Skip to main content

Full text of "Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta"

See other formats


it- IS-- Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/svetopismostarOOdani CBETO IllICMO CTAPOrA II HOBOrA 3AB.JETA. nPEBEO CTAPH 3ABJET T). 4 A H II ^ II H, HOBM 3ABJET HPEBEO B YJi C T E $. K A P A i; M Tx. 

y uiiorvAAY H3AAH>E BPHTAHCKOrA M llIIOCTPAHOrA BMBAMJCKOPA /IPyiUTBA. 

1922. \f^-^ 


i* '^. I t r^JE JE lUTO. K H>.n r E C T A P r A :? a B J e t a. llpea Kifcnra MojcnjoBa . 
J,pyra KH.iira Mojcnjena 
Tpeha Kifciira Mojciijepa 
MeiBpia Kifciira Mojcnjena 
IleTa KH>iira MojciijeBa . 
KH>nra Ilcyca HaBHHa . 
Kii>nra o cyjnjajia 
KifcHra n Pyrn .... 
U\)ha Kftnra CaMyii.ioca 
,],inTa KH>nra CaMyn.iona 
llpsa KH>Fira o uapeEnjia 
J,pyra KH,nra o uapeBn.Ma 
IIpBa KH>nra jneBHnKa 
J,pyra KH>nra jHeBHnKa 
KH,nra jKujinwa , 
KfLnra HeMFijiina . 
KjfcHra JecTHpii . 
KH.nra o Jo By . . 
nca.iMH J,aBnAOBn 

IIpH4e Co.lOMVHOBe V - .....50 
. 40 
^. 27 
.\36 
. \U 
.' 24 

.1:^.21 

.C >,4 31: 

24 

25 
29 

86 
10 
13 
10 
42 
150 CTP. 
1 

A^ 

U7 
157 
■ %Ql ' 
215 
238 
241 
271 
296 
326'" 
354 
382 
414 
424 
438 
445 
469 
530 Kftnra iiponopjejHnKOBa 
IIjec>ia Ha4 iijeoiaMa 
Kftiira iipopoKa Ilcanje . 
Kftnra iipopoKa JepeMujc 

IljraH J^peMIljlIH . . . 

Bkiifa hpopoKa Je.-^eKiLLa 
liii^iira iipopoKa ^ann.ia 
Kftiif'ra iii)opoKa Ocnje . 
'Kftnra iipopoKa Jon.ia . 
Kftnra npopoKa A.MOca . 
Kftnra iipopoKa An^nja 
Kftnra npopoKa Jone 
Kftnra iipopoKa Mnxeja 
Kftnra npopoKa Hayjia . 
Kftnra iipopona AsaKyjia 
Kftnra iipopona Coa>OHnje 
Kftnra iipopoKa Areja . 
Kftnra npopona oaxapnje 
KftHia iipopoKa Ma.iaxiije r^. 


CTP, 


12 


550 


8 


557 


06 


561 


52 


006. 


5 


057 


48 


662 


12 


709 


14 


72:) 


3 


729 


9 


732 


1 


737 


4 


738 


7 


740. 
744 


3 


745 


3 


747 


•2 


749 


14 


751 4 75a nPBA KH)IirA 3I0JCIIJEBA 

KOJA CE 30BE nOCTAlLE. r.iAKA 1. 

J noqeiKv ciBopn Bor neoo n seM.ty. 

2. A seM.La ujeme 6e3 oo.iipija ii iiycxa, 
II ojeme Tana na^ 6e:3AaHOM; ii ^yx Eo- 
H{JH AiLiame ce na^ bo^om. 

3. II peqe Bor: HCKa Cy^e cbjct^oct. 
II on cBJeT.iocT. 

4. II Bii,]je Bor CBJeT.iocT a^ je ^oopa ; 
H pacTaBii Bor cBJeT.iocT OA xaMe. 

5. H cBJex.iocT Ha3Ba Bor ^an, a xa^iy 
Ha3Ba Hoh. II OH BCHe H 6h jyTpo, ^an 

JIpBII. 

»>. IIo TOM pene Bor: neKa 6y.ji,e cbo^ 
liocpeA Bo^e, 4a pacxaB.La BO^y 04 boac. 

7. II cTBopH Bor cboa, h pacxaBH BOAy 
iioA CBOAOM OA Bo^e Enji, cbo^om; h oh 

TaKO. 

^. A CB04 nasBa Bor He6o. II oh Be^e 
II OH jyTpo, ^an Apyrn. 

*'K Ilo TOM pene Bor: HCKa ce ca6epe 
BOAa uiTo je no4 He6oM Ha je^HO MJecTO, 
H HeKa ce noKaaie cyxo. II oh TaKO. 

10. II cyxo na3Ba Bor :',eM.La, a 36opH- 
iHTa Bo.U'Ha Ha3Ba Mopa; h bh^c Bor 
A2L je Aoopo. 

11. OncT pene Bor: neKa nycTH 3eM.i)a 
H3 ce6e TpaBy. oH.Le. iuto hoch cJcmo, h 
ApBO po^HO, Koje pal)a po,i, no cbojhm Bp- 
CTaMa, y KojeM he 6hth cjcMe iteroBo na I 

SeM.LH. II OH TaKO. 

l'^. II nycTH 3eM.La H3 ce6e TpaBy, Cm- . 
.Le, UITO HOCH cjcMe no cbojhm BpcTaMa, 
H 4pBo, Koje pal^a poA, y kojcm je cjeMe 
fteroBo no H>eroBHJeM BpcTaMa. M bh^c ' 
Bor 4a je Aoopo. 

13. II 6h Be^e h 6h jyTjK), ^an TpehH. | 

14. IIo TOM j)eHe Bor: HCKa ^y^y bh- ' 
4je.ia Ha CBo^iy ne^ecKOM, ,i,a ,^HJe.ie /lan i 
H Hot, /^a 6y4y 3Hau;H BpeMCHHMa h 4a- ; 
HHMa H roAHHaMa; 15. H HeKa cBujeT.ie na cBo^y He6ec- 
KOM, /va ooacjaBajy 3eM.Ly. II on xaKO. 

1(3. H CTBopn Bor ^^a BH,\je.ia Bc.iHKa: 
BH^e.io Behe 4a ynpaB.i,a ^anoM, 11 bh- 
Aje.io Maite ^a ynpaB.La HoLy, h 3bh- 
je3,;e. 

17. II HOCTaBH Hx Bor na cBo^y He6ec- 
KOM ^a ooacjaBajy 3eM.Ly, 

18. II 4a ynpan.Lajy ,i,aHOM h Hohy, 
H ;^a AMJe.ie cnjex.iocT o^ TaMe. 11 BH^e 
Bor ;^a je 4o6po. 

19. II 6n Beqe h 6h jyTpo, ^an hctepth. 

20. IIo TOM pene Bor: ncKa BpBe no bo- 
4H jKHBe 4yuie, h nTHu,e neKa .leie nyna^. 
3eM.i.e no^ cboa He6ecKH. 

21. II CTBOpH Bor KHTOBe Be.lHKe H CBe 

}KHBe 4yiue UITO ce Muqy, uito npoBpujer 
lue no Bo^H no BpcTaMa cbojhm, h cne 
nTHu,e KpHiiaTe no BjjcTaMa H,HxoBHJeM- 
II BHAJe r>or Aa je Aoopo ; 

22. II aiaroc.ioBH hx Bor roBopelin; 
pa^aJTe ce h iraoiKHTe ce, h HanynnTe bo- 
Ay no MopHMa, h nTHu,e neKa ce MHoace 
Ha 3eM.i)H. 

2.-3. 11 OH Bene H OH jyxpo, aj^h hcth. 

24. IIo TOM pe^e Bor: HCKa 3eM.La ny- 
CTH H3 ceoe Ayuio jkhbo no BpCTaMa bh- 

XOBHJCM, CTOKy H CHTHO JKHBOTHlbC H 3BH- 

jepH scMa.LCKe no npcTaMa ibiixoBiijeM. 

11 OH TaKO. 

25. H CTBOpH Bor 3BHJopH 3eMa."LCKe no 
BpCTaMa HjHxobhjcm, h cTOKy no npcTa^ra 

H,e3HHHJeM, H CBC CHTHC ^KHBOTHHiC Hi 
3eM.I>H HO BpCTaMa HjHXOBHJeM. H BHAJ.e 

Bor Aa j^ Aoopo. 

20. IIo TOM i)eHe Bor: a^ naMHHHMo 
MOBJeKa no cBojeMy o6.iHMJy, i:ao uito cmo 
MH, KOJH he 6hth TOCHOAap OA pHr)a Mop- 

CKHX H OA UTHUa HcCeCKHX H OA CTOKe H 

OA UHJe.ie 3eM.Le h oa cunjex HtHBOTUBa 
UITO ce MHqy no 3eM.i,H. IIPBA KH>IirA MOJCIIJEBA. 1\1. 1. 2. 3. 27. II cTBopii Bor yoBJeKa no oo.inqjy 
CBojcMv. no o6jHMJy Bo/KnjeMV CTBopn 
ra : mviuko ii jkchcko CTBopn iix. 

2S. il aiaroc.iOBii hx Bor, ii pe^ie hm 
Bor: pal^aJTe ce h MHoacHTe ce, h nany- 
HHxe 3e.M.i,y, ii B.ia^aJTe hbom, h 6\j\iiTe 
rocnoAapn *0A pnoa 3iopcKHX ii o^ nTHu,a 
HeoecKnx n o;i, CBera 3BJepHaa uito ce^ni- 
^e no seiLtn. 

29. II join pe^e Bor : gbo, mo caM Ban 
cBe uH.Le UITO hoch cjeMe no cboj 3eM.i)H, 
H CBa ^pBGTa po7i,Ha Koja Hoce cjene ; to 
Le BaM 6hth aa xpany. 

30. A CBGMy 3BJepHH>y seMa.LCKOM ii 
cBJe^a nTHn,a]*ia neoecKHM h cneMy uito 
ce MH^e na 'se^ijbu h y nen HMa AJ^^ ^kh- 
Ba, 4(10 caM cny TpaBy 4a je^y. II 611 TaKO. 

31. Ta/],a norje/i,a Bor CBe uito je ctbo- 
pno, H i\ie, ^o5po 6jeme seoMa. II 6h bc- 
qe H 6h jvTpo, ^au mecTu. 

r.lABA 2. 
laKo ce ,7i,oBpiuH He6o h 3eM.i»a h CBa 

BOJCKa H)HXOBa. 

2. II cBpiuH Bor j[o ce^Mora ^ana ^je- 
.la CBOJa, Koja y^nHu; h no^iuny y ce^i,MH 
4aH OA CBiijex 4je.ia cbojhx, Koja y^uHu; 

3. H 6.iarociiOBH Bor ce/i,MH ^an, m no- 
CBCTu ra, jep y Taj ,i,aH noHHuy 0^ CBHJex 
^e.ia cBOJHx, KOJa yiHHH. 

4. To je nocTaite neoa h 3eM.i.e, Ka^ no- 
CTaiiie, KaA FocnoA Bor CTBopn seM^y h 
He6o, 

5. II cBaicy 6HJbKy no^CKy, ^okac je joiu 
He 6jenie na scm^h, h cnaKy TpaBKy iio^- 
CKy, 40K.ie joiu ue HHu,aine; jep Bocno^ 
Bor join ne iiycTu /i,a;i;/i,a na acM^Ly, hh- 
TH Ojeine MOBJeiia /^a pa/vi 3eM.(by, 

6. Hhth ce no4H3anie uapa ca scM^e 
^a naTaiia cny 3eM^y. 

7. A CTB()])M TociioA Bor ^OBJeKa o^ 
ni)axa 3eMa^hCKora, h ^yny My y hoc ^yx 
WtiiHOTHH; H iiocTa HOBJeK 4yiiia 5KHBa. 

H. 11 iKicavi,H Tociio,!, Bor npT y Yj/iem 
Ha MCTOKv: M OH^^e iniMJecTH uonjeKa, ko- 
jera ctboi)h. 

9. 11 yiHiiH rocno/i, Bor, tc iihkoiuo h3 
'.icyiAAi CBUKojaKa j[])\niTd ^Hjeiia 3a r^e- 
/i,aH.e H /T,o6pa 3a je.io, h ^pBo 04 jkhbo- 
Ta ycpe^ Bpxa m ^pao oa 3HaH,a ^o6pa h 
3^a. 

10. A BQAa TcuHJame H3 E/i,eMa uaTa- 
iiajyliH BpT, H OA'dUfl,e ce /i,HJe^aine y ^e- 
THi)H pHJeKe. 

11. Je/i,uoj je HMe <l>Hcon, ona Te^e oko u,HJe.ie 3eM.te Ebh^ickc, a on^je HMa 
3.ZLaTa, 

12. II 3.iaT0 je one 3eM.i.e Bp.io Ao6po; 
OH^je HMa H 6/],e.ia h /i,parora KaMcua 0- 

HHXa. 

13. A Apyroj je pHJen,H hmc Fcoh, ona 
Teqe oko u,iije.ie 3eM.ie XycKe. 

14. A Tpeiioj je pnjeu;H hmc Xn^eKe.!, 
OHa Tene k AcupcKoj. A ^CTBpTa je pH- 
jeKa E<i)paT. 

15. II y3eBniH Focno/i, Bor ^OBJeKa na- 
MJecTH ra y BpTy E^cmckom, 4a ra pa/],H 
H ^a ra nyBa. 

16. II 3anpnjeTH Bocno^ Bor qoBJcKy 
roBopetiH: je/i,H c.io6o/i,ho ca CBaKora /],p- 
BCTa y BpTy; 

17. Aavl c ^pBCTa 04 SHaaa 4o6pa h 
3.1a, c aera ne je/],H; jep y kojh /i,aH oKy- 
CHui c H>era, yMpHJetieui. 

18. II pe^e Bocuo/i, Bor: uHJe 4o6po 
/],a je HOBJeK caM; /],a My na^HHUM Apyra 
upe^ia iBCMy. 

19. Jep FocHo^ Bor cTBopn o^ deujbe 
CBe 3BHJepH uo.iiCKe H CBe nTHu,e He6ec- 
Ke, H /i,OBe,^e k A/],aMy /i,a bh^h KaKO te 
Kojy Ha3BaTH, na KaKO A/i,aM naaone ko- 
jy 5KHB0THity ouaKo /i,a joj 6y4e hmb; 

20. H A/i,aM Ha^je^e hmc CBaKOM acH- 

BHH^CTy H CBaKOJ nTHU,H He6ecKoj H CBa- 

Koj 3BHJepH no.i)CKoj; a.iH ce ne na^e A- 
^aMy 4pyr npcMa H>eMy. 

21. II FocnoA Bor nycTu TBp/i, can na 
A^aMa, Te 3acna; na My y3e je/],HO peopo, 
H MJecTO nonyuH mccom; 

22. H Focno^ Bor CTBopn meny 04 pe- 
6pa, Koje Y'se A^aMy, h AOBe/i,e je k A- 
/],aMy. 

23. A A^aM pe^e: ca^a exo koct o/i 

MOJHX KOCTH, H THJCAO 0^ MOJCra THJC- 

.la. HcKa joj 6\j\e hmc ^iOBJeyHn,a, jep je 
y3eTa 04 MOBJena. 

24. 3a TO he ocTaBHTH ^objck ou,a cbo- 
jera h Maxep CBojy, h npH./iHJenHlie ce 

K JKCHH CBOJOJ, H 6Hlie ^BOJC je/^HO THJe.10. 

25. A 6jexy o6oje toah, A/i,aM h JKena 
My, H He Gjeme hx cpaMOTa. 

TAABA 3. 

A.iH 3MHJa 6jeHie wiyKaBa mhmo cbc 3bh- 
jepH no^zbCKe, Koje cTBopn Fochoa Bor; 
na pe^ie jkchh: je am HCTHua 4a je Bor 
Ka3ao /T,a ne je^eTc ca cBaKora Api^^Ta y 
BpTyV 
2. A atena pe^e bmhjh: mh je^eMO po- 
/i,a ca coaKoia ^pBexa y BpTy; .). C'a.Mo i)0,;a c oiiora ,i,p«eTa ycpo,!, 
iipra, Ka:iao je l>or. He jcM,nTe h ne ^n- 
\)i\\to y H>, M He yMi)eTe. 

4. A a.Miija peue jKenii: iw lie re lui y- 
.Ml)iijeTii: 

5. Hero ana Dor ,\i\ he luni ee y onaj 
,\i\n Ka.i, oKyeirre e Huu'a otiu)1)htii o4H, 
na here iiocTani Kao oorouii ii .mivni iirro 

je 4001)0 lUTO .IH 3.10. 

(). 11 '/Kena BHAetiH ,;a je po^ na ^pne- 
ry Aooa}) aa je.io ii ,"i,a ra je :\iH.iTina r.ie- 
Aaiii H ,],a je ,i,pBO Bp.io ,i,paro pa^u ;3Ha- 
H>a, y:5a6i)a po.vx c H.era h OKycH, na ^a- 
Ae H Myacy cBojeny, tb h oh OKycH. 

7, Ta^a h.ai ce oTBopniiie oqii, h Bn.^je- 
lue M ^y ro.iii; iia cii.ieTome .iHiiiiia c3io- 
KOBa H Ha^niHHme ce6H npera^e. 

>^. II aa^yiue r.iac FociioAa Bora, kojh 
Hl)ame no Bpxy Ka^ ;3ax.ia,;n; h caKpii 
ce A^aM n aiena My ncnpe^ rocno/3,a Bo- 
ra 3iel>y APBGTa y Bpxy. 

*.'. A Focno^ Bor BHKHy A^aiia h pe^e 
iiy : r^e en? 

iO. A OH pe^e: Tyx r.iac tboj y Bpxy, na 
ce non.iauiHX, jep caM ro, tc ce caKpnx. 

11. A Eoi pe^e: ko th Kaaa ^a ch ro? 
M HHJecn jeo c OHora /^pBexa mxo caM 
TH aaopaHHO m hg je/^em c H>era? 

12. A A^aM pe^e: mena Kojy en yApy- 
7KH0 ca MHOM, OHa MH /^a^e c 7i,pBeTa, Te 
je^ox. 

1'3. A FocnoA Bor pene aceHn: 3a uito 

CH TO yHHHHAa? A JKBHa o^roBopH : 3MH- 

ja Me npoBapH, xe je^ox. 

14. Ta^a peqe BocnoA Bor 3mhjh: Ka^ 

CH TO VHHHHja, ^a CH npOK^lCTa MHMO 
CBaKO aiHBHHHC H MHMO CBC 3BHJepH HOJj- 

CKe ; na Tpoyxy ^a ce nyqeui h npax ^a 
je^eni 40 cBojera BnjeKa. 

15. II joiu MeheM nenpHJaTci^CTBO hb- 
Mel;y Teoe h '/Kene h HSMel^y cjeMena tbo- 
jera h cjeMena H>e3HHa; oho he th na 
r.iaBv CTajaxH a th hem ra y nexy yje- 
AaTH. 

10. A aiCHH peqe: tc^h Iiy mhofo My- 
Ke 3aAaTH Ka^ 3aTpy/;HHUi, c MyKaMa hem 
Ajeuy paljaxH, h Bo.La he XBoja cxajaxn 
noA B.iamhy My'/Ka XBojera, h oh Le th 
muth rocnoAap. 

17. lla oHAa peqe AAaMy: mxo ch no- 
ciymao aceny h OKycno c APBCTa c Koje- 
ra caM th 3a6paHH0 peKaBnm Aa ne je- 
Aem c H,era, acM.ta Aa je npoKjexa c xe- 
6e ; c MyKOM hem ce oa H,e xpannxn ao 
CBojcra BHJeiia; IIPIU KlI.lll'A M0JC11JE13A. IM. 3. i. S 

IH. Tpfte H KopoB he xh pat^axn, a xh 
lieni jecxH 'sejhe no.zbCKo ; 

ll>. Ca 3nojeM .iHii,a cBojera jeuihem 
X.Leo, AOK.ie ce ne Bpaxnm y acM.Ly oA 
Koje cii yaex ; jep ch n})ax, n y npax hem 
ce BpaxHXH. 

20. 11 AAaM naAJOAO JKenn CBOJoj hmc 
JeBa, 3a xo mio je ona Maxn cBJcMa jkh- 
BH.Aia. 

21. H Ha^iHHH FocnoA Bor AAaMy h jkg- 
HH H^eroBoj xa.i>HHe oa KOiKe, h o^yne hx 
y HjHx. 

22. H pe^ie FocnoA Bor: exo, hobjck 
nocxa i:ao jeAan oa nac Bnajyhn mxo je 
Aoopo mxo JH 3.10 ; a./iH caAa Aa ne npy- 
mn pyKe CBOJe h y36epe h c AP^exa oa 
'/KHBOxa, H OKycH, xe AO BHJeKa 3i;hbh. 

23. H FocnoA Bor H3arHa ra H3 Bpxa 
EAOMCKora Aa paAH 3eM./Ly, oA KOJe 6h 
ysex ; 

24. H H3arHaB ^lOBJeKa nocxaBH npeA 
BpxoM Eacmckhm xepyBHMa c n.iaMeHH- 
jeM Ma^ieM, kojh ce BHJame h xaMO h a- 
MO, Aa HyBa nyx Ka AP^^Ty oa JKHBOxa. TAABA 4. 

llsa xora AAaM no3Ha JeBy ateny CBOjy, 
a ona 3axpyAH.e h poAH Kajnna, h pe^e: 
Ao6hx HOBJeKa oa FocnoAa. 

2. II poAH onex 6paxa aerona ABejbSi. 
H ABe.zb nocxa nacxnp a Kajnn paxap. 

3. A nocAHJe neKora npcMena AoroAH 
ce, xe KaJHH npnnece FocnoAy npHHOC 
OA poAa 3eMa.zbCKora; 

4. A H Abc./!) npHHece oa npBnna cxa- 
Aa CBOjera h oa ftHXOBe npexn.iHne. H 
FocnoA noivicAa na ABe.zba h na H,eroB 

npHHOC, 

5. A na Kajnna h na H>eroB npHHOc ne 
noMCAa. 3a to ce KaJHH pacpAH Beona, 
H .iHii,e My ce npoMnjenn. 

0. TaAa pe^ie FocnoA Kajnny: mxo ce 
cpAHHiV mxo All XH ce .iHu,e npoMHJenn? 

7. He tern An 6hxh mho, KaA Ao6po ^m- 
nnm? a icaA ne Mnnnm Af><^po, rpnjex je 
na BpaxHMa. A Bo.i>a je aeroBa noA tbo- 
joM B.iamhy, h xh ch My cxapnJH. 

8. IIociHJe roBoi)ame KaJHH c ABe.zbeM 
6paxoM cB0JH:\r. A.m KaA ^wjaxy y uoJhy, 
CKO'iH KaJMH na Aficzba 6paxa CBOjera, 
H y6H ra. 

9. TaAa pe^e FocnoA Kajnny: rAJe xh 
je 6pax Ab(vi»? A on oAroBopn: ne 3HaM; 
"3ap caM ja nynap 6paxa CBOjeraV 

10. A Boi pe^e: mxa yHnnn! taslc Kp- irrBA KH>iirA mojciueba. r.i. 4. 5. BH upaTa TBOjera Biiqe ca 3eM.7Be 
K Menu. 

11. II ca/i,a, ,T,a en npoKJOT na aeM.Tbn, 
Koja je OTBopiLia vera cBOJa 4a npiiMii 
KpB opaxa TBojera 113 pvKe TBOje. 

12. Ka^ aeM.LT yapaAmii. ne he th bpi- 
me ;;aBaTH 6.iara CBojera. Biiliein no- 
TVKaq H ojervHau, na seM^H. 

13. A KajiiH pe^e rocno/],y: KpiiBiii];a 
je Moja Be.iHKa j\,r mh ce ne Moaee onpo- 

CTHTII. 

14. Ebo Me Tjepaui ^^anac h3 obc scm- 
Jbe ,],a ce KpnjeM iicnpeA Te6e, 11 4a ce 
CKHxaM H noTjuaM no acM^LH, iia he ^e 
vOhth ko Me y^ecH. 

15. A FocnoA My pene: 3a to ko y6n- 
je KaJHfla, ce^aM he ce nyxa to iioKaja- 
TH. II HaqwHH FociioA 3HaK Ha KaJHHy 
^a ra ne yOnje ko ra ^^^ecn. 

16. 11 OTH/i,e KajiiH HcnpeA Tocno^a, 
H Hace.iH ce y 3eM./i)ii HaH^cKoj na hc- 
TOKy upeMa E^CMy. 

17. II no3Ha KaJHH jKeny CBojy, a ona 
saTpy^ite h po^n Enoxa. H ca3H,],a rpa^ 
H npo3Ba ra no nMeny cnna CBojera E- 

HOX. 

18. A Enoxy po^n ce TsiViA^A', ^ Tan- 
^a^ poAH Ma.ie.ieH.ia : a Ma.ie./ieH.io po- 
^H MaTycaia ; a MaTyca.i po^n iLaMCxa. 

19. H y3e ^aMex A^HJe JKene: jeAHOJ 
6jenie hmc A^a a Apyroj Ce.ia. 

20. II A/i,a poAH tfoBH.ia; oa H,era ce 
HapoAHUie KOJH ^HBe noA uiaTOpHMa n 
CTOKy nacy. 

21. A 6paTy aeroBy 6jeiue luw JyBa.i; 
OA itera ce HapoAnme ry^aiiH h CBnpa^in. 

22. A H Ce^a po^n ToBe.ia, kojh 6je- 
nie BJeuiT KoeaTH cimuiTa o^ Mje^n h oa 
TBO^Kl^a; a cecTpa ToBe.iy 6jeme HoeMa. 

23. II pe^ie AaMex cBOJMMa iKenaMa, 
Aah h Ce.iH : yyjxe r.iac Moj, mene Jla- 
MexoBe, nocayiuaJTe pHJe^n Moje: yon- 
Ly MOBJCKa 3a pany CBojy h M./iaAHlia 
3a MacHHij,y CBojy. 

24. KaA he ce KaJHH ocbcthth ce/i,aM 
nyTa, ^aMex he ce^aMAeceT h ceAaM 
nyTa. 

25. A AAa^ oneT no3Ha JKeny CBojy, 
H ona i)0AH cnna, h naAJe My hmc Cht, 
jep Mn, peue, Bor ji,aji,i\ APyi'ora cnna 
3a ABQJbSi^ Kojera y6H KaJHH. 

26. H Cnxy ce poAH cnn, KojcMy na- 
AJeAe hmc Ehoc. TaAa ce none npH3H- 
BaxH HMe TocnoAite. IMABA 5. 

Obo je n.iCMC AAaMOBo. KaA Bor ctbo- 
pn HOBJCKa, no oo.iprajy CBojcMy cxBopn ra. 

2. MymKO n ^{eHCKo CTBopn hx. h 6.1a- 

rOClOBH HX. H Ha3Ba HX ^lOBJeK. KaA 

Cnnie CTBopenn. 

3. II noiKHBJe AAaM cto h TpHAeceT 
roAHHa, H poAH cnna no oG.mnjy cBoje- 
3iy, Kao uiTO je on, n naAJCAe m\ hmc Cut. 

4. A poAHB CnTa noJKHBJe AAaM ocaM 
CTOTHHa roAHHa, pa^ajyhn chhobc h 
Khepn ; 

5. TaKO noatuBJe AAaM cBera a^bct 
CTOTHHa H TpHAeceT roAHHa; h yMpHJe. 

6. A Cht noamBJe cto h hct roAHHa, 
H poAH Enoca; 

7. A poAHB Enoca hojkhbjc Cht ocaM 
CTOTHHa H ceAaM roAHHa, pa^ajyhn ch- 
HOBe H Khepn; 

8. TaKO noiKHBJe Cht cBera acbct cto- 
THHa H AB^HaecT roAHHa; h yMpnje. 

9. A Ehoc nojKHBJe AeBCAeceT roAHHa. 
H poAH Kajnnana; 

10. A poAHB KaJHHana nosKHBJe Ehoc 
ocaM CTOTHHa H ncTHaecT roAnna, pa- 
I^ajyhn chhobc h Khepn; 

li. TaKO no^ixHBJe Enoc cBera agbct 
CTOTHHa H ncT roAHHa: h yMpnje. 

12. A KajimaH noJKHBJe ceAaMAeceT 
roAHna, n poAH ^la.ie.ien.ia ; 

13. A poAHB Ma.ie.ien.ia no^KHBJe Ka- 
jnnan ocaM CTOTnna h ^icTpAeceT roA^- 
Ha, paI)ajyhH chhobc h Khepn; 

14. TaKO noiKHBJe KajnHan CBera Ae- 
BCT CTOTHHa H AcccT FOAHHa; H yMpnje. 

15. A Ma.ie.ieH.io no^KHBJe uie3AeceT 
H ncT roAHHa, n poAH JapeAa; 

16. A poAHB JapeAa nOiKHBJe Ma.ie- 
AeH.io ocaM CTOTHHa H TpHAeceT roAHHa, 
paI)ajyhH chhobc h Khepn; 

17. TaKO noaiHBJe ^Ia.zie.ieH.10 CBera 0- 
caM CTOTHHa n ACBCAeceT h hct roAHHa; 
n yMpnje. 

18. A JapeA no^HBJe cto h me3AeceT 
H Ai^HJe roAHHe, h poAw Enoxa: 

19. A poAHB Enoxa nomnnje JapeA 0- 
caM CTOTHHa roAHHa, pal^ajyhn chhobc 
n Khepn; 

20. TaKO nojKHBJe JapeA CBera a^b^ti 
CTOTHHa n me3AeceT h a^^^Jg roAnne; Hj 
yMpnje. ' | 

21. A Ehox noJKHBJe me3AeceT n hct 
roAHHa, n i)OAn ^laTyca.ia; 

22. A poAHB MaTvca.ia hobhbjc Ehox jo.inaKO no m^^\\ r>(>iKioj rpii era ro.unia, 
pabajytiii ciihouo ii hliopn: 

2»). TaKu ii()-iKiiHJo Kh()\ I'lUM'a rpii era 
11 iue3,ieceT ii hot roAuna : 

24. 11 ii^iiiu'liH Ehox je.uiaKo no no.Lii 
r>oaxjoj. nocra.u' ra. jop ra y;u' Dor. 

l\'>. a Maryca.i iio:kiii\jo cto h ocaM- 
^ecex H ce^aM ro^uina. ii po^n .laMexa; 

2i). A iHMiiu .la.Mexa iiO/Kiiiije MaTv- 
ca.i cxMaM croTiina ii ocair.^eccT ii ^,\niio 
RUJiHe. pat)ajyhu t'UHone h Khopii; 

-7. TaKO iioiKHHJe MaTVca.i cBera j\e- 
BOT cTOTiina II me;i,i,oceT \i ,;ci?eT foah- 
Ha: II yMimjo. ^ 

28. A »laMox iio'/KiiHJe cto ii ocaM^e- 
cex II r\B\\}v nmmo, ii po.ui ciina, 

2'J. II Ha,yo.i.e My inie Ploje roBopehii: 
OBaj lie Hac o,;MOpiiTH 0,1, iioca.ia iiaiimx 
H OA xpy^a pyKV nauinx na 3eM.i.H, ko- 
jy iipOK.ie FociioA- 

30. A i)o,;nB Hoja no;KHBJe .laMex iiex 
CTOTima II A^B^AeceT 11 iier ro^HHa, i)a- 
t^ajyliH ciiHOBe 11 Kliej)!!: 

31. TaKO iiosx'UBJe JaMex CBora ce^aM 
CTOTima II ce^aiiAfceT n ce^aM ro^HHa; 
II VMpiije. 

32. A Hojy Ka^ 6h nex cxoxHHa ro^H- 
Ha. poAH Hoje CwMa. XaMa h Ja<i>exa. Ha r.lABA 6. 

A KaA ce .BVAK no^euie mhojkhxh 
seM.i)!!. II Kliepii iiM ce napoAHiiie. 

2. BiiAehii cimoBH Loaijii Khepii ^o- 
BJeMHJe KaKo cy .iHJene yaHMame hx sa 
aiene Koje xxjeme. 

3. A TocnoA peqe: ne he ce Ayx Moj 
AG BHJeKa iipexii c .LyAHMa , jep cy xHJe- 
Ao: HeKa hm join cxo h ABaAecex roAnna. 

4. A Miijame xaAa AHBOBa na :ieM.BH; a 
H nociHJe. KaA ce ciinoBn Bo'/kJh cacxa- 
jaxy ca Khe})inia HOBJeMHJHM. iia hm one 
pal)axy ciiHOBe: xo 6iijaxy ch.ihh .i.yAH, 
OA cxai)nHe na r.iacy. 

5. II TocnoA bhacIih m je HeBa.La.i- 
cxBo.LyACKO Be.iHKo na aeM.LH, h a^ cy 
CBe MHciii cpna H>nxoBa CBarAa caMO 3.ie, 

<). rioKaja ce FocnoA mxo je ctbo])HO 
MOBJeKa na ae.M.LH, 11 on My jKao y cpuy. 

7. II pene FocnoA: xohy Aa Hcxpnje- 
6hm ca aeM.Le ^LyAe, Koje caM cxBopno, 
OA HOBJeKa Ao cxoKe h j\o cnxne HvHbo- 
XHH>e H AO nxHua nedecKHx; jep ce Ka- 
jeM mxo caM hx cxBopHO. 

8. A.1H Hoje Ha^e mh^ocx npeA Focno- IIPIU KH.llTA MOJCIIJEBA. l\l. 5. 6. 7. r> 

*>. Obo cy AOJ'ii'j'U'^ IIojeBii: Hoje 6je- 
ine MOBJeK ni)aiu\i,aii 11 oe;m;5.ieii cBojera 
Biij(Mx'a: no bo.lii Ho^KJoj ciuu'Aa iKHB.La- 
ine Hoje. 

10. 11 poAii Hoje xi)n cnna: CwMa, 
XaMa II Ja«i>exa. 

11. A iiCM.La ce noKBapii iii)eA BoroM, 
H naiiynn ce acM.La oe^aKOHni. 

12. 11 iior.ieAa l>or na iKMUty, a ona 
ojeiiie ii()KHai)eiia; jep cBaico XHJe.io iio- 
KBapH nyx CBoj na ;ieM.LH. 

13. 11 pene Bor Hojy: Kpaj CBaKOMe 
xHJe.iy ji,o\)0 npcAa mo. jc^j) nanynnine 
3eM.i.y oeaaKoFba; h cbo xoliy ,Xd hx 3a- 

XpCM ca 3eM.I)0M. 

14. Ha^HHH ceoH kobmcf oa AP^exa 
ro«i>epa, h na^HEH ni)eri)axKe y KOBMery; 
H 3axonH ra cmo.iom H3Hyxi)a h ciio.i)a. 

15. H HaMHHH ra onaKo: y AyJ^nny 
neKa 6yAe xpn cxa ^laKaxa, y ninpHny 
neACcex jaKaxa, n y BHcnny xpnAecex 
.laKaxa; 

16. IlycxH Aocxa CBJex.iocxn y KOB^er; 
H KpoB My CBCAH osFo OA .laKxa; h yAa- 
pn Bpaxa KOBHery ca cxpane; h naHHHH 
ra Ha xpn ooja: aoh>h, APym h xpetn. 

17. Jep eBO nycxnliy noxon na scM^^y, 
Aa HcxpiijeoHM CBaKO xHJe.io, y kojcm h- 
Ma jKHBa Ayuia noA hcoom; mxo je roA 
Ha seMJhn cbc he H3riiHyxH. 

18. A.iH hy c X060M yHHHHXH saBJex 
cBoj; H yhn hem y KOB^er xh n chhobh 

XBOJH H JKCHa XBOJa H aCCHe CHHOBa XBO- 
JHX C XO6OM. 

19. H OA CBera jKHBa, oa CBaKora xn- 
je^ia, ysehem y kobhcf no A^oje, Aa ca- Hynam y jKHBoxy ca co6om, a MyiiiKO n 
HceHCKo HCKa 6yAe. 

20. Oa nxnua no BpcxaMa BHxoBHJeM, 
OA cxoKe no BpcxaMa iteanHnjeM, n oa 
CBera mxo ce MH^e na neyiJhii no Bi)cxa- 
Ma H>eroBHJeM, oa CBera no A^oje HCKa 
yt)e c X060M, Aa hx cany Bam y :HtHBOxy. 

21. 11 y3MH ca C060M CBera mxo ce je- 
Ae, H ^Baj KOA ce6e, Aa 6yAe xpane xe- 

6h H HjHMa. 

22. II Hoje yMHHH, KaKo My 3anoBJeAH 
Bor, CBe onaKo ymuH. 

YAABA 7. 

11 1)6^6 FocnoA Hojy: yl)H y KOBqer xh 
H can AOM XBOJ; jep xe nal/ox npaBCAna 
npeA C060M OBora BHJeKa. 

2. y3MH ca COOOM OA CBHJeX aCHBOXHFfca 

4HCXHX no ceAMOpo, cbc MymjaKa h jkch- Ky BeroBv; a OA JKiiBOTHita nenncTHX 
no Ai^oje. 3iya;jaKa h ;KeHKy iteroBy, 

3. TaKo^ep ii OA nxima neoecKHX no 
ce;^a3r, ^ly^KJaKa n ^enKy aeroBy, /i,a hm 
ce ca^iyBa cjcMe na 3eM.i.H. 

4. Jep tiy Ao ce^aM ^ana nycxHTH ;i,a'iKA 
na 3eM.ijy 3a ^eTpAecex ^aua n nexpAe- 
cex HoliH, H HCxpnje6H}iy ca 3e^iJbQ CBa- 
Ko xnje.io a;HBo, Koje can cxBopno. 

5. 11 Hoje y^mHH cbg mxo 3iy sanoBJe- 
AH FocnoA. 

6. A ujeuie Hojy mecx cxoxHna roAHHa 
KaA Ao^e noxon na 3eM.Ly. 

7. 11 yl|e Hoje y KOB^ier h chhobh plg- 
roBH H jKena aeroBa h acene cnnoBa iLe- 
roBHJex c BHM pa^H noxona. 

8. Oa 'iKHBOxHaa ^ihcxhx h oa jkhboxh- 
aa neHHCxHX h oa nxnu,a h oa cBera 
mxo ce MHHe no seiLin, 

9. yi^e K Hojy y KOBHer no A^oje, 3iy- 
mKO H jKencKo, Kao mxo 6jeme Bor 3a- 
noBJe^HO Hojy. 

10. Ay ce^MH /i,aH Aol|e noxon na 3eM.i)y. 

11. Ka^ je 6h.io Hojy mecx cxoxnna 
ro^HHa, xe roAHne Apyrora Mjecen,a, ce- 
AaMHaecxH a^h xora Mjeceu,a, xaj a^^h 
pa3Ba.iHme ce cbh nsBopn Be.iHKora 6e3- 
Aana, h oxBopnme ce ycxaBe He5ecKe ; 

12. H yAapn A^^A Ha 3eM.!by 3a nexp- 
Aecex Aana h ^expAecex nokn. 

13. Taj Aan y^e y KOB^er Hoje h Cms. 
H XaM H Ja<i>ex, chhobh Hojcbh, h mena 
HojeBa H xpH ^Kene cnnoBa H>eroBHJex 
c H>HMa ; 

14. Ohh, h cBaKojaKe 3BHJepH no sp- 
cxaMa CBOJHM, H CBaKojaKa cxoKa no np- 
cxaMa cBoJHM, H mxo ce roA ^in^ie no 
3eM.zbH no BpcxaMa cbojhm, h nxHii,e cne 
no BpcxaMa cbojh.ai, h mxo roA ^icxh h h- 
Ma KpH.ia, 

15. ,/],ot)e K Hojy y KOB^ier no A^oje oa 
CBaKora XHJe.ia, y KojeM HMa ajHBa Ajuia, 

IG. MyniKO h iKCHCKo oa CBaKora xHJe- 
Aa yljOiii^N Ka<"^ I'l^'^o 6jeme Bor 3ano- 
BJCAMO Hojy; na TocnoA 3axBoi)H 3a aHM. 

17. H 6h noTon na scm.IjH 3a nexpAe- 
cex A^na ; h BOAa Aot/e h y.3e KOB^er , h 
noAHiKe- ra oa 30M.i,e. 

18. 11 naBa.iH BOAa, h ycxa jaKO no se^r- 
j)H, H KOBHer cxaAe haobhxh boaom. 

19. II naBaj.HBaBK; BOAa ci^e Bctnia no 
SCM^H, H iioKi)H cr.a naJBHma 6pAa mxo 
cy noA i;HJe.iHJeM ne6oM. 

20. llexnaecx jaKaxa AO^e BOAa H3HaA 
6pAa, no mxo hx noKpH. nPBA KILIIPA MOJCHJEBA. I;!. 7. 8. 

21. TaAa H3rH6e CBaKO xnje.io mxo ce 
MHu,ame na 3eM.i)H, nxHn,e h cxoKa, h 
3BHJepH n cBe mxo raMH}Ke no de^Jbii, h 
CBH .tyAH. 

22. Cbc mxo HMame Ayui}' JKHBy y ho- 
cy, CBe mxo onjame na cyxy, noMpnje. 

23. II HcxpnjeoH ce cnaKo xnjejo a^HBO 
na 3eM.i)H, h .tyAH h cxoKa h mxo roA 
raMHiKe h nxHu,e neoecKe, cne, bc.ihm, 
HcxpHJeoH ce ca 3e3Li)e; caMO Hoje o- 
cxa H mxo c h>hm ojeuie y KOBqery. 

24. II cxajame BOAa noBpx 3eiLi)e cxo 
H ncAecex A^na. TAABA 8. 

A Bor ce ono^eny Hoja h CBHJex 3bh- 
jepH H CBe cxoKe mxo ojexy c h>hm y kob- 
qery; n nocAa Bor Bjexap na 3eM^y 
Aa y36HJe BOAy. 

2. II 3axBopHme ce H3BopH 5e3AaHy h y- 
cxaBe He6ecKe, h M'^A c He6a npecxaAe. 

3. II cxaAe BOAa onaAaxn na 3eivL^H, h 
jeAHaKo onaAame nociHJe cxo h neAecex 
Aana; 

4. Te ce ycxaBH KOBner ceAMora Mje- 
ceu,a Aana ceAaMHaecxora na n.ziaHHHH 
Apapaxy. 

5. II BOAa onaAame cbc Behiia ao Ae~ 
cexora Mjeceu,a; h npBora Aana Aece- 
xora Mjecen,a noKa3ame ce spxoBH oa 
6pAa. 

6. A nocJHJe nexpAecex A^na oxBopn 
Hoje npo3op na KOBnery, kojh 6jeme 
na^iHHHo; 

7. II HcnycxH raBpana, kojh jeAHaKO 
oA^iHJexame h Ao.iHJexame AOK.ie He 
npecaxHy BOAa na 3eM.i)H. 

8. Ila nycxH h rojy6Hu,y a^ 6h bhaho 
je ^H ona.aa BOAa ca 3eMJbe. 

9. A ro.iyoHua ne namaBmn rAJe 6h 
cxa.ia HoroM cbojom Bi)axH ce k H>eMy y 
KOB^er, jep jom ojeme BOAa no CBoj 3eM- 
^h; h Hoje ni)y;KHBmH pyKy yxBaxH je 
H y3e K ceoH y kobmcf. 

10. II no'icKa jom ceAaM A^na, na oner 
HcnycxH ro.iy6Hii,y h3 KOB^era. 

11. H npcA ne^ie npaxn ce k aeivry roiiy- 
6Hii,a, H r.ie, y K.Mny joj .ihcx :\rac.iHnoB, 
KOJH ojeme oxKHHyiia; xaKO no3Ha Hoje 
Aa je ona.aa BOAa ca seiVL/be. 

12. A AW noMCKa join ceAaM Aasa, na o- 
ncx HcnycxH ro.iy6Hu,y, a ona My ce bh- 
nie He npaxn. 

13. Ulecx cxoxHHa npBe roAHHe eujeica 
Hojedci npBH a^h ni)Bora Mjeceu,a ycaxHy IIPIU KIWI FA MO 

BO^a Ha aoM.Lii: u Hojo oTKpii KpoB na 
Koiuiery, ii yr.itv;a liOM.Lv cyxy. 

14. A Apyi'ora MJocona .iHaAocoT cgji,- 
Mora Aana ojeuio cua ik^M.Tui cyxa. 

15. Ta^a pe^e Bor Hojy roiK)i)oliii : 
1C>. II:^ii,ui ii:{ KOHMOra Tii ii :Koiia tbo- 

ja II cimoHii TBojii II H^CHc cimoiia tbo- 
jiix c tooom; 

17. Cbc 3Biijepii lino cy c tooom o,; 
CBaKora Tiijo.ia , nxiiue ii cxoKy ii iuto 
i\\\ raMiiiKO no wm.lii, II3Be;^H ca co- 
C)0M. HeKa ce pa;3iii)y no aoM.Lii, h noKa ce 
iLioAe H 3iH0H;e Ha 3eM.BH. 

18. II 11311^6 Hoje H CIIHOBH H>eroBii 

H JKona H>eroBa ii jKene cimoBa H>eroBH- 
jex c HjIim. 

19. Cbb 3Biijepii, CBe ciiTne jKHBOTiiifce, 
CBe nTnn,e ii CBe nixo ce MH^e no 3e>i.i)H 
no CBojini BpcTaMa ii3ii;i,ome h3 KOB^era. 

20. II HaHiiHii Hoje acpTBenHK Focno- 
4y, n y3e o^ cBaKe HHcxe cTOKe h oa 
€Biijex nxnua ^iicxiijex, h npHHece na 
aipxBeniiKy HipxBe na.i)eHiiu,e. 

21. II TocnoA OMHpHca MHpiic yro^HH, 
H pe^e y cpu,y cbojcm: ne h.\ Biime K.ie- 
TH 3eM.i>e c .^y^H, uixo je MHcao cpu,a 
qoBJeniijera 3.ia o^ 3ia.ieHa; hhth ty 
Biime yoiijaxii CBera inxo aciiBH, Kao uixo 
y^HHiix. 

22. Oa ce.ie 40K.ie Gy^e 3eM.^e, ne te 
HecxajaxH cjexBe hh jKcxBe, cxy^eHH hh 
BpyLime, ,i.exa hh 3HMe, ^ana hh hoIih. 

r.lABA 9. 

il Bor u.iaroc.iOBH Hoja h chhobc ae- 
roBe, H pe^e mi : pa^ajxe ce h MHOJKHxe ce, 
H HanyHHxe 3eM.i)y; 

2. II CBe 3BHJepH 3eMa.^cKe h cbc 
nxHi^e HeoecKe h cbc inxo H^e no 3eM.7bH 
H CBe pHoe MopcKe Hena Bac ce ooje h 
cxpame ; cbc je npe^ano y Bame pvKe. 

3. nixo ce roA MHqe h atHBH, nena BaM 
6yAe 3a je.io, cbc BaM xo Aa^ox Kao 3e- 
aeny xpaBy. 

4. A.1H He jeAHxe Meca c AyuiOM ae- 
roB03i, a xo m' je KpB. 

5. Jep Ly h Baiiiy KpB, Ayine Bauie, 
HCKaxH; OA CBaKe Iiy je 3BHJepH HCKaxH; 
H3 pyKe caMora ^OBJeKa, h3 pyKe CBaKora 
(ipaxa iteroBa HCKahy Ayiuy ^lOBJe^HJy. 

6. Ko npo.iHJe KpB ^oBJeHHJy, H>eroBy 
te KpB npo.iHXH mobjck; jep je Bor no 
CBojeMv odjiHqjy cxBopHo HOBJcKa. 

7. Pal^ajxe ce AaK./ie h iinoaiHxe ce; JCIIJEBA. IVl. 8. 9. •; 

Hai)OAHxe ce BeoMa na 'se^iJLu ii ua^HO- 
iKHTo ce na H>oj. 

S. II pe»ie Bor Hojy ii ciinoBHMa H>e- 
roiHijcM c iBHM, ronopehii: 

1). A ja eno iiocxaB.zbaM 3aBJex CBOJ 
c BaMa II c JuuiiiiM cjomchom naKoii Bac, 

10. II ca CBiijeM ;KHBoxHH>aMa , luxo cy 
c BaMa oA nxiiii,a, oa ctokc h oa CBera 
3BHJepja 3eMa.i)CKora inxo je c BaMa, ca 
CBaMHM inxo je ii^anLio h3 KOBqera, h 

ca CBIIJCM 3BHJepje.A[ aCMa.LCKHM. 

11. IIocxaB.i»aM 3aBJeT cuoj c BaMa, xe 
OA ce^ie ne he HiijeAHo xnje./io norn- 
HyxH OA noxona, hhxh he bhiuc 6hxh 
noxona Aa 3axpe 3eM.i.y. 

12. II pene Bor: cbo 3HaK 3aBJeTa 
KOJH nocxaB.i)aM H3Mel)y ce6e h Bac h cBa- 
Ke jkhbc xBapn Koja je c BaMa ao BHJeKa : 

13. MexHyo caM Ayi^y CBojy y o6AaKe, Aa 
6yAe 3HaK 3aBJexa H3MeI)y Mene h 3eM.zbe. 

14. Ila KaA o^aaKe naByqcM na 3eM- 
.i)y, BH/]jehe ce Ayra y o6./iaii,HMa, 

15. H onOxMCHyhy ce 3aBJexa CBojera 
KoJH je H3MeI)y Mene h Bac h CBaKe Ay- 
ine 5KHBe y cBaKOM xHJe.iy, h ne he bh- 
uie 6hxh oa BOAe noxona Aa 3axpe CBa- 

KO XHJeAO. 

16. ,43'ra he 5hxh y o6.iaii;HMa, na hy 
je noivicAaxH, h onoMenyhy ce BJe^Hora 
3aBJexa ii:me\)\ Bora h CBaKe Ayme jkh- 
Be y CBaKOM xHJeay Koje je na 3eM.zbH. 

17. II pe^e Bor Hojy: xo je 3HaK 3a- 
Bjexa KOJH caM ynnnHO H3Me^y ce5e h 
CBaKora xnjda na 3eMy:bH. 

18. A ()HJaxy chhobh Hojcbh kojh h3h- 
Aonie H3 KOB^era: Chm h XaM h Ja«i>ex; 
a XaM je oxau, XaHaHu;HMa. 

19. To cy xpH CHFa HojeBa, h oa ^hx 
ce Hace.iH cBa 3eM.zba. 

20. A Hoje no^e paAHXH 3eM.i.y, h 
nocaAH BHHorpaA- 

21. H nanHB ce BHHa ohh ce, h ox- 
KpH ce nacpcA maxopa CBOjera. 

22. A XaM, oxau, XaHaHu,HMa, bhaJc 
ro.ioxHiLy oii,a CBOjera, h Ka3a o6ojhu,h 
6pahe CBoje na no.zby. 

23. A Chm h Ja<i)ex y3eme xa^tHny, h 
orpnyuie je o6oJHii,a na paMena CBOja, n 
HAyhH naxpaniKc noKpHme aoM roaoxH- 
H>y oii,a CBOjera, .iHu,eM naxpar oKpenyB- 
iHH ce Aa ne bhac ro.ioxHH>e on,a CBojera. 

24. A KaA ce Hoje npo6yAH oa bh- 
na, A03Ha uixa My je y^HHHO M.ia^H chh, 

25. H peqe: npoK./iex Aa je Xanan, u 
Aa 6yAe cAyra ciyraMa 6pahe CBojel 8 nPBA KBIirA MOJCIIJEBA. YA. 9. 10. 11 26. II join pe^e: aiarociouen 4a je 
FocnoA Bor Chmob, h XanaH j^a mv 6y- 
^e c.iyra! 

27. Bor ^a pauinpH Ja4>eTa /],a :khbh 
y uiaTopiBia CioioBiijeM, a Xanan ^a idi 
6\^e ciyral 

'2S. II iioa^HBJe Hoje nociHJe noTona 
Tpn CTa n ne^eceT ro^iiHa. 

29. A cBera noiKHBJe Hoje A^Bex cto- 
THHa H iie^eceT ro^HHa; h vMpHJe. 

TAABA 10. 

A OBO cy n.ieMena cimoBa HojeBiijex, Cri- 
Ma, XaMa h Jaa^exa, KojiDia ce po^Huie 
CHHOBH nociHJe noTona. 

2. Chhobh Ja<i>eT0BH: Fa^ep h Maror 11 
Ma/;aj h JaBan ii ToBe.i 11 Mecex n Tupac. 

3. A CHHOBH FaMcpoBH: Acxanac h 
PH<i)aT H TorapMa. 

4. A CHHOBH JaBaHOBH: E.iHca h Tap- 

CHC, KhTHM H ,zl,0/iaHHM. 

5. 0^ H>HX ce pas^HJe.iHuie ocrpBa 
Hapo/i,Ha Ha 3e5Li»aMa cbojhm, cBaKO no 
je3HKy CBojeMy h ho nopoAHii,aMa cbo- 
jhm, y Hapo^HMa cbojhm. 

6. A CHHOBH XaMOBH: Xyc h MecpaHH, 
<I>yA H Xanan. 

7. A CHHOBH XycoBH: CaBa h EBH.ia 
H CaBaTa h PerMa h CaBaxaKa. A ch- 
hobh PerMHHH". CaBa h ,zI,a/i,aH. 

8. Xyc po,],H h HeBpo^a; a on npBH 
6h CH.ian na 3eM.zbH; 

9. Bjeuie Ao6ap .lOBau; npe^ Focno^OM; 
.3a TO ce Ka;Ke: ,;;o6ap .loBan; npeA Fo- 
cno^OM Kao HcBpo^. 

10. A no^e'raK u,apcTBy aeroBy 6jeuie 
BaBH.ioH H Opex h Apxa^ h Xa./ianH y 
3e>Li)H Cenapy. 

11. H3 Te U'MJbe H3a^e Acyp, h ca3H,/i,a 
IlHHeBHJy H ]*0B0T rpa^ h Xajiax, 

12. H ^^ace.M H3.MeI)y HnneBHJe h Xa- 
jaxa; to je rpa/i, bc.ihk. 

13. A MecpaHH po/i,H ^ly^eje h Ene- 
Meje H ./laBeje h He<i»Ta.ieje, 

14. II lIaTi)Oceje h XacMcje, 07i,aK^e h- 
3at)0nie ^I^h.ihctcjh h Fa'i>Toi)eJH. 

15. A Xanan \)()j\\i CH/i,0Ha, npBCHua 
cBojera, h XcTa, 

10. II JoByceja h AMOj)eja h I'eproceja, 

17. M EBeja h Apyneja h Acencja, 

18. H ApaAeja h CaMai)eja h AMaTcja. 
A nociHJe ce pacHJame n^eMena Xana- 
HejcKa. 

19. M 6jexy Me^e XananejcKe o^ Ch- /i,ona H^yliH na Fepap na 40 Fa3e, h h- 
^yliH Ha CoAOM h FoMop h A/T,aMy h Ce- 
BOJHM na ;i,o /l,aca. 

20. To cy CHHOBH XaMOBH no nopo^H- 
u.aMa CBoJHM H no je3Hii,HMa cbojhm, y 
3eM.i.aMa cbojhm h y napo^HMa cbojhm. 

21. II CHMy po/i,Hnie ce chhobh, naj- 
CTapnjcMy 6paTy Ja^eTOBy, on,y CBHJex 
CHHOBa EBepoBHJex. 

22. Chhobh Chmobh 6jexij: E.iaM h 
Acyp H Ap*i>aKcaA h Ay a h ApaM. 

23. A chhobh ApaMOBH: 73 h 1j\ h 
FaTep H Mac. 

24. A Ap'faKca^ po^H Ca.iy, a Ca^ia 
poAH EBepa. 

25. A EBepy ce po^Huie /i,Ba cnna: je/i,- 
HOM 6jeme hmc <l>a.ieK, jep ce y aeroBO 
BpHJcMC pa3/],HJe.iH 3eM.i)a, a 6paTy ite- 
roBy HMe JeKTan. 

2ii. A JeKTan po^n E.iMO^a^a h Ca- 
.iCTa H Cai)MOTa h Japaxa, 

27. II 0/i,opa H EBH.ia h ^eK.iy, 

28. II EBa.ia h AsHMan.ia h CaBy, 

29. II y«i>Hpa H EBHjy h JoBaBa; th 
CBH 6jexy chhobh JeKTanoBH. 

30. II 3KHB.i»axy 04 Mace, KaKO ce H/i,e 
na Caa>Hp 40 ropa HCTO^nnjex. 

31. To cy CHHOBH Chmobh no nopo^H- 
u,aMa CBOJHM H no je3Hu,H3ia cbojhm, y 
3e3Li)aMa cbojhm h y napo^HMa cbojhm. 

32. To cy nopo/i,Hu,e cHHOBa HojeBHJeK 
no H.ieMeHHMa cbojhm, y napo^HMa cbo- 
jhm; H 0/1, itHx ce pa3/^HJe.iHnie napoAH 
no 3eM.i)H nociHJe noTona. 

rjlABA 11. 

A 6HJauie na HHJe.ioj 3eM.zbH je^an je- 
3HK H je^naKe pHJe^m. 

2. A KaA OTH,i,oine 0,^ ncTOKa, nal^oine 
paBHHu,y y 3eM.LH CenapcKoj, h HacdH- 
me ce OH,T,je. 

3. Ha peKOuie Mel|y cooom: xaj^e 4a 
npaBHMO n.ione h ^^a hx y BaTpn /i,o6po ne- 
MCMO. II 6jexy hm oncKe MJecTO KaMena 
H CMO.ia 3eM.i.aHa MJecTo Kpe^ia. 

4. lIociHJe peKonie: xaj,^e 4a ca3H4a- 
MO rpa/i, H Ky.iy, Kojqj he bi)x 6hth /1,o 
neoa, 4a ctcmcmo ceoH h^mc, 4a ce ne 
6hcmo pacHJa./iH no 3eMjrjH. 

5. A Fociio/i, (iw\)Q /la bh/1,h I'pay'^ h Ky- 
.iy, niTO 3H4axy chhobh hobjchhjh. 

6. II pe'ie Focno^: r.ie, napo^ je^an, 
H je/i,aH je3HK y CBHJex, h to noHeuie 
pa;i,HTH, H ne he hm CMcvraTH nnuiTa ^a 
He ypa/],e uito cy HayMH.iH. IiriiA KH>lirA MOJCllJEBA. T. Xi\ue M cut)eMO. u ,;a iim homoto- 
MO je3HK. M nc pa:{yMnjy je,i,aii ,i,pyn)ra 
uiTO roHOpe. 

8. TaKo Hx ToiMio,; pacy o,;an.i,o no 
CBOJ 3eM.T>ii. TO HO caiuu^aiiio rpa.ui. 

i>. oa TO cv iipo:{na Haiui.ioH, jop OH,\je 
noMOTe rociKU jeaiiK unje.ie aoM.Lo, n o- 
^aH^e HX pacy Tochoa no CBoj aeM.LH. 

10. Oro je H.ioMO Chmobo: onjaino 
Chmv cto ro^uina. Ka,; po,i,H Ap'i'aKca^a, 
4j)yre ro.^HHo noc.iHJe uoToiia. 

11. A \K\\\u\ Ap'i>aKca,ia ho'/Khhjo Chm 
HOT cTOTHHa ro^^HHa. paliajytiii cimoBe h 

KliOpH. 

12. A Ap«i>aKcaA noHxHBJe Tpn^ecex h 
HOT ro,^Hna. h 1)0,;h Ca.iy: 

13. A po^nB C'a.iy ho/KhrJc Ap«i>aKca/; 
HeTHpH ctothhc h TpH ro,T,HHe, pat^ajy- 

liH CHHOBC H KhepH. 

14. A C'a.ia no^KHBJe TpH,i,eceT ro^HHa, 
H pOAH EBepa; 

15. A po^HB EBepa no;KHBJe Ca.ia qe- 
THpH CTOTHHc H TpH ro^HHe. pat)ajyliH 

CHHOBe H KhepH. 

!♦'). A EBep noiKHBJe TpH,T.eceT h hcth- 
pH ro^HHe. H jmAH «I>a.ieKa; 

17. A poAHB <I>a.ieKa no;KHBJe P'.Bep ^e- 
THpH CTOTHHe H TpH^^oceT ro^nHa . i)a- 
^ajyliH CHHOBe h Khepn. 

18. A <I>a.ieK ho'/Khbjc TpH/],eceT ro^H- 
Ha. H po,;H ParaBa: 

li>. A po,;HB ParaBa HO/KHBJe <I>a.ieK 
4BJe CTa H A^BeT ro^nna, pat^ajyhn ch- 
HOBe H KhepH. 

20. A ParaB noiKHBJe TpH,T,eceT h ^bh- 
je ro^HHe. h po,i,H Cei)yxa; 

21. A poAHB Cepyxa no/KHBJe ParaB 
4BJe CTa H ce^aM ro^nna . pat)ajyhH ch- 
HOBe H KhepH. 

22. A Cepyx noaiHBJe TpH,T,ei'eT ro,],n- 
Ha, H poA" Haxopa: 

23. A pOAHB Haxopa noaiHBJe Cepyx 
ABJe CTa roAHHa, pal^ajytiH CHHOBe h 
KhepH. 

24. A Haxop ho/Khbjo AB^^iAeceT h ^e- 
BCT roAHHa. H i)0AH Tai)y: 

25. A poAHB Tapy no'/KHBJe Haxop cto 
H AGBeTHaecT roAnna. ])ai)ajyhH cHHOBe 

H KhepH. 

26. A Taj)a nojKHBJe ce^a^ueceT ro^H- 
Ha. H poAH ABpaMa. Haxoi)a h Ai)aHa. 

27. A OBo je H.ieMe Tai)HHo: Tapa po- 
An ABpaMa. Haxopa h Apana; a Apan 
poAH AoTa. 

28. H yMpHJe Apan npHJe Tape oua r.l. 11. 12. 9 

I()i'toj6hhh cBojoj, y yi)y cHOjera iia 
Xa.iAejeKOM. 

-\K 11 ovKeHH ce AupaM h Haxop, ii 
iKeiin ABpa.Monoj ojeiiie HMe Capa a iKe- 
iiH UaxopoHoj HMe Me.ixa. Khn ApaMa 
oua M(M\e ii Jecxe. 

30. A Cai)a ojiMiie nepOTKiiiBa, h He h- 
Maiue nopo,i,a. 

31. n y:5e Tapa ciina cBojera Ai?paMa 
H .loTa cHHa Apaiioiui, ynyKa CBOJera, ii 
Capy cnaxy CBojy, iueny ABpaMa cnna 
cBOJera; n iiol)onie :{aje,i,H() ii;? Vpa XaA- 
AejcKora ^a H,i,y y :^eM.Ly XanancKy, h ao- 
t)Oiiie ,v> Xai)aHa, h OH,i,je ce nacTaHHiue. 

32. II HOJKHBJe Tapa CBera ABJe CTa h 
neT roAHHa; n y:irpHJe Tapa y Xapany. 

OABA 12. 

11 pene PocnoA ABpa^y: h/1,h h3 seM^^e 
CBoje H OA poAa cBojera h h3 AOMa ou,a 
CBOJera y 3e:M.i)y Kojy liy th ja noKaaaTH. 

2. II yiiHHHhy OA Ter)e Be.iHK napoA, h 
o.iaroc.iOBHhy tc, h H:\ie TBOJe npocia- 
luihy, H TH hem ohth o.iaroc.ioB. 

3. Ij.iarocioBHhy one kojh Teoe y36./ia- 
rocH.:bajy, h ni)OK.iehy one kojh Te5e yc- 
npoK.iHH>y; h y TeoH he ohth 6.iaroc./io- 
Bena CBa n.ieMeea na 3eM.T>H. 

4. TaAa noIjC ABi)aM. Kao uito My Ka- 
3a PocnoA, h c rhm noI|e Aot. A 5jeme 
ABpaMy ceAaMAPceT h neT roAwna KaA 
iio^e H3 Xapana. 

5. II y3e ABpaM Capy SKeny cBojy h .lo- 
Ta CHHa 6i)aTa cBojera ca cbhjcm 6.ia- 
roM Koje ojexy cTeK.iH h c Ayma^ia Koje 
6jexy AooH.iH y Xapany; n noisome y 
3eM.i.y XanancKy, h Aol)Ome y ity. 

0. II npolje ABpaM Ty 3eMjiy ao MJecTa 
CnxeMa h ,\o paBmme ^lopeiuKe; a 6h- 
jaxy TaAa XananeJH y Toj 3eM.i.H. 

7. II jaBH ce PocHOA ABpaMy h pe^e: 
TBOjcMy cjeMeny m\i\ 3eM.i)y oBy. H AB- 
paM HaHHHH OHAJe '/KpTBeHHK PoCHOAV, 

KOJH My ce jaiiHo. 

8. IIociHJe OTHAe OAanAe na 6pA0 ko- 
je je ni)eMa HCTOKy oa PeTH.La, h OH^ige 
pa3ane luaTop CBOJ. tc My Dgt^jL 6jeme ca 
3anaAa a Paj c HCTOKa; h OH^ije nannHH 
PocnoAy acpTBCHiiK, h npH3Ba hmc Fo- 
cnoAH>e. 

^.K OAaHAc OTHAe ABpaM A^i-^c hanIih 
Ha jyr. 

10. A.iH HacTa r.iaA y ohoj ne^uhn, tb 
ABpaM chIjO y Mncnp ^xa ce on,ye ck.io- 
hh; jep r.iaA ^jeme Be.iHKa y ohoj .m^ubn. 10 nPBA KH>IirA MOJCIIJEBA. IVl. 12. 13. U. 11. A KaA ce npno.iHJKH ^a set j%e y 
Mnciip, pene Capii ^Kenii cBojoj: me, 
3Haii Ac'i CH acena .iiijena y .iHii,y. 

12. 3a TO KaA Te Bii;ie MIICITp^II petiii 
te: OBO My je axena. Ila tie Me yoiiTii, 
a xeoe tie ocTaBiiTii y avHBoxy. 

13. Hero xaj^e KaaiH ^a ch mh cecTpa, 
Te tie :\ieHn 6nTii Aoopo Te6e pa/i,H ii o- 
CTatiy y -/KiiBOTy ys Teoe. 

14. II KaA Aotie ABpaM y MiiCHp, bh- 
^eme Miicnpii,ii JKeny Aa je Bp.io .iiijena. 

15. II Bii^jeine je KHesoBii iapaonoBii, 
II xBaJHine je npe^ <I>apaoHOM. II y.aeine 
je y /;Bop $apaoHOB. 

16. II OH ^maaiue Aoopo ABpaMy ae 
paAH, Te iDiame 0Bai],a ii roBe;i,a h Mara- 
pan,a h c.iyra ii c.iyiuKiiiBa ii Marapiiii,a 
II KaMH.ia. 

17. A.iii FocnoA nycTH Be.iHKa 3.ia na 
<I»apaoHa ii na 40M aeroB pa^ii Cape me- 
He ABpaMOBe. 

18. Ta/^a ^osBa $apaoH ABpaMa 11 pe- 
He 3iy: uiTa mh to y^iHHH? 3a uito 3ih hh- 
jecH Ea3ao a^ th je ^KenaV 

19. 3a iHTO CH Kasao: cecTpa mh je? 
Te je ysex sa jKeny. Ca^ eTO th jKene, 
ysMH je, na hah. 

20. II ^I>apaoH sanoBJe^H .i)yAHMa sa h., 
Te ra HcnpaTHine h aieny aeroBy h hito 
roA HMame. 

OABA 13. 

laKo OTH^e ABpaM h3 Mncnpa rope na 
jyr, oh h acena My h CBe hito HMauie, Ta- 

KO^ep H AOT C ItHM. 

2. A oHJaiue AspaM Bp.io ooraT cto- 

KOM, Cpe6pOM H 3AaT0M. 

3. II nt^ame cbojhm nyTOBHMa OA jyra 
CBe AO BeTH.i,a, ao MJecTa rAJe My iipBo 
6njanie maTOp, H3Me% BeTH.ta h Faja, 

4. ^0 MJecTa, FAJe npe^e 6jeiue Ha^H- 
hho '/KpTBeHHK; H OHAJe npH3Ba ABpaM 
HMC rociioA^te. 

5. A H .loT KOJH Hljame c ABpaMOM h- 
Maiiie OBaua h roBCAa h inaTopa. 

0. II 3eM.La hc Moranie hx hochth 3a- 
jeAHO, jep o.iaro ibhxobo oHJanie bc^ihko 
Aa He Moraxy JKHBJeTH 3ajeAH0, 

7. II onjaiiic cBat^a Met^y iiacTHpiiMa 

ABpaMOBC CTOKe H IiaCTHpHMa rlOTOBC 

CTOKe. A y to BpHJeMC JKHB.Laxy Xana- 
HeJH H <I>epe3eJH y oHoj 3eM.i.H. 

8. Ila ABpaM peue Aotv: neMoj Aa re 
CBatjaMO ja h th, hh mojh nacTiipH h 
TBOiH nacTHpH ; jep cmo Opatia. 9. Hiije .iH TH OTBopena i];nje.ia 3e:\r.La? 
OAHJe.iH ce oa mchc. Ako tieui th na 
.iHJeBo , ja tiy na accho ; ano .ih iiein th 
Ha a^cho, ja tiy na .iiijeBo. 

10. TaAa .Iot hoahsjc ohh cBoje 11 ca- 
r.ieAa CBy paBHHn,y JopAancKy, KaKO ii,h- 
je.iy HaTananie pnjeKa, ojeiue Kao BpT 
rocnoAH)H, Kao 3eM.i)a MncnpcKa, cse ao 
ooropa, npHJe Hero FocnoA 3aTp Coaom 
H FoMop. 

11. II AoT H3a5pa ceoH CBy paBHHi],y 
JopAancKy, 11 othac .Iot na iictok; h 
pa3AHJe.iHnie ce jeAan oa Apyi^ora: 

12. ABpaM 3KHB.i,aiHe y 3eii.i.H XanaH- 
CKOJ, a .loT atHB.Lame no rpaAOBHMa y 
OHOJ paBHHu,ii npeMJeuixajytiH cBOJe ina- 
Tope AO CoAOMa. 

13. A ^yAH y CoAOMy 6HJaxy neBa.ta- 
.iH, H rpnjeinaxy FocnoAy BeoMa. 

14. A FocnoA pe^e ABpaMy, no niTO ce 
AoT oAHJe.iH OA itera : noAnrmi caAa ohh 
CBoje, na nor.ieAaj c MJecTa rAJe ch na 
cjeBep H na jyr h na hctok h Ha 3anaA. 

15. Jep CBy 3eM.Ly uito bhahui tcoh hy 
AaTH H cjeMCHy TBOJeivrj^ ao BHJeKa. 

16. II y^iHHHtiy AJ^ cjeMena TBojera 6y- 
Ae Kao npaxa na 3eM.i)H; aKo ko y3Moave 
H3opoJHTH npax na 3eM.i»H, MotiH tie H3- 

6pOJHTH H CJCMC TBOJC. 

17. YcTaHH, II npo.iasH Ty 3eM.i)y y Ay- 
HvHHy H y uiiipHHy; jep tiy je tcoh j^htr. 

18. II ABpaM AHiKe uiaTope, h Aot)e h 
Hace.iH ce y paBHHi],H MaMpnjcKoj, Koja 
je koa XcBpona, h ohaJc Ha^mnn jKpTBe- 
HHK FocnoAy. 

r.lABA 14. 

A KaA ojeme AMap<i>a.i u,ap CenapcKH, 
A])Hox u,ap E.iacapcKH, XoAo^ioroMop 
u,ap E./iaMCKH h Tapra.i u,ap Fojhmckh, 

2. 3aBojinTHiue na Ba.iy u,apa Coaom- 
CKora, H na Bapcy napa FoMOpCKora, h 
na Cenapa u,apa AAa.MCKora, h na Ch- 
^iioBopa u,apa CeBoJHMCKora h na napa 
OA F)a.iaKe, KOJa je ca4a Cnroi). 

;5. Cbh ce OBH cKynnine y ao.ihhh Ch- 
AHMCKOJ, Koja je ca^a cjauo MOi)e. 

4. ^/l^BanaecT roAHHa 6jexy cjy^KH.iH Xo- 
AOJoroMopy, na TpnnaecTc roAHHe OA- 
MCTHyine ce. 

5. A MCTpnaecTe roAnne Aot^e XoAO- 
AoroMOp H n,apeBH kojh oiijaxy c h>hm, h 
nooHiiie Pa'i'aje y AcTapoTy KapnaJHM- 
CKOM H 3y3eje y AMy h (Jmcjc y no.ty 
KnpHJaTajcKOM, G. IT Xoj)ojo y n.ianiiiiii ii.iixor.oj Ciipy 
40 paBHiiui' 4>ai)aiicKo iioKi)aj iiycTniho. 

7. O^TyAa Ri)aTiiKiiiH ce ,;()t)Oiiie y Eh- 
MiiciiaT. KDJii jo ca^id Ka^uc, 11 iicjcKo- 
iiio cw Kojii ;Kiiiu>axy y liOM.LH AMa.iun- 
Koj, H AMopojo Koju iKMH.Laxy \ AcacoH- 
TaMapy. 

8. Ta,i,a iiiui^o nap Co,T,OMt'Kn h nap 
FoMOpcKii H uaj) AaaMCKii 11 ij,ap Ce- 
BOJiiMCKii II uap o^, Ha.iaKo, Koja jo cu/ia 
Cnrop. H3iuoiiie Ha ibiix y Ao.iiiiiy Ch- 
;iiiMOKy. 

\K Ha XoAo.ioroMopa napa PliaMCKora, 
II Ha Tapra.ia uai)a rojnMCKora, 11 na A- 
Ma])«^a.la uapa ConapcKora, 11 na Apiioxa 
uapa E.iacapCKora. motiij)!! uapa na hot. 

10. A y Ao.iiiHii C'n,i,HMC'Koj oiijaiiio 
3iHoro pyna h3 kojiix co lia^H^ia CMO.ia: 
H noojoHco nap Coaomckii h nap FoMop- 
CKii. II on,yo naAome, a iiito ocxa nooje- 
aio y n.iaHimy. 

11. II y;3omo cbo u.iaro y Co^OMy h 
FoMopy II CBy xpany H>iixoBy. 11 otii^^ouio. 

12. yiseiuo II .loTa, cimoBua AupaMO- 
ua. H o.iaro H.oroBo, h oth^oiuo, jep jkh- 
B.Lauio y CoAOMY. 

13. A AoI)0 joAt'^H Kojn njeme yTOKao, 
TO jaBH AfipaMy JoBpejimy. kojh /KHB.La- 
uie y paBHH ^IaMi)nja AMopeJHHa, 6pa- 
Ta Ecxo.iy 11 opaxa ABnany, kojh ojexy 
y BJepH c ABpaMOM. 

14. A Ka^ ABpaM ^y jxa My ce aapooHO 
CHHOBau. Haopy'iKa c.iyre CBoje, Tpn CTa 
ocaMHaecT. kojh ce po;i,Hme y aeroBoj 
KyliH. H uo\)e y noTJepy ^o ^^sa. 

lo. OHjje paspe^HBiuH cBoje y^apn na 
H>Hx Holiy ca CwiyraMa cbojhm, h i)a36H 
Hx. H oTJepa Hx ,;o XoBaaa, kojh je na 
yiHJeBo OA ^aMacKa, 

10. II HOBpaTH CBO 6.iaro; noBpaxH h 
AoTB, CHHOBHa cBojera c 6.iaroM H>ero- 
BHJeM. H '/KOHe H Jby^e. 

IT. A uai) Co,i,OMCKH H3H,i,e My na cy- 
cpeT KaA ce BpajH pa36HBuiH Xo^o.ioro- 
Mopa H napoBO lUTO 6HJaxy c bhm, y 40AH- 
Hy CaBHHy. Kojo je ca/ja ^o.iHHa uapeua. 

18. A ^Ie.ixHce,T.oK naj) Ca.iHMCKH h3- 
Hece x.Loo 11 bhho ; a oh oHJame CBoiuTe- 
hhk Bora BHiuRera. 

10. n o.iaroc.iOBH ra roBopeliH: u.ia- 
rocMOBCH .v^i je ABpaM Bory BHniH>eMy, 
^e je Heuo h 3eM j^a ! 

20. II (j.iarociOBOH 4a je Bor BHniH>H, 
KoJH npe,ia,T.e HenpnjaTO.Tje tbojo y [)yKe 
TBoje I II ,;a4e 3n' ABpaM ,;e<^*^TaK oa CBera. nPBA KHiIlFA MOJCUJEIU. YA. 14. 15. 11 

21. A nap Co^oMCKH poMO ABpaMv: A^j 
M(MiH .T>yAe, a o.iaro y3Mii cooh. 

--. A ABpaM pene H,apy Co^omckom: 
AinicoM pvKy cBojy Ka Fociio^y I)ory bhiii- 

IhOMN , MUJO jo HOOO H 30M.ba, 3ah\lfffbl/- 

23. Hh Konua hh peMona oj\ ooyhe ne 
]\\ y.wTu (),\ ciuM'a iirm jo tbojo, ^a He 
l)OHom: ja caM ooorariio ABjjaMa; 

24. OcHM lUTo cy nojo.ui momii,h, h ochm 
AHJeJia ^Ly/i,HMa kojh cy hiiuh ca mhom, 
Ecxo.iy, Aimany h Ma^ipiijy, ohh HOKa 
yoMy CBoj A»o. r.lABA 15. 
IIOC.IIIJO OBHJOX CTBapH ji,o\)e ABpaMV 

piijo^i Focno^ifea y yTBapn roBopeLn: ne 
ooj ce, ABpaMO, ja caM th iutht, h iLiaTa 

jo TBOJa Bp.lO BOAHKa. 

2. A AspaM pe^e: Focno^e, Focno^e. 
lUTa hem mh a^th Ka^ jkhbhm 6e3 /ij^- 
u,e, a Ha kom he ocTaTH Moja Kyha to je 
KiHJe3ep OBaj ^t'l^i^imTaHHHV 

3. Jom pe^e AspaM: oto mohh hhjoch 
Aao nopo^a, iia he ciyra poljOH y Kyhn 
Mojoj 5hth MOJ Haui.teAHHK. 

4. A r.ie, Fochoa My nporoBopn: ne 
he Taj 6hth Haiu.i)eAHHK tboj , Hero ko- 
jh he H3ahH OA Tooe Taj he th ohth na- 
m.i)e4HHK. 

5. Ila ra H3BeAe na Ho.te h pene My: 
Hor.ieAaj na He6o h npe6poj SEHJes^e, 
aKO Hx MOiKeui HpeGpoJHTH. II pe^e My: 
TaKo he 6hth cjoMe tbojo. 

<). II iioBJepoBa Aejya.u Bory, a oh My 
npHMH to y npaB^y. 

7. II pe^e My: ja caM Focno^, kojh to 
H.3BeAox H3 ypa Xa^i^ejcKora ^a th ^aM 
3eM.zby OBy 4a 63-/1,0 rBoja. 

8. A OH poHo: FocH 0/1,0, Focno^e, no 
qoMy hy nosnaTH ^a he 6hth MOJaV 

9. II pene My: npHHocH mh jyHHu;y OA 
TpH roAHHe H K03y OA Tpn ro^HHO h ob- 
Ha OA Tpn roAHHO h rp.iHuy h ro/iyn^e. 

10. II OH y3o CBO TO, H i)acHJeHe na 
Ho.ie, H ^lOTHy CBO no.ic jeAHv npoMa 
/i,pyroj ; a.in ho pacHJoqe nTHii,a. 

11. A iiTHU,e cuHJOTaxy na to mptbo 
}KHBOTHH>e; a ABpaM hx oAroH>anie. 

12. A KHA cynno r)jenie na 3axoAy, y- 
xBaTH ABi)aMa TBpA can, h lue, CTpax h 
MpaK BOJHK o6y3e ra. 

13. H FocMOA pe^e ABpaMv: 3Haj 3a 
HHJojio A^ ^P cjoMo TBojo 5hth ^OHLta- 
ij,H y 30M.I3H Tyljoj, na he joj ciyncHTH, h 1-2 nPBA KBlirA MOJC 

OHa he iix MVMHTH qeTHpH cTOTiine ro- 
^HHa. 

14. A.III liV CY,^HTH H Hapo;^y KOJeMY 

tie ciVaKHTii: a nociHJe he ohh Hyahii 
c Be.iiiKHM o.iaroM. 

15. A TH hem OTHhn k oi],HMa cbojhm 
y MHpy, H 6Hheiii norpe6eH y Ao^poj cxa- 

pOCTII. 

IG. A OHH he ce y MeTBpTo^r Ko.teny 
BpaxHTH oBaMo; jep rpnjecHMa A^opej- 
CKH^r jom HHJe Kpaj. 

17. A KaA ce cynne CMnpn h Ka^ ce 
CMpqe. r.ie, neh ce ^HM.i>aHie. h H.ia^neH 
oraeHH npo.iajKame H3Mel)y oHPijex ^h- 
je.iOBa. 

18. Taj A^H y^HHH Tocho^ aaBJex 
c ABpaMOM roBoi)ehH : cjcMeny TBojcMy /i,a- 
40X 3e3Li>y OBy o;i, Bo^e MncnpcKe 7^o Be- 
•iHKe Bo,T,e, Eo^e E«i)paTa, 

19. KenejcKy, KenesejcKy h Ke^Mo- 
HejcKy, 

20. H XcTejcKy h (I>epe3ejcKy h Pa<i>aj- 
CKy, 

21. H AMopejcKy h XananejcKy h Pep- 
recejcKy h JeBycejcKy. 

r.lABA 16. 

A.iH Capa ^Kena ABi)aMOBa ne pa^auie 
My ,yeii,e. A HMame i)o6HH>y MncHpKy, 
no HMeny Arapy. 

2. lla pe^e Capa ABpa^y: r.ie, Fo- 
cno4 Me je saTBopno 4a ne po,],HM; Hero 
H^H K pooHaH Mojoj, HC 6hx AH /^o6H.ia 
4jeue OA H>e. H AspaM npncTa na pnje^ 
CapuHy. 

3. H Capa acena ABpaMOBa yae Arapy 
MwcHpKy po6HH.y CBojy, h ^^a^e je 3a 
aceny ABpa^iy My:acy CBOjcMy nociHJe /T,e- 
ceT ro^HHa 0,1, KaKO ce nacTanH ABpaM 
y 3eM.i»H XanaHCKoj. 

4. H OH 0TH/i,e K ArapH, h ona 3aTpy4- 
H.e; a Ka^ EH,i,je /i,a je T})y,T,Ha, nonece 
ce 04 rocHoi^e cBoje. 

T). A Cai)a i)eqe ABpaMy: yBi)e4a Moja 
miA'd Ha Te6e; ja th MCTHyx na KpHAO 
po^Hifcy CBojy, a ona iu!/i,jeBiiin /i,a je 
Tpy,;Ha nonece ce oa MCine. TocnoA he 

CyAHTH MeHH H TC^H. 

6. A AnpaM i)eHe Capn: cto, po6HH>a 
je TBoja y TiioJHM ])yKaMa, mhhh c h,om 
lUTO TH je Bo.r,a. 11 Cai)a je cTa^e 3./10- 
CTaBHTH, Te ona no5je*/Ke o^ H.e. 

7. xV.iH anl^eo l'ocnoAH,H na^e je ko^ 
CTy^eHna y nycTHHiH, ko/t, cTyAcnua na 
nyxy y C'yp. IIJEBA. TA. 15. Ifi. 17. 

8. II pene joj: Arapo. poonao Capnna, 
OA Ky^a HAeui, Ky^a .ih haciuV A ona 
pe^e: 6jemHM oa Cape rocnoi^e cBoje. 

9. A aHt)eo joj FocnoAifcH pe^e: BpaxH 
ce rocnol)H CBOjoj, h noKOpH joj ce. 

10. OneT joj pe^ie an^eo FocnoAifcH : y- 
MHoaiHhy BeoMa cjeMe TBOJe, 4a ce ne 
he 3iohH ni)e6poJHTH OA MHOJKHne. 

11. Jomxe joj pe^e aHl)eo rocnoAan: 
CTO CH Tpy^na, h poAnheui cnna, h na- 
AJeHH My HMe IIcMan.io; jep je TocnoA 

BH^HO MyKy TBOJy. 

12. A oHhe ^OBJeK y6oJHu,a; pyKa he 
ce iteroBa AH3aTH na CBaKora a CBa^HJa 
p)Tta na H>era, h nacxaBahe na nor.ie4y 
cBoj 6pahn CBojoj. 

13. Ta/i,a Arapa npnsBa hmc FocnoAa 
KOJH roBopH c ilom: th ch Bor. kojh bh- 
4H. Jep roBopaiue: 3ap jom iMe^aM Hsa 
OHora KOJH Me BH^jeV 

14. Tora pa/],H 30Be ce CTy^eHan, onaj 
CTy^enan; atHBora kojh ^iie bh^h ; a oh je 
H3Me^y Ka^Hca h Bapa,i,a. 

15. II po^H Arapa ABpaMy cnna; h 
naAJe^e AspaM cnny cBojcMy, Kojera mv 
po/i,H Arapa, hmc IIcMan.io. 

16. A r)jeme ABpaMy oca:\r.:i.eceT h mecT 
ro/],HHa Ka/J, My Ai^apa po^n IIcMaH.ia. 

FjIABA 17. 

A KaA ABpaMy oh AeBe/i,eceT h acbct 
ro^HHa, jaBH My ce Focno^ h pe^ie My: 
ja caM Bor cBe^ioryhn, no MOJoj bo^h 
;khbh, h 6y4H nomTcn. 

2. PI y^HHHhy 3aBJeT H3Met)y ce6e h 
Te6e, H BjKio hy tc y^ino'/KHTH. 

3. A ABpaM na^e HHqHU,e. II FocnoA 
My jom roBopH h pene : 

4. O4 Mcne CBO 3aBJeT :\ioj c tooom 4a 
hem oHTH OTaii, MHorini nai)0/T,HM<x. 

5. 3a TO ce BHme ne hem 3BaTH ABpaM, 
Hero he th hmc 6hth AHjjfiM, jep caM Te 
yMHHHO oii,eM MHornx Hai)OAa; 

(). ,4^lhy TH TIOpO/^MII,y Bp.lO Be.lHKy, H 

naqHHHhy 04 Ter)e napo^e MHore, h ua- 
peBH he H3ahH 0/1, Teoe. 

7. A iiocTaB.haM 3aBJeT cBoj H3Mei)y ce- 
6e H Te6e h cjcMena TBojera naivon Tefie 
04 KO.-Tjena 40 Ko.i»ena , 4a je MaiyeT Bje- 
MaH, 4a caM J>or Te6H h cjcMeny TBOJeMy 
naKon Tcne: 

8. II 4ahy Te6H h cjeMeny TBOjeMy na- 
Kon 'j'eoe 3eM.Ly y Kojoj ch 4om.TjaK, csy 
3eM.r)y XanancKy y 4i)JKaBy Bjenny, h 
6Hhv HM Bor. iiriu Kii.iirA MO, 

0. II pe»ie Bor AHi>aMy: tii iiaK ap^k" 
aaBJoT Moj, TH H ojo.^io iHoje uauoH reoo 

04 KCLeHil AO KO.LOHa. 

10. A ORO je :iaHioT .aioj ikoioIiv Mene 
II Bac H cjoMOHa Tuojera iiaKon reuo, Kojii 
hexe ,;i);KaTii: m ^'^ ooj)e;ivje iriMeijy 
sac CBe MyiiiKiiH»e. 

11. A o6pe:uiHatieTeoK})ajaKTujr.ia cro- 
jera, m oy^e ooan iuiRJeia ii;3Mel)y .Mene 
H Bac. 

12. CRaKO MyiiiKo ajiJ^'to ua^, My 6y,\e 
ocaM A'^na x^\ ce oui)e:n;io 0,1, KO.BOHa ,\o 
Ko.LeHa, iKUH.io ce y Kvtiii 11.111 611.10 ny- 
n.i>eHO 3a HOBue o^ kojhx ro.i, crpana- 
ua. Koje He r>yAe oa cjeMena xROJera. 

13. ^a ce o6pe:3yje Koje ce poAH y Ky- 
hii xBojoj H Koje ce Kyuii :ia HORiie xRoje: 
xaKO he onxii i^aRJex moj na xiije.iy Ba- 
lueM aaBJex RJenaH. 

14. A HeoopeaaHO MyiuKO, KojeMy ce 
He oopeiKe oKpajaK xiije.ia H>eroEa. Aa ce 
Hcxpiijeoii 113 napoAa cBojera. jep noKBa- 
pn 3aRJex moj. 

15. II jom peqe Bor ABpaMy: a Capy 
aieny CBojy He 3obh je Biiine Capa, Hero 
HCKa joj oyAe iimc Capa. 

1*3. 11 ja ty je o.iaroc.iOBUxH, 11 Aa^y 
XH cima 0AK»e: aiarocioBiiLy je, 11 oiiiie 
MaxH MHOiHM HapoAHMa , 11 i;apeBH na- 
poAHMa n3aLii lie oa H>e. 

17. TaAa naAe ABpaM nnqime. h na- 
CMHJa ce roBopeliii y cpny CBOJeM: eAa 
he ce HOBJeKy oacxo roAHna poAnxH chh? 
11 CapH? eAa he aiena oa A^BeAecex ro- 
AHna pOAHTH? 

18. II ABpaM peqe Bory: HCKa vkhb 
6yAe IIcMaH.io npcA xo6o3iI 

19. II peMe Bor: 3aHcra Capa H{eHa 
xBOJa pOAHhe xh cnna. h HaAJeheiu My 
HMe IlcaK; h nocxaBHty 3aRJex cBoj 
c H>H3i M •''yAe 3aBJex Bjeqan cjcMeny ae- 
roBy HaKOH itera. 

20. A H 3a lIcMan.ia yciiuuHo caM xe; 
esc 6.iaroc.iOBHo caM ra, h Aahy mv no- 
poAHuy Be.iHKy, h yMHOHCHhy ra bcomr; 
H poAwhe ABanaecx KHe30Ba, h y^iimnliy 
OA H>era bcihk napoA- 

21. A 3aBJex cBoj yHHHuhy c HcaKOM 
KaA TH ra poAH Capa , j\o toahhc y obo 
Aooa. 

22. II Bor HsroBOpHBiuH othac oa A- 
spaMa rope. 

23. 11 ABpaM y3e IIcMan.ia CHHa cbo- 
jera h cBe kojh ce poAHiue y AOMy ae- 
roBy H Koje roA ojeuie KynHo 3a CBoje TCIIJEIU. r.l. 17. 18. 13 

JHOBue, cne MyniKiiibe oa A^Maliiix cbo- 
jiix: II o6pe3a oKpajaii Tnje.ia ii.iixoBa y 
HcxH Ai^n, Kao mro mv Ka3a Bor. 

24. A ojeiiie ARpaMy AcHe;i,e^*<^''r n Ae- 
Rex roAinia KaA oopeaa oKjjajaK xiijeja 
CROjera. 

'2b. A UcMaH.iy cnny H>eroBy ojeme 
xi)Hnaecx roAuna KaA ^ly ce oope3a onpa- 
jaK xiije.ia ibcrona. 

20. y jeAiiH AiHi ()npe3a ce ABpa^i 11 
CHH My lIcMan.io, 

27. il CRH AOMaiiiHiii HieroBH. pot)eHH 
y Kvhii II KyiLLCHii 3a H0Bii,e 0/1, cTi)aHau.a, 
onme oope3aHii c h>iim. 

I\1AJ3A 18. 

lloc.iiije My ce jaBii Bochoa y paBHimn 
^laMpiijcKoj KaA cjei^ame na BpaxHMa 
npeA luaxopoM crojiim y no ahc. 

2. IloAiiraRiun o^iii CBOJe nor.ieAa. ii 
r.ie, xpii HOBJeKa cxajaxy iipeMa acMy. 
II yiMCAaBHiH Hx noxp^ia hm na cycpex 
HcnpeA Bpaxa maxopa CBojera, h hokjo- 
HH ce AO 3eM.i.e; 

3. II pe^ie: FocnoAe, aKO caM namao 
MH.iocx npeA to6om, hcmoi npohn c.iyre 
CBojera. 

4. ,J,a BaM AOHeceMO Ma.io BOAe ii oiie- 
pnxe Hore, xe ce Hac.ioHHxe Ma.io noA 
OBHJeM ApBexoM. 

5. II H3Hiijeliy Ma.io x.^eua. xe noxKpn- 
jennxe cpii,e cBoje. iia oHAa iioi^nxe. KaA 
HAexe HopeA c.iyre CBOjera. II peKome: 
yMHHii mxo CH Ka3ao. 

0. II ABpaM oxp^ia y maxo]) k Capn , n 
pcMe: opHie 3aMiijecii xpn KOiiaH>e oiije- 
.lora 6pamHa h Hcneii,ii nora^e. 

7. Da oxp^ia Ka roBCAHMa h yxBaxii xe- 
.le M.iaAO H Aoopo, h x^.ie ra MOMKy ji^a 
ra opHie 3roxoBH. 

8. Ila OHAa H3Hece Macia h M.iHJeKa h 
xe.ie KOJe ojeme 3roxoBHO, ii iiocxaBii hm, 
a caM cxajauie npeA H.HMa iioa Api^f'TOM 
AOK.ie je^axy. 

9. II OHH MY peKome: r,ije je Capa aie- 
Ha xBoja? A oh pe^e: eno je noA ma- 
xopoM. 

10. A je4aH lu.w^y mijc pene: ao ro- 
AHHe y OBO Aooa oiiex hy aoIih k xe6H, 
a Capa he iKcna xRoja HMaxH cnna. A 
Capa ciymaiiie na BpaxHMa oa maxopa 
H3a H>era. 

11. A ARpaM H Capa r)HJaxy cxai)H h 
BpeMeHHXH, h y Cape ojeme npecxa.io 
mxo oHBa V HJena. 14 ^2. 3a TO ce nacMiija Capa y ce6ii ro- 
Bopelin: no inxo caM ocxapje.ia. ca^ ah 
he Mil AoiiH paAOCT? a n rociioAap mh je 
CTap. 

13. Ta^a .pe^e Focno/i, ABpaMV : niTO 
ce c:\iiije Capa roBopetiH : iiCTHHa .in je 
;;a Ly poahtii Ka;i, caM ocxapje.ia ? 

14/llMa.iH niTo TeuiKO TocnoAy? Ao 
roAiine y obo /],o6a onex hx ^oliii k tc- 
6h, a Capa he HMaxH CHHa. 

15. A Capa y^apii y 6ax roBopehii: 
HHJecaM ce CMHJa.ia. Jep ce yiuaniii. A.ih 
OH pe^e: HHJe HCTnna, nero ch ce cmh- 
jaja. 

16. Ho TOM ycTame .^yA^ OAan^e, h 
not)Ome hyt Co/!,OMa; h ABpaM uo^e 
C H)HMa A^ hx HcnpaTH. 

17. A TocnoA pe^e: KaKO 6hx TaJHO 
OA ABpaMa uiTa iiy y^nmnTH, 

18. KaA iie oa ABpa^a nocTaTH bcahk 
H CH.iaH HapoA- n y ihem he ce 6.iaro- 

CAOBHTH CBH HapOAH Ha 3eM.I)H? 

19. Jep 3HaM /\,ii he sanoBJeAHTH chho- 
BHMa CBOJHM H AOMy CBOJeMy HaKOH ce6e 
Aa ce AP^e nyTOBa FocnoAitHX h Aa hh- 
He niTO je npaBO h Ao5po, Aa <)h Fochoa 
HaBpniHO Ha ABpaMy hito My je ooehao. 

20. H pene FocnoA*. BHKa je y CoAOMy h 
FoMopy Be.iHKa, h rpiijex je h>hxob rpAan. 

21. 3a TO hj chIih Aa bhahm CAa ah 
CBe ^iHHe Kao iuto BHKa AotjC npcAa Me; 
aKO AVL HHJe TaKO, Aa 3HaM. 

22. H JByAH oKpeHyBiHH ce Hot)Ome nyT 
CoAOMa; aJH ABpaM jom cTajauie npeA 
FocnoAOM, 

23. H npHCTyHHB ABpaM pe^e; xo- 
Jiem All nory6HTH h npaBCAHora c ne- 
HpaBeAHHM? 

24. MojKe 6hth Aa HMa neAecex npa- 
BeAHHKa y rpaAy; xoheiu ar h rhx ho- 
ry6HTH, H ne hem oiipocTHTH MJecTy 3a 
OHHJex HCAeccT HpaBeAUHKa hito cy y 
iLCMy V 

25. HcMOJ TO hhhhth. hh rydHTH npa- 
BCAnHKa c nenpaBCAnHKOM. Aa 6yAe npa- 
BeAHHKy Kao h neiipaBeAiiMKy; hcmoj; 
eAa Au cyAHJa H,HJeAe scM^e ne he cy- 
AHTH nj)aiu)V 

26. 11 peqe FocnoA^ aKO nat^oM y Co- 
AOMy HCAeceT Hi)aBeAHHKa y rpaAy, o- 
npocTHhy HHJCAOM MJecTy h>hx paAH. 

27. A ABi)aM oAroBopH h pe^e: i\ie, 
caAa 6hx nporoBoi)Ho FocnoAy, aKO h je- 
caM npax h iieneo. 

28. Mo;Ke 6hth npaBCAHMKa neAecex nPBA KEbllPA MOJCHJEBA. I.l. 18. 19. 

MaH>e Hex, xohem avl sa OBHJex hct sa- 
TpTH caB rpaA':" OAroBopn: ne hy, aKo 
Hal)eM ^cTpAeccT h hct. 29. II cTaAe Aa^^e roBopHTH, n pe^e: 
MOJKe 6hth Aa he ce nahn ^cTpAecex. 
Pe^e: ne hy paAH OHHJex ^expAecex. 

30. IIo xoM pe^e: hcmoj ce racBiixH, 
FocHOAe, Hixo hy pehn; mojkc 6hxh Aa 
he ce Hahn xpnAecex. II pene: ne h}\ 
aKO HaljCM xpHAecex. 

31. Onex pe^ie: r.ie, caAa 6hx nporo- 
BopHO FocHOAy; Moate 6hth Aa he ce na- 
hn ABaAeceT. Pe^e: ne hy hx noryoHTH 
3a OHHJex ABaAeccT. 

32. Hajnoc.iHJe pe^e: hcmoj ce rae- 
BHTH, FocnoAe, uito hy joui Jcahom npo- 
roBopnxn; moskc ohxh Aa he ce nahn ag- 
cex. Pe^e: ne hy hx nory6HXH paAH ohh- 
jex Aecex. 

33. II FocHOA oxHAe CBpniHBniH pa3ro- 
Bop c AspaMOM; a ABpaM ce BpaxH Ha 
CBoje Mjecxo. 

PAABA 19. 

A y Be^e Aot)Oiue Asa ani^e.ia y Coaom; 
a jioT cjeliaiue na BpaxHMa Coaomckhm; 
H KaA HX yr.icAa, ycxaAe xe hx cpexe, n 
noK.ioHH ce .iHU,eM ao 3eM.i)e, 

2. II pe^e: xoahxc, rocnoAO, y Kvhy 
CAyre CBOJera, n npenohnxe h onepnxe 
nore CBoje; na cjyxpa pano KaA ycxanexe 
nol)Hxe CBoJHM nyxcM. A ohh pcKonie: 
ne. Hero hcMO npenohnxH na ^mhh^h. 

3. A.iH OH nanaAH na rhx, xe ce yBpa- 
xnme k iBCMy h yt^ome y Kyhy iteroBy, 
H OH HX yrocxH, H Hcne^e x^e6oBa npn- 
jecHHJex, H jeAoiue. 

4. II join He 6jcxy AerjiH, a rpal^aHH 
CoAOMJLanH c.ieroine ce oko Kyhe, cxapo 
H M.iaAO, can napoA ca CBHJex KpajeBa, 

5. II BHKaxy Jloxa h roBopaxy My: rAJe 
cy JbYAu luxo Aot^ome CHHoh k xe6H? h3- 
BCAH HX K naMa Aa hx ii03HaM0. 

6. A AoT H3HAe k iBHMa npeA Bpaxa 
3axBopHB Bpaxa 3a cooom, 

7. II pe^ie hm: ncMojxe, 6paho, 'ihhh- 
th 3.ia. 

8. Ebo HMaM ABHJe Khepn, Koje join ne 
ii03Haiiie MOBJoKa; h>hx liy naM H3BecTH, 
na HKHHTe c n.iiMa mxo naM je BOAia; 
caMO He AHpaJTC y OBe .'ByAe, jep cy 3a 
TO yiuAH noA ^loj iq)OH. 

9. A OHH My pcKonie: xoah aMO. Ila 
OHAa peKonic: onaj je caM Aouiao aMO 
Aa mHBH Kao AOinA)aK , na join xohe Aa nPBA KIWIFA MOJCIIJKBA 

naM ctah: ca.T tiOMO tch'^ii yMimirni ro])i^ 
noro ibii.Ma. 11a HaHa.iimio jaKo na no- 
BJeKa, Ha .loxa, h cxa^oiue iicTaB.LaTii 
Bpara. 

10. A ona ^mx HonjoKa .^iiroiiio pvKo. 
H yBVKoiuo.loTa K coon y Kyhy, h iiaruo- 
piiiue Ri)aTa. 

11. A .by,i.o mm oiijaxy iipo,; HpariiMa 
KybnuM y jt\;aii iiyx oc.iujoiuiiiK' o,; iiaj- 
Maibora ^o naJBoKera, tc ho Moraxy naLii 
Bpaxa. 

12. Ta^a ona ,;Ba qonjoKa poKoiiio .lo- 
ty: aKO iniaiu or>,yo join Kora cuora, 
H.1H 3eTa H.iH CHHa iLiH Kliop, H.iH Kora 
roA CBora y obom rpa;;y, r.ie^aj hok h^v 
o^aBAe; 

13. Jep xoKoMO X'^ 3aTpoMO mjocto oro. 
jop je BHKa ftuxoBa Bc.iHKa npo,; rocno- 
^OM, na Hac noc.ia rocno/; ^a ra 3a- 

TpOMO. 

14. 11 n3nAe .Iot. h Ka3a soTOBHMa 
CBOjniia, 3a Koje uihanie ^axn Khepn 
CBoje, n pe^e \ni: ycxajro, n,T,HTe h3 Mjo- 
cxa OBora, jop he ca;i,a yaxpTn FocnoA 
rpaA OBaj. A.m ce 3eT0BHMa ftoroEHJoiM 
VHHHH 4a ce ina.in. 

15. A Ka,; 3opa 3a6HJe.i)e. HaBa.inme 
aHt)e.iii Ha doxa roBopotin: ycTanii, y3Mn 
Hieny CBOjy n A^nje Khepn CBoje Koje cy 
TT, ^a He HorHHem y 6e3aKoifey rpa^a 
Tora. 

16. A OH ce CTa,T,e niqnH.aTH, to .Ly^H 
yseme 3a pyKy H>era n -/KOHy H>oroBy n 
ABHJe Khepn iBoroBe. jep ra 6jeme JKao 
rocnoAy; n nsBe^ouie ra h nycTHuie ra 
H3a rpa^a. 

17. II Ka^ Hx H3BeAonie na no.te, pe- 
qe je4aH: H36aBH Ayuiv CBojy h ho o6- 
3Hpn ce Haxpar, n y unjo.ioj OBoj paBnn 
Aa HnjecH cxao; 6je*/KH na oho 6pAo, ^a 
He nornHoin. 

18. A Jox HM peqe: homoj, Focno^e! 

19. F.ie, ciyra xboj na^e miliocx npe^ 
xo()OM, H MH.iocx jo XBOJa npOBO.lHKa KO- 
jy MH yqnHH canyBaBinn mh 'rKHBox: a.m 
He Mory yxehn na 6p;;o ^a mo ho cxHrne 
3-10 H He nornneM. 

20. Eho rpaj 6.iH3y: onaMO ce mo'/Ko 
yxehn. a Ma.iH je; ^a oje'iKHM OHaMo; xa 
3ia.iH je, xe hy ocxaxn HvHB. 

21. A OH My pe^e: exo nociyuiahy xe 
H 3a xo, H He hy 3axpxH rpa^a, 3a kojh 
I^CHe. 

22. Bp/Ke ()je-/KH onaMo; jep He Mory r.i. 10. 15 Mnnnxn nnnrra ,i,0K.ie no cTnrnoHi ona- 
Mo. 'A'A xo CO ni)03Ha onaj ri)a,i, C'nrop. 

2:>. II Ki\,\ cyHHo orpauy no 3eiLi)H, 
.loT ,i,ol,o y Cnro}). 

24. Ta,;a nycxn Focno.i, na Co -i,om n na 
FoMO}) 0,1, Focno^vi- c Hooa ,WK^ o^ cyM- 
nopa n oriha, 

2;'). II 3aTp ono rpa,i,0B0 n cny ony pa- 
Bau, n cBe .Ly,i,o y rj)a,i,OBnMa n po.i, 30- 

Ma.LCKH. 

26. x\..iH iKona .loxoBa djeiue ce ooa- 
3po.ia n^yliH 3a ibhm. n nocxa c.ian KaMOH. 

27. A cjyxpa,i,aH i)auo ycTaiuun ABpaM, 
oxH;i,e na Mjecxo iv\je je cxajao npo/; Fo- 
cno,T,OM; 

'2S. II nor.io,^a na Co^om h Fomo]) h 
CBy OKO.iHHy no oHoj paBHH, H yr.i(\i,a, 
a xo ce /i,H3auie ^ini oa som^bo Kao ^hm 
H3 nehH. 

29. A.1H Ka^ Bor .saxnpauie rpa^OBe y 
OHOJ paBHH, onoMOHY CO Bor ABpaMa, h 
H3Be/;e ./loxa h3 nponacxH Kayi, 3axp rpa- 
^OBo r^e jKHB.tame Agt. 

30. A elox oxH;^e h3 Cnropa, h cxann 
CO Ha OHOM 6pAy c abhjo Ktiepn CBoje, 
jep ce 6ojauie ocxaxn y Cnropy; n jkhb- 
.Laine y netinnn c abhjo Kliopn CBoje. 

31. A cxapnja poHO M.iat/oj: nam je 
oxau, cxap, a HOMa HHKora na 3eMyi»H ^a 
/;ot)e K HaMa Kao mxo je o6Hqaj no CBoj 
3eM.i)n. 

32. Xaj;;e ^a /;aMO ou,y Bnna noKa ce 
onnje, na /i,a JornoMO c ^hm, e^a 6hcmo 
caHVBa.ie cjoMC ou;y CBojoiy. 

33. II /],aAOiue oi;y Bnna ony Hot; h 
/^omaBnin cxapnja .iojko c ou,e3i cbojhm, 
H OH HO ocjexH HH Ka^ OHa ./leace hh Ka^ 
ycxa,T,e. 

34. A cjyxpa,7^aH pe^e cxapnja M.ia^oj: 
r.ie, Hotac cnaBax c on,eM cBojnM. ,4a 
My ^aMO Bnna h ^o boho, na n/;n xn h 
AesH c H>nM, e^a 6ncM0 ca^yBa^ie cjeMe 
ony CBOjoMy. 

35. Ila n xo boho /i,a,^oino oii,y Bnna, h 
ycxaBHin M.ia^a Aejue c ibnM, n oh ho o- 
cjexH HH Ka^ ona jo/KO hh Ka^ ycxa^e. 

36. 11 o6je Ktiepn JoxoBe 3axpy4H)euie 
0,1, ou,a CBOJera. 

37. II cxapnja po,in cnna, h Ha,ije,4e 
My HMO MoaB; o;^ H>era cy MoaBu,n ^o 
/;aHauiH>era ,i,aHa. 

38. Ila n M.iaija po,;n cnna, h Ha^joAe 
My HMO ReH-AMHJe; o,t, aera cy Amohu,h 
40 ,zi,aHauiH)era /^ana. 16 IIPBA KftlirA MOJCHJEBA. r.l. 20. 21 

TAABA 20. 

AABpaM OTH^e o^aHAo na jyr. n CTaHH 
ce ii3Mci)y KaAnca ii Cypa; h ^KiiB.iauie 
Kao Aoui.LaK y Fepapy. 

2. II roBopaiue m .Keny CBOjy Capy: 
cecTpa MH je. A iv'ip FepapcKH ABiDie- 
jex nocia, Te yse Capy. 

3. A.iH Aot^e Bor ABinie.iexy Hotiy y 
CHy. n pe^ie 3ry: r.ie. nonmyiiein ca me- 
He Kojy en yaeo, jep iDia MyjKa. 

4. A ABHMe.iex He 6jeme ce ae ,i,OTa- 
Kao. II 3a TO pe^ie: FocnoAe, e^a am hem 
II npaBe^an napoA noryoiiTH? 

5. Hiije JH 3IH caM Kasao: cecTpa mh 
je? a H OHa caMa Kaaa: 6paT mh je. Y- 
qHHHo caM y hhctoth cpii,a CBOjera h y 
npaB;i,H pyKy cbojhx. 

6. Ta^a iiy pe^e Bor y cny: sna^ ^a 
CH y^iHHHO y ^HCTOTH cpii,a CBojera, 3a 
TO Te canyBax 4a mh ne carpiijeinHiu, 
H He Aa^ox j\a je ce ^OTaKHem. 

7. A ca^a spaTH ^lOBJeKy iKeny itero- 
By, jep je npopoK, h Mo.inte ce 3a Te, Te 
teni ocTaTii jkhb. Ako .ih ne BpaTHin. 
3Haj ^a tieui yMpiijcTH tpi h cbh tbojh. 

8. H y jyTpy pano ycTa ABHMe.iex, h 
ca3Ba CBe c.iyre CBoje, h Kasa hm cbc obo 
/la iiyjy. II yn.iamHiue ce .^by^n BeoMa. 

9. ta;i.a Abhmc.icx 403Ba ABpaMa h pe- 
ne My: inTa ch naM yqHHHo? lUTa .ih 
caM TH 3rpiijemH0. Te naByne na Me h 
Ha i^apcTBo Moje to.ihko 3.10? Y^nHHO 

CH ]iIH IHTO He imJbH ^HHHTH. 

10. PI join i)eHe ABHMe.iex AnpaMy: 
HiTa TH je 6h.io. tc ch to y^imno? 

11. A ABpaM o^roBopn: Be.^ax: ja- 
Ma^HO HCMa CTpaxa BoiKHJera y obom 
MJecTy. na he Me yoHTH pa^H jkchc Moje. 

12. A ynpaim n jecT mh cecTpa. kIih 
oii,a Mojera: a.in nnje kIih MOJe MaTepe, 
iia Tio\)G :3a Me. 

13. A Ka/; mc Bor H.Hie^e h3 AO^m ou,a 
Mojera, ja joj peKox: yHHHH ^oupo, h 
KavKn .3a Me iv\je ro^ ^o^cmo: 6paT mh je. 

14. Ta^a ABHMe.iex y.3e OBai;a h ro- 
BC/^a H cMyra h ciyniKHH^a, tc /],a/],e A- 
BpaMy, H Bi)aTH My Cai)y vKeny if.eroBy. 

15. H pene Abhmc.icx ABpaMy: euo, 
3eM.i)a TH je Moja oTBopena, ;khbh cao- 
60AH0 r/],je TH je Bo.La. 

10. A Cai)H i)eHe: cbo /i,ao caM TBoje- 
My 6paTy THcyhy cpe6i)HHKa; r.ie, on th 
je OMHMa iioKpHBa.io npe.i, cBHMa Kojn 6y- 
/^y c toGom; h to cbc Aa tw je 3a Hayny. 

17. H ABpaM ce homo.ih Bory, h hc- n,HJe.iH Bor ABHMe.iexa h Hieny aeroBy 
H cjymKHBbe lieroBe, tc pai^axy. 

18. Jep FocnoA 6jeme ca cbhjcm 3a- 
TBopHO CBaKy MaTepHu,y y /],OMy Abhmc- 
.lexoBy pa^H Cape ^kchc ABpaMOBe. 

r./lABA 21. 

11 FocnoA noxo/i,H Capy, Kao uito 6jeme 
peKao, H yqiiHH Focno^ Capn Kao iuto 
ojeuie Ka3ao. 

2. Jep saTpy^ite h po/i,H Capa ABpaMy 
CHHa y CTapocTH aeroBoj y hcto Bpnje^ie 
Ka4 Ka3a Focno^. 

3. II ABpaM Ha/^je4e HMe cnny kojh My 
ce po^H, Kojera My po^H Capa, HcaK. 

4. H o6pe3a ABpaM cnna CBojera Hca- 
Ka KaA C)H OA ocaM ^ana, Kao uito My 
3anoBJeAii Bor. 

5. A ABpaMy 6jeme cto ro^HHa Ka^ My 
ce po^H CHH IIcaK. 

6. A Capa pe^e: Bor mh yHHHH cmh- 
jex; KO roA ^yje, CMHJahe mh ce. 

7. H pe^e: ko 6h peKao ABpaMy j\,^ he 
Capa AOJHTH Ajeuy? nnaK My po^nx cn- 
na y CTapocTH EberoBoj. 

8. A KaA AHJeTe ^opacTe ^a ce 0A6HJe 
OA CHce, yHHHH ABpaM Be.iHKy ro36y 0- 
Haj A^H KaA 0A6Hme IIcaKa o/i, cnce. 

9. II Capa BHAJe cnna Arape MncnpKe. 
Koja ra po^n ABpaMy, r/ije ce ho^cmh- 
jeBa; 

10. Ila pene ABpaMy: OTJepaj OBy po- 
6HH)y ca chhom H>e3HHHJeM, jep chh obc 
po6HH)e He he 6hth Hain.zbe/i,HHK c mojhm 
chhom, c IIcaKOM. 

11. A TO xVBpaMy Cm Bp.io KpHBo pa/i,H 
CHHa fteroBa. 

12. A.iH Bor pene ABpaMy: hcmoj ^a 
TH je KpHBo pa^H AJCTCTa H pa^H po6H- 
ite TBoje. IUto th je ro/; Ka3a.ia Capa, 
nociymaj; jep he th ce y IIcaKy cjeMe 
npo3BaTH. 

13. AAh hy H OA cnna po6HH.HHa ynn- 
HHTH HapOA, jep je TBoje cjeMC. 

14. II ABpaM ycTaB y jvTpy pano, yse 
x.zbe6a H MJeiiiHHy Bo^e, h mA^ ArapH 
MCTHyBinn joj na .let/a, h awJctc, h ot- 
nycTH je. A ona oTHinaBinn .lyTame no 
nycTHH,H BnpcaBCKoj. 

15. A KaA HecTa Bo^e y MJeniHHH, ona 
6an,H AHJeTe no a jeAHo AP^o, 

16. Ha oTHAc KO.IHKO ce Mome CTpnje- 
.lOM Aooaii,HTH, H cjeAc iipcMa iteMy; jep 
roBopaiue: A'^ hc lueAaM KaKo he ynpH- nPBA KH>nrA mojciijeba. ta. 21, 22. 17 jern Ai^j^^ro. II cje,^ehii upoMii ilomv ctu- 
46 h;ui r.iaca ii.iaKa'ni. 

17. A lior Hv r.iac .vJeTnan, u aui)Oo 
EoiKJH BiiKHT c Hcoa Arapv, 11 pene joj: 
niTO TH je ArapoV no ooj co, jep ISor hv 
rjac ,\jeTiiH.ii (Uiin,],e r.ye je. 

18. ycTanii. .^iiriiii ,i.iijeiv 11 y:iMii ra y 
Hai)pije; jep hy oa H>era yuiiuiiTii Be.iHK 
Hai)o,\. 

li'. II Cor joj OTHOpiI OMH, TO viMo^^a 

cry^enan: 11 oTniiiaiuuii naiiyim Mjouiii- 
H)- BOAe, II naiiojii ahJ^to. 

-0. II Bor oiijaiiio ,\ieTeTOM, to oa- 
pacxe, II HciiH.Lamo y uycniitii, 11 nocra 
CTpiije.iau. 

21. A iKnu.Laiiio y nycTiiiBii ^>apaHy. 
n Mam ra o^kohii 113 aoM.Lo Miiciii)cko. 

22. y TO BpiijoMO poHo ABHMO.iex n 
<I>iixo.i BoJBOAa H,eroB ABpaMV roBopeIin: 
Lor je c tooom y cBOMy uito pa,],niiL 

23. 3aKyHii mii ce ca^a BoroM Aa ho 
liera npoBapiiTii moho nii ciina Mojera hh 
ynyKa MOJera. Hero a^ tern Aoopo ona- 
Ko KaKo caM ja tooh miihiio ii th HimiiTn 
MeHH II aoM.Lii y Kojoj en Aom.LaK. 

24. A ABpaM po^ie: xohy ce 3aK.ieTH. 

25. A.iii AapaM npoKopn ABiDie.iexa 
3a cxyAOHau. Kojii y3eme na cii.iy c.iyre 
AfiHMe.iexoBo. 

26. A ABHMe.iex pe^e: ne 3HaM ko je 
TO yHHHiio: HiiTii MH TH Kasa, HUTU qyx 
40 AtiHac. 

27. Ta^a AspaM y3e OBaii,a h roBe^a, 
H AMe ABHMo.iexy, h yxBaTHiue Bjepy 
Mel)y coooM. 

28. II ABpaM OA.iy^H ceAaM jaraitana 
H3 CTaAa. 

29. A ABHMO.iex pone ABpaMy: niTa 
Le OHO coAaM jaraitaua hito ch oA-iy^HO? 

30. A OH OAi'OBopH: Aa npnMHiii H3 
Moje pyKo OHO coAaM jaraitaua, Aa mh 
(jyAe CBJeAOHancTBo Aa caM ja iicKonao 
OBaj CTyAenaii. 

31. OxyAa ce np03Ba oho mjocto Bnp- 
CaBoja. jep ce OH,ije 3aK.iemo ouojiiua. 

32. TaKo yxBaxHine BJepy na Bnpca- 
BeJH. TaAa ce aH'Ko Abhmo.iox h 4>hxo.i 
BoJBOAa ifcoroB, h BpaxHuie ce y 3eM.i.y 

4>ILlHCTejCKy. 

33. A ABpaM nocaAH .lyr na BHpcaBO- 
JH, H 0H,)je HpH3Ba HMC FociioAa Bora 
Bje^Hora. 

34. H ABpaM /KHB.Lanie Kao Aoni.LaK 
y 3eM.LH <I>H.iHCTejcKoj MHoro BpeMena. r.lAP.A 2-2. 

llotMHJo Tora mhaiiio Bor OKyiiiaTii A- 
BpaMa, na My pe^ie: AiipaMoI A oh oa- 
roBopii: OBO mo. 

2. II po»io My Eof: v^mh cnAa ciina 
CBOJora, joAiuma cBojora MH.iora, llca- 
Ka, na HAn y 30M.i.y ]\Iopnjy, n cna.m ra 
na jKpTBV TaMo na opAy ivye iiy th Ka- 

3aTH. 

3. II cjyxpaAan i)ano ycTaBinw ABpaM 
ocaMapH Marapn,a CBojora, h yse ca co- 
60M Ai^a MOMKa n Ilcaua cnna CBojera; 
H Han,HJonaBniH Api^a 3a ;Ki)TBy noAHate 
ce II nol)0 na mjocto Koje mv Kaaa Bor. 

4. TpetiH Aan iiOAnraBuiH o^m cBoje A- 
i?paM yr.ioAa mjocto 113 Aa.iOKa. 

0. II poHO AnpaM M0MU,HMa cnojnM: 0- 
CTaHHTO BH OBAJe c Marapu,eM, a ja n ah- 
joTe HACMO onaMO, na KaA ce noMO.iHMo 
Bory, BpaTnliOMO co k naMa. 

6. II y3eBmn ABpaM Api^a aa iKpTBy na- 
npTH IIcaKy CHHy CBOjoMy, a caM y3e y 
CBOjo pyKo oriLa h ho5k; na othaouio 0- 
6ojnu,a sajoAHO. 

7. TaAa pone IIcaK ABpaMV ony CBoje- 
My: OMo! A oh peqe: uito, chho! II po- 
ne Hccik: oto oraa n Api^a. a rAJe je 
jariLO 3a a^pTBy? 

8. A ABpaM oAroBopii: Bor he co, chh- 
Ko, HOCTapaTH 3a jarito ce6H na ;KpTBy. 
II nljaxy ooojnna aajoAHo. 

9. A KaA Aoi)Oiiio na :\ijocTo Koje My Bor 
Ka3a, AfipaM Hannnn ohaJo HipTBonnK, n 
MOTHy ApBa Ha h., h CBe3aBniH IIcaKa cnna 
CBOjora MOTny ra na mpTBoniiK Bpx Ap^a; 

10. II H3MaxHy ABi)aM pyKOM cbojom h 
y3e Hoat Aa 3aK0.i>e cnna CBojera. 

11. A.iH an^eo TocnoAftH BHKHy ra 
c Ho6a, H poHo: ABpaMo! ABpaMoI A oh 

pGMO: OBO MO. 

12. A an^eo pone: ho ahhih pyKO CBOje 
Ha AHJOTO, H HO HHHH My HniiiTa ; jep ca- 
Aa no3Hax Aa ce 6ojnin Bora. KaA Hiije- 
CH noJKa.iHO cnna cBojora, joAHHua cbo- 
jera, moho paAH. 

13. II ABpaM noAnraBuiH ohh cBoje no- 
r.ioAa: h oe, onan H3a H>ora 3an.ioo ce 
y HOCTH poroBHMa; h OTHiuaBnin ABpaM 
y3e OBHa h cnaAH ra na acpTBy mjocto 
CHHa CBojora. 

14. II na3Ba AspaM oho mjocto: Bo- 
CHOA te ce nocTapaTH. 3a to ce h Aanac 
KajKo: Ha opAy. rAJe te ce FocnoA ho- 
CTapaTH. 18 IirCA KH>IirA MOJCIIJEBA. 1\1. 22. 23. 24. J ' 15. II aHl)eo rocno^aii oiiex biikhy 
c He6a ABpaMa, 

10. II pe^e: couo^i ce 3aK.iex, Be.in Fo- 
cno^: Ka^ cii laKO yhhhho, h HiijecH no- 
^{a.iiio ciraa cBojera. je^HHi^a cBojera, 

17. 3ancTa ty xe 6.iarocMOBHTH h cje- 
Me TBOJe Beo3ia VMHoaiiiTH, 4a ut 6y4e 
Kao SBiijea^a na neoy h Kao niijecKa Ha 
upiijery :MopcKOM; h Hac.iiije^Hlie cje^ie 
TBoje Bpaia HenpnjaTe.ta cBojnx; 

18. II u.iarocJOBHiie ce y cjeMeny tbo- 
jeM cBii HapoAH na seM.wi, Ka^ cii nociy- 
uiao r.iac Moj. 

ly. Ta/i,a ce Anpa^ BpaTii k MOMii,HMa 
CBoJH^r, Te ce ^Hrome. 11 OTH^ome saje^- 
Ho y BiipcaBejy, jep Afipa^i ajPiB.Laiiie y 
BupcaBejii. 

20. IIociHJe Tora jaBHUie ABpa^iy roBo- 
peliH: r.ie, 11 Me.ixa po^H cHHOBe 6pa- 
Ty TBojeMy Haxopy: 

21. Yaa npBeHii,a h Byaa 6paTa m\ 
11 KaMyiLia, oii,a ApaMOBa, 

22. 11 Xasa^a 11 AaaBa h t^aa^eca h 
Je.i/i,a<i>a h BaxyH.ia. 

23. A BaTyH.io po^^n PeBeKv. OcaM hx 
po;i,H ]\Ie.ixa Haxopy 6paTy ABpaiioBy. 

24. A HHO^ia aeroBa, no HMeny PeBMa, 
poAH H oHa TaBCKa h Tana h Toxoca h 
Moxa. 

r.lABA 23. 

A noaiHBJe Capa cto h ^Ba^eceT h ce/^aM 
roAHHa; to cy ro/i,HHe BHJeKa CapHna; 

2. II yMpuje Capa y KnpHJaT-ApBH, a 
TO je XeBpoH, y 3e>Li»H XanaHCKOj. II ^o- 
\)e ABpaM ^a omnAn Capy h on.ia^ie. 

3. A Ka^ ycTa ABpaM o^ MpTBaii,a CBoje- 
ra, pene ciiHOBHMa Xctobujcm roBopeliH: 

4. CTpanau, caM h ^^oiiLtaK ko/i, Bac; 
,i,aJTe MH 4a HMaM rpo6 K04 Bac /],a no- 
i'pe6eM MpTBaiJ,a CBojera Hcnpe^ OHHJy 

CBOJHX. 

5. A CHHOBH XcTOBH o/i,roBopHme A- 
BpaM}^ roBopeliH My : 

0. ^yj Hac, rociio/i,apy ; th ch KHes 04 
Bora M('I)y iniMa; y iiaj6o.T>eM rpofJy na- 
mcM iiorpeoH MpTimna CBOjera; hhko h:{- 
Mcl/y Hac He he th saTBOpHTH rpo6a cbo- 
jera /^a ne norpe6eiu MpTBaii,a cBojera. 

7. Ta/i,a ycTa ABi)aM h hok-Ioiih cd na- 
po^y rieM.Lc one, CHiioBHMa Xctouhjcm; 

8. H pe^e hm roBopeiin: aKo xoheTe 
;i,a norpofJeM M])TBaii,a CBojera Hciipc,], 0- 
HHJy CBoJHX, iiociyinaJTC mc, h roBopHTc 
3a Mene E«i>pOHy cnny CapoBy, 9. HeKa mh 4a HeiiHHy y MaKne./iH, eo- 
ja je HaKpaj awBe aeroBe; sa H0BH,e ne- 
Ka MH je /^a Me]^y saMa ko.ihko BpHJe^n, 
4a HMa3i rpoo. 

10. A E«5poH cjel^auie ycpe^ cnnoBa Xe- 
TOBHJex. Ila pe^ie E«i>poH XeTeJHH Aspa- 
My npe^ CHHOBHMa Xctobhjcm, kojh ciy- 
luaxy, npc/i, CBHJeM kojh y.iaaiaxy na Bpa- 
Ta rpa^a aeroBa, roBopetH: 

11. He, rocno/;apy; ^lyj Me: HOKviaaaM 
TH aHBy, H neliHHy ko^ ae HOKJaaaM 
th; npe/i, CHHOBHMa Hapo^a CBojera no- 
K.iaaaM th je, norpeon MpTBau,a CBOJera. 

12. A ABpaM ce nofLiomi napo^y 36- 
M.Le one, 

13. II pe^ie Eci»poHy npe^ Hapo^OM 3e- 
M.Le one roBopehn: aKo ch Bo.iaH, ^yj 
Me; 4a TH 4aM uiTa Bpnje^H anBa, y3MH 
04 Mene, na Iiy OH/i,a norpencTH MpTBa- 
u,a CBojera OH^je. 

14. A E<i>poH 0/i,roBopH ABpaMy roBO- 
peiiH My : 

15. rocno^apy, nyj Me; acM.ta Bpnje- 
AH HCTHpH CTOTHHe cuKaMi cpe6pa H3- 
MeljV Mene h Te6e; niTa je to? caMO th 
norpe6H MpTBan;a CBOJera. 

16. A ABpaM qyBHiH E«i>poHa HSMJepn 
My cpe6po, Koje pe^e npe/i, CHHOBHMa Xe- 
TOBHJCM, ^cTHpH CTOTHHe ciiKaAa cpe6pa, 
KaKO cy HHi.iH Me^y TproBii,HMa. 

17. II aHBa E<i>poHOBa y ]\IaKne.iH npe- 
Ma MaMpHJH, aHBa c neiiHHOM Koja je 
na aoj, h CBa /i,pBeTa na aHBH h no Me- 
I)H aeaHHOj y naoKo.io, 

18. IIocTa ABpaMOBa npeA CHHOBHMa 
XcTOBHJCM, npe^ CBJeMa kojh y^ia3e na 
BpaTa rpa^a onora. 

19. IIo TOM norpe6e ABpaM Capy ateny 
CBOjy y netiHHH na aHBH MaKne^iH npcMa 
MaMpHJH, a TO je XeBpoH, y scm^bh Xa- 
nancKoj. 

20. II noTBp^Hnie chhobh Xctobh an- 
By H netiHHy na aoj ABpaMy 4a HMa rpo6. 

rylABA 24. 

A ABpaM 6jeme CTap h bpcmchht, h Fg- 
cnoA 6jeiue G.iaroc.ioBHO ABi)aMa y CBesty; 

2. II peqe iVBpaM c.iy3H cBojcMy najcTa- 
l)HJeMy y Kyhn cBojoj, kojh 6jenie na^ 
cBHJe.M 4oui)OM aeroBiijcM: mcthh pyKy 
CBojy 1104 cTcrHO Moje, 

3. J\^2i Te 3aKyHeM Focno^OM BoroM ne- 
6(H*KHM H lioi'OM .'iCMa.LCKHM ^a HC tem 
/i,0BecTH mene cnny .MojcMy H3MeI/y Khepn 
oBHJex Xananeja, Meijy KOJHMa mihbhm; IiriiA KlblirA M0JC11JE15A. IM. 21 
u'lii OTutiii V 3eM.T>y Mojy 19 4. Hero x\ 
H V \K\\ Moj II ,i,(>i5^H"rn iKOHV ciiuy Moje- 
MV lIcaKv. 

5. A c.iyra >iy i)eMe: a uko ,\i(M^oJKa no 
XTJeAoy,U' iiolxii ca .mhom y ouy 30M.ty; 
xohy .111 oAHoc'Tii cniia mojera y aeM^iv 
h:j Koje en ce iice.iHoV 

<>. A Ai^])aM My i)OHr: iia:ui ,v^ no o,v 
Bo,^oiii cuna Mojora onaMo. 

7. FocHOA Bor HcoecKn, Kojn mo je y- 
seo na AOMa oua ^rojora n \v.\ iiOM.LO po- 
:^a MOJora. n Kojn mii jo poKao n :u\k.ioo 
Mn CO roBopoKn: cJi^Mony hy rnojoMy ,i,a- 
ni aoM.Ly oiiy, on ho uoc.iaTH aHl)0.ia 
^Bojora njHM, tooom ,"i,a -T,0Be;;eiii hcohv ch- 
ay MOJOMy cuaH,i,o. 

8. Ako .m AJoBoJKa ne xTJoAoy^e noLn 
z TOOOM, OH^a ;^a th je npocxa aaK.ioTBa 
tfoja: caMO cnna MOJora homoj o^bocth 

}HaMO. 

9. n MOTH}' c.iyra pyny CBojy no,; CTor- 
ao ABpaMy rocnoAapy CBojoMy, n suKAe 
ay CO 3a obo. 

iO. Ta^a c.iyra yse ^ecoT KaMH.ia h3- 
tfel)y KaMn.ia rocno^apa CBojera ^a w^e, 
jep CBO u.iaro rocno^apa H.oroBa ojeme 
noA iteroBOM pyKon; n oTniuaB /i,o^e y 
MeconoxaMnjy ^o rpa^a HaxopoBa. 

11. H nycTH KaMH.ie A^a no.mjojKy naa 
rpa^a koa CTy^oHna npo.T, bo'io , Ka^ h3- 
la^e rpatjaHKo .v^ ^axBaxajy bo^o; 

12. II poHo: rocnoAo Boaio rocnoAapa 
Mojera ABpaMa, A^j >"i cpety A^nac n 
pinnn Mn.iocT rocnoAapy MOJOMy A- 
BpaMy. 

13. Ebo, ja hy CTajaxn koa OBora cxy- 
ACHna, a I'patjaHKe he Aohn a^ saxBaxa- 
jy BOAo. 

14. Kojoj AJeBojuH pe^OM: Harnn Kp- 
nar CBOj Aa ce nannjeM, a ona pene : na 
nnj, H KaMn.io hy xn nanojnTn; A^j to 
Aa (jyAe ona Kojy en HaMHJoHHO c.iy^n 
CBojoMy IIcaKy; n no tomo a^ no.maM Aa 
en yqnnno mhjIoct rocnoAapy mojcmv. 

15. II oh join ne n.^roBopn, a to Pene- 
Ka, Khn I>aTyn.ia cnna Me.ixe JKone Ha- 
xo})a opaxa ABpa^noBa, ^xoYja c KpqaroM 
Ha paMOHy. 

10. II 6joiiie Bp.io .iHJona. join aJgboj- 
Ka, jom je hobjok ne ojeine no:mao. Ona 
CHi)e Ha n3Bop, n naTo^in Kpqar, n noi^e; 

17. A ciyra ncKonn npoA H>y, n pe^ie: 
Aaj MH Aa ce nannjoM Ma.io boa(* H3 Kp- 
Hara TBojera. 

18. A ona pe^e: na nnj. rocnoAapy. II OpjKe cnycTH Kpyar na })yKy cHojy, h na- 
Hojn ra. 

\\\ II KaA ra nanojn, poMo: n KaMn- 
.laMa hy tbojhm na.iHTH noKa co nanujy. 

'20. II 6])aKo u3pyMii Kpuar cBoj y nojn- 
.10, na oiiOT OTi)Ma na CTVA^'Haii, a^ Ha.iH- 
jo, n na.iu cbhjom KaMn.ia:\ia ih(M'OBiijo:\i. 

21. A ^lOBJOK joj CO Ani5'T)aiiio, n hyxa- 
im\ no he .in iio3naTH jo .m Tociioa A^o 
cpohy nyTV H.eroBy n.iii nnjo. 

22. A KaA CO KaMH.io iiaiinino, H3BaAH 
MOBJOK 3.iaTny rpnuny oa no chkjci u 
Mi'THii joj OKO HCAa^ H Av,\\]{i napyKBnii,e 
MCTHy joj na pyKO oa Agcot cuKaAa sjiaTa. 

23. II poM(»: HHJa en ichnV Ka;KH Mn. 
Ibia All y Kyhn ou,a TBOjera Mjecxa 3a nac 
Aa npoHohnMoV 

24. A ona My peqe: ja caM ichn BaTy- 
n.ia cnna ^le-imnna , Kojora poAn Ha- 
xoi)y. 

2o. Jom pone: HMa y nac mhofo c.iaMO 
H nnhe n MJecTa 3a nohninTo. 

2(j. TaAa hobjok caBHBnin ce noK.ionn 
ce TocnoAy, 

27. PI pe^e: C.iaroc.ioBen a^ je Fociioa 
Bor rocnoAapa MOJera ABpaMa, nrro ne 

OCTaBH MH.lOCTH CBOJO H BJopO CBOJO npO- 

Ma rocnoAapy mojom, n nyTOM aoboao mo 
FocnoA y AO^i poA^nne rocnoAapa ivio- 
jera. 

28. A AJeBOJKa OTpqa n cbo obo Ka3a y 
AOMy MaTope CBoje. 

29. A PoBOKa HManie 6paTa, kojomv h- 
Me 6jenie AaBan; n ncTpna Aanan k ^io- 
BJOKy na CTyAonaii;, 

30. Kaivo BHAJe rpnBny h napyKBHue 
na pyKaMa cecTpe CBOJe n ^Y rAJe Pobo- 
Ka cecTpa My pe^e: TaKO mh Ka3a no- 
bjok; aoIjo k iioBJoKv; a oh CTajaiue koa 
KaMH.ia Ha CTyAenny. 

31. II pene: xoah, kojh ch 6.iaroc.io- 
BOH OA FocnoAa; niTO on cxajao na no- 
./byV cnpoMHo caM Kyhy, n3ia Mjecxa h sa 
KaMH.io. 

y)'2. II AOBOAO TOBJoKa y Kvhy, n pacTo- 
Bapn KaMn.ie; n A^Aome c.iaMO n nnhe 
KaMH.iaMa, n AonecoiiH3 boao sa Hore H»e- 
My H .^yAHMa mTo ^Hjaxy c h>hm; 

'-V'K II nocTaBniiio My Aa joAo; a.m oh 
poHo: no hy jocTii AOK.ie ne Ka^KOM cTBap 
CBojy. A ^aBan My pene: ronopn. 

34. TaAa poHo: ja caM ciyra ABpaMOB. 

35. A FociioA je 6.iaroc.ioBno rocnoAa- 
pa MOJora BooMa, tg je nocTao bcimk, ii 
Aao MV je 0Bau,a n roBCAa, n cpcl'x;a ii 

2* 20 EPBA KifcllFA MOJCllJEBA. TA. 24. 3.iaTa. II c.iyra ii c.iyiuKiiiLa. ii KaMii.ia 
n Marapana. 

36. II join Capa aiena rociiOAapa Moje- 
ra poAH CHHa rocnoA'^tpy Moje^y y CTa- 
pocTii iteroiioj, h oh mv Mj^e cee uito 
HMa. 

37. A Mene aaKie rocnoAap Moj roBo- 
peliii: HeMoj ^oBecTH cnny MOJeMy ace- 
He H:33iel)y Kiiepn oBHJex Xananeja . Me- 

i)\ KOJHMa aCHBHii; 

38. Hero h^h y ^om oi],a Mojera h y poA 
MOJ. ^a ^oBe^em meB\ ciray ^lojeMy. 

3*J. A ja peKox rocno^apy CBOjeMy: mo- 
aie oHTH M /ijeBOJKa He he xTJexH notiH 

Ca 3IH0M. 

40. A OH jiH pe^e: FocnoA, no ^Hjoj 
Bo.LH CBar^a ^KHB.tax. noc.iahe an^e.ia 
CBojera c to6o3l h ^ahe cpety TBojeny 
HYTy 4a ^oBe^eui aieHv ciiny MojeMv oa 
po^a MOJera, h3 ji,o:sia oi],a Mojera. 

41. On^a he th 6iitii npocxa saK.ieTBa 
Moja, Ka^ OTH/i,ei[i y poA moj; aKO tm je 
H He A^AY, oneT he th 6hth npocra 3a- 
K.iexBa MOJa. 

42. II Ka^ 4o^ox ^anac na CTyAeHaii,, 
peKox: rocno/i,e Boate rocno/i,apa Moje- 
ra ABpaMa , aKO ch ^ao cpehy nyxy mo- 
jejiy, K0JH3I H^eM, 

43. Ebo, ja hy CTajaTH koa cxy^eHi^a: 
Koja .njeBoJKa ^olje 4a saxBaxH Bo^e, h 
ja joj Kasi'eM: ^aj mh /i,a ce nannjeM Ma- 
.10 Bo^e H3 Kp^ara xBOJera, 

44. A OHa MH o/i,roBopH: h th hhj h Ka- 
MH.iaMa hy xbojhm na.mxH; xo neKa oy- 
4e Hvena Kojy je naMMJenno Tocno^ chhv 
rocno^apa MOJera. 

45. Ja joiH He H3roBopHx y cpi^y cbo- 
jeM, a j\^)\)G PeBena c Ki)HaroM na paMe- 
HV, H CHUiaBIUH Ha H3B0p 3axBaxH; H ja 
joj peKox: Aaj mh 4a ce nanHJeM. 

46. A ona 6p'iKe cnycxHBuiH ca ce6e Kp- 
nar pene: na nnj. h KaMn.ie hy xh na- 
iioJHXH. [[ Ka4 ce HaiiHx, nanoJH h KaMH- 
Ae Moje. 

47. H 3anHTax je roBopehn: ^iHJa ch 
KhnV A ona 04r0B0])H: ja caM kKh Ba- 
xyH.ia cwna Haxoi)oiui, Kojera My i)04h 
Mcixa. Ta^a joj Mexnyx ri)HBHy oko ye- 
^a H napyKi5Hii,(; na i)yKe; 

48. II iia,i.()x u iioK.ionnx ce TocnoAy, 
H 3axBa.iHx J\)cno4y Bory rocno^apa Mo- 
jera ABpaMa, niTo Me 40Be/i,e ni)aBHJeM 
HYTCM 4a nal^CM Ktiep 6paTa rocno4ai)a 
CBOjera 3a cnna H^eroBa. 

49. Ako LeTe 4aK^e yqHHHTH ^ty6aB h Bjepy rocno4apy MOJeMy, Kaacnxe mh; aKo 
.iH He hexe, Ka'rKHxe mh, 4a H4e3i na 4ec- 
Ho H.1H na .iHJeBo. 

50. A .laBan n BaxyH.io 04roBapajyIiH 
peKome : 04 rocno4a je obo 4oniJO ; mh 
XH ne mojKcmo Ka3axH hh 3.10 hh 4o6po. 

51. Exo, PeBCKa je y xBojoj B.iacxH, ys- 
:\iH je na h4h , h HCKa oy4e aiena cnny 
xBOJera rocno4apa, Kao uixo Kasa rocno4. 

b2. A Ka4 ^y ciyra AspaMOB pHJe^n 
iLHxoBe, noKioHH ce rocno4y 40 'se^ijbe ; 

53. II H3Ba4H ciyra 3aKja4e cpedpne 
H 3.iaxHe H xa.LHHe, h 4a4e PeBen,H; xa- 
Kol/ep H 6paxy H>e3HHy h Maxepn aesH- 
Hoj 4a4e 4apoBe. 

54. ITo xoM je4onie h nnnie on h Jhjji,^ 
KOJH 6HJaxy c khm, h npeHohnine. A Ka4 
y jyxpy ycxanie, pe^e cAijta: nycTHxe Me 
rocno4apy 3iojeMy. 

bb. A opaT H MaTH itesHna peKonie: 
HCKa ocTane 4JeB0JKa K04 nac kojh 4aH^ 
6apeM 4eceT 4aHa, na 0H4a HCKa H4e. 

56. A OH HM pe^e: hcmojtc mc 3a4p- 
jKaBaTH, Ka4 je rocno4 4ao cpehy Moje- 
MV nyTy; nycTHTe Me 4a H4eM rocno4a- 
py cBojcMy. 

57. Ta4a peKome: 4a 30BeM0 4JeB0JKy, 
H YHHTaMO niTa ona bcih. 

58. H 403Bame PeBeKy h peKome joj: 
xoheni nhn c obhjcm hobjckom? A ona 
o4roBopH: xohy. 

59. II nycTHine PeBCKy cecTpy CBOJy h 
40JKHH>y ftesHny ca c.iyroM ABpaMOBH- 
jeM H .i»y4HMa aeroBHJCM. 

60. II d.iaroc.ioBHnie PeneKy h peKome 
joj: cecTpo nania, 4a ce HaMHoainm na 
THcyhe xHcyha, h cjeMe xBoje 4a nacin- 
je4H Bpaxa cbojhx Hen})njaxe.T>a ! 

61. II no4H:rKe ce PeneKa c ^ijeBOJKaMa 
CBOJHM, H nocje4ame na KaMH.ie, h noisome 
c MOBJeivOM; h ciyra y3eB PeBCKy oxH4e. 

^)2. A IIcaK Hljaiue BpahajyliH ce 04 cxy- 
4eHU,a ^HBora kojh mc i{H4h (jep mm\jb2i- 
ine y jyjKHOM Kpajyj ; 

63. A 6jeiue H3aiuao IIcaK y no^Le npe4 
Bene 4a ce homo.ih Bory; h no4HraB 0- 
HH cBoje yr.ie4a Ka^iHAe r/ije H4y. 

64. H PcBCKa no4HraBniH omh CBOje y- 
r.ie4a IIcaKa, xe cko^ih c KaMH.ie, 

65. II peqe c.iy3H: ko j(^ onaj hobjck 
lUTO H4e npcKO no.La iiixvi, nacV A cjy- 
ra peqe: oho je rocno4ap MOJ. H ona 
y3e HOKpHBa./io h noKpH .iHne. 

()(). II npHHOBJcAH c^yra McaKy CBe rnxo 
je CBpniHO. IIPBA KlWirA MOJC 

MaTope cBoje: h y;ie IVneKy. ii oiia mv 
lUH'Ta aiona, n omh.i.o mv. II llcaK I'o y- 
TJouiH :ia MaTopOM chojom. 

r.lABA 25. 

A AiqmM y;5o ai>yry Hvony. no HMony 
\eT\])\. 

'J. il ona My po,ui •>0MpaHa ii JoKcana ii 
Ma^aiia ii Ma.U'j'^^i'^ ^^ .UvHOKa nC'oiijeiia. 

o. A JoKcan i)0,i,ii Canaiia n , I,(\unia. 
A ^eAaHOBH chhobii oniiie AcypiiM ii .la- 

TVCIIM H .laOMUM. 

4. A cimoiui ^Ia,T,iijaM<)iui: E'Kip ii A- 
•Mip II Ehox II ABiiAa n E.iAara. Cbh lijc- 
xy ,yeua Xeiypiiiia. 

5. A ABpaM ,;a,T,o cnv iirro iiMaiiio II- 
caKy ; 

6. A cimoBiiMa cBOJiix imoqa ^,Kie A- 
BpaM aape. n oii])aBii iix o^, Ilcana ciina 
cBojera join :^a iKiiBOTa CBOjera na iictok. 
y iicTOHHH Kpaj. 

7. II BiijeKa ABpaMOBa ihto noHiiiBJe 6je- 
me CTO n ce^aMAeceT ii ner ro^ima. 

>^. II OHeMohaB vMpiije ABpaM y AO'^poj 
CTapocTii. CUT jKiiBoxa, ii nii npiiopan 
K poAy CBOJeMy. 

0. II norpeuome ra IIcaK ii IIcMaii.io y 
neliHHii MaKne.icKoj na H>iiBiiE«i>poHa cii- 
Ha Capa XeTejima. Koja je npeMa ^laM- 
piijii : 

10. Ha }f>iiBii Kojy Kynn ABpaM o;i, cii- 
HOBa XcTOBiijex. on^je je norpeucH A- 
Bpa>r ca CapoM ^nenoM cbojom. 

11 . II no CMpTH ABpaMOBoj o.iaroc.iOBii 
Bor IIcaKa cHna iteroBa: a IIcaK }KnB.i)a- 
ine Ko,i, cTy,;eHn.a '/KiiBora kojh Me bh^h. 

12. A obo je n.ieMe HcMaH.ia cnna A- 
BpaMOBa. Kojera po^n ABpaMvArapa Mh- 
cupKa pooHH>a Capiina. 

13. II OBO cy HMena CHHOBa IIcMan.io- 
BHJex. KaKO ce aeaxy y n.ieMennMa cbo- 
jiim: ni)BeHaii: IIcMan.ioB HaBajoT. naKn- 
^ap II HaB,ieii.io h MacaM. 

14. II MacMa h ,l,yMa n Maca, 

15. II Xa^ap H TeMan ii Jexyp h H-a- 
•I'ec H Ke,;Ma. 

1<3. To cy CHHOBH IIcMaH.iOBH. H TO cy 
HM HMena no ce.iHMa h rpa,^OBHMa h>h- 
xoBHJeM, .^BanaecT KneaoBa na,], cbojhm 
napo^HMa. 

17. A ro^HHe cy BujeKa IIcMan.ioBa cto 
H TpHAeceT H ce^aM roAiina. IIoc.iHJe o- 
HCMohaB yMpnje. h oh npnopan k po^y 
cBojeMy. lUKHA. r.l. -24. 25. -26. 21 

IS. 11 iKiiB.i.axy 0,1, Eiui.iaTa .1,0 Cypa 
iil)OMa Muciii)y, waKo ce ii,i,e y Acni)HJy; 
II ,ioiia,i,e My iii)eMa CBoj opahii CBojoj ^^a 

JH UHU. 

V,K A oiu) je ii.ieMc llcuKa cnna ABpa- 
MOBa; Ar.i)aM 1)(),i,h IIcaKa; 

20. A licaKy ojenie MeTp,T,eceT ro;i,HHa 
Ka^ ce oiKeini Tcbckom, Khepjy HaTyiua 
CHi)iina 11:? MeioiioTaMiije, cecTpoM .la- 
Bana Ciipiina. 

21. II llcuK ce MO.Laine rocno^y 3a ate- 
ny cBojy, jep ojenie H(^i)()rKiiH.a; h yMO- 
.111 Tocno^a, tc aaTpy,i,H,e PcBCKa snena 
lu^roBa. 

22. A.iii y,;apaxy je^no ,ii>yro AJ^'U'^ 
y yTi)()6H Hie:niHoj. tc pene: aKo je TaKo, 
na lUTo caMV II oth^c ^a nHTa Tociio^a. 

2o. A Tocno,^ joj pe^ie: ^lui cy ii.ieMe- 
na y yTpoOn tbojoj, h /],Ba Le Hapo^a h- 
:iatiii ii:i Teoe: n je,T,aH tie napo;i, r)HTH 
jaHii 0,1, ,T,pyrora napo^a, h bcIih he c.iy- 
'iKiiTii MaffiCMy. 

24. II KaA A^\^ BpiijcMe ^a po^H , a to 
o.iHiniHUH y yTi)o6ii iteiiiinoj. 

2"). II iipBii iii^at^e i^pBCH, caB nao pyHo 
pyTaB; h Ha^\jenie my HMe Ilcan. 

2(). A noc.iHJe H:iat)e 6paT mv. ;i,p/KeiiH 
pyKOM 3a n-cTy IIcaBa; h naAJeuie My h- 
Me JaKOB. A ojeine IIcaKy niea^eccT ro- 
,i,iiHa, KaA Hx po^H PeBCKa. 

27. II Ajena o,ipacToine. n IIcaB nocTa 
.lOBai; H paTap, a JaKOB ojeiue qoBJeK 
KpoTaK H oaB.Laine ce y luaTopinia. 

2>^. II IIcaK MH.ioBanie IIcaBa. jep pa^o 
jel)aiiie .lOBa H>eroBa; a PeBCKa MH.ioBa- 
ine JaKOBa. 

29. Je^HOM JaKOB cKyxa je.io, a Ilcas 
Aot)e H3 no.ta yMopan. 

30. II pe^ie IIcaB JaKOBv: ,v\j ^ni ,^a je- 
,;^eM Tora je.ia u,pBenora. jep caM yMO- 
pan. OTy^a ce npo3Ba E,m)m. 

31. A JaKOB 3iy pene: npo,v^j -^im ^a- 
nac npnenaniTBo CBoje. 

32. A IIcaB o,;roBopH: cbo, xohy ^a 
yMpeM, na niTO he mh iipBenaniTBoV 

33. A JaKOB pene: 3aKyHH mh ce 4a- 
nac. II on My ce 3aK.ie: TaKo npo^a^e 
CBoje npBenaiuTBo JaKOBy. 

34. M JaKOB 4a,^e HcaBv x.i.e6a h CKy- 
xaHora .leha, h oh ce naje^^e h nann, na 
ycTa H OTii,i,e. TaKO IIcaB niije ^lapno 3a 
npBenauiTBo cBoje. 

JMABA 26. 

A.iH nacTa r.ia^ y scm.lh CBpx npBe r.ia- 22 nPBA KH>IirA MOJCIIJEBA. TA. 26. 411 Koja ujeme 3a speMena ABpaMOBa; ii 
lIcaK OTH,T,e K ABiDie.iexy ii,apY <f>H.iH- 
cxejcKOM y Tepap. 

2. II jaini Mv ce FocnoA n pe^ie: neMOJ 
hIiii y Miiciip, Hero cje,a.H y aeM.ibH Kojy 
IiY TH Kaaaxii. 

3. Cje^H y Toj seir^^H, h ja Iiy 6iiTH 
c TOooM, II u.iaroc.iOBHtiy Te; jep ty Te6H 
H cje^ieny TBojeMy /i,aTH cBe OBe aeM.^e, 
H noTBp;i,iiiiy :3aK./ieTBy, KOJo:\i caM ce 3a- 
K/ieo Aspa^y oiJ,y TBOjeMy. 

4. 11 yMHOiKiiIiy cjeMe tbojc 4a ui 6y4e 
Kao 3BHJe3Aa na He6y, h Aaty cjeMeny 
TBOJeiJiy CBe oBe 3eM.7be ; h y cjeMeny tbo- 
jeai 5Aarocj.oBHiie ce cbh napo^H na 3e- 

5. 3a TO uiTO je AspaM c^yinao riiac 
Moj H TiyBao Hape^^y Mojy, sanoBHJecTH 
Moje, npaBH.ia Moja h 3aK0He Moje. 

6. II ocTa IIcaK y Tepapy. 

7. A Jii\j\vi y MJecTv ohom nHTaxy 3a 
meny aeroBy, a oh roBopaine: cecTpa 
MH je. Jep ce 6ojame Ka3aTH: jKena mh 
je; 4a Me, Bam, He y6HJy obh ^y/i,H pa- 
4H PeBCKe, jep je AHJena. 

8. II Ka/; npoBe^e MHoro speMena oh- 
^e, Aoro^H ce, tc Hor.ie/;a Abhmcicx 
ii,ap ^H.iHCTejcKH c npo3opa, h bh^jc 
HcaKa r4je ce ina.iH c PeBCEOM atenoM 

CBOJOM. 

9. II 403Ba ABHMe.iex HcaKa h pe^e: 
Ta TO TH je SKena; KaKo ch Kasao: ce- 
CTpa MH je? A licaK My o^roBopn: pe- 
Kox: ^a He norHHCM c ae. 

10. A ABHMC.iex pe^e: mTa ch naM y- 
^HHHo? ^aKO je Morao ko 04 napo^a 0- 
Bora .leliH c tbojom JKenoM, tc 6h nac th 
yBa.iHo y rpHJex. 

11. II 3aiioBJe4H ABHMe.iex CBCMy na- 
po^y CBojeMy roBopehn: ko ce ^OTaKne 
OBora HOBJeKa h^ih jKene aeroBe, norn- 
Hyiie. 

12. H HcaK CTa^e CHJaTH y oHoj scm^h, 
H 4o6h one ro^nne no cto, TaKO ra 6jia- 
rocioim Tocno,!,. 

13. M oOoraTH ce mobjck, h naiipe^OBa- 
lue CBe i{etiMa, tc iiocTa CH^ian. 

14. M HMaiue 0Baii,a h roBe7i,a h mhofo 
cjiyra; a <I>H.iHCTeJH my 3aBHl;axy, 

15. Ila CBe CTy/i,eHii,e Koje ujexy hcko- 
na.ae cayre oi;a aeroBa 3a BpcMcna A- 
BpaMa oii,a aeroBa 3apoHHiiie 4>HiiHCTeJH, 
H 3acyiiie hx 3eM.T,0M. 

10. II ABHMciex i)eqe IIcaKy: h,^h o;; 
Hac, jep CH nocrao ch.ihhjh 04 nac. 17. II IIcaK OTH;i,e 0/],aH;i,e, h pasane 
maTope y 40.1HHH TepapcKoj, h nacTann 
ce OH^je. 

18. II cTa^e IIcaK OTKonaBaxn CTy/i,eH- 
u.e, KoJH ujexy HCKonanH 3a BpcMena A- 
BpaMa oua aeroBa, h Koje saponnnie 4>h- 
./IHCTeJH HO CMpTH AspaMOBoj ; H npo3Ba 
HX HMeHHMa Koja HM 6jeme na^no OTau, 
iteroB. 

19. II KonajyiiH ciyre IIcaKOBe y ohom 
/^o.iy HaI)Ome CTy/],eHai; acHBe Bo^e. 

20. A.1H ce CBa/],Hme nacTHpn Tepap- 
CKH c HacTHpHMa IIcaKOBHM roBopcIiH: 
Haina je Bo^a. H na^je^e HMe ohom CTy- 
^eHii,Y EceK, jep ce CBaAHUie c ibhm. 

21. nociHJe HCKoname /],pyrH CTy/],eHaii„ 
na ce h oko aera CBa/i,Hme, 3a to ra na- 

3Ba CHTHa. 

22. Ta^a ce no^HJEe o^aH/i,e, h ncKona 
ApyrH CTy/],eHai]„ h oko aera ne 6h CBa- 
I)e; 3a to ra Ha3Ba Pcxobot, roBopekn: 
ca/], HaM 4a/],e rocno4 npocTopa ^a pacTe- 

MO y OBOJ 3eM.7BH. 

23. II 0TH/],e OAan^e rope y BnpcaBejy. 

24. II HCTy Hot jaBH My ce Tocno^, h 
pene: ja caM Bor ABpaiia oii,a TBojera. 
He 6oj ce, jep caM ja c to6om , h 6iiaro- 
ciOBHiiy Te h yMHOJKHty cjcMe TBOje A- 
BpaMa pa^H ciiyre cBojera. ' 

25. II na^HHH on/ije mpTBenHK, h npn- 
3Ba HMe Focno^ae; h on^je pa3ane ina- 
Top CBoj ; H ciyre HcaKOBe HCKoname oh- 
^e CTy^enaii,. 

2Q. II /i,ol)e K acMV ABHMe.iex h3 Fe- 
papa c Oxo3aTOM npnjaTe^eM cbojhm h 

C <1>HX0^0M BOJBO^OM CBOJHM. 

27. A IIcaK HM peqe: uito ctb ^oui.ih 
K MCHH, Ka/i, Mp3HTe Ha MC H oTJepacTe 
Me OA ce6e? 

28. A OHH peKome: BH^i,jecMO 3aHCTa 
/T,a je Focno/T, c to6om, na peKOCMo: ne- 
Ka ()\j\fi 3aK.ieTBa H3MeI)y nac, H3Mei^y 
nac H Ter)e; xaj/],e /va yxBaTHMO Bjepy 
c T060M: 

29. J\^^ naM ne mkhhih .3Aa, Kao iirro ce 
MH Tcoe ne 7i,0TaK0CM0 h Kao iirro mh tb- 
(m caMO Aoopo mhhhcmo, h nyrmcMO Te 
4a H^ein Ha MHpy, h bto ch o^iaroc^OBCH 
o/T, Fociio/i,a. 

30. Ta/],a hx oh yrocTH; tc Jerome H 
iiHiiie. 

31. A cjyTpa^aH ycTaBiuH pano, sa- 
K.KMiie ce je,T,an ^pyroMc, h otihcth hx 
IIcaK h OTH/i,oine 0,1, n^era c MHpoM. 

32. HcTH ^an ^oiiiaBiiiH cayre HcaKO- iirr»A KaiirA mojciueba. r.i. ^r,. -27. 23 Be Kaaaiiie mv ah CTy.U'Hau kojh iicKOiia- 
me, 11 poKouio mv: ual)OCMO luuy. 

03. 11 ua:iHa ra CaBeja; OTv^a ce 30- 
se rpaA onaj BiipcaBoja ^1,0 ,i,auauiH>era 
4a na. 

04. A KaA uii Ilcany uotiuocot r(vi,n- 
Ha. y3e aa aceny Jy,;iiTy Khop Booxa Xe- 
Tojiiiia , H Baceiiaxy Khep K.iona Xcto- 
jima. 

.').'). II one aa^aBaxy mhofo ja^a IIcaKy 
u PeBeu.!!. 

r.lABA -27. 

i\aA lIcaK ocrapje 11 omii My iioTaMBeiue, 
xe He Bii^ame, 403Ba IIcaBa cxapiijera ch- 
Ha cBojera , h peue mv : cune I A oh oa- 
roBopn : eBo Me. 

'2. TaAa pe^e: eBo ocxapno caM, ne 
;3HaM Ka^ ty yMpHJexn ; 

3. ysMH opyavje CBOJe, xyj h .lyK, h 
II3HAH y n.iaHiiHv, xe mh y.ioBii .loea; 

4. 11 aroxoBii mii je.io no Mojoj bo.lii, 
II AOHecH MH ^a je^eM , na /^a xe o.iaro- 
ciOBH Ayuia Moja aok nnjecaM y^rpi.o. 

5. A PeBeKa ^ly mxa IIcaK pe^ie cnny 
CBojeMy llcaBy. II IIcaB oxH^e y n.iaHH- 
Hy Aa y.i0BH .lOBa h ^onece. 

•*). A PeBeKa pene JaKOBy cnny CBojeMy 
roBopetn : r.ie, nyx oi^a xBojera luje 6e- 
cje^H c lIcaBOM opaxoM xbojhm h peqe: 

7. ^oHecH MH .lOBa, H aroxoBH je.io ^'^^ 
je,;eM. na ^a xe 6.iaroc.iOBHM npe^ Fo- 
cnoAOM AOK HHJecaM yMpbo. 

8. Hero ca^a, cnne, nociymaj Me nixo 
Ky XH KaaaxH. 

9. II^H ca^a K cxaAY h /i,0HecH ^Ba 40- 
upa japexa, ^a sfoxobhm ony XBoje.My 
je.io OA H»Hx, KaKO pa^o je^e. 

10. Ila hem ynnjexH ou,y ^a je,;e h ^a 
xe 6.iaroc.iOBH aok nnje yMpho. 

11. A JaKOB peqe PeBeu,H 3iaxepH cbo- 
joj: a.iH je HcaB 6pax Moj pyxaB, a ja 
caM r.iaAaK; 

12. MoHie Me OHHnaxH oxau., na he ce 
ocjexHXH Aa caM ra xxho npcBapnxH , xe 
hy HaByliH Ha ce npoK.iexcxBO >gecxo 5.ia- 
roc.ioBa. 

13. A MaxH My pe^e: ncKa npoKiex- 
CTBo XBoje, CHHe, na4He B3i y\eEe; caMO 
::e nociymaj, h h^h h aohcch mh. 

14. Ta^a oxnmaB yae h ^onece Maxepn 
CDojqj ; a 3iaxH iberoBa aroxoBH je.io Ka- 
ne jei^anie pa^o oxan; H.eroB. 

1'^. lla on,].a yae PeBCKa naj.Lenme xa- 
^LHHe cxapHJera cnna cBojera, Koje uHJa- xy y H.e ko,; liyhe, h ooy^ie JaKOBa M.ia- 
l)era cnua cHojei'a. 

1(>. II japetiHM KOiKHuaMa o6.ioHtH My 
pyKe H Bpax ivye ojeme iMa^aK. 

17. II Aa^e JaKOHy cnny cBojcMy y py- 
Ke je.io H X.LOU mxo aroxoiui. 

18. A OH yt)e k ouy CBojeMy h peqe: 
o^e. A OH oai'oboi)h: cbo Me; kojh ch 

XH, CHHe? 

19. II JaKOB pene ony cuojeMy: ja, II- 
caB xBoj npBCHau; ; yqnnno caM KaKO ch 
MH i)eKao; ,\\inui ce, noca^H ce ^a je- 
Aem .lOBa Mojera , na ^a Me diarociOBH 
Ayma xBoja. 

20. A IIcaK pe^e cnny cBojcMy: Ka^ 
6p;Ke Halje, cnne? A oh pe^e: TocnoA 
Bor xBoj MA^, tc naat/e npe^a Me. 

21. Ta^a pene IIcaK JaKOBy: xoah 
6.iH3Ke, CHHe, Aa xe onnnaM jecH ah chh 
Moj IIcaB H.iH ne. 

22. 11 npncxynn JaKOB k IIcaKy ou;y 
CBojeMy, a on ra onnna, na pe^e: iviac 
je JaKOB.LCB, a.iH pyKe cy lIcaBOBe. 

23. II He no3Ha ra, jep My pyKe 6jexy 
Kao y Ilcaija opaxa iteroBa pyxaBe; 3a 
xo ra 6jiaroc.iOBH; 

24. II pe^e My: jecH jh xh chh moj 
IIcaB? A oh oAroBopn: ja caM. 

25. TaAa pe^ie: a xh a^^J, chhc, Aa je- 
ACM joBa xBojera, na Aa xe 6jiaroc.iOBH 
Ayma MOJa. II AaAe My, xe jeAe; na My 
Aonece h nnna, xe hh. 

26. Ho xoM IIcaK oxan, iberoB pene My: 
xoAH CHHe, nje.iyj Me. 

27. 11 OH npncxynn n uje.iHBa ra; a 
IIcaK ocjexH MHpnc oa xa.BHHa KeroBH- 
jex, H 5.iaroc.ioBH ra roBopetin: i\ie, 
MHpnc CHHa Mojera Kao Mnpnc oa nojba. 
Koje u.iaroc.ioBH FocnoA- 

28. Bor XH Aao poce neoecKe , h Ao6po 
3eM.!be H nmeHHi;e h Bnna H3o6H.ia! 

29. HapoAH xh c.iyjKH.in n n.ieMena xh 
ce K.iaaa.ia! Bno rocnoAap opahn cbo- 
joj H KiaftawiH XH ce chhobh ^laxepe xbo- 
jel IIpoK.iex 6ho kojh xe6e ycnpoK.iniLe 
a O^arociOBen kojh xeoe y 36.1a rocH.ta! 

30. A KaA IIcaK aiaroc.iOBH JaKOBa, 
H JaKOB oxHAc nciipcA IIcaKa oii,a cBoje- 
ra , y xaj nac A^I^e IIcaB opax H>eroB h3 
.lOBa. 

31. Ha aroxoBH h oh je.io h ynece ou,y 
cBojeMy, H peqe mv : ycxann , one , Aa je- 
Aem mxo xh je chh y.iOBHO , na Aa Me 
6.iaroc.iOBH Ayuia xBoja. 

32. A IIcaK oxan, fteroB pene My: kg 24 nPBA KlfcHrA MOJCIIJEBA. TA. 27. 28. npBe- cii TH? A OH pe^e: ja, cim tboj 
Han; tboj. IlcaB. 

33. Ta^a ce npena^e IIcaK, h pe^e: ko? 
4a r^e je onaj kojh y.iobh h ^onece mh 
^oBa, H OA CBera je^ox npnje nero th 
4ot|e, H u.iaroc.iOBHx raV oh he h ocxaTH 
C.iarocioBeH. 

34. A KRj], ^y IlcaB pnje^H oua CBOjera, 
BpnniTe ir^a r.iaca ii oiKa.iocTH ce Beo^a, 
11 pe^ie ou,y CBojeMv: 6.iaroc.iOBH h mc- 
ne, o^e. 

35. A OH MY pe^e: AO%e opaT tboj 
c npHJeBapoir, h o^nece tboj 6jaroc.iOB. 

3(3. A IIca6 pe^e: npaBo je uito my je 
HMe JaKOB , jep Me Bek ^pyroM npcBapn. 
TIpBeHauiTBo mh yae, na eTo caAa mh yae 
H 6.iaroc.ioB. IIo tom pe^e: HHJecH .ih 
H MeHH ocTaBHO o.iaroc.iOB. 

37. A IIcaK o^roBopH, h pe^ IIcaBy: 
exo caM ra HOCTaBHO tcoh 3a rocno^apa, 
h CBy opaliy aeroBY ^a^ox My /],a My 6y- 
;i,y ciyre; HUieHHij,OM h bhhom yKpHJennx 
ra; na uiTa 6hx ca^a tcoh y^HHHO, cnne? 

38. A IlcaB pene oi],y CBOjeMy: e^a .ih 
je caMO je;],aH 6jaroc.ioB y Te6e, o^e? 
6.iaroc.iOBH h Mene. one. H CTa^e H3a 
r.iaca miaKaTH HcaB. 

39. A IIcaK OTau aeroB o7i,roBapajytiH 
pe^e My: eBo. CTan te th 6hth na po4- 
HOJ 3eM./I)H H pOCH HcoecKoj 03ro. 

40. A./1H heiH iKHBJeTH OA nana CBOJe- 
ra . H 6paTy heiu CBojeMy c.iy./KHTH ; a. ih 
he AotiH BpHJCMC, Te tiem no uito ce na- 
miaHein CKpuiHTH japaM aeroB c BpaTa 
CBojera. 

41. II IlcaB 0Mp3e .i,yTO na JaivOBa pa- 
/i,H 6.iaroc.iOBa , kojhm ra TuarociOBH o- 
Tau, H roBopame y cpn,y cbojcm: 6.iH3y 
cy ata.iocHH ,i,aHH on,a Mojera, Ta/T,a \\\ 
y^HTH JaKoi'>a dpaxa cBOJera. 

' 42. H Ka3aiiie reBeu,H pHJe^H Hcasa 
CHHa H)e3HHa cTapHJera, a ona nocAaBiUH 
/i,03Ba JaKOBa MAatjera cnna CBOjera. h 
pene My: r.ie, IlcaB dpaT tboj Tjemn ce 
THJeM HiTO xohe ^a Te y^HJe. 

43. Hero, chhc, nociymaj hito hy th 
KasaTH; ycTann h 6jeaiH k ./LaBany dpa- 
Ty MOJcMy y Xapan. 

44. II ocTaHH KOA H>era hcko BpHJeMe 
^OKJie npoI)(* ci),'i,H,a 6paTa TBojera, 

45. ^oK.ie ce ribOB 5paTa TBOjera o,t,- 
BpaTH 0/1, Te6e, tc 3a6opaBH inTO ch My 
y^HHHo; a OH/i,a hy ja noc^aTH 4a tc j[,o- 
heAY OAan^e. 3a nrro ohx ocTaAa 6e3 0- 
6oJHi],e Bac y je^an ^anV 46. A IIcaKy pe^e PeBCKa: OMpsao mh 
je ;khbot pa^H OBHJex XeTejaKa. Ako ce 
JaEOB oateHH XcTeJKOM. KaKOM H3Met)y 
KhepH OBe 3eM.zbe, na uito mh jkhbot? 

TAABA 28. 

ia^a IIcaK /i,03Ba JaKOBa, h 6.ZLarocAOBH 
ra, H 3anoBJe4H My h pe^e': hcmoj a^ ce 
oiKeHHiu KojoM H3MeIiy KtiepH Xananej- 

CKHX. 

2. YcTaHH, H^H y IlaAan-ApaM y aom 
BaTyH.ia oi;a MaTepe CBoje, h o^an^e ce 
ojKeHH H3Met)y Khepn AaBana yjaKa cbo- 
jera. 

3. A Bor CBeMoryhH 7i,a Te 6.iaroc.iOBH, 
H 4a TH ^a Be.iHKy nopo/],Hii,y h yMHOJKH 
Te, 4a OA Teoe uocTane mhoiutbo napo^a, 

4. II j\B. TH /],a o.iaroc.ioB ABpaMOB, tc- 
6h h cjcMeny TBojcMy c to6om, /i,a na- 
c.iHJe/i,Hui 3eM./i)y y Kojoj ch /;oin^i>aK, Kojy 
Bor MA^ ABpaMy. 

5. TaKO onpaBH IIcaK JaKOBa, h oh ho- 
I>e y Ha^aH-ApaM k AaBany cnny BaTy- 
H.ia CnpHHa, upaTy PeBCKe MaTepe Ja- 
KOB.i)eBe H IIcaBOBe. 

6. A IlcaB BHAJe r/ije IIcaK 6AavocAO- 
BH JaKOBa H oiipaBH ra y Ila^an-ApaM 
/],a ce o,zi.aH/],e oikchh, h r^je 6.iarocHji)a- 
jyliH ra 3auoBJe,^H My h pe^e: hcmoj 4a 
ce OJKeHHui KojoM H3Met)y KhepH Xana- 

HejCKHX, 

7. II r^je JaKOB noc.iyiua ona CBOJera 
H MaTep cBojy. h OTH^e y Ila^an-ApaM; 

8. H BH/i,je IlcaB /T,a Khepn Xanauej- 
cKe HHJecy no BOJbw IIcaKy ou,y iteroBy. 

9. Ila OTH,],e IlcaB k IIcMaH.iy. h y3e 3a 
jKCHy iipeKO '/Kena cbojhx Mae.ieTy, Khep 
IIcMaH./ia CHHa AspaMOBa, cecTpy HaBe- 

OTOBy. 

10. A JaKOB oTH^e 04 BnpcaBeje H^y- 
hH y Xapan. 

11. PI 4oI)e Ha je^Ho MJecTo, h OH^je 
3aHoIiH, jep cynue djenie 3ain./io; h y3e 
KaMCH Ha ouoM MJecTv . H ^rcTHy ra ce6H 
HO/; iMaBy, h 3acna na ohom MJecTV. 

12. H ]^chh, a TO ^zbecTBe rrajaxy na 
3eM.T>H a Bi)xoM THuaxy y neoo, h vAe, 
cm\)QA\i BoiKHJH no H>HMa ce neitaxy h 
cAaacaxy ; 

13. H Me, na npxy CTajanie TocnoTi,, h 
pe'ie: ja caM Tocuo/; Bor ABpaMa on,a 
TBOjera h Bor HcaKOB ; Ty 3eM.T>y na ko- 
joj cnaBaui Te6H ty ^aTH h cjeMcny tbo- 
jCMy ; 

14. HcjeMena he TBOjera 6hth Kao npa- nPBA KIMIFA MOJCIIJEBA. 1\L 28. 20. xa na .^eM-Lii, to hem co pamii})!!!!! Ha 
:M\ni\,\ 11 Ha hctok h Ha cjeuei) ii na jyr. 
H CBH HaptUH ua ;h»m.lh o.iarot.ioiuilie 
ce y TeuH h y goMOHy trojom. 

16. II eBO, ja aiM c tooom, h Mviuihy 
re Ky.ia i\\\ iioheiii. w ,\{mc\uh\ to na- 
xpar y ouy iJOM.by, jop to ho Ky ocTaiurni 
,;oK.ie roA ho yMHHini hito th 1)okox. 

U>. A KaA 00 JaKOB njK)My,ui o,\ cna, 
pene: 3a UHJo.io jo Fooiio,; na obom 
MJooTv: a ja ho ;max. 

17. II yii.iauni oo. n poMo: Kano jo 
CTpauiHo MJooTO OBoI OB,]jo jo ,i,o»CTa 
Kyha lioiKJa. n obo cy BpaTa nooocKa. 

is. II ycTa JaKOB y jyxpy pano, n y^o 
KaMOH HITO ojemo MOTHyo cooH H04 r.iaBv, 
H yTBpAH ra :ia ciiomoh h npo.in ra y.LOM. 

VJ. II UpOiiBa OHO MJOCTO BOTII.L, a H1)0- 

%e ojouio HMO OHOMO 1 pa^y ^ly-i- 

20. U piHHH JaKOB aaBJoT, roBopehn: 
aKo Bor oy^e ca mhom h canyBa mq na 
nyTy kojh^ii hacm h a^i >i» x.Looa ,^a 
je^eM h oAHJe.ia ;xa ce odia^HM, 

21. II aKo ce BpaxHM na Mnpy y ^om o- 
ua cBojora. Tochoa he mh ohth Bor; 

22. A KaMOH oBaj kojh yTBp,T,Hx 3a 
cnoMOH uHhe 40M BoJKJn; h hito mh roA 
Aaui, OA ceera hv agcoto a^th tooh. 25 

hCMO Ha- Ta r.lABA 29. 

\^,B. ce HOAHaie JaKOB h oth^c y 3e- 
M.Ly HCToqny. 

2. II o6:HipyLH ce yr.ie^a CTy^enan y 
Ho.Ly; H r.ie, Tpn cTa^a OBaua .lOHvaxy 
KOA H>era, jep ce na ohom CTyAenuy ho- 
jaxy CTa^a, a bo.ihkh KaMOH oujame ctv- 
AeHU,y Ha BpaxHMa. 

3. OHjje ce cKymtaxy CBa cxa^a, to 
nacTiqm OABii.LHBaxy KaMCH c Bpaxa CTy- 
AOHuy H Hojaxy cTa;i,a. n noc.iHJe ohot 
npHBa.LHBaxy KaMOH na BpaTa cTyACHuy 
Ha H>eroBo MJecTo. 

4. II JaKOB HM peqe: opaho, o^aKwie 
CTe? Peuoino: h3 Xapana cmo. 

5. A OH HM 1)040 : Ho^HajeTc .ih .laBa- 
Ha cHHa HaxopoBaV Ohh peKouie: no- 
3HajeM0. 

<j. Oh hm peqo: je .ih 3ApaB? Pokohio: 
jecT, h OBO PaxH.Le KhepH H>eroBe, r^je 
HAe ca CTaAOM. 

7. II OH peqe: oto joni je pano, hhth 
je BpHJoMe BpahaTH cTOKy; nanojxe cto- 
Kv na HAHTO H nacHTe je. 

8. A OHH poKome: ne mojkomo, aok^c 
ce He cKVHe CBa ciaAa, Aa OABa,iHiio Ka- MOH (' Bi)aTa cTyAenny, OHAa 

IIOJIITII CTOKy. 

**. ,1,()K OH jom roi5oi)aiiio c n,iiMa, ,\o- 
1)0 Paxii.T>a ca cxaAOM oij,a cBOJera, jep 
ona iiacMJaiiio OBi;e. 

10. A KUA JaKOB BH,\jo PaxH.T)y Khop 
.LuuiHa yjuKa cuojora, n cxaAo .lanana 
yjaKa cBojora, iipncTynH JaKOB h oABa^iH 
KaMOH cTyAOHny c Bi)ara, n nanoJH CTa- 
Ao .laBana yjaKa cuojora. 

11. U iio.LyoH JaKOB PaxH.i)y, h hobh- 
KaBuiH 3amiaKa ce. 

12. II Ka3a CO JaKOB PaxH.LH Aa je poA 
ony H>o;5nHy h Aa je chh Pobomhh; a o- 
Ha OTp^a TO jaBH oi;y CBOjoMy. 

13. A KaA .laBan ^ 3a JaKOBa cnna 
cecTpo cBoje, ncTp^a My na cycpoT, h 
3arp.iH ra h no.iyoH, n yBOAe y CBojy 
Kyhy. II OH npHHOBJoAH .laBany cbo obo. 

14. A .laBaH My pone: xa th ch koct 
Moja H THJo.io MOJO. II ocTa KOA H>era 
UHO Mjocou. Aana. 

15. TaAa pe^e .laBan JaKOBy: 3ap 
oaAaBa Aa mh c.iyiKniu, nrro ch mh poA? 

KanCH MH lUTa ho TH OHTH H.iaTa? 

1(3. A .laBaH HMame Ai^HJe Khopn: CTa- 
P"joj ojeuie HMO .iHJa, a M.ial^oj PaxHJsa. 

17. II y ,/lHJe 6jexy KBapno o^h, a Pa- 
xH.La ojemo JHJena CTaca h .injena JHii,a. 

18. II JaKOBy OMH.LO PaxH.La, to peqe: 
ciy^inhy th coAaM roAHHa 3a PaxH.i>y, 
M.ial)y Khop TBojy. 

19. A .laBaH My pe^o: oo.Le TeoH Aa 
je AaM Hero Apyi'OM; ocTann koa Mene. 

20. II oAC.iyacH JaKOB 3a PaxHJby ce- 
AaM roAHHa, n yMUHHiiio w( ce Kao ne- 
Ko.iHKO Aana, jop je .Lyo.Lame. 

21. II peqe JaKOB JaBany: Aaj mh 
ateny, jep mh ce naBpmn BpnjeMo, Aa 
.lerHOM c H>o:\r. 

'22. II ca3Ba JaBaH CBe .LyAe h3 oho- 
ra MJecTa h yqnnn ro36y. 

23. A y Bo^e y3e Anjy Khop CBojy h 
yBOAe je k JaKOBy, h oh .iojko c h»om. 

24. II .laBaH AaA^ 3o.i«i>y pooHfty cbo- 
jy .Ihjh KhopH CBOjoj Aa joj 6yAe pooHfta. 

25. A KaA ^n y Jy^l^Yi i'^^^? oho 6jeme 
.iHJa; Te pe^o JaKOB .laBany: uiTa ch 

MH TO y^HHHOV HO ClyiKHM .IH 3a PaXH- 

Jhy KOA TeCe? 3a mxc ch mo npoBapno? 

2(j. A ^aBan My peqe: ho 6HBa y na- 
HioM MJecTy Aa ce yAa M.ial)a npnje CTa- 
pHJe. 

27. HaBpmH He,\je.ty Aana c tom, na 
hcMO th AaTH H Apyry 3a c^ysKGy rnxo 2G nPBA KBIirA MOJCHJEBA. TA. 29. 30. iiem ciYH^iiTH KOA Mene join ce^aM ro- 

4iiHa Apyi'i^-^- 

28. JaKOB yqimii TaKO, h HaBpinn 
c H>03i HeAJe.i)}' ^ana, iia my AMe AaBan 
raxn.:by Khep CBOjy ya meuj. 

29. II ';i,a;i,e .laBan PaxKMi Ktepn CBOJoj 
pouHKbY CBojy Ba.iy Aa joj uy^e po6HH,a. 

30. 11 TaKO .leme JaKOB c PaxHibOM; h 
BO.Bauie PaxH.By nero ^Hjy, h CTa^e 
c.iy^KHTH KOA .laBana jom ce^aM Apyrnx 
roAHHa. 

31. A rocno/i, BHAeiiH ^a JaKOB ne Ma- 
pH 3a Aiijy, OTBopH H>oJ3H MaTepMi],y, a 
PaxH.i»a ocxa HepoTKnaa. 

32. II Anja saxpyAae, h po^H cnHa. ii 
HaAJe^e my HMe PysHM, roBopeliH: Po- 
cnoA nor.ie^a na ja/i,e Moje, ca^a iie Me 
jby6HTH My a; Moj. 

33. II oneT saxpy^ae, h po^n cHHa, h 
pe^e : Pocno^ ^y A^ caM npe3peHa, na mh 
4a/i,e H OBora. II HaAJe^e My hmc CHMeyn. 

34. II oneT saTpy^ae, h po^n CHna, ii 
pe^e: 4a aKo ce ca^a Beti npH^^bydH 

K MeHH MyJK MOJ, liSi^ My poAHX Tpn CHHa. 

3a TO My HaAJeme HMe ..leBHJe. 

35. IP saxpy^ae oneT, h po^H cnna, h 
pe^e: ca^a iiy xBa.iHTH Pocno^a. 3a to 
MY HaAJe^e hmc Jy/],a; h npecTa pat^aTii. 

r./lABA 30. 

A PaxH^a BHAJeBnm r/ije ne pat/a Aje- 
n,e JaKOBy, no3aBH/T,je cecTpn CBojoj; n 
pe^e JaKOBy: ^aj mh Ajeu,e, h.ih hy y- 
jyipHJeTH. 

2. A JaKOB ce pacp^n na PaxH.Tby, h pe- 
^e: 3ap caM ja a ne Bor kojh th hc ^a 
nopo^a. 

3. A ona pene: cto po6Hae MOJe Baiie, 

.ie3H C H>OM, HCKa pO/],H Ha MOJHM KO^C- 

HHMa, na hy h ja HMaTH ,'\jeu,e O/T, ae. 

4. II Aajxa My Ba.iy poonay CBOjy sa 
^Keny, h JaKOB .lejKe c aoM. 

5. H 3axpyAae Ba^a, h po^H JaKOBy 

CHHa. 

G. A PaxH^a pene: Pocno^ mh je cy- 
AHO H HYO mac MOJ, TB MH ji,^j\,e CHHa. 3a 
xo My na/ijoAe HMe ,3,aH. 

7. M Ba.ia po^niha PaxH^r^nna 3axpYA- 
ae onex, h po/i,H /],i)yroi'a cnna JaKOBv; 

8. A PaxH^a peue: 6opax ce jkccxoko 
ca cecxpoM cbojom, a.iH 0A0.i»ex. II na- 
AJe^e My hmc Ile<i»'j'a.iHM. 

9. A ilnja BH/ijeBinH r/ije npecxa pa- 
t)axH y3e 3e.ia»y poOnay CBojy h Aa^e je 
JaKOBY aa ^kchy. 10. II po^H 3e.i^a po6Haa .iHJnna Ja- 
KOBy cnna; 

11. II ^Hja pe^e: aoIjC qexa. II na/ije- 
Ae My HMe Pa^. 

12. Onex po^H 3e.ia)a po6Haa .Injnna 
Apyrora cnna JaKOBy; 

13. II peqe Anja: 6./iaro mchh, jep he 
Me 6j.ajKeH0M 3BaxH JKene. 3a xo my na- 
Aje^e HMe Acnp. 

14. A P^^BHM H3H7i,e y BpnjeMe jkcxbc 
nnicHH^He h HatjC Man^paropy y no.i»y, 
H AOHece je Ahjh Maxepn CBojoj. A Pa- 
xH./ba pe^e Ahjh: ^aj mh Man^paropy 
CHHa CBojera. 

15. A ona joj pe^e: Ma.io .ih th je 
niTO CH MH y3e.ia MyjKa? xoliem ^a mh 
y3Meni h Man^paropy CHHa Mojera? A 
PaxH./ba joj pe^e: HCKa Hohac cnaBa 
c T060M 3a Man^paropy cnna TBOJera. 

16. H y Beie Ka^ ce JaKOB Bpaliauie 
H3 no^zba, H3HAe My .Inja na cycpeT h 
pe^e: cnaBateni koa mchc, jep tc Ky- 
HHX 3a MaHAparopy cnna CBOjera. H cna- 
Ba KOA ae OHy hoL. 

17. A Bor yc.iHniH iLnjy, tc ona 3a- 
Tpy^ae, h po^n JaKOBy ncTora cnna. 

iS. H pe^e Anja: PocnoA mh Aa^e 
HAaTy Mojy ihto a^Aox podnay CBojy 
m'jKY cBojeMy. II HaAJe^e My hmc Hcaxap. 

19. H 3aTpyAae ilnja onex, h po^H 
JaKOBy mecTora cnna; 

20. H pene ^Inja: /],apHBa Me PocnoA 
AapoM AO^pHJCM; Aa aKO ce ca^a Beh 
npHcZby6H K MCHH My5K MOJ, jep My pOAHX 
niecT CHHOBa. 3a to my naAJeAe HMe 3a- 

ByAOH. 

21. HajnocAHJe po^n Kkep, h Ha/yeAe 
joj HMe 4,HHa. 

22. A.1H ce PocnoA onoMcny PaxH.^be; 
H yciHuiHB je OTBopH joj MaTepHi],y; 

23. II 3aTpyAae, h poAH cnna, h pe- 
He: y3e Bor cpaMOTy MOJy. 

24. H HaAJeAe My hmc Joch<I), roBope- 
Iih: HCKa MH AOAa PocnoA jom jeAHora 

CHHa. 

25. A KaA PaxH.i,a po^ui JocH«i>a, pene 
JaKOB AaBany: nycTH mc a<i habm y cbo- 
je MJecTO H y CBojy 3eM.i>y. 

2(). ,3,aj MH mene MOJe, 3a Koje caM th 
ciyjKHO, H Ajeuy ^lojy, A^ hacm, jep 
3Hani KaKO caM th C/iyjKHo. 

27. A .laBaH mv pene: hcmoj, aKO caM 
naniao mh.ioct npoA to6om; bhahm a^ 
Me je 6.iaroc.iOBHO PocnoA TcGe paAH. IIPBA KHilITA MDJCIIJEBA 

2S. lljoiupene: uiirni ko.iuko xuKeiii 
ii.iaTO, 11 ja hy th M'm. 
'J\K A JuKoa -MV (Wonoj)!!: th :mam 

KUKO CUM Til ClViKHO 11 KUiaUl TU JO CTO- 

Ka iiooTa.ia K0,^ Mene. 
30. Je\) je 31 a. 10 oii.io mio ch iiMao 
,V^K.ie ja HO ,iobo\: a.iii ce vMno-^ii bo- 
oMa. jep TO rociio.i, aiarocioiui ua,; ja 
^ot)OX. lla Ka,i, hy ii ja raKO ceun Kyhy 

KyhllTllV 

»)1. 11 \)cnc My .laiuiH: iirra xohcm m 
TH AaMV A JaKOB (VU'onopii : ho xpeoa 
HiiniTa M >»i .lain; Hero hy th oneT 
iiacTH CToKy H MynaTH, aKO hem mh ynii- 

HHTH OBo: 

o2. ^a saljOM A^^Hac no CBOJ ctohh 
TBojoj, H oA-iyniiM cBe HiTo JB luapeHo H 
c uH.LeroM. H CBe iuto je npno H:iMet)y 
OBaua, H uiTo je c uH.LeroM ii mapeno iw- 
Me^y K03a, na uito nocunje Cy^e xaKo, 
OHO M iiH j^ n.iaxa. 

33. TaKO he mh ce nociHJe nocBJe^o- 
qHTH HpaB^^a Moja npe^ touom Ka^ 40- 
t)eiH 4a eu4iim aac.iyry Mojy: iuto ro4 
He uyAe mapeno hh c on.LeroM hh i^pno 
H3Met)y 0Bau.a h Koaa y Mene, Cnhe Ki)a- 
AeHO. 

34. II .laBaH pene: exo, neKa 6yAe Ka- 
Ko CH Kaaao. 

35. II 0A-i}'HH jlaean hcth ^an japne 
c 6H.i)eroM h mapene h cBe Kose c ow.Le- 
roM H mapene, h CBe na neM uHJame mTO 
5HJe.io, h CBe npno H3Me^y 0Baii,a, h 
ape^aAG cnnoBHMa cbojhm. 

3(). II ocTaBH ^a.iHHe Tpn ^ana xo^a 
H3MeI)y ce6e h JaKOBa. II JaKOB nacHJa- 
Lue ocTa.iy CTOKy .laBanoBy. 

37. II yae JaKOB ye.icHHJex npyxoBa 
rono.ioBHJex h .i>ecKOBHJex h KecTeno- 
BHJex, h nary.iH hx ,t,o 6je./iHHe Koja 
5jeme na ni)yT0BHMa. 

dH. II MeTame nary.tene npvTOBe npe^ 
CTOKy y HwteuoBe h KopHTa Ka^ ^o./ia/Ka- 
lue CTOKa ^a nnje, 4a 6h ce yna.i)HBa.ia 
KaA Aol/e ^a nnje. 

39. II yna.LHBaiiie ce CTOKa r.ie^ajyhn 
jr npyTOBe, h mTO ce M.ial;ame Gujame 
c 6H.i>eroM, npyTacTo h mapeno. 

40. II JaKOB oA-iy^HBame M.ia^, h 0- 
5pahame CTa/],o .laBanoBO ,i,a r.ie^a y 
mapene h y cBe upne ; a cBoje cxa^o 0- 
ABajame h ne o6pahame ra iipeMa CTa- 
Ay AaBanoBy. 

41. II KaA ce roA yna.LHBame CTOKa 
pana, MCTame JaKOB npyxoBe y KopHxa r.l. 30. 31. 27 

ce vna.LHBaAa iipeA 0411 CTOUH Aa oii 
r.ieAajyhii y HpyTOBe; 

4"J. A KaA <-v yna.LHBaiiie no3na CTOKa, 
ne MeTaiiiis TaKo iio3ue uiuuixy ^laBa- 
HOBe a i)ane eJaKOB.LeBe. 

43. 11 TaKO ce Taj hobjok odoraTH Bp.10, 
Te iiMaiiie Miioro cTOKe 11 c.iyra h c^iym- 
Kiiiha 11 KaMH.ia 11 Marapau,a. IVIABA 31. 

A JaKOB My r.ije ciihohh .laimnoBH ro- 
Bope: JaKOB y3e cBe iirro ojeiiie namera 
ou,a, H OA onora ihto ojeme namera on,a 
CTe^e CBe obo CKiaro. 

2. II BHAJe JaKOB i\ije .iHu,e AaBanoBO 
HHJe npeMa H>eMy Kao iipnje. 

3. II TocnoA pene JaKOBy: BpaxH ce 
y 3eM.Ly OTau,a cbojhx h y poA CBoj, h ja 
hy 6hth c T060M. 

4. II HociaB JaKOB AOSBa PaxH.i»y h 
^Hjy y no.i.e k CTaAy CBojeMy. 

5. II pe^e hm: bhahm rAJe .iHH,e oi^a 
Bamera niije npeMa Menn Kao npnje; a- 
.iH je Bor oi],a Mojera 6ho ca mhom. 

6. II BH 3naTe Aa caM ciyjKHO ou;y Ba- 
mcMy KaKo caM roA Morao; 

7. A OTau, Me je Bam napao h MHJeEbao 
MH n^aTy AeceT nyxa; a^H My Bor ne 
AaAe Aa Me omTeTH; 

8. KaA OH pe^e: mTO 6yAe mapeno 
ncKa TH je n^iaTa, onAa ce M^iaAHJo CBe 
mapeno; a KaA pe^e: c dn.LeroM mTO 
6yAe neKa th je n^iaTa, onAa ce M.iaAH- 
.10 CBe c 6H.i)eroM. 

9. TaKO Bor y3e CTOKy ou,y sameny h 
AaAe je Menn ; 

10. Jep KaA ce yna.i.HBame CTOKa, no- 
AHrox OHH CBoje h BHAJex y cny, a to 
OBHOBH H japu,H mTO CKa^y na OBLi;e h 
K03e (Injaxy mapenn, c 6H.LeraMa npy- 

TaCTHM H KO.iaCTHM. 

11. A anl^eo TocnoABbH pe^e mh y cny: 
JaKOBe ! A ja OAroBopnx : eBo Me. 

12. A on pene: noAnrnH caA ohh cbo- 
je H r.ieAaj, obhobh h japu,H mTo cKa^y 
na OBu,e h K03e, mapenn cy, c 6H.tera- 
Ma npvTacTHM h Ko.iacTHM; jep BHAJex 

CBe mTO TH MHHH .laBaH. 

13. Ja caM Bor oa BeTH.ta, r.ije ch 
npe.iHo KaMen n vhhhho mh 3aBJeT; y- 
CTaHH caAa h hah h3 one 3eM.i)e, h spa- 
TH ce na nocTojonny CBojy. 

14. TaAa OAroBopH PaxH.i,a h .Inja, h 
peKome My: eAa .ih jom HMaMO KaicaB 
AHO H Ham.i)eACTBo y AOMy oi],a CBojera? 28 

15. Hiije .111 Hac ^P^Kao kro Tvt^HHKe 
Ka^ Hac je npoAaoV na je join h name 
HOBue jcAHaKO jeo. 

1(3. Jep CBe OBO 6.iaro iuto yse TocnoA 
ouy HaiueMV. name je h name ^jeue. oa 
TOHimii CBe IUTO tii je Tocno^ Ka^ao. 

17. 11 iio,;iiiKe ce JaKOB, h Meray ;ije- 
i^y cBojy H Hiene CBOje na KaMH.ie; 

18. 11 o^BCAe cBy cTOKy CBojy h cse 
6.iaro lUTO ojeme CTCKao. cxoKy Kojy 
6jeme CTCKao y llaAan-ApaMy, h no^e 
K IlcaKy oii,y CBOJeMy y seMJby XanaHCKy. 

19. A ylaBan ojeme OTiimao ^a CTpusKe 
OBii,e CBOJe; h PaxH.ta yKpa/i,e H^o.ie 
oij,y CBOjeMy. 

20. II JaKOB OTH^e KpaAOM oa AaBana 
CnpHHa He jaBHBuiH iiy ^a xohe 4a H^e. 

21. II noojeaie ca CBHJeM 6.iaroM cbo- 
JHM, H noAHiKe ce Te npujet^e npeKo bo- 
Ae, H ynyTH ce Ka ropH Fa.iaAy. 

22. A TpehH Aan jaBHuie .laBany ^a je 
no6jerao JaKOB. 

23. II yse ca co6om opahy CBojy, h no- 
%e 3a H>HM y noTJepy, h ssl ce^aM Aasa 
CTHHte ra na ropH Fa^aAy. 

24. A.1H Bor Aol^e AaBany CnpHHy ho- 
ty y cHy, h pe^e My: ^ysaj ce Aa ne 

rOBOpHUI C JaKOBOM HH .IHJenO HH pyaiHo. 

25. H CTHafe jlaBan JaKOBa; a JaKOB 
^jeme paaaiieo luaxop CBoj na ropH, na 
H ^aBan TaKol)ep payane CBoj c 6paliOM 
CBOJOM na ropn Ta-iaAy. 

26. H ^iaBan pe^e JaKOBy: uiTa ynnnH 
TB KpaAOM noojejKe oa Mene n OABeAe 
Kliepn Moje Kao na w<m OTe'reV 

27. 3a niTo Tajno no5je'fKe h KpaAOM 
OTHAe OA MeneV hhth mh pene Aa Te 
HcnpaTHM c Bece.i)eM h c njecMaMa, c 6y6- 
H>HMa H ryciaMaV 

28. Hhth mh AaAe Aa Hat.i»y6HM chho- 
Be CBOJe H Khei)H CBoje? .lyAO ch paAHO. 

29. i\Iorao ohx uaM AOcaAHTH; a.iH 
Bor oi;a Bainera HoKac mh peqe roBope- 
iiH: ^lyBaj ce Aa ne roBopniu c JaKOBOM 
HH .iHJeiio HH pynmo. 

30. Hah AaK.K' KaA ch ce TaKO yme^iHO 
Kylie oi;a cBojera; a ah aa iuto yKpaAe 
6oroBe MOJeV 

31. A JaitOB oAi^oBopH h ])eMe: 6ojax 
ce H MHiiLLax: xofieiu ch.iom otctm idic- 
pH cBOJe OA Mene. 

32. A 6oroBe CBoje y Kora nal^ein, onaj 
HeKa He jkhbh BHiiie; upeA nainoM 6pa- 
toM TpajKH niTO je TBoje y Mene, na ys- UPBA KH>nrA MOJCIIJEBA. YA. 31. MH. Jep JaKOB HHJe 3Hao Aa hx je y- 
Kpa.ia TaxH.La. 

33. II y^e .laBan y inaxop JaKOB^eB h 
y uiaTop ilHJHH H y luaTop A^HJy po- 
()Hita. H He Hatje hx; h HaaiuaB h3 
luaTopa ^iHJHna yl^e y inaTop PaxH.LHH. 

34. A PaxH.ta yae HAO.ie h caKpn hx 
noA caMap KaMH.ie CBoje h cjeAe 03- 
ro; H ilaBan UHuame no u,HJe./i0M inaTO- 
py, H He nalje. 

35. A OHa pene OD,y CBojeMy: neMOJ ce 
cpAHTH, rociioAapy, iuto th ne Mory y- 
CTaTH, jep MH je iuto y atena 6HBa. Tpa- 
jKhb AaK.ie ne nat^e HAO.ia cbojhx. 

36. II JaKOB ce pacpAH, h CTaAe KopuTH 
./laBana, h roBopetin pe^ie My: niTa caM 
yquHHo, niTa caM ckphbho, Te ch Me Ta- 
Ko mecTOKo TJepaoV 

37. IlHuao CH cau npT.i)ar Moj, na uiTa 
CH Haniao h3 cBoje KyheV Aaj OBaMO npeA 
Mojy H cBojy Opaty, ncKa pacyAe H3Me- 
Iiy Hac ABOJHn,e. 

38. Ebo AsaAeceT roAuna dnjax koa Te- 
6e: OBu;e TBoje h Kose TBOJe ne ja.ioBHine 
ce, a OBHOBa h3 CTaAa TBojera He jeAox. 

39. IIIto 6h 3BHJepje 3aK.iaiio HHJecaM 
TH AOHOCHO, caM caM noAMHpHBao; oa 
Mene ch HCKao iuto 6h mh 5iuo yKpaAe- 
Ho Aaay h.ih Holiy. 

40. ,4aH>y Me yuHJaine Bpyliuna a Hohy 
Mpa3 ; H can mh ne uaAauie na omh. 

41. TaKO MH je 6h.io ABaAeceT roAnna 
y TBOjoj KyliH ; ciyjKHo caM th ^eTpna- 
ecT roAHHa 3a A^nje KhepH TBoje h mecT 
roAHHa 3a CTOKy TBojy , h n^iaTy ch mh 
MHJeitao AcceT nyTa. 

42. ,/l,a HHJe Bor OH,a ]!,iojera, Bor A- 
BpaMOB , H CTpax IIcaKOB 6ho ca mhom, 
6h Me 3a u,HJeAO oTuycTHo iipa3Ha. A.ih 
je Bor BHAHO ^eBOJbx MOJy h TpyA pyKy 
MOJHX, ua Te yKopH HoKac. 

43. A ./laBan oAroBopn JaKony h pene : 
OBe cy ixtiepH MOJe Khepii, h obh cy ch- 

HOBH MOJM CHHOBH, H OBa CTOKa J\I0Ja CTO- 

Ka, H uiTO roA bhahiu cbb je MOJe; na 
lUTa 6hx y^HHHO Aanac KhepHMa cbojhm 
H.IH CHHOBHMa IfeHXOBHJeM Koje poAHUieV 

44. Hero xaJAe Aa yxiuiTUMo ujepy, ja 
H TH, Aa 6yAe CBJeAonancTBo H3MeI)y Me- 
ne H Te6e. 

45. II JaKOB yae KaMen h yTBpAH ra 3a 

CIIOMCH. 

46. II pene JaKOB 6paiiH CBOJoj: naKy- 
iiHTe KaMeiba. II naKyiiHiiie KaMeaa h cao- 
ajHine na roMH.iy, h jeAOUie na tomhah. nnu KiwirA mojciueiu. r.i. si. 3-2. 29 

47. II .laBan ra Ha:u^a Jerap-raxa-'oe: iia vxmieAn nmjo .lvao h o^ue h ^^^T, a JaKOH ra iiaiuui TaaoA 
'48. II poHo .lanaii: oBa roMiaa ncKa 
MYAe CBJOAOK H;iMet)y Mone n Te6e Aauac. 
:3a TO ce iii>o:>Ba ra.io.V 

49. A iipo3Ha ce 11 Miiciia. joj) i)04c .la- 
uaH: Hena Tociuu r.uua iroioby Mene 
H Te6e, KaA He y:iMo;KeMO iui,\jeTii je^an 
Apvrora. 

0(1 Ako yuuiijvMiuii KtiepH MOje h aKO 
pMCffl H;eue iipoKO Mojiix Khepu. ne he 
qoBJeK 6htii iiiniehy nac Hero r.ie Bor 
CBJejOK HoMehy Mene 11 Teoe. 

51. II join pene .lanaH JaKOBy: r.ie- 
|;^aj OBV roMii.iy h r.ieAaj osaj cnoMeHHK, 
KOJH noAHrox ii:iMel)y ce6e 11 xeoe. 

iy2. CBJeAOK je oBa roMH.ia 11 CBJeAOK 
je OBaj ciioMeHiiK: Aa hh ja ne hy iipii- 
jehH npeKo obc roMii.ie k Te6H hh th 
K Menu Aa ne heui npujelin ripeKO oBe ro- 
MH.ie 11 cnoMeniiKa oBora na 3.10. 

53. Bor ABpaMOB h uofobh HaxopoBii, 
CoroBH oua H,HX0Ba, nena cyAe Met)y na- 
Ma. A JaKOB ce 3aK.ie crpaxoM oua cbo- 
jera llcana. 

54. II JaKOB npimece HiprBV na ropH. 
H ca3Ba npahy cBojy na Be^iepy: h jeAO- 
me na Hohnnie na ropn. 

55. A V jvTpv pano ycxa .lanan, h H3K- 
AYOH CBOjv yF\'HaA n khepH CBoje, h ().ia- 
rocioBH Hx,' na oTHAe, n spaxH ce y cbo- 
je MJecTO. r.lABA 32. 

A JaKOB OTHAe cbojhm nyTCM: h cpeTO- 
nie ra an^e.m Bovkhjh: 

2. A KaA Hx yr.ieAa JaKOB, pene: obo je 
OKO BoaiJH. II npo3Ba ono MJecTO :Maxa- 

HEHM. 

3. II JaKOB nocia npeA co6om r.iacnn- 
Ke K IIcaBy upaTv cBojeMy y scM.Ly Cnp. 

KpaJHHY EAOMCKy. 

4. H^anoBJeAH hm roBOpeliii: OBaKO 
KaatHTC rocnoAai)y MOJeMV lIcaBy: c.iy- 
ra TBOJ JaKOB oBaKO Kaaje: 6ho caM Ao- 
iiL^aK KOA .laBana h Gasno ce AO caA- 

5. A HMaM BO.ioBa h Marapana. 0Bau,a 
H civra H ciyniKHiba, h noc.iax Aa ja- 
BHM'TeijH rocnoAapy CBojein\ eAa Ohx 
naraao mh.ioct npeA to6om. 

6. II BpaTHBie ce r.iacnnuH k JaKOBy 
H peKonie My: haocmo ao opaTa TBojera 
HeaBa, h cto oh th hab na cycpeT c ^e- 

THpH CTOTHHe MOMaKa. 

7. A JaKOB ce yn.iainH jaKO. h 3a6pHHy roBCAa 11 waMH-ie y A^nje ueTe. 

S. n peMe: aKO llcaB yAapn na jeAny 
HCTV It pa3oiije je, Aa aKO Apyi'a yTene. 

9."ll pe'ie .Iukob: Boiue oua Mojera xV- 
BpaMa n r)0'.Ke oua Mojera llcaKa, Tocno- 
Ae, KOJH en mii Ka3ao: Bi)aTH ce v 3e- 
M.i^y CBojy n y poA cBoj, n ja hy th outh 
AOupoTBop 1 

10. lIiijecaM Bi)HJeAan TO.iHKe mh.iocth 
H TO.iHKe Bjepe uiro en yHHHHO c.iy3H 
cBojeMy; jep caMO ca iiiTanoM cbojhm 
npiijel)OX npcKO JopAana. a caAa caM ro- 
cnoAap oa A^HJe mctc. 

11. Il36aBH Me H3 pyKe CpaTa MOJera, 
H3 pvKe IIcaBOBe, jep ce oojhm Aa ne ao- 
l)e H yoHJe Mene n MaTep c AJ^UO^. 

12. A TH CH Ka3ao: sancxa ja hy th 
OHTH AOopoTBop, H yHHHHhy cjeMe TBOJe 
Aa ra oyAe Kao nnjecKa MopcKora, kojh 
ce ne mo^kc nsopoJHTH oa mhoskhhc. 

13. II sanohn onAJe ony noh, h yse 
iHTO My AoI)e Ao pyKe. Aa noui.Le na Aap 
IIcaBy Y)paTy cBOJeMy, 

14. ^Bje CTa Kosa c A^aAeceT japa^a, 
ABJe CTa oBaua c ABaAeceT OBHOBa, 

15. TpHAeceT KaMH.ia AoJH^Hua c Ka- 
MH.iaAMa, ^CTpAeccT KpaBa c AeceTopo 
Te.iaAH. AB'^AeceT Marapnua c AeceTopo 
MarapaAH. 

16. II npeAaAe hx ciyraMa cbojhm, CBa- 
KO CTaAO na no ce, h pe^e ciyraMa: h- 
AHTe nanpnjeA npeAa mhom. ocTaB.i>ajy- 
hn AOCTa MJecTa H3Me^y jeAHora cxaAa 
H Apyrora. 

17. II 3anoBJeAH npBOMy roBopehn: 
KaA cpeTeui IIcaBa 6paTa MOJera, na Te 
3aiiHTa: hhjh chV h KyAa HAeniV n nn- 
je je TO uiTo roHHui npeA co6omV 

18. A TH pe^H: c.iyre TBOJera JaKOBa, 
a OBO nia.i.e na Aap rocnoAapy CBOJeMy 
llcany, a cto h caM hac 3a naMa. 

19. TaKO 3anoBJeAH h ApyroMy h Tpe- 
heMV H cBHJeMa kojh nt^axy 3a CTaAOM, 
H peqe: TaKO KaiKHTC IIcaBy KaA nanlje- 

Te na h.. 

20. Iljom KajKHTc: cto, JaKOB c.iyra 
TBOj HAe ia naMa. Jep roBopame: y6.ia- 
mnhv ra AapoM kojh HAe npeAa mhom, 
na hy my onAa bh^tjcth .lH^e, m ^ko mc 
.iHJeno npHMH. 

21. TaKO OTHAe Aap Hanpnje A, aonnpe- 
Hohn onv noh koa hctc cBoje. 

22. H no HohH ycTa, h yse o6je iKene 30 IIPBA KH>nrA MOJCIIJEBA. TA. 32. 33. 34. n ,T,Biije poonifce ii joAanaecTopo Ajeii,e 
CBOje; II iipeopoA" (^vo^ JaBOK. 

25. A no lUTo aiix yse ii iipeBe;ie npeKO 
noTOKa, iipeTvpH h ocTa.io uito HMauie. 

24. A Ka^ ocra JaKOB caM, Ta/i,a ce je- 
Aan HOBJeK pBame c h>iim /\,o 3ope. 

'2b. 11 KaA BH^e 4a ra He MOiKe CBja- 
AaTii. YAapH ra no soaBKy y CTerHv.^ xe 
ce JaKOBY iimnanm crerHO 113 3i\iaBKa, 
KaA ce HOBJeK pBauie c h>hm. 

20. 11a OH^a pe^e: nycTH Me, 3opa je. 
A JaKOB My pe^e: He ty xe h^tthth ^o- 
K.ie Me He diaroc.iOBHni. 

27. A TOBJeK My pe^ie: Kaixo th je h- 
3ie? \ OH o/^roBopn: JaKOB. 

28. Ta^a My pe^e: 04 ce^ie ce ne hem 
3BaTH JaKOB, Hero Il3paH.L; jep ch ce jy- 
Ha^KH uopHo H c BoFOxM H c .ty^Ma, H 

O^O.lHO CH. 

29. A JaKOB 3anHTa h pene: KaacH mh 
KaKO je TeoH hmc. A oh pe^e : uito uh- 
xaui KaKO MH je HMe? H 6.iaroc.iOBH ra 
OH/ije. 

30. 11 JaKOB HaAJe^e HMe oHOMy Mje- 
cxy ^aHyn.i ; jep, bcih, Bora BH^T,jex ar- 
H;eM K AHij,y, h Ajma ce Moja HsoaBH. 

31. H cyHi],e My ce po/i,H Ka^ npoi^e <l>a- 
HyH.i, H xpaManie na cxerno CBoje. 

32. 3a xo CHHOBH llspaK^beBH ne je^y 
KpajcBa 04 MHHiHlia na sr.iaBKy y cxer- 
Hy 40 ^anamaera ;i,aHa, nixo ce JaKOBy 
noBpHJe^Hine KpajeBH o^ MHUinlia na 
sr^iaBKy y cxerny. 

riABA 33. 

A JaKOB no;i,HraB o^h CBOje nor.ie^a, a 
TO McaB H/],e, h nexHpH cxoxkhc jhY/^^^ 
c H)HM. H pa3/],HJeAH Ajei^y ys .ZLnjy h y3 
PaxH.i>y H y3 /i,BHJe po^Hfte. 

2. 11 HaMJecxH nanpHJe/i, po5HH)e h tlh- 
xoBy 4Jei;y, na ^Injy h H,e3HHy 4jeu,y 3a 
H>HMa, a HajnociHJe PaxH./Ly h JocH«i>a. 

3. A caM npol^e nanpHJe/i,, h hok.iohh 
ce A^ 3eM.i>e ce/i,aM nyxa ^OK^e ^ol^e ao 
Cpaxa cBojera. 

4. A HcaB npHTpHa npe/^a h> h 3arp.iH 
ra H na^e My oko Bi)aTa h njojuna ra, 
H o6oJHU,a ce 3an./iaKauie. 

5. H McaB no/i,HraB ohh yMe^a ;KeHe 
H /ijeu,y, na pene: ko cy th ohoV A Ja- 
KOB i)emr. /ijen,a, Kojy Bor mh.iocthbo 
^apoBa c.iy3H TBojoiy. 

6. H npHCTynHuie po6HH.e c AJeii,OM 
CBOJOM, H noKAOHHnie ce. 

7. llo TOM upHcxynH h .Inja h /ijeu,a ftesHHa, H noK.ioHHuie ce; a najnocAHJe 
npHCTynn Joch«i> h l*axH.i.a, h hok^iohh- 
me ce. 

8. A Hcae pene: niTa he th HHTaBa 
BojcKa ona KOJy cpeTox? A oh pe^ie: ^a 
Ha^CM MHJocT npe^ rocno/i,ap03i cbojhm. 

9. A llcaB pe^e: HMa, Gpaxe, y ^lene 
;i,ocTa ; HCKa Te6H uito je TBOje. 

10. A JaKOB pe^e: ne; aKo caM caAa 
Haiuao MH.iocT npe^ tooom, npuMU ^ap 
H3 Moje pyKe, jep BH^jex ^Hn,e TBoje Kao 
;i,a BH/],jex .iHn,e BoJKJe, TaKO ch mc ^h- 
jeno ^o^eKao. 

11. llpHMH ^T,ap MOJ, KOJH TH je ;i,OBe- 

/],eH ; jep Me je o6H./iaTO od^apno Bor , h 
HMaM cBera. 11 HaBa.iH na it, tc npuMH. 

12. llociHJe pe^ie llcan: xaj^e /i,a H/i,e- 

MO, IlliH hy H ja C TOUOM. 

13. A JciKoe My pe^e: sua rocHO/i,ap 
MOJ Aa cy oBa /i,j^ii,a uejaKa, h HMaM OBa- 
ii,a H KpaBa ,a,oJH.iHU,a, na aKo hx ycTJe- 
paM je^aH /],aH, uorHHyhe mh CBe CTa^o. 

14. Hero rocuo^ap moj HCKa H^e upe^ 
ciyroM cBoJHM, a ja ty uo.iaKO hLh ko- 
./iHKO Mory AJeu,a h CTOKa, /i,OK.ie ^o^eM 
Ka rocuo^apy CBojcMy y Cup. 

15. A HcaB pe^e: a oho /i,a th ocTasHM 
ueKo.iHKO .i)yAH UITO cy ca mhom. A oh 
pene: na uito? /i,aj ^a na^CM mhaoct 
upe^i, rocuo/i,apoM cbojhm. 

16. H TaKO HcaB BpaTH ce hcth ;^aH 
CBoJHM uyTeM y Cup. 

17. A JaKOB 0TH^T,e y Cokot, h oh^b 
Ha^HHH ce6H Kyhy a ctou,h CBOjoj uanH- 
HH cTaje; 3a to uasBa oho mjccto Cokot. 

18. lloaiHJe j\,o%e JaivOB 34paB0 y rpa^ 
Chxcm y 3eM^i»H XauaucKoj, iq)aTHB ce h3 
HaAan-ApaMa, h uaMJecTU ce npeMa 

rpa^y- 

19. 11 KyuH KOMa^ 3eM.i)e, r/ye pasaiie 
uiaTop CBOJ, OA cHHOBa EMOpa ou,a Ch- 
xcMOBa 3a CTO HOBaii,a. 

20. 11 Ha^HHH OH^\je skptbchuk, h Ha- 
3Ba ra: Ciiaeh Bor ll3paH^eB. 

r.lABA 34. 

A ,/l,HHa idiH ^HJHua, KOJy po^n JaKOBy, 
H3ai)e Aa yaqji,^ /Ugbojkc y ohom Kpajy. 

2. A yivie/i,a je Chxcm, chh EMopa E- 
BeJHHa, KHe3a oa one 3eM.Le , h y3e je h 
.lejKe c ibOM H ocpaMOTH je. 

3. H npHOHy cpu,e aeroBo 3a ,i\,REy Khep 
JaKOB.LeBy, h /yeBoJKa My oMH^te, h on 
joj ce yMM.LaBaiue. Ill'HA K1I>111 A MOJCIIJEIU. IM. 34. :\o 

4. II po»ie CiixoM EMopy ouy cHojoMy 
ruHoiK'liii: ovKoriH mo ohom ,ijobojkom. 

5. A JaKOB H\ ,\d jo OCpilMOTIIO ,.l,HHy 

Kliep iteroHy; a ciiiioini ihoromi rtiijaxy 
V iio.Ly ca OTOKOM R.oroHOM. 11 JaKon o- 
iiVTJo ,ioK.ie ouii no Aoljy. 
' 6. A EMop OTai; Chxomob ii3iiao k Ja- 
EOBV ,"ia 00 pa:ir()iu)i)ii o ihiiM. 

7. A Ka.i. ,;ol)Oiiio ciiiioiui JaKOB.Leini 
H3 no-iKi 11 Mymo iiiTa je un.io, ;Kao 6n 
AVAHMa Bp.io H i)a:iribOBmue ce BeoMa, 
mro vMiniii oj^aMOTy Il:q)aii.T.y oo.ieiKaB 
Ktep JaKUB.LOBy, KaKo uo uii Ba.La.io mii- 

HHTH. 

8. Ta^a hm peno Emoj) roBopetiii: chh 
Moj CnxoM opuoM iii)iioHy :^a Baiiiy Khop : 
noAajxe My jo aa ;KOHy. 

9. II onpHJaTO.LHTO ce c naMa : Khepii 
CBOje y^ajiiTe :3a nac ii KtiopiiMa naiuHM 

XeHHTO CO. 

10. lla aiiiBHie c naMa, h acM.iia Le BaM 
6hth OTBOpena : HacTannTo ce ii Tpryjxe 
H 4i)-<KiiTe oaiiiTiiHo y H>oj. 

11. II pcHO CiixoM oi;y ^joBOJHHHy h 
6pahH joj: ,;a Hat)eM mh.ioct npo^ Baiia, 
H 4atiy uiTO mh roA KaateTO. 

12. IIUITIITO Mil KO.IHKO TO^ xoiiOTe y3- 

4apja H Aiipa . ja liy AaTii uito roA Ka- 
xexe ; caMO mh A^aJTO ^jeBOJKv 3a jkohv. 

13. A CHHOBH JaKOB^LOBH OAroBopiime 
CnxoMY H EMopy ouy ifcoroBy npHJoBap- 
HO, jep ocpaMOTH ,J,^iHy cecTpy anxoBv, 

14. II poKOiue hm: ho mohcomo to v^h- 

HHTH HH ^aXH COCTpC CBOJO 3a HOBJCKa 

Heo()pe3aHa. jep je to cpaMOxa naMa. 

15. Hero Iiomo BaM ynnnHTH no Bo.tH, 
aKO LoTe ce H.3JeAHaqnTH c naMa h o6pe- 
saTH CBO MyuiKHfte H3Met)y ceoe. 

16. OH,;a LoMO y^aBaTH CBoje Klicpn 
3a Bac H jKOHHiieMO ce BaiuHM KhepHMa, 
H nocTaliOMo je^an napo^. 

17. Ako .ih ne npHCTaneTe ^a ce oope- 
ajexe, mh JiOmo y3eTH CBojy ^oBoJKy h 

OTHhH iiOMO. 

18. H no bo.:bh 6Hnie pHJe^H H>HxoBe 
EMopy H CnxoMy cnny EMopoBy. 

19. il MOMaK no 0K.lHJ0Bame yiHHHTH 

to; jep My kIih JaKOB.teBa o-siujbe boo- 
3ia; H oh djeine naJBHuie nouiTOBan h3- 
Me^y CBHJex y Kyhii ona CBOJera. 

20. H oTH^e Emop h chh My Chxcm na 
BpaTa rpa^a CBojera, h peKonie rpa^a- 
HHMa roBopeJiH : 

21. Obh .Ly,i,H xoLe MHpno a^ '/Khbo 
c HaMa, ^a ce HacTane y OBoj acM^LH h ^a 31 

Tpryjy no if^oj; a obo 30M.T>a jo iiiiiiioKa 
11 ;m ihiix; na hoMO co Klioi)iiMa n.iixo- 

BIIJOM JKOnilTH H CBOJC liCMO Khopil y,l,a- 

BaTii :'.a n.iix. 

22. A. HI lio TaKo npiioTaTii ,i,a jkhbc 
c naMa n ,i,a nocTanoMO jo,i,aH napo4, aivO 
ce CBO MyiiiKiiiho moI)Y nana odpojKo, Kao 
niTO cy onii ()r>p(':{anii. 

2o. ihiixoBa oToKa ii n.nxoiw o.iaro h 
cna roBe,i,a HjHxoiui nc tio .in 6hth nania? 
c.ioiKHMo ce caMo c ibiiMa, na lie ocTaTH 
Ko,T, nac. 

24. II KOJH roA H3.ia}Kaxy na BpaTa 
rpa^a fteroBa, cbh nociymame EMopa h 
CnxoMa cnna iLcroBa ; h oojieaa ce cbo 
MymKHHDO, CBH KOJH H3.iaHtaxy na BpaTa 
rpa^a iborona. 

*2o. A TpetH A^H KaA ohh 6HJaxy y 60- 
.lOBHMa, y3enie ABacnnaJaKOB.LeBa, Ch- 
MoyH H AcBPije , 6paiia ,zl,HHHHa , cnaKH 
CBoj Mail H yl)0nie ciooo^ho y rpa/; h 
nounnie CBe MyniKHae. 

2(3. ydnnie n EMopa n cnna My CnxoMa 
oiHTpHM MaMOM, H yaoBuin ,zl,"Hy H3 Kytio 
CnxoMOBe OTHAonie. 

27. TaAa Ao^onie chhobh JaivOBJbeBH 
na no6HJeHe, h on.iHJenHme rpa/i,, jep y 
H>eMy 6h ocpaMoiiona cecTpa anxona. 

28. H y3eme 0Bu,e anxoBO h roBo^a 
H)HX0Ba H Marapu,e anxoBe, iuto roA 6je- 
nie y rpa4y h hito ro^ 6jeuie y no.i»y. 

29. II CBe o.iaro h>hxobo, h cBy ,]jeu,y 
H acene anxose noxnaTame h oABOAOuie, 
H niTo roA 6jenie y Kojoj KyliH. 

30. A JaKOB pe^e CnMeyny h AeBHJy: 
CMeTocTe Me, h o:\rpa3HCTe mo napo^y obc 
3eM^e, XananeJHMa h 4>epe3eJHMa; y 
Mone HMa Ma.io .i»y/i,H, na aKO ce CKyiie 
na Me, xohe mo y6nTH, tc hy ce hcti)h- 

je6HTH ja H /],0M MOJ. 

31. A OHH peKonie: 3ap ca cecTpoM 
HauioM Aa pa^e Kao c KypBo:^rV 

OABA 35. 

A Lor pe^ie JaKOBy : ycTann , h/1,h rope 
y BcTH.ii H on^je cTann; h naHHHH oh- 
/ije JKpTBonHK ISory, kojh th ce jasno 
Ka4 CH 6iemiio o/; IIcaBa 6paTa CBojera. 

2. II JaKOB pOHO nopO^HUH CBOJOJ H CBH- 

joMa KOJH uHJaxy c rhm: uau,HTe Tylje 
6oroBe hito cy y nac, h o^ihcthtc ce h 
npeouyHHTc ce ; 

3. lla Aa ce ahi'homo h h^omo rope y 

BeTH^B, Aa HaHHHHM OH/Ije JKpTBeHHE 32 nPBA KH>nrA mojciijeba. r.i. 35. 30. Bory . Kojn Me je ^lyo y ;i,aB. HeBO.te Moje 
II uiio ca MHOM Ha nyxy kojhm caM Hinao. 

4. 11 A^uouie JaiiOBy CBe 6oroBe Tyi^e 
KOJH 6iijaxy y aiixoBiijeM pyKaMa, h 0- 
6oi;e, Koje H3iaxy y ymioia ; h JaKOB hx 
aaKona no^ xpacxo^r koa CnxeMa. 

5. Ho TOM OTHAoiue. A CTpax Eojkjii 
Aot)e Ha rpa;ioBe kojh 6HJaxy oko aiix, 
Te ce He ^iirome y noTJepy 3a chhobh- 
Ma IlapaH.LeBHJeM. 

6. II JaKOB H CBa ^e.i)aA ihto onjame 
c H.HM Aoi)Oine y Ays y se-siJhVL Xanan- 
CKOJ, a TO je BeTH.i). 

7. II OH^e HaHHHH aipTBeHHK, H Ha3Ba 

OHO MJecTo: Bor BeTH.LCKH, jep My ce 
OH^e jaBH Bor , er^ je 6jeatao oj\, 6paTa 
CBojera. 

8. Ta^a yMpuje ^^^Bopa ^oJKHaa Pe- 
Be^HHa . H norpe6oiue je hchoa BeTH.iia 
noA xpacTOM, kojh nasBa JaKOB A.ioh- 
BaKyT. 

9. il jaBH ce Bor JaKOBy ohct . no iuto 
iLiH^e H3 Ila^aH-ApaMa, h 6.iarocao- 
BH ra, 

10. H pe^e My Bor : hmc th je JaKOB ; 
a.iH ce OA ce.ie ne tern 3BaTH JaKOB, He- 
ro he th HMe 6hth IlypaH.i*. II na^je^e 
My H3ie Il3i)aH.T). 

11. II joiu My peqe Bor: ja caM Bor 
CBCMoryliH; pacTH h mhosch ce; napoA h 
MHorH ke napo^H nocTaTH oa Teoe, h n,a- 
peBH lie H3aiiH h3 6e/T,apa tbojhx. 

12. II ^aliy th acM.ty Kojy caM /i,ao A- 
BpaMy h IIcaKy, h naKOH Te6e cjeMeny 
TBojeMy ^aliy acM.ty OBy. 

13. IIo TOM 0TH/i,e OA H>era Bor c Mje- 
CTa ivije My roBopn. 

14. A JaKOB MCTHV CnOMeHHK Ha HCTOM 

MJecTy r/T,je My Bor roBopw, ciioMennK oa 
KaMCHa, H HOKpoHH ra KpoHibeitcM, H npe- 
.iH ra y^cM. 

15. II JaKOB Hpo3Ba MJecTo r^je mv ro- 
BopH Bor I>eTHJ>. 

1<). [[ OTHAome OA BcTH.'sa. A Ka^ hm 
ocTa joui Majio nyTa j\,o E^tpaTe , iiopo^H 
ce PaxH.ija, h 5jeiHe joj TCJKaK nopoI)aj. 

17. H KaA ce ueoMa Mynaiiie, pene joj 
rJa^Hna: ue 6oj ce, HMaliem join je^no- 
ra cHHa. 

18. A Ka/i, ce pacTaB.ZBanie c /i,yiHOM Te 
VMHpame, Ha3Ba ra BenoHHJa; a.iH My 
OTau, ua/ijeAe hmc Ik'HHJaMHH. 

19. H yMpHJe PaxH.i,a, h norpe6ome je 
Ha nyTy kojh H^e y E<i>paTy, a to je Bh- 
T.ziejeM. 20. II MCTHy JaKOB cnoMeHHK na rpo6 
aesHH. To je cnoMeHHK na rpo6y Paxn- 
.i)HHy 40 .^anamitera ,],aHa. 

21. 0/],aT.ie oTHuiaB llapaH.i) pasane 
uiaTop CBOj H3a Ky.ie MnrAO-i-e^epcKe. 

22. II KR^ IlapaH.i) iKHB.iame y OHoj 
seM.iH, OTH^e PyBHM H aeiKe c Ba.ioM 
HH0H03I oiJ,a CBOjera. II to ^ony Ilspan^. 
A HManie JaKOB .HBanaecT CHHOBa. 

23. Chhobh .liiJHHH ojexy: PyBHM np- 
Benan JaKOB.teB , h CHMeyn h ..leBHJe h 
Jy/i,a H Ilcaxap h 3aBy.ioH; 

24. A CHHOBH PaxH.LHHH : JocHa> H Be- 

HHJaMHH ; 

2b. A CHHOBH Ba.ie poonite PaxH^H- 
He: ^an h Hefi^Ta.iHM; 

26. A CHHOBH 3e.ia>e poonae .Ihjhhb : 
Pa^ H AcHp. To cy chhobh JaKOB.teBH, 
KOJH My ce po^Huie y Ba^aH-ApaMy. 

27. II JaKOB 401)6 K IIcaKy ou,y CBoje- 
3iy y MaMpHJy y KnpHJaT-ApBy , KOJe 
je XcBpoH, r^je AfipaM h IlcaK 6HJaxy 
Aom.Lau,H. 

25. A IIcaKy djeuie cto h ocaM^eceT 
ro/],HHa ; 

29. II oHCMotaB yMpHJe IlcaK, h 6h 
npndpan k po^y cBojeMy CTap h cht jkh- 
BOTa ; H HorpeOouie ra IIcaB h JaKOB ch- 
hobh H>eroBH. 

PAABA 36. 

A OBO je n.ieMe HcaBOBo. a oh je E40M. 

2. IIcaB ce oacenn H3MeI)y Kiiepn Xa- 
HanejcKHx A/1,om Khepjy E.iOMa Xctcjh- 
Ha, H O.iHBCMOM Ktcpjy Ahc CHHa CeBe- 
rona EBejnna, 

3. II BaccMaTOM Khepjy HcMaHAOBOM,. 
cecTpoM HaBeoTOBOM. 

4. II poAH A^a IIcaBy E.iH«i>aca, a Ba- 
ceMaTa po/],H ParyH.ia. 

5. A O.iHBeMa po^n Jeyca h JeiMOMa 
H Kopeja. To cy chhobh IIcaBOBH, kojh 
My ce pO/i,HHie y scM.tH XanancKoj. 

6. II IIcaB y3e irKeHe cBoje h chhobb 
CBoje H KhepH cBoje H CBe ^oMamifee cbo- 
je, H CTa^a CBOja h cBy CTOKy cBojy h 
CBe 6jaro CBOJe hito 6jeme CTCKao y 3e- 
-siJbn XanaHCKOj; na OTH/i,e y ,i,pyry 36- 
.M^y ^a^eKO oji, JaKOBa 6paTa CBojera. 

7. Jep HM 6.iaro dnjaiiie Bp.io BdHKO,. 
Te He Moraxy mHBJeTH 3aje,i,H0 ; hhth hx 
3eM.?Ba r4je 6HJaxy /i,oiiLLaH,H Morame ho- 

CHTH OA MHOJKHHe CTOKC ItHXOBe. 

8. II IIcaB }KHB.T,aine Ha n^iaHHHH Ch- 
py. IIcaB je E^om. Iirj^A IvlhllTA MOJCIIJKBA. 1\1. 30. 'M. 3!^ 9. A OHO je n.ioMO Ikaiui omi E,i,om- 
UHMa ua ii.iaHuim C'lipy. 

10. Obo cy HMOua ciiHona lIcaBOBiijox: 
Eaiw»ac ciiu A,;o iKoiie Ih'aiu)iu\ ii Vi\- 
ryii.io ciin HaooMaTo. ineHO llcauoBO. 

11. A K.iiM»acoiui CHUOBH ojexy: Tc- 
MaH, OMap, Co*i'ap, roTOM, ii Kenea. 

12. A TaMna ojoiiio iiiioHa P'.iii'i>a('y 
cuuy llcanoBy, ii po,;ii K.iH«i»acy AMiUii- 
K;i. To cy ciiHOBii A,;e acene lIcaBOBe. 

13. A OBO cy CIIHOBII Paryii.ioBii: Ha- 
XOT, ^^apo, CoMC II Mo:k\ To ojexy cn- 
HOBii BacoMaxe :Kene lIcaBOBc. 

14. A OBO cy CHHOBH O.iHBeMe Khepii A- 
ne ciina CeBeroHOBa, jkoho lIcaBOBe. Ona 
pOA» UcaBy Jeyca ii Jer.iOMa ii Kopeja. 

15. Obo cy cTapjeiuiine cnHOBHMa llca- 
bobiijom: CHHOBH E.iH«i>aca npBeni^a II- 
caBOBa: CTapjemima TcMan, cTapjeiini- 
na ()Map. cTapjemnna Co«i»ap, cxapjeiUH- 
Ha KeHe:5, 

16. CTapjemiiHa Kopoj, CTapjemnna 
FoTOM. cTapjtMuima AMa.iiiK. To cy cra- 
l)jemiiue OA E.iii«i>aca y 3eM.LH E,;omckoj. 
To cy CHHOBH Aahhh. 

17. A CHHOBH Paryiua cnna IIcaBOBa: 
CTai\jeiiiHHa HaxoT, CTapjemnna 3ape, 
crapjemiiHa Co3ie, CTai)jemHHa ^Io:3e. To 
cy CTa])jeuiHHe oa Paryn.ia y 3eM.^H E- 
403ICKOJ. To cy CHHOBH BaccMaTc atene 
IIcaBOBe. 

IS. A CHHOBH O.iHBeMe avCHe IIcaBOBe: 
CTapjeiuHHa Jeyc, CTapjemnna Jer.iOM, 
CTapjemima Kopej. To cy CTapjemHHe oa 
O.iHBeMe ivhepii Aehhc, jkchc IIcaBOBe. 

19. To cy CHHOBH IIcaBOBH, H TO cy CTa- 
pjemHHe RHxoBe; a oh je E^om. 

20. A OBO cy CHHOBH CHi)a XopeJHHa, 
KOJH /KHB.Laxy y onoj :ieM.LH: JloTaH h 
CoBa.1 H CeBeroH h Ana, 

21. II /1,HC0H H Acap H Phcoh. To cy 
CTapjeniHHe XopeJHMa, chhobh CnpoBH y 

3eM.LH E^OMCKOJ. 

'22. A CHHOBH .loTaHOBH 6jexy Xopnja 
H EiiaH, a cecTpa ^loTanoBa 6jeme TaMna. 

2y>, A 0150 cy CHHOBH CoBa.ioBH : Po.iaM 
H ManaxaT h TeBH.i h Co'i'ap h OMap. 

24. A OBO cy chhobh CeBeronoBH: A- 
Hje H Ana. A Taj je Ana kojh nponal/e 
jiasre y iiycTHihH nacyhn MarapiJ,e Ccbc- 
rona oi;a cBojera. 

25. A OBO cy /ijei^a AnHHa: ^hcoh h 
OwiHBCMa kKh AnHna. 

2(3. A OBO cy chhobh ,1,hcohobh: AMa- 
^a H AcBaH H llxpau h Xapan. 27. A OBO cy chhobh AcapoBii: Ba.iaM 
11 iiaBaii H AiuUi. 

2S. A OBO cy CHHOBH Phcohobh : Ys h 
A])aH. 

29. 11 OHO cy CTai)jeiiiinie Xopejinia: 
cTai)jeiiiinia .loTan, CTapjeiimna Coiuli, 
cTa])jeiiiHHa CeneroH, c/rapjeiiinna Ana, 

30. CTapjoiiinna ,1,h^^tt, ('Tai)jeiiniHa 
Acap, CTapjeiiimia IMicou. To cy cxapje- 
iHHHe Xopejinia , KaKo hm CTaiyemoiuixy 
y :{eM.i)H Cnpy. 

31. A OBO cy napcBH kojh uapoBame y 
liCM.LH E^OMCKOJ iii)nje HiM'o ce :3aii,ai)H 
u,ap na^ CHHOBHMa H3i)aH.T)eBHJeM. 

32. HapoBa y Eaomckoj lUi.iaK chh Be- 
opoB, a rpa^y My ojeuie hmc ,/],enaBa. 

So. A KaA YMpiije Ba.iaK, 3aii,ai)H ce na 
aeroBo MJecTo JoBau chh 3apHH o^ Bo- 
cope. 

34. A KaA y^pHJe JoBaB, 3aH,apH ce na 
H>eroBO MJecTO Acom oji, 3eM.ibe Tena- 
uoiiCKe. 

35. A KaA yMpHJe Acom, 3ai^apH ce na 
aeroBo MJecTo A/T,aA chh Bapa^OB, kojh 
HCHJe^e Ma/],HJaHU,e y nojbj MoaBCKOM, 
a rpa^y My ()jeme hmc PcTen. 

3(). A Ka,; yMpnje A^aA, 3ai;apH ce na 
aeroBO MJecTO Ca^raAa h3 MaccKaca. 

37. A KaA y^ipiije CaMa^a, aanapn ce 
na H>eroBO 3ijecT0 Cay.i h3 PoBOxa na 
pHJeu,H. 

38. A KaA yMpiije Cay.i, sauapn ce na 
iteroBo MJecTo BaJCHon chh AxoBopoB. 

39. A KaA yMpHJe Ba.ienon chh Axo- 
BopoB, 3au,apH ce na aeroBo MJecTO A- 
Aap, a rpaA My ce SBame *I>orop, a HvChh 
My ojeme hmc MeTCBeHiba, Koja Cjeme 
kIih MaTpan^e KhepH Me^OBOBe. 

40. H OBO cy HMena CTapjemHna:Ma oa 
IIcaBa no nopoAHii,aMa n)HX0BHJc:\r , no 
MJecTHMa RHxoBHJeM, no HMenH:\ia itH- 
xoBHJeM: CTapjemnna TaMna, cTai)jeinH- 
na Po./ia, CTapjemnna JcTcp, 

41. CTapjemnna 0.iHBeMa, CTapjemnna 
ILia, CTapjemnna <I>nnon, 

42. CTapjemnna Kenea, CTapjemnna 
TcMan, CTapjemnna ^Ia3ap, 

43. CTapjemnna MareAH.io, CTapjemn- 
na 3aa»oj. To cy CTapjemnne Eaomckc 
KaKO nacTaBaxy y CBOjoj scM.tH. OBaj M- 
caB 6h OTaii, EAOMU,nMa. 

TAAhA 37. 

A JaKOB jKHB.iaine y •sesiJb^ rAJe My jc 
OTau, uno Aom.LaK, y 3eM.i>H XanancKOJ., 34 nPBA KiLIIFA MOJCMJEBA. TA. 37 

2. Obo cy ^orat^ajii JaKOB.ieBH. Joch<5 
Ka^ 6jeiiie .MOMaK oa ceAaMHaecT ro^H- 
Ha, nacHJame ctoky c 6paiiOM cbojom, 
Kojy po^Hine Ba.ia h 3e.i<i)a jKene oi],a 
fteroBa; h ^oHomame Joch<^ 3.ie i\iaco- 
Be ifciiMa ouy cBojeMV. 

3. A IlapaiLi) Ji\6.i>ame JocH^a naj- 
BeiiMa n:3Met)y cBHJex CHHOBa cbojhx , jep 
5iy ce po^HO no;i, cTapocT; h na^HHii my 
mapeHv xa.LPiny. 

4. A opaba BH^^eliH r^je ra OTan; ^y- 
6h HaJBetiMa H3Me^y CBe opaLe aeroBe, 
CTa/],oiiie MpsHTH Ha H> TaKo ^a m ne mo- 
raxy .iHJene pHJe^H nporoBopHTH. 

5. y3 TO yCEH J0CH<I) caH H npHEOBJe^H 
(>pahH CBOJOJ, Te OHH joui BetiMa OMpSHy 

Ha H>. 

6. Jep HM pene : ;^a nyjeTe can uito caM 

CHHO : 

7. BeaacMO CHonjBe y uo.ib\^ na Moj CHon 
ycTa H HCiipaBH ce, a BaniH chohobh Hl^a- 
xy y HaoKo^io h Kiaaaxy ce CHony MOJeMy. 

8. Ta/],a mv 5palia peKome : ^a ne teui 
jom OHTH ii,ap Ha^ naMa h sanoBHJe^aTH 
HaM? C Tora jom BehMa cxa^ome Mp3HTH 
Ha H> pa^H canoBa aeroBHJex h pa/i,H pH- 
jeHH iteroBHJex. 

9. IIocAHJe onex ycHH ^pyrH can, h npM- 
noBJe^H 5paLH CBojoj roBopetiH: ycHHx 
oneT can, a to ce cyHii,e h Mjeceu, h je- 
^anaecT SBHJea^a K^iaaaxy Menn. 

10. A npHnoBJe4H h oii,y CBojory h 6pa- 
iiH CBojoj; a.iH ra OTau; npeKopn h pe^e 
My : KaKaB je to can niTO ch chho ? e/i,a 
AH iiCMo /i,oiin ja h jiaTH TBoja h 6paiia 
TBoja j[£i ce KAaH>aM0 Te6H ^o de^iJbe? 

11. H aaBHtiaxy My 6patia; a^H OTau, 
H>eroB HyBame oBe pHJenH. 

12. A Ka.T, 6pata iteroBa OTH/^ouie ^a 
nacy CTOKy oii,a CBOJera koa CHXCMa, 

13. Pene HapaHib JocH«i)y: ne nacy ah 
(JpaLaTBoja cTOKy Ko/i,CHxeMa? xaj^e^a 
Te noiii.^eM k awMa. A oh pene : cbo mc. 

14. A OH My pe^e: h^h, bh^h KaKO cy 
(>pa}ia TBoja h KaKO je CTOKa, na ao^h /i,a 
MM jaBHin. H onpaBH ra h3 ao^hhc Xe- 
BpoHCKe, H oh OTH^e nyT CnxeMa. 

15. H HOBJeK je/i,aH nat/e ra a oh jiyTa 
no no.T>y, tc ra aannTa roBopehn: uiTa 
Tpa/KHinV 

16. A OH pene: TpaiKHM 6paJiy CBojy; 
KaacH MH, mojihm Te, r^e cy ca ctokomV 

17. A MOBJoK pene: otwuiah cy o^aB- 
^e, jep Hyx ivye peKome : xaj/i,eM0 y ^o- TaHM. n OTH^e JocH«i> 3a 6pa}iOM cbojom, 
H Ha]^e Hx y /l,OTaH>iy. 

18. A OHH ra yr.ieAaiue h3 ^a^icKa; n 
40K jom He ji,oi)e 6awsy H)Hx, CTa^ome 
ce ^oroBapaTH ^a ra yOnjy, 

19. 11 peKome Meljy co6om: r.ie, eBo 
OHora mTO cne caaa. 

20. Xaj^e ca;i,a ^a ra y6HJeM0 h ^a ra 
6au,HM0 y Kojy o;^ OBHJex jaMa , na tcMo 
Ka3aTH : .zbyTa ra je SBJepKa H3je.aa. Oh- 
;i,a hcMO BH/ijeTH mTa te 6hth oj\, H>ero- 
BHJex canoBa. 

21. Ajih PyBHxM Ka^ ^y to, H36aBH ra h3 
pyKy H)HxoBHJex pcKaB: HCMOJTe ^a ra 
y6HJeM0. 

22. H jom HM pe^e PyBHM: ncMOJTe 
KpBH npo./i)eBaTH ; 6an,HTe ra y OBy jaMy 
y nycTHH>H, a ne ^HjKHTe pyKe na a. A 
OH ra mhame ii36aBHTH H3 pyKy anxo- 
BHJex H o/i,BecTH K ou,y. 

23. II Ka^ JocH«i> Aoi)e k 6paIiH CBojoj, 
CByKome c aera xa^inny aeroBy, xa^H- 
Hy mapeny, Kojy HMame na ce6H. 

24. II yxBaTHBmH ra 6an,Hme ra y ja- 
m ; a ja^ia 6jeme npaana, ne 6jeme Bo^e y 
aoj. 

25. IIociHJe cje^ome ^a je;^y. II no- 
;i,HraBmH o^n yr^e^ame, a to roMH.ia 
IIcMaH.zbau,a H^ame o^ Pa-ia^a c KaMHJia- 
Ma HaTOBapeHHM MnpncaBora Kopnjeaa 
H TaMJana h CMnpne, tc Homaxy y MHcnp. 

26. II pe^e Jy/i,a dpatn CBojoj: KaKa 
he 6hth KopHCT mTO hcMo y6piTH 6paTa 
CBojera h saTaJHTH KpB aeroByV 

27. Xaj;i,e /i,a ra npo^aMO OBHJeM Ilcaia- 
H.i)U,HMa na ;i,a ne ^hjkcmo pvKe CBoje 
na a, jep nan je 6paT, name je THJe^o. 
II nociymame ra 6patia aeroBa. 

28. II a KaA TproBu,H MaAwjaMCKH 6h- 
jaxy nopcA anx, ohh H3ByKome h H3Ba- 
j[muQ JocHa>a h3 jaMe, h npo^a^ome Jo- 
CH«i>a IIcMaHibu,HMa 3a j[imji,eceT cpe6p- 
HHKa; H OHH o/],Be;i,ome JocH<i>a y ]\lHCHp. 

29. A KaA ce PyBHM BpaTH k jaMH , a 
TO HCMa JocH«i)a y jaMH ; Ta^a pa34pHJe 
xa.^HHe cBoje, 

30. Ila ce BpaTH k 6patiH cBojoj , h pe- 
He: HCMa /i,jeTeTa; a ja Ky/i,a hy? 

31. Ta/i,a y3eme xa.i)Hny JocH<i)OBy, h 
3aKAaBmH jape 3aM0HHme xa./LHny y KpB, 

32. Ila OH^a nociame mapeny xa.^HHy 
on,y aeroBy nopy^HBHrn: nal^ocMo OBy 
xajbiiuy , i{H/T,H je A\i xa.i)nHa CHHa tbo- 
jera h.ah hhjc. 

A OH je no3na h pene : cnna je mo- 33. jera xa.T.ima: .LVTa ra je :sHjcpKa naje- 
aa; Jooim' je ,;oHCTa pacKiinvT. 

34. 11 i)a;i,i,pMJe JaKOB xa.i^HHe CBOje, 
H Beaa koctphjot oko ce6e, n Tvacaiue 3a 
CHHOM cHojiiM ,i,yro HpeMOHa, 

of). 11 cim ciiHOBH H>oroHii H cue Khepn 
H>eroBe vcTaAOUie oko H>cra Tjemehii ra, 
jLiH ce OH He 4a,;HJiiino yTJeiiiHTii, Hero 
i'OBopaiiie: c TvroM hy y rpo6 .letiH 3a 
CHHOM CBojiiM. Ihi H fteroB oxau, luaKame 

3a H>HM. 

36. A MaAHJaHun npoAaAoiue ra y Mh- 
CHp IIeTe«i>pnjy. ,i.BopaHnHy 4>apaoHOBy, 
3ilU0BJe^HHKy cxpa^iKapcKOM. 

TAABA 38. 

A y TO BpiijeMe AoroA" ce, Te Jy^a oth- 
46 OA opalie cBoje n yBpaxn ce ko^ hcko- 
ra OAO.iaMeji^a, Kojeny hmc 6jeme Ilpac. 

2. II OH,ije BH^TJe JyAa Kkep HeKora 
XanaHejua, KojeMy hmc ojeuie Casa, h 
yse je h .leace c ftOM ; 

3. II oHa saTpy^fte h po^H CHHa , ko- 
jeMY Ha^TJe^e hmc Up. 

4. II onex 3axpy/i,H)eBmH po^H CHHa, ko- 
jeMV Ha^e^e hmc ABHan. 

5. H onex po^H CHHa, h na^e^e My 
HMe Ch.iom; a Jy^a oHJame y XacBH Ka^ 
ona xora po^H. 

6. II Jy^a oiKCHH npBeHij;a CBOJera Ilpa 
;ljeB0JK0M no HMeny TaMapoM. 

7. A.iH Up npEenaii, JyAHH 5jeme ne- 
Ba-Lao npeA rocno;i,OM, h yuH ra Tocno^. 

8. A Jy^a pe^e ABHany: y^n k hcchh 
6paxa CBOjera h ohcchh ce h>om na niie 
opaxoBo, Aa iio^HrHem cjeMe 6paxy cbo- 
jeMy. 

9. A ABHan 3HajyIiH ^a hb te 6hxh ae- 
roB nopo,;, Ka^ .iHJeraiue ca jkchom 6pa- 
xa CBOjera npocnname na 3e>LBy, ^a He 
poAH AJ^UC 6paxy cBojeMy. 

10. A.1H Focno^y He 6h mh.io mxo ^h- 
Bame. xe y6H h Jbeva.. 

11. H J\M pe^e TaMapn cnacH CBojoj: 
ocxaHH y^oBHuoM y KyhH oiJ,a CBojera 
AOKAe oApacxe Ch.iom chh moj. Jep ro- 
Bopaiiie : m ne ^-Mpe h oh Kao 6paiia My. 
II oxH^e TaMapa, m mnajhaum y KyliH oii,a 
CBojera. 

12. A Ka,^ u\)()\fe mhofo BpeMena, y- 
MpHJe KhH CaBHHa, atCHa Jy^HHa. H Ka^ 
ce Jy,T,a yxjeiuH , nol^e y TaMHy k JbyAa- 
Ma mxo My cxpH3HJaxy OBij,e, caM c Mpa- 
COM iipHJaxe.LeM cbojhm O^o.iaMejueM. 

1-3. II jaBHuie TaMapH roBopehH: exo IIPIU KIMITA MOJCIIJEIU. YA. 37. 38. 36 

cBCKap XBoj lijifi y TaMHy 4a cxpHJKe ob- ue cBoje. 

14. A ona cKH^e ca ce5e y;i,OBHHKO py- 
xo CBoje, H yae noKpHBa.io h iioKpH .ih- 
ne, H cje,i,e na i)acK})iiihe na iiyxy Kojii 
H^e y TaMHy. Jep BM,ije /i,a je Ch.iom o^- 
pacxao a H>y joui ne y,i,ame 3a ib. 

If). A Jy^a Ka^ je BH^je, homhcah 4a 
je Kyi)Ba, jep njeiiie iioKpH.ia .iHii,e CBOJe. 

1(). 11a cBpny c iiyxa k iloj h pe^ie joj: 
nycxH ^a ^lerneM c xooom. Jep HHJe no- 
3Hao A^ >iy je CHaxa. A ona pe^ie : mxa 
hem MH /i,axH j^a .lernem ca mhom? 

17. A oh pene: noc/iaiiy xh jape h3 
cxa^a. A ona My pe^e: a^iH /i,a mh ;^am 
3a.ior AOK.ie ra ne nom.Lem. 

18. A OH pe^e: KaKaB 3a.ior j\ii xh 
;i,aM? A ona pene: exo, npcxen h pyoau,, 
H mxan mxo xh je y pyu,H. II oh joj mA^^ 
xe .leJKe c ilom, n ona aaxpy^ae oa H>era. 

19. IlociHJe ycxaBuni TaMapa oxH^e h 
CKH^e noKpHBa.10 ca ce5e h o6y^e y^o- 
BHHKO pyxo. 

20. A Jy,T,a nocia jape no npnjaxe.i^y 
CBOM 0A0.iaMe)u,y 4a My ^onece naxpar 
OA acene 3a.aor. A.ih je oh ne na^e. 

21. Ila HHxame ^tyAe no ohom Mjecxy 
r^je je ona 6H.ia roBopehn: r^ije je 
ona KypBa mxo je 6H.ia na pacKpmhy na 
OBOM nyxy? A ohh pcKome: niije OB^je 
6h.io K^-pBe. 

22. II BpaxH ce k Jvah h pe^e: ne na- 
\)0X je, nero jom peKome Mjemxann: hh- 
je OB/ije 5hao KypBe. 

23. A Jy^apene: neKa joj, a^ ce ne 
cpaMoxHMo ; ja caM ciao jape, a.iH je xh 
ne nalje. 

24. A Ka4 npoI)e ao xpn Mjecei^a A^- 
na, jaBHme Jy^H roBopeliH : TaMapa cna- 
xa xBoja y^HHH npe.Lyoy, h cbo saxpy^ae 
OA npe.'by6e. A Jy^a pe^e : H3BeAHxe je 
Aa ce cna.iH. 

25. A Ka4 je noBe^ome , nocia k cbc- 
Ki)y CBojcMy H nopy^H: c hobjckom ^Hje 
je OBO 3axpyAH)e.ia caM. H pe^e: xpamn 
HHJH je OBaj npcxen h py6aii, h mxan. 

26. A Jy^a nosna h pe^e: npaBnja je 
OA Mcne, jep je ne ^a^ox cnny CBOJeMy 
CH.ioMy. II BHiiie ne ,aeme c h>om. 

27. A KaA Aofy' BpnjeMe ^a po^n, a xo 
6jLH3aHu,H y yxpouH H>e3Hnoj. 

28. H KaA ce nopai^ame, je^no AHJexe 
noMo.iH pyKy, a 6a6Hu;a y3e h Be3a My 
upBen Konau, oko pyKe roBopehn: osaj 
je npBH. 

3* 3G nPBA KH>lirA MOJCHJEBA. YA. 38. 39. 40. 29. A.iii on vByqe pvKy, h tag wsa^e 
6paT H>croi3. a ona ])e^e: KaKO npo;;pH- 
jeV npo^npaite nena tii uy/],e. II na^eme 
MY iLMe 4>apec. 

30. A nocinje ii3al)e 6paT mv, KojeMy 
OKO pyKe oiijaiue ij,pBeHH KOHaii;, h na- 
4jeme mj iiMe oapa. 

r.lABA 39. 

A Jocpw'a oABe^ome y Miiciip; h lle- 
Teci^piije ^BopaHiiH <I>apaoHOB, yanoBJe^- 
HiiK cxpa'/KapcKH, ^OBJeK Mncpipau,, Kynn 
ra OA HcMaH^ai],a, Kojn ra o^],Be/],oine o- 

HaMO. 

2. II FocnoA 5jeine c Joch<I)Om , Te (m 
cpeliaH, H JKHB.Lame y ktIih rocno^apa 
CBojera Miiciipua. 

3. II rociio^ap iteroB BH/],je 4a je Fo- 
cnoA c H.1D1 II ;;a cbg iuto pa^H TocnoA 
BO^H y Hanpe^aK y pyii,H sberoBoj. 

4. II JocH«i» cxe^e miuoct y aera, h 
^Bopame ra; a najnocjiije nocxaBH ra 
HaA iJ,iije.iiijeM /],omom cbojhm, h inxo ro^ 
HMauie iLeMy ^a^e y pyKe. 

5. A Ka/i, ra nociaBH na^ /;omom cbo- 
JHM H HaA CBHJeM ui TO HMauiG , OA Ta^a 
Focno/i, 6iiarocAOBH ji,OM Tora MHCiipii,a 
pa^H Jocn*i)a; h 6.iaroc.ioB FocnoAitii 
Ojeiiie Ha cbcmy iuto iDiame y kyIih h y 
no^ty. 

6. H ocTaBH y JocH<i>oBHJeM pynaMa 
CBe IUTO HMaiue, n ue paaCupame hu 3a 
lUTO ocHM je.ia Koje jeljaiue. A Jochc^ 
6HJaiiie .iHJena CTaca h .mjena ./iHu,a. 

7. H AoroAH ce nociiHJe, Te ce jKena 
rocuo^apa iteroBa sar^e^a y Jocno^a, h 
peie : .ie3H ca mhom. 

8. A oh He xTJe, nero pe^ie JKenn ro- 
ciiO/i,apa cBOJera: cto rocno^ap Moj ue 
pa36upa HH 3a uito iuto je y KytiH, nero 
uiTO roA HMa Aa^e mchh y pyKe. 

9. Hh caM HHJo BoIiH OA Mene y OBOJ 
KyliH, H uHiuTa ue KpHJe OA Mene ochm 
Te6e, jep ch My atena ; na krko 5hx y^H- 
HHO TaivO rpAHO 3^0 h Bory 3rpHJeiuH0? 

10. H ona roBopaiiie Taive i)njeiiH Jo- 
CH'py cBaKH AiiH, a-iH je ne iiocjiyiiia /[a 
.lerue c h>om hh Aa ce 6aBH koa H^e. 

11. A jeAaH a^h KaA Aol^e JocHa> y Ky- 
hj Aa pa AH CBoj nocao, a ue Gjeiiic hh- 
Kora OA AOMaiiiibHx y Kyhn, 

12. Ona ra yxBaTH 3a xa.*HHy roBope- 
Iih: ^e3H ca mhom. A^ih oh ocTaimB joj 
y pyKaMa xa^ZLHuy CBojy uooje^Ke h othac. 13. A KaA ona Bii^ije rAJe joj ocTann y 
pyKaMa xa.LHHy CBojy h uoujeiKe, 

14. BuKHy ^e.taA cbojy, h pe^ie hm ro- 
BopeiiH: r.ieAaJTe, Ao^eo uaM je HOBJe- 
Ka JeBpeJHua Aa nac cpaMOTu; ji,o%e 
K MeuH Aa .lerne ca mhom, a ja noBHKax 
H3a r^iaca; 

15. A OH KaA ^y TAJe BuqeM, ocTasH 
xa.LHHy CBojy koa Mene h Ho6jeaee h 
OTHAe. 

16. II ona ocTaBH xa^bHuy aeroBy koa 
ce6e AOK My rocuoAap Aol/e KyliH. 

17. A TaAa My pe^e oBaKo roBopehn: 
c.iyra JeBpeJHH, Kojera ch uaM aobco, ao- 
^e K MeuH Aa Me ocpaMOTH; 

18. A ja noBHKax H3a r.iaca, Te oh 0- 
CTaBHB xa.LHuy CBojy koa ^ene no- 
ojeiKe. 

19. A KaA rocnoAap H>eroB ^\ pnje^H 
mene CBOje rAJe My pe^ie : to mh je y^H- 
HHO c.iyra tboj, pa3rH)eBH ce Bp.10. 

20. II rocnoAap Joch<I)Ob yxBaTH ra, h 
6aij,H ra y Ta^mui^y, rAJe ./leataxy cyjKitH 
u,apcKH; H 6h ouAJe y TaMHHu,H. 

21. A.iH FocnoA 6jeiue c Joch<i>om h 

paiUHpH MH.IOCT CBOJy HaA H)HM H y^HHH 

Te OMH.^e TaMHHHapy. 

22. II uoBJepH TaMHHHap JocH^^y CBe 
cyjKite y TaMHHUH , h hito je roA Tpeoa- 
.10 OHAJe hhhhth oh ypel^HBame. 

23. H TaMHHijap ne HaAr^eAaiue hh- 
lUTa uiTO 6jeiue y JocHa>OBOj pyu,H, jep 
FocHOA 6jeuie c ibviw^ n uito roA ^HH>a- 
uie, FocuoA BoI)auie y nanpcAaK. 

TjlABA 40. 

llociuje Tora ao^o^h ce, tc iiexapuHK 
napa MncHpcKora h x.zbe6ap cKpuBHiue 
rocuoAapy CBojcMy, ii,apy MncHpcKOM. 

2. H ti)iipaoH ce pa3rH)eBH na xa A^a 
ABopaHHua, na CTapjeunmy naA uexap- 
HHu,H?.:a H Ha CTapjeuiHuy naA x.zbe6a- 
puMa ; 

3. H 6ai;H hx y TaMHHU,y y KyliH sauo- 
BJeAHHKa CTpamapcKora, rAJe Joch* Cje- 
iiie cyjKaH). 

4. A 3aiiOBJeAnHK CTpasKapcKH OApeAH 
HM JocH«i)a Aa hx c/iyiKH; h 6HJaxy av- 
ro y TaMHHu,H. 

5. II ycHHiiie can or)oJHna y jeAHy noli, 
cBaKH HO 3HaHeH,y CBojera cua 3a ce5e, 
H iiexapHHK H x.^e6ap i^apa Mncnp- 
cKora, KOJH 6HJaxy cyjKifcH y TaM- 

HHU,H. nniA KH>iirA mojc 

C. II cjvTpa.v^H Ka,; ,^ol)0 Joch«i> k itn- 
xa, iior.ioAa iix, a oiiii ojexy ]\\\\o no- 
Bece.iii. 

7. lla 3anHTa .^Hopane ^I»apaoiioiu\ ko- 
JH oiijaxy cyjKibii c ibhm y nyhw rociio- 
^ajKi iberoiui, ii pe4o: iirro ere ^anac 
^iiua iioHec'e.ia? 

8. A OHH Mv peKouie: can ycHHCMo o- 
^)jnua, a iieMa ko x^i naM KajKe iirra 
snauo. A Jocll«^ hm peMo: iirra ;ma^ie, 
Hiije .111 y Bora? a.iH iipmioBJeAHTe mil 

9. II cTapjemiiHa Ha^^ nexapHvmiiMa 
npiiiioBJeAH can cBoj JocHa>y roBopeLii: 
CHiix, a lipoma MHOM mokot: 

10. II na MOKOTy Ojexy TpH .loae, h na- 
nynii ii npoi;BaTe, h rpoHcIje na aeiiy 
y:^pe : 

11. A y pyuH MH Cijeme Haiiia <I>apao- 
HOBa , Te iioupax ape.io rpoiKl)e h hcuh- 
jeAHx ra y qaiiiy <I>apaoHOBy, h ;i,o;;a/],ox 
qauiy *I>apaoHy. 

1-. A JocII«^ My pe^e: obo 3HaqH: Tpn 
cy .io:ie Tpii Ai^Ha. 

13. Join TpH ^ana, ii <I>apaoH 6pojeIiH 
CBoje ABopane ysehe h Te6e , h oiieT Te 
nocTaBiiTii y iipe^amiBy c.iy3K6y, h oiict 
tern My AOA^BaTii qamy Kao h npei^e 
40K CH My 6ho nexapHHK. 

14. A.1II HeMoj 3a6opaBHTH Mene Ka,^ 
^y^eni y Aoopy, ^-hhhh mh.ioct h no- 
MeHH 3a Me ^>apaoHy, h H3BaAH Me ws 
one Kyhe. 

15. Jep cy Me yKpa.in h3 3e:,iJhe JeBpej- 
CKe, a OB^e HHJecaM HHuiTa ynnHHo a^ 
Me 6ai;e y OBy jaMy. 

16. A KaA BH^ije CTapjemHHa na^ x^/^e- 
6apiiMa KaKo .mjeno Kasa can, pe^e Jo- 
CH'i'v: II ja CHHX, a MenH na r.iaBH Tpn 
KOTapime 6HJe.ie; 

17. II y HajropiBOJ KOTapHii,H 6HJaiiie 
CBaKojaKHX Ko.ia^a 3a <I>apaoHa , h iith- 
ue je^axy h3 K0TapHU,e na Mojoj r.iaBH. 

18. A JocH* o^roBopH h pene: obo 
3Ha^H : TpH KOTapHue Tpn cy ^ana. 

19. Join TpH /T,aHa, h <I»apaoH 6pojeIiH 
ABOpane cuoje H36auHlie Te h o6jecHlie 
Te na Bjema/ia, h nTHu,e Le jecTH c tc- 
6e Meco. 

20. II KaA Ao%e TpeliH ^an, to 6jenie 
Aan y kojh ce po^Ho *I>apaoH , h yqHHH 
^apaoH ro36y cBHMa ciyraMa cbojhm, h 
HaH^e Meljv ciyraMa cbojhm na crapje- 
mnny na^ nexapnHUHMa h na CTapjeuiH- 
HY na,^ x.i)e6apHMa ; IIJKBA. TA. 40. 41. 37 21. H noBpaTii cTai)j(Miiiiny na^ nexap- 
iniiunia y c.iyjK6y /i,a ^v^rV^j^" naiiiy *l>a- 
paouy ; 

22. A CTai)joinHHy nayi, x./i)e6apHMa o- 
ojocH, Kao lUTo Ka3a Joch«i>. 

23. II cTapj(Miiiina na^ iiexapnnnHMa 
ne onoMouy cr ,l()('iM>a, uero ra 3auo- 
paBH. 

TAABA 41. 

A nociHJe AKHJe roAnne ^ana ycnn 
<I»apaoH, a oh ctojh na je^noj pH- 
jeuH. 

2. II lue, H3 pHJeKe H3aI)C ce,T,aM Kpa- 
Ba dHJeiiHJex h 7i,e6e.iHJex , h CTa/],()me 
nacTH no o6aAH. 

3. II r.ie, H3a h>hx WMi%e ws pnjeKe ce- 
j\iui 4pyrHx KpaBa, pyjKHHJex h Mpiua- 
BHJex, H CTa/i,oine nope/i, onnjex KpaBa 
na o6a.iH. 

4. II oBe KpaBC pyatne h MpniaBe noje- 
;i,oine onnjex ce^aM KpaBa .injennjex h 
,i,e6e.iHJex. Y tom ce npody^H iapaon. 

5. Ila oneT saciiaa ycHH ^pyroM, a to 
ce^aM KviacoBa H3pacTe h3 je^nora CTa6- 
.la je/i,pHJex h .injennjex; 

6. A H3a H)HX HCK.iHJa ce^aM K.iaGOBa 
Ma.iHJex H uiTypHJex; 

7. Ila OBH K.iacoBH MaAH noje7i,oine o- 
HHJex ce^aM bcikkhjcx h je/;pHJex. Y 
TOM ce npo6yAH <^apaoH h bh^jc ^a je 
can. 

8. II Ka^ 6h y jyTpy , on ce 3a5pHHy y 
4yxy, H nociaB ca3Ba cbc raTape Mncnp- 
CKe H cBe MyAapn,e , h npHnoBJe^H hm 
lUTa je chho ; a.iH hhko ne Mome Ka3a- 
TH <I>apaoHy niTa snaqn. 

9. Ta^a nporoBopn CTapjeinnna na/; ne- 
xapHHu,HMa tpapaony h pene: ^anac ce 
onoMenyx rpnjexa cBOJera. 

10. Ka^ ce *l>apaoH pacp^n na ciyre 
CBoje H 6aii,H y TaMHHu;y y Kyhn 3ano- 
BJe/],nHKa CTpaacapcKora Mene h CTapje- 
uiHny naA x.j)e6apHMa, 

11. YcHHCMO y jeAHv hoL ja h on, cBa- 
KH 3a ce5e no 3Ha^eH>y cna cBojera y- 

CHHCMO. 

12. A OHAJe 6HJaine c naMa momhc Je- 
Bpejqe, cAyra 3aiiOBJe/i,nHKa CTpaacap- 
CKora, H MH My npHiioBJe^HCMO cne, a 
OH naM Ka3a uiTa mhjh can 3Ha^H. 

13. H 36h ce KaKO naM Ka3a: Mene no- 
BpaTH 0apaoH y ciy3K6y, a onora o6jecH. 

14. Ta^a <^apaon nocaa no JocH«5a, 
H OpjKe ra H3BeAouie h3 TaMHHii,e, a on- 38 ce oopHJa H npeoGvHe ce, xe H3a^e npe/^ 
<i>apaoHa. 

15. A <l>apaoH pe^e JocH<i>y: vchhx can, 
na MH HHKO He VMHJe 4a Kaate uixa sna- 
^m ; a 3a Te6e MVJeM ^a yMHJeni KasHBa- 

TH CHe. 

16. A JocH«i» OAroBopn ^apaony h pe- 
ne: to HHJe y Mojoj B.iacTH, Bor te 
jaBHTH /],o6po <I>apaoHy. 

17. II pe^e ^apaoH JocH«i>y : ycHHX, a 
ja CTOJHM Kpaj pHJeKe na o6aJLn. 

18. H r^e, h3 pnjeKe naa^e ce^aM Kpa- 
Ba 7i,e5e.iHJex h .iHJenHJex , Te CTa/i,ome 
nacTH no o5a.iH. 

19. II r^e, H3a h>hx H3al|e ce^a^ ^py- 
THx KpaBa p^aBHJex, h Bp.io pyaiHHJex h 
MpmaBHJex, KaKBHJex HHJecaM bh^ho y 

U.'HJe.lOJ 3eMibH MHCHpCKOJ. 

20. II oBe KpaBe MpuiaBe h pyjKHe no- 
je^ouie oHHJex ce^aM /i,e6e.iHJex, 

21. II Ka/i, HM 6mue y Tp6yxy, ne no- 
3HaBauie ce /i,a cy hm y Tp6yxy, Hero 0- 
ncT 6jexy onaKO pysKne Kao npHJe. Y tom 
ce npo6y^Hx. 

22. Ila oncT ycHnx, a to ce/i,aM Kiaco- 
Ba HspacTe h3 je^nora CTa6Aa je^pnjex 
H .iHJenHJex; 

23. A H3a H)Hx HCKiHJa ce^aM Ma.iH- 
jex, TaHKHJex h uiTypHJex. 

24. H OBH TaHKH K.iaCOBH npo3K/i,pHJe- 
lue OHHJex ce^aM AHJenHJex. II obo npa- 
liOBJe^^Hx i^aTapHMa, a.iH mh hh je/i,aH ne 
3Ha Ka3aTn uiTa 3Ha^H. 

25. A JocH^ pene <I>apaoHy: o6a cy 
CHa <I>apaoHOBa je^naKa ; Bor jaB.zba $a- 
paony niTa je nayMHO. 

20. Ce^aM AHJenHJex KpaBa jecy ce^an 
roAHHa, H ce^aM JiHJenHJex KiacoBa je- 
cy ce/i,aM ro^HHa ; 06a cy cna je^naKa. 

27. A ce/i,aM KpaBa MpniaBHJex h py;K- 
HHJex, uiTO H3a^oiue H3a OHHJex, jecy ce- 
AaM roAHHa; h ce^aM KJiacoBa chthhjcx 
H iirrypHJex 6Hlie ce/i,aM ro^Hna r.ia;i,- 
HHJex. 

28. To je lUTO pcKox <I>apaoHy: Bor 
KavKe <I>apaoHy iiiTa je HayMHO. 

21). P^Ho ^oIiH lie ce/i,aM ro/i,Hna Bp.io 
pOAHHJeX CBOJ 3eM.ZbH Mhchi)ckoj. 

30. A H3a H>nx HacTahe ce/i,aM r.aa^HH- 
jex roAMna, r^ye he ce 3a6opaBHTH cbc 
oCmjbe y 'dGMJbw MncHpcKoj, jep he lua/i, 
caTpTH 3eM.zby, 

31. Te ce ne he anaTH to ooH^e y 3e- 
MJbn OA iMa^H noTOHie , jep he 6hth Bp- 

AO BCAMEa. nPBA KH>nrA mojciijeba. r.i. 41. 

32. A niTO je j^bsl nyxa 3aconi],e t^apa- 
OH CHHO, TO je 3a TO HiTo jc 3a i;HJe.ao 
Bor TaKO nay mho, h na CKopo he to ynn- 
HHTH Bor. 

33. Hero ca^a HCKa noTpaacH <I>apaoH 
HOBJeKa My^pa h pa3yMHa, na ncKa ra 
nocTaBH HaA seM.'tOM MncnpcKOM. 

34. II HCKa TAeji^a $apaoH 4a nocTaBH 
CTapjeumne no 3eM.i.H, h noKynn neTH- 
Hy no 3eMibH MncnpcKoj 3a ce^aM po^- 
HHJex ro/i,HHa ; 

35. HcKa CKyn.zbajy o^ CBaKora atHTa 
3a po^HHJex ro^HHa Koje H/i,y, h neKa 
CHecy no/i, pyKy <I>apaoHOBy CBaKora :kh- 
Ta y CBe rpa^OBe, h nena ^}^ajy, 

36. ,4a ce Hal|e xpane 3eM.zbH 3a ce^aM 
ro^HHa riiaAHHJex, Ka^ nacTany, /],a ne 
npona^He 3eM.i)a o^ r^a^H. 

37. H OBo ce yqHHH Ao6po 4>apaoHy h 
CBHJCM ciyraMa aeroBHJeM. 

38. II pe^ie <I>apaoH ciyraMa cbojhm: 
MOJKeMo AH Hahn HOBJeKa KaKaB je osaj, 
y KojcM 6h 6ho 4yx Bojkjh? 

39. Ila pe^e <I>apaoH Jocn^y: Ka^ je 
TeuH jaBHo Bor cbc obo, neaia HHKora 
TaKO My^pa h pa3yMHa Kao niTO ch th. 

40. Th hem 6hth na^ ^omom mojhm, h 
caB he TH HapoA -^loj ycTa jLy6HTH; ca- 
MO hy OBHJCM npHJecTOAOM 6hth Behu 
ofl, Te6e. 

41. H joni pe^ie <I>apaoH JocH«^y: eBo, 
nocTaBibaM Te na^ cbom 3eM.zbOM MncHp- 

CKOM. 

42. II cKH,^e $apaoH npcTen c pyKe 
CBOje H MCTHy ra JocH^y na pyKy, h 0- 
6yHe ra y xa.zbHHe O/; TaHKora n.iaTHa, h 
o5jecH My 3.iaTHy BepHJKHii,y BpaTy, 

43. II noca/i,H ra na KO.ia Koja 6HJaxy Apyra 3a fteroBHjcM, h 3anoBjeAH 4a 
npe^ H>HM BHqy: K.iaifeaJTe ce! h m I'a 
je HocTaBHo Ha/i, cbom 3eM.zbOM Mncwp- 

CKOM. 

44. II join pene <I>apaoH JocH<^y: ja 
caM <I>apaoH, a.aH 6e3 Te6e ne he hhko 
MahH pyKe CBoje hh Hore CBoje y CBOj 3e- 
M.7bH MncHpcKoj. 

45. II Ha/ije <I>apaon JocH«i>y hmc 
IIcoHTOM<i)aHHx, H OJKCHH ra AceneTOM 
Khepjy lI()'j'H«i>epe cBeiirrenHKa OncKora. 
JI no^e JocH<i> no 3eM.zbH MncHpcKoj. 

46. A 6HJanie JocH<i>y TpH/;eceT ro.pna 
Ka^ H3al|e u\)g/i, <I>apaona n,apa Mncnp- 
CKora. II OTHinaB o^; *l>apaoHa oCnl/e CBy 

'SQMJby MHCHpCKy. IIPBA KlhllTA MOJniJEBA 

47. II [MX ce^aM poAHiijex ro^Hna po^H 
34^M.i.a ciuuuTa iiiWoiLia. 

48. II CTa^e Joch* KvnHTH 3a Tnjex ce- 
,\aM roAHHa OHaKora jKHTa iirro 6jeiiio no 
;jeM.Ln MiiciipcKoj. ii ohochth }khto y 
rixuoBe; y ciu\kh rpa^ cHouiaiiie :khto 
c H>HBa Koje 6jexy oko itera. 

49. TaKO HaKynH Joch«i» jKHTa Rp.io mho- 
ro Ko.iiiKo je iiHJocKa MopcKora, xaKO 
4a ra iipocTa MJcpHxn, jep My He 6jeiue 
6i>oja. 

oO. II AOK.ie joiu He nacTa r.ia^na ro- 
4HHa, poAHiiie ce JocH«^y ^Ba CHHa , KOJe 
MY poAH Acenexa kIih lloTHa>epe cBeiUTe- 
HHKa OncKora. 

51. II npBeHuy Ha;yeAe Joch<i> HMe Ma- 
HacHJa, io6opefiu: jep mh Bor /^a^e 4a 
3aGopaBHM CBY iiVKy cBojy h ceb ^om oi;a 
CBOJera. 

52. A ApyroMe Ha^e^e hmc Je^peM, 
weopefiii: jep mh Bor ^a^e ^a pacTeM y 
3eM.i)H HeBo.ie CBoje. 

53. A.iH npoi^e ce^aM ro^HHa poAHHJex 
^ .^eM.LH MucHpcKoj; 

>4. II nacxa ce^aM ro^Hna ^Ja;^HHjex, 
Kao uiTO je JocH* HanpHJeA Ka3ao. H 
^'jjeme r.iaA no CBHJeM 3eM.i»aMa, a no 
CBoj 3eM.LH MHCHpcKoj 6jeme x^e6a. 

•')5. A.iH HajnociHJe nacxa rjia^ h no 
CBOJ 3eM.LH MncHpcKOJ, H Hapo^ noBHKa 
K4>apaoHy 3a x.i)e6; a<l>apaoH pe^e cbh- 
Ma MHCHpi;HMa: H^Hxe k Joch^y, na 
fflxo BaM oh Kaace oho HHHHxe. 

56. II KaA r.ia^ 5jeine no CBOJ 3eM.ZBH, 
OTBopH JocH«i> cBe HCHXHunie, H npoAasa- 
me MHCHpHHMa. II r.ia^ nocra Bp-io Be- 
^HKa y 3eMjLH MncHpcKoj. 

57. II H3 cBHJex 3eMa^i)a Ao.iaataxy y 
MncHp K JocH'ty ^a Kynyjy; jep nocxa 
BejHKa r.iaA y CBaKoj 3eM^H. rJl. 41. 42. 39 OABA 42. 

A JaKOB BHAehH 4a HMa atHxa y Mhch- 
py. pene cnnoBHMa cbojhm : mxa rAe^a- 
Te je^an na ^pyroraV 

2. II peqe: exo hyjcm 4a yMHCHpy HMa 
»Hxa; HAHxe onaMO xe naM Kynnxe oxy- 
4a, ,;a ocxaneMO h;hbh h ne noMpeMO. 

3. II ^ecexopnua (ipaKe JocH«i>oBe oxh- 
Aouie ,\?i Kyne HiHxa y MncHpy. 

4. A I3eHHJaMHHa 6paxa JocH«i>oBa ne ny- 
cxH oxaii. c 6paIi0M roBopetH : 4a ra ne 
6h 3aAecH.io KaKo 3.10. 

5. II AoI)Ome chhobh Hspan^eBH ^a Ky- ne acHxa cocxa^HMa kojh ^oJia^Kaxy; jep 
ojeuie r.ia4 y 3eM^LH XanancKoj. 

6. A JocH* ynpaBjLame 3eM^i»0M, h npo- 
Aaiuinie auixo cneMy napo^v no 3eM^H. 
II upaha JocH<i)OBa ^oniaBniH hok^iohh- 
nie My ce .iHneM ^o seM^e. 

7. A JocH«t yr.ie^an ()paKy CBojy no3Ha 
hx; a.iH ce ynnnn ^a hx ne no3Haje, h 
onixpo HM nporoHopH h pene: 0/i,aK^e 
cxe aouiah? A ohh peKouie: h3 3eM^e 
XanancKe /i,a KynHMO xpane. 

8. JocH<i> AaK.ie no3Ha Gpaiiy CBojy ; aJiH 
OHH H>era ne no3Hauie. 

9. Ii onoMeny ce Joch* canona KOJe je 
CHHO 3a H>Hx; H pene hm: bh cxe yxo- 
^e ; Aoni^H cxe ^a BH^Hxe r/y^ je 3eM;ba 
c.ia6a. 

10. A OHH My pcKonie: hhjccmo, rocno- 
4apy ; Hero c^yre xBoje ^o^ome ^a Kyne 
xpane. 

11. Cbh cmo chhobh je^Hora HOBJeKa, 
nonixcHH jLy^h, nnr/^a HHJecy C/iyre xbo- 
je uH./ie yxo^e. 

12. A OH hm pene: HHJe HcxHna, He- 
ro cxe AoniAH 7i,a BH^Hxe r^je je 3eM.^a 
c^iaoa. 

13. A OHH peKonie: nac je 6h./io ^na- 
Haecx 6palie, Cviyra xbojhx , CHHosa je^- 
Hora HOBJeKa y z^^jhK XanancKoj ; h eno, 
HaJM.ial|H je ^anac K04 on,a Hamera, a 
je^Hora HCMa BHiue. 

14. A JocH«t HM pene : KaaccM ja ^a cxe 
bh yxoAe. 

15. Hero xoliv ;;a ce ynjepHM OBaKo: 
xaKO atHB 6ho <I>apaoH, ne hexe H3aIiH 0- 
/],aBAe AOK./ie He ^oi^e aMO naJMAat/H 6pax 
Bam. 

16. noin.7bHxe je^Hora H3Met|y ceue 
HCKa AOBe/;e 6paxa i.aniera, a bh iiexe 0- 
cxaxH OB^je y xaMHHu,H, na ty bh^cxh 
je AH HcxHHa nixo roBopnxe; nna^e cxe 
yxo^e, xaKO jkhb (mo <I>apaoH! 

17. H 3axBopH HX y xaMHHu;y na xpn 
Aana. 

18. A xpeliH /^an pe^e hm Joch«i>: aKO 
cxe paAH HCHBOxy, obo yiHHHxe, jep ce 
ja Bora 6ojhm: 

19. Ako cxe nomxcHH .^y/;H, je/i,aH 6pax 
H3MeI)y nac ncKa ocxane y xa>raHii,H, a bh 
H^Hxe H o^necHxe iKHxa kojIhko xpe6a 
nopo^HnaMa naniKM. 

20. Ila OH^a ^OBe^Hxe k mchh HaJM.ia- 
I)era 6paxa cBojera 4a ce nocBJe^o^e pn- 
je^H luune h 4a ne H3rHHexe. H ohh y- 
qHHHuie xaKO. 40. IIPBA KHblirA MOJCriJEBA. TA. 42. 43. .21. H peKOuie je7^aH ^pyroM: AOHCxa 
ce orpHJemiiCMO o OpaTa CBOjera, jep 
BHAJccMO MVKY Aviue ifceroBc KaA naM ce 
MO.Lame, na ra ce oimvuihcmo; aa to ao- 
\)e Ha Hac oua MVKa. 

22. A PvBHM o^roBopn hm roBopeliii: 
HHJecaM ^H BaM roBopHo: HCMOJie ce 
rpHJeiuHTH /^iijeTe? aum Me He nocjy- 
macxe ; h m to ce eno Tpa;KH o^ nac KpB 
aeroBa. 

23. A OHH He sna^HJaxY /;a hx Joch<i> 
pasvMHJe, jep ce c h>hm paaroBapaxy npe- 
Ko TyMana. 

24. A JocH«i) oKpeTe ce 04 h>hx, h sa- 
HAaKa ce. Ho tom ce ohct OKpeTe k h>h- 
Ma, H nporoBopH c H»HMa, h yscB HSMel^y 
H)Hx CHMeyna Beisa ra npe,i, aiiMa. 

25. H 3anoBJe,],H Joch«i> ;i,a hm nacny 
Bpete JKHTa, na h HOBu,e uito je kojh /i,ao 
4a MCTHy CBaK03ie y Bpehy, h T^a hm 4a- 
^y 6pamH.eHHu,e na nyT. 11 Taivo 6h yqn- 

HjCHO. 

26. II HaTOBapHBUIH 3KHT0 CBoje Ha Ma- 

rapu,e CBoje, OTH/i,ome. 

27. A je/],aH 0/1, anx OTBopnB CBOjy Bpe- 
iiv 4a HaxpaHH Marapu,a CBojera y je^- 

HOJ rOCTHOHHU,H, BH/^je HOBH.e CBOJe o3ro 

y BpeiiH. 

28. II pe'ie 6paIiH CBojoj : ja /i,o6hx na- 
Tpar HOBii,e cBoje, eso hx y Mojoj Bpehn. 
II 3a/i,pxTa cpu,e y aHMa h yn.iamHuie ce 
roBopetiH je/i,aH ^pyroMe: uito naM to 
yiHHH Lor? 

29. H ^omaBuiH k JaKOBy oi;y CBoje:\iy 
y 3eM.zby XanancKy, npHHOBJe^Huie My 
cBe lUTo HM ce /i,oro4H, roBopcliH : 

30. (Jnrrpo roBopanie c naMa hobjck, 
KOJH 3aii0BHJe/T,a y oHoj 3eM^H, h ji,OHe- 
Ka Hac Kao yxo/^e. 

31. A KHA My peKOCMo: mh cmo nouiTe- 
hh JLy/T,H, HHi'/i,a HHJecMO 6h.ih yxo/T,e ; 

32. Bh.io Hac je ^i^anaecT (Ipalie, ch- 
HOBa ona Haiiiera; je7i,Hora Boh noMa, a 
naJM./iaI;H je ^T,anac ko/i, ou,a namera y 
3eMibH XanancKoj ; 

33. Pene naM hobjck, kojh aanoBHJe^a 
y OHOj 3eM./LH : OBaKO iiy /i,o:niaTH jecTc 
AH HoiuTenH Jiy\A^' ^paTa je/^nora h3- 
Me!)y ceGe ocTanHTC koa Mcne, a nrro BaM 
Tpe^a 3a noj)o,],Hii,e Bame r.ia/i,H i)a/i,H, 

y3MHTe H H/I,HTe. 

34. IIocAHJe AOBc^HTe k mchh 6paTa 
CBOjera naJM.ialjera, ^a ce ynjepHM ^a 
HHJecre yxo^e nei'o hoiutchh .LyAH; 6pa- Ta hy BaM BpaTHTH , H MoiiH teTe Tpro- 

BaTH no OBOJ SeM.LH. 

35. A KaA Hspj-HHBaxy Bpeiie CBoje, r.ie, 
cBaKOMe y BpetiH 6jexy y 3aBeHui)ajy hob- 
u,H aeroBH; h BH^jeBinH 3aBe}K.i)aje ho- 
Bana CBoJHx yn.iamHnie ce h ohh h 0- 

TaU, HM. 

36. II pene hm JaKOB OTai^ anxoB: no- 
TpcTe MH /]jeu,y; JocHa)a HCMa. CnMeyna 
HCMa, na xoheTe h BennjaMnna ji^a y3- 
MCTe; CBe ce CKynH.io na Me. 

37. A PyBHM nporoBopH h pcMe ouy 
CBOJeMy : ^Ba cnna Moja } onj , ano th ra 
He AOBCACM HaTpar ; Aaj ra y Moje pyKe, 
H ja tiy TH ra oncT aobccth. 

38. A oh pene: ne he hLh chh moj 
CBaMa, jepje opaT aeroB yMpLO h oh ocTa 
ca:\i, na aKO 6h ra 3a/i,ecH.io KaKO 3.10 na 
nyTy na kojh IiCtc hIih, CBa^H/iH GncTe 
Me CTapa c Tyro^i y rpoO. 

OABA 43. 

A.iH r.ia^ 6jenie npjo ne.iHKa y onoj 

3eM.I)H. 

2. Ila KaA noje^onie 'mwto Koje Gnjaxy 
AOHHJe.iH H3MHCHpa, pe^e hm OTau,: h^h- 
Te oncT, H KynHTe naM Ma.10 xpane. 

3. A JyAa My nporoBopn h pene: TBp- 
Ao HaM ce 3apeKao onaj hobjck roBope- 
Iih: ne heTe bhaJcth .iHij,a Mojera, aKO 
He" 6yAe c BaMa 6paT Bam. 

4. Ako hem nycTHTH c naMa 5paTa na- 
mera, HhH heMO H KynnheMO th xpane. 

5. Ako .ih ne hem nycTHTH, ne hcMO 
nhn , jep naM je Kasao onaj ^iobjck : ne 
hcTe BHAJCTH .iHn,a MOJera, aKO ne 6\j[e 
c BaMa opaT Bam. 

6. A Il3paH./b pene : hito :\ih to 3Jo y- 
nHHHCTe H Ka3acTe HOBJeKy ^a HMaTe joui 
je^nora 6paTa? 

7. A OHH peKonic: mobjck je noTaHKO 
pacHHTHBao 3a Hac h sa po4 nam roBo- 
})ehH: je ah BaM jomTc jkhb OTai;? HMa- 
Tc ./iH joni djjaheV a :mh My o^roBapac^ro 
KaKO uac HH rame. JecMO aw jioimh KaKO 
3HaTH Aa he Ka3aTH: aobcahtc 6paTa 
cBOJera? 

8. J[ i)e'ie Jy/T,a Il3paH^y on.y cbojcmv: 
nycTH AHJcTo ca mhom, na hcMO ce no- 
AHrnyTH h OTHhn , ^a ocTaneMO jkhbh h 
ne noMi)e3io h mh h th h nama /ijena. 

9. J a TH ce jaM^iHM 3a a , h3 Moje ra 
pyKe hhith; aKO th ra ne aobcagm na- 
T})ar H npe^a tc ne CTaBHM, ^a can th 
KpHB Ao BHJeKa. iirr.A KihiirA moji 

1<\ ,J,a iiiijt^i'Mo To.iiiKo oK.injona.in, ;\o 
ca^a TuicMo ce ^\M\ iiyxa iipaTu.iH. 

11. Oh,v^ peue ILipaiLL OTan h>iixob: 
Ka4 jt' TaKo, vMHuniv oho: y:iMHTo iirro 
Haj.Leuiiio iiMa y onoj ;a\Mj)H y cuojc npo- 

i^, H IIOHOCHTC MOBJOKV OHOM ^Hp: Ma- 

jIO xaMJaua n Ma.io Me^a, MnpiicaBa ko- 
pHJeiM II (.'Miijmo, y])MO ii 6a,u'>ii^- 

12. A iioimua iioiiecnTe ,i,HojiinoM, h 
ysMHie HOBue iuto oHJaxy oaro y Bpeha- 
Ma BamiiM ii OAnecirre naxpar, Moste Cm- 
TH ,va je iiorj)joiiiKa. 

13. 11 yaMHTo 6})aTa CBOJera, na ycxa- 
HHie II ii^HTe onex k ohom qoBJeKv. 

• 14. A Bor cBCMoryliH ;i^a BaM 4a 4a na- 
^exe Mii.iocx y ouora MOBJoKa, 4a BaM 
nycxH oi)axa Baiuera Apyrora h BenHJa- 
MHHa; aKo .ih ocxaneM 6e3 4jeii,e, egk 
ocxaneM oea ,\jeue. 

15. Ta^a yaeBiiin 4aj)e h noBai],a 4B0- 
jiiHOM. yaoBiiin 11 BenHJaMima, no^Hro* 
ine ce h oxH^oiue y Mhchp, h Haal^ouie 
npeA JocH«i'a. 

16. A JociM> Ka4 BH^je c Jbinm Benii- 
jaMiina, pene HOBJeny kojh ynpaB.zbaiue 
KyLoM H>eroBOM: OABe^H oBe .^y^e y Ky- 
iy, na ^HaKO.T>H Meca h aroxoBH, jep tie 
y no AHe ca mhom jecxn obh .iy^n. 

17. II yHHHH MOBJeK KaKO JocH«j pene, 
H YBe^e .iby^e y Kytiy JocH'i>OBy. 

; 18. A OHH ce 6ojaxy Ka^ iix hobjck bo- 
^ame y Kyhy JocH'i»OBy, h peKome: aa 
HOBi;e KOJH npel/e 6jexy MexnyxH y spe- 
lie name bo^h nac, ^OK.ie cmhcih KaKo 
lie nac okphbhxh, 4a nac aapo6H h yajie 
Hame MaT'apu,e. 

19. Ila npncxynHBiuH k HOBJeny kojh 
yni)aB.i,anie KyliOM Joch<i>obom, nporoBO- 
pnme My na Bj^axHMa KytiHHM, 

20. II peKome: nyj, rocnoAapy; ^oiujIH 
CMC uH.iH H npel^e, n KynHCMo xpane; 

21. Ila Ka^ 4ol)OCMo y je;;Hy rocxno- 
HHuy H oxBopHCMO Bpehe, a xo HOBun 
CBaKora nac rJnjaxy oaro y BpeliH Rero- 
Boj, noBUH naniH na Mjepy; h eso cmo 
Hx AOHHJe.iH naxpar; 

22. A Apyre cmo noBi^e Aonnjejin 4a 
KynHMO xpane; ne anaMO ko naM Mexny 
HOBue name y Bpelie. 

23. A on HM pe'ie: ^y^nxe MnjmH, ne 
6ojxe ce; Bor Bam h Bor ou,a Bamera 
Mexnyo je 6Aaro y Bpelie Bame; hobu;h 
cy Bamn oh.ih y Mene. H HSBe^e hm Ch- 
Meyua. 

24. II yBe^e hx ^iobjck y Kyhy Joch«I)0- 'lUKHA. lU. 4a. 44. 41 By, H Aonoce iim Bo^e xo onpame nore, 
H MarapuuMa ibiixonnjeM no./io}KH. 

25. U npHii})aBHiiie ^ap ^eKajyhn 40- 
K.ie ,\{)YiO ,I(H'n«i» y no ^ne, jep Myme 4a 
he OHii on.ije ooje40BaxH. 

^(^. II Ka4 JocH«i» 4ol)e Kyhn, nanecome 
My 4ap KoJH HMaxy K04 ce6e, n noiuo- 
niinie My ce 40 aoM.T.e. 

27. A on HX aainrra KaKO cy, h ])vm{': 
KaKO je oxau, nam cxa])H, aa Kora mh ro- 
BopHcxe? je .iH jourre :khbV 

2H. A OHH ])eKoiiie: 4001)0 je Cjiyra 
TBoj, oxaii, nam; jom je }khb. II noKAO- 
nnme My ce. 

29. A OH nor.ie4aB BH4Je BeHHJaMHna 
opaxa CBojera, cnna Maxepe CBoje, h pe- 
ne: je ah BaM xo HaJM.ial)H 6pax Bam 
aa Kojera mh roBopncxeV II pene: Bor 
4a XH 6y4e mh.iocxhh, chhko! 

30. A JocH«ty ropame cpu,e 04 JbyC)ixim 
npcMa 5paxy cBOJeMy, xe 6pate noxpajKH 
r4je he n^aKaxn, h ymaB y je4Hy co6y 
nJiaKa 0H4Je. 

31. IIoc^Hje VMHB ce naal^e, h ycxejKy- 
IiH ce pene: 4ajxe o6je4. 

32. H 40Hecome iLCMy na no ce, h ilh- 
Ma na no ce, h MHCHpu,HMa kojh o5je40- 
Baxy y ftera na no ce, jep ne Moraxy Mh- 
CHi)u,H jecxH c JeBpeJHMa, jep je xo ne- 

HHCXO MHCHpU,HMa. 

33. A cjeljaxy npe4 ilhm cxapnjn no 
cxapjemxBy cbojcm a Mjat>H no M.zia40- 
cxH CBojoj. II 3r./ie4axy ce 04 Hy4a. 

34. II yaHMajyIiH je^a Hcnpe4 ce6e c/ia- 
me H)HMa, h BennjaMnny 4ona4e nex ny- 
xa BHme nero 4pyrHMa. H nnme h na- 
nnme ce c ibhm. 

YAALA 44. 

11 3anoBJe4H Joch«i> mobjokv mxo ynpa- 
B./i)ame KyhoM aeroBOM roBopetin: nacnn 
OBHJCM JLy4Ma y BpeKe mnxa koahko 
Mory noHHJexH, h CBaKOMC y Bpety mcx- 
HH oaro noBn,e aeroBe. 

2. II qamy Mojy, namy cpef)])Hy, mcxeh 
HaJM.aat)eMy y Bpehy oaro h noBU,e aa ae- 
roBOJKHxo. II yMHHH KaKO My JocH* peqe. 

3. A y jyxpy Ka4 CBany, oxnycxnme Jbj- 
4e c MarapuHMa H>HXOBHJeM. 

4. A Ka4 Haat)Ome na Mjetxa h jom ne 
6HJaxy 4a.ieK0, peqe JocH«^ qoBJcKy mxo 
ynpaBjLame KyhoM H>eroBOM: ycxann, 
H4H 6pace aa ohhjcm .^y4HMa, h Ka4 hx 
cxHrnem peii,H hm : aa mxo Bpahaxe aAO 
aa 4o6poV , , . . 42 nPBA KH>HrA MOJCIIJEBA. TA. 44. 45. 5. Hnje .ih to nama ws Koje nnje Moj 
rocnoAap? h hg iie .in no aoj 3a i],HJe.io 
nosHaiH KaKBH cie? 3.10 cxe pa^H^iH ihto 

CTe TO y^HHHwlH. 

6. II OH Hx CTHace, h pene hm TaKO. 

7. A OHH Mv peKoiue: 3a niTO roBopmu, 
rocno^apy, Tane pnje^H? Ca^vBaj Boate 
4a ciyre TBOJe yHHHe TaKO ihto ! 

8. Eho cmo th /],0HHJe.iH HaTpar h3 3e- 
M.te XanaHCKe HOBi],e Koje nat^ocMO 03ro 
y BpetaMa cbojhm, na KaKO 6hcmo ynpa- 
.iH H3 Kyke rocno^apa TBOjera cpe5po 

H.IH 3AaT0? 

9. y Kojera ce H3Mei)y c^yra tbojhx na- 
t)e, OHaj HeKa nornne, h CBpx Tora mh 
teMO 6hth po6oBH rocno4apy Mojeny. 

10. A OH pe^e: neKa dy^e KaKo peKo- 
CTe; SiAE y Kora ce natje, onaj 4a mh 6y- 
4e po6, a bh ocTa^H ne keTe 6hth kphbh. 

11. II 6])'jRe nocKH^ame cbh na 3e>Li)y 
Bpete CBoje, h pa34pHJeniHme CBaKH cbo- 
jy Bpeky. 

12. A OH CTa^e TpaatHTH nones 04 naj- 
CTapHJera, h Ka4 4oI>e na HaJM.iai|era, 
nai^e ce nauia y Bpetn BennjaMKHOBOJ. 

13. Ta4a pa34pHJenie xa.i.HHe CBoje, n 

HaTOBapHBniH CBaKH CBOJ TOBap Ha CBO- 

jera Marapu,a BpaTHnie ce y rpa4. 

14. H 4ol>e Jy4a c 6paIiOM cbojom Jo- 
CH^y y KyLy, 40K oh joui 6HJame K04 
Kyte, H na4onie npe4 khm na 3eM.zby. 

15. A JocH$ HM pene: niTa ctc to y- 

HHHH.1H? 3ap HHJeCTe 3Ha.lH 4a HOBJeK 

Kao niTO caM ja MOJKe 3a u,HJeiio 40- 

3HaTH? 

16. Ta4a pene Jy4a: mTa 4a th pene- 
MO, rocno4apy? uiTa 4a roBopHMO? KaKO 
AH 4a ce npaB4aM0? Bor je OTKpno 3Ao- 

HHHCTBO TBOJHX C^yra. EbO, MH CMO CBH 

po6oBH TBOJH, rocno4apy, h mh h oBaj y 
Kora ce nam^ia nama. 

17. A Jocucf) peMe: Borne canyBaj! ne 
hy ja to; y Kora ce nauiAa nama oh ne- 
Ka mh 6y4e po6, a bh H4HTe c MHpoM 0- 
ny CBojeMy. 

18. kA\\. Jy4a npncTynHB k H»eMy pe- 
ne: nyj Me, rocno4apy; 4onycTH 4a npo- 
roBopH cAyra tboj rocno4apy cbojcmv, 
H HCKa ce riLeB tboj ne pacna.aH na aiyry 
TBOJera, jep ch th Kao caM ^l^apaoH. 

19. rocno4ap moj 3anHTa ciyre CBoje 
roBopeiiH: HMaTe avi ou,a h.ih 6paTaV 

20. A MH peKOCMO rocno4apy CBojeMy: 
HMaMO CTapa on.a h 6paTa HaJM^iat/era, 
KOJH My ce P04H y cTapocTH; a H>eroB je opaT yMpBo, h oh ocTa caM 04 MaTe- 
pe cBoje, H OTan, ra na3H. 

21. A TH pene oiyraMa cbojhm: 40Be- 
4HTe MH ra 4a ra bh4hm cbojhm o^HMa. 

22. II peKOCMO rocno4apy CBojeMy: ne 
lie moLh 4HJeTe ocTaBHTH on.a cBojei^a; 
4a ocTaBH on,a CBojera, 04Max he OTau, 

yMpHJCTH. 

23. A TH pene ciyraMa cbojhm: aKO 
He 4oI)e c BaMa 6paT Bam naJMiial^H, ne 
kcTe BHme BH4JeTH AHu,a moj era. 

24. A Ka4 ce BpaTHCMO k aiy3H TBOje- 
My a ou,y MOJCMy, Ka3acM0 My pnjenn ro- 
cno4apa Mojera. 

25. nociHJe pene naM OTau,: H4HTe 
oncT, KynHTe naM xpane. 

26. A MH peKOCMO : ne moskcmo hIih, 0- 
CHM aKO 5y4e 6paT nam HaJM.aaI)H c na- 
Ma, 0H4a iiCMO hIih, jep ne mojkcmo bh- 
4JeTH iiHn.a onora WBJeKa, aKO ne 5y4e 
c naMa 6paT nam HaJM.iat^H. 

27. A CAyra tboj, OTau, moj, pene naM: 
3HaTe 4a MH je acena po4H.ia 4Ba cnna. 

28. II je4aH 04 h>hx 0TH4e 04 Mene, h 
pcKOx: 3a n,HJeAo ra je pacKHny^ia 3Bjep- 
Ka; H 40 ca4a ra ne BH4Jex. ■ 

29. Ako h OBora 04Be4eTe 04 Mene h 
3a4ecH ra KaKO 3ao, CBa.aHtieTe Me CTa- 
pa y rpo6 c TyroM. 

30. Ila ca4a 4a 0TH4eM k CAysn TBOje- 
My, ou;y CBOjcMy, a obo 4HJeTe 4a ne (5y- 
4e c HaMa, KaKO je 4yma OHora Besana 
3a 4yuiy OBora, 

31. YMpHJete Ka4 bh4h 4a ncMa 4je- 
TCTa, Te te c^yre TBoje cBa.iHTH CTapora 
ciyry TBOjera a oii,a cBOJera c TyroM y 
rpo6. 

32. A TBOj ce cayra no4JeMHHO 3a 4h- 
jcTe ou,y CBojcMy pcKaB: aKO th ra ne 
40Be4eM naTpar, 4a caM KpHB ou,y cbo- 
jcMy 40 BHJeKa. 

33. 3a TO HCKa cAyra tboj ocTane Mje- 
CTO 4JeTeTa 4a 6y4e po6 rocno4apy mo- 
jeMy a 4HjeTe HCKa H4e c 5paIiOM cbojom. 

34. Jep KaKO ohx ce BpaTHO k ou,y cbo- 
jcMy 6e3 4JeTeTa, 4a rje4aM ja4e kojh 
6h mh ou,a 3a4ecH.iH? 

VAKBK 45. 

Ia4a JocH* ne MoryliH ce y34pajaTH 
npe4 ocTaaHMa kojh CTajaxy oko itera, 
noBHKa: H3a^HTe cbh na no.^e. TaKO ne 
ocTa HHKo K04 H>era Ka4 ce Joch* no- 
Ka3a 6paliH CBojoj. UrBA KlI>IirA MOJCIIJEBA. 1\1. 45. 46. 43 2. Ha 6pH3Hy n.ianaxH laKo as^ "Jyui^* 
WiicHpuH, ^y H AOM *I»a})aoHOB. 

3. II pene JocH* uj)aliH CHOjoj: ja caM 
Jocn*: je .iii mh oxau jom y iKiiHOTyV 
Ajh My uj)aha He Moraxy o^roBopHTH, 
jep CO npeiia40iue 04 H>era. 

4. A JocH*!' \wHe opatiH CROJoj: iipii- 
Cn'RHTO U.lHHie K MOHH. 11 iipHCTyiiHiue; 
a OH peqe : ja can Jock* Cpax Biun, ko- 
jera npoAa^ocTe y Mucnp. 

5. A ca^a HCMOJie JKa,iHTH hhth ce Ka- 
jaiH uiTo Me iipo,i,aAOCTe onaMO, jep Bor 
Mene nocaa npe^ BaMa pa,;n jKHBoxa 
eaweia. 

6. Jep je Beh ^,Buje ro.^HHe ^ana r^a^ 
y 3eM.LH, a uuhe join iiex ro^HHa, r/ye 
He he 6hth hh opaaa hh HtexBe. 

7. A Bor Me noc.ia npeA BaMa, 4a Bac 
ca«iyBa na aeM.Lii h ,va BaM HauaBH aiH- 
BOT H36aB.LaH>eM npeBe.iHKHM. 

8. II laKO HHjecTe Me bh onpaBH^H 0- 
BaMO Hero caM Bor. Kojii Me nocxaBH 0- 
neM 4>apaoHy n rocnoAapeM oa CBera ^o- 
na H>eroBa h CTai)jemHHOM na^ cbom 3e- 

M.LOM MnCUpCKOM. 

1^ BpaiHie ce CpjKe k oi;y mojcmy h Ka- 
XHxe My: OBaKO Be.iH chh tboj Joch*: 
Bor Me je nociaBHO rocno^apeM CBCMy 
MucHpy, X04H K Menu, neMoj OKwiHJe- 
BaxH. 

10. CjeAieliem y 3eM.^H FeceMCKOJ h 6h- 
Leiu 6.iH3y Mene, xh h chhobh xbojh h 

CHHOBH CHHOBa XBOJHX, H OBIl,e XBOJe H 

roBe^a xBoja h mxo je ro4 xBoje. 

11. II ja hy xe xpaHHXH OH/ije, jep he 
join nex roAnna 6hxh rjia^, ^a He norH- 
Hem OA r.iaAH xh h aom xboj h mxo je 
roA xBoje. 

12. A exo BHAHxe OHHMa CBOJHMa, h 
6pax Moj BeHHJaMHH cBOJHMa OHHMa, a^ 
BaM ja H3 ycxa roBopHM. 

13. KaaiHxe ouy MOJeMy cby ciaBv mo- 
]j Y MHCHpy H mxo cxe roA bhajcih; 
HoxHxajxe h AOBeAHxe OBaMO oii,a Mojera. 

14. TaAa naAe oko Bpaxa BeHHJaMHHy 
Cpaxy cBojeMy h n^iaKa. II BenHJaMHH 
luaKa Bpaxy aeroBy. 

15. II Ha^Ly^H cBy (Jpaty CBOjy h hc- 
n.iaKa ce naA H.HMa. IIo xom ce Cpaha 
ReroBa pa.^roBapaxy c h>hm. 

16. H Hy ce r.iac y KyliH <PapaoHOBoj, 
H peKome: Ao^ome 6paha JocH^y. II mh- 
^0 6h <I>apaoHy h ciyraMa aeroBHJeM; 

IT. II peqe 4>apaoH JocH«i)y: KaHCH 6pa- 
tH CBojoj: OBaKO VHHHHxe: HaxoBapHxe Marapi^e CBoje, iia hahxc h BpaxHxe ce 
y 3eM.i)y XanancKy, 

IS. lla y3MHxe ona CBojera h He.7E.aA 
CBojy, H Aol)Hxe k MeuH, h Aaliy BaM naj- 
6o.i>e mxo HMa y 3eM.i>H ]\Ihchi)ckoj, h 
jemhexe najoo.i>e o6H^i.e OBe 3eM^i.e. 

19. A XH HM 3anoBJeAH: onaKO y^H- 
HHxe: y3MHxe ca couom h3 'SQMJhe Mh- 
cHpcKe KOJia 3a /Tjei^y CBojy h 3a mene 
CBoje, H noBe3Hxe oii,a CBOJera h Aoi)Hxe 
OBaMO ; 

20. A Ha noKylicxBo CRoje ne r^cAajxe, 
jep mxo HMa naioojbe y cboj 'semjbVL Mh- 
CHpcKOJ Bame je. 

21. II CHHOBH Il3paH.zbeBH yMHHHmc xa- 
Ko; H JocH* HM AaAe Ko.ia no 3aiT0BHJe- 
cxH <I>apaoHOBOj ; aM^ hm h 6pamH.eHH- 
ue Ha nyx. 

22. II CBaKOMe aMG ho A^oje xa.ZBHHe, 
a BeHHJaMHHy ji,aj\e xpn cxa cpe6pHHKa 
H nexope xa.i)HHe. 

23. A ouy CBOJCMV nocaa jom A^cex 
Marapai;a HaxoBapennjex Haj.zbenmHJex 
cxBapH mxo HMa y Mncnpy, h Aecex Ma- 
rapHna naxoBapennjex jKHxa h x.^e6a h 
jecxHBa oi;y na nyx. 

24. TaKo onpaBH 6paliy CBojy, h ho^o- 
me; h pene hm: neMOJxe ce KopnxH ny- 
xeM. 

25. TaKO ce BpaxHme h3 Mncnpa, h ao- 
I)Ome y 3eM./Ly XanancKV k Jaitony on.y 

CBOJeMV. 

26. II jaBHme My h peKome: jom je 
acHB JocH<i), H 3anoBHJeAa naA cbom 3e- 
M.5.0M MHCHpcKOM. A y H.eMy cpu,e npe- 
HeMOiKe, jep hm ne BJepoBame. 

27. A.aH KaA My Ka3ame CBe pnjeMH Jo- 
CH<i»oBe, Koje HM je Joch^ peKao, h bhajc 
KOAa, Koja nocia Joch* ho ou,a, xaAa 
oatHBJe Ayx JaKOBa oua anxoBa; 

28. H pene ILjpan.^: Aocxa mh je KaA 
je jom atHB chh moj Joch* ; hacm a^ ra 
BHAHM AOKie HHJecaM yMpbo. 

rJlABA 46. 

laAa nolje Il3paH.^ ca cBHJeM mxo HMa- 
me, H AomaB y BnpcaBejy npHHece 3Kp- 
xBy Bory oua cBOJera HcaKa. 

2. H Bor pe^e Il3paH.^y Holiy y yxBa- 
pn: JaKOBe! JaKOBe! A oh OAroBopn: 
eBo Me. 

3. II Eoi My peqe: ja caM Bor, Bor 
oi];a xBojera; ne 6oj ce oxhIih y Mncnp; 
jep hy oHAJe naHHHHXH oa Te6e HaiK)A 

Be.lHK. u nPBA KitlirA MOJCIiJEBA. TA. 46. 47. 4. Ja iiY hLh c touom y Mmchi), n ja hy 

Te O^BeCTH OHaMO, H J0CH4> lie iieiHYTH 
pYKY CBOJY Ha O^H TBOJe. 

o. II not)e JaKOB oa Enpcaseje ; h cn- 
HOBH Il3paH.i)eBH nocaAHHie JaKOBa oii,a 
cBojera h AJeuy cbojy h aiene CBOje na 
Ko.ia Koja nocia <^apaoH no a. 

6. II yaeme cTOKy CBOJy h 5.iaro CBoje 
uiTO 6HJaxy cxeKJH y 3e>L/bH XaHaHCKOJ; 
H 4oI)Oiue y MHciip JaKOB h cBa nopoAH- 
i];a aeroBa. 

7. CiiHOBe CBoje h cnHOBe CHHOBa cbo- 

JHX, KhepH CBOJe H KkepH CHHOBa CBOJHX, 

H cBy nopoAHii,y CBojy AOBe^e ca co6om 
y MncHp. 

8. A OBO cy HMena /]jei];e IIspaH.LeBe 
UITO 4oI)onie y MncHp: JaKOB h chhobh 
aeroBH. IIpBenau, JaKOB.i)eB PyBHM; 

9. II CHHOBH PyBHMOBH: Ehox, <I>a.i3J, 
Ec])OH H XapMHJa. 

10. A CHHOBH CmieyHOBH: JeMyH.io, 
JaMHH, AoA, JaxHH, Coap h Cay.i, chh 
jeAHe XanaHeJKe. 

11. Chhobh .leBHJeBH: THpcoH, Kax 
H MepapHJe. 

12. Chhobh Jy^KHH: Hp, ABnan, Ch- 
AOM, <I>apec H 3apa: a yMpAH 6jexy Up 
H ABHan y se^ijbn XanaHCKoj, a.iH 6h- 
jaxy CHHOBH <I>apecoBHEcpoM h JeMyaio. 

13. Chhobh IIcaxapoBH: To.ia, <^YBa, 
Job h CHMpoH. 

14. Chhobh 3aBy^ioHOBH: Cepe^, A.ioh 
H AxoJH.ao. 

15. To cy CHHOBH ilHJHHH, KOJC pO^H 

JaKOBy y ila^aH-ApaMy, h jomxe ^^^na 
kJih aeroBa. CBera Ayma, CHHOBa aero- 
BHJcx H KKepH aeroBHJex 6jeme Tpn^e- 

CeX H T1)H. 

16. Chhobh ra^OBH: Ch'I>oh, Arnje, 
CyHHJe, EcBOH, Hpnje, Apo^HJe h A- 
pHJiHJe. 

17. Chhobh AcnpoBH: JoMHa, JocBa, 
JecBHJa H I)epHia, h cecrpa anxoBa Capa. 

A CHHOBH l>ei)HJHHH XOBOp H MeAXH.10. 

18. To cy CHHOBH oe.i<i)e, Kojy ji,iij\e 

ASlBUB ^HJH KhopH CBOJOJ, H OHa HX pO- 

AH JaKOBy, iiiecHaecT Ayiiia. 

19. A CHHOBH PaxH^e 'mqeg JaKOB^e- 

Be: J0CH<1» H l^CHHJaMHH. 

20. A JocH«i»y c(; poAHHie y MncHpy o^ 
AceHCTc Kliej)H IIoTH<i>epe ciuMirreHHKa 
OncKora: ManacHJa h Je<i>peM. 

21. A CHHOBH PcHHJaMHHOBH: Bcda, 

Bexep, AcBH.1^ rnpa, HaMan, IlxHJe, 
Poc, MyHHM, ynHM h Apa^. 22. To cy CHHOBH Paxa^nnn nixo ce 
poAHHie JaKOBy, CBera ^leipHaeci Ajnia. 

23. II CHH /],aHOB : Acom. 

24. A CHHOBH He^Ta.iHMOBH : Achao, 
r^^HJe, Jecep h Ch.ihm. 

2b. To cy CHHOBH Ba.ie, Kojy ^^46 Asl- 
Ban PaxH./i.H Kiiepn cBojoj h ona hx po- 
AH JaKOBy; CBera ce^aM Ayuia. 

26. A CBera Ayma hito AoI)Ome c JaKo- 
BOM y Mhchp a H3aI)onie oa 6eAapa ae- 
roBHJex, ocHM aiena cHHOBa JaKOB.LCBH- 
jex. CBera Aynia 6jenie niesAecex h mecT. 

27. II ABa CHHa JocH«i)OBa kojh My ce 
poAHine y Mncnpy; CBera A^Kiie Aynia 
AOMa JaKOB.!&eBa, niTO Aoljome y Mncnp, 
6jenie ceAaMAecex. 

28. A JyAy nocia JaKOo HanpnjeA 
K JocH$y, Aa My jaBH Aa Hsalje npeAa a 
y PeceM. II Ao^onie y seMiby PeceMCKy. 

29. A JocH4> ynpeme y KO./ia CBOJa, h 
H3at)e Ha cycpex Ifepan.iby ou,y CBojeMy 
y PeceM ; h KaA ra BHAJe JciKoe, naAe My 
OKO Bpaxa, H H.iaKa Ayro o Bpaxy aeroBy, 

30. II pe^e ILspaH^i) JocH<i>y: caAa ne 
MapH:\i yM])HJexH KaA caM xe bhaho a^ 

CH jomxe JKHB. 

31. A JocH<i> peTC 6paiiH CBOjoj h ao- 
My oi],a CBojera : hacm a^ jaBHM $apao- 
Hy; aviH h\ My Kasaxn: dpaiia Moja h 
AOM ona Mojera h3 'se^iJbe XanancKe ao- 
I)Ome K MeHH; 

32. A XH cy ^yAH nacxHpH h cBarAa 
cy ce 6aBH.iH oko cxoKe, h AOBCAome 
OBne CBoje H roBeAa CBoja h uixo roA h- 
^lajy. 

33. A KaA Bac tj^apaoH AOSOBe, peliH te 
BaM: KaKy paAay paAHxeV 

34. A BH KaacHxe: nacxHpn cy 6H./ie 
ciyre xBoje oa M.iaAOCXH, h mh h cxapH 
HaiHH ; Aa 6HCTe ocxa.iH y 3eM.ZbH PeceM- 
CKoj; jep cy MHCHpu,HMa cbh nacxnpH 

HeHHCXH. 

r.aABA 47. 

ill oxHniaB JocH<i» jaBH <I>apaoHy h pe^e: 
OTaii, Moj H 6pa}ia MOJa c OBn,aMa cbojhm 
H c roBeAHMa cbojhm h ca cimjeM mxo- 
HMajy Aoi)Onie h3 seM^e XanancKe, h e- 
HO HX y 3eM./r>H PeceMCKoj. 

2. II y3eB HeKo.aHHHHy r)])alie CBOje, hct 
j)yAH, H3BeAe hx npcA ^l>ai)aoHa. 
; 3. A <l*apaoH pe^e 6pa}iH aeroBoj: Ka- 
Ky i)aAay paAHxeV A ohh peKome <I>apa- 
ony: nacxnjiH cy c^yi'e xBoje, h mh h 
HaiHH cxapH. IiriU KIMITA MOJCIIJKIJA. 1.1.47. 45 4. Join poKome *I>apaoHy: ^o^ocmo m 

avHBIIMO KaO ,;OlII.LaHH y OHOJ 3eM.i>H, jep 

HeMa name aa ctokv thojiix c.iyra, jep 
je Be.iiiKa r.ia,; y :ieM.Ln XananeKoj: a 
CiUi^ Aoiiyc'TH ,;a Hiiiue y ae.M.Ln TeceM- 
CKoj cayre Tuoje. 

5. A ♦iMjjaoH i)eHe JocI^^y: OTaii. tboj 
H 6paha THoja ^oboiiie k xeon; 

6. y THOjoj je i?.iacTH iieM.La MHCHi)CKa; 
Ha Hajoo.LeM Mjecxy y oKoj 3eM.i»H nace- 
.iH oua CBojera ii 6])atiy cBojy, Bena '/Kti- 
Bc y aeM.Lii FeceMCKOJ: ii aKo Koje ^naiu 
H3Me!)y H,Hx 4a cy Bpiije.pii .Ly;^H , no- 
craBH Hx Ha,; mojom ctokom. 

7. lloc.iiije AOBe^e Jocii«i' n JaKoiia oi;a 
CBOjera n H:iBe,;e ra iipe,; »l>apaoua, ii 
6jaroc.iOBH JaKOB *I»ai)aoHa. 

8. A «l>ai)aoH pene JaKOBy: ko.ihko tii 
HMa ro,i.uHaV 

9. 0,;roBoi)H JaKOB <I>aj)aoHy: Menn h- 
Ma CTO H TpiueceT ro^HHa, KaKO caM ao- 
m.i»aK. Ma.io je A^ina iKHBOTa Mojera h 
3aH cy UH.IH, HHTII CTHHCy BHJeKa OTaii,a 
MOJHX, KO.IIIKO cy OHH HvIlBJe.lH. 

10. II 6.iarocioBHB JaKOB 4>apaoHa ot- 
H^e OA »I>apaona. 

11. A Jociia» Hace.iH oii,a CBojera h u})a- 
tiv cBojy, H ^a^e hm Ao6po y 'se^Jhii Mh- 
cHpcKoj Ha Haj6o.i.eM MJecxy Te acMibe, 
y aeM.Lii PaMCCKOj, Kao uito aanoBJe- 
4H <I>ai)aoH. 

12. II xpaftaiiie Joch«i> xJbe6oyi oii,a cbo- 
jera h 6])ahy cBojy h caB ^om oii,a cbo- 
jera ao naJMaaera. 

13. A.iH Hccxa x.Le6a y CBoj scm.bh, jep 
rja^ uHJame Bp.io Be.iHKa, h y^Mynn ce 
3eM.i>a MHCHi)CKa h acM.La XanancKa oa 
r.ia.u*. 

14. II noKynw Joch*!) CBe hobi^c uito ce 
na.iaH{axy no scm^/Lh MncHpcKoj h no 36- 
3I.LH XanaHCKoj 3a jkhto, KOJe KynoBaxy, 
H ciarauie noBue y Kyhy <I>apaoHOBy. 

15. A Ka,; HecTa HOBaua y seM.^BH Mh- 
CHpcKoj H y .ieM.LH XanaHCKOj, CTa^oiue 

CBH MHCHpUH A0.ia3HTH K j0CH«l>y TOBO- 

I>eIiH: ^aj naM x.Leoa; 3a inxo 4a Mpe- 
>io K04 xeue, lUTO HOBai;a noia? 

16. A Jocii'i' MM roBopame: ^ajxe cxo- 
Ky CBojy. na hy BaM ^axH x.ie6a 3a cxo- 
Ky, Ka,; je necxa.io noBaua. 

17. II 40BoI)axy cxoKy CBojy k JocH^y, 
H Jocn't> HM ^aBame x.Le^a 3a K0H,e h 
3a 0Bi;e h 3a roBcua h 3a Marapue. Ta- 
Ko iix npexj)aHH ony ^o;^HHy x.Le6oM 3a 

CBy CXOKV H>HX0By. 18. A Ka,; npolje ona roAnna. cxa^o- 
uie onex 4oaa3HXH k H>eMy 4i)yre ro- 
,;Hne roB()])etiu: ne MOJKeMO xajiixH o/T, 
rocii(),i,apa cBojera, a.in je hoiuuui ne- 
cxa.io, II cxoKa Kojy n.MacMo y iiaiuera je 
rocno,;ai)a; h HHJe ocxa.io nnnixa ,;a 40- 
neceMO ro('ii(),i,ai)y <^'i<ojeMy ociim xje.ieca 
naiUHX H ii.Hua iiaiiiiix. 

19. 3a mxo ,;a :\ipeMO na xBoje o^ihV 
CBO H nac H naiiiiix ifcHBa; Kynn nac h 
ibiiBe name 3a x.loo, ^a c fbHBaMa cbo- 
jiiM uy,;e.MO i)o6oBn *l>ai)aony, n ,].aj mn- 
xa 4a ocxaHCMO jkhbh h ne noMpcMO n ^a 
3eM.i)a ne onycxn. 

20. TaKO noKynoBa Jocn<i> <I>a])aony CBe 
H>HBe y Mncnpy, jej) Mhchi)ii,h iip(),;aBa- 
xy CBaKH CBojy ftHBy, Ka^ taslji, yse ja- 
KO Max Mei^y ftHMa. II 3eMwi)a nocxa *I>a- 
paonoBa. 

21. A napo/^ npece.iH y rpa^OBe 04 je/i,- 
Hora Kpaja Mncnpa ao ^pyrora. 

22. CaMO ne Kynn cBemxennqKnx H>n- 
Ba; jej) <I>ai)aoH oApcAH 4H0 CBemxenn- 
u,HMa, H xpaitaxy ce 04 CBojera 4HJe.ia, 
KOJH HM 4a4e ffapaon, xe ne npo^ame 

CBOJHX H>HBa. 

23. A Jocn«i» pe^ie napo^y: eBo Kynnx 
^anac Bac h h^hbc Bame ♦t^apaony; cbo 
BaM cjeMena, na 3acHjxe H>HBe. 

24. A mxo 6y4e po^a, ^ahexe nexo <I>a- 
paony, a nexHpn ^Hjeaa HCKa 5y4y BaMa 
3a cjeMe no H>HBaMa h 3a xpany BaMa h 
OHHJeMa KOJH cy no KyliaMa BamHM h 3a 
xpany 4Jeu,H Bamoj. 

2b. A OHH ])eKome: xh ch naM jkhbot 
canyBao; ncKa nat^CMO mh.iocx npe^ ro- 
cno^apcM CBOJHM 4a 6y4eM0 i)o6obh <I>a- 
paony. 

26. II nocxaBH Joch«^ 3aK0H 40 ^anam- 
aera ^ana 3a an Be MncnpcKe 4a ce ^aje 
nexo tI>apaoHy; caMO H>HBe cBemxennqKB 
ne nocxame 4>apaoHOBe. 

27. A /Tjena Il3paH./beBa jKHB.Laxy y 3e- 
MJ5H MncHpcKOJ y Kpajy TeccMCKOM, h 
41)iKaxy ra, h napo^nme ce h naMHoacH- 
me ce neoMa. 

28. H JaKOB noavHBJe y 3eM.i»H Mncnp- 
CKoj ce^aMHaecx ro^Hna; a cBera 6h Ja- 
KOBy cxo H Mexi);i,ecex h ce^aM ro^nna. 

29*. A Ka4 ce npHtliHacH BpnjeMe II3- 
imujhY 4a yMpe, 403Ba cnna cBojera Jo- 
cH<i>a,*H pe^e My: aKo caM namao mh^ocx 
npe^ X060M, MexHH pyKy CBOjy noA cxer- 

HO MOJe. H yilHHH MH MH.IOCX H BJCpy, HC- 

Moj Me HorpencxH y Mncnpy; 46 IIPBA KH>IirA MOJCIIJEBA. TA. 47. 48. 49. 30. Hero HCKa .leacHM koa oiaiiia cbo- 
JHx: H Tii MO o^HecH h:3 ]^lHCHpa H no- 
rpe6H Me y rpo6y anxoBv. A oh pe^e: 
YHHHnliy KaKo en Kasao. 

31. II pe^ie My JaKoe: 3aK3^HH mh ce. 
n OH My ce 3aK.ie. 11 hok^ohh ce Ilapa- 
\ijb iipeKO y3r.iaB.i)a o^ o^pa CBOJera. 

r^ABA 48. 

IIoc.iHJe jaBHuie JocH^y: eno, OTaii; th 
je uo.iecTaH. A oh noBe^e ca co6om /i.Ba 
CHHa CBoja, ManacHJy h Je<i>peMa. 

2. II jaBHuie JaKOBy h peKome: eBo 
CHH TBOJ JocH<i> H/i,e K Te5H. A HspaH.i) 
ce OKpHJenn, Te cje^e na nocTe.i)H CBOjoj. 

3. II pe^e JaKOB JocH^^y: Bor cBCMory- 
IiH jaBH ce MCHH y Aysy y scm^h Xa- 
HaHCKOJ, H 6.iaroc.iOBH Me; 

4. II pe^e mh: yqHHHliy tc /i,a napa- 
CTem H HaMHOJKHUi ce ; h y^HHHliy o^ tc- 
6e MHOuiTBO napo^a, h ^aky acM^y OBy 
cjcMeny TBojcMy HaKOH Te6e ^a je h>h- 
xoBa j\fi BHJeKa. 

5. Ca^a ^aK.ie 4Ba CHHa TBoja, uito th 
ce poAHuie y scm^h MncHpcKoj npnje 
Hero Ao^ox k Te6H y Mncnp, mojh cy, 
Je^pcM H ManacHJa Kao PyBHM h Ch- 
MeyH HCKa 6yAy mojh. 

6. A Ajeii,a Kojy po^Hui noc^nje h>hx, 
HBKa 6yAy TBOJa h ncKa ce no HMeny 
6patie CBoje aoBy y naui^eACTBy cBojeM. 

7. Jep KaA ce BpaiHx h3 Havana, y- 
MpHJe MH PaxHJLa y 3eM.i»H XanancKOJ 
Ha nyxy, Ka/i, 6jeuie joiu Ma./io ^o E«i>pa- 
Te; H Horpeoox je na nyxy y E<i>paTy, 
a TO je BHT..iejeM. 

8. A BHAJeB Il3paH.^ chhobc Joch<I)0- 
Be, pene: ko cy obh? 

y. A JocH* pe^e oij,y CBojeMy: mojh ch- 
HOBH, Koje MH BoF ^a^e OB^e. A oh pe- 
Me: AOBCAH hx k mchh, ^a hx G^aro- 

CjIOBHM. 

10. A o^H 5jexy Il3paH^y OTe;Ka.ie o^ 
CTapocTH, Te HC Morame ^oOpo bhaJcth. 
A KaA My Hx nj)HBeAe, uje^HBa hx h sa- 
rp^H. 

11. H pe^e Ilapan^ JocH«i»y: HHJecaM 
MHC.1H0 Aa liy BH^jeTH JiHue TBoje; a 
r^e, Bor mh a^Ac ^a bh^hm h nopo^ 

TBOJ. 

12. A JocH(i> oAMaqe hx oa KO.^ena H.e- 
roBHJex H noK.40HH ce .ihucm jyo 3eM.i,e. 

13. Ha HX y3e Joch<i> o6oJHu,y, Jc«i>pe- 
Ma ce6H c ^ecne CTi)aHe a H3paH.^y c 
jiHJeBe, ManacMJy iiaK ce6H c .injcBe CTpane a n3paH.i»y c ^ecne; h TaKO hx 
npHMaqe k iteMy. 

X-i. A IlapaHyt HpyatHB ^ecny pyKy 
CBojy MCTHy je na i\iaBy Je<i>peMy M^ia- 
tjCMy, a /iHJeBy na r./iaBy ManacHJH, Ta- 
Ko HaMJecTHB pyKe HaB./iaui, ano h jecT 
ManacHJa 6ho npseHaii;. 

15. II 6.iaroc./iOBH JocH^a roBopetn: 
Bor, KojcMy cy CBar^a yral)a.iH oii,h mo- 
jh AspaM H IIcaK, Bor, kojh Me je xpa- 
hho oa KaKO caM nocTao ^o A^Hauiaera 
AaHa, 

1(3. Antjco, KoJH Me je H36aB.,i)ao 04 CBa- 
Kora 3.1a, Aa 6iaroc.iOBH 4jeii,y OBy, h 
Aa ce HO MOJeMy HMeny h ho HMeny 0- 
Tau,a MOJHX ABpaMa h IIcaKa npo30By, h 
4a ce Kao pH6e naMHome na scm^zbh! 

17. A JocH<i> Ka4 BH^e r^je OTau, MCTny 
^ecny pyny CBojy na luaBy Je^i-peMy, ne 
OH My MH.10, na yxBaTH 3a pyny ou,a cbo- 
jera 4a je npcMJecTH c r.iaBe Je<^peMOBe 
Ha r.ZLaBy ManacHJnny. 

18. H pe^e Joch<I) ou,y CBOjeMy: ne Ta- 
Ko, o^ie; OBO je upBenau,, mcthh acchh- 
u,y acMy na r.iaBy. 

19. A.1H OTau, fteroB ne xTJe, nero pe- 
qe: 3HaM, cnne, 3naM; h 04 aera lie 
nocTaTH Hapo4, h oh lie 6hth BdHK; 
a^H te M.ial)H 6paT iteroB 6hth bcIih 04 
H>era, h cjcmc he H>eroBo 6hth bcahko 
MHOHiTBo Hapo4a. 

20. H 6.aaroc.aoBH hx y onaj 4aH h pe- 
Me: T060M he Il3paH.ZB 6./iarocH.,taTH ro- 
BopehH: Bor 4a Te y^nnn Kao Je«i>peMa 
H Kao ManacHJy. TaKO nocTaBH Je<i>pe- 
Ma Hpe4 ManacHJy. 

21. riocanje pe^e Ilapan.^ JocH«i)y: e- 
Bo ja hy CKopo yMpnjcTH; a^iH he Bor 
6hth c BaMa h 04Bemlie Bac ohct y 3e- 
lAJbY 0Tau,a BauiHX. 

22. II ja TH 4ajeM je4aH 4H0 bhuic He- 
ro 6paliH TBojoj, KoJH y3ex h3 pyKy A- 

MOpejCKHX ManeM CBOJHM H jiyKOM cbojhm. 
r^ABA 49. 

llociHJe ca3Ba JaKOB chhobc CBOje h 
pe^e: CKynHTe ce 4a BaM jaBHM lUTa he 
BaM 6hth 40 Honi.zbeTKa. 

2. CKynHTe ce h nocjiyniaJTC, chhobh 
JaKOB^^eBH, noc^ymaJTe H3paH.i»a 0D,a 
cBojera. 

3. PyBHMe, TH CH npBenaii, Moj, Kpje- 
nocT Moja H HOHCTaK cHJie Moje; npBH 
rocno4CTBOM h npBH cnaroM. 

4. HaBpBo CH Kao B04a; ne hem 6hth npBii: jcp en crao na iioctclv oua cro- 
jera h ocKBpiuio jo .itMan na \h\. 

5. Chmovh II .leBHJe, opaha. Ma^eBii cy 
HM opya^'je neiii)ai?,ui- 

6. y Taj HO ibiixoBO ,"^a ho y.ia^H Ayuiii 
Moja, ca aoopoM h>hxoiuijo.m ^a co ho ca- 
crau-La ciaua Moja ; jep y rftOBy cbojom 
nooHiuo .i>yAe, h aa CBOje Bece.Le hokh- 
4ame bo.iobo. 

7. IlpoK.ioT ;\a je ntee ilhxob, uito 
Cjeme narao, n .tyTima RiixoBa, uito 
(>jeiiio JKOCTOKa: pa:uiijo.iHliy iix no Ja- 
^0B\, H pacyhy iix no ILipaii.Ly. 

8. Jy^a, To6e tie xBa.iHTH upalia TBoja, 
a pyKa he th 6iith sa BpaTOM nenpuja- 
Te.LiiMa TBojiiM, H K.iaH»atie th ce chho- 
BH oua TBOjora. 

9. ^aBHhy Jy^a! c miMJena ch ce spa- 
THO. cHHe Moj : cnycTH ce h .leaio Kao .laB 
H Kao .LyTH .laB: ko he ra npo6y^HTH? 

10. Ila.iHu,a B.iaAa.iaMKa ne he ce o^bo- 
JHTH OA Jy^e HHTH 0^ Hory H>eroBHJex 
oHaj KoJH nocTaB.La aaKOH, AOK.ie ho ao- 
%e OHaj KOMO npHna^a, h H>eMy he ce 
noKopaBaTii napoAH. 

1 1 . BoiKe 3a HOKOT Marape CBOje , h 3a 
n.ieMOHHTy .losy M.iaAe oa Marapiiu^e cbo- 
je; y BHHy nope xa.LHHy CBojy h orpran 
CBOj y coKy oA rpositja. 

12. Ohh my ce HpBOHe oa BHHa h 3y6H 
6HJe.ie OA M.injoKa. 

13. 3aBy.ioH he hcmbjoth noKpaj Mopa 
H FAJe npHCTajy ^a^e, a Met^a he mv 6h- 
TH AO CHAona. 

14. Ilcaxap je 3iarapan, jaK y KOCTHMa, 
KOJH .leaiH y Topy. 

15. H BHAJOB Aa je no^HBaH>e Ao6po 
H Aa je 3eM.i,a MH.ia, carnyhe paMona 
CBOja Aa hoch, h n.iahahe AanaK. 

16. ^an he cyAHTH CBOJOMy napoAy, 
Kao jeAHo H3Met)y n.ioMena Il3paH.i)eBHx. 

IT. ^an he 6hth 3MHJa na nyTy h ryja 
Ha CTa3H, Koja yjoAa Koaa 3a KH^Huy, 
Te naAa kobhk HayanaKO. 

18. FocnoAe, Te6e HCKaM Aa ^e H36a- 

BHUI. 

10. A FaA, H,era he BojcKa CB.iaAaTH; 
a.iH he HajnociHJe oh HaAB.iaAaTH. 

20. y AcHpa he 6hth o^H.iaTa xpana, 
H OH he AaBaTH ciacTH uapcKC. 

21. He«i'Ta,iHM je KoiuyTa nyuiTena, h 
roBopHhe .iHjene pHJe^H. 

22. JocH«i» je poAHa rpana, poAHa rpa- 
Ha Kpaj H3Bopa. Kojoj ce orpanuH pa- 

JUHpHUie CBpX 3HAa. IIPBA KlbllPA MOJCIIJEBA. TJ. 49. 50. 47 

23. Ako ra n }T;Bnjo.iiniio .T>yTO ii CTpii- 
jo.Laino na h>, h onmo mv HoiipHJaTC.LH 

CTpHJO.lUH, 

24. OnoT ocTa jaK .lyK H>eroB ii oja^a- 
uio Miiiniiuo i)yKy iteroiuijox oa pyny ja- 
Kora Bom JaKOB.LOBa, o/i,aK.io nocra ua- CTHp, KaMOU ll3i)aH.T>y, 

25. Oa cm. mora Eoia oua TBojora, ko- 
JH he TH iioMaraTii, ii oa cBOMoryhora, 
KOJH he TO 6.iaroc.iOBnTH o.iarocioBH- 
Ma o3ro c HoCa, o.iaroc.ioBHMa 03A0 h3 
r)03AaHa, 6.iarociOBHMa oa AOJaKa h oa 
MaTOi)Hn,e. 

20. B.iarociOBH ou,a TBOjera HaA«HCH- 
me (uarociOBe mojhx CTai)MJox cBpx 6p- 
Aa BJOMHHJex, Hona 5yAy naA r.iaBOM Jo- 

CH<I)OBOM H HaA TJOMCHOM OABOJOHOl'a H3- 

Moljy opahe. 

27. BeHHJaMHH je ByK rpa6.i)HBH, jy- 
TpoM joAe .lOB, a bcmcjjom ahjo.hi n.injoH. 

28. Obo cy ABanaecT n^ieMeHa ILspaH.Le- 

BHX, H OBO HM OTaU H3rOBOpH KaA HX 6A'd- 

roc.iOBH, cBaKo 6.iaroc.ioBOM H>eroBHJeM 
(liarociOBH HX. 

29. llo TOM HM 3anoBJeAH h pene hm: 
KaA ce HpH6epeM k poAy CBojcMy, no- 
rpe6HTe mo koa OTaua mojhx y nehHHH 
Koja je Ha h>hbh E«i)poHa XeTOJnna, 

30. y nehHHH Koja je na H)Hbh MaK- 
ne.iCKOj npoMa MaMpHJH y 3eM.i>H Xa- 
HancKOJ, Kojy KyiiH ABpaM c h>hbom y 
Ea>pona XeTejnna Aa HMa CBoj rpoo. 

31. On.TJe norperJonie ABpaMa h Capy 
aceny iteroBy, ohaJo norpeuoine IIcaKa 
H PoBOKy aceny H>eroBy, h ohaJo norpe- 
6ox Anjy. 

32. A Kyn^i)eHa je RHBa h nehnna Ha 

H>OJ y CHHOBa XOTOBHJeX. 

33. A KaA H3roBopH JaKOB 3anoBHJecTH 
CHHOBHMa CBOJHM, A^JKO Hore CBOJe Ha 
HOCTe.i.y, H yMpHJe, h npHopan Cm k po- 
Ay CBOJOMy. 

TAABA 50. 

TaAa JocH<i> naAe na .iHU,e ou,y CBojeMy, 
H iLiaKa HaA H'Mm lye.iyjyhn ra. 

2. II 3aiioBJoAH JocH^i* ciyraMa cbojhm 
jBOKapHMaAa MHi)HCHMa HOMaaty oua H>e- 
roBa; h ^LOKapH noMa3ame MHpncHMa 
ILipan.iba. 

3. H HaBpniH My ce MOTpAecoT Aana, 
jep TO.iHKo Aana Tpe6a ohhjom Koje no- 
MaiKy MHpHCHMa; h n.iaKauie 3a h>hm 
MncHpnH ceAaMACcoT Aana. 

4. A KaA npol^ome ata^iocHH a^hh, pene 48 

JociM' ,:^o:\raiiiTLiTMa <I>ai)aoHOBHJeM roBO- 
peiiii: aKO caM namao milioct npe^ sa- 
Ma, roBoi)HTe ^>apaoHy h peij,HTe: 
o. Oxaij, Me je 3ioj 3aK.'ieo roBopeiin: 
GBO. ja tiv CKopo YMpiijeTH; y rpooy mo- 
jeM. Kojn ncKoiiax y ae^LWi XanaHCKoj, 
OH^^je Me norpeoH. lla ca^a 4a nj^eu ^a 
norpeocM oii,a cBojera, a noc^HJe Ly oneT 

6. A <I>apaoH My pe^e: h^h, norpeoH 
oua cBojera KaKo Te je saK^ieo. 

7. II 0TH/i,e JocH<i) /^a norpe6e oi];a cbo- 
jera; n c ihini noisome CBe c./iyre <5apa- 
OHOBe, CTapjeniHHe o^^ ^OMa aeroBa h 
CBe CTapjemiiHe 04 seM.Le MnciipcKe, 

8. II caB 40M JocH<i>oB H Opaiia sero- 
Ba H /;oM oi;a aeroBa; caMO /ijei],y cbo- 
jy H OBue CBoje h rose^a CBoja ociaBH- 
uie y seM.iH FeceMCKOj. 

9. A not)e c aiiM h Ko.ia h KoaHKa to- 
^HKO 4a ojeuie BojcKa Bp.io Be.iHKa. 

10. A Ka^ 4oI)Oiue na ryMHO Aia^o- 
BO, Koje je c OHy CTpany Jop,T,aHa, iLia- 
Kame OH^je mhofo h Bp.io TyjKHo; h Jo- 
CH«i» y^HHH iKa./iocT 3a oi;eM cbojhm 3a ce- 
^aM /],aHa. 

11. A Jh)\iii H3 one 3eM.i)e, Xananeji^ir, 
KaA BH,ajeiJje jiAim na ryMHy Axa^OBy, 
peKome : y BdHKoj cy 3Ka.iocTH jMncnp- 
UH. 3a TO npo3Bame oho mjccto c ony 
CTpany Jop^ana }Ka.iocT jNlHCHpcKa. 

12. 11 yqHHHiue My chhobh aeroBH Ka- 
Ko HM 6jeme sanoBJe^Ho. 

13. OAHecome ra chhobh aeroBH y 3e- 
^Jb\ XanancKy, h Hor])e6oiue ra y ne- 

IiHHH Ha HjHBH MaKHClCKOJ, Kojy KyHH 

ABpaM 4a HMa CBoj rpo6 y Ea»poHa Xe- 
TGJHHa nj)eMa MaMpHJH. 

14. II norjiCoaBmH oua CBOJera Bpain 
ce JocHa> y Alncnp h ^jjalia aeroBa h cbh 
KOJH 6HJaxy HsauLiH c .H)Hm 4a Horpeoy 
oii,a ifceroBa. nPBA KBIIPA MOJCITJEBA. TJl. 50. 

15. A 6palia JocH<X)OBa BH/T,etin r^^je 
HM OTau, yMpHJe, peKouie: MOiKe 6hth 
4a ce JocH«i> cp4H Ha nac, na te naM ce 

OCBCTHTH 3a CBe 3.10 HITO My yqHHHCMO. 

16. 3a TO HopyHHUie JocH«i>y: OTau, tboj 
3anoBJe4H na CxMpth h pe^ie: 

17. OBaKO KajKHTe JocH<i>y: mo.ihm tc, 
onpocTH 6paliH CBojoj desaivoae h rpn- 
jex, uiTO TH naKocTHHie; ca/i,a onpocTH 
6e3aKoae ciyraMa Bora ou,a TBojera. A 
JocH<i> 3anAaKa ce Ka^ My to peKOuie. 

18. IIodHJe 4ol)Onie h 6patia H>eroBa 
H na^ome npe^ h>hm h peKOuie: cbo cmo 
CAyre TBoje. 

19. A JocH«i> HM pe^e: ne 6oJTe ce; 3ap 
caM ja MJecTO Bora? 

20. Bh CTe MHC.1H.1H 3.10 HO MC, a.iH je 

Bor MHCiHO 4o6po, 4a y^HHH uito ce 4a- 
Hac 36HBa, 4a ce ca^ysa y acHBOTy mho- 
rn Hapo4. 

21. He 6oJTe ce 4aKAe; ja ty xpaHHTH 
Bac H Bamy 4jeii,y. TaKO hx yTJenin h 
OC.10604H. 

22. TaKO jKHB.i)ame Joch<d y Mncnpy 
c 40MOM ou,a CBojera, h noacHBJe cto h 4e- 
ceT ro4HHa. 

23. II BH4Je JocH«i) cHHOBe Je^>peMOBe 
40 Tpeliera KO.i.eHa; h chhobh Maxnpa 
CHHa ManacHJHHa po4Hme ce ti o^mcTo- 

Uie Ha KOibeHHMa j0CH«I>0BHJeM. 

24. II peqe Joch<5 6paiiH CBojoj: ja ty 
CKopo yMpnjexH; aJiH he Bac sa n,HJe.io 
Bor HOX04HTH, H H3Beuiiie Bac h3 OBe ae- 
^\jhe y 3eM.Ly 3a KOJy ce 3aK.ieo AspaMy, 
IIcaKy H JaKOBy. 

25. II 3aK.ie Joch«I) cHHOBe Ifepan^LeBc 
H pe^e: aancTa he Bac hoxo4hth Bor; 
a BH 0H4a 04HecHTe eocth Moje 04aB4e. 

2(3. IIo TOM yMpHJe JocHa>, a 6jenie My 
cto h 4eceT ro4HHa; h noMa3aBuiH ra 
MHpHCHMa MCTHyme ra y KOB^er y Mh- 
CHpy. 4pyrA EitMrA mojcmjeba 

KOJA CE 30BE II31A3AK. TAABA 1. 

Obo cy HMena CHHOBa Il3])aH.i>eBHJox ko- 
JH 4oI|Oine y Mncnp, j[o\)Oiug c JaicoBOM, 
CBaKH ca CBOJOM nopo4HnoM: 

,2. PyBHM, CHMeyH, jlcBHJe h Jy4a, 3. Hcaxap, 3aBy.ioH h BcHHJaMHH, 

4. Jl^nE H He<i>Ta.iHM, ra4 h AcHp. 

5. A CBera 6HJauie hx 04 6e4apa JaKOB- 
.ijCBHJex ce4aM4eceT 4yma c Joch«i>om, 
KoJH 6jeiue y MncHpy. .U'M A K'lMU'A M( 

G. A .]ocH«i» yMj)iijo II ciui opaiia ihoro- 
im H caK onaj iiapaiirraj. 

7. II cHUOHH lI;;j)an.bt'Hn na])(),uiiiio oe 
n VMUOHiHiiio CO, H Haii|HVU)Haiue h och- 
ajiuie iH'OMa, m hx ce :{OM.ha Haiiymi. 

8. Ti\,\i\ HacTa hob uap y MHtiipy, ko- 
JH HO iina.iHJaiiie :ui .locH^'a; 

1^ II poHo Hapiviy cHojt'My: \\u\ iiapo,; 
ciiHOBa Il;q)an.i.tMuije\ nelin jo h ch.ihmjh 
0^ nai\ 

10. Hero \aj,U' Mv.ipo ,i,a iiocTyiiaMO 
c H.HMa, ,i,a CO HO mhu;ko, h Ka,; nacrano 
pax ,\ii ho ni)HCTaHy c HonpHJaxo.tHMa 
HaiUHM H HO \MV^ na nac h ho oth^v h:3 
yo.M.LO. 

11. II nocTaiuiiHo na^i, H.HMa HacroJHH- 
Ko ,\a HX Myno tohikhm HocJOBHMa; h 
ipaI)anio napo,; ILipaH.ioB ^Papaony r\)ii- 
40B0 IIhtom h PaMOcy. 

12. A.iH lUTO ra bhhio MVMaxy to co 
BHHie MHoiKame h nanpe^OBaiue, /;a ce 
riMT/Kaxy o,\ cHHOBa Il3paH.toBHJox. 

lo. II :koctoko HaroH>axy Mhchi)U,h ch- 

HOBO II:{paH.LOBO Ha HOCIOBO. 

14. II 3ai'])MHBaxy hm :khbot tohikhm 

HOClOHHMa. O.iaTOM H OHOKaMa H CBaiiHM 

l)a,;0M y no.Ly, h cBaKHM ,^j)yrHM hoc-iom, 
Ha KOJH HX ^{OCTOKO HaioHiaxv. 

15. II joui :ianoBJo,;H naj) MncHpcKH 6a- 
<»HuaMa JoBpojcKHM. 0,; KOJHx jo^;Hoj ojo- 
Hio HMO Co«i»opa a ,ipyroj <l>yBa, 

1<). II pene: Ka,^ uaoHHHxe JeBpeJKe, h 
y Hopol^ajy bhahto ,T,a je MyniKO, yoHJTO 
ra. a Ka^ 6y,;e jkohcko, hok ocTane jKhbo. 

17. A.iH ce oaoHne oojaxy Bora, h ho 
MHH>axy KaKO hm pene i;ap MncHpcKH, 
Horo ocTaB.Laxy ,yon,y y iiKHBOTy. 

1<S. A uap MncHpcKH ,;o:3Ba 6a6HH,e, h 
poMo hm: 3a uito to mhhhto, to ocTa- 
RLaxe y acHBoxy MyiuKy 4jeu,y? 

19. A oauHue j)eKonie <I>ai)aoHy: Je- 
BpeJKB HHJecy Kao mono MncHpCKo; ja^ie 
cy; 40K hm ,;ol|e 6a6HHa, one boIi po/i,e. 

20. H Lor yHHHH 4o6i)o 6a6HU,aMa; h 
Haj)04 ce yMHOVKH h och.ih BooMa; 

21. II HJTO ce uauHii,o oojaxy liora, na- 
HHHH HM Kyhe. 

22. Ta,;a 3aH0BJe,;H *I>apaoH cBOMy na- 
pOAy CBOjcMy roBopofiH: CBaKora cnna 
KoJH ce j)04H 6auHTe y Bo^y, a KhepH 
CBe ocxaB.iajxe y atHBoxy. 

rJlABA 2. 
A HOKO 04 miOMOHa .leBHJCBa OTH/l,e H 

o'/KeHH ce Khepjy .Iobhjobom. UCII.IKHA. r.i. 1 49 2. lloHa 3aTpy,i,H'<\ ii j)04h cnna; h bh- 
^ohw ra .iHJoiia Kj)HJaiuo ra t])h MJecoH,a. 

->. A Ka^ ra ho mojico hmiho kj)hth, y^e 
kobmo/KhK 04 chto, h oo.iH ra cmo.iom h 

liaKMHHOM, H MOTHy ^HJOTO y H>, H 0/1,HO- 

cc ra y Tpcix'y Kpaj 1)HJoko. 

4. A cocTi)a HioroBa cxa^o no^a.^e 4a 
BH4H mxa ho 6hth 04 H>ora. 

5. A kKh *I>apaoHOBa 4ol)e 4a co Kyna 
y i)HJonH, H ,yoiK)JKo H>03HHe xo4axy Kpaj 
l)HJoKo; H ona yr.i<\;a kobmo/KhIi y xpc- 
HM, H Hocia 4Boi)Kmi.y ci^ojy to ra n;{- 
Ba4H. 

0. A Ka4 OTBOpH, BH4J0 4HJOTO, H ivio, 

4HJ0Te H.iaKaHio; h carKa.iH joj co, h i)e- 

MO : TO jo JOHpt\jCKO 4H JOTO. 

7. Ta4a pene cecTpa H>eroBa k1ioi)h <I>a- 
l)aoHOBOJ: xohoni .ih 4a H40M 4a th 40- 
30BeM 40JKHiby JoBi)OJKy, 4a TH /;oJH 4H- 
joTeV 

8. A kIih ^PapaoHOBa pene joj : h4h. H 
0TH4e /jjeBOJHHu,a, h 403Ba MaTop /ije- 

THH>y. 

9. II kIih ^l^apaoHOBa pene joj: y3MH 
OBO 4HJeTe, h 040J mh ra, a ja hy th 
H.iaTHTH. II yse JKena 4HJeTe, h 040JH ra. 

10. A Ka4 4HJeTe 04pacTe, 04Be4e ra 
Ka KliopH <I>apaoHOBOj, a ona ra hochhh ; 
H Ha4je4e My hmo MojcHJe roBopeliH: 
jep ra h3 B04e H3Ba4Hx. 

11. II Ka4 IMojcHJe oHJanie bo.ihk, h3h- 
46 K 6pahH CBOjoj, H r.ie4aHie HOBo.i>y 
H)HX0By. II BH4Je r4je HOKaKaB Mncnpau 
6HJe HOBJeKa JeBpejnna H3MeIiy 6i)aiie 
H.eroBe. 

12. II o5a.3peB ce h TaMO h aMO, Ka4 
BH,\je 4a HOMa HHKora, y6H Mncnpua, h 
3aKona ra y HHJecaK. 

13. II cjyTpa4aH ii3H4e ohbt, a to c(; 
4Ba JoBpeJHHa CBal/axy, h pene OHOMy 

KOJH MHH.aniO KpHBO: 3a HITO OHJOni 6.IH- 

:KH>era cBOJeraV 

14. A OH pe^e: ko je tcoo nocTaBHo 
KHe30M H cy4HJ0M Ha4 HaMaV xoheiu ^h 
4a Me y6HJem Kao hito ch yoHo Mhchj)- 
u,a? Ta4a ce AIojcHJe yn.iaiuH h pone: 
sancTa ce 403Ha.io. 

15. II <I>ai)aoH HyB 3a to Tpancanie 4a 
nory6H ]\IojcHJa. A.ih MojcHJe nodjo/Kc^ 
04 <I>apaoHa, h 4oI|e y 3eM.zby Ma4HJaM- 
cKy, H cje4e K04 je4Hora cxy4eHu,a. 

16. A CBOuiTOHHK Ma4HJaMCKH HMame 
ce4aM kIiojih, h oho 4oi)Onio h CTa40iue 
.'iaxBaTaTH B04y h Ha.ijOP.a'i'H y HOJH.ia 
4a Hanoje cTa40 ou,a cBojora. 50 

17. A Aoi)ome nacTHpn, h OTJepame hx: 
a MojcHJe ycxa ii o^opaHH hx, h nanoJH 
HM CTa^o. 

18. II one ce BpaTHuie k oi^y CBojeMv 
ParvH.iy; a oh pe^e: uito ce ^anac xa- 
Ko opso BpaTHCTe? 

19. A one peKOiue: je4aH MncHpau, o^- 
(5paHH Hac 04 nacTHpa, h Ha.iH naM h 
HanoJH cia^o. 

20. A OH pe^e KliepHMa cbojhm: na 
r4je je? 3a hito ocraBHcie Tora ^oBJe- 
Ka? 30BHTe ra ^a je^e. 

21. II MojcHJe ce ck.iohh 4a :khbh K04 
OHora qoBjeKa, h oh ^a^e MojcHJy Ktep 
CBojy Ce«i)opy. 

22. II OHa po^H CHHa, h oh My Ha/3je- 
46 HMe FHpcaM, jep caM, pe^, 4om.i.aK 
y 3eM.^H Tyl)0j. 

23. A nociHJe MHoro Bpenena yMpnje 
i],ap MHCHpcKH; h ya^Hcaxy 04 HeBo.zbe 
CHHOBH IlapaH.ieBH H BHKaxy; h BHKa 
ftHxoBa pa4H HeBo^^se 4ol|e 40 Bora. 

24. II Bor ^y y34HcaH>e h.hxobo, h 0- 
noMeny ce Bor aaBJexa cBojera c ABpa- 

MOM, C IIcaKOM H C JaKOBOM. 

25. II nor.ie4a Bor na CHHOBe Il3paH- 

.1)666, H BH4J6 hx. 

TAABA 3. 

A MojcHje nacHJame CTa40 JoTopy Ta- 
CTy CBojeMy, CBeiUTeHHKy Ma4HJaMCK0- 
My, H 04B64e CTa4o npcKo nycTHH>e, h 
40^6 Ha ropy BojKHJy XopHB. 

2. H jaBH My ce anljeo rocno4H)H y n^ia- 
Meny orftenoM h3 KynnHe. II noi\ie4a, 
a TO Kynnna orifcCM ropn a ne caropn- 
jeBa. 

3. II MojcHJe pene: H4eM 4a bh4hm t\ 
yxBapy seAHKy, 3a iuto ne caropHJCBa 
KyiiHHa. 

4. A rocno4 Ka4 ra BH4Je r4J6 H46 4a 
BH4H, BHKHy ra Bor h3 KynHHe, h pe- 
16 : MojcHJe! MojcHJe! A oh 04roBopH: 
6B0 Me. 

5. A Eoi P6H6: H6 H4H oBaMO. H3yj 0- 
()\\iY CBOjy c Hory cbojhx, jep je MJecTO 
r4je CToJHiH cBcra 3eM^a. 

6. Joni pene: ja caM Bor oii,a TBojera, 
Bor ABpaMOB, Bor HcaKOB h Bor JaKo- 
hjbcii. A MojcHJe 3aK.aoHH .ihii,6 cBoje, 
jep ra crpax 6HJauie r.ie4aTH y Bora. 

7. II pene rocno4: 4of)po BH4Jex ne- 
BO^y Hap04a CBojera y MHCHj)y, h nyx 
BHKy fteroBy 04 3.1a Koje My hhh6 na- 
CTOJHHij,H, jep no3nax MyKy aeroay. 4pyrA KH>iirA mojchjeba. ya. 2. 3. 8. II cHt)Ox 4a ra H36aBHM h3 pyKy Mh- 
CHpcKHx, H 4a ra H3Be4eM h3 one 3eM^e 
y 36M.i»y 4o6py h npocxpany, y 36M.i)y 
r4je M.iHJeKo h Me4 xe^e, na Mjecxo r4je 
cy XaHaneJH h XexeJH h AMopejn h <3^6- 
pe3eJH H JeBeJH h JeByceJH. 

9. H ca4a cbo BHKa CHHOBa Il3paHwi»e- 
BHJex 401)6 npe4a Me, h BH4Jex MyKy, 

KOJOM HX Myie MHCHpi],H. 

10. Ca4a xaJ46 4a xe nom.i)eM k <I>a- 
paony, 4a H3Be4em Hapo4 ^loj^ CHHOBe 
Il3paH.zbeBe, h3 Mncnpa. 

11. A MojcHJe pe^e Bory: ko caM ja 
4a H4eM K ^apaony h 4a H3B64eM chho- 
B6 Il3paH.LeBe h3 Mncnpa? 

12. A Eoi My peie: ja ty 5hxh c xo- 
5oM, H OBO HCKa XH 6y4e 3HaK 4a caM xe 
ja HOCAao : Ka4 H3B64eiu Hapo4 h3 Mh- 
CHpa, ciyjKHtiexe Bory na OBoj ropn. 

13. A MojcHJe pe^e feory: eBo, Ka4 ox- 
H4eM K CHHOBHMa PLspaH.^CBHJeM, na hm 
pei6M: Bor oxaii,a BaniHx noc^a m6 k 
BaMa, aKO mh peKy: KaKO My je hm6? 
uixa Iiy HM Ka3axH? 

14. A rocno4 pene MojcHJy: ja caM 0- 
Haj nixo jecx. II pe^e: xaKO keni Ka3a- 

XH CHHOBHMa Il3paHiB6BHJeM : KOJH J6CX, 

OH Me noc/ia k BaMa. 

15. II onex pene Bor MojcHJy: OBaKo 
Kumn CHHOBHMa Il3paH.!b6BHJeM : rocno4 
Bor oxaii,a Bamnx, Bor ABpaMOB, Bor 
HcaKOB H Bor JaK0B.zb6B noc^a Me k Ba- 
Ma; xo je HM6 Moje 40 BHJeKa, h xo je 
CHOMCH Moj 04 KO.Tbena na K0.7BeH0. 

16. II4H, H CKynn cxapjeuiHHe Il3paH.t- 
CKe, na hm peu,H: rocno4 Bor oxaii,a Ba- 
mnx jaBH MH ce , Bor ABpaMOB , HcaKOB 
H JaK0B.i)6B, roBopeliH: 40Hcxa 06H40X 
Bac, H BH4J6X KaKO BaM je y Mncnpy. 

17. Ila peKOx: nsBeiuhy Bac h3 hcbo- 
^6 MncHpcKc y 36Mjby XananejcKy h Xe- 
xejcKy H AMopejcKy n <I>ep63ejcKy n Je- 
BejcKy H JeBycejcKy, y 36M.;Ly ivye xene 
M.lHJeKO H Me4. 

18. II OHH he nociymaxH r.iac tboj; 
na hem xh h cxapjemnne Il3paH.i)CK6 ox- 
Hhn K ij,apy MncnpcKOM, h pehn hexe 
My: rocno4 Bor JeBi)ejcKH cpexe nac, 
na XH ce mo.ihmo 4a H3H4eM0 xpn 4aHa 
xo4a y nycxnity 4a npHneccMO JKpxBy 
rocno4y Bory cBOJeMy. 

19. A ja 3HaM 4a BaM ne he 4onycxHXH u,ap 
MncHpcKH 4a H3H4exe 663 pyKe Ki)jenK6. 

20. A./1H hy npy^KHXH pyKy CBOjy, h y- 
4apHhy Mhchp cbhjcm Hy46CHMa cbojhm. ^pyrA KH>iirA m 

Koja hy vmiHiiTii y ifcOMy ; h iiocaiije he 
BUf iiyc'Timi. 

21. il yMHUiitiy x^\ nd\K\\ ual)0 .Lyoaii 
y MucHpaua, iia Ka,; iioIjoto, hc KeTe no- 
hii iipa.mii; 

'2'2. lloro !io cmiKa acena aaHCKarn y cy- 
cje^o CBOje h y .lOMaliHue cHojo iiaKiiTa 
q)e6pHora n naKHxa 3.iaTHora Hxa.Lnna: 
H MoinyliOTe iia cHHORe CRoje h na Khe- 
\m CBOje, H oii.iMJoHHhoTe Mnciip. 

r.lABA 4. 

A Mojciije o,;roBopH ii pene: a.iii ne he 
MH BJei)OBaTii HH iiocayiiiaTH r.iaca mo- 
jera; jep he pehu: HHJe th ce Tocno^ 

jaBHO. 

2. A Focno^; My pene: una th je to 
y pyuiiV A oh o^roBopn: lUTan, 

3. A Eoi My pene: 6au,H ra na seM^By. 
II nauH ra na ^eM.^y, a oh nocTa iSMHJa. 
II MojcHJe iio()je/Ke 04 H>e. 

4. A FocnoA pene MojcHJy: npyacH py- 
Ky CBOJy, na je yxBaTH 3a pen. H npymn 
pyKy CBojy, h yxsaxH je, h oneT iiocTa 
lUTan y pyu,H H>eroBoj. 

5. To ymiHu, pene Boi, 4a Bjepyjy 4a 
TH ce jaBHo TocnoA Bor OTau.a h>hxobh- 
jex, Bor AfipaMOB, Lor IIcaKOB h Bor 
JaKOB.LeB. 

1). II oner mv pene Fochoa: Typn ca^a 
pyKy cBojy y H>eApa CBOJa. II oh Typn 
pyKy CBOjy y fte^pa CBoja; a Ka4 je h3- 
Ba^H h3 HjC.v'ipa, a to pyKa My ry5aBa, 
6i(je.m Kao CHHJer. 

7. A Eoi My pe^e: Typn oneT pyKy cbo- 
jy y H>eApa CBoja. II oneT Typn pyny 
CBojy y fte^pa cBoja; a Ka^ je HSBa^H 
H3 }i>eAaj)a, a to oneT nocTa^ia Kao h 0- 
cra.io THJe.io H>eroBO. 

8. TaKo, pene Eoi, aKO th ne y3BJepy- 
jy h He nociyuiajy r.iaca TBOJera 3a np- 
BH 3HaK, nociyniahe 3a Apyrn 3HaK. 

1'. Ako .ih He y3BJepyjy hh 3a Ta 4Ba 
3HaKa h He nociyniajy r.iaca TBojera, a 
TH 3axBaTH Bo^e H3 pHJCKe, H npo^iHJ Ha 
seM.Ly, H npeTBopnhe ce Bo^a Kojy 3a- 
XBaxHiu H3 pHJene, h npoBphn he'ce y 

KpB Ha 3eM.I)H. 

10. A MojcHJe peqe Focno^y: mo.ihm 
TH ce, FocnoAo. HHJecaM pjchht hobjck, 
HHTH caM npHJe oho hhth caM o^ KaKo 
CH nporoBopHO ca cayroM cbojhm, nero 
can cnopHJex ycTa h cnopa je3HKa. 

1 1 . A FocuoA My pene : ko je ^ao ycTa lUCMlJKIU. r.i. 3. 4. 51 UOBJOKyV H.IH KO MOiKe CTBOpHTH HHJOMa 

M.iH r.iyxa h.ih OKara ii.iii c.inj(MiaV 3ap 
110 ja, rocuo,;? 

1 2. 1I,^H ,;aK.ie, ja hy ohth c ycTHMa tbo- 
JHM, u yuiihy tc nrra hem roBopHTH. 

\^. A Mojnijc \)emi: moahm tc, Fo- 
cno,i,e, noiii.LH onora Kora Tpeoa 4a no- 
ui.Leui. 

14. II i)a3rH>oiui ce Focno/i, na MojcH- 
ja, H ])eHe My: unje .in th 6paT ApOH 
^IcbhtV 3HaM ^a je on i)jonHT; h eBo on 
he Te cpecTH, h Ka,^ tc bh/;h oCpa^^oBa- 
he ce y cpny cbojcm. 

15. IBcMy hem Ka3aTH h MCTnyhem OBe 
pHJcMH y ycTa BeroBa, h ja hy 6hth c 

TBOJHM yCTHMa H C ftCrOBHJCM yCTHMa, H 

yMHhy Bac mTa hcTe hhhhth. 

10. II OH he MJecTO Te6e roBopHTH na- 
po^y, H OH he 6hth Te6H MJecTO ycTa a 
TH hem 6hth H>eMy MJecTO Bora, 

17. A Taj mTan y3MH y pyKy CBOjy, 
h>hm hem qHHHTH yy^eca. 

18. H OTH/^e MojcHJe, h npaTH ce k Jo- 
Topy TacTy CBojcMy, h pene My: nycTH 
Me 4a H^eM, 4a ce npaTHM k Opahn cbo- 
joj y MncHpy, 4a bh^hm jecy .in jomTe 
y atHBOTy. II pene JoTop MojcHJy: h4h 

C MHpOM. 

19. II pe^ie Focno^ MojcHJy y 3eM.?bH 
Ma^HJaMCKOJ: h^h, BpaTH ce y MncHp, 
jep cy noMp.iH cbh kojh cy Tpamn.iH ^y- 
my TBOJy. 

20. II y3e MojcHJe SKeny CBOjy h chho- 
Be cBoje, H noca^H hx na Marapn,a, h no- 
1)6 HaTpar y 'seyiJhy MncnpcKy. II y3e 
MojcHJe mTan Bohcjh y pyKy CBojy. 

21. II pe^e Focno4 Mojcnjy: Ka^ oth- 
4em H Bj)aTHm ce y Mncnp, Me^aj 4a 
yqHHHm npe^ <PapaoHOM CBa ^iy4eca ko- 
ja TH MCTHyx y pyKy; a ja hy y^HHHTH 
4a My 0TBp4He cpn,e h hc nycTH Hapo4a. 

22. A TH hem pehn ^apaony: oBaKO 
KajKe Focno4: Il3paH^ je chh moj, np- 
Benau; moj. 

28. II Ka3ax th : hvcth cnna Mojera 4a 
MH uocAy'MH. A th ra ne XTJe nycTHTH; 
CBO ja hy y6HTH cnna TBojera, npBeHn,a 
TBojera. 

24. II Ka4 5HJame na nvTy y tocthohh- 
UH, 4oI)e K fteMy Focno4 h mhame 4a 
ra y6HJe. 

25. A Ce«i»opa yse omTap uootc, h o6pe- 
3a CHHa cBOJera, h OKpajaK 6anH k ho- 
raMa H>eroBHJeM roBopehn: th ch mh 

KpBaB SapVHHHK. 

4* /i.pyrA KH>iirA mojciijeba. va. 4. 5. b. 26. Ta^a ra ocTasH Focno^; a ona pa- 
4H o6pe3aita pe^e: KpBaB sapy^HHK. 

27. A'rociio,:^ pe^e Apony: hsh^h y 
nycTHH>y na cycpeT MojcHJy. II OTH^e h 
cpeTe ra na ropn Boa^HJoj, h no.^i.y6H ra. 

28. II MojcHJe Kasa Apony CBe pHJe^H 
rocno/],fte, 3a Koje ra noc.ia, h CBe 3Ha- 
Ke Koje My 3anoBJe/],H. 

29. II oTH^ouie MojcHJe h Apon, h cKy- 
nnuie cBe CTapjeuiHHe CHHOBa ILspaH.te- 
BHJex. 

30. II ApoH Kasa CBe pnje^H, Koje 6je- 
me peKao Focno^ MojcHJy, a Mojcuje y- 
^HHH 3HaKe npe4 napo^o^i. 

31. II napo^ BJepoBa; h pa3yMJeine ^a 
je FocnoA noxo^HO cnnoBe ifepaHibeBe 
II BH^HO HeB0.zby KbHXOBy; H caBHBinH ce 
noK^iOHHine ce. 

OABA 0. 

A nociHJe HSH^e MojcHJe h Apon npe,i, 
<I>apaoHa, h peKOuie My: oBaKO Be.iH Fo- 
cno/], Bor Il3paH.^eB: n'ycTH napo^ Moj 
4a MH npa3Hyjy npasHHK y nycTHifcH. 

2. A.1H <I>apaoH pe^e : ko je Tocno^ /^a 
iiociymaM r.iac aeroB h nycTHM Il3pa- 
H^aV He 3HaM Focno/^a, hhth Iiy ny- 
CTHTH Il3paH.!ba. 

3. A OHH peKoiue: Bor JeBpejcKH cpe- 
Te Hac; Mo.iHMO TH ce /],a OTH/;eMO TpH 
^ana xo^a y nycTHifcy ^a iipHHeccMO Hip- 
TBy Focno^y Bory CBojcMy, ^a ne nouLi)e 

Ha Hac IIOMOp H.IH Maq. 

4. A i^ap MHCHpcKH pene hm: MojcHJe 
H Apone, 3a iuto 04B.iaHHTe Hapo.i, 04 
pa^a H>eroBa? II/T,HTe Ha cboj nocao. 

5. Join pe^e <I>apaon: cto, napo^a je 
MHoro y 3eM.i)H; a bh joiu xolicre 4a 0- 
CTaB.^a CBoje nocioBe. 

6. H y HCTH 4aH 3anoBJe/i,H <PapaoH na- 
CTOJHHUHMa Ha/i, napo^oM h ynpaBHTe- 
^HMa HjeroBHJcM, h pene: 

7. O4 ce.ie HCMOJTe ^aBaTH napo^y 
iiJbeBe 3a oneice Kao ^ociHJe, neKa h^v 
caMH H Kvne ce6H n.;TjeBy. 

8. A K0.IHK0 cy oiieKa ^ocAnje naMH- 
H>aJiH T0.IHK0 H3roHHTe H 04 cde, hhth 
iiiTO CMaiBHTe; jep ^eciiociHMe, h 3a to 
BHuy iY)Boi)eJiH: 4a h^cmo 4a iipHnece- 
MO iKpTBy liory CBojcMy. 

9. Ba.Zba naBaJiHTH nocJiOBe na tc Jh\- 
^e, na lie pa^HTH h He he cAymaTH .lajK- 

^HBHJeX I)HJeMH. 

10. JI H3aiuaBiiiH nacToJHHUH napo^nn 
H ynpaBHTe^H peKonie napo^y roBope- Iih: TaKO Be.iH <I>apaoH: ja BaM ne Ly 
^aBaTH n.^Bene. 

11. II^HTe caMH H KvnHTe ceon n.i)eBy 
r^je HaI)eTe, a 04 noc.ia BaM ce ne Le 
nonycTHTH nnniTa. 

12. II pa3H4e ce napo^ no CBoj scm^h 
^IncnpcKOJ 4a nyna CTpanKy MJecTO- 
n.LCBe. 

13. A HacT0JHHi];H naBa^^HBaxy roBo- 
peiiH: CBpmyJTe nocione CBoje ko-iheo 
40.ia3H na ^an, Kao Ka^ je 6n.io n.^bese. 

14. II ynpaBHTe.tH cnnoBa ILspan.iie- 
BHJex, KOJe nocTaBHme na^ anMa nacToj- 
HHi],H <I>apaonoBH, ^ona^axy 6oja, n ro- 
Bopanie hm ce: 3a niTO hh jyne hh 4a- 
Hac ne na^HnncTe oho.ihko oneKa hojWi- 
KO BaM je o^pe^eHo, Kao npHJe ? 

15. II OTH^ouie ynpaBHTe.LH cnnoBa 
ILspaH.LCBHJex, h noBHKanie k <I>apaony 
roBopeliH: 3a niTo Hnnnin TaKO c.iyra- 

Ma CBOJHM? 

16. ILi)eBa ce ne ^aje ciyraMa tbojhm^ 
na oneT KaiKy naM: rpa^HTe oneKe. II 
eBO 6HJy C/iyre TBoje, a KpnB je tboj 
napo^. 

17. xA. OH pe^e: 5ecnoc.iHyHTe, oecno- 
cinqHTe, h 3a to roBopHTe : 4a h^cmo 4a 
npnneceMO JKpTBy Focno^y. 

18. Hero h^htc, pa^HTe; n.i)eBa BaM , 
ce He lie ^aBaTH, a oneKe 4a 4ajeTe na 
opoj. 

19. H ynpaBHTe.i^H cnnoBa Il3paH.ibe- 
BHJex BH4Jeme 4a je 3.10 no h.hx hito 
HM ce Kasa : 4a ne 6y4e oneKa MaBe 
na 4aH. 

20. II OTHinaBHiH 04 <5apaona cpcTonie 
^lojcHJa H Apona, kojh H3H4oiue npe4 

H>HX. 

21. Ila HM peKoine: Focno4 neKa nae 
BH4H H cy4H, niTO nac OMpasHCTe ^I>apa- 
OHy H cjiyraMa HjcroBHJeM, h 4a40CTe hm 
Ma^ y pyKy 4a nac nooHJy. 

22. M MojcHJe ce BpaTH Ka Focno4y h 
peqe: Fociio4e, 3a nno ch naByKao to 
3./10 na napo4V 3a iuto ch mc iiociao? 

23. Jep 04 KaKO h3H40x npe4 4>apao- 
Ha h iiporoBopHx y TBOje hmc, join rope 
nocTyiia c napo40M OBHJeM, a th ne h3- 
uaBH iiai)04a CBojera. 

YA\BA 6. 

A F0CI104 i)e'ie MojcHJy: ca4 liem bh- i 
4JeTH niTa !iy yMHHHTH <I>apaoHy; jep 
no4 pyKOM KpjeiiKOM nycTHhe hx, h hc- ,\VyVA KIMITA MOJCllJKBA. T.l. r.. 7. 5:i TJopaliO »\ Ii:i aCM.Le OHOJO 110,1, pVKOM 

2. Join roHopii r>'>r Mojciijy 11 \)onc mv: 
ja ca.M loi'iio.i. 

3. II jiiBHO caM ce ABpa.MV, IkaKv 11 
^' Koiw UMOHOM lior cnoMorvliii. a hmo- 

„jM CBOJli.M FOCIIO.^ lie OHX HM IIOoHaT. 

4. II VMHHHX ;ianjoT cuoj c H.HMa 4a hy 
HM ,iaTii .{eM.Lv XanancKV. wm.TiV y ko- 
joj Oiijaxy .loiiLLaiuu y Kojoj iKniKtaxy 
Kuo I rpauuH. 

5. 11 Myx y;uHcafte ciiHOKa IL^paiL^cBH- 
jex. Koje Mhchi)uu .ip^Ko y poiiCTBy, h 
oiiOMeHyx ce ^aHJera cnojcra. 

6. 3a TO Ka:KH ciiuoHiiMa ILipaiLLeBn- 
jeM: ja aiM Tociio,;, 11 H3Beiu}iy Bac hc- 
m\\ opeMena MiinipcKiix, h oiij^ocTntiy 
Bac poiicTBa ibHxoBa. 11 iiiioaBiihy Bac mh- 
lUHUOM no^^HrnyTOMHcyAOBHMa Be.iHKHM. 

7. II yiichy Bac ^a mh dy^exe napo^, 
H ja hy BaM oiith Bor, xe tiexe iioynaxH 
,in caM ja Tociio,; Bor Bam, Kojii Bac 11:3- 
bo,;hm Hcno,; opeMena ^IiicHpcKux. 

8. IlaK tiy Bac o^iBecxii y CBojy acM.ty, 
aa Kojy no,i,Hrox pyKy CBOjy .mKAuthyfiu 
ce 4a Ly je ,;axH ABpaMy, IIcaKy h Ja- 
KOBy: H ^,\\\\\ BaM je y Ham.i.eACTBo, ja 
Toe 110,1. 

9. II Mojcnje Kaaa xaKO CHHOBHMa II3- 
pan.LeBiijeM: a.iH ne nocwiyuiaiue ^loj- 
cHJa o^, ciaoocxH ^yxa CBojera h 04 .^y- 
xora poncxBa. 

10. II FucnoA peMe MojcHJy roBopeliH: 

11. IUh, Kaa;H <^apaoHy i;apy Mncnp- 
cKOM HeKa nycxH chhobc IlapaH.teBe h3 
;3eM.i)e CBoje. 

12. A MojcHJe nporoBopH npe^ Tocno- 
AOM H pene: exo, chhobh IlapaH.iieBH ne 
iioc.iymaiiie Me, a KaKO he Me iioc.iyma- 
XH *I*apaoH. Ka;^ caM Heo6pe;3aHHJex y- 
canaV 

13. A.1H Focno^ roBopH MojcHJy h A- 
pOHy. H 3aTioBJe,;H iim ,\^ \\,\\ k chhobh- 
Ma II.'ipaii.LeBnjeM h k <l>apaoHy, /],a h:3- 
Be^y CHHOBe IlapaH.LeBe h3 aeM.te Mh- 
ciipcKe. 

14. Obo cy nor.iaBHUc y ^OMOBHMa oxa- 
ua CBoJHx: cMHOBii PyBHMa iipBenua II3- 
paH.LCBa: Ehox h ^Piiyj, AcpoH h Xap- 
MHJa; xo cy nopo,],ime PyBHMOBe. 

15. A CHHOBH CHMeyHOBH: JeMyH.io h 
JaMHH H Ao,| H AxHH H Caj) H Cay.i, 
CHH HeKe XanaHeJKe; xo cy nopo4Hij,e 
CHMeynoBe. 

1 ♦). A OBO cy HMCHa CHHOBa ^eBHJeBHX 110 iioiKUiiuaMa ihHxoinijeM: Fiipcon h 
K'ax 11 ^lepapHJe: a .IcMuije iio-.KHBJe cxo 
M Tpii.UHVT II ce,i,aM r(),i,niia. 

17. A OBO cy CHHOBH FnpcoEOBH: j\o- 
Beiuije 11 CcMCJ no nopo,uni.aMa cbojhm. 

\><. A CHHOBH KaxoBH: AMpaM h Heap 
H XcBpoH H ():{H.io; a Kax iiovKHBJe cxo 
H xpHAecex h xi)h ro^HHe. 

19. A CHHOBH Mepa])HJeBH: ^lo.iHJa h 
MycHJa. To cy ii()i)(),i,Hii,e ^leBHJcBe no 

.lOiUlMa CBOJHM. 

20. A AMpaM ce ojkchh JoxaBC/^OM 6pa- 
xyue,;oM cbojom, h ona mv po^H Apona 
H MojcHJa. A iioiKHBJe AMpaM cxo h xpH- 
^ecex H ccA^M ro^^HHa. 

21. A CHHOBH IIcapoBH 6jexy: Kopej 
H Ha«i>eK H 3expHJa. 

22. A CHHOBH 0:3h.iobh: Mncan.io h 
E.iHca«i>aH H CerpHJa. 

23. A ApoH ce ojkchh Je.iHcaBexoM 
Kiiepjy AMHHa^aBOBOM, cecxpoM Flacono- 
BOM ; H ona My po^H Ha^aBa h ABHJy^a 
H E.ieaaapa h IIxaMapa. 

24. A CHHOBH KopejeBH 6jexy: Acnp h 
E.iKana h ABHJacap. To cy nopo^nue 
Kopej eBe. 

25. M E.ieasap chh ApoHOB omenn ce 
je^HOM ojy KliepH <I>yxH.ioBHJex, h ona My 
po^H *l>HHeca. To cy noiviaBHu,e H3Mei)y 
oxana ^cBHxcKHx HO CBoJHM Hopo^HnaMa. 

26. To je ApoH h MojcHJe, KoJHMa peMC 
FocHO^: H3Be4Hxe chhobc ILipaH.LeBe h3 
3eM.i.e MncHpCKe y nexaMa ftHxoBHJCM. 

27. To cy KOJH roBopnuie ^apaony H,a- 
py MncHpcKOM /i,a H3Be4y CHHOBe H3pa- 
H.i.eBe H3 MncHpa; xo je MojcHJe h xo 
je ApoH. 

28. H Ka^ FocHOA roBopame Mojcnjy 
y 3eM.i)H MncHpcKoj, 

29. Pene Focno,; Mojcnjy roBopeliH: ja 
caM FocHO/;; KajKH <I>apaoHy H,apy Mh- 
CHi)CKOM cBe mxo caM xh Kasao. 

30. 11 MojcHJe pe^ie npe/i, Focno^OM: 
CBO caM Heo6pe3aHHJex ycana, na KaKO 
lie Me HociyuiaxH <l>apaoHV 

r.lABA 7. 

11 Pocno/i, pe^e MojcHJy: eBO, nocxaBHO 
caM xe 4a CH Dor 'I>apaoHy; a ApoH 6pax 

XBOJ 6Hhe npopOK XBOJ. 

2. FoBopHliciii CBe nixo xh 3anoBJe4HM; 
ApoH naK opax XBOj roBopnhe <l'apaony 
/i,a nycxH chhobc Il3paH.teBe h3 3eM.i>e 
CBoje. 

3. A ja hy yHHHHXH /;a oxBp/i,He cpii,e 64 APyrA KMirA mojciijeba. ya. i. s. *I>apaoHy, le hy vmhojkhth snaKe CBOje 
H Hy;i,eca CBoja y yeM.tH MiicHpcKoj. 

4. II He lie Bac HnaK nociymaTH ^I>apaoH; 
a ja iiy MeinyTH pyny cBojy na Mhchp, 
H H3Beiiiiiy BojcKy cBojy, napo^ CBoj, ch- 
HOBe H3paH.i»eBe h3 seM.^e MncHpcKe cy- 

40BHMa Be.lHKHM. 

5. II no3HaIie MncHpi^H 4a caM ja Fo- 
cno;^, Ka4 AHrneM pyny CBojy na ^iHcnp 
H HSBe^eM cHHOBe Il3paH.i,eBe H3MeI)y 

H>HX. 

(J. II y^HHH MojcHJe h ApoH, KaKo hm 
sanoBJe^H rocno4, TaKo yHHHHiue. 

7. A MojcHJy 6HJanie ocaM^eceT ro^ii- 
Ha a Apony ocaM^ecex h xpH ro^HHe, 
Ka4 roBopaxy c <I>apaoHOM. 

8. II pene f ocno4 MojcHJy h Apony ro- 
BopeliH : 

9. Ka^ BaM KajKe <I>apaoH h pene: y- 
HHHHTe KaKo Hy^o, OH^a peii,H Apony: 
y3MH mxan cBoj, h 6ai],H ra iipe4 <I>apao- 
Ha: Te lie ce iipoMCTHyTH y 3MHJy. 

10. II H3al)0iiie MojcHJe h Apon npe^ 
^Inipaona, h y^HHHiue KaKO 3anoBJe4H 
Focno^; h 6ai;H Apon lUTaii CBOJ npe^ 
<I>apaoHa h npe^ ciyre aeroBe, h npo- 
MCTHy ce y 3MHJy. 

11. A 4>apaoH 403Ba My4apij;e h Bpa- 
^lape ; Te h Bpanapn MncHpcKH yHHHHiue 
TaKO CBOJHM BpanaifceM. 

1 2. II 6ai;Hme CBaKH cBoj mian, h npo- 
iieTHyme ce lUTanoBH y 3MHJe ; a^H lUTan 
ApoHOB nj)03K4pHJe H>HX0Be niTanoBe. 

13. II 0TBp4Hy cpiie <I>apaoHOBO, h ne 
noc.iyma hx, Kao uito 6jeiue Ka3ao Fo- 
C1104. 

14. II i)eHe Fociio/; MojcHJy: OTema cp- 
i;e <l>apaoHOBo; ne he 4a nycTii napo^a. 

15. II^H y jyTpy k <I>apaoHy. F.ae, oh 
he HsaliH Ha Bo^y, na craHH npoia ite- 
My na o6awiH, a nixan kojh ce 6ho npo- 
MeTHyo y 3MHJy y3MH y pyKy. 

16. II peuH My: Focno/; Bor JeBpejcKH 
nocAa MB K TeoH 4a th Kaatoi: nycTH 
napo4 Moj 4a mh nociyjKH y nycTHitH. 
A^H TH CTO join He nociynia. 

17. I3a TO Focno4 OBaKo bcah: oBaKO 
hem no3HaTH 4a caM ja Focno^: cbo, 
Y/^apHhy niTanoM hito mh je y pynH no 
BO/],H HiTO je y pHJeij,H, h npOMexnyhe ce 
y KpB. 

18. II pnGe y pnjeuH noMpnjehe, h i)h- 
jcKa he ce ycMp^ycTH, h Mhch})ii,h he ce 

y3MyMHTH TpamehH BO/;e 4a HHJV H3 pH- 

jeKe. 19. II Focno4 pe^e MojcHJy: peu,H A- 
pony: y3MH niTan CBOj, h npyatn pyKy 
CBojy Ha Bo^e MncHpcKe, na noTOKe, na 
pHJeKe H na je3epa RHxoBa h na CBa 360- 
pnurra Bo^a ftHxoBHJex; h npo^ieTnyhe 

ce y KpB, H 6Hhe KpB no CBOJ 3eM.LH Mh- 

CHpcKoj, H no cy^HMa ^pBennjeM h Ka- 

MCHHJeM. 

20. II y^KHHuie MojcHJe h Apon KaKO 
HM sanoBJe^H Focno/],; h no^nraB Apon 
in Tan cBoj y^apn no bo^h Koja 6jeuie y 
pHJen,H npe^ 4>apaoHOM h ciyraMa aero- 
BHJCM. II CBa Bo^a niTO 6jenie y pHJeu,H 
njjOMeTHy ce y KpB. 

21. II noMpHJeme pH6e iuto 6HJaxy y 
pHJei],H, H ycMp/ye ce pHJeKa TaKo /i,a ne 
Moraxy MHCHpn,H hhth BO^e hb pnjeKe, 
H 6jeme Kpn no CBoj 3eM.i)H MncnpcKoj. 

22. A.iH H BpanapH MncnpcKH yqHHH- 
uie TaKO CBoJHM Bpa^iafteM; h cpu,e <^a- 
paony OTBp^ny, Te hx ne nociyma, Kao 
niTO (Ijenie Kasao Focno^. 

23. II oKpenyB ce <I>apaoH OTH^e Kyhn 
CBojoj, H ne MapH hh 3a to. 

24. A MHCHpu,H CBH Konanie oko pnje- 
Ke Tpaofceiiu Bo^e 4a nnjy ; jep ne Mora- 

Xy HHTH BO^e H3 pHJCKC. 

25. II naBpuiH ce ce^aM ^ana KaKO pn- 
jeKy y^apH Focno^. 

TAKBK 8. 

11 pe^e FocnoA MojcHJy: h^h k ^apa- 
OHy, H peu,H My: OBaKO bcah Focno^: 
nycTH Hapo4 Moj, 4a mh nociysKH. 

2. Ako .ih ne hem nycTHTH, eBO hy mo- 
pHTH CBy 3eM.i)y 3Ka6aMa. 

3. II pnjeKa he ce nanynnTH 3Ka5a, h 
one he Hsahn h cKaKaTH tcoh no Kyhn 
H no K.iHJeTH r/ije cnaBain h no nocTe.^H 
TBojoj H HO KvhaMa cAyra tbojhx h na- 
po4a TBOJera h no nehnMa tbojhm h ho 
HahnaMa tbojhm ; 

4. II Ha Te6e h na napo^ tboj h na cbc 
ciyre TBOje CKaKahe aca6e. 

5. II i)e^ie F0CI104 MojcHJy: KajKH A- 
pony : npyjKH pyKy CBojy ca mTanoM cbo- 
JHM Ha pnjeKe h na noTOKe h na je3epa, 
H yMHHH neK H3ai)y 3Ka6e na seM^y Mh- 

CHpCKy. 

<). II iipyjKH Apon pyKv CBojy na Bo^e 
MncHpcKe, h H3aI)ome maCe h noKpnme 
3eM.^y MncHpcKy. 

7. Aah h BpanapH MncHpcKH vHHHHiue 
TaKO CBOJHM Bi)aHaH>eM, yHHHHme Te H3a- 
I^ome ata6e na 3eM^y MncHpcKV. AryrA kh^uta mojciukba. va.s.o. 55 ^. A ^I'apaon ,\o'M\i{ MojcTija ii Apoiia 
11 peMo: Mo.iiiTo rociio,i,a ,i,a yK.ioiiii iua- C»e OA Meue h oa napo^a MOjera, iiaK tiv 
iiycTHTH HapoA Aa npHnecy JKpTuy To- 

\K A Mojcnje peue 4>apaoHy: nacr Aa 
TH je naAa muom! AOK.ie Aa mv cc mo.ihm 
3a xe » Mi c.iyro xKoje h mi Ha])OA thoj 
Aa OA^'»HJe Hiaoo OA 'reoe h H3 Kvtui tbo- 
JH\. H ciiMO y pujoiui Aa ocianyV 

10. A OH pene: AO cjvTpa. A Mojcuje 
pene: ^/MV KaKo ch Kanao. Aa iio;3Ham 
Aa HHKO HHJe Kao Fociioa Bor uam. 

11. OthIih he acaoe oa Te6e h h3 Kyha 
TBOJHX II OA ciyra tbojhx h oa napoAa 
TBOjera: caMO he y piijei;H ociaTH. 

12. II OTHAe MojcHJe h ApoH oa 4>apa- 
oHa; H 3aBanH MojcHJe Ka FocnoAY ^a 
iKaoe Koje ojeme nycnio na <I>apaoHa. 

13. A Fociioa y^HHH no pujeMH MojcH- 
jeBoj ; H noupKame ataoe, h onpocxHuie 
Hx ce Kyhe h ceaa h no.ta. 

14. Una roMiLie hx rpxaxy, AajecMp- 
Aje.ia aeM.La. 

15. A KaA <l>apaoH BHAJe rAJe OAaxny, 
OTBpAHV My cpu,e, H He nociyma hx, Kao 
iUTO ojeiue Ka-sao FocnoA- 

Itj. A FocnoA pene MojcHJy: Ka;KH A- 
jK)Hy: iipyHvH iiiTaii CBOJ, h yAapn no 
iipaxy Ha ie^i.LH, neK ce iipexBopH y yiuH 
no cBoj aeM.LH MncnpcKOJ. 

17. II yqHHume laKo: ApoH iipysKH py- 
Ky CBOJy ca uixanoM cbojhm, h yAapn no 
npaxy na seM.LH, h nociauie yuiH no .Ly- 
AHMa H no CTOUH, caB npax na aeM.LH 
npeiBopH ce y yuiH no u,HJe.ioj aeM.LH 
MncHpcKoj. 

IS. A r.ieAauie h BpanapH Mhchi)Ckh 
i5paHaH>eM cbojhm Aa y^Hne Aa nocrany 
yiUH. iUH He Morouie. II Cnjaxy ymn no 
^LVAHMa H no ctouh. 

19. II peKOuie Bi)aHapH <I>apaoHy: obo 
je npCT Bo/KJH. A.in onex oxBpAny cpu,e 
*I>apaoHy, xe hx He noc^ynia, Kao uixo 
ujeiue Ka:mo FocnoA- 
2C). A FocnoA pene MojcHJy: ycxaHH 
])aH0 H H:ial;H iipeA <I*apaoHa, eBO, oh he 
HiiahH K BOAH, na My peu,H: OBaKO Be- 
.\\\ FocnoA: nycxH Hai)OA Moj Aa mh no- 
ciyacH. 
21. Ako .ih ne nycxnin napoAa MOJera, 
CBo, nycxHhy na xe6e h na ciyre xBoje 
H Ha napoA tboj h na Kyhe xBoje CBaKO- 
jaKe 5yr)HHe, h nanynnhe ce 5y6HHa Ky- 
he MncMpcKe h yeM.La na Kojoj cy. 22. A.1H hy y xaj Aan oabojhxh 3eM.i,y 
FeceMCKy, ivye h^'hbh moj uapoA, h oh- 
,ije He he 6hxh OyoHua, Aa noaHaui Aa 
caM ja Fociioa na :ieM.LH. 

2;>.' 11 iiocTaBHhy pa;uHKy H:3Mel)y na- 
poAa cHojera h napoAa xBojera. Cjyxpa 
lie OHXH ;iHaK xaj. 

24. II yMHnn FocnoA TaKO, h Aol/ome 
CH.me ovoHHe y Kytiy <l>apaoHOBy h y 
Kvhe ciyra H>eroiuijex h y cbv 3eM.i)y 
^iHcnpcKy, Aa ce cBe y 3eM.^H noKBapn 
OA r)y6HHa. 

2b. II 4>ai)aoH A03Ba ^^lojcnja h Apona, 
H pe^e hm: HAHxe, npHnecHxe 3KpxBy 
Borv cBojeMy OBAJe y 'd^yiJbw. 

2^\ A Mojcnje pe^e: ne Ba.^a xaKo; 
jep oHCMO ni)HHHJe.iH na jKpxBy Focno- 
Ay Bory CBOjcMy nixo je nenncxo ^Ih- 
cnpuHMa; a KaA 6hcmo npHHHJe.iH na 
jKpxijy inxo je ne^HCXo MHCHpu,HMa na 
OHH linxoBe, ne 6h .ih nac iioohjh Ka- 
MeaeM? 

27. TpH Aana xoAa xpeCa Aa habmo y 
nycxHH>y Aa npHneceMO acpxBV FocnoAV 
Bory CBOJeMy, Kao mxo naM je Kaaao. 

28! A 6apaoH pe^e: nycxnhy Bac Aa 
npHHecexe ;KpxBy FocnoAy Bory cBojeMy 
y iiycxHBH; a.iH Aa ne HAexe Aa.i>e; na 
ce Mo.iHxe aa Me. 

29. A MojcHJe pene: eBO ja habm oa 
xe6e, H Mo.iHhy ce FocnoAy Aa oxhav 
6y6HHe OA *^apaoHa h oa ciyra H>ero- 
BHJex H OA napoAa aeroBa cjyxpa; ajiH 
neMOJ onex Aa npeBapHin, HAanenycxHin 
napoAa Aa npnnece mpxBy FocnoAy. 

30. II oxHAe MojcHJe oa ^I^apaona, h 
noMO.iH ce FocnoAy. 

31. II yHHHH FocnoA no pnjeHH Mojcn- 
jeBOJ, xe oxHAome uyoHne oa *I>apaoHa 
H OA Cviyra aeroBHJex h oa napoAa H>e- 
roBa; ne ocxa hh jeAHa. )2. A.iH onex oxBpAny cpu,e <I>apaoHO- 
Bo, H He nycxH napoAa. 

mABA 9. 

TaAa pene FocnoA Mojcnjy: hah k <I>a- 
paoHy, H pen.H My: onaKO Be^H FocnoA 
Bor JeBpejcKH: nycxH napoA MOJ Aa mh 
nociyacH ; 

2. Ako .ih hx ne nycxHui nero hx join 
cxaneui aaAP^KaBaxn, 

3. Ebo, pyKa FocnoAH>a Aohn he Ha 
cxoKV xBOJy y no.i>y, na Koae, na Ma- 
rapnje, na KaMH.ie, na BO.ioBe h na ob- 

U,e, C nOMOpOM Bp.lO Be.lHKHM. 6G 

4. A OABOJHtie FocnoA ctokv Ilapan.^- 
CKT 0/1, CTOKe MnciipcKe; xe oa CBera 
lUTO je CHHOBa IIspaH.teBiijex He he no- 

rHHVTH HHUITa. 

5. II nocxaBHO je FocnoA poK peKaBuiii : 
cjyTpa lie to y^nHHTn na seM.BH Tocno^. 

6. II FocnO/l YHHHH TO cJYTpaAaH, H CBa 
CTOKa MiicHpcKa ynmy; a o^ CTOKe ch- 
HOBa IlspaiLteBHJex He yrnny hh je^HO. 

7. II noc.ia <I»apaoH ^a eu4e, h r.ie, OA 
CTOKe lIspaH^CKe ne yrnny hh je/],Ho; 
iinaK OTBp;i,Hy cpi],e <tapaoHy, h ne ny- 
CTH Hapo^a. 

8. Ta^a pe^e Focno^ MojcHJy h Apo- 
Hy : y3MHTe nene.ia h3 netiH nyne npe- 
rpniTH, H MojcHJe neKa ra 6aii,H y neoo 
iipe^ *l^apaoHOM ; 

ii. II nocTate npax no CBOJ 3eM.i.H Mh- 
CHpcKOJ, a 04 H>era lie iiocTaTH EpacTe 
nyne rnoja h na .ty/^HMa h na ctoij,h no 
-CBOJ aeM.LH MHcnpcKoj- 

10. II yaeine nene.ia h3 nehn, h CTa- 
/i,ome npe/i, <I>apaoHa, h 6ai];H ra Mojcnje 
y neoo, h nocTanie KpacTe nyne rnoja 
no Jhyji,mi2i n no ctou,h, 

11. II Bpa^iapn ne Morome CTajaTn npe^ 
MojcHJeM 0^ KpacTa ; jep 6HJaxy KpacTe h 
na BpaHaj)HMa h na cBHJeM MHCHpu,HMa. 

12. II FocnoA y^HHH Te OTBp^ny cpij,e 
<I>apaoHOBO, H ne noc.iyma nx, Kao niTO 
6jeuie Ka3ao Focno,], Mojcnjy, 

13. IIocJHJe pe^e Focno/i, MojcHJy : ycTa- 
HH paHO H naaljH npe^ <t>apaoHa, h peu,H 
My : OBaKo Be.iH FocnoA Bor JeBpejcKM : 
nycTH napo^ moj /i,a mh nociy/KH, 

i4. Jep hy ca^a nycTHTH CBa 3.ia cBoja 
Ha cpii,e TBoje h na ciyre TBoje h na na- 
1)0^ TBoj, ^a 3naiu 4a hhko nnje Kao ja 
Ha u,HJe.ioj 3e3Li>H. 

15. Jep ca^a Ka^ npy»-Hx pyKy CBOJy, 
jiorax H Te6e n napo/i, tboj y/;ai)HTH no- 
MOpOM, na Te ne 6h BHuie 6h^io na aeM.Ln; 

1 0. A.iH Te ocTaBHx 4a noKameM na Te- 
6n QUAY cBojy, H /i,a ce ni)HnoBHJe/;a HMe 
Moje no CBoj 3eM^n. 

17. II TH ce join no/],H/Kenr na Moj na- 
po/j,, H ne Iieiu ,i,a ra nycTMiuV 

18. Ebo, cjyTj)a!iy y OBO y;o6a nycTHTH 
Y]rA/i, Bp.io Be.iHK, KaKora nnje CmAO y 
MHcnpy OA KaKo je nocTao iia 40 ca/va. 

19. Ija TO ca/i,a hoiillh, Te cKyiiH ctokv 
CBOJy H niTO ^o/^ HMaiii y no./Ly, jep he 
nacTH rpri^ na cbc J^y.^e h na cTOKy urro 
ce 3aTeMe y no.^y h hc 6y/;e cKyn^eno 
y KyLy, h HarHnyLe. APyPA KH^IIFA MOJCIIJEBA. IM. 9, 20. KoJH ce ro,^ H3Mel)y c.iyra <I>apaoHo- 
BHJex noooja pnje^in Focno^ite, on 6p}Ke 
CKynn c.iyre CBOJe h CTOKy CBOjy y KyLy ; 

21. A KOJH ne Mapauie aa pnje^i Focno/],- 
ffiy, OH ocTaBH ciyre CBOje n CTOKy cbo- 
jy y no.ty. 

22. M Focno^ pe^e Mojcnjy: npyacn py- 
Ky CBOJy K He5y, neKa y^apn rpa^ no 
CBOj 3eM.i)H MncnpcKoj, na .ty^e n na 
CTOKy H Ha CBC 6H.Le no no.ty y 3e>L/bH 
^IncnpcKoj. 

23. il MojcHJe npyacH mTaii CBOJ k hc- 
6y, H FocnoA nycTH rpoMOBe h rpiU, M 
oraa CKaKame na 3eM.zby. II TaKO Focno,T, 
yqHHH, Te na^e rpa^ na 3ejLi)y MncHpcKy. 

24. A 6jeme rpa^ n oraft CMUjenian c 
rpa^OM CH.iaH BeoMa, KaKora ne 6jeme 
y CBOJ 3eMibH MncnpcKoj o,z^ KaKO je Jb\- 
,;HyH,oj. 

25. II nooH rpa^ no CBOJ 30LI.H Mh- 
cnpcKoj niTo roA 6jeine y no.ty oa tobjc- 
Ka /i,o aiHBHHHeTa ; h cse 6H.ie y no^i.y 
noTp rpa,],, h CBa ^pBCTa y no.Ly ho.iomh. 

26. CaMO y scm^lh Fcccmckoj, r^ie 6h- 
jaxy CHHOBH Il3paH.i»eBH, ne 6jenie rpa4a. 

27. Ta^a noc.ia $apaoH, tc /;o3Ba Moj- 
ciija H Apona, n pe^ie mm: ca^a 3rpnje- 
lUHx; Focno;i je npaBe^an. a ja h moj 
Hapo/i, jecMO 6e36o}KHHu,H. 

28. Mo.yiHTe ce Focno^y, jep je /i,ocTa, 
HCKa npecTany rpoMOBH Bojkhjh h rpa/i,, 
na Iiy Bac nycTHTH, h bhuic Bac ne he hh- 
ko ycTaB./baTH. 

29. A MojcHJe My pew : Ka^ H3aI)eM H3a 
rpa^a, pamnpHliy pyKe CBoje Ka Focno- 
^y, a I'poMOBH he npecTaTn h rpii^a ne 
he BHHie 6hth, ^a 3Hani 4a je Fochoa- 
ita 3eM^Ba. 

30. A TH H ciyre TBOje 3HaM 4a ce join 
ne hcTe 6ojaTH Focno^a Bora. 

31. H npona^e .lan h je^aM, jep je^aM 
6jenie K.iacao, a .lan ce r.iaBH^HO. 

32. A nnieHHi],a n KpynHHK ne npona- 
4e, jep 6jeme no3Ho jkhto. 

33. H MojcHJe OTHiuas 04 ^PapaoHa M3a 
rpfi/Va i)ainHi)H j)yKe CBOJe Ka Focno^y, 
H npecTaiiie rpoMOBH h rpa4, h A'<^'^A hc 
na^aine na .3eM.^y. 

34. A.iH <I>apaoH BH/yeB ivye npecTa 
AiUKA H v])i\,\ H rpoMOBH, cTa^c oncT r])H- 
jeniHTH, H cpue My OTBp^ny h H>eMy HCiy- 
raMa H)eroBHJeM, 

35. OTBp^ny c})ue <I>apaony, tc ne ny- 
CTH CHHOBa Il3paH.i>eBHJex, Kao niTO 6jeuie 
Ka3ao Focno/; npcKo IMojcHJa. .U'MA Kll.UI A M 
r.lAIU 10. 

A roono,! i^ene Mojciijy : h,^h k <l>ai);i()- 
HV, jep CUM ja vHimiio ,;a otbiuho cpue 
Ijhoroiu) II ("i)!!,!' c.iyra immoimiJox. ,\a y^ii- 
;nHM OBO :mi\Kc cnojo Moijv iMiMa, 

2. II M iipHiioHiijo.unii ciiHOTuiMa nu)- 
JHM H vHyuHMa ciu)jnM iiiTa yMiinux y 
Miii'Mpy H KaKKo MiixKc cHojo iioKaiuix na 
ibHMa, ,ia niii'TO :uia.iu ,;a caM ja Tociku- 

o. 11 OTH.1,0 Mojciijo H Apon K <I»ai)ao- 
Hv, II i)i'Koiue My : onaKO Be.iH Focno,^ 

DoV ,]v\\\)i\]CK\\: .lOK.ie hoill Ce lipOTIIBII- 

Tii ,i.a cr HO iiouHiiiuii iip(Vi,a .miiomV lly- 
CTii Hapo,; Moj ;^a mh iioc.iyiKH. 

4. Jep aKo He Keiii iiycxHTii Hai)0,i,a mo- 
jera, cbo ('jyTj)a !iy naniijeTii cKaKaBii.e 
Ha ae.M.iy TBojy ; 

5. II HOKpHhe CBV aeM.ty, ;^a ce ne Le 
BH,\jeTii WM.Le. II nojemtic ocxaTaK uito 
ce canyBao. koJh iwm je ocxao urn rpa- 
,;a. II iiojoiiilie cBa ApBt'Ta uito BaM pa- 
CTv y Ho.By. 

(). il HanyHiilio iix^ce KyliC TBOJe h Ky- 
he cBHJex c.iyra tboJiix ii Kvhe cBiijex 
MiicHj)aua. lUTO Hiijecy BH;ije.iii oun tbo- 
JH HH ouH oTaua TBojnx, OA KaKO cy no- 
cTa.iH Ha :seM.Lii ,1,0 ,^aHac. II OKpenyB 
ce OTiue 0,; <I>apaoHa. 

7. A ciyre peKome <I\ipaoHy : ^OK.ie he 
Hac Taj MyqiiTH V IlycTH hx Hena nociy- 
se rocno,;y liory cBojeMy. 3ap jom ne 
BiUHiu r^e npona,;e MiiciipV 

8. II 4o:5Bame oneT MojcHJa h Apona 
npe,x <I>ai)aoHa. h i)eMe hm : H,],HTe, no- 
ciyiKHTc locno^y Bory CBojeiiy. A kojh 
cy niTo lio hKhV 

9. A MojcHJe pe^e : c /i,ieu,0M cbojom h 
ca CTapuHMa cbojiim iitiii heMO, ca chho- 

BHMa CBOJHMHCaK}iei)II.MaCBOJHM, ca CTO- 
KOM CBOJOM CHTHOM H K])yiin0M nIiH hc- 

Mo, jep HMaMO npa.'iHHK rocno,T,H>H. 

10. A OH II M pene: TaKo 6110 Focno,^ 
c BaMa, KaKO hy Bac ja nycTHTH c /ycii,OM 
BamoM. I>H,i,HTe ,^a :uo MHciHTe. 

11. He fif diirn TaKo; nero bh Jh)']\w 
H,;HTe H nociyiKHTcrociioAy, jep to hihtc- 
Te. II OTJepa hx 0,^ ce6e <l>apaoH. 

12. Ta^a pene Tocno^ MojcHJy: npy- 
;kii pyKy cBojy na sollv MHCHi)CKy, /^a 
,loI)y cKaKaBHH na ye.M.ty ]\lHCHi)CKy h 
noje,;y cbc 6H.i>e no ^cm.lh, uito ro,; ocTa 
Hsa rjiii^ua. 

13. II iij)y/KH Mojciijc uiTau CBOJ na 3e- 
M.Lv MHcii])CKy, H rociio,!. HaBc^e yCTO- 
KV Ha 3eM.ty, tc ^yBa u,uje.iH /^au h u,h- D.icii.ir.r.A. r.i. !»>. o? 

jiMy Holi ; a Ka.i, ciuuiy, ,i,()H(H'o ycroiui 
cKaKaBiu'. 

14.11 ,i()l)Oiiie cKaKaBiui na cBy lieM.LyMii- 
ciiix'Kv, II ii()Ha,i,anio 110 cbujc^m K])aj(Munia 
M lU'iipcKiiM CM. 11111 BooMa,KaKn\iii»iijeHii- 

I\l,a UIIJO 011.10 HHTH he KavT,6HTH OHaKHX. 

15. II uoKpiiiiie CBy iiOL^y, /i,a ce :ie- 
M.La ne BHt)aiiii\ h iioje,;oiiie cbv TpaBy 
na ;3eM.Lii 11 can ])o.^ iia ,;i)BeTHMa, iirro 
ocTa H:ia rptlAi^ " "^' <>('Ta nniuTa :se.ie- 
Ho 0,1, Api^^"'"^ J^ ^\\ 6ii«'i>ii^ no jiCKora y CBoj 
.leM.Lii MnciiiK'Koj. 

K). Ta,T,a *l>apaoH fipjKe A03Ba ^lojcHJa 
11 Ajmna, h pe^e: :3rpnjennix FocnoAy 
liory BamcMy n BaMa. 

17. A.iii MH join ca,i,a caMO onpocTurpH- 
jex MOJ, H MO.iHTe ce FocnoAy Bory cbo- 
jeMy /Vi yiuoHH 0,1, Mene caMO obv CMpT. 

IS. II OTH,T,e Mojrujp o,\ <I>apaoHa, h 
iioMo.iH ce Fociio,;y. 

19. II OKpeny FocnoA BJeTap oa saiia- 
,T,a Bp.io jaK, KoJH y^e cKanaBue h 6ann 
HX y ui)Beno MOpe, h ne ocra hh je^aH 
cKaKaBau, y luije.ioj :3eM.T>H MncHpcKoj. 

20. Aavl FocnoA vhhhh tc OTBp^ny cp- 
u,e <I>apaoHy, h ne nycTH cHUOua Ilypa- 
H.LeBHJex. 

21. II pc^e FocnoA ^lojcnjy: iipyiKii 
pyKV CBojy K He6y, h 6Hlie TaMa no 3e- 
m.TjH ^IncnpcKoj xaKa ah he je UHiiaTH. 

22. II ^lojciije npy'/KH pyKy cBOJy k hc- 
6y, H uocxa rycTa TaMa no CBoj scm^lh 
MncHpcKoj :3a TpH ^ana. 

23. He BHijaxy je,i,aH ^pyrora, hhukocc 
ne Ma^e c MJecTa r^je ojeine :3a Tpn ;i,a- 
na ; a.iH ce koa cbhjcx cnnoBa Ilapan^Be- 
BHJex BHAJe.io no cTanoBHMa HjHxobhjcm. 

24. Ta^a <I>apaoH j\0'sbr Mojcnja, h pe- 
^e: H^HTe, uoc.iymHTe Focuo,j,y; caMO 
CTOKa Bauia CHTna h Kpynna neKa ocTa- 
He, a /ijen,a Bauia neKa H^y c BaMa. 

25. A ^lojcHJe pcHC : Ti)e6a ;i,a naM ^ani 
H niTO iiCMo iipHHHJeTH H caHceliH Ha aip- 
TBy Fociio^y Bory CBOJCMy ; 

20. 3a TO H CToka nama hck H^e c na- 
Ma, Aa ne ocTane hh nauKa, jep H:3MeI)y 
me Tpeoa /],ii y:3MeM0 mhm hcMO noc^y- 
iKHTH FocnoAvBory cBojeMy, a ne BuaMO 

KOJHM hCMO IIOC.iyHvHTH FoCHO^y ^OK^C 

He AoIjCMO onaMO. 

27. A.iH FociioA y^HHH tc OTBp^ny cp- 
Ue 4>apaoHy, h ne XTJe hx nycTHTH. 

28. II pene My <^apaoH: h^h oa mchc, 
H Hynaj ce ,],a m^i bhiuc ne ^oljein na ohh, 
jepaKO MH Aot^em na ohh, iiorHnyiieiu. ^8 ^pyrA KiLiirA mojciijeba. r.i. lo. ii. 12. 29. A MojcHJe pe^e : npaBO ch Kaaao ; 

He hy TH BHUie ^otiH Ha OHH. 

OABA 11. 

A rocnoA peqe MojcHJy : joui liY je^HO 
3.10 nycTHTH Ha ^apaona h na MncHp, 
na he sac on^a uycthth, nycTHhe ca 
CBHJeM, H join tie Bac TJepaxH. 

2. A ca;i,a KaaiH napo^y neKa CBaKH ^0- 
BJeK HuiTe y cycje^a CBojera h cBana jKe- 
Ha y cycje^e CBoje HaKHxa cpedpHHjex 
H HaKHTa 3.iaTHHJex. 

3. II FocnoA y^HHH, xe napoA Hat/e Jb\- 
6aB y MHCHpaii,a ; h can MojcHJe 6jeine 

Bp.lO Be.lHK qOBJeK y 3e>LI)H MHCHpCKOJ 

Eo^ Cwiyra <I>apaoHOBHJex h koa napo^a. 

4. II pe^e MojcHJe: OBaKO bcah ^oc^o;^: 
OKO no HoIiH npohH ky Kpo3 Mhchp, 

5. II noMpujeke cbh npBeHii,H y ^e^ijhn 
MHcnpcKoj, OA npBeHii,a tI>apaoHOBa, ko- 
JH mlianie cjeAJeTH na npHJecio.iy ae- 
roBy, 40 npBeHLi,a ciymKnae 3a atpBaeM, 
H 0/1, CTOKe niTO je ro^ npBenan.. 

G. II 6Hlie BHKa Be.iHKa no CBOJ 3eM.ZBH 
MncnpcKoj, KaKse joni HHJe 6h.io hhth 
he je Ka;i, ohth. 

7. A KOA CHHOBa ILspaH.TseBHJex nnr^'e 
He te HH nac jesHKOM cbojhm MahH hh 
Me^y Jh\ji,viyisi hh Meljy ctokom, /^a 3Ha- 
Te 4a je Focno/i, yHHHHo pa3jiHKy H3Me- 
^y Il3paH.i.ai],a h Mncnpaua. 

8. II 40I1H he CBe xe ciyre TBOJe k Me- 
HH, H noKvioHHlie MH ce roBopeliH : h^h, 
H TH H caB napo/i, kojh je npncTao 3a to- 
60M. II OE.ia hy HsatiH. II 0TH4e Moj- 
<;HJe 04 <I>apaoHa c BeAiiKHM r^eBOM. 

9. A Focno,^ pe^e MojcHJy : ne he Bac 
HOCiymaTK <I>apaoH, /^a 6hx yMHoacHo 
Hy^eca CROja y 3eM.ZBH MncHpcKoj. 

10. H MojcHJe H ApoH ynHHuine CBa OBa 
^y/i,eca npe/; <I>apaono>r, a Focno/i, ynn- 
HH Te OTBp^ny cpii,e <I>apaoHy, n ne nycxH 
CHHOBa ll3paH.i>eBHJex h3 'seMJbe CBOje. 

TjlABA 12. 

11 pene Focnoyi, Mojcnjy h Apony y 3e- 
M.i>H MncHpcKoj roBopetiH: 

2. Obuj Mjeceu, /],a laui je no^ieTaK Mje- 
ceii,HMa, /[a BaM je npBH Mjeceii. y ro^HHH. 

3. KaatHTe CBeMy 36opy Il3paH./i>eBy h 
penHTe: /],eceTora ^ana OBora Mjecena 
CBaKH HCKa y3Me jarH,e h.ih jape, no iio- 
po^Hnaivia, no je^no na 40M; 

4. Ako Am je 40M Ma^H sa jarae h.ih jape, neKa y3Me k ce6H cycje^a, kojh My 
je Haj6.iHHCH, c ohoahko Ayma ko.ihko 
Tpe6a /],a Mory nojecTH jarae h./1h jape. 

5. A jarae iiah jape 4a BaM dy^e 3Apa- 
Bo, MyniKO, 0^ roAHHe; H3Me^y OBan,a h.ih 
H3MeI)y K03a y3MHTe. 

6. II ^yBajxe ra 40 ^expHaecTora ^ana 
OBora Mjecei],a, a xa/],a caB koahkh 36op 
IIspan.^beB neKa ra 3aK0./i>e y Bene. 

7. II neKa y3My KpBH 04 aera h ho- 
Kpone 06a ^OBpaxKa h ropan npar na 
KvhaMa y KOJHMa he ra jecxH. 

8. II neKa je;i,y Meco Hcxe nohn, na Ba- 
xpH neqeno, c x.zbe6oM npnjecHHJeM h ca 
^ejbe^i ropKHM neKa je^y. 

9. HcMOJxe jecxH cnpoBO hh y bo/^h kv- 
xano, Hero na Baxpn neneno, c r.iaBOM 
H c HoraMa h c 4po6oM. 

10. II HHHIXa HCMOJXe OCXaBHTH ^0 jy- 

xpa ; aKo Aia 6h mxo ocxa.10 ^o jyTP^^^^ 
cnaAHxe na Baxpn. 

11. A OBaKO je^Hxe: onacann, o6yha 
4a BaM je na nory h nixan y pyuH, h je- 
AHxe XHXHO, jep je npo.ia3aK Fociio^aH. 

12. Jep hy npohH no 3eM.zbH Mncnp- 
CKoj xy Hoh, H no6Hhy cbc npBeHi],e y 
3eMibH MncnpcKoj oa HOBJeKa ^o jkhbhh- 
^exa, h cy/],Hhy cbhjcm 6oroBHMa Mh- 
CHpcKHM, ja Focno4. 

13. A KpB oHa 6Hhe BaM 3HaK na Kyha- 
Ma, y KOJHMa hexe 6hxh ; h Ka^ bh^hm 
KpB, npohn hy sac, xe ne he 6hxh Mel|y 
BaMa noMopa, Ka/i, cxancM ydnjaxH no 
3eM.ZbH MncHpcKoj. 

14. H xaj he BaM 4aH 5hth 3a chomch, h 
npa3H0Bahexe ra Focno^y o^ Ko.tena 40 
Ko.ZbeHa ; npa3Hyjxe ra saKonoM BJeMHHJCM. 

15. Ce^aM ^ana je^nxe x.^e6oBe npn- 
jecne , h npBora ^ana yK^ionnxe KBacan. 
H3 Kyha CBOJHX ; jep ko Cm ro^ jeo mxo 
c KBacucM 04 npBora ^ana 40 ce4Mora, 
HcxpHJe6Hhe ce ona ^yina h3 IhimujhSL. 

16. lIpBH 4aH onhe cbcth ca6op; xaKo 
H ce^MH ^an HMahexe cbcxh ca6op ; hh- 
KaKaB nocao 4a ce ne pa^n y xe ^ane, 
ocHM mxo xpe6a 3a jdo CBaKoj Aymn, 
xo hexe caMO toxobhxh. 

17. H 4j)5KHxe /iciH n])HJecnHJex x.^e- 
6oiui, jep y xaj ^aH H3Be4ox bojckc Baiue 
H3 3eM.zbe MncHpcKc; 4p/KHxe xaj ^an 04 
KO.^eHa 40 KO.^eHa 3aKonoM BJennHJeM. 

18. lIpBora Mjecena HeTj)HaecxH ^an y 
Bene noHHHxe jecxn npHJecne x.i.eooBe 
na 40 ^Ba^ecex iipcora ^ana Hcxora Mje- 
ceu,a y Be^e. ^ryi'A KihiirA mojciuki^a 

19. 3a ce^aM A^na ^a ce He Ha^e kiuic- 
;a y KvhaMa iu\iuhm ; jop ko Cm vo,\ jeo 
iiTo c KHacuoM . iicTiiHJcMluhe CO oiia 
iviiia \iA ;H>oi)a lliipaiLbeua, oiio aoulluk 

1 IK)!)eH y 3CM.LH. 

AK HHuiTa c KiiacuoM HCMqJTe jecTH, 
• -n joAHTo x.Loo iipnjocaii no CBHJeM 

iKOHHMa CHOJllM. 

I 21. II caHiui MojcHJe cee CTai)joiiiiine 
lI:i])aH.i>cKe, H pe^e hm: H:i6e})HTe ii y3- 
MHTe ceoH jarH>e h.ih jape no noi)o,;HH.a- 
Ma c'BoJHM, H ;iaK().LHTe nacxy. 
22. 11 y3MHTe KHxy Hcona h aaMOHUTe 
je y KpB. Koja he ohth y iiye.iH, h no- 
Kp(uiHTe roi)H>H npar ii ooa /;oBi)aTKa 
KpB.Ly, KOJa he ohth y :iije.iH , h hh je- 
AaH OA, Bac Aa ne H3.ia3H na Bpara Kyh- 
Ha Ao jyTi)a. 

20. jep he 3ahH FocnoA A^ ^"je Mh- 
cHp. na Ka,; bh^h KpB na ropifceM npary 
H Ha o6a AOBpaTKa, npohn he FocnoA 
MHMO ona Bi)aTa, h ne he AaTH KpBHHKy 
Aa yl^e y Kytie Bauie Aa yuHJa. 

24. II ApsKHxe OBO Kao 3aK0H Te6H h 

CHHOBHMa TBOJHM AO BHJeKa. 

25. II KaA Ao!)eTe y 3e-M.Ly Kojy he Ba:\i 
AaTH TocnoA. Kao uito je Ka3ao , ap>kh- 
re OBy ciyaxoy. 

2'). il KaA BaM peKy chhobh BauiH : Ka- 
KBa Bax je to ciyHiua? 

27. PeuHTe : obo je HtpTBa 3a npo./ia3aK 
rocnoAH>H, KaA npol)e Kyhe CHHOBa Hspa- 
H.teBHX y MHCHj)y y6HJajyhH Mncnpue, 
a AOMOBe name canyBa. TaAa HapOA ca- 
BH r.iaBy h hok-Iohh ce. 

28. II oTHAome h yHHHHiue chhobh H3- 
j)aH.f,eBH. KaKO 3anoBJeAH FocnoA npeKO 
MojcHJa H AjwHa, TaKO yMHunnie. 

29. A OKo no HohH no6H FocnoA cse 
npBenue y 3eM.tH MncnpcKoj OA npBenu,a 
'PapaoHOBa kojh mhame (*je,ijeTH na npH- 
jecTo.iy H3eroByAonpBeHn.acy:KH>a y TaM- 
HHn,H, H inro roA ojeme npBenai; oa CTOKe. 

30. TaAa ycTa 'I>apaoH one Hohn, oh h 
CBe ciyre aeroBe h cbh MncHpnH, h Cm 
BHKa Be.iHKa y Mncnpy, jep ne ojeme 
Kylie y Kojoj ne Cm MpTBaua. 

31. 11 Ao:jBa MojcHJa h Apona no Hohn, 
H j)eHe : ycTaJTe, HAHTe h3 najiOAa Mojera 

H BH H chhobh ll.'ipaH.LeBH, H OTHAHTC, 

nociy^KHTe FocnoAy, Kao iuto roBoi)HCTe. 

32. VsMHTc H 0Bn,e CBoje h roBCAa cbo- 
ja, Kao UJTO roBopHCTe, h HAHTe, na h 
3ieHe 6.iarociOBHTe. IVl. 12. 5a 33. II MHCHpuH HaBa.LHBaxy Ha HapoA Aa up'iKe HAy h3 seM.te, jep roBopaxy: 

H^THUOCMO CBH. 

34. II Hai)0A y*^^' THJecTO CBOjo joni ne- 
ycKHc.io, y.MOTaBUiH ra y XiLLHue cHoje^ 
Ha pa.Mena cBoja. 

35. II yuHnnuie chhobh IFipaHjjCBH no 
3an()HMJecTH MojciijeHoj , h 3aHCKanie y 
MHCHj)aii,a nawnTa cpeopHHJex h uaKHTa 
3.iaTHHJex H xa.LHHa. 

3(J. II FocnoA yuHHH, Te napoA Hat)e 
.LyuaB y MncHpaua, Te hm AiiAome; xa- 
KO on.iHJeHHine MHCHj)u,e. 

37. H oTHAome chhobh Il3paH.T)(»BH h3 
PaMece y Coxot, oko niecT cTOTHna th- 
cyha njemaKa, caMHJex.LyAH, ochm /\jei;e. 

38. II Apyi'MX Jb\/i,\i MHoro oxHAe c h^h- 
Ma, H CTOKe CHTHe H Kpynne sp.io mhofo. 

39. II OA THJecTa Koje Hsneconie h3Mh- 
CHpa HcneKome norane ni)HJecHe, jep ne 
Gjenie ycKHC.io KaA hx noTJepaiue Mh- 
cHpn,H, Te He Moronie OK.iHJeBaTH , hhth 
cnpeMHuie ce6H 6pauiifceHHii,e. 

40. A 6aBHme ce chhobh HspaH.TbeBH 
y ^iHcnpy HeTHpH ctothhc h TpHAcccT 
roAHHa. 

41. II KaA ce HanpiuH ^CTHpn ctothhc 
H TpHAeceT roAMHa, y hcth Aan Hsat^o- 
uie CBe BojcKe FocnoAH>e h3 3eM.^e Mh- 

CHpCKe. 

42. Ta ce noh CBCTKyje FocnoAy, y Kojy 
HX H3BeAe H3 MncHpa ; to je noh FocnoA- 
H>a, Kojy Tpe6a Aa CBCTKyjy chhobh Ila- 
paH.LCBH OA Ko./LeHa na Ko.Leno. 

43. II pene FocnoA Mojcwjy h Apony: 
OBO HCKa 6yAe 3aK0H 3a nacxy : HHJeAan 
TyI)HH Aa je ne jeAe ; 

44. A CBaKH ciyra ijani Kyn^en 3a hob- 
i;e, KaA r^ o6pe^eTe, OHAa ncKa je jeAc. 

45. ^omjb^K UAH najaMHHK a^ je He 
jeAe. 

46. y HCTOJ Kyhn Aa ce jeAe, A^ ne h3- 
neccTe Meca oa H>e h3 Kyhe, h kocth a^ 
joj He npe.iOMHTe. 

47. CaB 36op H3paH.j>eB ncKa mhhh 

TaKO. 

48. Ako 6h koa Teoe cjcaho thI^hh h 
XTHO Cm cBCTKOBaTH nacxv FocnoAifcy, 
HCKa My ce o6i)e;Ke cbc MyujKHif>e, na 
OHAa HCKa npHCTynn Aa je cBCTKyje , h 
HCKa 6yAe Kao po^en y 3eM.j)H ; a hhko 
Heo6i)e3aH /in je ne jeAe. 

49. IJaKon jeAan Aa je h potjCHOMe y 3e- 
MibH H Aom.LaKy kojh cjcah Mel^y BaMa. 

50. II yHHHHUie cbh chhobh H3i)aH.Le- 60 4PyrA KifeiirA mojciijeba. va. 12. 13. u. BH KiiKO 3anoBJe,T,H TocnoA MojcHJy h 

ApOHV, TaKO VMHEHUie. 

51. II Taj ^an iT3Be^e Focno/i, cimoBe 
IIspaiLLeBe ws 3eM.i.e ]\lHCHpcKe y ^eia- 
Ma itiixoBiijeM. 

r.lABA 13. 

M pene Focno/; MojcHJy roBopeliH : 

2. IIocBCTH MH CBaKora npBeHi],a, niTO 
roA OTBopa MaTepHii,y y CHHOBa Il3paH^Le- 
BHJex, H 04 Jh\^^ H 0^ CTOKe ; jep je Moje. 

3. II MojcHJe pe^e napo^y: naMTHTe 
OBaj ^an, y kojh H3H40CTe h3 Mncnpa, 
H3 /i,OMa poncKora, jep Bac pyKOM Kpjen- 
KOM H3Be/i,e rocno4 o^aH^e; neKa ce a^- 
KAe He je^e HHiUTa c KBaciieM. 

4. ^^anac H3ja3HTe, Mjecei],a ABHBa ; 

5. Ila KaA Te rocrio/i, yse^e y 3eM.zby 
XananejcKy h XeiejcKy h AMopejcKy h 
JeBejcKy h JeBycejcKy, 3a Kojy ce 3a- 

KAeO OIJ,HMa TBOJHM ^a he TH je A^TH, 

seM^y y Kojoj xe^ie M.iHJeKo h mc^, Ta^a 
^a c^iyjKHui c.iy3K6y OBy OBora Mjeceii,a : 

6. Ce^aM 4aHa je^H x.zbe6oBe npHJecne, 
a ce7^MH ,],aH neKa je npa3HHK Focno/^itH. 

7. X.i.e6oBii iipHJecHH 4a ce je^y ce/i,aM 
^ana, pi 4a ce ne bh^h y Te6e HHuiia 
c KBacii,eM, HHTH /],a ce bh/],h y Te5e KBa- 
cai; y i^HJe.iOM Kpajy tbom. 

8. il Ka3aheui CHHy CBojeMy y Taj /],aH 
roBopeliH : obo je sa oho uito mh je y^H- 
HHO Tocno^ Ka^ can H3^a3H0 h3 Mh- 
cHpa. 

9. II HCKa TH 5y4e Kao 3HaK na pyii,H 
TBOJoj H Kao cnoMCH npe^ o^mna tbojh- 
jvia, Aa TH 3aK0H rocHO/],H>H 6y/T,e y ycTH- 
Ma; jep tc je pyKOM KpjenKOM H3Beo To- 
€no4 H3 MncHpa. 

10. 3a TO BpuiH 3aK0H OBaj na BpHJene, 
OA ro^HHC /[() rO/T,HHe. 

11. II KaA Te yBe/;e Tochoa y 3eM.^y 
XananejcKy, Kao hito ce 3aKAeo Te6H h 

TBOJH.M OUHMa, H j\ii TH jC, 

12. ()/i,Bajatieni Tocno^y iirro roA otbo- 
pa >iaTepHi;y, h oa ctokc 'juoje iuto roA 
OTBOpa MaTepHuy, uito je MyiuKO, a^ ^y- 
Ae FociioAy. 

13. A CBaKO Marape nj)BenH(; OTKynn 
jaribCTOM H.'iH japcTOM; aKo An ra ne Cm 
OTKyiiHO, caoMH My BpaT. Aah cBaKora 
npBenna MOBJCMHJera H3Me^y CHHOBa cbo- 
JHX OTKynn. 

14. A KaA Te 3anHTa chh tboj y na- 
npe/iaK roBopehn : uiTa je to ? peii,H My : pyKOM KpjenKOM nsBe^e nac FocnoA h3 
Mncnpa, h3 ^OMa poncKora. 

15. Jep KaA OTBpAHy <I>apaoH, tc nac 
He xTJe nycTHTH, no6H Focno/i, cbc np- 
BeHu,e y 'seMJbn MncHpcKoj oa npBeHU,a 
^OBJe^HJera 40 npBeHn,a 04 CTOKe; sa to 
npHHOCHM Focno^y CBe MyniKO hito otbo- 
pa MaTepHu,y, a CBaKora npBeHu,a chho- 
Ba CBoJHx OTKyn^LyjcM. 

16. II TO HCKa TH je Kao 3HaK na pyu,H 
H Kao no^eoHHK Me^y o^iHMa TBoJHMa, 4a 
Hac je pyKOM KpjenKOM H3Beo Focno^ H3 
MncHpa. 

17. A Ka4 <I>apaoH nycTH napo^, ne 
04Be/i,e Hx Bor nyTCM k 3eM.zbH <I>HiLH- 
CTejcKoj, aKo h 6jenie KpaiiH, jep Bor 
pe^e : /i,a ce ne noKaje napoA Ka^ bh^h 
paT, H He BpaTH ce y Mncnp. 

18. Hero Bor 3aBe4e napo^ nyTCM npe- 
Ko nycTHae na u,pBeHOM Mopy. A Bojnnq- 
KHM pe^OM H3H4ouie CHHOBH FLspaH^eBH 
H3 'SQMJhe MncnpcKe. 

19. M MojcHJe y3e kocth JocH<i'OBe ca 
C060M ; jep 6jeme 3aKiieo chhobc Il3paH- 
.zbCBe pcKaBHiH : sancTa lie Bac hoxo^hth 
Bor, a Ta^a H3HecHTe kocth Moje o^aBAe 
ca C060M. 

20. TaKO OTHuiaBHiH H3 CoxoTa CTa^o- 
nie y oko y ETany, naKpaj nycTHae. 

21. A FocnoA H^anie npe^ H.HMa ^aay 
y CTyny 04 o6.iaKa B04eIiH hx nyTCM, a 
HoKy y CTyny 04 oraa CBHJeTAeiiH hm, 
4a 6h nyT0Ba.ziH 4aH>y h Hohy. 

22. H He yK.iaH)anie Hcnpe4 Hapo4a 
CTyna 04 o6AaKa 4aH>y hh CTyna 04 or- 
H)a Hoky. 

rylABA 14. 

M peMe Focno4 MojcHJy roBopeiiH : 

2. KasKH cHHOBHMa Il3paH^eBHM Hena 
caBHJy H CTany y oko npe4 Iln-AnpoT 
H3Me^y MHr4o.aa h Mopa npeMa Be^- 
Ce«i>OHy; npcMa H>eMy neKa ciany y oko 
noKpaj Mopa. 

3. Jep lie <I»apaoH petH 3a chhobc H3- 
paH.^eBe : 3aniw?bH cy y 3eM.ZLy, 3aTBopH- 
.la HX je nycTHH>a. 

4. 11 yMHHHhy 4a 0TBp4ne cpii,e ^apa- 
ony, Te lie noiiH y noTJepy 3a BaMa, h ja 
Iiy ce Hpoc/iaBHTH na ihCMy h na cBoj 
B0JCU.H fberoBOJ , h Mncnpi^H he nosna- 
th 4a caM ja F()ciio4. 11 yMHHHiue TaKo. 

5. A Ka4 6h jaBxeno u,apy MncnpcKOM 
"4a je no6jerao Kapo4, npoMHJeHH ce cp- 
u,e <I>apaoHOBo h cAyra aeroBHJex npcMa ,\v\[\\ K'lMirA M()j(^n.TKiu. r.i. n. i.->. (')i Ha[X),\y, TO peKoiiio : iirra vhhuhcmo, to I 
nvrnii'Mo lliipaii.ba Ai\ iiaM ho o,iya;nV 
i). 11 yiipoa^o y Ko.ia oHoja, ii y:{0 ua- 

7. 11 yao uiocT cTOTiina Ko.ia iiiuiopa- 
niix H iiiro join ojoiiio Ko.ia Mhcmihkmx, 

II Hl\r\ OHJOMa H0JIU).I,0. 

8. II rociio,; yMHHH, to OTBiuny cpno 
<l»apaoHy uapy ^Ihchix'kom, h ii()1)0 y iio- 
Tjopy Aa ciiHOHu.Ma lI;{paH.T>0HHJ0M, Ka,i, 
I'liHoiui ll;;i)aii.LOKH otii,i,oiiio iio,; pyKOM 

BHCOKOM. 

U. 11 TJopaiuiiH iix MucHpnH cTHrome 
iix, CBa Ko.ia *l»apaonoHa, K()h>hii,h iboroiiii 
II BojcKa ihorona , Ka.; ojexy y oKo.iy iia 
Mopy KOA llH-AiipoTa npo>ia Be.i-Ce- 
«M)Hy. 

10. 11 Ka,; CO npHo.iHiKH <l'apaoH, iio- 

,|lir01UO CIIHOBH Il:U)aH.LOBH 04H CBOJO, a 
TO MlICHpHH H,;y 3a HiHMa, H yiLiaiuH- 

uio CO Bjxio. n iioBHKauie chhobh JLipa- 
ii.boBii Ka rociio,;y. 

11. II peKome MojcHJy: sap ne djeine 
rpoooBa y ^Incupy, hoio nac /^.OBOAe /;a 
ii;;rHH0M0 y iiycTH}f>HV UlTa v^ihhh, to 
Hac HiiBOAO h:j MiicHpaV 

12. HHJeCMO .IH TH roBopH.iH y Mh- 
CHpy II j)OK.iH : iipoi^H nac co, HOKa ciy- 
a;nMO MiiciipuHMa? jop Cm nan 6o.i>e Cm- 
.10 c.iy:KHTH MiicupuHMa Hero HurHnyTH 
y nycTHH>H. 

13. A MojcHJe peqe Hapo/^y : ne 6oJTe 
ce, CTaHHTO na r.ie^aJTo KaKO te Bac 
FocnoA H36aBHTH /^anac; jep MHCHpu,e 
Koje CTe BH,TJe.iH ^anac, ne toTe hx hh- 
r,xa BHuie bh^oth ,^o BHJoKa. 

14. FociioA to ce ohth 3a Bac, a bh Iictc 
MN-naTH. 

15. A Tocno,; pone MojcHJy : iuto bh- 

^lOin K MOHH V Ka/KH CHHOBHMa ILipaH^o- 
BHJOM HOKa H,],y. 

IG. A TH AHrHH uiTan CBOJ h upy/KH 
pyKy CBOJy na Mopo. h j)acuHJoiiH ra, iia 

HCKa H,^y CHHOBH lIspaKJLOBH IIOCpC^ MO- 

pa cyxHM. 

17. M r.ie, ja Ly vhhhhth ^a OTBp^He 
cpi^e MHCHi)ii.HMa. to lic iiohn 3a H,HMa ; 
H npoaiaBHhy ce na <l>apaoHy h na cBoj 
BojcuH fteroBoj, na Ko.aHMa H>eroBHJeM 
H Ha Kon>HUHMa iteroBHJeM. 

18. 11 MncHpuH he ii03HaTH /i,a caM ja 
FocnoA, KaA ce npoaiaBH.M na <l>aj)aoHy, 
Ha Ko-iHMa JteroBHJoM h na KOfbHH,HMa 
H>eroBHJeM. 

19. 11 HOAHHie ce anl^eo Focho^ilh, ko- jll IlljaillO IipOA BOJCKOM ll3J)aH./TjCK0M, H 

oTiuo MM 3a .i(^1)a; h no,i,H;KO co CTyn o/i, 
oaiaica hciij)04 ibHX, ii CTa,i,o hm 3a .iol)a. 

20. 11 AoiiuiB Mol^y BojcKy Muciipciiy h 
BojcKy ll3paM.T.cKy ojeiue ohhjom oo.iaK 
M])auan a obmjom cBHJoT.baHK* no noliu, 

TO HO npHOTVUHlUO J0,|,HH ^Pyi'l^'^l^'' U"" 

je^y Hoh. 

21. II iipyjKH ^lojcHJo pyKy CBOJy na 
MOi)e, a FocnoA y3r)H Mopo BJoTpoM hcto- 
HHHJOM, KOJH jaKo AVBaiiio uiijo.iy HOll, II 
ocyiuH Mope, h BO^a ce pacTyiiH. 

22. II IIO^OIIIO CHHOBH Il3paiLh(^BH IIO- 

c\)i\l MOi)a cyxHM, h Bo^a hm ciajaiiio Kao 

3HA C AOCHO CTpanO H C .IHJOBO CTl)aHe. 

23. H MHCHpu,H TJopajyJiH hx Hol)OUie 
3a ibHMa iiocpoA MOi)a, cbh koh>h ^I>apa- 
OHOBH, Ko.ia H koh>hi;h H.eroBH. 

24. A y CTpaJKy jyTpeity noiMe^a Fo- 

CIIOA Ha BOJCKV MHCHpCKV H3 CTyHa O/l 

orifea H o6.iaKa, h cmctc BOJcKy MncnpcKy. 

25. 11 ii036au,a tohkobo Ko.iHMa ibhxo- 
BHJeM, Te HX jc^Ba ByH,HJaxy. Ta^a pe- 
Kouie MHCHpi],H: 6jeHtHM0 oa M3paH.^a, 
jop ce FocHOA 6HJe 3a itnx c^IncnpuHMa. 

2(). A FociioA pene Mojcnjy: npysKH 
pyKy CBojy na Mope, HOKa ce BpaTH B0/;a 
na MHCHpu,e, na Ko^a BHxoBa h na ko- 

K»HKe H)HXOBe. 

27. II MojcHJe HpyjKH pyKy CBOJy na mo- 
pe, H Ao^e ohot Mope na CH.iy CBojy iipe^ 
3opy, a MHCHpu,H narome CjejKaTH npe- 
Ma Mopy ; h Fochoa 6au,H ]\lHCHpu,e y- 
cpe4 Mopa. 

28. II BpaTHBHiH ce B0/],a hotohh Ko.ia 

H KOH)HKe Ca CBOM BOJCKOM ^PapaOHOBOM, 

hito hx ro/; 6jeHie iiouiao 3a j^bHMa y Mo- 
pe, H He OCTa 04 H>HX HH jo/naH. 

29. A CHHOBH Il3paH.i,eBH ni^axy Hocpe^ 
Mopa cyxHM; h CTajaiuo hm Bo^aKao 3HA 
c /i,ocHe CTpane h c .iiijeBo CTpane. 

30. H H36aBH FocHOA Il3paH.zba y onaj 
Aan H3 pyKv MncnpcKHx ; h bh^tjo Il3i)a- 

UJb MpTBO MHCHpU,e Ha 6pHJ0ry MOpCKOM. 

31. II BH4Je Il3paHJi) CH.iy Be.iHKy, Kojy 
H0Ka3a FocHOA na MHCHpu,HMa, h napo^ 
ce iio6oja Fociio^a, h BJepoBa FocHo^y 
H MojcHJy c.iy3H iLoroBy. 

r^lABA 15. 

la^a 3anjoBa MojcHJe h chhobh Hspan- 
.^OBH OBy iijecMy I'ociiOAy, h poKoino oBa- 
Ko : lIjoBahy FocHo^y, jep ce caaBHo iipo- 
] caaBH ; KORa h KOH>HKa Bpme y Mope. 
2. CH.ia je Moja h hjocme Moja FocnoA, APJTA KH>IirA MOJCIIJEBA. TA. 15. 16. 62 

KOJH Me H36aBH ; OH je Bor moj, h ciaBHiiy 
ra ; Bor ou.a Mojera, h ysBHiuHBahy ra. 

3. Focno^ je Be.iHK paxHHK ; hmc My je 
Focno^. 

4. Ko.ia ^apaoHOBa h BojcKy aerosy 
space y Mope; H35paHe BOJBO^e aeroBe 
yTOHHuie ce y upBenoM Mopy. 

5. Be3AaHH hx noKpiime ; na^ome y /i,\- 
6HHy Kao KaMen. 

6. ^ecHHii;a TBOJa, Focno^e, npociaBH 
ce y CHJH ; ^ecHHU,a TBOja, rocno^e, ca- 
Tp HeiipHJaTe.La. 

7. II MHOUITBOM BBJHHaHCTBa CBOjera 

o6opHO CHOHe KoJH ycTame Ha Te; nycxHo 
CH raeB CBOJ , h npojK/^pnje hx Kao 
ciaMy. 

8. Oji, ^axa noa^apa tbojhx ca6pa ce 
BOAa; cxa^e y roMH.iy Bo^a Koja Te^e; 
CTHHynie ce Ba.iH ycpe^ Mopa. 

9. HenpHJaie.i* pe^e: Tjepaliy, CTHrny- 
ty, ^HJe.iHliy n./iHJeH; HacHTHte hx ce 
4yma Moja, HSByliH hy Ma^ CBOj , Hcipn- 
jednke hx pyxa MOJa. 

10. Th ^yny BJexpoM cbojhm, ti Mope 
hx HOKpH , H yxoHyme Kao o.iobo y ^y- 

60K0J BO^H. 

11. Ko je Kao th Mel>y CH.iHHMa, Fo- 
cno^e ? KO je Kao th ciaBan y cbctocth, 
CTpamaH y xBa.iH, h 4a ^hhh ny^eca? 

12. Th npyatH /i,ecHHi;y CBOJy, u npo- 
aiAPHJe hx 3eM^i)a. 

13. Bo^Hin MH.iomiiy CBOJOM Hapo/^, ko- 

JH CH HCKyUHO, BO^HUI KpjeHOIutiy CBO- 
JOM y CTaH CBCTOCTH CBOJe. 

14. "4yhe napo^H, h sa^pxTaJie ; MyKa 
tie cnonacTH one kojh hchbc y 3eMibH4>H- 

^HCTejCKOJ. 

15. Ta^a lie ce npenacTH CTapjemnne 
E/i,OMCKe, jynaKe MoaBCKe cnonamhe 
4pxaT, yn^iaiUHhe ce cbh kojh jKHBe y 
XanaHCKOJ. 

16. Cnonamte hx CTpax h Tpenex; OA 
Be.iHHHne i)yKe tbojo 3aMyKHy{ie Kao Ka- 
MCH, ,;oKAe He ni)ol)e Ha])(),i, tboj, Focno/i,e, 
^OK^ie He npol^e ^apo/^, kojh ch 3a4o5Ho. 

17. 0/i,Benitiem hx h nocaAHhem hx na 
ro])H iiaiii.i,eACTBa CBOJera, na MJecTy ko- 
je CH cer>H 3a cTan cnjjeMHO, Focno^e, y 
CBCTHH>H, Fociio^e, Kojy cy TBoje pvKe 
yTBp^H.ie. 

18. Focno.T, lie napoBaTH j[o BHJOKa. 
v.). Jej) yt^oiiic K()H,H <J>aj)aouoBH c ko- 

jiHMa aeroBHJCM h c KoihHi^HMa aeroBH- 
jeM y MOpe, h Focuoa noBpaTH na h>hx Bo^y MopcKy; a chhobh Il3paH.^eBH npn- 
Jerome cyxHM nocpe^ Mopa. 

20. II MapHJa npopo^iHixa cecTpa Apo- 
HOBa y3e 6y6aife y pyKy CBojy ; a 3a bom 
H3H/],ouie CBe atese c dyGanMa h cbh- 
pa.iaMa. 

21. II oTHHJeBanie hm MapHJa: njcBaj- 
Te FocnoAy, jep ce ciaBHo npocjiaBH ; KOH>a 
H KOBHKa Bpate y Mope. 

22. IIo TOM Kpeny MojcHJe chhobc II3- 
pan^eBe oa Mopa i],pBeHora, h noisome y 
nycTHfty Cyp ; h Tpn ^ana HuiaBniH no- 
nycTHH.H He nal^ome BO^e. 

23. O^aHAe Ao^ouie y Mepy, a.in ne 
Morouie HHTH Bo^e y Mepn, jep 6jeine 
ropKa; OTy^a ce npo3Ba 3ijecT0 Mepa. 

24. Ta^a CTa^e napoA BHKaTH na Moj-^ 
CHJa roBopeliH : uiTa teMO hhth ? 

25. II Mojcuje 3aBanH Ka Focno^y, a. 
FocnoA My noKa3a ApBO , Te ra MCTHy y 
BOAy, H BOAa nocTa c^aTKa. OnAJe My 
Aa^e ypeA^y h 3aK0H, h oHAJe ra oKyuia. 

2Q. li pe^e: aKO Ao6po y3ac.iymaur 
r^ac FocnoAa Bora CBojera, h yuiHHHHui 
niTO je npaBo y o^HMa aeroBHJCM, h aKO 
npHrnein yxo k 3anoBHJecTHMa aeroBH- 
jcM H ymqyBaui cbc ypeA6e aeroBe, hh- 
jeAHe 6o.iecTH Kojy caM nycTHo na Mh- 
cHp He tiy nycTHTH na Tede ; jep caM ja 
FocnoA, .i)eKap tboj. 

27. H Aoljome y E.ihm, rAJe 6HJame 
ABanaecT H3Bopa h ceAaMAeceT na^aMa; 
H OHAJe CTaAome y oko koa boag. 

r.lABA 16. 

Oa EiLHMa ce noAnroine, h can 36op ch- 
HOBa IIspan.TbeBHJex Ao^e y nycTnay Chh, 
Koja je H3MeI>y E.iHMa h Cnnaja, ncTHa- 
ecTora Aana Apyrora Mjecei],a no uito H3h- 
Aouie H3 3eM.zbe MncnpcKe. 

2. II CTaAe bhkjith can 36op cnnoBa 
Il3paHwi)eBHx na Mojcnja h na Apona y 
nycTHBH, 

3. II peKonie hm chhobh Il3j)aH.LeBH r 
KaMO Aa CMO noMp.iH oa pyK^' FocnoAH>e 
y 3eM.ajH MncnpcKoj, KaA cjel^acMO koa 
jionana c mccom h jel^acMO x.i)e6a hbo- 
6H.ia ! jep nac H3BeA0CTe y OBy nycTHH>y 
Aa noMopHTc caB OBaj 360]) ivialiy. 

4. A FocnoA pene MojcHJy : cbo ynn- 
HHhy Aa BaM ji^^csra^ h3 He6a x^e(), a na- 
1)0A ncKa H3.-ia3H h Kynn CBaKH Aan ko- 
.iHKo Tpeoa na Aan, Aa ra oKyinaM xohe- 
jiH xoAHTH no MOMe 3aK0Hy H^H He he. 

5. A mecTora Aana HCKa sroTOBe uito ^pyrA KiwirA mojchjeiu. r.i. i6. ^OHocy, a HOKa 6)\\e ^iBojunoM oho.ihko 

iiO.lHKO liaKMlO ClUlKIl ^aii. 

6. II poue MojoHJe h ApoH cbhjom ch- 
HOBHMa Iliipaii.LeiuijeM: ^^OROue here iio- 
SHaiH Ai\ Hac je roeiuu H^ineo h:} aeM.be 
MiicHiK'Ke: 

7. A cjvTpa heie Bii^ijexH ciaBv Fociio.v 
H,y : jep je mvo bhkv Baiiiy Ha rociio,vi- 
Jep lUTa CMO MH ,\a Bunere na HacV 

8. II pene Mojciije: ^OBene he BaM a^v 
TH FocnoA Meca ^a je^exe a y jyxpy \jbe- 
(>a M oe nacHTHTe; jep je Myo Fociio^ 
RHKy Bamy. kojom BHKacie na h>. Jep mxo 
CMO mhV iliije Ha nac Bama BHKa nero 
na FwnoAa. 

i>. II peMe Mojciije Apony : Ka.iKH CBeMy 
:3C)opy CHHOBa Il:ii)aiLLeBHx: iipucTyiiiiTe 
npeA FocnoAa, jep je nyo BHKy Bamy. 

10. II KaA pene ApoH CBeMy sdopy ch- 
noBa Il3j)aH.i>eBnx, noiueAame y iivcth- 
H>y, H r.ie, ciaBa FocnoAH>a noKaaa ce 
y oo.iaKy. 

11. II FocnoA peMe MojcHJy roBopehn: 

12. ^lyo caM BHKy CHHOBa liiipan.teBHx. 
KasKH HM H peuH : AOBene heie jecTH Me- 
ca, a cjyTpa heie ce nacHTH x.te5a, h 
no3HaheTe Aa caM ja Fochoa Bor Bani. 

13. II y Bene AO.ieijeiue npene.iHue h 
npeKjiH.iHme 6k6 , a y jvTpy naAe poca 
OKO oKo.ia ; 

14. A KaA ce AHH^e poca, a to ho ny- 

CTHH>H HeiUTO CHTHO OKpyiMO, CHTHO KaO 

ciana no :^eM.LH. 

15. II KaA BHAJeuie chhobh IlapaH.Le- 
BH, roBopaxyjeAan ApyroMy: niia je obo? 
.lep He 3HaAHJaxy mxa njeiue. A MojcHJe 
HM pe^e: to je x.i>e6, uito BaM mA^ To- 
cnoA Aa jeAeTe. 

10. To je 3a lUTO 3aH0BJeAH Fochoa: 
KVHHTe ra CBaKH Aan ko.ihko KOMe Tpe- 
6a 3a je.io, no roMop na r.iaBy, no tJjjojy 
Ayiua BaniHx. cBaKw ncKa Y3Me 3a one 
KOJH cy My y inaTopy. 

17. II yquHHine TaKO chhobh Il3paH.^e- 
bh; h HaKynnnie kojh bhihc kojh MaH»e. 

18. Ila MJei)Hnie na roMop, h hc Aotje 

BHIUe OHOM KOJH HaKyHH MHOl'O, HHTH Ma- 

H>e OHOM KoJH HaKyHH Ma.io, nero CBaKH 
HaKyHH KO.IHKO Mv je Tpe6a.io a^ jeAe. 

19. II pene hm MojcHJe: hhko a^ ne 
ocraB.La oa Tora 3a cjyTpa. 

20. A.1H He HOdyniame MojcHJa, nero 
HeKH ocTaBHnu) OA Tora 3a cjyTpa, tc cc 
VHpBa H ycMi),]je. II pacpAH ce MojcHJe 

Ha H>HX. 63 

iM. TaKO ra KyH.T>axy CBaKO jyTjm, CBa- 
KH Ko.iMKO My Tj)e6anie ;5a je.io; a KaA 
cynne orpnjeBame , TaAa ce pacTananu'. 

'2'2. A y inecTH j\a}i naKynnnie x.T>er)a 
AHojiiHoM, no ABa roMOpa na cBaKora; h 
AoI^OHie ("Be cTaiyeuinne OA 36opa, h ja- 
BHHie MojcHJy. 

23. A OH HM pene : obo Ka3a FocnoA : 
^'jy'rpa je cyooTa, oAMop cneT FocnoAy ; 
niTo hcTe nehn, neu,HTe, h nrro heTe Ky- 
xaTH, KyxaJTe ^auac; a nrro npeTene, 
ocTaBHTe H MynaJTe 3a cjyTpa. 

24. II ocTaBHine 3a cjyTpa, Kao hito 3a- 
HOBJeAH MojcHJe, h ne ycMp^ije ce hhth 
6jenie upna y H)eMy. 

25. 11 pene MojcHJe : jeAHTe to At'inac, 
jep je Aanac cy6oTa FocnoA^a, A^nac ne 
heTe nahn y HO.;i.y. 

2^. lUecT heTe At^^na KynHTH, a ccamh 
je Aan cy6oTa, TaAa ra ne he Chth. 

27. H y ceAMH a^h HSHAoiue neKH oa 
napoAa A^ Kyne, aJiH ne natjome. 

2>i. A Fochoa pene MojcHJy : AOK^ie he- 
Te ce npOTHBHTH 3anOBHJeCTHMa mojhm 
H 3aK0HHMa MOJHM? 

29. Bhahtc, Fochoa naM je a^o cy6oTy, 
3a TO BaM Aaje mecTora A^na x./i)e6a na 
ABa Aana. CToJTe CBaKH na cbom MJecTy, 
H HCKa He 0A.ia3H hhko ca CBojera Mje- 
CTa y ceAMH Aan. 

30. 11 noMHHv napoA y ceAMH Aan. 

31. H AOM ri3paH.zbeB npo3Ba Taj xjhe6 
Mana ; a 6HJanie Kao cjeMe KopHJanApoBO, 
6HJe.ia, H Ha je3HKy Kao MCAenH Ko.iaqn. 

32. H pene MojcHJe : obo je 3anoBJeAHO 
Fochoa : nanynH roMop Tora, neKa ce My- 
Ba OA Ko.i)eHa /i,o KO.i>eHa Baiuera, Aa 
BHAe x^e6, kojhm caM Bac xpanno y ny- 

CTHH,H KaA Bac H3BeA0X H3 3eM.^e Mh- 
CHpCKe. 

33. H pe^ie Mojcnje Apony : y3MH Kp- 
Har H nacHH nyn roMop Mane, h mcthh 
npeA FocnoAa Aa ce nysa OA Ko^ena ao 
Ko.i>eHa Baniera. 

34. 11 ocTaBH ra Ai)OH npeA cbjcao- 
HancTBOM Aa ce nyBa, Kao ihto 3anoBJe- 
AH Fochoa Mojcnjy. 

35. A chhobh Il3i)aH.LeBH jeAonie Ma- 
ny MCTpAeceT roAHna aok ne Aol^onie y 
3eM.7By y Kojoj he atHBJCTH ; jeAonie Many 
AOK ne j\()\)()\\n.i na Met)y 3eM^e XanaHCKC. 

30. A roMOp je AcccTHna e«i>e. 64 ^pyrA KftiirA mojciueba. r.i. 17. is. r.lABA 17. 

11 no^nate ce ws iiycTHite CnHa cas 3601) 
cHHOBa llapaiLLeBiix nyxeM cbojhm no 3a- 
noBHJecTii rociio^itoj, h CTa/],ome y oko 
y Pa<i»iuwHy ; a oHAJe He 6jeme Bo^e 4a 
HapoA iiHJe. 

2. II Hapo,], ce CBai^ame c MojcHJeM ro- 
BopeLn : ,v^j naM BO,],e M nHJeMO. A oh 
HM pe^e : iuto ce cBa^aTe ca mhom ? uito 
Kymaie rocno,],a? 

o. A.iH Hapo^ 6jenie OH/ije JKe/],aH Bo^e, 
Te BHKaiue napo^ na MojcHJa, h roBopa- 
me : 3a hito ch nac H3Beo h3 MncHpa 4a 
nac H CHHOBe name h cTOKy namy homo- 
DHin a;ei>y? 

4. A MojcHJe 3aBanH Ka rocno^y roBO- 
peiiH: niTa Ly hhhhth c obbjcm Hapo/i,OM? 
Jom Ma.io, na he Me 3acyTH KaMeaeM. 

5. A FocnoA pe^e MojcHJy : npo^ npcA 
Hapo^, H y3MH ca co6oivi CTapjeuiHHe PI3- 
paH.i)CKe, H niTan CBoj kojhm ch VAapHo 
BO^y y3MH y pvKy cnojy, h H/],h. 

6. A ja Ky CTajaTH npe,], to5om on^je 
na CTHJeHH na XopHBy; a th yA^pn y 
cTHJeny, h noxeiiH lie h3 H.e Bo^a a^ uh- 
je HapoA- II yHHHH ^lojcHJe xaKo npe/i, 
CTapjennmaMa Il3paH..ibCKHM. 

7. A MJecTO OHO npo3Ba Maca h Me- 
pHBa 3a TO niTO ce CBai^ame chhobh 113- 
paH.TbeBH H IUTO Kviuaine Focno^a roBo- 
l)eiiH : je .ih Fochoa Metiy naMa h.ih HHJe ? 

8. A AH 4ol|e AMa.aHK 4a ce 6HJe c II3- 
l)aH.^e>r y Pa<i>H,i,HHy. 

9. A MojcHJe pe^ie Ilcycy : H36epH nan 
^y^e, Te H3a^H h 6hj ce c AMajiHKOM; a 
ja iiy cjyTpa CTaTH na spx 6p;i,a ca uiTa- 
iroM BojKJHM y pyu,H. 

10. II yqHHH llcyc KaKO My pene Moj- 
cHJe, H no6H ce c AMa^HKOM ; a MojcHJe 
H ApOH H Op H3al)0iue na npx 6p4a. 

11. 11 ^ok.k; MojcHJe /i,pjKaiue y bhc 
pyKe CBOJe, na^^^njaxy ll3paH./i)ii,H, a Ka- 
KO 6h cnycTHO pvKc, o^Max Ha46HJaxy 
AMa.iHHann. 

12. A.iH i^yKC MojcHJy oTc^Kame, 3a to 
yseine KaMCH h no/;MeTynie no^a a, to 
cje^e ; a ApoH h Op /i,i);Kaxy My pyKe je- 
/i,an c jeAHe CTpane a /i,i)yrH c /],])yre, h ne 
laoHviiie My pvKe /[o 3axo/i,a cynqanora. 

13. M pa36H Hcyc AMa^HKa h napoA 
H>eroB oiirrpHJeM Ma^cM. 

14. llo TOM pe4e Focho/T, Mojcnjy: 3a- 
nHiuH TO 3a cnoMCH y KH>Hry, h KajKH 
Mcycy ncKa naMTH 4a hy ca cbhjcm mc- 
TpHJe6HTH cnoMCH AMa^HKOB Hcno/1, He6a. 15. Ta^a na^HHH MojcHJe o.iTap, h he- 
3Ba ra : Focno.T, 3acTaBa Moja. 

16. II pe^e: uito cY^pyKa 6jeuie no^uiAOr 
na npHJecTO Focno^ftH, Focno^ he paxo- 
BaTH na AMa^HKa o/i, Ko.i)eHa 40 KO./bena. 

r.aABA 18. 
A JOTOp CBeUITeHHK Ma^HJaMCKH, TaCT 

MojcHJCB, ^ly cBe iuto y^HHH Focno^ Moj- 
CHJy H Il3paH.i»y napo^y CBOJCMy, KaKO 
H3BeAe FocnoA llspan^La h3 ]\lHCHpa ; 

2. 11 y3e JoTop TacT Mojchjcb Ce<i>o- 
py JKCHy MojcHJeBy, Kojy 6jenie nociiaa 
HaTpar, 

3. 11 4Ba CHHa H>e3HHa, oa kojhx je^- 
HOM 6jeme HMe FnpcaM, jep pe^e: Ty- 
1)HH caM y 3eM.i.H Ty^oj, 

4. A ApyroM 6jeiue HMe E./iHe3ep, jep, 
peue, Bor ou,a Mojera on iMH y noMotn h 
OTe Me 04 Maqa *l\apaoHOBa. 

5. 11 nol)e JoTop TacT Mojchjcb ca ch- 
HOBHMa aeroBHJcM h ca jkchom aeroBOM 
K MojcHJy y nycTHH,y, r/ije 5jeuie y oko- 
Ay no4 ropoM BoamjoM. 

6. 11 nopy^iH ^lojcHJy : ja TacT tboj Jo- 

TOp H^CM K TCOH H JKCHa TBOJa H o6a CH- 
Ha H)e3HHa C H»OM. 

7. 11 MojcHJe H3H4e na cycpcT TacTy 
CBojcMy H noiLioHH My ce h nje.iHBa ra; 
H ynHTaiue ce sa 34paB.,Le, na yl^onie no4 
niaTop H>eroB. 

8. 11 npHnoBJe^H Mojcnje TacTy CBOje- 
My CBe IUTO yuHHH FocnoA ^apaony h 
MHCHpu,HMa pa/j,H ILspaH.iia, h cbc hcbo- 
^e, Koje Hx Haia3Hnie nyTCM, h KaKo hx 
H36aBH FocnoA- 

9. 11 pa^OBame ce JoTop CBCMy 4o6py 

IUTO y^HHH FOCIIO4 ll31)aH./I)y H36aBHBUIH 

ra H3 i)yKe MncnpcKe ; 

10. II pe^ie JoTop: diaroc.iOBeH 4a je 
Focno^i,, KoJH Bac H36aBH h3 pyKe Mncnp- 
CKe H H3 pyivC <I>apaoHOBe , kojh H36aBH 
Hapo4 H3 ])oiiCTBa MncnpcKora. 

11. Ca4 BH4HM 4a je F0C1104 boIih 04 
CBHJex 6oroBa, jep mhm ce nonoinaxy 

OHHJeM HX CaMHJeM Ha4BHCH. 

12. H y3e Jotoj) Tac/r Mojcnjen u npu- 
Hcce Bory JKpTBv na^LeiiHuy h iipnnoc; h 
4ot)e ApoH H CBe cTapjeiiinne Il3paH.L- 
CKe , H je4ouie c TacTOM Mojchjcbhjcm 
iipe4 F)oroM. 

13. A (•jyT])a4aH cje4e Mojcnje 4a cy- 
4H Hapo4y ; n CTajanie Hapo4 npe4 Moj- 
CHJCM 04 jyTpa 40 Beqepa. 

14. A TacT MojcHJeB i\ie4ajyiiH cBe lUTa U'VrA I.IMIIA MO.ICII.IKIIA. 1\1. 18. 19. pa.ui i' nMi>o.\OM. pcMc: iirra ro pa.unii 
rHa|M),i,0Mr.;a inrorjt',|,Mii'<^'JiM-«n''^t''«n»'M 
cTojii iijuM TonoM o,\ jyTi)a .10 lU'M01)aV 

IT). A Mnjciijo \)vm' Tarry choJi'mv: Jop 
,lo.iii-^» Hapo.i K Mt'Hii .la niiTa liora. 

I'i. \\d,\ iiMajy iHTo y\v\)\ cooom. ,i.o.ia- 

3l» K MOHH. Tt' MM cy.UlM M KaiiVJCM Iia- 

ju',i«V lioiKiijc II naKonc n>oroiu'. 

17. A TiicT MojcMji'i5 pcMc My: iiiijo ,l,o- 
r»|K) lUTo ])a,uini. 

1>=. VmoiuiIu'ih CO ii rii ii nap(\i, koJh je 
r ToooM ; jcp jo ro ToiiiKo :{a rooo. He hem 
Mohii caM ijpiiiurii. 

UK Hero iioc.iyiiiaj MOHe: ja h\ to CBJe- 
TOBaTH, H Hor lie 6hth c tooom : th 6y- 
.Uinpe.i r>oroM :{a Hapo,T, h cTRapn h>h- 
xoBe jau.Laj r»ory : 

20. II \m\ II \ Hai)eAoaMii ii :iaKOHHMa 
H>eroHiijeM. ii iioKa:ivj iim iiyr kojh.m he 
iihii II lUTa he jui.uiTii. 

21. A ii:i cBera napo.vi ii:;nepii .Ly^e 
iiouiTeHe. KoJH ce ooje Ijora , .Ly^e npa- 
Be.iHe. Kojii Mp:ie na miito. iia iix nocTa- 
BH Ha,i, H>iiMa :{a iior.iaBai)e, TiicyhHHKe, 
oToTiiHiiKe. ne,i,eeeTHHKe h ,^eceTHHKe ; 

22. Ohii HOKa cy^e napo^y y CBaKO ^o- 
«'»a: na (BaKy cTBap Be.iiiKy noKa jaB.i)ajy 
TtHiii. a cBany cTBap Ma.iy Hena paciipaB- 
.biijy caMH; TaKo he th ohth .laKiue, Ka^ 
H oHH LTany hoohtii TepOT c to6om. 

2o. Ako to yniHiiiii, n Bor th ::{aiio- 
BJeAH. MO/Kem ce o,i.pvKaTH, ii caB he ea- 

\H\X AOtiH MH1)H0 Ha CBOJe MJeCTO. 

24. II MojcHJe iioc.iyuia TacTa CBOJera, 

H yHHHH CBe UITO jH'Me. 

2;'). II M:ia6i)a MojcHJe H3 CBera H.spa- 
H.Lii .tvAe iioiirreHe, h nocTaBH hx :3a no- 

IMaBajK* HaA Hap0,T,0M, THCyhHHKe, CTO- 

THHHKe. iieAeceTHHKe ii ,],eceTHHKe, 
2r». KoJH c\i)axy Hai)o,;y y CBaKo 4o()a, 

a CTBapH TeiuKe jaB.Laxy MojcHJy, a Ma- 

.le cTBapii pacnpaB.Baxy caMH. 
27. IIoc.iHJe oTiiycTH MojcHJe Tacra cbo- 

jera, kojh ce BpaTii y cBOJy :jeM.i)y. 

r.lAP>A 19. 

llpBr)ra ,iaHa Tpehera Mjeceua, no iiito 
H:iaV>i"e CHHOBH II:jpaH.LeBH ni^Mncnpa, 
Tora 4aHa ^ol^onie y iiycTHH>y CHHajcKv ; 

2. KpeHyBiiiH ce m Pa'i'H/^HHa ,;oI)Ome 
y nycTHH>y CiinajcKy, h CTa^oiue y (^ko 
y nycTHftH. a 6k6 HaHHHHiue II:ipaH.tu.H 
oHjje 110,1, roi)OM. 

•>. II MojcHJe Hijal^e na ropy k Lory: h 
iiOBHKa My Tocno,!, c roiHiroBopehn; OBa- Ko K'a'.KH ,lo.My .laKOB.heBv. II i)eiui cnno- 
luiMa II:{paii.heBMM : 

4. r>ii,\je.iii cTe iirrilcaMyMHHnoMncH])- 
UUMa M KaivO ca.M nac Kao na Ki)H.iiiMa 
o|).ioBiijeM HocHo H ,^oBeo nac k ceon. 

">. A ca.ia aKo .M>''>I»> yoac.iyinaTe r.iac 
Moj H yni'ivHaTc iianjeT Moj. onhcTe Moje 
o.iaro Mii.Mo (He na])o,|e, npeM,i,a je Moja 
cna :ieM.i>a. 

(). II OH here mii nniuTBo cBenrreHHiiKO 
H Hapo,; CBCT. To cy piijeMH Koje hem 
KaiiaTH cHiioiunia Ilijpaii.i.cBiiM. 

7. A Mojciije ,i,ol)e ii ca:ina cTapjennme 
Hai)0,i,ne: h Ka:m hm cbc one pHJenn Kojc 
My rocno.i. :mnoBJeAH. 

5. A Bac napo,!, o,],i'OBopir c.io'rKno ii ])e- 
Me: iirro je ro,i, Ka:iao rocno.i, MnniihcMO. 
11 MojcHJe jaBH FocnoAy l)HJeHH Hai)0,J,He. 

i>. A Focno/i ])eMe Mojciijy: eno. ja hy 
Aohn K TcoH y rycTOM oo.iaKy. ^a nai)OA 
Hyje.Ka,!. th cTaneM roBOjniTH n ,i.a th 
Bjepyje ,1,0 BiijcKa. Jep MojcHJe ojeiiie 
jaBHo locno.iy piije^H Hapo,^He. 

10. II peMe rociHU MojcHJy: h,i,h k na- 
poAy. H ocBcniTaj hx ,],aHac h cjyTpa. h 
HCKa onepy xa.LHHe CBOJe ; 

11. II HCKa oy^y totobh :]a Tjiehn ,T,aH, 
jej) he y Ti)ehH /],aH cnhn rociio^i, na ro- 
l)y CHHajcKy npe^ cbhjcm napOAOM. 

12. A nocTaBHhein Hapo^y >ie^y y nao- 
Ko.io. H i)ehH hem: nyBaJTC ce ^a He cTy- 
iiHTe Ha ropy h ^a ce He ^oTaKHeTe Ki)aja 
itewHHa ; ihto ce roA AOTaKHe roi)e, no- 
rnnyhe ; 

Kj. Tora ;i,a ce hhtko ne AOTaime i)y- 
KOM, Hero KaMeH>eM ^a ce :3acne uah 4a 

ce yCTpHJe.lH, 6h.1() VKHBHHMe H./1H MOBJeK, 

,T,a He ocTane y 'rKHBOTy. Ka^ por :iaTpy- 
OH oTCiKyhH, 0H,ui HCKa iio^y Ha ropy. 

14. II ilojcHJe cnl^e c rope k Hai)0/i,y: n 
ocBeiHTa napoA. h onpame xa^LHHe CBOJe. 

If). Ii pcMC HapOAy: oy^HTe totobh :3a 
Tpehn Aan, h ho .uije'/Kirre ca JKenaMa. 
* 1(>. A TpehH Aan KaA ^)H y jyT])y, rpo- 
mobh :3ari)MJeine n MyH>e .sacnjeBame, n 
nocTa rycT o5.iaK na roi)H, h :3aTi)y6H 
T])yr)a BeoMajaKo, ^a ^^a^pxTa BacHajm^ 
KOJH oHJaine y oKOjy. 

17. Ta^a MojcHJe H:3BeAe nape a h:3 oko- 
.la npeA Bora, h cTa;i,oiue hciioa rf>pe. 

IH. A roi)a ce CnHajcKa CBa AHM.Lame, 
jep cHi)(; Ha H.y Tociioa y orn^y ; h ahm 
ce h:3 HjC noAH.'iame Kao j[,mi wa nehn, h 
CBa ce ropa TpecHJame neoMa. 

19. 11 Ti)y6a CBe jane Ti)y6.i>aiue, h Moj- 66 /],PyiA UH>m'A .M()J( 

CHJe roBoi)aiiie a lior m\ (v^roBapame 
r.iacoM. 

20. 11 rociRM cHiuaBiiin na ropy Ch- 
HajcKV, Ha Bpx ro])e, iio:sBa MojcHJa na 
Bpx rope : ii u:]i\%e MojcHJe. 

21. AruciHUpoMe MojcHJy: chI^ii, oiio- 
3ieHH Hapo^ ^a ne npecxyne .ue^e y^a bh- 
^e rociio,;a. ,^a ne Cm wstheyaii oa Mene. 

2'2. 11 caMH CBeiuTeHHii,H, kojh iipHCxy- 
najy Ka rociio^y, HCKa ce ocBemrajy. a^ 

HX He OH nOOHO FOCHO,],. 

2o. A ]MojcHJe peqe Focno^y : ne he mo- 
liH HapoA H3aiiH na roi)y CHHajcKy. jep 
CH Hac TH onoMenyo i)eKaBuiH : na^nmH 
Metjy ropH h ocBemxaj je. 

24. A Focno/], My pe^e: h/;h, CHt)H. na 

OH/^a AOi)H TH H ApOH C TOOOM I a CBe- 

mTeHHii,H H Hapo,/], neKa ne npecTvne .ue- 
fe /i,a ce nonny Ka FocnoAy, A^ hx ne oh 
no6Ho. 

25. 11 cnt^e MojcHJe k napo^y, h Ka;^a hm. 

r.lABA 20. 

la,],a pe^ie F)or cbo OBe pnje^n roBo- 
peliH : 

2. Ja caM Foc'no4 Bor tboj. kojh caM 
Te H3Beo H3 3e:M.^e MHCHi)CKe. h3 ^OMa 
poHCKora. 

?). HeMoj HMaTH APyrwx ooroBa yya Me. 

4. He rpaAH ceoH .inKa ])e3aHa hhth 
KaKBe c.iHKe 04 onora uito je roi)e na 
Her)y, H.iH ^o.iie na 3eM.!bH. h.ih y bo^h 
HCHo/i, :ieM.i>e. 

5. HeMoj HM ce K.iaH,aTii hhtm hm c.iy- 
acHTH. jep caM ja Focno^ lior tboj. Bor 

]jeBHHTe.L. KOJH IIOXO^HM ipHJexc oxaM- 

Ke Ha cHHOBHMa 40 T])eliera h 40 nexB])- 
Tora Ko.T>eHa. onujex kojh Mi)3e na Mene; 

6. A miHHMMw.iocT Ha THcyhaMaoHMJex 
KOJH Me .Lyoe h '^lyBajy 3aiioBHJecTH Moje. 

7. He y3HMaj y3a.iy4 HMena Focno^a 
Bora CBOjera ; je)) ne he H])e4 F0C11040M 
r)HTH n})aB ko y3.Me hmc HdCI'obo y3a.iy4. 

8. Cjeliaj ce 4aHa 04 04Moi)a 4a ra 
CBexKyjeiii. 

0. IlIecT 4aHa ])a4H. h CBi)niyj cbc ho- 
ciOBe CBoje. 

U). A ce4MH je 4a h 04.MO]) Focuo4y 
Bory TBOjcMy: Ta4a hcmoj i)a4MTn \m 
je4Hora nocia . ini tii. hh ciin tboj. uh 
KiiH TBOja, HH c.iyra tboj, hh c.iyniKHJBa 

TBOJa, HH JKHBHHHC TBOJC , HH CTJJaHail, 

KOJH je Mcl^y Bj)aTHMa tbojhm. 

11. Jep je 3a inecT 4aHa (tbo])Ho To- 
cno4 Heoo h 3eM.Ly, Mope h uito je ro4 IIJEBA. r.l. 19. 20. 21. 

y H>HMa: a y ce4MH 4aH noMHHy : 3a to 
je 6.iaroc.iOBHo F0CI104 4aH 04 04M0pa 

H HOCBCTHO I'a. 

12. lIoiiiTvj oua cBojera h MaTep cBojy, 
4a TH ce Hp04y.Be 4aHH Ha 3eM.i>H . Kojy 
TH 4a Focno4 F)or tboj. 

lo. He yoHJ. 

14. He MHHH Hpe.iy6e. 

15. He Kpa4H. 

16. He CBJe,D,oyH .lavKHo na 6.iH5KH>era 
CBojera. 

17. He novKe.iH Kyhe n.iH/KH^era CBOJe- 
ra. He ho^kcih jKene o.ui'rKftera CBojera. 
HH c/iyre H>eroBa. hh ciyiuKHite H.eroBe. 
HH Bo.ia H)eroBa, hh 3iarapi;a H.eroBa. 
HHTH HHiTa HiTo jc diHaiftcra TBojera. 

18. 11 Bac Hai)04 BH4Je rpoM h MyH»y 
H xpydy r4je xpy^H h i^opy r4je ce 4H- 
MH : H Hapo4 BH4JeBiuH TO y3Mane ce h 
CTa4e H3 4a.ieKa. 

19. II peKoiue Mojcnjy : roBO])H naM th, 
H ciyniaiieMO ; a neKa naM ne roBopn 
Bor, 4a He HOMpeMO. 

20. A MojcHJe pene Hapo4y : ne ooJTe 
ce. jep Bor 4ot)e 4a Bac HCKvma h 4a 
Ban npe4 o^HiMa 6y4e cxpax H>eroB 4a 
He <)HCTe ri)HJeHiH.iH. 

21. 11 Ha])04 cxajame h3 ;i,a.ieKa. a ^loj- 
CHJe H})HCTynH k M])aKy y kojcm ojeuie 
Bor. 

'2'2. 11 FocHo,i pe^ie ^lojcHJy : oBaKO Ka- 

HJH CHHOBHMa ll31)aH,I.eBHM : BH4Je.lH CTe 

r.^e BaM c He6a roBoi)Hx. 

23. He r])a4HTe yaa mo ooi'OBa ci>e- 
opHHJex. HH ^oroBa 3.iaTHnjex ne v\yA- 
4Hxe ceoH. 

24. O.ixa]) 04 3eM.i>e HanHHH mh. na 

KOJeM lieill MH H])nHOCHTH :H\])TBe CBOJe 

Ha.i.eHHne h Hvi)TBe CBoje 3axBa.iH(\ cht- 
Hy H Ki)yHHy cxoKy cBojy. Ha kojcm ro4 
Mjecxy 3aH0BJe4HM 4a ce cnoMHH>e hmc 
MOJe, 4oliHtiy k xedn h ^.larocioBHJiy xe. 

25. Ako .iH MH HaMHHHUi o.iTa]) 04 Ka- 
Mena, hcmoj nannHHTH 04 xecaHora Ka- 
Mena ; je]) aKo HOBynem no H>eMy i'bo;k.- 
l^CM, ocKB))HHlieni ra. 

2(). He.Moj y3 oacaMaKe hIih k o.iTaj)y 
MOJCMy, 4a ce He (m 0TKi)H.ia riuoxHfta 
TBOja K04 H^era. IMABA 21. 
A OBO cy 3aK0HH Koje lieiii hm iiocia- 

BHTH : 

2. Ako Kynnni j)ooa JeBjjeJHHa, mecT 3,ryrA kHiIiia moji ii.iki;a. i i. 21. 67 IXUMHa HOKa Til (MVVKM. a (t'.^MC Ht'K OTII- 

,\e e.UM'm.ian nco oTwyiia. 

.*{. Ako oy.u* .u>iiia(» iiHOKDcan. HOKa h 
OTIUU* HHoKocau: ano .IH oy^e vniao >Kt'- 

HV, Ht'Ka H.^t' H -/Kt'lia (' IhUM. 

4. Ako ra rociuvuil* imtoh ohvchh. n 
iWHa My iM),i.ii riiHoBi' 11. in Khcpii. '.Kcua 
c .Ot'iU^M cBojoM HeKa C)\\\v r()ciiO/i,ai)y 
H>t'rnBy.*a on Ht'Ka oth,i,(' caM. 

,"). Ako .iH i>oo )m'»u' ti5I),i,o: j,yoiiM ro- 
cuo^apa c'Bojcra. }Kt'uy (luijy 11 ,youy cbo- 
jy. He hy m ha<'m 4a 6y,^eM c.iooo^aH. 

<I. <)h,ui HCKa ra ,u>HtM.(' rociio^ap h^o- 
roB u\H\\ cy.U'jt' 11 iiocraKH Ha BpaTHMa 
H.iH Ko,\ ^oBpaTKa. H oH.^c Hi'Ka My ro- 
4r'U0,\ap npooyuiH yxo hih.iom , iia nena 
M\ |K)r»yi(' ,\o HiijoKa. 

7. Ako ko iipo,i,a k\\c\) cBojy ;i,a dy4e 
l»C)OHH>a, M He o,i.ia;{H wao jmioobh iiito 
04Ja;ie. 

>'. Ako He oy^^e 110 r.o.hn ^(K•Ilo,^al)y 
cBojeMy, H OH je ne yiiMe :ia .KeHy, ueKa 
je uycTM Ha oTKyne: a.iH 4a HeMa B.ia- 
CTH iii)o,uiTH je y ryl) napoA yHHHHBHiH 
joj HeBJe^.y. 

i». Ako .ih je :iapyHH chhv CBOjeMV , 4a 
juj yMHHH uo HpaBv Koje HMajy KhepH. 

10. Ako .ih y;iMe Apyry, 4a joj ne vmr- 
.in xpane hh o^HJe.ia hh :iaje.i,HHne. 

11. Ako joj oBo Tj)OJe ne vhhhh, OH^a 
HeK OTH^e 6e3 OTKyiia. 

12. Ko y^apH 'lOBJeKa. re yMpe, 4a ce 
iioryon. 

\yf. Ako .ih ne oy^e xtho, Hero >iy ra 
l>or Aa^e y pyue, o^pe^Hhy th MJecTO 
Ky4a Mo'/Ke yxehH. 

14. Ako oh ko naxBa.iHue ycrao na 0.1 h^k- 
H^ra eBojera 4a la yoHJe m iipHJesape, 
oABviiH ra H 04 o.iTai)a Mojera 4a ce 
iioryr»H. 

15. Ko y,i.iil»» <»UJi CBojera h.ih Ma'rep 
cBojy, 4a ce noiyoH. 

1*5. Ko yKj)a4e MOBJeKa h ii[>04a h.ih ce 

Hat>e y H,eroBMJeM jiyKaMa, 4a ce noryoH. 

17. Ko oHcyje ona cBojera h.ih Maxep 

CBOJy. 4a ce HOI A OH. 

\^. Ka4 ce cBa4e .Ly4H, na je4aH y4a- 
j»H 4pyrora KaMCHOM h.ih hcchhuom, dAU 
OHaj He yMj)e hcio iia4ne y nocre.Ly, 

10. Ako ce npH4HrHe h H:iaV' iiiTany, 
4a He 6y4e KpHB onaj kojh je y4a[)H0. 
caMo 4aHryoy 4a My HaKHa4H h cBy bh- 
4apHHy 4a ii.iaTH. 

20. Ko y4aj)H j)o6a cBOJera h.ih po^H- n»y iiiTaiioM raKO 4a My yMi)e H04 pyKOM, 
4a je KpHH; 

21. A.ii! aKo HpeHvHBH 4aH h.ih 4Ba. 4a 
Hiije KpHB, jep je fteroR Hoimi;. 

22. Ka4 ce cBa4e J)y4H, iia kojh 04 
H>H\ y4a]>n Tpy4Hy iKeny TaKo 4a iiiia^ 
h;{ H,e 4njere, a, 111 ce He 4oro4H cMpT, 
4a H.iai'H r.iooy ko.ihko My;K aceuHH pe- 
He, a 4a ii.iaTH hju'ko cy4HJa; 

2o. Ako .111 ce 4oro4H cMpT, Ta4a hem 
y:{eTH '/KHBOT :ia •.khbot. 

24. Oko :{a OKO, :jy6 :}a :{yo, i)yKy :m 
j)yKy, Hory :5a Hory, 

2;"). y^Kcr :;a y^Kci' , }>aHy ::a i)aHy . mo- 
4pHny :{a M04])Hny. 
2f). Ako ko y4apH no OKy iK)6a cBojera 

H.IH pOoHH.y CBOJy, Te My lI0KBa])H oko, 

4a ra oTiiycTH c.io()04Ha 'm\ oko ii.eroBo. 

27. 11 aKo HiioHJe :n o j)o6y cHojeMy h.ih 
pooHHiH cBojoj , 4a ra nycTH c.io6o4Ha 
:{a :no H,eroB. 

25. Ako bo y6o4e MOBJeKa h.ih aieny, 
Te VMpe, 4a ce bo :3aciie KaMeaeM h 4a 
ce He je4e .mcco 04 H>era, a rocii04ap 04 

BO.ia 4a HHJe KJ)HB. 

29. A^iH aKO je bo npHJe oho 5o4aH h 
rociio4ap HicroB :iHao .vd to na ra HHJe 
HyBao, re yoHJe uoBJcKa h.ih 'rKeHy, bo 
4a ce ;mciie Ka>ieH>eM, h rocn04ap H»eroB 
4a ce Hory6H. 

30. Ako My ce 04pe4H 4a ce OTKynn, 
HCKa 4a OTKyir :vd vkhbot cboj, ko.ihko 
My ce 04pe4H. 

.-n. Ako y6o4e cnna h.ih Khep, 4a My 
6y4e no hctom aaKOHy. 

'•V2. Ako ah pofJa yoo4e ho h.ih ])()6h- 
H>y, 4a 4a r0x:ii04apy H^nxoBy Ti)H4e- 
ceT CHKavia cpeopa h bo 4a ce yacne Ka- 
MeH>eM. 

33. Ako ko oTKpHJe jaMy h.ih ncKoiia 
jaMy a ne noKpHJe , na yiia4He uo hah 
Marapau, 

34. ^4,a HaKHa4H rociio4aj) 04 jaMe h 
Ii.iaTH Hoi{u.eM i'ociio4aj)y H.HxoBy, a nrro 
je yi'HHV.io 4a je H.eroBo. 

35. Ako bo je4Hora \()Oj\o. BO.ia 4py- 
roMe, Te iiorHHC. 0H4a 4a iipo4a4y BO.ia 
HCHBora H HOBue 4a no4HJe.ie, TaKo h 
y6HJeHora Bo.ia 4a no4HJe.ie. 

30. Ako .ih ce ana^o 4a je bo npHJe 6ho 
6o4aH na ra nnje nyBao rociio4ap H>e- 
roB, 4a 4a BO.ia :ja Bo.ia, a yOnjenn 
HCKa 6v4e H>eMv. 

6* 68 r.lAIU '22. 

Lo vKpaAe BO.ia ii.ih OBuy ii.ih Koay, m 
PuiKO.Le ii.iii lipoma . A^ BpaxH iiex bo.io- 
Ba aa je^Hora Bo.ia. a HeTR\m OBi],e h.ih 
Ko:3e :3a je^HV oBny ii.ih ko^v. 

2. Ako ce .lyiieiK yxBaxM r^e iiotko- 
iiaBa. le 6y,^e paiten TaKo 4a yxpe, 4a 
He oy^e KpiiB 3a KpB onaj Kojii ra 6y4e 
yuiio : 

* o. A.iii aKO ce ^y^e cynue poAii-io, 4a 
je KpHB aa KpB. A .li/neofc cue 4a naKHa- 
4h; aKO .iH He oh HMao. 0H4a 4a ce oh 
npo4a 3a cBojy K])al)y. 

4. Ako ce natie uito je noKpao y itero- 
Boj pyi],H iKHBO, 6ho bo hjh Marapaii, h.ih 
OBua H.iH K03a. 4a BpaTH caM4pyro. 

5. Ko noipe H>HBy h.ih BHHorpa4 iiy- 
CTHBiuH CTOKy CBOjv 4a nace no tyIjOJ h>h- 
BH. 4a HaKHa4H Hajdo.i*!^^! ca CBOJe h.h- 
Be H Hajno.LHM 113 CBojera BHHorpa4a. 

(). Ako Hsat^e Baxpa h nanije na xpite, 
na H3ropH CTor h.ih ^hto Koje jom ctojh 
H.iii H^HBa. 4a HaKHa4H onaj kojh je 3a- 
iia.iHO. 

7. Ako ko 4a o.inaiHjeMy cBOJeMy hob- 
ue H.iH nocyt)e na ocraBy, na ce yKpa4e 
113 Kyhe tbcroBe, aKo ce Hal)e .lynejK. 4a 

II.iaXH 4B0JHH0M: 

8. Ako .iHce ne natje .iyneiK.0H4a rocno- 
4ap 04 one KyLe 4a cxane npe4 cy4HJe 
4a rr saKifHc 4a HHJe nocerao pvKOM cbo- 
joM na cxBap G.iHJKftera cBojera. 

9. »3a CBaKv cxBap, 3a Kojy 6h 6H.ia pac- 
njja. H.iH 3a BO.ia h.ih 3a Mara])i;a h.ih 3a 
OBuy H.IH 3a K03y. h.ih 3a xa.LHHy. 3a cna- 
Ky cxBaj) H3ryai)eHy, Ka.i, ko KajKe 4a je 
HjeroBa, iii)e4 cy4HJe 4a4ot)e pacnpaooo- 
JHne. na Kora ocy4e cy4HJe, onaj 4a Bpa- 
TH 6.iH/Kit.eMy cBOJeMy 4bojhhom. 

10. Ako KO 4a 6.'iH;KibeMy cbojcmv 4a 
qyBa Mai\apua h.ih Bo.ia h.ih 0BU,y h.ih 
K03y H.IH KaKO ro4 iKHBHH^e . na yPHne 
H.IH oxi)OHe, H.1H ra ko oxjei)a a 4a hh- 

li'O He BH4H, 

11. 3aK.iexBa rocno4H,a HCKa 6y4e h3- 
MO^y h>hx. 4a HHJe nocerao j)yKOM cbojom 
iia CTBaj) u.iHJKftera CBojera, h rocno4ap 
04 CTBapH HCKa npHCxane, a onaj 4a He 
n.iaxH. 

12. Ako .111 My 6y4e yKpa4eH0, neKa 
u.iaxH rocno4apy H.eroBV. 

13. Ako .ih ra 6746 pacxpr.ia sejepKci, 
4a 40Hece 04 H^era CBJe40i^6y, h /i,a ne 
u.iaxH uixo je i)acxj)rHyxo. 4pyrA KH>iirA mojchjeba. pa. 22. 

14. Ako ko y3Me y 6.iH;KH,era CBojera 
M'tiHUHHcWii nociyry, na oxpone h.ih yrn- 
ne. a rociio4ai) My ne 6y;u' K04 aera, 
4a n.iaxH. 

15. Ako .ih rociio4ap r)y4e K04 ftera. 
4a He n.iaxH. Ako .111 6y4e naJM.Leno. 
4a n.iaxH caMo Haja:\i. 

16. Ko OH npeBai)Ho 4,jeBoJKy, Koja 
HHJe 3apytieHa, xe oii cnaBao c fbom . 4a 
joj 4a nptiHJy H y3Me je 3a rrKeny. 

17. A aKO My je oxau, fteann ne oh xxho 
4axH, 4a 4a H0Bau,a ko.ihko H4e y np- 
liHJy 4jeB0j^H. 

18. BjemxHUH ne 4aj 4a schbh. 

19. Ko OH o6./ieacao jKHBHHHe. 4a ce 
nory6H. 

20. Ko iKpxBy npHHocH ooroBHMa 4py- 
THM OCH.M je4HHora rocno4a . 4a ce hc- 
xpHJe6H Kao ni)OK.iexHHK. 

21 . ,4oni.taKy hcmoj ^ihhhxh KpHBO hh- 
XH ra n,BHJe.iHTH, jep ere 6h.ih 40ui.i.ai];H 
y 3eMyi)H MncnpcKoj. 

22. HcMOJxe iJ,BHJe.iHXH y40BHne h ch- 
poxe. 

23. Ako .ih Kojy yu.BHJe.iHui y ^cm ro4, 

H nOBH^e K MCHH. ^yhy BHKV H.e3HHy. 

24. II 3ana.iHlie ce rH>eB Moj, h uooh- 
hy Bac MaqcM, na lie Bauie JKene ohxh 
y40BHU,e h Baiua 4Jeu,a cnpoxe. 

25. Ka4 4ani y 3ajaM noBana napo- 
4y MOJeMy, cnpoMaxy kojh je K04 xe6e, 
HeMOJ My 6hth Kao KaMaxnuK, ne y4a- 
pajxe Ha h> KaMaxe. 

2Q. Ako y3.>ieni y 3a.iory xa.zbHHy 6ah3k- 
ifceMy CBOJeMy . B])axH My je ni)HJe Hero 
cyHU,e 3al)e; 

27. Jej) MY je xo cbc 04HJe.io hhm 3a- 
K.iaH.a xHJe.io CBOJe: y hcm he cnaBaTH? 
na Ka4 noBH^ie k mchh . ja hy ra nyxH, 
jep caM :mh./iocxhb. 

28. HeMOJ ncoBaxH cy4HJa, h CTajjje- 
lUHHH Hapo4a CBojera ne roBOi)H ])yjKH0. 

29. O4 ./LexHue cBoje h 04 ;khxkhx 
cxBapH CBOJHX HCMOj cc 3axe3axH 4a ni)H- 
Heceui npBHHe; npBeHii,a H3Met)y chho- 
Ba cBOJHX MeuH 4a 4am. 

30. TaKO MHHH C BO.IOM CBOJHM H C OB- 

ii,OM H c K03()M : ce4aM 4aHa neKa oy4e 
c MaJKOM cBojoM, a ocMora 4aHa 4a ra 
4aui MeHH. 

31. BnJiexe mh cBexn Ji.y4H; h Meca y 
no.^y pacxprHyxa Heje4Hxe, CauHxe ra 
ncHMa. . 1.1 'MA UIMIIA M(>.l( IMKIIA. IM. ■->;{. Gi) r.lAllA -'.S. 

He iiiHiHii .ia;KHiijo\ I'.iat'ona : uc iipn- 

craj I' 6e:{oo;KHHK()M .vi ('i\je,^()Miiiii KpiiBO. 

J. Ho H,i,H :{a MHO'/KinioM im :ii(). n uv 

I'oBopM Ha cy.iy ii(m(),i,i'tin iv 'm\ iu'Iimm 

3. rHjM)Maxy y iiapiniuii iboroBoj He 
i.uuaj HiT(t jo oiipoMax. 

4. Ako HaHt)(Mii iia iso.ia H(MT])iijaT(Mu\ 
iBojora n.iH Ha Marapua Hjciomi. ivyo je 
aii.iyrao. o,^bo,\h ra k H»eMy. 

."). Ako HH,iiiin \\\}v je HeHaI{H,^HHKy tbo- 
jeMy iiao Marai)au no.i. toju'TOm cbojhm. 
HOMoj ,\i\ ra ocTaBniii. neru My iioMiciH. 

»*». IleMoj Hi^Bimyni npaB,;e cHpoMaxy 
TBojeMy y napHiiun H>eroBOJ. 

7. pHJemi .la'.KHe k.iohh ce. m oe:;a:^.ie- 
Hora H iijuiBoni homoj ynirni. jep ho Ky 
<)iij)aB,iaTii 6e:{no}KHHKa. 

s. He y:JiiMaj noK.ioHa. je}) hokmoh :vd- 
iii.Leii.T>yje oKan* ii ii:;B])iie ])iijeHii npa- 
BUMa. 

'». ,l,(>ni.baKa He u.BHJe.in, jep bh i^naxe 
Kai:a je Avma /V)Hi.baKy, jep cTe 6h.ih 
^oiu.Lauif y :3eM.i,H Mh( ni)CKoj. 

1<>. IIIecT ro,iHHa iwcHJeBaj :ieM.Ly cbo- 
jy. H canHj)aj 1)0,; H>e:iHH: 

1 1 . A ce.VMe ro^HHe ocraBH je . neKa 
iTotniHe. ^v'^ je^y ('iijKjMacH Hai)0,|a tbo- 
jera. a iuto u:vd h>hx ocTane newa je,iy 
liBHJejiH no.LCKe: TaKO pa^H ii c bhho- 

rjM^OM CBOJHM H C Mae.lHHHKOM CBOJHM. 

12. lIIecT ,^aHa i)a,i.H noc.ioBe cBoje, a 
y ceA-MH ,i,aH iiomhhh , 4a ce 04M0pH bo 
TBoj H Marapaii. tboj. h 4a o^axne chh 
]iounH.e TBoje h ^oni.LaK. 

I'J. ,T,i)*/KHTe ce CBera iirm caM Ba.M Ka- 
r^ao. He iioMMftHie uMena noroBa Tyl)Hx, 
M 4a ce He Hvje h3 vera BaiiiHx. 

14. TpH nyra iijx'Ko ro^HHecBeTKyj mh: 

15. IIpa.'^iHMF: nj)HJecHHJex x.LeooBa 4p- 
7Kn: ee.uiM ^ana je^H x.beuoBe ii})HJe- 
<He, Kao lUTO ca.M th i^aiioBJe^HO, na 
Bjmje.Me. MJecena ABHBa. jej) ch Ta/;a 
M.'iamao w.i MHrH])a : 11 hhko /i.a ne w.nx- 
\)(' njie^a Me nj)a:5an : 

in. II n])a:iHHK vKeTBe ripBHHa 04 Ti)y- 
,Vd TBojera urn* iiofHJeiii y iio.Tjy cbojom : 
H iipa.'iHHK oepoe na cBpiiieTKy cBane 10- 
/IHHe. KaA ca6epem Tpy4 CBOJ c H>HBe. 

IT. Tj)H nyia npeKo roAHHC cBe MyniKH- 
ihe TBoje ,i,a H:iia:iM iipe.i, Fociio^a Bora. 

l'"^. KpBii 0,1, aipTBe Moje He npHHocM y;{ x.BeooBe Kiice.ie. 11 iipeTii.niHa iipao- 
HMKa Mojera 4a ne iip(*H()liii ,1,0 jyrpa. 

11>. llpniiHe 0,1, iipHora \h),\,i\ :;eM.i.e eBO- 
je ,U)He('u y Kyhy rociio^a lioia cBojera: 
H(*Moj Kyxarn jarihera y M.injeKy Majwe 
>bei'OBe. 

20. Kbo. ja iiia.i.eM anl)e.ia cBojera ni)e4 
TOooM 4a Te 'iyi?a na iiyry. 11 ,i,a re 04- 
Be4e Ha MJecro Koje caM rn iij)Hiii»aBM(). 

21. MyBaj ra ee. n c.iyiiiaj ra. neMoj 4a 
ra paej)4niii. jei> BaM He he oiii)()cthtii 
rpHJexa. jej) je Moje mw y HiOMy. 

'2'2. HcM'o aKo I'a 4of)])o yjac.iyiiiaiii 11 
yeTBoj)Hm cBe nrro KaiKcM . ja liy ohth 
HenpiijaTe.L tbojhm HenpHJaTej>HMa m 

npOTIIBHHK TBOJHM IIl)OTHBHnii;HMa. 

23. ,k')) he antjeo Moj hKh ni)e4 tooom 
H 04Beiiilie Te y sfMJhji AMopejcKy 11 
XeTejcKy h <I>epewjcKy h XananejcKy 11 
JeBejcKy h JeBycejcKy, h ja hy hx HCTpii- 

je^HTH. 

24. HeMOJ c(» K.iaH>aTH Txn'OBHMa h>h- 

XOBHJeM HHTH HM Ciy'yKHTH. HH HHHHTH 

niTo 0H» HHHe. Hei'o HX ca cbhjom 060-' 
pH H .iHKOBe H>HxoBe :ia CBwjeM h:uomh. 

2;'). H ciyHvHTe rocno4y Bory CBojeMy, 
H OH he 6.iaroc.iOBHTH x./be6 tboj h B04y 
TBOjy : H yK./iOHHhy 5o.iecT HriMet^y Bac. 

2(). He he 6hth noMeiKHfte hh nepox- 
KHffie y :ieM^T»H tbojoj : h 6poj 4aHa tbo- 
JHx HanyHHhy. 

27. llycTHhy cTpax CBOj ni)e4 tooom, 
H yn.ianiHhy cBaKH Hai)o4 na kojh 40- 
t>eiu, H o6paTHhy k tcoh n.iehH cBHJex 
HenpHJaTe.La tbojhx. 

25. Iloc.iahy h cTpHLtene npe4 tooom 
4a Tjepajy JeBeje. Xananeje h XeTeje mc- 
npe4 Ter)e. 

29. He hy hx OTJe])aTH Hcnpe4 Teoc s<\ 
je4Hy ro4HHy. 4a ne onycTH :^eM.ba h 4a 
ce :HBHJepje ho.lcko ne HaMHoatH na 'leoe. 

30. llo Ma^io hy hx o4roHHTH HCHpe4 
Teoe 40K.i(> ce ne naMHOTKHiii w :{ay:iMeHi 
:^eM.by. 

31. II HOCTHBHhy McV' TBOJC 04 MOpa 

UpBeHora 40 MOi)a <l>H.iMCTejcKora h 04 
HycTHH>e 40 pHJeKe: je]> liy BaMa y pvKe 
4aTH one kojh '/Khbc \ onoj :ieM.hH 4a hx 
OTJepaiH HCHpe4 ceoe. 

32. HcMoj xBaraTH Bjepe c n)HMa hh 

C OOrOBHMa H>HXOBHJeM. 

33. HeKa ne cje4e y :^eM.T,H tbojoj . 4a 
Te He HaBpaTe 4a ce orpHJeniHui Mene, 
jep <^H c.iy/KHo ooroBHMa HjHxobhjcm, h 
TO HH TM oH.ia ;jaMKa. 70 ^PyiA Kl-bllTA MOJCHJEBA. ]\1. 24. 2o. YAAhA 24. 

11 pe^e MojcHJy: vimlfU vope Ka Tociio- 
4y TH H ApOH H Ha^aB h Abhjv^ n ce- 
^aM^ecer cTapjeuiHHa HapaH.teBiix , h 
noKiOHHTe ce h.3 4a.ieK4i. 

2. II MqjcHJe caM HeKa iipHcrvim Ka 
rociio^y. a OHH neKa ne npHcryiie ; h na- 
po4 HeKa He H4e rope c HjHm. 

o. II 4oI|e MojcHJe, h Kasa Hapo/i,y CBe 
pHJeHH rocno4H>e h cbc ^aKone. H o^- 
TOBopH Hapo4 je,i,HHJeM i\iacoM h peKO- 
]ue : ^iHHHiieMO CBe hito je peKao Focno/i,. 

4. H HaHHca MojcHJe CBe pHJe^H Fo- 
cno^ite, H ycraBiuH pano na^HHH o.iTap 
no4 ropoM H ^BanaecT ciynoBa aa ^Ba- 
HaecT H.ieMena Il3paHji)eBHx. 

5. H noc.ia M^ia^nhe H3Me^y CHHOBa 
H3paH.i»eBHx, KOJH npHHecome jkptbc na- 
.i>eHHue II n])HHecome TCOu,e na jKpxBe 
3axBa.iHe Tocno^y. 

i). H vseBuiH MojcHJe no.iOBHHy kpbh, 
MeTHy y :3,^e.ie, a no.ioBHHy kpbh h3^h 
Ha oATap. 

7. M yae KH>Hry aaBJCTHy h npoiHTa 
Hapo^y. A OHH peKouie : hito je ro^ pe- 
Kao Focno^ HHHHtieMO H ciymaLeMo. 

X. A MojcHJe yae KpB, h noKpouH itoM 
Hapo^ H ])e'ie: cbo k])b aaBJe'ra, kojh 
yMHHH rociio4 c BaMa 3a cBe pHJe^H oBe. 

9. Ho TOM OTH^e rope MojcHJe h Ai)oh, 
Ha^aB H ABHJy4, h ce^aM^eceT CTapje- 

HIHHa I43paH./beBHX. 

10. U BH,/yeme Bora ILipan^teBa, h no/i, 
HoraMa ifceroBHJcM Kao 4Je./io oa KaMena 
ca<i>Hi)a H Kao He6o Ka^ je Be4i)o. 

11. \l He iipyjKH i)yKe CBOJe na H3a6pa- 
He H3MeI)y cHHOBa ll3paHyi»eBHx , nero 
BH4Jeiue r>ora. iia je/i,OHie h iinnie. 

12. II pene i'ociioA MojcHJy : hoiihh ce 
K MeHH na rojjy, h ocTann OB/ye, h ^ahy 
TH H.io^e 04 KaMena, 3aK0H h 3auoBH- 
jecTH, Koje caM naiiHcao, ;i,a hx yMHin. 

K-^. Ta^a ycTa MojcHJe c lIcyeoM, kojh 
ra ('.lyjKame, h Hiial^e MojcHJe na ropy 

liOrKHJy. 

14. A (:Ta])jeinHHaMa jxMie: cje^HTC Ty 
AOK ce BpaTHMo K BaMa ; a (^to Aj)oh h 
Op c BaMa ; ko 6h HMao hito, iK^Ka H/;e 

K HaHMa. 

15. II ()TH,i,e MojcHJe na ropy, a oo.iaK 
iiOKpH ropy. 

16. H OHJauie c^aBa TociioAita na ro- 
pH CnnajcKoj , h oH.iaK je noKpHBaiue mecT ^ana ; a y ce^MH ^aH BHKHy Moj- 
cHJa Hcpe^ odiaKa. 

17. II c.iaBa Tocno^ifca ojeme no bh- 
i^eifcy Kao oraH> kojh cavKHJKe HaB])x rope 

npe/l, CHHOBHMa Il3paH.LeBHM. 

18. M MojcHJe yl|e ycpe^ o6.iaKa, h no- 
ne ce na ropy ; h ocTa Mojcnje na lopn 
^iCTp^eceT /i,aHa h neTp^eccT hoIih. :o. r./lABA 
11 rocno4 i)eMe MojcHJy roBO]>eIiH : 

2. PeU,H CHHOBHMa ILipaH.LCBHM 4a MH 

cKyne npH./ior : 04 cnaKora ko 4pare bo- 
Jbe 4a y3MHTe npH.ior mchh. 

3. A OBO je iipn.ior hito Iictc yanMaTH 

04 itHx : 3.iaT0 H cpeopo h Mje4, 

4. II noi)«i>Hpy H cKep.ieT h n,pBan n Tan- 
KO n.iaTHO H KOCTpnjeT, 

5. II KOMie OBHyjcKe npnene ooojene, h 

KOHie jaaaBHJe, h 4pB0 chthm, 

G. yjbe 3a BH4Je.io, MHpHce 3a y.5>e 
noMa3aH)a h 3a MHjjHcaBH Ka4, 

7. KaMetbe ohhxobo h KaMeite 3a yKH- 
Baite na oiuehaK h nanpcHHK. 

8. II neKa mh na^HHe CBeTHity, 4a Me- 
^y HiHMa nacTaBaM; 

9. Kao niTo Ky th iiOKa3aTH ciHKy 04 
uiaTOpa H ciHKy 04 cBHJex CTBajjH H>e- 
roBHJex, TaKO 4a naqHHHTe. 

10. HeKa na^HHe KonneT 04 4pBeTa 
CHTHiMa, y 4y3KHHy 04 4Ba .laKTa h iio. a 
y niHpHHy 04 no4pyr .laKia, h y BHcnny 
04 no4pyr .laKTa. 

11. II noKvj ra hhcthm 3.iaT0M, H3Hy- 
Tpa H c no.ta noKyj ra ; h o3ro My na- 
^iHHH 3.iaTaH BHJeHau, y HaoKO.10. 

12. II ca.iHJ My HCTHpH dnoHyra 04 
3.iaTa, H MCTHH My HX Ha HCTHpH yiMa, 
4a My c je4He CTjjane 6y4y 4Ba 6H0^yra 
H c 4i)yre CTpane 4Ba Ono^yra. 

13. II naHHHH iio.iyre 04 4pBeTa chth- 
Ma, H OKyj HX y 3.iaT0. 

14. H iipoBynH no.iyre Kpo3 tlnonyre 
c o6je CTpane KOB^ery, 4a ce H>HMa no- 
CH KOB^er; 

15. y r)H0My3HMa na Konqery HCKa cto- 
je iio^yre, 4a ce ne Ba4e h3 h>hx. 

16. II a y KOBHer mcthh cBJe4oyancTBo, 
KOJe hy TH 4aTH. 

17. II naqHHH 3aK.ioiiaii, 04 ^mcTora 
3./iaTa, y 4y3KHny 04 4Ba .laKTa h no, a 
y HJHj)HHy 04 no4i)yr .laKTa. 

18. [\ HaMHHH 4Ba xepyBHMa 3.iaTHa, 
je4H0CTaBHe hx nauHHn , na 4Ba Kpaja 
3aK./ioiinv. .irVl A KHilllA MO, 

jtMHoM Kpajy a .q»yrora xcpyuuMa iia 
4pvi'(>M Kpiijy: Ha ::aK.i()iiuy HaMiniHTc 
.IHii \opyiMiMa Ha ooa iquija. 

'JiK II HOKa xepyHMMU ])aniui)o iqm.ui 
V BHC ^a :iahMaH>ajy Kpn.uiMa ijaK.ionaii,. 
H ut'Ka oy.\y .ihiu'M ohju'HyTH jtM.aH ,Tpy- 
loM, rijK'Ma {aK.UMiny HcKa cy oKpcnyra 
.iHua xt'pyHHMiiMa. 

21. \{ Mt'THylieni iuiiuKuiau (>;;ro na koh- 
qiT. a y KOMMcr Ikmu Mi'inyrn (•HJ(\i,(»MaH- 
CTW». Koji' liy TH .lain. 

'J'J. II ry hy cc cacTajain c tooom h 
roBopHhy TH o:ir() i*a iiaK.ioiina H;iMot)y 
^Ba xei)ynHMa . koJh he ohth na kobmc- 
ry tu cBJ(vi,()4aHCTBa. cBe inro !iy th ah- 
noBHJtvuiTH :iii cHHuBe II.'jpaH.Lese. 

'J'K llaMHHH H (TO 0,1 ^IpBOTa CHTHMa, \ 

,aya;HHy o^ui^a .uiKTa, a y lUHpHHy o,; je,i- 
Hora .laKTa. a y BHCHHy 0,1, no/ipyr .uiKTa. 

-4. 11 HOKyj la 4HCTHJ0M :i.iaTOM. H Ha- 

MHHH My BHJeeau :j.iaTaH y naoKo.io. 

iV). 11 HaHHHH My on.iaTy y HaoKo.io 
c noA.iaHHue. h naiuiHU :i.iaTaH BHJeHaii. 

OKO OH.laTC. 

2*). II HaHHHH My 'leTHpH uHouyra o,; 
:i.iaTa, h MeTHH My re oHoHyi'e ea HCTHpH 
yr.ia koJh Ke 3iy 6hth K04 qeTHpn Hore. 

'21. Ho,; on.iaTOM HeKa uy^y Cmony.m, 
,\A y H,HMa cTOJe no.iyre ^a ce hoch cto. 

2><. A no.iyre naHHHH o,J, 4pBeTa chth- 

Ma, H OKVJ HX :iiaTOM M t*0 H»MMa HO- 
CH r*To. 

2iK II HaHHHH My '^.jje.ie h uanie h bm- 
je^pa H KYT.iHhe. KoJHMa he ce npe.i.e- 
BaTH.a HaHHHHheiH HX 0^ HHCTora liiara. 

'-Ul H MCTaheni na cto x.terioBe. /^a cy 
n(jCTaB.^^HH cBar.ia iipe,i,a mhom. 

31. H HaqHHH CBHJeTHiaK 04 qncrora 
riiaxa. je,uiocTaBaH HCKa dy^e cnnjeT- 
H>aK: cTvn h rpane h naniHue. jaoyKe h 
UBJeTOBH HCKa oy,i,y y H>era. 

•i-. A HiecT ipana HCKa My H:iia3H ca 
CTpaHa, T])H r])aHe c je,^He cTpane cbh- 
jeTH»aKa a TpH rjiaHe c ,i,i)yre cTpanecBH- 
jeTH>aKa. 

38. TpH qaniHue Ka^j oa.^eM HeKa oyAV 
Ha .je,|Hoj r])aHH h ja<^yF:a h hbhjct. h 
TpH HaniHue Kao 6a, vm h jaovKa h hbh- 
jeT Ha Apyroj r[)aHH : TaKO HCKa 6y4e na 
inecT rpana hito H3.'ia:^>e h:^ CBHJeTif>aKa. 

34. II Ha caMOM cBHJeTH>aKy ncKa oy^y 
qeTHpH Ha in Hue Kao 6a4eM h ja6yKe h 
HBJeroBH : 

35. Je^Ha jaovKa noA ABHJe rpane uito icil.lKHA. r.l. -jr). -jr.. I Mi.ia;?^ h;{ Jt>ora. h je.^Ha jaoywa iio.l/lpy- 
re .iBiije I'pane niT(> H:;.ia;}e h;; ibera , h 
je.uia jaoyKa no;i, /ipyre ,i,BHJe rpane mro 
H;{.ia:{e \\a H^era ; Tawo he ohth 110,1, hutt 
rpana uito tie H:ua:{HTH h:{ cBHJeTH.aKa ; 

.')<). JaoyKc 11 rpane n>HxoBe h:{ iMM'a 
HeKa H:i.ia:;e: cBe je,i,nocTanHo 0,1, hhcto- 
ra :{.iaTa. 

')7. il naMHnnlieni My ((^^aM JKHHcaKa, 
H na.uilieui hx .i,a ciuiii^T.ie ca cBaKe 
CTpane; 

.■)S. I! yccKaMH h cni)eMHii,e ua rap He- 
Ka 6y,i,y OA HHCTora :{.iaTa. 

3*J. 0-1, Ta.iaHTa HHCTora :5.iaTa newa 6y- 
,\e HaHHH>eH ca cbhjcm THJeM cnpaBaMa. 

40. II lue^aj, Te HaHHHH cse obo no 
c.iHUH Koja TH je noKa-'mna na ropn. 

r.l A HA -JO. 

A luaToj) hem naMnHHiH 0,1, /i,eceT :{a- 
Bjeca o/\ TaHKOKa n.uiTHa y;;Be,^eHora h 
04 nop<i>Hpe H 0^ cKep.ieTa h o/i, upBua ; 
h ho H.HMa 4a 6y4y aer^eHH xepyBHMH. 

2. Je^an ;jaBJec neKa oy^e 4Ba/],eceT h 
ocaM .laKaTa 4yr h neTHpH .laKTa hih- 
poK : CBH :iaBJecH /i,a oy/iy je^ne Mjei>e. 

3. IleT :jaBJeca HCKa ce cacTaB.i>ajy je- 
/],aH c 4pyrHM, h neT ,4pyrHx waBJeca ne- 
Ka ce cacTaB.T>ajy je^an c .^jyrn.M. 

4. II HaHHHH ner.Le o^ nop«i>HiK' no Kpa- 
jy je^Hora saBJeca . ivye he ce Ki)ajeBH 
cacTaB.T.aTH, h TaKo nannHH no Ki)ajy 
■;pyrora :iaBJeca . r,aje he ce KpajeBH ca- 
CTaB.iaTH. 

;'). lle^eceT HeTa.i>a nannHH na ,je,;H0M 
:uiBJecy, a ne^eceT neTa.ta HaHHHH na 
Kpajy Apyrora ;ia«jeca, ivije he ce cacTaB- 
.i>aTH c 4pyrHM. a HeT.i.e 4a 6y4y je^na 
npcMa 4pyroj. 

(). II HaHHHH ne/i,eceT KyKa 04 :j.ia'i'a, 
4a i^anHeui :5aBJece je4aH :3a Ai)\vii k\- 
KaMa. H TaKO he 6hth marop je4aH. 

7. II HaHHHH yaBJece 04 KocTpnjeTH '.m 
HacjiOH Ha4 niaTOi)OM : je4aHaecT TaKHX 
iiaBJeca HaHHHH. 

8. 3aBJec je4aH nena f)y4e TpH4eceT .la- 
KaTa 4yr. a mnpoK HeTHj)H .laKTa; thjbx 
je4aHaecT ^aBJeca 4a cy je4He Mjepe. 

9. H cacTaBH hbt saejeca :mje4Ho, a 
niecT ocTa.iHJex :iaje4H0, na 4Boje hem 
npcBHTH mecTH :{aBJec c npe4H»e CTpane 
Hac.ioHy. 

10. H HaHHHH ne4eceT nera^a Ha cTpa- 
3KH,eM Kpajy npBora :iaBJeca , r4Jc he ce <2 cacTaB.i>aTH. a no^ecex iie'ra.ia na Kpajy 
4pyi'ora :^aBJeca, r,ye Jie ce cacTaB.T>aTH. 

11. II HaMHHH KVKa MJe^eHHJex iie,i,e- 
cex. H :iaiiHH KVKe ;!a iieT.Le, h cacTaBii 
HaciOH. 4a 6y^e jeAHO. 

12. A uiTO je Biiiiie y aaBJeca na nacio- 
Hy. iio.ioBiiHa :saBJeca iuto iipcTJe^ie. ne- 
Ka BHcii Ha CTpaH{H)OJ CTpaHii uiaTojjy. 

lo. il .laKax c je^He cTpane a .laKar 
c 4pyre CTpane uito iiMa BHiue y AV/KHHy y 
saBJeca na Haciony, nena bhch iiiaxopy 
ca CTpana h TaMO h a:\io, 4a ra :^aK.iaH>a. 

14. [I HaMHHH noKpHBaM Hac.iOHy 04 
KO/Ka OBHyjcKHx upBennx odojeHHx, h 
CBpx n>era noKpHBaH 04 Ko:iKa jaaaBiiJHx. 

15. li HaMHHH 3a maxop ^acKe 04 4p- 
Bexa cHTHMa. Koje he crajaTH npaBo. 

16. ,4eceT .laKaTa neKa 6y4e CBana 4a- 
CKa 4yra a no4pyr .laKxa mHi)OKa. 

17. ,J,Ba iiena neKa (1y4y na 4acu,H, je- 
4aH npcMa 4pyroMe na je4HaKo; xaKo 
HaMHHH Ha cBaKoj 4acij,H 3a luaTop. 

W. TaKo HaMHHH 4acKe 3a maxop, 4Ba- 
4eceT 4acaKa Hii jyjKHOj CTpann. 

19. A no 4 4Ba4eceT 4acaKa naMHHH 
MeTp4eceT cTonHU,a 04 cpe5pa : 4BHJe cto- 
HHu.e no4 je4Hy 4acKy 3a 4Ba Mena H>e- 
3HHa, H 4BHJe CTonHU,e no4 4pyry 4acKy 
3a 4Ba Mena H)e3HHa. 

20. A Ha 4pyroj crpaHH uiaTopa npejia 
cjeBepy 4Ba4eceT 4acaKa, 

21. Ca MeTp4eceT CTonHn,a cpeopHHJex, 
4BHJe CTOHHue H04 je4Hy 4a(:Ky h 4BHJe 
CTOHHue 1104 AVyi^y 4acKy. 

22. A na 3ana4Hoj CTi)aHH iuaTOi)a na- 
MHHH BiecT 4acaKa, 

2}). II 4BHJe 4acK(' na 4Ba yivia 04 iiia- 
TOpa. 

24. II one neKa ce caci^aB^zbajy 0340 h 
HOKa re f'aeTai?.T>ajy 031^0 6HOMyro:\i : TaKo 
HeKa uy4e y ouje Koje lie uhth Ha oua yivia. 

25. TaKO he 6hth ocan 4acaKa ca cto- 
HHuaMa ci)er>pHHJ(»M, ca mecHaecT ( to- 
iiHua, 4i^MJe CTOHHue 1104 je4Hy 4acKy a 
4BHJe cTOHHue H04 4i)yry 4acKy. 

26. M HaMHHH HpHJeB()i)HHi;e 04 4pBe- 
Ta CHTHMa, HBT 3a 4acKe na je4Hoj crpa- 
HH iiiaT()])a, 

27. II iK'T Hj)HJeBopHHii,a 3a 4acKe na 
4pyroj cT])aHH uiaTopa, h hcj' ii])HJeB(3i)- 
HHua 3a 4a('Ke na 3aHa4Hoj ( ri)aHH Hia- 
Tojia 40 o6a yr.ia. 

28. A cpe4if>a iipHJeBopHHiui 4a H4e 
npcKO cpHJe4e 4acaKa 04 je4H0]'a Ki)aja 
40 4pyi'ora. U'yrA Klf^IlFAMOJCUJEBA. \\\. --V.. 27. 

20. A 4acKe OKyj 3.1a tom, h oHOMyre hm 
HaMHHH 04 3.iaTa, 4a ce Kp03 HjHx npo- 
ByKy ni)HJeBopHHu,e, a h n])HJeBopHHii,e 

OKVJ 3.iaT0M. 

30. TaKO Keui iio;i,HrHyTH luaTop no 
c.iHu,H Koja TH je noKa3aHa na ropH. 

y>l. II HaMHHH 3aBJec 04 nop«i»Hpe h 04 
cKep.ieTa h 04 upBua h 04 TaHKora H.ia- 
THa y3Be4eHora, h ho H,eMy neKa 6y4y 
Be3eHH xepyBHMH. 

o2. II odjecH ra Mcrnpn cxyna 04 4p- 
BCTa CHTHMa. OKOBana 3.iaT0M, ca KyKa- 
Ma 3.iaTHHM, Ha MeTHi)H CTOHHue cpe- 
6pHe. 

33. H o6jecH 3aBJec KyKe, h ynecH 3a 
3aBJec KOBMer 04 CBJe40MaHCTBa, 4a bem 
3aBJec pacTaB.ia CBeTHH>y 04 CBCTH^e 
Ha4 CBCTHftaMa. 

34. II MCTHH 3aK.ioHaiJ, Ha KOBMer 04 
CBJe40MaHCTBa y cbcthhiH Ha4 cbcth- 
H>aMa. 

35. II HaMJecTH cto npe4 3aBJec a cbh- 
jeTH»aK Hi)eMa CTo.iy na jyiKHOJ CTpann 
maTopa, 4a cto ctojh na cjcBepnoj 

CTpaHH. 

36. II Ha Bpaxa HaciOHV naMHHHlieui 
3aBJec 04 nop<i»Hpe h 04 cKep.ieTa h 04 
u,pBu,a H 04 TaHKora n.iaTHa y3Be4eH0- 
ra, Be3eH; 

37. II 3a Taj 3aBiec HaMHHHhem ner 
CTynoBa 04 4pBeTa CHTHMa, Koje heni 
OKOBaTH 3.iaT0M, ca KyKaMa 3.iaTHHJeM. h 
ca.iHiieHi 3a anx hct CTOHHua 04 MJe4H. M HaMHHH 

HCT .laKaTa J^^ABA 21. o.iTap 04 4i)BeTa cHTHMa. y 4y;KHHy h hct .laKaxa y 
jnHi)HHy, MeTBoj)oyi\iacT 4a 6y4e o.iTap^ 
j'pH .laKTa imcoK. 

2. II Ha MCTHpH yr.ia naMHHH My po- 
roBe, H3 H^era 4a H3.ia3e i)oi'obh, h oko- 
]{atieni I'a y MJe4. 

3. M HaMHHHiieni My .^lOHue 3a neneo h 
./iOHaTHU,e H KOT.inhe h BH.ijyiuKe h Ma- 
HiHue ; CBe My Hocyt^e naMHHH 04 MJe4H. 

4. 11 naMHHH MV penicTKy 04 MJe4H 
Kao Mpe;Ky, h naMHHH y jxMiieTKe MeTH- 
1)H uHOHyra 04 MJe4H Ha qcTHpn yiua 
H>e3HHa. 

5. II Me'i'HH je Hcno4 o.iTapa y naoKo.ao, 
4a 6y4e ])eineTKa 40 cpe4HHe o.iTapa. 

6. ilaMHHH H H0.iyre o.iTai)y, nojiyre 
04 4pBeTa CHTHMa, h OKyj hx y Mje4. 

7. II Ho.iyre 4a ce nponyny Kpo3 6ho- .U'MA ini.lllA M(».I( ILIKliA. I'.l. 27. i.'». T3 Mvre. ,\i\ oy,\y iio.iyro c ,uuijo crpane 
cixapy, Ka,\ ir hoch. 

>'. lla'iMiiiiluMii ra 0,1, ,i,ai'aKa ,i,a oy,U' 
ii.aivipa iiiviia.i. : Kao iirro t» jc iioKa- 
:mno na ropii tuko neua naMUHi'. 

\^. \[ HaMiimiticiu TpiijoM mampy na 
jViKHOj cTpaini : iiaHJecii Tpnjt^My ,i,a oy,;y 
o,\ raiiKoia ii.iania y;nuM,enora. rro .la- 
Kara y .ly/Kuny na je,uioj cTpaHii. 

hi II .iHa,i,ecTT (Tyiioiia n 110,1, ihiix 
4Ba,i(H*eT c'TOiiiiua (>,\ MJe,ui. Ji ^yKe na 
OTyuoBUMa 11 iiacoim h>hxoiui o,\ cpoopa. 

11. TaKo li ca :iaiia,;HtMTpaHe ^a oy.^y 
;ii\BJoc'H cTo .laKaTa ,iyrn . n ,T.na,i,ocoT 
<-Tyiioua II ,;HJ^U'^*t'T cToiiiiiui 0,1. Mje- 
,Ui. na cTynoBHMa KyKo 11 ihnxoBn iiaco- 
Bii 0,1 cpoopa. . 

\'2. A unipiina \\c Ti)HJOMy iiMaxn ca 
3i\iia,\Ht' CTpant' ijaHJcce 0,1. iicu'^'^r -I'^i- 
Kara. ^ecer cTynoBa m h>hx h A^cei cto- 
nnna no,\ }f,n\. 

I."). A na ii}KVi,H.oi crpann iii)eMa irto- 
Ky niihc rpiijoM ninpoK ii(',i,(tot .laKaxa. 

14. 0,1. ncTHaecT .lanaTa noKa oy^y 3a- 
Bjecii na jtMnoj cT])aniK n .m h>hx Tpn 
<!Tyna n ti)M cxonHHC ^o,^ if>Hx; 

1."). Ha ,lpyroj rrpann aanjecii 0,1, ncT- 
HaeiT .lanaxa. n Tpn ciyna na n^nx n 
Tpn (Toiniuo 110,1. H>nx. 

10. A na BpaTiiMa 0,1. TpHJOMa saBJec 
OA 4Ba,u*ceT .laKaxa oa nop«^npe n oa 
CKep.iexa n o,^ upBua n 0,1. TanKora ii.iaT- 
Ha yiiBc.ienora. Be:{eH, n neTnpn cryna 
:^i H>, n 110,1, ibiix MOTnpn CTonHuo. 

17. Cbh cxynoBii y Ti)njeMy y naoKo.io ah 
6\,\\' onacann cpoopOM. n Kyne 4a cy mm 
cpeopne a cTonnuc 0,1, Mje,i,n. 

1>^. y 4y>Knny he TpnjeM HMaxn cto 

laiiaxa. y ninpHny n(\i,eceT CBy^a , a y 
Bncnny ncr .laKaxa. ,i,a oy,i,e 0,1, xaHKora 
ii.iaTna y:n'.(\^eHO^a, a CTonnnc o,| MJe/;H. 

1*J. Cbg nocyt)e y luaTopy ^a cuaKy ciyHc- 
Ci)\ H cBe KO.Le y H>eMy h cbg KC^e y ipn- 
jcMy 4a f»y,|e f),\ MJ(Mn. 

2(>. II Tn :{anoBJ(',i,n cnnoBnMa ILipan- 
.W'BHM ,i.a Tn ,i,onety y.La Mac.mnoBa 
HHCTora n,HJel)eHora :sa BH/\je.io, /i,a on 
VKninnn ropje.m ('Bar,i.a. 

'J\. y iiutTopy o,^ cacTanKa iipe,; lianjc- 
coM. KoJH lio liaciaitaTH CBJeAO'iancTBO. 
neKa iix Ajkjh h cnnoBn H>eroBH cnpc- 
Mojy ,;a rope 0,1, BCHOpa ,1,0 jyTpa npe,; 
rocno,i,oM. To neii'a jo ype,i,oa HJoMna i;o- 
.BCHnMa ftHxoBHJCM Mcl^y cnnoBHMa H^- 
l>aH.i.eBHM. IMA HA us. 

A Til yiJMii K ('roll Apoiia opaTa cBojora 
ca cnnoiuiMa FbcroiuijcM ii.;Mcl)y ciinoBa 
Il:51)an.i.(Muix ,i,a Mil C}\a\ cBoiiiTcnnnn. 
Apon. II IIa,i,ai{ 11 ABnjy,i, n E-icaiiaj) n 
IlTaMap. cniioun Aponoini. 

'2. II na'uinii cncrc xa.hiinc Ai)ony C>\n\- 
T\ CBOjoMV sa HacT 11 .uiKy. 

i\. II KavKii cHiijcM .T>y,i,nMa BJciirnijcM, 
Kojc caM naiiyniio ,i,yxa .My,i,pocTn, ncKa 
na^inno xa.i.niK* Apony. ,i,a cc iiocBOTn 
Ail MH oy,i,c cBomTennK. 

4. AoBo cy xa.Lnm^ iirro he eaMinuiTM: 
naiipcniiK n on.ichaK n ii.iaiiiT, Koiiiy- 
Jb'd Bcx^ena . nana n iiojac. Te xa.bnne 
cBCTe HeKa nanpane Ai)ony opaTy tbo- 
jcMy n cnnoBHMa n>cPOBiijcM, 4a mii oy^y 
cBomTcnnuH. 

T). II noKa y:LMy ^.laxa n nop<i>npe h cKep- 
.lOTa n upHna n TanKcn'a ii.iaTHa : 

<). II ncKa nannno oii.ichaK 0,1, :i.iaTa.ii 
OA nop«i>npc n 0,1, cKop.ioTa w 0,1, upBua 
H OA TaHKora n.iaTHa ysBeAenora, neaen. 

7. ,/l,BHJe nopaMonnnc ncKa 6yAy na H>e- 
My, KOJ(^ Ik; ce cacTaB.haTii na ,1,^*1 Kpaja. 
Ail ce AP>KH aajcAiio. 

8. A nojac na ibeMy nena 6yAc uanpa- 
ne HCTe Kao n on, oa :uaTa, oa noi)'t'n- 
pe, OA cKep.ieTa, oa upi'-na n oa TanKora 
iT.iaTHa yrjBeACHora. 

9. H y3MH A^a Kaaiena onnxa, n na h>h- 
Ma n^peJKH HMena cnnoBa Il^panjicnnx, 

10. llIecT HMena H»HxoBnjex na jcahom 
KaMeny. a uiecT HMena ocTa.injex na Apy- 
roM Ka.Meny no peAV KaKO ce Kojn i)oaho. 

11. BjeniTHnoM KaMcnapcKOM, kojom ce 
l)e;Ky iie^aTH , H:ii)e:iaheiii na xa A^^<^ ^a- 
Mena HMena cnnona ILipan.LeBHJex , n 
oiiTO'iH nx .'i.iaxoM y naoKo.io. 

12. II Mexnn xa a^^'^ KaMena na iiopa- 
MenHn,e on.iehKy, a^ ^YA)' KaMt'nn 3a cno- 
MGH CHHOBHMa ILipaH.T^eBHJeM . n ApOH 
Aa nocn HMena H,HxoBa iipeA rociioAo^i 
na 06a paMena CBOJa 3a ciiomch. 

13. II na^HHH Kon^e oa 3.iaxa. 

14. H ABa .lanua oa nncxora 3.iaxa na- 
'iHHH jcAHaKa n.iexena . n o6jecH .lanue 
n.iexene Koiine. 

15. H nanpcnHK cyACKii naHHiin na- 
npane Be3eHe onaKe Kao on.iehaK, oa 3.ia- 
xa, oa iio])'i'Hpe, oA cKejuexa, o,; upBna 
H oA xanKora n.iaxna y3BeAenora na- 
HHHH ra. 

10. HeKa CJyAe MexBopoyr.iacx \i a^o- 74 CTpVK, y Ay^HHV c 

IT. II y^apH no ilomv ^paro KaMejte, 
y ^ernpH pe^a HeKa 6y^e KaMeite. Y 
iipBOM [^A}"- cap^oHHx, Tonaa h cMa- 
para^ ; 

18. A y ApyoM pe^y : KapoyHKy.i, ca- 
^Hp H ^HJaManaT ; 

1 9. A y TpeheM pe^y : auryp h axaT h 

aMCTHCT ; 

20. A y HexBpTOM pe^y: xpnco.iHT,OHHX 
H jacnH^; nena oy^y yKOBaHH y :viaTO y 
CBOM pe^y. 

21. n THJex KaMena c HMeHHMa chho- 
Ba IlapaH.teBHJex onhe ABanaecT no Hx\ie- 
HHMa H>HxoBHJeM, A^ oy^y peaaHH Kao 
nenaT, CBaKii ca cbojhm hmghom, 3a 4Ba- 
HaecT n.ieMena. 

22. II na nanpcHHK mcthh .iaHn,e je^- 
HaKe, iLieTene, o^ ^iiCTora luaxa. 

23. H 4BHJe rpHBHe 3./iaTHe naMHHH na 
Hani^cHHK, H MeTHH /i,BHJe rpuBHe Ha ^sa 
Kpaja Han]^)CHHKy. 

24. Ila npoByuH ^Ba .iaHn.a :iiaTHa Kpo3 
4BHJe rpHBHe na Ki)ajeBHMa HanpcHHKy. 

25. A /i,pyra A^a Kpaja OA Asa .iaHu,a :3a- 
HHH 3a ABHJe Konqe, h MeTHH na nopa- 
MeHHue 0^ on.ieIiKa cn])HJe4. 

'26. H HaHHHH 4pyre 4BHJe rpHBHe 3.iaT- 
He, H MCTHH Hx Ha Apyra ^Ba Kpaja 
HanpcHHKy H3HyTpa na CTpaHH Koja je 
04 on.ieliKa. 

27. H HaMHHH jom 4BHJe 3JaTHe rpH- 
BHe, H MCTHH HX Ha HOpaMeHHl^C 04 OH.ie- 

IiKa 0340 npeMa cacTaBn,H>ia H>eroBHJeM. 
BHuie Hojaca Ha on.ieIiKy. 

28. TaKo HeKa Beaty HanpCHHK rpHBHe 
iberoBe 3a ipHBHe na OH.iehKy bj)bu,om 
04 nop'i>Hpe, 4a CTOJH Ha/i, nojacOM 04 
on.iehKa, h 4a ce He 04Baja Hani)CHHK 
04 on.ieIiKa. 

29. H HeKa hoch Ajmn HMena cHHOBa 
M3paH.i,eBHx Ha Hani)(;HHKy (:y4t*K0M na 
cpny CBOM Ka4 y.ia3M y cBCTHH^y 3a cno- 
Men npe4 rocno40M Ba34a. 

'fO. M MeTHH Ha HanpCHHK cy4CKH YpHM 
H TyMHM. 4a C)\Av Ha cpuy A})()Hy Ka4 
yja3H ni)e4 rocno4a, h Aj)oh 1i(^ hochth 
cy4 cHHOBa M3pan.LeBHX na cpu,y cbom 
Hpe4 rocno40M Ba34a. 

31. II HaMHHH n.ianiT no4 on.ieliaK caB 
04 n()p4)Hpe. 

32. M o3ro HeKa 6y4e njiopej^ y cpMJe4H, 
H HeKa 6y4e ohtomc^h npope3 CBy4a y APJTA KH>HrA MOJCIIJEBA. YA. 28. 29. 
ne4H H y uiHpHHy HaoKo.io TpaKOM TKaHHjoi, Kao npope3 y 
OK.iona, 4a ce ne pa34pe. 

33. A no CKyTy My nannHH mnnKe 04 
nop^Hpe H 04 CKep.'ieTa h 04 upBua CBy- 
4a y HaoKo.io, H Met)y ihuwd 3.iaTHa 3boh- 
u,a cBy4a y naoKOAo : 

34. 3B0Hi;e 3.iaTH0 na mnnaK , 3B0HHe 
3.iaTHo na uinnaK no cKyTy 04 naaniia 
CBy4a y naoKO.io. 

35. eE TO he 6hth na Apony Ka4 cjyai.M, 
4a ce Myje r.iac Ka4 yAa3H y CBeTHifcy 
npe4 rocno4a h Ka4 H3.ia3H, 4a ne no- 

THHe. 

36. II HaMHHH n.ioiy 04 HHCTora 3.iaTa, 
H Ha H)OJ H3peJKH Kao Ha ne^aTy : cbcth- 
H.a rocno4y. 

37. H BeacH je BpBu,OM 04 nop«i>Hpe 3a 
Kany, cnpHJe4 na Kann 4a ctojh. 

38. H 6Hlie Ha Me.iy ApoHOBy, 4a hoch 
ApoH rpHJexe CBCTHJex npHHOca Koje npn- 
Hecy CHHOBH Il3paH.{beBH y cBHJeM 4apo- 
BHMa CBOJHX CBeTHJex npHHOca ; 6Hlie na 
qe.iy fteroBy Ba34a , 4a 6h oh.ih mh.ih 
rocno4y. 

39. II HaMHHH Kouiy.iy 04 TanKora n.iaT- 
Ha H3MeTaHora, n nannHH Kany 04 xan- 
Kora H^iaTHa, a nojac HanHHH Be3eH. 

40. H CHHOBHMa ApOHOBHJeM HaMHHH 

Kouiy.te, H HaMHHH HM nojace, h Kann- 

U,e HM HaMHHH 3a MaCT H 4HKy. 

41. lla TO o6yu,H Apony opaTy cBojeMV 

H CHHOBHxMa ItClOBHJeM, H HOMaSKH HX H 

HanyHH hm pyKe h hocbcth hx 4a mh 
6y4y CBeniTeHHUH. 

42. H HaMHHH HM Fahc .laneHe , 4a ce 
HOKpHJe ro./io THJe.io; 04 r)e4apa 40 4H0 
CTerna 4a 6y4y. 

43. II TO HeKa je na ApoHy h na chho- 
BHftia H>eroBHJeM Ka4 y.ia3e y uiaTop 04 
cacTaHKa h.ih Ka4 npHcrynajy k 0.1 rapy 
4a ciy^Ke y cBC'i'HFbH, ,;a ne 5h nocehw 
rpHJexe norHHy.iH. Obo he 6hth ype4- 
6a BJeMHa H,eMy h cjeMeny H>eroBy naKon 
Hjcra. 

r.lABA 29. 
XmHHhIiCMH HM H OBO Kit4 HX CTaHeni OCBC- 

niTaBaTH 4a mh Bjnue c.iyvKoy cBemTe- 
HHMKy: y3MH Tc.ie h 4Ba oBHa 34i)aBa, 

2. II x.Tje6oBe npHJecne h Ko.aaMe npn- 
je(^He 3aMHJenieHe c y.LeM, h noraMe npn- 
jecHe HaMa3aHe y.'BCM, 04 o])nniHa nme- 
HHMHora yMHJecH hx. 

3. H MeTHH hx y je4Hy KOTapHny, h .il'.M'A KH>HI A M 

upHHtvH M\ y KorapHHH r I'tMoroM ii 
c 4Hi\ inma. 

4. 11 ,ioBtMM AjHrna ii inuoiu' ihoioBo 
iijKM BiKiia iiiaropa 0.1. cacraHKa. n vMiij 

HX BlUOM. 

;"). n y;u'Biiin xa.TiHHo ooyuii -\.]H)ny ko- 
m\Jb\ H ii.iauiT Hcno,!, oii.ieliKa w oiLie- 
\xAK H Hau}K-HMK. M oiiaiiiH la iiojacoM 
04 oii.ioliKa. 

i\ 11 MeiHn My haiiy Ha i.iaBy m cbotv 
ILIOHV Hil Kaiiy. 

7. n y^MH y.ht' M\ \umi\:iiuhi\ 11 HiiiHJ 
My Ha r.uiBy. h iio.Ma;;aluMii ra. 

5. II CHHOBO H^eroBc ,u>B(\ui H ooyuH 
MM Kt)iiiy.bt' ; 

0. 11 ouaiuH HX iiojacjiMa. AiH)Ha » cn- 
HOBe H>t'r()Be. 11 MeiHH hm Kane Ha r.ia- 
80, M HMajy cHeniTeHcTBo ypc.iooM bJom- 
HOM. TaKo hem iiocBeTHTH \)\kv Ajx^Hy 
H CHHOBHMa H>eroHHJeM. 

10. 11 A<^Be,;H Te.ic n\)e,i uiaTop cu ca- 

CTUHKil, a ApOH H CHHOBH HjCIOBH HOKa 

itCTHy pyKo To.U'Ty Ha r.iaBy. 

11. 11 liiiKo.LH Te.ie n\)e/\ Focno^OM na 
Bi)aTHMa maToi)a 0,1, cacfaHKa. 

i'2. il yaeBHiH KpBH 0,; Te.iera noMavKH 
poroBe o.iTapy npcro.M cboJhm. a ocra.iy 
Kpe CBy ni>o.iHJ na noAHOiKJe o.ixapy. 

V^. U y:iMH cBO ca.io no upHJeBHMa. 
H MiR'yKHuy Ha jeTi)H. h oua oy6i)era h 
ca,io OKO H>Hx. n .iana.iH na o.iTapy. 

14. A Meco o,\ Ttuera h kojkv h 6a. le- 
ry cna-iH (u-ftOM H:uiaH OKo.ia : to jo vKp- 
TBa :ia rpHJox. 

lo. Ilo TOM y.iMu OBHa jo,^Ho^a. h na 
r.uiBy OBHy Hona mothv pyKo cBojo Ai)oh 

H CHHOBH H>orOBH. 

16. 11 IWKO.bH OBHa H y:HMH KJ)BH 0,\ H>0- 

ra H noKpoHH ciTap y naoKcio. 

17. A OBHa H:3y,|H. h ono})H ,i.po6 h Horo. 

H MOTHH HX Ha y^OBO H^Ol'OBO H Ha T.iaBy. 

1><. 11 cBora OBHa :iana.iH Hao.iTapy: 
TO je ajpTBa na.BOHHua Tocno^iy. mi]\)\\c 
yroAHH. yKpTBa orH>oHa I'o(iio,;y. 

v.). lla y:jMn m .ipyrora oBHa. n HOKa 

MV MOTHO ApOH H (MHOBH H>0rOBH J)yKO 

oBojo Ha r.iaBy. 

'J^K II :iaK().i,H Tora oBHa. H y:iMH KpBH 
0,1 H>era h noMa'/KM h,om Ki)aj (),\ ,iocHo- 
ra yxa Ainmy h Kpaj (k\ ,^0(•Ho^a yxa 

CHHOBHMa H>OrOBHiOM. H Ha.iaU y ,10CH0 

pyKo H.HX0B0 H na.iau y ,|ocho Hor<^ ibH- 
xoBo. a ocTa.iOM KpB.Ly iFoKjKniH o.irap 

T HaOKO.lO. 

-^. \\ y:iMH KpBH Koja 6y4e Ha ojrapy O.Kll.lKMA. r.l. 29. 7-) 

M y.i.a :5a iH)Ma;uiibo. 11 iioK.i)oiiH Apona 

; U Xa.l.HHO TWM'OBO. H (HUOBO H>01'0B0 H 

I xa.biino ibHxoBo, n ohIio cbot oh h xa- 

AAUIV IbOlOlU' II CHHOBII ^bOrolMl II \a.i>ii- 
HO H>HXOB0. 

2*J. llo roM y:jMn ca.io 04 oBHa 11 poii 

H ca.lO lllTO jo HO UpHJOBHMa H MpOVKIIll,y 

Ha joTpH H 06a oyniK'ra h ca.io oko h>hx, 

H ,;0CH0 H.ioho: jop jo OBaH HOCBeTHH; 

2--). 11 jo^aH X.L06 II j(vuni Ko.iaH c yjheM 
H j(\Uiy irorany h:5 KOTai)Huo. y Kojoj oy- 
^\ ii[)iijooHH x.bo6oBM ni)o,i, rociio,ioM. 

24. J I TO CBO MOTHH y pyKo ApoHy h y 

pyKO CHHOBHMa H>OrOBHJOM, H OoptiH Ta- 

yu) H aMO. ,\i\ oy.U' /KpTBa odpTana ii))04 

r0C110,l,0M. 

2;"). llo TOM yuMH HM TO h:{ l)yKy, H lia- 
na. IH Ha O.iTapy cBpxy /KpTBo na.bOHH- 
uo. ,\d 6y40 MHpnc yro^an ni)0/; Tocno- 
40M; TO jo JKpTHa oribOHa Tocno^y. 

26, H ysMH rpy^H 04 oBHa nocBOTHora, 
KOJH 6y4o 3a Apona, h oopTalioni hx Ta- 
Mo H aMO, 4a 6y4o H{j)TBa odpTana u])e^\ 
Tocno^OM : h to ho ohth tboj ,^ho. 

27. TaKO hoiu ocbothth rpy^n o^ iKp- 
TBo oopTano H n.iolie 04 JKpTBo no^niia- 
Ho, lUTO jo oopTaHO H HiTO jo n<)/l,H:3aH0 
04 OBHa nocBOTHora :^a Apona h :^a ch- 
HOBO H>eroBo. 

2H. II TO ho 6hTH ApOHy H CHHOBHMa 

H>oroBHJo:\i ype46oM bj^^hhom 04 cHHOBa 
IL^paH.tOBHx, joi)jo;KprBa no4H:^Ha. Ka4 
jo HcpTBa no4H3aHa cnnoBa ILspaH.toBHx 
04 HiHxoBHJox }KpTaBa waxBa.iHHJox, acp- 
TBa no4H:5aHa onho rocno4y. 

21). A CBOTO Xa.LHHO AlX)HOB0 HOKa oy- 

4y CHHOBHMa ft'TOBHJoM HaKOH ftoia 4a 
CO noMa;iyjy y H^HMa h 4a hm ce y H.HMa 
nocBotiyjy pyKo. 
•>0. C'o4aM 4aHa HOKa nx od.ianH kojh 
Ha H>oroBo MJecTO r)y4e cbouitohhk h3mo- 

t^y CHHOBa H)OrOBHJOX. KOJH ho y.ia:iHTH y 

inaTop 04cacTaHKa 4a c.iy^KH y cbothh>h. 

^n. A OBHa nocBOTHora y.iMH h cKyxaj 
Meco 04 tbera na MJocTy cbotom. 

o2. II ApOH H chhobh tboroBH HOKa Ha 
B[)aTHMa niaTopa 04 cacTaHKa jo4y moco 
04 Tora OBHa h x.bod iuto jo y KOTapHUH. 

3H. HoKa ra jo4y ohh aa Kojo jo oh.io 

OMHHlhOFbe 4a OH HM CO nOCBOTH.lO pVKO 

4a nH oH.iH nocBohoHH: a 4pyrH 4a ho 
J040. jop jo cTBap (Bora. 

IH. Ako .ih Cm ocTa.io iuto Meca no- 
CBOTHora h^h xjbeCm 40 jyrpa, 0H4a ihto 76 ,\VyVA K'H.lirA MOjrilJEBA. 0.29.30. 

ocTane ca/Keaii oi H>eM. a m ce He jc^^e, 
jep je CTHap cBcra of), ri TaKO VMUHIl Al)OHy M CHHOBHMa 

H>er()Bnjt'M no cueMv mm th :iaiiOHJe,/i,Hx; 
ce^aM .iana cueTiitieiii iim pvKe. 

8(3. 11 cBaKii tieiii ,],aH iipiiHOCHTH na 
a:pTBy Te.ie :ia rpujex pa^H oimmheita : 
H oHHCTiitioiir o.iTap MimetiH oiiiiiiilieite 
Ha Hje.Aiy. n HoMaBalieiii ra a^^ ^'<^ ocueTH. 

87. Ce/],aM /i,aHa ^iHHHtiem oMHiiihefte 
Ha o.iTapy h ocBeTnlieiii ra, xe lie o.iTap 
r»HTH cBeTHH>a Ha, I, t'BeTHtt.aMa: iuto ce 
104 ,J,OTaKHe o.iTapa. OHhe cBexo. 

88. II OBO lieui npHHocHTH Ha o.iTa])y : 
ABa jarftexa oa ro^iine cBaKH Ai^e oes 

89. Je,],H0 jarH.e HpHHocH jyrpo.Ai a Apy- 

JO HpHHOCH BeMepOM, 

40. 11 jomre A^cerHHy e«i»e HiiieHMHHO- 
ra opamna CMHJeiiiaHa c y.beM UHJel^e- 
HHM. Kojera^a oy^e HeTBjrr HHa. HHa.LeB 
Bnna. MeTBpr nna na je^HO jarae. 

41. A ,],pyi'<'> ji^THiO iTpHHecii y Bew : 
Kao ca vijpTBoM jyTpeH.03[ u c Ha.LeB03i 
H>e:^HHHJeM TaKO h c obom qHHH Aa 6y4e 
3iHpHc yro^an. vKpTBa oraena FocnoAy. 

42. To HeKa oy,],e ;KpTBa na.LeHHua 
cijarAa OA KO.LeHa ;],o Ko.Bena Bam era 
Ha BpaTH:\ra maropa o^ cacraHKa npe^ 
ro('iio,i,o:\i. r,ije liy ce cacxajaTH c BaMa 
/la roBoi)n.M c to6om. 

48. 11 OH^jje ]\\ ce cacrajaTH ca chho- 
BHMa HspaHjjeBHJeM, ,^a ce ociiehyje c.ia- 

BOM MOJOT^I. 

44. 11 ocBCTMliy marop 0,1, cacraHKa n 
O-iTaj); M Ai)OHa m chhobc H>eroBe ocbc- 
Tnhy /j,a cy mm cBemTeHHi;H. 

4r>. II nacTaBatiy Mcl^y ciinoBiiMa II:i- 
})aM.i)(M',MJeM. n oiihy mm lioi". 

40. II iioiuialic /T,a caM ja rociio/i, Bor 
H>M\oH. KoJM caM MX MiHiCO h:{ :}eM.be Mm- 
(•M))CKe ,i,a Hacrai'.aM Mcl^y HiMMa. ja To- 

rnO.J, r>Ol' II>M\OB. 

r.lAlJA 80. 

Joiinc iia'iHini o.rra]) i.-;i,i,iioini. 0,1, Ap- 
B("ra cMTMMa naMMiiM ra. 

2. 4y'*HHa HeKa My oy^c .lawar. m ium- 
l)HHa .lanaT, 'leTBojjoyiMacT ,ut <'>y/i,e, h 
ABa .laKTa imcoi; : m:^ H.era HCKa My ua- 

MVM' 1)0I'0BM. 

••>. l\ iiOKyj la MHcrMJeM ;uaTOM. o:iro m 
ca cT]>aHa y iiaoi.o.io. m ])oroB(; MicroBe: 
H Ha^MHM My I'-Mjenaii, :i.iaTan y HaoKo.U). 

4. H HaMMHM MV 110 ABa uMoMvi'a :3.iaT- Ha MciioA BHjenua na /\ivd yr.ia tberoBa 
c o6je CTpane, h Kpo;j bhx Iichi npoBy- 
liH no.iyre ^a ce Moace hochth. 

o. A no.iyre HaHHHM OA ApBcxa cmtm- 
Ma, H OKyj MX y a.iaxo. 

(.). 11 MCTHM ra npe^ 3aBJec koJh bhch 
npcA KOBMeroM o^ CBJe^OMancTBa npena 
:3aK.ionu,y kojh je na;; cBJe^OMaHCTBOM, 
r/],je liy ce c tooom caciajaTM. 

7. 11 HCKa Ka/^H na iteMy Apon KaAOM 

MMpHCHHM : CBaKO jyTJ)0 HCKa Ka^H KaA 
CnpCMH HiMHIKe. 

8. U KaA 3ana.iM Apon iKHmKe y Be^e. 
HCKa Ka^H ; Hena 6\ji,^ Ka^ CBar^amftM 
npcA rocno/1,031 o,; Ko.'beHa ,1,0 Ko.i)eHa 
Bamera. 

9. He npHHocHTC na HjCmv Ka^a xyl^e- 
ra HMTH /KpTBe na.i)eHHu,e hhth npHHO- 
ca ; HH Ha.LCBa ne .TjCBaJTc na H>eMy. 

10. CaMO oHMmhefte HCKa hhhh na^ 
])oroBHMa H>eroBHJe3i Apon je^HOM y ro- 
Ahhh ; KpB.Ly OA iKpTBe :^a rpHJex y ^an 
oiiHmlieH>a je^noM y toahhh Mnnnlie omh- 
mhefte na H>eMy oa K0.i)eHa 40 Ko.Lena 
Bamera ; jep je to CBCTMH^a na^ cbctm- 
fta^ia FocnoAy. 

1 1 . Jonrre pe^e Focno,i, ^lojcMJy roBO- 
l)eliH : 

12. KaA cTanem 6i)ojmth chhobc Ilwi)a- 
M.teBe, M3Mel)y oHHJex kojh n^y y opoj 
CBaKH HCKa ,j,a oTKyn -.va HxMbot cboj 
FocHOAy. KaA mx CTanem ni)oJMTM. ^Ji He 
oM Aom.io ua H,Hx KaKo :{.io Ka/i, hx era- 
Hem Ol)0JMTM. 

K>. A HCKa ,[i\ CBaKM kojm m^c y opoj 

HO CHK.ia. HO CMK.iy CBCTOM (a Taj je CH- 

Ka.i AKay^^^ce'i' HOBMMlia) : no CHK.ia dnlie 
npH.ior Focno^y. 

14. Ko roA M/i,e y opoj. 0,1, Ai^AeceT ro- 
AMHa H BMme. HeKa /i,a npM.ior Fochoav. 

IT). ForaTM m hc am BHine a cMi)OMax 
.i.a He ,\i^ MaiBC o/i, no ciiK.ia. ua^ ,i,JUy 
n])M.H)i' TocnoAy na oMnmheii.e ,i,yma 
Bamnx. 

1(). II y:{(»BmM HoBue MX OMMmlieihe 0/\ 
cMHOJUi il:{i)aM.i)eBMJex ocTaBM mx :5a no- 
Tj)eoy y niaio})) 0,1, cacTaHKa , m omIic 
cMHOBMMa II;}i)aM.7)eBMJeM cnoMCH ni)cvi, 
FocnoAOM :ia OMMiiili(MBe ,[\\\u\ naniMX. 

17. .loin ]>eMe Focno,!. Mojcnjy roBO- 
IM'fiM : 

is. liaMHHM M yMMBaoHHuy OA MJe^M H 
no,i,no;KJe joj 0,1, mjc^m -mx yMMBaH>e: H 
MCTMM je M;jMel)y ina'i'oi)a o/i, cacraHKa m 
o.iTai)a, H Haaiij y H>y Bo^e, AV)^v\ u\h\\r\ MoJciiJKia. 1.1.30.31, roHi! pvKe cBojo H Hore cBoje. 

2<>. Ka,i n.iy y iiiaTop o,; cacTanKa. nr- 
Ka (.V y.MHuajy iu»,i,o.m, ,ui ue HiU'HHy. 11.111 
KiU iipHOTyiiajy k o.iTapy ,ia c.iviKe 11 
^a iia.ie iKpTBy orjhcHv rooiioAy. 

21. Ta.ia uewa iiri)y \)\ko cHoic 11 Horc 
CBojo .\a HO ii;?rnHy. To Houa um uy,U' 
yjHuCia BJOMiia Ajx^ny 11 ijoMt^ny iboroBy 
0,1 Ko.ht'Ha Ao KO.Lona. 

22. Join iM^'io rociio,!. MojcHJy roBO- 
peliH : 

2.'5. y:niH MiipHca Hajno.Liix: oMHimc 
uaJHiicTuje iier cTOTHua ruKiLKt, h 11,11- 
Mera Miii)HcaB()ra iio.ia to.ihko. ,^bjo era 
ne,i.ei*eT. 11 nl)i!iH)Ta raKoV' .\W ^'^'^^ "^'' 
Aecex. 

24. II KacHJe hot cToriiHa MJcpoM cbo- 
UOM. 11 y.La Mar.iuHOBa jiM.au hh. 

25. II OA Tora HaMiinii v.lo mi cBero 
iiOMa:iaH»e. y.Le Hajdo.Le BJeiUTimuM aiio- 
TeKajM'KOM ; to ,ia ny^e y.Le cBexora 110- 
Ma:iaH>a. 

2<i, II H>HM noMaiKii marop o^ cacraHKa 
H KOBHer OA cBJeAonaHCTBa. 

27. II CTO H (Be ciijiaBe itcMOBO. n cbm- 
jt'TH>aK H ciipaBo ifceroBe. 11 o.rrap na- '^.!i'''>^Jl^^ 

,1H0H1I. 

2>^. II o.iTa}) Ha KOJeM ce iipHHocn H{p- 
TBa iia.b«^Hiiua. 11 rne cnpaBe iberoBe, n 
yMHBaoHiiuy 11 iio,i.Ho;KJe fteaiiHo. 

21». TaKo hem ii\ ocBeTirrn. xe he 611- 
TH cBeTHH>a Ha,; CBeTHH)OM. H lUTO HX ce 
ro,i. ,i<>TaKne onhe cBero. 

3<>. IIoMa'/KH n ApoHa n chhobc iteroBe. 

H Ot'BeTHheiU HX 4a MH oy,l,y CBeiHTeHHUH. 

M. A ciiHOBHMa II:^i)an.LeBHJeM KaHtH 11 
peUM : oBo HeKa mh ('iy,;e y.Le cBCTora 110- 
Ma:^iH.a 04. Ko.Lena ,;o Ko.tena Bamera. 

32. Tnje.io qoBJemije HeKa ce He Ma/Ke 
h>H3i. hhth iipaBHTe TaKora y.ta KaKo je 
OHO ; CBOTO je. HeKa BaM 6y,],e CBero. 

*>^}. Ako .hi nil Ko HaHHHHo TaKO y.T>e 
H.iii HaMaiiao h>hm ,j,pyi'ura. HcrpnjeuHhe 
ce H3 HajKj^a (•B()jera. 

34. 11 jiene rociio,!. Mojciijy: y.SMH mh- 
pHca, cTaKTe, oHiixa h xa.iBana MHj)H{'a- 
Bora, H Ta.MJaHa HHcrora. ko.ihko je,i,Ho- 
ra To.iHKo ,;pyrora. 

35. II 0,1 Tora Ha'iiiHH Ka,;. cacraB.Len 

BJeiUTHHOM ailOTeKapCKOM. MHCT H CBeT. 

36. il HCTyuaBiuH ra na chtho, Meia- 
heui ra npe^ cBJe,;o'niHCTBOM y maxopy 
OA caciaHKa, ivye hy ce cacTajaxH c to- »'m»m; to uena BaM ny;i,e ciieTHiba Ha/i, 
(BeTMM.aMa. 

• u. A TaKora Ka.ia Kanan naMiiiiiiiii 
HeMojre cenii iipaiuiTii; to Hewa th je 
CBeTHHni :ui r(Kiio,\a. 

3S. Ako .111 011 ko naMiniiio raKii ,T,a ra 
MU])iiiiie. lU'Timjeniilie cc 11:5 napo,i,a i'Bo- 
jera. 

r.lAHA ;n. 

II ])("!(' rociio,!, Mojciijy roBOpeliii: 

2. r.ie. iioiuiax 110 nMciiy IJece.ien.ia 
ciiHa ypiije CHHa OpoBa 0,1, iMcMOHa Jy- 
,UiHa. 

3. Jl HaiiynHX ra ,i,yxa cBcTora. MyApo- 
cTii 11 jjaiiVMa H iiiiaiba w cBaKe BJeiirniHe, 

4. ,zl,a BJeniTo H:3MHiii.La KaKo ce iuto 
MOTKe naMiiHHTh oj\ a.iaTa n OA cpeopa h 

joA Mje,i.n. 

5. ,J,a y.MHJe pe.^aTii KaMeH>e 11 yKHBaTH, 
,\n yMiije TecaTH ^pBo. 11 cBaKii nocao 
])a,i,iiTn. 

(). 11 cBo y4})yiKiix c }h\u\ K.iiijaHa ciina 

AxHcaMaxoBao^ii.ieMeHa,I,aHOBa, h CBa- 

KOMy BJeiuTOM MOBJcKy y cpue ,\i\,i,o\ Bje- 

iiiTnnv ^a H;i])a,;e cbo iuto caM tii ^aiio- 
/ <. uiaTO]) 0,1. cacTaHKa, 11 KOBMer :m 
cHJeAOHancTBo h :iaK.ioiiau na h. . 11 cBe 
ciipaBe y iiiaTOpy, 

X. 11 CTO H ciii)aBe H»eroBe, h cBHJexibaK 
UHCTH ca CBHJeM ciii)aBaMa iteroBHJeM, h 

(UTap Ka,],HOHH. 

9. 11 o.rraj) :{a VKpTBy iia.LeHMny ca cbii- 
jeM cii])aBaMa H>eroBHJeM, 11 yMiiBaoHiiuy 
II iKunoiKJe H>e:3HH0, 

10. 11 xa.Lime c.iy/Koene 11 cboto xa.Lii- 
He ApoHy cBeiiiTeHiiKy 11 xa.bmie ciihohh- 
Ma H>eroBHJeM, ,i,a Bpme ciyatriy cBemre- 

HHHKV. 

11. II y.be noMa:?aH>a. n k.I,!, Mni»iicnii 
:mx cBeT»H>y. C'bc neKa HaMiiiic onaKo Ka- 
Ko caM TH ^anoBJe^iHo. 

12. II pe'ie FociTo.l Mojciijy roHoiK'liii: 
1.-). A TH Ka'/KH ciiHoiniMa lI:;i)aii.LeBH- 

jeM H jHMUi: a.iii cyrjoTc Moje ^lyBaJTe, 
jep j(^ :iHaK Hi^Mehy >ieHC h Bac 04 Ko.be- 
Ha ,1,0 Ko.bena. m :maTe 4a caM ja To- 
ciKU KoJH Bac iiocBehyjeM. 

14. MyBaJTe 4aK.ie cyooTy, jep BaM je 
cBCTa: KO OH je ocKBpHHO. 4a ce iiory- 
oH ; jep KO nil ro;; j)a4Ho KaKaB iiocao y 
iby, HCTjuijenMhe ce oHa 4yma H:i iiapo- 
4a CBOjeia. 

15. UlecT 4aHii neKa ce pa^H ; a cc^mh 78 

je AiiH cy6oTa, oAMOp. cbct rociio^y ; ko 
6h yo,\ pa,i,HC) iiocao y 4^h cyr)OTHH . 4a 
ce iioryoH. 

16. oa TO lie ^lynaTH cHHoim lliipaH.Le- 
lui cyr)OTy iipaBHyjyiiH cvGotv o/i, KO.T)e- 
fla 40 KO.'Lena :iaBJeTOM BJe^HUM. 

17. To je oHaK H3Met)y Mene 11 cHHOBa 
llapaH.LeBHx 40 BiijcKa ; jej) je 3a luecT 
4a Ha CTBopHO Tocno^ hgGo n 3e>Li)y. a 
y ce^MH 4aH noMUHy h o4moi)ii ce. 

IS. II lusroBopHBiuH OBO Mojciijy Ha ro- 
pHCHHajcKoj, ^a^e My ,i,Bnje nao^e CBJe- 
4oyaHCTBa, n./io^e KaMene HHcane np- 

CTOM BOJKJIIM. 

TAABA 32. 

A HapoA BH/ijeBiiiH r^jje MojcHJe 3a Ayi^o 
He cia3H c rope, cKynn ce Hai)04 npe^ 
ApoHa . II i)eKonie My : xaj,T,e . na^HHH 
HaM uoroBe, kojh lie mJiii Hpe^ naMa. 
jep TOMe MojcHJy kojh nac H3Be4e H3 ae- 
M./be MHCHpcKe ne 3HaM0 lUTa Cm. 
2. A ApoH HM j)eqe: nocKH^aJTe 3.iaTHe 
o6oiJ,e uiTo cy y yiuHMa acena BaiuHx. ch- 

HOBa BaiUHX H KKepH BaiUHX. H /],OHeCH- 
Te MH. 

^3. II nocKH/i,a caB napo/i, 3./iaTHe o5ou.e 
lUTO HM oHJaxy y yuiHMa, h ^oneconie 
Apony. 

4. A OH y3eB H3 pyKy H,HX0BHJex. ca,iH 
y Ka.iyn. h HaHHHH Te.ie ca.iHBeno. li pe- 
Kome: obo cy 6oroBH tbojh, llapanyby, ko- 
jh Te H3Be/;ome H3 aeM^e MncnpcKe. 

5. A Ka4 TO P.H/\ie Apon, HaMHHii o.i'rap 
Jil)e,i, ibHM : H HOBHKa Ai)OH H i)eMe : cjy- 
Tpa je Hi)a3HHK FocnoAftH. 

G. H cjyTpa^aH ycraBiiiH ])aHO H])HHe- 
come }Ki)TBe nayLCHHue h ;Kj)TJie 3axBa.i- 
He; H iiocj('/i,a napo/],, tc je/i,(>m<^' m iiHHie: 
a nociHJe ycraiue 4a ce Hri)ajy. 

7. A Tociio/i, ])eMe MojcHJy: h/i,h. ch- 

1;H, jep ce IIOKHapH TBOJ Hai)0,l,. KOJH CH 
H3BeO H3 3eM.'I>e ^IHCHpCKe. 

«S. \]\yM) 3at;0Hie c iiyTa , kojh caM hm 
3aiioi',je/i,HO : FiaMHHHiiie ceun Te.ie .ih- 
BCHo, H HOK.ioHHnie .My ce. H iij)Huecoiiie 
My iKpTBy. H jjcKOHie: obo cy 6ovonu 

TBOJH, H3paH.I>y. KOJH TC H3Be/l,0ine H3 

3eM.T>e Mn(H})CKe. 

9. JoHi \H'Hv rociHvi. ^I<>j<'wjy: ho- 
I'Ae^ax Hapo4 obhj, h oto je Hai)0/; tb})- 
4a Bi)aTa. 

10. II ca,/i,a nycTH Me, M ce i)aciia.iH 

l'H»eB MOJ Ha fBHX H /\'d HX HCTpHJeoHM : 

a./iH 04 Te6e hy ynnHHTH napo^ Be.iHK. ^PyPA KH>IirA MOJCHJEBA. \'A. 31. 32. 11. A MojcHJe ce 3aM0.iH TocnoAy Bo- 
ry CBojeMy. h i)eHe : 3a mro ce. Focno^e, 
pacna.iyje rtteB tboj Ha Ha})0/1, tboj, ko- 
jh CH H3BeO H3 3e'M.Le ]\lHCH])CKe CH.IOM 
Be.lHKOM H pyKOM Kl)jenKOM V 

1 2. oa UITO M roBope ^Ihchi)1i,h h pe- 
Ky : Ha 3.10 hx H3Be4e. ^a hx Ho6HJe no 
n.iaHHHaMa h 4a hx HCTi)HJe6H ca 3eM.i>eV 
IIoBpaTH ce 0/1, iftCBa cBojera , h noiKa- 
.iH HapoA CBoj 04a 3.1a. 

13. OnoMeHH ce ABpaMa, licaKa h H3- 
paH.i>a. c.iyra cbojhx. KOJHMa ch ce co- 
0031 3aK.ieo H oopeKao hm: yMHO/KHliy 
cjcMC Bauie Kao 3BHJe34e na He5y , h 3e- 
M.ty OBy. 3a Kojy roBO])Hx. CBy hy ^aTH 
cjeMeny BaiiicMy 4a je H>HxoBa 40 BHJeKa. 

14. II i)avKa.dH ce rocno,i,y yihhhth 3.10 
Hapo^y CBojcMy. Koje peqe. 

15. Ta^a ce BpaTH MojcHJe. h cnl^e 
c rope ca ^BHJe n.io^e cBJe^oqancTBa y 
pvKaMa cbojhm; h h.iohc 6jexy inicane 
c o6je CTpane. OTy^ h o^ony,!, HHcane. 

16. II ojexy n.ione Aje.io LojKHJe. h hh- 
CMO 6jeuie hhcmo Bo*<KHJe. ype3aH0 na 
HAonaMa. 

17. A Ilcyc HyBHiH BHKy y Hai)04y. Ka^ 
BHKaxy. pe^ie ]\IojcHJy: BHKa yoojna y 
oKo.iy. 

IS. A OH i)eMe : HHJe to BHKa KaKO bh- 
qy KOJH cy ja^H. hhth je BHKa KaKO BH^y 
KOJH cy ciaGiiJH. Hero nyjcM BHKy ohhjgx 
KOJH HJeBajy. 

19. H EH A ,T,oi)e n.iH3y oKo.ia. yr.ie^a 
Tcie H Hrpe. Te ce pa3rHieBH MojcHJe. h 
6auH H3 i)yKy cbojhx ii.ioMe. h i)a3uH hx 
iio/T, ropoM. 

'2i). I la y3e Te.ie Koje oHJaxy naMHHH- 
.iH. H ciia.iH ra orH.eM. h caTp ra y iipax, 
H Hpocy ra no ho,i,h. h 3anoJH CHHOBe Ii3- 
paH.T>eBe. 

21. II pene MojcHJe Ajjoiiy: iiira ih je 
YMHHHO OBaj HapO/i, , Te 1 a yBa.iH y to- 
.iHKH rpHJexV 

22. A ApoH My ])eMe: hcmoj ce I'H.eBH- 
TH. rociio.iapy : th 3Haiii oimj Hapo.i. /;a 
je r)p3 Ha 3.i(». 

28. Jej) pcKome mh : nannHH HaM Tm)- 
roBC. KoJH he hIiH iij)e,i. naMa. jep tomc 
MojcHJy KOJH nac H3Be4e h3 3eM.T.e Mh- 
cHpcKe He 3HaM() iiiTa Cm. 

24. A ja HM ]K'Kox : ko HMa 3.iaTa, ne- 
Ka la cKH/i,a ca ceoe. II ^a/ioiiie mh. a ja 
ra dai;HX y BaTpy. h H3al)e to Te.ie. 

2;"). A MojcHJe BH/i,etiH Hap(>A ro, jep A,Vy\\ KH>III'\ MO. 

ra (M'o.in Aj>on Ha r])aMOTy \\\n\\ iipo- 
TiinHiiuu>';> M.crniJlljCM. 

l*»'». Cra.u* Mojiiiic ua Kpara n.^(>^•().la. ii 
|K*m»: K Mt'HIl Ko je riHiio.iiMi. II (Kyilll- 

iiie cv \\]H\\ H>epa chii iiihohm .Iciuijt'Mn. 
27. 11 |H'Me mm: ouaKo Ka'.Kc rociio.!, lior 
IbpaH.i.cR: iipiiiiaiimiv ruawn cHoj MaM 
ya 'H'.qM) cHMJc, iia iipohuTc raxo ii a.Mo 
110 oKo.iy 0.1, Hpara ,i,() npara. ii iioohjtc 
cBaKii ('jpara cHojora ii iipiijaTc.ba CHOJc- 
la H n.iir.ixMhcra cHojcra. 

l^>^. II yMllHMIlIC CIIHOHII .U'HIljlMUl IK) 

;ianoBMJtHTn Mojcn jcHoj . ii iionioe na- 
jMvia y rufaj .\i\u ,u> rpii iiKylie .i,y,i,n. 

'J\K Jt'p Mujciijo \)VHv: ii(K-B(Tii'ir ,^a- 
Hac pvKe cBojc FociKuy. cBaK na chhv 
CBOM H Ha opary cbom . .ia Cm BaM ,/^ao 
,iaHac n.iaroc.ioB. 

^r^. A cjyrpa.iaH jh'mc .MojcHJc napoAy: 
BH .lyxo carpHJciinicTc: m to c'a,;a h^cm 
roiH' K;i rociio^y, 04a oh\ ra yMO.iiio 4a 
BaM oirpocTH r])nj(»\. 

.'»1. 11 Bpaiii Li' MojcHJc Ka rocii(),T,y. 
H [K»4e: Mo.iiiM Til (•»•: HaiHU OBaj .tyTO 
carpiijciiiii HaHHHiiBiiiH ccoh tloroBo 0,1, 
:iiaTa. 

•t'J. A.iH oii|MKTii ii.M ri)MJox : aKO .in 

He hcUI . H:{«1pMlllH M(^ 11:^ Kff»Hn' CBOJC. 

Kojy CI! Haimcao. 

y*'f. A rociio,!, ]K^M(' MojiMijy : ko mii je 
:irpHJ(Miino. oHora hy n;ioi)iicaTii h:'. KFbii- 
re cBojr. 

'M. A ii.\.\i\ H,i.iT. Bo.ui raj Hapo.i, Ky,i,a 
caM TH Kajito. Kiu). moJ iic antjco ntiM 
ni>e^ ToooM. a i:a,i, hx hoxo^hm, noxo- 
,Uitiy na H>HMa r[)HJex }f,nxoB. 

.■J.'). II rocTio,!, on Hai)0.i. :!a ro iiiro na- 

MUHHIIH^ HMC. KOJC ca.lll AlMlH. 

r.lAHA :^:i 

11 penc rociio.i MojcHJy: if,i,n. ,T,HrHH ce 
04,aT.if' TM n napo,!,, koJh ch iiubco ii:? 
icyi.ht' MHciipcKc. nyT :iOM.T>e :ia Kojy co 
■•HiK.iex ABpaMy. UcaKv n JaKOBy roBo- 
j>pJiH : cjcMcny tbojomv ,V^Jiy j^*- 

J. U iioc.iaiiy iipc,!, T060M anV'-ia, 11 
Hi^arnativ Xananeje. AMopejo h Xexeje 
H 'I>pj)p;{f' jf H Jeiicje h JoBycejc. 

• >. // o,itiiiiiJu' ndc y .'{('M.ty r,\j(' tchc 
M.injcKo H yn\\\ jep ho hy caM h}ih c to- 
Tjom :?a TO iiiTo ch napoA TBp^v^RpaT, na 
(Jhx Te Morao caTjniJ iiyTCM. 

4. A Hapo,| qyBiiiH OBy ;}.iy ])M.jc»i ovKa- 

JOCTH CO. H HIIKO EC MCTHy Ua CC CKOJC- 

ra HaKHxa. )( IDKIiA. r.l. :>L>. ;>:;. 70 

."). .Icp ^0CIMV^ ])CMc Mojciijy: Ka;KH 

ciiiioBiiMa IliJpaii.MMUiji^M: nir cro Tiapo^^ 

Tnp,^(H!])ar ; M)\\\\ hy 'lacoM ycpc.i, rcoe, 

III iicrpiijcniiliy Tc: a ca,i,a chMiHii iiawnT 

; cBoj ca ccoc, 11 iiiiahy una liy MimiiTii 

c roooM. 

«'). II iio('Kii.i,aiiic ca cco(» chhoiui ll;5pa- 

I II.I)(MU1 HaKMTC CBOJC K0^^ POpC .\()plll?a. 

i 7. A Mojciijc yijc iiiaToj) 11 pa;;aii(' la 
j ccoH H;{a oKo.ia ,i.ai<'ico. 11 naijua ra iiia- 
|to}) o;\ cac'iaHKa , n ko r(ri, TpavKaiiie 
jrocii().i,a. ,i,().ia;Kaiiic k iiiaropy o/; ca- 

cTaHKa 11:5a OKO.ia. 

'■^.11 Ka.1. Mojcujc ii!)aiiic y iiiaTO]), Bac 
I Hapo.j, ycrajaiiic. 11 cBaK cTajaiiic na iii)a- 

THMa cBojora iiiaToi)a, h ivie^axy :{a Moj- 

CHJCM 40K He \\){}. y iiiaTOj). 

9. A Ka;i, Mojciijo y.ia'.Kanic y iiiaioj), 
ciiyiiiTaiiic ce cTyii 0,1, oo.iaKa h ycrau- 

: .i.aiiic CO Ha BpaxHMa (),\ iiiaToi)a. n ro- 
(•110,1, roHo))aiii(^ c ^fojciijc.M. 

10. II Bac napo, I. I'.ii.icliii cTyii 0,1, oo.ia- 
Ka ivije CTOJH Ha BpaTH.Ma 04 iiuvjopa, 

! ycTajame Bac napo,/; , h cBaK ce K.iaita- 
nie Ha Bj)aTHMa o.i. cBojcra inaTopa. 

11. 11 rocno,!. roBoi)amc c AlojcHJeM 

.IHUOM K .lHU,y KaO IIITO rOBOpH HOBJeK 

! c iii)HJaTe.ijeM CBOJHM. llo TOMce Bi)aliaine 
MojcHJf y OKO. a ciyra h^cfob llcyc chh 
HaiuiH.MOMaK. hc H:;.ia;Kaiiic 11:5 iiiaTopa. 

12. II peqo Mojcnjc TociKUy: r.ic/^aj, 
Tii MH Ka-rKeni: B04U raj Hapo/i,. A iiifje- 
cH MH Ka:{ao Kora Iumh iioc.iaTH ca mhom, 

I a pcKao CH : laiaM T(* no hmcht h Haiiiao 

, CH MII.IOCT IipCMa MHOM. 

I 1.*). Ako caM ,;aK.ic naiiiao mii.ioct 

IIpC.l, TOOOM. IIOKaVKH MH IiyT CBOJ, /i,a Te 

iKK'.naM H nal)e:\i mh.ioct ii]>e,T, to6om: h 
BH,i.H ,i,a je OBaj napo^i, tboj nai)0,i,. 

14. II pcHc J\)cno4: Moje lic .iHU,e hIiH 
HaiipMJc,!,. H ,i,atiy th o.VMop. 

1.'). A Mojcnjr My pcMc: awo iic he 
hIih HanpHJe,], jhim' tbojc. mcmoj nac 
Ki)eTaTH o/i,aB/i,e. 

If). Jo]) 110 McMy he cc iioaiai'ii ,i,a cmo 
Ham.iH MH.IOCT iipc,], TOOOM. ja H napo/i 

TBOJ? 3ap He HO TOMC IIITO Til II, 1,0111 

c HaMaV TaKo hoMo ce j)a:}.iHKOBaTH ja h 
Hapo^TBoj 0,1, cBaKora Hapo,^a na :;omJ)H. 

17. A Tocno,!. i)C'i<* Mojcnjy: y'lHinihy 
H TO IIITO CM i,*a:jao. jo]) CH Hainao mh- 
.ioct iii)o,i.a MHOM H :;HaM re no HMony. 

1'"^. OiicT po'ie MojcHJo: mo.ihm to, iio- 
Ka;KH MH c.iaBy CBojy. 

19, A l^nrn<>,l, My JH'MO: VMHHnhy /T,a 80 /l.PyrA KHblirA MOJCIFJEBA. J\1. 38, 84. iij)()l)e cBe ,^oopo Moje i\cn\)e/i, Teoe. h 
iioBiiKaliv 110 iimohy: rociio^ npe^ to- 
r)OM. CMUJoHativ cv KOMe ce CMii.iyjeM, n 
iioiKa.iiiliy Kora iiOiKa.iiLM. 

20. 11 peqe: a,iH He Kem MokH Bii^je- 
TH .lima Mojera. jep He Moate ^lORJeK :\ie- 
He i5ii,\jeTH H ocTaTH ;khb. 

21. II pe^e rocnoA: pbo MJecTO ko/I, 
Mene. iia cTann na CTHJeny. 

22. 11 KaA cxane npo.iayHTii c.iaBa Moja. 
MeTHvliv TO y paqe.iHHy KaMeny, h 8a- 
K.ioHiiiiy Te pyKOM cbojo.ai ,t,ok He iipot)eM. 

23. Ilo TOM iiy ^],HrHyTH pyKy CBOJy. h 
BH^jetiejH sie c .iet)a, a .iHii,e ce Moje ne 
MOHve BH/;jeTH. 

r.lABA 34. 

11 peMe rociio,!, MojcHJy: HCTeinn cedii 
;i,BHJe n.io^ie 0;i, KaMena Kao iuto cy 6m. le 
npBe. M HaiiHineM na XHJeM n.io^aMa 
pHJe^iH Koje cy 6H.ie na ii])BnjeM ii.io^a- 
Ma. Koje CH pa8f)H0. 

2. II 6yAH roTOB 8a cjyxpa ,T,a pano H8a- 
I)eni Ha ropy CnHajcKy, h CTaneni npe^a 
3ie HaBpx rope. 

3. A.iiT HeKa hpiko hc H/T,e c to6om. h 
HMKo HeKa ce ne noKa/Ke na CBOJ ropn, hh 
OBne Hii roBe^a ^a He nacy 6.iH8y rope. 

4. II HCTeca MojcHJe ABHJe n.io^e oa 
KaMena Kao iuto cy 6H.ie npBe, h ycTaB- 
lUH pano H8at)e na ropy CHHajcKy. Kao 
lUTO My 8aiioBJeAH Tocno^, h y8e y py- 
Ky CBojy ,i,BHJe n.iow KaMcne. 

5. A Focncvi, cHl)e y oo.iaKy, h cTa^e oh- 
4je c HiHM, H noBHKa no HMeny : Focno^. 

I). Jei) Hi)0.ia8ehH Tocno/i, Hcnpe^ H>era 
]5HKaiiie: Focno,!,. Tocno.^, Dor mu.iocthb. 
jKa.iocTiii'.. ciiop Ha tHjCB h oou.ian mh- 

JlOCpV'M H HCTHHOM. 

7. KoJH MyBa mh.ioct TucyhaMa, n})a- 
iiria 6e:'.ai;()H,a h neii])aB.;e n r])HJexe. 
i:()jn ne iipaB^a Kjimioia. ii hoxo,i,h I'pn- 
jexe OTaqne na cwnoBHMa h na ynyuMMJi 
Ao 'j'])eliei'a h 'leTBp'iora Ko.hena. 

^. A MojcHJe opvKc caiui iMai'.y /i,o 8e- 
M.M' n iioK.ioHH ce. 

t'. II jx'Me: aKo caM iiaiiiao .mh.ioct ii])e,i, 
ToooM. rociio,i,e. HCKa M,i,e rociio.i, iio- 
c\H\\ Hac, jep je napO/i, TJ'>pj.()BpaT ; h 
oiijiocTH HaM 6e8aKOH>e name h ri)HJex 
Ham. M y8MH nac 8a Hain^fce^CTBo. 

10. A OH ])("ie: cbo HocTaB.T>aM 8aBJeT; 
iipe4 HMJe.iHM iia])(U()M tbojhm yMnunKy 
Hy^eca, Koja HHJecy yiHH.eHa HHiVije na 
3eM.i»H HH y Ko.M iiai)(),j,y, ^ BH.yelie Aje- ^0 rocno/i,H>e can napo,^. Met^y kojhm ch. 
jep tie 6hth cTi)aiiiHo iuto Ky ja y^iHHH- 
TH c To6o.^[. 

\\. ,J,piKii IUTO TH ,i,aHac 8auoiuije,],aM; 
eBo. ja Ky H8arHaTH Hcnpe^j, Teoe Amo- 
peje H Xananeje h XeTeje h <l>epe8eje h 
JeBeje h JeByceje. 

12. MyBaj ce /],a ne xBaTani Bjepe 
c OHHMa Kojii /KHBe y 8eM.LH y Kojy Iieui 
AoliH, 4a TH He uy4y 8aMKa ycpe;j, Te6e. 

13. Hero o.iTape iBHxoBe o6opHTe, h 

.IHKOBe H.HXOBe H8.10MHTe. H TajeBe H>H- 

xoBe HCHJeu.HTe. 

14. Jep He Ba.La ,],a ce K.iaH.aui 4py- 
roMy 6ory; jep ce Tochoa 80Be peBHH- 
Te^, Bor je peBHHTe.L. 

15. HeMOJ xBaTaTH BJepe c OHHMa kojh 
/KHBe y OHOJ 8eM./bH , /i,a ne 6h ^inneliH 
Hpe.Lyoy 8a uoroBHMa cbojhm h npHHo- 
cetiH aipTBy ooroBHMa cbojh^i no8BaAH 

Te, H TH jeO ^KpTBe H,HXOBe. 

16. 11 4a He Cm KhepHMa itHxoBHJeM 

VKCHHO CHHOBe CBOJe, H 4a He OH KheiHI 

H>HX0Be HHHeliH Hpe.ijyoy 8a 6oroBHMa 

CBOJHM y^IHHH.ie 4a CHHOBH TBOJH ^IHHe 

n])e.i)y6y 8a f)oroBH.^ia ftHxoBHJCM. 

17. clHBeHHx ooroBa ne rpa4H ceoH. 
IS. IIpa8HHK HpHJecHHJex x.i»e6oBa 4p- 

•/Kh: ce4aM 4a na je4H npHJecne x./i>e5oBe, 
Kao uiTO caM th 8anoBJe4Ho, na BpnjeMe, 
Mjecei;a ABHBa, jep ch Tora Mjeceua H8a- 
luao H8 MHCH])a. 

19. Cbo hito OTBopa MaTei)HHy MOJe je. 
H CBaKO MyniKO y cto]1,h tbojoj hito otbo- 
pa MaTepHny, roBe^e, h.ih chthr CTOKa. 

20. A./IH Marai)e Koje OTBopH Maxepnuy 
oTKyifH jarH.eT0M h.ih japeTOM : aKO .ih 
ra He Cm oTKynno. c.iomh My BpaT; m CBa- 
Kora HpBeHua H8MeI)y cHHOBa cbojhx ot- 
KyHH : H 4a ce hhko ho noKame irpa8aH 
npe4a mhom. 

21. IIlecT 4aHa i)a4H , a y ce4MH 4aH 

HOMHHH. H 04 OpaH>a H 04 JKCTBC IIOHHHU. 

22. llpa8Hyj iii)a8HHK ce4MHii,a, HpBHHa 
,/KeTBe HiiieHHMHe, h iipa:'.nHK 6ep6e na 
CBpiHCTKy r()4HHe. 

23. T])H HyTa y ro4iiHii 4a ce cBaKO 
MViiiKo ii8.Aiei)y Bac iioKavKe npe4 TocHO- 
40M lioroM ll8j)aii.i)eBH.Ai. 

24. Jep hy H8arHaTH iiai)04e Hciipe4 
Te6e, H Mel^e TBoje i)aiiiHpnliy, h hhko ne 
tie HOVKe.LeTH 8eM./i,e Tiujje. Ka4 CTaHCiii 
4o.ia8HTM 4a ce iioKavKciii iipe4 rociio40M 
liorOM CBOJHM TpH iiyTa y r04HHH. 

25. HeMOJ HpHHOCHTH KpBH 04 aipTBG ,\V\ lA l»ll>lirA Mo. 

Moji' \i X-beooHo Kiin'.ir, n ,ia He iipc- i 
Hohii .to jvTiKi iKprna iipainniKa iiacxc. 

ji' ,u>Hit.*ii y Kvliv I'onio.U' V^owi cHojora; 

HOMOJ KVXaTH japlTa \ M.llljl'KV MaJKO 

H>eroiu\ 

•J7. 11 pi'Mi* riK'iHi.i Mojciijy: HaiimiiM 
ceoi! TO piijoMM : je|) no riijcM piijcMiiMa 
VMiimix ;iaH.irr c iomom ii c H:ipaii.i)i'M. 

2s. II Mujcnjr 01- la OH.ijo ko.i rociio- 
4a HeTp.UH:t'T ^v^na u MeTp^ietcr nohn, 
x.i>t<)a Ht' jo.iyhii Hii mue iiiijytiii: ii na- 
n»Ca rnrHoJ Ha II.IOMC piije'iii :iaHJOTa, 
^ei'OT pHJOUll. 

!'*♦. II Ka.iMojciijo c.ia'iKaiiUM- lopc C'h- 
HajcKe. II .ipHiaiiit' y i)yuu .uuije u.unw 
cBJe.loMaiK THa c.iaik'liii c h)\h\ He :ma- 
taiiie ,|a My Kovna Ha .umy iiocra ciui- 
joT.ia 40K.ie roBopauie c H>nM. 

^MK II wwxV' ApoH 11 CHH (HHoiui Il:;pa- 
H.UMiH Mojeiija , a to mv ee cHHJeT.ui 
K(»aia Ha .iHuy, n He cMJeme Hi)HCTyHn- 
TH K H>eMy. 

31. A.iH MX ;;oi5Hy MojcHJe. ii Hparnnie 
ce K HieMy Ajjoh h ciui I'.ianapii y :^rM)py. 
H roBopH c ihHMa Muji'HJe. 

32. IIo TOM npHCTynHuie cbh chhobh 
llipan.beBn. n :;aiioBJe,ui mm vnv iiiro .mv 
Ka;ia I'ocnca Ha ropH C'iiKajcKoj. 

33. A KHA HM Mojcnje nwroBopH, :ja- 
CTpnje .iHne cBoje noKpHBa.ioM. 

34. A.ni Ka,i Mojcnje Ao.iaH^auio irpe,i 

loCHU^Ui ,ld e H>HM I'OBOpII. CKH,UlHle HO- 

KpHBa.io AoK.ie He oh Hi^aiuao: a H:samaB 

Ka:iHBaiUe CMHiUMIMa IliipaH.M'BHJeM iuto 

MV ce :ianoBHie,i.aiHe. 

3f>. Ta.Ui BHl)axy chhobh IbpaH.teBii 
.iHUe MojcHJeBo. r,ye ce cBHJeT.iH KOHca 
Ha .iHny H>eroBy. re MojcHJe oneT :mcTH- 
paiue HoKjiHBa.ioM .nine cHoje ,ioK.ie ne 
OH oneT yuiao ,;a roBopn c h>hm. 

r.lABA 8.-). 

llo TOM cani»a M(»jcHJe caB i/toj) cnnoBa 
ILjpaH.beBHX. H i)eqe hm : obo je :^.ano- 
BJe4Ho FocHoA ,|a qHHHTe : 

2. lIJecT ,|aHa ,ia ce pa^H. a ce,i.MH ^an 
Aa BaM je cbct. cyoora noquBaiba To- 
cno,|H>era : ko oh pa,uio y Taj ,iaH, 4a 
ce noryoH. 

3. BaTiM' He .lowxiire no CTanoBHMa cbo- 

JHM y AJLiU CyoOTHH. 

4. Joni pene MojcHJe CBCMy :{do})y cn- 
HOBa II.'ipaH.heBHx roBopeliH: obo je sa- 
noBJe^Ho I'ocHOA h i>eKao : ini.iKliA. I'.l. ;u. ;ir.. bi 

"). ("KyuHTe n:{Mel)y ceoe iipn.ior Tocno- 
,i,y; lio \'o,\ xohe 4pare bo.lc. HeKa,i,oHece 
iipii.ior r(KMio,i,y: :'..iaTo u cpeopo u MJe.i., 

<). 11 iiojxi'Hpy u ch-ej).ieT 11 njMJau i! 
TaHh"o ii.iarno 11 KocTj)njeT. 

7. 11 KOVKe OBHVJl-Ke UpBCHC ooojeHc H 

KO'rKe ja:{aBMiije n ,i,})Bo chthm. 
<S. II y.i>e :{a iui,ije.io. h MH})Hce :5a yj>e 
noMa:!aH.a u :;a ka,\ Miii)HcHn. 

i>. 11 KaMen.e oumxoho. m KaMeH>e :ia 
yKHBaH>e no on.ieliKy u no Haii])CHHKy. 

in. II i;()jii cy ro,!, HJ(Miii'ii Mcl^y BaMa 
newa /i,oI)y ,i,a ])a,ie iirro je :;anoBJe;i.HO 
j rocHOA : 

' 11. IIIaTO[». II Hac.ioH H>eroB. 11 110- 
; KpHBan H>eroi5. n KyKe H^eroBe. n ,i,acKe 
i lUM'oHe. iii)HJei5opHHne H^eroBe. cryiioBe 
iheroBe u cTOHHii,e H^eroBe. 

12. KoBHer, h no.iyie H>eroBe, h :ja- 
K.ionan, H :iaBJec, 

13. Cto. h Ho.iyre H>eroBe n cbc cnpa- 
Be H)eroBe. hx.lco :5a nocTaB.LaH>e, 

14. 11 cBHJeTHiaK :5a BH/\je.io ca cnpa- 
; BaMa iheroBHJcM, h ;KHiHKeH>eroBe. h yjbe 

MX BH,lje.lO. 

IT). U o.irap icaAiiuHii. \i iio.iyre n.e- 

roBe. H y.Le noMaijaHia. h Ka^ MHpncHH. 

H :^aBJec na Bpa'i'a O/i, HJaToi)a. 
I 11). (XiTap :ia VKpTBy na.heHHuy. u i)e- 

lueTKy HjcroBv 04 MJe,i,H. no.iyi'e H.er(»Be 
! H CBe CHpaBe H,eroBe, yMHBaoHHuy h uo,;- 

Ho'rKJe fBe:^HH0. 
17. oaBJece :5a tjjhjcm. cTynoBe iteroBe 

H CTOHHu,e H>eroBe. h ;5aBJec na BpaTa 0,1 

Ti)HJeMa. 

15. Ko.Le Mi niaro]). n Ko.i,e :5a TpHJeM 

C yHvHMa H.HXOBHJeM. 

19. Xa^BHHe c.iy:^6eHe ;ja civ'/Koy y 

CBCTHIBH . H Xa.T>HHe CBCTC ApOHV CBC- 

HiTeHHKy. H xa.LHHe cHHOBMMa H.eror.H- 
je.M ;ia c.iy>Kuy cBenrreHnqKy. 

20. Ta^a OTH^e caB :sdop cHHOi'.a ll:{i)a- 
H.BeBHJex oj\ MojcHJa : 

21. II Bj)aTHHiece.cnaKH Kojera iio,ui;Ke 
cpue HjCTobo h Kora ro,i, ,\\\ noiq)eTe,],i)a- 
i'oBo.-LHO, H 40Heconie npn.ior TocnoAy :ia 
rpal)eH>e inaToi)a 04 cacTaHKa n m\ cBy 
c.iyHxoy y HiCmv h :ia xa.hHHe cBe'ic. 

'2'2. ,\o.ia:5Hnie J.y,ui h /Kene . ko i'o,i, 

djenie ,i,paroBo.f>Ha cpua . h aohochiiic 

cHone H onoue n iijKTeHje n HapyK!'.nii,<^ 

Ih cBaKojane Haii'MTe ;i.iaTHe; h cBaiin ,1,0- 

Hece nj)H.ior :i.iaTa FocnoAy. 

I 23. lio ro,| HMaHH' noiH>Hpe. CKcp.ieTa, 

|u,pBU,a. TaHKoia n.iaTHa. KocTpHJeTH, ko- 82 ^pyrA i;h>iii A mojciijeba. 1.1. 35. sc. •Aia OBHYJCKHX UpBeHHjeX OOOJCHHX H KO- 

/ua jaaaBHHJHx. cBaKH .^oHoinaiire. 

24. II Ko ro.T, iipii.iarauie cpeopo n.iii 
Mje4. 40H()iuaiue y iijiH-ior rocno,a,y: h y 
ijora ro/i. oiijaiue ^pBcra CHTHMa, 3a CBa- 
Kv noTpeuy y c.iy/KOH ^oHoiiiame. 

25. [I cBc vKene Bjeiuxe npe,T,ome (^bo- 
JHM pyKaxa. 11 /loHocume iuto Hanptvj,ome 
3a iiop<Mipy . cKep.ieT . upBaii, n laHKO 

II.iaTHO. 

2(). llcBevKeHe Koje no^iiiKe ('})u,e h>hxo- 
¥A) \i oHJaxy Bjeiuxe. npe.i,oiiie KOCTpHJex. 

27. A r.iaBapH ,T,OHOCHiiie EaMeite ohh- 
xoBo II KaMeH>e 3a yKiiBafte no oiLietiKy 
H no HaupcHHKy. 

'2S. H .MHpiice II y.te 3a BH/],je.io h 3a 
y.Le noMa3aHja n 3a Ka^ MHpiiCHH. 

29. Cbh .i>y4ii II /Kene , Koje iioAH'Ke 
^paroBo.LHO cpue 4a ^onoce uito xpeoa 
3a CBC ^e.io Koje Fociio^ 3aiioBJe,],n npe- 
Ko MojcHJa ^a ce HaMMHii, Aonecome ch- 
HOBH Il3paH.LeBH ;iparoBo.i,Hii iij)H.ior 
Fociio.^y. 

30. Ta^a pe^e MojcHJe ciiHOBiiMa llspa- 
H.teBHM! BH/i,Hxe, rociio,], no3Ba no iDie- 
ny Bece.ieii.ia CHna ypnje cnna OpoBa 
QA n.ieMena Jy;i,HHa, 

ol. II HanyHH ra /i,yxa BoiKHJera, >ry- 
ApocxH, paiiVMa h 3HaH>a n BJeiuxHne 3a 
CBaKH iiocao. 

'j2. ^4^ Bjemxo naMHULta KaKo ce mxo 
])a4H OA 3.iaxa h 0,1, cpedpa h oa mK;h, 

33. /],a y.MHJe pe3axii Ka^eHiC h yKHBa- 
XH. /i,a y-MHJe xecaxn ;i,i)B() ii pa/Uixii cBa- 
KH nocao Bp.io Bjenixo. 

34. M 4a,i,e mv y cpu.e, H>eMy h E.iHJaBy 
CHHy AxHca>iaxoBy 0,1, n.ieMena ,J,aHOBa, 
,^a Mory \ 'uixn ,i,pyre. 

35. HaiivHH MX BJeiuTiiHe 4a pa^e cBa- 
KM iiocao, M Kyjy, xeiny, neay, n xKajy 
iiop«i>Hpy, cKej).iex. ii,j)Bau n xanKo ii.iax- 
Ho, M /i,a pa/i,e cBaiiojaKc iioc.ioBe bjcmiixo 

H3MHIILljajyhH. IVIAKA 30. 

11 cxa/j,e pa^HXM Bece.ieH.io n K.iH.jaB h 
CBH .hV/^H HJeiiiXH, KOJHMa ujeiiie Focinvi, 
Ano My/i.iK)cx H i)a3y.M /i,a yMHJy i)a,T,HXH 
CBaKH Iiocao 3a c.iyvK6y y CBexHHiii , cbc 
iirro je 3aii0BJe,/i,H0 Bociioa. 
2. II no;{Ba MojcHJe Bece./ieH.ia h K.ih- 
jaBa H CBC .i>y/i,e Bjeiiixe, KOJHMa Tocikvi, 
^a^e My/^pocT y ci)U,e , Koje voA 110,1,11 vkc 
ci)ue HbHxoBO A^ AO^y /i,a pa.'^e xaj nocao. 3. II y3eine 04 MojcHJa cbc iipH.iore, 
Koje ^onecoHie chhobh If3])aH.i)eBH 4a ce 
ypa^H 4Je.io 3a c.iyaioy y cBexHFbH. A.ih 
join /],0H0inaxy k H>eMy 4paroBo.tHe npH- 
.lore cBaKo jyxpo. 

4. Ta^a ^ol^ouie cbh BJeuixH .ty^H, ko- 
JH pai^axy Aje.io 3a CBexHH,y , cBaKH 04 
cBojera nocia, kojh pat)axy. 

5. II peKome Mojciijy roBopehn: BHuie 
40HOCH napo^ Hero nixo xpe6a 4a ce 
ypa^H /ije.io , Koje je Fociio^, 3aiioBJe4no 
Aa ce ypa^H. 

(). Ii 3anoBJe4H Mojciije ,i.a ce or.iacw 
no OKo.iy roBopeliH! hh ^iobjck hh -/KeHa 
4a He 40HOCH BHnie npn.iora 3a cBexnity. 
II 3a6paHH ce napo^y 4a ne aohoch. 

7. Jep OHJaine csera ^ocxa 4a ce ypa- 
4h CBe 4Je.io. H join npexjename. 

8. 11 .Ly^H BJenixH H3Mel)y OHHJex. ko- 
jh pa,i,Hiue OBo 4Je.io, nannHHine inaxop 
04 ^ecex 3aBJeca 04 xanKora n.iaxna y3- 
Be^enora h 04 iiop<i>Hpe n 04 cKe]).iexa 
H 04 n,pBii,a. c xepyBHMHuia Bjeinxo Be3e- 

HHM HaMHHHnie. 

IK y ^yjKHHy (Ijenie je,T,aH 3aBJec 04 
,i,Ba,i,ecex h ocaM .laKaxa a y innpHHy 04 
4exHpH .laKxa ; cbh 3aBJecH ojexy je^ne 
Mjepe. 

10. II cacxaBHUie nex 3aBJeca je^aH 
c 4pyrH3i, H nex 4pyrHx 3aBJeca cacxaBH- 
ni(^ je,/i,aH c ^pyrHM. 

1 1 . n nanHHHnie iiex.i.e 04 iiop«i>Hpe no 
Kpajy npBora 3aBJeca na onoj cxi)aHH 
r4je he ce cacxaBirrn c 4i)yrHM ; n xaKO 
HauHHHine na CBaivOM 3aBJecy no Kpajy 
r^je tie ce cacxaBHXH c 4pyrHM. 

12. lkvi,et*ex nexa.La naHHHHine na n])- 
BOM 3aBJecy, h ne^ecex nera.La HaMHHH- 
nie Ha Kpajy cBaKora iwBJeca r^je ce ca- 
cxaB.ta c 4pyrHM; nex.iie 6jexy je^na 
ni)eMa 4pyi'oj. 

B'>. II HaMHHHiiie invu'cex xiaxHHJex 
KyKa, HcacxaBHiiie KVKHMa 3aBJece je/U^H 
c ApyPHM ; xaKo c(^ iiiaxop cacxaBH. 

14. M HaMHnniiie 3aBJece 04 KocxpHJe- 
XH 3a Hac.iou iia4 iiiaxo]>oM; je4aHaecx 
xaKHx 3aBJeca naHHHHnie. 

lo. y 4y<KHHy r)jeine je4an 3aBJec 04 
xpH4ecex .laKaxa a y iiiHi)HHy 04 MexH])H 
.laKxa; je4He MJei)e ojeiiie cBHJex je4a- 
naecx 3aBJeca. 

U). II cacxaBHUK* iiex :;aBJeca 3aje4H0, 
a 4pyrHx uhh't 3aBJeca ;jaje4H0. 

17. H HaHHHHUje ne4eceT nera.i>a no 
Kpajy je4Hora 3aBJeca r4je ce cacxaB.La .>^pyrA KlMilA MlMCH.IKHA. I.l. .if.. S:i c 4pyrnM. II ihMtHv I iuTa.i.a iiannHHiiie 
ii(» Kpajy ,\|>\r()ra :uiHJtra ^ix co cacTaBH. 

IS. II uaMIIHlimc IkVUTOT KVKa o.i MJO- 

,IM MX IV carraiui iiacioii. 

li». II Ha'iUHUim' iioKjuiHa'i iia nac.ioH 
oA KO'iKa oimyjiKHx upiu'Hiix ouojohhx, 

H IIOKpMHaM 0.1. KOiKa ja:5aHMJH\ IKU'O. 

iH>. U HaMMHHiiio ,ia(Ko iiiaropy o,i 4p- 
Bera ciiTHMa. Koje he c'rajarii iii)am). 

21. ,J,acKa ojiMiit' .^yia ,U'n'T .lanaTa a 
iioA|)yr .lawra iiiupoKa cHaKa ,i.a(*Ka. 

22. Ho ,;Ba Hoiia ojexy Ha .lacun. j<'- 
4aH iipoMa ApyroM: raKo HaMUHniiic Ha 
CBHJOM .VH'KaMa :ja iiiaTOj). 

i^'>. A oHHJt'x .uuaKa .va luaiop HaMH- 
HHiiie 4Bii,\eceT ,;acaKa :ia jyainy crpany ; 

1*4. II Ht'Tp.ieceT cTOHHua cpeopHiijox 
HaMHHHHie HO,; ^Ba.UH'OT .;ac-aKa. ,i.BHie 
I'ToHHue no,; je^ny ,UH*Ky m\ ,\\m\ Mena 
H>e:?HHa. a 4BHJe ctohhho no,i, Apyry A^- 
CKv :ii\ ,;Ba Heiia H>e:^HHa. 

2o. TaKo H Ha ,ipyro.i c *Ti)aHH inaropa, 
npeMa cjeBepy. HaHHHHinc ,i,Ka,i.e(*oT ,^a- 
caKa. 

'Jii. 11 MexmeceT crouHua cpeopHnjex 
II04 H>Hx. 4BHJe cTOHHue no,; je,j,Hy ,Jta- 
CKV a ,iBHJe cToHHue no,; ,;pyry ,;acKy. 

27. A Ha :iana,;Hoj CTpann inaTOpa na- 
MHHHUje niPCT ,;acaKa : 

2s. II join ,;Biijt' .;acKe HaHHHHine na 
yrjoBO maropy c ooje CTpane : 

29. ( )hp r»HJaxy cacTaB.iene 0340, h 6h- 
jaxy cacTaB.LCHe oino oHOMvroM: raKo 
HaHHHHHU' c Ooje cTi)aHe Ha /;Ba yr.ia. 

30. H TaKo oHJanie ocaM A^^'^'iKa h luec- 
HaecT CTOHHua H>nxoBHJex cper)pHHJex. 
no jBHJc f'Tonnue iio,i cBaKy ,;acKy. 

'M. II HaHHHiinie npHJeBopHHi;e 0,; ,;p- 
BPTa cHTHMa: hpt :ia /;acKe na je,;Hoj 
CTpaHH iiiaToi)a. 

'VJ. II iier npHJeBoj)Hnna :5a ,UHKe Ha 
4pyroj (•Ti)aHH inaropa. h iier iii)iij('BO])- 
HHua :«i ,;acKe na :iana/;Hoj CTi>aHH ina- 
Topa ,;o o«1a yr.ia. 

'i'K II HaMHHHIIK' n])HJeB01)HHHy ('i)(v;Fhy 

M H,;e nj)eKo cpHJe^ie ,;acaKa o,; je/;Ho- 
ra Kpaja 40 Apyi'ora. 

'^. A jacKe rjKOBaine :{.iaT0M. h oho- 
Hvic Ha HiHx HaMHHMine 04 3.iaTa. 4a y 
ftHMa CTOje iipHJeBopHime. h oKOBanie 

^.laTOM HpHJeBOpHHUe. 

y*'). II HaHHHHine .iaBJec 04 nop-Mipe h 
04 CKep.iexa n 04 m)Bua m 04 laHKora 
ii-iaxHa y:iBe4eHora. c xepyBMMHMa BJe- 
uiTO Be.ic^HHM HaMHHHine la. .■>«5. II iiaMHHUiiie :5a H. MeTn})H cryiia 
04 4i)BeTa cMTHMa . ir oKouanie hx :ua- 
TOM. a Kywe na ibiiMn oji^xy 04 :tiaTa, h 
('a.iiiiiic MM Meriipn cToiiiiuc 04 cpeoj^a. 

')T. 11 naiinnmne :{aBJe(' na Hi)aTa na- 
c'.iOHy 04 iioiH«Hpe H 04 CKep.iera n 04 
UpBua n 04 raiiKoia ii.iaTna y:5He4eHo- 
ra. Be;{eH. 

oS. H iier (Tyiioua :5a ib v KyuaMa h>h- 
xoBiijeM. H Bj)xoBe MM H iiojace OKOBanie 
:i.iaToM, w neTCToiimui 1104 ibHXo4.MJe4ii. 

r.lAlJA :57. 

11 naMHHH Bece.ien.io kob'rm' 04 4pBeTa 
CMTHMa. 4Ba II no .laK'ra 4yr m iio4])yr 
.laKTa inHi)0K h no4i)yr .uiKTa bmcok. 

2. II noKOBa ra HHCTHJeM ^.laTOM M:^Hy- 
Tpa H e no.ha : h HaHHHH My iiiaxan lui- 
jenau y HaoKO.io. 

V). II ca.iH My MeTHpH oHonyra 04 :ua ra 
na HeTHpH yr.ia H>eroBa: 4Ba ^nouyra 
(• je4He CTpane a 4Ba c 4pyre. 

4. II HaMHHM iio.iyre 04 ,;pBeTa chtm- 
Ma. H OKOBa HX ;i.iaT0M. 

5. II ni)OByMe no.iyre k[>o:{ onoMyie 
c ooje CTi)aHe KOBMery. 4a ce mojkc hoch- 

TH KOBHer. 

(), JI HaMHHH :3aK.ionau 04 HHcrora aah- 
Ta, y 4y'/KHHy 04 ,;Ba h no .laKTa. a y 
lUMpHHy 04 ii04pyr .laKra. 

7. II naMHHH 4Ba xepyBHMa 04 :MaTa, 
je4H0CTaBHe naMHHH hx, na ,i,Ba Kpaja 
;iaK.ionuy. 

«S. Je4Hora xe])yBHMa na Kpajy O/ioHyA, 
a 4pyrora xepVBHMa na Kpa,jy 040Hy4; 
:saK.ionuy na 00a Kpaja naMHHH \o\)\- 

BMMe. 

*.'. II y xepynhMa ojexy KpH.ia j)aiiiMpe- 
na y bhc. h :«iK.iaH>axy Kpn.iHMa cbojhm 
:saK.ioiian. m .ihucm 6jexy oKpenyTii je- 
4an 4])yi'0M. n I'.UMaxy iipeMa ;5aK.ionuy 
xei)yBHMH. 

10. H naMHHH CTO 04 ,;pBeTa CHTHMa, 
y 4y/KHny 04 4Ba .WKTa a y nuipHHy 04 
.laKTa. H 04 ii04pyr .laKTa y BHcnny. 

11. H noKOBa ra mhcthm :uaTOM. h na- 
MHHH My BHJenau, :34aTan y naoKO-io. 

12. II naMHHH My on.iaTy c no4.iaHM- 
i;e y naoKo.io, m naMHHH BMJenai; :;.iaTan 
y^ on.iaTy y naoK04o. 

1.'). II ca.iH My MPTHpH oHOMyra 04 34a- 
Ta. M MCTHy oHOMyre na MeTHpn yr.ia, 
KoJH My nHJaxy na mcthj^h nore. 

14. Hi)eMa on^axH 6HJaxy ()H0My:;H, a 
V H>HMa 1104 vre, 4a ce mojkc hochth cto. 84 APyrA KKblJJW MOJCilJElU. V.l. 'M. 38 

15. A Tio.iyre na^HHH o,\ ^pBe'ra chth- 
:Ma, II OKoua hx ;3.iaT0M, ,i,a ce Mo;Ke ho- 

CHTII ('TO. 

1(). Jl HaiiHHH o;i, HHCTora :3./iaTa nocy- 
J)e lUTo ce Mehe na cto : ::J/ije.ie ii ^ame 
H KVT.iHhe H BHJe^pa. KoJHM he ce iipc-. 

.LCJJaTH. 
17. II HaMUHH CBWJeTHnlK 0,1, ^IHCTOra 

y.iara . je/i,HOCTaBaH Ha^iimu cBHJeTH>aK : 
f'Tvii MY H rpane, ^aiuHnc^ h jaovKe h 
UBJeTOBH HiiiajKaxy h::; itera. Ka'ra h y lUHpfmy 04 iier .laKara, mgtbo- 
poyr^iacT, bhcok TpH .laKxa. 

2. H HaqHHH MYHaMeTHpH yr.ia iteroBa 
l)oroBe ; h^ itera H:i.ia*Kaxy poroBii, 11 oko- 
Ba ra y Mje.v 

3. II HaMHHH cBe iiocylie 3a o.i'rai). .ioh- 
ii,e H .loiianme h KOT.iiiIie h BiLi>yiuKe h 
K.iHJeiiiTa; CBe My iiocylje HaHHHH 04 
MJe^iL 

4. II Ha^HHH o.iTapy pemeTKy Kao :npe- 
iKy 04 MJe^H Hcno/i, o.i'rapa y naoKo.io 18. IIIecT rpana H3.ia>Kaxy My ca crpa- j 04a /i,Ha ^0 cpe^ime. Ha ; T})H I'pane CBujeiTtaKa c je^ne crpa- 
He a TpH I'pane CBHJeTK.aKa c 4pyre 
cTi)aHe ; 

V.K TpH Hauniij,e Kao oa^eM na je^Hoj 
rpaHH H jaoyKa h uBHJeT, a TpH ^iaiuHij,e 
Kao Cydji,eM na APyi'oj rpann h ja6yKa h 5. II ca.iH MeTH])H oHo^iyra 3a ueTHpw 
yr.ia pemeTKe Mje^ene, 4a ce Kpo3 h>hx 
npoByKy no.iyre. 

(). A no.iyre Hainmn 0,1, Ap^eTa chth- 
Ma, n OKOBa hx y MJe^. 

7. II ni)OByiie no.iyre Kpo3 6H0^vre UBHjeT: TaKo na cBHjex niecT rpana ko- i e o6je CTi)aHe o.iTapa, ^a ce mo^kc hoch- je H3.iaavaxy h3 CBjeTH>aKa 

20. A na caMOM CBHJeTitaKy 6jexy ^le- 
THpH MamHu,e Kao 6a/T,eM ca cbojhm ja6y- 

KaMa H H,BJeTOBHMa, 

21. Je/i,Ha jaoyKa ojeiiie lIO/^ 4BHJe rpane 
H3 H>era. h je^na jaoyKa hoa 4pyre ^^bh- 
je r])aHe h3 ftera, h je/i,Ha jadyKa no,3, 
4pyre ^BHJe rpane h3 H>era; TaKO no^ 
luecT rpana Koje H3.iajKaxy h3 H>era. 

22. Ja6yKe itHxoBe h ri)aHe hm H3.ia- 
vKaxy H3 ]f»era, CBe 5jeiiie 04 HHCTora 3.1a- 
ra je,JtHOCTaBHO. 

2ij. II naMHHn 3iy ce^aai ^{HHiaKa h yce- 
i:aMe n cnpeMHij,e 3a raj) 04 ^HCTora 3.aaTa. 

24. 0/1, Ta.iaHTa MHCTora 3.iaTa na^iHHH 
la ca cBHJeM cnpaiuiMa HicroBHJeM. 

25, H na^HHH o.iTap Ka^nonn OA 4p- 
BeTa cHTHMa y ,/i.yacHHy o/i, je,^Hora .laK- 
Ta. H y jiini)nHy o,^ je,i,nora .laKTa. mctbo- 
poyr.iacT, m o/i, ,i,Ba .laKTa y imcnny ; h3 
H»era H3.ia}Kaxy mv poroBH. 

2*). Ii noKOBa I'a MHc/i'HJe.^i 3.iaT0M o3ro 
If ca cTi)aHa y iiaoico.io, m ])oroBe ; h na- 
MHHH My BHJenaii, 04 3.iaTa y naoKo.io. 

27. II /i,Ba r)HOMyi'a o^j, 3.iaTa naMunn 
MV Hciio,/!, BHJenna na ,i,i''a yr.ia iteroBa 
c o6j(; cTi)ane, ,i,a y H>MMa cToj(; no.iyi'e 

M ce MOVK(», HOCHTH n>MMa. 

28. A no.iyre naMHHM o/i, /i,i)BeTa chth- 

Ma. H OKOBa HX 3.laT0M. 

21>. II na'niUM y.r,e 3a cik'TO ii()Ma3an,e 

II MHCTH Ka4 MHI)HCHH BJeillTHHOM ailO- 
TCKapCKOM. 

VAAhA 38. 

ll naMHHH 0,1, ,^pBeTa cHiHMa o.i'j'aj) 3a 
;KpTBe luULeiiHue y /i,y}Knny oa hct Ja- TH, OA ^acaKa na^Hnn ra iuyn.i.a. 

8. II naMHHH yMHBaoHHuy MJe,J,eHy 11 
noAHO^KJe joj Mje^eno 0,^ or.ie,i,a.ia Koja 
AOHomaxy roMH.iaMa iKene ,^^o.ia3eIiH na 
BpaTa niaToi)y 0,1, cacTanKa. 

i>. II naHHHH TpHJeM na jyiKHoj CTpa- 
HH, H saBJece TpnjeMy 0,1, TanKora n.iarna 
y3BeAeHora oa cto .laKaTa. 

10. II 4Ba,],eceT cTynoBa 3a n.nx n ,T,Ba- 
^^eceT cTonHi;a no;i, h.hx o,j, Mje,ui. a KyKe 
na CTynoBe n iipiijcBOpHHue 0,1, cpeopa; 

1 1 . TaKO H na cjeBepnoj cTpann 3aBJe- 
ce 0/1, CTO .laKaTa , /i,Ba,|eceT CTynoBa 3a 
H>Hx H 4Ba,j,eceT CTOinma no/i, itnx 0^ 
MJe^H; a KyKe na cTynoBe h npiijcBOp- 
HHij,e H.HxoBe 04 ci)e6j)a ; 

12. A na 3aiia,.j,noj cri)anH imBJece 04 
ne/;eceT .laKa'ra, /^ece r cTyiiOBa 3a h>hx 
H ^eceT cTOHHiJ^a ibHxoBnjex OA >U(\t,h; 
KVKe Ha CTynoBo ii iiojacoBe H>HxoBe o,.^ 
ci)e6pa: 

13. A Ha npe/^ihoj cTi)aHH iipcMa iicxo- 
Ky 3aBJece 0/^ ne,.^eceT .laKaTa ; 

14. C je/i,He CT})ane 3aBJ(H*e o,\ iieTHaecr 
.laKaTa, t])H cTyiia 3a h,hx h t])h ctohh- 
ue JI0/^ HjHx ; 

15. A c 4pyre cTi)aHe. /i,o BpaTa 04 Tpn- 
jeMa h OTy/ia h 040By,^a. 3aBJeceo4 iieT- 
na(TT .laKara. t])h ctviiu 3a ibHX n TpH 

CTOniUM' 110,1, IBHX. 

1<). Cbh 3aBJecH na Ti)HieMy y naoKO.io 
^j(;xy 0,; TanKora ii.iaTiia y3Be/;eHora; 

17. A cToiiHue no.; cTyiioBHMa 0,1, MJe- 
^M, KyKe na cTynoBHMa h iiojacoBH na 
HjHMa 04 cpeopa ; n lipxoBH hm onjaiiy .U'VrA UIMIIA MOJCllJKliA. l\l ;5s. S«>. 86 \y OlIilCaHH llH'OpOM. 

IS. A auHJt'c lui HjtaruMa n\ rpiijoMa 
uiijauio 0,1 iiDiHMiiH' 11 o.i, I'Kcp.icra u {\\ 
UpBua H 0,1 TUHKora u.iarua yiiBe^eHora, 
BeaeH, y ,i.yiKiiHy o,i .iHii,UH'eT .laKaia a 
V HHi-MHy no iimpiiTni iut .lauaTa. wao ii 
^pyi'H iuiHJooii y q)nii'.My. 

19. 11 HOTMpu (Tyiia :m lu. ii Mt'Tiipu 

CWIlHUe 110,1, \h\\\ {\\ M}i\\\\. MIMIOHU Ha 

H»HMa o,; cpeopa ii ii])\oHii mm m iiojaco- 
liH 0,; cpoopa. 

20. A CBe KO.T>e uiaTopy ii rpiijoMy y 

HaOKO.lO OHJaillO 0,i MJt',l,U- 

21. To cy mm})!! iipeni)oieHe :{a luaTo}). 
luarop o,\ cBJ(M,onaHi'THa . Kojc je iiiu'- 
npoJHO no :iaiioBHJe("fn MojenjeBoj llra- 
Mai> cHii A])ona cBciuTonnKa :;a c.iyvKoy 

.k'BHTCKy. 

'2'2. A Kece.UHi.io chh VpHJe cHua ()i)0- 
Bii 04 n.ie.MOHa Jy.uina naMUHH cbc to 
iiiTo :iaiioBi«',i,ii ro('no,i Mojcnjy. 

2'). II (• ihJiM K.iMJaH ciiH AxHcaMaxoB 
i\\ n.iOMOHa ,J,aHOBa. Ap«<MJt'.t>«'i h lijeiirr 
TKarii M BecTii no hojmI'MI)!! , no (Kep.ie- 
Ty. no upBuy n no ranKoM n.ia'rny. 

1^4. A cBera :;.iaTa hito orn,;e na obo 
,ye.io. na cBe ,ytMo :5a cBeTHH>y, Koje 
:i.iaTo ojcinc npM.i(r/K<'no. cBera ra ojemc 
,^Ba4eceT ii ,;t'BOT Ta.iaHa'ra, ce4aM cto- 
THHa n TpH,UT('T cHKa.ia , no cbotom 
( iiK.iy : 

25. A ('j)oo])a niTo ,i,o})0 04 :i6opa, cro 
Ta.iaHaTa. n iiicyha ci',;aM cTOTiina ii cc- 
4aM4eceT n nercHKa.ia. nocBeroMcuKd}'; 

2H. IIo cHicia 0,]. r.iaBo. no cHK.iy cbc- 
TOM, i),\ (BaKoia KOJH yl)0 y opoj. 04 ,|Ba- 
4eceT luuiHa n r.nnie, o,; niecT cToinna 
H TpH THcyiie H nex cTOTuna n ne,ieceT. 

27. O4 CTO Ta.iaHaTa cpeoiia ca.iHnie 
cp CTonHUO :m fBOTUFhy if cTonnue :^a :vd- 
Bjec; CTO cTOHHua o,; cto Ta.iaHara, Ta- 
.laHaT Ha CTonHny. 

28. A o4T"<y^y H ce^aM cioTHHa n co- 
4aM,i(H*oT H noT CHKa.ia naHHHH i:yKo na 
fn'ynoBP. h oKOBa hm Hpxoi'.c h onaca hx. 

2\K A MJeAH ni)H.i0/KeH(' onjame ce,i,aM- 
,^ecpT Ta.ianaTa. h ,U'"j<' THcyhe h 4eTHi)H 
CTOTHHe CHKa.ia. 

'^). Ii 0,1 Tora Ha'iHHH cTonHuo na upa- 
THMa iiiaTopa 04 cacTaHKa, h MJe,ieHH 
o.iTaj) H jM'inoTKy MJe,i.eHy .m ih. h cBe 
cnpaBe :ia o.rrap. 

•^1. II cTOHHuc y TpHJcMy y HaOKO.lO, H 
CTOHHue Ha BpaTH.Ma 04 rpHJeMa, h cbc Ko.i.o ;{a inaTo}) 11 chc ko.w mx rpiijOM y 
HaoKo.io. 

1.1 A HA .so. 

A 0,1, iioi)«i>Hp(' H cKep.iera h upBua Ha- 
HHEHUie xa^fciim* mi ciyjKoy, 4a ce cax- 
;kh y cBOTMii.ii : 11 naMiiHiinio ciiOTO xa- 
.i.HHC Ai)OHy, Kao urro ojemc ;mnoBio4Ho 
ro('ii04 MojcHJy. 
2. llaMHnHine on.ichaK 04 :{.iaTa h 04 

II01)«l»HpO H 04 CKOp.lCTM M 04 ll,])BHa 11 

04 TauKora iKiaxna y:iiu',i,cHoi'a. 
1 3. HcTer.iHuie .ihctobg 04 :uaTa, h 
HcjoKoine }KHU,o , Te H:{Be:soino nojvPHpy 

H CKep.lOT H HpBaU II TaHKO II.iaTHO B])- 
' .10 BJeUITO. 

I 4, lloi)aMOHHue My HaMHHHiiic 4a iv ca- 
CTaB.Lajy. ,i,a ce cacTaB.i»a na 4Ba Kpaja 

i cBoja. 

j T). 11 iiojac iia on.ichKy H:ua'/Kame 04 
H>era h ojeme hctc iiaiipaBc. 04 :uaTa 11 

i 04 nop«i>Hp(' H 0,1, cKciKUvra ii 04 upBua 11 

I 04 TaHKora ii.iaTua y:^Be4eHoi'a. Kao iiiTo 

\ ojeuie :{anoBJe4Ho rocno4 MojcHJy. 
<3. n yKOBanie 4Ba KaMcna OHHxa y 3.1a- 

I TO. H H3j)e3ani(^ na H>HMa iniena CHHOBa 

I ILipaH.LCBHX. Kao IHTO CO \)Qm\ lICMaTH. 

j 7. H y4ai)Hnie hx na iiopaMeHHue 04 
oii.ictiKa, 4a 6y4y KaMenn :ia chomch ch- 

I HOBHMa Il3i)aH.i)eBHJ0M, Kao iiiTo ojeiiie 

' 3anoBJc4Ho rocii04 iMojciijy. 

S. 11 HaMHHHIUe HaiIl)CHHK Bp.io BJeiuTe 
Haiipane Kao niTo je HaiipaBa y oii.ietiKa, 

I 04 3.iaTa H 0,1 nojMMipe 11 0,1. cKepJ.eTa 

; H 04 upBua H 04 TaHKora ii.iaTHa y^Be- 
,l,eHora : 

\ 9. HeTBO|)oyr.iacT h 4BocTpyK iiaMH- 

I HHine nanix'HiiK, y ,iy/KHHy c iie,iH 11 y 

I uiHpHHy c iie4H, 4B0CTpyK. 

I 10. II y4apHiiie no H>eMy HeTHi)H pe4a 

!KaMeH>a: y nj)B0M pe4y: ca])4')Hnx, to- 

, na;i h cMai)ara,j,: 

11. A y 4pyroM pe,i,y: KajioynKyj, ca- 
<i>Hp H 4HJaMaHaT: 

12. A y TpehcM p('4y : .imyp. axaT h 

aMCTHCT: 

l->. A y 'ieTBj)roMi)e/iy: xi)HCO.iht. ohhx 
H jaciiH4. (Be oiiToqeHO :3./iaT0M y cbojhm 
pe,i.0BHMa. 

14. Tnjex Ka.vieHac H.MeHHMa ciiHOBa 11:5- 
paH.LeBHJex 6jeine ,i,BanaecT iipeMa HiH- 
xoBHJeM HMcnHMa. ])e;',aHH KaoneHaTH. .Vd 
4BaHae(T n.ic.MeHa. cBaKo no cbom HMCHy. 

15, II HaMHHHine na Haii))CHHK .iaHU,e 
je4uaKe, ii.ieTeHe. 04 HHCTora ;3.iaTa. 8G ,^r.VrA KH^HFA MOJCIUKMA. 1.1. 89.40 

U). U HaqHHumc abhjc Kon^e 3.iaTHe 
H A^ujt^ rpiiBHc :5.iaTHe. h moth vine xe 
4BHje rpHBHe Ha 4Ba Kpaja HaiipcHUKv, 

17. Jl iipoBYKOTiio ,T,Ba :i.iaTHa .laHna 

Kpo:} AHIIJC ]l)lI15He 

cnnKV. 

IS. A .T,i)yra .],Ba Kpaja o,t, A^a .laHua 
:miieme :5a ^Biije KOinie. ii iipHTBp/;Hiiie 
Hx :3a iiopaMeHHue na oii.ietiKV ciipMJe^. 

19. II Ha^HHHiiie join ^BHJe :iiaTHe 
I'pHBHe. H :\ieTHyiiie hx na ,i,Ba Kpaja 
HaiipcHiiKv Ha CTpaHH ii|)eMa on.iotiKv 
H:jHyTpa. 

20. II Ha^HHHine join ABHJe rpHime 
:;.iaTHe. Koje MeTHyiiie na ,],BHJe iiopaivie- 
HHne na oii.ieliKy 0:3,1,0 naiipiijeA r/ije ce 
cacTaB./ba, BHiiie iiojaca na ou^ieliKy. 

21. TaKo iipHBe:3aiue HaiipCHHK k})0:3 
rpHBHe Ha ]hi'M\ h rpiiBHe na on.ioliKy 

BpBUOM 04 nop<I>Hpe. 4a CTOJH CBpX HO- 

jaca 0,1. oii.ieliKa h ;i,a ce ne pa:34Baja 
HanpcHiiK 0/1, oii.iehKa . Kao hito ojeiiie 
:5anoBJe,T,Ho Tocho/I, ^lojciijy. 

22. H HayHHHiue ii.iaiiiT iioA oii.ieiiaK. 
TKan, caB 0,; nop'i»Hpe. 

23. II npope:^ na n.iamTy y cpHJ(VT,H Kao 
iipope:3 na oK.ioiiy. h oko iipoi)e;}a oii.ia- 
Ty .i,a ce ho pa:vi,p('. 

24. II HaHHHHiiie 110 CKyry OA ii.iaiHTa 
lUHiiKe 04 Hojj'^Hpe H 04 CKep.ioTa h 04 
ii,})Bua H 04 TaHKora n.iaTHa y:3Be4eHora. 

25. J[ HaMMHHine :3B0Hna 04, HHcrora 
:3.iaTa. h MeTHynie :3B0Hiui yieljy iniinKe. 
110 d.-yry 0,1, n.iaiiiTa y naoKO.io H:3MeI|y 
lUHiiaKa. 

20. 3bohu(' iia iiiMiiaK, :3B0hiu' iia lUH- 
iiaK no CKyry 04 n.ianiTa y naoKo.io, :3a 
c»iy5K6y. Kao inxo ojciiic :3aiioBJc,|n^^ J'<^>- 
C1104 Mojciijy. 

27. II HaMHHiime Koiuy.Lc o/i. xaHKora 
ii.iaTHa H:3MeTaHora ApoHv m cnHOBHMa 
ihei'OBHJcM: 

2S. II Kaiiy 0,1, TaiiKoia ii.iaTHa. h wa- 
umyv kmIichc 0;1, 'laiiKora ii.iaTHa, h rahe 
ii.aaTHOHe 04 raHKora ii.ia'iiia y:3Be40- 
Hora : 

29. II iiojac 0/1, TaHKora ii.ia'iHji y:3Be- 
^OHOi'a H 0,1, iiop<i»Hi)e M 0/1, cKCjue'ra m 
0/1, H])Bii,a. I'.ciU'M. liao iiito ojcmc :;aiioBJc- 
4H0 rociioA MojcHJy. 

30. M HaHHMHiiie ii.iOMHuy :{a cboto 
oiMaB.hc 0/1, MMCTora :3.,iaTa, h HaiiHcaiiic 
Ha Hioj iFHCMOM i;a Ko cc ))(»-fKo Ha iicqaTH- 
Ma: CBeTHiha TociKviy. 

31. M HpHTBp/i,Hiiic :vA H,y Hi)Bii.y 04 nop«i>Hi)C .ui ce Be^ie :3a Kaiiy 0:310. Kao 
niTO 6jeiH(* :3anoBJe4HO Tocno,; MojcHJy. 

32. II TaKo ce cBpuiH caB nocao oko 
uiaTopa H Hac.iOHa 0,1, cacxaHKa. II na- 
na KpajeBH.Ma Hanp- 1 qiiHHHie chhobh II:3paH.i>eBH cBe; KaKo 

I ojeme :3anoBJe4HO Tocno/; MojcHJy, TaKo 

HaMHHHlIie. 

33. II ,40Hecoiue k MojcHJy iiuri'op. na- 
c.iOH H CBe CHpane H>eroBe. KyKe, /i,acKe, 
npHJeBopHHH,e, crynoBe h croHHHe, 

34. II lIOKpHBaM 0,3, K05Ka OBHVJCKMX 
ll,pBeHHX OOOJeHHX H HOKpHBai 0/1, KOSKa 

jasaBMHJHx. H :3aBJec, 

35. H KOBHer 04 cBJeAOMancTBa h no- 
.lyre aa H). h :3aK.ioHaH; 

oij. C'To ca CBiijeM ciipaBaMa , i\ xjbeo 
:3a nocTaB./i)aH>e, 

37. GBHJeTifcaK ^hcth, jKHiiiKe H>eroBe, 
jKHUiKe Hapetiane, n cbc cnpane H^eroBe, 
H y.'be :3a BH4Je.io. 

38. II o.iTap 3.iaTHH. 11 y/be noMa:{aH>a, 
H Ka4 MHpHCHH , H ;3aBJec Ha Bpa'ra 04 
iHaT0])a, 

39. O.rrai) MJe,/i,eHH h i)enieTKy MJe/^eHv 
:3a H). Ho.iyre ^eroBe m cik* ciipaBe H>e- 
roBe. yMHBaoHnii,y h iio4Ho;KJe >be:{HHo, 

40. oaBJece :3a TpiijeM. cxyiioBe :ia h>hx 
H CTOinme ifcHxoBe. h :3aBJec na Bj)ara 04 
TpHJeMa, y/Ka iteroBa h Ko^be H>eroBO. 
H CBe cnpaBe :3a c.iy;iKr)y y iiiaTopy. :3a 
iiiaTOj) 04 cacraHKa. 

41 . Xa.TjHHc :3a ciyvKoy. 4a ce c.iyHtH 
y cBeTiiH>H , xaJbHHe CBcre Ajjony CBe- 

IIITeHHKy H Xa.LHHC CHHOBHMa H.eroBH- 

jeM, /la Bjjme ciyTKoy cBenrreHnqKy. 

42. Cbc KaKo ojeiMc :3anoBJe4Ho rocH04 
MojcHJy, oHaKo ypa4Hiiie chhobh II:3pa- 
H.T>eBH CBe OBO /i,je.io. 

43. II Hoi\ie4a Mojciije cp,e to ,ye.io, h 
IMC, HaMHHHiiie ra. Kao iirro ojeine :3a- 
ii0BJe4Ho rocHo4. rai.o I'a iiaMHHHHie: h 
TuarociOBH hx Mojcnje. r.IAiiA 40. 

11 rocif()4 jH'Me iMojcHJy ]'OBo])eIin: 

2. IIpBH /i,aH HpBoi'a .Aijecena iiO/i,HrHH 
nraTop, iiuitoj) 04 cacranKa. 

3. II MeTHH oH4Je KOBMer 0,1, CBJe40- 
HancTBa. 11 :5a k. ion m ra :{aBiecoM. 

4. II vHecM ("10. H y])e/Ui 'ii'i'o 'I'peoa 
y])e4H'rH iia ii>eMy: yuecH ii cBnje'rH>aK, 
H :'.aHa.iH 'iKHiiiKe na H>eMy. 

5. II naMJecTH :{.iaTHii 0.1 la]) i;a,i.HOHH 
ii])e4 KOBqeroM 04 cBJe40MaHcrBa; HoC»je- 
CH :3aBJec na Bpai'HMa 04 uiaTopa. ♦ ». 11 MeTHH O.lTiip Ml iKl»TBy Iia.hCHUUy 

iipt'.l Hpiira iiiaK^py. iiiaT<>)iy o,\ cacraiiKa. 

7. 11 .Mormi yMMi'-aoHiiuy iii^Mcby iiia- 

TOjKi 04 cai'TaiiKa ii (>.nai>a. u y H>y na- 

.lllj \MK\V. 

^. II iio.un'Hii ipiijcM y iiaoKo.io. ii mc- 
THH .iiii\)(H- Ha Hjtara 0,1, TpHJoia. 

\K 11 y:iMH y.j>(' iio>ia;mH.a. u iiomuhvH 
luarop H LBV lino je y H>('My. u (K:m'Tn 
ra H cHc I'lipaBO ihcroiu'. 11 niihc cbct. 

W. lK)Ma;Kii 11 o.iTap mx jKpTBv iia.Le- 
HMuy H cBe ciipaBe H>eroB(', re Ikmii ocbc- 
TiiTH o.rrap. 11 o.rrap \\v ohth cBt^TiiHia 
WdA cBrriiHiOM. 

11. llo.MaiKH H yMHBaoHimy 11 iio^HOJKJe 

H>eoHHl>. II (KBCTH jt'. 

12. 11 Ka-.KM .\i»()ny 11 ciinoBiiMa ftero- 
BHJ«\M 4a iipncryiu' ua Bjtara iiia'K)i)a 04 
cacTaHKa. 11 yMnj hx boaom ; 

lo. II onyuH AjJUHa y CBeio xa.LHHe h 
iiOMaiKii ra 11 ucBciirraj ra. Aa mh Bpiuii 
ciyvKoy rBeiiiTt'HiiMKy. 

14. 11 cHHOBHMa KheroBnjcM aanoBJe^H 
HeK;i iipHiTyiie, H ooyuH hm KOiuy.Le. 

15. II IIOMa'/KH HX. KaO IIITO nOMa/K(MII 

oua HiHxoBa. M >ni Bj)uit* c.iyiKoy cbc- 
lUTeeuMKy: h iio.Ma;3aH>o ftiixoBO ohLg hm 
3a BJrMHo (BeiuTeHcTBO o,^ Ko.LeHa 40 
Ko.bena. 

bi. 11 yMHHn MojcHJe cbc. KaKO mv lax- 
uoBJe4M r(Kn(»4 raKo yMHHii. 

17. II iio4h;k(' cc luaroj^ 4pyre ro4HHe 
npBora Mjeceiui iii>bh 4ae. 

\>^. U MojcHJc n()4H/Ke luaiop, h 1104- 
MeiHy My cToimuc h naMJecTH 4acKe, h 

IljK^ByMC nj)HJeBOpHMU('. H H('n])aBH CTy- 

nuBe. 

19. lla jja.iiuie Hac.ioH Ha4 iiiarop, h 
MeTHy noKpHBan Ha HaciOH o:iro, Kao 
iiiTO oj(MiJ<' ;{aiioBJ(\i,H<> rnc.1104 .AIojcHJy. 

'J(K 11 y;u'H ('Bjo40MancTB() Mcniy ra y 
KOBMcr. II iii)OByHe no.iyre Ha KOBnery, 
M MCTHy iiaj.Moiiau o:}ro Ha KOBMor. 

21. II yHccc KOBMcr y inaTop. h o5je('n 
.3aBJPc. Tc iiahviOHH KOBMer ca ('BJe40- 
HaH( TBOM. Kao HiTOojeuie :ianoBJe4Ho Fo- 
cno4 MojcHJy. 

22. 11 Ha.M.K'CTH (TO y inaiopy 04 ca- 
CTaHKa Ha rjpBppny c rpany niaiojui iip(M 
•iaBJecoM. )J(M1,JK1J.\. r.l. 40. 87 

2:>, II iiocTaBM na ibOMy x.i.(mmii)04 To- 
(•ii()4oM, Kao iiiTo ojciiic ;'.aiioHJi'4U^> I'<^- 
(•no4 MojcMJy. 

24. II HaMJccTH cBMJoTii.aK y iiiaTOpy 
04('a('TaHKa, upcMa cTo.iy najy^iny crpa- 
Hy iiiaropa. 

2."). 11 ;<aiia.iii jkhhikc na ii.cmv u\)i\\ 
rocno40M . Kao iirro njciut' :iaiioBJe4HO 
rocno4 Mojcujy. 

20. 11 uaMJccTM o.rrap li.iaruH y luaxo- 
py 04 cBJe40MaH(THa iii)(*4 i^aBJecOM. 

27. II iioKa4H Ha H^cMy Ka40M MHpiu- 
HHJeM . Kao iiiTO r>ieiiio :iaiioBJe4HO Fo- 
cno4 Mojcujy. 

2H. 11 oojt'cH :iaBJ(H', Ha Bpa'ra 04 ma- 
Topa. 

29. II o.rrap ;<a ;Ki)TBy Tia.T.(>nnuy na- 
MJocTH Ha Bi)aTa 04 iiiaiopa. iiia'ropa 04 
cacTaHKa, h npHHece na H^eMy HCpTBv 
iia.teHHuy, h 4ap, Kao uno 6jeme ;iano- 
HJC4M0 rocno4 MojcHJy. 

30. II MeTHy yMMBaoHHuy H:iMet)y ma- 
Topa 04 cacTaHKa 11 o.iTa])a, n na.iH y 
Ey\ B04e 3a yMHBaH.e. 

:h. II Hpaiiio H3 }f>e pyKe h Hore cBOJe 

MojCHJe H ApOH H CHHOBU HiOrOBH. 

32. Ka4 y.ia^Kaxy y luaTop 04 cBJe40- 
HancTBa h Ka4 npncTynaxy k o.iTapy, 
VMHBaxy ce Hajni)HJe. Kao iuto 6jeuie 3a- 
noRJe4HO Focno,], MojcHJy. 

33. II iio4H}Ke TiJUJoM oko iiuvropa h 0.1- 
xapa, H MGTHy 3aBJec' na Bpaxa TpHJeMy. 
TaKO cBpuiH Mojc'HJ(' nocao xaj. 

34. Ta4a ofi.iaK noKpii uiarop 04 ca- 
craHKa. n nanyHii vo uiaroi* c.iaBc Fo- 
(•no4fb(\ 

35. II He Moranie Mojcnje yliw y iiiarop 
04 carrauKa. jep njeiiie na ihvsiy oo.iaK, 
H ciaBe Foc'H04ibe ojeiue nyu iiiaroi). 

3f>. A Ka4 ce no4H3aiiie oo.iaK ca iiia- 
Topa, Ta4a no.iajKaxy cmhobii Il3paii.i,e- 
BM, 40K.ie 104 nyroBaxy. 

37. A Ka4 ce He H04H3aiii(' oo.uu:, on- 
4a HH OHH He no.ui/Kaxy 4<> 4ana Ka4 ce 
no4H}Ke. 

3s. .lep oo.iaK Foc!io4ii^» ^'li^'m^' "<^ "'a- 
Topv 4aH,y. a Hohy oraib ojeiue Ha H>e- 
My iipe4 oMUMa cwera 40Ma Il3i)aH.i>eBa, 
40K.ie 104 nyioBaxy. ss TPK'llA IiH>III A MOJCIIJEBA. \\L 1. TPEHA KH3lirA MOjriTJEBA 

KOJA CE 30BE .lEBIITCKA. r.lABA 1. 

ll BHKHv focnoA MojcHJa. H peMe mv w.i ' 
iuaT()[)a OA cacTaHKa roBopetin: 

2. lulVKHCHHOBlIMallspaH.ieBHM, iipeii,H I 

1131 : Ka,T, Ko ii:^Met)y Bac xolie ,T,a iipimece 
rocnoAy JKpTBY OA cTOKe . iipimecHTe ■ 
riK])TBy CBOJy 0,^ roBe^a ii.iii oa oaana h.ih I 
OA Ko^a. I 

o. Ako My je /KpTBa na.teHnua oa ro- 
Be^a, HCKa ni)nHece ^lyiuKO. :^4i)aB0 ; na | 
Ei)aTHMa iuaTO])a o^ cacTaHKa nena je [ 
niiimece Apare no.Le npeA Fociioaom. j 

4. II HOKa ^rcTHe pyKy CBOjy na r.iaBy | 
'/KpTBii na.LeHHii,!!. H npuMiike My ce, h 
oiiiiCTHhe ra oa rpHJexa. I 

5. II HeKa yaKo.ibe Te.ie npeA FocnoAo^i. 

H HeKa CIIHOBH ApOHOBH CBemTeHHU,ll 

iipimecy KpB, h nonpone KpB.i»y o.iTa}) 
03ro y HaoKO.io, eojh je npeA BparnMa 
]iiaTO])a OA cacraHKa. i 

<j. llo TOM HeKa ce OApe }KpTBa na.Le- 
HHua H pacHJe^e na AHJe.ioBe. | 

7. II CHHOBH ApOHOBH CBeUITeHHUH He- 
Ka Ha.io./Ke oraH. na o.rrapy, h Mexny 
ApBa Ha oraH.. 

8. Ila OHAa chhobh ApoHOBH cBeiuTe- i 
HHUH HeKa HaMJecTe Awj^'-iOBe . r.iaBy h \ 
ca.io na AP^a na oray, kojh je na o.i- 
Tajjy. 

9. A u])HJeBa h Hore HeKa ce ouepy bo- I 
AOm: II cBeiirreHHK neKa :}aiia.iH CBe to ' 
na o.iTai)y; to je vnpTBa na.LeHHii,a. :iKi)T- 
na oribena na yroAHH Mnpnc TocnoAy. 

H». Ako .in Cm xtho iii)iiHHJeTn ;KpTBy 
iia.Lennny oa cHTne CT(n{e. oa oBaua ii.iii 
<JA Ko:ia. HCKa iipHHece MyiUKo, iJAl'aiio. 

11. H neKa ce imKo.Tie na cjeBe])HOJ 
(•T])anH o.iTa])a n])eA TocnoAOM, n chho- ' 
lu! A})onoHH CBenrreHHuii neKa noKpone . 
KpB.Bv o.iTap o:n'o y naoKo.io. 

12. II ncKa C(; pacHJe^e na AHJe.i0Be 
c r.ianoM h ca ca.iOM. h cBeiHTennK neKa 
TO naMJecTii na Al'Ha na orihv. kojh je ' 
na o.iTa})y. 

13. A n,i)HJeHa ii noiH' nena ce oirei)y 
boaom: h ciu'iiircuHK neKa n[)nnece cne , 
TO H :{aiia.in na o.LTai)y : to je /Ki)THa iia- 
.LeHHua, ;KpTBa oriteHa na yroAHH mh- 
l)iic rociiOAy. I 14. Ako .in xohe a^ npHHece nTHU,y 
FocnoAy na '/KpTBy iia.LeHHuy. neKa npn- 
nece JKi)TBy oa rp.inua n.in oa ro.iy- 
r)Htia. 

lo. II cBeinTeniiK neKa je MCTne na o.i- 
Tap, H r.iaBy neKa joj ^acuje^e hoktom, 
n :^ana.iH na o.ixapy ncu;HJeAHBmH joj 
KpB hh;3 o.iTap ca CTpane. 

h). II neKa joj H3BaAH BO.Ly c ne^iiicTO- 
TOM h 6aii,H Kpaj o.iTajja nj)eMa HCTOKy 
rAJ^ je neneo. 

17. II HeKa je isaApe 3a Kpn.ia. a.iH a^ 
He pacKHHe ; TaKo neKa je cBeinTennK 
3ana.iH na o.iTapy na APBiiMa Koja cy 
na ority ; to je ;KpTBa na.i)eHHn,a . Hfp- 
TBa ontena na yroAnn Mnpnc FocnoAy. 

TAAhX 2. 

A KaA KO xolie a^ npnHece na JKpTBy 
FocnoAy A^p. nnje.io 5painH0 neKa oyAe 
.rKpTBa H>eroBa. n neKa je no.mje y.teM 
H MeTHe na ity KaA- 

2. II neKa je Aonece cnnoBiiMa Apono- 
BHJeMCBeuiTeHHunMa. h neKa cBeinTeniiK 
y:3Me Tora oijanina iiyny luaKy h y.ta h 
caB KaA, n neKa to 3ana.iH cBeiuTeHHK 
na o.iTapy 3a cnoMcn H»e3HH : to je /KpT- 
Ba orftena na yroAHu .^iiipnc FocnoAy. 

o. A iHTo ocTane oa Tora A^pa . neKa 
6yAf' ApoHy h CHHOBHMa aeroBHJeiM : to 
je cBeTHH>a naA cBeT'HH>aMa nsMct^y acp- 
TaBa Koje ce na.ie FocnoA}'- 

4. Ako ah xoteiu Aa npHHecem Aap 
neMen y neliH, neKa 6yAy nora^ie npwje- 
cne OA onje.iora d])ainHa. 3aMHJeiueHe 
c y.LeM, n.iH Ko.iami npiijecnn. naMaiiann 
y.iCM. 

o. Ako .in th je Aap neueno nrro y Ta- 
BH. HeKa je o/i, onje.iora 6]>aiiina 6e3 
KBacu,a 3aMnjeiiieHo c y.LCM. 

(). Pa3.iOMii ra na ahJ^-Iob^i w iio.mj 
y.BCM : TO je Aa}). 

7. Ako .in th je /i,ap roTOB.Len y kotuh- 
hy, HeKa je oa onje.iora di)aiiina c y.i)eM. 

5. II AOHCCH Aap KOJH HaHnnnm oa to- 
ra FocnoAy, h noAaj ra cBeiuTenHKy, ii 
OH he ra oAHHJeTii na o.iTaj) ; 

' i). H y3etie CBeniTeHHK oa Aapa cnoMen 
ifceroB, H 3aiia.iHhe ra na o.iTapy ; to je TPETxA KH.IMA MOJl'llJKlJA. T.l. 2. :{. 4. 89 aipTiui oribeHa na ynuini .miii)ii(' I o- 
iin)Ay. 

!(►. A iiiTo ocTauc o,\ Xd\yA. Hi'ha 6y- 
4e A|M>Hy u ciiHOKHMa iheroiuijeM; to jc 
cBexHJha Ha.i, I'lU'riiihaMa iiiJMehy }K])Ta- 
Ba Koje ce iia.U' rociio.iy. 

11. Hu jtMaH ,i,ai) Ko.jii iii)UH(K'HT(' To- 
ono,iy 4a iir oy^e c KiuK'neM : jep Hii 
Kiuu'ua Hii MiMa He tikm'ki ,ia na.iHTc Ha 
ajpxin 01 iM'Hy rocuiuy. 

12. CaMo y iKpriui o,[ npunna MoiKerc 
TO iii)iiHuj('rii ro('no,|y : a. in iia o.rrap 
He Meliure :ja yro.uni Miii>nc. 

13. A I'RaKM ,l.ap WOJIl npMHlKHUl (H'O- 

.iK co.Ly. H HOMoj ocraiuiTH ,i,ai)a cko- 
jera 6e3 co.ui :iaBJeTa r)ora cBojera : ca 
riiaKHM .lapo.M chojum ii])HHe('n co.in. 

14. A Ka,i. npHUoiiim ,i,ap o,i. n})BHua 
r«H-nu,iy. K.iacoBe HOBe ocyuni na orftv, 
M HiTo HCTpem \\?^ K.iacoBa hobmx ii])n- 

HtTH Ha ,l.ap 0,1. lipBHHa CBOJIIX. 

If). 11 iiu.iiii ra y.i.e.M u Ka,i, mothm 
Ha lb: to je ,;ai>. 

lt>. [I cBeniTeHiiK y:soBii!n H(Ti)BeHora 
HiHTa u y.i>a ea cbiijom Ka,i,oM HCKa :jana- 
.iHeH<)Meu. T(»je;Ki)TBa orihcna rocno,i,y. 

1-.1A15A ;^. 

I\a4 i^(t iiimnocM 'iKin'ny I'.axBa.iHV. aico 
o,t roB(M.a iipHHocii. MyjuKo h.iii /KOHcko 
HPKa ni)nHece :i4paB0 npe^ Fociioaom. 
2. II HCKa Merne j)yKy cBOJy na r.iaBy 

•«])TBH CBOJOJ. II HOKa jO CHt'HiTf'HnK 3a- 

K(>.i>e Ha BpaTH.Ma iiiaToi>a o;\ cacTaHKa. 
n KpB.by Hie^HHOM neiia chhobm Apono- 

BH CBClHTeHHlUl IlOKpOHC O.lTap 0310 \ 
HHOKO.lO. 

.'». IIo ro3i HeKa cdHmTeHuu iipHiiece 0,1, 
vKpTBe 3axBa.iHe oho ihto ce na.iH To- 
eno^y. ca.io iirro iioK])HHa ujmjeBa h cBe 
c'juio uiTo je Ha JbiiMa: 

4. H ooa oyupera h ca.io ihto je na h>m- 
3ia H Ha c.iaoHHa.Ma. h Mi)evKMny ihto je 
Ha JPT})!!. Hei:a je H3Ba,i,H c 6y6])e:5HMa. 

T). II HeKa TO liaiia.ie cmhobh Ajjohobh 
Ha oJTapy aaje^Ho ca a^pTBOM na.LeHH- 
UOM. Koja uy^e Ha 4i)BHMa na oi'H^y. To 
je ajpTHu orH>eHa na yro.uni MiipHc To- 
cno,;y. 

0. Ako .ih 04 CHTH(! eroKe npHHocH Ha 
•<K])TBy 3axBa.iHy rociio,],y. mvhiko h.ih 
iKeHCKO Hena H|)HHe((; ivupaBo. 

7. Ako iipHHocH jarH>e na /Kiri'By. ne- 
Ka ra nj^HHece iipe4 J'ocho^om; 

^. H HeKa MCTHe pyny cBojy na i.iaBV ;KpTBH eBojoj , n HeKa je 3aKo.i)e iipe^ 
ma ropoM 04 cacraHKa ; w nena iioKpone 
L'linoiui ApoHOBii Ki)Hj)y ibeaiiHOM o.rraiK 
oaro y HaoKo.io. 

*>. llo To:si HeKa vtwunruni; iipiinece 04 
/KpTBe aaxBa.iiie ono hito ce 11a jh Fo- 
i'H04y. ca.io. uno pen 40 .iet)a. ca.io iirro 
noKpiuui upujena 11 cBe ca.io iirm je 11a 
m)iijeBHMa ; 

10. 11 06a nyopeia 11 ca.io iiiro je na 
H»nMa II Ha ciaoiiiiaMa. 11 Mpc/KHny hil 
jeTj)!!, c oyope^HMa HeKa je ii:;Ba4H ; 

11. II iieKa :{aiia.iii cBeiiiTeHHK na oa- 
Tapy : to je je.io 04 :fKpTBe orii.ene Fo- 
ciio4y. 

12. Ako .ih iipHHocii Ko:;y. iicKa je npw- 
Hece 111)04 Fociu)4om. 

lo. 11 HeKa joj MeTHe pyKy cHojy na 
iviaBy, H HeKa je :mK0.i>e Hpe4 iiiaToi)OM 
04 cacTaHKa . m HOKa cmhobii Apoiioiui 
iioKiHjiie KpB.r,y Hie:iinT0M o.rrap o3ro } 
HaoKo.io. 

14. llo TOM HeKa cHcurrefhtdx iii)iiHece 04, 
H>e Ha VKpTBy ihto ce iia.ui Fociio4y, ca.io 
HITO HOKpuBa upHJeBa 11 CBe ca.io ihto je 
Ha HpiijeiJUMa, 

15. 11 06a oyopera. h ca.io mro je na 
H>HMa H Ha c.iaoHHaMa, 11 Mi)e:KHii,y na 
jeTpH, c oy6i)e3HMa HCKa je H3Ba4ii; 

1(). 11 HCKa aana.iH cBeiirreHHK na 0.1- 
Tapy ; to je je.io 04 /Ki)TBe orH>eHe 3a 
yro4HH MHinic. Cbc je ca.io Focno4H>e. 

17. Bje'iaH 3aK0H HCKa BaM 6y4e 0,1, 
Ko.tena 40 Ko.BeHa y cBHJe.M cTanoBHMa 
BaiiiHM : 4a He je4eTe ca.ia hh ki)bm. 

r.'lABA 4. 

Joiu i)eHe Focno4 MojcHJy roBopefiH: 

2. Ka'/KH cHHOBinia Il3])aH:j)(MuiM. 11 \)v- 
\\w\ aKo ko 3ri)HJeiiHi nexoTiiiu' h yuii- 
HH HiTo ro4 HiTo je Focii()4 3aopaHH0 4a 

ce He MHHH, 

3. Ako CBeiiiTCHMK H0Ma3aHM :5ri)HJeiHH. 
Te r)y4e na r])MJex Hai)()4y. HCKa 3a r])H- 
jex CBOJ KOJH je vmhhik) iii)MHece Te.ie 
34paB0 Focii04y na ^KpTiiy 3a rpHJex. 

4. II 40Be4aBiiin Tc.ie na Bj)aTa iiiaTopy 
04 cBJe40MaHCTHa Jipe4 Foe 1 104a . HCKa 
MCTHe pyKy cBojy Te.ieTy na r.iaBy, w m\- 
KO.i>e Te.ie npe4 F0CH040M. 

5. II HeKa y3Me cBeiirreHHK iioMa3aHii 
Ki)BH 04 Te.ieTa, h ynece je y iiiaToi) 04 
cacTaiiKa. 

0. II HCKa 3aM0MH CBClilTeHMK IIJICT CBOJ^ 90 TPE'RA K"H>HrA MOJCllJKHA. 1\1. 4. y KpB. H Ki)B.Ly ce4aM iiyia uoKponn npe^ 
rocno,^OM uy)i\\ yaujecoM 04 CBeTHH>e. 

7. II HeKa noMaave cseinTeHHK tom Kp- 
B^y poroBc o.iTapy, na kom ce Ka^ii mh- 
pHCHAia iipe^ rocii040M y iiiaTopy 0,4 ca- 
CTaHKa. a ocTa.iy KpB 04 Te.ieTa CBy Hena 
H:iiHJe Ha no^HO'/KJe o.iTapy . Ha kom ce 
iia.ie /KpTBe na BpaTH3ra iuaTt)pa 04 ca- 

CTRHKa. 

8. II HeKa H^Ba^H CBe ca.io w.i Te.ieTa 
3a rpHJex. ca.io hito noKpHBa uipHJeBa h 
CBe ca.io iHTOJe na i^pHJeBUMa: 

9. 11 o6a 6y6pera, h ca.io uito je na 
H>HMa H Ha c.ia6iiHa:\ia , h Mpea?Hii,y na 
jeTpH c 6y6pe:3HMa ncKa H3Ba/],H, 

10. OnaKo KaKO ce Ba^H h3 roBe^eTa 
3a 5KpTBy 3axBa.iHy : h HeKa 3ana.iH CBe- 
iHTeHHK Ha O.iTapy, na komcc HipTBa na.in. 

11. A KO/Ky OA Te.ieTa h cbc mcco c r.ia- 
KOM H c HoraMa h ii,pHJeBa h 6a.iery, 

12. 11 i^HJe.io Te.ie neKa H3Hece na no- 
.Le h;^. oKo.ia na hhcto 3ijecT0, r^je ce 
jipocHHa neneo, h neKa ra cna.iH orH>eM 
Ha ApBHMa ; na 3ijecTy r^je ce npocHna 
neneo neKa ce cna.iH. 

13. Ako .ih Cm caB 36op CHHOBa ll3pa- 
njheBMx 3riJHJeniM0 HexoTHu,e h ne 6h 
360P 3Hao .3a TO, 11 yMHHH.iH 6h uito ro4 
lUTO je FociioA 3a6paHH0 4a ce ne hhhh, 

Te OH CKJ)HBH.1H. 

14. Ka^ ce 403Ha 3a rpwjex kojh cy 
yuHHH.yiH, oH^a HCKa 360P npHHece Te.ie 
Ha '/KpTBy 3a rpHJex. h HCKa ra AOBe^y 
Hpe/i, iiuiTO]) 04 cacTaHKa. 

15. M CTapjeniHHe 04 36opa neKa mcthv 
Te.ieTy na r.iaBy j)yKe CBoje Hpe^ Focno- 
40M. H c^f^nfTennh' HCKa 3aK0.'Le Te.ie npe^ 
TocnoAOM. 

1 0. H cBeiuTeHHK noMa3aHH neKa yne- 
ce K])BH 0,1, Te.ieTa y uurrop 04 cacTaHKa, 

17. II HCKa cBeiirreHHK 3aM0MH npcT 
cBOj y KpB, H ce4aM nyTa noKi)onH npe4 
rocno40M ni)e4 3aBJecoM. 

1^. II TOM Ki)B.F,y HCKa uoMaHvc poroBe 
o.iTai)y KOJH je iipe4 ro(:iio/;oM y inaTopy 
04 cacTaHKa. a ocTa.iy KpB cBy neKa h3- 
.iHJe na no4no;KJe o.iTai)y na ko.m ce imAn 
;K])TBa. na B})aTHMa niaToj)a 04 cac/raHKa. 

IIJ. A CBe ca.io H3Ba4HBiHH h3 H>era 
HCKa 3ana.iH na o.iTaj)y. 

20. IIcTwjeM Te.ieTOM HCKa hmhh onaKo 

KaKO HHHH C TC.lCTOM 3a CBOJ TpHJCX, 

TaKo HCKa y^HHH c HjHm; TaKo he hx 

CBeiUTeHHK OMHCTHTH 04 TpHJexa, H OIIpO- 

CTjftie HM ce. 21. A Te.ie neKa H3Hece Ha Ho.i»e H3 
OKo.ia, H cna.iH ra Kao h npBo le.ie; to 
je }KpTBa 3a rpHJex cBera 30opa. 

2:1. Ako .ih noiMaBaj) 3rpHJemH. h yqw- 

HH HeXOTHll,e UITO 1'04 lUTO je FOCHOA 

Bor H»eroB 3a6paHHO 4a ce ne hhhh, Te 

CKpiIBH. 

23. Ka4 403Ha 3a rpHJex CBoj. kojh je 
yHHHHo, Ta4a HCKa 40Be4e na JKpTBy jape 
MyniKo, 34i)aB0. 

24. II HCKa MCTHC i)yKy CBOjy japeTy na 
r.iaBy, 11 cfieiffTeHitK neKa ra 3aK0.i>e r4,je 
ce K0.i>e jKpTBa Ha.i>eHHii,a Hpe4 Focno- 
40M ; TO je ;KpTBa 3a ri)HJex. 

2b. II HCKa y3Me CBeiHTeHHK KpBH 04 
JKpTBe 3a ri)HJex na npcT cBoj. h iiOMaiKe 
poroBe O.iTapy na kom ce JKpTBa na.iH ; 
a ocTcuf/ KpB HCKa H3.iHJe Ha no4H03KJe 
o.iTapy Ha kom ce atpTBa na.iH. 

26. A CBe ca.io neKa 3aHa.iH na o.iTapy 
Kao ca.io 04 iKpTBe 3axBa.iHe : h TaKO he 
ra OHHCTHTH CBeiHTeHHK 04 rpHJexa H>e- 
roBa. H onpocTHlie My ce. 

27. Ako .ih ko h3 npocTora Hai)04a 
srpHJeuiH HexoTHLi,e. h yHHHH hito ro4 
UITO je Focno4 3aupaHH0 4a ce ue mhhh, 

Te CKpUBH, 

28. Ka4 403Ha 3a rpHJex cBoj. kojh je 
y^HHHO, Ta4a ueKa 40Be4e na ^KpTBy 
jape JKCHCKO 34i)aBo 3a rpujex , kojh je 

yMHHHO. 

29. 11 HCKa MCTHe pyKy CBOjy Ha r^aBy 
:acpTBH 3a rpnjex. h ueKa je cHemTenuK 
3aK0.i>e Ha MJecTy r4je ce KO./Le SKpTBa 
nawteuHna. 

30. II HCKa y3Me CBeiuTeuuK KpBU 04 
H>e Ha u])CT cBoj, H noMaiKe poroBe o.iTa- 
py ua KOM ce iia.iH HipTBa ; a ocra.jy kj)b 
CBv HCKa H3.iHJe Ha uo4HOJKJe O.iTapy. 

31. H CBe ca.10 H3 H>e ueKa H3Ba4H Kao 
lUTo ce Ba4H ca.io h3 jkptbc 3axBa.iHe, 
H HCKa ra 3aHa.iH dieiureuHK na o.iTapy 
3a yro4HH MwpHc Focno4y; h TaKo Ii(* ra 
OMHCTHTH 04 ii)HJexa cBcuireuHK, H onpo- 
cTHhe My ce. 

32. Ako .ih (m 40Beo H3MeI)y ouaua na 
/KpTBy .3a ri)njex, ueKa 40Be4e JKencKo 
34paBO. 

33. H HeKa MeTH<' pyKy CBOJy na i.iaBy 
/K[)TBH 3a rpHJex, h ueKa je CBeiiiTeHHK 
3aK0./be ua MJecTy r4je ce Ko.*e mpToa 
Ha.^>eHHua. 

34. H HCKa y3Me cBeurreuMK KpBu 04 
jKpTBe 3a rpHJex na npCT ceoj, h HeKa 
uoMame poroBe oATapy na kom ce na.iH ITKKA KH^nA MO.I 

mpTHa; a orTiui/ Kpn cny hcku h:{.ihjo 
Ha ii(»,ino;Kie o.iraiiv. 

.'>;">. 11 CMC ca.io nt'Ka n.ma.^H Kao iiiro 
ir Ba^M ca.iu Ha jarHit^Ta aa •/K])rKy :w- i 
xBa.iHv : H noKa ra I'luuureHHK ;miia.iH | 
Ha o.irapy :{a 'iKinm orHicny ^(R'II().^y: h i 
niK(» he ra omurnTii cHiMirn'iiiiK o.irp"-! 

jexa H>*M"«)Ha, KOJII jt' VMIlUlln. Il OllpOCTH- I 

W' My ct'. I 

r.lAHA -K 

M KiiA, Ko :{ri>njt'niM iiiro Myjc K.itTBV H 
(t\A,v joj CHJt'.iOK rai.yt'iuuH h.iii Mniiiiii, 
iia HO Ka*/K(\ HiK'iihc (Hojo ocaaKOH^i'. 

1*. Il.iM Ka.i, (•(' KO .ioraKHc iioMiicTe 
(TBapn. ('Ti)Ha (U HeHHcre :iBJei)Kc ii.ui 

tTpBa <U Hl'MliCTa -.KUHnHMeTa H.IH (TpBa 

(U HeMMCTt' vKHBoriiihc Koja raMH'/Kc. aKO 
H Y Hi'aHaH.y yHHHii. iiiiaK he ce 0(KB1>- 

HHTH. H onhe K\nih. 
'•\. II. Ill Kl\,\ ce ,l,(MaKHe HCHHt'TOTC '10- 

HJOMHJe. nii.ia Ht'MiicTora HuMOBa KaKa My 
4.[iaru. KojoM cc orinipHU. :^najyhn h.ih 
He anajyliii. K)>hb je. 

4. 11. ni Ka.i. ce KO .-laKyHc lOHojyeliU cbo- 
JHM ycTHMa ,i,a he yiniHUTii iiito aao h.ih 
^oopo. a .ax Kojy ro^ cTBap aa Kojy qo- 
BJeK roBojiH aaK.iiiH,yhH ce. aeao h.ih ne 
.<Hao. KpHB je :ja je.iHv 0,1. THJex cTBai)H. 

r>. Ka,i ny,U' KpHB :ja KOJy 0,; THJex 
CTBapH. HeK<i HpHana r])HJex CBOJ. 

♦». 11 HeKa ,;oBe,u* na •.Kj)TBy ro('Ho,i,y 
'M\ rpHJex. uiTO je :!ri)HJeiHHo, VKeHCKO o,a, 
cHTHe CTOKC. ydvihv H.IH ja])e. aa rpHJex: 
M cBeuiTeHHK he ra omhcthth o,j, rpHJexa 
H.«'roBa. 

7. Ako .ih He OH Morao HpHHHJeTH ja- 
rifcCTa H.IH japera. oh,ui HeKa ,|OHece na 
VKpTBy TocHOAy aa npHJecryn, kojhm je 
.H'pHJeniHo. ,iBHJe rjUHne h.ih ,\ka ro- 
.lyoHha. je,iHo na '.KirrBy ;ia r})HJex a 
^pyro Ha iKirrBy na.heHHuy. 

>'. HeKa ,i.oHece cBeniTeHHKy. a oh HeKa 
HpHHece iipBo OHO iHTo je :{a ri)HJex. h 
HOKTOM HcKa My ;{acHJeM(! r.iar.y k hihjh. 
a-iH M He pa^i^BoJH. 

1'. II KjjB.hy (),\ vKjHBe ;;a rpHJex HeKa 
noKpoHH (TiKine (».iTa])y: a hito ocxane 
KpBH ueKii ce HcuHJe^iH Ha iio,uif);KJe o.i- 
rapy. To je vKpTBa aa rpHJex. 

1^^- A o,^ ,ipyroi'a HeKa HaMHHH }Ki)TBy 
na.i>eHHuy ho ooHwajy: laKo he ra omh- 
cthth CBeniTeHHK 0/; I'pHJexa H>eroBa. ko- 
JH je VMHHHo. H oiipocTHJie My ce. 

11. Ako .ih hc «hi Morao npHHHJeTH hh ( II.JKHA r.l. i. •). ^. *.H 

.i.BHJe rp.iHue h.ih ^aa ro.iyonha. oH^a 
MCKa A;\ -.Kjn'By aa to ihto je i^rpHJeniHO 
,l,0Hece .^eceTHHv e<i>e uHJe.iora oj)auiHa 
,|a oy,i,e /KpTBa m\ ri)HJex. a HeKa ne 40- 
,l,aje y.i»a 11 ne Mehe Ka^a. j<'l» j<' "^pTBa 
aa rpHJex. 

12. 11 Ka.i ,U)Hece k cBeHireHHKy, HCKa 
yaMe cBenrrcHiii,- iiyny niaKy aa cnoMen 
Hie;aiH. h H(MuI laiia.ni Ha o.irapy Hope^, 
'.KpTHe orH.eHe r()(ii(),i,y. To je ;K])Ti{a aa 
I'pHJex. 

lo. II oMHCTHhe ra cBenrreHHK oyi, r])H- 
jexa, KoJHM ce orpHJeaino y ueM roA 04 
OBora. H oiipoc'inhe mv ce: a ocTaraK he 
oHTH cBeiuTeHHicy Kao 04 ^apa. 

14. OucT peue Tocno,!, ^lojcHJy roBO- 
petiH : 

If). Ko ce ni)eaapH, re ce orpHJeniH ne- 
xoTHne CTBapH HOCBehoHC TocHo^y, HCKa 
npHHece Ha iKpTBy Tocno/iy aa HpHJecTvn 
cBoj oBHa ;}4paBa c UHJenoM. kojom th 
niKHi,HJeHHHi caeTy crijai) na cHK.ie cpe- 
opne. ho CHK.iHMa caeTHM, npcMa npn- 
jecTyny. 

h). il raKO Ko.iHKo ce ori)HJeHiHo 
CBCTy cTBajj HCKa HaKHa^H. h Ha to joni 
HCKa 40MeTHe iieTH 4H0, h HeKa 4a 
cBenrreHHKy: a cBenrrenHK he ra ohh- 
CTHTH obhom n])HHeceHHJe3i Ha '/KpTBy :3a 
npHJecTyn. h onpocTHhe My ce. 

17. Ko ;a^pHJeniH h y^HHH hito ro4 uito 
je rocno4 luiripaHHO 4a ce ne mhhh, aKO 
H HHJe liHao. HHaK je Kpna, h Hocnhe 
CBOJe oeaaKOH^e. 

1^. HeKa 40Be4e k cBeHiTeHHKv oana 
:j41)aBa c UHJeHo:\r kojom npenHJeHHm 
HpHJecTyn; h OHHCTHhe ra cBenrreHHK 
04 rpHJexa ite'^OBa, kojh je yiHHHo ne 
:majyhH. h OHjKX'THhe My ce. 

11>. II})HJecTyn je: :irpHJeniHO je Toc- 
no4y. 

VAABA 6. 

OncT jH'He rocH04 MojcHJy roBopehn: 
2. Ka4K0 .'irpHJeniH h yiHHH .xio 4Je.io 

rocno4yy4apHBHiHy6ax 6.iHHvH>eMy cbo- 

jcMy Mi ocTaay h.ih :5a cTaap Hpe4aHy y 
I I)yKe H.IH OTeaniH arm h.ih ;^.aHecaBHiH 

6.iH/KH>era cBojei'a. 
j ^i. H.1H Bufy' Haryo.LeHO ihto, na y4apH 

V dax. HiiH ce KpHBO .laKyne ;]a KOJy ro4 
|cTBapKojy MOiKe "loiyeK yqHHHTH h oi'pH- 
IJeniHTH ce ibom, 
I 4. Ka4 TaKO arpHJeniH h cKpHBH. HCKa 

BpaTH iniO je OTeO h.ih HJ)HCBOJHOHJ)HJe- ^2 T1»K'RA KH>HrA MOJCIIJP'.BA. 1.1. li. 7. uapoM 11.111 uiTOMyjc nii.io ,j,aHO naocTa- 1 ce iia.ie ro('iio4y: iino vv 10,1, ,],()TaKHe Bv II. Ill mro jc Haryo.TbeHO Hamao. 

i"). JI.ui :ia uiTo ce itiaK.ieo iqniRo. Hena 
ii.iaTii miji'.io II join .loMCTHc iieTii ^ho 
DHOMe ^iiijc }c: HcKa mv ,i,a onaj .urn 
Ka,a, npiiHccc vKprBv :sa CBOJ r])HJ(\\. 

(). A Ha VKprBv 3a ri)HJex CBOj neKa iipii- 
Heee Toeno/iy oBHa ^^paBa. ca mijeno^i 
KOJOM ni)eiuijeHinii Ki)iiBHuy neKa ra 40- 
BeA^ CBeiirreHiiKy. 

7. TI oMiicTiitie ra ciu^mTeHiiK Tii)evT, Fo- 
ciKMOM. II ()ni)()CTiilii' My ce cBaKa CTBai) 
L'ojy je ymiHiio, 're CKpiiBiio. 

>^. 11 peMe rocno,!, MojcHJy roBoi)eliii : 

il. ^kiiioBJe.U' Apoiiy 11 ciiHOBHMa FBero- 
luijeAi. II peiui iiM : obo je .iiXKon na VKpTBy 
iia.j»eHiiuy: '.KpTi'.a iia.teHiiua neKa ctojh 
Ha ovYbx m\ (>.iTai)y unjo.iy hoK ,j,o jyrpa. 
IT oraib Ha o.i'rapy neKa ropii jejnaKo. 

10. ('BeiiiTeniiK neiia ooyne OBojy xa- 
.LiiHv .laiieHy. 11 I'ahe .lanene neica o^vHe 
iia Tiije.U) cBo.je. 11 neKa ^rpne iieneo Ka,i, 
oraif. ciia.iii na o.irapy .vKi)TBy iia.i)eHHii,y. 
II HeKa ra H^pyMii ko.i, o.rrapa. 

11. IIo TOM HeKa cByne xa.bHHe cBoje 
II o»1yMe ,/;pyre xaybune. h neKa H^nece iie- 
neo Ha iio.ije H3 OKO.ia na mhcto MJecTO. 

12. A oraHi iirrojena o.napy nena ropn 
na if>eMy. ikm^i ce He racH, nero HCKa 
I'lK'nrreHiiK .lovKii na oraH. /i,pBa CBaKO 
jyTjio. H HeKa iiaMJeiirra na h> 'rKpTBy 
na.BeHHuy. i\ iieKa na.iii na H^eMy ca.io 
•OA ''lipraBa :iaxi5a.iniix. 

\P). Oraii, HCKa jeAHaKO ropH na 0.1- 
Tai>y. neKa ce He racii. 

14. A oiu) je 3ah*oii :'a\ ,i,ap: chhobk 
ApoiioBM neKa ra npnnoce TocnoAy npeA 

^).lTai)0M. 

15. y:ieBnin iiiaKy onje.iora dpanina 11 
y.ba OA Aapa n cai'. lia.i. kojh 6yA(i na Aapy. 
iieKa :iana.ni na o.napy ciioMen iteroi'. 
na yroAnn Mwpnc rocnoAy. 

]('). A iiiTO npcTe'ie. nei^a jeAe Apon 11 
cnnoiui iberoBH: neKa ce j(VM' •'•^'•^ Kiuicua 
na cBeroM MJecry: y 'i'i)njeMy oa maxopa 
OA cacraHKa HeKa jeAy. 

17. HeKa ce He MHJecn c KBacucM; to 
MM AaAOx Aa nM oyAc A^o oA vKpTaiui mo- 
jnx orHjCHMx; to je cBCTHiha iiaA cbcth- 
H>aMa Kao ^KpTBa ^a r[)HJex h Kao vKpTiui 
3a npHJecTyn. 

18. CBaKO MyuiKo M:iMet)y cnnoBa Apo- 
HOBHJex nena to jeAo :iaK0H0M bjcmhiim 
-OA Ko^eHa ao KO^Lena oa /KpTaBa Koje TOi'a. onKe cBeTO. 
ID. W i)eMe TocnoA MojcHJy roBopelin: 

20. Obo je vKirrBa ApoHOBa h cnnor.a 
H>eroBHJex. Kojy he hphhochth FociioAy 
onaj Aan KaA ce kojh iio:Ma^e : At'ceTH- 
HV e«i>e oHJe.iora oi)ainHa :vd Aap ona- 
rAaiUH»n. no.ioBHHy y jyTpy a iio.iOBHny 
y BCMe. 

21. y TaBH c y.BeM neKa ce roroiui; 
iipvKeHO HCKa AOHece : h np-rKene KOMaAe 
Aapa HeKa n})HHece na yroAHH MHpHC 

FocnoAy- 

22. II cBenrreHHK ii^Mel^y cnnoBa H,e- 
roiJHJex. Kojii oyA<^' noMa^an HaKon H.e- 
ra, neKa mhhh raKO hcto aaKOHOM bJcm- 
hhm; HCKa ce na.in FocnoAy cne to; 

2o. l\ cBaKn Aap CBenrreHHKOB neKa ce 
can cna.iii. a ncKa ce ne jeAe. 

24. Join i>eMe FociioA MojcHJy roBo- 
pehn : 

25. Ka/KM Apony 11 chhobhaui H>eroBn- 
jeM. H pen,ii : obo je ^aKOH :3a /KpTBy pa- 
AH rpHJexa : na MJecTy ivije ce KOJho 
TKpTBa Ha.LeHHi^a. neKa ce KO.be h HtpTua 
3a rpHJex npcA Fociioaom: cBeTnH,a je 
Ha A CBeTHibaMa. 

26. CBeinTeHHK Kojii npHHece JKpTny 3a 
ri)HJex HCKa je jeAe : na cBero.M MJecTy 
HCKacejeAe. y Ti)iijeMy oa inaropa oa 
cacraHKa. 

27. IIIto ce roA AoTaKne Meca H>e:{HHa, 
onhe cHeTo: h aKo i.'o noKana Kpiu>y H.e- 
:niHOM xa.bnny. ono 'mro iiOKana HCKa 
oiiepe Ha cbcto.m MJecTy. 

28. II cyA 3eM.7>aHn y kojcm dyAe Ky- 
xano neKa ce i)a36HJe : aKo .m je Kyxa- 
Ho y cyAy mjcacho-m. neKa ce HCTi)e 11 
BOAOM onepe. 

2\). CiuiKo MyniKo irruel^y CBenrreHiiKa 
neKa to jeAe: cBeriiii.a je naA CBerii- 
n>aMa. 

30. A. Ill nil jeAna '.KpTna 3a r})MJex. oa 
Koje ce h'pB ynece y niarop oA cacTaHKa 
Aa ce yuMHH oMiiinlieibe oa rpiijexa y 
cBeTHibH. HCKa ce ne jeAe, Hero HCKa ce 
orH^eM caJKCiKe. 

VAAUA 7. 

A OBO je 3aKon 3a ;K|)TBy paAn npuje- 
CTvna; CBeTHH>a je naA cBeTHfbaMa. 

2. Ha K()jeM ce MJecTy KO./be^ ;Ki)Tna iia- 
.bCHMna, na ohom neKa ce Ko^be n JKp- 
Tiui 3a npHJecTyn : 11 Ki)iLLy H>e3HH0M 
HCKa ce iioKpoiiM o^iTap 03ro y naoKo.io, 3. A cue ca.io H^i'iUiiK^ ncwa cv upmic- 
fi\ II iHMi H I'a.io lUTo iioKiiiina u})iij(Mja. 

4. 11 (MM oyo|H'Ta. ii (a.K) lUTo jo Ha 
H>u.Ma u Ha I'.iaonuaMa. u Mpr/Kiiny iia 
jt'TpM Hi'Ka M.;Ha.u» i* oy6iH»;5iiMa. 
* '\ 11 iH'Ka aaiia.iu to nu'iureuiiK iia o.i- 
Tapy Ha iKpTin (HiM'uy r()('nu,i.y; to jo 
;K|iTBa :i;i upuiiH'Tyu. 

T). C'naKo MyiiiKo ».;M(.*])y ciuMiiTcHiiKa 
HeKajoje.U': Ha ciu'tom MJocTy HcKa cc 
jtUo: cBeTMH»a jo HaA cHCTHihaMa. 

7. jKpTua je :ia niJUJccTyii Kao '.KpTua 
.>a ri»MJo\. jtuaii jo :{aK()H .la oojo: Kojn 

CBOHriTHIlK yiUHH HH)M umniilicjho , ]hV- 
^. A Ka.l CIU'UITOHIIK IIpIlHCCC MHJy VKp- 

iny na.beHHii.y. K(»vKa 0,1, ;KpTiu' Kojy iipn- 

HOiT IbOl'oKa jc. 

i». II cBaKii MV neMCH y iiehn h :^ro- 
TOB.1.0H y KoT.inhy u.iii y Taiui. oniHa jo 
CBoHiTouiiKa Kojn ra n})nHOfo. 

in. II cnaKu ,\i{\) iuimmjohioh c )\heyi 

M.IH CyX. CBHJOX jo CHHOBa ApOHOBHJOX. 

KaKo jo,;nora TaKo ,i.|)yrora. 

11. A <»B(»jo ;;aii"on :ia iKinny aaxBa.iny. 
Koja 00 HpHHoco rocno^iy : irr.KA uiMiiA MturiiJKiu. r.i. 7. 93 

11). 11 Mooo Kojo on CO /V>TaK.io Mora 
HOMHCTora, ,|a co ho jo.io. hoio nowa co 
caiKoiKo orthOM; a ,i.pyro moco mojko jocth 
Ko jo ro,!, MHcr. 

-(>. .V K*o oil jco .Moca o/i. ;k]>ti<o :;axHa.i- 

HO H1)HH0(0H0 roCllO.iy. a HO on olio MUCT. 

Taj /;a co ncTpHJoon n;; Hapo,i,a cijojora. 

21. 11 Ko CO ,i,0TaKH0 Mora noMHcrora, 
u.iu HOMMcra MonjcMx'a n.ui noMHC/ra vkh- 
luiHMora, H.in Koj(M'a .My ^paro ra^a ho- 
MHCTora, na jo/T,oMeca o/UKpTBC saxBa.iHo 
HpHHOceno rocno/i.y. raj ,ui co nc/rpH- 
OH h:? na])0/;a cBOJora. 

22. 11 pOMO rocHO/^MujcHJy rouopoliH: 
23.Ka'/KH cHUOBH.Ma Il;spaH^LOBHM. H pe- 

Hh: ho J0/i,HT0 ca.ia o/i, Ho.ia nii o/i. ouno 

HH OA K030. 

24. MoMio CO y;iOTH :ia CBaKV HOTiK'oy 

Ca.'10 OA ^HBHHMOTa KOJO U,pKHO H.IH la 

imjopKa ])a:iApo: a.in ra ho jo^hto: 

25. Ko Au OH joo ca.io o^ ctoko Kojy 

HpHHOCH MOBJOK Ha Hil)TBy orBOHy To- 
CHOAy, HOKa CO HC'ri)HJ06H H3 HapO^a CBO- 

jora OHaj kojh jo,U'. 

20. Hh KpBH ]W J0,1,HT0 V CTaHOBHMa 
CBOJHM HH OA HTHU,e HHTH 0/1, KOJOPa ^KH- 12. Ako oh jo KO HjniHocHO ,\i^ :^axBa- BHHMOTa. .iH. HOKa HpHHOco Ha ;Ki>TBy :^axBa.iHy 
Ko.iaMo oo;{ KBacua i^aMHJonioHO c y.i)O.M 
H noraMo oea KBacua HaMa:iaHo y.bOM. n 
OHJo.iora opaniHa Honi)'/KOHa c rnjoM ko- 
wiaMHMa :]aMHJoiueHHM c y.i>oM. 

l.-J. OcH.M Ko.iaMa x.T>ed khco.ih HOKa 
nyjHHoco ■.m npHHOc CBoj ca -iKpTBOM m\- 
xBa.iHOM. KOJOM liaxBa.byjo. 

14. II O^CBOra lUTO IIpHHOCH HOKa HpH 27. CnaKH kojh 6h joo KaKOBy ki)B. ho- 
Ka CO HCTpHJeoH h:'. Hapo^a cBojora. 

28. OnoT poMo TocHOA MojcHJy roBo- 
peliH : 

29. Ka'/KH CHHOBHMa ILjpaH.LOBHM . H 

peuH : ko HpHHOCH iKpTBy cBojy ^axBa.i- 
Hy TocHOAy, HOKa Aonece TocnoAy HpH- 

HOC CBOJ O/T, atpTBO :WXBa.lHO. 

•}(). Cbojhm pyKaMa HOKa ,,],0Hece hito Hece ho jeAHo 3a -/KpTBy HOAHinyTy To- ce caJKH/KO FocnoAy, ca^o c rj)yAHMa ho- 
cHOAy. H TO tio oHTH oHora cBOHiTeHHKa Ka Af>Hece, H rnvAH HOKa co oopny Ta- i:0JH HOKpOHH KI)B.I,y OA 'rKpTBO 3aXBa.lH0. 

15. A MOCO OA HipTBo ^axBa.iHo. kojom 
ce :jaxBa.Lyje, uoKa co hojoa(' onaj a^ih 
KaA CO iii)Hhoco, h HOKa He ocrajo hh- 
nna ao jyrpa MO H aMO Ha ^KpTHy HpOA rociH)AOM. 

31. A CBOHiTOHHK HOKa ;jaiuuiH ca.io 
na o.iTapy. rpvAH iraK hck 6yAy Apo- 

Hy H CHHOBHMa ftOrOBHJOM. 

32. H A^'CHO H.ioho OA cbojhx -/KpTa- !♦). Ako .ih Hj)HHece acpTBy paAH :ia- 1 Ba aaxBa.iHHx HOAaJTO cBenrrouHKy Ai\ BjoTa H.iH OA Bo.i)e. HCKa ce jeAc onaj At'iH 
KUA CO HpHHeco: aKO iuto octrho. HCKa 
ce noj«\io cjyTpaAaH. 

17. Ako .ui hito Moca oA to HvpTBeocTa- 
He AO TpeKera A«ina. HOKa co caHioHte 

OrH>OM. 

1^. Ako .ih oh ko tj)o1iH a^h joo Moca 
OA»pTBe :iaxBa.iFio, ho ho ohth yroAan 
onaj KoJH jo HpHHHo. HHTH he My ce ona 

npHMHTH. HOro ho 6hTH MJ)CKa. H KO OH 

je roA joo. HocHhe rpHJex CBoj. oyAO jKpTBa HOAHiHyia. 

33. A KOJH H:iMoI)y cHHOBa Ajkjhobh- 
jex HpHHoce KpB H ca.io OA vkijibo wa- 
xBa.iHo, H>OMy iKM^a oyAt' A<*('H(> n.ioho. 

34. Jop rpvA" 'ii'o ^*<' ^><'^P^iy H H.ieho 
IUTO CO HOAH"/Ko y^ox OA CHHOBa ri:{j)aH- 

.bOBHX OA CBHJOX H.HXOBHJOX HipTaBa '.i'd- 
XBa.lHHX, H Aa/l,OX Al)OHy CBOHITOHHKy H 
CHHOBHMa H>ei"OBHJeM :iaKOHOM BJOMHHM 

Aa CO y.'iHMajy oa CHHOBa H:}paH./LOBHx. 

35. to jo iioMa^aHora Apona h iioMa- 94 TPP7RA KftlirA MOJCHJKBA. YA. 7. 8. 3aHHx cMHOBa fteroiui jex OA orH>eHHx atp- 
laBal ocno,i.ftHx 0,1. ,i,aHa Ka^ hx 40Be/i,e 
,\a Bpiiie ('.ly'rKoy cBeiuTeHiiqKy rocno^y. 

.'5t). To ;ianoBJe^ii r()ciio44a hm oa ^ana 
Ka4 HX noMaaa ,T,ajy ciihobh HspaH.LeBH 
;:{aKOHOM BJenHiLM 0^ KO.LeHa Ha Ko.i»eHO. 

.')7. To je :mKOH ^a }KpTBy iia.LeHMuy. 
:m MV' '■^'<^ acpTBy pa;],H rpiijexa 11 3a ;Kp- 
TBy ]rc{,i,n npHJecTyiia, n 3a ocBeiuTaifce 
M 3a /Kp^rBv 3axBa.iHy. 

i>S. IIIto je rociio4 3aiiOBJe,j,Ho MojcHJy 
Ha ropH C'HHajcKoj, Ka^ 3anoBJeAH chho- 
BHMa ll3paH.i>eBHM y nycTHH»H CHHajcKoj 
4a iipuHoce jKpTBe cBoje Focno^y. 

r.lABA 8. 

11 peqe Focno^ MojcHJy roBopeliH : 

2. y3MH Ai>0Ha H cHHOBe H>eroBe c HjHm 
II o^HJe.io H y.te iiOMasafta h Te.ie 3a 
vKpTBy pa^H rpHJexa h ^Ba OBHa h ko- 
rapHny npHJecHHJex x.ije6oBa. 

3. H ca6epH caB 36op iipe/i, BpaTa uia- 
Topy 04 cacraHKa. 

4. II vHiiHH MojcHJe KaKO My isauoBJe- 
AM rociio4, H caopa ce 36op npe^ Bpaxa 
JuaTopy OA cacxaHKa. 

o. H pene MojcHJe 35opy : obo je 3ano- 
BJeAHO Tocjio/i, ,|a ce yMHHH. 

ij. n ,i,0Be4e MojcHJe Apona h cimoBe 
H>eroBe, h oiipa hx B040.M. 

7. H ooyqe My KOuiy.Ly, h ouaca ra no- 
jacoM. H (jrpHV ra ii.iaiuTeM, h MCTHy My 
cBpx H.pra on.ieJiaK, h CTeaie oko iBera 
Hojac 04 oii.ietiKa, h onaca ra h.hm. 

8. II MCTHy Ha H) HaiipcHHK, a Ha na- 
iipcHHK Mexny .VpHM h TyMHM. 

*J. rloiu Mv MeTHV Kan}' na iMaBV, h na 
Kaiiy MeTHy cnj)HJe4 n.ioMy 3^iaTHy, Kpy- 
Hy CBexy, Kao hito 3anoBJe4H rocno4 
MojcHJy. 

10. H y3(^ MojcHJe y.i^e no3ia3aH:.a, h 
iioMa3a luaTO}) h cbc (TBapn y H)eMy, h 

OCHCTH HX. 

11. 11 iFOKpoiiH u.HM o.iTai) ce4aM Hy- 
ra, M M0Ma3;i o.vrap h cbc ciipaBe itero- 

BC. M YMMBaoHHUy H IlO4Ho;KJ0 H>e3HH0, 
4a ce OCIH'TM. 

12. II H3JH y.T»a iiOMa:iaH>a na i.iaBy 
ApoHV. H ii()Ma3a ra 4a ce ocbcth. 

13. H 40Be4e MojcHJe chhobc A])ono- 
Be, H ooyMC TIM Koiiiyj)(', H onacci hx iio- 
jacoM, H Be3a hm icaiiHue na luaBc, icao 
uiTO MV 6jeme 3anoBJo4Ho rocno4. 

14. 11 40Be4e Te.ie 3a rpHJex, h ApOH H cHHOBH H.eroBH MCTHyme pyKe CBoje 
Ha r.iaBy Te.iery 3a r[)HJex. 

lo. II 3aK.ia ra MojcHJe. h y3eBiiiH Kp- 
BH H,eroBe noMa3a poroBc o.iTapy y na- 

OKO.IO npCTOM CBOJHM. H OMHCTH O.lTap, 

a ocTa.iy KpB h3.ih na iio4Homje o.iTapy. 
H OCBOTH ra 4a ce Ha ibCMy hhhh o^h- 
inheH>e 04 rpHJexa. 

16. II y3e cBe ca.io iuto je na upHJe- 
BHMa. H Mpe',KHij,y c jeTi)e. h o5a 5y6pera, 
H ca.io OKO H>Hx , H 3ana.iH MojcHJe Ha 
O.iTapy. 

17. A Te.ie c kovkom h c 3iecoM h ila.ie- 
roM cna.iH orn»eM H3a oKo.ia, Kao hito 
ojeme rociro4 3aH0BJe4H0 MojcHJy. 

IS. 11 40Be4e OBHa 3a ,/KpTBy iia.i.eHn- 

U,y, H ApOH H CHHOBH TbCrOBH MCTHyDie 

pyKe CBoje na r.iaBy oBHy ; 

19. 11 3aK.ia ra MojcHJe, h noKponn 
KpB.i.y H>eroBOM o.iTap 03ro y HaoKo.io. 

20. H HCJeKaBiuH OBna na 4HJe.ioBe 3a- 
na.iH MojcHJe i\iaBy h 4HJe.i0Be h ca.io. 

21 . A ii,pHJeBa h Hore onpa B040M, h 
TaKO cna.iH MojcHJe CBera OBHa na o.i- 
Tapy ; H OH jKpTBa iia.LeHHLi,a 3a yro4HH 
MHpHc. 'fKi)TBa oriteHa rocno4y, Kao ihto 
ojeme rocno4 3aH0BJe4H0 ^lojciijy. 

22. 11 40Be4e 4pyrora OBHa, OBHa 3a 
nocBeiieite; h Apon h chhobh H^eroBH 
MCTHyuie pyKe CBOje na r.iaBy OBHy. 

23. M 3aKiaBuiH ra MojcHJe )-3e KpBH 
H>eroBe, h noMasa itOM Kpaj 4ecHora yxa 
ApoHy H na:ian 4ecHe pyKe iteroBe h 
na.iaii, 4ecHe Hore iteroBe. 

24. II 40Be4e MojcHJe chhobc ApoHo- 
Be, na h ibHMa uoMa3a hctom KpB.i} Kpaj 
4ecHora yxa h na.iaii, 4ecHe pyKe h na- 
.laij, 4ecHe Hore; a ocTa.iy KpB H3.ih Moj- 
CHJe no o.iTai)y y naoKo.io. 

25. IIo TOM y3e ca.io h pen h cbc ca.io 
niTO je Ha npnjcBHMa, h Mi)eiKHny c je- 
Tp(^ H 06a oyopera, h ca.io oko h>hx. h 
n.iehe 4ecH0, 

2(). A H3 KOTapHuey Kojoj cTajaxy npH- 
jecHH x.LermBH ni)e4 roc'no40M y3e je- 
4a H KO.ian n])HJecan HJe,i,an Ko.iaq x.bc- 
6ii c y.i>eM h je4Hy nora'iy, h MCTny na 
ca.io H na n.iefie 4(M'no. 

27. II MCTHy TO ('He Apony vpyKe, h ch- 
HOBHMaiberoBHJeM y pyK(^ h oopny xaMO 
H aMO 3a HcpTBy o6p'j'anynpe4rocno40M. 

2'^. IIoe.iHJe y3ei'.niH to h3 pyKy h>hxo- 
BHJex MojcHJe ;'.aiia.iH na o.iTapy CBpx 
TKpTBe na.i>eHHii,e; to je nocBelieH»e Ha 
yro4HH MH})Hc, vKpTBa oi^jtena rocno4y. TIT/RA KlblU'A MO.Il IIJKKA. IM. 8. 0. 95 

:^». H v.H^ Mojcnje rpy.ui. n (>6pH\ ii\ iioitjo.^Mn lorno,!.. ii iioKaoatio hum ce laMo H aMo Hi :\{\Yin\ ooinaHv \i\)v.i To- 
riio,u»M : u 0,1, oima lUKiu'Tiiora .UMia.i,(' 
MojcMJy ^110. Kao iuto ojeiiie ^0CII(>,^ :iii- i o.rraijy 
iiMBJtMHO Mojcuiy. 

.*►'». 11 y:ie Slojciijc y.ui :ui ii(>Ma:{aM.i' n 
KpBH K(»ja ojemo na (Kirajiy. ii iioKpoiiii 
Apima H \a.i.inu' h>(M(>»u', ii iuhoiu* H.e- 
r(»Be II xa.MiHc hbiiMuio c h>mm: h raKo 
lUR-BOTH AiM»Ha II xa.i.nHt' FhoroBo. ii cii- 

HOBt' 4>0n>lU' 11 Xa.IiMHO IbllXOlH* (' HjIIM. 

31. llo Ti>.M }H'Mo Mojciiic A pony ii cii- 
HoBiiMa H>t'roHiijoM : wyxaJTc to moco na 
BimTHMa niaToi)a o.i. rarraHKa. ii oi^ijo 
ra .io,\iiTi* H x.bco hoc both ii iirro je y Kora- 
piiiui. KaoiiiTo caMijaiioBJe.uio i)eKaBiiiH: 

ApOH 11 CIIHOBH H>0r0RH HCKa }{\X\ TO. 

• i'J. A lllTO (HTaHO MOca II. Ill X.LCna. 

orH>eM ca*iKe3HTi'. 

• >.*». II Eo H:i.ia:{Hiv c Bpara iiiaTopa o.i, 
taiTaHKa nMa.M ,iaHa . ,u>k.io (t hc na- 
Bjniie .laHU no(Bt4u'if.a naiucra. }v\) tu'To 
ce ce^a.M ,iaHa iKK-BeliUBaTii. 

^U. KaKo i<» oH.io ,/^aHal•. raK(» je Fo- 
cmix :uuioBJ(UHo ,ui cc mhhm . 4a oiicro 
ce omuTH.iH 04 I'luijexa. 

35. lia TO Ha BpaTiiMa iiiaropa o.i <'a- 
CTaHKii ocTaHHTc 4an>y h Hotiy :va ce,J.aM 
,iaHa. M M:iBpiiiHTe mro je rociio.i, iiaiio- 
BJe^HO M HiiBimiHTe. M He iioMi)eTe. jep 
Mil je TaKo :uinoBJet)eHO. 

."»«». II Aixm H cHHoBH H>eroBH yniHiT- 

1U«* CB*' IIITO njeuie roCIlO,!, l^uUIOBJeAHO 

iipeKo Moj( Hjii. ciana 1 ociio,i,H'ii- 
7. 11 \)vnv Mocnje Apony: npiicTyiiii k 
11 iipHHeiii -.KpTuy .{a rpHJex r.lAHA \). cBoj II -.Klfiiu cHojy iia.hennuy. 11 oMii- 
cTii 0,1, ipMJi^xa cene 11 napo,!,: 11 iipime- 
cii iKpTin Hai)o,uiy 11 omicTU ux 0.1, rpn- 
jexa. Kao mro je :;anoHJe4H0 rocno,!,. 

>!. Ta.ui ApOH iipiicTynii Ku.iTapy. 11 
:iaK.ia re.ie :5a ce. 

\K II CHHOBH ApOHOlUI 40,l,aill(' My KpB, 
a OH I'.aMOMH HpCT CH(>j \ KpH. II HOMa^iH 

poroiu' o.irapy: a orni.t// wpi? 11:5.111 Ha 
iio,i,Ho>KJe o,iTapy. 

10. A ca.10 H oyojiere 11 MpencHuy 
c jeTpe 04 atpTBe aa rpHJex :iaiia.iH na 
o.iTa])y. Kao ihto ojeiiie :}aHoi?je,i,H() To- 
CHO.I, SlojcHJy. 

11. A Meco H KOVKy ca'.Ke*/Ke orihcM H:;a 
oKo.ia. 

12. Ho TOM :;aK.ia vKpTiu cnojy na.Le- 
HHny. 11 CHHOHH A})OHoBii ,i.o4aiiie MV 

KJ)B o.i H»e. H HOKpOllH H>0M O.lTap O-HO 

y HaoKo.io. 

!'•>. 11 4o,i.aHie My VKpTny iia.LeHHuy 
HcjeHeHy Ha ^HJe.iOBe :5aje,i,Ho c r.iaBOM, 
11 :iana.iH je na o.rrapy. 

14. II oiij)aHiiiH upiijcBa 11 iiore 04 ihe. 
:wna.iH hx Ha o.rrapy cBpx 'rKirrBc iia.be- 
HHue. 

15. IIo TOM n])HHece ;Ki)TBy Hai>o4Hy: 
y:ie jai)e -vd ri)HJex Koje I'ijeiue mi napo,!,. n 
:jaK.ia ra. h npnnece mi ri)HJex Kao 11 hi)bo. 

1(). Il:^a Tora npHHec(^ h jKpTBy na.Le- 
HHuy. n cBpuiH no i^aKOHv 17. II})HHece H ,j,ap. h y:!eBiiiH 04 iBeia 
A y cKMH 4aH ca:H;aMojcHJe ApoHa H CH- i nyny iiiaKV :saiia.iii na o.rrapy cBpx jy- Hose H>eroBe h CTaiyenniHe n:ipaH.i>cKe. 
'2. H jiene A}>OHy: y.iMH Te.ie -ia. hcj)- 
TBv pa4H rpHJexa h oBHa mi -^KpTBy na- 
-beHHuy. 00a :54paBa: 11 H]mHecH iix 
npe4 r(K-no40M. 

3. A CHHOBHMa II:{J)aH.beBHM Ka'/KH H 

j»eaH: y:;MHTe jaiK* m\ >K])TBy pa4H rpii- 
jexa. H re.ie h jarH,e. ouoje 04 ro4HHe 
4«'iHa. H :ui»aw>. .m aipTBv na.?beHHuy. 

4. H Bo.ia H OBHa :;a /Kjn'By uaxBa.iHy. 
M npHHec<'Te Hpe4 rocno40M . H 4ap 
c v.LeM :tiiMHJeineH. j«']> he BaM (M' 4auac 
jaBHTH r(Kno4. Ti)eH>e HcpTBe ua.beHHne. 

1<S. IIo T0M:5aK4a Bo.ia iioHHa na ;KpTBy 
:iaxBa.iny m\ Hapo4: 11 4o,;aiiie My ch- 

HOHH ApOHOBH K])B. II IlOKpOlIH H>OM O.l- 
Tap o:jro y HaoKO^o. 

11». Ila My 404auie h ca.io 04 no.ia. h 
04 oima pen. h ca.io ihto noK))iiBa npn- 
jeBa. H oyopere h Mj>evKimy c jeTpe. 

20. II MeTHyiiie CBe ca4o Ha rpy4M. h 
:iaHa.iH ca.io na o.rrapy. 

21. A rpy4n h 4ecHoii.ieIie oopny Apoii 
raMo H aMo Ha vKi)TBy oupTany iipe4 Fo- 
cno40M. Kao hito ojeme ro(tiio4 ijanoBJe- 5. H \-:}eine iirm :HiiioBJe4H MojcHJe, h i 4H0 M(>icHJy 
40He€ouie ui)e4 maTop 04 cacTaHKa. h! 22. Ta4a Ho4iiH{e ApoH i)yKe cr.oje iipe- 
iipHcxynHBiuH can ^oop cTa4onie npe4 Ma Hapo4y. h 6jiaroc40BH iix : h cmI^c 
rocno4oM. cBpiHHB /KpTHy :ia rj)HJex h HCpTBy navte- 

i». M i»eHe MojcHJe : yMHHMre ihto je ua- HHuy h vKpTBy .".axBa.iHv. 9r, TPK'KA K'H>1I]\\ MOJCIIJEBA. T.l. «•. 10. 11, 2P). JIo TOM yl)(' Mojciije c ApoHOM y H»eHiix -.KimiBa rocii04H>nx . h je^Hxe 
iiiaio]) o,^ eacTaiiKa. a Ka.i oiiex n:^at)Oiiie c x.LenoM iii)njecHiijeM ko,i. o.irapa : jep 
rMai'oc.iOBiuiie Hapo,;; h ciaua ce Foe- ! je ciieTiiH>a na^ CBeTnii>aMa. 
no^ita iioKaaa cBeMy HajMuy. lo. oa to hexe ra jecxii na cBexoM Mje- 

24. .lep^oV' oraH. (\; roeno^a, Hciia.iH ; cxy. jep je ,i,ho tboj h ,|ho cnHOBa tbo- 
Ha o.ixapy vKj)XHy Ha.tenHny h ca.io. II JHX o^; ornbeHiix JK])xaBar(K'iiO/],H>Hx: jep 
Bii^jjeBiiiH xo caB HaiK),J, rioBHKa ii iia,i,e : mii je xaKO :jairoBJet)eHO. 
Hnuiiu,e. ; 14. A rpy/],H O/i, iKpxBe oopxane ii ii.ieiie 

joA vKpxBe iioAH3aHe je^Hxe na hhcxom 
: 3ijecxy. xii h ciihobh xbojii h Ktiepn xBoje 
A ciiHOBii ApoHOBii Ha^aB h ABiijy^ ' ^ to6om : jep je xaj aho Aan xeon n cii- JMAIJA 10. vaeBiUH cBaKH CBojy KaAHOHHuy MexHy- 
uie oraft y h>hx h na oraH. Mexnyme Ka^, 
H npimecoiiie n])eA rociioAOM orait xytj, 
a TO iiM He MJeme ;3aii0BJeAH0. 

2. Ta^a A^i^e oraH> OA rociiOAa h yAa- 
1)H iix. xe noniooiiie iipeA rociioAOM. 

o. TaAa i)eiie ]\Ioj('HJe Apony: xo je HOBiLMa XB0JH3I oA :^axBa.iHiix '/Ki)xaBa 

CHHOBa Il:3paH.I)eBHX. 

15. ILieJie oa JKpxBe iioAMoane ii rpyAH 
OA iKpxBe oopxane AoHocniie ce ca ca.iOM 
niTO ce ca^KHaie, x*^ ce oGpne xaMO ii aMo 
npeA FociioAOM. ii 6m\ie xBoje ii CHHOBa 
XBOJHX c xo6oM aaKOHOM BJe^iniijeM, KaO' mxo je Ka:5ao TociiOA roBOi)ehH:'y OHioia mxo je aanoBJeAno TocnoA. KojH iij)HCxyiiajy k ^ichii <>nhy caex n 
iil)eA unje.iHM napoAOM iipoc.iaBiihy ce. 
A A])OH ohyxje. 

4. A MojcHJe A03Ba Miican.ia u E.m- 
(tbpaHa cHHOBe 0:3H.ia cTpHij,a ApoHOBa, 
II ])eMe H.M : xoAHxe ii nanecHxe dj)a}iy 
cHojy Hciij)eA CBexHH>e na no.te iiaoKO.ia. 

5. II iipHcxynHiue m irmecoiiie hx y ko- 
iiiy.taMa H>pixoBHJeM na no.te ii;s OKCia, 
Kao mxo i)eue ]\Iojcnje. 16. II ^lojcHJe noxpa'/KH jape sa rpnjex; 
a.aH r.ie. ojeiiie iiaropje.io; aa xo ce paa- 
riteBH Ha E.ieaaapa h na IIxaMapa ch- 
HOBe ApoHOBe kojh ocxame, h pene : 

17. oa mxo ne jeAOcxe VKpxBe :m ri)iijex 
na cBCxoM .Aijecxy? CBexnaa je naA CBe- 
xnH>aMa. n x<^^^ Ban je rocuo^ a^ ho- 
CHxe rpHJex CBera aoopa, Aa 6h ce omh- 
cxH.iii OA ri)HJexa npcA Fochoaom. 

18. A exo K])B Hje:3HHa HHJe ynecena y ;. TaAapeqeMojcHJe ApoHVHE.iea3apv CBexHH>y: Ba.Lame Ban je jecxH na CBe- 
H IIxaMapv. CHHOBHMa H>eroBHJeM:HeMOJ- tom Mjecxy, Kao mxo caM aanoBJeAHO. 
re oTKpHBaTH iviana cuoJHX, hh xa.MHa 19. TaAa pe^ie ApoH MojcHJy : cto, a^- 
cBojHx i)a3AHpaTH, Aa ne H^rnHCTe h Aa , sac npHHecome iKpTBy cBojy 3a rpHJex h 
ce / or;<o4 ne pa3r H,eBH na caB 36op ; Hero ''KpTBy CBojy na.i,eHHuy ni)eA Fochoaom. h 
dpaiia liama, caB poA ll3paH.ieB, neKa j ^ >im ce AoroAH. A Aa caM Aanac jeo 
ii.jaMe ])aAH iiovKai)a kojh yMHHH FociioA- ' ^P'^^^' '-^^ rpiijex. (In .ih oh.io ho bo.7.it 

i. He B})aTa iiiaToi)a oa cacxaHKa ne- I i'o^n^^. i)' -"^ 

20. KaA TO Mv ^lojcHJe. HjjHcxa Ha to. .Mojre M3.ia3HTH, Aa ne H3rHHeTe, jep je 
Ha BaMa y.i>e noMa3aH>a FocnoAH^era. II 
yuHHHiiie no ])HJeHH MojcHJeBoj. 
•^. il FociioA l)e4e A])OHy roBopeliw: 

9. BHHa M CH.10BHTa HHlia HCMOJ IIHTH | pcliH HM \ 
TH HH CHHOBH TBOJH C TOOOM. KaA y.ia3HTe 

y maroi) oa cacTaHKa ,\\i ne H:{rHHeTe. 
To HCKa Ba.M je ypcAoa ujcMHa oa ko.lc- 
Ha Ha Ko.i>eHo. 
10 la MHcre moimh i)aciio3HaHaTn iirra r.iA]}A 11 M pe'ie FocHOA Mojcnjy h Ai)OHy roBo- 2. KaVKHTe CHHOBHMa ll31)aH.LeHHM, HI 

penHTe: obo cy vKHBOTHHje Koje tiCTe je-- 

CXH H3MeI)y CBMJeX JKHHOTHHia Ha 3eM.i)H:; 

3. IIIxo roA HMa nanKe h nanii,H cy My 
l)a3Ai5ojeHn h Hi)eiKHBa H3MeI)y jkhboth- je CBCTO iirra .in hhjc, m una je mhcto | H,a, to jc/Uit^'- nrra .ih hcmhcto, 

11. H Aa oHCxe yHH.iM cmhohc ll;'.i)aH- 
.BCBe cp.pijeM yi)eAna.Ma Koje hm je Ka3ao 
FociioA iil)eKo MojcHJa. 

12. A MojcMJe i)eMe Ai)0Hy h E.iea3a])y 
H HTaMa})y cnHOHMiMa HjcroBHJeM kojh 
ocTame: y3HMaJTeAJip nrro ocTane oa or- 4. A.iH ouHJex iHTo caMO iijje^KHBajy 
H./1H mxo caMO HMajy naiiKe pa3A«ojeHe,. 
He jeAHTc. K'ao mro je KaMH.ia, je]) npe- 
jKHiui a.iH HCMa nanaKa i)a3AB0JeHHJex ; Aa 
BaM je HeMHcra; 

f). II HHTOMH 3en, jej) np(»jKHBaa.'iHHeMa ' 
nanaKa i)a3AB0JeHHJex; HciHCTAaBaM je; TPKllA KIMll'A MOJCIUKIIA. IM. 11. 97 6. 11 :ieu A"J*-i>"' FV iiih':kiiiui a.iii homu oiiopr xa.biiiio cHojo, ii ^a jc hcmhct 40 
iiaiiana i)a:viHoiiMiiij('x: iiohhot ,ia iiaM jo : iioMcpa : to ,i,a naM je hcmikto. 

T. 11 ciuiUui. }o\) iiMa iiaiiKo ])a;{,i,H()jt4ie -?1>. 11 n;{Mel)y iHvunoTiniui Koje iiviJKy no 
ii.iH He iipoaiHBa ; HO^HCTa Aa BaM jo. I acM.bn ,i.a cy iuim homhctc: AacHM,a 11 

8. Meoa 0,1 H>ii\Hojo,unT HiiTM CO c'Tpmi mhiii m Kopii.aMa no choJum i{i)CTaMa. 
ifciixoim ,uui'j^'i<i0j"*'- .H'P '^^^^^i^' ^^^"^"^"^'•^- '><•• 11 joiK 11 ryiiiTop » TBop 11 iiyiK 11 

i». A HJMol)y cHoia mro jo y bo.^i obo , ^JIP^'^^- 
je^HTO : lUTO roA iiMa nopa 11 .LycKv y BOAH, no Moi)y H no i)iijoKaMa, jo,iiito. 

10. A niTO HOMa no})a 11 .LycKo y Mopy 
II y jmjoKaMa uiiMol^y oBora nrro 00 MiiMe 
no Bo,iH 11 }KiiBH yBOAH, Aa BaM je ra^Ho; 

11. FaAHO 4a BaM je; Meca 4a hm hb 
je^eTe. 11 na ct^b h>iixob ,T,a co ra^iiTo. 

I'J. IIIto roA uoMa nepa 11 .LycKe y bo^h, 
TO M BaM je raAHO. 

13. A H3Me})y iiTiiu,a obo 4a cy BaM ra^ne 
II Aa iix He je^^exe : opao 11 jacTpHJe6 h 
MoiKKH opao. 

14. Eja H Kparyj no cbojhm BpciaMa, 

15. II CBaKH raBi)aH no cbojhm BpcraMa, 
in. II coBy.Lara 11 IiyK n .incKa n ko- 

Cau no cBoJHM BpciaMa, 
17. II oy.LHHa n rH>ypaii h yiuai)a, 
1'*^. II .lauyA H reM n CBpana, 
UK II i)OM n Man.La no cbojhm Bpcxa- 

aia. H nynaBau, n .Ln.LaK. 
2(). IUto roA raMiiace a HMa Kpn^a h 

lUe Ha HeinpH Hore, 4a bem je ra^HO. 
21. A.in n:iMeI)y CBera niio raMHHte a 31. To BaM je HenncTO H3Mel)y jkhbo- 
THn>a Kojo ny;Ky ; ko hx ce ^oxaKHe Mp- 
TBUjex, ,i,a jo UOHHCT ,10 Bo^iepa. 

32. II cBaKa CTBap na Kojy na^ne KOJe 
OA H>Hx MpTBO onhe noMncra, on.ia cnpaBa 
ApBena h.ih xa.Lnna n.iii KovKa h.ih Top- 
6a, H CBaKa cxBap Koja Tpooa :^a KaBaB 
nocao , HOKa ce Mexne y Bo^y, h 4a je 
HeMHcxa 40 Benepa, nocinje ^a jo nncxa. 

33. A CBaKH cyA .30M.?baHH, y kojh na^ne 
lUTo OA xora, h iuxo voa }' H^oMy ovao, 
6Hhe HOHHCX, H pa:36HJxe ra. 

34. II cBaKO je.io luxo ce je^e , ano na 
H>era ^ot^e onaKa Bo^a, ^a je hohhcto. 
H CBaKO nnlie inxo ce nnje y CBaKOM xa- 
KOM cy^y, 4a je ne^Hcxo. 

35. il Ha nixo oh na.io uixo 04 xHJe.ia 
BHxoBa MpxBa CBe M je ne^Hcxo , h net 
H orftHuixe HOKa ce pa3Ba.iH, jep je ne- 
^Hcxo H HeKa BaM je hohhcxo. 

36. A cxyAOHau, h y6ao, r^je ce BO^a 
CKyn.i)a, 6Hhe hhcx; a^H luxo ce /],oxaK- 
He cxpBa H>HX0Ba, 6Hiie hohhcxo. 37. Ako All mxo 01 cxpBa H>HX0Ba na- 
!"l!:i'"„'l'^'l:i!J!:\T"?," ^'rjJi^"" A™ Ha cjejie, Koje ce CHJe, oho he 6hth Te mxo HMa cxerna na HoraMa cbojhm, 
KoJHMa CKane no seyubn. 

2'2. II:3MeI)y h,hx je^Hxe obo : ap()a no 
BpcxaMa H>oroBHM. ca.ieMa no BpcxaMa 
fteroBHM . apro.ia no Bj)CxaMa H>eroBHM 
II araBa no Bj)CxaMa H»eroBHM. 

23. A niTO jonr raMH;KO a HMa KpH.ia h 
HexHpH Horo. Aa BaM je raAHO. 

24. II ifcHx hexe ce 0CKB])nHXH; ko ce 38. A.1H aKO 6y4e iioahxo cjeMe bo^om. 
na OH^a na^ne mxo 04 cxpBa H>HxoBa na 
cjeMe, 4a BaM je hohhcxo. 

39. II Ka4 yrnne }KHB0THH.a 04 onnjex 
Koje je4exe , ko ce 4oxaKHe cxpBa H>e3H- 
Ha, 4a je HOHHCx 40 Benepa. 

40. A KO 6h jeo 04 cxpaa iBe.'iHHa, ne- 
Ka onepe xa^tHne CBoje h 4a je hchhcx ro4 4oxaKHe Mi)XBa xHJe^a H,HxoBa , 4a 1 40 Benepa ; h ko 6h 04HH0 cxpB H>e3HH, 
je Ho'iHOT 40 BOHoj)a. I HOKa oiiei)e xa.i»HHe CBOje, h 4a je ne- 

2.'j. II KO Oil 104 HocHo Mj)XBa xHJo.ia MHCX 40 Bonepa. 
ftHxoBa, HOKa oiiejie xa^tHHe CBoje, h 4a : 41. II cBe mxo nyace no :3eM.^H, 4a BaM je HCMHcx 40 Benepa. 
2fj. C'BaKa aiHBOTHfta Koja HMa nanKe je ra4H0, 4a ce ne je4e. 
42. IIIxo ro4 H40 na xji^yxy h mxo ro4 a.iH Hei)a:i4B0jeHe h ne npoiKHBa, 4a BaM i H4e na HoxHpH noro h.ih HMa BHine ho- 
je HCHHcxa; ko hx ce ro4 4oxaKHe, 4a j ra H3Mei;y CBora mxo ny;Ke no 3eM.^H, xo 
je HOHHCX. j ne je4Hxe, jep je ra4. 

27. II IUTO ro4 H40 na manaMa naMoI^y I 43. HoMOJxo ce iioranHXH hh^hm mxo 

CBHJeX HiHBOXHfta HeXBOpOHOI'HX, 4a BaM I raMH^KO H nOMOJXe ce CKB])nHXH HiHMa, 

je HCHHCxo; ko 6h ce 4oxaKao cxpBa h>h- | 4a ne 6y4exe hohhcxh c h>hx. 

xoBa. 4a je HOHHCX 40 BOHOpa. 44. Jej) ja caM rocno4 Bor Bam; 3a xo 

2>^. II KO OH HOCHO CXpB H>HX0B, HOKa CO OCBOhvJTO H 6y4HXe CBOXH , JOJ) CaM 98 TPF/KA KHjIIFA M0J( ja CBei ; ii HeMOJxe ce ckbphiith hhmhm 
iiiTO iiv'/Ke no aeM.LH. 
45. jep ja caM Tocno^, kojh caM Bac 
ii:iBeo Ti:^ :ieM.i)e MiiciipcKe ^a BaM 6\ji,e'si 
IjOF ; uyAHTe A^^Kae cbcth , jep caM ja 

CBeT. 

4(3. Obo je 3aK0H :3a :3BiijepH h 3a hth- 
ne, H ya CBe a^HBOTHite nixo ce ^ihhv iio 
BOAH, H ;3a CBaKv ^yiuy avPiBv, Koja nyme 
no aeM.LH, 

47. ,4^ ce paciiOOTaje ne^mcTO 04 hh- 
CTora H 'iKHBOTHifca Koja ce je^e oa TiKh- 
BOTHHbe Koja ce He je^e. 

TAABA 12. 

11 pene Tocno/^ Mojcujy roBopetn : 

2. KajKH CHHOBHMa IIspaH.LeBHJeM , H 
peun: Ka^ ^Kena aaTpy^HH h po4H Myui- 
Ko , He^iHCTa 4a je ce^aM ^ana ; Kao y 
4aHe Ka4 ce o^saja pa^H neMoiiH cBoje, 
oHke He^HCTa. 

o. A y OCMH 4aH HCKa ce o6peiKe 4H- 
jexe. 

4. A ona jom xpH^eceT h Tpn /i,aHa ne- 
Ka ocrane HHCTetiH ce 04 kpbh; hh je4- 
ne CBexe cxBapn 4a ce ne 404MJeBa 11 y 
CBexnH>y 4a ne H4e 40K ce ne naBpme 
4aHH HHUitieaa iteaHHa. 

5. A Ka4 po4H HieHCKO, on4a 4a je 
HeHHCxa 4BHJe nejije.^e 4aHa, Kao Ka4 ce 
04Baja pa4H HCMotiH CBoje, h iiie:34ecex 
H iiiecx 4aHa ncKa ocxane hhcxcJih ce 

04 KpBH. 

<). A Ka4 ce naBpuie 4aHH MHuiheifca 
ii>e:3HHa pa4H cHHa hah pa4H Kliepn, ne- 
Ka 40Hece CBeiiixeHHKy na Bpaxa iiiaxopa 
04 cacxaHKa jarH>e 04 ro4HHe :3a iKpxBy 
iia.Lennny, h ro.iynqe uau rp./iHi],y :3a 
vKpxBy pa4H rpHJexa. 

7. II caemTmiiK he npHHHJexH /KpxBy 
iil)e4 rocii040M, H omhcxhIic je 04 I'pn- 
jexa H>e:3HHa; h xaKo fee ce ohhcxhxh 04 
reMefta KpBH ciioje. To je yaKon :3a jkc- 
iiy Ka4 p04H MyiiiKo h.ih vKencKO. 

>^. Ako .ih H(i MO/Ke 4axH jarn^exa, on4a 
lU'Ka y:3Me 4BHJe rp.iHii,e h./ih 4Ba ro.iy- 
oHha. je4Ho :3a7K})XBy iTaj.cHHuy a 4pyi'o 
:3a }KpxBy pa4H rpHJexa: m omhcxhIic 
je CBeiirreiiHK 04 rpnjexa ifce:3HHa, h Cm- 
he ^Hcxa. 

FJIARA 13. 
Joiiixe peMe rocno4 MojcHJy h Apony ro- BopefeH : •IIJEBA. lU. 11. 12. i;3. 

2. MoBJeK y Kojera dn na kojkh xHJe.ia 
fteroBa oho oxok h.ih Kpacxa h.ih 6y- 
6y.i)Hi],a, H 6h.io oh na ko;kh THJe.ia ae- 
roBa Ha.iHK na ryoy , neKa ce 40Be4e k 
Apony CBemxeHHKy h.ih Ka Kojeny CHHy 
H,eroBy CBemxeHHKy. 

3. II HCKa CBeuixeHHK bh4h 6o.i)exHiiy 
na KOiKH xHJe.ia aeroBa ; aKO 4.iaKa na 
6o.i»exHi],H oy4e nodnje.Le.ia h 5o.i>exHu,a 
6y4e na ohh HHata 04 ocxa^ie Kome th- 
je.aa aeroBa, 0H4a je ry6a; na Ka4 je 
BH4H CBenixeHHK npor.iacHiie ra 4a je 

He^HCX. 

4. Ako avl 6y4e 6HJe./ia 6y6y.i)Hu,a na 
KO/KH xHJevia aeroBa h ne 6y4e na o^h 
HH;Ka 04 ocxaae KOiKe hhxh 4.iaKa na 
aoj no6HJe.i)e.zia, 0H4a neKa saxBopn cBe- 
luxeHHK ;3a ce4aM 4aHa HOBJeKa c xaKOM 
6o.i.exHn,OM. 

5. A ce4Mora 4aHa neKa bh4h CBemxe- 
HHK ; aKO ona:3H 4a je 6o.ZbexHU,a ocxajia 
KaKo je 6H.ia h HHje ce 4a.i)e pasHui.ia 
no KOJKH, HCKa ra aaxBopn CBemxeHHK 
onex :3a ce4aM 4aHa. 

6. II HCKa ra CBeinxeHHK one^ bh4h 
ce4Mora 4aHa , na aKo onasH 4a ce 60- 
.i)exHu,a CMaaa.ia h nnje ce 4a./Le pasH- 
uj.zLa no KOHCH, npor.iacHiie ra CBenixeHHK 
4a je ^iHcx ; Kpacxa je ; h oh HCKa one- 
pe xa./i)HEe CBOJe h ^hIic hhcx. 

7. Ako .ih ce 4ajBe paninpn Kpacxa no 
KO/KH aeroBOJ, no mxo ra CBemxeHHK 
BH4H H npor.iacH 4a je ^hcx , na hobo 
HCKa ce noKajKe CBemxeHHKy ; 

8. Ako bh4h CBemxeHHK 4a ce Kpacxa 
paniH])HAa no kojkh aeroBoj, npor.iacH- 
he CBemxeHHK 4a je hchhcx ; ry6a je. 

9. l-ia4 je ryoa na HOBJeKy, neKa ra 40- 
Be4y K cijemxeHHKy. 

10. PI CBemxeHHK ncKa ra bh4h ; aKO 
6y4e 6HJe.i oxok na kohch h 4.iaKa 6y4e 
no^HJcLcia, aKO 6h h :34paBO mcco 6h.io 
na oxoKy, 

1 1 . ry5a je :3acxapje.ia na kohch XHJe- 
.la aeroBa ; :3a xo fee ra CBemxeHHK npo- 
luacHXH 4a je HCMHCX, H ne fee ra 3axB0- 
pHXH, jep je ncMHcx. 

1 2. Ako .ih ce ryf)a nsacne no kojkh h 
noKpHJe CBY KOJity ^lOBJcKy 04 r.iaBe 40 
nexe, r4je oh 104 CBemxeHHK OHHMa no- 
ivie4ao, 

13. Ka4 CBemxeHHK bh4h 4a je ry6a 
noKpH.ia CBY KOJKy na acMy , npoi^acn- 
fee 4aje MOBJeK MHcx, jep je CBe noGnje- 
jbeAo^ na je »ihcx. TPK'KA KH^IIIA Mo.llMIJKHA. I'.l. 13. 00 14. A.iii aKo CO iioKa;KO ua h^omv ,x\\u- 

.bO MOCO, Ollhe nOMIICT. 

1.'). Ila Ka,\ oiuMHToiniK ini,ui ,i.iin.LO 
Mtro, iiiK)r.iaoiiho ra ,ui jo homhot: oho 

JO ,\HB.tO MOOO HOMIK'TO, rVna jO. 

U). A KaA oil CO ,;in<.i>o moco iipOMujo- 

HM.IO 11 IIOOIIJO.LO.IO, HOKa ^o\)0 K CBOIUTO- 
HUKV. 

17. 11 Ka.i Hii,i.n cHOiuTOHiiK ,xi\ jo oo- 
.bOTiiua nooiijo.Lo.ia, cboiutohuk ho iipo- 
i.iacnTii ,\a jo mhct; miict jo. 

l"^. Ka,; y Kora na ko'iKii oy,;o n\\\), iia 
npol)0. 

U). A noc.iHJo iia mjoctv ivijo je 6110 
Miip u:\a\)e OTOK (liijo.i ii.iii oyoy.Liiua oit- 
jo.ia 11 upBOHKacia. HOKa co ii0Ka'*K0 cbo- 
lUToniiKy. 

20. Ako cBoiuTeHiiK BiUH 4a je Ha o^ii 
HHiKa OA ocra.io ko;ko ii ,T..iaKa na itoj 
iiooiije.ie.ia. iipor.iaciitio ra cBoiuTeHiiK 
4a je HeHiiCT, ryoa je. ii:^aiii.ia je H:i niipa. 

21. Ako .ih CBoiuTeniiK iMo^ajytiH bh,i.ii 
M Hiijo ,vi'iKa Ha ftoj Hooiije.Lo.ia huth jo 
HHH{a OA KovKo. Horo cecMaH>a.ia. on^a ho 
la :iaTBopiiTii cBeuiTeHiiK ;ja ce,i,aM ^ana. 

'2'2. Ako ce paiunpii no ko^kh, OH^a he 
ra cBouiTOHiiK npor.iacHTH 4a jo ho- 
miict: oo.iecT je. 

2'). Ako .ih ocTane Ha cbom Mjecry 6y- 
(5y.LHua H He paniiipH co. no'/KH.LaK je 
o^ HHpa; 3a to he ra CBoiuTeHHK npor^ia- 

CIITH 4a je HHCT. 

24. Ako ce Ko no kojkh oateiKe orae^i, 
na no mxo ce .sa.injeHH ocTano 6y6y.i)Hi^a 
"iije.ia H upBOHKacTa ii.iii caMO dHJe.ia, 

2b. HoKa raBH^H cboiutohhk: aKO 4.1a- 
Ka Ha uyoy.Lnu,H uy^e iiOMHJo.Lo.ia h aKO 
Ha 04H oy^e HHHva Hero Koaia , ry6a je, 
iiiiaiu.ia jo H:i O/Kor.iHHO ; :ja to he ra cbo- 
iirreHHK npor.iaciiTH ,i,a je hohhct; ry6a je. 

2i). Ako .111 CBomrenHK hh^h 4a na 6y- 
ijy.LHUH HCMa 6HJe.ie ^.laKe hhth je hh- 
7Ka 04 KOHxO , Hero ce CMaBa.ia. :mTBO- 
l)Hhe ra 3a ce,],aM ^ana. 

21. Ila he jo ce^Mora ^ana nor.ie^aTH 
( BemxeHHK; aKO ce 6y4e paiiiHpH.ia no 
ko»:h, Ta,i,a he ra cboiutohhk ni)orjia- 
chth 4a je hohhct ; ryoa jo. 

28. Ako .ih 6y(ly.BHua oy;ie ocTa.ia na | r.iaim cBoj ho.iaBoj h./1h iio.ia ho.iaBoj. 
CBOM MJecTy, H He 6y4e ce paiuHpH.ia no 
KOiKH. Hero ce CMaH>a.ia. 0H4a je pana 
0,1 Tora iHTo ce o'/Kcrao : ^a to he ra cbo- 
iHTeHHK n])or.iacHTH 4a jo mhct, jop jo 
iroiKH.LaK 04 0'/f:er.iHHo. 2\K Ako y MOBJoKa 11. in y ;koho 6y4e 
oo.bOTHua Ha r.iaBii 11.111 na rtpa4n. 

oO. CboIIITOHHK HOKa BH4H OO.bOTlIH} ; 

aKO na omh 6y4o nn^xa 04 ocTa.io kojko 
H Ha ihopu 4.iaKa JKyhKacTa h TaHKa, 

CBOlllTOnilK liO IIpor.iaCHTH 4a jo H04HCT; 

ocna je, ryoa na r.iaBii h.ih na rii)a4H; 

31. A Ka4 CBOHiTOHHK BH411 OO.bOTHUy, 
11 ona^ii 4a na ohh hhjo Hnaca 04 ocTa- 
.le ko;ko h 4a Hoia Ha H>oj npne 4.iaKe, 
Ta4a ho luiTBOpHTH ciuMirroHHK :ia ce4aM 
4ana OHora na kom jo ociia. 

32. Ila Ka4 CBoinTOHHK C04MH 4aH bh- 
4H a ocna ce hhjo 4a./te i)a:nini.ia hhth 
4.iaKa na iboj iioiKyTJo.ia , nn rn jo na 

04H OClUt HH^Ka 04 KO/KO, 

33. Ta4a HOKa ce oopnjo, a.iH ociiy 4a 

HO OOpHJO , H. CBOniTOHHK HOKa ^aTBOpIJ 

join :m co4aM 4aHa onora na kom je ociia. 

34. II ce4Mora 4aHa noKa CBemToniiK 
onoT BH4H ociiy ; aKo onaan 4a ce ocna 
HHJo 4a./Le paiiHiii.ia no KoatH hhth je 
na OMH HHiKa 04 ocTa.ie KOHte, Ta4a he 
ra iipoiviacHTH cBeniTOHHK 4a jo hhct, na 
HOKa onepe xa.i»HHe CBoje, h dnhe hhct. 

35. Ako .ih ce pamnpH ocna no ko'aiu. 
no uiTO 6y4e npor.iainen 4a jo mhct. 

3(). Ta4a noKa ra bh4h cBoniTOHHK; 
aKO ce 6y4e paniHpH.ia ocna no kojkh, 
HOKa BHine no r.ie4a CBeinTOHHK HMa An 
jKyTHJox 4.iaKa ; hohhct jo. 

37. Ako .ih ona^H 4a jo ocna QCTa.ia 
r4je je 6H.ia h 4a je upna 4.iaKa napacia 
no H)OJ, 3a.iHJeHH.1a ce ocna, hhct je. 11 
CBeniTOHHK he npoiMacHTH 4a je hhct. 

38. Ka4 y noBJoKa h.ih y aione 6y4y 
6y6y.T)Hn,e no ko^kh THJe./ia H>HXOBa, 6y- 
oy.tHiie 6HJe.ie, 

39. Cboiutohhk HOKa bh4h; aKo na ko- 
iKH THJo.ia H.HxoBa 6y4y onjo.ie 6y6y- 
.zbHi;e MaAo, onje^ia je ocna, naaiu.ia no 

KO/KH. HHCT jo. 

40. KoMo ona4He Koca c iviaBo, ho.iaB 
je, HHCT je. 

41. x\ko My cnpHJ04a oiia4no KOca 
c r.iaBo, iio.ia je ho.iaB, h hhct jo. 

42. Ka4 Ha r.iaBH ca cbhjom ho.iaBoj 
H.1H no.ia he.iaBoj 6y4e OHJe.ia h upBOH- 
KacTa oo.T)OTHii,a , ryoa je. H^aiii.ia Ha 43. II HOKa ra bh4h CBeinTOHHK ; aKo 

0Iia:3H 4a jo OHJeJ. H UpBOHKaCT OTOK Ha 
IMaBH CBOJ ho.iaBOJ H.IH HO.ia he.iaBoj 
na.iHK na ryoy hokovkh ocTa.iora THJe.ia, 

44. MoBJoK je ry6aB, hohhct je, h coe- 100 TPE'KA KlfclirA MOJCIIJEBA. TA. 13. 14. lureHiiK he ra npor.iacHTH ^a je hchhct; I iiy m.ih uito my ^paro 04 Koave, Ka^; one- I'vua MY je Ha iMaBii. 
4b. A rY6aBan na kom je Ta oo.iecT, 
HeKa H^e y xa.BiiHaMa paa^pTujeM h ro- 
.lor.iaB. H Ycxa neKa aacxpe, h neKa 
Biiqe : HeyiiCT, hc^hct. 

46. ,3,oK.ie je roA oo.iecT na H>eMY, ne- 
Ka oY^e He^HCT ; hchhct je, neKa jkhbh 
caM, ws'd oKo.ia neKa my 6Y4e CTan. 

47. II aKO Ha xa.LHHH 6yAe ry6a, na 
xa.LHHii BYHenoj h.ih .laneHoj, 

48. ILiH Ha ocHOBH H.1H Ha noyHHi],H o;i, 
.lana h.ih 04 Byne, h.ih na KoatH, h./1h 
Ha HeM roA OA K05Ke, 

49. II aKO 6o.i.eTHu,a 6y^e 3e.ieHKacTa 
H.IH upBeHKacTa na xa./bHHH h.ih na ko- 

'rKH H.IH Ha OCHOBH H.1H Ha HOy^HUH H.IH 

Ha HeM TOA OA Koace, ry6a je, h neKa ce 
HOKaace cBeuiTeHHKy. 

50. 11 Ka^ BH^H cBeuiTeHHK <5ojecT, 
HeKa yaxBopH 3a ce^aM ^ana cxBap na 
Kojoj je ry6a. 

51. II ce^piora ^ana aKO bh^h ^a ce 
Aa.Le pa3Hui.ia 6o.iecT ho xa.i)HHH h.ih 

HO OCHOBH H.IH HO HOy^HU,H H.IH HO KO- 

VKH H.IH no ^eMy roA 04 Koate, .i)yTa je 
I'yua oo.iecT ona, CTBap je HenncTa. 

52. 3a TO HeKa cna.iH ony xa.i)HHy h^lh 
ocHOBv HAH noyHHH,y OA Byne hah oa 
.lana, h.ih uito to a ^y^e oa KO'/Ke, na 
^eM 6YAe uoacct; jep je .i»yTa ry6a, oriteM 
HeKa ce CHa.iH. 

53. Ako ah ona3H cBeniTenHK a^ ce 60- 
.lecT HHJe pa3Hm.ia no xaA)HHH hah ho 

OCHOBH H.IH noy^IHU,H , HAH HO ^leMy TOA 
OA KO'rKC, 

54. TaAa HeKa 3anoBJeAH CBeuiTeHHK 
Aa ce onope ono na MeM je 6oAecT, na 
OH^a HCKa 3aTBoi)H oneT 3a ce/i,a>r /^ana. 

55. Ila HeKa bh^h cBenrrenHK no uito 
ce onepe CTBap na Kojoj je 6oAecT, h 
aKO ona3H /T,a 6oAecT nnje upoMHJeHHAa 
ooje CBoje, aKO ce h ne 6yAe a^^-^^Q pa3- 
HuiAa, CTBap je ne^HCTa, cnaAH je or- 
H>eM ; jep je Jb\TSi ry6a na ropitoj hah 
na 40">oi CTpann. 

56. Ako ah bh^h cBeiuTeuHK a^ ce Mje- 
CTO CMaH>aAo no ihto je onpano, OH^a 
HeKa ra otkhhc oa xaA»HHe hah oa ko- 
■/Ke HAH OA OCHOBe HAH 0^ uoy'iHii,e. 

57. Ako ah ce ohct noKa/Ke na xaA>H- 

HH HAH Ha OCHOBH HAH Ha noyHHlI,H HAH 

na MeM toa oa ko/Kc, ry^a je Koja ce 
lUHpH, orH>eM cnaAH ono na ^leM ^y^e. 

58. A xa.i)HHy hah ocnoBy hah noynn- peui na OTH^e c ftera Ta ooacct, onepii 
join je^HOM, H 6Hiie ^hcto. 

59. Obo je 3aK0H 3a ry6y na xa./:bHHH 
Bynenoj hah Aanenoj, hah na ochobh 
HAH na noYHHUH, hah na neM toa oa ko- 
5Ke, KaKo ce MOiKe 3HaTH je ah uito ^h- 

CTO HAH neHHCTO. 

mABA 14. 

Joui pe^e TocuoA Mojcnjy roBopeliH: 

2. Obo je 3aK0H 3a ry6aBu,a Ka^ ce hh- 
CTH : neKa ce AOBe^e k CBeuiTeuHKy, 

3. A CBeuiTeHHK neKa H3a^e H3a OKOAa ; 
H aKO BH^H A^ jc H3AHJe^ieHa ry6a na 
ry6aBii,y, 

4. On^a Le 3aH0BJe/i,HTH cBeiuTenHK. 
OHOMe KOJH ce HHCTH A^ y3Me ABa Bpan- 
u,a /KHBa qncTa, h apbo Ke^poBo h u,pB> 
u,a H Hcona. 

5. II HeKa 3aH0BJeAH CBeuiTeuHK a^ ce 
je^aH BpaCau, 3aK0.i>e na^ cy^OM seM.Ba- 

HHM B.RA BO4OM JKHBOM. 

6. Ila neKa y3Me aiUBora Bpanu;a h av^ 
BO Ke^poBO H u,pBau, H Hcon, H cue Ta 
3ajeAH0 ca jKUBujeM Bpanii,eM neKa 3a- 
MO^iH y KpB OA Bpanu,a 3aKAaHora waa 

BO^OM JKHBOM. 

7. II HeKa HOKpoHH ce^aM nyTa OHora. 
KOJH ce HHCTH OA Tyoe, h HCKa ra npo- 
TAacH 4a je ^iHCT, H HCKa nycTH jKHBora 
Bpanu,a y no.^be. 

8. Ta^a kojh ce hhcth neKa onepe 
xa.i)HHe cBoje h o6pHJe CBe A-^aKe CBoje^ 
H HCKa ce OKyna y bo^h, h 6Hiie ^hct ; na 
TOM HeKa ylje y 6k6, aAH a^ ctojh na no.i.y 
He yAasetn y CBoj luaTop ce^aM ^ana. 

9. Ayce^MH ^an neKa o6pHJecBe 4AaKe 
CBOje, TAaBy h 6pa4y h oopBe na^ o^m- 
Ma, H CBe A-iaKe cBoje neKa o6pHJe , 11 
neKa onepe xa.^Hne CBOje, na neKa ce 
OKyna y bo^h, h 5Hlie hhct. 

lb. A y ocMH Aan neKa ysMe ^sa ja- 
rifceTa 3ApaBa h je/i,Hy 0Bu;y oa ro^HHe 
34paBy H Ti)H AeccTHHe fffe CnjeAora. 
6pauiHa 3aMHJeiueHa c y.iCM 3a ^ap, h 
je^aH Aor yA,a. 

1 1 . A CBeuiTeHHK KoJH ra hhcth ueuh 
HOCTaBH onora kojh ce mhcth 3aje4H0 
c THJCM CTiiapHMa iipe/i, rocno/i,OM na. 
BpaTHMa luaTopa oa cacTaHKa. 

12. II y3eBiiiH CBeiuTeuHK je^no jarite 
HCKa ra npunece na jKpTBy 3a ni)HJecTyiJ 
3aje/],H0 c AoroM y.La, h neKa oCpne TrE'KA KH>IirA M 

TaMO H UMO \l\)0,\ rOClIO,l,OM Hll VK})THy 
0C)\YVAE\. 

K). A iioo.iHJe iieKii :mKO.Lo jariho na 
MJecTV r,ije ce ko.lo ;Ki)'nui ;ui rpnjcx ii 
ajpTBa luuLeHima na CBeiOM Mjecry , jep 
iKpTHa MX iipnjccTyii IIp^IIa,^a ciuMirre- 
UHKV Kao H iKirnui m\ ri)HJ('\ ; cHOTiiKba 
je Ul\^, cHeTiiH>aMa. 

14. Ta,\a HCKa cBeiiiTOHiiK y.me KpBH 
0,; '.KpTHe M\ iipiijtH'Tyii ii iioMa:H{e Kpaj 
^ecnora yxa ouomc kojh ce micni ii iia- 
jan A^CHC pvKe ifceroBe h na.ian ^ecne 
Hore H>eroBe. 

If), llo TOM ni'Ka y:iMe cneiuTenHK o^; 
.lora y.La ii Ha.iiije Ha ,],.iaH cBoj .iiijeBH. 

16. ila HeKa liaMO^H CBeiuTeHHK iipcT 
OA ,iecHe i)yKe CBoje y y.Le iuto mv je na 
jHJeBOM ,viiiHy. II HOKa iioKpoini y.^eM 
c nj)CTa cBojera ce^aM iiyxa npe^ To- 
cnoAOM. 

17. A ocTa.iiijeM y.teM iiito My je na 
Many HeKa noMa^Ke cBemxeHHK Kpaj ^e- 
cHora yxa ohomc kojh ce mhcth, h na.iai; 
^ecne pyKe H>eroBe h na.^iaij; ,^ecHe ho re 
H>eroBe no KpBii o,; /KpTBe 3a npHJecTyn. 

IH. A niTO joiu ocTane y.La na ,;.iaHy 
CBemTeHHKy, ohhjcm HeKa HaMaate r.ia- 

BV OHOMe KOJH Ce MHCTH , H TaKO iiC Ta 
OqHCTHTH CBeUITeHHK Hpe^ FOCHO^OM, 

19. rio TOM HCKa CBeuiTeHHK npHHece 
HipTBy :3a rpHJex, h OMHCTHtie OHora ko- 
jh ce MHCTH OA CBoje HCHHCTOTe; a no- 
ciHJe HCKa 3aK0.te acpTBy na.i>eHHU,y. 

20. II HCKa npHHece CBeuiTeHHK acpTBy 
na-LeHHuy 3aje,;H0 c ^apoM na o.iTapy; 
H TaKO he ra omhcthth, h unhe hhct. 

21. A.iH aKO je CHpOMax Te neMO/Ke ^o- 
HHJeTH TO.iHKo, OH^a HeKa y^Me je^no 
jarH>e 3a H:pTBy pa^H npnjecTyna 4a ce 
npHHece JKpTBa o^pTana 3a OMHniheH>e 
H>eroBO. H jeAHy ^eceTHHy effie oHJe.iora 
opanma 3aMHJeiueHa c y.LeM 3a ^ap, h 
aor y.i>a, 

22. II ARHJe rp.iHue h.ih /i,Ba ro.iyoH- 
ha, Koje Moa{e npncKpoHTH, ^a oy^e je- 
AHO HipTBa 3a rpHJex a Apyro jKpTBa 
na.LeHHna. 

2yj. II TO HCKa Aonece y ocmh a^h cbo- 
jera HHinhefta CBenrrenHKy na BpaTa ma- 
Topa OA cacTaHKa npeA Fochoaom. 

24. TaAa cBeniTeHHK HCKa y3Me jar^e 
3a npHJecTvn h .lor y.La, h to HCKa CBe- 
uiTeHHK o^pne npeA Fochoaom 3a acpTBy 
oOpTany. 

25. II HCKa 3aK0.Le jarite 3a iKpTBy o.lcil.lKHA. r.l. u. 101 jiaAH iii)iijecTyHa, h y3eBiuH cBeniTCHHK 
KpHH OA iKi)TBe 3a npHJecTyii ncKa iio- 
Ma'.Ko Ki)aj AP^'Hora yxa oiioMe kojh ce 
MiicTii M iia.iaii, A^'^iie i)yKe iLcroBe h iia- 
.laii, A^Hiie Hore iberoBe. 

2(j, II y.La HCKa na.iHJe CBenrrenHK na 
A.ian cnoj .iiijeHii, 

27. 11a HCKa iuimomh iipcT oA Aecne py- 
Ke CBoje y y.Le niro My je na .iHJeBOM 
A-iany, H noKpoiiH h>hm ceAaM nyTa npeA 
Fochoaom. 

2S. II y.LCM uiTO My je na A-iany ncKa 
iioMa^Ke CBeniTeHHK Ki)aj A^cnora yxa 
OHOMe KOJH ce MHCTH, H Ha.iaii, Aecne py- 
KC H>eroBe h na.iaii, A^cne nore iheroBe 
HO MJecTy r,]je je KpB oa iKpTBe 3a 11 pn- 
jecTyn. 

29. A iHTO ocTane y^La na A-iany cbc- 
HiTeHHKy, OHHJeM HCKa HaMa^Ke iviaBy 
OHo.Me KoJH ce MHCTH ; H TaKO lie ra omh- 
CTHTH npeA Fochoaom. 

30. TaKO HCKa yMHHH h c jcahom rp- 
.IHUOM H.iH ro.iyiiMeTOM OA OHHJex Koje 

HpHCKpOH. 

31. IIIto je npHCKp6H0, jcaho he 6hth 
acpTBa 3a rpHJex a Apyro HvpTBa na.Le- 
HHu,a c A^poM; h TaKo he CBeiUTeHHK 
OMHCTHTH HpcA FocHOAOM oHora KOJH ce 

MHCTH. 

32. To je 3aK0H 3a ry6aBu,a kojh ne 
Moate iipHCKpoHTH CBcra uiTo Tpe6a 3a 
OMHinheiLe. 

33. II peMe Fochoa MojcHJy h Apony 
roBopehn : 

34. KaA AoIjCTe y 3eMyLy XanancKy, 
Kojy hy BaM ja a^th a^ je Bama, na KaA 
nycTHM ry5y Fa Kojy Kyhy y 3eM.LH ko- 
jy heTe ApJKaTH, 

35. (JHAa onaj MHJa je Kyha ncKa ao- 
^e H jaBH CBeiUTeHHKy roBoj^ehn : mhhh 
MH ce Kao Aa je ry6a na Kyhn. 

36. A CBeiUTeHHK ncKa 3anoBJeAH Aa 
ce Hcnpa3HH Kyha n])HJe nero oh AoI)e 
Aa BHAH ry6y , a^ c^ u^ ow ockbphh.io 
lUTO je y Kyhn ; no tom HCKa Aol^e CBe- 
uiTeHHK Aa BHAH Kyhy. 

37. Ila KaA ^^mah oo.iecT, aKO 5yAe 60- 
iiecT Ha 3HA0BMMa KyhuHM Kao pyuHi^e 
3eJieHKacTe h.ih ujiBenKacTe h na omh 
HHJKe OA 3HAa, 

38. HcKa H3al)e CBeiUTCHHK h3 Kvhe 
one Ha BpaTa Kyhna, h 3aTBoi)H Kyhy 3a 
ceAaM Aana. 

39. IIocviHJe oneT HCKa Aol^e CBeniTeHHK 102 TPE'KA KlblirA MOJCllJEBA. IM. U. 15. y ce4Mii /;aH. na aKO bh^h 4a ce oo^iecT 
4a.Le paaiiuija no liH^oBiiMa KvhHHM, 

40. 3anoBJe/].ii}ie cBeuixeHHK 4a iioBa- 
46 KaMeite na kom je oo.iecT h 4a ra 6a- 
ii,e nya rpa^a na Mjecxo HeHHCxo. 

41. A Kviiv aanoBJe^Hhe 4a ocxpyaty 
H^Hyxpa cBy4a y naoKo.io, h ni)ax mxo 
cacxpya^y 4a npocny Hsa rpa4a na Mje- 
cxo He^iicxo, 

42. II 4a ysMy 4pyro KaMeite h yr./iaBe 
Ha MJecxo r4je je 6h.io npel/amiBe Kaaie- 
jhe ; xaKO 11 o.iaxo 4pyro yseBiun 4a o^h- 
jene Kyhy. 

43. Ako ce noBpaxH 6o.iecx h onex h3- 
pacxe no KyiiH, no mxo ce noBa4H KaneiBe 
H ocxpyate Kyha h na hobo o./iHJenH, 

44. Ta4a 4omaB cBemxeHHK aKO bh4h 
4a ce oo.iecx pasHui.ia no KyhH, ^yxa 
je ryda na Kykn, Henncxa je. 

45. HeKa ce paapymn ona Kyha, Kane- 
ite H 4pBa H caB .mjen 04 one Kyhe, h HCKa 
ce HiiHece H3a rpa4a na MJecxo hc^hcxo. 

46. A Ko 6h yuiao y Kyhy ony 40K je 
saxBopena, 4a je He^HCx 40 Benepa. 

47. II KO 6h cnaBao y OHOj Kylm, HCKa 
onepe xa.i)HHe CBOje ; xaKO n ko 6h jeo 
y OHOj KyliH, HCKa onepe xa^bHHe CBOje. 

48. Ako avl CBemxeHHK 4omaB bh4h 4a 
ce HHJe 6o.iecx pa3Hni.aa no KytiH no mxo 
je Kytia na hobo o.iHJen.^ena, HCKa npo- 
iviacn CBemxeHHK 4a je HHCxa, jep ce 
H3.iHJeHH./ia 6o.iecx. 

49. II HCKa ysMC 4a 6h ce Kyha ohh- 
cxH.ia 4Ba Bpanu,a h 4pB0 Ke4poBo h 
UpBua H Hcona, 

50. li HCKa 3aKo.zbe je4Hora Bpann,a Ha4 
cy40M 30M.i.aHHM Ha4 B040M jkhbo^i. 

51. Ila HCKa y3Me 4pB0 Ke4poBo h hcoii 
H upi^ai; H 4pyrora Bpann,a JKHBora, h ne- 
Ka 3aM0HH y KpB 04 3aK.iaHora Bpanu;a h y 
B04y jKHBy, H noKi)onH Kyhy ce4aM nyxa. 

52. II xaKO tie omucxhxh Kyhy ony Kp- 

iiJbX BpanHHJOM H BO4O.M 7KHB0M H BpaH- 
n,eM HtHBHJCM H 4pBeX0M Ke4pOBHJeM H 
HCOnOM H UpBUCM. 

53. Ila 0H4a ncKa nycxn Bpanna /Khbo- 
ra H3a rpa4a y iiojbe; n ohhcthKc Kyhy, 
H 6nlie HHcxa. 

54. Obo je 3aKon 3a CBaKy rydy n 3a ocny, 

55. 3a ry6y na xajbnnn h na KyliH, 

56. H 3a oxoK n 3a Kpacxy h 3a dydy- 
^Huy, 

57. ^I\ii ce 3na Ka4 je ko hchhcx h Ka4 
je ko hhcx. To je 3aK0H 3a ryuy. OABA 15. 

Jom pe^e rocH04 Mojcujy h Apony ro- 
BopeliH : 

2. KaJKHXe CHHOBHMa Il3paH.ZbeBHM M 

peu.Hxe hm: KO>ie noBJcKy xene cjoie 04 
xHJda aeroBa, hc^hcx je. 

3. A OBaKa je HCMHCxoxa aeroBa 04 xo- 
ra xe^efta : aKo ncnycxH xnje^o H>eroBo 
xe^eae CBoje, hah ce ycxaBH xewae y 
xHJe.iy iteroBy, ne^Hcxoxa je na acMy. 

4. CBaKa nocxe.i)a na Kojy .leace onaj 
KOMe xe^e cjene, 4a je ne^ncxa ; h cbc 
Ha mxo cje4e, 4a je hc^hcxo. 

5. II KO ce ro4 40xaKHe nocxe^Le aero- 
Be, HCKa onepe xaibHHe CBoje h ncKa ce 
OKyna y B04H, h dnhe hc^hcx 40 Be^epa. 

6. II KO cje4e na oho na ^cm je cje4H0 
onaj KOMe xe^e cjcmc, ncKa onepe xavBH- 
ne CBoje h ncKa ce OKyna y B04H, n (m- 
te ne^Hcx 40 Be^epa. 

7. II KO ce 4oxaKHe xnje.ia onora Ko^re 
xe^e cjcMC, ncKa onepe xa.^HHe CBoje h 
HCKa ce OKyna y B04H, h GhIic hchhcx 40 
Be^epa. 

8. II aKO onaj komc xe^e cjene n.Lyne 
Ha qncxora, oh ncKa onepe xa.zbHHe cbo- 
je H HCKa ce oKyna y B04H, h dniie ne- 
qncx 40 Be^epa. 

9. H CBaKO ce4.io na kom (m cje4H0 onaj 
KOMe xe^e cjcmc, 4a je hchhcxo. 

10. II KO 6h ce 40xaKao ^era ro4 mxo 
je 6h./io no4 h>hm, 4a je nenHCT 40 Be- 
qepa; h ko 6h mxo xaKOBo hocho, neKa 
onepe xa^/Lnne CBOje h OKyna ce y B04H, 
H 6Hlie ne^iHCx 40 Be^epa. 

11. II Kora 6h ce 40xaKao onaj komc 
xe^ie cjeMe ne onpaBniH pyKy cbojhx bo- 
40M, HCKa oiiei)e xa^tHne CBoje h oKyna 
ce y B04H, H Onhe hchhcx 40 BeHei)a. 

12. II cy4 3eM.^aHH Kojera 6h ce 40xa- 
Kao onaj komc xe^e cjcmc , HCKa ce pa3- 
6HJe, a 4pBeHH cy4 ncKa ce onepe B040M. 

13. A Ka4 ce onaj komc xcmc cjcmc omh- 
cxH 04 xcMcaa CBOjera, neKa 6i)ojn ce- 
4aM 4ana no mxo ce ohhcxh, h neKa one])e 
xa.^jHHe CBojc h ncKa xHJe./io CBOJe onepe 
B040M JKHBOM, H Gniie mhcx. 

14. A y ocMH 4aH HCKa y3Me 4BHJe I'l)- 
Am\(i wah 4Ba ro.iydHha, h ncKa 4ot)e 
ni)e4 rocno4a na Bi)axa inaxopa 04 ca- 
cxaHKa, H HCKa hx 4a cBemxeHHKy. 

15. II CBemxeHHK neKa npHnece je4H0 
04 HiHx na mpxBy 3a rpHJex a 4pyi'<> na 
jKpxijy na.i>eHHii,y; xaKo he ra o^hcxhxh TPEKA KHilir.V MOjrUJEBA. \\\. lo. IG. 103 CBeillTOHHK IiptW rOClIO,l,OM (\\ TOMOlba 

H»eroiui. 

1»». II MOHJOK KOMO \V.ii\\)C CJOMO Ki\,\ (ilil- 

Bu ca ;KonoM, iiena oiu'Ik' iu),U)m unjo.io 
Tiije.io CB()J4\ H niihe HOMiicT ^0 ueMepa. 

17. Jl oiuiKa xa.tHna ii ciuiKii KOHca Ha 
Kojoj r»y,i.oTai£(» ojoMo, iioK;i co oiiei)e bo- 
40M H oiiLe noHiicTo ,1.0 Bcnepa. 

\x. II '^oHa Eo,; Koje 6}v;e^*naBao xaKii 
MOBJeK . H ona 11 oh neKii ce OKviiajy y 
B(un II nnhe nt'MiUTii ,\o no^icpa. 

li<. A :Kena k;\,i, iiMa Ki)UJeMe, Ka,; \\,\o 
Kps 04 Tiijeja H>e:iHHa , HOKa ee OABaja 
ce^a.M ,u^na, h ko je ce ro^ ,;oTaKHe, 4a 
jo He^iKT ^^ Be^epa. 

L^). II Ha \UT0 ro,i, .lerne ,;ok ce o,T,Ra- 
ja. M je He^iiCTO, h hsl iiito ro^ cje^e, 
,ia je HeHHCTo. 

21. II KO ce AOTaKHe nocTc.te H>e:3HHe, 
HeKa onepe xa^Lnne CBoje 11 neKa ce okv- 
iia y «oaiL B uiihe neqncT 40 Benepa. 

22. II KO ee aoxaKHe ^lera na ^e'Sl je 
una rje^jcia. HeKa onepe xa.Liine cBoje 
H HeKa ce 0K\Tia y B041L n r)iihe neqiiCT 
40 Be^tpjia. 

2o. 11 niTO HTi ro,i.on,io na hoctclh H>e- 
.iiiHoj iLiii Ha MCM je OHa cje^je^ia, ua ce 
Ko Aoraine xera. ^a je hc^hct 40 Be^epa. 

24. A Ko on cnaBao c h>om xe Cm ne- 
qHcxoxa H>e;jrrHii ,;oiu.ia na it, ;xa je ne- 
micx cejia3i Aana, n nocTe.ta na Kojoj 
.leacH M je ne^icxa. 

25. A '/Kena. oj Koje oh iini.ia Kps ^y- 
ro Bi>e3ieHa ii.ih ochm ooii^iHora BpcMena 
H.1H y 0f*mH0 Bj)iijeMe a-iH ^vHce . ^oKie 
roA xe^e HeMiicxora H>e:iHHa r)Hhe hc^h- 
-cxa Kao T BpHJeMe Ka^ ce o^Baja. 

:2^). lIocTe.ia na Kojoj .lemii ,|0K.ie joj 
T^j, KpB H^e. M joj je Kao nocxe.La Ka,; 
ce o^BHJa; h ea neyt 6h roA cje,\je.ia 4a 
je HCHHcxo Kai) inxo je neqwcxo Ka^ ce 
oABaja. 

27. II Ko ce roA 40TaKHe xHjex cxBapn, 
He«iHcx je: 3a xo ncKa onepe xa.LHHe cbo- 
je II oKyna ce y bo^h. h Cmhe hcmhcx 40 
Benepa. 

2S. A Ka4 ce ohhcxh oa xenefta KpBH 
cBoje, HCKa opoJH ce,;aM ^ana, na on^a 
4a je MHcxa. 

29. II y 0C3IH 4aH neKa ysMe abhjc rp- 
.iHue H.iH 4Ba ro.iyonlia. n HCKa hx 04- 
Hece cBemxeHHKy Ha Bpaxa maxopa 04 
cacxaHKa. 

30. II HCKa CBeinxennK npnnece je4H0 
Ha atpxBv :ia rpHJex a 4pyro na H;pxBy | jera na jKpxBy 3a rpnjex n ohhcxh ce6e iia.Lenimy. 11 OMHcxiihe je cBemxcHnK 
iipe4 TociioAOM 04 xeMCHia nenncxoxe 

IR'iniHC. 

.')1. TuKO here 04.iyHiiBaTii ciinoue II3- 
l)aii.i>eBe 04 nemicxoxa ftiixoBiijex, 4a ne 
rnny c ne»iiicxoxa cbojhx cKBpnehn ma- 
xop Moj iiiTo je ycpe4 imix. 

.•>2. To je iiuKou M\ onora komc xene 
cjeMe H komo iiaaV' cje.Me Ka4 cnaBa ca 
HceHOM xe uy4e neniicT, 

^>3. II 3a H^eny Ka4 r»o.iyje 04 xeHCBa 
KpHH cBoje, H 3a cBaKora Kojn oo.iyje 04 
xeMeH>a cBora, 61L10 MyiuKo ii.ih jkchcko, 
H 3a qoBJeKa kojh oh .leiKao c hchhcxom. 

OABA 16. 

11 pe^e rocno4 Mojciijy no nixo iiorn- 
6oiue 4Ba cnna ApoHOBa. a noriioome 
Ka4 npiicxyniinie iipe4 rocno4a, 

2. 11 Ka:ui rocii04 Mojciijy: peun Apo- 
Hy opaxy cBOJCMy 4a ne y.ia3n y CBaKO 
40ua y cBexnH>y 3a 3aBJec npe4 3aK.io- 
nau, Kojii je na KOBHory, 4a ne nornne, 
jep hy ce y odiaKy Ha4 3aK.ionn,eM jaB- 
.Laxn. 

3. C oBiijeM HCKa y.ia3n Apon y CBe- 
xHH,y: c jynu,eM 3a a{pxBy pa4n rpnje- 
xa H c OBHOM 3a JKpxBy Iia.Lenimy. ^ 

4. CBexy Komy.iy janeny neKa ooyne, 
n ralie .lanene neKa cy na xiije.iy H>ero- 
By. II HeKa ce oname nojacoM .lanennjeM 
n Kaiiy .laneny neKa jiexne na r.iany; 
xo cy xa.Lnne CBexe, h neKa onepe xnje- 
.10 CBOje B040M. na 0H4a neKa iix oriyqe. 

5. Ao43oopa cnnoBa ILipaiLLCBiix ncKa 
y3Me 4Ba japua 3a JKpxny pa4H rpiijexa, 
II je4Hora oima 3a Hx'pxBy na.Leniiny. 

('). U neKa npnHece Apon jynna cBoje- 
ra Ha •iKi)XBy 3a rpnjex h omhcxh ccue n 

4OM CBOJ. 

7. Ho xoM neKa y3Me 4Ba japua, n ne- 
Ka HX Mexne nj)e4 rocii04a na i?paxa ma- 
xopa 04 cacxaHKa. 

8. II HCKa ApoH oaun JK4pHJe6 3a xa 
4Ba jajma, je4an ;K;ipiije() rocno4y a 
4pyrii /K4i)iijeu A3a3e.iy. 

9. II HCKa Apon iii)iiHeco na mpxny jap- 
ua na Kojera na.^ne /K4pnjed rocno4H>H, 
HCKa ra npnnece na }K])XBy 3a rpnjex. 

10. A japua na Kojera iia4ne }K4pHJe() 
A3a3e.i0B HCKa mcxhc acHBa npe4 Tocno- 
4a, 4a yMHiin onninliepf>e na H>eMy, na 
HCKa ra iivcth y nycxnfty A3a3e.iy. 

11. II neKa Ajion njuinece jynua cbo- 104 TPE'llA KtbllJA MOJCIIJEBA. IVl. 16. 17. H ^OM CBOj. II HeKa 3aK0.Le jyHi;a CBOjera 
Ha iKpTBv aa rpHJex. 

12. II HeKa y3Me KaAHOHiTiJ,y nvHy me- 
|)aBiiu,e c o.iTapa, Kojii je npe^ Focno- 
/i,OM. H iiyne nperpuiTH Ka^a MHpHCHora 
HCTynanoia, h HeKa ynece sa saBJec. 

lo. II HeKa MCTHe Ka^ na oraa npe/], 
rocno,;oM, Aa 4HM o;i, Jid^a aaK.iOHH aa- 
K.ionau, KOJH je na CBJe^OHaHcxBy ; 'laKo 
He tie HorHHyxH. 

14. nociHJe HeKa yane KpBH 04 jyHij,a 
H noKpoiiH c npcTa cBOJera 110 aaK.ioiru,y 
npeMa HCTOKy, a npe^ aaKionu,e3i neKa 
ce/],aM nyia noKpoHH tom KpB^y c npcra 
CBojera. 

15. 11 HeKa aaK0.5)e japua na }KpTBy aa 
rpiijex HapoAHH, h HCKa ynece KpB H>e- 
roBy aa aaBJec; h neKa ynHHH c KpB.i)y 
aeroBOM Kao urro je y^HHUO c KpB.i,y jyn- 

^HJOM , H nOKpOHH H>OM HO 3aK.10IIII,y H 

npeA aaK.ionij,e]n. 

1<3. II TaKO lie O^HCTHTH CBeTHIty OA 

HeHHCTOxa CHHOBa IlapaH.i)eBiix h 04 npn- 
jecxyna iBHxoBiijex y cbhjcm rpiijecHMa 
H>HxoBiijeM; xaKo lie yhhhhxh hy inaTo- 
pyo^cacxaHKa, kojh je Mel^y aHMa ycpe/^ 
He^HCxoxa ftHxoBHJex. 

17. A hhko Aa He 6yAe y maxopy oa 
cacxaHKa Ka/; oh yl)e ^a ^hhh o^Hinlie- 
H>e y CBexHitH, /i,OK.ie ne Haal)e h cBpiuH 
OMHuiheiBe aa ce 11 aa ji,o^i cBoj h aa caB 
a6op IlapaH.tCKH. 

18. A HeKa iiaal^e k o.ixapy kojh je npe^ 
FocnoAOM, H OHHCXH ra; h yaeBuiH KpBH 
OA jyHi;a H KpBH OA japua neKa noMaiKe 
l)oiTjBe oAxapy y naoKOAo ; 

19. II HeKa raiioKpoHH oaro hcxom Kp- 
B.Ly c Hpcxa CBojera ce/],aM nyxa ; xaKo 
he ra ohhcxhxh h nocBexHXH ra OA ne- 
TjHcxoxa CHHOBa IIapaH.^eBHx. 

20. A Ki\A OHHCXH cBexHH>y H luaxop 
OA cacxaHKa h oAxap, xa/i,a neKa AOBe^e 
japua ^HBora. 

21. II MexnyBiiiH Apon o6je pyKe CBoje 
Ha iMaBy japny :}KHBo.My, neKa hchobjcah 
nuA H>HM cBa 6eaaK0H.a CHHOBa llapan- 
^eBHx M cBe npHJecxyne itHxoBe y cbh- 
jcM rpHJecMMa ibhxobhjcm, h MexnyBiuH 
MX Ha r.iaBy japny HCKa ra Aa HOBJe- 
Ky cHpcMHOM Aa ra Hcxjepa y nycxHH>y. 

22. H japau; he OAHHJexH na ce6H cBa 
()eaaKOfta H,HxoBa y nycxHH,y; h nycxHhe 
OHora jaj)ua y nycxHH>y. 

23. ]Io xoM HCKa onex yl)e ApOH y nia- 
Top OA cacxaHKa h cByne xa.^HHe ^ane- He Koje je ooyKao KaA je Hiuao y cBexHH>y, 
H OHAJe HCKa hx ocxaBH. 

24. Ila HCKa oiiepe xHJe.io CBOje na CBe- 
xoM 3ijecxy h ooy^ie CBoje xa.LHHe: h naa- 
luaB HCKa HpHHCce CBojy aipxBy na^Lenn- 
Hy H HapoAHy jKpxBy na.{beHHu,y, h o^hcxh 
ceoe H HapoA- 

25. A ca.io OA iKpxBC aa rppijex neKa 
aaHa./iH na o.ixapy. 

26. A Ko OABCAe japu,a aa Aaaae^a, ne- 
Ka onepe xa^nne CBoje h oKyna xHJe.io 
CBoje y BOAH, iia OHAa neKa y^e y oko. 

27. A jynuia aa rpnjex h japu,a aa rpH- 
jex, OA KOJHx je KpB ynecena Aa ce y^H- 
HH otmuihefte y CBexnan , neKa nanecy 
Ha Ho.i»e na OKo.ia, h neKa enable oraeM 
Koaie H»HX0Be H Meco H)HX0B0 H Oakery 

H)HXOBy. 

28. A KO HX cna.iH, neKa onepe xajbu- 
He CBoje H OKyna xHJe.io CBoje y boah, 
na OHAa neKa Aol)e y oko. 

29. II OBO HCKa BaM oyAe Bje^na ypeA- 
6a: AecexH Aan ceAMora Mjeceiia Mynn- 
xe Ayuie CBoje, h ne paAHxe HHKaKora 
nociia, HH Ao^iopo^au, hh AOiu.i)aK kojh 
ce 6aBH Mel|y BaMa. 

30. Jep y xaj Aan 6HBa o^HinheiBe aa 
Bac, Aa ce ohhcxhxc; 6Hliexe o^HinlienH 
OA cBHJex rpHJexa cbojhx npeA Fochoaom. 

31. To neKa BaM je iio^iHBafte cyooxno, 
H Myqnxe Ayiue cBoje no ypcAoH Bjennoj. 

32. A CBeuixenHK kojh 6yAe noMaaan 
H KOJH 6yAe ocBehen Aa Bpinn ciyjKdy 
CBcmxennqKy na Mjecxo ou,a CBojera, on 
HCKa o^Hinha ooyKaBum ce y xa.iHHe ^la- 
nene, xa^nne cBexe. 

33. II neKa o^hcxh CBexHH>y CBexy h 
maxop OA cacxaHKa; h o.ixap neKa ohh- 
cxh; h cBemxenHKC h can napoA caopa- 

HH HCKa O^IHCXH. 

34. II OBO neKa BaM je Bje^na ypeA^a 
Aa oHHHihaxe chhobc lIaj)aH^'beBe oa cbh- 
jex rpHJexa H>HxoBnjex jeAan nyx y ro- 
AHHH. II yMHHH MojcHJc KaKo My aano- 
BJcAH FociioA. 

r.yiABA 17. 

JoHixe pcHC FocnoA MojcHJy roBopehn: 

2. JvajKH A])0Hy h cnnoBHMa H>eroBH- 

jeM H CBMJCM CHHOBHMa napaH./LeBHM, H 

I)eii,H HM : OBO je aanoBJcAHO FocnoA ro- 
BopehH : 

3. Ko roA OA AOMa Ilapan^eBa aaKo^e 
Bo.ia HAH jarfte h.ih Koay y OKO^y , uar 
KO roA aaKo^e HaBan OKOAa, TPE'KA KH^IITA MOJCIIJEBA. 1\1. 4. A ne ,TOBPAt' na ppaxa iiiaTojia o,\ 
carrauKa. ,ia iipiiuece iipniUH- Tociiu,!,} 
IIJHU luaTopoM rociio,\H>iiM. KpHB je oa 
KpB: iiiKi.iHo je KpB; im to m ce iicrpH- 
jeuH oHaj MoBJoK ii:i iiajio^vi CHojtM'a. 

;"). ^>a TO c'liHoiui llijpau.i.ciui iioKa 40- 
Be,iy iKi)TBe cBojo, Kojo nii K.iaaii y 110- 
.h\\ Ht'Ka iix AOBiUy Tiu'iKuy iia npaTa 
iiiaToi)a o,\ cacTaHKa k cBoiirrciiUKy. n 
HeKa iii)iinocy iKpTBo ;iaxBa.iHo rociio,],y. 

«). 11 cBeiuTeHiiK HeKa noKponii KpB.Lv 
no o.iTapy rociiOAH»eM na BpaTiiMa iiia- 
Topa 0,1, cac'TanKa, n ca.io nena :miia.iii 
Ha yroAHU mhi)Iic rociio,iy. 

7. II HeKa BHiue ne npiiHoce aipTBe cbo- 
je !)aBo.iiiMa. :mI KojiiMa ohh Miine iipe- 
.Byoy. ( >Bo HeKa 11 m uy,;e aaKon BJenaH 
04 KO.Lena na Ko.Leno. 

8. 3a TO HM pemi : ko oh ro^ 04 ^OMa 
Il3pan."beBa n.iii iiaMel^y CTpanaua kojh 
ce oaBe i:el)y H>nMa npimiio iKpTBy na- 
.LeHHuy n.in apyi y HcpTBy, 

i>. A He OH je AOBeo na BpaTa uiaTopa 
04 cacTaHKa m je irpnHece FocnoAy. 
Taj HOBJeK ,i,a ce ncrpHJeoii iv-i napo^a 
cBojera. 

10. II KO OH roA 04 AOMa lI^paH.LeBa 
H.1H H.3Met)y CTpanaua kojh ce oaBe Me- 
\)\ H>HMa jeo KaKBe ro^ KpBH, OKpenytiy 
j.HHe cBoje Ha cynpoT OHOiiy ^OBJeKV ko- 
jh oy^e jeo KpBH, H HCTpHJeGHtiv ra ws 
HapoAa H>eroBa. 

11. Jep je Ayina THJe.iy y KpBH; a ja 
caM Ba3i je OApe^HO 3a o.iTap 4a ce hh- 
CTe 4yme Baiiie : jep je KpB hito Aymy 

OHHUlha. 

12. 3a TO peKox CHHOBHMa IIspaH.Le- 
bhm: hhko H3Mel)y Bac m ne je^e KpBH; 
HH 40in.i.aK KoJH ce oaBH Me^y Ba^a ^a 
He je^e KpBH. 

13. II KO OH roA H3Met)y cHHOBa H3pa- 
H.teBHx H.iH H3Met)y ^om.LaKa kojh ce 
oaBe K04 ftHx y.iOBHO 3BJepKy h.ih hth- 
uy, Koja ce je^e, neKa ncuHJe^H ki)b h3 
H>e. H 3acne je 3eM.i)0M. 

14. Jep je 4yiiia CBaKora THJe.ia KpB 
H»eroBa, to My je ,i,yiua. 3a to peKox ch- 
HOBHMa Il3paH.LeBHM I KpBH HH je^Hora 
THJe.ia He je^HTe. jep je 4yiua CBaKora 
THJe.ia KpB jLeroBa. Ko 6h je ro^ jeo, 4a 

ce HCTpHJeOH. 

lo. A KO 6h jeo Meco 04 HiHBOTHfte 
Koja upKHe H.iH Kojy pacKHHe 3BJepKa, 
OHO 40M0p04an H.IH ^oiii.LaK. HeKa one- 
jie xa.LHHe CBoje h oKviia ce v bo/1,h, h 17. 18. 105 

40 BOMopa, a Tioc.iHJe Le oiihe ne'incT 

ollTH MIICT. 

1<>. Ako .111 MX lie oiiep(\ n THJe.ia cbo- 
jera ne oKvna, nocnhe 6e3aKOHje cBoje. 

r.lAHA IS. 

floiii ])eMe rociio,!, MojcHJy roBopehn: 

2. Ka^KH ciinoiunia ll3])aH.LeBHM, n pe- 
HH HM : ja caM rociio,; lior Baui. 

3. He.MoJTe hhhhth hito ce hhhh y 3e- 
M.T)H MncupcKoj , y KOJOJ CTe ;KHBJe.lH, 

HHTH HHRHTe HITO CO MIIHH y 3eM.LH Xa- 

HaHCKOj, y Kojy Bac bo,uim, h no ype^- 

OaMa HiHXOBHJCM HCMOJTe JKHBJeTH. 

4. Hero Moje yaKone B})inHTe h mojb 
ype^oe ^pacHTe rKHBehn no itHMa. Ja can 
FocnoA Bor Bam. 

5. ,/l,pH{HTe ype^oe Moje h 3aK0He Moje ; 

KO HX BpIHH, JKHB te OHTH Kp03 ftHX. Ja 

caM Focno,!,. 

0. Hhko jxa ne npncTyna k po4HU,H cbo- 
joj no KpBH, ,T,a OTKpHJe ro.iOTHfty fte- 
3HHy. Ja caM Focno,;. 

7. Fo.iOTHBe ona CBOJera hh fo.ioth-" 
me MaTepe CBOje ne OTKpnj; MaTH th je; 
He OTKpnj ro.iOTHH>e Jbesuue. 

8. Fo.ioTHfte iKCHe oi;a cBojera ne OT- 
Kpnj ; roJOTHfta je oi^a TBojera. 

9. Fo.iOTHfte cecTpe CBoje , Khepn ona 
CBojera h.ih KliepH MaTepe cBoje, Koja je 
poi^ena y Kyhn h.ih nsnan Kyhe, ne OT- 
Kpnj ro.ioTHfte H)HX0Be. 

10. ro.ioTHBe KiiepH cnna CBOjera, h.ih 
KJiepn Kiiepn cBoje ne OTKpnj ; jep je TBoja ' 
ro.iOTHfta. 

11. ro.iOTHH>e Khepn Hiene ona cBoje- 
ra, Kojy je po/iHO OTau, tboj, ne OTKpnj; 
cecTpa TH je. 

12. Fo.iOTHHie cecTpe ona CBojera hc 
OTKpnj; je^Ha je Kpn c oi;eM tbojhm. 

13. Fo.iOTHH>e cecTpe MaTcpe cBoje ne 
OTKpnj ; jep je je,],Ha kj)B c MaTepoM 

TBOJO^r. 

14. Fo.iOTHfte (>i)aTa ona CBojei'a ne 
OTKpnj npncTynajytiH k HceHn H)eroBoj; 
CTpnna th je. 

15. Fo.iOTHfte Hiene cnna cBOJera ne 
OTKpnj ; cHaxa th je, ne OTKpnj ro.iOTn- 
H>e H)e3HHe. 

16. Fo.ioTnibe /Kene 6paTa cBojera ne 
OTKpnj ; ro.ioTnH.a je opaTa TBOjera. 

17. Fo.ioTHHje /Kcne n Khepn H>e3nHe 
He 0TKi)nj : Khepn cnna H,e3nHa nn Khe- 
pn Ktiepn H,e3nHe hcmoj y3eTn Aa OTKpn- 106 TPE'KA KH>11]'A MOJCIIJEBA. IVl. 18. ID. jeui ro.iOTiiifcy ifciixoBv; je^Ha cy Kps; 
3.10 je. 

18. HeMOJ yaeiii jKene iipeKo jeAHe aiene, 
^aje yiiHiije.iiiiii OTKpnBajylin ro.iOTHay 
^pyroj 3a atHBOTa H>e3HHa. 

19. K ;KeHH AOK.ie ce o^Baja pa^H ne- 
^iiicTOTC CBoje He HAH A^ OTKpHJem ro- 
.lOTHfty aeyHHy. 

20. Ca jKeHOM 6.iH;KH>era CBOJera ne 
jie3H cKBpneliH ce c h>om. 

21. (Ja cjeMena CBojera hc a^ ^a ce 
o^Hece Mo.ioxy, ^a He ockbphhui HMcna 
Bora CBojera ; ja caM FocnoA- 

22. C 3iymKapi],eM ne je3H Kao ca ate- 
HOM ; ra^HO je. 

23. iKnBHHHexa HHKaKora hcmoj o6Ae- 
^KaxH CKBpnetiH ce c H)Hm ; h jKena ^a ne 
.lerne no^ -/KiiBHHqe ; rpAH.io je. 

24. HcMOJTe ce ckbphhth hh jc^hom 
OBOM CTBapjy; jep cy ce cbhjcm thjcm 
CTBapn^ra ocKBpnn.iH Hapo^H Koje hy 
OAarnaxH Hcnpe^ Bac. 

25. Jep ce ocKBpHH.ia 3e3Li»a, h ncBa- 
^La.icTBo hy H>e3nH0 hoxoahth na noj, 
n H3MeTHyfie 3eM.i)a CTanoBHHKe CBOje. 

26. Hero bh ApacHTe saKone Moje h ype^- 
6e Moje. H He hhhhtc hh jeAHora oBora 
ra^a, hh ^OMopoAan hh ^oui.LaK kojh ce 
6aBH Mel)y BaMa ; 

21. Jep CBe OBe ra/i,0Be MHHnme ^v^h 
y OBoj 3eM.LH KoJH cv 6h^h npHJe Bac, h 
3e>Li.a je o^ xora ocKBpH>eHa : 

28. 4^ He H3MeTHe 3eM.i)a Bac, aKO je 
ocKBpHHTe, Kao uiTo jc H3MeTHy.ia HapoA 
KOJH je 6ho npHJe Bac. 

29. Jep KO VHHHH lUTO FO/l, OA OBHJeX 

ra^oBa, HcrpHJeoHhe ce h3 napo^a cbo- 
jera 4yuie Koje ynnne. 

30. 3a TO ,].p:/KHTe iuto caM nape^HO 4a 
ce /i,p/KH. /i,a He MHHHTe iuto oa ra^HH- 
jex o^HHaja kojh cy 6h^h npnje Bac, h 
Aa ce He ckbphhtc h>hx. Ja caM To- 
enoA Lor Bam. 

TjIABA v.). 

Join pCMe TocnoA MojcHJy roBopehn: 

2. Ka'/KH CBCMV :i()0\)\ cunoBa Il3paH- 

^CBHX, H peUH HM: C)\/IUTQ cbcth, jej) 

caM ja CBCT, rocno/i, Lor Bain. 

3. CBaKH Aa ce 6ojh MaTCpe CBoje h oii,a 
CBOJera: h /T.])'/KHTe cyf)0Te Moje; ja caM 
FocnoA l^or Bain. 

4. He o6})atiaJTe ce k HA0.iHMa, h 60- 
roBa .iHBeHHJex ne rpaAHxe ce6H; jacaM 
FocnoA I)or imin. T). A KaA iipHHOCHTe JKpTBy 3axBa.iHy 
FocnoAy. IipHHOCHTe je Apare Bo.te. 

6. y KOJH je AaH npHHeceTe. neKa ce 
jeAe, H cjyTpaAaH ; a uito ocTane ao Tpe- 
kera Aana, neKa ce oracM caiKe^Ke. 

7. A aKO 6h ce iuto je.io TpetiH Aan. 
raA je, ne te 6hth yroAna. 

8. Ko OH je roA jeo. Hocnke CBOje ue3a- 
Koae, jep ockbphh cBCTHiBy FocnoAH>y ; 
3a TO he ce hctphjcohth ona Ayiua h3 
HapoAa CBOjera. 

9. A KaA JKaaeTe poA 3eM.zbe CBoje. ne- 
Moj HoaieTH ca cbiijcm ftHBe CBOJe, hhth 
naoHpHH no a^eTBH. 

10. Hh BHHorpaAa CBOjera neMOJ naonj)- 

^HTH, H HCMOJ KyHHTH 3pHa KOJa IiaAHy HO 

BHHorpaAy TBojeM ; nero ocTasn cHpOMa- 
xy AOULtaKy. Ja caM FocnoA Bor Bam. 

11. He KpaAHTc; ne .la^KHTC h ne Ba- 
paJTe 6.iH:KH>era CBOjera. 

12. He KA^HTe ce HMenoM mojhm kphbo: 
jep hem ockbphhth HMe Bora cBojera. 
Ja caM FocHOA- 

13. He saKHAaj 6.iHatifcera cBOJera 11 ne 
OTHMaj My; n.iaka naAHH^apoBa Aa ne 
npcHoiiH KOA Teoe ao jy^pa. 

14. HcMOJ HCOBaTH r.iyxa, hh iipeAc.iH- 
jenu,a MCTaTH mTO Aa ce cnoTaKne : neio 
ce 6oj Bora cBojera ; ja caM Fochoa- 

15. He HHHHTe nenpaBAe na cyAy. ne 
r.ieAaj mTO je ko cnpoMax, hhth ce no- 
BOAH 3a 6oraTHJeM; npaBO cyAH Cwwm- 
aeMy cBojeMv. 

16. He HAH Kao onaAan no napoAy cbo- 
jcM, H He ycTaj na KpB 6.iH}KH}era CBojera : 
ja caM FocHOA- 

17. HcMOJ M})3HTH Ha r)paTa cBOJera y 
cpu,y CBojeM; c^o6oaho HCKai)aj 6.ih;k- 
H>era CBojera, h hcmoj TpnjeTH rpiijexa 
Ha H>eMy. 

18. He 6yAH 0CBeT.zbHB, h ne hoch cpA- 
H>c Ha CHHOBC HapoAa CBOJera ; nero Jh\- 
(m G.iHJKPfccra cBojera Kao ceoe caMora : 
ja caM FociiOA- 

19. ypeA^e Moje ap^htc; JKHBHHMeTa 
CBojera ne nynrraj na jKHBHH'ie Apyi'<^' 
BjK'Tc; He 3acHJeBaj itHBe cBoje A>''OJaKHM 
cjeMenoM, h ne oruann na ce xa.i.HHe 
OA A'JOJaKHX CTimpH. 

20. Ako (m KO oo.ie'rKao i)of)HH>y. Koja 
je Hcni)omeua a;iH Hnje OTKyiLbena hh 
oc.io()ol)eHa, o()oje Aa ce niH6ajy, a.iH Aa 
ce ne noryrie; jej) HHJe oH.ia oc/ioGot^ena. 

21. II HCKa OH iipHHece FocnoAy JKpTBV TPK'llA KIMIVA MOJCIIJKI^V. IM. 19. 20. 107 :^i iiimjorTvii OHOJ iia npara iiiaropa 0,1, ' ko rcu iiaMot)}' chhoiui II;i])aiLi)OHiix u.ih 

ii:iMel)y ,i,oiii.LaKa Kojii cv oauo y Ili^pa- 
n.ty, ,|a 0,1, cjcMCHa cHojora Alo.ioxy, 
HOKa CO iioryoii, iiai)OA v aeM.tH mnvd ra 

^•5. II ja Ky oiquMivTii .iinu'CHojo iia cy- 
iipoT TaKo.M MoiijcKy, H iicTpujcuiihy ra 
H3 Hapo/ui H.croHa, iirro OA cjcMcna cho- 
jora ,i,a,i,o Mo.ioxy, w :^aii]):mn cHOTHH>y 
Mojy II ucKi4)iiii ciu'To HMe Moje. 

4. Ako ah Ri\\)OA KaKo ro/i, 9aTHoi)H omh 
/T,a He im^H Tora MonjcKa Ka^ 4a 04 
CHojora c'jeMeHa ^lo.ioxy. 11 ne y^HJy ra, 

T). Ja tiy oK])onyTii .nine cijoje iia cy- 
iipoT OHOM MOHJeKy H ua cyiii)OT 40My 
Hierojjy, h HCTi)HJe6ii}iy ra, 11 cne koJh :m 
if>HM MMHe iii)ej>y6y qHiiehn iii)e.Lyuy 3a 
Mo.ioxoM, iv.i iiapo/i,a ifcHxoim. 

6. A KO ce oOpaTH k i}i)aHai)HMa 11 ra- 
Tai)HMa /J,a miihii iipe.Lyoy :3a tbH.Ma, 
OKpeHyhy .inii,e ci?oje ua (•yiii)OT H>e>iy, 
H HCTpHJer)Hhy ra h:3 HapO/i,a iLeroBa. 

7. 3a TO iiocBehyJTe ce, h 6y/],HTe cbcth ; 
jej) caM ja rociioA Bor nam. 

H. 11 yynaJTe y\)C/\6(i Moje h BpiuHTe hx. 
Ja caM f ociio.T, kojh Bac iiocBeliyjeM. 

9. Ko oncyje oiJ,a CBOJej'a hah MaTep 
CBOJy , M ce nory6H ; oncoBao je oua cbo- 
jera hah Ma'rep CBOJy; KpB iteroBa na h>. 

10. A HOBJeK KOJH yHHHH iiYteAi\6Y c Ty- 
1)0M JKCHOM, iiiTo je yHHHHO npe.Ly6y ca 
iKenoM diH'/KH>era ci?ojera, /],a ce nory6H 
H npe.i)y6oHHHaii, h iipe.By6o4HHHi;a. 

11. Ko 6h cnaaao ca acenoM oiJ,a cbo- 
jera, OTKpHO je ro.iOTHifcy oii,a CBOjera: 
oooje /T,a ce iioryoe; KpB H>HX0Ba na ibhx. 

12. Ko C)H ciiaBao ca ^KenoM cuna cbo- 
jera. o6oje 4a ce nory6e; yquHHiue cpa- 
MOTy; KpB H>HXOBa Ha h>hx. 

1 3. Ko 6h MyiiiKapua oo.ieiKao Kao ;Ke- 
Hy, yHHHHiue ra^ny CTBap o6oJHii,a ; ^a 
ce nory6e; KpB ftHxoBa na h>hx. 

14. II KO 6h y:3eo meB\ h .Marep H>e- 
:3HHy , :3.io je, orH>eM ^a ce ciuuim oh h 
one, ^a ne 6y/i,e :3.1a Mel)y Ba^ia. 

15. Ko Cm o6.ie;Kao ;KHBHHHe, 4a ce 
noi'yr)H; y^HJTe h ,/KHBHHHe. 

10. 11 aKO Cm }Kena.ier.ia no/; /KHBHirie, 
y6HJ H aceny h atHBHH^e , HCKa norHHy, 
KpB H>HX0Ba na h>hx. 

17. Ko Cm y;u'0 cecrpy cBojy, Khep oua 
cBojera h.ih Khep MaTepe cBoje, bh/],ho 
6h ro./iOTHH>y H>e:3HHy h ona Cm BH4Je.ia 
iY).ioTHH>y if^eroBy, cj)aM0Ta je; :3a to 4a 
ce HCTpHJeue Mciipe/i, cwnoBa najio^a cbo- cacraHKa. onna m\ iipiijecTyii. 

J'J. II HeKa ra omuctu iipe^ Tochoaom 
cBemreHHK obhom iipiinecennM :5a uj)!!- 
jecTvii 0.1, ri)iijexa Kojn je yMiiHHo; h 
oiiiK)cnihe My ce rj)ujex iheroB. 

2ii. A Ka^ .lo^ere y acM.Ly 11 naca^H- 
xe cBaKojaKora Boha. ooiJe'/Kure My OKpa- 
jaK. po.i HuM'ou; tj)!! ro.unie iicKa iuim 
je HeoMpcoaHo, 11 He je,\iiTe ra. 

24. A MeTBpTe ro^HHe neKa 6yji,e caB 
\H\\ H>eroB HocBehen y xiui.iy rocnO/T.y. 

2;'). 11a TCK iieTe i'o,;iin(* je;i,HTe Bolie 
c H>era. ,i,a on BaM ce y.MHo^Kno po/T, H>e- 
roM. Ja caM TocnoA Bor Bam. 

2»). llnmra ne je,i,ni'o CKi)B.Ly. HeMOJTe 
BjKiHarn. hh raraTn no BpcMeny. 

27. He cTpuiiiiTe Koce CBoje y OKpyr, 
hh rjUHTe 6pa,;e CBoje. 

'2x. oa Mi)TBaueM He i)e'/KHTe THJe.ia cbo- 
jera. hh y,],apaJTe na ce KaKBux oH.Lcra. 
J a caM rocno,^. 

29. HeMoj cKBj)HHTH KliepH CBOJc Hym- 
TajytiH je ,i.a ce Kyi)Ba, ;i,a ce ne on :ieM.T.a 
np<»Kyi)Ba.ia n uanynn.ia ce 6e:3aKOJfca. 

00. ^])-.KHTe cyooTe Moje, h CBCTHBy 
Mojy noniTTJTe. Ja caM Tociio,^. 

01. He oopatiaJTe ce k Bj)aMa])HMa n ra- 
Tapn>ia. hhth nx nnTaJTe, /],a ce ne cKBp- 
HHxe HjHx. Ja caM Tocno^ Bor Bam. 

32. Ilpe,; cnje^OM r.iaBOM ycTann, h 
Homiyj .iHue CTapneBo, n 6oj ce Bora 
cBojera. Ja caM Tocno;;. 

3/>. Ako je y Te6e /i,om.i,aK y :3eM.LH Ba- 
moj. He Hnnn My Ki)nBo. 

04. Ko je Aoni.LaK Mel)y BaMa, neKa BaM 
oy^e Kao onaj Kojn ce po.^no Me^y BaMa, 
n .Lyon ra Kao ceoe caMora: jep CTe h 
BH on.in AOHKLaun y :3eM.LH MncnpcKOJ. 
Ja caM Tocno,!, Boi' Bam. 

05. He HHHHre HenpaB,^e y cy/;y, hh 
MJei)o:M ;ia ,;y:KHny, nn MJepOM :3a TeHtHHy, 
HH MJepoM :3a cTBapH Koje ce cnnajy. 

30. MjejiH.ia HCKa cy BaM npaBa. Ka- 
MeH»e HpaBO, e'i'a npasa, hh ni)aB. Ja caM 
Focno,!, r>or Bam. kojh caM Bac H:3Beo h:3 
:3e3i.i>e MncnpcKe. 

37. ^i)VKHTe M^Ae cBe ype^^e MOJe h 
CBe :3aK0He MOJe, n Bj)mnT(i hx. Ja caM 

FOCHO^. 

IMA 13 A 20. 

11 p(^Me I'ocno,!, Mojcnjy roBOjX'lin : 

2. Join p(MiM cnnoHHMa lliipan.LCBHM: 108 TPEHA KH>lirA MOJCliJEBA. TA. 20. 21. jera ; oiKpno je ro.iOTHftv cecxpe CBoje, 
HOKa HOCH 6e3aKOH>e CBOJe. 

18. II KG 6h cnaBao ca HienoM Ka^ HMa 
BpiijeMe H OTKpiio ro.ioTHity iBeynHv ot- 
KpiiBuiii xeneifce H.e3HH0, h ona 6h otkph- 
.la xe^ieifco KpBii CBoje. 4a ce HCTpnjeue 
oooje W4 napoAa CBojera. 

19. FcioTHiLe cecTpe Maxepe CBoje h ce- 
cxpe ou,a cBojera ne oxKpHJ, jep 6h oxKpHo 
CBojy KpB ; HCKa Hoce oeaaKoae CBoje. 

20. A KG 611 cnaBao ca jkchom cxpHij,a 
cBojera . oxKpno 611 rG.ioxHay cxpHii,a 
CBojera: HPKa noce o6oje rpHJex CBoj, 
HCKa iiOMpy 6e3 A]eu,e. 

21. Kg 6h yseo jKeny 6paxa CBojera, 
pyatHO je, oxKpHO je ro.ioxHity 6paxa cbg- 
jera; 6e3 4jeii,e /T,a 6y4y. 

22. ^yfiajxe cbc ype/^5e Moje 11 CBe sa- 
KGHe MGJe, H BpniHxe hx, /^a Bac 3eM.zba 
He H3MexHe, y Kojy sac bg/],hm 4a jKHBiixe 

y H>Gj. 

23. HeMOJxe jKHBJexH no ype46aMa na- 
po^a KGJe hy oxjepaxH HcnpeA Bac, jep cy 
HHHH.iH CBe XG, 3a XG MH o:np3Gme. 

24. II peKox BaM: bh iiexe HaciHJe^H- 
TH 3eM.i)y H)HX0By H ja liy BaM je /i,axH y 
4p*/KaBy, 3eM^y y Kojoj xe^ie M.injeKO h 
Me4. Ja caM FGcnGA Bor Bam, kgjh Bac 
OABOJHX G^ /3,pyrHx HapG/i,a. 

25. 3a XG pa3.iHKyjxe cxoKy HHCxy 04 ne- 
HHCxe, H nxHij,y hhcxy 04 He^Hcxe, h ne- 

MGJXe CKBpHHXH A)'^^ CBOJHX CXGKOM H./1H 
IIXHIJ,OM H.IH MHM TO/l, lUXO HyiKe HO 3eMibH, 

uiTO caM BaM 04BGJHO 4a je ne^mcxo. 

26. II oHhexe mh CBexH, jep caM CBex 
ja, rociiG/]., H G/],BGJHx Bac G/1, ApyrHx 
HapG^a /],a 6y4exe mgjh. 

27. A MGBJeK VLAU ^Kena, y KOJHMa 6n 
(mo 7i,yx BpaMapcKH h.ih raxapcKH, 4a 
ce nGry6e, KaMeiteM 4a ce 3aciiy, KpB h.h- 

XOBa Ha H)HX. 

IVIABA 21. 

Join pene Focno/i MojcHJy : Kamn cnein- 
xennnHMacHnoBHMa AponoBMJeM, h peu,H 
HM : 3a MpxBau,eM 4a ce .ne ckbphh hh 
je/i,an y napoAy cbgjcm, 

2. OCHM 3a JKJ^OM CBGJHM HO KJ)BH. 3a 
MaxepOM CBGJGM H.IH '.^di 0U,eM CBOJHM H.IH 
aa CHHGM CBOJHM UAH 3a Kliej)jy cbgjgm 
HJlH 3a ()paXOM CBGJHM, 

3. H.1H 3a pG^CHGM CeCTpGM CBOJOM, 

4JeB0JK0M. Koja HHJe HMa.ia MyjKa ; 3a h,gm 
ce MOJKe ocKBpnnxH. 
4. Ako je 0/KeH,eH, /i,a ce ne ockbphh 3a otceHOM C6OJOM y napo^y cbgjcm y^H- 
HHBinn ce ne^Hcx. 

5. ,zl,a ce ne Ha^nne hciaBH ^ynajyliH 
KGcy c r.iaBe cBoje h 4a ne opnjy opa^e 
CBoje, hhxh ce peacy no xHJe.iy CBojeM. 

6. HeKa 6y/i,y CBexH Bory cBojcMy, h 
HCKa He CKBpne HMena Bora cBojera, jep 
npHHOce iKpxBe oraene rocno^fte. xjbe6 
Bora CBOjera, 3a xo HCKa cy cbcxh. 

7. HeKa ce ne jKene }KeH03i KypBOM hah 
CHAGBanoM ; hh nynixeHHu,GM neKa ce He 
scene ; jep cy cbcxh Bory CBojeMy. 

8. II xe6H neKa je cBaKH cBex, jep npn- 
HOCH xjbe6 Bora xBojera; CBex neKa xh 
je , jep caM ja cnex , Tocno/i,, kojh Bac 
nocBetyjeM. 

9. A kIih cBenixenHHKa Koja ce ocKBpnH 
KypBajyiiH ce, CKBpnn ou,a CBojera. neKa 
ce oraeM cna.iH. 

10. A CBemxeHHK naJBHinn H3MeI)y opa- 
te CBOje, KojeMy ce na r.iaBy wsahao yA»e 
noMa3aH>a h kojh je nocBeken 4a ce o6./ia- 
^H y CBexe xaji»HHe, neKa ne oxKpHBa 
TAaBe CBoje, h xa.i)HHa cbojhx neKa ne 
pa34Hpe. 

11. II K MpxBau,y HH je^noM neKa ne H^e, 

HH 3a 0U,eM CBOJHM HH 3a MaXCpOM CBO- 
JOM 4a ce ne ocKBpnn. 

12. II H3 CBexHH>e neKa ne H3.ia3H, 4a 
ne 6h ocKBpHHO CBexnay Bora CBojera, 
jep je na aeMy BHJenau,, jjbe noMasaita 
Bora aeroBa ; ja caM Tocno^. 

13. Oh HCKa ce jkchh ajcbojkom. 

14. y40BHn,0M HH nymxenHu,OM hh ch- 
AOBanoM HH KypBOM 4a ce ne atenn; He- 
ro AJenoJKOM H3 napo^a CBojera neKa ce 

0}KeHH. 

15. II HeKa He ckbphh cjeMena CBOjera 
H napo^y cBojeM, jep caM jaFocno^, kojh 
ra HocBetiyjeM. 

IG. Onex pe^e rocno4 MojcHJy roBo- 
peliH : 

17. Ka}KH Ajmny h penn: y Kora Cm h3 
cjeMena XBojera 04 Ko.teHa 40 KO.Lena 
CmAii Mana na xnje^y, onaj neKa ne hi)m- 
cxyna 4a HpnnocH \Jbe6 Bora CBojera. 

18. Jep HHKO na komc 6h (mAix Mana 
ne Ba.i)a 4a npncxyna, hh cahjch, hh 
xi)OM, HH y Kora 6h 6ho kojh y4 npcBeh 

MaAH H./IH npCBeh BdHKH, 

19. Hh y Kora je cA0MA»eHa Hora h.ih 
pyKa, 

20. Hh rpdaB. hh 4pA)aB, hh ko hmr 
Cmony na oKy, hh luyraB, hh AHiuaJHB, 
HH Hpocyx. TPETxA KIMIi'A MOJCIIJEIU. l\L 21.22. 109 21. y Kora OH V(\\ iKJ cjoMOiiii Ai)()iia 
CBeuiTeniiKa un.ia kuku Maiia iia nijo.n . 
HeKa.He npucTyiia 4a iipiinociiaxirrBo or- 
H>eHe rociKUy; Maiia jo na ibOMv: ,\i\ iie 
upiicTyiia^ia iipuHoni x.boo liora citojera. 

J'J. A.iii x.i.eu liora cuojora 0,; cTiuipii 
iipecBOTiix H oACTBapH cBOTiix HeKa jeAe; 

2'S. A.iH ;ia lianjoc lU'Ka no y.ia:5ii; 
K o.iTai>y uoKa co uo iii)iio.i»Hiyjo, jop jo 
MaHa ua H>oMy. iia HOKa no cKnimii cuo- 
THH>e Moje, jop caM ja rociio,!,, Kojii iix 
niKHohyjoM. 

1*4. 11 Mojciijo Kaaa to Apoiiy 11 chho- 
BiiMa H»eroBHJeM 11 cbhjom ciiHOBiiMa lb- 
pa illobiim. r.lABA 22. 

11 [)oqe rocnoA Mojciijy roBopeliii : 

2. Kaa;ii Ai)0Hy h cHHOBii^ra H>eroBiije>r 
jlii CO Mynajy 0,1, cbothjox CTBajm ciiHOBa 

IliipaiLBOBlIX. Ail HO oil OCKBpHII.lIl CBOTO 
HMO MOJe y OHOM IIITO Mil OH II HOCBeliy- 

jy ; ja caM FocnoA. 

3. PeuH hm: ko oh foa h3 cjoMona sa- 
mora o^ KO.Lona ua ko.loho iipHCTyimo 

KOBOTHJOM CTBai)HMa, KOJO OH HOCBeTH.lH 

cuHOBH ILipaiLLOBH TocnoAy, KaA je ho- 
MHCTOTa H»oroBa na ftOMy , xaj HOKa ce 
iicTpHJooH HcnpoA .iHua Mojora; ja caM 

rocnoA- 

4. Ko OH roA h:3 cjoMona ApoHOBa oho 
rynaB n.iii nii iim.io cjoMO o^ H,era, noKa 
He je^e cBexiijex cxBapii /],0K.ie ho 6yAe 
qncT; laKO h kojh oh ce AOxaKao Kora 
HOHHCxa o^, MpTi'.a THje.ia h.ih oHora oa 
Kora jo H3am.io cjoMo, 

5. lI.iH KG 6h ce AOTaKao ^era uito ra- 
MH'/Ke no aeM^H, o^ nera Cm ce ocKBp- 

HHO. H.IH MOBJOKa 0^ KOJOra 6h CO OCKBp- 

HHo KaKBo My Aparo pa^H ne^HCTOie 
H>oroBo. 

6. Ko OH CO AOTaKao xaKora Hera, onhe 
HOHHCT Ao BOMOpa: :m to noKa no je,i,c 
cBOTHJox CTBapH aKO HC OKyna THJe.ia 
CBojera y bo ah. 

7. A KaA 3al)0 cynuo. onho qncT. h oh- 

M MO'/Ke JOCTH OA CBOTHJeX CTBai)H ; jO]) 

Mv je xpana. 

>^. MjmHHoi'a H.iH niTO pacKHne :3BJep- 
Ka HOKa no joAO, Aa co h>hm no CKBpHH; 
ja caM rocnoA- 

9. TaKO HOKa ai»ko iiito caM ypoAHO 
M ce ApHiH. M HO naByny na co rpnjoxa 
H He VMpy OA H>ora ocKBj)nHBiiiH ce 
caM FocuoA, kojh hx uocBeLyjoM. 10. llllKO Apyi'" M HO JOAO CBOTHJOX 

cTnapM. nil yKvliauHH cHoiirronHKOB hh 
naAniiMa}) ,\a ho jeAe cbothjox cTnapn. 

1 1. A KaA cBoniTonHK Kyiin Kora :ia hob- 
Ho, Taj HOKa HX joAo, h kojh co 1)oah y Ky- 
Lii itoroHoj: onii noKa joAy j^'.iiv H>oroBa. 

12. A.iH Khn cBemTOHHHKa KaA ce yAa 
iia MOHJoKa A]>yi'<>i'J< n.ioMona, ona A«i "o 
joAo OA iKpTaua iioAiiruyTHJox cbothjox 

CTBapil. 

13. A kIiH CBOlHTOHHMKa aKO ooyAOBH, 

H.IH jo iiycTH MyjK, aKO HOMa HopoAa, no- 
Ka CO BpaTH KytiH oua cBojora Kao uito 
je 6HAa y /ijoTHifcCTBy cbojom, \Jbe6 oi;a 
CBOjora noKa joAe; a.in hhko Apyi'ora 
n.ioMona a^ ^^ no joAe. 

14. A KO OH nexoTHne jeo CBOTy CTiiap, 
HCKa aomotho noTH AHO H HaKHaAn cbc- 

lIITOHHKy CBOTy CTBap, 

15. ,J,a no OH cKBpHii.iH cbothjox CTHapn 
CHHOBa ll3i)aH.i)eBHx, Kojo ni)HHOce To- 

ciiOAy, 

IG. II M HO 6h naiuaMH.iH na h>hx 
Kapa ::ia iipiijocTyii joAyliH cboto CTBapn 
IBHXOBO ; jop caM ja Tociioa, kojh hx no- 

CBOhyjOM. 

17. Joui po^e FociioA ^lojcHJy roBopolin: 

18. KajKH Apony h cnnoBHMa iBoroBii- 

JOM H CBHJOM CnnOBHMa ILspaH.LOBHJOM, 

H pei^H HM : KO roA oa AOMa Il3i)aH.L0Ba 
H.iH HiiMO^y CTpanana kojh cy y Il^pan- 
..i»y xoLe A^ npnnece acpTBy cBojy no 
KaKBOM roA saBJeTy cbom, h.ih oa Aoope 
Bo.Le CBojo a^Pt niTO ce npHnocn Fociio- 
Ay na ;KpTBy iia.LOHHuy, 

19. HoKa npHHoce Apare BC^e MyiiiKO 
3ApaB0 OA roBOAa h.ih oa OBau,a h.ih oa 

K03a. 

20. Ha HOM Cm CmAn Mana, ono ne iii)h- 
nocHTo, jop BaM ce ne oh iipHMH.io. 

21. II KaA ko xohe Aa npHnoce jKpTBv 
3axBa.iHy TocnoAy, H3BpiiiyjyhH :'.aBJ0T 
H.iH OA CBoje BO.LO A^jyliH A^p, Ori, 10- 
BOAa H.1H OA CHTHe CTOKO, HOKa r)yAe 
3ApaBo, Aa Cm CmAo iipHM.Lono; nnKaKe 
Mane Aa HOMa na ibomv. 

22. C^HJeno h.ih KojoMy je iuto c.iom- 
.i.eno HAH oA^njono, hh ryTaBO, hh npa- 
craBO HH .iHiuaJHBo, UITO jo TaKO no iii)H- 
nocHTe FocnoAy, " no moIihto hx na 
o.iTap FocuoAH>H -i^ acpTBy orifcOHy. 

23. A Bo.ia H.1H OBuy h.ih K03y c yAOM 

KOJHM U])0B0.1HKHM H.lH UpOMa.lHM MO- 

Ja I ;koiu upHinijoTH .3a ao6i)obo./Lhh Aap; a.iH 
1 3a aaujoT no Le ce iipHMHTH. no TFE'KA KltlirA MOJCIIJEBA. YA. •J2. 23. 24. Yja-iOB^LeHO yBpiatfeeM. Ty^eiteM, 
Kn,i.aH>eM ii.iii pe;HaH>eM. He npimociiTe Fo- 
ciio^y: 11 He ^iiiHiiTe xora y :jeM.iii CBojoj. 

2o. 11 H3 pyKe Tyi)nHCKe neMOJTe y3H- 
MaxKHHJeAHecTBapnAa npHHeceTe xj^ef) 
Bory CBojeMy ; jepje KBap HjIixob y ftinia; 
HMajy Many, ne he BaM ce npHMirni. 

2<x Joiu pene FocnoA Mojcnjy roBO- 
pehii : 

27. Te.ie ii jarite ii jape Ka^ ce OM.ia- 
/tii. HeKa 6y;i,e ce^aM ^ana koa MaJKe cbo- 
je. na o^ ocMora ;i,aHa n nocJHJe uniie 
yro^HO :3n jKpTBy orH>eHy rocno^y. 

25. A KpaBe hh OBu,e hii Koae ne ko.lh- 
Te y je^an ^an c M-ia^exoM H>e:3HHHJeM. 

29. II Ka^ njjHHOCHTe FocnoAy JKpTBy 
pa,;H xBa.ie. npHHecHxe je ^paroBo.tHo. 

^•>O.HeKacejeAe HCTora ^ana, h ne ocxa- 
B.LaJTe HHuixa ^o jVTpa ; ja caM Focno/i,. 

31. 3a TO ApiKHTe ^anoBHJecTH Moje, h 
Bj)mHTe Hx ; ja caM FocnoA- 

o2. il HCMOJTe CKBpHHTH CBCTOra HMe- 

Ha Mojera, h ja hy ce CBexHTH Metiy ch- 
HOBii.Ma Ilapan.LeBHM ; ja caM Focno^, 
p:oJH Bac nocBehyjeM, 

KoJH caM Bac H3Beo h3 3eM.i.e Mh- 33. ciipcKe 4a BaM oy,i,eM 
C1104. Bor; ja caM Fo- riABA 23. 

Jom pene Focno/; ^lojcpijy roBopetiii: 

2. Ka'rKH cHHOBUMa Il3paH.i.eBHM, H peu,H 
hm: npa3Hnii,H Fochoaibh, Koje kcTe 3Ba- 
TH CBeTH ca6opH, OBO cy npa3HHi;H mojh: 

3. lIIecT /T,aHa ])a,],H, a ce^MH ^an, kojh 
je cyuoxa 3a noHHBame, HCKa 6y4e CBexH 
cauoj), ne pa^Hxe hh je,i,Hora nocia; cy- 
ooxa je Focno^ita no CBwjeM cxanoBHMa 

BaillHM. 

4. (Jbo cy n])a3nHHH Focno^ifcH, caoo- 
pn CBCTH. na Koje tiexe ce ca6HpaTH y 

BJ)HJeMe H>HXOBO : 

o. Mexpnaecxora ^ana npBora Mjecena' 
y Be'ie nacxa je Focno,i,H>a. 

♦ ). A neinaecTOi'a ^ana ncxora Mjecei;a 
ni)a3nHKJe ni)HJecnHJex xjBer>oBa Focno- 
Ay: ((^aM ^ana je^nxe x.i)e6oBe npn- 
jecne. 

7. IIjjBH ^an HeKa brm fiy^e ca6op CBe- 
TH.HMKaKoranoc.ia poncKora ne j)a,uiTe. 

^. Hero 3a ce.^aM ^ana ni)HH0CHxe Fo- 
cno^y rKj)XBe orH>eHe; a ce/],MH ^an ne- 
Ka je car)oj) cbcth ; ne pa^nxe hh je^nora 
noc.ia ])oncKora. 

9. Joni pe'ie Focno^ Mojcnjy roBoi)eJiH: 10. Ka/KH CHHOBHMa Il3paH.I»eBHM, H 

peun hm: Ka.T, /],ot)exe y 3eM.i>y Kojy hy 
BaM ,v^th, n cxanexe avcxn y itoj, Ta;^a 
^ouecnxe choh iipBHHa 04 jKexBe CBoje 
K CBeiuxeHHKy ; 

11. A on HeKa o6plie cnon npe^ Focno- 
40M, ^a OH BaM ce npHMno; ciyxpa^an 
no cydoTH neKa ra oophe CBemxennK. 

12. A HCXH /;aH Ka^ 6y/i,exe o6pxa.i» 
CHon, npHHecHxe jarae oa ro^HHe ^ana 
3ApaB0 Ha atpxBy Ha.LeHHH,y FocnoAy; 

13. II /^ap y3a a, 4BHJe ^ecexHHe e$e 6h- 
je.iora opauina 3aMHJeuieHa c y.i)eM, 4a 
oy^e iKpxBa oraena Focno^y na yroAnii 

MHpnc; H na.LeB y3a ifc, Bnna HexBpr 
nna. 

14. A x.Leoa. hh 3pHa np^Kena hh spna 
y K.iacy ncMojxe jecxn 40 onora ^ana 
Ka/i, npnnecexe acpxBy Bory CBOjeMV ; xo 

4a BaM je Bjenna ype^da 04 Ko.i)eHa 40 
Ko.tena no CBHJeM cxanoBHMa BauiHM. 

15. IIo xoM 04 npBora ^ana no cyooxH, 
OA Aana Ka^ npHnecexe cnon 3a JKpxBv 
oopxany, 6poJTe ce^aM ne^je^La nynnjex: 

16. ,40 npBora ^ana no ce^Moj ne^je- 
.XH naopojxe ne .].ecex ^ana ; OH/i,a npn- 
necHxe hob /i,ap Focno^y. 

17. II3 cxanoBa cbojhx ^onecHxe ^Ba 
x.i»e6a 3a ^KpxBy o6pxaHy; 04 4BHJe ^e- 
cexHHe e«i)e 6HJe.iora dpamna ^a 5y4y, 

c KBacu,eM neKa Gy^y neneHH; to cy np- 
BHHe FocnoAy. 

18. Ac xHJeM x.ibe6oM ni)HHecHxe ce- 

4aM jaraH)au;a o/i, ro/i,HHe 34paBHJex, 11 
je^HO Tde H ABa oBna, 4a 6y/i,e JKpTBa 
na.i)eHHi],a Focno^y c 4apoBH:\ia cbojhm 
H Ha.:beBHMa cbojhm, 4a dy^e ;KpTBa orH>e- 
na na yro^HH MHpnc Focno^y. 

19. 3aK0.?bHTe h japi^a je^Hora 3a rpn- 
jex H ABa jarfteTa oj\ i^o^Hne 3a iKpTBv 
3axBa.iHy. 

20. 11 cBenrreHHK neKa to oopne TaMO 
H aMO c x.LedoM 04 n])BHHa h ca ABa ja- 
rH>eTa na 'iKjjTBy odprany npe4 J'ocno- 
40M; H ohIic CBCTe CTBapH Focno^y 3a 

CBeiUT(mHKa. 

21. 11 caoepHxe ce y xaj ^an. cadop 
CBexH 4a BaM je; hh je^nora nocia pon- 

CKora ne pa/T,HTe 3aK0H0M BJeMHHM no 
CBHJeM CTanoBHMa cbojhm oa KO^iena 40 
KO.T)ena. 

22. A Ka4 CTaneTe ^kcth y 'se^ijhu CBOJoj, 

neMoj ca cowjeM hoskcth H>HBe CBOje, hh 
naoHpMH no HceTBH; oc/raBH cnpoMaxy 
H Aoiii.LaKy ; ja caM Focno^ Bor nam. TrK'KA KH»lirA M( 

-'). Joiu pene rociio,\ Mojciijy roiui- 
l»ehii: 

-4. Ka;KH chhoiuimii lI;q)aH.i>eiuiM, ii \k'- 
lUi: iipBH ,utH co,\M()ra Mjeceua HOKa naM 
jc (UMop, ciioMoii Ti)yoHn, cauo]) cneni. 

'J'k \\i\ }(\\\io\i\ iioi.ia i)oiR'K()ra iicMoj- 
TO pa,unM!. nero iipuiuvuTo ;Ki)THy orite- 

'JCk Join pruo roc'iio.i. Mojciijy i'oho- 
l>eKii : 

1^7. A A^ccTH je 4an xora Mjoccua ce^- 
Mora xm OMiiiiilieH^a: cano]) choth HOKa 
r.a.M je, u Mynirre ,i,yiiio cr.ojo, ii iipinio- 
cme rocno,;y ^Kirrny oriM'Hy. 

2>>. y Taj AiiH HeMOJie i)a^HTH hhjc^ho- 
ra iioc.ia, jop je ,T,aH oHiniilieiha, ,ia ce 
OHiicTiiTe npe.T, rociio,i,OM BoroM chojiim. 

29. A CBaKa Aynia Koja ce He oh My^iH- 
.la y Taj ,;aH. x^\ ce HcipHJeoH K.i napo- 
Aa CBojera. 

o<X II cBany Ay my KOJa on i)aAH.iii Ka- 
KaB Hocao y Taj a^h. ja hy aaTpxii Ayiuy 
OHy y HapoAy aeinmy. 

31. Hh jeAHora noc.ia HeMojre paAHTH: 
TO Aa je Bjenna ypcA^a oa KO.Bena ao 
Ko.Lena y CBHJeM CTaHOBHMa BauiHM. 

32. CyooTa iioHHBaiBa ncKa BaM 6yA<^*- 
H >ryMHTe Ayiut^" cBoje: A^'i^^'Tora ,;aHa 
iicTora MJeceua KaA <''>yAo Be^ie, oa Beqe- 
l)a Ao Benepa Hi)a:sHyJTe noMHHaK CBOJ. 

33. Joni peqe Tochoa r^IojcHJy roBO- 
pehn : 

34. Ka/KH CHHOBHMa II::J])aH.I)eBHM , H 

jiemi: nexHaecTora Aana ceAMora Mje- 
cena HpasHiiK je cjennua im ceAaM Aana 
['((cnoAy. 

35. lIpBH AaH neKa oyAe cadoj) cbcth. 
HH jeAHora noc.ia j)oncKora HCMoJTe pa- 
AHTH. 

3<j. '3a ceAaM Aana npHHOCHTe ^KpTBe 
orftene rocnoAv; oc.mh Aan nena BaM 
C)}\lp caooj) cReTH. h iipHHecirre '/KpTBe 
<»rH>eue Tochoav; ii])a:mHK je. hh jeAHO- 
ra nocia poncKora ncMojre ])aAHTH. 

37. To cy iii)a:{HHUH TochoahjH . Koje 
heTe n[)a;iH0BaTH Ha cadoi)HMa cbcthm j 
Aa HpHHeceTe ;KpTBe orH>ene FocnoAy : | 
xpTBy ua.teHHuy h Aap h -/KirrBy liaxBa.i- 
Hv H Ha.LeB, cBe KaA je neyij Aan, 

3S. OcHM cynoTa rocnoAH>Hx h ochm 
Aapoea Bamnx h och.m CBHJex i^aBJeTa Ba- 
rn hx h ocHM CBHJex AOopoBo.tHHJex npn- 
Hoca BaniHx. Koje heTe AaBaTH FocnoAy. ; 

39. A.iH nexHaecTH Aan Tora Mjecena \ 
ceAMora, KaA canex)eTe poA :ieMa.LCKH, j MCllJEHA. r.l. -28. ti4. ill iipa;{HyJTe iii)a;{HiiK I ociioAy ceAaM Aa- 
iia: y iipBii je Aan oa-moi) u y ucmii j(^ 
Aaii oAMop. 

4('. .\ iij)iui Aan ya.Mnre Boha c .injenn- 
jex Ap'HTu. II ri)aHa iia.iMoiuij(^\ ii rpa- 
na c rycriije\ Api^^^'i'a ii Bpde c iiotokm. 
H Hece.iHTe ce iii)eA Tociioaom Doro.Ai 
cMojiiM ceAaM Aaiia. 

41. 11 iipainiyJTe raj iipaainiK TociioAy 
ceAaM Aana ciuiKe roAuiie iuikohom hjcm- 
HHM OA KO.LCHa ,\0 KO.LCHa, ccAMOFa Mje- 
ceua ii})aHHyJTe ra. 

42. Ji iioA cjcHiinaMa oyAirre ceAaM Aa- 
na, Ko je roA l)ol)eH y lI;;})aiLLy nena 
dyAe HOA cjennuaMa, 

43. ^i^ix Cm 3na.io naTpa'/KJe luniie Aa 
caM ja yMHHHO Aa JKHi?e iiOA cjeniinaMa 
CHHOBH lIi^pan.LeBH KaA t'aM hx H:iBeo Ho 
ijeM.Le MHCHi)CKe. Ja caM Tochoa r>or 
Bani. 

44. II MojcHJe Ka:5a iipa:mHKe r;,ciioA- 
fte CHHOBHMa lI:{i)aH.LeBHJeM. 

r.lABA 'J4. 

Join peqe TocHOA MojcHJy roBopehii; 

2. 3anoBJeAH CHHOBHMa II:^paH.i>eBHM 
HCKa TH AOHecy y.ta MaciHHOBa "4HCTa, 
n,HJeI)eHa, :m BHAJe.io. Aa jkhihuh rope 
Ba3Aa. 

3. IIpeA3aBJecoMCBJeAOHaHCTBay inaro- 
py OA cacTaHKa Ai)oh he hx HaMJeinTaTii 
Aa rope oa senepa ao jyTi)a iipeA Tociio- 
AOM Ba:iAa aaKOHO.M BJeMHHM oA Ko.i>eHii 
AO KOJbeESi. 

4. Ha cBHJeTBaK mhcth naMJeiuTahe 
jKHiuKe npeA Tochoaom Ba^Aa. 

5. II y^MH oHJe.iora dpaiuna, h Hcneiut 
ABanaecT KOAa^a, CBaKH KO.iau Aa dyAe 
OA AiiMJe A^ccTHHe nfc. 

(). II HOCTaBH HX y Alia i)eAa. no iiiecT 
y jeAan i)eA, na mhcto.m CTO.iy ni)eA Fo- 

CHOAOM. 

7. II Ha CBaKH ])eA MeTHH KaAa uiicrora, 
Aa dyAo ^a CBaKH x.hvu ciiomch , '/KpTBa 
oiH^eHa FocnoAy. 

H. CBaKe cydoTe HCKa hx nocTaB.La Ch^- 
uiTeHHK npeA Fochoaom Ba^Aa y-ni.\uijfifin 
OA CHHOBa ILjpan.LeBHX :iaKOHOM BJennHM. 

9. II dnlie Ai)OHOBH h CHHOBa H.eroBH- 
jex. KoJH he HX jecTH na MJecTy cbctom, 
je]) HM je cBCTHiha naA CTCTHHiaMa oa 
orH>enHJex vKpxaBa FocnoAH>Hx ^aKonoM 

BJeHHHM. 

10. A H:;aV' CHH jeAne Il3])aH.T>Ke, ko- 
jeMy je oTaii, oho Mncnpau,, Mel^y cnnoBe 112 TPE'KA KftllFA MOJCIIJEBA. O. 24. 25. Jl3i)aH.i.eBe, ii cbrah ce y oko.iv cim jKe- 
He Il3paH.i)Ke c neKHM ILspaiLLi^eM. 

11. II ncyjyiin cim acene Ilapan^Ke 
iioxy.iH HMe Eoj/c((Je , Te ra ^OBe;i,ome 
K MojcHJy ; a MaTH mv 6jeme no HMeny 
Ca.iOMUTa, Kiiii ,J,aBpHJHHa, o;i, n.ieMena 
,J,aHOBa. 

12. II MexHyme ra y saiBop /],OK.ie hm 
ce KaHce uixa he ^ihhhth c auM no pn- 
jeiiH rocno^itoj. 

13. A Focno^ pe^e Mojcnjy roBopeliM: 

14. IIsBe^H Tora ncoBa^a na no.i.e h3 
OKO.ia, H neKa cbh kojh cy ^y.iH Meray 
pyKe CBoje na r.iaBy aeroBy, h neKa ra 
caB Hapo4 3acne KaMeaeM. 

15. A CHHOBiDia Il3paH.i,eBHM KaacH h 
peuH : Ko OH roA noxy./iHO Bora CBOjera, 
Hocnlie rpnjex cboj. 

16. Ko OH py:atHO roie Focno^ae, 4a ce 
nory6H, caB napo^ ^a ra 3acne KaMeaeM ; 
H ^oiiLtaK H ^OMopo^an, kojh 6h pyjKHO 
HMe rocno^ite, ^a ce noryoH. 

17. II KO yoHJe noBJcKa, 4a ce nory6H. 

18. A KO y6HJe atHBnn^ie, neKa BpaxH 

4pyr0, '/KHBHHHe 3a a^HBHH^ie. 

19. II KO paHH 6.iHa;H>era CBojera, KaKO 
y^HHH TaKO 4a 3iy 6y4e: 

20. y.ioM 3a y.iOM, oko 3a oko, 3y6 3a 
3y6 ; KaKO oiutcth THJe.io HOBJeKy, onaKO 
4a :\iy ce yHHHH. 

21. Ko y6HJe h^hbheho, 4a Bpaxn 4py- 
vo ; a.iH KO yoHJe HOBJeKa, 4a ce noryOn. 

'22, oaKOH 4a BaM je je^an, ^oni.taKy 
4a oy^e Kao h pol/enoM y 3e3Li)H. Jep can 
ja Tocrio^ Bor Bam. 

23. II MojcHJe Ka3a cHHOBH:\ra TLspan- 
.LCBHM, a OHH H3Be4ome nconaMa na 
no.'be H3 OKo.ia, h 3acyme ra KaMciteM ; 
H y'lHHHine chhobh Ibpan.LeBH KaKO To- 
cno/i, 3anoBJe/i,H Mojcnjy. 

r^ABA 25. 

Join pene Tocno,; Mojcnjy na ropn Cn- 
najcKoj roHoiH'hn : 

2. JiaHCH cnnoHHMa Il3pan.LeBHM, n ])e- 
UH hm: Ka^ 4oI)eTe y 3eM.i,y Kojy naM 
ja /],ajeM, neKa npa3Hyje yeMJta cy6oTy 
rocno,i,n,y. 

3. IIIecT ro^nna 3acHJeBaj innuy cBojy, 
n niecT roAnna pejKH BHHoriia^ cboj h 
ca6H])aj po/i,. 

4. A ('A\\yiii ro^nna neKa 6y,i,e cyoora 
3a o^Mop 3eM.LH, cyooxa rociioAifca: nc- 
Moj CHJaTH y no.i>y cboJcm hh pe3aTH bh- 
Horpa^a cBojera. ro^nna^ 
TaKO 4a 5. IUto caMO 04 ce5e po^H n3a jKCTBe 
TBOje HCMoj atcTH, H rpoHclja y Bnnorpa^y 
CBOJCM Hepe3aH0M ncMoj upaTH ; neKa 6y- 
4e ro^nna o^Mopa 3eM.Ln. 

6. A.iH niTO po^H 3eM./i.a 3a no^HBafta 
CBojera, ono neKa BaM 6y/i,e xpana, Te6H 

H C.iy3H TBOJCMy H CiyniKHIBH TBOJOJ M 

najaMHHKy TBOjcMy n yKyhannny xBoje- 
My KOJH je K04 Te6e. 

7. II CTOI],H TBOJOJ n CBHJCM iKHBOTH- 

ftaMa lUTO cy y tbojoj 3e:^Li.H, caB poA 
ifee3Hn neKa 6yAe xpana. 

8. II na6poj ce^aM ce^Mnna 
ce/i,aM nyxa no ce^aM ro/inna, 
TH ce^aM ceAMHna roAHna oy^e ^expAe- 
cex H AGBex roAnna. 

9. TaAa 3anoBJeAn neKa 3axpy6H xpy6a 
y AecexH a^h ceAMora Mjecena, na m^ 
OHHuiIieaa neKa Tpy6H xpyca no cboj 
3eM.i)H Bainoj. 

10. II nocBexHxe roAnny neAecexy, n 
npor.iacHxe c.iouoAy y 3eM.i)H cBHMa kojk 
jKHBe y H)OJ ; xo neKa BaM je onpocna ro- 
Anna, H xaAa ce BpaxHxe cBaKH na CBojy 
oainxnny, n cBaKH y poA cboj Bpaxnxe ce. 

11. Onpocna roAnna Aa naM je xa ne- 
Aecexa roAnna; ncMOJxe cnjaxn, nnxn: 
5KaH)Hxe mxo caMO poAn xe roAnne, hh- 
XH oepHxe rpojKlja y BHnorpaAHMa nepe- 
3anHM. 

12. Jep je onpocna roAnna ; neKa naM 
je CBexa ; ca CBaKora no.La jeAHxe poA 
aeroB. 

13. Te roAnne onpocne npaxnxe ce CBa- 
KH na CBOjy oainxnny. 

14. II aKo npoAain nixo 6.iHaiH)eMy cbo- 
jeMy H.iH Kynnni mxo OA o.injKifcera cbo- 
jera, ne Bai)ajxe jcAan Apyi'ora. 

15. JIpcMa Opojy roAnna no onpocnoj 
roAHHH Kynyj oa o.iHiKHDera CBojera, h: 
npcMa f)pojy roAnna y Koje hem opaxn 
poA neKa xh npoAaje. 

16. IIIto BHiue 6yAe roAnna to he uh- 
jena 6hxh Beha onoMC mxo Kynyjem, a, 
inxo MaiBe 6yAe I'OAnna xo he :\iaH>a ohxh 
ii,HJena, jep xn ce ni)OAaje opoj ..LexHna. 

17. 3a xo ne Bapajxe jeAan Apyrora, 
nero ce oojxe r)ora cBOJera ; jep caM ja. 
TocnoA Bor Bam. 

18. /],i);KHxe ypcA^e Moje h ^yBajxe 3a- 
Kone MOJe n Bpiiinxe nx, na hexe jkhbjc- 
TH y 3eMj>H r)e3 cxpaxa. 

li>. II 3eM.i,a he i)aI)aTH poA cboj, h 
jemheTe ra, h Onhexe chth, h iKHBJehe- 
xe y H)0J r)e3 cTpaxa. TPKKA KIMITA MOJCIlJEIiA. 1\1. 25. 

20. IlaKOoHCTepoK.iii: iirra hoMo jecni 
ce^Me ro,UiH<\ exo no tiOMO ciijaTii iiii- 

TH hoMO opllTH .bOTllHeV 

21. llycTiihy u.iaroc.ioB CBOJ Ha Bac iiie- 
cre roAHHe, to ho poahth :ia Tpii toahho. 

22. n oiijahoTO (U'MO riunno, a joiii- 
hoTo .LOTiiHv crapy ^o a^boto toahho, 

AOK.IO HO npHCIIIljO pOA HjOoHH, jOHlhOTO 
CTapH. 

2.'). A.iH Aa CO :u^M.T.a ho npoAnje 3a 
cBaiua. jo]) jo Moja HOM.i.a. a nu cro AO- 
m.biiHH H ynyhaHH koa mohc. 

24. 3a TO no CBoj 3eM.i.n ApJKaB^ same 
HOKa CO OTKyn.T>yjy :u'm.lo. 

2^). Ako ocHpoMaiuii Opax tboj ii npo- 
la HouiTO OA naiuTinio CBojo, a noc.iHJo 
lo^o KO OA poAii ftoroBa Hajo.iii/Kn h.0- 
My Aa OTKynn, HOKa OTKyiin iiito upax 
H>eroB npoAaAt'. 

2l>. Ako .ih ho oh HMao HHKora A^ ot- 
KyHH. Horo OH ce noMorao n :3iuaBH0 
Ko.iHKO ipeua 3a OTKyn, 

27. ()HAa HOKa OA<'>HJe toahho oa KaKO 
je HpoAao, na iuto ocTane HOKa Hcn.iaTH 

OHOMO KOMO jo HpOA^O, H TaKO HOKa OHOT 
Aoljo AO CBOJO oaillTHHO. 

2s. Ako .ih noMa ku.ihko oh Tpeoa.io 
Bi)aTHTH . oHAa ocTajo cTBap npoAana y 
oHora KO jo Kynno ao toahho onpocHO, 
a onpocHO toahho ocxaBntio co, n oh tie 
CO BpaTHTH Ha CBOJy oaniTHHy. 

29. Ko npoAa Kvhy y Kojoj ce cjeAH y 
MJecTy orpat)OHy 3haom , B.iacTan je ot- 
KyHHTH je AOK.io ce ho naBpnin roAnna 
AaHa OA KaKO je npoAa ; unj^'.iy I'OAHHy 
Aana H3la B.iacT OTKynHTH je. 

30. A aKO je ne oTKynn 3a roAHHV A^na, 
OHAa ocTaje Kvha y Mjecxy ori)at)eHy 3h- 
AOM OHOMO KO je KyHHO ca cBHJe:« OA ko- 
•LOHa Ha Ko.i>eHO, h ho he je ocTaBHTH 
onj>ocHe roAHHo. 

31. A Kyhe no ce.iHMa . Koja HHJecy 
or[)ahoHa 3haom , HOKa co y3HMajy Kao 
H>MBe. Mory ce otkvhhth, h foahho onpo- 
cHe Bpahajy ce. 

32. A MJocTa JoBHTCKa h Kyho y Mjoc- 
THMa RHxoBHJeM, CBai'Aa Mory oxKynHTH 

.lOBHTH. 

33. A.IH KO Kynn oa .loBHTa. HOKa onpo- 
CHe roAHHo ocraBH Kyn.Lony Kyhy h hito 
je HMao y Mjecry: jop Kyhe no MJocTHMa 

.lOBHTCKHM jecy HjHXOBO MOljy CHHOBHMa 
ll3paH.T,eBHM. 

34. A.IH iro.Lo noA MJecTHMa h,hxobh- 113 joM All t^e HO npoAaje; jop je h^hxobo AO- 
cT(>jan>o ,\o BMJoKa. 

3;"). Ako ocn})OMainH opar tboj h H3He- 
Morno pvKa iborona nopoA tooo, npnxBa- 
TH ra , H Kao cTpanan h Aoni.LaK HOKa 
no'iKHBH y:{ touo. 

3(). iloMoj yaHMaTH oA H^oia KaMaTe 
HH AooHTH ; Hero co ooj Bora, Aa nn no- 

axHHHO r>])aT TBOJ \.\ TOOO. 

37. llonaua noMoj My aiuuitu na Ka- 
MaTy, HHTH MY xi)ano cbojo no3aHMaj pa- 

AH A0C)HTH. 

3S. Ja caM TocnoA r>or luini. kojh caM 

Bac H3B00 n3 30M.T)0 MHCn])('KO Aa BaM A^M 

3eM.i)y XanancKy h a^ '^a'^i ''"vaom lior. 

39. II aKO ocHpoManiH opaT tboj koa 
Tooe TaKO Aft th co nj)0Aa, noMOJ ra AP- 
•/KaTH Kao poua; 

40. Kao HajaMHHK h Kao Aoiu.iaK ne- 
Ka oyAe koa Te6e; Ao onpocne roAnne 
HOKa c.iyaiH koa tooo. 

41. A OHAa HOKa hao oa Te6e ca chho- 

BHMa CBOJHM, HOKa CC Bl)aTH V pOA CBOJ, 

H na (laiuTHHy OTana cbojhx noKa ce 
BpaTH. 

42. Jep cy Moje cjyre, Koje caM h3boo 
H3 sesLiie MncnpcKO, HOKa ce ho ni)OAa- 
jy Kao poooBH. 

43. HoMOJ rocnoAapHTH naA h>hm jko- 
CTOKo, nero ce 6oj Bora cBojera. 

44. A po6 TBoj h pooHBa TBOJa iuto 
hoiu HMaTH HOKa ovAv OA OHHJex napo- 
Aa KOJH ho oHTH OKO Bac, OA H>HX Kynyj- 
TO po6a H po6HH)y. 

45. II H3Met)y cnnoBa CTpaHan,a kojh 
6yAy koa cac. H3Mot)y h>hx KynyJTO n n3 
n'opoAHua ohhjox kojh oyAy koa «ac, 
KOJH ce poAc y cOm.lh saiuoj, h th HOKa 
BaM oyAy HMaH,e. 

4G. Ohh he HOCTaTH Banin h chhobii 
BauiHX naKOH Bac. h onho juim AOCTOja- 
H,e, Aa BaM CBaKy c.iyjKoy Bpnie ao «h- 
joKa: a.iH naA opahoM cbojom. cnnoBHMa 
ILipan.LOBHM, HHKO naA opaTOM cbojhm 
Aa ne rocnoAai)H ;koctoko. 

47. Ako .ih ce oooraTH Aoni.LaK h.ih 

rOCT KOJH /KHBH C TOOOM , a 6paT TBoj 

ocnpoManiH koa H,ora TaKO Aa co ni)0- 
AaAOHLLaKy, kojh '/Khbh c toOom, h.ih 
KOMO roA OA Tyhora poAa, 

4S. KaA CO Hi)OAa, mo'/KO ce OTKynnTH ; 
KO roA OA opaho H.eroBO noKa ra OTKynn; 

49. II.iH cTpHu ifceroB, h.ih chh cTi)Hua 
H>oiY)Ba HOKa ra OTKynn. h.ih ko Al>yi'H 

T, KpBH HiOrOBO Y pOAV HjOI'OBY HOKa Fa 

8 114 TPE'RA KH>lirA MOJCIIJEBA. IVl. 25. 26. OTKyiiii; H.iii aKO ce noMOi'He, neKa ce 

CaM OTKVnH. 

50. HeKa ce iipopaiiyna c KvimeM cbo- 
JHM 0^ roAHHe KaA ce npoA^o ao to^h- 
HB onpocHe, 4a uHJena oa Kojy ce npo,],ao 
j[o\)e npcMa opojy roAHHa: Kao Ha,;Hii- 
qapy neKa My ce panyaa BpHJore Koje 
je oAc.iyjKHo. 

51. Ako ocTaje jom MHoro ro^HHa. npe- 
Ma H)PiMa HeKa n.iaTii oxnyn o^ u^ujeue 
3a Kojy je Kyn.LCH. 

52. Ako ah ocTaje Ma.io roAnna 40 oiipo- 
CHe ro^HHe , neKa ce npopaMyna c h>hm 
H HCKa n.iaxH OTKyn npeMa thjbm ro- 
^HHaMa. 

53. Kao HajaMHiiK roAHintbn neKa 6y- 
46 y iBera, 11 HCKa ne rocno^apn na,], 
H>HM acecTOKO Ha TBOje om\. 

54. Ako ah ce onaKO ne OTKynn, neKa 
OTH^e ro^HHe onpocne h oh h chhobh 

BberOBH C H)HM. 

55. Jep cy chhobh Il3paH.i»eBH Moje 
ciyre, Moje cy c.iyre, Koje caM hsbco h3 
^eM.Le MncHpcKe; ja caM Focno^ Bor 
Bam. 

rjlABA 26. 

HeMOJie rpa^HTH ceoH H^o.ia hh .ihko- 
Ba peyaHHJex, hhth cxynoBa no^HatHTe. 
hh KaMeaa ca c.iHKaMa MetiHTe y CBojoj 
3eM.i)H ^a My ce K.iafta're ; jep caM ja Fo- 
CHOA Bov Bam. 

2. ,4piKHTe cyooTB MOJe, h cBeTHH>y mo- 
jy nomTvJTe ; ja caM Focno/^. 

3. Ako yiiKHBHTc ho mojhm ypeA6aMa, 
H aaHOBHJecTH MOJe y34p;KHTe h ymqn- 

HHTC, 

4. ^asatiy BaM ahjHA na BpnjcMe, h 3e- 
M.ta iie pal^aTH po/], CBoj, h 4i)BeTa tie y 
iioAjY pat/aTH i)o,/i, cboj ; 

5. H BpmHA6a he brm CTH:mTH 5ei)(1y 
BHHorpa/;cKy, a 6ep6a he BHHorpa/i.cKa 
€TH:mTH CHJaif>e, h jemhcTe xjhoCi cBoj 40 
CHTOCTH, H ^KHBJehere 6e3 crpaxa y we- 

MAiU CBOJOJ. 
n. Jep hy /[RTW .MHp iU'M.LH , TO KbTB 

CHauaTH a He he C)wi:ii HHKora /[a. Bac 
n^auiH; y^HHwhy, 're he HecraTHrMe 3bh- 
jepH m :{eM.^e, h Man ne he Hi)o.ia:iHTH 
npeKo Baiiie .'ieM.Tbe. 

7. Hero here TJej)aTH nenpHJaTeJbe cbo- 
je, H na^ahe npeA BaMa OA Mana. 

8. Bac he HeToi)Hn,a TJei)aTH croTHHy. 
a Bac CTOTHHa 'ijepahe ^ecex THcyha, h Ha^ahe HeHpHJaTe.i>H Bauui npe^ BaMa 
OA Ma Ma. 

9. II oopaxnhy ce k BaMa, n y^Hnnhy 
Ban M pacTexe, n yMHo^Knhy Bac, n 
yxBpAHhy saBJex cBoj c BaMa. 

10. II jemhexe atnxo cxapo . oa mhoi'o 
roAHHa, H HsacHuahexe cxapo KaA Aot)e 

HOBO. 

11. II HaMJecxHhy cxan cboj Mel)y Ba- 
Ma. H Ay ma ^lOJa He he Mp:3HXH Ha Bac. 

12. II xoAHhy Mel)y BaMa, h onhy BaM 
Bor, h bh hexe ohxh 310J napoA- 

13. Ja caM FocHOA Bor Bam. kojh Bac 
H;3BeAox ws sbm^lb ^IncnpcKe Aa hm ne 
pooyjexe, h ho.iomhx na.iHue japMa Ba- 
mera, h HcnpaBHx Bac a^ xoahxc npaBo. 

14. Ako .ih mb hb yaaciymaxe , h hb 
ym^HHHxe cbb obb sanoBHJBCxH, 

15. Ako hobpfhbxb ypBA^B mojb h Ay- 
mn Bamoj OMpyny aaKOHH mojh a^ hb xbo- 

pHXB CBB SanOBHJBCXH MOJB, H paCKHHBXB 
3aBJBX MOJ, 

16. 11 ja hy BaMa yHHHHXH obo: nycxH- 
hy Ha Bac cxpax, cyxy do.iBCX h Bpy- 

hHn,y. KOJB hB BaM OHH HCKBapHXH H Ay- 

my yH,BHJB.iHXH; h aa.ivAy hBXB cnjaxH 

CJBMB CBOJB, JBp hB ra JBCXH HBn})HJaXB- 

JbU BauiH. 

17. II oKpBHyhy .1HU,B CBoJB Ha cynpox 

BaMa, H CJBhH hB BaC HBnpHJaXB.I)H Ba- 
HIH, H KOJH Mp3B Ha BaC ^whB BaM TO- 

cnoAapH, h 6jB}KahBXB KaA Bac hhko hb 
xJBpa. 

IH. Ako MB HH xaAa hb cxanBXB c.iy- 
maxH, Kapahy Bac jom CBAaM iiyxa bhhib 
:ia I'pHJexB BaniB. 

19. lIoxi)hy HOHoc CH.IB Bame, h y^w- 
HHhy Aa HBoo naA BaMa 5yAe Kao tbom;- 
\)Q a 3eM.Ba Bania Kao mjba- 

20. Cnara he cb Bania xpomnxn yaa- 
.lyA, JBp aeM^a Bama ne he pal)axH poAa 
cBojcra, H ApHf'Ta no 3BM.iH hb hB pat)axn 
poAa cBojcra. 

21. Ako mh y^HABXB na cynpox n ne 
xxJBX 6yAexe ciyinaxn mb, AOAahy na.M 
CBAaM nyxa BHnie MyKa npBMa rpwJBCHMa 
BaniHM. 

22. Ilycxnhy na nac wbhjbjjh ho^ckb, 
Koje he BaM AJ^'Uy H:iJBCxH h cxoKy iio- 
xpxH H Bac yMa.iHXH, H oiiycxjchB iiyxo- 

BH BaillH. 

23. Ako cb hh oa xora hb noiipaBHXB. 
Hero MH joiiri'B y:HiA^*'i't' na cynpox, 

24. II ja hy BaMa nhii na cyni)OX, h IPKTvA K'H.lirA Mo 

'>u!iy Hac join vo,\i\y\ iiyra luiiiio ;ja rpii- 
t'\i' Haiiit'. \ 

'2'). llyrniliv iia nac MaM. Koju he ocbo- 
lUTH Moj 3;iBJer: a Ka,\ ce c.iojkoto y ri)a- 
\o\\o I'Hojo. Ta,i,a hy iiycTiiTii iioMop Mc^^y 
'.ac-. 11 niiluTo iiiK\i,aHii y \^\kc lUMipiija- 
it'.by. 

'2i'K II Ka,; HaM (MOMiiM iioTii()])y y x.lo- 
nv. ,UH'OT tio ;Kena iietiH x.limI naiii y je- 
HHoj iiehii, 11 .vnuiho luiM x.i.eo nam na 

ijeity. II joiiiheiv a hoIiOto ce nacHTHTH. 

27. Ako mo Hii TaKo HO cTaHexe ciy- 
iiiaTii. nero mii yi^n.^ere na (•yiii)OT. 

2>^. 11 ja hy lunia c ritoHoM iitiii na cy- 
ni>0T. H ce.viM iiyxa netiMa Kapahy Bac 

a r])iijexo imiiie. 

21'. II jeiiilu'TO Moco o,\ cinioHa cHojiix, 
11 Meco OA Kliei)ii cBojiix jciiiheTO. 

o< >. Pa:sBa.iHliy Hiiciine naiiie, ii ooopn- 
hy ii,;o.ie Baiiit\ ii MexHyhy Ti)yrioBe br- 
iiie Ha rpynoBo i'a,;niix (loroBa Baiuiix, ii 
Mp:iiilie AyiUii ^i<\ja na Bac. 

M. II oopaTiihy rpa^oBe luiiiie y iiy- 
cToiH. H i)aaopHliy cBeTiiH>e Baine, h ho 
tiy Biiiue MiipiicaTii Miij)iica Bainera. 

''\'2. II oiiycTiihy :jeM.Ly x<^ he joj ce ny- 

uiTii HenpiijaTe.Lii Bamii. Kojii he HiHBJe- 

rii y H>oj. 

■ V'j. A Bac hy j)aciijaTii no napo.^n.Ma, 
M ymiHiihy ,;a Bac rune c ro.iiije.M 3ia- 
'leM: 11 :^eM.ta he Baina ohth nycia h rpa- 

lOHii BaniH pacKonaHii. 

• 54. Ta,;a he iie.M.Lii nirni Mii.ie cyooxe 
H>e.iHHe :m cBe BpiijeMe ^oK.ie oy^e ny- 
cia : H KaA oy^eTe y aeM.LH cbojhx ne- 
nimjaxe.La, 3eM.i>a he noHiiBaTu, ii onhe 
j<»j MH.ie cyooTe H>e:3iiHe. 

.')'). iJa CBe Bi)iijeMe ^OK^e oy^e iiycra 
noMiiBahe. jej) HHJe iiOMHBa.ia y Baine cy- 
'oie. Ka4 cxe y H>oj '/KiiBJe.m. 

^j<). A Kojn Bac ocTany. .Memyhy cTpax 
y cj)ua HjiixoBa y lieM.taMa Heii])iijaTe.La 
H»nxoBHJex. xe he hx i'ohhxh .mcT Ka,; 
inyniHe :ia.i>y.i>aBiuH ce, h ohh he oje^Ka- 
XH Kao iiciijKM Mana, ii na,|ahe a hmko 
MX He he xje})axH. 

'U. II na^ahe je,;aH iijk'ko 4])yrora 
Kao 0,1, Mana. a hhko hx ne he xjej)axn: 
M He hexe ce Mohii 4j)iKaxii 111)04 Heiii)H- 
jaxe.LHMa cbojhm. 

•>^. Hero hexe H:^rHHyxH Mo^y Hapo.iHMa, 
11 ni»o;K,ii)HJehe Bac .ieyiJhii Hejii)HJaxe.i.a 
BaniHx. 

-f^'K A KOJH Bac ocxany, MH.Lohe :ia mo- K II.IKP.A. r.l. -JC. -27 US iUKOiLo ciu)jo y ;{eM.i)ii Hon])ujaxe.T,a cho- 
jiix, 11 :5a oe:iaKOH.e oraua cnojiix Mii.i.elio. 

40. A.iii aKO iii)H:niaAy ooiuiKoiBo cHoje 
H r)e:iaKOH>e oxau,a cbojhx no rpiijeciiMa, 
KOJiiMa Mil r])HJeiiiiniio 11 Kojmia mm ii,U)- 
1110 na cyiipor. 

41. Te H ja ii.iiMa H40X Hacyiii)Ox h 04- 
BOAOX HX y liOM.By neiiiiiijaxoJni iBHXonn- 
jox: aKO ce Ta,;a iioiniiui cpue ibiixoho 
n(M)6po;uiHo, 11 C)\\\v iim iii)aBO uixo cy 
noKa})aHH sa r)e:iaKoiBe cBoje, 

42. Ta,;a hy ce oiioMonyxii aaBJexa cho- 
jera c JaKoBOM, h liaBJexa cnojera c llca- 
KOM, H yaujexa CBojera c AnpaMOM oiio- 
MOHyhy ce, h :3eM.i>e hy ce ()iio:MOHyxH, 

4o. Ka,; ce :jeM.La onpocxn ihiix 11 oy- 
Ay joj Mii.ie cyooxe H>e:HiHo Ka,i, oiiycxH 
c H>Hx. H iBHMa oy^c npaBo nixo cy iioKa- 
paHH 3a ooiuiKOH^e cBojo, joj) cy,iOBe Moje 
noBpronio 11 ,;yinn h>hxoboj 0Mi):50iiie 
ype,i,oe Moje. 

44. A :ia xo hh OH^a Ka,; oy^y y 30- 
>M>H Heni)iijaxe.La cbojhx ne hy hx iio- 
Bphn HHXH hy xaKO OMi):myxH na h>hx 
,;a hx noxpoM h i)acKHueM 3aBJex cboj 
c H>HMa ; jep cum ja FocnoA Bor h>hxob. 

45. Hero hy ce h>hx pa,^H oiioimohyxh 
isaBJexa ca cxapHMa H>HxoBHJe:\i. Kojo iia- 

BOAOX Hii 3031.1)0 Mhchjk'ko Hai)OAHMa Ha 

BH,^HKy ^a HM ^v^eM Bor. ja Tocno^v 
4(). Obo cy ypo,:^(1e h cy^oBH h 3aK0HH^ 
Koje nocxaBH Tocno,; iiaMohy ceoe 11 cii- 
HOBa Il3paH.LeBHx Ha ropn CHHajcKOJ 
npoKO MojcHJa. 

VAABX 27. 

Join poMC FocHOA MojcHJy roBopohn: 

2. KancH ciinoBinia ll3paH.LeBHM. h \)C- 
UH hm: Ka^ KO 3aBJoxyjo ,;yiiiy cBojy Fo- 
cno^y, XH ra vuhjohh : 

3. A OBaKO hem hhjohhxh : ^lyiiiKO oji 
4Ba/iecex ro,;HHa Jio nio3;;ocex uHJonH- 
hem iie,;ecex cHKa.ia cpo6i)a , no ciiK\iy 

CBOXOM. 

4. Ako oy^e jkohcko. UHJoHHheni xi)H- 
4ecex cHKa.ia. 

5. Ako jo oji, iiex ,;o ABa.^ecex ro,^HHa, 
HHJoHiiheiu MViuKO ^Ba^ocex CHKa.ia a 
HvOHCKO ,iecex cHKa.ia. 

i). Ako jo 0,1, jo^inoi'a Mjeceua 40 nor 
ro^HHa, nHJoHHhein MyniKO nex cHKa.ia 
cpeCpa, a -/Kohcko hem hhjohhxh xpn ch- 
K.ia cj)oni)a. 

7. Ako .ih 6v,i.e o,^ Hie3,i.ecex ro^nna 

8* IIG H Biime, aKO je mviuko. ij,HJeHn}iem nei- 
HuecT cHKa.ia. a ;KeHCKO A^ceT CHKa.ia. 

8. Ako je cnpoMax 4a ne :siome miaTH- 
Tii u,iijeHe, OH^a neKa ^ot^e k CBeiUTeHH- 
KY 4a ra yij,iijeHH cBeurreHiiK, h npeMa 
OHOMe rnxo Moaie Aaxn kojh ce saBJexo- 
Bao. neKa ra cBemxenHK yij,HJeHH. 

9. Ako 6vl saBJeioBao SKHBHHne 04 ohh- 
jex iHTO ce npimoce rociio^y, uito ro^ /],a 
FocnoAy, CBexo je. 

10. ^a ra He npoMHJeHH hh ^a^e Apy- 
ro .3a OHO, HH Ao6po sa pt^aBo, hh pl^aBo 
3a Ao6po; aKO .ih oh KaKO npoMnjenno 
;avHBHH^ie, oH^a be 6hxh cBexo h oho h 
4pyro Koje je ^0 .3a oho. 

11. Ako am 6vl aaBJexoBao JKHBHHqe ne- 
^Hcxo 0,1, OHHJex mxo ce ne npHHOce Fo- 
cno/i,y, HCKa ce AOBe;i,e jkhbhh^c npe^ 
CBemxeHHKa; 

12. II HCKa ra npei^HJeHH CBemxennK, 
{Jh.io ,'i.o6po H.iH pt)aBo; h KaKO ra npe- 
u,HJeHH cBenixeHHK, xaKO /],a 6ya^- 

13. Ako 6h ra xtho oxKynnxH, neKa 
Ha u,HJeHy XBOjy /i,OMexHe joui nexH ^ho. 

14. Ka/], 6h ko saBJexoBao Kyhy CBojy, 
4a je CBexa rocno/i,y, neKa je npei^HJeHH 
CBemxeHHK, 6H.ia 4o5pa h^ih pt|aBa;KaKo 
je npeij,HJeHH cBemxeHHK, xaKO /i,a 6y/i,e. 

If). Ako 6h onaj kojh saBJexyje xxho 
oxKyHHXH Kyhy cBojy, neKa na i^HJeny 
xBojy ^OMCxne join hgth 4H0, na neKa je 
H>eroBa. 

10. Ako oh ko yaBJexoBao FocHo^y 4H0 
H>HBe CBoje, ij,HJeHHliem je npcMa ycjesy : 
roMep je^Ma r^je ce nocHJe , H,HJcHHtiein 
ne^ecex cHKa.ia ci)e6pa. 

17. Ako Cm OA onpocne ro^HHe yaBJe- 
TOBao H.HBy CBojy, HCKa ocxane ho xbo- 

JOJ HMJCHH. 

18. Ako .ih noc.iHJe onpocne ro/i,HHe 
3aBJexyje H>HBy CBojy, xa/i,a neKa My CBe- 
mxeHHK Hi)OpaqyHa HOBue npeaia 6pojy 
roAHHa Koje ocxaj)' /[o onpocne toahhc, 
H neKa ce 0A6HJe o,\ xBoje nHJene. 

19. 11 aKO Cm XXHO oxKyiiHXH H>HBy 
CBojy onaj ko je aaBJexyje, neKa aomcxhc 
na nHJeny xBojy join nexn aho, h neKa 
Oy^e JteroBa. 

20. A./IH aKO He oxKynn HjHbc. h n^HBa 
ce n])OAa ApyroMe, ne mojkc ce bhiuc ox- 
KyiiHXH; TPE'KA KH>nrA MOJCHJEBA. r.l. 27. 

21. Hero te ona H>HBa, Ka^ ce onpocxn 
onpocne roAnne, 6hxh cBexa Focno^y, 
Kao H)HBa saBJexoBana, cBemxennKOBa 
neKa 6yAe. 

22. Ako .ih 6h ko aaBJexoBao Focno^y 
H)HBy Kyn.Tbeny. Koja nnje AocxojaH>e H>e- 
roBo, 

23. CBemxeHHK neKa mv npopanyna ii,h- 
jeny 40 yoahrq onpocne, n neKa y onaj 
Aan Aa xy i;HJeHy ^.a 6yAe cxBap CBe- 
xa FocnoAy. 

24. A roAHHe onpocne ^a ce Bpaxn h>h- 
Ba OHOMe OA Kora je Kyn^zbena, nnje je 
Aocxojaae ona anBa. 

25. A CBaKa i^njena xBoja neKa 6yAe 
na CHK.ie CBexe, a y CHKiy HMa A^^A^- 
cex HOBai],a. 

26. A./1H npBHHa oa cxokc, Koje cy Fo- 
CHOA^e, HHKO A^ ne saBJexyje , 6h.io ro- 
Bene h./ih cnxna cxoKa, jep je FocnoAH)e. 

27. Ako ar 6h 6v[ao oa iKHBOxnaa ne- 
^iHcxHJex, oHAa neKa oxKynn no XBojoj 
i],HJeHH AOMexnyB nexn aho osro ; aKo ^h 
ce He oxKynn, neKa ce npoAa no xBojoj 

lJ,HJeHH. 

28. A AH HH jeAHa cxBap saBJexoBana, 
mxo KO aaBJexj'je FocnoAy oa ^era My 
Aparo mxo HMa, oa -^^yA^ h.ih oa cxoKe 
H.IH OA H>HBe cBoje, A^ ce ne npoAaje hh 
oxKymTbyje; CBaKa cxBap saBJexoBana 
CBexHfta je naA CBexHH>aMa FocnoAy. 

29. jKnBHHne saBJexoBano, Koje mobjck 
aaBJexyje, Aa ce ne oxKyn.ijyje, nero a^ 
ce y6HJe. 

30. II cBaKH AecexaK 3eMa.i)CKH oa ycje- 
Ba 3eMa.zbCKora h oa Boha, FocnoAH>H 
je, cBexHfta je FocnoAy. 

31. Aau ko Cm XXHO oxKyiiHXH mxo a^- 
cexKa CBojera, HCKa na UHJeny AOMexne 
jom nexn aho. 

32. II AecexaK oa roBCAa h oa CHTHe 
cxoKe, Koje Aot)e noA mxan nacxnpcKW 
Aecexo, Aa je cbcxo FocnoAy. 

33. ,/l,a ce ne 6H])a ao6])o hh pi^aBo, hh 
Aa ce MHJeH»a ; aKO ah Cm ce KaKO roA 
H])OMHJeHH./io, OHAa HCKa 6yAe h oho h 
A])yro iipoMHJeH>eHO CBexa cxBaj). h a^ ce 
ne oxKyiiH. 

34. ()bo cy 3anoBHJecxH KOJe aanoBJe- 
AH FociioA MojcHJy 3a chhobc Ilspan^e- 
Be na ropH CnnajcKoj. UKTBITA i;H>lirA MOJCIUKHA. 1.1. 1. 11' METBPTA KlhllTA MOJ( IMEHA 

KOJA CE ;H)BE UrOJKlUI. r.iAiu 1. 

Join i)ene rociio.i, Mojciijy y iiycT»H>H 
CHHiijcKoj y iiiaropy o,\ cacTaiiKa iipini 
,iaH ^ipyrora MJoceua Apyi'o ro,;iiue no 
i!:i.iacKy H>nxoBy h3 3eM.te Miiciii)CKe, 
roBoi)oiin: 

'J. \[:iC)\)()}Tc caB :i6op ciinoBa Ili^paii.Le- 
Biix 110 iiopo^uina.Ma HjIixobiijom u no ,\o- 
MOBiiMa OTana H>nxoBHJex h no HMeHH- 
3ia HjHxoBnje.M. cae MvinKnite, r.iaBv no 
r.iaBy, 

3. ( ),\ ^BaAeceT ro^nna ii nnuie, cne ko- 
JH Mory nhn na BojcKy y IliipaiLLv, naCpoj- 
To nx no MeiaMa itnxoBHJeM th h ApOH ; 

4. II c BaMa HOKa oy,;e no je^an ho- 
BJeK o,\ CBaKora n.icMeHa, kojh je no- 
r.iaBap y aomv oxaua cbojhx. 

5. A OBo cy HMena .T>y,i,n Kojn he ohth 
c BaMa : 0,1, n.ieMcna PyanMona E.mcyp 
CHH CcAnjypoB: 

G. Oa CHMeynoBa Ca.iaMH.io chh Cypn- 
caAajeB : 

7. ( )4 JyAHHa HacoH chh AMnna^aBOB ; 

8. O4 IlcaxapoBa HaTanan.io chh Co- 
ra poB: 

y. ( )4 3aBy.i0H0Ba Ejujan chh Xg.iohob ; 

10. (>,x cHHOBa JocHa>OBHJex : 0,; iLie- 
MCHa Je«i»peiioBa E.iHcaMa chh p]MHJy- 
40B: OA ManacHJHHa FaMa.in.io chh <l>a- 
^acypoB : 

11. O4 BeHHJaMHHOBa ABH,;aH chh 
raAeoHHJcB : 

12. (U A^HOBa AxHJesep chh AMHca- 
4ajeB : 

13. 04AcHpoBa<I>araHwio chh ExpanoB: 

14. 0,i Fa^OBa E.iHca«i) chh Paryn.ioB; 
1 '>. (),\ Hc'Ma.iHMOBa Axnpej chh Ena- 

HOB. 

1»). To cy KoJH ce casHBaxy na 36op, 
KHo;iOBH y n.ioMOHHMa OTau,a cbojhx, th- 
cyhHHHH IL'ipan.LeBH. 

17. II y.ie MojcHJe h ApOH le ^y^e, 

KOJH OHnie HMOHOBaHH. 

15. II ra^iianie Bac :iuop npBH j\,re 4py- 
rora Mjecena. h npcnncame hx no nojKj- 
4HnaMa H>HxoBHJeM h no ^OMOBHMa oxa- 
i^a ftHxoBHJex H no HMenHMa HjHxobhjcm 
OA ABa,;eceT roAHHa h bhuig, r.iaay no 
r.iaBv. !*•>. KaixO r>j(Mno Focno,!, ^anonje^Ho 
Mojcnjy. rano ux iiHopoJH y nycTHH»H Ch- 
najcKoj. 

20. 1 1 ojenie cnnona ni)Beuua ll^pan- 
wBCBa PyBHMa, po.^a n.nxoBa no noj)0,i,H- 
na.Ma H>HxoBHJeM h no ,i.o.MOHHMa oxaua 
ibHxoBHJex, Ka,; ce naupojn no HMenHMa 
c r.iane na luany cne MyinKnn,e 04 /^na- 
4ecex ro^nna h BHine, inxo Morame hLh 
na BojcKv. 

21. lijeme nx Hiiopojennjex o,i n.ie.Mena 
PyBHMona Hexi)4ecex h inecx xnc^tia h 
nex cxoxHHa. 

22. CnHona CnMeyHonnjex , ])0,\i\ h>h- 
xoBa no iiopOAHn.aMa HiHXOBHJeM h no 
40M0BHMa oxaua HjHxobhjcx, Ka^ ce h3- 
6])oJH no HMeHHMa c r.iaBe na luaay cBe 
MyinKHn>e 0,; ,;BaAecex ro,;HHa n BHine, 
nixo Moraiue nhn na BojcKy. 

23. Bjenie hx H36i)ojeHHJex o,; n.icMena 
CHMeynoBa ne^ecex h ^cbcx xncylia n 

X])H CXOXHHe. 

24. CHHOBa ra^oBHJex, po,^a itHxoBa 
no nopoAHu,aMa H>HxoBHJeM h no 40M0- 
BHMa oxaij,a BHxoBHJex, Ka,^ ce h3o])0Jh- 
ine no HMenHMa o,; ^na/^ecex ro,iHHa h 
BHme CBH inxo Moraxy hIih na nojcKy. 

25. Bjeine hx nsopojennjex o^ n.iCMe- 
na Fa.^oBa Mexp,:^ecexH nexxHcyha. niecx 
cxoxHna n ne^ecex. 

2(j. CHHOBa JyAHHHJex, i)04a ftHxoBa 
no noi)0,T,HuaMa FbnxoBHJeM h no 40MO- 
BHMa oxana H>HX0BHJex, Ka,; ce h36])OJh- 
nie no HMenHMa 04 ^Ba^ecex ro^nna h 
BHuie CBH inxo Moraxy hKh na nojcKy, 

27. Ljeme hx H3r)pojenHJex 04 n.ieMena 
Jy^HHa ce^aM^ecex h iiexHjiH xncyhe h 
niecx cxoxHHa. 

28. CHHOBa IIcaxapoBHJex, po^a HjHxo- 
Ba no nopo^HuaMa H>HxoBHJeM h no 40- 
MOBHMa oxaua H>HxoBHJex, KaA ce H36po- 
JHine no HMenHMa 04 ^na^ecex ro^HHa 
H BHnie CBH inxo Moraxy hKh na BojcKy, 

29. Bjeine hx H3opojenHJex 04 ii.ieMe- 
na IIcaxapoBa ne^ecex h HexHi)H xncyhe 

H HeXHJ)H CXOXHHe. 

30. CHHOBa oaBywioHOHHJex, i)04a h»hxo- 
Ba no no])04HnaMa H^HxoBHJeM n 11040M0- 

BHMa OXaiUl H>HXOBHJeX, KaA ce H30pOJH- lis 4KTBPTA KBIIPA MOJCIIJEBA. 1\1. 1. 2. me no iiMeniiMa o^ ABa^ecex ro^Hna h 
BHiue CBH iiiTO 3ioraxy iiiiH na bojckv, 
ol. Ijjeiiie Hx iiaopojeniijex oa n.ieMe- 
na 3aB} MOHOBa iieAecex ii ce^^a:^ XHcyha 

II MCTHpH CTOTHHe. 

32. i)^ ciiHOBa JociM'OBiTJex : cimoBa 
Je^»peMOBnjex, po^a ituxoBa no iiopoAH- 
naMa H.iixoBHJe3i h no ^OMOBHMa oxana 
H>HxoBnjex, Ka4 ce H36pojnnie no hmg- 
HiiMa 0,1, ;].BaAeceT ro^nna h BHine cbh 
inio Moraxy hIih na BojcKy, 

o3. Bjeme hx nsopojennjex 04 n.ieMe- 
na Je<i>pe:\ioBa HeTp^ecex THcyha h nex 
cxoxnna. 

34. CnnoBa ManacHJnHHx, po/^a itnxo- 
Ba no nopo^nnaMa itHxoBHJeM h no 40- 
MOBHMa oxana itnxoBHJex, Ka,^ ce H35po- 
JHine no HMennMa 04 /i,Ba4ecex roAnna 
II BHine CBH inxo Moraxy hIih na BojcKy, 

of). Ljeine hx H;s5i)ojeHHJex 04 miCMe- 
na ManacHJHHa xpH/i,ecex h ,i,BHJe XHcyhe 
H 4BJe cxa. 

o().CHH0Ba BeHHJaMHHOBHJex,po4a ebh- 
xoBa no nopo^HnaMa itHxoBHJeM h no ;^o- 
]\iOBHMa oxana anxosHJex, Ka,i, ce h36i)0- 
JHine no HMennMa 04 /T,Ba4ecex ro^nna 
H BHuie CBH inxo Moraxy nhn na BOJCKy, 

o7. Bjeuie hx Haopojennjex 04 n.ieMena 
BeHHJaMHHOBa xpn^ecex n nex xHcyha h 
HexHpH cxoxnne. 

ij^. Cnnona .^anoBiijex, po^a itHxoBa 
no nopo^nnaMa H>HxoBHJeM h no 40MO- 
BHMa oxana H>HxoBHJex, Ka^ ce H36poJH- 
nie no HMCHHMa 04 4Ba4ecex ro4HHa h 
BHuie CBH inxo Moraxy hIih na BojcKy, 

39. Bjeme hx H36pojeHHJex 04 n.ie^ie- 
na ,4''^H0Ba iiie34ecex h 4BHJe xHcyiie h 
ce4aM cxoxnna. 

40. CHHOBa AcnpoBHJex, po4a itHxoBa 
no iiopo4HnaMa itHxoBHJeM h no 40MO- 
BHMa oxana ibhxobhjcx, Ka4 ce H3di)0Jn- 
ine no HMennMa 04 4Ba4ecex ro4HHa n 
BHine CBH inxo Moraxy h^h na bojckv, 

41. Bjeme hx H3r)])0JenHJex 04 ilicmc- 
na AcHpona Mexp4ecex h je4Ha xncylia 
H nex croxHna. 

42. CnnoBa He'i>xa.iHMOBMJex. i)04a h>h- 
xona no iio])04Hn,aMa ihHxoiuijcM n no 40- 
MOBHMa oxana ibnxoBHJex, Ka4 ce h3u1)0- 
JHine no HMennMa 04 4Ba4ecex ro4HHa 
H BHine CBH mxo Moraxy uhw na BojcKy, 

43. Bjeme nx H3oj)ojeHHJex 04 ii.ieMe- 
na He«i>xa.inMOBa iie4ecex n xj)H xncytie 
H nexnpn cxoxnne. 

44. Obo cy OHM Koje Moj<'HJ(^ n Ajxni H36p0JHine C KHe30BHMa Il3pan.i.CKHM,. 

c 4BaHaecx .i.y4H, Kojn nnjaxy no je4aH 
3a CBaKH 40M oxana cBojnx. 

45. II cBera ojeme cnnoBa ILspan.^beBH- 
jex H3upojeHnjex no 40M0BHMa oxana cbo- 
jnx 04 4Ba4ecex ro4HHa n BHiue, cnnjex 
mxo Moraxy hIih na BOJCKy, 

46. Bjeme nx H36pojeHHJex mecx cxo- 
xnna H xpn xHcytie n nex cxoxnna n ne- 
4ecex. 

47. A.iH .leBHXH no iLicMcny oxana 
CBOJHX ne oHine opojenn Met)y itHx. 

48. Jep rocno4 pe^e MojcHJy roBopeiiii : 

49. n.ieMena .lennjcBa hcmoj 6poJHXH,, 
HHXH upoja ifcHxoBa cacxaBHXH ca chho- 
BHMa n3paH.i.eBHJeM. 

50. Hero nocxann ./lennxe Ha4 maxo- 
poM 04 CBJe4onaHcxBa n Ha4 cbhjcm no- 
cytjCM y H>eMy h Ha4 CBHJeM mxo npHna4a 
iteMy ; ohh neKa noce inaxop h cne no- 
cytjC ifceroBO, ncKa ciyate y H,eMy, n cxajy 
OKO inaxopa. 

51. n Ka4 ce inaxop Kpene, nena ra 
c.iO/Ke ^leBHXH ; n Ka4 maxop cxane, on- 
4a HCKa ra i)a3aiiHy .lennxn. A ko oh 
4pyrH n])ncxynHO. 4a ce noryon. 

52. II CHHOBH ll3paH.T)eBH HCKa cxajy 
CBaKH y CBOM OKo.iy H CBaKH K04 CBoje 
3acxaBe no ^exaMa cbojhm. 

53. A .leBHXH neKa cxajy oko inaxopa 
04 CBJe40HaHcxBa, 4a ne 4ot)e riteB na 
360P cnnoBa Il3i)aH.i)eBHJex; h neKa Ae- 
BHXH pa4e mxo xpeoa oko niaxoi)a 04 
CBJe40^aHcxBa. 

54. II yHnnnme chhobh Il3j)aH.i)eBH Ka- 
KO rocno4 3aiioBJe4H, cBe xaKo yMHHHine. 

TJIABA 2. 

Ho xoM i)eMe rocno4 Mojcnjy h Ai)OHy 
roBoi)eIiH : 

2. ('hhobh [l3pan.i)eBH ncKa cxajy y oko 
CBaKH K04 CBOJe 3acxaBe ca 3HaK0M 40* 
Ma oxaua cbojhx, npcMa niaxoi)y 04 ca- 
cxanKa y naoKO.io. 

3. C ncxoKa neKa cxaje y oko 3acxai^a 
BOJcKe Jy4HHe no MexaMa cbojhm c boj- 
B040M cnnoBa Jy4Hniijex HaconoM cn- 
noM AMnna4aB0BHM : 

4. A y Bojcnn H>ei'OBoj ce4aM4ecex u 
nexHpH xHcyhe h mecx cxoxnna h36i)0- 
jennjex. 

5. A 40 H>era neKa cxaje y oko ilicmc 
IIcaxai)OBoc B0JB040M cnnona Hcaxapo- 
BHJex Haxanan.ioM cnnoM CoraponnjcM ; 

<). A y Bojcnn H>eroBoj iie4ecex n mcxh- 4KTBrTA KIMU'A MO.ICIIJKHA. T.l. J. :i \)\l TllOyliO II Ml'TlIpM C'TOTUHO Ii;u'>I)OJO- 

iiiijex. 

7. lla oii.ia ii.ioMO iiaiiy.ioHOHo c iu)j- 
BO,u>-M cMUOHa iiar.y.ioHoHMJox K.nijaROM 

CIIHOM XtMOHOUllJlMI : 

iS. A y liojciui ihiMouoj ikvu'<^'<^'i' it ^'^'- 
^aM Tiicyha ii uoTiipii croTiiHe m:5oi)ojo- 

HlfjOX. 

1>. ('iu»ra i!:5n[M»jiMiMjc\ y ijoji'uii .Iy,uiHoj 
I'To II oi'a.M.U'^^VT 11 UKH' T 'incyha 11 'ieTiii)ii 
cTOTHHe no HeiaMa H>iixoimjoM. Ohii ne- 
ua ii^y Haiii)iijo,i. 

10. A ijacrana hojcko PyiuiMone no ho- 
Ta.Ma cBojiiM HOKa oy,U' t' jyi'i. ^' hojho- 
4031 CHHOBa PyBiiMORiijex K.iiicypoM ch- 

HOM l\Mlljyi)OHHJ0M: 

11. A y BoJL'uii ifteroHoj hotimocot h 
iiieiTTHcyha ii iieTCTOTiiHa ii:i6i)()joniijox. 

1 2. A AO H>e!'a neKa craje y oko ilicmc 

<'1IM(\VH0B0 C BOJHO^OM CHHOUa CHMOyHO- 

Biijex Ca.iaMii.ioM ciihom Cyi)iica,i,ajeBHM ; 

K>. A y BoJL'uii ifceroBoj ii(\UH'eT h ^e- 
BeT THcyKa n ti)H ctothho ii:id])ojeHHjex. 

14. lla (>H,i,a ii.ioMo Ta.ioBo c bojbo,;om 
CHHOBa TaAoBiijox E.iiR'a<i«()M chhom Va- 
ryii.ioBiiM : 

If). A y Bojcmi ffceroBOJ HexiueceT h 
iier TMcyha ii iiiecT cTOTima n iieAcccT 

Ji:inlK>jeHHJOX. 

!•». A CBera Hadpojeniijex y Bojcuii Py- 
BHMOBOJ CTO II iio,\eceT H je^Ha THcyha 
H MCTiipii CTOTiiiie II iie,i,eceT no ^eraMa 
H>iixoBiijeM. II OHII HCKa H;;y Apyi'M. 

17. IIo TOM HCKa HAe inaTop oa cacTan- 

Ka (• BOJCKOM CHHOBa .leBHJOBHX \C\)Q,\ 

ocTa.ie BojcKe: KaKo y oko crajy TaKO hc- 

KR H HAy, CBaKH CBOJHM pO^OM IIOA CBO- 

JOM :iacTaBOM. 

1>^. 3acTaBa bojcko Jc'i.pe.MOBc no uoTa- 
3ia cBOJHM HCKa ny^e ca :ianaAa, c bojbo- 
40M CHHOBa Je«i'i)eMOBiijex E.iHca.MOM ch- 

HOM KMIljyAOHHM: 

in. A y Bojciui ifctM'OBoj MOTpAeccT TH- 
cyha H HOT CTOTHHa H:iui)OJeHHJex. 

'J^>. A ,|o H>(M'a lUOMe ManacHJHHO 
c BoJBoAOM CHHOBa MaiiacHJHHHx TaMa- 
.iH.ioM. CHHOM <I>aAacypoBHM : 

21. A y H>eroBOJ bojcuh TpH^eceT h 
ABHJ<' THcyhe H ABJe CTa H:idj)ojoHHJex. 

'J'2. lla OH^a n.iCMo Ben nja mh hobo CBOJ- 

BO,U)M CHHOBa lU'HHJaMHHOBHJ(»X ABH^a- 
HOM CHHOM TaACOHHJCBHM; 

2o. A y BOJCUH ifcoroBoj Ti)H,ieceT h hot 

THcytia H qcTHpH ctothhc H:id])OJonHJox. 

24. A cBcra Hiidpojcnnjcx y Bojcim Jc- 119 

THcylia H CTO no 
I on II HOKa H^y 'I'pl'MOBOJ CTO H OCaM 
MOiaMa IhllXOBHJOM. 
Tpolill. 

2;"). ^lacTana Bojcice ,4*^hobc no McraMa 
CHoJMM ncKa ny,U' ca cjciu'pa c boJuo^om 
ciiHoim ,l,an()Bnjcx Axiijc;icpoM chhom 
AMHcaAajciuiM : 

2(). A y Bojciui ibcroBoj nieiu^'t't"'' " 
.i,Hiij(» Tiicyhc n ('(vi,aM cTOTima Hijdpo- 
jcnijjcx. 

27. A ^0 H>era ncKa craje y oko imomo 

AcHpOBO C B0JB0,1,0M CllHOUa AcHpOBIljCX 

♦I'araii.ioM chhom Kxi)an()HiijcM : 

2<s. A y Bojcn,H ftoroBoj M("ri),i,c('(^T ii jo- 
Ana THCyha H IICT CTOTHHa HoUlJOJcniljCX. 

21). 3a H>HMa imomc He'i»Ta.inMoHo c Boj- 
BOAOM ciinoim Ho<i»Ta.iHM()BHJcx Axnjje- 

JCM CHHOM EnaHOBHJCM : 

»'K). A y ifceroBoj Bojcn,H iicAeceT h ti)h 

THCyhe H HeTHl)H CTOTHHO HlidpOJOHHJOX. 

31. X CBera Hiidpojennjex y Bojcn,n ,l,a- 
HOBOJ CTO H HOAeceT H ceAiiM THcylia ii 
niecT CTOTHHa. II ohh neKa HAy naj- 
iiociHJe y.rd i^acTaBo cBoje. 

32. To cy CHHOBH ILipan.LeBH kojh Cn\- 
nie H:sdpojeHH no AOMOBHMa OTaii,a cbo- 
JHX. CBera naopojeHHJex y n,HJe.ioj boj- 
cuh no HCTaMa H>HX0BHJeM inecT cTOTHHa 

H TpH THCyhe H IICT CTOTHHa H iieACceT, 

33. A.iH ./leBHTH He 6Hiue dpojenn 3ie- 
t)y CHHOBe II^paH.LCBe, Kao iuto Fociioa 
njenie :wnoBJeAHO MojcHJy. 

34. II yqHHHine CHHOBH II;i])aH.LeBH cue; 
KaKo aanoBJeAH Tochoa MojcHJy, trko 
CTajaxy y oko. h TaKO nt^axy CBaKH no 
nopoAHUH CBojoj H no AOMy 0Tan,a cbojhx. 

ryiABA s. 

A OBO je iMCMo AponoBO h Mojcnj(Mm, 
KaA TociioA roBopH c Mojchjcm na roi)n 
CnnajcKoj. 

2. Ii OBO cy HMena chhoiui Apononnjex: 
n])BeHaii, HaAaB, iia ABiijyA n K.iea:iap 
H IhaMaj). 

3. To cy HMCHa chhobr ApoHOBHJex, 
CBeiirreHHKa. kojh uHine noMaiiann ii no- 
CBetiCHH j\'A Bj)ine c.iy7K6y cBeniTc^ui'iKy. 

4. A.iH noiHoe IlaAan h Abhjva nj)eA 
TocHOAOM, KRA n])HHecoHie oraH> Tyi) iipeA 
TocnoAOM y hvcthh^h CnHajcKoj: h ho 
HMaiue Ajeue: -^i 'o P^-ieaiiaj) h IlTaMap 
oTiipaB.haxyciy/Kdy CBenrreHHHKy :{a ;kh- 
BOTa Aj)OHa oua cBojera. 

5. A locnoA l)ene SlojcHJy roBoi)ehH: 
(). Ka*/KM HCKa ninicTyiiH ilicmc Jcbh- 120 HETBPTA KltllFA 

jeBO. II iiocxaBH ra iipeA ApoHOM cBe- 
luxeHiiKOM Aa MV ciyHce, 

7. II ,;a pa^e :3a ib ii s-a. caB ;juop npe^ 
maTopo3i OA cacxaHKa civ'/Keiiii maxopy, 

8. II M 'lyi^ajy CBe nocyi^e y maxopy 
0,; cacxaHKa. ii A^a cxpajKe :ia CHHOBe Ih- 
paiLTiCBe c.iyaieiiH maxopy. 

9. I la hem ^axH .leBHTe Apony n ch- 
HOBiiMa aeroBiijeM; ohh cy ;^apoBaHH ite- 
My Ji;3Met)y cimoBa II^paiLLCBiijex. 

iO. A ApoHa H ciiHOBe iteroBe iiocxaBH 
4a Bpme CBemxeHHMKy cjy/K6y CBojy; 
aKO .iH 6h ko Apyrw npHcxyimo , ^a ce 
noryoH. 

1 1 . Jom pe^e Focno^ Mojciijy roBopeiiH : 

12. Ebo y:3ex JcBHxe ii:3Met)y cimoBa 
IlapaiLLCBiijex :3a cbc npBeHi],e mxo oxbo- 
pajy Maxepnij,y Met)y cimoBinia Il:3paiLi.e- 
BHJeM : 3a xo tie 3ioJH ohxh AeBiixii. 

13. Jep je Moj CBaKH npBenai^; o^ OHora 
^ana Ka,it no6iix cBe iipBeHij;e y :3eM.tH 
MiiciipcKoj, nocBexiix ceuH CBaKora np- 
BeHi^a y II:3paiLi.y o^ noBJena ^o acHBim- 
qexa; mojh he unxii: ja ca.M Focno^. 

14. Jom pe^ie Focno,; Mojciijy y iiycxii- 
H)H CiiHajcKOJ roBopehii: 

15. JI:36poj CHHOBe .leBiijeBe no aomo- 
BHMa oxaij,a itHxoBiijex, no nopo,^Hn.aMa 
BHxoBHJeM, CBe MymKHH,e O/], Mjecei;a 
4aHa 11 BHiue H:36poj. 

10. II MojcHJe Hx naopoJH no :3anoBHJe- 
cxH Focno^ifcoj, KaKo My on :3anoBJeI)eHo. 

17. II ojexy chhobh AeBiijeBn no hmc- 
Hv OBH : FHpcon h Kax h Mepapnje. 

18. A OBO cy HMena cnnoBa Fhi)coho- 
BHJex no nopo.^HnaMa H>HxoBHJeM: Ao- 
BeHHJe H Ce.Mej. 

19. A chhobh KaxoBH no nopo,T,Hu,aMa 
cbojhm: AMpaM h Heap, XcBpon h 0:3h.io. 

2(J. A CHHOBH MepapHJcBH no iiopo^H- 
uaMa CBOJHM : Ma.inje h Mycnje. To cy 
nopo^Hne AeBHxcKe no /i,OMOiiHMa oxana 

CBOJHX. 

21. 0^ Fnpcoua Hoi)0,i,Hna .loBennjeBa 
H nopo^Hna CeMOJeiui. To cy nopo^Hne 

FH})COHOBe. 

22. A H:36pqjenHJex Mct^y H,H.Ma, Ka/i. ce 
H:ioj)oiH cBc MymKHH>e 0,1, Mjccena ,i,ana 
H BHiiie, djenio hx H:i6pojeHHJex cBera 
ce^aM xHcyha h iiex cxoxnna. 

23. IIoiKviHue THpcoHOBe cxajaxy y 
6k6 H:3a iiia'iopa ca :iaiia/;a. 

24. A cxapjeiHHHa o^ ^OMa oxaMKora 
y no})OAnna.Ma Thpcohobhm djeiiie F..ih- 
caa* CHH .lan.ioB. MOJCIIJEBA. VA. S. 

2o. A CHHOBH FnpcoHOBH ^lyBaxy y ma- 
xopy 0/^ cacxaHKa maxop h nac.ioH^ 
noKpHBa^i aeroB h :3aBJec na BpaxH>ia 
maxopa o,; cacxaHKa, 

2(3. II :3aBJece o^ xpnjcMa h :3aBJec na. 
Bpaxioia 0^ xpHJCMa mxo je oko maxopa. 
H OKO o.ixapa, h yaca iteroBa :3a CBaKy 
iioxpe6y iteroBy. 

27. A 04 Kaxa 6jeme nopo^Hi^a AMpa- 
MOBa H nopo^Hna IIcapoBa h nopo,^Hu,a. 
XenpoHOBa h nopo;i,Hu,a 0:3HJ0Ba. To cy 
nopoAHue KaxoBe. 

2S. CBera MymKHita 04 Mjecena ^ana h 
BHme 6jeine na 6poj oca>i xncyha n mecr 
cxoxHHa, KOJH c.iy^Kaxy oko CBCxHite. 

29. nopOAHn,e cnnoBa KaxoBHJex cxa- 
jaxy y OKO nopC/^ maxopa c jyra. 

30. A cxapjemnna o^ AOMa oxa^Kora 
y nopoAHi^aMa KaxoBiijeM ojeme E.iHca- 

<I>aH CHH 0.3HJ0B. 

31. A OHH qyBaxy KOB^er h cxo h cbh- 
jexitaK H ojxap h nocyije y CBexnan ko- 
JHM c/iyate, h 3aBJec, h cbc mxo npHna,T,a 
k ftCMy. 

32. A cxapjemnna na^ cxapjemnnaMa 
Acbhxckhm ojeme E.iea3ap chh Apona 
cBemxeHHKa, nocxaB.?beH na,^ onnMa ko- 
JH HyBajy CBexHity. 

33. A OA ^lepapnja 6jeine nopo/i,nna 
Ma.iHJeBa h nopoAnu,a MycnjcBa. To cy 
nopo^ni^e Mepapnjene. 

34. II ojeme hx H3opojeHHJex , Ka.T, ce 
H36poJH CBe MymKHRe oa 3ijecen,a ;],aHa 
H BHuie, mecx xncyha h ^Bje cxa. 

35. A cxapjemnna 04 AOMa oxaMKora 
y nopO/],Hu,aMa MepapnjeBHM 6jeme Cy- 
pH.io CHH ABHxejeB ; ohh cxajaxy y okq 
nope/; maxoi)a ca cjcBepa. 

36. II CHHOBH MepapiijcBH qyBaxy ^a- 
CKe OA maxopa n npHJeBopnnue H>eroBe 
H cxynij,e iterone h cxonnne H»eroBe n 
CBe cnpaBe H>eroBe h cse mxo k H>e3iy 
npniiaAa, 

37. II cxynne 04 x])HJeMa y uaoKo.io 11 

CXOIIHUe IBHXOBe H KO.Le H yJKa H,HXOBa. 

38. A npcA niaxopo3i oa cacxaHKa 
c HcxoKa cxajaxy y oko MojcHJe n ApoH 
H CHHOBH iteroBH MyBajyhH CBexHtt»y 3a 
CHHOBe Il3paH.i)eBe; a x^\ ko Apvrn ni)H- 
cxyiiH, nornnyo 6h. 

39. A CBera .IcBHxa KaA hx H3npoJH 
MojcHJe H ApoH no 3aii0BHJecxH Fociioa- 
H>oj no nopoAHii,aMa H>HxoBHJeM, CBera 
MyniKHH>aoA MJecen,a M^i^ n BHiiie, ojeme 
ABaAecex h A«nj(' xncyhe. METHPTA 

40. II rociioA pOMe Mojoiijy: iiiiopoj 

CBC lIpHCHlU' MVIIIKO MCt))" CIIIIOBUMa 11:^- 

|)aH.i.ei?nM (U MJoceua x^niix ii hhuio, ii 
<\uVi)n o})()j iiMoua ihnxoHiijox. 

41. II viiMii .loBure aa ywne (ja caM To- 

CIIO,l) MJOCTO CBIIJOX lIplUMiaUa MOl)}' CH- 

HOBiiMa ILipan.U'niijoM. n tTOKvJeRHTCKy 
MJei'TO cRiijex iipBoiiaua o,; ctokc ciiho- 
Ba lliipaii.bOBHJox. 

42. JI HiiopoJH Mojcnjc. KaKO mv :iano- 
Bjt\ui rociio,;, cBo iii)Beui;e moI)}' chho- 
BHMa llopaiKLOBHJeM ; 

43. II cBera iipBeHai;a mviukhx, Ka^ ce 
ji:iopoJHiiio no iiMOHiiMa 0,1, je^Hora Mje- 
ceua H BHiiie, ojeme iiiiopojeniijex ,1,1^^^- 
^ecei H 4BHJe Tucyiie h /^Bje cia h ceA^iM- 
^ecei H Ti)ii. 

44. II rociio^i, pew MojcHJy roBOpetiii : 

45. y:3MH .leBHie 3ijecT0 CBUJex npue- 
Haua ue\)\ cimoBiiMa Il3i)aHji)eBHJeM h 

CTOKy JCBIITCKy MJeCTO CTOKC IfcHXOBe. 

4a oy^^y MOJH .leBHTH ; ja caM Focno,;. 

413. A M ce OTKyne ohh ^T,BJe cxa i\ 
ceAHMAeceT h Tpn, uito HMa npBenaua 
Mc^y cHHOBHMa Il3paiLT)eBHJeM BHuie He- 
ro »leBHTa. 

47. y:3MH no nei cHKa.ia o^ ryiaae; y3- 
Mii no cBeTOM CHK.iy (a y laj CHKa.i H^e 
^Ba,U'ceT repaj. 

4s. II no^aj Te HORU,e Ai)OHy n chho- 
BHMa H>eroBHJeM, oiKyn 3a one kojh npe- 
,ia3e 6poj H>HxoB. 

49. II y3e ^lojcHJe OTKvn oa onnjex 
KoJH ocxauie npeKO onnjex Kojn Onuie 
npoMHJefteHH 3a »leBHTe. 

'/>. II y3e HOBue OA npsenaua CHHOsa 
il3paiLLeBnjex, THcyLy h xpn cxa n iue3- 
4eceT H nei cHKa.ia, no CBexoM cHK.iy. 

51. II Aa^e Mojcnje xaj oxKyn Apony 
JI CHHOBHMa ifceroBHJeM no 3anoBHJecxH 
TocnoAHjOJ, Kao mxo 3anoBJe/;H TocnoA 
MojcHJy. 

r.lABA 4. 

Join peqe FocnoA MojcHJy h Apony ro- 
Bopehn : 

2. Ilaopoj CHHOBC KaxoBe H3Me^y cn- 
HOBa jleBHJeBHx no nopoAHU,aMa h.hxo- 

BHJBM H no AOMOBHMa OXaU,a HiHXOBHJeX, 

3. Oa xpH^ecex ro,i,HHa h BHnie ao ne- 
^ecex roAHHa cBe kojh cy 3a nocao 4a 
nory pa^HXH nociOBe y inaxopy oa ca- 
cxaHKa. 

4. A OBO he 6hth nocao cHHOBHMa Ka- Wll>IirA MO.KIIJKHA. r.l. 3. 4. 121 ToiuijcM y niaxo])y oa cacxanKa, y CBexH- 
ii.H uaA cBOTMUviMa: 

5. KaA ii().ia3H BojcKa, ,\o\\u he Ajmn 
ca cHiioiuiMa cbojhm, h CKHnyhe 3aBJec 
c B])axa, n n()Ki)Hhe h>hm KOBMer OA CBJe- 
AOMancTHa, 

(). lla lie IK) ibCMy npocxpHJexH noKpn- 
Ban OA KOJKa ja3aHHJHX, h 03ro he iipo- 
cxpnjexH iii)Ocxiii)a'i oa caaie nop«i>Hpe, h 
ni)OByhH he My iio.iyre. 

7. 11 no cxo.iy 3a x.^eooBe nocxaB^^ene 
HCKa npocxpy n])OcxHi)aH oa iioi)«i>Hpe , h 
HCKa Mexny na it. 3,\je.ie h Maine h bh- 
jeApii H Kyx.inhe, h xjbe6 cHaiA^i nena 
je.Ha ibeMy. 

8. Ila Bpx xora neKa npocxpy iipocxH- 
\)im OA n,pBiJ[,a, h neKa noKpnjy iioki)h- 
BaMCM OA KOJKa ja3aBMJHx, h neKa My 
npoByKy no.iyre. 

9. li HCKa y3My n])ocxHpaH oa nop«i»Hi)e 
H noKpHJy cBHJexH>aK h jKHniKC ifceroBe 
H yccKa^e ifceroBe h .ioiiaxHn.e iteroBe 11 
CBC cyAOBe 3a y.te. KoJHMa cAy^Ke oko 
H>era. 

10. II neKa ra ca cbhjcm cni)aBaMa H.e- 
roBHJCM 3aBHJy y iioKpHBaM oa Ko^Ka ja- 
3aBqJHx, H Mexny ra na no.iyre. 

11. II no 3.iaxnoM o.ixapy neKa npo- 
cxpy npocxHpaq oa nop<^Hpe h noKpnjy ra 
noKpHBaqcM OA Koa^a ja3aBMJHX, h npo- 
ByKy My no.iyre. 

12. li HCKa y3My cne cnpane 3a c.iyiK- 
5y, KoJHMa c.iyHce y cbcxhibh, h neKa nx 
Mexny y npocxHpa^ oa noi)*i>Hpe h 3aBH- 
jy y noKpHBaq oa Koaca ja3aBMJHx, h Me- 
xny na no.iyre. 

13. n HCKa OMCxy neneo c o.ixapa h no 
o.ixapy npocxpy npocxnpan oa CKep.iexa. 

14. II HCKa Mexny na h. CBe cnpaBeae- 
roBe, KOJHMa c.iy^Ke na H>eMy, K.iHJeiuxa, 
BH.LyniKe, .ionaxHU,e h Kox.inhe h CBe 
cnpaBe 3a o.ixap, h neKa ra noKpnjy no- 
KpHBaneM OA Ko;Ka ja3aBqJHx, na My npo- 
ByKy no.iyre. 

15. II KaA TO CBpniH Apon h chhobh 
iteroBH h 3aBHJy cBexH^y h cbc cnpane 
3a CBexHH,y, Aa nol/e BojcKa, OHAa neKa 
AoI|y CHHOBH KaxoBH Aa Hoce, a.iH neKa 
ce He AOxaKHy hh jeAHe cxnapn CBexe, 
Aa ne nornny. To je nocao CHHona Ka- 
xoBHJex y iuaxoi)y oa cacxaHKa. 

16. A E.iea3ap chh Apona cBeinxenn- 
Ka HCKa ce cxapa 3a yjbe 3a bhaJbao, h 
3a KaA MHpHCHH, H 3a atpxBy CBarAaui- 
H>y, H 3a y^e noMa3aH)a, neKa na3H na 122 METBPTA KHjIITA MOJCllJEBA. 1\1. 4. caB marop ii na CBe urro je y iteMy, na 
CBeTHH>y II Ha iiocyt^e ibesimo. 

17. II pe^e rocno4 MojcHJy h ApOHv 
I'OBOpehii : 

l'"^. HeMojre ,],a ce iiCTpiijeoH Ko.teno 
iiopo,i.iiiJ,a KaTOBHJex H^Met^y ./LeBHia; 

19. Hero hm YMimiiTe obo 4a oh ocTa.iH 
:kiibii ii He (Ih noMp.iPi Ka,], npHcrynajy 
K cBeniifeH Ha^ CBeTHitaMa : ApoH h chho- 
lui iteroBH HeKa /],ol)y 11 0/].peAe CBaKOMV 
iirra ke kojh pa^HTH h luxa he hochth. 

20. A OHii HeKa ne ^o.iaye 4a r.ie/],ajy 
Ka,; ce 3aBHJajy CBexe ciBapH, 4a ne 
iio.Mpy. 

21. Onex pe^e Tocno,; Mojcnjy roBO- 
petiii : 

'22. Il36poj H CHHOBe FiipcoHOBe no ,^0- 
M0BH3ia 0Tau,a HHXOBHJex H no nopo^n- 
na.Ma ifcHxoBiijeM, 

23. O4 Tpn^eceT ro^HHa h Biiiue ao 
iie^eceT ro;i,HHa naopoj iix cBe kojh cy 
3a c.iyHvoy 4a Mory ciyiKHTH y maxopy 
04 cacxaHKa. 

24. Obo je nocao nopo^Hi^aMa rnpco- 
uoBiijeM inxo Le pa^nxn h hochxh : 

25. Hena Hoce saBJece o^i, Haciona h 
maxop OA cacxaHKa, noKpHBan aeroB h 
iioKpHBa'i 0^ KO'rKa ja^aB^iJHx uixo je 03- 
vo Ha ifcCMy, H 3aBJec na y.iacKy y maxop 
OA cacxaHKa, 

26. II 3aBJece 0,4 xpnjcMa h 3aBJec na 
BpaxHMa oj\ xpHJeMa luxo je oko maxopa 
h oko o.ixapa, h yiKa anxoBa h cbc no- 
cyl)e 3a c.iyiK6y itnxoBy h nixo voa xpe- 
6a oko xora pa/i,HXH HeKa pa^e. 

27. IIo nape^^H AponoBoj h cnnoBa 
Hiei'OBHJex HCKa 6HBa CBa c.iy/K6a CHHOBa 
I'npcoHOBHJex 3a cbc nixo lie hochxh h 
inxo he pa^HXH, h ocxaBHxe hm HCKa ^y- 
Bajy CBe mxo cy ayjKeh hochxh. 

2^. To je c.iy/Koa iiopo^nna cnnoBa 
TnpcoHOBHJex y iiiaxopy 04 cacxauKa; 
a IIxaMap chh Apona CBeiuxennKa HeKa 
yiii)aBjja H,HMa. 

29. Il36poj H CHHOBe Mej)ai)HJeBe no 

IIOpO,],MII,aMa IBHXOBHJe.M II no /l,OMOBHMa 

oxaua HjHxoBHJex, 

30. ()a xpH/i,ecex ro^nna h bhiuc ^0 
iie^T,ecex vo/[mm H35poj hx cbc kojh cy 
3a ciy/Koy /i,a Mory c^y./KHXH y iiiaxoi)y 
04 cacxaHKa. 

31. A OBO HM je 4yjKH0cx hochxh ochm 
CBe c.iyHioe H>HxoBe y uiaxo})y 04 ca- 
cxaHKa: /^acKe 04 maxopa n iii)HJeBop- HHi^e fteroBe h cxynne H)eroBe h cxohh- 
u,e iteroBe, 

32. H cxynu,e 04 xpnjcMa y HaoKo.io, h 

CXOHHUe H>HXOBe H KO.Le H>HXOBO, H yjKa 

HjHxoBa, H CBe cnpaBe H>HxoBe, n mxo 104 
xpeoa 3a xe cxBapn ; a noHMeHii,e H3opoj- 
xe CBe cnpane mxo he ohh hochxh. 

33. To je c.iy'rKoa nopo^Hua cnnoBa Me- 
papHJeBHx mxo cy /lyiKHH pa^nxn y ma- 
xopy 04 cacxaHKa no4 pyKOM IIxaMapa 
CHHa ApoHa CBcmxenHKa. 

34. II H36poJH MojcHJe h ApoH c khc- 
30BHMa Hapo4HHM CHHOBC KaxoBe no 
nopo4Hij,aMa itHxoBHJeM h no 403iOBHMa 
oxai^a H)HxoBHJex, 

35. O4 xpH4ecex ro4HHa h BHme 40 ne- 
4ecex ro4HHa cBe kojh cy 3a ciymGy 4a 
3iory ciyHCHXH y maxopy 04 cacxaHKa. 

36. II 6jeme hx H36pojeHHJex no nopo- 
4Hi],aMa JbHxoBHJcM 4BHJe xHcyhe h ce- 
4aM cxoxHHa h ne4ecex. 

37. To cy H36pojeHH h3 nopo4Hi^a Ka- 
xoBHJex mxo ojexy 3a c.iyjKuy y maxopy 
04 cacxaHKa, Koje nsopojn MojcHJe h 
ApoE, Kao mxo 3anoBJe4H rocno4 npcKO 
MojcHJa. 

38. A CHHOBa FHpcoHOBHJex no nopo- 
4Hii;aMa H>HX0BHJeM h no 40M0BHMa oxau,a 
H>HxoBHJex 6jeme nsopojennjex, 

39. 04 xpH4ecex ro4HHa h BHme 40 
ne4ecex ro4HHa, CBHJex mxo oHJaxy 3a 
ciyjKoy 4a ciyiKe y maxopy 04 cacxaHKa, 

40. Bjeme hx H36pojeHHJex no nopo4H- 
n,aMa anxonnjcM h no 40M0BHMa oxai;a 
ftHxoBHJex 4BHJe xHcyhe h niecx cxoxh- 
na H xpH4ecex. 

41. To cy H36pojeHH h3 nopo4Hu,a ch- 
HOBa rnpconoBHJex , mxo 6jexy sa ciy- 
;K6y y maxopy 04 cacxaHKa, Koje H36poJH 
Mojciije H ApoH no 3anoBHJecxH Toc- 
no4H,oj. 

42. A H3 nopo4Hi;a cnnoBa Mepapn- 
jcBHx no iiopo4Hn,aMa H>HXOBHJeM h no 
40M0BHMa oxaua H>HX0BHJex 6jeme h3- 
opojenHJex, 

43. 04 xpH4ecex ro4HHa h bhuic 40 
iie4ecex ro4HHa, CBHJex mxo 6HJaxy 3a 
c.iyjK6y 4a c^iyiKe y maxopy 04 cacxanKa^ 

44. lijenie hx H36pojenHJex no noi)04H- 
HaMa H,HXOBHJeM xpn XHcyhe h 4BJe cxa. 

45. To cy H36j)OJeHH h3 nopo4Hn,a ch- 
HOBa MepapHJeBHx , Koje H36poJH Moj- 
cHJe H ApOH Kao mxo 3anoBJe4H FocnoA 
iipeKO MojcHJa. 

40. AcBeraojeme H36pojeHHJex ylesHxa^ MKTIHPTA KH>IirA 
KOJO ICiopoJH Mojl'MJO 11 ApOH c KHe:io- 

BiiMii lI.qiaii.boHiiM no iioiu),i.iiiuiMa ihiixo- 

BIIJOM 11 110 ,10MOHllMa OTUIUI IMlXOBlljeX. 

47. 0^ T\n\M\'i}T rcuina ii luiiuo 40 iie- 
^eccT roAHHa. iiito ojexy aa cavHjoy ,;a 
c.iViKo H ,v^ Hoce y iiiaropy 0,1. caiTaiiKa. 

4<">. CBoia iix ojouie iiviopojouiijox ocaM 
THcyha H nei cTOxima 11 ocaM,;eceT. 

41 ». KaKO Tociio,! ;iai!oi?je,ui iii)eKo Moj- 
i'lija. oiiiiie ii;uii)ojenn. ciuiKii :ui ono iirro 
Tpeoa ,i,a i»a,i.ii 11 ,ui iiocii; 11 m^opojeini 
4'uiuie OHii KOJo je Toi'iio,!, ;iaiioBJeAHO 
MojcHJy M ce ii:i6pojo. 

r.iAiu n. 

11 pi'Me Tociio,! Mojciijy ronopohii: 
'2. oaiioBJeAii ciiuoBiiMa ILipaiLLeBiijeM 
HCKa HCTJepajy 113 OKO.ia cbo ryoase h 
CBG Kojinia Te^ie cje.Me 11 cbo kojh cy ce 
ocKBpnii.iii MpxRaua. 

3. biio HOBJi'K H.iii yKOHa , iicTJepajxe. 
iiiin OKO.ia iicTJepaJTC iix, 4a He CKBpne 
OKO.ia oHiDia yw\)\ KOJiiMa HacxaBaM. 

4. II yMiiHiime xaKo eiinoBH IhpaiLte- 
BH. n ncxjej»aiiie nx n:i OKo.ia: KaKo Fo- 
€no,i Ka:ia Mojcujy. xano yMiiHiime chho- 
BH ILipaii.LeBii. 

5. Joiu pene Fociioa Mojciijy roBOpeliii: 
0. PeuH CHHOBHMa IL^paiLLeBiije^i : ^10- 

BJeK H.111 HJeHa Ka^ yiiimn KaKaa rpujex 
,LyACKii. xe :}r])HJeuin TociiOAy. n uy,T,e 
OHa 4yiiia Kpiina. 

7. Ta,ia neKa iipH3Ha,;y rpiijex kojh cy 

VHHHM.in. H KO jC KpIIB HCKa BJiaXH U.HJe- 

.10 HUM je KpiiB H neKa ,;oMexHe o.'iro iie- 
TH ,x\\o H ^a oHOMy KOMe je CKpiiBno. 

8. II EKO OHaj HeMa HHKora KOMy (m 
npiina.ia naKHa^a :m iiixexy, neKa ce 
^a TocnoAy h neKa oy^e CBeiiixeHHKy 
ocHM oBna :ia OHiiiulieifce kojhm he ra 

OHHCXHXH. 

9. TaKo H cBaKH iipHHOc H.'iMe^y cbh- 
jex cxBapH Koje iiocBeJiyjycHHOBnII.jpaH- 
.LeBH H ,i.oHoce CBeiuxeHHKy, H>eroB nena 
(>y,ie: 

IM. II iiixo roA KO nocBexH, neKa je 
H>eroBo, H luxo ro,; ko m CBeiuxeHHKy, 
HeKa je H>eroBo. 

1 1. JoiJi pene rocno,i MojcHJy roBopehn: 

12. Ka'/KH cMHOBHMa II:ij)aii.BeBHM 11 pe- 
m HM : HHJa uH iKena :jacxpaHH.ia xe Cm 
My .'irpHJeiuH.ia. 

13. II apyrn OH je oo.ieH^ao. a Mya; H>e- 
3HH He Oil 3Hao, Hero oh ona .iaxaJHja MiMClIJKPA. r.l. 4. 5. 12;< 

Aa ce ocKBpHU.ia. 11 ne 5h oh.io CBJe,;o- 
' Ka na n>y. niixii on ce :5axeK.ia. 

14. A ihc.My Oil ,;oiii.ia cyMiba .LVuaiuia, 
I xe OH ii:i .hyoaBH cyMH>ao na CBOJy :jKe- 
I Hy, a oiia on oii.ia ocKBpibcna; hah oh 
' My ,10111. la cvMiha .Lyoauna xe 611 h;{ .lv- 
^ oaBii cyMibao na cHojy jKeHy. a ona He 

OH OH.ia OCKBl)H>eHa, 

If). ()H,],a neKa mvvk ,\oi{e.;e JKeny CBOJy 
I K cBeinxemiKy. 11 uena .i.oiiece ;{a H>y iipii- 
uoc H>e:iHH, ^ecexii ,\\u) e-i'C opaiiiiia je'i- 
MCHora, a.iH HCKa ra ne iio.iiije y.LCM 11 
HCKa He Mexne ua h, Ka,i.a . jej) je iipn- 
Hoc 3a cyMH^y .Lyoanuy, ,i,ap 3a ciioMen 
^a ce CHOMCHe rpiijex: 

IG. II HCKa je cBeiuxeniiK iipiiBe,i,o u 110- 
cxanii ii})e,i, rocno,i,OM. 

17. II ueKa y3Me CHemxeHiiK cBexe Bo,i(* 
y cy,; 3eM.i)aHH: h nj)axa c no^a y lua- 
xoi)y Hena y3Me 11 yciie y BO,;y. 

15. II iiocxaBHHiiiH CBeiuxeniiK ;KeHy 
npcA rociio,i,OM HCKa joj oxKpHJe r.iaBy 
H Mexne joj na pyKe ^ap 3a cnoMen. kojh 
je ,],ap 3a cyMH>y .LyoaBHy: a cBeinxeHiiK 
HCKa Ap>KH y pyuii cBojoj ropKv Bo,;y. 
Koja nocH ni)OK.iexcxBo. 

h). II HCKa CBemxeHHK 3aKyHe ^kchv, 
H pene joj : ano Hiije hhko ciianao c xo- 
ooM. H aKO HHJecH 3acxpanH.ia o^ Myaca 
CBOjera na ne^Hcxoxy, HCKa xh ne Oy^e 
HHuixa OA OBe boag ropKe. KOJa hoch ni)o- 

K.ieXCXBO. 

20. Ako .111 CH 3acxpaHiLia oa 3iy/Ka 
CBojera « ocKBpHH.ia ce, h kg foa Apyin 
OCHM My/Ka xBojera cnaBao c xooom, 

21. TaAa CBeiiixeHHK 3aK.iHH>yJiH accHy 
HCKa je npoKyne h j)eHe JKeHii: a<i tc 
FociiOA nocxaBH 3a yn.iHH h 3a luexBv 
y HapoAy TBOM yqHHHBiuH Aa XH oeApo 
ciiaAHe a xpoyx oxene. 

22. II HCKa XH OBa BOAa iipOK.iexa ylje 
y ij.i)HJeBa m th oxe'ie x])6yx h Aa th 6e- 
Apo cnaAHC. A /Kena HCKapeHe: aMHU, 

aMHH. 

23. TaAa nena Hanniiie cBeinxeHHK xe 
KviexBe H KHjHiy, h neKa hx cnepe boaom 

rO])KOM. 

24. II neKa M '/KenH a^ t'^' nannje ro]»- 
Ke BOAe npOK.iexe m yV' y H>y BOAa ii])o- 
K.iexa H 6yAe roi)Ka. 

25. II HeKa y3Me CBeiiixenHK H3i)yKy.}Ke- 
HH Aap 3a cyMHjy .LyOaBHy, h oopne A'lp 
n])eA TocHOAOM h npHHece ra na o.ixai)y. 

26. II HeKa y3Me CBemxeHHK y iiiaKy oa 
Aapa H>e3Hna ciiomch, h 3aiia.iH Ha oa- 124 METBPTA KftJIFA MOJCJIJEBA. YA. 5. 6. 

iia OH^a HeKa ^a sKeEii Bo^y 4a Ta})}" 
iioiiHJe. 

27. A KaA joj Ai^ bo^v a^ nHJe, aKO 
ce oyAe ocKBpHH.ia h yHiiHu.ia neBJepy 
MyiKy cBojeMy, OH^a he ytiH Bo^a iipo- 
K.iexa y ity h nociatie ropna, h xpoyx tie 
joj oieliH H cnacTH oe^po, h ona fee ate- 
Ha iiocTaxH yK.inH y Hapo,i.y CBOjeM. 

2S. Ako .ih ce He uy/i,e ocKBpHiLia 3Ke- 
Ha, Hero 6y4e HHCTa, He fee joj 6hth hh- 
mxa h HMafee Ajeue. 

29. (3bo je 3aK0H :3a cy^imy .tyoaBny, 
Ka^ HieHa sacxpaHH 04 Mya^a CBojera 
H ocKBpHH ce; 

30. JI.iH Ka,^ KOMe ^otje cyMH>a .i)y6aB- 
Ha xe nocy.AiBa ivs .tyuaBH na mem cbo- 
jy H nocxaBH je npe^ TociiO/^om h cbj)- 
iiiH joj cBemxeHHK CBe no obom aaKony. 

31. [[ MV'/K ^a je npocx o,; rpHJexa, 
a.iH HxCHa 4a HOCH cBoje (feaKoae. 

OABA 6. 

Joiu peqe Focno/i, MojcHJy roBopefew: 

2. PeiJ,H CHHOBHMa Ilapaw.BeBHJeM , h 
Ka^KH MM : Ka/i, ^iobjck M.iH Hiena y^iHHH 
;3aBJex Ha3HpejcKH, 4a oy^e naanpej Fo- 
ciioAy, 

3. HeKa ce ya^p'/KaBa oa BHHa h ch.io- 
BHxa nwfea, h HCKa ne nnje oi],xa bhh- 
CKora HH oivra oa cn.ioBuxa nnfea hhxh 
KaKora nwfea oa rpo}Kl)a h ncKa ne je- 
Ae rpO/Kt^a hh HOBora hh cyxora. 

4. ,4^K.ie ro^ xpaje aeroBO Ha:3Hpej- 
cxBo HeKa He je,],e HHiuxa oa BHHOBe .lo- 
se, HH spna HH .LycKe. 

o. J[oKAe xpaje fteroBO nasHpejcxBo, 
HeKa My opHXBa ne npHJet^e npeKo r.ia- 
Be; ^OK.ie ce ne naBpiue ^ann 3a Koje 
ce yMHHHo Ha3Hpej Tocno^y , ncKa oy^e 
CBex H HCKa ocxaB.La Kocy na r.iaBH CBojoj. 

6. 4oK.ie xfjajy ^anw 3a KOJe ce yMH- 
HHO na3Hi)ej rociio/;y, ncKa ne npncxy- 
na K MpxBany. 

7. Hh 3a one.M cbojh.m hh 3a MaxepoM 

CBOJOM HH 3a Oj)aX0M CBOJH.M HH 3a CC- 
CXpOM CBOJOM, HCKa CC 3a HiHMa He CKBp- 

HHKa^yMpy; jep je Ha3Hp('jcxB0 Jiora 
H>eroBa na iMaBH aeroBoj. 

8. ^oK.ie roA xj)aje Ha3Hi)ejcxB0 H>ero- 
BO, CBex je Fociio^y. 

9. Ako .ih 6h ko y.Mpi.o ,v> H>era na 
npe^ian, xe 6h ocKBpnno nasHpejcxBo r.ia- 
xe H,eroBe, ncKa oopHJe iMaBy CBojy y 
4aH »fHnifeeH>a cBojera, cc^mh ^an HCKa 
je oopHJe. 10. A ocMH 4aH HCKa ,;oHece /i,BHJe ri)- 
.iHij,e H.iH 4Ba ro.iyoHfea CBemxeHHKy na 
Bpaxa uiaxopa 04 cacxanKa. 

11.11 CBemxeHHK ncKa 3roxoBH 04 jeA- 
Hora JKpxBy 3a rpnjex a o^ 4pyrora JKp- 
xBy na.teHHii,y, h HCKa ra oihcxh oa 
OHora mxo je srpHJemno koa MpxBaH,a; xa- 
KO fee HOCBexHXH r.iaBy fteroBy y xaj a^^- 

12. II HCKa o^HJe.iH Tocno^y ,;aHe na- 
3HpejcxBa CBOJera, h ^onece jarme 04. 
ro^HHe 3a KpHBHi];y; a npel/auiftH ^anH 
HpoHa/i,ajy, jep My ce ocKBpHH.10 Ha3H- 
pejcxBo. 

13. A OBOje3aKOH 3a nasHpeje: Ka^ ce 
HaBpiue A^HH HasHpejcxBy fteroBy, HCKa 
^ol^e Ha Bpaxa uiaxopa o^ cacxanKa, 

14. II HCKa ^OHece 3a JKpxBy Focno^y 
jarae mviuko oa ro^HHe 34paB0 3a yKp-^ 
xBy Ha.LeHHi],y, h jarae aiencKO 04 ro- 
4HHe 3/i,paB0 3a rpnjex, h OBHa 3/i,paBa. 
3a jKpxBy 3axBa.iHy, 

15. II KoxapHi^y x.teooBa HpnjecHHJex, 
Ko.iaqa OA 6HJe.iora opamna 3aMHJeme- 
HHJex c y.tCM, H Horana npnjecHHJex 
HaMa3aHHJex yjoe:sL c ^apoM ftHxoBHJeM 

H C Ha.I»eBOM H)HXOBHJeM. 

1(). A xo fee CBemxeHHK npHHHJexH npe^ 
Focno^OM H y^iHHHXH ;KpxBy 3a rpnjex 
fteroB H '/KpxBy aeroBy na.i»eHHu,y. 

17. A OBHa fee npHHHJexH na ^KpxBy 
3axBa.iHy FocnO/T,y c KoxapnuoM npHJe- 
CHHJex x.i)e6oBa; npHHHJefee CBemxeHHK. 
H /i,ap aeroB h na^zbeB aeroB. 

18. Ta/i,a Ha3Hpej HCKa oopnje r.iaBy 
CBojera nasnpejcxBa na BpaxHMa maxo- 
pa OA cacxaHKa; h ysen Kocy nasHpej- 
cxBa CBojera HeKa je mcxhc y oraa kojh 
je uoA iKpxBOM 3axBa.iH0M. 

19. II CBemxeHHK ncKa y3Me H.iefee Ky- 
xaHo OA OBHa h je^an Ko.iaH npHJecan 
H3 KoxapHne H je/i,Hy nora^y npHJecny, 
H HCKa MexHe na pyKo nasnpejy, ho mxo 
oopHJe Ha3HpejcxBo cBoje. 

20. II CBemxeHHK ncKa or>i)fee xe cxBa- 
pH Ha ,/Ki)XBy oOpxany npe^ Focho^om; 
xo je cB(rrHH>a, Koja n|)Hna4a CBemxe- 
HHKy ocHM rpy^H o6i)xaHHx h n.iefea no- 
^Hrnyxora; a nociHJe xora nasnpej Moace 

HHXH BHHa. 

21. To je 3aK0H 3a nasHpeja kojh c^ 
3aBJexyje, h xo je tii)hhoc H>eroB FocHo^yf 
3a Ha3HpejcxB0 H>eroBO, ochm OHora mxo| 
Cm BHiiie Morao y^nnnxH ; KaKaB My 5y-- 
Ae i'.aBJex kojhm ce 3ai?jexyje, xaKO HCKa 
yMHHH OCHM 3aK0Ha cBojera Ha3Hp(ycxBa,| MKTP.rTA KH>nrA MOJriIJEBA. IM. 0. 7. 125 22. Joui pene rociioA Mojciijy iobo- 

2."i. IVuM Apony ii I'lmoiniMa ihoroHU- 
joM Ji Ka:Kii : oiuiKO o.iarocii.baJTi' cii- 
HOBC II:{i)aii.bei?e ronojiehii hm : 

24. ^a re 6.iaroc.ioBH Tociio^ h ^a tc 
Mvpa I 

2;"). ,J,a TO ouac'ja Pociio,; .iuiu'm cbojhm 
II oy^e TH Mii.iocTiiB ! 

2*). ,J,a rociio,; oopani .iime cBoje k to- 

OII 11 VVU' TII MHJ)! 

27. II iioKa iipii:iiiiu>y inio Moje na ch- 
HOBo IPjpaH.LOBe, 11 ja tiy iix aiarocio- 

BMTll. 

IVIABA 7. 

11 onaj ,;aH Ka,; Mojciije cbi)iiiii ii no- 
^WAxO iiiaTop, 11 KaA ra iiOMaya h ocBeTH 
ca CBiijeM nocy^oM iberoBiijcM ii o.iTap 
oa cBHJeM iiocyt^eM ifceroBiijeM, Ka,i, iio- 
.Ma:ia II ocBeTii, 

2. ,J,oHecoiiie khowbh IL^paii.LeBii, CTa- 
pjeiiiiinc y ,^OMOBiiMa oxaua CBOJnx. kho- 
iiOBu na,; ii.ioMeniiMa ii iioiMaBaj)!! 0,1, 
uHiijox Kojii oiime iriupojenii, 

3. ^oHecome iipii.ioi' cboj iijxv), Fociio^a, 
iiiecToj)a KO.ia iioKpiiBena 11 ,;BanaecT bo- 
.loBa. je^na Ko.ia A^a KHe^a h no je^nora 
Bo.ia cBaKii, H ^oneconie iipe,; inaiop. 

4. A FocnoA pone Mojcnjy roBopeJin : 

5. y;iMii TO OA H>HX ,],a oy^e .3a c.iyiKuy 
y uiaTopy 04 cacTanKa, 11 no^aj Aemi- 
TiDia. CBaKOMy npeMa c.iyiKOH iteroBoj. 

0. II y.ie Mojciije Ko.ia h bo.iobc, h /i,a- 
Ae Hx JeBHTHMa. 

7. ^Boja Ko.ia h qeTnpn Bo.ia 4a/i,e 
(iiHOBiiMa rnpcoHOBiijeM iipGMa CviyaioH 

H>H.X0B0J. 

><. A ocTa.ia qeTBopa Ko.ia n ocaM bo- 
.lOBa MA,(^ CHHOBHMa Moj)ai)HJeBHM npoMa 
f.iy/KoH n,iixoBoj no,; ynpaBOM HxaMapa 
ciina Apona cBeniTennKa. 

9. A CHHOBHMa KaxoBHJe.M ne j[,aj\e hh- 
iiiTa. jep iiM nocao onjame cAXTawm CBe- 
thhjH. h noiuaxy na paMonnMa. 

10. II ,ioneconie Kue-iOBH ;;a ce nocneTH 
o.ixap KaA 6h noMasae, Aonecome khg- 
JOBH njiiLiore cbojo u])(\\ o.rrap. 

11. A Focno,; peqe Mojcnjy: je/T,aH Knea 
y je,;aH ,xnu a ,;pyrH Kne.i y ^pyrn ^an 
neKa ^OHOce cBoje npH.iore /;a ce nocBe- 

TH O.lTap. 

12. II npBH Aan ^onece ni)H.ior cboj 
HacoH CHH AMHna^aBOB oa n.ie3ieHa Jy- 
J,HHa ; I. J. A npii.ior H>eroB ujcuie je^^na s^je- 
.la ('i)eoj)Ha 0,1, cto 11 Ti)H,T,eceT CHKa^ia, 
j(M,Ha Mama cp(M'ii)iia 0,1, cc,T,a>M,G^'t'T cii- 
Ka.ia, 110 cHiuiy cbctom ; a oooje nyno 
opaiinia niijo.iora noMHJemaHa c y^/teM 
3a ^ap ; 

14. ,](\\\ui \{A,\\u)\i\\\\'d :{.iaTna OA APcer 
ciiKaaa, iiyna Ka,i,a; 

15. Je^no T(Me, je/T,aH OBan, je/i,Ho ja- 
rii.e OA roAHiio :ui VKpTBy inuLennny ; 

10. Je^an japan, .vd rj)nj('x; 

17. A AH ;KpTBy iuixBa.iny ^^a BO.ia, 
nex OBHOBa, iict japan,a, neT jaraibana 
OA roAHHc. To on npH.ior Hacona cnna 
AMHna;i,aBOBa. 

1'^. ,J,pyrH A'^m ^onece HaTaHan.io chh 
CorapoB, KHca iLieMena llcaxapoBa, 

19. ,J,onece npn.ior cboj: je/j,Hy :i/ijc.iy 
cpeopny o^ cto n TpH^eceT CHKa.aa, je- 
,T,Hy nauiy cpeopny oa ce^aMAeceT cn- 
Ka.ia no cnK.iy cbctom, oooje nyno 6HJe- 
.loraopamna noMHJemanacy.LeM aa ^ap; 

20. Je^ny Ka^Honnuy 3.iaTHy o^ A^cct 
CHKa.ia nyny Ka/;a; 

21. Je^Ho Te.ie, je^Hora onna, je^no 
jarite oa roAwne aa a^pTBy na.i.eHHn:y ; 

22. Jo^nora japu,a aa rpnjex ; 

23. A aa iKpTBy aaxBa.my A^a Bo.ia, 
ncT OBHOBa, neT japan,a, hct jaraftaua 
OA ro^HHe. To (m npn.ior HaTaHaH.ia 
cnna Corapona. 

24. TpeliH Aan ^ouece KHea cnnoBa 3a- 
By.ioHOBHJex, E.iHJaB chh Xc.iohob; 

25. ILeroB npn.ior ojeine: je^na a^je.ia 
cpeopna o^ cto h Tpn^eceT CHKa/ia, je^na 
Hama cpeopna oa ceAaM^eceT CHKa.ia, no 
CHK.iy CBCTOM, a oooje nyno Cnjc/iora 6pa- 
uma iioMHJeinana c y.LCM aa ^ap ; 

2Q. Je^na Ka/],nonHn,a a.iaTna 04 ^eccT 
CHKa.ia nyna Ka^a ; 

27. Je^HO Te.ie, jo^an oBan, je/^HO ja- 
rH>e OA ro^nne aa /KpTBy iia.T.enHii,y; 

28. Je^an japan, aa ri)HJex; 

29. A aa acpTBy aaxBa.iny ^sa BO.ia, 
ncT OBHOBa, HOT japaua, hct jaraH>an,a 
OA roAHue. To on npn.ior E.mjana cnna 
Xe^ionoBa. 

30. McTBpTH /Van ^onece Knca cnnoBa 
PyBHMOBHJcx E.incyp chh Ce^HJypOB; 

31. IIpH.ior iberoB 6jeiue: je^ua a^je- 
.la cpe6i)na oa cto h TpH^eccT cHKa.ia, 
je^Ha Mama cpeopna oa ce^aMAeceT ch- 
Ka.ia, no cHK.iy cbctom, oooje nyno Onje- 
jiora 6pamna noMnjemana c yjbc^ aa 
Aap; 12«J HETBrTA KH>IirA 

32. Je^Ha KaAHOHiiua ^.laxHa oji, ^ecei 
■ciiKa.ia iivHa Ka^a ; 

33. Je^Ho Te.ie, jey^aH OBas, je^HO ja- 
rite OA ro;i,HHe sa avpTBV na.i»eHHi;y; 

34. Je^aH japau aa rpiijex; 

So. A 3a ^{pTBy saxBa.iny /;Ba BO.ia, 
nex OBHOBa, iiex japaii,a, neT jaraH.aij;a 
o^ ro^HHe. To 5h iippLior E.iHcypa cima 
€eAnjypoBa. 

3(3. ilexH 4aH ^onece KHes CHHOBa Ch- 
MeA'HOBHJex Ca.iaMii.io chh Cypuca^ajeB; 

37. IIpiLior ifeeroB 6jeiue: je^na 3;ye- 
^la cpe5pHa oa cto ii Tpn^eceT cpma.ia, 
je^Ha ^auia cpe6pHa 04 ce4aM4eceT ch- 
Ea.ia. no CHK.iy CBeTo^i, o5oje nyno 6iTJe- 
,iora opamna noMiijemana c y.i.eM 3a ^ap ; 

3s. Je^na Ka4H0HHii,a 3.iaTHa 04 ^ecex 
CHKa.ia nyna Ka^a ; 

39. Je^Ho Te.ie, je^an OBan, je^no ja- 
rite 04 ro^HHe 3a ^KpxBy na.teHHuy; 

40. Je^an japaij, 3a rpiijex ; 

41. A 3a aipTBy 3axBa.iHy ^Ba Bo.ia, 
neT OBHOBa. nei japau,a, nei jaraH)an,a 
<J4 ro^HHe. To oh npn.ior Ca.iaMHJa cii- 
Ha CypHca^ajeBa. 

42. LQecTH /i,aH Aouece KHe3 cnnoBa Fa- 
^OBiijex E.iHca<j' chh Paryn.ioB; 

43. IIpH.ior iteroB ojeme: je^na 34je- 
,ia cpeopna 04 cto h Tpn^eceT CHKa./ia, 
je^na ^lania cpe6pHa 04 ce^aM^eceT ch- 
Ka.ia. no CHK.iy cbctom. o6oje nyno oHJe- 
viora opauiHa noMnjemana c y.LCM 3a ^ap ; 

44. Je^Ha Ka4H0HHu;a s^aTna 04 ^ecex 
<;nKa.ia nyna Ka^a; 

45. JeAHO Te.ie, je^an OBan. je^Ho ja- 
i'fte 04 ro^HHe 3a atpTBy na.i)eHHu,y ; 

46. Je^aH japan; 3a rpnjex ; 

47. A 3a iKpTBy 3axBa.iHy /i,Ba Bo.ia, 
neT OBHOBa, neT japau,a, hct jaraH)au,a 
04 ro4HHe. To 6h npn.ior EAHca*t»a cnna 
Paryn.iOBa. 

48. Ce4MH 4aH ^onece KHe3 cnnoBa Je- 
^i»peMOBHJex E.iHcaMa chh E>iHJy40B; 

49. lIpHJor H>eroB 6jeiue: je4Ha 34je- 
.la cpe6i)Ha 04 cto h Ti)H4eceT cHKa.ia, 
je4Ha 'laina cpe6pHa 04 ce4aM4eceT ch- 
Ka.ia, no cHK.iy cneTOM, o5oje nyno 6HJe- 
joraopanma noMHJeniaHac y^eM3a 4ap; 

50. Je;],Ha Ka4H0HHii,a 3^aTHa 04 4eceT 
CHKa.ia nyna Ka4a ; 

51. Je4H0 Te^e, je4aH OBan, je4H0 ja- 
r^e 04 ro4Hne 3a JKpTBy na.i>eHHuy ; 

52. Je4aH japan "'a rpnjex ; 

53. A 3a ,/KpTHy :{axBajHy 4Ba BO.ia, 
neT OBHOBa, neT japana, neT jaraH>au,a MOJCHJEBA. r.l. 7, 

04 ro4HHe. To on npn.ior E.mcaMe chh?, 
EMHJy40Ba. 

54. OcMH 4aH 40Hece KHe3 CHHOBa Ma- 
HacHJHHHx FaMa.iH.io CHH ^I>a4acypoB ; 

do. IIpPLior H>eroB ojeme: je4Ha 34je- 
.la cpeopna 04 cto h TpH4eceT CHKa.ia, 
je4Ha ^ania cpedpna 04 ce4aM4eceT CH- 
Ka.ia, no CHK.iy CBeTOM, o5oje nyno 6HJe- 
.lora Gpainna noMHJeniana c y.i)eM 3a 4ap; 

06. Je4Ha Ka4H0HHn,a aiaTHa 04 4eceT 
CHKa.ia nyna Ka4a ; 

57. Je4H0 Te.ie, je4aH OBan, je4H0 ja- 
rae 04 ro4HHe 3a JKpTBy na^teHHuy : 

58. Je4aH japan, 3a rpHJex ; 

59. A 3a atpTBy 3axBa.iHy 4Ba Bo.ia. 
neT OBHOBa, hct japan,a, hct jaraitaua 
04 ro4HHe. To (m npn^ior FaMa.iH.ia cn- 

Ha <^a4acypoBa., i 

60. ,/l,eBeTH 4aH ^onece KHe3 CHHOBa 
BeHHJaMHHOBHx ABH4aH CHH ra4eoHH- 
JeB; 

61. IIpHJor fteroB 6jeme: je4Ha 34je- 
.la cpe6pHa 04 cto h TpH4eceT CHKa.ia, 
je4Ha nania cpeopna 04 ce4aM4eceT cn- 
Ka.ia, no CHK.iy cneTOM, oooje nyno 5HJe- 
wiora 5paniHa noMHJeniana c y.^eM aa 4a]): 

(S2. Je4Ha Ka4H0HHn,a aiaTna 04 4^ceT 
CHKa.ia nyna Ka4a ; 

63. Je4H0 Te.ae, je4aH onan, je4H0 jar- 
H,e 04 ro4HHe 3a ^pTBy na.teHHu,y ; 

64. Je4aH japan, 3a rpnjex ; 

65. A 3a HipTBy 3axBa.iHy 4Ba BO.ia, neT 
OBHOBa, neT japan,a, neT jaraH,au,a 04 
ro4HHe. To 6h npH.ior ABH4aHa cnna Fa- 
4eoHHJeBa. 

()Q. ,/l,eceTH 4aH ^ouece KHe3 cnnoBa ^a- 
HOBHJex AxHJe3ep chh AMHca4ajeB; 

()7. llpn.ior H>eroB ojeme: je4Ha 34^je- 
.la cpeopna 04 cto h TpH4eceT CHKa.ia, 
je4Ha nama cpe6pua 04 ce4aM4eceT CH- 
Ka.ia, no CHK.iy cBeTOM, oooje nyno onje- 
.lora opamna noMHJemana c yjbeyi 3a 4ap ; 

68. Je4na Ka4H0HHn,a 3.iaTHa 04 4eceT 
CHKa.ia nyna Ka4a ; 

69. Je4H0 TeJie, je4aH onan, je4H0 jar- 
H>e 04 ro4HHe 3a ^pTBy na.i.eHHu,y; 

70. Je4aH ja])ai; 3a ri)HJex ; 

71. A 3a ;KpTBy 3axBa.iHy 4Ba Bo.ia, 
neT OBHOBa, hct japana. ncT jaraH>ana 
04 ro4Hne. To oh npn.ior AxHJe3epa cii- 
na AMHca4ajeBa. 

72. Je4aHaecTH 4an ^oHecr Kues cnno- 
Ba AcHpoBHJex <I>ai'aH.io chh ExpanoB; 

73. lIi)n.ior H>eroB ojeme: je4Ha 34je- 
.la cpeopna 04 cto h Ti)H4eceT CHKa.ia, jtMHa Mama cpoopiia o,\ (*ivi,aM,i,e^'tT cii- 
Ka.ia, 110 ciiKMy chotom. ooojo iivho oiije- 
.lora opaiuna iioMiiioiiiana c v.TiOM ;{a,i,ai>". 

74. Jtviua Ka.uiouuua :?.iaTHa 0,1, ,\(rvT 
cHKiua nvHa KiUa: 

75. JeAHo Te.ie, jiuan onaii. jeAHO jar- 
F*>o o,\ ro^iine :?a ;K])Ti?y na.i>oniiuy; 

7«». Je^aii japaii, ;ia rj)uje\; 

77. A 3a iKpTBV aaxBa.iuy ,\jm\ BO.ia, iieT 
oBHOBa, iieT japaua. iier jaraihana 0,1, 
r(\i,iiHe. To OH iipii.ior ♦I>araii.ia cuna 
K\i)aHORa. 

7S. ^BaHaecTH ;\aB. ^onece KHea cHHOBa 
He'i'Ta-iiiMOKiijex Axii])oj ciiii pjianoB: 

7t». llpii.ior iberoB ojciiie: je^Ha ;i;ije- 
• la cpeupua o^, cto h xpiiAeceT ciiKa.ia. 
jtUHa Mama cpeopna 04 ceAaM^eceT ch- 
ica.ia. no ciiK.iy cbotom. ooojo iiyno oiije- 
.lora opamna iioMiijeiiiauacy.LeM 3a ,vip- 

>^0. Je^Ha Ka^HOHima a.iaxna 0^ a^cot 
( iiKa.ia iiyna Kiua; 

^\. Je^Ho To.io. jo,T,aH OBan. jo^no jar- 
H.e OA roA»no 3a iKpTBy iia.LeHHuy; 

^2. Je^aH japan 3a rpnjex; 

'>'^. A 3a -/KpTBy 3axBa.iHy Ai^a Bo.ia, iieT 
.(BHOBa. HOT japaua. iieT jaraH>aua oa ro- 
AiiHo. To nil iipn.ior Axiijx'ja ciina Ena- 

HOBa. 

^4. To je npuAoi q,\ KHe30Ba Il3paH- 
.LeBiijex Ail ce iiocBeTn o.ixap 110 iuto 6h 
noMa3aH: A^anaecT 3AJe.ia cpe6])Hnjex, 
ABaHaecT nauia ci)e6pHHJex , AB^Haecr 
KaAHOHiina 3.iaTnHJex : 

>^ '). C'BaKa 3,]je.ia cpeopna oa cto h Tpw- 
AeceT cnKa.ia. h CBana nauia oa ceAaM- 
AeceT cHKa.ia ; CBera cpeopa y thjgm cy- 
AOBn:«a ABiije xncytie 11 HoriipH CTOTHHe 
eHKa.ia. no cuK.iy cbctom: 

>^<5. ^BaeaecT KaAH0HHua3.iaTHHJex ny- 
Hiijex KaAa, cBaKa KaAHonHua oa Aecex 
<-nKa.ia. no cHK.iy cbctom: CBera 3.iaTa y 
i:aAHOHiiuaMa cto h ABMeccT cHKa.ia; 

87. CBera cioKe 3a JKpxBy na.LeHHuy 
ABanaecT Te.iaua, ARanaecT OBiioBa, Aca- 
HaecT jaraHunua oa toahhc c AapOM cbo- 
iiiM. H jajiaua A^aHaecT 3a rpHJex; 

'^8. A cBcra ctokc 3a atpxBy 3axBa.iHy 
ABaAcccT II HCTHpii Bo.ia, me3AeceT ob- 
HOBa. me3AeceT japaua, mesAecex jara- 
H>ana OA roAHHe. To oh npiuoi Aa ce 
nocBeTH o.rrai), no mxo 6h noMa3aH. 

>^9. II KaA MojcHJe y.ia'/Kaine y inaTOp 
OA cacjaHKa ,\i\ roBopii iipeA BoVom, Ta- 

a Hyjaiue r.iac rAJe My roBopH ca 3a- 
K,ionua niTO ojeuie na KOB^ery oa cBJe- MKTin'TA KIMIIW MO.U'ilJKlU. I'.l. 7. 8. 127 

AOMancTBa H3Me^y A^f^ xepyBiiMa; h ro- 
B()})anu' >iy. r.lADA 8. 

11 JH'MC TociioA Mojciijy roBOi)e!iH: 

2. lunKH Apony 11 ju'iui My : KaA -^a- 
na.iHin /KHniwe. ci'AaM jKH'/UaKa noKa cbh- 
jeT.iH ciii)HJeA Ha cHiijoTftaKy. 

3. II yMHUH Apon rawo, h 3ana.iH ;kh^ 
lUKe Ail cBHJoT.ie cni)uj('A na cBiijeTH^aKy, 
Kao niTo TocnoA 3anoBJeAH MojcHJy. 

4. A cBHJeTH>aK Ojeme cKonan oA 3.ia- 
Ta. H CTyiiau My h HBHJeLe cKoijano: no 
iil)H.iHUH Kojy noKa3a Tocno,; Mojciijy 
TaixO ojenie HaMHHHO CBHJeTH>aK. 

5. Join peMC FocnoA ^lojcHJy roBoi>eliH : 

<). y3MH .lOBHTe H3Met)y CHHOBa ll3paH- 
.LeBHJeX, H OMHCTH HX. 
7. A yHHHH HM OBO A^ HX OMHCTHHi; 

noKponn hx boaom OHHinliOHja , a OHit 
HOKa ooi)HJy cbc thjo.io cBoje h onepy 
xa.LHHe cBoje, h omhcthIiG ce. 
s. IIo TOM Hena y3My Te.ie c A^ipoM ys 
H>era, uHJe.iHM 6i)anniOM iiOMiijeinaHHM 
c v.LeM; H APyi'o Te.ie y3MH 3a rpnjex. 

9. Ila AOBeAH »leBHTe npcA luaTop OA. 
cacTaHKa, h ca30BH caB 36op CHHOBa 113- 
paM.i)eBHJex. 

10. II AOBGAH .loBHTe ni)eA TocnoAa, 

H HCKa MCTHy CHHOBH ILipaH.LeBH pyivO 

CBoje Ha c/lcBHTe. 

11. II ApoH HeKa iipHHOce .leBHTe Fo- 
cnoAy 3a iipimoc oa cnnoBa Il3paH.i)e- 
BHJex Ail i?])iiie ciyiKoy FocnoAy- 

12. A »/leBHTH HeKa MCTHy i)yKe CBoje 
Ha r.iaBe Teoii,H3ia, na npHHecH jcaho Te- 
.ie 3a rpHJex a APy^'o na }KpTBy na.ijeHH-- 
uy FocnoAy A^ ce omhctc ./ieBHTH. 

V). II nocTaBH .leBHTC ni)eA Aponoivt 

H CHHOBH Ma H^erOBHJeM, H npHHeCH HX 3a 

iipnnoc FocnoAy. 

14. II oABojcieBHTe H3Met)y CHHOBa II3- 
pan.LeBHJex a^ ^>y4y ^loJH .leBHTH. 

15. A iioc.iHJe Hcka Aot^y .Icbhth Aa. 
ciyjKe y iiurropy oa cacTanKa, KaA hx 
OMHCTHin H npHHccem 3a npHHOC. 

16. Jep cy MCHH jyimw H3Met)y cnnona 
H3paH.i.eBHJex ; 3a cne iiito OTBopa Ma- 
TepHuy, 3a CBc npnenne H3Met)y cnnoBa 
ll3paH.LeBHJex y3ex h,hx. 

17. Jej) je Moj cBaKH npBenaii, Meljy ch- 
HOBHMa Il3])aH.LeBHJeM H OA ^TjyAH H OA 
CTOKe; oHaj AiiH KaAno6HX CBe npBenne y 

.leM.LH MnCHpCKOJ, IIOCBCTHO CaM HX ce6H^ 128 4ETBPTA KH)IirA MOJCIIJEBA. IM. 8. 9. 18. A ^leBHxe ysex aa cbc iipiJeHij,e ch- 
HOBa ILipaiLieBHJex. 

19. II A^AOx .leBiiTe na 4ap ApoHV h 
CHHOBiLMa ifceroBiijeM iiaMetjy CHHOBa il3- 
paiLLeBHJex . ^a cAxme Mjecxo CHHOBa 
IlapaiLLeBHJex y uiaTopy 04 cacxaHKa, h 
M '"'yAy OTKyn 3a cimoBe Il3paiLi.eBe, 
4a He OH 40Ja3Ho noMop na CHHOBe II3- 
paH^LeBe, Ka^ oh npHciyna.iH k cBeTnan 

CHHOBH IIspaH^teBH. 

20. II yqHHH MojcHJe h ApoH h Bac 36op 
CHHOBa ILipaH.teBHJexiLeBHTHMa cbc hito 
^anoBJeAH rocno^ MojcHJy sa AeBHie, 
TaKO HM yHHHHme chhobh Il3paH.i)eBH. 

21. II o^HCTHHie ce ./LeBHXH, h onpame 
xa.tHHe CBoje, h npHHece hx Apon 3a 
npHHoc npe^ rocno40M, h ohhcth hx 

ApOH 4a OH OH.IH HHCTH. 

22. II oH^a TeK npHcxynHiue cZLgbhth 
4a Bpiae c.iyHvoy CBOjy y luaTopy 04 ca- 
€TaHKa npe4 ApoHOM h npe^ cnnoBHMa 
fteroBHJeM; Kao iuto 3anoBJe4H rocno4 
MojcHJy 3a ^leBHxe, xaKO m\ ynnHHuie. 

23. II onex pe^e rocno4 MojcHJy ro- 
BopeliH : 

24. II oBO je 3a .leBHxe : 04 4Ba4ecex 
H nex ro4HHa h bhuic neKa cxynajy y 
€^yH;6y 4a cayjKe y maxopy 04 cacxaHKa. 

25. A Ka4 KOMe 6y4e ne4ecex ro4HHa, 
HeKa H3.ia3H h3 xe c.iyiKoe h BHiue neKa 
He cjy'rKH. 

26. A.iH HeKa c.iy:}KH 6paIiH CBOjoj y 
niaxopy 04 cacxaHKa pa4ehH uixo xpe6a 
l)a4HXH, a caM HCKa He Bpmn c.iyjK6e. Ta- 

KO YMHHH AeBHXHMa 3a HOC.lOBe H>HX0Be. 

TAABA 9. 

JoHi jx'He JVjcno4 MojcHJy y nycxHitn 
CnnajcKoj 4pyre ro4HHe no H3.iacKy h,h- 
xoBy h3 3eM^e MncnpcKe npBora Mjece- 
na, roBOpetiH: 

2. HeKa ciane chhobh Il3i)aH./LeBH nac- 
xy y 04pet)eno i^iinjcMe. 

3. Hexpnaecxora 4aHa OBora Mjeccua 
y Bene c.iaBHxc je y o4pe^eno BpHJCMe, 
ho cBHJeM 3aK0HHMa H HO cBHJcM ype4- 
6aMa H>e3HHHJeM ciaBHxe je. 

4. J[ pene MojcHJe cHHOBHMa H3i)aH- 
^eBHJe.M 4a ciaBe nacxy. 

5. II ciaBHuie nacxy npnora Mjeceua 
Mexpnaecxora 4aHa y Bene y hycxhibh 
€HHajcKoj : KaKo 6jenie rocno4 3aH0BJe- 
4H0 MojcHJy, cBe onaKO yqHHHme chho- 
bh Il3paH.i)eBH. 

G. A 6HJaxy hckh kojh ce ocKBpHHHie MpxBau,a xe ne Moraxy c.iaBHXH nacxe 
OHaj 4aH; h 4ol|Ome hcxh 4aH npe4Moj- 
CHJa H npe4 Apona : 

7. II peKouie My .i.y4H ohh: mh cmo ne- 
HHCXH 04 MpxBau,a: 3a uixo 4a naM HHJe 
C.10604H0 HpHHHJexH atpxBy rocno4y y 
BpHJeMe 3aje4H0 ca CHHOBHMa IR^pan.te- 

BHJCM V 

8. A MojcHJe HM pe^e: cxaHHxe4a h\- 
jeM uixa £e 3anoBJe4HXH rocno4 3a sac. 

9. A rocno4 pe^e MojcHJy roBopeiiH : 

10. KaJKH CHHOBHMa Il3paH.zbeBHJeM H 
peu,H : KO 6h 6ho ne^Hcx 04 MpxBau,a h.ih 
(m OHO Ha 4aibH0M nyxy H3Met)y Bac h.ih 
H3MeI)y Baiuera naxpaaya, neKa ciaBH 
nacxy rocno4y, 

1 1 . ,zl,Pyrora Mjeceu,a ^lexpnaecxora 4a- 
Ha y Be^e HCKa je ciaBe, c npnjecHHJeM 
x./i)e5oM H c ropKHM 3e.LeM neKa je je4y. 

12. HeKa ne ocxaB.Lajy 04 H»e nnuixa 
40jyxpa, h kocxh 4a joj ne npe.iOMC. no 
cBCMy 3aK0Hy 3a nacxy neKa je ciaBe. 

13. A Ko je HPicx H HHJe na nyxy, na 
OH nponycxHO ciaBHXH nacxy, 4a ce hc- 
xpHJe6H 4yma ona h3 Hapo4a CBOjera, jep 
He npHHece rocno4y mpxBe na BpHJe:\ie. 
rpHJex cBoj HCKa hoch onaj ^objck. 

14. II aKO 6h Me\)\ BaMa hchbho cxpa- 
Hau, H cAaBHo 6h nacxy rocno4y, no 3a- 
Kony H ype46H 3a nacxy HCKa je ciaBH : 
a 3aK0H 4a BaM je je4HaK h cxpaHu.y h 

OHOMY KO ce PO4HO y 3eM.ZbH. 

15. A y KOJH 4aH oh no4HrHyx luaxoi), 
noKpn o6Aiiii niaxop Ha4 nacionoM 04 
CBJe40^aHCXBa ; a y bcmc 6jeme Ha4 uia- 
xopoM Kao oraH) 40 jyxpa. 

16. TaKO oHJaine je4naKo: oo.iaK ra 
3aKiiaH)ame, a./iH nohy oHJanie Kao oraH>. 

17. II Ka4 (m ce o5./iaK no4Hrao H3Ha4 
luaxopa, xa4a no^asKaxy chhobh Il3paH- 
.^CBH, a ivye Cm cxao o6.iaK, 0H4Je ce 
ycxaB.Zbaxy chhobh Il3i)aH^LeBH. 

18. llo 3anoBHJecxH rocno4H30J no.ia- 
JKaxy CHHOBH Il3paH./LeBH, H no 3anoBH- 
jecxH rocno4HiOJ ycxaB.?baxy ce: 40K.ie 
ro4 cxajanie oo.iaK Ha4 inaxopoM , ohh 
crajaxy y OKO^y. 

19. il Ka4 o6.iaK 4yro cxajanie Ha4 
uiaxopOM, xa4a CBpninnaxy chhobh II3- 
paH.LeBH nri'o xpeoa CBi)niHBaxH rocno4y 
H He no.ia'/Kaxy. 

20. II Ka/; o6./iaK ^Hjanie Ha4 niaxopoM 
Majio 4ana, no sanoBHJecxn rocno4H>oj 
cxajaxy y OKo.iy h no 3anoBHJecxH Foc- 
no4H>oj no.iajKaxy. I MEIBPTA KH>IirA MOJCIIJEBA. IVl. 0. 10. 21, KilA OH UilK OO.lilK ( TiljaO OA Bf- 

Mt'pa 40 jvTua. a y jyTj)) oh co iioAurao 
<»u.iaK, Ta,ia iio.ia:Ka\y; 611.10 AaH>y ii.iii 
m>h\, Ka,i on ce on.iaK iio^unao. ohh 110- 
.lavKiixy. 

l*l\ Ako .ui Ml! .uni ,uiHa 11.111 MJecfMi 
4aHa H.ui roAHHv uo.iaK iTajao iia.i. ina- 
TO}x>M. rrajaxy y oKo.iy cmhohh llipaii- 
.m^Bii H nv iio.ia'iKaxy. a KaKo uii cc 110- 
AHiao. OHH iie>.ia;Kiixy. 

2i.». Ho iiaiioBHJtHTH rocnoAHiOJ crajaxy 
\ 6k6, 11 no ijaiioBHJecTH rociioAHjOJ uo- 
.ia:Kaxy: h rB])iiiHRaxy uito xpooa cup- 
lUHBaTH ro(HO,iy. Kao iiiTo ojeme 3ano- 
BJe4H«» I'ocuoA iipt'Ko MojcHja. 

r.lAlJA 10. 

Jom pc'He l\xuoA ^iojenjy roBopeLH: 

2- HaMHHH cemi ^Biije Ti)yoe 04 cpeopa, 
KOBiiHe 4a 6y4y: H>HMa {umii caiiHRaTii 

;«>)]> H ;iaiioBHJe4aTH 4a n(.>.ia:iH HojcKa. 

■). Kiui ooje :}iiTpy6e. Ta4a Hena ce 
cKnLi>a K TeoH cas :3oop na Bpara ma- 
Topii 04 cacTaHKa. 

4. A Ka4 je4Ha :iaTi>yOH. Ta4a Hena ce 
iKyiLi>i\jy K xeoH KHe:30BH, rjaBajJH 04 
THcy ha 1 1:ij)a H.LeBiijex. 

.'). A Ka4 :^aTpyoiiTe iioTperajytiH . Ta4a 
HeKii ce Ki)e}ie oko kojh .leaiii iipoMa 

HCTOKT. 

• ». A Ka4 iiarpyuHTe 4pyrn iiyr noxpe- 
cajytiH. 0H4a HeKa ce Kj)eht» oko kojh je 
iipe.Ma jyry: iiOTpecajyhH HeKa ce xpyoH 
i:a4 Ti)e6a 4a noi^y. 

7. A Ka4 caiiHBaxe lioop. TpyoHxe, a.iH 
He noTi>ecajyhH. 

"^. A HeKa Tpy6e y xpyoe chhobh Ai)0- 
HoBH cBenixeHHUH; to 4a Ba.M je ype46a 
Bjeqna o;i Ko.Lena 40 KO.Lena. 

'•. II Ka4 iiol^exe Ha BojcKy y iie.M.tH 

»ojoj Ha Heiii)HJaTe.i)a kojh y4ai)H na 
Hac, xi)y6Hxe y xi)y6e iioxpecajytiH ; h Fo- 
<no4 Lor Bam onoMenytie Bac ce. h ca- 
MyBahexe ce 04 nenpHJaxe.La cbojhx. 

10. TaKO H y 4aH Bece.i>a CBojera h na 
ifI)a:mHKe CBOje h iioHexKe MJecei;a cbo- 
jhx TpyoHxe y xpyoe npHHocehn iKpxBe 
cBoje na.i,eHime h a{i)XBe cBoje 3axBaj- 
He, H Cntie BaM cnoMen npe4 Loioii 
Bamn.M. Ja ca.M rocno4 Eor Bani. 

11. 11 y ,;Ba4ecexH 4aH 4pyrora Mje- 
ceua 4pyre ituhhc no4HHie ce oCaaK 
H:ma4 maxojia 04 CBJe40HaHcrBa. 

12. II noisome chhobh lI::{paH.LeBH cbo- 129 
CiiHajcKe. H JHM pe40M h:^ uycxHihe 

vcTauH ce oo.iaK y iiycxiUMi <l>apaHCKqi. 

\''K TaKO iioljome iipiui iiyr. Kao mxo 
rocno4 :umoBJe4H hju^ko Mojciija. 

14. II iio])e uaiii)Hje4 luicxaim BojcKe 
ciinoim ,ly4ii]nije\ y MexaMa cbojiim: h 

Ha4 BOJCKOM U.MXOBOM ojcmC llaCOH CHH 

AMnHa4aB(n{: 

IT). A Ha4iu)JcK()M ii.icMena chhoiui Ilea- 
xapoBnjex Haxaiiaii.K* ciin Corai)OB: 

It). A Ha4 BojcKOM ii.ie.Meiia ciniOBa 3a- 

BV.lOHOBHJeX KlHJaB CHH Xe.lOHOB. 

17. 11 c.iOiKHiue maroj). iia iiolioiiie ch- 
hobh rilJK'OHOBII 11 CHHOBH Me])ai)iijeBH 
HoceliH marop. 

18. llo TOM iiol)e ;mcxaBa boJckc chho- 
Ba PyBiiMOBHJex y MexaMa cboJiim. a Ha4 
h.hxobom BojcKOM ojeiHe E.iHcyp cim Ce- 
4HJypoB, 

19. A Ha4 BOJCKOM n.ieMena cHHOBa Ch- 
McyHOBHJex Ca.iaMH.io CHH Cyi)Hca4ajeB, 

'20. A Ha4 BOJCKOM n.icMena cimoBa Fa- 
40BHJex K.iHca«i» chh Faryii.iOB. 

21. II iioljom^' CHHOBH KaxoBH Hoceiiii 
cBeTHH.y. 4a OH OHH iio4Hr.iH maxop 40- 
K.ie OBH 4ot)y. 

22. llo xoM uo%e i^acxaBa boJckc chho- 
Ba Jea>i)eM()BHJex y MexaMa cboJh.m. a Ha4 

BOJCKOM HjHXOBOM OJClUC E.lHcaMa CHH 

EMHJy40B. 

23. A Ha4 BOJCKOM ii.ieMena CHHOBa Ma- 
HacHJHHHx FaMa.iH.io CHH 4>a4acypOB, 

24. A Ha4 BOJCKOM ii.ieMena cHHOBa 
IJeHHJaMHHoBHX ABH4aH CHH Fa4eoHHJeB. 

25. Hajnoc4HJe not^e isacxaaa bojckg 
CHHOBa ^anoBHJex y MexaMa cboJhm, :mA- 
H>a BojcKa. H Ha4 bojckom h>hxobom 6je- 
me AxHJeaep ckh AMHca4ajeB, 

26. A Ha4 BOJCKOM n.ieMCHa cimoBa 
AcHi)OBHJex <l>araH.io chh ExpanoB, 

27. A Ha4 BOJCKOM ii.ieMeHa cHHOBa 
He«i»xaaHMOBHJex AxH])ej chh EnanoB. 

28. TnjeM i)e40M iioljome chhobh II3- 
pan.ieBH y MexaMa cboJhm. h xaKo iitjaxy, 

29. A MojcHJe i)eMe JoBany cHHy Fary- 
H40By Ma4HJaHHHy. xacxy cBojcMy: H4e- 
MO Ha Mjecxo :ia Koje i)eMe Focn()4: BaMa 
hy ra 4axH. Xaj4e c naMa, h 4061)0 he- 
MO XH yMHHHXH, jcp jc Focno4 ooehao 
ll3})aH.i>y MHoro 4o6pa. 

30. A OH My ])eMe: He hy nhn, Hero 
H4eM y CBojy :ieM.Ly h y p04 CBoj. 

31. A MojcHJe pene: hcmoJ nac ocxa- 
BHXH. jej) :maiii Mjecxa y nycxHBH r4ie 
Ohcmo moimh cxajaxH. iia naM 6v4h boY). 130 

S'2. II uKo iiol^eiii c HaMa. Ka^ 4ot)e 
Ao6\)o Koje he naM vhhhhth FocnoA, vmh- 
HutieMo Tii ,;o6i)o. 

S3. II laKo ]iol)Ome O/i, rope Tocno^- 
ite, H ni)axy Tpn ^hh, h KOB^er :mBJeTa 
rociio,4H>era iitjame npe^ ifciiMa Tpn 4hh 
TpaaieliH MJecTo r^je oh iio^iHHy./iH. 

M. II oo.iaK Focno^ifcH 6jeiue na^ h>h- 
Ma CBaKH 4aH Ka^ no.iaiKaxy c MJecTa 
T/ije oiijaxy y OKO.iy. 

o5. II Ka,; no.]aH{ame KOB^er, roBopa- 
me MojcHJe: ycTann Tocno^e. ii HeKa 
ce payaciiy HeiipHJaTe.i»H tbojh, h HCKa 
iljeiKe Hcnpe/i Te6e kojh Mp:^e na xe. 

36. A Ka,^ ce ycTaB.i)anie, roBopaiue: 
yBpaTH ce, rociio^e. k MHOiiiTBy THcylia 
il:^l)aii.i>eBiijex. 

r.'lABA 11. 

lloc.iHJe cTa/;e ce TyjKHTH HapOA A^ ^y 
je TeiiiKo : a to hc Cm no bo^h FocnoAy ; 
H KaA FocnoA ^ly. pasriteBH ce: h pac- 
iia.iH ce Ha itHx orait FocnoAftH, h ca- 
.'/Kente Kpajite y OKO.iy. 

2. Ta^a aaBaiiH napo/i, k MojcHJy, a 
MojcHJe ce iiomo-ih Focno^y, h yracH 
ce oraifc. 

3. II npo^Ba ce oho mJccto TaBepa, jep 
ce paciia.iH h[i h.hx oraa Focno^ftii. 

4. A CBJeTHHa hito 6HJaiiie Met^y ifcH^ia, 
ojeiiie Bp.io .laKOMa, tc h chhobh IF^pa- 
H.'beBH cTa/i,oiiie n.iaKaTH roBopeliH: ko 
he Hac HaxpaHHTH MecaV 

5. OnoMCHycMO ce pH6a iuto jel^acMO 
\- MpicHpy :}a 6a/i,aBa. u KpacraBaua h 
4HH>a H .lyKa upHora h ^Hje.iora. 

6. A ca/;a nocaxny 4ynia nania , HCMa 
iiHiiJTa ocHM Mane iipe^ OMHMa naiuHMa. 

7. A Mana 6jeme Kao cjcmc KopHJan- 
/T,poBO. a 6oja My 5jenie Kao ()OJay 6/i,eia. 

8. II H:i.ia/Kaiiie napo/;, tc Kyn^taxy, h 
Me^axy Ha 3KpiiH>HMa war Tynaxy y cxy- 
iiaMa, H Kyxaxy y KO'iviy, hah MHJeniaxy 
HoraMc; a Kyc joj r)HJaiiie Kao Kyc o/\ ho- 
Bora y^ha. 

9. M Ka/i, iia^aiue poca no 0K0.iy Hohy, 
na,vinie c ibom h Mana. 

10. H ny MojcHJe r/ye ivd\)n,\ n./iane y 
noi)o,].Mii,aMa cbojhm, CBaKH na Bi)aTHMa 
04 inaTopa cBojera; h Yocuoa ce pas- 
rftCBM ji]).io, M MojcHJy Cm tciiiko. 

11. Ha peqe MojcHJe Focno/;y: :{a iirro 
vmhhh TaKO '4A0 c.iy3H CBojeMyV h :^a nrro 
He Haj^ox MH.iocTH npe/^ to6om, Hero mc- 
THy Ha Me Tepex CBera Hapo/i,a OBoraV qETBPTA KH>nrA MOJCniJEBA. YA. 10. 11. 12. E^a .iH ja iianex caB OBaJ napo^? 
e,?^a .iH ra ja po,|HX. Ka^ mh Ka^Keui: ws- 
HecH ra y Hapyijy cbojcm, Kao nrro hoch 
40JH.ija 4HJeTe, y ony acM^by ;ia Kojy ch 
ce :^aK.ieo oiiHMa H>HX0BHJeM. 

lo. ()/], Ky4a MCHH Meca 4a 4a m CBCMy 
OBOM napo^y? jep iLiany npe^a 3ihom 
roBopehn : ^aj naM Meca 4a je4eM0. 

14. He Mory ja caM hochth CBera na- 
po4a OBora, jep je tcuiko 'sa Mcne. 

15. Ako hem raKo ^ihhhth ca mhom, 
y6HJ Me 6o^i.e aKo caM naniao mh./ioct npe4 ToooM, 4a ne r.ie4aM 3.1a CBOjera. 

16. A Focno4 peqe MojcHJy : c4^6epH mh 
ce4aM4eceT .iDy4H HSMeljy cTapjeninna 
II:ipaH.zbeBHJex, Koje :3Haiu 4a cy crapje- 
ujHHe Hapo4y w ynpaBHTe./i>H H>eroBH. h 
40Be4H Hx K niaTopy 04 cacxaHKa . ncKa 
OH/ije cxany c xo^om. 

17. Ta4a hy cnhn h roBopHXH 0H4Je 
c xoooM, H yyehy 04 4yxa kojh je na xe^H 
H Mexnyhy na H)Hx, 4a noce c tooom xe- 
pex Hai)04HH h 4a ne hochhi xh caM. 

18. A Hapo4ypeii,H: npHiipaBHxe ce 3a 
cjyxpa 4a je4exe Meca, jep n^aKacxe 4a 
Focno4 Hy, h peKocxe : ko he nac na- 
xpaHHXH Meca? jep naM 4o6po 6HJauie 
y MncHpy. ^li^a^ie brm 4aK.ie rocno4 Meca 
H jemhexe. 

1 9. He hexe jecxH je4aH 4aH. hh 4Ba 
4aHa, HH nex 4aHa, hh 4ecex 4aHa, hh 
4Ba4ecex 4aHa; 

20. Heio nHO Mjeceu, 4aHa, 40K.ie BaM 
na HOC He y4apH h hc ora4H BaM ce, 3a 
xo mxo 046au,HCxe Focno4a kojh je Me- 
%\ BaMa H iLiaKacxe irpe4 h»mm roBope- 
hn: 3a mxo h3H4ocmo h3 MHCHi)aV 

21. A MojcHJe pe^ie: mecx cxoxnna xh- 
cyha njeniaKa HMa Ha])04a, y kojcm caM, 
na XH KavKeni : 4ahy hm Meca 4a je4y 
u,HO MJeceu, 4aHa. 

22. E4a All he hm ce iioK/iaxH OBne h 
roBe4a 4a hm 4ocxaHe? h.ih he hm ce 
noKynnxH cne ])H6e MopcKe 4a hm 5y4e 
40cxa V 

23. A F0CI104 pcMC MojcHJy : 3ai) pyna 
Focno4H>a ne he 6hxh 40Bo.i>HaV HH4,je- 
hem xohe aw ()Hxh mxo xh j)eKOx h;1h 
ne he. 

24. II MojcHJe H3H4e h i)eMe Hap04y 
j)HJeMH Focno4n.e; u v'dC)\)ix c(^4aM4eceT 
jLy4H H3MeI)y cxa])jeiiiHHa napo4HHJex, 
H iiocxaBH HX OKO Hiaxopa. 

25. M Focno4 cnl^e y ooAaKy, h roBopH 
K HiCMy, H y3eBmH 04 4yxa kojh 6jeiue MKTKri A KH^HIA MOJCIIJEKA. VA. 11. 12. i;i 131 

Ha ihOMV MCTHV Hii ouiijox (•e,\aM,UHvr Ka. ii cTa^e iia i;i)ariiMa 0,1 iiiaT()})a. II 
.i.v^H ™Ri*'i"""^i • " ^**.^ ^^y^ rlol)e ua iuikhv Apona 11 Mai)MJy. 11 ,^()l)()IlUM)doje. }t>H\, iijH)p()KOHa\\ . a.iu RHiiic HiiKa,;. 

!*»*». A ,iBa »u)HJcKa (HTaiiio y oKo.iy, 

jtMHOM ojtMiie HMe K.I-UV^ 1^ ^ipvi^OM Mo- 

un. Ha Kojc .u>V riyx. jt'p H OH" ''•nji^^y 

.iiiinuaHM a.iH hc .i,()t)Oiiio k iiiaTojjy. 11 
cTa.ioiuc iii)0])OK()Ka'rn y oKo.iy. 

1*7. II ,i,0Tp»ia Mo.MaK. rr jaBH Mojciijy 
roBopohii: K.i,i,a,l •' Mo.ia.i. iipopoKvjy 
y oKo.iy. 

2>^. A Ilryc chh HaBiiH, c.iyra Mojcii- 
jeB, jtvuiH (U MUMaKa ifceroHiijex. peqc 
roBojK'hH : MojcHJo roc'iio,iapy ^J<^i> •^*^" 
•'paHii ii.M. 

'J^». A MqjcHJe My o.U'OBopii : aap :}a- 
KJi,iHiii .MeHe paj.ii.-' KaMo ,;a caii napo,; 
r(K*iio.iH>n iiocraHy iipoponn h ;^a Toc- 
iKU iiycTii ,i,yx cHoj Ha ibiixl 

y^X ilo TOM ce BpaiH Mojciije y oko ca 
cTapjeiiiMHaMa lI:'.pan.LeBHJeM. 

.*>1. Ta,^a cv Il^^^HH{e Mjcrap (U rociio- 

M' H iioTJi'pa 0,1, Mopa iipeiKMHue, u pa- 

lacy 11 \ 110 oKo.iy. na ,iaH \o,;a o^oBVAa 

II Ha ,i,aH xo,ui o,U)Hy,ta oko oKO.ia , na 

,lBa .laKTa (U iPM.Lo. 

^52. 11 ycTaBiiiH napo,; Bac oHaj ^an h 
(By Hoh H Bac ,ipyrH ^an KyiLtame iriie- 
iitMHUc: II Ko HaKviiH HaJMaH^e HaKviin 

lecer roMopa: n noBJeiuame iix ceon pe- 
.;oM OKo oKO.ia. 

'V'K A.iH MHO joHi HM oHJaiue y 3y6HMa, 
joiHTe ra hc iiojc^oiiie. a FociioA ce pa^- 
rH>eBH Ha Hapo,;, m yj,ai)H Tociio,; na- 

jMU UOMO])OM BJKIO BtMHKHM. 

^U. II iipo:iBa ce oho MJecro KHBpOT- 
araBa jej) OH.yc vKonaiiic na])o^ kojh ce 

rij«MUe IIO.laKOMHO. 

.^"). II Mol)e Hapo^i, 0,1. IiHBpoT-aTaBe y 
AcHjK)T. H cTa^oiiie y AcM]Mrry. 

r.lAlu i->. 

11 cTa^cjMie BHKaTH MapHJa h ApoH na 
MojcHJa i»a,ui '/Kchc Ma,i,n.janKe. kojom ce 
o-rf:»'HH, jej) ce ovKeHH Ma,;HJaHK0M. 

2. II pcKoiue : :'>ap je caMO ni)eKo Moj- 
cHJa roBopHo rfMiio,;V HHJe .ih roBoi)HO 
H ni>eKo Hac .■' II to hv Tocno^t. 

3. A MojcHJe ojeuie HOBJeK Bp.io Kpo- 

THK MHMO CBe .bV^C Ha lieM.LH. 

4. II o^Max }>eMe Focno,!, MojcHJy h 
AiMjHv H MapHJH : ,i,ot;HTe Bac Tpoje y uia- 
Top 04 cacTaHKa. II OTHAome h>hx Tjxjje. 

o. Ta^a CHl^e Tocno^ y cxyny 04 o6.ia- 1). 1! pCMC MM 

iiimpoK Ka.i, je Myjre ca,i,a i)HjeMH mojc: 
Met)y BaMa. ja liy My ce 
TociK^i, jaB.haTM y yTBapii 11 roBopuhy 
c ibHM y cny. 

7. A.111 niije TaKU Moj c.iyra Mojcnje, 
Kojii je BJei)aH y cbcm ,i.oMy mojcm. 

S. hbcMy roBoi)nM ii:j ycTa k ycTHMa, u 
OH Me r.ie,i,a ,i,()ii('Ta. a lie y raMU hhth 
y KaKBoj iii)H.iiiii,M rocii(>,U'><>j- IvaKO ce 
.UiK.ie He iiooojacre BiiKaTii na c.iyry 
Mojera, Ha MojcnjaV 

\K II ribCB ce rocii(vi,H.M i»aciia.ni na 

H>HX, H OU OTIl,J,e. 

Iv). II on.iaK ce iio,i,H5Ke ca iiiaToi)a : h 
r.ie, Ma])iija ojeiue ryoaBa, OujfMi Kao 
CHHJer. W ApoH iior.ie,],a Ma])HJy, a ona 
ryoaaa. 

1 1 . Ta^a peqe Ai)oh Mojciijy : 1 ocno- 
.;apy. .mo.ihm Te, ne mcIih na nac rpw- 
Jexa OBora, jej) a\\\() y^iinHCMo h lirpw- 
jeiiiiicMo. 

12. HeMoj 4a oBa oy,i,e wao MpTBO 
^HJeTe, KOJcMy je mcco iio.ia Tpy.io Ka^ 
H:}.ia3H Hii yT])o6e MaTei)e cBoje. 

lo. II BaiiH ^lojcHJe Ka Tocmviy roBo- 
peiiii: BoiKe. mo.ihm th ce, Hcunje.iH je. 

14. A Tociio^ o,u'OBopn MojcHJy: ,;ajoj 
je OTau; H>e3HH iLLynyo y .iHu,e, He oh .ih 
ce CTH.^je.ia ce^T,a3i ^ana? HeKa 6y,^e 04- 
jyMena ce^aM /^aHa H:jBaH oKo.ia. a no- 
c.uije HCKa 6y.i,e oneT npHM.Lena. 

1."). TaKo OH MapHJa (U.iyqeHa H3BaH 
OKO.ia ce^;a.M ,i,aHa : h iiapo,^ He noI)e 
o^aH^^e ;^OK.le MapHJa ne oh oiict iipii- 
M.Lena. 

r.lABA 18. 

A no TOM noI)e Hapo^ oj\, AciipoTa, h 
cTa^oiue y iiycTHH>H <I>apaHCKoj. 

2. II TocHo,^ peue ^lojcHJy roBOpehn : 

3. IIoiH.LH Jby/^e ,;a yxo/^e seM.ty Xa- 
nancKy, Kojy \\\ 4aTH cHHOBHMa Ilapa- 
H.teBHJeM ; ho je,;Hora MOBJeKa oa cBaKO- 
ra iLieMena OTau,a ihHxoBiijex iiouuLHTe, 
CBe luanape H:iMel)y tbhx. 

4. II Hoc.ia HX Mojcnje h:; iiycTHH>e <Pa- 
l)aHCKe HO :iaiioiuijecTH TocHO/UbOJ; h cbm 
.Ly4H ojexy r.iaBapw CHHOBa HapaH^/be- 
BHJex. 

5. A OBo cy HM HMCHa: o^^ iLieMcna Py- 
BHMOBa CaMyH.io chh Iiaxyi)OB ; 

6. 0,; ii.ieMeHa CHMeyHOBa Ca^aT chh 
Cyi)HH ; 132 

7. 0^^ n.ieMeHa 
Jea>oHHJHH : 
<S. 0/; ii.ieMeHa ilcaxaimBa Ilra.i chh 

JOCH^OB : 

9. O4 iLieMena Je«i>i)eMOBa Abchjc chh 
HaBHH : 

10. Oa n.ieMena l^eHHJaMHHOBa <I>a.i- 
THJe CHH Pa«i'yjeB : 

11. 0^ H.ieMena oaBy./ioHOBa Fy.^H.io 
CHH Cy/^hh : 

12. C)^ n.ieMeHa JocH'i»oBa. o,; n.ieMCHa 
jManacHJHHa ra4HJe chh Cvchh : 

13. O4 n.ieMena 4^H0Ba Amh.io chh 
FaMa.iHH ; 

14. O4 n.ieMena AcnpoBa Caxyp chh 
MHxaH.iOB : 

15. O4 n.ieMena He<i»Ta.iHMOBa HaBHJa 

CHH CaBHH ; 

Ki C),j, n.ieMeHa Fa^OBa ry^H.io chh 
MaxH.ioB. 

17. To cy HMena Jby^nMa Koje nocja 
MojcHJe /i,a yxo^e acM.Ly. II naaBa Moj- 
cHJe ABCHJa cnna HaBHna Ilcyc. 

18. M msiJb\}iK Hx MojcHJe 4a yxo^e 
seM.Ly XanancKy pe^e hm : h^htc OBy- 
4a na jyr, na H;iH4HTe na ropy ; 

19. 11 BH4HTe yeM.ty KaKBa je h KaKaB 
Hapo4 '/KHBH y ftoj, je .ih jaK h.ih c.ia6, 
je .iH ^la.iH h.ih Be./iHK ; 

20. II KaKBa je aeMJba y Kojoj ;khbh, je 
JiH 4o6pa H.1H pliaBa; h KaKBa cy Mjecxa 
y KoJHMa JKHBH, e4a ak no4 niaxopHMa h./1h 
y TBP4HM rpa40BHMa ; 

21 . 11 KaKBa je caMa :^eAr.i»a, je .in po4- 
na HAH Hepo4Ha, hmr ah y H>oj 4pBeTa 
HAH HCMa ; 6y4HTe CA0604HH , h yaMHxe 
po/^a one :ieM.T>e. A Ta4a rJjenie BpnjcMe 
npBOM rpo/Kl^y. 

22. H OTHiuaBniH yxo4Hnie ^eujby 04 
nycTHffce Chhckc 40 PeoBa KaKO ce H4e 
y EMaT. 

23. II H4ome na jyr, h 4ot)Onie 40 Xe- 
Bpona, r4je ()HJaxy AxHMan h CecHJe h 
Te.iaMHH, CHHOBH EnaKOBH. A XeBpon 
()jeuie ca:jH4aH na ce4aM i()4HHa npHJe 
Coana MncHpcKora. 

24. IIo TOM 4oI)Oine 40 noTOKa Ecxo^a. 
H 0H4Je 04CJeK0nie .io:}y c ri)o;vi,oM jc/i- 
HHJCM, H nonecoiue ra 4B0JHua na mouh; 
TaKO H niHnaKa h CMOKaBa. 

25. II npo.'iBa ce ono MJecTO iiotok Ec- 
xoA 04 rj)o:i4a , kojh 0H4Je 04CJeKome 

CHHOBH lI:^,]jaH.TjeBH. 

26. M uodHJe HeTp4eceT 4aHa BpaTH- 
me ce H3 .3eM^e Kojy yxo4Hnie. METBPTA KH>HrA MOJCMJEKA. J'.l. 13. 14 
Jv4Hna Xa.ieB chh 27. II BpaTHBiuH ce 4oVJUif' k Mojcnjy 
H Apony H Ka cBCMy :36o})y CHHOBa ih- 
l)aH.i>eBHJex y nycTHity fI>ai)aHCKy, y Ka- 
4Hc; H npHnoBJe4Huie H.HMa h CBCMy 360- 
py CTBap, H noKa3auie hm ])04 one 3eM^Le. 

28. II npHnoBHJe4ajytiH hm peKome: 
H40CMO y 3e3i.i.y y Kojy ch nac noCviao ; 
40HCTa Tew y itoj ^lihjcko h Me4, h cbo 
po4a H.e3HHa. 

29. A.iH je jaK Hapo4 kojh vkhbh y OHOJ 
3eM.i>H, H rpa40BH cy hm tbj)4h h Bp.io 
BdHKH; a BH4JecM0 0H4Je h chhobc Ena- 

KOBe. 

30. AMa.lHK 3KHBH Ha jyiKHOJ CTpaHH: 

a XcTeJH H JcByceJH h AMOj)eJH JKHiie y 
nAaHHHH. a Xananejn -/Khbc na Mopy 11 
Ha Jop4aHy. 

31. A Xa.iCB yTHUiaBame napo4 npe4 
AIojcHJeM : h roBopauie : xaj4e 4a H4010 
4a je y3MeM0, jej) je mo'/Kcmo hokophth, 

32. A.iH4pyrH .Zby4H kojh H4ome c h>h:\[ 
roBopaxy: ne mo^kcmo hIih na onaj na- 
po4, jej) je jaHH 04 nac. 

33. II npocyme 3ao r.iac 3eM./LH Kojy 
yxo4Hnie Mcl/y cnnoBHMa IP^paH./beBHJeM 
roBO]jetiH : 3eM.i.a Kojy npol)OCMO h yxo- 
4HCM0 3eM.7ba je Koja npo}K4Hpe CBoje 

CTaHOBHHKe, H CaB Hap04 KOJH BH4JeCM0 

y ifeoj jecy .i.y4H Bp.io bc.ihkh. 

34. BH4JecM0 0H4Je h 4HB0Be, chhobc 
EnaKOBe, po4a 4HBOBCKora, h qHH>auie 
HaM ce 4a CMO npcMa H»HMa Kao CKaKaB- 

UH, TaKH ce H TfeHMa HHH>aCMO. 

ryiABA 14. 

Ia4a ce no4HrfKe caB 3r)op h Cfa4e bh- 
KaTH, H Hapo4 n.iaKame ony noli. 

2. II BHKaxy na Mojcnja h na Apona 

CBH CHHOBH IbpaHyLCBH: H CaB 36op pCMC 

hm: KaMO 4a- CMO homi^ih y 3eM.T>H Mh- 

CHpCKOJ HJIH 4a nOMpCMO \ OBOJ HyC- 
THH>H ! 

3. 3a lUTO nac B04H rocno4 y Ty seM- 
JhY 4a H3i^HHeM0 04 Ma^ia, acene name h 
/ijeua Hauia 4a nocTany po6.i,eV Hnje ah 
C)OAye 4a ce Bi)aTHMo y Mhch])V 

4. II j)eKonn^ mcI^v cor)OM: 4a nocTaBH- 
Mo cTai)jeniHHy. na 4a ce B])aTHMO y 
Mhchj). 

5. Ta4a MojcHJe h A])0h na4ome hh- 
^Hue n])e4 cbhjcm 3r)opoM cnnoBa Il3pa- 
H./ijeBHJex. 

0. A Mcyc chh HaBHH h Xa^icB chh Je- 
«i»0HHJHH H3Mel;y oHHJex uiTo yxo4Hme 
3eM^y, pa34pHJenie xa^nne CBOJe, 4KTHrTA KH.HIA 

7. 11 i»t'K(HiU' (HeMV wopv ciiHoiui ll:s- 
jxiH.beKiijex roBopt'tiH: '.^e.M.bii Kojy iipo- 
Vh'mh II y\(Mm'M»». hii.io jr.ioopa ;uMi.i>ii. 

8. Akd cmo MH.ni l\)ciio,iy. ou \xv uac 
o4Bet'TH y xy ;ieM.by, h ^aheHiiMJe; a 
TO je ;ieM.i>ii y Kojoj ivmo M.injeKO ii m\\. 

1». C'aMo ir ue iMMohn re Fociio^u^. h He 
CK>JTt' ce uapo,ia one ;ie.M.i.e; jep hx mo- 
xeMo uojeoTM : (),^eTylIllo je OA h>hx :ia- 
K,iOH HjHXob. a e naMa je rociio.i. He ooj- 
Te HX ee. 

UK Ta.ia ju'Me cai? iuop ,^a iix nooHJy 
KaMeH>eM; a.iH ce iionaiia ciana Toeno^;- 
Hh\ cKHJeM cHHoiunia II:<paH.i>eBHJeM y 
uuiTopy 0,1 eai raHKa. 

11. li pene locno.i MojeHJy: ,;<>K.ie he 
Me BpHJel)aTH laj Hapo^V Ka,^ .ih he mh 
BJeiH)BaTH noiMMJe to.ihkhx :maKa hito 
i-aM yMHHn(» Mehy H^UMaV 

I'J. y.uipnhy ra noMopOM. h paeyhy ra; 
a OA Teoe hy ynnHHTH napo,; Be.iHK h 
ji\qH 0,1 oBora. 

lo. A MojcHJe ])eHe Tocnc^y: a.in he 

HVTH MHcn}>UH. HliMehy KUJHX CH H3Beo 
OBi\j Hap0,l CH.IOM CBOJOM. 

14. II peliH he c .i>y,;HMa oBe :^eM,Le, 
KoJH cy Hy.in ,\a ch th. rocno^e. 6ho 
ycpe.i Ha|xuJ^ h ,ia ch ce o^HMa BHl^ao, 
Focncue. h oo.ian tboj ,;a je crajao na^ 
HiHMa. H y cTyny o,i oo.iaKa ^a ch Hiuao 
ni>e4. H>HMa ,uiH.y h y cxyny orH^enoM 
Hohy ; 

li"). Jla Ka,i nf>oHJeiH oBaj Ha])o,^. cne 
AO jeAHora. roBopnhe Hapo,],H, kojh cy 
qy.iH npHHOBHJecT o TeoH, roBopehn : 

1*>. Hnje Morao rocno^ ^OBecTH napo- 
4a OBora y neM.Lv Kojy hm je ca aaK.iex- 
BOM ooehao. :ia to hx hooh y HycTHH>H. 

17. Hena ce 4aK.ie npoc.iaBH CH^ia To- 
cuoAH>a, Kao iuto ch peKao roBojiehH : 

1'"^. Focno^ 4yro MeKa h ooH.ian je mh- 
^omhy. npauiia 6e:5aK0H>e h rpHJex. a.iH 
He npaB^a KpHBora. nero noxo^H 6e.3a- 
KOH>e oiaMKo Ha cHHoBHMa ,\o Ti)ehera h 
qeTBpTora Ko.i><'Ha. 

19. (JnpocTH oe:iaKoH,e OBOMy Hapo,iy 
pa^H Be.iHKe mh.iocth CBoje. Kao hito 
CH npaiUTao najm^y OBOMy 04 MncHpa 
40BAe. 

20. A Focno,; pene: npanixaM no pn- 
jeqn tbojoj. 

'21. A.IH TaKO ja aCHB uHO. H TaKO CBa 

3eM.La 6H,ia nyna c.iaBe lVKno4H»e, 

2'2. Th .i»y4H KoJH BHjjenn^ c.iaBy Mojy 
H 3HaKe Moje iuto caM vhhhho y MncHpy MO.UMl.IKHA. r.l. It. 133 

H y oBoj nycTHH^H. n Kyiiiame Me Beh ^e- 

ceT iiy ra, h He Hoc.iyiiiaiue pnjeHH Moje, 

2;). He he HH,yeTH lieM.he Kojy ca :^a- 

K.ieTBOM OOehaX OUHMa liiHXOBHJeM. He 

he BH,yeTH hh jtMaH 0,1. oHHJex kojh Me 
yBpHJe.uiiiie. 

24. A c.iyry cnojera \a.ieBa , y KojeM 
ojeiue ,ii)yrH ,iyx h kojh ce ca cbhjcm 
Mene ^jr/Kao, H^era hy o^ibccth y WM^ty 
y Kojy je Hinao. h cjcMe tie je H>ei'OBO na- 

C.lHJeAHTH. 

25. A.ui AMa.uiK II Xananej cje^e y 
40.IHHH, 3a TO ce cjyxpa BpaTHTe HaTi)ar, 
H H,i,HTe y nycTHHiy k upBCHOM Mopy. 

20. Join i)eHe Focno^ MojcHJy h Ai)OHy 
roBopehn : 

27. ^oK.ie he Taj 3.'1h 36op BHKaTH na 
MeV Hyo caM BHKy cHHOBa H3paH.i>eBH- 
jex. KojoM BHHy Ha Me. 

2S. KaHvH hm: raKo ja 3khb oho, KaJKe 
FocHo.v y^iHHHhy HaM onaKo KaKO cxe 
roBopH.iH H ja Hyx. 

29. y oBoj he ny('THH>H nona,i,aTH Mp- 
TBa Tje.ieca nania. h cbh HiiMetjy sac ko- 
jh cy H36pojeHH y cBeM opojy BauieM 64 
4Ba4eceT ro4HHa h BHuie , kojh BHKacTe 
Ha Me, 

^'^O. He liCTe yhn y 3eM.i)y, 3a Kojy no- 
4HraB pyKy CBOjy 3aK.iex ce 4a hy Bac 
Hace.iHTH y H.oj, ochm Xa.ieBa cnna Je- 
<i»0HHJHHa H Ilcyca cHHa HasHHa. 

ol . A AJeny Kaiuy, 3a Kojy i)eKOCTe 4a he 
nocTaTH podte, itHx hy oabccth, h ohh 
he no3HaTH 3eM,i»y 3a Kojy bh ne MapHTe. 

32. A Baiua Tje.ieca MpTBa he nona4a- 

TH y OBOJ nyCTHftH. 

30. A 4Jeua Baiiia onhe nacTHj)H no ny- 
CTHftH »ieTp4eceT ro4HHa, h Hocnhe Kap 
3a npe^Lyoe Bauie. 40K.ie ne Hcnpona4a- 
jy Tje.ieca Baina y nycTHH>H. 

34. llo 6pojy 4aHa, 3a Koje yxo4HCTe 
3eM^i.y, HeTi)4eceT 4aHa. na CBaKH 4aH 
no ro4HHy, HocnhcTe rpnjexe cBoje. ne- 
Tp4eceT ro4HHa , h no3HaheTe 4a caM 
npeKHHvo c BaMa. 

35. Ja rocno4 peKox, h Tano hy ynw- 
HHTH CBCMy TOM 36opy 3.ioMy. KoJH ce 
caopao Ha Me : y nycTHH^n he nponacTH 

H Ty nOMpHJCTH. 

36. A Ay4H Koje djenie noc/iao MojcHJe 
4a yxo4e 3eM.Ly. h kojh BpaTHBinn ce 
HOoyHHiue can 36op 4a bhmc na ft. npo- 

CyBHIH 3aO lUaC '.iQMJhU. 

37. Th .By4H. kojh npocyiue 3ao r.iac 134 :ieM.i>H, iioMpHjeiiie 
I'ociio^oM ; 
.■>8. A Mcyc CHH HaBHH h Xa^ieii chh 

JCMKJHHJHH OCTailie iKHHH H^Mei)}' .fcy^H 

KoJM cy Hiii.iH ^a yxo^e aeM.ty. 

39. li MojcHJe Ka:m CBe oBe i)HJeiiH cbh- 
jcM CHHOBHMa ri:i})aH.i>eBHJeM . H Ha})04 
n.iaKa BeoMa. 

4(). A gyTpa4aH ycTaBiiiH iio^ome Ha- 
Bpx rope, H peKoiiie: eBO nac. h^cmo Ha 
wjecTO 3a Koje je roBopno rociio4, jep 
lirpHJeuiHCMo. 

41. A.iH MojcHJe peMe: 'sa iirru iipecTV- 
naxe aaiioBHJecT rociio^ifcyV O^ rora He 

he OHTH HHIUTa. 

42. He H^HTe rope, jep Focno/], HHJe 
Me^y BaMa; HeMOJre 4a Bac iio6HJy ne- 
npHJaTe.ibH Bamn. 

43. Jep je A>ia.iHK h Xananej TaMO 
npe4 BaMa, h HarMHyKe're 04 Ma^a, jej) 
04ycTaBHCTe rocno^a, na ne he hh Foc- 
IIO4 OHTH c BaMa. 

44. A.iH OHH HnaK HaBa.iHiue 4a H4y 
HaBpx rope; a.iH KOBuer ^aBJe'ra rocno4- 
H>era h MojcHJe He Hsaljouie h3 OKCia. 

45. Ta4a cH^e AMajHK h XanaHej, kojh 
5KHB.taxy y OHOJ ropH, h pa^oHnie hx h 
6ai;Huie 4opH 40 ()i)Me. 

r.lABA 15. 

UneT pene rociio4 MojcHJy ro]ioj)etiH : 

2. Peu,M CHHOBHMa Hai)aH.i)eBHJeM n Ka- 
mn HM : Ka4 4ol)eTe y deMJby r4je tiere 
HacraBaTH, Kojy hy imM ja 4aTH, 

3. 11 cTaneTe ni)HHOCHTM /KpTBy or^e- 
HV rocno4y, iKpTBy iia.i>eHHU,y h.ih JKp- 
TBy ijaBJei^a pa4H h.ih 04 4i)are Bo^te, 
H^H n])a:}HnnHMa cbojhm, iM)TOBeliH mh- 
pHc yro4HH rocno4y o,; Kpyime h.ih 0,1, 

CHTHe CTOKe, 

4. Ta4a ko npHHece npHHOc CBOJ Toc- 
iro4y, Hena 40H(H'e y-.m h, 4ai), 4ere- 
THHy ei»e OHJe.ioi'a ujjauina noMHJeinaHa 
c HeTBp'j'HHOM HHa y.La, 

'). M BHHa qeTBp'j' nna 3a Eajbeii 4()He- 
CH y:i :,Ki)'rBy Ha.ijeHHi;y h.ih y;j 4pyry m})- 
TBy, ua (BaKo jarH>e. 

<). A y3 oBHa 40HecH 4ai). 4BHJe 4(M'('- 
THHe 6HJe./ioi'a 6])aniHa noMHJeniaHa 
c TpeliHHOM HHa y.La, 

7. H BHHa 3a na.i>eB Tj)el]HHy nna HpH- 
RHJeliem 3a mhjjhc yro4HH rocH04y. 

8. A Ka4 n])HH()CHHi Te.ie na vKpTBv iia- 
.ZbeHHuy H.IH na '/KiJTBy pa4H 3aBJeTa h.ih 
Ha mpTBv 3axBa.iHy rocn()4y, METBl'TA KHjiU A MOJCHJEBA. IVl. U. 16 
04 uoMopa npe4 9. ()H4a HeKa ce 40He('e y3 xe.ie 4ap, 
rpH 4ece'i HHe e4»e 6HJe.iora 6i)auma no- 
MHJeiuana c no HHa y.ta, 

10. 11 BHHa 40HecH 3a Ha.i.eB no nna; 
TO je ;KpTBa oiftena 3a MHpnc yro4HH 
rocno4y. 

1 1 . TaKo HeKa 6y4e y3a cBaKora Bo.ia 
H y3a cBaKora OBHa h y3a cimKO '/KHbhe- 
Me H3Mel)y oBana h.ih K03a. 

12. llpeMa opojy ko.ihko npHneceTe, 
yHHHHTe xaKO y3a CBaKO, kojhko hx 6y4e. 

13. CBaKH 40Mopo4aii, raKo HeKa ^ihhh 
npHHOceliH mpTBy na^teHHuy 3a MHpHC 
yro4HH rocii04y. 

14. TaKo aKO 6y4e Meljv BaMa h 40- 
m.7baK H.IH KO OH ce oaBHO Met|y BaMa, 
na OH npHHHO acpTBy oraeny 3a MHpnc 
yro4HH rocno4y, HeKa ^hhh onaKO Ka- 

KO BH ^HHHTe. 

15. 35opeI BaMa h 40HLi)aKy kojh je 
Met)y BaMa je4aH 4a je 3aK0H, 3aK0H Bje- 
MaH 04 Ko.tena na KO./beHo; 4om.?baK lie 
OHTH Kao H BH Hpe4 rocno40M. 

1(). Je4aH 3aK0H h J04Ha ype46a 4a 6y- 
4e BaMa h 40iu.i»aKy kojh je Mel)y BaMa. 

17. Jom peMe rocno4 MojcHJy roBo- 
pekH: 

18. KaJKH CHHOBHMa Ii3paH.LeBHJeM H 

peH,H hm: Ka4 4ol)eTe y 3eM.i)y, y KOJy 
hy Bac ja 04BecTH. 

19. II a CTaneTe jecTH x./be6 one 3eM.i)e, 
Ta4a npHHocHTe ni)HHOc rocno4y. 

20. 04 npBHHa THJecTa CBojera npn- 
HOCHTe y npHHOc Ko./iaM . Kao npHHOc 04 
lyMHa TaKO ra npHHOcHTe. 

21. O4 n])BHHa THJecTa cBojera 4aJHTe 
rocno4y npnuoc 04 Ko.LCHa 40 Ko.i»eHa. 

22. A Ka4 6HCTe nori)HJeiUH.iH. Te He 
6HCTe yHHHH.iH civHJex OBHJex 3anoBHJe- 
CTH, Koje Ka3a rocno4 MojcHJy, 

23. Cne nrro naM je 3anoBJe4Ho rociio4 
npcKO MojcHJa, 04 4ana Ka4 3anoBJe4H 
rocno4 H nociHJe 04 Ko.Tjena 40 ko- 
.tcHa, 

24. Ako ce 6y4e yiHHH.io iior])jeniK()M, 
4a 360J) He 3Ha, 0H4a cjib 360]) HeKa ni)H- 
nece na }Ki)TBy iiaibeHHU.y 3a mhi)Hc yio- 
4HH rocn()4y Te.ie c 4a])0M HicroBHJeM 
H c Ha.i)eBOM fheroBHJcM 110 yi)e4r>H , h 
je4H0 jai)e na vKpTBy 3a ri)HJex. 

25. 11 cBenrreHHK neKii omhcth can 35opi 
cHHOi^a ll3})aH.i)eBHJex, h oiii)ocTHlie hm 
ce,j(5pj(Mi()i'])jeinKaH ohh 40Heconie ni)e4 
rocno4a cboj npHHoc 3a }K])TBy or^eHy MK/nU'TA KlhUlA MO.M'H.IKHA. IM. 15. 16. 1 3r> IlorpJOlUKO CBOJO. ' 

'J{\ ()U|KHTllht' (T (BeMV liOOpV CHHOHil 

H;5HaH.UMUijo\ w .loiii.haKy kojh cc naim 
Mol)V ihHMa. .ji'p jt' iMuitjciiiKa cHora Ha- | 
|HUa. 

27. Ak»» .iH j«MHa .tyiiia lupHJoiiiit ho 
imajyliH, iiena ii|MimHr K<):iy o.i riUHHc 
Ha 'iKpTiiy .ui ruMJcx. 

'J.^. II nu'unrHHK HOKa omhcth ^yiiiy 
Koja ny,u* iirnHJt'iuM.ia hc iHajyhn u\h\\ 
looniuoM, M Ka.i. jc omhcth onpocTuhe 
Jo.j ce. 

!**♦. 11 :w poU'Hora y ;{OM.i>H cHHOHa H:^- 
paH.T>(»iuijf\ H :5a ,i,<>Hi.i.aKa. kojh (t oaBH 
iii't)y HaMa. je,iaH .janoH ,ui oy,i,e Ka,i, ko 
:«'p»jeiHii He iinajytiH. 

VAK A.IH KO 0,\ CH.lt' 3r])HjOHIH HIJMOtjV 

lM»l)cnHJt'x y ;;('M.i>H h.ih H:{.M('t)y ,i,om.i)a- 
Ka. oh pyvKH roiHo,i.a: nena ce HCTpHJcoH 
oHa ,iyHFa h:^ napo.ia cBOJera. 

31. .lep Hp(';{pt' pHJOM ro('no,iH>y. h :ia- 
noBHJecT ibei'oBy Hora:^H; Hi'ha ce ncTpH- 
jeoH OHa .lyina: nt';iaK(>H>(' jc h>(':{HHo Ha 

H»OJ. 

o2. A KaA oHJa\y chhobh U.'^paH.beBH 
y nyc-THH.H. Hal)(»Hi(' jc^nora vaM' k\iu\ 
4pBa y cyooTy. 

33, 11 KOJH la Hal;OHie ivu^' KynH ^pna, 
4oBt'.v»iHr ra k MojcHJy n k AiM)Hy h Ka 
CBeMy :ioo}>y. 

34. H MCTHyHH* ra 1104 crpaiKy, jep He 
njeme Ka:jau(» nrra he ce mhhhth c h>hm. 

of). A r()CHo,i ]M^Me MqjcHJy: nena ce 
noryuH raj hobjck: nena ra :Hacne Ka- 
.MeH>eM caB .iCny^ w.vd OKO^a. 

36. 11 caB :iooj) H^Be^e ra Hi^a oKO-ia h 
:«icyine I'a F:aMeH>eM, h yM[»HJe. Kac* ihto 
:<aD0BJ<'4H Tociio,!, MojcHJy. 

37. JoHi peqe ^00004 MojcMJy lOBO- 
IH'hH : 

3^. I'euH CHHOBHMa lI:{i)aH.LeBHJeM H 
KiiaiM MM. HeKii yvvipajy pece 110 ckvto- 
BHMa 04 xa.bHHa cbojmx 04 Ko.bena 40 
Ko.WHa. H Ha4 jH'ce neKa Metiv BpBuy 
luaBv. 

39. A HMahexe pece :ia to 4a ce vAe- 
4ajyhH Hx onoMHH>eTe cBMJex i^anoBHJe- 

CTH rOCH04H>MX M TBOpHTC HX. H 4a CC 

He :iaH0CHTe :ia cjiucm cbojhm h :vd omh- 
Ma CBoJHMa. .la KOJHMa MHHMTe nj)e;Ly6y; 

4<). Hero 4a naMTHTe h TBOpHTe CBe 
aanoBHjecTH Moje. h r)y4eTe cbcth liory 
CBojeMy. 

41. Ja caM rocno4 Bor Baui. kojm caM Bac HHBeo h:{ :teM^e MncHiXKe, 4a BaM 
6y4eM l>or. Ja caM IVH04 Bor Bani. 

IMA HA IB. 

A K'opt^j CHU Mcai)a cHHa Kara cMna 
JeBHJeBa. h ,|aTaH h Annpou chhobm 
K.iHJaBOBH, H ABHaH (HH <l>avieTa cwna 
PvBMMOiui iiooyHHinc ce. 
'J. II ycraiHe Ha MojcHJa , h c H>HMa 
4Bie cTa H ne4eceT .by4H H;HMel)y chho- 
Ba Ib'.paH.beBHJex. r.iaHapa Hapo,;HHJex, 
KoJH ce ca:iHBaxy na :;6op h oHJaxy .by4H 

oHaTHH. 

3. H cKynnme ce Ha MojcHJa h na Apo- 
Ha, H pcKOHie hm: 40CTa hck BaM je: caB 
oBaj Hapo4, ^'»ii ^'Y cHt'TH. h Met)y FhHMa 
je I0CI104; 3a HiTO ce bh no4HHi('T(» Ha4 
isoopoM rocno4fbMMV 

4. Ka4 TO Mv MojcHJe. na4e HH^rnne. 
T). llo TOM j)eMe Kopejy h cboj 4py^^*- 

HH Tb(!roBOJ roBopehH : cjyTi)a he iioKa- 
aaTH rocno4 ko je H>eroB, h ko je cbct, 
H Kora je nycTHO k cer)H, jep Kora je H:^a- 
6i)ao OHora Ke nycTHTH k ccOh. 

(). ()B0 y^HHHTe: y:mHTe Ka4H0HHii,e. 
Kopej ca cbom 4py}KHH0M cbojom. 

7. II MeTHHTe cjyTpa y h>hx orH^a h 
MCTHHTe y BHX Ka4a Hpe4 rocno40M, m 
Kora H:36epe rocno4 onaj lie 6hth cBeT. 
^ocTa HeK BaM je. chhobh jleBHJcKH I 

M. H peiie Mojcnje Kopejy : nyJTe ch- 
hobh ^leBHJCBH! 

1>. Ma.io .iH BaM je uito brc je Bor 
H:s})aH:beB 04B0JH0 04 :i6opa ll3paH.^e- 

Ba HyCTHBHIH BaC K CeOH 4a BpHIHTe CIT- 

jKCy y inaTopy rocH04HieM h 4a ctojhto 
npe4 :}r)oi)OM h ciy'/KHTe 3a ibV 

10. llycTHo je K ce6H Te6e h cBy opahy 
TBojy, cHHOBe .leBHJeBe. c tooom. a bh 
T})a/KHTe join h cBenrreHCTBoV 

1 1 . 3a TO TH H cBa 4py*<KHHa TBOJa cny- 
HHCTe ce Ha rocH04a. Jep ApoH iirra je 
4a BHHeTc Ha ibV 

1 2. M Hocja MojcHJe 4a 4030By /l,aTa- 

Ha H ABHJJOHa CHHOBe E^HJaBOBC. A OHH 

04roBOi)HHie : He hcMO 4a H4eM0. 

13. Mrao ah je HITO ch nac H3Beo h3 
3eMJLe y Kojoj xene M./iHJeKO h Me4 4a 
Hac HOoHJeni y OBOJ iiycTHibH, Hero joni 
xoheui 4a B.ia4aHi Ha4 naMaV 

14. JecH AH Hac o4Beo y 3eMJby r.ije 
TeHC M^iHJeKO H Me4V h jecH .ah naM 4a() 
4a HMaMo ifiHBa H BHHorpa4aV xoheni ah 
OHH oBHJeM .by4HMa 4a HCKonaniV He 
hesio 4a H4e.M0. 136 METBPTA KlMirA 

IT). Tavi,a ce pacpAii MojcHJe np.io. h 
]>eie rociioAy : homoj iioiMe/^axH na 4ap 
HjHxob: hh je/\Hora Marapua HHJecaM yseo 

04 tbHX. HHTH ca.M KOMe 04 H)HX VUHHHO 

KaKora y.ia. 

H). llo T03I pene MojcHJe Kopejy : th 
M CBH TBOJii craHHTe cjvTpa iipe4 Fo- 

CIIO^OM. Til H OHH H ApOH. 

17. 11 y;3MHTe CBaKH CBOJy Ka4M0HHiJ,y. 
H MeTHHTe y ibhx Ka^a, h CTaHHTe iipe^, 

rOCnO^OM CBaKH Ca CBOJOM Ka4H0HHlJ,0M. 

4BJe era h ne^ecei Ka4H0HHij,a. h th h 

ApOH. CBaKH ca CBOJOM Ka4H0HHlJ,0M. 

18. H yseuie cBaKH cBojy Ka^HOHHuy, 
H MeTHyBuiH y h.hx ortba MeTHyiue y h>hx 
Ka^a, H CTa4ome Ha Bpaxa uiaTopa 04 
cacTaHKa c Mojchjcm h c ApoHOM. 

U). A Kopej caCpa na ibhx cas auop na 
Bpaxa maTopa 04 cacTaHKa ; Ta4a ce iio- 
Ka:3a cjasa rocno4H,a CBeMy 36o])y. 

20. M pene rocno4 ^lojcHJy h Apony 
roBopeliH : 

21. 04B0JTe ce h:^ Tora aoopa, 4a hx 
04Max caTpeM. 

22. A OHH na4ome HHqHij,e h peKome : 
lioiKC, BoHte 4yxoBHMa h CBaKOM THJe- 
A\ I OBaj je je4aH arpHJemno, h na caB 
.iH hejii ce 360P rH>eBHTHV 

23. OneT pe^e rocno4 MojcHJy roBO- 
peliH: 

24. PeuH 35opy h KaiKH : 04CTyiiHTe 04 
iiiaToj)a KopejcBa h ,4*^TaH0Ba h Abhi)o- 

HOBa. 

2o. II vcraBiuH MojcHJeoTH4e k ^^^^'i'any 
H Ai?Hj)OHy, a s'd ibmi oTH4onie CTapje- 
111 MHc liypanyLeBe. 

26. M pe^e 36opy roBOpehn: 04CTyuH- 
Te 04 iiiaTopa THJex 6e36o/KHHKa, h hc 
404HJeBaJTe ce Hnnera mxo je h>hxobo, 
4a h(; H;irHHeTe ca CBHJex rpHJexa h>h- 

XOBHJeX. 

27. II 04CTyiiHiiie ca CBHJex cTjiana 04 
iiuiTopa Ko])ejeBa h ,l,aTaH0Ba h ABHpo- 
HOBa; a ^aTau h Abhi)oh HimmaBiuH cxa- 
4oiiie CBaKH na JipaTa 04 iiiaT0i)a CBOjei'a 
ca ./Kena.Ma cbojhm h ca cnnoBHMa cbojhm 

M C 4Jeil,0M CBOJOM. 

28. Ta4a pe^e MojcHJe : osaKo here iio- 
3HaTH 4a >fe je rocn()4 noc.iao 4a mhhhm 
CBa OBa 4je.ia, h 4a HHiiira He mhuhm 
04 ce6e : 

29. Ako obh noMpy Kao uito Mpy cbh 
.T>y4H, H aKo r)y4y ii()Kai)aHH Kao iirro 
GHBajy HOKajjaHH cbh :Ly4H, HHJe >ie no- 
ciao rociio4; MOJCilJEBA. 1.1. 16. 

HO. Ako .ih lUTO HOBO yMHHH rocno4.. 
H :3eM.ta oxBopH ycTa cBoja h jipoa;4pe 

HX ca CBHJeM lUTO je H>HX0B0, H CH^V iKH- 

BH y rpo6. Ta4a 3HaJTe 4a cy obh .^y4H 
yBpHJe4H.iH rocii04a. 

31 . A Ka4 HyroBopH pHJe^H OBe, pacje- 
4e ce 3eM.i>a no4 H>HMa. 

32. II OTBopHBuiH 3eM.i>a ycTa CBoja 
np0JK4pHJe Hx, h 40M0Be ftnxose h cse 
.i>y4e KopejeBe h cbc 6arvo h>hxobo. 

33. 11 TaKo CHl)ome ca CBHJeM iuto HMa- 
xy HxHBH y v])o6, h noKpn hx 3e>i.i>a, h 
HecTa HX H3 36opa. 

34. A CBH H3paH.i>ii,H kojh oHJaxy OKa 
H>Hx noojeroine 04 bhkc HjHxobc, jep ro- 
Bopaxy : 4a nac ne npo/K4pe 3eM^a. 

35. il ws'd\)e oraH, 04 rocH04a. h ca- 
jKe^Ke OHHJex 4BJe cxa h ne4eceT ^i>y4H 
KOJH nj)HHecome Ka4. 

36. Ta4a pe^ie rocno4 MojcHJy roBO- 
peiiii : 

37. KajKH E.iea3apy cnny Apona cbc- 
lureHHKa ncKa noKynn Ka4H0HHi;e H3 
Tora I'apHiuTa, h yr.iCB.Le h3 anx HCKa 
pa36au,H, jep cy CBexe; 

38. Ka4H0Hnue OHHJex kojh orpHJemn- 
me 4yiue cBoje ncKa pacKVJy na n.io^e 
4a ce OKyje o.iTap, jep Ka4Hme H>HMa 
npe4 rocno40M. 3a to cy cBexe, h HCKa 
6y4y cHHOBHMa ll3paH.i,eBHJe3i 3HaK. 

39. II noKynn E.iea3ap cBeuiTeHHK Ka- 
4H0HHi;e MJe4eHe, KoJHMa ojexy Ka4H.aH 
OHH UITO H3ropjeme, h pacKOBanie hx na 
OKOB o.iTai)y 

40. ija CHOMCH CHHOBHMa ri3paH.i3eBH- 
jcM, 4a He npHCTyna hhko 4pyrH kojh 
HHJe po4a ApoHOBa 4a Ka4H npe4 Fo- 
C11040M, 4a My He ny4e Kao Kopejy h 4py- 
jKHHH H>eroBOJ, Kao IUTO My 6jeme Ka3ao 
F0CI104 u])eKO MojcHJa. 

41. A cjyTpa4aH BiiKame caB 360}) 
cHHOBa ll3j)aH.T>eBHJex ua MojcHJa h na 
A])oua r()Boi)eKH : nooHCTe Hai)04 Fo- 

CII04H>H. 

42. A Ka4 ce cTJeuaiue Ha])()4 na Moj- 
cHJa H Ha Ai)OHa, nor.ie4aiiie na maTOi> 
04 cacTaHKa, a to oaiaK na HjCMy, h iio- 
Ka3a ce c^iaua Focii04H>a. 

43. II 4ol)e MojcHJe h ApoH npe4 uia- 
toj) 04 cacTaHKa. 

44. II j)e4e Focno4 Mojcnjy roBoj)eliH : 

45. yK.ioHHTe ce h3 lora 3doi)a 4a hx 
04Max iiOTpCM. A OHH ua4ouie nnqnue. 

4(). II pe^e MojcHJe Apony: y3MH Ka- 
4H0HHny, H MeTHH v }by ovibn c o^Tapa, MKIHI'TA Klhlll A M(U( II.IKHA. I'.l. If.. 17. IS. 187 I! MOTHII Ki\,XH. H \\,\n 0\)',\H' K<\ :iO0|»\ , 11 
OMHl'TM ll\: jt'p rH>eH H>('rTl>K \\:M\\)0 o,^ 
l\H*IlO,ia, U IlOMOp llOMtV 

47. 1[ y.vBiiiii Ai>oii Ka.iMOHiiuv . Kao 
niTt) MV i)e«ie Moicujc. oTpMa yi ptvi ;it)o- 

pa, H I'.lO, UOMOp lU'ti njl'llU' 1I0»I(M) v Ha- 

jMUy: H «>Ka,un5 ohiictii uapiM. 

48. 11 (Tajaiiic Me\)\ MpTiuiMa h H\Miui- 
Ma, H yoraBH ce homo]). 

4^'. .V oHiijox Kojn iioMpnjtMiic o.i rora 
iioMOpa ojeiiic MeTpnarcT Tncyha ii cc.ujm 

CTOTHHa. (X'lIM OHHJeX IITTO HI^rilOOIITO C l\0- 

peja. 

")<>. II Hpari! rv .Vpon k Mojcnjy Ha Hpa- 
Ta Hiarojui o.i. lacraHKa. Ka,^ vv ycTanii 

lIOMOp. 

r.lAMA 17. 

llo TOM jK'Mc TocHO,; Mojciijy roKopelui: 
-. Vou,\\ (iiHoRHMa lI:ipan.i.eBnjeM. h y:s- 
MH 0^ H.H\ HO je,iHy Ha.iHuy o,^ ciiaKora 
40Ma OTana ihiixoKHJcx, o,\ cinijox khc- 
:^Ba Thiixor.HJcx. iio ,i.()M(>iuiMa oraua if.H- 
xoBHJex. .iBanaecT na.iMua. h hmo cBa- 
Kora HaiiiiiHH Ha Ha.niiui H^eroBOJ. 

^». A Ha Ha.iHiui .leBMJeBoj HannniH h- 
Me ApoHOBo. jej) jo cBaKa iia.inna :{a 
jeAHora Hor.iaBapa oa ,l<>Ma oraua i^bh- 

XOBHJOX. 

4. I[ ocraBH hx y niaiojiy o,; cacTaHKa 
u\)e^ cBJiMnMaHCTBOM. 1,^0 CO cacTajeM 

BaMa. 

.'). II K(tra MiioppOM. HjoroBa ho iia.ni- 
ua HpouBJoraTH: laKo hy yTHiuaTH n\)(i,\ 
<:o(k)M BHKy CMHOBa IIiqiaH.LeBHJcx iirro 
BHHV na Bac. 

<). Ka,; TO ])eHe Mojcnjo ( HHOBHMa II:;- 

]mH.T.OBHJeM . ,l,aAOHH' My CBH KHOoOBH 

H>HXOBii iia.iHue. cBaKH KHe:i no na.iHuy 
o,^ ,\OMi\ oua cBojora. ,i,B'<hji<'<'t Ha.inna, 
H na.iHua A}K)H0Ba njouio Mot)y iia.uina- 

Ma H>HXOBHJOM. 

7. H ocTaBH MojcHJo iia.iHuc ni)o,i. Fo- 
cno,V)M y inaropy o,i cBJo^i.oMaHcTBa. 

>^. A (•jyTi)a,uiH ,\()\)0 MojcHJo y iiiaTop 
OA CBJp,U)MaH(TBa . H r.io. npouB.joTa.ia 
na.iHua AponoBa o^x ,;oMa .leBHJeBa: oje- 
iHc HanyiiH.ia h HBJeTa.ia. a oa,ioMM :ipe- 
•Ui Ha }f>oj. 

*.'. H n:iHoce MojcHJo rno one na.iHUO 
Hrnjje,; IVK'Ho,ia k fBHjoM cMHOBHMa 11:;- 
paH.i>0BHJ0M. I! pa:{r.i(MaBniH mx y:uMiio 
CBaKH cBojy Ha.iHuy. 

U>. A rocH04 peuo MojcHJy; 40H0(H 
oneT na.iHuy ApoHOBy iipp,| CBJfvU)HaH- criui ,^a CO 'lyim :;a ;;HaK" HouoKopHiiMa. 
,\i\ iipocTane Biina H^HxoBa na mo. .^a ho 
Hiuiniy. 

11. II yMHim Mojciijo. waKo My :;a!io- 
BJo,iH TooHoi raKo yMHUU. 

1-. Ta,i,a poKoiiio cuhohii lI;{i)an.i.oHH 
Moji'HJy roBopoliii: iioMpiijocMo, himmiu- 

,U>^*MO, CBH HpOIia^^OCMO. 

1'). Ko ce ^o/^ HpH6.in>KH k inaTopy To- 
('Ho,^lf.oMy, niHo: xnlioMo .ui chh umu- 

HVTH .■' r.lAHA 18. 

|)OMo ApoHy: A TocHO,; poMo ApoHy: th ii runoBH 

TBOJH II ,;0M OH,a TBOJOra C TOrM)M HOCH- 

To rpHJoxe CBeTHH>y : th h chhohh tbo- 

JH C T0r)0M HOCHTO I'pHJOXO (BeiHTOHCTBa 

CBojora. 

2. II opahy cHOJy, h.iomo ^leBHJoBo, h.io- 
Me OH,a CBojera y:iMH k ce6H /^a oy^y yaa 
TO H c.iymo th; a th tioni h chhobh tbo- 

JH (' TOOOM C.ly/KHTH IIJ)04 lIiaTOj^OM 0,\ 

cacraHKa. 

y>. HoKa ,^o6po o.iyiiiajy liaiioBHJocTH 
TBojo H ]>a,^e HiTO Tj)o6a y CBOM iiiaTOi)y: 
a.iH K (.'y,;0BHMa o^i, cbothHiO h k o.rrai)y 
HOKa HO Hpiu'Tyiiajy, ,;a ho Hiirnny h ohh 
K bh. 

4. HoKa ovAy /^aK-i^' y:ia to. h HOKa pa- 
40 CBO lUTO Tpe6a y inaToj)y o,\ oacTan- 
Ka y cBaKOJ c.iyjKoH y H>oMy: a.iH hhko 
Apyrii M He npHCTyna o BaMa. 

r>. A BH pa^HTO iHTO Tpo6a y cbothh^h 
H IHTO Tpeda Ha o.rrapy, /i,a bhiho ho ^o- 
\)e rftOB Ha chhobo Il:ii)aH./bOBo. 

G. Joj) OBO ja y:^ex opahy luiiiiy .Icbh- 
To H:^Mot)y oHHOBa IliipaH.LOBHJex. H Ba- 
Ma cy ,i,aHH Ha ,;ap .vd rociio.vu ,i,a Bp- 
lue ciyjKoy y iiiaTopy 04 cacTaHKa. 

7. A TH H CHHOBH TBOJH C T060M BpIIIH- 

To CBoiiiTOHHMKy ciy'rHoy CBOjy y cBOMy 
IHTO IIl)HIIa,^a K O.rrapy h ihto ohiui w.vd 
:^aHJoca, H oiyjKHTe; CBeiirroHCTBo 4apo- 
Bax BaMa. :m to ko 6h ,\p\vu iipncTynHo, 
4a ce iioryoH. 
8. Jom pene rociio^ Apony: obo, /i,a- 

jeM TH H HpHHOCO CBOJO IHTO CO y BHC HO- 
4HVKy. H:'.MOt)y CBHJOX CTBaj)H KOJO HOCBO- 
hyjy CHHOBH Il:;paM.I)OBH /UIJOM HX TOOH 

pa^H HOMa:{aH>a h cHHOBHMa tbojhm 3a- 

KOHOM BJOMHHM. 

\). To HOKa jo TBOJo 04 CTBapH IKX'BoliO- 
HHJOX. KOJo CO HO Ca'/KHHvy ; CBaKH I11)HH0C 
H>HX0B H:jM0t)y CBHJeX ^apOBa H>HXOBHJeX 
H H3Met)y CBHJOX HpHHOCa :'.a ri>HJox H 138 MKTBPTA KH>JirA MOJCllJEBA. 1\1. 18. 19. CBHJeX IipHHOCa A'd Kl)HBHUy. KOJe MM 

40Hecy. cBeTHHia raa cBeTHtbaMa 4a je 
TROja H ciinoBa tbojhx. 

10. y CBeTHH>H ra j(\],H. cbo MyiuKH}t»e 
HeK<i ra je.4e, CBexa cTBai) M th je. 

1 1 . TBOJe cy 4aK./ie jKpTBe 4apoBa ibh- 
xoBHJi'x Koje ce y bhc iio^HJiKy : h CBany 
mpTBy cHHOBa llispaH.teBHJex Koja ce 
oophe redn /;ajeM h cnHOBHMa tbojhm h 
KKepHMa TBoJHM c TOooM ;mKOHOM Bjen- 
hhm; ko je ro4 4Hct y AOMy TBojeM. ne- 
Ka je^e. 

12. Haj6o.i>e 04 y.ta 11 Hajoo.Le 04 bh- 
Ha H VKHTa. iipBHHe KOJe 4ajy rociio,T,y, 
reoH AajeM. 

K>. IIpBHHe 04 cBera urro po^H y ::ie- 
M.LH HjHxoboj . Koje ,i,OHecy rociio/i,y, 
TBo^je Heh'a oy^y : ko je ro^ ^hct y ^omv 
TBojeM HeKa je4e. 

14. C'Be :mBJeTOBaHo />Vv// y ll3i)aH.i.y, 
TBOje HeKa je. 

15. IIIto ro4 oTBopa MaxepMuy M:iMe- 
l)y cBaKora THJe.ia Koje iij)HHoce rociio- 
4y. H H3Mel>y .ly^h h H:3Me^y croKe, tbo- 
je4a6y4e; a,/iH npBeHau, qoBJeHJH HeKa 
ce ()TKyn.i.yje; h npBenau, ne^HCTe cto- 
Ke HeKa ce oTKvn. tyje. 

1<). A OTKyn HeKa My dy^e Ka/j, dy^e 
04 MJeceH,a ,],aHa no tbojoj HHJeHH iiex 
cHKa.ia cpetlpa. no cHK.iy cbctom; y tte- 
My je ^Ba^ecer rei)a. 

17. A njJBeHua 04 KpaBe h.ih iipBeHi;a 
04 0Bu,e HdH upuenua 04 Ko:3e He 4aj 4a 
(•^ OTKynH ; CBere cy CTBapH ; KpB.i»y h>h- 

XOBOM HOKpOHH O.lTaj), H Ca.lO H>HXOB0 

:iana./iH. 4a oy4e /Ki)'J'Ba orH^ena .va mh- 
pHc yro,;HH rociio4y. 

IH. A Meco 04 HiMx 4a je I'Boje, Kao 
ri)y4H uiTo ce oophy 11 kjjo ii.iehe 4ec- 
Ho, 4a je TBOje. 

11). ('Be iii)HH()ce iiiTo a' iio4H}Ky 04 
iiocBeheHHJex ( riiai)H. ihto iipHHoce ch- 
HOBM M:{j)aM.i>ei{H r()ciio4y, 4ajeM TeoH 

M CHHOBHMa TIU)JHM II KtiepHMa TBOJMM 
C TodoM :iaKOIiOM BJeMHHM: TO lie OHTH 

i^aBJer oco.r>eH. BJeiaH iij)e4 ^(^c^o.^OM 
Te5M H cjcMeny TBoj(;My c tooo.m. 

2(). Join ])eM(5 rociio4 Apony: y ijcM.bH 
HiHxoBoj 4a HiiMaiii Haiii.i>e4C'i'Ba, hh 411- 
jejia Meijy H>HMa 4a HeMaiii ; ja caM 4H0 
TBoj H I'Boje naiii.MV^CTBO >iel;y chiio- 
BMMa ll:ii)aH.i>eHHJe>!. 

21. A cHHOBM.via .leBHJCBHM eBO 4ajeM 
y HaHi.i,e4CTBo cBe 4eceTKe 04 M;ipaH.i>a :ia c.iyiKoy loHxoBy mm c.iy'.Ke y niaxo- 
py 04 cacTaHKa. 

22. A CHHOBH ll:span.i>eBH HeKa BHiiie 
He iipHCTviiajy K iiiaTopy 04 cacraHKa. 
4a ce He orpHJeme h ne HHiHHy. 

2o. Hero caMH .leBHTH neKa ciyjKe 
c.iyjKoy y inaTopy 04 cacraHKa. h ohh neKa 
Hoce rpHJex cBoj aaKOHOM lijcMHHM 04 KO- 
.tena 40 Ko.tena, na 4a HCMajy Haiu.i»e4- 
CTBa Met^y CHHOBHMa IlapaH.i»eBiijeM. 

24. Jep 4eceTKe CHHOBa ll;ipaH.i»eBHJex. 
lUTO he 40H()CHTH l\)cno4y Ha avp'iBy ihto 
ce H04H5Ke. 4ajeM .leBHTHMa y Haiu.i)e4- 
CTBo; Tora pa4H peKox ;m h>hx: Mei)y 
CHHOBHMa ILjpaH.bCBHJeM 4a HCMajy Ha- 
Hi.i>e/j,cTBa. 

2"). JoM i^eMe rocii04 MojcHJy roBo- 
peiiH: 

2i). rei;H cleBMTHMa h KaiKH hm: Ka4 
y^Me're 04 cHHOBa ILipan.LeBHJex 4ece- 
raK KOJH BaM 4a4ox 04 H)HX ;m Haiu.teA- 
CTBO Bame. 0H4a npHHecH're 04 itera 
iil)HHoc IHTO ce iio4H5Ke rocno4y, 4eceT<> 
04 4eceTora. 

27. 11 iipHMHiie BaM ce h])hhoc Bam Kao 
iKHTo c ryMHa h Kao bhho h^ Kau,e. 

2H. TaKO H BH HpHHOCMTe HpHHOC mXC' 

ce ii04HiKe rocno4y 04 cBHJex 4eceTaKii 
CBOJHX, KOJe licre y:iMMaTH 04 CHHOBa 
ILipaH.LCBHJex. h 4aJHTe 04 h>hx npHHOc 
rocH04H>H Apony cBemrenHKy. 

21). O4 cBera iuto BaM ce 4a iii)hhoch- 
re cBaKH iipHHOC mTOC(Mio4H.VKerocno4y, 
04 CBera ihto r»y4e najoo.Le cneTH 4H0. 

iiO. M pen.H hm: Ka4 npHHecere naj- 
oo.Le 04 Tora, Ta4a he ce npMMHTH .le- 
BHTHMa Kao ,|ox()4aK 04 I'y.MHa h Kao 40- 
xo4aK 04 Kau,e. 

.■>1. AjecTH MOiKeTeTO na cBaKOMMJecry 
H BH H noi)04Hue uanie, jep BaM je luaTa 
Mi c.iviKoy Baniy y niaTopy 0,1, cacTaHKa. 

-•>2. II ne tie re :m to naByhH na ce rj)H- 
jexa, Ka4 cTanere npHHocHTH ihto je naj- 
6o.be, H ne hcTc ockbphhth cneTHJex 
cTMapH CHHOBa II:{i)aH.T>eBHJex, h ne he- 

Te Hltl'HHyTH. 

r.lAHA 10. 

floiii iH'Mc rocno4 MojcHJy n Ajmny ro- 
Bo])elin: 

2. Obo je yi)e46a h :iaKOH niTo :janoBJe- 
4H rocno4 i'oi;oi)ehH: ])enM cHHOBHMa 
II:;])an.i.eHMJeM neKa th 40H(V^y jyHHU,y 
n})BeHy ;{4i)aj{y, na Kojoj ncMa Mane 
Koja jom HMJe 6H.ia y japMy; my MHTHPTA lahUlA M( 

•. II ii(>,iaiTt' jt' tLiea;uipy rHeiiiTeHUKv. 
a nH iiena je Miuuvic na iio.bc ii:; OK().ia 
.la ji' ;uiKo.by n\)i\[ u.hm. 
4. H vaeBiUH K.U'a:iai) KpBH H^cijuuc Ha 

IIJHT CBOJ Ht'Ka lIOKpOini KpH.bV iipoia 

HiaTopy i\x cai'TaHKa r{\\i\y\ iiVTa. 

;'). llo TOM nrwa :iaii<>ujo.ui 4a ct't'iraan 
jvHHUa u\n\\ JberoiuijoM oMHMa: ko/KV 
H><^:iHHy H Mt'co iM';?MH(t ii KpH n>e:jHHy 
( oa.ieroM Ht^Ka eiia.U'. 

♦ 5. H c'BOiiiTCHiiK y:H'Biun ,i|)B('ra kv,!.- 
p(>Ba. Hcoiia M n])Bna. m^Ka 6a hh y oraH> 
r.ije ropH jyiniua. 

7. Ho TOM HOKa OIR'IK' Xa.bUHC CBOJe H 

<>iie{>e THJe.io cBoje bo^om . na oH^a ee- 
Ka y\)e y 6k6. h Hena oy^e cBeiiiTCHMK 

Ht'MHCT ,\0 BeHO])a. 

><. TaKo II Ko jt' ciia.iH. ucKa oiu'iu' \a- 

-bUHC CBOJe B0,10M. H I'HJe.lO CBOJe HOKa 

ouepe BO,iOM. h HOKa ny.U' hohhct 40 Be- 
Hepa. 

'.♦. A 4HCT HoBJcK HeKa iiOKyiiH neiieo 
OA jvHHue H H3j>yqH ra w.v^ oKo.ia na 
micTo MJecTo. ,u» co ^ysa imopy cHHOBa 
HnpaiLLfBHJcx :^\ B04y oHniiiheH^a : to 
j(' HipTBa 3a rpHJex. 

10. H oHaj KoJH iioKyiiH iieiieo 04 jy- 
HHn,e HOKa oiicpc .\a.Lnn(' cBoje. h HOKa 
oyje HeqHcT 40 BOHei)a. To HOKa jo ch- 
HoBHMa II;ij)aH.L('BHjeM II 4oiii.T>aKy kojh 
ce oasH Me^y H.HMa BJeHan :iaK0H. 

11. Ko CO ^OTah'HO MpTBa THJO.ia uo- 

BJoHHJora. 4a jo uoqHCT co,i,aM ^aea. 

I'J. Oh HeKa ce o^thcth ohom bo^om 
Ti>eliH Aan h c-o^mh ,;au. h (mhe 4HCt: 

aKf> .IH CO HO OMHCTH TI>ehH ^aH H CC^MH, 
Hf ho UHTH MHCT. 

1'^. Ko ce 40TaKHo MpTBa THJe.ia hobjo- 
MHJera na ce He omhcth. onaj je ocKBp- 
HHo inaTop roc[io4H.H: :ia to ;i,a co ncTpii- 
jo^'iH oHa .lyiiia \\a li:ipaH.i.a: jop hhjo 
uoKi>oii.beH B040M oHHUilioH^a . :ia to 

je HOHHCT, II HOHHCTOTa jO ftOFOBa Ha 
H>OMy. 

14. Obo jo :iaKOH Ka^ hobjok yMpo y 
luaTopy : kg ro4 yl)0 y onaj iiiaTOj) h ko 
104 6y4e y niaTopy, homhct ,;a je ce4aM 
4a Ha ; 

ir>. II CBaKM Cy4 OTKpHBOH. KOJK HO 6v- 

40 4o6po :^K.ioD.i>eH. hohhct je. 

U). II KO CO ro4 40TaKHo y no. by no- 
cjeHOHora MaqoM h.ih yMp,iora n.Ui ko- 
CTH qoBJoMHJe H.iH rfM)6a. homhct 4a je 
ce4aM 4aHa. 

IT. H HOKa :ia HOHHCTora vrmv nene.ia )J('1IJKH.\. IM. m. -20. i;v.» 04 jyuimo ciia.bOHo :ui rpHjox. n HOKa 
Ha.iiijy na \h B040 JKHiio y cy4. 

1'^. llo TOM HOKa y^MO MHCT HOBJOK 

Hcoiia. [I {jiMo'iM y ony B04y, h iiOKpoHii 
H>0M iiiaTo]) H cBo cy4e h .ijy4o kojh cy 
y H.oMy om.ih: TaKo h oHora kojh oh ce 

40TaKao KOCTH H.IH MOBJOKa HOCJOHOHa 

H4H yMp.ia H.ui rpooa. 

11>. MhcTH HO'IHCTora HOKa iioki»oiih Tpo- 

tiH H C04MH 4aH: H Ka4 ra omhcth C04- 
MH 4a h. HOKa oHopo xa.bHHo cBojo H ce- 
6e HOKa oiiepe B040M. h ohKo MHCTyBene. 
'20. A KO 6y4o homhct iia co ho omh- 
cth. 4a CO HCTpHJooH OHa 4yiHa h:{ mm)- 
l)a : jop jo CBeTHH>y rocH04H,y ockbj)hho, 

a HHJO HOKpOH.LOH BO4OM OMiniltiOH>a ; 

homhct jo. 

21. II OBO HOKil HM jo :{aKOH BJOMaH : h 
KOJH H0K1)0HH B04OM OMHHlhoH^a . HOKa 

oiiopo xa4>HH0 cBojo; H KO CO 104 ,M>'ra- 

KHO BO40 OMHlIltiOH>a. 4a jo HOMHCT 40 

HOMopa. 

'22. II Mora co ro4 40 raKHe ko jo ho- 
mhct. 4a jo HOMHCTo: H KO CO H>ora 40- 

TaKHO. 4a jo HOMHCT 40 BOMOpa. 

r.lAKA •->(). 
11 CHHOBH H^pan.bOBH. caB .3rM)p HiHXOB, 

4ot)OiHO y nycTHH>y CnHCKy npBora MJo- 
ceua. H CTa40 Hapo4 y Ka4Hcy: h oH,/^je 
yMjJHJo MapHJa. h 6h HorpefioHa oH.yo. 

2. A 0H4J0 HOMaiiie :i6op B040. to ce 
cKyHHiHo Ha MojcHJa h na Apona. 

'-). II cBal^aiHO CO Hapo4 c Mojchjom. h 
roBopaxy : KaMO 4a cmo iiOMp.iH Ka4 no- 
MpHJoHio 6i)atia nauia Hpo4 rocno40M ! 

4. oa hito 40B040CTO :i6o\) roCH04HiH 
y oBy nycTHH>y 4a h.'H'hhomo 0B4Je h mh 
H cTOKa HaiiiaV 

T). II :ia iHTo Hac h:sbo40CTo H:;MHCH})a 
4a Hac 40B040T0 Ha OBO :',.io mjocto. iv\je 

HO 1)04H HH fKHTO HH CMOKBa HH rpOHtt^O 

HH iiiHHaK. a HH B040 HOMa :ia hhIioV 
('). H 4oI)0 MojcHJo H ApoH HCH{)04 360- 

pa Ha Bi)aTa luaTopa 04 ca cTaHKa. h ua- 

40ino HHMHHo: h iioKa.ia hm ce c4aBa 

rocno4Hia. 
7. M pOMo rociio4 MojcHJy roBojH'liH: 

H. y3MH IHTail. H Ca^OBHTO ^^Op TH H 
A[>OH CpaT TBOJ. H HpOl'OBOpHTO CTHJOHH 

111)04 H>HMa. TO ho 4aTH no4y cBOJy; ra- 

KO hem HM H3B0CTH B04y H.'i CTHJOHO. H 
HanOJHhoiIl :/K)p H CTOKy H>HXOBy. 

9. H MojcHJo y:ie hitjui HCH})e4 rocno- 
4a. KaKO My :{anoBJe4H rocno4. 140 

10. II caaBiiiiie Mojciije h ApoH aoop 
npe-A CTHJeny, h oh hm pene: ciymaJTe 

O.l^eTHIIUHl XOhe.MO .IH BclM M3 OBe CTH- 

jene H3BecTH BO/i,yV 

1 1. II /j,HiKe MojcHJe pvKy CBOJy h y4a- 
pn y cTHJeny lUTanoM cbojhm ^Ba iiyxa, 
H H3H4e Bo;i,a >iHora, re ce HanoJH na- 

pU^ H CTOKa H>HXOBa. 

1 2. A FocnoA pene MojcHJy h Apony : 
uiTo MH He BJepoBacTe h ne npociaBH- 
cTe Me npeA CHHOBHMa IL3paH.i)eBHJeM, 
:ia TO He tiexe o^BecTH ;iuopa Tora y 3e- 
y[jb\ Kojy caM hm ^ao. 

13. To je Bo^a oa CBal^e, r^je ce CBa- 
I>aiue CHHOBH II.3paH./i.eBH c Tocno^OM, 
H OH ce npociaBH Me^y H>HMa. 

14. Hsa Tora nocia MojcHJe noc^anw- 
Ke H3 Ka^Hca k H,apy E/],omckom 4a mij 
peh'y: OBaKo Kaace 6paT tboj H3paH./i>: 
TH 3Ham cBe nesoyie Koje nac cnai^ome: 

15. KaKO HaiHH ou,h CH4ome y MncHp, 
M dnjacMO y MHcnpy ^yro Bi)eMeHa. h 

KaKO MHCHpU,H 3.10 HHHHUie HaMa H 01I,H- 

Ma HaniHM : 

16. H BHKacMO Ka Focno^y, h Tocho^ 
H\ r./iac Ham, h nocia anljcia, kojh nac 
M3Be/j,e H3 MncHpa; h eso cmo y Ka/i,H- 
cy, rpa^y na tbojoj Me^H. 

17. IlycTH Hac 4a npoI^CMo Kpo3 TBojy 
3eM.'by: ne hcMO hIih npeKo Ho.ba hh 
iipeKo BMHorpa^a, hhth heMo hhth B04e 
H3 Kojera CTy4eHu,a ; hIih teMO ii,apcKHM 
iiyreM, ne heMO CBjjTaTH hh na 4ecH0 
hh Ha .iHJeBo 40K He HpHJe^eMO Mel^y 
'j'BOJy. 

18. A P]40M My o4roiiopH : ne h4h npe- 
Ko Moje 3eM.zbe, 4a ne H3H4eM c Ma^ieM 
npe4a Te. 

19. A CHHOBH Il3i)aH.i>eBH peKoiue My: 
hKh keMo yrpeHHKOM, h aKo ce HannjeMo 

B04e TBOJC. MH H.IH CTOKa HaiHa, H.laTH- 

hcMO jc; HHuiTa BHiiie, caMO 4a HJeiiiHij,e 

HJK)l)eMO. 

20. A OH HM 04roBoi)M : ne hcTe npo- 

IiH. K H3H4e P]40M 111)04 HjHX c MHoro 

Haj>04a H c bc./Ihkom ch./1om. 

21. M Ka4 He XTJe E40M 40HycTHTn 
H3paH.Ly 4a HpHJeV^ npoKo mcI^c H>ei'o- 

BC, Il3paH.T, 0TH4(^ 04 H^eiii. 

22. M Kj)eHyiHnH ce 04 l\,a4Hca 4()V)- 
me CHHOBH M3paH.^eBH, caB -.iGo]) \hn- 
XOB, Ka roj)M Opy. 

23. M rocH04 pe4e MqjcHJy h Apony 
Ha ropH Opy K04 Mcl^e fC40MCKe roBo- 
petiH : ^lETBPTA KtbHFA MOJCIIJEBA. IVI. 20. 21. 24. ApoH Ba.i>a 4a ce npnoepe k po4y 
CBojeMy, jep ne he yhn y 3eM.{by KOJy 
caM 4ao ciiHOBHMa li3])aH.i>eBHJeM, jep 
He noc.iymacTe 3aH0BHJecTH Moje na bo- 
4H 04 cBa^e. 

25. y3MH Apona h E.iea3apa cnna H>e- 
roBa, H H3Be4H hx na ropy Op. 

2(). II cByu,H Apony xa.LHHe H>eroBe h 
o6yu,H Hx E.aea3apy cnny H.eroBy, na he 
ce ApOH npH6paTH h yMpnjehe 0H4Je. 

27. II yqHHH MojcHJe KaKO 3anoBJe4H 
rocno4; h H3H4ome na ropy Op npe^ 

CBHJeM 36opOM. 

28. H cBy^e MojcHJe c Apona xa.tHHe 
H>eroBe h o6yHe hx E.iea3apy cnny H>e- 
roBy, H yMpHJe 0H4Je Apon nanpx rope, 
a MojcHJe h E.iea3ai) cH4ome c rope. 

29. A Ka4 BH,^e can 300}) 4a yMpnje 
ApoH, H.iaKa caB 40M Il3paH.i)eB 3a Apo- 
HOM TpH4eceT 4aHa. 

r./iABA 21. 

A Ka4 Hy Xananej i;ap Apa4CKH, kojm 
/KHB-zbame na jyry, 4a H4e Il3paH./L ny- 
TCM KOJHM H4ome yxo4e, oh ce no6H 

C H.HMa H 3apo6H HX HeK0.1HK0. 

2. Ta4a ce Il3paH./i) 3aBJeT0Ba Focno- 
4y H peqe: aKO 4aui oBaj Hapo4 mchh 
y pyKe, 40 TCMe.La hy ])acKonaTH rpa- 
40Be HjHxobo. 

^>. II yciHiuH Focno4 r.iac ri3})aH./i.eB h 
4a4e My XanaHeje, a oh 3aTi) HjHx h rpa- 
40Be H>HX0Be, h Hpo3Ba OHO MJecTO OpMa. 

4. llo TOM HoI)Oiue 04 roi)e Opa k u,p- 
BCHOM Mopy o6H.ia3eIiH 3eM.T)y E40MCKy, 
H ociadH 4yx Hapo4y 04 nvTa. 

5. li BHKanie Hapo4 na liora h na Moj- 
CHJa : 3a ihto nax' H3B(\i,ocTe h3 Mncnpa 
4a H3rHHeM0 y OBOJ iiycTHH>HV Jep hcmii 
HH xyLe6a HH B04e, a oBaj ce HHKaKH 
x.Lef) Bell ora4Ho 4yniM nainoj. 

<). A l^ocH04 nycTH na Hapo4 3MHJe Ba- 
Tpene, Koje hx yje4axy, tc HOMpnje mho- 
ro Hapo4a y ll3i)aH./i.y. 

7. Ta4a ,\()\)(\ wd])o/i, k MojcHJy h i)e- 
Konie : 3rpHJemHCM0 nrro BHKacMO na 
FocH04a H Ha Te6e; 
yK.iOHH 3MHJe 04 Hac. 
MO./IH 3a Hap04. 

s. II F0C1104 pene MojcHJy: naMHHH 
3MHJy BaTi)eHy, h mcthh je na MOTKy, ft 
Kora yje4e 3MHJa, HCKa Hor.ie4a y H.y, 
na he 034paiiHTH. 

9. II HaMHHH MojcHJe 3MHJy 04 MJe4H, 
H MCTHy je Ha motkv, h Kora ro4 yje4e M0./IH Bora HCKa 
e ce nO" METKITA KH>lirA M(M( IIJKIU. 1.1. 21. '22. 141 >MHJa OH iior.uua y iMiiiy o.i mjo.ui. h 
(i.i.lpaHii. 

10. Ilo TOM lH»t)()llk' CllHOHII I l:>paii.i.i'- 

Hii. H rra,i.oiui' y oko y Oiuvry. 

11. II i!:s OBora OTHiuaRiiiH (Ta,\ouie y 
.•Ko Ha o|MH>ia AnapHMCHMM y iiyc'THH>ii 
Koja jt' iipeMa Moaiu'Koj c iiiroKa. 

li*. O.iaH.U' oTiimaHuiii cTa.ioiiie y 6k6 
y ,u>.iHHH ^Ja])e4y. 

13. II o.viT.if OTHiiiaHiiiH (Ta,i,oiiii' y 
'KO Ha opo.iy Ha Ai)U0Hy. Kojn jo y iiy- 

(THH.H \i H:iia:iH o,\ Me^e AM()])ej(Ke. Jep 
je ApHOH Me!)a MoancKa u:{Mel)y Moa- 
Baua H AMojH'jaua. 

14. '.Vd TO IH' KaiKO y KH>H;iH o paTOBH- 

Nia rocno.;H>MM : na BajcBa y Cy«i>H h na 

IlOTOKe ApHOHCKe. 

1."). Jep TH iioTonH . KoJM ,U)nHi)y ,^0 
MJecTa Apa. Teny iioKpaj mcV' MoaBCKe. 

It). A OTy^a ,iol)onie k BHpy: to je 
(TyAOHau M\ Kojii ojeuie ])eKao Tocno,^ 
MojcHJy : cKynn Hapo.i.. n ,\i\\\\ hm Bo^e. 

17. ta,;a njeBa ILspaii.t iijecMy oBy: 

l,n-,KH ce, cTv^^eHHe; HpHiiiijeBaJTe ra: 

1"^. ('Ty,\eHMe. kojh Koiiaiiie KHe:soBH. 
KoJH iicKonaiiie nor.iaBajJM Hajm^HH c o- 
HHJeM KoJH HocTaBH iiaKOH , Ha.iHuaMa 
cBoJHM. A w.i nycTHH>e oTH^onie y ^lan- 
TanaiLi. 

!*•. A \\4 MaHTanaH.ia y Ha^H.i. a ws 
Ha.ui.ia y BaMOT, 

-< ►. A H:i P)aM0Ta y ,T,o.iHHy Koja je y 
iio.By MoaBCKOM koa rope «I>a:ire h r.ie- 
^a y Hy(THH>y. 

21. TaAa nocia ll:ii)aH.i) noc.iaHHKe 
K C'Hony i;apy AMO]>ejcKOM roBopetiH: 

J'J. IlycTH 4a npoi)eMO Kpo3 tbojv ae- 
M.ty. He keMO cBpTaTH HH y no.Le hh y 
BHHorpa^. HHTH heMO HHTH Bo^e h:s ctv- 
,l<*Haua: mIih he.Mo iuiixkiim nyTeM 40- 
K.ie He HpHJet^eMO Me^y TBojy. 

'2^9. A.IH He 4346 Choh H:^})aH.Ly 4a 
niK>l)e Kpo:i .'ieM.ty H>eroBy. Hero ca^pa 
Choh caB Ha])f)4 <*Boj, h H:iat)e na Il:^pa- 
H.bii y ny(THH>y. h 4ol;e y Jacy. h ho^h 
ce c H:ipaH.i>eM. 

24. A.iH ra HCHJene IIspaH.L onirpH.M 
MaMe.M. H ocBojn p.eM.T>y H>ei'0By 04 A])- 
HoHa na 40 JaBOKa. 40 cHHOBa Amoho- 
BHJex . jep TBp4a ojeme Met)a cHHOBa 

AMOHOBHJex. 

25. H y:ie II:ij)aH.L cBa ona MJecTa. H 
Hace.iH ce y CBHJe.M rpa40BHMa Amo]m*j- 
CKHM. y EceBfjHy h y cbhjcm ce.iHMa H>e- 
roBHJeM. 2t). Jep EceBOH ojeme ri)a4 ('iiona na- 
pa AMOpejcKora, kojh ojeiii(Mii)Hn :{aBoj- 
inrno na uapa MoaBCKora 11 ojeme My 
yaeo cBy :{eM.i>y H>eroBy 40 Ai)H0Ha. 

27. 'A'd TO n)iH)i)e y ii})hmh: xo4HTe y 
KceiioH. 4a ce carpa4M h ii()4HrHe r])a4 
Chouob. 

28. Jep oraH. H:ial)e ua EceBona. n.ia- 
.MeH H3 rin\4a CnonoBa . 11 ciia.iH Ap 
MoaBCKii 11 craHOBHHKe na bhchhh Ap- 

HOHCKOJ. 

29. TeniKo toOh. MoaBe; iii)onao ch, 
Hapo4c XaMocoB: 4ao je chhobc cBoje 
KoJH yTCKome n Klie])H CBoje y ])oncTBO 
CnoHy uapy AMOi)ejcKOM. 

30. A4H Hx nocT])HJe.LacM() , iii)ona4e 
EceBOH 40 ,J,eB0Ha, h hot])cmo iix 40 
Ho«i>e, Koja 4onHj)e 40 Me4eBe. 

31. II TaKO axHBJe II:ii)aH.i» y acM.tH 
AMopejcKoj. 

32. IIo TOM noc.ia MojcHJe 4a yxo4eJa- 
3Hp, H y:^eme ce.ia oko H>era. h Hi^arna- 
me AMopejii,e kojh owjaxy oH^ije. 

33. IIo TOM o6])aTHBiiui ce notjome y 
BacaH: h n;3H4e Or uap BacancKH npe4 
H>Hx. OH M caB Hapo4 H»eroB na ooj y 
E4paJHH. 

34. A rocno4 pene MojcHjy : He 6oj ra 
ce: jep caM ra 4ao y TBoje pyKe h can 
Hapo4 H^eroB h :ieM.Ly aeroBy; h v-^hhh 
My KaKO CH yMHHHO Chohv i^apy Amo- 
pejcKO^i Kojii JKiiB.Lame y Eccbohv. 

35. U no^Hine ra h chhobc H>eroBe h 
caB Hapo4 ftei'OB, 4a He ocTa hh je4aH, 
H ocBoJHiHe lieyijby HjCi oBy. 

I^^IABA 2-2. 

()4aT.ie ce H04Hroiue chhobh ll3i)aH.i)e- 
BH, H CTa4ome y oko y iiojby MoaBCKOM 
c OHy CTpany Jop4aHa ii])eMa JepHxony. 

2. II BH,ye Ba4aK chh Cofi>o])OB cBe 
mxo yMHHH IIiipaH.L AMoi)ejy. 

3. II ynjamH ce Moan 04 Haj)04a Beo- 
Ma: jep i^a ojeme mhopo, h ii])HTyiKH Mo- 
aBy 04 CHHOBa lIiipaH.hcHnjt'x. 

4. Ila pene MoaB cTa])jeiiiHHaMa Ma- 
4HJa^rcKHM: ca4a he OBa MHowiHHa nojecTH 
CBe mTo je oko nac Kao bo TpaBy y no- 
.Ly. A Ba.iaK ciiu Ce«i»oi)OB ojeme y oho 
Bj)HJeMe nap MoaBCKH. 

5. H noc4a noc.iaHHKe k Ba.uniy cnny 
BeopoBy y <I>aTyi)y, Koja je na i)HJeHH y 
:ieM.i)H Ha])04a H>eroi',a, roBopetiH : eBO 
Haj)04 H:m4e H3 MHCH])a, cbo ni)eKpH- 
Jino je :ieM.i>y, h ctojh npcMa mchh. 14-' MKTBPTA KH>IirA MOJCHJERA. 1.1. 22. C). Hero xoAw. iipoKVHH mm oaaj Hapo/^, 
jep je jiiHH OA 3ieHe, e,v> ^hx my oao.iho 
II iiooiio ra H.iH H('TJei)a() n:i aeM.te obc; 
je]) iiHUM, Kora o.iaroc'.ioBum uuhe Tua- 
roc.iOBeH. a Kora iipOKYHeiu Cmhe npo- 
K.iex. 

7. II OTiuoiiie CTa])jeiiiiiHe MoaBCKe pi 
CTajjjeiuHHe Ma/i,HJaHCKe Hoceliw ,vu>0Be 
'ss. BpaHaH»e : h ^otjome k BatiaMv. h Ka- 
aanie my piije^m Ba.iaKOBe. 

8. A OH mi peMe: ocTaHirre ()B,^je oby 

HOti. H O^rOBOpHtiY BaM KaKO 31 H Tociio/i, 

Kaate. II ociauie KHe:soBH MoaBCKH ko/I, 
Ba.iaMa. 

1'. A Bor ,i,ot)e k Ha^a^iy h pene my: 
KaKBH CY TO .TjY^h ko/1, Tene V 

10. II pe^e Ba.-iaM Bory: Ba.iaK chh 
Ce<i>oj)OB. nap MoaBCKH, iioc.ia hx k Me- 
HH lOHopefin: 

11. Ebo HajKv; w.mA'^ HiiMncHpa h ni)e- 
Kpii.iH aeM.LY: Hero xo^h. ni)OKYHH mh 
ra. e/^a 5hx ra HaA5no h OTJepao ra. 

12. A Bor pene Ba.iaMy: He wj\yi c h.h- 
Ma. HHTH Kynii Tora napo^a. jep je r>.ia- 
rotvioBen. 

13. n y jyrpy ycTaBiiiw Ba.iaM i)eMe 
KHeaoBHMa P)a.iaKOBHJeM : Bi)aTHTe ce y 
CBOJY ^eM.ty. jep mh ho ^a Bor 4a H^eM 
c BaMa. 

14. ir ycTaBiiTH KHeaoBH ]\IoaBCKH ,1,0- 
l)0Hit' K ?)a.iaKy, h peKOiiie : He xTJe Ba- 
.iaM nohn (' HaMa. 

15. Ta^a onex noc.ia Ba.iaK BHiiie Kne- 
30Ba H Behe 0,1, iii)BHJex. 

B). II OHH /loiiiaBiuM K Ba.ia.My peKOiue 
Mv: OBaKo Be.iH Ba.iaK chh ('e<[>oi)OB: ne- 
Moj ee :iaTe:mTM. mo.ihm Te. Hero AoI|H 

K MeHH. 

17. Je}) \\\ Te j\()()\)0 ^apHBaTH, w iirro 
MHro^peMeiii MHHHhy; ua to aoI^h, mo- 
AViu Te, n])OKyHH mh onaj Hai)04. 

18. A Ba.ia.M o,i,i'()iu)})h h i)e4e ciyra- 
Ma BaAaKOBHJeM : ^a .mh /i,a P)a.iaK ky- 
liy CBOJy iiyny ('per)])a h xurra, He r)Hx 
Morao iipecTyiiHTH i)HJeMH roeiiO/|a r>ora 
cBojera ,^a yiHHHM iiiro Ma.io h.ih ise- 

.IHKO. 

B'. A.iH oiieT orraHHTe oiMJe h bh OBy 
Hoh. ^a iiH/i,HM iiiTo lie MH ea/i,a Ka:iaTH 
I'ociio/;. 

20. M Aol^e Bor iiohy k Ba./iaMy h pe- 
Me my: Ka/i. cy ,1,0111^1 h th .T^yAH /Ui Te 
:^OBy, ycTaHH, h/1,h c H^HMa, a^iH iiri'o th 

Ka^KCM OHO Aii MHHHIII. 

21. II y jvTpy ycTaBiiiH Pia.iaM ocaMa- pn MarapHuy cBojy. h not^e c KHe:iOBHMa 

MoaBCKHM. 

22. A.iH ce j)a:{rH>eBH Bor iirro oh iiol^e; 
H (Ta,T,e ant^eo rociiOAH.H na iiyi' ,^a mv 
He /i,a: a oh cjet^ame na MarapHu.H cbo- 
joj H H^iaiiie ca cooom ,a,Ba MOMKa cBoja. 

2^>. A Ka,], MarapHH.a BH4Je ant^e.ia Fo- 
ciioAifcera r,i,je ctojh na nyTy c ro.iHJeM 
Ma^eM y pynn, cBpny MarapHii,a c nvTa 
H not^e npeixO no.ta. A Ba.iaM je cTa^e 
6hth /i,a je BpaTH na nyT. 

24. A anl^eo rocno,^H>H cTa^e na cxa- 
:3y Mel^y BHHorpa^HMa, a oHJaiiie .mA w 
OAO^\A H o,/],OHy4. 

25. H Marapnua BH^eliH aHl)e./ia Fo- 
cnoAH>era ii])h6h ce y:j 4])yrH '.mA. h npn- 
THUiTe Hory Ba.iaMy 3H4; a oh je cra- 
/^e oneT 6hth. 

2(). llo TOM anl^eo FochoahiH OTH^e 
Aa./'be. H cTa^e y TJecnauy. r/ye ne 6je- 
uie MJecTa ^a ce CBpne hh na /;ecHo hh 
Ha .iHJeBO. 

27. II MarapHna BH^ehu aHt)e.ia Fo- 
cno/^H,era na^e no^ Ba./iaMOM. a Ba.iaM 
ce Bp.io pa}K.tyTH, h CTa^e 6hth Mara- 

pHIJ,y CBOJHM lUTanOM. 

28. Ta,/i,a Foe 1104 oiBopH ycTa Marapw- 
H,H, Te ona pene Ba.iaMy: lUTa caM th 
yHHHH.ia, Te Me 6HJem Beh TpeKw nyT? 

29. A Ba.iaM pe^e Marapnun : iirro mh 
npKocHHi? 4a HMaM Man y pyuH, ca,i,<^Hx 
Te yoHO. 

30. A Marai)Hn,a i)eMe Ba.iaMy: HHJe- 
caM .iH TBoja MarapHnaV jameiu Me 04 
KaKO caM nocTa.ia TBOja .^o^anac; jecaM 
.iH TH Ka/i TaKo yMHHH.ia? A OH pene: 

HHJeCH. 

31. Ta^a Focno^ otboi)h omh Ba.iaMy, 
KOJH yr.ie^a anije.ia Focno/tH>era r^je 
CTOJH Ha nyTy c ro.iHJeM Ma^ew y pyu,H. 
II OH caBH r.iaBy h iiok.iohh ce .iHnew 

CBOJHM. 

32. II pene My aHl)eo Fociioah>h: oA 
lUTO CH 6ho MarapHuy cBojy Beh ti)h ay- 
TaV CBO ja M:iH,i,ox ^a 'I'h ne ,;aM, jep 

TBOJ IiyT IIHJe MCHH IIO BO.BH. 

.*>3. Kayi, Me yi\ie/i,a Marapnua. ona ce 
yK.ioHH Hciipe,!, MCHe bcIi TpH iiyTa; a /la 
ce HHJe yK.ioHH.ia Hciipe/i, mchc. TerJe 6hx 
Bel) yr)HO a \h\ (n\\ ocTar.Ho y :HiHBOTy. 

^)4. A Ba.4aM pcMC antjCJiy Focno/i,H>eMy: 
:{rj)HJeiiiHO caM. jep HHJecaM :iHao A^ '^^ 
cToJHHi iipC/^a MHOM Ha iiyTy ; aKO TeoH 
HHJe no Bo.i)H. ja li) ce BpaTHTH. 

35. A anl^eo Fociio/1,h>h pene Ba./iaMy: MKTHrTA KIMMA MO.ICIIJKBA. IVl. i'J. 23. 143 lUH (' riijo.M .I»y,UlMi<. '»iii ^'iJ>i^' Olio I'o- 
BopH lUTt) Til ja KaiKo.M. Ta.^i lia.iUM ot- 

H^ye C KHt'iJOHUMa Iwl.iaiCOHHM. 

oO. A Ka.i, Mv r.a.iaw .ui u.u* Ba.ia.M. 
HHH^e MV ua ('vi')M'r y rpa.i MoaKcKii na 
Mehii AimoHcKoj iiahpaj y\v\){\ 

• M. II jH'Mc l>a.iaK i>a.iaMy: HHJcca.M 
.IH c.iao K Tcon II :{Hao itV 3a iino mm 
He Aoho*"' ^Mii in 'i'<* Ht' »<>i'y ,ia])iiKaTn? 

• »>^. A r>a.iaM jK*Mi' lia.iaKy: tMU) caM ,;(>- 
iiiao K ivoii : a.iii xohy .in moIjii hito 
roBopHTii V lllio Mil lior MOTHc y ycTa. 
OHO iiy roBOjuiTii. 

.*>i'. 11 oTii.U' I>a.ia>i (' lla.iaKOM, ii ,!.()- 
t)0iiu' y v\yd,\ > ;{()r. 

My \\ HaK.ia lia.iaK Bo.ioim h oBaua. h 
■UK'.ia Ha.iaMy ii KHe:;()BHMa, Kojii 6nja- 
\y e H>MM. 

41. A y .jyrpy y.\v Ua.iaK Ha.uiMa h 0,1,- 
ht\\e ra Ha BHcHHy Ha.KHjy, h o^u^h^c 
MV noKa:{a je,taH Kimj Hal)o.^a. 

r.lAHA 23. 

11 p<*M»' Ila.iaM I>a.iaKy: HamiHH mii ok- 
4je nM,aM o.iTai)a. h ii])iiiii»aBii mii oh- 
,ye ce^aM TJMana h ('(',i,aM oHHona. 

2. H yMHHM Ha.iaK KaKo My ])pqe Ba- 
.laM: H iipHHccc r>a.iaK c Ha.iaMOM Ha 
<:BaK.)M o.irapy no jiv^Ho re.ie h oBHa. 

3. Ila pPMe Ha.iaM lia.iaKy: croj ko,; 
cBOJe /KpTB(^ iia.T>eHHue, a ja H4eM e^a 
r>Hx n' (jMM) (* ^()(•lIo,^oM. na iiiTO MH ja- 

BH Kili'ahy TH. II OH OTH,|e caM. 

4. II cpexe lior Ha.iaMa, a oh My ])e- 
He: ce,iaM o.rrapa chjm'mhx, h npHHecox 
no T(Me H OBHa Ha cKaKOM o.iTa])y. 

'>. A roi:iio,i Mcjiiy jnijcuH y vera Ha- 
.laMV. H ]Hmv : BparH cc^ k Ba.iaKv h ra- 

KO My JK'HH. 

• ). if FjiaiH ec K iWMy. a oh crajauic 

K0,^ -/KpTBC CBOJO lia.h('HHII,(' M CHH KHC- 
V)BH MoaBCKH. 

7. A OH oTKojiH n])HMy cRojy. h ])e'H': 
113 ApaMa ,ioH<',M' mc Ua.iaK u,a]) MoaB- 
CKH c H.laHHHJ* HCTOMHO. (OHOpf^fitC XO,^H, 

npoKyHH mm JaKoBa. xo,|h. napyacH H3- 
lutH.ha. 

■*^. KaKo oHx K,ieo onora Kora lut Kyno 
\>()V f H.iH KaKo OHX j)ya;Ho oHora Kora 
^oc^o,^ H(» py/KnV 

*♦. J(*j) (Bpx crHJeHa bh,ihm ra. h c. xy- 
MOBa r.i(',uiM ra. Ww. oBaj lic najKU 
HacraBaTH caM . h c .ii)yriiM HaiKj^HMa 
He he ce noMMJciiiaiH. 10. li'o liC li;{OJ)OJMTll IipaX rIaK()B.T.('H 

M «')poj 0,^ HCTBpTif ll3i)aii.baV , l,a OHX ja 
yMpi.o cMptiy iij)aiw\i,H"MKOM. 11 K])aj Moj 
.^a on (iiio Kao ihnxon! 

11. ra,i.a pc'io Ha.iaK Ha.iaMy: nira 

TO pa,i,n'ii 0,1 MOHcV Ja re ,i,()3Ba\ .i,a 
njH)KymMn n(MipnjaT(\M' MOJo, a r.w. th 
o.iarocn.haui j(',i,naKo. 

12. A OH o^roBopH 11 ]K'Mi': :{ap ne hy 
nainiTii n roBopiiTii oho ihto mh jc To- 

{•II0,^ MOTHyo y ycra V 

Ii). Ta,;a My peMcBa.iaK: xo^h ca mhom 
Ha 4])yro MJecTO, o^aK.ic lu'in ra nn/ije- 
Tii: caMO My lipaj iui,i,nni. a ciuM'a ra ho 
iui,i,nHi; iii)OKyHn mh ra o,i,aH,i,('. 

14. 11 ,l,OBtVU' I'J^ y HO.LC OO'MIM. HaBl)X 

<l>a3re, h HaMHHii ce^aM o.iTajKi, n n])H- 
Hcce Ha cBaKoM ().iTai)y 110 j(Vi.Ho w.m 
n OBHa. 

1;"). Ta^a Ba.KiM pcuo Ba.iaKy: croj 
ry Ko.i •.Ki)TB{' cBojc luubeHHuc, a ja H/i,eM 
OHaMo Ha cycpeT TociKViy. 

n*). ir (:j)eTe Tociio,; Ba.iaMa, h Mer- 
Hv My pMJcM y ycra, h peMe: BpaTii ce 
K Ba.iaKy, n TaKO roBoi)H. 

1 7. II ,i,ol)(' K H>(;My, a OH cTajaiiie ko/; 

JKpTBO CBOJC ]ia.I.OHHU.e H C HiHM KHe30- 

BH MoaBCKH ; H pene Ba,iaK : iirra Be.iH 
rociioAV 

1^. A OH oTBOpH iipHMy cBojy, H pe4e: 
ycTaHH l^»a.iaqe, h iioc.iyHiaj, qyj Me ch- 

HC CC'l»OJ)OB ! 
V.y lior HHJC MOBJCK 4a .la'/KC, HH CHH 

'iOBJcMJH ,i,a cc HOKiije. IIIto Kamc ne 

he ^H VMHHHTH, M IIITO JX'Me HO hc .IH 
H3BplHMTHV 

20. r.ic, iipHMHx 4a o.iaroc.ioBHM; jep 
je OH o.uirocjOBHo. a ja ne hy HO])(*liH. 

21. He r.ie4a na 6e3aKOHje y JaKOBv 
HH Ha HCBa.La.icTBo y ll:{j)an.i,y; Focno^ 
je H>eroB c h.hm, w r])aja y ibCMy Kao nap 
Ka4 Ha4B.ia,i,a. 

22. Bor ra je hsbco n:{ Mncnj)a, oh My 
je Kao cHara je^Hoporona. 

2;>. Jej) HCMa Hnnn na JaKona iin Bpa- 
nafta na Il;ii)an.i,a : y oho 406a roBoj)n- 
he ce JaKOBy n Il3j)aH.T,y. una je 
yiHHHo Bor. 

24. Hbo. napo,!. Iic ycraTii Kao cn.iau 
.laB, H Kao .laBHl) cKOMHhe; He he ^e- 
hn ;i,0K.ie He iioje^e .lOBa h iionnjc^ kj)BH 

lIOOHJCHMJeX. 

2i^). Ta^a pe^e Ba.iaK Ba.iaMy: hcmoj 
ra HH K.ieTH hm 6.iarocH^i>aTH. 
20. A lia.iaM o^roBopn Ba.iaKy: iiHJe- 144 qETBPTA KHjPirA MOJCIIJEBA 
hv qUHHTH lUTO MH caM .in TR Kaaao M 
roA rocno4 KaareV 

27. A Ba.iaK pe^e Ba.iaMv: xo/Ih, o^- 
Beiiity Te na Apyi^o MJecro: ^a aKO Bory 
6)\\e «o.ba ,J,a m\ ra o^an^e npoKyHeiir. 

2<S. 11 oABe^e Ba.iaK Ba.iaMa naBpx 
4>eropa, Kojii r.ie^a y nycTHH>y. 

2i). 11 pe^ie BaaaM Ba.iaKy: naqHHH 
MH OB,]je ce/^aM oaiapa, h npHirpaBH mh 
OB^je ce^aM Te.iaua h ce/^aM oBHOBa. 

30. 11 yqimn Ba.iaK KaKO ])eHe Ba.iaM. 
11 iipimece iia /KpiBy no To.ie h OBHa na 
CBaKOM o.iTai)y. r.lABA 24. 

II BH^ijeBuiH Ba.iaM /i,a je Bomja Bo.i)a 
4a 6.iarocH.ta ll3paH.i.a, ne xTJe Biime 
HH iiliii Kao iijjHJe no Bpanafte, Hero ce 
OKpexe .iHueM k iiycTHH>H, 

2. K no^HraBiuH o^h cBoje yr.ie/^a 113- 
paH.ija i\;je ctojh no n.ieMennMa cbo- 
JHM : H 4yx Bo/KJH ^oi/e na it. 

o. 11 OTBopH npHHy cBojy, H pe^e: Ka- 
Hio Ba.iaM CHH BeopoB; Ka;Ke MOBJeK 
KOJeMy cy OTBopene ohh ; 

4. Ka'/Ke onaj kojh nyje pHJeqii Bosje, 
KOJH BH/i,H yTBapy CBGMoryiiei'a, kojh Ka4 
na,i,He oiBOpene cy My ohh: 

5. KaKo cy .iHJenH uiaTopn tbojit, JaKO- 
Be, H K0.iH6e TBoje. ll3paH.i»y ! 

6. lli)y:<KH.iH cy ce Kao noTon,H. Kao Bp- 
TOBH Kpaj pHJCKe. Kao MHpHcaBa 4pBe- 
'I'a Koja je noca/iHO Focno/i , Kao Ke^pn 
Ha Bo^n. 

7. IloTeliH Ke Bo^a h3 BHJe^pa iherosa, 
H cjeMc lie H.eroBo r)HTH Mel^y bc.ihkhm 
Bo^aMa. H nap tie ce H,erop. noAni^H}TH 
CBpx Aiara, h ii,ai)CTBo he ce H>eroBo y3- 

BHCHTH. 

8. Bor ra je H:iBeo wi Mncnpa, h oh 
My je Kao cnara je/i,HOi)oroBa ; nojeuihe 
Hapo/^c KOJH cy My Heni)HJaTe.^H, m ko- 
CTH he H^HXOBe nOTI)TH , H cTpHJe.iaMa 

CBOJHM nOC'J'I)HJe.I>aTH HX. 

9. CnycTHo ce, .levKH Kao .laimti h Kao 
Jb\TW Anu; KO he ra npo5y/i,nTMV Ko t(»- 
6e 6.iarocH.i>a, 6Hhe ^.lai'ocioBen; a ko 
Te6e Kyne, ^nhe iipoK.ieT. 

10. Ta/i,a ce pa:n'H,eBH BaaaK na Ba- 
^aMa, H TiJBecny ce pyKaMa, h pene lia- 
AUK Ba.iaMv: /io:{Bax tc 4a npoKynein 
HenpHJaT(\iie Moje, a th ch rj.iaroc/ioBHo 
CTO Bell TpH nyTa. 

11. ();i,.ia:ui y cBoje MJecTo; peKOx /i,a r.l. 23. 24. 25. 

a BTO Focno^ ne 4a th hy Te ^apHBaTH. 
Aapa. 
12. A Ba.iaM pew Ba.iaKy: HHJecaM 

JH H nOC.iaHHU,HMa TBOJHM KOJC CH HO- 

c.iao K MCHH pcKao roBopeliH : 

V). ^3^ii MH 4a Ba.iaK Kyhy CBOjy ny- 
Hy cpeopa h 3.iaTa, ne 6hx Morao npe- 
crynHTH pnjeHH FocnoAfte 4a yMHHHM 
uiTO 4o6po H.iH 3./10 04 ce6e; uito Kaate 
rocno4 OHO hy Ka3aTH. 

14. Ja ca4a cbo H4eM k HaiX)4y CBoje- 
3iy. a.iH 4a TH Ka'/KCM lUTa he Taj Haix)4 
yHHHHTH Hapo4y TBojeMy najnocinje. 

15. llo TOM oTBopn npn^y cBojy. h pe- 
ne: Kaate Ba.iaM chh BeopoB, KajKe qo- 
BJeK KOMe cy OTBopene omh, 

10. KaiKe kojh nyje piije^H BojKJe, n 

KOJH 3Ha 3HaH>e BHniH>eM, H KOJH BH4H 

yTBapy CBCMoryhera h Ka4 na4He otbo- 
pene cy My om\ : 

17. Bh4hm ra, a.iH He ca4; r.ie4aM ra, 
a.iH He H3 6.iH3a; H3ahH he 3BHJe34a m 
JaKOBa H ycTahe na.iHU,a H3 li3paHjia, 
Koja he pa36HTH khchobc MoaBCKe h pa3- 

OpHTH CBe CHHOBe CHTOBe. 

18. 11 p]40Ma he ocbojhth h Cnpahe 
OCBOJHTH HenpHJaTe.LH H>eroBH: jep he 
HspaH^ pa4HTH jyna^KH. 

19. II B.ia4ahe kojh je 04 JaKOBa, h 
aaTphe ocTaTaK 04 rpa4a. 

20. A yr.ie4aB AMa.iHKa, OTBopw npn- 
qy CBOJy, H pene: AMa.iHK je noucTaK 
Hapo4HMa, a.iH he najnociMJe ni)onacTH. 

21. A yiMe4aB Keneja, oTBopn npn^y 
CBojy, H pene: TBp4 tm je CTan, h na 
CTHJeHH CH caBHo rHHJe34o CBoje: 

22. A.IH he 6hth Haarnan Kenej ; Acyp 
he ra 3apo6HTH. 

23. II oner oTBOpH npnqy CBOjy, h pe- 
Me : jaox ! ko he ohth .HtHB Ka4 to vmh- 
HH Bop! 

24. II .lal^e H3 .ie.AF.te Khthmckc 40- 
n.ioBHhe H 40ca4Hhe AcHpu,HMa h 40- 
ca4Hhe JeBj)ejnMa; aAH he h crmh npo- 
nacTH. 

25. llo TOM ycTaBniH Ba./iaM 0TH4e, h 
BpaTH ce y cBoje MJecTo; h BaaaK 0TH4e 
CBOJHM nyTCM. 

I'ylABA 2.5. 

n iKHB.Tianie Il3})aH./T> y CiiTHwy, h na- 
po4 cTa4e hhhhth u\n\7byC)\ ca KhepHMa 

MoaBCKHM. 

2. One no3HBaxy Hapo4 na H?pTBe cbo- 4KTBITA KH^IITA MO.ICHJKHA. 1.1. -J"). -H). 145 JH\ o<U«»Ba 

me n* ooroiunia ihiixoiuiji'M, 

.'J. II llipaii.i. iipiioHV v.; I'uM'HTopa: ii 
pa.afU'Mii cv \\h'\u),\ Ha Ih^paii.ha. 

4. II poMi' r(Hii(».i. M(»jriij\ : y;{MH CBe 

KHe;i<>Bf Ua|M\iHl', II ()0)(>('ll MX l\H'll(>,iy 

ii^H^Ma oynuy. ,\i\ ir (),iHp'>TH riM'u To- 
cno,iH>ii (M II :;paii.ha. 
."). II poMc MoJcHJo ry,uija.Ma ll:{paii- 

.beBHJCM : IKm'hIJTC C'lUlKH CHOJC Kojii (*y 

npiioHy.iu y.; lV.i«K'i()pa. 
• >. H r.ie, jc^aH ii:{MeI)y cuHona II:ipaii- I'.IAIJA -i^i. 

A iKM'.iMJc Tc iioinoMjV \)om' \\H'\\ct,\ Moj- 
j cHJy u K.i(»a;{a]»y cnny Apojioisy ciu'iiiTc- 
i HiiKy roBopcliM : 

i 2. lIoopoJTc caB :mop CHHORa I[:i])aH- 
I .T>0Biij(»x (),uu<iM.(M-('T i'(viHna ii bhiiic no 
I ,l,()M<>BiiMa o'lana n.nxoBMJcx , cbc kojh 

Mory iilin na BojcKy y II:;paH.F>y. 

.">. II \)vnv iiM Mojciijc H K.icaimp cbc- 
I iiiTOHHK y iio.by MoaiuKoM na Jop,i,aHy 
I iil)eMa Jcpiixoiiy roBojx'liu: 
i 4. /fa Cf luopqje OA /U^a^ccci' ro^HHa jejHy Ma,ui.HiHKy na o'ni Mojnijy ii Ha ; „ huhh'. KaK(> :^aHOHJ(',ui rociio.i, Moj 
OHHc'Bt'My :mopy ninoBa II;spaH.i,eBHJ('x: n.„jv h ciiHOHHMa II:;paH.i>(MuijoM . kojh 
a OHH :ian.iaKaHU' na BpaiHMa niaTopa | n;{al)()iii(' Hii i^eM.Le MncHpcKe. OA cacTaHKa. 

7. A Ka,i TO BH,ij(* *lMint'c ( hh K.U'a:ia- 
pa cHHa Ai)oHa cBeniTCHHha, ycTa \\c\k\\ 
aoopa H y3i' Koii.Le y i»yKy : 

•S. II yl)(' :ia HOBJi'KoM Ihpan.hucM y nia- 
Top. H ni>orKUe \\\ oooji'. HOHJcKa ll:ipa- 
H.ma H oHy /KeHv. Kpo;i Tpoyx. h npecra 
noiHoHJa Met)y cHHOBHMa ll:ipaH.T>(Muije>i. 

H. A H.^FHOC HX {)X TO norHOHJc ,^Ba- 
4eC€*T H HCTHpH THrytiO. 

10. Ta,;a pewc Tocno,; Mojcnjy roBO- 
I>ehn : 

11. «l»HH(r cHH E.U'a:{apa cHHa Apoea 
CBeuiTonHKa o,iBpaTn i'h>('h moj o,; chho- 
Ba nripaH.LeBiijex OTHopHBHiii i)eBHOCT :m 
Me Mel)}' H>HMa , ,^a He ohx HcrpHJeoHo 
CHHOBO II:ii)aH.i)eBe y ]>obhocth CBojoj. 

12. '.)\x TO My KavKH: cbo My^i My cBOJ 

3aBJeT MHpHH. 

l.'i. II HMahc on II (jcMe h>(M'oro HaKon 
H>era :iaBJeT cBeiiiTOHCTBa BJenHoia. jep 
peBHOBa :ia lioia cBojera h ohhctm ch- 
HOBe IIiipaH.beBC. 

14. A HoBJcKy II:{paii.i)Hy yoHJenoMO. 
KOJH OH yoiijeH (* Ma,^HjaHK0M.6jeHIe MMe 
i3aMpHJe CHH I'a.iMOHOB. KHe:i 0,1 ,v>Ma 
oua CBOjera o,; ii.ieMena CiiMeyHOBa. 

1'). A yoiijeHOJ VKeHH Ma.uijaHnif ojeiiie 
MMe Xa.'iBiija kIiH Cypa KHciia iiajio^iHora 
y ,UJMy oua CBojera Met^y Ma,uijaHUHMa. 

1<). II i>eqe Tociku MojcHJy roBopeliii: 

IT. iJaBrijiHTHTe Ha Ma,ui.i<''nu('. h omj- 
Te MX : 

\>^. Jep OHM .'iaBOJHiTHiiie iia Bac ni)H- 
jeBapaMa cbojhm. ii ni)eBai)iiiii(' Bac IJe.i- 
4»eropoM M Xa:{BHJ0M Khepjy Kneija Ma,iH- 
jaHCKora. cecTjioMCBOjoM. Koja om voHJeHa 
y 4aH iioiHoHJe Koja ,iol)e c «l»eropa. ;'). I'yBMM djeiiie iipBenan Il:5pan.i,eB; 
a ciiHOBM PyBHMOBH: 04 Knoxa iiopo,i,M- 
ua KiioxoBa : o,i. <l>a.iyja nopo^Hna <I»a- 
.lyjeBa : 

i). (),| AcpoHa iioi)o,i,nua A('[)0H0Ba; 0,1, 
XapMiije iiopo,;Hna XapMiiJHHa. 

7. To cy iiopo,^in.e PymiMOBe; a H:iopo- 
jeiiHJex ojeiiie Meljy H>HMa Merp^eceT it 
TpiiTiicylie H ce,i,aM cTOTHHa 11 TpH,i,e('eT. 

s. C'hh <I>a.iyjeB ojeiiie E.iHJaB. 

1>. A CHHOBII E.lHJaBOBH! HaMyH.io H 
,4ilTaH M ABMpOH. ()Baj ,/l,^\TaH H OBaj 

ABHpoH. KOJH oMJaxy 04 OHHJex iHTo ce 
ca:uiBaxy na :ioop, ycTaiiie na MojcHJa 
H ApOHa y oyHM KopejoBoj. Ka^ ojeiiie 
oyna na rocno/ui : 

10. II :{eM.La OTBOpiiBiiiH ycTa cBOJa 
iil)0iK4pHJe H>iix H Kopeja. 11 ii:srHoe Ta 
roMH.ia, H cira.iH hx oran^ 4BJe rra h ne- 
4eceT .Ly4H. kojh iiocTaiiie yr.ie^. 

ll.AcHHOBH Koi)ej('Bii He iioi'Hooiiie. 

12. Chhobh CHMeyHOBH no iiopo,i,Hua- 
Ma CBOJHM : 04 HaMviua nopo4Hua Hjt- 
Myn.ioBa: 04 JaMHHa iiopo4Hii,a .laMH- 
uoBa; 04 JaxHHa iiopo4Hn,a JaxHHoBa; 

KJ. 04 ^]ape iF0p04Hua 'JapHna; 04 
Cay.ia iioj)04Hua Cay.ioBa. 

14. To cy nopo4Mne ('HMcynoBc: 04 
H.HX ojeiiie 4Ba4eceT h 4nHJe THcyhe h 

4BHJe CTOTHHe. 

If). A CHHOBH ra40BH 110 H01)04HHaMa 
CBOJHM! 04 ('H'i'Ona II01)04HUa ('H<!'0H0- 

Ba: 04ArMJa i[oi)o4Hua ArHJeim: 04 Cy- 
HMJa M iiopo4Mna (^ynHJeiia; 

H). 04 A:{ena iiopo4Hna Ai^enoBa; 04 
Hl)MJa ii0])04MiUi IIl)ii.jeBa: 

17. 04 Aj)04a iiopo4Hua Ap040Ba: 04 
ApH.iHJa iioi)04Hua A])M.iMJeBa. 

1>S. To cv iiopo4Mue CHHOBa ra40BHJex, 

10 146 MKIBITA KitlirA a Met)}' tbiiMa ojeiiie MiioimjeHnjex MeTp- 
4eceT Tiicyha h mvv ctothhu. 

19. Chhobh Jv^hhh: lip ii Abhuh; a.m 
YMpMJeiiie lip H Abhhh y ^e.H.tH XaHae- 

CKOJ. 

20. Biijaxy iiaK chhobh Jy/i,HHn no iio- 
}M)/i.Hii,aMa cbojhm: 04 Cn.iOMa uopo4Hu.a 
C'H.ioMOBa: o^x ♦l>apeca Hopo,^Hij,a <l>ape- 
(OBa ; 0,], oape iiopo,i,Hi;a oajjHHa. 

21. A CHHOBH <l>apecoBH 6jexy: 0,1, Ac- 
}K)Ha iiopo^Hua AcpoHOBa: 04 JaMyH.ia 
iiop04Hu,a JaMyn.ioBa. 

22. To cy nopoAHue Jy^HHe. a >iel)y 
HiHMa ojeiue H:i(5pojeHHJex ce^aM^eceT h 
iiiecT THcyha h iieT croTHHa. 

2.']. A CHHOBH llcaxa])OBH iKj iiopo,a,H- 
uaMR cBOJHM : oA To.ie Hopo4Hn,a To.ih- 
Ha ; 04 4>yBe nopo^Hua <PyBHHa : 

24. 0^], JacyBa noi)o,i,Hi;a JacyBOBa : 04 
AiipaMa iioi)(v^Hij,a AMpaMOiia. 

20. To cy nopo4Hu,e IIcaxapoBc; a mc- 
\)\ H»iiMa ojeuie H:-;6i)ojeHHJex inea^eceT 

H »lCTHpH THCyhe H T])H CTOTHHC. 

2f). Chhobh 3aBy.ioHOBH no nopo^Mua- 
>ia cbojhm: o^ Cape/i,a nopo,pu,a Cape- 
^oBa; 04 A.iOHa iio}>o,^Hna A.iOHOBa: 04 
A.iH.ia iiopo,j,HH,a A.iH.ioBa. 

27. To cy nopo,i,HU,e ^aBy.iOHOBc, a mc- 
\)\ Ybmm ojeiue H^opojenHJex luea^ecex 

THCyha H IICT CTOTHHa. 

'2x. C'hhobh Joch4>obh no nopOAHU,aMa 
cbojhm: ManacHJa h Je<i>peM; 

29. ('hhobh ManacHJHHH: o,; MaxHpa 
iiop(vi,Hii,aMaxHpoBa; a MaxHp 1)0,^h Ta- 
./ja^a. 0/1. Kojera je nopo/],Hii.a ra.ia^^oBa. 

'><). Obo cy CHHOBH ra./ia40BH: 04 Axh- 
jc:^,cpa iio])04Hna AxHJeaopoBa ; 0,], Xe.ie- 
Ka nopo^Hna XcicKOBa: 

31. 0,1, Kc))H.ia noi)(vi,Hua EcpH.ioBa ; 
i),\ ("HxcMa iiojm^Hna CnxeMOBa: 

32. 0,1 ('M.Mac))a no])o,i,HiUi C'HMaepoBa; 
04 ()<K'pa iiopo,i,HiUi 0«i»cpoBa; 

33. A Ca-ina^cHH ()«r»epoB HCMaiuc ch- 
HOBji Hcro hiic])M, KoJHMa cy HMCHa Ma- 
.la H Ilyja h Kr.ia 11 Mc.ixa 11 Tcpca. 

34. To cy iiopo,Uin,(' MaMacHJHHc. a 04 
H.HX ojeiue H:i6j)0JeHHJe.\ iie^eccT h ^BHJt^ 
THcyhe H ce^aM cTOTHiia. 

3.'). Chhobh iiaK .Ie<i.j)e.MOBH 110 iioi)04h- 
lUiMa CBOJHM : 04 CvTa.ia iiopo/i,Hna Cy- 
Ta.ioBa: 0/1, Hexei)a noi)0/i,Hii,a HexepoBa: 
o/X Taxana iiopO/^iina TnxaHOBa. 

'M). A OBO cy CHHOBH Cyra.iOBH: 0,1, K- 
])aHa iioj>0/i,Hn,a K])aH(»Ba. 

37. To cy Jioj)04Hne cwHOBa Je«i>peMO- j MOJCIIJEBA. IVl. 26. 

BHJex: a Meliy ifcHMa ojeme H36jx)jeHHJex. 
TpH4eceT H 4BHJe iHcyhe h hct CToxHHa. 
To cy chhobh Joch<i>obh no nopo^nuaMa 

CBOJHM. 
3S. A CHHOBH BCHHJaMHHOBH HO HOpO- 

/i,Hu.aMa CBOJHM : o^ Be.ie iioi)04Hn,a Be- 
.iHHa ; 0/3, AcBH.ia nopo/],Hii,a AcBH.iOBa; 
04 AxnpaMa nopo^Hua AxnpaMOBa: 

39. ()4 Cy<i>aMa nopoAHua Cy<^aMOBa; 
0/1, y'i>aMa HopoAHua y«MMOBa. 

40. A Be.iHHH CHHOBH njexy : A^ep h 
HaMan : 04 A/].epa nopo^Hua A^epoBa ; 
04 HaMana nopo4Hn.a HaManoBa. 

41 . To cy CHHOBH BeHPijaMHHOBH no no- 
j)04Hn,aMa cbojhm. a Me\}\ H^HMa 6jeme 
n;36pojeHHJex HeTp4eceT h hct THcyha h 

lUeCT CTOTHHa. 

42. A OBO cy chhobh 4'^hobh no nopo- 
4Hn,aMa cbojhm: 04 CaMeja nopo4Hi;a C'a- 
MejcBa ; to je po4 ,4,'iH<>ii "<> nopo4Hi;aMa 

CBOJHM. 

43. y CBHJCM nopo4Hn,aMa CaMcjeBHJeM 
6jeme H:s6pojeHHJex ine34eceT h qcTHpn 

THCylie H HCTHpH CTOTHHe. 

44. Chhobh AcnpoBH no nopo4Hi;aMa 
CBOJHM : 04 JaMHHa nopo4Hn,a JaMHHO- 
Ba: 04 Jecyja iiop04Hu,a JecyjeBa; 04 
BepHJe nopo4Hn,a Bepnjnna. 

45. Chhobh BejmJHHH: 04 XoBepa no- 
po4Hn,a XoBei)OBa : 04 Me.ixH.ia iiopo4H- 
n.a Me.ixH.ioBa. 

46. A KJiepH AcHpoBoj ojeiue hmc Capa. 

47. To cy nop04Hne cnnoBa AcnpoBH- 
jex ; a Met)y H>HMa ojeiue H;s6pojeHHJex 
ne4eceT h Tpn rHcyhe h ueTHpH ctothhc. 

4S. Chhobh He«i»Ta.iHMOBH no nopo4H- 
u,aMa CBOJHM : 04 AcH.ia nopo4Hna Ach- 
.iOBa: 04 ryHHJa nopO/Vnua TynnjeBa; 

49. O4 .lecepa iioi)04Hi;a JecepoBa: 04 
Ce.iHMa iiopo4Hn,a Ce.iHMOBa. 

50. To je po4 He«i>Ta.iHMOB no iioj)04h- 
HaMa CBOJHM, a Mcl/y H,HMa ojeme H:^6po- 
jeHHX MeT])/^ecer h jict THcylia h MCTHpn 

CTOTHHe. 

51. To cy H:i6])ojeHH m'\)\ cHHOBHMa 
lI:i])aH.f)eBHJeM , inecT cTOTHHa h jc/ina 
THcylia H ce4a>i CTOTHua h Tj)H4eceT. 

^y2. \ rocno4 i)eMe MojcHJy roBO])eliH : 

53. Thjcm HCKa ce iio,i,HJe.iH :{eM.La y 
Haui.i.e4CTBo uj)eMa nj^^Uy HMena: 

54. h'oJHx HMa BHuie, luuaj hm Behe 
naiu.r.e/icTBo, a kojhx HMa Man,e, H>HMa 
MaH>e: cbh iipcMa 6])ojy ii:i6])()jeHHJex cbo- 
JHx HCKa HMajy HaiiLi)e4("ri{o. 

55. A.1H /K4i)HJeooM ueKa ce iio4MJe.m bOM.iHi : no HMCHHMa ii.ioMciia oraii.;! <'R(>- 
KuMe n.c.Uf'Hf/. nil. 10 lUMiiKo 11.111 Ma.U). MKTHITA KH>H1A MOJCH.IKIiA. 1.1. ti<». JT. U7 

iioovHuiiic iia TociKua y ovhm Kopeji'- 
iu)j. H(M'() y.Mi)iij(' 0,1 I piijcxa cBojera, a 
H(' ocraiui cnHoiuL 
4. oa 111 TO .i,a cc lUTpiijooH \\yw oii,a iia- r>7. A OBo cy lusopojoHii n:{Mol)y .Icbh- iiicia ii:i iiopo^Hno H>er()Bt' :{a to ihto 
Ta no iiopo.uiiuiMa ihoJum : o,i TupcoHa uiije iniao cMiiaV ,J,aj hum HaiiLM\{i,CTBO 
no[H),Uina rHjK'oHoBa : o,[ Kara iioj)o,ui- j >i<'by ^'^pahoM oiui Haiiicra. ua KaroHa ; o.i, Mopapnja iiopo.uiua Me 
papiijeBa. | 

.")S. Obo cy iiop(Uiin.(' .Iciuijciu' : iioi)o- ! 
,uma.loB(.'HHJt'Ha. iiopo,i,nUii XcBj)OHOBa. 
nopo.uma Ma.iiijcBa, iioi)o.i,Hua Myciije- 
Ba, iiopo,i,Hua li(>p('jt'Ba. A K'ai jc po,i,iio 
AMi)aMa. 

i^iK A iiMc jc .KOHii AM}»aMOBoj Jo\a- 
Bexa. Ktiii .leBHJoBa. Koja mv ce po^H.ui 
y Miiciii)y : a ona po,i,n AM])aMy Apona 
H Mojciija. II Ma])iijy cecipy HiHxobv. 

♦K>. A ApoHy (•(' po,],H Ha.i,aH ii Abhjv,!, 
H E.iea:}ap ii IlTaMap. 

()1. A.iH Ha,|aB ii ABiijy,!. iioriiooiiic 
KHA npiiHecoiiie ryl, oraH> ii]k\i. rociio- 

02. 11 njciIK' II\ HliopOJeHHJeX ,I.»«Ue- 

ceT II Tpii Tiicyiie. cHera MyiiiKiiH>a 0,1, 
je;iHora Mjeccua h Hniiie: 11 He omiie opo- 
jeHH Moljv ciiHOHc lliipaiuLOBe . je]) hm 
HHJe ,;aHo Haiu.i>e4CTB0 Mel)y CMHOBHMa 

ii3paH.T)(MMljeM. 

♦k>. To cy H:i6i)ojeHii. Ka,i, MojcHJc h 
E.iea:sap CBeiuxoHHK irjopojmiie chhobc 
ILipan.beBe y iio.Ly MoaBCKOM na Jop- 
^any npora Jojjhxohv. 

<>4. A Met)y H)HMa hc njciiic hh jc,i.aH 04 
OHHJex Koje H^fipoJHiiic MojcHJe h ApoH 

CBeiUTeHHK Ka,l. opOJHIIIC CHHOBC IIlHpaH- 

vi»eBe y iiycTHH^ii CMHajcKoj. 

65. Jcp rociiO/i, ojoiiie penao im h>hx : 
noMpiijelic y iiycTHH>H. II hc ocra iix 
HH je,|aH ocHM Xa.U'Ba CHHa Je«i»oHHJHHa 
H Ilcyca CHHa Haiuma. 

r.lAHA -21. 

la.ia ,iot)0]iic KhcpH Ca.iiia.ia cHHa 
C)«i>epa CHHa Ta.ia^a cnna MaxHjja CHHa 
ManacHJHHa. 0,1, ii.icMeHa ManacHJc ch- 
Ha JofH«K)Ba. a HMcna hm (^jcxy Ma.ia. 
H)ja. Er.ia. Mc.ixa 11 Tcpca. 

'J. II cra^oiiic iii)e,i. ^lojcHJa i\ iii)e4 
Kiea:iaf)a cBciiiTCHHKa h iip(*,i, hHcwBe 
M caB :',ooi) ^'^ B]>aTHMa iiiaxopa OA <*a- 
rraffKa. h jieKoiiic : 

'. ()Tau Ham yMpHJc y nycTHHiH. a.iH 
He ojeuie y ^pyiiiTBy c oHHMa icoJH ce .). II h;{Hccc Mojciijc cTBap h.hxobv 

iil)c,i, Tociio^a. 

1). A rociio,!, ])CMc MojcHJy roBOju'IiW : 

7. lIpaBo roBopc Khcpii Ca.iiia/i,oHc ; 

iio^aj HM iii)aB() 4a HMajy Ham.be4CTB<) 

Mel)y 6])ahoM oii,a cBojera . h iipcnecH 

HaiIl."b(\l,(TBO OUa HiHXOBa Ha M.HX. 
S. A CHHOBHMa ILspaH.bClUljCM KaVKH H 

l)ei;H : Ka4 ko yMpe a hcmr CHHa . ()H4a 
iri)eHecHTc Hain.'i.e4CTBo H>eroBo na whcp 
H>eroBy ; 

0. Ako .ih hh hiicpH HCMa. 0H4a 1104a.)- 
Te Haiii.LC4CTB0 H^eroBo opahn ibcroBoj; 

10. Ako .ih hh 6j)alie neMa. 0H4a iio- 
4aJTc Hani.^e4CTBo h.cpobo 6paIiH oii,a 
H>eroBa : 

11. Ako .ih HCMa hh 6paKe o^hhc, oh- 
4a ii04aJTe HaiiLi>e4CTBo H>eroBo ohomv 
KO My je Haj6.iHJKH y ])04y H^eroBy. h hp- 
Ka jc ibcroBo. 11 to HCKa 6y4c CHHOBHMa 
lI;il)aH.beBHJeM :iaK0H :;a cyl)eHiC. KaKo 
;^aiioHJc4H rociio4 MojcHJy. 

12. Join i)eMe rocH()4 MojcHJy: hhh4h 
Ha ropy OBy ABai)HMCKy. h bh4h :ieM.By 
Kojy caM 4ao cHHOBHMa lI:ipaH.teBHJ0M. 

V\. II Ka4 je BH4H111. iipnopalitMii ce 
K i)04y cBojcMy h th. Kao ihto cc npHopao 

A])OH 6])aT TBOJ. 

14. Jcp He HOCiyniacTc i)HicMH moJc y 
iiycTHH>H ('HHy y CBat)H Hap04Hoj. Ka,i, 
je Tpe6a.io 4a Me ii})oc,iaBHTe na B04H 
npe4 oMHMa ftHxoBiijeM. To je B04a 04 
cBaI)e y Ka/i,Hcy y iiycTHH^H Cnny. 

IT). \\ i)eHe MojcHJe rociio4y ioBO])etiH: 

1<). TOCIKVU' liOJKC 4yX0BHMa M CBaKOM 
THJ(My , IIOCTaBH HOBJCKa Ha4 OBHJCM 
300] )0M, 

17. KoJH he H:ua:5HTH iipe4 H.HMa h 
KoJH lie 4o.ia:{HTH iipe4 ihiiMa , KoJH lie 
Hx h:{B04hth h oneT 40B04HTH. 4a He (m 
OHO :i6op rociio4H>H Kao oBue KOJe HCMa- 
jy nacTHj)a. 

1^. A rociio4 peue MojcHJy : y:iMH k ce- 
6h Ilcyca cnna HaBHHa , MOBJeKu y kom 
je 4yx .mo/, h mcthh pyKy CBOJy na h,, 

VJ. II H:{Be4H ra i[pe4 E.iea:{apa cbc- 
nireHHKa h upe4 caB :?6op, h no4aj mv 
yanoBHJecTH npe4 H>HMa. 148 MKTBPTA KHjIUA M0J( IIJEIJA. 1\1. 27. 28. 

20. II no^aj Mv OA c.iaBe CBOje, ^a ra| 18. II no je^Hv ^ecexMHy oHJe.iora 6pa- 
c.iyiua caB ;36op cvraoBa Jhipan.teBiijex. ' iima noMiijeiiiana c v.LeM :?a ^lap na CBa- 21. II HeKa cTaje iipe^ E.ieaaapa cBe- Ko jarite: to je :KpTBa iia.LeHHixa Ha yro4- iirreHHKa 4a ra iiiiTa 3a cy^ ypH3i ni)e4 hh MHpHC. :yKpTBa oraeHa rocno4y 
r<Kii(M,()M: 110 aaiioBHJecTH iteroBoj ne- 14. \ Ha.BeB itiixoB ^a ov,;e BHHa 110 
Ka n().ia:^e h 110 ;saiioBHJecTH H>eroBqj ne- MHa na Te.ie, TpekwHa HHa Ha OBHa, m 
Ka ,j,o.ia:3e oh m cbh chhobh ll3i)aH.LeBH ; xigtb])'! nna na jarH>e. To je atpTsa na- 
c H>HM H caB :3oop. ! .i,eHiiu,a v HOHeiaK Mjeceua. cBaKora Mje- 

22. II y^iHHH MojcHJe KaKO My :}anoBJe- j ^-^u^^ y roAHHH. 
AhFochoa; Hy3eBMcYcanocTaBHranpe/^| 15. n japua " je^Hora :ui rpHJex. ochm 
Ejeaaapa CBeuiTeHHKa h npe^j, caB aoop. cBaivi.aHiH>(' :>KpTBe iia.teHime. npHHOCH- 23. 11 MCTHy pyKe cBoje na h>. h ^a4e 
MV sanoBHJecTH, KaKO 6jeme lianoBJe^Ho 
FocnoA npeKO Mojcuja. 

IMABA 28. 

Joui }>eMe FocHO^ MojcHJy roBopehw: 
2. 3anoBJeAH cHHOBHMa H3paH.i>eBHJeM, Te FocHOAy c Ha.LeBOM meroBHjeM. 

1 (J. A npBoi^a Mjeceii,a HeTi)HaecTH ^an 
4a je nacxa Focno^y : 

17. A neTHaecTH ^an Tora Mjecei^a 
npa:3HHK: ce^aM ^ana jeAHTc npHJecHe 
x.LeooBe. 

18. llpBH 4aH HeKa je ca6op CBexn; H peuH hm: npHHOce Moje, x.:be6 moj. :*p- i sHKaKora noc.ia poncKora ne pa^Hxe. TBe lUTO MH Ce CaJKHHtV 3a yrO^HH MHpHC, 

na3HTe 4a 3ih npHHocHTe na BpwjcMe. 

S. Peii,H iiM 4aK.ie : obo je TKpTBa or- 
H>eHa uiTo tiexe hijhhochth Focno4y: 4Ba 
jarftexa 04 ro4HHe 34paBa, CBaKH 4aH 
Ha JK])TBy na.^eHHii,y 6e's npecTaHKa : 

4. Je,i,Ho jarH>e Hi)HHecH y jyTpy, a 4})y- 
ro jarfte ujjHHecH y Bene. 

o. H 4eceTHHy e«i>e oHJe-iora opanina 
3a 4aj) cMHJemaHa c MeTBpxHHOM HHa 
MHCTora y.La. 

ij. To je :Kj)TBa ua.teHHHa cBar4aiHHia. 
Koja 6h npHHecene na ropH C'HHajcKoj :m\ 
MHpHc yro4HH, iKpTBa orftena Focno4y. 

7. II Ha.LCB H>e3HH 4a 6y4e MeTBpT HHa 
Ha CBaKo jarH.e; y CBeTHH>H iipHHocH 
Ha.teB 4o6pa nntia Fociio4y. 

>^. A 4pyro jarHiO HpunecH y Bene; 4ap 
Kao y jyTjiy h na.beB H^eroB H])MHecH :5a 
•/KjjTBy oiitoHy, 3a yro4HH mh})hc Fo- 
cno4y. 

i^. A y eyooTy 4Ba jarH>eTa 04 ro4HHe 
34paBa. H 4BHJe 4e(:eTMHe oMJe.ioia 6])a- 
mna CMMJeiiiana c. v.beM 3a 4ap c Ha.i)e- 

BOM H>eiY)BMJeM. 

10. To je cyooTHa vi;i)rBa iia.LeHHua 
cBaKe eyooTe. ochm cBai'.iaiiiH.e "rKpTBe 
iia.heHHue h Ha.heBa H.e3HHa. 

11. II y HOHe/raK MJeeena cbojhx Hjm- 19. Hero HpHHecHie FocH04y a;pTBy 
na.i)eHHij,y, 4Ba Te.iexa n je4Hora OBHa 
H ce4a3i jaraH>an,a 04 ro4HHe, cbb 4a 
BaM je 34paBo; 

20. A 4ap y3 h>hx diije.iora 6pauiHa 
HOMHJemaHa c y.teM xpn 4ecexHHe ysa 
CBaKO xe.ie h 4BHJe 4ecexHHe y3 OBHa 
npHHecHxe. 

21. llo je4Hy 4ecexHHy iipwHecHxe yaa 
CBaKO jarH>e 04 OHHJex ce4aM jaraH>au,a; 

22. H je4Hora japua 3a rpnjex, pa4H 
OHHmtieH>a Baniera. 

'^-' To H})HHecHTe OCHM jyxpefte atp- -O. xBe na.teHHue. Koja je /KpxBa cBar4auiH>a ; 

24. TaKo HpMHOcHxe CBaKH 4aH aa ohh- 
jex ce4aM 4aHa , 4a 6y4e je.io , atpxBa 
orH^ena na yro4HH MHpHc F()cno4y. ochm 
cBaivianJH^e }K})XBe Ha.i>eHMU,e h HjeaHHa 
Ha.beBa Hi)HHOCHxe. 

21^). II ce4MH 4aH 4a iniaxe cbcxh ca- 
ooj); Hoc.ia j)oHCKora hh je4Hora ne pa- 
4Hxe. 

2(j. H Ha 4aH npBnna. Ka4 iii)HHocHxe 
HOB 4ap Focno4y iioc.nije cbojhx He4je- 
:ba. 4a HMaxe caoo}) cbc'I'h , hh je4Hora 
Hocia jxmcKora ne i)a4Hxe; 

27. Hero npuHecHxe vKpxBy Ha.ieHHU.y 
3a yiH)/i,Hii MH))Hc FocH04y. 4Ba xe^exa, HocHxe FocH04y vKpxBy na.heHHuy. Ho|J<'AHora oBua, ce4aM jaraihaua 04 ro- 
4Ba xe.iexa h je4Hora oBHa h ((vuim ja- | rinne; 

raH,auao4ro4WHe34paBnjex: | ^8. 11 4ai) y3 h,hx: oHJe.ioia oi)amHa 

12. II Tj)H 4ecexHHe uHJe.UH^i opaiiiua I "o>^wit'"iaHa c y.T>eM no x])H 4ecexHHe y3 
HOMHJemaHa c y.hoM 3a'4ap na cnaKo '''<'• «t'. 4»''HJe 4ecexHHe y3 oBHa, 
xe.ae, h 4BHJe 4ecexHHe oHJe.ioia oj>a- 21*. Ho je4Hy 4ecexHHy y3a cBaKO ja- 
nma HOMnjeiiiana c y.bCM 3a 4apHa oBHa; rH>e 04 oHHJex ce4aM jai'aH.aii,a ; MKTHrTA KlhllTA M( 

'M). .ItviHora japua, l>a,Ui oMiiiiilieH>ii 
naiiit'ia. 

y>\. IIpMH»HMTt' n),(»(HM (*i?aiM,aiinh(' ;k}»- 
iBt' iia.M'Hiiui' M .^apa ihcanna: a cho 
Ht'Ka lui.M jo iupano r ua.i>eB(KM (Bojmm. 

r.lAHA 29. 

A (v,iMora MJeceua iiijhm ,;aH ,\a HMare 
tBt»TH caoo}): lUHMa poiicKora hh je^Ho- 
ra HO iui,urir: to ,^a na.M jo Ti)yr»HH ,^ih. 

J. 11 ii]>nHO(iiTo iKpTHv iia.hOHHuy :{a 
MHpm* yn),uni ^o(iIo,^y. j(',iHo to.io. je- 
iHora DKHa. ce,i,aM jaraH>aua o.i. r(),i,HHo 
i.ipaHHJox: 

>. A MV )'-^ ^^^^ niije.iora opaiima cmh- 
jemaHa c y.i>o.M Tpn ,i,eceTHHe y:^ Te.ie h 
,lBHJo ^leceTiiHe y:i Dima, 

4. H 110 jo,;ny ,U'ceTHHy y:ia cBaKo ja- 
rH>o oA c(\i,aM jaraHjana; 

'>. 11 jo.iHora japua mx rpujex.pa^H ohh- 
iiilir4>a Baiuora: 

«■». (KllM HxpTBO Iia.LOHMUO )' HOMOTKy 

MJooiMia H ,iai)a H>e:uiHa. h (k*hm cBai^ia- 
mrt.0 iKpTBo iia.LOHHU.0 II 4a pa H>e:{HHa 
H Ha.LoBa FbnxoBHJox ii(» yl)(^^6H HjHxo- 
Boj. m M»piR- yi'o,i,HM, :ia '/K})TBy orifceHy 
r<KiKuy. 

7. 11 ,;eceTH ^aH xora MJecpii,a ce^Mora 
4a MMaro cbotm caoop: i\ MyuHre /;yiue 
cBoje: He jja^Hie HHKaKora noc.ia; 

X. Hero npHHecHTc roiiio,;y :m MHpHC 
yro^HH H{pTBy na^LeHHuy, je^Ho Te.ie, 
>UHora oHHa . (•(M.aM jaraH,aua 04 ro- 
4HH0. a HoKa BaM jo ;3,i,paBo ; 

*♦. H M\) )"i H>Hx oHJe.iora opainna no- 
MHJouiaHa (• y.LOM ti)H ^eceTHHe y:3 Tcie, 

IBHJO ^OCOTHHO \4 OBHa. 

H». IIo j<*4Hy ,i,ecoTHHy y:ia CBaKo ja- 
vHAi 04 oHHJex ce^aM jaran^aua : 

11. Japua jo;i,Hora mi ri)HJox. oohm Htp- 

TBO iiil r])HJOX l)a,l,H 0MMlIlh0H>a, H OCHM 

rBar,ianiH>o ;KpTBo HiLLCHHUo H ,uii)a h»o- 
;HHa H Ha.boBa HjHxobhjox. 

12. 11 iioTHaocTH 4aH Tora MJocoii,a 
<o,tMOia M HMaro cbotm caooj): hh jo;;- 
nora noc.ia jmncKora ho paAwre; Hero 
iil»a;;HyJTo iipa.'.HHK Fociio^y ce^ax ^ana. 

l.J. n HpHHOCMTO VKpTBy llJI.hOHHUy, 

orH>oHy -/KpTBy :ia yi'(UHM mm])Hc J ociio- 
A). TpHHaecT Te.iaua, 4b«« oBna, »ieT]>- 
nao< T jaraH,aua 04 ro^HHO, a HoKii cy 
•{^paBH : 

14. \\ ,1.11]) y.j H,HX opauma ^Hje^iora 
cMHJeiiiaHa c y.hOM no T[m ^eceTHHc y:3a 
(BaKo To.ie OA TpHHaecx re.iaua, no abm- KICH.IKHA. r.l. 28. 29. 149 jo ,i,ooeTHHe \"'M\ oBaKora oima 04 ona 
.i.Ba oiina. 

IT). 11 11(1 jo.uiy ,i,0('ormiy y;{a ciuiKO ja- 
nho 04 oiiujox MOTpHaoiT jaran.ana ; 

IT). 11 jo,i,Hora japua :ia rpujox. ochm 
cBar,i,ainii.o .KpTHo ua.houHiU' n 4ai)a h>o- 
:uiua M ua.i.ona u.oiuiua. 

17. A ,i,i)yrii ,\im .uuinaecT To.iaua, ^Ba 
oHua . HOTpHaocT jaraHjauii 0,1, ro/Uiue 
li^paiuijox, 

l'"^. 11 ^aj) HjHxoh h ua.i.oB h>hxob, y;i 
Teoue, yd obhobc h y:i jaran^uo, no 6pojy 
H>nxi)By, KaKo je ypoijouo: 

11>. 11 ja])ua je^Hora :{a ri)»jox. ochm 
cBar,i,auiH>o vKpTHo iia.boimuo u ,i,apa 
H>eoHHa H Ha.LeBa H>e3HHa. 

20. A T])ehH JXRR je;i,aHaoc'r ro.iaua, 
4Ba OBHa H HOTpnaecT jaraH>aii,a 04 ro- 
/l,HHe :}4paBHJex; 

21. H ^apoBo HiHxoBe h Ha.LeBe h>hxo- 
Bo. y:{ Teou^N y-i obhobo h y:i jaraibu^, no 
opojy H^HxoBy, KaKO je yi)et)euo : 

'2:^. H je/i,Hora japua :m ri)HJex , ochm 
CBar^amibo iKpiBe iia.LeHHue h ^ajia 
H>e:uiHa h Ha.hOBa HiO:iHHa. 

2o. A MCTBpTH 4aH ,i,eceT re.iaua . ,;Ba 
OBHa. HeTpnaecT jaran^aua oa ro^HHe 
3ApaBHJox ; 

24. 11 ,\i\\) H>HXOB H Ha.l>OBO IbHXOBO. y3 

Toout'. y:^ OBHOBO H Yd jarart»uo, 110 opojy 
H>MxoBy, KaKO je ypotjeno; 

2b. H je^Hora japua mx rpHJex, ochm 
cBai\i,auiH>o /Kj)TBo iia.Lennuo h ^apa H>e- 
iiHHa H Ha.LOBa H>e;3HHa. 

2i). A nexH ^an aobot Tciaua. ABa 
OBHa , MOTi)HaecT jaraH>aua 04 ro^HHe 
:VlpaBHJex ; 

27. II 4ap rbHxoB H Ha.toBo ifcuxoBe, 
VA Tooue. yd OBHOBO H y.i jaraH>ut% no 
o})ojy H>HxoBy, KaKo jo ypeV'Ho : 

25. II jo^Hora jai)ua :{a rpujox. ochm 
CBar4aiiiH,o jKirruo iia.T>oHHUo h ^apa 
H>e:3HHa h na^teBa ftoaHua. 

2\l A luocTH 4aH oca.M To.iaua. 4Ba 
oiuia . qoTpHaocT jaraitaua 04 ro4HHe 
:i4j)aHHJex, 

^]0. II 4aj) HjUxob u HaJ>oBo ihHxoBe, y3 
Toouo. y:{ obhobo u y;{ jaraiBUO. no opojy 
H>HxoBy, KaKO jo ypoljOHo: 

»31. II je4Hora japua :{a i^pujox, ochm 
CBar4auiH.o vki)Tbo iia.hOHHue h 4apa H>e- 
:jHHa H Ha.i)OBa H>o:3HHa. 

y>2. A C04MH 4aH co/i,aM To.iaua. 4Ba 
OBHa, 4eTi)HaecT jaraH>aua 04 ro4HHe 
:i4paBHJox, 150 on. 4ETBPTA KH^illA MOJCHJEBA. 11. 29. ;^0. 31. 

9. Ako .ih mv'/K Hie:iHH Ka^ qyje onaj 
Aim nopeqe, vKH^a ce yaBJer kojh je oho 
Ha H>oj H.iH iiiTO je H:{j)eK.ia Ha vera 
CBoja TV ce He;sa.ia : n FocnoA tie joj 11 ,vd\) HjHxok h Ha.M'Be H.HxoBe. yy 
Teoue. y::{ oHHone h y3 jaraH>ij,e. no opojy 
H.HXop.y. KaKo je ypel^eno : 

•U. II japua Ml rjmjex. ochm CBar/ia- 
mH>e vKjcrBe iia.TienHi^e h 4,apa mei^Hna h j oiipocTHTH 
Ha^teiui H>e:iHHa. 

o5. A ocMH ,;aH ,i,a iuim je iipa:iHHK; 
HH je^Hora iioc.ia poircKOi^a He pa^nre. 

^)<j. Hero npHHecHTe •/Ki)THy na.i>eHiiuy. 
TKpTBy orfteny aa yro^nn MHpHC Tocno- 
4y, je^Ho Te.ie. je^Hora OBHa. ce^aM ja- 
raaai^a 04 ro^HHe a^paBHJex. 

o7. II 4ap H>HxoB H Ha.^eBe ftHxoBe. ya 
Te.ie. \'3 OBHa n y:s jaraH)ii,e. no (^pojy 
ftHxoBy. KaKo je ypel)eHO : 

38. II je,T,Hora japua :}a rpHJex. ochm 
CBar^auifte VKpTBe iia.teHHue h ,i,apa H>e- 
3HHa H HayteBa H.e3HHa. 

39. To iipHHOcHTe TocHo^y na Hpa:iHH- 
Ke CBoje. OCHM oHora uito oHcxe no aa- 
Bjexy H.iH OA cBoje Bo^e npHHHJe.iH :3a 
:iKpTBe na.'beHHue m.ih ^apoBe h^ih na^e- 
Be H.IH /KpTBe aaxBa.iHe. TjIABA 30. 

11 Kaaa MojcHJe CHHOBHMa liapaH.teBH- 
jeM CBe UITO My aaiioBJe^H Tocno^. 

:^. II pene MojcHJe KHeaoBHMa o/i, n^ie- 
jiena CHHOBa HapaH.i^eBHJex roBopehn : 
OBO je 3auoBJe,i,HO Tocno/i,: 

3. Ka4 KOJH MOBJei: yMHHH aaBJex To- 
cno^y, H.1H ce aaKyne BeaaBUiH ce ^v- 

HIOM (!BOJOM, HOKa HO HOraSH pHJeMH CBO- 

je, Hero nena yMHHH CBe iuto H3at)e h3 
ycTa H>eroBHJex. 

4. A Ka4 .vKCHa ynHHH imBJoT Tocno^y 
H^iH ce BCiKe y M^ia^ocTH CBojoj . 40K^ie 
je y KyliH oua cBojera. 

5. li Myje oTau H>e3HH mi aaBJeT H>e3HH 
H^H KRKO ce Beaa.ia AynioM cbojom. na 
joj OTau He jH'Me iinniTa, OH/i,a 4a cy TBp- 
4H CBH .'iaBJe'iH H.e:;HnH. h cbc mhm je Be- 
3a.ia /i,ym\ cBojy /i,a je tbj)4o. 

H. Ako aw otrii, H>e3HH noi)eMe to onaj 
4aH Ka4 Myje. aaBJCTH H>e3HHH h hhm je 
VOA Be.'ia.ia ^yniy cBOJy. HHiirra 4a HHJe 
TBp4o: H rociio/i, he joj oiipocTHTH, jep 
OTau H>e3HH nofiene. 

7. Ako .ih ce y^a iia HMa Ha c(<)h :ia- 
BJeT H.1H HwpcMe iHTo ua ycTa cBoja 'ihm 
Cm ce Beaa.ia. 

><. A My;Hv Hje3HH MyBiim He pewe joj 
HHHiTa onaj ^an Ka^ 'lyje. oH^a 4a cy 
TBp4H :jaBJeTH H,e:5HHH. H TBp4o 4a je 
CBe HHM je Beaa.ia 4yHiy CBojy. 10. A aaBJcT kojh yMHHH y40BHua h^ih 
nyiuTeHHua. h CBe hhm bctkc 4yiuy CBOjy, 
4a joj je TBP40. 

11. A.iH aKo oy4e y Kyhii My:iKa cbo- 
jera yqnHH.ia aaBJer h 3a hito Be3a.ia 
4yiHy CBojy 3aK,ieTB0M, 

12. H My>K H>e3HH MyBIHH otiyTH H He 

HopcMe, Ta4a 4a c} TBp4H cbh aaBJexH 

H>e3HHH. H 4a je TBp40 CBO 3a UITO jC 

Be3a.ia 4yuiy CBojy. 

1 '■>. Ako .ih to nopene My'/K H.e3HH onaj 
4aH Ka4 Myje. CBaKH aaBJer kojh 6h H3a.- 
uiao H3 ycTa H.e3HHHJex 11 CBe ^hm 6h bc- 
3a.ia 4yHiy CBojy 4a unje TBp4o; Mync 
je K.e3HH HojK^Kao. H Focuo/i lie joj oui)0- 

CTHTH. 

14. CnaKH 3aBJeT h cbc 3a iuto 6h ce 
Be3a.ia 3aK.ieTB0M 4a MyMU 4yuiy CBOJy, 
MyjK H>e3HH HOTBptjyje H yKH4a. 

15. Ako 5h mvjk H,e3HH 04 4a ua 40 
4aHa Myqao, 0H4a uorBpl)yje cbc 3aBJeTe 
ifce3HHe H CBe 3a iuto oh ce Be3a.ia: no- 
TBpl^yje, jep joj ue iiopene y onaj 4aH 
Ka4 ^ly. 

16. Ako .ih iioi)eMe iio iuto Mvje. caw 

Ke HOCHTH rpHJeX H>e3HH. 

17. Obo cy Hape46e, Koje 3auoBJe4M 
rocno4 MojcHJy 3a mma h iKeny, 3a oua 
H Kliep y M.ia,;ocTH H>e3HH0J. 40K.ie je y 
KyhH oua CBojera. 

FjIABA 31. 

OneT j)eMe rocii04 MojcHJy roBojjeliH : 

2. OcBCTH cHHOBe Il3paH.heBe ua Ma- 
4HJaHUHMa, uaK Iieiii ce 0H4a upH6})aTH 
K po4y cBojcMy. 

3. II MojcHJe jK'Me nap04y roBO])etiH: 
onpcMHTC H3.Mel)y ceoe .by4e ua BojcKy 
4a H4y Ha Ma4HJaHue 4a yHHHe ocBOTy 
rocu()4iby Ha Ma4HJaHUHMa. 

4. Iio THcyhy 04 u.ieMeua. 04 cBaKoi'a 
iLieMeHa IlajjaH.heBa ou]K\MHTe ua Boj- 
cKy. 

T). II 4a40iue 04 THcyha ri3paH.i,eBHJex 
no THcyliy o,i cBaKora u.ieMeHa. 4BaHa- 
ecT THcyiia onpeMHuu' na BojcKy. 

<). H uocJia MojcHJe iio rucyliy 04 CBa- 
Kora iMCMeua ua BojcKy. h c ibUMa *^H- 
iieca cHua E,iea:{apa cBeiii reuHKa , h y 
ifcera Cjexy cy4H caeTH h Tpyde. MKTHPTA KIMIIA 
7. 11 .v;lH(»jlHTHlllt' Ha Ma.ut.i't"'^''- »^«i'^'> 

IHO MYIllKMH»e. 

s. UooHUie H lUiptMU' Ma.ui.iaHCKct' ,\\)\- 
riiMa K(»je iiM uoomiu'. Kiuma ii I'okomu 
H C\\K{ II y]>a II ToHoKa. hct iiapcna Ma- 
^HJUHCKiix. II lia.ia.Ma ciiiia lioopoiui 

yuHlllC MaMt'M. 
1». 11 .taponllllUM'lUKilUl llopail.hl'lUl iKO- 

He Ma.ui.i'^"'*^' '• .U^''^y H'HxoHV . h ;sa- 
ii.iHJoHHUie CBv croKv n»ii\uHy. KpyiiHV n i 
I'MTHv. n iiu' u.iaro ihiixono. 

10. AMJtvra Hiii\(HKi y KojiiMa ;^xllH.La\y 
H rpa,u>H(* 4>ii\om' ciu' iioiia.iHiiic ortbOM. 1 

11. 11 llU' \)i)\\W II Hat' ll.nijt'H. AA\\('\ 

)\ j-ioKy. y:{t'iiii': 

ll^ li noiu'.ioiiio K MojcMJy ii K.it'a;w- 
pv riunun'HiiKy h Ka lirtopy cnuoHa 11:J- 

l»aH.I,CBHJl*\. VI pon.bC 1! OCTa.lll Il.lHJOH 

M .1.0OHT V uKo Ha iio.hy Moaiu'KoM. Koje 
je Ha .loiM.aHy npoMa JepHxoHy. 

L). A MojtHJc H E.it^a:{a]) ciuMUTeHHK 
u cHH KU(':5()nH 0,1, ;{nopa M:iHj,()nie hm na 
cvcpt'T H:ia oKo.ia. 

14. II M().)cii.i(» (T paiun.cBH Ha bojbo- 

M'- Ha TMcyliHHKC M (TOTHHape. KOJH CC 

Hpahaxy c- bojckc; 

1."). II peMe HM MojcHJe: a iuto (K"ra- 
BHcre y VKHBory cbc vkchoV 

1«'». Ta ()H(* ho pHJeuH IkuiaMOBoj ua- 
BpaTHHic cHHoBO ILjjjaH.LeBe Aii arpHJe- 
uiH l'oeno,i.y c <l>ei'opa. 're ^oV' oh^^ "O- 
rnoHJa na Hai)0,i, rocn()/i,HjH. 

17. Iki TO ca^a hoohjiv cbv /ijeuy 
MyuiKV. H cBe 'iKene noonJTc. Kojc cy no- 
;Ha.U' MOBJeh'a. 

\x. A ,i.j('BoJK('. Koje He uoiiHanie HOBJe- 
Ka. (H'TaBHie y '/KHBory. 

U*. A BH ocTaHHTe HiiBaH oKo.ia ce/^aM 
j.aHa: cBaKH kojh je yoHo Kora h kojh ce 
,tOTaKa(> voHJeHora. (miicTHTe ce Ti)e}iH 
,iaH H ce^MH ,^aH, ceoe h po6.be cBoje. 

2< >. II cBe xa.BMHe h cbc cTBajm KOMtne 
H (Be uiTo je 0,1, K0CTi)HJeTH H CBe cy^o- 
Ht' ,1,1 (Bene omhcthtc. 

1^1. Jl pewe K.iea:iap (BeiHTeHHK bojhh- 
UHMa. KOJH oHJaxy hih.im na BojcKy : obo 
je Hap<*4()a m :iaKOH hito je Tocno,!, :ja- 
noBJe^^Ho MojcHJy : 

'2'J. ^iiaTo. (•i)e6iM). MJe,!. rnovK^e. ko- 

CHTep H O.IOBO. 

'J'K IIIto nu HOAHocH BaTi)y . npoiiy- 
CTHTe K\H)/> Barpy. h oMHCTHhe ce. jlih 
iio uiTo ce OHMCTM BO,i,oM oMHiuLcH^a ; a MOJCH.IKHA. VA. M inr lUTo ro.i, He iio,i,H<H'M Barpe. iipoiiycTHTC 
Kpo:; H(>,i,y. 

24. 11 oHepHTc xa.bHHe cBoje ((M,mh 
,i,aH. 11 onheTe mhcth; ii ()H,i,a licre yhn 
: y 6k6. 

L^'). .)(nii pcMc rociio.i, MojcMJy roBO- 
1 peliH : 

: 1^(>. llurtpoj CBe HITO je :mii.inj(4beH0. 
.by,i,e H cTOKy. th h K.ieaiiaj) ciu'iinenHK 

H iior.iaBapH 0,1, n.ie.Mena Hai)OAHMJcx. 
I 27. 11 pa.\l»jtMM CBe luui.nijeibeHo Ha 
.l,B()je: Ha BOJHHKe woJH cy iiiii.iii na Boj- 

cKy H Ha caB m)0\). 

I 2S. II y:iMH /i,HO .m rocH(vi,a 0.1, bojhh- 
i Ka KOJH cy HHi.iH Ha BojcKv . ii(» je.lHy 
• ,i,yHiy 04 iKM,eceT, h 0,1, .by^H u (M, ro- 
1 Be,i,a H OA Marai)aii,a h 0,1, oBaua. 
I 2i>. Oa H>HXOBe iio.iOBHHe TO y:;.MHTe. m 
I no/i,aJTe E.ieaaapy cBeurreHHKy :ia iipn- 

Hoc rociio,i,y. 

I 30. 11 0,1, iio.ioBHHe Koja ^oiui.iHe cm- 
I HOBHMa Jl3paH.i>eBHJ(\M y;iMH no je.i,uo 
j 0^ ne4eceT. h 0,1, .by^H h 0,1, lOBe.ui h 
j OA Marapana h 04 OBaua h 0,1, cBane 

cTOKe. H TO 110/i.aj .leBHTHMa KoJH pa,zi,e 
I HITO Tpe6a :ia luaxop rocHO,i,H3H. 
:>1. 11 yMHHH MojcHJe H K.iea:iap cBC- 

uiTeHHK Kaixo ::jaHOBJe,i,H TociioA Moj- 

cHJy. 
32. II 6jeiue n.iHJeHa, hito ocTa oa h.ih- 

jena kojh :3aH.iHJeHM BojcKa : .iiiecT cto- 
j THHa H ce^aiUeceT h hct thcvIui onana, 
I 33. H ce/i,aMAeceT h ,],BHJe THcylie ro- 
I Be^a. 

[ 34. 11 iiie:vi.eceT n je,i,Ha THcytia Mara- 
; paii,a, 
35. 11 /KeHCKHH^a iHTOHedjeiue Ho:ma.io 

MOBJCKa. cBera TpM,i,eceT h ,i,BHJe THcylie 

Ayiiia. 

30. Ay iio.KHuiHH. y .uO^'-^y oinijex ko- 
jh oHJaxy HHi.iH Ha BOJcKy. ojeiiie Ha 

; <>P<JJ ''PM CTOTHHC H TpH,l,e<'t''r H ce,l,aM 
i THCVha H HCT CTOTHHa oBaJi,a. 

i 37^. A (U Tora aho Tociio^y 6j<^int^ "J^^^"^' 
; cTOTHHa H ceAa>M,ece'i' 11 mot 0Bau,a : 
I 38. II TpH^eceT h hicct THcytia roBe- 
i^a, a OA Tora ,im lociioAy ce^a-MAeceT 

, H ABa • 

I 39. H TpH^eceT THcyha h iieT cTOTHHa 

Marapana, a 0,1, rora ,imo rociio.iy iiie:?- 

AeceT H jeAan: 

4< >. 11 mecHaecT THcyha Ayina j^y^cKHX^ 
. a 0/1, Tora ,],m Tocno^y TpH^eceT h auh- 

je AViue. 

' 41! 11 4a/;e MojcHJe K-ieiwapy CBeiirre- 1n2 HETBPTA KH>IirA M( HHKV ,\no :^a irpHHoc rocrro,iy. Kao iiito 
Mv aanoBJe.ui rocno^. 

42. A 0,1, 4pyre iioJOBime. Koja 4ona- 
4e cHHOHiDra ]l3i)aH.T)eBHJeM . Kojy y^e 
Mojcnje o,.; .i.y;j,H Kojii ojexy Hm.in na 

BOJCKy. 

43. (A H y Toj iio.iOBHHH. Koja /^ona^],e 
sCiopy. (Ijeiiie 'rpn cToniHe h TpH^ecex ii 
ce^aM THcyha h nex CTOxnHa oBana. 

44. Tpn^ecer ii mecx xHcyiia roBe^a, 

45. Tpn/iecex xHcyiia ii iiex cxoxHHa 

iiarapana. 
4(3. IL iiiecHaecx xHcy}ia,/iyiua.zby4CKHx) 

47. 0^ xe noJOBHHe. Koja /iona4e ch- 
HOBHMa ILipaii.LeBHJoM . y8e MojcHJe no 
je^HO OA ne/i,ecex, h oa .ty^H h 04 cxo- 
Ke , H z^a^e .leBHXHMa kojh pa^e mxo 
xpe6a :3a iiiaxop rocno.z],H>ii. Kao mxo My 
Focno,^ .3anoBJeaw. 

48. II iipucxyiiHiiie k MojcHJy BoJBO^e, 
XHCyilHHIXH H cxoxHHappi, 

49. II peKOure 3iy: ciyre xBOJe npeopo- 
JHiue BoJHHKe KoJH 6HJaxy iio/i, naiuoM 
pyKOM, H HH je,i.Hora HHJe ]\raH>e. 

50. 3a xo n})HHOCHMO Tocno^y iipHHOc, 
CBaKH mxo je ko :ia,i,o6HO, H.iaxHHJex ;sa- 
K.ia/i,a. Kona^a, Ha])yKBHii,a. ii])cxeHa. 060- 
4aixa H .laHMHha , ^a 6ii ce oMHCXH.ie 
4yme name iipeA FocnoAOM. 

51. H y^e Mojcnje h E.iea:iap CBemxe- 
HHK 04 H^x 3.iaxo , CBaKojaKe yaK.ia^e. 

52. A 6jemc CBera 3.iaxa npHHecenora, 
mxo iipHHccome Focno^y xHcytiHHUH h 
cxoxHHapH. iiiecnaecx xncyha h ceAaai 
cxoxwHa H iie/i,ecex cHKa.ia. 

5o. A BOJHHUH ::{a4])*rKame ce6n mxo 
KOJH ojeiiie .'^aiT.iHJeHHO. 

54. il yiJCMUuH MojcHJc h E.ieaaa]) :11a- 
To OA XMcvhiiupca H cxoxnHai)a, ynecoiiie 
ra y iiiaxo]) 0,1, cacxaHKa :m ciiomch cpi- 
HOBHMa II:'.paM.L('BiijoM n\)e,\ Focno^OM. 

r.lAlJA .S_>. 
A CHHOBH PyBHMOHH H CHHOBH Fa^OBH 

HMaxy Bp.io MHoro cxoko, h BH,|jeiiie '4o- 
Mjbv Ja.'^Mix'Ky H :iOMJjy Fa.ia,i,cKy 4a je 
AoC)]ni :vA cxoKy. 

2. M /iomaBiiiH chhobm Fa,v)BH h ch- 
HOBH PyiuiMOBH peKoiiic Mojcnjv H p].'iea- 
:-5apy eiuMirreiiHKv m Kne:}OBiiMa o^i, :{6oi)a 
roBO])ehn : 

3. Axapox H ^eBOH n Ja.iMi) h HaMi)a 
H EceBoii H E.iea.iHJa h OcBaMa m Hm- 
BaB n HeaH, 

4. Ta je :ieMJhSi, KOJy Fociio/i, iioKopw UCnjKBA. iVl. 31. 3L>. 

35opy H3])aH.T>cK0M. ^oopa 3a cxoKy, a 
c./iyre xBoje HMajy cxoKe. 

5. Ako cmo. peKome. nam.iH mh.iocx 
Tri)e,^ X060M. HeKa ce xa :5eM.Ba ,i,a ciy- 
raMa xbojhm y Hain.T>e/tCTBo . hcmoj nac 
BO/^HXii iipeKO Jop,),aHa. 

6. A MojcHJe pe^e cnHOBH.Ma Fa^oBPi- 
jeM H cHHOBHMa PyBHMOBHJeM! opafca Le 
Bama hIih na BojcKy. a bh xotiexe OB^ye 
4a ocxanexe? 

7. 3a mxo ooapaxe cpue CHHOBHMa II:s- 
paiLi)eBnjeM 4a ne iipHJel)y y ^e^r.ty ko- 
jy HM je 4ao Focno/ii V 

8. TaKO cy vhhhh.ih oii,h BamH. Ka4 hx 
noc.iax H3 Ka^Hc-BapHe 4a yxo;],e 3e- 
MjBy : 

9. H oxH4ome 40 noxoKa Ecxo.ia, h 
yxo/],Hme 3eMyi)y; h ooopnme rpue chho- 
BHMa Il3paH.i»eBHJe^r 4a ne H^y y 3eM./by 
Kojy MM ^a^e FociiO/; ; 

10. II pasribeBH ce OH^a Focno^, h 3a- 
K.ie ce roBopetiH: 

11. He ke XH .ty^H kojm H3at)0iiie h3 
MncHpa, OA 4Ba4ecex ro^MHa n BHme, 
BH4JexH 3eMJBe 3a Kojy ce 3aKviex ABpa- 
My, IIcaKy h JaKOBy, jep ce ne ^pHtame 
Mene ca cBHJeM. 

12. OcHM Xa.ieBa cuna Jeti>OHHJHHa Ke- 
Heseja h Ilcyca cHHa HaBHHa, jep ce ca ^ 
CBHJeM 4p'/Kaiiie Focno^a. 

13; II pa3rH>eBH ce F0CI104 Ha ll3paK- 
.i>a, H yqHHH xe ce noxyuame no uycxH- 
PBH Hexp^ecex ro^nna, ^OK.ie ne iioMpn- 
je caB onaj napamxaj kojh 4HH>ai[ie 3.10 
iipe4 Focno^OM. 

14. A BH ca^a H3al|0cxe na Mjecxo 0- 
xana CBOJHX, po4 rpjeiiiHHJex .ty^H. 4a 
yMHOHiaBaxe acecxHHy rit.eBa Fociio4Ft>e- 
ra Ha IF^paH.ta. 

15. Ako ce 04BpaxHxe 04 H>era, oh he 
ra jom ocxaBHXH y iiycxHihH, h xaKO he- 
xe ynpoiiacxHXH caB onaj Hai)04. 

16. A OHH npHcxyHHuie onex k H>eMy, 
M peKome My: mh cmo pa4H caMO xoi)OBe 
Ha^HHHXH 0B/\je 3a cxa4a cBoja h rpa- 
40Be 3a 4jeii.y cBojy. 

17. A caMH heMo HaopyHcaHH jynaMKH 
noIiH upe4 CHHOBHMa H3i)aH.LeBHJeM, 40- 
K.ie HX He 04Be4eM0 na ibhxobo MJecxo: 
a Haiiia ,ij(MMt neKa cxoje y rpa40BHMa 
xBp4HJeM pa4H cxanoBHHKa xe aeM^e. 

18. He hcMO ce BpaxHXH KyhaMa cbo- 
juM 40K.ie CHHOBH li:^i)aH.heBH He npHMe 
cBaKH cBoje HaHLr>e4cxB0. 

19. Hhxh hewo v3exH Ham.^e4cxBa MKTHl'TA KH>Hr.\ M( 

c H.MMii c ouy (Tpany .loiM^ana mi ,\,iua\ ■ 
aKo HUM .loiia.un' iiam.i.i'.U'TUO ^' <>») ' 
rrpany .lop.u^ua iijuvMa hctokv. 

!*<>. Ta.ui iiM iK'Mc MojcHJc : aKo Iu'TC 
\MHHiiTii TaKo II iiliM in»,^ oi)y;KJOM n\n\\ 
r(Kll(».U).M Ha Hojt'Ky, 

lM. Ako (HaKii o.i Hao no,u>py>KJeM iii)M- 
jt'l»t' iipfKo .lop.iana iip(M r()('ii(),v>M . .^o- 
K.U' Hi' oijcjKi iiciipe.i, ctM'tc iit'iii»njaT(M)a 

(BOJHX. 

Ji\ 11 .loK.U' IT Hc noKopn iU'M.i.a llp(^^ 
r«K-iio,i,u.M. iia('(M>H.i,a upariiTc h uv :\v\m- 
jiMiiHir r()i'ii(),i,y hh lliqtaii.i.y. on.ia tio 
oHa :H'.M.i>a npnnacTM Ha.Ma y Ham.Le.i,- 
ciMo HptM, r(»cn(>.u>M. 

'jy>. \in) AM He yuHHHivTaKo. r.ie, :{ri)n- 
it'nnilieri' rocno/^y, h :;naJTe M he imc 
ipHJex nam cTHhii. 

-4. rpiUUi'i't' t'^'<'>" ri)a.i,()iie ;ia /i,jeii,y 
iKdjy H Toi)()He :ia eroKy cisujy: h iiito je 
ii.iam.io H3 ycTa imiiuix. yMHHMxe. 

'Ji>. U jx'Koiiie MojcHJy ennoiui lXu)im 
H cHHOHu PyiuiMoiui r()m)i)ehH: e.iyie lie 
TBoje yMHHHTii KaKo r()('n(vi,ap Ham '.m- 
iioHuJe^a. 

-•'. Ai^'Hii nania h VKene name, cra^a 
Hania u cna croKa nania ou.ye he ocra- 
TM y rpa,;(>HHMa ra.ia,i,cKnM : 

'2~t. A c.iyre he TBoje ]i})iijehH. cuaKH 
HaopyvKaH. /i,a ce unje n})e4 Fociio^om, 
K4U) niTo roBoi)H rocHO/ia}) nam. 

2S. Ta,i,a MojcHJe :ianoBJe,;H aa HjHx 
K.iea:iapy cBeiUTeHHKV h Ucycy chhv Ha- 
BMHy H r.iaBapHMa O/T, /V)MOKa oTa^KHx 
Mel^y cHHoiiHMa JiijpaM.teiiMJeM. 

29. 11 pcMe hm: aKO iipHJel^y chhobh 

I'aAOBH H CHHOBH PvBHMOBH C BaMa IipC- 

Ko .)op,;aHa, cbh o])y}KaHM. ,;a ce fJHJy 
Hpe^ ro(:no,i,OM, h Ka/i, BaM «')y/i,e :ie>Li,a 
noKoj^ena. oem no^aJTe ibHMa :ieM.i.y Ta- 
.la.U'Ky y Haui.Le/U'TBo. 

o<>. Ako All ne Hi)HJel;y c im.Ma no,i, oi)y- 
•/tije.M. OH,;a HeKa hm 6y/i,e Ham:Le/],CTBo 
Mehy BaMa y aeM.tH XanaHCKoj. 

•>1. II 04roBoj)MnH' cmuobh ra^oBH h 

CHHOBH PyBHMOBH l'OBO])ehH: KaKO jC To- 

CHo,i, ?ca::{ao ciyraMa tbojh.m TaKo heMO 

yWHHHTH. 

'>'2. lIj)HJehH heMO Ho^i, oj)y/KJeM npe/; 
TocHOAOM y :ieM^y XanancKy, a name 
Hani.teACTBO ,aa r>y4e c oBy CTpany Jop- 
AaHa. 

■t-K II MAi' MojcHJe CHHoBHMa Ta/^o- 

BHJeM H CHHOBHMa PyBMMOBMJeM H HO.IO- 

BHHH H.ieMeHa MauacHJe chhu JocH«i>OBa UCIUKIU. r.l. :}2. ;-J:i. loS 

UaprrBO (MoHa uapa AMopeJcKora ii uap- 
cTBo Ora HapJi HacancKoi'a , WM.by h 
rpa,i,oBe no MeljaMa n.e:!iiiiiijeM, ri>a,i,0Be 
(Hie :;('M.i)e y HaoKo.lo. 
'»4. 11 (•arj)a.i,HHH' chhobh ra,i,oi5H ^\v- 

BOH 11 ATa|)OT H Al)()H|), 

')i) 11 ATpoT-('o«i»aH H Ja:iHp h JorBejy.. 

'M). II neT-HiiMpy 11 lU'T-apaii. rpa,i,(>- 
Be TBivi,e. 1! •i(>p(uu' :{a cTowy. 

.•)7. A cMHoiui PyHiiMOBH carpa/i,HiHe 
KceBOH II K.iea.iiijy i\ KiipiijaTaJHM. 

oS. 11 llaBoH H Ue.nieoH iiiKvijeiiyB- 
uiH HM HM(Mia, H CiiBMy. H iia^yciiie ,i,py- 
ra HMCHa ri)a/;oBHMa Koje carpa^iHine. 

.•>9. A CHHOBH Ma\Hi)a cHiia ManacH- 
JHHa OTH,i,oHie y Fa-ia/;, h yiieiiie ra . h 
Hiiarnaiiie AMojM'je kojh uiijaxy oH,i,je. 

40. II ^lojcHJe ,\[\^\e Tavia^ Ma\Hi)y ch- 
ny ManacHJHHy. kojh ce oH/ije Hace.iH. 

41. 11 ,laHp CHH ManacHJHH 0TH/i,e ii 
yae ce.ia H>HX0Ba, ii Hi)o:jBa hx ce.ia Jan- 
pOBa. 

42. II llaBaB oth^c h yiie KenaT ca ce- 
.iHMa H^eroBHJeM, h ii])03Ba ra llauaB no 
HMeny cBojeMy. 

VAAhA 33. 

(Jbo cy HVTOBH cHHOBa Il3i)aH:],eBHJex 
Ka/i, H:3al)0iHe H:i lU'M.te MHCH})CKe y Me- 

TaMa CBOJHM HO/I, yH})aB0M ^lojCHJeBOM H 
ApOHOBOM. 

2. II MojcHJe noiiHca KaKo H3H/^0Iue h 
r/\ie crajaiue no aanoBHJecTH TocHo^Ffcoj : 
h obo cy nyTOBH h,hxobh KaKO HyroBame. 

yy. lIotjOHie h;^ PaMCce iipBora Mjece- 
ua HCTHaecTH ^an, cjyTi)a4aH Hociiije 
nacxe, li wm/i,oiuQ chhojhi IL^pan.beBH 

l)yKOM HO^HPHyTOM Hpc^ OHHMa CBHJeX 

MHCHi)au.a. 

4. A Mhchi)uh Horpe6aBaxy iipBeHue 
Koje no6H Tocno^ Met^y ibHMa, Ka^ h na 
5oroBHMa ihHxoBHJeM H:iB})niH FocnoAcy- 
AOBe. 

5. II OTHlUaBUlH CHHOBH lI;ipaH.I.eBH H3 

PaMcce CTa,/i,oiue y oko y ( 'Oxotv. 

0. A H3 CoxoTa oTHHiaBiiiH cTa/i,oiHe y 
OKO y E'raMy, kojh je HaKj)aj iiycTHH>e. 

7. A H3 ExaMa OTHiiiaBiHH caBHHieKli- 
poxy, KOJH je ijjx'Ma I)e.ice<i»OHy, h cTa- 
^ome y oko npe/i, Mar/i,a.ioM. 

8. A 04 HpoTa OTHniaBiuH HpHJeljoiiie 
npeKo Mopa y nycTHHiy, h HuiaBHiH TpH 
AHH iiix'Ko iiycTHH>e ExaMa c'j'a/i,oiiie y 
OKO y MepH. 

9. A H3 Mepe OTHUiaBjnH 4ol;oiHe y 154 METHPTA KH>JfrA MOJCHJEBA. YA 

E.iiiM. r,ijo r)iijaiue /],BaHaecT CTV^enaua 
II ce,;aMAeceT iia.iMOi?njex ^pBCTa. h oh- 
4je cxaAoiue y oko. 

10. A H3 E.iHMa oTHiuaBiiiH cTa^ome 
y OKO KO.T. upneHora Mopa. 

11. 11 OTHiiiaBmii OA upBenora Mopa 
craAOiiie y oko y iiycTHH>H CHHy. 

12. A h;^ iiycTHH>e CHHa OTmiiaBUiHCTa- 
40iiie y OKO y Pa«]»aKy. 

lo. A H3 Pa«i>aKa oTHiuaBiuH cTa/iouie 
y OKO y E.iycy. 

14. A Ha E.iyca OTHiiiaBiiiii CTa/^oiue y 
OKO y Pa«i>H,],nHy . i\^je neMaiiie napo,], 
Bo^e 4a iiHJe. 

15. A H3 Pa<i)H4HHa oTHiiraBiuH CTa^o- 
ine y oko y nycTHH>n CHHajcKoj. 

16. A m iiycTMH^e CimajcKe OTHinaBinH 
CTa^oiiie y oko y KnBpoT-aTaBn. 

17. A WA KHBpoT-aTaBe oTimiaBuiH cTa- 
4ome y oko y AcnpoTy. 

18. A H3 AcHpoTa oTHiiiaBiiiH cTa/iome 
y OKO y PaTa3iy. 

10. A M3 PaxaMa OTHiiiaBiuH cxa^ome 
y OKO y PeMHOH-<l>apecy. 

20. A H3 PeMH0H-4>ai)eca OTHiuaBiuH 
CTa/i,oiue y oko y .leMBony. 

21. A w'.i .leMBOHa OTHiuaBiiiH CTa^oiue 
y OKO y Pecany. 

'22. A My Pocana OTHiiiaBiim CTa^ome 
Y OKO V MaKe.iaTv. 2o. A W3 MaKtMaTa OTHiiiaBiuH cte^o- 
lue y OKO K04 I'ope Ca<i>epa. 

24. A OA j^ope Ca<^epa oTHiuaBiim CTa- 
40iiie y OKO y Xapa/T,y. 

25. A H3 Xa])a/J,a oTHiuaBiiiH cxa^oiue 
y OKO y MaKH^o'iy. 

26. A w.i MaKH/i,OTa othiiuibhih CTa^o- 
me y oko y lumny. 

27. A w.i Kara ra oTHiiiaBiiiH CTa/;oiiie 
y OKO y Tapaiy. 

28. A H3 Ta])MTa OTHiiiaBiiiH OTa^oiiie 
y OKO y McTCKv. 

29. A h:3 MeTeKa or h ma Bin h CTa^oiiie 
y OKO y Ace.4M0Hy. 

')0. A w.i Acc.iMona OTHinaBiiiiT naj[o- 
uie y OKO y MocMj>OTy. 

.SI. A H3 M0CH])0Ta OTMIIiaBIIIH CTa/1,0- 

iiie y OKO y P)aHaKaHy. 

y>'2. A H.'i P)anaKaHa OTHiiiaBuiH (Ta/i,o- 
lue y OKO y ii.ianHHM ra/],a/i,y. 

38. A H3 ii.iaHHnc Pa^a^a OTHiiiaBiiiH 
CTa^ome y oko y ETCBaTH. 

34. A H.3 P>0BaTe OTHuiaBiuH CTaAome 
y OKO y EBpoHv. 33. 

35. A 113 Efipona OTHiuaBiiiH cTa^ome 
y OKO y PecHOH-PaBepy. 

36. A H3 recHOH-PaBej)a oTHiiiaBuiH 
CTa^oiiio y OKO y nycTHH>H CHHy, a to 
je Ka^Hc. 

37. A H3 Ka^Hca OTHiiiaBiuH CTa^o- 
uie y OKO EO/i, rope Opa na MeljH seujbe 
E^OiMCKe. 

oH. 11 H3H4e Ai)OH CBeiuTeHHK Ha ropy 
Op HO 3anoBHJecTH Pocno4H>oj. h yMpH- 
je 0H4Je TieTp4eceTe ro/],HHe no H3.iacKy 
cHHOBa Il3paH.i)eBHJex h3 3eM.i,e MncHp- 
cKe, npBH ^an neTora Mjecena. 

31 >. A ApoHy 5jeine cto h /pa^ecex h 
TpH ro/i,HHe Ka4 yMpHJe na i opn Opy. 

40. Ta,i,a My Xananej i].ai) Apa^cKH, 
KOJH ;KHB.zbame na jyry y 3eM.T)H Xanan- 
CKOJ. 4a H4y chhobh H3paH./LeBH. 

41. llo TOM OTHinaBHiH 04 rope 0[)a 
CTa4ome y oko y Ce.iMOHy. 

42. A H3 Ce.iMOHa oTHuiaBiuH CTa4o- 
me y oko y ^l^HHOHy. 

43. A H3 <l'HHOHa OTHmaBuiH CTa4ome 
y oko y OBOTy. 

44. A H3 (jBOTa OTHUiaBuiH CTa4ome y 

oko Ha XyMOBHMa ABapHMCKHM Ha Me^H 

MoaBCKoj. 

45. A 04 THJex xyaioBa OTHinaBHiH cTa- 
4ome y oko y ,/l,c'B0H-Pa4y. 

46. A H3 ,46B0H-Pa4a OTHuiaBiuH ctr- 
4omeyoKo y Pe.iM0H-,4eB.iaTaHMy. 

47. A H3 Pe.'iMOH-,zl,eB./iaTaHMa oTHUiaB- 
mH cTa4onie y oko y n.iaHHHaMa Abr- 
pHMCKHM npeMa HaBaBy. 

48. A H3 n.iaHHHa ABapHMCKHX oth- 
inaBiuH CTa40iue y oko y no.T^y MoaBCKOM 
Ha Jop4aHy npena JepHxony. 

49. IT CTajaxy y OKO.iy Kpaj Joi)4aHa 
04EcHM0Ta 40 Be./i-caTHMa y no.ty Mo- 

aBCKOM. 

50. II peMe Pocno4 MojcHJy y uo.m 
MoaBCKOM Ha Jop4aHy Hi)eMa JepHxoHV 
roBopeliH : 

51. KamH cHHOBHMa H3paH.;LeBHJeM ii 
l)ei;H HM : Ka4 ni)HJet)eTe npeKo Jop4a- 
Ha y 3eM.T>y XanaHCKy, 

52. OTJepaJTe 04 ceoe cBe kojh iKUBe y 

OHOJ 3eM.T,H, H HOTpHTe CBC ClHKe H>HX0- 

Be pe3aHe, h cBe e.iHKe anxoBe .iHBene 
noTpHTe, H CBe iuichhc if>HX()Be o6opHTe. 

53). A Ka4 Hx H('TJei)aTe h3 3eM./Tje, na- 
(•c/iHTe ce y iBoj; jep caM BaMa 4ao ony 
3eMJby 4a je Baiiia. 

54. H pa34ni(\inTe je y Hani./r>e4CTB0 
Ht4pHJe6oM Ha nopo4Hij,ecBOJe;KOJHx Hwa MKTRTTA KH>lir\ Moj 

i.HUie, ftHMa Beln' naiii.htvUTHo ii(),i,ajT('; 
a Kojiix HMa Maiu'. ihHMa iio^aJTc Maihc 

HailLbOAlTHO : Kt^jt' MJClTO KOMt' iK.^piI- 

jtnioM ,ioiiaAH('. oho HeKa mv 6y,i,0'' Ha 
iLiexeua oraiia chojhx i)a:vi"j<M"T(' iia- 

llLblUCTBO. 

.V>. Ako .ih He (vrit'paic o.J, ci'm* ohhjcx 

KOJH iKMlU' y OHOJ iU'M.Lll . OH,l.a \\V OHM 
KOJt' (M-raHIITO OllTIl T1)H.(' OMH.Ma HaillH- 

Ma H ocraHH iuuhhm ooKouuMa . m iiano- 
rntu* BaM y iieM.LH y KojojheTo axHHJeTH. 

.")♦). 11 IIITO Ca>l MUC.IHO VHHHHTH H.HMa. 

vMiiHiihy HaMa. 

floiii pcnc rociio,!, Mojcnjy roBOi)eliii: 

J. ^)aiI(»HJ(\I,H CllHOBHMa ll:{paH.LOBHJOM 

II ix'un MM : Ka,; ,;ol)eTe y ijom-LV Xa- 
HaHcKy. ra he BaM liOM.La iipHnacTH y 
HaiiLb(M('TBo. ye.M.iKi XanaHCKa e Me^^a- 

Ma CBoiHM. 

."). .Iy:iKHH Kpaj ^a BaM je O/i, nycTHH>e 
('HHa y:i Me^y E^oMcKy. h ,j,a BaM je jy- 
vKHa Me^a ni. 6}>HJei'a ciaeora MO])a Ha 

H( TOK : 

4. H ra Me^ii nena ce caBHJe o^ jyra 
K AKpaBHMv H H,i,e 40 CHHa, H HeKa ce 
iipyHiH 0,1 jyra ii])pko Ka/i,Hr-BapHe . a 
niy^a Hena hi^h^c Ha ccio A^ap n H^e 
^0 Ace.iMoHa; 

•"). Ilo TOM HeKa ce caBHJe ra Me^a 04 
Ace.iMoHa ,j,o iioTOKa MH('H])CKora h H/],e 
Ht Mopa. 

♦ ). A iiana^Ha Met)a 4a BaM 6y4e Be.iH- 
Ko MO})e; TO 4a BaM je :iaiia4Ha Mel)a. 

7. A (•jeBei)Ha Meija obo 4a BaM 6y4e: 
(►4 Be.iHKora Mopa iioBynHTe ce6H Mel^y 
40 roj)e Opa; 

'^. A 04 i'0j)e ()]K\. iioBynHTe ceon Mei)y 
KaKo ce M4e y KyidT, n Ta Mcl^a HeKa 
H4e Ha Ce4a4 : 

*.». H HCKa H4e Ta Me!)a 40 oea»poHa, h 
K]>aj HCKa joj 6y4e K04 ccvia P^nana; to 
4a BaM 6y4e cjeBepHa Mei^a. 

10. A c HCTOKa noByuHTe ce^H Met)y 04 
ce.ia Enana 40 Ce«i'aMa : 

1 1 . A 04 Ce«i»aMa HeKa H4e ra Me!)a 

K I'HB.IH. C HCTOKa AHHy ; H HCKa H4e 

i.a.Le Ta Met^a 40K.ie 40^' 40 Mopa Xh- 
HefKra k MCTOKy: 

12. H HCKa ce cnyciH Ta Met^a Ka Jop- 
4aHy. H HCKa Miia^e na ciano Mope. Ta 
'le ;^eM.La ohth Bania c Me^aMa cbojhm 
y HaoKo.io. 

1-1 II Ka;ia MojcHJe cHHOBHMa H.ipaH- ( IIJKHA. r.l. 3;;. .H..):.. 155 

.heBnjcM roB«>pe}iii : to je ;{eM.T>a K()jy 
here 40UIITII y Haiii.he4CTBo '.K4pnjeo()M, 
:5a Kojy je :iaiioBJe4no rocH04 4a je 40- 
oHJe 4eBeT n.ieMena h no. 

14. ,\v\) ii.ieMe ciiHOBa PyBii.Moiuijex 110 
iiopo4iiii,aMa oTaiia cbojhx, 11 ii.ie.Me ch- 
HoBa ra40BHJex 110 iiopo4Hii,aMa oraua 
cBoJHx. 11 iio.ioHima ii.ieMena Manaciiju- 
Ha iipHMHiiie cBoje Haiii.J>e4cTBo. 

lo. ()Ba 4Ba ii.ie.Mena 11 no iipHMHUu; 
Hani.wvicTBo cBoje c (Mty cTjiaHy Jop4a- 
Ha iii)eMa .lepiixony c iicroMiie (•T])aHe. 

1<). Ohct ]M*'ie rocii()4 Mojciijy roBo- 
I)ehn: 

17. Obo cy HMena .by4n kojh he BaM 
})a;{4HJe.iHTH y nai!i.b(vi,cTito :;eM.by : E.ie- 
a^ap cBeiHTeHHK u Ilcyc chh HaBHii. 

1'^. H no je4Hora KHe:m wa cBaKora 
n.ieMena y:iMHTe 4a 4HJe^H :ieM.*y. 

19. A OBO cy HMena THJex .by/i,H : 04 
n.ieMena Jy4Hna Xa.ieB chh ,Ie«i>OHHJHH, 

20. O4 n^/ieMena cHHoaa CHMeynoBHJex 
CaMyn.io chh HMHJy40B, 

'21. 04 n.ieMena BennjaMMHOBa E.'i4a4 
CHH Xac.ionoB, 
22. 04ir.ieMeHa cnnona ,4iiH0BHJex khcs 

BOKOp CHH JeKJHHOB, 

2?). O4 cHHOBa JocH'i)OBHJ('x : 04 n.'ie- 
Mena cHHOBa ManacnJHHHx Kneii Ahh.io 

CHH Cy*H40B, 

24. 04 iLieMena cnnoBa .Ie«i>j)eMOBHJex 
KHCii KaMVH.io CHH Caa>TanoB, 

25. O4 mieMena cnnoBa ^aBy.ionoBH- 
jex KHea E./iHca*aH chh XajmaxoB, 

26. O4 n.ieMena cnnoBa IlcaxapoBHJex 

KHe::J <I>avlTH.10 CHH ( ):iaHHOB, 

27. 04 n.ieMena cwnoBa AcnpoBHJex 

KHe:3 AxHOp CHH Ce.lCMHJHH, 

2S. II 04 n.ieMena He<i>Ta.iHMOBa Kne:3 
<l>a4aH.io CHH AMHJy40B. 

29. ()BHMa :{anoBJe4H rocii04 4a pau- 
4HJe.ie HauLbe4CTB0 cHHOBMMa H^paH- 
.LeBHJeM y neM.tn XanancKoj. 

IVIABA 35. 

Join pe^e rocno4 MojcHJy y no.'by Mo- 
aBCKOM na Jop4any npcMa Jepnxony ro- 
BopehH : 

2. ljanoBJe4H cHHOBMMa M3paH.i>eBHJeM 
HCKa 4a4y 04 HaiiLbe4CTBa cBojera yle- 
BHTHMa ri)a40Be, r,ije he SvHbjcth ; h 
no4rpal|a oko rpa40Ba ii04aJTe hm, 

3. ^a y rpa40BHMa '/KHBe, a y no4rpa- 

IjHMa H.HXOBHJCM 4a HM CTOJH CTOKa H 
HMaJbe HjHXOBO H CBC iKHBOTHlbC HjHXOBC* 156 METBPTA KH>Hi'A MOJCHJEBA. r.l. oo. 4. A n(),v'i)at)a Koja ,v<XTe Aemnium ne- 
Ka o}vi,y Ha THcyhy .lanaTa ,i,a.ieKo O/i, 
3H40Ba rpa,i,CKH\ y HaoKo.io. 

o. oa TO iT::;MJepnTe wsa CBaKora rpa/ia 
Ha HCTOK ,T.HHJe THcytie .laKaTa. h Ha jyr 
4BHJe THcyhe .laKaxa, h na aana^ A^nje 
THcyhe .laKaTa. ii na geBep ^BHJe THcy- 
Ke .laKaxa. TaKo ;i,a rpa^ C)\/i,e y cpiije- 
4H. To.iHKa HeKa 6y,j,y no^rpatja ifcHxoBa. 

(). A 04 I'paAOBa Koje ^axe .leBHTHMa 
oABOJTe uiecT r])a40Ba 3a yTo^muTe, 4a 
OHaMO yxeMe ko oh Kora yoho ; h och.ai 
HjHX HO^aJTe hm ^leTp^eceT h /i,Ba rpa^a. 

7. C'Bera rpa^oBa. Koje tiexe 4aTH Ae- 
BHTHMa 4a r)y4e MeTp4eceT h ocaM rpa- 
40Ba, cBaKH ca cbojhm no4rpat)eM. 

8. A THJex r])a40Ba iuto iiexe 4aTH 04 
Ham.i)e4CTBa cwnoBa ll3paH./i>eBHJex , 04 
OHHJex KOJH MMajy BHiue H04aJTe BHine, 
a 04 OHHJex KoJH H3rajy MaH>e no4aJTe 
Maifee ; cBaKH npeMa Haiu^i>e4CTBy KOJe 
he HMaTH HeKa 4a 04 cbojhx rpa40Ba 

.leBHTHMa. 

y. Jom pene rocno4 MojcHJy roBopetiH : 
10. PeiXH CHHOBHMa lispaH^teBHJeM h 

KaHvH HM : Ka4 HpHJel)eTe npeKO Jop4a- 

Ha y 3eM.i>y XanancKy, 
11. 0,\ rpa40Ba kojh BaM 40Ha4Hy 04B0J- 

Te rpa40Be :sa yroMHiuTe 4a y h>hx yxe^e 

KpBHHK KoJH yoHJe KOPa HexoTHue. 

12. II TH he BaM rpa40BH ohth yroMH- 
iiixa 04 ocBeTHHKa, 4a He nornne ki)b- 
HHK 40KAe He CTane Ha (•y4 npe4 36op. 

13. H TaKO 04 THJex rpa40Ba KOJe 4a- 
Te mecT r])a40Ba 6Hlie BaM yTo^nnrra. 

14. TpM TaKa rpa4a no4aJTe c OBy 
CTpany Jo])4aHa, a TpH rpa4a no4aJTe 
y 3eM.TjH XanaHCKOJ. th ri)a,i,OBn noKa 
(>y4y yTOMHiiiTa. 

15. CHHOHiiMa Il3])aH./i>eBHJeM h 4oni- 
^aKyHCTpanny, kojh ce6aBM Mel)y H>HMa, 
HCKa THJex iiiecr i'])a40Ba r)y4y yTO^H- 
nrra, 4a yre'ie y Hiiix ko 1^04 yoHJe Kora 
HexoTHi;e. 

16. Aau aKO rBovfci^eM y4apH Kora , Te 
onaj yMpe. kpbhmk je, ncKa ce nory6H 

TaKM KJ)BHHK. 

17. H aKO KaMenoM h3 pyKe. 04 Kojera 
MOHte HOBJeK Hoi'HHyTH, y4apM Kora , 're 
onaj yM])e. KpiuiHK je, HeKa ce iioryr)H 

TaKH KpBHHi:. 

18. Rah aiio 4pBeT0M h3 pvKe, 04 ko- 
jeraMO/Ke mobjok iioiHHyTH. y4ai)H Kora. 
Te onaj yMpe. KpniuiK je, neKa ce noryoH 

TaKH KpBHMK. 19. C)CBeTHHK HCKa HOTyOH KpBHHKa: 

Ka4 ra y4ecH. HCKa ra noryoH. 

20. Ako ra h3 MpiKfte TypH, h.ih ce 6a- 
u,H HHM Ha H> HaxBa.iHu,e, Te onaj \yi\ye, 

21. Il.iH aKO ra H3 HenpnjaTe.LCTBa y4a- 
pH pyKOM. Te onaj yMpe, HCKa ce noryoH 

TaKH y6oJHu,a, kpbhhk je ; ocbctrhk HCKa 
nory^H Toi^a KpuHHKa Ka4 ra y4ecH. 

"22. Ako ah ra HexoTHu,e Typn 6e3 ne- 
npHJaTe.T.CTBa. h.ih ce 6aii,H na h. ^hm 
HexoTHue. 

23. II.1H KaMCHOM, 04 Kojera mo^kc mobjck 
norHHyxH. aKO ce HanH na h. HexoTHu.e, 
Te onaj yMpe, a HHJe My HenpHJaTe.i», hh- 
TH My TparrKH 3.ia, 

24. Ta4a 4a cy4H 36op H3Mei)y y6oJH- 
ii,e H ocBeTHHKa no obom 3aK0Hy. 

25. II 360P HCKa H36aBH KpBHHKa H3 

pyKe ocBCTHHKOBe H BpaTH ra y yTOMH- 
lUTe H>eroBO, Ky4a je yxcKao, h 0H4Je HCKa 
ocTane 40K./ie ne yMpe noiMasap cBeiuTe- 

HHMKH, KOJH jC nOMa3aH CBCTHM y./i.eM. 

2(1 Ako kpbhhk KaKO ro4 H3H4e npcKO 
Mel)e CBojei'a yTOMHuiTa, y Koje je yTCKao, 

27. H Hal)e ra ocbctrhk npeKO Met^e 
yTOHHiuTa H>eroBa, aKO KpBHHKa y6HJe 
ocBeTHHK. He he 6hth KpHB 3a KpB. 

2X. Jep y yToqHiUTy cbojcm Ba.ta 4a 
CTOJH 40K.ie He y^ipe nor.iaBap cBeiuTe- 
HH^iKH ; na Ka4 yMpe nor.iaBa}) CBeuiTe- 
HHHKH. 0H4a Tpe5a 4a ce BpaTH kpbhhk 
y 3eM.rby Haiu.i)e4CTBa CBojera. 

29. Obo 4a BaM je ype46a 3a cyl)eH>e 
04 KO.tena 40 Ko^ena no cbhjom ctrho- 
BHMa BaniHM. 

30. Ko OH XTHO noryoHTH HOBJeKa, no 
CBJe40u,HMa HCKa nory^H KpBHHKa; a./iH 
je4aH cBJe40K He MOHce cBJe40MHTH 4a ce 
KO nory^H. 

31 . He y3HMaJTe OTKvna 3a KpBHHKa, ko- 
JH 3ac.iy;KH CMpT, nero HCKa ce nory6H. 

32. II H 04 oHora ne y3HMaJTe OTKyna 
KoJH yTC^e y yTOHHiHTc , 4a 6h ce Bpa- 

THO 4a ,'rKHBH y CBOJOJ 3eM.LH HpHJC HCrO 

yMpe cBeniTeHHK : 

33. ^^^i\ lie r>HC're cKBi)nH.iH ^eMJbc y ko- 
joj cTe, jep KpB ona cKBpHH scM^by, a 
3eM.*a ce ne Mome omhcthth 04 KpBH ko- 
ja ce npo./iHJe na fboj 4pyKMHJe nero Kp- 
B.,i>y OHora kojh j(* npo.iHJe. 

34. 3a TO He ckbjjhhtc 3eM./be y Kojoj 
HacTaBaTC h y Kojoj ja HacTaBaM, jep ja 
lV)cno4 HacraBaM yc[)e4 cHHOBa Jl3paH- 

.bCBHJeX. l.lAliA :i<'. 

Tava iipMc'iyiniiiit' (TapjiMimHo it;; iiopo- 
4inu' I UHowi ra.ia,ut ciiHa Ma\ii|)a cHHa 
ManaiiijuHa o.x ii.ieMCHa ciiiioita .Iocm-H)- 
KMJox, H iK'Koiiic \\\H\[ MojriijoM II U\)V^\ 
KH(';u)BiiMa, r.ianapMMa o,[ ,^()M0Ha oraM- 

KH\ Mel)} CHHOlUlMa ll;{J)aU.lUMUlj('M, 

'J. 11 r()Ho])miU': rociKuapv nauicMy :5a- 
nonjtMH riH'iio.i .ui iio.uijt'Ui .k.i.jjujooom 
;k*M.i>y y HaiiubtMcTuo ciiHoMUMa ll;{paii- 
-i»eBHJ0M: » rcK'iio^ap Ham n.Ma :uuu)un- 
jtH'T 0,1 l'ociH),ia ,ia ,ia Haiii.T.c.U'THo 
Ca.iiia.ui upara naiiuMa KhcpiiMa ihoro- 
BUJe.M. 

Ako ce OHi' y,uuiy -Jii Kora ii:; APy- 
KM a ii.icMt'Ha cnnoBa II:^paii.i.('iwij(»\, oh- 
4a he (T Ham.i»(',UTB(» HiUxobo otkhhvth 
04 Haiii.MUCTBa oraua Hauiiix h ,i,04atie 
ce Ham.uucTBy oHoia n.ie.MeHa y Kojece 
y^a^y. m raKo he ce ,\\U) nam oKpiMrni. 

4. il Ka4 oy^e oiiixK'Ha ro^iina chho- 
BHMa n.s})aH.LeBHJeM, onex he ocxaTH eh- 

m.U'.K'TBO HiHXOBO C Ham.be,U'TB()M OHOI^a 

n.ieMena y Koje ce oy,i.y y^a.ie. w tako he 
04 HaiiLLe4CTBa iLieMena oraua namux 

OCraTH OTKHHVTO Ham.Le4CTB0 H>HXOBO. 

:'). Ta^a :iari(>BJe,i.H Mojcnje cimoBHMa 
ILjpaH.LeBHJe.M no :;aiioBnjecTii rociio4- 
H>oj roBopeliH : iipaBo roBopH ii.ieMe ch- 
HuBa Jo('H<i>oBnje\. 

♦ ». Obo :iaiioBJe4H IVk'ho;!. iia KhepHCa.i- Mo.lcil.lKHA. r.l. 'Mk 1.-. na.;oBe ii pOHe : newa ce \M,\y -ui Kora 
iiM 6y4e Bo.ha. a.ui y iiopo4MHH ii.ie.Me- 
iia cBojeia iieKa ce y4a4y, 

7. ^l,a ce ne Tmi iipenocn.io Haiii.i>e.i.cTBo 
ciiHOHa ll.;pan.i,eBiije\ 04 je4Hoi'a ii.ieMe- 
Hana.ipyro; jep he choobh II:{i)aH.i>e- 
BH 4p;Ka'i'M ciuiKn ^am.l>e/^cTBO iiyieMcna 
oraua ciiojiix. 

S. 11 cBiiKa Khii y ii.ie.MeHHMa cHHOBa 
ll:ipaMji»eBHiex Kojoj ,U)iia,u«e naiiKHvi.- 
cTBo. Hewa ce y4aje :5a Koi'a w.i iiopo,^!- 
ue ii.ie.Mena oii,a cBojera. ,i,a on cmikh'.m 
lI:jpan.i>eBU 4pVKa.in ci^ahii Haiii.i>e,i,cTBo 
OTaua CBOJHX, 

9. ^l,a ce He on itpeHocH.io Ham.i.e,i,cTi{o 
04 je4Hora ii.ie.Meiia na 4i)yiM). neio cBa- 

, KH n:{ n.ieMena cnnoBa II;i})aH.i>eBHJex Aa 
I 4p;KH cBoje Hani.Le4CTB(). 
! 10. KaKo ijanoBJeAH TocnoA Mojcpfjy. 
Taivo VMnniime KhejJH Ca.inaA<»Be. 

I 11. Je}) Ma.ia h Tepca h P'ir.ia n Me.i- 
xa n Hyja. Khepn Ca./ina40Be. y4a4ome 
I ce :vA cHnoB(* cT])HHeBa cbojhx. 
I 12. y nopo4Hu,e cnnoBa Manacnje cnna 
I JocH«i»oBa y4a4ome ce. h ocra Haui.^(M- 
' cTBo FfcHxoBO v n.ieMeHy nopoAHn,e oua 

HiHXOBa. 

10. To cy I'.anoBHJecTH h .^aKOHH. icoje 
3anoBJe4H rocno4 npeKO Mojcnja chho- 
BHiia ll^pan.LeBHJeM y uojhy MoaBCKOM 
na Jo])4aHy npoia Jei)HX0Hy. IIETA KH)lirA MOJ( JIJEBA 

KOJA C;K 30BE 3AK0HII nOHOB.LEH FT. TilAP.A 1. 

Obo cy pHJeHU Koje roBopn Mojcnje CBe- 
Mv II:ij)aH.i.y c ony CTpany JopAana, y 
nycTHif^n. y no.T>y npeMa upBenoMe mo- 
py. H:iMel)y <I>apana m T(H»o.ia h .loBona 
H AcnpoTa h ^n:iaBa. 

2. .Je4aHaecT 4aHa xo4a 04 XopHBa npe- 
Ko roi)e Cnpa 40 Ka4Mc-Baj)HHie. 

3. A ojeuK; MeipAeccTe i'04HHe njjBH 
4aH je4aHaecTora Mjeceu,a . Ka4 MojcHJe 
Ka.'ia (unoBn.Ma f[:j})aM.i.eBHJeM cbc nrro 
My 6jenie:'>anoBJe4Ho iVj(:no4 4a mm KavKe. 

4. IIo mxo yoH Cnona uapa AMopej- 
€Kora KoJH '/KHB.bame y EceBony. h Ora 
uapa BacancKOf a kojh iKHB.^anje y Acxa- 
IK)Ty H y p;4paHHy. 

5. C: ony cTpany Jop4aHa y liCM^H Mo- aBCKOj none Mojcnje Ka^HBarn OBaj .{aKon 
roBopehn : 
0. I'ocno4 [jor nam })eqe naM na Xo- 
puBy roBopehn : 40CTa ere 6h.ih na oboJ 
ropn. 

7. OupHHTe ce n no4HrHHTe ce n H4HTe 
Ka ropH AMopejcKOJ h y csy 0K0.iHHy H»e- 
.3HHy, y pannnue n y op^a n y 40.iHne. 
H na jyr h na 6})eroBe mojk'kc, y :ieM./Ly 
XanancKy h na .InBan n a<> pHJeKc ne- 
^iHKe. pHJeKC p]«i)j)aTa. 

8. Eto, 4ao caM BaM :j(»M./r,y, yt^nxe ) 
Ff>y, H y:sMHTe .'ie.M.by. '.vd Kojy ce :jaK.ie(> 
rocno4 onHMa BanniM, ABj)aMy, Hcany 
H JaKOBV, 4a he HM je 4aTH n cjeMeny 
H>HxoBy naKon }hw\. 

9. 11 jjCKox BaM on4a roBoj)ehH : ne mo- 
rv Bac HocHTH caM. 158 IIKTA KlfclirA MOJCIIJEBA. VA. 1. 10. Fociio^ r>or Bam vmhojkho Bac je, 
H t'TO Bac ,4,aHa(' HMa mhopo Kao :3BHJe- 
34a HeoecKHx. 

11. Focno^ Bor 0Taii,a BaiuHx 4a Bac 

VMHOHCH JOUI THCytiV RVTa Bllllie . H ^a 

Bac o.iaroc.iOBH Kao niTO Ba>i je Kaaao I 
}'2. KaKO <5hx ja caM hocho mykc Ba- 

me, opcMCHa sauia h paciipe BameV 
lo. ,J,aJTe H3 n.ieMCHa cboJhx .Ly/T,e my- 

,;pe H BJeiiiTe h noanaTc ,;a BaM hx no- 

cTaBHM :3a CTapjemiiHe. 

14. Ta4a mh o^roBopHcre iipcKOCTe: 
4oopo je 4a ce vmhhii hi to ch Kaaao. 

1 5. Ta^a y^eBiuii cTajyeiuHHe O/i, ii.ieMe- 
Ha BaiflHx, ^y^e My^pe h nosnaTe, iiocTa- 
BHX Ba.M HX :ja cTapjeiiiHHe, :3a THcyhHHKe 
H CTOTHHape H ne^eceiape h ^ecexape ii 
ynpRBHTe.te no ii.ieMeHH.Ma BauiHM. 

K). H ijaiioBJe^Hx OH^a cy^HJaMa Ba- 
111 HM roBopetiH: cac.iyiiraBaJTe pacnpeMC- 
%) upahoM CBojoM H cy^HTe nj)aBo h3- 
Mel)y ^lOBJeKa h opaia iteroBa h M:3Mel)y 
^oiii.baKa KOJH je c h>hm. 

17. He ivie^aJTe ko je ko iia cy^y, ca- 
cdyiiiaJTe h Ma^ioi^a h Be.iHKora. ne 6oj- 
Tc ce HHKora, jep je cy^ Bomjii, a cTBap 
Koja uH BaM oH.ia Temna n:3HecHTe npe- 
A'd Me 4a je MyjeM. 

IH. M :3aii0BJe4Hx BaM 0H,|a cBe iuto 
iiere mhhhth. 

lU. IIO I'OM OTMIIiaBIlIH OAXopUBa IIpH- 

jel)OCM0 CBy ony iiycTntby blmiikv h cTpa- 
lUHy, Kojy BH^jecre, H4yliH Ka ropn Amo- 
j>ejcKoj, Kao lUTO HaM :3aiioBJe4H Focno/i, 
I>or Haul. H 4oJ)OCMo 40 Ka^Hc-BapEHJe. 

20. Ta^a BaM peKox : 4ot)0CTe 40 rope 
AMoiKijcKe. Kojy HaM 4aje rociio4 Bor 
Ham. 

21 . r.ie. 4ao TH je rociio4 Bor tboj xy 
:3eM^Ly, H4h h y:iMH je. Kao mro th je 
peKao rociio4 Bor 0Tai;a tbojhx; He ooj 
ce, H He n.iaiiiH ce. 

22. A im CBH 4otjocT(» k M(mH h peKO- 
CTe: 4a nom.Be.Mo .},y4e npe4 cooom 4a 
Haw yxo4e ^eyiJby^ h 4a naM jaBe 3a nyT 
KoJHM hcMo hKh h :3a rpa40Be y Koje he- 

MO 40hH. 

2)5. iJ TO MH OH IIO Bo./i>H, H y3ex H3Me- 
\)Y Bac 4BaHaecT ./i»y4H, m CBaKora i[.ie- 
jnewa no je4Hora ; 

24. H OHM ce no4Hroiiie h M3amaBniH 
Ha ropy 4oV)me 40 noTOKa Kcxo.ia, h 
yxo4Hme 3eM^y ; 

25. M Haopame po4a one 3eM.i,e n 40- 
necome naM, h janHine HaM roBO}>eliM : 4o6pa je 3eM.i>a, KOJy naM 4aje locno^ 
Bor Ham. 

2i). A.iH He XTJecre ntiH, Hero ce cy- 
npoTHCTe 3anoBHJecTH rocii04a Bora cbo- 
jera. 

27. 11 BHKacTe y niaToi)[iMa cbojhm ro- 
BopehH: Mp3H Ha Hac rocii04, 3a to nac 
H3Be4e H3 3eM.i>e MHCHi)CKe, 4a nac 4a 
y pyKe AMopeju,HMa n 4a nac iiOTpe. 

'2S. Ky4a 4a n4eM0V opaha naiiia yn.ia- 
mmne cpu,e name roBopetin: Hapo4 je 
BeliH H BHiuH 04 Hac, rpa40BH cy se- 
.iHKH H orpatjCHH 40 Heoa, na h chhobc 
EnaKOBe BH4Jec:M0 0H4Je. 

29. A ja BaM peKOx : ne n.iamuTe ce 
H He doJTe HX ce. 

30. rocno4 Eor Bam . kojh H4e npe4 
BaMa, OH tie ce ohth 3a Bac onaKO KaKo 
BaM je yMHHHO y MHCH[)y na Bame omh, 

ol. 11 y nycTHH>H, r,\je ch bh4ho KaKO 
Te je HOCHO rocno4 Bor tboj, Kao mTO 
HOBJCK HOCH CHHa CBojcra, u,HJe.iHJeM ny- 
TeM KOJHM CTe Hm.iH 40K.ie 4ot)OCTe 40 
OBora MJecTa. 

32. A.iH 3a TO oncT ne BJepoaacTe Fo- 
cno4y Bory cBojcMy, 

33. KoJH Hl)ame npe4 BaMa nyxeM Tpa- 
iKeliH BaM MJecTO r4je 6HCTe CTa.iH, Hi)a- 
me Hotiy y orH>y 4a BaM cbhjct.ih nyTeM 
KoJHM oHCTe Hm.iH, a 4aH>y y o6.iaKy. 

34. 11 n\ rocno4 r.iac piijcMH Bamnx, 
M pa3rH)eBH ce h 3aKje ce roBopehn: 

35. Hh je4aH 04 OBora i)04a 3.iora He 
ke BH4JeTH oBe 4o6pe seM.te, 3a Kojy ce 
3aK./iex 4a tiy je 4aTH BaiiniM oii,H.Ma, 

3(). OcHM Xa.ieBa cnna Je<i>oHHJHHa; 
on he je bh^ijcth, h fBe:\iy hy 4aTH ae- 
M.Ly HO Kojoj je Huiao, h cHHOBHMa H>ero- 
BHJCM, jep ce ca cbiijcm 4i)5Kao rocno4a. 

37. I la H Ha mchc ce pa3rH>eBH Tocno^ 
c Bac; H j)eHe : hh th ne hem yliH onaMO. 

38. Hcyc CHH llaBHH, kojh th ciyatH, 
OH tie ytiH onaMO. H.era yTB]),^H: jep lie 
je OH ])a34HJe.inTH cHHOBiiMa ll3]>aH.i^- 
BHJeM y HanLT,e4CTB0. 

3>9. A /ijen,a Bama, 3a Kojy peKOCTC 4a 
lie nocTaTH ])o6.T)e, chhobh Banm, kojh 
4aHac He 3Hajy nn nrra je 4oopo hh mxa 
je 3.10, OHH he yhn onaMO , h H.HMa hy 
je ,i,aTH H OHH he je nac.iHJe4HTH. 

40. Bn iiaK r,])aTHTe ce h H4HTe y ny- 
CTHHA' K m)iH'i:!; le Mopy. 

41. A BH o4roBopHCTe h peKOCTe mh: 
car])HJemHCMo rociio4y ; nhn hcMO H 
^hIjcmo ce ca cbhjcm KaKo naM je 3ano- IIKTA KlhHIA M(M( ll.lKliA. r.l. 1.2. i-)9 iy(MH(» I'ociKM llor Ham. 11 y;uMunn ciui- 

KM lHoit' opy.KJt' XTJlTTl* II.UlliM HU POpV. 

4'J. \ TooiUM MM iK'Mc: KavKH mm: hc 

M.UtlV M \IV OMJIV (T. jt'j) HMJCCnM Mt'l)) 
HUMa. .[l\ HC MmIMIU'IV MptM lU'MplljaiT- 
.LMMa i'HoJMM. 

4.1. II ja HaM |K'K()\ : a.iH Hr noc.iyuia- 

{•IV. HCro IT MMpMJCCIV ;;aU()HMJ(H'TM I'o- 

rii(UH>(»j. M liana. 1 Ml' re iia vo\)\. 

44. Ta,ia n;iH,u>UH' npc.i, nac AMopcju. 
Kojii c'jt'ljaxy y oHoj ii.iaHUHM. m iionia- 
uio luir Kao iirro mmhc H'KMc. m moommu' 
luic Ha C'Mpy na ,\o ( )pM('. 

44). 11 H}>aTnHiiiM ic ii.iaKanv iipo.i, lo- 
ciio,U)M. a.iM rociio,!. Hc iior.iyina r.iaca 
Baiucra hmtm okjktc yxa cHojera k lunia. 

41). 11 (KTa,i,()(T(' y lia.uicy Ayro n])Q- 
MCHa ,u>K.ie (>H,\ie cTajacrc. lAHA llo roM (•(' Hl)aTHCM(). H M.UK'MO \ l\\- 
CTHH>y K UplH'HOMC MOpy . KaO niT() MH 

iKiiioHJiM,!! roriKt,!,. M ()OH.ia:iMCM0 ropy 
Cup ,iyro B]»eM('Ha. 

2. 11 pcMc MM rocinu: 

.">. ,J,0CTa iTc ()nM.ia:jH.iM Ty r(»i)y.o6i)- 

HMTC (V Ha ('j('lU'l». 

4. II :;aM(M5J(',iM Hap(»,i.y n i>eiui : ca^a 
li(Te HpHJt'hn iij)eK() M('V* opalic cBoje, 

(MHOBa lIcaBOBHX. KOJH '/KMBC V ('MpVl H 

OHM he Bac ce oojaTM. a.iM cv i\ bm ,^o- 
r»j)t» MyBaJTe. 

5. He.MOJTe liaMe'raTH ooja c H>MMa. jep 
Ba.H HP hy ,/i,aTH :ieM.T»e H>HXOBe hh cto- 
HP. jep caM ,iiu) I lea By ro]))' Cnp y na- 

lU.lAWVTMK 

*\ Je.ia KyiiyJTe o^ ibmx ;>a HOBue. h 
jtUHTo: M B(),iy KyiiyJTc 0,1. h^hx mx hob- 

Ue, H IIHJTC. 

T. Jcj) re je rociio,!, lior tboj o.iaro- 
c.ioBHo y cBaKOM iiociy pyKv tbojhx: h 
:iHa nvT tboj no OBoj Be.iMi.'oj iiycTHiBH. 

M OBO 4eTp,],(H-e'l' l(),lHHa OHJaillC (' TO- 
<K)M rOCIIO,!. lior TBOJ. H HHIll'ia TM HIlje 

He,xoeTaja.io. 

^. 11 n])ol,ocMO n])ahy cijojy. CHHOBe 
HeaBOBe. kojh vkmbc y Cv\\)\ . iio.teM o^i, 
E.iaTa M 04 recHOH-raBei)a : h 04aH/i,e 
caBMBHiH y,^al)MCMO ii[)eKo iiycTHH^e Mo- 
aBcKe. 

i*. H rocno,^ MH peMe: h(;moj iiaKocTHTH 
MoaBiuiMa HM ijaMeraTM ooja c fbHMa. 
jep TH He tiy ^axH :}(»M.i,e H>HX0Be y na- 
Hi.i,e,;(;TBo ; j(q) ^a^ox CHHOBHMa Aoto- 
KHJeM y Hani.Le.VTBo Ap. 10. (Ilpel)e iKMB.baxy ()H,g<' KMeJM, na- 
\n\X Be.iMK M jaK 11 bmcok Kao KiiaKMMH; 

11.0 n.MMa ce MMe.ui.io M cy ,i,mbobm 
Kao M KiiaKHMMia.iM MX MoaBUM ;iBaxy 
FiMeJM. 

12. II XopeJM vKMB.haxy iipelje y Cnpy, 
a.iM MX CMHOBM llcaBOBM MCTJepaiiie M 
MCTpMJenMiiie McMpe.i, eeoe h HanMMiiie 
ce Ha M>MxoBO MJecTo. Kao iirro y4HHM 
Ihipan.i) y :jeM^H cBojera Haiu.^e^CTBa, 
ix'oje My /\'d.\v rocn(u.) 

1'). A ca/i,a ycTaiiMTe m ii))MJel)MTe iipe- 
Ko iioTOKa oape,^a. 11 iipHJet^ocMo iipeKo 
iioTOKa »^ape/;a. 

14. A Bi)eMeHa mx Koje m/1,ocmo 0,1, Ka- 
,i,H(:-BapHHJe iia ^OK.ie iipnjel)OCMo iii)eKo 
HOTOKa ^)ai)e/;a, 5jeme TpH/i,eceT h ocaM 
roAHHa. ,\0K.ie ne wayMpHJe y oKciy caB 
onaj Hai)aHiTaj,.E)y/i,H :5a BojcKy. Kao urn > 
HM ce ojenie :jaK,ieo rociiO/V 

15. Jej) H pyKa rocH04H>a 6HJaiiie ii])o- 

THBV H)HX HOTHl)yliM MX H:} OKO.ia ,],OK.ie 

He HOMpHJeiiie. 

1<). 11 Ka,l, CBM TH .i>y,i,M :5a bojckv ho- 
MpMJeiiie y Hapo/i,y. 

17. Pene mh Tociio/^ roBoi)ehH: 

IH. Th lieni 4aHac iipHJehn npcKo Mel^e 
MoaBCKe K04 Apa; 

19. 11 /],otiH hem o^iH^y cHHOBa Amoho- 

BHJex: HOMOJ HM liaKOCTHTH HH I^aMeTaTH 

r)OJa c H>HMa. je]) th ne Ky /i,aTH ;jeM.be 
AMOHCKe y Ham.'i»e/j,cTBo , jep je ahao^ 

CHHOBHMa .lOTOBHJeM y HaiU.^e^CTBO. 

'20. (11 :ia ibv ce mhc.ih.io 4a je lieMJbn 
/ViBOBCKa : y H,oj ii])el)e ;KHB.taxy ^hbo- 
BH. Koje Amohu,h ;iBaxy ^JaM^yMH. 

21. r>HJaxy HapoA bc/ihk h jaK h bhcok 
Kao Pjtjikhmh; a.iH hx HCTpHJedn Focno^ 
Hciipe/i,H)HX, TeoHH npey:KMMe :}eM.LyH>H- 
xoBv H Hace.iHiue ce na h,hxobo MJecTo, 

22. Kao lUTO ynnnn cHHOBHMa HcaBo- 
BHJCM. KoJH ./KHB.baxy y Cnpy, jep HCTpH- 
jeoH Xojjeje Hciipe;!, h>hx, h ohh iii)ey3e- 
uie .'iCM.ty H>HxoBy h ocTaiue na HjHxobv 
MJecTy 40 4aHac. 

2;5. M ABeje. kojh ,HvHB.T,axy y Acnpo- 
Ty na 40 ra:{e. Mci'pHJfjoMHie Ka'i»TOi)eJH, 
KOJH Hiiatjome 04 Ka«i'TOpa, h nace.iHHie 

ce Ha H>HXOBO MJeCTO.j 

24. .V'cTaHHTe, H4HTe h iii)HJel;HTe npe- 
Ko iiOTOKa AjjHOHa; r^e, 4ao caM th y 
l)yKe CnoHa AMopejnna i],apa EcesoH- 
cKora H 'AdMAyy H.ei'OBy : hohhh y^nnaTH 
Hain^Le4CTB0, h :5aBojuiTH na h,. 

25. /l,aHac iio4HH,eM 3a4aBaTH cTpax ir>o IIK'JA KH^IirA MOJdlJKBA IVl. 2. 3. 11 Tpeut'T oA leoe Haj)()/i,H.Ma 1104 i;HJe- 
.iHJeM HedoM: kojh 104 uyjy :3a re, 4px- 
Taiio u iipena/;ahe ce 04 Te6e. 

2»). 11 iioc.iax iioc.iaHHKe h3 iiycTHifce 
Ke,UiMOTa K C'hohv uapy EceuoHCKO.M 
c :vini)HnJeM pHJe^HMa roBoi)ehH : 

21. ,l,a iipHJeljeM iipeKo TBoje 3eM.i,e: 
yiipaBo hy iiyreM iiliii. He Ky cKi)TaTH hh 
Ha 4ecH0 HH Ha .mjebo. 

28. Xpany 4a mh ,i,ajem 3a HOBU,e 4a 
je4eM, H B04y 3a HOBue 4a mm 4ajem 4a 
nHJe^i, caMO 4a npoi^e^i iijeiiinne, 

29. Kao HiTO 3IH y^HHiiuie chhobh Ilca- 

BOBH KOJH iKHBe \ C^Hpy. H MoaBU,H. KO- 

JH iKHBe y Apy. 40K.ie He n])HJet)eM npeKO 
Jop4aHa y 3eM.ijy Kojy naM 4aje rocno4 
Bor Ham. 

3CK A.1H He xTJe Choh nap EceBOHCKH 
nycTHTH 4a n])0^eMO Kpo3 H>eroBy 3eM.i.y. 
jep rociJ04 Lor tboj y^HHH Te 0TBp4Hy 
4yx H,eroB h cpue fteroBo nocTa ynopHO. 
4a 6h ra npe4ao y TBoje pyKe. Kao iuto 
ce BH4H 4aHac. 

.-n. II peqe mh rocno4: ivie4aj, noHex 
ni>e4aBaTH Te6H Cnona h 3eM^i.y H,ero- 
By: HOMHH y3HMaTH 3eM.i)y iteroBy 4a je 
HaLMHJe4Hm. 

32. II H3H4e npe4 nac Choh h ceb na- 
1)04 ifceroB na 6oj y Jacy. 

i)i>. II 4a4e naM ra rocno4 Bor najH. 
H yoHCMO ra ca CHHoiJHMa fteroBHJeM h 

CBHJeM Ha})040.M H)ei'OBHJeM. 

34. 11 y3ec>io Ta4a CBe rpa40Be itero- 

Be. H HOOHCMO .Ly4e ho CBHJe.AI THJeM 

rpa4()BHMa, h iKene h 4jeu,y. He ocraBH- 
CMO JKHBa HH je4Hora. 

.35. Ca.Mo CTOKy 3an.iHJeHHCM0 3a ce h 
ii.iHJeH niTo ojeme no i'i)a40BHMa Koje 
y3ecM0. 

3(). O4 ApoHi)a, KoJH je na HOTOKy Ap- 
HOHy, H 04 rj)a4a kojh je y 40.IHHH, Ha4o 
ra^a4a ne djcMiie rpa4a kojh oh naM 
040.1 ho: CBe TO 4a/i,e naM rocHo4 lior 
Hani. 

37. CaMO K 3e.M.l>M CHHOBa AMOHOBHJeX 

HHJecH Hj)HCTyHHO HHTH i{a KojeMy Ki)ajy 
Ha HOTOKv Jrbokv, HH Ka ri)a40BHMa y 
ro})H HHTH KojeMy MJecTy hito je sadpa- 
HHo rocH04 lior Ham. 

I^.IAIU 3. 

J 10 TOM o6))aTHBiiiH cc H40CMO K liaca- 
Hy. II H3H4e Hj)e4 nac Or naj) BacancKH 
H caB Hap04 iteroB na Goj y K4paJHH. 
2. H rocno4 MH pe^ie: He Goj ra ce, jep ra 4a4ox y iBoje pyne ca cBHJeM napo- 
40M H>eroBHJeM h ca 3eM.L0M Ff>eroBOM. 4a 
yMHHHm c H.HM OHaKo KaKO CH yqHHHO ca 
Choho:\i napeM AMOi)ejcKHM . kojh cje- 
l^ame y EccBony. 

3. TaKO HaM 4a4e rocH04 Bor nam y 
l)yKe H Ora napa BacancKora ca cbhjbm 
Hapo40M H,eroBHJeM, h pa36HCMO ra h 
He ocTaBHCMO My HH je4Hora JKHBa. 

4. II y3ecM0 Ta4a CBe ri)a40Be ifceroBe; 
He OH rpa4a Kojera He y3ec:\io. me34ece'r 
rpa40Ba . cau Kpaj AproBCKii . u,apcTB(> 
( )j'a y Bacany. 

5. Cbh th rpa40BH 6jexy yTBpt^eHH 3H- 

4OM BHCOKHM. BpaTHMa H Il])HJeBOpHH- 

u,aMa , ocHM 4pyrHx MJecTa oe3 3H40Ba 
BJK'IO MHoro. 

(). II pacKomicMO hx Kao mTO yMHHHCMO 
CnoHy uapy Eccbohckom, HO^HBmH no 
cBHJe3[ ^ijecTHMa h .ty4e n jkchc h 4Jeu.y. 

7. A CBy CTOKy h n.iHJeH no rpa40BHMa 
3an.injeHHCM0 3a ce. 

8. TaKO y3ecM0 0H4a 3eM.i)y h3 pyKv 
4BoJHu.e uapeBa Amojjcjckhx, Koja je 
c OBy cT})aHy Jop4aHa 04 noTOKa Apno- 
na 40 rope EpMona, 

y. (Ch4ohi;h 30By P^pMOH CnpHOH. a 
AMOpeJH ra 30By Cchhi),) 

10. CBa MJecTa y paBHH h caBraAa4H 
cai} Bacan 40 C'a.ixe h E4])aJHHa , rpa- 
40Be u,apcTBa Ora y Bacany. 

11. Jep caMO Or uap BacancKH 6jeme 
ocTao 04 4HB0Ba. T.ie, 04ap H^eroB, 04ap 
rB034eH, HHJe .ih y BaBH cnnoBa Amo- 
HOBHJexV 4eBeT je .laKara 4yi' a mnpoK 
MCTHpH .laKTa, .laK'ra MOBJCMHJa. 

12. TaKO Hac.iHJe4HCM0 Ty 3eM^y 0H4a; 
04 AjmHpa. KOJH je na noTOKy AjmoHV, 
H no.ioBHHy ro])e ra.ia4a c r])a40BHMa 
}be3HHHJeM 4a40x cnnoBHMa ByBHMOBH- 
JCM H ra40BHJeM. 

13. II ocTaTaK ra.ia4a h caB Bacan, 
HapcTBo Oroiio, 4a40x ho.iobhhh n.iCMe- 
Ha ManacHJHHa: can Kpaj AproBCKH no 
cBCMy liacany 3Bame ce 3eM.'ba 4HB0BCKa. 

14. JaHj) CHH ^lanacHJHH y3e caB Kpaj 
AproBCKH 40 Mci^e TecypcKe h MaxaT- 
cKe; H Hj)03Ba BacancKy cbojhm hmchom 
ce.ia JanpoHa 40 4aHamH>era 4aHa. 

If). A Maxni)y 4a4ox raaa4. 

1(). A ByBHMOBy n.ieMeny h ra40By] 
H./ieMeHy 4a40x 04 ra^ia4a 40 noTOKaj 
A])HOHa. KaKO :'.axBaTa hotok c MeI)aMaJ 
na 40 HOTOKa rIaBOKa, r/ije je Mel^a CH-j 

HOBa AMOHOBHJeX, 17. II 110.1.0 II .l«)i)AiUi c Mi'ViMa 0.1, Xii- 
iioj)ora .10 Mopa y;j i!o.i,e. ,u> Mo.pa c.ia- 
Hora. iiriKVl •l*a;5ro iipoMa iktokv. 

1>^. II ;{aiior»i(\uix naM on.ia ii jh-kox: 
r(K*iio,i lior nam ,i,ao na.M jo ony ;{o.M.by y 
Haiii.bo,U"nu): Haoi)y;Kanii xaj,;oTo u\){\\ 
opahoM 0150JOM. ciuiomiMa II:{paii.i.oHiijoM, 
KO jo \\\\ :Vi\ m\\('U\. 

\\K A '.KOHo r.aiiio ii .uoua luuiia u cto- IIKTA KIMIIA MOJCIIJKIU. 1.1.3.4. ui 

rociio.i. r>op oTaua i^aiiiiix ii ,i,a omcto je 
Hac.injo.uf.iii. 

-. liiiinTa HO ,i,o,i,aJTo k pnjoMii Kojy 
WAM ja :!aii()i5iijo.i,aM. inrni o.iyiJMiiTo o,^ 
Ji.o. ,i.a niicrc ca'iyija.ui aaiioiuijocni IV 
oiio,i,a !')()! a cHojiM'a Kojo iuim ja :wiioim- 
jtUaM. 

.'). Omm cy Haiiic ini.ijiMo iirra yniiiiu ro- 
ciio.i, c lio.M'orojia: jt'p cHaKora MOHJoKa Ka Haiiia (:maM ,i.a ii.Maro MH(>r() ctoko) | Kojii iiol)0 ;!a licM-cropoM iioT])HJe6H IV iioKii oorany y ri)a,;oi^i'MJi naiiiiiM . kojo 
BUM ,vui<>x. 

iHK ,.I,oiuio no OMiipu roiiio.i. 11 npallV 
luiuiy Kao Hao. .i,a ii oiiii iiac.iiijoAo yoM.LV 
Kojy ho iiM Tooiio^i, r»or r.aui ^larn c ony 
CTpany Joi>.unia; (Hi,i,a co i4)aTnTo cBa- c'iio.1, lior THoj ii;iMoI)y tcoo. 

4. A Hii Kojii CO ,^p;KacTo rociio,-vi liora 
cHOJora. Rii CTO chm ;hiii?ii ,i,aiiac. 

T). r.io, yMiio caM uac yi)o,i,6aMa h 3a- 
KOHiiMa, Kao iiiTo Mil :}aii()i?j(\i,ii rociio,^ 
lior Moj, ,i,a oncTo TaKo iHopn.iii v yo- Kll HaCHO)OIiailI.LO,l,CTBO, KOJO lUlM Ai^A^X. 3LLH V KOjy II,1,HT0 -ja JO Hac.lIIJO,I,llTO. 

21. A Ilcycy on^a ;iaiioi\jo,;iix rouo- 1 6. ,J,pJKiiTe /;aK.ie h H:^i}piiiyJTe hx, jej) 
jtohii: ouii TROjo iuM,o cRo iiiTo jo yMii- ' jo TO My;i.])ocT Rama ir i)a:}y.'\i lunii ii])04 
Hiio TociioA Bor Ram c OHa ,i,Ra i;ai)a; mqw^ui-'^ii^ivojii lio Ka,i,Myjy cro oRoype,],- 
oHaKO Le Focno,], yqimirni ca cbhjom uap- 6e pehu : ca:\i() je ORaj ro.ihkh napo^ na- cTBinia y Koja ao^oiii. 

1*2. HOMOJTO lIX CO oOJaTII. JOJ) liO CO 

Tociuu I>or Ram oiini ;}a Rac. 
'2'\. II Mo.iiix ce rocno^y oHj^a roRO- 
}>oliii : 

24. TocnoAe Bo/KoI tii ch nouoo iioKa- 
3HBaTii c.iy:3ii CROJOMy RO.iiPiimy cRojy u 
KpjeiTKy pyKy CBOjy, jep kojh je Bor na 
Hooy II. Ill Ha :^o.M.Lii Kojii on TROpiio ,\jo- 
.la KaKRa cy TRoja ii y Kora riii cn.ia oii- 
.la KaKRa je TROja V 

25. ^aj 3111 M nj)iijol)eM h rh^hm aoM.iy 
4(j6py Koja jo npoKo Jop;i,aHa n ropy ao- 
opy, »liiRaH. 

2*6. A.in FocnoA ojeme nteRan na Me 
c Bac. n He yc.iiimii mo, Hero mh \)em} : 
AOCTa : HO roRopii mh Riime :ia to. 

27. Iloiinii ce naRpx oro rope, h ho^h- 
raBuiii oMii cBoje na :3a^a;^ h Ha cjeBep 
II Ha jyr ii na hctok. rh,t,h onHMa crojh- 
Ma. jep HO hem iipujehn iipoKo Jop,u\Ha. 

'2x. Hero no,;aj :{aiioRiijecTH llcycy, h 
yTBp;^H ra n yKi)HJeiiH ra : jep he oh n])H- 
jetiH n})e,T. iiapoj.oM thjom. it oh ho iim 
pa.'iuije.iinn y naiiLLe^CTRO :3e.M.Ly KOJy 

BHAHUI. 

21*. II ocTacMo y oRoj 40.IHHH npoMa 
BeT-<l>eropy. 

r.iAi'.A 1. 

A ca,i.a. II.ipaii.Ly. qyj ypo,i.6e 11 .uiko- 
He. Koje Rac y'iH.M ,ui TRO])HTe. m ohcto 
no»;HBJe.iH h ym.iH y ije.M.Ly Kojy RaM 4aje poA My;i,ap 11 pa:3yMaH. 

7. Jep Kojir jo ro.iiikh napo^ KojoMy je 
Bor 6.in:iy Kao iirro jo Tociioa Bor nam 
KaA ra ro^ aaisoBOMoV 

8. II KoJH je Hai)OA ro.ihkh kojh mis. 
ype^oe h isaKone ii])aROAHe Kao mTO je 
caR ORaj oaKOH kojh ii:iH0CHM Aanac npe^ 
BacV 

0. CaMO nxm na ce h Ao6po nyBaj 4y- 
iny CBOjy, ^a hc aaoopaRnm ohhjox ctbIi- 
pH Koje cy BHAJe.ie ohh trojo, h ^a ne 
H3HAy m cpua TRojera 40K.ie ch ro^ 

HiHR, HOrO ,\a HX 063HaHHIII CHHOBHMa 
CROJHM H CHHORHMa CHHORa CROJHX, 

10. Onaj Aan Ka^ CTajacTe npe^ Fo- 
cnoAOM Boro.M crojhm K04 XopHRa, Ka^ 
MH FocnoA pe^ie : caoopii ^ih Hapo.T, ^a hm 

KaJKOM 1)HJ0HH CROJO, KOJHMa liC CO Ha- 

yMHTH Ail Me' ce 6oje aok cy jkhrh na 
soM.LH, H Aa y^ie tomc h chhobc cbojo; 

11. KaA HpHCTyHHCTO H cTajacTO 1104 
ropoM, a ropa orH>eM ropame ao caMora 
He5a H ojeme na H>oj TaMa h o6.iaK h 
MpaK ; 

12. II iiporoRoj)!! FocnoA k RaMa HcpeA 
oraa; mac oa pnjciH qycTo, a.iH ochm 
luaca .iHKa He BHAJecTe; 

13. II odjaRH RaM :{aRJeT CRoj, kojh RaM 
aanoRJoAH ,[i\ ;q)'ri:nTo, AecoT pnjeqn, Koje 
HaHHca Ha Ai^njo ii.ioho KaMOHo. 

14. II MOHH ^aiioRJoAH oHAa FocnoA Aa 
Rac yiiiiM ypoAoiiMa h ^aKOHHMa a^ mx 

TROpHTO y iiOAM.H \ KOJy HAOTC ,\il j^ Ha- 

c.iHJeAHiv. 

11 162 

15. 3a TO MVBaJTe ^oopo j\\iue cBoje: 
je}) He BH,}.jecTe HHKUKOi^a .iHKa y onaj 
^aH Ka^ i'a:\i roBoi)ii rociiO/T, na Xoi)HBy 
HcpeA orifca, 

16. fl^a ce He oHcre noKBapH.iH h na^H- 
HHJH ceoH aiiK peaaH h^ih KaKv ro^ c.in- 
Kv 0,1 HOBJeKa ii.iH 0,], jKene. 

17. CiiiKv 0^1, KaKora JKHBUHMeia Koje 
je Ha 3eM.i)H, vlau c.ihkv 04 KaKe nxHue 
KpH.iaie Koja .leTH Hcno/i, He6a, 

18. C.IHKV OA Mera juto nv/Ke no ae^i.iH, 
n.iH c.iHKY 0^ KaKe ])H6e KOJa je v bo/],h 
noA 3e:\r.i)0M ; 

19. II /i,a He 6h no^nraBuiH o^ih CBoje 
K He6T H BH^jeBuiH cyHii,e II 3ijeceii, h 3bh- 
je3/i,e. CBY BojcKv He6ecKy, npeBapno ce 
H K.iaH)ao MM ce h c^vskho hm; jep hx 
Fociio^ Bor TBoj /i,a/],e CBHJeM napo^HMa 
uojx i^HJe.iHJeM He5oM : 

20. A Bac yse Focno/i, h HSBe^e Bac h3 
neiiH rB03/i,eHe, h3 Mncnpa, 4a My 6y- 
/^ei'e HapoA Hani.i.e^HH, Kao uito ce bh- 
4H /i,aHac. 

21. A.iH ce rocno^ pasriteBH na Me 3a 
Baiue pnjeHH, h 3aKae ce m se iiy npn- 
jetH npeKo Jop^ana hh yhn y ^odpy 3e- 
M.i»y, Kojy TH FocHO^ Bor tboj j\RJe y 
Ham^e/i,CTBO. 

22. H ja hj yMpHJeTH y oboj 3eM.zbH h 
He hy npHJetiH npcKo Jop,T,aHa ; a bh he- 
Te npHJeiiH h Hacinje^HTH ony /^o6py 
3eM^y. 

23. na3HTe 4a ne 3a6opaBHTe 3aBJeTa 
rocno7i,a Bora CBojera, koJh yMHHH c Ba- 
Ma, H /i,a He rpa/],HTe ceOn .iHKa pesano- 
la, ciHKe ofl, Koje ro^ TBapn , Kao ihto 
TH je 3a6paHH0 focno/i, Bor tboj. 

24. Jep je Focno^ Bor tboj oraifc kojh 
cna^yje h Bor kojh peBnyje. 

25. KaA H3po/^Hm CHHOBe h ynyKe, h 
ocTapWTe y onoj 3eM^jH , aKo ce noKBa- 
])HTe h HaMHHHTe c.iHKy ])e3any o;i, KaKe 

TBapH H VMHHH'J'e III'l'O lIHJe yi'0/],HO Fo- 

cnoAy Bory BaniCMy, /i,]){i;KeliH ra, 

26. CBJe/j,OHHM BaM /],aHac nefJoM h 38- 
M./LOM ,7['d tie i5ac r)i).3o Tiec'i'aTM ca 3eM^e 
y Kojy M/i.eTe ni)eKO Jop/j,aiia /i,a je na- 
c^HJe^HTc, He liCTc 6hth 4yro y itoj, He- 
ro liCTC ce HCTpHJerJHTH, 

27. TT.iH Le juic i)acHJaTH Fociio.i, Me- 
l;y Hai)0/;e, h Ma.io he Bac ocTaTH Mcl^y 
Hapo/i,HMa y Koje j'.ac o/^Be4e Fociio,; : 

28. H ciyjKHlieTe OH^je 6oroBHMa Koje 
cy HaHHHHje pyne MOBJe^HJe, 04 ^pBCTa nETA KH>HrA MOJCIIJKBA YA. 4. H 0,^ KaMena, kojh ne BH/i,e hh ^yjy, hh- 
TH je^y HH MHpHiny. 

21). A.iH aKo H 0H4Je noTi)a5KHm Fo- 
CHOAa Bora CBojera, natiH hem ra, aKO ra 
HOTpaainm CBHJeM cpi];e3i cbojhm h cbo:\[ 
4ymoM CBOJOM. 

30. Ka/i, oyAeni y HeBo.tH h ci5e Te to cna- 
i)e, aKO ce y noni.i)eAfte BjjHJeMe oGpa- 
THHi Ka FocHo^y Bory cBojeMy, h Hoc.iy- 
uiam r.iac aeroB, 

31. Focno4 je Bor tboj mh.iocthb Bor, 
He he Te ocTaBHTH HH HCTpHJe^HTH , jep 
He te 3a6opaBHTH sasjeTa c ouiHMa tbo- 
JHM, 3a KoJH HM ce 3aK.ieo. 

32. Jep 3anHTaj ca/],a 3a CTapa BpeMe- 
Ha, KOJa cy 6HAa npnje Te6e , O/i, OHora 
Aana Ka^ CTBopn Bor HOBJeKa na 3eM^H, 
H 04 je/^Hora Kpaja He6a 40 4pyrora, je 
.iH Ka,], 5H.ia OBaKa CTBap Be.iHKa, h je 
.iH ce Ka/i, ^iy.io uito TaKO? 

33. Je .iH Ka4 nyo kojh napo/i, mac 
BojKJH r/TJe roBopH Hcpe^ oraa, Kao ihto 
CH TH ^lyo H ocTao jkhbV 

34. ILiH, je .iH Bor noKymao ,?^a ji,oi)e 
Te y3Me ce6H napo/^ h3 4pyrora Hapo,],a 
KymaiLeM, 3Hai],HMa h ^iy/],ecHMa h pa- 

TOM H pyKOM KpjenKOM H MHmHIi;OM HO- 

^HrnyTOM h CTpaxoTana Be.iHKHM, Kao 
IHTO je yHHHHo CBe TO 3a Bac Focno/^ Bor 
Bam y Mncnpy na Bame ohh V 

35. Te6H je to noKa3aHO 4a no3Ham 4a 
je Focno,], Bor, h /;a neMa ^pyrora ochm 
aera. 

36. ,4^0 TH je 4a qyjem r./iac tberoB 
c He6a /va 6h Te nay^HO, h noKasao th je 
na 3eM^LH orait CBOJ Be.iHKH , h piijeMH 
H»eroBe nyo ch ncpe^ onta. 

37. FI mTO My mh.ih 6HJaxy oi;h tbojh, 
3a to H3a6pa cjeMe ilhxobo naKon h>iix. 
h H3Be4e Te caM Be.iHKOM ch.iom cbojom 
H3 MncHpa, 

38. ^I[i\ oTJepa Hcni)eA Te5e Hai)o;;e Be- 
lie H jane 04 Te6e, h /;a Te6e yBe^e y 
H>HxoBy ;}eM^y h ^a^e th je y Ham.^e^- 
CTBo, Kao uito ce bh/^h ^anac. 

39. ouaj ^aiLie h uaMTH y ci)u,y cBojeM 
^a je Fociio,], lior, rope na iie^y h ,/T.o.T.e 
Ha 3eM.i}H, ueMa /i,pyrora. 

40. li /[\miii ype^^e iteroBe h 3anoBn- 
jecTH H>eroBe, Koje th ja ^anac 3aiioBH- 
je^a.M. /i,a Cm j\o6\w CmAo TcCm h chho- 
BHMa TBojiLM HaitOH TcCe, ,/T,a on TH ce 
iij)0/^y./LH./iH ;;aHH na 'sqmjlu Kojy th Fo- 
ciio/^ Bor TBoj 4aje 3a CBar^a. IIKTA KH>IirA MO 

41. Ta^a (Uiijcin Mojciije Tpii rpa,i,a 
c OBV cTpaHv Jop^i^Ha iipe.Ma iiCTOKy, 

42.' ,.T,a OH YTJonao y n,iix k])B]iiik kojii 
yoiijo 6.iii:Kibera cuojera uo\otiii;o uo.mi)- 
iiiiuuii iipnjo Ha h., h Ka,^ VTe^e y kojh 
lU Tiijex rpa,;oBa, ,i,a on ocrao junn: 

4.*i. Hocop y iiycTHii.ii, Ha paiHiHun y 
3eM.LH H.U'MeHa PyiHiMoiui. H PaMOT y 
ra.iaAy y n.ioMeny TaAony. h To.iaH y 
Bacanc'Koj y n.ioMeny MaHacnjnuy. 

44. Oho joisaKOH koJh HocTaBU Mojcnje 

CHHOBHMa II:'.paH.bOBHJeM. 

45. Obo cy cBjdOHaHCTBa m ype^oe h 
aaKOHH. Kojo Ka:ia Mojciije CHHOBHMa 11;^- 
jmH.LeBHJoM Ka.i, H3H,i,ome ns Mncnpa, 

4G. C OBy cxpany Joi),j,aHa y ,],o.ihhh 
npeiia BeT-*I>eropy y seM.Lii Cnona i;ai)a 
AMopejcKora, kojh HCHB.Lanrc y EccBony. 
Kojera yon Mojcnje n chhobh ILipan.Le- 
BH Ka^ n3H,;onie h:5 Mncnpa, 

47. II ocBOJHuie seM.Ly aeroBy n aeM.iby 
Ura Hapa BacancKora. ^Ba uapa Amo- 
pejcKa, Koja je c OBy crpany Jop^ana npe- 
Ma ncTOKy, 

48. 0,1, Aponpa, kojh je na noxoKy Ap- 
HoHy, ,;o rope Cnona, a to je EpMon, 

49. II CBe no.Le c obv cxpany Jop^ana 
npeiia ncxoKy ;i,o Mopa y3 paBnnny no/i, 
A:3AOT-<^a3roM. 

rJlABA 5. 

11 Mojcnje ca3Ba can napoA ILBpan.ieB, 
n pe^e hm : qyj H3paH.i)y ype/T,6e n 3a- 
Kone. Koje liv .^anac Ka3axH 4a Hj^exe, 
^a Hx nayqnxe n ,i,i)}Knxe nx n xBopnxe. 

2. FocnoA Bor nam yqnnn c nana 3a- 
Bjex na XopnBy. 

>). Hnje c ou.HMa nanniM yHnnno xaj 3a- 
Bjex, Hero c naMa, kojh cmo ^anac xy cbh 

*/KHBH. 

4. JnueM K .inuy roBOpno Ba>i je Fo- 
cnoA Ha OHOJ ropn ncpe,; oraa ; 

5. Ja xa^^a cxajax H3MeI)y Focno,],a n 
Bac, ,;a BaM jaBHM pnje^n Focno/;n.e, jep 
Bac 6jeiue cxpax 04 orfta n ne n3n4ocxe 
Ha ropy ; n pe^e : 

0. Ja caM FocnoA Bor xboj , kojh caM 
le H3Beo H3 3eM.i.e MncHpcKe, h3 ^OMa 
poncKora. 

7. He.Moj HMaxn 6oroBa ^pyrnx 40 Mene. 

^. He rpa^H ceon .iHKa pe3aH0i a. nn- 
XH KaKBe c.iHKe 04 xBapn Koje cy rope 
Ha neoy n.m Koje cy /i,o.Le na 3eM.i,H h.ih 
Koje cy y bo^h hchoa 3eM.^e. 

9. HeMoj HM ce K.iaH,axH hhxh hm cay- JCIIJKKA. r.l. 4. 5. 163 

•jKhimi, je}) caM ja Focno.i, Bor xboj, Bor 
pcBHHTo.b. Kojn na cnnoBHMa hoxo^hm 
6e3aKoii,a oTaii,a iTinxoBnjex ,^o xpohera 
n ,1,0 ncTBp'i'ora Ko.Lciia , onnjcx kojh 
Mp3e na mo, 

10. A MHHU.M .MH.IOCT Ha XHCyhaMa OHH- 

jex Kojn Me .i.yoc n 'lyBajy 3anoi{HJecxH 
Moje. 

1 1 . He y3HMaj y3a.iy4 HMena Foc^o/^a 
liora cBojera, jep ne in' npe,^ Focno^OM 
onxn ni)aB ko y3Me hmc n>eroBO y3a.iy4. 

12. ^})3KH ;^an oj\ o,i,MO[)a n cBexKyj ra, 
Kao mxo xn je 3anoBJe4Ho Focno^i, Bor 

XBOJ. 

13. Ulecx ^ana pa^n, n cBpniyj cbc no- 
c.ioBe CBoje. 

14. A ce/i,MH je ^au o^Mop Focno^y 
Bory XBOJeMy; ncMOJ pa.^nxn HHKaKora 
noc.ia HH xn nn cnn xboj nn kIih xBoja 
HH ciyra xboj hh ciyuiKnita xBoja, hh bo 
xBoj hh Marapaii, xboj, hhxh KOJe a^HBHH^e 
xBoje, nn ,],onLLaK kojh je ko,; xe6e, 4a 
on ce o^piopHo c.iyra xboj h c.iyniKHfta 
XBOJa Kao n xn. 

15. II naMxn 4a en ono po6 y 3eMwi>H 
MncHpcKoj, H FocnoA Bor xboj H3Be4e 
xe 0/],aH4e pyKOM KpjenKOM n MHmnn,OM 
HO^nrnyxoM. 3a xo xn je Focno^ Bor xboj 
3anoBJe4HO 4a CBexKyjeui ^an 04 o^Mopa. 

16. Ilomxyj ou,a CBOjera n Maxep CBOjy, 
Kao mxo xn je 3anoBJe4no Focno^ Bor 
xBOJ, Aa 6vL TH ce npo4y.i)HJH ^ann xbo- 
JH H 4a (m xn 4o6po 6h.io na 3eM./i)H, ko- 
jy xn 4aje Focno^ Bor xboj. 

17. He y6HJ. 

18. He mmn npej}\6e. 

19. He Kpa^H. 

20. He CBJe^o^n .lajKHO na ainjKftera 
CBOJera. 

21. He noJKejin ajene 6./iH}KH)era cBoje- 
ra, He no'/Ke.m Kyhe 6.injKH)era CBOjera, 
HH iBHBe HieroBe, nn cjyre iteroBa, hh 
cMyuiKHite H>eroBe, hh Bo.ia H>eroBa, hh 
Marapu,a fteroBa, hhxh n nixa mxo je 
6.iH;KH)era XBOJera. 

22. Te pnjein H3roBopH Focno^ CBCMy 
36opy BamcMy na ropn ncpc/i, oraa, o6ab.- 
Ka H MpaKa, r.iacoM Be.inKHM, n nnmxa 
Bnme, Hero nx nannca na 4BHJe mioue 
KaMene KOJe 31 n 4^Ae. 

23. A BH Ka4 qycxe mac ncpe^ xaMe, 
jep ropa oppbcm ropame, npncxynncxe 
K MCHH, CBH F.iaBapH 04 H.ieMeHa Bamnx 
H cxai)jemnHe Bame, 

24. M peKocxe : r^e, noKasa naM Focno4 

11* 104 IIETA Ii"H>IirA MOJCIIJEBA. IM. 5. G. Bor Ham c.iaBv n Be.inuiiHv ci'.ojy. h h\- 
CMO r.iac H>er()B ncpcu oi'H>a; ^anac bh- 
/ijec.Mo \\\]o V)OV roBopii c ^lOBJeKo^i, ii ho- 

BJeK OCTa •iKlIH. 

2i:). Ila ca.vi -^^^ hito m noMpeMO V jep 
ne Hac cna.iHTH onaj oraifc Be.iHKii ; aKO 4. Myj. ll:^i)aH.Ly : rocno,!, je Bor nam 
jeAWHH rociiOA. 

5. 3a TO .LvoH FociroAa Bora CBojera 
H3 CBera cpua cBojera n wa cBe 4yme cbo- 
je H H3 CBe cHare cBoje. 

(\ II HeKa OBe pHJoMn Koje th ja 3ano- jera. 
2G. joiirre ^yjeMo r.iac Focno/^a I>ora cbo- | BHJe,],aM ^anac uy^y y ci)uy tbom 

iio:\ipiije}ieMO. 

elep KOJe je THJe.io ny.io r.iac liora 
aciiBora r^je roBopn Hcpe^ orn^n. Kao mii, 

II OCTa.lO 'iKlIBOV 

27. ll,],ii TH, H cac.iyuiaj ci?e hito he Ka- 
3aTH FocHOA Bor nam. na 0H,i,a th Ka- 
.'rKH HaMa KiTO TH Yoj\ pc^ie Fociio^ Bor 
Ham, a mh iiCMO c.iymaTH h tbophth. 

28. II FocnoA ^ly i'.iac oa pHJe^H Baiimx 
Ka4 MH roBopacTe, h pene mh Fociioa: ^yx 
r.iac 0,1. piije^H toi\i napo^a, Koje peKO- 
me TeoH; iuto peKome, Aoopo peKome. 

29. ( ), KaA OH HM oH.io cpu,e CBar^a Ta- 
Ko Aa ^Me ce 6oje h ^pHce CBe sanoBHJe- 
CTH Moje CBa^,:^a. ^a oh ,^o6po fJn.io h,h- 
3ia H cHnoBH:\ia ifcHxoBiijeM ^o BiijeKa. 

30. 11,1,11, peii,H HM : BpaTHTe ce y ma- 
Tope cBoje. 

31. A TH cTaHH OB^je KO/i, Mene, h Ka- 
saiiy TH CBe :ianoBHJecTH h ype^oe ii :ja- 
KOHe. Koje hem hx nay^HTH /],a TBope y 
:3eM.i)H Kojy hm 4ajeM y Hain,i,e,i,CTBo. 

32. F.ie,],aJTe ^aKje /;a HHHHTe KaKO BaM 
je yaiioBJe^HO FocnoA Bor Bam, ne cb})- 
hirre hh na agcho hh na JiHJeBO. 

'>3. HHje.iHJeM nyTCM, Kojii p.aM je aa- 
iroBJe,],HO FocnoA Bor Bam, h^htc, Aa 
OHCTe JKHBH uH.iH H ^a 6h liaM Ao6po (m- 
Ao, H Aa Cm BaM ce npo^y.tH.iH ^aHH y 
'SQMJhu Kojy hcTe HaciHJeAHTii. r.lABA G. 

A OBO cy :;aiiop.HJecTH h yi)e/i,ue h :iaKO- 
HH, Koje Fociio,; For Bam :jaiiOBJeAH 4a 
Bac yHHM 4a HX Tiioi)HTe y wm.lh y ko- 
jy H/i,eTe 4a je naciMJeAHTe, 

2. ,l^a OH ce oojao IVniio^a Jiora cbo- 
jeia 4i)'/KehH CBe ype^oe ii.eioi'.e h ijano- 
BHJecTH iheroBe. KOJe th ja :iaiioBHJe4aM, 
TH u ciin TI50J H ynyiv tboj cBcia luijeKa 
CBOjera. ,i,a oh th ce iipo,i,y. 1,11. 111 ^aHH 

TBOJH. 

3. Myj AaE.ie, lI:i])aH.i,y. n i'.i(',i,a.j .la 

TaKO MHOHIFI, ,V< C)[\ TH ,l,OopO oH.lO H ,l,a 

6HCTe ce \\mh();khjh i^eoMa y :{e.M.i.H y ko- 
joj Te^e M.iHJeKO h mc^, kIio hito th je 
peKao FocnoA Bor OTaii,a tj'.ojhx. 7. II qecTo hx Hano:\iHH>H CHHOBHMa 
CBojii.M, H roBopH H»HMa Ka^ cje^nm y 
inliH CBojoj H KaA H^em nyTeM, KaA ah- 
je'ri^em n Ka,i, ycTajem. 

«S. II Be.;KH Hx ceoH na pyKy ^a anaK. 11 
HeKa THoy^y Kao noqeoHHK Me^y o^HMa. 

9. II HanniUH hx na yi,OBpaTHHH,HMa 04 
Kyhe CBoje h na BpaTHMa cbojhm. 

10. A KaA Te \BQj\e Focno^ Bor tboj 
y 3eM.i»y aa Kojy ce aaK.ieo oii,HMa tbo- 
JHM, ABpaMy, IIcaKy h JaKOBy, ^a he th 
je AaTH, y rpa^OBe Be.iHKe h Aoope, ko- 
JHX HHJeCH 3H/i,ao, 

11. II y Kyhe nyne CBaKora Aoopa, ko- 
JHX HHJecH nyHHO, H Ha CTy/],eHU,e hcko- 
nane, kojhx hiijcch Konao, y BHEorpa^e 

H y MaC.lHHHKe, kojhx HHJeCH ca^HO, H 

CTanem jecTH 11 HaciiTHiii ce, 

12. ^lyBaj ce 4a ne ^aoopaBHiu Focno- 
Aa, KOJH Te je h^bco h3 3eMvi)e Mhchj)- 
CKe, H3 Kyhe poncne. 

13. FocnoAa Bora CBojera 6oj ce, h 
H.eMy c.iy:}KH, h iteroBiijeM ce HMenoM 

KyHH. 

14. He H^HTe 3a ApyrHM ooroBHMa 
H3Met)y ooroBa Apyrnx napo^a, kojh cy 
OKO Bac. 

15. Jep je Bor i)eBHHTe.i», Fociioa Bor 
TBoj, ycpcA Tede, iia 4a ce ne oh pa3- 
rifceBHO Focno4 Bor tboj na Te h ncTpn- 
je6H0 Te ca 3eM,zbe. 

K). HcMoJTe KymaTH Focno/Vi Bora 
CBOjera Kao hito ra KyniacTe y MacH. 

17. ,4l)>KHTe Aoopo 3anoBHJecTH Focno- 
4a Bora cBojera h cBJe40HaHCTBa Bero- 
Ba H yi)e46e iberoBe, Koje th je 3ano- 
iye4Ho. 

IH. II MHHH mro je npaBO h 4o5po npe4 
F0C11040M. 4a 6h th r>H.io 4od])o H 4a 6h 
ymao y 4odpy 3eM.i)y. 3a KOJy ce 3aiuieo 

F()('1I()4 ()ll,H.Ma TBOJHM, H 4a OH jC Ha- 

(viHJe4H(), 

19. ^l^a OH oTJepao cue H('iipHJaTe,;i)e 
TBoje Hciipe4 Tcoe. luio hito th je peKao 
Focno4. 

20. Ha Ka4 Te 3anHTa iioc.iHJe chh tboj 
roBoju'liH: KaKBa cy to cBJe4oiiancTBa 11 IIETA KTMIl A Ml 

yiH\u>e H :wKi>HU. iirro bum jo :iaiioHJe,uio 
i\H'iuu lioi' uainV 

*J1. Ou,ia KayKii tiiny chojomv: oiijacMo 
]HM'»om! *l>ai»aoHoiui y Miuiiiiy. ii h;{hc,i,o 
iiac rooiKvi ii:{ MiicHpa pynoM KpjoiiKOM. 

'2'J. II yMUHii roc'iio.i, :maKt' ii My,i,(H-a 
He.iHKa 11 ;i.ia y .Miiciipy na 'iMpaoiiy ii 
Ha cuoMy ,iOMy iborony ii]hvi, na.Ma, 

'2'd. A Hac H:iHtut' o^aH.u' Xd Hac yiu\T,e 
y i^^M.Ly ;5a Kojy ce :iaK.UM> omnia HaiiiiiM 
^a he naM y ,iaTn. 

24. Iliuuior.je.;!! naM rociicu ,Ui Hpiumio 
t'Be oBe yptU'''<^' oojehii ce TociioAa Bora 
cBOJera . x\ on naM 611.10 4o6po cBar,i,a 
II M 611 uac canyBao y HvHbotv, Kao iirro 
ce BUJ.H aanae. 

25. II oiihe HaM iipaB^a. aKo y:i;p/Kii- 
MO 11 ycTBopiiMo CBe :ianoBiijecTii OBe iipej, 
rociio^u^M lioroM CBojuM, KaKo HaM je :ia- 
iiOBJeAiio. 

r.lABA 7. 

j\aA Te rociioj, Bor tboj yBe^e y 3eM.i»y 
y Kojy 11,1 em x^ je HacMnje,\iiiii, 11 OTJe])a 
iicnpeATeueHapo,i.eMHore. Xereje n Tep- 
receje 11 AMOpeje ii Xananeje h <l>epe:ieje 
II JeBeje 11 JeBvceje, ce^aM Hapo,|a Be- 
tiiix 11 jaMiix 0,; Teoe, 

2. Ii npe.ui iix TociioA Bor tboj leoH, h 
Tii iix pa:i6iijeni. noxpii iix. h He xBaxaj 
c ifcHMa Bjepe, hiith ce CMH.iyj na h,hx ; 

3. HiiTH ce ni)iijaTe.i)H c H>iiMa; Khepn 
CBoje He^vij" '^a cima H>iixoBa. hiitii Khe- 
pii H>HxoBe y3HMaj :3a CHHa CBOjera. 

4. Jej) OH OTHa^ii.ia CHHa TBOjera 04 
3ieHe. H c.iyiKHo 611 ooroBinia ^pyruM. Te 
C)ii ce i)a:irHjeBHo Tocno,; na Bac n no- 
TpLO Bac 6p:iO. 

5. Hero OBO hm yMHHHxe: o.ixape h>hxo- 
"Be pacKonajre. H.iHKOBeH>nxoBe iio.iomh- 
Te. .lyroBe ifcHxoBe HCHJeiuixe. h j)e:3aHe 
r»oroBe H>HX0Be oriteM cna.inTe. 

<). Jep CH Til Hapo,! CBeT ro(iio,;y Jiory 
(BojeMy, Teoe je Hi^aopao Tociio,!. Bor 

TBOJ M MV oy.V'HI HapO,| OCOdllT MHMO 

< Be Hal)0,:^e Ha .'iCM.^H. 
7. H<* .'.a TO niTo 6h Bac 6m. 10 Bnme ne- 

10 4i)yriix Hapo,i.a iii)hxb[ith Bac Bocno,; 

11 H.iaopa Bac: jep Bac 6HJanie MaH>e ne- 
10 II Kojera .tpyrora Hapo,VK 

^. Hero iiiTo Bac Tocno,; MH.iyje 11 iiito 
4p'/Kii :jaK.i<'TBy kojom ce :^aK.ieo oiuiMa 
EaiHHM, 3a to Bac je Focno^ irmeo py- 
KOM KjjjenKOM II H^oaBiio Bac h:j Kyhe UCIIJKPA. r.l. 0. 7. 165 

I l>oiicKe, h:{ i)yKe «I»apaoHa uajKi MiiCHp- 
cKora. 
*.♦. II T'MU) luiaj ,|a je roi'110,1, lior tboj 
Bor, lioi' BJepaH. Kojii ,^1)jkii iiaiyeT cBoj 
11 Mii.iocT cMojy .^0 THcyhy Ko.Lena ohh- 
Ma KoJM la .i.yoe n ,lp'.Ke liaiioBiijecTH 
iteroBe. 

10. II ii.iaha oHiiMa kojh yi\r.w na h>, 
CBaKOMe. HCT})e6.i,y)ylin ra. h He 0Ai'at)a 
oHOMe KOJH MjKHi ua H. . ii.iatia cBaixOMe. 

11. tia TO ,i,i):rKii ;{aiioiuijecTii 11 ype,v'><? 
II :iaKOHe. Koje th 4aHac ja :iaiiOBiije/i,aM, 

4a HX TBOpHin. 

12. II aKo OBe :{aKone yijac.iyiiiaTe 11 
y;i,i,})VKHTe 11 ycTBojiirre. 11 Tociio,!, he Bor 
TBOj ApataTH TeoH waBJeT h mh.ioct, 3a 
Kojy ce 3aK.ieo onHMa tbojhm: 

lo. II MH.ioBahe Te 11 o.iaroc.ioBnhe Te 
H VMHO/Kiihe Te; 6./iaroc.iOBHhe n.ioA 
yTpooe TBoje n n.104 se^iJH^ TBOJe, jkhto 

TBOJe H BHHO TBOJe H y.TiC TBOJC , H.IOA 

roBe^a tbojhx h cTa,i,a OBana tbojhx y 
3eM./i»H 3a Kojy ce 3aK.ieo ou,HMa tbojhm 
4a he th je 4aTH. 

14. Biiheiii aiarociOBCH 3ihmo CBe na- 
po^e: He he ohtii y Teoe hh MyiUKora 
HH ^KCHCKora neiiJOAHa, hh Meljy ctokom 

TBOJOM. 

15. II yK.ioHiihe OA Teoe Bocno,!. CBany 
6o.iecT, H 04 .i>yTHx 3a.ia Miiciii)Ckhx 
Koja 3Haui He he hh je^Hora ihcthth na 
Te6e, Hero he hx nycTHTH na one cbc kojh 
Mp3e na Te. 

16. II HCTi)HJe6H CBe napo^e KOJe th 
rocno4 Bor tboj iipe/;a, neKa hx ne no- 

JKa.lH OKO TBOJe. H HeMOJ C.iyJKHTH 6oroBH- 

Ma H>HX0BHJeM, jep oh th to 6h.io 3aMKa. 

17. Ako 6h peKao y cpu.y cbom: Behn 
cy OBH Hapo^H 04 Mene , KaKO hx Mory 
H3arHaTH V 

18. He 6oj HX ce; iiaMTH 406] )o iuto je 
yqHHHo BocHOA Bor tboj c <I>apaoHOM h 
ca CBHJeM MncHpuHMa, 

19. Be.iHKa KyiiiaiBa. Koja Biujenie o^h 
TBoje, H 3HaKe 11 My,i,e(a u pvKy KpjenKv 
H MHiiiHuy iio,;HriiyTy, kojom tb HSBe^e 
Fociio/; Bor tboj: onaKo he yHHHHTH Fo- 
cnoA lioi' TBoj ca cbhjcm najJo^HMa 04 
Kojiix 6h ce yii.iaiiiiio. 

20. H cTpiiKTjeHe he iioc.iaTH Bocno^ 
Bor TBOJ Ha h,hx /V)K.ie ne Hnriiny Kojii 
OH ocTa.iii IT caKi)H.iH ce 04 Te6e. 

21. He ii.iaiiiH ce 04, h^hx, jep je Fo- 
cno4 Bor tboj ycpe^ Teoe, l>or Be.iHKii 

H CTJ)aillHH. 166 JIETA KH>IirA MOJCliJEBA 

22. TocnoA Jie Bor tboj >ia.?io no Ma.io 
noTpTii Te Hapo;ie iicnpe,; xeoe; ne feein 
Hx MoJiH OA je^aH nvT iicTpiijeoHTH , 4a 
ce He oil vMHOJKn.io na Te6e SBHJepje 

IIO.LCKO. 

23. A.iH he HX npe^axH Focno^ Bor 
TBoj Teon, H aaxnpatie hx saTHpaacM bc- 
.ihkh:\i ,i,0K.ie ce ne saTpy. 

24. JI ni)eAaiie u^apese anxoBe y TBoje 
pvKe ^a aaTpem HMe anxoBO no,^ He6oM. 
He te ce hh je^an o^piKaTH npe,:^ to6om, 
40K.ie HX He HOTpeni. 

2d. Pesane 6oroBe H>HX0Be cna.iH or- 
H>eM, HCMOJ ^a ce no.iaKOMHni na cpe- 
6po H.iH 3.iaT0 niTO je na i&HMa h 4a ra 
y:3Mem, ;^a th ne 6\^e saMKa, jep je ra- 
/i,HO HpeA Focno/^OM BoroM tbojhm. 

26. n HeMoj 4a YHeceui ra^a y /],om cboj, 
/^a He uy^em npoK.iei Kao h oh, nero ce 
ra;i,H na a h rpo3H ce oa aera, jep je 

npOK.lCTO. r.i. 7. 8. 9. TAABA 8. 
yJ,p5KHTe H TBOpHTe CBe SaHOBHJeCTH Koje 

BaM ja sanoBHJeAaM ^anac, /i,a 5HCTe jkh- 
EH 6h.ih h yMH0}KH./iH ce, H /i,a 5HCTe y- 
m.iH y seM.Ly 3a Kojy ce Bocno^ yaKAeo 
onHMa BauiHM, H ^a 6HCTe je nacinje- 

/1,H.1H. 

2. H onoMHftH ce CBcra nyxa kojhm Te 
je BO,T,HO Focno^ Bor tboj HeTp^eceT ro- 
^HHa no nycTHan, /^a 6h tc naMyqno h 
KCKyniao, 4a ce 3Ha uiTa th je y cpu,y, 
xotieiii .iH /],pacaTH 3anoBHJecTH aeroBe 
II. iH ne tieiu. 

3. M MyHHo Te je, h ma^y Te Mopno ; 
a.iH Te je oiict xpanno ManoM, 3a Kojy 
th HHJecH 3Hao HH ou,H TBOJH, .^^a 6h th 
iioKa3ao /;a mobjck iie jkhbh caMOM xjhe- 
uy Hero cBoiy ihto H3.aa3H h3 ycTa Fo- 
ciio^anx. 

4. O^HJe^io TBoje ne OBeTiiia na Te5H 
HHTH Hora TBOJa OTeMe 3a oBHJex »ieTp- 
^eceT ^o/^HHa; 

5. 3a TO H03Haj y cpny cbom ,T,a Te Fo- 
ciio/i, Bor TBOJ raJH Kao iiito hobjck raJH 
CBoje AHJeTe. 

('). 11 /i,pJKH 3anoBHJecTH Focno,/^a Bora 
CBOJera xo/i,ehH nyTOBHMa JLcroiiMJc^M h 
6ojehH ce acM'a. 

7. Jep Fociio/; Bor tboj yBeiiilie Te ca- 
fl,8i y Ao6])\ 3eM.hy, y 3eM.zby y Kojoj HMa 
^ocTa iioTOKa h H3Bopa H je3epa, iiito 
H3BHpy no ^oJinnaMa h no ^p^HMa ; 

8. y SBM^y H3oGHAny nmeHHii,o>i h jen- MOM H BHHOBOM ./1030M H CMOKBaMa H HTHH- 

UHMa, 3eM.i)y H3o6H.iHy Mac.iHHOM, 04 KOJe 
6HBa y.i)e, h Me/;oM ; 

9. y 3eM.i)y, r^je ne tieiu cnpoTHacKH 
jecTH x.i)e6a, r^je th ne he niiuiTa ne- 
,zi,ocTajaTH; y 3eM.?by, r^je je KaMeaerBO- 
jKl^e H r/ije hem h3 6p4a aesHHHJex cje- 
hH Mje/i.. 

10. Jemhem h onheiu cht, na 6./iaro- 
CHJbaj Focno^a Bora CBOjera 3a Ao^PJ 
scM.Ly Kojy th ,a,a. 

11. i4 ^lyBaj ce /i,a ne sadopaBHin Focno- 
4a Bora CBojera 6au,HBmH y neMap 3ano- 
BHJecTH aeroBe h saKone aeroBe h ype^de 
aeroBe, icoje th ja 3anoBHJe4aM /i,aHac. 

12. II Ka^ ysje^eui h nacHTum ce, h 
Ao6pe Kyhe Ha^HHHui h y anMa CTanem 

mHBJeTH, 

13. II u£L7\, ce roBe^a TBoja h 0Bn;e TBOJe 
Han./iO/],e, h p:a/i, th ce naMHOJKH cpe6po 
H 3jiaT0, H uiTo TOfl, HMani Ka/i, th ce na- 

MHOJKH, 

14. HeMOJ 4a ce nonece cpu,e TBOje h 
3a6opaBHm Focno,zi,a Bora CBojera , kojh 
Te je H3Beo h3 3eM./be MncnpcKe, h3 Ky- 
he poncKe ; 

15. KoJH Te je bo^ho npeKO one nycTH- 
ae BeAHKe h cTpamne r/i,je jKHBe 3MHJe 
BaTpene h cKopniije, r/i,je je cyma a neMa 
BO/i,e; KoJH TH je H3Beo Bo/i,y h3 TBp^ora 
KaMcna ; 

16. KoJH Te je xpanno y nycTnan Ma- 
HOM, 3a Kojy He 3Hame oii,H tbojh, ^a 6ii 
Te HaMyHHo h HCKymao Te, a najnocaH- 
je ;i,a 6h th /],o6po y^Huno. 

17. Hhth roBopH y cpu,y CBOJeivi: Moja 
cnara h cuasl Moje pyKe /;o6aBH^a mh je 
OBO 6./iaro. 

18. Hero ce onoMnan Focno^a Bora. 
CBOJera; jep th oh /j,aje cnary 4a 40- 
6aB.7bain 6.iaro, m ^m hotbp^ho sasjeT 
CBOJ , 3a KOJH ce 3aiwieo ou,HMa tbojhm, 
Kao UITO ce bh/^h ^anac. 

19. Ako au 3a6()])aBHm Focno^a Bora 
CBojera, h iioljCiii 3a ^pyrnM 6oroBHMa 
H aHMa CTanem CviyjKHTH h loiaaaTH ce, 
CBJe^OHHM BaM ^anac /i,a hcTe 3a u,HJe.io 
nponacTH, 

20. lIpoiiamheTe Kao napo^H Koje Fo- 
cno4 noTHpe Hciipe/i, nac, jep He noc^y- 
inacTe luaca Focno^a Bora CBojera. 

r./lABA 9. 

y.yj, H3paH.ZLy! th /i,aiiac n])e.ia3Hui 
iipeKO Jop^ana 4a yl^em h nacAHJeAHin UETA KH>lirA MOJlMIJKHA. I'.l. '.» najHUo Bolie ii jane oA ceoe, rj)a,i,0He w- 
aiiKo II orpat)tMio ,\o ueoa; 

'2. Wc.uiK II luieoK iiapo.T, cniiono Eiia- 
KOBo, Kojo :uiaiu II iui KDJo cii c.iyiiiao: 
KG he (UO.LOTH ciiuoiuiMa EuaKoiuijoM V 

3. 3Haj xdKAv ,\aiiac ,i.a jo rociu),; r>or 
TBOJ. Kojii ii,;e iipe.i. tooom. oraih Kojii 
ciia-BYJo: oil ho ii\ iicrpujooirru ii on \\o 
\\\ 001)1)11111 111)0,1, TOOOM, II iiiiarmiKoiii 

]\\ H lU'TpiljOOllTH 6p;S0. KaO lUTO Tii jo 

Kaaao Tooiio^i. 

4. Ka,i II X TocnoA lior troj oTJepa hc- 
npoA Teoe. noMoj m penem y cpuy cbom: 
3a iipaB.iy Mojy vikuo mo rociio.T. y ORy 
3eM.Ly Ail jt' uacinjo^iiM: jop rociio,j, 
Tjepa OHO Hai)0A0 iiciipe.T, reoe aa ne- 

Ba,La.lCTBO H>1IX0B0. 

i"). Ho ii^eiu :^a iipaiviy CROJy hii .'la hii- 
CTOTy cpua CBOjora ^a Hac.iiijoAnui 'ly 
soM.Ly : Horo 3a HeBa.i.a.iCTBo Tiijex na- 
poAa FocnoA Bor thoj Tjopa iix iicnpoA 
ToCe. H Xd oApiKii piijo^i :sa Kojy ce ;3a- 
K.ieo oi;iiMa tbojhm . ABpaMy , lIcaKy ii 
JaKOBy. 

<). 3naj Ai^K.io XA tii Tociioa Bor troj 
HO ^,i\}e TO Aoope .30M.te :3a npaR^y tbo- 
jy M je nac.iiijoAiiui, jop ch TBpAOBpaT 
HapoA. 

7. IlaMTii H HO :3a6opaBii KaKo ch rH>e- 
Biio FociiOAa Bora cBojera y iiycTHH>H ; 
OA OHora A^na KaA H3HAocTe h3 3e^Li>e 
MncnpcKo na aok.io Aot|OCTe na obo Mje- 
CTo. HonoKopnii 6HJacTe FocnoAy. 

5. II KOA XopiiRa pa:3rH)0BHCT0 Focno- 
Aa, H OA rftOBa mliaino Bac FocnoA A^i 

HCTpHJOOH. 

9. KaA H3HA0X Ha ropy x^ npiiMiiM 
n-ioHo KaMoHo. H.ioHo :3aRJeTa, kojh c Ra- 
Ma yHHHii FocnoA, TaAa CTajax Ha ropH 
HOTjuecoT Ail Ha h hotpaocot hoKh xj^e- 
Oa ho joAytiH Hit BOAo iiHJyliH. 

10. II x^KV -^iH FocHOA ABHJe mione 
KaMOHe. HciiHcaHe npcTOM FocnoAftHM, 
Ha KoJH.Ma uHJaxy 1)Hjohii cro kojo BaM 
H3roBopH FociioA Ha ropH HcpoA oriba na 
AaH :3oopa Bamora. 

11. Iloo.iiije HOTpAoceT A^na h qcTp- 
AecoT HohH Mrlf" Mil FocnoA Abhjo n.io- 
^0 KaMOHo, n.iOHO r3aBJeTHo. 

12. II peqe mh Fochoa: ycTann, chI|H 
OpHvO OAHBAO : jop ce noKRapH napoA T^oj 

KOJH CH H:3B00 W-i MlICHJia, ChI)01U0 6p:30 
C nVTa KOJH HM .ianORJOAHX, M Ha4HHH- 

lue ce6H .ihboh .ihk. 

13. Joni MH pe^e Fochoa roBopehn: 167 

iiapoA, 11 OTO jo HapoA iioiMOAax ORai 
THpAa Hpara. 

14. llycTii MO Ail iix iicrpiijouiiM ii hmo 
ibiixoiH) :u\TpoM iiOA uooom; a oA Tooe 
hy yiiiHHTii HapoA jann h boKh hoi'O 
IIITO jo OBaj. 

1;"). II ja CO RpaTiix h chI)Ox c ropo, a 
ropa oraoM ropaiuo, h abhJi' imoho 3a- 
RJOTHO oHJaxy Mil y pywy. 

1(3. II Hor.ioAax, a to iupiijoiiiiicTO Fo- 
cnoAy Bory cROJOMy ca.iiiRimi oooii to.io, 
H ()p30 chI^octo. c nyTa kojh BaM ojouie 
3aii0RJ0AH0 FocnoA- 

17. TaAa y:30x oho A'^hJ^' ii.iouo h 6a- 
HHx Hx H3 pyKy CROjux, H paiJoHx iix npoA 
RaMa. 

18. IIo TOM naAOx h ./ie;Kax npoA Fo- 
cnoAOM Kao npHJo, motpaocot M^m h mo- 
TpAocoT HoiiH, x.LOoa ne joAyJm hh bo- 
Ae iiHJyiiH, paAH cbhjox rpHJoxa BauiHx, 
KOJHMa ce orpujoiiiHCTO y^HHiiRmH iuto 
je3.io HpoA FociiOAOM n pa3rH>0RHRmH ra. 

19. Jep ce oojax rH>0Ra h japocTH, ko- 
joM ce 6jeme Fociioa paHc.LyTHO na Bac 
Aa Rac HCTpHJe6H ; h ycinuiH mo Fochoa 
H TaAa. 

20. Bjome ce Fochoa h na Apona pa3- 
rftCBHO ReoMa a^ ra mhaiiio y5HTH ; a.iH 
ce MO.iHX TaAa h :3a Apona. 

21. II yaex rpnjox Ram kojh yqHHHCTO, 
Te.ie, H cajKerox ra ontOM, h pa:36Hx ra 
H caTpx ra y npax, h npocyx iipax HjO- 

rOB y HOTOK. KOJH TOHO C OHO FOpO. 

22. II y TaRopii ii y ]\IacH h y Kh- 
BpoT-ATaBH rfteBHCTo FociioAa. 

23. II KaA Bac Hocia Fochoa H3 KaAnc- 
BapHHJe roBopetiH: hahto h y:3MHT0 Ty 
:ieM.ty Kojy caM RaM j,ao, ohot ce cyiipo- 
THCTO pHJoHH FocHOAa Bora CROJera, h 
He BJopoBacTo My h ho Hoc.iyiuacTo rja- 
ca H>eroRa. 

24. HoHOKopuH oHJacTO FocHOAy OA 
KaA Bac H03Hax. 

25. 3a TO naAox h .lOHvax npoA Fociio- 
AOM HOTpAecoT Aiina h ^iOTpAeceT HoiiH, 
jep ojeuie poKao Fochoa A^ he sac hotpth. 

26. II MO.IHX ce FocHOAy h poKox : Fo- 
CHOAe, FociioAc! homoj noTpTH napoAa 
CBOjera h iiam.LOACTBa CRojera, kojo ch 

H:36aBH0 BdHMaHCTBOM CBOJHM, KOJO CH 
H3BeO H3 MnCHpa KpjOIIKOM pyKOM. 

27. OiroMOHH CO c.iyra crojhx Ar.paMa, 
IIcaKa H JaKOBa, ne luOAaj na TBpl;y Ha- 
poAa oBora, na HeBaji)a.iCTBo H>eroBo h 
Ha rpHJexe BeroBe ; 108 IIKTA KH.lirA MOJCHJEBA. VA. 9. 10. 11. 2S. ,J,a He i)eKy Kojii iKiine y :ieM.i»H 
OAaK.ie CH nac liiiBeo : Hiije iix Morao To- 
ciiOA vBOCTii y :^e3i.Ly Kojy iim ooeha. h.ih 
.Aip::{iio je Ha H,HX. 3a TO nx iiyBe^e ^a iix 
nouHJe y nycxnitH. 

29. Jep cy tboj napo^ n TBOJe nam.LeA- xoBHJeM ;i,a iiy hm je ^aiH, n ^a je na- 
dHJe^e. 

12. Ca^a A'^KJe. ILipaii.ty. iiixa nm-re 
0,^ xeoe TocnoA Bor tboj. ochm ^a ce 
ooJHui Focno^a Bora CBojera, 4a xo^hiii 
ho CBHJeM nyTOBHMa ReroBHJeM h 4a ra CTBO. Koje cii ii:^Beo cn.io:\r cbojom Be.iii- : .tyonm n ciyiKiim rocno,i,y Bory CBOJe- KOM II MlimiIlJ,OM CBOJOM no,T,iirHyT0M. 

r.lABA 10. 

A TO Bpiije.Aie peMe mh Focno^ : ncTeiuH 
,j,BHJe n.ioye 04 Kanena Kao iuto 6jexy 
iipBe. 11 ii3H^n K 3ieHii na ropy, 11 na- 
qiiHH KOBHer OA ApBPTa. 

2. II HanHcahy na tiijcm n.io^aMa pn- 
jeqn Koje cy 6H.ie na HpBiije:\[ n.io^iaMa 
lUTO CH pa:36H0 , na hem hx ^leTHyxH y 
KOBqer. 

3. TaKO Ha^iHHHX EGB^er o^i, AP^eTa ch- 
THMa. II HCTecax ^Biije n.ioHe o^ KaMe- 
Ha. Kao IUTO ojexy npBe. h h:3H40x na 
ropy c ^BJeMa luo^aMa y pyKy. 

4. II HanHca na THJeM ii.ioMa^ia ihto 
njeme npBo nanncao. ^eceT pnjeMH , ko- 
je BaM HyroBopH FocnoA na ropn ncpe/i, 
(jrH,a Ha ^an soopa Bamera ; h /],a,;e mh 
iix rocno^. 

5. II BpaTHB ce chI)Ox c rope, h Mexnyx 
n.iOMe y KOB^ier kojh HaHHHHx, h ocTame 
OH/ije, Kao lUTO mh ::}aiioBJe;i,H Focno^. 

6. A CHHOBH IlapaH.LeBH noljome o^ Bh- 
poTa CHHOBa JaKaHOBHJex y Mocepy. 
()H,i.je yMi)HJe Apon n OHAJe oh norpe- 
oen; a K.iea.ia]) chh aeroB nocxa CBe- 
iirrenHK Ha iteroBO MJecTO. 

7. (J4an,T,e OTH/i,onie y Fa^ra,^, a o/i, 
Fa/i,ra/i,a y JoTBaTy, :ieM.i»y r^je HMa mho- 
vo noTOKa. 

X. y TO Bj)HJeMe OABOJH FocnoA ii.ieMC 
.leBHJcBo /J,a Hoce kobmcf aaBJeTa Fo- 
ciio,i,H,era , /^a cxoje iipe,/^ Focho^om h 
c.iyace mv h 4a 6.iarocH.i>ajy y hmc H>e- 
I'OBO /;o /i,aHaiiiH)era .unia. 

i'. '')'A TO HCMa iiae.Me .IcBHJeuo AHJe.ia 
HH iiaiiLLe^CTBa c opaiiOM cbojom ; J\)- 
ciio,; je HaHLI,e/^CTBo JberoBo , Kao ihto 
My FocHO/i, F>or ^r^oj Ka:ia. 

10. A ja CTajax na roi)H i:ao iipiije, 
'leTp^eceT ,^aHa h MeT})/i,eceT hoKh; h 
yciHiiiH Me Fociio/i, h Ta/i,a, h He XTJe xe 
[Vjcno,^ 3aT])TH, 

11. Flero MH pe'ie Fochoa: ycTaHH h 
ii;i,H npe^T, napo^io^ oBHJeM 4a yl>y y 3e- 
iLi)y .yd KOJy caM ce 3aK.ieo ouHMa itH- MY H3 CBera cpij,a CBojera h h3 CBe Ayme 
CBOJe, 

13. ,4p}KeIiH 3aiiOBHJecTH Focno/i,H)e k 
ype^oe iteroBe, Eoje th ja ^anac 3ano- 
BHJe^aM, ^a on th 6h.io /],oopoV 

14. F.ie, Focno/],a je Bora TBojera He6o,. 
H Heoo Ha^ HeoecHMa, seM.ita, h CBe inxa 
je na HjOJ. 

15. A.iH caMO TBOJH ouH OMH.{beme 
Focno^y, H H3a6pa cjeMe h.hxobo naKOH 
H>HX. Bac H3MeI)y cBiijex napo^a. Kao iuto 
ce BH^H ;],aHac. 

16. 3a TO oopejKHTe cpi^e CBoje , h He- 

MOJTe BHUie OHTH TBp^OBpaTH. 

17. Jep je Focno^ Bor Bam Bor Rax 
6oroBHMa h rocnoAap na^ rocno^apii- 
Ma, Bor Be.iHKH, ch.ihh h CTpamnn, kojh 
He r.ie;^a ko je ko hhth npHMa noKiona; 

18. ,/],aje npaBHuy cnpoTH h y^OBHun; 
H .i)y6H ^om.LaKa AajyiiH My x.'beC) h o^h- 
je.io. 

19. Jby6iiTe ^aK.ie ,T,om.i,aKa, jep CTe 
oH.iH 4om.LauH y 3eM.Ln MncnpcKOJ. 

20. Boj ce FocHOAa Bora CBojera, ae- 
My cjyaiH H aera ce 4pmH, h aeroBHJeM 

ce HMCHOM KyHH. 

21. Oh je xiMiAn TBOja h oh je Bor tboj^ 
KOJH Te6e pa^H ynnHii Be.iHKe h CTpam- 
He CTBapH, Koje BH/ijeiue omh TBoje. 

22. Ce;^aM,],eceT ^yma 6jeme 0Tau,a tbo- 
JHx Ka^ cnljoiue y Mhchj) ; a ca^a y^ii- 
HH TH FocHO^ Bor tboj xe Bac HMa mhoio 
Kao 3BHJe34a He6ecKHx. 

r.iA]]A 11. 

./(by()H ^aK.ie Focno^a Bora cBojera , n 
H3Bi)iiiyj je^naKO mxo je 3anoBJe;i,HO ^a 
H3Bpiiiyjeiii, H ype,],6e iberoBe, h 3aKone 
H>eroBe h 3aiioBHJecxH aeroBe. 

2. H iio3Hajxe ^anac, mxo BaniH chhobh 
He 3Hajy hhth Bii/ijeiiie, Ka])aH,e Focno- 
4a Bora cBojera, Be.iHMaiicTBo H>eroBo, 
KpjenKy pyKy H.croBy h MHmni^y H>eroBy 
no/Uirnyxy, 

y>. II 3naKeHieroBe h ,T,je.ia iBeroBa. mxo 
yMHHH ycpeA MHCHi)a na 'PapaoHy uapy 

MnCHpCKOM H Ha CBOJ 3eM.I»H H>eroBoj, 

4. II mxo yMHHH bojcu,h MncHpcKoj, koh>- IIKTA Kll>lirA MO.HIIJKIU. I'.l. 11. 169 Ha H K0.1UMa H>IIX01U1J0M. KaWd VHUHU. TV 

ii\ Ho,;a upiHMiora Moi)a iiotoimi \va,\ luic 
Tjepaw. 11 ijaip ii\ ronio,; ,\o ,\i\\h\uuhvvA 
AaHa, 
.'». II iiiTO naMa vMiiHii y iiycTiiihii ,u>- 

K.IO HC ,l(»l)(X'TO ,\0 OHOra MJl'CTa. 

(I. 11 iiiTo vMiiHii ,l,aTaHy ii Aiuipony 
cuHOiuiMa K.iiijaiui ciiiia ryHiiMomi. KaKo | 
3eM.La OTBopii ycTa CBOja ii iipoH^Mpiije ' 
H»nx II ii(>i)(\uni;e h>tixoiu' ii iiiaroix^ imi- ! 
xoBe 11 (.'iH' o.iaru ibhxohu iirro iiMaxy, : 
vcpeA II^ipaiLta. ' 

7. Jep Bauie om\ Bii,\joiiie cKa AJo.ia 
rocno,;H>a Be.iiiKa. Koja yuiinii. 

s. 3a TO ApiKiiTo ('Be :{anoBiijecTii Koje 
BaM ja Ai^Hac liaiioBHJeAaM. m ohctc ce| 
yKpiijenii.iii ii Haciiijivui-i" 3e>Li»y, y 
Kojy n,i,eTe 4a je HacinjoAHTO : 

'J. II M ''►H BiiM ce nj^o^y.LH.iH ;;aHn y 
3eM.i>H. 3a Kojy ce 3aK.ie ^ocIIo;^ ounMa 
BauJHM x<^ JiP j^ ,T.aTii itHMa n cjeMeny 
ftiixoBv. 3eM.Ly. y Kojoj xene M.iujeKO h 

MeA- 

10. Jep 3eM.i)a y Kojy ii.^eiii ,^i\ je na- 
c.iiijeAHUi Hiije Kao 3eM.La MiiciipcKa ii3 
Koje ere ii:iaiii.iii . r.jje cii ciijao CBoje 
cjeMe H 3a.iHJeBao na CBojnMa HoraMa 
Kao BpT 0,^ 3e.La : 

1 1 . Hercj je wew.La y Kojy ii^ere jxa je 
Hac.iHJe,;nTe 3eM.i)a y KOJoj cy 6p,T,a h 
4o.iHHe. H HaTana je AajK^ HeoecKH : 

12. ^eM.ta KojoM ce CTai)a Tociioa Bor 
TBoj n Ha Kojy cy je,T,HaKo oopatiene omu 
Focmua liora TBojera o,; iioneTKa ro,T,H- 
He AO Kpaja. 

\y>. ^]a TO aKo ^vx^'po y3ac.iyiiiaTe 3a- 
iioBiijecTH. Koje BaM ja 3aII0BHje,:^aM ,^a- 
Hac. .Lyoetiii Tocno^a I>ora cuojera h 
ciyxehH My cbhjcm cpij,eM cbojhm ii cbom 

^yiUOM CBOJOM. 

14. Ta,ia hy AaaaTH M'>i^,\ 3e.>LLii Ba- 
moj Ha BpMJcMe. h paHH ii iio3nM, h ca- 
Cnil)aheiii '/KiiTo cBOJe h bhho cBoje h y.i>e 
CBoje : 

15. II 3a CTOKy hy TBojy ,i,aTii TpaBy y 
iio.iy TBojeMi n jeiiiJieui h oHheiii cht. 

10. MvBaJTe ce ,;a ce ne ii])eBapH cpue 
Baiiie^a ce o^MCTHCTe h ciyHCHTc TyViM 
6oroBHMa h iioK.iaibaTe mm ce ; 

17. ^a ce hc oh pa3rH»eBHo Tocinu na 
Bac H 3aTBoi)iio Heoo Ail He 6y4e A^'^A^, 
H 3eM.La A'd ne ,i.a ])0/i,a cBojera. tc oit- 
CTe op3o H3riiHy.iii y ,i.ooi)oj 3eM.T.if ko- 
jy BaM Tocno,; ;;aje. 

1^. Hero c.io;KHTe or.e i)HJeMn Moje y cpue cBoje H y ,iyiiiy CBOjy, ii BerKHxe hx 
3a 3HaK ceriii ua ])yKy. ii neica BaM oy^y 
Kao iioMeoiiUK Metjy OMinia BaiiiiiMa. 

r.'. II yiiiTe MX ciinoBe cBoje roBope- 
hii n.inia K-AA cje,unii y Kyhii cBOJoj ii 
Ka,i, n,i.eiii ii\ rt\M. u waa .iiijeiKeiii ii Ka^ 
ycTajeiii. 

20. II Haiiiiiiin u\ iia .i,0Bi)aTHHi;HMa 
,i,OMa cBojera ii iia upaTHMa cbojhm, 

21. ,l,a OH ce y.Miio;KH.iii ;],aHH Baiiiii 
H ^ami cHHoiui Baiiiiix no 3eM.iiH. 3a Ko- 
jy ce 3aK.ieo rociio,i, ouHMa iuiuihm 4a 
tie HM je /],aTH, Kao ,;aHii iieoy na^ 3e- 

M.LOM. 

22. Jep aKo ,;oopo y34p}KHTe cbc OBe 
3aH0BHJecTH Koje BaM ja 3aH0BHJe,;aM 4a 
TBopHTe .Ly6et)H Focno^^a liora cBojera, 

H XOAt^iH CBHJeM IiyTOBHMa H.eroBHJeM H 

H>era ce ^pHtehn, 

23. Ta^a lie OTJei)aTH Tocho^ cbc OBe 
Hapo^e Hcni)e;; Bac, h Hac.iHJe,;HheTe 
Haj)04e Belie h jaue Hero iuto cTe caMH. 

24. CBaKo MJecTO na Koje cxynn CTona- 
.10 Hore Banie name lie ohth ; o^ nycTH- 
H.e Ao jHBana, h o,; pHJeKe. pnjeKe E«i»pa- 
Ta, AO 3ioi)a 3aiia4Hora dnlie 3iet)a Bauia. 

2d. He he ce hhko o^piKaxH npe^ Ba- 
Ma: CTpax h TpeiieT luiiii nycxnlie Fochoa 
Bor Bani na CBy 3eM.Ly na Kojy cTynHxe, 
Kao HiTo BaM Ka3a. 

2ij. F.ie, H3H0CHM ,aaHac u\)eA Bac 6Aa- 
roc.iOB H npoK.iexcTBo : 

27. B.iaroc.ioB. aKo y.jac.iyiiiaTe 3ano- 
BHJecTH FocHo/ia liora cBojera, Koje BaM 
ja ^anac 3anoBHJe,;aM : 

28. A iii)OK.ieTCTBo, aKo He y3ac.iyma- 
Te 3aiioBnjecTH Fociro,;a liora cBojera 
Hero cnt^eTe c iiyTa, Kojii BaM ja ^anac 
3aiioBHJe,^ui. Te no^cTe 3a /^pyrHM 6oro- 
lUiMa. KoJMx He iio:!HajeTe. 

29. II Ka,i. Te yBe;i,e Fociio,!, lior tboj y 
liesijhy y Kojy haciu ^a je Hac.iHJe,tHm, Ta- 
4a H3])eu,H o.iaroc.ioB OBaj na roj)H Fa- 
pH3HMy a iipoK.icTCTBO Ha ropH Eiia^y. 

oO. One cy c ony cT])aiiy Jojviana, H^y- 
liH K 3aiiaAy, y 3eM.i>M Xananeja Kojn 
HtHBe y i)aBHH iqx'Ma Fa.ira^y K04 pa- 
BHiiue MopeiiiKc. 

.-H. Jep liere iipiijeliii iipeKo Jo]),i,aHa 
AH \\)(i'Hi y 3eM.Ly Kojy BaM ^aje F0C1104 
l)Or Bam ,Vi F Hac.iHJeAHTe, h nacinje- 
^hIictc je II HacTai'.aheTe y ii>oj. 

:)2. F.KMaJTc ,i.aK.ie Aa.TBojjHTe cbc obg 
ype^oe h 3aK0He Koje ja /i,aHac h3hochm 
ni)e4 Bac. 170 r./lABA 12. 

Obo cy ^^)e;^6e h aaKOHH Koje Jiexe 4p- 
jKaTH n TBoi)nTii y 3eM.iH Kojy th je To- 
cuoA Bor oiana tbojhx ^ao ^a je nacJH- 
je^Hin, ^OK.ie cxe ro^ atHBH na 3e3Li)H. 

2. PacKonajxe ca CBiijeM CBa MJecTa y 
KoJHMa cy c.iysvH.iH 6oroBHMa cbojidi na- 
P0411 Koje iieie HaciHJe^HTH, no biico- 

KHM 5p4HMa H no XyMOBHMa H n04 CBaKHM 

3e.ieHHJeM /i,pBeTOM. 

3. 06opHTe o.ixape anxoBe h pa:i6HJTe 
.iHKOBe H)HX0Be, H .lyroBc K.HxoBe nona- 
.iHTe oriteM, h peaane 6oroBe anxoBens- 

.lOMHTe, H HCTpHJeOHTe lIMe ftHXOBO H3 

OHora Mjecia. 

4. He qiiHHTe xaKO rocno/i,y Bory cbo- 

5. Hero ra TpaiKUTe y Mjecxy Koje H36e- 
pe Focno^ Bor Bam nsiie^y CBHJex n.ieMe- 
na Bamnx ce6H sa CTan 4a on^je naMJecxH 
HMe CBoje, n onaMO n^HTe. 

(). OnaMO nocHTe }KpTBe CBOJe na.te- 
nnnie h ^^pyre ;KpTBe CBoje h ^eceTKe cbo- 
je H npnnoce pyKv cbojhx h saBJexe CBoje 
n 4paroBo.i)He npnnoce CBoje n npnnne 
04 cTOKe CBoje Kpyime n cnxne. 

7. II je^HTe on^je npe^ Focno/iOM Bo- 
roM CBOJHM, H BecejHTe ce bh h nopo^Hue 
Bame CBa^HM, 3a uito ce npnxnaTHTC py- 

KOM CBOJOxM, HHM TC (l.iarOC.lOBH TOCUO/I, 

Bor TBOJ. 

8. He HHnHTe KaKo mh ca^a OB/ije ^n- 
HHMO, inTo je KOMe 4paro. 

9. Jej) joni nnjecTe ^oiu.ih 40 o.^Mopa 
H Ham.Le^CTBa, Koje th ^aje Tocno^ Bor 

TBOJ. 

10. Hero wdji, nj)HJet^eTe npcKo Jop.^a- 
na, H CTanexe -rKMBJeTH y 3eM^n Kojy naM 
^aje Focno^ Bor Bam ^a je Hacinje^n- 
Te, H CMHpn Bac o/i, cbhjcx nenjwjaTc.ta 
Bamnx y naoKOJo, tc craneTe JKHBJeTH 
6e3 CTpaxa, 

11. On^a y Mjec/ro Koje H36ei)e Tocno/i, 
Bor Bam jia y aeMy nacranH hm(^ CBOje, 
^onocHTC cBe nrro BaM ja 3aiioHnje/],aM, 
mpTBe cBoje na.i>eHHne n ^pyre 'rttpTBe 
CBOJe, /i,eceTKe CBoje h n})nnoce ])yity cbo- 
jhx H cBc niTo 6y/;e najr)o.he y onoMe nrro 
aaBJexyjeTe Tocno^y. 

12. H Bece.iHTe ce npe/; Tocno^OM Bo- 

rOM CBOJMM BH H CHHOBH BaillH H Khcpll 

Bame h ciyre Bame h c.iymKHihc luime, 
H AeBHT KoJH je y Mjecxy nameM, jc]) on 
neMa /pje.ia hh Ham.^e/i,CTBa c Bana. nETA KH>lirA MOJCIIJEBA. YA. 12. 

13. ^yBaj ce 4a ne npHnocnm ^KpTasa 
CBOJHx na.i.eHHi;a na kom yoa >yecTy, ko- 
je ^T.ieAam ; 

14. Hero na onoM Mjecxy Koje H36epe 
Focno^ Bor y je/^HOM oa tbojhx mieMena, 
OH/ije npnnocH jKpxBe CBOje na^eHHn,e, h 
OH/ye ^HHH CBe mio th 3anoBHJe4aM. 

15. A.1H tem moIih K.iaTH h jccth mc- 
co KaKO TH ^yma saatcm y CBaKOM Mje- 
CTy CBojeM no 6.iaroc.ioBy Tocno^a Bora 
CBojera, kojh th 4a ; ^hct h ne^incT mo- 
7Ke jecTH Kao cpny n jciena. 

16. CaMO KpBH ne je^Hxe; npo.iHJTe je 
na 3eM.Ly Kao BO^y. 

17. He hem Moin jecTH y MJecTy cbo- 
JCM /i,eceTKa 04 ;KHTa CBojera nn 04 BHna 
CBojera hh 04 y^a cBojera, hh npnnna 04 
CTOKe CBoje Kpynne h chthc , hh onora 
mTO aaBJexyjem, nn npnnoca ^paroBo^i.- 
HHJex, HH npHHoca pyKy cbojhx. 

18. Hero to je^n npe^ Bocho^om Bo- 
roM CBoJHM Ha MJecTy Koje H36epe Bocno/i, 

Bor TBOJ, TH H CHH TBOJ H kIiH TBOJa H 

ciyra tboj h ciymKHaa TBOJa, n Aqbut 
KOJH je y MJecTy tbom ; n nece-iH ce npe^ 
Focno^OM BoroM cbojhm cBa^HM aa mTo 
ce npHXBaTHHi pyKo.^i. 

19. HyBaj ce m ne ocTaBHm AesHTa 

4OK CH 104 JKHB Ha 3e3LI.H. 

20. Ka^ pamnpn Focno/i, Bor tboj mc- 
I>e TBOje, Kao mTO th je Kasao , aKO pe- 
^em : 4a je^CM Meca, Ka^ 4yma TBoja ace- 
.iH 4a je^e Meca, je^n Meca no cBoj mejbn 
4yme CBOJe. 

21. Ako oh 6uao 4a.ieK0 04 Te6e MJe- 
CTo Koje Focno4 Bor tboj H36epe 4a oh- 
4je naMJecTH hmc CBoje, aaKo.in 04 ctokc 
CBoje Kpyime h.ih chthc, Kojy th 4a Fo- 
cno4, Kao mTO caM th 3anoBJe4Ho, h je4H 
y CBOM 3ijecTy no cboj 3Ke.i.H 4yniecBoje. 

22. KaKO ce je4e cpna h je.ien , onaKO 
je4H ; H ^iHCT H neuHCT ncKa je4e. 

23. CaMO naan 4a ne je4em KpBH; jep 
je Ki)B 4yma , na ne je4H 4yme c MecoM. 

24. Ho je4H je: nero je npo.iHJ na 3e- 
MJLy Kao B04y. 

25. He je4H je, 4a 6h 4o6j)o 6H.ao tb- 
Cm H cnnoBHMa tbojhm naKon TcOe, Ka4 
HHHHm iiiTo je yro4no ro('no4y. 

2(). A.iH cTBapH cBoje cbctc, Koje HMam, 
H mTO 3aBJeTyjem, y3MH h 4o1)H na Mje- 
CTO Koje nadejie F()('n()4. 

27. II nj)Hne(*H JK])Ti5e cBoje na.i,('HHu,e, 
Meco H Kj)B , Ha o./iTa])y Fo('ii()4a Bora 
CBojera ; KpB naK 04 4i)yrHx JKpTaBa tbo- IIKTA KH>lirA MOJ( 

jiix HOKa CO iipo.iiije na o.iTap rociK\i,a 
IxMa TBOJoia, a moco jtMH. 
'JS. ^IvBaj II cMviuaj cho oho piijoHU ko- 
jo TH ja ;}aiioiuijo,i.aM. rV\ on ,uh'>1)0 oii.io 
Toon 11 cimoBii.Ma thojiim iiaKOH touo ,\o 
BiijoKa Ka.i Miiniiiii iirm jo ,v^^po ii iipa- 

BO npOA rOcMIO,l,()M lioi'OM THOJllM. 
'2\K IxiKX lU'TpiljOUlI ^0C1I(\^ WOV THOJ 

HciipoA Tooe Hapo,\e Ka KOJnMa ii.ioiu ^a 
Hacinio,i.iiiii ;iOM.i>y ihiixony, ii iiaciiijo- 
AHRUiii jo Ka,; CO nacTauiiiu y :iOM.Lii ibii- 
xonoj, 

30. Mynaj ce ,;a ce ho yxBaTiiiii y aaM- 
Ky noma Bin II :^a Hiinia no iiito co noTpy 
HcnpoA Tooo, II M HO iiOTpa>Kiim ooroiui 
ftiixoBiijex. H penem : KaKO cy obh na- 
po4H c.iy<Kii.iii cBojiiM 6oroBiiMa, xaKO \\\ 
H ja ^iiniiTii. 

31. Ho HiiHii xaKo ^ocno;^y Bory cbo- 
je>ry; jep ohh MiiHHUie cbojiim ooroBUMa 
CBe uiTo jo ra^Ho npo,i. Fociio^^om ii na 
iflTO OH Mp:iii : jop cy ii ciihobo CBOJe h 
Khepii cBojo ca^iiisa.iii ooroBHMa cbojiim. 

32. UIto BaM ro^ ja :^anoBHJo,;aM cbc 
/^paiHTO n TBopiiTo. HUTU niTo 40/;aJTe 
K TOMO Hn o,;y:jMiiTo o,; Tora. 

r^lABA 13. 

Ako ycTane Mot)y BaMa npopoK h.iii kojh 
CHO caita. II KavKo tii :maK h.ih Hy,i,o, 
'J. Ila CO 3oy40 raj ;iHaK hjii qy.^o ko- 
je TH KaiKo. H oh th pe^e : xaj^e A^ H^e- 
Mo 3a AI>yrH.M ooroBHMa, kojhx ho :3Ham, 

H H>HMa M C.iyJKIlMO, 

3. HeMoj HociymaTH uito th Kaate Taj 
npopoK H.iH caH>aq, jep Bac Kvma rocno,a, 
Bor Bam ,i,a 6ii co .ina.io .LyonTO .ih To- 
cuoAa Bora CBojera h:; cBora cpu.a cbo- 
jera h cbo Ayme CBoje. 

4. 3a FociiOAOM BoroM cbojhm h^hto, 
H Bera ce oojto ; H>eroBo 3anoBHJocTH ^y- 
BaJTe, H r.iac H>oroB ciymajxe, h H>eMy 
ciyaiHTe h H>era ce ap'/Khto. 

5. A OHaj iipopoK H.iH caftaq /^a ce no- 
ryoH. jop Bac jo naroBapao 4a co oa^ot- 
HOTe Focno^a liora cuojera, kojh Bac h3- 
Bo^e H3 .leM.^e MncnpcKO h ncKynn Bac h3 
Kyhe poncKo, h o,;B})ahao 0,; nyTa kojh th 
je 3anoi5JeAHo Fociio,; Bor tboj ^a H,toni 
H>HM : TaKO hcti)HJo6h 3.10 H3 ceoe. 

'>. Ako 6h tc no,^6a,^.^o opaT tboj, chh 
MaTepe tbojo. h.ih chh tboj h.ih kIiH tbo- 
ja. H.IH aioHa TBoja MH.ia, h.ih iii)HJaTe.L 
TBoj KoJH TH je Kao AyiHa TBoja, roBope- 
^H TH TaJHo: xaj/^e ^a c.iyrA'HMO ApyrHM IIJKIU. r.l. 1-2. 13. 14. 171 ooroBinia, kojhx hiijoch 3Hao hh th hh 

OIUI TBOJII, 

7. ll;iMol)y ooroim yi,pyrHx napo,vi ko- 
jh cy oh'o Bac, i).iH3y h.ih yi,a-i^'i^o 0,; to- 
6e, 0,; jo^uiora npaja 30M./L0 40 ^pyrora, 

8. Ho npiicTaj c itiiM hhtii ra noc.iy- 
maj; noKa ra ik* ;Ka.iH oko tbojo, ii no- 

MOJ My CO CMH.lOlSaTH HHTII Ta Tajii, 

IK Hero ra yniij : THoja i)yKa hok ce 
ni)Ba ,;iirno na h> .ui ra yoiijoin, iiaoH,ia 
})yKa cBora nai)0,],a. 

10. oaciiH ra KaMOiLOM /^\ iiorHHo; jop 
TO iiiliame o^^BpaTirrn 04 FociiO/i,a Bora 
TBojora, KoJH TO je H3Beo H3 3eMjLe Mh- 
cHpcKo, 113 Kyho ])oncKe ; 

1 1 . .^a caB Il3paH./i> qyje h 6ojh ce, h 
AaceBHiuene ynnHH TaKO 3.10 Mol^y uaMa. 

12. Ako 3a KaKaB v\mA CBOJ, kojh th 
FociiO/T, Bor TBoj ,i,a 4a y H>eMy jkhbhui, 
Myjem rx]e roBO})e : 

13. ILHf^ome .Ly^n HOBa.La.iH H3Mot^y 
Tooe H OTna^Hiiio cbc kojh ^khbo y rpa,i.y 
HiHxoBy. roBO])ohH: xaj^e ;],a ciy/KHMo 
ApyrHM ooroBHMa, kojhx ho no3HajeTe, 

14. Ta^a ncTpajKn h pacnnTaj h h3bii- 
4H Aoopo, na aKO Gy^e HCTnna h ^oncTa 
ce yqHHH.ia ona ra^Ha CTBap Mol|y BaMa, 

15. IIooHJ ManoM CBe kojh acHBe y rpa- 

4y OHOM. H 3aTpH H H>Ora H CBO lUTO OH 

y HiOMy 5h^o, h cTOKy MaqcM noonj. 

16. M caB n.iiijeH h3 ftora cKynn Haci)e4 
y./iHu,e ifeeroBc, cna.in oraoM h onaj rpa^ 
H caB n.iHJOH H3 H)Ora Focno^y Bory cbo- 
joMy, Aa 6yAe roMii.ia ,1,0 BHJoKa h 4a ce 
BHme He ca3H4a. 

17. II HOKa TH 04 nj)OK.ieTHJex CTBa])H 
HO npHOHO HHiuTa 3a pyKy, o,i,a 6h co Fo- 
cnoA iioBpaTHO 04 jkocthho rH.OBa cim- 
jera h ynnnno th mh.ioct h CMH.iOBao ce 
Ha TO, H yMHOJKHO TO, Kao lUTo CO 3aK.ieo 

OU,HMa TBOJHM, 

18. KaA c.iymam r.iac Focno^a Bora 
CBojera ApjKeliH cbo 3anoBiijocTH itero- 
Be, Kojo TH ja Aanac 3aiior.iijoAaM, /i,a Cm 
MHHHO lUTO je npaim npo,i, Focno^OM Bo- 

rOM TBOJHM. 

YAAhA 14. 
1>H CTo cimoBH Focno^a Bora CBOJera; 

HOMOJTO CO l)03aTH HHTH CO TjlJlljaTH MO- 

i)\ o^HMa 3a .MpTBauoM. 

2. Jep CH Haj)OA cbot Focno^y Bory 
CBOjoMy, H TOOO H3a6pa Focno/i, 4a ch My 
HapoA ocooHT H3MeI;y cBHJex Hapo/ia na 

aOM^LH. 172 llETAKH^lirAMOJC 3. He je;i,n HHiuTa ra/T,HO. 

4. Obo cy iKiiBOTiiite Koje hexe jecTH: 
roBe^e. OBny, K03y. 

5. Je.iOHa. qmy. nHBo.ia. ^HBOKoay, je- 
^Hopora II Ko;sy KaMCitaHy ; 

6. 11 CBe /KHBOTHifce Koje HMajy naiiKe 
pacmijen.i)eHe na Ai'>oje , ii Koje npemn- 
Bajy H::;Met)y }KHBOTHH>a, h>hx je^HTe. 

7. A.iii He je;i,nTe OHHJex Koje caMO npe- 
iKHBajy H.iH Koje crmo H3iajy nanKe pac- 
i;HJeiLi>eHe na 4Boje, Kao : Ka:\iii.ie, ::ieij,a, 
nuTOiiora 3eii,a, jep nj)e}KHBajy a neMa.jy 
iianaKa pa8^T,BojeHHJex ; /i,a Ban je Eemi- 
CTo; 

8. Hh CBHH)HeTa, jep mm paa^Bojene 
nanKe a.m ne npeiKHBa ; /^a BaM je He^m- 
CTO ; Meca oa H>era ne je^HTe, h CTpsa ce 
ifceroBa ne ^oxBaxaJTe. 

9. A H3Met)y oniijex niTo cy y bo^h, je- 
/;HTe OBe : iuto ro^ iiMa nepa h .LycKe, 
jeTiHTe; 

10. A IUTO nejia nepa n .LycaKa, ne je- 
/^Hie : M BaM je ne^mcTO. 

11. CBe iiTHu,e HHCTe jeAUTe: 

12. A OBHJex ne je^HTe : oi).ia, nn ja- 
CTpHJeda, HH MopcKora op.ia, 

lo. Hh coKo.ia, hh eje, hh Kpai^yja no 

Bl)CTaMa H>HXOBHJeM, 

14. Hh raBpana no BpcxaMafteroBHJeM. 

15. Hh KyKa, hh coBy.Lare. hh .iHCKe, 
HH Konij,a no BiicxaMa H>eroBHJeM, 

16. Hh 6y.i>HHe, hh pavKita, hh .laoy^a, 

17. Hh reMa, hh CBpaKe, hh rH,ypu,a, 

18. Hh ])0,"^e. hh nan.LP no BpcxaMa ae- 
;:!HHi!JeM, HH iiynaBii,a, hh .LH.tKa. 

19. Ii CBe r)y6HHe Kpn.iaxe m cy BaM 
Tie^Hcxe ; ne je,i,Hxe hx. 

20. A CBe iiTHne MHCxe je/i.Hxe. 

21. HHiiixa MpuHHo ne je,;Hxe; Aoiu.ia- 
Ky KOJH je K04 xe5e iio^aj nena je^e h.ih 
iipo^aj 'j'y})HHy: jej) ch napo^T, CBex To- 
cnoAy Ijory cbojc^mv. He Kvxaj japexa y 
i^iJiHJeKV Maxepe H^eroBe. 

22. ^ecexaK /T,aJH o,i, cBera \)oji,ii ycje- 
na cBojera, iino ao})(; (• fhHBe xBoje, CBaKe 

[■0/l,HHe. 

23. M je,|H HpeA I'ociio^om lioroM ciu)- 
JHM na Mjecxy Koje H;i6ei)(! 4a oH/ije na- 
cxaHH HM(; ('iu)je, /^icexan o/i, '.KHxa cbo- 
jera, o^ BHiia cBojera h o/; y:ini cBojera, 
n nj)BHHe o/i. cxoKe CBoje Ki)yiiHe h ch- 
THe, 4a ce yMHiii oojaxH ce I'ocno^a lio- 
la CBojera cBaivi,a. 

24. Ako oh xh oho iiyx /i.a.ieK,xe hc^h 
Morao O/^nnjexH :ia xo inxo j(» ^a.icKo o,^ IIJEBA. 1\1. 14. 15. 

xeoe Mjecxo, KOJe H36epe Tocno/i, Bor xboj 
^a OHAJe HaMJecxH HMe CBoje, Ka/i, xe Fo- 
cnoA Bor xboj o.iarociOBH, 

25. ()H;i,a y^mnn ynoBan, h yaeB HOBan, 
y pyKv cBojy oxh^h y Mjecxo Koje naoepe 
BocnoA Bor xboj, 

26. II .3a xe HOBi^e y3MH mxo saaie.in 
^ynia xBoja, roBe,],a, OBaua. Bnna h.ih 
Apyrora jaKora nnka, h mxo oh ro^^ 3a- 
ace.ibe.ia 4yina xBoja, jia je^n OH^]je npe^ 
rocno/i,OM BoroM cbojhm, h Bece.iH ce xh 

H 4OM XBOJ. 

27. A.iH AeBHxa kojh 6h 6ho y MJecxy 
XBOM, neMoj ocxaBHXH, jep neMa ^nje.ia 
HH Ham.te^cxBa c xo6om. 

2S. CBaKe xpehe ro/i.HHe o^boj caB ^e- 
cexaK O/i, ^oxo^aKa cbojhx one roAHHe, 
H ocxaBH ra y cbom MJecxy. 

29. Ila HCKa /i,o\)\ jleBHxn (jep neMajy 
AHJe.ia HH Ham.ie^cxBa c xo5om) h ,:^o- 
in.i)au,H H CHpoxe h y40BHu.e mxo cy y :\ije- 
cxy xBojeM, h HeKa je^y h nacHxe ce, ^a 
OH xe o.iaroc.ioBHo Focno.T, Bor xboj y 
CBaKOM noc.iy i)yKy xbojhx, kojh oh 
pa,;^HO. 

IMABA 15. 

( BaKe ce^Me ro^nne onpamxaj. 

2. A oni)ainxaH.e 4a 6Hr.a oimKO : komc 
je Ko /],y»jaH mxo, neKa oiipocxii mxo 6h 
3iorao xpa'rKHXH 04 6.iHacH>era CBojera; 
HCKa He xpa*/KH 04 6jH*/KH>era CBojera h 
OA Cpaxa CBojera, jep je onpamxaae Bo- 
cno^ifce or.iameno. 

3. O4 xyl)HHa xpa^KH, aan mxo on HMao 
y 6paxa CBOjera, oho neKa mv onpocxH 
pvKa XBOJa, 

4. ,/l,a ne (m 6h.io cnpoMaxa y\o\)\ BaMa, 
jep ke xe ooh.iho o.iaroc.iOBHxn Bocno^ 
y 3eM^i)H Kojy xh TocnoA Bor XBOj 4a 
y nanLLe^cxBo ^a je xBoja, 

5. CaMO aKO ^oopo y3ac.iyiiiaiii r.iac 
FociioAa Bora CBoj(n\a r.ie;i,ajyhH /i,a mh- 
hhui CBe OBe 3anoBHJecxH, koJ(^ xh ja 3a- 
iiOBHJeAaM ,i,ana('. 

0. I>.iaroc.i()BHli(i x(^ rociio;!, Bor xboj, 
Kao mxo XH je Ka3ao, xe hem ^anaxH y 
3ajaM MHorHM Ha])OAHMa , a hh 04 Kora 
ne tieiii yiuniaxH y 3ajaM , h lua^aheiu 
MHoriiM napo^HMa, a oini xo^om ne he 
B.ia4axH. 

7. Ako rjy^e y xeoe kojh cHi)OMax h3- 
Mel)y r)j)ah(^ xBoje y kom MJecxy xbom, y 
3eM.i.H TBojoj, Kojy XH ,i,aje TocnoA Bor 

XBOJ, HCMOJ 4a XH ce CXBpAHe Cpll,e TBO- IIKTA KIMITA MOJCIUKIU. VA. la. 10. 173 je H M cTiicHiMU \)\K\ ciHJjy upary cbo- , n\ tii ii iiopo^umn tbojji CBaKe ro^HHe 
jeMV fHi>4»ia\y. na Mjivry Kojo ii;5iVi)(' rociio,!,. 

>^. Hero oTiu)i)U i)yKy c'iu»jy ii iiOoaJMii -\. Ako .111 na FhOMy oy,U' Maiia. aKO 
My j)a,io Ko.iMKo My i\\\ rpeoa y iiorpe- , oy.i,(' xpoMo ii.iii c.injoiio, ii.iu Koja ro,; 
oil H»eroKoj. I :{.ia Maiia oy,^e na ibOMy, He ko.lh ra Fo- 

i». 4yBaj ce.uineoy,u' KaKiu) nena.ha.i- ciio^iy liory choiVmv. 
CTBO y cpuy THOM. 11a ,iai>eM(Mii: n.iiiiiy 1^:^. >' cijom MJecTV iioje^H ra : 11 mhct 
je oeAMa ro.u»Ha, ro,;iiHa oiipocHa; 11 m i ii neMiicT nena je,ie Kao ci)iiy 11 jciena. 
OKO TBoje He oy.ie :i.io ni)eMa oj)aTy tbo- j 2'it. CaMo KpBu 0,1, H>era He je,^n; npo- 
jeMV ciipoMaxy, na xi My ne ,taiii , a oh .iiij je na :i(^Mj)y Kao i?o,iy. 
:ii\ TO Xd Bannj(* Ka roeno,iy na re. 11 oy- i 
46 TH rpnjex. I r./lAl]A k;. 

10. IIo.uij My. H HeKa ne jKa.in ci)U.e | ,-lpiKn Mjeceu Abhb, Te c.iaBn nacxv Fo- 
TBOJe Kaa My ,vnii ; jej) he :5a xy CTBap ; cno.iy F)ory cBojeMy, je]) mjoccmui ABHBa luanxMOBHTH Teoe Foeno,i F)or tboj y 
CBaKOM noc.iy tbom ii y cBe.My ;sa nrro ce 
npiixBaiHiu pyKOM cbojom. ii:n?eo 're je Focno,^ Bor tboj 11:5 .Mnciii)a 
Hoiiy. 
2. II :jaKo.Ln nacxv Fo('iio,t,v liorv cbo- 11. Jep He lie ohtii oe;i cni)OMaxa v 3e- J^^^y^ 04 Kpynne n ciiTHe eTOKe. na MJe- 

CTy Koje ii;{6ei)e Focno,^ ;i,ii OH,ye nacTa- 

HH HMe CBOJe. 

o. He je^H c ftOM x.Leoa KHce.iora ; ce- m.lh: :m\ to tii 3aiioBiije,iaM 11 Ka:KeM: 
OTBoi)aj pvKy CBOjy opaTy cBOJeMy, ne- 
Bo.LHiiKy II oiii)OMaxy cBoje:My y i^eM.LH 

CBOJOJ. 

12. Ako tii ee lipoma opaT tboj JeBpe- 
jiiH H.iii JeBpeJKa, neKa tii c\iy}Kii luecT 
roAHHa, a ceA>i<? ro.iiine oTnycTii ra o,; 
ceoe c.ioooAHa. 

13. A Ka^ ra OTnycTiiin 04 ceoe c.io- 
6oAHa. HeMOJ ra OTiiycTiiTii iii)a:ma. 

14. ,J,apyj ra ^iiim i!:3MeI)y crone cBoje 
H c ryMHa CBojera 11 11:? Kaue cBoje : no- 
M] >iy 'HIM Te je d.iaroc.ioBiio Focno^ 
Bor TBoj. 

15. II onoMiiHiii ce ,ia cii ono poo y ne- 
M.LH MiiciipcKoj II ^a Te je H:^6aBno Fo- 
cnoA Bor tboj: :ia to tii ja isanoBiije^aM 
OBo Aitnac. 

16. Ako .111 tii pene: ne hy ,;a ii,;eM 
oj. Teoe. :ia to iuto Te .Lyoii 11 40M tboj, 
jep My je ^o^po ko,i, Teoe, 

17. Ta^a y:iMH mii.io 11 niujdyniH My yxo 
Ha BpaTiiMa. 11 dnhe th c.iyra ,V) BujeKa : 
n c.iyniKiiHiii CBojoj yinnii TaKo. 

1>^. HeMoj 4a TH dy,^e TeinKOKa,; ra or- 
nyiHTaui oa cede c.iodo,\Ha, jej) je A'^ojn- 
HOM oHo.iiiKo Ko.iHKo HajaMHHK .3ac.iy- AaM ,;aHa je^ii c h,om npiijecan x.ted, 

\.Tii<} HeBO.LHH^IKII. jep CII XHTcIiH H^a- 

inao H;i 3eM.i>e MHCHi)CKe, na 4a ce ono- 
MHH>ein ,T.aHa Ka,^ cii ii^ainao ws Mncnpa 
,1,0K ru ro/i, :kiib. 

4. II ,],a ce He bh^h y xeoe KBacaii; :3a 
ce^aM ^ana HHiv],je Mel^y rpannuaMa tbo- 
JHM. H ^a ne ocTane iipeKo noh HniiiTa 
,10 jyTi)a 0,1 Meca Koje isaKo.Lem npBii ^an 
y ]iem\ 

5. He MOjKein K.iaTn nacxe na CBaKOM 
MJecTV CHo.M Koje TII ,\i\ Focno,; Bor tboj; 

(). Hero na :MJecTy Koje iii^depe Focno,; 
Bor TBoj ,i,a OH^je nacTann hmc cBoje, 
OH,\je Ko.Lii nacxv y Bene cyn^ianoM 
:3axoAy y hcto npnjeMe Ka,^ en noniao n;i 
MHCHj)a. 

7. A neu,H je h je^H na 3ijecTy Koje wa- 
depe Focno,!. Bor TBOj; 11 cjyT])aAaH Bpa- 
THBinii ce n,i,n y CBoje inaTope. 

><. IIlecT A^na jt\i,ii njJiijecHe x.^edoBe, 
a ce^MH ^an m je ni)a:3HnK I'ocnoAftH, 
Ta^a He pa,T.n nniiiTa. 

1). Ce,iaM ne,ge.La Hadj)oj: Ka,i, cTane 
cpH i)aAHTH iio.ieTHHH, oH^a noHHH dpo- HiHo y Teoe :ia iikm-t ro^uina, x^i m re j^^h ce^a^ neAJe.La. 
d.iaroc.iOBHo Fociio,i. F)or tboj y cBCMy 10. Ta^a ni)a:inyj ni)a:mnK neAJe.Ba 

Focno,T,y liory ciiojcMy: iuto MojKeni iipn- iiito paAHUi. 

19. ('Be HjiBenue y ctouh CBojoj Kpy- 
HHOJ II ciiTHoj iiiTO dy,i,e MyniKo. iiocBe- 
th FociKuy Bory cBojeMy ; He j)a,;n na 
npEenuy 0,; Kj)aBe cBoje, h ne cTpHini | cbojiim tii h chh tboj h kKh TBoja n ciy- 
npBenua 04 OBana cbojhx. ra tboj ii c.iyinKiiH>a TBoja, h .Icbmt ko- 

20. Ilpe,i Focno^OM lioroM cbojhm je,i,M i jii dy,T,e y MJecTv tbojcm, 11 ,v>J"'i'^ii^ h HecH 4j)aroBo.i)Ho KaKo re oy^e d.iaro- 
ciOBHo Focno,!, Boi' tboj. 
11. II Bece.iJi ce u\h\\ Fociio,^om BoroM 174 nETA KBlirA MOJCIIJEBA. VA. 16. 17. cHpoxa 11 vAOBHua. kito oy^y ko/I, xeoe. 
Ha Mjecxy Koje ii:iuepe FocnoA Bor tboj 
4a OH,\ie HacTanii inie cBoje. HAH ^eMy roA h;3 BojCKe neoecKe, niTO 
HHJecaM 3anoBJeAiio. 
4. 11 Teon ce to jaBH h th ^yjeiir, OH^a 12. 11 ouomiikjH ce 4a en oho po6 y Mn- pacnHTaj Aoopo; na aKO 6\^e HCXHHa h cnpy. Te nyBaj h TBopn ypeA6e oBe. 13. DpaynnK cjenfina npasnyj ce^aM ! Ilapan.iby, AOHCTa ce y^HHH.ia ona ra^Ha CTBap y Aana. Ka^ ;3oepein c ry^Ha CBojera n n:3 
Kai],e CBOje. 

14. II Bece.iH ce na npasHnk CBOJ th h 
CHH TBoj H kIih TBOja H c.iyra TBoj H ciy- 
iiiKiiaa TBoja. h ^leBHT n ^oiu.LaK n cnpo- 
Ta H yA0BHii,a, ieto Cy^y y iMJecTy TBojeM. 

15. Ce^aM Aana npasnyj npasHHK To- 
cnoAy Bory CBOjeMy na MJecTy Koje h3- 
6epe BocnoA, Ka^ Te 6.iaroc.iOBH Bocno4 
Bor TBoj y CBaKoj .BeTHHH tbojoj h y CBa- 
KOM noc.iy pyKy tbojhx ; h oy^H Beceo. 

16. Tpn nyTa y toaheh nena Aol^ecBa- 5. Il3BeAH OHora ^OBJeKa h.ih ony aieny, 
KOJH y^HHHiiie OHO 3A0. Ha BpaTa CBoja. 
^OBJeKa OHora hjh iKeny. h aacnn hx 
Ka^eaeM ^a nornny. 

6. Ha CBJe^OHaHCTBo ^Ba hah xpn ho- 
BJeKa Aa ce noryon onaj Kora BaA>a no- 
ryoHTH ; a.iH na CBJeAo^ancTBo je^nora 
^OBJeKa Aa ce He noryon. 

7. CBJeAOii,n neKa npBH Anrny pyKe na h> 
/i,a ra y6HJy. a no tom caB napo^ ; TaKo 
H3BaAH 3.10 H3 ce5e. 

8. KaA TH 6yAe TeuiKO pacy^HTH H3Me- Ko iiyiuKo npeA Bocno/],a Bora TBojera na i)\ KpBH n KpBH. H3Mel)y pacnpe h pac- 3rjecT0 Koje H3oepe : na npa3HHK npnjec- 
HHJex x.LeuoBa, na npa3HHK neAJe.^a n 
Ha npa3HnK cjeHHij,a: a.m hhko 4a ne 
Aolje npa3an npe^ Bocno^a ; 

17. Hero CBaKH c ^apoM 04 OHora niTo 
HMa. npcMa 6.iaroc.iOBy Bocno,na Bora 
TBojera kojhm Te je ^apnBao. 

18. CyAHJe h ynpaBHTe.Le nocTaBH ce- 
6h no CBHJCM MJecTHMa Koja th ^a Bo- 
enoA Bor tboj no n.ieMenHMa tbojhm. h 
neKa cy^e napo^y npaBo. 

19. He H3BptiH npaB^e h He iMe^aj. ko 
je KO ; ne ni)HMaj noK.iona ; jep noK.ioH 
3auLten.3>yje ohh My,T,pHMa n H3Bptie 1)h- 
jeqn ni)aBc\i,HHMa. 

20. Ca CBHJeM h^h 3a npaB^OM , ^a 6h 
()H0 ;khb h nac.iHJe,T,HO 3eM./rjy Kojy th 
Aaje BociioA Bor tboj. 

21. He ca^H .lyra hh 04 KaKHJex Ap- 
]}eTa KO/i. o.ixapa FocnoAa Bora cBojera, 

KOJH naMHHHIIl : 

22. 11 ne ii(v;ii;kh mii:aKoi'a .inKa : na 
'10 Mp3H BociioA Bor tboj. 

IMA J} A 17. 

He iii)iinocH FocnoAy Bory cBojeMy hh 
Bo.ia HH jarH>eTa hh japexa na kom HMa 
]\iana h.ih KaKo ro^ 3.10; jej) je i'a/i,no 111)04 
rociio,V)M BoroM TimJHM. 

2. Ako (•(' Hal^e K04 Teoe y kojc.m o,; 
MJecTa TBoJHx . KOJa TH 4a BociioA lior 

TBOJ, MOBJCK H.IH JKeHa 4a yiHHH 3.10 

npe4 B0CI1040M BoroM tbojhm. iiix'cry- 
najyliH 3aBJeT H>eroB. 

3. H 0TH4e Te ciyjKH 4pyrHM r)oroBHMa npe, HJH H3Mei)y pane h pane, oko kojiix 
6y4e napmma y TBoje^i MJecTy. Ta4a 
ycTann n h4h }• iijecTo KOJe H36epe Bo- 
cno4 Bor tboj : 

9. II 0TH4H K CBeniTeHHii,HMa .leBHTH- 
Ma H.1H K cy4HJH KoJH 0H4a 5y4e, na iix 
ynHTaj. h ohh tie th Ka3aTH KaKO BaA.a 
npecy4HTH. 

10. II yHHHH onaKO KaKO th wdmy y Mje- 
CTy Koje H36epe Bocno4, h r.ie4aj 4a v^h- 
HHin ca CBHJeM onaKO KaKO Te nayne. 

11. Ho saKOHy, KojeMy tc nayqe. h no 
npecy4H, KOJy th Kaajy. y^nnn : He 04- 
CTynn 04 OHora niTO th Ka^Ky hh na 4e- 
CHO HH na .iiijeBo. 

12. Ako .ih oh ce ko yni)LO xe ne 6h 
XTHO noc.iyinaTH cBeniTennKa kojh 0H4Je 
CTOJH xe c.iy;KH Focno4y Bory XBojeMy, 
H.iH cy4HJe, xaKH ^iobjck 4a ce noryon : 
H H3Ba4H 3.10 H3 Il3paHA>a, 

13. /I,a caB Hai)04 uyje n 6oJH ce, h y 
Hanpe4aK ,\ii ne pa4H ynopno. 

14. Ka4 yt)(Mii y 3eM.T>y Kojy xh 4ajpBo- 
cno4 Bor XBOJ 4a je Hac.iHJe4Hm, h na- 
ce.iHiii ce yHiOJ. uko ])eneni: 4a iiocxaBinr 
ce6H na])a, nao nixo HMajy cbh Hapo4H 
OKO Mene, 

15. CaMO OHora nocxaBH cedn 3a u,ai)a. 
Kojera 113001)0 rocno4 Bor xBoj ; H3Met)y 
6])alio ci'.ojo iiocxaBH ii,ai)a ceon; a homoj 
HocxaBHXH Ha4 coGoM HOBJOKa xy^HHa, 

KOJH HHJe 5])aX XBOJ. 

1(). A.iH 4a ne ,i,])'/KH MHoro K()i+»a. h .|a 
He Bpaha Ha])04a y Much)) 4a 6h niviao 
MHoro KOH>a, jep iuim je Bocno4 Ka3ao: H K.iaH>a HM ce, hah cyHu,y hah Mjecei;y | He Bpaliajxe ce BHine OBHJeM nyxcM. IIETA KH>IirA MOJt 

17. II ,\i\ He.Ma MRoro 'iKoiia . ,\a ce no 
nil oTiia.ui-i'> ^'PUi' ]i>eroiu). mi ci)('oi)a hii 
;-i.iaTa ,\ii HOMa iip.io .mhdio. 

1.^. A Ka,i cjoAo Ha iipiijecTo uai)CTim 
cHojera. HOKa iiiuMiuiiu' rcnii y KHiiirv 
oHaj ;wKOH 0,1, cHoiinvuiiKa .loHiiTa: 

ll». II HOKa ra ,^l)yKlI koa ceue ii HOKa 
ra 'iHxa ,iok je :kiir, ^a ce. vhh oojaiH ce 
rociio.ia r>ura fiu)jera. ,i.p'/KaTii cro ])1i- 
jeuii oRora :iaK()Ha ii oro ype^oe. ii tro- 
pHTH iix : 

-<►. ,J,a ce He uii iio^^himo cpue hbei'ORO 
ii.iHa,! opafio ftoroRo. ii ,\a no on o,V"ry- 
II 11.10 0,1, oRe iiaiioBiijecTii iiii na ^ocno 
Hii Ha .injeRO . ^a oh ,4yro uapoBao oh h 
CHHORH H>eroRn y ILspan.Ly. 

IMABA 18. 

( ReuiTeHHiiH .leRiiTH H cRe n.ieMe .le- 
BiijeBo ,v^ He^rajy ^nje.ia hii ^aI^."Be,■^- 
cTRa c ocTa.iiijeM cimoRiLMa Ilijpan.LOBH- 
jeM ; HeKa je^y oriteHe '/KpiBe l'ocno,^H>e 
H iteroBo naiu.LeACTBo. 

J. Haui.LeACTBa A^niuie M HOMajy Met)y 
ojiahoM cboJom: Fochoa je Ham..i)e,;cTBo 
H>H\oBo. Kao uiTO HM je Ka3ao. 

'). A.1H ORO Ai^ npHna^a CReniTeHHi^HMa 
OA HapoAa. OA oHnjex kojh npHHocy a;p- 
TBy, nii.io BO.ia h.ih jarH>e : A^ ce Aaje 
cBeuiTeHHKy n.ieJie h ooje BH.iHHe h ;Ke- 
.lyAa^. 

4. TlpRime oa HCHia CBOjera. oa RHna 
cBojera n oa y.i>a CBojera, h npBHHe oa 

BYHB C 0Bail,a CBOJHX HOAHJ MY. 

5. Jop H>era H:ia6pa FocnoA Bor tboj 
H:iMe^y CBiijex ii.ieMOHa tbojhx ^ ctojh 
H c.iy/KH y HMe rocnoAH>e oh h chhobh 
H>eroBn ao RnjeKa. 

«'). II KaA Aot)e kojh .leBHT H.i Kojera 
roA MJecTa TROjera h3 CBera lI^paH.ia. 
FAJe HacTaBa . KaA Aot)e no JKeibH Ayiue 
cBoje y MJecTo Koje H:ioei)e Toe no a, 

7. HeKac.iyiKHy hmo rocnoAaliora cbo- 
jera Kao h Apyia opalia BeroRa .Icbhth, 
KoJH OHAJe CToje npeA Fochoaom. 

'^. HeKa jeAy jeAHaK aho. ocilai onora 
iiiTO OH KoJH iipoAao y iiopoAHUH OTaii,a 

CBOJHX. 

I*. KaA yt)eni y 3eM.i>y Kojy th Fochoa 
Bor TBOj ;i,aje, ho yqH ce nHHHTH raAHa 
Aje.ia oHHJex napoAa. 

10. HeKa ce He naV* y Te6e kojh Cm bo- 
AHO CHHa cBojera h.ih Khep cBojy Kp03 
oraH,. HH BpaHaj). hh kojh rara no :nui- IIJEBA. r.l. 17. 18. 10. 176 je;{Ai^>'Jt HII Kojii raia no nTHi;aMa, hh 

yp04IllIK, 

11. 1 1 II oajaM, HH KOJH ce AoroBapa ca 
:i.iHJeM AyxoRinia, hh oncjenap, hh kojh 

IIHTa MpTRe. 

12. Jep jo raA upcA Fochoaom ko roA 
TaKO HiiHii, H :{a TaKe raAOBe TJepa to 
HapoAe Fociio.i, lior tboj HcnpeA 'reoe. 

!.'>. ,J,])^*ii ce ca criijcm FocnoA^i Bora 
CBOJera. 

14. Jep Tii iiai)()AH Koje hem HaciHJe- 
I AHTH. c.iyniajy raxape h Rpanape; a xe- 
6h to lie AonyiUTa Fociioa lior troj. 

lo. lIpopoKa iicpeA xeoe, ii:iMel)y opa- 
tie XBoje, Kao uixo caM ja , iiOAHrnyhe xh 
Fociioa Bor xRoj ; H.era ciyiiiaJTe. 

H). llo CRCMy KaKO ch HCKao OA Focno- 
Aa Bora cROJera na Xoi)HRy na a^^h ca- 
6opa cROJera roRopetn : Aa BHiue He ny- 
jeM r.iaca FocnoAa Bora cBojera h a^ 
BHUie He r.iCAaM orita xora Be.iHKora. Aa 
He HorHHeii. 

17. 3a TO MH i)eqe Fociioa: Ao6po pe- 
Koiiie IIITO i)eKoiue. 

18. lIpopOKa hy hm noAHrnyTH H3Met>y 
opaLe itHxoBe, Kao iuto ch th, h MCTHy- 
hy pHJe^iH CBoje y ycTa aeroBa, h Ka3H- 
Balie HM CRe iirro My sanoBJeAHM. 

19. A KO roA He Cm noc.iyinao pnjeMH 
MOJHx, KOJe he roBopHTH y .Moje hmc, oa 
xora hy ja xi)a;KHXH. 

20. A.iH n})oi)OK KoJH Cm ce ycyAHO ro- 
BopHXH mxo y Moje H^ie iuto My ja He 3a- 
iiOBJeAHM Aa roBopn , h.ih kojh 6k roBO- 
])H0 y HMe Apyi'Hx 6oroBa, TaKH npopoK 
Aa ce iioryoH. 

21. Ako .ih pe^em y cpuy cbojom: Ka- 

KO heMO n03H?TH pHJC'I KOJC HHJe Fo- 

cnoA pcKaoV 

22. IIIto oh npopoK peKao y h.mc Fo- 
cnoAH>e. na ce ne 36yAe h hi; naRiJUiH 
ce, TO je ])HJey KOJe HHJe peKao Fochoa ; 
Hero je h:j oxojiocth peKao onaj iipopoK, 
He 5oj ra ce. 

YAABA 10. 

JciaA Fochoa Bor tro.j iioTj)e napoAe ko- 
JHx 3eM.Ly Aaje xeoii Fociioa Bor tboj, 
H KaA Hx HaciHJeAHiu h nacTaHHiu ce 
no rpaAOBHMa H>HxoBHJeM h no KyhaMa 

H>HX0RHJeM, 

2. ()Ai5oj TpH I'paAa ycpcA ycM.Le cBoje, 
Kojy TH ,i,aje Focno,; Bor tboj Aa je na- 
c.iHJeAHin, 

y>. lia'iHUH ijyT, H i)a3AHJe.iH Ha xpoje 17G llETA KH^UTA MOJCllJEBA. IM. VX 20. KpajeBe aeM.^e cBoje. Kojy tii m Tocno^ 
Bor TBOJ y Ham^/be^CTBo. iia neKa rijeJKH 
onaMO cBaKii k^bhiik. 

4. A OBaKO HeKa oyAe c kpbhhkom ko- 
JH yxe^e ona^ro. x<^ ^h ocxao HiHb: ko 
Y6iije aiiiiKH,era CBOJera HexoTHi],e, ne 
MjWHBiuii n])iije Ha m. Kora ;is^ CBJe^oqH na itera ,],a ce o^Mehe 
Bora, 

17. ()H;ta HOKa crany xa ^Ba qoBJena. 
KOJH HMajy Ty paciipy, iipeA rocnO/i,a. 
npe^ CBeiirreHHKe ii iipe,^ cyAHJe Koje 
6\ji,\ y TO BpHJeMe : 

18. II Heiia Aoopo HcriHTajy cy;i,HJe : 5. Kao KaA Cm ko OTiimao c rmmihmi : ^^ko CBje^oK onaj oy^e .la-rKan cbjcaok h 
CBOJHM y uiyMy ^a CHJew npBa. ira (m 
saMaxHvo cjeKHpoM y pyi];H CBOjoj ,T,a no- 
cHJe^e ApKO, a ona Gh cna.ia c ,],pH;a.iHi;e 
H noro^H.ia Cm iliiiHx-ifcera iteroBa laKO 
^a yMpe, oh nena yxe^ie y kojh 04 THJex 
rpa^OBa 4a ocTane jkhb. 

6. ,zl,a He OH ocBexHHK noTJepao KpB- 
HHKa 40K My je cpii,e ])acna.i.eHO , h ^a 
ra He (m CTwrao na A'^i-ieKy nyxy h voho 
ra, HpeM^a niije :3ac.iy:iKH0 CMpra, jep 
HHJe npHJe MpsHo na it. 

7. 3a TO TH sanoEHJe^aM h Be.iHM: ti)h 
rpa^a o^BOJ. 

8. A Ka.T, i)amHpH FocnoA Bor tboj iviel^e 
TBOJe. Kao lUTO ce 3aK.ieo ouHMa tbojhm, 
H Aa TH CBy 'seyiJbY KOJy je peKao AaTH 

01J,HMa TBOJHM, 

9. Ako ysApainm h ycTBopHiu CBe one 
sanoBHJecTH, Koje th ja ^anac aaiiOBHJe- 
/T,aM. Aa .byoHHi FociioAa Bora CBOJera h 
xoAHiu nyTOBHMa H,eroBHJeM CBarAa, oh- 
Aa AOAaj jom TpH rpaAa ochm ona Tpn, 

10. J]^ ce He ni)0.ibeBa KpB npaBa y ae- 

MJbH TBOJOJ. KOJy TH TOCHOA BoP TBOJ 

Aaje y Haiii.i.eACTBo , h a^ hc 6yAe na 

Te^H Kpl'.. 

11. A.in aKo KO Mp:3H na 6.iH;KH>era 
CBOJera m Bpeoa ra, h cko^ih na il, h 
yAapH ra TaKO m VMpe , a oh VTe^ie y 
KOJH OA TMJex rpaAOBa, 

12. ()n/i.a CTa])i(MiiHHe MJecTa JBcroBa 
HCKa HOiiJ.L}' n y;iMy ra oAaHAe, h Hi)e- 
AaAy ra y pyue ocBCTHHKy Aa ce nory«'')H. 

13. HeKa ra ne rrKa.ui oko tbojc, nero 
CKHHH K])B iipaay c Il:i])an.i)a. A'» Cm th 
Aoopo nn.io. 

14. He iioMHMH >iei)e diMvuibera cbo- 
jera Kojy nocTaBe CTai)H y HaiiKbCACTBy 

THOJCM I.'OJC AO^^I^j^'l" y iU'M.l.H KOJV TH 

I'ociioA I'or TBoj Aaje M je nac.inj(*Ainii. 

15. HeKa ne ycTaje jeAan cbjcaok na 
MOBJeKa HM :',a KaKo :uo h hh ;{a waKaB 
rpHJex n:5Mel;y ciuijex rpHJexa kojh ce 
MHHC. Hero Ha ]»njeMHMa A'^a 11.1 h ti)h 
CBJeAOKa Aa ocTaje CTBap. 

10. Ako 6h ycTao .ui/KaH cbjcaok na laiKHO CBjeAOHH na opaTa CBojera, 

19. y^HHHTe My onaKO KaKo je oh mh- 
CJHO y^HHHTH GpaTy CBOjcMy: h HiSBaAH 
'SAO Ks ceoe, 

20. ,3,a ce ocTa.in qyBuiH to 6oje, n 
y HanpeAaK bhiuc ne 4HHe TaKO 3.10 
ycpcA Teoe. 

i 21. HeKa ne ata.iH oko tbojc: jkhbot 
I 3a jKHBOT, OKO 3a OKO, 3y6 3a 3y6, pyKa 
I 3a pyKy, nora 3a Hory. 

OABA 20. 

JiaA OTHACHi Ha BojcKy na HenpnjaTe^a 
CBOJera h bhahih KOH,e h KO.ia h napoA 
BetiH OA ce6e, hcmoj ce yH.iauiHTH oa 
H)HX, jep je c To6oxM Fochoa Bor tboj, 
KOJH Tc je H3Beo H3 3eM.i.e MncHpcKe. 

2. 11 KaA noi)eTe Aa ce Ho6HJeTe, ncKa 
npHCTYHH CBeUITeHHK H HporoBOpH Ha- 

poAy, 

3. II HCKa HM pcMe : c.iyuiaj Il3paH.i)y ! 
BH H0.ia3Hre Aanac y ooj na nenjJHJaTe- 
jbQ cBOJe , HCKa He Tpne ci)ii,e Bame, ne 
6oJTe ce h ne n^iauiHTe ce. hhth ce npe- 
naAaJTC oa h,hx. 

4. Jep Fochoa Bor Baur hac c BaMa n 
6Hlie ce 3a Bac c HenpHJaTe.i)HMa Ba- 
iHHM Aa Bac canyBa. 

5. IIo TOM H BoJBo,],e HCKa nj)oroBope 
HapoAy, H peKy: ko je carpaAHO hobv 
Kvliy a HHJe no^eo cjeAJeTH y H>oj? He- 
Ka HAG, HeK ce BpaTH KyliH CBojoj, Aa 
He Cm iiorwHyo y nojy. h Al>yi'M hotco 
cjeAJcTH y iboj. 

(). H KO je HocaAHo BHHorpaA a joui ra 
HHJe r)])aoV HCKa hac. hck ce Bi)aTH Ky- 
IiH CBojoj. Aa He nil iioriinyo y oojy, h 
Al)yi'ii la n))ao. 

7. II K(» je ii('ii])OCHo AJt'BOJKy a joni je 
iiHJe oAi^eoV iiewa hac hck ce Bi)aTH 
KyiiH cBojoj. Aa He oh nornnyo y oojy, 
H Apy'M je oABeo. 

8. JoHi H oiu) HCKa KaiKy bojboac na- 
l)OAy H pei.'v : ko je cTjianiHi? h Tpne 
My ci)i;eV newa hac, hck ce BjiaTH Kyhn 
ci'.ojoj, Aa He Cm Ti)Hy.io ci)ue 6patiH ibe- 
roBoj Kao H)eMy. IIKTA KH.lirA MO.ICIIJKIU. T.l. 20. Jl. r • 9. II Ka,\ BOJB(Ue iiiuoBopc Hapo.^y, ou- 
^a HeKa HaMJenv r.iaHapi' u,\ Mcra u\)v,\ 

10. Ka.; ,^(>t)tM!i in),\ Kojii v\n\,\ ,ui ra 
oiijeiii, iipm» ra ii()ny,|ii mui)()m. 

11. Ako TH O.U'OHOpiI MllpOM H OTHO})!! 4. II ncKa (VU^^My cTapjeiiinno onora 
ri)a,i.a tv jyiiiiuy y iiycry ,^().llIHy r,|jo 
CO lU'Koiia nil i'U}{\ 11 lU'Ka :5aK().i>y jy- 
Hiiuy on.i^jc y , 1,0.1111111. 

T). lloToM lUM.'a ii})iicTyiio CBeiirroninui. 
ciiiKUui .Iciuijciui: jc]) iMi\ iiaaojKi To- Tii Bpaxa. oiH iiapo.i Kojii cr ual)(M ii.oMy , cuo,!. lior Tuoj ,i,a My c.iyiKc 11 ,\a o.iaro- 

HeKiiTH ii.iaha,i.aHaK 11 u\\\v tii iioKopaH. j cn.Lajy y hmc rociio^ui'C, h Ha ihiixoini- 

12. Ako .111 He ynHHii Miipa c tooom ho- | jeM piijeMiiMa ,i,a ocTajc ciuiKa i)ac*iipa 11 ro CO (TaHo onrii tooom. ra.^a ra tuij. 

lo. II Ki\,\ ra ^(K'^o,^ lior thoj iipo,i,a 

y pyKo TBojo. iiooHJ cBo MyiiiKiiH)0 y 

H»eMV Ma^IOM. 14. A iKOHo II ,\iouy II cTOKy ii iirro roA OHoj ,T,o.iiinii. cBaKa iiiTOTa : 

(). 11 cno (TaiyoiiiiiHo oiiora i'pa,i,a Kojii 
6y,;o uajo.iH^Ko yoHJouora noKa oiiopy 
l)yKo .'Bojo E'd/X :iaK.iaHo:^r jyininoM y <)yAo y rpa,;y. can ii.iiijoH y HiOMy. otmii. 

H JO^H n.lIljOH OA HOlIpIljaTO.La CBOJIIX. 

KOJH TH M roonoA Bor tboj. 

1'). TaKo HHHH oa cBiijoM rpaAOBHMa, 
KOJH cy Aii-iPKo OA T060 H Hiijocy 0,; rpa- 
v^oBa oBHJox HajiOAa. 

16. A y rpaAOBiiMa OBiijox Hapo;;a. 
Koje TH FocncT. l>or tboj ^^a^e y nanLLOA- 

CTBO. HO OCTaBIl y HxHBOTy HII JO^HO ^V" 
lUe iKHBO. 

17. Hero iix :{aTpii ca cbhjom, Xotojo h (. II THpAoIiH HOKa i)OKy: pyKo naiiio 

HHJOCy IIpO.ULlO OHO K1)BH HHTIl cy OMH 

Ha 1110 BHAJo.io: 
S. Mh.iocthh oy^H napo^y CBOJOMy 11:3- 

paH.Ly, KOJH {'H HCKVIIHO, rOCIIOAO, H HO 
MOhH IIl)aBO KpBH HR HapO^ CBOJ H3pa- 
H.La. TaKO ho CO OMHCTHTH 04 OHO KpBH. 

i). 11 TH iiOHi cKHHyTH iipaBy KpB ca co- 
do Ka,; yMHHHiH iuto jo iipaBo ii[)e4 To- 

CHOAOM. 

10. KaA othaoui na BojcKy na Honi)H- Aiiopojo H Xananojo u «I>oi)o:{ojo 11 Jo- j jaTo.bo cBojo . h lipoma hx Tociioa Bor Boje H JoBycojo, Kao iiito th jo aanoBJo- 
AHO FocHOA Bor tboj, 

1>^. ^a Bac HO Hay4o hhhhtii raAHa 
^e.ia Koja hhhhiiio ooroBiDia cbojh.m, h 
4a HO .'^rpHJoHiHTo FocHOAy Bory cbojomy. 

11'. KaA onKo.iiiiii KanaB rpaA h 6yA0iu 
^yro HOA ililm oiijyhii ra A^i <">» r*^ y^eo. 

HO KBapH ApBOTa H.OrOBHJOX CJOKHpOM: 
jop M0H{01H C H>nX JOCTH, 'SH TO HX HO CH- 
JOUH : jop ApBO HO.LCKO jO .IH MOBJOK A^ 

yt)0 y rpaA HCHpOA toooV 

'20. Horo Al>i«*Ta KOJa .iHaiii ,i.a hm co 
pOA He jeAe, h>hx oda.Lvj h cHJou,n h 
ri>aA" .'iaK.ioH oa rpaAa kojh co ohjo 
c T060M. AoK.io HO iiaAHo. 

r.lAP.A 21. 

l\aA CO iialjo yoiijon hobJok y :i('M.T)ii Ko- 
jy TH Aajo TociioA Bor tboj ,|a jo iiac.iH- 
joAHiii. FAJo .lo'/Kii y iio.L. . a ho I'.na co 
Ko ra jo ynHo. 

2. TaAa noKa irniAy crajjjoiiniHo tbojo 
H cyAHJe TBojo. h HOKa H:{MJope oa yoHJo- 
Hora Ao rpaAOBa kojh cy oko H>ora. 

'->. Ila KoJH rpaA ^>y.V^ najaiHiKo yoii- 
joHora. CTai)joinHHO onora rpaAa HOKa 
y33iy jyHHuy w.i roBOAa. na Kojoj co joni 
HHJe paAH.io, Koja hhjo uyiMa y jai)My. TBOJ y i)yKO TBOJO H ;3apooiiiii hx MHoro, 

11. H yr.ieAaiii y poo.Ly .iHJony aiony, 

H OMH.IH TH Aa OH jO XTHO yWOTH m HCOHy, 

12. Oaboah jo KytiH CBOjoj: h HOKa 
oopHJo r.iany CBOJy h ci)0/Ko hok re CBOje : 

1.'^. II HOKa CKHHO ca ce6e xa.^HHe cbo- 
jo y KoJHMa jo :iai)od.i,eHa, h HOKa cjoah 
y Kyhii TBojoj H '/Ka.iH :ia ohom cbojhm 
H :ia MaTopOM cBojo:\i ii,ho MJoceii; a^h^ : 
HO TOM .103H c H>03r, H 6yAH joj My:iK H 
ona HOK TH 6yA0 JKona. 

14. Ako th iioc.iHJe ho oh oii.ia no bo- 
.BH, HycTH jo HOKa HAe KyAa joj /[])i[V(), 
a.iH HHKaivO Aajo HO iri)()Aani :5a hobho nil 
Aa iBOM Ti)ryjoiii. joj) ch jo ocpaMOTHo. 

IT), lio OH iiMao A'^nj^' iKono. joAHy mh- 
.ly a Apyry noMH.iy. na 011 poAH.io cii- 

HOBO, H MH.ia H HOMH.la, II IIpBOHail, oH 
OHO OA HOM 11.10, 

U). OiiAa KaA Aot)0 b})HJom(' Aa hoah- 

JO.IH CHHOBHMa CBOJHM IIITO HMa , HO 

MovKo iij)HOHii,('M yMHiiMTii cinia OA MII.lO 
iipoKo ciina OA noMii.io kojh jo iii)i',onau: 

17. Horo :ja npBonua HOKa H})H:iHa cii- 
Ha OA HOMH.io H Aa My A^a AW-^^ ^'J- 
CBora iiiTo HMa. joj) jo on iioMOTaK CH.ie 
iboroBo. H.oi'oBo jo iipaijo npBonaMKO. 

IH. Ko OH HMao CHHa caMOBo.bna h ho- 
noKopna. kojh ho c.iyiiia ona cnojora hii 

1 • ' 178 

j^iaTepe CBoje. h Kojera ohh h Kapame na 
oiiex He c.iyiua, 

19. HeKa ra v^mv oxau, ii Main, n ne- 
Ka ra AOBe.^y k CTapjeuiimaiia rpa^a 
CBOjera na Bpaxa iidjecxa CBOjera, 

20. II HeKa Kaaty CTapjemiiHaMa rpa- 
4a CBOjera : OBaj chh nam caMOBo.LaH je 
H HenoKopan, ne c.iyma Hac , ]i3je.iiii;a 
je II HHJaHHua. 

21. Ta^a cbh .LyAH oHora Mjecxa neKa 
ra aacny KaMeaeM 4a nonme: 11 TaKO 
ii:3Ba/i,ii ;3.io H3 ce6e, 4a caB llapaH.i 
Hvje H 6oJH ce. 

22. Ko yrpiijemn TaKO 4a aaciysKH CMpx, 
Te oy^e ocyt^en na CMpx h oujecHui ra 
Ha 4pBo, 

23. HeKa ne iipenoliH THJe^io iteioBO 
Ha ^pBexy , nero ra hcth 4aH norpedH, 
jep je HpoK.ieT iipe^ BoroM ko je ooje- 
uien; 3a to ne ckbphh 3eM.i.e Kojy th 
Tocno^ Bor tboj ^aje y Hain..i.e4CTB0. r.iABA 22. 

lla^ BH^HUi Bo.ia H.iH OBi^y 5paTa cbo- 
jera luje .lyxa. neMOJ npotn midio h.hx, 
Hero iix o^Be^H opaxy cBojeMy. 

2. Ako ah th 6paT tboj hhjc 6jH8y h./ih 
ra He anam, o^Be^H hx cbojoj KyiiH ne- 
Ka 6y4y K04 Te6e 40K.ie hx He noxpajKii 
ofjax xBoj. H xa^a My hx Bpaxn. 

3. TaKO yMHHH H c Mara])H,eM H>eroBH- 
je.M M c xa.BHHOM iteroBOM ; h xaKo yMH- 
HH ca cBaKOM cxBapjy 6paTa cBojera h3- 
ry6.i»eH0M, Ka^ je HsryoH a th je Hai/em, 

HeMOJ Ilpohw MHMO ILy. 

4. Ka4 B]i,i,Hiii Marapua h.ih Bo.ia 6pa- 
xa cijojera r^je je nao na nyxy , neMOJ 

HX IipohH, Hero HX HO^HrHH C HiHM. 

5. /Kena 4a ne hoch MyiuKora 04HJe.ia 
HHTH MOBJeK 4a ee oo.iaHH y -/iieHCKe xa- 
.LHHe, jep je ra,; iiixvi, rocii()4()M Boi'o.m 
XBOJHM KO ro4 TaKO iniHH. 

f). Ka4 luuil^eiii iiyx(;M na rHHJe34o iith- 
HHJe, Ha 4i)B('xy h.ih na ijollh, ca iixh- 
liHMa h.ih (' jajuHMa, a MaJKa yiew^H na 
iixHtiMMa M.iM iiajajuHMa, HeMoj yaexH 
MaJKc ca iixHliHMa ; 

7. ileio iiycxH MaJKv a hxhIi(; y:iMH, 4a 
Cm TH 4001)0 oH.io H 4a 6h xh ce iijkj- 
4y.i.H.iH 4a nil. 

>^. Ka4 rj)a4iiiii noBy Kvhy, na'iHHH oipa- 
4y OKo cxpexe cBoje, 4a ne uh uaByKao 
KpBH Ha 40M CBOj. Ka4 OH KO Hao c ifcera. 

9. He CHJ y BHHorpa4y cBojeM 4pyrora nETA KltlirA MOJCIIJEBA. YA. 21. 22. 

cjeMena, 4a ne 6h ockbphho h po4 04 cje- 
Mena Koje nocHJem h ])04 BHHorpa4CKH. 

10. He opH Ha Bo.iy h na Marapii,y 3a- 
je4H0. 

11. He oo.ia^H xa.tnne xKane 04 Byne 
H 04 jana 3aje4H0. 

12. Ha^iHHH ceoH pece na ^lexnpH Kpa- 
ja 04 xa^time Kojy oo.ia^iHui. 

13. Ko ce oaieHH, na My jKena 03ip3He 
no uiTO jievne c h>om, 

14. Ha 4a npH.iHKy 4a ce roBopn aoj 
H npocne pi^an r.iac itoj roBopetin: 
oaceHHx ce obom, a.iH .leraBuiH c ifcOM ne 
natjox y ae 4JeBojainTBa ; 

15. Ta4a OTau, 4JeBoj^HH h MaTH HeKa 
y3My H 40Hecy 3HaKe 4JeBojainTBa ae3H- 
na npe4 CTapjeninne rpa4a CBOJera Ha 
BpaTa. 

16. II HCKa pene OTaii; 4JeBoj^HH cxa- 
pjeniHHaMa : oBy Kiiep CBojy 4a40x obo- 
My HOBJeKy 3a iKeny, a oh MpsH na ay, 

17. II 4a4e npn.iHKy 4a ce roBopn 
H)OJ peKaB : ne naljox y xBoje KLepn 4je- 
BojainxBa : a cbo 3HaKa 4 jeBojauixBa Kke- 
pn Moje. II HCKa paaacxpy xa.LHHy iipe4 

I cxapjemnnaMa rpa4CKHM. 

18. Ta4a cxapjemnne rpa4a oHora He- 
Ka y3My Myaja H>e3HHa 11 naKapajy ra, 

19. II HCKa ra or.io6e cxo CHKa.ia cpe- 
6pa, Koje HCKa 4a4y ouy 4JeB0JHHHy 3a 
TO HiTo je H3HH0 pi>aB iviac na 4JeB0JKy 
Il3paH.i)Ky, H HCKa :\iy r)y4e ^Kena ; 4a je 
ne MO'iKe nycxnxn 40K je ;khb. 

20. Ajih aKO 6y4e oho Hcxnna, 4a ce J 
HHJe naui.io 4JeBojaiHXBo y 4JeB0JKe, 

21. Ta4a neKa H3Be4y 4JeB0JKy na Bpa- 
xa 0H,a H>e3Hna, h HCKa je 3acny KaMC- 
ifceM .Ly4H OHora Mjecxa 4a nornne , 3a 
TO niTO yMHHH cpaMOTy y ll3paH.Ly Kyp- 
HaBuiH ce y 40My oua cBojera. TaKo H3- 
Ba4H 3.10 H3 ceoe. 

22. Ako ce ko yxBaTH r4je .leatH ca 
rKCHOM y4aT()M . HCKa ce iioi'vde o6oje, 
MOBJeK KOJH je .ie;Kao ca ikchom h acena. 
Taivo H3Ba4n 3.10 H3 ll3paH^i>a. 

23. Ka4 4JeBqJKa 6y4e HcnpoiiieHa 3a 
Kora, na je nal^e Koro4 y MJecTy h 06- 
./leHvH je, 

24. Il:',Be4HTe hx o6oje na BpaTa oHora 
MJecTa,H 3acnHTe hx KaMeH>eM4a nornny, 
4JeiK)JKy mxo Hnje Bnwa.ia y Mjecxy, a 
HOjycKa HJTO je oci)aMoxHO iKeHv 6.iHat- 
ftera CBojera. TaKO H3Ba4H 3.10 h3 ce6e. 

25. Ako ^h y iio^y nal^e HOBJeK 4JeB0J- I IIETA KH.Ill'A MO.UMI.IKHA. IM. 22. 23. 179 Kv nciipoiiieny, h chjom jo oo.iohch. Tiua 
;^ace iioryoii caMOMOBJoK Kojii jo oiue;Ka: 

2i). A AJtMU)jmi lie Mini 11 iiiiiUTa , luije 
VMHHH.ia rpiijexa Kojn iwcivHcyje oipT. 
jep Kao KaA ko ckohu na u.iH/Kibera cbo- 
jera ii yoiije ra, laKa jo ii ra cnv,\\) : 

27. Jop Hal)0 jo y iio.Ly, ii ,ijoiU)JKa iic- 
ii])oiuoiia luiKa. a.iii ho on HiiKora ,;a je 
046pann. 

2S. Ako ko nal)0 .l.joHoJKy Koja Hiijo 
Hcni)Oiiioua ii yxnaTii jo ii .lorno c ibOM. 
H aaxoKy co. 

29. Ta^a morjok onaj Kojii jo .lerao 
c ROM M Ai^ ony ,;joROJMiniy iio,t,o('^'t 
cHKa.ia cpeopa. ii HOKa .My ona oy^o :ko- 
Ha 3a TO lUTo je ocpaMOTii : ^a je ne 
Moaje nycTiiTii ,i,ok je jkiib. 

3<J. HiiKo ,;a CO HO iKOHH HvOHOM oiia 
CBOjera. hh m OTKi)iije CKyia oua cno- 
jera. 

r.lABA -iH. 

Jrcaf^op rocno,T.H>n ^a ho y.iaiiii hit yry- 

HCH HIl yUlKOILLOH. 

2. y cauoj) FocHOAftH m He y^iasH ko- 
ini.ie. HH .lecexo kcloho ifceroBo ;i,a He 
y.ia3H y cauop rocnoAH>H. 

3. Hh AMOHau hh MoaBau, ,i,a ne y.ia- 
3e y caooj) rocnoAH.H. hh ^eceTO Kcteno 
anxoBo M ne y.iasn y ca6op rocnoAftii 
^0 BHJeKa. 

4. 3a TO HiTo He HiiHAome iipeA Bac 
c x-LeuOM H BOAOM Ha nyTy Ka^ CTe hui^ih 
H3 Miicnpa. H uiTO naJMHine sa HOBue 
Ha Bac Ba.iaMa cima BeopoBa h3 <PeTope 
7 MeconoTaMHJH 4a to npoKyne. 

5. IIpeM^a He XTJe rocnoA Bor tboj ho- 
ciyiuaTH Ba.iaMa. nero th Tochoa Bor 
TBoj o6])aTn hjkjk.iotctbo y aiarociOB, 
jep Te Mii.ioi'.a TocnoA Bor tboj. 

6. He Tpa'/Kii MHi)a H>HxoBa hh /i,o6pa 
H>HX0Ba HHivi,a :ia cBora BHJena. 

7. HoMoj ce ra,T.TiTH Ha II,^yMojua. jop 
TH je upaT: homoj co ra^HTH na Mhciijj- 
iia, jep CH OHO Aoiu^LaK y 3eM.i.H H,eroBoj. 

8. Chhobii Kojii ce poAe oa h>hx y Tpo- 
tiCM KO.Lony HOKa ,1.0.1 a3e y caoop IV)- 
cno,i,H,H. 

9. Ka/; OTH/iem na Bojcny na HeiFi)HJa- 
Te.Le CBoje. tr^xh ce Mysaj oa cBane 3Ae 

CTBapH. 

10. Ako ce Metjy BaMa ko ocKBpHH oa 
Mera uito My ce Hohy ,VJroAH, HOKa h3- 
H^e H3a oKo.ia h ne v.ia3n v 6k6. i 11. A npeA Bene nena ce onei)e boaom, 
! iia Ka,^ cynno :?at)0 noKa yt)0 y oko. 
' 12. II iiMaj MJocTO Uoa oKo.ia r.go hoiii 
H3.ia3HTii ua Ho.te. 

13. II iniaj .ioiiaTHU,y y oiipaiui cBOJoj, 
na Ka,; ii:{iu(mii iia iio.LO, imKoiiaj ibom, a 
Ki\,\ iiol)Oiii MaTi»ar, :5ari)nii homhct cbojv. 

14. Jep TociioA r>or tboj h^o ycpoA 
oKo.ia TBOjora ^i,a Te H36aBH h m 'I'h 
iil)(\Vi noiipiijaTO.Lo tbojo; 3a to HOKa jo 

OKO TBOJ C150T, ^l,a HO HII^Ul \ TOOO HIIKa- 

Ke HOHHCTOTe, A'^ ce ne oh oABpaTHO o,; 
Tooe. 

15. HoMOJ H3,i,aTH c'jiyro rocno.^apy 
fBoroBy. KOJH yxoMO k tcoh 04 rociio,;ap'i 
CBOjera : 

1(). Hero HOKa ocTane koa tcoo, ycjjo^ 
Tooe, y MJecTy Koje H36ei)e y kojom rpa- 
/i,y TBOM. r,i,je My 5y,;o Aparo ; hcmoj ra 

I^BHJe.lHTH. 

17. ,zl,a He oyAe KypBe H3Mel)y Khepn 
n3paTLi>CBnx , HH ai;iyBaHa n3Meliy ch- 

HOBa ]l3paH.L0BHX. 

18. He HOCH y aom FocnoAa Bora cbo- 
jera hii no KaKOM 3aBJeTy ir.iaTo KypBH- 
Ho HH i],HJOHO OA nca. jej) jo odoje raA 
npe,^ TocnoAOM BoroM tbojhm. 

19. He A^i^ Ha /1,o6ht 6paTy CBOJe^iy 
hh HOBaua hh xpane hhth h lUTa ihto 
ce At'^jf' Ha ,i,o6ht. 

20. CTpaHu;y noAaj na ao<^ht. a.iH Opa- 
Ty CBOjeMy hcmoj A^BaTH na ao6ht, /[a dn 
to d.iaroc.iOBHo FocnoA Bor tboj y cbo- 
My 3a niTO ce npnxBaTHin i)yKOM cbojom 
y 3eM.i.H y Kojy HAein ;i,a jo HacinjoAHin. 

21. Ka4 yHKHHUi 3aBJ0T FocnoAy Bory 
cBojeMY, He oK^iMJoBaj HcnyHHTH ra, joj) 
he ra Tpa^KHTH oa tcoo Fochoa Bor tboj, 
H onLe Ha tooh rpHJox. 

22. Ako ah ce ne 3aBJeTyjein. ne he 
ohth Ha Te()H rpnjexa. 

23. UIto th H3HAe H3 ycTa. oho ,i,p.Hni 
H yMHHH. Kao lUTO 3aBOTyjoiii FocnoAy 
Hory cBojcMy ;i,paroBo.LHO, iuto H3peHeni 
ycTMMa cBOJH.^r. 

24. KaA yV'iii y BMnorpa;; o.iHiKitera 
cBojora. MO}Koni jocth ri)0/Kt)a no bo^^h 
,i,OK CO HacHTHUi : a.iM i'a ne Mchn y cyA 

CBOJ. 

25. Ka^ yl;oiii y ycjcH 6.iHatH>ora cbo- 
jera, MOiKem TpraTH K.iacjo pyKOM cbo- 
jom ; a.iH Aa ne 3aiKH>oni cpiioM y ycjeB 
d.iH/KH>era cBojera. 12* 180 1\1ABA 24. 

Ka.T. KO y.me /KOhv ii oHieHH cc h>om, na 
ce ^oroAH Aa mv ona ne oyAe no bo.lh, 

lUTO OH Hat)e Ha IfcOJ3H UITO VOA py5KH0, 

HCKa joj HaiiHiue KitHry pacnycHv h ^a 
joj y pyne, iia neKa je OTnycxH ws CBOje 
Kvhe. 

2. A ona OTHmaBuiH h3 Kyhe H,eroBe, 
aKO OTH;^e h y^a ce aa ^pyrora, 

3. lla aKO oBaj ^i)yrn Myac oMpane na 
ity H HaiiHiue joj KifcHry paciiycny h /i,a 
joj y pyKy, h OTnycTH je ws cBoje Kyhe. 
H.in aKO y:\rpe oBaj .^pyrn 3iy/K kojh ce 

OIKCHH H>OM, 

4. Ta^a npet)aiiiH>n miK kojh je oxny- 
CTH He Moace je onex yaexH aa ^Keny, no 
lUTO ce c ftei'a ona ocKBpnH.ia. jep je ra^ 
npeA rocno,T,OM. TaKo ne ^aj A'<^ ce i^pH- 
jemH aoLLa Kojy th Tochoa Bor tboj 
^aje y Haiu.Le^cTBo. 

5. Ko ce CKopo Oy^e oiKenno. neKa ne 
H^e na BojcKy. h ne naMehn na k. HHKa- 
Kora nocia ; neKa 6y4e c.io6o/],an y KyLn 
CBOjoj roAHHy ,],aHa h neKa ce pa^yje ca 
acenoM cbojom Kojy je aobco. 

6. Hhko /i,a He y.mwA y aa.iory :K])BHia 
ropH>era HH ^0H>era , jep um yaeo ,i,yjuy 
y aa.iory. 

7. Ko ce Hat^e /].a j^ yKi)ao 'lOBJcKa n3.Me- 
i)\ 6i)aJie CBOje, cnnoBa Ilapan.LeBHx, h 
TproBao H.HM H njjo^ao ra, nena norHne 
onaj Kpa,V].HHan; xaKO Hima^n 3.10 h3 
ce6e. 

8. ^IvBaj ce oo.iccth ryde, h na3H 40- 
C)i)() h mhhh cbc UITO Bac yne CBenrreHH- 
UH.leHHTH. Kao niTO caM hm 3anoBJe;i,HO, 

,I,pVrKHTe n UIIHUTC. 

9. Ono.MHH.H ce nrra je vmhhho Focho,^ 
Dor TBoj MapHJH na nyiy Ka,i, H3H^T,ocTe 
H3 MncHpa. 

10. Ka^ TH je 6.ih;kh>h tboj ^T,y;KaHinTo 
My Apiti'o, He H,i,H y Kyhy H^erony /i,a My 
y3Meni 3a.ior : 

11. Hei'o cToj na no.hv. a mobjck kojh 
TH je ,iya{aH neKa th H3Hece na no.te 
3a.ior ciioj. 

12. Ako je CHpo.Aiax, ne cnanaj ca 3a- 
.loroM ihei'oBHJCM ; 

lo. Hero My Bj)aTH aa.ior H>eroi{ ,1,0 3a- 
xo/^a cYHHanoia. ^i,a Cm .levKehii na cbo- 
joj xa.hHHM n.iarocH.Bao tc, a to he th 
ce HpHMHTH y iii)aiviy njxv; Focno^jOM 

LorOM TBOJHM. 

14. llcMoj aannjeTii najaMnm;a , cn- liKTA KhblU'A MOJCIIJEBA. O. 24. 25. 

pOMaxa H noTpeoHTora naMcl^y 6palie 
CBoje. HH ,j,om.LaKa kojh je koa Teoe y 
3eM.i>H TBojoj y 3ijecTy tbojcm. 

15. llo^aj My HajaM H>eroB hcth ^tm. h 
^a ra ne aat/e cynu^e y Teoe, jep je cnpo- 
Max H THJCM Ayiuy AP''K". M He 6h 3a- 
BHKao Ha Te Ka Tocno^y, n on.io 611 th 
rpHJex. 

1(3. HeKa ne rnny oucbh 3a CHHOBe hh 
CHHOBH 3a ou,eBe ; CBaKH 3a CBoj rpnjex 
HCKa rnne. 

17. He H3BpiiH n})aBHu,e ^oni-^aKy hh 
CHpoTH, H He y3HMaj y 3a.iory xa.i)HHe 

yAOBHU,H. 

18. Hero ce onoMHH.H ^a en oho po(> 
y MHCHi)y, H 4a Te je ncKynno 04aH/],e 
FocnoA Bor tboj ; 3a to th 3aH0BHJe/;ait 

/],a OBO HHHHIU. 

19. ivA^i iKaH>eiu .LCTHny CBojy na an- 
BH CBojoj, aKO aaoopaBHHi kojh choh na 
H)HBH, He Bpaiiaj ce m ra y3Meiu ; neKa 
ra /;om.i)aKy, chjjoth h y,T,OBHU,H, 4a 6k 
Te (liaroc.ioBHo Tochoa Bor tboj y CBa- 
KOM noc.iy pyKy tbojhx. 

20. KaA Tpeceni :\iac.iHHe CBoje , ne 3a- 
i\ie/i.aj rpany no ri)aHy no ihto OTpecem;, 
neKa /],oui.iaKy. ch])oth h y40BHu,H. 

21. Ka^ oepeni BHHorpa.T, cboj, ne na- 
oHpiiH no niTO onepeni ; neKa ;;om.i.aKy, 

CnpOTH H y40BHlJ,H. 

2'2. II onoMHHiH ce ^a ch 6ho po6 y 3e- 
M.i)H MncHpcKoj : 3a to th ja sanoBHJe- 

X^Ul /T,a OBO iIHHHin. r.lABA 25. 

ha/; je j)acnpa Mc^y .Ly,i,H-Ma, na 40^y 
na cy,a Aa hm cy^e, Ta^a n])aBora neKa 
onpaB^ajy a Ki)HBora nena ocy^e. 

2. il aKO KpHHH 3ac.iy'/Kyje ooj , Ta;i,a 
cy^HJa neKa 3an()BJe;ui ,^a ra TK)Ba.ie h 
oHJy ni)e,:i. h^hm , na n])oj npejia ki)HBH- 
n,H H>eroBoj. 

o. ^/I,o MeTp,i,eceT y,i,a])aua neKa 3ano- 
HJe/iH ^a My yMV^' ^ h^' iniiue , /;a ce He 

OH nOHHniTHO 01)aT TBOJ y TBOJHM OHHMa 

Ka,! OH My ce y,uij)n.io nnnie y4aj)ai;a. 

4. He.Moj 3aBe:}aTH ycTa Mo.iy Ka^ Bpnie. 

T). \{i\,\ r)i)alia vKMHe 3aje,i,H() na yMpe 
je,;aH o,\ H)Hx riea ,ijene, oH^a JKcna 
yMj).iora ^a ce ne y,i,a h3 Kyhe 3a ^py- 
rora; ojjaT H.eroB neKa OTH,i,e k h>oj h 
y3Me je 3a iKeny h yuHHH joj ,],y/KHOCT 
AJeBepcKv. 

F). II iipnn cnn Kojera ona po,i,H HCKa IIKIA KlMll A MOJIIIJKIU. 1.1. ;.). -JO. 181 ce ea:?0Be iimohom opara H^crona vmikio- 
Ti\.,\A no iionino iimo imm'oho y llitjjaii.hy. 

7. Ako .111 onaj MonjcK nv on xriio y:{o- 
TH cHaxe CBOJe, oe,\i\ cnaxa iborona \\v- 
KH A,ohe Ha Hi)aTa u\h\\ vTi\\)}vimuie . ii 
jH^Mo: He tie .ijenej) moJ m ii(),i,Hrne o})a- 
Tv I'BojeMy ijeMena y ll;;i)aii.by . ne he 
4a MH VMHHii .ly.Knoerii ^ijeBepcKe. 

8. Ta,iaHeKa ra .UKioinnai^jeiiinHe Mje- 
cra oHora ii i)a:;roH()i)e ce c ihii.M; iia aixo 
ce OH yiipe n pene : He tiy ,\ix je y:iMeM ; 

9. OH^a HOKa npncrynH k H>eMy cnaxa 
ifceroHa iipe.i cTapjeiiniHaMa. ii iieKa My 
H;iyje ooyhy i: Hoie Jherone u li.LyHO mv 
y .nine, ii nj)()r()Hoi)Himni HOKa pe^e: Ta- 
Ko Ba.La M <'>y,i,t* HOBJeKy kojh hc he ^a 
:iH,ia Kyhe niiara cuojera. 

lU. 11 on HeKa cv .umv y 1 1:{j)aiLi)y : aom 
ooc'ora. 

1 1 . Ako on ce cHa,;n.in .Ly,i,n , je,i,aH 
c ,i,i)yrnM, na on ,T,oni.ia '/Kena je,T,Hora ^xa 
OTMe My.Ka CBOjera ivi \)\Ke ,T,pyrora ko- 
jn I a onje. n ni)y.KnBnin i)yKycBojy yxna- 
TH.ia on ra ;ia Moniihnne. 

12. (Ucnjeun joj i)yKy; HCKa ne -iKa.m 
OKO TBoje. 

Vj. He.Moj HMarn y ropon CHojoj ^bo- 
jaKy Mjepy. Be.iniiy n Ma.iy. 

14. He.MOJ nMarn y Kyhn cBOJoj /i,i?ojaKy 
e«i»y. Be.iHKy n Ma.iy. 

IT). Mjei)a nornyna n npaBa HeKa th 
je: e«i»a noTnyna n n])aKa ncKa th je, /],a 
on xn ce npo,i,y.Ln.in ^ann TBOJn y :ie- 
M.Ln Kojy in ,i,aje rocno^ Bor tboj. 

1«). Jep je ra,^ npe^ rocno,i,OM BoroM 
TBojn.M Ko ro,i, Mnnn raKo, ko ro/i, ^innn 

KpHHO. 

1 7. ( )noMnH>H ce nrra th je ynnnno AMa- 
.iHK na nyiy Ka,; nt)acTe n:^ Mncni)a, 

\>^. KaKo re ,i,0MeKa na nyry n noon na 
Kpajy cBe y.Mopne Kojn ni^axy 3a rofioM, 
Ka^ en OHO cycTao n nimcMorao, n He 
6oja ce Bora. 

11>. 'jd TO Ka.i, Te rocno,!, Boi' thoj cmh- 
pH o,x CBHJex nenpnjare.La tbojhx y na- 
OKo.io y .3eM.Ln Kojy m m}^ Tocno^ Bor 
TBoj ,ia je Hac.inje,uini. Ta,\a :iaT])n cno- 
3ieH A.Ma.inKy no,i, hcoom: ne ;^.a6opaBH. 

J'.1AJ3A JK,. 

A K;i,i. y},('iii y :u'M.Ly Kojy th ^aje Fo- 
c^o,^ Bor thoj y nanLLe.U'TBo. h Hac.in- 
jeAHUJ je H Hace.iHin ce y H,oj, 

2. y.'iMH npBHHa 0/1. cBaKoia noha one 
3e.M.T>e, Koje Ji<Mn njinnocnTn OA 3eM.Le cMoje Kojy TH 1 ocnoA Boi' tboj M}^' ^ h 
MeTnyiiiiiM y KOTa]>nuy n,i.n na .MJecTO 
Koje rociio.i, \\{)v Tiu)j n;{ocpe ^J^^ oMJe 
nacrann hmc cnoje. 

')• II .[.oiiiaiunn k cBeinrennKv Kojn dy- 
,i,eoH,i,a iKMui My: ni)n;{najeM ,i,JiHJi<* np^^'A 
1 ocno,i,oM r>oro.M 'nu)jnM ,\ii caM yinao y 
3eM.i)y ;;a h'ojy ce FocnoA lUiK.ie ouHMa 
nanniM ,ui he naM je ;;aTn. 

4. A ciUMHTennK ncKa y:{Me KOTai)nny 
H:i TBoje pyKe n mcthc je npe,i, o.iTapOM 
Tocno^a Bora TBOjera. 

T). Ta;i,a n])()roBOi)n n peiui iipe,i, Tocno- 
AOM lioi'OM CBOJHM I oTaii, .MOJ oiijaiue 
cnpoMax Cnj)HH n vm\)Q y Mncnp c Ma^io 
MCLa^H, n on OHAJe Aoni.i>aK, na nocTa 
napoA Be.inK n cn.ian n oon.ian na opojy. 

(). A.iH Mncni)i;n cTa,i,onie :iio nocTy- 
naTH c Ha>ia, My^mme nac h vAapame 
Ha Hac TeniKe nocMOBe. 

7. A MH ^ananncMO Ka rocno,T,y Bory 
OTaua CBojnx, n I ocno,; My r.iac Ham, n 
noiMe^a na MyKy nainy, na Ti)yA nam n 
na neno.Ly nainy. 

s. J I n3Be,i.e nac Focno;!, n:{ Mncnpa 
l)yK03i Ki)jenKOM n MnninnoM no^nrHy- 

TOM, H CTpaXOTOM Be.lHKOM H :3Hau,HMa 

n My^ecHMa. 
1>. Jl ;i,oBe,],e nac na oiu) MJecTo. n ,i,aAe 
nai[ 3e3Li.y ony, lie^i.Ly y Kojoj Te^e >Lin- 
jeKO H Me^. 

10. 3a TO caA eBo ^onecox npBnne 04 
1)0 Aa OBe 3eM.i»e KOJy en mh Aao, Bocno- 
Ae. II ocTaBH nx ni)eA Bochoaom BoroM 
CBojnM. n noKioHH ce npeA Fochoaom Bo- 

rOM CBOJ[IM. 

11. 11 Bece.m ce CBaKHM ao<')1)Om Koje 
rn Ail TocnoA Bor tboj h aomv tbojcmv, 
TH n .leimT h AOUK^aK kojh je koa Te6e. 

12. A KaA A'lHi CBe a^^'^tkc oa Aoxo- 
AaKa cBOJnx T])eKe roAnne, Koje je ro- 
AHHa Aeet»TKa, h a^iiu .leBHTy. A<>in^^<'iKy, 
cn])OTH H yAOBHUH Aa jP/iy y MJeCTHMa 

TBOJHM n HaCHTO CC. 

B>. OnAa ])eii,n npeA Fochoaom BoroM 
CBOJHM : n^necox w.i AOMa cBojera hito je 
CBCTO. n M,\o\ clennTy n A<»"-i''iKy, ch- 
poTH n yAOBHun ca cBnjcM no ijanoBHJe- 
cTHKOJy en MH :ianoBJeAno; nenpecTynnx 
3anoBnjecTH tbojhx hhth 3a6o})aBnx ; 

14. lie jeAox oa Tora y Hva.iocTn cbo- 
joj, hhth y3ex 0,; Tora na noTpeoy nenn- 
cTy. hhth ,\i\Ao\ OA Tora na M])TBaii,a; 
c.iyniax TocnoAa Bora CBOJera, yinnnx 
CBe KaKo en .mh 3aH0BJeAH0. 182 HETA KH>IirA MOJCHJEBA 

15. Hor.ie^aj 11:3 cBexora cTana CBOjera 
c He6a, n CaarocioBH napo/i, CBoj Ilapa- 
njhSi H 3e>Li>y Kojy en naM ^ao Kao uito 
CH ce 3aK.ieo oiJ,iiMa Hanimi, 3e]\Li)y y ko- 
joj Tene M.iiijeKo h Me;i,. 

16. ^anac th Tocno^ Bor tboj aanoBn- 
je/i,a M n3Bpmyjein oBe ype^oe h OBe ya- 
KOHe. ria3H 4aKje h H3Bpinyj iix o,j, cBera 
cpuia CBojera h o/\, cbc 4yiiie CBOJe. 

17. ^Z^anac ch ce saxeKao Tocno^y /i,a 
te TH 6hth Bor h 4a liem iihn nyxoBH- 
Ma iLeroBiijeM h ,T,p.}KaTH ype^de aeroBe, 
H 3anoBHJecTH aerose h saKone iteroBe, 
H ^a lieui c.iyinaTH rjac aeroB. 

18. A FocnoA ce Tefni ,zi,aHac 3aTeKao 
^a Kern My uhth HapoA oco6ht, Kao uito 
TH je roBopHO, 4a 6h 4pa:ao CBe sanoBH- 
jecTH aeroBe : 

19. II Ail lie Te noAHrnyTH HaA CBe na- 
po^e, Koje je cTBopno, xBa.iOM, HMenoM 
H ciaBOM, 4a 6y/],ein napo^ CBeT Focno- 
^yBory CBojeMy, Kao uito th je roBopuo. r.'l. 26. 27. r.lABA 27. 

M .sanoBJe^H MojcHJe ca CTapjenmuaMa 
H3paH./i.eBHJeM uapoAy roBopehu: Apa^u- 
Te CBe OBe 3auoBHJecTH Koje BaM ja ^auac 
3auoBHJevi,aM. 

2. H KaA upiijetjem upeKO Jop^ana y 
8eM.zbY KOJy TH Aaje Focuo,!, Bor tboj, uo- 
AuruH ce6H Ka:Meae bciuko h uaMaaiH 
ra KpeueM. 

'i. 11 uanHiuH Ha aeny cbc pHJe^m obo- 
ra saKona, im^ upuje^em ^a yijeiu y 3e- 
M.^y Kojy TH Aaje Focuoa Bor tboj, y 3e- 
M^y r^je Teue M.iHJeKo h mca, Kao iuto 
TH je Ka3ao Fociio/i, lior 0Taii,a tbojhx. 

4. Ka/T,a /i,aK.ie u|)HJcl;eiii upeKO Joi)Aa- 
Ha, noAuruH to KaMeae, 3aKoje th 3auo- 
BHJeAaM ;i,aHac, ua roi)H EBa.iy, h naMaatu 
ra KpcMCM. 

5. H Ha^HHH OH/;je o^Ta]) Focno^y Bo- 
ry CBojeMy. o.iTap oji, KaMcaa, a.iH ra 
HCMOJ r\)(yM\)(iyi TecaTu. 

0. O4 i;HJe.ia KaMeH,a uaHHHH o^iTa]) Fo- 
cnoAy Bory CBojcMy, h na aeiviy iipHuecu 
FociioAy Bory cBojcMy jK})TBe iia.BenHne; 

7. II})Miie(:H H 3axBa.iHe 'rKp'ine, h je/i,H 
Hx ouAJc. H Bece.iH ce ii\)v,\ Focuo/I.om 

BorOM CBOJHM. 

8. PI uaiiHiiiH ua tom KaMeay cBe i)HJe- 
HH OBora 3aKoiJa Aoopo h j)a3i'OBHJeTno. 

9. H peqe MojcHJe h cBeiuTeuHUH Av- 
BHTH CBCMy Il3paH./by roi'.opehH : iia3H h qyj Il3paH./by, ^anac ch nocTao napoA 
FocuoAa Bora CBOjera. 

10. 3a TO c.iymaj r.iac Focuo/],a Bora 
cBojera, h TBopn 3aiioBnjecTH aeroBe n 
ype^oe aeroBe, Koje th ja ^auac 3auo- 
BHJe^aM. 

11. II 3auoBJeAu MojcHJe y onaj ^an 
uapoAy roBopeiiH: 

12. Obh ueKa CTauy Aa..6.iarocH.i)ajy 
Hapo/i, Ha ropH Fapii3HHy, KaA upHJeI)e- 
Te upeKO JopA^ua: CinieyH. AeBiije, Jy- 
Aa, Ilcaxap, Jocn«i' h BeuHJaMHH. 

13. A OBH HeKa CTauy ^a upoK.iuay na 
ropu EBa.iy : PyBHM, FaA, Acup, 3aBy- 
.lOH, ^^au H He«T>Ta.iHM. 

14. II HCKa uporoBope c/Icbhth r.iaco- 
BHTO H peKy CBJeMa y Il3paHjLy : 

15. IlpoK.ieT Aa je hobjck kojh 6h na- 
HHHHO .iHK pesan h.ih jiiBen, CTBap ra^ny 
upeAFocuoAOM, 4Je.io pyKy yMJCTHHUKux, 
aKo Cm H ua caKpHBeuy MJecTy MCTuyo. 
A Bac Hapo/i, o^roBapajyliu neKa pe^e: 

aMHH. 

16. IIpoKACT M je KOJH 6h py:jKHo oii,a 
CBOjera aiH Maiep CBojy. A Bac napo^ 
HCKa pe^e : a^mu. 

17. IIpoK.ieT Aa je KOJH (m uoMaKao mc- 
liy 6.iHiKaera CBojera. A Bac uapo^ ucKa 
pe^e: aMuu. 

18. lIpoKieT A^ je KoJH 6h 3aBeo c^h- 
jeuua c uyTa. A Bac napOA HCKa i)e^e: 

aMHH. 

19. IIj)OK.ieT Aa je kojh 6h HSBjmyo 
iipaBHi;y /i,ouLLaKy, cupoTH ilih y40BHii,H. 
A Bac HapoA HCKa pene : aMuu. 

20. Ili)OK.ieT Aa je kojh oh oo.ie^Kao ace- 
ny oii,a CBOJera, tc OTKpuo CKyT ona cbo- 
jera. A Bac napoA HCKa pene : aMuu. 

21. IIi)OK.ieT 4a je KOJH Cm oilieatao 
KaKBo ro/T, HfHBHHMe. A Bac nai)o,:i, HCKa 
pe^e: aMHU. 

22. npOK.ieT .i.a je kojh Cm o5./ie;Kao ce- 
CTi)y CBojy . Kfiep ona cBojera h.ih Kliep 
MaTei)e cBoje. A Bac napo/i, ucKa ])e^e: 

aMHH. 

23. II])0K./ieT /],a je kojh oh or).ie}Ka() Ta- 
nrry CBojy. A Bac Hai)0/i, ueKa pc^ie: aMuu, 

24. II])()K.ieT Aa je kojh 6h y6H0 C)AiVAi- 
ibera cnojera h3 iioTaje. A Bac napoA 
HCKa pene : aMHH. 

25. ]I])OK.ieT Aa je kojh Cn\ iij)hmho Ka- 
KaB uoK.ioH M yoHJc MOBJeKa ui)aBa. A 
Bac iia])0/i. HCKa jiene: aMHH. 

2(j. IIpoK.ieT /T,a je kojh ue 6h ocTao Ha \ I IIKTA KIMITA MO.ICIIJEBA. IM. '28. 183 piijeMHMa OFora ;uiKona. n n^opHo ii\. A 
BiR- wd\K\\ HeKa ])eMo: a Mini. 

r.lAliA -JS. 

Ako ^oopo yaatMyiuaiu I'.iac rociio/^a 
r>ora oKojora AP'Kotiii ii riu)j>eliii cw mx- 
iioBHJocTii Hjim'oho. Kojc Til ja ,\aHac aauo- 
Biije,v^M. y:?iMiciihe xe Fociio.!, l>or tboj 
Biiiue cBiijox napo,\a Ha :{o.m.t>ii. 
2. II ,;otiii ho iia to cbh oimi aiai'oo.io- 

BlI, H OTOhll liO Til 00. aiCO VoaO.l Villa 111 

r.iac FociioAa Bora CBojera. 

8. B.iaroo.iOBon tioiii oirni y rpa^y, ii 
o.iaroc.iOBeH hoiii oirrii y iio.ty, 

4. luarooaoBon ho uhth ii.io^ yTpo6o 

TBOJe. H ILIOA ^iOM.LO TBOJO II IT.IO^ CTO- 

K^ TBojo, M.ia,i, roBo.vi TBojiix II cTa;i,a 
OBaua TBOJiix. 

r). Ixiaroc.ioBOHa ho oirrii KOTai)iiua 
TBoja II nahBo tboJo. 

i\ D.iarocioBon hoiii oirni Ka;i. ,i,o.ia- 
3Hm H o.iaroc.ioBon hoiii nirni Ka.i, no- 
.laanm. 

7. ^aho TH Toonoj, noii])iijaTO.LO tbojo 
Kojii ycxany na to ,\a iix oiijoiii : jo^niijoM 
he iiyTOM ,],ohii Ha to. a na co^ia^r ho ny- 
TOBa 6jeiKaTH o,; Te6e. 

8. Fociio^ ho HOC.iaTH aiaroc.iOB /i,a 
6y4e (• TOOOM y HCHTHiinaMa tbojh:m h y 
CBOMy '.id uiTO ce npiixBaTum i)yKOM cbo- 
joM, H 6.iaroc.ioBiiho to y :}om»i»h Kojy th 
Aaje FocnoA F)or tboj. 

9. lIocTaBiiho TO FociiOA ,],a My uy,i,om 
Hajx),! CBOT. Kao uito th co :iaK.ieo, aKo 
y34p-iKiini yaiiOBHJecTH Fociio,T,a Bora cbo- 
jera ii y3ii,T,oiii iiyTOBinia H>oroBiijoM. 

hK II Biujeho CBii iiai)04ii na iiOM.LH 
Aa ce HMe Focno,^H>e ni)n:iHBa na Te6e. 

H OOJaho CO TOOO. 

11. II y»iMHHho Fociio,; ,i,a cii ooH.ian 

CBaKMM ,106j>OM . II.IO.^OM yTl)OUO CBOJO H 
II.10A0M CTOKC CBOJe I! H.IO^OM :iOM»I.e CBO- 

je na .iOM.Lii :{a Kojy ce ^aK.ioo FociiO/i, 
oUHMa THojiiM ,],a ho TH je ,taTH. 

l*i. OTBopiihe TH FociioA ,i,o6py ])M:mH- 
uy cBojy, Hooo, ,:;a 4a A^^A :jeM.Lii ibo- 
joj na BpiijoMo. II n.iar(KMoiuiho cimKO 
,Ijo.io i)yKy TBOJMx. TO hoiii ,i,aBaTH y aa- 
jaM MHorHM Hai)0,i.HMa, a caM ho hem 
y3HMaTH y :iajaM. 

K-^. II yMHHHho TO Focno,^ F>or tboJ ,i.a 
CH r.iaBa a ho pen. h uHtioiii caMo roj)o 
a He hem 6hth ,|o.i>e . ano y^ac.nTiiaiii 
3anoBHJecTH Focno^a Bora cBojera, Koje TH .;anao ja :miiOBHJo,v'^M, .i,a iix .ipiKHUi 
11 Tm)i)niii, 

14. 11 HO o.U'Tyuniii iiii 0,1, jo.uit* P"- 
joMii Kojy luiM .lanac ja ;{aii()iu!Jo,i,aM, hh 
Ha ;^ecHo iin 11a .uijoBo, iij)HOTajyhH :ia 
,^py^llM uoroiuiMa ,i,a iim c.iyiKiiiii. 

1;"). A.iii aKo HO yaac.iymaiii r.iaca Foc- 
HO,i,a Bora oBojora ,!,a ,i,p;Kiiui h TBopnm 
CBO :iaiioBHJocTH HioroBo H ypo^oe Jbero- 
Bo. Kojo TH ja .T,anac aaiioiuijo/^aM , /i,ohH 
ho na TOOO cbo obo k.iotiu' m cTiirHyhe xe. 

II). IIpoK.ioT hem oHTH y ri)a4y, h 

lipOK.lOT horn OHTH V IlO.bV. 

17. IIpOK.iora ho ohth KOTapnua TBOJa 

H naiiBO TBOJO. 

18. lIpoiwioT he OHTH n.ioA yTpooo TBOje 
H n.10,1, seMJbe TBOje, M.la,^ roBO/i,a tbo- 
JHx H cTa^a 0Bau,a tbojhx. 

19. llpOK.lOT hoill OHTH Ka,J, ^Ojia^HIH, 

H iii)OK.ieT hem ohth ke/; no.iaiinm. 

20. llociahe Focno^ na to6o K.ioTBy, 
jmcaii H iiorHoao y cBOMy mx uito ce 
iipiixBaTiim i)yKOM cbojom h hito yspa- 
AHiu, ;;oKjie ce ne aaTpein h npoiuiAHem 
iia iii)OMau :ia 3.1a AJeAix cBoja KOJHMa ch 

MO 0,l,yCTaBHO. 

21. y^HKHho Focno^ Bor tboj ^a ce 
npH.uijeiiH 3a to noMOp, AOK.ie tc hb 
HCTi)iije6H ca 30M.i>e y Kojy h^ohi 4a je 
nac.iHJoAHui. 

22. y .;apHhe to Focno/; cyxoM 6o.iem- 

hy H Bl)yhHUOM. H rp03HHU,0M H ^KOrOM H 

MaHOM, H cymoM h mo,i,.I)Hkom . KOJe he 
Te roHHTH ,;oKJe ne iipoiiaAHoiii. 

23. A Hedo nuA r.iaBOM tbojom dnhe 04 
MJo.iH a 30M.La no,!, T060M 04 rBoactja. 

24. y^HHHho Focno4 4a 4a'K4 30LLH 
TBojoj 6y4o npaA h neiioo, kojh he Ha4aTH 
c He6a Ha to. 40K.ie co ho HCTpHJeGnm. 

25. ^^nhQ TO Focno4 Bor tboj n(MipH- 

jaTO.ijHMa TBOJHM 4a TC OHJy ; J04HHJeM 

horn iiyTOM H3ahH Ha H»Hx . a na co4aM 
hem nyTona 6jeJKaTH 04 h>hx, h lurryua- 

heill CO no CBHJOM Ua})CTBHMa Hil 30M.I)H. 

2(). II M])Tiu) THJo.io Tiu)jo ohIio xpa- 
Ha cBHJOM iiTHuaMa nooocKHM H 3BHJepjy 

3eMa.I.CK0M, HHTH ho OH'Ill K(/ 4a HX 110- 

n.iaiiiH. 

27. >'4ai)Hho TO rocno4 iil)HmTeBHMa 
MncHpcKiiM II iiiyjiOBHMa h inyroM h 
KpacraMa, 4a co no hoiu ^lohn hcuh- 

JO.IHTH. 

2H. y4ai)Hho TO F0CI104 .iy4H.ioM h 

IlLI.enOTOM H OJOCHH.IOM. 

29. [\ iiHiiahom v no 4H0, Kao iirro 184 UK TA KH^IITA MOJCIIJEBA. VA. 28. 

nuna c.injeiiau no M])aKy, iiirnr hem hmr- ' h roHiitic xe h CTHisatie Te, /i,OK.ie ce He' 

HcxpHJeuHiu, jep nnjecii cuyiuao r.iaca 
rociio/i,a Bora cBojera h /^pjKao sanoBii- TH HanpexKa Ha nvTOBHMa cbojh3i; k ^h- 
HHLe Tii ce Ki)nHo h oinMaiie ce o^ Te6e 
je^naKO, n He he ohth HHKora 4a th 

HOMOH^e. 

30. ( )iKeHnhem ce, a /],])yrn he cnasa- 
TH c TBojoM HveHOM: cayH,;ahem Kvhy. 
a He hem cje/i,jeTH y H>oj ; nocaAnhem 
BHHorpa^, a ne hem ra Gpaxn. 

31. Bo TBoj K.iahe ce na TBoje ohh, a 
TH ra He hem jecrn : narapaii; tboj oxe- 
he ce npe,:^ xooom, h ne he xHce BpaxHxn; 
0Bi;e TBoje ^ahe ce HenpHJaxe.i.y xBoje- 
My, H He he 6hxh HHKora /i,a xh homokc. 

32. ChHOBH TBOJH H KhcpH XBOJC ^ahc 

ce ^pyroMy napo^y, a o^h he xBoje r.ie- 
4aTH H Kanahe je^naKO 3a H.HMa, a ne 
he 6hxh cHare y pyii,H xBojoj. 

33. PoA 3eiLi)e xBoje h cBy iviyKy xbo- 
jy H3jemhe napo/;, Kojera ne 3Ham, h 
HHHHhe XH KpHBo H ra3Hhe xc je^HaKO. 

34. II Ho.iy^jeheiH 04 OHora mxo hem 
r.ie^axH cbojhm o^HMa. 

35. y^apHhe xe Tocho/T, npHmxeivi 3.IHM 
y K0.i»eHHMa h na roAHJeHHMa, 4a ce ne 
hem MohH Hci;HJejHTH , oA CTona.ia ho- 
re xBoje ao xjcMena. 

36. 0/i,Bemhe Tocno^ xe6e h i^apa xbo- 
jera, KOJera nocxaBHui na^ cooom, y na- 
poA Kojera hhjcch anao xh hh cxapn 
XBOJH. H oHAJe hem c.iy:iKnxH ^pyrHM 
6oroBHMa, Apaexy h KaMeny. 

37. II 6Hhem ^ly^o h ni)Hqa h ho^cmh- 
jex cBHJeM Hai)0AHMa, y Koje xe o^Be^e 
TocnoA. 

38. Mhofo hem cjeMena H3HHJexii y no- 
^e, a Ma. 10 !iem ca6paxH. jep he ra H3- 
jecxH CKaKai'.ii,n. 

39. BHiiorpaAe hem ca/],HXH h pa^Hhem 
Hx , a He hem hhxh BHHa hhxh hem hx 
OpaxH, je]) tie H3JecTH upBH. 

40. IlMaheiii .Mac.uma no cBujeM Kpa- 
jeBHMa CBoJHM, a.iH ce ne hem y^e.M na- 
Ma3axH, jep he onacxn ."\iacjHHe xBoje. 

41. IVvuiliem CHHone n ij]ie])H. a. 111 ne 
he Ghxh XBojn: je]) tic otiiIim y ])oncTBo. 

42. CBe Bohe xBoje h \)()/[ acM.^e XBoje 
H3jenihe oyne. 

43. Cxpanau Kojn j(» ko^ xeoe nonelie 
ce Ha/;a xe hhcoko. a xn hem cmIim a<'- 
Jbe BeoMa hmcko. 

44. Oh he xh ^aBaxH y 3ajaM, a xh ne 
hem Yhvm- A<iBaxH y 3ajaM : on he no- 
cxaxH I'.iaBa. a xh hem nocxaxn })en. 

45. H A^hn he na xe cbc obc K^iexBe jecxH H.eroBe h ypeAoe H.eroBe, Koje xu 
je 3anoBJe,],Ho. 
4(3. II one he ohxh anaK h ^yao na xe- 
6h h Ha cjcMCHy xbojcm ao BHJeKa. 

47. Jep HHJecH cjy*/KHO Tocno^y Bory 
CBojcMy pa^ocHa h Bece.ia cpu,a y CBa- 

KOJI OOH.Ly. 

48. II ciyjKHhem HenpHJaxe.i>y CBoje- 
My, Kojera he Focno^ nociaxH na xe6e. 
y r.iaAH h y Hvet)H, y ro./ioxHH.H h y CBa- 
Koj 0CKyAHu,H ; H MexHyhe xh rB034eH ja- 
pai\[ Ha Bpax, j[OKAe xe ne caxpe. 

49. IIoAHrnyhe Focno/], na xe6e napo,; 
H3 4a.ieKa, c Kpaja 3eM./be, kojh he 40- 
.lexjexH Kao opao, napo/i,, KOJeMy jesHKa 
He hem pa3y3ijexH, 

50. Hapo/i, 6e3AymaH , kojh ne he Ma- 
pnxH 3a cxapu,a hhxh he Ajexexa ^Ka.iHXH. 

51. II Hsjemhe H.104 ctokc xBOJe h uaoa 
3eM./be xBoje, ^oK.ie ce ne HcxpHJeGnm : 
H He he XH ocxaBHXH HHmxa. hh iKHxa hh 

BHHa HH JAiH^ HH H./lO^a TOBCAa XBOJHX HH 

cxa4a OBau.a xbojhx, aok.ic xe ne 3axpe. 

52. II cxernyhe xe no cbhjcm Mjecxnaia 
XBOJHM, 40K.ie He nona^ajy 3haobh xbo- 
JH BHCOKH H xBp^H, y Kojc ce YS^am, ho 
CBOJ 3eM.?bH XBOjoj ; cxernyhe xe ho cbh- 

JCM MJeCXHMa XBOJHM, HO CBOJ 3eM.LH XBO- 

joj. Kojy XH 4a TocHOA Bor xBoj : 

53. Te hem y xjecKooH h HeBo.i»H ko- 

JOM he XH HpHXyJKHXH HeHpHJaxe.ljH XBO- 

JH jccxH H.ioA yxi)o6e CBoje, ivieco oa 

CHHOBa CBOJHX H OA KhcpH CBOJHX, K0J(^ 

XH ^ix FocnoA Bor xiioj. 

54. ^loBJeiv KOJH je ono mck h Bp.io H>e- 
jKaH Mcl^y BaMa npo:i.iHhe ce npcMa dpa- 
xy CBojeMy h niJCMa MH.aoj ^kchh cbo- 
joj H n])eMa ocxa.injeM cHHOBHMa, Kojn 
iMy ocxany : 

55. Te He he /\i\Tii HHKOMe H3Mel)y h>h\ 
Meca OA cnnoBa cbojhx Koje he jecxH, 
jep ne he HMnxn nnrnxa A]>yi'<^> y HenoyLH ii 
xjecKooH, Koj(»M he xn n])nxy;ivnxn uenpn- 
jaxe^/T) xBoj no cbhjcm MJecxHMa xbojh.m. 

5(). iKena Koja je Cmia MCKa h bjkio 
n^evKna yw\)\ ]v,\yu\ . h'oja oa mcko'ic 11 
H^evKnocrn nnje on.ia nannw.ia cxajaxn 
HoroM ciJojoM na aeM.Ly. ni)03.iHhe ce 
HpeMa MH.iOMe aiyiKy cbom h ni)eMa cnny 
CBOM H n])eMa Khe])H cBojoj, 

57. II nocxe.LHun, Koyd H3HAe H3Mel)y 
Hory H.e3HHHJex, h AJ^UM KOJy poAH; jep IlETA h'lMllA MO, 

!ie iix jecTii KpmiioM y ocKy,inuii cnaKoj 
OA HeBO.i>e H o,\ TJooKooe. kojom tic tm 
iipMTy:KHTii noii])njaT(M> tijoj mo cuiijom 

MJeCTllMa THOJHM. 

58. Ako ne yo.ij»;KHiii ii \w ycTHopiiiii 
CBO piijemi oHora liaKona. koJo cy iiaiiii- 
caue y oBoj KiMi:ni. ho oojchii cc cian- 
Hora II c'TpaiiiiKua iiMciia r()('iio.i.a liora 
cBOJera. 

r>i». IlyrTiiho 1 ucnoa Ha rcoe u na cje- 
Me THojo AAA H\\xv{:ui\, mMUKa u ,iyra. 

nO.ieOTH AA'TC \l ,\\\\\ 

• ')0. 11 ooparnlu' na tcoo cuo iioMopo 

MHlIlpCKO. OJ K(\iH\ CM CI' n.iaHIIK), II 
IIpH.UljCUIlho Oe MX TOOO. 

61. II cBo oo.iecTii H cBa :ua, Koja hii- 
jecy :iain!cana y inbii:iii oBora 3aK0Ha. 
nycTiihe rociin,; na rcne. ,i.ok.io ce ne 
HCTpiijconm. 

62. II ocTaLe Bac Ma.io. a iipel)0 Bac 
oHJame MHoro Kao 3BHJe:ua neoecKHx: 
jep Hiijecii c.iymao r.iaca Focno^ui liora 
cBojera. 

63. II Kao lUTO BaM ce TocnoA pa^OBao 

^OOpO BaM HIIHl'hll II MHOiKOtill BaC. Ta- 

Ko he BaM ce Tocikm i)a40BaTii :saTnpy- 
hii Bac n iicTpeo.Lvjyhii Bac: ii necTahe 
Bac ca :5eM.Le y Kojy iuexe ,i.a je Hac.iH- 
je^iiTe. 

•U. Ii ])aciijahe re TocnoA no cBiijeM 
HajjOAHMa c je,i,Hora Kpaja 3eM.Le ao 
A])yrora, ii oH^ije iieui civ/Khth ,^pyrnM 
ooroBinia. Kojiix Hiijecn :^Hao tit hh omi 
iBojii. j.i)BeTy II KaMeny. 

65. A.iu y OHiijeM Hai)0AHMa He Leui 
o,;axHyTii. HiiTH he ce cTona.io Hore 
TBoje o,iMopHTii : Hero he tii Fociio;!, x^- 
TH oHAJe cjuie n.iam.tiiBo , omii iinnni- 
.Le.ie H AATuy niiHeMor.iy. 

66. II '/KHBOT he TBOJ nllTH KaO ,l,a BII- 

CH HpcMa Teoii. n ii.iauiiiheni ce notiy h 
4aH>y. H He hem oiith Mnpan vkhbotom 

CBOJIIM. 

67. .IyT])0M hem roBo})HTn : KaMO ^a 
je Bene I a BciepoM hem roBoi)HTii : Ka- 
310 .|a je jyTpo I o,^ crpaxa Kojini he ce 
cipaiuiiTH cpue TBoje, h o^ OHora iuto 
Lem r.iejaiii OMHMa CBojiiMa. 

6s. II BpaTiihe Te Tociio,; y AhicHp 
Ha .lahaMa. iiyxeM :ia Kojii th peKox: He 
hem ra BHine BH^jexH. II 0H,^je here ce 
npojaBani HeHi)iiJaTe.LHMa cbojum ,ui 
'■^yjeie jjomoiut ii )i(innH><'. a ue tic omtii 
Kvnua. I('1i.iki:a. r.i. -js. •_»•.). 185 r.lAllA '29. 

Obo cy ])iijeMn iianjera Kojii aaiioBJe^iH 
rociio,!, Mojciiiy ,^a yMiiHii ca ciiiioBViMa 
Il:'.paii.Leiu!J(Mi y ;u'M.i>ii MoancKoj. ochm 
:iaBJeTa kojii je ymiHiio c H>iiMa Ha Xo- 
piiBy. 

2. 11 ca:uui MojcMje ci;e cuhobc ll:{i)aH- 
.LCBe II peMe iim : Bii.^je.iii ere cBe mro 
yMiiiiii TocHO,!, na Baiiie omii y :{eM.bH Mn- 
ciiiK'Koj <l»a])aoHy ii ciuijcM c.iyraMa ybe- 
roBiije.M I! cBoj ;;eM.i)ii ii>ei'()H()j. 

.*). KymaPba Be.iHKa. Koja Bii,i,jeiiie o»in 
TBoje. one ;iHaKe h My.U'ca Be.iUKa. 

4. A.iii imM lie .i,a,i,e Fociio,!, ci)na . ^;a 
payyMiijere, hii o'liijy , ,i,a Bii,i,nTe. nil 
ymiijy, ^ qyjexe ;\o oBora A^^na. 

5. II m,\u\ Bac MeTmecer ro,T,nna no 
nycTiiHiii: He OBeTiname xa.Liine imnie 
na BaMa . nirni onylui TBOJa oBerma Ha 
HoraMa xBojiiMa. 

6. X.Leoa ne jeAocre, nn iincTe BHna 
II cii.ioBirra iiiitia. ,J,a rnicxe iio:iHaJiH 
4a caM ja rociio,; Bor nam. 

7. II KaA Aoi)OCTe na obo mjccto , H3n- 
^e CiioH nap EceBoncKii n Or n,ap Ba- 
cancKii iipcu nac y uoj; n iiooiicmo hx. 

8. II yaecMO ::;eM.Ly ftiixony , h ^a^ocMO 
je y Ham.T>e,T,CTBo n.i(\MeHy PyBHMOBy h 
n.ieMCHy Fa^^J^y 11 iio.iobiihii ii.ieMeHa 
ManacnJHHa. 

9. 3a TO Ap'-Kirre piijeini OBora aaBJexa 
II TBoi)HTe HX. A'l Chctg nanpe^^OBa.iH y 
CBCMy IUTO i)a,i.nTe. 

10. Bii cTojiiKi ,v^Hac CBH npe^ Focno- 
40M BoroM CBOJHM. r.iaBapii oa iLicMena 
Baiiiiix. cTapjemnne Haiiie 11 yiipaBHTe^H 
Bamii, CBH .Ly,lii Iloi)aiLT>iui, 

11. ,J,jeua Bama, Hiene Banie. n AouLtaK 
KoJH je y BaiiieM OKo.iy , n onaj kojh th 
,;i)Ba ciijcMe. II onaj Kojn th Bo,;y hoch, 

\'2. ^\d iii)UCTanein na ;3aBJeT FociiO/^a 
ISora cBOJera h na K.ieTBy HicroBv . Kojy 
mmn c tooom ^iinac Fociio,^ For tboj, 
I 13. ,J,i\ Te ,viHac nocTaBH ceoii 3a na- 
' po;; H ^a th oh 6y,T,e F)or. Kao uito th 
'je i)eKao 11 Kao iirro ce iuiK.ieo ouHMa 
I TBojiiM. ABpaMy, IIcaKy 11 JahOBy. 
I l-i. II He c liaMa caMiiMa mhhiim OBaj 
I .'jaBJCT H oBy K.ieTBy: 
I 15. Hero ca ciuikiim kojh ,;aHac ctojh 
oB^ije c iiaMa iipe,i, Focno.ioM F)0roM na- 
, lUHM. n ca (T.ai.-iiM Kojii nnje ,i,aHac oBjje 
I c HaMa. 

16. Jep I'.ii maTe KaKo cMo vKiiBjejiH r 18G IIETA KH>IirA MOJCHJEBA. IM. 29 

3eM.LH MiiciipcKoj. H KaKo CMO npom.iH 
Kpo3 Hapo^e Kpo:} Koje cmo nponi.iii. 

17. II Bn.T,je.iH cxe ra^OBe ifciixoBe h 
H40.ie HiiixoBe oa Apsexa h 04 KaMena. 
04 cpeupa H OA aiaia, kojh cy K04 aiix. 

18. HeKa ne 6746 Mel)y BaMa ^lOBJeKa 
HH aiene hii nopo^ime hii n.ie^ieHa. ko- 
jeMv uH ce cpij,e oABpaTii.io ^anac 04 Fo- 
cmM Bora nauiera 4a H^e 4a c.iy:avH 
6oroBHMa OHHJex Hapo4a: neKa ne oY4e 
Met)}' Bana KopHJena na kom oh pacTao 
OTpoB if.iii iie.ieH. 

19. II HYBiim piTJeHH oBe K.ieTBe 4a ce 
He noxBa.iH y cpi],y cbom roBopehn : 6h- 
iiY MHpan aKO y3H4eM 3a OHHJeM niTo y 
('pi],y CBOM CMHCiiiM. 404ajyiin nnjan- 

CTBO iKct^H. 

20. He he rociio4 onpocTiixH xaKOMe, 
Hero he ce 0H4a pacna.iHTH racB To- 
CH04H>H H peBHocT acroBa na xaKora 
^OBJeKa. II naiuLe na a CBa K.icTBa Koja 
je HanHcana y OBOJ kH)II3h, h HcxpHJe- 
6Hlie rocno4 hmc aeroBo H04 He6oM. 

21. II 04.iy^iHlie ra rocno4 na 3.10 04 
CBHJex H-ieMena Il3paH.i,eBiijex no cbii- 
jcM KiexBaMa 3aBJexa HanHcanora y Kan- 
3H oBora 3aK0Ha. 

22. Ta4a he roBopnxn iioxoan napa- 
uiTEJ, CHHOBH Baiuii KOJH Hacxany n3a 
Bac, H 4om.i.aK kojh 4ol|e h3 4aiieKe se- 
McZbe, Ka4 BH4e 3.1a y 3e]n.i.H oBoj h 60- 
^ecxH, Koje he rociio4 hycxhxh na ay, 

23. 3eM.i.y OBy ona./i)eHy cyMnopoM h 
co^iy, r4je ce He CHJe hhxh mxo hh^c 
HHXH Ha aoj pacxe Kana 6iiJbKii. Kao r4je 
je npouao C040M h ToMop, A4aMa h Ce- 
BoJHM, Koje 3axp rociio4 y racBy cbojcm 
H y japocxH CBojoj, 

24. roBO])Hhe CBH Hapo4H: 3a mxo ynn- 
HH OBO Toe II 04 04 OBe 3eM.LeV KaKBa je 
TO JKecTHHa Be.iHKora racBaV 

25. H o4roBapahe ce: jep 04ycxaBHme 
3aBJeT rociro4a Bora oxaua cbojhx , kpjh 
y^HHH c aHMa Ka4 hx n:!iu\i,e h3 3eM.Le 

^lHCHI)CKe. 

26. Jep H4ouie h cayiKHiiie 4i)yrHM 60- 
roBHMa H iioK.iaibanie hm ce, OoroBiiMa 
KoJHx He 3naiiie h kojh hm iiHiiixa ne 4a- 
4ome. 

27. 3a to ce rociro4 pa3raeBH na xy hq- 
i»iJby. H iiycxH na ay cBa ii})OK.ieTCTBa 
3anHcaHa y oboj KaH3H. 

28. H HCTpHJeoH HX rocno4 H3 3eM.i,e 30. 

BewiHKoj, H H36auH HX \ 4pyry 3eM.i»y, Kao 
iHTo ce BH4H 4aHac. 

29. IIIxo je xaJHo oho je rocno4a Bora 
Hamera, a jaBHO je name h chhobe na- 
niHx 40 BHJeKa, 4a ohcmo H3BpmHBa.lH 
CBe piije^H OBora saKona. IMABA 80. 

A Ka4 4oI)e na xede CBe obo , 6.iaroc.iOB 
H KAexBa Kojy hshccox npe4a Te, aKo nx 
ce onoMenein y cpii;y cbom, r4je Cm to a 
6ho Mei)y Hapo4HMa, y KOJe xe 3arHa Fo- 
cno4 Bor XBOJ, 

2. II o6paxHin ce Ka rocno4y Bory cbo- 
jcMy H noc.iymam iMac aeroB y cBCMy 
uixo XH ja 3anoBHJe4aM 4aHac. xh h ch- 
HOBH TBOJH, H3 CBcra cpi],a cBojera h 113 
CBe 4yine CBoje, 

3. Ta4a he rocH04 Bor tboj noBpaxH- 
XH po6.i)e xBoje h CMH.ioBahe ce na xeoe, 
H onex he xe caopaTH H3Met)y CBHJex na- 
po4a. no KOJHMa xe 6y4e pacHJao rocno4 
Bor xBoj. 

4. Ako oh ko xBoj H Ha Kpaj CBiijexa 
3arHaH 6ho , oxy4a he xe onex cadpaxH 
rocno4 Bor xBoj h oxy4a xe ysexn. 

5. II 04Beuihe xe onex rocno4 Bor tboj 
y 3e3i.?by Kojy 6HJaxy Hac.iHJe4H.iH 011,11 
XBOJH. H Hac.iHJe4Hhein je, h y^nnnhe 
XH 4o6po H yMHOJKHhe xe BehMa Hero 
ou,e xBoje. 

6. H o5pe3ahe rocno4 Bor xBoj cpn,e 
xBoje H cpue cjeMCHa xBOJera, 4a oh 
.i>\6vio rocno,],a Bora CBojera h3 cBera 
cpn,a CBOjera h h3 cbc 4yme CBOje, 4a 
5y4ein ^hb. 

7. A CBe K.iexBe OBe oopaxnhe rocn()4 
Bor xBoj Ha Henpiijaxe.i.e xBoje h na ne- 
HaBH4HHKe TBoje, KoJH cy xe tohh.ih. 

8. A XH Ka4 ce o6paxHiii h cxanem ciy- 
niaxH r.iac rocno4a Bora CBojera h tbo- 
pHTH CBe 3anoBiijecxH aeroBe, Koje xh 
ja 4aHac 3aiioBHJe4aM, 

9. ^A^a^ie. XH rocno4 Bor xnoj cpehy y 
cnai.'oM 4Je.iy ])yKy xbojhx, y n.i04y yxpo- 
6e TBoje, y ii.io4y cxoKe xBoje, y n.i04y 
3eM.^e TBoje : jep he th ce rocno4 Bor 
TBoj oncT i)a40BaTH HHHehn th 4o6p(), 
Kao mxo ce pa40Bao oi^iMa xbojhm, 

10. Ako Y3ac.iyiiiaiii r.iac rociio4a lio- 
ra CBojera 4j)3KehH sanoBHJecxH aeroBe 
H y])e46e aeroBc, HaiiHcaHe y KaH3H obo- 
ra 3aK()iia: Ka4 ce or)])axHm Ka Tocno- 
4y Bory CBojcMy cbhjcm cpn,eM cbojhm h aaxoBe y i^aeBv h y japocxH h y ^yxHHH | cbom 4ymoM cbojom. IIKTA KthllTA MOJ 

11. .lep ;uiiioBiijocT OBii Kojy th ja ;;a- ' 
noiuijo,;aM ,v^nac luirii jc luuiMco im ,ui- 
.lOKO tM Tcoo: 

\'J. lliijo iia Hooy, ,i,a poMt'iii : ko he 
HUM ce iioiieni na neoo ,ui HaM je ckhhc 
11 Ka;Ke HaM je, ,i,a ohcmo je Tiu)i)n.inV 

1,'). IliiTii je iipeKO Moi)a, ,\i\ peueiii: ko 
he Ha.M oTiihii iiiH'Ko M()i)a . ,i,a HaM je 
^onece it lunne uaM je. ,;a oiicmo je 

TBOpH.luV 

14. Hero tu je i?i).io o.uv.iy oiui piije'i, 
y ycTHMa iBojuMa u y epu,y THOJeM, ^a 

OH je TBOpHO. 

15. r.ie. nanecox .lauac npe/T,a Te wui- 
BOT u ,;oopo. CMi)T n :i.io. 

16. Jep TH 3anoBHJe,i.aM ,i,aHac ;i,a .ty- 
oHiu TocuoAa Bora cBojera xo^ehn nyio- 
BHMa H>eroBHJeM ii ,i,p/KehH :ianoBnjecTn 
H>eroBe h ype^oe H>eroBe n aaKone ftero- 
Be. 4a 6h iKHB hho h yMHoavHO ce, h ^a 
r»H Te o.iarociOBHO rocno,i, Bor tboj y 
3eM.LH y Kojy H;i,em ^a je Hac.injeAHUi. 

IT. Ako .111 ce oABpaxH cpue TBoje n He 
yaac.iymaui, Hero aacxpaHHui ^a ce jlisl- 
H>aui .ipyriDi ooroBiiMa h H>HMa ciy^Hui, 

1-'^. JaB.KiM BaM ^anac ^a hexe aaiicxa 
nponacTH, hhth hexe npoAy.i>HXH ^ana 
CBOJHX Ha seM.LH, y Kojy H^em iipeKo 
Jop^ana ^a je nac.injeAiiui. 

VJ. CBJe^o^iDi BaM A^Hac neooM h ae- 
ii.LOM , 4a caM cxaBHO npe^ Bac jkhbot 
H CMjjx. o.iarocioB h npoK.ieTcxBo ; aa 
to H:3uepH aiHBOT, 4a 6y4em jkhb xh h 
cjeMe xBoje, 

20. .'Ly6ehH rocno4a Bora CBojera, cjy- 
niajyhii r.iac H>eroB h 4p/KehH ce Bera ; 
jep je OH HxHBox XBOJ H 4y.i)nHa 4aHa 
TBoJHx; 4a uh nacxaBao na aeM.LH. .m ko- 
jy ce 3aK.ieo rocH04 ou,HMa xbojhm, Aspa- 
ny, IIcaKV H JaKOBy, 4a he hm je 4aTH. 

TAABA 31. 

11 TOM 4ot)e MojcHJe h Kaaa one pHJenH 
CBCMy Il3]^aH.T,y, 

2. II pene hm : Menn HMa 4aHac cxo h 
4Ba4eceT ro4HHa , ne Mory bkhic 04.1a- 
3HTH hh 40Ja3HTH : a h rocno4 mh je pe- 
Kao : He hem npHJehii npCKo xora Jop- 
4aHa. 

J 3. rocno4 he Bor tboj nhn npe4 to- 
()0M, H HCTpHJe6Hhe one Hapo4e Hcnpe4 
Te6e. n xh heni hx Hac.iHJe4HXH ; Hcyc 
he HhH Hpe4 tooom, Kao mxo je Ka.jao 
rocno4. 

4. II yiHHHhe rocno4 c aHMa KaKO je C'lIJEHA. r.l. 30. 31. 187 

yMHHiio ca C'lioHOM II OroM uapeBHMa 

Am0])1\JCKHM H ca 3eM.L0M IbMXOBOM, Te 

HX je iicxpiijeoiio. 
5. \Vd xo Ka4 Ba.M iix iipe4a rocii04, y^H- 

HHXe IIM ca CBIIJCM OIiaKO KaKO CaM BilM 

3aHOBJe4uo. 

0. By4nxe C.10604UH n xi)ar)pH, h ue 
oojxe ce h ne ii.iaiiiiixe ce 04 ilhx; jep 
rociio4 Bor xBoj ii4e i' xooom, ne he 04- 
CTyiinxii 04 xeoe, nurii li(^ xe ocxaiuiXH. 

7. llo XOM 403Ba Mociije Ilcyca, h pene 
My npe4 CBHJeM llapaH.LCM: r)y4H ciooo- 
4aH H xi)a6ap; jep hein th yhn c obh- 
j(^:\r napo40M y :je:\r.T>y 3a Kojy c(^ 3aKjeo 
rociio4 ouHMa iLiixoBHJCM 4a he hm je 
4aTH, H TH hem hm je pa34HJe.iHTH y 
nam.Le4CXB0. 

8. Je}) rocno4 kojh H4e Hpe4 xo6om 
oHhe c xooom, He he 04cxynHXH 04 xe- 
6e, HHTH he Te ocTaBHXH , He ooj ce h ne 
n.ianiH ce. 

i). 11 MojcHJe HaiiHca OBaj aaKOH, h 4a- 
4e ra CBemxeHHUHMa , cHUOBHMa .le- 
BHJeBHM, KOJH Homaxv KOB^er saBJexa 
rocno4ftera, n CBHJeM cTai)jemHHaMa 
Il3paH.i.eBHJeM. 

10. 11 3aH0BJe4H hm Mojciije roBopehn: 
CBaKe ce4Me ro4HHe, y 04pel|eH0 BpnjeMC 
ro4HHe onpocne, na npaannK cjenHi;a, 

11. Ka4 4ot)ecaB ll3paHJ> h cxane Hpe4 
rocno4a Bora CBOJera na Mjecxy Koje 
H36epe. MHxaj OBaj sanoH Hpe4 cBHJeM 
ILapaH.TbeM 4a nyjy. 

12. Ca6paBmH Hapo4, vi.y4e h JKene h 
4JeH,y H 4om.i>aKe , kojh 6y4y y MJecxH- 
iia TBOJHM, 4a ^lyjy h y^e h 4a ce 6oje 
rocno4a Bora Bamera , h 4p3Ke h TBope 
CBe pHJeHH oBora aaKona; 

13. 11 CHHOBH H>nXOBH, KOJH jom HC 

3Hajy, HCKa ^yjy h y^e GojaTH ce Fo- 
cno4a Bora Bamera, ^okaq ctc ro4 atHBH 
Ha 3eM:LH y Kojy H4eTe HpeKO Jop4aHa 
4a je Hac.iHJe4Hxe. 

1 ^ A rocno4 i)ene MojcHJy : cbo, npn- 
6.iHacH ce BpHJeMe 4a yMi)em. ^o3obh 
Ilcyca H cxaHHxe o6oiHii,a y maxopy 04 
cacxaHKa, 4a My 4aM aanoBHJecTH. Il ot- 
H4e MojcHJe nllcyc, h cxa4ome y ma- 
xopy 04 cacxaHKa. 

15. H jaBH ce rocno4 y Hiaxopy y cxy- 
ny 04 o6.iaKa, h cxajame cxyn 04 06.1a- 
Ka Ha4 Bj)axHMa 04 maxopa. 

IG. II jjcHC rociio4 MojcHJy: cbo, xh 
hem HOHHHyxH c oii,HMa cbojhm; a na- 
po4 OBaj ycxaBmn ^HHHhe upctyOy aa 188 IIKTA Ii'li^IirA MOJCIIJEBA. IVl. 31. 82. Tyl)HM uoroBHMa one :{e:M.i>e y Kojy H^e. 
H ocTaBiihe MC II iioKBapiihe :^aBJeT Moj. 

KOJH yMIimiX C H)HMa. 

17. 11 0H,ia tie ce ])acna.inTn moj i^i^eB 
Ha H)Hx. II ocraBiiliy iix, n caKj)iihy .iiiue 
CBoje OA tbiix; ohh tie ce iipo'rK^T,i)HJeTH. h 
CHatiii he Hx 3.ia MHora n neBo.Le: ii oh- 
4a tie i)etiH : jia 3ie ne cHat)Oiiie or.a y.ia 
3a TO mxo Bor moj Hiije lIoc})e;^ MeneV 

18. A ja tiy 0H.],a ca CBiijeM caKpHTH 
jime CBoje 3a CBa 3.ia Koja y^mHiime 
o6paTnBmn ce k 4i)yrHM HoroBiDia. 

19. oa TO ca^ HaniiiiiiiTe ceoH OBy nje- 
csry, H Hay^H je chhobc IlypaH^BCBe ; mct- 
Hii HM je y ycTa a^ ^im Ta njecMa oyAe 
CBJe^OK Ha CHHOBe llapaH^LCBe. 

20. Jep hy ra o^^bccth y se^ijby :3a ko- 
jy caM ce :jaK.ieo oiJ,HMa H>eroBHJeM, y ko- joj TCMe M.iHJeixO H Me/; : oH^je he jecTii 4. ,/l,J^-io jo tc cthjohc caBpiiieno, je] joj noKBapHTH. H yahii c nyxa kojh BaM 
3anoBJeAHx: h 3a to tie Bac 3a,:;ecHTH obo 
3.10 HajnociHJe. Ka-^ cTaHCTe mhhhtii 
lUTO je 3.10 ni)e,:; rociio/i,oM iifceBetiii ra 
/],je.iOM pyKy cbojhx. 

oO. II H3roBopnMojcHJe,i,a nyje caBSoop 
ri3paH.i.eB pHJeMH obo iijecMe 40 Kpaja: 

r.lAlJA 32. 

C.iymaj. neoo, roBopiitiy : 11 3eM.i)a He 
Ka MYJe roBop ycTa mojiix. 

2. IlcKa ce ciiycTii Kao 4a;K4 nayna 
3ioja, H HCKa na^ne Kao poca roBop moj, 
Kao cHTan 4a;K4 na M.ia^y TpaBy h Ka(» 
Kpynan 4a;K4 na o^paciy T])aBy. 

3. Jep tiy jaB./i)aTH hmc Fociio^ite; Be- 
.iH^aJTe Bora namera. H HacHTiitie ce h yrojntie ce. na he ce 
OH^a oopaTHTH K 4pyrHM ooroBinia h 
BHMa he c.iyjKHTii. a sa mchc ho he 3ia- 
piiTH, h noKBapnhe 3aBJeT moj. 

21. A KaA ra CHat)y 3.1a MHora h hc- 
Bo.*e, 0H/i,a he Ta njecMa CBJe^onHTH na 
iBHx ; jep ce ne tie 3a6opaBHTH hhth he 
je HecTaTH 113 ycTa cjcMena iBHxoBa. Jep 
3Ha3r MHc.iH itHxoBe H lUTo he join 4a- 
Hac HHHHTH . iipnjc Hero hx yBe4eM y 
3eM.zby 3a Kojy caM ce 3aK.ieo. 

22. II naiiHca MojcHJe Ty iijecMy onaj 
4aH, H Hay^H je chhobc Il3pan.TjeBe. 

23. II I'ocno4 A^A^ 3anoBHJecTH Ilcycy 
cnny HaBHny roBoi)ehH : r)y4ii c.iodo4aH 
H xpaoap. jej) tiem th yBecTH chhobc 
Ji3paHJjeBe y 3eM.i}y 3a KOJy caM hm ce 
3aKAeo, H ja hy ohth c TodoM. 

24. II Ka4 nannca Mojcnje i)HJenii obo- 
ra 3aK0Ha y KH^Hry. cbc 40 Ki)aja. 

25. »3aiioBJe4H ^lojcHJe jlcBHTHMa, ko- 
jh Hoinaxy KOBner 3aBJeTa rociio4H>era, 
roBoi)ehH: 

2(). .^'3MHTe OBy KH,Hry 3aK0Ha, n mct- 
HHTe je noKpaj KOBHci'a 3aBJeTa rocno4a 
Bora CBojera. 4a dy4e oii4Je cBJe40K 
na Bac. 

27. Je]) 3naM neiioKO])ii()('T TBojy n 
TBi)4H Bi)ar TBoj. Eto. 40K./ie caM joiu 
JKHB c Ba.Ma, 40 4aHac. onjacTe iiciiokoj)- 
HH IVjciio4y; a KaMO .in Ka4 ja yM])eMV 

28. CKyiiHTc K MCHH CBC CTa])jeiinine 04 
n.ieMena cijojiix h yiii)aBHTe.i>e cBoje, 4a 

HM Ka'/KCM 4a Myiy OBC ])IljeMM. II 4a MM 

3acBJe4oiiHM nedoM h 3eM.T,oM. 
21>. Jej) 3HaM 4a liere ce no ('M])tm mo- cy CBH nyTOBH iteroBH n])aB4a : Bor je 
Bjepan. 6e3 HeiipaB4e: ni)aBe4aH je 11 

HCTHHHT. 

5. Ohh ce noKBapHnie npcMa H>eMy: 
H.HX0B0 HeBa.i)a.icTBo mije HeBa.i)a.iCTBo 
CHHOBa iLeroBHJex : to je po4 3ao h no- 
KBapen. 

(). TaKO .iH BpahaTC rociio4y. Ha])04e 

AY/1,11 H 6e3y3IHHV HHJe .IH OH OTaU, TBOJ, 

KOJH TC je 3a4o6HoV oh tc je nannHHo 

H CTBOpHO. 

7. OnoMeHH ce Hei4ainH>nx 4aHa, 110- 
r.ie4aJTe ro4HHe CBaKora BiijeKa; nnTaj 
ou,a CBOjera h oh tie th jaBHTH, cTapiije 
cBoje H Ka3ahe th. 

8. Ka4 BHIUH.H pa34a4e Hain.Le4CTBo 
Hapo4HMa, Ka4 i)a34HJe.iH chhobc A4a- 
MOBe, HOCTaBH Metjc Hap04HMa no d])ojy 

CHHOBa Il3paH.^eBHX. 

9. Jep je 4H0 rociio4H,H Hapo4 H.eroB, 
JaKOB je yjKC Hani./Le4CTBa H>eroBa. 

10. Hal^e ra y 3eMjLH nycToj, na mjccty 
CTpainny, r4Je dynn iiycTOin; B04H ra y 
HaoKo.i(), yMH ra h Myiui ra Kao 3JeHHii,} 
OKa cBojei'a. 

11. Kao iiiTo o])a() H3MaM.Lyje o]).iii- 
he cBoje, 4H;Ke ce na4 irrnhnMa cbojiim. 
niHi)H K])H./ia cBOJa, y3iiMa mx h hoch na 

KJ)H./lHMa CBOJMM, 

12. TaKO la rocii()4 iso^^aiiie. 11 c ihini 
ne djeiiie Tyt^era dora : 

13. Iiol^aiue ra na iniciine 3eMa.iiCKe 4a 
je4e ])04 iio./i»ckm, h 4ai'.aine My 4a ciica 
M(\i,H:5CTiijeHe 11 y.Le M3 T!'.])4oi'a KaMcna, 

14. Mac.io 04 K])aBa 11 .a!.uiJ('K0()4 oBaua 
c iii)eTn.iHHOM 04 jaraH>aii,a 11 oBnoiui Ba- I IIKTA lilhlllA M(U( IIJKIIA. T.l. :'.J. 189 caHCKiix H ja])aua. I'a cimiom :\])\u\ umv- ma I'Tiijoiia: HciipiijaTiM.ii naiiiii noKa 
HiiMiniM II mil) III luiHo. Kpn o.i rpoiK^a. oy,\y ('v.\iijo. 

l.'>. A.iM tv Iliipaif.h yrojn. iia iv oxa- 
;ie iniTaTii: yiiio cu. y.U'''>.bai) ii iuira.iiio: iia orraBii liora koJh ra je CTHopiio. ii 
ii|K':ijK' CTiiJeiiy riiaiH'H>a cHojtua. 

1«). Ha ]uMui(HT pa:apa;Kiniic ra Ty!)nM 
TionutiiMa. la.ioHinia jkioIIMmmiiiu' ra. 

17. IlpiiHocniiio -.Kivnu* IjaiuuiiMa . ne 
liory. rK)rnHnMa . Kojiix Hiijocy :ma.iH. 
HOBHM. Kojii ii;5 n.iirja ,i()l)Oiiu'. Kojiix ce 
HHJecy cTpaiiiii.ui o\\\\ uaimi .')"J. .It'p jt' MOICOT IhMXOH (»,1, MdKOTa Co- 

,l,OM('K()ra 11 ii;5 iio.ha roMOpcKora; v\)o- 
:hi)0 jr iMixoHo riK);Kl)0 ()T})()aHo, iiyua 
cy My ropKa. 

o;). I>I1H() jo liaiXOlU) 0T1)0H :iMaJ0IU'KII 

11 .bVTii j(\i, aciiii.uiH. 

.')4. JllljO .111 TO caKplllU'MO KO.l, MCMIO, 

iiaiii'MaliOHo y pii;iHiiii,a.Ma moJiimV 
of). Moja je oc'HOTa 11 ii.iara . y cuoje 
HpnjoMo iioiiyaHyho Hora ii,iixoHa , jep \><. C'Tiijeny Koja Te je juuiua ijanopn-je o.in:iy ,i,aH iii)oiiacTii iiaixoiu'. ii n/i,e 
WHO en: :{aooi)aHiio cii l>ora CTHopnxe.La | np:i(> ihto he iix :{a,i,et'nTii. 
i'Hojera. I -j^). Cy^iitiC' rociio,; Hapo^y cnojoMy. ii 

M'. Ka,; TO Hn.ije rociio,],, pa:irH»(MJU i aiao he My outh c.iyra fberoBiijex, Ka,^ lui- 
ce Ha oiiHOBe cnoje n na Khepn CBOJe. Au ^a jo iii)oiii.ia cnara ii m HOMa HniiiTa 

•3>. 11 poMc: caKpiitiy o.i, H>nx .iimo cbo- hh oa yxBaliOHora ini o,^, ocTaB.Lonora. Jo. Biujohy KaKan no iim oirni iioiii.T>o,i,aK. 

jop cy \HK\ llOKBapOH. CIIHOBIl y KojiiMa 
HOMa BJ01)0. 

21. Ohii mo iia:upayKniiio na ])obho(t 
OHiijoM iiiTo Hiijo lior. i)a:a'H>oiniiiio oko- 
jiiM TaiiiTiiHaMa : ii ja hy h>hx i)a:ui>a- 

aCIITIl Ha pOBHOOT (►HHJOM KOJII Hlljo Ha- 

1>04. Hai)o,i.oM .iy,i,iijoM pa'iK.byxiihy hx. 

'2'2. .lop 00 oran. ])a:iroi)iio y rftOBy mo- 
joM. H ropjehe a<) Haj.i,y<''>.i>era iiaK.ia; 
ciia.iiilio :u'M.T>y ii i)0,; H>e:iHH, h nona- 
wHlhe TOMO.LO np,i,iiMa. 

2o. 3rj)Hyhy na h>hx :iia , CTi)njo.io 
CBoje nooaualiy na H>nx. 

'24. r.ia,!. ho MX uiijojHTii. Bi)yliiiii,e h 
.Lyxii HOMo})ii iipo-/K,;iipaho iix : ii i^yoo 
3BJei)CKe noc.iahy Ha h>hx ii jeA :^MHJa 

SeMa.LCKHX. 

2.'). C no.i>a ho nx yoHJaTii Ma^. a no 

ILlMJOTIlMa OTpaX. H MOMKa II ,l.J0B0JKy, 

AHJexe Ha chch h CHJo^a noBJoKa. 

20. PoKao 6hx : pariijahy hx ho cbh- 
jeM yr.ioBinia liOMa.LoKiiM. yMHHiihy ^a 
B<'CTaHo ciioMoHa ihiixoBa iiaMoijv .ty^H, 

27. ^a MH Hiije ,1.0 Mj>^H>e Hoiipiijaxe- 

AOBO. /;a CO ho nll HOIIl)IljaTO.LII HjHXOBH 

noHHJe.iH H poK.iH: i)yKa co naiiia yyBH- 
CH.ia. a Hiijo FociKU vmhhho cmo obo. 
• 28. Jep cy Hapo,i, Kojii iipoHa,;a ca cbo- 
jnx HaMJ^'pa. 11 HOMa y h,hx i)a:iyMa. 

29. KaM(j ,i.a cy iiaMoTHH. ,^,ii painMiijy 
OBO. H r.ie,uijy na iioiii.bo,;aK CBOJ I 

'^). KaKo OH je,uaH roHiio THcyhy a ^m- 
JHua Tjojta.ia ,|ocot THcyha. ,ia 11 x hiijo 
CTHJOHa iBHXoi'.a ii})0,Ta.ia 11 rociio,^ hx 
nj)e,iao V 

31. Jep CTHJoiia iBHxoBa hhjo Kao na- 04. 11 jiohii ho: lujo cy ooroBii ibiixo- 
bh V CTiijena y Kojy ce y^^aiHe V 

38. KoJH ca.io o^ jKivrana H.HxoBHJex 

JOAOIHO II Illlllie BIIHO 0,1, Ha.TjOBa Jt»HXO- 

Biijox. IloKa ycTany 11 iioMory iuim, h ho- 
Ka Ba^i 6\Ay i^aK.iOH. 

39. BiuHTo ca^a M caM ja, ja cfiM. n 
,Va HOMa oora ociim moho. Ja yoHJaM 11 

OiKHB.LVJOM. l)anHM H HCU,J0.iyJ0M, II HO- 
Ma HHKOra KO OH H36aBHO H3 MOJO pyKO. 

40. Jep no,i,H}KOM k Hooy pyny CBojy 11 
KaiKOM : ja caM siiiB ,1,0 BiijoKa. 

41. AkO HaOHITpIIM CJaJHH WcXn CBOJ H 

y.iyieM y pyKy c\a . yHHHHhy ocBoxy na 
noii])HJaTo.LiiMa cbojiim ii Bpaxntiy ohii- 

MiT KOJII MJKiO Ha MO. 

42. OiioJHhy cTi)iije.ie CBOjo KpB.Ly. 11 
MaH he ce Moj najecTH Moca, Ki)B.Ly Hcjo- 
MOHHJox H liapoaLonHJox , Ka.i, iiomhom 

OCBOXy Ha HOIIpHJaTO.LHMa. 

43. Bece.iHTe ce nape ah c Hai)040M 
fteroBHJoM, jej) ho noKajaxn KpB c.iyra 

CBOJHX. II OCBOTHho CO HeiIl)IljaTO.I)IIMa 
CBOJlIM, H 04HCTHhe liOM.ty CBOJy II Ha- 
POA CBOJ. 

44. II Aol)0 MojcHJo H H:a'OBOpii cbo pH- 

JOHII IIJOCMO OBO Hai)OAy. OH II llcyc CHH 

Hai'.iiH. 

45. A KaA HiJI'OBOpH ^lojCHJe cbo pHJOHII 

OBO CBOMy II:i])aii.i)y. 
4i). PoMo iim: i]i)iir.iiJTo cjjuo cbojo 
K cBiijoM piijoMHMa Koje BRM ja ^aHac 
3acBJ0A04aBaM, 11 KanyJTo hx CHHoiuiMa 

CBOJHM ,l,a '"hi A]»'Ka.lH CBO piijoMii oKora 
:',aKoiia 11 Ti'.opii.iii iix. 

47. Joj) Hlljo Hpa:Hia piijo'i .\^ :'.a H>y 
HO MapHTo. iioro jo >KiiB0T Bain; h tom 190 nETA KH>IirA MOJCUJEBA. YA. 32. 33. 

kexe pnjeHJy npoA}M»HTH /^ane CBoje na | opate CBOJe ii 3a CHHOBe CBoje ne 3Ha ; 
ae-ALLH, y Kojy lueTe npcKO Jop^ana ^a i jep av^^ paje^iH TBoje , h saBJex tboj 
je Haciiije^HTe. | ^vBajy. 

48. y iicTH A^H pe^e Tocno^ MojcHJy , 10. Ohm y^e ype^oa^Ma tbojidi JaKOBa 
roBopeLii : ' h 3aK0Hy TBoje^y Il3paii.La. ii Mety Ka;^ 

49. ILiii^n na OBy ropy ABapaiiCKy, na no^ H034pBe TBoje ii acpiBV ihto ce ca- 
ropy HaBaB, Koja je y 3eM.i)H MoaBCKoj mivjue na o.iTap tboj. iTi^eMa JepHxoHy, n bh^^h 3e3r.i»y Xanan- 
cKy KOJy ,^ajeM CHHOBHMa IlapaiLLeBiije:^ 
y ^piKaBy. 

50. II y.AipH Ha ropH na Kojy H3H/],ein, 
II npiioepii ce k po/],y CBoje^y , Kao uito 
je yMpto ApoH opar tboj na ropH Opy 
II npiiopao ce k po/;y CBOjeMy. 

51. Jep MH arpiijenincTe Mei>y chho- 
BHMa Il3paiLi)eBiijeM na bo^h o^ CBat^e 
y Ka^Hcy, y nycTHan Ciiny, ihto mc He 
iipocjaBHCTe Met^y cHHOBHMa IIspan.Be- 

BHJeM. 

52. Ilpe^ co6oM iieiu bh^jcth aeM^Ly, 
a.iH He tern y ay ytH, y seM^y KOJy 4a- 
jcM CHHOBHMa ILspaH.iieBHJeM. 

PAABA 33. 

A OBO je 5.iarocioB kojhm 6.iaroc.ioBH 
Mojciije HOBJeK BohvJh cimoBe llspan- 
^LeBe npe^ CMpT CBojy. 

2. H pe^e: Tocno/i, Hsn^e ca CHHaja, 
H noKa3a hm ce ca Cnpa; 3acja c rope 
^>apaHCKe. h ^^ol^e c mhoihtbom THcyha 
cBeTaii,a, a y ^ecHimH My aaKOH oraenn 
3a anx. 

3. ,4oHCTa .LyoH napo^e ; cbh cy cbc^h 
aeroBH y pyi;H tbojoj; h ohh ce c.iero- 
Hie K HoraMa tbojhm ^a npHMe pnje^m 

TBOJe. 

4. MojcHJe HaM ^],aAe 3aK0H, Ham^e^- 
ctbo 36opy JaKOB.LCBy. 

5. Jep 6njame nap y H3paH.i)y, Ka^ ce 
ca6npaxy KHe30BH napo^HH, lueMena 
Il3paH.LeBa. 

6. ^a iKHBH PyBHM H Hc yMpe, a Jbyji,\i 
aeroBHJex ;i,a 6y4e Ma^ao! 

7. A 3a Jy^y pene: yc^HiuH rociio^T,e 
r.iac Jy^HH, h /],0Be,{^H ra oiict k napo- 
/lyaeroBy; pyKe aeroBf; HeKaBojyjy3a a, 
a TH My noMajKH irpoTHB ueiii)HJaTeiba 
aeroBHJex. 

'^. II 3a AcBHJa pew: tboj TyMHM h 
TBoj ypHM HCKa 6y^e y HOBJCKa TBojora 
CBCTora, Kojera ch oKymao y MacH h c ko- 
jhm CH ce iipeiiHpao na bo/i,h MepHBH: 

1). KoJH pe^ie ony cBojcMy h MaTepH cbo- 
joj: He Me^aM na Bac; kojh ne no3Haje 11. B.iaroc.ioBH, Focno^e. BojcKy ae- 
roBy, H HeKa th 31H.10 6y4e AJe.io pyKy 
aeroBHJex; no.aoMH 6e^pe oHHMa kojh 
ycTajy na a h kojh Mpse na a, ^a ne 
ycTany. 

12. 3a BeHHJaMHHa pene: mh.ih Focho- 
^y HacTaBate 6e3 CTpaxa c aHM; 3a- 
Kyiaaatie ra cBaKH ;;aH, h Met^y n.ieIiHMa 
aeroBHJCM nacTaBaiie. 

13. H 3a JocH«i>a pe^e: 6.iarocAOBeHa 
je scM.ta aeroBa 0^ Focno^a 6iLaroM 
c He6a. pocoM. n h3 4y6HHe 03^0, 

14. II o.iaroM Koje Ao.ia3H 0^ cyHii,a, h 
6.iaroM Koje 4o./ia3H o^ 3ijeceii,a, 

15. II CviaroM cTapnjex 6p/^a h 6^aroM 
BJCHHiijex xyMOBa, 

16. II 6jaroM na 3eM.i>H h ooh^lcm ae- 
3HHHJeM. H 3iH.iointiy oHora kojh ctojh 
y KynHHH. HeKa to Ao%e na r.iaBy Jo- 
CH^y H Ha TJcMe o,i,BOJeHOMe nsMe^y 6pa- _ 
lie CBOje. fl 

17. KpacoTa je aeroBa Kao y npBeHu,a 
Te.iCTa, H poroBH aeroBH Kao poroBH y 
je/i,Hopora ; aHMa te 6octh napo^e CBe 
40 Kpaja 3eM^i»e ; to je mhoiutbo THcyta 
Je«5peM0BHJex h THcyte ManacHJHHe. 

18. A 3a SaBy.iona pe^ie: Bece^iH ce 
3aBy.iOHe H3.iacK0M cbojhm. h Ilcaxape 

lUaTOpHMa CBOJIIM. 

19. Hapo/i.e he ca3BaTH na ropy, oh- 
/],je te npHHHJeTH HipTBe npaBe^^ne ; jep 
ke o6vij>e :\iopcKO CHcaTH h caKpHBeno 
6.iaro y nnjecKy. 

20. A 3a Fa/^a pe^e: 6.iaroc.ioBeH je 
KOJH mnpH Fay],a; oh nacTasa Kao wiaB, 
H KH/],a pyKy h r.iaBy. 

21. H3a6pa ce6H npBo, jep OH^je 406H 
/i,HO 0/^ OHora kojh ^a^^e 3aK0H; sa to 

tie IliiH C KHe30BHMa Haj)0,^HHJeM , H H3- 

Bi)iiiHBaTH iipaiviy Focno/^ay h cyAOBe 
aeroBe c M3paH.zbeM. 

22. A 3a ,I[^mi pone: ,4aH je .laBHii^ 
KOJH lie HciiaKaTH 113 Bacana. 

23. II 3a He<i»Ta./iHMa pene : He«i>TaJiH- 

Me, CHTH MH^lOCTH H IiyHH (USiYOCAOBSi 

Focno/T,aera, 3ana/i, h jyr y3MH. 

24. II 3a AcHjja pe^e : Acnp he 6hth 
CjarociOBCH mhmo 4pyie cHHOBe, 6Hlie 


IIETA KthllTA MO.U'llJKBA. 1.1. 33. 34. 191 

mio opatiH cHojoj. -.uiMaKahe y y.te ho- | Kojy cum ce :mK.ieo ABi)aMy. llcaKV ii ry CBojy. 

'25. rBo:i>i)0 H MJo.i uuhe iio.i ooyhoM 
tbojom: 11 .lOK.io T^ajy ,\a\ui thojh rpa- 
jaKe cHara Tuoja. 

iH). ll;q>an.hy'. hiiko iiiijc Kao Bor, ko- 
JH luc ii(» uooy Tooii y iioMoh. ii y Be- 
.iHHaHCTBy cBojeM Ha oaiaiunia. 

27. oaK.ioH jo lior BJeHHii ii iio.i, Mniiiii- JaKouy r()B()|)oiiii : cjOMOHy TBOjoMy 4a- 
tiv je. II()Ka:{a\ th jo .^a jo nil, 1,11111 OMima 
CBOJiiMa, a.iii y n,y ho hoiii yliii. 

5. 11 y.Mpiijo ou.^jo Mojt'iijo c.iyra To- 
('ii(vi,n.ii y :{OM.Lii ^loaBCKOj no piijoMH 

r0CII0,T,H»0J. 

(). 11 norpooo ra Jocno^ y /),o.ihhh y 
30M.LH MoaBCKOj iij)OMa BeT-*I>eroi)y ; n HOM B104H0M; on ho o.vii'ni^Tii iiciipo.i ; tiiiko no ^^oima 3a rpoo H.oroB 40 ji,i\- 
Tooe HoiipiijaTt\r.o mojo, 11 pohii ho: uaiuihora ,iana. aaTpnl 

'2X. ,l,a on naoTanao ll3i)an.L caM 003- 
()pH:Kno, n:;no]) JaKOH.LOB. y 30M.Ln oon.i- 
Hoj JKiiTOM n Hiino.M: n nooo ho H>oroBO 

KponilTH JKU'CM. 

29. B.iaro tooii. Il3j)an.i)yl kg jo Kao 
TH, Hapo,^ Kojora jo canyBao rociioA, 

UlTHT nOMOhn TBOJO. 11 MaH C.iaBO TBO- 

je? HonpnjaTo.i.n he ce tbojii noHHSHTii, 
a TH hem ra3HTn Bncnne H.nxoBe. 

r.lABA 34. 

la^a H3n,;e Mojcnjo 11:5 no.La MoaBCKO- 7. A ojoiiio Mojcnjy cro n ,\Ba4eceT ro- 
,;HHa Ka4 yMi)iijo. 11 ho ojoxy iioTaMibe.ie 
OMH H)OroBo HHTH ra CHara ii3,T,a.ia. 

S. 11 n.iaKaiue chhobh Il3])aii.T,oHn 3a 
MojcnjoM y no.i»y MoaBCKo:\i Tpn.^oceT 
^ana: n npot^onio ii.iaHHn ^aHH ^Ka.io- 
CTH 3a Mojciijo-M. 

9. A llcyc CHH HaBiiH ojoiiio iiyn ^yxa 

MV^pOCTH. JOJ) Mojcnjo OJOIIIO MOTHVO 

Ha H> i)yKe CBOJo. II c.iymanie ra chhobh 
Il3paii.iiOHn. n TBopnmo Kao iirro 3ano- 
i\jo,i,n Tociio,; iipoKo Mojcnja. 

10. Aan He ycTa bhiho npopoKy Il3pa- ra Ha ropy HaBaB. na Bpx *Ini3ro. Koja I n.i.y Kao Mojcnjo, Kojora Focno^ no3Ha je HjiOMa Jopiixony: n noKa3a My Tociio,; 
OBy .soM.Ly 0,1. Ta.ia^a 40 ^^^Eix : 

2. II cBy .3eM.Ly He«i)Ta.inMOBy. n 3eiLi)y 
Jo<i»peMOBy n Manacnjnny. n cny 3e>Li»y 
JyAHHy ,1,0 Mopa 3ana,;Hora. 

3. II jy^KHy cTi)aHy. n i)aBHni;y. 40.IH- 
Hy no4 JepnxoHOM. mjoctom r4je n^ia 
MHoro na.iMOBHx ,"i,pBOTa, 40 Cnroi)a. 

4. II poHo My Tociioa: obo je 30M.i.a. 3a .iHu;eM K .inu,y. 

11. y CBHJeM 3Hau.nMa n iiy^ecHMa. 3a 
Koja ra noc.ia Focno^ 4a hx y^nHii y 30- 
M.i)H ^IncnpcKoj Ha <I>apaoHy n na cbh- 
joM c.iyraMa H>oroinijoM n na CBOJ 3eM.i>H 
H>oroBoj. 

12. II y CBHJOM 4JeAUMa KpjenKe pyKo, 
n y CBiijoM CTpaxoTaMa Bo.inKiiM . Koje 
yqnnn ^lojcnjo iipe^ cbiijom ILspan.LOM. KH)HrA PICyCA HABIIHA. r.lABA 1. 

A no CM])TH Mojcnja ciyre FocHO^ibera 
poqe FocnfM. Ilcycy cnny HaBnny, c.iysH 
MojcnjeBy. roBOpohn: 

2. MojcHJe ciyra moj yMpnjo: 3a to 
ca^a ycTann , npnjel)n njiOKO Tora Jop- 
4aHa TH n caB Taj Hapo,; y 3eM.Ly Kojy 
ja AajoM cnnoBiiMa ll3i)an.LeBnjoM. 

3. C'BaKo MJecTo na Koje CTynnTe cto- 
naMa cbojhm 4ao caM BaM. nao uito pe- 
Kox MojcHJy. 

4. Oa nycTHifee h 04 oBora .InBana 40 i)njeKe boahko. pHJeKe E«i>j)aTa, CBa 
3eM.ija XoTejcKa 40 Be.iHKora Moi)a na 
3ana4y, onho Molja Baiua. 

5. Hhko ce HO he 04p/KaTn iipcv; to6om 
CBera BHJOKa TBojera : c TorJoM hy ohth 
Kao niTO caM 6ho c ]\IojcnjoM, ho hy 04- 
CTynnTii o,\ tooo hiitii hy to ocTaBHTii. 

<). By4n c.io6o4an n X})a6ap. jop horn 
TH npo4aTH TOMe Hap04y y Haiu.i)e4CTBo 
.3eM.i.y 3a Kojy caM ce 3aK.ieo ou,HMa h>ii- 

XOBHJOM 4a hy HM jO 4aTH. 

7. CaMo 6)\\n c.io6o4aH h xpadap 4a 
41)avniii n TBoi)niii cBe no 3aK0Hy kojh th 
je 3aiioBJe4Ho MojcHJe cAvra MOJ, He 04- 192 

CTvnaj OA H»era hii na ^ecHo hh Ha .iiije- 
Bo, M OH Haiii)eAOBao K}v;a ro,; iioijein. 

8. HeKa ce ne ])acTaH.i)a (U ycxa tbo- 
jiix Kffciira OBora ;3aK0Ha, nero paaMii- 
lu.taj HjOmv 4aH Hoti. m AP^mii ii 
TBoiJUiu cBe KaKO je y iteMv HaiiHcano; 
jep tieiii ra^a oiitii cpehan na nvTOBHMa 
cBojiiM 11 Ta^a tieiii Haiipe^OBaTii. 

9. HiijecaM .iii th lianoBJeAno: oy,T.ii 
c.iooo^aH H xpaoapV ne ooj ce n ne n.ia- 
mii ce : jep je c xouo^i rociio,; Bor tboj 
Kv^a roA lueui. 

10. Ta^a 3anoBJe4H llcyc ynpaBHTe.BH- 
Ma HapoAHHJeM roBopehii : 

11. IIpoi)iiTe Kpo:^> OKo H aanoBJe^HTe 
HapoAy roBopetiii: cnpeMHxe ceoH opaiu- 
H>eHHii,e : jep liexe ^o xpn ^ana npnje- 
tiH npeKo Jop^ana a*^ yt)eTe h yaMcre 
aeM.Ly Kojy BaM TociiOA Bor Bam AJ^je y 
Ham.ieACTBo. 

12. A ii.ieMeHy PyBHMOBv ii TaAOBv h 
no.iOBHHii n.ieMena MaHaciijima pene 
Ilcyc roBopeiiH : 

13. OnoMeHHxe ce iiixa BaM je ;3ano- 
BJeAHO MojcHJe c.iyra TocnoAftii pcKaB : 
TocnoA Bor Bam CMiipii Bac h ^ix;i,e BaM 
OBy scM.iy. 

14. /Kene Baiiie, AJeiJ,a Bama ii cxoKa 
Bam a ncKa ocxany y yeM.LH KOJy BaM Aa- 
Ae MojcHJe c OBy cxpany JopAana; bh 
naK iipiijet)Hxe noA 0])yvKJeM iipeA opa- 

kOM CBOJOM, KOJH CXC FOA ^a BOJCKy, H 

noMo:3Hxe hm, 

15. ,4oK.ie He cMHpH BocHOA h 6paiiy 
Bamy Kao Bac, h HaciHJeAe h ohh :3eM.Ly 
KOJy HM Aaje Bochoa Bor Bam; na ce oh- 
Aa BpaxHxe na nam.LCACxBO cBoje , Koje 
BaM je A^o ^lojcHJe ciyra Bochoafbh c obv 
cxpaHy JopAana k hctokv, h ap^hxc ra. 

10. AoHH oAroBopHme Ilcycy roBopetin: 
iHTO CH HaM roA :3anoBJeAHo MnnnKeMO, n 
KVAa Hac roA nouLtem ntui hcMO. 

17. CivHiaLeMO xe KaivO cmo ciymaan 
MojcHJa ; caMO nena Bociioa Bor xbo] dy- 
Ae c X060.M Kao mxo je oho c Mojchjcm. 

18. Ko OH ce npoxHimo xBojoj :iaii()BH- 
jecxH H He Cm ciymao pHJe'in xbojhx y 
cBeMv nixo My rianoBJeAHiii. HCK'a ce no- 
ryoH : caMo ovah cioooAau \i x})a<'')aj). 

VAAhA 2. 

A TIcyc cMir IIjii'.hh iiocia h:j CuTiiMa 
HOxaJHo Ai'HJc yxoAcpeiiaiimH hm : mahxc, 
BHAHxe :3eM.7By h Jei)HX0H. 11 on 11 oxh- 
Aome. H Aot^ome y Kytiv jeAHOJ Kyp- KH>lirA lICyCA HABIIIIA. 1\1. 1. 2. 

BH, Kojoj HMe ojeme PaBa, n noMHHvme 
OHAJe. 

2. A.iH OH jaB.BCHo Ha])y JepnxoHCKOM 
H Ka:3aHo: cbo, .ByAH Aoi)ome osaMO no- 
hac H:3:\iet)y cnnoBa Il:3paH.BeBHx Aa yxo- 
Ae acM.By. 

o. 11 iioc.ia nap Jei)HxoHCKH k PaBH n 
nopynn: HijneAH .ByAe kojh cy Aom.m 
K xeoH H yui.iH y XBojy Kytiy, jep cy Aom.iH 
Aa yxoAe CBy :3eM.i»y. 

4. A.1H jKena yacBmn ona A^a ^OBJeKa 
caKpH Hx: na pe^ie: jecx ncxnna Aa cy 
.LyAH Aoni-iw K MCHH, a.iH ja ne anax 
OAaK.ie oHJaxy : 

5. 11 KaA ce npaxa yaxBopaxy y cyMpaK, 
.i»yAH H:3HAonie; ne 3HaM KyAa oxHAome; 
HAHxe 6p:30 3a H>HMa; cxHrn/liexe hx. 

(3. A ona nx djeme H3Be.ia na KpoB. h 
caKpn.ia hx noA .lan nexpBen, kojh 6h- 
jame pa3acxp.ia no KpoBy. 

7. 11 .LyAH nol)ome 3a H>HMa y noxjepy 
nyx JopAana Ao opoAa : h Bjjaxa ce ya- 
xBopnme KaA H3HAe noxje])a 3a iBHMa. 

8. Ohh naK jom ne 6jexy nocna.in, a 
ona Aol)e k H>HMa na KpoB, 

9. 11 peqe HM : 3HaM Aa BaM je Bochoa 
Aao OBy 3eM.Ly. jep nac nonaAe cxpax 
OA Bac, H npena.iH cy ce oa Bac cbh ko- 
jh 'iKHBC y OBOJ 3eM.i»H. 

10. Jep nycMO KaKo je BocnoA ocymno 
npeA BaMa u,pBeHo Mope KaA H3HAocxe 
H3 MncHpa, H mxa cxe vhhhh.ih oa A^a 
u,apa AMopejcKa kojh dnjaxy npcKo Jop- 
Aana, OA Cnona n Ora, Koje nooHcxe. 

11. 11 KaA 'xo HycMO, pacxonn ce cpne 
name, h hh y komc neii He:\ra jynamxna oa 
cxpaxa luimera; jej) je Bochoa, Bor nam, 
Bor roi)e na neoy n ao.bc na 3eM.i»H. 

12. Hero caAa saKynnxe mh ce Bocno- 
AOM Aa ticxe y^nnnxH mh.iocx ^\om oiui 
Mojera Kao mxo ja Ba.Ma y^innnx mh.iocx, 
H Aajxe 3IH 3HaK hcxhhhx, 

13. ,zl,a iiexe ca^ynaxn HvHbox MOJCMy 
ouy H Mojoj 3iax(^i)H n Mojoj n])a}iH h mo- 
JHM cecxpaMa n cHJcMa PbHxoBHJCM, h Aa. 
hexe H36aBHXH ,^\iuq: name oa CMpxH. 

14. A Jb\\\u joj 0Ar0B0i)Hme : mh teMa 
H.'.rnnyxH 3a Bac, aKO bo H3,i,axe obc na- 
me cTi?ai)n; h KaA BaM Bochoa Aa OBy 
3eM.T>y, yMHHHlieMO xh mh.iocx h Bjei)y. 

B'). BaAa hx ona cnycxn Kpo3 npo3op 
no KoHoiiuy; jep Kyha Fbe3HHa ojeme na 
3HAy rpaAcKOM, h ona na 3HAy nacxa- 
I'.aiiie. 

B>. II jK'Me hm: hahxc y ropy Aa ne na- i;H>m A iic.vt A II AiuniA. c.i. -j. :>. 19.S iiIh' Ha lUK' iioTH*|)a. ii (»u,ut* <<' wpiijiv 
Tjni .unia .i(»K.i«» cr ho Kparu innjoi);!. 

!ia nH.ia ll.UlTl' fHOJlIM IIVTCM. 

IT. A .bV.iH joj peKoiiU': TmliOMo iijxi- 

IM O,^ OBO THOJC .5aK.l('Tm' KOJOM (Ml liac 

..aK.io.ia : 

IS. Kho. wa.i, .i,(>l)t'Mn y u'.M.i.y. hcvkii 
oHV i»|mny (».i cKop.ioTa na iiixKio}). Kpo;? 
Kojii CM uac ciiycTH.ia. ii cKyim \H),\ (Voc 
V ry Kyliy ona cnojcia n Marcp u opaliy 
II car. ,u»M oiia cMojcra. 

r.'. 11 Ko nil 10,1. iiiiaiiiao ii;; thoJc uy- 
lu'. i.'pii HuMoua Ht'Ka ny,i,i> iia ihcroi'.y 
j.iaHy. a mh .la hiiJ('('M(> Kpiiiui: a ko ro/i, , 
i'AWv V TodoM y Kyliii. K))i5 H.ei'oim HeKa 1 
4ot>t' Ha Haiiic r.iam'. ai.'o ra cv ii"o jty- 
KOM .MnaKHc. 

i?l>. A.iii awo u-uaiii ouy cTHa]) luuiiy. 
Ta.ia lit'Mo oHTii ii))0("rH o.; tbojc :iaK.ie- j 
THc. Kojo.M CM iiac :iaK.ie.ia. I 

iM. A oHa o,iroiu)]>n : Kawo peKocre Ta- 
Ko HeKa oy,^c'. Ta,ia nx iiycni. n oth- 
,M'iiH': H OHa m'M\ Bimny o.i. cKep.ioTa na i 

IlpO-lOj). 

'2'J. A imn oTiuiiar.iiin .lolioiiic y lopy. n 
• K-rauie oH,i.j«' ti)H ,i,Hn ,i,okM(' cc ue Bpa- 
n iioTJepa: jej» hx noTJei)a rpaJKaiiio no ; 

IBHJOM nVTOBHMa. a.in H\ HC Hal)P. j 

2;J. II HpaTMiiip ce OHa ,\ui\ qoBJcKa. h : 
cHuiaBiiiM c rope iipenpo/uniH' \i ,\()\)Omv \ 
K Ilcycy CHHV HaiuiHy. n iipniioBJe,^Hiiie ! 
.My (Be uiTO HM ce /^oro/uuo. 

'24. II peKoine llcycy : ijancTa ,\i\() mm 
je Tociio,!, y pyKe CBy Ty ;jeM.'Ly. m cbh 
c-THHOBHHUH oHe :ieM.i,e yn.iaiUHjiH cy ce 
n.i Hac. 1 

IMAKA :^. 

J4 ycTa licyc y jyTpy ]>aHO. n kjx'TOhio 
re o,; ('HTiiMa h /j,o})Oiue ,i,o Jop/i,aHa oh 
M cbh chhobh H:ipaH.T)eBH. h HotiHiue oh- 
,ge a He npMJeV>nie. 
'2. A Hocinje TpH ,i.aHa iij)ol)Oii]e yiipa- 

BHTe.BH Kpo:'. ()K(K 

?). H :iaH0BJe,;HHie Hapij^iy roHoi)etiH: 
Ka.tBH/urje KOBMer :}aBJeTa rocno4a Bora 
cwjjera h cBeiiireHHKc .leBHTC ixj^* I'^i 
Hoce. not)HTe h bh c .Mjecra cBojera h 
H/UiTB 3a h>hm. 

4. A.1H HeKii dy^e ,^a.r>HHe H:^>Me])y Bac 
H H»era ,;o ,\\\\\}y THcyhe .laKitTa ; 6.ih- 
»e x^ H>era ne iij)HMHqHTe re. ^a ('jHCxe 
Ho:{Ha.iH HyT kojhm ficre hLh. jep join 
HHKaAa HijecTe hhmh THJeM nyreM. .'». II Ilcyc jx^Mc naiHviy: ocBeiiiTaJTO 
cc. Jc]! lie cjvTpa yMHifirni rociio.i, 'ly- 
.U'ea Mel)y na.Ma. 

«i. llo TOM peue licyc cBeiiiTeuMUHMa 
roHO|)cl)ii: y:;MHTe kobmci' iJanjernM. ii 
H/UiTc iipc.i iiap(),u»i. II y^ienie woHMcr 
liaBJcTUU II iiol)Oiiic iipe.i, Hal>0/^oM. 

7. .V TociKvi peMc Ilcycy: ,i,aHac re iio- 
Miiiiu'.M y:!BniiiiiBa'i'ii iipe.l cBHJe.vi [I:{pa- 
ii.i>(»M .i,a iio;ina,i,y ,i,a hy h c TofioM (')Hth 
icao niTo caM ("mo c MoJchjcm. 

S. oa TO TH iiaiioBJtvu' cBeuiTeHHUMMa 
KOJH Hoce KOBMer iiaBJi^Tini. ii pen,n : Ka4 
^ot^ere iia Kpaj bcu<^' Joj),].aMa . cTaHnre 
y Jop,^aHy. 

!♦. II pe^e Jlcyc cnH0BM.\ia lI:5])an.beBHM : 
irpHCTyiiHTc oBa\io. ii 'lyJTe pHJc'iii To- 
ciio^a Bora cBojera. 

10. Ho TOM i)eHe licyc: no obom he/re 
Ho:iHaTH /Ui je Bor -/Khiui iiocpe/; imc. 
H ;ui he ^OHCTa o,.uirHaTM Hciipe,/; Bac 
XaHaneje h XeTeje h JeBeje h 4»epe3eje 
H Tepreceje h AMopeje h JoByceje: 

1 1 . Kbo. Kop.'iei' :iaBJeTa rocHO,4a cboj 
:;eM.i)]i iiofiii lie iipe,! BaMa iii)eKo Jop- 
,i,aHa. 

12. ^)a ro ca,4a H^CepHre ^BanaecT JWi- 
4H h:{ ii.ieMena II;{i)aH.bei'.Hx. no je.^Hora 
Mor.jeKa w.\ cBaKora n.ieMeHa. 

13. Vi HHM CBeiirreHHUH hoccKh KOB^er 
uaBJCTa rocHO,'i,a Focno^a cboj 3eM.i>H 
CTany noraMa cboJhm y bo^h .lo])4aHCKoj. 
BO,],a he ce y Jop-iany ])acTyiiHTH. tc Ijc 
Bo/;a Koja tchc osro CTaTH y roMH.i)'. 

14. H Ka,| ce no^H^e napo/i. h;; inaTo- 
l)a CBOJHX ,ia ni)HJel)e iipeico Jop,i.aHa. w 

CBCHlTeHMUH llOHCCOlIie KOBMCr :jaBJeTHH 

Hpe/; Hapo,i,oM. 

15. M Ka/i, OHH lUTO HOHiaxy KOBMer a<>- 
t)Onie ,;o Jop^ana. h cBeiiiTeHHUH HocefiH 
KOBMer oKBacHiiie Hore CBoje na Kpajy 
Bo^e (jep je Jop/i,aH hvh iipeKO r)i)eroBa 
cBOJHx :^>a n,HJ(Mo iqiHJeMe JEeTBC). 

1<). >'cTaBH ce Bo,'T,a hito TeuHJaiiie oin'o. 
H CTa/;e y je/i,Hy roMH.iy hjuo na Aa.ieKo. 
o;; rpa^a A/;aMa. kojh je Kj)aj I^iapexa- 
Ha; a iuto TeuHJaine /lo.be y Mope Kpaj 
Ho.ta, Mope c.iaHo. otcmc ca cbhjcm : n 
Hapo/i. npe.ia*/KaHie Hi)eMa JepHxony. 

17. A cBeiifTeHHH.H KoJH noHiaxy eob- 
Mcr .'{aBJCTa rociio/Ub(M'a CTajaxy na cy- 
xy ycpe/i, JopA^iHa TBp^o. h caB H:i])aH.^ 
Hl^ame no cyxy, ^OK^ie cap HapoA ho 
npHJel^e nj)eKo Joi)/i,aHa. 13 lU KH>HrA UCVCA HABHHA. YA. 4. 5. 11 A MA 4. 

A Ka,i, caB Ha])u,i. iii)iijt'l)e iipeKO Jop- 
^iiHa. pe^e Focuo,], Ilcycy roBopetiH : 

2. ll:s5ei)HTe w.\ Hapo.^a ^BanaecT .j^y- 
^H, no je^Hora MOBJeKa ii:^ cBaKora n.ie- 

MCHa, 

o. Fi liaiiOBJe^HTe hm h peunre : y:iMiiTe 
0,3,3646 . Hcpe^ Jop^ana. c MJecra r^je 
cTOJe HoraMa cbojhm cBeiiiTeHHJi,ii . /],Ba- 
HaecT KaMena. h o^necHTe hx Cii co6om. 
H MeTHHTc HX uH^je i^je kexe nohae 
hoKhth. 

4. Ta^a 403Ba Hcyc ABanaecT .Ly^w. 
Koje ojeme o^piMHo ii^Met^y CHHOBa 11:^- 
j)aH.LeBHx, 110 je,3,Hora HOBJeKa ws cBa- 
Kora iLieMGHa. 

"). II pene mm Hcyc : H/^HTe iipe/i, kob- 
Mcr Focno^a Bora cBojera ycpe^ Jop^a- 
Ha. H y3MHTe CBaKH no je^au KaMen na 
paMc CBOJe, npcMa opojy iLieMeaa CHHOBa 
Ji;:{paH.i»eBHJex. 

<). 4^ dy^e :^HaK Mel^y BaMa. Ka^ Bac 
iiocviHJe aaiiHTajy chhobh i?aiiiH roBope- 
tiH: inTa tie BaM to KaMCfteV 

7. Peii,HTe hm : je}) ce Bo^a y Jop^any 
}>acTynH npe;; kobmci'om :3aBJeTa Toc- 
iio^itera, Ka^ npe.iaiKarae npeKo Jop^a- 
na, ])acTynH cc Bo^a y Joi)AaHy, ii obo 

JC KaML'H>C CnOMCH CHHOBHMa Hi^paH.M'- 
liMM 40 BHJeKa. 

!S. M yqHHHUie chhobh IFjpaH.i^BH KaKO 
:iairoi?j('4H Mcyc; h y:iciiie ^BanaecT Ka- 
iicua Hcpe4 Jop^ana, KaKO 6je]ue i)eKao 
rociicvi, kcycy. npcMa opojy iLieMena ch- 
HOBa M:ipaH.i»eBHx : h o^Hecouie hx ca co- 
6oM ua HotiHiiiTe, h MOTHymc hx oh^jo. 

^. A H ycpe.i, Jop^ana nocraBH Hcyc 
^BanaecT KaMcua na mjcctv r/i,je crajaxy 
HoraMa cbojhm cbcih'I'chmuh Hocehn kob- 
Mci' :iaBJcTFiM, H on4J(! ocTainc 40 4aHac. 

10. (yBCiUTCHHlUl liaK KOJH IlOlUaXy KOB- 

Her cTajaxy ycpe4 Jop4aHa 40K./ie ce He 
cBpiiiH cBc HiTO ^jciiic TocHo,! :ianoBJe- 
4M0 Hcy(*y 4a KavK{^ Ha])04y . (*a cbh jcM 
KaKO MJcMiie MojcHJc :{aiioi'.Jc4Ho Ilcycy. 
H Wd\H),x HoxHTJe H npHJet)e. 

11. A Ka4 ii])HJcl)C caB najxri,, 0H4a 

IlJ)HJcl;C H KOBM(;r rOCII04H>H M CBCIIITC- 

HHUH. a Hapo4 r^e4auH'. 

12. lIpHJet)Oine h chhobh rvBHMoiui h 

CHHOBH l'a40BH H UO.lOBHHa II.lCMCHaMa- 

nacHJHHa no4 oj^wkjcm Hp(v]. chhobh Ma 
HHpaH.i>eBMM, Kao HiTO HM ^jcuie Kayao 

^lojCHJC. lo. Oko MeTp4eceT THcyKa naopyata- 
HHJex ni)H)et)0nie npe4 rocno40M npeKO 
J()p4aHa Ha ooj y nOwte JepHxoHCKO. 

14. Taj 4aH yijBHCH rocno4 Hcyca npc4 
cBHJeM Jl:i})aH.i»eM; h Oojaxy ra ce. Kao 
HITO cy ce ooja.iH MojcHJa. cBera BHJeKa 
TLeroBa. 

15. H peqe rocH04 Hcycy roBOpetiH: 

16. 3anoBJe4H CBeuiTeHHn,HMa kojh ho- 
ce KOBMcr 04 CBe4oqaHCTBa neKa H3H4y 
mi Joi)4aHa. 

17. H :mnoBJe4H Hcyc cBeiHTCHHUHMa 
roBopeliH : H3H4HTe h3 Jop4aHa. 

18. A MHM cBeuiTeHHUH EoJH Houiaxy 
KOBMer :mBJeTa rocno4H>era H3H40UJe 
Hcpe4 Jop4aHa, h CTa4ome na cyxo ho- 
roM CBojoM CBemTeHHii,H , 04Max ce no- 
BpaTH B04a y Joi)4aHy na MJecTo cBoje, 
H HOTC^e Kao H npHJe noBpx cBHJex 6pe- 
roBa CBoJHx. 

19. A H3H4e Hapo4 hs Jop4aHa 4ece- 
Tora 4aHa njiBora Mjeceu.a, h cTa4ome 
y OKO y ra.ira.iy, c HCTOKa JepHxony. 

20. A OHHJex 4BaHaecT KaMena, hito 
H:3Hecoiue h:j Jop4aHa, nocTaBH Hcyc y 
ra.ii'a.iy, 

21. H pene cHHOBHMa Hapan.teBHM ro- 
BopeKn : Ka4 y HaHpe4aK aanHTajy chho- 
bh BauiH 011,6 CBOJe roBopeliH : niTa ke to 

KaM6H>6 V 

22. Ta4a o6aBHJecTHT6 chhobc CBoje, h 
})eii.HT6 hm: cyxHM iipHJet^e H3paH.i> npe- 
Ko OBora Jop4aHa. 

2o. Jep rociio4 Boi^ Baui ocyum Jop4aH 
nj)e4 BaMa 40K/ie npHJ6i)0CTe , Kao hito 
J6 yHHHHO rocH04 Bor Bam 04 upBeno- 
I'a Moi)a ocyiiiHBiiiH ra ni)64 naMa 40K.ie 
iipHJei|OCMo : 

24. ^a 6h iio3Ha.iH cbh Ha])04H Ha 36- 
M.i)H 4a J6 ijyKa rociio4H5a KpjenKa. 4a 
6HCTe ce cBai^a i^oja.iH rocH04a Bora 
cBojera. 

I'.lAlu 5. 

A Ka4 'lymc cbh napeBH Amoj)6Jckh, ko- 
JH oHJaxy c OBy c/rpany Jo])4aHa k 3a- 
iia4y, H CBH ii,a])eBH XanaucKH. kojh 6h- 
jaxy iioKpaj Mopa, 4a je rocii()4 ocymno 
.Io])4an iip64 cHHOBHMa H3paH.T,eBHJeM 

40K.1(' !Il)HJel)0IH6, paCTOIIH C6 Cpll,6 yH>H- 

mi H iiecTa y H^HMa jynaniTBa 04 CTpaxa 

CHHOBa n3paH.L6BHJ6X. 

2. y TO BpujcMc jjeue rocno4 Hcycy: 

HaMHHH 01HT1)6 HO^KC , H oCpCHCH OHer 
CHHOBC Il3paH.LC15e. KII.HI'A M( V( A 

o. H HaMUHii llcyc (tmr|K' Hci-rKc. n oujm'- 
'^<i\ fiiHtuu' H'.pau.H'Kc Ma np.umiuy Apa- 

.l«»T\. 

4. A (>»(> jo y:{p(»K :ja iino H\ Hcyc oopc- 
;;a : car. Hapo.t iirro ]v.\\\,[v \va MucHpa. 
( lU' MVlllKlllhl'. ciui .h\,\n Hojmiiui iioMpii- 
Miiie y iiycTHJhH Ha iiyry. im iiiro ii;ui- 

[oMW ii;? MucHpa : 

."). .Icp 6j('iiU' ()n]u';jaii cai: nap(),i Kojii 
Miui.^c. a.ui nv onpt':{aim' HHixOia y iia]M»- 

ly KOJii (T JMUM y iiy(THH>ii Ha iiyry. no 
iiiTo HitMiniiic ii:i Miit-Hpa. 

«'». .I('i» Mrrp.iccoT ro.Uina iil)a\y cmho- 
lui lljpaH.hOHH 110 iiyrrnihH .m»k,1(' hc 

lloMpHjC CUK Hapo.t .M.UJ HOJimiUI. IIITO 

Hiui.iome w.\ Mncupa. jop He ciyiiiaiiu' 
I'.iaca Tncno ,^H>o^a. tv mm vv imK.ic To- 
(•iiu,\ ,\i\ UM HC he ,^aT^ 4a bm,U' :{('M.T,y. 
•lii Kojy i'v :wK.ieo ^oc^o,^ ouuMa h>hxo- 
KMJPM .ui hc HaM }v ,xi\Ti\ . lieM.Ly. r,ge 

TC'U* M.IHJCKO H >U\r- 

7. M Ha MJe("n> h>h\(H{() ho^hskc chhobo 
H>H.\oH<': HiHx oo])er^a Hcyc. jep oHJaxy 

HCOOpt'lsaHH. JC)) MX HC OopClUilHCHa HyTV. 

s. A KiiA cc ChU? uajM),!, oopcija. ocTa- 

HIC Ha CBOJCM MJCCTV \ OKO.iy ,l,(>K.iC HP 

n.i,\paiuinic. 
i». Ta,|a i>cMc I'ocno,!, Hcyry: .(.anac ckh- 
^o\ (• Bac ciJaMitry MMcwpcKy. H npo- 

iBa cc OHO MJccTo ra.ira.'i 40 ^anain- 

H>cra ^aHa. 

\(>. [\ CHHOHM Il:{pan.L(M}M CTOJctiM V 

OKO.iy y Fa.ira.iy, c.iaBnmc iiacxy Mcrp- 
HaecTor ,^aHa oHora Mjcccua y bcmc y 
no. by .Tcj>M\oHcKOM. 

11. 11 (•jyTj)a,\aH hoc.ihJc nacxc j<Momc 
'^^ VKMiaoHc :jc.M.T)C x.i>c6obc npHJccHc h 

-jma iipvKCHa. mctm ,i,aH. 

12. II iii»ecTa Mana (•jyTi)a,iaH no iirro 

J<\MH1IC VKHTa OHC liCM.hC. H lU'li imillC HC 

HManic Mane chhobh li:ii)aM.i>cBH. Horo 
je^oHic 04 j>o,ia ieujbe XanaHCKc oho 
ro,UiHc. 

1."). II Ka,i. iicyc oMJaiHc K04 .IcpMXOHa, 
Ho,uiiKc OHM cBOJo H noivie/i,a. a to mo- 
iijci: cTOJM HpcMa HjCMV c rruHJcM MancM 
V ])ynM. 11 iijiMCTyHH K HiCMy Hcyc h 
jwMc My: jccM .iM Ham m.ih nannix nc- 
!ipHJaTc.T>aV 

14. A OH ]»cMc: HHJccaM: Hcro caM Boj- 
H(),;a BojcKc rocHO;i.H)C . ca,^a ,;ot)OX. A 
Hcyc na,ic hhmhuc na iU'M.sy. h hoiuo- 
HH CO. H ])CH(! My: iiiTa :{aHOBHJc,;a 10- 
CHO/^ap Moj c.iy.'jH cBOJCMyV 

15. A i50JB0,ia BojcKe Iocho^^HjC pone !iai;hha. r.i.5. t>. 195 ; Ucycy : H:iyj ooyliy c H017 crojhx . i>p 
jc Mjccn) ^,^jc ctojhih crcto. H yHHHH 
\ Hcyc TaK(». 

IVIAIJA ti. 

, A .lci»M\oH CC :;aTB(>|)H. M MyBaiiic cc o^ 
jcHHona H:{i)aM.i.cBHx: hhko hc n:ua*Aa- 
I inc. HHTH Ko y.ia-/Kainc. 
; '2. A Tocno,!, jm'mc Hcycy: pbo. 4aj{Mi 
I TM y pyivc Jci)M\oii M n.apa H>cn)Ba n 
ijyHaKc ihcr(mc. 

I .*). \\i\ TO o6Hy^HTC OKo I'lMl^a CBH BOJ- 

HMHM . M,i,ytiH OKO i'i)a.i,a jc.iaH iiyT na 

, ,l,aH: raKo V'IHHH nicer ,i,aHa. 

j 4. A ce4a.M CBeniTCHHKa ncKa hcm*c cc- 
,i,aM Tpyr)a o.^ ])oroHa obhyjckhx n|M\i. 
Koi?McroM: a cc,i,.Mora ,i,ana ooh.i,ht(^ oko 
r[)a,i,a cc/i,aM nyra, m ciumhtchhuh ncKa 

i Tpyoc y Tpyfic. 

I 0. Ha Ka,^ 0TC,>KytiH :]aTj)yf>c y ihmomc 

i oBHyjcKc. 'iMM MyjcTc iviac o.; rpyoe. hc- 

I Ka noBMMc can napo/; H:m r^iacii : h :^h- 
/i,0BH he i'j)a4CKH Hona^aTH na chojcm 
MJccTy. a HajM),^ HCKa vAasH. cRaKH na- 

( iijK'Ma ce. 

I <). Ta,|a Hcyc chh HaBHH ,i,o:ma cbphi- 
feuMKC. H pCMc MM : y:5MHTe kobmcp 3a- 
BJCTHH. a cc.iaM cBcniTCHHKa n(M{a hocc 
cc.uiM Tpyoa o,| poroBa obuvjckhx n\)VA 

j KOB^erOM rOCH()4H»HM. 

I 7. A HapoAy ])CMC : H,|HTe h o6h,ui'|'^' 
OKO rpa^a. m bojhhuh HCKa H,^y npcA 

' KOBMCrOM r0CII0/^H>HM. 

I X. A K^A Hcyc pene Hapo^y. ce^aM cbc- 
niTCHHKa HoccliH cc/;aM Tpy6a o^i, poi'ona 
oi'.nyjcKHx iiol)(Hnc nj)C4 rociio^OM. m :ia- 
'i'l)ydHinc y Tpyoc. a. KOB^er liaRJCT'a To- 
ciio^ftcra Hofc .vd H>HMa. 

1'. A BOJHHUH II0t|01HC U])i\\ CBCIld'CHW- 

n,HMa. Kf)JH rpyo.'i^axy y Tpyfie. a ocTa.ui 
uo\)OUHi :ia KOBHcroM : H^yhn Tpy<^LT)axy 
y Tpyde. 

" 10.* .V Hap(),iy :;anoi{jc,iM Hcyc roBopc- 
hn: HC BHMMTC, H HCMoJTc ,;a Ba.M cc 'jyjc 
riac. H HH jpAHa pHJcq 4^1 hc hwh^c m 
ycTa BaiiiHx /i,o ^ana Ka,| naw ja Ka'/KCM : 

BHMMTC : Ta^a here BMKai'H. 

11. TaKo o6h,i,c k-obmci' rocinvUbH oko 
rpa^a je/T,HOM: na ce BpaTHnic y oko. h 

HOhMHIC y OKO.iy. 

12. A cjvTpa,i,aH ycra Hcyc ])aHo. h 
CBoniTcnHUH y^uMiu; KOBMer rocH04H>H. 

KJ. H Ce/Vl.M CBeillTCHHICa H(M-chH CPvVtM 

Tpyda 0,1 ])oroBa oBiiyjcKMx nt^axy npe,i, 
KOB4eroM rocno^ii.MM. M M^vhn Tjjyo- 1% KH>iJl\\ IK yCA HAH]] HA. [A. 6. 7. 

ii>ii.\y y Tpyoe; a hojhhum \ii)ii\\ iipe4 • bjck kojii oh ycxao 4a rpa^ii OBaj rpa^ 
fbHMa. a ocra.iH nt)a\y ;{a KOBqero3i To- |JepiixoHl na iipBeHny cbom ocHOBao ra. 
i-iio4itn.M: ii.iyhii Tpyd.Laxy y xpyoe. u na MJe:iiiHii.y cbom iiocraBiio mv Bpaxal 
14. II ooH^oiiie OKo rpa^a jtMHOM 4py- 27. If Focno^ onjaiiKM- lIcycoM, h pay- 
rora ^aea. iia ce Bi)aTHuie y oko : laKO I r.iacH ce iimo Hi(M'ubo iio cboj :3eM.i>H. 
vuHHnino inecT 4aHa. b'). A ee^Mora ,T,aHa ycxauie :3opo>i. h 
ooluouie OKO rpa^a iicto onaKo (^e^aM 
iiyra : caMO Tora ^ana odH^oine oko rpa- 
4a (:e4aM nyia. I'.lAliA 7. 

A.iH ce oj'pHJeiiiiime chhobm Jl:jpaH.i)eBH 

npoKaeTHifey, jep AxaH chh XapMHJe 

CHHa 3aB4HJe cima ^^apuna 04 njeMena 

U). A Ka4 <'^H ce4MH iiyr 4a :iaTpy6e I Jv4iiHa v^e 04 iiiJOK.icTHJex cTBaim; ;ia 

(BeuiTeHHUHyTpyoe, IlcycpeHeHapo4y:!TO ce pa^riteBH rociio4 Ha ciiHOBe Ii:v 

BuqHTe, jep BaM rociio4 4a4e 1 pa4. I paw.LeBe. 

17. A rpa4 4a 6y4e npoKiex Fociuxiy I 2. A Ilcvc iioc.ia .LV4e H3 JepHxona v 
H iBTO je ro4 y H,eMy : caMO PaBa KvpBa | raj. kojh 6njanie 6.iii;iy Bei-ABena c hc- 
HeK ocTane y vKiiBoxy n cbh kojh 6y4y | T^^a Both.^v, h pe^ie hm roBopehH: H4H- 
K04 ae y Kyhn. jep caKpn nociaHiiKe ! Te h yxo4HTe :{e>Li,y. II .:by4H OTH4onie Koje OHjacMO noc.ia.iH. 

18. A.iH ce ^vBaJTe 04 HpoK.jerHJex 
cTBajJH 4a H caMH He 6y4eTe npoK.ieTH 
y::ieBmH niTO opoK.ieTO. h 4a He naBVMe- 
re npoK.iercTBO na oko II:5paH.i.eB h C3ie- 
rexe ra. 

19. Hero cBe (jjeopo n li.iaxo h Hocylje 
04 .MJe4H H 04 rB0VKl)a HOKa 6y4e cBexo 
iV)cuo4y, HeKa yt^e y pn:jHHuy rocno4H»y H yxo4Hiue J'aj. 

o. II BpaxHBuiH ce K Ilcycy peKome mv: 
HeKa He H4e caB Hapo4; 40 4BHJe xHcy- 
lie .i>y4H H.iH 40 xpH XHcyhe .T,y4H nena 
H4y, H ocBOJHlie Taj ; neMOJ xpy4nxH cBe- 
ra Hapo4a, jep hx je Ma.io. 

4. II oxH4e HX GHaMo h3 Hapo4a oko 
xpH xHcyhe .i>y4H: a.iH noojerome 04 
raj a Ha. 20. Ta4a noBHKa Hapo4 h :3axpy6niue ' f,. n TajanH nocjeKome hx 40 xpH4e- 
xpyoe, H Ka4 Hapo4 My r.iac xpy^HH h | eex h uiecx .ly4h: h roHHnie hx 04 Bpa- 
noBHKa H;3a r.iaca, Honjuame :iH40BH na xa 4opH 40 CiiBapHMa. h no6Huie hx na 
Mjecxy cbom; h Hapo4 yl/e y rpa4. (^BaKH | cxpMenn; u pacxonn ce cpue v napo4v. 
HanpciMa ce; h yiieme rpa4. j h nocxa Kao B04a. 

21. II HOOHine Kao HpoK.iexo oiiixpnjeM o. A Ilcvc pa;34pHJe xa.bHHe cBoje h MawM CB(^ iHxo ojenie y rpa4y. h iKene 
H ^y4e. H /^je^y n cxapue, h bo.iobg h 
oBue H Marapue. 

'22. A OHoj 4B()j 1111,11 iiixo yxo4HHie :3e- 
M.i>y pe^e llcyc : H4Hxe y nyliy one me- 
He KypBe, h H3Be4Hxe h^v h cbc hito je 
iw^-HiHo. Kao iiixo cxe joj (te :jaruie.iH. 

2o. II oxHjnaBuiH ohh momi;h luxo yxo- 
4Hffle :3eM^Ly, H:3Be4ome Pasy h oua joj 
H Maxep joj h opahy joj h uixo ro4 6je- 
ine H>e:3HH0, h caB i)o,j, n,e:{HH H;3Be40ine, 
H ocxaBHuie hx H:}a oKo.ia Iloi)aH.TjeBa. 

24. A rpa4 cHa»iHnie oi'ibcm h hixo ro4 
6jeme y HieMy; cawo ci)er)po h :3.iaT0 h 
iiocyI)e 04 MJe,'i,H h 04 rBO'/Kl)a Mexnyuie 
y pH;3HHu,y 40Ma rociio4H.ei'a. 

25. A PaBy Ky]>By h 40M ona H.e.3HHa 
H CBe HIXO ojenie H^eaHHO ocxaBH y vkh- 
Boxy Ilcvc, H ona ocxa Mel^y lI:3i)aH.T>ii,H- 
Ma 40 4aHac. jej) caKpn HOCiaHHKe Koje 
iiocjia Ilcyc 4a yxo4e JepnxoH. na4e .iHi;eM na aeM.iiy npe,i KOBueroM 
rocH04H>HM . H .lejKii 40 Be^epa , oh h 
cxapjeHiHHe II:3paH.i>eBe . h nocyuie ce 
npaxo3r no r.iaBH. 

7. II peMe Ilcyc: jaoxl rocH04e BosKe, 
3a luxo HpeBe4e osaj napo,; npeKo Jop- 
4aHa 4a Hac npe4aiH y pyKe AMOi)ejuH- 
Ma 4a Hac HooHJyV 0, 4a nihacMo ocxaxn 
HpeKo Jop4aHa ! 

8. Jaox I rocH04e, nixa 4a KanceM, Ka4 
je Il3paH.i> odpaxHo n.ieliH Hpe4 nenpn- 
jaxe.tHMa cbojhmV 

9. Myhe XananeJH h cbh cxaHOBHHiui re 
3eM,/i.e, H cAehM he ce oko nac, h HcxpH- 
jeonlie hmo name ca 3e:NLi)e; h nixa lieni 
yiHHHXH 04 lUMHKora HMena cBojeraV 

10. A rocH04 peMe Ilcycy: ycxann; nixo 
CH Hao Ha .iHij,e cBoje? 

11. ^JrpHJeiuHo je Il3paH,i). h npecxy- 
HHO :;aBJex Moj KoJH caM hm 3aHOBJe4Ho; 
jep y3eui(; 04 npoKiexHJex cxBapH, h 

26. II y xo Bi)HJeMe npoK.ie Hcyc roBO- 1 yKpa4oiiie, h saxaJHHie, h Mexnyme Mel)y 
peliH: ij})OK.iex 4a je npe4 rocno40M mo- | cboJ(» cxBapn. i:ii.i:rA ikvca i 

12. '.\\ TO HP \ii' Moliii c iiH(U?M llipaiJ.i.c- 
BHcrajani nptM. Ht'ii|ni_iar('.i>n.Ma choJum; 
n.lt*hii lio oopaliaiii iipt'.i lU'iipiijarc. 1)11- 
y;i rB<»jii.M. Jcp cy iio.i, iipoK.ic'iHTHo.M : 
Hi- liv Hiiinc oiirii r BaMa. aKo hc iicrpiijo- 
ruiTt' naMoby vvCh' ii|k)K.I('tiih.('. 

l.*>. ycTami. ociu'iirraj najKM. ii pciui: 
iM'Bt'iiiraJTt' ('(' :5a ciyipa. jcp onaKo ucm 
rix"U«M l><»r ll'.pan.bt'B. iipdK.icrciBo Jr 
ycpe.i Tcoe. ll'.paii.bv: He Ikmii :M()tin ctji- 
jaTH iipe.i. HtMipiijaT(M>inia ('M(>iiiM ,i.0K.ie 

He VK.IOHHTC lIpOhMCTCTBa llllMcl^V ceHC. 

14. IlpHcryiiulieiv y ,iyTi)y no ii.icMe- 
HHMa iBojnM: ii Koje ii.ie.Mt' oo.immh To- 
cuo^oHohe npMCTynnrn ii(Mi()p(v|nn,aMa 
cboJhm; If Kojy iiupn.uiny on.iiiMii Tocikvi, 
oHa he ni)M(TynnTii no .i.o.MoHinia(B(>jnM; 
II Kojii ,;oM oo.iMMij rociK^. HpHC IVIIHlie 
.h\.\,u m:j itera je^an no je^aii. 

1'). lla Ko ce nat)e y iipoK.ieTcTKv. ne- 
Ka ce ciia.iH oribeM ii on n cBe H>eroBo. 
jep npecTvnH iaBJei roeiio,i,H>H n vmhhh 
CH':uiK(>H^e y Il:span.by. 

10. H ycTaHiiiH llcyc y jyTpy ])aHo pe- 
MP Te nj)H('TynM II;i})aH.h no n.ie.MeHMMa 
' iioJH.M : M on.iH'iii ce H.ieiie Jv^hho. 

17. Ho TOM j)ene xe npHCTynmiie iio- 
jMUHHe Jy,uiHe: n o6.ihmii ce nopO;i.Mn,a 
3apHHa; no tom j)eHe Te npncTvim nojx)- 
4Hna ^>apnna. ,^oMahnH je,!,aH no je,T,aH, 
II oo.iiiifH ce iJaB.uija. 

1^. 11 pe'ie. Te npiicTvnH H>ei'oB ,i,om. 
j>y,^H je4aH no je/i,aH, h oo.ihhh ce Axan 

iiH Xa])MHJe cMHa /^>aB,;HJe cHHa ^^apHna 
o,; n.icMena Jy,i,nHa. 

U'. II pe'ie Ilcyc AxaHv: cnHe. xaj^e 
4aj XBa.iy Tocno^y Bory PI:^i)aH.i)eBy, h 
npn:maj npe.i H^n.vr. h Ka-/KH mh lUTa ch 

VHHHHO. nCMOJ TaJHTH (),x MeHe. 

1^0. A Axan (uroBopH Mcycy. n i)e4e: 
HCTHHa je. ja :}rpHJemHX rocno^y Bory 
II:^j)aH.i>eBy. ii yiHHiix TaKo n TaKo: 

21. 1)M4Jex y n.lHjeHyje,^aH.lnje^ n.ianrr 
l>ai{H.ioHCKH. H 4BJe CTa CHKa.ia c])eopa, 
M je^H}' munivy :i.iaTa OA ne^eceT cHKa- 
.la. na co no.iaKOMHx h y:{ex : n eno je 
:^aKonaHO y lieM.hy }(*pe,| Mojera inaTOpa, 
H cf)e6po 0340. 

22. Ta^a llcyc nocia noc.iaHHKe. kojh 
oTjmanie y inaroj). h r.ie, ojenie .jaKona- 
Ho y maxopy H.(M'OBy, n o:vio q)e6))0. 

23. H y.ieiue h3 luaxopa h ^OHeconie 
K ITcycy H CBHJ03I CHHOBHMa H3paH.LeBH- 
jeM, H MexHynie npe^ Focno^a. 

24. Ta^a Ilcyc n c h>hm caB ILipan.L AHIIIIA. r.l. 7. S. 197 

v.jcnie Axana ciina ^)ai)iina. 11 cpeopo h 
ii.ianii 11 ninnicy ;{.iaTa. n ( iiiioBe n.eroBe 
u ivhepii ii.eroBe. 11 Bo.ioBe iheroBc^ 11 Ma* 
lapne ibeioBe. n oBue iheroBC. 11 niaro]) 
n CBe iMTo ojenie M.eroBo. ii H;!i5e,i,(nne y 
,lo.iiin\ A\op. 

2:"). II jx'Mc Ilcyc: inro cii nac cmcoV 
Tocno,!, ,i,a re cMcre .^iHacl II :{acy la 
Ka.MeH>eM caB ll:;pan.i., 11 cna.ninie cBe 
orH>eM lUicvBniH KaMen.cM. 

2(). Ilo TOM Haoauaine u;\ n> Be.inKy ro- 
MH.iy KaMen.a. u'oja crojii 11 ,ianac. 11 To- 
cno.i, ce iioBpaTii 04 ■'f^'<''"i'"n<' I'lneBa cbo- 
jera. OxyAa ce npo:{Ba ono mjccto 40- 
.iHHa Axop 40 4aHac. 

r.lAllA 8. 

nAR Tora pe'ie rociio4 llcycy: He riqj 
ce H ne n.iaiiin ce: y:{MH ca co6om caB 
Hapo4 iiiTo je :w oqj. na ycTaHH n m4h 
Ha Taj : eBo npe4a4ox rn y })yKe u,apa 
TajcKoi'a n na])04 n-»eroB if i'pa4 iberoB 
w :{eM.iby iiicroBy. 
2. II yMHHii c TajcM 11 n,ai)eM H>eroBH- 

jeM KaixO CII yMHHHO C JepHXOHOM II Tbe- 

roBiijcM n,apeM : a.iti ikimjch w.\ H)era h 
c'iOKy H^eroBy pa:}r])aonTe :]a ce. Ilawje- 
CTH :iacje4y ii:ia i'])a4a. 

.'>. 11 ycxa Ilcyc h caB Hapo4 iirro ojeme 
:ja ooj. 4a ii4yHa Taj: n ii;5ad])a Ilcyc xpn- 
4eceT THcyha jyHaiia, 11 iioc.ia iix noliy ; 

4. PI :}aiioBJe4H mm roBOi)elin: r.ie4aJTe 
BH KOJH heTe OHTH \ :3acje4H H;m rpa4a. 
4a He f)y4eTe Bp.io 4a.ieK0 04 rpa4a. He- 
ro 6y4HTe cbii iotobh. 

5. A ja H caB Haj)04 iu'A'o je ca mhom 
npiLMaKHyheMO ce Ka ri)a4y; na Ka4 ohh 
H:iH4y npe4 nac, mh Iicmo k;h) 11 iipnje 
iioojeKn Mciipe4 ibhx. 

<). Te he OHH iiohn :{a iiaMa 40K.ie hx 
He 04BOJHMO 04 rj)a4a. jep he ]H'h\\: 5je- 
•iKe iicii])e4 uac Kao n iipnje. 11 mh hcMO 
oje:;KaTH Hcnpe4 H.HX. 

7. Ta4a bh H:ni4HTe W6 3acje4e 11 ncxje- 
paJTe 11.3 ri)a4a ihto 6y4e ocTa.io. Jep he 
BaM ra 4aTH rociio4 I><>|' i^JH" y PVKe. 

8. A Ka4 y^MeTC rpa4, MWVdAwre ra 
orH>eM; no pnjenii rocno4iboj yninHxe. 
FjTO, :3anoBJe4Ho caM BaM. 

9. TaKO HX noc^ia Hcyc, h ohh 0TH40iue 
y 3acje4y, h cTa4onie H;3Mel)y HexHJba h 
Faja, ca ;}aiia/ia Fajy; a Ilcyc npeEohn 

OHY Hoh M("hy Hap040M. 

lb. A y jyTpy ycxa Meyc paao h iipe- 198 KH>HrA MCyCA HABHHA 

6])0JH Hai)OA. na iiot^e ca CTapjeuiHHaMa 
H:iI)aH.L('BHJe.M npe^ Hapo/i,OM na Taj. 

11. II cBa KojcKa iiiTO ojeme c h>hm iio- 
i)e M iipHMaKiiBiiiH ce /^ot^ouie iipeMa rpa- 
4y H cTa^ome y oko ca cjesepa rajy: a 
niijaiiic .M'-iMHa Hi^Me^y h>hx h Taja. 

\'2. II yiie OKO iiex THcyta JbjA^- » na- 
.Mje( ru Hx y ^iacje^y H.SMeljy BeTii.ta h 
Faja. ca imiia^a rpa^y Fajy. 

].'). H Ka^ ce HaMJocTH caB Hapo.i,. CBa 
jiojcKa . lUTO oHJaiuc ca cjcBepa r])a4y h 
jirro oHJauic }' ?.acje,:^H ca :mna4a rpa^y. 
liMH.^e llcyc OHy hoK yc})e4 40.iHHe. 

14. li nixA TO BH^jo nap FajcKH. .i»y/i,n 
y ri)a4y iioxHTJciue h ypaHHUie; h h:^h- 
401I1C OHaj Mac y Ho^i.e npe^ HapaH.ija y 
6oj. nap H caB Hapo^i, iteroB. A He .ma- 
i)aiiie 4a HMa tiacje^a :ia h>hm HHa rpa^a. 

1'). Ta^a Ilcyc h car> MapaH.L, Kao 4a 
MX uooHuie. Haroiue 6jemaTH k nycTHitH. 

If). A OHH ca:iBaiiie caB Hapo4 iirro oje- 
me y rpa4y 4a hx Tjepajy. H Tjepaiiie 
Jlcyca, H 04B0JHme cc 04 CBora rpa4a. 

17. M He ocTa hhko y Fajy hh y Be- 
iM.By 4a He Hot^e 3a H^paHyteM; h ocTa- 
j'.Hine rpa4 OTBopen, h TJepaxy ll:ji)aH./ba. 

l!^. Ta4a pene rocno4 Hcycy: 4HrHH 
;mcTaBy hito th je y pyii,H npcMa I'ajy, 
je}) tiy Tu ra 4{ith y pyKe. H no4n;Ke 
llcyc :;a(TaBy iirro My 6jenie y pynH npe- 
>!a rpa4y. 

li). A oHii lUTo oHJaxy y 3acje4ii 04Max 
ycranie ca CBOjera MJecra, h noTpMauie 
HUM OF ii04H:/ite i)yKy CBojy , h y^onie y 
i'pa4 H y:ienie ra, h 6\Y60 3aiTa.iHine rpa4 
orii.e.M. 

20. A Ka4 ce FaJauH o6a3})euie, a to 
,i,HM 04 i'i)a4a 4H:{auie ce 40 ne^a, m hc 
HMaxy Ky4a 6je>KaTH hh TaMOHHaMo; 
a HapO/^ KoJH ojemaine y nycTMH>y no- 
BpaTH ce Ha one kojh ra TJepaxy. 

2}. M llcyc H caB M;ipaH.r> im4JeBiiiH 
4a je 3acje4a n.HxoBa yse^ia rpa4 h r4je 
ce ,\wMO 4HM 04 rpa4a, BpaTume ce h 
y4a))HiHe na rajaiie. 

22. A OHH H3 rpa4a H:iH4oine iip('4 ii,hx, 
re oHJaxy Mcl^y M:ii)aH^,ii,HMa 040By4 h 
040Fiy,i,. n iio6hii[(! hx TaKo 4a fih je4aH 

He OCTa VKHI', HHTH yTCMe. 

2-1. A ii,apa FajcKora yxBaTHiiie rKMBa, 
H 40Be40iiie k Ilcycy. 

24. A Ka4 iio6hhh', M^iiaH^Liui cbc la- 
jane y Ho^y, y iiycTHftH. K.y4a hx johm- 
me, H na40Hie cbh 04 oinTi)ora Mana, I'e 
ce HCTpHJer)Hiiie . oH4a ce BpaTHiiie cbh | 4o.iHHaMa h 110 cBCMy dpHJery luMUKora YA. 8. 9. 

]4;ipaH.i)U,H y Faj, h HcjeKoiiie iuto join 
6jenie y acMy onrrpHJeM ManeM. 

25. A CBHJex lUTO nruHdome onaj 4aH, 
H .T>y4H Hatena, djeme 4BaHaecT THcyha, 
caMHJex Fajana. 

2(). li Hcyc He cnycTH pyKe CBOJe. ko- 
jy 6jeme H04Hrao ca. :3acTaB0M . 40Kie He 
HooHuie CBC CTanoBHHKe FajcKe. 

27. CaMO CTOKy h H.iHJeH h3 ipa4a 
oHora paarpadHHie llapaHJBUH 3a ce. Kao 
lUTo qjenie Focno4 3aH0BJe4Ho Ilcycy. 

28. II Hcyc cna.iH Faj, h ()6i)aTH ra y 
roMH/iy BJCMHy, h y iiycToui 40 4aHa- 
iuH>era 4aHa. 

2i). A u,apa FajcKora oojecH na 4pBo 
fi ocTaBu 40 Be^epa ; a 3axo4y cvHMa- 
mm 3aH0BJe4H Hcyc 're cKH4onK^ THJe./io 
H>eroBO c 4pBeTa h danHHK' n])e4 Bpa'ra 
rpa4CKa. h Ha6ai;ame na h> BciHRy ro- 
MH.ay KaMeita, Koja ctojh h 4aHac. 

'•50. Ta4a Hcyc naMHHH o.iTa[) Focno4y 
Bory HapaH^BeBy na ropH Ei^a.iy. 

''H. Kao lUTO 6jeiue 3anoBJe4Ho MojcHJe 
ciyra Focho4h>h CHHOBHMa H3paH.T»eBHM, 
Kao HiTo HHiue y kh.h3h 3aK0Ha MojcH- 
jeBa. o.iTap 04 u.HJe.iora KaMeH>a. npcKo 
Kojera HHJe HpeByneno rBO}Kt)e: h n])H- 
Hecome na H>eMy 3KpTBe iia.LeHHue Fo- 
cno4y, h HpHHecoiue ;3{pTBe 3axBa.iHe. 

32. H HpeHHca 0H4Je na KaMCfty 3aK0H 
MojcHJeB, Kojn je nanncao cHHOBHMa 
H3i)aH.zbeBHJeM. 

'■>.■>. H caB H3paH.L h cTapjeHijiHc aeroBc 
H yHj)aBHTe.T>H H cy4HJe H>eroBe CTa4()me 
c o6je CTpane KOBMcra. npcMa cBenrreHH- 
HHMa JleBHTHMa . KOJH Hoiuaxy KOB^er 
:iaBJeTa FocH04H>era. h cTpanau h 40- 
M0p04au,; HO./ioBHHa iii)eMa ropH Fai)n- 
3HHy a Ho^iOBHHa Hi)eMa lopH EBa.iy, Kao 
IIITO 6jeHie 3aHOBJe4Ho MojcHJe c/iyra 
rocH04H>H 4a o.iaroc.i()BH iia])04 Il3pa- 

H.LCB HaJHpHJe. 

.■)4. H HO TOM lIpOMHTa CBC pnjcHH 3a- 
KOHa, (iMXVOilAOW H III)OK.leTCTBO. CBC Ka- 

Ko je HaiiHcano y kh>h3h 3aK0Ha. 
35. H(^ OH HH je4He pHJeMH 04 cBerauiTo 
je MojcHJe iiaiiHcao. KOJ(» He ii[)OMHTa 
Hcyc Hpe4 cihijcm aoopoM Il3))aii^heBHM, 
H jKCHaMa H 4Jeii,0M n cT))aini,HMa kojh 
H^axy Meljy H>HMa. 

IVIABA 9. 

A Ka4 TO Myiiie ci?ii uapeBH kojh ^Hjaxy 
c OBy cTpany Jop4aHa no 6i)4HMa h ho KH.IirA Hl'NCA 1 
H ,I«'|{y«TJHH, 

J. c'Kyimiiit' ct' iiui x\ ct' iM(>-,KU() onjy 
c HcvcoM II (• U;{|)aM.i.t'M. 

.*). A KoJH vKHH.i)a\y y TaHaony MyHiiiii 
lura yMHiiii llcyr o.i .IcpHxoua h o.i. Taja. 

4. yMiiHiiiiio H OHH iijmjcHaijy; jc]) ot- 
H4ome H uaMUiiHiiio iv iiociaHniui . n 
y:ieiiio rrape TdjuV na cHojc Marapnc ii 
(Tape .MJcxoiu' luiMcKi'. ii(».i.('paiu' ii hc- 

KpII.U^HC. 

;'). II ooyhy (Tapy h ii('K[ui.i.t'iiy na uo- 
re i-Boji', u xa.hHUo n\\\)o iia ct' : h fan 
x.L(H» inro iiomrouu' Ha iiyr ojtMiic cyx 

H U.b(HHHH. 

♦). H oTH.^oiiK* K Hcycy y own y Ta.ira- 
.ly. H pi'Koiih' fbOMV u .LyvuiMa I[:i])aH.i,- 
iiHMa: ,i,()l)0(Mo Hii ,;a.i>Ht' :{('M j>c' : \aj/i,e 
yxBarHTo Bjejjy c Hana. 

7. A .i>y,l,H lI:;i)aH.LUH jK'KOiiie J(MWJn- 
.Ma: MuiKe oinii x^\ fje,],nT(' ycpt^^ iiac. 
iia KaKo hoMo yxBaxHTH Bjepy c BaMaV 

'^. A. Ill OHH peKome Hoycy : m\ cmo 
ciyre TBoje. A llcyc hm jx'mc: ko cto 
H 0,; Ky^a H,i,eTf V 

• '. A OHH My JH'KOIIIC: H:i Se.M.LO Bp.lO 

4a.Lue Aol)ome ciyre iBoje y hmo To- 
cno^a liOV'd xBojera . jep MycMo c.iaBy 
H.t*r(iBy H cBO. niTo jc yMHHHO y MncHpy, 

1<>. 11 CBe lUTO je yHHHHO ,|BOJHUH ii,a- 
\HiBii AMOpCJCIMlX . KOJH oHJaXV (* OHy 

crpany Jop^aua . (Hony na])y P'cer.oH- 
CKOM H Ory n,apy DacaHCKOM kojh oHJanie 
y AcTapory. 

11. II peKoiiie naM cTapjeiiiiiuc Kaiiic 

H CBH CTaUOBHHUM HaHJt' .le.AL'Le I'OBOpc- 

1ih: y.-iMHie opainiU'UHno Ha nyr. h h/],h- 
Te HM Ha cycpex h i)eu,MTe hm: mh cmo 
c.iyro Bame,xaj,;('yxBaTHTo BJej)y{'HaMa. 

12. Obo je x.i.eo nani: Bpyti cmo hohh- 
je.iH Ha nyy o.i. Kyha cbojhx Ka,; cmo ho- 
IH.IH npe4 Bac. a ca,i, exo ocyiniio cc ii 

yiLIiCCHMBHO. 

I'j. A OBO cy MJexoBH bhhckii: na.ui- 
CMO HOBe. H exo cy ce Beii no^ie])a.iH : h 
xa.tHHe name h ouylia Hanja oBcxina o,i 
Aa.LHora nyxa. 

14. 11 iioBJepoBaine .by,ui ii<» opaiiubc- 
HHUH. a He yHHxame locno/Ui mxa lie 

]K'hH. 

15. II licyc y^HHH c ihHMa mhj). h :ia,;a- 
4e hm Bjepy ^la he hx ocxaHMXH y h;mbo- 
Tv; H :^K-ieme hm ce KE(!:iOBH o,i :{6opa. 

10. A.iH nociHJe x])H ^ana ua^ yxBa- lAIUIHA. r.l '.•. 10. 1 «ji) riimc Bjepy c ii.ii\ia. "lyiiic ,ui cy hm cy- 
cjc.Ui n ,\i\ HViiHc ycpe.i, m>ii\. 

IT. .Icp iKiliouie cHHOBit ll:i)iaii.b(MUi ii 
.U)l»oiiic y i'pa.i,oHc ii.nxoMc ipciiii .tan : 
a ^pa,^oBlI hm onjaxy: rai'.aoii ii 1»c«mi- 
pa H Hiipo'i II K'lipiijax-JapiiM. 

is. II n(» iio.'iiiiiu' iix ciiHor.ii il:{paii.i)C- 
Bii, je[> MM cc i.iiCoOHH o.Viilopa iiaixMciiic 
rocii(),i,(>>r lioioM lli'.paii.i.cBiijeM. A. Ill 
caB ;{nop BHi;aiiic iia uiicioiu'. 

1*>. 'ra,;a cuii i.nc.unui pcijoiiic ciuvMy 
:{oopy: mh cmo iim cc ;;aic.ic.in rociio,i,oM 
lioroM II;')paii.i>cHiijcM: ;!a ro ca,i,a iic mo- 

•iKCMo ,i,npi'''''i y "^"^• 

'2lK yMiiiiUMo ILM ro, II (K rai'.iiMit iix y 
;KHB0xy. ,i,a ho ,i,oI)C ribci'. iia iiac pa.ui 

iiaK.leXBC KOJOM HM CC i'.aK.lCCMO. 

21. Join HM i)CKoiHe KHe:;oiui : iicKa. 
ocxany y vuHBOxy, iia HCKa cHJcKy ,i,pBa 

H HOCe BO;^y CBCMy :{nopy. KaKO HM KHC- 

:50BH Ka:{anic. 

22. IIo roM HX ,i,o;5Ba llcyc ii j)cmc hm 
roBopehn : :5a iirro Hac niuMjapucxc ii ])e- 
Kocxe: Bjuo cmo ,i,a.ieKo o,t nac. Ki\,i 
cro 'iKHBHxc ycp(^^ HacV 

2;>. .'>;i ro ca,|a ,|a cxc iipoKMciH h 4a 
cxe 40 BHJeKa 1)ooobh h ;i,a ciijeMexe 4p- 
Ba H HOCHXc BO,iy :>a .^oM rociio.ui r)Ora 
Mojera. 

24. A OHH o.i,roBO]>HHie Ilcycy 11 pcKO- 
lue: ,V)Hcxa je oh.io jaiJ.heno ciyraMa 
XBoJHM KaKO je :iaiioBJ(Vuio rociio,], lior 
XBoj MojcHJy c.iy:5H cBojcMy ,\i\ BaM ,;a 
CBy OBy ;u'M.i,y 11 ,\ii Hcx})HJcnH cue cxa- 
noBHHKe OBe :HeM.i»e Hciipe.i. Bac; c xo- 
ra ce Bp.io iiodojacMo iKHBOxy cBojt^My 0,1, 

Bac H YHHHHCMO XaKO. 

25. A ca.ia cxo cmo xh y pyi.'y: mhhh 
IHXO MHc.iHiii .i,a je .ionjx) H iipai'.o ,ia 
c naMa yHiiHiim. 

2(). II yMHHH HM xaKo H caMyiui 11 X 0,1. 
l)yKy CHHOBa H^paH.LCBHJex , re 11 x He 
iiooHiiie. 

27. II o.i])e,ui HX llcyc y raj ,i,aH .i,a ch- 
jcKy /;i)Ba H Hoce Bo.i,y :5oopy h mi o:iTci\) 
rocmvUbH 40 .uiHaiiiH.rra ,uiHa na MJe- 

cxy Koje H.'ioepe. 

I 

VAAWA 10. 

A Ka^ My .\,l,0HHce,^cK• uap Je])yca.iHM- 
! CKH ,;a je llcyc y:{eo Taj n jiacKoiiao ra, 

I KaO HIXO j(^ yMHHHO C JejjHXOHOM H H>e- 

! roBHJ(;M uapcM, Taico /;a je yHHHHo h 
\ c TajeM H iheroBHJeM nap^'M, h 4a cy Ta- 20n Ii'll.lHA IKWCA 

Baon.aun ymiHii.iii .mii|) c ll:q»aH.heM M 
CTojc ycpiM il.HX. 

'2. yri.iaiiiii (•(' i4>.i(>: .i('i> I'aimoH onja- 
1110 ]\v.u\K v\K\,{ Kao KanaB uapcKH I'pa,^, 
II uHJaiiic Ht'lin (),i Taj'^' " ('i^n •7>yri.» } 
H>eMy onjaxy x})a6i)H. 

o. ^)a TO iioc.ia A,j,()HMce4(M; uap 'It'i)y- 
ca.in.AicKii K OaMy uapy Xei{])()HcK()M ii 
Klliii)a:\iy uapy JapMyTCKOM ii k .)a<i'HJn 
uapy .laxiicKOM ii k ,J,ai?Hpy uapy 'Ic- 
r.ioHcK'oM, 11 ii(>])yMn : 

4. Xo.urn' k Menu, ii hoakkshtc mh ,j,a 
y,i,apHM() Ha FaHaoii. jc}) yMimn Miip c [I- 
cycoM 11 ca ciiHouHMa Il:q)aif.bOHHM. 

'). II ci.-yiui ('(' 11 ii(»l)(' iH'T napf'J^«i Amo- 
])(*i('Kii\ . nap .I('))yca.iii.McKii . uap Xob- 
poHcKii. nap .lap.MyTcKii. nap .laxiicKH, 
ua}* J('i.i()H('i:ii. oTiii II cHa bojckh HiHxo- 
Ba. II (TaBHiii y oko 110,1. TaBaoHOM iio- 
Meiiic ra oirni. 

<>. Ta^a raHaoii.aHii iioc.iaiiic k Ilcyc.y 
y OKO y ra.ira.iy 11 jK^Koiue: HeMOJ ,i,h- 
iHyrii i)yKy cbojmx ca c.iyi'a cbojhx ; xo- 
,111 np:;() K Ha.Ma . ii:{6aBH nac i\ iiom()3H 
HaM. j('i) cc CKyiiHiiie Ha nac cbh napeBH 

AMOpcjCKII Kojll '.KHBC V TOpaMa. 

7. II h:ui,i,o Ilcyc h:5 ra.ira.ia . oh h 
c H.iiM cap. na 1)0,1. iirro njeiiie mx ooj. cbh 
jyHauii. 

'^. II rociio,!. jn'Mc Ilcycy: iic ooj hx 
ce: jc}) HX .uiAox reoH y i)yKc, hh jtv^iH 

MX CC HO K<' 0,l,pritaTH lipC.l, TOOOM. 

\K II Ilcyc y,i,a])H na hbHX wi Hena.ui, 
MiiiaBiHH HHJe.iy Hoii o/i, ra.ira./ia. 

1<>. II C.MCTC HX VOVUOA HpC/l, IlopaH- 

.hc.M. i;oJh MX .i>yTO hooh K04 TaiuioHa, 
iia HX iiorjcpa iiyreM KaKo co H.1,0 y Be- 
Toi)oii . II cJcKoiiic HX /I.0 A:mK(' h 40 
MaKH,i.{'. 

11. A Ka.i, njciKaxy hcuju^i, llijjmii.ha h 
oHJaxy hh;'. Bp.icT r>(n'oi)OHCKy, 6auH !'(»- 
CM 0,1, Ha 11) HX KaMCH.c BciHKo H'.i He^a 
,i.oj»H ,1,0 A:5Hii'(s Tc rHii,axy: h bhhic hx 
ii:h'ho(' 0,1, i.aM{'H.a rpa/i,Hora iicro niTO 
MX IIOOHHIC CHHOIHI Il:ipaH.i)eBM MaUCM. 

l"J.'ra,].a iii)oroBopH Mcyc Tociio/iy onaj 
,i,aH i:a,i, TocHO.i \\\h\\,M^' AMopcJua ch- 
HOBH.Ma II:{i>aH.i.(M?HieM, H 1)(;M(' llp(VI, CH- 
HOBHMa I1:i])aH.i.(M',HJ('>i : cTaHH cynue 
Ha,i, TaBacHioM, h mJoccho iia/i, ,i,o.ihhom 

E.IOHCKOM. 

l.'>. II CTa,],(' cyHuc H vc/raBH cc Aijeccii,, 

^OK.l(' CO HO OCBeTH HapO^ nOHpHJaTC.TjM- 
Ma CBOJHM. lie HHIHC .IH TO ) K\hWM HC- HAHIIIIA. r.i. 10. 

'THHHToraV II cra^c cynnc Hacpc.l Hefia 

H HO HaiKe K :{aiiav4}' cKOpo :ja h.ho ,^aH. 

14. II He OH TaKora ^ana hh iipHJe hh 

iioc.iHJo. ,|a rocno,^ iioc.iyiiia iviac qo- 

, BJc'iJH. je]) TocHO^ BOJeBa :{a [I:5i)aH.T>a. 

j IT). II Bi>aTH ce ilcyc 11 can i[:{paH.T> 

, c H>HM y OKO y ra.ira.i. 

K). A oHHJex HOT uapeBa yTCKome 11 
caKpHiue ce y Hehnny K04 AlaKH,te. 

17. \[ ^1,01)0 r.iac Hcycy: naV' ce hot 
I i;apeBa caKiniBenHJex y netiHHH K04 Ma- 
I KH/ie. 

IH. A ilcyc i)eMe: iipHBa.iHTe bo.ihko 
KaMCHie Ha BpaTa netiHHii. 11 HaMJecTHTt? 
.i.Y4e KO,i H.e ,\i\ HX qyBajy. 

11>. A BH He cToJTe, Hero ronnre nenpn- 
jaTe.he cBOJe h (Ihjto ocTaxaK h>hxob. ne 
.^ajiH.' HM 4a yt)y y rpa^^OBe CBOje . jep 
Ba.M HX ,p4e y pyKe rocno,^ lior Bam. 

'20. A Ka,^ licyc H chhobh UnpaiiibeBH 
HpecTauie r)HTH iix y oqjy b]).io Be.iH- 

KOM. paa^HBlIlH HX Ca CBHJe.M. a KOJH HX 

ocTame /Khbh. yTOKoine y TBp^e rpa.:i,ORe, 

21. BpaTH ce caB napo/; :vi,paBo y 6k6 
K Ilcycy y AiaKH4y. h hhko He Ma^ie je- 
iiHKOM cBoJHAi Ha CHHOBO lirjpaH.tOBe. HH 
Ha je,4Hora. 

22. Ta,i,a ])vmv ilcyc: 0TB0i)HTe Bpara 
04 OHO IieliHHe. H H^Be^HTe k mohh ohh- 
jex nei' najK'Ba h;] iieliHiie. 

2.->. 11 y'lHHHiue TaKo. 11 niiBe^oiiie 
K H>eMy (Hiiijex hct n,aj)eBa h;{ iieliHHe: 
Hapa rIepyca.iHMCKora, uajia XeijpoHCKo- 
ra, ii,apa Jaj^iyrcKora. ii,ai)a .laxHCKora. 
napa Jer.ioHCKora. 

24. A Ka,i HSBO/iOHie to uajK'Be k Ilcy- 
cy, ca3Ba Ilcyc cbc .hy^e li:}paH.hiu\ h 
pOMO i?oJBo,i.a>'a <U iu)jcKe Koje ^njaxy 
Min.iec h>hm: iipHCTyiiHTe 11 c'lanHTe ho- 
raMa cbojhm na iqiaToite obuJom uajH'- 
iHiMa. II oHH iipHCTyHHiiie H cTa/;(Hiie hm 
Ha BpaTOBe iiora^a cboJh.m. 

2;'). A i^lcyc hm pene: He oojre ce h 
ue ii./ianiHTe ce; 6y4HTe cio^o^hh h xpa- 

C)\)]i. je)) liO TaKO VMHHHTH roCllO/^ CBH- 

je.M HeH])iija'i'('./i)HMa luiiiniM iia Koj(^ mx- 

BOJIIITHTC. 

2(). IIOTOM HX HOOH IlcVC H HOl'yoH HX, 
H OOJeCH HX Ha HOT /I,pB(^Ta. H ocTaiiie 

BHceiiH Iia /i,])BeTHMa 40 Be4ei)a. 
27. A :iaxo4y cynnaHoM rjanoBJe^H 
Ilcyc TO HX cKH40iiie c 4i)BeTa h 6auH- 
iiie HX y iieliHiiy. y icojy ce r)HJaxy caKpn- 
.iH. H MeTiiyiiie Be.4HK0 KaMeH.e na Bpaxa 
iieliHHH, Koje ocTa OH^je 40 ,i,aHac. hlhlll A IK >( A IIAIUIIIA. 1.1. 10. n. 201 

'J>. Hi'Tora ^ana yu' llcyi' ii MaKii.i.y. i;a(» inro ojciiie :{aii(H\j(\ui<> r<K*iio,i r>or 
H cue y H><>j HcnjoHe oiiiTpiijt'M .MaMt'.M. ll;;paiij,('H. 

H iiai>i< HH';{nna ii imi\ hooii . cite ,\\mv \\. II noon n\ Ilcyc o.i I\a,UH-r.n]>mT- 
Koji' ojcxy y Fboj. ui' ocraiui nn ji\ui<>'"J« .i<' .l<» Ta-t*'. ii rr.v iicm.i.v i'occiici.-v .^o 
SKiiBii: II yMiiHii c uajM'M MaKii.i,rKiiM Kao | TaHaona. 
nih* yqnmi c ualH^M .IrpHNoncKiiM. 42. A ciic ic luipcitc n lit'-M.hy n.n.xoHv 

'J\K \U> TOM orn.^c llcyc n caH ll.;i»an.i. y;j(' llcyc y jc.ian iiyr: j('p Tonio,), Wnv 
M.iiM n;; MauMi.ic na .Ini'.ny. u cra^U' H^ipaH.hCH iJojcis.iiiic .{;i ll;ti»an.i.a. 
mhth .lnHny. i 4:i. llo tom cc Mparn llcyc n can \\:\])<\- 

• '»<►. Ila II HA iipiMa.U' I'ocHo.i y pyKcjii.hc ii>n.M y oi;o y I'.i.n.i.i. 
ll.ipau.i.y II najta n>c:aina: ii lU'iijcMc ciu* ! 

«nnTi)iijcM MaucM, cue ,iyinc wojc onjaxy | l.lAliA ii. 

\ n>oj. Hc orrami y H>oj hm jevuiora :.kii- ! A i.a.i. to mv .laHiin nap A((»pri.ii. no- 
i'.a: H yMiiMM c uapcM lU'iainiijcM Ka<. ;,.,;,,,• Juuanv napv Ma. ^()ncKo.^i n i; luipv 
mw yMiiHii c iiapcM .lci)ii\oH(KnM. CnMpoHcKoM ii k Hai)V Axcao-cKoM. 

M. IIoToM oTii.U' llcyc 11 can lliij.aii.i, , 2. II k napcHUMa i:l)iii onjaxv na v^- 

H,HM in.lMKHc na.laxiic. w cTa.ic y | Bcpy v n)i)a.Ma ii no paiunmaMa na jviv 

-Ko npc.i H>iiM. II cra.U' ra nnTii. ' ^^ XlinciHrra ii v .u>.nnm n v IheLar- 

'\'J. 11 rociio.i. iiiH'.^a.U' .laxnc y pyi.'c j^^pv na :;ana i,. 
ll;;paH.i.y. ii on ra y:}c cjyTiKUaH ii iicii- ' :;. \{,^ Xaiiancjnnv na iictokv n :iana [\\ 
jeq*' cBc oniTpiijcM MaMc.M. cKc.iynic iiiTo n Aa!oi)cjiiu\ n Xctcjiihv ii il»cpc:5e.JHHV 
oHJaxy y ihoiy. iicn. onaKo Kawo yMiinii „ JcMivccjnnv v ropit.Ma" ii k .Ici'.ciiinv 
'■ .iHHHoM. i,,)!^ KpMonoM V ;{CM.i)n Mncnii. 

:J:J. Ta.ui ,iol)t' Opa.M uap JV:;cpci.-ii y 4. n n:jn,M)inc ohii ii cua nojcua ii.iixn- 
iioMoh .laxMcy: a.iii noon llcyc n.cra 11 , ^u c H.HMa . MHorii Hai)().i i;ao iiiijccaK 
Hapo,i H^cioR .la Hf (U'la nil jc.uni rKHH. Ha 6i)iijcrv moik-koai . 11 K(.H.n 11 Ko.ia 

• U. Ho n».M iiotjc llcyc 11 can ll:jpaii.b minora HcoMa. 

. 4,MM ii:i .laxiica na .Icr.ion. n craBiiiH ' ;,. c^ij rj, mijH'Hii .unoMopniiic cc n .^o- 
y OKo iip<'Ma iM'My y.i.apmiic iia 11.: t^oinc. n cTa,U)iii«' .M'](\\m) v oko na ho 1.11 

:Jo. 11 y;;ciii(! la iicTii ^an. II iic.K'Koiiic : >i(>poMv. .;a v^iajM' ua ll:;j)aiu.a. 
cBt' oiiiTpHJivM Maue.M: cBc .lyiiic iirm on- i ^ x Tociuu i)cqc llcvcv: \w Cm] nx cc; 
jaxy y H>eMy noon raj ,u\n iicro onaKo j j(.p ,.jyTpji y ono .^ooa "ja" l.y yMnnirni re 
KaKo VMiiHii c .laxiicoM. i iic cHii oinir iiooiijcnn U]h\[ II:ji>aii.i,cM ; 

:><*.. IIo T(».M CO iio.ui-.Kc llcyc n cai'. II:{- KoihMa h>mxohiijc.m ncnpccnicuaj .kilic, 
paH.bc H,HM 11;; .Icr.ioHa Ha Xcupon. 11 1 „ Ko.ia ibnxoua' noiia.in orihcM. " 
cra^omc ra oirni: 7. ji n:^n.M* llcvc 11 cna nojcwa c imi.m 

:U. Ii y:{cinc ra 11 iicjcKoiiic (MirrpiijcM Ha n.iix na no.iv" McpoM n;; ncna,ui, n 
.MaH<*.M. M uapa H>croi{a 11 ci'.c rpa.ioi'.c v.ui1)H1II(' na ihiix. 

\hk^nm\ cBc ,iyinc iirro oujaxy y ihiiMa : ' ' s. n rocno.i, nx ,uMt' v pvKc llijpaii.r.v, 
He rMTai'.n nn jc.urnra ;KHHa iicro onaKO -,v „v^ paiioninc 11 rjcpaiiic nx .to CinoHa 
KaKoyMnnnc.lcr.ioHoM: :{aTp ra ca cHii- ,{(.., HH-ora 11 .10 uo.U' Mncpcnna 11 .^o 
jeM ,iyiiiaMa iirro onjaxy y ibc.My. , „<,.,.;, Mncnc na iictok : n lairo nx iioon- 

;>5. llo TOM cc oopaTn llcyc n can 11:j- ]„(^ ^a nc ocTaHMinc nn jc.uioia -.Kiina. 
]*an.i. c H,HM na ,I,aiuip. n cTa.io ra outii: <i. [[ yq„„„ u^j Ijcyc Kaho My ojcnic ua- 

•>*.♦. 11 y.;c la n iiapa n.crona n cnc rpa- nonjcvuio rocno.i, : KoM.Ma n.nxoHiijcM 
40B<' HjCIOhc. n ncjci.'oiiic nx oinrj)iij('M iicn))ccnjcii,a vKii.ic. 11 Ko.ia ii.nxona no- 
uaqcM n :;ryoninc ci'.c .iyiiic ihto onjaxy iia.iii opim'm. 

y H>n>ia: ncocTaBU nn jc.inora niHBa: i:a() lo. H B])aTni'.iiin cc llcyc y to npiijcMc, 
uiToyiunn c Xcr.jJonoM. laKo yMMnn(\l,a- y:{(' Aco]i. n yon uapa n.('i'(H'.a MaMcM: a 
BHjxiM n najH'M H.croi'.nJcM. n Kao nrro Acoj) ojcinc ii))njc r.iana cmijcM thjcm 
THHHM (• .Ihbhom n lUljX'M H>C:;MHMJCM. HajKTBUMa. 

4i\ TaKo noon Hcyc cny :;cM.j,y. rope 11. 11 nooniiicci'.cwaiMo iiito ojcmcy ib(3- 
n jyHiHy cTpany h paBHnn.c n ,i,o.inHc. , My onrrpiijcM Ma'icM cnjcKyiiii. re iKMX'Ta 
H cBe uapi'Be HjH.xoBe: eo ocraBU nn jc-j HHiirra vkiibo: a Acop cna.ininc orn>0M. 
AHora <KHBa, hpio cbc ,iyinc vKHBe :irv6H. | 12. 11 cbc rj)a40Be onnjcx uaiMMia n cbc 20: KH>MrA lICyC^A IIABMHA. IM. 11. 12. n.aj)eB(' H>n\OBe y:ie Hcyc m HCHJene hx 
oiiiTpHJeM MiiMeM n iio6h mx. keo iuto 
6j('iiip iianoBJe/iHo MojcHJe cayra Fo- 

1.'5. A.iH iin j(\i.H()i'a v\n\M i^'oj^J ocra y 

OlIKOHHMa CBOJHM HP lIOIia.lH ]l31)aH.I.. 

ocnM (iiMora Acopa. kojh cna.iH [Icyc. 

14. A caK iT.injpH m:^ thjcx rj)a,i,()Ba ii 
CToKy uori)aonuu' :^>a ceoe cmhop.u llo})a- 
H.bcBn: caMO .i)y,i,e cbp ncjeKome oiiripii- 

jeM MaiIP3I. TP MX lICTpHJPOHIUP, HP OCTa- 

BHiJip EHiirra iKiiBa. 

15. Kaia) :{aii()HJp,!,n rociro/i, MojcHJy 
ciy:m cjiojpMv. raKo Mojciijp i^anoBJe^H 
llcycy. a Mcyc TaKo yqHHn : HHiiiTa hp 
H3ocTaBH o,^ cBpra iirro ojpiiip rociiO/T, 
aauoBJp. ui < > M( )jcnj \ . 

36. M 'laKO \3(i Mcyc CBy ry :}pM.7>y. 
ropp H can jyvKnii Kpaj h ciiy :{pM.Ly To- 
cpHCKy. II paBHHuy it iio./lp. ropy M;5pa- 
M.TiPBy 11 paBifHuy ibproBy, 

] 7. (),4 ro])p A.iaKa. Koja cc iipyaiaKCu- 
l)y. /\() Ka.i-Fa^a y iio^Ly ./iHBaHCKOM. 
no,; ropoM K})mohom: ii cbp uapcBP ibw- 
xor.p ijapofm h iiooh mx h iiory6H. 

1'"^. ,ZI,y^'*> ii])PMPna BojpBa Mcyc na tp 
ii,a])eBP. 

1*:). Hp nil Mil Jp.uiora rpa-i,a Kojw y^H- 

HH MMp ca CMHOHHMa M::;paM.i)PB]ljPM, 

ociiM JpBPJa Kojn ;KHB.T>axy y TaBaoHy : 
CBP MX yapiJip paroM. 

20. Jep 0,1 Tociio.ia on, tp 0TB])4Hy cpiiP 
PbHXOBo /la ii:JH4y } 6oj Ha II;ipaH.iui, ,'\n 
Cm HX iioTpi.o M ,;a jiai hp 6h CmAo mm.io- 

CTH. IIPIO ,l,a OH MX HCTJ)HJP0M0, Kao IMTO 

6jeiup :jaiioBJe4Ho l'ociio,i MojcHJy. 

21. y 'j'o BpHJPM(^ /\,o\)V II eye. re nc- 
TpMJpfm KnaKHMP ii:; ro})a. \V4 XPHpona TOKy. 0/], HOTOKa ApHOHa Ao ropp Ep- 
MOHa M CBy paBHHuy k HCTOKy : 

2. Choh iiap AMoppjcKH kojh CTajame 
y EcpBOHy h B.ia,/i,anip 04 Ai)OHpa kojh 
jc Ha opHJpry noTOKa Apnona. h 0,^ ho- 
AOBHHp HOTOKa H no.iOBHHOM Fa^ia^a 
40 HOTOKa JaBOKa, r^je jc Mct)a cHHOBa 
Amohckhx ; 

3. 11 04 J)aBHHIl,P 40 MOpa XHHeiK)T- 

CKora K HCTOKy, h 40 Jiopa y3 ho^i*, 40 
Mopa cianora k HCTOKy. KaKO cp h^g 
K BpTCHMOTy, H c jyra ho,i ropy <l»a3ry; 

4. M cycjp^ My Or H.a]) riacaHcKH. ko- 
jh rijpiiip ocTao 04 Pa«i>aja h cjpI^iiip y 
AcTapoTy h y E^paJHHy, 

f). M B.ia.;aiiip ropoM EpMOHOM h Ca.i- 
xoM H cBHip.M BacaHOM 40 MP^p Tpcy])- 
CKp II MaxaTCKP. h ho.iobhhom Ta-ia^a 
40 Mpt)P CHona iiapa EcPBOHCKora. 

♦). H^Hx Hor)H MojcHJp ciyra FochoahjH 
H chhobh li:3paH.?bpBH ; h Ty :spM.i>y ^a^e 
MojcHJc ciyra F0C1104H5H y HaHi./bP4CTBo 
ii.iPMPHy PyBHMOBy h lUPMpny I'a^OBy h 
IIO.IOBHHH HAPMGHa ]\IaHacHJHHa. 

7. A OBO cy iiappBH 3eMa./WKH kojp ho- 
(m Hcyc ca CHHOBHMa M^pan^tpBHJeM 
c oBy cTpany Jop^ana k ^aiia^y, 04 Ba.i- 
Fa^a y noJii\ .iHBaiicKOM iia 40 rope 
AiiaKa KaKO ce H4e k CHi)y: 11 Ty apM./r>y 
,l,a4^ Mcyc n^PMPHHMa ll:jpaH..t>PBHJPM y 

HaiILTiP4CTB() H})PMa 4HJe./10BHMa H^HXO- 
BHJPM, 

8. Mo ropaMa h ho j)aBHHnaMa. no 110- 
.T>HMa H HO 40.iHHa3ia, H y nycTHiLH \i Ha 
jy:;KHOM Kpajy. rieM.hy XpTPJCKy. Amo- 
j)ejcKy H XaHaHPJCK} . <l>Ppe.'jejcKy . Jp- 
BPJcKy H JpBycpjcKy: 

^J. Ha,]) JppMxoHch'H jP4aH; naj* h:} ,/l,aBnp:i. 11:5 VnaBa 11 11:; cbp ropp Jy- | ckh 40 BpTH.ba jP4aH: 4HHP M m:; (M'.p ropp ll:i})aM.'i>PBP. c r])a- 

40BHMa FI.MXOI'.MJPM IIOTp MX Mcyc. 

22. Mm jp4aM KiiaKHM hp ocTa y :jpm- 
jbH CHHOBa ll:'.j)aM.i,pBM\ : caMo y Fa.'iH, 
y I aTy h y A:jOTy ociainp. 

2.->. TaKo y:{(^ Mcyc ci'.y :;pM.i,y. Kao ihto 
6JPI11P Ka:«io Fociio.i MojcMJy; h ,iaj.<' 
jc y Haiii.'i>P4CTBo H:{])aM.r>y iii)PiMa 4hjp- 

^OBHMa HjHXOBHJPM. ho II.lP.MPHHiMa H.H- 

xor.HJp.M. II :!pM.i,a iioMHny 0,1, ))nTa. 

r.lABA 12. 

A op.o cy nappBH :5PMa.T>CKH i.'ojp ikmIm- 

IIIP CHHOBM FFipaH.hPBH H :iP.M.l,y IbMXOBy 

ociJOJHiup c oiiy cTpauy Jo])4aHa k hc- jP4aH; uap 10. Hap Jp])yca.iHMCKH 
Xpbi)ohckh jp4aH; 

11. Hap Jai)MyTCKH jp4aH; nap .lax h- 
CKH jp4aH ; 

12. liap JeiMOHCKH jp4aH; na]) Fc^ep- 
cKH Jp,iaH; 

K>. Haj) ,l,aBMp(Kii jp4aH: uap Fa4Pp- 
CKH jP4an : 

14. Hap OjiaMCKH j<'4aH; naj) Apa4CKW 
jp4aH: 

IT). Hap 04 .Ihimip jp4aH: uaj) 040- 
./laMCKH jp,i.aii: 

10. \[i\\) MaKH.icKH jp4aH : uap Be- 
TH.i)CKH jpjan : 

17. Hap Ta<i»yBCKH jP4aH ; u,i\i) lvi>ep- 
CKH je4aH; l.lhillA ll('.\( A HAIUIIIA. r.l. V2. 1.!. '203 

1>. Hap A<H'MKH .i«\u»H- nap Capon- 1 xarcKv h luy ropy Kp.MoiuKv ii caB l>a- 
cJciije^aH; i can .lo Ca.ixo; 

11>. llap Ma,v>H(Kii .uvtaii; nap Acop- 1'-. Cnc napcTiu) OroHo y liacaHv. i;(t- 
cKH jc.uni: :,jii Oi napona y AcrapoTy ii K,i.i)MJniiy ii 

L^K Ua|> i'HMjHm-McponcKU jc.uni: uai> j ojiMiU' ()(Ta(> <m, l*a«i»aja: a Mojcnjc iix. 
\\fa4HKii jt'.iaH : I iioCIh m ncTpiijoon. 

-1. Hap 'ranauiKH jtviUH : uapMcrn.i-l 1-). A.in I'rcypcja ii Maxarcja in* n.ia- 
vKHJt'.ian: I rHaiiio cHHoiui II:;i>an.i>i'im . himo Tccy- 

--. Hai» Ke,urKH je.UiH : uap .Iokho- ; pejn n Maxarcjii ocraiiu' Mctiy llijpan- UMCKH Ko,; KapMo.ia .it\^an : 

i^o. H,ap , l,op(KH y ila«i>aT-,l,oi)y jtv^an 
nap FoJHMCKM y ra.ua.iy jc.uvH : 14. CaMo ii.U'Mt'My . Iciuiifuy nv ,i,a,U' 
Hain.i.(',t(THa: VKpjiU' orihcHc rocno.ia 24. l(ap IVpat'KH jc.iaii. C'mTa rpH.^o- liora Jliipan.hoHa joey Haiii.i,(M,(THo li.e- 

roBo, Kao HiTo MV j(^ pcKao. 

1'). A ,UM<' Mojciijc ii.icMciiy ciiHdHa l*y- 
luiMoiuijcx no iioi)i»,uiii,aMa iLiixoiaijcvM. 

K). il M(4)t' MM ^v\\ 0,1. Apoiipa Kojn cer H jo^aH uai>. 

IMAP.A i;^. A Hc'VT Be!i OHJaino crap h BpoMi'HHT. JF na opHJery iioTowa Apiiona. ii rpa.i. 
H iH'Mr MV rociio.i: tm ch rrap h npc- i^^>iH .!<' "'» <'l>Mi<'.Ui iion»Ka. ii cna pauaii 

Mt'HHT. a :{eM.I)(' jo OCTa.lO Bp.io MHoro .l<' Mo.U'HO. 

,ia CO orHoJH. i IT. Kcohoh ca cniijoM ijja.UMUi.Ma cho- 

■2. Oro je :iOM.ivi hito jo onuia: cuo .i"M y pauiiM. , 1,oh()Ii m I'.a.Mor-lia.i ii T.ot- 

I |> 

moIh* <Imi.ihotoJ(Ko II cna TocvpcKa. ; i^a.iMooii. 

:*.. O.i Ciiopa, KoJH jo iipo.\ MmiipoM. I l'"^- l^ •''»*<' u lia.iUMoT ii MiM.aT. 

» Mot)0 AKai)OH(:K0 Ha ojoBop: TO iipn-! l-'- •' lufpHJaTajiiM ii ( iiinia ii :{a- 
ria.vi XanaiioJHMa: hot KHOHieBHHa «l»n- IH'T-C'a)) Ha ropii i.o.i uuimo. 
jHOTojcKKx. ra:iejcKa. AiiOTOKa . AcKa- ! -<>• '• H(-r-4»orop ii A;uoT-<l»a;{ra u 
.ioHcKii. IVrojcKa h AKa})OH(Ka. n Ar.ojn: 1>ot--Io( hmot. 

4. C jn\i oBa ■.mi.i.ii XaHaHojcKa n Mo- 1 -1- ^ <•«" I'pa^^oBH y pamiH. ii cho nap- 
apa. uiTo HpHna,;a C'w.ioHUHMa .lo A.i»o- <"''<<» CnoHa ua])a A>ioi>oj(K()ra. koJh ua- 
Ka. A<) Mot)0 AMopejoKo. ix^i'^i } K^'eBony . Ko.jora ynii Mojcnjo 

."). II :io.M.ba rHB.UMcKa h car. .hiBanj^' KHcimBHMa Ma.iHJaMCKHM . KbhJo.m ii 
K HCTOKV. o.; Ba.i-ra,ia no.i. rojM^i Kp. Pokomom h (\vpo.M ii yj)()M n Pobom. kho- 
Mono.M lia ,U) y.iacKa KMarcKora: :{OBH>ia ("hohoimiJom . i.-ojii -.KiiiUuixy y 

'). C'BO KOJH VKHBO V TOJ TOpH 0,\, .iHBa- ''"<U ■'<'>'••»•'• 

Ha .v» HO.io MHcjHM'OTa . CBO C'H,i,oHUoj --• " l>a.ia.Ma .una r.o(ip(.Ha itpa'ia 
ja hy oTJopaxH Hcnpo.^ cHHOBa I I:jpaH- i )<'•"»"<' <''»'"5n U •!><>"• ''^''•" ^''•''^'^' <" .U>y- 
.I.<'BHX : caMo jo )>a:{,|iiio.iii ;i;.tpHi(Ml().M ! ''"^''^ "^^''^nJ^'i'^.i*'^'- 

H:ipaH.i>y y Haui.i>o,UTBn. Kao iirro ca.M ; --'• ^ ojoxy moI,o cnnoBa I^vbumohuJox 
TH liaHoBJo^iHO. I JojMaH c Molia.Ma cbojhm. To jo iiain.bo,i- 

7. Pa:i,|HJo.iH .uiKMo TV :jo.M.i.v v na- '^'THo ciiHoBa PyniiMomijox no nopc.uma- 
m.f>o,rrB<> Moby .iobot ii.'ioMOHa *ii ii«..i(t-'>ia ihHXoBiijo.M. rpa.iuini ii co.ia ii.nxoBa. 
BHHy n.ioMoHa .MaHacnjmia. 24. II ,^a.io Mojcnjc ii.icMoiiy Ta.vnjy. 

^. Jep (• 4pyroM ho.iobhhum h.io.mo Ty- ciinoBH.Ma ra,i.oBiijoM no iioj)o,i,iinaMa 

BH.MOBO H ra,U)B(» nj»HMMino CBOJ ,|,HO. H>HXOBHJ0.M. 

KoJH HM ,^a,^o MojcHJo c oHV cTpaHv | 2'), Ii ojoxy ii.M Molic .la:aij» ii ciui r|»a- 
Jop,;aHa k HCTOKy. KaKo h.m ,ia.io Moj- 1 .iobh Ta.ia.icKH ii iio.ioHiiiia ;u'>!.i,o cn- 
CHJ<» ciyra 1'uoho.uj»h. noi'.a Amohobhjcx .1.0 Ajjonpa i.ojii jc 

•♦. (),i Aj)onpa i,"oJn jc na opHJory no- npo.Ma I'aBii. 
TOKa AjmoHa m ipa.ta Hacpo.i, noTOKa. n 2<». il f),t iMci'.ona 40 l'a.Mor-.Miiciic 11 
CBv paBHHuy Mo,;oB(:Ky ,40 ,I,oBOHa. i»oTOHHMa. n 0,1. MaxanaHxa .[o moIjc, I,a- 

lU. Ii cBo !pa,i.oBo I'HoHa n,a])a A.Mopoj- : BHpcKo: 
CKora. KoJH najjOBa y Kconony. .1.0 moIJo I 27. ii y .io.iiinn I>ot-.V])HM ii iioT-iiii- 
CHHOBa AmohobhJox. I .M]»a n ('(»kot n ('a«i>0H: ooraiai; uajHina 

il. ii I'aja^ H MoljV I'ocypoKy n Ma- , ('Hona napa KcoBOHCKora, .Iop.i,an n mo- 204 i;H>nrA ncycx HAniiriA. r.i. i8. 14. 15. ^a Hicroija .H) K\niyd Mopa Xiihcjxjtcko- 
ra (.' on\" c'lpany Jo|),i,ana Ha ijctok. 
2s. To jc naiii.i.c.icTHo ciiHoua Fa^oBii- Ka;uu'-F)ai)HHJo ,1^ vxcv^hm ;ieM.by. h ja- <. l)H.i() MH je MOTjueceT roAwna ka^ 
MO iKx'.ia MojcHJo ciyra rociio,i,H,H iiii j('\ no iioi)o.uiiiaMa HiiixoBHjeM. ri)avT,OBH 
H cc.ia H>HxoBa. 

'29. [\ ,\[\,\c ^[ojcnjv iU)Mm\\m\ lueMena 
iManaciijiina. u ,\oCni iio.ioBHHa ii.ieMe- 
Ha cHHOBa MaHacHJHHHx no iio])0,i.nnaMa 
cboJum: 

')0. Mel)a iiM ojeiiic 0,; MaxaHaiiMa . caB 
Bacan. cbo napcTBo Ora ii,ai)a BacaHCKO- 
ra, II CBa ce.ia JanpoBa. iirro c) \ l>a ca- 
ny. iup:5,u'C('t I'pa.iOBa. 

31. II iio.iOBHHa ra.ia,i,a. 11 AcTapOT pi BHX My CTBap. KaKO MM )V OH.IO V CpUV. 

S. A opaha Moja. mro ii,t,ouu' ca mhom 
yn.iaiiiniu(* cpue Ha])04y: a.iH ce ja jo- 
,i,HaKo ,T,patax TocnoAa Bora CBOJera. 

*'. II :3aKie ce MojcHJe onaj ^an roBO- 
petiH : iiaHcra. ^CM.ta no Kojoj ch xo^ho 
HoraMa cBOJUMa . ,M>iiiiiii^i<' tcoh y na- 

lll.WV;CTBO 11 CHHOBHMa TBOJHM ;'T,0 BHJe- 

Ka: jep ch co ca cbhjcm 4p5Kao Tocno^a 
Bora Mojera. 
10. A ca/ia. eTo. caMVBa mc Tocno^T, v E^pajiLH. ri)aAOBH nai)CTBa Orona y Ba- bKPiBoxy. Kao iuto je pcKao; MMa Beti He- 
cany. ,^oiia,ioiiie ciiHojuiMa Maxnpa cnna Tp.^eceT u iict ro^^una KaKo to pe^e Vo- ManacHJuna . iio.iobbhh cnnoBa Maxii 
l)OBnjex no noj)o.i,HuaMa fbHX0BnjeM. 

yrJ. To je niTo paa,T,nje.in y naiiLLc^cTBO 
Mojcnje y 110. i>y MoaHCKo:\i c ony crpany 
Jop^ana n])eMa Jei>HxoHy na ncroKy. 

33. A ii.ieMeny .IcBHJeBy ne ^a^e Moj Clio, I Mojcnjy. Ka^ ll:5pan:ii iitjaiiie no 
nycTiiH>H: HC414, cto. MMa mh .^anacocaM- 
4eceT 11 ncT ro^Hna. 

11. II 4aHac ca.M jonrre KpjenaK. Kao 
iiiTo caM ono Ka,i, mc je Mojcnje c.iao : 
Kpj(4iocT Miije n ca^ onaKa KaKajeoiua cnje nain.LGACTBa : rocno/i, je Bor H3])a- on^a :m 6oj n 4a o^.iaiJHM n ;i,o.ia:{HM. n.T>eB iBHXOBo nani.be,i,CTim. Kao iirro hm 
je peKao. 

r.lAl'.A 14. 

A OHO je niTo ,u>onnie y Hani.be,i,cTBO 
CHHOBM ll:i])aii.i)eBM y i^eM.hw XanancKoj. 
lUTo i)a:vuij('-in'"^' }' Haiii.r)e4CTB0 E.iea- 
3ap CBeniTcnnK n Ilcyc cnn Kannn n no- 
r.iaBapn no])o,i,Mn,a OTaMwnx no n.icMe- 
HHMa ciinoBa lJ:Ji)an.heBnx. 

2. *jrK,i,])iijeoOM ,j,HJe.ieliii (im naiiLbe,!,- 
CTBo, Kao iiiTo :;aiioBJe4M rocno/i, iipeKO 
Mojciija. Mel)y ,i.eBeT ii.ieMena n iio.iobh- 
ny n.icMena. 

3. .!(']) Mojcnje ,i,a4e Haiii.be/j,cTB() ABJe- 
Ma ii.ieMennMa n no.ioBnnn n.ieMena cony 
cTpany JojMana. a .leiurrwMa ne ^a^e 
HaiiLbe-U'TBa Meliy ibiiMa. 

4. Je)) cMHoua ,IocH«i>oiuijex ojexy ,i,Ba 
n.ie.Mena : ManacnJMHo n .Ie'i>peMOBo. n 
.leHiiTHMJi ne ,i,a4onie ,i,HJe.ia y :5eM.bn, 
(KMiM r})a,i,oHa y Kojinia he '/KMBJeTM n 
no,U'i)al)a n>HXOBMJex :ia croKy ibn\oi{y 
H :ia o.iai'o fbnxoBo. 

"). l^'aKo ojciiie .'.anoBJe.uio Tocno,!, Moj- 
cHJy. rai.o yinnHHie cnnoBH ]I:;paH.T>eBH 
n iio,i,HJe.innie :',eM.i.y. 

('). A cnnoHH .Iy,i,Hnn ,i,ol)onie k llcycy y 
ra.ira.iy. n peqe My Xa.ien cnn .le<i>onn- 
jnn IieHe:{ej : in :;Hani inra je Ka:{ao 
Tocno,!, Mojcnjy c.iy:nt lio'.KHJeMy m\ mc 
H :ia re v ii'a.uii 12, >a TO ,:i,aj MM ca^a ony ropy, .m Kojy )a]inMJn. je roBoiJHo I ocno, I, y onaj ^an : jep en 
Myo y onaj ^an 4a cy on^je EnaKHMH h 
ri)a40Bn Be.iHKn n tbp,4,h : 4a aKO 6y4e 
rocno4 ca mhom. tc nx ncTJepaM. Kao 
niTo je Tocno^ Ka:{ao. 

13. II Jicyc ra o.iarociOBH . n ^a^e 
XeB}>oH Xa.ieBy cnny Je«i'0nHJHHy y na- 

lILTiC^CTBO. 

14. oa TO npnna,i,e XeB])on XaaeBy cn- 
ny Je<P0UHJiin} Keneijej) } nani.be4(rrB0 
40 4ananiH>era 4aHa. jep ce je,inaKO 4])- 
:jKao rocno4a Hora II:jpan.i)eBa. 

IT). A HMe XcBpouy oiijanie iipel^' Kn- 
pnjaT-ApBa. a Ai)Ba onjanie bcimk qo- 
BJeK M(»t)y KnaKHMMMa. II :!eM.i>a noMnny 
04 para. 

r.lAHA 1-.. 

A OHO ojeme 4H0 cniioHa ,ly4HHMJex no 
n()l)o.tnn,aMa n.nxoHHJeM : y;i Mel)y K4(>^i- 
cKy. nycTHii.a Cnn k jyry na Kj)ajy jym- 
ne cTpane : 

2. II r>jeine hm jyvKHa Mel)a 04 Kpaja 
c.ianoi'a Mopa . 04 ita.iHHa Kojn M.i,e 
K jyry. 

3. A ory4a H4e na jyr na dp4o AKpa- 
HMM. npe.UKni npcKo Cnna. n npy.Ka ce 
04 jyra na Ka4Mc-r»apnnjy. n 4onMi)e 40 
Kc])OHa. a 0Ty4a H4e na A4a]) n cannja 
ce na Iia])Ky : 

4. ( )TV4a n4viin 40 Ace.iM<nia niuasH 1,11. IIIA ll<-.\( A IIAHIIHA. r.i. i:.. 201 H;i ihm»K MHrHpcKH. » KpaJ toj Mi'hii 
v^^Him V Mo\)v. To HUM jc jy*/KHa Mv\yd. 

.'). A MO^a K HCTOKV O.IUHO MOJM' ,U> Kpa- 

ja Jo|).u»Ha: a Mt^ha ca rjnu'pMr cTpaHc 
<^4;uuHMa MupcKora. 0,1 upaja Jop.^ana: 

♦ ». O.viT.io \\,\{' ra mAyd Ha BeT-Orjiy. | 
11 upy<Ka (T o.i cjoiu'pa lo }U'T-Ai)am>: n 1 
iUiiT.ir M,U' Ta Mt'l/a Ha waMCMi Hoana j 
<'HHa l'vRiiM(U?a : | 

7. O^aT.U' u,\v TA >u'l,a ,1.0 ,l,aHiipa (^,^ 
,V>.iHm» Axopa . II na cjcucp 11, u^ na 
Fiunui . iipt'Ma ''»iMy Xivmiimckom rni 
jya'Hoj cTpaiiH iiuroha : no tom n,/\e Ta 
Met)a .v> Ko,io EH-CoMeca. n y.iapa y cry- 
^eHau Porn. I : 

•^. O.uiT'U* \i\v Ta yvclya ujk'Ko .ukuihc 
€HHOBa Ehomobhjcx iioKpaj JeByceja c jy- 
ra. a to je .Iei)yca.inM: OTy^a h.v M('l)a 
Ha Bpx rope Koja Je n})OMa ,;o.iHHu Kho- 
MV K ;;aiia,iy h Koja je Ha Ki)aj .lo.inne 
Pa'i'ajcKt' K cjc'Bepy : 

V». ilo TOM ce caBHJa M(4)a c Bpxa re 
rop<^ K n.jBoi)y BO,i,(' H('<i»Toj(' H H:{.ia:}H 
Ha rpa.^oBc y ropii K«i'poHy : a 04aT.iP 
t(* npy*<Ka Met)a ,|o lia.ia. a to jc luipHJaT- 
JapHM : 

In. llo TOM H,^(' Mel)a 0,1. lia.ia na ;{aiia/i, 
Kii ropH Cwpy. H H40 HoKpaj rope Jai)H- 
Ma ca cjeBcpa. a to je XacaaoH. HcnyiUTa 
<o Ha BeT-CeMec. h ,ioiJi-^H ,;o TaMHc : 

11. H H^e Met^a uoKpaj AKapoHa k cje- 
Bepy . H ,i,oHHpe /i,o (HKpona. h H,;e 
!iI)eKo roiK' Baia n nj)yvKa ce 40 JaeHH- 
.ia. H H3.iar,H Ta Mel>a Ha Mope. 

12. A Mel)a je :}aiia,iHa noKpaj Bciiiho- 
ra Mojia n H>eroBHj(\\ Mel)a. To cy Mel)e 
CHHOBa .Iy,uiHHJe\ y naoKo.io no iioju)- 

4HUaMa H>HX0BHJeM. 

KJ. A Xa.ieBy cHuy .Ie«i»OHHJHHy .[iiA^ 
Hcyc 4H0 Me^y enHOBHMa Jy4HHHJeM. Kiio 
lUTo MY :{aHOBJe,i.H rocno,!.: KH])HJaT- 
ApBy: a ApBa je oho orau KnaKOB. h 
TO jc XeispOH : 

14. 11 04aT.ie M:iarHa Xa.ieB TpH eHHa 
KnaKoBa : Cecaja h AxHMana u Ta.i- 
Maja, CHHOBe P^naKOBe. 

lo. li ojyRTAv OTH,|e Ha ,3,aBHpaHe: a 
,l,aBHj» (V ni)MJe ;5Baine KHpHJaT-Ce'T»ep. 

hi. 11 iM'Mc Xa.ieH: ko eaB.ia,i,a Khi)H- 
jar-Cci^p n y:{Me I'a. ,u»liy My ;}a VKeny 
Axey Khej) cBojy. 

IT. If y:{e ra ToronHJO chh Ke,He:',oB. 
<')paT Xa^ieBOB: \i ,ia4e My Axcy Kliep 
CBojy :ja vKeny. 

18. II Ka^ no.ia;Kanie. naroBapanie ra .Ui Hinre iio.i.e y ona ibeiHina: iia ckomh 
c Mara])ua. A XaaeB joj i)eii(^: iirro th je? 
1!>. A oHa ])eHe: ,UM >'•' .U'p- ^'^^A t'H 
Mil ^aocyxc :;eM;i>e. .laj Mil 11 ii:;r.oj)n Bo- 
,i.eHUJe.\. 11 ,ia,iejoj h:;b()jm' inpii.e h h:*.- 

BOpe 40H.('. 

'2(\ Obo je Haiii.L('4("i'F{(» ii.ie.MeHa cnno- 
Ba .ly,i,nHMJe\ no iiopo.timaMa ii.hxorh- 
jeM : 

iM. Obo cy rpa^oBM no KpajennMa H.ie- 
Mena cHHOBa .ly.'UiHHJex. ,i,y,H>' Mel^e K,m>m- 
cKc K jyry : KaBceH.) n K,;ep n Jaryp. 

22. II luiHa H ,/l,HM()na h A^a.ia. 

2>], II Ka^ec 11 Acoj) n IlTnan. 

24. oH«i» H Te.U'M n IJa.io'i, 

2;'). II Aeop-A,i.ara h l\H}nioT: Kcjmvh 
je Acop; 

2(). AMaM H ('a Ma h Mo.ia.ui. 

27. IT Aca])-ra.ia n KceMon n Ik't- 
<lnuieT. 

25. II Aea]>-('ya.i 11 Hnp-Caneja n Hn- 
imoTHJa. 

2\K Ba.ia h 11m n Accm. 
ilO. li EjiTO.ia/i, H XecH.1 n OpMa. 
31. H CHK.iar H Ma.piana H ( ancaHa, 
/)2. H ./leBaoT i\ ('n.ienM 11 Ajhh h Ph- 
moh; cBera ^Ba.V'ceT n ,|('»(''i' I'pa.ioRa ea 

Ce.lHMa CBOJHM. 

')']. y paBHHp>Tao.i H Cajjaja n Acua^ 

34. II r^anoja h EH-PaHHM. Ta<i>yja n 
IlnaM, 

35. .Jai)MyT H (J^o.iaM. Coxot h A'oHKa,; 
')(), H CarajniM h A.ui raJHM h Pe.iHpa 

H re/i,HpoTaJHM : neTf)Hae(T ri)a.U)Ba ca 

Ce.lHMa CBOJHM. 

37. CeBaH h A/iaca h Maivia.i-ra^. 

38. M ,/I,H.iaH H Mncna h JoKreH.i. 

39. .laxHc H BacKaT h Jei.ion. 
4(). II XaBOH H ./laMa4' h Xht.ihc. 

41. R IV^HpOT. BeT-,l,aron. n IlaMa h 
MaKH^a: inecnaecT rjia.iolia ca c(MiiMa 

CBOJHM. 

42. ^iHBHa M ETe]) n Acan. 

43. H Je*t>Ta h Acna n Hecnn. 

44. II IieH.ia n Ax.ufb n Mapnca ; ^e-, 
BBT ri)a40Ba Cii ce.iHMa cbojum. 

45. AKajK)]! ca ce.iHMa h :iiiceonHMa; 
4f). (),\ Anapona ,10 Moj)a cbc ihto je 

noKpaj A.'iOTa ca ce.uiMa cbojhm : 
47. A:w)T ca ce.iHMa h :iaceon,HMa. I'a'Ja 

ca ce.iHMa n I'.aceouHMa 40 noTOKa Mh- 

CHpcKora n .1,0 Be.iMKora Mopa c Meljawa. 
4s. A y ro]»H: ('aMnp n JarHp h ('oxot^ 
4!». H /l,aHa h luipnjaT-C'aHa. a to je 

/J,aBnp. 206 KlhHTA HC.VCA IIABMHA. IVl 

TMI. 11 Auaii H KcTCMoH H Ahum. 
T)!. H loccn u O.ioii n I'ilioh: jtvJ.ii- 
naecT ri)a/;()Ra cc ce.iHMa cbojhm. 
52. ApaH H ,J,y-Ma h Ecan. 
fv). M .lauy.M H lU'T-Ta-i'VJa w A^i'OKa. 

54. H XvMaTa ii U'n[)HJaT-Ai)Ra, a to 
je XeBpuH. H CHop: .U'b^^'J' ri>a,^0Ha ca 

(•(\lHMa CHOJHM. 

55. MaoH. Kap.Mc.i ii ^>ii«i> n JvTa. 
5»). Je;{paeA ii Jor,i,eaM ii ^lanoja. 
57. JiaJHH. I'aBaja h TaMHa: .^ecer ri)a- 

XoBa fa ce.iwMa cbojh.¥. 

5S. A.iy.i, Ber-cyi) m Te^op. 

5i). M MapaT h Ber-AHOT h E-itckoh; 
iiKHT i'pa,^()Ba ce ceviHMa cbojhm. 

(W). IvHpHJaT-Baj , TO je KnpHJaT-Ja- 
})Hir. H l*aBa: ,^Ba ri)a4a ca ce.,iHMa 

CBOJH.M. 

()1. > nycTHiLH: Ber-ApaBa, Mh^hh ii 
('cxaxa. 

&2. H HHBcaH, M vp'M coHH. H Enra- 
/i.HJa : Jiie^T rpa/^OBa ca ce^^iHMa cbojhm. 

♦ >.'>. A JcBvccja KoJM •.KHB.i»axy y Jepyca- 

AliM)' HC MOrOJIIC HCTJepaTH CHHOBH Jy- 

Xhuh; :^a to ocTaiiic .IcByceJH ca chho- 
BHMa Jy,|HHHJ(\M )' .Icjjvca.i HMy /i,o ^aaac. 15. U'.. 17. 

BMMa J(M>peMOBHJeM y naHLj^e^eTBy ch- 
Hoiia MaiiacHJHHHx. cbh rpa,|OBii ca ce- 

.IHMa CBOJHM. 

10. A He H;]arHaiiie XaHaHcJHHa kojh 
;KHB.tainc y l\';;epy ; ;{a ro ocTame Xa- 
HaHcJH Mc})y cHHOBHMa Jc«i»pcMOBHJeM 40 
^aHac iLiahajytiH ^anaK. 

IMABA 17. M 40ua4e 4H0 HjieMCHy MaHaciiJHHy. a 
OH ojeiuc npBCHau Joch»1)Ob : MaxHpy 
npBCHuy MaHacHJHHv ou.y Fa-ia^oBy, jep 
ojeuie MOBJCK jynaK. :ia to My 4ona,],e Ta- 
.ia4 H BacaH : 

2. ^J^OOHUie ,I,H<) H OCTa.lH CHHOBH Ma- 

HacHJHHH no nopo,/i,Hij,aMa cbojhm, chho- 

BH ABHJCWpOBH. H CHHOBH XCjieKOBH, H 
CHHOBH A:{pH.10BH. H CHHOBH ChXCMOBH. 
H CHHOBH Ea>epOHH. H CHHOBH CeMH4H- 

HH. To cy CHHOBH MaHacHJc CMHa JOCH- 
<i><>i?a, ^y^H HO Hopo^HnaMa cbojhm. 

-'>. A Ca.lHa,^ CHH Pi«]»epa cHHa Fa-ia- 
4a CHHa MaxH])a cHHa ManacHJHHa hhjc 
HMao CHHoBa Hcro KlicpH; h obo cy hmc- 
Ha KlicpHMa HicroBHJcM : Ma.ia h Hyja. 
Ei'.ia, Me.ixa h Tepca. 
4. M one .^oiioiiic u\)e,\ K.iea:mpa cbc- 
IT ,i,0Ha4c 4H0 CHHOBHMa JocHa>oBHJCM j iHTCHHKa H iipcj Mcvca CHHa HaBHHa H 
04 Jop/tana K04 JepHxona, 04 B04e Je- ii])e4 KHCiiOBc. h jjckoiuc: rocno4 je :ia- 
pHxoHcKe K HCTOKy. Ha iiycTHFby Koja H,i,e I iioBJe.i,Ho MqjcHJy 4a iiaM ce 4a ua- 
04 .[(^jjHxoHa Ha J'opy Bei'H.bcKy. I ui.i)e4c'i'Bo Met^y opatoM HaiiH)M. H 4a/ie 

2. A 04 ]^>eTH.La H4e na .ly^ h 4o.4a:'.H hm Mct^c ho iianoBHJecTH I\)ciio4H>oj Ha- 
40 M(!V* ApxHJcKc 40 ATapoTa. iiij.e4CTBo Met)y opatiOM oii,a H.HXOBa. 

o. llo TOM H4e Ha :{aiia4 40 Mel)e Ja<i'- 5. H 40iia4e Manacnjii 4eceT 4HJe.ior.a. 
.leTCKC Ha 40 M(il;e 40H>era BcT-Opona ochm :jeM.be l'a.ia4CKe 11 BacancKe. K'ojr 
H 40 IVuepa, h H:i.ia:m Ha Mope. 

4. TaKo 4or>Hiiie Hani.5,e4CTBo chhobii 
.locMM^oi'.H. ManacHJa h Je«j>j)eM. 

5. A ojcjiic Mcl^a CHHOBHMa .le<i.peMo- 
HHJcM no iiopo4H!i,aMa h.hxobhjcm. 6j(v 
iiic M('};a Haiii.i.e4<Ti'.a H,nxoBa k hctokv r.lAlJA IG. cy c oHy cTj)aHy Joi)4aHa. 

«). .lep KhejHi MaHacHJHHe .ioonnie na- 

iii.be4CTBo Met)y cHiioiuiMa n>eroBHJeM, a 

:{(!M.i)a ra.ia4CKa 4011a, !,e 4pyi'HM chho- 

BHMa MaHaCHJHHMM. 

7. A Mel>a MaHacHJHna ojeiiie 04 Acii- 
ATa])OT-A,i,a|) 40 roj»H.era Ber-Oj^oHa. j pa k MnxMCTH, K(>ja je iipeMa CnxcMy. ♦ ). II MiuaiiH M(!t)a Ha MOpe K04 Mh\ 
MCTc ca cjtiBepHe CTpane, iia ce ooplic 
M(4>a I,' HCTOKy 40 TaHaT-CH-ioHa. 11 iipo- 
.ia:iM (• HCTOKa 40 Janoxc. 

7. llo TOM c.iaiiH 04 JaHoxe 40 Arapo- 
Ta H Hapara, h 4oinaBiHH 40 Jepnxona 
y4a[)a y Jop4an. HO TOM H4e Ta Mcl^a Ha 4ecHo k cTauoB- 
H nuH>ia EH-Ta«i>yjcKHM. 

s. MaHacHJHHa je :{eM.i>a 'ra<i>yjcKa. a.iH 
Ta-wyja iia Mel;n ManacHJHnoj iipHHa4a 
cnH()BHMa Je«i>])eMor.HJ(^M. 

II. ()4aT.ie c.4a;iH Met>a na hotok Kany. 
c jyvKHe CTpane Tora noTcnta: ii rpa40BH S. 0,1, Ta«i»yje h,v* weija j: hc'iokv 40 cy .le<i>pe.Moi{M Meljy rpa.40BHMa Mana- iioToKa Kane h H:tia;iH na Mope. To je 
Hani.i)(V4CTB0 H.4eMeHa cHHOBa Je<p])eMo- 
BHJex HO nopo,|HJi,aMa n.Hxoi'.HJeM. 
1>. A rpa4(»i'.M oiijaxy ()4i',(>jeHH chho- chjhhhm: a, Me4|a je MaHacHJHHa ca cje- 

Bepne cTpane HoTOKa h H:i./ia:{H na Mope. 

10. C Jyi\i je Je«i»peMOBo. a ca cjcBepa 

ManacHJHHo, a Mope hm je Met^a; h Kii»nrA n(\v(\v iiAniiiiA. I'.i. it. is. 307 > .\oH|M)M rpannMO na cjoKrpy a c Hcaxa- 

]H)M »a HCTOKV. 

ll..It'{).ir MaHacnJHHo \ ii.ir.Mcny llca- 
.va|H)Hy II AcHiMiiu: lU^r-CaH ca i-e.iinia 
CBOJHM, H Hn.iraM ca ('(viiiMa cijojhm, h 
^opaiui ca cc.iHMa cmojum. ii Kh-, l,()pa- 
HM ca (T.iiiMa cHojiiM. II TaHaiiiaiiii ca 
(V.iHMa cHoJMM. u Mcnibami ca cc.iUMa 
( iioJHM: Ta T))!! Kpaja. 

li*. A.iii cMHDiMi ManaciijiiuM nc Moro- 
mv HiiiiruaTM XnHnHt ja n:; riijcx rpa.U)- 
ua, Horo XanancjM cra.ioiiic H:iti\jcT!! y 

TOJ 3t»M.I>H. 

IT). A.IM Ka,\ ojaMaiiic cmhohii Iliipaii- 
jbeBii. y^apHiiic ,i,aiiaK Ha XaHaiicjc, 
A,iH H\ He M;^ai'Hanic. 

14. A cHHoiui .I()cii«H)HH peKoiiio Ilcy- 
c.y roHoju'tiH : :{a iiiro en naM .lao y iia- 
iU^be,lCTiU) jc,iaH ,uio II jc.iHO yH{c, Ka.i, 
je HOC MHOJKHHa ii rociio.i, nac jc o.ia- 
njciOBiio ,u>i5i^' •' 

l''>. A llcyc HM ])('4(': Ka,i, Bac jc mho- 
iKHHa. H^HTc y iiiyMV. H ()H,\j(' OKpMirrc 
ce()H y 3e.M.f>H <l>epp:iejcK()j ii Pa<i'ajcK(>j, 

HKO BaM jC THJPCHa \\)\y<\ .l('«I>])C.M()Ba. 
\('k a CHH(>BH .loCH'l'OBH JJCKOHIO: HC liC 

HHM oHTH ^ocra oBa ropa: a cbh Xana- 
HeJH KoJH 3KHBP y ,io.iHHH HMajy rBOU.^P- 
Ha Kc».ia. H oHH KoJH cy y BeT-C^any h y 
i'e.iHMa iHM'oBHJeM w nmi kojh cy y ,U)- 

,1HHII jKipaO.lCKoj. 

IT. .V Hcyc pcHc 4()My .locH'i'OBy. Je- 
•i>peMy H MaHacHJH. roBoiuitiH: iumhk cn 

HajKJ.l H CH.laH CH. HC liClll HMaTH jL^HO- 

ra 4nj(Ma. 

18. Heri) r<)})a HCKa ovac TBoja: aKo jp 
luyMa. HCHJcuH jc. iiaw hem HMarn mc- 
fyi Th(t:muv: jcp h<Mii H:;aiHaTii XanaHe- 
je. aKO H HMajy iBOiiicna Ko.ia. aKO h 
jecy jaKH. 

r.iAiJA iM. 

fl caopa cecal? .'/utp cMHoi'.a H:'.paHJ.eBH- 
je\ y (,'h.iom. h mh.ijc HaMJe( rHiiie marop 

<U CaCTaHKil, H(» IIITO HOKOJJHHH* :{e.M.i,y. 

i. .V.iH joui MHJanie CHHOBa M:jpaH^e- 
BHJex ce.iaM n.ie.Mena. KoJH.via He Cm 4a- 
TO Haiii.be/tc'iBo. 

'■'>. \\ Hcyc jje'ie CHHOBHMa H:ij)aHJ.e- 
BHJeM : ,|<iK.ie here ()K.iMJeBaTM . re He 
M,^eTe H yiiMere :«'M.Ly Kojy r.a.M jc ,i.a() 
V(Kmt,\ llor oTana BaiUHx ." 

4. H:ioe]jHiv nr^Me^y cer»e no TpH noBJe- 
Ka h:^ CBafMjra n^ieMeea. na HeKa ce 4H- iHv \[ ii|)oi)y 3t\M.i>y. H nena je iiixMriiiiiy 
I Ha HaiH.be/tCTBa CBOja. na oh ^a iieica >^o- 

1 hy K M(>HH. 

i"). H HcKa je paiJ^HJe.ic na ce,i,a.M A\(]v- 
.loBa: ,ly,ia he ocTarn y cbojmm \iel>iiMa 
c jyra. 11 .^o.m he -I()CH«w)B ocTarn y Me- 
ha.Ma cHdJHM ca cjenejia. 

<). A BH HpeimiHHTe ;{e>i.i,y na ce,UiM 
4HJe.iOBa. H /M>n(M'H're axo k M(»hh. j[a 
oauHM }hVi,pHJeo ;{a ii.ie.Mena naiira oB.^je 
iipeA roc,H(),^()M iiorcj.M HamHM. 

7. Jep .leBHTii Hoiajy ,,i."j(Ma Met)y Ba- 
Ma, jep je CBeiiiTeHC/rBo IVxiKv^ibe h^hxo- 
Bo HaHr.T.(M('TBo: a Ta.i h I'viuim h iro- 
.loBHHa iKieMena MaHacHJHiia HpHMHiiie 
Haiu.be^cTBo CBOJe c ony cT[)auy Jof^a- 
na ea hctokv. Koje hm ^a.u* Mojciijc^ c.iy- 
ra rocHO^HiH. 

S. Ta^a ycTanie .by^H h Jiol^ouie; a llcyc 
:;aH()BJe/Ui .bV/iMMa kojh {)TH4orae 4a U])v- 
iiHiiiy 3eM^i»y lOBopelin: n^U'Ten irpot^WTe 
.''.eM.by H HpeHHiHHTe je, na oH^a 4ot)HTe 
K MeHH. re hy 6au,HTH /K4})HJeo mi Bac 
0B4Je iipe4 ^()c^()/^OM y ('w.ioMy. 

1>. H oTH^OHie .by,^H h Hi)()t)()Hie :!eM:by, 
H HpeHHcanie je y kh^hi) veAo no ce./io 
Ha ce^aM 4HJe./iOBa; no tom ce Bj)aTHHie 
K Mcycy y oko y ('h^iom. 

10. H Ifcyc r»anH ac4])HJe6 :',a ihMX y V\\- 

AOM\ U\)i\l, ToCnOAOM, H ()H,l.je HO^HJtVlH 

llcyc se.M.Ly Met)y cHiioBe H:{paH./T>eBe ho 

/l,HJe.l()BHMa H^HXOBHJeM. 

11. 11 H3H,^e ;Kvl))HJef> :;a ii.ieMe cHHOBa 
I HeimjaMHHOBHJex ho HojiO/UmaMa h.hxo- 

BHJ(^M. H ,H)\)V Met^a /iHJe.ia ibHxoBa Mct^y 

I CHHOBe Jy,|Hin' H CMHOBe J0CH'l>0Be. 

VJ. H 6h hm Mel)a ca cjenepa O/i. .lop- 
/UiHa, H oHa H,i.e HOKpaj JepHxoHa ca cje- 
Bepa H Hpy:<Ka ce na rojiy k :{aHa/xy, m 
H3./ia3H y iiycTHH^y lie'r-ABeH: 

\'K A o^aT.ie H,i.e ra .Me^a ,u> .iy^a. 
c jya{He cTpane cly:3y, a to je lierH.b, h 
CJia:iH ^\o ATapoT-A^apa HOKpaj i'oim* ko- 
ja je c jyi'a UeT-Opony .^oFhCMy. 
. 14. ()Ty,ui H;{Ja:jH Mel^a 11 caBHJa cx' 110- 
Kpaj Mo})a. 1; jyry o/i ro])e, Koja je npevia 
Ber-OpoHy mi jyi\ u H:{.ia3H na Pihi)h- 
jaT-l)a.i. aro je IvHpHJar-.IapH.M. r])a,i.cH- 
HOBa Jy,iHHMJex. To je i'.ana^Ha cipaHa. 

15. A jyJKHa cT|)aHa 0;^ Kpaja ItHpHJar- 
JapH.Ma. H H:3.ia;{H Ta. Mel^a i; nana.ty. iia 
H/ie Ha m:{BO}> BO^e He'i.'i-oje. 

1<). H cia.'ui ra Mel^a na upaj rojw i^oja 
je H})e.Ma /UUHhm CHua KiroMoBa a y 40- 
.IHHH TaM-ajcKOJ K :{aHa,i,y. m h,M' iiim'Ko 208 WH^urA 1 1 rye A H 

40JHHe EnoMOBe TioKpajJenycejii k jyry, 
11 c.ia:in Ha iiHRup Porii.!; 

17. Ho ro3i cv ooplic OA cjeiK'pa n Ir.:^e 
Ha KH-Ce.Mi'c. a uTy,i,a w-xv wd Iilim/iot. 
KoJH je iipeMa lopH AAyMHMCKOJ , H c.ia- 
:iu Ha Ki\MeH BoaHa cima PyBiiMona: 

1 s. ( )'ry,i,a H/i,e cTi)aHOM Koja je upe^a 
ApaBH K cvjeBei)y h axm y ApaBy : 

n». llo TOM H,i,(' iioKpaj BeT-Or.ieK cjc- 
Bepy H y.^apa y i^a.iHB c.iaHora Mopa ca 
cjeBiipHe CTi)aHe 40 Kpaja Jop^ana na 
jyiy. To je jyiKHa Metja. 

20. A .Iop/i,aH je yw\y<.\ c HCTOune crpa- 
He. To je Ham.Le.icTBo CHHOBa BeHHJa- 
MiiHoBHJex (' Mel)a.Ma H>HxoBHJeM y Hao- 
Ko.io no uoixUHnaMa itnxoi^HJeM. 

21. Arpa^^oBH H.ieMena cHHOBa BeHH- 
jaMHHOBHJex IK) nopo4Hu,a>ia H.HxoBiijeM 
jecy : .]e])HX0H h BeT-( )r.ia h EMeK-KecMc. 

22. ii BeT-ApaBa m Ce]\[ai)ajiiM h Be- 

2;>. II Abmm m *l»apa i\ ()ti>j)a. 
24. II Xe«j>ap-AMOHa h ()«i>HHJa m TaBa; 
^BaHaeeT r])a40Ba ca ee.iHMa cbojhm; 
2;"). TaBaoH m Bana h BnpOT. 
2^>. II Mhciui h Xe't>Hi)a 11 Moca, 
27. II Vv.KiiM H Jep4'aH.i h Tapa.ia, 
2H. H CH.ia. E.ie«i> u JeByc, a to je 
Jepyc'a.iHM. TaBaT, KHpujaT; nerpHaecT 
rpa^OBa ea ce.iHAia cbojhm. To je na- 
mj>e4CTBo CHHOBa BeHHJaMHHOBKJex no 
n()|M)/],Hua>ia K^HxoBHJeM. 

r.lAlJA 19. 

Jlo roM HisH^e 4j)yrH vK4i)HJe6 :ia Ch- 
MeyHa, njCMe cHHOBa ('HMcynoBHJex ho 

HOpO^HUaMa H.MXOBMJe.Vl. H OH HaHLbe,!,- 
CTBO FbHXOlJO ycjX',!, HaHl.'Le, j,CTBa CHHOP.a 

.ly^HHHJex. 

2. 11 ,V)Ha/j,(' MM y HaHi.he/i,cTBo I)HI)- 
CaBcja 11 CaBeja n Mo.ia/i.a. 

'■). II Acap-Cya.i h IJa.ia n Accm. 

4. H KiTOA'dA M B»eTy.i w ()p.\ia. 

.'). H (iHK.iar M B»eT-Ma])KaBOT h Acap- 
Cyca. 

»). II B)eT-.leBaor h Caj)yeH : TpHHaecT 
rj)avV>i5a ca ce.iH.Ma cbojhm : 

7. AJHH. BCMOH H K'\V,\) H AcaH. MC'I'll- 

j>H rpa,j,a ca ce.iHMa cbojhm : 
■X. H CBa r^'ia hito onjaxy oko thjcx 
rj»a.j,0Ba 401)H ,\o I>a.iaT-l>H])a, a to je 
BaMaT jyHtHH. To je naHi.he^CTBo hjc- 

MCHa CHHOBa ('HMCyHOl'.HJ(*X HO HOpO,/|H- 

ij,a.Ma li^HxoBHJeM. ABIIHA. I A. 18. 19. 

; i'. (),i, ^Hje.ia CHHOBa .ly^HHujex 4onavi,e 
; Ham.be^CTBo cHHOBHMa ('HMeyHOBHJeM. 
j jep /i,HO CHHOBa Jy^viHHJex oHJame Be.iHK 

;^.a HbHX, :mTOCHHOBH CWMeyHOBH ^OOHlIie 

HaiH.LeACTBo Ha H.HX0By Ham.i»e4CTBy. 

in. IIo TOM HSH^e rpeliH .K^pHJe^ :^i 
I cHHOBe 3aBy.ioHOBe 110 noix)4HuaMa h>h- 
• xoBHJeM ; H Met)a Haiu.iie4CTBy H>TixoBy 
■ 6h 40 CapH4a. 
I 11 . A 04aT.ie H4e Mei^a H>HX0Ba noKpaj 

Mopa Ha AIapa./iy, h 4onHpe 40 ,/l,aBa- 

C(^Ta. H H4e Ha hotok kojh je iipeMa 

JoKHeaMy, 
12. Ila ee OKpeKe 04 GapH4a ua hctok 

40 Met)e IvHciOT-TaBopcKe, h H4e na 

,/],^iBpaT H H3.ia3H 40 Ja<i>e : 
lo. ()Ty4a H4e oneT k iicTOKy 40 BnTa- 

E<^epa. a to je IlTa-KacHH. h H:^.ia3H na 

BeMOH-MeToap. a to je Heja : 

14. ()Ty4a ce caBHJa Met)a k cjeBepy Ha 
AnaiOH, H H:i.ia3H y 4o.iHHy Je*^TaH.l. 

15. C KaTaTOM h cHa.iaJOM m (/Hmik)- 
H03I H Jl4a.ioM H BHT.iejeMOM. 4BaHaec'i 
r])a40Ba ca ce.iHMa cbojhm. 

1<), To je Haiu.be,|CTB0 cHHOBa 3aBy,lo-^ 

HOBHJeX no H0p04HI],aMa H^HXOBHJeM. TO 

cy rpa40BH h ce.ia H>HxoBa. 

17. '^a Hcaxapa H3H4e vK.ipHJeo ueTBp- 

TH, Mi CHHOBe licaxapOBC HO JI0])04HUa- 

Ma H>HxoBHJeM : 

18. A yie\)d hm oh: Jeijpae.i h Kecy.ior 

H CVHHM, 

19. II A«i>ei)aJHM h C'eoH h AnaxapaT. 

20. H BaBHT H Khchoh h Abcc. 

21. II BeMCT H EH-TaHHM n P'.H-;Vta h 
I BeT-<I>acHc. 

I 22. A 0Ty4a H4e Mel)a na TaBop h na Oa- 
i xacHMy H BeT-CeMec, h y4ai)a y Jop4aH: 

iiH'CHaecT i'pa40Ba ca ce.iHMa cbojhm. 
2-). To je Haui.aje4CTB0 ii.ieMeHa chho- 
i Ba lIcaxapoiHijex no H0])o4HuaMa h.hxo- 

BHJeM ; TO cy r))a4()BH n ce.ia H>HxoBa. 
j 24. llo TOM ii:{H4e Hv4i)HJe6 hcth ;{a 
I n.ieMe cHHOBa AcnpoBHJ(^x ho H0]K>4n- 
' UaMa H>HxoiuijeM. 

j 2;'). II M('l)a MM OH. Xc.iKar n A.iiija h 
I IW'TeH H Axca-i'. 
2('). Ii A.iaMcviex h AMa4 h MHca.i. n 

HpyvKa, ce 40 KapMc.ia i; Moj)y h 40 {\\- 

XOp-.lHBHaTa. 

I 27. W 04aT.ie ce caBHJa k HCTOKy na 
BeT-/I,iii'oH. H 40HHpe 40 i^aBy.ioHa h ,;o 

: 4().iHHe JcM-raH.ia k cjenepy. h ,|o Bct- 
(•MCKa M llaH.ia. 11 ii4<' 4<> XaBy.ia Ha 
.iHJeBo; KH^lllA IK VC.\ H 

J"^. 11 \eB^M)H H Vvon II A.MOH n luina 
U»pH ,io CH40Ha BiMHKora . 

L'^*. ()T\\\A vo oaRiija Mot^a na PaMV h 
.(..» rHp,it)ra v\yd,\i\ Tiipa, a oTv,j,a ce oa- 
BHja Ha Oiy h M.i.ia.ui iia moi)o iioKpaj 
4UJo.ia Axi'HBCKora : 

'-'>. II AMa M A'H'K 11 IVob: 4Ba,;eceT 
11 ,iBii rpa.ia ca ctMiiMa cHojini. 

.'Jl. To Jc Haiii.i.i'.U'THo ii.ieMt'iia ciiho- 

Ba AcllpOBHJt'X 110 IIOpO^HIUlMa HjHXOBH- 

je.M. TO cy rpaA<>Bn » <<'.in iiiHxoBa. 

.'>!*. oa CHHOBC llt''l»ra.lHMOB(' li:Hl,l.(' 
lK,;pHJOn lUOCTH. ;ia I'HHOIU' II(M)Ta.inM()- 

Be 110 iiopo,uiiUiMa iMixcmHJcM. 

3^:». 11 Met)a HM OH o,t K.ia«i>a ii (U A.ioHa 
,\o CaHaHif.Ma. ii o.i, A,;aMH-H('KeBa n.IaB- 
HH.ia ,io .laKVMa. ii ii:{.ia:;n iia .Iop,j,aH: 

M. Ilo TOM cc ooi)li(* Mel)a iia :{aiia4 
K A:{HOT-TaBo})y. ii ii,M' Ha Vkok, h ,;onM- 
1.H* .;o ^laBv.ioHa c.jyra ii .1,0 Aciipa ca :;a- 
ua^a H ,;o .lyAc na .lop,i,aHy c HtTOKa : 

.-JT). A TBp,i.M cy i'pa,ioBn: ("h^hm. Cep 
II A.MaT. Pah'aT 11 XHHeiM)!. 

y>i'K U \,idMi[ H I 'a Ma 11 A(<»i». 

• >T. H K«M.(M- 11 K.ijM'j 11 Kn-Acop. 

• '»^. II IlpuH Mni\4a.iH.i, OjK^M H BeT- 
AnaT H Ik'T-CeMec; 4eBPTHa(»CT j'pa40Ba 

Ca <r.lHMa (•H<>JHM. 

'-^^K To Jc Ham.L>(*4rTHo ii.icMt'Ha cHHOBa 
He4>ra.iHMoBHJ«'x 110 iioiXi,i.nuaMa HiHxo- 
BHJeM. iMj cy rpa^oBH ca ((MHiia cbojmm. 

4<). (V^MH iKj,])HJ('6 H:;H,i,e :ia ii.ioie 
cHHOBa ,I,aH(>BMJ(*\ no iioi»o,uii],a>ra ibn- 

XOBHJeM, 

41. II Mt4)a Haui.Le^cTBy H>HXOBy oh 
Capa II E(Tao.i 11 Il])-(VMrc. 

42. II Ca.iaBHH II Aja.ioH h Jor.ia. 
4^J. II H.10H 11 TaMHara h AKajjOH. 
44. II p'..rn'KoH n rHFicroH h l>adaT. 
4.'). II .ly 4 n IJanM-liapaK 11 TaT-PiiMOH. 
4*i. U M<*-.lapKoH w I'mkoh c .MoI)aM<i 

CBoJHM npe.Ma JOUH. 

47. A.iH yu'fyt cMHOBa ,],aHOBMJex h:jh- 
4oiU(* Ma.!f ;ja HjHx ; .m to h/.m^ouk* ch- 
HoBH ,.l,aH<»BH Ii y4aj)Hiii(' iia dccc.M w 
y:ieiu(* ra h iioohiiic oiiiti)HJom MantiM h 
rM:B0JHiii<' ra. h Hacc.iHiiic cc y H>eMy. h 
.ler<'M iijMKiBanH' ,J,aH ii(» MMcny ,i,aHa 
oua cBojera. 

4><. To jp HaJlI.w^^cTBo ii.ieweHa cHHOBa 
^aHOBHJfx no noi)04HuaMa h>mxobhJ('m : 
TO cy rpa40BH h cfMa ihnxoea. 

4i>. A Ka4 HO^HJe.iHiiK* :ieMJ,y no yialyd- 
xa H»(':iHHWJPM , 4a4oiup chhobm Ii:{paH- AHllllA. 1\1. V.K -20. -^Oi) 

j .bCBH HaULi>t»4CTBO llcycy CMHy IlaBHHV 

I Mohy cor>OM. 

I .'H). llo iuuioBHit'CTH rociio.Uhoj ja/io- 
; iiic My rpa.i, Kojii ;{aiicKa . TaMHar-Ca- 
I pax y ropii .K^i»))cmoboj : a oh carpa/i,M 
j rpa4 H Hacc.m cc y n>0My. 
I ")!. To cy iiam.i.c^cTBa Koja K.U'a;iap 
cbciiit('HHK II llcyc cini HaBHH u r.ianapH 
, iioiK)4Hii.a oraHKnx \ ii.icMcuHMa cHiiOBa 

I Il:ipaH.bOBHJCX 1I0,1,HJ('.11III1(' -.K.I.pIljCOOM 

|Y Ch.iomv iipc4 Tocuo^oM Iia BpaTHMa 
j iiiaTOpa 0,1, cacTaHKa; 11 Tawo iio4".i<*"i" 
; me :joM.bv. r.lAHA •->(). 

llo TOM iM"i(' rociio,). llcycy roBoju'liii : 

'2. Ka'<KH cHHOBHMa lI:q)aH.i.eBHJCM ii 

pcmi : o,i,pc,i,HTc ri)a,i,OBc :{<i yTOHHmra. 

:vd Kojc caM BaM roBopiio iipcKo Mojciija, 

'■>. ,T,a oHaMO vTene KpiuiiiK- i.oJH yoHJe 
Kora HexoTiiii,e. ne mhc.icIim. 4a BaM 5y- 
4y yTo'iiiiiiTa 04 ocBCTHHKa. 

4. Ha wa.i, ko vtcmc y koJh 04 Tnj(»\ rpa-- 
40Ba, HCKa cTane \\\)v,[ i?paTiiMa i'pa4- 
CKHM H HCKa KajKe cTapjciiiHiKnia oHord 
rpa4a cTHa}) cBojy. iia HCKa ra iipuMe 
K ccoM. H 4a,|y mv mJccto ,i.a (•JC411 '^'<>A 

H>HX. 

5. M aKo 4ol)C :ia ibHM ocbcthmk, hckji 
MV EC 4a4y K.pBHUKa y pyKc. j(5p jc nc-^ 
xothuc ydiio diHVKH.cra nirni jc iipiije 
Mp:iHO Ha II.. 

('). Hero HOKa cjc4H y rpa4y ohom 40- 
K.io ho cTam; iipe4 :^.6op na cy4. 40 cMp- 
th iior.iaBapa cRoiHTcmi'iKora kojii 6y4e 
oH4a, Ta4a ncKa cc KpHHiiK BpaTii h 11, xe 
y cBoj rpa4 h cbojoJ Kyhw. y rpa4 ii:i 
Kojera je yTCKao. 

7. 11 ()4HJc.iiiiiic Kc4cc y i'a.iii.ic.jii y 

rOpH ll(M>TaJHM0B0J II ClIXCM y lOpll 

Jea>pcMOBOj H KHpHJaT-ApB\ . to jc Xc- 
bj)oh. y ropH .Iy,;HHoj. 

^<. A iii)CKo .Iop4aHa 04. .IcjiHxona na 
HCTOK 04pc4Hiiic liocop y iiycTiiihii, y 
paBHH. 04 n^iCMeHa PyBHMOBa. 11 PaMoi; 
y ra.ia4y 04 iLicMCHa ra4oBa . h To.iau 
y I'acany 04 lUCMcna MaiiaciijHHa. 

!♦. To cv ri)a40BM 04pcl)CHH cbhjcm cm- 
hob HMa W:ijjaM.bcBHJeM 11 40ULLaKy k(jjh 
('At oaBH Mciiy ibHMa, 4a yxeqe y h.hx ko 
ro4 yoHJc Kora ucxothuc h 4a H(* iionf- 
Hc 04 pyne ocbcthmkobc 40K.ie hc crane 

iij)C4 .iCx)]). 

u -210 KH>ni'A HCyCA IMABA 21. 

la^a .AO^ouie r.iaBapH othmkhx nopo^H- 
na cleBHTCKHx K E,iea3apy cBeiuTeHiiKy 
M K Hcycy cuny HaBimy h raaBapuMa 
uop(),iHua oTaHKiix y iLieMeniiMa ciiHOBa 
M:ipaH.i>eBrijex. 

'2. II j)eKoiiic HM y Cn.iOMy y :5eM.i>ii 
XaHaHCKoj roB()})etiH : Focno,!, je :{ano- 
Bje^iiu TipeKO MojcHJa 4a nan ce ^a/^y 
rpa40BH r^ je heMO acHBJeni 11 iio/irpai)a 
ftiixoBa :ii\ CTOKy nauiy. 

3. M ^a^oiiie chhobii II:^,paH./LeBH .le- 
BHTHMa 04 Haiii.i.e/]lcTBa cBojera no :3a- 
noBHJecTH Tocno^aoj obo rpa^oBe h 
iro^rpa^a ibuxoBa : 

4. H3H4e acAj)}j,je6 :}a nopo4Hij.e KaTO- 
Be; H Aoiia.ie cimoBiiMa Apona CBeui- 
TCHHKa HaMe^y deBHTa 5K4pHJe6oM TpH- 
HaecT r])a40Ba 0,1, n.ieMena Jy^HHa h 
04 n.icMena CHMeynoBa 11 04 iJ.iOMeHa 
BeHHJaMHHOBa. 

O. A OCTa.llljt'M CHHOBHMa KaTOBHJeM 

^oiia^e '/K4i)nje6()M ^eceT i^pa^OBa 04 
ii()po4nii.a ii.icMeHa Je(i>peMOBa h 04 ii.ie- 
Mena ,l,auoBa h 04 no.aoBHHe ii.iOMena 
MaHacHJHHa. 

<). A CHHOBHMa I'HpcoHOBHJeM 4ona4e 
.;«4pHJer)0M 04 H()po4Hua ii.ieMeHa Hca- 
xapoBa H 04 n^ieMena AcHjjoBa h 04 n^ie- 
M(^Ha H('<i»Ta.iHMOBa h 04 ho.iobhhc n.ic- 
jtfena ManacHJHHa y Bacany Ti>[!iia(M'T 
rj)a40Ba : 

7. CHHOBHMa Mp])apHJ(4?HM HO nopo- 
4Hii,aMa H.HxoBHJcM 04 iLicMena l*yBHMO- 
Ba H 04 H.icMCHa ra40Ba h 04 H.ieMeHa 
3aBy..ionoBa 4BaHaecT rpa40Ba. 

H. ,l,a4oin(' 4aK.io chhobh H:ij)aH^i)eBH 
,/l('BHTHMa Tc r])a40B(' H H04i7)ai)a h>h- 
xoBa 5K4pHJ('rK).M. Kao HiTo 6jein(* :jano- 
BJe4H0 rociio4 npcKo MojcHJa. 

*\ 11 4a4oin(' 0,1, n.icMCHa cHHOBa Jy- 

4HHHJ('X H 04 H.lCMCna CHHOBa ('HMcy- 

HOBHJcx OBe r])a4()B(' koJh cc Ka:;yjy ho 

HMCHHMa : 

10. H J,0Iia4(' CHHOBHMa ApOHOBHJCM 

04 H0]j04Hna KaTOBHJex H:'.Mc])y cHHOBa 

.leBHJCIHiX. 'All KOJC Ha4(' lIpBH 5K4pHJ('r). 

11. H)HMa 4ona4(' : lvHpHJaT-Ai)Ba, a 
Apua je oran Anaiam. a Taj j(» i'pa4 
\cB]M)H y ropH .Iy4HH()j. c no4rpai)i'M 
t'BOJHM y Ha(H;o.i(). 

12. A iio.i>{' ()i;o Tora i'pa4a h cc.ia ihc- 

roBa 4a4oiHo Xa.icBv cwny Jo«iK)HMJHHy 
V Ham.L04CTi{o. HABIfHA. IVl. 21. 

K>. ,3,a4ome 4aK.ie cHHOBHSfa Aj)OHa 
CBeiHTeHHKa rpa4 :ja YToqHniTe kpbhh- 
KY XeBpoH c no4rpat)eM, h .iHBny c no4- 
I'paljeM, 

14. M JaTHp c no4rpal)eM. h EcreMO- 
jy c n()4rpa^eM, 

15. H OjIOH c no4rpal|eM, 11 4^'^Mp 
c H04rpal>eM, 

16. H AJHH c iio4rpa^eM. h Jyry 
c no4rpal)eM, h BeT-CeMec c no4rpa^M : 
4eBeT rpa40Ba 04 Ta 4Ba n^eMena. 

17. A 04 u./ieMeHe BeHHJaMHHOBa F^iBa- 
OH c no4rpai)eM. n TaBajy c no4rpat^M, 

18. AnaTOT c no4rpai)eM. h A^imoh 
c no4rpal|eM: ^eTHpn ri)a4a. 

19. CBera rpa40Ba CHHOBa Apona cbciu- 
TeHHKa TpHHaecT rpa40Ba c no4rpa^HMa. 

20. A iiopo4Hu,aMa CHHOBa KaTOBHJex, 
.IcBHTHMa, iiiTO MX joni 6jeme 04 cHHOBa 
KaTOBHJex. 4ona40uie Ha h>hxob 3K4pH- 
}eC) rpa40BH 04 n.ieMena Je«i»peM0Ba: 

21. ,zl,ona4e hm rpa4 3a VTOHHinTe Kp- 
BHHKY CnxeM c ii04rpal)eM y ropH Je- 
«i>peM0B0J, H Tesep c no4rpa^eM, 

22. PI EHBcaJHM c no4rpal>eM. h Bei-^ 
OpoH c no4rpaI)eM: mcthph iT)a4a; ^ 

23. A 04 H^ieMena ^^soBa: KiTeKOH 
c no4rpa^eM, FHBeTOH c no4rpa^eM, 

24. Aja.iOH c uo4rpai)eM. Fax-PHMOH 
c uo4rpal)eM : neTHpH rpa4a. 

25. A 04 no.ioBHHe n.ieMona ^lanacH- 
JHHa: Xanax c H04rpat)eM m FaT-pHMon 
c no4rpa^eM : 4Ba rpa4a. 

26. CBera 4eceT rpa40Ba c ii04rpaI>HMa 
4a4ome nopo4HnaMa CHHOBa KaTOBHJex 

OCTa.lHJCM. z< A CHHOBHMa FHI)C^nOBHJeM H3MeI;y Hopo4Hn,a ./Ic^bhtckhx ^la^^ome 04 noJio- 
BHHe H.ieMena ManacHJHna rpa4 3a yro- 
HHHiTe KpBHHKY I'o.iaH Y BacaHy c no4- 
i7)at)eM, H BecTejjy c H04rpaI)eM: 4Ba 
rpa4a; 

2'6. A 04 H./ieMena Hcaxa|MiBa: Khcoh 
c ii04i7)aI)eM. /l^aBjjoT c H04ri)at)eM. 

29. Ja])MyT c H04ri)aI)eM, Kn-FaHHic 
c iH)4rpal)eM : MernpH r])a4a ; 

30. A 04 H.ieMena AcnpoBa: MneaA 
c H04i7)aI)eM. Ab4()H c H()4rj)aI)eM, 

31. Xe.iKaT (• H04i'])aI)eM. h PeoB c 1104- 
i'])aI)eM: MeTH]Hi rpa4a: 

'V2. A 04 H./ieM(^Ha He«i»TawiHMOBa rpa4 
3a yTOMHHiTe KpBHHKy h>,4ec y FaiH^ieJH 
c n()4rpaI)eM, h Amot-/1,o[) c H04rpa]^M, 
H KapTan c n()4i'pat|eM : TpH rpa4a. 

33. Cnera rpa40Ba cHHona FHpcoHOBH- KH»HrA HCVCA IIAIJUIIA. l.l. 21. "22. •JU jt*\ no iiopi).iHnaMa ihHxoBujeM rpHiuitH r 
ri»iU0B;i (• ii(Mrpal)HM;i. 

.■>4. A ii()iH),u<iUiMa CHUOBU Mi'papHJc- 
HHX. ocTa-iHJt'M .li'HiiruMa. .lajotttr o-x 
ii.U'MeHa IJaHv.ioHoita ,loKuraM c iio^rpa- 
Ih^m. KapTV c iio4rpal)t'M. 

of). ,I,HMny (• iio.u'pahoM. Ila.io.i c 110,1,- 
rpal^eMi Mnn})ii ri)a.ia ; 

.Ki. A 04 ii.icMeiia PyiMiMOBa: lioiop 
c murpatjeM. 11 Jaay c iio.U'patn'M. 

.57. KivuiMoT (• iio.u'paln'M . ii MH'i»aT 
c uoArpatje.M: 4othi)ii ri)a.i,a: 

l)S. A o,\ iLieMena l'a,U)Ba : rpa,i oa vto- j 
MHinre KpBiniKv PaMOT y ra.ia,i.y c iio,V 
rpat)eM. 11 MaxanajnM c iio,u'pat)eM. 

.')i». KcTHOH (• iio,i,rpaV'M- ')a:'.Hp c iio/l,- 
rpa^eM ; cBcra mi'th])ii ri)a,i,a. i 

AO. Cbc obc ri)a,^oBi' ^^((^oufc cHHOBHMa 
MepapHJcBHM HO iiopo.4HuaMa imixobh- 
jeM, iiiTo join uHJaxy lUiMel^y iiopo^Hua 
.leBHTCKHx: H .iot)e Ha jKApHJeo h^hxob 
;lBanae(T rpa^oua. 

41. C'BiTa rpa,u>i5a .Icbhtckhx y na- 
iiLLeAtTBy cmioBa HiiimH.bcHiiJex ojoiiio 
Herp^eceT li oniM rpa,v>Ha c iio,i,r})a- 
liHMa. 

42. A CBH i'pa,ioBH Hinajy cBoja iio/i,rpa- 
t<i y HaoKo.io: xaKO je y cBaKora ri»aAa. 

4:i. TaKo ma^ rociio.; H:{paH.ty cbv ; 
.ti'M.i>y. :{a icojy cv mxk.w ouHMa if.iixo- 
BHJeM ,;a he hm jc ,;aTH, h Hat'.iMJcvi,Mnie 
je H Hace.iHUic ce y H>oj. 

44. H yMHpii Hx rociio,!. o,^ cBy^i.a y Ha- 
OKoao. Kilo iHTo ce ijaK.UM) omnia ihiixo- 
BHJeM; H HHKo ce He o.ip'.Ka ii})e,i, jf>n>ia 
04 CBHJex HeiipHJaTe.La FbKXOBHJex : cBe 
Henj)HJaT('.M* ibHxoBe iipe/UMe iBi To- 
('II04 y pyiv'e. 

45. UMiina lie H;K)(Ta (U cBera ^o^pa 
lUTo ojeJiie oo])eKa(» rocnoA ,i.o.My Jl:^- 
pan.beBy : ( r.e ce :m\. 

r.lAHA •->•->. 

la,^a ciuBa llcvc chhobc PyBHiioBe h 
cHHOBe Ta.ioHe II iin.ioBHHy H.ieMeHa Ma- 

HJlCHJHHa. 

-. H pe'ie hm: bh ^pHfacTe cBe iirro hhm 
yt :iauoBJe4Ho MojcHJe c.iyra ^ocIIo,^- 
H>H. H c/iyniacTe r.iac Moj y cBe.vy iirn^ 
caM BtiM :iaHOBMJe4ao. 

•J. He ocTaBHCTe opahe CBOJe ,^yro Bpe- 
MeHa. ,1,0 oBora ,^aHa. h ,;o6po HyBacre 
:«inoBHJecf Tocno^a liora CBojcM^a. 

4. A ca^a Tocno^ je lior Bam CMHpHO 
Opatiy Baiuy. kuko mm je j)eKao: ca^a 4a- K.ie BpaTHTe ce m h^htc y iiiarope cbo- 
.ie y WM.hy HaiiLi»e4('THa cimjera . Kojy 
HaM je .i,ao Mojciije c.iyra rociio,i,n»H 
c ouy (T|)aHy J op, ;a 11a. 

;'). CaMo iia:jHTe ,\oC)\)i) ,i,a BpiiiUTe :ja- 
uoBHJecT H :iaK0H, iiiTo mm je ;;aiiouje- 
,i,n<> MojcHJc^ c.iyra rociio^^ihH. ,i,a .i,yoii- 
Te I'ociio^a liora cHojera h ,ui X(),i,Hre 
CBHJCM uyTOBHJia ibei'OBMJeM . II 'lyBare 
iiaiioiuijt'crii i^beroBe m ,^]):rKHTe hx ce. 11 
,^a My iMy.Kirre chmjcm cpueM cbojhm ii 

CHOM ,l,yiilOM CBOJOM. 

(). H TuarocioHH hx Hcyc 11 oniycTM 
HX ,i,a M,ty y cBoje niaTop(\ 

7. A iio.ioBHHM ii.ieMCHa Mauac-HJiiHa 
ojeiue ,i,ao MojcHJe Ham.h(',irTH<t \ l^aca- 
HV, a ,ll)yroj ncioBHHH ,i,a,i,e Ilcyc c opa- 
hoM ibHXOBOM c OBy cTpaiiy .lop^aiia 
K :{aiia4y. II oTiiynrrajyliM hx Ilcyc \ 
iiiarope ibHxoBe o.iaroc.iomi hx, 

'S. 11 pene hm roBopeKn: c Be.iHKiiM 0.1a- 
roM BpahaTe ce y uiaToiJe cBoje. ca cro- 
KOM Bp.io MiioroM. ca cpeopoM h :;.iaTOM 
H MJeljy 11 TBovKljeM 11 O.I.HJe.lOM Bp.iO mho- 
riiMi uo.iHJe.iHTe n.iHJeH o^ HeiipHJaTe- 
.ba cB(>JHX c opaliOM cbojom. 

1>. II BpaTllBUlH ce CHUOBH TyBHWUBH II 
CHHOBH Ta.lor.H H HO.iOBHHa ILlCMeHaMa- 

iiaciijiiHa orii^oiiie 0/^ cHHOBa Hiipan.be- 
BHJex h;; C'li.iOMa. kojh je y :{eM.bH Xa- 
iiaiicKoj. M,iyiiH y itcM.by la.ia^tcKy. y 
:{eM.ty Haiii.be,i,cTBa cBojeia. Kojy Hac.iH- 
je,l.H»H'. KaKo ojeiue rociio.i, :;allOBje,^Ho 
iipeKo .MojcHJa. 

10. A Ka^ ,i,ol>oiiie Ha Mel)y .lop.^aiicKy 
y WM.'bH XanaHCKOJ. HaMHHHiue chhohu 

i^VHUMOHH H CHHOBH Ta.lOBH H HO.iOlUI- 

iia ii.ieMena Maiiaciijiiua o.rrap 011, ^je 
iia .lop^aiiy, o.rrap bimhk h iiaoMHT. 

11. H Myiiie CHHOBH llwpaii.beBH i.ye 
ce roBopH : r.ie. chhobh Pyr.iiMoHM 11 ch- 
uoBH ra,i<>'5H h iio.ioBHHa ii.K'MeHa Ma- 
HaCHJHHa iiaMiiHHiiieo.iiap iipcMa ;;eM.i>H 
XanaiicKoj na Mel)H Jop,i,aHcKoj. iioKpaj 
cHiKHja II:q)aii.b(;BHJex. 

12. A Ka,^ Myiue cmhoiui H:;|)aH.LeBH. 
cKynH (X' caB ;j6op cHHOBa lljjKiH.beBH- 
jex y Ch.iom m \\,\\ ,^a ce onjy c H,HMa. 

1.->. M iioc.ianie chhobh ll:'.paH.i>eBH 

K CHHOBHMa ryiUlMOBHjeM H CHHOBHMa 

ra,i,OBHjeM H iio.ioBHHH iLicMcHa Maua- 
cHJHHa y luvM.by ra.ia,i,cKy 'iMiiieca cima 
K.iea:5apa cBeiirreHHKa, 

14. II c ibHM .ie<'<'T Kue:ioBa. 110 je.iHora 
KHe:^a 04 ,M>-»a o'laHKora o^i cBHJex ii.ie- -21 J KlhlllA H< yCA llABHHA. IVl. 22. 'iv,. MeHa iLipaH.LPHHJex. a cBaKH ux oieiiio • HaMHHHMOOwiTa]>. ho :ia VKpTBy na.teHHu,y 
uor.iaBai) y ,;c>My f)Taii,a cKojwx y THcy-JHn :ia 4PyiT -rKpTBy. 
iia^a llspaH.^oBHJeM. \ 27. Hero ^a 6y/i,e cBJe40K Mel>y HaMa 

IT). A oHH ,|oi)OHie K cHHOBMMa PyBH- ii BaMa. h Mei)y HaTi)aiKJeM HaiuiiM na- 
MOBHJOM n cHHoBHMa Fa^oiiHJeM II no-'KOH Hac. ^i\ uiicMO (My;Kii.iH r()cno;i,y jOBiiHii ii.H'.MeHa ^laHacHJHHa y 3eM.^y 
ra.ia/],cKy. h j)eKome hm i^OBopeliii : 

It). ()BaKO Be.iii can :^j6op r()ciiOAH>H: 
KaKaK je to rpHJex kojhm co orpiijemn- 
cTe Bory ll.spaH.teBy 0ABi)a ruBinii ce 4a- 
Hac 04 Focno^a HaMHHMBiiiii o^rrap 4a 
ce o^MOTHeTo ,i.aHac 04 rociio^aV 

17. Ma.io .III Ha 31 je rpujexa <l>eropo npe/i, H>iiM VKpTBaMa cbo.ihm ]ia.i>eHHij,aMa 

H npHHOCHMa CBOJHM, H '/KpTBaMa CBOJHM 

:-{axBa./iHii.M. h ,i.a He oh peK.iH Ka^ 104 

CHHOBH BaniH CHHOBHMa HaHIH.M : BH He- 

MaTe 4HJe.ia y rocno^a. 

28. Jep poKOCMo: ano Ka^ peKy Tano 
HaMa H.IH HaTi)a3KJy nameMy. Ta^a tie- 
MO HM KasaTH : BH/i,HTe (MHKy 04 OATaj>a Ba. 04 Kojei a ce joni HHJec.MO ohhcth.ih , rocno4H.era Kojy HaHHHHiue ou.h naiHH 
40 4aHac H (.* Kojera ,^ot)e norH^ao na ; ne sa mpTBy na.LeHHuy hh ?>^ 4pyry 3K.p- 
:j5op r()C'no4H>H. 
18. Te ce 4aHa(' 04BpaiiaTe 04 Tocno- 4a, H 04MelieTe ce 4aHac 04 rocno4a. 
4a ce cjyTpa paaraeBH Ha caB 3(>op M:> 
paH.beBV 

V,^. Ako je :;eM.T>a Haiu.i>e4CTBa Baiuera 
ne^HCTa, npHJetjHTe y aeM.ijy Haiu.i»e4- 
cTBa rocno4H.era, y Kojoj ctojh niaxop 
rocno4H.H. H y:^,MHTe Ham.i>e4CTB0 Mei^y 
HaMa: caMO ce ne 04MehHTe 04 l\)cno4a TBy. Hero 4a je cBJe40MaHCTJ?o Metjy Ha- 
Ma H BaMa. 

29. He 4aj BoHte 4a ce 04MelieM0 Fo- 
cno4y h 4a ce 4aHac 0/i.BpatiaM0 04 Fo- 
cno4a HaiHHHBniH o.rrap :{a aipTsy na- 
.BeHHi^y. :m 4ai) h.ih 3a iipHHOc. mhmo 
oATap FocH04a Bora naiuera, eojh je 
npe4 inaTopOM H>eroBvijeM. 

'>0. A Ka4 My <l>HHec cBeiuTeHHK h Kne- 
:50BH 04 lioopa. HOi-iaBapH 04 THcyha M;;- IIM no BO./tH. 

?y\. \\ peMe <I>HHec chh fliea:;a.])a cbchi- 

TeHHKa CHHOBHMa PyBHMOBHJe.M H (*HH0- 

BHMa Fa4(>BHJeM m cHHoiiiiMa MaHacHJH- 
hhm: 4aHac no:iHacMo 4a je Mei)y HaMa H He 04MehHTe ce 04 nac rpa4ekH ce6H j i)aH.ieBHx kojh oHJaxy c ilhm , pHJe^H 
o.iTapMHMO o.iTapFocno4aBoraHaniera. Koje hm i)eKome chhobh PyBHMOBH h ch- 

20. llHJe .iH ce AxaH chh oai)HH orpn- j hobh Fa40BH w chhobh ManacHJuHH, oh 
jemHO CTBaj)H npoBvieTe, Te 4ot)e 1'H.eB 
Ha can I'.ooj) ll:ii)aH./T>eBV h oh ne HorH6e 
can :m rj)HJex cBoj. 

21. A CHHOBH PyBHMOBH H CHHOBH Fa- 

40Bn w Ho.iOBHHa H.iBMeHa MaHacHJHHa 

o4roi50j)Hine h i)eKoiue Hor.iaBapHMa tii- F0CH04 Ka,^ ce ne oi])HJeuiHCTe Focno- 

cytia Il:^])aH.i)eBHx : 1 4y thjcm rpHJexoM. h canvBacTe chhobo 

22. l'ociio4 Bor Ha4 601 OBHMa . Fo- Il:^])aH.>fceBe 04 pyKV Focno4ftHX. 

CU04 Bor Ha4 ooroBHMa, oh 3Ha, h, ^>2. M <I>HHec chh E.ieaiiapa cBeiu're- 
Mwpan.h ncKa '.\m\. Ako cmo ce ]>a4H 04- | HHKanoHH KHe;{OBH itpaTUiiiece 04 chho- 
Me/raTH h ri)HJeninTH Focno4y. HeKa uac ! Ba PyBHMOBHJex n 04 cHHOBa Fa40BHJex 
He ca^VBa 4aHa('. h:3 :3eM./i>e J\i.ia4CKe y ;wM:i>y XanaHCKyi 

2?). Ako CMO HaMHHH.iH o.iTai)4a ce 04- IK CHHOBHMa H:j])aH.j>eBHJeM , h jaBHine 
B})aTHMO (^,^ F()ci[04a h.ih 4a npHHocHMO ' hm cTBap. Ha H>eMy .VK])'j'Be iia.heHHue h.ih 4a ])<' h.ih 
4a npHHOcHMO Ha H^eMy ;KpTBe :jaxBadHe. 
Focno4 HCKa T))avKM. 

24. Hero to yMHHHCMo <5ojeliM ce oBora: 
]»eK(K*Mo: cjyTi)a he jk'Iih chhobh Ba- 

IIIH CHHOBHMa HaMIHM TOBOJM'liH: IIITa BH 

MMarc c |\)cno40M F)oroM II:5paH.'i,eBHMV 00. II OH no Ho.i.H CHHOBHMa IFipaHwije- 
BHJeM : H xBa.iHHH' F)ora chhobh Majia- 

H.^CBH, H He rOB01)HHH' BHHH' 4a H4y 4a 

ce 6HJy c H.HMa 4a HOTpy ijeM.by. y ko- 

JOJ 7KHBe CHHOBH I'VBHMOBH H CHHOBH 
l'a40BH. 
.•>4. H HlKKIBaHH' CHHOBH PvBHMOBH H CH- 2;"). Me^v je nocTaBHo F0CT104 hijmcI^v I ^obh ra40BH ona,] o.iTap E4 lOHopelm : 
Hac H Bac." CHHOBH PvBHMOBH H Fa40BH. cBJe40K jc Mcl;) FiaMa 4a je F0CH04 Bor. 
Jop4aH : BH HOMaTe 4HJe.ia y Focno4a. Te he CHHOBH BaiiiH 046HTH chhobc Hanre 
4a ce He doje Focno/i.a- 
26. 3a TO iK'KocMo: vmhhmmo raKo. h IVIAIU 28. 

A Hoc'iHJe MHoro BpcMCHa. no nrro Fo- 
cno4 yMHpH H:ipaHa.a 04 CBHJex nenpH- H»lirA 1IC.\( A llAlillllA 
M 1.1. '-'4 ■n:\ jaTo.KJ H><M'OKiiit'\ y nadKo.in. M llcyc uaM jc (m'uk'kuo TofiKM lior Ram. cue 

OH rraj* n mih'mchut, uaM vv HaHpiini.io. \i\y]v ii;j(KTa,i() HHiina. 

•_'. , l,o:<Bii llryc ciu' ciiHohc ll:;i>an.i>i'- 1."). A waKo BaM cf HaHpiiiH.io cBaKo ,;(>- 

Kt'. irapiiMiiiiHc H>u\(»iu' II iior.iaMaiK' h.m- npn iuki hmm jc ooju'wao rociK^i. lior I'.aiii. \0Be H i'y,u«.U' " yii|>aBinv.u' ibHxoiu'. ii 
|»eHe iiM : ja niM ni\]\ w BpoMOHHi. 

•. A KM (Tc lui.^jr.iii (BO urn > jo ymi- 
uiio rociio.i r>or Bam cbhJom obmJom na- 
jKUHMa Bar \k\,\\\ , jcp jc rnciio.l lior 
Baiu caM BoJoBao .m\ Bac. 

4. liii.uiTo. pao,uiit'.n'<> <^'Ji>i i^i^m '*Apn- 
joi'»oM OBO Ha]»o,i.o, KoJM ocTaiiio. y Ha- 

UI.bO.UTBO 110 II.lOMOHHMa BaillMM O.I. .l0]»- 

^laHa. cBo Hapo.io Kojo iicTpnjeoiix. ,i,o 
Be.iiiKora M0])a na luiiia.t 
o. II rociio.i. Iioi- Bam paiiPHalio n\ iic- 
npe,i Bac ii iKTjmjooHlio iix H(ni)0.i Bar, 
H Ha(M»ji\u'l»<'Tt' ^u'M.iiV n.HxoBy. Kao 
uiTo BaM jo poKao Fociio^i lior uaiii raKo lie Tociio.^ iiycrmM »a Bac cBa ;5.ia. 
.I.0K.1C Bac lie iicTpHJooH (' (nio ,loopo :jo- 
M.i>o, Kojy BaM jo ,^ao roc.iio.j. lior Bam. 
1<>. Ako iipocTyiiMTo iiaBJOT Tociio.ui 
liora CBOJera Kojn BaM jo :jaHoBJo,i,H(). ii 

OTH^OTO ,l,a (MVJKIITO .^JJVPHM <>0r0RHMa. 

H CTaHOTo HM CO K.iaMuiTn: paciia.uilioa' 
riU'B rociiO/i,H>» Ha Bac. n iiocralio Bac 
C)\):]() c TO .i,()6p(» :;oM.i.o. Kojy BaM jo ,|ao. 

IMAIJA -li. 

1 10 TOM caopa Ilcyc cBa ii.ioMcna il:;- 
pan.i.0Ba y C'hxom. ii ca^iBa cTapjeinHHO 
ILipavLTjOBo II Hor.iaBapo H>oroRO h cy- 

,l,HJO H>(M'OBO II yill)aBMTO.I,0 IBOI'OBO . H «;. :{a TO VKpiljOIIMTO CO ^Oopo \'A l,p- ! CTa,lOIIIO IIJUM. boi'OM. 

XHT^' II TBopiiTo cBo UITO jo Haiiiicauo v| -• ^ P^^^^' ^^^Y^' ^'^^'^^Y Hap(uy: oBaKo 
KH>H:m :uiKOHa MojcMJoBa ." .ui no o,|CTv- i^^^i" iViio,^Bor llipaH.hOB: c oHy crpa- 
naT(M) ufcora HH Ha M'ch(» mi na .iiijoBo. "}' 1>".FK(' -.KiiBJimio Hor.i.a ouh Haiim. 

7. ia CO HO HoMHJomaTo c tiijom uapo- 1 '*'^^1»^^ ^''^'^'^ ^^'^1^^'^T " ''™' ''^'^^^P^^^'- " 

UMa mro cv ocra.ii. mo1,v .uiMa . .^ ^^,\^-}y^^^i^^ m^^^ ^>^^^^^^^^^- 

^ . : .... „ '.'• ,... 1 'f. A.iH VM'x oiia Bainora ABimMa hc- HO II0MHH>0T0 HMOHa OOrolUl HiHXOBH- 

jex, H ,;a CO HO kvhoto H>HMa hhtm mm 

CiyTKHTO HMTH HM Ci' K.iaHiaTO. 

>=. Iloro CO .^pHiiiTo Tociio.ia liora cbo- 
jera. Kao hito cto mhuh.iii ,;o .laeac. 

'. ^Ja TO jo TocnoA (Uai'Hao iicnpo^ Bac 
HaiM>.i.o r.o.iHKo II jaKo. ii Hiiieo co inijo 
«».ipvKao npo4 imMa ,[0 .uiHac. 

10. Jo^aH HOBJoK H;{Mot»y Bac roHHhe 
THcyliv. jop ^oc^o,^ l>(jr Bam Bojyjo ah 
Bac, Kao HiTo BaM jo i)OKao. ona Bainora AB[>a 

II})OKO pHJOKO 11 IIpOBO/^OX Vl\ K])0;i CBJ' 

;iOM.T>y XanaHCKy h yMHOHvHX cjoMO h»o- 
roBo ^aBiUH MV HcaKa. 

4. A IIcaKy .i,a,T.()x JaKOBa h licaBa, h 
,^a,^ox llcaBy roj>y C'lij) ,u> jo iw^roBa : a 
JaKOB II chhobh HioroBH cii,i,()mo y ^fHCHj). 

5. II noc.iax MojcHJa h Apona. h mv- 
MHX MncHp. icaKo yMHHHX ycpo.i, H^ora, 
no TOM Bac n;mo,i,ox. 

<). A KaA Hi^Bo^^ox H3 MMCH])a 011.0 Ba- 
iiio. .iot)omo Ha Mopo. a Mhcfi])uh rna- 11. lla:inTo ,^aK,lo ,ioopo ,i,a .^y'^nro i ,iio ouo Bamo c KO.iHMa h c KOH>Hii,HMa ,1.0 
rocno^ia liora cBojora. 

I'J. .lop aKo CO o,^BpaTHTo H iipHcra- 
HoTo .{a ocTaTKoM THJox Hajxt.ia iiiTo cy join ocTa.iii Mol>y imMa. h c H,iiMa ce 
oiipHJaro.i.nTo H noMHJoniaTe co c ihUMa 
H OH II c BaMa. i upBOHora Moi)a. 

7. Ta,i,a i^aBaiiHino Ka rocno,i,y . m no- 
craBHx TaMy Hi^Mcl^y Bac h MHcnpana, 
H HaBo.^ox na h^hx Mopo Kojo h\ ;{aT])- 
iia, H OHH Baiiio BH.ijoiiio mra yMHHHX 
OA MHCH])aua'. ho tom ocTacTo y nycTM- 
K). i»HaJTo :;ancTa ,ia Focno,!. lior Bam ' HjH ,i.yro Bju'Mona. 
HO ho Biiiu<* H:n'oHHTii THJox Hai)o,(a lie- X. Iha rora ,i,ob(vI<»^ t^<H' y :tOM.i,y Amo- 
njKM Bac. H<'ro lio iuim ohh iiocraTH poja kojii vKHB.haxy c oey CTpany .loivia- 
:«MKa M Mix**/Ka. H OHH ooKOBMMa BaniHM. iHa: 11 ohh ce hoohhio c BaMa. aAH hx 

H TpIbO OHHMa BaillHM. ,1.0K.I0 HO HiHH- i ,|a/iox BaMa y 
HOTO Hil OBOJ ,lOOpOJ JOM.hll KOJy BaM jO ! .'{OM.I.y H.HXOBy 

MO l'ocno,i lior Bam. | npe4 Bac. 

14. H OBO. ja H,icM ca^a Ky,ui mac cbo I IK H ]>a.iaK chh Co^oimib u,ap MoaBcKH 
Ha :iOM.LH: iio:;naJTo ,uik.io cbhjom cp- hoahvko co ,ut (i' <'mjo c Pb.pan.bOM, h 
UOM CBOJHM M cBOM AynioM cBojoM ,ui HM- , iioc.ia To^o^'-Ba lia.iaMa CHHa Hoop(>Ba 
je HiiocTa.io HHinra 04 CBora ,\()(>\m niToJAa Bac niK)KyHe. |)yKO. TO HaC.IHlO/UTCTO 
H HCTpHJOOHX HX HC- 214 KH>HrA HCyCA 

10. A.iH He xTJex noc.iyiuaTii Ba^iaMa. 
re Bac oh join diarocMOKH, m H36aBHx 
Bac H:i pyKe fteroBe. 

11. IIo TOM iijjHJeV><"i^C' iipoKO Jop^a- 
Ha, H 4ol)Oc'rt' uoA JopHxoH. h ohuic ce 
c BaMa JepHX0H>aHH. AMopeJH h ^epe- 
3eJH H XaHaHeJH h Xe'reJH h rej)receJH 
H JoBeJH M JeBvceJH; w a<M<»^ h>^ BaMa 
y pvKc. 

12. M nociax iipe4 BaMa cT})iii.i>eHe, 
KOJH Hx H^iarHame Hcnpo4 Bac. ,^Ba ua- 
pa AMopejcKa: lie Mane.M tbojhm hh .ly- 

KOM TBOJHM. 

13. H ,|a,3,o\ BaM ;ieM.Ly. Koje He pa,;H- 
(vre, H rpa^^oBc, kojhx ne rpa^Mcre, h 
y ifcHMa jKHBine: h:^ BHHorpa^a h h:3 Ma- 
(MHHHKa. Kojiix HHJecTe ca^M.iH, je/i,eTe. 

14. 3a 'iv ca^ui ooJTe ce rocno^a ii 
(My;KMTe mv Bjepno h hcthhhto: h iio- 
BpiiHTe ooroBe, E^JHMa cy c,'iyatH.iH omi 
ham 11 (' OHV cTpaHv pHJeKe h y MncHi)y. 
na c.iyiKHTe rocii04y. 

15. Ako .in BaM HMJe 4])aro ciysKHTii 
Focno^y, MiioepHre ceon ^anac KOMe iie- 
'rec.iysKHTH: h.ih ooroBe KOJHMa cy ciy- 
HtH.iH ouH BaiuH c oHy cTpany pHJeKe, 
M.iM doroBe AMopeja y kojhx :ieM.T>H vkh- 
uirre: a ja h 40M Moj c.iyjKHheMo To- 
ciKuy. 

H). A iiapo^ o^roBopH h ])("ie: iie ^aj 
i>o;iie 4a ocTaBHMo Tociio^a 4a c.iysKHMo 
4pyrMM ooroBHMa. 

17. Jep rociio,! Hor Hani, oh je n:^Beo 
Mac M oue name ma ijcM.Le MHcwpcKe. w.i 
/j,oMa i>oiicKora, 11 on je yiHHHo iii)e.4 iia- 
iiiMM o^HMa one :{HaKe Be.iHKe. h MyBao 
Eac ii,HJe.iHJeii iivTeM kojhm h,i,ocmo, h 
no CBHJ(!M iiapo,i.HMaK])o:} Koj(; ii])ot)OC.Mo. 

\X. \\ r(H:iio4 je Hrrjei)ao nciipe^ iiac 
cBe Hapo^e 11 A.Mopcje. kojh vi;ni5.i,a\y y 

OBOJ WMAAW 11 MM IjC.MO ClVVKHTll ToCIIO- 

4y, jep je Dor naiii. 

19. A Hcyc ])e4e iia]>04y: lie MO/Kere 
i'Aymwru rociiojy, je[) je vm^v Dor. 
\a)V peBHHTe./L, lie he iio^hochth Bame 
HCBJepe M Baiiiiix rpiijcxii. 

20. U'a^ ocrnr.HTe l\)cii(),i,a 11 cTaneTe 
cjy.'JKHTH Tyl^H.M ooi'OBMMa. oKpenyJic ce 

M 'SAO lie BaM VMHIlHTll. H HCT])l'ije6H}ie 

Bac. 110 iiiTo BaM je .lodpo Mimiio. HABHHA. VA. 24. 

21. A Hapo4 peie Hcycy: He, Hero he- 
MO Fociio^y c.iy;KHTH. 

22. A Hcyc pe»ie Ha])04y: caMH CTe ce- 
OH cBJe^onH 4a ci'e H:ja6j)a.iH ce6H Fo- 
cuo^a 4a My ciyHvHTe. U ohh peKome : 

CBJe40UH CMO. 

23. lloBp:iHTe 4aE.ie ooroBe Tyi^e iuto 
cy Met)y BaMa. n npHBHJTe cpue cBoje Ka 
Fociio4y Bory IF'.paH.iieBy. 

24. A Hapo4 peMe licycy: Focno4y Bo- 
ry cBojeMy ciyiKHtiCMo h i\iac H.eroH 
ciymaKcMo. 

2b. TaKo y^HHH llcyc :3aBJeT c napo- 
40M onaj 4aH n nocTaim hm ype46e h 
yaKone y CHxeMy. 

2(). 11 Hanwca Hcyc OBe i)iijeMH y kii.h- 
ry liaKOHa BovKHJera; h yyeBiuii KaMen 
Be.iHK no4HHie ra 0H4Je no4 x])acT0M 
KoJH oHJame K04 CBeTHibe Focii04H>e. 

27. 11 pene Hcyc cBeMyHap04y: euo. 
KaMCH oBaj HCKa BaM 6y,i,e cBJcvio^an- 
CTBO : jep je nyo CBe i)HJeHH Focno4H>e. 
Koje HaM je roBopHo: h HeKa BaM 6y4e 
CBJe/iOMaHCTBo 4a He oHCTe Clara. Ill l>o- 
vy CBOjeMy. 

25. Ho TOM i)aciiycTH Hcyc napo4, 
CBaKora na H.eroBO Haiii.i)e4CTBo. 

21). A iioc.iiije oBiijex cTBapw yMjmje 
Hcyc CHH HaBHH ciyra Fociio4ii>H. Ka4 
My oHJauie cto h 4eceT ro4HHa. 

30. Hiiorpeooine ra y Mel)aMa naiii.i<i.- 
cTBa H>eroBa y TaMHaT-Capaxy. kojh je 
V ropH Je'i'i>eMOBoj ca cjeBepa ropii 
Facy. 

31. H c.iyvKH H:;i)aH.T) Fociio,i,y cHcra 
BHJeKa HcycoBa h cuera BiijeKa cTapje- 

! iiiinia. Koje 4yro jKHBJeiiie H:ia Hcyca h 
j Koje :;Haxy CBa 4Je.ia Focno4Hni . Koja 
I yM Willi IFjpaH.Lv. 

! 32. 11 KocTH Jocn<i>OBe . u'oje 4oneco- 
iiie CHHOBH H:{i)aH.LeBii 11:5 AlHciii)a. iin- 
riKMloiiie y ('ij\(\My. y 4iije.iy iio.r.a Koje 
jo KyiiHo JaKOB 04 cHiioBa FiMopa oua 
('iixcMOBa :}a cto iioiuiua: h oHiiie y ch- 
I HOBa .locH«H)Biijex y iiaiii.i.e4cTBy h.m- 
xoB.y. 

I 33. H Fi.iea:iap cmi A])()iioB yMi)HJe. h 
I iiorpenoiiic ra na o]);i,y <l>HHeca cHua ii>e- 
' roBa. Koje mv ojeiiie ,|aHo y roi)H Je<i>pe- 

MOHOJ. I KiMlI'A () C.N.UIIAMA. r.l. 1, 215 KIblllW CV.UMAMA. r.lAUA 1. 

A no cMpTM lioyooBoj ymiTiiun' chiiorh 
Hi^paH.i.eBH rociio^a roBoix^hn : \u\ ti(> 
HaMel^y hjic hIih \\\nm ua Xauanejc ^a 
<v 6hjo c ihHMa V 

-. 11 ^()c^o.^ pone: h'M nena ii^e; 
ero ,\A0 (UiM Mv :u>M.i>y y pyKo. 

•*. A 'U'M poMt' ('HMoyny oi)aTy cHuji'- 
MV : xaue cu muom iia moJ ,\\\o m ce oii- 
jcMO c XananeJHMa: iiaK hy h ja hLii 

C TOfiOM Ha TBOJ ,^I(). H IIot)(* ('HMeVH 
C IbHM. 

4. H H:{Ti,|e Jy.vi : n Aa/lP hm Focno/^ 
XanaHeje h ♦I>epe:ieje y iJVKe, h uooHine 
HX y He:ieKy .^occt Tiicytia .Ly^ir. 

i"). .lojj nal)()iiit' A,;oHH-r)(':i(^Ka y Bcse- 
KY. H v.|a])Hiiie ua h., u iiooiiiiie Xaiia- 
Heje n «l'epe:u'jc. 

♦ ). H iKiojt'scc A.ioHH-]V:s<'K, a ohh ra 
iiurji'}»anH' w yxuaTHHiiiH ra o^cjcKoiue 
My na.iiu' y pvKv h y nory. 

T. Ta,;a p(»Ho A^onif-BeaoK : (^^aM^e- 
i-eT na})f*Ra o^ojenonHJcx iia.iana y i)yKy 
H y Hoiy KyiiHiuc iiiro ojeiin' iiu.t mojhm 
cnuoM: KaKO caM hhhho, TaKo mh n.ia- 
TH Ihh'. H ().^B(\;()iii(' ra y Joi)yca.iHM, h 

OH^JC yM})HJ(\ 

>^. Jej) CHHOBH Jy .^HUH y;i,apHiue na Je- 
pyt'a.iHM II yueiiic ra, h HcjeKoiiie rpal^a- 
He oinTpHJf'M .Ma'i(*M. a v\y^,i aiacerome 

'.♦, llo TOM H.'JH/^OIIie CHHOBH Jy4HHH ^a 

Bojyjy Ha XaHaHcjc. kojh ;icHH.Tjaxy y 
ropH H Ha jyry h y j)aimH. 

Kl H .)y,;a HiiH^e na Xananejc kojh 
a£HB.Laxy y XeBjKiny, a XcBpony oHJanu' 
npel^e hmo KHpHJaT-Aj)Ba; h ho^hhip 
CVaja H AxHMana h Ta.!Maja. 

11. A o^aT.ic (yn\,\i)\uo. Ha /l,aBHpaH(;, 
a ,l,aBHpy npHjc mjcmhc hmc KHj)HJaT- 
O'W'p. 

12. II jM^Mc Xa.icB: Ko caH.ia.ui Khj)h- 
jaT-Ce«t'(*]> H y.'i.Mc ra, ^ahy My Axcy Khop 
CBOjy aa '/KCHy. 

1-J. H y:«' ra roTOHH.io. cmh KeneaoB, 
iLiat)H opaT Xa.icBoi; : h ,vmg mv Axcy 
kIk'P cBojy .'iii -/KCHy. 

14. H Ka,i Ho.la•r^:a^K^ naroBapanie ra 
M Hiirrc y ona if,c:5HHa no.Lc: na ckomh 
c Marapua. A Xa.icH j(>j jh'Hc: hito th jcV 

15. A OHa My iKi'ie : ^aj mh ^ap ; kha ! CH Mil ,i.a() cyxc iU'M.i.i'. ,ia.i mm h Hisnopa 
|Bo,lcHHjc\. II ,i,a,;c joj Xa.icr. h:;k()1)c 
roi)H>c H h:{B0])c ,^oh>('. 

1<). A H cHiKnni IvoHoja Tacra Mojcii- 

jcua n:ui,;onic ii:{ l'pa.^a na.iMona ca ch- 

I HoHHMa Jy/^HHHJcM y iiycTHH.y Jy^HHy. 

I Koja je na jyry o^i, Apa.ia. H .lomaBHiH 

' iKHB.taxy c Hapo.^oM. 

17. llo TOM h;jh.u» Jy.ia ca (■HMtn'Hoai 

opaTOM CBOJHM, H IIO^HIIIC XaHaHcjc KO- 

'JH acHB^Laxy y ('M>aTy, h pacKonaiiic ra, 
I H Hpo:}Ba cc rpa,| OpMa. 
! I'S. \[ Vi\:\\ y:io Jy^a c Mel)aMa h.c;!H- 
; HHJeM, H AcKa.ioH c Mct^aMa H.eroBHJ(»M, 
H AKapoH c MotjaMa H.eroBHJeM. 
I U>. Jej) PocHO/i 6jcnH' c .ly^OM , tc 
\ ocBoJH I'opy; a.iH nc naarna ohhjcx kojh 
! iKHB.Laxy y 4o.4hhh, jcp HMaxy rBo.i^e- 
! Ha K(ua. 

' 20. 11 ,i.a4oiiic Xa.ieBy Xobi)oh, Kao 
I nrro C(]e,mv ijanoBJe^Ho MojcHJc. a on 
I naarna 04aH,/i,c Tpn cnna KnaKoBa. 

I 21. A CHHOBH HcHHJaMHHOBH HO WM\- 

' rnanu^ JoByccja kojh ;KHH.T)axy y flcpy- 
ca.iHMy : nero JeByceJH oc/i'amc y Jepy- 

I Ca.lHMy VAX CHHOBHMa I)CHHJaMHHOBHJ(?M 

' ,1.0 oBora ,i,aHa. 

'2'2. Il3H/],0nU' H CHHOBH JoCH«l'OBH Ha 

lieTH.*, H FocHO/; r)HJame c H>HMa. 

23. H yXO^HHK' IkTH.'L CHHOBH JOCH- 

«M)BH, a HMO rpa^y ojeuu' npHJc Ay.',. 

24. 11 yxo^^e BH,],j(MHe uoBJcKa kojh nt^a- 
me w.i rpa^a h pcKoiue My: xaj,^e noKa- 
HCH HaM Ky^a Iiomo yliH y r])a4. na lieMO 

TH yqHHHTH MH.lOCT. 

25. A OH HM HOKaya Ky,|a Le ytiH j 
rjja^; h hcjckohh' y rpa^y cbc oniTi)H- 
jeM MaMCM. a oHora qoBJ(^Ka nycTHnie 

ca CBOM H0p0,/1,H11,0M IbCU'OBOM. 

20. M oTH^c OHaj 40BJeK y ■•iVMJhy Xe- 
TejcKy. H OH/^je caaH/^a rpa/^, h iipo.3Ba 
ra .lya: to My jc hmo ,V) ,;a"ac. 

27. A ManacHJa no n.mrHa craHOBHH- 
Ka H.3 HcT-Cana h ccia H^croBH jcx , hh 
H3 Tanaxa h ce.ia HjoroBHJex. hh cia- 
HOBHHKa h:{ ,l,opa h coja ihcroBHJex. hm 
CTanoBHHKa y\.'> IlH.ieaMa h ce.ia H.croBH- 
jex, HH CTaHoiuiHKa m McrH,;a h co.ia 
I fteroBHJex: h XanaHOJH cTa,|onic acwBJe- 

TH y TOJ .'iCM.I.H. 

2^. A Ka,i, ojaKa n3paH..T, . v/zapn na 
1 XanaHojc ,uiHaK, a.iH hx hc H.iarna. 216 Hii .hMi»]x?M He 
Kojn HvHB.fcaxy y Teiiepy; Hero ocTiime 
XananoJH c h^iim y r(»:?cpy. 

oO. oaBy.ioH Hc iiiiarHa ciaHOBHiiKa h::; 
Kirrpona, hii rraHOBHUKa \va Ha.io.ia: 
Hei'o ocTaiue XaHaHcjii c hbUM, ii ii.iaha- 
xy ^aaaK. 

'M. Aciip Hc n:^ai'Ha cTaHOBHiiKa iia 
AKOHa, HH craHOBHUKa ii:j (,'ii;oHa mi m 
A.uiBa , HH w-i Axa.'iHBa , hh w.) Xe.iBe, 

HH H3 A»i>HKa. HH IVA PeoBa : 

o2. Hero AcHp VKiiii.haiiie Met>y Xana- 
HeJH3ia. cTaHOBHHUH.Ma one :ieM.be. jep 
Hx He Hijarna. 

^'•5. He«t>Ta/iHM ne ii:iarHa craHOBHMKa 
h:3 Ke'MJeMeca . Hit cranoBHHKa m:j Bex- 
Anaxa; Hero iKHB.haiue Met)y Xanane- 
JHMa ('TaHOBHHn,HMa one ;ieM.i»e: h cra- 
HOBHHu,H y IjeT-CeMecy w y r)eT-AHaTy 
uaaiiaxy mm ^aHaK. 

M. A AMopeJM ii))HTJeinH>aBaxy cHHOBe 
,J,JiH0Be y I'opM, 11 He /ViAHJaxy mm c.ia- 

^MTH y ,1,0.1 MHy. 

: 35. 11 AMopeJM (•'ra40Hie vKMBJeTH y ro- 
))M Kpe<:y. y A.ja.iony m y Ca.iBMMv; a 
Kayi ocH.iM pyKa ,i,oMa, Jo('H«i>oBa, ii.ia- 
liaiiie 4aHaK. 

ot). \ Mel^ii Ajio|K*JHMa ojenie 0,1. rope 
AKpaBH.MCKe, 04 cTHJeHe na na bmuic. 

r.lAHA 2. 

11 4ol)e aflV'o r(K'iH)/i,H>M 0,1, Ta.ira.ia y 
BcjKm.m m jHMie: wsmto crm Bac w.i Mh(*h- 
pa M ,i,0Be() Bac y :i(»M.T>y Mi Kojy caM ce 
:iaK.ieo oiuiMa BanuiM: m peKox: ne hy 
HOKBapii'iM I'.aiye'fa cBOJera e BaMa 40 
BHJeKa. 

2. A Bii He xBa'raJTe BJepe ca craHOB- 
HHUHMa Te ijcM.Le. o.irape it.H\oBe pac- 
KOFiajre. A.ih ne iioc.iyinacTe r.iaca .mo- 
jora. Illra c/re to yMMMH.iMV 

3. '.]r to h ja peKox: ne hy m\ o,i,arHaTM 
neiipe^ Bac. Hero lie Ba.M ^hth Kao Tp- 
H>e, H ooroBM HjHXOBH omIic BaM :iaMKa. 

4. A Ka,i. M.'jroBopii MMt,eo J ocno,i.H,M obc 

pHJCMM CBMJeM CHHOBMMa Hiipail.'I.CBHM. 

Ha])0/i, iio,i,M'K,e r.iac CBoj h ii.iaKa. 

r>. ',hi TO iipo:iBaiiJe oflo .MJCMrro 1V)KMm; 
H 0H,Ue ii])iiHec.ojiie VKpTBC Tociio^y. 

0. A llcyc paciiycTH Ha})(>,u 11 paiiii^o- 
lue ce CHHOBH ILipaM.T^e.BH cBaKii na cBoje 
HaHi.Le4CTB0, 4a Ha4MMJe4e :jeM.Ly. IiH^llFA Cy4,llJAMA. 1.1. 1.2. 
H^ama Xananeja ! na Koje •fKHBJeiHe 4yro H;5a llcyca h Koje oMjaxy BH4je.ie CBa Bc.iHKa 4je.ia To- 
cno4H»a niTO yunnH I[:{i)aiLLy. 
S. A.iH yM])iije Ilcyc cmh HaBHH c.iy- 
ra rociio4HiH. i:a4 My ojeine cto h 4eceT 
10411 ua. 

9. 11 iiorpeoouie ra y Mel)a.Ma Hau].Le4- 
ciBa HseroBa y TaMHar-A})ecy y ropn 
Je«t*peM0B0J ca cjenepa ropn Tacy. 

10. II caB OHaj Ha])aiirraj npHOpa ce 
K ou,HMacBOJHM, HHacra 4pyrM Hapamraj 
M:ia H)HX. KOJH He Ho:'.HaBaHie l\)cii04a 
HH 4je.ia Koja je yHWHMo lli^paM.Ly. 

11. U CHHOBH H^paH-TjeBH. H II H Mine HITO 

je aio Hpe4 rocH040M. h c.iyiKHiue Ba- 
.iiDia. 

12. 11 ocraBiiHie rociio,i.a Bora oTau,a 
CBOJHX, Kojii MX je M:5Beo h:{ :}eM.i»e Mh- 
CHpcKe, H iiotjoiue :{a 4pyrMM ooroBHMa 
H:}Mel)y ooroBa OHiijex Hapo4a kojh oh- 
jaxy oKo H.HX, m KMaH>aiiie mm ce, m ])a:i- 
rH»eBHHie rociio4a. 

lo. 11 ocTaBHiue rocHo,i,a, 11 c.iy'.KHine 
Ba.iy H AcTapoxaMa. 

14. 11 pa;}rH>eBH ce rociio4, na Ilypa- 
H.La. H 4a4e hx y pyKe .by4iiMa kojh hx 
ii.]MJeH>axy, 11 iipo4a4e hx y i)yKe Heni)H- 
jaTe.bHMa ihiixoBujeM y naoKO.io, m He 
iMoroiJie ce Biinie 4p:.KnTii Hi)e4 HeiipMJa- 

Te.LHMa CBOJHM. 

IT). KY4a ro4 iio.ia'.Kaxy, pyna rociin- 
4H>a ojeiiie iipOTHB ibhx na :!.io. wao iirro 
ojeuK! jjeKao rocno4 m Kao iirro hm ct^ 
djeiiie :iaK.ieo rocno4; m oujaxy y Be- 

.IHKOJ HeBO.IiH. 

1«). Ta4a HM r()ciio4 H04ii;{aHie cy4ii- 
je, Koje MX M:i6aB.i>axy w.i pyKy oHHJex 
lUTO HX ii.iHJeH>axy. 

17. A.iH HM cy4iija cBojnx ne ciyiiiaiiie. 
Hero 'iiiHiiiue iiiuvhyoy ;{a .\pyrMM ooro- 
lunia. M KiaHuiHie HM ce ; 6p:io :{al)Oiiie 
c iiyTa KOJHM ii.iome oii,h h.hxobm c.iy- 
JiiajyliH :}aiioBiijecTM rociio4H>e; ohh ho 

MMIlMilie TaKO. 

1>^. II Ka.i. iiM TocHO,; H04H:iaHie cy4HJe, 
oHJaiiie ]ociio4 ca cBaKMM cy4HJ0M. h. 
H:'.naB.i>aine MX m:^ pvKy HeiipMJaTe.ha h>h- 
xoi',MJ(!X cBera BHJeKa cy4HJMHa; jep ce 
cama.iM rocno4y pa4H n>MX0Ba y:{4Hca- 
H>a na one kojh mm KpMBo MMH.axy h kojm 
MX lunije.haxy. 

B*. A Ka4 cy/lMJii }Aip'U<'- <>"" ^'<* W*^' 
liaxy OHCT H oHBaxy ropn 04 oxaua 
7. H c.iy'rKH Hapo4 rociio4y CBerji r.ii- ' cr.oJMx M4yliM :5a •"mroBMMa 4pyrHM n 
jeKa lIcycoBa M CBera BiijeKa cTa))jei!iM- |c.iyvKeliM mm m K.iaH.ajyliii mm ce; He KIWHA () ( >.l. 

c>CTaB.iHi.\y (•(' .TJtMa cmoJjix nmii iiyrona 
CBOJHX onaKMx. 

'Jil A'd TO (V juu-iKuiii rM.i'H r(K'no,u»^H 
Hii Hispan-Ki. Ji poMc: Ki\,\ jc raj niqm^y 
iijHVTvnMo Moj ;uu?jeT Kojn caM itaiio- 
Kje.uio oiuiMa H>H\()i?MJeM. n uv iioc.iy- 
inaiiii' r.iaca MojtMa. 

iM. Ihija }\v \i\ niuiir nn JiM,Hora vo- 
HHTH iiciipo,; H.iix ii:iM('l)y MaiKMa Kojo 
<KTaBH Ilcyc Kii,; yMi)HJ(\ 

2*2. ,l,a iMiMa kviiimm Ihqjan.ba xohr 
,111 ir ,ip;KaTii iiyra ^(>(•ll(»,^^b(M'a X(».i,('1iH 
110 H.eMy. Kao urm cy cc .ip'/Ka.m ouh 

IMfXOHIl. 11.111 HO he. •y\ _'.». II locHo.i ocTaiui TV Ha]>(),i(' H He 
n.uu'Ha iix (M.Max He iipe,i,aHiiin hx y py- 
he lleyey. 

r.lAHA :;. 

A ()i5(» cy Ha])(),ui Koje ocTaiui Fociio,; ,ui 
HjiiMa KViua ILHpaii.ha. ckp one kojh ho 
:iHaxy :ia paTOBe XaHancKe, 

-. ^\,\ (1h 6a]K'M Ha'rpa'fKJe ciiHoim \h- 
jiaH.heBnJex :ma.i() n pa:iyMJe.i(» iiito je 
par. nai>eM ohh koJii 0,1, npiije Hitjocy 
ziHa.iii : 

o. llei i.'He-rKeBiiHa 'I'H.iiTrTejcKHX . H 
CBH XaHaHeJH H C'h^ohuh h JeHeJH. kojh 
;KHB.i»axy na ropn .iHBany 0,1, rope Ba.i- 
EpMr>Ha ,\o UMaTa. 

4. Th Hapo,;H ocTaiiie ,i,a ce ILjpaH.L 
ftHMa Kyiiia. M ce bh,ih xohe .m c.iy- 
luaTH lianoBHJecTH ro('no/i,Hie. Koje je :{a- 
noBJejHO onHMa HiHxoBHJeM HpeKo Moj- 
CHJa. 

5. H vtrHB.iaxycHHoim JliipaH.LCBH ycpe^ 
XanaHeja. Xexeja h AM()i)eja h 'I>epe:u'- 
ja H JeBoja 11 JeByreja. 

'>. II JKeibaxy ce KhepHMa ihHxoHHJeM h 
v^aBaxy KhepH cBoje :}a chhobc h>hxo- 
Be, H c.iy-iKaxy ooronHMa H.HX0BHJeM. 

7. H MHHniXy CHHOBH IliipaH.LCBH lUTO 

je :j.io iipe,i IV)Ciio,V)M . n :',a6oi)aBHHie 
rocno,;a Tiora ('•Bojera 11 c.iy/Kaxy Ba- 
•iHMa II .lyi'oBHMa. 

>^. ''j'd TO ce pa:H'H>eBn Fociioa na II:5])a- 
H.ia, H 4a,V' HX y i)yKe Xycan-PucaTa- 
JHKy- najjy MeconoTa.MCKOM: h CAy^KHine 
CHHOBH HiipaH.LCBH XycaH-pHcaTaJHMy 
ocaM roAHHa. 

9. TTo TOM BaiiHiue chhobh H:ipaH.T»eim 
Ka IV)cno4y. h no,iHHce Vocuoji, mua- 

BHTe.La CHHOBHMa II.3paH.T,eBHJeM ,^a HX 

H36aBH. FoTOHH.ia cHHa KeHe-'JOBa, M.ia- 
^ra opaTa Xa.ieBOBa. IMAM A. r.l. -2. .S. -217 

in. II niijaiiie Ha HiCMy ,',yx rocHo,ui'H. 
Ih cyhaiiie il;{paH.Eiy: h Hiui./^e na BojcKy. 
!H Mpcunc My rociio.i, y pyne Xycau-1*H- 
I carajiiMa uapa MeconoTaMCKora: h ]>yKa 
I H>eroBa iia.ijaMa Xycan-pHcaraJHMa. 
i 11. II :u\M.i>a mh MH|)Ha ^leTp,'^eceT ro- 
;.Uina. llo POM yMpHJe Totohh-Io chh Ive- 
i He;{oi'.. 
i 1-. A CHHOBH llipaii.i.ciui ('Ta,i.0Hie oneT 

MHHHTH iHTO je li.io DiKvi, rocno/;oM I a 
I IVk'Ho,!, yKpHJoHH Kr.ioiia uapa MoaB- 

cKora Ha lI;j])aH.i)a. je|) MMn.axy hito je 

:iio Hl)e/^ rociiO/i,o.M. 
K). Jep CKyiiH K ceoH chhobc Amohobo 

H AMa.lHKC. H inailiaiHHH HOOH ll:5paH- 

.7)a. H ocBOJHine v\k\a iummob. 

14. II CHHOBH M:jpaH.T>eBH c.iyjKHiiie Ki- 
.lony napy MoaBCKOM ocawnaecT roAHHa. 

If). IIo TOM BaiiHHie CHHOBH lI:?paH.i,e- 
BH Ka l\)ciio,;y : h rociuvi, hm uo.iHase 
H:^oaBHTe./T>a Ao^a cnna THpe cnna We- 
HHJaMHHOBa , MOBJeKa KOJH oHJaiiie .i>e- 
BaK. II iioc.iame chhobh ll:{i)aH.i>eBH no 
H^CMy ,i,ap KiMOHy ua])y >roaMCKOM. 

16. A Ao/^ HaMHHH ceoH Ma'i c ooje 
cTpane oniTap. 04 .laKTa y /^y}KHHy : h 
iipHHaca Vi\ H04 xa.T>HHe CBoje y:^ ,|ecHy 
oe^pHHy. 

17. JI o,i,Hece /;ap P^iMOHy uapy MoaB- 
ckom; a Er.ioH ojenie mobjck bij.io ^e^eo. 

15. II Ka4 iipe/ui.ie .uij). oTiiyci-H .Ly.-^e 
KOJH cy HocH.iH ^ap. 

19. lia caM BpaTHB ce 04 .iHKOBa Kawe- 
HHJex. KoJH ftHJaxy kO/T. ra.ira.ia. ])eMe: 
HMaM. ij,ape. HCKy Tajny ,\i\ th KameM. A 
OH pene: Mynn. H oTH^oiiie o,^ Jbera cbh 
KoJH CTajaxy ^pe/^ h>hm. 

20. A \o,\ nj)HCTyiiH k ibcMv: a oh cje- 
tjame caM y .lcthoj coom; na pene Ao.i,: 
pHJeq BoHtHJy HMaM 4a th KameM. Ta^a 
oh ycTa c jii)HJecTO.ia. 

21. A Ao,; HOTCVKe .iHJeBOM i)yKOM cbo- 
JOM H y:;e Man 0,1, /lecne oe,|])Hue, h ca^ 
Tjepa My ra y Tp6yx. 

22. II ApjKaK yt)e :ia MawcM. h ca.io ce 
CKMoiiH 3a ManeM, re ne MOHie hisbvIih 
Mawa H3 Tpdyxa: h h^h^c nenncT. 

2^>. IIo TOM H.'iH/te A04 H3 co(k\ H :i'd- 
TBOj)H Bpaia :}a cooom h .3aK.T>yHa. 

24. A Ka,| OH oTH^e, 4o{)Ouie ciyre, h 
iior.ie^aHie, a to BpaTa 04 code :iaKvLy- 
Hana. iia peKoiiie: Ba.T)a ,|a H/],e na uojhe 
y K.iHJeTH ,v> ^t'THe code. 

'2ij. II Bell hm ce Aocay|H neKaTH a Bi)a- 
Ta ce 04 code He OTBopajy. re yyeine 218 1;H,H1 A ( .\J,J1JAMA r.i. 3. 4. KvLyi H 0Ti}()})Hiii('. a lae. rociio^ap hm 
.leatH Ha aeM.^H MyraB. 

2(). A Ao.t AOK.ip ce ouh aaoaBHiue no- 
ojeaie ii iii)ot)e JHKOiie KaMene , ii vTo^ie 
y CenpoT. 

21. M Ka,i ,;ol)e, ^axpyon y xpyoy y ro- 
pii Je«i»peMOB0J; h ch.^oiiic c \hi\yi chho- 
Bii ILqjai'i.BeBH c ro])e. a oh HaiipHJe,^. 

28. lla HM peMc: xaj,j.eTe :3a mhom. jep 
rocno^ npe^a^e BaM y j)yKe neiipHJaTe- 
.j>e Bauie MoaBij,e. 11 cH,i,oiJie aa h.hm. h 
y;ieiue MoaBUHMa upo^;oBe Jop/i,aHCKe, 
H He .:^av;Hjaxy HHKOMe iipHJeiiH. 

29. 11 Ta^a no5Huie MoaBue, oko ;^eceT 
THcyha J>y,i,w, cBe 6oi'aTe h xpaOpe. h 
HH je^aH He yre^e. 

'W. TaKO y Taj ^an HOTna/i,ome MoaB- 
ij,w J104 pyKy il;}paH^i.eBy; h seMJbn 6m 
MHpna ocaM^eceT roAHHa. 

-)1. A nociHJe H»era nacTa CaMerap 
(iiH AnaroB. m no6H uiecT cTOTHHa 4hi- 
.iHcreja ocraHOM bo.ivjckhm, h H3oaBH i\ 
OH ll:3paii.T>a. 

r./lABA 4. 
A HO CM])TM Ao^OBOJ OlieT CHHOliH M:j- 

paH^teBH MHHHUie iHTo je :3.ao ni)e,i, To- 

CH0/;0M. 

2. M l'ocH04 Hx /T,a/i,e y pyKC JaBH- 
Hv uai)y XanaHCKOM , kojh B.ia,i,aiHe y 
Acoj))', a BOJcij,H H.eroBoj 6jeHH' BoJBO/^a 
(yHcapa, KoJH VKHB.Lanie y ApoceTy ne- 
:jHa6o/KaMKOM. 

y>. 11 CHHOBH ll;ipaH.T>eBM BaiiHiueKa IV 
ciio,'j,y: jep ou HMaiiie ,i,ei5eT CTOTHna 
rBo:3/i,eHHJex K()./ia, h BeoMa HpHTJeniH^a- 
I'.aiiie cHHOBe lIspawybeBe /^Ba^ece/r ro- 
4Hna. 

4. y TO i'.pHJeMe /l,eBOpa H})opOMHi;a, 
Aitma .yla'i>H40T0Ba, cyi^auie lI:3i)aH.i>y. 

T). H ,l,eBopa CTaHOBaiiie H04 Ha.i.MOM 
M:3Mel>y Pa Me h HeTH^La y ro])H J(M>])e- 
MOBOJ, H ,i,o.iaataxy k itoj chhobh ll:'.pa- 
HJbeBH na c\A- 

<*). A oHa iioc^aBiiiH /;o:ii{a lUipaKa eiina 
Aiuiueje.MOBa w.i Iuvi,(;ea Jle'i»Ta.iH.MOBa, 
M pe'Ki My: hhJ(; ^ih :iaiioBJe,i,HO I'ociio^ 
lioi' M.'jpaH.bCB: h/^h, CKyiiH napo^na ro- 
})y Taijop, H y:3MH ca cooom /;e('eT THcylia 
.Ly,i,H H:iMel)y cHiioBa iIe<i'Ta.iHM()BHJex h o. u.yV cHHOBa />aBy.ioHOBHjex 

7. Je]) Ly /i,oBecTH k tcoh Ha hotok 
ItHeoH CHca])y i',qJB0/;y JaBHHOBa h Ko.ia 
fteroiui H .by/i,cT}io Jh(M'OBo, m iii)e,;aliy la 
xeoH y pyKe. 8. A DapaK joj pene: aKO hem th nhn 
ca MHOM, hKh tiv; aKo jh ne hem HhH ca 

3IH0M, He hy IltiH. 

•J. A OHa pe^e: ja hy hIiM c j'ooom, a.iH 
He hem iiMaTH ciaBe na nyTy kojhm heni 
Hhn: jep he iKeHH y pyny ^axH rocno^ 
Cncapy. H vcTaBHiii /l,eB0pa OTH^e c Ba- 
paKOM y Ke,T,ec. 

10. HBapaK caaBaBiuw cHHOBe 3aBy^o- 
HOBe H He4»Ta.iHM0Be y Ke^ec, noBeAe 
Mi C060M ^eceT THcyha Jbyj^vi ; h ,4^^^^P'^ 
Hljame c h.hm. 

11. A Esep KeHeJHH 6jeme ce 04BO- 
JHO OA Keneja, 04 cHHOBa OsaBa TacTa 
MojcHJeBa, h 5jeme pai^aneo CBoj maxop 
K04 xpacTOBa oaHaJMMCKHx, a to je K04 
Ke^ecii. 

12. 11 jaBHHieCHcai)H 4a je H^auiao Ba- 
paK CHH ABHHCJeMOB Ha ropy TaBop. 

13. II Chicapa CKyim cBa KO.ia cBoja, 

^eBCT CTOTHHa KO./ia I'BOS^eHHJeX, H caB 

HapoA KDJH oHJame c h>hm 04 ApoceTa 
He:mauo3KaMii'ora 40 HOTOKa KncoHa. 

14. Ta/i,a pene ,J,^'Bopa BapaKv : ycTa- 
HH, jep je OBO 4aH. y kojh th ^a^e Fo- 
CH04 Cucapy y pyKe. He H^e .ih Tocho^ 
iipe4 T060M V 11 BapaK cn^e c rope Ta- 
Bopa. H ^eccT THcyiia .i»y,i,H aa H>H>r. 

IT). II TocHo,; cMeTe CHcapy h CBa ko- 
.la H)eroBa h cBy BojcKy omTpHM MancM 
npe/i, BapaKOM: h Cncapa cHl^e c Eo.ia 
cBOJHX H iioojevKe iijemHij,e. 

1(). A BapaK noTJepa Ko.ia h boJckv 40 
ApoceTa He:ma6orKa4Kora : h Ha/i,e caa 
BojcKa CncapHHa o,; ourrpora Ma^a, He 
ocTa HH je^aH. 

17. A CHcapa yTene iijemHue 40 ma- 
Toi)a JaH.T>e ^kchc Eiu^])a KeneJHHa; je}> 
6MJa]ue MHp Mel^y JaBiirioM i;apeM Acoi>- 
CKHM H 40MOM EBei)a KeHc\JHHa. 

18. II HiiH^e JaH.i>a na cycpeT CncapH, 
iilK'HeMy: ck.iohh ce, rocH(),i,ai)y. ck.io- 
HH ce K04 MCHe; ne ooj ce. H oh ce ck.io- 
hh K04 HjC y maToj), h ona ra HOKpn no- 
Kj)HBaneM. 

11). AoHJoj pene: ^aj mh Ma./io Bo^e 
4a ce HaHHJeM, jej) caM vKe^au. A ona 
oTBoi)H MHJex M.iHJeKa H HaiioJH ra, na 
ra iioK'pn. 

20. A OH joj pe'ie: CTOJ na BpaTHMa 04 
maTOpa, h aKo ko ^ol^e h :3aHHTa Te h 
pene: HMa jih tv ko? penn: HCMa. 

21. Ta/i,a JaH.i^a -/Kena KBei)OBa y;}e ko- 
jau 0;i, iiuiTopa, H y:5e Ma.L y pyny, m 

jnpHCTyHH K H^cMy Ho-'iauo, H caTJepa My KlhlU'A () (T,I,1IJAMA. IVl. 4. 5. •Jli> KCUail K|M);5 CIMJIMU* OMH , IV IIpoljl' V 

WM.Lv. Kii.i ciiaHaiiic 'y\\\),\n VMOpan. ii 

'22. H r.ic. Haj)aK TJoi)amo CHcapy. h 
Jan.^i Mv Hiui^c Ha (y('i)OT, » pone mv: 
xo.iii ,^a T\\ iioKa/KCM MOHJoKa Kojoia Tj)a- 
:Kmn. U \\)V k h>(>j. h v.u\ Cncapa .U'/Kaiiio j 
MpraB, H Ko.iaii, mv y iMiijcuHJeM oMima. | 

-.*>. TaKo iiOKopH I)(>r y oHaj .^au .la- ! 
luma uapa XanaHCKora \\\n\\ cunonHMa 

llipaH.bl'lMljOM. 

-4. \y pyica cHHOHa II:{paH.T>eHHJex Cm- 
Biimt' cHe TosKa .laiuiny uapy XanancKOM, 
joiwie He HCTi)HJedHine JaBuna uapa Xa- 

HaHch'ora. 

r.lABA 5. .hv. Ta,ia h(» lIal)().^ r()(ii(vi,H>H (Ma.iHTM 
Ha Hpara. 

1-. >'cTaHH. ycTaHH, ,/l,eBoi)(); ycraHH, 
ycTjiUH. ijaiijeHaj wjecMv; ycTaHH, Bai)a- 
Mi', B(vui y poHCTBo pof>.i>e CBOJe. chho 

ABHHejCMOB. 

W). ('a,ia tie no'i.iaMCHH o6;ia/i,aTH cwA- 
HHMa h:{ Hap(),i.a: ^()(lIO/^ mh ^a/^e /^a 
r..ia,;aM cH.iHMMa. 

14. H:{ Je«]'p('Ma w.m^\(' KopHJoH h>hxob 
Ha AMiUHKe; :?a t()6om ojonie BoHHJaMHn 
(' HapO/;oM TBoJHM ; 0^^ MaxHpa Hrm/;o- 
me KOJH iiocTai{.T>iijy :mKone, a (^/^ '^aBv- 
.lOHa HHcapH. 

15. M KHOWBH HcaxapoBM ohhh' c /l,t;- 
BopoM, Hc^ixap Kao h I^apaK 6h nociaH 
y -^o.iHHv c .ijy,;HMa Koje Bot^ame. y ah- 
j(My PvBHMOBy oHJaxy JjV^h bhcokhx 

il V Taj ,v^n njoBa ^J^oBojia h HapaK chh ! mhcmh. ABHHejeMOB r(nu)iH4iH : 

2. IxiarocM.LaJTc locno^a hito yqHHH 
CH'BOTy y lI:ii)aH.i>y h hito napo/i ,;pai'o- 

BO.tHO HpHCTa. 

3. MyJTC H,apeBH . c.iyiua jtc KHe:HOBH ; 
ja. ja iiy Tocno^y njcBaTH. HonHJ(M{atiy 
rocH(),i,y liory ll:{paH.i>(T>y. 

4. rucHo.U"! Ka,t CH (Ma;}H() ca CHi)a, 
Ka,^ CH Hraao us nojbn E^OMCKora. :k*- 
>Lbii cc TpccnjaHio, h Hedeca Kanaxy. 
o6.ian,H Kanaxy b<>,\om. 

5. l>p,:ia cc j)acTanaxy njRM ^oc^o,/^OM; 
Taj CHHaj u\)i\\ rocno^OM lioroM II:?- 

paH.lCBHJCM. 

f). ^3a BpcMCHa ('aMciaj)a cHHa Anaro- 
Ba. :^a BpcMcna .laM.TiHHa HccTa nyTOBa, 
H KOJH Ht>axy cTa:mMa Hl)axy KpHBHJcM 

nVTOBHMa. 

7. liecTa cc.ia y II:'.})aH.Ly. HecTa hx, 
^otMc He nacTax ja, ^CBopa , 40KJe He 
HacTax MaJKa ll:ipaH.Ly. 

>^. ()u ii:iao])a HOB(! ooroBC, Ta,a,a paT nn- 
fjiMHc ua BpaTii.Ma; BH^anic .in ce uiiht 
j H.iH KOH.te Mctjy qcTp/iecBT THcyha y 
; H.^paH.LyV 

I •♦. Cpue ce Moje npHBH.io k ynpaHHTcy 
|.i.HMa [IrjpaH.LcBHJeM. kojh ,\])'dy okoa^eo 
|i npHCTame H.jMeijy napo^a. lj.iarocH.i>aj- 
^ Te rocHO,ui. 

j' 1<'. KoJH janicTc na oHJe.iHJeM Mara- 
I pHuaMa. KoJH cje,uiTe y cy/;y h kojh xo- 
,;HTe no nvTOBHMa, H])HHOBHJe,|aJT<'- 
! 11. IIpecTa.ia jc npacKa CTj)jej,aMKa na 1(). IIIto CH cje^HO Met)y ropoBHMa 
c.iyniajyhH KaKO o.ieje CTa^aV Y A^jejiy 
PyBHMOBy 5HJaxy j>y,i,H bhcokhx mhcih. 

17. Fa.iavi, ocTa c ony cTpany Jopia- 
Ha: a ^R^hh uito ce :m5aBH K04 .lalja"'' 
AcHp 3a HITO cje^^je na rJpHJery MopcKoM 
H y KpmeBHMa cbojhm ocTaV 

IS. ijaBy.ioH je Hapo4 kojh ,uVU' rX)'^)' 
CBojy Ha cMpT. TaKo H IIe<i>Ta.iHM. na 
BHCOKOM no^y. 

19. /l,oV)int' naiH'HH. ^HHie ce; i^HUie 
ce uapeBH XanancKH y Tanaxy na bo^h 
MerH^CKOj ; a.iH hh MpBe cper)i)a ne ao- 
oHiue. 

20. C neOa ce BojeBa, :^BHJe:J4e c MJe- 
cTa cimJHx BojeBaHKi na Cncapy. 

21. lIoTuK Khcoh o,|Hece hx. hotok 
Ka^^HMHH, HOTOK IvHcoH ; HoraiiH/ia CH, 
^^ynio Moja, cHa;KHo. 

22. Ta^a H:joTHa;i,anie K()H>Ma KonnTa 
04 TJepaH>a jynaKa H>HxoBHJex. 

•'*-> llpoK^iHH,HTe Mnpoa. pcMc inify^Q ^i). ToCnO^HiM, HpOK.lHlbHTe CTanOBHHKe H»e- 

roBe; jep ne j\()\)()\\w y homoIi rocno^i,y, 
y HOMoti rocHo,;y c jynauHMa. 

24. ^a je Taaroc/ioBena mhmo jKene 
JaH./La JKena EBei)a KeneJHna: mhmo 
•/Kene y niaTOpHMa 4a je aiarocioBena. 

25. 3aHCKa BO,^e. M.iHJeKa My j\iiA(\ y 
rocHO/icKoj :vije.iH ,i,oHece mv noB.iaKy. 

2i). .iHJeBOM pyKOM MauiH ce :m Kojau 
a ^ecHOM :ia svAAy KOBa^KH, H y.iapH ^'m- MjecTHMa luje ce Bo,;a ui)ne: on/ye ue- capy, pa^MpcKa My r.iar.y: Hpo6oA(^ h 
I Ka npHHOBHJe/^ajy HpaB,^y rocnoAH>y. h[)o6h My c.iHJene omh. 
I iiT)aB4y K ce.iHMa iteroBHJeM y il3paH-| 27. Mel^y Hore H,e:iHHe caBH ce. navVN 220 KitifrA a cy^H aeai<\: m'\)\ Horc lU'.iiiuc CcIbh ce. iia^e; 
r4Je iie caBH. ()H4Je iia^e Mi)TaB. 

2^. C ni)o;}oi)a r.ituaiiK^ MaJKa Ciica- 
pnHa, H Kpoo jK^meTKV BHKame : uito ce 
raKO 4\T0 He Bpahajy KO.ia HberoBaV 
iHTo CO TaKo no.iaKo .MHHy tomkobh ko- 
.la fteiOBHJex? 

21). Haj>nvJ,pHJe H:iMei)y A^opKHtba H,e- 
;iHHHJex oAroBapaxy joj, a h cana oafo- 
liapciiue ce6H: 

.■>0. HHJecy .iH Haiij.iHV He 4MJe.ie .ih 
H.iHJeH? no je^Hy .yeBOJKy, no ,j,BHJe 
AJeBoJKe Ha CBaKora. l]./iHJeH mapen Ch- 
capH, iLiHJen mapen. Beaen: jiiapen, bo- 
:3eH c ooje cTpane. oko Bpaia oHUMa Kojn 
sanjHJeHHme. 

31. TaKo ^a wsvuny cbh HenpHJare-Lii 
TBoJH, TocDOAe: a kojh tc .ty5e 4a Oy- 
4y Kao cyHue Ka^ M:3.ia;iH y ch.ih cBojoj. 
H aeM.La Cm >iHpHa wrp^eceT ro^nna. 

IMABA 6. 
A CllHOBH ll3paH.i»eBW MHHHUie IHTO JC 

3.10 upe4 rocno^oM, h Focno^ iix ^a^e 
y pyKe Ma^HJann^ia :vd ce^aM ro^HHa. 

2. II 0CH.IH i)yKa Ma^HJaHCKa na^ II3- 
paH.i.eM, Tc 04 cxpaxa Ma4HJaHCKora Ha- 
HHHHme ce6H chhobh HspaH.LCBH jaMe 
Koje cy no ropana, ii netiHHe h orpa4e. 

3. M Ka4 Cm II:ii)an.mH noc'HJa.iH, 40- 
aamaxy Ma4HJaHH n AMa.inii.H h hc- 
TO^iHH Hapo4, 40./ia/Kaxy na h.hx. 

4. II cTaBinH y ok(3 npOTHB h>hx, hoth- 
paxy po4 ;ieMa.i»eKii 4opH 40 Taae, 11 ne 
ocraB.Laxy xpane y Hspan.By , hh OBu,e 
hh Bo.ia Hii Jiarapna. 

5. Jep ce no4Pi;3axy ca cTa4HMa cbojhm 
H ca niaTopHMa cbojhm, h 4o.ia/Kaxy Kao 
cKaKaBn.H, raKo >iHoro, h hc ojeine 6po- 
ja H>HMa HH KaMH.iaMa ftHXOBHJeM, H 40- 
.laaehw y 3eM.T,y ny(!Tomaxy je. 

<1 Ta4a ocHj)OManiH HapaH.i BeoMa 04 
Ma4HJaHa, h noBHKame Ka rocno4y ch- 
hobh M:3paH./]beBH. 

7. A Ka4 HOBHKaiue chhobh H3paH.i3eBH 
Ka rocH04y 04 Ma4HJaHa. 

8. rocno4 nocia npopoKa k cHHOBHMa 
M3[)aH.^,eHHJeM. a oh h.m ])(mu': OBaKO Be- 
ah ro(H04 Bor H:ii)aH.beB: ja ca.M Bac 
H3Beo H3 MwcHpa, H H3Beo caM Bac H3 
403ia poncKoi'a, 

9. H H;i6;iBH() caM Bac h3 j)yKe Mhch])- 

CKe H Hli J)yK(; CBHJeX OHHJeX KOJH Bac 

Myyaxy; h o4arHao can hx Hcnpe4 Bac, 
H 4ao caM BaMa :3eM.i>y H^HxoBy. JAMA. l\l. 5. e. 

10. IlaK Ba.M peKox: ja can rocno4 Bor 
Bam, He oojre ce ooroBa Aiiopeja y ko- 
JHx :3eM.LH ^KHiiHTe. A.iH HC noc.iymacTe 
r.iaca Mojera. 

; 11. llo TOM 4ot)e aHt)eo rocuo4H>H H 

I cje4e no4 xpacTOM y 0*i>i)h kojh OHJame 

Joaca ABHJeyepHTa : a chh H>eroB re4e- 

OH BpcHJame nmennuy na ryMHy, 4a 6h 

I noojerao c h>om 04 Ma4HJaHa. 

1 12. K jaBH My ce an^eo rocno4H>H, h 

pe^e My : rocno4 je c tooo^^i . xpa6pii 

! jyna^e! 

j lo. A lYueoH My peMe: rocH04ap\^ 

; Moj ! Ea4 je rocno4 c nana, 3a mTO Hac 

' CHal)e cBe obo V h r4je cy CBa Hy4eca 

H>eroBa, Koja naM HpnH0BHJe4ame ou,h 

Hamn roBopetiH : HHJe .ih nac rocH04 

H3Beo H3 MncHpaV a ca4a nac je ocxa- 

; BHO rocno4 H npe4ao nac y pyKe Ma4H- 

I jaHiiMa. 

1 

I 14. A rocno4 ra nor.ie4a h pene My: 

H4H y TOJ CH.1H CBOJOJ , H H36aBHtiem 

j li3paH.i,a H3 pyKy Ma4HJaHCKHx. He no- 
c.iax .iH xe V 

15. A OH My pe^e : rocH04e, hhm ky 
H36aBHTH H3paH.La'? exo, po4 je moj naj- 
CHpo3iamHHJH y n.ieMeny MaHacHJHHy, a. 

! ja caM HaJMaan y 40My ou,a CBojera. 

j 16. Ta4a My pe^e rocH04 : ja ty 6hxh 
i c T060M, re tiem ho6hxh Ma4HJaHu,e Kao- 
|je4Hora. 

17. A Fp^coh My pe^e: aKO caM namao 
MH.iocx npe4 xo6om, 4aj mh 3HaK 4a th 
roBopnm ca aihom. 

18. HeMoj oxHiiH 04a B4e 40E.ie ce ja 
He BpaxHM K xeoH H 40HeceM 4ap CBOJ h 
cxaBHM Hpe4a re. A on pe^e : nena Ky 
40K.ie ce BpaxHui. 

19. Ta4a 0TH4e ro4eoH, h 3roxoBH ja- 
pe H 04 O'l'O opaniHa x.LeooBe Hi)HJecHe^ 
H MexHy Meco y Koxapnuy a jyxy y „ioHan^ 
H 40Hece My H04 xpacx, h nocxaBH. 

20. A aHi)(;o Bo'iKJH pe^re My : y3MH xo 
Meco H xe x.Leuoi?e npHJocne, h mcxhh 
Ha ony cxnjeny, a jyxy ni)o.iHJ. H oh 
yMHHH xaKO. 

21 . Ta4a anljco rocno4H>H npy.;KH Kpaj 
04 mxana kojh My ojenu? y pynn, n 40- 
xane ce Meca h xjjcdoBa npHJecHHJex; h 
ii04Ha;e ce oran^ ca c/rHJene h cna.iH Me- 
co H x.Be6oBe npiijecne. II aHt)eo Tocno- 
4H5H oxH4e HCHpe4 oMHJy H>eroBHJex. 

22. A re4eoH BH4eIiH 4a njeme ant^eo 
rocu()4H>H, peqe: ax rocno4e BoMte! 3a WiLUlA (► I V, 1.11 

T«) .111 BH^yex aHl)t'.4J« UKni^H^cra ui- 

'jy*. A rm'iuu M\ pt'4t': oy.ui MHpan. 
He 6i)j i'v. He hem yMpHJeru. 

'24. II re,UM)H HiiMiiHii oH,ije o.irap To- j 
emuy. H HiioHa i\j Miip rociio.tiMi. ("thjh : 
M .^auar y (M'pu AHiij(';;opnr(K(>). j 

2:'). 1! uny uoli jH^ne My rocno,!; n.^mhI 
jyHua. Kojii je una xKojera, jynna ,ipy- 1 
mra (».^ ce^aM r(\iHHa : h pacKoiiaj o.i-' 
rap l><MnH Kojii UMa oranTHoj. h nciijenn 
ayr kojh .je Ko,^ H»era. 

2t). H HaunHH o.irap rociio.iy liory cho- 
je.My Hanpx one iTHJene, na ;;i(),uiy MJe- 
CTv: iia oH,ta y:iMH ,ipyrora jyHii,a, h iq)H- 
Het'H aipTBy iia.beHHuy na .ipBUMa OHora 
.lyra kojh Hciije'ieiii. 

27. Taj,a y:ie re,i,('OH .M'cer .i.y,u« ii-»- 
Mv\)\ e.iyra oboJhx . h yMUHii KaKo mv 
aanoBJe^H Tociio.^; aan ce oojame ^OMa 
ou.a cBojera ii MJeiirrana. re He yiHHn 
4aH»y Hero yquHH Hohy. 

28. A Ka^ y jvTpy ycrauie MJeiuraHii, 
a \'o pacKonaH o.irap Ha.ioB h .lyr ko,i, 
H>era HcjeneH: a jyHaii. ^pyiH iipmieceH 
Ha -.KpTBy lULLeHHuy na o.iTapy Ha«iH- 

H»<'HOM. 

2V». 11 iH'KOiue }(\\i\u .ipyroMy: ko to 
y^niHHV II TpaHcitBuiii n pacnHTHBaBuiii 
peKome : Fe^eoH chh JoacoB v^hhh to. 

'MK Ha peKOHie MJeiiiTaHH Joacy; hsbb- 
^H cHHa cBojera 4a ce nory6H. iuto pac- 
Kona oJTap Ba.ioB h ihto HCHJe^e .lyr 
K<a ifcera. 

ol. A Joac pene cBJe^a kojh crajaxy oko 
H>era: bh .ih xoKere ,|a opaHHre Ba.iaV 
BH .iH xohcTe ,;a ra H^oaBHTeV ko ra 
•IpaHH. norHHvhe jyTpoc. Ako je 6or, 
HeKii caM pacHpaBH c h>hm hito My je 
jKioKonao o.iTap. 

y)'2. 11 niMj:ii5a ra oHora ^aHa JepoBa.i 
n)BopehH : neKii pacnpaBH c h>hm Ba.i 
uiTO My pacKona o.rrap. 

orJ. A cBH MaAHJaHH h AMa.iHun h hc- 
T04HH Hajx)^ oHJaxy ce CKynH./iH h iip(,'- 
uiaBmH npeKo JopAana 6HJaxy cTa.iH y 
OKO y Ao.iHHH Je:^pae.iy, 

>>4. A ,;yx Tocno^HiH naopyvKa re/;e- 
OHa, H OH .'iaTpyoH y Tpyoy, h cKynn oko 
ceoe HopoAHuy ABHJe.iepoBV. 

^>^), II iioc.ia I'.iacHHKe 110 cseMV H.ieMe- 
Hv MaHacHJHHy. h CKVHHiue ce oko H^era: 
nocia r.iacHHKe h y n.ieMe AcHpOBo h 
3aBy.ioHOBo h He4»Ta.iHM0B0. Te h ohh 
H3H4ouie npeA h>hx. 1AM A. r.l. r.. 7. 221 

.)»). Ta^ii P^-**^ IV.M'oH liory: aKo heiH 
rn iii'.oaiMiTM mojom pyi;oM II:{})an.ija. Kao 
lino CM pcKao. 

• H. Kno. ja tiy McTHyTii pyHo Ha ryM- 
Hy : aKo poca oy^je c^iMO Ha pyny a no 
cHoj;?eM.i,u cyxo. oH,i,a hy iinaTH .i,a heiii 
MojoM pyKOAi M:{oaHH'i"M U:ij)aii.i.a . Kao 
uiTo cu peKao. 

.*^'^. II OH raKo: jcp wa.i ycTa cjyTpa- 
,\iu\. Hcii,HJ(',ui pyuo. 11 Mcre'ie poce h:; 
pyna nyna :{,i,je.ia. 

^)1>. DneT pe4e l\vi,eoH liory : hcmoj ce 
THieBHTH Ha Me. ,i,a ni)or(>Bo])MM joui je- 
^HOM : ,|a o6H^i,eM pyuoM join je,i,HOM; 
HOKa 5y,i,e caMO pyno cyxo. a ho cb(>j Mt- 
M»tH neit'a oy^e poca. 

40. 11 r)or y^HHH TaKo ony notr. u uh 
caMO pyno cyxo a no cBoj ;ieM.i>H oh poca. 

r.lAHA 7. 

11 yj)aHH Jepona.i. to je re.V'oii. n nac 
Hapo/i, niTo oHJame c h>h.m. h cTa,j,oi]ie y 
OKO Ko,i, H.'JBopa Apo^a; a BOJCKa Ma;i,H- 
jaHCKa ('^jeme My ca cjeBei)a Kpaj rope 
Mopexa y 40.1 hhh. 

2. A FocHo,], jx'He r(\i,eony : MHoro je 
napo^a c tooom, :}a to hm hc Ky ^aTH 
Ma.iHJana y pyKe. ,\ii ce ne on xBa.iHO 
lJ.:3paH.L cynjMJT mchh loiiopeliH : Moja 
Me pyKa H36aBM. 

3. Hero ca,i,a oi\iacn ^a qyje napo^i, n 
penH : KO ce oojh h Kora je cTi)ax, HCKa 
ce BpaTH H HCK H^e Ojpiax Ka ropn Fa- 
.ia4y. M BpaTH ce ws napo/ui ,'i,Ba,;eceT 
H ,i,BHJe THcyhe : a ^ecoT THcyha ocTa. 

4. OneT pe^ie Focno;i, Fe,i,eoHy: jonr je 
MHoro Hapo^a; cbc^h hx Ha BO/^y, h oh- 
,ye Ky th hx Hpe()paTH; 3a Kojera th 
ro/i, peneM: Taj nena H.j,e c toCom, neKa 
H/],e c TOOOM : a :}a Kora th ro,T, peqeM : 
Taj HCKa He H,^e c tooom, neKa h(» H^e. 

5. H CBB/^e HapoA Ha BO^y; a FocnoA 
peqe Fe^eoHy: kojh cTanc; .lanTaTH je- 
:{HKOM Bo^y, Kao IUTO .uuihe nac. mcthh 
ra na cTpany; TaKo h cHaKoi^i kojh K.ie- 
KHe Ha Ko.teHa 4a nnje. 

<>. H OHHJex KoJH .laHTaine. pyKOM ch(k 
JOM K ycTHMa ripuHecidnua ooAif- ojeuie 
TpH cTOTHHe ^i»y4H ; a Bac ocTa.iH napo,/; 
K^ieqe na K0./i.eHa cBoja 4a HHJy BO^e. 

7. Ta^a pe^e Fochoa Fe^eony: c th- 

jex TpH cTa j.y^M kojh .lanTaine BO/Jiy 

Hy6aBH}iy sac h HjieAahy th y pvKe Ma- 

4HJaHe •, HCKii 4aK.ie o^.ia^H can onaj. 

i Hapo4 cBaKH na cBf)je MJecTO. KttHFA (VAHJAMA. r.l. 7. 8. S. II Hiipo,!, y:^e opamaeHHue h Tpy6e; 
H Fr^eoH OTii'ycTH ci3e .Ly^e HapaHJ^i^e 
^a H^y cBaKH y CBOJ uiaTop. a oHHJex 
TpH CTa .'By^ii ya^pjKa. A 6k6 Ma^HJan- 
OKH 6HJamc Hna{e H>era y .^o^ihhh. 

9. H oHy noti pene mv Focno^ : ycTa- 
Hii. vtt\)Vi y 6k6. jep th ra Aa40x y pyKe. 

10. Ako .ih ce ()0JHni caM chLh, cnt^H 
y oKo c *I>ypoM momkom cbojhm, 

11. H ^lyticm iiiTa roBope, na ho th ocpt- 
.iHTH pyKe M yj,apMlieni na oko. H CHt^e 
OH H <l>ypa MOMaK aeroB ti^o Kpaja BojcKe 
Koja C)HJame y OKO^iy. 

12. AMa^HJaHH h AMa.iHii.H h Bac Ha- 
po4 HCTOMHH .lesxaxy no 40.IHHH Kao 
€KaEaBii,H . TaEo Hx 6jeme MHoro : h Ka- 
MH.iaaia ifcHxoBHJeM He 6jeme 6poja: 6je- 
ine HX MHoro Kao nnjecKa no ^pnjery 

MOpCKOM. 

Vk li KaA Aol/e Fe^eoH, a to je^an 
iipHnoBHJe,^auie Apyry CBOjeny can. h 
roBoparae : r.ie, ycHHX, a to neneH xj^qC) 
je^Men KOTp.i)ame ce k 0K0.iy Ma^HJan- 
CKOM H 4o^e /^o luaTopa h cTa^e y^apa- 
TH HjHx, TO na^axy, h HcnpeMCTa hx. 
H iioHa^ame maTopn. 

14. A 4pyr My o^roBopn h pe^e: to hh- 
je ^pyro nero Ma^ Fe^eona cnna Joaco- 
Ba ^OBJeKa H:^>paH./bua; njje/^ao My je y 
pype Bor Ma/;HJaHe h caB OBaj oko. 

15. H Ka/T, Fe^eoH Hy KaKo onaj npn- 
HOBJeAH can h KaKO ra OBaj HCTyMa^n, 
noK./ioHH ce H BpaTH ce y oko H3paH.;i>- 
CKH H pene : ycTaJTe , jep Ban ^a^e Fo- 
CHO^ y pyEe oko Ma^HJancKH. 

16. llo TOM pa3/^Hje^H TpH CTa .'hjA^ y 
Ti)H MCTC. H ^a^e cBaKOMe no Tpy6y y py- 
Ky H no ni)a3aH moan h no .lyn y r/K6aH. 

17. H pew hm: na Mene oe^aJTe, na 
TaKO HHHHTe ; r.ie , ja ty 40 hn na Kpaj 
OKO.ia, na niTO ja yniqHHHM. to MHHHTe. 

18. Ka^; ja :{aTpy6HM y Ti)y6y h cbh ko- 
JH 6y,;y ca mhom. Ta,^a v bh 3aTpy6HTe y 
Tpy6e OEo cBera OKo.ia, h BH^iHTe : Ma^i 
Foc^o,/^H>H H Fe^eoHOB. 

HK VL ,^o\)(i Fe^eoH h cto Jbyji,^ iuto 
r)HJaxy c H,HM na Kpaj OKO.ia, y noMOTaK 
ci)e4H>e cTi)a:/Ke, hctom 6HJaxy npOMHJe- 
HH.iH cTpaaiy ; a ohh .^aTpy^mue y Tpy- 
6e. H no.iynanie acGanoBe Koje HMaxy y 
j)yKaMa. 

20. TaKO TpH qeTe 3aTpy6Hiiie y Tpy- 
fJe H no.dynanie VK^anoBe, h /i,p.'rKaxy y 
jiHJeBoj i)yuH .lyqeBe a y A^^^^^i Tpyoe Tpy6e}iH. H noBHKanie: Man Fo('no,^H>H h 
Fe^eoHOB. 

21. H cTa^ome CBaKH na cbom mjcctv 
OKO BojcKe: a cna ce BojcEa cmbtc h 
CTa^ome BHKaTH h 6jevKaTH. 

22. A Ka/i, aaTpyoHHie y Tpy6e OHHJex 

TpH CTOTHHe, FoCnO/^ OOpaTH Man CBil- 

KOMe na /^pyra H>eroBa no cseMy OKO.iy, 
Te no6je5Ke BojcKa /lo BeT-Ace.Te, y 3epe- 
paT, AOo6RAe x\Be.i-Meo.icKe koa TaBara. 

23. A HspaH.iHH h3 HieMena Hei>Ta- 
.iHMOBa H AcH[)OBa H H3 cBcra n.ieMena 
ManacHJHHa cTeKonie ce h roHHine Ma- 
^Hjane. 

24. H Fe^eoH noc.ia i\iacHHKe no CBoj 
ropH Je*i>peMOBoj roBopeKn : cnl^HTe npe,T. 
Ma^HJane h yxBaTHTe hm Bo^e 40 Bei- 
Bape 4y3K Jop4aHa. M cTeKonie ce cbh 
JbYA^ H3 n./ieMeHa Je«i>peMOBa h yxBaTH- 
me Bo^e 40 BeTBape 4y3K Jop4aHa. 

25. H yxBaTHuie 4Ba KHe3a Ma4HJaH- 
CKa, OpHBa H 3HBa, h y6Hine OpHBa na 
CTHJeHH OpHBOBoj, a 3HBa y6Hnie E04 
THJecKa 3HB0Ba : h ronnrae Ma4HJaHe, h 
40Hecome r.iaBy OpHBOBy h oHBOBy Ka 
Fe4eoHy npcKO Jop4aHa. 

r.lABA s. 

A .'By4H 04 n.ieMena Je^i'peMOBa peKO- 
nie My : niTa naM to y^HHH Te nac He 
no3Ba Ka4 nol^e y 6oj na Ma4HJaHeV H 
BHKaxy Ha h. jKecTOKo. 

2. A OH HM pe^e : na niTa caM yMHHHO 
TaKO Eao BH? HHJe .iH Ha6HpqeH»e Je^i^pe- 
MOBO 6oJbe Hero 6ep6a ABHJe3epoBaV 

3. BaMa je y pyse 4ao Focno4 KHe30Be 
Ma4HJaHCKe , OpHBa h oHBa ; na ihto 
ja Morox yqHHHTH TaEO Kao bh? Ta4a ce 
yTHma 4yx ibhxob npcMa H,eMy k^4 Ta- 
KO roBopH. 

4. A Ka4 Fe4eoH 4ol)e na Jop4aH, ni)H- 
je^e npcKO H>era c Tpn CTa .^y4H kojh 
6jexy c h>hm, a 5jexy yMopnn ronehn. 

5. ila pe^e .'Tiy,;HMa CoKohanHMa: 4aj- 
Te HeK0.iHK0 x.^e6oBa Hapo4y kojh H4e 
3a MHOM. jep cy yMopnn. a ja tohhm 3e- 
Boja H Ca.iMana Ti,a])eBe Ma4HJaH('Ke. 

(). A r.'iaBapH Cokotckh ])eKome My: je 
AW. necHHua 3eBt\jeBa h CiUManoBa Beh 
y TBojoj pyi];H. 4a 4aM0 xjbofm tbojoj 

BOJCHH V 

7. A Fe4eoH hm pe^e: Ka4 mh I^or n])e- 
4a oeneja h Ca.iMaHa y pyKy, Ta4a \i\ 
noM.iaTHTH TJejeca naina TpibCM H3 OBe 
nvcTHH>e n 4paM()M. I 4»aHVH.!HlHHMa IHTO OliaKO. a OHM MV 0,1,- 

roBOpHiuo Kao iuto o.U'<^BOpHmo .by,|ii 
y CoKOTV. 

9. i>a 'iH> H .bv.iUMa ♦iMiiyiLhaiiiiMa \)v- 
ne: kua it HparMM :uj)aHo. pui'.Ba.mliy 
ry KVdy. 

10.* A '{oik'j n C a.iMan oiijaxy y Kap- 
Kopy, H HojrKa H>H\Ol5a c Ii>HMa. OKO lU'T- 

HuecT THcylia, iuto mx roA ocra o.i cue 
BojcKo HCTOHnc: a iio«'>HJennjt'\ rMijamc 
(TO H ,iBii,U't'('r riicytia .h\,X\\ Kojii Ma- 
xaxy ManeM. 

1 1. H oTHAt' I'oAeoH upcKO oHMJex iiiro 
jKHBe iioA iiiaToj)HMa . c HcTOKa Hoiui 
H JorHcJH, Ii y,^ai>H Ha bojckv Ka.i, BojcKa 
tTujaiiio OWOpHIKHa. 

1:^. A oeBcj H C'a.iMaH iioojcromc. a on 
HX iioTJepa. H yxBaTH ,u<ii UJ^p«i Ma.ui- 
jaHCKa, ^ioBOJa ii C'a.iMaHa, h i>a(*iiy.i,H 

CBV BOJCKy. 

r*>. H BpaiH ce ^e;^eoH chh JoacoB m:\ 
6ojii iijuije cvHHaHora pot^aja. 

14. II yxBaiii MOMKa ii:j CoKora . n nc- 
uHTHBa ra: a oh My iionnca KmsiOBc Co- 
KOTCKe H cTapjeunme. tHuaM^ecex h ce- 
XdM .ty^H. 

15. lla Ka,i .U)t)(' K CoKohaHHMa. \)Gne: 
t'Bo oCBeja H C'a.iMaHa . :^a Koje mh ce 
pyracTO roBopehn : je .in necHHua 3e- 
BejeBa ii Ca.iMaHoBa Beh y tbojoj i)yuH. 
Aa AdMO x.i>e6a yMopHHJOM .i>y,i,HMa tho- 
jhmV 

16. H yaeBuin (Tai)jeiuHn(' oHora mJc- 
cra H TpH>a h.3 HycTHH>o h ;;i)aHe ,i.a4e 
Ha H>HMa yr.ie^ CoKohanHMa. 

17. II Ky.iy <l>aHyH.h'Ky paunaaH h 
nooH .Lv^e TaMOHiae. 

1^. llo TOM iK'He3eBejy ii Ca.iMany: Ka- 
KH ojexy .T.y,],H Kojc ho^hcto na TaimpyV 
A OHH pt'Komc: TaKii Kao th: cHaKU ojc- 
lue Ha oqHMa Kao uapcKH chh. 

lf». A oh pcHe: to 6jexy Moja 6palia. 
chhobh Moje MaTcju'. TaKO Tocno,^ 6mo 
«hb! m (Tc hx ocraBH.iH y "/KHBOTy, He 
oHx Bac HoryoHo. 

2<J. Ta^a i)eMe Jerejjy ni)B(!Huy cBOJe- 
Mv: ycTaHH. noi'yoH hx. A.ih ,iHJeTe ne 
H:<ByHe Mana cBojera, jep ce oojauie. jep 
ojeuie Joiu ,lHJt*Te. 

21. Ta^a pe^e ^eaej h Ca.iMaH: ycTEHH 
TH, v.ioaiH Ha Hac : jep KaKan je qoBJeK 
OHaKii MV je H cHara. II ycTaBJHH 1 e- 
Aitou HoryoH ^eseja h Ca.iMaua, h y:ie KlhllTA (> ( y,l,li.IAMA. VA. S. 2-2» 

I MJoceuHlie KOJH »'>nja\y o BjtannniMa na- 

; MH.la IhHXOHHJeX. 

I 2l\ llo TOM pcKOHie ll:{paH.iiUH re,U'- 
! oHy : oyj,u HaM rocno,i,ai» '" " <''^" ''^•0 
, H CHH cHHa THojcra. je}) »ii nac iiuoaiuuv 
j w.i pyKe Ma,i,njaHCKe. 

! 2."5. A l\vM''Ht MM pcMe: uv liv itaM ja. 
oMTM loriKuap. nnrn lie i<aM chh moj oh- 
TM rocuo,i,ai' ^ rociio.i, lie iwni ohth ro- 
cHo,i,ap. 

I 24. JoHi MM peue re,i,coM : je.^uo tiv 
; McwaTH 0,1, uar: .i,a mm ,[i\'iv cnaKH ppHBHV 
0/1, n.iHJeHa cBojeia. .V rpMune Hwaxy 
'.uaTHe, jep ojexy llcMaM.i.HM. 
2,"). MoAroBopMHie: ,i,alieM() /;pare BO.i>e. 
H pa:jacT])BHiH xa.hMHy nanaiue na H>y 
rpHBHe. cimKH o^i, n.iHJeHa cBojera. 

2(). 11 ojeuH' Ha Mjei>y u.iaTHHJex rpvi- 
BaHa IHTO M:iHcKa THcylia h c(vi,aM cto- 
THHa cuHajn :{.iaTa, ochm MJeceMHha \\ 
.laHMHlia H xa.hHHa CKep.ieTHHJex, HiT<t 
HOHiaxy uapeBH Ma,i,HJancKH. h ochm .ih- 
TapoBa. HiTO oHJaxy oko ii})aTa KaMH.ia 

i HiHXOBHJeX. 

27. \\ re,;eoH HaHHHH o.i, roia ou.ie- 
KaK, H ocTaBH ra y CBOJeM rpa,^y ()«^pH ; 
H OH,;je caB M:3paH.i> CTa^e hhhhth npe- 
.T>y6y :m h>hm, h oh re,;eony h .i,OMy 
H.eroBy :3aMKa. 

2S. TaKO 6Hme noKOi)eHH Ma,tHJaHH 
Hpe^i, CHHOBHMa ll:q)aH.TieBHJ(»M , h BHUie 
ne ,/i,Hrouie r.iaBC. U :;eM.i)a oh MHpna 
HCTp^eceT ro,i,HHa :3a jmjeKa re,i,eoHOBa. 

29. M oTHiuaB JepoBa.i chh JoacoB ocTa 
y CBOjoj KyiiH. 

30. A HMaiHe re,T,(H)H ce,i.aM,;eceT ch- 
HOBa, KOJH H:3H,j,ome 0,1, 6e,i,ai)a H>eroBM- 
jex. jep HMauie mhofo sKe^na. 

31. A HHona H>eroBa. Koja oHJauie y 
CnxeMy. h ona My po,^H cnna. n na.ije 
My HMe ABHMe.iex. 

32. llo TOM yMpHJe re,i,eoH chh JoacoB 
y Aoopoj cTapocTH, h 6h norpeden y 
rpo6y Joaca oii,a cBojera AnnjeaepHTa y 

()«I>pH. 

33. A KaA yMpHJe Tc/^eoH, ohct chho- 
bh H^paH.LCBH MHHHine Hpe.Tjyoy :{a Ba- 
jHMa, H HOCTaBHUie ceoH I»aji-HepHTa :ia 
60 ra. 

34. \l He cjeliaiue ce chhobh Hapanyte- 
BH FocHo^a Bora CBOjera . kojh hx je 
H:{6aBH0 w.', pyKy cBHJex Heni)HJaTe.ija 
ihHXOBHJex y HaoKo.io, 

35. II He vHHHHiue mh.iocth ^omv Jc- 224 i{H>HrA () ('.V411JAMA. r.'i. 0. ])OBa,ia FfMeoHa iipt'-MH cBeMy Ao^Py uito uapa. xo^htc cKioHHTe ce y x.ia4 mOj; 
jo oH ymiHHo JiiipaH.hy. r.lABA 9. aKO .111 He heTe. HCKa Hsn^e oraH> h3 
Tpna H ciia.iH Ke^pe .iHiuiHCKe. 
1(). TaKo ca/ta, jecTc .iw npaBo h no- li Ai'.HMtMox cHHJepoKa.iOBOTHAeyCH-iiiiTeHo pa^iH.iH iiocTaBHBiUM ABHMe.iexa xeM K oi)atiH .MaT('])o cBOie, h pew ihn- 
Ma 11 v-^BCMV po^y oTaMKOi^'^ ,M»i*i Ma'repe 
CBOJe r(»BO]>ehH : 

'2. KavKHTc* cBHJe.M CiixeMAaHHMa: iirra 
BaM je oo.Tje. ,ii\ cy BaM rociio.uipH ce^aM- 
Ae<*.eT .by/i,H. cbh chhobh ,IepoBa,iOBi], 
H.iH 4a BaM je rociio^ap je.tan ^lOBJeK? 
11 oiioMHiBiiTe ce ,ui ca^i ja rtk't Bania 
H Tiije.io Baiiie i;apeMV w jecre .ih ^oopo y^HHH.in Je- 
poBa.iy H /tOMy iberoByV h jecre .ih mv 
yMHHH.iH KaKO Bac je 3a/i,yvKH()V 

17. Jej) je oTau mo] BOJeBao :m Bac h hh- 
je MapHO :sa .7KHBot cboj . h H:36aBHO Bac 
je w^ pyKy MaAHJaHCKHx. 

18. A BH 4aHac ycTacTC na 40M oi],a 
Mojera. 11 iionncTe chhobc PheroBe. ce- 
AaM^eceT .by^H . na je/UiOM KaMCHy , h n. i'a^a ])(^K()nie opaha MaTepe H>eroBe nocTaBHCTe uapeM ABHMe.iexa, cnna ciy- 
:ia H> ciJHJeM ('Hxe>Li,aHHMa cBe tc pHJe- \ mKHH,(^, H>eroBe, sa^ CnxeM./baHHMa sa to 
im, H c,})ue H>Hx<)Bo TipHBH ce K Abhmc- : ^UTo je opaT Baui. 

.lexY. jep pcKoHH': nam je upaT. | i^^- Ako ctc npaBO h iiouiTeHO i)a4H.iH 

4." 11' \i\Mmw MV ce^aMAeceT c^wa^zcn Aanac npcMa JepoBa.iy h iteroBy 40My, 
m 40Ma Ba.i-KepHT()Ba , ua ko- ' Bece.iHTe ce c ABHMe./iexa h oh neKa ce 

BeceviH c Bac. 

20. Aeo .ih HHJecTe, HeKa H3H4e oraH. 
04 ABHMe.iexa h cna.iH CHxeMyi>aHe h 
40M Mh.iob. h HCKa H3H4e oraH> 04 Ch- 
xeM.iana 11 04 40Ma Mn.ioBa h cna.iii 
ABHMeAexa. 

21. Ta4a no6jea£e JoTan. 11 Ho6jeraB 
4ol)e yBnp, h 0H4Je ocTa 6ojeliH ce Abh- 
Mciexa opaTa cboj era. 

22. H B.ia4a ABHMe.iex HspaH./beM Tpii 
ro4HHe. 

23. A.1H Bor nycTH .3.iy Bo.ty Met^y 
ABHMe.iexa h Mel^y CHxeMvi>aHe; h Ch- 
xeM^aHH H3HeBJepHnie ABHMe.iexa, 

24. ,/l,a 6h ce ocBeTH.ia HenpaB4a yMH- 
iBena na ce4aM4eceT cnnoBa JepoBa./i()- 
BHJex, H KpB ifcHxoBa 4a Cm 40in.ia na 
ABHMejiexa 6paTa itHxoBa, kojh hx yon. 
H Ha Cuxe^iJbRTLe, kojh yKpHJenHiue py- 
Ky TBfTOBy 4a yoHJe 6pafiy cBojy. 

25. M C'HxeM./LaHH noMCTanie My 3acje- 
4e HO BpxoBHMa ropcKHM. na n.iHJeH»axy 
CBe Kojn npo.iarfKaxy mhmo h>hx OHHJeM 
nyTCM. M Cm jaB.^eno ABHMC.iexy. 

"26. llo TO.Ai 4ot)e Fa.i chh EBe40B ca 
CBOJOM r)])aliOM, H 3^.7be30Hie y Chxcm, h 
CHxeM.haHH ce nov34anie y h.. cpeopa 

je HaJMH ABHMe.l(^\ .i»y4H npa3H0Ba h 

cKHTHHua, 'W Ht)axy 3a h,hm. 

5. II 4ot)e y Kyky ou,a cBojera y 0«j>py. 
M ho6h 6patiy CBojy. chhobo .lepoBa.io- 
Be, ce4aM4eceT .i>y4H, na je,|H()M KaMe- 
Hy; a.iH ocTa JoTaM HaJM.iat;H chh Je- 
l>()Ba.ioB, jep ce caKpii. 

<). 'ra4a ce CKynHHie cbh CHxeM.'baHH h 
car. 40M Mh.iob, h OTH4onie h nocTaBH- 
me ABHMe.iexa n,ai)eM K04 xpacxa kojh 
eroJH y CnxeMy. 

7. A Ka.i, TO jaBHHie JoTaMy, 0TH4e h 
CTa4e Ha Bpx lope raj)H3HHa. h H04H- 
raBuiH r.iac cboj noBHKa h peie hm: ^\y 
Te Me, CHxeM./baHH, TaKo sac Bor qyo ! 

><. Hni.iM 4])BeTa 4a noMancy ce6H ii,a- 
pa. na jx'Konie Mac./iHHH: 6y4H naM nap. 

0. A Mac.iHHa hm pe^e: 3ap ja 4a ocTa- 
BHM n})eTii.iHHy cBOJy, KojoMce nacT mhhh 
r>oi\v H .Ly4HMa. na 4a H4eM 4a TyMapaM 
:',a /{pf/ia .|])BeTa V 

10. llo TOM j)eKOuie 4))BeTa cmokbh: xo- 
4H TH. 6y4H HaM u,ap. 

11. A CMOKBa MM pene: 3ap ja 4a ocTa- 
bhm ciac/j' cBojy h K])acHH po4 cboj . na 
4a H4eM 4a TyMapaM 3a 4pyia 4pBeTa ? 

12. Ta4a ])eKonie 4pBeTa bhhoboj .103h: 
X04H TH, dyAH naM ii,a]). 

1*>. A .103a HM ])(imy. 3ap ja 4a ocTaBHM 
bhho cBoje, Koje Bece.iH Bora h ^>y4«% 
na 4a H4eM /i,a TyMapaM 3a4/)/////4pBeTaV 

14. Ta4a cBa 4i)BeTa peKOiue Tpnv : xo- 
4H TH, oy4H naM naj). 

15. A Tpn o4roBoi»H 4pBeTHMa: aKo 40- 
HCTa xoheTe Mene 4a noMavKcTe vxtCm 3a z< 11 H3aniaBniH y no.T,e r)panie bhho- rpa4e CBoje h ra3Hnie i'])05Kl;e. h Beca/iH- 
Hiece; h yl^onie y Kviiy 6ora CBojera, h 
je4ome h iinnie. h ncoBann^ ABHMe.iexa. 
28. 11 Ta.! CHH KBe40B i)eqe: ko je Abh- 
Mciex H HiTa je Chxcm, 4a My cmv^khmo? 
llnje AH CHH JepoBa.ioBV a ^toy.i. HHJe 

AH IberOB HI)HCTaBV C'.lV/KMTe CHHOBHMa KH»iirA cy^iijAMA. r.i. 9. 10. 225 EMopa oua CiixeMOBa. A iuto ohcmo cmv- 
aiii.in TOMvy 

29. Ka,; 6n xaj napo,; 6110 iic\; mojom 
pvKOM, M OMOTueM AiuiMe.ioxa I 11 po- 
^e Abhmo.ioxv : iipiiKvim bojckv chojv. h 

y^). A Ki\;i ny oobv.i, yiipaBuro.L rpa,;- 
CKH, pHJe4ii Ta.ia ciina EBo,;oHa, paa- 
rH>eBii ce Bp.io. 

31. II noc.ia TaJHo nocianiiKe k Abiimc- 
.lexy H iiopyuii mv: obd Ta.i ciiii Ebo.^ob 
H opaha MV j,ol)Oiuo y C'iixom. 11 eno 110- 
Cyeiiiue rpa^ Ha le. 

32. Hero ycTauii Hohy th h Hapo^ uito 
je c T060M. 11 iiacjo^H y iio.Ly. 

33. A y jyrpy Ka^ cyni^e orpane. ^n- 
THH ce H y^apii na rpa^: 11 eBo oh h na- 
poA Kojii je c H.11M iiiuiKii he iipe,T,a tc, 
na vHiiHii c H>HM lUTo Tii MOHce pyKa. 

34. II ABinie.iex vcxa Hotiy 11 Bac na- 
poA mio ojeme c h>ilm: h aacjeAome Cn- 
xeMy y uenipii ^exe. 

35. A Ta.i ciin EBe^OB uMi\e 11 CTa,;e 
npe,i, BpaiHMa rpa,;cKiiM; a ABiiMe.iex 11 
EaiK)A uiTO ojeme c ftini iiSH^e h3 3acje;;e. 

36. A Fa.i BiujeB napo^ pe^e 3eBy.iy: 
eno napo.i (Ma:sii cbi)x roi)e. A 3eBy.i 
My oAroBopn: 0,; cjena ropcKora ^iiine 
TH ce .T>yAH. 

37. Onex nporoBopn Ta.i h pene: eno 
HapoA c.iaaii c BHca. n nexa je^na H^e 
nyxeM k uiyMU ^leonenHMCKOJ. 

38. A 3eBy.i My pe^e : r^je cy th ca^a 
ycxa, KoJHMa ch roBopno: kg je Abh- 
Mciex 4,a My c.iy/KHMoV Hiije .ih xo onaj 
HapoA KOJH CH Hpe3HpaoV II:iH/],H ca^a, 

H OHJ ce C H>HM. 

39. U H3H,ie Fa.i iipe^ CHxeM.taHHMa, 
H nooH ce c ABHMC.iexo^r. 

40. .\.iH ABHMciex ra noxjepa, h oh 
nouje;Ke OA H>era; h na^orae MHorn iio- 
(jHJeHH Ao caMHJex Bpaxa rpaACKHx. 

41. II ABHMe.iex ocxa y ApyMH; a 3e- 
By.i Hcxjepa Ta.ia h upaLy H>eroBy, xe 
He Moraxy cjeAJexH y CnxeMy. 

42. A cjyxpa,;aH w.m^e napo^ y no.te, 
H OH jaB.LCHO ABHMcuexy. 

43. A OH y.ie Hai)OA CBOJ h pa3AH.je-iH 
i*a y xpn nexe, h naMJecxH hx y aacje^y 
y no.Ly; h Ka^ BH,ye rAJe napoA H:ua:3H 
H3 rpa^a, ckohh na anx h hooh hx. 

44. Jep ABHMeJiex h Mexa Koja oHJauie 
c H»HM yAapHiue h cxa^ome K04 Bpaxa 
rpa^cKHx; a Apyre ^BHJe qexe y^apnme Ha cBe one koih oiijaxy y no.Lv, h no- 
on me II X. 

4."). II AiuiMciex oiijanie rpa.i, Bac onaj 
.Uui, n yae ra. n noon napo,], Kojn ojeiue 
y ibcMy. n jiacKona rpa^, h Hocnja co 

no H^CMV. 

4(). A Ka.i, TO Mynu' Kojn onjaxy y Ky- 
.in CnxcMCKoj, yl)onie y Ky.iy Kyhe 00- 
ra Bei)HTa. 

47. II on jaB.i.eno AiuiMc.iexy ,^i cy ce 
on,i,je cKynn.m ciui kojii onjaxy y KyjiH 
Chxcmckoj. 

48. Ta^a ABHMe.iex n;{H,i,e na ropy Cad- 
MOH. OH n caii HajH),; nrro ojtnne c n,nM; 
H y;ieB ABnMe.iex cjeicnpy y i)yi{y o,;ch- 
jeqe rpany 04 ^pBCxa h no,;n;Ke je n 
MexHy je na paMe, h pene Hapo,;y kojh 
oHJanie c n^nM : nixo Bn,\jecxe ,i,a caM ja 
yununo, opao unnnxe Kao ja. 

49. II cBaKH H3 HapoAa o^CHJe^ie ce6H 
rpany. n no})onie 3a ABHMe.iexoM h ho- 
Mexame r])ane oko Ky.ie, n aana.inuie 
ihima rpa,; ; n n3rnrM)nie cbh Kojn onja- 
xy y Ky.iH Chxcmckoj. oko xncyhy .Ly^w 

H JKCHa. 

50. llo xoM oxH^e ABHMe.iex na Tcbcc, 
H cxa^e y oko K04 TcBeca, h yse ra. 

51. A oHJame xBp^^a Ky.ia ycpe^ rpa^a, 
H y H>y noojeroiue cbh .Ly^H h ^kchc h 
CBH rpatjann. 11 3axBopHBuiH ce noneme 
ce Ha KpoB 04 Ky.ie. 

52. A ABHMe.iex ^ot^e 40 nyAe h y^a- 
pn Ha H,y. h Aot)e ao Bpaxa 0,; Ky.ie /i,a 
je 3ana.iH orH>eM. 

53. A.iH jeAHa JKena 6au,H KOMa^ mp- 
BBa Ha r.iaBy ABHMe.iexy h pa36H My 
r.iaBy. 

54. A OH opiKe BHKHy MOMKa Kojn 31 y 
Houiame opyHcje, n pe^e My : HSBa^H Mau 
CBoj H yoHJ 3ie, 4a lie peKy 3a Me : Htena 
raje y6H.ia. 11 npo«')0,;e ra c.iyra H>eroB, 
xe yMpHJe. 

55. A Ka^ BH^jeuie Il3paH.Lun ivi.je no- 
rnoe ABHMe./iex, oxH,i,onie cBaKn y cBoje 
Mjecxo. 

06. TaKo H.iaxH Bor ABnMC/iexy 3a 3.10 
Koje je yHHHHO ou.y cBojcMy y6HBHiH ce- 
^aM^ecex opahe cBoje. 

57. II CBe 3.10 .ty.ui CyxcM.Lana noBpa- 
XH Bor Ha H>HxoBe r.iaBe, h cxene hm ce 
KAexBa JoxaMa cnna JepoBa.ioBa. 

IVIABA 10. 

A nociHJe ABHMe.iexa ycxa j\ii H36aBH 
H3paHwi)a To.ia chh <l>VBe cnna /l,<^/;oBa, 

15 226 KH>IirA Cy/I,HJAMA. TA. 10. 11. 

HOBJeK n.ieMena TTcaxapoBa. kojh cjeija- | cajKa^H My ce pa^n M}^Ke CHHosa Hspa- me y CaMiipy y ropn Je^peMOBoj, 

2. II on cy^HJa ll3paH.?by ^Ba^ecex h 
Tpn ^o;^HHe, na yMpiije h oii norpe6eH y 
Ca^iipy. 

3. lloc.iiije aera ycxa Jaiip o,:; nje^ena 
Ta.iaAOBa. h 6h cy/i,HJa IIspan^Ly Asa^e- 
ceT H /i,BHJe ro^ime ; 

4. II iiMame Tpn^eccT CHHOBa, kojh ja- ii^LeBMjex. 

17. A CHHOBH Amohobm CKynume ce h 
CTa^ome y oko y ^a.la/^y; CKynnme ce 
H CHHOBH Hapan^eBH h CTa/i,ome y oko 
y Mhchh. 

18. A HapoA H KHesoBH ra^ia^cKH pe- 
Korae je^aH ^pyroMy : ko te no^eTH 6oj 
ca CHHOBHMa x4M0H0BHJeM? OH HBEa 6y^e xaxy Ha TpH/i,eceTopo Marapa,3,H, h HMa- j nor.yiaBap CBJeiia kojh acHBe y Ta^ia^y. 
xy TpH^eceT rpa^OBa, kojh ce soBy cevia \ JanpoBa ^o ^anac h jecy y 3eM.?bH Fa- 
.aa^oBoj. 

5. II }TvipHJe Janp, h 6h norpe6eH y 
KaMOHy. 

6. A CHHOBH II;3paH.i)eBH OHGT HHHHHie 

niTO je 3.10 npe^ rocno40M, h ciy^KH- 
nie Ba.iHMa h AcTapoiaMa, h 6oroBHMa 
CnpcKHM, H 6oroBHMa Ch^ohckhm, h 
6oroBHMa MoaBCKHM, h 6oroBHMa cnnoBa 

AMOHOBHJeX H 6orOBHMa *I>H.lHCTejCKHM ; 

H ocTaBHHie rocno7i,a h ne ciyacHme My. 

7. 3a TO ce pa3rH»eBH Focno/i, na n3pa- 
H^zba, Te Hx 4a/i,e y pyKe $H.iHCTeJHMa 

H y pyKe CHHOBHMa AMOHOBHJeM. 

8. A OHH ra3Huie h caTHpame cHHOBe 
H3paH.zbeBe o^ one ro^nne ocaMHaecT ro- 
^HHa, CBe CHHOBe Il3paH.i)eBe kojh 6HJa- 
xy c OHy CTpany Jop^ana, y 3eMJbH Amo- 
pejcKoj, Koja ie y Ta^a^y. 

9. H npHJe^ouie chhobh Amohobh npeKo 
Jop^ana ^a ce 6HJy E c Jy^OM n c Bchh- 
jaMHHOM H c /^OMOH Jc^peMOBH^eM ; H 6h 
Il3paH.zb y BCAHiaOJ ecbo^h. 

10. Ta/i,a Banmne chhobh Tl3paH^i)eBH 
Ka FocnoAy roBopcliH: carpHJeuiHCMO th 
IHTO ocTaBHCMO Bora CBOJera h Cwiyatn- 
CMO Ba.iHMa. 

1 1 . A TocnoA peqe cHHOBHMa ll3paH.,i.e- 
BHJCM : 04 MHCHpai^a h 04 AMopeja H 04 

CHHOBa AMOHOBHJeX H 0^ <I>H.lHCTeja, 

12. H 04 CH^OBana h 04 AMa.iHKa h 
04MaoHaii,a, kojh Bac My^Hiue, HHJecaM 
jLu Bac H36aB./i)ao Ka/; BannjacTe k mchh? 

13. Aau bh ocTaBHCTe Mene h ciy^KH- 
CTe 4pyrHM 6oroBHMa ; 3a to Bac BHiue 

EC hy H36aBJLaTH. 

14. H^HTe H BHHHTC OHC 6oroBe Koje 
CTC H3a6pa.iH, HCKa Bac ohh H36aBe y 

HCBO.LH BaillOJ. 
15. A CHHOBH n3paH.I.CBH pCKOlIIO Vo- 

cno/;y: cari)HJeiiiHCMo; iihhh c na.Ma iiito 
TH je Apai'o, caMO nac ca^a H36aBH. 

16. M iiooaiuiiiie H3Mei)y ce6e Cnmrnd 
Ty^e, H CTa/],ouic ciymHTH Tocno^y; h r.lABA 11. 

A Je«DTaj 04 Tajia^a 6HJaine xpa6ap 
jynaK, slah chh je/i,He KypBe, c kojom 
Ba^a^ po^H Je<i)Taja. 

2. Aah ra.ia4y h jKena aeroBa po^n 
CHHOBa, na KaA ^opacTome chhobh tc 
atene, OTJepame Je'i>Taja peKaBniH My: 
He tein HMaTH Hani./i)e4CTBa y 40My OD,a 
Hauiera, jep ch chh 4pyre atene. 

3. 3a TO no6jeiKe Je^Taj 04 6patie CBoje, 
H HacTaHH ce y 3eM.i>H ToBy ; h CTCKome ce 
K iBCMy .Zby^H npasHOBH, h Hi/axy c bhm. 

4. A uoc/iHJe HCKora BpcMena 3aBoj- 
HiTHnie CHHOBH Amohobh Ha H3paH.ZBa; 

5. II Ka^ 3aBojmTHme chhobh Amohobh 
Ha H3paH.zba, OTH^oiue CTapjemnne Ba- 
iia^cKe /i,a ^OBe^y Je«i»Taja h3 3eM.zbe 
ToBa. 

6. II peKome Je^Tajy: xo^h h 6y4H 

HaM BOJBO/I,a, /T,a BOJ^'JCMO ca CHHOBHMa 
AMOHOBHJeM. 

7. A Je<i)Taj pe^e CTapjeniHHaMa Baia^- 
ckhm: He Mp3HTe ar bh na Me, h ne hc- 
TJepacTe jih mc h3 ^oMa oiJ,a Mojera? ElTa 
CTe 4aK.ie /i,oin.iH k mchh ca^a Ka^ CTe 
y HeBo.i.H? 

8. A cTapjeniHHe Ba^a^CKe peKome Je^»- 
Tajy : 3a to cmo ca^a 40U1.ZIH ohct k Te6H 
4a nol/eui c HaMa h /i,a Bojyjem ca chho- 
BHMa AMOHOBHJeM H ^a HaM 6y4eiu no- 
r^aBap CBJCMa kojh jkhbhmo y Ba.aa4y. 

9. A Je«i>Taj pe^e CTapjemnnaMa Ba- 
jia^CKHM: Ka4 xoLeTe 4a Me o^Be^cTe 
HaTpar /;a BojyjeM ca CHHOBHMa Amoho- 
BHJeM, aKO MH HX ^a Bocno^, xoty ah 
BaM 6hth nor.iaBap? 

10. A CTapjemnne Ba.aa4CKe peKonie 
Je<i>Tajy : Bocno^ neKa 6yAe CBJe^oK Me^y 
naMa, aKO ne yinnnMO KaKo ch Kasao. 

11. Ta/i,a OTH^e Je^'xaj ca CTapjemn- 
naMa Ba.ia^cKHM, H napo/T, ra nocTasH 
noi\iana])eM h bojijo^om na^ co6om; h 
Jo«i>Taj n3roBO])n iipo^ Bocrio^OM y Mh- 
chh CBe pnjeuH Koje Cjeme peKao. KHiiirA o c\n;uijama. va. ii. 227 12. Ho TOM iiocia JtM'Tiij nocianiiKo 
K uaj)y ciiHOHa Amohoiuijox, u iiopVMii: 
mia iiMaiii th ca mhom, to cii ,i,oiiiao 
K MOHH ,;a paTvjt'ui no Mojoj ;{OM.h»y 

13. Auap cunoBa AMonoBHJex j)OHe iio- 
ciaHHUHMa JoanajoiuiM : iiito jc y;u'o Il:i- 
paii.L Mojy :u'M.Ly ki\,\ ,\o\)i' iiii Miiciipa. 
OA ApuoHa 40 JaBOKa ii ,;o Jop.^ana; 
CMa AaK.ie Bpaxii mh je c MiipoM. 

14. A.iH Je«i»Taj iiocia oner noc.iaHHKe 
K uapy ciiiioHa AMOnoBiijex, 

15. il uopyMii My: oBaKO Be.iii Je«i>Taj: 
HHJe yaeo Ilipaii.L :jeM.Le MoaBcne hh 
"^eM.Le ciiHOBa Amoiioiuijcx. 

IG. Hero iiiiamaBmii ii;3 Miiciipa npn- 
jel)e ILipan.L npeno nycTiifte 40 i;pBe- 
Hora Mopa 11 ^o^e 40 Ka^nca. 

17. II iioiua II:}pan.L noc.ianiiKc k u,apy 
E^OMCKOMy n pene: iiycxii 4a iipoljeM 
Kpo3 TBOjy lieM.BV. A.1H He noc.iyma ij,ap 
Eaomckii. Ilocia xaKoIje k ii,apy ^loas- 
CKOMy: a.iH hii oh ne xrje. II xaKo cxaja 
II;ii)an.L y luuiicy. 

is. IIo TOM HAyiiii npeKO nycTHH>e 06- 
lUe aeM.Lv E^OMCKy n iseM.Ly ^loaBCKy, 
H AomaBiuii c ncTOKa iscm.lh MoaBCKOj 
CTa^e y oko c ony cTpany Apnona; a.in 
He npnjeI)ome npeKO Met^e ]\IoaBCKe, jep 
ApHOH 6jeiiie Mei)a MoaBCKa. 

19. Hero noc.ia ILspaii.i) nociaHHKe 
K Chohy u,apy AMOpejcKOMV, ii.apy Ece- 
BOHCKO^iy, H pene mv IlapaiLL: ^onycxH 
HaM 4a npoljeMo Kpo3 TBojy .3eM.Ly 40 
cBojera Mjecxa. 

20. A.1H Choh He BJepoBa Rsi^muhy 4a 
ra nycTii 4a npiijelje npeKo Me^e H>ero- 
Be, Hero Choh ckyhh caB cBoj Hapo4, h 
CTa4ome y oko y JacH, n no6H ce c 113- 
paH.LCM. 

21. A rocno4 Bor Il3paH.i,eB npe4a4e 
CnoHa H caB Hapo4 H>eroB y pyKe chho- 
BHMa Il3pan.LeBHJeM, Te hx nooHuie ; h 

;a400H Il3paH.L cbv 3CM.i.y AMopeja, ko- 

JH HiHB.Laxy y OHOJ 3eM.LH. 

22. l:>a4o6Hme CBy 3eM.Ly AMopejcKy 
04 ApHOHa 40 JaBOKa, h 04 nycTHH>e 40 
Jop4aHa. 

2:^. TaKo je 4aK.ie rocno4 Bor H3pa- 
H.LCB oTJejjao AMopeje Hcnpe4 napo4a 
cBojera Il3paH.i»a, na th .ih xoiieui 4a 
je .3eM.i>a ifcHxoBa TBojaV 

24. Hnje .ih tbojc oho uito th 4a 4a 
je TBoje XeMoc oor tboj V TaKo Kora ro4 
rocno4 Bor nam oTJepa Hcnpe4 nac, 
OHora je .3eM^a nama. 25. II^H CH TH HO HCM 6o.i>H 04 Ba.ia- 
Ka c'HHa Ce«i»o})OBa ii,apa Moaiu'KoraV Je 
.111 ce ^m Ka4 cBal^ao c ll3i)an.beMV je au. 
Ka4 nojenao c HaMa? 

20. U3i)aii.i, iKiiBH y EceBony h y ce- 
.iHMa H.eroiuijeM h y Apoiipy n ce.iHMa 
iberoiuijeM 11 no ciuijeM r})a40BHMa 4y3K 
ApHOHa TpH c'TOTiine ro4nua; 3a uito ne 
OTecTe 3a to.ihko BpeMeuaV 

27. II TaKo HiijiH'aM ja xeou cKpHBHO, 
Hero TH MeHH hhhhui 3.10 paTvjyliH na 
Me. rocno4 cy4HJa neK cy4H 4aHac 
H3MeI)y cHHOBa ll3paH./i>eBHJex n CHHOBa 

AMOHOBHJeX. 

28. A.IH H,ap CHHOBa AMOHOBiijex ne no- 
ciyma pnje^iH Koje mv nopy^H Je«i)Taj. 

29. II cntje Ha Je^tTaja 4yx rocno4H.H, 
Te npolje Kp03 ra.ia4 n Kpo3 ManacHJy, 
npoi^e n ^Incny raja4CKy, h 04 Mncue 
ra.ia4CKe 4ol)e 40 CHHOBa AMOHOBHJex. 

30. II 3aBJeT0Ba Je«i>Taj saBJeT Focno- 
4y H pe^e : aKO mh 4ani cnnoBe Amoho- 
Be y pyKe, 

31. IUto ro4 H3n4e na BpaTa h3 Kyhe mo- 
je Ha cycpeT MeHH, Ka4 ce BpaTHM 34paB 
04 CHHOBa AMOHOBHJex, 6Hhe rocno4- 
ifce, H HpHHHJetiy na atpTBy na.i)eHHij,y. 

32. II TaKO 4ot)e Je<i»Taj 40 cHHOBa Amo- 
HOBHJex 4a ce 6HJe c H>HMa ; h rocno4 My 
HX 4a4e y pyKe. 

33. n no6H HX 04 ApoHpa na 40 Mh- 
HHTa y 4Ba4eceT rpa40Ba h 40 paBHHU,e 
BHHorpa4CKe y 6ojy sp.io Be.iHKOM; h 
CHHOBH Amohobh oHUie HOKopeHH npe4 

CHHOBHMa Il3paH.I)eBHJeM. 

34. A Ka4 ce Bpakame Je<i»Taj KyLn 
CBOJoj y Mncny, r.ie, kLh H>eroBa H3H4e 
My Ha cycpeT c 6y6H>HMa h CBnpaaaMa ; 
ona My bnjame je4HHHU,a, h ochm ae ne 
HMame hh cnna hh Kiiepn. 

35. Ila Ka4 je yr.ie4a, pa34pHJe xa.^H- 
He CBOje H pene : ax Khepn Moja ! Be.ie 

.IH MB o6opH ! TH CH 04 OHHJeX IUTO MG 

UBHJeje ; jep caM OTBopno ycTa cBoja Ka 
rocuo4y, H He Mory nopehn. 

36. A ona My pene : one Moj , Ka4 ch 
OTBopHO ycTa CBoja Ka rocno4y, ymmu 
MH KaKo je H3aui.io H3 ycTa tbojhx, Ka4 
Te je rocno4 ocbctho 04 Heiipujaxe.La 

TBOJHX, CHHOBa AmOHOBHJBX. 

37. Joui pene ouy CBojeMy : ynuHH mh 
OBO : ocTaBH Me 40 4Ba Mjeceua 4a ot- 
H4eM 4a ce uoiiHCM na rope 4a on.aa- 
HeM cBoje 4JeBojaiUTBo c 4pyraMa cbojhm. 

38. A ou joj peMe: H4M. II uvcth je 

15* 228 KhbiirA oyAiiJAMA. r.i. u. 12. 13. Ha A^^a -Mjeceua. 11 oHa oTii^e c ,4pyraMa 
CBojiiM H oiuaKHBa ^jeiJOJaiiiTHo cBoje 
no ropaMa. 

39. A KaA iipot)Ome ^ea MJeceii,a, Bpa- 
TH ce K oi;y CBojeMv, h oh CBpuni na aoj 
3aBJeT CBOj KOJH Ojeme aaBJeTOBao. A 
OHa He nociHa HOBJeKa. II nocra oon^iaj 
y Ilapan.iy 

40. ,4^"^ OA ro^HHe 40 ro^HHe H,],y Khe- 
pH Il;3paH.i)eBe ;],a n.ia^iy .3a Khepjy Je'i>- 
Taja 04 Fa.ia^a, MeTupn ^ana y roAWHH. 

TAABA 12. 

A Jb\/i,R 04 n.ieMena Je^peMOBa CKynn- 
me ce, h npeuiaBiuii na cjeBep peKome 
Je^Tajy : :m uito ch iiuiao y ooj na ch- 
HOBe AMOHOBe a nac HHJecn H03Bao 4a 
H4eM0 c T060M? cna.iiilieMO oriteM 40M 
TBOJ H Te6e. 

2. A Je«i>Taj him pe^e : HMax Be.iHKy 
pacnpy ca CHHOBHMa AMOHOBHJeM ja h 
Moj Hapo^, h no3Bax sac, a.iH Me ne H3- 
6aBHCTe H3 pyKy ftnxoBHJex. 

3. Ila BH,4etiH 4a Me ne M36aB.i.aTe, 
CTaBHx 4ymy CBOJy y pyKy CBOjy , n ot- 
H40X Ha cHHOBe Amohobc, h Focno^ mh 
Hx ^a^e y pyKe ; na nrro CTe ca^a 40UI.1H 
K MeHH 4a ce 6HJeTe ca mhom? 

4. Ta^a Je«tTaj cKynn cbc .i»y4e 04 Fa- 
.ia4a, H y4apH na Je«DpeMa; n Jij^n 04 
Fa.ia4a no6Hme Jea>peMa ; jep roBopaxy: 
6jeryHij,H cxe Je<i)peM0BH bh, .i»y4H 04 
ra./ia4a, kojh ce 6aBHTe Met^y Je<i>peMOM 
H Met)y ManacHJOM. 

5. II Fa.ia4 y3e Je«i>peMy 6po40Be Jop- 
4aHCKe. II Ka4 kojh 04 Je(i>peMa 4o6je- 
3Ke H pene : hvcth Me 4a npHJeI)eM, pe- 
Kome My ohh 04 Fa./ia4a: jecH .ih 04 
Je«i>peMa ? II Ka4 oh pe^e : HHJecaM, 

6. 0H4a My peKome : pei;H : IIlH6o.aeT. 
A OH pcHe : CH6o.ieT, ne moi7Iih 4o6po 
H3roBoi)HTH. Ta4a ra yxBaxmne h saKJia- 
lue Ha op04y Jop4aHCKOM. II norH6e y 
OHO BpHJeMe H3 n^icMCHa Je<i»peMOBa ^e- 
Tp4eceT H 4BHJe Twcyho. 

7. H Jefi)Taj 6u cy4HJa Il3paH.T>y mecT 
ro4Hna ; h yMpHJe, h oh iiorjx'deH y rpa- 
AY Fa.ia4CK0M. 

8. A iioc.iHJe H^era oh cy4HJa II.3paH- 
Jby ABecau h3 l^HTJcjeMa. 

9. H HMaiiie TpH4eceT CHHOBa h TpH- 
4eceT KhepH, Koje pa3y4a h3 Kyhc, a 
TpH4occT 4J(^BojaKa 40Be4e cHHOBiiMa 
CBOJHM H3 /ii)yrHx Kyha; h 6h cy4HJa 
Il3paH.i>y ce4aM ro4HHa. 10. llo TOM yMpHJe ABecan, h oh no- 
rpe6eH y BHT.iejcMy. 

11. A noc.iHJe H>era 6h cy4HJa Hspan- 
.i»y E.ioH 04 oaBy.iona; oh (m cy4Fija 
Il3paH.!by 4eceT ro4HHa. 

12. IIo TOM yMpHJe E.10H 04 SaBVJio- 
na, H 6h norpedcH y Aja.iony y 3eM.i.H 
3aBy.iOHOBoj. 

13. lIociHJe H>era 611 cy4HJa Il3paH.i>y 
AB4OH CHH E.IH.IOB <I)apaTOH>aHHH. 

14. Oh HMame ^eTp4eceT CHHOBan xpn- 
4eceT ynyica , kojh jaxaxy ce4aM4ece- 
Topo Mara pa 4H. II 6h cy4HJa Ilspan^y 
ocaM ro4HHa. 1 

15. IIo TOM yMpnje AB40H chh E.ihjlob 
4>apaT0itaHHH, h oh norpe6eH y *I>apa- 
TOHy y 3eM.i»H Je4>peMOBoj na ropn AMa- 

.IHHKOJ. VAABA 13. 
A CHHOBH Il3paH.I>eBH OHCT MHHHHie lUTO 

je 3.10 npe4 Focno40M, h Focno4 hx 
4a4e y pyKe <I>H.iHCTeJHMa 3a ^eTp4e- 
ccT ro4HHa. 

2. A Onjame je4aH ^iobjck 04 Capaje 
04H.ieMeHa cnnoBa ,zl,^^HOBHJex, no hmc- 
Hy MaHoje, h .rKena My ojeme nepoTKn- 
aa, H He pal/aiue. 

3. Toj JKCHH jaBH ce ani^eo Focno4H>H 
H peqe joj : r.ie, th ch ca4 nepoTKHBa, 
H HHJecH pal)a.ia; a.iH kenr 3aTpy4H»eTH 
H po4Hliein cHHa. 

4. Hero ca4a ^yBaj ce 4a ne HHJem bh- 
na HH cH.ioBHTa nniia, h 4a ne je4em 

HHIHTa HCIHCTO. 

5. Jep r.ie, 3aTpy4H>eIiem, h po4HlieiH 
CHHa, H opHTBa 4a He HpHJe^e no aero- 
Boj r.iaBH, jep he 4HJeTe 6hth naanpej 
BojKJH 04 yTpo6e MaTepnne, h oh he no- 
hcth H36aB^aTH Il3paH./i>a h3 pyKy *f>H- 

.IHCTCJCKHX. 

(). M jKena 4oI)e h pene MyjKy CBOjeMy 
roBopehH: ^iobjck Bovkjh 4oI)e k mbhh, 
H .aHn,e My 6HJanie Kao .iHii,e anl^caa Bo- 
HvHJera, Bp.io cTi)aniHo; a.iH ra ne 3anH- 
Tax 04aK.ie je, hhth mh oh Ka;m CBOjera 
HMena. 

7. Hero mh pe^e: r.ie, th hem :iaTpy4- 
IBCTH, H ])04Hfiein ciiHa; 3a to ca4a He 
nnj BHHa uh cH.ioBHTa nnha h ne je^H 
HHiirra hcmhcto; jep he 4HJeTe 6hth na- 
3Hpej BomJH 04 yTpo6e MaTcpHHe na ^a 

CMpTH. 

8. Ta4a ce Manoje homojih Focno4y h 
pcMc : Focno4e ! ncKa ouct 40^6 k na- KH>iirA o t^y,i.n 
ua MOBJeK BoacJH, Kojera on t\iao. ,;a nar 

HaVHII UlTa hCMO HHiniTH f AJOTOTOM, Ka.1, 

ce {HUH- 

1). II yo.iHiiiii l\H'Ilo,^ I'.iac MaiiojeB; h 
40^e oiicT anl)00 rocTio,;H>ii k avoiiii Ka^ 
cjo!)aiiu' y iio.Lv ; a Maiiojc Mvac H>e;jiin 
He 6jeiiio Ko.i, \u\ 

10. Ta.^a iKoiia opiKo OTp^a ii jaiui mv- 
3Ky CBOjoMy roHopehii My : eno, jaini mii 
ce onaj mohJck, kojii mii je iipiije ,i,().ia:nio. 

11. A MaiiDJo ycTaiuiiii iiol)e ca ;koiiom 
cbojom; 11 Ka.i, ^,o\)Q k MOBJoKy, pe^e My: 
jecH JH Til oiiaj HOBJOK iiiTO je roBopno 
OBOJ HCOHiiV Oil (uroiu)pii : jocaM. 

12. A Maiiojo i»oue: Ka,i, uy,;e iirro cii 
Kaaao, KaKo he ohtii npaBii.io :ia ^Hjexe 
H lUTa he ce MiiniiTii c h>iimV 

lo. A anljeo rociio,;}bii i)eMe Maiiojy: 
xena neKa ce MVBa o,; CBera iuto caM 
joj Ka:^ao. 

14. HeKa He je,i,e HiiiuTa iiito ^^o.iasii 
c BHHOBe .loae. h Bima hii cii.ioBH'ra ini- 
ha HCKa He niije, ii HHuiTa ne^iHCTO ne- 
Ka He je^e. Ill to caM joj aaiiOBJe^Ho CBe 
HeKa 4p;Ki!. 

15. Ta,i.a pene Manoje ani^ewiy Focno^- 
H>eMy : pa,;H 6hcmo Te ycTaBHTu ^a th 
sroTOBHMO jape. 

10. A an^eo FocnoAitn oAroBopn Ma- 
Hojy: Aa Me h ycTaBiiui, He hy jecTH 
TBojera je^a ; Hero aKo xohem 3roTOBH- 
TH acpTBy na.LeHimy, npHHecH je Focno- 
4y. Jep Manoje Hiije :3Hao /;a je an^co 
Focno,;H)H. 

17. OneT peqe Manoje an^ciy Focno,],- 
H>eMy : KaKO th je HMe V 4a th aaxBa^ii- 
Mo KaA ce 'sC)\j\e hito ch peKao. 

18. A antjeo Focno^mn 0/],roBopH My: 
uito HHTaiu 3a HMe MojeV Hy/^no je. 

19. Ta^a Manoje yae jape h ,^ap, h npn- 
nece Focno^y na CTHJenn ; a au^eo y^m- 
HH Hy,;o npe^i, ManojeM h aienoM H,e- 
roBOM ; 

20. Jep Ka,^ ce noAume n.iaMen c 0.1- 
Tapa K ne6y, ant)eo Focno^itH no^HHce 
ce y H.iaMeny c o.iTapa; a Manoje h JKe- 
Ha H>eroBa BH^ehH to na^ome nHHHi;e 
Ha seM.ty ; 

21. II an^eo ce Focno/T,H,H ne jaBH bh- 
me MaHojy hh aienn H>eroBoj. Ta/T,a ]\Ia- 
Hoje pasyMJe m je anl^eo Focno/i,H,H. 

22. II pe^e Manoje thouu cbojoj: :ia nn- 
je-io hcMO yMpHJCTH, jep BH/i.jecMO Bora. 

23. A atena My peie : Ka^ 6n xtho Bor 
Aa nac y6HJe, ne 6u npHMHo ni nauinx JAMA. r.l. 13. 14. 22') ])yKy axpTBe na.Lonnne nii ,^apa, hiith 
oil iiaM iioKa^ao cuera OBora, hhth 6h 
naM ca,; ofijaBiio TaKiix CTBa])n. 

24. II TiiKo ra iwena \h\\u cuiia, 11 ua- 
,ije Mv II Me CaMCon; 11 ,i,iijeTe o^parre, 
11 Fo('iio,\ ra o.iaroc.ioini. 

25. II ,^y.\ Fociio.uhii homo \o,;hthch>hm 
no oKo.iy ,.l,aii()By, iiiiMcl^y Capaje h 
EcTao.ia. 

IVIAIU 14. 

11 ciilje CaMcon y TaMiiaT, 11 BH,\je on- 
,T,je jc/^ny ;y(MU)JKy H:iMeI)y Khe])H <I>n.iH- 

CTejCKHX. 

2. II Bi)aTiiBiini ce Ka:{a ou,y cBojeMy 11 
MaTepn CBojoj roBOj)ehn: BH^jex AJ^Boj- 
Ky y TaMnaTy H3Me^y KhepH ^hahctcj- 
CKHx ; oiKeinrre Me h>om. 

3. A OTaii, n MaTii penonie My : 3ap ne- 
Ma /;jeB0JKe Met)y KhepwMa TBOJe 6pahe 
y CBCM napo^^y MOii, 4a H/],ein 4a ce ome- 
HHiii H3MeI)y <I>H.iHCTeja Heo6i)e3aHHJex ? 
A CaMcoH o^^roBopH oi;y cBojcMy: aoM 
Me ojKenn, jep mh je ona OMH^LCAa. 

4. A OTaii, H MaTH iteroBa ne sna^njaxy 
^a je TO OA Focno^a, h ^a Tpamn 3a/T,j(v 
BHu,y c <I>HAHCTeJHMa ; jep y ono npnjeMe 
$H.iHCTeJH B.ia/i,axy cnnoBHMa H3i)aH- 
.teBHJeM. 

5. IT TaKo CH^e CaMcon c ou,eM cbojhm 
H c MaTepoM CBojoM y TaMHaT, h Ka^ 
Aol^oiue 40 BHHorpa^a TaMnaTCKHX, r.ie, 
M.ia,], .laB pn^yhH cvKodii ra. 

(3. II 4yx Focno^ftH CH^e na h>, 'i;e 
pacTpjKe .laBa Kao jape neMajyhn nniuTa 
y pyi],H ; h ne Kasa ou,y hh MaTepn uiTa 
je yijHHHo. 

7. II TaKO ^omaBuiH roBopH c 4JeB0J- 
KOM, H ona OMH.i»e CaMCOHv. 

8. A nocJiHJe hckojihko ^ana n^yhn 
oncT 4a je o.^Be^e, CBpne /^a BH/;n Mp- 
TBora .laBa ; a iMe, y mptbom ^laBv poj 
nne.ia h mc^. 

9. H H3Ba4H ra y pvKy, n iiol^e nyTCM 
je^yhn; n Ka^ Ao^e k ouy h MaTepn, 
^a^e HM Te je^ome ; hah hm ne pe^e /^a 
je n3 MpTBora .laBa H3Ba4H0 Me/^. 

10. II TaKO /V^Ije OTau H>eroB k onoj 
4JeBoju,H, H CaMCon yMnnn on/;je Bece- 
^e, jep TaKO MHitaxy MOMu,n. 

11. M Ka4 ra BH/^jeme <l)uMicTeju, H3a- 
6paine Tpn^eccT 4pyra 4a 6y,^y c HjHm. 

12. H pene hm CaMCon: ja hy BaM 3a- 
ronenyTH saroncTKy, na aKO mh je 04- 
roHencTe 3a ce^aM ^ana 40K je Bece^ie 230 KH>IirA CyAIIJAMA. TA. 14. 15. n noroAHxe, ^aty brm TpHAeceT Kouiy- 
.La H xpii^ecexope cue^ane xa.i»HHe. 

13. Ako .111 He oAroHeHexe, bh texe 
/!,axH Menu xpn^ecex Koiny.^ba h xpn^e- 
cexope CBe^ane xa.i.HHe. A ohh My pe- 
Kome: saroneHH saronexKy CBojy, ^a 
MyjeMO. 

14. Ta^a hm pe^e : 04 oHora kojh je^e 
11:311^6 je.io, II O/H ./Lyxora nsH^e ciaxKO. 
II He Morome o^roHenyxH saronexKe xpn 
^ana. 

15. n ce^MH 4aH peKome ateHH Caai- 
coHOBoj: HaroBopii iiy'rKa CBojera m 
HaM Kaa:e saronexKy, h.ih heMO cna.iH- 
XH oraeM xe6e h ;i,om 0D,a xBojera. Je- 
exe All Hac aa xo nosBa.in ^a naii ysMexe 
iiMaae V je .ih xaKo ? 

16. II cxa^e n.iaKaxH JKena CaMCOHO- 
Ba npeA ibhm roBopeliH: xh Mp.SHHi na 
lie, H XH Me He .ZBy6Hin; saroHenyo ch 
saronexKy CHHOBHMa Hapo/;a Mojera, a 
He tein 3ieHH ^a je KajKeui. A oh joj pe- 
He : r.ie, hh oiiy CBOJeMv hh Maxepn CBOJoj 
HHJecaM je Kasao, a xe6H ^a je KasKeM ? 

17. II oHa H.iaKa npe^ h>hm sa ce/],aM 
^ana ^OK^e xpajaine Bece^/Le. A ce^MH 
^aHKaaa joj, jep 6jeuie HaBa.iHAa na h>; 
a OHa Kaaa yaronexKy CHHOBHMa napo^a 
CBOJera. 

18. Ta^a My peKoine Jbyji,^ rpa4a oho- 
ra ce^MH /i,aH 40K cyHi];e ne sa^e : inxa 
je cjalje 04 Me/i,a, h mxa je Jhjhe 04 ^a- 
Ba ? A OH HM pe^e : 4a nnjecxe opa.iH 
Ha Mojoj j}'HHu,H, He 6Hcxe noro^HAH mo- 
je 3aroHexKe. 

19. II 4oI)e Ha H) 4yx Focno^rbH, xe 
cnl/e y AcKa.ioH, h houh OH^je xpn^ecex 
JbjA^, H yse o4HJe.ao c h>hx h ^a^e cbc- 
Hane xa.i)HHe OHHMa kojh o^roneHyme 
aaroHexKy; h i)acp/],H ce Bpjo h oxH^e 
KyhH ou,a cBojera. 

20. A jKena CaMCOHOBa y/i,a/i,e ce 3a 4py- 
ra H>eroBa, c kojhm ce fiHJame y^pymno. 

lAABA 15. 

A noc.iHJe HCKO-iHivO ^ana, iimeHnq- 
iioj '/Kexim, /],oI)e CaMCon /[a noxo/i,H jkc- 
ny CBOJy /],0HecaBmii joj jape, h pe^ie: 

H^CM K JKCHH CBOJOJ y .lOJKHMIiy. AAVL My 

oxau. H.e.'iHH He ^a^e 4a yl^e. 

2. Jep pcMC oxaii, H>e:3Hn: ja MHiiKT)ax 
sa ii,HJe.io /Ui XH HHJe no bo.lh, iia j(», 
4a40x Apyry xBojcMy; Hero M.iat^a ce- 
cxpa H>e:3HHa HHJe .ih .^enuia 04 H>e? 
yriMH H>y MJecxo one. 3. A CaMCOH HM peqe : ja ne ty 6hxh 

KpHB <l»HAHCXeJHMa Ka^ HM yqHHHM 3j10. 

4. II oxKmaBiHH CaMCOH yxBaxH xpH 
cxa .iHCHi],a, H yae Ayqa, h cseaa no 4bh- 
je 3a penoBe, h Mexny ho je^an AJ^ ne- 
^y 4Ba pena, 

5. Ila 3anaAH ^.y^cBe, h nycxH y Jbe- 
xHHy $H.iHcxejcKy , h Hona./iH .zbexHHy 
HoataeBCHy h nenomiteBeHy, h BHHorpa- 
4e H MaciHHHKe. 

6. Ta^a ^hahcxcjh peKonie : ko je to 
y^iHHHO? H oAroBopHHie: CaMCOH sex 
TaivfflaliaHHHOB, jep My y3e meny h ^a^e 
je Apyry aeroBy. Ta^a ^ol/onie ^vlaii- 
cxeJH H cna^iHiue oraeM ay h on,a ae- 

3HHa. 

7. A CaMCOH HM pe^e: aKo cxe h y^iH- 
HHAH xaKO, onex ty BaM ce ocbcxhxh, na 
hy ce OH^a oKannxH. 

8. H H0.10MH Hx .zbyxo HoraMa ho 6e- 
4pHMa; HO xoM oxH^e h Hacxann ce y 
neiiHHH 04 cxHJene HxaMa. 

9. Ta/i,a HSH^ome <I>HAHCxeJH h cxa^o- 
uie y OKo HpcMa Jy/i,H, h parnHpniue ce 
40 AexHJe. 

10. A Aijji^vL 04 Jy^e peKome : nixo cxe 
Hsam.iH Ha nac? H oAroBopnuie: nsa- 
iH.iH CMO 4a CBeateMO CaMCOHa h 4a My 

yHHHHMO KaKO jC OH HaMa y^HHHO. 

11. Ta4a H3H4e xpn xHcyhe .Zby4H h3 
Jy4e K neiiHHH y cxHJeHH HxaMy , h pe- 
Kome CaMCOHy: ne anaiu ah 4a *I>h./1h- 
cxeJH Bia4ajy Ha4 naMa ? 3a luxo ch naM 
4aKAe xo y^HHHO V A oh hm pene : KaKo 

Cy OHH MCHH y^HHHAH XaKO ja yHHHHX 

aHMa. 

12. Ohh My pcKOUie: 4oniAH cmo 4a xe 
CBcsKCMO H npe4aM0 y pyKe $H.iHcxeJH- 
Ma. A CaMCOH hm pe^e : saKynnxe mh ce 
4a He Lexe bh yjiojKHXH na Me. 

13. Ohh My o4roBopHme h peKOine: ne 
keMO ; Hero tcMO xe caMO CBCsaxn h npe- 
4axH y anxoBe pyKe, a^H xe ne tiCMO ho- 
ry6HXH. H CBeaanie ra y 4Ba HOBa yma 
H 04Be40iue ra h3 cxHJene. 

14. H Ka4 OH 4ol)e 40 ./lexHJe, <I>h^h- 
cxeJH ra ci)exome BHMyliH 04 i)a4ocxH; 
a 4yx rocno4aH cnl^e na a, h yma na 
pyKaMa aeroBHMa Hocxanie Kao kohij,h 
H3roi)je.aH 04 Baxpe, h ciia4ome cBese 
c i)yKy aeroBHJex. 

15. II OH Hal/e qe^^ycx Marapeliy jom 
cHi)OBy, H iii)ymHB pyKy CBOjy y3e je, h 
Hor)H aoM xHcyhy .^y4H. 

10. IIo XOM pe^e CaMCon: Hd^yuity KlblirA CVAIIJAMA. TA. 15. 16. 231 MiU\ipohoM je.^Hv roMii.iy, ^,b\\}c roMii- 
je, Mej)ymliy jiarapehoM iiooiix Tiicvtiv 
.ty.lii. 

17. A KiiA iiapcHO, uaiui Ho.bvcT ii.i pvKO 
ak^je, II Ha:{Ha ono mjocto PaMaT-.lexiija. 

18. II uiijaiiie a;t\i,an jaKO, xe 3a«aiiii 
Ka rotMio,i,y II poHO : th cii yniiiiiio py- 
KOM cayre CBOjora obo ii;i6ai?.beibe bo- 
AiiKO ; a c<a4a xoLy ah yMi)iijoTii 04 ate- 
!)ii, ii.iii hy iiacTii y pyKC ueo6po:mniiMaV 

UK Ti\M lior pacmijoiiii CTiijoHy y /le- 
xiijii, II iipoTCHe Bo,vi 113 H»e, Tc ce na- 
DH, II noBpaxii My ce 4yx h ojKiiBJe. 3a 
TO ce iipo3Ba OHaj ii3Bop En-aixope, kojh 
je y .lexiijii ,;o .laiiaiuibera ,;aHa. 

'20. 11 oil cy^HJa ll^paiLLy 3a BpcMena 
«I>iiJLiiCTejcKora ASt'tAeceT ro/i,HHa. 

rilABA 16. 

llo TOM OTH^e CaMCOH y ra3y, 11 OH^je 
Bn^je je^Hy aceHy KypBy, 11 yi^e k aoj. 

2. 11 .ty,;iiMa y ra3ii 611 Kasano : ;\o\)e 
CaMCOH OBaMO. II onKO.iiime n Bpeoame 
ra iiiije.iy Hoh na BpaTHMa rpa^CKHM; 
H CTajaxy y hothjh iiHJe.iy hoL roBope- 
iiH : ^OK CBane, yonliCMO ra. 

3. A.iii CaMCOH cnaBaB ^o no hoIih ycTa 
y no HotH, H mqena BpaTa rpa/],CKa c 06a 
^OBpaTKa H Hinqyna hx c npujeBopHH- 
ii,OM 3ajeAH0, h MeTHy hx na paMena 
H o^Hoce HaBpx rope Koja je npeMa 
XeBpoHy. 

4. IIociHJe Tora 3aMH.ioBa ^jeBoJKy na 
noTOKy CopiiKy, Kojoj ujeme hmc Jl^aAuj^a. 

5. II ^oljome k h.oj KHe30BH <I>H.iHCTej- 
CKH H peKome joj : npeBapn ra h HCKy- 
maj r^je My ctojh Be.iHKa cnara h KaKO 
6hcmo My Aoca^H.iH 4a ra CBCHceMO h 
CB.iaAaMo; a mh teiio th ^aTH CBaKH no 
THcyhy H CTO cpe6pHHKa. 

('). II ^a,iH,],a peqe CaMCony: xaj,?^e Ka- 
XH MH r^je CTOJH TBOja Be.iHKa cnara h 
^HM Cm ce Morao CBe3aTH h CBja^aTH. 

7. A CaMCOH joj pe^e : ^a mb CBeacy y 
ce^aM ry'/KaBa ciipOBHJex neocyinenHJex. 
OH^a oHx ii3ry6HO cnary h 6ho Kao h 
4pyrH HOBJeK. 

8. II ^onecoine joj KnesoBH *I>H.iHCTej- 
CKH ce,vaM ryacaBa cnpoBHJex, joui neo- 
cymeniijex, h ona ra CBe3a ibHMa. 

9. A KOA H>e 6HJaiue 3acjeAa y co6h ; 
H ona My peqe: cto <I>H.iHCTeja na Te, 
CaMcone I A oh noKH/T,a ryacBc, Kao ihto 
ce KH^a Konan, oa Ky4je.i)e Ka^ ocjcth 
BaTpy ; h ne 403Ha ce 3a cnary aeroBy. 10. IIo TOM peqe /l,a.iH4a CaMcony: 
rae, iij)eBapH0 ch mc, h caarao ch mh ; 
Hero xaJAc Kamn mh ^hm oh ce Morao 
ciuxiaxH. 

11. A OH joj pe^e : ^a Me 4o6po CBemy 
noBHM yjKiiMa Kojinia HHJe HHuiTa pal/e- 
no, Ta^a oiix ii3ryoH0 cnary h 6ho 6hx 
Kao Apyrii mobjck. 

12. H /^aviH^i,a y3e noBa yma, h cBe3a 
ra H.HMa, uaK My pc^ue : cto <I>H.iHCTeja 
na to, CaMCone! A 3acj(M,a dnjaiiie y co- 
on. A on pacKH^e c pyKy viKa Kao Konai;. 

13. Ta^a peqe ,zl,*'iaH4a CaMcony: je^- 
naKO Me Bapaui n .lameui mh ; Ka*/KH mh 
mm Cm ce Morao CBe3aTH? A on joj \)e- 
^e: /],a ce^aM iii)aMeHa Koce na luaBH 
Mojoj iipHBHJeui na BpaTH.io. 

14. II ona 3ar.iaBHBiuH BpaTH.io koiicm, 
pe^ie: cbo 4ni.iHCTeja na tc, CaMcone! 
A on ce npooy^n 04a cna, h HCTpsKe ko- 
.lau H ocHOBy H BpaTHao. 

15. OneT My ona pe^e: KaKO iio'iKcin ro- 
BopHTH : .LyoHM TC, Ka/i, cpii,e TBOJe HHJe 
K04 Mene? Beh ch mc Tpn nyxa ni)OBa- 
pHo ne xoTehH mh KasaTH r^je th je Be- 
.iHKa cnara. 

16. II ona My AOcai^HBaine cbojhm pn- 
je^HMa CBaKH ^an n naBaa»HBame na a, 
H Aynia My npeneMoace 4a yMpe, 

17. Te joj OTBopn mije.io cpi];e CBoje, 
H peqe joj : 6pHTBa nnje nnKa^ npeui.ia 
npcKo raaBe Moje, jep caM Ha3Hpej Bo- 
;kjh 04 yTpooe MaTepe cBoje; 4a ce o6pH- 
jeM, ocTaBH.ia Cm Me cnara Moja h ocaa- 
OHo 6hx, h 6ho 6hx Kao CBaKH ^iobjck. 

18. A ^a.iH4a bhacIih 4a joj je otbo- 
pno D,HJe.io cpi],e CBoje, nocia h no3Ba 
Kne30Be 4>H.iHCTejcKe nopy^HBiun hm: 
xo4HTe ca4a. jep mh je OTBopno i^iijeao 
cpi];e CBoje. Ta4a 40^ome Kne30BH *I>h- 
.iHCTejcKH K HjOJ h 4onecome noBii,e y 
pyKaMa cbojhm. 

19. A ona ra ycnaBa na Kpn.iy cbojbm, 
H 403Ba HOBJeKa Te My oopnja ce4aM 
npaMena KOce c r.iaBe, h ona ra npBa 
CB.ia4a Ka4 ra ocTaBH cnara H»eroBa. 

20. II ona pe^e : cto <I>H.iHCTeja na Te, 
CaMCone ! A on npo6y4HB ce 04a cna pe- 
qe : H3aiiH hy Kao h npuje h OTchy ce. 
Jep ne 3na4HJame 4a je l'ocno4 04CTy- 
HHO 04 ftera. 

21. Ta4a ra yxBaTHuie <I>H.iHCTeJH, h 
HCKonaiuo My ohh, h o4Be4ome ra y Fa- 
3y H oKOBaiiie ra y 4Boje Bepnre Mje4e- 
ne ; h Mea»ame y TaMHHUi,H. 232 KitlirA O CVAHJAMA. 1\1. 10. 17. 18. 

2'2. A Koca Ha r.iaBH iteroBOJ no^e pa- A MaxH mv peue : Fociioa Aa Te 6.iaro- cTii Kuo iiiTo je uii.ia Ka.i. ra ooi)Hjaiiie. 

23. II KHeiiOBii *l>n.iiicTejcKH CKyiiiiiue 
ce 4a npimecy BeJiiKV :a{pTBy ,4^roHy 
6ory CBOJeMy, ii 4a ce npoBeceae; iia pe- 
Kome: iipeAa^e naM oor nam y pyKe na- 
me Ca.MCOHa Henpiijaxe.La naiiiera. 

24. TaKoi^ep 11 napo^ BH^jeBuiii ra xBa- 
yi.ame 6ora CBojera roBopetiH: iipe^a^e 
HaM oor Hain y pyKe name HenpiijaTe.La 
Hamera 11 saTupa^a BeM.Le name 11 kojh 
110611 To.iHKe H3Me^y nac. 

25. II Ka4 ce pasBece.iii cpii,e h,iixobo 
peKome: soBHxe CaMcona 4a naM nrpa. 
II 403Bame CaMCona 11:3 TaMHHij,e 4a iim 
iirpa, H HaMJecTiiiue ra ^lei^y 4Ba CTvna. 

26. Ta4a CaMCOH pene MOMKy kojh ra 
4pHtaine :va i)yKy : nycni Me. 4a onnnaM 
cxyiioBe Ha Kojn^ia cxojn Kytia. 4a ce na- 

C.IOHHM Ha H)HX. 

27. A Kylia dnjame nyna .i>y4n n ace- 
Ha. H CBH KHeaoBH <InLiiicxejcKH onjaxy 
0H4Je: H Ha KpoBy 6HJame oko xpH xh- 
cyte JbyA^i h /Kena . kojh r.ie4axy KaKO 
CaMCOH nrpa. 

2<S. Ta4a CaMcoH ^aBann Ka rocno4y 
H pe^e: rocno4e, rocno4eI ono:\ieHH Me 
ce, MO.iHM xe, H yKpHJeiiH Me, mojhm xe, 
caMO ca4a, BoiKe! 4a ce ocbcxhm je- 
4aH nyx <I>H.iHCxeJHMa ;ia 06a OKa cBoja. 

29. H sarp.iH CaMcoH 4Ba cxyna cpe- 
4fta, Ha KOJHMa cxajame Kyka, h nacio- 
HH ce Ha H)HX, Ha je4aH 4ecH0M a na 
4pyrH JHJeBOM pyKOM cbojom. 

30. Da 0H4a pene CaMcoH : ncKa yMpeM 
c 4>H./iHcxeJHMa. H na^eiKe jaKO, h na4e 
Kyha Ha KHe:30Be h na caB Hapo4 kojh 
ojeme y ftoj; h 6h MpxBHJex Koje no6H 
yMHpyiiH BHiue Hero OHHJex KOJe no6H 
3a aiHBoxa cBojera. 

31. IIociHJe 4oI)Oiue 6paLa H,eroBa h 
caB 40M oua ibcroBa. h y:ieme ra, h Bpa- 
xHBiuH ce noi^pe6oiue ra H3Me^y Capaje 
H Ecxao.ia y rpo6y MaHoja oua n^eroBa. 
A OH Cm cy4HJa li3i)aHj)y 4Ba4eceT ro- 
4HHa. 

YAAllA 17. 

A ^Hjaiiie je4aH mobjck h:', I'ope Je«i'pe- 
MOBe no HMony Mnxa. 

2. On i)e4e MaxepH CBOJoj: xncylia h 
cxo cpeopHHKa, uito cy xh yKpa4eHH, 3a 
Koje CH KAeAn H roBopH.ia npe4a mhom, 
eBo; xo je cper)po y Meue, ja caM ra y3eo. C.IOBH. CHHe! 

3. A Ka4 BpaxH xHcyiiy n cxo cpeop- 
HHKa MaxepH CBojoj, peqe Maxn aeroBa : 
xo caM cpe6po nocBexH.ia rocno4y h3 
CBoje pyKe 3a xeoe, chhc moj, 4a ce na- 
mmm 04 Fbera .ihk pe3aH h .ihbch ; 3a 
xo XH ra ca4a 4ajeM naxpar. 

4. A.1H OH oiiex 4a4e cpeopo Maxepn 
CBOJoj. a MaxH y3e 4BJe cxa cpeopHHKa 
H 4a4e 3.iaxapy, a oh na^HHH 04 aera 
JHK pe3aH H .iHBCH, xe dnjanie y Kyhn 
Mhiuhhoj. 

5. II xaj Mnxa HMame Kyliy 3a ooroBe, 

H HaHHHH OII.iehaK H .IHKOBe. H IIOCBCXH 

je4Hora H3MeI)y CHHOBa cbojhx 4a My 
6y4e CBenixennK. 

(). y xo BpHJeMe He ojeuie H,apa y 113- 
pan.iy : cBaKH qHH>aiue uixo My 6HJanie 
4paro. 

7. A 6jeme je4aH M.ia4Hli H3 Bnx.ieje- 
Ma Jy4HHa, 04 Hopo4HHe Jy4HHe, kojh 
ojenie .Icbhx h 0H4Je 6opaB.i,ame. 

8. Oh oxH4e h3 xora rpa4a, BHX.ieje- 
Ma Jy4HHa, 4a ce nacxann r4je mo^kc; 
H H4ytiH CBOJHM HyxcM 4ol|e y ropy Je- 
(tpcMOBy 40 Kyte MninHHe. 

9. A Mnxa My pe^ie : 04 Ky4a H4em ? 
04roBopH m .Icbhx : h3 BHx./iejeMa Jy- 
4HHa, H4eM 4a ce nacxannM r4je Mory. 

10. A Mnxa My pe^e : ocxann K04 mc- 
He. H 6y4H mh oxau; h CBemxeHHK, a ja 
Iiy XH 4axH 4ecex cpe6pHHKa na ro4HHy 
H 4Boje xa.iHHe h xpauy. II oxH4e ^e- 
BHX K H»eMy. 

11. II .leBHxy 6h ho bo^lh 4a ocxane 
K04 aera, h 6h My xaj Mja4Hli Kao 4a 
My je CHH. 

12. II Mnxa hocbcxh AeBHxa 4a my je 
CBemxeHHK xaj MJa4Hii, h ocxa y KyiiH 
MiimHHOJ. 

13. Ta4a pe^e Mnxa: ca4a 3HaM 4a 
lie MH rocno4 yHHHHXH 4o6po 3a xo mxo 
HMaM ^eBMxa cBemxeHHKa. 

TAABA 18. 

y xo BpHJeMc He ojeiiie napa y Il3paH- 
^y, H y xo BpHJcMe ilicmc ^anoBO xpa- 
jKame ceCn Ham^e4cxB0 r4Je oh nacxa- 
Ba^o, jep My 40 xa4a ne Ojeme 4ona.io 
HamjP)e4cxBo Mc^y naeMeHHMa Il3paH- 

.LCBHJe.M. 

2. 3a xo nociauie chhobh ^anoBH H3 
uopo4Hn,e cBOJe nex JbjA^ H3Mei)y ce6e, 
xpa6pe ^y4e 04 Capaje h EcxaoAa, 4a yxoAe 3eMJ>y ii M)C)\)o paaMOTpe, h pe-j 

KOllU' 11M: ll,\HTt\ painiOTpHTO ilOM.LV. 11 

OH II oTi!,i,()iiie y ropy Jo«i'])o.MOHy y Kyhy 
MnuiHiiy H Hauohiiiiie on.i,je. 
o. 11 Ki\,\ oiijaxy KOA Kyhe Miiuiiine, iio- 
anaiiir r.iac onora M.ia^uil^a .loinrra, ii 

CBpaTHlUIlH CO OliaMO pOKOIIlO MV : KG TO 

40Bo,u' oiuiMoV II una pa.unn Ty? n lUTa 
tern lyV 

4. A ou iiM iH'Mo: TUKo n TaKO yMiiiiii 
Mil Miixa. II iiaJMii MO ^^a My oy,i,eM cbo- 
mieniiK. 

5. A OHii My poKoiue : yiiiiTaj Bora ,;a 
3HaM0 xolio .111 iiaM oirni cix^tian iivt iia 

KOJil lI0l)0eM0. 

6. A CBeiiiTeHiiK hm pene: H/i,HTe c mh- 
poM; no Ho.tii je rocno/i,y nyx kojhm 

7. 11 TaKO nomaiuuii oHiijex hot .i)y4H 
Aotjoiiie y JaHC, ii Bii^jeme TaM0iiiH,H 
HapoA r^je aiUBn 6e's cxpaxa no o6Hiia- 
jy CiuoHCKOM, MHpHO II oo:{ cTpaxa. h 
4a HeMa niiKora y som.lh ko oh hm mhm 
roA AOcatjiiBao h.ih OTHMao B^acT, h ^a 
cy ,;a.ieK0 oa C>U0H>aHa hhth HMajy uiTa 

C* KHM. 

s. lla Ka,; ce Bi)aTHiiie k opaliH CBOJoj 
y Capajy ii EcTaoJ, pcKoiiie hm 5palia : 
niTO jeV 

9. A OHII i)CKome: yciajxe ,^a h,],omo 
Ha ifcHx : jop BH,],jecMo yeM.ty, h Bp.io je 
40opa. II BH He MapHxe? neMOJTe ce ^h- 
jeHHTH, Hero noxniaJTe 4a yaMexe 3eM^y. 

10. Ka^ ,T,ot)eTe, ^ohii Iioxe k iiapo^y 
6e36pii}KnoM 11 y aeM.Ly iipocTpany ; jep 
je HpeAa^e Bor y Banie pyKe ; to je ^ije- 
CTO r^je neMa He^ocTaTKa hh y hom hito 

HMa Ha :iOM.LH. 

1 1 . Ta;j,a iioljouie o^an^e h3 Capaje h 
EcTao.ia iiiecT CTOTHHa iby^H 04 nopo- 
AHue ^anoBe Haopy'/KaHHJex. 

12. II oTiiHiaBiiiH cTa;i,onie y oko K04 
KHpHJaT-JapHMa y Jv^h; 3a to ce iipo- 
3Ba OHO MJecTo MaxaHe-/l,aH 40 ^anac, 
H jecT H3a KHi)HJaT-JapHMa. 

13. A 0/T,aH;i,e iioiiiaBiiiH y ropy Je«i>pe- 
iiOBy ^\()\)Ouw. y Kyhy MniUHHy. 

14. Ta^a nporoBopHine neTopHna hito 
6HJaxy Hiii.iH 4a yxo4e 3eM^y .laHCKy, 
H poKoiiie opaliH cHojoj : 3HaTe .ih 4a y 
OBHJeM KyhaMa HMa oir.iehaK h .iHKOBa. 
H .iHK pe3aH H .iHK .iHBeHV Ca4a 4aK.ie 
r.ie4aJTe iiito IieTe pa4HTH. 

lo. II OHH cBpaTHBUiH ce OHaMO yl^o- IJAMA. VA. 18. 233 

me y Kyhy r4je iljeine M.ia4Hh ^/Iorht, y 
K\ hy ^Iiniiiiny. 11 yiiirraiiie ra3a 34paB.i»e. 

It). A iiiecT cTOTiiiia .i>y4H naopy^Ka- 
uiijex 04 ciiHOBa ,/l,anoiuijex CTa40«ie 
ni)e4 BpaTinia. 

17. A iK^T .i.y4ii HITO r)iexy hiii.ih 4a 
yxo4e lU'M.hy oriiiiiaHiiiH yt^oine h y3eiue 
.iHK i)e3aHii u oii.iehaK h .ihkobc h ahk 
.iiiiuMiii: a ('iuMHTeiiiiK cTajaiiie na Bpa- 
Tinia (*a mecT croTiiHa .J>y4ii Haoi)yjKa- 
niijcx. 

IS. 11 OHH HITO yljome y Kyhy MiiHinny 
Ka4 y3eiiie .iiiK ])e;!aHii. oii.ieliaK. .ihko- 

BO H .IHK .IHUeUH, CBOIUTeilllK HM pC'IC : 

urra i)a4HTeV 

19. A OHH MV peKome : Mynn , MeTHH 
pyKy Ha ycTa, iia xaj4e c naMa, h 6y4H 
HaM OTau, H cBeiHTeiiHK. lllTa th je 60- 
^i>e, 6hth cBeiHTeHHK Kyhn je4Hora mo- 

BJOKa H.IH OHTH CBeiHTeHHK ILleMCHV H 

iioi)04HU,H y Il3i)aH.i>yV 

20. II CBeiHTeHHK ce o6pa40Ba y cpu,y, 
H y3e oH.iehaK h .iHKOBe h .ihk pe3aHH, 
H yljC .Mcl^y Hapo4. 

21. II oKpenyBHiH ce no^ouie nycTHB- 
uiH 4jeu,y h cTOKy h 3aKMa4e HaHpHJe4. 

22. A Ka4 6HJaxy 4a./ieK0 04 Kyhe Mh- 
uiHHe, 0H4a .Ly4H kojh ;KHB.i)axy y Ky- 
haMa 6.iH3y Kyhe ^InmnHe CKyiiHHie ce 
H HoI)Oiue y iTOTJei)y 3a CHHOBHMa ,J,^- 

HOBHJeM. 

23. II BHKaiiie 3a cnnoBiiMa ,],aHOBH- 
jeM, a OHH o6a3peBiHH ce peKoiiie Mhch : 
HITO TH je, Te CH cKyHHO To.iHKe .i)y4e? 

24. A OH i)eMe : y3e.i"H CTe Moje ooro- 
Be Koje caM iianHHiio, h cBeuiTeHHKa. na 
0TH40CTe. illra joiu HMaMV na joHi Ka- 
jKCTe : iHTO TH je ? 

25. A CHHOBH ,J,anoBH peKouie .^ly : ne- 
Moj 4a TH Cv' Myje r.iac 3a naMa, 4a ne 
OH y4ai)H.iH Ha Bac .i>y4H rH.eBHH, Te 
hem H3ry6HTH 4yiHy cBojy h 4yJiiy Ao- 
Ma cBOJera. 

2(). II CHHOBH ,I,aiIOBH 0TH40me CBOJHM 

HyTCM, a ]\lHxa BH4ehH 4a cy jaMH 04 
H>era BpaTH ce h 0TH4e Kyhn CBojoj. 

27. II OHH y3eBiini hito 6j(Miie naMH- 
HHo Mnxa, h cBcmTeHHKa. Kojera HMa- 
me. ,\()\)ome y .lane k Hapo4y MiipHOM 
M 6e36pH}KHOM ; iia hx HcjeKome onrrpH- 
jcM MaMCM, a rpa4 yna.iHiiie oni.eM. 

2'S. Ij n(^ ojeiiie HHKora 4a hx H36aBH; 
jep oHJaxy 4a.ieK0 04 CH40Ha h He HMa- 
xy HHiHTa HH c KHM ; a rpa4 oHJaiiK^ y 
40.IHHH Koja je K04 BeT-PeoBa. IIo- 234 KftlirA CyAIIJAMA. TA. 18. 19. ciHJe casHAame rpa/i, n HaceAiiine ce y 

29.' II HasBame rpa/i, ,^aH no HMeny 
/],aHa oua cBOJera. Kojii ce poAH Ilspa- 
iLtv ; a iipiije ce rpa^ SBanie ^lanc. 

30. II cimoBii ,4'^HOBH HaMJecTHine ce- 
6h onaj .urn pesann; a JoHaxan chh 
rnpcoHa cima ^lanacnjima h chhobh H>e- 
roBii oiijaxy CBeniTeHiiu,!! micMeny /l,aHO- 
By 40K.ie ce roA He Hce.iii ii3 seM.Tse. 

31. n HaMJemTCH hm CTajame onaj ahk 
pesaHii, Kojn Haqimn Muxa, 3a cbc Bpn- 
jeMe /i,OKJe ;i,om Boaijii 6HJaine y CnAOMy. 

r.lABA 19. 

M y TO BpHJeMe , Ka;^ ne 6jeme ii,apa y 
IIspaiLLy, 6jeme je^an .Icbht kojh jKH- 
B.Lame Kao /^oni.i.aK Kpaj rope Je^pcMO- 
Be, H yae iino^y 113 BnT.iejeMa Jy/i,HHa. 

2. A HHo^a ifeeroBa ^iiaame npe.i)y6y 
KOA aera, na oxn^e o^ aera KytiH oii,a 
CBojera y BnT.iejeM Jy/i,HH, h ocxa OH/],je 
^leTPipH Mjeceii,a. 

3. A MyjK itesim ycxa h OTH^e 3a aoM 
^a joj .iiijeno roBopn h 4a je AOBe/i,e na- 
Tpar, HMajytiH ca co6om Moivma cBojera 
H /],Ba Marapi],a ; h ona ra yBe^e y Kyty 
oi],a CBojera, h Ka^ ra BH^je OTaii; ae3HH 
oopa^OBa ce ^o.iacKy aeroBy. 

4. M ycTaBH ra xacT aeroB, oxaii; aua- 
/i,HHiiH, H ocTa Ko^ aera xpn /T,aHa, h oh- 
AJe jeljaxy h nnjaxy n HotiHBaxy. 

5. A ^exBpTH ^aH Ka^ ycTauie pano, 
ycxa H OH 4a H/i,e; a.iH oxan; aua^H^HH 
peqe 3exy CBOJeiy: noxKpHJenH cpi],e 
CBOje 3a.iorajeM x^e6a, na on^a H/T,Hxe. 

6. II xaKo cje/i,ome h Jerome o6oJHn,a 
saje^HO H Hannme ce; na pe^e oxan, 
M.ia,T,HqHH Myacy : xaj^e ocxann join ho- 
iiac, H 6yAn Beceo. 

7. Aah HOBJeK ycxa ^a n^e; a^n xacx 
aeroB naBa.iH na a, xe onex hoJih on^je. 

8. IIo xoM ypanH nexora ^ana ^a n^e; 
H pe^e Mv oxau, Mja/pn^nn : noxKpnjenn 
cpue CBOJe. H je^yJiH 3aje/i,H0 3a6aBHme 
ce ^oiuie H /i,an name. 

9. Ta/T,a ycxa hobjck ^^a H/i,e, on n nno- 
Ha My n MOMair, a xacx aeroB, oxan; M^a- 
411HHH, pe^e My: exo, Aan je Bek narao, 
Bene je, npenotiHxe OB/^je; exo /^ouKan 
je, npenotiH 0B,i,je, h 6y/;n Beceo, na 
cjyxpa yi)anHxe na nyx, h h,/i,h k cBojcMy 
maxopy. 

10. Aah HOBJCK ne xxje hoIihxh ; nero 
ycxa H no^e; n /i,ol^e ^o JcByca, a xo je Jepyca.iHM , n c anM /^Ba Marapn,a naxo- 
Bapena h imo^a aeroBa. 

11. A Ka/; 6HJaxy 6.iH3y JcByca, ^an 
unjanie narao Bp.ao, na pe^e c^yra ro- 
cno/;apy cBOJeMy: xaj/],e 6p;Ke ^a ce CBpa- 
XHMO y xaj rpa^ JcByc, n xy ^a notiHMO. 

12. A rocno^ap My pe^e: ne tiCMO CBp- 
xaxH y xyl) rpa/i,, kojh nnje cnnona II3- 
paH.zbeBnjex, nero Lcmo hIih ^o FaBaje. 

13. Join pe^e MOMKy cBojcMy: xaj^e 
6pate ^a cxnrneMO y Koje oa xnjex Mje- 
cxa H 4a HotHMO y PaBaJH hj.h y PaMH. 

14. II MHHyme ony^a h oxH^ome; h 
cyHu,e Hx 3a^e 6.iH3y TaBaje BennjaMH- 

HOBe. 

15. II oKpexoine onaMO /i,a oxn^y h npe- 
Hote y ranajn; h Ka^ yl|e, cje^e na yjin- 
i^H rpa/],CKOJ; h ne oh HHKora /],a nx 
npHMH y KyLy ^a npenohe. 

16. II r.ie, je/i,aH cxapaii; Bpatame ce 
c nocAa CBojera h3 noiba y Bene, a 6HJa- 
ine H3 rope Je<i»peM0Be h jKHB.Tbaine Kao 
/i,omjh2iK y FaBaJH; a Jhj/i,vL onora Mjecxa 

6HJaxy CHHOBH BeHHJaMHHOBH. 

17. II OH no^nraB o^h CBOje yr^e^a 
OHora HOBJeKa nyxHHKa na yAHn,H rpa^- 
CKOJ ; H pe^e My cxapan,: Ky^a H^ein? h 
OAKyAaHAem? 

18. A OH ^ij o/i,roBopH : H^eMO oa Bhx- 
.lejeMa Jy^nna ^o na Kpaj rope Je^- 
pcMOBC ; OAaH/i,e caM, na caM nniao ^o 
Bnx.iejeMa Jy^nna, a ca^a h^cm k ^OMy 
FocnoAaeMy, h ncMa HHKora ^a Me npn- 
MH y Kyty. ' 

19. A HMaMO H ciaMe h nnlie 3a na- 
rapii,e cBoje, h xjbe6ii h Bnna 3a ce h 3a 
CAyuiKHay xBojy h 3a MOMKa kojh je ca 
CAyroM XBOJHM ; HMaMO CBera /i,ocxa. 

20. A cxapan; My pe^e: 6y4H MHpan; 
niTO XH ro4 ne/^ocxaje, ja Ly ce cxapaxn 
3a xo ; caMO hcmoj hoJihxh na yjHU,H. 

21. II yse/^e ra y CBojy Kyhy, h hoao- 
jRU Marapii,HMa; no xom onpaine nore, h 
Jerome h nnnie. 

22. A Ka^ ce pa3BeceAHine, riie, ^y^n 
OHora rpa/^a, 6e3aKonHii,H , onKo.aHine 
Kytiy, H cxa/;onie .lynaxn y npaxa, h pe- 
Kouie cxapny, rocno^apy oa Kyiie , roBo- 
petiH : H3BeAH xora ^oBJeKa nixo je yiuao 
y XBOJy Kytiy, ^a ra noanaMO. 

23. k H3aiiiaB k aHMa onaj hobjck, ro- 
cnoAa]) OA Kyhe, pene hm : ne, 6])alio, ne 
HHHHxe 3.1a ; KaA je hobjck yniao y Mojy 
Kyhy, ne ^nnnxe xora 6e3yM.i>a. 

24* Ebo kIih Moja AJ^BOJKa h HHoqa KHilITA cy^lIJAMA. VA. 19. '20. 235 H>tM\Mui. ihiix iiv «aM ii:{nocTii, ua ihiix 
(K'paMOTHTO 11 niiHine c ibUMa iino mm 
je iu).bii, ca.Mo uoiyeKv onoMv uc Hiiuirre 
Tora oe3yM.i>ii. 

25. A.iH ra no xTJoiiio iiociyiiiaTii oiiii 
jb\\x\i ; Ta,i,a oHaj hohjok y;{e iiuo'iy cbo- 
jy H H3iH\;e je na iio.lo k ibUMa, h ohii 
je nooiiame, u aiocTaiuime jeuiije^iy Hoh 
40 aope. II iiycTimio je Ka^ aopa :iar)ii- 
je.Be. 

26. II ^^ouiaBuiii aiena y ;30py na^e koa 
Bpaia 0,; Kyhe onora qoBJena \\\}c 6je- 
me rocno,i,ap ifceann. 11 .le/Ka ^oK^ie ce 
He pacBaiiy. 

27. A rocnoAap H>e:3iiH ycia y jyxpy, 
H KaA oTBopH Bpaxa 11 noal)e /;a n,^,e cbo- 
JHM iiyTeM, a to Hwena iiHO^ia iteroBa 
jeiKiiiue Ha BpaxiLMa KytiHHJCM, 11 pyne 
joj Ha iii)ary. 

28. II peHe joj: ycTaHH /i,a h^gmo. A.ih 
He oil o^roBopa; Ta/i,a je Mexny Ha Ma- 
rapua, h ycTaBUiii mobjck no^e y iijecTO 
CBoje. 

29. 11 4oniaB KytH cBojoj yae Ma^, h 
y3e iiHo^y CBojy h Hciijeqe je c KocTmia 
Ha /i,BaHaecT K0Ma4a h pasacia y cse 
KpajeBe IlapaH.LeBe. 

30. II Ko roA BH/^je roBopame : HHJe ce 
y^iHHH.io HUTH ce BH^jeJO TaKO niTo OA 
EEA H3H40me CHHOBH IIspaH^^beBH H3 

Macnpa 40 ^anac. lIpoMHCiHTe tom, 
H BHJehajxe h roBopnie. 

OABA 20. 

la^a H3HAome cbh chhobh Il3paH.i.eBH, 
H caupa ce caB napo^ je^HO^ymno, 04 
^ana ^o BHpcaBeje 11 ao 3eM.i)e ra.ia- 
40Be, Ka FocnoAy y Mnciiy. 

2. H r.iasapH CBera Hapo/i,a, cBHJex 
H-ieMcna IIspaH.LeBHJex, /i,oI)Onie na 3uop 
Hapo^a BoaiHJera, qexHpH ctothhc th- 
cyia .i>y4H njemaKa kojh jiaxaxy Maqe^i. 

3. A chhobh BeHHJaMHHOBH M}Tiie ,^a 
cy CHHOBH IL'ipaH.BeBH oTHiu.iH y Mnciiy. 
H CHHOBH IL'ipaH.BeBH peKOine : KaacHTe 
KaKo ce ^oro^H.io to 3Ao. 

4. A .leBHT, Myai y^HJene jKene. o/T,ro- 
BopH H peqe: /;oI)Ox c hhohom cbojom y 
TaBajy BeHHJaMHHOBy 4a npenoIiHM. 

5. A FaBajaHH ycTaiiie na Me, oukoau- 
me Me y KyliH Hoty, h xTJeme Me y6H- 
TH ; H HHoqy Mojy 3J0CTaBHme TaKO /T,a 

VMpHJe. 

6. 3a TO y3eB HHO'iy cBojy hcjckox je 
Ha KOMa^e h pa3acaax je y cbc K])ajeBe naiii.i>e,U'THa ll3paHj)eBa; jep yMHHHiiie 
rp.Ui.io H cpaMOTV y II:ii)aii.T)y. 

7. EtO, BH CTe CBH CHHOIUI ll3paPLLe- 

BM ; iiiH)Mn('.inTe h iHijeliajxe. 

S. A can uajM),!, ycTa je.i,H(),i,yiiiH() 11 j)e- 
ue: ,i,a ne ii^^e.Mo hh je^an k iiiaToi)y 
CBOjcMy. H HH je,i,au /T,a ce ne Bpaha icy- 

llH CBOJOJ. 

1). Hero OBO ,^a vmiiiuimo TaBajii : ,i,a 
6au,HMo iK^pHJeu :ja jlv. 

10. /l,a ysMCMO no /^ecex Jb\ji}i oa cto- 
THHe no CBHJoM n.ieMenHMa llopaH.LOBn- 
jeM, H no CTOTHHy 04 THcytic, H no th- 
cyhy OA ^ecex xncyLa, /i,a /],onoce xpany 
Hapo^y, a on ;ui H^e h y^innn FaBajn 
BeHHJaMHHOBoj KaKo je 3ac.iy}KH.ia rj)- 
4H.10M Koje je yMHHH.ia y IFjpan.Lv. 

11. II CKynn ce caB Hapo,:^ ll3i)an.beB 
Ha OHaj rpaA cio/Khbhih ce je/i,H04ymno. 

12. Ta^a noc.ianie n^ieMcna Il3pan.Le- 
Ba .i^y^e y cbc nopo^ni^e BeHHJaMHnoBe, 
h nopy^HHie hm: KaKBO ce to 3.10 ynn- 
hh Meliy BaMaV 

13. Ca^a Aaj'i'^ tc 6e3aKOHnKe nrro cy 
y FasaJH, ^a hx noryoHMO h H3Ba,],HM0 
3.10 H3 IIspaH.La. Aavl ne xTJeme chho- 
bh BeHHJaMHHOBH noc.iyniaTH upahe cbo- 
je, CHHOBa Il3paH.LeBHJex. 

14. Hero ce CKynnme chhobh Bennja- 
MHHOBH H3 CBoJHX MJccTa y FaBajy 4a 
H3HAy 4a ce 6HJy ca cnnoBHMa IFipan- 

.LCBHJeM. 

15. li naopoJH ce y to i^pHJeMe cHHona 
BeHHJaMHHOBHJex H3 H)HxoBHJex rpa^o- 
Ba 4Ba/],eceT h niecT THcylia J^yM Kojii 
Maxaxy Ma^eM ochm cxanoBHHKa FaBaj- 
CKHx, KOJHx 6jenie na opoj ce^aM ctoth- 
Ha JbYAn 04a5paHHJex. 

16. y CBCM TOM Hapo^y 6jeiue ce,T,aM 
CTOTHHa JyjAn 0/i,a6paHHJex. kojh ojexy 
.i>eBai;H, h CBaKH rat|ame KaMCHOM h3 
npatie y /i,.iaKy ne npoManiajytiH. 

17. A jhyAtt Il3paH.i.ana naopojn ce 

OCHM CHHOBa BeHHJaMHHOBHJCX MCTHpH 

CTOTHHe THcyha .i>y/T,H kojh :\iaxaxy Ma- 

HCM, CaMHJeX BOJHHKa. 

18. II ycTaBuiH OTn,i,onie k ^OMy Bora 
CH.iHora, H ynHxaine Bora h peKonie 

CHHOBH IFipaH.LCBH: KO IiC H3MeI)y Hac 

hIih npBH y ooj na chhobc BennjaMnno- 
BeV A Focno/; pene: Jy/i,a hck H,;e npBii. 

19. IIo TOM yCTaBIHH ])aHO CHHOBH Il3- 

paH.LCBH cTa,^onie y 6k6 npeMa FaBajn. 

20. IT H3H/i,onie chhobh II^pan.teBH y 
uoj na cHHOBe lieuHJaMHnoBe, h yi^pcTa- 236 KffciirA cy^nJAMA. ivi. 20. ine ce chhobh lIspaHJBeBH ^a y^ape na 
TaBajy. 

21. A CHHOBPI BeHHJaMHHOBH H^H^ouie 

H.'i FaBaje. u noBa.tame no 'sesubw. ws- 
Metjy ILipan.Lana y onaj /i,aH ^Ba;i,eceT 
II ABiije Tiicyhe .ty^H. 

22. Xaii ce napo^ chhobr Ilapaii.LeBH- 
jex oaio6o4H, Te ce oncT yBpcxame na 
HCTOM 3ijecTy iv],je ce 6njaxy yBi)CTa.iH 
ii])Bora ,T,aHa. 

23. Jep CHHOBH Il3paH.i)eBH OTH^ome 
Te n.iaKame iipe^ Tocho^om ^0 Be^iepa, 
H ynniame rocno;i,a roBopeliHi xotiCMO 
.iH onex iiaatiH y ooj na chhobc Bennja- 
MHHa 6paTa CBojeraV A Tocno^ hm pe- 
^e : n3H/],HTe na h.hx. 

24. II n3H/],ome chhobh IIspaPLLeBH na 
CHHOBe BeHHJaMHHOBe APyrn /i,aH. 

25. H CHHOBH BeHHJaMHHOBH H3H/i,ome 

npe/i, H)Hx Hy FaBaje Apyrn ^an ; h ho- 
Ba./i)ame no 3eM.T)H H33iet)y cHHOBa II3- 
paH.i>eBHJex onei ocaMHaecT THcyiia Jh\- 
4H, KOJH CBH Maxaxy MancM. 

26. Ta^a cbh chhobh Il3paH.i>eBH h caB 
Hapo4 H3H4ome h /],oI)onie k ^omv Bora 
cn.iHora, h n.iaKaiue h cTajame on^je 
npeA Focno^OM, h nocTHme ce onaj ^an 
j[o Benepa, h npHHecouie mpTBc uajhe- 
HHn,e H acpTBe 3axBa.iHe npe^ Focno,i,OM. 

27. lla ynHTauie chhobh Il3paH.i)eBH 
Focno/],a; jep OH,zije 6HJame KOB^er 3a- 
Bjexa BoiKHJera y oho BpnjcMe ; 

28. II <I>[iHec chh E.iea3apa cnna Apo- 
HOBa CTajame npe,; h.hm y oho BpnjcMC. 
II peKome: xotiCMO .ih ohct H3a}iH y ooj 
Ha CHHOBe BenHJaMHHa 6paTa CBojera 

H.IH IiCMO ce OKaHHTH? A FoCHO^^ HM pC- 

He: H3H/^HTe, jej) Ly hx cjyTpa npe^aTH 
BaMa y pyKe. 

29. Ta^a naMJecTH Il3paH.L 3acje^e oko 
FaBaje. 

30. H CHHOBH Il3i)aH./r>eBHH3H4onieTpe- 
iiH /i,an na chhobc J>enHJa.MHHOBe, h yBp- 
CTanie ce upe.Ma FaBaJH Kao hjjbom h 
4pyroM. 

31. A chhobh BeHHJaMHHOBH H3ainaB- 
uiH H])e/i, napo4 O/^BOJHUie ce o/[ rpa^a, 
H CTa/],onie ohth h cjehn napo/^ Kao np- 
BOM H /i,i)yroM no nyTOBHMa, 0,1, kojhx je- 
^an M^e i: /i,0My Boj'a cH.mora a ,i,pyrH 
y FaBajy, h no no.zby, h y6HHH' /U) t])h- 

^eCCT JhYAU H3 Il31)aH.La. 

32. II pcKonie chhobh l>(MiHJaMHHOBH : 
na^ajy npe^ nawa Kao npnje. A chhobh Il3paH.i)eBH peKome : ^a ojeatHMO 4a hx 
OTprncMO 04 rpa^a na nyTOBc. 

33. Ta^a cbh chhobh ILipaHiteBH Kpe- 
Toiue ce ca CBojera MJecTa h yBpcTame 
ce y Ba.i-TaMapy; h 3acje/],e Il3])aH.zbeBe 
HCKO^iHiue H3 MJecTa CBojera, h3 .i^Tca 
FaBajcKHx. 

34. H 4o^e na FaBajy ^eceT THcyta 
.iby^H H3a6paHHJex h3 CBera IIspaH.La, h 
ooj nocTa aieuitiH, a ohh hc ona3Hnie 
^a ke HX 3iio 3a4ecHTH. 

35. II FocHO/^ hoGh BeHHJaMHHa npe^ 
Il3paH.ZBeM, H CHHOBH Il3])aH^i)eBH Hory- 
oHiue onaj ^an O/i, cnnoBa BennjaMnno- 
BHJex ^Ba^eccT h hct THcyha h cto Jb\- 
4H KOJH CBH Ma^CM Maxaxy. 

36. II CHHOBH BeHHJa^tiHHOBH BH/ijeme 
^a cy Ha^GnjeHH; jep chhobh Il3paH.^e- 
BH y3MaKome ncnpe/i, CHHOBa BennjaMH- 
HOBHJex y3AajyIiH ce y 3acje4e Koje 6h- 
jaxy HaMJecTHyiH ko/I, FaBaje ; 

37. A OHH lUTO 6HJaxy y 3acje4H nasa- 
.ziHHie 6p3Ke y FaBajy, h ymaBuiH Hcje- 
Koine CBe no rpa^y oniTpHJeM Ma^CM. 

38. A 6HJaxy chhobh Il3paH.ieBH yro- 
BopH.iH c OHHMa y 3acje,T,H ^a 3a 3HaK 
3ana./ie BaTpy /i,a ce ^nrne Be./iHK ^hm 
H3 rpa7i,a. 

39. TaKO CHHOBH Il3paH.i)eBH cTa^onie 
GjeacaTH h3 6oja, a chhobh BennjaMKHO- 
BH noneme yGnjaTH, h HCJCKome 40 Tpn- 
^eccT Jb\/i,\i H3Mel)y cnnoBa Il3paH.7beBH- 
jex roBopeiiH : /],OHCTa na^ajy npe^ naMa 
Kao y npel>aniH)eM 6ojy. 

40. A^H Ka^ ce n^aMCH h ^hm Kao 
CTyn ^mKe h3 rpa^a, o6a3peme ce chho- 
bh BeHHJaMHHOBH, H ivic , oraft ce h3 
rpa^a 4H3ame 40 He6a. 

41. Ta^a ce BpaTHuie chhobh Hspan- 

.ZbCBH, a CHHOBH BeHHJaMHHOBH CMCTOHie 

ce BH/],eIiH /^a hx je 3.10 3a/],ecH.io; 

42. II noojeroHie ncnpe^ cnnosa IFspa- 
H^CBHJex K nycTHH>H; a.iH hx BojcKa 
roitaiue, h kojh h3 r])a/],OBa H3./ia;Kaxy, 
6Hnie HX Mcl^y co6om. 

43. TaKO OHKO^iHiue chhobc BennjaMH- 
HOBe, roHHuie hx , T-iaHHuie hx o^ Me- 
nyje ao FaBaje k ncTOKy. 

44. II nornoe cnnoBa BennjaMHHOBH- 
jex oca.AinaecT 'I'Hcylia .Ly^H , caMHJex 
jynaKa. 

45. A oHHJex niTO ce OKi)eTOHH^ h no- 
6jeronie y nycTHiby k CTHJeiiH FHMony, 
naHaoHpMHUH' hx no uyroBHMa neT th- KlfclirA CV/UIJAMA. r^l. 20. 21. 237 cylia .ty.i". h TJepaiiio \\\ ^o Fn^^OMii ii | 
noomiio ux A^nx^c riic yhe .ty,i,H- 
4G. 11 TiiKo CBora uornoe onaj ^aH cii- 
HOBa BonHJaMmioHiijox ,;Ha,;o^'<^'i' » n^'i' 
THcyha .i>y.ui Kojii Maxaxy Ma^oM, one 
caMiijex jynaKa. 

47. 11 ojouio iiiecT CTOTima .lva" kojh 
ce OKpt' loiiio II yreKOiiio y iiycTiiihy k ctii- 
jeHii PiiMOHy. 11 ocTauie na cTujeim Pii- 
MOff}' MOTiipii MJecena. 

48. llo TOM CHHOBll llapaiLtoHii i{i)a- 
TiiBiini oe K ciiiTOBiiMa IVinijaMiiHOinijoM 

IR'JOKOUIO UlUTpHJCM .AUIMOM 11 .I.yA^' UO 

rpaAOBHMa ii CTOKy ii iiito ce roA natjo ; 
H CBo rpa^oBe Kojii ocxaiue iioaa-iHuie 
orifceM. lUABA 21. 

A cHHOBii lIiipaiLLeBii oiijaxy ce saiuie- 
.111 y Miiciin peKaBiiiii: hh ji\T.aH ivmo- 
l)y Hac ,i,a ho ,i,a ixKepii CBOje ^a JKeny 
cHHy BoHiijaMiiHOBy. 

2. 3a TO OTn,;e napoA k ^^OMy BoHciije- 
My, n ocTaiiie 0H,T.je ,\o Be^iepa npe,i, lio- 
roM. II noAiiraBuiii r.iac CBoj ii.iaKaiue 

Bp.lO. 

3. II pcKOiue : :ia uito ce, Focno^^e Bo- 
xe Il:3paH.i,eB, Aoro^i! obo y II:3paiLi.y, 
M Aanac necTane jeAHora n.ieMena ws 
Ilapaii.La V 

4. II ciyTpa^aH ypanii napo^. h Hanii- 
Hii OHAJe 0.1 rap, ii iipiiHCCoiue aipTBe 
na.i)eHime ii aipTBe ^axBa.ine. 

5. Ta^a peKoiue chhobh IlapaiLLeBH: 
HMR .111 Ko Aa niije ^ouiao Ha :3uop h3 
CBHJex n.ieMCHa II:3paiLLeBnjex Ka To- 
cnoAy':' Jep ce 6HJaxy tcuiko :mK.ic.in 
3a OHora ko He Aotje y Mncny Ka Tociio- 
Ay peKaBiHH: Aa ce noryoH. 10. 3a TO noc.ia ^oop onaMO Ai^anaecT 
Tiicylia x})aopiijex .i>yA», n ;uiiioBJeAn hm 
roHO])ehu: iiAirre h hoChjtc CTaHOBHHKe 
y JaBiu'y Ta.iaAOBy ouiTpiijcM Ma^ieM h 
iKoue 11 AJeny. 

11. Obo licre AaK.ie yHHHHTii: cbc mv- 

lUKHHie H CBe JKCHCKHHiC lUTO jO U03Ha- 

.10 HOBJeKa iiooiijrc. 

12. II ualjome Mel)y cranoniuiiuiMa Ja- 
Biica Ta.iaAOBa uoTiipii ctotiihc AJt^^o- 
jaKa, Koje He ojexy iio:ma.ie MoBJOKa, h 
AOBCAoiiie iix y ok(3 y Cm.iom. koJii je y 
acM.Lii XauancKOJ. 

13. TaAa iiocia cas aoo}), Te r()Boi)Hine 
CHHOBiDia BeniijaMiiHOBiijoM kojii ojexy 
y CTiijenii PHMony, ii oojaBiiiiie ini MHp. 

14. TaKO ce BpaTUiue chhobh Bennja- 
MHHOBH y TO BpiijcMe, H AaAOiuc HM ato- 
ne KOJe ocTaBHiue y }KHBOTy HiiMol^y mena 
H3 JaBHca Ta.iaAOBa: a.iH hx ho djeme 
AOCTa 3a h.hx. 

15. A HapoAy Cjeiue mao BoHHJaMHHa 
uiTo FocHOA OKpftH iLiOMOHa Il3paHibeBa. 

1(). Ila poKome CTapjonniHo oa 36opa : 

IHTa KOMO HHHHTH C OBHMa HITO Cy OCTa- 

AVL Aa 6h HMa.iH JKeneV jep cy H3rHHy.ie 
aieHe y ilio^iohy BeHiijaMHHOBy. 

17. tlo TOM poKome: nauLLOACTBO Be- 
HHJaMHHOBO upHHaAa oBinia iirro cy ocTa- 
.iH, Aa ce HO Cm 3aTj),io h.icmo h3 H- 

18. A MM iiM ho mo/Komo AaTH acena 
H3MeI)y Ktepii cbojhx ; jep cy ce 3aK.ie- 
AR CHHOBH IIspaH^tOBH poKaBuiH '. Aa je 

npOK.lOT KO M JKOHy CHHOBHMa BoHHJa- 
MHHOBHJOM. 

19. IIo TOM poKouie : obo, roAHiUH,H je 
npa3HHK FocHOAifcH y Cn.iOMy, kojh je 
ca cjeBei)a BoTH.ty, k HCTOKy, na nyTy 0. Jep ce CHHOBHMa Il3i)aH.LeBHJe.M ca- kojh hao oa BeTH.;La y Chxom, h c jyra 
sa.iH 3a BeHHJaMHHOM 6j)aT0M k.hxobh- | ^Iobohh. 

20. II 3aii0BJ0AHiiie chhobh Ma Bennja- 

MHHOBHJOM FOBOpoliH I HAHTO, H 3aCJeAH- 

Te HO BHHori)aAHMa. 

21. II Ha3HTe; iia KaA H3HAy KhepH 
Cn.iOMCKe ,\ii Hrpajy, w.iu,\inv h3 bhho- 
rpaAa h otmhto cBaKH co6h aiony H3Me- 
%)' kIioi)h Ch.iomckhx; h hahto y 3eM.^y jeM. H poKoiue : Aanac ce HCTpHjeon je- ' 
Aho n.ioMO H3 II:5i)aH.ta. i 

7. UlTa iiOMo 'iHHHTH c oHHMa iHTO cy I 
0CTa.iH Aa oh HMa.iH /Koho , KaA ce 3a- ; 
K.iecMo FocHOAOM Aa hm He a^mo Khe- 

pH CBOJHX 3a '/KOHeV 

8. Ha pOKOiiie : H3ia ah ko H3 n.ieMena H3paH.i.eBHJex Aa HHJe Aouiao y Mnciiy BoHHJaMHHOBy. Ka FocHOAy V II r.ie . He ojeiue Aoiuao 
Ha BojcKy. Ha 3oop. hhko H3 JaBHca Fa- 

AEAOBa. 

9. Jep KaA ce napoA npeopoJH, r.ie, ne 
Cjeme OHAJe hh joAHora oa OHHJex kojh 
SHBO y JaBHcy Fa.iaAOBy. 22. A KaA Ao^iy <^UH ibhxobh h.ih 5pa- 
\iSl H,HX0Ba K iiaMa Aa ce cyAe, mh Lomo 
HM Ka3aTH: cMH.iyJTe hm ce nac paAH, 
jep y OBOM i)aTy hhjccmo 3apooHJH m,e- 
He 3a cBaKora pbhx; a bh hm HHJecTC 
Aa.iH, H TaKO HO hoTe 6hth kphbh. 238 KH>IirA CYAIIJAMA. TA. 21 

23. Ta^a ciihobh BemijaMiiHOBH y^H- 
Hiime laKO, n /],oBe^ome ;KeHe npe^a 6po- 
jy CBOM H3Mel)y Hrpa^Hi],a Koje OTeme, h 
OTHmaBuin Bpaxiiiue ce na Hain.ie/i,cTBo 
CBOje, H caaiuame onei rpa^OBe h na- 
ce^iHuie ce y itHMa. 24. II TaKO pa3H/i,onie ce chhobh llspa- 1 jame 4paro. H.^eBH o;i,aH^e y oho BpiijeMe CBaKH y 
CBoje ii.ieMe ii y nopo4Hi;y CBojy, h oth- 
40uie o/^aH^e CBaKH na CBOje Hani.?Be4- 

CTBO. 

25. y OHO BpHJeMe ne ojeme ii^apa y 
Il3paH./i.y; cBaKH HHftame hito My 6h- KH)HrA PYTH. TAABA 1. 

A y OHO BpHJeMe Ka4 cyi^axy cy^nje 6h 
TASiA Y 3e5Li»H; H je4aH hobjck h3 Bht- 
.aejcMa Jy^HHa OTH^e /],a ^hbh Kao 40- 
injbaK y 3eMibH MoaBCKOj ca acenoM cbo- 
joM H cy 4Ba cnna CBoja. 

2. A HMe TOiiy^oBJeKY 6jeme E.iHMe.iex, 
a jKCHH My HMe HojeMHna, a HMena ^bo- 
JHn,H CHHOBa EberoBHJex Ma.iOH h Xe.ie- 
oh; h 6HJaxy E«i>paliaHH, h3 BHTiejeMa 
Jy^HHa; h ^otjouie y 3eM.i»y MoaBCKy 
H CTaHHHie ce on^je. 

3. Ho TOM yMpHJe Eahmcicx Myac Ho- 
jeMHHHH. H ona ocTa cy /;Ba cnna CBoja. 

4. Ohh ce ojKeHHnie MoaBKaMa : je^Hoj 
6jeme HMe Op^a a 4pyroj Pyxa ; h oh- 
4je cxajaxy 40 ^ecei ro/^nna. 

5. IIo TOM yMpHJeme o6oJHLi;a, Ma./ioH 
H Xe.ieoH; h :?KeHa ocTa 6e3 /],Ba cnna 
CBOja H 6e3 Myata cBojera. 

6. Ta^a ce ona no^naje ca cnaxaMa 
CBoJHMa 4a ce BpaTH H3 3eM./;Be MoaBCKe, 
jep ^y y 'se^^Jbn MoaBCKoj /\a je Focho^ 
noxo/i,HO HapoA cboj ^aBuin hm x.^e6a. 

7. M H3H/i,e H3 MJecTa r^e 6HJame, h 
o6je CHaxe H>e3HHe c aoM; h Hoi)Oiue 
nyTCM 4a ce BpaTe y 3eM.a3y Jy^nny. 

8. Ta^a pe^e HojeMHna o6jeMa cnaxa- 
Ma CBOJHMa: H^HTc, BpaTHTe ce CBaKa y 
40M MaTCpe CBoje; TocnoA HCKa BaM 

yTHHH MH.IOCT Kao IHTO BH yMHHHCTe 
yMJUHMa H MCHH. 

9. ^a BaM 4a Tocno/; ji^a naljCTe homh- 
HaK CBaKa y ^OMy mym^a cBojera. H no^a^y- 
6h hx; a one HOBHKaBiuH 3an.iaKauie, 

10. II jK'Koine joj: ne; nero Lcmo ce 

C TO60M BJjaTHTH y TBOJ Hapo/^. 

11. A lIojcMHHa HM pe^e: H/i,HTe na- 
Tpar, KJicpH Moje; iuto 6HCTe miiAa ca 
MHOM? 3ap h\ join HMaTH CHHOBa y yTpo- 
6h CBojoj /i,a BaM 6y/],y MyjKCBH V 

12. BpaTHTe ce, KLepn Moje, h^htc; jep caM ocTapjeiia h HHJecaM 3a y^ajy. 
A H 4a KajKCM 4a ce Ha/i,aM h /i,a ce join 
Hotac y/i,aM, h ^a po^HM cnnoBe, 

13. 3ap tiCTe hx bh qeKaTH /i,ok o^pa- 
CTy? 3ap heTe Tora pa^n CTajaTH ney- 
/i,aTe? HeMoJTe, Ktepn MOJe ; jep cy mojh 
ja^H BeiiH 0/1, BamHx, jep ce pyKa Foc- 
no^aa no/i,Hr.ia na Me. 

14. Ta/^a one no/i,HraBmH r.iac cboj 
n.iaKauie ohct ; h Op^a no./By6H CBCKpsy 
CBojy ; a Pyia ocTa K04 ae. 

15. A OHa joj pene: eTO, jeTpsa ce 
TBoja BpaTH.ia k napo^y CBojeMy h k 60- 
roBHMa cbojhm; BpaTH ce h th 3a je- 

TpBOM CBOJOM. 

16. A AH PyTa pe^e: hcmoj Me Harosa- 
paTH ^a Te ocTaBHM h o/i, Teoe OTH^eM ; 
jep Ky^a roji, th H^em, h^cm h ja; h 
r/],je ce ro/i, th nacTaHHui, HacTanniiy ce 
H ja ; TBoj je napo/i, Moj Hapo4, h tboj je 
Bor Moj Bor. 

17. r^je th yMpeui, yMpnjetiy h ja, h 
0H4Je ky 5hth norpeOena. To HCKa mh 
yHHHH FocnoA h to HCKa mh 40/i,a, CMpT 
lie Me caMO pacTaBHTH c to6om. 

18. A ona KaA BH,/i,je 4a je TBp/1,0 nay- 
MH.ia HhH c aoM, HpccTa je o^BpataTH. 

19. TaKO H^ome o6je 40K.ie ^o^ome y 
BHT.iejeM; a Ka^ ^ol/ouie y BHT./iejeM, 
caB rpa4 ysaBpe anx pa^H ; h roBopaxy : 
je AVL TO HojcMHHa V 

20. A OHa HM 1 oBopame : ne 30BHTe Me 
BHiue HojcMHHa, Hero Me sobhtc Mapa, 
jep i\iH BC/THKO ja^e 3a4a4e CBCMoryiiH. 

21. 06H./ina caM OTHui^a, a npasny Me 
BpaTH FocHO^. 3a hito Me soBeTe Hoje- 
MHna, m\/i Me Focno^ o6opH h cseMory- 
JiH Me ynBHJe.iHV 

22. TaKO /io\)Qi naTpar HojeMHna h 
c aoM PyTa MoaBKa, cnaxa ae3HHa, 
B])aTMiniiH ce h3 3eM.ZLe MoaBCKe; a 40- 
i;ouic y P)HT.iejeM noHCTKy je^Mene 
5KeTBe. KIMITA rVTIl. r.l. 2. 3. 239 r.lABA 2. 

A (>njaiue jtuan hobjok, \k\\ MViKv Ilo- 
jeMiiunuy, mohjok oorax o,; iiopiwuno 
E.iiiMo.iexoiu\ KojoMv II MO onjaiiic lUu. 

2. 11 rvTii MoaHKa \)cnc HojoMiiuii: ,;a 
lUU'M y iio.Le ,;a iiarni})'iiiM K.iacjo wa 
oHiijeM iipo,; KUM Hal)OM Mii.iocT. A oua 

JOJ pOMO: H,1.IK KtiOpH Mdja. 

o. [[ oiia orii.U'' h Aomaiuiiii CTa,;e iia- 
Ciipuirni no ihnini aa aieTooiunia ; h ^^o- 
roAH ce, xe Aol)e Ha }h\u\\ Koja iii)iiiia- 
4aiiie Bo:n-. Kojii oiijaiiie (\; iiopo4Hij,e 
HiiiMe.iexoBO. 

4. II rje. Aot)e Bo3 ii:i BiiT.iejeMa, h 
pe^e iKeieoiuiMa : TocnoA Aa je c BaMa! 
II OHH Mv poKoiuo: x^ Tc r).iaroc.iOBii 
Foe no,; I 

"). Ta,;a peqe Bo:3 cjyaH CBOjeMv koJh 
uHJame na,; ^{eTeouiiMa : Miija jo ona 
luaAHUa V 

6. A c.iyra kojh ojeiue na^ }KeTeoiJ,HMa 
OAroBopH MY : MoaBKa je M.ia^ima Koja 
ce Bpaxiua c HojeMimoM ii3 :3eM.i)e ^lo- 
aBCKe. 

7. II peqe: a^ naonp^nM. x<^ KyniiM 
K.iacje ii3MeI|y CHonoBa 3a ;KeTeoii,iiMa. II 
AomaBuin oaBii ce OA jvTpa ^o ca^a: ca- 
Mo je Ma.io nii.ia koa Kyhe. 

8. Ta^a Bo3 pene PyxH : ^jem, KtepH 
Moja; HeMoj iiKii na Apyi'y ifciiBy A^^i na- 
6np^nnu. hhth 0A.ia3n OAaB^e. Hero ce 
ApacH Mojnx AJeBojaKa. 

9. IIa3H Ha Kojoj rhbh ohh acaay, na 
H4H 3a H>nMa : jep caM 3anoBJeAHO mom- 
^HMa CBOJHM Aa Te hhko He A^pa; a KaA 
OSeAHHlU. HAH K cyAOBHMa h hhj iiito 
Moje cayre 3axHTajy. 

10. TaAa ona naAe HHqHi;e h hokjohh 
ce AO 3eM.Le. h peqe My: icaKO nal^ox 
MHAOCT iipeA T060M, Aa 3ie nor.ieAam, 
KaA caM TyI)HHKaV 

11. A Bo3 oAroBopn h pe^e joj: nyo 

caM ja CBe UITO CII HUHH.ia CBCKpBH CBO- 

joj no cMpTH My/Ka cBojera, h KaKo ch 
ocTaBH.ia on,a cBojera h Maxep cBojy h 
nocTojoHHy CBOJy, na en Aoiu.ia k napo- 
Ay Kojera hhjcch 3ua.ia npnje. 

12. TocnoA Aa th n.iaTH 3a AJe-10 tbo- 
je, H Aa TH n.iara ovac noxnyna oa Fo- 
cnoAa Bora Il3paH.LeBa, KaA ch Aoni.ia 
Aa ce noA Ki)H.iHMa H,eroBHJeM ck.iohhui. 

13. A OHa pene: HaI)Ox mh.ioct npcA 
ToooM. rocnoAai)y. jep ch mc yTJenino h 

MH.IOCTHBO npOrOBOpHO C.iyiUKHH>H CBO- joj, aKo H HHJecaM Kao joAna oa tbojhx 

C.iyiUKllHul. 

14. A Bo3 joj pe^e: KaA ^^VAo BpnjeMe 
jecTH, AoI)H OBaMO H joAH x.Leoa h yMo- 
4H 3a.i()rai cBoj y onaT. II ona cjcAe no- 
Kpaj jKCTciaua, n on joj npyjKH npace- 
HHJex 3pHa. u ona joAe h nacHxn ce , h 
npeTOMO joj. 

If). IIo TOM ycTa Aa naonpHn. A Bo3 
oanoBJeAH MOMHU^a cbojhm roBoi)eliH : 
HCKa naonpHH h Mel^y cnonoBHMa, ne- 
MoJTe Aa je 3acTHAHTe. 

10. Hero join naH.iaiu ncnynrraJTe py- 
KOBCTH H ocTaB.LaJTe joj neua Kynn, h 
He KopHTe je. 

IT. II ona naonp^iH na H>HBn ao momc- 
pa, H oBpiue lUTo uanaoiipuH, h aoI^c oko 
ea>e je^Ma. 

18. II y3eBiHH OTHAe y rpaA, h bhajc 
cBCKpBa H)e3HHa niTa je nanaonpMn.ia; a 
ona n3BaAH h AaA^ joj h oho uito joj je 
npcTeK.io no niTO ce HacHTH./ia. 

19. II peqe joj cBCKpBa: rAJe ch na- 
oHj)qH.ia AanacV h rAJe ch i)aAH.iaV ^a 
je 6.iaroc.iOBeH kojh Te je nor.ieAao ! A 
ona Ka3a cneKpBH CBOjoj koa Kora je pa- 
AH.ia roBopeliH : HMe je noBJCKy koa ko- 
jera caM Aanac paAH.ia B03. 

20. A HojcMHHa peqe cnacH CBojoj : Toc- 
HOA Aa ra 6.iaroc.iOBH, KaA HHJe yKpaTHO 

MH.IOCTH CBOJe K iKHBHMa H K MpTBHMa. 

II pe^e joj HojeMHHa: Taj je mobjck naMa 
poA, H jeAan oa ocBeTHHKa namnx. 

21. A PyTa MoaBKa pene: jom mh je 
peKao : ap^kit ce MOJe Me.LaAH AOK.ie ne 
no'/KaH>y cbc MOJe. 

22. A HojeMHHa peqe PyTH cnacH cbo- 
joj: Aoopo je, KhepH Moja, Aa hacui 
c fteroBHJcM AJeBOJKaMa, Aa tc ne 6h 
AHpa./iH Ha Apyi'oj h>hbh. 

23. H TaKO ce APJKame AJeBOJaKa Bo- 
30BHJex naoHpqeliH AOK.ie ce ne CBpinn 
accTBa jcHMena h JKCTBa niueHHuna; h 
iKHiLLame koa cbckpbc CBOJe. 

VAABA 3. 

IIo TOM pene joj HojeMHHa cBCKpBa H,e- 
3HHa: KhepH MOJa, mi Tpeoa avl Aa^TH 
HOTpa'/KHM noMHHKa, Aa 6h th AOopo 
6uA0 V 

2, p]BO, HHJe .iH naM i)0A Bo3, koa ko; 
jera ch 6H.ia c AJeBOJKaMa aeroBHJcM? 
CBO, OH he oBy Hoh BHJaTH jc^iaM Ha 
ryMHy. 

3. S'mhj ce AaK.ie, h naMaiKH ce, h o6y- >40 UH xa.Lime CBOje na ce. na h^h na rvM- 
Ho; a.iH ^a ne A03Ha 3a Te ^OBJeK 40- 
KAe He je/i,e h ne nannje ce. 

4. Ila Ka^ .lerne, 3anaMTH MJecTO rj^ie 
.lerne, na OH^a oth^h h ^HrHH iioKpn- 
BaH c Hory H>eroBnjex, xe .lesH OH/],je; 
a OH te TH Ka3aTH uiTa iiem pa^HTH. 

5. A Fi/TCi joj pe^e : iuto mh ro^ Ka- 
jKem, YuiiHHliy. 

6. II OTH/i,e Ha rvMHO 11 yiiiiHH CBe iuto 
joj 3anoBJe4H CBeKpBa. 

7. A Bos je^aBuiH h nHBuiH h iipoBe- 
ce^HBUiH ce OTH/],e tc .leaie ko^t, CTora ; 
a ona ^ol^e no.iaKO, no^HJKe noKpHBa^ 
c Hory aeroBHJex h .ieaie. 

8. A Ka^i, 611 OKo no hoIih. Tpnte ce ho- 
BJeK H oupny ce , a r.ie, acena .leacame 
Ko;; Hory meroBiijex. 

9. H OH joj pe^ie : ko ch ? 0/i,roBopH : 
ja caji Pyia ciyniKHfta TBoja ; paniHpii 
KpH.io CBOJe Ha c.iymKHH>y CBojy, jep ch 

>IH OCBCTHHE. 

10. A OH pe^e: FocnoA M tc 6.iaro- 
cioBH, KhepH Moja; oBa noToita milioct 
Kojy MH HOKasyjeni Belia je 04 npBe, 
UITO HHJeCH Tpa5KH.ia M.ia/],Hlia , hh ch- 
poMauma hh 6oraTa. 

11. 3a TO ca/i,a, Etiepn Moja, ne 6oj ce; 
IUTO YOA pe^eui y^nHuhy th ; jep sua 
UHJe.io iMJecTo Hapo,4a Mojera /i,a ch ho- 
uiTeua jKCHa. 

12. JecT HCTHHa, ja caM th ocBeTHHK; 
a.iH HMa jouiTe 6.iHmH 0^ mchc. 

13. lIpeuoIiH 0B4Je; na cjyTpa aKO Te 
XT}eji,6\j],(i yscTH, Aoopo, ncKa ysiie; aKO 
^H Te He xTJe/i,6y4e yscTH, ja hy xe 
yscTH, TaKo rKHB 6ho Focuo^! CnaBaj ji,o 
jvTpa. 

14. II ona cnana ko^i, Hory H>eroBHJex 
AG jyj'pa ; no toji ycTa /],ok joui ne mo- 
rame noiijoK 40BJcKa jjacnosuaTH, jep 
Bo3 ])iimi : 4a c(^ ne /i,03Ha 4a je JKena 
40jia3H.ia na j'yMno. 

15. H pe^e: ^aj orpTiiu kojh HMaui na 
c(^6h ; M ,i.]),vKH i\'L 11 ona I'a no,i,ir/Ka, a 
on joj M:',MJ(!])n niecT MJrjnuf/i je'LMa, m 
naiipTH joj H ona 0TH7^e y v\)'M- 

K). II AO%e CBCKpBH cBojoj , Koja joj 
pemr. iirra (m i.'Iicjin MojaV A ona joj 
Ka3a CB(^ iiiTo joj yiHUH onaj mobjck. 

17. M pe^ie: oBHJex mecT Mjepuna }e^- 
Ma ^a^e mh, jej) mh pene : hcmoj ce Bi)a- 

THTH ni)a3na K CBf'KJ)BH CBOJOJ. 

18. A ona joj i)eiie: no'JCKaj, Kliei)H 
MOJa, 40K 403Haiu KaKO lie H3aliH; jej) KftiiFA pyxii. r.i. 3. 4. 

onaj ^lOBJeK ne lie ce cmhphth 40K ne CBpuiH cTBap ,],aHac. 

TAABA 4. 

A Bo3 HSH^e Ha upaTa rpa,;;cKa, u cje^e 
OH/],je. II r./ie, nan^e onaj ocBeTHHK, .3a 
Kojera Bo3 roBopame, h pe^e My Bos: 
xoAH OBaMO, cje^H OB/i,je. II oh ^o%e h 
cje^e. 

2. IIo TOM yse B03 ^eccT .i)y/i,H H3Me- 
i)Y CTapjeniHua rpa^CKHx h peue: no- 
cje/i,aJTe OB/i,je. li nocje^ame. 

3. Ta^a pe^e onoMy ocBeTUHKy : H>HBy 
Koja je 6H.ia 6paTa nainera E.iHMe.iexa 
npo^ayia je HojeMHua, KOJa ce BpaTH.aa 
H3 "seMJhe MoaucKe. 

4. 3a TO peKox : ^a jaBHM tcGh, h Ka- 
atcM th: y3MH H>HBy upeA OBHMa hito 
cje^e oB^e h npe^ cTapjeiuHuaMa napo- 
4a MOJera : aitO tern OTKyuHTH, OTKynn ; 
aKO .iH He tieiu oTKynnTH , KasKH mh 4a 
3HaM ; jep ochm Te6e ncMa /i,pyrora kojh 
6h OTKyuHo, a nocinje Te6e h^cm ja. A 
OH pene : ja hy OTKyuHTH. 

5. A Bos pe^e : y kojh a^h ysMcm an- 
By Hs pyKe HojeMHUHne, Tpe6a ^a ysMeui 
H PyTy MoauKy jKeny yMp.iora , 4a no- 
^Hrneni nivie yMp.iOMy y Hau].i>e/i,CTBy 
aeroBy. 

G. Ta^a pe^e onaj ocbcthhk : ne Mory 
OTKyuHTH. 4a He pacncM cBojera Haui.zbe4- 
CTBa; OTKyuH th uito 6h Tpe6a./io 4a ja 
OTKyuHM, jep ja ne Mory OTKynuTH. 

7. A 6HJame 04 CTapune o6Huaj y IIs- 
pan^zby OTKyn.TbHBafty h upoMJeitHBa- 
H.y, 4a 6h cBaKa CTBaj) 6H.ia TBp4a, 4a 
je4aH H3yje o6yliy CBojy h 4a 4pyro- 
My, H TO 6HJauie cBJe4oi^6a y IIspaHj^y. 

8. Ka4 4aK./ie onaj ocbctuhk pe^e Bo- 
3y : ysMH th, Hsy o6yhy CBOjy. 

9. A Bos pe^e CTapjeniHHajia h cBeny 
'napo4y : bh ctc CBJe40ii,H 4aHac 4a can 
OTKyuHo HS i)yKe IIojeMHUHne hito je ro4 
6h.io E.iHMe.iexoBo h uito je ro4 6h.io 
XcieoHOBo H Ma.ioHOBo; 

10. II 4a caM yseo sa jKeny PyTy Mo- 
auKy iKCHy Ma.ionoBy 4a iio4HrHeM hmb 
yMp.ioMy y Haiii.;i»e4CTBy aerony , 4a ne 
(m nornny.io hmc yMp./ioMy Mel>y r)])aliOM 
HicroBOM H y MJecTy aeroBy; liH ctc 
CBJe4ouH 4aHac. 

11. II caii Hap04 kojh 6HJaiiie na Bpa- 
THMa rpa4CKHM h CTa])jeiiinne ])eKOiue: 
CBJe4oii,H cMo; 4a 4a rocii04 4a jkbhr 
Koja 4o.ia3H y 40M tboj 6y4e Kao PaxH- j>a H .liija. Koje oojo caHiviaiuc .iom 11;^ 
paiLbeu: ooraru co y K«i»i)a'rii, u iipocaa- 
BH iiMe CHOJe y BiiT.iojeMy ! 

\'2. 11 OA cjoMeiia Kojo tii Tociioa ^a 
(j,\ IV mono. ,\i\ iiocrano ,\om thoJ Kao 
;ioM ♦l»ai)0('a Kojera \hK\n Ta.Mai)a ^)\\\\. 

lo. 11 TaKO yae Bo:i Pyry ii on my ace- 
Ha. II OH .leiKO H.OM. 11 rociio.T, joj 4a- 
,V' Te ;5aTi)y,iHu\ ii po^n I'lina. 

14. 11 }H'Koiiio iKOHO llojeMiiiin : ,i,a je 
raarocMOBoii rociu),!, Kojii to uHJe ocxa- 
Biio ,T,ana(' ue:? ocHOTniiKa. ,;a ce HMe H>e- 
roBO caaBii y ll;q)aii.hyl 

h"). Oh he Til yrjeiiiiiTH ,^yuiy h 6Hlie 

HOTHOpa CTapOCTH TBOJOJ , jcp Vl\ p(UH 

cnaxa TBOJa Koja Tt^ .Lyon ii Koja th je 
uoj>a Hero ce^aM cimoBa. KHiTTlW O ryTU. VA. 4. 241 

l(j. 11 y;ie HojeMima Anjt'Te, h mothv 
ra Ha KpH.io cBoje. ii ojeuie My 4a,i,n.La. 

17. 11 cyeje^e nav^jeme My hmo roBope- 
hii: })o,i,H ce CHH HojeMiiHii, ii npo:iBa- 
Hie ra Obii,^. Oh Tm OTau; Jeceja ou,a,4a- 

BH^OBa. 

18. A oiu) je n.ieMe '^apecoBo : ♦l»apec 
poAH EcpoMa ; 

Ml A EcpoM poAH Ai)aMa ; a ApaM po- 
^H AMHHa^aBa ; 

20. A AMHHa,T,aJ5 i)(),i,ii Ilacona: a Ha- 
COH po^H Ca.iMOHa ; 

21 . A Ca.iMon po^H Bo;ia ; A Boa poAH 
OBH,;a ; 

22. A 0bh4 poAH Jeceja ; a Jecej po^n 
/l,aBHAa. nPBA KlLlirA CA3iyiL10BA 

KOJA CP] 30BE II IIPBA KlblirA HAPEBUMA. 

1). A Ana yrra, no iuto je^ome h HHme IMAIU 1. 

Diijame je^an noBJei: i\:\ PaMaTajnM-Co- 
*nMa, H:i rope Je<i)peMOBe, KOJeMy HMe 
Ojeme E.iKana chh JepoaMa, cnna E.ih- 
Ba. CHHa ToBa. cima C'y«i>0Ba. E*i>patiaHHH. 

2. II HMame ABHJe JKene, je^Hoj ojeme 
HMe Ana a Apyioj <I>eHHHa; h <l>eHHHa 
HMame AJ^ue, a Ana neMame AJ^U^- 

y>. II iiijame Taj ^oBJeK CBaKe roAHHe 
u.i cBojera rpaAa A*^ ^'c hok.iohh h npn- 
Hece •iKi)TBy Pochoav naA BOJCKaMa y Ch- 
.lOM : a OHAJe oHJaxy ,i,Bix cnna II.iHJeBa, 
' )'i'HHJe H <I>HHe(:. cBeniTeHHUH Pociioah»h. 

4. II jeAaH a^h KaA E.iKana nimnece 
vKpTBy, ,\n^e <I>eHHHH ;KeHH CBOjoj n 
CBHJeM CHHOBHMa H>e;iHHHJeM H KhepHMa 
H>e:iHHHJeM no aho; 

5. Ahh naix AaA^ ABa AHJ^'-ia, jep .^y^)- 
.Lame Ah}', a H>oj Pochoa ^jeme aaTBo- 
pHO MaTepHuy. 

<-). II HpoTHBHHua je ibe:iHna Bp.io h,bh- 
je.Lame HpKoceliH joj mTo joj Pochoa 
6jeiue aaTBopHO MarepHHy. 

7. TaKO MHihaiiie KiKana CBaKe roAH- 
He. H Ana xol^ame y aom Pochoah>h, a 
oHa je UBHJe.Lame , xe ii.iaKame h He je- 
I)aiiie. 

^. A E.iKana MyvK H>e:iHH pe^ie joj je- 
Ahom: Ana, .vd iiito Ji.iaHeinV h .ia. uito 
He jeAem V h aa mxo je cpue TBoje ne- 
Bece.ioV HnjecaM .ih th ja Oo.bH nero 
AeceT cHHOBa. y Cn.ioMy ; a ILiHJe CBeuiTeHHK cje^ame 
Ha CTO^iHi],H Ha npary AOMa PocHOAH»era. 

10. II OHa TvatHa y cpuy homo.ih ce 
PocnoAy H.ianyliH MHoro. 

11. II aaBJCTOBa ce roBopelin: Pocno- 
Ae naA BOJCKaMal ano nor.ieAam na My- 
Ky c.iyiiiKHH>e cBoje, h onoMenem Me ce, 
H He aaoopaBHiH c.iyniKHH>e cBoje, nero 
Aam c.iymKHH>H cBojoj MyniKo hcao, ja 
hy ra a^th PocnoAy AOK.ie je roA 5Khb, 
h' 6pHTBa He he iipHJeiiH npcKO r.iaBe 
H>eroBe. 

12. il KaA ce ona Ayi^o Mo.tame npcA 
PocHOAOM, II.iHJe MOTi)aiiie na ycTa H>e- 
:3HHa. 

lo. A.iH Ana roBopauie y cpuy cbojcm, 
ycTa joj ce caMO MHi;axy a r.iac joj ce 
He Myjaiiie; c Tora ILiHJe homhcih a^ 
je HMJami. 

14. Ila joj pene ILiHJe: aok.ic hem 6hth 
HHJanaV 0TpHJe:3HH ce OA i^mia cBOJera. 

15. xV.iH Ana oAroBoi)if h pene : HHJe- 
caM HHJana, rocHOAapy, nero caM iKena 
TvaiHa y cpuy; HHJecaM HH.ia BHna hh 
CH.ioBHTa HHha: nero HxinjenaM Ayi"y 
CBOjy iipeA Pochoaom. 

10. HcMOJ jeAHaMHTH c^iyiHKHHje CBoje 
c HeBaiLa.ioM menoM; jep caM oa Be^iHKe 
Tvre H /Ka.iocTH cBoje roBopH.ia ao caA- 

17. TaAa oAioBopM II.iHJe h pene: hah 

i« 242 

c ^iiiipoM: a Bor IL^paii.teB ^a th iicny- 
Hii MO.iuy. 3a uiTo cii ra MO.iH.ia. 

18. A OHa pe^ie: neKa na^e c^yniKHaa 
TBoja MiLiocT iipe^ T060M ! Ta^a oxH^e 
aiena cbojiim nyxeM, ii je^e, 11 JHi],e joj 
He ujeme Biiiiie Kao npiije. 

19. II cjyTpa/i,aH ypaniime, h hok^iohh- 
ine ce Focno^y, h BpaxHine ce h ^ot)ome 
KyiiH CBOjoj y Pa^aT. II EjKana nosna 
Any aceny CBOJy, h rocrioA ce onoMe- 
Hy H>e. 

20. II Ka;i, 6h Bpiije^ie no uito Ana 3a- 
Tpy;i,H>e po,;H cima, 11 na^je My HMe Ca- 
MyiLio, jep, pene, HcnpocHx ra y Foc- 
no^a. 

21. no TOM noI)e onaj ^OBJeK E.iKana 
ca cBHJeM 40MOM CBOJHM j\2i npHHece To- 
cnoAy ro^iiuiity atpTBy h saBJex CBoj. 

22. A.iH Ana ne noi/e, jep pene Myaty 
CBojeMy: /],OK.ie o^ojhm /],HJeTe, OH/;a hy 
ra OABCCTH 4a ii3H/;e npe/i, Focno^a h 
ocTane on^je 40 BiijeKa. 

23. II pene joj E.iKana MyjK H)e3HH: 
qiiHH KaKO TH /],paro ; ocTann /],OK.ie ra 
He OAOJHm ; caMO ^a xoke Focno^ iicny- 
HHTH pHJe^ CBojy. H TaKo acena ocTa; h 
40jame cnna cBojera /;oK.ie ra ne o,i,oJH. 

24. A Ka/], ra o^oJH, o^Be^e ra ca co- 
60M yscBuiH TpH Te./ieTa h e<i>y 6pamHa h 
MHJex BHHa, H yse^e ra y j\o^i Focno^aH 
y Cn.ioMy; a /i,HJeTe oHJanie joni Ma.io. 

25. II 3aKiame Tde, h /],OBe/],ome /1,h- 
jeTe K ILiHJy. 

26. II OHa pe^e : ^yj rocno/i,apy, KaKo 
je jKHBa /],yina TBOja, rocno^apy, ja caM 
OHa aiena Koja je cxaja^a OB;i,je koa Te- 
6e Mo.ietiH ce FocnoAy- 

27. Mo.iHx ce 3a obo Ahjctc, h Hcm^HH 
MH FocnoA Mo.a6y Mojy, 3a uito caM ra 

M0.1H^a. 

28. 3a to h ja ^ajcM itera Focno^y, 
/i,OK.ie je ro^T, jkhb, ;i,a je ^aT FocnoAy. II 
noKJOHHme ce oH/ye Focno^y. M OABA 2. 

Ana ce noMO.iH h peqe: pasBece.iH 
ce cpu(; Moje y Focno/T,y ; iio^;H.>Ke ce por 
Moj y Focno/i,y ; oTBOpHnie ce ycTa Moja 
Ha Hei[})HJaTe.^e MOJe, jep caM pa^ocna 
pa/T,H cnac(!iBa TBOjera. 

2. IIcMa CBeTora Kao iuto je Focmu; 
jep HCMa /i,pyrora ochm Te6e; h neMa 
CTHJene Kao uito je Dor Hani. 

3. He i'OBoi)HTe jiHiiie hohochto, h noKa 
ne wdAU'do, H3 ycTa BauiHx pujemi oxo^e; HPBA KlfcllTA CAMyilAOBA. 1.1. 1. 2. 

jep je FocnoA Bor kojh CBe sna, h oh y^e- 
uiaBa HaMJepe. 

4. .lyK jyHau,HMa ciomh ce, h HsneMO- 
r.iH onacaine ce cnaroM. 

5. KoJH onjaxy chth, naHMajy ce sa 
x.teo ; a kojh oHJaxy r.ia^HH, nnjecy bh- 
nie ; h nepoTKHHa po/i,H ce^Mopo, a Koja 
HMaiue 4Jei];e, H3HeM03Ke. 

6. FocnoA yoHJa, h osKHB.tyje; cnyniTa 
y rpo6, H H3BjaMH. 

7. Focno^ CHpoMaiHH, h 6oraTH; hohh- 
myje, H y3BHinyje. 

8. CnpoMaxa no^Hme h3 npaxa, h h3 
6yaHmTa y3BHmyje y6orora 4a ra noca- 
4H c KHe30BHMa, H ^ajc HM /^a Hac.iHJe^e 
npHJecTO ciane; jep cy Focho^ibh tcmc- 
Jhvi 3eMa.i.cKH, H Ha iLHMa je ocnoBao sa- 
CHJbeny. 

9. Ca^yBalie Hore MH./iHJex cbojhx, a 
5e36oaiHHii,H te yMyKHyTH y MpaKy ; jep 
CBOJOM cnaroM ne Le ^OBJeK na^janaTH. 

10. KoJH ce cynpoTe Focno^y, caTpte 
ce; na anx lie sarpMJCTH c neoa; Fo- 
cnoA tie cy/i,HTH KpajeBHMa 3eMa.iCKHM, 
H /i,atie cnary i],apy CBOjcMy, h ysBHCiiiie 
por noMasaniiKy CBOJCMy. 

11. Bo TOM OTH/],e E./iKaHa y PaMaT KytH 
CBOJoj, a /^HJeTC ciymaine Focno^y npe^ 
ILiHJeM cBeniTeHHKOM. 

12. A CHHOBH ILiHJeBH 6HJaxy Hesa- 
^a.iH, H He 3Ha/i,HJaxy 3a Focno^a. 

13. Jep y THJex CBeuiTennKa 6jeiiie o5h- 
qaj npcMa Hapo/i,y : Ka/i, ko npnHOuiame 
jKpTBy, /i,o.ia/Kanie MOMaK CBemTenHKOB 
40K ce Kyxauie mcco c BHibymKaMa Tpo- 
KpaKHM y pyii;H, 

14. II 3a6a4aine y cy^, h.ih y KOTao, hah 
y TaBy, h.ih y .lonan,, h ihto ce yoj\, na- 
6o/i,e Ha BH.tyuiKe ysHMame CBeniTeHHK. 
TaKO HHH>axy CBCMy Il3paH.iy kojh /i,o- 
jajKame y Chaom. 

15. TaKO H npHJe nero 6h 3ana.iH.iH ca- 
Ao, ^ouiao (m MOMaK cBCinTenHKOB, tc 6h 
pcKao qoBJCKy kojh npHHOiuanie mpTBy : 
^aj Meco 4a HcneHCM cBeuiTeHHKy, jep 
TH ne tiy iipnMHTH Meca Kyxana, nero 

CHpOBO. 

16. Ako 6h mv Ta^a ^objck o^roBopno: 
HCKa ce ni)Bo 3aiia.iH ca.10, na on^a y3- 
MH niTO TH ro;i, 7i,ynia 3Ke.iH; on 6h pe- 
Kao : He, nero ^aj ca^a, aKo .ih ne /;am, 
yseKy ch.iom. 

17. II ri)HJex onnjex M^ia^nha Onjauie 
Bp.10 Be.iHK npe^ I'ociiO/V^m, jep Jb)'jiyi. 
ne Mai)axy 3a iipHHoc Fociio^ilh. nPBA KH>lirA CA^miJlOBA. YA. 2. 3. 18. A CaMVn.io c.iy^Kaiiie ii|)t\; Tociio- 
v>M join ,;njeTe y oii.ietiKv .laiioiioM. 

19. A MUTH 3iy Haniiim Ma.in ii.iaiuT h 
.lOHOce MY, u THKo unH>af(((' cBaKC ro,;ii- 
He ,v^.iaootin c mvikom cnojiiM ,|a iipiinece 
•.KpTBy ixvuimiby. 

JO. A Il.iiije o.iaroc.ioBii E.iKany h ate- 
HV fteroBV roBopehii: TocnoA M th .^i 
nopo^a 0,1, TO ^koho ah oBora Kojora 
je M^iA rociioAyl 11 OTiuome y cBoje 

MJeCTO. 

1*1. II rociio4 noxoAii Any, ii ona 3a- 
Tj)y,lH>e I! po,;H t])ii ciina ii Ai^uic k\\v- 
pu. A AHJere Ca.Myii.io i)acTiijamo iipi\i, 
FocnoAOM. 

22. A ILiiije 6iijaiue Bp.io cxap, h My 
cBe uiTo MHitaxy ciinoBH iteroBH cBCMy 
IlapaiLLy, ii KaKO ciiaBaxy ca a^enaMa 
Koje Ao.iaiKaxy roMii.iaMa Ha Bpara ma- 
Topa OA cacxaHKa. 

23. II roBopaiue iim: aa iiito to pa^wTe? 
jep HyjeM :j.ie piijeMii o saMa oa CBera 
HapoAa. 

24. HeMOJTe, Aj^uo Moja ; jep Hiije ao- 
6po UITO HyjeM: OTnaljyjeTe napoA To- 
cnoAH>ii. 

25. KaA MOBJeK arpHJeiuH HOBJeny, cy- 
AHiie MY cyAHJa; a^H KaA ko arpHJeuiii 
FocnoAy, ko te mo.ihth 3a il? Ajh ne 
nociymauie oii,a CBOJera, jep FocnoA 
mtame a^ hx y6HJe. 

26. A A"jeTe CasiyH.io pacTHJame h (m- 
jame mho h FocnoAy h .LyAWMa. 

27. TaAa Aol/e HOBJeK Boacjn k ILiHJy, 
h peMe MY : OBaKO Be.iH FocnoA : ne ja- 
BHx .iH ce AOMy oi^a TBOjera, KaA ^Hjaxy 
y MncHpy y KyLn ^apaoHOBOj ? 

28. II H3a6pax ra H3MeI^y CBHJex iiAe- 
Mena ILipan.LeBMJex ce6H 3a CBeuiTeHHKa 
Aa npHHOCH HipTBe na o^Tapy mojcm h 
Aa KaAH KaAOM h hoch on.ieIiaK npeAa 
mhom, h a^AOX AOMy ouy TBOjera cbc 
xpTBc orH>ene cHHOBa Il3paH^i)eBHJex? 

29. 3a lUTO ra3HTe atpxEv Mojy h npn- 
Hoc Moj, Koje caM 3anoBJeAHO m ce npH- 
Hoce y inaTopyV h nasHui chhobc CBOje 
BeliMa Hero Mene, Aa ce roJHTe npBHHa- 
Ma CBHJex npHHOca Il3paH.i,a napoAa 
Mojera V 

30. 3a TO FociioA Bor H3paH.i>eB Kaate : 
I>eKao caM AOHCTa: aom tboj h aom ona 
TBojera c^iyacHhe npeAa mhom ao sHJe- 
Ka: a.iH caAa Ka^Ke FocnoA*- ne he 6hth 
THKo, jep one hy uouiTOBaTH kojh Mene 243 

Tipeanpy , 6ntiG noiiiTviy ' a kojh moho 
iipe^lKMUi. 

31. l\ie, HAY A^HH, KaA ^iv OAcjeliH Te- 
Cm \)\K\ H pyKV AOMy ou,a Tiiojera, Aa ne 
6yAe ("rai)ua y aomy tbojom. 

32. 11 BiiAJoiieiii ueBo.by y maTopy Mje- 
cto CBera Aoopa iuto je Fochoa mhhho 
IlapaH./by; ho iie 6hth CTapua y Aomj 

TBOJOM AO BHJOKa. 

33. A Kora oa thojhx ne HCTpHJeoHM hc- 
npeA OviTapa CBojera, onaj he ocTaTH Aa 
TH HH.ie OHH H Aa TH CO Hiuijo.iH Aviua *, 
H caB HOAM.iaAaK AOMa TBojora yMHi)ahe 
y Hajoo.LHM roAHHaMa. 

34. II OBO Aa TH je 3HaK hito he Aohn 
Ha o6a CHHa TBoja, na 0<i>HHJa n <I>HHe- 
ca: y joAan Aan nornnyhe ouoJHua. 

35. A ce6H hy noAnrnyTH CBeuiTeHHKa 
Bjepna, oh he paAHTH no cpu,y MOJOMy h 
no AyiiiH Mojoj ; h ca3HAahy My tbpa Aom, 

H OH he XOAWTH HpOA n0Ma3aHHK0M MO- 

JHM Ba3Aa. 

36. II KO ocTane oa AOMa TBOJera , ao- 
hn he Aa My ce hokiohh 3a cpeopn noBan; 
H 3a KOMaA Xjteoa, h roBopnhe : npHMH 
Me y KaKy c/iysKoy CBeiUTeHHMKy Aa HMaM 
KOMaA x.i.e6a. 

FJIABA 3. 

A AHJGTe CaMyHAO ciyatame FocnoAy 
npoA ILiHJeM; h pnjen FocnoAH»a 6jeme 
pnjoTKa y oho BpnjeMe, h ho jaB.i»axy 
ce yTBape. 

2. JeAHOM y to BpnjeMe II.iHJe .lesKame 
na CBOM MJecTy; a omh My noMHH»axy 
TaMH>eTH Te ne Morauie bhajcth ; 

3. II CaMyH./io Jieatame y AOMy FocnoA- 
acM TAJe dnjaine KOB^er Boacjn, h mnui- 
i;h FocnoAftH joui ne 6jexy noramoHH. 

4. II BHKHy .''ocnoA CaMVH.ia, a oh pe- 
He: OBO Me. 

5. II npHTp^a K ILiHJy, h pe^e My: obo 
MO, HITO CH Me 3BaoV A OH pe^ie: HHJecaM 
TO 3Bao, HAH .-ie3H. FI OH oTHAe H .lejKe. 

6. A Fochoa ohct BHKHy CaMyn.ia, h 
CaMyHAo ycTa, h othao k ILinjy, h pe- 
qe: OBO Me, uito ch mo 3BaoV A on peMo: 
HHJecaM Te 3Bao, cnne ; hah .ae3H. 

7. A CaMyH.io joni ne no3HaBanie Fo- 
cnoAa, h join My ne 6jeuie jan^/Bena pH- 
jcM FocnoAiBa. 

8. TaAa ohot bhkhv Fochoa CaMyn.ia 
TpehH nyT, h oh ycTa h othac k M.iHJy, 
H pe^e : obo mo, hito ch mc 3Bao ? TaAa 
pa3YMJe II. iHJe Aa FocnoA 'iOBe Anj^'^e. 

16* 244 nPBA KftlllA CAMHIAOBA. YA. 3. 4. 9. II peqe Il.iiije CaMviLiy : h^h Aem ; 
a aKo Te 30BHe, a xn i)eii.H : roBopn To- 
cnoAe, MTJe ciyra tboj. II CaMvuAo ot- 
H^e, H Aeme na cBOJe Mjecxo. 

10. A rociioA /^o^e H CTa^e ; h bobhv 
Kao iipiije: CaMyH.io I CaMVH.io! A Ca- 
3iyiLio peue : roBopn, nyje ciyra tboj. 

11. II pene TocnoA CaMyn.iy : cbo y^ii- 
miixY HeiuTO y Ilapan^ty ^a he ayjaxH 
oua yxa cBaKOMe ko qyje. 

12. y xaj ty 4aH yqiiHuxn ILiHJy CBe 
mxo caM roBopiio :m Kyiiy H>eroBy, 04 
no^exKa /i,o Kpaja. 

13. Jep caM My jaBiio ^a Iiy ct^hxh 40- 
My aeroBy 40 BHJeKa 3a HeBa^a.icxBO, 
3a Koje je 3Hao /],a itiiM naBja^e na ce 
npoK.iexcTBo chhobh iteroBH, iia hm Hiije 
saopaHHo. 

14. 3a TO ce saK.iex ^OMy ILiHJeBy 4a 
ce He lie ohhcxhxh HeBa.i)a.icxBo ^OMa 

II.lHJeBa HHKaKOM aipXBOiM HH npiIHOCOM 

/^o BHJeKa. 

15. II CaMyn.io cnasa 40 jyxpa, na oxbo- 
pii Bpaxa AOMa FocnoAitera. Aah ce 60- 
jame CaMyn.io Kaaaxn IlAHJy 3a yxBapy. 

16. A li.iHJe 30BHy CaMyH.;ia h pe^e: 
CaMyn.io, CHHe! A oh pe^e: eBo Me. 

17. A oh pene: KaKBe cy pHJe^H uito 
TH je Kasao ? neMOJ 3aTaJHTH o^ Mene ; 

TaKO TH y^HHHO BOF H TaKO TH 40/],ao, 

aKo saTaJHui oa ^lene uito ro4 hito th 
je Kaaao. 

18. II CaMyH.io My Kasa CBe, h HHuixa 
He 3axaJH 0,1, H>era. A oh pene : Focno/i, 
je. HeKa hhhh mxo my je Bo.i.a. 

19. A CaMyH^o pacxHJauie, h Tocno/i 
Cnjame c H)Hm, h hb hvcth ^a na^ne na 
3eM.ty HH je^Ha ])HJeq[ H>eroBa. 

20. H caB Il3paH^ 04 ,4^Ha ao BHp- 
caBeje no3Ha ^a je CaMyn.io Bjepan ni)o- 
poK rocno,T,H,H. 

21. II Vocnoj\ ce cxa/i,e onex jaB^>axM 
y CH.aoMy, jej) ce Vocuo/X jaB.i>ame Ca- 
MyH./iy y (JH^OMy pHJenjy FocnoAfBOM. 

YAAhA 4. 

11 niTo pcMe CaMyH./io, 36h ce cBCMy H3- 
paH^,y. Jep Il3paH.;L H3H/i,e na BojcKy na 
<l>H^MCTeje, H cTa/i.oiiie y oko ko/I, EBen- 
Esepa, a <l»H./iHCTeJH c'J'a,^olIle y oko y 
A^eKy. 

2. 11 <l>H^iHCTeJH ce yBpcxaiue nj)eMa 
Il3paH^y, H Ki\/\, ce oxboj)h ooj, pa3r)Hiiie 
<pH^HCTeJH H3paH.i,a. h H3rH6e hx y oojy 
y no.i.y oko HcxHpH xMcyhe ^y^H. 3. II Ka/^ Hapo4 /lo^e y oko, peKome 
cxapjeiuHHe Il3paH.i.eBe : 3a mxo nac ^a- 
Hac pa36H FocHOA npe/; <I>H.iHCTeJHMa ? 
ASi /^OHeceMO h3 CnjoMa KOB^er 3aBJexa 
rociiOAH>era. m oy^e Meljy naMa h h3- 
6aBH nac h3 pyKy Henpnjaxe.^a namnx. 

4. II HapoA Hocjia y Ch.iom ^a /i,OHecy 
o^an^e KOB^er 3aBJexa Focno^a na^ 
BOJCKaMa, KOJH cje.^H Ha xepyBHMHMa; 
a 6HJaxy OH^^je koa KOB^era 3aBJexa 
FocHOAftera abh cnna ILiHJeBa, 0<i>HHJe 
H <I>HHec. 

5. A KaA Aot)e KOB^er 3aBJexa Fochoa- 
aera y oko, HOBHKa caB ll3pan.i) o^ pa- 
AocxH Aa 3eM^i)a 3ajeqa. 

(3. A tl»H.iHcxeJH qyBmn Bece.iy BHKy pe- 
Kome: KaKBa je xo BHKa Bece.ia y OKO.iy 
JeBpejcKOM? II pa3yMJeme A'<^ je /i,oniao 
KOB^ier FocHOAH)H y oko h>hxob. 

7. II yn^amnme ce <I>H.iHcxeJH Ka^ pe- 
Kome: Bor je Aoinao y oko. II roBopaxy: 
xemKo naMa ! jep to HHJe 6HBajio npnje. 

8. TemKO naMa! ko lie nac H36aBHTH 
H3 pyKy xHJex cH.iHHJex ooroBa? xo cy 
6oroBH mxo noonme MHCHpi],e ynycxHaa 
CBaKojaKHM MyKaMa. 

9. Oxpa6pHxe ce, h 6y/i,Hxe ^y^H, $h- 
^Hcxejn! /i,a ne c.iyjKHxe JespeJHMa Kao 
mxo cy OHH BaMa ciy^iH.iH ; Gj^^nxe Jb\- 
AH, H yApHxe. 

10. II <I>H.iHcxeJH y^apHme, h Il3paH.^- 
i[,H ce OHex pa36Hme h noOjerome k ma- 
TopHMa CBOJHM ; H 6oj 6jeme Bp.io BCiiHK, 
jej) Ha^e h3 Il3paH.i.a xpn^ecex xHcyta 
HJemaKa. 

11. II KOBMor BoffiJH 6h oxex, h ^Ba ch- 
Ha II.iHJeBa 0<i>HHJe h *I>HHec HorH6ome. 

12. A je^aH H3MeI)y cnnoBa BeHHJaMH- 
HOBHx HoOjejKc H3 Ooja, H ^olje y Ch^om 
HCXH Aan pa3ApxHJex xa.TiHHa h r..iaBe 
Hocyxe Hi)axoM. 

13. H Ka4 AoI)e, r.ie, II.iHJe cjel)ame na 
cxo.ihi;h yKi)aj nyxa nor.ie/i,ajy}iH ; jep 
cpue aeroBo r)HJame y cxi)axy 3a KOBqer 
Bo5KJH. li AomaB onaj hobjok y rpa^ Ka- 
3a r.iace, h cxa^e BHKa cnera ri)aAa- 

14. A II.iHJe MyBHiH BHKy ])eHe: KaKBa 
je xo BpcBaV H ^lOBJeK ()p3Kc ^oxpna ji,SL 
jaBH lUnjy. 

If). A iLiHJy dHJaiue ,U'i^t\i,eceT h ocaM 
roAHHa, H OMH My Onjaxy iiOTaMH>e.ie, 
Te He Moi'ame bhajcth. 

1(). J I ])e4C MOBJeK IFiHJy 
6oja, yTCKOx ^anac H3 ooja 
mTa Ch, chhcV ja H/i,eM H3 
A OH pe^e: nPBA KH>nrA CAMViiyiOBA. r;i. 4. 5. e. 245 

hoMO Miunrni c icoRnoroM r)Ora lT3i)aH- 
.LtM?aV A oiiii i)OKoiue: /Ui ce iipeiioce y 
Tar KOHHor liora ILipaii.Lena. II iipene- 
coiiic KOHner liora llapaiLLoiui. 17. A r.iacniiK oAroiuii)ajyhii })OHe: iio- 
6jo2iO II;{paH.L iiciiiuM. ^iMi.uiCTOja. 11 ii:i- 
riioo -MHoro iiapo.v*. 11 <>''>;i vnnix TRoja 
noriioome, (M'liiiji' 11 «lMiiirc; 11 KORHor 

IkUKJM OIVT }{\ 

IS. A Ka.U'iioMoiiy Konucr lio^KJii. 11a, ;e 
ll.iHJe ca 010.11111,0 iiay:inaKo ko,i, Bpaxa. 

H ClOMM BI)aT H YMpHJO. JOJ) Mlljailie MO- 

BJOK rrap 11 TOiKaK. On 011 cy^uija IIoi)a- 
H-by ueT]),UH'OT ro.inua. 

19. A cnaxa H>eroRa. mvua *l>iiiiecoBa, 
6iijaiiio Tj)y,i,iia 11 iia tom ,;ooa. iia MyR- 
mii r.iac ,;a je KORuor lio/KJu otot h ,i,a 
joj je iionmyo cRonap 11 My;K, canii ce 11 
no|X)An. j^'P joj Aol)Ome oo.iobh. 

20. 11 Ka,i, yMni)aiiR'. peKoiiie joj Koje 
crajaxy ko,i H.e: iie uoj ce. po,;ii>ia ch 
ciiHa. A.iii OHa He o,;roBOi)ii, hhth xa- 
jaiue :ia to. 

21. Hero AJc'TeTv Ha^je HMe IIxaBO,i, 
roBopeliii : onue c.iaRa o^ ll:ii)aiLta ; 
jep KOBqer lion^jii 611 otbt, h cBeKap joj 
H My:K noriiooiue. 

22. oa TO i)eMe : 0Tii,T,e c.iaRa oji, Hspa- 
iLBa : jep 611 otot KORMer lio'/KJH. 

r.iABA 5. 

A <I>n.incTejii y:ieiiie KORqer Cojkjh, h 
o,\Hecome 113 Efieu-Eiiepa y A:30t. 

2. II yaeBiun <^H.iHCTeJH KOB^er Eojkjh 
)'Hecome ra y /I,om 4^iohob, h na^je- 
CTHUie ra AO ^],aroHa. 

3. A cjyTi)a,],an Ka,; ycTame AaotaHH 
paHo. a TO ^aron .le^Kaiiie HHHHu,e na 
aeM.LH npe,; KOB^eroM rociio^fbUM: h 
onii yaeme ,J,