjören Gustaf Knut (Gusten) Hart- 
zcll. i. 1n53 (Norrköping). 

i 2:a giftet: 

7) Emil Zacharias, f. 1864, sjökapten, t 1911 "/12. G. 
1895 7* m. I da Malmqvist. f. 1871 ^Vu (Stock- 
h o I m). 

Barn: 
Greta. f. 1896 "/?- 
Marta Charlotta, f. 1S97 -^/g. 
M a r i a n n e Eleonora Sofia. i. 1904 */i. 
Lar^ Zacharias, f. 1908 "*'u. Strokirk 1012—14, 17. — Ström (3 .släkter) 

1913, 15—17. — Strömberg (2 släkter) 1913, 

14, 17. Ståhl. 

Med härkomst fråu Elsass uch tiilhöraude eu iirsyrung- 
ligen från Schwoiz iftuuimande adlig ätt iukuiu Jobau yi.'i. 
ijtahl till Sverige, bodde på Huskvarna och lärer hafva varit 
«-n blaud anlaggarna af Huskvarna gevärsfaktori och krut- 
liruk samt fick på 153ö-talet af konung Gustaf I gården 
hlyltan i Rogberga socken af Jönköpings län i förlänicg. Ilaus 
sonson frälst-inspcktoren Johan Olofsson bodde på fädernegår- 
den Hyltan. Af dennes söner, hvilka kallade sig Ståhl, var 
ilen äldre Anders, f. IGSÖ, t 1TG4, prost i Hakarp, stamfader 
för den skånska släktgrenen genom sonen Lars. f. 1717, t 179(i, 
fil. jubelmagister, kontraktsprost och kyrkoherde i Norra 
Vram och Hjuf. riksdagsinau, hvilkens söner voro Magnus 
l^urentius, f. 17C1, t 1S43. fil. jubelmagister, professor och 
liistoriograf vid K M O, och Anders Johan, f. 1767, t 1S44. 
Ji'.ed. jubeldoktor, professor och bibliotekarie vid vetenskaps 
akademien. Den sistnämnde hade sonen Lorentz Peter, f. 1794. 
t 1S3G. kapten vid ingeujörkåren och i generalstaben. l>eu 
ffvannämiule fr;ilseliisi>ekt<)re!i Johan Olofssons yugre son Olaus 
Johannis, f. 16SG. t 1710, komminister i Berga (Småland) 
1 lef stamfader för den småländska, ännu fortlefvande släkt- 
Sieuen. Hans son var kontraktsprosten och kyrkoherden i 
\ ärnarao, fil. m:r David Ståhl, f. 1717, t 17S9, riksdags- 
fullmäktig för Jönköpings län vid 1705, 1769 och 1771 års 
riksdagar. Dennes S')n, lagmannen och t. f. landshöfdingeu 
Samuel Ståhl återupptog namnet von Stahl och adlades ISIG 
under satnina namn. Kn äldre broder till den sistnämnde, 
kontrakts[irosten och kyrkoherden i Skirö (Växjö stift), teol. 

0. fil. d:r Johan Ståhl. f. 1762, t 1S47, g. ISOO m. Anna 
Margaretha Almqvist, f. 17S0, t 1SÖ2, var fader till nedan- 
>>tående Carl Henrie. 

Litteratur: Sv. Ättartal l<{r2; Sv. Adelns Ättartaflor; Sv. 
Släktkalcndcrn 1912— 16. 

Carl Henric, f. 1808. fil. jubeld:r, rektor, prost, riksdags- 
man, t 1SS2. G. l:o m. Mathilda Sofia Almqvist, f. 
1811. t 1862: 2:o 1864 Vs m. I n ti e O o r s Amalia 
Euphrosyne Samsioc, f. 1836 "/lo (Uppsal a). 
Barn, i l:a giftet: 

1. Hanna Gustava Margaretha, f. 1852 %. G. 1877 
'^/a m. direktören Arved Arveilsun, i. 1848 "/n 
(Väster a s). 

2. Johan Olof 1) a v / rf, f. 1854 *7ii, kyrkoherde i Anner- 
stads pastorat af Växjö stift (A n n e r s t a d). (j. 
1S84 -"/fi m. Anna Lydia trykstedt. f. 1854 *«/ö. 

Pöttrar: 
/;■ / s a Mathilda Louise, f. 1887 Vs. 
Esther Lydia Maria. f. ISSO -'/s. 784 STAHLE 

i 2:a girtet: 

3. Gerda Hedvig Fredrika, i. 1867 ^-/s (Uppsala). 

4. Georg ti e n r i c Emanuel, f. 186S ^^'i, öiverste 
o. chef för Norrlands dragonre:^^:te, f. d. gene- 
ralstabsofficer, R S O, Off Rum SO, R B Leop O, K 
D D O. R Fr H L, R R S:t An O 3 kl., R Ö J Kr O 3 ki. 
(Umeå). G. 1899 ^'Vis m. grefvinnan Elsa Marga- 
retha Bonde af Björnö, i. 1871 ^Vi. 

Barn: 
Margaretha, i. 1900 -/lo. 
Fredrik Mls Carl Henri c. i. 1901 ^Vs. 
Christer Johan Magnus Henric, f. 1907 ^h. 
Elsa Ida Ingeborg, i. 1911 ^Vt. 
Af är t ha Elisabeth, f. 1912 =^/7. 

5. Carl Jacob Theodor, f, 1869 'Vn. tjänsteman hos 
Almqvist & Wicksells boktryckeriaktb. (Uppsala). 

6. Esther Elisabeth, f. 1872 ''* (Uppsala). Ståhle 

Smålandssläkten . 

Denna släkt Ståhle förmoflas vara en gren af den adliga 
jitten KAse. En medlem nf denna Htt Anders, f. 1GS3, som 
blef hammarsmt-d, skall hafva bortlagt sitt adliga namn 
och upptagit sin liustrns, kusinen Margareta Kåse, första 
mans, liainiuarsineden Carl IIenrikss>n St&hle, namn. — 
Äld.ste med visshet kände stamfader var raustersvenuen vid 
Ryds jjirnhruk i Göteryds socken I Smaland Henrik StAhle. 
som med sin hustru Kliu liade sonen Anders, f. 1745. bryggare 
i Hälsingborg, t lS:i2. Denne hade I sitt gifte med Botilla 
Cederborg, t 1794, sonen Anders l'éter. f. 1774. borgmästare 
I Hälsingborg, lagman, t 1S32, g. 17l)G m. Christina Maria 
Been, t 183."), som blef fader till nedaiistAende Isaac Anders 
samt till Nils Theodor, f. 1797, ryttmustare, t 1S4G, som 1 
sitt lb.'}4 iijgingna gifte med Mary d*Arien, i hennes första 
gifte, f. ISIS, t 1S9C. hade sonen Fredrik Anders I.<}rens, f. 
1S38, ryttmustare, hvilken upptog stjuffaderns namn Halleu- 
creutz, och till Peter Fredrik, f. ISOS, kapten, t 1S59. ogift. 

Litteratur: Sv. Släktkalendern 1915 — 16. 

Isaac Anders, f. 1805, ryttmästare med majors afsked, 
t 1884. G. 1837 m. Elisabeth Agneta Sjögren, f. 1811. 
t 1877. 

Son: 

Anders Peter. f. 1844 ^^/t, f. d. öfverstelöjtnant i 
armén. i. d. major vid Skånska husarreg:tet. verkst. ST A H LE — .SW AN BE KG TS'. 

direktör o. vice ^ ordf. i styrelsen iör Hälsill>;lH)^l:^ 
landsförsamlings *iiya sparbank. R S O (Hälsing'- 
b o r g), (j. 1S73 ^''h in. Anna Amiubni Foch. i. 

• 1S52 -»'ii. 

Barn: 

l.lsaac WilJiehn. f. 1S74 ^/ö, ryttmästare på reserv- 
stat vid Skånska husarreirrtet, en af cheferna för 
firman Ståhle &. Conip. i H ä I s i n .1? b o r g._ Äg. 
villan Lillgården i nämnda stad. (j. lyOf) *"/u m. 
Karin Sii^ne Trapp. f. 1S81 ®/i. 

Barn: 
Anders Nils Oscar Kuse, f. 1901/-/t.- 
Anna Monica Cecilia, i. 1911 ^U. 

2. \V ilhcl m i n c Elisal^eth. f. 1877 ^V«. G. 1900 -''/.'■. 
m. ryttmästaren o. skvadronscliefen vid Skånska 
husarreg:tet Axel Carl Edvard Fock. f. 1S71 "Ai 
(Landskron a). 

3. Elisabeth Agneta, f. 1882=^/-. G. 1907 Vio m. 
ryttmästaren o. regemeniskvartermästarcn vid Skånska 
husarregitet, GV:sOlympM. Fruns Bror Daniel 
Sulmson. f. 1S79 -% (H ä 1 s i n g b o r g). 

4. Eli s c M a r i e Anna, f. 1886 ^\/.-,. 

B.Julie fienriette. i. 18S8 "Vii. G. 1916 "Vn m. di- 
rektören Verner A. son Werne. f. 18n5 -•'/.-. (Häl- 
singborg). 

6. Axel Reinhold, f. 1891 \'-2, löjtnant vid Skånska dra- 
gonregitet (Y s t a d). 

7. Rut h Maria. f. 1894 -*/7. G. 191S "/in m. direktören 
Krister A: son Wernc. f. 18^4 ''V.-, (Hälsing- 
b o r g). Stack 1917. — Sundelius 1913, 17. — Sundholm 
I 1918. — Sundin 1914, 18. — Sundström 1912, 13. 
15—16. — Svalander och Swalander 1913, 17. — 
Swanberg 1915 — 16. läkikiil>-iiil<Tii l'.)1i T80 SWAÄTLING 

Swartling. 

■ n«t ',ifn"tV"^i sv.-nsk Släkt från Svartc-bo i H-lk-slnds socken i 
ostergo luud, hvaraf i;amuet är tagc-t. Äldste kände stam- 
XMn^Vn f\''"/K'^^^ .'^'^^"'^ ^^ 1500-talet och fader till Sven 
MAn=,son i Svartebo. f. Iti27. t 1697. Dans af koml ingår i flera 
l»'d Toro bammarsrnedsinä.tnro vid Borggårds. Sonstorps. 
Svdrtebohammars. Holmsjöfors. Börsjö. m. fl. bruk 1 Östergöt- 
land, bvea Månssons sousun. hammarsmedsmästareu vid 
bvartebohammar Carl Johansson Swartling. f. 1699 t 1779 
var den förste som burit namnet Swartling; han 'blef 17'^'' 
g. m. Mana Ilenric^dotter Bombier, f. 1703 t 17S2 De«.'ä 
makars yngste son Nils Swartling. f. 1740.' f 17S9." lik^oiu 
förfäderna bammar.sn.ed.smästare. hade i sitt Ktr. ingångiia 
gife mod Maria M.Ansdotter. f. 1746. f 1S2Ö. tolf b.irn af 
hvilka sönerna Carl och Peter (se nedan), båda kvarnäg.-.r,- 
i Norrköping, blefvo stumfiider för hvar sin gren af släkiei. 
Litteratur: Sv. Släktkalendern 1912— IS. 

Äldre grenen: 

C.-irl, f 1765, kvarnägare i Norrköping, t 1836. G 1790 
111. Mana Persdotter. f. 1767, t 1847. 
Söner; 

1. .lohan Fredrik, f. 1802. kyrkoherde i Vimmerby. t 
IS/6, (j. 18-15 m. Anna Sofia Kullman, f. 1821. f 

Son: 
Anders Fredrik, f. 1852. vice liäradshöfding. rådman 
1 Vimmcrhy, t isy?. G. m. Edla Moria Char- 
lotta Wc^tcrbcrs. f. 1868% (Stockholm). 

Son: 
Johan Fredrik, f. 1894 ^Vi. Äg. hus i S t o c k - 
h o 1 m. 

2. Lars Magnus, f. 1S04. grosshandlare i Norrköping, t 
1869. O. 2:o 1S42 m. Sophie Marie Schelin, i. 1821, 
T 1898. 

^öner: 
1) Reinhold Magnus, i. 1848 "/12, ryttmästare i 
Lifreg:tets husarers reserv, RSO (Stock- 
holm). Q. 1880 ^7? m. Christina Lovisa rStin al 
von H of st en. f. 1858 ^Ve. 

Söner; 
(1) Bengt Hugo Magnus, i. I88I ^Ve, stabs- 
adjutant o. kapten vid generalstaben, kapten 
i Lifreg:tets grenadjärer (Lidingö vil- 
la b t a d). G. 1909 "A m. /; a g m a r Hihla 
Maria Martin, f. 1889 ^^/u. SW ARTLIN G 787 

Barn: 
Hugo B ör i e. f. 1910 ^/j. 
Monica Dagmar Elisabeth, f. 1913 "/s. 
Dagmor Hilda Marianne, i. 1915 "/s. 

(2) Hugo Lars Reinhold, f. 1883 ^/s, ingenjör 
(C har 1 o tt enbu r g, Berlin). G. 1911 
^Vii m. Ella Schliitcr. i. 1886 'Vo. 

(3) John Anders Erik, i. 18S4 =^7ii. löjtnant vid 
Trängen (S k ö f d e). 

(4) Erik Carl Axel, f. 1889 -"/g. banktjän.stcinan 
(S t o c k h o 1 m). G. 1918 ^7io in. V i v i a n 
Ar ring. 

(5) Er cd rik Gustaf Adolf, i. 1894 ^Vj, verkst. 
drrektör för Stockholms ridinstiiut (Stock- 
holm). G. l'^l.s m. Ingrid Elisabeth Man- 
dal. 

2) H u g o Erik. f. 1855 Viu, major i Väg- o. vatten- 
byggnadskåren, trafikdirektör vid Stockholm- -Va- 
steras— Bergslagens järnvägar, RWO (Stock- 
holm). G. 1S89 '^/lo m. Elin Matilda Arwulsson, 
f. 1865 »%. 

Barn: 
Elsa, f. 1890 ^Va, med. kand. 
L a r s Magnus, f. 1892 ^5, löjtnant vid Fortifika- 
tionen (S t o c k h o I ni). 
Carl Arvid, i. 1893 ""/t, jur. kand., e. o. liof- 
rättsnotario. fänrik i Svea lifgardcs reserv 
(S t o c k h o 1 m). 
/•* ^ r Hugo, f. 1896^7, elev vid 1 ekiiiska högsko- 
lan, fänrik i Fortifikationens reserv (S t o c k- 
h o 1 m). 
Erik Gösta. f. 1898 ^"/i, jur. stnd. vid Stock- 
holms högskola, fanjunkare i I.ifrcg:tets dra- 
goners reserv. 
3, Anders Frik, f. 1806. grosshandlare i Norrköping, t 
1872. G. 1838 m. Catharina Charlotta Moselius, f. 
1815, t 1867. 

Döttrar: 
Sara Catharina, f. 1840 ^^/i. G. 1869 7i2 m. kon- 
traktsprosten Gunnar Widegren. f. 1842. t 1907 
(S t o c k h o 1 m). 
Emma Charlotta, i. 1841 Vh. (j. 1869 ^7i m. kansli- 
,' sekreteraren Carl Gustaf Pauli. f. 1836. t 190b 
(S t o c k II o i m). 7S8 SWAKTLING 

Yngre grenen : 

Peter. f. 1778. kvarnägare i Norrköping, t 1840. G. 1807 
ni. Catharina Charlotta Stenberg, f. 1783, t 1857. 

Söner: 

1, Per Johan, f. 1810, handlande i Norrköping, t 1855. 

G. 1833 m. Maria Mathilda Wefwer. f. ISOS. t 1891. 

Söner: 

1) Per Fredrik Rikard, f. IS34. disponent, t 1894. G. 
1878 =*% m. Hilda Charlotta Falk. f. 1853 Vs 
(Norrköping). 

Söner: 

(1) Per Johan. f. 18S2 "Ve, e. o. hofrättsnotarie. 
Jönköpings stads ombudsman, sekreterare hos 
stadsfullmäktige därst. (Jönköping). G. 
1912 'Vs m. Signe henrictte Emilia Moberg, 
f. 1889 'As. 

Barn: 
Barbro Persdotter, f. 1913 "/12. 
Per Fredrik, i. 1915 ^=/e. 

(2) Axel M agn 11 s. i. 1884 "Vt, köpman (N o r r- 
k ö p i n g). 

(3) Nils Fredrik, f. 1884 -'h, fabrikör, äg. Wahl- 
quistska klädesfabriken (Svängsta). G. 
1914 ^Vio m. Dagmar Ester Erikson. i. 1893 

Barn: 
Ulla. f. 1915 'h. 
A n d e r s. i. 1916 ='7n. 

2) Frans Johan Axel. f. 1S4(). dis|)oncnt. rysk vice 
konsul, talman i riksdagens andra kannnare. t 191h. 
(]. 1S65 "V.-, m. AUithildu Charlotta (T h il d a) 
Stdhlhom. I. iN42 ' 7«o (N o r r k ö p i n g). 

Barn: 
(1) John Axel. i. 1866 ^5. jur. utr. kand., verkst. 
direktör i Konungariket Sveriges stadshypo- 
tckskassa, bitr. ledamot af bankinspektionen. 
\i W O (S t o c k h o 1 m). G. 1903 \'n u\. 
Alice Katarina Borg. f. 1881 "^a. 

Barn: 
John Axel Gösta. f. 1904 "/n. 
Alice Greta. f. 1905 ='7ii. 
Karl Axel Ferdinand, f. 1908 '^li^. 
Elsa Edla Matilda, f. 1908 -^'vj. r SWARTIJNG 7S9 

(2) Axel Ivar. f. 1868 Ve, disponent iör aktb. 
förenade * yllefabrikerna i Norrköping, 
ordf. i styrelserna för riksbankens afdelnings- 
kontor o. Tekniska elementarskolan i "Norr- 
köping, ordf. hos stadsfullmäktige därst.. 
ordf. i styrelsen för Norrköping— Söderköping 
— Vikbolandets järnvägsaktb., R W O. Q. 1896 
'®/io m. Ingrid E v y Katarina Sandberg, f. 
1878 Ve. 

Döttrar: 
Dagmar Evy Mathilda. f. 1897 Vio. 
Margit Evy Louise, f. 1899 ^/s. 
Aina Evy Elsa. f. 1902 '7o. 
Brita Evv Maria. f. 1907 "/s. 

(3) Anna Mathilda. f. 1S70 "Ju G. 1892 ^'"/s m. 
köpmannen, f. d. portugisiske vice konsuln i 
Norrköping, ledamoten af stadsfullmäktige 
därst.. Carl Gustaf Wilhelm Dahl. i. 1864 
'77- Bcb. egen villa i N o r r k ö p i n g. 

(4) Axel Victor, i. 1871 -7s. fabriksföreständarc 
vid Ströms yllefabrik. Äg. Stora Nybble^ i 
Östergötland (Norrköping). G. 1897 "/9 
m. ti ed er a Engholm. f. 1876 7i?. 

Barn: 
Anna Birgit Matilda, f. 1898 *7n. 
Axel Erik Victor, f. 1900-77. iur. stud. vid 

Uppsala universitet. 
John Olof Victor, f. 190.1 \'e. 

(5) Elin Mathilda. f. 1873 *7«. G. 1897 '76 m. 
praktiserande advokaten i Stockholm, RRS:t 
Sto 3 kl., RPrHL, Off Fr Instr publ. /I ^/ o / / 
öhman. f. 1869 '■'Vs. Beb. egen villa i Djurs- 
h o 1 m. 

(6) Sigrid Mathilda. f. 1875 ''h. G. 1899 Vz m. 
köpmannen Carl Olof Svanström. f. 1874 *7i 
(S tock ho I m). 

(7) Karin Mathilda, f. 1877 7t. G. 1914 '79 m. 
prosten, kyrkoherden i Norrköpings norra för- 
samling, läroverksinspcktorn, ordf. i folkskolc- 
styrelsen i Norrköping, LNO. Edvard 
Evers. i hans 2:a gifte, f. 1853 '75. 

(8) Märta Mathilda. f. 1882 'Vt. G. 1905 '-^"li-j m. 
majoren o. hatalionschefen vid Kalm;ir rcg:tc. 
RSO. RR S:t An 3kl.. Hans Wilhelm 
Bergsten, f. 1873-77 (1: k s j ö). 790 SWARTZ 

2. Frans Wilhelm, f. 1817, landtbrukare. t 1873. G. 1848 
m. Erika Mathilda Octavie Ekermark, f. 1827, t 1912. 

Dotter: 
Mat hi I da, f. 1855 ^^/e. G. 1873 Vi m. rektorn, fil. 
d:r Ola Kyhlberg, i. 1841, t 1914 (Stockholm). Swartz. 

Äldste käude stamfadern, bergsmaunen Per Olofsson, f. 
1661. t 1701, var fader till Olof Persson, f. 1693. t 1"52. 
bergsman, bosatt i SvartsAng i Kroppa socken i Värmland och 
g. m. Carin Carlsdotter, f. 1C93, t omkr. 17ö7. Efter Svart- 
säng antogo deras söner Carl. Petter och Olof släktnamnet 
Swartz. Af dessa blef Petter, f. 1726, f 17S9, köpman 1 
Norrköping och Inrättade snusfabrik därstädes 1751 samt erhöll 
privilegier å densamma 1753. Gift 1704 med Brita Ryy, f. 
172Ö, t 17S3, stiftade han tillsammans med sin hustru 1772 
den Swartziska friskolan i nämnda stad. Bland flera barn 
hade han son«-n Petter Jacob (se nedan). Olof Swartz. f. 
1728, t 17CS, kom likaledes till Norrköping och gick i kompani 
ined sin broder Petter; gift 1709 med Elisabeth von Bro- 
borgen, f. 1733, t 1817, hade lian sonen Olof Petter Swarti. 
f. 17G0, t 1818, professor, berömd naturforskare och botanisk 
skriftställare, som i sitt gifte med Sara Elisabeth Bergh. 
f. 17G9, t 1709, var fader till nedanstående Olof Carl (yngre 
Srenan). 

Litteratur: Sv. Släktkalender 1887; Leijonhuf vud : Ny Sv. 
Släktbok; Sv. Släktkaicuderu 1912. 13. ir.— IS. 

.\ldre grenen: 

Petter Jacob, i. 1755, grosshandlare, tobaksfabrikör, 
t 1819. G. 2:o 1789 in. Catharina Charlotta Wall- 
ström. f. 1759. t 1820. 

Söner: 
1. John. f. 1790. grosshandlare, tobaksfabrikör, t 1853. 
(i. 1816 ni. Carolina Oustafva Pcreswetoff-Morath. 
f. 17^7. t 1871. 

Son: 
Jacob Erik, t. 1817, tobaksfabrikör, t 1S81. G. 1855 
ni. Carolimi Elisabeth Forsgren. f. 1833, + 1906. 

Harn: 
(1) Carolina Elisabeth, i. 1850 "/n. G. 1581 V» 
in. öfverstclöjtiKintcii i Svea artillerirog:tes re- 
bcrv. R S O. R W O. Albert Fredrik Daniel SWARTZ 791 

Janse. f. 1854 ^/s. Äg. Elfvik, Långnäs o. Räi- 
vik, alla på Lidingön (Elfvik, Lidingö 
villastad). 
(2) Carl Johan Gustaf, i. 1858 ^/e, kansler för 
rikets uni\ersitet, förutv. statsminister, förutv. 
statsråd o. chef för finansdepartementet, leda- 
mot af riksdagens första kammare, K m st k N O. 
K W O 1 kl.. Stk D D O. Stk P O da C, Stk J O 
US. RPrRÖO 1 kl., StOffFrHL. LYA. 
LLA, H L F S. Äg. Stenkullen i Östergötland 
(S t o c k h o 1 m). G. 1886 '"/a m. 1) a ? m a r 
Lundström, f. 1867 -"/<j. 
Barn: 

a) Carl Gustaf Erik. i. 1887^^5, löjtnant i 
Lifreg:tets dragoners reserv. G. 1912— 
1917 m. Elsa Hermine Jacob, f. 1890 -'is. 

Son: 
Carl-Reinliold Eriksson, f. 1914 Vi. 

b) Brita Emilie, f. 1890 ^^/i. Q. 1911 ^7s m. 
professorn i civilrätt vid Stockholms hög- 
skola, ledamoten i lagberedningen, K N O 
2 kl., R.NS:tOO, LLA, jur. d:r Lars 
Birger Ekcbers. f. 18S0 ^'"h (Stock- 
ii o 1 m). c) Olof. \. 1903 *7 10. (3) Pelir Johan Jacob, f. 1860 -'Vio, ordf. i sty- 
relsen samt verkst. direktör i J. G. Swartz, 
aktb., o. i Kvarnaktb. J. G. Swartz, Djiirön. 
Dagsberg, ordf. i styrelsen för statens upp- 
fostringsanstalt A Bona o. Venngarn, vice ordf. 
i Svenska Vattenkraftsföreningen, K W O 2 kl.. 
R N O. Äg. fastigheter i Norrköping samt 
Pjurön i Östergötland. G. 1889 '72 m. Dag- 
mar Maria ['riscll. f. 1S64 "/u. 

Döttrar: 
Greta Elisabeth, f. 1889 "/i-j. G. 1911 7i2 m. 
löjtnanten i Första iifgrenadjärreg:tets re- 
serv, grefve Gabriel Falkenberg af Bal- 
by. f. 1883 Vio (F i s k e b v). 
Alfhild Elisabeth, f. 1892 --'/a. G. 1915 ^7io 
m. löjtnanten vid Göta lifgarde Wilhelm 
Oscar Gustaf Peder Dyrssen. f. 1887 "/ic 
(S t o c k h o 1 m). 
Elsa Dagmur Louise, i. 1S96 *Vio. SWARTZ '^ 2. Carl Jacob. f. 1800. ryttmästare, t 1S74. G. 1828 m. 
Eva Charlotta Jederholm. f. 1806, t 1877. 

Barn: 

1) Ebba Maria. f. 1840 ^Ve. G. 1885 =%o m. klädes- 
fabrikören Per Fredrik Erik Alfred Hedelius. i hans 
2:a gifte. f. 1830. t 1902 (Stockholm). 

2) John, f. 1844, f. d. fabrikör, litteratör, t 1902. G. 
1877 m. Hilda Emilia Gustafva Hofverberg, f. 
1855, t 1914. 

Barn: 

(1) Carl t rik. i. 1878 =7i. kapten vid Upp- 
lands artillerireg:te. artilleristabsofficer, RS 
O (Stockholm). G. 1912 "V? m. Katarina 
Margareta (Karin) Tamm, f. 1886-/6. 

Barn: 
Anna Margareta (Greta), f. 1913 "/s. 
Brita Emilia Maria. f. 1916 ^Va. 
St i a John Huao, f. 19 1 .^ "Vh. 

(2) Karin Ulla Emilia, f. 1880 '7j. G. 1900 '/u 
m. manufaktiirhandlaren Knut August Kon- 
stantin Wcnncr ström. f. 1867 ^'/e. Beb. egen 
villa i Lidingö villastad. 

(3) Eva Hedvig Gustava, f. 1882 ^"-/s. G. 1902 
-"/e m. grosshandlaren Johan David Rapp, | 
f. 1S76 '^h (Saltsjöbaden). \ 

(4) / d a Elisabeth Charlotta, f. 1SS4 "/z, foster- i 
barnsinspcktris (Stockholm). f 

(5) ./ o h n Gustaf, i. 1886 7<. ingenjör (C h i 1 c). i 
ib) Per Arvid. f. 1889 Ve, tjänsteman i aktb. . 

Stockholms handelsbank (S t o c k h o 1 m). * 

Yngre grenen: 1 

Olof Carl. f. 1795. revisor i kammarrätten, t 1833. G. * 

1820 m. Maria Jacobina Eleonora Lemon, f. 1802. + ^ 

1882. \ 

Söner: • f 

1) Carl Olof Herman, f. 1821. bruksförvaltare, t 1891. \ 

Cl. 1853 m. Anna Maria Lönner. f. 1825. t 1874. j 

Son: I 

Herman Olof Eredrilc. f. 1855 ^/n, bokförare, post- i 

stutionsförcståndare (Strömhacka bruk. ' 
Strömbacka). G. 1893 "/i o m. E v a Ulrika SVEDELIUS 793 

2) Edvard Mauritz, t- 1826, premieraktör, t 1897. G. 
1854 ^^8 ni. Rosa Alfonsina C I c m e n t i n a Fcrn- 
ströni, f. 1835 ^'^/-j, f. d. skådespelerska vid K. teatern 
(S t o c k h o 1 m). 

Dotter: 
All h el g a Maiiritza. f. 1860 Vn (Stockholm). Svedelius. 

Släkteu liiirstammar från Dalarne. hvarest äldste käudt- 
stamfadern Nils Ander.sson, som lefde änuu i medlet af 15CK)- 
takt. var bonde i Hjortnäs by 1 Leksands socken. Ilaus son- 
son kapellaneu i Kättvik Daniel Andreai Dalcarlus, f. löSO. 
t 163G, uppodlade ett till prästgården hörande jordområde, 
som kallades Svedeu, efter hvilket Lans barnbarn, däribland 
kyrkoherden i Elfdalen Daniel Adreae. f, 16.J3. t 1713. kallade 
.sig Svedelius. Danit-l Andn-ce Svedelius' son Jacob Svedelius. 
f. 1693, t 17G3, domprost i Västerås, hade I sitt gifte med 
Anna Brita I.ampa. f. 1713, t ISoii, sönerna Per, Daniel, An- 
ders och Johannes. Af dessa blefvo Anders och Johannes 
stamfader för mdanståi-nde två grenar af släkteu. — Släkt- 
namnet har med vederlxirligt tillstånd upptagits af uedan 
stående kognaliska släktgren (yngre släkteu Svedelius). 

Litteratur: Anrop, Sv. Släktboken I; Sv. Släktkalender 
1SS6; Leijouhufvud, Ny Sv. Släktbok; Sv. Släktkab-ndern 
]!n2— IC. . 

Äldre grenen: 

Anders, f. 1737. kontraktsprost, t 1809. G. 2:o 1779 m. 
Justina Elisabeth Schotte. f. 1757. t 1805. 

Son : 
Anders, f. 1782, grosshandlare, t 1834. G. 1820 m. Lovisa 
Charlotta von Scliantz. i. 1797. t 1833. 

Söner: 
1) Anders Eberhard, f. 1823, öfverste. t 1894. G. 1860 
ni. Hilda Ulrika Ostling. f. 1830 "/e. Beb. egen 
villa i Djursholm. 

Barn: 
(1) Anders Herman, i. 1863 ^/«, major i armén, 
kapten i Dalrc}i:tcts reserv, kmdstornisoinradcs- 
bcfäihafvarc, kontorschef i Svenska Röda stjär- 
nan. R S C), (i M (S t o c k h o I in). G. 1893 ^"/« 
'• ni. Ehha Augusta SUdcrstroni. i. 1S72 ^/n. 794 SVEDELIUS 

Barn: 

C uf t Anders Cliristoffer. f. 1894 Vu'. banktjän- 
steman (S t o c k h o 1 m). 

Thor Anders Herman, f. 1S95 ^"/u, löjtnant vid 
K. Flottan (S t o c k h o 1 m). 

Sigrid Hilda Maria (S i r i), f. 1899 ^"/a. 

Ebba Margiieritha (G hit a), f. 1899 "/s. 

Åke Anders Eberhard, f. 1915 -^5. 

(2) Helena Mathilda, f. 1865 "/a (Djursholm). 

(3) Elisabeth Charlotta, f. 1866 'V12. Q. ISSS 
^V* m. borgmästaren i Falun, ordf. i Koppar- 
bergs läns arbetsförmedlings styrelse, ordf. i 
styrelsen för aktb. Stockholms handelsbanks af- 
delningskontor i Falun, R W O, Carl I o han 
Fredrik Cornelius, f. 1858 "/i. 

2) Gustaf, f. 1826, underdirektör vid finska myntverket, 
t 1904. G. 1857 ^^/a m. Emelie Mathilda Ulff. f. 
1833 Va (Strängnäs). 

Söner: 

(1) Georg, f. 1859. kapten, t 1907. G. 1896 ^^5 m. 
Anna Kristina Johansson, f. 1870 ^h (Sträng- 
n ä s). 

Barn: 
Sonja Maria. f. 1S97 ^77. 
Katarina Helena (Karin), f. 1899 ^Vs. 
Per Gustaf, f. 1902 "/lo. 

(2) Carl. f. 1861 7g. fil. d:r, rektor o. lektor i tyska 
o. franska språken vid Högre realläroverket ;i 
Norrmalm i Stockholm, f. d. lärare för D D 
KKHH Arffiirstarne. RNO. R W O. G V Sbm. 
QV:s01ympA\, R Bad Z Löw O 2 kl. G. 1905 
"7" ni. Julia Maria von Hcijnc, f. 1870 72, 
författarinna. 

3) Carl Fritliiof. f. IS38, jur. hcdcrsd:r, justitieråd, t 
1916. G. 1864 m. Fbba Catharina Skyttc af Sätra. 
f. 1841. T 19MII. 

Barn: 
(\) E v a Helena Charlotta, i. IS65 '*A-. (Stock- 
h o I m). 
. {2)^Carl Arvid. f. Ks()7 -"/i. iur. kand., justitieråd. 
K N O 1 kl. (S t o ek h o 1 m). 

(3) Nils Eberhard, f. 1S73 7^. fil. d;r, professor i 
botanik vid U !> p s a I a universitet. G. 1914 7s 
m. Lisa Tlu-iier^tröw. f. I,SS<> '/o. V Carl Jacob. f. ISll, kyrkolierde. t 1884. G. 1863 /ö SVEDELIUS 7S5 

Döttrar: 
Karin, t'.' 1915 -^7. 
Ebba. f. 1917 ='"-*. 

Yngre grenen: 

Johannes, f. 1740, kyrkoherde, t 1803. G. 1777 m. Mar- 
gareta Kristina Fant. f. 1755. t 1844. 
Söner: 
1. Jacob Mikael, f. 1779, kyrkoherde, t 1834. Q. 1807 
ni. Anna Wilhelmina Svedelins. i. 1775, t 1845. 
Son: 

20/ 

ni. .4 n II a Hinncrson, f. 1845 ^V?. Onig. 1886 m. 
kyrkoherden Olof Gotthard Blomberg, i. 1838, t 
1901 (Dunker). 

Son: 
Carl Nils Wilhelm, i. 1866 ^"/s, med. lic, läkare 
vid statens järnvägar, praktiserande läkare i 
Bollnäs. G. 1907 "Vio ni. Hulda Helena 
Klingwall. f. 1878 ^^/». 
Barn: 
£rik Wilhelm, i. 1908 'Vs. 
Mait. f. 1911 -"3. 
Tycho W il hel m. f. 1913 "/a. 
Per, f. 17S8. klädesfabrikör, t 1840. O. l:o 1813 m. 
Johanna Katarina Zandcr. f. 1791, t 1828; 2:o 1829 
m. Charlotta (iabriclla Silivcrstol|)c. f. 1804. t 1893. 
B;ini. i 1 :;i giitcl; 

1) Thecla Lovisa Carolina, f. 1820, t 1898. Stam- 
moder för den yngre släkten Svedclius (se nedan). 

2) Per Adolf, f. 1825, ångbåtsbefälhafvarc. t 1882. 
G. m. Johanna Carlsson, f. 1820. t IS99. 

Barn: 

(1) Johanna Emilia, f. 1850 ^Vis. Q. 1880 m. 
karnreraren Edvard Richard Teodor Lön- 
ncstriim. f. 1^50 ^/n, (K e r a v a. F' i n 1 a n d). 

(2) Carl Wilhelm, f. 1854, sjökapten, t 1912. G. 

1880 ni. AI aria Jaefina \'y?ren, f. 1855 ^•''/•-■ 

(S t o c k h o 1 ni). 

Barn: 

Maria Emilia, f. 1880 =Va. Q. 1904 Va m. 
apotekaren Friedrich Jacobsohn. f. 1877 
(Riga, Ryssland). 

Per Adolf Carl. f. 1882 ^''5. Vistas i Nord- 
amerika. 7!>6 SVEDELIUS 

Ruth Wilhelmina, i. 1891 "/s. anställd i 
forsäkringsaktb. Skandia (Stockholm). 

Anna Margareta (Gret a), f. 1894 "/g, an- 
ställd i forsäkringsaktb. Skandia (Stock- 
holm). 

(3) Anna Matilda, i. 1S55 '/e. GM (Stock- 
h o I m). 

(4) Per Axe I, i. 1857 ^*/ii, ingenjör (R o s a r i o 
de S:ta F é, Argentina). 

(5) Sigrid Charlotta, i. Ib60 ^"/s. f. d. kassör 
hos Stockholms Superfosfatfabriksaktb.. GM 
(S t o c k h o I m). 

(6) Ernst Adolf. i. 1862 -'z, löjtnant i Nordame- 
rikanska armén, plantageägare »^V a 1 k a r i a, 
Florida, Nordamerika). G. 1891 ^/e 
m. Ella Wade. f. 1862 ^'lo. 

Barn: 
Adolf Wade. f. 1895 */9. 
La ur c n c e Donald, i. 1S97 "/». 
Eliza Johanna, f. 1899 'Vii. 

(7) Jotian Lorentz, f. 1864 -^/lo. disponent för 
filialen Ceres (af Stockholms Superfosfat- 
fabriksaktb.) i Göteborg. 

i 2:a giftet: 

3) Margaretha Charlotta, f. 1831 =7^ (H e r s e- 
rud). 

4) Axel Gabriel Jolian. i. 1836 ^Vio, f. d. landshöf- 
din'.f i Örebro län. ordf. i Örebro— Köpings järn- 
vägsaktb.. K m st k N O, R C Xllhs O, R W O, G M 
i q m I. Äg. o. beb. villa i Hcrserud. G. 
1862 \!'. m. Julia Mathilda Azclius. f. 1S40. t 1906. 

Dotter: 
Siri Lovisa, i. 1866 ^Vi. Q. 1892 '/V m. preus- 
siska kommerserådet o. generalkonsuln Bern- 
hard Fdvard Eric Heinrich Schuchardt, f. 1855, 
T 1913: 2:(> 1915 '"/»-m. generalen i tyska 
armén. R Pr J O, m. m., Ewald Gustaf Rein- 
liard von Baumhach. f. 1S58 *"'is (Berlin). 

Yngre släkten Svedelius: 

riiecla Lovisa Carolina Svedelius, f. 1820, t 1898. G. 
1840 ni. fabrikören i Norrköping Fredrik Theodor 
Carlson, f. 1816. t 1852. SVKDELIUS — VON SYDOW 7Ö7 

Dotter: 

Wärtha Maria Carlson, t. 1852. Q. 1873 m. ingenjören 
Ernst Adolf Nilson, f. 1840, t 1910. Deras barn 
hafva med vederbörligt tillstånd upptagit tnorninderns 
släktnamn. 

Barn (Svcdeliiis): 
Ernst Karl Fredrik, f. 1878 ^"/s, föreståndare för 
Svenska Lifförsäkringsbolagets matematiska o. sta- 
tistiska afdelningar, f. d. löjtnant vid Norrbottens 
reg:te, G M (S t o c k li o 1 m). G. l:o 1902^'*/- (m. 
Concordia Maria Freia Nadeschda Smitt, f. 1879 ^'5); 
2:o 1914 '^/i2 m. Elsa Wtndcla Emilia von Wern- 
stedt, i hennes 2:a gifte, f. 1876 ^^'7. 

Barn. i l:a giftet: 
L y eka René Freja Nadeschda Amalia Marta. f. 

[ 1903 "/». 

) Vilhelm Fredrik Arnold, f. 1905 "Vo. 

b) Ernst Theodor, f. 1«^3 "9, verkst. direktör i Sven- 
ska kredit- o. garaniiiörsäkringsaktb. samt Inteck- 
nings- o. förvaltningsinstitutet, redaktör af Assurans, 
Svensk Försäkringstidiiing, löjtnant i Positionsartii- 
lerireg:tets reserv (Stockholm). G. 1907 *"'•.• ni. 
Herta Hedvii: Sophia Fjaestad. i. 1884 "/ii>. 

Söner: 
Erik, i. 1909 '"A. 
Gustaf, f. 1911 *^A. 
L enn art. f. 1914 ^/»s. 

c) Gertrud Thecla Maria. i. 1891 •'*/u. anställd i peii- 
sionsstyrelsen (Stockholm). Svenonius 1918. von Sydow. 

! I Tyskland hafva funnits tre, om ej flera, urgamla adliga 
iläkter med detta namn, alla med olika ättvapen. En af dessi. 
Ittor, llnnu kvarlcfvande i Tyskland, har urgrenat sig äfveu 
111 Sverige. Den närmaste gemensamma stumfadern för de 
ivenska grenarna skref sig Crlstlan von Sydow och dog 1 
?ur<>w I Pommern omkr. ftr 1700. Hans son David vistades 
iA?)n tid 1 Sverige, men Återflyttade snart till Tyskland, 
15 ».lämnande i Sverige en af sina tolf söner Christian Fred 79« VON SYDOW 

rik. Af dennes barn märkas sönerna Sven David, stamfader 
lör den nu utdöda östra härads-grenen, Johan Peter, stam 
fadtT lör Högsliygrenen. Nils Ludvig, stamfader för Jön- 
köpingsgrt-nen samt Carl Fredrik och Christian Andreas, stam 
fäder för äldre och yngre Kalmargrenarna. Yngre Kalmar 
grenen är numera utdöd. Cristian von Sydows yngre son 
Christian (broder till David von Sydow) hade äfven flera 
söner, af hvilka två öfverflyttade till Sverige, nämligen Chri- 
stian, hvars ende son Christian Fredrik var stamfader för 
Visby-Kar!shanmsgreneu, och Johau Anders, hvars äfvenledes 
ende son Georg rar stamfader för den föga kända öfvcds 
grenen. En gren af släkten (se nedan) har blifvit adlad. 1 
Sverige. 

Litteratur: [von Sydow, C. A.], Stambok för den svenska 
släkten von Sydow, Gbg 1885; Tersmeden, Kalender öfver 1 
Sverige lefvaude ointruducerad adel; Sv. Släktkalendur ISSO: 
Sv. Släktkalenderii 191-'— 18. 

Högsbygrenen: 

Johan Peter, i. 1747, prost, t 1827. G. 1782 m. Charlotta 
Elisabeth Rudbeck. f. 1752. t 1812. 

Söner: 
1. Johan Gustaf, f. 1784. konteramiral. t 1850. G. l:o 
1854 m. Anna Catharina Wigginan, f. 1806, t 1833; 
2:o 1837 m. Eleonora Juliana Wiggman, f. 1801, t 1868. 
Suiier, i 1 :a giftet; 

1) Johan Oscar Gustaf, f. 1825, kommissionslandt- 
mätare, t 1886. G. 1851 m. Sofia Lovisa Lillie- 
sträie, i. 1828, t 1908. 

Barn: 
(1) Otto Gerhard Gustaf, f. 1852, direktör, t 1912. 
Q. 1887 m. Hedvig Eugenia von Sydow, f. 1858, 
t 1912. 

Barn; 
Waldemar Gustaf Wilhelm, f. 1890 "It, 
vice verkst. direktör i aktb. S. GumtClii 
annon.sbvrä (Lidingö villastad). O. 
1917 '^/u- tn. Margareta Carlson, i. 
1894 -•'/». 
Herbert Oscar Axel. f. 1894 ^/i. tjänsteman 
i Stockholms ensk. bank (S t o c k h o 1 m). 
S2) Elin Augusta Anna Lovisa, t. 1854 "A 
(S t o c k h o 1 m). 

2) Adolf Reinhold Fingal, f. 1827, hamnkapten, t 1903. 
G. 1863 712 m. Mary Ann Dlanche Stepbens. 

■ f, 1842 ■•"/!. (Saltsjöbaden). 


VON SYDOW 790 

Barn: 

(1) Anna O se ar a. f. 1864 ^Vio. G. 1887 */i2 m. 
lirofessorii i natic^nalekonomi o. sociologi vid 
Göteborgs högskola, skriftställaren, R N O, L \ 
VS, fil. d;r Gustaf Fredrik Steffen, f. 1864 
Vs (G ö t e b o r g). 

(2) Björn Ryno, f. 1867 Vn. kapten i K. Flottans 

reserv, \'\qq. verkst. direktör i Stockiiolins 
rederiaktb. Svea, ordf i ångfartygsbefäl- 
hafvaresäliskapet i Stockholm, RSO, R 
D D O. R R S:t An O 3 kl., R Pr Kr O 3 kl. G. 
19 

Döttrar: 
Lotten TulUa (Lott v) Biörnsdotter, f. 1901 

Birgit Elisabeth Biörnsdotter, f. 1903 "/a. 
Gunhild Mary Anne Björnsdotter, f. 1904 

En dotter, f. 191h -"■,■. 

(3) F r i t h i o f Finsal. t. 1870 ^Vi. jägmästare i 
Lycksele revir, landstormsomradesbeiälhai- 
vare. Äg. Arfträsk i Västerbotten (L y c k- 
sele). G. 1901 ==*/8 m. Edith Oldenburg. 
f. 1866 ^■'/q. 

(4) Gerda Maria, f. 1875 ^°/io, föreståndare för 
sång- o. musikinstitut (S t o c k h o 1 m). 

(5) A ni y Sophia, f. 1880 ^Vu. G. 1909 ^76 m. 
verkst. direktören i aktb. Sommelii fabriker 
Carl Per Albert Wising, f. 1871 ^'Vt (Salt- 
sjöbaden). 

3) Carl Otto Hjalmar, f. 1831, sjökapten, t 191S. 
G. l:o 1S57 m. Amalia Karolina Charlotta Hell- 
bom, f. 1833, t 1902; 2:o 1903^12 m. Karna 
Jönsson, f, 1855 -"/il- fS t o c k h o I mV 

Adoptivdotter: 
Rosalie Josefine Charlotte (Ros a), f. 1864 V». G. 
1891 ^Vii m. majoren i armén, kaptenen i Lif- 
reg:tets grenadjärers reserv, RSO, Eli Aramis 
D'A r t agnan Wistrand. f. 1853 "/u (S t o c k- 
h o I m). 

i 2:a giftet: 

4) h ugo Axel Theodor. f. 1840_=*V3. f. d. bankkassör 
(S t o c k h o 1 m). G. 1874 '/lo ni. Ännu Lovisa 

» (Anna Lisa) Biörck, f. 1 844 ^Vio. SOO VON SYDOW 

Döttrar: 
Ann Q' Eleonora, f. 1875 ^%, bokhållare i Stock- 
holms enskilda bank (S t o c k li o 1 in). 
Alice Maria. f. 1877 ^^/o, farm. kand. G. 1905 
Vii m. leg. apotekaren Ernst Ludvig Hyltcn, i. 
1872, t iyi7 (S t o ek h o 1 m). 
Tyra Helena, f. 1882 ^^/i, musiklärarinna (Stock- 
h o 1 m). 
2. Axel Reinhold, f. 1778. underståthållare, t 1834. 
Svensk adelsman 1830. Om hans efterkommande se 
Sveriges Adelskalender. 

Jönköpingsgrenen : 

Nils Ludvig, f. 1750, krigskommissarie, t 1837. G. 1783 
m. Engel Benedicta Heller, f. 1764, t 1807. 
Söner: 
1. Christian Fredrik, f. 1788. apotekare, t 1836. G. 1817 
m. Johanna Maria Rydin, f. 1795. t 1866. 

Söner: 
1) Christian August, f. 1819, kyrkoherde, t 1889. G. 
1849 m. Helena Andrietta Maria Cervin, f. 182b. 
t 1893. 

Barn: 

(1) Maria, f. 1850 'Vö (Göteborg). 

(2) Ellen. f. 1851 =79. G. 1880 '^/e m. kyrko- 
herden Johan Henrik Björck, f. 1837. t 1895 
(Göteborg). 

(3) Kristian Andreas, f. 1852 "/e, fil. kand., 
f. d, läroverksadjunkt, sekreterare hos Älfs- 
borgs läns norra hushållningssällskap, ordi. i 
styrelsen för Enskilda banken o. vice ordf. i 
styrelsen för sparbanken i Vänersborg, R 
W O, Älfsb:s l:s n. hush. sällsk. St G M. 
Äg. hus i nänmda stad. G. 1891 "/i m. Maria 
I s a 1) el af Sandehcra, f. 1869 7r.. 

Söner: 

Kristian Fredrik, f. 1S96 ^'Va. jur. kand., 
e. o. hofrättsnotarie, bitr. hos domhafvaii- 
den i Flundrc m. fl. härads domsaga 
(Trollhättan). 

Kristian Edvard Gerhard, f. 1899 V-s stu- 
dent. 

(4) Kristian Armand, f. 1856 V*, kyrkoherde i 
Värnhems, Istrums. Eggby, öglunda o. N. I VON SYDOW SOI 

Lundby törsamlingars pastorat af Skara stift, 
rejjementspastor vid Västgöta reg:te, L \V O 
(V a r n h e m). G. 1890 "A m. Signe Elisa- 
bet EnseWorg Forsslund. f. 1867 ^'/-j. 

Barn: 
Kristian August Erik Armand, f, 1891 ^®/6. 
jur. kand., e. o. hofrättsnotarie (Stock- 
h o 1 m). 
Kristian Herbert Elis Armand, f. 1894 '/a. 

med. stud. vid Uppsala universitet. 
Kristian Ernst Kurt Armand, f. 1896 ^°/i. 

fil. stud. vid Uppsala universitet. 
Brit Selma Engelborg Andriette. f. 1902 ^^/s. 
2) Johan Fredrik, f. 1826, häradshöfding, t 1885. G. 
1857 m. Ida Alexia Elisabeth Edgren, f. 1829, t 
1909. 

Barn: 

(1) Ernst Fredrik Nikolaus, i. 1859 ^"/e. jur. 
kand., häradshöfding i Fryksdals domsaga, f. d. 
hofrättsråd, landstingsman i Värmlands län, 
ordf. i styrelsen för Kil— Fryksdak-ns järn- 
vägsaktb., K N O 2 kl. Beb. egen gård i 
S u n n e. G. 1890 ^Z? m. Gustufva (A v a) 
Charpentier. f. 1862 "/n. 

Adoptivdotter: 
Hulda Margaretha, f. 1897 "/o. 

(2) Kristian Hugo. f. 1861 ^°/7. fil. kand., förutv. 

statsråd, f. d. revisionssekreterare, vatten- 
rättsdomare vid Västbygdens vattendomstol, 
häradshöfding i Nordals, Sundals o. Valbo 
härads dumsaga, landstingsman, ordf. hos 
stadsfullmäktige i Vänersborg samt i 
styrelsen för sparbanken därst., K N O 1 kl. 
Beb. egen villa i nämnda stad. G. 1898 =*% 
m. Anna Karolina (N a n n a) von Sydow, f. 
1868 "/y. (Se nedan.) 

Barn: 

Christian Fredrik Carl Hjalmar, f. 1899 
'^/o, jur. stud. vid Uppsala universitet, 
reservofficersaspirant vid Västgöta reg:te. 

Alexia Wilhelmina Matilda, f. 1900 ^V?. 

Ingeborg Emilia Elisabet, f. 1902 2%. 

Ulla Benedikta Maria. f. 1906 ^Vs. 

Daniel Hugo. f. 1909 "/s. 

.1. — Sv. Slilktkuk-ndern 11)19. S*0: VON SYDOW (3) Adolf Hjalmar, f. 1862 '-js, jur kand vice 
haradshöiding. verkst. direktör i Svenska ar- 
betsgiivareföreningen, t. d. sekreterare i ot- 
verståthållareänibetet, f. d. förste polisinten- 
dent, ledamot af riksdagens första J^ammare 
socialiullmäktig. K W O 2 kl... RNO Oti O 
Fr J O Äg. Soinniarbo å Värmdon (S t o c K- 
holm). Q. 1900*74 ni. Ruth Maria AWer- 
lina Schwartz, f. 1875 '^/ö. 

Barn: , 

Dagmar Ida Gunla Mathilda. f. 1901 - /c. 
Ruth Emelie V iveka. \. \9^^ ho. 
Christian F re dr i k Viktor Albert, f 908 Se. 
Marianne Monika Agda Viktona. f. 1916^/"- 

(4) Emilia Jeanna Ulrika (Emmy), f. 1867 /» 
(Stockholm). . 

(5) Marianne Ida Mathilda. f. 1868 />. 'ära- 
rinna vid Tekniska skolan i Stockholm. 

Axel Erik. f. 1791. fil. d:r. öfverste, t 1857. G. m. 
Margareta F.kelund. f. 1808. t 1880. 

Dotter: 
Soiia Amalia (Amelie), f 1845 ^Va. G. 1867 /n 
m. bruksägaren Axel Hjalmar Frisell. t. 1821. T 
1901 (S t ockho 1 m). 
Daniel Peter. f. 1793. apotekare, t 1873 G. 1821 
m. Anna Charlotta Butsch. f. 1802. t 1865. . 
Söner: 

1) Julius Leonard, f. 1822. kamrerare, t 1887 G. 
2o 1884 ^'» m. Ida Seraphia Justina Eriksson. 
f. 1856 Vio (Stockholm). 

2) Nils Albrecht. f. 1823. revisionssekreterare. T 1881. 
Q. 1866 ^"/a m. Helena Mathilda Staél von Hal- 
stein. f. 1844 *^^ (H a 1 m s t a d). 

Dotter: 
learina Helena (Ellen), i. 1871 2/2 lärarmna yid 
■ Halmstads högre elementarläroverk tor 
kvinnlig ungdom. 

3) Frans Edvard, f. 1828. med. d:r, kir. mag., otyer- 
iäkare. t 1914. G. 1872 % m. S v ^ fl Mana Char- 
lotta Sofia Wikström, i. 1851 '/u. Beb. eget hus 1 
Göteborg. 

4) Carl Fredrik, f. 1832, apotekare, t 1904. G. 1862 
m. Wilhelmina Matilda Karolina Äbjornsson. t. 
1838. t 1908. ! VON SYDOW SOJ 

Döttrar: 

Elisabeth Charlotta Wilhelmina, f. 1865 =%. 
(j. !S97 ^^/j ni. apotekaren Johan Henrik Nata- 
nael Fröberg, f. 1S51, t 1911 (T ö r e b o d a). 

Anna Karolina (Nanna), f. 1868 ^^'9. Q. 1898 
'•^''/e ni. vattenriittsdoniaren Kristian Hugo von 
Sydow. f. 1S61 "/y. (Se ofvan.) 

Vendela Maria, t. 1880 ^A, sjuksköterska 
(Halmstad). 

5) Knut Wilhelm, f. 1834, sjökapten, landtbrukare, t 
1907. G. 1867 m. Lisa Hansson, f. 1841, t 1911. 

Dotter: 
Anna Carolina Vlrika. f. 1868 ^/s. Q. 1898 "/a 
m. landtbrukaren Karl Albin Salén, f. 1872 '/?. 
Äg:, o. beb. S t o c k e n ä s i Dalsland (Grin- 
stad). 

6) Otto Ludvig, f. 1S35 -*ls, f. d. landtbruksskole- 
föreståndare o. godsägare, R W O (Växjö). Q. 
1867 "A ni. friherrinnan Göthilda Rappe, i. 1841, 
t- 1892. 

Barn: 

(1) Daniel Petrus Natanael, f. 1869 ^^/lo, major 
o. bataljonschef vid Karlskrona grenadjär- 
reg:te, R S O (K a r 1 s k r o n a). G. 1903^12 
ra. Alma Gertrud Wilhelmina Grönhagen, f. 
1873 'V:. 

Barn: 
Gert Danielsson, f. 1904 ^Vu. 
Ebba G öthilda, f. 1906 "/?. 
Anna Birgitta, f. 1910 Vi. 

(2) Johannes, f. 1871 °/io. ingenjör, belysnings- 
chef i Örebro. G. 1908 ^'ii m. Gunhild 
Margareta Viktoria Ramstedt. f. 1882 Vs. 

Barn: 
Harald Viktor Ludvig, f. 1909 ^Vio. 
Naema Margareta Göthilda. f. 1912 "/n. 

(3) Anna Mat h il da. f. 1873 % (Växjö). 

(4) Emanuel, f. 1874 ^°/u, jordbrukskonsulent 
(R ödeby). G. 1912 'V12 m. Syster Signe 
Arnoldsson. f. 1879 ^V,2. 

Barn: 
Sven Ludvig, f. 1913 ^Vo. 
f //n Maria, f. 1915 V?. 
Signe Mathilda. i. 1916^8. 
/l/70« Carolina (Lina), f. 1918"/:». S04 VON SYDOW 

in) Karl Wilhelm, i. 1S78 -\/i2. iil. d:r, docent i 
nordisk o. jämförande folkniinnesforskninjj vid 
universitetet i L u n d. Q. 1906 ^/e m. Anna 
Maria Qucunerstedt. f. 1865 ^*/9. 

Son: 
Axel Ulrik Bertil, f. 1907 'Vo. 
it) Carl Gustaf, f. 1885 */6. trädgårds- 
mästare (S valö i). 
A. Sven Ludvig, f. 1801, hofrättsråd, t 1882. G. 1835 
m. Sara Rebecka Lindqvist, f. 1813. t 1872. 

Söner: 
1) Jakob Ludvig, f. 1836, häradshöfding, t 1893. G. 
1873 ^h m. friherrinnan Ingeborg Aurora 
Sparre, i. 18-11 '/a (Stockholm). 

Barn: 
il) Ingeborg Kerstin Elisabeth, i. 1874 "/s. 
med. kand. Q. 1S98 -V12 m. borgmästaren 
i Landskrona, landstingsmannen i Malmöhus 
län. R W O. R D D O. Carl Johan August 
Munck af Rosenschöld. i. 1868 "/i. • Äg. 0. 
beb. villan Sundöre (Landskrona). { 

(2) Karin Ulfhild Lovisa, f. 1875 ^/i2 (Stock- I 
h o 1 m). i 

(3) Carl Eric Ludvig, f. 1878 ^h, jägmästare i ; 
Porjus revir (Gällivare). G. 1910*% m. 1 
Signe Eellcniiis, f. 1883 ^'5. j 

Barn: I 

Nils Ludvig Johan. f. 1912 ^9. 
Sigrid Ulfhild Ingeborg Amalia, f. 1914 '\/c. 
Signe Hilda E I i s a b e t h. f. 1918 -%. 

(4) T hord Axel Ulf. f. 1^80 •'"/'n. t. f. länsasses- 
sur o. länsnotarie i (jöteborgs o. Bohus län. i 
auditör vid Älfsborgs kustartillerikår. sekrete- I 
rare hos Göteborgs o. Bohus läns landsting \ 
(Göteborg). G. 1911 v m. Ingeborg 
Segerdahl. f. 1886 %. i 

(5) Lars Martin Knut Henrik, f. 1S83 ^°/9, f. d. 
kapten vid (Jöta artillerireg:te, i tysk krigs- \ 
tjänst. GV:sOlympA\ (Berlin). G. 1906 
"U m. Eli e n Maria Nordenfclt. f. 1SS3 =«/7 
(L e r u m). 

Barn: 
Sara Christina, f. 1909 ^Vi2. 
Ingeborg Catharina (Karin), f. 1916 ^%. 
./ o h an Ludvig, f. 1918 ^'V*. VON SYDOW SOS 

2) Carl Axel, f. 1844, banktjänsteman, t 1895. G. 
1874 m. Jenny 'Lindqvist, f. 1848, t- 1917. 

Barn: 

(1) 5 v en Victor, f. 1874 "Vn, farm. kand., direk- 
tör (S t o c k h o 1 m). 

(2) Svea Carolina, i. 1879 -"^U, anställd vid 
brand- o. lifförsäkringsaktb. Sveas hufvudkon- 
tor i Göteborg. 

(3) Carl Ludvig, f. 1881 Va, stationsinspektor vid 
statens järnvägar (T ö r e b o d a). G. 1915 ^Vc 
m. Elsa Frick. f. 1S93 ^7ii. 

Dotter: 
Birgit Caroline. f. 1916 Vt. 

(4) Nils Fingal, f. 18S2 "In, jur. o. fil. kand., 
e. o. assessor i Kammarrätten (Stock- 
h o I m). 

3) Gustaf Fingal, f. 1846 *7o, f. d. tjänsteman i 
Stockholms stads tjänst (E n s k e d e). G. 1874 
^/ii m. Hilma Johanna 'Maria Ba'ckström. f. 
1852 ^Vi. 

Barn: 

(l)lvar Ludvig, f. 1875=% (En ske de). 

(2) Maria Elisabeth (B e t h), f. 1878 ^'Vio, före- 
ståndarinna för Änkehemmet i Göteborg. 

{^) Valborg Augusta, f. 1880^7*, förestånda- 
rinna för spädbarnskrubba (Göteborg). 

{4) Gustaf Fredrik, f. 1881 Vr. forstmästare 
hos Baltiska Trävaruaktb. (Ii ärad s). G. 
1913 m. Sonja Wilhelmina Rutberg, i. 1892 

Söner: 
Olof Emil Fingal, f. 1913 "/lo. 
Svante Gustaf Vilhelm, f. 1915 ^Vn. 

(5) Elin Ingeborg, f. 1884 ^Vs, lärarinna (E n k ö- 
P i n g). 

Märta Johanna, f. 1892^^9, telegrafist 
(E n s k e d e). 

Äldre Kalmargrenen: 

Carl Fredrik, f. 1752, landträntmästare, t ISOS. G. m. 

Christina Elisabeth Wahlbeck, f. 1760, t 1810. 

Söner: 

I. Christian Aron. i. 1781, fil. d:r, prost, t 1864. G. 

, 1824 m. Margareta Gustava Laurentia Rydström, f. 

'• 1798. t 1855. (6) » VON SYDOW 

Son: 
Lars fyedrik Emil. i. 1837 "/«, notarie, f. d. krono- 
länsman (S t o c k h o I m). Q. 1S68 "A ni. Caro- 
!ine Juliana Gyllensvärd. i. 1836, t 1913. 

Son: 
Gunnar Albin Philemon, f. 1870 ^^/s, e. o. hof- 
rättsnotarie, förste stationsskrifvare vid statens 
järnvä^^ar (Stockholm). Q. 1905 "/s rn. 
Ebba Ponsbach. f. 1883=^73. 

Son: 
Kurt Wilhelm, i. 1907 Ve. 
Sven Fredrik, f. 1783, handlande, t 1845. _ G. 1815 
m. Carolina Klisabeth Håkansson, f. 1798, t 1863. 

Söner: 

1) Carl Olof, f. 1821, grosshandlare, t 1892. G. 1847 
m. Maria Charlotta Elgström, f. 1824, t 1892. 

Döttrar: 

B ert ha, f. 1854 "A. G. 1880 ^""1% m. bankdirek- 
tören Ernst Georg Ancker, f. 1851, t 1915 
(K a 1 m a r). 

Helena Carolina, f, 1860 'Vio. G. 1886 % m. 
navigationsskoleförestandaren John Alfred 
Ancker. f. 1857, t 1908 (Norrköping). 

2) Henrik August, f. 1823, magistratssekreterare, t. f. 
borgmästare, t 1876. O. 1858 m. Euphrosyne Maria 
Modin. f. 1836, t 1876. 

Barn: 
il) Henrik Walter, f. 1864 ^^n, affärsman 
(Chicago). G. 1889 m. Hattic Faiuhcr 
från Nordamerika, f. 1870. 

Barn: 
Walter Roland, f. 1890. 
Mary Euphrosyne, f. 1892. G. 1915*% ni. 

m:r Earl Lee Dishop (Chicago). 
H az el. f. 1894. 
(2) Ernst Gunnar, f. 1869 "/s, verkst. direktör 
för aktb. Göteborgs bank, R N O, R W O 
(Villa F r a m n ä s, J o n s e r e d). G. 1S95 
"/9 m. Anna Fredrika Teresia Johansson, i. 
1870 ^/ii. SM sjv. 
. (3) Gerda Euphrosyne. f. 1870 ''/.'„ bitr. före- 
ståndarinna vid Högre liirarinnescminariet i 
S t o c k h o 1 m. VON SYDOW 807 

(4) Sigrid Augusta, i. 1871 ^Vis. Q. 1895 ^*/b 
m. disponenten Victor Edmund Hill, f. 1868, t 
1912 (Stockholm). 

(5) Oscar Fredrik, f. 1873 ^'h, landshöfding i 
Göteborgs o. Bohus län, förutv. statsråd o. chei 
för civildepartementet, medlem af svensk- 
norska renbeteskomrnissionen, ordf. i styrel- 
serna för Göteborgs högskola o. Chalmers tek- 
niska institut, K NO 1 kl.. St Off Fr H L. R Pr 
Kr O 2 kl. m kr. R R S:t St O 2 kl. m kr, Norr- 
bottens G M sfb (Göteborg). G. 1911 ^^/lo 
m. Mary Emily Wijk, f. 1884 7ii. 

Söner: 
Erik, f. 1912 ^'9. 
Gustaf Karl Oskar Kristian, f. 1917 ^^'b. 

(6) AI aria Euphrosyne, f, 1876 Va, kassör vid 
bankaktb. Södra Sveriges afdelningskontor i 
M ö r b y 1 å n g a. 

Thure August, f. 1793, fil. d:r, prost, t 1873. G. 
1830 m. Beata Sofia Runkrantz. f. 1802, t 1843. 

Son: 
Gustaf Wilhelm, f. 1834 =7i, f. d. stationsinspek- 
tor (Malmö). G. 1861^9 m. Maria Augusta 
Matilda Höjer, f. 1843 ^"/s. 

Barn: 
(A) Gustaf Wilhelm, f. 1863 -"/t. byråingenjör 
vid järnvägsstyrelsens maskinbyrå (Stock- 
holm). G. 1897 ^7s m. Anna Margareta 
Larsson, f. 1866 ^s. 

Dotter: 
Wanda Elisabeth, i. 1899 "/s. 

(2) Gerda Maria, f. 1867 -^n. G. 1896 Vn m. 
föreståndaren för armaturfabriken Carl Holm- 
bergs filial i Göteborg, ingenjören Adolf 
Lorentz Gustaf Larsson, i. 1863 ^h. 

(3) Anna Sofia, f. 1869 7io. G. 1904 ^"/s m. kam- 
reraren vid bankaktb. Södra Sveriges kontor i 
Hälsingborg, Emil Bremberg, f. 1864 ^7i. 

(4) Sigrid Augusta, f. 1873 ^s. G. 1902 "/2 m. 
veterinären Hans Oskar Sten. f. 1870-75 
(Malm ö). 

" (.5) f da Jennv. f. 1875 "A. ^ON SYDOW 

•6j Otto Reinhold, i 1878 -«/,« ;.,„ ••■ 

^ Barn: 

(j un n ar, i. lon a/g 

A r^. ^^^(^r iann e, f. 1914 "o/i 

/,x P Söner: . 

Monter af Morlanda, f. 1869 «/?^'' 

fr,/ 5/ WiUielm. i. 1901 "% ^^- 

P, Höttrar: 

i^ I sa Ida Amalia, f. 1893 =^Vio 
j/fics FAisabcth. f. 189-J *V ?' 
Marta Wilhelmina, f 1905 ^^Z 

t 1874. rjisabeth Wimmerstedt. f. 1801. 

John Fredrik, f 1833, hofrättsråd. t 1905 O I8fii 

^-. . iiarn: 

n// f :^''^"'^'''" ^'^''^'". f. 1863 *7,o G 1887 ^V VON SYDOW S09 

Elin Elisabeth, f. 1865 »/i. G. 1898 ^'h m. hof- 
rättsnotarien,' vice häradshöidingen Haldan Ernst 
Evald Lindencrona. f. 1S52, t 1910 (Jönkö- 
ping). 

Carl Gustaf Hampus, f. 1872 "/e, bankkassör 
(Jönköping). 

Ingegerd Louise, f. 1879 -^/lo. G. 1907^6 m. 
krigsdomaren vid Kronobergs reg:te, härads- 
skrifvaren i Uppvidinge fögderi, vice liärads- 
höfdingen, R W O, Hjalmar Johan Henrik 
Krcu^cr, i. 1861 "/s (V ä x j ö). 

Walborg Clara Brita. f. 1884 -7i2. G. 1910 'Vs 
m. tandläkaren Gustaf Södöö, L 1882 ^Vis 
(Karlskrona). 

Visby-Karlshamsgrenen : 

Christian Fredrik, f. 1741. sjökapten, t 1822. G. 1768 

m. Maria Elisabeth Stuuk. f. 1736. t 1797. 

Son: 

Carl Fredrik, f. 1769. sjökapten, t 1847. G. l:o 1805 

m. Elsa Elisabeth Hauffman, f. 1772, t 1821. 

Söner, i l:a giftet: 

1) Mårten Luther Fredrik, f. 1808, repslagare, t 1838. 
G. 1836 m. Helena Zetterström. f. 1797. t 1876. 

Son: 
Carl Fredrik Oscar, f. 1838, hemslaktare, t 1871. G. 
1862 m. Anna Maria Nyman, f. 1830, t 1906. 

Son: 
Oscar Mårten Luther, f. 1866 "/lo. cigarrarbetare 
(S t o c k h o 1 m). 

2) Gustaf Frans Ludvig, f. 1815, sjökapten, t 1892. G. 
l:o 1849 m. Johanna Kristina Ekman, f. 1821, t 1860; 
2:o 1862 m. Mathilda Christina Hallen, f. 1821, t 1897. 

Döttrar, i l:a giftet: 
E m i I i a Johanna Catharina, f. 1853 Vs (Stock- 

h o 1 m). 
Anna Sofia Augusta, f. 1856 %. G. 1879 "/u m. 
grosshandlaren Carl Magnusson, t 1904 (Söder- 
tälje). 810 SYLVAN 

Sylvan 

(från Löderup . 

Något gemensamt ursprung för de båda skånska släkterna 
Sylvau från Löderup och Sylvan från Ystad har hittills icke 
blifvit påyisadt. — Äldste kände stamfadern för nedanstående 
släkt var häradsdomaren i Lfjderup, Skåne, Christian Nilsson, 
som i sitt gifte med Agneta Hansdotter Ankar, t 1707, hade 
sonen Nils. f. 1GG5 i Löderup, hvilken upptog släktnamnet, 
prost och kyrkoherde i Håslöf, t 1726, g. l:o 1G98 m. Mar- 
gareta Gtrtsdotter Fröllinghausen, i hennes 2:a gifte, t 1712, 
2:o 1714 m. Brita Plantin, i hennes 2:a gifte, t 1757. Nils 
Sylvans son i andra giftet Christian, f. 171S, kyrkoherde i 
Hvelling^e, t 1761, blof i sitt 1731 ingångna gifte med Katrina 
Liboria Ilegardt, f. 1723, t 1S04, fader till nedanstående Nils 
Sylvan, från hvilken alla kända, nu lefvande medlemmar af 
denna slakt härstamma. Ett par grenar af släkten skrifva 
namnet Sylwan. 

Litteratur: Sv. Släktkalenderu 1918. 

Nils, f. 1751, kyrkoherde i Fosie, t 1824. Q. 1781 m. 

Helena Sofia Grafström, i. 1753, t 1S20. 

Söner: 

1. Christopher, f. 1784, prost o. kj^rkoherde i Fosie, t 

1860. Q. 1821 m. Anna Tegman, f. 1796. t 1875. 

Söner: 
1) Per Gustaf, f. 1827. fil. jubeld:r, läroverksadjunkt, 
sparbankskamrer, t 1903. G. l:o 1856 m. Maria 
Teresia Schultz, t 1864; 2:o 1870 m. Christina 
Löfvengren, f. 1844^ t 1893; 3:o 1896 m. Gerda 
Landgren, f. 1870 '^/s (S t o c k h o 1 m). 
Barn, i l:a giftet: 

(1) Anna Lovisa Cecilia, f. 1862 */s, lärarinna vid 
Malmö elementarläroverk för flickor. G. 
1888 ^"/z m. läroverksadjunkten Axel August 
Söderström, f. 1854, t 1906. 

i 2:a giftet: 

(2) Johan Georg. f. 1871 "/t, öiveradjutant o. 
öfverstelöjtnant vid Generalstaben, R S O 
(Stockholm). G. 1896 % m. Clura Maria 
Johanna Marie (Mia) Löfavist, f. 1871 "/s. 

Barn: 
Anders Johan Arild Georgsson. f. 1897^/7. 

officcrsaspirant vid Positionsartillcrircg:tL-t. 

elev vid Krigsskolan (Karlberg). 
Gustaf Guttfrid Stig Gtorgsson, f. Ks99-'\i. 

officcrsaspirant vid Svea artillerireg:tc. SYLVAN Sll 

Agnes Christina Ann a ■ Ka i s a Georgsdot- 
ter, f. 1902 "/e. 
(3) Nils Otto, i. 1873 ^Va, fil. kand., ingenjör, 
assistent vid Hasslarps sockerfabrik (H a s s 
I arp). G. 1912 '' 
son, f. 1889 ^"/lo. Barn: 
Per Gunnar, f. 1916 ^^/i. 
Anna Brita. i. 1917 ^Vo. 

(4) P^r Gustaf, f. 1S75 -^,4, öfverstelöjtnant i Ven- 
des artillerireg:te, chef för artilleri- o. in- 
genjörhögskolan, R S O, R W O, L Kr V A 
(S t o c k h o 1 ni). G. 1 :o 1906 ^Vs m. Signhild 
Lovisa Syivan, i hennes 2:a gifte, f. 1875, + 
1908; 2:o 1913 ^"/t in. Märta Othilda Maria 
Eleonora Santesson, f. 1884 ^Vt. 

Son, i 1 :a giftet: 
.V / / s, f. 1907 ^'^/t. 

(5) Ove Christian, f. 1881 "/a, kapten vid Fortifi- 
kationen (S t o c k h o 1 m). 

(6) Hakon Theodor, f. 1883 -"/s, agronom. Arr. 
o. beb. N y b o h o 1 m i Skåne (S t ä f v i e). 
G. 1908 73 Ml. Ki er st in Bengtsson, i. 
1887 Vs. 

Barn: 
Karin Anna Stina, f. 19U8 ^"/u. 
N ils - Åk e Hakon. f. 1912 "A. 
P er - G ust af Hakon. f. 1915 ^'i. 

(7) Gudrun Sara Elisabeth, i. 1885 ^'/lo, hem- 
konsulent hos .Malmöhus läns hushållningssäll- 
skap (^\ a 1 m ö), 

(8) Ivan Samuel, f. 1888 ^^n, fil. mag. (Malm ö). 
2) Nils Theodor (Sylwan). f. 1830. fil. d:r, vice härads- 

höfding. länsnotarlc i Västernorrlands län, t 1887, 
G. 1872^*^^/9 m. Hedvig Vilhelmina östergren. 
f. 1853 '','u. Onig. 1891 m. f. d. sysslomannen 
Johannes Robert Ferien, f. 1850'".-, (Stock- 
h o 1 rii). 

Barn i Sylwan): 
fl) Christopher. f. 1873 "/g, ingenjör, redak- 
tör för Industritidningen Norden o. Svensk tid- 
skrift för industriellt rättsskydd. Svenska upp- 
finnareföreningens sekreterare (Stock- «12 SYLVaN 

h o 1 m). Q. 1912 '7io m. Anna Elisabeth 
(A ni is) Brandstedt. f. 18S2 "/s. 

Barn: 
Mark Christophcr. f. 1914 '/s. 
S/v Elisabeth, i. 1917 ^/i. 

(2) P ^ r O M o Theodor, f, 1877 "/e, ingenjör hos 
?ktb. Mölnbacka-Trysil (F o r s h a g a). G. 
1905. %o m. Anna Maria Eén. f. 1875%;. 

Barn: 
Alfhild Maria, f. 1906 "m. 
Ingeborg; Maria. f. 1908 ^'/i. 
Barbro Maria. i. 1910 "/g. 
P^r 7or^, f. 1912 V?. 

(3) Kerstin Maria. f. 1S79 '^/s. G. 1902 'Vio m. 
apotekaren Johan Axel Askberg, f. 1862, t 1907. 
Ag. hus i Sollefteå (S t q c k h o 1 m). 

(4) Nils Krislian. f. 1881 *"/ic, tjänsteman hos 
Stockholms ensk. bank (S t o c k h o I m). G. 
1909 -^'lo (m. Marguerite Riiegger. f. 1883 =*/9). 

Son: 
Guy Edvard, f. 1910 7» (S c h w e i z). 

(5) Theodor. i. 1887 ^h, jur. kand., ledamot af 
Sveriges advokatsamfund, inneh. af advokat- 
byrå i Falun, ordf. i Falu stads nykterhets- 
nämnd. Äg. villaegcndomen Vårby i Koppar- 
bergs socken. Q. 
Lind. f. 1888 %2. 

Barn: 
Ragnar, f. 1914 "/r. 
Torsten Hjalmar Theodor. f. 1915 '/g. 
Bertil Hjalmar Theodor, f. 1916 %i. 
Kerstin Charlotta, i. 1918 %. 
3) Otto Christian (Sylwan), f. 1834, öfverstelöjtnant. 

+ 1916. G. l:o' 1863 m. Anna Sofia Wendel, f. 

1842, + 1864; 2:o 1869 m. Ida Carolina Wendel, f. 

1849, t 1890. 

Barn (Sylwan), i l:a giftet: 

(1) Otto. f. 1864 ■''-/s, fil. d:r, professor vid Göte- 
borgs högskola o. högskolans rektor, vice ordf. 
i styrelsen för Röhsska konstslöjdmuseet. leda- 
mot af styrelsen för Göteborgs museum, K N 
O 2 kl.. L Sk S, L V V S. L Sv L S i Finl. Äg. 
villa i Bästad (Göteborg). .SYLVAN SI o 

i 2:a giftet: 

(2) Anna Sofia (Vivi), i. 1870 '/g. anställd vid 
Rölisska konstslöjdmuseet (Göteborg) 

(.^) Ernst Harald, f. 1876 '/«, kapten o. ' bat- 
terichef vid Positionsartillerireg:tet. RSO 
(S t o c k h o I ni). G. l:o ^05 ^'Va (m. Gerda 
Charlotta Margareta Wannberg. f. 1884 ^^V); 
2:o 1918 -/u m. Anna Elisabet Ii (Anna- 
L i s a) Haak. 

Söner, i l:a giftet: 
.4 k c Haraldsson. f. 1905 ^°/i2. 
B o Maraldsson. f. 1907 ^/e. 
Bengt Kristian Haraldsson. f. 1910 ^^h. 

(4) Torbor^fj Margareta, f. 1879=7.% fil. kand. 
Q. 1911 -/g m. professorn vid universitetet i 
Uppsala, med. d :r Erik Gustaf Pctrén. 
f. 1874 "/>,. 

(5) Gertrud Carolina, i. 1880 *=/g, gymnastik- 
direktör. G. 1905 "/s m. professorn vid Upp- 
sala universitet. R N O, L H V S, fil d-r 
Karl Bernhard Wiklund. f. 1S6S ^Va. 

(6) Nils Einar, i. 1881 -^'y, civilingenjör, distrikts- 
ingenjör vid Statens vatteniallsverk, t. f. öfver- 
ingenjör vid . Trollliätte kraftverk, R W O 
(Villa S k o g s v r e t e n. Trollhättan). 
G. 1908 -Vs m. Solveig Berncr. f. 1880 "/t. 

Barn: 
Otto Christian, f. 1909 ^Vs. 
Solveig Inga. f. 1913 "/lo. 

(7) Eilif Christian, i. I8,s4 -'^/o. fil. lic, sekrete- 
rare hus handelskammaren i G e f I e. löjtnant 
i Vendes artillLrireg:tes reserv, sekreterare hos 
arméns ui)phandlingssakkunnige. G. 1914 -^/« 
m. Carolina (C arla) Hoffmann. i. 1887 ^^/-j. 

Son: 
Dag Staffan Theodor E:son. f. 1916 "/e. 
(S) Alf h il d Ida Cecilia, f. 1888 "/e. G. 1917 *% 
m. reservlöjtnantcn i tyska armén, cand. phil. 
Alfrgd Kckert. f. 18S7. t 1918 (L a u f, 
B a y e r n). 
Sigbrandt Herman, f. 1794, snickaremästare, t 1838. 
G. 1823 m. Christina Pyk, f. 1801, t 1888. 

Söner: 
1) Anders Victor, f. 1830. skvadronshästläkare, t 1910. 
Q. 1858 m. Johanna Helena Jepson, f. 1824, t 1905. 4 SYLVAN 

Söner: 

(1) Carl Magnus Siegbrandt. f. 1861 ^U, sjökap- 
ten (Malm ö). G. 188S 7= m. L y d i a Wal- 
mina Thcllander, f. IS58 7?. 

Barn: 

Ludvig Karl Mls, i. 1889 ^'U, handelsbiträde 
(M a I m ö). 

Hilding Fredrik Wilhelm, f. 1893 */io, meka- 
niker (M a i m ö). 

W anja Lydia Helena, \. 1899 "/a, telefonist 
(Malm ö). 

(2) Ot tu Wilhelm, i. 1862 =7ii', verkst. direktör 
vid HäbingborKs varfs aktb. (Hälsing- 
b o r k), (i. 1901 % m. Ida Augusta Ceder- 
grcn. i. 1670 '"/j. 

Barn: 
Gunnar Otto, i. 1902 ^U. 
Karin Anna Ingeborg, i. 190-1 •/!!• 
Karl G ö st a, f. 1908 ^Vu. 

(3) Frans Johan. i. 1865, veterinär, + 1907. G. 189U 
m. Elna Olsson, f. 1870 =7i (Malmö). 

Barn: 
Torsten Elvir, i. 1892 "/*, veterinär 

(Malm ö). 
Anna Helena, f. 1896 ^V?, kassörska 

(M a 1 ni ö). 
Ellen Kristina, i. 1898 "/n, telegraiist 

(M a I m ö). 
Sigrid Eleonora, f. 1901 ^78. 

(4) Emil Victor, f. 1868, maskinmästare, t 1916. 
G. 1894 -7o m. Amanda Carolina Ingelsson. 
i. 1866 'Vio (Karl s h a m n). 

Barn: 
Ebba Victoria, i. 1895 "/4. 
Amanda Helena Maria (M a j a), i. 1896 -7r.'. 
Emil Anders Victor, f. 1898 '7*. 
Anna- G r et a, f. 1908 "/«. 
2) Johan Otto, f. 1832, kommissionslandtmätare i 
fJottlands län o. jägmästare i (jottlands revir, t 
1909. G. 1861 m. Sofia Lovisa Karolina Lidman, 
f. 1835, t 1878. 

Barn: 
(\) Anna Katarina, f. 1862 '7,o (T i I 1 b e r g a). HYIaYAy 81.^ (2) Johan Samuel Fredrik (S a m) f 1864 -^/i 
major i armén, kapten i Gottlands infantcri- 
rcg:tes reserv, befälhafvare för Filipstads rull- 
jonngsomräde n:r 51. e. jägmästare. RSO 
(Fl 11 PS t ad). G. 1902 '"/u ni. Ebba 
Axelina Lyth. i. 1880 *Vi2. 

Barn: 
An na- Lis a, f. 1904 "/a. 
Ebba Kristina Axelina (Stina) i 1905 ^^n 
Sven Gustaf Otto. f. 1907 ^/s 
Sam uel, f. 1909 % 
Eva, i. 1909 %. 

Ebba Cecilia Ingeborg, f. 1914^^/4 
Per Gustav Herman, i. 1917^%. 

(3) Otto Rudolf, i. U65 Vii. major vid Kust- 
artiileriregrtet. RSO (Karlskrona). Q. 
l89o -'/a m. Cecilia Maria Kafil, f. 1S72 2/9. 

Son: 
Hans Otto Cfiristian, f. 1897 ^^, med stud 
vid universitetet i L u n d. ' 

(4) Per Tlieodor. f. 1870 "/i. föreståndare för 
Jämtlands läns landtmannaskola a F r ö s ö n 
'Östersund). G. 1900 ^Vio m Elsa 
Marta Mattsson, f. 1880 ^^h. 

Barn: 
Ingrid Anna Lisen. f. 1905 "Z?. 
Erik. i. 1907 =^'7. 
Nils. i. 1914 ^7i. 
Per B en g t. i. 1916 ^Vs 

(5) f ftftff Kristina, f. 1871 "/u. G. 1907 V? m 
folkskolläraren /( /z « f Jonsson, f. 1858 % 
'Lar vik. .N' o r g e). 

(6) Bror Herman, i. 1873 '%, diplomingenjör. 
Ag o beb. Villa Jägarhyddan 
l^. •^'"'S.^""'^^- ^- 1^00=^^/8 m. (sin kusin) 
£//r/Ja Carola (Frida) Sylvan. f 1877^^/» 
(Se nedan.) 

■Dotter: 
Märta Cfiarlotta. f. 1907 "-/s. 

(7) Sofia Lovisa Karolina (L i s a), i. 1878 "/0. 
G. 1906 ^=/å m. stabsadjutanten o. kaptenen 
vid Generalstaben, kaptenen i Gottlands infan- 816 SYLVAN 

tcrireg:te, läraren vid Krigshögskolan Erik 

Emil Harald Malmberg, f. 1879 *^'io 

(S t o c k h o 1 m). 

.^) Carl August, f. 1835, varfsdisponent i Hälsingborg, 

t 1909. Q. 1866 ^^'g m. Charlotte Eiifrosync (L o t- 

t e n) Scherbcr, f. 1838 "'e (Hälsingborg). 

Döttrar: 
Alma Charlotta, f. 1874 ^2. Q. 1898 % m. kap- 
tenen vid Trängen, R S O, friherre C a r / Olof 
Krmise af Verchou, f. 1872 Vn- Äg. o. beb. 
Villa Älf stugan fS o 1 1 e f t e å). 
Elfrida Carola (Frida), f. 1877 "/a. Q. 1900 "/« 
m. (sin kusin) dipiorningenjören Bror Her- 
rn a n Sy Ivan, t. 1873 -^js. (Se of van.) Sylvan 

från Ystadi, 

Äldste kände striiufaderu för uedaubtående släkt var Tisitö 
ron och köpmannen i Ystad Jacob Andersson, t 1714, som i 
sitt ICIH iugAHRiiii första gifte med .Marna Thomasdotter. ' 
170S, liade sunen I'er, hvilktu antog uumnet Sylvun, f. 1093. 
inspektor vid BolUrup, handlande i Ystad, t 17öO. g. 1727 m. 
Agneta Ilulm, f. 1701, t 17y.'i. l'er Sylvan efterlämuadt- 
s-jnerna: A) Otto Henrik, f. 1720, auditör och tullnär, t 1794. 
g. 17G4 ni. .Maria Loman, f. 17:35, t 1S03, hvars släktgren an- 
tagligen utgick med sonen Carl Christian, f. 17U9, protokolls- 
sekreterare, t 1S41, i;) Isak Anders (se nedan), frAn hvilkcn 
äldre hufvudgrenen härstammar, C) Jacol», f. 1730, stads- 
kassör och handlande i Ystad, t 179G, som i sitt gifte med 
Sigrid .Maria Berg, t 1802. hade sönerna Jacob, f. 17.'>7. hand 
lande i Ystad, t 1792, hvars ättlingar ej äro kända, Isak. f. 
17Ö8, handlande i Ystad, t 1S2.1, g. 1797 m. Kleonora Aske 
lund, f. 1707, t lS.'iO. med hvilken hun hade sönerna Gustaf 
Adolf och Johan Jac.b. endast kändu till namnet. Carl Ahra 
hnm, f. 1702. öfv.rjägmäsiare. t 1797, g. 17S4 m. Christina 
Catharina Ekelund, i hennes första gifte, f. 17G9, t lS:ii), och 
fader till 1'ehr August, "militär", och Jacob Gustaf, f. l7Sö, 
löjtnant vid Kronobergs reg: te, t IbrJ, samt 1'eter Christian, 
f. 17G.J, ryttmästare. adlad och adopt. Rosencrantz, t l'^14. om 
hvars släktgren se Sveriges adelskalender, D) Olaus Abraham, 
f. 1730. handlande 1 Ystad, t 1S07, .som i sitt första gifte med 
Anna .Magdalena Krumlinde, t 17sl, hade soiieu Olof Abraham. 
f. 1770. handlande i Ystad, t 1792. och E) Christian (Sc 
nedan), stamfader lör yngre hufvudgrenen. Ofvanstflende Isak 
Anders hade förutom nedanst&ende son Carl Jacob ufven sonen SYLVAN 817 

Fredrik, f. 1781, rice häradshöfdlng, stadsfiskal i Malmö, 
t 1S48, som i sitt* gifte med Agneta Fredrika Krumlindo, 
f. 17SS, t ISoC», bland andra barn hade S'»nen Carl Jacob, 
handelsbokhållare, som lSr.7 flyttade till Göteborg. Ilurn- 
rida dennes, liksom evi-ntuellt andra grenar än n«.-d:iiiståonde af 
denna vidt utgrenade nläkt. ännu fortlefra, är icke utredt. 
En gren af släkten är bosatt i Chicago. Äldre hufvudgrenen: 

Isak Anders, f. 1733, akademiräntmästare, t 1783. Q. 
1765 m. Gertrud Magdalena Krumlinde, f. 1748, t 
1827. 

Son: 

' Carl Jacob, f. 1776, hofrättsauskultant. t 1828. G. 
m. Edla Stränge. 

Son: 
Fredrik, i. 1814, vagnfabrikör i Landskrona, t 1897. G. 
1838 m. Johanna Ivarsson, f. 1805, t 1875. 
Barn: 
M) Elise, f. 1838 =% (Landskrona). 
'2) August, f. 1841, grosshandlare, t 1909. G. 1868 *% 
m. G u s t a f v a Eleonora Lundgren, f. 1844 ^^/t 
(Hälsingborg). 

Barn: 
Vi) I n g e b o r g. f. 1870 '/s. G. 1896 "/» ni. leg. 
apotekaren Karl-August Karlsson, f. 1865 
''•"h (Uddevalla). 

b) Tage, f. 1874 ^"/«. kapten o. batterichef vid Ven- 
des artillerireg:te, R S O (Kristianstad). G. 
1902 "''Vio m. Elisabeth Sofia Johanna Key, i. 
1S76 ^/lo. 

Barn: 
Ingeborg Elisabeth Eleonora (Elsie), f. 1904 Va. 
Sten Tage August, f. 1905 ^'6. 
Sixten Tage August, i. 1914 ^""h. 

c) Oscar, f. 1877 ^'i. grosshandlare, verkst. direk- 
tör i aktb. Sylvan «5t Ovibelius (Hälsing- 
borg). G. 1912 m. Ellen Grönberg, f. 1889 

''I-o. 

Söner: 
Per August, f. 1913 "Ve. 
Lennart, f. 1914 V«. 

d) Gerda. f. 1879^^4. G. 1902 "/i m. fabriks- 
disponenten, R W O. Henry Christian Louis 
Dunker. f. 187U % (Hälsingborg). 

W2. — Sv. SI:lk(kHb-nd.-ru lUlU. SYT.VAN 

e) Carl^ Fredrik, f. 1S84 7io, köpman, verkst. 
dircittör i N. Perssons o. Aug. Sylvaiis fastis- 
hets aktb., vice verkst. direktör i aktb. Sylvan 
vS: Ovibelius (Hälsingborg). G. 1907 ^^/lo Yngre huivudgrenen: 

Christian, f. 1740, handlande i Ystad, t 1810. Q. m. 
Elise Langvagen, t IS03. 

Söner: 

1. Peter, i. 1767, borgmästare i Ystad, lagman, t 1830. 

(j. m. Anna Catharina Pettersson, f. 1775, + 1856. 

Söner: 
1) Tage Ludvig, f. IsOl. borgmästare i Ystad, lag- 
man, godsägare, t 1879. G. 1829 m. Fredrique 
Christina Lundgren, i. 1808, t ls66. 

Barn: 
(1) Charles Robert, f. 1830, ryttmästare vid Kron- 
prinsens husarer, t 1903. G. 1856 ^'7» m. Brita 
Louise Brukenhiclm, f. 1833 -'"/is (R ä- 
sunda). 

Barn: 
a) T II c r e s e Louise Fredrique Joliaruiu. i. 

1857 Vs (S t r ä n g n ä s). 
h) Ida Carolina Magdalena, f. 1859 "/a (Rå- 
sund a). 

c) Adelaide Lydia, f. 1862 ^^/s. G. 1904 Vio 
Hl. inissionspastorn Jöns Nilsson Nilen. i. 
1867 -"/V (S tock hu I m). 

d) Filen Charlotta, i. 1863 "'Vs. G. 1895 -*/» 
ni. friherre Thcodor Krik Mauritz Lager- 
heim. i. I«54. + 1901 (Stockholm). 

e) Davida Margareta, f. 1866 ^7i2. G. 1894 
"■"/is m. kyrkoherden i Johannes församling 
i Stockholm Karl Ohman, i hans 2:a 
gifte, f. 1858 -"/s. 

f) Carl Anton, f. 1868, förste postexpeditör, t 
1913. G. m. Jenny Elisabeth Bergström, 
f. 1879 ^75 (Stockholm). 

Barn: 
Eva. f. 1906 ^Vö. 
Georg. f. 1909 74. SYI.VAN 819 

z) Elisai^ et h. f. 1872 ^7i. Iiineh. pensio- 
nat i M a r b u r g a. d. L a h n (Hessen- 
N a s s a u). 

h) Filip. f. 1873-^/6, med. d:r (Stock- 
holm). Q. 1904 75 m. Marie I sabel 
Mercier de Leuil. f. 1877 -"/s. 

Barn: 
Hildur A slö g, i. 1905 79. 
Michelle Fleiiric. i. 1909 ^Vc 
Jean Elof Paul. i. 1914 ^^(7. 
i) Victor Ludvig, f. 1874 ^7io, f. d. gods- 
ägare (Stockholm). O. 1903 ^79 m. 
Blenda Carolina Maria Grönhagen, f. 
1867 V7. 

Barn: 
Torsten, f. 1904. 
Ingeborg, f. 1906 ^79. 

(2) Carl Emil, f. 1833. häradshöfding, t 1885. G. 
1857 m. Lydia Johansson, f. 1838, t 1858. 

Son: 
Carl Emil Tage. f. 1858 75, f. d. hofinten- 
dent. Pers L S O (L e o n a r d s b e r g. Fi- 
skeby). Q. 1886 72 m. Emilia Ouant. 
f. 1865 277. 

Barn: 
Ebba Karin. f. 1887. Gift i Nordamerika. 
Tage, f. 1888. Vistas i Nordamerika. 

(3) Bror Alarik Carolin, i. 1839, godsägare, t 
1899. G. m. C I a r a Friederike Langwagen 
från Tyskland, f. 1851 74 (Dessa 11, A n- 
h a 1 t). 

Barn: 

a) Elsa Margareta Adéle Clara. i. 1877 7a. 
G. m. apotekare Anton Moser, t. 

b) Hugo Tage Ludvig, i. 1879 ^74. Bosatt 
i Nordamerika. G. 1901 m. Ellen Geel- 
muyden. 

(4) Ida Ermence Caroline. f. 1841 7:1. G. 1866 7» 
iTi. öfversten Elof von Boisman, f. 1830, t 1918. 
Äg. o. beb. Hagneryd i Östergötland 
(S k ä r b 1 a c k a). 

(5) Jenny Adéle Fredrique. f. 1845 *7i2. G. 1869 
*78 m. majoren o. kammarherren Carl AI- S20 SY LYAN 

brecht Holger Rosencrantz. f. 1823, t 1912. 
Äg. o. beb. O 1 i m rn i n g e h u s i Sknnc 
(T o m a r p). 
(t) Peter Hjalmar, f. 1848, godsägare. + l.b97. O. 
1874 ^'i in. Hilma Elvira Aiisusta Smith, 
f. 1856 'h. Omg. 1898 -V9 ni. landshöfdingen 
i Malmöhus län, m. ni., K N O 1 kl, K W O 1 kl. 
RSO, StkDDO, StkNS:tOO, R Pr J O o. 
Pr Kr O 1 kl.. HLFS. fil. d:r, grcfve Ro- 
bert De la Gardie. f. 1858 '/.s (M a I m ö). 

Barn: 
Martha Jenny Hilda Carolina, f. 1878^79. 
G. 1S99 ^'/j m. ryttmästaren i Skånska dra- 
gonrjg:tet, RSO. Hjalmar Stellan Mör- 
ner. i. 1871 -^7 (Y s t a d). 
Valter Tage Peter Gustaf, f. 1882 %. gods- 
ägare, f. d. löjtnant vid Skånska dragon- 
regrtet. Äg. o. beb. Skedala säteri i 
Halland (S k e d a 1 a g ä r d). 

2) Johan Fredrik, f. 1805, handlande i Landskrona, 
t 1854. Q. 1831 m. Agnes Carolina Edelberg. i. 
1811, t 1878. 

Söner: 

(1) Tage Fritz. f. 1840 "/i. Vistas i Nordamerika. 

(2) Lorents Petter, f. 1846, postmästare i Värnamo, 
t 1918. G. 1888 ^/ö m. / J a Lorentzia Schrö- 
der, f. 1860 ^'5 (Å b y). 

Döttrar: 

E d i t h Carolina Elisabeth, f. 1889^-/5. G. 
1912 -"/lo m. postexpeditören Jonathan Ris- 
berg, f. 1881, t 1915 (Nyköping). 

Anna Ebba Inez. f. 1892 ""■'V? (A b y). 

3) Peter Christian, f. 1810, handlande i Ystad, t 1866. 
(j. 1S37 m. Maria Rafqvist, f. 1813. t 1898. 

Dotter: 
Agnes Maria Louise, f. 1841 ^Vio. G. 1875 ^% 
m. notarien Johan August Eugéne Beckman, f. 
1845, t 1877 (U m e a). 
2. Christian, f. 1780, handlande i Ystad, t 1843. G. 1809 
m. Charlotta Sofia Sandström, f. 1787, t 1869. 

Söner: 
1) Christian August, f. Isll. kyrkoherde i Glcmmingc, 
t 1874. G. 1841 m. Ulrika Johanna Benedicta Psi- 
lander, f. 1814. t 1893. SYLVAN 821 

Son: 
Carl Augusti f. 1847, vice pastor, t 1892. G. 
1879^^/3 m. Elise Emilie Sofie Hallberg, i. 
1852 ^^'s (S o r ge n f r i, Ystad). 

Barn: 
Anna Ester Margareta, f. 1884 "/g. Q. 1908 
*/u m. postkontrollören Sven Johan Åke 
Geijer, f. 1873 "7io (S t o c k h o 1 in). 
T hy ra Hedvig Charlotta, f. 1886 '"/o. fil. 
mag., vice lärarinna vid kommunala mellan- 
skolan i M a 1 m k ö p i n g. 
Carl Anton, f. 1888 -"/e, musikdirektör (N e v,- - 
York). 
Carl Oscar. f. 1814, kyrkoherde i V. Sallerup, t 
1886. G. 1852 m. Sofia Clemcntina Ralimn. i hen- 
nes 2:a gifte. f. 1821, t 190S, 
Barn: 

(1) Carl Gustaf, f. 1853, statskommissarie, t 1917. 
G. l:o 1881 m. Augusta Rahmn. f. 1858. t 
1891; 2:o 1893 *®/io m. Petrea Carolina Gu- 
stafva (Thea) LiUjcdahl. f. 1869 V^ 
(S to c k h o 1 m). 

Barn. i l:a giftet: 

Carl Adolf. f. 1882^78, tjänsteman i aktb. 
Stockholms handelsbank (S t o c k h o 1 m). 
G. 1914 -7'.i ni. Katarina Loviaa Kri- 
stina Jonsson, f. 1890 -'Vn. 

Sigr i d. f. 1883 =^78 (S t o c k h o 1 m). 

Carl Osear. f. 1S85 7is. revisor lios Stock- 
holms stads drätselnänmd (S t o c k h o I m). 
i 2:a giftet: 

E v a. f. 1894 'Vv. kontorsskrifvare hos tele- 
grafstyrelsen (S t o c k 11 o 1 m). 

Nils. f. 1895 ^7io, anställd hos aktb. Sven- 
ska kullagerfabriken (K r i s t i a n i a). 

Erik Peter. f. 1896 -7i2. jur. stud. vid Stock- 
holms högskola. 

(2) T hérése Charlotta, f. 1855 ^"k. G. 1880 
*75 m. kyrkoherden i Västra Sallcrups pasto- 
rat af Lunds stift, kontraktsprosten. L W O. 
Johan Lorentz Edelberg, f. 1851 "Vio (K s- 
1 ö f). 

;3) Christian Adolf. f. 1857 "A2, statens landt- 
bruksingenjiir i (Östergötlands län, ledamot af 
stadsfullmäktige i Linköping o. ordf. i SYLVEN — SÖDERBAUM 

byggnadsnämnden därst., R W O. Q. l:o 1888 

'V* ni. Gunhild Ceciclia Bergström, f. 1S67. 

t 1899; 2:o 1901 ^^'t m. Lovisa Sofiii 

Lindersköld. i. 1868 °/io. 
Barn, i l:a giftet: 

Carl Torsten Leopold, i. 1895 '^U, fänrik 
vid Fortifikationen (K a r 1 s b o r g). 

Elsa Sofia. i. 1896 ^'12, fil. stud. vid Upp- 
sala universitet. 

Göran Gustaf Adolf, i. 1899 ^®/i, stud. vid 
iiandelsskola i Stockholm, 
i 2:a giftet: 

Inga Lovisa, f. 1902 Vä.' 

Hans, f. 1905 ^V*. 

Olof. i. 1905 -V4. Sylvén 1913, 17. — Säve 1913, 1' Söderbaum. 

Släkten härstammar frin Uppland. Per Andersson, f. 
1709, t 1790, mjölnare vid Hilleboda i Öster-Ixifsta socken, 
hade I sitt gifte med .Maria Olofsdotter, f. 1718, t 1797, tvft 
söner, af hvilka den yngre Peter Persson antog namnet Sö- 
derbom, hvilket sedan af hans söner ändrades till Söder- 
baum. • 

IJttiraiui-: Sv. Altartal 1S94; Sv. Släktkalenderr. 1912— IG. 

Peter Persson, f. 1747, mjölnare o. urmakare, t 1808. G. 
m. Greta Åkerman, f. 1747, t 1816. 
Söner: 
1. Peter. f. 1774. brukskassör, t 1822. G. m. Charlotta 
.Augustina Boivie. f. 1776. t 1854. 

Söner: 
1) Per Isac, f. 1801, bruksinspektör, sparbankskam- 
rerare, t 1879. G. 1829 m. Margareta Charlotta 
Pousette. I. 1805. t 1863. 
Söner: 
(1) Carl F^eter Herman, f. 1833. civilingenjör, sta- 
tionsinspektor, t 1S9U. (j. 1860 "/? m. Adéle 
Pelot frän Schweiz, f. 1S33 ^'/y (Stock- 
h o 1 m). SöDERBATJM S23 

Barn; 
Märta Charlotta Elisabeth, f. 1861 "/t 

(Stockholm). 
Charles Arnold Herman, i. 1863 -*/o, far- 
tygsintendent (Manchester, Eng- 
land). 
V 77 ^ v ^ Albert Werner, i. 1865 ^Yj, civilan- 
ställd i Förenta staternas armé i Alaska. 
Milnja Christina Amelie (Kerstin), f. 1868 
*'/i2. Q. l:o 1891 m. skeppsklareraren Hjal- 
mar Gustaf Wilhelm Ekbom. f. 1859, t 1906; 
2;o 1909 "V? m. afdelningschefen vid aktb. 
Oumaclius <k C:o Carl Isak Larsson, f. 
1S76 -7ii (Stockholm). 
Jolian Peter Herman, f. \S7-i ^/vj, sjökap- 
ten (S t o c k h o 1 m). 
(2) Gustaf Wilhelm Albert, f. 1835, sagverksdispo- 
nent. t 1899. G. m. Amanda Maria Chri- 
stina Blomovist, f. 1845 -/a (Stockholm). 

Son: 
Wilhelm Albin, f. 1876 *7ii, ingenjör, repre- 
sentant för Svenska aktb. Mono (Stock- 
holm). G. 1917 ^«/ 
Ivarsson, f. 188-4 ^V^ 
2) Johan Gustaf, f. 1804. prost, t 1868. G. 1836 m. 
Gustava Forssell, f. 1810. t 1884. 
Barn; 

(1) Sophia Magdalena, f. 1837 Vio. G. 1865 ^lo 
m. sjökaptenen Willielm Steinmetz. f. 1834, t 
1876 (Norrtälje). 

(2) Per Hjalmar, f. 1840 Vö, fil. jubeld;r. f. d. 
rektor, f. d. lektor. R N O (Malm ö). G. 
1869-^/12 m. Berta Eufienia Fredlund. f. 
1845 ^'/n. 

Barn; 
a) Gösta Otto. f. 1874 ''U, kapten vid Väg- 
0. vattenbyggnadskåren. R W O (Lule å). b) torn vid högre allmänna läroverket i Härnö- 
sand, t. f. rektorn vid högre allmänna läro- 
verket i J ö n k ö 1) i 11 g. R N O. fil. d:r 
Gustaf Adolf Lene, f. 1871 "/r. 
Hedvig Gunhild, f. 1878 7i. med. lic. 
praktiserande läkare i GtUeborg. G. 1909 
'V» m. praktiserande läkaren i Göte- 824 SöDBRBAUM 

borg, med. lic. T or il d Petrus Lunden, 
f.'1877 ^7?. 

d) Saga Ingegerd, f. 1880 "/e, violinist, an- 
ställd vid Göteborgs symfoni-orkjester 
(Göteborg). G. 1916 ^'i ni. löjtnanten 
o. kompaniföraren i Tyska armén, violon- 
cellsolisten, R Pr J K o. Hamb Hans Creutz 
John Adolf C or ds. 

t) Gunnar Erik, f. 1887, civilingenjör, t 1915. 
G. 1913 ^^3 m. Lydia Lagercrantz, i. 
1879 -^2 (V i n s 1 ö f). 

Dotter: 
Flora Berta Hedvig Elisabeth, f. 1914 

(3) Olof August, f. 1842, provinsialläkare, t 1909. 
G. 1880 Vio m. Anna Charlotta (Lotten) 
Norman, f. 1850 '"h (Sundsvall). 

Barn: 

Anna. f. 1882 7io. 

Sven Erik, f. 1884^^/-, kamrer vid Karls- 
hamns Olje- o. kraitfodfrfabriksakt:bs kon- 
tor i S t o c k 11 o 1 m. 

Ingrid, i. 1886 '"/i. G. 1910 'V? m. kap- 
tenen vid Norrlands artillerircK:te. gymna- 
stikdirektören. R S O, grefve M a k o n 
Rudolf Cronstedt af Fnllcrö. f. 1874 % 
(Östersund). 

Ruth Thercse. f. 1887 "/o. G. 1910 ^Vi m. 
förste stationsskrifvaren vid statens järn- 
vägar 5 v c n DcnrcU, f. 1S83 ^"/o (L i u s - 
d al). 

Helga Gnstafva. f. 1889 ^^3. G. 1909 "''% 
m, direktören vid Sundsvalls enskilda bank 
Ivar \V ullmark, f. 18S(i Vis (Sunds- 
V a 1 1). (4) ^^^8 m. fyrmästaren vid Sandhammarens fyr- 
plats, ingenjören Adolf Conrad Ribbing. f. (5) Gustaf Ii c rn härd Wilhelm, f. 1S51 "/i. 
f. d. bankdirektör. R N O. R W O (Stock- 
h o 1 m). G. 1877 % m. Louise Wester. f. i SÖDERBAUM 825 

i 

f 

Söner: 

a) Johan' H alv ar. f. 1878 -%, kapten vid K. 
Flottan, RRS:tAnO 3 kl.. Tun NMch Ift 3 
kl. (K a r 1 s k r o n a). G. 19U3 "/ii m. 
Hildegard (Hilly) Wester, f. 1881 '=/i2. 

Döttrar: 
Margit Hildegard, f. 1904 Vn. 
Ebba Hildegard, i. 1908 =^9. 
Astrid Hildegard, f. 1911 ^/lo. 

b) Bengt Harald, i. 1&S3 Vo, f. d. under- 
löjtnant i Första lifgrenadjärreg:tets reserv, 
leutnant d. R. i Garde Fiisilier Rcgiment i 
Berlin, anställd vid Tyska legationen i K r i- 
s t i a n i a, R Pr J K 1 o. 2 kl., Sach. Friedr. 
AuK. M., SkytteGM. G. l:o 1909^79 (m. 
Hilda Janette Jones, f. 1890 =V-.); 2:o 1917 
''il m. Margareta Anna Maria Oerndt. 
f. 1888 77. 

Döttrar, i l:a giftet: 
Elzic Margareta Janette. i. 1908 79. 
Ragnhild Louise, f. 1911 7o. 
Ingrid, f. 1913 '7=. 

c) Bror Arvid. f. 1888 7». jur. kand., c. o. 
hofrättsnotarie (S t o c k h o 1 m). 

3) Carl, f. 1808, kronolänsman, t 1843. G. 1841 m. 
Christina Charlotta Sjöberg, f. 1823. t 1844. 

Son: 
Carl, f. 1842, krigsråd, t 1917. G. 1872 ni. Julia 
Carolina Dintler, f. 1850, t 189S. 
Söner: 

a) Carl Richard, f. 1875 Vn, ingenjör, inneh. 
trädgärdskonstgödselaffärcn Plantagen (R ö n- 
n i n g c), (j. 1900 7in tn. T h yr a Petronella 
Christina Christensen. i. 1875 "'/i-j. 

Söner: 
Carl- Er ik. f. 1901 Ve. 
Carl Gustaf, f. 1905 "/?. 

b) Ernst Carl Edvard, f. ISR? "'- (Nord- 
amerika). 

4) Henrik Wilhelm, f. 1810, kontraktsprost, t 1901. 
(j. 1S3S m. Sofia Jacobina Poiisctte. f. 1816. t 
1891. 

Barn : 
(1) Per. f. 1841. med. d:r. öfverläkarc. t 1911. 
G. l:o 1873 m. Anna Wilhelmina Beronius. f. «26 SÖDERBADM 

1S48, -i- 1875; 2:o. 1879 m. Ingrid Johanna Maria 
Kusel, f. 1854. T 1891; 3:o 1896 "/, m. Å n n a 
Maria Magdalena Frunck, i. 1S73 ^^/n (F a- 
1 u n). 

Barn. i l:a giftet: 

a) Wilhelm Victor, f. 1874 ^^i^, med. lic. 
förste stadsläkare i Norrköping, ba- 
taljon^sjäkare i Fältläkarkårens reserv. G 
1905 -'/v2 ni. Anna Mathilda Sandström. 
f. 1878 V9. 

Dotter: 
Anna Matilda Margareta (Greta), i. 1907 

i 2:a giftet: 

b) Carl Fredrik, f. 1880 ^'V;, civilingenjör, 
ufvenngenjör vid Svenska Elektromekaniska 
aktb. (Hälsingborg). O. 1906 "/t m. 
Fl sa Anna Maria Norbeck. f. 1884 '%. 

Barn: 
Maj Ingrid, f. 1908 ^Vio. 
Inga Margareta, f. 1911 "Ai. 
Per Olof. f. 1916 "/». 

c) Sofia Catharina (Karin), f. 1882 ''/i. G. 
190S 77 m. lektorn vid Högre allm. läro- 
verket i Härnösand, fil. d:r Gustaf 
Eberhard Aae. f. 1876 '^l-^. 

d) Anna Charlotta (Annie), f. 1888 Vi. G. 
1910 ','; m. aktuarien i Allmänna lifförsäk- 
ringsbolagct. fil. lic. J a c a u c s Fdgar Sig- 
neiil Billin g. f. 1874 ^»/s (Stockholm). 

i 3:e giftet: 

e) Per Henrik, f. 1897 =Vo. med. stud. vid 
Uppsala universitet. 

f) Carl Emil. f. 1 898 -^i 

g) Brita. f. 1902 ^»/lo. 

(2) Charlotta Maria (Lotten), f. 1845 Ve. G. 

1S85 -/* m. kyrkoherden i Qustafsbergs, Bo o. 

Ingaro församlingars pastorat af Ärkestiftet 

Johan Teodor Wilhelm Norman, f 1S56 ^^3 

'(i u s t a f sbc r g). 

(.3) Wilhelmina (Mina), f. 1847 =^73 (Norrtälje). 

- Johan Henrik, f. 1786. bruksförvaltare, t 1846 G 

1810 m. Fleonora Beata Fagerdahl, f, 1792. t 1869. SÖDERBAUM S27 

Söner: 

Anders Gustaf, f. 1820, med. d:r, provinsialläkare, 

t 1875. G. 1861 m. Emilia Mathilda Braun. t. 1833. 

t 1870. 

Son: 

Henrik Gustaf, i. 1862^-/3. fil. d:r, ' professor, 
föreståndare för afdelningen för åkerbrukskemi 
vid Centralanstalten för försöksväsendet på 
jordbruksområdet, vetenskapsakademiens vice 
sekreterare, R N O. L V A. L L A, L V V S 
(Ex pe rimen t alf ä 1 t e t). G. 1906 ^^ m. 
Margareta Charlotta Katarina Lunddahl, i. 1885 0/ Barn: 
Anders Gustaf Harald (Gösta), f. 1907 Vs. 
Ulrika Emilia Birgitta (Birgit), f. 1908 "/s. 
Beata Kristina Margareta (Ker st in).\. 1912 ^/». 
Ulla Matliilda Micliaela. f. 1915 "/e. 
Johan Henrik, f. 1^26. kyrkoherde, t 1880. (j. 
1863 m. Amalia Maria Gavuzzi, f. 1830, t 1874. 

Söner; 
M) Johan Henrik, f. 1S64, med. lic, förste stads- 
läkare, t 1918. G. 1911 *»/i m. Märta Kri- 
stina Byström, f. 1882 -'V* (Karlstad). 

Barn: 
Margit Brita Amalia, f. 1912 V?. 
Johan Henrik, f. 1915 ^/l. 
Karin Märta, i. 1918 "/a, posthuma. 

(2) Johan Otto Herlof, f. 1865, vice pastor, "*' 
19H. G. 1907 'Va m. Edith Helena Dahl- 
berg, f. 1880 75 (R å s u n d a). 

Son: 
Johan Å k e Herlof. f. 1909 -"/i?. 

(3) Jolian Georg H il mer. f. 1867 'Vs. bokhand- 
lare (S t o c k h o I m). 

(4) Jolian Gustaf H e n n i n g. f. 1868 ^Vb, härads- 
höfding i Ölands domsaga (B o r g h o 1 m). G. 
1906 ",8 m. Sigrid Livia Inez Fahlroth. i. 
1875 '»As. 

Barn: 
./(/// Sigiiurdt Henning, i. 19i>8 7». 
Gerd Sigrid Maria. i. 1909 Vio. 
Britt Aina Johanna, f. 1911 -^/n. 
Ii o Jolian Henrik, i. 1913 '"/s. 
(j u n n Gerda Margareta, i. 1916%. 828 SÖDERBERG — TAUVON 

Söderberg 1913, 17. — Söderblom 1917. — 

Södermark (2 släkter) 1917. — Söderstéen 1913, 

17. — Sörensen 1918. Tauvon. 

Finsk släkt, hvllken räknar som sin stamfader en Jlathias, 
ägare af Tavia (Långvik') hemman i Karislojo, hvaraf släkten 
har sitt namn. Sönerna till Mathias, hvaribland Georgius, t 
IGöO, prost och kyrkoherde i Ilalikko, som var g. m. Katarina 
.luusten, kallade sig Thauvonius. Georgius son, kyrkoherden i 
Karislojo, Johannes Thauvonius, t 1690, var fader till Joakim, 
t 1738, kapten, hvars eftirkommande lefde s;\som godsägare 
i Kyrkslätt. En af Joakims sonsöner, kanirerareu vid 
armC-ns flotta på Sveaborg nedanstående Israel, som bort- 
kastade namnets latinska iindelse och skref namnet Tauvon, 
öfverflyttade till Sverige 1810. Ofvaunämnde Georgius 
Thauvonius hade två andra söner: Abraham, f. 1622, t 1G79, 
biskop 1 Viborg, och Gabriel, t 1C84, kyrkoherde i BJärnå, 
från hvilken den finska grenen af släkten, som skrifver nam- 
net Thauvön, härstnmmar. En andra .son till stamfadern 
Matts, kyrkoherden i Karis Petrus Thauvonius, t 1653, hade 
sonen Jcrtiaias, hvilken adlades lii.').'} med nammt Kosen- 
klinga och dog såsom major och kommendant på Warne- 
miinde i Pommern, men slöt själf sin ätt. 

Litteratur: Sv. Släktkalender 1SS5: Carpelan, T., Finsk 
biografisk handbok; Sv. .Släktkaleud.Tn VJlL', 1.''., 1."— IG. 

Israel, kamrerare, t 1837. G. m. Johanna Lovisa Kost- 

felt, t 1828. 

Söner: 
1. Israel, f. 1796, statskommissaric, departementschef i 

generaltullstyrelsen, t 1877. G. 18-44 m. Edla Bcrgen- 

stråhle, f. 1811, t 1898. 

Söner: 

1) Gustaf Maiiritz, f. 1846 -'/u, f. d. underlöjtnant 
vid Upplands reg:tc. Äg. Hägers ta i Småland 
(Sol ve st a). G. ^2:o 1897 7» m. Elin Maria 
Tlwrnandcr. i. 1877 'Vn. 

Fosterdotter: 
Hulda Stella Maria (Maj), f. 1901 Vo. 

2) Arvid Geors, f. 1847 '-'"/o, f. d, rvttmästare vid 
Lifreg:tets dragoner, R S O. Äg. Ffinäs o. Arons- 
borg i Uppland (Fanas, B å 1 s t a). TAUVON 820 

3) Carl Edvard^ Israel, f. 1850 =73. t. d. kapten vid 
Upplands re>f':tc. R S O. Ak. önsta i Uppland 
(Ö n s t a. Bro). G. 1897 7i2 m. Ev a Viveka 
C hur lut tu Ramsay. f. 1861 ^'/i. 

4) Axel Vincent, f. 1852, öfverste, t 1912. G. 1Sj>2 
^7 m. Anna Vilhelmina Eransiska Graf, f. 1858 
-Vi2 (Stockholm). 

Barn: 

(1) Axel Gerhard, f. 1883 Vs, jur. kand., advo- 
kat, ledamot af Sveriges advokatsamfund 
(Stockholm). G. 1915 "/lo m. Eva 
Metta Maria Winslow, f. 1889 =Vi2. 

(2) Dagmar Anna (Dadd i c), f. 1886 'Ve. G. 1912 
-'^h m. verkst. direktören för aktb. Original 
Odhner, ingenjören Erans Hugo Lorentz 
Schunman. i hans 2:a gifte, f. 1877 Vii. Ag. 
o. beb. Villa S p e r a n s a (G ö t e b o r g). 

(3) Märta Edla Eransiska, f. 1887 =7ii. G. 1911 
■"/s m. rotemannen o. försäkringstjänsteman- 
nen Ludvig Elis Olof Ekcrmann. f. 1883 "/12 
(S t o c k h o 1 m). 

(4) Erik William Eredrik. i. 1889 "/t, löjtnant o. 
regementsadjutant vid Upplands infanterireg:tu Ingeborg Birch-Jensen. i. 1888 ^Vs Sigrid Barn: 
Sigrid Margaretha Elisabet, f. 1913 ^^s. 
Elsie Marianne, f. 1915 ^Ve. 
Bertil Axel Erik, f. 1916 V». 

(5) Alice Clara Elisabet, f. 1891 ^\'i, biträde 
hos Lifförsäkringsbolaget Balder (Stock- 
h o 1 m). 

(6) Sigrid Margareta, i. 1892^7* (Stock- 
h o 1 m). 

(7) Ebba Elsa Hedvig Ingeborg, f. 1894 =7i. G. 
1915 "^ö m. öfveringenjören hos aktb. Sven- 
ska kullagerfabriken. bergsingenjören P 0- 
trik Samuel Rydbeck. f. 1883 "/a (Göte- 
borg). 

(8) Richard Herman, f. 1896 ^7?, tjänsteman 
hos aktb. Original-Odhner (Göteborg). 

1 2. Olof Axel. f. 1803, jur. utr. d:r, president i statskon- 
. toret. t 1877. G. 1836 m. Paulino Charlotte Engelke. 
'" f. 1S14, t 1883. » ILIONKR — TENGSTRAND 

Döttrar: 
/ d a Chanottu, f. I83S "/u (S t o c k li o 1 m). 
Pauli ne Mathilda, f. 1841 Vn. G. 1S64 ^"/lo m. 

bruksägaren Arthur Maximilian Koch, i. 1836. + 

1913 (Uddevalla). Tegnér 1913, 15—16, 18. — Telander 1918. 
Tempelman 1917. Tengstrand. Äldste kände stamfadern Börje Nilsson, i. 167C, t 1T60. 
bodde i Hyriuga socken i Tengeneds pastorat (Västergötland), 
•». ni. Rangela Björnsdottor. Sunen Nils Börjesson, f. 1700, 
t 1773, jjoinniansbrukare \i^ Lekunga I nämnda socken, blef g. 
1731 m. Brita Jonsdotter, f. 1710, j 1773, och hade bland flera 
barn sonen Erik som efter Tengeued antog namnet Tengstrand. 
Krik Tengstrand, f. 1740, t 1S14, prost och kyrkoherde i Belle- 
fors (Västergötland), blef g. 17U9 m. Maria Christina Afzelius. 
f. 1738, t 1S17, och hade en son, nedanstående Erik Gustaf. 

Litteratur: Sv. Ättartal 1S&9; Sv. Släktkalenderu 1913, 

15— k;. 

Erik Gustaf, f. 1777, prost o. kyrkoherde i Ransberg, 
t 1853. G. 1813 m. Bolla Ulrika Gallander, f. 1787. 
t 1848. 

Söner: 
I. Erik Ulrik, f. 1814, med. d:r, kir. mag., provinsial- 
läkare o. stadsläkare i Hjo, t 1877. G. 1858 m. 
Marie Louise Wallmo. f. 1831, t 1906. 
Barn: 

1) Erika Maria. f. 1859 "/12 (Stockholm). 

2) Jonas Erik Arvid, f. 1861 ^V?, med. lic, prakti- 
serande läkare i Stockholm, öfverläkare vid 
Hjo badanstalt, R W O. G. 1893 ^Vs m. Vlrika 
Wilhelmina (öl I ut Ehrenbors. f. 1863 "/7. 

Barn: 
Märta Erika Louise (L i s a), f. 1894 =*Ve. 
Erik Harald Richard, f. 1898%, fil. stud. vid 

Uppsala universitet. 
Märta Ulrika Gustafva, i. 1902 "/e. 

3) Ivar Erik Olof. f. 1864 ^^/i, jur. utr. kand., för- 
säkringsråd. R N O. R W O. R D D O. R N S:t O O 
(S t o c k h o 1 m). TENGSTRAM) 2. Arvid Fredrik, f 1818. komminister i Mellby (Väster- 
gotland). -f ]8r30. G. isöO ,n. Carolina Philippi„a 
.fohanna Kullberg:, f. 1823, -5-1911 

Barn: 
Alma Ulrika Dorothea, i. 1851 =^/3. Q. 1883 ^%o m 

i>5ol, T 191b (S t o c k h o 1 m). 
Isak Fredrik, f. 18542^10. kamrerare (Stock- 

^^f\..^-x}^^^ ''' ""■ ff^^sa Lovisa Anders- 
son, i. 1868 V4. 

^'''■A^.rJ'^- '■ 1856 "/8, landtbrukare. 

t IQoV r"''iJnn'l/^"'' ^''\J^^nd läroverksadjunkt. 
Il f^. ^-.l^OO /em- T^ony örtengren, i. 1876 
/12 (Stockholm). 

^' ■^cf^.-'i'^'^'^?.''"' ^'- 1S19. mönsterskrifvare, stadskassör 
1 Skotde, disponent, t 1900. Q. 1850 m. Elisabeth 
Charlotta Sona Wahlström, f. 1825, f 1906. 

Barn: 
1) Axel Fredrik, t. 1^57 %. grosshandlare i Q ö t e- 
r ',ft/i6^'^^'"'^ i firman Clarholm 6: Bergman, 
i 19n ■'" "'■ '""'" P^^^^rson. f. 1857. 

Barn: 
Ruth Elisabeth, f. 1SS9 ^'o. q. 1915 12/, ^^ ^^^_ 
orn vid Högre allm. läroverket i Halmstad 
tu. d:r Erik Hcrncjvist, f. 1886 ^2 
• Axel^ Wilhelm t 1892 Vi. elektroingenjör, 
byraassistent i \ attenfallsstyrelsen (Stock- 
h o I m). 

Signe Maria, f. 1893 "/lo. handarbetslärarinna 

(u o t e b o r g). 
Sven Erik t 1S97 %. tjänsteman vid Skandina- 

viska kreditaktb:s kontor i Göteborg. 
2) ^ « n a Helena Oktavia, f. 1859 -^h (Stock- 
h o 1 mj, 

^' Sk.'!."+"J?n;^ A'^^,'''' ''• ^^-•^' domkyrkosyssloman i 
Skara, t 1903. G. i:o 1860 m. Hedvig Gustava Eber- 
hardt. f. 1806. f 1896; 2:o 1896 "A? m Gunilla 
Hoffman, f. 1857 «/io (Skara). TENGWALT. .Tengwall (Tengvall). 

Denna släkts namn är Lildaclt af Tengeneds socken I 
Västergötland. Äldste kände stamfadorn bond«,'n Anders Persson 
1 Höryda by i nämnda socki-n, g. m. Ingeborg Olofsdotter, hade 
sonen Lars Tengwall, f. ltJ71. t 1731, kyrkoherde 1 Qviinge 1 
Skåne, g. l:o 1703 m. Anna Margareta Tinckel, f. 1C77. t 
171G, 2:o 1717 m. Anna .Afaria Fistulator, i hennes första gifte, 
t 1771. syster till Johan Fistulator, adlad Lagi-rbjelke och till 
Josua Fistulator, adlad Stjerublad. Frän hans tre söner An- 
dreas, Ernst Henrik och lians härstamma släktens nu lefvande 
medlemmar. Andreas Tengwall, f. 1707, t 17GG, radman i 
Kristianstad, g. 1734 in. Anna Margareta Dunckler, hade sonen 
Jöran, f. 1746, t 1784, tulluär i Lund, som i sitt gifte (1709) 
m. Benodicta Maria Kall blef fader till nedanstående Anders 
Gabriel (första grenen». Ernst II<'nrik Tengvall, f. 1712, 
inspektor, g. 1742 m. Urlta Kristina Kyllander, hade sonen 
Lars Julius, liaudlande i Hälsingborg, som i sitt gifte m. 
Cecilia Maria Möllor blef fader till Ernst Henrik (se nedan, 
andra grenen). Hans Tengvall, f. 171G, t 1775, rådman i 
Malmö, g. m. Maria Helena Jacobsson, hade sonen Petter, 
f. 17G4, t 1S29, musikdirektör o. organist i Malmö, som i sitt 
1786 ingångna gifte med Maria Ulrika Ahlman, f. 17G4, t 
1S20, blef fader till Otto Christian (se nedan, tredje grenen). 
— Släktnamnet har skrifvits än med dubbelt än med enkelt v. 

Litteratur: Tengvall, G., Försök till släktregister öfver 
släkten Tengvall; Sjöstr.uns Nationsarbeten; Sv. Släktkalendern 
lyl3— IG. 

Första grenen : 

Anders Gabriel, f. 1778, tulluppsyningsman, t 1S52. G. 
l:o m. Anna Nilsdotter, i hennes 2:a gifte, f. 1773. 
t 1844; 2:o 1845 m. Ingiid Jönsdotter, f. 1820, t 
1863. 

Barn, i l:a giftet: 
1. Göran, f. 1811, sjökapten, t 1885. G. 1839 m. 
Helena Lovisa Billberg. f. 1811, t 1S98. 

Söner: 
1) Andreas, f, 1840, handlande, uppfinnare af Trio- 
permen, t 1910. G. 1868 m. Tekla Maria Ottilia 
Claus, f. 1839, + 1902. 

Barn : 
Andreas Valfrid Teodor, f. 1872 7io, ingenjör, 
verkst. direktör för aktb. Tengwall (Ii ä I- 
s i n g b o r g). 
Elfrida Tecfcla Helena Emilia (Frida), f. 1875 
'7» (Hälsingborg). TEN G WALL 833 

2) Peter, f. 1846, sjökapten, t 1893. G. 1878 ^'h m. 
Annette Larsson, f. 1856 -^/i (Hälsing- 
borg). 

Barn: 
Anna, f. 1878 "Vio (Hälsingborg). 
Oscar Herman, f. 1886^^/$, tjänsteman i aktb. 
Skånska handelsbanken (Ängelholm). 

3) Nils Fredrik, f. 1854, handlande i Hälsingborg, 
+ 1911. (i. IS&O Vu' m. Axclma Johanna (Scimaf 
henckel, f. 1862 ^/i2 (Hälsingborg). 

Barn: 

(1) Hanna Helena, f. 1883 Vio. G. 1908 'A m. 
sjökaptenen Gustaf Petter Pettersson, f. 
1872 '"in (Hälsingborg). 

(2) Axel Göran Fredrik, f. 1885 ^Vs. sjökapten, 
befälhafvare på ångf. Georgia (Hälsing- 
borg). G. 1912 ^^/s m. D a g n y Sofia Päls- 
son. f. 1887 ■'Vv2. 

Barn: 
Britt Dagny Selma Marie. i. 1912 'V12. 
Maj a - L i s a, f. 1914 -,U. 
Göran Axel Fredrik Christian, i. 1918 *^l-2. 

(3) Ester Maria. f. 1887 Ve. G. 1913 "/o m. 
sjökaptenen Ivar Pettersson, f. 1882 '^/s 
(Hälsingborg). 

(4) Greta Lovisa, f. 1889 -'A- 

4) Johannes. *. 1857 ^%, handlande (Hälsing- 
borg). 

Olof Petter, i. 1813, sksppsredare, t 1884. Q. l:o 
1841 m. Kjerstin Eriksdotter, f. 1817, t 1852; 2:o 
1864 m. Hmma Benedikta Sandberg, f. 1823, t 1888. 

Söner, i l:a giftet: 
Anders Petter, f. 1842, sjökapten, trävaruhandlare, 
1875 ^Vs m. Johanna Sofia Nilsson. 
(Karlskrona). 

i 2:a giftet: 

1867 "/lo, sjökapten (Hälsing- 

:o m. Maria Lovisa Nordgren, f. 1862, 

1910^/5 m. Augusta Nilsson, f. 

i 2:a giftet: 
. 1845 V12 (Hälsingborg). 
*h, landtbnikare (A 1 I e r u m). G. 
1873 ^°/4 m. Maria Persdotter, f. 183b, t 1912. 

— Sv. Slilktknleiideni J910. 

+ 1S89. 
f. 1849 


G. U 

'7u ( 
Olof Emil, f. 
borg). G. 1 
t 1900; 2:o 
1870 ^Vs. 


3. 

t!. 


Anna Maria, i 
Jöns. f. 1848 834 TEN GW ALL 

Barn: 
Adolf Petter, f. 1874 ^U, landtbrukare (A 1 1 e r u m). 
Q. 1904 "/? m. Rosalie Mathilda Dolkow, i. 1870 
Vs. 
Gerda Maria, i. 1879 "/lo, lärarinna (A u s å s). 
S.Hanna Botilla, f. 1850 Vi. Q. m. husägaren 
Kristian Andersen (B o r u p, S j ä 1 1 a n d). 

Andra grenen: 

Ernst Henrik, f. 1772, guldsmed o. juvelerare i Häl- 
singborg, t 1823. Q. m. Susanna Otterström, f. 
1773, t 1814. 

Son: 

Petter, f. 1811, fanjunkare, musikdirektör, t 1893. Q. 
1852 m. Carolina Hellström, f. 1831, t 1905. 

Barn: 

1) Johanna Maria Matilda, f. 1856 V?, folkskollära- 
rinna, ledamot af stadsfullmäktige i Örebro o. ai 
fattigvårdsstyrelsen därst, Beb. eget hus i nämnda 
stad. 

2) Gunnar Henrik, f. 1859 ^ji, föreståndare för Hol- 
mens bruks- o. fabriks aktb:s färgeri, blekeri o. 
appreturverk. Beb. eget hus i N o r r k ö p i n g. O. 
1889 =*/io m. Anna Felldin, f. 1S60 "/e. 

Barn: 
Gunhild Maria, f. 1892 -'/a, folkskollärarinna 

(Norrköping). 
Georg Henrik, f. 1896 %, köpman (Norrkö- 
ping). 
Z) Anton Knut, f. 1864 "/n, postmästare i Ving- 
åker. Q. 
f. 1886 ^/i. 

4) Carl Albin, f. 1870, stationsskrifvare vid statens järn- 
vägar, t 1903. Q. 1897 -% m. Hildur Augusta 
Larsson, f. 1875 "Va, föreståndarinna för statens järn- 
vägars tvättanstalt i Ängelholm. 

Barn: 
Saga Elsa Maria. i. 1898%, telegrafist (Ängel- 

h o 1 m). 
Nils Torsten Karl, f. 1900 *7i. anställd i K. Flottan. 
Karl- Erik, f. 1901 2%, affärsbiträde (Ängel- 

h o 1 m). TENGWALL S35 

Tredje grenen: 

Otto Christian, f. 1790. musikdirektör, t 1863. G. 
1823 m. Kajsa Maria Lang, f. 1791, t 1867. 
Söner: 
1. Thor Emil, f. 1823, vice häradshöfding, rådmari i 
Sundsvall, t 1875. Q. 1854 m. Eliida Charlotta Fehrn- 
ström, I. 1832, t 1893. 

Barn: 

1) Axel Otto, i. 1857 Vs, ingenjör, ordf. hos stads- 
fullmäktige i Karlshamn, ledamot af riksdagens 
första kammare, ledamot af styrelsen för Hemsjö 
kraftaktb., R \V O. Äg. Stilleryds gård i Blekinge 
(Stiller yd, Karlshamn). G. 1887 ^^/s m. 
Gunilla Hclleberg. f. 1S63. 

Barn: 
Kerstin, i. 1900 =^ 5. 
Ivar Axel i. 1904 "/n. 

2) G list af. f. 1860 -/», vice häradshöfding, f. d. 
auditör, ombudsman i Norrlands hypoteksförening, 
vice ordf. i styrelsen för Härnösand— Sollefteå 
järnvägsaktb. o. i direktionen för Navigations- 
skolan därst. samt ledamot af stadsfullmäktige, 
R W O (H ä r n ö s a n d>. G. 1889 -"/lo m. Göta 
Liedbcrg, f. 1867 ^"/lo. 

Barn: 

Tor Johan Gösta. f. 1890 ^"/t. köpman (L o n- 
d o n). G. 1917 7i2 m. baronessan Ray- 
mond e de Wolf frän Frankrike, f. 1894 ^^U. 

Tor Åke, f. 1892 «/5, fil. stud. vid Uppsala 
universitet. 

Elsa Matilda, f. 1897-'%. G. 1918 =V9 m. t. f. 
andre kanslisekretcraren i justitiedepaitcincntet, 
jur. kand. Henry Ra^inar Lindberg, f. lsS8 -% 
(S t o c k h o I III). 

3) Tora Charlotta, f. 1862 Vs. G. 1883 "/12 m. 
lektorn, fil. d:r Thure Leonard Svenonius, f. 1851, 
t 1901 ^Saltsjöbaden). 

4) Julia Sofia, f. 1864 7=. G. 1884 "/a m. kom- 
mendörkaptenen Gerhard Filip von Krusenstjerna, 
f. 1840, t 1907 (Stockholm). 

?. Per Johan Frithiof, f. 1827, kantor o. organist, t 
1898. G. 1863 m. Thekla Sabelström, f. 1S32. t 
1892. 836 TENGWAUL 

Barn: 

1) Carl-Gustaf, i. 1864, redaktör o. utgifvare af 
Stockholms Dagblad, t 1913. G, 1S92 ^s m. 

7, i. 18i 

Döttrar: 

O r e t a Tekla Kurolina, f. 

m. löjtnanten i K. Flottan Olof Valfrid Till- 
berg, i. 1893 -^'8 (Stockholm). 

Stina. i. 1898 -"^'3. G. 1918 ''/t m. chefen för 
aktb. Skandinaviens brand- o. olycksiallsför- 
säkringsafdelning Sven Gustaf Lönnquist, f. 
1890 ' 1 (Stockholm). 

2) Frida Maria Paulina, t. 1866 Vii, öfversköterska 
vid epidemisjukhuset i Karlskrona. 

3) Otto. f. 1867 ®/7, arkitekturmålare (Berlin). 

A) T hekla, f. 1868 ^'^h, biträdande husförestånda- 
rinna å Sofiahemmets Solhem (Stockholm). 

3. Carl Otto Magnus, i. 1829, sjökapten, t 1896. G. 1869 
m. Clarissa Evans, t. 1840 ^^/s (M i n n e a p o 1 i s, 
Minn., Nordamerika). 

Dotter: 
Millicent Marie. i. 1871 ^^'a (M i n n e a p o 1 i s). 

4. Josef August, f. 1831, med. lic, kir. mag., provinsial- 
läkare, "!" 1917. G. 1862 m. Selma Carolina Ekman, 
f. 1842, t 1911. 

Barn: 

1) Anna Carolina. f. 1865 ^"/s, musiklärarinna 
(S t o c k h o 1 m). 

2) Sigrid Helena, f. 1866%. G. 1895^/9 m. 
majoren i Svea artillerireg:tes reserv, R S O. 
Gustaf Elson. f. 1856 ^% (Stockholm). 

3) Otto Eredrili. \. 1868 '^h, landsfogde i Jämtlands 
län (ö s t c r s u n d). G. 1907 ''/7 m. Anna Berg- 
dalil, f. 1873 ^**/ii. 

Barn: 
Kurt Fredrik, f. 1908 ^'h. 
Gerd Selma Wilhelmina, f. 1911 "/ic. 
Sten Otto Josef, i. 1914 ^^/i. 

4) Carl Emil, f. 1870 ^^'ll, andre stadsfogde i 
Göteborg. G. 1917 \'e in. Agnes Emilia 
Jansson, f. 1SS7 -"/o. TERNSTEDT — TESTBUP 887 

Son: 
Jan Olof, f. 1918 ^^/e. 

5) Ernst Josef, i. 1873^^/?, med. d:r, docent vid 
Lunds universitet, lasarettsläkare i V ii x i ö. Q. 1917 
"/2 m. Astrid Amalia Bergholtz. i. 1S87 ^^/s. 

6) Lars Torsten, i. 1887 ^"A, löjtnant i Kalmar 
reg:tes reserv, kamrer o. kontorschef vid aktb. 
Svenska landtmännens banks kontor i T r ä 1 1 e- 
b o r 
1887 Ternstedt 1914, 18. I Testrup och Thestrup. 

j 

I SlilktL-n skall enligt uppgift härstamma från Danmark och 
ihafva inflyttat till Ystad i slutet af 1600-talet med en Frans 
1 Testrup. Möjligen var denne gift med Kristina Åndersdotter. 
^i hennes första gifte, t 1703, hvilken var moder till släktens 
jmed säkerhet kände äldste stamfader Anders Testrup, f. 1070, 
•;■ 1727. handlande i Yslad, g. 1099 m. Anna Margreta Schreil, 
f. IGSl, t 1747. Dtiine hade blind flera barn sonen Mathias, 
f. 1718, t 1787, landträntmästare i Kristianstad, g. m. 
Eleonora Lovisa Pihlman, f. 1730. t 1757, från hvars son, 
nedanstående Carl Testrup, släktens alla nu lefvande medlem- 
mar härstamma. Hans söner ändrade namnet till Thestrup, 
hvilket bibehållits af deras efterkommande, förutom öfverste- 
löjtnanten Gustaf Testrup, hvilken återtagit det äldre skrif- 
sättet. 

Litteratur: Sv. Släktkalender 1887 och Sjöströms Nations- 
matriklar; Sv. Släktkalendern 1913, 15 — 16. 

Carl, f. 1757, häradshöfding, lagman, t 1832. G. 1782 
m. Helena Lundberg, f. 1766, t 1830. 
Söner: 
1. Nils Georg, f. 1792, öfverste i artilleriet, fälttyg- 
mästare, tulldistriktschef, t 1866. G. l:o m. Jo- 
hanna Cedergren, f. 1811, t 1842; 2:o 1845 m. Maria 
Christina Esperson, f. 1800, t 1884. 

Söner, i l:a giftet: 
1) Sven Hjalmar, f. 1836, öfverstelöjtnant, t 1891. 
O. 1868 m. friherrinnan Sofia Carolina Nathalia 
'• Augusta Wrangel af Sauss, f. 1840, t 1897. TESTRUP 

Dotter: 

Augusta Theresia Emilie (T ut t an), f. 1869 ^'/s. 
G. 1897 Vö m. majoren vid Jämtlands fältjägarc- 
reg:te, R S O, Constantin Jacob Frithiof Petrc, 
i. 1S6S "Vs (Östersund). 

Gustaf Henrik Napoleon, f. 1S38, öfverstelöjtnant, 

t 1916. G. 1871 "/s m. Mat h il da Margareta 

Gerlin. f. 1850 *Va (Strängnäs). 

Söner: 
(1) Nils Gustaf Edvard Gustafsson, f. 1875 'A?. 
köpman, f. d. konsul (London). Q. 1899 ^Vu- Dotter: 
Olga, i. 1901 28/2. 
(2) Erik Mathias Hjalmar Gustafsson, i. 1878 
^Vö, kapten o. kompanichef vid Göta lifgarde, 
f. d. generalstabsofficer, lärare vid Sjökrigs- 
högskolan. RWO. RItS:tMo. LO, S M siv 
(Stockholm). G. 1904 -'Vo m. Ebba 
Kirstine Tfiuröe. f. 1883 ^^h. 

Gustaf Adolf. f. 1795, teol. o. fil. d:r. prost o. 

kyrkoherde, t 1870. G. 2:o 1835 m. Marie Louise 

Lilljeborg, f. 1813, t 1899. 

Barn: 

1) Olivia, i. 1836 ^'''/g (Landskrona). 

2) Carl, f. 1839, med. lic, förste bataljonsläkare vid 
Svea artillerireg:te, t 1914. G. 1871 m. Anna 
Sofia Ottilia Schagerström, f. 1845, t 1910. 

Dotter: 
Ottilia V i enna, f. 1872 V?. Q. 1891 Vii m. 
ryttmästaren o. regementsstallmästaren, grefve 
Arvid Posse, f. 1855, t 1911 (Stockholm). 

3) Hedvig Helena, f. 1840^ ^^/o (Landskrona). 

4) Jöns Gustaf, f. 1843 ^'/e, vice häradshöfding. 
f. d. radman i Landskrona, f. d. auditör vid 
Skånska trängkaren, R N O, R W O. G. 1S70 % 
m. T fl é r é s e Henriette Raberg. f. 1849 ^^r. 

Barn: 
(1) Carl Emil Hjalmar, f. 1877%, kapten vid 
intendenturkären, regementsintendent vid Svea 
trängkår, brandchef i Ö r e b r o. (j. 1907 '^'iq 
m. Anna Maria Lanncr. f. 1882 ^V*. THEMPT ÄNDER S30 

(2) Vega Maria, f. 1880^74. G. 1901^/4 m. 
teckningslär^ren vid Malmö högre allm. läro- 
verk Waldemar Söderberg, f. 1877 ^Vs 
(Malm ö). 

(3) Elsa Margareta, i. 1883 ^^'s. Q. 1918 ^s m. 
landtbrukaren Sigurd Karl Evanni, f. 1889 -^/\ 
(S v e n n e v a d). 

(4) Ernst Birger Constantin, f. 1884 "jiu gross- 
handlare (M a 1 m ö). Q. 1913 ^9 m. Elsa 
Maria Krönlein, f. 1889 ^ k, gymnastikdirektör. 

Son: 
Gösta, f. 1914 ^2/io. 

(5) Hanna Alice. f. 1887 ^Va. G. 1911 ^Vio m. 
godsförvaltaren Nils Orre, f. 1884 ®/i2 
(Magda gård, N ä s h u 1 t a). Themptander. Äldste kände stamfadern var nämndemannen Anders Ivars- 
son i Tämta (Tempta) i socknen mod samma namn 1 Väster- 
götland. Efter födelsesocknen antogs släktnamnet af en dennes 
son Lars Themptander, f. 1G53, t 1723, komminister i Bradared. 
I sitt gifte med Märta Lodins hade denne sönerna Johan, 
f. 1708, t 1776, kyrkoherde i Flvalstad, som i sitt gifte 1745 
med Märta Stobneiis, t 1793, hade två söner, båda likaledes 
präster i Västergötland, men hvars släktgren numera torde 
vara utdöd, samt Paul. f. 1692, f 1766, kyrkoherde 1 Sköfde, 
Paul Themptanders och hans hustru Engel Wahlqvists äldste 
son Nils, f. 1728, t 1798, kyrkoherde I Kyrkefalla, hade i 
äktenskap mod Anna Beata Zottervall ende sonen Sven, t. 
1779, t 1848, Justitieråd. g. 1811 m. Elisabeth Petronella 
Warodell, f. 1787, f ISöO, hvars son var nedanstående Nils 
Kobert, stamfader för nu lefvande kända medlemmar af 
släkten. 

Litteratur: Sv. Släktkalendern 1914—16. 

Nils Robert, f. 1814, löjtnant vid Svea artillerireg:tc, 
; t 1873. G. m. Adolphina Oscara Laurent, f. 1825, 
I t 1892. 

Barn: 
1. Oscar Robert, f. 1844, landshöfding, statsminister, 
verkst. direktör i trafikaktb. Grängesberg— Oxelösund, 
i ,t 1897. G. 1874^5 m. Frida Mariana Dahlberg. 
!m f. 1854 =% (Stockholm). 840 THEMPTANDER — TISELIUS 

Barn: 

1) Nils Henrik Robert, f. 1875 ^^lio, jur. kand.. 
gcneraltuUdirektör, R N O, R W O, R Pr Kr O 3 kl. 
Äg. Kockgården i Ullvi, Leksand (Stockholm). 
G. 1906 Ve m. Gerda Tengberg. f. 1883 ^Vg. 

Barn: 
Nils, i. 1907 "/?. 
Karin, i. 1910 "A. 
Hans Johan Robert, f. 1914 '^U. 

2) Anna Elisabeth, f. 1877^20/^ (Stockholm). 

3) Sven Johan Oskar, i. 1879 -/s, advokat i S t o c k- 
h o i m, ledamot af Sveriges advokatsamfund. Är. 
Holmsjön i Södermanland. G. 1907 ^Vio ir.. 
Signe Margareta Backlund, f. 1 884 "/i. 

Barn: 
Inga Margareta, f. 1909 "/?. 
Britta Helena, i. 1911 ^Vs. 
£6&ö Ulrika (Ulla), f. 1914 "/g. 
Knut Robert, i. 1918 
2. The kla Ulrika. L Thermaenius 1918. — Thestrup se Testrup. — 
Thiel 1912—17. — Thollander 1915—16. — Tho- 
mceus 1914, 18. — Thorbum 1912—14, 17. — 
Thordeman 1918. — Thorén 1917. — Thyseliu.s 
1914, 18. — Tideström se Ingelsbosläkten. — 
Tillberg 1914, 17. — Timm 1915—16. — Tingsten 
1912—14, 18. Tiselius. Om släktens härstamning, se släkten Tlsell. 

Litteratur: Sv. Ättartal 18SG; St. Släktkalendern 191.")— Hi. 

Zackarias, f. 1685, kyrkoherde i Axberg af Strängnäs 
stift, t 1757. G. l:o m. Anna Gernnum; 2:o in. Stina 
Regina Dahlbom, f. 1717, t 1798. TISELIUS S41 

Söner, i 2:a giftet: 
Gustaf, f. 1745, fil. jubelmagister, prost i Götlunda af 
Strängnäs stift, t 1837. Q. l:o m. Eva Ulrika Grå- 
sten, t 1814; 2:o 1815 m. Elisabeth Christina Sääf, 
f. 1777, t 1848. 

Son, i 2:a giftet: 
Carl Gustaf, f. 1816, prost i Götlunda af Strängnäs 
stift, t 1889. G. 1850 m. Eva Charlotta Tiselius, 
f. 1829, t 1889. 

Dotter: 
Christina Charlotta M aria. f. 1851 7? (T o f t- 
hammar). 
Fredrik, f. 1747, komminister i Tuna af Strängnäs 
stift, t 1816. G. m. Eva Charlotta Åvall, f. 1768, 
■^ 1S46. 

Söner: 
1) Gustaf Adolf, f. 1798, bruksinspektör å Ljungå, 
Jämtland, t 1870. G. 1828 m. Helena Maria Staaf, 
f. ISOl. t 1894. 

Barn: 
{\) Laura Fredrika (F r e d r i q ii e), f. 1830^%. 
G. 1855 -^6 m. grosshandlaren Salomon Lind- 
beck, f. 1829, t 1893 (Sundsvall). 
(2) Gustaf August, f. 1833, fil. d:r, kollega vid 
Jakobs allm. läroverk i Stockholm o. lärare 
vid Ultuna landtbruksinstitut, t 1904. G. 1869 
m. Mary Anne Caroline Brithclli, f. 1847, t 
1916. 

Barn: 

a) Gustav Adolf, i. 1871 ^Vs, fil. d:r, lektor 
i modersmålet och filosofi vid h. allm. lärov. 
å Södermalm i Stockholm, t. f. rektor vid 
h. allm. lärov. i Hudiksvall. G. 1907 
=^^6 m. Magnhild Biller, f. 1879 2%. 

Söner: 
Dag Tuve Gustav August, f. 1908 V». 
Sven Hugo. f. 1910 ^9. 
Karl Gustav, f. 1911 ^7n. 
Bo Gunnar, f. 1913 Ve 
A I v Daniel, f. 1915 "/n. 

b) Karl Edvard, f. 1875 ^7io, jur. utr. kand., 
revisionssekreterare, R N O (Djurs- 
holm). G. 1915 "/i m. Ellen Afzclius, 
f. 1884 V^. 842 TISELIUS — TISELL 

c) Anna Beata Lydia Maria. f. 1877 "/n, 
lärarinna vid Diursholms samskola 
(I) j u r s h o 1 m). 
• d) Erik Hjalmar Hugo, t. 1879-^1, bokhål- 
lare (S i g t u n a). 

e) Daniel Henrik, f. 1880 ^Vio, kapten vid 
K. Flottan, marinattaché i London. RD 
[)0, RPrRÖ0 4kl.. R R S:t St O 3 kl. 
(}. 1909 ''Ii, m. Alida Falek. i. 1887 ";5. 

Barn: 
Anna, f. 1911 Vi. 
Erik Daniel Constantin, f. 1915 =^/9. 

f) Johan Olof Elias, f. 1883 '^/a, fil. kand., 
adiunkt vid realskolan i Söderhamn. 
Q. 1916 -^/is m. Greta Christina Claes- 
son, f. 1889 2=/9. 

2) Daniel Henrik, f. 1808, tobakshandlare i Stockholm, 
t 1874. G. 1833 m. Anna Charlotta Thunman. 
f. 1803, t 1881. 

Barn: 

(1) Carl Henrik, f. 1834, kamrer i Riksbanken, 
t 1905. Q. 1872 2% m. Augusta Ståhlberg. 
f. 1849 2^2 (Stockholm). 

Fosterdöttrar: 

Carolina (Carin) f. 1874^%. G. 1898 ^'/lo 

m. inspektören i Brand- o. lifförsäkrings- 

aktb. Skåne, civilingenjören H c n n i n g Åke 

Hamrnarskiöld. f. 1871 =Vi2 (Stock- 

Anna Amalia Regina, f. 1882 ^Vs. G. 1906 
*/ii m. leg. apotekaren Lars Johan Inge 
Blomqvist. f. 1879 ^'/c (Stocksund). 

(2) August Fredrik, f. 1837, litteratör, t 1907. G. 

1862=78 m. Sofia Andersson, f. 1839 2% 
(S t o c k h o 1 m). 

(3) / d a Carolina, f. 1841 '^'/n (S t o c k h o 1 m). Tisell. 

Äldste kUmle stamfadern Erik var smi-d 1 Tlsarcboda 1 
Hallsbergs socken 1 Nilrike, efter hvilken gird slilktnamnet 
Tlselius autogs af haus son Carl. f. 1G42, t 1721. prost och 
kyrkoherde i Ilaiuraar (Nttrlke), g. m. kyrkoberdedottern Mar- TISELl. 843 

gareta Hallman. Af hans tre söner bibehöllo den äldste. 
Daniel, faderns efterträdare som kyrkoherde i Hammar, t 
ogift och yngste, Zacharias, f. 16SÖ, t 1757. kyrkoherde i 
Axberg (Närike) släktnamnet Tiselius — från den senare här- 
stammar den ännu lefvande släkten med detta namn — ; 
den mellersta sonen Carl, f. 1683, j 17ÖÖ, brukspatron på 
Hättorp i Östergötland ändrade namnet till Tisell. G. 1724 
m. Christina Wester, i hennes andra gifte, f. 1G93, f 1757, 
hade Carl Tisell ende sonen Carl, f. 1726. f 179S, brukspatron 
u^ Hättorp, som i sitt 1751 ingångna första gifte med Johanna 
Christina Bergenstråhle, f. 1734, j 1759, hade nedanstående 
söner Carl Gustaf (iildre grenen) och Nils Henric (yngre 
grenen), från hvilka nu lefvande medlemmar härstamma 
Litteratur: Sv. Släktkalender 18S7; Sv. Släktkalenderu 
1913, 15—16. 

Äldre grenen: 

Carl Gustaf, f. 1753, löjtnant, godsägare, t 1797. G. 
1782 m. Catharina Charlotta Ljunggren, f. 1762, t 
1843. 

Son: 
Carl Johan, f. 1786, löjtnant, godsägare, t 1S65. G. 
1808 m. Marie Catherine Soldez, f. 1790, t 1855. 
Son: 
Teophil Johan, f. 1811, löjtnant, t 1869. G. 1836 m. 
Christina Lovisa von Engeström, f. 1809, t 1879. 
Dotter: 
Mathilda (Tilda), f. 1847 ^'/a. G. 1865 -% m. bruks- 
patronen Otto Christopher Mannerstråle, f. 1837, + 
1893. Äg. hus i S t o c k h o 1 m. 

Yngre grenen: 

Nils Henrik, f. 1756, kornett, brukspatron på Hättorp, 
t 1814. G. l:o 1792 m. Eva Christina Buren. f. 1771. 
t 1799; 2:o 1801 ni. Hedda Charlotta Wåhlin, f. 1779, 
t 1807. 

Söner, i l:a giftet: 

1. Carl Daniel Olof. f. 1793, kornett, brukspatron, t 
1874. G. l:o 1815 ni. Fredrika Augusta Bergenstråhle, 
f. 1787, t 183.; 2:o 1839 m. Anna Sophia Silveria 
Fries, f. 1814, t 1886. 

Barn, i 2:a giftet: 
1) Claes Borup, f. 1845, sjökapten, t 1912. G. 1880 
^V; m. Al v il de Soot från Norge, f. 1853=^4 
(J enny hil 1, P a r t i Ii e). 844 TISELL 

Barn: 

(1) Nils' Ar vid Soot, i. 1881 ^^h, kapten vid K. 
Flottan, tjg. vid sjökarteverket (Stock- 
holm). G. 1909 %i m. Anna Lisa Wettel, 
f, 1890 Viu 

Barn: 
Nils Olof Soot, f. 1911 =V7. 
Birgit Elise Soot. i. 1914 2%. 

(2) Ingrid Alvilde Elise (Tullan), f. 1884 '/s. 

G. 1911 ^"/lo m. verkst. diFektörcri vid Göta- 
verken, ingenjören, R \V O, Ernst August 
Hedén. f. 1878 ^Vi (Göteborg). 

(3) Margit Clara Silveria, f. 1S86 "/a. G. 1910 
^Vi2 m. köpmannen Johannes Ebbe Lundgren, 
f. 1885 ^Vii (Göteborg). 

(4) Bertil Washington Soot. f. 1888 
(Partilie). 

(5) Claes Tryggve Harald Soot, f. 1S90 =^^4, 
sjökapten, reservunderlöjtnant i K. Flottan 
(Partilie). 

(6) Orvar 
(Pa r t i 1 1 e). 

(7) Gudrun Anfin Sofie (Titt i), f. 1895 ®/i. 

2) Eva Carolina, f. 1846 ^Vs. G. 1869 ^^!i m. sjö- 
kaptenen Gustaf Edvard Tisell, f. 1839, t 1905 
(N e \v - Y o r k). (Se nedan.) 

3) Sigrid Fredrika, i. 1853 ^'h (Motala). 

2. Nils Fredrik, f. 1795, brukspatron på Hättorp, t 
1868. G. l:o 1818 m. Aurora Charlotta Busck. f. 
1800, t 1834; 2:o 1836 m. Göta Henrika Carolina 
Vult von Steijern, f. 1814, t 1890. 

Barn, i l:a giftet: 
1) Bror Daniel Julius, f. 1820, löjtnant, godsägare, 
t 1882. G. 1847 m. Sofia Wilhelmina Christina 
Grill, f. 1825. t 1892. 

Barn: 
il) Sofia Regnia Charlotta (La I i), f. 1849 ^V^. 
G. 1875 Vs m. fördelningsläkaren i fältläkare- 
kårens reserv', R N O, R W O, med. lic. Carl 
Robert Sandberg, f. 1846 "/a. Äg. o. beb. 
Lilla Bäckegården i Västergötland 
(P a r t i 1 1 e). TISELL 84", 

(2) Ida Wilhelmina Axelina Eliana (Ellen), f. 

1«50 ^-/lo. * (j. 1&73 "^U m. ordf. i styrelsen iör 
aktb. Mälarprovinsernas bank o. i styrelsen för 
Oscar-Josefinaföreningen, K W O 1 kl., R N O, 
SthlänsHushSällsk:s GM, L L A, fil. kand. 
Gustaf Fredrik (D i c k) Östberg, f. 1847 ^'"/g 
(S t o c k h o 1 m). 

(3) Robert Casimir. i. 1853 '^le, ingenjör (P i t- 
k ä r a n t a, Finland). G. 1892 ^^/a m. 
Sofia Maria Räsänen. f. 1869. 

Barn: 
M ärta Jane Karin Sofia, f. 1893 %. 
Torsten Toivo Kasimir, f. 1894 Vs. 
Sixten Edvard Henrik, i. 1896 V?. 
Nils Karl Robert Thor Björn, f. 1901 %. 
Estrid Göta Marie Louise, f. 1903 *%. 

(4) Emma Aurora Kristina, i. 1855 ^^'ö. G. l:o 
1875 m. godsägaren John Martin Areschoug, 
f. 1843, t 1S83; 2:o 1890 ^'g m. stadsläkaren, 
med. lic. Albert Theodor .Aman, f. 1857, "J* 1913 
(Qef le). 

(5) Bertha Cecilia Fredrika, f. 1857^73. G. 
1884 ^®/io m. ingenjören Fritz Miiller. f. 1859 
(H ä 1 s i n g f o r s). 

(6) Carl Gustaf (Ca rl Gösta), f. 1860 '"/s. 
grosshandlare. Äg. o. beb. villa i Djurs- 
holm. Q. 1901 Ve m. Elisabeth (B et t an) 
Lundblad. f. 1873 ^7i2. 

Barn: 
Nils Fredrik, f. 1902 =^^3. 
Ellen Sophia, f. 1903 "Vii. 
Martha Elisabeth, f. 1906 "/g. 

(7) .4 nne Mar i e, f. 1863 "/e. G. 1894 7ii m. 
verkst. direktören i Gefleborgs läns sparbank, 
spanske vice konsuln i G e f 1 e, Carl Axel 
Albin Ekbom, f. 1861 "/s. 

(8) E v a Augusta, f. 1867 ^Vg. G M sjv, Skm S. 
G. 1890 -^/n Hl. öfversten i armén, befälhaf- 
varen för Gefle landstornisområde, ordf. i 
Gefleborgs läns skogsvärdsstyrelse R S O. R 
NO, Per Edvard Rettig. f. 1849 7». Beb. 
egen villa i Gefle. 

(9) Märta Mariana, i. 1870 "Vs, tjänsteman i sta- 
tens järnvägars milkontor (S t o c k h o 1 m). 5 TISELL 

2) Thure Casimir, f. 1823, brukspatron, t 1S99. G. 
1857 ^^/io m. Johanna Maria M at h il d a Richter. 
f. 1S39 ^^'e fK a r Isby). 

Barn: 

(1) Carl Ivan, f. 1863^/4, inspektör i försäk- 
ringsaktb. Skandia (S k ö f d e). G. ]896 -"Z; 
ni. .Maria Palm, f. 1866, + 1914. 

Döttrar: 
Elsa Maria Carolina, i. 1897 ^%. 
Karin Emma Mathilda, f. 1898 */i--'. 
Martha Jenny Charlotta, i. 1903 ^^7. 

(2) Sven Gustaf Mauritz, i. 1868 ^^'2. agronom. 
Arr. o. beb. N a r s j ö (Eskilstuna). O. 
1900 ^"/s m. friherrinnan Matilda O t ton i c 
Lugerfelt, i. 1864 Vs. 

Son: 
Sven Otto Hans. f. 1905 "Vio. 

(3) Kar i n Ida Charlotta, i. 1869 ^^/ii. G. 1892 
Vio m. auditörcn vid Skaraborgs reg:te, vid 
Lifreg:tets husarer o. vid kommendantskapet 
ä Karlsborgb fästning, rådmannen o. magi- 
stratssekreteraren i Sköfde, vice häradshöf- 
dingen, R W O, Claes Rudolf Ekman, f. 
1862 ^7a. Beb. egen villa i Sköfde. 

(4) Lotten Augusta Mariana, f. 1872 Ve 
(K a r 1 s b y). 

(5) 

rist (B r i s b a n e, Australien). 

(6) Arvid Richard Casimir. f. 1876 "/e, bygg- 
mästare (Bosto n). G. 1903 m. Dora Niel- 
sen, f. 1874. 

Son: 
T hur e, f. 1906. 

(7) Ellen Elisabeth Fredrika, f. 1878 "/12. G. 

1910 Vio m. häradsskriivaren i Finspångs fög- 
deri, vice häradsliöidingen Herman Vilhelm 
Engelbrccht. f. 185S ^^/s (Norrköping). 

3) Carl August, f. 1828, brukspatron, t 1885. G. 1856 
m. Eva Matilda Wilhelmina Retzelius, f. 1835, t 
1905. 

Döttrar: 
Aurora Charlotta Wilhelmina (Minna), f. 1857 
-^/9. Friherrinn; 
(S t o c k h o 1 m). TISELL 847 

Emma Mathilda. f. 1859 V?. G. 1888 ^7io m. 
expeditionschefen i civildepartementet, K N O 2 
kl.. R Pr Kr O 2 kl.. W il Ii e I m Fredrik Scha- 
len, i. 1S58 "/e (Stockholm), 
i 2:a giftet: 

4) Carl Fredrik, f. 1838, löjtnant, t 1884. Q. 1865 
m. Hedvig Georgina Hallberg, i. 1845 ^% 
(Skar a). 

Barn: 

(1) Georg Fredrik, t. 1866-73, förvaltare vid Ede- 
b y gård i Södermanland (Sparrehol m). 
Q. 1911 Vii m. Hilda Carolina Fredrika Ce- 
derblad. f. 1870 Va. 

(2) Hedvig Augusta Elisabeth, f. 1867 "/t. G. 

1894 ^% m. föreståndaren för landtmanna- 
skolan i Strängnäs, direktören Erik 
Hjalmar Hellström, f. 1863 '/a. 

(3) Carl Henrik Richard, f. 1869 72 (S : t 
Louis, Nordamerika). Gift. 

(4) Carl Herman, i. 1870 -7i2, postmästare i 
F r ö v i. G. 1903 ^7^ ni. Ester Ingeborg 
Lindgren, i. 1877 "A. 

Barn: 
Carl Fredrik Ingvar, f. 1904 -7i. 
Hedvig Tora Ingeborg, f. 1905 ^-/n. 
Ester Martha Augusta, i. 1907 -7«. 
Greta Cecilia Ingegurd, f. 1915-74- 

(5) Cecilia Henriette, f. 1875 "/a. G. 1902 Vu 
m. kaptenen vid K. Flottan. R S O, R D D O. 
T h o r s t e n Allan -Nissen. f. 1870 V»» (S t o c k- 
h o 1 m). 

(6) Ester Hedvig Fredrika, f. 1876 "/lo, anställd 
hos lifförsäkringsaktb. De Förenade (Stock- 
h o 1 m). 

5) Gustaf Edvard, f. 1839, sjökapten, kontrollör, t 
1905. G. 1869 ^Vi m. Eva Carolina Tisell, f. 
1846 ^V2 (N e w - Y o r k). (Se of van.) 

Barn: 

i\) Signe Carolina, i. 1869 '"/n. G. 1888 m. 
husägaren Jon Erik Carlson, f. 1862 (S c h a r- 
borough un Hudson, Nordame- 
r i k a). 

(2) Carl Gustaf Erland, i. 1870 skeppsmäklare- 
bokhållare (New- York). G. 1897 m. El- 
vira Augusta Fagerhjelm. f. 1876. S48 TISELL 

Barn: 

Gustaf Adolf, i. 1899. 

Sven Edvard, i. 1900. 

Florence Margretc, i. 1904. 
{3y Claes Hugo Tyclio Borup, i. 1871, sjökap- 
ten, löjtnant i Nordamerikanska flottan (San 

Fr a n c i s k o). 
{'\) Anna Matfiilda, f. 1872. Q. 1895 m. 

ingenjören Charlie Franzon, (N e w - 

Y e r s e y). 

(5) Henrik Bernhard, f. 1874, sjöman (T exas, 
Nordamerika). 

(6) Watton Edvard, f. 1876, öfvermaskinist, t 1909. 
G. 1902 rn. Hilda Andersson, f. 1873. 

{!) Ingrid Carolina, f. 1880. G. 1907 m. meka- 
nikern /VI ar t in Tompson, f. 1877 (N e w - 
York). 

(8) Gunnar Edvard Valfrid, i. 1882, skådespe- 
lare. 

(9) Carl Axel Hjalmar, i. 1884, mekaniker (N e w- 
York). 

6) Axel, f. 1S42, godsägare, t 1905. G. 1S6S m. .Agnes 
Maria Mathilda Gobom, f. 1845, t 1914. 

Barn: 

Sigrid Mathilda Carolina, f. 1869 ""A (V i ni- 
ni e r b y). 

Anna Maria Honorinc. i. 1871 ^^/^ (V i m m e r- 
b y). 

Göta Mat kilda Sofia, f. 1873 ^^i (V i m m e r- 
by). 

Nils Fredrik Carl, f. 1875^77, postexpeditör 
(Hallsberg). 

Thure Gustaf Adolf (G öst a), f. 1878 -\'6. gross- 
handlare (Västervik). 

7) Helga Fredrika Elisabeth, f. 1848 '^^li. G. 1S67 
"/e m. f. d. borgmästaren i Motala, R W O, 
W il hel m Ludvig Magnus Bille, f. 1836 "Vo. 

i 2:a giftet: 
3. Henrik August, f. 1803, major, godsägare, t 1879. G. 
1831 m. Eva Beata Gustafva Vult von Steijern. f. 
1812, t 1891. 

Barn: 
1) Johan Henrik, f. 1835. kapten, t 1900. Q. 1869 m. 
Emma Ruth Maria Mitander, f. 1S46, t 1874. TISELL 849 

Barn: 

Henrik John Mitander. f. 1870 ®/i2, affärsman 
(Göteborg). 

E m m a Ruth Maria. t. 1871 ''Viu Q. 1906 ^"/s 
tn. professorn vid Chalmers tekniska läroanstalt 
Per Gullander, f. 1^61. t 191S (Göteborg). 

Eva Elsa Augusta, f. 1874 '%. G. 1898 Vs m. 
grosshandlaren i Göteborg, f. d. disponen- 
ten, ordf. i Hindås kyrkostiftelse, R W O, Bror 
Gustav von Reis. t. 1S6S Vs. Äg. Villa Ros- 
kullen vid Hindås i Västergötland. 

2) Hedvig Charlotta Ulrika (Lotten), f. 1836^76 
(Göteborg). 

3) Halvar August, f. 1837, kapten vid Värmlands 
reg:te, t 1915 ^-/n. G. 1868 ^% m. Elsa Sofia 
Wahlund. f. 1S44 Va. Äg. hus i Stockholm (ö r e- 
b r o). 

Söner: 
(I) Carl Gustaf, i. 1869 ^^h, jur. kand., rådman 

i Örebro, ledamot af riksdagens första 

kamm.are, landstingsman i Örebro län, R \V O. 

O. 1905 -'Vö 111. Karin Marika Söderström, 

f. 1886 ^*/i. 
'• Son: 

j Albert Halvar C ar I- G öst a, f. 1906 */?. 

' (2) Henrik Gustaf, f. 1870 ^'/lo byrådirektör 
I i Patent- o. rei^ibtreringsverket (Stock- 

' h o 1 m). G. 1907 -V12 m. Karin Gertrud 

\ Lovisa Marin. f. 1^74 '\':\. 

(^) Claes Gustaf, f. 1873 *%, kapten i Väg- o. 

vattenbyggnadskåren, distriktsingeiijör i Nedre 
1 norra väg- o. vattenbyggnadsdistriktet, R W O 

(Östersund). G. l:o 1899—1905 (m. Alf- 
] hild Maria Elisabeth Bagge, f. 1878); 2:o 1908 

""/3 m. Signe Fredrika Lovisa Hultgren, f. 13arii, i l:a giftet: 
Sven Gustaf, f. 1900 *%. 
1 Erik Gustaf » 1902 Vio. 

i i 2:a giftet: 

B o Gustaf, f. 1909 Vs. 
Elsa Signe Birgit, f. 1913^%. 
' (4) Halvar Gustaf, f. 1875 -"/i., köpman (F 
"' rida). 

v - Sv. SliiktktileiitliTii VJIU. 850 TISELL 

(5) Samuel Gustaf (S a m), i. 1880 Vt. t. f. jägmä- 
stare i QuUbergs revir (fi o r c n s b c r g), 
(j. 1910 ^Vio m. Elsa Irmebor^ Maria Gyllen- 
krok, i. 1879 'V2. 

Döttrar: 
Elsa Olga Margareta, f. 1911 Vs. 
G u II Elsa Ingeborg, f. 1913 ^-/a. 

4) Emma Beata Augusta, f. 1839 "Vio (Göte- 
borg). 

5) Carl Bernhard Casimir, f. 1842, kapten, t 1889. 
G. 1872 m. Hedvig Maiia Tugendreich von Wolfi- 
radt, i. 1850. t 1891. 

Barn: 

(1) Åke WoUrath, i. IS73 ^h, civilingenjör, an- 
ställd i firman E. &. J. Du Pont de Neniour> 
Powder C:o (\V i 1 m i n g t o n. Del., N o r d- 
a m e r i k a). 

(2) Maria Margaretha (Greta), i. 1875 ^^V, skol- 
lärarinna (B o r ä s). 

(3) Kate R u t Ii. f. 1880 ^/e, anställd hos firman 
P. A. Norstedt (k Söner (Stockholm). 

(4) Eva Brita Maria. f. 1882 "A. G. 1914 "/: 
m. grosshandlaren Knut Hjalmar Valentin. 
i hans 2:a gifte. f. 1S8U -",:i (S t o c k li o I m). 

(5) Alarik, f. 1889 ^/i, apotekare (H ä r n ö - 
san d). G. 1913 ni. Maria Katarina (Karin) 
Westberg, f. 1895 "Vi. 

Barn: 
Ruth Maria Margareta, f. 1913 "/s. 
E m i I Otto Gösta Casir 
H e r il i s Maria, f. 191 ; 

6) Au gu s t. f. 1844 ^"/a, f. d. major i armén, f. d. 
direktör vid tvångsarbetsanstalten i Karlskrona, R 
S O. R \V O (V ä X j ö). G. 1866 "Vs ni. friherrin- 
nan Aurore Hedvig Ulrika von Otter, f. 1847, t 
1912. 

Söner: 

(1) Gasten Ivan. f. 1867 ^'Vs. med. d:r. .Äg. hus 
i Victoria, B. C. Nordamerika (L ondo n). 

(2) Henrik. f. 1868 '"/v, stationsinspektor 
(M örby långa). G. 1901^73 m. Berta 
Elisabeth Comstedt. f. 1873 "/a. 

Dotter: 
Anna Elisabeth Aurore, f. 1904 *%. TISELL — TJERNELD ST.l 

(3) Martin August Christian (M a c), f. 1870 ^^/u, 
tjänsteman i k. järnvägsstyrelsens utrikes 
taxebyrå. Äg. hus i S t o c k h o 1 m. G. 18i^5 
-'^/2 m. H e I m a Gunilla Letitia Berndtson. f. 
1869 %i. 

Barn: 
Anna Ebba Lwtitia. f. 1895 ="*/ii. G. 1917 
'Vio ni. undLTlöjtnaiiten vid Skånska dragon- 
rcgrtet Harald Johan Gabriel von Seth. 
i. Ib93 ^\'« (Y s t a d). 
Anrore Julia Lwtitia (L i e). f. 1897 "/s. 
Mac Bernhard Gasten, i. 1900 -"/e. 
Helma Birgitta Lcetitia, f. 1910 Vz. 
Carolina Fredrika (Kina), f. 1845 ^'/lo. Q. 1867 
-^U m. rektorn, fil. d:r Nils Abraham Johanson, 
f. 1839, t 1911 % (Arvika). 
Gustaf AI a u r i t z Teodor, i. 1850 ^\'i, f. d. öiver- 
stelöjtnant vid Värmlands reg: te, öiverkuntrol- 
lör vid brännvins- o. in:iltdryckstillverkningen i 
riket. R S O, R W O, R N S:t O O, Skytte G M 
(Karlstad). Q. 2:o 1899 "/g m. Gerda Marga Döttrar, i 2:a giftet: 
Eva Margareta (Marga), i. 1900'%. 
Eva Hulda Elisabeth, f. 1901 '%. 
Eva Gerda Aina, i. 1902 ^^/lo. Tjerneld. Äldste kiinde slamfaderu var bonden Etik ErsBOU I Väst- 
Järn, llsbo socken, i Hälsingland. Han blef fader till uedan- 
t.lende Erik, som blef präst och antog namnet efter en våd- 
Id, som öfvergått fädernt-gärden. Släktmedleminarna norr 
m Dalälfven torde alltid hafva kallat sig Tjerneld. ufriga 
alla sig Tjerneld. 

Litteratur: O. Nycaudcr, Släkten Nycauder; Sv. Sliikt- 
nlendern VJV2. V.',. l."> — 1(3. 

;rik (Ericus). f. 1748, kyrkoherde, t 1833. G. 1793 m. 
Johanna Soiia Stenfeldt, f. 1768, t 1828. 

Söner: 
. Johan Erik, f. 1794, prost, t 1874. G. 1833 m. Johanna 
"Margaretha Wt-nnberg, t. ISHS. t 1890. 832 TJERNETJ) 

Barn: 

1) F!rik Johan, f. 1835. förste landtniätare. t 1912. 
O. m. Christina Svensson, i. 1855 -'Va 
(S t oc k h o I rii). 

Ootter: 
Milda Karolina, i. 1883 '^i. 

2) Lars Olof, f. 1S38. bankdirektör, t 1008. O. 1868 
"7r. m. Maria Clcnicntina Nvcandcr. f. 1849 *^/7 
(S k a t t k ä r r). 

IJarii: 

(1) John Otto. f. 1869 »/■.. jur. kand., advokat, 
sekreterare i Sveriges advokatsamfund, R W O 
\S t o c k il o 1 ni). Q. 1905 'V? m. Viva Fride- 
borg (Frida) Ahlström. f. 1878 ^"/a. 

Barn: 
B r it k e n. i. 1906 -•'/». 
S t aff an. i. 1910 'V?. 

(2) Ivar, f. 187U %. inRenjör, disponent för aktb. 
Skattkärrs Tegel- o. Kakelfabriker o. aktb. Fin- 
tcgelbriiket (S k a t t k ä r r). O. 1904 "/s m. 
/• // en Fdgren. i. 1878 *"A». 

Barn: 
Lisa. f. 1905 Vo. 
M ar ^ ar c t a. f. 1908 %. 
Lars Gustaf, f. 1910 Vs. 
Hr it a Cl em en tina. f. 1917 *'/<•. 

(3) K a snar. f. 1872 'V2, ingenjör, kamrerare vid 
Karlstads sparbank (Karlstad). G. 1901 
■'% m. Helena Anna Elisabet Ii lansson. f. 
1877 'V». 

Fosterdotter: 
Elsa Dagny (Elsbet). f. 1910 "Ao. 

(4) Folke. i. 1877 7i, ingenjör, ombud for 
Brand- o. Lifförsäkringsaktb. Skandia (Karl- 
stad), (i. 1916 ''Vm m. Ast r i d Beata Mut- 
ton, i. 1892 -■'/». 

Söner: 
Nils Carl Lorenz. f. 1917 '-'"/m. 
J an - Er i k. i. 1918 -'7». 

(5) yV;/s, f. 1878 "Vio, ingenjör. Äg. genom sitt 
gifte Jäfverön i Värmland o. beb. egen villa vid 
S k a t t k ä r r. G. 1910 Vs m. Ester Helena 
Bernliardt. f. 1889 ^^7. T.TERNELD - TRANCHELL 803 

Döttrar: 

O un v or, f. 1911 ^^/g. 

Barbro, f. 1913 ^f/r. 

Birgit, f. 1915 -"/s. 
(6) Maria Johanna Adelaide (Maja), f. 1886 '"■'/i. 

^- ^^^''o-?^ "1- grosshandlaren f /o/ Tegnér 

r. 1881 -^/a (Stockholm). 
3) Z:(/fl Sofia. f. 1848 "/a. G. 1873 -% m. landt- 
briikaren Gustaf Wilfielm Elffors, f. 1850 ^l^ 
(V e e, V ä s e). 

'• PtT^? ^'^f*' ^- ^'^^' skollärare, t 1856. G. 1828 m. 
Ulrika Charlotta Fillman, f. 1802, f 1853 
. Barn: 

1) Erik Albert, i. 1833, läroverkskollega, konsistorie- 
amanuens. T 1892 G. 1869 "/s m. Selma Lucia 
Arncll. I. 1845 ^'!v2 (Härnösand) 

Barn: 
Eritz. t. 1870 ^7o, skollärare (S ä b r å) 
Selma. \. 1875 -^,'7. musiklärarinna (Härnö- 
sand). 
Signe Margareta, i. 1887 "/12, teckningslärarinna 
(S u n d s v a 1 1). 
"^ r\%UiJi^^ /CmrZ/za. f. 1845 V2, handelsidkerska. 
^' ,1 no ,A^ "'• 'nspektoren Lars Lindholm, f. 1831. 
' 1908 (Ger) e). 
3) Ulrika Maria (Ulla), i. 1845 V2 (Q e f 1 e) 
Lars Vilhelm, f. 1802, inspektor, f 1853. G. 1832 m 
Anna Mana Huss. f. 1808. t 1867 

Döttrar: 
Margareta Vilhelmina (Mina), f. 1834 Vn (Härnö- 
sand). 
^iida Johanna, f. 1835 =^12 (Härnösand). 
Maria (justafva i. 1S39 »"/r. f. d. ba^eriidkerska 

(Härnösand). 
Anna Katarina f. 1841 -V2. G. 1881 m. kapellpredi- 
kanten Carl Barck. f. 1834. f 1905 (Ö h n. ö s t e r- 

Sofi a Charlotta, i. 1844 =% (E d. Ö h n, Ö s t e r a s). Torpadie 1918. — Tottie 1913, 14, 18. — Trana 
(2 släkter) 1917, 18. — TranchelJ 1913, 14, 18. 854 TROILI 

Troili. 

Gammal Västmauland-Dalaslukt. ursprungligen härstam 
mande från Södermanland och känd sedan förra hälften af 
1500-talet. Bonden Lars i Backa i Hyltiuge socken i Söder- 
manland hade sonen Truls Larsson, t IGIS, hvilken var landt- 
bofogde på Tidö sätesgård i Rylterus socken hos hertig Carls 
af Södermanland furstliga råd Äke Johansson Bååt. som dog 
lööS. Gift med Ernfred Unosdotter Helsingia — brorsdotter 
till biskopen i Strängnäs Nicolaus Helsingius — hade Truls 
Larsson sonen Uno Trulsson Troilus eller Troilius, f. löSfi. 
kyrkoherde i Leksand och kontraktsprost öfver östcr-Dalarne. 
t 1G64, g. 1618 m. Margareta Zivbråzyutia Bunra, af den 
urgamla Buresläkteu, f. ir.94, f 16r.7 — den bekanta s. k. 
"Stormor i Dalom". Namnet Troilius bibehölls som släkt- 
namn af dennes söner Samuel och Zacharias. Från Samuel, 
f. 1619, kyrkoherde efter fadern i Leksand, | 1606. här- 
stammar den ännu lefvande äldre .släktgrenen Troili.is, af 
hvilken en gren med hans sonsons, ärkebiskopen Samuel Tro- 
ilius, barn blef adlad med namnet von Troil. Denna adliga 
ätt utslocknade i Sverige på svärdssidan 18S0, men fortlefver 
i Finland, där den erhållit friherrlig värdighet. Förenämnda 
Zacharias Troilius, f. 1621, borgmästare i Falun, t 169". 
hade i sitt gifte med Christina Hansson, t 1707, sönernn 
Fredrik, f. 16.">9. bankokommissarie, t 1717, Samuel, f. 1661, 
liankokassör i Falun, t 1720, Zachris. f. 1664, direktör i Falun, 
t 17:n. och Ohius, f. 1669, fältprost, kyrkoherde i Jämnshöps 
och Näsurus pastorat i Bleking(\ prost i Willands kontrakt, 
t 1727. Fredriks gren utdog med de ogifta sönerna. Sanuid 
efterlämnade enda sonen Samuel, f. 169f?, bergsråd, t 17fi2. 
hvilken ändrade namnet till Troili och blef stamfader för 
den äldre hufvudgrenen Troili, till hvilken hörde, bl. a., den 
l>erömda portriittmålaren, professor Gustaf Uno Troili, f. 181"», 
t 1870. och Zachris efterkommande bortlade namnet Troilius 
samt kallade sig Zachrisson. hvilken släktgren utgick med 
sonsonen bokhållaren .Tohan Fredrik Zachrisson. f. 17.'?.">, f 1,«^00. 
ogift. Från prosten Olaus Troilius härstammar yngre hufvud 
grenen. TTan hade i första giftet (1701") med Anna Margareta 
Ehrenreuter. f. 168.'). t 1704. scmen Ejlert Troilius, f. 1702. 
postdirektör i Karlskrona, t 1762, g. 1728 m. Petrondhi 
Blanxia, f. 1704, t 1794. hvars äldste son Olof. f. 1729. amini 
litetskammarråd. t 1797. i sitt gifte med .Tohanna Rebeckn 
Striil)ing, f. 1746. t 1796. hade sonen E,ilert .Toachim fs.- 
nedan, yngre hufvudgrenen). som iindrade namnet till Troili, 
Detta släktnamn har iifven upptagits af hans sondotter Sofia 
^fargareta Peterssons barn (se nedan, yncre sliiktenK 

Litteratur: Anrep, Svenska Rläktboken I: Svensk Släkt 
kalender 1887: G. ihdebetou. 

Äldre hufvudgrenen 

Samuel, f. 1693, berK.sråd. + 1752. O. 1725 rn. Agneta 
Knlthnff, f. 1706, t 1755. TROILI 855 

Son: 
Olof, f. 1730, berksrådman i Falun, "^ 1793. G. l:o 
1756 m. Catharinh Östberg, f. 1733, t 1776. 
Son: 
Henrik, i. 1767, bergsman, t is19. G. 1798 m. Marga- 
retha Johanna Sundén, f. 1779, t 185S. 
Son: 
Olof, f. 1804, arrendator. "^ 1S37. G. 1830 in. Anna 
Brita Kling. f. 1801. t. 

Son: 
Oscar. f. I<i31. bruksförvaltare, t 1881. G. 1866 'Ve m. 
Asnes Hedvis Catharina Robson. f. 1843 "/jo 
(F a 1 u n). 

Barn: 

1) Elisabeth Lovisa, f. 1867 "/«. G. 1900 "/s m. 
grosshandlaren A x e I Siindqvist, f. 1855 "'/s 
(F a 1 un). 

2) Henri k Uno, f. 1869 'j^, affärsman i O a k - 
land, Californien. 

Z) Maria Charlotta, f. 1873 "Va. G. 1898 -^'12 m. 
handlanden Albin Söderlund. f. 1867^1 O a k- 
I a n d. N o r d a m e r i k a). 

4) Uno Samuel, f. 1874. Bosatt i San Francisco, t 
1909. G. 1904 =7u m. Bessie Lee. 

Dotter: 
Agnes Lee. f. 1905 -'Va. 

5) Elna Katharina, f. 1876 "/?. G. 1901 "/s m. 
tandläkaren G o t t f r i e d Bergström (S a n 
Francisco). 

()) Mar gar et a. f. 1877 */i. fil. d:r. G. 1910=7'-. 
m. läraren Georg Canphell (Los Angelos. 
Californien). 

7) Em fr ed Anna Birgitta, f. 1879 Vs. G. 190 7io 
m. affärsmannen Philip \\"and (San Fran- 
cisco). 

j Yngre hufvudgrenen. 

Fjlert Joachim, f. 1767, öfverste, postinspektor i Malmö, 
t 1852. G. 1803 m. Margaretha Charlotta von Nu- 
mers, f. 1782, t 1842. 
i Söner: 

: 1, Eljert Olof, f. 1806, ryttmästare, t 1890. G. 1849 
,' m. Beata Maria Petronella Sjögren, f. 1815, t 1911, 856 TROIIJ 

Barn: 

1) Elisa-heth Margareta Beata Maria, i. 1850 ^^h. 
G. 1877 *V4 ni. kassören vid Bjufs stenkolsgrufvor 
i Skåne Carl Peter Theander, f. 1844 "/j 
(B j u f). 

2) E i I c r t Peter Carl Uno. i. 1852 ^7i2, öfverste- 
löjtnant i armén, kapten i Norra Skånska infan- 
terireg:tets reserv, R S O (Ii ä 1 s i n g b o r g). G. 
1895 '7^ m. Kristina Ej 
hennes 2:a gifte, f. 1862 ""/g. 

3) Uno Göran Isak Jacob, f. 1S54. jrrusshandlare, + 
1887. G. 1S85 m. Hulda Johanna Maria Gra;. 
f. 1858 "/9. Omg. 1892 V/12 m. direktören o. bruks- 
ägaren Per Samuel Ewerlöf, i. 1867 -"/lo (Han- 
ne b o 1 s bruk, T ö s s e). 

Dotter: 
Emfred Josepha, i. 1886^8. G. 1911 "/s ni. 
tjänstemannen i Skandinaviska kreditaktb. Sven 
E m i I A:son Lundgren, f. 1SS6 ^Va (M a 1 m ö). 

2. Uno Johan, f. 1808. major, godsägare, ■}• 1892. G. 
1849 m. Margaretiia Catharina Sophia Augusta Wärn- 
hjelm, f. 1828, t 1914. 

Barn: 

1) EU ert Gustaf, f. 1850 ^•'/n, f. d. förste bok- 
hållare vid iärnvägsstyrelsens kontrollkontor 
(Stockholm). G. 1898—1908 m. Gunhild Julia 
Behmer. f. 1870 -^k. 

Döttrar: 
Elsa Margareta, f. 1904 "/i (S t o c k h o 1 m). 
Agnes Gunhild, f. 1906 -"/s (Södertälje). 

2) Sofia Margareta (Sofi), f. 1851 7i2. G. 1873 ^lo 
m. majoren Peter Petersson, f. 1840. t 1908. (Se 
nedan, yngre släkten.) 

3) Nanny Augusta Maria. f. 1854 -^3. G. 1876 "/in 
m. f. d. kaptenen vid Upplands reg:te, R S O, R 
W O. iigronomen Hans Philip W i I h e I m \'aiick- 
hoff. i. 1839 7io (S t o c k h o 1 m). 

4) Hilda Lovisa, i. 1864 =7u (Stockholm). 

3. Göran Carl, f, 1817, trafikdirektör vid statens järn- 
vägar, t 1897. G. 1858 ^s m. Ulriea (Ulla) Löweu- 
hjehn. f. 1828 Vvj (Enköping). 

Barn: 
\) Fredrik Ejlert. f. 1859 7i, stationsinspektor 
vid Stockholms norra station (S t o c k h o 1 m). G. 
1894-74 ni. Blenda Lindblad, f. 1867 \']l\ TROILI 85T 

Barn: 
Ulrika WilheDnina (Ulla), f. 1895 ^'e. G. 1916 ^^ = 

m. grosshandlaren Ernst Ramar Troili, t. 

1876 -'h. (Se nedan.) 
E il ert Gustaf, f. 1897 ^Vi, handelsbokhållarc 

(S t o c k h o 1 m). 
Carl Uno. i. 1900 -^/i, studerande, F Frih K. Sv 

Brig. MM (S t o c k h o 1 m). 
Ejlert C hr i s pin. f. 1903 ^'l^. 
Blenda Margareta (Gret a), f. 1904 -'"h. 
Anna Kristina tS t i n a), f. 1905 -®/'ä. 

2) Anna Margareta, f. 1cn60 ^/i (E n k ö p i n k). 

3) Uno Göran. f. 1S65 ^^'>, ingenjör, verkst. direktör 
för aktb. Uno Troili maskinaffär (Stock- 
h o 1 m). 

Yngre släkten. 

Sofia Margareta (Sofi), f. 1851 *'/ii.. Q. 1873 "/i o m. 
majoren vid Väg- o. vattenbyggnadskåren, disponenten 
å Surahammar Peter Petersson, f. 1840, t 1908 
(S t o c k h o I m). 

Barn (Troili): 
il) Sigrid Anna. f. 1875 ^V-, skulptris (Stock- 
holm). 

(2) Ernst Ragnar, i. 1876 "/?. grosshandlare 
(Stockholm). G. 1916 'Vs m. Ulrika Wilhel- 
mina (U Ila) Troili, f. 1895 %. (Se ofvan.) 

Dottej: 
Marianne, f. 1916 -^lo. 

(3) Gerda Augusta, f. 1878 ^Vs. G. 1916 SV, m. 
f. d. professorn vid Karolinska institutet, R N O, 
R \V O, R D D O, L Ö S. L V V S i Göteborg, med. 
d:r Ernst Bernhard Almquist, i hans 2:a gifte, 
f. 1852 ^"/s .(S t o c k h o I m). 

(4) Einar Uno, f. 1880 Va. bergsingenjör, disponent 
vid Kohlsva järnverksaktb. (K o h I s v a). G. 190? 
^^/lo m. Af ärta Cecilia Rosina Zacco, f. 1881 *Y-i. 

Barn: 
Sven Peter. f. 1909 ''^/e. 
Ulla Sophia, f. 1911 ^^7. 
Björn Yngve. f. 1913 ^%i. 
Kerstin Märta. f. 1916 "V». 8öS TROTZIG 

Trotzig. 

Släkten inkom 15S1 från Tyskland till Sverige med handels- 
mannen i Stockholm Mårten Trautzig eller Trotzig, f. 1559. 
t 1617, gift 1594 i Stockholm med borgmästaren Hans Ulfssons 
dotter Karin Hansdotter. Dennes äldste son var direktören 
vid Stora Kopparberget Johan Trotzig, f. 1597, f 1647, hvars 
äldste son Anton, f. 1623, t 1675, brukspatron, hade sex söner, 
som blefvo stamf.äder för hvar sin gren af släkten. Af dessa 
fortlefver nu endast den fjärde grenen, härstammande från 
sonen Henrik, f. 1661, hvurs son, majoren Johan Gustaf Trotzig 
f. 16SS. t 1769, i sitt gifte med Ulrika Maria Agrell. hade 
sonen Fredrik Otto (se nedan). Mårten Trotzigs yngste son 
Teter, f. 1613, j 1673, borgmästare i Stockholm, adlades med 
namnet Trotzenfelt, och direktören Johan Trotzigs två yngsta 
söner Peter, f. 1645, t 1CS5, major vid Dalregrtet. och M"årten, 
f. 1646, t 1706, landshöfding, adlades med bibehållande af 
namnet (den senare friherre 1705), men alla dessa ätter utdogo 
inom kort. 

Litt.-ratur: Sv. Ättartal 1S9S; Sv. Släkt knleud.-ni 1912. l:'. 
15—10. 

Fredrik Otto. f. 1744. brukspatron, t 1831. G. 1785 m 
Ulrika Charlotta Ribbing. f. 1766. t 1835. 
Söner: 

1. Johan Gustaf, f. 1786. kammarrättsråd, t 1834. G. 
1824 m. Carolina Christina Agrell. f. 1804. t 1893. 

Barn: 

Aura Karolina, i. 1827 ^'i. G. 1851 -^/lo m. tjän- 
stemannen i riksbanken Karl Isak Rvbcrg, f. 1S13, 
t 1859 (S tock hol m). 

Gustaf Fredrik, f. 1830, grosshandlare, t 1906. G. 
1861 ^h in. C I a III! i a Sara Evelina Östman, i. 
1841 Vö (Rås un d a). 

2. Carl Fredrik, f. 1790. brukspatron, t 1844. G. 1824 
m. Charlotta Catharina Kuylenstierna. f. 1793, t 
1883. 

Söner: 
I) Otto Gudmund, f. 1825, landtbrukaie. t 1895. G. 
1850 % m. Maria Josefina Amalia Kumlicn. f. 
18,^2 -/:, (S k ö f d e). 

Barn: 

(1) Karl Ludvig, f. 1851 ^s/jj, mekaniker (Pitts- 
b u r g, N o r d a m c r i k a). 

(2) Elin Anna Charlotta, f, 1857 "/e. G. 1899 
"'Vi m. kontrollanten vid K. Flottan Agne 
Otto Oyntlwr. f. 1853 V» (V ä r i n g). TROTZIG 859 

(3) Helena Ottilia Johanna (H eln a), f. 1860 V?. 
G. 1S83 m. landtbrukaren Karl Johnsson 
(Minnesota. Nordamerika). 

(4) Hjalmar Emanuel, f. 1862 -"/lo. modell- 
mästare vid Bnlindcrs mekaniska verkstad 
(Kallhäll). G. 1893 Vs m. Matilda Sofia 
Charlotta Malmström, f. 1S65 V*. 

Döttrar: 
Hilda Amalia, i. 1895 7i2. 
Rut Karolina, f. 1900 '/i. 

(5) Al b i n Gottfrid, f. 1864 Vu (H o w a r d, S. 
D a k.. N o r d a m e r i k a). G. m. / d a Han- 
zen. 

Barn : 
E I m e r, i. 1S96. 
Artur. i. 1898. 

(6) Ernst Eritiof. f . 1867 ^li. Bosatt i staten 
Minnesota. Nordamerika. G. m. A^ncs Ens- 
vall. 

2) Carl Johan Emil. f. 1828. godsägare, t 1S61. G. 
1857 m. Christina Magdalena Sophie Odhner. f. 
1828, t 1888. 

Barn: 

(1) Anna Sofia Charlotta, f. 1858 ''^Iz. G. 1882 
'Vs m. i. d. lektorn vid h. allm. läroverket i 
Jönköping, f. d. rektorn vid h. allm. läroverket 
i Östersund. L N O. teol. d:r Carl Axel Hcisg- 
lund. i. 1852 -'/n (B ä 1 s t a). 

(2) Karl Emanuel, f. 1859 *-/ii, kanirerare vid 
Södra Dalarnes järnväg, landstingsman, leda- 
mot af stadsfiillniäktigc samt ordf. i samskolc-, 
biblioteks-, belysnings- o. vattenledningssty- 
relserna i H e d e rn o r a. (i. 1 :o 1x85 m. 
Hilda .Augusta Samuelsson, f. 1865. t 19J7; 
2:o 1910 ''/ii- m. Vera Laserholm. f. 1885 "/j. 

Barn. i 1 :a giftet: 
Peter, f. 1886 ^'!ii, bergsingenjör (A k o m- 

b a 1 e, T i n m i n e N e i n e i s, O in a- 

r u ru, South West A f r i c a). 
Mar si t. f. 1888 -^/i, föreståndarinna för 

Stockholms stads yrkessömnadsskola 

(Stock ho 1 m). 

i 2:a giftet: 
Sols un. f. 1912 '77. 
I) a s. f. 1914 ^7io. 
Liv, f. 1917 =7i=. SflO (3) E m i I i a Vilhelmina, i. 1862 '°,x. G. 1888 "/s 

m. kyrkoherden Carl Johan Johanson, f. 1851, 

T 1905. Stammoder för yngre släkten Trot- 

zig (se nedan). 

3) Christoffer Gottfrid, f. 1832, trafikdirektör, t 1889. 

G. 187m m. f:Iisabeth Sofia Charlotta Laurent. 

f. 1836. t 1898. 

Döttrar: 
Anna Charlotta, f. 1872 ^"/s. G. l:o 1894—1902 
m. jägmästaren firik Herman Mauritz Westin. 
f. 1869; 2:o 1903 ^i\ m. f. d, reservoificeren vid 
Göta lifgardc Helge Fredrik Thcnberg. f. 1876 
(C o r o n a d o. C a 1., N o r d a m e r i k a). 
Elsa Sofia, i. ib75 ''/i. G. 1901 V? ni. J e r o m c 
Balcom Clark, f . 1873 (Alajuela, Costa 
Rica. Centralamerika). 
Signe Augusta, f. 1877 Ve. G. 1918 -'/» m. sjuk- 
;;ymnasten August Thure Bergsten, f. 1889 -^h 
i\ i k a r b y n). 
Adolf Henrik, f. 1797. fängelsedirektör, t 1865. G. 
1824 m. Johanna .Maria Gybcrg. f. 1802. t 1872. 

Barn: 
1) Axel Herman, f. 1840, kapten, t 1885. G. 1876 '/n 
m. Albertina Charlotta l B e r t a) Leijon. i. 1848 
'% (Kungälf). 

Barn; 

(1) Berta Maria Charlotta, f. 1877 Va. G. 1907 
'*/5 m. häradshöfdintrcn i Asq. Viste. Barne o. 
Laske härads domsaga, fil. kand., R N O, Carl 
Esaias Arhusiandcr. f. 1867 ^% (V a r a). 

(2) M urta Augusta Amalia, i. 1S79 ^^'lo. G. 1906 
-**/i? m. kontorschefen Gustaf Lorentzon. f. 
1S77 *-'ii. Beb. cscn villa i Djursholm. 

(3) Carl Adolf Fredrik, f. 1881 Vt, jur. utr. 
kand., e. o. notarie i Stockholms rådstufvurätt 
(Stockholm). G. 1910 ^h m. E I s a Peters- 
son, f. 1885 ^h. 

Barn: 

Axel Fredrik Adolf ViUielm. f. 1911 ^U. ' 
Thora Elsa Brita Marie Louise, f. 1913 "/a. 
Berndt Gustaf Adolf Fredrik, f. 1914 Vn. 

2) M a r i e - L ou is e, f. 1841 ','9 (Malmö). 

3) Johan Vilhelm, f. 1843, postmästare, t 1896. G. 
1877 ^;V5 in. Cecilia Christina Werngren. f. TEOTZIG — TROZELLI 861 

Barn: 
Ellen Christina Amalia, f. 1878^/3. målarinna 

(Simrishamn). 
Carl Glist af Henrik, i. 1882 •*/5, köpman 

(Malm ö). 
Anna Maria Charlotta, f. 1887 ^^'a. Q. 1911 - >. 
m. inspektören i brand- o. lifförsäkrmgsbolaget 
Skåne, civilingenjören Carl Axel E m i I Ryd- 
beck, f. 1SS2 "Vs (M a 1 m ö). 
Vilma Elisabet, f. 1893 ^,'3. 
4 Axel Herman, f. 180U, tullförvaltare, T 1876. G. 1828 
m. Hedda Wilhelmina Johanna Jacobina Palm, f. 1809, 
T 1S62. 

Barn: 

1) Otto Herman Mortimer. f. 1832 -^/lo, municipal- 
superintendent i K o b e, J O U S (J a p a 11). G. 
1888^8 m. Ida Bertha Magnet, i. 1864 ^9, för- 
fattarinna. 

Dotter: 
Inez. f. 1894 '"/i-. G. 1917 -'*/» m. tjänstemannen 
Sven Vilhelm Algot Stenberg, i. 1881 -7» 
(Stockholm). 

2) I d a Amalia, i. 1841 Va (Stockholm). 

Yngre släkten Trotzig: 

Emilia Wilhelmina Trotzig. f. 1862 ^''A. (Se ofvan.) 

Q 1888 -^h m. kyrkoherden Carl Johan Johanson. 

f. 1851. t 1905 (Göteborg). Deras barn hafva 

med vederbörligt tillstånd antagit moderns släktnamn. 

Barn: 
Carola Emilia, i. Ib89 -"/s. G. 1918 '/e m. civil- 
ingenjören, läraren vid Katrineholms praktiska 
skola Gustaf (Gösta) Goldkuhl. f. 1890 -7:i (K a- 
t r i n e h o 1 m). 
Einar Gusta: Adolf. i. 1890 "'m. agronom, assistent 

i Gcfleborgb låns hushållningssällskap (G e f le). 
H a g n u r Karl Emil. i. 1894 *7«. med. kand., stud. 
vid Karolinska institutet (S t o c k h o 1 m). Trozelli. 

Sliikleii härstaiiiinar frfln Tröstad i I.ofta sockeu i 
SiiiAland. J»är bodde i siiiare hälften af IGOO-talet bonde» 
I:irs Larsson, si.ni nit-d sin hustru Stina B.-ngtsdottcr hade 
si.neu litngt Truzollns. f. 1071. kyrlioherde i Lofta och I-ofta 862 TROZELLI 

hammar, t 1721, g. l:o 1703 m. Margareta Wigius, f. 1675, 
t 1703; 2:o 1704 m. Maria Edling. f. IGSO, t 1731. 1 2:a 
giftet hade han suuerua Johan. f. 1712, regemeutsijastor vid 
Västgöta kavalleri, t 176G, Lars och Claes Bleckert, f. 1719, 
teol. dokt. fil. mag., professor i Luud, t 1794. Lars Trozeliud, 
f. 1714, fil. inag., prost i östra Ilarg, t 1^00, blef i sitt 
1752 ingångna gifte med Catharina Elisabeth Stenhammar, 
f. 1730, t 1812, fader till Nils, f. 1753, fil. mag., domkyrko- 
syssloman i Linköping, t 1792, g. 1783 m. Brita Ulrica 
Fallerstedt, f. 1756, t 1794. Deras barn förändrade namnet 
till Trozelli. Af dem var äldst nedanstående Lars Magnus. 
Yngste sonen Jacob Samut-l, f. 1790. löjtnant, dog ogift 1S23. 
— Lagmannen Lars Magnus Trozelli hade äfvun sonen Henning 
Christian, f. 181G, t -iS77, som var brukspatron och gjort sig 
känd genom sina storartade donationer till Norrköpings stad. 
Litteratur: Sv. Ättartal IbOO; Sv. Släkikalendern l'jir.— 10. 

Lars Magnus Trozelli, f. 1785, tit. lagman, borgmästare 
i Norrköping, godsägare, t 1S52. G. 1815 m. Brita 
Lucia Tenger, i. 1792, t 1884. 
Söner: 

1. Philip Lrik, f. 1824, klädesfabrikör i Norrköping, 
godsägare, t 1S56. (j. 1855 m. Laura Christina .'Om- 
berg, f. 1831, t 1888. 

Son: 
Philip Laurentius, i. 1856 ^/y, kammarherre, rytt- 
mästare i Smalands husarreg:tes reserv, O II S 
Gbmt, R S O, R N O, R \V O. Äg. Biörnsnäs m. 
underlydande gärdar samt Malmö gård o. Säisebo, 
alla i Östergötland (B j ö f n s n ä s, A b y). G. 1SS9 
^7i2 m. Carolina Charlotta Sophia Augusta 
(Ninn i) Abelin. f. 1866 "/o. 

Barn: 
Laura Charlotta Elisabeth (B e t h), i. 1891 ^^2. 
G. ,1915 -"'7 m. kaptenen o. kompanichefen vid 
Kalmar reg:tc Folke Erik Mjulmar Ruilelius, 
i. 1879 '/» (E k s j ö). 
Sten Philip Rudolf, f. 1893 •"7ii, agronom (Mal- 
mö gärd. A b y). 
Erik Carl Lars Masnus, f. 1895 -'Vi, fänrik vid 
Smålands hus.irreg:te (Eksjö). 

2. Johan Henrik Wilhelm, f. 1828, löjtnant, godsägare. 
t 1864. G. 1853 m. friherrinnan .Amalia Sophia Mar- 
gareta Sparre af Kroneborg, f. 1832, t 1873. 

Döttrar: 
Amelie Ulla Euphrosyne (Amy), f. 1856 "/a. G. 1881 
m, ryttmästaren Jacob Christian Kull. t. 1^44, t 
1918 (Strängnäs). TRYGGER S63 

Cecilia Sofia Wilhelmina, f. 1858 ",'3. G. 1880 
*^/3 m. ryttmästaren Nils Adolf Bernadotte af 
Klercker, i hans 2:a gifte, f. KS41, t 1897 (Salt- 
sjöbaden). 

Helga Christina Maria, i. 1S60 'Vs. G. 1888 'A m. 
ivaptenen Oscar Fredrik von Porat, f. 1850, t 1899 
(B a n k e b e r g, H e 1 1 i n g e). 

Märta Brigitta Amalia, \. 1863 V12. G. 1887 "Vi 2 
m. praktiserande läkaren i K r i s t i a n i a. med. d:r 
Rudolf Waldemar Römeling Krefting. f. 1860 -'Ai. Trygger. 

öfversten, kommendörkaptenen af l:a kl. i k. örlogsf lottan 
Erik Trygger. f. 17ö6, t 1S39, hade i sitt gifte med Anna 
Elisulic-ih Strömberg, f. 17G3, t 1S45, sonen, premlerlöjtnanten 
i k. örlogsflottan Samuel Trygger, f. 17S5, t 1S30. Denne, 
som var gift med Ulrika Charlotta Söderlund, f. 1793, t 1S69, 
efterlämnade sonen Carl Oscar Alfred. 

Litteratur: Sv. Släktkakndern ll»r_' — lU. 

Carl Oscar Alfred, f. 1822, kaptenlöjtnant i K. Flottans 
konstruktionskår. t 1895. G. T.o 1848 m. Gustafva 
Charlotta von Schmiterlöw, f. 1825, t 1887; 2:o 1889 
m. M ar i e - L o iii s e Miirman. i hennes 2:a gifte, 
f. 1857 =^/io (Malm ö). 

Söner, i l:a giftet: 

1. Carl Oscar Samuel, f. 1850, skeppsmätare, t 1911. 
G. 2:o 1899 Vio m. Emilia Wilhelmina Andréetta 
(Milly) Reuterswärd, i hennes 2:a gifte, f. 1859 *% 
(Skar a). 

2. Gustaf Alfred Alexander, f. 1853 ^-/ö, f. d. gross- 
handlare i S t o ek ho 1 m. ^ Q. 1883 *7i m. Agnes 
Hedvig Andersson, f. 1863 "Vis. 

Barn: 

1) Carl-Erik Aron, f. 1883 -"Vn, revisor i Sveriges 
riksbank, kontrollant ä afdelningen för riksbankens 
utrikes affärer, sekreterare o. kamrerare i Riks- 
bankstjän^temännens förening (S t o c k h o 1 m). 
G. 1913 -'"/i ni. Aina Maria Landén. i. 1SS9 ^'^/n. 

Dotter: 
Marianne Sofia Helena, f, 1915 -"/e. 

2) Hedvig Margareta Sopfiia Alexandra (Gret a), f. 
18S9 % (S t o c k h o 1 m). 864 TRYSEN — TEÄGARDH 

3. Ernst, f. 1857 "Vio, jur. utr. d:r, f. d. justitieråd, 
f, d. professor i processrätt vid Uppsala universitet, 
ordf. i styrelserna för aktb. Iggesunds bruk, Hudiks- 
valls trävaruaktb., rederiaktb. Nord o. aktb. Separa- 
tor, ledamot af riksdagens första kammare, K m st k 
N O. Äg. Gregersboda i Uppland samt hus i Stock- 
li o 1 m. G. 1891 -jvj m. Signe Maria Charlotta Sö- 
derström, t. 1867 ""/2, fil. kand. 

Barn: 

Ulla Maria Charlotta, f. 1892 Ve. G. 1915^^10 m. 

löjtnanten i Lifreg:tets dragoner friherre Pehr 

Gustaf af Ugglas, f. 1891^2 (Stockholm). 

Carl. f. 1894 -''V.-i, jur. kand., e. o. hofrättsnotaric. 

löjtnant i Svea lifgardes reserv, (S t o c k h o 1 m). Trysén 1918. Trägårdh. 

(Jaiumal duusk skåtisk slilkt, hvilken som slu stamfader 
riikuar en Jacob Tlira>gaard. som I senare hftlften af 1500- 
talet bodde i Köpeuhiimn. Af dt-nnes fyra söner blefvo två 
bosatta 1 SUftne. niiiuligon Laurits, t IGöö. kyrkoherde i Höja. 
och Tliomas, tingsskrlfvare i BJäre härad, hvars son Erasmus. 
lingsfogde i Giirds härad, bkf fader till I.ars Trägårdh, 
t 1708 sisom kyrkoherde i Norra Itörum. g. m. Annlku 
Ausén. FrAn kyriioherden Lars TrUgårdhs två söner Sven och 
Erusiiiiis, härstamma släktens nu lefvande två hufvudgrenur. 
Sven Trägårdh, f. 1091, j 1773. prost 1 Hälsingborg, hade . 
sitt första gifte (171G) med Anna Maria Meisner, t 1741, 
sönerna Lars och Sinion, stamfäder för hvar sin linje af 
äldre hufvudgreneu (se nuduu). Erasmus Trägårdh, f. 1694. 
t 17C7. prost 1 Karlshamn, g. 1721 m. Cecilia Qvlding, f. 
1700. t 174.".. var fadi-r till nedanstående Johan Chrlstopher 
tyugri- hufvudgreuen). 

Litteratur: C. E. Trägårah, Trägårdhska släktens stam- 
lafla. 1882; Sv. Sluktkalender 1886; Sv. Släktkalenderu 
1!»13— II!. 

Äldre hufvudgrenen. 
Första linjen: 

Lars, f. 1726, prost o. kyrkoherde i Gessie, t 1804. Q. 
1771 in. Anna Catharina Bugge, f. 1750, t 1815. TRÄGARDH 865 

Söner: 
Carl Gustaf,' i. 1779, fältprost, kyrkoherde i Opp- 
manna, t 1835. G. 1815 m. Brita Sophia Holst, f. 
1792, t 1862. 

Söner: 

1) Lars Christopher, f. 1822, grosshandlare, t- Q- 
1860 m. Göthilda Euphrosyne Littorin, f. 1839, t 
1877. 

Barn: 
Brita. f. 1863. Vistas i Nordamerika. 
Lars Edvard, f. 1868, handlande (H ä 1 s i n - 

f o r s). 
G öthild a, f. 1870. G. m. landtmätaren H a- 

r al d Lidman, i. 1876 (Härnösand). 

2) Sven, f. 1824, t 1897. Gift; flera barn bosatta i 
Melbourne. 

3) Carl Gustaf, f. 1826, kronolänsman, t 1899. G. 
1860 m. Gustava Andersson, f. 1842 Vi (La n d s- 
krona). 

Barn: 

(1) Carl Emanuel, f. 1861 ^/n, apotekare i 
R o c k f o r d. 111., Nordamerika. G. m. 
L II I II Diinham. 

(2) Lar s Gustaf Oskar Alexander, f. 1865 
"11, med. lic, hospitalsläkare, läkare vid 
Centralfängelset i Härnösand. G. 1911 
-/o m. (Edith Magdalena Isabella Bergström. 
i hennes l:a gifte, i. 1S87 ^Vi). 

Barn: 
Dyveke Gustava Maria Magdalena, i. 1912 (3) Sven Lorentz Victor, f. 1867 Vi, kontors- 
chef, revisor i Landskrona gas-, vatten- o. 
elektricitetsverk (Landskrona). G. 1906 
-Vii m. Valborg Sofia Lundeberg, f. 1885 

=V7. 

Barn: 
Margit, i. 1907 '7io. 
Greta. f. 1909 ^Vio. 
Sigbrit, f. 1910 'Vio. 
Sven Gustaf, f. 1914 ^Vi. 

(4) Brita Gustava Charlotta, f. 1869 'Vo. före- 
ståndarinna vid Landskrona elementarläroverk 
för flickor (Landskrona). 

• Sv. SlUktkuleuderu IQIU. 866 TRÄGARDH 

2. Isac, f. 1788, prost o. kyrkoherde, t 1S47. G. 1815 m. 
Sophia Sundberg, f. 1795, t 1862. 
Söner: 

1) Carl Emanuel, f. 1818, fil. jubeld:r, kyrkoherde, t 
1899. G. l:o 1852 m. Charlotta Henriette Nelander, 
f. 1818, t 1S83; 2:o 1885 m. Josefina Augusta Elisa- 
beth Nelander, f. 1838, t 1905. 

Barn: 

Anna Maria, f. 1S53 ^'12. G. 1872 ^Vi2 m. f. d. 
förvaltaren Christ offer Magnus Carlström, 
f. 1841 "/lo (Villa Midhem, Hör). 

/ (/ a Carolina, f. 1855 ^Va. G. 1888 ^"/s m. prosten 
o. kyrkoherden i Björnekulla o. Västra Broby 
pastorat af Lunds stift, Axel Rudolf Yllner, 
i. 1863 ^V* (Åstorp). 

Hilda Aurora, i. 1856 "/e. G. 1874 ^Vo m. pro- 
fessorn, fil. d:r Nils Christofer Dunér, f. 1839. 
t 1914 (S t o c k 11 u 1 ni). 

f s a fe Emanuel, f. 1860 %, öfverstelöjtnant i 
armén, major i Södra Skånska infanterireg:tets 
reserv, R S O, R Pr Kr O 3 kl. (Lund). G. 
1902 ''/ö m. Emerentia Charlotta Matilda 
(Emmy) af Wetterstedt, i hennes 2:a gifte, 
f. 1857 "/8. 

2) Lars Justus, f. 1820. kyrkoherde, t 1895. G. 1864 
m. Hilma Gunilda Hafström, f. 1844, "i" 1916. 

Barn: 

Isak Samuel, f. 1865 ^7?, f. d. landtbrukre (ö r- 
k e 1 1 j u n g a). 

Elin Jotianna, f. 1868 %. G. 1894 ^^e ra. landt- 
brukaren Otto Friedrilz August Matzen, f. 1863 
•*/6 (K o s e 1 a n, L e n s a h n. H o 1 s t e i n). 

Martha Gunhilda, f. 1881 ^^h. G. 1901 "/lo m. 
löjtnanten vid Oldenburgiska fältartilleriet, gods- 
förvaltaren Wulf Muth, f. 1873 \/i (G ut G u 1- 
d e n s t e i n, L e n s a h n, H o 1 s t e i n). 

3) Erik Isac, f. 1827, landtbrukare, t 1883. G. l:o m. 
Anna Erica Sommelius, f. 1816, t 1858; 2:o 1863 
m. Catharina Elisabeth Åkerblom, f. 1839, t 1910. 

Barn, i l:a giftet: 

(1) Anna Erica, f. 185.^ -'/u (L u n d). 

i 2:a giftet: 

(2) Anna S o f i a Aurora, t. isr.4 -\':i (K I a g > - 
t o r |)). TRÄGARDH S67 

(3) Caroline. Gustava (Carry), i. 1867 ^/a, skrif- 
biträde vid Svenska beskickningen o. Svenska 
konsulatet i Köpenhamn. 

(4) Carl Emanuel, i. 1S69 ^s, mekaniker (^\ o - 
j a v e, C a 1 i i o r n i e n). 

(5) Lars Jakob, f. 1871 ^^9, posttjänsteman 
(Chicago). 

(6) Hedvig Elisabeth, f. 1875 ^/s, sjuksköter- 
ska (Stockholm). 

(7) Hilma Margaretha Charlotta, f. 1877 =Yi. 
öfversköterska vid Drottning Olgas sjukhus i 
A t h é n, Grekland. 

is) Isak (In g ej. f. 1878 ^Vg, köpman (N e w - 
York). O. 1909 m. Helga Hellström, i. 
1875 ^%. 

(9) Anna Catharina (Anna-Stina), f. 1879 '^/s. 
Q. 1913 ^'2 m. civilingenjören Erling Koller, 
f. 1879 ^h (Norfolk, Nordamerika). 
(10) Erik, f. 1882 ^'7ii, kemist vid Skifarps 
sockerbruk (Skifarps Sockerbruk). 
Q. 1915 7-' ni. Dora Sofia Nilsson, f. 1888 

Son: 
Nils Erik Bertil, i. 1917 ^7io. 
4) Gustaf Sven, f. 1832, med. d:r, professor, öfver- 
läkare, t 1SS6. G. 1862 "/e m. H ilma Maria Mag- 
dalena Scholander, f. 1844 ^7i2 (L u n d). 

Andra linjen: 

Simon, f. 1740, teol. lektor, kyrkoherde, prost, t 1797. 
G, 1779 m. Clara Dorothea Annerstedt. 
Söner: 
1. Sven Emanuel, f. 1780, hofrättsråd. t 1848. G. 1802 
m. Sofia Maria Richter, f. 1783, t 1862. 

Söner: 
1) Oscar, f. 1811, kaptenlöjtnant i K. Flottan, t 1906. 
Q. 1846 m. Hedvig Gustafva Janson, f. 1820, t 
1889. 

Söner: 
(1) Adolf, f. 1847, bruksägare, t 1915. G. 1877 
m. Sofia Wilhelmina Sundius, f. 1855, t 1911. 

Son: 
Sven Emanuel, f. 1883 Vi, löjtnant i Små- 
lands artillerireg:tes reserv. Äg. o. bcb. S TRÄGARDH 

.Borggårds bruk i Östergötland (H e 1- 
1 est ad). Q. 1913^4 m. Anna Elisa- 
beth Trägårdh. f. 1889 "/7. (Se nedan.) 

Barn: 
Margareta, i. 1914 ^=*/8. 
Marianne Elisabet, f. 1916 ^Vis. 
Lars Göran Emanuel, i. 1918 ^"/s. 
(2) Henning, I. 1849, bruksä?:are, bankrevisor, t 
1907. Q. 1871 ^®/io m. Hedvig (Hedda) Die- 
drichs. f. 1851=^1 (S t o c k li o 1 m). 

Dotter: 
H er t ha, f. 1874 '74. G. 1902 ^^h m. kom- 
mendörkaptenen af l:a gr. vid K. Flottan. 
RSO, RWO, RFrHL. R Gr Fr O. R Pr 
Kr O 3 kl., TunNichlit 4 kl., LÖS, Erik 
Häg?, i. Ih70 ^11 (Karlskron a). 
2) Sven, f. 18 i4, borgmästare i Ystad, t 1888. G. 1843 
m. Sophie Marie Collin, f. 1821, t 1882. 
Söner: 

(1) Fritz Emanuel, f. 1844 '°h, i. d. ryttmästare 
vid Kronprinsens husarreg:te, RSO, RWO 
(S t o c k h o 1 m). O. 1S77 '/n m. Anna 
Valborg Schönbeck, i. 1858 "/v. 

Barn: 

a) Olga Maria, f . 1879 Vi. 

b) Sven Gerhard, f. 18S3 'Ve. jur. utr. kand.. 
adj. ledamot i Patent- o. registrerings- 
verket (R å s u n d a). G. 1914 -% m. 
Z e n t a Anna Charlotta Malmquist, f. 18S9 
Va. 

Son: 
Stig Fritz Emanuel, i. 1915 "'Vn. 

(2) Ivar, f. 1850^^/3, grosshandlare i Malmö, 
verkst. direktör o. hufvudkollektör för A\almö 
industrilotteri samt kassör i A\almö industri- 
förening, kassadirektör i Sparbanken Bikupan. 
RWO. G. l:o 1887 ^^h m. Elisabeth Peters- 
son, f. 1861, t 1890; 2:o 1891 ^Vs m. Anna 
Lisa Borgström, f. 1S54, t 1909. 

Döttrar, i l:a giftet: 
Ad r i en n e Sofia Amalia, f. 1888 V2. 
Anna Elisabeth, f. 1889 -- '7. G. 1913 V4 m. 

bruksägaren Sven Emanuel Trägårdh, i. 

1883 Vi. ^Se ofvan.) TRÄGARDH 869 

i 2:a giftet: 
Elsa Charlotta^ f. 1892 ^'jn. Q. 1915 "^'U m. 
löjtnanten i Södermanlands reg:tes reserv, 
agronomen Erik Axel Eberhard Bager, 
f. 1888 ^/s. Arr. o. beb. T u 11 g a rn s 
Kungsgård i Södermanland (V agn- 
härad). 
Samuel, f. 1782, lagman, t 1842. Q. 1811 m. Sophia 
Lidströmer, f. 1790, t 1858. 
Son: 
Otto Emanuel, f. 1814, brukspatron, k. sekreterare, t 
1872. G. 1840 m. Emma Duivander, i. 1S18, t 1889. 

Barn: 
(1) John Otto, I. 1841, landtbrukare, t 1883. G. 
1869 =% m. Brita Karin (Bett y) Nilsson, f. 
1S47 "e (K a 1 m a r). 
Barn: 
a) John Otto Mauritz Oskar, f. 1870, t 1913. 
Q. 1899 m. Elsie Berg, i. 1872 ^^g (P o n- 
d e v i II e, Mass., Nordamerika). 

Son: 
John Otto Marinus, f. 1903 ^7. 
h) Nanny Emma Elin Betty. f. 1871 "/12, 
lärarinna vid elementarskolan för flickor i 
Kalmar. 

c) Emil Patrik Elias Emanuel, f. 1874 ^^4, 
köpman (M i n n e a p o 1 i s. Minn., Nord- 
amerika). G. 1898 V12 m. Lilian 
Eisele. f. 1875 V12. 

d) Ty ra Ingrid Anna Elisabeth, f. 1875 "/?. Q. 
1900 ^"7io m. kaptenen o. kompanichefen vid 
Västernorrlands reg:tc. R S O, John \V il- 
h e I m SUiijström. i. 1875 ^^5 (S o 1 1 e f - 
t e å). 

e) Bror Oscar Hjalmar Samuel, f. 1876 'Ve, 
tjänsteman vid Värmlands ensk. bank 
(K a r I s t a d). 

f) Sten Folke Sigurd Heliodorus, f. 1877 ^Vu. 
delägare i Kommanditboi. Trägårdh 5: C:o 
(S t o c k h o 1 m). G. 1907 "/„ m. ^{aud 
Josephine Rose frän England, f. 1881 ^%. 

Barn: 
Maj Sigrid Alice, f. 1908 Vs. 
Sven Folke Ragnar, i. 1909=^710. 
Maud Nanny Birgitta (Nan), f. 1917%. 870 TRÄGARDH 

g) Filip Ivar Erik. f. 1881 Vu, korrespon- 
dent vid Svenska sockerfabriksaktb:s huf- 
vudkontor i Stockholm. Q. 1911 ^^/i- 
m Ann- Mau d Carlsson Heijl, f. 1890 

"A 2. 

Barn: 
B rik Filipsson. i. 1912 7io. 
Bertil Filipsson, i. 1914 Vi. 
Ingrid Filipsdotter, f. 1915=76. 

(2) Nanny Maria Sofia, i. 1843 ^^h. Q. 1863 ^V$ 
m. kaptenen Lars Mauritz Wilhelm Silfver- 
stolpe, f. 1836, t 1884 (K r i s t i n e b e r e 
Hul t sf r ed). 

(3) Claes Emil, f. 1845. brukspatron, t 1880. G. 
2:o 1876 m. Eva Johanna Schwieler, f. 1856. 
t 1886. 

Söner, i 2:a giftet: 

ii) C ar I Emil Otto. f. 1877 'Vio, ryttmästare 

o. skvadronschef vid Lifreg:tets dragoner. 

RWO, QV:sOIympM. R D D O. R Pr Ö O 

4 kl., R It Kr O (S t o c k h o 1 m). G. 1906 

h m. Gertrud Jeanna Magnus, f. 1883 

Dotter: 
Eva Marianne, f. 1911 Vs. 
Ivar Oscar Herman, f. 1878^%, fil. d:r. 
laborator i skogsentomologi vid Statens för- 
söksanstalt (Stockholm). G. 1907 ^^^/n 
m. Dagmar Elisa EgcnfcUlt-Nichcn, f. 
1878 -Vt. 

Barn: 
Biörn Ivar. f. 1908 ^Vu. 
I ng er - Lis e. f. 1913 Va. 
C la c s Emil. f. 1916 ^■79. 

(4) Oscar Albert Emeanuel, f. 1847, öfverstelöjt- 
nant, t 1914. G. l:o 1875 m. Louise Wendel. 
f. 1847, t 1893; 2:o m. Marie Louise 
Georgii. f. 1860 ^V* (Kalmar). 

Barn, i l:a giftet: 
a) Ragnar, i. 1881 ^Vio, e. o. hofrättsnotarie, 
hankdirektör (M a I m ö). G. m. / r ni a 
Rosenius. f. 1879. b) TRÄGARDH — TYDEN 871 

Barn: 
F r'it z Jacob, f. 1910 Ve. 
Anna Louise, i. 1911 2%. 
Brita Magdalena, i. 1914^^3. 
b) Anna, t. 18S3 ^^/s, skolföreståndarinna 
(M a 1 m ö). 

Yngre hufvudgrenen. 

Johan Christopher, f. 1730, kyrkoherde i Qerdslöf, t 
1782. Q. 1763 m. Ingrid Oisen, f. 1740, t 1783. 
Son: 
Conrad Erasmus, f. 1773, landtmätare, t 1828. G. m. 
Susanna Priitz, f. 1778. t 1848. 
Son: 
Johan Conrad, f. 1814, sjökapten, t 1900. G. 1840 m. 
Johanna Wahlström, f. 1823. t 1903. 
Son: 
Carl Johan Conrad, f. 1840, sjökapten, t 1904. G. 1868 
m. Mathilda Charlotta Resfeldt. f. 1843, t 1901. 
Son: 
Johan Harald, f. 1S73 ^Vg, fil. kand., affärsman 
(Lund). Tullberg 1917. Tydén. 

Stockholm.ssläkt. som onligt olika uppgifter skall hafva 
iiifl}'ttat från Pommorn oller östersjöprovinserna. Don upp- 
trädor först i Stockholm mod bröderna Olof och Hans Tydén. 
I)«'u .sistnämnde är sannulikt densamme som kliidesfalirikörr-n 
.Tohan Tydén, t 1797, hvilk<'n i sitt första gifte mod Ilodvig 
Fouge! endast cftorlämnado en dotter Albertina Carolina, f. 
1781. Olof Tydén (.so n.dan) hade i sitt första gifte äfven 
ou son Anders, f. 170.^. .j vidare känd. Fal)rikuron .Magnus 
Tydén hade förutom nedanstående söner ännu en son Jacob 
Herman, f. 1S07, komminister i Storkyrkan, t 1S61, bvilkons 
släktgren utdog med sonen Magnus Daniel Johan Ilerman, f. 
1841. vinhandlare i Stockholm, t 1S92 barnlös. 

Olof, f. 1728. klädesfabrikör i Stockholm, t 1773. G. 
l:o m. Sara Christina Floberg. f. 1731, t 1765; 2:o 
1766 ni. Sara Magdalena Cassel, f. 1738. t 1S09. *^^ TYDÉN 

ni - Söner, i 2;a giftef 

Elisabeth Graak, 'f. 1807. t''i's4 T- "^2 o^ls^^^^T 
K^^rohna Gustafva Bernhardina oJaak^f/fsfs. "t 

M^ T ^ • ,^öner, i l:a giftet: 

^«7T'^ Joachim, f. 1835. kamrer, f 1887 G 
1843. "t' mT^ ^'''' ^^'-^^'^^^^ Hiessreiler. f.- 

Barn: 
Abraham Ludvig Joachim, f. 1875 Vio fil 
lic, läroverksadjunkt i S ö d e r t ä 1 i e 
Y/ -^^ ^'■^'^'^ Ccro//«fl, f. 1S78 "/,V skrif- 
bitrade , postsparbanken (Stockholm) 
Anna Sophia Charlotta, f. 1880 Va (Ro s- 
lags Näsby). 

Wendela Agneta Catharina, t 1882 -e/, 
.,- ^ (H o g s b y). °°^ " 

Jf^lT. ^'°k' \- i^^^' kontrollör i Stockholms 
stads sparbank, t 1903. G. 1871 ^»/ö m A nnn 
Axcna Bramlt. f. 1850 Vs (Stockllorm) 

Barn: 
^) Sofia Wilhelmina Elisabeth, i 187^ 
-Vr. G. 1896 ^V9 m. kamreraren o. om"- 
budsmannen vid sparbanken i Söder- 

ritct^ V^^?'"/^^^''^'" ^""^ stadsfullmäktige 
b) r fr ^"'^^r^:'^^d Höier. f. 1866 Vuk 
h) Lilly Teresia, f 1875 ^%. biträde i genc- 

ralpoststyreisen (Stockholm) 

för"'}^.^/''^^"^?' f- ^^^-' '"/"' ^rufingcn- 
• or (Stock holm). G. 1914 %o ni 
Ingeborg Augusta Andersson, f. 1890 

^) Anshelm Gunnar, f. 1884^78. iandtmä- 
eriauskultant (Stockholm) 
7'/ 5 le/mör^ Werner, f. 1889=8/,^ artist 
(Stockholm). 

/^x „ . ' ^"3 giftet: 

(3) Knut August Jf.eodor.f. 1845. godsägare, t 
S49""/^-m ^^ in. fm;//« Pettersson, f. 
1849 A (H o f g å r d s b e r g, Vendel). TYDEN 873 

Barn: 

a) Olof Auéust Å k c, f. 1870 =7i2. bandirek- 
tör vid statens järnvägar, kapten vid Väg- 
o. vattenbyggnadskären, R W O (Lule å). 
Q. 1899 "'9 m. Af a ri e Diie från Norge, f. 
1876 Vs. 

Barn: 
Åke, i. 1900 '•'\ii. 
Sten Erik. i. 1901 ^/g. 
Helga Elisabet, f. 1903 *^'io. 
H j ör dis. f. 1913 "/a. 

b) Maria Karolina Elisabet, f. 1875 Vi. G. 
1913 "11 m. komministern o. vice pastorn 
i Bladäker o. Faringe Johan Edward 
Lignell. f. 1872 ^U (B I a d a k e r, K n u t- 
by). 

c) Sten Theodor. i. 1878 ^h, fil. d:r. lärare 
vid Alnarps landtbruksinstitut. Beb. egen 
villa i Å k a r p. G. 1909^/? m. Ingrid 
Maria Hägwall, f. 1885 "k. 

Barn: 
Gunnar, f. 1910 ^h. 
Britta, f. 1912 ^^4. 
Kari n. f. 1915 Vi. 

2) Frans, f. 1806, bruksägare, t 1864. G. m. Fred- 
rika Flygarson, i hennes 2:a gifte, t. 

Söner: 

(1) Fredrik August, f. 1844, bruksägare, t 1902. 
G. m. (sin kusin) Fredrika Josefina Theresc 
Tydén, f. 1838, t 1912. 

Dotter: 
Signe. f. 1S7S Ve, kontorist. 

(2) Carl Wilhelm, f. 1846. jur. kand., e. o. hof- 
rättsnotarie, t 1917. Q. 1900 ^Vi m. Eleonora 
Augusta Martina Thérése von Schulzen- 
fieim. i. 1863 -V4 (Stockholm). 

Dotter: 
Marta Teresia, f. 1901 =Vi. 

3) Ludvig, f. 1807, grosshandlare i Stockholm. + 1862. 
G. m. Anna Sophia Erdmann, f. 1806, t 1847. 

Dotter: 
Ida Thekla Mathilda. f. 1S41 ^V* (Stock- 
h o 1 m). 

Christian, f. 1811, godsägare, t 1904. G. 1S37 m. 

1 Josefina Eugenia Steinmetz, f, 1817, t 1896. 874 TYDÉN 

Barn: 
(1) August Eng en c. f. 1843 "Vo, f. d. öfverste- 
löjtnant vid Litreg:tets dragoner, R S O. R Fr 
H L, Fr F M (S t o c k h o 1 m). O. 1S77 % 
m. grefvinnan Eva Hilda Maria Mörncr af 
Mor landa, f. 1852 ^/i. 

Söner: 

a) Adolf Eugenc, f. 1878 ^Vt, kommendör- 
kapten af 2:a gr. vid K. Flottan, torped- 
officer i Karlskrona. Off Fr Sv S O 
RDDO. RItS:tM o LO, R Pr Kr O 3 
k!.. LÖS. Q. 1902 V-r m. Elsa Forsell, 
f. 1878 -7ii. 

Barn : 
Arnold Eugéne. f. 1903 ^'h. 
Elise Christina Maria. f. 1905 -'/«. 
Adolf Krister, f. 1906 ^h. 
Åke Maiiritz. f. 1917 -^/lo. 

b) Carl August, f. 1880 'Vfi, kapten vid 
Fortifikationen, tjg. i marinförvaltningen o. 
i fortifikationsdepartementets militärbyra, 
lärare vid artilleri- o. ingeniörshögskolan 
(S t o c k h o 1 ni). Q. 1903 -■''i m. Alice 
Forsell, f. 1879 Vn. 

Barn: 
Carl Hilding, f. 1904 Vi. 
Carl Oscar Harald, f. 1905 ^Vg. 
Carl Hakon Eugenc. f. 1906%. 
Carl Sigvard, f. 1907 ^"/ii. 
Carl Gösta. f. 1908 "/12. 
Ebba Carlsdotter, i. 1910 Vn*. 
Carl Jerker, f. 1916 '^a. 
Rn son. f. 1918 ^-V». 

c) Sven Eberhard (Ebbe), f. 1885 =»/.-v. kapten 
vid Fortifikationen, tjg. i fortifikationsde- 
partementets militärbyrå. lärare vid artil- 
leri- o. ingenjörliögskolan (S t o c k h o 1 m). 
O. 1912 ^Ve m. An d r i et t e Marv Nobel. 
f. 1890 -'V-. 

Barn: 
Birgit Maria Andrietta. f. 1913 ^Vt. 
Carl Eberhard, f. 1916 "/t. 
Carl Göran Eugéne. f. 1918^3. TYDEN 


si: 


(2) 


Olof Victor, i. 1851 -7: 


?, stadsmäklare 


(B 


u e- 
nos A : 


i*r e s). Gift. 
(3) Agnes 


Elin, f. 1S56 


^7io. G. 18S4 


'\l. 


m 
rrajoren 


i Väg- 0. va 


ttenbyggnadskåren. 


fil, d:r Gustaf Lindeqvist, i hans 2:a gifte, f. 
1834. t 1917 (Stockholm). 
(4) Christian August, f. 1859, landtbrukare. + i897. 
G. 1888 '7i2 m. / 
1S66 '-'-j (Uppsa 

Barn: 
Folke. i. 18S9 "%. fil. lic, stud. vid Upp- 
sala universitet, sekreterare i styrelsen för 
Östergötlands läns landsmålsförening. 
Harriet, f. 1890 7ii, kartriterska vid stads- 
ingenjörskontoret i Falun. 
Christian Harald, f. 1892 =Vi, sjökapten, 

styrman i Rederiaktb. Nordstjernan. 
Victor Maria, f. 1S95 =^7i, stud. vid Tek- 
niska skolan i Örebro. 
Elisabeth (Lisa), i. 1896^74, fulkskollära- 
rinna (F i n s p å n g). 
.Magnus, f. 176S. klädesfabrikör i Stockholm, t 1S27. 
G. m. Maria Christina Vougt. f. 1768, t 1850. 
Söner: 

1) Albert Magnus, f. 1797, landtbrukare, t 1846. G. 
m. Adamina .Arenander, f. 1795. t 1872. 

Son: 
Magnus Fredrik Herman, f. 1839. sjökapten, hamn- 
lots i Stockholm, + ]909. G. 1872 m. Amalia 
Wilhelmina Cederlöf, f. 1846 -^5 (S t o c k- 
h o I m). 

r>öttrar: 
Adamina Amalia, f. 1873^^6 G. 1901 *7'« 
m. rotemannen i Stockholm Karl G ö- 
sta Jakobsson, f. 1865 7o. 
Hcnrika Fredrika Wilhelmina (Dika), i. 1879 
■-/«. koiitorsskrifvarc i k. järnvägsstvrelscn 
(S t o c k h o I m). 

2) Fredrik Wilhelm, f. 1805, kyrkoherde i Norrtälje, 
t 1867. G. 1843 m. Hedvig Fredrika Flisabet Bro- 
rnander. f. 1822, t 1S75. 

Dotter: 
Olfia Axelina Ro sina. f. 1848 -^i. G. 1871 *7i 
m. kyrkoherden o. kontraktsprosten, fil. d:r 
Carl Johan Wallstersson. f. 1829, f 1913 
(S t o c k h o 1 m). TÖRNELL — UNDEN Törnell 1913, 17. — Udden 1913, 17. — Ulff 
1912—14, 18. — Ullman 1913—16, 18. — Ulm- 
gren 1914, 18. — Ulrich 1912—14, 18. Undén. 

Söuerna till kyrkoherden 1 Undenäs (Västergötland) lIAkan 
Jacobsson, f. 1576 i Kroppa socken i Värmland, t 1652, och 
hans luistru Carin .Tonsdotter, f. 1579, . t 1662. antogo efter 
Undenäs släktnamnet Undenius, sedermera af ättlingarna för- 
kortadt till Undén. Den jngste af dessa Erik Undenius, f. 
1G18, t 1690, likaledes kyrkoherde i Undenäs, var fader till 
fem söner, af hvilka (yngst) Peter, f. 16ö6. t 1725, kyrko- 
herde i Killlby (Västergötland), g. 1693 m. Annika Ryd- 
helia, hvars ende son Teter Undön, j 1741, regementskvar- 
termästare vid lifreg:tet, genom sin ende son i gifte 
med Susanna Fougberg. nedanstående Per Undén, blef stam- 
fader för alla nu kända medlemmar af släkten. 

Litteratur: Undén (släkttafla) utg. af V. Undén 18S0: St. 
Ättartal l^iOO; Sv. Släktkalendern iyi3, 14. I»-. 

Per, f. 1730, komminister i Fläckebo. t 1790. G. 1763 
m. Elsa Maria Viens. f. 1735. t 1809. 
Söner; 

1. Zacharias, i. 1770, bruksinspektör, t 1S43. Q. 1797 
m. Anna A^argareta Limdqvist, f. 1767, t 1857. 

Son: 
Zacharias, f. 1804, bruksförvaltare, t 1575. G. 1852 
m. Anna Helena Pallmén, f. 1813, +. 

Dotter: 
Anna Charlotta Eugenia (Jenny), f. 1853 '/s. G. 
1881 -^/u m. snickaren Johan Erik Olsson, f. 
1855 Vi. 

2. Per, f. 1773. bruksförvaltare, t 1833. G. 1805 m. 
Johanna Höjer, f. 1778, t 1846. 

Söner: 
I) Jonas Gustaf, f. 1806. kontraktsprost, kyrkoherde 
i Kristineha.Tin, t 1871. G. 1842 m. Clara Jack, f. 
1820, t 1875. 

Barn: 
(1) Johanna Maria (Hanna), f. 1843 "/j (Norr- 
köping). UNDEN S77 

(2) Victor f. 1844 "/s, apotekare, inneh. apote- 
ket 1 Karlstad. Äg. hus i nämnda stad samt 
ag. o. beb. Löfstalund (I g e 1 s t a). Q 
1873 ^^/s m. Beata Kaijser, f. 1854 ^"/b. 

Barn: 

a) Elsa Clara Beata, i. 1875^^8, skolköks- 
lärarinna ^Löfstalund, I g e 1 s t a) 

h) Ulf Torsten, f . 1877 "Z^, fil. kand., 
svensk generalkonsul i Hamburg. R N 
N, StOffRumKrO, RRS:tStO 2 kl K 
SerbS:tSavaO. R Pr R Ö O 3 kl., R S p C 
III:sO. G. 1918 ^-/o m. Gerda von Pa- 
raski, f. 1888 ^7i2. 

c) Margareta (Greta), f. 1879 --,'5. G. 1899 

/u m. apotekaren Stellan Julius Gull- 
ström. f. 1871 ^^1%. Arr. apoteket i Karl- 
stad. 

d) M ärta TIwmasine, f. I88I ^^!^, musik- 
direktör. 

e) Jack Göran, f. 1884 ^79, jur. utr. kand., 
ombudsman i aktb. Stockholms handels- 
bank, sekreterare hos Carnegiestiftelsen 
(Stockholm). G. 1914 77 m. Anna 
Gunborg Charlotta Malmquist, i. 1889 

/lO. 

Barn: 
V Ila- St in a. f. 1916 V2. 
Jack -Erik, f. 1918 74. 

f) Bo Östen. f. 1886 ^78, jur. d:r, fil. kand., 
konsult, statsråd, professor i civilrätt o. 
mternationell privaträtt vid universitetet i 
Uppsala (Stockholm). G. 1912 ^7a m. 
Agnes Elisabeth Jacobsson, f. 1887 Vn, 
fil. mag. 

Döttrar: 
Karin Agnes (Kajsa), f. 1914 "/a 
Ingår Gunnel, f. 1916 "/o. 

g) Ha n s Xiclas. i. 1888 7?, civilingenjör 
(K rum an, B ö h m e n). G. 1918 7s m 
Margit Åberg, f. 1892 78. 

(3) Clara Wilhelmina, f. 1846 ^Vz. Q. 1880 ^V? 
m. t. f. professorn vid Tekniska högskolan, 
mgenjoren Knut Elof Ljungman, f. 1851, t 
1914 (Lidingö villastad) 878 UNDÉN 

(4) Gustaf, f. 1851, civilingenjör o. disponent, t 
1896. Q. l:o 1877 Va m. Thomasine Kaijser, 
f. 1856, t 1881; 2:o 1883^^2 m. Alfhilda 
Kaijser, i. 1863 ^Vs. Omg. 1900 med kassören 
i arméns pensionskassa Carl Robert Bcm- 
son. i. 1864 -^/s (Stockholm). 

Barn, i l;a giftet: 

a) Gustaf Einar, f. 187S ^"/9, sjökapten ((iö- 
teborg). O. 1913 m. T fi c r c s c Lysell. 
f. 1882 ^"/9. 

i 2:a giftet: 

b) Elna Clara Beata. t. 1885-^1. G. 1914 
'Vio m. ingenjören Carl Rudolf Bergson, 
f. 1889 Vfl (Ö d b o g a r d e n, K i n n e- 
m a 1 m a). 

c) Signe Alfhild, f. 1886 "/n. G. 1906 "/e m. 
hofrättsrådet i Svea liofrätt, R N O, Johan 
Adolf Billman, i. 1868-^4 (Lidingö 
Villastad). 

d) Harald Otto, f. 1888 -^i.'. disponent vid 
svensk-engelska mineraloljeaktb. (G ö t e- 
b o r g). G. 1916 -V12 m. Alice Eleonora 
Margareta Ericsson. 

Dotter: 
Kerstin Alfhild Margareta, f. 1917 ^':v2. 

e) Sven Hjalmar, f. 1S95 '/n. Vistas i Fin- 
land. 

(5) Hildegard Sofia (H ild a), f. 1853 ^^.'s. G. 
1876 ^Vi m. sjökaptenen Claes Jolian Tjulin, 
i. 1841 »/7. Beb. eget hus i Stockholm. 

(6) O 1 1 o, f. 1857 ^Vi, ingenjör. Äg. Gössäters 
kalkbruk o. stenhuggeri i Västergötland (G ö s- 
Säter). G. 1889 m. Hilma Martina Wohl- 
fahrt, I. 1858 ^^e. 

Döttrar: 
Aina Elisabeth, f. 1890 'Va. 
Tora Wilhelmina, f. 1892 Vz. 

(7) Rudolf, f. 1858, stationsinspektor, t 1917. G. 

l:o 1881 (m. Ulrika Carolina Charlotta Kjeliin, 
i. 1859); 2:o 1900 "/u m. Agnes Elvira 
Erebelius, i. 1875 ^V? (M e 11 d a 1 a, Ti m- 
in e r s d a 1 a). UK DEN 879 

Barn, i l:a giftet: 
Y I v a Clqra Charlotta, f. 1881 ^*^/i2, kontors- 
skrifvare å järnvägsstyrelsens administra- 
tiva byrä <S t o c k h o 1 m). 
Inga, i. 1886 "/i, fotograf. Inneh. foto- 

grafiateljer i Hudiksvall. 
Sigrid, f. 1897 ^7i>. G. 1917 Vu» lu. gross- 
handlaren Gunnar Kleofas Persson, i. 
K^83 -•'/e (Halmstad), 
i 2. -a giftet: 
Ulf Rudolf, f. 1902 2%. 
(S) Carl. f. 1860 73, verkstadsägare (Port- 
land, O r e g., Nordamerika). Q. 18S4 
72 m. Augusta Anderson, f. 1862 -'79. 
Barn: 
Carl Victor, i. 1888 *78. 
C I ar a. f. 1893 ^V?. 
Herman, f. 1897 7». 
Ragnar, f. 1899 "/e. 
(^)llvrmiin, i. I>b4 *7io, f. d. kronofogde i 
Fryksdals fögderi. Äg. o. beb. K r o n t o r- 
pct (Ängelholm). Q. 1904 -"/lo ni 
Edith T er ser US. f. 1875 ^Vö. 

Söner: 
hans Hermansson, f. 1905 *7». 
Gunnar, f. 1910 7io. 

2) Per Eric, f. 1815, bruksförvaltare, t 1898. G. 
1856 m. Augusta Wilhelmina Fahlén, f. 1820. t 
1893. 

Dotter: 
Lovisa Wilhelmina Christina (Visen), f 1859 
'Vt (Gefie). 

3) Johan Ulrik, f. 1817, bruksförvaltare, t 1889. Q. 
IS51 m. Hedda Holmberg, f. 1824, t 1903. 

Barn: 
il) Johan Alfred, i. 1852-75. bandirektör vid 
Gefle— Dala järnväg, R W O, G M. Äg. hus 
i Ge fl e. G. l:o 18^1 "/a m. Hanna Augusta 
Undén, f. 1857, t 1885; 2:o 1888 7i2 m. 
Hanna Kristina Elisabeth Domeij. f. 1866 

Barn, i l:a giftet: 
a) Erik, i. 1882^79, forstmästare. skogs- 
förvaltare vid St. Kopparbergs bergslags UNDEN aktb. (N 
• Gjörloff, 


ås). Q. 1913 Vs 
f. 1887 ^'a. 


m. 


Es 


th 


er 


Dotter: 
Marianne, i. 1914 ^A. 


i 2:a giftet: 
h) Johan Ulrik, i. 1889 ^lo. 

c) Albert, i. 1890 %i, civilingenjör. 

d) N il s, i. 1893 "/e, handelsagent (S t 
h 1 m). 

e) Ingrid Hedvig Hanna, f. 1901 ^^'i^ 

f) Hans Alfred, i. 1906 ^%2. 


c 


k- (2) Per O a o, f. 1853 ^Vn. f. d. disponent 
vid Ströms trävaruaktb. (Stockholm). Q. 
1889 -"^/is m. Maria Kristina Elisabeth 
Berggren, f. 1860 ^^/lo. 

(3) Hedvig Elisabeth, i. 1863 ^Vu (G e f 1 e). 
Gustaf Michael, f. 1778, urfabriker i Stockholm, 
löjtnant vid borgerskapets infanterikår, t 1829. G. 
m. .Maria Helena Howenschöld. 

Son: 
Gustaf Wilhelm, f. 1807. kammarskrifvare vid tull- 
verket, t 1858. G. 1849 m. Hilma Christina En- 
gelholm, i. 1826. + 1S9S. 

Barn: » 

(1) Hilma Maria Carolina, i. 1850 =^8. G. 1874 
^Vu. m. protokollssekreteraren Wilhelm August 
Masreliez. f. 1834. t 1890 (Stockholm). 

(2) Gustaf Axel Mauritz. f. 1852 V«, i. d. kas- 
sör (Stockholm). G. 1892 '.'e m. Alma 
Fredrika Bryzclli. f. 1866 ="77. 

Barn: 

hl ils Gustaf, f. 1896^4, elev vid Skogshög- 
skolan, fänrik i Boden-Karlsborgs artilleri- 
reg:tes reserv (Stockholm). 

Gustaf Haka n, f. 1897 "/c, jur. stud. vid 
Stockholms högskola (Stockholm). 

Alma Brita. f. 1900 ^Ve. UNQER 8gi * Unger. 

Nedanstående släkter torde pi goda grunder kunna an- 
tagas utgöra grenar af den gamla ansedda Lindsbrosläkten 
or.1 an släktskapen dem emellan eller härstamningen från 
Lindsbrosläkten icke hittills kunnat fullt utredas. — Den 
gamla Lindsbrosläkten, som i vaimet förde en gyllene sex- 
uddig stjärna i ett tudeladt fält. det öfre blått det undre rödt 
harstammar från Lintze Ericsson till Bro i Wåhla socken 1 
Västmanland, hvilkeu namnes åren 1380 och 13S5. Sonen Erik 
Llntzessou till Bro eller (som det efter honom började kallas; 
Lindsbro var i början af 14u0-talet häradshöfding i Wåhla 
härad, liksom dennes sonson Audt-rs Larsson i senare hälften 
af samma århundrade. Den senares son Olof Andersson till 
Lindsbro som 149S namnes som höfvidsman på östhammars 
alott blef fader till den kände höfvidsmannen under Gustaf 
\asas tid Lars Olofsson till Lindsbro, Lospång och Skaka 
hvars son Jons Larsson var slottsfogde på Vadstena (1570j 
Ln son till den sistnämnde var slottsfogden i Linköping NIU 
Jonsson, f- 1575, j 1644 på Iladdetorp i Östergötland efter 
hvilket ställe barnen (däribland den kände riksantlkvaripu 
och hafdatecknaren Johan Hadorphius) och deras efterkom- 
Mf°i^/PJ'^''??. ^^^*'^''^'"°^^ Hadorph (en gren adlad med 
bibehållande både af namnet och den gamla Llndsbrosläktens 
vapen). Ln annan son till Vadstenafogden Jöns Larsson var 
Olof Jonsson, f. 1573, t på lG40-t8let, lavars son kommissarien 
1 kammarrevisionen Johan Olofsson Unger, blef fader till 
bland andra Olof Johansson Unger. t 1707, assessor i kammar- 
revisionen adlad Stjernadler (släkten utdog med en hans 
son l(ol). Lrån Vadstenafogdtn Jöns Larsson — möjligen 
genom hans son Anders Jönsson till Lindsbro, som lefde 1590 
— skola nedanstående släkter Unger härstamma 
Litteratur: Sv. Släktkalendern 1013, 14, IS. 

Värmlandssläkten Unger. 

Äldste med visshet kände stamfadern var frälseinspek- 
toren vid de Falkenbergska egendomarna i Närke Berndt Pers- 
son Unger, t 172S. — enligt Hulphers borgareson från Örebro 
och anta,'hgen besläktad med den .Magnus Ungerus, som 
inskrefs i ore^o «kola 1G30 - g m. kyrkoherdedottern Maria 
Hedenius. I detta äktenskap föddes nå Stickinge gård I 
: nfoo^^^ ^^^^''^ (Närke) sonen Johan Bernhard Unger 1717 
, 17S8 såsom prost och kyrkoherde i Brunskogs pastorat af 
karls ads stift, hvilken i sitt första gifte med Anna Lisa 
Ilasselstrom. blef fader till 

Magnus, f. 1747, prost o. kyrkoherde i Brunskog, t 1805 
y- ^789_m. Christina Olsdotter, i hennes l:a gifte. 

r. . — Sv. SiUktkaleuderu 1910. 882 UNGER 

Söner: 
1. Jonas. f. 1792, prost o. kyrkoherde i Brunskog. t 
1851. Q. 1823 m. Ulrika Christina Edgren. f. 1805, 
t 1888. 

Barn: 

1) Erik Alfred, f. 1824, kontraktsprost, kyrkoherde i 
Holmedal, t 1903. G. 1857 m. Maria Mathilda 
Åberg, f. 1827. t 1911. 

Barn: 

(1) Jonas, f. 1858, landtbrukare, t 1899. Q. 1881 
m. M aria Lindström, i. 1858 V q (Stock- 
vik, Sundsvall). 

(2) Johanna Ulrika, f. 1860 ^Vs. G. 1879 '^7 
in. kyrkoherden Olof Persson, f. 1846, t 
1911 (Karlskoga). 

(3) Anders Ulrik, f. 1861 ^"Uo, i. d. lifförsäk- 
ringsagent (Karlstad). G. 1891 ^"^/i m. 
Anna Lovisa (Nanny) Olson. f. 1867 ^^^u. 

Barn: 
Karin Maria, f. 1893 Ve. 
Alfa Ingeborg, f. 1894 ^h. 
Bengt Andreas, f. 1895 "/n. 
Johan Kjell, f. 1901 Vio. 

2) Edvin A\agnus, f. 1832, häradshöfding, t 1913 ^^/t. 
G. 1S68 ^«/8 in. Hedvig Sofia Axell, f. 1849 7i 
(S t o c k h o 1 ni). 

Barn: 

(1) Abraham, i. 1870 ^Vio, jur. kand., stats- 
sekreterare o. e.xpeditionschef i sjöförsvars- 
departementet, K N O 2 kl., R W O, Off Fr 
d'Acad (S t o c k h o 1 m). G. 19U9 "/t m. 
Fredrika Alexandra (Sandra) Lciifstedt, f. 
1871 -'Vi. 

Barn: 
Stig Magnus Abraham, f. 1910^8. 
Beth Hedvig Maria Alexandra, f. 1913 -*'/5. 

(2) Ulla Karolina M ärta Maria. f. 1888 ^"'/s. G. 
1908 -% m. kaptenen vid Svea artillerireg:te, 
RSO, RltS:tM o. LO, Einar Gustaf 
Cliristerson, i. 1876 V» (Stockholm). 

3) Jonas Bernhard, f. 1834, fil. o. teol. d:r, kyrko- 
herde i Nor, kontraktsprost, t 1907. G. 1864 Vs 
m. Hilda Justina Maria Svensson, i. 1841 Vs 
(Kristinehamn). Un GER 883 

Barn: 

Hanna Ulrika, i. 1866 Vs, lärarinna vid Kristine- 
hamns läroverk för flickor (Kristinehamn). 

Sigrid Elisabeth Sofia, i. 1875 "/s. Q. 1902 7io 
m. stadskamreraren o. stadskassören i Udde- 
valla Nils August Koch, f. 1872 ^Vs. 

Adolf Bernfiard (Berndt), i. 1878 Ve, agro- 
nom, mejerikonsulent i Västerbottens län 
(Ume ä). 

igegeri .. 

(E r s t a, Stockholm). 

Gertrud Lydia, i. 1881 ^Vii, lärarinna vid Ny- 
köpings elementarskola för flickor (Nykö- 
ping). 

Nils Alfred, f. 1883 ^^/is, civilingenjör, förestån- 
dare för Torsebro krutbruk (T o r s e b r o, 
B j e r 1 ö f). 

/ d a Charlotta, f. 1885 Vi. Q. 1914 =7i2 m. lek- 
torn vid högre allm. läroverket i Jönkö- 
ping, fil. d:r Carl Olof Koch, f. 1877 "/n. 

4) Anders, f. 1836, bruksförvaltare, t 1910. Q. m. 
Ida Charlotta Lundström, f. 1841 =% (Kristi- 
nehamn). 

Barn: 

h, öf 

merlasarettet (Stockholm). 

Emma. f. 1876 ^V?. Q. 1908 ^^lo m. grosshand- 
laren Otto Wilhelm Arne, f. 1872 Vio (K a r 1- 
s t a d). 

Magnus, f. 1879 7i, diplom, ingenjör, anställd 
vid elektriskt bolag i P i 1 1 s f i e 1 d, Mass., 
Nordamerika. 

Anders, f. 1881 ^"/a, disponent vid Åsbacka bruk 
(S ö d e r h a m n). 

Ulla, f. 1887 »/i, telegrafist (Kristinehamn). 

5) Adolf Fredrik, f. 1838^%, bruksägare, stiftare 
af Adolf Ungers industriaktb. Äg. o. beb. säteriet 
H e n r i k s h o 1 m i Dalsland (Å n i m s k o g). G 
1867 ^^-/o m. Anna TIwrell, f. 1849 ^Vs. 

Barn: 
(1) Jofian Bernt, f. 1869 Vo, civilingenjör, bruks- 
ägare. Äg. o. beb. Villa S k o g a (Djurs- 
liolm). Q. 1894% m. Louise Emilia Char- 
lotta I Lis a) (hlrnans^on. i. 1872%. *^ tJNGER 

Barn: 
L Uran. i. 1895 ^7. fil. mag., stud. vid U p p- 

s a I a universitet. 
Margit t 1897 «/7. G. 1918 Va m. med. 

kand. Curt Elof Gyllensvärd. f. 1894 %« 

(Uppsala). 
Bernt Göran, i. 1899 -'^/ö. skogselev. 
Bernt Bertil, f. 190^ -'^/ö 
Märta,f. 1908 ^Vs. 
(2) Gunnar, i ISU^U, kommendörkapten af 1 

m . u ^.f-^HLl- RPrKrO 3 kl.. Tun Nich 
II) -^ ^[i LÖb (Stockholm). O. 1901 
7* m. Malin Axell, f. 1881 ''It. 

Barn: 
f///a Margareta, f. 1902 "/s. 
Gunnar Severin, f. 190-1 °/io 
AI a r ^ o f Cecilia, f. 1909 "/12 
Per Adolf Gunnar, f. 1915 ^^lo 
{^) Anita, f. 1572 ^7ii. G. 1894'«/7 m. fält- 
I? n?,.^ reservstat vid Fältläkarkåren. RN 
p. RWO, med. lic. Carl Arthur Söder- 
berg ,. 1861 'U (Halmstad). 

(4) Adolf (Ad dej. f. 1874 «/5. jur. fil. kand., 
direktor vid A r b r a kraftverk. G 1918 ^/a 
m. Ann a Alexandra Gyllenberg. f. 1885 ^-h 

(5) Tyra i. 1S76 ^-5. G. 1901 ^'-'/o m. ingen-" 
joren Aubrey Victor Claylon. i\ 1876% 
(Har ro ga te, En gl an d). 

it) Elsa. i. 1890 77. G. 1910% m. löjtnanten 
vid bkanska husarreg:tet, GV:s01ympM. 
bkytteGM, Johan Harry Palmborg, f. IS06 
- /4 (S t o c k h o 1 ni). 
6) Hulda Maria, f. 1843 ^%o. G. 1866 77 m. dom- 
prosten 1 Goteborg Anton Rosell. f. 1828 t 1904 
Ag. o. beb. Haga i Värmland (E d a n é) 
'• ?'/."^^ 2'°J' ;': 1S03. öfverstelöjtnant vid Värmlands 
hie'^m!'f.^8^I't P9n.^''' "^^ ^^^^"^ ^°^^^ ^^-- 

Barn: 
1) Emilia Bernhardina Christina (Emelie), f. 1848 
h G. 186/ ^% m. advokaten, e. o. hofrätts- 
^l^f^^^n^ Per Roland Martin, f. IS38 "/lo 
(b t o c k h o 1 m). TNGER S.«i5 

2) Fredrik Bernhard Nicolaus (Claes), f. 1849^^7. 
Beb. egen gård i Backe. Q. 1877 'Va m. 
A d elin a Maria Kristina Lindström, i. 1853 ^^/q. 

Barn: 
(1) Signe Adelina Regina, f. 1877 -^/i2, kassör 

hos bankirfirman J. Grundström (Stock- 

h o 1 m). 
{2) Claes Henning Melker. \. 1880 'A, f. ^d. 

löjtnant vid Värmlands reg:te. G. 1904 "/lo 

(m. Selma Fredrika Elisabeth Meurling, f. 

18S2 ^,'i). ^ 

Son: 

Berndt Sigvard Henningsson, i. 1907 ^/v. 

(3) Berndt Artur, f. 1884 "/s, inspektor vid 
Stenhammar i Södermanland (F 1 e n). G. 
1914 "Va m. Laura Karola Kristina (La il a) 
Jörgensen, i. 1892. 

Dotter: 
Karola Gunborg, f. 1915 ^^'12. 

(4) Doris Emilia Sofia, f. 1886^^3. Q. 1918 
^"/s m. landtmäteriauskultanten Nils Lennart 
Lindberg, f. ISS6 (Härnösand). 

(5) H el frid Kristina, f. 1888 *°/i, öfversköter- 
ska vid sjukhuset i Vilhelmina. 

(6) Elsa Tlicrcsia. f. 1S91 ^2 (Stockholm). 

3) Axel Gustaf, f. 1851 ^Vi2, apotekare, inneh. hof- 
apDteket Kärnan i Hälsingborg, RWO. Beb. 
eget hus i nämnda stad. G. 1888 '^'lo m. Signe 
Augusta Wallman, f. 1866 ^^'lo. 

Dotter: 
Astrid Ebba Gabriella, f. 1906 "/a. 

Smälandssläkten Unger. 

Veterligen äldste kände stamfadern var borgmästaren I 
Växjö Andors Unger, f. 1688. t 1762, hvars yngre sou var 

Hans, f. 1725, häradshöfding i Ärstad, Faurås o. Himle 
härads domsaga, t 1788. G. l:o 1759 m. Anna Greta 
Lagerbohm, f. 1740, t 1773; 2:o 1784 m. Catharina 
Christina Wilhelms, t. 1737, t 1828. 
Söner, i l:a giftet: 
1. Arvid Jacob, f. 1763, häradshöfding i Norrvikens 
' domsaga, lagmans titel, t 1S34. G. 1797 m. Anna 
Maria Norberg, f. 1779. t 1839. S86 UNGER 

Son: 
Halfdan, f. *1S02, borgmästare i Alingsås, t 1S57. O. 
1835 m. Charlotta Laurentia Qrönvall. f. 1807, t 
1854. 

Barn: 

(1) Conrad August, f. 1840, officer i Nordamerikan- 
ska armén, t 1912. G. m. Mary Baker 
(Marshall, W i s c, Nordamerika). 

Söner: 

\V illia m Arthur, f. 1874, köpman (M a d i - 
son, W i s c, Nordamerika). Gift. 

George Conrad, f. 1879, tjänsteman i gover- 
nementet Marshall, Wisc, Nord- 
amerika. Gift. 

(2) Ebba Amalia Martina, f. 1843 7?. G. 1868 m. 
kamreraren Hjalmar Victor Lindeberg, f. 1840, 
t 1910 (Linköping). 

(3) Arvid Krister, f. 1844*%. f. d. grosshand- 
lare. Beb. eget hus i S t o c k h o 1 m. G. 
1873 (m. Ella Maria Gröning. i hennes l:a 
gifte. f. IS51 =^'«). 

Son: 
Arvid E w e r t Oscar. f. 1877 "/a. kapten vid 
intendenturkåren, regementsintendent vid 
Hälsinge reg:te. Beb. eget hus i G e f 1 e. 
G. 1902 "A m. Vega Ur da Thorild Hög- 
man, i. 1880 ^^8. 

Söner: 
Thor Maiiritz Gunnar, f. 1903 ",'7. 
Stig Hakon Ewert, f. 1903 "/?. 
2. Anders Göthrik, f. 1767, postkontrollör i Göteborg, 
brukspatron på Borgvik i Värmland, t 1823. G. 2:o 
1809 m. Anna Elisabeth Åberg, f. 1782, t 1846. 

Son. i 2:a giftet: 
Hans, f. 1810. grosshandlare i Stockholm, t 1882. G. 
1845 m. Henrietta Gustafva Liibeck, f. 1821, + 
1879. 

Barn: 
Gustaf Götrik, f. 1847 %o, revisor hos aktb. 
Stockholms bryggerier (S t o c k h o 1 m). G. 
1892 "Vio m. Hanna Kristina Wahlborg, f. 1862 
Vii. 
Anna Amalia Henrietta (Amelie), f. 1849 "/i 
(Göteborg). Upmark 1913, 17. — Wadstein 1913, 17. — Wad- 
ström 1918. 

Waern. 

Äldste kände stamfadern Rasmus Waern bodde i Ebeltoft 
på Jutland. Hans söner Kasmiis och Sört-n Rasmussen Wa?rn 
flyttade från Ebeltoft samt togo 1617 och 1624 borgarskap i 
Aarhus. Rasmus Wa-rns s-jn Mads Wnern på .Mojlgade i 
Aarhus hade bl. a. barn sonen Mörten W.-ern, t 1711. Hans 
söner Peder Mortensen f. i Aarhus omkr. 1600, t i Fredrikshald 
1734 och .Mads Mortens.-n, f. 16S1, t 1717, öfverflyttade till 
Norge ocL ulefTO köpmän 1 Fredrikshald. Peder tog borgar- 
skap i Fredrikshald 1714 samt gifte sig med Kristine 
Colbjörnsdotter, syster till Peder och Hans Colbjörnscn, i 
gemensamhet med hvilka Wa?rnarna kraftigt deliogo i för- 
svaret mot svenskarna 1716 och 171S. Peder Wn^rns yngre 
son Mathias, f. 1725, t 17SS. flyttade till Sverige, blef 
brukspatron på Billingsfors i Värmland och gift 176S med 
Maria Uggla, f. 1747, t 1S16. Fr.^n liuus söner Ixonard 
Magnus och Carl Fredrik hiirstarnma alla nu U-fvande niod- 
iemmar af den svenska släkten. 

Litteratur: Pettersson, A. V., Biografiska anteckningar 
om släkten Waern. Utg. af Ph. W. G. Hagberg. Sth. 1901; 
Sv. Ättartal 1SS9; H. Krog Steffens: Sln-gten Stäng, Kristiania 
1905; Ilagb. Th. Kua]»: Familien Kuap i Norge, Kristiania 
1911; J. Hoffmeyer: Blade af Aarhus bys historie, Köbenhavn 
1904; C. O. Munthe: Fredrikshalds og Fredriksstens historie 
indtil 1720. Kristiania lOliG; o. Forström, Fredrikshald i 2.'.0 
Ar, Fredrikshald 191.",; Sv. SUiktkalemlern 1912—16. 

Äldre grenen: 

Leonard Magnus, i. 1770, brukspatron, t 1854. Q. 1796 
m. Brita Cecilia Tranclieil. f. 1775, t 1S63. 
Söner: 

1. Jonas, f. 1799, statsråd, landshöfding, t 1867. Adlad 
1S57, enl. .S7 J^ regeringsformen. Om hans släktgren 
se Sveriges Adelskalender. 

2. Leonard Magnus, f. 1812, fil. d:r, brukspatron, t 1902. 
G. 1840 m. Margareta Gahn. f. 1816. t 1878. 

Barn: 
1) Gunilla, f. 1S40 ^"/lo. G. 1862^^9 m. f. d. 
majoren vid Värmlands fältjägarereg:te, ordf. i 
styrelserna för Krylbo— Norbergs o. Kärrgrufvan 
— Klackbergs järnvägar. K W O 2 kl., R S O, G M. 
Gustaf Arvid Lilliehöök af Gälared och Kol- 
bäck, f. 1829 ^^3 rU p p s a 1 a). 888 w.5:rn 

2) Leonard Magnus, f. 1846 '/i, fil. d:r, f. d. lektor 
o. rektor vid Högre lärarinneseminariet i Stock- 
holm, Y. ordf. i direktionen för Sällskapet för 
folkundervisningens befrämjande (Uppsal a). 
O. l:o 1878 Vo m. Ebba Elisabeth Hagberg, f. 1S56. 
t 1879: 2:o 1882 ^Vi m. Margareta (Greta) 
Gahn, f. 1856 "/i. 

Dotter, i l:a giftet: 
Ebba Elisabeth, f. 1879 ■''h. Q. 1907 =^5 m. 
kyrkoherden Axel Mauritz Säger, f. 1867, t 1914 
CG ö t e b o r g). 

3) Jonas. i. 1849^^5, med, d:r, f. d. professor i 
pediatrik vid Karolinska institutet, öfverläkare vid 
Allmänna lifförsäkringsbolaget, K N O 2 kl., K W O 
2 kl. (Stockholm). G. 1888 ^Vs m. Hilma 
Elisabet Gibson, i hennes 2:a gifte, f. 1852 -%. 

Son: 
Olof. f. 1889^%, jur. kand., vice auditör vid 
särskilda krigsrätten i Stockholm, ombuds- 
man hos Svenska sockerfabriksaktb.. ledamot af 
Sveriges advokatsamfund. G. 1912 -^3 m. 
Gerda Rehn. f. 1889 -^lo. 

Söner: 
Leonard Magnus (Lennart), f. 1914 %. 
Carl Jonas. f. 1915 =^^7. 

4) Carl. f. 1852. löjtnant, t 1912. G. 1880 m. Emilv 
Detmold, f. 1852, t 1912. 

Söner: 

(1) Carl Lennart, f. 1881 -^/o. officer i en- 
gelsk tjänst. 

(2) Fredrik (Freddy), f. 1884 Vs. ingenjör vid 
Allm. Svenska elektriska aktb. (V ä s t e r å s). 
O. 1916 "/s m. Jennv Westerholm, f. 1SS8 

•-••Vi. 

Son: 
Carl Fredrik, f. 1918 -^i. 

Yngre grenen.- 

Carl Fredrik, f. 1787, bruksägare, t 1858. G. 1818 m. 
Gustava Elisabeth Melin, f. 1802, t 1875. 
Söner: 

1. Carl Fredrik, f. 1819, statsråd, president, t 1899. 
G. 1848 m. -grefvinnan Maria Augusta Coraldina La- 
gerberg, f. 1821. t 1901. W.ERN 889 

Barn: 

1) Carl Fredrik-, f. 1849, grosshandlare, t 1910. G. 
1881^-/9 m. Alida (Lalla) Bonnier, f. 1557^7 
{(1 ö t c b o r g). 

Döttrar: 
Olga Augusta Cliarlotta. f. 1882^%. 
Barbro, f. 1886 ^%, lärarinna. 

2) Peder Colbiörnsen. f. 1851 ^'^Iz, grosshandlare, 
verkst. direktör för kommanditbolaget C. Fr. Wsrn 
&. C:o, ordf. i styrelserna för liåfreströms aktb., 
aktb. Upperiids trämasseftibrik o. Dalslands kanals 
aktb., R W O (G ö t e b o r g). G. 1877 ^'/^ m. 
Sigrid Petronella Möller, f. 1854 =7i2. 

Barn: 

(1) Peder Colbiörnsen, f. 1880 ^/s, köpman (Gö- 
teborg). G. 1907^74 m. Dagny Maria 
Hedlund, f. 1885 "/s. 

Son: 
Carl Fredrik, i. 1911 ^7io. 

(2) Arne Colbiörnsen, f. 1883 7io, grosshandlare, 
delägare i kommanditbolaget C. Fr. Wairn & 
Co. Äg. Skärbo i Dalsland (Göteborg). G. 
1916 V» rn. friherrinnan Aina Milda M a r- 
gareta von Rosen, f. 1893 7i2. 

Son: 
Lennart Fredrik, f. 1918 ^7i. 

(3) Sigrid Augusta, f. 1887 "A. G. 1912 "/i ni. 
arkitekten Björner Hedlund, f. 1882 ^Vn 
(Göteborg). 

(4) Daga Elisabeth, i. 18S9 ^a. G. 1915 V4 m. 
fältläkarstipendiaten i Fältläkarkarens reserv, 
PrRKM2k!.. Ö R K Ht 2 kl., med. kand. Ro- 
bert Sanna Fåhraus, f. 1888 *7io (Stock- 
h o 1 m). 

3) Henry Unwin. f. 1852 -%, landtbrukare. Äg. o. 
hcb. Frugården i Västergötland (Lill e- 
skog). G. 1890^10 m. Hilma Leffler. f. 1S63 

Son: 
Carl Fredrik, f. 1891 ^^9, agronom (F r u g å r- 
d e n, L i 1 1 e s k o g). 

4) Ebba Christina, f. 1859 ^s. G. 1878 =7i:.' ni. bruks- 
ägaren Hampus Edvard A\ontgomery, f. 1852, t 
1911 (Göteborg). 890 W.^RN 

2. Mörten Edvard, f. 1826. verkst. direktör, t 1896. G. 
1850 m. Emma Margareta Catharina Nerman, f. 1S29, 
t 1901. 

Barn: 

1) Emma Cecilia, f. 1853 ^^/e, skriftställarinna 
(Florens). 

2) William, i. 1857 -*/4, konsulterande ingenjör 
(Stockholm). G. 1888 ^^'ö m. Lilla Paaske 
från Norge. f. 1866 ^"/i-. 

Dotter: 
Elsa. I. 1S91 ^^l:i. gymnastikdirektör (London). 

3) Charles Uggla, f. 1858, grosshandlare, t 1913. 
G. 1884 ^li m. Maria de Ci 
f. 1860 "i (Stockholm). 

Barn: 
Cecilia (Lill i), i. 1885 ^%. 

Mörten Erik. f. 1887*%, köpman (Stock- 
h o 1 m). 

4) Elisabeth (Lizzie), f. 1860 *Vi. G. 1884 ®/i m. 
dibponenten. R Fr H L. John James (J i m m y) 
(jibson. i. 1858 ^Vi2 (J o n s e r e d). 

5) Paul Melin. f. 1861 ^''/ii. f. d. godsägare, R W O 
(Malmö). G. 1888 Vs m. Florence Martina 
Amalia Gibson. f. 1865 ^^/e. 

Barn : 
Orvar Hakon Gibson. f. 1889 "/s, civilingenjör 

(S t o c k h o 1 m). 
Mörten Gunnar, f. 1S91 -^'2, agronom. 
Florence Martina Elisabeth (L i z z i e). f. 1894 ®/io. 
Christina (Stina), f. 1902 ^^'s. 

6) Ellen. i. 1862 ^/is. G. 1883^6 m. godsägaren 
./ a m c s Hutchinson Kay. f. 1S59 Vs- Arr. Sunds- 
by gärd i Bohuslän (S u n d s b y, H j ä 1 t e b y). 

7) ./ a m c s Dickson. i. 1864 *^'ö, köpman, svensk 
konsul i Melbourne. G. 1S94 m. B ert ha 
Wohlfart. 

Barn: 
C har I e s. i. 1895 -^U, elev vid Allm. Sv. Elektr. 

aktb. (V ä s t e r å s). 
B ert ha. f. 1897 *^/io. 
Svea, f. 1900 «/i. 

8) Annie. f. 1865 -^/s. G. 1897 ^'fi m. kamrcraren 
vid Götaverken Oscar Henrik Lindegren, i. 1865 
(Göteborg). W.ERN — WALDENSTRÖM S91 

9) Adolf Edvard, f. 1867 7?, köpman i Californien. 
10) Mary. f. 1869 "/s. Q. 1889 =V7 m. grosshand- 
laren Claes Edvard Leffler. i. 1865 Vi (Göte- 
borg). 
3. Adolf Wilhelm, f. 1839, bruksägare, disponent, t 1876. 
O. 1867% ni. Ebba Aurora Malmborg, f. 1845 ''u 
(Göteborg). 

Barn: 
\) Giistafva Elisabeth (Betty), i. 1868 ^/s. Fru 
Wccrn-Bugge (Saltsjö Dufnäs). 

2) Carl Fredrik, f. 1870 ^Vi. ingenjör (Arge n- 
t i n a). G. 1898 m. Lola Pené. f. 1876. 

Son: 
Wilhelm, f. 1911 ^Vio. 

3) Hilda Carolina, f. 1872 '7i. G. 2:o 1903 Vs m. 
verkst. direktören i vinhandelsaktb. Högstedt & 
Co. Birger Hclleberg. f. 1871 -'/lo (Stock- 
h o I m). 

A) Adolf Wilhelm, f. 1873 ^/i2. ingenjör (New- 
York). G. 1898^7* m. Lilly Augusta Meur- 
ling. f. 1876 =^711. 

5) Wilhelm, f. 1876 "^/e, ingenjör (B u e n o s 
A y r e s. Argentina). G. 1913 m. H o r t e n- 
.s / a Pinc. Wahlberg 1917. — Wahlund 1913, 17. — Wahren 
1917. Waldenström 

(äldre hufvudgrenen). 

Äldste kände stamfadern var kronofogden i Norrviktn i 
Bohuslän Bengt Månsson, f. omkring 1637, t 1712, g. l:o 1G6Ö 
m. Helena Audersdotter, f. omkring 1643, f 1G7S. 2:o 16SU m. 
Dorotea Brems, f. omkring 1<)49, t 1711, hvars barn antopo 
släktnamnet. Med sönerna Anders och Georg di-lade sig släk- 
ten i tvti ännu lefvande hufvudgrenar. Anders Bengtsson Wal- 
denström, f. IGGö, tullförvaltare i Uddevalla, öfverkrigs- 
kommissarie, t 1725, g. 1691 m. Maria Anna Ilolst, f. 1673, 
t 1725, hade sonen John, f. 1695, kyrkoherde 1 ör, kon- 
,' traktsprost, t 1758, som 1 sitt 1719 ingångna gifte mod 892 WALDENSTRÖM 

Maria Grund, f. 1695, j 17ÖÖ. hlof fail.r till Anders Wal- 
denström, f. . 1720, komminister i Amftl, t 1780, g. 1752 
in. Helena Elisabeth Haniinarström. f. 1734, f 1791. Han 
iiade sönerna Anders och Erik Gustaf (se nedan, första ocli 
andra grenen) samt Carl Magnus, f. 1775, t 1S52, skollärare 
(jch klockare i Näsiuge, g. m. Margareta Broström, f. 1770, 
t 1S61, från hrilken en i Norge bosatt gren af släkten 
härstammar. — Georg Bengtsson Waldenström, f. 1674. t 
1742, var fältbokhållare under Karl XII:s krig, sedan landt- 
brukare och ägare af öfre Häröd i Röda socken på Orust, 
hvilkens efterkommande alla varit landtbrukare och son efter 
far besuttit nämnda egendom, som ännu till en del inno- 
hafves af ättlingarna; um denna på manssidan ännu lefvaude 
yngre hufvndgren af släkten hafva nyare uppgifter icke 
kunnat erhållas. 

Litteratur: G. F. Waldenström. Genealogi och biografier 
ufver släkten Waldenström. Sth 1903; Sv. Släktkalendrrn 
1915—16. 

Första grenen: 

.'änders, f. 1762, komminister i Råggärd, t 1825. G. 

1791 m. Helena Sofia Wennersten, f. 1765, t 183-1. 

Söner: 

1. Johan Gustaf, f. 1793, teol. d:r. kyrkoherde i Nor. 

kontraktsprost, t 184L G. 1824 m. Christina Gustaiva 

Setterberg, f. 1804, t 1884. 

Söner: 

1) Gustaf Frithiof, f. 1828, kapten i K. Flottans mek, 
kår. järnvägsingenjör, t 1905. G. 1859 m. Katha- 
rina Elisabeth Maria Cöster, f. 1838, t 1914. 

Barn: 

Hilda Gabriella Josefina (Ella), f. 1863 ^^/s, teck- 
ningslärarinna fS t o c k h o ! m). 

Catharina Charlotta, f. 1867 ^Aj (Stock- 
holm). 

Maria Theresia, f. 1871 "/? (Stockholm). 

C I ar a, f, 1873 ^^/i2. G. 1898 ^'/a m. verkst, 
direktören för Betongbyggnadsaktb. Tre Kronor, 
ledamoten af Sociala rådet, ordf. i Centrala 
arbetsgifvareförbundet Johan Erik Hjorth, f. 
1S71 =72 (Stockholm)^. 

Viktor Fredrik, f. 1877 =7'i2. stationsinspektor 
vid statens järnvägar (H e b y). Q. 1909 "/u 
m. Ruth Elisabeth Nordenson. i. 1886 ^Vi. 

Erik Hugo, f. 1882 ^/i2, byggnadsingenjör. 

2) Carl Victor, f. 1832, trafikchef, direktör i Luth & 
Roséns elektr. aktb., t 1903. G. 1873 m. Louise 
Charlotta Dorothé Holsten, f. 1843, t 1908. WALDENSTRÖM 8B3 

Söner: 

(1) Carl Glist af, f. 1874 ^/s, civilingenjör, öfver- 
ingeniör hos Luth & Roséns elektriska aktb. 
(Stockholm). 

(2) Erik Victor, i. 1878 -^/a. direktör i aktb. 
Stockholms handelsbank (S t o c k h o 1 m). G. 
1908 "/ii m. Mette Margaretha Skow-Petcr- 
sen. f. 1883. 

Son: 
C hr is t i a n Erik Willibald, i. 1918 -V». 

(3) K n II t Otto. f. ISSl -/ö, köpman (L o n d o n). 

(4) Franz Moritz, i. 1882 "Vn, . elektroingenjör 
(S ö d e r h a m n). 

3) Erik Hugo, f. 1837, maskiningenjör, konsulterande 
ingenjör i London, t 1905^ G. 1871 m. Elisa- 
beth Uannaway, i. 1851 ^-/s (Manchester). 

Barn: 
Beatrice, i. 1872 "V^. G. 1 :o 1&92 m. handels- 
attachéen Charles Emile Maria de Minciaky; 
2:o 1900-^10 m. grosshandlaren W ar o w tik 
Brookes (London). 
Christina Rosalin d, f. 1881 ^'i. 
Gustafva Lilian, i. 1882 ^/a. 
Erik Magnus, f. 1795, med. d:r, provinsialläkare i 
Luleå, t 1870. G. l:o 1820 m. Fredrika Sofia Bo- 
decker, f. ISOO, + 1835; 2:o 1837 m. Margareta Mag- 
dalena Govenius, f. 1816, t 1862. 
Söner: 

1) Anders Adolf, f. 1S20, borgmästare i Karlstad, t 
1888. G. 1858 'V? m. Hulda Ejlida Aurora Wad- 
ström, f. 1834 ^''/lo (Karlstad). 

2) Gustaf Fredrik, i. 1825, med. d:r, regementsläkare, 
+ 1912 -\^3. G. 1855 m. Amalia Louise von Heden- 
berg, f. 1834, + 1911. 

Barn: 

(1) Sofia Amalia Gustafva, f. 1856 ^^U (U m e å). 

(2) Erik Hugo Engclbert. f. 1860 -^/is (Umeå). 

(3) Esther Emilia Lovisa, f. 1863 "/a, iolkskol- 
lärarinna (S t o c k h o 1 m). 

(4) Sigrid Selma Elisabeth, f. 1865"^%, folk- 
skollärarinna (M a 1 m b e r g e t). 

(5) Gustaf Ernst August, f. 1867 -'Vs, bokhållare 
i järnvägsstyrelsens kontrollkontor (Stock- 
holm). G. l:o 1896 ^"^2 (m. Constance Öberg); S94 WALDENSTRÖM 

2:o 1910-/5 m. Elisa (Lisa) Johansson, i. 

18S5 %. 

Döttrar, i 2:a giftet: 

Margit Elisabeth, i. 1911 Vii. 

B r itt e- Loui s e. i. 1916 ^%. 
(6) Axel W al d em ar, f. 1872 ^/4, afdelningschef 

hos J. \V. Kjellberg 6: Sons Ltd (T o k i o). 

O. 1902 V4 m. Gertrud Elin Kurolina Sun- 
delin, f. 1S74 ^'A. 

Barn: 

Magnus Gunnar Valdemar, i. 1904 ^^2. 

.V//S Georg Valdemar, f. 1905 ^/i. 

Gerda Louise Alexandra, i. 1906 '■^Vj. 

Tor Gösta Valdemar, i. 1907 ^Vs. 

Svt?« G ill i s Valdemar, f. 1909 ^/lo. 
(7j Ludvig Einar, f. 1875 ^",9, civilingenjör, an- 
ställd vid Oxelösunds järnverksaktb. (O x e 1 ö- 

sund). G. 1905-% ni. Hilma Alice (Hill) 

Sandström, f. ISSl ^-/s. 
Barn: 

Elsa Louise, f. 1906 V*. 

Gösta Einar, i. 1909 ^'Vs. 

Torsten Emanuel, f. 1911 ^^n. 

y «g ve Arvid, f. 1911 ^^/n. 
3) Edvard Mauritz, i. 1827, iii. d:r, läroverksadjunkt, 
T 1897. O. l:o 1858 m. Maria Charlotta Björkman, 
I. 1826, t 1866; 2:o 1867 m. Anna Elisabeth Chri- 
stina Qrahn, f. 1847, t 1912. 
Barn: 

(1) Anna Charlotta (Lotten), f. 1868 -/a, telegra- 
fist (U ni e ä). 

(2) G^erda Maria Christina, i. 1869 ^"/u. U. 1895 
" li-j in. byggmästaren, ingenjören Rudolf 
Herr ström, i. Ib65 '"/lo (Stockholm). 

(3) Erik Mauritz, f. 1^71, distriktslandtnuitare. t 
1916. U. 1S96 -•'/a m. Gerda Wilhelmina 
Carolina Helena, von Corswant, f. IS76 '-'I- 
(Oefle). 

(4) Axel Edvard, i. 1874, kapten, t 1918. G. 1903 
rn. Anna Elvira Flodberg, i hennes 2:a gifte, 
f. 1872 '^/g (U m e a). 

Son: 
Anders E dv a r d Wollfram. f. 1905 'V -2. 

(5) Johan Birger, f. 18S() 'V9. köpman (Stock- 
h o 1 m). G. 1903 "A m. l( a g n hil d Rvstedt. 
i. 1882 -%. W.AXD EN STRÖM 

Barn: 
Arne Gunnar Birger, i. 1904 *7». 
Folke Ragnar, i. 1905 ^^'9. 
Sven Erland fi 
Kurt Arvid, f . 
(6) Rudolf Fredrik Alexander, f. 1S82 =*Vi, chei 
för Stockholms Handelsbanks Provin^cenirals 
revisionsafdelning (Stockholm). G. 1907 
"*/» m. Signe Elisabeth Bergstedt. f. 1883 -'V--.. 

Barn: 
Gunnar Rudolf, f. 1908 "/a. 
Bengt Fredrik, f. 1911^/2. 
Sr/^ fdvflrj, i. 1914 ^%. 
£f o Alexander, i. 1916 ^/2. 

4) Frithiof, f. 1^26, landträntmästare i Luleå, t 1897. 
Q. 1865 ^/s m. Gustaf va Alin e von Hedenberg. 
f. 1838 '7» (S t o c k h o 1 m). 

Döttrar: 

Anna Sofia, i. 1866 ^■'h. Q. 1887 ^/i2 m. distrikts- 
chefen i \'ästra Väg- o. vattenbyggnadsdistriktet, 
öfverstelöjtnanten i Väg- o. vattenbyggnadskä- 
ren, R N O, R \V O. T lie odör Helleberg. f. 
1S56 ",'9 (Karlstad). 

Augusta Erika. i. 1S6S ^/s. G. 1894 "/a m. kap- 
tenen i Norrbottens reg:tes reserv, R S O Johan 
Ludvig Sundström, i. ISfiö ^*/i2 (B o d e n). 

Be da Teresia, f. 1S71 ^,12. Q. 1S94 "/lo m. 
kommissionslandtmätaren, justeraren i 2:a o. 3:e 
distrikten, QV:s01ympM, RRS:tStO 3 kl., 
Hampus Gustaf Kristofer Huldt. f. 1866 ^7? 
(Stockholm). 

Fanny Lovisa, f. 1873 =*7io. G. 1896 ^Ve m. 
trafikinspektören af l:a kl, vid statens järn- 
vägar, R W O. Sven Kristian Sundberg, f. I87U 
-73 (Stockholm). 

5) Wilhelm August, i. 1831, rådman, t 1916. G. 
1865 m. Johanna Theresia Josefina Cöster, f. 1840, 
t 1918. 

Barn: 
W i I h el mina Katarina Sofia, i. 1866 ^Vs. Q. 
1889 -7o m. ingenjören vid Skånska Cement- 
gjuteriets Stockholmsafdelning, R W O, ingenjö- 
ren Sten Olof Kiellström. i. 1863 ^" ., (Stock- 
h o 1 m). 8W WALDENSTKÖM 

Maria Johanna Erika, i. 1S69 "A q ison 20/ 
m. häradshöfdingen Johan Theodor Ä-son Ha- 

F rTl^^vr'^- r'^''-' "^ '''' (Stockholm 

valLs Tidningen (Ii a d 1 k s v a 1 1). Q. ipp 
Ji^ m. Gerda Charlotta Westcrlnrid. i. 1877 

Elsa Theresia Augusta, i. 1874 ^^'5. Q 1896 ^«/io 
in. radmannen i Stockholm, jur. utr kand 
Carl Fredrik W il hel m Sebardt. f 867 '%" 

\"^o\'l'^.''T1'''' '• ^''^"/"' sjukskterska 
^^ t o c K h u I m). 

"r n^1s,i- '^'l^ .borgmästare i Askersund, t 
19U1. O. 1864 m. Erika Krikortz, i. 1841, t 1914. 
,^. „ Barn: 

.»•^.ff.^l-87n /^"^-^^^-'^^^^^^^^^ 

Döttrar; 
Astrid Maria. f. 1898 -"/s 
Dagmar Elisabeth, f. 1899 
^o f a Ingeborg, f. 1901 -^/a. /lO. Barbro Nacrni. i. 1904^^*9. /ii in. (2) Sara Gabriella.' i.' isn -'U ' G 189^ 

rSfv'''"R S n'" a' .Södermanlands"' reg:tes 

^'r^^/- Lindblad, f. 1861 ^% (Stock- 
li o I m). 

Paul Petter f 1838. fil. jubeld:r o. teol d-r 
Ic-ktor föreståndare för Svenska Missionsförbunde?! 

JThn\in] Hn •' '"• ^^"''''^^ l^redrika Theodora 
<Thild a) Hallgren, t. 1843 'j, (S t o c k h o 1 m). 

. . Barn: 

^''"'."InÄ''^"'^^'' '• ^S^O. affärsman, i 1917 
G. 893 /5 m. ^ /«„,■/, ^ P£'rmo«. f. 1875 
1^ 'Chicago). 

Dotter: 
Maj or i e Blanche, f. 1894 -/? 
(2) f //,a /-VrJnX-a, f. 1871 1^/9. Q. 1S9S =% m 
provmsiaiäkaren i Slite distrikt, med lic" 
August Valfrid Namne. i. 1862 "/e 
{ff ".V' ^- ^^''- ''^'' J"'-- "t'-- kand., ieda- 
- kUlf ' Q^f ^' advokatsamfund, praktiserande 
aa\oKat 1 b t o c k h o 1 m. WALDENSTRÖM S07 

(4) Esaias, i. 1874 "/i, jur. utr. kand., kammar- 
rättsråd, R N O. Beb. egen villa i Djurs- 
h o 1 m). Q. 1912 "^A m. / ii I i a Eugenia Hult- 
man, t. 1S85 "/s. 

Barn: 
Mary Ingrid, i. 1912 ^Vu. 
Paul Birger, i. 1913 ^^Vii. 
Sigurd Esaias, f. 1915 ^7i. 
Karin Julia. f. 1916 %. 
Paul Erik Johannes, i. 1918 "/e. 

(5) .4/2na Elisabeth (Anna Lisa), i. 1875 "Vio. 
G. 1905 ^^4 m. ingenjören vid Allm. svenska 
elektr. aktb. Ludvig Borggren. i. 1S78 V« 
(Västerås). 

(6) Hedvig Mathilda, i. 1878 =*/5. Q. 1904=^5 
m. köpmannen Paul Saumann (Dresden). 

(7) Martin Emamul, i. l^^l \'5, e. o. hofrätts- 
notarie, ledamot af Sveriges advokatsamfund 
o. praktiserande advokat i Stockholm. .Äg 
o. beb. N å d h a m m a r i Södermanland 
(M ö 1 n b o). G. 1907 \'.-, m. H c d v i g Linn. 
f. 1885 -Ve. 

Barn: 
Elisabet, f. 1908 Vii. 
Erland, f. 1911 Ve. 
Lars. f. 1912 ^Vn. 

8) Johan Anton, i. 1839, med. professor i Uppsala, t 
1879. G. 1873 -''/a m. Hilma Elisabeth Oibson. 
i hennes l:a gifte, f. 1>52 -"/^. Omg. 1888 ^V^ m. 
f. d. professorn, m. m. med. d:r Jonas Warn. 
f. 1849 "Vs (St ock ho I m). 

Söner: 

(1) Johan Henning, f. 1877 "/s. med. d:r, do- 
cent i ortopedisk kirurgi vid Karolinska insti- 
tutet, öfverläkare å kirurgiska afdclningen vid 
sjukhuset S:t Göran. Beb. eget hus i Stock- 
holm. G, 1905^-/2 m. Elsa Maria Laurin. 
i. 1870 =Vi. 

Son: 
Jan Gösta. f. 1906 "A. ^ 

(2) Johan Anton, i. 1880^1, med. lic, öfver- 
läkare vid kirurgiska afdelningen å lasarettet 
i Falun. 

9) Alfred, f. 1843 "/». t d. häradshöfding i Södra 
Mörc domsaga, ordf. i styrelsen för riksbankens 

- .Sv. Slilklkaliiul. TU 1'tl'J. 898 WALDENSTRÖM 

afdelningskontor i Kalmar, statens iörliknings- 
rnan 1 Östra distriktet, landstingets ordf. i Kalmar 
län, södra delen, K N O 2 kl. G. l:o 1S72 Vio m. 
Amanda Matilda Stenberg, i. 1840, t 1877; 2:o 
1880 ^^4 m. Gabriella A n a n d a Maria Olivia 

1861 ^Va. 

Barn, i l:a giftet: 

(1) Nils, f. 1875, landtbrukare, t 1915. G. 1901 
^/2 m. E m y Maria Mattsson, f. 1877 "'12. 

Barn: 
Sten Mls Lars Alfred, f. 1901 °/i2. 
Nils tolk c, f. 1906 "/;. 
Gurli Elisabeth, f. 1910 "/»• 
Karin Maria. f. 1914 ^Vm. 

(2) Amanda Elisabeth, f. 1877 =7i. G. 1897 'h 
m. radmannen i K a 1 ni a r, sekreteraren hos 
Kalmar läns södra landsting S' i I s Carl Thcn- 
dor Sjöbring. f. 1S66 ^"/s. 

i 2:a giftet: 

(3) Margareta (Greta), i. 18h2 -/a. G. 1903 m. 
Arthur von Cnrswant, i. 1879 ®/i. 

{4) Rudolf (Surra. f. 188.? •'A:, direktör 
(Stockholm). G. 1915 "n m. Margit 
Govenius. 

Söner: 
Stig. i. 1917 %. 
Arne. i. 1918 =/6. 

(5) R u t h, f. 1884 ^7». Q. 1910 '"Vi m. rådmannen 
i Trälleborg 5 v en Konrad Efistrand, 
f. 1879 -^9. 

(6) 0/0^ Alfred, f. 1900 ^^2. 
Fredrik Christoffer, f. 1801, komminister i Raggärd, 
t 1841. G. l:o 1826 m. Beata Sofia Belfrage, f. 
1798, t 1834; 2:o 1836 m. Erika Sofia Ekelund, f. 
1804, t 1900. 

Söner, i l:a giftet: 
\) Åfzc Gustaf Fritliiof. f. 1830^73. bokhållare vid 
färgerict I.evantcn (G ö t e b o r g). G. 1 :o 1858 
nj. Maria Nilsson, f. 1836. t 1877: 2:o 1879 '" .; 
rn. Albertina Nilsson, f. 1847 -^/lo. 

Barn, i 1 :a giftet: 
(I) Hulda Eleonora Sofia. i. 1865 7?. G. m. mä- 
laremästaren Arvid Alilhcrk. Bosatt i Nord- 
nmcrikn. WALDENSTRÖM SÖO 

(2) Ida Johaiina Josefina, f. 1869 ^^12. Q. m ingen- 

jören Helmer Nordbcck (B r i d g e p o r t) 
{3) Ernst Hugo f. 1S72 =^'V6. fabriksmästaro 

(G o t e b o r g). G. 1S95 m. Selma Johansson. 
Barn: 

Elsa Linnea Elisabeth, f. 1896 ^/g 

Ak e Axel Fredrik, f. 1899 "A 

Sigfrid Wilhelm, i. 1901 V*. 

L / / / 3' /Uörm Augusta, f. 1904 ^/n 
(4) 0/^a Alexandra, f. 1875 V2. G. 1897 ^V^ m 

köpmannen Konrad Johansson, f 187' 

(Fjugcsta). 

i 2:a giftet: 
(o Al a //fl Erika Nikolina, f. 1880-/5 
(G) Carl Yngve Harald, f. 1883 v'5, köpman 

(r j u ge s t a). 
(7) Ester Svea Aurora, f. 18^7 ^7. 
i 2:a giftet: 

C^^Vnr^" 3?'°^' ^- ^^•^''' "le^^- ^^r. regementsläkare. 

' 1908 .3. G. l:o 1879 m. Louise Petronella 

Larsson, i. 1854, t 1882: 2:o 1901 Vi m Ellv 

" ^,V''f,, Elisabeth Björlin. i hennes 2:a gifte, 

r. 18.-)3 /i (A m å I). 

. , , , Barn, i l:a giftet: 

(l)./o//ä// Peter Daniel, f. 1880 -/s. ingenjör 
mneh. afiår för elektr. fläktar o. ventilatorer 
(S t o c k h o i m). G. 1905 *V« m. Elin 
Charlotta Svensson, f. 186S 'Vu. 

Son: 
Sven Olof (Olle), f. 1909 '"n 

(2) Elsa Erika Lovisa, f. 1881 '"^h. Fru Malmström. 

Andra grenen: 

Erik GHstaf, f. 1768. komminister i Dalskog t 1837 G 

1.0 IS04 m. Brita Maria Björsell. f. 1785 f ]*8'y' 
2:o 1S33 ni. Maria Herncll. f. ]«07, t isS(j. " ' 

Son: 

Albin Conrad, f. 1834, iandtbrukare, t 1913. G 1855 m 
Kristma Friksdotter. f. 1833, t 1912. 

Erik Gustaf, f. 1861^%. iandtbrukare. kamrerare i 
N>rdals l.arads sparbank, kommunalnämndsordföran- 
. de. Ag. St. F^i-d i Dalsland (M e II e r u d) G I80^ 
" - /.i m. A n n a Maria Carlsson, f. 1862 -"/m •XX) VALI.ENTIN 

Barn: 
Axel Erik Sigurd, f. 1894 %. student. 
Alexis Birger Maiiritz, f. 1896 -*h. 
Walter Ed gar Gustaf, f. 1S99 ^^s. 
Dagnv. Eisabeth. f. 1901 ^/e. 
Rut h Christina, f. 1901 ^/e. Valentin. 

Släkten, af judisk börd. stamiiiar från Tyskland. Äldsti- 
kände stamfadern var Isaac Valk. först rabbin I Warthe i 
Preussen, sedan privatlärare i Hamburg, t ls;il, och gift med 
Freundchen Kalisch. Af deras barn inflyttade A'alk Isaac 
Valentin ise nedan, yngre greneuj l.^Os till Svi-rige oeh :>••- 
nare äfvim dennrs äldre broders söucr Isanc Philip n«h Mat- 
ens Valentin (.se nedau, äldre grenen». 

Äldre grenen : 

Philip, f. 1770, privatlärare, t ls,57. (i. m. Zipora Senator, 
r. 1770, f 1840. 

Söner: 
1. Isaac Philip, f. 1812, inkom till Sverige 1S34, gross- 
handlare i Göteborg, t 1898. (i. 1846 ni. (sin kusin) 
Rosa Vallentin. f. 1817, t 1892. 
~ Barn: 

1) Charlotte Sopliie, f. 1848 ^^/e, sänglärariniu 
(S t o c k h o 1 ni). 

2) Karl Frithiof, f. 1853, fil. d:r, professor, sekre- 
terare hos musikaliska akademien, t 1918. (}. 
1894 ^^/i m. Alexandra Johanson, f. 1872 
^^11 (Lidingö villastad). 

Barn: 
Falk Guido Henri. f. 1895 'V12. fil. stud. vid 

Stockholms högskola. 
Carola Rosa. f. 1900 =/e. 
Maj Paula Alexandra, f. 1904 ^^'i. 
Isaac Philip Valter, f. 1907 "/a. 
."i) Louise Amalia, f. 1855^^1. Q. 1876 Vii- in. 
docenten vid Karolinska institutet, f. d. afdel- 
ningsföreståndaren vid G. Zanders med. mek. in- 
stitut, R N O. R W O. R D D O. med. d:r Al- 
fred Pliilip Lev ert in, f. 1843 -"/« (Stock- 
h o I m). VALI.RNTIN 9*-)l 

4) A (I O I p h i II e tienricttc. i. 1S56 *Vi2. musik- 
lärarinnä (S t o c k h o 1 ni). 

5) Alida Selly, f. 1«60 "/i, kassaförvaltare vid Bor- 
garskolan (Stockholm). 

] 2. Marcus, f. 1S14, fabrikör o. språklärare i Göte- 
borg. + 1S96. G. 18^0 ni. Hedda Pineus, f. 1S19. "^ 1876. 

Barn: 
i) Oscar, f. 1843 "/e, f, d. landtbrukare (Stock- 
holm). G. 1S79 ^Vi m. Bertha Schöntlial, i. 
j 1854, t 1914. 

i Barn: 

! il) H edvig. i. 1880 -'Vt. 

f (2) Hugo Maiiritz. f. 1888 Vio. fil. d:r (Upp- 

sala). G. 1917 ^9 m. Fann v Ottilia Schjö- 
ler. f. 1S94 ^"/ii. 

Dotter: 
Bertha Ottilia, f. 1918 ^Ve. 

2) Philip, f. 1846, disponent för aktb. Saltsjökvarn, 
■ t 1917. G. 1871 ^3 m. Gertrud Schönthal. f. 

1851 '"A (Stockholm). 
Barn: 

(1) Hildur Gerda, f. 1872 -ji. 

(2) Elsa Margareta, f. 1877 "Vi. 

{3) Marcus Lennart, i. 1878 Vio, bryggare 
(Sundsvall). 

(4) Knut H i al ni a r. f. 1880 "Va. grosshandlare 
(Stockholm). G. l:o m. Alice Menke 
från Köpenhamn; 2:o 1914 ^'"h m. Eva Brita 
Maria Tisell, f. 1882 "/«. 

Barn, i l:a giftet: 
Sven J nli u s. f. 1907 ^'lo. 
Margit, f. 1908 --/lo. 
i 2:a giftet: 
Kate Britt, f. 1915 "/s. 
Sten Ake Hialniarsson. f. 1918 ^-'r 

(5) Seth Olof. f. 1SS9 -77, fil. kand.,' direktör 
i lifsmedelsnämndens i Stockholm revi- 
sionskontor. G. 1917 -7io m. Elsa Katarina 
Kempcndahl. f. 1S90 ^Vs. 

(6) Signe Isabella, f. 1893 -"/i. 

3) Ivar Lenuin, f. 1852 ^js, underlöjtnant i armén, 
fanjunkare i Svea trängkårs reserv. Svärdsman, 
Hull. Äretecken (S t u c k h o 1 iii). 

4) Evelina Mariana, f. 1856 *7io. (J. m. Paul 
Thoinscn (Berlin). Yngre grenen: 

iilk Isaac, f! 1789, inflvttade till Göteborg 1«U8. köp- 
man, t 1841. G. m. Selly Leman. f. 1794, t 1859. 
Söner: 

Isaac, f. 1814, köpman i Brasilien o. London, t 

18o3. G. m. Charlotte Miltord, i. 1820, t 1903. 
Döttrar: 

Cecilia Valeria, f. 1843 ^%. G. m. köpmannen 
Fritz Mårtens, i. 1837 "/lo (Hamburg). 

Emelie Carolina, i. 1845 ^^/e. G. m. bankiren 
Jacob Delbai.co, f. 1835, t 1903 (Hamburg). 

Elmira Charlotte, i. 1846"/» (S t e g 1 i t z, Ber- 
lin). 

Mauritz. f. 1822, könman i Göteborg, t 1880. G. 

1852 m. Betty Hartvig, f. 1826, f 1911. 
Barn: 

Pauline E I e o n o r c, i. 1853 ^'/» (S t o c k h o i m). 

O I R a Sopfiic. f. 1855 ^Vc. G. m. handlanden 
Gustaf Josephson, i. 1865 ^^/s (Stock- 
h o 1 m). 

H il m a Louise, f. 1856 Vu (Stockholm). 

Fanny H el en e, i. 1858 ^^7 (S t o c k h o I m). 

Hugo Ferdinand, i. 1860 ^"/i2, skriftställare, redak- 
tör (London). G. m. Agnes Hartvig. f. 1858 
Vii. 

Arthur Bernhard, f. 1862 %, verkst. direktör i 
aktb. Heyman &. Olesen (Stockholm). G. m. 
Victoria Biiirnstad. f. 1863 \^. Wallenberg. Äldste käiide stamfadern Per Hansson lefde i slutet af 
IGOO-talet, rar rustliAUare i Hertsberga i Skärkinds socken 1 
Östergötland och gift rued Kerstin Persdottcr, Deras son 
Jakob, f. 1G99, t 17ÖS, antog namnet Wallberg, blef krono- 
länsman L Wifolka Lärad (Östergötland) och gift 2:o 1743 
mt-d Anna Christina Tillberg. Dessa makars tre söner Marcus 
(se nedan), Jacob, f. 1746, t 177S, kyrkoheide, den bekante 
författaren till "Min son pi galojan", och Anders, f. 1747, 
t 1769 s.'isom student I Uppsala, ändrade släktnamnet till 
Wallenbcrg. 

Litteratur: Sv. Siaktkalender IS^S: Sv. Släktkak-ndern 
1912— IS. Marcus, f. 1744, lektor o. kyrkoherde, t 1799. G. l:o 
1773 m. Sara Helena Kinnander, f. 1749, t 1775; 3:o 
1792 m. Christina Ulrika von Bruce. + 1824. 

Söner, i 1 :a giftet: 
1. Marcus, f. 1774, teol. d:r, fil. mag., biskop i Lin- 
köping, t 1833. Q. 1804 m. Anna Laurentia Barfoth, 
f. 1783. t 1862. 

Son: 
André Oscar, f. 1816, bankdirektör, stiftare af Stock- 
holms enskilda bank, det svenska bankväsendets 
nydanare, t 1886. G. l:o m. Catharina Wilhel- 
mina Andersson, f. 1826, t 1855; 2:o 1861 m. Anna 
Lk-onora Charlotta von Sydow, f. 1838, r \9\b. 

Barn, i l:a giftet: 

(1) Knut Agatlion, f. 1853 **/5, förutv. minister för 
utrikes ärendena, ordf. i styrelsen för Stock- 
holms ensk. bank, ledamot af riksdagens första 
kammare, R o. K af K M O, K m st k W O, G V:s 
Olymp M, StkDOO. StkNS:tOO, Stk Fr H 
L, RPrRÖO 2 kl. m kr., RRS:tStO 2 kl. 
m kr., Siarn O Hv El 2 kl. m kr. Äg. hus i 
Stockholm. G. 1878 ^7io m. Alice Olga 
Constance Nickclsen från Norge. f. 1K58 */t. 

Fosterdotter: 
\'annie, f. 1885 ^'s. G. 1908 'h m. gods- 
ägaren Carl Helge Baitzar Lybeck. f. 1879 
*/i. Äg. o. beb. Fågelvik i Småland 
(V a 1 d e m a r s v i k). 

(2) .Anders Wilhelm, f. 1855, kapten vid K. Flottan, 
t 1910. G. l:o 1880-1886 m. Agnes Charlotte 
Aimée Ehrenhoff, i hennes l:a gifte, f. 1861; 
2:o 1888 m. Milda Augusta Carolina Starck, f. 
1866, t 1890; 3:o 1899 *h m. Anna Dahlgren. 
f. 1864 (Karlskrona). 

Son, i l:a giftet: 
Arthur, f. 1881 ^Va, köi^man (Rangoon, 
B r i t i s k a B i r m a). 

i 2:a giftet: 

(3) Gustaf Oscar. i. 1^63 "/i, envoyé extraordi- 
naire o. ministre plénipotentiaire i T o k i o o. 
i Peking, kommendörkapten af l:a graden i K. 
Flottans reserv, K m st k N O, K W O 2 kl., Stk 
Kin Dubbla Dr O o. Gyll Skörd O, Stk J O U S. W ALLÉN BERG 

RNS:tOO, RSpCIII:sO, Off Fr Instr publ. 
G. 1887 h m. Annie Maria Sofia Gustafva 
Adelsköld, f. 1869 */-. 

Barn: 

a) Raoul Oscar, f. 1888, underlöjtnant, t 19P 
G. 1911 27/8 m. Maria Sophia (Maj) Wising. 
i. 1891 -Jö. Omg. 191S -\io m. t. f. byra- 
ehefen i medicinalstyrelsen, jur. utr. kand. 
Fredrik Elias August von Dardel. f. 1885 
^/s (S a 1 t s i ö b a d e n). 

Son: 
Raoul Gustaf, i. 1912 Vs. 

b) Karin Lilly Maria Margareta, f, 1891 ^Vs. 
G. 1914 ^76 m. verkst. direktören i Central- 
gruppens Emissionsaktb., R W O, bergs- 
ingenjören Oscar Carl August FaWman. 
f. 1877 -7i2 (Stockholm). 

c) Ebba Maria (N i t a), f. 1896 ^|^ (T o k i o). 
(A) Mar c US Laurentius, f. 1S64 ^3, jur. kand.. 

vice häradshöfding, verkst. direktör i Stock- 
holms enskilda bank. ledamot af handelsrädet 
Km st k NO, KW O 1 kl.. KNS:tOO 1 kl.. 
J O U S 3 kl.. Ofi Fr H L. Äg. säteriet Malm- 
vik på Lofön o. beb. eget hus i Stock- 
holm. G. 1890 ^^/ 
Hagdahl i. 1864 ^Iö 
Barn: 
Sonja Emelie, f. 1891 Ve. Q. 1915*73 m. 
löjtnanten vid Lifreg:tets dragoner, GV:s 
Olymp M, Rit Kr O. Carl Jolian Magnus 
Björnstjerna. i. 1886 '/4 (Stockholm). 
y a k o b. f. 1892 -'/e, direktör i Stockholms 
ensk. bank, underlöjtnant i K. Flottans re- 
serv (S t o c k h o 1 m). 
Andrea, f. 1894 ^'i-j. G. 1916 Vs m. löjtnan- 
ten vid K. Flottan grefve Hakon Mörner af 
Morlanda, f. 1893 7i (Stockholm). 
Gertrud (Kall e), f. 1895 ^Vs. 
Ebba. f. 1896 =Vii. 

M ar ku s. f. 1S99 ^'lo, student, elev vid Han- 
delshögskolan, officersaspirant vid Svea 
artillerireg:te (Stockholm). 
(5) Anna Oscara. i. 1865 'V12. G. 1889 "/s m 
kammarherren, OII:sJmt. R W O, RRStAn WALT.ENBERG 905 

O 2 kl., Johan Edvard Gustaf Bergenstråhlc. 

i. 1864 '^/3. Äg. säteriet Kvallsta i Uppland 
samt beb. eget hus i Stockholm. 

(6) Siri Eleonora Carolina, f. 1868^79. Q. 2:o 1896 
^^/s m. öfversten o. sekundchefen för Lifgardet 
till häst, grefve Erik Carl Gabriel Oxenstierna 
af Korsholm och Wasa, i hans 2:a gifte, f. 
1859, t 1913 (Sirishof å Djurgården, 
Stockholm). 

(7) Ingeborg Emma Giistafva, f. 1870 "/s. G. 
2:o 1905 ^Vio m. ingenjören, R W O, Pontus 
Mauritz Qvarnström, i. 1872 ^^s. Beb. egen 
villa vid Drottningholm. 

(8) Oscar Jacob. f. 1872 ^^/e, kapten i K. Flottans 
reserv, verkst. direktör i aktb. Svenska 
tobaksmonopolet, R W O. Korresp LÖS. Beb. 
eget hus i S t o c k h o 1 m. G. 1900 "Vio m. 
Beatrice Keiller. f. 1877 ^='/5. 

Barn: 
Berit Anna. f. 1902 ^^/s. 
Car ol Oscar. f. 1904 ^'i?. 

(9) Lilly Wilhelmina, f. 1873 ^^'s (S t o c k h o 1 m). 

G. 1894—1911 m. majoren Carl Gustaf .Achates 
Crafoord, f. 1864 "/a. 

(10) Axel Fingal, f. 1874 ^^9, ryttmästare i Skånska 
husarreg:tes reserv, verkst. direktör i \'ifsta 
varfs aktb., GV:sOiympM, R ö J Kr O 3 kl. 
(S t o c k h o 1 m). G. 1900 ''Iö m. Elsa Lil- 
liehöök af Far dala. f. 1877 -^'i. 

Barn: 
Ingegerd Anna, f. 1901 ^'o. 
Bertil Axelsson, f. 1903 ^Vu. 
Gustaf Axelsson, f. 1905 =Vii. 

(11) Victor Henry, f. 1875 ^7n, direktör i bankir- 
firman aktb. H. Schultz i Stockholm. Äg. o. 
beb. villan Solsidan (Saltsjöbaden). 
G. 1906 ^"/s m. Ester fl il ma Kjellberg, i. 
1884 -'A. 

Barn: 
Hilma Anna Ruth Ester. f. 1907 V*. 
Victor Axel H enr y. f. 1908 V;. 
Mary Alfhild, f. 1909 ^^'s. 
Knut Johan Oscar. f. 1910 ^j». 900 ^^' ALLÉN BERG — \valli:nsti:e-x 

il2) Alfhild Laura, f. 1877 ^»/y. Q. 1897^1 m. 
kommendörkaptenen af l:a graden vid K. Flot- 
tan, friherre Qösta Oskar Magnus af Ugglas, 
f. 1861, t 1912. Äg. jämte barnen Lennarisnäs 
i Uppland (Stockholm). 
{\3)Riitli Ingrid, i. 1880 '"h, Pr R K M. ÖR 
K Ht 2 kl. m. krigsdek. G. 1900 ^''U m. 
majoren i Lifgardet till häst, chefen för Skån- 
ska husarreg:tets dctachement i Uppsala, 
adjutanten hos H. M. Konungen, R Su-O, (jV:s 
Olymp M, RDDO. RltS:tM o. LO. R Pr 
R Ö O 4 kl., Oif Ben Fr Stj O, Turk Mcdj O 4 kl., 
friherre Carl Mogntis von Essen, f. 1873 ^^'lo. 
i 3:c giftet: 
2, Johan Ulrik, f. 1793, prost, kyrkoherde, t 1862. G. 
1825 m. Andrietta Petronella Chierlin. f. 1796. t 1864. 
Barn: 

1) Jacob Adolf. f. 1827, polismästare i Stockholm, 
landssekreterare, t 1895. Q. 1863 ^Vi m. Anna 
Fredriqiie Wilhelmina Wahhivist. f. 1843 ^h 
(Stock ho Ini). 

Barn: 

Jacob Fredrik, f. 1864 ^h, f. d. underlöjtnant 
vid Första lifgrenadiärregitet (London). 

Andrcetta Ulrica Elisabeth, f. 1865 *^i2. G. 1893 
'^'^h m. kammarherren, OILsJmt, Claes Axel 
Henrik Fock, f. 1862 ^'2. Innelh o. beb. Ii ö f- 
V e r ö ö fideikommiss i \'åbtergötland (F 1 o b y). 

Abcla Fredrika Wilhelmina, f. 1867 ^"/t. G. 1887 
"/? m. f. d. öfverläkaren vid länslasarettet i L i n- 
köping, R N O, med. lic. Johan W i I h c I m 
Hallin, f. 1849 ^7io. 

2) Sofie Wilhelmina, f. 1833. G. 1854 m. kamrera- 
ren Joseph Jacobsson, f. 1809, t 1878 (Linkö- 
ping). Wallensteen. 

Slilkten, ursprungligen svi-nsk injistslukt 1 FiuhTiul, Icdrr 
slit kända ursprung fr.An kyrkolierdin 1 1'iirpns p.Tsioinl 
uC .\1)0 stift Pitrus Johnnnis, kullad "Ilfrr rtdtr I 1'iirgas". 
som vnr blund undorlfcknarne jif Uppsala niöics ln."shit 1C>03 
otli i'\\ nf fnllniiiktigo för finska prilstcr-skapct vid konung 
Si};!srnunds kröning i Uppsala l.'.OL Hans sömr antugo naninot 
Walstonins och linns s<insuii> ^<onson. ryttinastarrn J»lian wai,i.i:nsteen »ijt 

Christian, f. 1G85, t IT.iö, hvllkL-ii öfverflyttade till Svi-rige. 
iiaiiiuot Wallcnsteeii* i likhet iiK-d sin adlade farbroder och 
iiu-d deunes tlUstftud. Johan Christian var fader till Nils 
Christian, f. 1723, t 1800. ryttmästare, g. l:o 1749 m. Hedvig 
Lovisa Biifverfelt, f. 1727, t 1770. Dessa makars iildste son 
var nedanstående Johan Peter, från hvUken alla nu lefvande 
m<dlommar härstamma. 

Litteratur: Sv. Släktkalender 1SS6; Leljonhufvud, Ny Sv. 
Sl;iktt)Ok; Sv. Släktkalen.i.-rii 1912, 13, lö— 10. 

Johan Peter, f. 1750, kontraktsprost, liofpredikant, t 
1820. G. l:o 1783 m. Regina Sofia Riddersträie, f. 
1753. t 1804. 

Söner: 

1. Johan Christian, f. 1794, kontraktsprost, hofpredikant, 
t 1868. G. 1824 m. Ulrika Eleonora Löwenborg, f. 
1S02, t 1859. 

Son: 
Johan Ernst, i. 1834, löjtnant, t 1907. G. 1860 7u "i- 
Maria Mat h il d a Sturnegk, f. 1839 'h (Stock- 
h o 1 m). 

Barn: 
(1) Maria Mathilda, f. 1865 "Vs. G. 1915 7i ni.' 
lifförsäkrinssinspektören Gustaf Herman 
Ehrlcnius, f. 1S62 ^^'9 (Stockholm). 
{2) Ebba Mathilda, f. 1869 «/7. G. 1895 "/a m. 
postmästaren i Gäfle, R W O, Lars Emil 
Öman. f. 1856 ^A. 

(3) Sigrid Mathilda, i. 1872%, anställd hos 
advokaterna Lidforss 6; Levy. G. 1917 "!n ni. 
kontoristen Gustaf Albert Sixten Lothigins. 
f. 1878 V? (S t o c k h o 1 m). 

(4) Nils Johan Petter, f. 1876 =^73. Arr. o. beh. 
N ä r 1 u n d a på Ekerön (Drottning- 
holm). G. 1902 *7io ni. Ester Judit Hall- 
gren, i. 1880 Vii. 

Barn: 
R u t Mathilda, f. 1903 ^7. 
Per Johan Arne. f. 1905 ^7i. 
Karin Maria, f. 1906 '^h. 
Anna Lisa, f. 1908 ^7i2. 
Bror Nils Christian, f. 1912^75. 
Nils Fredrili I v a r, f. 1918 "/o. 

2. Nils Fredrik, f. 1796. statsråd, t 1877. G. 1828 m. 
Rosa Magdalena Busck, f. 1810, t 1880. 8 WALI.KR — WAVKINSKY 

Barn: 
Johan August, f. 1S29 "A. jur. utr. kand., f d 
kammarrättsråd. R N O. L Kr V A fS t o c k h o 1 m)" 
O. 1S83 -/s m. Mina Charlotta Gclhaar. i hennes 
2:a giite, f. 1837 "Ao. 

radet Wilhelm Theodor Strokirk. f. 1823, f 1895 
(Stockholm). Waller 1914, 18. — Warberg 1917. — Warburg 

1912—14, 18. — Warholm 1913, 17. — Warodell 

1917. Wavrinsky och Wawrinsky. 

•RvJlfr^H^" härstammar sannolikt msvrungUgoa från Lill- 
(Prag) år ISOo och ankom of ver Köpenliamn till Göteborg med 
nedanstående Joseph Wavrinsky. Han skref namnot f?rst 
JNa^xnnzkiJ sodan Wavrinsky liksom äldre sonen, hvaremot 
yngre sonen skref Wawrinzky samt druues bcrn och vu-re 
brorson Wawrinsky, ^ °^^ 

Litteratur: Sv. Ättartal l^fC; Sv. Släktkalendi-rn 101- l:J 
lö — Ib. 

Joseph, f. 1785. kattuntryckare i Göteborg, t IS34 G 
1814 m. Christina Thulin, f. 1779. t 1873. 
Söner: 

+ Jol ^'l^'*'^ ^- ^^^^' grosshandlare, bankdirektör. 
T 1900. G. 1844 m. Augusta Wilhelmina Nordvall. f. 
IfeJo, T 1905. 

,x r. , Barn: 

1) Edvard Otto Wilhelm, f. 1848 '-/*, i. d. löjt- 
nant, f. d. rörsäkringsdirektör. internationell chef 
tor goodtemplarorden (I. O. G. T.), ledamot af 
riksdagens första kammare. Beb. egen villa i 
btock^sund. G. 2:o 1887^^/,. ,„. Selma 
Mana Traneiis. r. 1859 -\'io. 

Greta, f i888 ''U "^G. 1910 ^Vi m. docenten i 
litteraturhistoria vid Uppsala universitet, fil 
a:r Martin Lamm, f. 1880 "/o. WAVIIINSKY — WAY 909 

2) Richard August, f. 1852 ^^'l, med. d:r. f. d. 
medicinalråd, öiverläkare hos nya försäkringsaktb. 
Hansa, ordf. i styrelsen iöi" Längbro sjukhus, K N O 
2 kl., R \V O. ÄR. hus i Stockholm samt beb. egen 
villa i S a I t s j ö b a d e n. G. l:o 1878 m. Peggy 
Eva Maria Falkenberg, i. 1853, t 1890; 2:o 1892 
-Vi m. Anna Flohr. i. 1S66 *76. 

Barn. i l:a giftet: 

Kurt Edvard, f. 18S1 %. e. o. hofrättsnotarie. 
advokat, sekreterare vid Farmaceutiska institu- 
tet (Stockholm). U. 1918 ^'» m. Elin 
Vera Sofia Hellman. f. 1889 Vt. 
i 2:a giftet: 

Lilly, f. 1895 =/i. 

Olga. f. 1896 -"-"il. 

A n n a. f. 1897 -"/i. G. 1916 ^^1% m. kaptenen vid 
Fortifikationen, chefen f(3r Fälttelegrafkarens 
detachement i Boden, G V 01 M. Samuel 
Fredrik iSani) Granfclt, f. 1882 Ve- 

Karin. f. 1901 '"h. ,,, ^ ^_ 

3) Ester Wilhelmina Henrietta, f. 1860 "/t. G. 188o 
Ve m. professorn Oscar Andreas Bolander, f. 1840. 
t 1914. Äg. hus i Stockholm. 

Carl Johan, f. 1818. disponent, t 1886. G. 1843 m. 
Augusta Amalia Widmark, f. 1814. t 1887. 
Söner: 

1) Hjalmar Laurentius, f. 1851. kapten, t 1899. G. 
1887 =Vii m. Berthilda Carolina Regina (Bert ha) 
DöUing. f. 1864 ^3. Äg. hus i Stockholm. 

Barn: 

Astrid, f. 1888 ^%. G. 1909 Vii m. löjtnanten 
på reservstat vid Skånska dragonreg:tet,^grefvc 
Henrik Arvid Bengt Christer Horn af Ammne, 
i. issO ^-/a (S a 1 t a r ö. Värmd ö). 

Sven, f. 1893 V2. löjtnant i Lifgardcts till häst 
reserv, F Fr K (S t o c k h o I m). 

2) Thure Ehrcnfried. f. 1859 ^"A. civilingenjör, inne- 
har firman Th. Wawrinskys Patentbyrå (Stock- 
holm). G. 1883 ^Vio m. t da Ulrika Rietz. i. 
1859 ^/'7. 

Way och Way-Matthiesen se Matthiesen. 910 WEIBULL Weibull. Släkteu Weibull, som sannolikt härstammar från Sönder- 
jylland, uppträder i Skäno under 1600-talets senare hälft med 
Per Weibull, t 1714, klockare i ISosjökloster, och Lars Weibull. 
t 1723. rrdraan i Kristianstad, g. 1703 m. Anna Albrechts- 
dotter Aman, f. IGSS, t 173'J. I'cr M'eibiills son. i Lans l:a 
gifte ra. Elna Larsdotter Skough, t 1709, hofrättskommissarlen 
Petter Lorentz Weibull, f. 1C9S. t 1737, var g. l:o m. Catha- 
rina Maria Akerholm, t 174S. och 2:o ni. Johanna .Maria Le- 
nander, f. 1722. Fr5n sonen I första giftet Eric Mathlas 
(se nodan) bärstammar d«-n nu lofvande släktens hufvudgren, 
och frAn sömn i andra giftet Lorens Petter (se nedan) en 
annan gren. En tredje greu ledt-r sitt ursprung frftn ofvnu- 
uämnda rådman Lars Weibull, lirars s-jn, prosten Eric Ma- 
thias Weibull, f. 1713, t l'G4, rar fader till Lars Albrecht, 
(se nedan). 

Till samma släkt torde äfvcn bafva hört radmannen i 
Ystad Lauritz Pederseu Weibull. t lOSO. Hans son, handlan- 
den och iKjrgaren i Ystad Per Ivarsson Weibull, öfvcrflyttade 
år 1GS3 till Danmark, där släkteu fortlcfde. åtminstone ännu 
vid 1700-talets midt. 

Litteratur: Weibull, C. G.. Släkten Weibull. Land 1911; 
Sv. Släktkal. ndor Ivvr,; Sv. Släktkal. iid.-rn l!»i:!. 17. Första grenen : 

Eric Mathias, i. 1738, rådman, t 1805. G. 1768 m. Eva 
Brigitta de Creau.x. f. 1741, t 1814. 
Son: 
Gustaf, f. 1781. landtbrukare. t 1859. G. 1821 m. 
Christina Lovisa Lindh, f. 1794, t 1846. 
Söner: 
1. Eric Ludvig, f. 1824, landtbrukare. t 1915. (i. 1S65 
m. Johanna Katrina Sandgren, f. Is39, t 1914. 

Barn: 
1) Gustaf Anton. f. 1866^%, landtbrukare. Äg. 
del i Södra Hultseröds fideikomniiss i Skåne (B i 1- 
1 i n g e). Q. m. Elna Jönsson, f. 1876 '/n. Barn: 
Johan Albert Gustaf, f. 1895 
Ebba Ingeborg, i. 189S -/s. 
Erik Georg. f. 1900 Vq. 
Axel Rudolf, f. 1902 ^7ii. 
Elsa Eleonora, f. 1905 "/s. 
Ernst Wilhelm, f. 1907 %. 
Aina Eli^^ahet. f. 1914 "/o. WEIBULL 911 

2) Hjalmar Lorentz, f. 1871 -^'s (Chicago). 

3) Lovisa Josefina, i. IbSS ^Va. O. 1916 ^V-i in. 
elektrikern 117 / s s o Njulniar Persson, f. 18S7 *V.5 
(Oxie). 

2. Carl Anders Georg, f. 1837, landtbriikare, t 1914. 

G. 1S65 m. Johanna Maria Lindh. f. 1S42, t 18S4. 

Barn: 

1) Jean Gottfried Malcolm, f. 1867 -','3, anställd 
vid sågverk (Lule ä). 

2) Otto Ferdinand Stiernclo. f. 1869 ^V*. landtbru- 
kare (B i 1 1 i n g e). G. m. Hilda Månsson, f. 
1864 28/10. 

Barn: 
Anna Josefina, f. 1894 %. 
Ida Amalia, f. 1897 ^V5. 
Ture Ferdinand, f. IQOO ^^a. 
/(or/ Ragnar, f. 1904 ^^Z?. 

3) Carl Gustaf Leopold, f. 1873 ^'lo, handlande 
(M a n c h e s t e r). 

4) Erik Frans Hennins. i. 1876-^5, sadelmakare 
(S a r p s b o r g. Norge). 

5) Bror Malte Georg, f. 1878 ^V'io, landtbriikare 
(B i 11 i n g e). G. ni. Sigrid Augusta Chri- 
stiansdotter, f. 1879 7.'.. 

Dotter: 
Anna FJvira. f. 1907 ^Vc. 

6) Alice Louise, i. 1880 ^^/lo. Q. 1910 "/? m. folk- 
skolläraren i Trällcborg Axel Kjell, f. 1884 

Andra grenen : 

Lorens Petter, f. 1751, kronolänsman o. landtbrukare, t 
1814. G. 1779 ni. Susanna Christina Åkerholm, f. 
1759, t 1822. 

Son: 
Nils Jacob, f. 1789, postmästare, t 1860. G. 2:o 1829 m. 
Maria Helena Såthe, f. 1807, t 1893. 
Barn: 
1. Walfrid Wilhelm Werner, f. 1833, godsägare, t 1903. 
G. 1872 "/q m. Augusta Elisabeth Frost, f. 1842 
"Ii (L a n d s k r o n a). 

Barn: 

1) Harry Walfrid Angust, f. 1875 ^Vis. inneh. af 

Weibullsholms växtförädlingsanstalt o. firman W. 

Weihuil. ledamot af Malmöhus .läns landsting o. 

stadsfullmiiktige i Landskrona. Äg. o. heb. W e i - ^^- WEIIIUI.L 

^"'L^^holm i Skåne (Landskrona). G. 
1917 "It m. Ma I a Pihl. f. 1886 ^Vs. 
^ ' ?on: 

Cör^ Walfrid Vidur. f. 1917 Vi i 
2) Emmy Christina l-lisulnt, f. 1877 Vs 
-O A' ' c // ,/ r (/ IV.T//.T U ////,////. I. I.S7S 'V„. til 
K.iiul. s.MiN.lKi xui WiMlM.llsholiiK x.iMl.ir.utiiiKN- 
.'iist.ill (I. . I II il sk ro n .i). (i. |.;i.s •-'•%,.. ,„ 
M ti i; d a Jönsson, i. is.sy *'/«. 

Söner: 
/ v ö r Richard Walfrid, f. 1916 ='7io 
Bengt John Gustaf, i. 1918 Ve 
4) .4/? 77 /c Marie Augusta, f. 1S80 -/a. föreståndarinna 
lor L a n d s k r () n a husirioderskola med barna- 
vård. 

^^ iv i"u ^\"^'"' '^^V''^^' '• 18»! Vu. delägare i 
Wcibulsholms växtförädlingsanstalt o. firman W 
Weibull (L a n d h k r o n a). Q. 1910 % m. \V a l- 
bor g Olsén, f. 18SS Vi. 
Barn: 
Margit W ålborg Rut. i. 1911 =V2 
frjÄ; G«s^ö/ Walfrid John, f. 1912 ^Va. 
Gunhild Margareta Augusta, f. 1913 "/a. 
Solveig Annie Linnea Hansine, i 1914 ^Ve 
.. L^. '" ^ ^' ^' '■ " ^''^^ '"^'^s 5r«/-t'. i. 1917 -Vs. 
6) \Villiam Fredric Winfrid, f. 1883 V,, agronom, 
delägare i Weibullsholms vä.xtförädlingsanstalt o 
rirman W. Weibull (Landskrona). G 1915 
".'5 m. Ebba Wiwesson, i. 1888 * Vi. 

Döttrar: 
Annie Elisabeth Martha, i. 1916 ^'^'■j. 
Ebba Ingrid Margaretha i 1917^7 
. Martin Johan Julius, f. 1835. professor' f 1902 G 
1869 m. Sofi Bcrnera Winberg. f. 1S42, t 1918. 
Barn: 

1) Lauritz Ulrik Absalon. i. 1873 Vi. fil. d:r. lands- 
arkivane, docent, L Sk S (L u n d). 

2) Luisa Maria Carolina. I 1874 "/12 (Lund). 

3) Julius Oscar Elof, i. 1876 "/r. kapten vid Södra 
bkanska iniantcrireg:tet. skottstäilningsofficer vid 
Karl (justafs stads gevärsfaktori (Eskilstuna) 

4) Herman Rudolf Alexander, f. 1878 ^Ve gods- 
ägare. Ag. o. beb S o f i e h o I m i Skåne I K u 11 a- 
f 18-6 "/" ^^^"^ ""' "^^"'^ ^^iatilda Ribbing. ^^'^^p.rL av. Barn: 
Peder Martin, f. 1905 Ve 
Karin Ebba Sophia, f. 1905 %. 
M u s o Fredrik Alexander, f. 1907 ^-U 
Brita Elsa Matilda, f. 1912 Va 

5) Julia M ar tina Ric liar dis, f. 1880 Vs (Lund) 

6) ( ar I Gustaf Hannibal Christopher, f. 1881 "/i 
landsarkivarie, L Sk S ((iö te bor g) 

7) Curt Hugo Johannes, f. 1886 ^%, fil. d-r docent 
vid Lunds universitet (L u n d). 

3. Milda^^Elisabcth Eleonora (Elise), f. 1837 -^h G 
1863/2 m. sjökaptenen o. fabriksidkaren Johan Mae- 
nus Ohlsson, f. 1831, t 1908 (Landskrona), 
r' .^""H LudviK Filip, f. 1852, godsäjrare, t 1917 
w^j -oZ ',L "'• ^^''■'/« Sofi Aw^usta Molmherg f. 
1^53 - !■> (Kristi a n stad). 

Barn: 
mM /^m/o// A/«r//«, f. 1SS5 'Vi. civilingenjör 
(Bofors) O. 1911 -Vs „,. Qunilla Märta Eleo- 
nora (Gulli) Hrcitholtz, f. I,s78 -'/h. 

Söner: 
Jolin Lorens (Jacl;). f. 1913 'Ve 
;V/7b- /) t' ;? v e r, f. 1915 *Yi. 
Richard Gunnar (D i c k), f. 1916 -"/i-. 
^^//^/ Mar;^arc'ta. f. I9lfs 'Vio 

2) £-r/«/ ///<//m«r W aloddi. f. 1887 '^V kapten i 
kustartilleriets reserv (G ö t e bo r g). G I9P in 
Karin Sofia Ewe, f. 1890 '%. 

Barn: 
Hans Richard Wuloddi, f. 1912 *Vi-^ 
Erik Rudolf \V aloddi. i. 1914 ^'V-..'" 
Karin Wiwica. i. 1915 ^/jo. 
./«w Wilhelm Wuloddi. i. V}\1 -/^, 
Mils Göran W aloddi. f 1918 -'7- 

3) ^^y M«rm /?/V/|«r.//s ff //a;, f. i89l i-7«, gymna- 
st.kdirektor. G. 1916 ^^/r m. ingenjören, cand. 
polyt. Carl Christian Winther. i. isss -Vm Bo- 
satt i Nordamerika. 

Tredje grenen: 

Lars Albrecht. f. 1746. kronofogde, t 1826. G. 1779 m 

Mana Elisabeth KIow. f. 1757. t 1825. 
Son: 
Mathias f 1783. laginan. t 1838. G. 1817 m. Christina 

Charlotta von Nackreij. f. 1780, f 1,S72. 
•"'N. - Sv. SliiUtkuli-n.lrni l:M!t. •" wi:imi I, w r:iMii:i<(; 

SöiuM : 
I. Oscar (iniMiiiul I Imrc AH.u-Jit. I. l,v».'. Iu„KnIoi 

ri824; t 1904 ''• '^'^' "'• '^^■'"•" ^^"''"" ^i^>««^^^'>'. 

Barn: 

1) Kristian Oskar Matliias (Mats), i. 1S56 "/i- fil 

d:r, proressor, rektor vid Alnarps iandtbruks-' och 

inejeriinstitiit, R N O, R W O (A 1 n a r p, Å k a r p). 

U. 1888 - la m,H lid u Amalia Åkerblom, i. 1865 ^o. 

Barn: 
^'l^a Marit Helcne. f. 1889 -»A, lärarinna vid 

landthushällsskolan i R i ni t o r s a. 
Gudrun Anna Louise, f. 1890 "/lo, assistent vid 

kemiska stationen i A I n a r p (Ä k a r p) 
Ragnar Carl Oscar, f. 1896 ^"/.i, nicd. stud. vid 
Lunds uni\ersitct. 
2) Karl Patrik Matliias. f. 1859 ^^V^, med. lic prak- 
tiserande läkare i G e f 1 e. Äg. Hassö i Söder- 
manland. Q. 1893 ^^o m. Thor a Stnrnegk. f. 1864 

Barn: 
Tluirc Mathias (Mats), i. 1896 'Vi. fil. stuJ. vid 

Lunds universitet. 
Brita. f. 1897 ^''/a. med. stud. vid U p p s a I a 

universitet. 
Lars. f. 1S98 ^^'lo. 
Karin Martina, f. 1903 ''■^h. 
3) Louise Mat kilda. f. 1865 "Vo. Q. 1897 "A ra. 
f. d. auditören i Kronprinsens luisarreKite, ombuds- 
mannen vid drätselkammaren i L u n d, jur utr 
kand A^//s Adolf Engelbrccht af Eken^tam i' 
1868 Vi (Lund). 
Gasten Mathias, f. 1823, t 1853. G. 1848 m. Gunilla 
Mathilda Josephina Thunström, f. 1824, t 1905. 

Son: 
Otto Edvard, i. 1849 =^%. kassör vid Motala verk- 
stad (M o t a 1 a). Weinberg (2 släktei-) 1914, 17, Welin 

(från Sköldinge). 

Denna släkt Weliu härstammar från Vela by, hvaraf 
namnet är taget, i Sköldingc socki-u i Södermanland. Äldste 
kände stamfadern, l)ondcii och byggmästaren därst. Nils 
Nilsson hade i sitt gifte med Brita Jönsdotter sönerna Per 
Welin. f. 1727, kyrkoherde i llelgesta, 7 1T9S, g. m. Chri- 
stina Hyltén, f. 1732, livars släktgren numera är utdöd, ocli 
Anders Weliu, öfverbräuuiiiästare vid kronans bränueri pÄ 
Södermalm i Stockholm, s<.>m sedermera undfick ekonomi 
direktörs titel. I sitt gifte med Anna Beata Elgström hade 
Anders ^^'elin sonen Ter (lustaf, f. 1780, först kammarråd, 
sedermera intendent vid landtbruksakademiens experimental- 
fält, slutligen förste hofintendent och chef för konungens hof- 
förvaltning, j 1!>G4, som 1 sitt ISOO ingångna gifte med Beata 
Christina Thaveuius, f. 17'J1, y ISCii. bl.-f lad.-r till m-daii- 
stående Armand Theofil. 

Litler.itur: Sv. Släktkal. ndern l'Jl.-,— in. 

Armand Theofil, f. 1830, protokollssekreterare, hofkani- 
rcrare, t 1S76. U. 1857 111. friherrinnan Vilhelmina 
Rappe, f. 1838, t 1886. 

Barn: 

1. Emmy Kristina, f. 1858 "Vs. Q. 1891 "Va m. kansli- 
rådet o. byråchefen i Finansdepartementet, R N O, 
Sven Vilhelm Kölilcr, f. 1S61 -'Vs. Äg. o. beb. 
N o r r s ä t r a i Uppland (T u r e b e r g). 

2. Karl Gustaf Armand, f. 1859 -'Vt, trafikdirektör vid 
statens järnvägars första distrikt, ordf. i trafikafdel- 
ningens uudervisninKskomniission vid statens järnvä- 
gar, ledamot af stadsfullmäktige i Stockholm samt 
dess drätselnämnds första afdelning, R N O, R W O, 
RDDO, RNS:tO(). Äg. del i hus i Stock- 
holm o, lägenheten Fagerås i Södermanland. G. 
1890 'V? m. Mary Graham, f. 1867 Vo. 

Barn: 

Per Axel Patrick, f. 1891 .^%, löjtnant i Fortifika- 
tionens reserv, tjänsteman hos Svenska :'ktb. Gas- 
accumulator (L i d 1 n g ö B r e v i k). G. 1915 -^/ö 
m. Cecilia Fredrika (C i s s y) Åkerblom, f. 1890 ^'Vt. 

Minne Helena, f. 1893^-/8. 

Axel Gustaf Armand, f. 1899 "/«. 

Agnes Nina, f. 1901 ^Vv. 

3. Per Anders, f. 1861 ^'Vu. sjökapten, direktör i Trafik- 
aktb. Grängesberg— Oxelösund (Rederiafdelningen). 
Äg. f;istiglieten F.vrväpi)lingcn i)a l.idingön (L i - 916 WENDEL d i n g ö villastad). G. m. 


.Amanda 


Berglund, f. 


1872. 


■^ 1916. 


Barn: 


Gnstat 


'Per Axel, i. 


1S99 =/6. 


Gun 


lild Thorborg 


f. 1900 


''U^ 
Ernst 


Arne Erik, f. 


1903 ^»/e 


Elsa 


Anda. i. 1905 


""iö. 


Ernst 


Axel Martin. 


f. 1862 ^' 


Vn. 


ingenjör. 


direktör i The Weiin Davit & Engineering Cy Ltd, Hon. sekr. 
o. föreståndare för skandinaviska sjömanshemmet i 
London, ledamot af styrelsen för svenska handels- 
kamniaren samt kyrkorådet därst., R N O. R W O. O. 
1889 'Vi m. Agnes Hedenström. r. 1849 ^^U. 
Gunhild Charlotta, \. 1867 "/t, gymnast (S a x - 
k j ö b i n g, Danmark). Wendel ocli de Wendel. Släkt frhw Saxen, ••nli^rt ir;i«luti>niii t;r>|>ruii;:liK«-n iraii 
Ponim.ru, hvilkin inkom till Svt'ri;:i« 1^1'» mi'<I niilan-tuWmli- 
Johanu IJrnuu ^V».■ndel. l)onu.'s föriildrar voro Juhani; tJoltlifb 
Weudcl, k. saxisk AcL-is(JiitiTl«'s«hauiT. 7 1,vl>i;, och Johaniu- 
Fredcrike Ilturictt.j Il.nnitf, t \>i~'>. Släktin fr.r .-It s. k. 
l>urg»Tllgt vaivu, i sköldou tvi of ver h varandra stälhin bor- 
gar, förenade mtHl ou vindcltrappa, \th hjälmt-n samma fi^nr.. 

I.ittiratur: Sv. SliiktkalLnd<ru lOl.t, 1.'. — lU. 

Johann Bruno, f. 1824, fabriksägare, t 1S93. O. 1851 
m. (sin kusin) Louise Wilhelmina Hennig, f. 1825, 
t 1907. 

Söner: 

1. Ernst Alfred, f. 1855. ingenjör, t 1915. G. 1884 m. 
(Emmy Kiihne från Sachsen, f. 1866 ^Va). 

Dotter: 
Gertrud, f. 1889 ^"/s. G. 1914 ^/u m. förste aktua- 
rien i socialstyrelsen, R W O. fil. lic. Bertil 
Anders Elias Nyström, f. 1883 Vio (S t o c k h o I m). 

2. Carl Arthur, i. 1857 ^^'s. f. d. disponent. Äg. o. 
beb. villa W e n d e I s g å r d e n (H o i å s). G. 188o 
"/n m. friherrinnan X a n n y Christina Charlotta 
Axclsdotter Spärr c. f. ]867 -"'i. S M siv. Wf^NDT — WERSÄLL 917 

Barn: 
Ulf Bruno Arthur, i. lbS7 •'/s, delägare i komman- 
ditbolaget Arthur Wendel & Söner i Göteborg 
(H o f å s). 
Nils G e o r s,' t. 1J>91 "Vfi, delägare i Kommandit- 
bolaget Arthur Wendel 6: Söner i Göteborg 
(Ho fä s). 
Nanny Louise, f. 1902 ^^/o. 

Max Richar cl, f. 1863 ^Va, baroniserad de Wendel 
af konung Carlos af Portugal 1895, f. d, spansk kon- 
sul i Göteborg, K Sp I Cath O. G. 1895 ^Vn m. 
Af fl y Vernon frän England, f. 1877 Vn.. 

Barn: 
Louise Marta Blanclie D olor es, f. 1896 -°/i=. 
Florence Henriettc May, f. 1900^%. 
Carlos Harald Bruno Richard, f. 1901 'V12. 
Maria Amalia Ethel Doris. f. 1903 ^Ve. 
Otto Edouard Cliiton Richard, f. 1906 ^V/s. Wendt 1914, 18. — Wcnnerberg 1912, 13, 15—16. 
— Wennerholm 1917. Wersäll. 

I Enligt släkttraditionen skall nedanstfiende släkt bär- 
I stamma frÄn en pA ic;>0-talet frän Bolgieu inflyttad wallon 
vid namn Wiirzol. Snart nog, redan i senare hiilftou af 
ilGOO-talot, blefvo slilktens medlemmar jordbrukare och rust- 
jhåUare samt antogo, 1 enlighet med svenskt bruk, faderns 
;förnamn med tillägg af -son som tillnamn. Vid sidan af dessa 
'namn bibehölls dock det ursprungliga namnet Wiirzel. Pro- 
'sten Johan Wersiill (se nedan) — son af rusth&llaren Anders 
iAndersson i Värsås socken (Västergötland) och Lisa Jans- 
dotter — bildade det nya släktnamnet genom en kombina- 
{tion af namnet pA födelsesocknen Värs.'\s (dfitlda slafnings- 
'sJltt Wersås) och det gamla släktnamnet. 
i Litteratur: Sv. Slilkl kalendern 1'JIL'— 1';. 
I 

•Johan, f. 1795, fil. d:r, prost, t 1859. G. 1844 m. Maria 
'Ulrika Hedvig Wilhelmina Granfelt från Dal, f. 1819. 
■ ' t 1855. ■•1^ WKHSaLL 

Son: 
Claes Richard, f. 1848 ^"/ii. f. cl. landshöfding i Väst- 
manlands län o. ståthållare på Västerås slott, förutv. 
statsråd o. chef för finansdepartementet, f. d. major 
i Första Svea artillerireg:te, statens ombud i styrel- 
sen för Örebro— Köpings järnväKsaktb.. K m st k N O, 
RSO. RRS:tAnO 1 kl.. R Pr Kr O 1 kl.. KNS:t 
O O 1 kl. (S t o c k h o 1 m). U. 1879-/» m. grefvin- 
nan Eva Charlotte Lewcnhanpt. f. isss '-' . 
Skytte M. 

Barn: 
\) Karl Johan. f. 1881-^7, ingenjör (Katrine- 
holm), (i. 1917 'Vj2 m. Karin Eilliml. f. Iss7. 

Petter: 
Cn dotter, f. 1918 -^/n. 

2) Claes T ur c.\. 1883 ^-/s. löjtnant i Vendes artilleri- 
reff:tes reserv, kontorstjänsteman (Västerås). 

3) Adolf Reinhold, f. 1885 '"/a. löjtnant i Lif- t 

reK:tets husarers reserv. GV:sC)lvmpM. Äg. I 
frålsesäteriet i Haga i Uppland (K n k ö p i n g). ! 
191U *;/iu m. Margareta Maria Bernenzaun. i. i 
1887 »7i. i 

Barn: ! 

Bo Claes Axel Reinhold, f. 1912 "/s. 
Margareta Elisabeth Charlotte, f. 1915-/3. 

4) Erik G u s t a f. f. 1887 'Vj. kapten vid Inienden- 
turkåren. chef för intendLnturkompaniet i Sol- 
I e f t e å O. 1915 V.» m. A: e r s t i n Maria Sahlin. 
f. 1892 ••"/a. 

Dotter: 
Gunilla Charlotte, f. 1 9 1> '-';.-.. 

5) Claes Axel. f. 1888'%, löjtnant vid Västman- 
lands reK:te. (} V Ol M (Västerås). fi. 1910 
J\i Jn. Agnes Fanny Victoria Ahnquist, f. 1892 

Son: 
Claes Viktor, f. 1917 %. 

t) Nils Vilhelm, f. 1890 Vio. köpman (Malmö). 
G. 1917 *"'/,„• m. Af ar. v Eliaahet Alexander f 
1893. 

7) Ulrika Eli sab et h Charlotta, f. 1892*°/?. G. 
1913 ^ /h m. hcrKsingcnjören. löjtnanten i l.ii- 
rejr:tets dragoners reserv, friherre Carl Sig- 
vard Bcck-lriis. f. 1886 =7io (C k c b y h o I ni. 
R i m b o). 8) ./ u h o n Richard. f. 1894 -"Vh, med. kand. 
(Stockholm). 

9) Lars Georg. f. 1898-/9. officersvolontär 'G o - 
t e b o r g). 

10) ClaiJs Otto. f. 1900 '/«. Wester. 

Peder Auderssou Wcstor fr&u Örebro, t 170.1, bruksiigar*» 
och rfidninu I Krlstinoba-nn. g. 1GC9 m. Kristina Olofsdotter 
Warutnark. t. IGÖl. y 1717, är d«u!ia släkts Uldsto kände stam- 
fader, lians äldre s.m Ter, f. 107:., f 1734. bruksägare, g. 
1701 in. Chri.stlna Yslng. f. 1G74. t 1702. både suii.-n Carl. f. 
1711 7 1700. briiksiigare. som i sitt 1711 in;,^^n^'na gifte ni. 
Ebba Ilassclström, t. 172.1. t 1785, blef fader till nedaustfteude 
Lar.s Magnus (första gr.-nen). IVder Audcr.sson ^Yl•ste^s yngre 
sou .Marcns, f. 1000. t 1737. bruksägare, hade i sitt andra 
Kifte niid Anna Klisabetb I,U'.llMrg. f. 1702. t 1779. sonen 
.\rvld, f. 1727. t 1774, bruksägare, som, g. 1772 m. Cbnstlna 
Klisabetli Geijer, 1 brnncs l:a gift.', f, 172.-.. t 17s7. både 
sönerna Marcus och Arvid, stanifiider för den andra ocb tredje 
af do nu lefvande gr. narna (se nedan i. 

Litteratur: LelJoDbufvud, Ny Sv. Släktbok; Sv. Ättnrtnl 
1«i2: Sv. Sliiktkabnil.TU IfH.t. II. 17. 

Första grenen: 

Lars .Magnus, f. 1754, landskainrerare i Värmlands 
län. t 1801. O. 1783 ni. Maria Magdalena Uggla, 
f. 1750. .t 1826. 

Söner: 
1. Adolf Mauritz, f. 1789, kapten, t 1856. G. 1823 
m. Magdalena Catharina Rosenberg, f. 1794. t 1864. 

liarn: 
1) Sven Adolf Victor, f. 182S. kapten, fängelsedirek- 
tör, t 1911. G. 1858 m. Carolina Charlotta Zachaii. 
f. 1822, t 1904. 

Barn: 
{\) Axelina Catharina Victoria Charlotta, f. 
1859 ■'/?. G. 1884 **/* m. inspektören Carl 
Rudolf Albert Patze. f. 1827. t 1898 (H a m- 

(2) Victor Herman Axel Wilhelm, f. 1861 ""U, 
börsmäklarc (Göteborg). 

(3) Carl Victor Louis. f. 1862 •'Vm, grosshand- 
lare i London. G. l:o 1885=74 (m. Maria 

i RIisnbeth Charlotta Lilliehöök af (lälared och o WESTER 

Kolbäck, f. 1858 "A); 2:o 1915 ^^7 m. grei- 
vinnan Catharina Emilia Charlotta Ottiliana 
(Carin) Cronhiclm af Hakungc. f. l^^ö ^'/s. 

Barn, i l.a giftet: 
Alice Maria, f. 1886 ^7?. 
Percival Sagasta (P e r c yj, i. 1889 ''/s, ingen- 
jör vid Engelska flygkären. 
D aisy May. f. 1894 '^''U. 

i 2:a giftet: 
V i ölet Catharina Charlotta, i. 1917 -7» 
(4) Sven Adolf Victorsson. f. 1865 -^ij, ingenjör 
fB r is t o 1, C o n n., Nordamerika). G. 
1906 Vo m. t//r//:ff Josefina <R i k e n) Larson. 
I. 1873 *7r. 

Dotter: 
Charlotte, f. 1907 "/}. 

2) Johanna Lovisa Elisabeth (Jeanne-Louise) 
i. 1831 7i. Q. 1862 =78 m. f. d. apotekaren o. 
bankkassören Arvid Emil Lindström, f. 1834 "/a 
(V i m m e r b y), 

3) Herman Mauritz, f. 1834, grosshandlare, t 1907. 
G. 1863 7io m. Adelaide Wilhelmina Elisabeth 
(Adéle) Ståhlc. f. 1841 7io (Göteborg). 

4) .A.xel Eduard, f. 1835, niaior, t 1914. G. 1868 -^h 
m. Helga Gyllensvärd. f. 1848 ^7c (Växjö). 

Barn: 

(1) Elsa Helena, f. 1869 "A (Växjö). 

(2) Karl. i. 1S71 *^, ,, kommendörkapten af l:a 
gr. vid K. Flottan, chef för marinförvaltningens 
artiileriafdelning, R S O, R It Kr O. RRS:t.'\n 
O 3 kl., Tun Nich Ift 2 kl., L K Ö S (Stock- 
holm). G. 1900 7io m. Hilma Ramstcdt. 
f. 1877 -lv2. 

Barn: 
Bertil, f. 1902 -•'no. 
Greta Mathilda. f. 1906 ^Vi. 

(3) Anna Katarina, f. 1873 "A. Q. 190S "A m. 
kaptenen i Jämtlands fältjägarereg:tes reserv, 
befälhafvaren för Östersunds västra rullfö- 
ringsområde. R S O, Adolf Roland Stal- 
hammar. f. 1866 V 5 (Östersund) 

(4) Glist af Adolf. f. 1882 *Vii, kapten vid K. 
Flottan, adjutant hos chefen för Sjökrigsskolan. 
RMecklQripO l kl. (Stockholm). O. WESTER 021 

1909 -^'10 m. Greta Elisabeth Hedblom, i. 
1887 -^•'4. 

Barn: 
Britta, f. 1910 ^"/s. 
Lars Adolf. i. 1913 "/s. 
Hans Gustaf Edvard, f. 191b ^\'i. 
2. Lars Magnus, f. 1792, öfverstelöjtnant, t 1870. Q. 
1823 m. Caroline .Mandorif, f. 1799, t 1873. 

Son: 
Arvid TeDdor, f. 1824, öfverstelöjtnant, t 1891. G. 
1860 m. Hildegard Sabina Sofia Mathilda Linclen- 
crona, f. 1S42, t 1900. 

Barn: 

(1) Carolina Josefina (Lilly), f. 1864 "/?. Q. 
1906 ^Vii m. öfversten o. chefen för Väster- 
bottens reg:te. chefen för 12. infanteribrigaden. 
R S O, K It Kr O, R Pr Joh O. Bengt Carl 
Arvid Ribbing. f. 1863 "7= (U m e å). 

(2) Anna Ida Adéle. i. 1866 ®/i. G. 1902 */ii m. 
majoren o. bataljonschefen vid Andra lifgre- 
nadiärreg:tet. gymnastikdirektören. R S O, 
gr.-fve Otto Ludvig Hamilton. f. 1870 ^"/s 
(Linköping). 

(3) August, f. 186S, bergsingenjör, t 1912. G. 

1899 ®/ii m. Anna Henriette Brulin. i. 1872 ^^'3 
(Villa Jägersro, Bredsjö). 

(4) Lars Magnus Wilhelm. \. 1873 -'/a, f. d. re- 
|)ul)likcn Venezuelas konsul i Stockholm, (i. 
(m. Lisa Seaburg). 

Son: 
W il hel m Arvid Magnus, f. 1905. 

(5) Hedda Emma. f. 1874 ^/n. G. 1906 "/a m. 
öfverstclöjtnanten o. t. f. chefen vid Gottlands 
infanterireg:te. f. d. generalstabsofficeren. R 
S O. R Belg M K 1 kl., Axel Magnus Adler- 
LTCutz. i hans 2:a gifte, f. 1868 7io (Visby). 

.^ndra grenen: 
Marcus, f. 1773, bruksägare, t 1820. G. l:o 1799 m. 
Anna Maria Cederborg, f. 1784, t 1804; 2:o 1807 
m. Magdalena Carolina Heitmiiller, f. 1786, t 1875. 
Son, i l:a giftet: 
Olof Wilhelm August, f. 1802, godsägare, k. sekreterare, 
t 1S46. Q. 1829 m. Magdalena Forsell, f. 1812. t 
1885. 022 WKSTKR 

Söner: 

1) Wilhelm I^einhold, f. 1830, häradshötding, t 19U0. 
Q. 1859 m. Pauline Hedvig Helena Rönström, i. 1S34. 
t 1913. 

Barn: 

(1) Ellen Hedvig Magdalena, i. 1860 ^Vs, författa- 
rinna (L u n d). 

(2) Carl Marciis, f. 1862 ^Vs, vice häradshöfding. 
I. d. auditör, praktiserande advokat i H ä 1 - 

, s i n g b o r g, ledamot af Sveriges advokatsam- 
fund, R W O. Äg. hus i nämnda stad. O. 1892 
"'lo m. A n n i e Pauline Rönströni, f. 1865 ^'^/ö. 

Döttrar: 
Jane Hedvig Carlsdotter, f. 1893 ^%. 
Elsa Carlsdotter, f. 1897 "/«. gyninastikdirektör 
(Hälsingborg). 

(3) Reinhold Philip, f. 1869"/;, civilingenjör, 
trafikchef vid Uddevalla— Vänersborg— Herrljunga 
järnväg, R W O (Vänersborg). G. 1897 "/n 
m. B e r t ha Augusta Maria Rampendahl, f. 1872 

Barn: 
Heinrich Wilhelm, i. 189972, jur. stud. vid 

Uppsala universitet. 
Toni Hedvig Elisabeth (Beth), f. 1901 '/V 
Ellen Viveka Margareta, f. 19U9 -^i. 

2) Marcus Olof August, f. 1834, kyrkoherde, kontrakts- 
prost, t 1894. (j. l:o 1863 m. Hilda Bcnigna Eleonora 
Adelaide f:ngelke, f. 1841, t 1873; 2:o 1876 '"/■* ni. 
Ottilia Kristina Iswus, f. 1S52 "/lo (Söder- 
h a m n). 

Dotter, i l:a giftet: 
Ebba Karolina Magdalena, i. 1864 ^^/a, öfver- 
sättarinna. G. 1894 ^^'t m. jägmästaren i Eksjö 
revir,^ R \V O, Arvid Herman XordcnadUr. i. 
1865 75 (K v a r n a r p, E k s j ö). 

3) Carl Erik A\auritz, f. 1836, med. lic. regementsläkare, 
t 1913. G. 1865 *7» m. friherrinnan Ebba fohanna 
Pfeiff. f. 1845 -7i (Vaxholm). 

Barn: 

(1) Signe Maria, f. 1866 *7», föreståndarinna för 
Vaxholms samskola (V a x h o 1 m). 

(2) John Erik, f. 1869 7u'. mejeriägare .(B u e n o s 
Aires). G. 1898*7» m. Margaret Mc- 
Kechnie. f. 1879 ^7,. \vkstp:k a-ja 

Barn: 
Ebba Margareta, f. 1900 V?. 
Erik Stiiart. i. 1901 Vn. 
William, i. 1903. 

(3) Ellen Sofia, f. 1873 ^/j, öfversättarinna (V a x- 
h o 1 m). 

(4) Nils Mauritz, f. 1881 'Ve, civilingenjör (Chi- 
cago). Q. m. Calla Andersson, f. 1879 "/n. 

Döttrar: 
Af a rv il Marict, f. 1903 -'Vi. 
I niirid Lilian, f. 1911 ^!^,. 
A) Philip Robert, i. 1840 */io, f. d. Iiäradshöfdink' i 
Aspelands o. Handbörds härads domsaga, R N O. 
R W O (R ä s u n d a). G. 1S73 'Vis m. Anna Doro- 
thea Ouiiffin. f. 1849 ''Ii. 

Barn: 

(1) Magdalena (Malin), f. IHIS ^'U, med. lic. 
praktiserande läkare, (i. 1904 "Va m. ombuds- 
mannen hos svenska järnvägarnas arbetsgifvare- 
förening. R W O. fil. d:r Ivar Hullberg. f. 1870 
**/« (S t oc k h o 1 m). 

(2) Karl- Filip. i. 1877 7^, fil. o. jur. utr. kand., 
c. o. Iiofrättsnotaric, ledamot af Sveriges ad- 
vokatsamfund, advokat i (j e f I e. G. 1906 '^lio 
m. Gerda Karolina Fredrika Wiikstrnm. f. 
1881 V«, gymnabtikdirektnr. 

Barn: 
Erik Gnstaf Filip. f. 1907 "/». 
Anna Margit, f. 1910 '*/i. 
G u n hild Fredrika, f. 1912 ^'/.-,. 
Ingrid Gerda Fredrika, f. 1916 •*/-.. 

(3) Annie. f. 1»79 *"/». G. 1908 '/•.• m. kamreraren 
i Stockholms cnsk. banks notariatafdelning Per 
John Johansson, f. 1875 "/s (S t o c k h o 1 m). 

(4) Mauritz (M o i e), f. 1880 "/a. sånglärare 
(Stockholm). 

Tredje grenen: 

Arvid, f. 1774, bruksägare, t 1817. Q. 1803 m. Eva 
Lovisa Holmstedt. f. 1784. t 1843. 

Son: 
Johan Mauritz, f. 1815. bruksägare, t 1863. G. 1842 m. 
Augusta Charlotta .^berg. f. 1820. t 1894. 024 \YESTER 

Barn: 

1) Johan Fredfik, f. 1845, civilingeniör, godsägare, + 
1912. G. l:o 1876 ^7io (m. Ebba Catharina Wikander. 
f. 1852 ^Ve); 2:o 1891 ^'3 m. Ebba Paulina Grund- 
ström, f. 1870^/3 (Stockholm). 

Barn, i l:a giftet: 

(1) tbbu Augusta, i. 1877 "Vio. G. 1903 -% m. in- 
genjören vid Statens järnvägars centralverkstä- 
der Ernst Brynolf Frendelius. i. lS7b "Vs 
(Örebro). 

i 2:a giftet: 

(2) Carl Folke, i. 18y2 =/9. köpman (Stock- 
holm). C}. 1915 m. Edith Aina Axelina 
Jelenewsky. 

Son: 
Å k e Folkesson. i. 1916 ^^/«. 

(3) Margaret a. i. Ib97 ^"/i. 

(4) Arvid Axel. i. 1S98 ^i-j. 

2) Carl Axel. f. 1847, öfverste. t 1917. G. 1879 *Vn m. 
Hilda Justina Wikander, i. 1858 *-/s (S k ö f d c). 

Döttrar: 

Hildegard (Hilly), i. 1881*^12. G. 1903 *Vu m. 
kaptenen vid K. Fh)ttan. RRS:tAnO 3 kl.. Tim 
Nich Ift 3 kl., Johan Halvar Söderbauni, i. 187.^ 
'^la (K a r i s k r o n a). 

Maria Charlotta, i. 1890**/*. 

3) Otto August, f. 1852, teol. d:r, domprost i Luleå, t 
1911. G. l:o 1879 *•'/« m. Maria Ingeborg Charlotta 
Sandberg, f. 1859, t 1885; 2:o 1886 ""/m m. Anna 
Matilda Odin. f. 1852 * Va (Stockholm). 

Barn, i 1 :a gillet: 
{]) Reinhold Otto Manritz. f. 1882 '*/io. tcol. 
kand., kyrkoherde i T ä r e n d ö. G. 1916 "'m 
m. Klora Alice (Lisa) Kindwall. f. 1891 ''.-,. 

r>ottcr: 
Ulla Elisabet (Ulla- Lis a), f. 1917 ^'h. 
(2) Arvid Otto, i. 1884 ^^/i. kontorschef hos järn- 
firman Herman Bokar Å. C:o (N e w - Y o r k). 
G. 1911 '/o m. Mabel Elisabeth Olson. i. 1889 

Son: 
Otto Arvid, f. 1914 %. ' WESTERBERG — WESTIN 925 

i 2:a giftet: 

(3) N ann'a Ebba Charlotta, f. 18S7 ^h (Kiruna). 

(4) Signe Elisabet, f. 1^90 '^l-j, inspektrice vid Sta- 
tens järnvägars centralkök (S t o c k h o 1 ni). 

(5) Til I i Edla Matilda, i. 1891 -'Vio. Q. 1916 ^'^/is 
m. tjänstemannen hos aktb. Separator Gustaf 
Louis Sclmbcrt^. f. 1874 'Vs (Stockholm). 

4) Augusta, f. 1853-"/'» (Vänersborg). 

5) Louise, f. 1855 -^/i. (}. 1877 "/o ni. f. d. bank- 
direktören, R N O, R W O. Gustaf Bernhard Wil- 
helm Söderbaum. f. 1851 ^-/i (Stockholm). 

6) Arvid .Mauritz. f. 1S56. major, t 1914. G. 1887 *^/ii 
m. S'ellic Wall. f. 1867 -/i (Stockholm). 

Son: 
Harry, f. 1890-75, löjtnant vid Positionsartilleri- 
reg:tet (S t o c k li o 1 m). 

7) S o p hi e. f. 1859 ^'i (S t u c k ii o ! m). Westerberg 1013, 14, 18. — Westin 1013, 17. Westin 

(Stockholmssläkten). 

Ncdanståeude vidt ut>;ri ii;uli* släkt, som under seuare hälf- 
ten af 170<>- och förra hiilften af ISOO-tali-t i närmare hundra 
är var cu af Stockaolras mest framskjutna och ansedda borgar- 
elakter, leder sitt ursprung frän Jan Jansson Brännare, t 1744, 
soldat undt-r Karl Xll:s tid och sedermera bosatt i ViisterAs. 
g. m. Christina Benglsd-jtler. f. 1CS7. t 17G7. Släktnamnet 
antogs uf denuis tvenne söner Johan Westin och Bengt Westin 
(död sonlös). Johan Westin, f. 1722, t 17SC. garfvareäldcruiau 
i Stockholm, kapten vid borgcrskapets Infanteri, framstående 
borgare och politiker (riksdagsman) var g. l:o 17-19 ni. 
.Mftrta Brita Sontag, t 17Ö1; 2:o 1752 ra. Ulrica Norström. f. 
1732. t 1772; 3:o 1774 m. Christina Elisabeth Bergklyft. f. 1753. 
t 1S2S. Från hans fyra äldre söner Johan (Johansson d. ä.i 
i första giftet, Jacob (d. ä. Johansson) och Gustaf i andra 
giftet, samt Anders i tredje giftet, delade sig siiikten i fyra 
ännu lefvande hufvudgrenar : den femte (yngste) sonen var den 
framstående historie- och porträttmålaren, professorn och bof- 
hitendenten Fr.drik Westin, f. 17S2, t 1SC2. ogift. Till «len 
första hufvudgn-nen höra två bunn i England oeh Brasilien 
bosatta grenar af släkten, afkumlingar af grosshandlaren I 
London Gustaf Wf^^^tin. f. 17^1, t 1S.">R, och af sv<'n6ko gene- n2G WESTIN ralkonsuln och chargé d'affaires i Rio de Janeiro Lorentz 
Westin. f. 17fe7, t 1S4G, båda söner af Johan (Johansson d. ä.). 
-m hvilka inga nyaru ui i*glf ter kunnat crhnllas och hvilka 
därför icke Lär mtd tagits. 

Litteratur: Sv. Sliikrkalender ISSS; Sv. Släktkal.-nderii 
^0V^, 14 — 10. 

Första grenen: 

Johan (Johansson d. ä.). f. 1751, garfvareålderman o. 
stadsmajor i Stockholm, vice talman i borgarståndet. 
T 1828. G. 1773 m. Elisabeth Norling, f. 1753, t 180-4. 
Son: 
Johan (Johansson d. y.), i. 1781, garfvare i Stockholm, 
kapten vid borgerskapets infanteri, t 1849. Q. ISOii 
m. sin kusin Johanna Ulrica Westin, f. 17S7, t 1823. 
Söner: 

1) Wilhelm Leonard, f. 181-J. lack- o. korkfabrikör i 
Stockholm, t IS66. (}. 1855 m. Maria Christina 
Jonsdotter, f. IMS, t lh72. 

Döttrar: 
Edla Justina Charlottu. f. 1S50 (S t o c k h o 1 m). 
Aurora Josefina Matliilda, i. 1860 Vi. G. 1885 

m. Carl Ludvig Tlicudor Pettersson, f. 1863 

(S t o c k h o 1 m). 

2) Ernst Oscar, f. 1S19, bokhållare i Stockholm, t 
1S53. G. m. Carolina Sophia Wennerstiöm, f. 1825, 
t 1905. 

Son: 
Oscar Ed v ar d. \. 1848 -''/i, civilingenjör, i. d. 
professor vid Tekniska högskolan, R N O, R \V O 
(A m a I). G. 1878 '-/lo m. Maria Lovisa (Li s e n) 
Nilsson, f. I,s52 -"•'/•.•. 

iiarn: 

■d) Karl Erik. f. ]8S() ^"/lo, bergsingenjör, chef 

lor g.iuteriafdelningcn i aktb. .Axel Christiers- 

^on .,[N e g I i n g e. S a I t s j ö b a d e n). G. 

1908 • 'i-.. m. Elsa Kristina Haiiström. i. |n>2 

Söner: 

Karl Göran. \. 1909 'Vjo. 

Erik Urban. f. 1912 -^h. 

Björn Edvard, f. 1916 -7i2. 
h) Ernst Wilhelm, f. 1S82 'V?, ingenjör 

(S t oc k h o I m). 
c) John Gunnar, f. 1883 ='7ii', byggnadsingenjör 

vid Städtischc Elektrizitätswerke in e r I i'ti). WEST IN 927 

d) Maria Karolina, i. 1885 ' V?. O. 1912 =°/i 
rn. stads- o. sjukhusläkaren i A ni å 1, bataljons- 
läkaren vid Fältläkarkåren, med. d:r H a n <i 
Adolf Rmlbcr^. i. 1884 'V^. 

Andra grenen : 

Jacob (d. ä. Johansson), f. 1758, garfvare i Stockholm, 
kapten vid borgerskapets infanteri, t 1829. G. l:o 
1781 m. Anna Brita Wijkman, i. 1762, t 1801; 2:o 
1802—1804 m. Maria Magdalena Jahn, i hennes l:a 
gifte, f. 1784, t 1814; 3:e 1805 m. Hedvig Justina 
Alten, f. 1781, t 1871. 

Söner, i l:a giftet: 

1. Johan (Janne), f. 1784, garfvareålderman i Stock- 
holm, kapten vid borgerskapets infanteri, t 1834. Q. 
1812 m. Christina Lovisa Möller, f. 1797, t 1879. 

Son: 
Ernst Alfred, f. 1831, grosshandlare i Stockholm, t 
1912. G. 1856 m. Carolina Adolphine Clmstedt, 
f. 1827, t 1905. 

Barn: 

(1) Hans Johan. f. 1857, tjänsteman hos Stock- 
holms stads drätselnämnd, t 1911. G. 189S 
^Vi2 m. Sigrid Johanna Maria Zethrin. i. 
1856 "^/lo (S t o c k h o 1 m). 

(2) Ernst Axel, f. 1859, agronom, godsarrendator, 
+ 1912. (i. l:o 188^ m. Anna Maria Caro- 
lina Sundberg, f. 1864, t 1891; 2:o 1907 ^'/io,m. 
Catharina Amelie Lindiircn. f. l^7^ -' i. 
Beb. egen villa i S a 1 t s j i) - H u f n ä s. 

Döttrar, i l:a giftet: 
Signe Ulrika Adolfina, i. 1889="/;. 

i 2:a giftet: 
Mand Amalia, f. 1908 "Vr. 
M är t a Adolfina, i. 1911 =Vo. 

(3) Christofer Adoli. f. ls60, vice häradshöfding. 
sekreterare hos marinförvaltningen o. frimu- 
rarebarnhusdirektionen. t 1916. G. 1902 ]^-Ju 
m. Ebba Teresia Boman. f. 1>66 --"m 
(S t o c k h o 1 m). 

Son: 
Tazc Christofer. i. 1904 "/i. 

(4) H II en Amalia, i. 1865 "^/a (Stockholm). 928 WEST IN 

(5) F r i d O If Edvard, f. 1867 ^/s, gvmnastikdirek- 
tör '(N e w - Y o r k). G. 1901 ^/i m. Af a r- 
guerite Aimce Cooper. f. 1876 Vi. 

Barn: 
Ernst Fridolf Douglas, i. 1903 Vs. 
Oscar Henry Johan, i. 1905^^/6. 
Marguerite Adolfine (Peggy), f. 1912^/4. 
i 3:e giftet: 

2. Jacob (d. y. Jacobsson), f. IS 10, fil. d:r, ijarivar- 
ålderman i Stockholm, framstående bibliofil, donator, 
t 1880. G. m. Maria Sofia Pettersson, i. 1836 
(S t o c k h o ! m). 

Dotter: 
Hedvig Johanna Sofia. f. 1865 =;ö. G. 1891 ^'u 
m. praktiserande läkaren i Stockholm, med. 
lic. Carl August Strömberg, f. 1861 7i. 

3. Carl Oscar, f. 181 1, godsägare, t 1850. Q. l:o 1832— 
18^0 m. Sofia Carolina Collnecr, i hennes l:a gifte, 
f. 1809, t 1872; 2:o 1S41 m. Thora Johanna .\rvidsson, 
i hennes l:a gifte, f. 1822, t 18S1. 

Barn, i l:a giftet: 

1) Carl Jakob Eugéne, f. 1833, vice häradshöfding, 
notarie i Svea hofrätt, t 1906. G. 1877 '-/y m. 
Aurora Mathilda Swahn, i. 1849 ^^h (Stock- 
h o I m). 

Son: 
Gustaf Axel Hugo. f. 1878-/5, jur. utr. kand., 
förste kanslisekreterarc i k.ndtförsvarsdcpartc- 
mentet (S t o c k h o 1 m). G. 1913 "Vi m. Lydia 
Elisabet Bvlund. f. 18.s2 'V.-.. 

Barn: 
Gunnar Axel Eugéne, f. 1914 ■\'c. 
Ingrid Elisabet Aurora, f. 1917 •'%. 

2) Gustaf Oswald. f. 1855. jägmästare, t 1896. G. 
1876 m. friherrinnan Emmy Natalia Elisabeth 
Rappe. f. 1850, t 1888. 

Dotter: 
Märta Elisabet Beate. f. 1880 ^-/i. Q. 1911 
-'Ve m. Komministern i Ödeby o. Glanshammars 
församlingar af Strängnäs stift Torsten Ar- 
vid Petri, f. 1877 ^^'s (Ödeby prästgård. 
Glanshammar). 

3) Oscar Hugo, f. 1837, landtbrukare. t 1907. G. 
1863 m. Emma Fredrika Christina Recin, f. 1834, 
t 1905. WESTIN M2t) 

Barn : 

(1) Gunnar, i. 1864^/3, förvaltare hos Holms- 
torps aktb. (Vintrosa). G. 1894 ^-/s n;. 
Lovisa Emilia (Isa) Damm. i. 1S71 -'^Ic. 

(2) Anna, f. 1866 ^Vs. G. 1897 % m. gross- 
handlaren i Stockholm Richard August 
Sohlenius, f. 1871 -'Vi. Äg. Villa Skogsvik 
vid Staket (S t o c k h o 1 ni). 

(3) H j alm a r, f. 1868 ^"/s, intendent hos gene- 
ralpoststyrelscn, tillsyningsman i fattigvårds- 
nämnden, ledamot i Stockholms stads 19 :e 
taxeringsdistrikt. R W O (S t o c k h o 1 m). G. 
1898 ^74 m. Esther Maria Askcrgrcn, f. 
186b -\ml'. 

(4) O sw al d, i. 1873 -/?, föreståndare för kon- 
servfabrik (S t e v e s t o n e, C a n a d a). Q. 
1908 ^^/lo m. /• rida Albertina Tcngvall, f. 
1878 -Vi. 

Dotter: 
Emma Frida Margareta, f. 1909 Vs. 
{5) Folke, f. 1876^-/9, verkmästare (Brook- 
lyn, Nordamerika). G. 1899 m. Helga 
Mathilda Tengwall, f. 1873 '79. 

Bain: 
Hugo Oswald Douglas, f. 1900 ^Ve. 
Donald Wilhelm, f. 1903 '7io. 
Emma D o r ot h y, f. 1907 ^7?. 

i 2:a giftet: 

4) Nanna Oscara Maria Nicolina, f. 1843 ^Vs, GM 

i q m 1. G. 1864 -^!i m. pianofabrikören Fredrik 

August Hoffman, f. 1827, t 1884 (S t o c k hp 1 m). 

4. Fredrik Ludvig, f. 1814, löjtnant, t 1875. G. 1841 

m. Sofia Carolina Collneer, i hennes 2:a gifte, f. 

1809, t 1872. 

Dotter: 
Hedvig Hulda Carolina, f. 1843 'V?. G. 1873 7io m. 
handlanden Johan Lagerström, f. 1819, t 1888 
(Stockholm). 

Tredje grenen; 

Gustaf, f. 1762, garfvare i Stockholm, adjutant vid 
borgerskapets infanteri, t 1826. G. m. Johanna Mar- 
gareta Forssman, f. 1766, t 1834. 

.^9. — St. SlUktkak-udeni 1919. yaiJ \VKS'1"IN 

Söner: 

1. Johan Gustaf, f. 1793. garfvare i Stockholm, t 1868. 
Q. 1817 m. Sofia Margareta Wersterman, f. 179S 
t 1833. 

Son: 
Johan Gustaf, f. 1819, grosshandlare, t. G. m. Emma 
Christina Sjögren^ f. 1845 (M ö 1 n b o). 

2. Jacob Ulrik, i. 1803, bryggare i Stockholm, löjtnant 
vid borgerskapets kavalleri, t 1865. Q. 1830 m. Elisa- 
beth Carolina Wallinder, f. 181 1, t 1879. 

Son: 
Hugo Werner, f. 1850, öfverstelöjtnant, t 1912. G. 
l:o 1879 m. Elisabeth Charlotta Gabriella Silfver- 
svärd, f. 1859, f 1905; 2:o 1911 Va m. Amelie 
Albertina Sandberg, i hennes 2:a gifte, i. 1864 V12 
'Malmö). 

Söner, i l:a giftet: 
Cl) Konrad Teodor Werner (Conny), f. 1881 "/?, 
kamrer i akth. Stockiiolms Handelsbank (Stock- 
holm). G. 1909 ^'/a m. Irma Elisabet Holtz. 
i. 1885 ^Vii. 

(2) Ernst Hugo Ragnar, f. IS83 ^V. sjökapten, 
reservlöjtnant i K. Flottan, dtläg. i o. teknisk 
chef fur rcdcriaktb. Fcra, Nettraby (N e t t r a- 
b y h a m n). G. 1914 ^7ii m. Af ii rt ha Elisa 
Beata Nordahl, f. 1892 ^"^. 

(3) Thor Axel Wilhelm, f. 1885 =2/,, godsför- 
valtare (S t u f s t a, Huddinge). G. 1910 

U m. Helga Jacoba Ludvika Nissen. i. 
1882 74. 

Barn: 
Irma Charlotta, f. 1911 ^Vs. 
Hugo Wilhelm, f. 1913 ^^Va. 
Greta, f. 1914 'Va. 
(4) Erits Georg Gabriel, i. 1887 V«. kassadirektör 
i kommanditbol. Burman 3c C:o, löjtnant i 
Karlskrona grenadjärreg:tes reserv (Stock- 
holm). G. 1914 "Vu m. Vera Amelie Maria 
Ereidenfelt, f. 1889 ^^s. 

r^arn: 
1'rits (} ö s t a Werner, f. !91h 7:.. 
H ritt c M a r i c Giihriilhi. \. 1017 ' u.. WKSTIN - WESTRUP &31 

Fjärde grenen: 

Anders (Johansson, d. ä.), f. 1779, garfvare i Stock- 
holm, kapten vid borgerskapets infanteri, t 1840. 
G. 2:o 1820 m. Christina Elisabeth Westman, i. 1793. 
t 1876. 

Son, i 2:a giftet: 
Henric Laurentius, f. 1824, öfverintendent, landssekrete- 
rare, direktör för de k. teatrarna, t 1899. Q. 1S67 
in. Margaret Oihson. f. 1843, t 1918. 
Barn: 

1) Lars Gunnar, f. Ihb9 ^jn, ingenjör, disponent för 
aktb. Göteborgs syrgasfabrik (Göteborg). G. 
1908^5 m. Hildo Wera Wijk, f. 1879 "/12. 

Barn: 
Ki ell Henric Knut Wijk. f. 1909 ^U. 
Wcra Brita Larsdotter. f. 1910 ^%. 
Lars Arne William Wijk. f. 1911 ^/i2, 
Bertil Gunnar Wijk. f. 1913 =%. 

2) Karl Lsron. f. 1873 -^i. jur. utr. kand., verkst. 
direktör i aktb. Göteborgs bank (Göteborg). G. 
I:o 1.S99 *7h (fti. Thorborg Carlson, i hennes 1 :a 
gifte, f. 1877 Vö); 2:o 1918 "^h m. Valborg' Kiell- 
herg. i hennes 2:a gifte, f. 1880 ^Va. 

Söner, i l:a giftet: 
Inge Henrik, f. 1901 V12. 
Jan. f. 1906 ®/ii. 
Torgny, f. 1910 ^Ve. 

3) Wendelu Margareta (Gret a), i. 1876 '"/s. G. 1903 
*% m. praktiserande läkaren i Göteborg, med. 
lic. Georg Arvid Waldemar Ström. f. 1867 ^Ve. Westman (2 släkter) 1912, 13, 15—16. — 
Westring (2 släkter) 1913, 17. Westrup. Äl.Jste kände slamfufloni var rusthällaren i Vcucstud i 
TrJlne socken i Skåne Per .\k.ssou, som 1 sitt gifte med Hanna 
P»THdottor hnde sonen .Toh.-iu. Iivllkon antog sljlklnanin.-f West- 
rup. y32 WESTKUP 

Johan, f. 1788, mönsterskrifvare, assessor, t 1860. G. 

m. Emilje Alexandrina Leidesdorff, f. 1788, t 1S61. 

Söner: 

1. Carl Ferdinand Christoffer, f. 1824, konsul, t 18S8. 
Q. 1S54 m. Marie Sunnerdahl, i. 1824, t 1895. 

Barn: 

1) Carl Gustaf Magnus, f. 1855 -'/e, grosshand- 
lare, engelsk vice konsul i Hälsingborg. Eg. 
fastigheter i nämnda stad. Q. 1890 ^^e m. Elisa- 
beth Frögren, i. 1859, t 1894. 

Barn: 

Lizzie Evy Maria. f. 1891 -*/9. Q. 1914 Vn m. 
hamningenjören i Hälsingborg, kaptenen i 
Väg- o. vattenbyggnadskären Al b a n Vilhelm 
Lange, i. 1875 -'V9. 

Curt Carl Gösta Wilhelm, i. 1894 'V-', kontorist 
(Hälsingborg). Q. 1918*^/3 m. Ruth 
Ingeborg Catharina Dorothea Lundbladh. i. 1898 
''11. 

2) Ferdinand Alexander, f. 1857 7io, svensk kon- 
sul i Marseille, R N O, R \V O. O. m. M a r- 
g u e r i t e Perrier. 

3) Eufemia Maria Charlotta Emilia, i. 1859-^/8 
(Stocksund). 

4) Emilia Augusta Fredrika, f. 1866 "Vs (Häl- 
singborg). 

5) Carl, i. 1867 ''h, grosshandlare o. iransk kon- 
sularagent i Hälsingborg. Q. 1911 ^^''9 m. 
Elly Kennedy, i. 1883 -'Vi. 

Barn: 
Margit Maria Agnes Elly, f. 1912 %. 
Anna Lisa Ott Maggie Elly, i. 1915 ^"/l>. 
Carl G u st af Elie, f. 1917 -/s. 

6) Emil Andreas Constantin. f. 1870 -"/n, artist 
(New York). G. m. Ingeborg Fredriquc 
Elisabeth Winell, f. 1878 -%. 

Barn: 
Ralph Emil Gustaf Axel, f. 1900 =%. 
Lilian Gudrun Ingeborg Marie, f. 1903 -'Vi. 

7) Ellen Mathilda Paulina, f. 1872 "/a (S t o c k- 
s u n d). 

2. Lars Magnus, f. 1833, grosshandhire. bankdirektör, t 
1905. O. 1861 m. Anna Elisabeth Paulina Gleerup, 
f. 1841, t 1910. WESTRUP 933 

Barn: 
1) Johan Wilhelm Magnus, f. 1862 "/g, fabriks- 
idkare, dansk vice konsul i Lund, ledamot af 
riksdagens första kammare, ordf. i styrelserna för 
Sydsvenska kreditaktb., aktb. Arlöfs mekaniska 
verkstads- o. vaggonfabrik o. aktb. Lunds meka- 
niska verkstad, ordf. i Lunds handels- o. industri- 
förening, vice ordf. i styrelsen för Kulturhisto- 
riska föreningen för Södra Sverige, landstings- 
man för iMalmöhus län, R W O. R D D O Äg 
Rydsgård i Skåne. Q. 1889 ^"/s m. Gudrun 
Jucl, f. 1866 ^Vu 

2) Carl Georg, f. 1865, disponent, t 1917. G. 1895 

/c m. Maria Elisabeth Hedenbcrgh, f. 1875 "/S 
(M a I m ö). 

Barn: 
Gärd Ingeborg, f. 1896 ^/9. 
Wivan Ingrid, f. 1898 'Vs. 
Z e nia Maria Hilma. f. 1899 =%. 
Paulina Armida Torborg, f. 1900 ="/i-j. 
Folke Carl Magnus, f. 1901 -"/i-. 
M arta Elisabet, i. 1904 ^/i. 
Dagmar Maria. f. 1906^/7. 
Gustaf Adolf. f. 1913 %i. 

3) Anna Emilia, f. 1865 Vi. Q. 1889 -% m. gods- 
ägaren Frans Blelir. f. 1852 ^®/i- (L u n d e- 
g a a r d. O t t c s t a d, N o r g c). 

A) Sofia Elfrida Paulina, f. 1868 -"/•... G. 1892 ***/7 
m. baningenjören vid första distriktet af statens 
järnvägar, kaptenen i Väg- o. vattenbvggnads- 
kåren, R W O. Frans Olof Ask, f. 'l857 -^/e 
(Malm ö). 

5) Hilda Maria Alexandra, f. 1870 "/a. G. 1902 ^Vh 
m. magistratssekreteraren i Mal m ö, iur. o fil 
kand. Emil Julius Thulin, i. 1868 ^V?. 

6) Oskar Ludvig, f. 1873 =* Vi, kamrer i Syd- 
svenska krcditaktb:s afdelnin^-skontor i Falkö- 
ping. 

7) fdu Lydia. i. 1S74 -Vio. G. 1895 -^'u m. kansli- 
sekreteraren i K. Maj:ts kansli, f. d. registratorn 
i justitiedepartementet, R W O, Otto Ludvig 
Rooth. f. 1848 "% (R å s u n d a). 

8) Hjalmar Albin. f. 1877 Vi», direktör i Société 
anonyme alliance Franco-Espagnole Bordeaux o. 
Stockholm. Äg. o. beb. Villa Nybo (Diur s- J4 WKSTRUr — WIDERECK 

h O 1 ui s - Ö s b y). G. 1903 ^"^/a ni. Berta Amanda 
jMellgren, f. 1«»0, t 1917. 

Dotter: 
Birgit Bell, f . 1909 %. 
9) Helga Signe Thomasine. i. 1879 -\'». G. 1905 
"/lo m. assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Nils 
Christer Georg August Falck. f. 1874 ^!ö (G u t e- 
bo r g). 
10) Nils Hilding, t. 1884 '/i, sjökapten (Rä- 

sunda). 
. Peter Alexander, i. 1S35, grosshandlare, t 1906. G. 
1875 m. Hildur Sophia Mathilda Bille, f. 1854, t 19fifi. 
Barn: 

1) Irma Hildur Sophia, f. 1876 "/t. G. 1907 ^'lo m. 
gymnastikdirektören, med. kand. Hjalmar Au- 
gust Ekberg, i. 1879 -'Vn (Stockholm). 

2) U>' il h clm Johan Alexander, f. 1879 Va. gross- 
handlare i Hälsingborg. G. 1907 'Ivj m. 
Jenny P aul ine Gr ef ber g, f. 1881 *®/i2. 

Barn: 
Bertil Wilhelm Gustaf Alexander, f. 1909 -%. 
Birgit Hildur Jenny, i. 1912 "^^i. 
Elsa Hildur Pauline, i. 1915 -; o. 
Waldis Pauline Wilhelmsdotter, i. 1918 "/a. 

3) Olga Hildur, f. 1SS6 '^. G. 2:o 19n "A m. 
landtmätarcn Carl Erland Bentzer. f. 1882 **/« 
(Malm ö). Wettergren 1918. — Wetterling 1913, 17. - 

Weylandt 1913, 17. — Wibom 1914, 18. — Vi< 

toriii 1917. — Widberg 1918. Widebeck 

(Södermanlandsgrenen). 

Äldste kunde ^ilamfadcru iKHidcii In};t:iiiai- i AuinTslads 
suckc-u i Sinålaud, .som lofdi- i början af liktO-lulet. Iiad«- 
söiiorua Nils liiK''iiiar>:sua oth fetriis liigoiiiari. t ICSl. 
kyrkoherdL- i Tonala i Fiiilaml. NMls lujji-maissoii l»lef lu-iu 
muiisJigarf och ■ kroiiuliiusiiiHU i SuDiierbu hilrad, boende pA WIDEBECK 9.^^ 

Sken i Annerstads soekeu och g. m. Kristina Sveusdotter. 
Han Lade sönerna Isak och Enevald, hvllka då de började 
studera kallade sig, efter videbuskarna vid bräddarna af en 
bäck vid faderns hus, Tidebockius, sedan ändradt till Wide 
beck. Den yngre. Enevald Videbeckius, f. 1G49, uppkallad efter 
s!n berömde morbroder, biskop Enewald Sveuonius i Lund. blef 
domprost i Växjö, t 1G04. och i sitt gifte med ndena 
Scarinia fader till Jonas, f. omkr. 16S6, t 17ÖQ, regements- 
kvartermästare vid Kronobergs reg:te. g. m. biskopen Olaus 
Cavallil dotter Maria Cavallius, f. 1097. Den äldre Isak Vide- 
beckius, t 16S7, kyrkoherde i Hofmantorp. hade i sitt gifte 
med Margareta Nicander sönerna Isak, fänrik, som efterläm- 
nade tre döttrar ocli sonen Johan, samt Magnus, t 17^?., kom- 
minister i V. TorsAs, g. m. Annica Ljungberg. Söner till 
.Magnus Widcbeck voro Isak, f. 1712, t 177S, kyrkoherde i 
Lenhofda, och Ent-vald, f. 1720, f 1772, hvilken efterlämnad.- 
åtminstone tn son Magnus. Kyrkoherden Isak Widebcck d. y. 
blef g. 1717 m. en af de sju "Wieslandndöttrarna" Margareta 
Elisabet Wiosel, f. 1727, t 1S07, samt fader till, förutom 
nedaustäonde Enevald, flera döttrar samt sonen Samuel .Magnus, 
f. 1750, t 17S2 ogift, kom[iastor vid amiralitetsförsamlingen i 
Karlskrona. Huruvida andra grenar af släkten äu Södermau- 
landsgrenen forthfva är ej kändt. 

Litteratur: Sv. Släktkalender 188G; Joh. P. Nyberg. 
Wieselska Sl?ktrogistrct, Obg 1S73; Sv. Släktkalendcrn lOl.". 
— IC. 

Enevald, f. 1752, teol. d:r, prost o. kyrkoherde i Jäder 
i Söderniankirid, t 1836. O. 1790 ni. Catharina Sara 
Colliander, i. 1761, t 1833. 

Son: 
Isaak Samuel, f. 1801, fil. o. tcul. d:r, domprost i 
Strängnäs, t 1863. G. 1840 iii. Carolina Ulrika l:k- 
niarck, f. 1816, t lh99. 

Barn: 

1) Lovisa Karolina ^Louise). f. 1841 "'.t 
(S t r ä n K n ä s). 

2) Karl Samuel, i. 1S42/V». Hl. d:r. f. d. läro- 
verksadjunkt, R \V O. Äg. gärd i Strängnäs. 
G. 1906 'Vii ni. Ebba Anna Eleonora Kylbcrg. 
f. 1878 -\/.,. 

Dotter: 
Birgitta Maria Eleonora (Britta), f. 1914*7». 

3) Isaak Au fin st. f. 1844 Vi?, fil. kand., f. d. läro- 
verksadjunkt i Strängnäs, R W O. Bcb. eget 
hus i)a Visholnicn vid Strängnäs. G. Ks7(» ^V? m. 
Malla Carolina A u .i: // .< t a Tlunhorii Svinhnfvinl 
i Westcrfioihind. t". 1847 '"/n. U36 WrDEBEPK — WIESELOREN 

Barn: 

T 11 o K b o r g Ulrika, f. 1S77 "/s, kassör vid gene- 
ralstabens litografiska anstalt (S t o c k h o 1 m). 

Dagny Kristina, f. ISSO ^Vn, gymnastikdirektör 
(S t o c k h o 1 ni). 

Bengt Isak, f. 1882^3, jur. utr. kand., lands- 
fogde i Södermanlands län, reservlöjtnant i 
Upplands artillerireg:tes reserv (Nyköping). 

Pontus I n g c m a r, f. 1886 "/s. jur. kand., e. o. 
notarie i Svea hofrätt, löjtnant i Södermanlands 
regrtes reserv (Nyköping). 
t glist a Susanna (Å sa), i. 1 
vid Sträng n ä s elementarläroverk för flickor, 

4) Ulrika Katarina, i. 1847^-/2. G. 1876 "/c m. 
ryska geheimcrådet, direktören för Ryska Central- 
observatoriiim i Pulkova, fil. d:r Johan Oskar 
Backlund, f. 1846. t 1916 (Pulkova). 

5) Augusta Dorotea (T c a), f. 1851 '^/r, (G n e s t a). 

6) Oktavia Elisabeth (Wivi). f. 1854 ^»A?. O. 1886 
^^h m. öfveringeniörcn Arent Fredrik Herman 
Silf verspar re. f. 1S56. t 19U2. Beb. egen gärd i 
S t r ii n g n ä s. 

7) Maria Cecilia, f. 1858 Vs, föreståndarinna för 
Handarbetets vänners museisamlingar (Stock- 
li o 1 m). Widell 1018. Wieselgren. 

Äldste kunde stamfndorn ft-r di^nnn släkt, som hJirstamuiar 
tr^u VestergSrden I Västra Torsks socken i Kronohorgs llin. 
var en Simon i H.vd. som lefde I slutet af ICOO-talet och var 
gift med Ingegerd Mänsdotter. Deras sonsons son var bonden 
.Tonas Jonsson I SpAnhult. f. ITCl. t ISIO. g. 1707 ni. Elin 
Ingemarsdottor, f. 1779, t 1S41. Med härstamning p:\ möder- 
net triin den gamla sednn senare hälften af l.jOO-talet kända 
Värends-släkt. som blifvit kallad Spflnhults-sliikten. hvilkeu 
bftde på fädernet och niöderuesidan varit befryndad med den 
bekanta prästsläkten Wiosel, upptwg dc-ssa makars näst äldste 
son, nedanstfl'jndt' Peter Jonasson, efter ett iiar frUuder p.^i 
inödernesidan och med anledning af härstamningen fr;^n släkten 
Wlcsel, namnet Wieselgren. WIESF:rGKEN 037 

Litteratur: Anrep, Sv. Släktbokea III; Sv. Släktkalender 
ISSS; Leijonhufwud, Ny i? v. Släktbok; Sv. Släktkalendern 
1911'— IG. 

Peter Jonasson Wieselgren, f. ISOO, fil. jubeld;r, dom- 
prost, skriftställare, t 1S77. Q. 1833 m. Alathilda Ka- 
tarina Rosenqvist. f. 1816. t 1894. 
Söner: 

1. Harald Ossian. f. 1835. bibliotekarie, skriftställare, t 
1906. G. 1867 m. Hedvig Fransiska Hielt. f. 1848, 
t 1870. 

Son: 
Ragnar, f. 1868 "/g, ingenjör, yrkesinspektör i 
sjunde distriktet (Karlstad). G. 1899^8 m. 
Hildegard Gertrud Wieselgren. f. 1876 ^Vs. (Se 
nedan.) 

Söner: 
Per Wäinö. f. 1900 Vs. 
Sven Harald Eskil, f. 1912 =V2. 

2. Pe_r Sisfrid, f. lS-13, generaldirektör, t 1910. G. 
l^/2 ni. Gertrud Odencrantz, f. IS-IS. t 1915 

Barn: 
■Sune Peter, f. 1S73 "Vr. kamrer i Skandinaviska 

krcditaktb. (S t o c k h o 1 m). 
Hildegard Gertrud, f. 1876 ^Va. G. 1899 »/» m. 

ingenjören Ragnar Wieselgren. f. 1868*79. (Se 

ofvan.) 
Tor Bertil, f. 1S82 Vi-, jur. utr. kand., hofrättbråd 

i Svea liofrätt (S t o c k h o I m). G. 1918 *Vii m. 

Evy von Hofstcn. \. 1S90 ^^Iv2. 
Gerda. f. 1SS3 *7i2. G. 1906 7n m. verkst. direk- 
tören i aktb. Kol o. Koks Ragnar A. son Wilton. 

f. 1877 -Vi2 (Stockholm). 
Oscar Harald, f. 1S86 *7io. fil. d:r, t. f. förste 

bibliotekarie vid K. Biblioteket (Stockholm). 

3. M a ii n u s Jonas Nathanacl. f. 1852*79. prost o. 
kyrkoherde i Christine församling i Göteborg. 
L N O. (j. ISM) *7» m. grefvinnan Johanna Aurora 
Katarina (Hann a) Posse. f. 1S5S 7-.*- 

Barn: 

1) Elin Katarina, f. 1882 =7ii. G. 1911 ^^!r, m. rek- 
torn vid Prins Gustafs skola i Uppsala Knut 
Holger BergwuU. f. IS79 7i?. 

2) Knut Peter Einar. f. 1887 =Vi, teol. kand.. 
I)astor (Uppsala). G. 1914 *-'■.. ni. Astrid 
Ingeborg Amalia Ullman, f. 1889 "/i?. 9Ä8 WI.IK 

Barn: 
Kerstin, i. 1915 Vu. 
Per Gunnar, f. 1918 ^U. Wijk. 

BoliuKläoilsk släkt från Wiken .M.-llaii]^år«J.-ii i Bjurlatula 
iiocken pä Hisingen, bvarost 31dste kindo stanifadem Olof 
Ericsson, f. 1718, t ISOO, fKxlde. Haa var g, m. Anua Ja- 
cobsdotter, f. 1737, t 179«. SmktDamnet antogs af d«Tas 
son, sjökaptenen Eric Wijk, f. 1755, t 181S. som I sitt gift«f 
med Olivia Roramare, f. 1759, f 1829, Tar fader lill nedan- 
stående Olof. 

Litteratur: Sr. SläktkaUndcr ISSS: Sr. »läkt kalt iidmi 
11)12—10. 

Olof, f. 1786. grosshandlare, kommerseråd, t 1856. G. 
1832 m. Hilda Virginia Prytz. f. 1810. t 1890. 

Söner: 

1. Olof. f. IS53. grosshandlare, t 1901. Adlad 1890. 
enl. 37 § regeringsformen. Om hans släktgren, se 
Sveriges adelskalender. 

2. Krik. f. 1836. grosshandlare, t 1910. O. 1868 *'/io 
Hl. Kmily nickion. i. 1849 *»/n (Göteborg). 

Döttrar: 

Gerda. f. 1871 '"Ai- G. 1892 '=^/i2 m. öfverstelöjt- 
nanten i Svea lifgardes reserv, f. d. adjutanten hos 
H. M. Konung Oscar II, O II S Gbmt, R S O, Pers 
S o. LO 2 kl.. KDDO 2 gr., Off Ö Fr J O. Off It 
Kr O, RItS:tM o. LO. R Pr R ö O 4 kl., Ernst 
Gustaf Weidenhielm. f. 1862 "/i (Stockholm). 

Mary Emily. f. 1884 ^/u. (j. 1911 '"/lo m. landshöf- 
dingen i Göteborgs o. Bohus län, förutv. stats- 
rådet o. chefen för civildepartementet, ordf. i sty- 
relsen för Göteborgs högskola, K N O 1 kl.. St Off 
Fr H L, R Pr Kr O 2 kl. m kr, R R S:t St O 2 kl. m 
kr. Oscar Inilrik von Sydow. f. IS73 "/? (G ö - 
t c b o r g). 

3. Carl, f. 1839, grosshandlare, t 1907. G. 1864 m. 
Emma Helena Charlotta Röhss. f. 1843, f 1896. WIJK J»39 

Barn: 

1) Carl Olof Wilhelm, f. 1866, vice konsul, "^ 1918. 
O. 1897 -^/lo m. Alma Gunilla Nyström, f. 1H78 
-%2 (Göteborg). 

Barn: 
Emma Ulrika Maud. i. 1898 ^"-'s. 
Gunilla Oscara Fredrika Ingeborg, f. 1901 /3. 
Carl Carlsson, f. 1903 ^Vn. 
Olof Erik Hakon Carlsson, f. 1906 7». 

2) Haka n. f. 1868 ^^, f. d. kapten vid K. blottan. 
Off Gr Fr O, R Belg Lcop O. R H D O. R Sp G Mer 
Nav r k. Tun Nnch lit -1 kl., Sp S M. .Äg. o. beb. 
Stege borg i Östergötland. G. 2:o 1914 -'Vi-- 
ni. Christina Matilda (Ina) Stacl von Holstcin. i 
hennes 2:a giite, i. 1873 ^^/-. 

3) Carm O / g fl. f. 1870 "/i. G. 1892 =Vi m. hofstall- 
mästaren, öfversten i armén, örverstelöjtnanten i 
L!freg:tets dragoners reserv, f. d. adjutanten hos 
H. M. Konung Oscar II, O II S Gbmt, O II:s Jmt. 
K \V O 2 kl., R S O, GV:s01ympM, KDDO 1 
gr., Off Fr HL. R Fr Kr O 3 kl.. Carl Gustaf 
Plåten, f. 1855 "%. Äg. hus i Stockholm. 

Ivar, f. 1841, godsiigare, t 1911. G. l:o 1865 m. 
Hedvig Sofia Norström, f. 1843, t 1869; 2:o 1872 m. Mary Dickson, f. 1854, t 1911. Söner, i l:a giftet: 

1) Ivar Olof Gustaf, f. 1S66, kapten, t 1911. G. 
1908 m. Hedvig Elisabeth Schwan. i hennes 2:a 
gifte, f. 1871 "'12. 

2) Bertil, f. 1S6S ^^h, jur. d:r, verkst. direktör i 
Olof Wijk & Co. aktb. Äg. Domö i Västergötland 
(Göteborg). G. 1900 ^% m. Sigrid (Is si) 
Carlson, f. 1874 '"/s. 

Barn: 

Margit Bertilsdotter, f. 1900 ^Vii. 

Sigbrit Bertilsdotter, f. 1902 Ve. 

Erik Bertilsson. f. 1906 ^^U. 

Ivar Bertilsson. f. 1910 "/o. 

Viveka Bertilsdotter, f. 1911 ^^s. 

Knut Bertilsson. f. 1913 ^Vi2. 
Knut, f. 1851. godsägare, t 1890. G. 1878 V12 m. 
Agnes Blidberg. f. 1859 Va (G ö t e b o r g). ) WIJKANDER — WIKLAND 

Darn: 

Hilda \V Qr a, i. 1879 "/12. Q. 1908 ^/s m. disponen- 
ten för aktb. Göteborgs syrgasfabrik, ingenjöreii 
Lars Gunnar Wcstin, f. 1869^/3 (Göteborg). 

Dagmar Ausiista. i. 1883 V:. 

Knut Olof Peter. f. 1887^1/4 (S t e n u n g s u n d). Wijkander 1913, 17. — Wijkström 1917. — Wik- 
blad 1918. Wikland. 

Gammal värmländsk släkt. Äldste kände stamfadern var 
niönsteiskrifvaron Lars Hansson Wiklaud. t 1G6S, g. m. Chri- 
stina Margaretha Andcrsdottrr. lians sou Lars. f. onikr. 
16^8, fogde i östcrsysslets fögderi i Värmland i början af 
KiOO-talet och 1094 räntmästare I Örebro, blif i sitt 1092 In- 
gångna gifte med Elisabeth Carlmark. f. 1GG4, t 1TÖ2, fador 
till, bland andra barn. soiien Didrik, f. IGU."», t ITGö. sergeant 
och ägare till Bjurkärns g;\rd i socknen med samma namn 
(Värmland), hvilkcn g;\rd sidcrmera förblef i släktens ägo 
till 1S17. Sergeant Didrik Wikland hade i sitt gifte (1740) 
m. Sara Maria Ilerwegh, i hennes l:a gifte, f. 1719, t 1771. 
sonen Didrik, f. 17-io. t ISll. bergsman p:\ nämnda sin 
fädernegård, som, g. 17G7 m. .Maria Christina Almstedt. f. 
1750, blef fader till nedanstAende Lars Leonard. 

Litteratur: Anrep, Sv. Släkthoken III; Sv. Släktkaleudern 
1914—10. 

Lars Leonard, f. 1769, bruksinspektör o. iigarc af Bjur- 
kärn till 1817. t 1839. G. ISno ni. .Anna Helena 
Backelin. f. 1774, t 1857. 

Söner: 
1. Mathias Leonard, f. 1801, kontraktsprost, kyrkoherde 
i By. t 1881. G. 1 :o 1831 ni. Wendcia Cliarlotta 
Hård af Segerstad, f. 1803, t 1840; 2:o lS4r, m. Eleo- 
nora Sofia Gethe. f. lsl6, t 1904. 
Barn, i l:a giftet: 
1) Torsten Torbern, f. 1836 -%s. f. d. kapten vid 
Värmlands reg:te. RSO (Vänersborg). G. 
l:o 1862 */io (ni. Regina Emilia Lignell, f. 1843, 
+ 1914); 2:o m. Gerda Amalia Lundberg, i, 1S09 WIKLAND 941 

Barn, i l:a giftet: 

(1) Anna Wcndla, f. 1865 ^Vö. Q. 1890 ^% m. 
f, d. sjökaptenen Konstantin Stridsberg, 
I. 1837 -75 (Trollhättan). 

(2) Anders Leonard, i. 1866 'Vio, bokhållare vid 
statens järnvägar (Stockholm). Q. l:o 
1902 Vii m. Greta Gardtman, f. ISSl, t 1906; 
2:o 1913 Va ni. Lilly Katarina Broberg, i. 
1886 ^Vio. 

Barn, i l:a giftet: 
Åke Gustaf Sigfrid, f. 1905 Vio. 

i 2:a giftet: 
Barbro Lilly Maria, f. 1913 V12. 
Sonja Sara Margareta, f. 1917 ^^h. 

(3) Einar Matfuas, f. 1868-7:.', öfverstelöjtnant 
vid intendenturkaren, chef för arméförvaltnin- 
gens intendcnturdepartements utrustnings- 
byrå. RNO, RWO, GV:s Olymp S\ 
(S t o c k h o 1 m). G. 1902 ^"/a m. R u t Ii 
Helena Lovisa Kjclleström. f. 1880 7-.'. 

Söner: 
Erik Einarsson, i. 1903 ^Vio. 
Lars Einarsson, i. 1910 ^V?. 

(4) Ruth Emilia, f. 1870 "/n, anställd i Ny tid- 
ning för idrott (Stockholm). (5) junkt vid Högre realläroverket å Östermalm 
i Stockholm. Q. 1911 'V7 m. Elin He- 
lena Bayard, f. 1886 ^Vi2. köller: 
Tord Erling, f. 1912 "/?. 
Lennart Bertil, f. 1916 "/o. 

{6) Sigurd Ragnar, f. 1876 "/e, direktör (Te- 
gen, Lidingö villastad). Q. 1912=^9 
m. Aina Hedvig Johanna Frendenthal. f. 1884 
=7i. 

Barn: 
EU i fl a Regina, i. 1913 "/12. 
Bengt Torsten, f. 1917 "/2. 

(7) Ingegerd Juliana, f. 1878 ^h. G. 1905 -^h 
m. lasarettsläkaren i Borgholm, med. lic. 
Heriuar A d a m Casimir Reutersf:iöld, f. 1866 f)42 WIKl.AND 

(8) Tor Hjalmar, f. 1881 ^Vio, maskininspektor vid 
statens järnvägar (Stockholm). Q. 1909 
*% m. Elsa Johanna Olsson, f. 1877 ^%. 

Sun: 
Sven Hjalmar, f. 1911 'Vi. 

(9) Elna Regina, i. 1883 "/?, lärarinna vid flick- 
skolan i Trollhättan. 

(10) Wendl a Tullia, f. 1S87 =7ii (Stock- 
h o 1 m). 

i 2:a giftet: 

(11) Sten Torbjörn, f. 1892 -^'i, löjtnant vid Bo- 
husläns reg:te (Uddevall a). 

(12) Ralf Torsten, f. 1894 ^s, sjöman (Täby). 

(13) Ingrid, i. 1S96 "V», anställd vid Sociala rör- 
säkringsbyran (T ä b y). 

i 2:a giftet: 
2) Fridolf Gustaf Leonard, f. 1848, sekreterare, t 1914. 
G. 1876 m. Jenny Löfmark, i. 1845, 1. 1913. 
Barn: 

(1) Hjalmar, i. 1877^8, direktör i Svenska 
Telegrambyrån (Göteborg). G. 1904 -'/« 
m. Sigrid Katarina Hedlund, i. 1881 -'/o. 

Barn: 
Gunnar, f. 1905 "/s. 
Sten, f. 1906 ^Ve. 
Birgit, f. 1907 '^9. 

(2) Maria Eleonora, f. 1880 '^ii, lärarinna vid 
Djursholms samskola (Djursholm). 

(3) Elsa, I. 1883^4. G. 1911 Va m. kontors- 
chefen hos firman G. & L. Beijer Karl Wahl- 
berg, i. 1878^78 (Stockholm). 

(4) M athias. f. 1886 "/a, skeppsbyggnadsingen- 
jör vid Lindholmens mek. verkstad (G ö t e- 
borg). G. 1915 7io m. Anna Sofia (Annie) 
Ullman, f. 1891 7?. 

3) Martha Wendla Helena, f. 1851 '7« (Stock- 
h o 1 m). 

4) Sten Hjalmar Sigurd, f. 1853 7?, f. d. distrikts- 
chef vid statens järnvägar, sekreterare i styrel- 
sen för järnvägsmännens lifiörsäkringsförening, 
kyrkovärd i St. Johannes församling, K W O 2 kl.. 
R N O. R D D O (S t o c k h o 1 m). 

5) Maria Ulrika Eleonora, f. 1855 "/a. G. 1877 '7io 
Ml. artisten Gudmund Niklas (G u m m e) Åkermark. 
i. 1847 ■•'74. Äg. villa på Hammarön (Karlstad). \VIKs;'I'KrtM 2. Frans August, i. Iöl2, laiidtiuäiare, t 1860. Ci. 1849 
m. Qustafva 'Mathilda Hellgren, f. 1816, t 18S7. 

Dotter: 
Mathilda Eleonora (Nora), f. 1851 -'/o (K u n g- 
äl f). Wikström 

(Jämtlandssläkten), 

Stamfadern Esthen (östeu), som lefde mot medlet af 
1700-talet, hade soueii Jon Esthoussou i Medstugan 1 Are 
socken i Jämtland, f. 1717. t 1S40, gift 1773 med Maria NUs- 
dotter, f. 1746, t 183G. Släktuamuet antogs af dessa makars 
nedanstående son I'er. 

Litteratur: Sv. Ättartal 1S04; Leijonhufvud, Ny Sv. 
Släktl.ok; Sv. Släktkalendern 1012—10. 

Per, f. 1782, handlande i Östersund, brukspatron, 
ekonomidirektör, t 1859. G. 1811 m. .Magdalena 
Catharina Sparrman, f. 1791, t 1874. 
Söner: 
1. Eric Johan, f. 1812, löjtnant, t 1852. G. 1843 m. 
Brita Carolina Dillner, i hennes l:a gifte, f. 1821, 
t 1870. 

Söner: 

1) Per Olof Oswald, f. 1845, borgmästare, + 1909. 
G. 1873 ^Vc ni. Mar i a Wilhelmina Andrietta 
Hallquisth, f. 1848 ^Vs (S t o c k h o 1 m). 

Söner: 

(1) Einar Erik, f. 1S74 ^^4, jur. utr. kand., öfver- 
krigsfiskal, R W O (Stockholm). G, 1906 

c Liici 

Söner: 
Å k e. f. 1907 'Vi2. 
Carl Olof, f. 1911 "/^s. 

(2) Carl T hor st en, i. 1891 ^%, fil. o. jur. kand., 
vice auditör, advokat (S t o c k h o 1 in). 

2) Erik Ernst Emanuel, f. 1851, kronolänsman, t 1893. 
G. 1886 ^Vs m. Kerstin Olsdotter, f. 1861 'Vö 
(Ge fl e). 

Barn: 
• Folke Erik, f. 1887 "/lo, kontorist (G e f 1 e). 
Astrid Kristina, f. 1891 ^Vi. rödakorssyster, 

öfverskötcrska, Ö R K Ht m. kr. dek. 
/ // g v r Carolina, f. 1892 ^Vn, rödakorssyster. 944 WIKSTKö.M 

2. Nils, f. 1813, grosshandlare, t 1883. G. 1838 m. Emilie 
Helena Margareta Hallström, i. 1815, t 1874. 
Barn : 

1) Erik Axel. t. 1842, godsägare, t 1893. Q. 1S69 
m. Cedelia (D cal) A. Stratton, i. 1840 (Al o- 
m e n c e. III., Nordamerika). 

2) Anders Gabriel, f. 1844, grosshandlare o. konsul, 
t 1878. G. 1876 "^/i2 m. Anna Fredrika Thercsia 
Dymling, f. 1856 Vi (Sundsvall). 

Son: 
And o, i. 1878 ^./s, trävaruhandlare, ledamot af 
styrelsen för Möns trävaruaktb. o. Sundsvalls 
enskilda bank. Äg. Mariebergs ägendom i Väster- 
norrlands län (S u n d s v a 1 1). G. 1906 ^4 m. 
Sigrid Ada Charlotta Hedborg, i. 1876 ^'ji. 

Barn: 
D eal Barbro, f. 1907 =^6. 
And o Gustaf, i. 1908 ^=/ii. 
Nils Ragnar, f. 1911 ^'h. 
Lars Olof, i. 1914 Vi. 

3) Zacharias Magnus Gregorius (Gregor), f. 1850 
^Vs, portugisisk vice konsul i Sundsvall. RP 
O da C. Beb. eget hus i nämnda stad. G. 1881 '°h 
m. Tekla Charlotta Ekström, f. 1855 ^Ve. 

Barn: 

Jane Emilie, f. 1882 ^V*. 

Nils Axel, f. 1886 ^Vs, löjtnant i Lifreg:tets dra- 
goners reserv, italiensk vice konsul i Stock- 
holm, ledamot af stvrelseii för Möns trävaru- 
aktb. G. 
f. 1892 ^Ve 

Pehr Ando, f. 1888 "Vs, löjtnant vid Skånska 
husarreg:tet (Hälsingborg). G. 1918 ^'/r 
m. friherrinnan Af a r i a n n c Elisabeth Hildur 
von Essen. f. 1894 ^"/s. 

Gregor Macdeal. f. 1893 ^\'\, fänrik vid Skån- 
ska dragonrcgitet (Ystad). 

4) Svea Maria Charlotta Sofia, f. 1851 Vii. G. 1872 
Vö m. öfverläkaren, med. d:r, kir. mag. Frans 
Edvard von Sydow, f. 1828, t 1914. Beb. eget hus 
i Göteborg. 

5) Wendcla Carolina M il d ur Evangelina. i. 1854. 
G. 1874 m. grosshandlaren Percv Erere Luck, 
f. 1845, t 1915 (Stockholm). RNO, 


RWO 


0. 


1S79 


''!z 


m 


i. 


1858 


^V3. 

WIKSTRÖM 945 

6) Sally Helena Hadara, f. 1S56 »/s. G. l:o 1886 
m. amanuensen i riksarkivet, fil. d:r Berndt Gustaf 
Forsgrén, f. 1845, t 1887; 2:o 1902 ^lo m. majoren, 
kaptenen i Jämtlands fältjägarereg:tes reserv, f. d. 
generalstabsofficeren, R S O, Klas Robert von 
Bahr, i. 1S56 ^'lo (S t o c k h o 1 ni). 

Carl Axel. f. 1814. färgerifabrikör, t 1S55. G. 1840 

m. Brita Eskilsdotter, f. 182Ö, t 1S93. 
Dotter: 

E skelina Catharina, f. 1841 =7?. G. 1863 m. bank- 
kassören Frans August Ljungberg, f. 1820, t 1887 
(Östersund). 

Per, f. 1817, grosshandlare, brukspatron, t 1880. G. 

m. Anna Sophia Edlund, f. 1823, t 1909. 
Barn : 

1) Hulda Sophia, f. 1846 "/s (Stockholm). 

2) Carl, f. 1851 ^Vs. grosshandlare, 
R Sp O Isab Cath (Stockholm). 
M athilda Charlotta Svensson, 

Barn: 

Carl. f. lSt>4 7s, fil. kand. (S t o c k h o 1 m). G. 
1917 ^^/i2 ni. Norma Marguerite Siöstcen. f. 
1892 "/3. 

Margit, f. 1890 "/a. G. 1910 =74 m. ryttmästaren 
o. skvadronchefcn vid Lifgardet till häst, R S O, 
G V:s Olymp M, R It Kr O, O Fr Instr publ. Turk 
Mcdj O 4 kl., grcfve Nils Gustaf Bonde af 
Bjurno, f. 1874 7'j (Stockholm). 

Dagmar Sophia, f. 1892 ^79. G. 1914 ^Vs m. 
löjlnanien i Lifgardet till häst, GV:sOlymp 
M, grefve Hans Robert von Rosen. f. 1888 7» 
(S t o c k h o I m). 

Maud. i. IS 99 ^73. 

3) Anna Magdalena, f. 1854 ^7* (Stockholm). 
Zacharias, f. 1819, apotekare, t 1889. G. 1844 m. 
Johanna Charlotta Wilhelmina Gimberg, f. 1824, t 
1877. 

Barn: 
Ida Amelie Charlotta, f. 1848 '^U (Stockholm). 
Carl A r v i d, i. 1.^50 ''/i». litteratör (B a g g e t o r p). 

G. 1891 m. Inger Mimi Elisabeth Johanna Harbou, 

f. 1861, t 1894. 
H ert ha Maria Magdalena, f. 1852 ^-,'a. G. 1879 

^7i2 m. sekreteraren, v. häradshöfdingen, fil. d:r 

Jacob Berlin, i. 1841, t 1908 (Stockholm). 

. — Sv. Släktkuleudern lyiU. 946 WIKSTRÖM — WINBtKG 

Siri Melena. f. 1860 ^-/u. Q. 1903 *Vi m. krono- 
fogden Henrik Adolf Bohm. i. 1864 **/; (F a - 
1 u H). 

Ellen Hedvig Sofia. f. 1862 Vu. G. 1884 "/12 m. 
f. d. landshöfdingen i Västerbottens län, K m st k 
N O, K \V O 2 kl., H e nn i n g Thcodor BiinkUmd. 
i. 1849 ^% (S t o c k b o 1 ni). 
6. Claes, f. 1830, grosshandlare, t 1915. O. 1858 m. 
Hedvig Södermark, f. 1833, t 1888. 
Barn: 

1) Hedvig Catharina, f. 1859 "/e (S t r ö m s v i k, 
Heby). 

2) Claes Ar v i d, i. 1862 "Vs, grosshandlare o. trä- 
varuagent, koniniiinalfuUmäktig i Saltsjöbadens 
köping. Äg. o. beb. villan M a r y h i 1 1 (Salt- 
sjöbaden). G. 1890 ni. M a r y Lovisa Monica 
Temple. f. 1859 "/s. 

Barn: 
Klas Edward, f. 1891 -^5. 
Mary Elisabeth (L i s a), i. 1892 ^7. 
Erik Arvid. f. 1S95 "/a. 
Olof Edgar Francis, f. 1896 ^3. 

3) Sara M aria, f. 1865 ^%o (S t r ö m s v i k, 
n e b y). 

4) Julia Matliilda. f. 1867 ^^u, kontorsskrtfvare i 
postsparbanken (S t o c k h o^l m). 

5) Anna Elisabet, f. 1871 *^/io (S t r ö m s v i k. 
H e b y). 

Wiman 1915—16. Winberg 

(Stockholmssläkten). 

Denna släkt, troligen inflyttad från Tyskland, »kall redan 
på 16S0-talet hafva varit bosatt I Stockholm. Äldste kände 
stumfadern rar kryddkramhandlaren därst. Josc-ph Wlnbcrg. 
f. 1740, t 1SÖ7. g. 1766 m. Maria Katarina Stnngenl^org, f. 
17-J6, t 1S08. Iluns son Johan Ulrik (se nodan), från hvilkeii 
alla nu Icfvande medlemmar hiirstamma, grundade i Karls 
hamn tillsammans med E. Meijer från Hannover huset Win 
V»erg & MelJer, ett af södra Sveriges p& slu tid största han- WINBKHG t,.,7 

dclsluis samt ägde i;gtndonuu Stonsuäs i Blekinge, som äml.i 
ull börjau af iunevarande ärhundrado imi.-liafts af släktin. 
Hans aidst.« s-m. konsul Borndt I"lrik Winberg. ginndad.' i 
Cctte (Frankrike) handelshuset Whiberg & Ewcrdt. 

Litteratur: Sv. SläktkaleudiT ISSr.; Sv. SläktkukMidcrn 
1913, 15— lii. 

Johan Ulrik, f. 1777, kommerseråd, grosshandlare i 
Karlshamn, t 1834, Q. l:o 1808 m. Bernera Oliva 
Santesson. f. 1787, t 1814; 2:o m. Helena Lönegren, 
f. 1791, t 1857. 

Söner, i l:a giftet: 
1. Berndt Ulrik, f. 1809, rysk vice konsul o. grosshand- 
lare i Cette. t 1872. G. 1832 m. Caroline Ewerdt. 
f. 1807, t 1871. 

Barn: 
1) Charles Ulrik, f. 1834, rysk vice konsul o. gross- 
handlare i Cette. t 1909. G. 1862 m. Caroline 
Riimp, f. 183S (M o n t p e 1 1 i e r, Frankrike). 
Barn: 

(1) Oscar, f. 1863^1, godsägare (F n u r c h ä t, 
Frankrike). G. 1896 ni. Adriennc 
Aiiriol. i. 1875 ^Vs. 

(2) M a X. f. 1865 =%, ingenjör fH a n o i, T o n - 
kin). G. 1894 m. Mathilde Navarro, t 1907. 

is) 01 g a. f. 1867 ^A (iM o n t p e I 1 i e r). 
(A) Eric. f. 1S71 --^/lo. handlande (Paris). 
(5) Ralp h, i. 1876 -^ö, arkitekt (B u k a r e s t). 
G. 1902^3 m. La II re Aiiriol, i. 1877 Va. 

Dotter; 
Il il a, f. 1912 -'Vii. 
2) Louise Emilie, f. 1841 Va. G. 1866 m. godsagaren 
Leon Elisée Auriol, f. 1837, t 1903. Äg. tillsammans 
med barnen F o u r c h ä t i dep. Tam (Frank- 
rike). 
?. Wilhelm Oscar. f. 1810, kapten i Vendes artilleri- 
reg:te, t 1854. G. 1841 m. Henriette Marie Schmidt, 
f. 1818, t 1845. 

Söner; 
1) Hugo Leonard Ossian. f. 1844 ^'".U. fil. d;r. pro- 
fessor, f. d. rektor vid Alnarps landtbruks- o. 
mejeriinstitut, utg. af Tidskrift för landtmän, K W 
O 2 kl., R N O, K D D O 2 gr., Hed L L A, inneh. 
Malmöh. 1. Hush. sällsk. stora G M (L u n d). G. 
1872 "/i m. Sophia Carolina Tornberg, f. 1843, t 
1912. ^** wiShEiir. fi\ c ' Barn: 

^erkst. direktoren i akib. Baltic. LL A /ar^ 

■■^Ä^^'"^'' •^- ^S'^"''^' »^-^Pten i Södra 

A/ör-ama \F(;/mJfr. f. 1S85 °s "^ ' - ^ ^ 

Barn: 
/ 71^ em er G///mflr //w-o, f. 1907=74 
Aör/n 5o/7A/e low/se, f. 1909 =»2/^ 
^1. -rf^^^ ^^^^^ Margareta, i. 1911 ^V? 

hT'^f" ^'''""'^' *• 1«79-A. kapten o 
cher ror kulsprutekornpanict vid Norra ^kan' 
1908 T/-'^-*7^-tet (Kristi a n s '"''d):' a 
f 1S84 7T' "'^ ''^^'''^'>//i- ^4;,,.//,^ /ya.tr.T. 

Mez Af an ann c Sophia, f. 1908 7ii 
fiarald Folke Hugo, i. 1910^75 
f//zör T/'orsten Hugo, f. 1913 7..' 
[5) Harald Ossian i ]\kz -•<>/ 

Son : 

(ö) Carl Wilhelm Sophus, f. 1885 7n öjtnant 

o batenchef vid Smaland, ar leri " ? 

U o n k o p 1 n s). Q. 19,2 Vi, m E m ilia 

■>) p^n/rr^^''' StahWerg. f. 1^90 73. '^'''''^'^ 

u. 1862 m. Amalia Norström. f. 1838 + 190-J 
^ ,. Dotter: WISING 949 

' Wising och Vising. 

Äldste med säkerhet käude siamfadern var bokhållanMi 
I-orentz eller I.ars Wisingb i Stuckholm. g. 2:o 1»J9.S m. 
Amia Cliristiua Liuman. f. 167(2). t 1722. Hans sou kvar- 
termästaren vid Lifregemeutet till häst Gabriel Wising. f. 
1699, t 1742, blef i sitt 1722 ingångna gifte med Margaretha 
Elisabeth Fortelia fader till nedanstående Carl Ulrik. 

Litteratur: St. Släktkalenderii 1912. IJ. lö— 16; f.rsuub. 
tidskr. l'Ji:;. h. n. 

Carl Ulrik. f. 1729, rådman i Nora, t 1802. G. 1762 m. 

Maria V/estlin?, f. 1746. t 1786. 
Söner: 
1. Johan Gabriel, f. 1769. postmästare, t 1808. Q. 1795 

in. Cecilia Catharina Gebhardt. t 1838. 

Söner: 
1) Carl Michael, f. 1796. sjökapten, t 1853. G. 1827 
m. Maria Elisabet Cornelia Söderberg, f. 1801, t 
1S42. 

Söner: 

(1) Carl Adolph, f. 1834. vinhandlare, t 1882. Q. 
1862 m. Johanna Sofia Runnbom. f. 1829, t 
1902. 

Söner: 

a) Johan Adolf. f. 1862 ^%. vinhandlare 
(S t o c k h o I ni). 

b) Carl Per Albert, f. 1871 'V?, verkst. di- 
rektör i aktb. Somnielii fabriker (Salt- 
sjöbaden). G. 1909 ^/ö in. .4 m y So- 
phia von Sydow. f. 1S80 *Vii. 

Barn: 
Blunch c - S op hi, f. 1910 "V 
Carl Adolph Fingal, f._ 1912 "/lo. 
Sven Hans. f. 1917 '"/». 

c) Sven Wilhelm (Svante), f. 1873 "/s. civil- 
ingenjör (Saltsjöbaden). G. 1905 
-"/lo m. Marie- Loni se Wall, f. 1880 

10' 

Barn: 
Per Johan Adolf. f. 1906 %. 
Sven FJnar. f. 1908 "/i- 
Lisbet Sofia Katarina, f. 1913 -7i=- 

(2) Per Johan, f. 1842, med. dr, professor vid 
Karolinska institutet, t 1912. O. IbSO -/e ni. •'" WlSINf; - WISTRANI. 

Sophie Henriette Benedicks, f. 1853 '"7. 
Aff.. tillsammans med barnen Kappsta på I i- 
dingön (Stockholm). 

Döttrar: 
Sigrid Carolina, f. 1881 ^^'4. Q. 1907 Va m. 
statssekreteraren o. expeditionschefen i ju- 
stitiedepartementet, revisionssekreterart-n, K 
N O 2 kl, iur. utr. kand. S v e n Axel Eschels- 
son Hagströmer. f. 1S77 -% (Stockholm) 
Anna CorncUa. f. 1882 ^^U. Q. 1903 2/5 m. 
jTodsägaren Carl William Nisscr, f. 1879 ^7i. 
Äg. Broby i Södermanland (B r o b v sä- 
teri. B e t t n a). 
FMsabeth Charlotta (Elsa), f. 1885 *7io. G. 
l'^^)^ '"/lo m. Förenta Staternas niilitäratt.i- 
ché i Sverige, öfverstelöjtnanten. '^ S O 
William M e c h I i n g Colvin. f. 1876 ^Vn 
(S t o c k h o i m). 
Mana Sophia (Maj), f. 1891 Vs. O. 2:o l';iS 
"Vio m. t. f. byråchefen i medicinalstyrel- 
sen, iur. utr. kand. Fredrik Elias Aiiiiiist 
von Dardel. f. 1885 "Vs (Saltsjöbaden) 
2) Gustaf Adolf. f. 1799, handlande, t. G. m. Maria 
Christina Hultman. 

Son: 
Carl Gustaf, f. 1839, kapten, t 1888. Q. 1875 m'. 
Regina Gustafva Kolthoff. i. 1855 "/s 
(T ä b y). 
Jacob Fredrik, f. 1780. bruksförvaltare, t 1820 G 
1811 m. Maria Ulrika Hallström, f. 1784. t 1843. 

Son: 
Carl Jacob. f. 1814. bruksförvaltare, t 1877. G 1848 
■m. Hedvig Flisabcth Charlotta Hallström, f 1823 
t 1902. 

Barn: 
Per Johan Vising. i.\ 1855 -%. fil. d:r, professor 
1 nyeuropeisk lingvistik vid Göteborgs högskola. 
KNO 2 kl., StOffltKrO, Off Fr H L. Off Fr 
Instr pub!. L VVS (G ö t e b o r g). 
Ingeborg Sofia Maria. f. 1856-% (Göte- 
borg). Wistrand (2 släkter) 1912—14, 17. 18. WOr.FK 051 Wolff. 

Tysk släkt, hTurs äldste kände stamfader Paul Wulff, f. 
166i, f 1740, var tjäusteman vid furstens af Braunschwelg- 
Lunoburg kansli. Denne blef, i sitt gifte med Maria Elisa- 
beth Jordens, fader till Rudolf Otto, f. 1G9Ö, pastor i Waten- 
stedt, t 1770, g. ni. Margareta Dankwort. Hans son var nedan 
stilende Georg Wilhelm Wolff; två sonsöner till denne öfver- 
flyttade till Sverige. 

Litteratur: Sv. Släktkalendern 1917. 

Georg Wilhelm, f. 1741, forstmeister, t 1S30. G. m. 
Johanna Dorotea Leiding. 

Söner: 
1. Eberhard Georg Fredrich, i. 17S6, forstmeister, t 185S. 
G. m. Johanne Eilers. 

Son: 
Carl Eberhard, f. 1826. inflyttade till Sverige 1857. 
föreståndare för länsskogsskolan vid Prästeriid i 
Värmland. + 1S96. G. I85S m. Carolina Charlotta 
Wilhelmina Buchholtz. f. 1832, t 1896. 

Barn : 

(1) Adolf Eberhard Wilhelm, f. 1859 % (M e m). 

(2) Maria Johanna, f. 1861 ^%. G. 1883 ^^/o m. 
slussinspektören vid Göta kanalverk Georg 
Adler sporre, i. 1856 Vio (M em). 

(3) Margareta Charlotta, f. 1865 '/n. före- 
ståndarinna för Bångsbo sommarhem för lära- 
rinnor (K u 1 1 a v i k). 

(4) Erik August, f. 1867 ^V*, ingenjör vid maskin- 
fabrik i S : t Louis, Miss. (N o r d a m e - 
r i k a). G. 1896 ^^i m. .^nna Grahs, f. 1870, 
t 1910. 

Dotter: 
Er i c a, f. 1897 "^'12. 

(5) Hugo Alexander, i. 1867 "A, jägmästare i 
Slättbygds revir (O 1 1 e s t a d. Ljung). Q. 
1911 "Ve m. Ebba Elvira Palm. f. 1885 ^Vi. 

Döttrar: 
Agda Ml . 
Ilse Signe Margareta, i. 
Anna Ma i - Louise, f. 1915^75. 
Ludvig Franz Georg, f. 1793, forstmeister, t 1856. 
G. l:o m. Emma Fressel. 052 \V(JLLERT — ZETHF.LIUS 

Son: 
Karl Gustaf, f. 1828, inflyttade till Sverik^e 1856, jäg- 
mästare o. föreståndare för skogsskolan vid Skogs- 
hall i Södermanland, •^ 1905. O. 1856 m. Maria 
Antoinette Charlotte Mädge från Tvskland, f. 1832. 
t 1858. 

Dotttr: 
E m m y, f. 1857 Ve. O. 1883 ^V» m. disponenten 
vid Bergvik o. Ala nya aktb., R \V O, Carl 
Evald Granström, f. 1857 "Vs (Bergvik). Wollert 1918. — Wollin 1915—16. — Wretman 

1912—14, 17. — Wåhlin 1912—14, 18. — Y^bers 

1917. — Zachau 1913—17. — Zancler 1918. Zethelius. 

Denna släkt — {:om ej veterligen har samband med den 

från Sätila församling i Göteborgs stift härstammande släkten 
Sethelius — leder förmodligen sitt ursprung från Säthälla i 
Säby församling i Jönköpings län. Den äldste med full säker- 
het kände stamfadern är emellertid hemmansägari-n Oluf 
Jönsson i Säby by i örbirga s:n i Östergötland, t IfiCS. I 
sitt 161S Ingängna gifte med Ingeborg Ilausdotter I Säby hade 
Oluf Jönsson sonen Erik UI"fsson, f. ICölI, f ITO.j, hvilkt-ii, g. 
1G77 m. Kerstin I.arsdotter. f. 1G4G, t 1724, blef fader till 
I.ars Eriksson, f. 1G7S, t 1739 som gurfvaremästare i Stock- 
holm. Denne upptog omkring Ar 1700 namnet Sitbelius, hvilkit 
förut burits af Sveno Johannis Sitbelius — sannolikt yngre 
broder till Oluf Jönsson — död 1CS5 som prost och kyrkoherde 
i Vreta kloster, utan att efterlämna nAgon son. Namnet skrefs 
från omkr. 17ÖÖ Zethelius. I.ars E:sou Zethelius gifte sig 
1707 med Kristina Winbom, f. 1G92, t 17ri2, i hennes l:a giftf, 
och fr.ln deras äldste son Erik Zethelius, f. 1710, t 17G7. 
härstamma alla nu lefvande medlemmar af denna sliikt. G. 
l:o 1740 m. Margareta Kristina Lund, f. 1720, t 1744, och 
;;:o 174S m. Catharina Margareta Standaert, f. 1723, t 17Ö9, 
hade han 1 första giftet scneu Per (se nedan, äldre grenen i 
och i tredje giftet sonen Gustaf Adolf (se nedan, yngre grenen). 
Litteratur: Leljouhufvud, Ny Sv. Släktbok; Sv. Släkt- 
knlender lbS7; Sv. Släktkaleuderu 1913—17. ZETFIELIUS 953 

Äldre grenen: 

Per, f. 1740, guldsmedsmästare i Stockholm, direktör, 
■^ 1810. G. 3:o 177S m. Catharina Emerentia Westrell, 
f. 1754. t 1834. 

Son: 
Erik Adolf. f. 1781, bruksägare, t 1864. G. 1808 m. 
Sofia Fredrika Nordewail, f. 1786. t 1855. 
Söner: 

1. Carl, f. 1811, bruksägare, k. sekreterare, t 1880. G. 
1838 m. Charlotta Catharina Qranath, f. 1S13, "^ 
1S95. 

Barn: 

1) Sophia Charlotta Catharina, f. 1839 =Vio. G. 1862 
^h m. löjtnanten, godsägaren Axel Hjalmar Lindhé. 
f. 1831, t 1905 (Stockholm). 

2) Charlotta Emerentia Carolina (Lotten), f. 1841 
-^5. G. 1863 '^'r m. generallöjtnanten Gustaf 
Rudolf Abelin, f. 1819. t 1903 (Stockholm). 

3) Carl Erik Wilhelm, f. 1844 ^/s. f. d. kapten i 
armén (Stockholm). G. 1881 */ii m. Anna 
Emilia Kind gr en, f. 1863 "/s. 

Söner: 

Carl Erik Johan Eriksson, f. 1882 "/s, löjtnant 
i Gottlands infanterireg:tes reserv, e. o. kam- 
marskrifvare i tullverket (S t o c k h^o 1 m). 

Curt Axel Henrik Eriksson, f. 1894 "V?, fänrik 
vid Vaxholms grenadjärrcg:te (Stockholm). 

2. Per Fredrik, f. 1812, bruksägare, t 1887. G. 1852 
m. Ulrika Gustafva Wilhelmina von Post. f. 1820. 
t 1910. 

Söner: 

1) Carl Adolf. i. 1^53 '-/lo. f. d. öivcrsle i IV. armé- 
fördelningens reserv, f. d. öfverstelöjtnant vid 
Lifrcg:tets grenadjärer. RSO (Stockholm). 

2) Fredrik Wilhelm, f. 1S56 "V-*, öivcrdirektör o. 
chef för kontrollstyrelsen, KNO 2 kl.. R W O. R 
RS:tAnO 2 kl. (Stockholm). G. 1SS9 ^Y-* 
ni. Anna Charlotta Ulrika Fdelsvärd. f. 1867, t 1898. 

Söner: 

t' rit z Adulf, f. 1890 ^^h, löjtnant vid LifreK:tcts 
grenadjärer (Örebro). G. 1918 -'/^ m. Ebba 
Marianne Charlotte Storckenfcldt, f. 1896 "/«. 

Sten Wilhelm, f. 1891 

i finansdepartementet (S t o c k h o I ni). 54 ZtTIlELIUS 

3) Herman Erik, f. 1859%. generalkonsul i 
G e n n a, R N O. R W O. Turk Medj O 2 k!.. Turk 
Osm O 3 kl., Tun Nich Ift 2 kl. 
, Erik Wilhelm, f. 1815, bruksägare, t 1873. Q. \SU 
m. .Aurora Mathilda Görges, f. 1816, t 1877. 
Barn: 

1) Anna Sofia Mathilda. f. 1845 2%, F Fr K 4 kl. G. 
1866 ^V? m. generallotsdirektören, grefvc Magnus 
Daniel Ruuth. f. 1835. t 1903. Beb. egen villa i 
Saltsjöbaden. 

2) Gustaf Erik, f. 1846 '%. f. d. major vid Lif- 
reg:tets grcnadiärer. R S O. RNSrtOO, Örebro 
i hubh sällsk G M (Ö r e b r o). G. 1S81 "'/o ni. 
friherrinnan I n g e b u r g Sofia Carolina Sparre, i. 
1862 "/?, författarinna. 

Dotter: 
Anna Ingeborg Elisabeth, f. 1882%. G. 1908 
-7io m. ryttmästaren o. skvadronchefen vid Lif- 
reg:tets husarer, grefve Carl- Philip Wil- 
helm Klingspor, f. 1877 ^k (S k ö f d e). 

3) Adolf Wilhelm, f. 1847 -/lo, tjänsteman i lots- 
styrelsen (Saltsjöbaden). 

4) Herman Fredrik, f. 1850. bergsingenjör, t 1917. G. 
1S76 -% m. Anna Nanny Mclkerson. f. 1854 ^"'3 
(F a 1 u n). 

Barn: 

(1) Ann Jane Elisabeth, f. 1879 ^/u. 

(2) Carl Arvid Wilhelm, f. ISSl '%. ingenjör vid 
Dumnarfvcts järnverk (Falun). G. 1917 ^®'u' 
m. T hora Mathilda Frisk, f. 1879 "/a. 

Dotter: 
Astrid, f. 1918 ^^/lo. 

(3) Elsa Margareta, f. 1884 %. G. 1906 -"/a m. 
f. d. bankdirektören Herman Selim Otto 
Stenberg, f. 1875 '-/V (Stockholm). 

(4) T hord Magnus, f. 1885 ^"'10. Vistas i .Ar- 
gentina. 

5) Lorentz Ludvig, f. 1855, bergsingenjör, t 1907. G. 
1881 % m. J enn y Wilhelmina Melkerson. f. 1856 
% (Klippudden, F a I u n). 

Barn: 
Carl Wilhelm J o st. f. 1888 Ve. direktör (S t o c k- 
holm). G. 1916 -V* m. Klara Meta Anna 
Priske. f. 1892 ^"/s. ZETTIELirS 95.1 

Magnus Ludvig (M u u sj, f. 1892 ^"/t, nicd. lic. 
(S t o c k-h o 1 m). G. 1917 ^'lo m. Stina Anna 
Ingeborg Källström, i. 1S94 ^"/s. 
Ann Mathilda Assniunda. f. 1894 ^7io, gymnastik- 
direktör. 
Sven Melker, i. 1896 ^Vis, oificersaspiram. 
Knut Åke, f. 1898 ^^'12. 
Henrik Philibert. f. 1825, protokollssekreterare, t 1899. 
G. 1857 % m. Marie Napoleontine Morsing. f. 1836 
'Vä (Stockholm). 

Barn: 

1) Jenny Maria Sofia (Mary), f. 1858 "/i. Q. 1881 
^Vu m. öfverstekammarjunkaren, kabinettskammar- 
herren, ordf. i Mäiarprovinsernas hjpoteksför- 
ening. O II S Gbmt. OII:sJmt. K N O 1 kl.. Stk 
D D O, R Pr Kr O 2 kl. m kr, friherre Ludvig 
Gustaf Joachim of Ugglas, i. 1S56 Vo. Äg. o. 
beb. Forsmarks bruk i Uppland (F o r s m a r k). 

2) Anna Hört ense. f. 1859 ^Ys (Stockholm). 

3) Henrik Wilhelm, f. 1S62 -/s. jur. kand., härads- 
höfding i Kinnefjärdings. Kiime o. Kållands härads 
domsaga, f. d. revisionssekreterare, ordf. hos stads- 
fullmäktige i Lidköping, R N O. Äg. del i 
Östtomten i Västergötland. 

4) Fredrik Otto, f. 1865 *V'2. major i armén, kapten 
i Trängens reserv, ordf. i styrelsen för Stockholms 
allm. Restaurantaktb.. R S O. Äg. hus i Stock- 
h o 1 m. G. 1888 'Vu m. Sara 1^ a u I i n e Charlotta 
Hazelius. f. 1870 Vii. 

Söner: 

Pehr Olof, f. 1890. tiänsteman i NurdaniL-rikas 
Förenta staters tiänst. t 1918. G. 1914 "/i m. 
Hedda Maria Gahrm. f. 18S7 Vn (N e w- 
Y o r k). 

Erik. f. 1899 "/lo. iur. stud. vid Stockholms hög- 
skola. 

5) Cl ar a Lovisa, f. 1867 Vz. G. 1890 '7io m. 
öfversten i I. arméfördelningens reserv, f. d. 
chefen för Skånska husarreg:tet, adjutanten 
hos H. K. Ii. Hertigen af Västergötland, f. d. 
chefen för ridskolan, ordf. i stvrclscn för aktb. 
Scania-Vabis, O II S Gbmt, O II:s Jmt. KS O 2 kl.. 
KDDO 1 gr., RFrHL. R It Kr O. R Pr R O O 4 
kl. o. Kr O 4 kl.. RRS:tAnO 3 kl. o. S:t St O 
3 kl., Turk Osm O 4 kl.. L Kr V A, Ben^t Axel ®'** ZETHELIUS 

h o^rm ^'^^"'■'^' '■ ^^^^ '^>'- Äg. hus i Stock- 

6) Erik Gustaf, f. 1868 Vio. f. d. karislisekreterare. 
verkst. direktor vid bankaktb. Södra Sveri>,.. af^ 
delningskontor i S t o c k h o 1 ni. R N O, R R S :t 
St O 3 kl. Ag. Borgen i Nacka socken samt 

Söner: 
Per Henrik Gustaf, f. 1913 7i 
Menrik Adolf, f. 1917 "/n 

7) Elisabeth Augusta (B e t h). t 1871 '% G 1899 

8) Ebba Ingeborg, f. ksSl "A,. G. 1906"% ni 
disponenten för Kymmene bruks jordbruksegendo- 
'^^.^'.,^'jronomcn friherre Otto Rabbe Wrcde af 
EUma (iinska friJ, ätten), f. 1S77 ^"'A (E c k o I a. 
K u 11 s a n k o s k i). 

Yngre grenen: 

Gustaf Adolf f. 1749 garfvaremästare i Stockholm, t 
t 1790 ^' -^^'^^""^ ^°'''^''^ Dandenelle. f. 1763, 

,, . Son: 

hnr^^°'[' ^- }'\'' '^"•^'•'"^'handlare i Stockholm. En af 
borgerskapets femt.o äldste, (skref sig: Eric Zethelius 
?'flll\ t 1863: '^'' "' ^'' ^^'-^^dalena Wiklund! 

Adolf Viktor, f 1818. koinnTe^lldörkapten af l:a graden vid 
K flottan, t 1S77. G. 1S44 ni. Johanna Sofia Hild - 
gärd rljortzbcrg. f. 1821. t 1917. 

/ , , Son: 

yo^^,^^rv/./ fMM9;^V.. f. d. öfverstelöjtnant i armén 

n ajor vid hortmkatiunen. verkst. direktör i lifför 
sakringsbol. Balder. R S O, R N O. (i M b g R D D O 
Orr Fr Instr publ R N S : t O O. R F O da C, L Kr V A 
f^ol^a^U,^^l,l\J^,:'r-- ^'-' '^^^^ria 

1 Barn: 

(\) G^ustaf Arvidsson, f. 1887 ^%. mariningenjör af 
i'-'-} ^- vid niariningenjörkären. lärare vid Sjö- 
Kngsskolan (S t o c k h o 1 m). G. 1916 ^"Vi„ ni 
Karin Bcmström, f. 1895 -"/i /iiTiiu.Kis - VON zwkh:iiki;«;k 'jöt 

Dotter: 
G II dr It n. f; 191S ^V*. 
(2) Anna Elisabeth Johanna, f. 1SS9 ^Vi. O. 1913 
"^/lo rn. t. i. komministern i Stora Tuna församling 
i Dalarna, teol. lic. Harald Falk. f. 1S77 -/i 
(Borlänge). Zethrjeus 1913, 17. — Zielfelt 1914, 18. von Zweigbergk. Släkten härstammar, enligt samstämmiga uppgifter, från 
Böhmeu och sliall där hafva blifvit adlad omkr. fir 1500. Dess 
äldste med visshet kände stamfader var kejserliga hofstall- 
niästareu Georg Ludvig von Zweigbergk, f. omkr. Ar 1570, 
herre till det gamla stamgodsi't llorcha, beläget O mil från 
Prag, g. m. Anua Sophia von Knoblucheu (Knobloch von Birns- 
dorff, en 154S i det bömiska riddarestiudet upptagen ätt). 
Hans son Georg, f. omkr. 159G, blef lutheran och ingick i 
svensk krigstjänst samt stupade som fältöfverste i slaget vid 
WolfenbUttel KMl och begrofs i S:ta Maria kyrka i Wismar, 
hvarest haus grafst^n med släktens vapen — schackrutad sköld, 
däröfver eu snedbjälke belugd med en gren från hvilken utgår 
tre blad, ur den krönta hjelmen uppstiger en tvestjärtad 
krönt ettersprutande drake — ännu för några år sedan fanns 
i behåll. G. m. Catharina Klein (omg. m. majoren Jacob von 
Main), hade Geurg von Zweigbergk fem söner, hvilka till 
belöning för faderns tapperhet erhöUo under adlig frihet, 
åtskilliga gods i Ingermariland. Afkomlingar af dessa söner 
bodde ännu i slutet af 1700-talet i östersjöprovinserna och 
Ryssland. Den svenska gruuen härstammar från öfverstens 
äldste son, majoren i svensk tjänst Georg Jurgen Wilhelm von 
Zweigbergk, f. 1G2(S), f 1G7(,5), g. 1G50 m. Johanna Agata 
Rutenfelt, hvars son Anton Tönnes stupade 1703 såsom kapten 
vid Hastferska regementet, hvarefter änkan Margnreta Fechten- 
berg, t 1728 i Dorpat, jämte barnen bortfördes i rysk fången- 
skap. Under fångenskapen upptogs yngste sonen Anton af 
generalen Carl Gustaf Creutz. Denne Anton (d. y.) von Zweig- 
bergk, f. 1G99, t 17G0, blef kvartermästare vid Lifregemeutet 
och i sitt gifte med Adriana Malmberg fader till nedanstående 
Jacob Tönnes och Adolf, från hvilka alla nu lefvande med- 
lemmar af ätten i Sverige härstamma. 

Litteratur: Sv. Ättartal 1889 o. Frykholm, Svensk veterinär- 
matrikel, I^ppsala 1909; Sv. Släktkalenderu 101.3— IS. VON ZWKIGliEKGK Aldre grenen: Jacob Tönnes, f. 1733, kvartermästare vid lifreg::tet, 
t 1811. Q. 1762 m. Margareta Synnerberg, f. 1731. 
t 1815. 

Son: 
Anton, f. 1762, hofrättsråd, t 1824. Q. 1803 m. Christina 
Themptander, f. 1781, t 1851. 
Son: 
Per Anton, f. 1811. fil. d:r, läroverksadjuniit, t 1862. Q. 
1846 m. Beata Sofia Lindblad, f. 1824. t 1886. 
Son: 
Anton Herman, f. 1849, komminister, t 1882. Q. 1872 
m. Augusta Mathilda Helena Holmström, f. 1S47, t 
1895. 

Barn; 
a) Peter Anton Georg, f. 1873 ^/s, direktör o. före- 
ståndare för Bjärka Säby landtbruksskola, R 
WO, LL A (B j är ka). Q. 1900 -^u' m. B ert ha 
Candida Fischer. f. 1875 "/12. 

Söner: 
Anton Georg August, i. 1901 ^"/n. 
Nils Herman Bertil, i. 1906 Vs. 
h) M a r i a Sofia Helena, f. 1874"%, första lärarinna 
vid samskolan i Norrtälje. 

c) Nils Herman Tönnes, f. 1878 -'^/-, fil. lic, läroverks- 
adjunkt (Ö r c b r o). 

d) Ingrid Elsa Augusta, f. 1S80 "/a. föreståndarinna 
för Apclryds trädgårdsskola (B å s t a d). 

Yngre grenen; 

Adolf, f. 1746, fänrik vid Skaraborgs reg:te, t 1818. 
G. 1774 m. Christina Urselia Qökman. f. 1756, t 1833. 
Söner: 
1. Gustaf Adolf, f. 1779, kyrkoherde, t 1857. G. 1814 
m. Maria Häggren, f. 1798, t 1873. 

Söner: 
1) Carl Anton Samuel, f. 1822, brukspatron, t 1883. 
G. 1854 ^Va m. friherrinnan Emerence Wilhel- 
mina von Knorring. f. 1835 ^*/2 (T i d a h o 1 m). 

Barn: 
(1) Fanny Maria. f. 1854 ^Vis. G. 1877 ^Vb m. 
disponenten för Vulcans tändsticksfabriker Hans 
Gustafsson, f. 1847, t 1905 (S t o c k h o 1 m). VON ZWEIGBEHGK 9.:,9 

(2) Carl Gustaf, t 1857 "/g. major i armén, 
kapten i Skaraborgs regrtes reserv, gymna- 
stiklärare vid Skara högre allm. läroverk o. 
stadsfullmäktig i nämnda stad, gymnastik- 
inspektör för folkskolorna i Skara stift samt 
delar af Uppsala o. Strängnäs stift. R S O. 
Ag. hus i Skar a. G. 1892 ^7io m. Eva 
M ar i c ■ L o u i s c Olsson, i. 1868 Vii. 

Söner: 
Carl Tönnes, f. 1893 ^V?, löjtnant vid Små- 
lands artilleriregite (Jönköping). 
Eric Uno, f. 1895 =7.% fänrik vid Smålands 

artillerireg:te. 
Jan Olof, f. 1901 ^/n. 
2) Johan Adolf, f. 1824, komminister, t 1862. Q. 
IS54 h m. friherrinnan Emma Cfiarlotia Kruuse 
af Verchou, f. 1835 ^"/a (Jönköping). 

Barn: 
(1) E m m y Maria, f. 1855 7* (Jönköping). 
i2) Jolian Art fl ur. f. 1856 Vu. stationsinspek- 
tor vid statens järnvägar (L j u s d a 1). G. 
1887 /sm. Klara Matilda Lovisa Ericsson, 
f. 1867 ^Vs. 

Barn: 
Karin Brita Matilda, f. 1888 'Is. Q. 1914 
/lo m. förste postexpeditören Fritz Arvid 
Peterstrand, i. 1876 7? (Rslöf). 
Karl Artliur Tönnes, f. 1893 Ve. 
{S) Signe Johanna, f. 1858 ^V?. G. 1903^7» 
m. f. d. stationsföreståndaren vid statens järn- 
vägar Bror Fritfiiof Valdemar Grönberg, 
f. 1848 ^% (Jönköping). 

(4) Hilda Olivia, f. 1860 '^4 (Jönköping). 

(5) Axel Henrik, f. 1862 ^^lo, generalagent för 
svenska kalkförsäljningsaktb. Inneh. agentur 
o. kommissionsaffär i M ö 1 1 e b j ö r k e 
(Sand bäck). Q. 1892 V» m. Magna 
Kristina Näring, i. 1865 **/*. 

Barn: 

Carl- Axel Tönnes, f. 1893 ^®/i2, löjtnant 
vid Karlskrona grenadjärreg:te (Karls- 
krona). 

Emma Margareta Isabella, f. 1897^77, 
fil. kand., stud. vid Lunds universitet. !)nO VON ZWHICr.KlUIK 

3) Gustaf Frithiof, f. 1829, agronom, t 1917. G. 
1862 V* *m. B er t ha Augusta Clemcntinc Eke- 
rot h. f. 1836 -^/i2 (S t o c k h o 1 ni). 
Söner: 

(1) Otto Ferdinand, f. 1863 -^k, fil. lic, hufvud- 
redaktör för tidningen Dagens Nylieter, leda- 
mot af riksdagens första kammare (Stock- 
holm). G. 1891 ^7c m. Anna Maria Cliris- 
tenson, f. 1865 ^V-. 

Barn: 
Elna, f. 1892 ^^/e. G. 1916 ^-/g m. arkitekten 

Sven Adolf W alland er, f. 1890 ^'^U 

(S t o c k h o 1 m). 
Britt, f. 1896 ^'s, kindergarteiiUirarimia 

(S t o c k h o I in). 
Åke, f. 1902 "77. 

(2) Karl Alfred, f. 1873 "/o, grosshandlare i 
Stockholm under firma Löfträbohget. G. 
1900 m. Magna Elisabeth Gjörling, f. 1877 

Söner: 
Karl Erik, f. 1901 '*/4. 
Knut O öst a. f. 1902 Ve. 
2. Lars Anton, f. 1783, sergeant, t 1817. G. 1810 
m. Christina Siberg, f. 1790, t 

Son: 
Adolf Lorens, f. 1812, handlande, t 1866. G. 1839 
m. Charlotta Bergin. f. 1815, f 1886. 

Barn: 
(1) Johan Adolf, f. 1840, bankdirektör, t 1898. 
G. 1868 ^^9 m. Hedvig Charlotta Rudgren, 
f. 1851 '^/s (B o rås). 
Barn: 

a) Emilia Charlotta, i. 1870 2%. Q. 1897 
^"/i m. innehafvarcn af bankirfirman S. 
Nyländer, Stockholm, civilingenjören Per 
August S i m e o n Nyländer, f. 1865 '*/•.■ 
(Lidingö villastad). 

b) Jacob L or en z. f. 1873 ^Vi. jur. utr. kand., 
krono- o. stadskassör i Borå s. G. 1907 
•"Vu ni. Alf rida Emilia (Frida) Jolian^son. 
f. 1873 ^/lo. 

Son: 
Per Lorenz. f. 1910 "%. \'(>.\ z\vki»;ukk»;k yni 

c) Johan Olof, i. 1874 ^'Vi, ingenjör 
{E's k i 1 s t u n a). G. 1S99 \/io ni. Hed- 
vig Charlotta Maria Liuulber^. i. \blG 

is; 

Barn: 
Sixten Adolf Olof, f. 1901-^/2. 
Curt Carl Olof, f. 1904 -°/io. 
Sven St i s Olof. i. 1910 -^/g. 
Hedvig Maja Charlotta, i. 1915 ^"/j. 

d) Hedvig Elisabeth (A j a), f. 1875 =^'io. G. 
1900^^/5 ni. landskamreraren i Kristianstads 
län Ivan Frithiof Regncr, f. 1866 ^Vr (K r i- 
s t i a n s t a d). 

e) Ernst Anders, i. 1877 -"/lo, verkst. direk- 
tör i barikaktb. Södra S\ erigcs kontor i 

Boras. 


G. 1904 ^/ö ni. 


Bert a 


.\I(i 


tihla 
Jagenbnrg, 


f. 18S1 ^%. 
Barn: 
Brita, f, 


, 1905 ^"/a. 
Inga, I. 


1909 =V3. 
Anders 


Adolf, f. 1911 


"A. 


Lars. f. 


1914 ^/s. 
Bengt. 1 


f. 1917 ^'/t. 


.S e 1 ni a Johanna Christina, i. 


1847 


V». 


(i. 


1875 


•'/. 


tn. f. d. förste landtinataren 


i Sk: 


1 ra 1)0 


rjjs 


län. (2) 

R \V O, >!».?// 5/ ////.?a Öhrwall. i. IMl'u 

(Ii ä i s i n .IT b o r g). 
3. Fredrik, f. 1797. expeditionskronofogde, t 1850. G. 
1827 ni. Hedvig Elisabeth .Alenius. f. 1804, t 1850. 

Söner: 
1) Georg, f. 1831, stadsfiskal, t 1866. G. 1855 m. 
Selma Thysenius, i. 1836. t 1904. 

Barn: 
(1) Gustaf Fredril:. f. 1858 '^,'j, sjökapten, affärs- 
man (Kapstaden). G. 1882 m. Alf rid a 
Hellegren. f. 1862 "/u. 

Barn: 
Gunhild Alf rida. f. 1885*% (Kap- 
staden). 
Selma Axelina Lovisa, f. 1890*°'.-, (Kap- 
staden). 
Georg Nils Gustaf, f. 1892'/:. telegraf- 
tjänsteman (Kapstaden). 
Erik Conrad Fredrik, i. 1S94 **'io, kontorist 
(Kapstaden), 

«;i. - Sv. Sliikik.-il.ii.l.iii l'.i|!i. 902 VON ZWEIGliERGK (2) Nils Arvid Johannes, i. 1860 Vs, borgmästare 
.magistratssekreterare o. notarius publicus i 

M a r s t r a n d. R W O. Q. 1890 "/, m. A n n a 
Lovisa Kökeritz. f. 1863 ^'12. 

Barn: 
J ff^org Reinhold, f. 1891 V7. jur. stud 
vid Uppsala universitet. 
Ingrid Anna Elisabet, f. 1893 "'e 
. , !^(^r s Richard Gustaf, f. 1895 V?. 

(3) Elin Wilhelmina, f. 1862 ^%. Q. 1899 ".'9 m 

ledamoten af Sveriges advokatsamfund. R W 

^/ •'"/';. '^•,'' ^"^^ Os Ar ar Hedenskog. f. 1863 
.'i (M a 1 m ö). 

(4) Ge o r g Sarnuel. f. 1865 »/a, vice häradshöf- 
J'ng. tullnskal i Göteborg 

r lA''^/-^"''^"'.,^- ^S^^' stuteriveterinär, t 1892. 
i. I8d9 /s m. Afa///7 Maria Hvllén. f 1843 "\ 
(b K a r a). 

/,\ . Barn: 

Mon/m''^ f/Zsflö^/// Malin, f. 1860 «/io. G. 
1894 /3 m. superintendenten vid Pennsylva- 
nia raiKvay. civilingenjören Gustaf Ericson 
(b w I c k 1 e y. N o r d a ni e r i k a ) 

(2) Nils Edvin Eredrif: Axelsson, i. 1862 "/s 
bergsingenjör (F a g e r s t a). G. 1S93 V,o m' 

^clo^i^f ^''*''^" '^^"'''" <^^i^^yf Roftlof}. i. 
1868 /s. 

Söner: 

Axel Victor Edvinsson. i. 1894 '%o. 

Knut Maximilian Edvinsson. i. 1S95 "/is. 

^^turc Olof Edvins^un. f. ls99 '',. student 

ÅV£/z>ln/on Edvinsson, f. 1906 ^Vo 

(3) Hilda Ellen Bcnedicta Malin. f. 1863 Ve. G 
1901 -i m. disponenten Axel Andersson, t 
1909 (Skara). 

(4) Thure Georg Axelsson, f. 1.S64, rLgcnients- 
veterinär, r 1911. G. 1895 -V9 m. friherrin- 
nan Bcrnliardinu Sigrid Stiuhclhcrg. i. 1^61 
712. Ag. villan S t r ö ni s h c r g (Karls- 
k r o n a). 

Barn: 
j^xel Georg Louis T/iuresson, f. 1896 ^Vr 
Sigrid Thuresdotter, f. 1897 "/» 
Mar get Vltima Thiiresdotter. f ' 1901 -/,o VON ZWEIGBEItGK i)M^ 

(5) Sigrid Alexandra Ida. i. 1867 ^Ve (T o m t a. 
Ran s t a). 

(6) Gunhild Anna Maria (Lall a), f. 1869 **/ii. (7) tören i Åkerlunds bomullsspinneriaktb. Frans 
Åkerlund, i. 1S4S ^'12 (Borås). f8. 

chefsingenjör vid Dick Kerr & Comp. elec- 
tric works (L a n c a s t e r, England). (J. 
1S99 m. Kat h er in Mc Nally. irån Nord- 
amerika. 

fS) Nils-Ove Axelsson, i. 1S71, kontorschef, "i" 
1918. O. 1900 '-la ni. Jenny Karin Marliilda 
Wiströni, i. IS77 Vi (S t o r f d r s). 

Barn: 
Elsa Karin Nilsdotter. f. 1901 ^Vs. 
Anna- Lisa Nilsdotter, i. 1903 'Vs. 
Nils Thorsten Nilsson, f. 1905 'Vi. 
Jenriy Ester Amelie Nilsdotter. f. 1906 7?. 
Oskar Gillis Nilsson, f. 1909 "/u. 
.V//s Gustaf Sixten NiNson. f. 191 s -^r.. 
(9) Elsa Malin Carolina, f. 1873^%. G. 1897 
^% ni. direktören o. föreståndaren för Toriita 
landtbriiksskola. godsägaren. R W O Karl 
Albert l'iink(/uist. f. 1S71 ='^'9 (T o m t a, R a n - 
s t a). 

no) Carl Hakon Erik Axelsson, f. 1875 Vi agro- 
nom (Karlshamn). O. 1906 -%o in. 
.Al aria Bur c, f. 1S73 "U. 

(11) Gilbcrt Sebastian Thor (Gillis) Axelsson. 
r. 1878 '''',1, ingenjör vid Pick Kerr 6: Co. 
Ud (P res ton, England). O. 100<j 
m. Florence Helen Walsh från England. 

Söner: 
Torsten Gillis, f. 1910 'U. 
Carl Arthur, f. 1911 *=/n. 
.4 n t hon y. f. 1916 "U. 
3) Gustaf Linus Thorgny, f. 1835. veterinär, t 18S3. 
G. 1859 m. Anna Lovisa Frykberg. f. 1834. t 
1904. 

Barn: 
il) The kl a Elisabeth, f. 1860^7 (Stock- 
holm). G. 1889 */«— 1907 (m. direktören 
Karl Brrnhiird Alexis Wpsf^rtlahl. f. 1S6.? "'3). 9r,4 VON ZWKRUiKIlOK - AKKUMAN 

(2) Ernst Gunnar, f. 1861, affärsman, t 1913. Q. 
rS89 ni. V i c t o i r e Millingen (London). 

(3) Lilly Wilhelmina Hedvig (Vilma), f. 1864 
-®/ii. Q. 1889 ^^h m. med. lic. Nils Richard 
Eriksson, f. 1863, t 1911 (Arvika). 

(4) Edvard Tönnes, f. 1868 ^Va, trädgårds- 
mästare (S a 1 t s j ö - D u f n ä s). G. 19(il 
'^/(i m. Alma Thnnqvist. f. 1S84 'V:i. 

Döttrar: 
Anna Berna Kristina, f. 1904 ^'/o. 
Alice Maria. f. 1906 'Vu. 
>1 « n fl Brita, f. 1910 "/u. 
i4////fl Gunborg Wilhelmina, i. 191b ''/a. 

(5) fr/Å: /1/Ö£?r/ Ferdinand, f. 1878 =*/i, affärsman 
(S t r ä n g n ä s). G. 1906 -°/i2 m. Ellen Lo- 
visa Mchlbcrg, f. 1884 -/«. 

Döttrar: 
M^/i Margaretha, f. 1908*77. 
/://^« Barbro, f. 1916 ^s. 
4. Jonas Wilhelm, f. 1799, k. hofpredikant, kyrkoherde, 
t 1861. G. 1833 m. Marie Louise Stafhell, f. 1809, 
t 1875. 

Barn: 
Maria Christina Charlotta, i. 1840 ^^s. f. d. lärar- 
inna vid Gymnastiska centralinstitutet (Stock- 
h o I m). Ählund 1918. Åk( lerman 

(Stockholmssläkten . 

Äldste nu-d visshot kilmlo slamfadcin fiir iicdaiisläciid.- 
Kvonska släkt var Eric Akeruian, f. lOfi.'?. f l"-^f>. '■'»'sl kanslist 
i .Stockholm, sist l.orKUiilstarc i Vlborp. g. in. Maria von 
]:iswich, f. IGOO, t ITliO, hvars barn återflyttade till Sverige. 
Släkten delade sig med hans nedanstAende söner. Kieliard och 
Kric Ilelniicb, bAda födda I Stockholm. I tvÄ hnfvndlinjer; 
flera grenar Uro bosatta 1 Nordamerika. En suu till nedan 
st&ende laudskamreraren Fredrik Magnus Åkerman. Inu^';j 
höfdlngen och presidenten Fredrik Akermun, f. ISOO. t !>*"'. 
adlades med hlbehAllanrie af namnet, men Ulten utdog med 
honom själf. 


\ •\ 
£> tyft-e/nc^L t^ AKKKMAN ur^; 

Litteratur: Sv. Ättartal 1S90: rorsonh. 1 idskr.. -irfj. 7. 
sid. 132; Sv. Släktl*aleiidern 191.".— 10. 

Äldre hufvudHnjen : 

Richard, f. 1688, kyrkoherde i Ystad, t 1729. G. 1717 
ni. Sma Dahl, f. 1696, t 1744. 

Son: 
Joachim Peter, f. 1727, kyrkoherde i Kärrstorp, + 1799. 
(i. 1756 ni. Anna Hwalinjj. t 1799. 

Son: 
Ricliard Abraham, f. 1760, kyrkoherde i Kjälls Nöbbelöf, 
t 1799. (j. 1797 m. Ulrica Ciosselman, i. 1769. t 1825. 

Son: 
Joaciiim, f. 1798, fil. d:r, professor, öfverdirektör vid 
mynt- och kontrollverken, t 1876. G. 1836 m. Anna 
Charlotta Wihlbor.i:. f. 1809, t 1858. 

Barn: 
a) Anders Richard, f. Iis37 ^"/i, fil. hedersd:r, f. d. 
.generaldirektör o. chef för kommerskoilegium, f. d. 
lirofessor vid Tekniska hök^skolan, ordf. i styrelserna för 
Svenska lifförsäkrinj-sanstaltcn Oden u. för Abraham 
Rydhcrjs^s stiftelse. K m st k N O. R W O. R R S:t St O 
1 kl.. StOffTrHL, K N S:t O O 1 kl., R D D U, RÖ 
Vx JO. L V A. Hed L L A. Ak. o. beb. M a r i e h i 1 1 
pa DjurKärden (S t o c k h o 1 m). (j. ls()7 "/y m. 
Maria Gustafva Clasoii. i. 1845 ^"/i... 

Son : 
Gustaf Richard Joachim, f. 1868 """/lo, öfverste o. 
chef för Västmanlands re?:te, förutv. statsråd o. 
chef för landtförsvarsdepartcmentet, chef för 10. 
infanteribri^Mden, K S O 2 kl., R N O, R W O. G 
V:s Olymp M, Sv m ifb G M, St Off Bulg S:t Alex. 
O m sv., T M O 2 kl. m sv., K N S:t O O 2 kl. L Kr 
VA (Västerås). G. 1897 ^V? m. Martin a 
Elisabeth Sofia Albina Fijörnstjcrna, f. 1874 Va. 

Söner: 
Rikard Oskar Roger, f. 1898 V?, officersaspirant 

vid Svea artillerireg:te, elev vid Krigsskolan 

(K a r 1 b e r g). 
Oskar Magnus Joakim, f. 1890 V12. ■*"'' AKKU.MAN 

11) M/tria Wilhelmina Thcodora, f. 1^5-14 -'^/o q \^^^ 

+ "iön-";^^/^^^".',!'"'^^"^ ^"^^'»^ d'AlbedyhlI. f.'l835, 
T 190o (S t o c k h o 1 ni). 

Yngre hufvudlinjen : 

^■^'^^ ^^^^n-xch J 1690. kapten vid Bohusläns dragcm- 
r^L-g te t 1/63. (j. m. Lena Greta Hasselbcrff. t. 1714 
! 1 /o6. ' 

Söner: 
!. (icrhard Richard, r. 1734. kornett. O. ni. .Ma^jdalcnn 
Ahngren. r. 1744, +. .su^ih..ki 

. Söner: 

i; ^ric Helmich. i. 1773. löjtnant vid flottan. + 1830 
O. m. Hnta Maria Floren. 

Richard Helniich. f. 1822. landtbrukare. t ibs.s fj 

i?^ ^- "''^^ Hellberg, f. 1820. f 1864; 2-y> 

1866 in. Anna Marie Sininiingsköld, f. 1831, f 

" Barn, i l:a giftet: 

Hthla ÅSnes i. 1848 ^'»M G. 1S74 ni. kassö- 
ren David Wilhelm Wallerius. f. 1832 t lyni 
(Göteborg). 

Cl ar a Constantia, i. 1852 ''ii. G. l-o 1876 m 
pastorn Magnus Ysenius, f. 1844, t 189^ ^-o 
l^y7 ni. f. d. tullförvaltaren o. skeppMiiätami i 
\\^^^rs\\'^mn Jonas Albert Olund, f. 
I8dI /ji. 

Tell Gottfrid Mortimcr, i. 1S52 ^Vi?. Bosatt 
i Nordamerika. 

Olga Helena, f. 1S55 -'A (T ö s s e) 

Richard Bruno. i. 1857 "A-. Bosatt i Nord- 
amerika. 

Hemming Wilhelm Uno. f. 1860 ^V^. kassör 
<G o t e bo r g). 

i 2:a giftet: 

■y\ ^^^''' '.";■ ^- ^?^^ '''' telefonist (Landvetter) 
Z) Anders Julius, r. 1776. kronofogde, t 1850. G ISH 
rn. Juliana Elisabeth Norberg, f. 1798, f 1822. 
Son : 
o''\'*c.5^^^'""^' ''• ^^^S' kronolänsnian, + 1S55 
t 1914 ^' '''^'''' ^'^•'^'''oft''' Rosenblad, f. 1821 ÅKERMAN 007 

Dotter: 
Hulda tlvira. f. 1848 ^-/s. G. 1868 m. kronu- 
länsmanneii Johan Victor Gedda, t. 1839, t 
1915 (M ö In d al), 
fredrik Magnus, f. 1754, landskamrerare i Göteborg, 
t 1830. G. 1785 m. Ingeborg Otcrdahl, f. 1761, t 
1825. 

Söner: 

1) Philip, f. 1793, grosshandlare i Göteborg, t 1860. 
O. 1816 in. Catharina Maria Fröding. f. 1798, 
t 1853. 

Son: 
Wilhelm, t. 1819, grosshandlare i Göteborg, t 1858. 
G. 1851 -7io in. Elfrida Carolina Dcodatu 
Blidhcrs. f. 1831 ^h. Omg. 1862 in. häradshöf- 
dingen Anders Lennart Lewin, f. 1828, t 1886 
(Göteborg). 

Barn: 

a) Hedvig, f. 1853 "/i. G. 1874 -^/s m. gross- 
handlaren i Göteborg Christian August Albert 
Röhss, i. 1843, t 1905 (Göteborg). 

b) Richard, f, 1856 ^'12, afdelningschei på 
kontor i C h i c a g o. G. 1886 /s m. H il m a 
Johanna Axelson, f. 1863 "Vo. 

Barn: 
Mor t o n, f. 1887 "Vs (C h i c a g o). O. 1914 

m. Ruth Johnson. 
Elfrida Maria, f. 1889 *7io. 
Bertel, f. 1891 7i. 

2) August, f. 1802, bruksägare, sinidesdirektör vid 
iärnkontorets stat. t 1840. Ci. 1^29 in. licnrica 
Charlotta Munktell, f. 1809, t 1874. 

Barn: 
il) Fredrik Gustaf, f. 1832 *7ic. f. d. öfver- 
direktörsassistent vid statens järnvägar, R W 
O (S to ek h o 1 m). 
(2) Victor, f. 1835, grosshandlare, t 1916. G. 
1876-/6 m. Helena Augusta (Ellen) Clason, 
t. 1852 -Vio (Stockholm). 

Barn: 

t\) Gunnar August, i. 1877 ^Vi, jur. utr. 

kand., t. f. kansliråd i landtförsvarsdeparte- 

inentet (Stockholm). G. 1907 ^7io m. 

Ingeborg Elin Ulrika Karlsson, f. 1886 r»r,S AK KRM AN - AKKUMAKK 

Söner: 
'Fredrik Magnus, f. 1909 Vi. 
Erik Victor Hclmich. i. 1912^2. 

b) Helena Charlotta Hcnrica. f. 1880 ^^'9. 
G. 1904 ^*/io Ml. professorn i mineralogi o. 
{reologi vid Tekniska högskolan, fil. d:r 
P e r Johan Holmquist, f. 1866 -^/i (Djur s- 
h o 1 ni). 
. (3) E ni i I i c Ingeborg, f. 1837 ^7/i (Stock- 

li o I ni). 
(-1) Henrik, f. 1840, svensk-norsk envoyé, I 1^05. 

(i. 1887 ^'Vi ni. friherrinnan Louise Julie 

Jacducttc Liijcncrantz. f. 1864 '^/lo (Djurs- 

h o 1 in). 

Barn: 

Johun dust af, f. lS8h V;;. Jur. kand. 
(S t o c k h o I m). 

Martha Elisabeth Henrica. f. 1890 Vr. (J. 
1909 % 111. godsägaren, f. d. underlöjtnan- 
ten i Smalands liusarreg:tes reserv, grefvc 
Gustaf Oskar Adolf Fredrik Mörncr af 
Morlanda, i. 1882 -'Vio. Äg. o. beh. Son s- 
t o r p i Östergötland. 

Johun Henrik, f. 1896 =*'/:i. fänrik i Svea 
artillcriregrtes reserv. Åkermark. 

Äldste käudo stamfadern var hem mansäga reu i Älgebo i 
Akorä socken i Jöuköpiugs liin Michel Gudmnussou. p. m. lugo 
horg Jonsdotter. Kfter födelsesocknen antogs slfikt namnet af 
s(.uen (Indmnnd Åkermark, f. ITLT,, t l^^OO. kyrkoherde i 
PJetteryd, g. 170G m. Kristina llenrlin. f. 1747. ? 1S*JS, kyrko- 
l)erdedötter frän Vislauda. livars in-.r var en af rl(! sju 
"Wieslandadöttrarna". Kr.^u deras Iva söner Isak Kmanuel 
(äldre grenen» och Nils .Magnus (yngre grenen) härstamma nu 
lefvaude kiinda medlemmar af denna släkt. 

Litteratur: .Sv. Släktkalendern lOLJ— 10. 

Äldre grenen: 

Isak Knianuei, f. 1767, komminister i Pjettcryd, t 1832. 
Q. 1805 m. (iiistafva .Margareta Gyllensvärd, i heiine:5 
l:a gifte, f. 1786, t 1857. akkh.m.\i:k i*f>o 

Söner: 
Karl Gudmund, f. 1807, löjtnant, bankkamrer i Kristi- 
anstad, + 1S67. G. m. Sofia Benedikta Billman, i 
hennes 3:e gifte, t 1S4S. 

Son: 
Carl Christian, f. 1839, lifförsäkringsinspektör, + 1902. 
G. 1868 ^2 m. Agnes Mathilda Janzén, f. 1847 
Vi (S t o c k h o 1 m). 

Barn : 

(1) Hugo. f. 1872 -/-. marininKenjör af l:a gra- 
den. R \V O. Tan Nich Ift 3 kl. (Stock- 
holm). Q. 1902^5 m. Torborg Maria 
Katarina T horn sen, f. 1880 ^Vv. 

Barn: 
Stig Kristian Hugosson, f. 1903"/-.. 
Karin Hugosdnttcr. f. 1908 =V«. 

(2) Gunnar, f. 1874-^/2. tjänsteman vid aktb. 
Stockholmssystcmct (S t o c k h o 1 m). G. 1901 
-7io m. Sigrid Flygare, f. 187i) ^"A». 

Barn: 
Arne. f. 1902 ^-'/lo. 
f n ga, f. 1906 ^'l2. 

(3) Signe. f. 1876^3, föreståndarinna för Mar- 
garetaskolan i S t o c k h o 1 m. 

(4) laster, f. 1878 ^'h G. 1900 ^h m. landtbru- 
karen Fabian Krautmeijer, f. 1869 'V-' 
(Bo. Värmd ö). 

Anton Wiljielm, f. 1817, handlande i Göteborg:, t 
1869. G. l:o 1850 m. Anna Kristina Kristiansson, f. 
1826, t 1S66; 2:o 1868 m. Maria Kristina Sjögren, 
f. 1819, t 1895. 

Barn, i l:a giftet: 
])Alma Matilda, f. 1853 ^Vr.. G. m. telegraftjiin- 

stemannen Albert Breinholm, f. 1864, t 1890 

(Göteborg). 

2) Olof Anton. f. 1855*^8, kassör (Göteborg). 

3) Isak Gudmund, f. 1857, konstnär, t 1903. G. l:o 
1889 m. Ida Augusta Ulrika Cnattingius, f. 1864, 
t 1893; 2:o 1897 V< m. Maria Roth. f. 1870 "/c 
(Göteborg). 

Barn, i l:a giftet: 
Elsa, f. 1890 -/ii. G. 1916^% m. aktuarien i 
kommerskollegium, sekreteraren i statistiska 
föreningen, fil. lic. Änder s Johan Lilienberg. 
\. 1883 **/ti (S t o c k h o I m). !>70 AKKKMAnK 

i 2:a giftet: 
Brita, f. 1898 Vn. 
Lennart Gudmund, i. 1901 ■%. 

4) Karl, f. 1859 Ve litteratör (Stockholm). 

5) Jo lin Wilhelm, f. 1861 ^^Is, fil. kand., adjunkt vid 
Göteborjcs högre realläroverk (Göteborg). 

6) Gudmund Emanuel, f. 1863, tidningsredaktör, t 
1915. G. 1890 m. Constance Nelson från 
Norge (Q r a n t s b u r y, W i s c, N o r d a m c- 
r i k a). 

Barn: 
Alma Maria, i. 1891 '%. 
Floren c e, f. 1893. 
Constance, f. 1896. 
Ral p h Gudmund, i. 1898. 

Yngre grenen: 

Nils Magnus, f. 1772, handlande i Göteborg, t 1829. G. 
1799 m. Christina Sofia Ekegren, f. 1768, t 1847. 

Son: 

Gudmund Niklas, f. 180-1, grosshandlare i Göteborg, t 

1847. G. 1837 m. Elvira Wimnell, f. 1813, t 1891. 

Barn: 

1) (judmund .lakob, f. 1839, niagistratssekreterarc o. 

iiotarius publicus i Göteborg, t 1915. G. 1S69 

m. Amalia Margareta Tranchell, f. 18-1-1. t l(vn9. 

Barn: 

(1) Nils Gudmund Tlieodor, f. 1871 =Vi. tjänsteman 
i brand- o. lifförsäkringsaktii. Svea (G ö t e - 
b o r g). G. 190-1 "/■-. m. A n n a Mari^arcta Krook. 
f. 1870 V) I'. 

Döttrar: 
Selma Amalia Margareta (Greta), f. 1905 Vb. 
Hulda Anna Britta, f. 1911 V12. 

(2) John Gustaf, f. 1872 '^/s, sjukgymnast, R Sp 
Isab Cath O, Off Fr^d*Acad (Biarritz, Frank- 
rike). G. 1910-/6 m. Jeanne Dulou. 

(3) Carl Harald, f. 1873 ^-/o. kommendörkapten af 
2:a gr. vid K. Flottan, chef för torpeddepart- 
mentet i S t o c k h o 1 m, lärare vid Sjökrigs- 
högskolan, F^SO, R N O, RWO. RRS:tAnO 
3 kl., RFrHL, LÖS. G. 1914 'Vu- m. Mar- 
tha MaihiUla Gjcrling, f. Ih92 \'ii. AKKH.MAUK - AK UK f71 

Barn: 
Eva Augusta Amalia, f. 1915 "Ve. 
Bertil Gudmund Harald, f. 1918 "ii. 

(4) Hans Jakob T h v odör. f. 1{<75 '^/•j. dcläijarc i 
bankirfirman Thure Ströinbäck (G ö i c b o r r). 
O. 1903 -^lo m. Karin Maria Larsson, i. ls77 

'/lO. 

Barn: 
Gudmund Harald, f. 1904 =^/«. 
Per Gudmund Bernhard, f. 1906 ^^'=. 
Maria Margareta (M a j a - G r e t a), f. 1913 '^S. 

(5) Hulda Amalia, f. 1876 "/s. 
Elvira Sofia, f. 1877 "/s. ( 
tenen i Väg- o. vattenbyggnadskåren, konsulte- 
rande ingenjören i Göteborg, civilingenjören, 
R W O, Klas Tor Knut Sillen, f. 1869 ^'7. 

2) Anna Sofia Gustafva, f. 1840 ^"/u (Göteborg). 

3) John Niklas, f. 1845, fil. d:r, prost o. kyrkoherde i 
Kristinc församling i Göteborg, t 1903. G. 1885 
-"^/s m. Cliristina Eleonora (Ellen) Rabe, f. 1854 "^/s 
(G ö t e b o r g). 

Söner: 

Jolm Gudmund Oscar. i. 1887 '/i. student vid 
Lunds universitet. 

Carl Pontus, f. 1888 ^7^, tjänsteman i Skandina- 
viska kredituktb:s kontor i G ö t e b or g. 

4) Gudmund Mklas (Gum me), f. 1847 -*A, artist. 
Äg. villa pä Hanimarön (Karlstad). G. 1877 
'"/lo m. Maria Ulrika Eleonora \Vikland,i. 1855=^/3. 

Döttrar: 

Elvira Maria Eleonora, i. 1878 ^^/s. G. 1903 ^ Vi 1 
m. kamreraren vid Riksbankens afdelningskontnr i 
Kristianstad Gustaf Didrik Mwchel. i. 
1872 ^''/9. 

Anna RagnJiild Helena, f. 1882-^7, musiklärar- 
inna. G. 2:o 1915 ^,1 m. läraren vid Kiruna 
samskola. fil. lic. Bertil Dalen. f. 1888 "A. Aman 1912, 13. 15—16. — Arre 1918. OTJ ASMIUNK 

Åsbrink 

fäldre grenen . 

Släkten härstammar fråu Aseus by i Ofvausjö >iHk<Mi. 
(Histriklaiid. liTarest äldste kände stnnifaileru Lars Ti-rsi^oii. 
ff. m. Brita Olsdott.-r. kfde i nudlet af KkH) talet. Ilaii l^nli- 
sonen Per Larsson, berpsinan därst., f. H>Tr>. j 17(j.>. s-)ni i 
sitt gifte med Lislteili I-jirsdutler. f. HiTö. t 17C.1, li.-ul.- 
bönerna Lars Persson, f. 17<»r>. bonde i Ofvansjö. t 17Ö0, *H-h 
Por Pirsson Asbriuk. f. 1714, koniniinisti'r i Ske|)i)tuna. -'• 
17W. Deu sistnämnda antog släktnamnet efter den ofvau 
uiimiida Åsens by oeli lians släktgren fi«rtlefver, men är för 
i.ärvaraude ej utredd. Lars Persson lilef i sitt K'fte nieil 
Karin Eiia.Hlolter fader till L;irs. f. 17."'U, som dä lian Wr 
jade studera, liksom farbrodern npptog släktnamnet Asbrink, 
Mel! kyrkoherde i Länt,'r..ra oeh Ilerknli-sknlla. kontrakts 
prost, t ISaO, g. 1701 m. Margareta Lovisa S-hubert. f. 1771. 
•;■ 1S42. Deras son v:ir 

Fredrik Emanuel, f. 1812, kyrkolierdc i Söderby Karl. 
+ 1S64. G. 1837 in. Selma Fredrika Amalia Viereck. 
f. 1818, t 189-1. 

Barn: 

1. Fredrik Theodur Laurentius, f. 1839, teoi. _d:r. k. hot- 
predikant, prost o. kyrkoherde i (iäfle, + |«;12. (]. 
1866 ni. Zeltna Aurora Gustafva Schultz, f. In41, t 
1913. 

Barn: 

1) Gustav Emanuel, f. 1867 "/.t. fil. kand., chef för 
litterära afdeliiingen i aktb. Hasse W. TuUber.? i 
Stockholm. R W O, GV:s01M, Turk M O 
"4 kl., OffFrd'Acad. G. 1917 '/n m. Anna Otti- 
lia Axelina Forsberg, i hennes 2:a jirifte. f. 1^7.^ 

2) Elis ab et II, f. 1870 ^^A (Stockholm). 

3) Ernst Johannes, f. 1876"/-, t. f. kyrkoherde i 
i Väster-Åker o. Dalby samt Balinjjsta församlin- 
jiars pastorat af Uppsala ärkestift (B a 1 i n g s t a). 
G. 1909 "/a m. Sofia Gundel Karolina Herlitz, 
i. 1886 %. 

Döttrar: 
Gunilla Brita Cecilia, f. 1909 -/12. 
Eva Margareta Teodora, i. 1912 ^7o. 

2. Karl Alfred Emanuel, f. 1841, löjtnant vid Västernorr- 
lands bataljon, t 1891. G. 
Stina Ohman. f. 1845 Ve (G ä f 1 e). ASUUINK — ASTltAM) l)7o 

Barn: 

1) Nanny Elisabet, f. 1879 ^'Via. 

2) Karl Gösta, f. 1881 ^**/ii, kapten vid Söderman- 
lands reg:te, adjutant hos Ii. K. H. Kronprinsen, 
GVisOlM (Stockholm). G. 19n9 "/o m. 
Flory Kerstin Maria Arfiiisiandcr. i. 18S7 "/lo. 

Barn: Gösta A I e X i s. i. 1911 Ws. 
Karl Gustaf, f. 1913 ^'-li. K i' r s t i n Maria, i. 1916 -"|;_. 

3) Harald Emanuel, t. 1883 ■'Vo, löjtnant i Hälsinge 
reg:tes reserv, verkst. direktör för Barnänjiens ke- 
miska fabrikers aktb. (Stockholm). G. 1912 
'Vio m. 5 / A' /• / (/ Karin Luise Henriette Pu^andir. 
i. 1891 »/s. 

Söner: 
Bengt Harald, i. 1914 Vs». 
Sv en Harald, f. 1916 Vio. 

Johan Albert Leopold, f, 18-19, sekreterare vid K. 

Flottan, t 1903. G. 1886 -% tn. Maria Teresia (T é- 

r é s c) Carlesun, i. 1865 -^2 (S t o c k li o 1 m). 
Barn: 

Sten Sperlin.a Constantin. i. 1SS7 ^^/'lu, kapten i 
Fortifikationens reserv, chef för BarnäiiKcns kemi- 
ska fabrikers filial i K ö p e n h a m n. 

Dagmar Teresia, i. 1S91 ^%. G. 1912 *h m. kap- 
tenen i K. Flottan Birger Rikard Hillman. f. is.s/ 
'"/-» (Stugsund). 

H i I m a Fredrika Karolina, f. 1859 -^h. G. 18S9 '/s 

m. häradsskriivaren Frik Leonard Peterson, i hans 3:c 

gifte, f. LS30. t 191)2 (S t o c k h o 1 m). 

Selma Lovisa Laurentia, f. Ks61 ^'h. G. 1901 ^-/lo 

m. häradsskrifvaren Frik Vilhelm Lagrelius, f. 1^73, 

t 1914 (Stockholm). Åstrand. Släkten härstiunniar frän gArdeu Asa 1 KrAksluilts socken 
i Jönköpings Uln, hvarcst äldste kände stamfadern Olof Pera- 
son, g. m. Sara Amundsdotter, var heniniansiigare. Kfier 
födelseg.lrden antogs släktnamnet af deras sou, vice häiads- 
höfdiugen Carl Åstrand. 1'. 17Ö1, t 1S14, ägare af flera gårdar 
i Sunds och Västra Ryds socknar 1 Östergötland, bvllken i sitt 
1700 ingångna äktenskap med Elisabeth Ulrika Key. t. 175G. 
t 1S34. »ik-f lad.r till n.-danstfleiidt- Cnrl .lobaD. nT4 ASTKANl) 

Litteratur: Sv. Slilktkalender 18SG; Sv. SlHktkalendern 
1012-10. 

Carl Johan, f. 1793, öfverjäKinästarc, t IS61. O. 1820 

m. Catharina Margareta Liiliehöök. f. 1792, t 1892. 

Söner: 

1. Johan Axel. f. 1828. vice häracIshöfdiiiR. sodsäKare. t 
1S8-1. O. 1863 m. Anna Mothilda Charlotta 
Mclhtröiii, f. 1S43 ^Vf. (L i n k ö p i n g). 

Söner: 

1) Carl Gustaf Ax i' I, f. 1864 'Va. öfverstclöjtnant i 
ariTién, iiiaior i Andra Iif!iirenadiärrcK:tets reserv. 
RSO. Off N Oran NassO. Ä;,^ villa vid Malni- 
slätt i (isterffötland (S t o c k li o 1 ni). (i. 1896 
-^a m. Catharina Elisabeth (Lisa) (liillandcr, i. 
1871 ^"/i. 

Barn: 
Carl Johan Axel (Carl- Ax el), f. 1JS97 '\'k, 

banktjänsteman (S t o c k h o 1 ni). 
Aina Catharina, f. 1899 -"/n. 

2) John Adolf. f. 1867 --Vs, jnr. kand., auditör vid 
Pörsta lifgrenadjärreK:tet, oiiilnidsnian hos Ost- 
göta hypoteksförening, sekreterare hos Östergöt- 
lands läns landsting, ordf. i bol. Götehorgssyste- 
niet i Linköping, R W O. Äg. villan Skogsgliinian 
i Vårdsnäs socken i Östergötland (I. i n k ö p i n g). 
O. 1909 ^"Z? m. Louise Segerdahl. i hennes 2::[ 
gifte, f. 1877 =%. 

2. .\doIf Vilhelm, f. 1833, vice häradshöfding. arkivarie 
i Göta hofrätt, t 1916. O. 1866 Vr m. Fredrika Sophia 
Auiiusta (S o n h i e) Nordbem. f. 1S33 -^/c, (Din r s- 
h o I m). 

Barn : 

1) Carl Vilhelm, f. 1867-/5, jur. kand., häradshöf- 
ding i Åkerbo. Bankekinds o. Hanekinds domsaga 
(L i n k ö p i n g). (]. 191 1 "U in. Elna Tna 
Axelina Lindström, f. 1885 ^Vi. 

Barn: 
Inger Margareta, f. 1912 "/s. 
S ven Adolf. f. 1917 "/?. 

2) Gustaf Robert, f. 1869 7". sekreterare o. om- 
budsinan i Konungariket Sveriges stadshypoteks- 
kassa, kommissioniir i Patent- o. registreringsverket 
(Djursholm). G. 1898 ^'/a m. Anna Maria 
Lfivisa (A n n e - M a r i e) Hallström, f. 1867 -^/s. ASTUAND — öHIlWALIi »75 

Barn: 
Carin, f.' 1899 ^Vs. 
Nans Gunnar Adolf. i. 1900 ^Vs. 
Inga. f. 1902 Vs. 
Bengt Gustaf Axel. f. 1907 ^h. 

3) Axel Edvard, f. 1870 -^/n, byradiiektör i Patent- 
0. resistreringsverket (S t o c k h o 1 ni). 

4) Maria Katarina, f. 1873 Vi. Q. 1899 '^u m. 
linjedirektöreii vid Telegrafverket, R W O, S v c n 
Otto Lennman. f. 1868 "/e (D j u r s h o 1 m). 

5) A n n a Sofia. i. 1876 ^% (D j u r s h o I ni). 
Fredrik August, f, 1838, öfverstc, t 1908. Q. l:o 
1863 ^V? m. Gustafva Charlotta Drakenberg, f. 1837, 
t 1864; 2:o 1874 ^/lo m. Hedvig Margareta Mathilda 
Arefin. f. 1843 ^^3. Äg. E d i Östergötland (Y d r e). 

Son, i 2:a giftet: 
Erik August, f. 1881 ^io, civilingenjör, baninspeklur 
vid III. distriktets banafdelning af statens järn- 
vägar, sektionsingenjör vid Aneby — Sandsjö bygg- 
nadssträcka (Nässjö). G. 1913*75 ni. Elsa 
Marie-Charlotte Nutliorst-Westfelt. f. lSs7 -7i". 

Son: 
n er - E rik August, f. 1914 -''I-i. Öhman 1913, 17. öhrwall 

tfrån Falkenberg). 

Möjligen Ur donua sliikt ölirwall hofiyndad nud clti r- 
följaudf sliikt nn-d saininn iiamu, iiu-n samhiiritjhettii har hit- 
tills IckL' kunnat bcstänidt piivisas. Äldsti- kiirido stanifftflfin 
för niHlaiistaiMuk' släkt var handlanden Olof öhiwall, f. IfiSO i 
Falki-nhorjj, t 1T31, soni i sitt fjiftf mod Anna Maria Ti-ot, 1 
hennes första gifte, t 1777, hade sonen Anders, f. 1718, prusl 
ocii kyrkoherde i Vinberj,', t ITtiO. jr. 17r/{ in. Anna Mosdalena 
r.lnm, i hennes andra f,'ifte, f. 1712, f 17S2, som Mef fadt-r till 
Olof öhrwall (se nedan i. l>en sistniinindes äldste son var 
jnajoren och f?odsäKar<-n And»'rs öhrwall, f. 1790. t 1S55, hvars 
släktgren ntdog med sonen Carl Sebastian, f. lS4.'i, laudtbru- 
knre, t 1?99. g. 1608 m. sin kusin Fredriiiue Christina öhrwall, 
l". T^-1!t. t 1<J14 ((letter af nedanslAende .Tohan Fredrik). 

r.itt.Matiir: .<v. Släkikaleiidern liUS. 976 ÖIIKWaI.L 1 O 1798^^ 'in °- ^^-^^oherde i Vinberg, t IS19. G. 
\hD(^ 9n ^Jn^"" Cath.nna Strömstedt. f. 1768, + 

1 n^r^f n . ■ • Söner, i l:a giftet: 
1. Olof Qustar, r 1801, komminister i St. Lundby t 1^77 
G. m. Lovisa Wilhelmina Hoving, f. 1812 t ]861 
n T , Son: 

Per Ludvig, i 1S41 ^^9. med. lic. f. d. provinsial- 
akare A s k e r s u n d). O. 1S85 '^h m Karo- 
lina Charlotta Widcn. i. 1848 -^ ,. 
-j T u x^ . . ' -"^ giftet: 

2. Johan Fredrik, f. 1817. godsägare, f 1S9-I G l-o m 
Christina Catharina Jonsson, f. 1821, v iS56^^-o 1S57 
m. A\aria Emilia Boring, f. 1837. t i873 " 

U Olof Fredrik, i. 1852 ^^'3 kvrknhprri.. ; t. 
torps Oxabäck o. Alekulla ' fc^amS s Pa^""? 
af Göteborgs stift (T o r e s t o r p). G. 1876=^ V 
m. Julia Joseiina Cardell, f. 1847. f 1910 
Son: 

Döttrar: 
Julia M a j a - S t i II a. i 1914 i'/,o 

'"^mnVio^'' ■'"'" ■^^"''" "'^^"^ Prcdrika. 
i 2'a "'iftet' 

'^ äare^t'stn^["H'''. ^^ '•^^^' '"^^- ^'''- Praktiserande 
r L Stockholm. T 1915. G. 1890 m. Thekl-. 
Ilennka Magdalena Sucksdorff. f. 1861, t 1907 
_ , Barn: 

Elsa. f. 1891 ^% (Stockholm) 
G/Jtci, f ]S92=-'Vu (Stockholm). 
•U arta. r. 1896 =%. 

./0//Ö/J Edvard Einar, f 1900 -"'s 
I n gr i d, f . 1 902 7r ' " 

^^ flillst';,^';^ 'l/^'^''t''"'''^,^- '^^" ''-• Poststntions- 
lorcst.indarc (L y c k a s, N ä s hii 1 t) ÖHRWAI.L 077 

4) Ellen Maria Sophia, f. 1865 =/?. G. 1892 -^s m. 
musikläraren Johan August Skantze, f. 183S \'h 
((} (■■) t e b o r g). öhrwall 

(från Öfverås). 

Do först kiiadii iiicdleinmaruu af denua släkt ölirwall 
vmo bröderua Jöns Ilolgfsson ocli Bengt I lelges.soii. I»:1da 
t>oendL' pA gärdoii öfvt^rås i Askonie sorken i Halland. Di- 
lörekoinnia först på äldre dagar med namnet öhrwall. s'jni 
do helt visst tugo efter gården, där de Ijnddo. Jöns Helgessiiii 
Öhrwall. f. lGi>'.. frälseb.-fallningsman pA öfverAs. t 1741'. 
liade i sitt li".!i9 ingångna gifte med Krita Andersdutter. f. 
10G7, t 17")7. sönerna Helge. f. 1701. frälseinspekior p;'i 
(ifverAs. Christian, f. 170."). landtjägmästare, t 17tJ"J. och 
ISengt, f. 1711. npphördsman i Askonie, t 170,"',, hr-h denna 
gren af släkten nfdog redan i slutet af 17<)0-taKt. Kengl 
llelgesson (ihrwall, f. IHO.*^. kronolänsman i Askonn-, t 17Hi. 
hlef i sill gifie ined Karin Jönsdotter failer Ull nrdanslå 
ende Andt-rs. Kn son.son till denne blef adlad Sandi-lhjilni 
(se nedan). Äldsta släktgrenen skrifver namnet med enktll 
v. NAgon samhörighet med sliikteu öhrwall frän Falkenberg 
har icke knnnat påvisas. 

Anders, f. 1697, kronofogde i Halland, t 17-18. O. 1720 
m. Anna Lucia Kjerrulf, f. 17(05), t 1773. 
Söner: 
1. I3engt, I. 1728. rektor vid trivialskolan i OötcborK, 
+ 1773. G. 1763 in. Beata Hammar, i hennes l:a 
.vcifte. f. 1740, T 1807. 

Son: 
Anders Anund, f. 1767, sjökapten, kofferdifarare. se- 
dan landthrukare, t KS31. G. 1800 m. Helena 
Sofia Björk. f. 1780, t 1864. 

Son: 
Anders August, f. 1810, apotekare i iNora, + 1SS8. 
G. 1842 m. .Märta Elisabet Westherg, f. 1817. 
t 1852. 

Son: 
Hjalmar AiiRust. f. 1851 ''7i2, nied. d:'r, i. d. 
professor i fysiologi vid Uppsala universitet. 
L V S. Beb. egen villa i K å b o villastad 
(Uppsal a). G. 2:o 1891 "/i m. F. I i s i' 
hiiichors Axelson, f. 1861 '-'"'a. 

C,-2. Sv. .-^laklWalendern liMH. •.•7S nilUWALI, 

I^arri. i 2:a giftet: 
li>grid Edehveiss, i. 1894=^4. 
Ellen Sylvia, f. 1895 '"/n. 
Leif Hjalmar, f. 1897 "/i. fil. stud. vid 
Uppsala universitet. 
2. Hugo, f. 1733, kronomagasinsfurvaltare o. räntmä- 
stare å Varbergs fästning, t 179H. Ci. 1772 ni. Su- 
sanna Pyhlson, f. 1754, t 1841. 

Söner: 
1) Andreas, f. 1775, räntmästare ä Varbergs fästning, 
■5" 1856. O. 1800 m. Christina Maria Törnboni, f. 
1773, t 1852. 

Söner: 

(1) Hugo, f. 1802, lasarettssyssloman o. onibuds- 
maii i Varbergs sparbank, t ls86. O. 1*^38 ni. 
Kmilia Justina Piltz, f. 1816. + 1890. 

Barn: 
Emil Anders Gottlieb. f. 1839 *Vi, apotekare. 

Bosatt i Nordamerika. O. m. / d a Lilje- 

dalil. Två barn. 
Hugo Filip Samuel, f. 1840, handlande i Lii- 

beck, t 1874. G. m. h e n r i c t t e^ Bra ner. 
Amalia Maria Jakobinu, f. 1841 -"/a. O. 

1877 m. landskamreraren Per Ludvig Zet- 

terstedt, f. 1839, t 1901 (Ä m å 1). 
Emilia Wilhelmina F e r n a n d a, i. 1851 */io 

(.4 m å 1). 

(2) August Ludvig, f. 1805, häradsskrifvare, ■*■ 

1879. G. m. Justina Augusta Bergendahl. i. 
1807, t 1895. 

Barn: 

a) Augusta Maria Karolina, f. 1839 "Vi^ 
(S v e n 1 j u n g a). 

b) August Hugo, f. 1841 '/o, i. d. förste 
landtmätare. R W O (Hälsingborg). 
G. 1875 ^/i m. Selma Johanna Christina 
von Zweigbergh, f. 1847 * i. 

Döttrar: ^ 

Anna Augusta Charlotta, f. 1875 "/lo. O. 

1907 ^h m. jägmästaren i Tivedens revir, 

R W O, Anton Wilhelm Sehmidt. 1. 1865 
-U (M a r i e > t a d). ÖIJinVALl. 970 

Selma Sofia. f. 1878 V*. O. 1900 -^U in. 
ingenjören Olof Valfrid CardcU. i. 1S71 
'-/lo. ÄK. Eneby i Sudcrnianland 
(Eskilstuna). 
Hedvig Maria, f. ISSO Va. G. 1901 '-/i m. 
provinsialläkaren i Hälsingborgs distrikt, 
med. lic. Johan Änders Nyström, i. 
1864 "Va (Hälsingborg), 
c) Anna Bernhardina, i. 1S44 "/i. 
(3) Philip Harald, i. 1S15, förste landtmätare, t 
1903. G. lSf)4 m. Catharina Wilhelmina .Molin. 
f. 1827, + 1914. 

Barn: 

a) Hildur Wilhelmina (W i I m a), i. 1S49 *-*/i. 
O. 1871 -/ii m. landträntmästaren Frans 
Victor Victorin, f. 1837, t 1907 (Stock- 
h o I m). 

b) Anders Pliilip H u g o, f. 1858 ^/a, stations- 
inspektor vid statens järnvägar {A r b r ä). 
G. 1888 "Vio m. S i ? n c Helmina Nord- 
Ung. f. 1867 ^"/ii. 

Barn: 
Elsa Anna Maria, i. 1889 -'V». 
G e r d a Wilhelmina, i. 1892 -"/»• 
Karin tredrika, f. 1900"/*- 
.S ven Hngo. f. 1903 '=/». 
Pfiilili Harald, f. 1911 ^Vu-. 

c) Harald Wilhelm August, i. 1S64 ''/«. 
med. d:r. Äg. hus o. vingårdar i Hol- 
lister, C a 1„ Nordamerika. G. 
1900 */j m. H e n r i e t t e Marie Zcile. i. 
1S72 ='/.. 

Barn: 
John Philip, f. 1900 "/12. 
Sigrid Henriette Willielmina. f. 1904 

Carola Maria. f. 1906 ^/t. 
2) Paul, f. 1776, landshöfding. adl. Sandilhjelm. t 
1850. Denna släktgren utdog pä inanssidan med 
sonen häradsskrifvarcn Carl Hugo Saiidelhielm. 
f. 1824. t 1874, och pä kvinnosidan \b^]. 980 ÖMAN 

öman 

(från Västergötland). 

Äldste kUnde stamfadoru, korporalen Johan Olofsson öuiau 
hade i sitt gifte med lugrid Olofsdotter soiu-u Olof, f. 174.S, 
ägnre af seg.-kliiksväfveri i Göteborg, t 1S04, g. 17'J0 lu. 
lleleua Flaclis. f. IT-l-?, 7 1S12. Keras sou vnr 

Jacob Friedrich, f. 1791, ryttrnästare vid Krunpriiisciis 

husarregitc. t 185s. G. 1S22 m. grefvinnan Henrictlc 

Catharina Cronhjeliii af Flosta, f. 1799, i \>M. 

Söner: 

I. Ciiliis Ulrii< Fredrik, i. 1S23. folkskollärare, t 189U. 

G. 1847 m. Emelie Johanna Huss, f. 1823, t 1909. 

Barn: 

1) Magnus Fredrik, f. 1848%. .grosshandlare i 
Skellefteå, styrelseledamot i Sundsvalls 
ciisk. hanks kontor diirst. G. Ks78 ^"/«) m. .Wuriu 
Johanna (Hanna) Huss, f. 1S47 V5. 

Son: 
G u s t a f. f. KS82 "/i. Krosshandlande i Skellef- 
teå. G. 1910 --"Vs m. Anna Hu^s. f. lSsh''.j. 

Söner: 
1: r i c Ma.Knius, f. 1911 =**/«. 
,V//s Oustaf, f. 1914 ^'/is. 

2) Tekla Augusta, f. 1S51 =*7i. O. I:o 1S77 ^710 
m. handlanden Fhrenfrid von Schildt. i. 1S55. + 
18S4; 2:o 1S8S -•''/n m. hajieriidkaren Knut Mal- 
colm Falk, t. ISW), t Ks^N (Ii u s u in). 

^) Fritz Finil. f. ls53. t 19!h. G. l.sM) ni. Nalalia 
(larolinu Olsson, f. IShl. \'istas jiinite barn i 
Nordamerika, 
4) A X c I Otto, f. 1858 "/ii-. Krt)ssliandlare i Örn- 
sköldsvik, (i. 1888 "/ii m, t: I i s a h c t Ii Su- 
la mit Dahlberg, f. 1864 "/.v 

Barn: 
lister lilisaheth. f. 1889'%. G. lyio 'Vr. in. 

postexpeditören Arthur Paulinus l-orsherg. i. 

1877 '■-/« (Örnsköldsvik). 
Sigrid Johanna, f. 1893 *\'tt. G. 1^17 "',':i in. 

postexpeditören Krnst Josef Löf . f. 1nn7 ''V: 

(örnskölds v i k). 
Ingegerd Margareta, f. 1898 ^n, 
Hans Fredrik Axel, f. 1901 -%, 
Johan Harald Tliorhjörn. f. l^iiiO -"•'/k ÖMAN - ÖUN nSt 

5) Emelie Jpliaiina, f. 1S61 -^/«. G. 1903 •'A j m. 
gårdsägaren Johan tiägglund, f. 1864 -'/lo (Ö r n- 
s k ö 1 d s v i k). 

6) Cl ar a Amalia, f. 1864 ®/i. G. 1894 Vo ni. skcpps- 
klarcrarcn Jonas Wilhelm Grnniiberg. i. 1S67 
-Vi (Örnsköldsvik). 

7) Selma Paulina, f. 1866 ^%. G. 1891 ^'^/u- ni. 
bryggoriägarcn Olof Wilhelm Jansson, f. 1S66 *^/-j. 

S) I: (I I a FMsabeth. f. 1871 ^7o. G. 1913 "/s ni. kam- 
reraren Gustaf Alexander Almqvist, f. 1S75 '-/i2 
(K r a ni f o r s). 
Polykarpus Henrik Fritz. f. 1825, ka|)teii vid Lii- 
beväringsregrtet. stationsinspektor vid Statens järn- 
vägar, t 1S75. (j. 1853 in. Klisabetli A\aria von Sege- 
baden, i. 1S20, t 1906. 

liarn: 

1) Elisabet h Maria. t. 1856 "Vi (H e r r 1 j u n g a). 

2) Fredrik, f. 1859 ''*/7, stationsinspektor vid sta- 
tens järnvägar (H e r r 1 j n n g a). (j. 1891 *"/o 
ni. Annes (Lily) Grevesmiihl, f. 1860^76. 

Barn: 
f>ror Axel Fredrik, \. 1898 -•''/o, landtbrukare 

(H e r r I j u II g a). 
Ai^ncs Ingrid Beth. f. 1896=79. 
Agnes Alice Maria. i. 1900-72. örn. 

Äldste kiiude staiufadoru kcriiettou vid IJfrcgcriu-ntet 
.Tohan örn, f. 1(J3S. t 173:5. g. 1092 m. M;nia Holm. t 1732. 
liado sonen Johan. f. ](;02, t 17 IG, kamror I statskontonM. 
som i .sitt andra gifte MRtl Kogina Kiisabelh von Ilild»^l»randt 
Wef fader till Gnstaf Wllhehn, f. 17 1.", j 181ö, fiirste lan.lt 
mätare 1 Värmlands län, g. l:o 17H7 in. Christina Cathnrin.i 
Dahl. f. 1748, t 1701, 2:o m. Sofia Klisabetli von Ilildeliraudt, 
f, 17U7. t lS-10. Kran dinnes söner i första giftet, nedan- 
stående Lars tiuslaf oi'h Henrik Wilhelm härstamma släktens 
nii lefvaude medlemmar. 

Litteratur: Leijonhufvud. Ny Svensk Släktlx-k: Sv. Ättartal 
isr»4: Sv. Släktkalendern 19L^— IG. 

Äldre grenen: 

I. ars Gustaf, f. 1778, förste landtmätare, t 1859. G. 
l:o 1810 ni. Sara Christina Bergiiis, f. 1779, t 1834; 
2:o 1836 m. Christina .Johanna Wallström, f. 1792, 
t 1875. Söner, i l:a giitct: 
Johan Oskar, f. 1812, major, bruksdisponent, t 1S9-4. 
G. 1847 m. Wilhelmina Amalia Maria HUlphers, i. 
1820, t 1889. 

Barn: 

1) Enifrida Katarina Lovisa (F r i ti a), f. 1S49 -'-^/lo, 
f. d. poststationsföreståndarinna i D e j e. 

2) Gustaf Abraham, f. 1851, direktör för inteck- 
nings-, bankir- o. fastighetsfirnian G. «5c A. örn, 
t 1915. G. 1888 '/Il ni. .4 n h a Emilia Sahl- 
ström. f. 1864 =V9 (S t o c k h o 1 m). 

Barn: 

Sture Oscar Gabriel Hiilplicrs. i. 1889 -%, di- 
rektör för Graiton Hotel! i L o n d o n. 

Doris Anna Catharina Roseberie, f. 1891 "/u. 

Gylfe Gustaf Stanislaus Hiilplicrs (G ö st a), f. 
1894 ^°/t, tjänsten 
(Petersburg). 

Visbur F ridolf Vitalis Hiilplicrs, f. 1897 -"/i. 
köpman (S t o c k h o 1 m). 

3) Sofi Henrika. f. 1856 ^A. Q. 1878 -% m. bergs- 
ingenjören Wilhelm Boch Barth, f. 1851, t 191U 
(S t o c k h o 1 m). 

4) Elin Cecilia, f. 1858^^7. G. m. A'. ,V. Thorell 
(.W o t a 1 a). 

5) Oskar Herman Milcs. f. 1861 ^Vn. järnvägs- 
ingenjör (Johannesburg. S y d - A f r i k a). 
G. 1894 'Va m. I sabel Yalden Leslic, f. 1869 

Döttrar: 

Elfrida Elin. f. 1895 'Vu. 

Alice Marie. f. 1897 =^7. 

Edith I sab el. i. 1898 ''Vis. 
Gustaf, f. 1816, bruksägare, t 1857. G. 1849 m. Anna 
Elisabeth HUlphers, f. 1827, + 1904. 

Barn: 

\) Louise, f. 1850 -'"/lo. G. 1869 »/s m. f. d. kap- 
tenen vid Lifreg:tets grenadjärer, R S O, R N O. 
grefve Adolf Mathias Emil Lewcnhaupt, f. 1''44 
^ii-j (C a t h r i n e b e r g. D c j e). 

2) Gustaf Wilhelm, f. 1856 'Vr, ryttmästare i Lif- 
reg:tets husarers reserv, R S O, GV:s01ympM. 
Äg. o. heb. H å k n ä s gärd i Södermnnh iid önS - öRTKNItAIII. fi.v; 

(J ä r II a). G. l:o 1892 ^Vi— 19U5 ni. t]iii Hulda 
F^rytz, i* hennes l:a gifte, f. 1874 ^/le; 2:o 1908 
*Vi m. Desirée Krook. i hennes 2:a gitte, f. 
1870 "/lo. 

Son, i l:a giftet: 
Rolf Gustaf, f. 1893^1, löjtnant vid Lifreg:tets 

Imsarcr (S k ö f d c), (j. 191sV/ij m. Blunchi 

T horn. i. 1S97 '^'V. 

Yngre grenen: 

Mciirik Wilhelm, f. 1783, öfverste, t 1852. G. 1814 ni. 

Elisabet Justina Svcdelius. f. 1787, t 1859. 

Son: 

Anders Gustaf, f. 1816, öfverste, t 1905. G. 1S48 ni. 

Charlotta Sofia Svedelius. f. 1824, t 1900. 

Barn: 

1) Carl Axel. f. 1849 -"*/io, f. d. öfverste. K S (J 2 kl. 
(S k ö f d e). G. 1882 "/lo ni. Anna Viola Anilraut 
Eushind, f. 1858 -'/•.>. 

Barn: 

(1) Anna Estrid Sofia. i. 1883 %. G. "1909 '^h n\ 
tjänstemannen i l:a graden hos pensionsstvrelsen, 
Sten Edvard E äger sten. f. 1880 '^h (Stock- 
h o 1 m). 

(2) Carl G n s t a f. i. 1885 *'/i, löjtnant vid Skara- 
borgs reg:te (S k ö f d e). G. 1916 Vö ni. Elna 
yHsdotter Westfelt. f. 1888 */.-,. 

Son : 
.V/7.V Carl Gustaf Henrik G:son. f. 1917 '\. 

2) Gustaf Henrik, f. 1852 ^Vb. landträntniästare i 
()stergötlaiids län (L i n k ö p i n g). 

3) Elis Leonard, i. 1855-76, med. lic. regements- 
läkare i Fältläkarkårens reserv. R W O (L i n k ö - 
pin g). G. 1893 *"'io m. Théresc Adélc Uggla. f. 
1869, t 1908. 

Barn: 
Karl Elis Wilhelm, f. 1894 ^/lo. med. kand. 
Elisabet Sofia (Elsa), f. 1897^*/?. 
Karl Henrik Gunnar, f. 1906 =*°/io. 

4) Sigrid Sophie. i. 1860 "/o (Linköping). Örtenblad 19L3, 14 18. — Örtendahl 1015—16. Östberg 

(från Falun). 

Äldste kilude staiufadern var Ilaus öslberj;. burgsmaii vid 
Stora Kopparborget, född onikr. ftr 1000. SlUktfu var sodan 
liosalt i Falun till niidtuu af 1700-talot. Hans östb.TKs ilti- 
liiig i femlo k-d. Carl östl>erg. f. 1T'.J1, t 1811. var gmss- 
handlaro i Stof.kholin oi-b bk-t" gift lsi>4 niud Elisalx-tb Vuv» 
lina Tbaiii, f. 177J», y IMJS. Dessa makar voro för:lldrar till 
lunhinstfloiide Gustaf. 

Litteratur: Sv. Slilktkakiider 1S87; Sv. Slliktkaleiid.rn 
iOlJ— ](j. 

Gustaf, f. 1807. häradsliöidins:. disponent, t 1871. G. 
1840 m. Anne Louise Grill, f. 1S14, t 1898. 
Barn: 

1. Gustaf Fredrik (Dick), i. 1847 ='75. fil. kand., f. d. 
fullmäktig i Riksgäldskontoret, ordf. i styrelsen för 
aktb. Mälarprovinsernas bank o. i styrelsen för 
(3scar-Josefinaföreningen, K W O 1 kl.. R N O. Stli 
läns Hush.sällsk:s G M, LLA (Stockholm). G. 
1873% m. Ida Willulmina Axelina Eliana ffillvn) 
Tisell, i. 1850 ^-/lo. 

Söncrj 
\) tians Gustaf, f. 1875 "^ö. köpman (R i ji a). 

2) Carl Erik. f. 1876 ^Vs, godsägare (Maffja, 
Victoria, Australien). G. 1 :o 1903 -',ii.' 
111. Gertrude Maude Hayball, f. 1876, t 1905; 2:o 
1912 --'/a m. Rdith Violet Wright. f. 1892. t 1913. 

Barn, i I :a giftet: 
;\f ///, i. 1905 Vi2. 

i 2:a giftet: 
Ellen, f. 1913. 

3) .V//<? Fredrik Bernhard, f. 1878=7», f. d^ vice 
konsul, direktör (T u r e b e r g). G. 1908 "'i m. 
Ethel Alice (Elsie) Buswcll, f. 1886 '/s. 

Söner: 
Clas Fredrik Bruce, f. 1910^77. 
Carl Allan Nils. f. 1912 ^'Vs. 

4) Clas Andreas, i. 1880 =S'4. i. d. vice auditör. 
ombudsman i aktb. Mälarprovinsernas bank 
(T u r e b e r g). G. l:o 1906 '7i ni. Kva Karolina 
Hasselrot, f. 1880, t 1906: 2:o 19n,s V,n m. Elsa 
Steffenburg, i. 1883 7io. . Barn. i l:a iriftct: 

r.vu Ulla Margareta, i. 1906 ^^/lo. 
i 2:a giftet: 

Lars Fredrik Petter, f. 1909 "/a 

Brita. f. 1910 ^/la. 

Jan Erik, i. 1912 ^"/e. 

Nils, i. 1914 -^/i.. 

Ellen. f. 1917 -•^/l'. 

/I « n a. i. 1917 -^:... 
Pe^^Y^rfo// t. 1850 ^';u, civilingenjör, RWO 
f 1859 t 1905 ^^'^^ '^^ ^"^"^^" Carolina ralck. 

Claes Gustaf Belinfantc. f. 1852 ^"Z- f d eener-il 

n°"i'"J; Vm^^ - A'-A ^ •"'' O. K It Kr O ni kr. Turk AUdi 
1 kl., RNbitOO (Ouchy, Schweiz), (j l-o 
1880 in. Anita Klena Belinfante från Chile, i hennes 
2:a girte f. 18-19. t ISSI; 2:o 1901-^., ni. Amv 
Irancis Liicas Belinfantc. f. 1866 ^"A. 
/ d a Regina Lovisa, i. 1855 =%. G. 1S80 ^7ii ni 
kanshsekreteraren Adolf Erland von Hofsten f IS53 + 
1S97. Ag. del i hus iUppsaia ' ^'' 

A n na Maria, f. 1857 •%. Q. 1885 ^^,'5 ni. godsägaren 
t. f. domänintendenten i Södermanlands län, ledamo- 
ten ar riksdagens första kammare. R N O RWO 
tr/js/ August Lindblad, f. 18.57 -'Vs. Äg o bcb' 
N a r I u n d a 1 Södermanland (B j ö r n I un d a) Östberg 

från Österby). 

Släkten härstammar friu österby bruk i Uppland, varesl 
aiastc kände stamfadern var smeden Frans Trana ir ni 
I^'"'^,^.,,^'^"'"*- '"^f valb.nsk härkomst. En deras son Jacob.* 
. « . • -f *?''*''^ ^■i'! I>ifgi-ciiadjärerua. sedan laudthrnkaro 
1 östergotland, v 1S04. ändrade namnet till Östberg efter 
födelseorten; g. 1702 m. Anna Sandberg, f. 1734 t ISO.T 

' ^^^^ "fdanstående son Jacob. Medlemmar af släkten.' 
som bibehållit det ursprungliga namnet Trana, finnas ännu 
vid österby. 

Litteratur: Sv. Släktkalenderu 1010— 10. 

Jacob, f. 1775, fil. mag., kyrkoherde i Mogata, kon- 
traktsprost, + 1857. G. 1807 m. Christina Catharina 
nkiivist, r. 1775, f 1856. Söner: 
f^redrik, f. 1808, fil. jnag., kyrkoherde i Mogaia, t 
1869. G. 1840 ni. Axelina Didrika Petré. f. 1809, t 
1899. 

Barn: 

1) Axelina, i. 1842 Vio. G. 1874 "Vs m. landt- 
brukaren Carl Oskar Hugo Hesselnian, i. 1839, + 
1914 (M usk ö). 

2) Axel Fredrik, f. 1844 "Vio, f. d. e. jägmästare 
o. skogsförvaltare vid Horndals bruk (M ö r s i I). 
G. 1880 1**/ 11 ni. Gertrud Karolina Stolpe, f. 
1853 '7«. 

Barn: 

(1) Elsa Maria, f. 18S4 ^^'i, siuk^köterska (M ö r- 
sil). 

(2) Hans Fredrik, f. 1885 ^5, distriktsveterinär i 
Mörsils distrikt (A\ ö r s i i). G. 1916 -A. ni. 
Brit a Alexandersun. f. 1892 "'^h. 

Dotter: 
Birgit Kristina, f. 1918 ^"/i. 
Jacob, f. 1811, fil. mag., teol. kand., kyrkoherde i 
Hiorted, t 1885. G. 1.^42 m. Kva Carolina Aströni. 
f. 1815. t 1901. 

Barn: 

1) Johan. i. 1849 "/t, kyrkoherde i Hjorteds pasto- 
rat af Linköpings stift, kontraktsprost, f. d, in- 
spektör för döfstumskolorna i riket, L N O. R D 
DO (Hjorted). G. l:o 1S76 m. Ida Kristina 
Bernhardina Lindqvist, f. 1843, t 1904: 2:o 19ii7 
■'/i-' ni. Hedvig Villiclmina Norrman, i. 1866 -/i. 

2) Per Jakob, f. 1851 '"/lo, landtbrukare, kamrer i 
Hjorteds sparbank, kommunalman, R \V O. Ag. 
o. beh. Sundsnäs i Småland (H j o r t c d). G. 
1876 ''/r m. Axelina Lovisa Akerhohn, f. 1S56 

Barn: 

{\) Maria Charlotta, f. 1877 =^/i. Q. 1909 =^'V.• 
m. sysslomannen vid Löwenströmska lasaret- 
tet Gustaf Emil Brandt. f. 1847. t 1918 
(V ä s b y). 

(2) Ruth Elisabeth, f. 1879 Ve. O. 1902 "/is in. 
stationsinspektoreii vid statens hamnbanesta- 
tion i Göteborg. Conrad Victor Simons- 
son. f. 1870 =% (Malmö). öSTKUtJIlEN — ÖSTKAND HST 

(3) Carl Jakob Henrik, f. 1881 ^Va, fil. kand., 
t. f. komminister i Qammalkils pastorat af 
Linköpings stift (G a m m a I k i 1). G. 1910 
^/7 m. Edla Elisabeth (Elsa) Wiilcll. f. 1877 

Son: 
Jakob Ingemar, f. 1911 -"/g. 

(4) /■ rida Mathilda, f. 18S4 =Vi. G. 1906 -"/it; 
rn. ingenjören Erik Dahlberg, f. 1874 Vn- 
^B o X 11 o i m). 

3) Mathilda Kristina, f. 1857 ^^/u. Q. 1884 *% 
ni. kontraktsprosten, kyrkoherde i L o f t a 
pastorat ai Linköpings stift Anders Peter 
(Petrus) Risberg, i hans 2:a gifte, f. 1852 ^^'s 
(L o 1 1 a). 

Östergren 1913, 17. Östrand. 

Släkten häreianimar från Elfkarlebv böcken i Upiiis.ila 
län. Bruksarbetaren rid Ilyttöns masugn Carl Jansson hado 
sönerna Jöban, Pehr och Olof, hvllka 1 slutet af 1770-talet 
flyttade till Of-fli> orh antugo naniu«t östrand. Johans släkt 
;:reii utdog 19l."i. Frän I*i-lir fxh Olof hilrstnmiua niilanstäende 
tvu grenar. 

I-itterainr: Anrep. Sr. Släktboken I; öbtrand. I).. An- 
t.ckuingar om släkten östranrl. I'iiiisjila IJill; Sr. Slslki 
kal.iKleru 1012, 1.;. I.",— !,;. 

Äldre grenen: 

Pehr, f. 1764. fiskare, + isi5. G. 1793 m. Anna Stina 

Westberg, f. 1770, t 1852. 

Söner: 

1. Johan Samuel, f. 1796. fiskare, + I845. Q. 1825 m. 

Christina Söderhall, f. 1799, t 1887. 

Barn: 

1) Christina Carolina, i. 1S33 '^,\. G. 1863 ^'l m. 
borgaren o. fiskaren i Gefie Pehr Olof Nordin, f. 
1832, + 1904 (H arkskär, S t r ö m s b r o). 

2) Edla Åndréctta, f. 1835 ^\'3. G. 1857 Vir m. kro- 
nolotsen Johan Olof Orhind, f. 1830, t 1866 
(Qefie). ; ÖSTRAND 

3) Carl August, f. 1S37, kronolots, "^ 1906. G. l:o 
1865 ^*/i2 111. Wilhelmina Gustufva Hedberg, i. 183S, 
t 1886; 2:o 1888 -^^lo m. Klara Charlotta Nilsson. 
f. 1850 "/3 (O e f I e). 

Barn, i l:a giftet: 
(1) Ernst Aiisust. f. 1870 ^'2, kronulots (G e f 1 e). 
G, 1894 -'/g m. Augusta Wahlström, f. lS6ö 
r'io. 

Barn: 
Irma Augusta, f. 1896 ^'3. Ernst Gösta. i. 1900 -710. 

(2) Karl Josef. f. 1872 "/'il', sjöman. 

(3) Elma Wilhelmina, f. 1876 "/i. G. 1902 ^'i m. 
liandlandeii Olof Nyrcn, f, 1873 *^/i (G e f 1 e). 

(-4) Jolian A r v i et. i. 1878 '^/s. handlande i Lin g- 

bo. 
(5) Hilda Augusta, i. 1880 -"/n, kontorist 
(G e f 1 e). 
Carl, f. 1802. kyrkoherde, t 1871. G. 1838 m. André- 
ette Oden. f. 1818, t 1857. 
Barn: 

1) Carl Israel, f. 1839, godsägare, t 1909. G. 1864 
ni. Hedvig Wilhelmina Charlotta Schiirer von 
Wnldheim. f. 1SI2, t 1905. 

Barn: 

Agnes Carolina, f. 1865 Vö. G. 1890 m. civil- 
ingenjören Carl Henrik Gerhard Elfving, f. 1863, 
t 19(i2 (Los A n g e I e s, C a I., Nordame- 
rika). 

Bertlia Emilia (B ess), i. 1866 "/i?. G. 1904 '-'/r-' 
med bildhuggaren Anders Henrik Wissler, i. 
1869 "V:;. Beb. egen villa i Lidingö-Bre- 
V i k. 

C ar i Herman, f. 1868 -^1-, trafikinspektör vid Gö- 
teborg — Boras o. Borås— Alfvesta järnvägar 
(Göteborg). G. 1900 "/lo m. Berta Sofia 
Elisabeth Johanson, f. 1866 ^Vö. 

Bengt Samuel, f. 1870 '"'s. lotskapten o. chef för 
Mellersta lotsdistriktet, R S O, R Fr H L. Rit 
S:tMLO (Stockholm). G. 1895 «/in m. 
Gerda Fredrika Blackstadius. f. 1868 ' Vs. 

2) Per Herman, f. 1841, civilingenjör, t 1915. G. 1874 
•"/7 m. Anna Maria Katarina Olsson, f. 1S56 ■"/:. Beb. egen villa i Stocksund. OSTKAN 1. gj^y 

Barn: 

(1) Ester 'Maria Elisabet, f. 1875 V9 (S t o c k- 
s u n d). 

(2) Ruth Emilia, f. 1877=8/2. gymnastikdirektör, 
lärarinna 1 gymnastik vid statens folks-kole- 
seminarium i Stockholm (Stocksund) 

^^) Per Samuel, f. 1S7S ^n, godsägare. Äg. o 
beb. A I s t a i Södermanland fG n e s t a) G 
1914 —1 rn. Ester Elisabet Wennberg f 1SS3 
' /». 

Döttrar: 
Birgit, f. 1915 20/,. 
Lena. f. 1916 Vs. 

'r\V.fi~F'^'''' ^- ^^^^ '/^- syinnastikdirektör. 
u. 1911 7ii m. bergsingenjören Äror Af//f/- 
rnicl L.son Orton. f. lj<79 '/i. Ik-b. egen villa 
1 S t o c k s u n d. 
(5) David Ossian. t. 1883^75. civilingeniör. fil. 
lic, hyrachef 1 riksförsiikringsanstaitcn. Beb 
egen villa i Stocksund, (j. 1913 'r': 111 
Ruth Helena Steiiius. f. is.s-i '/vj. 

Döttrar: 
Ulla Helena, f. 1914 «/i3. 
K urin Helena f. 1916 ~h. 

3) Ernst Julius, f. 1844, kyrkoherde, t 1SS5. O 1873 
m. Agnes Ulrika Scliiirer von Waldlicim f. 1845. 
• 1 9 1 8 . 

Döttrar: 
Eva Lovisa, f. 1874 ^'/s, lärarinna vid Åhlinska 

skolan i Stockholm. 
Gerda Elisabeth, i. 1879 «/«. G. 1905 -"Vio m 

kaptenen o. kompanichefen vid Kalmar reg -te 

gymnastikdirck tören Oskar Rudolf Elias S'nr' 

lin. I. 1S77 -'Va (Eksjö). 

4) Anna Carolina, i. 1845 %. G. 1870 ^Va m. gods- 
agaren Johan Wilhelm Schiirer von Waldheim f 
1843, t 1914 (Mellingeholni, Norrtälj'e)' 

5) Johan Natanael, f. 1850 ^^2, civilingenjör, 
mneh elektrotekmsk byrå i H ä 1 s i n g b o r g G 

8/9 /9 m. E me I i c Christina Schiirer von Wahl- 
'leim. f. 1850 ^V«. 

Döttrar: 
P'l{cri Karolina Emilia, i. 1880 ='/... lärarinna vid 
Ahlinska skuh.n i Stockholm •KK» öSTUaND 

Maria Wilhelmina Andréetta (Mia), i. ISSl */y. 

O. *1909 ^*/io m. kaptenen i intendenturkåren. 

vice verkst. direktören i Stockiioinis stads lifs- 

medelsnämnd Carl Alfred Nilsson, i. IS^l 'Vn 

(L i d i n g ö \ i I 1 a s t a d). 
S i s n c Aiiiinsta Elisabeth, f. 1SS3 V'.-., cnsa.in \ id 

FrälsniuKStirmén (S t o c k Ii o 1 ni). 
Ruth Lovisa Johanna, i. 1SS6 V2, lärarinna (H ä 1- 

s i n R b o r g). 

6) Elma Maria, i. 1852 ^Yv G. IS^l '^h m. kyrko- 
herden i Byske o. Fällfors pastorat af Luleå stift. 
L W O. Olof Hcigiidvist, f. 1M9 •'/.•. (Byske). 

7) Eva Elisabeth, f. 1852^7.-.. O. 1877 «/« m. 
kyrkoherden i Axberg o. Hofstå pastorat af Sträng- 
näs stift. L W O. Lars Oskar LndviK Steniii-^. 
i. 1S4S Vio (Hof s t a). 

• 8) David Gottlieb. f. 1854, sjöman, t 1895. G. 1S77 Vn 
m. L v d i a Taylor, f. 1860 ",'10 (W a s h o u g a I. 
W a s 11., Nordamerika). 

Barn: 
E v a Eleonora, f. ISSO =^'u. G. J898 =,'2 ni. \V7/- 

liam Marton Pointer, f. 1879 "h (S p o k a n e, 

\V a s h.. Nordamerika). 
Amy Marie, f. 1S83 ^/i3. G. m. telegrafisten 

Clarence Ihish, f. 1883 V9 (S p o k a n e, \V a s h., 

Nordamerik a). 
William Jay. f. ISSS -^'lo, handlande i \\ a s- 

h o n g a 1, W a s h., Nordamerika. 

Yngre grenen: 

Olof, f. 1777, sjötullsvaktmästare, + 1807. G. 1797 m. 

Anna Olofsdotter Holm, f. 1774, ■^. 

Söner: 

1. Carl. f. 1802, bonde, t 1867. G. in. Brita Catharina 

Wallström, f. 1799. t 1885. 

Barn: 

1) Anna Brita. f. 1830 -'1. G. 1852 -^k m. bruks- 
arbetaren Anders Olof Westin. f. 1824 Vi. 

2) Car olin a Elisabeth, f. 1836 '79. G. 1860 "/s 
m. strandfiskaren Per Gustaf Wallström, f. 1827, 
t 1901 (Sik vi k, Valbo). 

3) Carl Olof, f. 1844 7*. gårdsägare o. fiskare i 
S i k v i k (V a 1 b o). G. 1868 -^/n m. Onstafva 
Halländer, f. 1847 "'.2. Barn: 

(1) Karl August, i. 1871 Vi, fiskare i Sikvik 
• (Valbo). G. 1894 ^Vs in. Beda Snfia Bo- 
man, f. 1872 -%. 

Barn: 
Lucia Dorotea, f. 1897 *Vt. 
Karl Edvard, f. 1900 ''^h. 
Aina Sofia, i. 1902 ^"/s. 
Edit Margreta, i. 1904 '\'7. 

(2) Märta Maria, i. 1SS3 ^"/lo. O. 1903 ^Vio ni. 
fiskaren August Hallenberg, f. 1879 ^7i 
(Sik v i k, V a ! b o). 

Olof, f. 1807, kolare, t 1872. G. 183S m. Greta Lisa 
Lundbers:, f. 1819. t 1903. 
Barn: 

1) Anna Greta, 1.1839-^2. G. 1858 Vu m. krono- 
lutsen Johan Halländer, f. 1833, t 1897 (Valbo). 

2) Johan Olof. f. 1840 '7;, kolare (O r a r n c. V a 1- 
bo). G. 1866 7i2 m. Lovisa UdUandcr. f. 1844 

L'^/ 

Döttrar: 

Beda Margareta, f. 1868 -7io. G. 1SS8 =7i5 ni. 
Carl Olof Söderlind. f. 1866 "/i (O r a r n e. 
V a 1 b o). 

Olga Albertina, f. 1877 **'i. G. 1896 =Vö ni. arbe- 
taren Anders Olof Östlund, f. 1872 ^h 
(J ä r f s t a, Val bo). 

3) Maria Hchna. f. 1842 Vi>. G. 1871 "A m. fiska- 
ren J a n I^etter Jerf ström. f. 1847 "/s. Äg. gård i 
Sik vi k (Valbo). 

4) Carl Eric, f. 1846, strandfiskare, t 1896. G. 1872 
^/u m. Catharina Margareta liörner. f. 1848 
=V» (Sik vi k. Valbo). 

Son: 
Karl Bernhard, f. 1882 -^ 'g, arbetare (G e f 1 e). 
G. 1906^11 m. Selma Augusta Kindberg, f. 
1884 ^"/r. 

Dotter: 
Ruth. f. 1907 "/V. 

5) G US t af va Albertina, i. 1848 ''u (S i k v i k, 
\ a 1 b o). FölMKrKMNG öFVKll AFLIDN, Förteckning 

öfyer de i föregående kalendrar upptagna personer 
hvilka aflidit nnder tiden 25 november 1917-25 novem- 
ber 191S, äfvensom nugra personer som före först- 
nämnda datum aflidit mun att Iiafva blifvit intagna i 
någon föregående dödslista. 

^"^IfufrUi'"'^-^ \^^'^^ "/"' '<^ktor. t 1918 Vn i Örebro, 
erterlamnaiide kusiner. 

Adlerz Gottfrid Agaton, i. I85S -'h, lektor, t 191» "/„ i 
.Sundsvall, efterlämnande änka Krnilia MatHda. i. Liljc- 
dahl. barn och syskon. 

Afzelins Anna Jfdny Magdalena, f. 1S74 *7a läri- 
nnna. t 19KS • ,U i Tyringe. efterlämnande syskon. ' 

•-^^f'';;;f' 4f"^^« f^'^«''^'/' M^na. l 1S92 ^"Vr.. lärarinna. 
• ms '9 I Karlskoga, efterlämnande föräldrar och 

SJ skcni. 

'^^V''lu;j7T ^'■^^f '• 1^^56=^V«. fil. hedersdrr. lärare, 
T 1918 /,o 1 (joteborff. efterlämnande änka r^ter 
t. Andersson, barn. barnbarn och syskon. 

Ahlmann Hans. f. lh71 -»/V. landtbrukare. t 1917 Vi" 
(stupad pa västfronten), efterlämnande änka hlmmä 
Kosalie, f. Wendt, och syskon. 

^''lui^i^^^^^^^-J- .'S67"/.s. vice häradshöfding. t 
19 S /a 1 Helsmgiors. efterlämnande änka Ingrid 
Hildegard, i. Nobel, och barn. 

Afilsell Ludvig, i. 187-1 ^'Vr. t 1918 % i Stockholm, 
efterlämnande syskon. 

Almén, Ingeborg, f. Befritz 1887 -^h, t 1918 '=/io i 
Lomma, efterlämnande make. lektorn Pmil Fredrik 
Almen och barn. FöItTKCKXINf; örVKU AFMDNA '.»r.:; 

AUuiircn. Afincs, Maria Albertina, se Werner. 

AlniQiiist. Hedda Martina, i. Wihlborg 1834 -"^/lo, änka 

1S81 efter grosshandlaren Berniiard Ulrik GeorR Alni- 

quist, t I^IS "/lo i Stockholm, efterlämnande barn. 
barnbarn och barnbarnsbarn. 

Alnu/vist, Alice Gnstafva. se Björkman. 

Almqvist. Hanna Antasta, f. 1843 "Vn. t 1918 -''/« pa 
Nissabo sjukhem vid Halmstad, efterlämnande syskon. 

Alrntz. Ellen Carolina, f. Schult 1867 ^'/s. t 1918 '/•-. 
i Linköi)in.£:, efterlämnande make, f. d. kontoristen 
Alfred Adolf Alrutz, barn, moder och syster. 

Ammilon. Lovisa Sofia. f. Thyselius 184{> -*/ö, änka 190'> 
efter kaptenen vid Södermanlands rejc:te Carl Adoli 
Ammilon, t 1918 i nov. i Stockholm. efterWimnandi; 
dotter, måj: och barnbarn. 

Andersson, Charlotta Eleonora, i. Årre 1S32 ^"/a. änka 
1S85 efter skräddaremästaren Matthias Andersson, t 
1918 "/s i Orejrnmd, efterlämnande barn och barn- 
barn. 

Andersson. Ernst Christian Richard, f. 1851 "7.>. pro- 
fessor, t 19 KS ^^'.', i Stockholm, efterlämnande änka. 
Agnes Elin Adolfine, f. Lagerberjr. och syster. 

Andersson. Sigrid, se Rissler. 

Ankarcrona, Emma Laurentia, i. Nyström 1832 -'V/io. 
änka 1802 efter generallotsdirektören Herman Rein- 
hold Ankarcrona, + I9is \l: j Stockholm, efterläm- 
nande syskon. 

Appelberg. Sophic Amalia, f. Sandberg 1837 V«. änka 
1911 ^efter direktören Axel Waldemar Appelberg. '<' 
1918 -/- i .Marstrand, efterlämnande barn och barnbarn. 

Årbman. ./ohannes, i. 1844 %, kontraktsi)rost, kyrko- 
herde, t 1917 -"/i2 i Äsele, efterlämnande änka. Jo- 
hanna Olivia, f. hVykholm. barn, barnbarn och syskon. 

Arfwedson. Carl-Gerhard. i. 1S83 -%, agronom, t 19I.S 
'"'■'Vio pä (jräiigshammar, efterlämnande änka A\ary 
Margarethe Elvira, f. WihI. föräldrar och syskon. 

iV;. — Sv. .<liiktk:il.-ii.|trii 10H». •KU hViirnX KNIN«; öKVKK .\Fr.IT>NA 

Arpi. Helga Albertina, i. Schubert 1864 -\'^, + 1918 "/a 
i Motala, efterlämnande make, kronofogden Johan Carl 
Emanuel Arpi. barn och syskon. 

Åspelin. Knut Oscar, f. 1844 ^Vs, f. d. disponent, t 1918 
'V2 i Stockholm, efterlämnande änka Claja, f. Holm- 
berg, döttrar och barnbarn. 

AiireUus. Bertha Eleonora, i. 1846 -/12, diakonissa, t 1917 
""/is i Stockholm, efterlämnande sväRcrska och brors- 
barn. 

Aiirell, Alma Johanna, se Hörberg. 

Aiircll, Nils Olof Georg. i. 18S3 -^h, civilinKeniör. t 1917 
V12 i Baku. efterlämnande änka Tony. f. .Nordberg. 

moder och syskon. 

Axelson, Ebba Mathilda, se Stenbeck. 
Axelson, Jenny Aurora, se 81 ix. 

Ikeckström, Bertil Elimar, f. 1890 %, civilingenjör, t 

1917 Vis på Romanäs. efterlämnande förä!dr;'r. trolnf- 
vad och syskon. 

Bager, Bertha Maria, se af Malmborg. 

Bagge, Amanda Charlotta, f. 1846 "/i, ^ 19is *" o i 
Stockholm, efterlämnande brorssöner. 

ffagge, Jacob Edvin Georg, f. 1886 ^Va. arbetschef, "i" 

1918 ^^JH i Häggenås, efterlämnande änka Tora, f. 
Wedin, dotter, fader och syskon. 

Beckman. Per Anders August, i. 1884 ^'/a, agronom, 
reservlöjtnant, t 1918 'Vii på Sörbylund, efterläm- 
nande föräldrar och syskon. 

Befritz, Ingeborg, se Almén. 

Berg, Johan Ivar, i. 1869 ^Vn. godsägare, t 1918 '-^Iö i 
Stockholm, efterlämnande änka Kate, f. Wctche, barn, 
föräldrar och syskon. 

Berg, Lotten Ingeborg, se Balm. 

Bergclin. Thorsten. f. 1880 -/lo. disiriktsingenjör, t 191S 
^^/i i Giiteborg. efterlänmandc föräldrar, broder, svä- 
gerska iich brorsbarn. FÖRTECKNING öFVEIl AFLIDNA 'Jt'-» 

Hergendahl, Nikolaus Algot, i. 1850 ^^U. f. d. postexpe- 
ditör, t 191S "l-j i Stockholm, efterlämnande broder 
och syster. 

Berger. Carl Wilhelm, i. Ib43 -"/a, i. d. förste landtmä- 
lare. t 1918 "/» i Orythyttehed. efterlämncmde anka 
Rosa Maria, f. Roscll. dotter och barnbarn. 

ficrgids. Maria Anialia Murgarcta. se Hchhe. 

licrgman, Anna Tlicresia. se Nordlund. 

licrgman. Elsa Karolina, i. 1885 "/i:;, t 1918 -Ve na 
(Irytnäs, efterlämnande moder och syskon. 

Hcrling. Elsa Anna Elvira, se 'ut) KUcn. 

licrndes, Walhorg Fredrika, i. Henniji Ib4-4^V.-.. änka 
1S97 efter majoren Johan .Anton Herndes. '< 1917-.!. 
efterlänmande barn och barnbarn. 

Btrnströni. Anna Oline, f. 1846 '^/s. t 191^ 'h i Stock- 
holm, efterlämnande bröder och brorsbarn. 

Heronius, Victor' Hjalmar . f. 1845 "*/c. fil. d:r, f. d. 
läroverksadjunkt, t 1917 V.= i Oskarshamn, eitcrlam- 
nande syskon. 

Rerzclius, Jucoh. i. 1839 "/h. f. d. domänintendent. 

T 1918 ^11 i \'adstena. efterlämnande änka Olivia 

Maria. f. Thalin. barn och barnbarn. 
Birzclius. Olof Uno Jöns Jacob. f. 1884 "Vt, ingeniör. 

t 1917 i dec. efterlämnande föräldrar och syskon. 

Ihskow. Alfhild Albertina Elisabeth, f. Dahlström 1840 
-*/i, t 1918 'Vio i Söderhanm. efterlämnande make. 
f. d. provinsialläkaren .lakob Fredrik Beskow, barn 
och barnbarn. 

Beskow. Aline Maria. >e Biomin. 

Beskow. Charlotta Ophelia, f. Dumky l^43 «/i3. änka 
1917 efter kaptenen Carl Adolph Beskow, t 19 IS "'» 
i Stockholm, efterlämnande barn <»ch barnbarn. 

Billing. Fredrika Ulrika Elisabet, i. Briiig 1845 ^'n, + 
191S *h i Lund. efterlämnande make. biskopen A.vel 
(intifrid Leonard Billin^', barn. barnbarn och sy.«-k«i.i. mc KöKTEfKXING r.FVF.K AII.IDNA 

Billinun, Louise Ulrika, i. Qeijer 1842 "/a, änka 1S85 

efter komministern Bror Axel Gabriel Billman, t 1^-^17 

■'^/i2 i Karlstad, efterlämnande barn, barnbarn och 
systrar. 

Billmanson, Per Richard, i. Ih35. i. d. rektor, + 191S 
-'Vn i Nora, efterlämnande barn och barnbarn. 

Björkman, Alice Onstafva. i. Almqvist 1858 'Vn. änka 
1905 efter godsäjiaren Reinhold Fredrik Magnus 
Björkman, t 1917 ^\'i-j i Saltsj()-Storänscn. cfierlitm- 
nandc barn, moder och syskon. 

Björkmanson. Anders Axel, i. 1851 -^l->, f. d. stations- 
inspektor, t 191S "/i i Skogstorp, efterlämnande änka 
Augusta Charlotta, f. Johansson, barn, barnbarn och 
syskon. 

Björkstrand, Katarina Wilhelmina, se Gcnbcrii. 

Blix, Jenny Aurora, f. Axelson 1843 'In, änka 1917 efter 
trafikchefen Pär Fredrik Georg Blix. t 1917 -"/t-, i 
Motala, efterlämnande barn cch barnbarn. 

Blomcn, Alinc Maria. f. Beskow 1827 Vij. änka 1903 
efter apotekaren Johan Wilhelm Blomc-n. t 1918 "* k. 
i Stockholm, efterlämnande barn och barnbarn. 

Blomgren. Ebba Laura Augusta, i. Isberg 1857 -^/ii. t 
1918 *V4 i Malmö, eftcriänmandc make kontorschefen 
Frans August Blomgren, och syskon. 

Bohman. Carl August, f. 1859. köpman, t 1917 ^'Vr.' i 
Stockholm, efterlämnande änka Jenny Helena, f. Hed- 
borg, barn och syskon. 

Boustcdt, Charlotta, se Wallcnius. 

Brag. Svante Albin. f. 1834 "V?, f. d. häradshöfding. 
t 1918 ^V'i i Jonköping, efterlänmande änka. Maria 
Lovisa Christina, i. Ridderborg. barn och barnbarn. 

Brandt, Gustaf Emil, f. 1847 '/s, Jasarettssyssloman, t 
1918 *7ii i Väsby, efterlämnande änka Maria Char- 
lotta, f. Östberg, barn och barnbarn. 

Bratt, Charlotta Wilhelmina, se ai KUntebvrg. 

Bratt, Halfdan, f. 1867 ^-/n. major vid Trondhjeniska 
infanteribrigaden, t 1918 ^/g i Trondhiem. efterläm- 
nande änka Clara, f. Siem. dotter, moder och syskon. FöRTKrKMN»; .ii-xni: ai'i.ii>na :';'7 

Bratt. Sally Johanna Sofia, f. Johnson 1^67 '"/V, + WIS 
■^Vio i Göteborg, efttrlämnaadc make, redaktören Jolin 
Bratt och syster. 

Bring, Fredrika Ulrika Elisabet, se Billing. 

Brink, Christina Elisabeth, se Melin. 

Broman. Anna Ulrika Josefina, f. Liedliolni ls36 -'/s, 
änka 1913 efter prosten Lars Peter Broman, t 191N 
*^, 10 i Stagsiorp, Maspelösa, efterlämnande barn ocli 
barnbarn. 

Brnhn-Fahrans. Ernst Oeorii Mortimer. f. IbtA "Vio. 
öfverläkare vid Sabhatsberjjs sjukhus, t 1918 -^/jo i 
Stockholm, efterlämnande änka Ester Ingegerd, f. 
Sylvén. och barn. 

Bninnströin, Axel Jacob Adolf, f. 1833 ^^/o, f. d. löjt- 
. nant och godsägare, t 1918 '77 i Ängelholm, efter- 
lämnande barn och barnbarn. 

Brunnström. Magna Hilda Thercsiu. se Knlncff. 

Bruzelins, Cormlia Hedvig, f. 1834 *7i--'. t I'' 18 "*'.'n i 
Lund, efterlämnande brorsbarn. 

Bruzelins, Magdalena Fredrika, se Neijber. 

Bruzelins. Magnus Gunderlacli, f. 1842 '7i. f. d. hof- 
rättsrad. t 1917 'Vr-' i Stockhohn, efterlänmande änka 
Tony, f. Frykman, och tvä döttrar. 

Byström, Hedvig Cliarlotta. f. Öberg 1840 '7«, "J* 1918 
^/lo i Stockholm, efterlämnande make, faktorn Lau- 
rentius Axel Wilhelm Thomas Byström, barn och 
liarnbarn. 

Börjeson, Charlotte, se Ev ers. 

Börjeson, Lovisa Eugenia Cordeliu Adelaide, f. Levin 
1841 '-'77, änka 1900 efter landtbrukaren Johan Ld- 
\ard Börjeson, t 1918 '7» pä Vägeryr, efterlämnande 
stjufbarn och brorsbarn. 

Carlsen. Emma. i. Falkman 1857 7». t 1917 ^Vis i 
Malmö, efterlämnande make godsägaren Carl Gustaf 
Carlsen, barn, barnbarn och syskon. 

Cassel. Jolian Oscar Daniel, f. 1S40 7?, sjökapten. + 
191» '7« i Södertälje, efterlämnande änka Clara \il- 
helmina. f. Holm, och syskon. !«»S FoHTECKNINi; .".rVKU AKI.IDNA 

CavalU. Per Axel Henrik, i. 1S52 ^Vö. jur. doktor. + 
1918 "/« i Stockholm, efterlämnande syskon och brors- 
barn. • 

Cederblad, Josefina Karolina, i. Lindjiren 1829 *-/•;, 
änka 1893 efter godsägaren Fredrik August Cederblad. 
t 1918 "^/a i Stockholm, efterlämnande barn, barnbarn 
och syster. 

Cederblom. Johanna Carolina, f. 1830 "Vo, + 1918 """/lo 
i Sköfde. efterlämnande syskons barn. 

Cliristenson. Elna, f. Fehrson 1841 ""/n. änka 1917 efter 
landtbrukaren Anders Christenson, efterlämnande 
barn, barnbarn och barnbarnsbarn. 

Claso'i, Knnt Henrik, i. 1860 'Vt, f. d. bankkamrerarc, 
+ 1918 */ii i Haparanda, uftcrlänmande änka Ida Jose- 
fina, f. Nilsson, barn. moder och sjskon. 

CAason. Marcarela (Jiarlotta, se Nonlcnslröni. 

CoUiander. Angn^t Mai:nus. f. 184.'S "V*, grosshandlare, 
vice konsul, t 1918 ""/" i Stockholm, cfttirlämnande 
barn och barnbarn. 

CoUiander. Wendla Johanna, i. 1873 "'/i-.'. t 1918 i iuli i 
Göteborg, efterlämnande syskon. 

Cöster. Johanna Theresia Josefina, se Waldenström. 

Dahl. Hedvik Sophit- Uredriuue. ve Sverdrnp. 

Dahl, Kjell Gnstaf William. \. 1883 ^/s. präst i evan- 
gelisk-lutherska Augustana synoden, t 1917 ^/« i Ax- 
ten. Nebr.. Nordamerika, efterlämnande änka Lilian 
Marie, f. Hurd, tva barn. föräldiar och syskon. 

Dahlander, Hilda Carolina, se Renhnldt. 

Dahlström. Alfhild Albertina Elisabeth, se Beskow. 

De Geer af Finspång. Anna Paulina Christina, f. Fisclier. 
1848 '-'^'h, t 1918 -/g i Strängnäs, efterlämnande make. 
f. d. godsägaren, friherre Anton Gerard De Geer 
af Finspång, barn, barnbarn och syskon. 

Déhn, Agnes Elisabeth, f. Fiserman 1876 *%, änka 1913 
efter distriktslandtmälaren Oskar Bernhard nOhn, + 
1918 '"/I i Malmö, efterlämnande syskon. Kr)l{TK(KNIN»; ..FVKlf AFLIKNA OliO 

(la Maré, Aururc Curolina Hcnricttc. f. \h2\ -^:;. + lyis 
-"/* i Stockholm, cfterlämniindc systrar. 

(le Verdier. Elna Maria, i. Krusc lfe»6 7ji', "*■ IVI» *% 
i Stockholm, efterlämnande make. kai)tenen IJror Sve:i 
Olof de Nerdier och barn. 

Dicksull. Carolinv, se Wijk. 

Dickson, Marika Julie. f. grefviniia von Rosen lisåb 
''\'iu änka lSy7 efter grosshandlaren, friherre Oscar 
Dickson. t 1918 ^'Vn i GöteborK. efterlänmande barn. 
ixirnbarn, barnbarnsbarn och broder. 

Dillner. Ester Beata, se Wallin. 

Diigge. Aiimista Fredrika, se Hegurdt. 

Diilis. Karin Johanna Maria, i. Laurell 1^7S -'/n, t IVlJ* 
'^'5 på Strand, efterlämnande make, fotojirafen Gustaf 
Waldemar Duhs. barn, föräldrar och broder. 

Dnniky, Charlotta Ophelia, se Beskow. 

Eckerboni. Otto Gustaf, f. 1838 *"/io. f. d. giTivarc o. 
sparbankskassör, t 1918 "Im i Va.xjö. efterlämnande 
barn och barnbarn. 

Eckert, Alfred, i. 1887 '^/e, löjtnant i tyska armén, t 
1918 (före 7io). stupad på slagfälten i Frankrike, 
efterlämnande änka Alfhild Ida Cecilia, f. Sylvan. 

Ehnemurk. Eugenia Lovisa, f. Zachrisson 1850 -'/*, t 
. 1918 Ve i Stockholm, efterlämnande make, f. d. kon- 

torsskrifvaren Carl Gustaf Ehnemark. son, sonhustrir 

och barnbarn. 
Eiserman. Agnes Elisabeth, se Déhn. 

1'Af) Ekenstani. Fabian Wilhelm, f. 1841 Vio. f. d. öfver- 
stelöjtnant, + 1918 **/- i Linköping, efterlänmande 
änka Anna Maria, f. Casparsson. barn, barnbarn och 
syster. 

Ekman, Carl Philip, f. 1854 ^7», direktör, t 1918 '"/n 
i f^redrikshald, efterlämnande änka Jeanna Amanda, f. 
Hedber)>r, och tre söner. 

Ekman, Edla Thcrése Ottilia, f. Gripenberjf 1841 */n. 
änka 1916 efter stadsläkaren Isidor Ekman, t 1918 
''!:, i Hiidiksv;.!!, efterlämnande barn, barnbarn och 
syster. irwin röllTKCKMN'; ÖIVKTJ SKf.IDNA 

Kkman. Englu, se Kcy-Ahcrii. 

Ekroth, Englxi Thcoilora. se Hesarilt. 

Elliot, Medviii Suiia Elisubeth. \. Sudernuirk 18>>8 ^-/i-j, 
T 1917 -"/is i Trullhättan, eftcrläinnande make, civil- 
ingenjören och löjtnanten Hans Ottosson PJIiot, dotter, 
moder och syskon. 

Elliot. Sofia Caroline. i. friherrinna Raab \bA2 -" u\ 
t 1918 ^Vi i Stockholm, efterlämnande make, agen- 
ten Axel Jakob Elliot, barn och barnb;'rn. 

Elm(i'iist. Catharina Claru Jolianna. i. Svebilius 18-15 ''l^. 
t 1918 V< i Stockholm, efterlänmande make, f. d. 
rektorn Johan (justaf Theodor Klmguist, barn och 
barnbarn. 

Eneström, Anna Sofia. f. Ryberg 1845 ^Yi. anka 1914 

efter öfversten Cdgar Julius Eneström. t 1918 *'Vit i 

Linköping, efterlämnande dotter, barnbarn och barn- 
barnsbarn. 

Ensnian, Sara Helena, se i^ettdbladt. 

Engströnier. Osvald Gustaf, f. 1880 -'V.-,, jägmästare, 
t 1918 ^V? (drunknad) i Arjeploug, efterlämnande 
änka Kerstin Maria, f. Örtendahl, barn, föräldrar och 
syskon. 

Ericsson. Hedvig Elisabeth, f. Eahlcrantz 1852 ^'.',, t 
1918 7» i Hy prostgärd. efterlämnande make, kyrko- 
herden Anders Gustaf Ericsson och barn. 

Ewerlöf, Sofia Anna Cornelia Victoire, f. iMeissner 1837 
'V?, änka 1900 efter drätselkamreraren Bernhard Poin- 
mer Ewerlöf, t 1918 ^5 i Lidingö villastad, efterläm- 
nande barn, barnbarn och barnbarnsbarn. 

Evcrs, Charlotte, f. Börjeson 1852 7». änka 1912 efter 
disponenten Albert Edvard Evers. t 1918 '7-j i Boras, 
efterlänmande tva söner och barnbarn. 

Evers. Oscar Hugo. f. 183.3 ^7», f. d. generaldirektör, t 
1918 ^"Z* i Stockholm, efterlämnande änka Hulda Ma- 
ria Catharina, f. Röhss, barn och barnbarn. 

Eahlcrantz, Hedvig Elisabeth, se Ericsson. 

Ealk, Mattjis Albert, f. 1834 Vi. f. d. landssekreterare, 
+ 1918 "/o i Stockholm, efterlämnande änka Hedmar 
.Agda Maria, f. Abenius, dotter och syster. FÖKTECKNINi; ÖKVKU AFI.IUNA 1"01 

luilkiiKin, timma, se Carlscn. 

von Fichurd, gen. Buur vun fiyascnctk, frilicrrc Ruhcri 
Juliann Maximilian, f. 1^64 ''/n, kcjs. tysk regerings- 
råd, t 1^1 ^^ ''3 i Mctz. efterlämnande änka. Ann Louise 
Mary, f. Arfwedson, döttrar, fader och syskcjn. 

I'isclu'r, Anna Panlina (Christina, se I)f Ocir af I'in- 
spani^. 

lischvr, David Werner, i. 1S»5 -"/». stationsskrifvare. 
t VJIH 'In i Sköfde, efterlämnande änka Zaida. f. 
Pålifcfus, tvä söner, föräldrar och syskon. 

Flcetwood, tmmy Mia Hunna Mathilda. f. Lybeck l.s^5 
-^'i-, t lyis 7ii i Stockholm, efterlämnande make, 
löjtnanten friherre Folke Fleetwood, t\ä söner, moder 
och SJ skon. 

Fläderns. Fmma Gnstava. f. Strås 1M3 '*/:», änka K^77 
efter kyrkoherden Ali Flodcrus. t I^IS -/i i Uppsala, 
efterlämnande barn och barnbarn. 

Fläderns. Göthilda. i. 1^41 '''Ai. + \y\b ""'i i Fnköpins. 
efterlämnande syskon. 

FriberR, John Fritiof, f. Ib^l, :s'rufinKenjör. t lyis 'Vn. 
efterlämnande änka Ingrid Maria Frnestinj, f. Palm. 

Fries. Otto Fredrik, f. Ib55 ^/lu, jjodsä^are, t 1918 '/i 
i Söderköping, efterlämnande änka Altéta Fredrika 
Anna Augusta, f. friherrinna Funck, och barn. 

von Friesen. Fredrik Alanritz. f. 1S35 "'/«, f. d. lasaretts- 
läkare, t 1918 ^/o i Stockholm, efterlämnande barn 
och barnbarn. 

Frisen. Carl Osear. f. 1886 *"/8. löjtnant. + n;Ks -"/.: i 
Stockholm, efterlämnande föräldrar och syskon. 

Frisk. Afines Albertina, se Frytz. 

Frisk, Fanny Helena Elisabeth, se Östman. 

Frisk, Herman Edwin Viktor, f. 1901 '^/i, + l^Ks -"/•.• i 
Stockholm, efterlämnande fader och syskon. 

Frykholm. Axel Theodor, f. 1848 -"/i, kyrkoherde, + 
1918 % i Lycksele, efterlänmande änka, Gustava 
MaffdaJena, f. Westman, och iiarn. 1"X'-_> FöRTKCKMNO ÖKVKi: AFLII>NA 

tröUch. Gösta Fruns Oskur, f. 1874 -^u-, grcive. bank- 
direktör, t 191b '/'e i Stockholm, efterlämnande änka 
(junborff, *f. Hedenblad, barn, moder och systrar. 

Oeijcr. Eva Christina Charlotta, se Nurdcr. 

Oejjer, Hcrmun Ausust. i. 183» "a, bruksägare, + i9ij< 
"/s i Karlstad, efterlämnande änka Sofia Emilia, i. 
Mitander, barn, barnbarn och syskon. arbetare, t 1918. efterlämnande änka fiinma. f. Siindin. 
dotter och syster. 

(jcijvr, Louise Ulrika. >e Billnian. 

Genberg, Katarina Wilhelmina, f. Björkstrand 1837 ^'«. 
änka 1904 efter bruksförvaltaren Jakob Erik Gen- 
berg, + 1918 "V':i i Västanfors, efterlämnand;.- barn och 
barnbarn. 

Georsii, AuKiistu Elisabeth, se Ranistcilt. 

Gibson, Marker et. se West in. 

Giers, Lawrence Earrar, f. 1858 Vn. iärnverksägare. t 
1918 Va Pi'i Busby Hall (England), efterlämnande änka 
Annie Oaterby, f. Fidler, två söner och en dotter. 

Gleerup, Fredrik Wilhelm, i. I84i) Vu. sjökapten. "^ 1918 
*'Vs i Stocklioim, efterlämnande änka Lydia Maria. f. 
.Miltopctus, barnbarn och barnbarnsbarn. 

GlimsteJt, Benjamin, i. 1884 **/i2. ryttmästare. + 1918 
^'ib i Umeå, efterlämnande syskon. 

Glimstedt. Maria Sophia Charlotta, f. 1836 '*/i'. t 1918 
-'Vi i Stockholm, efterlämnande syster och brorsbarn. 

Glimstedt, Peter Gustaf, f. 1871 'Vi. major, t 1918 "'/a. 
stupad under striderna i Finland i närheten af Heinola, 
efterlämnande syskon. 

Glosemeyer, Gunnar, f. 1903 *V». + 1918 Vii i Äppel- 
viken, efterlänmande föräldrar och syster. 

Goldkuhl. Ivy Gunilla, f. 1896 '%. t 1918 V? i Göte- 
borg, efterlämnande föräldrar, irolofvad och syskon. 

Grill, Anna Charlotta Christina, se Schcnius. I oniKfKMXG ÖFVKR AFLIDXA Uh^T 

Grill. Giistafvu Erica. i. Ödmaiin 1827 "in, änka lh7y 
eiter provinsialjäkaren. med. d:r Claes Anton Oscar 
Urill, 1- 1918 - /« i Uppsala, tfterlämnandc barn, barn- 
barn och barnbarnsbarn. 

Grwvnbers. Edla Therese Ottillu. se Ekmun. 
Grönvall, Hilda Carolina, bc Weinber,^. 

Gnllunder. Per, i. 1861 */3, professor, t 1918 '-Vi, i Gö- 
teborjT, efterlämnande änka Kmma Ruth Maria f Ti- 
sell. och dotter. 

Gyzander. Robert, f. 1856 ^"/u. in«enjör..t 1917 , Boston, 
eiterlamnande änka Alma Elisabeth, f. Kolthoff tva 
söner och en dotter. 

Göransson, Nils Johan. i. 18-16 -^/«. kamrerare. t lyjs 
7* I Stockholm, efterlämnande änka Laura, f Wiesc 
barn. barnbarn och syskon. 

haf ström. Johan Lorentz, f. 1838 -Vo. med. dr k lif- 
medicus, T 19KS -»»/s i Hälsingborg, efterlämnande barn 
och barnbarn samt systrar. 

Hall. Clara Josephina. se Hök. 

Huniberi;, Anna. se Öman. 

Humberi;. Svanic Torsten, i. l^92 '/i. t igij, "/,„ j 
Stockholm, efterlämnande föräldrar och syskon. 

Harder.^^Eva Christina Charlotta, f. Oeijer 1848 *-/i. t 

iyi8 /i i Sunne, efterlämnande make. bankkamVe- 

raren Fer Simon Hardcr. tvä söner, tvä döttrar och 
systrar. 

Hasselrot. Mats. f. 1892 -•7:.. jur. kand., notarie i re- 
kMStrermjfsverket. t 1918 'V? k^enom drunkninjfsolycka 
yid Namndo. efterlämnande föräldrar, svskon och tro- 
loivad. 

Hasselrot. Sonja Ecrnanda. f. |^96 '/., extra biträde i 
postsparbanken, t 1918 'V; genom drunkningsolycka 
vid Namndo. eiterlamnande föräldrar och syskon. 

Hebbe. Maria Amalia .Marmrtta. f. Bergius 18-16 '"i- 
»"'^^ ^^1^ ^■'^^'■- ^otlsägaren Christian Otto Wilhelm' 
Hebbe. I 1918 V.u i Stockholm, efterlämnande barn 
ocfi barnbarn. lfMl-1 röliTHCKMNt; (il'\KK AFI.IDNA 

Hccksclur, Sopliic. f. Rubcnsuii 1S41 ^Vi. iiiika 1910 
efter bankdirektören tidiiard Hecksclier, t 191n --o 
i Stockholm, efterlämnande broder. 

Uedenblad. Anna Fredrika Teodolinda, f. I.s3b "/jo, t 
I91f5 i maj i Hälsinjclwrs^. efterliimnande broder. 

Hedcngrcn. Olof, f. 1^90 ^Va. löjtnant vid inianterirejc: 
tet (jraf Tanentzin von Wittenbers. n:r 21). t l^^I^ i 
mars, stupad i striderna \id Västfronten, efterlämnande 
föräldrar och syskon. 

Hcgardt. Augusta Fredrika, f. DujjKC \i^-i\ 7«. änka 190.3 
efter öfvcrstelöjtnanten Henrik l^ernhard Hej^ardt, t 
1918 "Vi! i Örebro, efterlämnande barru barnbarn och 
barnbarnsbarn. 

Hcgardt. Clara Rosalie Elise. f. Jeansun KS34 "/t, änka 
1898 efter majoren Nils Josias Heyardt. t 1918 ^''j-j i 
Stockholm, efteriänmande barn och barnbarn. 

Hcgardt. Engla Tlieodora. f. Ekroth 1857 Vio,^ änka 19ii8 
efter grosshandlaren Ivar Hcgardt, t 1918 "/.'> i Stock- 
holm, efteriänmande dotter och mag samt bröder. 

Helling. V est a Tlieresia. f. In de Betou 1841 ^i-, t 1^18 
■'^/ii i Stockholm, efteriänmande make, brnksägaren 
Bror f^hilii) Leonard Helling, barn, barnbarn och 
broder. 

Hennig. Anders Henning, f. 1864 "jo, iirofessor, läro- 
verksråd, t iyi8 ^"A i Stockholm, efterlämnaiide änka 
Kmmy (Junilda. f. Olin. 

Hennig. Wallwrg Fredrika, se Berndcs. 

Henselien, Alarie Oscar Georg. f. 1841 ^V». agronom, 
t 1917 "Jii i Newyork, efterlämnande syster. 

Hcssclnian. Anna Brita, f. 1891 -'^/l., t 1^18 ^"/i i Stock- 
holm, efterlämnande syskon. 

Hildebrand, Bror Albin. f. 1844 ^'Vr.. pastor, t 1917 "/i.' 
i Stockholn), efterlämnande änka Anna Sofia Johanna 
Charlotta, f. Bcrgensträhle, barn, barnbarn och 
syskon. 

Hildebrand. Hildegard (JötUilda Amalia, se Thelander. 

Hintze. Hilda Christina, f. 1848 ''/i, t 1'>18 -"/i i Lund, 
efterliimnande s\skon. röKTKrKNixr: öi-vi:k afi.it>na khi.-. 

Hintze, Teodor, f. 1855 ^/i, understäthållare i Stock- 
liolin, "J" 19IS *^/i därst., efterUininandc sj-skon. 

Hjorthcn, Johanna Emilia, f. 1844 -/12, t 1918 Vio i (in- 
teborR, efterlämnande broder och brorsbarn. 

Mjortzbcrg, Julia Brisitta Catharina, f. Öhrn 1827 ^V''i(). 
änka 1892 efter bruksförvaltaren Johan Hildur Hiortz- 
bcrs:. t 1918 ''!\ i Eksjö, efterlämnande barn, barnbarn 
och barnl)arnsbarn. 

von fiofstcn, Wilhelm Albert, i. i^=^d "Ai. tjänsts:, kabi- 
nettskanimarherre hos H. M. Konungen, t 191S "'/« 
vid Ramlösa brunn, efterlämnande änka Karin Isa- 
bella Emma Christina, f. Evtrs. 

Holmberg, Per Oscar_. i. 1853 -'/ii. vice konsul o. skepps- 
mäklare, + 1918 *'/io i Örnsköldsvik, efterlämnande 
änka Hilda, f. Palmqvist, barn och sjster. 

Mnmble. Martha Aurora Vietoria, f. 1882 Vn, missionär, 
t 1918 '"'/n) i Indien, efterlämnande fader, stjufmodcr 
och syskon. 

Huss, Matinua Alexander, f. ls8fi -"'/.-.. forstmastare. t 
1918 ^% pä Johannisberjr. efterlämnande änka Anna 
Stina, f. Larsson, tva döttrar, moder och syskon. 

Hyltén-Cavallius. Aiine Erensi^le. f. 1896*77. elev vid 
Tekniska högskolan, t lyis -'Viu i Stockholm, efter- 
lämnande föräldrar och syskon. 

Hyltén-Cavallius. Carl. f. 1883 ^"'11). löitnant. t I91,s 
"7io i StociJiolm, efterlämnande föräldrar och syskon. 

Hyllén-Cavallius. Carl Tliure Gustaf, f. lt<5S "'/u. kap- 
ten, "i" 191N '/lo i J-HiköpiuK. efterlämnande änka 
AuKUSta Elisabeth, f. Scluinber.;.:. tvä döltr;ir och 
syskon. 

Håkansson. Sven Johan. f. 1857 ^''/t. Kodsäjrare, t 1918 
i jan. i Varberg, efterlämnande änka Regina Amalia, f. 
Rabe. och sex stjntr. 

Nöjer, Selma Charlotta Ludovika. f. Höjer 1836 "*Ao, 
änka 1912 efter kamreraren TorKny Höjer, t 1918 '"/•.■ 
. i Stockholm, eiterliimnande son, sonsim och syskon. lOfKi KöRTKrKNINO ÖFVKR AFLIT)NA 

Hök, Clara Jqsepliina. f. Hall 1S28 =/i, änka 1884 efter 
landträntmästaren Cliristoffer Fredrik Hök. t 191S 
"'Va i Mariestad, efterlämnande barn. barnbarn ocli 
barnbarnsbarn. 

Hökerbcrg. Ingrid, i. 1890 'I», rnusiklärarinna. t 1918 Hörberg, Alma Johanna, f. Aurell lb53 Vio, t 1918 -'/.-, 
i Stockholm, efterlämnande make, f. d. godsägaren 
Josua Wilhelm Hörber>j. barn, barnbarn och syskon. 

Indebeton, Ernst Samuel Govert, i. 1839 -/12, f. d. kom- 
missionslandtmätare och bankkamrer, t 1918 % pa 
Åsen. efterlämnande änka Kmma Valfrida, f. fiknian. 
och syskons barn. 

Indebeton. Hilda Elisabeth, i. Strandberg lvS37 -•'/ii, 
änka 1900 efter bruksägaren Johan Oovcrt Indebeton, 
t 191^; -■'/i pä Forssa bruk. efterlämnande barn. barsi- 
barn, barnbarnsbarn och syskon. 

/// de Beton. Vesta Theresia, se Helling. 

Ingeström, Fanny Maria. f. Laurén 1S42 'Vn, änka 1909 
efter stärbhusnotarien Carl Viktor August Ingebtrön;, 
+ 191S ^,'1 i Stockholm, efterlämnande liarn och barn- 
barn. 

Isberg, Ebba Laura Augusta, se lilomaren. 

Isoz. Elvira Amalia Charlotta, f. Mallander 184b '"/.i. 
änka 1882 efter fabrikören Frans Adam Isoz. ■*• 19!S 
'-/« i Stockholm, efterlämnande barn. 

Isoz, Rudolf Leo, i. 1880 ^%. forstmästare. + 1918 \'in 
i Djursholm, efterlämnande änka I alla Alma .Axelina, 
f. Liedbeck. dotter och syskon. 

Janse. Carl Axel. i. 1829 -/?, i. d. vaktmäMare \id 
Stora sällskapet, t 1918 -"/t i Stockholm, efterlän;- 
nande barn. barnbarn och barnbarnsbarn. 

Jeanson. Clara Rosalie Elise, se Hegardt. 

Johnson, Sally Johanna Sofia, se Bratt. 

von Johnstone. Thor Gustaf Axelsson, i. 1888 *Vi2. löjt- 
nant, arméflygarc. t 1918 "/« i Lund efter flygolycka 
l)ä Bonarps hed. efterlämnande änk;i Sigrid, f. Kruin- 
liuilt'. iiträldrar och s\Nk«in. KöRTErKNING öl VER AFLIPNA K>07 

Jimgmarker, Vistor. f. 186S V», landtbrukare, t 1918 ^/t. 
i Wrangel, Alaska, eiterlämnande barn och moder. 

Keiller. Alexander, i. Ih32 -%i, bruksägare, t 191S ="/ii 
i Göteborg, efterlämnande barn, barnbarn och barn- 
barnsbarn. 

Keiller, James, i. 1836 'Va, civilingenjör, f. d. direktör. 
+ 1918 '"/a i Göteborg, efterlämnande änka Hilda, 
f. Falck, barn, barnbarn och bröder. 

Key-Åberg. Adolf Henrik Algot. f. 1854 "A, med. d:r, 
professor, t 1918 ^^U i Stockholm, efterlämnande änka 
Ellen Marianne, f. .\man, barn, barnbarn och syskon. 

Key-Åberg. Emma Sofia Elisabeth, se Pihlgrcn. 

Key-Åberg. Engla. f. Kkman 1855 ^'ii, t 191S i Tranas, 
efterlämnande make Carl .Axel .lulius licliner Kcy- 
.\berg. 

Kindeblad, Jenny, se Sordenson. 

Kjellberg, Hildegard, se Siernhagcn. 

Kjelleström. Jon. i. 1848 '/«. öfverstelöjtnant. + 1918 
i sept. i Ämäl. efterlämnande änka Fmelie Sofie, f. 
Be^/gman. barn och barnbarn. 

Kiörling. Karin, se Törnqvist. 

Kinrling. Katarina Ulrika Jakobina. f. Linck 1844 "/«. 
+ 1917 'V'i2 pä .Msäter. efterlämnande make kyrko- 
herden Olaus Kjörling. barn och barnbarn. 

(af) Klcen. Elsa Anna Elvira, f. Berling 1889 "/lo. t 
1918 ^Vio i Stockholm, efterlämnande make, kaptenen 
Carl William Kleen, barn och broder. 

<// Klinteberg, Charlotta Wilhelmina, f. Bratt 1838 ^'-'/w. 
änka 1882 efter godsägaren Axel Fredrik af Klinte- 
berg, t 191S i Jönköping, efterlämnande systrar och . 
stjufbarn. 

Klockhoff. Elsa Elisabeth, f. Ljungholm 1885 ^1-, t 1918 
Vn tillika med en nyfödd dotter Elsa Eva Anna. 
efterlämnande make, kammarrådet Axel Jonas Julius 
Klockhoff. son (i ett föregående gifte). föräldr:ir ocii 
syskon. Kornen. Ul\y Gertrud K(durina. i. 1S91 '^n. lärarinna, 
t 1918 -^H i Växjö, citerläninande iöräldrar och 
syskon. 

Krantz, Inscbor^ Simhihl Augusta, i. Wester 18S1 %. 
t 1917 '-7j2 i Kiruna, efterlämnande make. förste 
jjruf ingenjören Johan Kinar Krantz. tvä små barn, 
stjufmoder och syskon. 

Kreiiger. Vera. f. 1875 -V», t 1918 ='/.t i Stockholm, 
efterlämnande moder och syskon. 

Kroksteilt. Carl Gustaf, f. 1S85 ^U-, kapten i flottan, 
t 191S. antagligen d. '^le, förolyckad vid flygning 
öfver .4lands haf, efterlämnande ärka, Gurli, f. Bille. 

Krusc. Elna Maria, se ilc Verdier. 

Kiihn, Sofic Henrietta, se Ouchterlony. 

Kull. Emla Johanna, se Quennerstcdt. 

Kull, Jaeoh Christian, f. 1S44 ^V'u. f. d. ryttmästare, 
t 1918 *^/i i Strängnäs, efterlämnande änka Amelie 
Ulla Euphrosyne. f. Trozelli, och barn. 

Kullgren. Otto Josef. f. 1S59 ^/n, ingenjör, t 19lS "/i 
i Stockholm., efterlämnande änka Kmma Mathilda, i. 
Berger. barn, barnbarn och syskon. 

Kulneff. Magna Hilda Theresia. i. Biunnström 1857 "/i. 
t 1917 -"/i2 i f:slöf. efterlämnande make, e. o. provin- 
sialläkaren Nils f*eter Kulneff och tre söner. 

Lagergren, Gunvor Agnes. i. 1S96 '-/a. t 1918 ""'/» i 
Luleä, efterlämnande föräldrar och syskon. 

Lagcrholm. Göran. f. 1900 "/.-,. studerande, t 1918//*, 
stupad vid Tammerfors i Finland, efterlämnande för- 
äldrar och syskon. 

Lagerlöf. Gerard. f. 1899 ^"/is, t 1918 •"« vid segling 
pä samma gång som farbrodern Sven, efterlänmande 
föräldrar och syskon. 

Lagerlöf. Sven. i. 1878 "/g, advokat, t 191N **/« vid 
segling, efterlämnande änka Vera Elisabeth, f. Wallin, 
barn och syskon. 

Lamm. Sopfiic-Louise. f. 1863 =^/9. t 1918 "/•.• i Stock- 
holm, efterlämnande broder (»ch brorsbarn.. FöIiTi:»KM.\(; r.FVKIC AFI-IH.NA inif.i 

LainlliiHuison. Anna Curolina Augusta, i. Sondéii 1842 
'•'/ii, t 1918 -"/4 i Skara, eSterlämnande make, i. d. 
lektorn Carl Johan Gusfaf Landtinanson, son, barn- 
barn och syskon. 

Laurcll, Ernst Gustaf, f. 1845 ''Ivj, fastighetsägare, t 
1916 Vs i Tacoma, Wash., Nordamerika, efterläm- 
nande syskon. 

Laurcll, Karin Johanna Maria, se Duhs. 

Laurcn, Fanny Maria, se Ingeström. 

Lcffler, Emilie Laura Theresia. se Rosengren. 

Lejdström, Ivar, f. 1893, direktör, t 1918 'Vs genom 
drunkning, efterlämnande änka Elsa Svea Maria Cluir- 
lotta, f. Rundgren, föräldrar och syskon. 

Lenngrcn, Pauline Sofia Carolina, se Nobel. 

Lewin, Anna Hilda Wilhelmina, se von Schinkcl. 

Lewin, Bror Gustaf Adolph, f. 1874 -\ i, revisions- 
sekreterare, t 1917 -•'/ij i Stockholm, efterlämnande 
änka SikMie Kva Rlis-ibeth, f. Ahlström, och syskon. 

Levin. Lovisa Eugenia Cordelia Adclaule. se Börjeson. 

Levin. Nils Eggert, i. 18^8 'V-'., e. o. kammarskrifvare, 
t 1918 "V? i Stockholm, efterlämnande fader, stjuf- 
moder och syskon. 

Lidström. Karl August, i. 1882 '"/*, byggnadssnickare, 
■?■ 1918 "7 10 i Dalarö, efterlämnande moder och syskon. 

Li ed ber g. Amelie Madeleine, i. Peyron 1892 -%, gift 

191S -'*/s m. löjtnanten Carl Gustaf Liedberg, t 1918 

'^in pä Allskog, efterlämnande make, föräldrar och 

syskon. 

Liedholm, .Anna Ulrika .losefina. se Broman. 

Liljenroth. Anna Maria, se Nilsson. 

Liljenroth. Willielm. i. 1843 ^**/i-.., kyrkoherde, t l^l.s '"'U 
i Vallby i)rästgärd. Hammenhög, efterlämnande änka 
Anna Sofia, f. Åkerman, barn och barnbarn. 

Linel:. Katarina Ulril;a Jakobina, se Kjörling. 

Lindgren, .losefina Karolina, se Cederblad. 

01. — Sv. Sliiktkuleiithrii 1'Jl'.) i'>io f«)I;tkckni.\(! öivkij ailidna 

Lindmark, filsa Coriily. i. Zetlira-us 1886 "*/i-'. t 191h 

"Vt i M:ilcn. cftcrlainiiande make. direktören Nils 

Tlieodor Lindmark, harn. fader, stjufmoder ocli 
syskon. 

Lindquist. Gurli, t. Tengwall 1892 Vn. t 1918 -"/it i 
Lund. efterlänmande make, löjtnanten Ivar Lindquist. 
dotter, föräldrar och syskon. 

Lindqvibt, Jenny, se \'t>// Sydow. 

LinnsKrcn, Marie Sofie, i. Skottsberg 1829 '%. änka 
1867 efter handlanden Per August Ljunggren, t 1917 
*7ii' i Karlshamn, erterlämnande dotter och brorsbarn. 

Ljungholm. Elsa Elisabet Ii. se Klockiwff. 

Ljnnsvall, Johanna Edvardina, se Ryding. 

Lothigins, Sten Gustaf Alfred, f. 1843 ^^la, i. d. kapten, 
t 1918 Vn i Vänersborg, efterlämnande brorsbarn. 

Loven, Sven-Olof. i. 1881 -^e, disponent, t 191h "/» i 
Stockholm, efterlämnande änka Ruth Isabella, f. .Nil- 
son, son, moder och syskon. 

Lundeberg. Julie Wilhelmina Ulrika, f. 18-16 -"'/i, t 1918 
7i i Falun, efterlämnande syskon. 

Liining. Georg Tlieodor. f. 1851 ^h. stadsmäklare i 
Stockholm, t 1918 ''Vi därst., efterlämnande änka 
Alma Ulrika Dorotea, f. Tengstrand. dotter och barn- 
barn. 

Lybeck, Emmy Mia Hanna Mathilda, se Electwood. 

Mullander. Elvira Amalia Charlotta, se -Isoz. 

af Malmborg. Bert ha Maria, i. Bager 1848 "7.% änka 
1907 efter ryttmästaren Oscar Carl Wilhelm af Malm- 
borg, t 1918 '"/.-. i Malmö, efterlämnande dotter och 
bröder. 

Malmsten, Per Johan Emil. f. 1846 "/n, f. d. bank- 
direktör, t 1918 *76 i Malmö, efterlämnande änka 
Bertha Mariana Charlotta,' f. Dieden, barn. barnbarn 
och syskon. 

Mannheimer. Hanne. i. Meyer 18.^5 "Vio, änka 19U(i efter 
bankdirektören Tlieodor Mannheimer, t 1918 *7i i (iö- 
teborg. efterlämnande tre söner och barnbarn. FöKTRCKNixr: örvF.i: afi.ii>na n»n 

Mcissncr, Sofia Anna Cornelia Victoire. bc EwvrlöL 

Milin, Christina Elisahitli. f. Brink 1S40 *'/io. änka isWi 
efter provinsialläkaren Paul Gustaf Melin. t I^In i 
Lund. 

Mellin. Gustaf Alfuns. i. 1848, f. d. löjtnant, t lyi.s 
i Jönköpinjc. efterlämnande änka t:lsa Maria, f. Hors. 

Weyer. Hanne, se Munnhcimcr. 

Montelius. Carl Wilhelm Henrik, i. 1852 "Vi, vice hä- 
radshöfding, f. d. hankosekreterare, t 1918 '"^/s I 
Stocklioiiii. efterlämnande änka Ida Hedvig Wilhel- 
mina, i. Nordlund. s(m. barnbarn och syskon. 

von Miilihnfels. Bror Aihates Wilhelm Ludvig, i. 1836 
-'V,, f. d. major, t 1918 "'Va i Änjrelhohn. efterläm- 
nande änka. Amia Maria, f. Casnarsson, och barn. 

Myréen, Harald, i. 1869 '"'/». med. d:r, stadsläkare i 
Fredriksliamn. Finland, + 1918 ^/i i fångenskap i 
Kouvola. efterlämnande änka Flisabeth Augusta, f. 
Zethelius. och fem barn. 

Xfijher, Mutidalena Fredrika, i. Bruzelius 1836 */ii. 
änka 1907 efter pr<n insialläkareii Fredrik Oscar Ca- 
simir Neijber. "i" 19IN *-/io i Ronneby. 

Serman. Eskil Axelsson, f. 1894 "Vi, fänrik, t 1918 "/u 
i Stockholm, efterlämnande änka Astrid, f. Berglund, 
dotter och syskon. 

Settelhladt. Sara Helena, f. Fngman 1.S8-I -*/«. t 1918 
-'/!) i Asele. efterlämnande make. e. jägmästaren Carl 
(justaf Tlieodor Nettelbladt, tvä döttrar och syskon. 

\ilsson. Anna Maria. f. Liljenroth 1836 ^Va, änka 1909 
efter landthrukaren Nils Carl Nilsson. + 1918 '^/-^ pä 
Ny torp. efterlämnande syskons barn. 

Nisser. Martina Augusta, f. 1879 "/.-„ t 1918 Vm i)a 
Rotneby, efterlämnande moder, och bröder. 

Sobel. Pauline Sofia Carolina, f. Lenngrén 1840 *-/a. 
änka 1S96 efter ingenjören Robert Hjalmar Nobel, t 
1918 */i i Stockholm, efterlämnande barn och barn- 
barn. u>i2 iMiit ri:('KM.\<; ..fvkij aki.iuna 

Nffnlcnsuii. Jenny. i. Kindcblad 1836. änka 1^^7 cftL-r 
öfNcrhofpfcdikanten och kyrkoliLTdcii l:rik Jonas Nor- 
denson, "5- 191h '=Vii i Uttr:-.!!. 

Nordenström. Margareta Charlotta, f. Clason l!S4S ^V/i-, 
änka 1902 efter professorn Olof Gustaf Nordenströin, 
T 19Ih "Vh i Stockholm, efterlämnande barn. barn- 
barn och syskon. 

Nordlund. Anna Tlieresia. i. Bcrjjman 1S57 '%. t 1918 
^/ii i Stockholm, efterlämnande make. f. d. fältläka- 
ren John iiör.ie Nordlund, barn och barnbarn. 

Norström. Carl Edvard, i. 1859 Vr^, pastor, t 1918 "/s i 
Stockholm, efterlämnande änka, Maria Nikolina, i. 
Broms, barn och syskon. 

Nyström, Emily, f. Skjöldebrand 1846 "/'.-., änka 1913 
efter med. hedersdoktorn, fil. d:r Carl Ludvi»: liip- 
polyt Nyström, t 191.s '/:i i Stockholm, efterlänmande 
Inirn och barnbarn. 

Nyström. Emma Laurentia, se Ankarcrona. 

Odelherg, Elisabet Ii Ulrica Charlotta, f. Åkerman l.Sil 
"V-., änka 191(1 efter kaptenen Carl Axel Odelberk'. 
t 1917 'ViJ i Sn)ckholm. efterläimiande barn och 
barnbarn. 

OuchterUmy. Sofie Henrietta, f. Kiihn is-lO '''/;». änka 
190-1 efter grosshandlaren Ossian Carlsson Ouchter- 
lony. t 191S -"/» i Stockholm, efterlämnande barn ocii 
barnbarn. 

Panels. Viktor Olof. f. 1856 'Vii. xränsbevakninRschef. 
t 1918 -""/i i Arvika, efterlämnande änka Hilda Ame- 
lia Charlotta, f. Appeltofft, och tre söner. 

Palm. Lotten Ingehort:. f. lierjc 1878 -'Vii-, änka efter 
iärnväKStjänsteiiuinnen Karl Rajjnar Palm. + 19!.s i 
nov. i Stockholm, efterlämnande Iiarn. 

Palme, Olof. i. 1884 -'/m. fil. lic, t 1918 ^'/i. stupad vid 
Tammerfors i Finland, efterlänmande änka Ola (iuido 
^llisabeth, f. 'lenow. tre s()ner och en dotter, samt 
f(')räldrar och s.\skon. 

Petielow. Etsa. f. IVkcIow 1888 =V:i. t 1918 -"*/.. i Öster- 
sund, efterlämnande make, distriktschefen Wilhelm 
Christian Pe^elow och dotter. FÖUTKCKMN»; filVKU Ali.IDNA lnia 

Pehrson. Elna, se Christenson. 

Pctersolm. Axel Edvard Eilip. f. l}st<7 -^/s. järiivägstjän- 
stciiKin. t lyis ^/lo i Bräckc, etterlämnandc änka Ida 
Kristina, i. Tannlund. moder och broder. 

Pctcrsolw. Karl An^iust Anshclm. f. 1^-46 "/». f. d. post- 
kontrollör, t lyl^ '7i'i i (Jöteborjj. efterlämnande 
änka. Klisahet Jakobina, f. Johnson, barn och !nirn- 
!nirn. 

Pcyron, Amelie Madcliiiic, se Licdbcrii. 

Pfiilipson. Ivar Masinus. i. ls54 '/s, i. d. köpnun, t lyis 
"'/a Stockhohn, efterlämnande syskon. 

Pihlsrcn. Emma Sofia Elisabeth, f. Key-Aberx Ls65 Vt, 
änka 19(>i) efter kyrkoherden John (iustaf Josua Pihl- 
>:ren. t 1^1.^ -% i Asbysand, efterlämnande barn, 
barnbarn t)ch s.xskon. 

Poiiiiiant. Greta, f. Lsy5 -\'i. i IMKs '7i i Stockholm, 
efterlämnande föräldrar och syskon. 

Pripp. Hilda Maria Henrietta, se Söderliielm. 

Pripp. Hnso Alexis, f. KS46 "'/r. f. d. e.xpeditionsförestän- 
dare vid statens järnvägar, t lyiN -'/:! i Stockholm, 
efterlämnande brorsbarn. 

von Proscliwitz. Gnstaf Adolf, f. 1889 ''/a, tcul. stude- 
rande, t 1^17 -'!fj i Cj()tebor>r. efterlämnande fader, 
stiiifmoder och trojofvad. 

Prytz. Av:nes Albertina, i. hVisk Ks42 '"/.;. inka 19(1? 
efter .ijodsä.craren Viktor Hannibal l*ryt/.. + I9IS "'•.. i 
Lund, efterlämnande syster. 

Psilander. Charlotta Eredrika. f. Psilander lf>27 '"Ai. 
änka IMil efter komministern Carl (jtistaf Psilander, 
t jyiM -'V.-, i 1 icri). efterlämnande barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn. 

Oiiennerstedt. Enila Johanna, f. Kull lh43 '■'!v„ änka l^Mo 
efter fördelniiivcsjäkaren. med. hedersd:r Axel Ulrik 
Ouennerstedt. t l^js '/,„ vid järn\ä.i:so!yckan vid 
(jetä. efterlämnande barn och barnbarn. 

Ouennerstedt. Sij^ne Wilhelmina, f. 1.S72 -'-/r. t jVKs '/n, 
vid .iärnväj;soi>ckaii vid Heta, efterlänmande syskon. '"^-^ FörrrECKNixc örvi;i{ am.idna 

^"uJ'-i^u>,^'"'''i '^^"'■'"' '• ^'"" 2wcigbergk lö83 «/,•.. i 
1^1/ /9 1 Kapstaden, efterlämnande make. siökap- 
tcneii och direktören Axel Ouidin^: samt syskon. 

Raab. Snfiu Carolinc, se Elliot. 

Rumsteilt, Alma Sofia, i. Thegerström ls3y V,„ änka 
igns efter grosshandlaren Oscar August Ramstedt. 
T 191^ 7n 1 Stockholm, efterlämnande barn och barn- 
barn. 

'^7S«^''(-; ^"-'^'"f^" Elisahcth. f. Georgii 1M3 ^'Vi. änka 
lh68 etter godsägaren Carl Kdvard Ramstedt. t 19KS 
s'skdn'^ """"'' '-'^'^^'■'''»"'"''"^e barn, barnbarn och 

Ramström. Adam Leonard, f. 185S -'/u,' grosshandl-re 
.Stockholm t ,y,,s-, Uärst., efterlä.rande änka 
Hedvig Wilhelmina, f. Nystedt. moder och bröder. 

^^'nhtitdt, Hilda Carolimi. f. Dahlander 1838 'V-. änka 

oV: .V^f^r godsägaren (jeorg Wilhelm Renhuldt. t 

brode/' ' "■ "'■^' efterlämnande barn. barnbarn och 

ReJtifT, Gustaf, f. 1842 '»/.o. f. d. bankdirektör, r ly]^ 
' /9 1 boderhamii, efterlämnande barn. 

Rinman Sven En^clhert, f. 1838 Vn. f. d. sjöassnran.- 
^n^k N ' l;;':^ Vr i Dals-Rostock, efterlämnande 
btrnb-.n"""^' "^ ' ■^"''''""^'' '■ '^ratt. barn och 

Rissler, Sigrid, f. Anderssc.ii hs68 -/,, f i^ks ^=V,„ j 
Stockholrn. efterlämnande make. öfverläkaren Jnhn 
(jottheb Rissler. och barn. 

von Rosen, Marika Julie, se Dicksou. 

^'r'/oTf-./^'"'^i"^f'''''' 7-/,^r«/«. f. Leffler Ih.sy =«/,., 

ni .rn h".' ^/^.''•''"r?-^'^^''''*'""''"^^ "'^'^^•. kommi- 
nistern Merder Albin Rosengren, moder och syskon. 

Ruhenson, Sopliie, se Heckscher. 

^''f!;''^ ^-"'^ l^'"''- f- 1«57 -/n, f. d. bruksägare, t 
ChtJu 'u/m/''^"^^"'''' -• ^''A^-rlänniande änka Hildur 
Llarlotta Wilhelmina, i. Hi<,rt/.berg. barn. barnbarn 
och iiK^der. 

Rydberg, Anna Sofia, se Eneström. FÖHTECKNIN»; öFVKU AFLIPNA lOir. 

Ryding, Joliamui Edvanima. i. Ljungvall 1836 -'^/i. änka 
lyil efter sjökaptenen Fredrik Adalbert Ryding, t 
191S "Vio i Kungälf, etterläninande barn och barnbarn. 

Sachs, Kurt Moritz, f. 1892 "/•.., direktör, t 1918 ~h, 
efterläinnandL- moder och syskon. 

Sallberg. Elis Giistuf Pontus, t. 1842 ^"/a, f. d. öfver- 
stelöjtnani, t 1918 ''/lo pä Saltsjöbaden, efterläm- 
nande änka Adelaide Matliilda, f. Lagerlöf, barn, 
barnbarn, barnbarnsbarn och syskon. 

Sandbcri:. Sophia Amalia, se ApncJbcrg. 

Sandgren, Johanna Katrina, se WcibuU. 

Sandström. Anna Helena Alexandra Göthilda, se Sund- 
ström. 

Santesson, Axel Leonard, i. 1861 V», förvaltare, t 1918 
"Vi vid Lindholmen, efterlämnande syskon. 

Scheutz. Carl Axel Vilhelm, f. 1871 ^"/.i, fabrikör i Tran- 
as, t 1918 -•*/.! i Stockholm, efterlämnande änka Märta 
Katarina, f. Nordling, barn, föräldrar och syskon. 

von Schinkel. Anna Hilda Wilhelmina, i. Lewin 1851 -/i, 
änka 1913 efter bruksägaren Carl David von Schin- 
kel, t 1918 -/.i pä Tidö shtt, efterlämnande barn. 
barnbarn och syskon. 

Sthubert. Heliga Albertina, se Arpi. 

Sehult. Ellen Carolina, se Alrntz. 

Sehiirer von Waldheim. Agnes Ulrika, se (htrand. 

Sehiirer von Waldheim. Josephina Augusta Bothilda, 
se Sundholm. 

Sebeniiis. Anna Charlotta Christina, f. Grill 1852 ""/«. 

änka 1899 efter ingenjören Johan Lennart Sebenius. 

t 1917 -'Vi-' i Stockholm, efterlämade barn. barnbarn 
och syskon. 

Sederholm. Johan Edvard Bertil, f. 1851 "^^^lo, kon- 
sul, + 1918 *V/s i Köpenhamn, efterlänmande änka 
Anna Elisbeth, f. Walén, barn, barnbarn och syster. 

■ Selander. Carl Erik Emanuel, f. 1835 '7-^, fil. d:r, f. d. 
' lektor, t 1918 'Va i Rogsta, efterlämnande brorsbarn. lOK! rrtRTK('KNIN(; ÖFVI.K AIT.IDNA 

Se^cvvulm, Johannes, f. 1851 -\'ji;. f. d. stationsinspek- 
tor, t 1918 -^/a i ScMHum, efterlämnande änka Johanna 
Alathilda Dorotea, f. Bexell. 

Silvcn. Hilda Mariiarcta Catharina, f. Sinitli 1836 ^""l-j, 

t 1918 "/-• pä Hästö, efterlämnande make i andra 

giftet, artisten Johan Jacob Silvén ocli barn i ett 

föregående gifte med kaptenen Adam Florns Lillie- 
crona. 

Sillen. Hilnicr Fredrik, f. 1863 *^/i2. civilingenjör, t 1918 
^^/,\ i Söderhamn, efterlämnande änka Thyra Julia 
Jacquette, f. Stjernspetz. barn och syskon. 

Sjöbohm, Ludvig Fridolf. f. 1840 ^/t, vice häradshöf- 
ding, t 1918 ^/u i Borgholm, efterlämnande barn, 
barnbarn och syster, 

. ^ , ^ I n / .... I a I 

1 

Béziers, efterlämnande änka Märta Elisabeth, f. Evers, 
och son. 

Skottsberg, Marie Sofie. se Ljunggren. 

Skjöldebrand. Eniily. se Nyström. 

Slettengren. Anders Carl Gustaf, f. 1880 'U-j. disponent, 
t 1918 ^^'ii i Målerås. efterlämnande moder och 
si'skon. 

Smith. Milda Margareta Catharina, se Silvcn. 

Smith. Johan Jakob. f. 1841 ^-/s, f. d. landssekrete- 
rare, t 1918 -'74 i Linköping, efterlämnande änka 
Anna Charlotta, f. Durling. son, barnbarn och syskon. 

Smitt. Magnus Wilhelm, f. 1844 Va, handlande, t 191S 
^"/i i Karlskrona, efterlämnande änka Clara Fredrika, 
f. Mörck, barn och barnbarn samt s^-ster. 

Sondén. Anna Carolina Augusta, se Landtmanson. 

Staaff. Anna Fredrika, f. 1863 ^^'3, t 1918 "Vio i Stock- 
holm, efterlämnande syskon. 

Starek, Hans Allan. f. 1897 -"/n. t 1918 "/lo i Stock- 
holm, efterlämnande fiiriildrar, s\'sk()n och mor- 
moder. FÖUTECKN1N(; ÖFVEU AFLIDNA KllT 

Stenbeck. Ebba, Mathilda, f. Axelson 1^54 ^^1-2, iinka 1916 
efter landtbruksskoleföreständareii Jolian Peter Georg 
Stenbeck, t 1918 ^V;i pä Vidkärr, etterläninande barn. 
barnbarn och syster. 

Stenfelt. Erik. i. 1869 ^'h, öfverstelöjtnant, t 1918 '/•* 
i Malmö, efterlämnande änka. Alfreda Wilhelmina, f. 
Renström, barn och systrar. 

Stcrlcy. Johan Gustaf Ludvig, f. 1868 ^Vio, godsäk^are, 
t 1918 '/j på Värsta, efterlämnande änka Ellen Pau- 
lina Augusta, f. Beskow, broder och brorsbarn. 

Sternhugen. Hildegard, f. Kjellberg 1S54 %, t 19IS *V« 
i Göteborg, efterlämnande make, grosshandlaren Ha- 
rald Ferdinand Emanuel Sternhagen, barn, barnbarn 
och syskon. 

Stiebcl, Fanny, se Thiel. 

Strandberg. Carl Arne Oluf. i. 1891 "/t, nied. kandidat, 
t 1918 -'Vi' i Stockholm, efterlämnande föräldrar och 
broder. 

Strandberg, Hilda Elisabeth, se Indebctou. 

Strandberg. Lovisa Christina, i. 1842 ^^A», t 1918 ^^/;i 
pä Stallarholmen. efterlämnande syster och syskon- 
barn. 

Strandmark. Pehr Wilhelm, f. 1841 -"/i, fil. d:r, f. d. 
läroverksadjunkt, t 1918 Vt i Hälsingborg, efterläm- 
nande änka. Anna Maria .lacobina. f. Linnell, barn. 
barnbarn och brcider. 

Strås, Emma Gustava, se Eloderus. 

Stridsberg. Ellen Margareta, f. 1891 -/i. t 1918 i okt. i 
Landskrona, efterlämnande fader (■ch syskon. 

Sundholm. losepfiina Augusta Bothilda. f. Schiirer yon 
Waldheim 1834 '/ii.'. änka 1882 efter m;'jcreti Olof 
Theodor Sundholm, t 1918 ^-'Ai i Stockholm, efterläm- 
nande barn och iVarnbarn. 

Sund in. Sophia Nikolina, f. 1856 -^s. t 1918 ^'/i i Än- 
gelsberg, efterlämnande moder. s\ster och s\'sters 
barn. lOlS lolt'1 rAKMNw ÖFVi:U AFt.lUNA 

Sundström. Anna Helena Alexandra Göthilda, f. Sand- 
ström lb69 ^/9, änka 1911 efter grosshandlaren Helmer 
Brynolf Werner Sundström, t 1918 % i Munksund. 
efterlänmande barn och bröder. 

Sundström. Nils. i. 1903 ^"/i. t 191!S -''/.-. i Stockholm, 
efterlämnande föräldrar och syskon. 

Svalander. Klas Anders Viftar, f. 1879 ^"A. inspektör 
hos aktb. Göteborgs handelsbank, t 1917 i nov. i (jöte- 
bor>i, efterlämnande moder och syskon. 

Swartling, _ Frans Johan Axel, f. 1840 ^Va, disponent, 
konsul, t 1918 ^V» i Norrköping, efterlämnande änka 
Mathilda Charlotta, f. Stahlbom, barn och barnbarn. 

Svehilins, Catharina Clara Johanna, se Elmquist. 

Svensson. Ivan Erik Gustaf, f. 1858 7io, bruksägare, t 
1918 "/.-, i Stockholm, efterlämnande änka Helga Ka- 
tarina, f. Dillner, barn och syskon. 

Sverdrup. Hedvik Sophie Fredrique, f. Dahl 1843 "Vio. 
t 1917 ^Vs i Kristiania, efterlämnande make, gods- 
ägaren Thorvald Sverdrup, barn och syskon. 

von Sydow. Carl Otto Hjalmar, f. 1831 ^V-, f. d. sjö- 
kapten, t 1918 "'lo i Stockholm, efterlänmande änka 
Karna, f. Jönsson, och adoptivdotter. 

von Sydow. Jeanna Fredrika, f. Åkerman 1830 *"/.-,, t 
1918 "/i- i Stockholm, efterlänmande syskon. 

von Sydow. Jenny, i. Lind'n'ist 1848 "Vs». änka 1895 efter 
brukstjänstemannen Carl Axel von Sydow, t 1917 
Vu» i Jönköniiivc. efterlämnande barn, barnbarn och 
syskon. 

Söderhaum, Johan Henrik, f. 1864 "V», förste stadsläkare 
i Karlstad, t 1918 ^/i därst., efterlänmande änka ;Märtri 
Kristina, f. Byström, och tvä barn samt bröder. 

Söderhielm. Hilda Maria Henrietta, f. Pripp 1836 V», 
änka 1881 efter kaptenen Philii) Carl Julianus Söder- 
hielm, t 1918 ^-/-j i (iöteborg. efterlämn.ande barn och 
barnbarn. 

Södermark, Anna Maria. f. Ortenblad 1830 ^^/a. änka 
1889 efter löjtanten och i^orträttmålaren Per Johan 
Södermark, t 1918 % i Stockliolm, efterlänmande 
barn och barnbarn. FÖUTKCKNIN*: öFVKR AFIJDNA 10l'J 

Södermark. Hcäviii Sufiu EUsiibcth. se Elliut. 

Tegnér. Carl Johan til of , f. IMO Vn, f. d. grosshand- 
lare, T 1918 '"''10 ä Skum sjukhem, efterlämnande 
syskon. 

Tellunder. Per Georg Riehard. f. \^AA ^■ii. f. d. öfver- 
stelöjtnant. t l^lb "^/- i UöteborK, efterlämnande änka 
Helena Cornelia, f. Oibson, barn och barnbarn. 

Tengwall. Gurli, se Lindiiuist. 

Tlieger^tröni. Alma Sofia, se Ramstedt. 

Thelander. Hildegard Götliilda Amalia, i. liildebrand 
1831 '""/t, änka 1906 efter prosten och kyrkoherden 
Anton Niklas Thelander. t 1918 "*/; i Lund, efterläm- 
nande barn och barnbarn. 

Thermwnius. tlbha Sofia. f. 1889 "/ö, t 1918 -'/'lo i \'ä- 
steräs. efteriänmande föräldrar och syskon. 

Thermwnius. Fredrik Samuel, f. 1868 *"/i', disponent, -^ 
1917 •"/!-• i Hallsber^i, efterlämnande änka Alice Mar- 
icot, f. Ekbom, barn och syskun. 

Thestrup. Hans^ Wilhelm Georg. i. 1875 •*/4. f. d. kap- 
ten, t 1918 "/s i Lund, efterlämnande föräldrar och 
syskon. 

Thiel. Fanny. i. Stiebel 1837 -'Vt, änka 1895 efter klä- 
desfabrikanten Jacques Jean Thiel, t 1918 -^/r i Salt- 
sjöbaden, efterlämnande barn. barnbarn och barnbarns- 
barn. 

Thomson. Johan August, f. 18-49 -"/.s, f. d. häradsliöf- 
ding, t 1918 -'Va i Östersund, efteriänmande änka Thora 
Josefina, f. Hasselberg, fyra söner och syskon. 

Thyselins, Lovisa Sofia, se Ammilon. 

Tranchell. Amalia Maria Wilhelmina, f. 1854 '75. "^ 1918 
\/jo i (jöteborg, efterlämnande två bröder. 

Törnavist. Karin. f. Kjörling 1877 *7i. t 1918 *Va pä 
Alsäter, efterlämnande make. grosshandlaren Erland 
Agaton Törngvist. barn. fciräldrar och syskon. 

Ullman. Magnus Theodor, f. 1877 7ii, läroverksadjunkt, 
t 19 IS 'In i Norrköping, efterlämnande änka Ebba 
Carola Augusta, i. Ku.\ lenstierna. barn. fatler oc!i 
syskon. urjtt K()ij ri;('KNiN(; iuvKi: aki.ikna 

Ulricli. Arvid. f. 1S70 'In, f. d. bcrKinästarc. t 191,S 
*% i Stpckliolm. efterlämnande moder och syskon. 

Undén. Ellen Fredrika, t. Ib94 '7». + 1918 ^'\U i Stock- 
liolm, efterlämnande föräldrar och syskon. 

Undén. Sopliic-Loiiisc. f. 1840 '-/n, t 1918 -7i i Stock- 
hohn. 

Unger. Hilda Maria. f. 1868 7j, t 1918 ^7^ i Kristine- 
liamn. efterlämnande moder och syskon. 

Wudströni. Karl Bernhard Filonegros. i. 1831 "/n, kom- 
minister i Klara församlinji i Stockholm, t 1918 7^ 
därst., efterlänmande änka Tekla Louise Dorothea 
Krook. barn och barnbarn. 

WaliUwrii. Torsten Gunnar, i. 1893 -'/t, kontorist, t 
1918 jv) i Vimmerby. efterlämnande moder och 
syskon. 

Wuhiund. Claes. f. 1839 'la, f. d. brukspatron, t 191S 
-'/»i i Stockholm, efterlämnande broder. 

Waldenström. Axel Edvard, f. 1874 "Vio. kapten, t ivis 
-*/3 i Umeä, efterlämnande änka KIvira, f. Flodber;:, 
son och syskon. 

Waldenström. Johanna Theresia Josefina, f. C()ster 15.40 
*/9. änka 191() efter radmannen Wilhelm Auirust Wal- 
denström, t 1918 7-' i Hudiksvall, efterlämnande barn. 
och barnbarn. 

Wallenius. Charlotta, i. Boustedt 1858 7i, t 1918 -'/i 
i Hedemora, efterlämnande make. trafikchefen Onstaf 
f'erdin-.ind Wallenitis och dotter. 

Wallin. Ester Beata. f. Dillner 1878 "!%. t 1918 "Iw på 
Rastaborji, efterlämnande make. jjodsäj^aren Per Oscar 
Wallin, barn och syskon. 

Warhnrii, Annie Sarah. f. Ware 18.54 ^'/u, änka 1912 
efter vice konsuln Maurice .Magnus Warbur^. "^ 1918 
"Vi i l^ormans Park. Knijland. efterlämnande en snii 
och en dotter. 

Warhnrt:. Karl Johan. f. 1852 '7n, professor, t 1918 'V» 
i Stockholm, efterlämnande änka. I^etty. f. Drucker. 
och fosterdotter. 

Ware, Annie Sarah, >e Warhinii. F«wt'ri:cKNi\(: .-.fvi;!; afi.ii>na kcm 

Warliolm. Disa. f. 1(S93 ^%, t IVIN ■'"mo i Stockholm, 
cfterläinnandé broder och mostrar. 

Wcibiill. Carl Antiers Georg. i. Ih37 ^""l-.u f. d. landt- 
briikare. t 19M V'i" i Billinge, citerläinnande barn. 
bariil)arn och broder. 

WeibuU. Eric Ludvig, f. Ks24 ^V.», f. d. landtbrukarc. t 
1915 ^"/i i I^illiiisc. efterlämnande barn och barn- 
barn. 

WeibuU. Johanna Kutrina. i. Sandgren 1S39 --Va. t 1914 
^"/i i Billinjie, efterlämnande make, f. d. landtbruka- 
ren Eric Liidvis WeibuU, barn och barnbarn. 

WeibuU. Sofi Bernera. f. Winberg Ks-12 ^h, änka 1902 
efter professorn Martin Johan Julius Weibuii, ■*" Nl.^ 
""/i i Lund, efterlämnande barn och barnbarn. 

Weinbcrg. Hiliia CaroUna. \. (irönvall lS-11 -'V.-., änka 
lh85 efter j;odsä.fi:aren Ernst Emil WeinberK, t 1'>1S 
"h i Pilipstad. efterlämnande barn och barnbarn. 

Wennerberg, Torwail Gunnursson. f. 1870 -^/i, f. d. 
kapten, t" I'Ms '/lo i)ä (jransbo, efterlämnande syskon. 

Werner. Agnes Maria Albertina, f. Almjjren 1K79 "/l-, 
änka 1913 efter öfversteii Anders Erik Werr.er. t 1918 
Vii) vid .iärn\ äiTsolAckan '\id (ietä. efterliimnande barn 
och syskon. 

Wester. Ingeborg Signliild Augusta, se Kranlz. 

Westerberg. August, f. 18(-)S --Vs, tandläkare, t 1^17 
-'/i-j i Frankfurt a/M. efterlämnande änka Emma, f. 
Westerwelt. och dotter. 

Westerberg, Jenny Augusta Maria, se Wiilnian. 

Westin. Margeret. i. Gibson 1843 *'7ii. änka l.sMy efter 
öfvcrintendenten Henrik Laurentius Westin, t 1918 '/.• 
i (iciteborji. efterlämnande barn, barnbarn och systrar. 

West nian. (.Uristina Sophia Maria i. 1837 -''/:i, "!- l'M^ 
-';> i \ ä\.i(). efterlämnande brorsbarn. 

Widnian. Jenny Augusta Maria. f. Westerberii 18.=,8 "'/m. 
1'.'I8 -^/i i Eröshulls i^rästirard, efterlämnande make. 
t. f. k\rkolierden Johan Herbert W idman, en son. 
en dotter samt s\ster. 1022 [■öurKCKNiXf; r.Fvni; An.iriN.v 

\Vililh'irii, hulda Martina, se Alinqiiist. 

Wijk. Curolinc. f. Dickson 1846 'Vm. änka IW\ etter 
kTosshandlaren ()lof Wijk, t 191S -7i' i Cjöteborji. 
efterlämnande en son och en dotter samt barnbarn 
och syskon. 

Wijk. Carl Olof Wilhelm, f. 1866 ^^s, f. d. vice kon- 
sul, + 1918 '"/s i (Jöteborjj. efterlämnande änka Alma 
(jimilla, f. Nyström, barn och syskon. 

Winbirii. Sofi Bcrnera. se Wcibull. 

Winbor'^. Johan Theoilor, i. 1^32 V^, fabrikör, t 191S 
'"/lo i Stockholm, efterlämnande änka Maria Lovisa, 
f. Laiirelius, och barn. 

i'on Wolffruilt, Berndt Anders Otto Herman, f. 1843 
"77. tysk konsularajTent i XarberK, "^ 191^ i april därst.. 
efterlämnande änka Kliba Ausnsta, f. Leffler. Ixirn 
och syskon. ionsläkare, t 191,s -'t i Malmö, cfterlänmande änka. 
Anna Kristina, i. Rydbeck. barn. moder och syskon. 

Y<^ber<i. Herman Ossian Arvid. f. 1844 'Vi. f. d. stads- 
ingenjör i Stockholm, t 1917 'Vu' pä Skogsbo, efter- 
lämnande änka Eugenia, i. Alilgren. och barn. 

Ytterberg. Gustaf Waldemar, f. 1859. stationsinspek- 
tor, t 1918 "/Il i Ställdaien, efterlämnande änka Anna 
Paulina, i. Pischer, och barn. 

Zachau, Carl Anton, i. 1837 "'"/i-', i- d. handlande, "^ 
191S i mars i Vänersborg, efterlämnande ärka Char- 
lotta Krika Maria, f. IJyrman, barn och barnbarn. 

Zachrisson. Enticnia Lovisa, se Ehnemark. 

Zefhclius. Maria Elisabeth Charlotta, f. 1883 '^lo, t 
1918 '"/i i Stockholm, efterlämnande föräldrar och 
bröder. 

ZethcUus, Pehr Olof, f. 1890 "Vi, tjänsteman i Förenta 
staternas tjänst, i 1918 ^^lo i New-York, efterläm- 
nande änka Hedda Maria, f. (iahrm. fciräldrar och 
broder. 

Zethraiis, Elsa Coruly. se Lindmark. FViUTKCKNrXC ÖFVi:!; AFI.IIiNA W2:: 

von 'Awciiihcriik, Mls-Ovc Axelsson, f. I.s7l "*/«, kon- 
torschef, t 191S ''Vk. i Storfors, efterlämnande änka 
Jenny Karin Mathilda. f. Wiströni. Iiarn. moder och 
syskon. 

von Zwci^bernk. Siiirid Maria, se Quidinn. 

Åkerman, filisabeth Ulrika Charlotta, se Odelhcrii. 

Åkermun, Eva fienriea, f. 1831 ^U, t l^iN '% i Stock- 
holm, efterlämnande syskon. 

Åkerman. Jeanna Fredrika, se von Sydow. 

Årre. Charlotta Eleonora, se Andersson. 

()berg, Hedviii Charlotta, se Byström. 

Ödman. Carl-Wilhelm, f. 1885 -"/r., bankdirektör, t 1918 
V:i i Malmi). efterlämnande änka Hildegard Maria. 
i. Ringborg, och dotter. 

Ödinann, Gnstafva Ericu. se Grill. 

()hrn. Julia Bri^itta Catharina, se Hjortzhers. 

Oman, Anna, i. HamberK 1855 ■/», änka 1906 efter kap- 
tenen Ernst Eric Daniel Öman, t 1918 V.-, i Karl- 
stad, efterlämnande barn, barnbarn och syskon. 

Örn. Elisabeth Sofia. f. 1897 ^Vt, t 1918 '"/lo i Stock- 
hohn, efterlämnande fader, bröder och mormoder. 

C)rtenblad, Anna Maria, se Södermark. 

<)stman. Fanny Helena Elisabeth, f. Frisk 1852 -'/•.-, t 
1918 i nov. i Hudiksvall, efterlämnande make. f. d. läro- 
\erksad.iimkten Otto Fredrik Daniel Östman och barn. 

Östrand, Asnes Ulrika, f. Schiirer von Waldheim 1845 
^^h, änka 1885 efter kyrkoherden Ernst Julius östrand, 
t 1918 7i<i i Södertälje, efterliimnande döttrar, barn- 
barn och syster. l't)i:TT'.CK N 1 Nr; ni V KIt I 'KTJSri N K R Förteckning 

<J/'rer i /.alefulern fnrfkoinmaride mandgn och lefvande h-inn- 

lit/a [lersoner, som icke tillhöra ile i kalemlern intagun 

slakterna, incil häyivisniu// tiH Jessa .>'läkfer. 

Manliga. A. Allri.lii!«. II. K. A. — Hli.ll.rrg 
Alm, C. S. — ForssoH Aai', «;. K. — .Söil.rbuum 


.Vliiigrcii. «'. (i. W. — vou 


Ajiri.n. I. K. — St. nJiLl 


Si.fi. 1. TU 


Abrahain.s«jti. j:. I.. — Palil 


Aliiii|visi. C. L. — ila-ggslruin 


A«lamssoii. A. 11. T — Kalk- 


Aiiii<|vist. <;. A. — Ö!ii:.n 


iiiaii 


AIiii.|vi.sl. S. A. ly. — Jljörk 


Adlercn-utz. A. .\f. — W.-st.T 


man 


AtU.Tcn-iitz. C. <;. r. i;. — 


Ahii-lr.im. K. V. — l'.ill,. 


Ev.is 


Ai.riilz, A. (1. — ]{i-nik.-rt 


A.Ii.Tsparn-, G. — W.,lff 


Amin.,fr, L. F. — KtfT-slröin 


A.Jriau, (\ V. H. — 15. -r;? 


Anrkfr. K. •;. — vi.n Sydow 


Af/Alius. II. X. C. — Moll 


Aui-kiT, J. A. — vou Sydow 


Afzoliii.s, M. i:. — Aliiigr.ii 


Auck.Ts. X. K. — i:undgr.-n 


AKtithuii, .T. — Kellgrt-n 


And.rlM-rg. X. A. — I^.-Ili 


Agri, O. N. K. — Falkman 


AniliTs.Mi. K. — Teugwall 


Ahlbotk, A. — Walihiiström 


AuiUtsou. c. i». — Sillru 


AhllK-rg, C. .M. — il.- .Marc- 


Aud«Ts<.n. K. F. — Dahl.Tns 


Ahll..Tg. r. A. — Knimliiido 


AndiTsLU. K. .1. — I.iugmark 


Ahlbrrjr. J. — Soiul.-ii 


Aml.Tx.n. .1. E. — .M«d»i-rjr.T 


AhlbcTp. X. A. — Klir.iilMTf,' 


And.Ts..ii. O. — MHIIiiu 


Ahlborn, V. •;. — Uamst-.lt 


And«Ts..u. V. — r>iTU^truni 


Ahlslrum, K. (». .M. — Kr.ii^'.r 


Andi-r.<snii. A. ^ vi.n Zwi-i:: 


Aliiiliiiid. N, <;. — Hallliirir 


iMTKk 


Alamii. I. yi. — Iiig..|s?M.slak- 


AndiTssMU. A. (;. — 1^'n-fnhii- 


ti-n 


piii 


Aliii. S. K. — (;uiitf-rl»erff 


AutltTsstjn. r. A. — Moliliii 


Allar.l. J. 11. — I)i..«l.-ii 


AndiTss«)n. K. - liald INOIKrA I KAF.RNDKHNS SLÄKTKR Aiulerssdii, 1]. .T. — »Jlagluiid 
Aiidorssoii. F. A. — P.oi-thiiiN 
Audorssou, .T. A. — HHlni.niii 
Andersson, N. — höös 
Audors.son. X. C. — Itöös 
Andersson, O. — Grauors 
Andersson, r. .T. Silléu 
Andrén, P. _ Falkman 
Andrésenz. M. L. — Xormelli 
Augered. H. — .Striindberg 
-Viikarcroua, S. T. — Kjellberg 
Ankarcrona, T. C. — Asklund 
Aplanius, J. K. II. _ Kuerorh 
Api.c-lgren, K. O. — K alen 
Areskoug, .T. M. — Kellgren 
Areskough, A. I.. _ SoudC-n 
Arfvidson, G. c;. _ Frunck 
Arlién, I. A. — Arfwedson 
Arne. O. W. — Unger 
Arpi, Ii. _ r„^rs 
Arpi, K. M. — Arved son 
Arre, B. — Goldkubl 
Ask, F. O. — Westrup 
Askb.rg. J. A. — Sylwan 
Asker, C. A. — Uernsrröm 
Asklund, C. F. D. — Haglund 
AspL-liu. K. O. — Holmberg 
Asplund, C. O. — Ekstrand 
Atttrhom, A. T. A. — Marcus 
Auriol, L. K. _ Winberg 
Axrlsson, I{. j. -_ I fall ström R. llaokluud, J. o. — Widebe.k 
Haekman, S. A. — Sillen 
liagor. K. A. E. _ Träg:1rdh 
v..n Bahr, K. K. __ Wikström 
JJiik.r, J. W. — Leftler 
Hanc-k, G. W. — GtijVn- 
IlandHin. S. R. __ stnrck 
IJarek. C. — Tjerneld 
l:arn,.kou-, F. K. _ Dickson 
'I iirfli. W, H. __ yr„ 

■"■ - Sv. Slilktkaliii.l..ni IKUi. U. — vuii Kunmbaib. K. 

Svtdtlius 
vHi Haiimgarl.Mi. T. A. .\ — 

Aschan 
Heckct, AV. A. — Kloekhoff 
Beek-Friis, C. S. — W.rsäll 
lieeknian, C. A. — Melin 
Beckman, F. M. — Danell 
Beckman. G. — llolmbt-rg 
Bi'ckman, .7. A. K. — .Sylvan 
B.ekman, K. o. — Meurling 
B.ckman, O. A. — Strindberg 

Bfllanrter, C. V. M. U. 

Bratt 
B. Händer, N. — Asplund 
Bcudixson. A. L. — Soblmau 
Bcndz, A. — Grönwall 
Bengtsson, A. J. — LoffU-r 
Bengtsson. C. _ Holmberg 
Itontzer. C. E. — Westrup 
B.erg. A. — Bruzelius 
B. Ig, B. — Dabl 
Birg. V,. A. — Siiillianunar 
Borg, n. — Von Sneidern . 
H<-rg. .1. A. — Nyström 
lU-rg, W. — Bruzolius 
l'>iTg von I.inde, A. W — 

Leth 
Bergdahl, E. O. — Goldknbl 
Bergcugren. A. C. A. — Bruze- 
lius 
Bergendabl, G. -— I.effler 
BerginstrAlile, A. E. G. — 

Kreiiger 
Bergenstr;Uile. .1. E. G. — Wal- 

lenberg 
Borgfclt, R. Af. _ Brusewitz 
H.-rgh, S. N. G. L. _ Rerg 
B.rglund. A E. — .Muntb.- 
Berglund. .T. A. — Spi^nberg 
BiTgman, N. G. V. — Strand- 
berg 
l!<'rgnian, P. A. — Dahlgren 
Bergmark, .[. O. — Lyström 
ll-rgner. K. (;. .F. - Ek<lnnid n>2c, Föl!Ti:cKNIN( OFVKR I-KRSONIOR IilTg> <^'- H. -- Umlön; Kaij- I^TjrstccIr. c. H. i;. __ kjpII- 

hoi-g 
BergstLU, ^. T. — Trotzig 
Bergsti-n, II. W. _ Swartlii.g 
]'.erg.ström, A. — Falkman 
IJorgström, F. H. _ Kwerlöf 
Hoigströiii, G. — Troil] 
itergström. K. I. A. J. — JJall 

ström 
Bergström, .M. II. _ aUx 
I{fTg.ström. IJ. — Dahl 
BiTgwall, K. II. — WieseJgr.u 
Borgvall, S. — Rost-u 
I!*^rlin, J. — Wikström 
]5erliu, N. G. — Eriiberg 
Bcrudtson, A. E. — Bratt 
Betiilaiidor, O. E. — lioöthius 
BL-yer, II. _ Ekman 
B.lldt. C. X. 1). — Keillor 
Bille, W. L. M. — Tisell 
Billiug, J. E. S. — Söderl>aiim 
BlUmau, J. a. — Undén 
Birr,l, E. T. F. — Gibsou 
Bishop, E. E. — vun Sydow 
i'.lurklund, II. T. — Wikström 
Bjorkéu. A. — Geijer 
Bj.-rjior. A. G. L. _ Boetliius 
Björck. C. II. — Kjellberg 
Björck, .T. II. — von Sydow 
lijörckc, F. — Key 

B.Jörkinaii, K. a. i;. ]:grr- 

ström 
Björkman. O. w. — Ttnrsio 
Björkman, R. F. _ l.olblgius 
Björkman, S. u. \-. .Sand- 
ström 
Björkman, S. W. — Bmzelins 
Björling, C. G. E. — Dieden 
Björnell, I*. J. _ Edgr.n 
Björnlnud, E. — I.aiirell 
BJÖrnstierna, V. J. M. — Wal 

lenbcrg 
Björnström, G. — Står. -k HjöruwHll, E. — Bdlin 
l'.ladini. E. G. .M. _ Alm-piisi 
Rl.hr, F. — Wesirnj) 
Blo.h. o. .1. v. — .Xor.ll.md 
J'.I..m. G. M. — .Mnntlie 
Blomgren, G. j:. — Evers 
Blonnivist. C. A. — Xeltelbladt 
Blomqvist, K. — Rruzelius 
ivl..m.|vist. E. J. I. ._ TiseJlns 
Blumer. A. — IRvggström 
Boeckman. E. — Fvrumlind.- 
i;'^bm, A. G. — Kaijser 
Bulini, 11. A. — Wikström 
liohm, \'. A. E. — Eelfler 
\un Boismau, E. — Sylvau 
B.okandor, II. E. G. — Almgren 
Bolander, O. A. — Wavrinsky 
Bolin, A.' — Gibson 
IJolinder. II. L. — Strandberg 
Bonde af Björnö, C. G. — Diek- 

son 
Bonde af r.jörn;., X. G. — Wik- 

stnim 
Boig. A. 11. — i!,„g 
J{org. C W. _ Asehau 
Borggren. L. _ A\-aldenslröni 
Bothell, I'. J. _ R„p,, 
Bothén, R. _ Evers 
Bovin, A. E. — Ekwall 
B.randberg. {i. T. -^ mide- 

braudsson 
B.randt, <'.. E. — östbt-rg 
Brandt. .1. X. — Grönwall 
IWandlin^'. S. K. G. — Ärvd 

>on 
Brelmur. A. 11. — Grönwall 
Br.iubolm, A. — Åkermark 
Breitholtz, C. II. E. — Mnnthe 
Bremberg. R. F. — de Maré 
Bremberg, E. — von Sydow 
Itremberg. E. E. — Krnmliiide 
Bn-mer, J. E. — Drangel 
Brii.ck, A. — Sommelius 
Brinek Erikson. S. A. E. — 
Borg iNOIPrA I KALENDERNS SLAKTEB UYt: Itruaiitlcr, N. J. — ^ .MuiiLlu- 
Kroand«^r, O. — jrnnthf» 
HriKlfl, V. — Mfeiirling 
Itrogreu, J. W. — lugelsbo- 

släktfU 
Brolin. G. A. F. — Bellander 
Brulin, J. E. — Blix 
Brumander, C. V. — Bundgroi 
Broms, E. K. A. — Ingri^i»- 

släktea 
Brookes. W. — Waidenstiöni 
Br.joraé, A. L. — Költhoff 
BrostrGuL G. — Goldkiihl 
Brunbäck. S. T. — Stendahl 
Brundiu. A. H. — Nettelbladt 
BniJidiii. i". A. H. — NVtt.I- 

bladt 
Brano. T. G. — f^ffl r 
Bucht, P. H. — Humbli- 
Buréii, C. T. U. — Edmaii 
von der Burg, C. G. B. — 

-Mt-arling 
vöu dor Burg, J. J, — Nyström 
Busck, K. 31, — AÄkloiHl . 
Biisli, C. — - östrand 
Bystcdt, A. J. Framerie 
Bärn.?r, J. E. B. — Dahl 
Bäärnhielra, G. M. — - Arhu- 

siander 
ItTjckman, E. — Melln 
Br.kllu, E. W. — Ewerlöf 
Bökman, L. C. W. — Indebetou 
ly.Iliiij?, T. B. J. — Berzfclio» 
IM}rjes4>n, I^ F. B. — i>amib«*rgL 
BÄirjesison, S. — Grauers 
Bi;ving. N. r. — Stondahl 

C. 

falissendoi-ff. Ii. — Dahleras 
Caii.niarota, .M. — de WrditT 
Caniphell, G. — Troili 
Cardell, O. V. — öhrwall 
Ciirlander, A. C. -^ Iltld^brand 
;J I Carlgren. >L — Kempe 

II ('Arlme. C. — la de Beton 
♦ arlsf-a, f*. G. — Faliruau 
rarlafvii. i'. H. — r.i.-dl.«^rs 
Carläua, C J!. — Geiji-r 
C'aria«Mi. J. E. — TiseLl 
Carlsson, C. .^.. — Hail-triJm 
Cailsaon. J. E. — Liad!iag.-a 
CarissoB, W. £. — Brår t 
Carlstiwm, C. M. — Trägirdh 
CatsfXTSinHi, E. H. — von Fei- 

litzen 
Casp«:tssoa, C. il. — HuIlu. 

••ers 
CaspiixascKi, O. — Kaléa 
<:a vallin,. E. J. — Ljitk 
CtrdertNrrs. U- — Bernhard t 
Cetlerlöf, J. E. — Bruzeliari 
r^lerstrCm. A. G. K. — IJl- 

jenroth 
CetJerstrwm, C. T. F. — Dran- 

gel 
«%^érwa'J, E. J. — BIIx 
t.VrTiti, C — Dieksoo 
Chariienlier. C. E. A. — Gei>PT 
«-TiariKii;tier, R. — Frsacke 
»-'hristensen, C. W. — Rmlrtius 
• 'hristt-rsoQ, K. G. H. — l'n;ip*r 
Cliristersoii, J. C. E. — StaP-r- 

ling 
• liristiera^vjn. E. — E««rerM>f 
Clark, J. B. — Tr«>lzig 
na;»*-. H. A. — Sttlén 
riaytou. A. V. — Ung»-r 
('leiiie»lts<fn, K. — LA^ffler 
Luutliagiii?*, C. J. — Arf"dsan 
Cohtik, L. — I.amiB 
C*€4es, P. B. — Njstrwm 
COUini. A. L. A. — Jemus^hr 
CtjJTUi, W. M. — WislBg 
ronlä*. 11. i\ J. A. — S&I«Y 

l>aum 
l*..rm. C. E. — Kvskow 
r»nieliDS, C. J. F. — Sr«^e 

lins 
L*n>aa, J. K. — Franeke 1028 FöRTElKNINf; ttFVRR PERSONER (,'ronholui, A. — -lirritt 
Cronstedt af Fnllorö, If. R — 

Söderbauiu 
Cronstedt af Fnllerö. 11. — 

Nordenström 
Curman, C. II. G. — Palme 
Ciirman, N. R. — Frisk 
Cygnreus, A. W. — Schumbiirg 
C'ygua?us, C. J. — Lyström' 
("yriax, K. — Kellgren 
Cyriax, R. — Kellgn-u 

D. 

Dahl, B. W. — Lagergren 
Dahl, C. O. W. — Swarlliiig 
iMhl, I'. R. — Asklnnd 
Dahl, T. — Sahlin 
Dahlberg, E. — Östberg 
Dahlgren, A. G. — Stendahl 
Dahlgren, F. A. E. — Brusewitz 
Dahlgren. K. J. — Dahl 
Dahlgren, O. H. — Elliot 
Dahlgren, P. G. A. — Köhkr 
Dahlgren. P. J. — Blix 
Dahlström, II. — Strindberg 
Dalberg, P. G. — Lagergren 
DaK-n, B. — Åkermark 
Dalen, II. — Klockhoff 
Dalman, K. O. F. — I^offler 
d'AlbcdThll, G. — Åkerman 
Danckwardt, J. E. .M. — Frisk 
Danelins-Ilarlwe, H. — de Ver- 

dier 
Dauielson, J. — Lennmalm 
Danielsson, J. V. — Menrling 
von Dardel, F. E. A — Wal 

lenl)erg; Wisiug 
von Dardel, G. A. — Keiller 
lie Berg, F. G. — .Meiirling 
»le Bronikowsky, F. — Stendahl 
De la Gardie, R. — Sylvan 
de Laval. A. J. R. — Alx-lln 
Delbanco, .7. — Vaknlin 
dl- Maré, C. G. — KjHlb.'rg I>.shayes, V. — Bra (t 
Deurell, S. — SöderLjiuui 
von Diederichs, C. — Kr«-ng<'r 
Dixen, A. W. — Borg 
Döller, F. — I^^nim 
Donnér, II. W. II. — Grönwall 
Duböis, H. A. O. — Soudén 
Duhs, G. W. — I^urell 
Duuér. N. C. — Triigärdh 
Dunker, II. I". L.' — Sylvan 
Da Rietz. C. V. — Key .4b.rg 
Dnrling. A. E. — Hallström 
Durling, K. V. — Drungel 
Dntt, T'. K. — Palme 
Döss, J. — Genl)erg Eason, A. B. — Gröuwall 
Ebbesen, O. — Aschan 
Ecki-rt, A. — Sylvan 
Ecksteiu, J. F. — • lltinible 
K.ibtrg. A. — Dahl 
K<k-lbL'rg. C — Bws 
Eilelln-rg, .1. I.. — Sylvan 
Edelstam, E. O. — Died.-n 
Eggers, A. — I.amni 
ElirenlH»rg. A. T. S. — I>amni 
Ehrieh, A. W. J. — Schum 

biirg 
Ehrlenins. G. H. — Wallen- 

steen 
Eigeubrodt. C. F. II. — Dahl 
Einar, E. A. — Ekwall 
Ek. S. — Lindblad 
Ekberg, H. A. — Westriip 
Ekblom, J. E. — Buethiiis 
Ekblom, R. — Bru24.- 
EklKim, C. A. A. — Tisell 
Ekeberg, L. B. — Swartz 
Ekelund, G. .M. II. — Fristil 
Ekelund, J. G. — Ernberg 
Ekelund. I.. .T. F. — Sillen 
Ekelöf. .T. A. — Beskow 
Ekelöf, O. A. — Diilman.son INGIFTA I KALENDERNS SLÄKTER 1029 af f:keustam, N. A. ,E. — Wci- 

l.uU 
af Ekenstam, N. E. — von Fol- 

litzen 
Eklund, A. — Sandström 
Eklund, G A. — Ilanström 
Ekman, K. O. — .Meurling 
Eksandh. P. G. T. — Kjillgren 
Ekotiaud. J. C. — Lundquist 
Ekstrand, K. C. — lA-unmalin 
Ekstrand, S. K. — Wald.-n- 

ström 
Ekström, A. — Mtlin 
Ekström. G. — Krongcr 
Ekwall, A. P. — Ljungiivlst 
Ekvall, C. Y. — Dahl 
f:if, A. — de Verdler 
Elffors, G. W. — Tjcrneld 
Elf ström. J. A. — Sandberg 
Elfving, C. n. G. — östrand 
Elgenstierna, G. M. — Sand- 
berg 
Elgstrand, G. F. — Köhler 
Eliassou, A. Z. — Dahl 
Ellmoro, F. — Strindberg 
Elmblud. J. — Pettersson 
Elson, G. — Tengwall 
Enebuske, C". .1. — Kjellson 
Engelbrecht, H. V. — Tisell 
Engelke. F. — T-ewenhagen 
Engeström. A. F. S. — Ryd- 

bock 
Engström, C. C. — Kjellberg 
Engström, C. S. II. — Bern- 

hardt 
Engström, P. A. — Barthelson 
Engström. R. G. U. — Kaijser 
Engström, S. — de Verdler 
En<iu)st, F. L. — Quennerstedt 
Erfors, E. A. — Arvedson 
Ericson, E. W. — Lnndeborg 
i;rieson. P. F. — Ikrg 
I>leson, G. — von Zweigbergk 
Ericson. J. M. — Nettelbladt 
il.'ricson, P. — Uallström Eiiesbou, C. M. — Keiller 
Ericsson, E. — Jenuischo Ericsson, 


J. 


E. 


— Fröding 


Ericsson, 


R. 


G. 


II. — Brusewitz 


Erikson, 


E. 


— 


Geijer 


Erikson, 


E. 


C. 


— Ekman 


Erikson, 


J. 


A. 


— Djurson 


Eriksson, 


C. 


— 


Frieberg 


Eriksson, 


E. 


— 


Lindbagen 


Eriksson, 


E. 


G. 


II. — Grauers 


Eriksson, 


K. 


J. 


— Lcnnmalm 


Eriksson, 


N. 


R. 


— von Zweig- 


bergk 
Erlaud.sson. 


K. 1 


.. — Lindhagen 


JCrwall, ] 
E. - 


- Kudelius 


Esbjörn, 


C. 


W 


. S. — Qvist- 


gaard 
von EsseD 


. A 


. > 


. — Dickson 


von Essor 


. C 


. M 


. — Wallenberg 


von Essen 


. H 


. I 


[. — Dickson 


von Essen a 


f Zellfe. R. D. — 


Berndes 
Essen, E. 


K. 


— 


Bratt 


Essen, K. 


A. 


— 


K ren ger 


Enrén, A. 


11 


— 


Abel in 


Eurén, S. 


F. 


— 


Enoroth 


Eiirenius, 


J. 


II. 


B. G. — Am 


nf'us 
Evanni, S 


. K. - 


- Thestrup 


Ev.-rs. E. 


— 


Sw 


irtling Facht, V. — Holmberg 
Fagerlin, O. N. — i:iliot 
Fahlgren, II. — Dahl 
Falck, A. F. — Nisser 
Falk, II. — Zethellus 
Falk, K. M. — öman 
Falk, M. A. — Abenius 
F!ilkenb..rg :if BiMby, G. — 

Swartz 
Falkenberg af Trvstnrp, C. A. 

— Ekman FÖRTECKNING ÖFVER PERSONER Falkenberg af Trystorp. C. A. 

— Kjellgreu 

Falkenberg af Trystorp, M. — 

:Malmsten 
Falkenberg af Trystorp. M. O. 

— Spilhammar 

Faxe, A. J. A. — Dickson 
Faxe. C. A. M. G. — Geijer 
Febr, F. A. — Gibson 
Fehrnström. E. — Sommelins 
Fellenius, A. J. L. — Janse 
Fellonius, V. K. A. — Janse 
Ferien, J. R. — Sylvan 
Ferlin, H. — Asclian 
Ferm, A. S. — Gunterberg 
von Fichard geuannt Baiir von 

Eysseneck. R. J. M. — Arf- 

wedson 
Fischer, G. E. — Abenius 
Fischer, H. — Strindberg 
Fischerström, O. A. — Marcus 
FjoUman, E. W. — Rbodln 
Flach, A. W. — Stnrck 
Fleetwuod. J. O. G. — Eger- 

ström 
Fleetwood, M. G. V. — Kerg 
Fleischor, H. H. — Bratt 
Fleming af Liebelitz, L. G. 

II. — Berndes 
Flobeck, E. W. — Lefflcr 
Flodström. I. — SiUCn 
Florandin, N. N. — - EkL-rmaun 
Flormau, E. C. O. — .Meurling 
FlUgel, J, C. — Klingberg 
Fock, A. C. E. — StåbU- 
Fofk. C. A. H. — Walleul.erg 
Fogilqvist. T. — Ringborg 
Ful ko. E. — Beskow 
FoUin, C. G. T. — Spänlierg 
FolHii. T. F. T. — Berg 
ForuaudiT, J. A. T. — Hallberg 
Fornander, J. M. N. — Aschan 
Fi.rsb.rg, A. — Nettelbladt 
Forsberg. A. P. — öniau 
Fursninrk. .1. 1). — Sillen Forssén, S. — Mellbin 
Forssner. G. H. — Moll 
Fosselius, E. — Alnigren 
Fourton. E. — In de Betoii 
Francke, N. E. R. — Dyrsson 
Franzon. C. — Tisell 
Frodholm, E. A. — Ekerniann 
Frcdlund, E. — Bratt 
Fredriksson, R. F. — Sablin 
Freese, B. M. - — nallströra 
Frendellus, E. B. — Wester 
Friberg. C. A. — Dahlerus 
Friberg. J. F. — Palm 
Friek. C. A. J. — Hallström 
Frid, J. A. — Draugcl 
Fries, K. II. A. — Dickson (i. t;:ilirii.-ls..ii. S. N. - I.ag.rgrc-n 
<^:id, II. N. (J. — Ernberg 
Gaggo, L. (i. — Falkman 
Gäster. B. — I.i>vt'u 
(Ji-Ikt. II. K. — T.amm 
G.ddii. .r. V. - Ak.riiuiii 
i>dda. O. F. — Defflor Fries, T. 


L. 


F. 


_ 


Ouchterlony 


Friis. T 


— 


Sal 


in 
Fri ni au. 


C. 


A. 


F. 


— Nordon- 


ström 


Fröberg, 


J. 


II. 


N. 


— von Sy- 


dow 


Frödiug, 


G. 


II. 


— 


Malmsti-n 


Fruding, 


II. 


A. 


— 


SilKn 


Frölich, 


G. 


1\ 

- Ileden- 


blad 


Funch, II. 


— Nisser 1 


Fnukquist, K. A 
- von Zweig- 


bergk 


Få b ra? US 


F. 


I. 


— 


Smerling 


FAbricus 

T. 
Ab.-lin 


Ffthrieus 


R 


. S. 
Wiern 


Fägerste 


n. J 


J. E 


- 


- örn 


Fiinistn". 


u. 


O. 1 


'■ 


— r.eskow INGIFTA I KALENDERNS SLAKTER 10.31 

1 Gogerfelt. C. E. — Grön- Göthe, C. G. — .Muutlu- 

Göthliu, G. W. — Gfii-T wall 
Gellnor, F. D. — Djurson 
vou GiTber. F. A. — Falkman 
Gestbloni, J. A. — Iluniblt- H. Gaston. C. G. — Friinck v..n Uaastcrt. G. II. .1. y\. - 

G.striu. O. E. — Falkman GoKlkuhl 

<;L'W«Tt, G. A. — Abonius Il:i'ffuor. A. If. Burg 

(W-zclins. E. Ii. — Key-AbeiB Hagb.-rg. C. G. — Kaijsor 

Gillblad, C. — Geijor IhiRflin. B. O. — Drangol 

fJj.rtsi-ii. G. — AmrC-ns Ilagstcdt. A. S. — .Molin 

Gjertsson, E. A. — Bur.sie Hagström, K. — Kjcllgr.-n 

Guili-au, J. — Slriudh.rg Ilagstir.nnT. S. A. E. — \\'i 

GoroL 11. E. — Dahl sing 

.v Gormaz. E. — Ekermanu Hahr, G. A. M. M. -- Jteuck.Tt 

Govcnin.s, P. A. — 1'ett.rssxn llaij. E. W. E. A. Bratt 

Granfelt, E. G. — Sclnimburg ilain, R. .T. F. _ Sahlin 

Graufelt. S. F. — Wavrins^ky llalllKTg, I. — Westtr 

Granström. (\ E. — Wolff Hallborg.-un. J. E. — U-th 

riranström. G. — Ik-ilclius Ilalb-nlK-rg. A. — östrand 

Granström. G. E. — Luven llalh ii.r.MUz, F. — Lcfflor 

Grnndberg. J. \V. — öman Hallem ix-ntz. F. A. L. — Di. k 

Grönberg, B. F. V. — von s-m 

Zu-igbergk Ilallgnn. (;. W. _ Marr-ns 

(Jrönhag.-n, A. E. — Barth.l Ilallgrtn. J. II. — Ekwall 

^<'" Hallin. A. .T. — Krfug.-r 

Grönqvist. O. W. — Elli-.t Hallin. J. AV. — Wall.nbe.r 

Gnlland.-r, 1'. — TisoU ,,.u llallwyl. n'. _ Kenipr 

(JnUbi-rp, G. M. — Kniig.-r llambtrg. A. C. - Mölbr 

(;nllsirand, E. — F..r.ss.-ll Ifamilt-n. II. A. II. -- Jlall- 

CJnllström, S. .1. — Fndén l„.rg 

Gustafsson. C. E. — <;röiiwall llamill..n. II. A. K. — Grip 

GMstarss..n. (;. i:. - .hnnjsrh- IlamiltMn. II. A. I'. -- Di.ks.m 
GnsiafssoM. II. - von /,u-.i llamiltun, O. I.. -^ W.sl.r 

'"■rKk llanimarb.rg. .1. — Ev r> 

Gustafsson. .1. i;. -- Liiigmark I laminargn-n. A. I'.. - X..r- 

(Justafsson, L. A. — Berg dmströni 

<:ylU.nhoff. K. A. II. B. - Hammarskjöld. C G W _ 

Halling Almgr-n 

(Jylbiuam. B. K. — Rundgren IlammarskjöUl. H. a. - Ti<e- 

Gylb-nspetz. {;. V. E. — Fakk lins 

Gyllensviird. V. E. - r„g,.r I lamn.arskjöld. K. II. I. -_ 

Gyilsdorff. .1. c. A. — Borg Alm-iuiM 

tiynlher. A. O. -- Trotzig Hamne. A. V. - Waid.-iiström 

G.vzander, I{. - Kolthoff llanimivlst. .1. (J. _ K-.jthoff 1032 FÖRTECKNING ÖFVER PKRSONER rianiuström. J. F. il. — Kreu- 

Ilanugrtn, P. G. W. — - Lager- 
gren 
Ilanngron, S. A. E. — I.ag.r- 

grcii 
•Hanson, F. AV. — Benekert 
lluisou, C. G. — Berzolius 
Hansson, A. — Natliorst 
Harmsen, W. G. C. — Eker- 

maun 
Ilartmanu. J. — Sii;ionsson 
Hartzell, G. K. — Strindberg 
A. — Iliniuin 
.A. — Friseli 

F. — Liedbcrg 
A. — Tisell 
G. — • Meurling 
K. O. — von Ilasselgreii, 
IlazeliuK, F 
Hedborg. O. 
Hedéu. E. 
Hedengren, 
Hedeuskiig, 

Zweigbergk 
Hedlund, B. — Warn 
Heerborger, W. — Bfskow 
Heijkensköld, C. D. — Kalil 
Hoijl, C. A. — Lcffler 
Ileimbiirgir, H. — Hildobrand 
Heldt, S. — Arvedson 
Helleberg, B. — M.lin; Wa^rn 
Helleberg, T. — Waldenström 
Hellhoff, E. O. M. — Bratt 
Ilellhoff, r. A. — Dahlgren 
Holliug, E. F. H. — Quenscl 
Hellman, J. A. — Rainst.-dt 
Hellncr. .T. — Ekman 
Hellner, K. — Friberg 
Hellstrand. C. A. — Frisk 
Ilellströui, E. II. — Ti sel 1 
Hennig. A. T. — Mt-lin 
Hormelin. K. A. — Bernhardt 
Hi»rnlund, C. II. — Hi-delius 
H<'rnmarck, A. G. M. — Nissi-r liernmarek, C 
Heru(|vist, E. 
Horrstrnni. U. 
HesstT, A. «.'. 
HtSbk', B. I.. G. — K»-nipe 

— 'i'fiigsiraii<l 

— Waldenströ 
H. — Alincini 

— Khodin Hessler, A. A. II. - — Hodelius 
Heurlin, E. S. — Bcrnström 
Hiorta, II. — Aschan 
Ililburv, W. — Brusewitz 
Hill, V. E. — von Sydow 
Ilillbom, A. — Myrin 
Hillmau. B. R. — .\sbrink 
Hisiug. H. — Aschan 
Hjellström. J. M. — .Mellbiu 
Hjelm. K. — Björkman 
Hjorten, R. — Dahl 
Iljorth. J. E. — Waldenström 
lljorton, II. — Berg 
Iloffman, F. A. — W.stiu )n Hofsten, 
lU Hofsten. A. E. 
W. A. Östberg 
lOvers Holm, A. E. — Hallström B. Holm. R. 
Holmberg 

ström 
Holmberg. E. 
Holmberg, .1. 
llolmdahl, H 
Holmer, C A 
Holmgren, I'.. 
Holmgren. S. 
Holnniuisl, I 
Holnn|vist, (J 
Holuiqvist, O 
HoluKivisf, I' 

ling 
H.jlmston. E. 
llolmsten, J. el rot 

II. — Ilall- — Ramstedt 
T. — Krumliude 
S. — Dablgri-n 

— Forselins 

F. — Ramstedt 
E. — Brusewitz 
. .T. — Åkerman 

— Krnmliiide 
I. — Bruzvlius 
M. F. — Meur- 

H. — .Mohliu 
— Mohlin Hulmström. J. — Mölh-r 

Holst. F. — r.ratl 

Ib-lfori). II. — Starek 

n-.iu af .\minne. II. A. B. C. 

— Wawrinsky 
von Horn. A. G. — Kjellberg 
Humor, M. H. — Hammar 
llowitz. r. D. B. — Kreiiger 
lliil).-. E. B. — Ekwall 
llnl.ll. II. (;. K. Wald.n 

ström 
IhilfgriMi. G. -M. — Dahlgren INGIFTA I KALENDERNS SLÄKTER Hultiuan, A. F. ö. — Spån- 

liorg 
Ilultqvist, F. O. — KaijsiT 
Mummel, L A. — Kjellsoii 
Jlutc/iins, F. — Smerling 
Ilwass, A. T. — Kempo 
Hybbluetto, N. H. _ Limlblad 
IlylleugiH.i,, A. — Lagergren 
Hyltéii, E. L. — von Sydow 
Håkansson, G. — Loötliius 
Håkansson, J. A. — Mohlin 
IIAkaussou, N. — Grönuall 
Jlållandor, J. — östrand 
Hård af Segerstad, J. A. -^ 

DaLI 
Hård af Segerstad. K. W. K. 

— Ilfdeliiis 
Hugg. A. — Halling 
Hiiggboni, A. — AsrUind 
Hägglmul, C. A. — Trotzig 
Häggluud, J. — öman 
Häggqvist. O. — östrand 
Högberg, K. S. — Borg 
Högberg, O. — Dahl 
Högberg, O. M. — Stendahl 
Höglund, A. — Stendald 
Höglund, S. A. — Borg 
Höjer, G. A. — Tvdén Ifverssou, C. A. — Borg 
Ibre, J. JT. O. — Bydbeck 
Inokaij, II. F. — Streblenort 
Isak.-^on, A. — .Mellbiu 
Is''«-'rg, I', o. — Ernberg •laeobseh, .T. (;. — Oucliterl-.ny 
•laeobsohn. F. — Svedelius 
(aeobsson. .f. — Walleiiberg 
•laeobs.s<.ii, .\. I'. _ Barthelsun 
(aeobsson, S. 'J". — Leffler 
, lakobsson. J. — Nettelbladt Jansson, IL W. — ^latton 
Jansson, J. — Bruzelius 
Jansson. N. — Elliot 
Jans.soii, O. W. _ ömtin 
Jeusen. N. »j. ._ Billman.s..;i 
Jerf ström. J. 1'. _ östrand 
Johanson. C. J. _ Trotzig 

Johan.son. N. A. Tisell 

Johansson, L\ H. — Krumliiuh- 
Johansson, C. M. _ de Verdier 
Johansson. I). A. — Palm 
Johansson, I). K. — Krumlinde 
Johau.sson. (i. U. _ Nettelbladt 
Johansson, K. — Waldenström 
Johansson, P. E. — Kaléu 
Joliausson, P. J. _ Wester 
Johnson, A. — Hallström 
Johnson, N. — Ekwall 
Jolins.sou, B. — Lagergren 
Johnsson, K. — Trotzig 

von Johnstone, T. G. A. 

Krumlinde 
Jonas.sou, K. A. — .Mellbin 
Jonson, K. A. — Lagergren 
Jonsson, K. — Sy Ivan 
Jonsson, S. M. — :\Ieurling 
Josephson, G. — Valentin 
Josei-hsson, J. E. — Bamstedt 
Jungstedt. C. A. T. — Barthel- 

sou 
Jöns.o.n, J. — Bnizelius 

K. 

Kalin, K. — Bruzelius 
Kallenberg. F. C. M. — l.ruen- 

hagin 
Karlander, .T. — Hasselrot 
Karlbolm. K. F. — ,Lins<' 
Karlsson, .T. A. — Bapp 
Karlsson. K. A. — Sylviin 
Kay. J. 11. — Wi^.rn 
Kenuedy. W. .J. _ p^-iict 
Korfstedt. P. _ Hallslröm 
Keymer, H. — SillOn io;j4 FÖRTECKNING öFVP:r rERSONKK Kiblström, S. A. — Klingbvrgr 
Killand»-r. E. X. V. K. — 

Sahliu 
Kinander, J. G. — Meurling 
Kinauder-ReusznfT. G. II. N. 

— Olrog 
Kindberg, G. I>. — Sillen 
Kindberg, J. A. — Strandberg 
Kindborg, J. — Edman 
Kinell. K. A. G. S. — Fru- 

nierie 
Kiunander, J. G. — Ulienberg 
Kistncr. O. A. — Kolmodin 
Kjell, A. — Weibull 
KjelllMJrg. n. E. — Berg 
Kjellberg, N. — Geijer 
Kjidlerén, O. H. — Ix>numulin 
Kjellgren, I. A. — Strandberg 
Kjellin, C. U. — Strehlenert 
Kj«'llin, Ij. — Grauers 
Kjellström, S. O. — Walden- 
ström 
Klason, .1. 1'. — Hill 
af Klerck<T. A. F. C — Kger- 

ström 
af Klercker. C. E. — lyjvéu 
af Klercker, G. N. — Asclian 
af Klerokf-r. N. A. R. — Tro 

zelli 
Klincker, N. F. — Fraucke 
Kling, O. — Di.-den 
Kiingspor, C. Ph. W. — Zrilic 

lins 
af Kliuteberg. K. A. — A?ieliau 
Klo<>. C. I. — Itoethius 
von Knorring. O. W. — Arl 

wetls«in 
Knutson. K. W. A. — ■ Ijt^l- 

berg 
Kocli. A. M. — Tauvun 
Koeli, C O. — 1'ngir 
KiK-b. N. A. — Unger 
Ki»fofd-F«'rnströni. A. S. J. — 

Hannunr 
Koller. E. — Trag:1rdli Kolls. A. F. — Nvsiröm 
Kuskull. A. I. R. — Aschun 
Kranier. F. II. — I.undeberg 
Krautniuijer. F. — Åkermark 
Krefiing, I{. \V. R. — Tro- 

zelli 
Krikortz. S. E. — v.>n Sncidern 
Krokstedt. CG. — Bille 
Krukstedt. E. T. — Muothe 
Krook. II. J. T. — Arfwedson 
Kriigfr. E. O. — Slettengren 
Kriisi-, E. A. — Stran«lberg 
Krnsf. I.. M. — Lilienlx-rg 
von Krn.senstjerua. F. R. H. — 

Liljenroth 
von Krusenstjerna, G. F. — 

T.Jigvali 
von KrnsenstjiTna. .T. G. F. — 

Renckert 
von Krusi iistjerna, t). M. Z. — 

Asclian 
Kriiu.se af Vereliou, C O. — 

Sjivan 
Kugelberg, F. W. — Rerndes 
Kull. .T. i\ — Trozidli 
Kumlien. G. K. — Ilirniau 
Kuyleiislierna. N. C. F. — Kell- 
gren 
K.vhlberg, <>. — Swartling 
K.vll)erg. <-. II. — Dabl 
Kylberg. 1.. IT. — Winb.rg 
K\lberg. O. — Bratt 
K."illberg. A. W. — Stendahl 
Källgren. I*. A. — • Soninielius 
Källström. <;. — Rorg 
Källström. J. A. — Mt-nrling 
Köhl.r. S. V. — WiUu l.:igerlK»rg. A. F. E. — Ljln-ck 
l-jigerbielke. C A. — Kvcrs 
Uigt-rcranlz. G. G. — 1'almi- 
Uigererantz. J. -- Djurson 
l-igergren. G. A. — I.«-tli INGIFTA I KALENDERNS SI^\KTER 1035 Lagerheim. T. E. M. — Sylvan 
Lagerström, G. E. ' — Kjellgrcn 
Lagerström, J. — Wcstln 
Lagerström, O. E. — Aloxan- 

dersou 
Lahnhageu, C. F. — Ouchter 

lony 
Lam berg, T. N. — Kjellberg 
Lamprecht, K. O. — Dahl 
Landelins, K. E. J. — Aiexan- 

dcrson 
I>andelius, V. F. — Poutiu 
I^andtn, B. — Bruzelius 
Lange, A. V. — Westriip 
Laugenskjöld. I'.. K. J. — Ek 

man 
Larsou, A. .T. — Keiller 
Larsson. A. L. G. — von Sydow 
Larsson, C. I. — Söderbaum 
Larsson, E. — Haglund 
I^rsson, 1'. E. L. — Arfwedson 
Larsson, Y. G. I{. — Bonnier 
I^urell, E. — von Sneidern 
J>aurell, F. — lludelius 
Lazarus, .1. — Lamm 
Jj-hman. TI. K. A. — Ilhödin 
Ix-ijer, K. IL E. — Gunterberg 
Ix-ijonhielm, A. G. N. — Ehne- 

mark 
I^-ljonhufvud. K. S. S. — Fr.- 

stadlus 
Lfljouhulvud, S. C. S. — Fr»- 

stadius 
rAjdström. I. — Kvndgnn 
Le Moine, O. L. — Ilasselrot 
T>en€', G. A. — Söderbauni 
Lonninan, C. A. G. — ■ Abcliu 
Lennnian, S. O. — Åstrand 
Lcufvcuinark. N. — Amni-us 
Lenngn-n, A. — Geijer 
fx-wenliagen. K. — Mölb-r 
litAvenhaupl. A. L. — .MÖlUr 
Li-Af-nlianpt. A. ^[. E. — öiu 
Levertin. A. 1*. — Viileiitiu 
Lewlu, A. 1>. — BHdberg I-idback. E. A. S. — Kundgren 
Liddle, W. — Nyström 
I-idéu. J. — Forselius 
Liden, N. A. — GunterlK-rg 
Lidmau, H. — Trägärdh 
Lignell, I. — Borg 
Lignell. J. E. — Tydön 
Lilienberg, A. J. — Åkermark 
Lilja, B. V. — Myrin 
Liljenquisl, H. A. — Genberg 
Lilliehöuk af Gälared och Kol- 

biick. B. — Berndts 
Lilliehöök af Gälared och Kol- 
bäck. C. P. — Bratt 
Lilliehöök af Gälared ocli Kol- 
bäck, G. A. — WlLTU 
Lillii'höök af Gälared och Kol- 
bäck, L. — Lnndeberg Lillienau, E. 


A. 


B. — Berg 


Tyillienberg. 


G. 


A. — Sletten- 


gren 


Lillierotli, F 


-M. 


— Ekedabl 


Lilliestierna. 


C. 


A. IL G. — 


Berg 


Liljestrand. 


T. 


— Geijer 


Lind, IL J. 


A. 


— NissiT 


Lindahl. C. 


— 


\if\v( dson 


Lindahl, C. 


E. 


— Billmanson 


Lindbeck. S. 


— 


Tiselins 


Lindb.Tg. A. 


— 


Stnhltuerl 


I.indbrrg. C. 


C. 


- Dahlgren 


[JiidlKTg. (;. 


B. 


— .Sandberg 


Lindberg. II 


. U 


. — 'longwall 


Limlb.rg, N. 


L. 


— Lnger 


LindbtM-g. 0. 


— 


Nyström 


Lindblad. K. 


— 


Waldenström 


Lindblad. .1. 


L. 


- liicobi 


Lindeberg, I 


;. F 


. L. — Arved- SnU 

Lindfb.-rg. H. \V. - Tnger 
Liiidi-prL-n. O. IL — Wicrn 
I.lnd.ll. IL K. — Billmanson 
l.imklöf. C. J. - Kaijser 
Lindenen. 11.-,. A. G. A. Ilas 

Sflrot 103(i FÖRTECKNING ÖFVER PERSONER Liudeucrona, H. E. E. — von 

Sydow 
Liudeqvist, G. — Tydén 
Liudtr, C. W. — ■ Ix-immalm 
Linder, II. F. — Alieuius; Eundgren, J. E. — Tisi-11 
I-uudgren, S. E. A. — • Troili 
Lundin, W. — Dahl 
Lundmau, F. L. — Björkman 
I.uudquist, G. A. — Rainstedt Berudes 


Liiuing, G. T. — Teugstrand 


Linder, L. J. — Abcnius 


Lybeck, 0. E. — Röström 


Lindfcldt, E. .T. — Ljuug.ivist 


Lysander, G. T. — Stendahl 


Lindgren, IL E. — Ekt-rmann 


Låftmau, J. J. A. — Laurell 


Lindgren, J. — KultLioff 


Låstbom, T. — Berg 


Lindgren, J. F. — Spilhamniar 


Ijöf, F. G. — Jemiische 


Lindhé, A. IL — Zethelius 


Löf, E. .T. — öman 


Lindholm, L. — Tji-rueld 


I>)fgren, E. J. — Leche 


Lindiiuist, C. — de Verdier 


l>ifgreu, G. W. — Berg 


Lindqvist, A. F. A. — Nathorst 


liöfgroii, J. II. — Kalliug 


Lindqvist, A. 0. — Dahlgren 


Ixifveuius, 11. E. II. — Inde- 


IJndqvist, A. V. — Dorg 


betou 


Lind(ivist. L. F. — Ewerlöf 


i;jnegren, J. W. — Boiithius 


Lindroth, IL A. — Ilildebrand 


Lönneströui. K. R. T. — Svede- 


Lindström, A. E. — Wcster 


d cl i US 


Lindström, II. V. — Kjellgren 


Ixiiuiquist, S. G. — Tt-ngwall 


Lindström, .T. A. — Munthe 


Ixiwenhngen. K. V. — Lcwen- 


Lindström, J. S. — Munthe 


hagen 


Lindström, K. I. — Keil'or 


lijwenhielm, C. E. E. — Borg 


I^innér, S. N. — Geijer ' 


Löwenhielm, G. A. — Dickson 


Lithander, C. — Myrin 


Lövgren, G. L. — Cramér 


Lithman. C. — I-offler 


I.<ivgrén. K. ii. — Lennmalm 


Litzéu, A. R. — Quennerstedt 
Ljungbock, F. A. — Falkman 


M. 


Ljungberg. C. R. — Falck 
Ljungberg, F. A. — Wikström 


.Mc Brian. AV. — Smerliug 


Ljungborg. C. A. — Ekermann 


Mac Fadden, V. J. R. — Gib- 


Ljungdahl, C. M. II. — Bru- 


son zelius -Mc Nair Scott, F. — Nyström 

Ljunggren, C. A. A. — • Key Ma«lsen, >L — Kruiulindc 

Ljungmau, K. E. — UndCu .Ma.-chel, E. G. 1). — Nathhorst 

I/joft, C. M. — Bernhardt .Micehol, G. D. — Akenunrk 

Jx)oström, A. B. — Dyrssen Magnell, C. C. — Ernberg 

l^orents, Y. S. — Almquist Magiius. E. O. — Elliot 

Lorcntzon, G. — Trotzlg .Magnusson. A. F. — Kjellgren 

Luck, I'. F. — Wikström Magnusson. C. — von Sydow 

Liiders, (". E. G. — Steudalil Maijström. J. W. — TrilgArdli 

Lundberg, .7. — Ekedah! Malachuff, A. - Dalil 

Lundborg, .M. — Edman Mailing, .T. II. A. C. - Ask 
Jjuudf-n, T. P. — Söderbaum Imid INOH-TA I IvAI.ENnivRNS SLÄKTHR K»:;- .\Jalmar, K. .M. — llassclrot 
Nfaliiiborg. i:. K. II. — Sylvau 
vr.u Malmljoig. K. l\ — Bång 
.Malmfors, J. (J. H. — Ewcrlöf 
Malnilöf, C. (i. — Fiunck 
Malmroth, C. A. G. — Elliut 
Malmström, C. L. — Silléu 
Malmström, P. A. — ludc-betou 
Maimerfolt, E. .M. L. — Lagor- 

holm 
ManncrstrAle, O. C. — Tis.-ll 
Marcu.s, I.. L. — Askltmd 
Marcussou, O. S. — Bö<3s 
.Markstedt, J. — Klocklmff 
Mårtens, F. — Valentin 
Martin, A. W. II. — Jause 
Martin. J. C. M. — Nissor 
Martin, L. — NIssor 
.Martin. P. R. — Tngt-r 
.Masreliez, W. A: — T"ndi'n 
v.u Mati-ru, A. I". — Fre.sta- 

dius 
.Mal.sson, .1. — Ealck 
Mattson, K. O. — I.effler 
-Mattson, O. ^\'. — ludebotou 
Matzen, O. I\ A. — TrägArdh 
-Maultzscli, 1{. — Janso 
Mfllgren, G. E. — Spänborg 
.Mcllin, G. A. — Borg 
-Mollin, S. F. — Grandins..n 
Mera, J. T. — Kr>eklioff 
.Merkirsch, K. — Dald 
Michael=;on. K. G. — Arfwfd- 

son 
Milton, .7. — Siarck 
Moberg, C. W. A. — Ringborg 
.Modig. C. — AmnCnis 
.Modigli, A. S. II. — Hiimble 
M..l'n. G. — Goldknhl 
.Mohind, P. O. — I.jiingqvist 
.M.-nsen, .T. ~ Netli-ltladt 
.M.uit.-llus, G. W. ir. — Nord- 
lund 
.Montgom.ry. II. E. — W:vrii 
.\I..nilp.-i, O. .1. .M. - Asplund :M..ri-l. K. — Kald 
MorC-u. C. O. — Hall.»ir;.in 
.Mi»rén, K. — Kreuger 
:Morén, K. II. — LagiTL">lui 
.^lorling, J. II. — Hallström 
Morling, V. — Strindberg 
Moser, A. — Sylvau 
.Mubr. J. E. — Brusewitz 
Miiller, F. — Tisell 
.Munck af Rosenschöld, G. .1. A. 

— von Sydow 
.Miintzing. A. — Klingbirg 
Mljntzing. .7. — Klingbf-rg 
-Muth, W. — Trägirdli 
Myréeu, II. — Zethelius 
ilÄrtenssoii, E. A. E. — Kni- 

berg 
Mårtensson, P. M. — Rapi» 
:Möller, II. A. — I.eweuhagiMi 
Möller, N. O. — Ekedahl 
Möllerberg, N. — Ilellman 
:Mörner, II. S. — Sylvan 
Mörner, O. S. — Dickson 
Möincr al" .Morlanda. F. II. K. 

— KemiH' 

MT.rner af .Morlanda, G. O. A. 

F. — .\kermau 
.Mörurr af .Morlanda. II. — 

Walb-nbtrg 
.Mörner af Morlanda, X. G. .\. 

— Hammar 

X. 

Nauckboff. E. (\. R. — Sand- 
ström 
Nauckhoff, II. P. W. — Troili 
Xaumann, C. G. M. — Kruni- 

lind.' 
Naumann. P. — ^\ aldt-nstriMii 
.Ni-ljbrr, M. J. — .Moll 
Nelzlcr, A. T. II. - Borg 
Nielsen. K. J. .V. -^ Annirus 
Nil,-n. J. N. - Sylvau 
NilsKi.n. A. N. - Ind.-bi-t.ui lats KöltTECKNINO «H'\'K1{ I'KR>^ONi;i: Nilsson, 


B. 


— 


.MjöUrg 


Nilsson, 


C. 


A. 


— 'östrand 


Nilsson, 


E. 


I. 


— Arvedsou 


Nilsson, 


N. 


, C. 


— l.iljouroUi 


Nilsson, 


N. 


F. 


— Normelli 


Nilsson, 


r. 


G. 


— Bergström 


Nisseu, 


T. 


A. 


— Tisell 


Nohrborg. 


L. 0. 


. V. — Böös 


Noidbeck. 


G. E 


:. — PontiD Nordbeck. II. — Waldenström 
Norblad, O. L. G. — Geljer 
Norbäck, O. G. — Indéb»-t<»n 
Norden, C, II. — Draug.l 
Nordenadier, A. H. — West. t 
Nordenfelt, E. — Falck 
Nordi-nskjCld, O. G. — Muntbe 
Nordf-nsson. K. — Lindhagen 
Nordgren. E. A. — Barth.lson Nordin, P. O. 
Nordin, V. — 
Nordqulst. y\. 
Nord-tröni, A 
Nordwall. C. 

stod t 
Nordwall. G. 
Nuriudr-r. V.. 
Norlin, O. It. 

.r. 'J — östrand 
Gröuwall 

— K.ilK-r 

F. V. — L,tb 
E. T. — Lall.r- E. — Meiirliiig 
— Stendabl 
E. — östrand W Söd. Norman, 

baum 
Norman, I., r;. — Kaijst-r 
Norman. P. W. — LetL 
Norrbin. S. F. — Streldt-nert 
Norrman. S. — Ekfrmaim 
Xorström. II. E. — Ixtbigitis 
Nun, F. — I.nnim 
Nyberg, E. — I^indbageu 
Nygren. K. — Boséu 
NyhrCn, C. A. — S<>mm«lins 
Nyländer. O. — Forsell 
Nyländer, P. A. S. — von 

Zweigborgk 
Nyl.'n, A. P. — EUiof 
Nyman-Egburt, f!. V. — Smer- 

ling 
Nvr<^n. O. — östrnntl Nystedt, .S. i). — Arrwi-d:»oii 
Nyström, B. A. E. — Wend.l 
Nyström, E. T. — ■ Liugmnrk 
Nyström, J. A. — öbrwall 
Näsmark, J. A. — Frunck 
Nässén. N. II. — Haglund O. . 

OdC-i-u, G. E. — Strebleuert 
Odclberg, V. J. V. — Lybeck 
Odenberg. S. A. — Stendahl 
Odencrants, II. — von Sydow 
T. II. — Ekman 
A. — Borg 
F. — I^th 
.M. — Weibnll 
A. — Mob.-rgL-r 
.\. — Bruzflius 
— Einidebi*rg Odencrants, 
Odi-uiiis, F. 
(Jhlsson, V,. 
Ohl-son. .1. 
Ohlsson, O. 
Oiin. A. .T. 
Olin, C. O. 
olinder. O. 
Olofson, B. — J.oos 
V. '- Strandl. fK Olson. 

Olson. 

Olss.m. 

Olsson. 

Olsson, 

Olsson, 

<Mss4iu, 

Olsson. 

(»lss<iu, 

Ormsl.oc. 

Orn-. N. 

Ort. .11. 15. 

(K«:irs..ll. 

Ostirman 

Österman 

Österman 

oterdahl, 

O t ter ström. 

Överton. V. 

Oxenstierna 

Wasa. i: 

bt-rg - Itydb.ek 

— .Muntbe 
Myrin 

— Almén 

— Indebi-ti.ii 

— Bratt 

— l'ndén 

— de Vc-rdi.-r 
— Hallström 

I. .1. — .Xnlburst 

— Thestrup 

L. — östrand 
V. — .\rvedson 
C. — Borg 
VV. — Borg 
I. — Falkman 

— Haglund 
A. T. — Kalén 
E. — Petrén 
af Korsliolm oeh 
G. G. — Walleu INOIFTA I KALKNDKRNS SLäKTKII I'nliii, K. II. T. — Giijcr 
l'almli.'ry, .T. H. — rug.r 
ralmorautz. 1*. E. F. — r-urg 
l'almgreu, J. P.. — liUx 
1'aliiikYist, J. E. — • Pontin 
1'atzf, C. R. A. — Wi'stL-r 
l*aueh, F. — Ouchli-rloiiy 
l'auli. C. G. — Swartliiig 
l'aulssou, C. E. — Ix-ffler 
l'aulssou, J. — Falck 
I'oiii... E. J. 1'. — llallstiuiii 
l'ti>suii, A. — • Fraucke 
Persson, G. K. — Uri<l«'u 
Pv^-i-sson. O. — Uuger 
pL-rssitu, S. — Francke 
IVrssou, W. II. — Wfil.ull 
Ptrsson-Salvf'!!, P. G. — Kal- 

li nuau 
Ptland.r, J. K. — Berg 
PctiTscii. .r. A. — II(>linb<>ri,' 
P.U-rsrn. K. A. E. — Berg 
l'oters.)n, E. E. — Asbriiik 
Pitersou, F. G. — Geijir 
PetiM-ssou, II. E. ^ Eiub.-rg 
Petorssou, K. A. — Ilagliiml 
Piterssou, P. — Troili 
l'ftcTS.sou-Tretf'W. E. O. W. — 

Strintllic-rg 
P.-tcrstraiid. F. A. — von 

Zweigbcigk 
Pelre, R. F. — Geijor 
P.tré, r. J. F. — Thc-itrni. 
P.-tri, T. A. — Wostin 
Petlii-sou, E. J. — GraudlUbon 
PottiTSon, O. F. — Indobotoii 
Pfttorson, P. E. — Berg 
Petlersson, A. — Bergström 
I'eUersson, (". J. — von Fei 

litziii 
Pettersson, C. I.. T. — Wostin 
l'.-tterssou. G. M. - Giiuter 

b.Tg Petierssou, C. F. O. - Krutu- 

lindo 
Petierssou, 1>. N. — ■ Rosén 
Pi-tti-rsson, G. II. — Sahlin 
Pi-tlersson. (J. I'. — TengwaM 
Pettersson, I. — Tougwall 
Pettersson, J. E. — Eindliagen 
l'itterssoii. U. W. — Blidberg 
Pellers.s«in. P. II. — Key 
Petierssou, S. II. — l.iiudeberg 
von Philp, II. W. — Strindberg 
Pijier, G. — Ekman 
Planek. O. A. E. — Beuck.it 
Plåten, G. C. — Wijk 
Pl.s.-^eu. S. J. H. A. O. II. — 

von Eckermann 
Pointer. XV. M. — östrand 
von Porat. (>. F. — Trozolli 
I'oss,-. A. — Thestrnp 
Posse, J.. G. - Bliim 
von Post, G. V. A. — Keiller 
von post, .T. F. AV. — Frunek 
Prug. A. .1. — Borg 
Priiitzlaii. T. — Dahl 
Priiip, G. A. — Bfiukert 
vi>u Proschwitz, G. — .Melin 
i'nke. II. — Bernstriim 

Q. 

gwarfordl. f. A'. — Oiicliter 

louy 
gvarfott. G. G. — Abeuins 
• ^varuström. K. ,T. — IngelsJ)o- 

släkten 
Qvarnströni. P. M. Wallen 

berg 
Qvisr, N. 1». - Holmb.rg 

K. 

Uaab, C. A. .T. — Koy 
Ramberg, G. M. P. -~ In de 

lUtou 
R.imsay. G. \V. It. - Ew.rb.f IMO FöKTKfKNIN*; ÖFVER 1'I:K550NEIJ Uaiusdi-ii. H. — Loffler 
Uappc, C. (i. — Asclian 
Happf. II. E. — DiodfU 
lJasinui-s._-)i. K. S. — Knimliiuli Kasiniisscn, Y. 
Kodluud. A. F. 
Ilodluud. C. II. 

i;. — Koy 

— Aluifjuist 

— Almqiiist 

— Arvfdsun 

— Ilan.ström 

— von Zwpig- Reeves, F. 
Itegnt-ll. .S 
llegiKT, I. 

I>f'rgk 
Iti-hbindir. C. IJ. W. — Melin 
Rfliuslruiii, C. A. W. — rjaiii- 

stedt 
lU-imers, A. J. — Bratt 
von Rois, V.. G. — Tis.ll 
IiL-nius, J. A. — ■ StrehlenjTt 
ItiMiströui. V. A. W. — I»- Ihigiiis 
Itéttér.', L. — 


Dalil 


Itcttig. .1. It. 


— ■ von Efkor 


iiiann 
It.-tlig, I'. E. - 


- Tisell 


Router, L. M. 


— lUrg 


RtMitcTskiöld, C. 


Ii. — Uoströin 


Ri-utorskiöld. C. 


G. I.. — Spi.n- 


iM-rg 
R.-nt.rskiöl.l, II 


. A. C. — Wik- 


land 
ReutiTski.VJd, L 


. L. T. — Ask 


limd 
Rfutersvärd. C. 


A. — Dablgnn 


UfUtersvJird. G. 


F. A — Laumi 


Ront.i-svilrd. II 


. E. — Ek 


Rlhbing, A. C. 


— Söderbauni 


ICihbing. B. A. 


E. — Zi-tbelins 


Itibbiug. II. C. 


A. — W.sttr 


Ribbiiig. I:. K. 


I.. — Arfw.-.l- 


SoU 
Itibbing, C. A. 


A. — lUrg 


Ribbiiig. S. — 


Kolthoff 


Uifliards, V. - 


- Kindsiraud 


RicluTt. A. G. 


— Nisser 


Rk-hort, J. G. 


— Salin 


Ki< 11. rr. R. \V. 


Alf\V»MlS4^.U Uicbter. G. — Il.-rubardt 
Iti.McrstMfl. G. V. G. - Rrns. 

witz 
Riddor.sli>lp<-. F. A. -- Ekraitn 
Ilingströni. I. (J. F. — Bill- 

niaiisiiu 
Rinniau. A. E. — Kji-lllxTg 
Uimuau, S. K. — Bratt 
Risbf-rg. A. I*. — östbt-rg 
Risbirg. .1. — Sylvau 
Ris-ibT, II. G. E. — O-JohtLT- 

lony 
Roglierp, A. G. — Rosén 
Runa, A. -^ Bonnier 
Rootb, O. L. — Westrup 
Rosander. T. A. — Ew.-rlöf 
Rosdl. A. — Ungor 
Rosenblad, C. J. E. — Asclian 
Roseucrantz, C. A. II. — Syl- 

van 
Rosendahl, .1. O. — .M.lin 
Roseuströni, 1'. O. — Ilideu- 

blad 
Rosen.svärd. C. A. F. I*. — 

Rhodin 
Rosvall, 1'.. — Mimtbe 
RotbUn. I. — lledelius 
Rudbirg. II. A. — Westiu 
Riidin. .1. A. — Sillen 
Rnii.llöf. K. A. — Hallström 
Itiin.-. S. .M. — I.effler 
Riiu.-bcrg, L. A. — Kolnioilln 
Rutberg, N. E. — Geijer 
Rnntb. M. I>. — Zetbelins 
Ryberg. K. I. — Trofzig 
Rydl)<'<k. r. .s. — . Tauvon 
Itydfors. A. — de Verdier 
Ry.Iin. K. — Asidund 
Rydin. K. \V. — Boetbius 
Kyiiiati, A. — Oncbterlony 
R.^dninnn, J. R. — Hab! 
Rääf i SniÄland. H. I.. — Brii- 

sfwitz 
Köbss. C. A. A. — .\k."rii.an INGIFTA I KAIJ:NDERNS SLaKTEIC 1(141 S. 

Sagor, A. M. — Wa?ru 
Salén, K. A. — von Sydow 
Salmonsou, O. J. — • Möller 
Salmson, F. B. D. — Stäble 
Salinson, H. — Hedenblad 
Salmson, H. — Möller 
! Salmson, V. E. J. — Hilde- 

brand 
, Samelius, G. — Frunck 
' Saudahl, A. — • Krumlinde 
' Sandberg, A. 1. — Bellauder 
' Sandberg, C. G. — Laurell 
Sandberg, C. R. — Tisell 
Sandberg. G. H. — Frieberg 
Sandblad, N. E. II. — Fnmck 
af Sandeberg, F. A. I>. — 

Dickson 
Saudegren, H. — lacobl 
Sandels, C. — Amnéus 
Sandels, J. — de Maré 
Sandlund, J. A. — Lindhagen 
Sundström, E. F. i:. — Drangel 
Sandström, G. J. — ■ Kalén 
Sansjö, N. A. — Ewerlöf 
Santesson, C. G. — I.ovön 
Sautessou, G. II. — Berg 
Santhesson, O. — Rudelius 
Schager, C. A. N. — Hallström 
Schale, A. H. — Dickson 
Schalf-n, W. F. — Tisell 
Schantz, G. — Rapp 
; Schauman, F. H. L. — Tauvon von Schedvin, G. A. — von 

Sneidern 
von Scheele, K. H. G. — Ek- 
1 mau 

ISchering, E. K. L. — Malmsten 
jSchlaadt, II. — Grönwall 
ISchlanbusch, C. J. L. — Melin 
Sclimidt, A. W. — öhrwall 
ScLolander, N. H. — Ilerslow 
Scboug, C. A. R. — Sondén 
^piröder, B. G. — Fröding Schröder, H. P. — Beskow 
Schröder. O. (". — Franck»> 
Sohubert. G. L. — Wester 
Schultz. H. C. — Bruzelius 
Sebultz, I. II. — Gcijer 
Sehiirer von Waldheim, J. W. 

— östrand 
Schwartz, F. — Lagrelius 
Scbwartz, J. C. — ■ Kempe 
Sobwartz, N. V. — Iledenblnd 
Scbött, C. F. L. — Hedelius 
Seatou. A. E. — Kjellberg 
Sel)ardt, C. F. W. — Walden 

ström 
Sebardt, F. — Sondéu 
Sederbolm, N. J. O. — Drangel 
Seleniiis, W. L. — StrehU-nert 
Sellberg. I. L. — Almi^n 
Seruander, J. R. — • Lindhagen 
Seth, M. F. — Spilhammar 
von Seth, H. J. G. — Tisell 
Setterdahl, J. A. — Bursie 
Setterwall. C. H. — Brusewitz 
Seymoiir, E. H. — Arved^^on 
Sibbern. A. — EUiot 
Siberg, F. — Muntbe 
Sidner. J. W. L. — Sandström 
Sieurin, P. — .Melin 
Sieuriu, S. E. — Lilienbi.Tg 
Silfversparre, A. F. H. — Wi- 

debeck 
Silfversparre, O. — Muuthe 
Silfverstolpe. L. M. W. — Trll- 

gårdh 
Silfverswiird, E. L. I. — Smir- 

ling 
af Sillen, G. I. A. — Hasselrot 
Simousson, C. V. — Östberg 
Sinclair, P. — Bonnier 
Sjöbring, X. C. T. — Walden- 
ström 
Sjöberg, C. L. — Abelln 
Sjöberg, F. — .Matton 
Sjöoerg, G. D. — Geljer 
Sjöberg. I. — Kol mod In Sv. Slliktkalendern 1919. 1042 FÖUTHCKMNG ÖFVKK l'h'ltS(iNEI{ Sjöbuhm, A. C. J. V. — Bursio 
Sjubohm, C. F. L.* — Ewerlöf 
Sjödahl, Å. O. — Ekermaiin 
Sjöfors, G. H. E. — Qvistgaaril 
Sjögréeu, E. F. A. — Askluiid 
Sjöqulst, J. B. — Arvedson 
Sjöquist, P. E. — Ekman 
Sjötivist, A. W. — Rhodin 
Sjöstedt, C. O. — Böös 
Sjöstedt, F. — Amnéiis 
Sjöstedt, H. — Evers 
Sjöstedt, S. — >[iliu 
Sjöström, C. G. J. — Strand 

berg 
Sjöström, J. R. — .Mattou 
Sjövall, B. — Böös 
SJÖ vall, K. — Pont I u 
Skantze, T. A. — öb.rwall 
Skjöldebraud. G. — Kjellberg 
Skjöldebraud. P. O. A. — Kier- 

kpgaard 
Skog, C. A. — Soudén 
Skoglund, E. A. — Ljungqvist 
Smirnoff. \V. — Strindberg 
Smith, II. — L.>th 
Snöbohm, J. R. — Cramér 
Sohleuius, R. A. — Westin 
Sommarström, H. E. — • B<rg 
Sondeson, O. — Myrin 
Sonnander, S. — Elliot 
Souner, A. J. G. E. — Strand- 
berg 
Sourd, N. N. — ■ Ekermaun 
Spaett, J. G. — Olrog 
Spens, G. H. — Dahlgren 
Stael von Ilolstein, II. G. W. 

— Ringborg 
Stael von Holstein, J. G. S. — 

Ringborg 
StallC, A. P. — Rudelius 
Stangenberg, G. M. E. — Leff- 

ler 
von Stapelmohr, G. U. — Bruze 
Starbäck, K. — Haglund Starck, E. R. F. Kolthoff Starfult. E. — Franckc 
Stav.-, E. — Hallberg 
Sii'(U, R. — EwL-rlöf 
Slevu, S. - Ewerlöf 
StC-euhoff, G. R. — Haglund 
Steffen, G. F. — • von Sydow 
Steinmetz, W. — Söderbauni 
Sten, II. O. — von Sydow 
Stenberg. A. T. W. — Ask- 
lund 
St.-ubiTg. II. S. O. — Zetbulius 
Stenberg, S. V. A. — Tmtzig 
Stenfelf. A. E. V. A. — Borg 
Steuius, E. O. E. - östrand 
Stenkula, C. A. — Borg 
Sterky, C. E. T. — Almén 
Sterky. J. G. E. — Beskow 
SterntT, E. — Slettengren 
Stjernstedt, .T. E. W. — Alm- 
gren 
Stockman, E. N. — • Edgren 
Stranden, G. W. — II.'deublad 
Strandeli. P. W. — Fruuek 
Straudman, P. R. — Em-roth 
Stridbeek. G. I. — Netti-lbladt 
StridsbtTg. K. — Wikland 
Strukirk. \V. T. — Walh-usteen 
von Strussenfflt, G. A. U. — 

Berg 
Ström. G. A. W. — Westin 
Ström. N. .M. — Kloekboff 
Strömberg, t". A. — Wt-stiu 
SirömlMTg, ('. V. A. — di- Ver- 

dier 
Strömberg, J. — Borg 
Strömberg. J. V. — Kolthoff 
Strömman, T. — Kempe 
StiM, W. — Böös 
Stålhammar, A. R. — Wester 
Stårck, A. L. — Bernhardt 
Sulzbach, E. — Strindberg 
Sundberg, A. E. — Sandberg 
Sundberg. S. K. — Walden- 
ström 
Snndblnd, A, W. — Kaijsc-r INGIFTA I KALENDERNS SLaKTKU loi:: Simdblad, C. F. — Mimthe 
Siiudelius, B. U. S. — Soinm«'- 

lius 
Sunding, K. A. — Myrin 
Sundquist, A. L. — • Frumcrlo 
Siindqvist, A. — Troili 
Siiudstedt, U. — de Verdior 
Simdström, C. A. — Meliu 
Sundström, H. E. — Mc-llu 
Sundström, J. 1>. — Walden- 
ström 
Svahn, P. E. A. — Leffler 
Swahn, F. O. B. — Genberg 
Svanfeldt, U. S. — Lallerstedt 
Svanström, C. O. — Swartling 
Svenonius, T. I-. — Teugwall 
Svenson, S. S. E. — Ivennmalm 
Svensson, A. — Oucbterlouy 
Svensson, C. J. — Dahlerus 
Svensson, E. — Borg 
Svensson, G. T. — Hildebrand 
Svensson, K. — Eneroth 
Svensson, K. J. — ^Nlellbiu 
Svensson, O. — Hildebrand 
Svensson, O. S. A. — de Mar/"' 
Svensson, S. — Lindhagen 
Sweusson, B. — Böös 
Swenssou, O. E. — Kol modin 
Sylvnnder, A. W. — Il.immar 
SylvC-n, G. E. — Lingmark 
Säfwenberg, C. G. A. — Matton 
Siiterstrand, K. G. — Karlberg 
Siive, T. A. — Malmsten 
Söderberg, A. F. — Ros<?n 
Söderberg, C. A. — Unger 
Söderberg, H. E. F. — Abenius 
Söderberg, II. W. — LJungqvist 
Söderberg, W. — 'Jhestrup 
Söderblom, L. K. — Arfwedson 
Söderblom, L. O. J. — Forsell 
Söderhielm, G. E. — Rhodin 
Söderhielm, I'. R. — Kolthoff 
Söderlind, C. O. — östrand 
Söderlund, A. — TrollI Söderman, K. I. A. — Bruz''lius 
Södermark, N. A. — Ramstedt 
Söderström. A. A. — Sylvan 
SödÄi, G. — von Sydow 
Sörensen, O. .P. — Hildebrand 
SiirenssKii, G. V. — Bruze Tauudorf. N. N. — Ekermauu 
Teglund, O. — Bild berg 
Tegnér, E. — 'l"jerneld 
Tellander, P. G. R. — Gibson 
'J'engelin. A. E. — Stendahl 
Tersmeden, C. A. — Sillf-n 
Theauder, C. P. — Troili 

P. — Barthelsou 
V. — Rudelius Söderlund, E. A. Nettelbladt Thees, M. S 
Tliege, P. T 
Thegerström, R. — Lamm 
Thenherg, 11. F. — Trotzig 
Theoar.der. F, O. P. — Gibson 
Thesen, K. R. — Dickson 
Thiel, A. — Kjellberg 
Thim, R. II. — Leche 
Thompson, .M. — Tisell 
Thomsen, 1'. — Valentlu 
Thorbjörnsson, A. E. — Lager- 
holm. 
Thorell, N. N. — örn 
ThorOn, A. A. — Abelin 
Thor('n, J. — Nyström 
Thorell, J. G. — Bernström 
Thoresen, II. C. — Dahl 
Tliott, F. — Dyrsseu 
Thulin, E. J. — Westrup 
Thörnell, O. G. — Ilalling 
Tiberg, B. G. G. — Böös 
Tidden, J. C. — Lllienberg 
Tidholm. J. A. G. — Dickson 
Tidner, A. — Bruze 
Tillberg, O. V. — Tengwall 
Tingsten, L. II. — Forssell 
Tjulln, C. J. — Undén 
Tjäder, G. — Pontin 
Tonning, P. — Grönwall 1044 röKTECKNlNG ÖFVER TERSONEK Torbiörusson, T. — Nyström 
Torell, C. R. — loven 
Toréu, H. E. — Friscll 
Torgny, T. — Fröding 
Tornoe, E. — Bliim 
Torslow, A. H. J. — Barthfcl- 

son 
Tottie, C. D. — Dickson 
Töttie-Håkanssöu, A. O. R. — 

Ilalling 
Tufvesson, J. G. A. — BUx 
Tnnell, E. G. — Spilhammar 
Turner, II. A. — Nathurst 
Tynell. K. — Moll 
Törner, A. G. G. — Meurlliip 
Törngren, C. A. — Jolin 

u. 

Uggla. E. J. G. — Bång 

Uggla. T. — Sandbiig 

af Ugglas, G. O. M. — Wallcn- 

berg 
af Ugglas, L. G. J. — Zethe- 

lius 
af Ugglas, P. G. — Tryggi-r 
Uhr, G. — Hallström 
Ullgrcn, A. I». — Bruze 
i:ilman, II. W. — Ekwall 
Ullman. M. W. — Kjellberg 
Upmark, G. II. W. — Kind 

strand 
Ut t. T. T. A. P. — Bonnier 

y o. \v. 

NVachtmeister af JoUannishus. 

A. II. E. A. — von Ecker- 

mann 
Vagenius, P. II. — Amnéus 
Wabl, II. G. — Strandberg 
Wablborg, A. F. — Haglund 
Wahlberg, K. — Wikland 
Wahlberg, N. — Jakobsson 
Wahlgren, A. N. H. — Hallberg Wahlgren, C. F. — .M curling 
Wahlström. .T. F. — Ilumble 
Wallander. S. A. — vou Zweig 

bergk 
Wallenström, A. F. — Inde- 

betou 
Wallerius, D. W. — Akermau 
Wallerius, V. V. — Blidberg 
Wallgren, II. A. — Amni^us 
Vallin, A. J. W. — öbrwall 
Wallman, S. E. R. — Dyrsseu 
Wallmark, I. — Söd'Tbaum 
Wallqvist, B. W. — Lagergren 
Wallslerssun, C. J. — Tydén 
Wallström. P. G. — östrand 
Walmark. A. O. — Moberger 
Wand, P. — Trolli 
Wannborg. D. E. — I^ffler 
Warfving.-. O. F. O. — Benc- 

kert 
Warholni, C. B. — Pontin 
Warodell, O. E. L. — Asplund 
Vas*;eur, J. — • luiuini 
Wcy-Matthiesen, G. — Ebren- 

berg 
Wel.jörn, O. — Btirsii.- 
Wedberg, C. O. B. — Dahlgren 
Wi-dberg. J. W. — Lennmalm 
Wedblad, D. — Uun^^ble 
Weidenhitlm, C. II. — Nisser 
Wiidenhiehn, E. G. — Wijk 
Weijdling, II. C. — Lamm 
W«'inborg, S. F. — Berg 
Weinhagen. K. — Hallström 
Weisner, K. E. J. — Quenner- 

stedt 
Weiss, E. — Falkman 
Wejdllng, C. A. — Holmberg 
Weudell, J. G. II. — Quenner- 

stedt 
Wennljcrg, T. J. A. — Frisk 
Wenncrberg. I. C. — lieffler 
Wennerberg, J. O. — Lennmalm 
Wennerström, K. A. K. — 
Swartz INGIFTA I KALENDERNS SLÄKTER 104.- Wennlund, Å. A. — Humblo 
"Wenström, E. L.* — Geijor 
Werne, K. A. — Ståhle 
Wernp. V. A. — Ståhlo 
Werner. J. A. — Herslow 
von Wernstedt, F. L. F. — 

Ringborg 
Wesniau. J. — Gt-ijer 
Wessling. L. C. L. — Arhusia li- 
der 
Wessman. C. — Rydbeck 
Westerberg, S. A. — Bernhardt 
Westerdal, H. V. — Nathorst 
Westergren, G. E. — Geijer 
Westerlund. K. E. F. — Sahlin 
Westerström. I. P. W. — Falk- 
man 
Westfeldt, A. — Ekermann 
Westin, A. O. — östrand 
Westling. B. G. W. — Soudén 
Westman, C. G. — Janse 
Westman, E. H. — Dahl 
Westman, E. J. — Klockboff 
Westrin, J. S. — Lallerstedt 
Wetlesen, E. V. — Frisell 
Wettergren, C. E. F. W. — 

Ni SS er 
von Vicken, C. A. — Qvistgaard 
Wiekraan, A. G. — Lagrolins 
Victorin, F. V. — öbrwall 
Wido. F. A. — Rurg 
Widegren, G. — Swartling 
Wiegandt, J. C. — Lindblad 
Wiehager, O. — Ouchterlonj- 
Wig.-lius, N. T. — Janse 
Wigelius, r. O. — Keiller 
Wijkmark, O. E. — Hassilrol 
Wiklund, K. B. — Sylwan 
Viksten. C. C. — Genberg 
Willers, E. W. — DaLlgrt-n 
Willers, O. M. — Borg 
Williams, E. S. — Arvedsou 
Williams. F. B. — Almgren 
Willman. C A. M. - Str.-li- 
Jenert Wilton, R. A. — Wiesolgren 
Wimnell, J. G. — Bratt 
Winbergh, C. A. L. — Dahl 
Winbergb, G. — Strindberg 
Winborg. J. T. — Lagrclius 
Wiudahl, H. J. H. — Nathorst 
Wingate. R. — Jakobsson 
Winqvist. G. E. — Bellander 
Winther, C. C. — Welbull 
Wirckan, A. R. E. — Eneroth 
Virgin, E. — Ewerlöf 
Virgin, K. W. — Ilagander 
Wisén. Y. G. — Bruzelius 
Wissler, A. II. — östrand 
Wistrand. E. A. D'A. — von 

Sydow 
Wittrock. K. J. II. — Talm 
Wojidkow, A. II. — Strandberg 
von Wolff. E. A. — Laurell 
von Wolffradt, B. A. O. II. — 

Ivoffler 
Wolf fram. B. R. B. — Asplund 
Wollert, E. C. E. — Ewerlöf 
Wollgast, J. II. A. — Grönwall 
von Vollmar, C. Yl. G. — Kjell- 
berg 
Wrangel af Sauss. C. G. — In 

de Betou 
Wrangfl af Sauss. F. U. — Asp- 
lund 
Wranne, E. G. S. — Meurling 
Wrede af Elimii, O. R. — Ze- 

thelius 
Vult Ton Steijeru, N. P. W. — 

Hammar 
Wuttke, I'. L. G. — Barthelson 
Wftlilin. O. — Lowenhagen 
Wästfelt. A. O. A. — Laller- 
stedt 
Wftstfelt. r. R. C. — Blidberg Vngslruii Y. 

v. — Klliut FÖRTECKNI.\G ÖFVER PERSONER z. 

Zakrisson, L. F. — Humble 
Zander, B. I. — Bille 
Zander, H. V. — Fröding 
Zothraeus, J. H. — Leche 
Zetterberg, A. P. E. — Hiimblo 
Zetterstedt, P. L. — öhrwall 
Zetterstedt, P. W. II. — Not- 

telbladt 
Zetterström, B. T. — Lager- 

holm 
Zoru. A. I.. — I,anim Åkerlund, O. T. — Kolmodin 
Åkerman, A. E. — Borg 
Akorstedt. O. V. -- Hallström 
Åkesson, B. — Francke 
Alin, F. — Lindhagen 
Alund. K. E. — Grönwall 
A man, A. T. — Tisdl 
Asiröni. P. .J. _ Humble A. 

Ährling, .1. E. A. - .Saiidströni Å. 

Åberg, C. E. F. — Moll 
Åberg. J. — Borg 
Åberg, O. F. — Gibson 
AbtTg, P. A. — Billmausuii 
Aliliind, C. G. — Dahlgren 
Ahlnnd, X. G. T. — Kjellberg 
Ahrberg. G. F. — Fkermnun 
Ahströra, S. H. — Ewerlöf 
Ak.-rberg, C. — Alrnquist 
Åkerberg. C. E. E. — Lind- 
hagen 
Åkerblom, N. L. — Kreugr-r 
Akerhielm af Blombaoka, L. — 

Dahl 
Åkerlund, F. 

bergk 

Åkerlund, G. — Ekstrand 
Åkerlund. L. (;. .M. — .Strand- 
berg O. von Zwelg- ödberg. J 
ödman, C. 
ödnian. S. 
öhman, A 
öhnian, K 
öhman, O. V. 
öhnell, C. II. 
öhnid, J. A. 
öman. L. K. 
örbom, X. V. 
örlund. .1. O. F. — Dahlgren 
W. — Ringborg 

— Kempe 

— Swartling 

— S.vlvan 

— Sillen 

— I.othigiiis 

— Åkerman 

— Walb-nsteen 
n. — Malmsten 

— östranil örn, F. a. — Geijer 
örnb.rg, A. — Ilagandi-r 
örtindahl. I. A. — Elliot 
Östberg. O. E. — Grönwall 
östciberg. O. .7. — Ekwall 
österdal, O. W. — Bruzolji 
östluud, A. O. — ö.«trand 
(■)stmaii. E. .T. — Snndi^ii INGIFTA I KALENDERNS SLaKTER Kvinnliga. A. AUendorff. G. V. — lleurling 
Althaluz. G. C. U. — Ramstedt Aagaard-Giesik.-, A. V. D. — 


Amigo. A. R. - 


- Bonni.r 


.Mjöberg 


Aminoff. G. B. 


A. — Boethius 


Aaron. G. J. — Forssell 


Aucherson, Ii. — 


- AmnCus 


Abrahamson. Ch. K. — Mann 


Anckarsvärd, .M. 


R. E. G. — 


lifiraor 


Grönvall 
Abiamson, E. R. M. — Eru 


Anderberg, .M. C 


— Genberg 


b.rg 


Anderberg. S. — 


Tetré^n 


Atliarius. K. L. W. V. — HaU- 


Auderholm, B. A. V. — Grön 


ströui 


wall 
A.lilsköld, A. M. .S. G. — Wal- 


Auders«lötter. K. 


— Alraén 


b-llluTg 


Anderson, E. M. 


— Munthe 


Adelsvärfl. L. M. L. — Sidi-u 


Anderson. A. C. 


— Ii..rg 


bladl'. 


Anderson. E. W. 


— Bruzclius 


AdUrs. A. E. — Briizelius 


Anderson. I. N. 


E. — Grauers 


A.lriaii. J. L. V. — Grönwall 


Anderson, R. IT. 


S. — Sillen 


Afwliiis. E. — 'lisolius 


Anders4>n. R. I. 


— Lingmark 


Agrt-n, E. A. C. — Forssell 


Andorst»n, S. A. 


P. — Blix 


Ahlb«'rg, A. S. — Bruzflins 


Anderson. S. S. 


A. — Hallberg 


Ahlborg. E. — Borg 


Aiid<'isson. A. — 


Bratt 


Al.Ib.rg. M. E. — En.-ruth 


Anuerss<»n, A. — 


Lagi-rgren 


Abiborg. yi. K. — Evers 


Andersson. A. — 


Ramst.>dt 


Ahll)org. .M. G. C. — Ilainiiiai 


Andersson. A. — 


- Vndén 


-Xidbom. A. r. — Amuéus 


Anderss4,ii. A. A. 


— .Meiirling 


Ahli-n, M. W. — Karlberg 


Andersson, A. B. 


— Geijer 


Ablströin. A. F. — Borg 


Auil-rsson, A. C. 


— Boötbius 


Ablstruni. V. F. — Tjc-rneld 


Andersson. .V. II 


— Trygg, r 


Aliuströin. A. 0. — Köhlcr 


Aml.rsson. A. I. 


II. — I^ffl.r 


Alarik. M. K. L. — Goldkubl 


Aiid« rssf>ii. A. I.. 


— Brnzelins 


Aloxand.r. M. E. - WersäU 


.Vndersson. A. I.. 


— G.ijer 


Alexanderson. B. — östborg 


Andersson. A. M 


. — de V.r- 


Algr.n. I. S. M. — D.rrssen 


dier 
Alinegnii. K. E. — Sandström 


Andersson. .\. .\I. 


- Kjellberg 


Almqvist. C. G. - Bergelmer 


Aaderssijii. A. S. 


— Bratt 


Alm.jvi.st. E. S. — Slettengren 


.\udersson. B. — 


Dahl 


Almqvist. II. E. — Ekwall 


Amlers-son, B. A. 


— Bergström 


Almqvist. .M. A. i'. — Boström 


Andersson, C. — 


Bruzelins 


Almqvist. S. .M. - Ekwall 


AndoiNwn. V. — 


Ekodnhl 1W8 FÖRTECKNING ÖFVER PERSONER Andersson, C. — Wester 
Andersson, Ch. H. — Asklund 
Andersson, Ch. M. — Hammar 
Andersson, E. — Bratt 
Andersson. E. — Ihrman 
Andersson, E. G. D. — Kolmo- 

din 
Andersson, E. II. — Norden 

ström 
Andersson, E. K. — Eruberg 
Andersson. E. L. — Falk 
Anders.sou, E. M. — Egerström 
'Andersson, E. V. — Mellbin 
Andersson, F. J. — Ekerniaiai 
Andersson, G. — Trägftrdh 
Andersson, G. M. — Geij«'r 
Andtrssou, II. — B.nrthelson 
Andersson, II. — Myrin 
Andersson, II. — Tisell 
Andersson, H. L. — Teugstraud 
Andersson, I. A. — Tydén 
Andersson. I. G. — Geijer 
Andersson, .7. .M. — Hallström 
Andersson, M. C. — MJöberg 
Anl^rssrn. M. L. — Ilassi-lrot 
Andersson, M. S. — lleskow 
Andersson. M. S. E. — Fah-k 
Andersson, S. — Tlsellus 
Andersson. S. C. — von Snei- 

dern 
Andersson, .^. K. — .lans»- 
Andersson, S. L. I'.. — Hag- 
lund 
Andersson, S. M. — Ek^•dall: 
Andersson, S. M. — Grauers 
Andersson, S. V. E. — Sillen 
Andersson, AV. — Tetterssou 
Andersson. \'. E. -- Kalh-rman 
Andreasson, II. K. — Mi-llldn 
AudrCn, H. J. A. — Olrug 
Augildorff, O. - Berg 
Ankir, II. M. C. - Dahl 
Anker. K. A. — Kvlller 
Api-lkvlst. I. — Gnntorberg 
Apel nian, O. A. — Kjellgrrn Appelkvist. G. E. — Mohlin 
Appelqvist, E. — Rudelius 
Arehn, H. M. M. — Åstrand 
Arell, E. E. — Nettelbladt 
Arnell. S. L. — Tjerncld 
Arnlöf, C. W. — Nordeuström 
von Arnold, K. J. M. — Eger- 
ström 
Arnoldssou, S. S. — von Sydow 
Arrhenius. A. C. — Laurell 
Arving. V. — Swartling 
Arvidsson, II. M. — .Melin 
Arvidsson, T. O. — Lagergren 
Arwidsson. E. .M. — Swartling 
Arwidsson. V. T. — Petrf-n 
Asch. II. C. — Boetliitis 
Asker, .M. J. C. C. — Beru- 

ströni 
Askerberg. I. .M. — IlellmaDD 
Askergrt-u. E. M. — Westin 
Asp, A. E. — Bursie 
Asp. A. M. — Iledelius 
Aspi-lin. II. C. — IndebetftU 
Aspelin, K. D. — Brnzelius 
Aspenbirg. A. S. — Elliot 
.\spling. E. G. — Turman 
.Vtti-rbcrg. A. C. — Sahlin 
Aiiriol, A. — Winberg 
.\nriol. I,. — Winberg 
.\iistin. .M. P. — Dickson 
.\utenrieth. C. — Wikström 
A.\ell. II. S. — Unger 
Axcll, .M. — Unger 
.Axelson. E. I. — öbrwall 
.\x.-lson. II. J. — .Åkerman B. 

Haalaek. S K. C. A. — Kling 

berg 
Ba.lnr. M. C. — .Muntl..' 
Bachner. E. - - Hunuier 
Bark.'. I. — Borg 
Baekliind. .1. .M. H. — .Mohlin INGIFTA I KALENDERNS SLÄKTER 104'J Backlund, S. M. — Themptan- 

der 
Ba:ckström, E. C. — Dieden 
Ba'ckströni, II. J. M. — von 

Sydow 
Bagcr, I. H. A. — Winberg 
Bagge, A M. E. — Indebetoii 
Bagge, E. H. M. — Winberg 
Ba?ge, f?. — Beskow 
Bagge, T. — Frestadius 
von Bahr. II. H. C. — Kjell- 
borg 
vf.n Bahr, M. C. — I>?ffler 
von BaLr, II. G. F. — Aloxan- 

der.son 
Baker. .M. — Uuger 
Bandolin, E. E. — .Myrin 
liarckman. W. C. — Isandor 
Barkman, H. .M. — Berg 
Bauernfeind, E. — Borg 
Bayard, E. H. — Wikland 
Decker, E. S. — Ringborg 
Becker, G. — Djursc>n 
JSockman. B. C. — Sondfn 
Bockman, L. .M. M. — Daholl 
Beckman, N. M. — ^ Sondén 
Beckmanu. G. — IJljenroth 
Been, ^f. F. E. — öhrwall 
Bogtruii, N. F. — Alraquist 
Ifehni, 1». — Koy- Åberg 
j i>ohra. .T. .T. y. — Rudolius 
I Bohmer, G. J. — Tröili 

Bohn, :M. D. c. L. — Palme 
Bcijer, A. G. — Aschan 
Böljor, E. T'. — Potron 
Beijer, K. — Petrf-n 
Beil, .M. E. L. — Sahlin 
Relfrage. G. W. — Kjellborg 
Bolinfanto, A. F. L. — Östberg 
von Bolou-, C. .7. W. — (Jiijfi- 
Kenecko. Ch. — Boimier 
liinecko, N. — Stendahl 
Honedioks, S. II. — Wising 
r.ongtson. E. II. — Kulthoff 
, UongLsou, M. — StoJidahl Bengtsson, K. — Sylvan 
Bengtsson, M. S. — Mjöberg 
Dongzon, A. O. — Myrin 
Bounet, L. — Moiirling 
Benuich, II. E. S. — Rydbeck 
B.roudzon. O. A. — Elliot 
Borondt. G. — Ilanström 
Borg, A. — Hallström 
Borg. A. — Karlborg 
Berg. C. — Dahl 
r.c-rg, E. — Rapp 
Borg, E. — Trjigftrdh 
Borg. F. .\r. K. — Borg 
Borg, G. — Dahl 
Borg. M. — Boöthius 
Bergdahl, A. — Tongdahl 
Borgdahl. E. A. U. — Gunter- 

borg 
Borgoudi.hl. E. \V. — Bruzo- 

lins 
Borgon.stri^ihle. A. S. .7. C. — 

liildobranil 
Borgoutz, A. A. .T. — Mohlin 
Borgeuzaun. .M. M. — Worsiill 
Borgor, X. V. — Gröuvall 
Bjrgfolt, V.. — Ahngri-n 
Borgfolt. E. C. — Nettolbladt 
Horggron, A. M. — Bratt 
Borggrou. II. A. A. — Ilil.l.- 

brjind 
P.orggrou. II. .M. — Strindberg 
B.rggron. M. K. E. — ITndön 
Borgh. A. .M. — EM-erlöf 
Bergh, G. M. — Strandbi-rg 
Borghman, E. — Loven 
Borgholtz. A. A. — Tengwall 
P.orgholtz, G. G. — Borssolius 
Borghnlt. II. C. F. — Blid berg 
Bergin, J. K. — Sahlin 
B.Tgius. K. K. W. — Hall- 
ström 
Borgkvist. A. — Falck 
i:»-rBlnud, D. C. — Borg 
Borgmati. A. -- Kollgron 
Bergman, A. C. — Nlsser Förteckning öfver personer Bergmall, E. 


J. 


S. .M. — de 


-MarC- 


Bergraark. I 


.. A 


. E. — Hall- 


htröm 


Berg-iuist, V, 


. E. 


— FaUk 


Borgqvist, E. 


^- 


Rapp 


Bcrgqvist, .T. 


M. 


L. — Borg 


Rf^rgstedt, E. 


C. 


— KliDgberg 


Bcrgstedt, S. 


E. 


— Waldoii 


ström 


B.rgstrålc. S 


. L. 


— Djurson 


Borgström. A. 


. -M 


E. — Rude- 


lins 


Bergström. I). 
Eagerholm 


Borgström, E. 


— 


Evers 


Bergström. E. 


A. 


— Lindbhul 


Borgström, E. 


A. 


— Lindhagen 


Bergström. E. 


M 


. — Barthel- 


son 


B.-rgström. n. 


K. 


— Elliot 


B.-rgströjii. .7. 


E. 


— Syl van 


l'.<rgströiii, K. 


— 


Z( t hel i US 


Borgström. 0. 


M. 


— Jakobsson 


Jiorgström. .S. 


— 


Berg . 


r.orgströiii. V. 


.1. 


r. — Eker 


mann 


l".irg\v:iH, A. ] 


Iv. - 


— Amnéus 


B.'rlin, .T. E. 


I). 


— Eruborg 


l:orliii. V. M. 


— 


Amnéus 


BcriiiJtson, II. 


G. 


L. — Tisell nornor. S. — i^jUun 
Borntz, A. C. — Evors 
r.oronius, H. E. E. - Roi-thins 
Botjemann. D. A. C. — Kjell 
gr.-n 

Boxolius, A. M. — Kallerman 
Billborg. N. H. s. _ Hammar 
Bilbr. M. — Tlsellus 
Billgren. M. _ Liijenroth 
Billing. n. E. r:. - Franckt- 
Itillow. K. I. — riolmb^Tg 
Bingor, C. .S. — Lamm 
Birch-Jenson, S. I. _ Taur,,,, 
r.iHrck, E. H. — KlDdstrand Bjering, H. M. H. - Krum- 

linde 
Bjerre. E. J. M. — Fallenius 
Bjerre, .M. S. — Leffier 
Bjurberg. E. E. — Palm 
Björck. A. L. _ von Srdow 
Björck, E. E. — Rapp 
Björck. II. — Frisk 
Björk. S. C. J. — TJug.nark 
Björklund, I. .M. -_ Jsaudor 
Björklund, I. M. _ KalC-n 
Björkman, A. G. II. — Rosén 
lljörkman, H. — Sldenbladh 
af Björksten. B. — Palm 
Björlin. E. II. E. - Walden- 
ström 
Björling. A. E. — .\rhusiander 
Björling, A. W. _ Lagergren 
Björnberg. .AI. _ BoGthius 
Björnstad. V. — Valentin 
Björnstierna. M. E. S. A. — 

Åkerman 
Björnström. A. — Alexander.son 
Blaokstadius. G. F. _ östrand 
Bluhm, J. p. _ Lindhagen 

M. A. — Briithins 
F. — Ingolsbo A. Blomberg 
Blomberg. <;. 

slakten 
BlomlKTg. P. 
Blomqvist. A. 

baum 

Blyckor. C. C. — Lindt.lad 
P.ocvie. R. A. — Boyer 
Bohlin. I. S. — Eernbardt 
Bohlin. y. .s. — Abenius - Holmberg 

M. C. — Söder Bohman. 
Bohman. 
Bohnstodt. ; 
Boije. E. A 
Bolin. I). — 
Bolin. E. M 
icolh-. o. — 
Boltonhngon. 

(|VlSt 

Bollou. L. J A. M. 
K. M. Bratt 
— Nordlund If- — Arfwedson 

— Nettelbladt 
Holmbeig 

— Frieberg 
Frestadius 

A. C. — Ljung 

— Beskow INGII1'A I KALENDERNS SI^^KTER 1051 Roman, A. E. — Fr/sk 
Roman, R. S. — östrand 
Roman, C. W. — Sandström 
Roman, E. T. — Westin 
Rf.ndp af Rjörnö. E. M. — 

Ståhl 
Rorch, S. E. — Falkman 
Rörel, J. M. — Ouchterlony 
Rorg, A. K. — Swartling 
Rorg. O. E. M. — Dieden 
von Roru, II. M. — Palme 
von Bornemaun. A. — Möller 
Rosifus, A. II. — Rollandel- 
Roström. A. M. — de Yerdier 
Roström. C. E. — Dahl 
Rothell. L. — Rapp 
Roudrie, E. W. — Moberger 
Rouveng, S. — Almgren 
RovJn, A. E. — I.othigius 
Roydstun. L. — FI;nggström 
Roy sen. I. A. — Falck 
Rrag, A. F. W. — Rontin 
Rrambeck, II. E. .1. — Hall- 
ström 
Rrandberg. .M. S. A. — Lovf-n 
van den Brände. C. — Klock- 

hoff 
r.randel, S. .M. D. — I.iljenrolh 
Rrandelius, E. II. J. — Blidberj: 
Rrandell. J. — Genberg 
Rrandstedt. A. E. — Syhvan 
r.randt, A. A. — Tydf-u 
Rraudt, E. C. — Geijer 
Rranting, C. .1. G. — Geijer 
Rrascli, L. R. — Simou^son 
RratP, T. I. M. — Miinthe 
Rratt, B. S. T. — I.undeberg 
Rrauer, H. — öhrwall 
Rraim, A. .M. — Ilasselrot 
Rrodb.rg, E. — Rlidberg 
Rredberg. H. E. I.. — Rriise 

witz 
Rreitholtz. A. M. — Reig 
Rreltholtz. G. M. K. — Weibnll 
Broberg, E. I. S. — Ewerlöf Broberg, L 
Rrodin, E. 
R rom an, A 
Rroman. S. 
Rromandt-r. 
Rrookes. A 
R roström. . K. — Wikland 
\. — Geijer 

. I. — Möller 
C. — Rruzelius 
A. M. — Geijer 

. J. — Bratt 

E. E. — Abelin Rronhner, A. — Ewerlöf 
Rruce. E. — Frieberg 
Rrulin. A. n. — Wester 
Rryzelli, A. F. — Uudén 
Rråkenhielm. R. L. — Sylvan 
Ruek, L. E. — Arvedsön 
Rundescbn. M. T. ■ — Frumerie 
Rure, M. — von Zweigbergk 
Rurkowitz, T. V. — Eku-all 
Rurman. D. C. — Grip 
Rurman. R. ;m. — Sletteiigrcn 
Riisch. R. — von Eckerraann 
linsck. E. A. S. — Ekwall 
Rnsek. E. M. F. — Slettengren 
Ruswell. E. A. — Östberg 
R.ylnnd. L. E. — Westin 
Ryström, A. — Lindhagon 
Ryströni. M. K. — Söderbaum 
Rörjeson. M. E. — Key 
l^".rjesson, T. A. E. — Naoh- 

inanson 
Röttiger. D. II. S. — Rritt 

C. 

Cabri'. L. F. — Dahlgren 
Carl berg. A. — Ix?tb 
Garlberg. II. .1. II. — B.uck.-rt 
Carlén. R. O. — Ror.^r 
Carleson. .M. T. — Asbrink 
Carlgren, A. .M. — .Myrin 
Carlmark. A. M. A. — Rlum CarNon. 


A. 


— Goldkuhl 


Carlson. 


A. 


E. E. — Dahl 


Carlson. 


A. 


L. R. — Karlberg 


Carlson, 


A. 


V. — Ilildebrnnd 


Carlson. 


.T. 


— Jolln 


Carlson, 


s. 


- Wijk 1052 FÖRTECKNING ÖFVER PERSONER Carlson, T. — Bille 
Carlsson, A. M.' — Walden- 
ström 
Carlsson, E. S. R. — Bille 
Carlsson, H. G. — Hanström 
Carlsson, I. C. — ITan.ström 
Carlsson, L. U. V. — Nettel- 

bladt 
Carlsson, M. L. — Bellander 
Carlsson, S. A. — Loven 
Carlström, G. A. C. — Forsell 
Carlström, II. C. C. — Ling- 

mark 
Cassling, E. J. P. — Asplund 
Cavallin, A. G. E. — Hallberg 
Cavetz, M, — Forseliiis 
Cederborg, E. — Myrin 
Cederblad, II. C. F. — Tisell 
Cederborg. A. J. M. — Kolmo- 

din 
Cedergren. E. J. — Grönvall 
Cedergren, I. A. — Sylvan 
Cederlund, G. L. — Loven 
Cederlund, J. A. — Falkman 
Cederlöf, A. W.^ — Tydén 
vou Cederwald. B. L. W. — 

Bernhardt 
Cederwall, S. I. — Bruzellus 
Charpentier, G. — von Sydow 
Chew, A. — Ewerlöf 
Christenseu, N. — Hallström 
Christensen, T. P. C. — Söder- 

baum 
Christen.son, A. M. — von 

Zweigbergk 
Christenson, G. A. K. — Bru- 
zellus 
Christorson, U. A. — von Ee- 

kermann 
CLristerssou, A. .M. E. — Brntt 
Christiaiisdotter, S. A. — \V<I 

buU 
«;hrlstlans.ij, o. — Böös 
Clirlstlprnssoii. E, S, — Karl 
berg Chrlstophersson, A. W. — Not- 

telbladt 
Claesson, II. W. — Norraelll 
Claesson. G. C. — Tisellus 
('la son, H. A. — Åkerman 
Clason, ^I. G. — Åkerman 
Clemeuson, S. II. F. — Forsell 
Clemetsson, A. — Hammar 
Cnattingius, H. S. E. — Ingels- 

lx)släkten 
Cnattingius, T. — Ly ström 
CoUén, E. H. — Bellander 
Comstedt, B. E. — Tisell 
Comstock, A. .AI. — Matton 
Conradson, A. E. — I>aurell 
Cooper, M. — Lamm 
Cooper, M. A. — \Vestiu 
Corcevay, A. Jj. — Cramér 
Curin, T. C. — Nettelbladt 
von Corswaut, G. W. C. H. — 

Waldenström 
Crfelius, E. A. A. — Kallernian 
Cronhielm, A. M. N. — Frunck 
Cronhielm af Ilakungf. E. II. 

I. — Bt-rnström 
Cronhielm af Hakunge, K. E. 

C. O. — Wester 
Czogalla. E. C. — RosC-n 
Cöster, II. I. — Gibsnn 

I). 

Dahl, A. E. I. — Almén 
Dahl, G. — Frunck 
Dahl, M. — Kniberg 
I>ahlberg, E. II. — Söderbaiim 
Dahlberg, E. S. — öman 
Dahlbvrg, F. .Af. — Themptan- 

der 
Dahll)om, E. L. — Kaijser 
Dalilgren, A. — Wallenberg 
Dahlgren, A. F. — Janse 
Dahllöf, E. C. E. — I^ngrellus 
|)ahlströjii, E. K. — Oucl)t'T- 

louy INGIFTA I KALENDEKNS SLÄKTEIC iur>y DaUIström, H. A. E. — Arved- 
son 
Kahlströni, K. S. — Koy-Abr>rs 
von DaLn, IL .M. — Loven 
Daly, A. K. M. — Halliug 
Damm, L. E. — Westiu 
Danelius, H. C. F. — Evers 
Danelius, S. O. — Sillen 
Danielson, E. J. — Forsell 
Danielsson, A. J. — Arvedsoii 
Danielsson, B. — Qvistgaard 
Danielsson, E. A. — Kreuger 
Danielsson, G. J. — Leffler 
Daug, A. A. S. — Bllx 
Davidsou, R. — Nacbmanson 
de Broeu, A. A. — Ramstedt 
de Cavazza, M. — AVa,'rn 
de Domolunksen, V. — Kell- 
gren 
De Geer af Finspong, C. A. — 
Arfwedson 
i de Gondre, M. L. A. V. — 
' Kreuger 

I TJehlén, II. L. — Lagergren 
I" de Klerk, M. — Klingberg 
i de Laval, A. C. S. J. — Gim- 
t er berg 
de Laval, II. C. J. — Nissi-r 
de Laval, H. H. E. — Died.n 
Delbanco, J. — L4;ffler 
Delin, K. — Myrin 
de Maré, M. M. IL — Mann- 

heinier 
yon Destlnon, A. D. P. F. — 

Grönwall 
Dieander, S. — :Melin 
Dickinson, E. B. — Testrup 
Didrou, E. C. E. — Almquist 
Dl.-drichs, H. — Trjigårdh 
von Diedericlis, C. — Frisk 
Dillberg, I. F. — Leffler 
Dillberg, M. C. E. — Stendabl 
Dlllner, A. J. A. — Sahlin 
Dlllner, G, C. — Almquist 
jiillner, C. I. — Dieden Djurberg, F. E. — Lludhugiii 
Dncisbach, A. — Gibson 
Dol kon-, K. .M. — Teiigwall 
Domcij, H. K. E. — Undén 
d'OrcbinK.nt, F. J. M. — Lied- 

berg 
Dover, R. — Dahl 
Drakeuberg, A. S. C. — Saliu 
vau Droogenbrock, E. — .Mat- 

tuu 
Due, yi. — Tydéu 
Dufva, S. — Beskow 
Dnlou, J. — Åkermark 
Duuham, L. — Trägårdh 
Dymling, A. F. T. — Wikström 
Dymliug. E. C. — Leffler 
Dölling, B. C. R. — Wasvrin- 

sky E. II. Rini Eberstein, K. G, 
borg 

Edéu, K. J. — Ge! jer 

EdlMid. K. — Wersäll 

Edlund, B. E. — Ek 

Edström, C. W. — Haglund 

Edström, P. M. — Nettelbladr 

Edwards, E. E. — Holmberg 

Eén, A. M. — Sylwan 

i;gi-ufeldt-Ni«'lsen, I). E. — 
TriigArdli 

Egge. S. R. E. — I^'ffler 

Egm-ll. A. I. G. M. — Ask- 
lund 

Eguell, IT. S. — Ingelsbo- 
släkten 

Ehreuborg, U. W. — Teng- 
strand 

Eichenauer, S. — Dahl 

Eisele, L. — TrägSrdli 

Ek, E. — I>effler 

Ekberg, S. M. — Böös 

Ekblom, K. — Beskow 

Ekdahl, A. G. E. — Hasselrot 1054 FÖKTECKNINf^ ÖFVKR PKKSONEK Ekdahl. C. B. F. — Burlbelson 
Ekoblad. S. A. — Qvi^lgaard 
Kkfluud. A. E. — llallbcrtj 
Eki>limd, C. S. — (jucunersttHlt 
Ekeluuil, E. — Eröding 
EkL'luud. E. J. M. — Grauc-rs 
Ekelund, E. S. — Giauers 
Ekelund. II. — Hedelius 
Ekelund, K. C. — Bång 
Ekelund, L. M. — Strandberg 
Ekelund, .M. C. II. U. — de 

Verdier 
Ekolund, T. M. — Brusewitz 
Ekeman, A. — Lybeck 
Ekoman, I. — Egerstiöin 
Ekenberg, A. M. C. — vi>n Sy- 
dow 
Ekenman. A. S. — Ek 
af Ekenstaui, E. W. V. — von 

Foilitzin 
Ekenslröm, Il .M. — Ram- 

stedl 
Ekerotb, B. A. C. — von 

Zweigbergk 
Ekerotb, II. — Haglund . 
Ekman, E. Y. — Indebetou 
Ekstrand. E. E. — Dabl 
Ekström, A. G. C. — Frume , 

rie 
Ekström, E. K. C. — Lamm 
Ekström, II. E. A. — Lovéu 
Ekström, T. C. — Wikström 
af Ekström, B. J. G. — Geijer 
Elfling, M. .M. — Humble 
Elgenstierna, U. S. L. — Sand- 
berg 
Elling, A. — Bruzelius 
Ellis, E. — Grönwall 
Elmberg, S. C. — Berg 
Emauuelson, A. W. — Beskow 
Enander, H. — Djurson 
Enander, Fl. V. — Nisser 
Eublum. N. — Djur.son 
Eueberg, T. O. M. — Somme- 
lius Enibiig, W. — .StrehUuert 
i:iieström, E. .M. — Bocthius 
Eugel;>ledt, W . A. — Bruzolins 
Eugliolui, II. — Swdrtling 
Englund, A. V. A. — örn 
Engström, A. II. A. — LetL 
Engström, A. M. W. — Beac- 

kert 
Engström, II. E. — Hesselman 
Engvall, A. — Trotzig 
Enquist, I. .M. — Geijer 
l■^n^all, I. .M. — Kallerman 
Ericksou, G. .M. E. — Tisell 
Ericson, A. E. — Genberg 
Ericson, A. J. M. — Lunde- 
berg 
Ericson, E. E. — Dahl 
Ericson, II. T. — Ekwall 
Ericsson, A. E. M. — Undéii 
Ericsivun, K. — Kreuger 
Ericsson, K. M. L. — von 

Zweigtiergk 
Ericsson, M. L. — I.agerbolui 
Eriksson, A. .M. L. — Lager- 
gren 
Erikssou, 1». — - Leffler 
Eriksson, I). — Swartliug 
Eriksson, E. — Kreuger 
Erikssou, E. — Leffler 
Erikssou, E. M. — Edman 
Eriksson, E. S. — Lallerstedt 
Erikssou, H. A. M. — Kaijser 
Eriksson, I. S. J. — von Sydow 
Eriksson. N. C. C. — Hall- 
ström 
Eriksson, N. M. — Nettelbladt 
Erlandsen, II. C. — Amnéus 
Esseen, A. M. — Fruuck 
Es.seen, S. — Kreuger 
von Essen. .M. E. H. — Wik- 
ström 
von Essen, af Z.-llie, B. E. — 

Kreuger 
vou Essen af Zellle, Vh. — Jju- 
vén INCiUTA I KAl.KNDKKNS SI^vKTEU 10.-..- V..U KssL-n af Zi-Uie, V. F. E. 

— Dablorus 
Hshkildsiu, K. G. — Janso 
Kuuiko. I. H. T. — Slettengn-n 
Evaiidcr, A. I. — Almgren 
Kvaus. C. — Tcngwall 
Kwf, K. S. — WeibuU 
Kvi-usfU, E. M. — Bille; Elllut 
Evi-i!Si-ii. E. M. — Eillo 
Ev«'iist-ii, .\r. S. — Giömvall F. 

Eagurbjelui, E. A. — Tisell 
Fagerlind, E. Si. A. — Falk- 

uiau 
Fahlander, S. — • Laurell 
Fahlberg, G. K. — Boethius 
Fahlborg, K. I. M. — Frisk 
Fablrotb, S. I,. I. — SödiT- 

baimi 
Fablrotb. V. E. E. -- Boetbius 
Falck, A — Tisflius 
Falk, A. J. C. ^ Saudslröni 
Falk, 1{. H. — lugclsbosläkteu 
Falk, II. V. — Swartliug 
Falk, S. .M. — lugelsbosläkteii 
Falke, A. L. — Forss.-ll 
FaLuer, A. — Mölk-r 
Faufber, II. — v<>u Sydow 
Faxo, .M. — Diedeu 
F.-brn.ströni, E. M. — Klock- 

lioff 
l-VIdmaun, 1'. — L»abl 
FellcMn, A. — Tengwall 
Folleuiiis, S. — von Sjdow 
IVrnstedt, O. V. — Ilellmanu 
Fercström, A. — Aboniu.s 
Fornström, A. S. — Ahnquiat 
l\'rnströiii, R. A. C. — Swartz 
von Fii-andt, B. F. — Indebulou 
vou Fioaudt, M. L. — Inde- 

betou 
|,/Finpld. E. S. -M. — Hallström Flscbcr, B. C. — voii Zwtig 

berg k 
Fi&cher, E. I^. — Tjjv(-n 
Fi.scbor. H. E. C. — Ilolinbers 
Fj.ostad, B. II. S, — Svedi-lius 
Fiacb, .M. A. E. — Burg 
Fb-etwood, A. — Berg 
FUi-twood, E. A. C. — Ear- 

thclson 
Fli-nsburg. B. A. — Dioden 
Flcnsburg. S. M. — Si rand- 
berg 
Flodberg. A. E. — Walden- 
ström 
Fluduian, IT. D. — I.eunmahu 
Fli>br, A. — Wavrinsky 
Floriu, II. — Bratt 
Flory. A. M. — Myiiu 
Fly borg. H. A. I'. — BUx 
Flygare, II. E. M. — Isauder 
Flygare, S. — Åkermark 
Flygelbolni. E. G. — Holmberg 
Foek. A. A. — Ståhle 
Fock, A. M. G. — I)yrss.-u 
F.jck. A. T. E. — Binckert 
Fock. E. A. .S. C. — Dyrsseu 
Fock, S. A. — Uyrtsen 
Fogelin, A. E. — IJydbeck 
Fogelmarck, A. J. K. — Kliiig- 

b.-rg 
Föll in. M. S. — Bciuströni 
Fontio. H. — Gibson 
Forsberg, A. O. A. — Asbrlnk 
For.sberg. G. M. C. — ile Ver 

dier 
Forsell. A. — Tyd^u 
Forsell. E. — Tydén 
Fdsmark. E. — Kjillgren 
Forssbeck, L. — Starck 
Forssbeek, S. F. — Elliot 
F.irsshmd, S. E. E. — von 

Sydow 
Fori;sman, J. E. — Krenger 
Forsstedt. E. M. ^ Slettengren 
Foshelm, I. — NIsser liKAi KÖUTEl KMNc; rtFVEK l'EUSONKK i'oss, E. M. — Strindberg 
Kränk, E. E. — = Berg 
Franko, D. 1,. — I'alm 
Franssiiu. K. C. — Mobcrgt-r 
Francndorf. .M. .\[. — Falck 
Frobelius, A. E. — Uudéii 
Fredbörg, S. C. — Ilumble 
Fredluud, Ii. E. — Söderbaam 
Frcdlund-Werni-r. Ii. C. — 

Iiumble 
Fredrikssc-n. AV. A. .M. — Alm- 
gren 
Freldenfelt, .M. L. J. — Berg 
Freidenfelt, V. A. M. — AVe 

stin 
Frendelius, E. W. — Berg- 
ström 
Fresk, N. E. — Ouchterlony 
Frendenthal, A. II. J. — Wik- 
land 
• Frlberger, A. J. M. — Nisser 
Frick, E. — von Sydow 
von Friederichs, E. — Haniniai 
Friedländer. K. — Marcus 
Friedricb, E. M. — Borg 
Fries, A. II. — Hregg-t-oiii 
Fries. S. C. — AlmPa 
Friis, C. E. — Qvistgaard 
Friis, E. — Arfwedson 
Fris. A. G. — Moll 
Friseli, A. E. — Djurson 
FritLz. K. M. V. E. — Kling- 

berg 
Fritsch, S. M. — Bruzelius 
Frost, A. E. — Weibull 
Frost, J. F. — Djarson 
Frykberg, E. E. — Slettengren 
Fryknian, A. II. — Geljer 
Frykman, T. — Brazelius 
Frykstedt. A. L. — Ståhl 
Fröberg, A. C. — Fiestadius 
Fröding, S. E. A. — Lovf-n 
FrölC-n, A. J. — Moll 
Frölich, n. A. — Dahlgren 
Filrstenau, N. — Dieden I. Oiibri.lii. M. C, T. - Möll.-r 
Gadclli. A. C. — Dabl 
(iagge, A. .M. r. — Grandin- 

sou 
Gahn, E. M. — Bernstruni 
Guhu, M. — Wa?rn 
Gahn, M. E. — Fris.Il 
lialme. A. L. — Bruze 
Gahrni, H. .M. — Zeth.-Iius 
Galligher, M. D. — Berg 
«;anslandt. D. W. E. — Falk 

niaji 
Garcia. I. .M. F. V. — Gold- 

kubl 
vön Garri-lts, A. — Slettengren 
Gauffin, A. D. — Wester 
(lavelius, II. S. K. — Blis 
Gaylord, 1'. — Brusewitz 
Geber, M. — Nachmanson 
Geelmuydeu, E. — Sylvan 
Geffries, N. — Blidl>erg 
von Gegerfolt, H. G. — Eker- 

mann 
von Geijer, M. A. H. B. — 

Kjellberg 
af Geijerstam, A. E. C. — 

Kreuger 
af Geijerstam. A. K. J. — 

Kreuger 
af Geijerstam, E. ^ HiMo- 

brand 
G.-lbaai-, G. E. M. — Holmberg 
Gelhaar. M. C. — Wallensteen 
Genberg. S. — Stendahl 
Ge.5rge, O. A. — lA.nnmaIm 
Georgii, M. L. — Trägårdh 
Georgli, S. S. A. — Hasselrot 
von Gerber, H. A. M. — Borg 
Gerdts, M. — Ekman 
Gerlin. .M. M. — Testrup 
• lerndt, M. A. M. — Söder- 

baum 
Gestrin, E. M. J. — Kjellgren INGIFTA I KALP:N1)E1CNS SLÄKTEK Oestriu, -M. E. A. -j- Kjellgren 
• ilesccko, M. E. F. — Sduim 

burg 
Gilljam, !>. E. — lacobi 
Giutzelkc, I). V. — Hallberg 
Gjorliug, M. .M. — Åkermark 
GJörliiig, M. E. — vou Zweig- 

bergk 
Gjörloff, E. — Unäéu 
Gla-ser, S. A. E. — Ouchter- 

lony 
Glimstedt, E. C. — Bergeluier 
Glosemeyer, A. K. — Geijer 
Godenius, S. C. — Key 
Goslett, D. E. — Björkmau 
Göth, E. — Goldkuhl 
Gottlieb, A. E. — Forssell 
Gottlieb, E. A. — Forssell 
Gottschalk, C. T. — Gibson 
tJovenius, M. — Waldenström 
Graf, A. V. F. — Tauvon 
Graf, n. J. M. — Ewerlöf; 

Troill 
Graf, L. — Ramstedt 
Grafström, F. L. — Almiiuist 
Grabam, M. — "Welin 
Gran, N. — Palm 
Granbom, M. H. M. — Gold- 
kuhl 
Granger, M. L. — Arvedson 
Granlund, D. M. — Spånberg 
Granström, A. T. — vön S3'- 

dow 
Granström, T. A. — Beskow 
Grape, M. — Alexanderson 
Greaves, A. H. — Arfwedson 
Grefberg, J. P. — Westrup 
Greig, I. — Meurling 
Grenholm, V. G. — Brusewitz 
fJrevesmiihl, A. — öman 
Grifflns, E. — Kreuger 
Gripe, G. C. A. — Hesselman 
Gripenberg, A. M. T. — Heden- 
blad 
(Ijroothoff, A. E. G. — Ewerlöf 

7. — Sv. Smktkalendern 191Q. •iroth, S. W. — Ouchterlouy 
Gruudal. A. M. L. -- Lågor 

gren 
Grundström. E. I*. — Wester 
•Jrönberg, E. — Svlvau 
Grönhagen, A. G. W. — von 

Sydow 
Grönhagen, B. C. M. — Sylvan 
Grönu, J. — Herslow 
Grönstedt, E. A. — Meurlmg 
Gudmundsson, E. — Falck 
(iuldstrand, A. E. — Falk 
Gullander, C. E. — Åstrand 
Guunarssou, B. — Begnéll 
(Junther, A. M. — Alexandersou 
Gussing, P. M. A. C. — Bes 

kow 
Gustafson, A. C. — Danell 
Gustafsson, A. — Biuzelius 
Gustafsson, A. — Köhler 
Gustafsson, A. C. A. — Ekwall 
Gustafsson, A. II. — • Almquist 
Gustafsson, A. V. — Grönwall 
Gustafsson, E. — Lewenhagen 
»lustafsson, H. J. — Mellbin 
Gustafsson, H. K. — Meurling 
Gustafsson, L. — Bruzellus 
Gustafsson, N. A. — Kallermau 
Gustafsson, O. L. — Lindhagen 
Gyberg, E. — Laurtll 
Gyllenberg, A. A. — Unger 
Gyllenberg, E. S. M. — Hall- 
ström 
Gyllenberg, H. J. — Arvedsou 
Gyllencreutz, M. K. U. — For- 

selius 
Gyllenkrok, A. E. T. — Hil- 

debrand 
Gyllenkrok, E. I. M. — Tisell 
Gyllensvärd, H. — Wester 
Gylling, S. C. A. — EUiot 
Gödecke, G. E. — Ekman 
Göranson, A. T. — Schumburg 
Göransson, M. — Strandberg 
Göthlln, A. M. — Geijer rOlJTECKNING örVKK PiJUSiXNKl: H. ' 

llaak, A. K. — Sylvau 
Itoffuer, .M. S. — Malmstt-a 
lIiugiT, M. ly. — Kailberg 
von IIiL-usgen, A. .M. T. — Ham- 
mar 
Ilafström, A. — lacubi 
Ilafström, E. T. — EUiol 
Hafströni. G. — lacobi 
Hagberg, S. — Molin 
Hagtlahl, G. A. — Wallenberg 
Hagondabl, O. .M. A. — Frö- 

ding 
Hagéus, E. S. — Fristil 
Hagström, E. G. H. — Geijer 
Hagström. E. K. — Westin 
Hagström, H. V. J. — Blix 
Hagström, J. M. — Slettengron 
Habu. D. A. — Sandberg 
Hahn, E. G. I. — Btrg 
Hahu, I. O. — Almén 
Hahr, I. C. M. — Liugmark 
Ilaij, A. W. — Hammar 
Hall, A. A. — Hasäclröt 
Ilallbeok, C. G. A. — Bruzo- 

lius 
HallbtTg, E. C. — Muiithe 
Hallberg. E. E. S. — Sylvau 
HallU-rg, II. E. S. — Krnm- 

liude 
Hallberg, II. G. — Tlsell 
Hallbäck, E. M. — Berndts 
vun llalk-, S. .M. — Stendahl 
Hallgren. A. V. — Gunterberg 
Hallgren, E. J. — Wallonsteen 
Hallgren, M. F. T. — Walden- 
ström 
Hallin, O. — Starck 
Ilalloway, A. S. — Grönwall 
Ilallquisth. M. W. A. — Wik- 
ström 
Hallström, A. M. G. — Kind- 
strand 
Hallström, A. M. L. — • Åstrand Hallström, H. — IJIienbt-rg 
\<>n llallvxyl, E. J. C. — vmi 

E<:kerm;ain 
Hamiltou, H. L. C. — Dicksoii 
Hammar, II. O. — Ilalliug 
Hammar, L. E. — Evers 
Hammarberg, G. E. B. — 

Meurling 
Hammarborg. H. I. .M. — 

Kempe 
Hammarberg, .M. C. E. 

Ix-ffler. 
Ilammor, E. — Boetbius 
Hammer, II. — Pontin 
Hamstra. A. T. — Falkman 
Ilanau, II. — AmuCns 
Ilanuaway, E. ^ Waldenström 
Hansen, T. S. — Lundquist 
Hansson, II. — Bruzelius 
Ilaiissou. II. M. — Dahl 
Hansson, II. V. — Hesselman 
Hansson, .M. I. — Cramér 
Hantwargli, K. — de Verdier 
liauzeu, I. — Trutzlg 
Uarling, A. K. T. — Falk 
Hartmann, A. It. — Simonssuu 
Hart vig, A. — Valentin 
Hartvig, L. :m. — Bratt 
Hartzell, I. K. — Lewenbagen 
Hasstlblad. A. V. C. — Kjell- 
berg 
Ilasselblad, II. I. — Elliot 
Ilasselgreu, E. — Eworlöf 
Ilanffman. L. A. C. — Ilede- 

lius 
Ilausmann, II. T. — Ekwall 
Hazelius. S. P. C. — Zethelius 
Heap-Aberg, A. E. — Frumorle 
Hebbe, E. A. V. — Hallström 
Hedberg, J. A. — Ekman 
Hedberg, M. K. — Meurling 
Hedblom, G. E. — Wester 
Hedborg. II. M. G. — Strind- 
berg 
Hedborg, S. A. C. — Wikström INGIFTA I KALENDERNS SI^xKTKlt II »Vj I luddelin, A. II. - 


- Ehuemark 


Hodén, V. M. E. - 


- Beig 


v Mil lledonbtTg, G. 


A. — Wal- 


deijström 
ilodeubt-rgh, K. E 


— Troili 


Iledt-ubLTgb, M. E. 


— Wcstrup 


llfdengreu, M. — 


Dickv.u 


]I'-deiistierna, II. 


A. S. — 


Starck 
Iludcustruin, A. — 


Woliu 


Ilfderström, A. I. 


C. — Laii- 


ifll 
Ik-diii, II. E. G. 


— Liind«niist 


IK-dhmd. A. K. L. 


- Grip 


llodlund. D. M. — 


W;irn S. K. 
W. S. Ilodluud 
Il.nlluud 

111 ar 
Ikdiuau. 15. M. 
iludiiian, E. .M. 
llodman, O. — 
Iledströru, J. A. 
Hedström, M. L. 
vuu lleidfuslam, 

Alexaudersou 
Ileljbel, R. A. — 
lléijl, A. M. O. - 
vou Hfijuo, Ch. E 
von Iloijuo, II. — A\ iklaud 
— Spilhani K. Berg 
— Elliot 
Eweilöf 

— liergstruin 
. — Ewerluf 

A. C. M. — 

Myrlu 

- Trägårdh 
A. — Geijer 
llildebrand II. J. — Liudbagi 
S. — Sahlin vou lleijne, J. M. — Svedelius 
Helander 
Helén, E 
IlelC-n, J. .M. — Eiiidbagcn 
Helgess<jn, A. C. — Falck 
Helldorff, O. E. — Beskuw 
Ilelleberg, G. — Teiigwall 
Helleday, E. M. — Fruinerie 
lK'llegren, A. — vou Zweig- 

bergk 
Ilelliium, E. V. S. — Wavriu 

sky 
Ilellqvist, II. K. — I.iudhagen 
Hellström, A. M. C. — 

.\3trand 
Hellström, E. K. — Strandberg Hellström, II. — Trilgäi-ib 
Hellström, .T. O. — Jakobsson 
Hellström, M. S. - Laiirell 
Heuek.l, A. .1. — Teugwall 
Heuuo, N. E. — Hallström 
lleuniugs, M. C — Nisser 
Henningsson, T. — Berg 
Henriks. A. M. — Ekwall 
Henriksson, L. C. — de \'er- 

dier 
Ilcrfurtb, E. C. — I.ie.lbeig 
Herlitz, E. C. — Ascbau 
Herlilz, L. H. C. — Holmberg 
Uerlitz. S. G. K. — Asbrlnk 
Ilerlitz, W. G. (\ — Beruström 
Hermansson, E. A. — Liug- 

niark 
llermeliu, E. L. — Berg 
Herlzlierg. A. M. E. — Janso 
Hesse. S. I>. A. — Eilienberg 
Hessel, E. A. — Ilaglniid 
llil.le. M. L. — Iledelius 
vt.ii Hillern-Fliuseb, E. A. H. 

1*. I. — Bernström 
llillman, K. A. .M. — liellau- 

der 
Hillslröm. B. — Eneroth 
Hindström, A. — Talme 
Iliuuerson, C. A. — Borg 
Ilirsch. M. M. — Lamm 
Hjertström. II. K. E. — Karl- 
berg 
Hjort, B. C. — Borgström 
Hjort, -M. — Borgström 
lljortzberg, E. C. W. — Nord- 
lund 
Hoffman, E. F. — Berg 
Iloffruan, G. — Teugstraud 
llof linan, .M. — Aschan 
Hoffmanu, C — Sylvau 
Hofgren, A. .M. L. A. — Dabl 
lloflund, A. — Borg 
Hoflund, I. A. — I.nndquist 
Hoflund, I. M. — Hanström 
Ilofstedt, A. M. — St.-ndahl lOC»» FöUTIorKNIN»; ÖIVEU PEHSuNEK lIofstL-dt, G. — l{a;n> 

von Hofstfii. C. L. — Swiut 

liug 
von Hofbleu. K. — WieöolgrLn 
nollertz, Ch. A. — Poutiu 
IloUsten, It. F. V. — N.ttel 

bl ad t 
Holm, A. — Gröuwall 
Holm, A. C. J. — Slendahl 
Holm, A. H. C. — Falleniiis 
Holm, F. K. L. — Björkman 
Holm, II. — Arfwedson 
Holm, L. E. — Grömvall 
Holmberg, A. — Ouchlcrlony 
Holmberg, A. C. A. — Frisell 
Holmberg, A. II. — Kj^illgreii 
Holmberg. A. K. — Djarson 
Holmberg, E. — Ascban 
Holmberg, E. 1). A. — Dabl- 

gren 
Holmberg, G. S. A. — WeibuU 
Holmberg, I. A. — Oucbter- 

lony 
Holmberg, T. M. — ludebetou 
Ilolmes, F. — Lagergren 
Holmgren, M. S. d. — Ekman 
Holmquist, K. M. - — lirusewitz 
Holmquist, M. S. C. — Alox- 

anderson 
Uolmstedt, G. — Smerliug 
Holmström, E. — lirusewitz 
Holmström, E. T. — Ekedahl 
Holmström, S. U. — de Vi-r- 

dier 
Holst, E. J. — FruDck 
Ilolst, II. M. — Bratt 
Holtz, I. E. — Westin 
Hooker, H. N. — Ringborg 
vim Horn, E. C. M. A. F. — 

Dahl 
Ilorstkotte, A. — Elliot - 
llorwitz, J. — Marcus 
Howing, E. F. — Francke 
Hiilander, A. M. A. — Berg Huldborg, S. A. — Brruhar.U 
Hult. A. -- Borg 
Iliilt, B. E. — njurson 
Hultén, E. S. — Almquisl 
Ihiligren, F. >[. J. — Jause 
Hultgren, I. E. A. — Falck 
Hultgren, S. A. — Barthel!5i:)D 
Hultgren. S. F. L. — Tisell 
Ilultmau, A. — Ewerlöf 
Ilultmau, A. — Natborst 
Ilultman, J. E. — Waldenström 
Ilumble. M. K. — Eii.bi-rg 
Hurd, T>. -M. — Dahl 
Husberg, E. H. H. — llalling 
Ilusniann, E. — Falkman 
Huss, A. — öman 
Huss, A. L. — HuuiMe 
Huss. F. S. M. — BAng 
Huss. -M. J. — öman 
Hutebin.SMU. J. I. — Dyrssen 
Hylléu. M. .M. — vn Zwiig- 

bergk 
Hyltén-Cavallius, E. — \sclian 
Håkansson, G. E. .M. — .Myriu 
Håkansson, H. K. — Halling 
Håkansson, M. — Borg 
Halländer, G. — östrand 
Hållauder, L. — Östland 
Hård af Seger.sfad. S. I. — 

1-otbigius 
llånl af Segirstad. S. Z. — 

Hörstadius \V. — Holmberg 
I. .M. — Tydén 
E. J. (". — Geijer 
E. S. V. — Mellbin 
-M. - Brusi-witz 
J. — Di ängel 
K. — Genberg 
Högman, V. L'. T. — Uuger 
Ilöjer, M. A. M. — von Sydow 
Hörner, C. .M. — östrand 
Hörufeldt, B. A. — Nyström Hägg. C 
Hägwall 

Högberg, E 

llögf.ldt, E 

Högdahl, M 

Ilögling, C. 

Högman. G INGIFTA I KALENDERNS SLÄKTER 1061 Idpstam. A. — Almquist 
Ifvorsson, G. — Tengwall 
Ihran. S. M. — Brusewitz 
111»\ K. — Djurson 
Ilwollng. U. — Dahl 
Ingolsson, A. C. — Sylvan Tauzon, T. G. A. — Evcrs 
Jolenewsky, E. A. A. — Woster 
Teuscn, A. M. — Lefflor 
.Tonseu, C. — Lamm 
Jt*nst'ii, O. J. — Larrm 
Jörn, n. C. — Indoliotou 
Jcrrold, M. — Böös 
.Torving. E. M. — Goldkuhl Isfous, 0. K. — Wester 


Joaoliimsson, 


A. 


— SahHn 


Isaksson, T. 0. — Beskow 


Johannesson, 


K. 


— I>oth 


Isborg, E. V. — Lundeborg 


Johansdottor, 


C. 


— Muntho 


Ivarsson, II. N. — Söderbauni 


Johanson, 


A. 


— 


Valentin 


IviTUS, S. J. L. — Hallström 


Johanson, 


B. 


S. 


E. — östrand 
Johanson, 


E. 


C. 


— Spänberg 


J. 


Johanson, 


E. 


I. - 


- von Sueidern 


Johanson, 


II. 


M. 


— Goldkuhl 


Jacobson, K. — Bruxelius 


.lohanson, 


M. 


H. 


— Moberger 


Jacobsson, A. E. — Uudén 


Johanson, 


J. 

Nettelbladt 


Jac-obsson, A. M. — Liedberg 


.lohanson. 


R. 


— 


Dahl 


Jacobsson, II. — Kjellborg 


Johansson. 


A. 


— 


Bö»';s 


Jagonburg, B. M. — von Zwoig- 


Johansson, 


A. 


E. 


— von Zweig- 


borgk 


bergk 
Jahnsou-Blohm. K. — Mobergor 


Johansson, 


A 


. 1- 


'. T. — von 


Jakobson. G. W. C. — Kling- 


Sydow 
borg 


Johansson. 


A. 


K 


. — Svedelius 


Jakobsson, B. C. — Llndhagt-n 


Johansson, 


C. 


— 


Frunierio 


.Fansdottcr, I. .1. — Guntcrhorg 


Johans.son, 


C. 


C. 


— Edman 


Janson, A. A. — Eneroth 


Johansson, 


E. 
Strandberg 


Janson, E. — Eneroth 


Johansson, 


E. 
Waldenström 


Janson. L. — Eneroth 


Johansson. 


E. 


C. 


— Björkman 


Jansson, A. E. — - Kleinming 


Johansson, 


E. 


1). 


— Kölder 


Jansson, A. E. — Tongwall 


.Iiihansson, 


!•:. 


J. - 


— I.rwenhagen 


Jansson, A. S. — Goldkuhl 


•Tohansson, 


E. 


M. 


— B.Tg 


Jansson. E. C. — Balm 


Johansson, 


y. 


R. 


— Egerström 


Jansson. E. M. — Billo 


Johansson. 


II. 


M. 


, — Möller 


•fansson, II. A. E. — Tjcrnclrt 


.lohansson. 


K. 


— 


Djurson 


Jansson, II. S. .M. — Dahlgren 


Johansson. 


K. 


M 


. — Ekwall 


Jansson, J. M. -- Mellbin 


Johansson. 


M. 


, ^- 


Strandberg 


Jansson. S. A. — Benckert 


.Tohansson, 


M. 


E. 


— Kaljser 


.Fansson, S. II. M. — Dahlgn-n 


Johansson, 


N. 


.M. 


, -- Zothelius 


Jansson. V. K. - Munthe 


.lohansson. 


S. 


— 


Waldenström 


Jansson, V. - Berg 


.lohauzon. 


s. 


C. 


A. — Stn-h- 


.lanzr-n, A. .M. — .Åkermark 


lenert 
.(anzon, L. V. — Strandberg 


Joiinson. 1 


■J. - 


- N 


athhorst 


Janzon. S, S. — retrf-n 


Johnson, 11. - 


- r 


»rangel loc:: FÖRTECKNING ÖFVER PERSONER .Tohnsoii, R. — Åkerman 
Jolmson, R. B. E'. — Kaijser 
.Tohnssou, A. E. — Sondén 
Jotuss-on, I. A. — Riugborg 
von Johnstoiie. A. C. N. — 

Frunck 
Jonaseii, II. — Bruzelius 
.Tonstlotter, K. — B<^sselius 
Jonson, G. A. S. — Grönwall 
Jonsson, E. E. — Asklund 
Jonsson, F. — Str<'hleu»Tt 
Jonsson, II. C. G. — Ilt^Uraann 
Jonsson, K. L. K. — Sylvaii 
Jonsson, O. E. — Leth 
.Tonsson, V. — Haglund 
Jordan, G. M. — .Myrin 
Josefson, A. C. — .Mjöberg 
Josefson, II. K. — Nettdbladt 
.Tost'i«hson. B. E. — Bonnirr 
Jnol, G. — Westrup 
Jiihlin-Dannfolt, C. 11. J. — 

Fallenius 
Julin, A. E. — Falk 
von Julin, E. J. E. — Lv.v»'n 
Juugbeck. T. S. — B(sk..w 
Jönsson, A. — Qucnsel 
Jönsson, E. — Weibnll 
Jönsson, E. V. — Sylvan 
Jönsson, G. — Falkman 
.TJinsson, II. A. -- Ingelslx^- 

sljikten 
Jönsson, K. — Kniborg 
Jönsson, K. — von Sydow 
Jönsson, L. — Ilasstlrot 
Jönsson, M. — WeibuU 
Jönsson, S. J. I,. — Bruspwitz 
Jörgonsen. A. M. — Ilaghind 
jrirponson. T,. K. I\. — riipir 

K. 

Kahi. C. .M. — Sylvan 
Kablow. F. S. W. — Kalén 
Karlsson, A. M. — .MiMUIing 
Karlsson, E. W. - Spftnborg Karlsson, H. J. — Ekedahl 
Karl-sson. I. E. U. — Åkerman 
Karlsson. I. .M. — Ltjwenbagen 
Karlsson, V. — Meurling 
Karsten, A. A. L. K. — Bill- 
manson 
Kastman, M. K. E. — Sahlin 
Keil, V. E. — Bosk':.w 
Kekonius, O. S. — Ingelslx»- 

släkten 
Kempendabl, E. K. — Valentin 
Kempff, J. M. — Strandberg 
Konnody, E. — Westrup 
Kennedy, .M. A. — Smerling 
Kindberg, S. A. — östrand 
Kiudermann, C. — Evers 
Kindgrtn, A. E. — Zethelius 
Kindvall. E. S. — Ekwall 
Kindvall, G. E. — Ekwall 
Kindvall. K. A. — Wester 
Kjellberg, A. — Muidin K. G. Kjelleström. R. II. I.. — 

land 
Kjellgaard-I.aui-itzen 

Hieden 
Kjellström, G. 
Kjöblström, A 

lirand 
Klatzo-Grebst. 
af Kl.-en. E. . 
Klinga. E. — 
K lingens» ierna. 

brus 
Klingenslierna, 
Klingspor. M. 
Kliugst.-.lt. A. 
Klinpström. K 
Klingwull, II. 
af Klintlx-rg. 

brand 
af Klinttberg. 
Klintb. A. A. 
viiu Knieriem. 
Ku..<b. Z. A. 
Knoek. S. M. Wik .M. 


— Lundquist 


\. 


V. -- Ililde- 


B. 


— EUiot 


A. - 


— Boström 


Lindblad 


H 


. S. — Dali- 


T. 


.M. C. — Leth 


— 


Ekman 


E. 


— Frisk 


. T- 


. — Moll 


II. 


— Svedi-lius 


M. 


F. — Ililde- 


11. 


C. — .Munthi- 


R. 


— Egerströui 


E. 


S. — Palm- 


F. 


— Kol mod in 


— 


Haglund INGIFTA I KALENDERNS SLÄKTER Tou Knorring. A. E. A. — Hern- 

blom 
von Knorrinp, E. A. J. — Lied- 
berg 

, vou Knorring. E. W. — von 

f Zweigborgk 

[ vou Koch. M. — Ixtvén 

Kocb, A. C. M. — I?ruse\vitz 
Koch. A. I. — Gibson 
Koch. A. L. — Fall./nius 
Koch. B. I. — Kreiig«T 
Koch, E. K. A. — Ak-xanderson 
Kockmn. E. C. — Died<«n 
Kockinn. E. II. O. — lIcrslOAv 
Koinisru-l. M. C. — Linuloborg 
Korsgrcii, M. K. — Lag.rgrc-n 
ICrafft, N. — Ekman 
Kraft. A. M. — Bruzc 
Kranior, E. II. C. K. — Hall- 
ström 
K ref ting, G. R. — Rarthelson 
Kriogström. B. E. — Krunilindo 
Krifnitz. P. — Bratt 
Krogh. V. C. — Brnze 
Krook, A. M. — Åkermark 
Krook, I). — örn 
Krook, E. E. — Letth 
Kruger. C. C. — B.-rg 
vf>u Krusenstjerna. A. .T. C. G. 

L. — Rudelius 
Kruuse af Verehon, E. C. — 

von Zwoighcrgk 
von Krydf-ncr, .7. — I-aurdl 
Kröuloiu, E. M. — Tbtstrnp 
Kiigclb.-rg, M. E. L. — Abt-nius 
Kunilion, M. J. A. — Trotzig 
Kiiscl, E. S. — Spilhaniniar 
Kuylcnstierna. Ch. W. — Ask- 
lund 
Kyhne. A. II. — Ek 
Kylauder. .M. A. E. — Petriu 
Kylauder. S. A. — Ingclsbo- 

släkton 
Kylberg. E. A. E. — Wkl.-beck 
K::'ibf»rg, V. D. — Berg Källström, 


A. 


T. S. — Meur- 


Ung 


Källström. 


S. 


A. I. — Zc-the- 


lins 


Kärr.stedt, 


A. 


.1. — Nettolbladt 


Köhler, M. 


M 


— Nettelblndt 


Köhler, S. 


M. 


— Nettolbladt 


Kökcritz. 


V. 


L. — • von Zuoig- 


borgk 


Köstcr, M 
- Bell änder L. 

Lager, I. — Ix-ffler- 
LagorluTg, A. T. — I.in«l hagen 
]^igi'rbielke, E. S. — Egerströni 
Lagcreranlz, 1j. — Söderbaum 
I.agerfelt. M. C. B. E. W. — 

von F<'ilitzen 
Lagerfolt. M. O. — Tis-II 
Lagorgrecn, K. — Di^hl 
Lagcrhjelm. S. U. — Beskow 
Lagerst.-dt. M. C. — Almgren 
Lagervall, F. B. — ILrman 
Lagns. O. — Kreuger 
I^^lin. A. S. — Kliugberg 
Lalin. II. .M. — Sohlman 
Lanib. E. E. — Hammar 
I^imbert. M. — Hallström 
Lamny, F. C. — Qvistgaard 
Lampman. II. — Evtrs 
Landén, A. M. — Trygger 
I^andergrcn. A. M. T. — Kjell 

s«)n 
Lamlergreii. T. Ii. A. — 15ursie 
L;indgreii. G. — Sylvan 
Lang, E. M. A. — Ilumble 
Languagen. C. F. — Sylvan 
I>anner, A. :\I. — Thestruii 
Larson, H. A. A. — von Snei- 

derii 
Larson. IL .M. U. — Ekman 
Larson, U. J. — \V ester 
Larsson. A. — Tengwall 
J-arsson, A. C — Arfwedson 1064 FÖRTECKNING ÖFVER PERSONER Larsson, A. K. — Sillen 
Larsson, A. M. — .von Sydow 
Larsson. A. S. — Rundgren 
Larsson, B. — von Snoidern 
Larsson, Ch. — Borg 
Larsson, U. — Boetbius 
Larsson, IL — Falkman 
I-arsson, n. A. — Tengwall 
Larsson, H. M. — Loven 
Larsson, K. M. — Åkermark 
Larsson, M. — Ekermann 
Larsson, M. E. E. — Asklund 
Larsson, O. C. — von Sneidern 
Larsson, S. E. — Nathurst 
Lauriu, E. M. — Waldenström 
Lawcock, L. — Ekman 
Lawrence, M. — Blum 
Laven, J. M. M. — Lettström 
Lavoiiius, A. J. M. — Palme 
Lee. B. — Troili 
Lofin, S. — Sandström 
lx>frC-n, E. W. — Holmberg 
le Grand. S. W. — Ekedahl 
Loidesdorff, M, M. — Sohlmnn 
Leijon, A. C. — Trotzig 
Leijonflj-cht, A. S. — Abelin 
Lejon. E. A. — Normelli 
T^cksoll, E. A. M. — Björkman 
Lembke, A. F. W. — Hallberg 
Lemke, I. M. E. — Sahlin 
Lennmalm, A. M. — ^Måtton 
Lonnmark, A. C. — Asplund 
Lennvall, A. W. — nildebrand 
L<»nz, A. — Dahlgren 
T^nz, E. A. J. — Goijer 
Lcslie, I. Y. — örn 
Loufstcdt, F. A. — Unger 
Leuhusen, E. C. — Dyrssen 
I^wenhaupt, E. C. — Wersull 
Lewin, T. A. — Danoll 
I.oväinen, O. — Strindberg 
Lexow, A. C. — de Mnrr- 
Lldf'n. A. — Key 
Lleberath. K. C. — Evers Lledholm. H. A. — Nathorst- 

Böös 
Licsegang, S. — Brj^tt 
Liljcdahl, I. — öhruall 
Liljodahl, P. C. G. — Sylvan " 
Liljencrantz, L. J. .T. — .\kor- 

man 
Liljenstolpe, O. E. S. — Kaijser 
Lilliecreutz. E. — ■ Enerotb 
Lilliehöök af FArdala, E. — 

Wallonberg 
LiUiehöök af Gälannl och Kol- 
bäck, A. — Bratt 
LiUiehöök af Giilared och KVl- 

bäck, C. — Sahlin 
LiUiehöök af Gäl a red och Kol- 

bäck, J. M. S. — Bliim 
Lilliesticrna, S. I. L. — Eker- 
mann 
Llllja. S. C. F. — Slettengren 
Lind, J. — Beskow 
Lind, R. .M. — Sylwan 
Lindahl, G. — Borg 
Lindahl, G. — Eöös 
Lindahl, N. M. G. — Hallström 
Lindberg, A. — Grönwall 
Lindberg, B. C. — Böös 
Lindberg. E. C. — Hildebrand 
Lindberg, H. T. — Hellmann 
Lindberg, II. K. — Lennmalm 
Lindberg, I. E. — Lagergren 
Lindberg, M. — Frunck 
Lindberg, M. M. — Bonnier 
Lindberg. M. C. S. — Fnsta- 

dius 
Lindberg. M. S. — Kaij.-ser 
Lindblad, B. — Troili 
Lindeberg, D. V. — Indebototi 
Lindeberg, L. N. — EUiot 
Lindeblad. A. J. — Meurling 
Lindegren, E. M. C. — Gold 

kuhl 
Lindeli, A. K. -- Boetbius 
Lindersköld. L. S. — Sylvan 
af Lindfors, S. .T. E. — Loffler INGIFTA I KALENDERNS SLÄKTER lOtiö Lindgren, C. A. — Almgren 
Lindgren, C. A. — ^estin 
Lindgren. E. I. — Tisell 
Lindgren, E. S. G. — Bratt 
Lindgren, I. M. — Dahlgren 
Lindgren, I. M. — Ekedahl 
Lindgren, M. E. — Dahlgren 
Lindgren, S. — Bruze 
Lindgren, S. — Krumlinde 
TJndh, B. — Krumlinde 
Lindh. E. K. — Geijer 
Lindh. I. A. M. — Slettengren 
Lindhé, Ch. S. A. — Blum 
Lindholm, E. K. — Meurling 
Lindlir.lm, E. V. — Bruzelins 
Lindmarlc, R. C. M. — Gibson 
Lindner, A. B. — Grönvall 
Liudquist, S. A. M. — Eneroth 
Lindqvist, A. K. — Grönvrall 
Lindqvist. A. P. >I. — Ljung- 

qvist 
Lindqvist, II. F. — Drangel 
Lindqvist, M. — Grönwall 
Lindqvist, M. W. — Berg 
Lindskog, II. M. — Queimer- 

stedt 
Lindström, A. M. K. — Unger 
Lindström, E. — Onohterlony 
Lindström. E. T. A. — Åstrand 
Lindström, E. U. A. — Eker- 

mann 
Lindström. I. A. A. — Ek 
Lindström, .M. — I^wcrlöf 
Lindström, M. — Unger 
Linroth, I. K. — Kaijscr 
Lintou, G. G. M. — Dyrssen 
Lion, H. — Waldenström 
IJpschutz, L. — Lamm 
Lithmau. II. A. — Leffkr 
Ljungberg. II. E. — Asklund 
Ljunggren. E. — Franckc 
Ljunggren. U. .] . — I,jnng«ivlst 
Ljungman. .M. (". — Kicrkt- 

gaard 
'ujungqulst, S. — Stendahl Ljungqvist. C. A. — Brusewitz 
Ljungqvist, .7. E. — Blllman- 

son 
Ljungqvist, S. U. — Egerströni 
Ljungström, B. S. C. — 

nunihle 
Lokrantz, M. C. — Björkman 
Lössen, M. — Dahlgrt-n 
Liiblin, IL H. — Lamm 
Luck, M. — Moberger 
Lucke. M. — Dahl 
Luhr. S. II. R. — Mel in 
Lund, S. J. — Bratt 
Lundahl. B. I. — Meurling 
Lundahl. E. E. A. — Meurling 
Lundberg, A. A. — Kolmodin 
Lundberg, A. (". — Klingberg 
Lundberg. Ch. E. V. — Francke 
Lundberg, E. — Bratt 
Limdberg, G. — Frisk 
Liindberg. G. A. — Wikland 
Lundberg. II. C. M. — von 

Zweigbeigk 
Lundberg. M. — Geijer 
Liixiblad. E. — Tisell 
I^undbladh, R. I. C. D. — We- 

strup 
Lundbohm, R. I>. — Björkman 
Lnndl)nrg, K. .M. — Janso 
I.nn.ldahl. .M. C. K. — Söder- 

liaum 
Lundeh.rg. S. M. M. — Ek 

wall 
Lundeberg, V. S. — Träg;ir(ll\ 
Lundgren, A. W. — Djurson 
Lnndgren. E. A. V. — Rudolins 
Lundgren. G. E. — S.vlvan 
Lundgren, II. — Borg 
Lundgren. K. .M. — Eneroth 
Lundgren. M; .T. — Ringborg 
n.i.dgren, .S. L. - Meurling 
i.r.ndin. E. .M. — B-^nsewitz 
Lundin, S. .M. — I'eig 
Luudman. L. A. — Meurling 1066 FÖRTECKNING ÖFVER PERSONER I.undmarker. M. S. — Bruse- 

nitz * • 

Lnndqvist, .M. E. — Edman 
LiiDdström, A. C. — Bernhardt 
I-nndström, A. E. — Dahlgren 
I.undström, C. — Liljenroth 
T.iTdström, D. — S^^ artz 
Limdströni, E. K. — Arhusian- 

doi- 
LTiudström, F. E. — Janse 
Lundström, I. C. — Unger 
Liicdström. S. A. S. — Gifso 
Luth. U. L. — Bäng 
I.yberg. E. A. S. — Myrin 
I.yckbcrg, A. M. — Spftnb«'rg 
Lyon, A. — Keiller 
LyscU, T. — UndOn 
Lyth. E. A. — Sylvan 
LiUtman. C. — Dancll 
I>jf, S. B. — Muntho 
Löfgren. H. A. — Kalliug 
Löfqvist, C. M. J. .M. — Sylvau 
Of ström, M. E. — Bratt 
Lönnberg, E. H. M. — Asklund 
Ixinnblad. T. R. — Moll 
Tjönnrotli. M. — Forssell 
Ijöthman, I. E. — Sommelius 
LöthniT, S. E. V. — Ourhter- 

lony 
liiwenadU-r, E. Tf. E. .T. — 

Kworlöf 
Ixiv\«'nborg, A. .M. — Inpolsbo 

sUikton 
I>JAvi>nhiolin, A. E. — Dickson 
I>ö\voiihioIni. r. — Troili 
I>ivgrOn, E. 11. If. _ Leiiu- 
inalm M. 

.M:i:(i liiiiiu. i;. — Biskou- 
.M:ib.!e. E. C. — Nnlliurst 
Mc Carron. II. - Myrin 
.^J(• Kechulc. M. — Westi-r Mc Nally. K. — von Zweig- 

bergk 
Madaus. E. M. — Holmberg 
.Magnet, I. B. — Trotzig 
-Magnus. G. .T. — TrägArdh 
Magnus, H. — Dahlgren 
Magnus, J. G. — do Maré 
Magnus, L. — Mannheimer 
Magnusson. E. — I^ffler 
Malm, S. M. — Ramstedt 
Malmberg. A. H. ET. — Beskow 
Malmberg, G. E. — Lindblad 
-Malmberg, II. S. — Humble 
Malmborg, E. A. — Wiern 
Malmborg. J. — Geijer 
von Malmborg, W. II. — Lothi- 

gius 
Malmgren, E. M. — Rydbeck 
Malmgren. E. V. — Swartz 
-ALilmgr.n. T. B. K. — Gran- 
di nsnn 
Malmquist. A. G. C. — Undén 
Malmquist, F. IL — Hallström 
Alalmciuist, Z. .\. C. — Trä- 

gArdh 
Malnnivisr, I. — Strindberg 
-Milmqvist, M. .T. — Kindstrand 
Malmström. A- O. — Falk 
Malmström. M. .S. C. — Trot- 
zig 
.Mandal, I. E. — Swartling 
.Mnndiola y Vivano, V. do los 

M. — Bonnier 
-Manglicrs, E. :M. II. A. — 

Gibson 
Manni'rfelt. A. V. — Dickson 
-Markmän, E. A. F. — .Möller 
Marström, B. E. — Ringborg 
.Martin. D. II. .M. — Swartling 
.Martin. E. M. C. — Hilde 

brand 
Martin, .M. 'I'. — Kindstrand 
.Uatinh.-lki. E. .T. — Anmr-us 
.Mnltlii.s.-n. i». G. T, — Ehn n- 

iHTg INGIFTA I KALENDERNS SLÄKTER 10G7 E. H. 


— Leche 


E. M. 


— Ek 


E. yi. 


— Sylvan 


E. SI. 


— Walden Matton-Sörensen, L. J. — La- 
gerholm 
.Mattsson. 
-Mattsson, 
Mattssou, 
Mattsson, 

ström 
Miittssou, H. A. — Nyström 
Maulf. M. A. T. — Kuiulgren 
Ma ur v-, II. — Rerg 
Mawtr, V. E. — Egorström 
Mfdflius, E. M. A — Hilde- 

braud 
Mohlborg, E. L. — von Zweig- 

bergk 
Meljcr. E. S. — IJngmark 
Melén, F. C. C. — Jonnischo 
.Melk.Tson, A. N. — Zetholius 
Mf-lkerson. J. W. — Zethelius 
MiMiko. E. L. C. — Strandberg 
von Mentzor, J. C. E. T. — 

Quensel 
Mcrci.r do Ix-uil. M. J. — Syl- 
van 
Merteus. II. S. — Böös 
Meyor. E. F. — Nettt-lbladt 
Moyor, L. O. M. — Fris.-ll 
Micbaolssou, R. — Falck 
Midling. G. II. — Olrog 
Miller, L. — Leffler Mi 


IIUT, J 

illing.- 
bfrgk 


5. 

II. 


A. - 

V. 


- K» 


VI. n Zw.-ig- 


Mi 


ilnci-. 


F. 


M. 


— 


Lovéii 


Miroiix. 


A. 

Ind. 


•l.eton 


Mi 


itandoi 


r. 


S. E 


;. — 


Geij.T 


M( 


-.berg. 


K, 


, — 


Asplund 


M. 


.bi-rg. 


S. 


II. 


E. - 


— Swartling Modin. F. M. C. — Neitelb!ndt 
M..(.. H. E. — Dahl 
Mnlin. S. — Genberg 
Moltke-Hultf.-ldt. E. l!. M. A. 

— Sng<-r 
iMoiitflln, .M. L. — Asklund -Montelius, C. H. I. M. — Ram 

stedt 
-Mouthén, E. C. — Brusewltz 
Morales, L. — Aspluml 
Moreli. E. — Kolthoff 
Murin. K. G. L. — Tisell 
Morrison, E. — Ekman 
Morslng. M. N. — Zethelius 
Mossberg, A. C. — • Lagrelius 
Muller von d.r Werra, M. L. 

V. — Kempe 
Mnnthe. C. S. A. — Enerotli 
Munthe. E. J. \V. — Ewerlöf 
Aliintbe. L. A. M. N. — Munthe 
Murman. A. M. — Francke 
Murman. M. L. — Trygger 
Myrbi-ck, R. — Elliot 
Myrman. M. — Bergström 
Mage, E. — Kellander 
y. — Falk 
— Weitull 
E. — Mvriii MAnsson, A 
.M;lnss.>n. IT 
MAuss/»n, R 
MArtensson, A. 

g.-n 
MArtensson. S. 
Möller. E. W. E. — Lindlia 

M. — Moiirling 
— Rhodin 
Möllir, II. M. — Eg.Tström 
Möllor. .7. — Falkman 
Möller. S. — K.y 
Möllf-r, S. P. — Wa-rn 
Mönk. II. M. C. — T.th 
MöniiT af Morlanda. A. L. S. 

— R<-rnluirdt 

Murner nf Morlauda. E. II. M. 

— Tydéu 

Möruer nf .Morlanda. H. «'. — 

VI >n Sjdow 
MörniT af Morlanda. .M. E. — 

VI lu Sydfiw 
Mörtsli-dl. M. I». \V. — Gold 

kuhl 

N. 

.\:ilns. M. - Sninni.-llus 
NaueJf-r. S. 11. A. — Lt-ffler 106S FÖRTECKNING ÖFVER PERSONER Nehlson, A. M. — Bernhardt 
Nelsjou, C. — Åkermark 
Ncrfn. II. V. — Mohlin 
Ncrnst. W. — Karlberg 
NonniiilkT, I). S. — Simonsson 
Nib»^lins, I. G. E. — Lagro- 

lius 
Ni(,k('lsen. A. O. C. — Wal- 

lonberg 
Nicolaysen, D. — Dn.hl 
Nielsen, D. — TisoU 
Nilson. .T. O. — T.offlor 
Nilson. K'. K. — riallströjn 
Nilson, N. — Sahlin 
I Nilson, 

Nilsson, 

Nilsson. 

Nilsson. 

Nilsson, 

Nilsson. 

Nilsson. 

Nilsson, 

Nilsson, 

Nilsson, 

Nilsson. 

N i 1 sson , 

Nilsson, 

Nilsson. 

Nilsson. 

Nilsson, 

Nilsson. 

Nilsson, 

Nilsson, 

Nilsson, 

Nilsson, R. 

Nilsson, T. 

Nilsson, M'. 

Nissen, II. 

Nobel. A. — Loven 
Borg 
Tengwall 
Waldenström 
■ — Edgren 

— Lalkrst.dt 

— Frunck 
— • nallströni 

— Ouchterlony 

— Grauers 

— Trägårdh 
• . — EwerlöC 
S. — Trugårdh 
M. — Bratt 

-M. — Aran.'us 
^ — Tengwall 
C. — östrand 
H. — I\l<ramii'g 

— Dahl 

L. — Westln 

— Bartbelson 

A. Si. — Kjellberg 
G. — Sonimelhis 
J. L. — West in 
M. — Tydén in Noxnell, G. J. — .Aly 
N..rbeek, E. A. .M. ^ - ^^.;d.•^ 

banm 
NorbtTg, A. A. — llernod 
Ni-rblad. A. E. — Sillen 
Nordahi, F. K. — Hli\ Nordahl. M. E. B. — Wcstin 
Nordberg. F. S. A. — Åstrand 
Nordberg. M. — Laurcll 
Nordenborg. G. Y. — Eneroth 
Nordencreutz. K. S. C. — Kalén 
Nordr-nfildt, Ch. — Geijer 
Nordenffldt, E. M. — von Sy- 
dow 
Nordenmalni. S. — Borg 
Nordenson, E. K. — Asplund 
Nordenson. R. E. — Walden- 
ström 
NordensfiMit, E. — Qiicnsel 
Nnrdeustedt. II. U. — Ekwall 
Nordgren. S. A. M. — IK-rnod 
Nordin, C. C. — Biuzelius 
Nordin, M. .M. E. — Berg 
Nordling. S. II. — öhrwall 
Nordlöf. E. I. II. — Drangcl 
Nordqvist. .M. — Rydbeck 
Nordstrand, (J. S. — Kaijser 
Nordström, A. E. F. — Edman 
Nordström. E. K. — Qneinier- 

stedt 
Nnrlander, B. J. E. — de Ver- 

dier 
Norléu. II. C. G. — Ilumble 
Norman. A. C. — Söderbaum 
Norman. E. .M. — J^ngergnn 
Norman. S. — Grönwall 
Norrbohm. C. W. — Indebeton 
Norrman. II. V. — Östberg Norrman. .M. 
Norrstrr.rn, H 

gel 
Norstriim. K. 
Nycand<T. A. 
Nycander. M. 
Nvdal. S. — G. — Dahl 
. II. M. — Dran Nygren, 
lltzi-n 
Nygr.-n. 
Nygrt-n. 
Ny lin. G 
Nylln. .M r.. — Iledenblad 
II. — Ekman 

C. — Tjorneld 
- Munthe 
M. M. — von F.i- . J. — Sved.-liii< 
'. — lacobi 
(". - T.lndhiigi-ii 
C. - B.r^' INGir-TA I KA[.ENDEKNS SLÄKTEH lor.M Nyman, A. H. E. — ; Berg 
Nyman. E. C — Oiichtfrlouy 
Nymnn, }\. C. — Eiioioth 
Nyqvist, I. K. M. — Bonckt-rt 
Nyströn», K. — Strandberg 
Nyström, E. C. — Hasselrot 
Nyström, E. M. — Jakoljsson 
Nöriug, M. K. — von Zweig- 
hergk 

O. 

TKléen, II. — Spåuberg 
Oilencraats, O. C. I.. I,. — 

Bern.strum 
Odin. A. -M. — West.-r 
Offerman, D. — Gröuwall 
Ohlson, II. Z. — Falkman 
Ohlson, I. — Falkman 
Ohlsson, A. K. — Beyer 
Ohlsson, B. — Graners 
Ohlsson, I. — Qvistgaard 
Ohlsson, O. C. M. — Palme 
Öländer, .1. M. C. — Bratt 
Oldberg, I. 1j. C. — J.-nnlselie 
Oldenburg. E. — von Sydow 
Oh'n, E. M. — Teugwall 
(^)lin, 1j. E. — Ekermann 
Olsdotter, K. -^ Wikström 
Olsf-n, C. — Nyström 
Oisen, E. K. — Beskow 
Oisen, K. — Bingborg 
Olsén, W. — Weibull 
Olson, A. L. — Unger 
Olson, E. C. — Brusewitz 
Olson, M. E. — Wester 
Olson, S. I. — Rydbeck 
Olsson, A. — Falck 
Olsson, A. — Haglund 
Olsson, A. — Kudelins 
Olsson, A. B. — Genberg 
Olsson, A. E. ~ Elliot 
Olsson, A. M. K. — Ostrand 
Olsson, B. A. — Drangel 
, Olsson, E. — Sylvan Olsson, E. C. — Lttb 
(Jls.son, E. .1. — Wikland 
Olsson, E. K. E. — Eingmark 
Olsson, E. M. 1,. -- ven Zweig 

lu-rgk 
Olsson. II. — Grönwall 
Olsson, I. — Dahl 
Olsson, K. V. — Grönwall 
Olsson, .M. II. — Falkman 
Olsson, N. C. — öman 
Olsson, W. — Abenhis 
(^saki, K. B. A. — Oncliler- 

lony 
Ossbahr, A. C — Dahlgren 
Ossbalir, M. A. C. K. -- Kling- 

berg 
Oti-rdal, A. A. — Lagergren 
ven Otier, E. — Dvrssen 1'aaske. E. — Wieru 
Paba, S. J. L. F. — Lamm 
1'agander, E. G. F. — Ewcrhir 
I'agander, S. K. E. II. — As- 

briuk 
Tahlberg, B. 1.. — .Mellbin 
1'aijkull. B. I. M. — Palm.- 
Palm, E. E. — Wolff 
Palm, E. K. — .Melin 
Palm, I. A. — Baad 
Palmborg. II. E. — Frisk 
Palmer, A. — Brusewitz 
Palmquist, F. S. — Arfwedson 
Palni(|vist, H. — Holmberg 
Palmqvist, K. E. U. — Laurell 
vou Paraski, G. — Undén 
Parr, A. K. — Lamm 
Passarge, E. F. J. M. — Geijer 
Paulsson, A. M. — Grauers 
Pearson. A. E. — Goldkulil 
Peceoud, L. -- Kjellgren 
Pederscu, A. M. — Blidberg 
Pegelow, E. — Bellander 
Pegelow, E. C. — Btös 1070 FÖKTECKMNO ÖFVKK MJHSONEK PiTglcr 


VOI 


A. L. 


L. 


Pcrrifi-, 


M. 


Persson, 


E. 


Persson, 


G. 


Persson, 


K. 


Persson, 


M, 


Persson, 


-M, 


Persson, 


N, Pehrssou, G. — Bursie 
Pehrsson, II. E. — Gunterlxig 
Pelol, A. — Söderbauni 
Peucock, M. — liorg 
Peué. II. — Wsern 
Pcué, L. — Wiern 
Pereswetoff-Morath. O. C. — 
Ilasselrot 

Perglas, M. J. S. 

— Dyrsson 

— Westrup 

— Nathorst 

— Ringborg 

— Dahl 

— Francke 

— Sahlin 
B. — Mjöberg 

Petersen, A. M. — I.auini 

Petcrsen, K. — lUrg 

af Petersens. G. A. W. — Bru- 

zelius 
Petersolm, L. K. — Teugwall 
Peterson, A. M. — Hallström 
Peterson, B. — Waldenström 
Peterson, E. — Ek 
Peterson, E. S. — Ilesselnian 
Peterson, E. T. — Beyer 
Peterson, K. L. — Dahl 
Peterson, M. — ilunthe 
Petersson, E. — Trotzig 
Petersson, E. W. — Kiulelius 
Petersson, I. I. A. — Asilian 
Peterzön, E. — Myrin 
Petre, I. M. — G.-iji-r 
Petré, S. L. — Ekwall 
Petri, A. G. — Ekedahl 
Petterson, A. W. — Ki>luicidiii 
Petterson, M. — Arfwedson 
Pettersson, A. — Hammar 
Pettersson, A. A. — Gibson 
Pettersson, A. II. — Ekstrand 
Pettersson, E. — Tydéu 
Pettersson, E. M. — Borg 
Pettersson, E. S. — Berudu-s 
Pettersson, J. K. — Xettelbladt Pettersson, K. .\I. — Eueroth 
ITeiff, E. J. — Wcster 
l'liilii)Sun, E. S. — Lamm 
von l'liilii, -M. — Fröding 
i'iitzold, O. .M. — Lewonhagiu 
Pihl. M. — WeibuU 
Pilblad, A. A. — Sandström 
Pilu, C. E. — Barthelson 
Pisrator, B. E. — Strandberg 
Pulilmauu, S. A. — Forselius 
Ponsbach, E. — von Sydow 
Posse, II. -M. S. — Ila.ss-lrot 
Posse, J. A. K. — Wieselgren 
von Post, M. C. — llesselmuu 
Pourailly. T. .M. S. — Lamm 
Printzsköld, E. .M. W. — Ix)vén 
l'rii)i), B. C. E. — Ekman 
l'rii)it, L. E. — Ouchterlony 
Friske, K. M. A. — Zelhelius 
l'rytz, H. E. — AsLlian 
Pählman, A. C. S. — Begnéll 
Palman, C. L. — Elliot 
l';Mmau. E. — Arfwidson 
PÄlsson. \>. S. — Tengwall Q. Qnant, E. — Sylvan 

von Qvantou, E. — Edgnn 

von Qvanten, II. M. — Edgrou 

R. 

Kaab, E. II. .M. — Kuiberg 
Kabe, V. E. — Åkermark 
IJadi-lin, II. G. — Lewenliageu 
IJamm, N. — Dahl 
Kampendahl, B. A. M. — We- 

ster 
Itamsay, A. — Loffler 
Bamsay, E. E. — Palm 
Uamsay, E. V. C. — Tanvon 
Kaper, A. .M. M. — Bratt 
Kasmusseu, M. — Gröuwall 
Kedlund, K. — Kjellberg iNoir-TA I ka!.i:n!»j:uns siaktkk l»i7I Jtodluud, M. - Ke;llLr 

v-.ii Roedtz, M. — Lallerstedt 

Rcgnandor, 1".. M. C. — Jen 

uische 
Kehn, G. — Wa.'ru 
Iteimer, .M. — Billijuauson 
ItL-iuiers, D. A. — .Mattou 
lieiuhold, E. II. C. S. — A^schuu 
von Rois, ^I. — Stiiudbcrg 
Komahl, A. G. M. — Ernberg 
JtL-miugton-.Mellor, II. — .Mun- 

the 
Kenck, E. M. D. — Sahlin 
lU'Uström, E. — Frisell 
lleutersvUrd, E. W. A. — Tryg- 

ger 
Kevely. F. — Rbodin 
Kibbiug, A. M. — Wtibull 
Riben, W. M. E. — Ernbt-rg 
Richaidsou. R. — I^aurell 
Richardt, E. L. — Dahl.^ru.s 
Ricliert. H. S. — ELmau 
Rirhter, J. M. M. — Tisell 
Rleiz, I. U. — WaAvrinsty 
Riuge, E. M. — Lettström 
Ringbeiiii, R. — lioötliuis 
Rtninau, A. E. II. — Bratt 
Riuinau, H, A. — Borg 
Ritter. E. E. — Kolthoff 
Rittuer, E. M. — Hallström 
Rittuor, S. H. A. — raliiie 
Jtobart, G. — Ale.xnuderson 
Robiiisoii. V. T. — Slarck 
• Robsull, A. II. C. — Troili 

Rnbloff. C. L. M. — vuu Zweig- 

bergli 
Romander, T. .AI. — Bonnier 
Hornberg, E. — Bernström 
Rouidnhl. G. A. M. O. — Wal- 
denström 
Rom in, A. — Rosén 
Ronander, A. M. R. — Amuéus 
^ Rood, A. E. — Hallström 
i) Roos, .M. C. L. — Klockhoff Roos af lljclmsiiter, A. 1.'. 

— Bursie 
Rooth, H. C. E. — Borg 
Rosander, R. M. — I>er7.'-liii> 
Rosborg, E. — Möller 
Rose, M. J. — Trägårdb 
Rose, M. L. — Elliot 
Uosell, E. C. K. — Jenuisrh.' 
Roseli, J. C. E. — IJugnuiik 
Rosén, H. — Slettengreu 
Rosén, I. .M. — Billmanson 
Yun Rosen, A. A. — von Eckcr- 

maun 
von lioseu. A. II. .AI. — Warn 
von Rosen, C. O. — Ringborg 
VI >u Rosen, 11. R. — Wikström 
von Rosen, I. C. AI. — Dieden 
von Rosen, L. C. — Loven 
von Rosen, R. R. — Melin 
von Rosen. T. .T. F. C. — Sten- 
dahl 
Rosenbaum, .1. — ■ von Sui-idern 
Rosenbauiu, K. — Starck 
Rosenberg, A. AI. L. — Ny- 
ström 
Roseul>erg. A. T. — Klockhoff 
Roseueraulz. II. F. — von Fei- 

litzen 
Rosencrautz, II. AI. — vou Fi-i- 

litzeu 
Rosenius, I. — TrägArdh 
Rosenkvist. .\. E. — Gt-nberg 
Roseiilcw, F. W. — Gibson 
Rosenliud. G. AI. — Hallberg 
Rusenqvist, E. — Sillen 
Rosenström, I. J, — Karlberg 
Roth, .M. — Åkermark 
Rothsteiu, II. — Ijeche 
Rubensson, E. — de Verdi<'r 
Rndbeck, E. S. F. — Elliot 
Rudgren, II. G. — von Zwi-ig- 

bergk 
Hudolph. E. — Ljvén 
Rugg, I. — Ilediliiis 
Itump, C. — Winberg FÖUTKCKNINO ÖFVER PKItSONIOlt lUmdgn-u, I. — Klocklioff 
RuQUquist, E. A. ^— IfolialiL-iK 
Hiitherg. S. W. — von Sydow 
Kiitli, K. S. — Regm-li 
Hyberg, S. — I-ovén 
i;ydbcrg, C. — llagluud 
Ryding, K. A. Ch. — Berg 
Ilydingsvärd, J. C. H. — Almén 
Rydström, O. J. — Kjellgren 
Ryssberg, H. M. C. — Briiso- 

witz 
Rystedt, E. A. — Borg 
Rystedt, R. — Waldenström 
Råberg, J. L. — I>.-ttström 
Råberg, T. II. — ThestruiJ 
Rådberg, II. — lacobi 
RÅdeström, M. K. — Kleniming 
Räsänen, S. M. — Tisell 
Röhlander. T. E. S. — Moberger 
Rubss, H. M. C. — Evers 
Rönnow. II. N. C. — Berg 
Rönström, A. P. — Wester 

s. 

Sachtlebeu, II. E. — M.ircus 
Säger, W. I,. F. D. — Leche 
Sahlgren, E. C. — de Maré 
Sahlraan, H. A. W. — Jause 
Sahlström, A. E. — örn 
Salén, B. — Brusewitz 
Salén, H. C. — Meurliug 
Salliug, M. — Geijer 
Salomousson, G. — Mjöborg • 
Samuelson, L. — Lagergren 
Samuelsson, A. J, — Boyer 
Samuelsson, E. S. — Ewerlöf 
Samuelsson, K. G. — EUedahl 
Samuelsson, N. — Giönvall 
Samuelsson, V. II. R — Quen- 

nerstedt 
Sandberg, A. A. — Westin 
Sandberg, E. C. — Sidenbladh 
Sandberg, E. L. I. — Kalén 
Sandberg, I. E. K. — Swartling Sundberg, .M. — SteudabI 
Sandberg. M. J. — Bruz^liu^ 
Sandeberg, II. .M. — Snhlman 
af Saudebirg. M. I. - von 

Sydow 
af Sandeberg; .M. M. — Alm 

gren 
af Sandeberg. I'. M. K. — Alm- 
gren 
Saudelin, G. E. K. — Walden- 
ström 
Sandin, 8. A. S. — • Nisser 
Sautlqvist, M. S. — Eueroth 
Sandqvist, R. B. — Enerotli 
Sandqvist, S. — Asplund 
Sandström, A. .M. — Söd?rbauni 
Sandström, C. — Kalén 
Sandström, II. A. — Walden- 
ström 
Sandvall, E. — Biskow 
Saudwall, E. K. E. — EUiot 
Santesson, F. J. C. — Lotlil- 

gius 
Santesson, M. L. — Berg 
Santesson. M. O. .M. E. — Syl- 

van 
Sasse, T. E. — Ljnngqvist 
Schaar, A. — Rhodin 
Scbenström, H. — Boethius 
Schenström, S. L. — Blix 
Seherber, Ch. E. — Sylvun 
Sehjöler, F. O. — Valenlin 
Sehlilter, E. — Swarlliug 
Seblytter, A. M. — Olrog 
Sclimidt, E. S. F. — Hallström 
Scbmidt, G. — Lagergren 
Selinildt, E. — Dickson 
Seliniidt, S. — Lindhagen 
Seljmidt-Nielsen, \). — Ekwall 
Seholander, H. M. M. — Trä- 

gårdh 
Sehragge, E. A. C. — Arvedson 
Sehröder, A. II. — StarcK 
Sebröder, A. .M. — Tydén 
Sehröder, II. C. M. — Haglund 1N(;1FTA 1 KALKXDEHNS SLÄKTKU 1U73 Scbröder, I. L. — Sylvan 
ScbubiTt, A. — ^ Talinc 
Sthiihi-rth, E. A. I". — Siinouf?- 

ScImb.Ttli, <;. 1!. A. — Siiiioiis- 

soii 
Schiick, L. J. — IlalKströin 
Scliult, O. M. A. — Bruzflius 
S(.'hiil1iii. E. S. K. — Gi-ijiT 
Seliultz. .). — l.ingiijirk 
Scliiiltz, M. V. — Aliiu'u 
Scliultz, S. A. V. — J.iigcrgri-n 
Scliijltz, S. I.. — Wikstiöiii 
vuu ScliulzfUlioiiii, Ii. A. M. T. 

— TydC-n 
Schiiior von Walillicim, E. C. — 

östraud 
Srhiilt, .1. 11. — lIohiiliiTg 
Scliwan, II. E. — Wi.jk 
Selnvartz, It. :m. A. — v.m 

Sydt)\Y 
Schwartzlosi', I. — Iluluiberg 
Sehönboek, A. V. — Triigäidb 
Scbönbcrg, E. — Dubl 
von Scbönbcrg, .M. L. ^Y. — 

WiubtTg 
Scbönnu-yr, E. M. — Liudbagtni 
Scböntbal, (J. — Vi\U'Utin 
Scroiio-lIutLliinsDn, X. — Dick- 
suu 

E. — Boström 
A. E. — Draugol 
A. M. — Artwi-dson 
I. — von Sydow 
L. — Åstrand 

Boetbius 
KaijsiT Soalon, M. 

Sodorbolni, 

SiMlerliolm, 

Sfgerdahl, 

ScgiTdabl, 

Soger.ströni, M. F. 

af Segerström, W. Seblberg, A. II. C. — Tlilde- 

braud 
Seitz, N. A. — Bruzolius 
Selander, E. — Lybeek 
Selldén, A. — Rudelius 
Selldén, S. C. E. — Hasselrot 
Sellgren, II. G. E. — Kjellgren 
Seth, E. C. E. — Slettengren vun Seth, J. M. L. — Francke 
Sotterberg, Ii. C. — Bh'iin 
Setterwall, E. r. — l,ovén 
Setterwall, E. J. I'. — Falk- 
ni a n 
Sieni. C. — Bratt 
Sig:ieiil. A. S. A. — Freden 

berg 
Silfvcrsparre, Cli. F. — Eper- 

siröm 
Silfver.-i-arrf, E. — B<-rnliardl 
Silfversparr.', K. — Bu-leljns 
af SilbMi. E. .M. — KreiigiT 
Sillero, V. — l'ontin 
Sinionsson. S. — Drangd 
Sinclair, A. C. A. — Ekman 
Sireuius, ."<. — l)yr>scn 
Siösteen, I. E. — Ahngrcu 
Siöstcin, N. M. — Wikström Sjölander, E. O. 


K. — Lilien- 


brrg 
Sjöberg. F. S. — 


N(>tt.-lbladt 


Sjöberg. K. G. A. 


— Karlberg 


Sjöberg. S. .M. — 


.Myrin 


Sjö)jcTg.-r. .^[. A. 


— Kamstedt 


Sjöblom, W. K. 


— Leffler 


Sjöborg, E. .M. - 


- Halliiig 


Sjödahl, II. S. - 


- Draugel 


Sjögren, A. — Indebctuu 


Sjögren, E. C. — 


Westin 


Sjögren. F. — Bl 


idbcrg 


Sjöstedt, C. W. - 


— Billmauson 


Sjöst.n. A. M. C 


. — Blix 


Sjöström, A. .T. — 


Fröding 


SkjöJdebrand, A. 


A. r. — 


Strindberg 
Skjöldebrand. G. 


E. A. II. — 


Strindberg 
Skjöldebrand. II. 


E. — KJell- 


berg 
SkjöldelJTaud, .M. 


C. — Strlnd- 


borg 
Skjöldebrand. T. 


M. A. S. — 


Strindberg 
Skogström, C. — 


Strandberg GS. — Sv, SlUktkaleudorn lOlU. 1074 FÖUTECKXINC; öI-VKIl l'EHSONi:U Skow Petoisou, M. M. — Wal- 
denström 
S kärl lind, 11. K. — I^vön 
Smodninu, K. T. — Kwi-rlöf 
Smith, II. — Arvcdsou 
Smith, II. — Boi-thius 
Smith, H. E. A. — Svlv.in 
Smith, II. K. — Ouchtorlony 
Smith, J. A. E. — Klomming 
Smith, M. E. — Stendahl 
Snell. L. E. — Hedoliiis 
Snöbohm, H. H. M. — Cramér 
Solander, C. C. — Uolmlierg 
de Solms Williams, M. — de 

Maré 
Sommolius, S. M. — Melin 
Soot, A. — Tisell 
Sooth, I. K. — Lallcrstcdt 
Spaak, R. C. — Dahl 
Sparkes, J. — ilatton 
Sparre, I. A. —7 vun Sj-dow 
Sparre, I. I. C. — Zcthelius 
Sparre, N. C. C. A. — Wendtl 
Sparre af Rossvik, S. A. A. 

M. — Dickson 
Sparre af Söfdeborg. E. U. W. 

— Kreuger 
Speudrup, V. L. E. — Gunter- 

borg 
Spöns, A. L. .M. — Elliot 
Sprengel, E. yi. — Bratt 
Stackelberg, S. B. — von 

Zweigborgk 
Staden berg, C. L. — Smerling 
Stael von Ilolstein. A. L. E. — 

do Maré 
Stael von Holstein, C. M. — 

Wijk 
Stael von Holstein, II. M. — 

von Sydow 
StaPl von Holstein, II. S. — de 

Maré 
Slang, A. M. — Dahl 
Startin, E. W. — Nyström 
Steeti, K. — LaurelJ Si.cu. M. - 


— 


Hassel ru t 


Stoffansou, 


A. 


M. C. r. — 


I.undebcrg 


Sieffenbnrg. 


E. 


ÖStlXTg 


Sfcffenbiirg, 


I. 


— Nord.nsiröiii 


St.-nbcrg. .M 


. (. 


'. — Graiidinson 


S!onl)org. 11 


. - 


- Lall.rstodt 


Ston fel t. G. 


M. 


A. — Frieberg 


Sr.-ngnrd. T. 


, i: 


;. — Eneroth 


Siouius, R. 


II. 


— östrand 


Stenman, A. 


-M 


. — :Malnisteii 


Menström. ( 
\I. — Rliodin 


St.-nström, .M. 


E. .1. — Hall- 


ström 


Stcphous, M. 


A. B. — vun 


Sydow 


Sternor, I. 


— 


Ekormanu 


Si.-uch. n. 


E. 


A. A. — de 


Verdier 


Stewart, M. 


C. 


— Kreuger 


Stieruström, 


J. 


V. — .Möller 


Stjornspetz, 


T. 


J. .1. — Sillen 


Stjernstedt, 


II. 


I. A. — Dnh- 


lems 


Sijeruwall, 


M. 


— Billo Slocklassa, .M. M. — von Sydow 
Slolpe, G. K. — Östberg 
Stoltz, J. — LiljL-uroth 
Storckenfeldt, E. M. C. — Ze 

theliiis 
Stranden, A. — Ilc-sselmau 
Straudell, II. J. — Hosselman 
Stråt ton, C. A. — Wikström 
Straus.s, .T. II. — Lamm 
Stroheckor, E. — Arvedsou 
Stråle af Ekna, C. L. II. S. 

— Elliot 
Ström. A. — Herslow 
Ström, J. — Nys tron) 
Ström, J. W. C. — Grönwall 
Ström, R. — Sohlman 
Strömberg. R. J. — Borg 
Strömberg. S. — Grönwall 
Stiiart, A. E. — Berg 
Stiiart, I. — Lilienl.prg INGIFTA 1 KALENDERNS SrJ\KTER Sturmbövcl, E. — Kaijscr 
Sturuegk, .^r. ^[. — Wallon- 

StfOll 

Sturnogk, T. — AVuil.ull 
Shirzon-Becker. ]>. 1. — liuru- 

dos 
Stuxbcrg, II. A. — LcffliT 
Ståhlborg, A. — Tiseliub 
Ståhlberg. E. C. — Winbcrs 
Ståhlbom, A. A. >r. — Nor- 

mclli 
Stäblbom, M. C. — Swaitlius 
Ståhlboni, O. J. A. — Noi-- 

molli 
StAlile, A. W. E. — Wesfir 
StAlbamniar, K. C. E. — von 

Feilitzeii 
Stålnacke, A. E. — Asplund 
Si Ldberg, E. O. — Nurniclli 
Sundberg, E. S. — Bratt 
Sundborg, L. E. — l.oth 
Sundborg, M. .T. — Krumliud." 
Suudblad, S. — Brusewitz 
Suudborg. S. — Mtlin 
Sundoll, A. — NisSvT 
SuLdor, C. E. — T.juug.ivi>t 
Suui'son, K. I. — Kbodin 
Suiidgron. M. — Horg 
Sniidin. K. — (Jcijer 
Snudiii, N. C — Ku-^LU 
Siiuduiark, C,. C. A. — Eovi'ii 
Sundstodt, I. M. ]■:. — Lybick 
Suudslröui, A. O. — Frniiiorie 
Sundström, A. K. — Nyström 
Suudhlröm. A. M. — Ecrubtröm 
Sundströ'!!, II. — Frioborg 
Sundström. II. C. — Rornström 
Swiibu. A. M. — AWster 
Swanbock. A. AV. — .Miiirling 
Svauborg, C. T. — Palia 
Svanlund, E. l;. E. — IacIic 
Svan.slr«ui, G. i:. — I.cltströiii 
Swodouborg, 1. .M. L. — Kjell- 
berg 
Sveiisuu, A. — l.iiun-ll Svensson, 


A. 


M. 


— 


Laurell 


Svensson, 


A. 


N. 


— 


Strandberg 


Sv.Misson, 


i;. 


— 


En. 


i'roth 


Svonsson, 


R. 


— 


F;i 


1 k ni an 


S\ ».-nsson, 


G. 


— 


Al 


■fAvedbon 


Svensson, 


G. 


— 


Tjerneld 


Svensson, 


E. 


G 
- Walden- 


ström 


Svensson, 


E. 


M. 


— 


Gnuterberg 


Svensson, 


i:. 


M. 


A. 


— Norraelli 


Svensson, 


E. 


M. 


A. 


R — Starck 


Svensson, 


G. 


-_ 


Lagrolius 


Svensson, 


II. 


.T. : 


M. 


— Unger 


Svensson. 


11. 


A". 


— 


Bratt 


SwiMisson, 


1. 


— 


Kio 


rkognard 


Svensson, 


I. 


G. 


E. 


— I'alme 


Svensson. 


J. 


G. 


— 


Dahlgren 


Sverss<jn, 


M. 


G. 


— 


Dahl 


Svensson, 


M. 


G. 
W lekström 


Svensson. 


Z. 


S. 


K. 


— Liljou- 


roth 


Svldéu. G 


. - 


- R, 


.TZI 


•11 US 


Sviuluifvu 


d 


i 


AVi 


Östergötland. 


M. G 


A. 


T. 


— 


M'idebeck 


Svärds) röni. 


v;_ 


A. 


— Lilieu- 


berg 


Sy lina, A 


_ 


- I) 


a bl 
Syl vänder 


, 11. i: 


:. - 


- Hammar 


Syniierliol 


ni. 


T. 


E. 


W. — Eau- 


rell 


S.ii-lrön,. 


E. 


G. 
■ Dahl 


SJlfvenber 


g. 0. C 


'. 


1. — Matton 


SöderbiTg 


, H 


. G. 


— 


llioggström 


Söderberg 


, II 


. S. 
• Laurell 


SöderbiTg 


, I. 


M. 
- G.oldkuhl 


Södergrt>n 


. .\ 


.. - 


- Kellgren 


Södergreu 


, II 


. A. 


— 


Lamm 


Södorbielm. 


R. 


V. 


G. — Liiu- 


deberg 


Söderlund 


, G 


. -M 


_ 


- Euerotb 


Söderman, 


. A 


— 


S: 


i lidström 


Södertivist 


, A. yi. . 


— Sillen 


Södcnivist 


. B. T 
\. — Alm- 


gren Söderstéoii, 


S. 


IT. K. r. - 


Alinquist 


Söderström, 


A. 


— fn-ij.T 


Söderström, 


E. 


A. — Sved.-liii; 


Söderström, 


K. 


M. — Tisell 


Söderström, 


S. 


M. C. — Tryg 


ger 


Söderström, 


T. 


E. — Kjellson 107G l'önTKCKMN<J ÖIVEH l'KKSONEK 

Tliimgnii. A. — Siar<-k 
'J lioinas. I'. A. — ll:\i>\> 
Tlioms.ii. T. .M. K. — Aker- 

iiiiirk 
Thorell, A. — Uug.-r 
Thorell, E. — JJerg 
Thor<'ii, A. — iJyrsseii 
Thornaiider, E. M. — Tauvon 
Thurs.'ll, M. — Edgren 
'Y, Thursluiid, E. S. IT. — Lind- 

hagin 
Tackiray. E. — T\liiigherg Thurss.-ll, A. M. C. — /.llnlius 

Taillaudier. A. C. — Simniissnii Tliiifve-snn. E. .M. E. — Möll.-r 

Tnmm. E. A. C. — Krciigcr TImiil.<Tg. K. .M. E. — Iledeii- 

Tanim, K. M. — Swartz Mad 

von Taugeii. (1. — Kjellb.-rg Thniil)la<l. .T. M. — AJieniiis 

Taube, II. E. M. — Ernberg ThiiiKivisi. A. — v.ii Zweig- 

Tayh^r, L. — östrand hirgk 

Teckt.mius, E. II. C. T>. — Tlimöi-. E. K. — Ti strnp 

Genberg Thörn, A. — von Feilitzi-n 

Tellander, I. — de Muré Thöiii. E. E. — Ew.-rlöf 

Temple. M. E. M.. — Wikstiöm Tidholm. A. I. .1. — I^dhigi».-* 

Tengberg, (1. — Themptand-T Tig.Tstidt. K. E. — Iliimbb- 

T» iiggren, 1'.. — Ekwall Tillmar. C. M. — I'.iTs>iliiis 

Tcngvall, V. A. — Westin Torell, .M. — Forss.dl 

Tengvall. H. M. — Westiu Torén. II. C. — Uam>t.dt 

Tenow, O. ii. E. — Palme Torsdl, 15. E. — Askliiml 

Ternstedt, A. O. A. — Arved- Totlie, A. M. — .Mvrin — 


Thempt; 


;ind 


iT 
- Ekwall 


1 
A. 


— Wesi 


in 
yi. 


— Wes 


till 
. E. 


— Pali 


lie 
0. 


A. - 


Arved 


— 


TL'n(lén 


.. s 


. — lio: 


stri 


'.m 


. i:. 


, .M. C. 


II. 


- 


. E 


. J. V. 

01 son Tranchell. A. .M. — Kjillberg 

T«-rserus, E. — Umléii Traiuln-ll. II. W. — IIer>^low 

Tersmedeu, A. S. — liostrian Tram'-. E. i:. — Bi!Imansi>ri 

Tersmeden. T. E. .M. C. II. — Traiieus. S. .M. — Wavrinskr 

Arfwedson Trapp, C. — l$ratt 

Tersmodeu. S. E. J. V. — 01- Trapp. K. S. — Ståhle 

rog Tra4)p, L. — Lamm 

Teseh, M. — Nathorst Treffenberg. K. C. — Kempe 

Thaliu. O. SI. — n.rzelius Tmberg. E. — StraudlK-rg 

Tham. E. — örn Trnlle. S. — Laurell 

Thim, S. — Falkman af Tr.jlle, S. G. E. — Mobrr- 
Tham, S. E. C. — Ewerlöf ger 

Théel, I. S. .1. — Dicksuu Triiszkowski, E. — Hammar 

Thegerström, E. J. — Iloséu Tnllberg, I. F. K'. S. — H.s- 
'J'hegerström, L. — Svedelius kow 

Thehnuler, T. S. J. — Beueki-rt Tornberg. E. G. G. — T, amin 

Th.llanik-r, L. W. — Sylvan T.ui,. r, I.. — lUix INGIl-"rA I KALi:NDi:UNh; .SLÄKTER 10.7 Törngren. F. E. -^ Janse 
Törnniarck. E. — Dalil 
Törn.ivi.st, II. C. — .M.-liu u. A. E. E. A. Uddmaii-Kjollb»'rg. 

— Frurncrie 
Ugari)h, II. C. F. — Sciudéu 
I'ggla, A. — l'almc 
Uffgla. -M. — Lyb.ck 
!if Ugglas. E. A. I'. — I...vi'ii 
af Ugglas. M. C. T. E. — 

Dyrsscn 
Uland.T. .M. C. — Isaiid.-r 
riff. E. .M. — Sv.dflhis 
rilniaii, A. I. A. — Wiisrlgroa 
rihuaii, A. S. — Wiklaiid 
l'liagrcii, A. S. W. — P.cTg 
Ulrikssi-u, N. A. — UrMis 
Ungman, A. .M. — .It-nniselu' 
Ungrotli. S. S. — Aninr-ns 
T'nonMis. II. I". — Ci-ijcr 
Unoniiis. M. S. E. — i;.rg 
Ujnuark. 1>. H. M. — Eanini w. A. M. Warlilnuisiii- af r-jiukl 

S. C. — Aschau 
Wad". E. — Sv.(l»rnis 
Wadströin, II. E. A. — Wal 

dcnströni 
Wjeruströin. A. W. — Lind- 
hagen 
Wahlborg. II. K. — Uuger 
Wahlborg, M. — Eoiickort 
Wahlborg. T. E. — P.trén 
Wahlgren. E. M. E. — Bratt 
Wahl.ivi>t. A. l\ W. — Wal 

lonborg 
Wahlström. A. — ö>trand 
Wahlslnim, M. A. — UamstodI 
, ^\ alil>trr>m. S. — Eoorlöf 
' I Wahluud. E. S. - TlsoU — Lilionborg 
■. S. — Strand Valaizo, A. — Molin 
Walberg, T. I. — Miintho 
\V;ildliiim vi>n Kastinoller. I.. 

1). — J^mun 
Wall, M. L. — Wising 
wall, N. — Wostor 
Wall. S. — Abolin 
Wallandor, L. G. — MuutJie 
Wallande-, M. — lUidberg 
Wallberg. E. .M. — Naohman- 

son 
Wallberg. I, 
Walloniiii. 

borg 
Wallin. A. — IJarll.eLsou 
Walliu. A. E. — Strohlon.-rt 
Wallin, A. M. — IVrs.-lius 
Wallin, A. M. K. -- Arvodson 
Wallin. r.. W. E. — Uramér 
Wallin. E. .M. — Ingolslx-släk- 

t.n 
Wallmaii. S. .^ 
Wallii.>r. I). - 
Wallri>tli. .1. C 
Wallstriim. E. 
Walsh. F. IL 

b..rgk 
W.iiinborg. ."<. E. — Dahl 
NVarbnrg, (». — Nyström 
Wasonins. .1. C. ■ — Almgren 
\Va«;srii. 15. — i;.r::olius 
Wi-b.r. .M. L. J. F. W. — 

Grömvall 
W.-iborg. F. — Falk 
AWoso. S. A. — Grönwall 
Woggo. W. — Böös 
Woidenhayn. S. — Strandberg 
Woinberg. C. .M. — Kolthoff 
W.iidiagen. .T. — Hallström 
Woiss, A. T. — Qnonsel 
Woiss. <■. E. — Dahlgnn 
Woisserberg. .M. — Ek 
\V oj. 11 ing. E. .M. A. — Aboliu 
Wolehor. A. W. — Ernborg 
W.-lln.l.r, S. M. - Winborg — Ungor 
- Klinglxrg 

— Ekman 

— Mölbr 

— von Zwoii 107S FöKTi:CKNING ÖFVER PERJiiONEU 

Wclliiudcr, E. M. — Smerliug WesKman, F. I?. E. — vou 
Woiidel, K. S. Pr — Bratt SneiUt-ru 

Wi-miberg, E. E. — östraud AVuntmau, II. C. S. — liii%' 

AVomiLM-borg, G. — Uoströia AVustrcll, II. C. — EwerKif 

Wenneihulm, E. A. M. — Dyrs- Wetclie, C. V. J. -- IWvs 

son Wetche, K. — Ber;: 

WeuuiTholm, E. C. C. — Eam- AVettul, A. L. — Tiscll 

strdt Wottol, D. E. — Blix 

AVeuiiLTinark, O. M. — Bruze AVettergren, II. E. G. — Nis- 0. -M. 


— 


Bruze 


U. C. 


C. 


- Berg 


E. 


E. 


C. — AVeuneniuist, U. C. C. — Berg sfr 

AVeuiKTbtröm, E. E. C. — af AW-lterstedt, E. C. AF. — 

Fraucke Tiägårdli 

WL-uiit-rströin, J. O. — Sand- Wuttcrslröm, S. C. — rontiii 

ström W«'\iiiiid, M. — Ekstrand 

WonuersUum, S. — Bi-iizolius Wil.oll, A. G. A. — SiiiLTling 

Workmeister, N. M. — .Ml-iu-- Wiborg. S. — Falloiiuis 

ling Wiborgh, E. E. M. — Ingcls- 
W. rlin-Oblson, E. L. AI. — bn.släkteu 

llildebrandsson Wieki-luis. I. II. — Aschan 

Worling, B. C. A. — M.-liu Wiokouborg. F. — Lyb(.-<k 

AVtTiier, B. M. — Nyström AVi.hdl. E. E. — östb.-rg 

Wovner, II. M. — Arfwodsoii AXiuCii. K. C. — öhrwall 

Worner, I. — Fnrsscll Aig, A. A. — I,jungiivi>t 

Woruer, I. M. — Bartholsuii AVign'n, II. A. — Boi-tliius 

Wi-niigreii, C. — Trotzig AVigslrand. G. A. — Kruiii- 
Voruoii, AI. — de AVtudol liiide 

von AVernstedt, E. AV. E. — Wihl. AI. A[. K. — ArfMcdsmi 

Svodelius AVililborg. E. M. — Ek 

Vesström, A. E. — Gunt.-rberg AVi.jkandi-r, A. Af. L. AA'. — 
AVestberg, AI. K. — Tisill I.amin 

AA'estcrberg. E. M. C. — Swart- A\ijkliiiid, I.. AI. — Kniiu- 

ling liiule 

AVsterberg, M. E. — Arvedson AVijkniark, S. -- Ilassrlrnt 

AVestorbcrg, O. L. — Bratt ^ViJkström. G. K. F. — A\>stiT 

AVestordahl. E. F. E. — Foutin AA'ikand<T. AV. II. J. — AVestor 

^A'csto^holm, J. — AA'aTn AVikland.M-, E. M. K. — Soin- 
V.ostorlund, E. Al. — T.indhagon niolins 

AVe.-ti-rlmid, G. C. — WabUu- Wiklund, T. - I.ili.nbirg 

ström AVikséll, A. G. — Arvedson 

AA'c.sterlnnd, 1. AV. — Kalén Wiksten, E. — Borg 

AVcstfelt, E. N. — örn Wikström. I. AI. — Ilalling 

AVoslholm, AI. E. — Abeuius AMlander, A. II. AI. — Aniuéns 
AVestliug. E. M. L. — Norden- AVilcke, G. 'i'. — Geij"r 

ström AViihelnii. A. A". L. — Abenius 

AVeslnian. A. — Uosi^n AViIs..n, E. D. — Sylvan INOirTA I KALKNDKKNS SIJ\KTI:R Winian, M. A. R. J. — Bratt 
Winblad. J. S. — Ix-th 
Windahl, A. 11. — Natliorst 
Winoll. I. F. K. — Wt'Slnip 
WiiiQTist, A. C. — Ix-th 
Winslow, K. M. M. — Tnuvon 
Wiiislow, II. Ii. — r.oskow 
Wiström, J. K. .M. — von 

Zweigborgk 
Wiström-UainmarstriMii, M. S. 

— Silk'ii 
Wiltensleger, .T. — Mourling 
Wiwesson, E. — AVlUhiII 
Wohlfahrt, H. M. — VndC-n 
von Wolcker, S. S. A. — Dahl 
de Wolf, R, — Tengwall 
Wolffelt, M. — Alexandorson 
von Wolffradt. II. C. L. — 

Stendahl 
Wollin, I. A. E. — Möller 
. oiigt, E. M. Ij. — Kji-llgron 
Vraug, A. S. M. — Geijir 
von Wright, .M. J. — Dieden 
Wågmau, M. ~ .Moiirliug 
WShlstedt, J. C. — MölkT 
Wftrman. E. .M. C. — Dillo 
Wiirner. E. C. — Lindhagen 
Wiistfelt, S. S. C. — Rrrii- 

ströni Y. Zettorvall. A. — Lindhagen 
Ziedner, S. M. K. — Abelln 
Zixianow, M. I. — .M..lin O, Yllner, 
Yllner, R. — 
A Trägi\rdh 
T. — Klingberg Åberg, E. 
Åberg. II 
AlKTg, M. — 
Ab«-rg. M. L. 
Af eld t, .M. C, 
Agrt-n, M. - 
Ahlin, II. E. 
Ahliuid, S. - 
Ahrberg, S. , 
Akerbi^rg, II. 
Aki'rbloni, C. 
Åkerblom, II 
Åkerblom, L. 
Akerholni, A, 
Akerholm, A. 
Åkerlund, L 
Åkerlund, .1. 
Aki-rman, A. 
Åkerman, A. 
Åkerman, O. 
Akesspn, E. - 
Åkesson, II. 
Aman, E. .M 
.Unan, U. E. 
Ångström, E. 
Aslmul, A. S 
Aström, E. A. 

Alexanderson 
C. — Ekwall 
rnd.'n 
— - Ilesselman 

— Enerolh 

— K I em m ing 

— Lagergren 

— Hassel rot 

I. - — Mourling 

— Hallström 
V. — U\-lin 

. A. — Weihull 
C. — Falek 
— • Borgström 
L. — Östberg 

— Forssell 

— Crarnér 

— Rndelins 

.S. — Liljenrolh 
A. — Krnmlinde 

— Beskow 

— Falkman 

, — Key-Aberg 
— Key-Äberg 
K. — Kjellbi-rg 

. — Beneker t 

W. — Strandborg Zacco. M. C. R. — Troili 
Zeile, n. .M. — öhrwall 
Zetherström, II. M. E. — My- 
rin 

M. — Westin 
F. — Xettel- Zetlirin, S. J. 
Zetterberg, K. 

bladt 
Zetterberg, O. M. C. HumbU O. 

Öberg, R. E. — Qvistgaard 
(iberg, S. II. — Klemming 
Öberg, S. R. M. — Rundgren 
ödmausson. Ii. E. C — Unger 
öfverberg, E. L. W. — Munthe 
öliman, A. — Rosén 
öliman, II. K. — .\sbrink 
(Himan, W. A. — Rosén ni-*-'© loUTKCKNIN(; öl VEU rKICSONEIl 

öhmark, U. K. E. — lilix östciffn-n. H. C. M. — Nett«.'l- 

ölaiuU-r, E. J. F. — Goijfi- Mudt 

öman. M. — Kaijst-r östirfrn-u. IT. V. — Sylvau 

örumaik. E. .M. — Noriiirlli östi-ilimi. J. E. — Draii}.'.! 

örtciKlalil. A. V. C. — Saliliu östcrliin.l. S. — CiiiitcilMTf; 

örtengren. T. — T.-n^strand ösllinjr. H. r. _ .Svi-dclius 

öst!iorg, A. — Ilfsselnian östman. (". S. E. — Trotzig 

östiTgnn, A. M. — Eagrelins öström. T. D. — Crau.-rs 4f^ <5? 


1