Skip to main content

Full text of "Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum"

See other formats


SYIIOGE FUNGORUM OMNIUM HUCUSQUE COGNITORUM. DIGESSIT P. A. SACCARDO Vol. V. NEW YORK 

BOTANICAL 

CARi>EN PATAVII 
XXVIII xiAji >roccci-ocxxvn 

SUMPTlIJnS AUCTORIS 

TYPIS SEMINARII 

Iterum impressum 
apud 
R.Priediander &Sohn, 
Berlin b x IjLiUGilj HYMENOMYCETUM OMNIUM HUCUSQUE COGNITORUM. DIGKSSIT P. A. SACCARDO OOLIi AB OBANTraUS J. CIONI ET l MMGl Vol.I» 

ACARICINEi; PATAVII 

xxviii MAJi 3vir>cccrjx:xxvii 

SUMPTIBUS AUCTORIS 

TYPIS SEMINARIl ^.5 AgnricinesG totius orbis «ec Frlesii Eplcr. Hym. (1838) spec. n. 1S03. 
Agaricineae £uropeae aec Priesil Hym Eur. (1874) spec. n. 1885. 
Agaricineae totius orbis sec. Syllogen (1887) spec. n- 4639. PR^MONITUS LIBRARV 

NEW YC 
BOTANICrVr 

GAR'^? ijii)''( ere tatomur Syllogeii Hyrnenomycetum nostram lilirum magistralem cel. 
Fhiksii de « llymenomycctiiius fJurop&eis» omnino ct snepius ;i<l veiljum quidem 
sectari, quo vcro suis locis genera et species quam plurima exotica vel ea rocen- 
tius repcrla inseruimui et, fjuantum lieri putuit, notas et mcnsufaa sporarurn quo- 
que .iddidinius. Opus hoc fei'e totum collccticium et critice nova expevs esse ueniO 
mycolngoTum mirabitur et oh vastitatcm argumeriti et ex oo quod hyinenomyce- 
lcs piurirnos, pra?scrtim e.xoticos, inspicere nequivimus. Scd neminem latet (ut ear>- 
piasime proJessi snmus) Syllogeu nostram diagnosum coHectaneam ordiuatam, non 
vero opus ciiticurn sistere. Uoc taciatit monographi et Uorist». et benevole nienii- 
neriiit quid verc sit Sylloge iiostra, ne nobis tribuant errores qui nostri non sunt. 
Dispositiontini Ilyiiienomycetum Friesiaiiam. priiieipiis nostris carpoio^icis optime 
respondentem. amplexi sumus; tamen ijonera mollia A<>iaricinearum a cl. Friesio a 
coriaceo-li.-ntis, yique leuco.yporis, remote disjuncta (exst.intibus formis intermcdiis 
potissimum Goilybiearum et Marasmiorum) in unicam sectionein collegimus, prae- 
euntibus, salfeia ex pailc, cl. Dk Skvnks et Gillkt. 

De collocn.tione in sysleinate specicrum addendarum duhia gravia et non pauca 
occurreriint ; species tamen plerasque locis propioribus, licet pon semper certis, in- 
serere studuimus, quasdam vero quoad affinititcm magis ancipites in calcem ge- 
iieris, tamquam incerl;!' sedi.^, locavimu.«. Ncc dcfucrunt species tam inopte de- 
srripta? et omni comparatione carenies, quas, auctoi nm excellcntium exemplo, con- 
sulto omittere statuimus. Quoad species inter se valde afllnes, immo iit meras f(>r- 
mas a quibusdarn censitas, in dubiis. satius duximus servare qnarn demoliri. 

Claii Mycologi, pr;rsertim 1\ A. Kakstf.n et L. Qdelkt. genera plura nova 

inter Hymonomycetes condiderunt aliaque emendarunt. At, pifcsentibus speciebus 

pliinmis. m;ixinie exoticis. qiioad criteria nova imperfecte coguitis, nec detlcienti- 

lnis generibus inicr illa i'ecenter CGudita, a mente noslra desciscentibus, syslema 

HymeMoniycetum ill. Fuii:«ii. jam a cl. Montagnf. . Heukf.i.k.y, KA).GHBRr-:NNER , 

1"KCK. COOKF aliisqtie adbibitum. fure ubique sequuti sumus. illud tantum mutantes 

quoJ subgenera Friesiana — pierumque notis s:itis ;i.cufis distincta et insuper spe- 

^ cicbus numerosis onusta — in ^enf^ra admisimus, prajeuntibus jam cl. Mycologis, 

e. g. Gu.LF.T, Qi Ei.ET, Rrksadola et nuperrimis fere omniLus. 

co ^'alde dolemus quod characteres sporarum. basidiorum et cystidiorum in ple- 

^ risque spcciebus adhuc ignota sint; nullum est enim dubium riuod h;e notw opli- 

' 'mas difTerentias specilicas et forte ctiam genericas prajstare possint, ut cx operibiis 

ct. Pritzelmayk, VoGLiNO. Patouillard aliisque argumentari licet. 
1 — ' Contra normam in Sylloges voiuminibus prioribus adhibitam in auctoribus spe- 
^cicrum citaiidis, fiic et pr.iesertim pro Agaricineis. anctorcra originalem tantum ci(a- 

<a: viiiiiis: notissimiiiii osl eniiii mycolugos paMie omnes systema Friesianum Hymeno- 
niycetuni sequi cjiisdDmquc gonefa et subgenera ampleoti; notum quoque est sub- 
genera Fiiesiana impriinis Agaricinearum ab auctoribus nuperioribu.s et a uohis ipsis, 
iisdom fere limilibus-, accepta esse, veiiim ut genera habita. Ks. his ractuni est quod, 
ut plurinium, quum ili. Fries cl sectatores scribunt e. g. Atjarican (Amanilfi) por- 
jphi/iii(g Fi\. Agaricus.(Lei>\ojiit) Baclhami Berk. etc. nos tantum indicriiniis: Ama- 
niici porphijria Fr.. Lcpiota TJadhanii Borl<. Qu;e mutatio tain levis est neque sub- 
stantialis ut auctorum rcductoium eitatio omnino superflua sit visa, hiiic con- 
sulto omiss^. 

Prsetor libros inycoiogicos citatos iii catalogo prajmisso volumini prinio Sylloges, 
sequentes, in tractatione Uymenomycetuin potissimuin adliibiti, notandi sunl: B.\d- 
UAM, Tlie esculont fuiiguses of England. London 1863. — Bkkn.vri). Champiguons 
de la Rocliolle. Taris 1.S8?. — Brit/ki.m.vyr. Die Hymenomycetea Augsburg";-*. Aug- 
sburg l.S7r»-18!^r), — GiLLET. Tableaux analjtiques des Ghampignons. Alencon 18S4. — 
U.MaER, Ahbildungen der Pilze. Diesden IS-l^-^'!. — Kalchhrenner, iconos sciecl. 
Hymenomycetum Ilungaria?. Pest 1873. — Karstf.n, Ryssland"s Hattsviimpar et Ico- 
nes Hymenom. Feniii;e, Mustiala 1879-1885. — Lu^and. Figures pcintes des Cham- 
pigii. (Suitos a Bulliard) Autun 1884-87. — rAiiLET ot Leveillk Iconograpliie de« 
Cbanipignons. Paris 18S5. — Pat(jijillard, Tabul» analyticx' rurigoruin. Paris 1883- 
86. — QrjELET, Enchiridion fungoruin. Paris ISSt) - Stkvenson, Mymenurnycetes Bii- 
tannici. Edinbui-g 1886 — Wintkr, Pilzflora. l.eipzig 1834. ct opiiscula quampfuri- 
raa ubique orbis edila. 

Fontcs, e quibus mensuras sporaium excerpsimus, singulatim non citavimus, quum 
lacili nogotio sint conCercndoe Has in primis hausimus ex opcnbus citatis cll. Brit- 
zELMAYR. Bresadola, Kaksten, Patquillard, Quelet, Stevenson. Voglino (Observ. 
anal. Agaric Vene/.ia 1886>. Winter. aliisque. HYMBNOMYCKTE/E Fk 

SysU Mycol. I. p. LIU (ISVl) 

I''un^i carnosi, nieinhranacei, siiberosi v. lignosi, plcrumque rna- 
gni V. maju.sculi, s'dBpius terre.stre.s, interdum lignicolae., hymenio ox- 
ternD subdiscreto instructi. Ilymoniuin basidia apice .sterigmatibus 
ssepe quaternis aucta, intermixtis cystitliis, terens. Spora; continure, 
glolfosae, ovoidea:; v. subobloiig;e, levos v. aspene, hyalinat v. varie 
colorataf, cx apice sterigmatum orionte.s (Vix in uno genere [Oacr/y- 
mycete\ adsunt sporae septatfe). 

Clavis analytica Familiarum 

A) llyraeninm figuratum. 

1. Agaricinece. Ifyinonium radiaUm lamellatiim, inrerum. 

2. Potyporea'. Hymenium porosum v. tubulosum, inferum. 

3. Hydnem. Hymenium aculeatum v, varie protuberans. inferum. 

B) llymeniimi levigatum. 

4. Thelephorca^. Hymenium liorixontale, inCerum ; 1'ungi suboo- 
riacei. 

5. Clavariea^Alymemnm verticaie, amphigenum; Cungi subcarnosi. 
G. 'VrcmcUinecr. llymenium superum ; Cungi gelatinosi. 

Fam. 1. Ag-aricinese Fr. 

Hymenophorum inferum, terram spectans, lamellosum. liaiuell?e a 
centro vel stipite radiarites, simplices ramosaeve, postice rarius ana- 
stomosantes, g duplici lamina compaginatce, extus utrinque basidiis 
apice tetrasporis et cystidiis vestitai. — Nullum typum, vix quidem 
Synantherearum, in toto vegetabilium orbe in tot divei^sissimis Ibr- 
rais repetiit natura. Vw 

CJavis analytica generum Agaricinearum. 
Seol. /. Leucosporft P>. sensu ampl. 

Sporae alba.' v. albidae v. dijutissirne luteolpo v. roseolre. 
Species moiles v. lentrJe. 

Series I. Haplophyllae. LarnPlloe acie integrce (non canaliculatae v. fissae). 
S^ubsect. 1. Molles. CarnosiP v. subcaruosae, putrescentes, non reviviscente.s. 
A) Lamellag aciti acutae v. non pliclformes. 4 

■f Trama pilei nori vesiculosa. 
§ LamellcB \n diias lainiuas facile ^cissiles, 
a) Centrales : sLipite subcenti^ali. 

*) Hymenophorum a siipite cai-noso discretnm. 

Amanita. Stipo? basi discrete volvatus, annulo pryeditus. 
Amanilopsis. Stliies basi volvatu^, aunulo carens. 
Lepiota. Stipes basi non volvatus, annulo praeditus. 
Schulzeria. Stipes evolvatus et exannulatus. 

'■—) Hymenopliorum cum stipite carnoso v. librosu-elastico con- 
tluens et cum illo homogeneum. 

Armitlaria. Stipes annulatus (subinde obsolete), evolvatus. 
Tricholoma. Stipes exannulatus et evoivatus; lavnellae sinuatee. 
Clilocybc. Stipes exannulatus et evolvatu.s; laineHaG deeurrentes. 

•x*v.j Hymenophorum eum .stipite cartilagiiiGo conlluens sed ab illo 
heterogeneum. 

Collyhia. I.amella?. non decurrentes; pliei planiusculi, carnosuli margo pri- 

mo involutus. 
Mycena. Lamellae non decurrentes; pile' campanulati, carnosuli margo pnmo 

veotus. 
Hiafula. Lanielta; non decurrentes pileusque striato-pbcatus diaphano-me-m- 

branacei, tenerrimi sed non dillluentes. 
Oniphalia. Lamell^e decurrentes; pileiiy umbilicatus, carriosulo-mp,mbranaceiis. 

/3) Exceniricie: stipite excentrico v. nuJln. 

Plcurotus. i'ungi lignicoi;e ; istipcs, ubi adest, cum hymenophoro continuus 

§§ Lamellai ?egre scisslles. 

Hygrophorus. Lamellai subeeracea}, succosss, cum trama pilei concretje. 

-]"{• Trama pilei subvesiculosa, rigido-fragilis. 

Laclarius. Lamelhx? lactescentes; sporaa globos^e, echinulata. 
Uussida. Lamcllrti cxsuccic; sporcC globoscc, echiiiulatce. 

B) Lamellr^e acie ohtus?e v. plicirormes. 
Cavthare.llus . Lamell?e decurrentes, dichotomcfe, subceracccfi. 
Arrhenia. Lamelhjp tenernmce. venilbrmes, simplices, noTi decurrentes. 
NyctaVs. Lameilae crassiuscul:-c, obtusas, non decurrentes. 
"^ Sfylobates. Lamellse tenues golatinosfj, pileum clavato- capitatunr ubique 
tegentes. 

Subsect, 2. Tenaces. Carnoso-eoriaccse v. gelatinoso-coria,ceK' 
v. subereee. persistentes, revivi5cente.s. 

A) t'arno."50-corlaccce v. g-elatinoso-corla.ceae. 

Marasmivs. Stipes ab hymenophoro discretus ; pilous carnoso-lentus v. Tnom- 

hranaceo-coriaceus. 
HeUornyee.9, Stipes ab hymenophoro discretus ; pileus gelatinoso-coriaceus. 5 

Lentinus. Stipes ciim hymenophoro continiiiis; lanniilhe aoie acuta serrata. 
Panus. Stipes ciim hymonophoro continuus; laniella'. ucie acuta integcrrima- 
Xerof'us. Stipes cuni hymenophnro eontiniiMs; lamelkp. dichoton^iaB acie obtusa. 
Trogia. Sti]ics obsoletus ; lanieli* plicilbrines, acie cd.naliculata v. crispa.. 

B) SubftrosaP. 

Lenziles. LamellsB disiinctas, radiantei;, acie aciitiuscula, glabrw. 
'('rilotTis. Lameil^. distinctae, lornentosas (sicnt pileus). 
UijrnennyrarrDn.c. Lamellce tenuissimae lirclhTormes, paralicla-, flexuosa^. 

Series 1!. Schizophyllae. Lameliae acie hssa? v. appendiculatce. Cfr. Trogia. 

Oudemarniella. Cnrnosa: lamellie acie fissie. labiis curn contiguis initio con- 

natis ; stqies centralis- 
Pterophyli.us. carnosu.s; lamelhe acic utrinque lamellulas siibspathulatas ge- 

rentes: stipes lateralis. 
Rhafophyllu,s. Tenerrimus. inembranaceus ; lamellaa apice in fragmenta fle- 

xnoija. lissav. stipes centralis. 
Schiznphi/Uurn. Coriaoeum ; lamellsft acie fissse utrinque reyolutas; stipes 

obsoJctus, lateralis. SfcL 2. Kliodospor* seu nyporrhodias Fr. 

Sporae rosea? v. rosoo-rubiginosai, — Species omnes molles, nec lentae. 

A) Stipes centralis. 
X HvrneTiophorurn a stipite discretum; lamellae liberae. 

Votvaria. Stipes basi discrete volvatus, non annnlatus, 
Ann.uLa.ria. Stipes evolvatus sed anriulatus. 
^lut^as. Stipes evolvatus et ej^annulatus; pilei m;ii'go roctus. 

XX Hymenophorum cum stipite conQuens et "homogeneum; lamella^ 

adnexa;. 

Rntoloma- Stipes carnoso-iibrosus ; pilei margo primo involutus; iamellas 

sinuatae. 
ClUopilus. Stipes carrioso-fibrosus ; pilei margo primo ijivolutus; lamellas de- 

currentes. 
Leptoriia. Stipes cartilagineus ; pilei convexo-plani rnargo primo inflexus; la- 

mellffi subsecedeTites. 
Nnlanea. Stipes cartilagineus; pilei campanulati margo rectus, stipiti primo 

adpre.ssns; lamell» subsecedentes. 
EcciUa. Stipes cariilagineus ; pileus umbilicalus; lamellae decurrentes. 

U) Stipes excentricus v. nnllus. 

Claudopu.^.. Fnngi lignicola;; stipes, ubi adost, cum hymcnophoro Continuus 
Spora? inter rosoijm et i-ubiginosum nutantes {Hffpodermina^). Sect. 3. Oclirosporie seu iMTiiiiiia' Fr. sensu ampl. 

Sporsc ochraceaG v. subferrugirifce. — Spocies ornnes molles 
nec lentce (Cfr. Bolhiliu^ inter Meianospora"^). 

A) Lamellae ab hymenophoro sponte non .s*?oftdent.e^. 
7 Velum nniversale nurnquani aroneosuin. 
§ Stipe.'^ centralis. 
*) Stipes volvatus v. annulatns. 

Pholio/a. Stipes annulatus. 
Acefabularia. Stipes volvatus. 

**j Stipes evolvatus et exannulatus. 

Inocyie, Stipes carnosus; pilei cutis fibrillosa v. aericea; lamellse subsinuaias. 
Hebeloma. Stipes carnosus; pilei cntis glybra, viscida: Ismellfe subsinuarje; 

sporae subargillacete. 
FLarnimila. Stipes carnosus; lamellse adnatie v. d<»ciirrenles. 
Nan.coria. Stipes cartilagincus ; pilei margo inflexu?; iameliae nori decurrpntes. 
Fluleolus. Stipes subcanilayinc^us, ab bymenophoro discreLus; ])iiei maJ'go re- 

ctus; lamelias non decurrentes. 
Galera. Stipes subcartilagineus. cuni hymenophoro continnus; pilei rnargo 

rectus; lamell* iion decurcuntes. 
Tubaria. Stipes cartilagineus; lameIl;B decurrentes. 

§§ Stipes excentricus v. nuUus. 
Crepidolux. Fungi lignicolse ; slipes, ubi adest, cum hynu-noplioro continuus. 

■\\ Veluni universale araneosuni, a cute discretum. 

Corlinarius. Stipes carnosus. cum hymcnophoro coufinnus; lamr-^llfe mox 
sporis ochraceo-pulvereae. 

Ti) Lamella; ab hymenophoro sponte v. racillime .secedentes- 

Pax-illus. Stipes, ubi adest, cum hymenoplioro ctintiiiim.v ; pilei marjifo eximie 
constanter involutus. Sed. 4. Mrlanosjiorif (Jill. et Britz. 

(Pratellce et Coprinarice Fr. sensu ampl.). 

Sporse atro-purpurecB, nigricantes vel rarius (in gen. Boibilio) 
lusco-rerrugineEe. — Species omne.s, dempto AnthracopfiyUo, mo\- 
les nec lenta^.. A) Lamellso Tncmbrana. hymcnophora supra junct». 
f Pileus f^arno.sus v. membranaceus v. diriiuens. 
§ Sporje atro- v. rusco-purpureae {Pratellai). 
*) Larriellaj uon iic|uescenies. 

a) Mynicnophoruni a stipite (lisci^eium. 

ChHonia. Stipes basi volvatus. 

Agaricus. (l'saHiofa i-v.). Stipes ».'Voivatus sofl fnnuilaiuii. 

Pilosace. Stipes nvolva.tus et exanuulatus. 

h) Hymenoplioiiini ciini stipite eontiiiuum. 

Siropharia. Stipes annulatu.s: laniella; adnatae, 

Hypholotua. Stipes exaiimilatui»: piioi uiar^o coutexto-cortiuatus. 

Psilocyhe. Veliini nullum v. olijsoletiim ; stipes tenax : piK-i inargo primo in- 

curvus; iameil.t, non decurrent-^^s. 
Deconica. Velum nullum v. obsoletum ; i^tipes tenax ; pilei mai'go primo in- 

curvus; laineHa! subtriang-ulari-decurrentes. 
Tsathyrc. Veiiiiu nullum v. obsoletum; stipes rragili.s; pilei m.ir^n» roctu.s; 

l^mella' uon decurreiiT./i^. 

**) Lariiellae iiqucscentes. 

Bolbifius. Pileus membranaceus) lamellai sporis fusco-Ibrrugineis pulveru- 
lenta3, mox liquesoentes. 

§§ Spor;e atric v. nio-rieautes. 

*] Lamella; liquesceiai^.s {Copr/ytaridfy 

Coprinu-K. 1'ilen.s memLirn.naceus; lamelUv prin)o cohaerentes, mox atro-dif- 
lluente:i. 

'•*) Lamellce uon iiquescentes. 
a) Spora.-. ;:;!obi;so-ovoideo\ 

Parii.eolus. Pileus carnosuliis, extriu.s. niMrgine lamellas varlegatas primo ex- 

c<!deiite; stipc^; exanuulaius. 
An(^llaria. Pileus caiuosulus, extrius. maryine himeltas vaiiegatas» excedent^-; 

stipes aunuiutus. 
Psaihyrella. Pileus mombriina.ceu.s. striatus, margine lamellas ruligineo ni 

gricuites non excedento. 

fj) Sporae elongata". Casitbrmes. 

Gomphiclias. Lamelke e membrana mucilaginea eompaginatce, docuprent.os. 

f[- Pileiis coriaceo-eorneus. 

Anthracophylluin. Kst quasi Marasmius ator eorneus; spor?e ininnt.;e. nigra;'. 

P) Lamellte supra liberte. seu memhraua hymenophfU'a nulla junctae. 

Moniagvilcs: Stipes apice in discum larnellas radiantes circumfui^ea resentenrt 
dilatatus. Sed. i. Leucosporas Fr, 

Ser. 1. Haplophylloe Sacc. 
Subsect. i. Molles (Fr.) Sacc. 

AMANITA Pers. Syii. p. 24(3, Fr. Syst. Myc. I, p. 12 (£tym. Nomen 
fungi a Galeno inditum, forte a monte Amano). — Lamellae rnem- 
branacoffi, scissiles, acie acutae. persistentes, sed molles (haud len- 
t;-e), trama sabfloccosa cum nymenophoro infero concretce. Stipes 
volva et annulo discretis pra^ditus. F-fymenophorum a stipite dis- 
cretum. Spora^ e basidiis secedentes. dilabentes, hinc lamellas non 
cinnamomeo-pulverulenta3 ut in Cortinariis. Omnes terrestres. 

^■j Volva apice dehiscens v. circumscissa. lim)>o libero, persistente. Totus 
Cnngu.'; intra volvam, cum basi stipitrs connataTn, priniitus inelusus, at 
diseretus, niduians. PiieuS nudus vel frustulis vnlvri^ latis membranaceis: 
tectus. 

1. Amanita caesarea Scop. Carn, H. p. 119. Fr. Hymn. p. 17. Paul. i 
Cliamp. t. 154, Viviani Ital, t. 30. Krombh. Schw. t. 8 speciosal 
Vittad. Fung. mang. t, 1. Ilarz. t. 80. Gonn. et Rabenh. t. 3. A. au- 
rantius Bull. t. 120, Arn. aurantia Pers, — Pileo homisp]ia>rico, 
expanso, subaurantio, margine striato, carne lutescente; stipite 
SAjhventricoso, flocculoso, gossypino-farcto ; volva annuloque laxis ; 
lamcUis liberis, luteis. 

Hab. \\\ siivis regionum calidiorum Enropse, America} bore,aIis 
et in Himal.aya. — Speciosissima, antiquitus celobratissima [Bole- 
tus Romanorum), sapidissima. Pileus variat flavus, ruber, cupreus, 
8-16 cm, latus: stipes 10-16 longus; sporae ellipsoideoe 8-10x6. 

2. Amanita Coccoia Scop. I. c. pag. 429. Batt, t. I. D,, Seyn. Montp. ^ 
p. 108, Fr. Hym. p. 18, Lanzi Funghi Roman. p. 12. t. 11, — l*i- 
leo ovato-expanso, margine incurvo, sulcato; stipite cylindrico, vil- 
loso, gossypino-farcto, volva annuloque laxis; lamellis liberis, can- - 
didis, 

Uab in Europa mediterranea. praecedento rarior. — Spora; el- 
lipsoideae, ll-12ci8. Deliciosa; tota extus/intasque alba, sed variat 
pileo livido. 

3. Amanita ovoidea Buil. t. 364, Fr. Ilym. p. 18, Vittad. t. 2. Vi- 3 
vian. 1. 34. Briganti Neap. t. 1. Seyn. Montp. p. 106. Quelet Jur. 

p. -209. — Candida; pileo hemisphaerico-expanso, margine inllexo, Agaricinese, Leucosporae, Araanita. 9 

excedente, levi stipiteque solido, bulboso, squamuloso-farinaceis ; 
Yolva annuloque laxis; lamellis liberis, ventricosis. 

Jlab. \n regione mediterranea Europa? usquo ad montes Jurae. 

— Valida, robnsta. fere inodora, esculenta. Sporae nec a nobis nec 
ab alio auctoro observata". Mirum! 

4. Amanita Preissii Fr. in Pl. Pi-eiss. II. p. 13). — Pileo carnoso, 4 
conve.xo-exfianso, viscoso, margino ievi ; stipite farcto, furfuraceo, 
pallido. volva napiformi radicanle apice constricta et limbo persi- 
stente lihero (erminata ; annulo apicali reflexo; lamellis adnatis 
ronfertis. 

Uab. m arenosis umbrosis siivarum iii Australia. — Species no- 
bilissima, volva^ indole ab omnibus speciebus cognitis clare diver- 
sa. Statura est A. porpkyrice, sed cuni A. ovoidca et .4. solita- 
ria potius comparanda. 

5. Amanlta Gayana Mont. Syll. Cr. n. 318, Fl. Chil. YII, pag. 332, 5 
t. 7, f. 9. — Pileo hemisphferico rubro, margine levi (haud stria- 
to); stipite griseo ba.^i incrassato-buiboso; volva stricta annuloquo 
reHexo albis; lamellis lutescentibus.... 

}iah. in Andibus do Guanegue dictis, ad terram in Chile 
Amor, merid. (Cl. Gav). — Pileus 9 cm. latus, obscure umbonatus; 
stipes 15 cm. longus, medio 1 cm. crassus; laraella? di-tridymae, 
conferfissiraa^, utrinque attenuata?, 3-4 mm. in medio lata?, '/« ram. 
crassae. Hjmenium tenuissimum. Spor?e alhae, hjalina), globoste, dia- 
metro 10 a. adaequantes. 

6. Amanita virosa Fr. Fpier. p. 3. Hjmen. Europ. pag. 18, Sveriges 6 
atl. och gift. Svamp. t. 84, Cooke III. t. 1. Am. vevna Secret. 
Suiss. n. 5, A. vernu8-¥\\ Sy.st. Mjc. I, p. 13. Weinm. Ross. p. 2. 

— Alba; pileo e conico expanso, acuto, glutinoso (nitido), mar- 
gine suhlobato-repaiido, levi: stipite farcto, e basi bulbosa cjlin- 
drico. squamoso-Iacero ; volva crassa annuloque apicali, floccoso- 
fatiscento laxis; lameilis liberis, linoari-lanceolati^. 

Jlab. in sihis humidis Europa^ rarior. — F<etida, venenata. 
Pilei ScCpius obliqui, Uygrophori vonici more, uno latere produeti 
et iobali, vix uniquam depressi. Annulus frustuloso-Iacer, lamellis 
acie floccosis adhanens. Pileus 6-11 cm. latus. Sporre sphaii'oideae, 
vel subsphteroidete, 8-10 ;;.. diam. 

7. Amanita phalioides Fr. Syst. Myc. 1. p. 13, Hjmon. p. 18, Sverig. 7 
atl. och gift. Sv. t. 2. Fnngus phalloides Vaill. Par. t. 14, f. 5, 
Viviau. t. 1.5, Barla t. 4, Fl. Batava t. 829, Krombh. t. 28. f 1-10, 
Corda ap. Sturm t. .55, Price f. 28, Paul. Champ. t. I5o. f. 1 , 2, 10 AgaricinRje, LeucosporsB. Arnanita. 

Harz. t. 5, etc. Ag. 'cirosys Vittad. t. 17, Inzenga Sicii f, 2. Secr. 
n. 3. — Pileo campanulato-expanso, obiuso, viscido (jove udo), 
margine orbiculari levi; stipile e farclo apice cavo, a basi alte- 
nuato, glabriusculo, volva semilibera bulboso, annulo supero mem- 
branaceo, lamellls rotundalis. ventricosi.s. - Ag. bu/bosus Bull. 
hujus et affinium nomen coliectivum. 

Hab. in locis nemorosis Europae tocius et in .'Xraerica bor. — 
Valde venenata sed udor minns fortis. Pilei color nia.x.ime varius, 
unde plures species propositae: aibus, Bolt. t. ,48, Conn. et Rab. 
t. 10, f. 1; virftscens, Fl. Dan. t. 1216; viridis; Amanka riridis 
Pers. ; luteus; A. citrina a Pers ; olivaceus. Kronibh. i. 69, 1'. 10- 
17; Fries vidit quoque formam albam disco nigro. A. insid/osus 
Letell. Ann. Sc. Nat. 1835, p. 35, Icon. i. 631; onmibus numeris 
cum A. phnlloide convenil;, excepto dofectu annuli. llic casu de- 
fuisse videtur, quare ha-^c species non recipieuda. Pileus 6-8 cm. 
iatus; stipe.= 8 cin. longuf!; spura* .splireroidD.T-, diain. l^f,^ ii. vel 
11^7. — "A. verna Fr. Hym. p. 19. Ag. bulbosm verpus Bull. 
t. 108. Vittad. t. AA. Ag. virosus Secr. u. 6. Ag. S'jlUa.riu8 Gonn. 
eX liab. t. 11. f. 2, t. 156, f. o, 4. Alba, piloo ex. ovato expanso, 
.•^ubde^^resso, viscido, margine orbiculan, levi , .><tipiie c farcto cavo. 
.•uquali, lioccoso, volva^ iiinbo libero arcie vaginato; annulo rertexo. 
tumido; lamellis liberis. In silvis huniosis Eur(>{»ai verno tempore. 
8. Amanita Mappa Fr. Epicr. p. 6, Hymen, Eur. p. 10. Uatsch, Wili- 8 
denow, Schumacher etc. Cooke III. t. 4. Socr. n. 7. A. s/ramirunis 
Scop. p. 418. A. bulboaas Bull. t, 577. f. I>. (i. H. M. .4. cifrt' 
no-albus Vittad. t. 11. Aman. citrina ,'3. Pers. Syu. }>. 251, Am. 
veneno&a Pers. Champ. cornest. t. 2. Paul. Ch. t. 158, Vaill. Par. 
p. 74, II. 4. — Pileo e convexo plano, absque pellicuia secedonte, 
.sjcco, fragmentis volvije circuniscissie vulgo squamoso. margine levi; 
stipite e farcto cavo, globoso-bulboso ; annulo supero ruembrana- 
ceo ; lamellis adn^xis. 

Ifab in silvis apricis totius Kuropa?. — Statura incdia, o<ior 
virosus, quaiitalos veuenatflO.^ Color A. pliaUoiiJis, pro cujus hlia 
a variis forte merito habetur (Curtis Lond. t. '.i'i et Sowerb. t. 280, 
utramque sub eodem noinine pingunt). minus mutabilis, vulgo alba 
Price f. 66, quacum exacle coiigruit A. cirosa Gonn. et Rabenh. 
t. 9, f. 1, rarius straminea Nees Syiil. f. 165, citrina Gonn. ct 
Rab. t. 11, f. 1, virescens Krombh. t. 28, f. 11, 12. Maxime in- 
signis et tbrsan distinguendus est A. irroratus Schum. FI. Dan, 
t. 2143. Secr. n. 12 piloo squainulis minutis nigricantibus elegan- Agaricineae, Lecosporse, Amanita 11 

ter variegato. Piiftus 8 cm. latus; siipes 8-10 cm. lon^Mis; spor;^p 
bphjfToideet;. diarn. 7-10 p. — b. minor. absquo verrucis ; Schaoff. 
t. 24\. 

9. Amanita jonqulllea Qu^l. Bull. Soc. Bot. de Fr. 1876. t. lll, r. 10. ^ 
-— Pileo viscosissiino 5-6 cm. lato, llavo v. flavo-auranrio, lato. 
mai\t,'ine pallidiore striaf.o, eampauulato -convexo, verrucis ininutis. 
floccosis, albis v. Havidis; stipile aibo, elonffato. villoso-squainulo- 
so, basi ovoidoo-bulboso, a!'acliiioideo-listuloso ; annulo albo fugaci; 
volva alba circumscissa; carne molli aquosa. 

Bad. in Gallia orientali. 

10. Amanita vernalls Gill. Tabl. anal. p. 6. — Pileo subviscoso, fla- '^ 
vo-ciirino paliido, centro obscuriore, nitido, verrucis albidis ml- 
nutis subftjqualibus consperso, Sonio margine subslriato. 4-8 cm. 
diam.; lamellis subliberis acie denticulato-fimbriafulis; stlpite albo, 
brevi, supra annulum squamoso, basi bulboso : intus e medulloso 
cavo ; annulo amplo, caduco. albo, supra striatulo; carne Hrma 
albo-tlavida; volva mediocri, apice in lobos d-5 divisa; sapore et 
odore nuilis. 

Hab. iii silvis Galliaj borcalis. 

11. Amanita porphyrla Fr. Syst. Myc. 1. p. 14. Hymen. Kui. p. 19, h 
Secr. n. 4. — Pileo e campanulato expanso, subnudo, udo, sub- 
fusco, margino leviusculo; stipite e farcto cavo, volva libera oclirea- 
to; annulo distante fuscescente ; lamellis adne-xis. 

IlaO. in pinetis Europai saltiin boreali? irequeas. — Inodora. 
colore pius minus fuscQ, livido-purpurascente, brunneo ((lonn. et 
Rabenli t. 8, f. 2) ab.sque priorum coloribus nitidis, quia pileus eppf 
liculosus, numquam viscidus, sub lente quasi fibrillosus. F^ileus d. 
4-5 cin. Stipes long. 6-8 cm. Sporas splia^roidea^, diam. 8-10 )x. — 
Varietas a. major stipite bulboso, farcto, .statura /1. phalkndis. 
A. sinuafHs Schuui. p. 249, Fl. Dan. t. 2415. —- Var. b. teniilor 
stipite subicquali. Iistuloso. Alb. et Scliwein. t. 11, I. 1 (annulo 
albo .stipite cinei"eo contra naturam pictis). 

12. Amanita recutita Fr. Epicris. p. 6, llynien. Eur. pag. 19, Kickx 12 
Crvpt. Fland. paj,^ 129, Passer. Fung. Parm. /1. phalloides Seer 

n. 8, P)Ork. Outl. t. ?,, l 3, A. Secre/am Gonn. et Rabenli. t. 2, 
Bull. t. bl7, {'. E. F. — Pileo e convexo explanato, sicco. glabro, 
sa.^pe volv;f' fragmentis squamoso, margine sublevi ; vStipite e farcto 
cavo, attenuato, sericeo, volva? circumscissae oblitterataeque mar- 
gine adpresso arcte vaginato; annulo distante, albo; lamollis stria- 
to-decui rentibus. 12 Agariclnea?, Leucosporte, Amanita. 

Hab. in pinetis EuropEe passim. — Ad A. Mappam accedit. ut 
A. Mappa ad A. ph.alloidem. Colores fere lidem, sed annulus non 
fuscescens. Pileus diani. 8-i^ cm.; .sporre 8-9^6 (Gonii.). — Var. 
gracilis Schum. FI. Dan. t. 1958. Am. tomentella Krombh. t. 29. 
f. 6-9. 

13. Amanita spreta Peck .33 Rep. St. Mus. pag. 42. — Pileo subo- i3 
vato. dein convexo vel expanso. glabro vel frag-mentis volvaceis 
initio consperso, margine leviter striato, albido vel pallide brun- 
neo; stipite sequali. levi, sursum leviter pruinoso et striatulo, al- 
bido, farcto vel cavo; annulo alho; volva amp]a, membranacea ; 1a- 
mellis confertis, stipitem attingentibus, albis; sporis ellipsoidGis, 
10-12 " 6-7, uniguttulatis, albidis. 

Hab. in America boreali. — Aftinis .Am.amtoe porphyrice et 
recutita\ 10-15 cm. alta,- pileus 7-12 cm. latus ; stipes 8-12 rnm. 
crassus. 

14. Amanita cinerea Bres. Fung. Trid. p. 7, t. I. — Pileo carnosu- u 
lo. conico-campaiiulato, margine striato, sicco. levi, griseo-livido 
vel subcinereo, glabro, 2-3 cm. lato ; lamellis postice attenuato- 
liberis, ventricosis, confertis, albis, acie firabriata. lamellulis subro- 
tundatis; stipite e farcto subcavo, aequali, subglabro, 4-5 cm. iongo 
4-5 mm. crasso concolore; annulo apicali, membranaceo, persistente, 
albo, non striato, subtus fiavo-floccuioso ; voiva libera vaginaii, 
limbo lobata, albida. 

Hab. ad humum truncorum in nemoribus frondo.sis prope pagum 
Arnacum in Val di Sole (Trento) aestate. Ad Aut. recatitam. affl- 
nitate proxime accedit. Caro ex albo livida prorsus inodora. Sporse 
spha^roideo-ellipsoidea', hyalinae, 10-12:^8. 

15. Amanita aureola Kalchbr. Hung. t, 1, f. 1, Fr. Hymen. p. 20. - ir. 
Pileo tenui, e campanulato expanso, viscoso, nudo, aureo; stipite 
farcto, gracili, lioccoso-squamoso, volva adiiata, circumscissa mar- 
ginato, annuio supero; lamellis iiberis. 

Hab. in siivis montosis Scepusii in Hungaria et in Germania 
(SciKiLTz). — Eiegans, gracilis, piieo nudo v. parce fragmentis volvas 
tecto. — Teste Hazsl. forte inera var. A. phalloidis. 

16. Amanita tenuipes Dur, et Lev. Expl. Alg, t, 30, f. 4 (sine dia le 
gnosi). — Tota albida; pileo e conico expanso, tenui fibriUoso, mar- 

gine nori striato; lamellis arigustis, adnexis, confertis: stipile cy- 
lindrico teniii, eievato, 3 mm. cr., basi incrassata voiva sublobata, 
sernilibera hiascente cincta; annulo fixo descendente fimbriatijlo. 
Jlab. in Aigeria. Agaricinoa), LeunorfporKT;, Amantta. 13 

17. Amanita heniibapha H. et Br. Lmn. Tr. XXVII, p. 149, t. 33 a. n 
Soc. .lourn. XI, p. 49G. — Pileo e campaiiulato expanso, obtusi.S' 
sinie nmbonato, tUivo, apice cocoineo; niargine sulcato crenato ; sti- 
pite 1'atcto .^nba'f|uali. basi (ixcepta attenuato, pallide Havo e volva 
crassa bilobata oriundo; anuulo .supero. detloxo, striato, lato: la- 
nielli.s albis. begmentiforniibus adnexis. 

IJa^). ad terrani Peradonva. Ceylon India^ (Tiiwaites). — F'i- 
leus 7 cin. latus, 1 cni. crassus; spor.e 7-10:^5. 

**) Vdiva deilnite circumscissa, basi raarginata i»ei'sistente, calyptra iii verru- 
cas crassas pilei partita. Totus funjfu.s priuiitus (luidom in volva adnata 
ificlusiis. ob piieuiii voro supra hasin discretam ernersuni, i)ileo e.xpanso, 
volva adnala oirca margiues necesse (iudatur. Omnium adest forma mi- 
nor verrucis secedentibiis nuda. Species eximie distinctte. 

18. Amanita muscaria Linn.. Fr. S. M. 1, pag. 16, ubi syn. Hymen. is 
Kur. p. 20, Kronibh. t. 9. Vittad. t. 5. Grev. t. 54, Sv. Boi. t. 108. 
Fr. Sverig. atl. o. .^ift. Svainp. t. I. Viviani Ital. t. 29, Harz. t. 1, 
llussey t. 1. IIolTin; Ic. an. t. I. Paul. t. 157, Vaill. par. p. 75, 

n. 6. ^Tinor sine veriucis: SchaelF. t. 28. Am. paella Gonn. et Rab. 
t. 7. f. 2, \A. ■nobiLh Polr. t. 40, ticia spoc. ex boc inale depictaj. 
— Pileo conYexo-expan.so. niarjj-ine striatulo, carne sub pellicula 
viscosa lutescente; sti{)ite iiitus aianeoso, mox cavo,- volva? ad- 
natae concentrice squamoso-marginattf'. basi ovato-bulbosa ; unnulo 
supero laxo; lameilis atiingentibus (striis in stipitem decurrentibus). 
Ho.h. Vulgatissiina, pra?cipue in betuletis Europ<)e, Americoe 
borealis (Pensylvania) et in capite Boni)f> Spei (Eaton). — Spe- 
ciosa, valde vpiienata (Clus. Pern. g-. XIII. 4, Sterb. t. 28 A-C). 
Colof [)iiei vuigo e sanguineo-aurautio demum albicans. lamelUi- 
rum albus etiam lutescit. Pileus 8-20 cm. latus; stipes 8-25 cm. 
longus 1-2'/^ cm. cr^issus; spora^ sphferoideo-eilipsoidea? 9-10 ::; 
7.-8. — Var regalis duplo major. stipite farcto, pileo hepatico; 
in fagetis. — Var. formosa mollis, tragilis, pileo citrino, verrucis 
laxis flaventibus. A. formom Gonn. et Hab, t. 10, f. 2, verrucis 
detersis. — Var. umbrina tenuior, stipite cavo, pileo umbrino v. 
Iivido, disco fusco (Viv. Ital. t. 20. A- urnbrina '^ecw n. I7;neu- 
tiquam vero curn ^4. pantherina confundetur) : in pinetis montosis, 

19. Amanita russuloides Peck 33 Rep. St. JVlus. p. 43. — Pilei> ini- lo 
tio ovato, dein convexo vel expanso, primitus vprrucis paucis su 
perlk-ialibus aspero. dein levi, udo„viscido, margine late striato-tu- 
berculoso, pallide flavo vel stramineo; stipite tirmo levi, farcto, 
t^quali vel sursum attenuato, buibo.so; annuio teoui subevaiiido: 14 Agaricineie, Leucospora*; Arnanita. 

volva tVaglli subadpressa ; lamellis coniertis, liberiSj, ad stipitern 
altcnnatis; sporis lale ellipticis, 10^7-8. 

Hab. in graminosis apricis in America boreali. — AlTiuis Ama' 
nHa; miiscaria^ veruin ob marginern tuberculato-striatum RussulavS 
revocat ; 5-7 cm. alta, pileus 4-5 cm. latus. stipes 6-10 mm. crassus. 

20. Amanita Frostiana Peck 33 Rep. St. Mus. p. 44. — Pileo con- 20 
vexo vel expanso, hete aurantiacQ. vel llavo, verrucost», subinde 
sublovi, maigiiie striato; stipite albo vel tiavo, iarcto, basi bul- 
boso, bulbo a volva niarginato; annulo tenui, dein evanido; la- 
niellis liberis, albis vel flavidis; s[>oris globosis, 7-10 u. diam. 

llab. in herbosis silvaticis Americo) borealis. — Aflinis Atna* 
nidv musravKV, 5-7 cm. alta; pileus 3-5 cm. latus ; stipes 4 mm. 
crassus. 

21. Amanita pantherina DC. Floro Iranc. VI, pag. 52, Fr. Wyraen. 21 
p. 21, S. M. 1. p. IG, Fl. Dan. t. li)ll, f. 2junior. Vittad. Fung. 
mang. t. 39, Krombli. t. 29. t. 10-13, Paul. Champ. t. 160, f. 2, 
Viv. t. 26, Cooke 111. t. 2, Schaeif. t. 90. — Pileo convexo-expanso, 
margine striato, carnu sub pellicula viscosa alba; stipite e farcto 
cavo, glabriusculo, obliquo (et varie) annulato, basi a volva, sepa- 
rabili integre et obtuse marginata ochreato ; lamellis attenuato- 
liberis. 

Hab. frequens, praicipuo in fagetis Europae et Amoricae borealis 
(Pensylvania). — Statura ot colore, numquam vero luteo rubrove, 
nec iion annuli situ variabilis, sod volva tinteidurn a stipite di- 
stantc) mox distincta. Pellicula, pro more, pilei junioris (vulgo oli- 
vaceo-umbrini) crassa glutinosa, aduiti tenuis. Venenata. Pileus 
6-8 cm, latus; stipes 6-8 cm. longus, H/^ cin. crassus; sporae el- 
lipgoidoce, 7-9-5-7. 

22. Amanita excelsa Fr. Syst. Myc. 1. p. 17, Hymen. Eur. pag. 21. 22 
Krombh. t. 29. f. 14-17, optime. Letell. Suppl. t. 40, Cooke 111. 

t. 7, Ag. pvstutatus Scop. Aman. ampla Pors. syn. p. 255. Secr. 
n. 16, noii Ag. amplus Pers. Am,. panlherina Gonn. et Kab. t. 1, 
et A. excelsa t. 8, f. X sine verrucis ; Paul. t. 159. — Pileo con- 
vexo-explanato, molli, fragili, scruposo, innato-fibrilloso, verrucis 
farinosis, facile secedentibus obtecto, carne alba; stipite farcto, cy- 
lindrico, deorsum squamoso, immarginato-bulboso, annulo seceden- 
ie-Iibero; lamellis ventricosis, Iiberi.s, rotundatis (iiec striis in sli- 
pitem decurrentibus). 

liab. in silvis montanis Euroi»ye et Americsc borealis (Carolina), 
pnecipue in iagetis. — ''Vulgo elata, ampla, stipite intus floccoso- vXgaricinese, Leucosporae, AnjaniU. 15 

iiU'(li.illato, interdiiin ati aimulutn coiicrnii-ico ^fiuamoso. Rulbus ter- 
r;i' imrnorsus, junior globoso-depressus, rrjajorurn subtiis b^ulco nu- 
tatus. Pilous albido-griseus, ruscescens, veriMici.s scinper l.ix,is se. 
cederitibu.sqne peculiari ratione cavernosus et rugoso papillatus. 
Sapor non ingratuii, sed venenatus. .1. Bauh. XI., cap. 8. Pileus 1 l 
cm. latus; stipes 10- hi cm. longus, 'i cm. crassus; sporte 8-9 
:s5-6. — Exstat var. minor, inargine s;iejnus striato, stipitc o ('areto 
cavo, Paul. 1. c. f 1,2. Kronibli. !. c. f. 11, 

23. Amanita grossa Berk. Fl. Tasm. p. 242. -- Alba,- pileo crasso ^'^ 
carnoso plano-lieinispliocrico verrucoso (]uandoqu«^ areolato ; sti[)itf 
bulbtJso fibrilloso; volva adnata ; lamellis latis adnatis rotuiidatis. 

l/aO. ad terram in Tasmania (Hookkr). — Nulli uisi A. cx- 
cclsoi subafdnis. Pileus 10 cent. lat. 

24. Amanita strobiliformis Vittad. Fung. mang. t. 9, Ventur. t. 4, ^^ 
Fr. Hymen. p. 21. Inzeng. Sicul. 1, p. 50, Berk. Oull. t. .3, f. I. 
infans. /1. ampla Vitt. Aman. p. 27. Ag. ^oliiarius LJulI. t. 593, 
minus liona. Cooke t. 8. Paulot Champ. t. 1G2, Soc. Med. t; 16, 

f. 2. — Pileo e convexo expanso, pelliculoso, margino excedente 
levi, veriMicis duris angulatis arcte adnatis, carne compacta alba ; 
stipite solido, floccoso-squamoso, deorsum incras^ato in bulbum 
subtcrraneum. sulcis (1. 2) concentricis acute marginatum ; annulo 
laccro ; lanieilis rotundato-liberis. 

Ifab. in silvis montanis, pr?ecipue Europoe australis, sod simnl 
lccta in rjritannia, Batavia. — - Ampla, ex Paulet odore et sa- 
pore grata, deliciosa. Pileus albus, cinerescens, 20-21 crn. latus; 
stipes lt)-in cm. longus 4 cm. crassns; spor;e 13-ldj;8-9. — *• A. 
aculeata Quel. Jui'. i, p. 68, t, I, f. 1 [strobilif.) , albo-grisea; pi- 
leo verrucis acutis ornato. In (rallia orient. 

25. Amanita Raveneril H. et Br. Ann. of Nat. Hist Oct. 1859. — ^^ 
Pileo convexo areolato verrucoso, verrucis pyrarnidatis: stipite 
brevi, bulboso; volva crassa, verrucosa, sublobata: annulo deflexo. 

llah. \n silvis Carolina^ inf. Amer. bor. (Ravenkl). — Pileus 10 
cm. latus ; stipes 8 cm. longus, 2-3 cm. crassus. Affiiiis A. slro- 
hiiiformi Vitt, 

26. Amanita solitaria Bull. t 48, Trog., Ilelv. p. 10. Fr. Hymen. p. 22. 26 
-4. alheltm Scop. Am. pellita Secret. n. 11, Gill. Champ. Franc. 

c. ic. Paul. Champ. t. 156 bis. — Pileo e convexo applanato, pellicu- 
loso, margine leviusculo. verrucis angulatis secedentibus ; stipite so- 
lido, iequali, deorsum imbricato-squamoso : bulho campanulato, radi- 
dicato, inarginato insititio, annulo lacero ; lamellis attenuato-adnexis. 16 Agarlcinea^, Leucosporae, Anriartitia,. 

Hah. \n terra hiimosa EuroiJ^ aiistralis. — Ampla, odore et 
sapore fatua, ex Paulet maxime veuenata, A. nmscarice propior 
quam A. slrobiliformi. Piieus alhidus. rurGscens etc. verrucis tloc- 
cosis, facile secedentibus. Pileus 8-] 1 cm. latus; stipes 1 1-16 cm. 
lo.figus; sporse 7-12 r 5-6,5. — Var. minor siae verrucis: Batt. 
t. 6, A. 

27. Amanita echinocephala Vittad. Fung. m«ng. p. 346, Seyn. Mycol. 27 
Montp. p. 1 \2, Vv. Hymcn. p. 22, IlypoplujUnni Iricuspidatum 
Paul. Champ. p. 16:i f. 3, Soc. Med. par. t. 1(), f. 4. — Pileo e 
convexo plano, nitido, verrucis pyramidalibus, acutis, soccdentibus 
adsperso, margine levi ; stipife solido, basi bulboso-radicante, squa- 
moso; annulo distanto, persistente; lamellis adnexis ventricosis, 
albis. 

Had. in Europa austiali usque ad montes Juranos. Firma, loii- 
gipes, venenata. Lamellae e.v Vittadiui demum virescunt. Sporae 
10 ,'/. diam. 

***) Volva tota iViabiiis, in squarnulas verriicasque oblitterata, neo ad basin 
stJpitis deliuite rnargiriata et, persistcn.s. Pileus jaui primitus sistit giobu- 
lum supra stipitera disnetum. Verrucrc pilei pbn-unique iuiBqualcs, seee- 
dentes, fluccoso-rariuosie. jove sicco sa^pe adusta). 

28. Amanita rubescens Fr. Syst. I, p. 18, llymen. Eur. p. 23, Krombh. 28 
t. 10. Vittad. Fung. mang. t. 41. Fr. Atl. Sv. t. 74. Viv. It. t. 22. 
27, Ilussey 1, t. 23, Gonn. et Pvabenh. t. 5, Letcll. t. 667, .\g. 
ruhen^ Scop. ! Schaefi'. t. 91, 261. Le Rongealre Paul. Champ. 

t. 161. Soc. Med. 1776, t. 13, Cooke Illustr. t. 9. — Pileo con- 
vexo-expanso. vei-rucis in;jequalibus farinosis adsperso, carne rube- 
scente; stipite farcto, conico-attcnuato, squamuloso, annuio supero 
integro; lamellis attenuato-attiugentibus (striis in stipitem decur- 
renfibus). 

Hab. ubique in silvis Europte et Americae borealis (Pensyl- 
vaniaj). .Affinis A. muscarice sed color pilei (adulti mollis, mar- 
gine striato) sordide ruben?, incarnato-pallescens, alutaceus. love 
sicco firmior, carne tardius rubente, verrucis minutis ; A. verru- 
cosus Bul!. t. 316. Pileus 8-14 cm. latus; stipes 6-11 cm. longus; 
sporae sphairoideo-elliptic£e 7-9 c: 6. Fungis suspectis vulgo adscri- 
pta (Clus. Pern. gen. VII, 3), esculentis a Vittad. — Var. circj- 
nata Pers. Syn. p. 255. A. circinaius Schum. p. ,251. Fl. Dan. t. 
2140. Pileo applanato, iimbrino-rufo, verrucis adnatis, conlertis, 
circinantibus. Agaricineaj, Leucesporaj, Amanita. 17 

29. Amanita flavo-rubens Berk. ei Monf.. in Mont. Syll. Cr. n. 319. ^9 
— Piieo convex.o-expanso. rube.scenti-flavifio, verrucis crassis iniK- 
qualibus fariiiosis luteis adsperso; cariie alba: ?(.ipile indduilalo- 
cavo ciation .squaaiulo.so ha^i bulboso nudo npic.e fariiio.^o; aiuuilo 
supero retlc.xo lacero; idinellis cliilymis coiilerlis aitenuato -attin- 
gentibus albis; sporis i;valiuis. giobosis, 10 //. diatn. 

llao. aJ teriam lu silvis propo Colunibucn, in .><tata C)liio Aine- 
rica3 f(tHlei'at;L' (Suli.ivant). — Pileus 9 crn. latus; stipos 15 cm. 
loiigus, niodio 1 cm crassus. — AynamUe rabescenti al'Hnis. 

30. Amanfta valida Pr. Kpicri.-:. [i. 7, Hymen. Eur. p. 23, Kromb. i. I, m 
f. 7-8. yl^. Riechi Rabunh. FJ. J.us. 11. p. 18/C'';^ A. capnosns Lctoll. 

iu Ann. Sc. Nat. 1S35. p. 86. — Piieo convoxo-plano, vurruiis m.p- 
qualibus, fariiiosis mucronatisque consporso, niar^ino cx[ilanJiti 
striato, carno -compacta alba; stipie ^olMio, llocculoso, basi ini- 
marginato-bulboso, concentrice rimoso-squamoso ; annulo supero 
tlinbriato* ia i0l!i>> ve.itrico.sii, aLtingoutibus (striis decurr.), vul- 
neratis fuscescentibus 

IJab. u\ pinctis campestribus, Upsaiia». — Compacta, jovc sicco 
iuicqualis rigens, verrucis fuscescentib !■<, tam angulatis ot in mu- 
cronem nif^rum porroutis, Pileus umbriuus. cuprons v. cum Sijua- 
niuli.s stipiti-', annuli margine vulnoribusquo lamellarum fuscescGns , 
\u adnlti'5 margo manifoste striatus. 

31. Amanita spissa Fr. Epicris. p. 9, Ilymoa. Eur. p. 23. Currey ia 'U 
Act. Soc. Lin. XXIV. p. lol, l.'ooke 111. t. 30. Am. cincrea Kiombh. 

t. 29, f 15 optime, becr. n. 22, non A. cinerem Auctt. A. tlro- 
Inli/brmis Goini. et Rabenli. t. 7, f. 3. — Pileo coniitaclo, con- 
vexo-plaiiO, fariaoso verrucisve mmutis adnatis aspero, margine 
'evi, carne firmH, nll):i, immutahi!i ; stipite farcto, firmo, conico- 
attenuato, squamuloso, annulo suporo mtegro; lamellis adnexis. 
slriato-decui rentibus, 

//(//> in silvis campestribiis Ruro[ne haud admodum rara — 
Cuita,firmn fere solida, bulbo prirno globoso, supra depros.so. l-'i- 
lcus giabor fcirca inarginem [lassim ribrilloso-lacorum), umbnnus, 
fuligineus. griseus v palloscens, verrucis subgriseis. Pilous diam. 
S cm.; stipes 8 cm, <iltus; spoi';o piriformes 9-10 sG. 
''iZ. Amanita cariosa Fr. Epicrisi^ p. 8, Ilymen. Eur. p. 24, Monogr ^2 
p. 16 A. a^per Gonn. ot Rab. tah. 9. f. 2. — Pileo e convexo 
plano, molli, levi, maculis Farinosis inaL-qualitfer con^perso, cjirife 
alba; stipite e farcto cavo, fragili suba>quali, glabro annulo su- 
pero secedente; lamellis ex adnato secGdente-hberis. 18 Agaricineae, Leucosporas, Amanita. 

Hab. ia regioiiibus pineto-montknis Europa?, f.am iu pinetis, 
Quain hetuletis. — Froxiina A. excehoe. sed bulbi et squamarum 
(iefectu distincta. Pileus marginem versus ssepe striatulus, umbrinus 
V. obscure cinereus, sa^pe discoideus. Spora? ovoideae, 10 m. longa3. 

33. Amanlta nitida Fr. Obs. \, p. 4, Ilymen. Eur. p. 1-1, Fr. Tcon. t. 12. 
f. 1, Gillet Chimp. l"ranc. cum icone Bulbeux d facetlc de diamant 
Paul. Charap. t. 162, Soc. Med. par. i. 16. f. 1, Hattar. t. 6, f. B. 
Vaill, Par. p. 75, n. 9. — Pileo e convexo plano, iirmo, verrucis 
crassis, angulatis, induratis, obscuris obsesso, rnargine levissimo, . 
carne alba; stipite farcto, conico-attenuato, squamoso; ajiuuio la- 
cero, fugaci; lameliis albis. 

Hah. in silvis umbrosis Europai raro. — Stipilis basis bulbi- 
forrais. Dignoscitur facile verrucis crassis, induratis, angulatis in 
pileo vulgo albido. Pileus diam. 8-1 i cm. 

34. Amanita monticulosa B. et C. Ann. Nat. Hist. Dec. 1853. — Pi- 
leo couvexo areolato; verrucis marginalibus floccoso-pyramidatis; 
centraiihus pyramidatis truncatis; stipite squamoso ilocculento; la- 
mellis liberis, remotis. 

Hab. iri silvis humidis arenosis Carolinae inf. Amer bor. (Cur- 
Tis) — Pileus 6-8 cm. latus, areolatu^, areolis centro verrucosis; 
stipes bulbosus, annulus crassus. Verrucse uon ita dura.^ alque ri- 
gidae ut in A. nitida. In sneciminibus iu silvis arenosis lectis cha- 
racteres observantur minus evoluti. 

35. Amanita polypyramis B et C. Ann. Nat. Hist. Dec. 1853. — Pi- 
leo expanso, rntido, areolato, verrucis centralibus crassis pyrami- 
datis; stipite radicanto, basi incrassato, squamuloso; lamollis at- 
lingentibus. 

Hab. in silvulis CarorLn;« inf. Amer. bor. (Curtis). — Pileus 
15 cm. latas, candidus; .stijM^s 15-20 cm. longus, ^Vg-S cm. cras- 
sus, solidus transverse squamuiosus; annulus amplus, evauescens; 
lamell* candidae porfecte lineares. Aftinis /1. nitidce. 

36. Amanita ananiceps Berk. Dec. u. l')l. — Pileo amplo convexo, 
glabro, nitido, centro areolato, areolis verruca conica obsessis; inar- 
gine levi sed volva appendiculato ; sti[)ite elnngato, marginato-bul- 
boso ver.su? lamellas in stipitem porrecias incrassato; velo mox 
obliterato. 

Hab. ad terrani Penquite Tasmaniae. — Pileus 9-10 cm. la- 
tus; stipes 7-8 cm. longus, 1 cm. crassus; lamella; medice ventri- 
cosae, postice attGuuata?. Fere A. nilidce affinis. In speciminibus 
plene evolutis pilei superticies ananassseformis. .33 Agaricine», Leucosporae, Amanita. 

37. Amanita aspera Fi-. S^^st. Myc, I. p. 18, Hymen. Eur. pag. 24, 37 
Vittad. Kuiig. mang. t. 43, Seyn. Montp. p. 112, Cooke 111. t. 34. 
— Pileo couvexo pla.no, verrucis minutiy, conferiis, subinnatis, pal- 
lidis scabro, margine levi, carne compacta, sub cuticula fusce.-^cente ; 
stipite e farcto cavo, attenuato, annulu integro distante; lameilis 
rotundato-Iiberis. 

Hab. in fitgetis Kuropae et .\mer. bor. (Caroiina). — Stipes va- 
riat curtus attenuatus et longior cyliudricus. Pileus olivaceo-fuli- 
gineus diam. fi cm.; stipes 6-8 cm. longus; sporae 8 = 6-6,5. 

*•■•**) Volva prorsus ob.soleta, flonculosa, tota evaneseens. Stipes primitus ex- 
sertus. hine basis niimqadn'! depressa. Veli universalis s;epius uullum ve- 
sti^iurn: partialo t.ameii superum et l^jynieaojjhoruin stipiti non conti- 
guuni ab Armillariis (listiiiguunt. 

38. Amanita Elias Quelet Fungi Jur. pag. 280, tab. XXII, f. 1, Fr. 38 

Hymen. i']ur. p. 25, f.epwta E/ia? Quel. et Gill. nuperlus. — Pi- 
leo e campaiiulato expanso, tonui, nudo, subincarnato, niargine pal- 
lido pectinato-sulcato, carne alba; stipite e farcto fistuloso, striato, 
volva oblitterata, annulo supero ; lamellis attenuato-adnexis. 

Had. in silvis Juranis. — Gracilis. Piieo tenui et margine sulcato 
ad A. vaginatam accedit, sed volva oblitterata annuloque supero 
abundo distincta. Piieus interduni in lilacinum vergit. Spora^ ovoi- 
deae 11 {)-. long. 

39. Amanita magnifica Fr. Rp. p. 10. Hymen. Europ. p. 25, iVIonogr. 39 
p. 15, Fl. Dan. t. 2146. A. macuiatus Schura. p. 258, b. Ag. acl- 
natus Scliuin. p. 260, Fl. Dan. t. 2148, f. 1. — Pileo e convexo 
explanato, tenui, subnudo, rubente, margine striato, carne ruben- 

te ; stipite e medullato cavo, subaeqtjali, squamuloso, annulo sece- 
dente, vojva oblitterata; lamellis attenuato-decurrentibus. 

Had. in fageiis Hritaniiiai, Danise, Sueci^e meridionalis et Sco- 
tia?. — Nostra gracilis /1. rubescenti aftinis. sine volvge indicio, 
stipite rtibente. In piloo passim observantur tlocci superliciales vagi, 
verrucas haud formantes. 

40. Amanita arida Fr. Epicr. pag. 10, Fr. Icon. t. 12, f. 2. Hymen. 40 
Euro]). j). 25. Am. pseudoumbvinu Secrol. n. 18, Bulbeux saiine 

et rarc Paulet e descr. p. 303. — Pileo explanato, tenui, obtuso, 
griseo, nudo, margine sulcato, carne alba,- stipite e farcto apice 
cavo, attenuato-;:equaIi, subglabro, annulo distante; laraellis atte- 
nuato-adnatis. 

Hab. in betuletis in Smolandia media et Gallia, a3state, — Affi- 20 A^aricineaj. Leucosporas. Amanitop.sis. 

nitatem cum A. panf/terinu ( - uinbrina Secr.) rite odoravifc Secretan, 
sed minor, ti.iiiuioi . aiiiqu^ liujus vylvae characteristicye vestigio. 
Descriptio Pauletii cUre et probe hanc distinguit ab A. mginata, 
sed eam'i<Mii uiriusque dodit iconern t. 150, f. 3 et 151, f. 2. 

41. Amanita megalodactyla Rerk. Outl. p. 91, Fr. Hyrnen. Eur. p. 25, ^' 
Cooke lil. t. i). — Pileo e convexo plano, molii, nudo, rulttscen 
ti-gri^eo. nnargine levi ; stipite .solido. buljjoso. fibnlioso; annulo 
supero, amplo; lameilis liberis, albis, rufescentibus. 

Hab. in siivis Angliae. — Graveolens, se^uentibus ut apparet 
afflnis. Stipes iB cm. altus: pileus 9 cm. latus; sporae ovoid^ae 6 
^.. long(ie. 

42. Amanita Persoonii Fr. Obs. 2, p. 7, Syst. Myc. I, p. 27. Hymen. 42 
Eur. p. 25. [.(>■ grand collet hlanc _Va\\\. p. 298, t. 141 (incompie- 
ta). — Fileo convexo-plano, compacto. obtuso, nudo, aibo-cineieo, 
rnargine lcvi; stipite solido, subajquali, fibrilloso, radicato, annulo 
supero, amplo,- lameHis liberis, candidis 

llab. in fageti.s Smolandi* et in pmetis GGrmanias. — Est in« 
ter robustissimos fungos; stipes 8-13 cm. longus, ly^-^V^ cm. cras- 
sus: pileiis '^A?) cm. latus. in disco fuscus, in ambitii albus. Odor 
nullus; sapor acidulus. 

43. Amanita leccina Scop. Carn. p. 434, Fr. Epic. 1, p 11, Hymen. ^'^ 
Eui". p. 26. — Pileo convexo-plano, obtuso, nudo, albido, margino 
ievi, carne alba; stipite larcto, acquali, annuli margine striato ru- 
bello; lanieliis adnatis, striato-decurrentibus. 

tfah. m Eurnpa australi. — Minor, firma, pileo albido vel fla* 
vicante. Spor^e 10..:; 6 (Britz.). 
41. Amanita scobinella Fr, Epic. 1. p. IL Hymen. Eur. p, 26, Trog. ^^ 
llelv. p. 13. — Pileo coiivexo-plano, pellicuia in squamulas rai- 
nutas, verrucosas obscuriores secedente, ver.sus margineni levem 
sericeo, carne alba; stipite farclo, conico-atteuuato, glabro, basi 
albo-squamuloso, annulo superu laiuellisque ventricosis candidis. 

Hab. locis graininosis in pinetis Europye rarissime. — • Minime 
Lepiota, licet velum veirucas in pileb non iormet; quai adsuut, a 
pilei fuscescentis cuticula formatae ut in Am. irrorala $ecr., vix 
Sclium. 

AMANITOPSIS Roze in Karst. Hattsv. I. p, 6 (Etym. ab Amanita 
cui affinis). Yayinarta Forq. Champ. sup. p. 45. Agaricus (Ama 
nita) sect. B, Fr. Hymen p. 20. — Stipes vo va discreta praedi- 
tus, annulo careus. Cetera Amanttcv. Agarleineao, LAiico^jpoiVit», Araanitopsis. 2] 

1. Amanitopsi3 praetoria (l^v.) Saca Agaricu^ prcnlorius !>.. Epic. 45 
1, p. II, Fr. Fung. Nat. jiag. 2, cum descr. Hymen. Eur. p 26, , 
Qronge (annre Paul. Champ. 11, p. 317. -— Pjjco subinetnbrana- 
ceo, fe campanulato expanso, uu'lo, pectinato-sulcato; stipito ara» 
neoso-farcto, lirino, veiitncoso, exaunulato; volva arapla, laxa* la-' 
jnolli.s annulafo-a<lnex'S. coioratis. 

liab. in iLuropa et iu Premotit. Bonfp Spci. — Adest qujjolarn, 
hcei romotior, auaiogia pilei touuitate, sulcis otc. cuni .1. ccpivsti- 
piie et Iha/uia Benzopii: affinitas cum A. Civsarea Pileus iu 
disco modo carnosulus. fuscescens (in icone Paul. brunneus) et iu- 
meilge Havte. 

2. Amanrtopsis lepiotoides (Barla) Sacc. Anvj.Hita lepioioi^tes BarV.i 46 
in Buil. Soc. Mycol. 2. p 19i-^. — Initio volva lovi brunnea omni- 
notecta. pileo hemisph^Grico-applar.ato d-lo cm. lato, marginr ia 
nui striato, minite squaniuloso, albn.lo, ciite in iin^ol.T^ v. squamas 
plus minus elevatas i^ri.^jeo-fulvas disrumpenie; lamel!is latis v -'n- 
trico.sis a stipte liberis, minuto (Imbriatis, albido-cei inis tactu fu« 
scescenli-rufis ; stipite albo-ildvido, squam'iloso. 10-20^1-2 cm.; 
annulo tenui fugaci ; carne alba compticta , sapo^x' inp^rato; sporis 
ovoideis, hyalinis. 

Hob. in Alpibus maritlmis nalli.T (A. Giocoli). 

3. Amanitopsis vaginata (Rul! ) Roz , Karst. Hattsw. \, \\h%. Q>, Arja- 47 
ricu^ oaffinaLm Bull t 98, 512, Fr Syst Myc. 1, png. 11. 
Hymen. Eur. pa<,^ 27, Fl. Dan. t. 101-1, Krombh. t. i, f 5, t. 10. 

f. 6-9 Vittarl. t. 16, Hussey 11, t. \V\, P.arla t. .'S, Ventiii t. 5. 
Oonn. et Rab. t. 7, f 1, otc A plumbaub, hi/alinus, Z^«r/m."? Schaeff. 
t .S5 86, 244. 245, Am. iioida et spadicea Pers. Syn p. 247, 248. 
A. pKtoinaiu^ Boit. t. 49. Veterum syn videa.s in Sy.st. Myc. — 
Plleo tenui, 9. campanu-lftto explaiiato subnudo, inar;^ine membra- 
naceo, pectinato-sulcato; stipite fistuloso, attenuatrt, fragili, Aoc- 
coso-squamoso : volva vaginali, laxa: lamellis liberis. candidis 

Hab in Europa, Auier. bor. et Aiistralia. — IJbique fr^^queas, 
sta.ura et colore omnmo varia, unde undecim species Secretam 
n. 25-3,'5. A.t duae formae ui vanotatHs notandee, a) fulva, pileo vol- 
vaque fulvis; A faloa Sch^fl", t. 95. Fl Dan. t. 2142. .4. tnio- 
ha RoU. t. 38, f. 1 et h) tota atba: A fingites Batscii f 79. 
Am. nioalis Grevilie Scot. t. 18. ? (Ccntei n. 6). Fungia suspf- 
etis jam a Clusio (Pernic. geiius XI, vide Sterreb. tab. 20. D 
prima icon fungi ad nauseam depicti!) adscnpta; e Vittadini et 
recontiorihus edulis Ptieus 10-11 cra. latus; .ittpes 16-17 rm. ai 22 Agaricineae. Leucospora3, AmaQitopsis. 

tus, l-2y2 cm. crassus; spor£e ovatas vel subovatve diam. 10-15 p.. 

— *A. cygnea Schulz. in Kalchbr. Fung. Ilung. t. 1, f. 2, Fr. 
Hymen. Eur. p. 27. -Viba pileo tenui explanato, nu<io, margine leviter 
striato; siipito fistuloso, gracili, squamis tabulaiformibus vestito et 
ail basin annulo volvae arcte vaginali approxirnato cin.cto; lamel- 
lis postice attenuatis. In silvis fronJosis SlavoniaB. Habitus pror- 
sus A. T.aginatce albie, sed, prseter notas datas, diflfert sporis duplo 
majoribus. Volva arcte coarctata exiniie convenit cum iconibus A. 
rarjinalaj apud Paulot t. 150, f. 3, 151, f. 2. 

4. Amanitopsis friabilis Karst. Symb. Vil, p. 1. — Pileo e convexo 48 
explanato tenui, verrucis vel squamis latis, inajquaiibus, confertis 
obtecto, subviscido, cinerescente, margine nierabranaceo, pectinato- 
sulcato, 4-8 cm. lato; stipite medulla spongiosa farcto conico-at- 
tenuato undique floccoso-squamoso, cinereo v. albido, 6-9 cm. longo, 
apice 0,5-1,5 basi 1-3 cm. crasso ; volva tota friabili in squamu- 
las vel verrucas obliterata; lamellis liberis, rotundatis, confertis, 
albis, acio primitus saltem obscurioribus (cinerescentibus) et floc- 
culoso-crenulatis; sporis sphneroideis diam. 11-12 >j-. 

l.Iab. \\\ locis humidiusculis alnetorurn prope vicum Ileina- 
maa paroecise Tammela fiiie m. Octobr. Catervatim nascitur. — Ah 
Aai. vagiiiafa differt; magnitudine minori, volva more Am. rn- 
bcscenfis mox in squamas piiei oblitterata, noc non pileo squamis 
iiiidique tecto. 

5. AmanitopsJs hyperborea Karst. Myc. Fenn. p. III, p. 27. ~ Pileo 49 
tonui convexo, expanso, verrucis angulatis obsesso, margine pe- 
ctinato-sulcato ; stipite bulboso, attenuato, exannulato; lamellis li- 
beris, candidis. 

Ilab. m ripa fluminis Tuloma arcnosa Lapponiae. — Tota alba, 
Pileus 6 cm. latus ; stipes 4 cm. longus; spora3 sphuroidea\ 10- 
14 p.. diam, Species ulterius inquirenda, forte tantum Am. va- 
ffznalw varietas, a qua vero statura et piieo verrucis praidito 
differt. 
(). Amanitopsis nivalis (Grev.) Sacc. Cfr. Peck 33 Rep. St. Mns. p. 48. 50 

— Pileo initio ovato, dein convexo vel plano, levi, margino tenui, 
striato, albo disco subinde flavido vel ochracoo, carne aJba; sti- 
pite a^quali, elato, sublevi, bulboso, farcto, albo; volva fiagilissi- 
ma, nunc in fragmenta erupta, nunc in formam collai'ii supra sti- 
pitis bulbum persistente; lamellis subdistantibus. liberis, albis ; spo- 
ris globosis, 7 10 ^.. diam. 

Hnh iii silvalicis America^ borealis el lUitannia" (0 — A^' flt'- Agaricinecc. Leiioosporae, Aaiaintopsis 23 

fini Arnanita raginata diflert praociiJUG volva rragiliori et stipito 
distincLius liulboso. 

7. Amanitopsis Godeyi (Gill.) Sacc, Amanita Godciji CnW. Ghamp. Fr. ^*' 
p. 51, cuin iooiiG. — Pileo carnoso, tenui canipauulato-e.\p;ini^o, 
nraiginc striato, (lilute nielleo-flavido, mulo , stipite c^Iintlracet» 
albo, bai^i ieijitei' incrassato vaginuque iissa alba cincto, flsruloso 
nudo vcl rarius loco anmiii fragineut.is squarrosis oriiato; lamcUis 
crebri.s libei'is, albis; sporis ovoiileo-ob!ongi>, 15-18 ^. longis. 

llah. in arvis. vero, Orne Galiia). — Sporis ovoideis inajusculis 
ab aflinibus dignoscenda videtur. 

8. Amanltopsis volvata (P«^ck) Sacc. Amanila colvala l\:ck 24 Rep. w 
St, Mus. p. 5!J. — Pileo conve.\'o, dein fere piano, inargino tenuiter 
striato. pubescente vel tioccoso -squamuloso, albido, doin disco brun- 
nescent(^; stipite exannulato a.-quali vel sursum atteuuato, iarcto, 
minuto floccoso -squaniuloso, albido, volva ampla, firma, cupulat;i., 
persistente, basi cincto ; Iriuiollis confertis, liberis, albis: sporisol- 
lipticis, 10 -^ 7. 

Ilab. in silvaticis in A.merica boreall. - 5-7 cin. alta, pileus 
5-7 cm. latus ; .stipos 6-8 mm. crassu-^. 
0. Amanitopsis agglutinata (B. ot (J.) Sacc. Agaricus agglufinafaf^ r>:i 
li. et C. l)ec. n. ^Ol. - Fileo e.\. hemisphierico plano, viscido e 
volva areolato, margine sulcato; stipite curto, solido; lainellis la- 
tis, liberis, rotundati'^. 

Ifalj. ad terram io silvis aronosis, Society Ilill, Carolinoe inf. 
Amer. bor. (Ilcv. M. A. Cvhtis}. — .\lba; pileus 2-5 cm. latus 
stipes 1-",) cm. altus. 4 uuii. crassus, basi incrassalus, bulbosns 
volvae margo liber: aunulus nullus. ^i. i'a<;<!/ia/c;r affinis, sed digiio- 
scitur stipite solido atque pileo manifeste viscido areolato-squa- 
mosn. 

10. Amanitopsis strangulata (Vz.) Ro/. , Karst. Hatt.sv. 1. p. 7 .4ya ^4 
ricas Strangnlaias Fr. b][iic. l, p. 0. Plemus in Vet. Ak. l'orh. 
iS.52, Icon. t. 11, Saund. et Smith t. 40, Fr. llymen, Eur. pag, 27, 
Oudem. Mat. Bat. pag. 18, Cooke 111. t. 13, .4. Cccilio: Perk Outl. 
p. 32, t. o, f. ti, PncG f. 11','. A. inourata Secr , Gill. Cli;imp. 
Franc, cum icone. — Pileo « campanulato expanso. viscido, fr;ig- 
mentis volvie circumsciss;p squarnis lati.s confertns obteclo; margi- 
ne sulcato; .stipite e farcto cavo, a volva basi ai'cte vaginato, an- 
nulo spurio inforne cuicto; lamellis liberis. albis. 

Uab. in silvis .Suecijc et Pritannia; rara- et jam in plorisque 
oKteris lerris lecta. .A, ^iogi^natid niaior. robustior, pileo spadiceo. 24 Agaricinea», Leucosporie, Amauitopsis. 

— Pileus 8-10 crn. latus, stipes 13-14 ctn. longus, 2 crn. crassus; 
sporas ovata? 9-15 y., 

11. Amanltopsis urceolata (Viv.) Sacc. Affayicus. urceoiatus Yismni ^ 
pag. i3, t. 14, f. 1-4, Fr. Hyrnon. Eiir. p, 27. — Pileo carnoso, 
tenui, ex homisiphaBrico taniJom doprocbiuscula, umboaato, visco^o, 
inurino; marg^me striato; stipite fistuloso, levi, nudu; volva. urceo- 
lata lainellisque adnatis candidis. 

 Ila^ lu silvis Castaneis Ital va. — A. vagmatir affinis, seil ha» 
bitu propih^, voiva urceolata firma et praecipue lamellis aJnatis. 
distincta. .Sed ^4 iierlahis Vivian p lo, t. 14 f. o-') vi\ duhio 
ejiisdeni s;)ecrei f^nna major; hinc volva circurascissa fragmenta 
in lilf.o relujuit, qualem duplicem fonnam otiam A oag/noJa offorf 

12. Amanitopsis lejocephala {^0.) Sacc. Agar ais te/occpha/u^ Do- ■'^' 
cand, Fl. Fr. VI, p 53, beyn, Moutp. pag. 106 (Fr. Kiiic. 1 suh 

\ olrnria) IIvinGri. Eur. p '-^S. — Candida; pileo o cnnvcxo plano, 
nudo sicco, sericeo, margine levi . stipite soado, brevi, rii"m'o, cxau- 
nulalo \olva ampi'>)Sima laxa; laracllis liberis. 

UaJ). in Gallia et Italia boreali. — Specivs a roliqui.s longo di- 
stans, stafura et habitu omnino Vohaivci at spora} alban. iM.-ixima. 
suasvoolons. deliciosa. PllGUi usque .34 cm. diam. 

1.3 Amanitopsis Berkeleyi (Ilook ) Sacc. Agaricu^ B^rkelcyi Ilook. ••' 
fii. m Berk. Dcc. n. 243. -- Gigantea i)iloo carnoso firmo, sub- 
coriacoo, expanso, demura deprps."o fuliginoo medio areolato ; mar- 
gine estriato furfurac-o; siipite valiiio, sub.xqualK solido, concolo- 
re; annulo obsoleto; lamellis latiuscidis. conferti'', albi«5, subliberis 
lfab.a.d terram Daiyeolirj> 2400 mm, Hiraalsya.' (fJooK,). — Fir- 
ma. inodora; pileus lS-20 cm. latas, pjlucula centro lutea in areo- 
las polygonali fracta; margo lovitei inflexus ; stipes 22 cm. altus, 
4 cm. cra^^sus; lamrdla? 1 '/^ cm, 'atce. Annulus, si adest, cito dis- 
rumpitur. Stip^<; aljquando bulbosus ct pilous non areoiatus. Exstat 
otiam miuori:, molKs varie^a-^ 

14, Amanitopsis adnala <^Sm )Sacc. Agancns arhiatus Smith in Saund. 5^ 
«^t Sm. Iilu.":.tr t ;?0, non Schumach., Fr. llymen. Eur. 28. Cooke 
111. t. 'Ab — Pi-Ieo coiivoxo pKvao, jallidp gilvo, margine lovt 
stijute e farcto cavo, llbrilloso oxannnb fo, voWa l^.xa in .«iquamas 
pilei irregularitcr rupta, lamoili.s adnatis, albis. 

Hab. \n silvis Anglia!, — Spocies vero distincra. Volvaad mp- 
dium curn stipito connata iimbo liber'0, rupta ,~quamas in'ogula- 
r<>s m pileo rolmquens. Pileus 6-8 cm. latus: stip.^s "^-10 cin. al- 
tus: sporie subovatae 10 ^H. Agaricinc*, Lencospora?, Amanitopsi-!. 25 

15. Amanitopsls regalis (Berk.) Sacc Afjaricus rerjaiu Berk. Dec. 59 
n. 241. — Pileo explanato, aroolato, sicjo, cfliuro carnoso; marj^Mne 
Ifnui sulcato; stipito valido, exaniiiilato tja.=-i bulhoso ; lamellis la- 
tis sublihei^is. 

llah. ad terram Jillapaar 2300 m. aii, Iliinahiya! (HooK.). -Tno- 
•iora tirma, sibcoriacea; pileus 13-15 cui. latus suljJepre.ssuR. <;ri- 
seo-brunnous ; stipes 20 cfr. longus, '2 cui. crassus. abrupte bui- 
bosu.s, trausverso Hoccosus. fraclus. laceru^ solidus; bulbus ruhet* 
voivas fiaginfa*^ retmfeus. Latnellne po.stice attonuata.'. 

10 Amanitopsis gemmata (Fr) Sacc, Af/rwcus f/ernmaui Fr. Epic. ^^ 
1. p. 12, Hyin^n Rur p. 2«, Paul. Champ. t. 15S f 3. Soc. Mo<!. 
par T/ ?0. t. 15 f. 3. — • Pileo couvexo, eKpanso, mniato, varrucis 
an^nilatis obsesso, marp:m« striato, carne compacta alba: stipite so- 
lido, buihoso (^xaiiiiulato ; lamellis tiberi-s caiididis 

Hab. \n silvls Gallia>, post Pauletium non locta, nisi cum for- 
rnir pumilis A. muscarwi commixta. iNIiiior, tirina, absiiuo pellicula 
visposa 

l"' Auianitopsis Cubensis (H ot C) Sacc. Agaricm Cv.hen^h B- et «1 
C .Tonrn, I-inn. Soc. X, p. 282. Pileo spadiceo, verrucis ohscu- 
rioribus notatc mar^ ^k c^ulcato: stipite exannulato ba^i incras- 
saio, nbrillcsQr lamellis latis distantibus. 

Hab. \\\ ins. Cuba, Amer, conti-. (C. Wright). — Pileu^: 4-5 cra. 
laluii • spori» ohovats^ 1.5-20 f/. long- Affinis A. gemmai(P-. 

18. Amanitopsis baccata (Fi.) Sacc. Agaricm haacalm Fr. l^^pic. I, fi? 
I 12, Hvinon Eur. p 2S, Mich Nov. Cen. t SO. I. 4. Passer. Fun^'. 
Parm. -- Pileo couvexo-plano vorrucis glohosis ohsesso, marjjino 
levi , stipite farcto, requali, exarinulato, a volva circumscis.sa, obtu- 
se marginata ochreato, lamell-s liberis alhiB, 

Hah. \\\ silvis Gallijo, Italiae. — Volvx- peculiari intlolo curn 
.4. panlheri/ia conve^it o spec men huc refereiulum o Gallia re- 
latuiu s. n. Ag ponther Jri' sed est liurr ilior, firmior, prorsu.s exan 
nulala Color pilei o Mich-^^lio varubiMs Sporo 11 s 7 (Cobelli) 

10. Amanitopsis pubescens (Schw,) Sacc Agancus puhc^censi Sc-h- «^ 
w,^'n. Fung. Car. n. 551, Fr. Fpicr. ed. I, pag. 12 -— Piloo con- 
vexo-plano, inatprmG involuto lovi stipiteque farcto bulboso oxau- 
nulato volva iriabili puhescentibus, lamellis altingentihus, alhis, 
llah in America boreali ~ Minor 2,5-3 cm. mx /olvata sed 
velum secedens. 

20 Amanitopsis Bresadols (Sch.) Sacc Amanita Bremdokn Schul^. f,i 
in Hedw. J8B5, pag. 132. — Volva suhglohosa. nec vaginali, par- 26 Ayaricineie, Leucosporae, Aiiianitopsis. 

va, stellatiin fiss.i, extus o dilute-umbrino exulbicanto, intu? al- 
bida; pileo carnosulo, regulari, fornicato, obtuso, sicco, gbbio, 
levi, usque 2 cm. lato, albido, nounullis venucis angulatis, urnbri- 
nis; lamellis subliberis, nec confertis, circitor 2 inm. iatis, utrin- 
que acumiiiatis, albidis ; stipite cum liymeiToplioro contiguo, recto, 
cylindrico, ad basim bulbosulo, 4 mm. crasso, usque 2 cni. alto, e 
farcto cavo, albido ; annulo nullo; carne alba; odore saporcque vix 
ullis; sporis globosis, interdum subellipsoideis, 5-7 p. diam. 

Hab. in silva frondosa Crkvenac Slavonia}, tempore sereno et 
subsicco in Slavonia. — Agaricum vcnu^tuhi Viv. (.= Volvaria 
parrAila) \\\ memoriam reddit. 

21. Amanitopsis daucipes (B et M.) Sacc. Agarim daucipcs B. et tjs 
Mont. Syll. Crypt. n. 320. — Volva fugaci, pileo hemisphaerico- 
globoso com[)acto ftHjualiter verrucoso, verrucis j)yramidatis cro- 
ceis, carno molli alba ; stipite solido radiciformi-bulboso, sursum 
sti'anguIato cortinato deorsum t-quamoso; lamellis angustis utrinque 
attenuatis attiiigentibus. 

Ilab. in arvis cultis circa Columbum (Jhio, Amer. fo3der. — 
Fileus carnosus, carne compacta alba, circa stipitis ii.isertionem 
centimetrum crassa, 6 cm. latus, 2 cm. altus, margine infiexo. non 
involuto, ob verrucas delabentes tessulaLo, cum stipilis apice stran- 
gulati ope cortinas tioccosae lutescentis haud persistentis coalito. 
Stipes solidus, 12-15 cm. longus, apicem versus teres, strangula- 
tus. statim vero infra incrassatus, radicem Dauci Caroffc «emu- 
lans, parte autem in collum constricta '/2 cm., parte vero radici- 
formi 3-4 cin. diainetro a^quante, inferne sensim attenuata. La- 
mellae simplices, potius angustyj, haud convexae, utrinque attenua- 
tai', medio 4-5 mm. ]ata\ ^j^ mm. crassae, alba\ Species extra mo- 
dum splondida. quoad formam stipitis singularis. Verruca! pilei 
pnlyg'on'e, illis .1. Vitiadini similes, at apice colorata\ 

22. Amanltopsis fritillaria (nerk.) Sacc. Agancus fritillarius Berk. (V) 
Dec. n. 361. — Pileo plano sicco nitente, maculis nigris variega- 
to; stipite deorsum attenuato, griseo virgato; annulo amplo, de- 
ilexo; lamellis albis, postice ;ittenuatis, sul)liberis. 

Hab. Khasia India? or. (Hook.). — Inodora; pileus 7-8 cm. 
lalus, subdepressus, griseo-pallidus, squamis nigris, planis, qua- 
dratis adpressus; stipes 9 cni, altus, 1 cm. crassus terram versus 
incrassatus, griseo-striatus : annulus amplus, pruinosus griseus ; la- 
njolhe fragiles. Bona species. 
2:*.. Amanitopsis eriophora (Bcrk.) Sacc. Ayaricas eriophorm Berk. g7 Agaricinefie, Leucospor^TS, Lepiota. * 27 

Dec. n. 242. — Pileo umbonato expanso, centro viscoso, levi ; mar- 
gitic striato obsciire floccoso ; stipite valido lanato bull)Oso; lainellis 
confertis, latis, adnatis. 

Ifab. 3id torrain Darjeeling 2100 m. alt. Hitnalaya} (IIook.). — Fir- 
ina, inodora; pileus 13 cin. latus, centro vi-^cidus iove udo, alibi floc- 
culosus, cinereus; stipes 20 ctn. longiis, 1 cm. crassus, densa la- 
iingine obtectus, qune luic iiluc tiansversas squamas efTorniat; an- 
nnlus apparenter nullus; bulbi non marginati atque volva obsoleta. 

24. Amanitopsis anomoioga (B. et Br.) Sacc. Agaricus anouiologu^ r.g 
B. et Kr. Jourii. Soc. X, pag. 41)6. — Pileo convexo, uiubonato, 
glabro stipitoquc e farcto cavo glutiiic hyalino (volva universali) 
obsitis ; larnollis a.Mgustis adnexis. 

Jlab. ad terrani Cevlon India'. (Thwaites). — Pileus 4 cm. 
latus. cinereus, t^ortiter atque obtuse umbonatus, transparenti mu- 
cilagiiio obtectus, aqucC ac stipes, rectus, qui 8 cm. long. 3-1 inm. 
crass. meiitur, sursum leviter attenuatus: lamella> 2 mm. lat;c, alb;n 
ventrico.<?a;, liberai vel leviter adnexa^. 

25. Amanitopsis? Canarii (Jungh.) Agaricus Canarii Jungh. Crypt. o;» 
Jav. p. 82. — Candida; pileo carnoso explanato lcvi; lamellis li- 
beris subiilibus: stipiie solido glabro, basi bulboso, vido univer- 
sali tloccoso-mo.nbranaceo (volva) o basi stipitis orto i'ugaci ; spo- 
ris albis copiosis. 

Ifab. piopo Bataviam Java; in ramis viyisCanarii commu- 
nls Docomb. — Saq)e usijue in verticem extremum arboris ad- 
scendit. 

LEPIOTA Fr. Syst. Myc. I,. p. 19 (l']tym. a lepi>< squama). — Hynieno- 
phorum a stipito discretum, volo iijpversali cum epidermide pilei 
concreto. Lamelke liberoe, sa^pe remoia-, non sinuatMj aec decur- 
rentes. — Terrestres (paucis oxceptis); .piures in vaporariis sub 
formis ffialiilcr afiinibus. Spocio^ g"Bneris numerosissimfK, plui im:e 
exolica^, pliires verisimiliter into- so non salis distinche. 

A) Epidcrmide sirra. 

') Proi^erar. auniilo proprio, nioliili, a vnlva discicto. — Fiin^ns jiininr totus 
volva iiitej<i"a inclusus, (lua circnmscissu ruptii hasis in bulhuri) tjvanescit: 
calyptra piloo coiiiiata, vuljyu sqiiaiiiosa. Stipfis uon a volva peroiiatus. nt 
in soquciitihus, apico ciuctus collario cartiUigineo; liiuc lainellfle. liberas, 
remotio. Edules. 

1. Loplota procera S. uj». Carn. p. 418. SchaoH'. t. 22, 23. I'I. Dan. 70 28 Ajfancineae. Lfurospor*e. Lcpiota. 

t. 772, Curt Lond. t. 169, Sowerb. t. 190, Bull. t. Tg. 583. Krombh. 
f. 24, f. 1-12. mv?.. t. 46, Vivian. t. 8, Viltad. t. 24. flussoy I, 
t. 80. Syeri». Atl. Sv t. 3. Fr. Syst. Myc. 1. p. 20, ubi anliqua 
synoiljma, Hyrviwi. Eur. p. 20. — Pileo earnoso. molli. ex ovaU' 
explanato. umbonato cutf crassa ir» squamas secedentes lacerata, 
stipite cavo. elato. immarginafo-bulboso squamis adpressis vane- 
gato, annulo cartilagineo-margmato, mobili ; lamellis remotis, 

Hab \n regionibus campestribus to<ius Europee, Peradenya, Cey- 
loti Indiae (Gahdner). PensyivaniaE Americae bor., Australiee (MiiL- 
liER ot Schomburck) Africe austr. (Mao Owan). — Speciosa. am- 
pla. odore et sapore gtata. edulis s«d lenta. Clus. Esc. gen. 18 c. 
bona icone. Caro imiiiutabihs; iamellc6 variant albidge, llavenles, 
incarnalee nigro marginatif. Ad hanc pertinet A. exsdnclorius 
Linn. omisso annulo. Pileus 8-20 cm. diam ; slipes 20-30 cm. altus, 
1,5 cin. crassus. sporae sphaeroideo-ellipsoidese 14-22 ^ 10-12. 

?. Lppiota Anax Berk. Dec. n. 362. — Pileo^carnoso campanulato la- 7i 
tissime iimbonato; epidermide contigna squ.imulis miiiutis exaspo- 
rata , stipite eUito bulboso snrsum attenuato cavo, priinum floc- 
co.-so-farcto; lam«ilis pallidis antice latis postJce attenuatn -attin- 
^'entibus. 

Hab. ad terram argillosam atque in horbosis. Nunklow Kha- 
sia Indiai (Hook ) - Pileus primnm obtu.'*^ conicu-s 3 rapa^formi 
bulho albo basi leviter rubro orumpens, j^radatim colorem rubrurr 
sumit quum plaiie expandiiur. 13 cm. lafu^, 9 ciu. alliis; siipes 
30 cm. longus. 2 cm. crassus, roseo-griseus pileo immersus. Affi- 
nis L. prncerce. 

3. Loplota subproccra Sauf. Hedvk». 1876. pag. lfS2. — 1'ileo car- ;-' 
noso, molli, campanulato, umbonato, cute tenaci m squamas persi- 
stenfes rupta; ;stipite elrtto, 6 mm. di^ni cavo, lev;, joulboso. iin 
maculato -, annulo mobtli, cftrlilagmi-o .mas^ginato 

Hnh in silvis tagineis, Imberg pr. Salzburg. — Cum L. pro- 
cr.ra. a qua diiVert cule tenaci. in squamas persistentes rupta. sti- 
pite nudo otstatura {%) minore; a L rhacode. cute non reticulata 
bulbo parvo immarginato, annulo integro, pileo umbonato, stipile 
elongato 

^. Lepiota Bonaerensis Speg. Fnng. Arg. Pug. II, p. 3. — Solitaria; 73 
pileo prinio hemisphjjerlco -subgloboso, dein pinTormi, pustremo sub- 
«ixplanaio 5-9 cm. diiim., cute volvacea pilei una cum umbone .syr 
dide fuscescenle in squamas crassas secedente. squamis mc/ionbus 
rentrum yt-rsu:». ad marg^inwni parvubs, quandoque dtllcientibus; su- Agaricinese, Leucosporae. LepicLa. 59 

perHcie pilei fsub rule), candida. levissima, margine vjx itriatula; 
carne lenta a stipite diticrota. in hytnonophoruin dGscciulftnte, 5-S 
mm. cra.<s. ; larnellis confertlusculis. Irimacriis, albo-cerACGis, sub- 
cartilaginao-tenacellis, 5 mm. lat., apico ohtuise rotuiidatis, doorsurn 
acutissime desinentibus. a stipity distantibus; btlpite facillimo a pi- 
leO secedente, cylindraceo, 8- 10 cni. hm.t,^ f/o-l cm. crass. albo vel 
subruscescentp, levi v. squamis fusoescentibus ornaio, tibroso, carti- 
lagineo-tenace sursum subgloboso-capitaio m pileuni intranto deor- 
.sum in bulbuni incrassalo fistuloso vel fibris ^ossypino-sorlceis la- 
xissimis repleto .- iinnulo mobili, cartilagineo-tenaci. albo; bulbo flbris 
Janob^ulis candidissimis vesiilo- spuri^ elliptids vel ovoideis, hya- 
linis protoplasmate gninuloso r^pletis, 12-1^)^-8-9. 

Hab. in herbosis ad viaruin marginem en San Jose de Flores 
Argentmab!. aprili. — Spocies L. procerae affinis, sed tenacitato {foro 
m a r as in i a cfea) et ceteris characteribus citatis satis distincta. 

5. Lepiota rhacodes Vittad. Fung. mang. pag. 158, t. 20, Huss. II, 74 
t. 38, Berk. Outl. t 3, l 6, Prico f.^104, Kickx p. 150, Cooke 111. 

t 22, Fr. Hynien. Europ. p. 29. — Pilao carnoso, molli, e glo- 
• ho50 explanato 'Jepre.ssovo, cute teiiui, reticulata, in squamas per- 
si&tenles rupia; stipite cavo, ievi, i^nmaculato, bulbo amplissirao 
prlrno nrMr^in.ito; annulo mobili, fibroso-lacero ; lamellis remotis. 
Hab loci.s fertilioribu^ totius Ruropie et Amer. bor. — Statura 
L. (j/ocercff sed sapor ingratus; vix ftdulis. Pileus 7-10 cm. d. sub 
cutfc tcffiHntosus; squamsB polygonce, Pbris elegantissime radianli- 
bus affixce. Stipes 8-10 cm. longus, Sporee ovoideo-ellipsoidea', chlo- 
rino-hyalina-i 10-12 „6-7. Caro fracta croceo-rubescens. A. sub- 
tomentosus Kroinbh, t. 24 f. 15. 16 videtur forma excoriata. Var. 
in vapunanis: A. tep/darrus Weinra. in Syll. Ratisb. I, p. 69. 
*L. puellaris Fr. Monogr. 11, p. 285, Hym Eur. p. 29, est fonna 
pulcbella, omnino constans, a liypica recedens statura duplo miuo- 
re, colore cundido. pileo lloccoso-squamoso. Copio.«^e lecta in Lidiugo 
prope Holmiam. 

6. Lepiota Olivieri Rarla in B-ull. Soc. Mycoi. 3, p. 113. — Pileo 10- 75 
13 cm. lulo, primo e convexo rotundato, dein plano et ceiitro de- 
pressiulo. squamuloso, afbido, .squamis nbrjllosi.s, brunneolis, mar- 
gine undulato. nmbriato, albido; stipite 12-15 cm. alto, cylindra- 
ceo, apice incrassato, basi subbulbobo, levi, rainute -fibrilloso, al- 
bido. cavo val contextu araneoso farcto , annulo molli. albo, tomeii- 
toso. maturitate deciduo; lamelii'^. lalis rotundati.>5, ventncosis, non 
attingentibutj, mollibus, tenuibus, confertis flaveolis; sporis albis. 3^ Agaricineae, Loucosporae, Lepiota,. 

Hih. iriter folia emortua ad terrain Mantgros Galliae, septem- 
bri (J. Olivirr). — Caro moUis, tenera, alba, aere riifa vel car- 
tieola, demum brunnea, odar gratus, sapor gratus. Affinis L. rhacodi. 

7. Lepiota Prevosti Roum, Fl. Myc Tarn. p. 55, t. YIII, f. D. — ''^' 
Pileo carnoso, ovaideo, dein campanulato, coiivexo expansoque sub- 
umbonato, 4-5 cm. lato, sieco, inargine leniter fibrilloso, griseo- 
brunneo, cuticula denium in squamas tenues triangulares. griseas, 
elevatas disrupta; stipite elato, firmo, cy!indrico, cavo, basi sub- 
bulboso, albido, pileo pallidiori, sub annulo squamis parvis, paili- 
dis adsperso, 8-10 cm. alto; annulo persistenti, lato, albo, mar- 
gine fimbriato, perfecte centrali ; ianieUis liberis, veutrlcosis, albi- 
dis, demura pallidc flavis sed non maculatis. 

Ilab. ad terram in ericetis, io calidariis prope Montauban Gal- 
liae, autumno. — L. rachodes similis at distincta. — Caro alba, 
color persistens, odor gratus. 

8. Lepiota polysarca K. et M. 0\v. in Grevillea. — Tota alba; pi- 7? 
leo exiinie carnoso, contro depresso, ad marginem declivi, levi, vel 
subtilissime squamuloso-punctulato ; annulo mobili; stipite farcto, 
levi, basi bulboso; lamellis valde remotis, postice attenuatis, con- 
fertis pallidis, exsiccatione curn stipite brunneo-rufoscentibus. 

Ilab. in Somerset-East (Mac 0\\.). — Pileus 7-12 cin. latus: 
stipes 5-7 cm. iong., 1-2 cm. crassus. Caro pilei crassa, in centro 
et ad marginem (leclivem, quasi oblique truncatum, valde atte- 
nu?ta. Forma inconsueta pilei ab afdnibus, primo visu, distinguen- 
da species. 

9. Lepiota Kunzei Fr. F. Nat. p. 3. — Pileo carnoso e campanulato 78 
expanso gibbo verrucoso, cute rigida glabra areolato-rimosa. areo- 
lis contigui? squama adpressa persistente fusca notatis: stipite ri- 
gido fistuloso lequali glabro ; annulo mobili; lameilis rtimotis, con- 
fertis, alutaceo-fuscescentibus. 

Hab. in proniontorio Bonaj Spei (Zeymer). — Pileus 5-7 cm 
latus; siipes 7-10 cm. longus, 6-8 mm. cr. 

10. Lepiota prominens Fr. Ilym. Eur. p. 30, Ag. porrigens Vivian. ~y 
Ital. t. 12. — Pileo carnoso, e spbairico expanso, umbone maxime 
prominente; squamis in centro imbricatis, ceterum et In stipite 
sparsis, adpressis, ochraceis ; stipite fistuloso, a basi abrupte bui- 
boso ; annulo mobili lamellisque remotis albis. 

Ilab. in Italiae campis. — Statura omnino L. proceroe, sed uni- 
bone insignis. Colore ceterum facile recognita. 

11. Lepiota molybdites Meyer Essequ. p. 300, Oudem. Batav. p. 18, 8o Agaricine«, Leucosporaj, Lepiota. 31 

Fr. y^iy^. Eur. p. 30. — Pileo carnoso, e globoso campanulato, 
cute ad niediuni n squamas crustaceas secedente,- stipile cavo, ri- 
gido, giabro, i'usco-Htro, immafginato-bulboso ; anuulo aiqualij la- 
mellis remotis. albis, caerulescentibus, 

Jiab. \n re^ionibus tropicls, in Hrasilia: lectns in vapurariis ad 
Ulrecht Hatavise, L. prncerd minor, riejidior, stipite subcorneo, pi- 
leo sub crnsta farin(jso. 

12. Lepiota Morganl Peck Bot. Gaz. 1879, p. ]?>: ot in Morg. Myc. 8i 
Miam. II, p. Ol, t. II. — Pileo carnoso, molli, initio subgloboso 
dein expanso v. plano-depresso, albo, cuticula l)runneo-alntacea iu 
squamas, excepto disco, fissa ; lameliis conrerlis, lanceolatis, remo- 
tis, albis dein viridulis; stipite firmo, aequali v. sursum attenuato, 
basi subbuiboso, levi, albido brunnbo-tincto : annulo latiusculo, mo- 
bili; carne alba, fai-cta rubente,- sporis ovoideo-ellipsoideis, 10-12 

s7-7,5, chlorinis. 

HaO. in graminosis, Ohio Amer. bor. (Morgan). — Affinis, ut 
videtur, L. mo^yhdili. 

13. Lepiota permixta Barla in Buil. Soc. Mycol.o, pag. 111. — Pi- 82 
leo 10-15 cm. laio, convexo, plu.? minus mamillato, campanuiafo, 
dein expanso. levi, medio brunneo-cinnamomeo, fibrilloso, squamis in- 
structo, margine fibrilloso. albido, sublacerato; stipite 12-15 cm. 
alto. elato, cylindraceo, albo, squamis appressis, irregularibus, brun- 
neolis instructo, confentn fibrilloso farcto, basi inflato; annulo mem- 
branaceo, fibrilloso, laxo, fiavo-brunneo ; lamelli.<^ ventricosis, con- 
fertis, albo-flavidis vel carneolis. 

Bah. in montil.ius prope Falicon. et Montchauve Gallijo, decem- 
bri. — Inter L. proceram, L. ex-Qorialam et /y. rkacodem dispo- 
nenda. Caro mollis, tenera^ alba. fracta rufuia; odor debilis. 
H. Leplota excorlata Schael". t. 18, l^, Vivian. t. 49, Vittad.Fung. 8:3 
mang. t. 3ri, Ventur. t. 7, Letell. t. 610. Krombh. t. 24, f. 24-30. 
Sverig. Atl. Svamp. t. 18, Fr. Hym. Eur. p. 30. — Pileo carnoso, 
molli, obsolete umbonato, cute tenui in squHmnlas vix secedentes 
diffracta: stipiio cavo, curto cylindrico, immaculato, lev!, aibido; 
annulo mobili; lamellis rninus remotis. 

Hixb. in arvis et campis Kurop»» totius, Australiw (MuLr.RR et 
ScHOMBURGK) ef .\fric»! austr. — Humilior. vix bulbosa. Pilous 
albidus (raro fu.^^cescensi, intordun) p''or?us levis, 7-S cm. diam.; 
stipes circiter 8 cm. longus; spora^ sphwroideo -eliipsoideae. 14-16 

=:9-ll. 

15. Lepiota subexcoriata Bagl. Cens. Funghi Lig. p, 234. — 1'ilco H 32 Agaricincio, Lcuco»poi\o, Lcpiota. 

cartiosr.» e\[tlaiiat() cam[»atuilntu, cuto subtilitcr fibnllosO scricoa luui- 
quatn in squaniulas rupta, nbiillis subfusco coiitibus, sinuatis ot re- 
ttcuiatitn coiiiuuctis; stipito farcto deni cavo, su[)enic albido-fur- 
furaceo, sursuin atteiiuato, iufonio lucrassato fusiforini. s^jbraili- 
cato; aniiulo albido inobili; laincllis absoluto liboris, touuibus, albis. 
llab. ad pedora trunci Veronicjo Andersomi in horto bo- 
tanico, Gonova Ital. bor. 

lc). Lepiota gracllenta Krombh. t. 24, f. 13, U, Fr. Monogr. I, p. 21. ^' 
Cooko 111. t. 28, Fr. IJjm. Eur. pag. 30, A. Amarrtta Schum. 
I». 208. — Pileo subcarnoso, e caui^ianulato ex,[)anso, obtuso uinbo- 
nato, cute tenui in maculas adpressas, [)ersistentos dehisconte • sti- 
pite cayo, elougato, subbulboso; aniuilo tenui, tloccoso, dispaiente; 
lamellis reinotis, latissimis, palloscentibu';. 

Hab. in silvis EuropcO. — Statura tore L. procevcv, scd le- 
nuior, gracilior. Pileus 14 cm. latus sub cute non tomentosus, quare 
hac rupta pileus albidus fusco-inaculatus ap[)aret. Priecipuam dif- 
ferentiam pr.x-bet annulus tenuis, fui,^iK, ^tipes 1.3-15 cni. altus; 
sporai 10-11 -7,1/0 — Var. Queletii Schul/.. in Hedw. 1885. Tota 
albida; pileo et stipito stppe glcbis contaminatis; pileo subcarnoso 
conico-campanulato expanso, subunibonato, margine deflexo pri- 
mitus levi, tandem pellicuia in squamulas, wUerdum fuscosccntes, 
rupta; lamellis liberis, subcollariatis, utrinque rotundatis, 4-8 nmi. 
latis; stipite discreto, basi subbulboso o farcto in vttustis cavo, 
5-6 mm. crasso, i)-0,0 cra. l(ug>, sublevi aut tibiilloso; a.uiulo 
exili, porsistenti, tandem mobiii ; odoro ingrato-rapaoeo; sapori' 
nauseoso-dulci, ."poris ellipsoideis, interduin subovoideis, G-S := 5. In 
gratninosis juxta vias in Slavonia. 

17. Lepiota dollchaula K. et Br. Linn. Tr. XXVII, p. 150, Suc. Journ. ge 
XI, p. 496. — Pileo carnoso ex[>aiiso umboaato, contro glabro, alias 
punctHo-squamuIoso, margine lacerato-appondiculato, carne alba 
imaiutabili; stipite olongato stricto, basi excopta, suba*quali ; apice 
l»eneLrante, ilocculoso-punctato cavo; annulo arapl.issimo delle\o la- 
cerato ; iamellis latis ventriCosis remotissimis. 

liab. ad terram in herbosis, Peradenya, Ceylon Indiaj (Thwat- 
Tfe!?). — Pileus 10 cm. latus ; caro circiter \Z mm. crassa, sti- 
pes 20 cm. longiis, 8 mm. crassus. basi bulbosus annuli fragmen- 
tis dependpiit bu.s; spono 13 (J.. long. Afiiiii'? L. c/rcfcilenlce, diSevi 
tamen margine lacoro-appendiculato, annulo ain[)Iissiino persistente 
atque stipitis apice nigricante. 

18. Lepiota Zeyheri .Berk. in Fr. Fungi Nat. p. 2. — Piloo carnoso- s? Agarieiiieaa, Leueojsporae, Lepioia. 33 

niolli e campanulato expanso, inedio late et ob(us6 gibbo verru- 

coso, cute ceterurn in a.reolas angulatas floccosas secedenles dil"- 

' fracta ; stipite cavo ventricoso-bulboso attenuato, levi, inimaculato; 

annulo crasso mobili; lamellis remotis, confertis, alutacois. 

Hab. locis arenosis ad promont. Bonae Spei (Z&YnER). — Varia- 
bilis, hinc aigre limitanda species. In forraa primaria,- stioes vali- 
dus, 18-20 cm. I., pileus amplus, margineni versus in areolas squa- 
mirornies, angulatas dilTractus. Varietates vgL si libef, subspecies 
notabiliores, quoque capenses, sunt: — teiosa K. et ftl. (>nv. ; aeque 
spectabiiis. pileo e globoso-expanso, io squamas lafas, fuscas la- 
cei'o, lela araneosa, delicatula cooperto, aJho-fiavesceijte. — ver- 
ruceliosa (Mk].) Kalchbr. Ag. rpj^rucelios^is Miq. F. exot. n. 1,- mi- 
nor, stipite gracili, albo, calamum scriptoriimi crasso, basi bulbil- 
loso, pileo subumbonato, verrucellis aut 'sqflamulis fuscis eleganter 
punctato. — - elegantMla M. U. n. 701 ; pileo squamulis rufo-fuscis, 
regulariter dispositis, ambitum versus rufescontibus ornato, sti- 
pite gracili, ad basim rapaeformi. Habitus fere L,^rac«/^w AaFKrombh. 
in tilvis prope Som«rset-East, promont. Bonae Spei (P. Mac OwanJ. 
Pr. Bazuja. Caflfraria, (Rev. Bauer). 

19. Lepiota mastoidea Fr. Syst. Myo. I, p. 20, Plym. P]ur. p. .'SO, Fl. Dan. S8 
t. 2144, Herk. in Magaz, Nat. hist. I, t. 2, f. 1, Lefell. t. GIO. f. 

D. \l. Kickx p. 131, Cooke III. t. 24, A. •«;n^ona/ir,s Sclium. Saell. 
p. 252. — Pileo subcarnoso, molli, ovato-expaoso, acute umbo- 
nato, cutetouui in papillas secedente,- slipite cavo, a bulbo a^qua- 
liter attenuato, tenui, glabro, aunulo integro mobili; lamellis valde 
remotis, pallidis. 

Hab. in sHvis frondosis Europas media^ et australis, et Cincin- 
nati Ainor. bor. — Gracillima hujus stirpis, tota albida. A. masioi- 
clcuH Vivian. t. 23, L. cepai^tipiti potius accodit. Pileus 3 cm. la- 
tus; stipes 8-11 cm. longns, basi 8-9 mm. apice 2 mm crassus. 

20. Lepiota sybremota B. et C. Ann. Nat. Hist. Oct. 1S59. -— PUeo 89 
expanso obtuse ufnbonato, toto verrucoso-squamoso, margine sul- 
cato; stipite floccoso-farcto, e bulbo aiqualiter, attenualo, debili levi ; 
annulo amplo secedente; lameliis .subangustis remotiuscnlis. 

Ilah. ad terram inter acus A b i e t i s, New England A iner. (SrnA- 
gue). — Alba; pileus 10 cm. lalus ; stipes 13 cra. longus, 8 mm. 
ad mediurn crassus fibris floccosis farctus ; annulus amplus, inae- 
qualis. Affinis L. masloideai sed stipes carni pilei non insertus, 
ideoque lamellse Jion multum remota?. 

21. Leplota Bresadolae Schulz. in Hedw. 1885, H. IV. Ag. (Lepiota) % 34 Agaricinefe, Lsucosporie, Lepiota. 

cupreus ^chiily.. Verhandi, Zooi. bol, GeseSlsch. 1877, p, iJ2. — 
Piieo e subc^ylindraceo umbonato el late campanulcito, 4-8 cm. iato, 
umbon& intsigiU; "exlra un\borie Cere membranaceo, ab origirse giu- 
bro et loto cupreo, deinurn. cuticula in ^jquarnas rupia, ad margt- 
nem alhido aui flavescente, ^quiimis [ntia. fibrillofis, subimbricatis. 
riec ijecedeiitibus ; Jitirut6 ab iiymenopi^ioro discreio, e iarcto cavo, 
h-\ 1 ctn. longo, apica 4-6 n)m, et parum ultra crasso, deorsum 
clavato, incrassaio. saepe curvulo, juyenili valde dilute iem ad ba- 
sin saturate-cupreo, apice dilaliori, glabro, levi, cuticula senio ru- 
gosa ; annnio non rnagno i?^d vaiido, primitus recto, niargine sub- 
Liliter crenato, ex albido otips^eo; iaaieilijj remotis, utrinque atte- 
r!iiati.s, 4-7 mm. iatis, contertis, ex alfao palhdis: sporis crasso- 
eiiipsoidei.s, 6-9 (j.. longis. 

Ifad. ad truncos U5mi dejectos subputrescentes - in Slavonia. 
augusto et septembri 

■■■■*'> iSlypeolariw : anntjlo proprio, fiso, cum velo universali. stipitem vesiJente 
hnmogeneo. Stipfs exserlus et pilens primitus dis^^reti. iUe hinc infra an' 
(mJum a velo universali ve.stitus, hic ia flocttos. squafnasve ^aceratus. Coi- 
lariuin iiaud caitilai?ineum, circa stipitein prominens, quart: lameiift> \\i\go 
minus remotte. Caro molli.*, odore et sapore ingratis, raphtuioideis. 

21. Lepifira Friesii La^ch Lifin. iJI, n. 9, Fr. Monogr. II, pag. '.344. 
hym. Eur> p. .31. QueL p. 3L t. L i*. 2. A. cariow Larber lift. 
ad Morett- p. 7, A. aouleucre Secr. n. 40. — - Pileo carnoso. inolii, 
iS( squam?i.i> adpressas tornento^as iacerato,- stipite cavo, araneoso- 
niedullato, subbulboso, squamoso; annulo suppro pendulo, sequali; 
lameHis subremotis, linoaribus, confertissimiij, r^jmosis. 

flab. locis grarninosLtj Europa? raediai et austr3,lis et Anier. bor. 
-— Statuia fere L. procer-ai. soeciosa, gTaveolens, pileo ferrugi- 
ijeo-fusco. Pileus 10-14 cm. latus; scipes 10-14 cm. altus: 9 cnv 
.crassus ; spora» (S-?^ r 3. 
Z'i. tepiota aCUtesqiFamosa Wemai. SjlL \, p. 70, iiassey 11. t. 5, y^. 
¥v, Hynu Era'. p. 31. Kickx pag. 151, 4. (ifiper Abb. d. SohwHin. 
UqU. 3. A. acuf'eafiis Vittad. Fun^. mang. pag. 308, A. hfariw 
.KlotF.sch I.inn. "^U, t. 8, — Fileo carnoso, obtuso, primo hirlo-floc- 
coso, dein squamis erectis, acutis, squarrosis echinaio; stipjte sub- 
iarcto, valido, buJbvso, supra annuluni snediuTn pruinoso; lameLMs 
approxiniJitis, lanceolatis, simplicihus. 

Hab. in liortis graminosis per maximani Europa* parteni. — 
Kumilior, subinodora. Stipes demum cavus. Pileus fuscescenti-ful- 
vus. variat furiuraceus (Krombh. t. 29, L 18-21.) Adsunt chara- yi Agaricinea), Leuoosporae, Lepiota. 35 

cieres haqd leves, curn priore tamenita convenit, ut jungeiidis 
videanlur. 
2 4. Lepiota Badhami Berk. Outl. p. 93, Saund. et Sm. t. 35, f. 2, ^3 
Cooke ill. t. 25, Stev- Br. !■. I. p. 16. Fr. Hyrn. Eur. p. 31. — Pileo 
carnoso, molli, e c-^mpanulato expanspi hispido sqiiamulosoque. um- 
brino. carne rubente; stipite cavo, subbulboso, fioccoso-squainoso, 
sericeo ; annulo medio. per^sistente; lamellis ventricosis, demum re- 
motis 

Hab. in Anglia sub Taxo, in regione Jaraua ad cofticem va- 
porariorum, et Apcnthope Amer bor. — Totas fungus vulneratus 
vel tactus crocoo-sanguiHBus, Stipes 6-B cm. longus. 6-12 mm. 
crassus. a basi attenuatils, e descriptione albus, e/. icone uiTibnnus. 
AnnuKis piena moblli?. Pileus fulif^-ineo-.squamosus, variat depres- 
sus et umbonatus, 10-14 cin. iatus; spoi-a; elliptica^ 7-8 ,y.. lonp. 
Odor- virosus. 

25. Lepiota densifolia Gill. Champ. dt France p. 68, cura tabula. — 94 
Tola alba; pileo carnosn, convexo, obtuso, doin squamuloso-fibril- 
loso; .<;tipite cavo. sursum atfenuato, nitido, 7-8 cm. lont^-o, 5-6 
mm. cr.; lamellis numerosis, tenuibus extrorsum latioribus. albis; 
anuulo albo, marginato. mijhili 

Ha.h. ad fossas m GaUta bor. (Godey). 

26. Lepiota depravata Berk. et C. N. Pac. Exp. n. 2. — PUeo-car- «& 
hoso stipiteque incequali, furluraceo-vefrucosis, ex albo brunneis; 
lamellis ventricosis postice emarginalis adnexis. 

Hab. in silvis inter folia Bonin Islan.d. — /-. acuiesquamosas 
affinis videtur. 

'17. Lepiota pteropoda K. et M. Ow. in Grevillea IX, pag. 17. — 36 
L. Fncsu proxima, sed stipite solido suba^quaii vel deorgum at- 
tenuato et iHmellis adnalis, anguslis d-stmcta; odor forhssimus 
raphanoideLiS. 

Hah. in Somerset-Easi et P. INatal Africae (Mac Owan et Wood) 
Frequens et sat varia. — Magnitudine et colore varia, ptleo 5-10 
cni. iato, stipite 5-15 cm. alto, 6-20 inm. crasso, albida, luife^cens. 
imo brunneo-lateritia; stipes superne pallidus, ad basim colora- 
lus, squamosu^:, nunquani bulbosus. Vera /.. Fr/es/?' Lases . in illis 
terris deesse videtur 

28 Lepiota cuitorum B. et C. Ann. Nat. Ili^t. Dec. 1^53. — Parva ; 97 , 
piloo hemisphcerico umbonato, squamis granuliform.ibus brunneis o\a- 
sperato; stipite brevi furfuraceo; annulo subcentrali : lamellis la^ 
tis remotis ; spovis ntrinquo acutiusculis. 36 Agaricinea}, Leucospori=e, Lepiota. 

Hab. inter cucurbitas in cultis, Car. inf. Amer. bor. (Curtisj. 
— Pileus 2,5 cm. vel ultra latus: stipe<i 1,3-4,5 longus, 2 mm. cras-" 
sus ; lamellce ventricosa^ .• spnrgft cyrribiformes, \{) y.. loiig-. DifFerL a 
L. cristaia sporis mu!to longiorihus obliquis. L. acuieiquamom 
sporas habet iatiores L. co&laim. non tamen ut m noslra. 

29. Lepiota Meieagris Sowerb. t. i7l. Berk. Outl. p. ,101 et in Mag. 9« 
Nat. hist. 186.5. n. 986. Cooke p. 15. Fr. Hym. Eur. p. 31. — 
Pileo carnoso, ex ovato expanso. minute iomento.so Yerriicosoijue, 
dein squa.mis minutis fuscis variegato. carne rubente ; stipite Tar- 
cto, Hocco.so-squamoso, e fusifonni sequali; anntilo lacero; fugaci ; 
lamellis remotis, distantibus, albis. 

Hah. \n cortice vaporariorum Angiigs. — Siccata r-t vulneraia 
tota rube,scens. Stipes 8 cm. longu'5, 6 mm. crassus, hinc uide lu- 
teo-tinctus; pileus 3,8 cm. latus; sporae 8 r 5, 

30. Leprota hispid^ Lasch n. 407. Berk. et Br. n. 901, Fries lcon. ^'^ 
t. H, f. 1, Gooke l!l. t. 27. Fr. Hymen. Rur. p, 32. — Pileo cnr- 
noso, tenu', umbonato, primti tomsntoso. dein in papillas squamas- 

ve secedeiite, umbrino; stipite farcto, fibrilloso, tenui, attenuato 
annuloque supero tloccoso-squamosis ; iamellis approximatis. ven~ 
tricosis, albis. 

Hab. in silvis umbrosis Europi*;. — Fracta non ut pPcficeden- 
tes rubescit. Stipes 4-6 cm. longus, 3-5 mm. crassus. Forte var. 
L. clype.olarTce. 

31. Lepiota manicata B. et Br. Linn. Fr. XXVII, tab. 336. Journ. iqo 
Linn. Soc. XI, p. 507. — Pileo convexo obtusissimo carnoso, toto 
liocculoso-rverrucoso, verrucis cenii" p/ramtdatis in margine dif- 
fracto apijendiculato angustioriijiis: carne alba; stipile sub®.quali 
stricto, subter annulum angustum superum lioccoso-manicato, deor- 
sum pube.scente, hic illic levfter squamuloso, solido: lamellis lan- 
CGolatis pallide carnois. approximates, acie crenulatis. 

Hab. ad terram, Peradenya, Ceylon Indi?e (Thwaites), — Pileus 
t) cm. latus; siipes 5 cm. loflgus, 8 mm. crassus, iuteo-brunneus 
sicut pileus; lamellas 6 mm. latge. Affinis L. hiZpififU. 

32. Lepiota clypeolaria Rnll. t. 405, 506, f. 2 {Agar), Fr. Syst. Myc. I. ioi 
p. 21,Icon. I,. ]/f, f. 2, Tratt. Austr. t. 26. Cooke III. t. 38, Berk. Outl. 

p. 94, Fr. Hym. Enr. p. 32. — l^ileo carnoso, tenui, primo incru- 
siato, lovi, deiu iu squamas floccosas adpressas iacerato ; stipiif^ 
fistuloso, tVagili, subaiquali annuloque fugaci tloccoso-squamosi*;: 
lamellis liberis, approximatis. 

Hab. iu silvis variis Europ-de frequoas uec liou in Australia Agarieiiicse, Leuco.-por£e, Lepiota. 37 

(MiiLLER ot SciioMBURGK) ct iii America bor, — Mire varians sta- 
tura et coloribirs, pilei squamis ilavidis, rufoscentibus, ferrugineis.. 
lamellis albis, tlavidis. Plures recedoates forrnse in caldariis v. c. 
Fl. Dan. t. 1732. Loniie plures exstant icones, sed induineiito sti- 
pilis characterislico deterso. ut facile sumanlur pro /.. cri^iala. 
V. c. Sowerb. t. 14, Paul. t. 136 etc. Pileus circiter 5 cm. latus; 
stipes circiter 6 cm. longus, 3-4 mm. crassus; sporae oblongat--'' 
18-20^5-6. — Var. pratensis Bull. 1. c. infra annulum fibni... 
sum modn floccosa. — ''^Lepiota parmata Britz. Derm. et Mel. A»pp. 
pag. ISv^S. f. 140. Ab- affini L, clypeolarid differt tantum sporis 
constanter brevioribus, nempe 11-16 3 5-7. In planitie et alpibus 
Bavarisi. 

33. Lepiota alba Bres. F. Tnd. pag. 15. t, XVI, f. 1 (ut var.). — \m 
Pileo carnoso, e convexo expanso, late umbonatc, sericeo, margine 
liocculoso-fibrilloso, dein squamuloso, centro glabro, a^tate flave- 
scente, 5-8 cm. lato; lameKis liberis, approXimatis, confertis, ia- 
lis, albis; sLipite fistuloso, aequali hasive attenuato, a,ibo deorsum 
fuscescente infra annulum floccis albis, flavo-maculatis, s*pe an- 
nuliformibus, priedito, glabrescente, 4-6 cm, longo, 6-8 mm. cras- 

so ; annulo distanle albo, subtus flavo-flocculoso; carne alba, ino- 
do.ra er insipid'' sporis obovato-elongatis, apice recurvatis, 1- 
gu(t|ala.iis, hyalinis '^-14-6-7, basidlis clavatis 30-35-8. 

Hab. in paScutt apricis. r.nro Valle di So{e, «state. Escuienta. 

• Ad pulchrain digiTi varieLatem glabrescentem videntur omnino 

ptiierendae icc/re^E hucuscue edila? sub nomine Lep. erminece Fr, 

Lapiola er'/\)r'^a. goruiiia. pileo eximie campanulato, sapore ra- 

phano;de':'- pur stiite eic. mox agnoscenda (BRESAfi.). 

34. Lepiotd feliJBa ?^t^. Syn. p. 261, Alb. et Sch^. p. 146, Quel. !03 
Qiiri^. esp. (1882) t, 11, f. 1. — Minor '^L. clypeolaria)\ piiei um- 
boiit; ?qi!:a'nj!isque nigricantibus, stipite gracili bulbilloso subcon- 
colori (locculis atro-punctato ,• annulo sericeo flocculoso; lamel- 

lis albis. 

Hah. in pinetis Europide et Americse, tam frequens et constans, 
ut seor.<iin nntari mereatur. — Sporae 9-10=: 5, ergo multo mi- 
nores quam in L. c/y'peolari4, 

35. Lepiota fusco -squamea Peck Rep. of St. Mus. New York n. 25, ifM 
p, .50. — PiIqo hemisph^rico vel convexo, squamis verrucosis ere- 
ctis, acutis, fusco-brunneis dense obsito; lamellis confertis, albis, 
liberis; stipite ,aequah'\ basi incras*--ato, cavo vel .''nedidla gossypifta 
farcto, fioccoso. brunnoo; sporis 8:r4. 38 Agaricineee, Leucospor». Lepirttn.' 

HoM. ad Lerram in silvis, Croghan, ?^ewis couuty AfAer. bor. — • 
Statura 5-8 crn adacquan^s, pileus 4-5 cm. latus, stipes mm. 
crassus-. 

36. Lepiota Forquignoni Quel. in Guill. fat. Champ. Sud-Ouest f). 10 ^^ 
et EnGhirJd. p. G. — Pileo campaiiulato, 2-3 cm. lato, tenui, puri' 
ctato-furraraceo, margine excoriato, flavido-griseO: centro papi! 
lato t>livascente, initio liocculis acutis tonuibus hirto; stipite gra 
cili, tistuloso. buibiilosO; iiocculoso, alho, dein slramineo: anuulo 
l'occuIoso,- lamellis liheris, c^nfertis, albo-Stramineis, iuce retlexa 
carneolis: sporis ovoideis 6-7 y . lohgis. 

Hah. in arenosis in Gallia austro-occidentali (Forqu!gnon). 

3? Lepiota metulispora Herk. et Bi*. Fung. Ceyion. ined. Ann N.ai m 
hist. n. 1182, t. l^S,. f. 5 (sporre), Gooke IH. t. 39, Fr. Hymen. Eur 
p. 3*?. - — Pileo subcarnoso. campanulato. sulcaio. squamulis pal- 
lidis ornato, margine appendiculato ; stipite subaequali, pallido. iu- 
tus citrino; lameliis approxiinatis, Yentricos^s. albis; sporis m^tu- 
lasformibus. 

Hah. in Anglia (Broome); Peradeniva. Geylon (THWArrEs) et A!a- 
bama Amei'. hor, (I^hillips et Plowright). — Habi'-u L. cfypeolarioe 
simills, sed ob piloum sulcatum forsan />. c^fprjpst/pifi vicina. Di- 
•gnoScitilr prsecipue sporis, qu£p quam proximarum (excepfa c///- 
peolaTm) duplo majores, uno apice acutata?. Pileus 2,5 cm. latus; 
stipes 6,4 cra. altus, 2 uitn. crassus ; lamellsD circiter 4 mm. latae; 
spor^ rusoideo-clavateg 15-20 1; 4-6. 

38. Lepiota helvooia Bres. F. Trid. p. 15, t. XVI, f. 2.-- Pileo car- V'7 
nosulo, e convoxo expanso, subumbonato, squamuloso, carneo-late- 
ritio. 1 y^ -3 cm. lalo: laipellis conferii«i, albis, acie timbriata, ven- 
tncosis, fibari.s. ?eiate remotis; stipite fistuloso sequali fibrilloso-- 
tomentoso. pileo concolor^', 2-4 cm. lo.ngo.-.V?)-4 mrn. crasso ; an- 
nulo infero, fugaci. albido; carne aiha, sicca rabcnte, inodora el 
i-nsipida.- spor*?i ellipticis vel subreniform.ihus. hyaiinis, granulosis 
8-I0\;6, basidiis clavaiis 25-32^8-10, 

Had. ad inargines herbidos viarum. [>rope vicum Magras (Tren- 
to) quotannis, parcissi.me obvia .sero autumno. 

39. Lepiotci Boudieri Brss. F. Trid. paj^. 43, t. XLVI.- — Subc.-pspi- io8 
•tosa; pileo carno.so e carapanulato expanso. subirreguiari, e cer- 
vino pallescente, cen(-ro luscidulo, .sicco. squamis parvis concolori- 
bus dense vestito, demtim subglahrescente, inargine suhlohato-fle 
Kuoi?o. prMMo dinVaclo. dejn tisso. 3-4 cni. lato ; lamoliis confertis 
^oTiis, HDslice rotunda<o liberis adpres'iiis. albi«4. ecip, ut pluri- Ag-aricJijeae, i.eucospors;, Lepiota. 39 

rnuni; pulchrH purpureo-pruinata raro concolore ftt minute depti- 
culata, 4-5 inm. lalis; slipitp a plleo discreio. e medulloso-tarcto 
cayo, c/]indraceo, basi buibilloso apice albido et glabro, infra an- 
nuliini carneo-fascidulo et tomentoso-fibriUuso vei !axe squami.:- 
losQ. -inter lum subBxcentrioo, 3-5 cm. longo 57 mrn. crasso; an- 
nuto infeKi sub.mefnbranac^o -gossypino, albido, evanldo vel zo- 
riam f.occtilosain circa stipitom i-eiiriquonte ; carne piiei alba stipitis 
ruhesct^nte, inodora ; sporis hyaliuis. orotoplasmate ■tninule grana- 
loso. suhlateraliier apiculatis (ut bicornutas videantur) ovato-elon- 
^atis 8-9^3i/c;; basidiis clavalo -sabcapitatis 20-25 ■;: 7.8. 

Hab. in silvi.s conit'ei')s, locus .su-baronos's. jam pluries obsr-jrvaia, 
'.Valie di Sole ei Valie di Non. auiumno. — Lf;piola? helccolw Bres. 
et Lp.p. rastdnecs Quel aflinis, »ed bens distincia. 

40. Lepiota castanea Qu6!.. Quelq. esp. crit. (I8R0) p. 2, t. K f I. ^^^^ 
— Pileo campanulato. unsbonato, squamuloso-tome.-iloso 1-2 cm. 
iato, brunneo: annulu tenui st.'p!i.eque sericeo, albis. iioccuiis fulvib 
punctalis; Umellis r.^motis, ventricosis, lacteis ; .spons cylindracec- 
eliipsoideis 8-9 p. longis; carne albo-flavida. Tiaisamica. 

Hab. \n Jura Galii^e orJentalis. t 

41. Lepiota hapalopoda Kalchbr. Szibcr. Gornb. p. o, t. I. f. 1. - iio 
Pileo carnosulo e convexo expanso, ieviter umbonato. 2-3 cm. !a- 

to ad marginem .striato, ceterum luvi, Hoccuso demu.TiquG giai)io, 
aibo; otipite fistiiloso gracili aequaii. !>asi. yarum mcrassdto 8-.;0 
ciii. lon;fD '6-^ iTim. crasso. tactu. moiilssimo veiutino t'u'ivo-fer- 
rugineo; annulo medio adnato, floccoso inembiianaeeo , iam-^^llis coi- 
lario a stipite remotis, latis. subconrertiis. a!hjs , snoris minuiis 4 f.^. 
oiain, ievibus albis. 

Hab. in silvis a'd terram in Stbiria. — b4argm3 piiei .-striato 
et carne sfipitis flavida cum L. metuitSfiora Berk. cimvcnit. 

42. Lepiota cristata Alb. et Schwoin. p. 145. Fr. Syst. Myc. I, p. 22, li' 
Hymen. Eur. p. 32. Grev. Scot. t. I7t), Kromhh. t. 25. f. 26-30, 
llusse/ I, t. 48., Berl<!. Outi. t. 3, f 7. Price !'. 105, Coolce Ili. t. 29. 
Seyn. Montp. p. 114. A. rsu,l>nnl>qua!ic"- Batscli f. 20ii. — ]*ileo 
leviter canios.o. e campanuiato plane, obtuso, pirmo contiguo, dem 

in squama'5 .^labras, subgraiiulosas secedente.- stipile fistuloso. te- 
nui. sericeo-libri!!oso. aequali, annui*,) medio integrO", secedente . ia- 
meilis liheris. demnui remoiis. 

Rab. in campis fframmosis. hortis et ollis hoi'torum Eu!'upai. 
Tasmaniai et Arner. bor. — Prc^edentibus ininor, odore et sapore 40 Agaricinese. Leueosporae. Lepiota. 

gravis. Pileus colore varians, 2,5 cm. latus: sUpes 2,5-5 cm. al- 
tus, 2-4 mm. crassus: sporae albae eliipsoidese 7-8:^4, 5. 

43. Lepiola augustana Britz. Derm. et Mel. App. p. 185, f. 133. — iiii. 
Ab affinK L. cri^laid differt sporis ovatis vei cuneiformibus i. e. 
uno apice obtusis. altero subacutis, 6-8^3-4. 

Hab. in nemorosis Bavariae. 

44. Lepiota miamensis Morg. Mj^c. Miam. 11. pag. 63, tab. 111. — ]i3 
Aiba; pileo plerumque carnoso. convexo, dein expianato squamoso ,• 
stipite cavo, giabro, subsequali.- annuio fragiii ; iamellis approxi- 
matis; sporis 6^3- 

Jiab. in silvis inter folia emorcua, Ohio AmericaFj boreal-is. — 
A Lepiota erminea FV. sat distincta. PiSeus 2,5-3,& cm. latus, sti- 
pes 5 cm. alfus. 

45. LeplOta pardaiota B. et Br. Linn. Fr. XX VII, pag. 510. Journ. ,14 
Linn. Soc. X!, pag. 510. — ¥(\.(io carnoso, depresso, squamis fuscis 
notaio, cedtro pyramidafcis, margine punctiformibus ; stipite sub- 
valido subaiouali solido fibrilloso, basin versus fusco-punctato; an- 
nulo evanido; lameliis ventricosis approximatis. 

Hah. ad lerram. Peradenya, Gey lon Indise (Thwaites). — Pi- 
leus 6 cm. lalus, rii.sco-brunneus, exceptis interdum squamarum 
ir)torstitiis: stipes 5 cm. longus, 1 ,-3 crassus interdum cfespitosus; 
lamella'* 6 mni. latae, albae, ventricosse. Species rubustior et car- 
nosior L. crhiafd atque proxima Tricholomatibus, exc^pti.s iamel- 
lis quae postice sinuatas haud sunt. a L- pardaiofa Mont. diversa vi- 
detur et hic sub nom-ine L. pardalino' Gxhibetur». 

46. Lepiota lignicola Kar?5t. Symb. Vil, pag. 1. — Piteo carnoso e j,^ 
convexo expanso albido-vel iutescente ferrugineo, sq.uamis concen- 
tricis, densis, erectis, innatis, ferrtigineis squarroso. ad marginem 
fimbriatrtm versus fibroso, circiter 7 cm. lato: stipite fequali, basi 
subbulboso, curvato, infra annulum obsolefum, floccosum, inferum 
tomenlo denso. facile detersili, ferrugineo, squamoso-subsquarroso 
superme adpresse tomentello, concoiore, cipciter 6 cm. longo et 1-5 
cm. crasso, basi crassiore; lamellis leviler adnexis ve! liboris con- 
fertissimis albis. acie crenulatis; sporls spha^roideo-ftUipsoideis, 4- 
5-3-4. 

Hah. in ramis ai^borum frondosarum putrldissimis semel m. se« 
ptem. prope Musliala, — Primo obtutu pro Pfiottota squarrosa 
facile sumerelur. 

47. Lepiota erminea Ff. S/st. Myc. L- p. 22, Hym. Eur. p. 33, Sv. ,,q 
Rot I. 590 f 1, Cookc "MlusHr Hym. i. 40 — Alba. pilpo subcflr- Agaricineae, Leucosporee, Lepiota. 4l 

noso, e campaniiiaio expanso, levi, glabro, dein marginem versus 
sericeo-fifcrilloso; stiptl.e fisUrioso. aequali, glabrescente, annulo re- 
molo, lacero, secedente; lamellis approximatis. 

Hab. in campts graminosis Europse haiid raro, — Fragilis. Spo- 
rae ovoideae 10-12 ^. long^ (13=4 sec. Cobelli). Krombh. t. 25. 
f. 34, 35 potius refert L. m.eduUatam. 

***) Annulosx : annulo supero, (ixo, subpersistenie, velo universali pileo adna- 
io. Stipes primitiis exsertus. Collarium nulhim vel carni pitei similare (Grex 
L. cepcnsUpUh.^ hue relalus, peculiaris olim sectionis typus). 

48. Leplota Vittadini (Mor,) Fr. Epicr. p. J6, Hym. Eur. p. 33, Huss. I. m 
t. 85. AmanHa ViUadini Morett. Bot. Ital. t. 1, Vittad, Aman. 

t. 1, Kronibh. t. 27 [speciose]. — Pileo carnoso, convexo-plaiio, ob- 
tuso, squamis verrucosis, densis. rauricatis obtecto,: stipite solido, 
valido, cylindrico, 2oni«; pluribus concentricis, squamoso-squarro- 
sis; annulo supero, amplo; lameilis liberis, ventricosis, crassis, vi- 
rescentibus. 

Hab. in nemoribus Europa? medias et australis. — Fungus spe- 
ciosissimus, amplus, robustus, albidus. venenatus, medius inter Ama- 
nilas et Lepiofas. Pileus 11-12 cm. latus; stipe.n 10-32 cm. al- 
tus, 6 cm. crassus; sporae ellifsoide* chlorinse 10 y.. longa?. 

49. Lepioia impiana Berk. Dec. n. 363. — Pileo amplo, carnoso, con- nS 
vexo, lloccGso, tuberculis gossypinis exasperato; stipite valido ele- 
vato; annulo ampio fugaci : lamellis latis ventricosis, liberis. 

Rab. \n coilinis petrosis adustis, Moflong, Khasia (Hook.). — 
Odor gratus: pileus 13 cm. latus arescendo subcampanulatus; sti- 
pes 10 cm. lon;§up, 4 crassus, obesus non vere bulbosus ojqualis; 
annulo amplissimo. Affinis L. Vi/fadint et L. monloaai, a quarum 
ultima differt lamellis liberis non attenuatis atquo stipite rudiori. 

50. Lepiota rhizoboia Berk. Dec. n. 21. Lond, .Journ. 1845, p. 42. — 119 
Pileo convGXo, carnoso, nitido, albo, centro praesertim squamis ver- 
ruciformibus pyramidatis ornalo ; velo marginali; stipite glabT-o 
brevi bulboso radicem profundam exserente; lamellis latiusculis 
liberis. 

Hab. ad terram. Swan River Australife (Duummond). — Hac 
specie copiose vescuntur animalia minora marsupialia. Pileus 3-15 
cm. latus; stipes 2,5 cm. longus deorsum fortiter incrassatus in ra- 
dicem pyramidalem, Affinis L. Vilfadini. 

51. Leplota montosa Berk. Dec. n. 401. — Pileo convexo obtuso, ver- 120 
rucis magnis pyramidatis crassis exasperato ; siipite curto subee- 42 A^arifineee, Leucc^por.^e, Lepio^a. 

•quali, g^ras^H? verrucoso; lameiiis' pQstice attenuatis libens vei 5ub- 
adnexis. 

Hab. adterrarn Sikkim Indiae. — Piieus 6,5 cm. latus; verrucae 
demum siiberosae ; .supes 5 em. longus, levitor radicans, at non tu 
berosu!? ; ariitulus amplus, doiiex.us. A)"escendo coiorem fulviim su- 
mit. L. ViUadmi affiinis. at ma^nitudine non comparanda, 

52. Ldfwota furnacea I/etell. in Ann. Sc. Nat 1^35. p. 91. Icon. t. 65.3. u\ 
Fr. iiyvn. Eur. p. 33. — Pileo carnoso. plano, obtuso, cute ni^ra 
radiatirn rupta alhicanle, mart;ine scrialo; stipite solido, albfj, squa- 
mis variegato conceniricis, atris, adpressis 5ub aonulo fin^usto. su- 
pero: iarnellis liberi?, alniQ 

Hab. ad terram Gaiiige. — A. Me/eayii vidfitur aflinis, sed non 
rubescil. Stipes 8 cm. longus, basi .subailenuatus, piieii.s 5 om. latus. 

5:-5. Lepiota nympharum Kaichbr. Fung. Hung. t. 2. f. !. Fr. liym. 12.2 
Eur. pag. 33. ■•- Pileo carnoso. e convexo expanpo, umbonato, in 
squamas concentrica>^ lacerato,- siipite cavo, iequali. ijlabro, snpra 
annulum distantem fljccoso-farinoso,' lamollis postice attenuatis. li* 
berii. albis. 

Ilob. iocis [ertiiibus, campesiribus. graminosis prope Olazzinum 
IHungarue. — Toia alba vei disco tuscescyns. Siipe.-^ .'S-S cm iongus, 
8-10 uim. crassus- i^aii subbulb^^sus. in acetabulo p;i?i profunde 
immersus; pileuy 5-8 cm. latiis 

54. Leplota coJubrina Krombti. f. i, f. iO, li, Fr. i-iym. ?:\ir. pag. 34. »24 

— i*ileo carnoso, convyxo, oblusn. squan]is toniGntosis. imbricdtis 
ohtecto; stipite soUdo, longis,«i.Tio. aequali; annulo distante, adna- 
to, reflexo; lamellis iiberis. simplicibus, albis. 

Hah. in Bohemia. — Ex iCOiie i. c. species distincia,, .«ed ab 
inventoi-e non descripta. Stipe.^ 18-20 cn). loiig., 12-17 nim. cras- 
sus; pileus albo-t^nscescens. ratione siipitis parvus, 8-9 em. latus. 
Collarium nullnm. 

55. Lepiota iiolosericea Fr. Monogr. p. 26, Saund. et Smii.h t 23, f. !. i^s 
Cooke Hym. t. 41, Fr. Epicr. pag. 16, H/men. Eur. p. 34, • Ai 
bida; piloo carnoso. convexo, obtaso, moili, sicc<r, sericeo •f^bnlio- 

so, levigato; stipite solido, bulboso, fibrilloso: annulo rTiedio, per- 
sistente, refiexo; lameiiis iiberis, ventricosis. 

Hab. in nenioribiis iuimosis Scania?, m liortorum areis, Anglioe. 

— Majoj-, inodora, tota mjllis. Stipes 5-10 •cm.longus, 12-1-3 nirii. 
crassus ; sporae 7 t; 5. 

56. Lepiota Schulzeri Kalcbb. *t. 2, f. 2. l'r. Hym. Eur. pag. 34. -- ]26 
Alba, pileo carnoso» e convexo expanso, umbonato, levi. glabra: Agaricinese, LJittcosporae, Lepiota. 43 

stipite cavo, a basi subbulhosa alieiiLiato, nudo; Rnnuio tnedia, di- 
stante, parvo ; larDetli? liberis reineiis, postic^ attenuatio. 

Hnh. \n vincis. versuns agrorum alibique in Huugaria et Sla- 
von'a. — Prion adiJKiilum ijfllnis,, StipQs 5-8 cin. longn??. (i-S inin, 
r:ra?s"us: pileus 5-8 nnc. iatuii. Saiior nauseosus. Sporap: ovatae. 
57.Lepiuta nauciiia Vv. Kpic. p. IH, Hym. Eur. pag. 34, Berk. OulL '-' 
p. 94, Veni. t. 48, f. 6, Kickx p. 133, Cooke lil. t. 15. A. Hpluv- 
rosporus Krombh. t. 24, f. 20-23, >l. excormtics a Lasch Linn. HI, 
n. 8. — Albida; pileo' caiMioso, moUi, cute tenui, giabra, granu- 
!ato-t'atiscente, ceiuro umbonato, levi ; slipite subcavo a basi in. 
crassata attenuato, fibrilloso; annulo supero. tenui, seceUente; la- 
meliis liberis, approximatis. 

Hab. in clivis et canipi^ graminosis EuropiB. — Vulgo cum 
L. excoriala confuiidifur, sed aanulo roliquisque notis abunde di- 
stincta; a pi^iore spori.s globo^is (qu*» vero sec. Cobelli 8:^5) dil- 
ferre dicitur Piieu.s 4-5 cm. latus. Hujus variotas videtur y4, Uu 
cothilcs Vittad. Fung. mang. t. 40 lamollis rubentibus. 

58. Lepiota Atnericana Peck 25 Rep. pag. 7L ~ Liieo convexo, di- 12S 
slincte umbonato, sq.uamoso, .margine ohscure slriato; stipito gra- 
cili, levi, annulato, farcto ve! cavo. sursiun sensim olato e basi 
subveafricosq-bulbosa"; annulo tenui, subpersisienti, fixo; lamellis 
liberis; sporis late ovati.s ve! subglobosis, circ. 8.5 /'.. iongis, ple- 
rumque nucleatis. 

Hab. in lierbosis pr. Bulfalo Amer. bor., augu.<to (G. W. Cmn- 
ton). — ,\ Lepiofa rachode distincta et potius L. ceptjestipili af- 
finis, 7. .5-12. 5 cm. alU, pilens 4-8 cm. latus. 

59. Lepiota rorulenta Panizy.i in Cotnm. Critt. Ital. p. 172, Fr. Hym. 129 
Eur. p. 34). — Ca^spitosa, pruinata. pileo submeinbranaceo, cupu- 
lari-campanulato, umbonato. sulcato. moll-iter granulato-squamu- 
loso. alhido ; stipife tenui, elongato, basi incrassato, nitido; annnlo 
secodente; lamellis liberis, confertissimis. dGmiim in roseum ver- 
gentibus. 

Hnh. \n cortice vaporario Italia', in silvis fagineis in Havaria. 
— Media «x auctore inter L.- naucinam et cepceslipilem. cui vi- 
dotMr nimis affinis. Sporre- 14^4-5 (Britz.). 

60. Lepiota cepaestipes Sowerb. t. 2, Fr. Hym. Eur. p. 85. -- Pileo m 
submembranaceo, ex ovato e.xplanato, farinoso et flocculis plumosis 
j>t'cedentihus squiJmoso, disco carnosulo, late umbonato, margino 
plicato; siipite cavo, bulboso, floccoso ; annulo sAced^nte; lameliis 
demum remolis. ftlbia. 44 Agaricinefe, Leucosporfe, Lepiota, 

Hah. in caidariis hortoVurn Europ«, frequens in India (Gard- 
ner) et in Brasilia. — Tota indole et structura ab europieis recediL 
proximis exceptis, sed in tropicis terris plures adsunt affines, qui- 
buscura peculiarem sistit tribum, Hiatulis affinem. ^4. cvYrmus Pas- 
ser. in Nov. Giorn. Bot. vix dubie ad var. iuteam pertinet, Pifeus 
3-8 cm. latus; stipes 8-15 cm. altus; sporas 8 s 5. — Var. A. 
cretacea. Bull. t. 374, Vittad. Fung. mang. p. 347, Grev. Scot. 
t. 333. F!. Dan. t. 1798 (forma pumila), Wemm. Ross. p. 11. Kickx 
p, 134. — Var. B. lutea (Bolt. L. 50?) Wither, IV, pag, ,233. A. 
flos-sitlphuris Schnitz, apud Sturm. 31, t. 1, Oudem. P>atav. p. 19. 
A. /liammuia Kickx p. 137. Cfr. Cooke IH. t. 5. 

61. Leplota siraminella BagUetto in Comm. Critt, ItAL II, p 263, Fr. i3i 
Hym, Eur, p. 35.- — Pileo membranaceo, centro tantum carnosu- 

io, e campanuiato convexo, obtuso, sulcato, subtiliter flnccoso-fa- 
rinosb, floccis glutijnosis, secedentibus stipiteque fistuloso, floccosc». 
bulb5so straraineis; annulo erecto, sublacero; lamellis postica an • 
nuiato-conne.xis,. confertis. ve-ntricosis, coneo^oribus. 

ITab. in terra horti Genuensis Italiiv bor. — Affinitas cum A. 
cepcvstip/ie maniFesta, sed.mjtis datis videtur distincta, 

62. Lepiota llcmophora B. et Br. Linn, Soc. JoDrn. XI, p. 600. -- 132 
Pileo plano, depresso, mennbranaceo, citrino piicato-sulcato, margi 

ne crenato, stipite gracili s-iirsum attenuato, nstuloso, citrino ; la 
mellis arcuatis, distantibus, candidis. remotis. 

Hab. ad terram Perad^nya Indiae (THWArrEs), — PiJeu<; 2,5 cm. 
latus'; stipes 9 cm. longus, 2 mra. ad raedium crassus, basi trunca- 
tug^; annulus medius; sporif Limonii formanj exhibentes 13 p.. long. 
Forte occurrit iu calidariis hortorum in supra dicta regione, sicut 
Jj. cepcesiipes.- 

63. Lepiota continua Berk, Dec. n, 141. — Pileo membranaceo e cam- vdi 
unipanulato convexo-plano, obtuso, umbonato, candido : Gpidermido 

ta giabra; margine crenato-sulcato ; stipite deorsum incrassato 
pulveruiento ; lamellis remotis postice subreticulatis. 

Hab. ad 'terram in umbros»^ Peradenya Ceylon Indiae (Gard- 
ner). — Piiieus 10 cm, Uitus ... :-i 13 cm. longus, 8 mm. crassus; 
sporae \2 p.. long». — Ai>^affinibus dtgnoscitur cuticu5a perfecte 
glabra continua atque lamellis postice reticulatis. 

64. Lepiota Dellcioium P>erk. Dec. n. 244. — Pileo ovalo, obtuso, niveo, 134 
giabro ; stipite gracili niveo roselloque fistuloso basi subincrassato ; 
annulo superiore; lamellis angustis distantibus liberis. 

Hab. in lignis variis emortuis. Darjeling Indias alt, 2438 mnrh Agarloineae, Leucospor», Lepiota. 45 

— Pileus 2,5 cm. altus, 1,9 laty§,- stipes 5 cm. longus, 2-3 ram. 
crassus, potius sericeus; annulus subpersis.tens ; lamellae postice 
rotuiulatas. Facile distliiguituc a L. clppeolaria \>'\\qo glabr^? atque 
lamellis distaniibus. Species pulchella, delicata. 

65. Lepiota hemisoodes Berk. 'et C. N. Fac. expj. n. ?>. -— Alba; i''5' 
pileo c^iupanulato, Gpidermide continua esquamulosa; stijiite basi 
snbbulboso gracili ; lamellis angustis venustis, postice distinctis. 

Had. in Jigno putri in ins. Bonm — Affinis L. eon/muii\ sed 
mlnor et lamellis non anastomOfrcis. 

66. Lepiota Zeylanica Berk. Dec. n. 142. — P.ieo subcarnoso carnpa- }?s 
nulato umbonato, epidenmdy ad mftdium ditTrActa. mar'gine stria- 

to ; stipite aaquali, farcto, glabro, radicante; annulo angusto patulo; 
lamellis latis ventricosis remotis. 

Ilad. ad terram in umhrosis Peradenya I.adii* (CrAaoNRR). — - 
Pileus circiter R cm.-la,tus; stipes 8 cm. vel ultra loni^us, 6 mm. 
crassus.' pileo infossus; sporae suhglobos^ 7-12 f/. long. — A L. 
continua cuticula diflracta mare^inp non crer.alo etc. dignoscitur. 

67. Lepiota Steinliausii Penzig F. Agrum. Le-pinta Cilri F^toinh. in iin 
litt., non In/.enga; — Pileo membranaceo, e.K conico oxpianato, d. 
6-10 cni., albo, glabro, levi, s^riceo ; disco carnuloso, niargme tenui, 
crenato-plicato . stipite cj^lindrico, ^racili, 8-12 cni. long.. 3-5 mm 
diam.. albo, sequali cum basi bulbosa; anuulo medio, persistGnte; 
lameliis remoTis, liberis. non anastomosantibus albis; sporis ovali- 
bus 7-8 ^4V2-5. 

Hab. in calidario horti Lazienki, Varsovia3. — Peraffinis vi- 
detur LepiolcK conlinuce Perk. Decad. n. 141 (Ceylon), a qua dif- 
fert annulo persistente, lamellis non anastomosantihus, stipite te- 
nuiore: a Lep. Dc/iciolo Berk. Dec. n. 244 (India or.j recedit 
pileo minore. sulcato-crenato, lamellis latiusculis etc. Species ha- 
bitu HialuicB sed annulata; exotica videtnr cum plantis cultis m 
calidaria importata. 

68. Lepiota oncopoda B. et Br. Journ. Linu. Soc. XI, pag. 4Q6. — jss 
A)ba ; piieo « digitalilorini convexo, subcarnoso, verrucis minutis 
oxasperato, margiue crenato; stipite podagroso verrucoso farclo; 
lamollis ventricosls, postice attenuatis, remotis. 

Uab. ad terrain Peradenya (Thwaitks). — Pileus 13 cu). !a(us 
obtusus, !ate umbonatus; stipes V* cm. longu.^^; annulus ampius, 
laceratus ; lamellce circiter 1,3 cni. lata^; sporai pallidissinio luteas, 
oblongfc 11 p.. long. ; mycelium delicatum albnin. — L. conlinuQ, 
projjabiliter hujus formam nou verrucQsam sistjt. 46 Agaricineeej LeiKiosporaE'. Lepiota, 

^■"■^•^■) GranalosiH : velo universali pilei at stipiUs prinnifcus contigiio, quo rupto 
foTmatur annulus iriferus. Pileus granulosus vel verrucosas. Hymenophorum 
a stipite ininus discretum, quam in reliquis Lepiotis. 

69. Leplota tulierculata Brigan. Neap. t. 37, f. 1-3, Fr. Hym. Eur. I3y 
p. 35. — Pileo subcarnoso, e globoso expanso, cule (velo) crassa, 

in tubsrcula concoloj^a secedente, alutaceo-pallido: stipite farcto, 
subhulboso, fibriiioso; larnellis liberis, approxiraaUs, albis. 

Hah. in silvis et campestribus. Neapoli Itali?e meiMd. — Sta- 
tura Ht rnfigmtudo />,- holo^erice<x, 

70. Leplota venusta Bagl. Coatm. Cntt. Ital. 11, p. SGI, Fr. Ilytii. Eur, i40 
p- 35. — Fileo carnoso, convexo, .T.argine teiiuissimo, subuK^rnbra 
nacoo, crenulato, striato -snlcato, cute rulvescente, i'i centra fati- 
sceiite; siipile solido, sursuru incrassaio, ad medium peronato~zo 
nato, concolore; lamsliis dent^ tenui adaexi.«;, subventricosis, albis 

llab. ad pedes .Musse paradis2aca& in horto Genuensi Ita- 
Ji.'H bor. — Slipes i,upra annuium reflexam, lacero-sulcatum can- 
didus, lamellaruw icama sericeo-arachnoides. 

71. lepiota Pauietii' Fr. Epic p. 17. Hyrn. Eur. p. 36, Hypoph. Ro- ,^, 
du.in Faul. t. IGS^ f ). — - Fiieo earnoso, e convexo expanso, spi- 
nuloso-exasperato^ cute in anniilu.m frustulosum continuala: sti- 
pite farr-to^ curto. firmo lamellisque tftnuibus, confertls albis- 

Hnb. in silvis cii'ca Faris Ca!li«. — Sequentibus firmior, hu- 
.Ttiiis. subbuibosa, mollis. virulenta. colore ■( de noiselte ». 

72. Lepiota Carcharias Pers. Sj^n. p. 263. Ic. pict. t. 5, f. 1-3. Albert. 
e* Schwpin. p. 146. Brigan. Neap. t.. 21, f. •^, r r. .'^lymn.p. ;j6, A. 
ramenlaccm Krombli. t. 25, f. 21-25, A. oJhomarginaJu^ Schum. 
A.. granulusi var. Fr. Epic. Hyinen. Eur p. 18. — Fiieo carnoso, e 
convexo plano, umbonato, granuloso stipiteque e farcto cavo, sub- 
bulboso, squamuloso incarnatis; lamellis adnexisj candidis. 

Had. \{\ pine-is Buropa? frequens. — - Pileus 6 c.m. lalus; bf.ipes 
4-7 nun. crassus ; sporae minutae sph^roidenu vol subspliferoideoe 
4^3. — Vqr. aiba A. cris^afus Havz. t. 44, f. 2. 

73. Lepiota cinnabarina Schwein. p. 147, Secr. n. 51 Fr. Monogr. I, 1+3 
p. 29, Hymen. F.ur. p. 36, A. granulosus v. cmnabarinm Alheri. 

et A. pramt/osus ¥1. Dan. t, l79.o (fig. incorrecfa quoad lamellas), 
.squaniis stijjttis detei'.si:s. — Pileo carnoso, mox explanaio, obtuso, 
g^ranuloso-furfuraceo, persistenter cinnabariuo ; 5ti{)ite farcto, sub- 
bulhoso, infra annuiirm inferum rubro-squaraoso; lamellis liberis, 
ianceolaiis, albis- Agaricineae, Leucosporde, LepioLa. 47 

Hab. iu pineii:^ jnontosis Europ<v, haud raro. — Afnnibus ve 
gelior, piieo 5-H> crn. !ato; caro .pallida ; sapor niitis, 

lA Leplota Terreji B^^rk. <->X Hv. n. 1183, Ff. Hyni. Eur. pag. 36. -- h-j 
A priori lex loone) difrert statura curta, constricta, {.«ileo magis 
coiivexo, auranfio-rubr-o, stipite suhtequali: lamellis latii, ventri- 
cosis. 

HaO. in solo arenoso Aiigliw. — Pileus 2-5 crn. ialus; spo- 
r?f? 5^4. — Inquiremium. raim a prioi-e constantor dillerat; Saund, 
et Sm, 111. 35, [. i-5 

75. Lepiota yranLj.iosa Bat.sch t. 6, f. 24. Mar/. t. 44. f. i, C'ook<^ m5 
lli. t. j^s Gillet C. Franc. cuni icone. Schum. pa.ir. 2^)(). A. grn- 
nui. /'(irruginetxz Pers., Alb. ei Schw., Fr. Syst. .V!yc. 1, pag. 21. 
Hymen. EiH". p, 36. — Pileo carnoso, e cnnvexfi explanalo., obtuse 
umbonato, lurfuraceo-granulato, ferruginef) vel brunneo-riito. sic,- 
citate cano-pailescente ; slipite farctocdYu. subBec(Uc).li, mtnute squa- 
muloso : lameiUs leviler adnexis. albi5. 

Hab. ad (erra.Ti !ocis vulgo apricis liuropae. Amer. borealis et 
AustralicB tMuLLER et ScMOMBuftoKj. — Colore piiei expaUeatis va- 
ri«tt; stipitem rarius violaceum vidit Fr. .PilGus passim rugoso-pli- 
catus 1,3-2.5 cm. latus, stipes 3-8 cm. aUus, "^-8 mm. crassus : 
spur% 4 -.- 3. Caro aiborabella, ex Schum. dilute umbrina. — Var. 
fufescens R. el Br. n. 1884; pifeo albodein rufescens. In Anglia. 

7t'j. Lepioia polygloma 8. tit Br. .lourn. Linn. Soc. XI, p. 50y. — j46 
Pileu subheniisphsrico verrucis erectis pailidis obsito; sfrpitH re- 
cto. rufo, furturaceo, albo-farcto; iatnellis lcitis nosticB truncalis 
rufulis. 

Hab. ad UM^rani Ceylon India-; (Tuwaites). — Pileus 2,5 cm,. 
ialus; stipes 2.5-3 cnu longus, 2 mm. crassus, sub^qualis, rube- 
.soeiis; famella» circiter 4 rrmi. lata.-, truncaicfi atquy postioe sinua- 
taB arescendo fusco-ruf»; sporpe 5 p.. ionfrtp. Aftinis L. granuloiLm. k? 

77. Lepiota cristaltena Peck 35 Rep. of St. iMiis. N. Y. p. 163. — Pileo 
couvoxo, suburnboaato, pulvere farinoso, niargmo pra.fs<irtini, ini- 
nute adsperso, aibo, (1\^(iq pallide roseo; janiellis conlertis., poslice 
rotundatis, liberis, albis; stipite tenui, albido. cavo; spons subel- 
lipsoideis 5 //. iong. 

Hah. ad terram in rnuscosis. Copake, Cotumbia County Amer. 
bor. — Statura circiter 2,5 cui, adaequans: pileus 4-8 mm. iatus. 
Habilus et color huius ininimre speciei nonnthil refcrunt L. cri- 
Slafarn. E pilei m.>irgine Scepe minuta veli fra^menfa dependent. An- 
nulus obsoletus. 48 Agariciiiese, Leiicosporie, Lepiota. 

78. Lepiota ptislllomyces Peck Report n. 28, p. 48. t. 1. f, 1-3. — hh 
Pileo teiiui subcaivipanulato vei coiivexo. subambonato,''granulis 
minutis fariuaceis albidis vel brunneis consperso,- lan-iellis latis con- 
fertis. liberis, albis; stipite fragili, aiquali, exannulato, rugoso, gra- 
nulis farinaceis adsperso, pilei colore,- sporis ellipsoideis 5^4. 

Hab. ad terram ad radices Pteridis iJquiliniie. Lake Pleasant 
Amer. bor. — Pileus 4-8 mm. latus; siipes vix 2 cm. attingens, 
1 mm. crassus. L. granulosce subaffinis, sed minor et exannulata. 

79. Lepiota asprata Berk. Dec. n. 143. — Pileo hemispheerico do- IBO 
mum depresso, p^llido, verrucis e fioccis fasciculatis exasperato; sti- 
pito subsequali floccoso-squamuloso : iamellis albis adnexis.. 

Hab. ad terram in umbrosis Ilautane Range, Cejlon Indi*; 
(Gardner). Swamps in Carolina meridionali Amer. bor. (Curt.) et 
in Australia (Beckler). — Pileus 3-4 cnn. latus pallide luteus ; 
stipes 4 cm. longus, A mm. crassus; annulus indistinctus; sporje 
8-lO^y.. long^e. Valde exquisita species, L. grannlosce aftinis. 

80. Lepiota amianthina Scop. Carn. II, p. 4o4, Fr. Monogr. pag. 29, i5i 
Hym. Eur. p. 37, /1. ftavofJoccosus Batsch f. 97, /1. croceus Kolt. 

t. 51, f, 2, Sowerb. t. 19, A. ochraceus Bull. t. 362, 530, A. m%t' 
ricalus Fl. Dan t. 1015, A. firahriatus Schum. p. 201, /1. gra- 
nulosi var. Alb. ot Schw. Grev. Scot. t. 104, Hussey I, t. 45, Harz. 
t. 4, f. 2, Ki-ombh. t. 1, f. 12, Hoirin. t. 13, f. 1 (anal.) — Pileo 
subcarnoso, e convexo plano, subumbonato, furfuraceo-granulo.^^o, 
ochraceo, carne lutea; stipite ccquali, gracili, squamuloso ; lan:iellis 
I adnatis, confertis, ex albo flaventibus. 

Hab. in silvis et tarapis apricis Kuropre totius et Americae bor. 
— Praecedentibus minor, tenuior, lamellis adnatis et carnH lutea 
prajcipue stipitis distincta. Sporce ellipsoidejc 5-6-4 (Peck). — 
Var. Broadwoodiae B. et Br. a. 1730; pileo hemisphserico, ilavo, 
tomentello, inflexo; lamellis subinde decurrentibus. In Anglia. 

81. Lepiota granosa Morg. Myc. Miami II, pag. 63, t. III. — Pileo 152 
carnoso, convexo, umbonato, furfuraceo-granuloso, ochraceo, disco 
rugoso-plicato, margine plus minus undulato- veP irregulari ; sti- 
pite plerumque bulboso, sursum attenuato. curvulo, farcto, sub an- 
nulo furfuraceo-squamoso et ochraceo, superne pallido vel brun- 
neo; annulo reflexo, persistenti ; lamellis adnatis, albidis; sporis 
subellipticis, b ^S. 

Hab. in lignis vetustis putrescentibusque Ohio Amer. bor. — 
Lepiola^ amianthincv Scop. proxima. Gregaria vel caespitosa; pileus 
5-8 cm. latus: stipes 5-10 cm. altus, circ. 13 cm. crassus. Agaricincfe, Loucospoia;, LepiuLa. 49 

82. Lepiota polysticta Rerk. Kngl. Fl. V, p. Q, Sauiid. oL Sn». t. 23, i53 
f. 2, Fr. Hyiri. Eur. pag. 37. Cooke 111. t. 30. — Pileo cainoso, 

e convexo, plano, coatiguo v. iii squamas rupto, testaceo; stipite 
floccoso-farcto, deorsum attonuato, infra annulurn fui,^acem squa- 
moso ; lamollis j-otundatis, e candido lutesccntibus. 

Hab. locis graminosis ad margines viarum Angliae. — Pileo 
ievigato vel squamosc rupto a prsccedentibus diifert. Pileus 4 cm. 
latus; stipes circiter 2,5 cm. altus, 1 cm. ccassus; sportft ellipsoi- 
dea3 4-5-272-3. IJt specios distinxit deniquo Fries forrnas L. gra- 
n?//osa.' olim subsumptas, nam prifiter coloi'es constantes insup<>r aliis 
notis gravioribus distinguuntur. Sejungendi necessitatem urg-ent mul- 
ta3 species diversissima) in liis quaasitie. Cfr. Ilarz., Krombh. etc. 
Ulterius inquirendum, num distinguendus Ag, lanitg/nosus Fl. Dan. 
t. 1248, f. 1, transitum ad L, paroannulatam indicans. 

*^****) Mesomnrphc^: miiiores, graciles. sLipite fistuloso, piloo sicco, cuticula 
integra, noc graftulosa vel lacerata ut in i'lypeolariis. 

83. Lepiota parvannulata Lascli in Linn. III, n. 12, Fr. Monogr. 1, 154 
p. 29, llym. Eur. p. 37, lcon. t. 1(5, f. 3 forma minima. — Alba, 
pileo carnosulo, ex. ovato campanulato explanatoque, levi, sericeo ; 
stipite fistuloso, gracili, infia annulum fibrilloso; lamellis liberis, 
confertis. 

fiad. in siivis major, in campis minor. — Parva, vix uncialis, 
insipida. Ii» forma minore pilous subfloccosusj 6-13 inm. modo la- 
tus;. Stipes 1-2 crn. longus, i mrn.: sporae 3-4^-2 (Britz.). 
81. Lepiota noscitata B.ritz. Derm. et Mel. App. p. 1S5, f. 131. — 155 
Pileo conico-expanso, 4 cm. lato, centro rubro-brunneo, ceterum 
albido, albo-brunneo, levi, vix striato; stipite librQso, cavo, 7 cm. 
alto, 3 nim. cr., pallide rufo-brunneo; lamellis albis. remotiusculis; 
sporis.globoso-oblongis, 4-5 s2-3. 

Had. prope Augsburg Bavariae. — Hinc /i. hisp/clw, illinc L. 
parvanPAt/al(P cognata. 
85. Lepjota magnannulata Kalchbr. in Grevillea. — Pusilla, alba; pi- J56 
\eo carnosuio e cainpanulato expanso, urnbonato, levi, sericeo; sti- 
pite gracili, subfiliformi, fiexuoso, sub annulo, pro ratione amplo, 
membrdnaceo, ereclo. fibrilU^ nlbis obsito; lamellis subiiberis, ven- 
tricosis. confertis. 

Hal^. in Somersel-East (Mac Ow.). — Pileus 4-6 rrim. latus: sti- 
pes 4 cm. altus, siccitate rufescons. A L. paroannulala, inodo stt- 
pite tenuiore. lorigiore, el annulo aniplo diflert. 50 Agaricineee, Lcuoospor?e. Lepiota. 

86. Lepiota carneifoiia GWl. Champ. Franc. p. 65 cum tabula. — Pileo 
carnoso, coiiveKo-plauo, obtuso, bruuneo v. brunneo-purpureo, cute 
denique granulHto-fissa. 3-4 cm. diam.; lameilis carneis, deniiis, a 
stipite remoti.'-,- stipite al]H), farcto, basi siibincrassato, fibriUoso, 
o cm, longo, 5-6 mm. ci'. ; annulo amplo albo, deniquw sublibero. 

Balj>. ad vias umbrosas in Gallia l)or. 

87. Lepiota sisirata Fr. Syst. Myc. I. p. 24, Icon. t. 15, f. :j, Hym. i->8 
Eur. p. ;>7, lierk. et Bv. n. ilH5. Cooke 111. t. 85. — Pileo car- 
noso, tenui, campanulato, obtuso, atorais nitentibus pruinoso, pal- 
lido; stipite subiistuloso, a^quali veloque infero fibrillosis ; lamel- 

lis subliberi.s, adscendentibus, candidis, 

Hab. \n graminosis, hortis Suecia^ Anglia^, Bavaria^. — Gra- 
cilis, velo fibrilloso circa marginem pilei ap[)endiculata. Pileus al- 
bidus. sed in fiavidum vel carneum transiens, 4-6 cm. latus; stipes 
C-8 cm, longus, 2-5 mu). crassus. — L. IVIorieri Gill. (^hamp. 
France, cum icone. A typo dilTert lamellis a stipite (collariato) ma- 
gis remotis. In Gallia bor, 

88. Lepiota nictophila Kllis Pull. Torr. 1874. p 45. — Pileo car- m 
noso, cylindraceo-hemisph;erico, dein convexo vel concavo, late um- 
honato, margine sulcato-striato, dein striis centrum subattingenti- 
bus, pneeipue in disco squamis tenuibus, nigris, adsperso; stipite 
gracili, 2,5 cm. circ. alto, farcto, farinaceo-squamoso. supra me- 
dium annuUiri signo ornato et linea atra basi notato ; lamellis sub- 
confertis, postice i'olundatis. liberis. margine sMriu.latis, albidis; spo- 

ris brevibus, oblongis, circ. 5 u. longis. 

Hab. ad terram in cellis vinariis, Newfield America» borealis, 
julio. Subcapspitosa, mycelio abundantf, albo prredita; pileus 2,5 
cm. latus. 

89. Lepiota seminuda LaseU Linn. n. 17, (Juel. .Uir. p. 210, Fr. Hym. i<iO 
Fur. p. 38, A. hislion Secr. n. 42,^1. ocellati var. Montagne, dein 

A. actinovhizns iu Ann. Sc. Nafc. Vf, t. 12, f. 1. — Pileo car- 
nosulo, campanulato-expanso, umbonaio, floccoso-farinoso, demum 
nudo, margine a velo lacero appendiculaio ; stipite fistuloso, tenui, 
farinaceo: lamellis attingentibu.s, tenuibus, albis, 

Hab. in silvis nemorosis Europa!. — Admodum tenuis, delica- 
ta, pileo albido vel carneo. Pileus 1-2 cm. latus; stipes 3-6 cm. 
altus, l-P/j mm, crassus. — "L. lilacina Qued. Ench. p. 8: ela- 
lior, caridida,- velo amijene violacoo v. lilacino. In Gallia. 
yo. Lepiota Bucl<nalli B. et Br. Cooke III us. t, 19. f. b. Agaricus ig] 
seminudus v. lilacinus Quol. Clav. pag. 6. — Graveoleus; pileo Agaricinca;, I.eiico.spora?, Lopioli». .55 

canijjanulato dein cotivexo, albo asquG ac stipitis parle supuriore 
pulvoro lilaciiio consperso : lainellis aibis rnargineni pilei vix at- 
tingentibus. 

llalK ad terram Cltfton BritanniH' (UuoKNAf-L). — Pilens 2,5 
crn. d.; stipes 7-8 cni. altus; odor subbituimnosu.^ ; spora; 7-S ^- 
2.5-3. 

91. Lepiota fulvastra n. Qt C. Ann. Nat. Hist. Dcc 1S58. — r3rv.'i; i^i 
piloo plano-conve.YO candido, e velo CliIvo sqnamoso-maculato ; mar- 
ginc .^triato-sulcato plicatoquo; stipito gracili glabro sursum annu- 
laio; annulo Lulvo; lamellis distantibu.s crassiusculis candidii^simis, 
altingentibus. 

llab. m solo .sabulo.so Carolin.io iiif. .\mor, bor. (Curtis). — 
Gregaria: pileus Q-Vd mtu. latus, interdum conha lamellas rimo- 
iius sicut in Coprinis: stipes 2,5 cm. altus, vi\ 1 ium. crassas in- 
tus fibroso-spongiosus; lamelb-o annulo distincto adnexa.'. : qui ta- 
nien a pileo non ita discretus. Afrinis L. seminiulcv. 

92. LepJota floralis H. el C. Ann. Nat. Ilist. Dec. lS5a. — Pusilla, m 
pileo plano, squamis floccosis brunneis vostito; margin(,\ siriato ; 
stipite gracili deorsum attonuato pileo concolore; annuio medio per 
sistento; lamellis caiididis, tenuibus, distantibus, vontricosis, liberis. 

Uab. ad terram in h'jr(is_CarolincC infer. Amer. bor. (Ravenri.). 
— Pileus 13-19 mm. laius; stipes 6-25 mm. longus, 1 mm fcas- 
sus; lamellsi alba.- ; sporcw 10 u., long. Stricto afiinis />. /v7/;as/m' 
scd non eurnidem Iiabet colorem niteisleni atqno nou sunt lainel- 
he ci'assa'. Afiinis otiam L. cullorum, sed ob pileum planum ^spe- 
ctu abunde diversa neque spcrie tam long.e (djservantur, licet 
quoad dimensiones mnito variai)iles sint. 

93. Lepiota ceramogenes 1-. et l;r. Jonrn. L!nii.,Soc. XI, n. oOS. — )64 
Pusilla, straminea; pileo e caiupanulato couvexo. uiubonato, gla- 
bro vel pan.-o grrumlo^o, margino ap^tondicuIaL.) : stipite bvc-^vx. an- 
nulo fugaci; iamellis ventricosi^, candidis. ajjpr''' ■;imalis 

Ilab. in terra oUarum lloralium Ceylon (THWArrKs). •— Pileu-i 
5-8 crn. latu? ; stipes 10 cm. aUus, X uir!i, crassus, sursum an- 
nuli fragmentis obductus: laineila^ 13 inu). lat*; spora-'. obl(;i!g;i' 
6 [>.. long. Lamellc'e arescendo in rubiun veigiiut, — Di'<"nO;?cittir 
a L. Ilorali B. et C. sporis ponitus divor.^^is. 

94. Lepiota mesomorpha Hull. t. 500. f. 1. V\\ El, 1, pag. 2, H;/m ?« 
Eur. p. 38, Weinm. koss. p. 12, Kickx: pag 134. Seyu. Montp 
pag. 115. — Pilco carnosulo, campanulato, sicco stipiteque (isiu- 52 Agaricineae, Leucosporie, Lepiota. 

loso, curto, tenui levibus et glabris ; annulo erecto, persistente : 
lamellis liberis, ventricosis, candidis. 

Uab. ])assiin per Europam et in Australia. — Gracilis, pileu 
llavescente. Pileus 2 cm. latus: stipes 5 cm. altus, 2 mm. craasus, 

95. Lepiota denudata Rabenli. Exs. n. 1001, Fr. Hym. Eur. p. 38. 155 

— Pallide sulphurea; pileo submeml)ranaceo, canipanulato-expan- 
so, prinio furfuraceo-fioccoso , dein nudo, levi; stipite fioccoso- 
farcto, subaBquali; annulo tenerrimo. fugacissimo; lamellis liberis, 
approximatis, ventricosis. 

Hah. ad cortices vaporariorum in Bohemia. — 0'b stipitem nu- 
dum hujus loci videtur. Pileus VJ^-'^ cm. latus, sporse 5-7 =; 4-5. 

96. Lepiota s^rena Fr. Hjm. Eur. p. 38. A. confmu^ Trog. Helv. 167 
pag. 11, A. mesomorphus albus Passer. Fung. Parm. — Candi- 
da; pileo carnosulo, e campanulato plano, nudo, levi, glabro; sti- 
pitG e farcto fistuloso, bulbilloso, elongato ; annulo medio integro; 
lamellis liberis, leviter ventricosis. 

Hab. locts grarainosis Europae australis. — Gracilis, 8 cm. usque 
alta; stipes 2-2^2 'nm. crassus; spor?e ellipsoidese, 2-guttat3e, 10 
[). long. (Quelet). Teste Fries iii Grevillea L. Brebissoni God. 
in Gill. Champ. de France, cura icone, est forma margine stria- 
tulo prsesentis speciei. 

****"■*) Epidermide sicca, sed quoad velum iterum inquirendse species. 

97. Lepiota phlyctaenodes B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, pag. 501. ^^ 

— Pileo convexo, obtuso, carnoso, verrucoso, margine squamoso; 
stipite aequali fibrilloso-farcto; annulo amplo descendente; lamel- 
lis ventricosis, approximatis. 

Hab. ad terram in substantiis vegetabilibus putrescentibus, Pe- 
radenya Indiae (Trv^'aites). — Pileus 2,5-5 cm. latus, plano-con- 
vexus, late umbonatus, verrucis rubro-brunneis erectis exaspera- 
tus, margine fibrilloso squamosus; caro rosea; stipes 5 cm. longus. 
4 mm, crassus^ intus et extus rubescens; lamellae 2 mm. latae, po- 
stice rotundataj; sporae oblique ovataj 8 //. long. 

98. Lepiota psellitrphora B. et Br. Journ. Linn, Soc. XI, p. 500. — i69 
Pileo plano depresso, carnoso, fusco, diifracto-maculato, margine 
arcuato, stipite crassiusculo, armillato, solido ; annulo descendente 
amplo striato: lamellis ventricosis, pallidis, postice rotundatis. ap- 
proxiraatis. 

Hab. ad terram Peradenya, Indiee (Th"waites). — Pileus 4 cm. 
latus; caro compacta alba; stipes 4 cm. loi>gus, 8 mm. crassus Agaricinese, LeucosporaR, Lepiota. 53 

squaniis zonatus; aniiulus araplus, albus; lamellae 6 mm. latae ; my* 
celium album. 

99. Lepiota Sepidophora H. et Br. Linn. Soc. Journ. XI, p. 498. — i^o 
Pileo e campanulato papiliato-umbonato plano, subcarnQso, obtnso, 
squamuiis minutis obsito; stipite sursum attenuato farcto ; annulo 
mobili; iamellis ventricosis, approximatis, citrinis. 

liab. ad terram Peradenya Indiao (Thwaitks). — Pileus 2,5 
cm. latus, aibus, squamis mihutis rubescentibus, arescendo stria- 
tus ; stipes 4 cm. longus, 3 nini. crassus, roseus; annulus integer, 
cratorirormis ; lamellai 2 mm. latte, postice rotundatae; spora:' 8 
u. long. Exsiccata lutescit. 

100. Lepiota multicoior B. efc Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 502. — ''^ 
Pileo subcanipanuiato obfcuso, candido, squamis fibriilosis rufis liic 
illic picto!; stipite ciavato albo, deorsum t^ufulo albo-farcto, annulo 
ampio descendente; lameilis iltrinque attenuatis, approximatis. 

Hab. ad terram Peradenya Ceylon (Thwaites). — Pileus 2,5 
cm. latus, 4 longus, circit^r 4 mm. crassus, inferne leviter rufus; 
iainell» 3 mm. latae rubescontes; sporae 5 p.. long. — : Afnnis L. 
meiabolce. 

101. Lepiota thrombopliora B. et Rr. Journ. Linn. Soc XI, p. 500. '^2 

— Pileo conico albo, squamis grumosis brunneis obsito, margine 
(isso: stipite subaequaii furfuraceo; annulo amplo descendente; la- 
meliis angusfcis utrinque attenuatis, candidis. 

Hab. ad terram Ceylon Indiae (Thwaites). — Pileus 2 cm, la- 
tus ; stipes 2,5 cm. longas, 2 mm. crassus glaber, rubescens: la- 
mellas 1,6 mm. latas, approximatss ; spor^ 13 ij-. lOng. — Affinis 
L. albo-russeiB. "^ 

102. Lepiota pseutio-granulosa B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. .501. 173 

— Pileo subcampanulato estriato, verrucis erectis et puIvefG obsi- 
to ; stipite clavseformi e farcto cavo; annulo amplo descendente; 
iameilis candidis, angustis, utrinque attenuatis. 

Hab. ad terram, Peradenya Indiae (Thwaites). — Pileus 2,5 cm. 
latus albus verrucis farinosis ornatus: stipes 4 cm. longus, 2 mm. 
crassus, albus, [lulverulentus ; sporae 5 f. long*. 

103. Lepiota hOiospiiota B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 497. — 174 
Pileo plano, s'ubcarnoso, striato. pallide carueo, fibrilloso, squamulis 
atro-purpureis notato; stipite clavato, flexuoso, ubique punctato; 
annulo atro-purpureo, angusto, submobili; iamellis pailide stra- 
mioeis, ventricosis, postice attenuatis, approximatis. 

Hab. ad terram, Ceylon Indiae (Thwaites;. — Piieus 4 cm. la- 54 Agnrieine;.e, Leucospoi^re, Lepiota. * 

tus ,• siipes 5 0111. longus, 3 mrn. crassus; larriell* 2 rijni. latre; spo- 
r;^ (/vatce S u.. long. Totus fungus exsiccatione in brunneuin ver- . 
git. — Afiinis J.. biornaiiG. 
i04. Leplota biornata B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, pag. 502. — 175 
fMleo convexo, carnoso, serioeo, squarnulis puactirorniibiis rubris 
insperso, estriato; stipite niaculato e Jarcto cavo, radicante; an- 
'iulo descendonte; lainellis veatricosis, albis, approxirnatis. 

Hab. ad terram in Angiia et Peradenya (Thwaites). — Caespi- 
tosa: pileus 5 cm. latus, cainpanulatus; caro alba vel leviter fla- 
va; stipes 10 cm. longus, 8 rnm. crassus obliquus, basi attenuatus,, 
rubi'0-macuiatus, intus rubescens; anaulus margine maculatus si- 
cut pileus; lamelia) 4 mm. iata^; spora? 10-8. — Sicuti L. rubyn- 
caia totus fuugus aroscendo nigrescit. 
105. Lepiota carphophyila R. et Br. .Journ. Linn. Soc. XI, pag. 498. 176 
— - Pileo conve^xo, obtuso, subcarnoso, subfulvo; centro pulvera- 
ceo ; margine jibrilloso; stipite recto concolori e farcto cavo; annulo 
descendento, mobili, candido; lamellis stramineis, ventricosis. po- 
stice attenuatis, approximatis. 

Hab. ad terram, Ceylon (TnwAiTEs). — Pileus 5 cm. latus; sti- 
pps 4 cm. loiigus, 6 mm. crassus; lameila^ 8-4 mm. latae; sporiti 
!ate oblongcV 6 [j.. long. — Distinguenda a ceteris formis L. crij- 
IhrogrammcA; ob annuli diflerenti natura. 
!06. Leplota CUCUlliformis Fr\ Fungi Nat. pag. 4. -- Pileo carnosu- 177 
lo ol)longo-cucu!lato, nudo, contiguo, giabro 2,5 cin. alt., dein 
t:xpatiso 5-0 cm. lat.: stipite fistuloso, gracili, ievi, sursum atte- 
iiuato, bulbo globoso-depresso, maryinato, insititio, annulo mem- 
branaceo, mobili, integro; iamellis approximatis. 

Hab. ad (erram pi omont. Bouie Spei (Zryiier). — Pusilla species. 
lOT. Lepiota inebrjata P- et Bi. Journ. Lmn. Soc. Xf, p. 497. — i78 
Pileo carnpanulato fortiier umbonato, subcariioso, in squamulas par- 
\as superficiales sericeas ropto; margine striato; stipite sursum 
attenuato glabro; annulo mobili ; lamellis ventricosis, subr&motis, 
postice attenuatis. 

Hab. ad terram, Ceylon Indi^i! (Thwaites). — Pileus 5 cm. vel 
ultra latus, pallide luteus; stjpes 8 cm. longus albidus pleru»r:<|ue 
i\adicatus; lamell* alb;o 4 mm. latce ; sporte oblongre 8-9 ,u. long. 
Dissecfa vel exsiccata vinosa (it mm tamen ita intense ut in plu- 
ril';us aliis speciebus. 
108. Lepiota erythrogramma B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 498. m 
— Pilfjo plano unibonato vinoso, lituris fibrosis concolorlbus no- Agaricineffi, LeuQosporse, Lepiota. 55 

tato; siipile e basi ciaviformi sursum attenuato, candido, glabro, al- 
bo-farcto; annulo submobili; lametiis ventricosis, approximatis. 

llab. ad terram, Ceylon Indiae (Thwaitks). — - riloiis 4,5 cm. 
latus; stipes 5 cm. longus, 6 mm. ad medium crassus ; lanieilai 4 
mm. Jatee, albaj,- sporcC 6 {j.. lojig. multo latioi^es qijam in //. albo- 

109. Lepiota albo-russea B. et i3r. Ann. Linn. Soc. XI, p. 503. — i»0 
Pileo campanuiato, late umbonato'. rnbro-fiisco, id lidiras fibrillosas 
rnpto; carno alba: stipite e basi clavata atienuato, albo-farcfo; an- 
nulo ereoio; lameliis venti'icosis crenatis. 

Ifab. ad torram, Peradenya Ceylon ('rnwArrKs). — Pileus 3,8 
cm. latus ; stijies 6,5-8 cm. altus; sporaj clavaicC 1 '/. long. 

110. Lepiota hapaiochroa B. et Br. Ann. Linn. Soc. XL p. 503. - i8i 
PHeo e convexo depresso tenui;centro .fusco-notaio; margine sul- 
cato; stipite suba>quali, glabro, radicante, candido; anm-lo modio 
erecto ; lamelHs ar^caatis postice rotundaii>=, remotis, candidis. 

Ilab. ad terram, Peradenya Ceylon (Thwaitks). — Pileus 2,5-3 
latus ; stipes 'S cm. longus, 3-4 mm. ci'assus ; lamelln^ 3 tnni. la- 
tu! ; sjjora' oijlonga; 3 a. long. — Atimoduni delicata species. 

111. Lepiota Montagnei Kalchbr. in Grevilloa. Conf. Ann. d. sc. Nai. 182 
VII, 1H47, n. 1 (sine nomine). — PiJeo ovato-expaiiso, papiila- 

to, parce rufo-squamu!oso, albo; stipite [iro ratione curto et tn- 
imi, sui'sum attenuato, basi bulboso; lanudlis liberis. albis: annulo 
integro, mobili. 

Hab. in Somerset-East AlVicifi austr. — Pilcus 1-3 cm. latus: 
stipes l'/3-2 cm. longus. I Vg"'^ '^""'- craosus. Papilla in veriicr' 
])ilei rufo-fusca. Cel. Montagno ii» J*]num. r'ui!<4()rum Africio merid. 
a iVT. Drege quondam iectorum, 1. c. montionein facii de Lepiola, 
Ay. ch/peolario, Ag. cxcorialo ot A(j. rna&iophoro. Berk., affini 
.sed ad nullum horum referonda. Idem prorsus do nostra specie 
valet. Kalclibr. 

112. Lepjota WedrieHii Mont. Cent. VIL pag. 20. — Piloo carnoso. ^ igs 
convexo explanato, centi'o umbonato, margino undulato striatulo, ob- 
scure puichre violaceo, radidiim albo-Iitur^to ; carne all>a, stipite 
solido, bulboso, levi, rHcio v^l incurvo ; annulo amplo erecto, inte- 
gro lamellisque tridymi"? convexis, a stipiie remotis, albidis. 

Hab. ad ierram in silvis umhro.sis secus llumen Tocantins di- 
ctum in Brasilia, prov. Goyaz, mense julio (Weddkll). 

113. Lepiota Missionis Berk. Not. Fung. Zan/;. Ann. Nat. Hist. 1SS5, „,, 
p. 384. — Pileo campanulato, fortiter papillato-umhoiiato, demum 56 Agaricinesc, Leiioospor?e, LepioU. 

expHnso, sei-iceo, s^quamulosa, cito glabrescente; rnargiae striato ; 
stipi.te ip.quali, ba^^i incrassato suUglabro; annulo amplo renioto ; la- 
niellis ventricosia, postice rotundatis, liberis ; sjioris hyalinis niaju- 
sculis. 

Hah. in Zanzibar. — Ab indigenis editur, nomine cc Uoga». — 
Pileus 5-9 cni. lat., albo-flavicans, siccando seepe nigrescens; sti- 
pes 7 cni. b)ng., G mm. cr. 

114. Lepiota Becklerl Berk. Lmn. Journ. XIII. pag. 156. — Pileo.i85 
subgloboso V. campanulato umbonato, spongioso, toraentoso, versus 
apiceai squamis parvis exasperato; stipite exaltato, minutissimc 
verrucoso, glabresceate, aequali, radice tuberiformi ; annulo amplo 
ddlexo; lameihs latis, ventricosis, postice attenuatis. 

Hab. ad terram in locis adustis, Clarence Kiver .\ustralifti 
(Beckler). 

115. Leplota bulblpes Mont. Cent. VII. p. 20. — Piieo carnoso. lan- uj^ 
dem explanato. concaviusculo, radiaiim striato, griseo, centro rufe- 
scente subumbonato; stipite disciformi-bulboso, fistulQSo, levi, albi- 
do, supra annuluni infundibuliformem cinereo-j^ri.seo; lamellis di-tri- 
dvmis convexis. liberis, albis. 

Hab. ad terram in silvis humidis Goyaz IJrasilice inter folia 
putrescentia (WKonELL). 
IIG. Leplota pardina Sacc. et Cuh., Afjaricas (Lepiota) pardah/us jg^ 
Monl. Ceni. VII, p. 21, non B. et hr. — Mediocris, solitaria; pi- 
leo carnoso, homisphrerico, e pallido albicante, squamis crassis ob- 
scuris exasperato, pellem Pardi mafulatarn referente (unde nomen); 
carne crassa alb;i ; stipite solido crasso, basi discoideo-dilaiato; an- 
nulo porsistente; lamellis tridymts <;and:dis. libens, iongiorum mnr- 
srine rectiuscuio. 

Hab. ad truncos in silvis brasilionsibus, provinci^e Matto-Grosso. ,gg 

117. Lepiota ieprlca B. et Rr. .Journ. Linn. vSoc. XI, p. 513.- — Pi- 
leo convexo. centro verrucis pyramidatis mfirgine depressis aspero ; 
sli[>ite clavteformi fuifuraceo; lamt-ilis ventricosis, postice atte- 

iiuntis. 

Hab. ad ierrara, 'Peradenya Ceylon Iadi:e (Thwaites). — Pi- 
Igus 10 nim. !atus; stipes 2,5-4 cm. longus; spor?e 13 p.. long. Af- 
rinit,as f'.uni l phiycicFnodf manifesta. 

118. Leplota varians K. et Mac. Ow. in Grevillea. Ag. (Lopiota) ru- -.«9 
bncali B. et Pr., var. in Grevillea IX, pag 1?. — Pileo tenui, e 
conico-campariulato, plano, leviter umbonato, I-.^> cm. lato, levi, 
glabro, subsericeo, passim excorialo, albo cinersscente, carneo vel Agariciiiete, Leuoospofai, Lepiota. 57 

fusco-purpureo; inargiiie striato; stipite larco, gracili, 3-7 cm. 
loiigo, 1-4 mm. crasso, suhfequali, basi leviter bulboso, mycelio 
albido, obducto, coterum glabro paliescente aut ruhescent^: an- 
nulo medio, fixo, erecto, lloccoso-membranaceo: lamellis remotis. 
subdistantibus, ventricosis, albis. 

Hah. inter folia putrida -irbustorum ad ped. moiitis Boschberg 
AlVic^^ au.sir. (Mac Owan). 

]1P. Lspiota aUorea B. et Br. Journ, Linn. Soc. XI, p. 499. — Ni- 190 
vea : pileo campanulalo, .subcariioso, lati.«simo papiUato-umbonato, 
nmbono coniro depre.sso. striato particulis furiViraceis obsito; sfcipi- 
te clavato, grumo^o-farcto; annulo angusto : lamellis^arcuatis. utrin- 
([ue attenijaiis, remotis. 

Hab, ad torrain, Ceyion (Thvvaites). — Piieus 3 cra. latu.s atque 
crassus; stipes 8 cm. longus, flexuosus 3 mm. ad medium crassus; 
lameliae circiter 4 mm. lat». 

120. Lepiota oenopoda B. et I^r. Journ. Linn. Soc. Xi, pag. 499. — I9i 
Piloo late campanulato, papiijato-umbonato, membranaceo, sulcato. 
squainuiis paucis super(icia]ibu5> albis obsito; stipite ciavato extus 
intusque rubro; atmulo medio persisfcente; lameilis latissimis, vefi- 
tricosis, ascendentibu.*, postice attenuafcis, approximatis. 

Uab. nd ligna emortua. PoradGnya India^ (Thwaites). — Pilous 
6 cm. basi latu?, 4 cm. altus, albus, umbo ruber; stipes 8 cm. 
longus, 3 mm. ad merjium crassus. glaber,- lamell* 8 mm. latu:' ; 
sporae 8-10 {/. iong. 

12). Lepiota citrophylla B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 509. — 
Pileo obtuso vel late umbonAto, demum depresso, citrlno, squainu- 
lis variis, rufis obsito; stipite cifcrino e farcto cavo squamuloso; 
lamcMIis ventricosis. postice rotundatis vel attenuatis, approxima- 
tis, citrinis. 

Hab. ad terram, Peradenya Ceylon Indiae (Twaites). — Plures 
forma?. liuius speciei occurrunt: a) campanulata, pileo transver- 
se squamoso atque stipite .squamuloso attenuato basique leviter ra- 
dicato. aut truncato , squamis minus transversis atqua laraellis 
postice attenuatis: b) pileo plano, demum doprosso, margine stria- 
to, cenlro ieviter squamuloso vel minute maculato ; stipite extus 
intusque rubescente; lamellis potius remofcis, postice attenuatis. la- 
tis: c) pileo hennispiiairico, minute squamuloso; stipite glahro, te- 
reti, potius piieo immerso; lamellis postice rotundatis hic illic vi- 
ridi tinctis. Varietatem sistit a ceteris magis distinota: d) piieo 
" convexo, fortiter umbonalo : stipite Hhrillo^o, basi incrassalo; la- 192 58 At!:aricinere, Leucosporiy, fiepiota. 

inellis posiice rotandatis ; sporis ubJique ovatis 8 p.. long. : c) piloo 
caiupanulato, lato umboiiato, fioccoso ; lamelhs postice attenuatis, 
luleis. — Afnms L, lepidofihoric sed exsiccatione aspecluni su- 
mit plarie divei-siini. 

122. Lepiota sulphurella Kalch. et C. iNatal Fuiigi in Grev. — Tota '^5 
stijphurea; pileo e convexo piano, uinbonato, vix 3 cni lato, in 
unibone umbrHio, ceterum squauiuiis verrucferormibus, sparsis, um- 
brinis nolafo margineque striato, stipite tenui, fistuloso. «quali. 

 glabro; annulo uiembranaceo, pendulo; lamellis approximatis, vix 
confertis, ventricosis ; sporis late ovatis, 6 :; 3,5. 

Hab. ad Port Natal Africai inerid. (Wood). — A Lept. citro- 
phylla B. et br. ob annulum inembranaceum, aliena ; chartam co- 
lore pulchre sulphureo tingil. 

123. Lepiota CopriiiopsJs Mont. Cent. VII, pag. J^O. — Tota alba: i9i 
pilco hemisph<v^rico, carno^so, nitido; stipite elato, basi incrassato- 
bulboso compresso, levi, fistuloso, tubo intus larnellis lanceolatis ap- 
pendiculato; annulo persistente; laniellis siinplicibus subeequalibus 
confertis lanceolatis, liberis, concoioribus. 

Hab. ad terram solitaria, in silvis provincia3 Goyaz Brasilice. 

124. Lepiota rubricata B. et Br. Journ. Linn, Soc. XI, pag. 497. — 195 
Pileo e campanulato plano-convexo obtuso vel umbonato, margine 
sulcatu, parce squamuloso; stipite subsequali; lamellis distantibus 
postice attenuatis, approximatis. 

Hab. ad terram, Peradenya India? (Thwaites). — Pileus 5 cm. 
latus, pallidus sed (more fuijigi totius el prcesertim lamellarum) in 
rubrum abiens arescendo; stipes 6 ram. longus, 6 mm. crassus. 
fibris gossypinis farctus; lamel!«; citrinae; sporsp 10-13 p. long. 

125. Leplota trichroa Mont. Cent. VII, pag. 21. — Solitana epigcTpa. 196 
tricolor; pileo carnoso, convexo, centro umbonato radiatim suicis 
interruptis, favosis extiavato; margine albescente, ujrnbonato obscu- 

re lutescente nitido, carne crassa alba; stipite articulato, ad basim 
sensim incrassato-bulboso, solido, sub annulo persistenie squamu- 
loso albo; lamellis tridymis liberis puichre lilacinis. 

Hab. m campis udis ad terrani in Brasilia, proviacia Matto- 
Grosso (Weddell). 

126. Lepiota exstructa Berk. Fl. New. Zeal. pag 173. — Pileo cam-.>iy7 
panulato tessellato-verrucoso, epidermide levi dehiscente apices ver- 
rucarum investiente; stipite subaaquaii sUrsum annulato; lamellis 
angustis remotissirais. Ag-aricineie, Uiucosporie, Lepiota. 59 

Hah. iid lerram in Nova Zelandia (Hookkr). — Stipes 7-8 cm. 
alt., 6-7 mm. cr. 

127. Lepiota paroena B. et Br. Jouni. Linn. Soc. XI, pag. 502. — i?6 
Pileo cunvexo, albido, piloso-squamoso; stipite clavato, rihrulIoHo 
farclo; annulo descprulente fugaci; lainellis arciiatis. 

Hab. ad terram, Ceyluti Iridiae (rHWAiTES). — Pilous 5-0,5 cin. 
latus; stipes 5 cni. altus, 4 rnm. ad medium crassus ; larnella' po- 
stice attenuatie; sporjt 5 (.-.. long. Totus fungus, pra^cipue lame!- 
i«, exsiccatione intense vinoso-rubrj» evadunt. 

128. Leplota macrocola B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 502. — i99 
Eximie csespitosa; pileo e carrjpanulato late umbonato, convexu. 
carnoso, squamulis pilosis exasperato: stipite longi;3simo, farcto, gla- 
bro; annulo erecto lacerato; lamellis utrinque attenuatis, approxi- 
niatis. 

. Hab. ad terram, Peradenya Ceylon InditH CJ^hwaites). — PiienB 
2,5-4 cm, latus, primitus campanulatus, albus epidermide stram!- 
nea; caro post sectionem rubra; stipes 15 cm. vel ultra longus: 
lameilcf^ paliida.' straminetp; spor»' 5 ^. longse. Exsiccatione totus 
fungus ruboscit. 

129. Lepiota columbicolor P. et Br. Journ. Linn. Soc. XL pag. 50'^. ^.^do 

— Piieo convexn uaibonato, sericeo-notato; stipvte subbulboso sur- 
sum attenuato albo-farcto; annulo erecto angusto; lamellis arcua- 
lis, angustis, postice attenuatis carneis. 

Hab. ad terram, Ceylon Indiai (Thwaites). — Columbicolor ; pi- 
Ieu£ 2 crn. latus; caro grisea; stipes 4 cm. longus, 2 mm. ad me- 
dium crassu.s, intus griseus; annulus ascendens; lamell:« vi.^^e 2 mrn. 
lata^; spora' (> ^j.. long. Exsiccatione rubescit, qua de causa proba- 
biliter etiam sporarum coloi- pallido vinosus pendet. Pro-xima gen. 
Agar-ico (^ Psalliota; .'<icut plurima-> aliip species. 

130. Leplota rhodocephaJa Berk. Ann. Mag. Nat. Hist, i8;^f) u. 'ciS-t. m 

— Pdeo rosello sericeo, minuto tessulato, centro depres-io.Jjfrtiore; 
margine striato; stipite catidido basi incrassato, anguste farcto; 
lamellis albis, antice latis. postice atlotiuatis subremotis; unnulo 
remoto. 

Hab. iji cultiij Zanzibar. — Solilaria sed copiosa; stipes 5 cm. 
long., G-7 mm. cr. ; pileus 7 cm. latus, 
\3\. Lepiota viridi-tincta B. et Br. Junrn. Linn. Soc. XL pag. 503. i\i2 
-- Olidn ; plico cojivoxo umboaato, aibo. .squamuiis ruds obsilo, 
stjf>ite clavifurTM. c fftrcto cavo glabro albo by.si rufescente; lajnel- 
Jis ventricosis, p05t<ce attenuati;». approximatis. 60 Agaricinese, Lcucospora), Lepiota. 

Hab. ad lerram, Ceyion Indiae (Thwaites). — Odor vulpinus; 
pileus 2,5 cm. latus ; stipes 5 cm. longus, 2 mm. ad medium cras- 
sus; annulus erectus, margirie rufus; lamellae aibiB 2 mm. laife; 
spor?e 5 -/. iong. Exsiccata in ceruieo-viridem abit. 

132. Lepjota aucta Berk. et C. N. Pac. Exp. u, 1. — Pileo liemi- ^'^3 
sp])£erico, carnoso, aibo, in squamulas granulosas fuscas rupto; mar- 
gine e veio appcndiculato ; stipiie elongato ruquali; iamellis iatiu- 
sculis remotis. 

Hab. in collibus Hong-Kong. 

133. LepiJota rhyparophora B. et Br. Journ. Linn. Soc. Xf, p. 500. 204 

— Pusilia; pileo convexo subumbonato, sulcato-stnaio, aibo, macu- 
iis fuscis obsito ; stipite ciavato, annuio descendente; iameilis an- 
gustis, postice attenuatis, approximatis. 

Hab. ad terram, Ceyion Indiae (Thwaitrs). — Pileus 1,7 cm. 
latus; stipes 1,3-2.5 cm. longus, glaber, rubescens; annuius strictus: 
iarneli* 1 mm. latee: spor«e oblongfe 5 u. iong. 

134. Lepiota spodolepis B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 504. — 2ii5 
Pileo e conico depresso albo, epidermide brunnea, in squamulas fl- 
briilosas rupia; siipite ciavato, deorsum ruiescente, farcto; annulo 
crecto; lameilis ventricosis, distantibus, approximatis. 

Hab. ad terram, Peradenya Indiso (Thwaitks). — Piieus 2 cm. 
iatus; stipes 2,5 cm. iongus, 2 mm. crassus, glaber, aibus, basim 
versus rulescens; annuius erectus limbo brunneus; lameilfti 2 mm. 
lata^ ; sporas 6 p. long. Stricte aftinis L. eryihrogramm(£, at ia- 
melife multo distantiores. 

135. Lepiota epicharis B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, pag. 504. — ^*^^ 
Pileo conico obtuso, albo, estriato, squamulis puncliformibus, rubris, 
iibriiiosis notato; stipite flexuoso ciavato, deorsum cseruiescente, 
farcto; annuio erecto; lameilis ventricosis, stramineis, fapproxi- 
matis. 

Hab. ad terram, Ceyion Indi:» (Twaites). — Pileus 2.5 cm. la- 
tus. carnosus centro incrassatus; stipes 5 cm. longus. 2 mm. cras- 
sus, deorsum coerulescens; iatneliae lcviter postice attenuat»; spo- 
rse y. long. Totus fungus arescendo in brunneum transit atque 
pileus striatur. Affinis L. carphoplvjHoi. 

136. Lepiota pyrocephaia B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, pag. .504. 207 

— Pileo convexo, aurantio-rubro, squamulis pup.ctiformibus obsito ; 
stipite gracili eiongato; annulo erecto medio; lameilis angustis, po- 
stice atten.uatis. 

Hab ad terrara, Peradenyij Indiije (Thv/aites). — Pileus 2,5 Agaii('ine?p, Leucospor?e, I t^piota.. 61 

cm. IhUis, c«ntro fascus: slipes 5 crn. lo.ai^Lis, '^i rnrn. crassus; an- 
nulus albu.s, tenuis, fugax : lamell»^ leviter venti"icosae ; sporse 9 f/. 
long. alba3. 

137. Lepiota flavido-rufa B. et Br. .lourn. Lina. Soc. XI, p. 5u5. — ?08 
Gregaria, decolorans; jiileo coiiico papillato-unibonato, epidermide 
difTracta ; stipite gracili; aniiulo erecfco domuin lacero. 

Ilad. in lierbosis, Perudenya. Ceylon Indise (luwArrEs). — Fu- 
.sca rubro-lutea; pileus 19-25 mm. latus, epid^^nnide in areolas •mi- 
nutas rupta ; stipes G cm. longus; spora; pailid^e 6 p. Ipng'. Totus 
lungus [ er f,'xsiccationo!n rusco-umbrinus evadit. 

138. Lepiota ^imicrophoHs il ei Br. .louru. Linn. Soc. XI, p. 505, — i?09 
Pileo conico albo, squamulis minimis cinereis ornato, striato; sti- 
pite flexuoso. albo, subitiquali; annulo erecto; laiueUis candidis, ven- 
tricosis. confertis, approximatis. 

Hab. nd terrani, Ceylori Indice (Thv/aites). — Pileus vix 1,5 
cm. latus; stipes 2.5 cm. altus. circiler 1 ,mm. crassus; lameltae 
1 mm. iatoe : sporie 5 fj. long. 

139. Lepiota earochroa B. et Br. .lourn. Linn. Soc. XI, p. 505. — ^Jio 
Pileo convexo, roseo, pulverulento-granuloso; stipite gracili deor- 
suni rufescente: annulo erecto; lamellis pallide cargeis, postice ro- 
tundatis approximatis. 

Hat> ad terrain, Ceylon Indiae (Thv/aitss). — f^ileus 13-18 mm, 
latus puimitus snbconicus; stipes 2,5 cm. longus, 1 mni. crassus, 
farctus, albus, inferne rufus, intus rubescens; annuius acie colo- 
ratu$; Umellte ventricosie; spora; oblongae 6 p.. long. Pluribus for- 
mis L. granulatcK accedit, sed exsiccatione tota nigrescit. 

140. Lepifjta anthomyces B. et Br. Journ. Linn. Soc. XL p. 505. — 211 
Pileo convexo, candido, membranaceo, pulverulento, usque ad discum 
.striato; stipite gracili, candldo. hic illic rubro-maculato e stiato 
pulverulento oriundo: annulo erecto; lamellis angustis. veuUicosis, 
postice rotundatis. 

Hab. ad terram iiumosam. Peradenya Ceylnn (TnwAiTEs). — 
Pileus 2 cin. iatus primitus ruber; stipes 3 cni. altns, 2 ram. 
crassus, flexuosus; sporae leviter oblongae 5 p.. loiig. Vere disiincta 
.specios. 
111. Lepipta opshaBmata B. et Rr. Journ. Linn. Soc. XI, p. 506. -— 2ia 
Pileo plano acute um,bonato, usque ad uinbonem striato pallide ear- 
neo ; stipite aequali; annulo erecto; lamellis carneis falcifornTibus. 
postice rotundatis, approxiinatis. 

Hal\. ad terram, Ceylon Indias (Thwaites). — Pileus 2 cm. la- 62 Agaricine;*?, Leucosporae, LepioUi. 

tus, uiiibo rubro-bruuiKius; ^^tipes 2 ciu. loijgas, 1 niui. crassu.s , 
sporcO ovatae 5 u. loug. Arescendo color iu vinoso Fubruin transit. 

142. Lepiota spongodes B. ot Br. Journ. Linn. Soc. XI, jiag. 500. — 213 
Piloo convexo, subcarnoso, sericeo-squamoso ; stipite floxuoso, hi- 
nato, farcto; aunulo subsrecto; lauiellis arcuati-^, postice rotunda- 
tis, reinotis. 

Hab. ad terram. Peradenya Indiye (Thwaites). — Pileus 5 cm. 
latus interdum conicus, demum depressus, viaosus; caro alba, ver- 
sus niarginem levis; stipes (j cm. lougus, 4 mm. crassus, sursum 
leviter attenuatus, vinosus; lamellco 4-5 mm. latai, albac roseo tin- 
cfie ; mycelium librosum; spono (> y.. long. 

1 lo. Lepiota lignyodes B. et Br. Journ. Liuu. Soc. XI, p. oOG. — 211 
r'ileo hemisphaerico carnoso stipiteque curto albo-farcto, fuligino 
rubro-fuscescente aspersis ; aunulo lacero appondiculato; lamellis 
ventricosis, approximatis. 

llab. ad terram, Peradenya Indi» (Thwaitks). — Pileus ) cm. 
hitus; stipes 2 cm. altus, 4 mm. crassus; lamelioo postice attenua- 
tae: sporae subglobosa' 5 u.. long. 

144. Lepiota euconiata B. et Br. Journ. Linu. Soc. XI, pag. 501. — '■^^'' 
Pjleo convexo carnoso, albo, pulvere vinoso obsito, ostriato • stipito 
.sursum attenuato, albo, pulvorulento, farcto; lamellis ventricosis, 
postice rotundatis, remotis. 

Ifab. -ad tei-ram, Peradehya, Ceylon India- (Tuwaitks). — Pi- 
leus 8 cm. vel ultra latus; stipes 10 cm. altus, 8 mm. crassus, 
plerumque radiatus; annulus indistinctus; lamGlbe 6 mm. lata.': 
spora^ oblong''o 4-5 u.. long. 

145. Lepiota pyrrhaes B. et Br. Jouru. Linn. Soc. XI, pag. 508. — 2i6 
Pileo couvexo obtuso, verruculis latoritiis obsito; stipite sublate- 
ritio farcto, deorsum plus minus granulato; lameUis latis carneis, 
postice rotuiidatis, approximatis. 

}[ah. ad terraui, Ceylon Indi:ip. (Tiiwaitks). — Pileus 8 luni, la- 
tus, sa'pc late umbonatus; stipes 18 mm. longus, 2 mm. cras-^us. 
fcqualis, piJeo pleruinquo [^allidior, superne glaber, intus nibor (r;c- 
rius t)enitus gial)oi); lamelhe i^ iiiin. la*M', ventricosjjs s{iora' ova- 
to-oblonga? 8 a. K)ng. Exstat varietas fortiiO!- umbonata. pil'''^ ma- 

, gis squamoso, iamollis btrictioribus, paliidis, iuinas ventrico^is vel 
postice rotun«bitis, 

140. Lepiota erythrostlcta B. et Br, Journ. Linn. Soc. XI. pag. 508. ^i' 
— Pileo ex ovato iiemispha^rico, lilacino. cuiicula in particulas con- Agar'i(MiirM\ Leui^iv-;j)V"-;fi. Lcpiotn. 63 

enlores ru[)l;i: >-!i[iit(i lilacino »; tarcto cavo, (loorsiuii furruraceo 
lariielH^ leviter ventnco?i< approximatis ; sporis eloiigatis. 

Ilah. ad t(Mrain, F'eraden\'a In(li;i.* (Thwaites). — Pilous, 2,5 cu». 
latus cariiosus roseus; stipes 2,5-4 cra. longus e radiatis filameii- 
tis eruinpens; annulus fngax, farctus, cuius fibra" detnum fuiiicu- 
luin effonnaJit; lamellae 2.5 mm. Iata.\ albiu, postice rotundata;; 
sporcB oblougw, 8 /. long. absque nucleo, aut (1 u. curu nuoleo. 

147. Lepiota russoceps D '4 l'>r. Journ, Liitn. Soc. XI, p. 508. — 21? 
Pileo e campanulato plaiio-convexo, fulvt., pulverulento-maculato 
e.striato: .stipite subitquali pailidiore farcto ; lamellis pallidis, veu- 
tricosis. approximatis. 

Ilab. ad torram, Ce}i<ui India; (Thwaites). — Pileus 2 cm. b-i- 
tus; stipos i cm. hitus, 2 mm. crassus, flexuosus, intus albus; ia- 
mella^ ultra 2 mm. lata', i^viter fulv^c; sporaj oblongoe X u. lon^'. 
Sti'icte aftinis /-. criitliro:iticla\ 

148. Lepiota plumbicoior f^. et !^r. Journ. Liun. Soc. XI, p. 510. — 219 
Pileo plano late umbonato, plumbeo, verrucis erectis orna-to; sti- 
pite tlexuoso deorsum maculato albo-farcto; lamellis ventricosis 
postice .subsinuatis, pailide carnei-s. 

Ilab. ad terram, Peradeuya Ceylou Indifu (Thwaitk.^). — IMeu.s 
2,S cm. latus veiTucis plumbeis versus marginom in squamas trans- 
euntibus conspersus; stipes 4 cm. iongus, 2 rnm. crassus, plum- 
beus busi inaculatus; annulus albns; lameila' 2 cm. iat:ie." pallidiH, 
carnea); sporai oblique ovata^, 8 //. long. 

149. Lepiota alopochroa H et Ijr. Journ. Linn. Soc. X.I, 11. 53 0. — ?2o 
Pileo e subcampanulato convexo, fulvo, villoso squamuloso; stipite 
gracil.i, fibrilloso-tomentoso, concolor-i: iamollis iatis. ventricosis, 
approxirnatis ; sporis oblo/igis ti-T //. longis. 

Ilah. ad terram inter fraginenta vegetabilia, Peradenya Cey- 
lun India; (Thwaitks). — Pileus 2 cin. cr, ; stipes 3,5 cm. altus, 1 
mm. cr. ; lamelife 3 mm. cr. 

150. Lepiota revelata 15. et Br. .lourn. Liun. Soc, XI, pag. 510. — ^^^i 
Pileo couvexo umijouato, subter cuticnlam brunneam lacerafam 
striato; stipite suba?(iuali e farcto cavo doorsum siiuamoso-puncta- 

to, sursum glabro ; iameilis iatiusculis, verilr'COsis, candidis, 

llah. ad terram. Peradenya Ceylon Indue (Thwaitrs). — ^ Pileus 
4 cm. latus albus, epidermide brunnea; stipes 4 cm. iongus, 3 mm. 
crassus. obliquus, doorsum maculatus, sursum albus; lamellit' 4 
mm. latas ; sporo? oblongaj u. long. 

151. Lepiota rhachoderma B. et I5r. Journ. Linn. Soc. XI, p. 510. 222 64 Agaricinea3, Leucosporae, I.epiota. 

— Fileo depresso sUiato; epidermide brunnea mox laceraia; sti- 

pite solido aibo; lannellis latis carneis. 

Hab. ad torram, Peradenya Ceyloii Indiae (Thwaites). — Pileus 

3 cm. latus, teauis, sub epiderniide brunnea striatus ; stipes 2,5 
- cm. longus, subifiqualis ; lamellf» circiter 4 mm. latae, vcatricosie, 

aj)proximata); spora? 8 p. long. Cumf^L. rhyparopliora Qi L. reve- 

ioJa quoad pileum comparanda, dilTert autem sporis. 

152. Lepiota alphltochroa B. et Br. Journ. Linn. vSoc. Xi, pag. 511. ^^3 
 — • Pileo e campauulato plano subumbilicato, subter epidermidem 
levem separabilem particulis tarinosis candidis obsilo; stipite asqua- 

li, farcto farinoso: iamellis ex albo sordide carneis, postice ro- 
iundatis. 

Hah. ad terram, Peradenya Ceylon Indi.B (Thwaites). — Pilcus 
5 cm. latus, cuticula brunnea apice excepto, ubl parvuiu crato- 
rem officit, secodente atque stratum pallido-carneum maculis albo 
farinacois striisquc versus marginem obductum relinquente; sti- 
pes 3-8 cm. longus, 5 mm. crassus; annulus appendiculatus; la- 
mellae 3 mm. latie; sporai 5-6 p.. long. Totus fungus arescen- 
do rubescit. 

153. Lepiota flagellata B. et Br. Journ. Liun. Soc. XI, pag. 511. — ?24 
Pileo e subca!U}>anuIato nniboriato [dano, squamulis liturisve ru- 
bris notato ; stipite sursum dilatato, glabro. farcto; larnellis latijs 
falciformibus, pallide stramineis. 

lldh. ad terram, Peradenya Ijidire (Tuwaites). — Pilcus 2,5-4 
cm. latus, circa marginem veli fragmentis pulverulentis obtoctus ; 
stipes 4 cm. lougus, 4 mm. crassus, albus deorsum brunnoo ma' 
culatus, intus rubescens; lamelhe 4-5 mm. latse, approximatx' ; spo- 
rai persistenter albre 5 \). long. Aroscendo- fuscescit, non adeo ta- 
rnen vinose tingitur ut spocies affines neque sporai coloro mu- 
tantur. 

154. Lepiota hemichlora B. et Br. Joum. Linn. Soc. XI, p. 511. — ?2r. 
Gregaria; pileo semiovato stramineo squamuli:; minutis iiisporso 
subcarnoso; carne rubro tincta; stipite gracili rufulo albo-farcto; 
lamellis arcuaiis, postice attenuatis, rufulis. 

Hab. ad terram, Ceylon Indias (Thwaitks). — Pileus 1,9 cm. 
latus; stipes 5 cm. longus, 2 mm. crassus; annulus versus apicem 
subpersistens; lamell» 2 mni. latas, alba;, approximatap; spori« ova- 
tae 5 [).. lorig. Totus fungus arescendo in atro-rubrum vergir. 

155. Leplota metabola B. et Br. Journ. Liuu. Soc. XI, p. 512. — n^ 
Pileo plano citrino fibrillis brunneis picto; stipiiu basi irujicato, Agaricinea'!, Letioosporas, F.epiola. 65 

sursum attenuato, rubro-lineato candido; lamelli.s ventricosis, can- 
didis, remotis. 

llab. ad terram, Ceylon India:; (Thwaites). — Totus fungus in 
rubruui transit, si contundatnr. Piieus 4 cm. latus, plerumque squa- 
mosus: stipes 4 cm. longus basi lineolis rubris irrigatus; lamollaR 
4 min. lata^; sporas 6 [i. iong. 

156. Lepiota oenocephala B. et Rr. Joui-n. Linn. Soc. XI, p. 512, — '^-'^ 
Pileo subhemisphaBrico, vinoso, centro bbscuriore, rimoso-areolato ; . 
stipite tlexuobO. pallidiore, lineato basi brunneo farcto, intus car- 
noque luteis; larnellis postico rotundatis subcarneis. 

llab. ad terram, Peradenya India; (TawArrEs). — Pileus 2,5 
cm. latus, carnosus luteus; stipes 4 cm, longus, 2 mm. vei ultra 
crassus basi luteo-brunneus ; lamellre 3 mm. latce ex albo roseo- 
umbrinjB, per contusionem maculatie evadentes; sporaj 4-5 //. long. 
Exsiccatione fuscescit; lamoliai iritensse rubrae fiunt. KdiAgaricos' 
h. e. Psatholas, sicut plures aliai species, stricte approximatur. 

157. Lepiota pungens i>. et i^r. .Journ. Linn. Soc. XI, pag. 512. — 2?8 
Pileo oonvoxo, carnoso fusco-ferrugineo , appendiculato; . stipito 
zequali farcto concolori ; lamellis livide ctcruleo-purpureis. 

Had. ad terram, Ceylon India? (Thwaitks). — Pileus 2,5 cm. 
latus, plerumque umbonatus: stipes 2,5 cm. altus, 3 mm. crassus; 
sporaB pallidae 5 //. iong. Odor acriter pungens; arescendo, color 
obscuratur. 
158 Lepiota eriphaea B. et Br. .Journ. Linn. Soc. XI, pa^; 51;). — 229 
l'ileo convexo obtuso, carnoso, glabro; sti[)ite elongato glabro, far- 
cio: unnulo fugaci; lamollis vcntricosis, postice attenuatis, approxi- 
niatis. 

Hab. al terram. Peradenya Ceylon Indiai (Thwaites). — Pi- 
leus 4 cm. latus, albus vel pallidus, ochracous; stipes 5-6 cm. lon- 
gijs, 4 mm. crassus, albus; lamell{« alba?; sporae 5 //. long. 

159. Lepfiota aulacergates R. et Br. Joum. Linn. Soc. XI, p. 513. -"^o 
— Pallide lestacea; pileo campanulato umbonato, delicato, sul- 
cato; stipite g-racil/; larnellis latis ventricosis, interstitiis venosis. 

Hab. ad terram, Coylon (Thwaiti^s). — Pileus 4 cm. latus;sti- 
pcs 4 cm. langtjs, 2 mm. crassus, iequalis ; spor?B siibglobos:^ alb;e 
^ /;.. long- Exstat etiam forma pnmila diinidio minor. 

160. Lepiota meiichroa R. et Br. Journ. Linn. 5}0c. XI, pag. 513. — 231 
Pileo hemispKaerico umbonato, pulverulento, estriato; stipite gra- 
cili flexuoso. pulverulento; annulo obsoleto; lamellis candidis. 

Hnb. ad terram, Peraden^a Ccylon Indiae (TuwAiTiis). — Gre- 

5 66 Agaricineie. Leucosporae. Lepiota. 

garia; pileus 1,3 cm. latus colore melleo; stipes 1,3 cm. altus, 0,7 
mm. crassus; laraell* per exsiccationoin fnscosceutes ; sj)ot'y,i oblon- 
^9^ 5 //. Inng. 

101. Leplota hemisclera B. ot C. .Fourn. Linn. X, j)ag. 28:5. ~ l*iieo -^'''-' 
e ct)nvexo plano, glabro, verrucis conicis nigris ri.^idis exasperato, 
pallide fusco, niargine excedeii(.e; stipite deorsurn inerassato, gla- 
bro, intus floccoso. sursum albo, deorsuui pileo concolore; aunulo 
ampio refiexo ; laniellis liberis niveis, angusLis, i-emotis. 

Jlad. ad tiuncos io silvis, Cuba Anier. centr. (C. Wright). — 
Pileus 5-S cni latus; stipes .') c.m. lonLnis. Fileus arescondo colo- 
rein mustelinuia sumit, atque ScH5[>e eleganter nubiluni ; verruca' ita 
rigida) sunt ut arescendo substantice arcte adnata) maneant. Inter- 
dum stipes obscuris verruci?: prfcditus est priQcipue loco ubi pilei 
niargo h;erebat. Species vere nobilis. Sporaj anguite oblonga?. 

lu:^ Lepiota ieontoderes B. et 8r. Journ. Linn. Soc. XI, p. 499. — ^^^ 
Pileo convexo umbonato fulvo, verrncis paucis pallidis insperso; 
stipite e basi truncata sursum attenuato, maculato, apice litnrato 
o farcto cavo; annulo de.sccndente lacerato fugaci lamellis^ue la- 
tis, postice rotnndatis, approximatis pallidioribus. 

Ilab. ad terram, Feradenya Indin^ (TuwArrEs) et Cape Orange, 
Australia^ (Muli.er). — Pileus 6 c:n. latus. minute tomentosus ; sti- 
pos 8 cm. longus, H mm. crasi;u<, basi (ransverse fulvo-squamosus 
truncatus; larnella; (6 ram. lata^ uitense pallido fulva?, interdum po- 
stice leviter attennata}; spora) 8 a. long. Caro ita tenera ut are- 
scendo verrucae substantia:? adnata:- videantur sicut in affini specie 
Cubensi L. hemisclera. 

163. Lepiota sordescens E. et C. Journ. Linn. Soc. X, p. 283. — 236 
Pileo tenui, centro fusco, margine gradatim candirlo, striato seri- 
ceo ; lamellis angustis, primura albis, reinofi<; stipite gracili gla- 
bro albo, sicco fuscescente. 

Hah. ad truncos in silvis ins. Cubae (C. WKirTUT). — Fileus 1,5 
crn. vel ultra latus ; stipes 4 cm. longus, 2 mm crassus. Mycelium 
amplum, album. 

164. Lepiota Cheimonoceps B. et C. Journ. LJnn. Soc. X, p. 283. — 5>36 
Nivea; pileo tenui pulverulento liic illic appendiculaio ; stipite 
deorsUm incrassato furfuraceo, annulo laceialo; laineliis remotis 
latioribus, 

Hab. ad truncos, Cuba Amcric^^j centr. (C. WKKiHT) et in Au- 
stralia (Muller). — Habitus L, c/ypeolariw rninnris. Pileus uni- 
bonatus 2-4 cm. latus; stipes 2-4 cm. longus. Ag-griciix?^. i.eucospor8p. LeDiofo. 67 

165. Lepiota subclypeolaria R. ei C. Journ. Linn, Sdc X p. ?83. ^37 

— Pileo ex ovali plano lenui i-adiar.o-striaU^ flocccso, squamoso, 
albo, urnl^one riisco; !a.niH!|i< (lisfafiiib^is rernoti^ lihpri^; sLipitO 
suhaPcju.ili, glabro, aibo: aiinulo mt>dio. 

Hidb. ad teiram. PeraHenya (.'eylon Indici^ td fddioes arbo- 
rum ve! sd ligna erriortua. Cuba Amor-. cencc. (C. Whight) t^l iri An* 
•slralia. — pileus 4 cni. latns; .stipe-^i 4 crn. iongus; sporcS rriiriut<e, 
e!lip.soic!e?H 8 [x. 'ong. 

!66. Lepiota pelidna B. et Mont. m Mont. Syll. Crypi. I). 3<\\ — '^-^^ 
Eiala, tofa livido-caJaverosa ; pileo carnoso ex ovoidiM) coiivexo- 
hemispiicfcrico, epiderrnide crassa furfuraceo-ru^osa cum velo coti- 
1'r-PtH obiccto; sl.iplie sriiido e!ongato cra^ise isiilboro Purruroso-sqiia- 
.'ncu. arifiuli vice veio concolori apicali deinurr: riipto. lciciriiis e 
rpargiriM pijei depericii^iitihu> ; lafr.*-llis polydymis, initio a!bis, denie 
sfipit' annexi.s. Jt-niurn rufis, ruargine pallidi?; spori3 albis globo- 
su-oblongis 

Hub ad truncos dejecto.s circa Cotoaibunn. Ohio, Atneriche fos 
deratye (Sui.i.ivamt). Species magna el cxirnia. colore virescenti li- 
vido insignis. Pilnius diain. 7 ad 9 crn. adaequans ; stipes Solidus, II 
ad 1.5 cm. loJigus, mi^dio l'/^ ad 2 cm. crassus, hasi bulbosa 3-4 
cni. diamerro metiente, ceteruni colore et vestitu pileo simiDimus. 
Aunulus Kulliis, cujui vice adesl veiuni cum epidertn!(l« pilei con- 
ttfiuum et ejusdern indoIis.Lamel!* pro ratione rj.rigu.sta?, 3-5 mm, 
latcf. Spora^ >^nh lente alb<fi. fc':lobus«^ f-t obiongie, P' jj.. diametro 
majori melientes — Veli universali.s aiit volva; nullum vestigium. Co- 
lor Russulca viresceniis. Fungus eximie distinctus, cetati juvenili 
forrna Aovjnztce ■oema: subsimdis, a qua tcifnef>, praider celera, pi- 
leo nunquam appianato rpvf^ra diirert. 

167. Lepiota universitaria Sp^g F. Arg. J'iig IV. n. 2. — Fileo 239 
pnmo campanulato-subcylindrir^o .5-4 mm , superue iruiicato-ro- 
tundaro, glabro dein hemisphwnco-expanso, 2-2.5 cm. lat., umbone 
ievissirno. proininulo, duriusculo 4 m.m. ornatns. marf^ine inlpgro, \n- 
flexo. densiuscule striatr^ i-ostulato. g!;tbro. st u^.rTiuJ i.s mimUa.^ ^jf^p-^ 
rtiiTuracey-coritie.Kas in partc inierrriedia yer^er.^-.e foto ' uridido, iria- 
rasniiac;iO-lent() ; jj.tipite gracili. GJongato, (?'-? cm. :at. i-2 iiim. cr. 
tereti levissimo candido, iiequali. vix basi incrgssatuio, ustuiOiO, n- 
broso-tenacello, sutjfarinosido- pruiniiloso : Iniiiellis conferl lu^culis, 
subnionomacri?. sublinearibus, 0,5-0,S mfo. lal., antice acutatis, po 
stice sinuato-rotundatis, a stipitf? remotiusculis^.f^racellis, candidis 
laf. ; carne tonui. tlocculoso-lenta. alba, ab hyrrienophoro snbdiscre- 68 Agaricineap.. Leucosporae, Lepiot.a. 

ta, in stipitem descendente; sporis ellipticis sursum -plus minusve 
rotundatis, deorsum abrupte acutato-angulatis, 6-10=; 5-6, gros.se 
1-guttulatis, hyalinis. 

Hab. ad tigillum fabrefactum loco humido diu servato in IJni- 
versitate Bonaerensi Arg, (Garay). — Per exsiccationem lamellse 
sordide pallescentes, pileus sordide fuscescens, stipes subplumbeus 
atque nitens evadunt; species perquara tenaciuscula, vere maras- 
mioidea, habitatione singuhiri ! 

168. Lepiota submarasmioides Speg. I. c. — PusiUa, teVrestris; pileo ^o 
tenacello, primo campanulato-ovato, dein explanato-umbonato 5-7 
mra. diam. minutissime squamuloso-araneoso, candido non v. vix: 
centro fuscescente raargine primo integro ac striolato, dein sul- 
cato-subplicatulo, crenulato, subrevoluto fissoque; stipite tereti 
basi incrassatulo atque myceiio fibrilloso, gossypino-albo radicato. 
sursum gradatim attenuato 10-12-0,7-1 mm. primo pruinuloso- 
araneosulo, dein glabrato, candido, ad tertium superiorem annulo 
concolore, mobili, tenacello ornato, intus albo, celluloso-fibrilloso- 
farcto, non v. vix apice tantum cavo; lamellis membranaceo-te- 
naciusculis, triniacriis, lineari-sub:«qualibus 0,3-0,5 mni. lat., an- 
tice subattenuato-obtusulis, deorsum sinuato-rotundatis stipiti ad 
pressis, acie intt?gerrinia, undulatis, primo albis, dein pallescen- 
tibus, carne alba, tenui, flocculoso-tenacella ab hymenophoro stipi- 
teque discreta(?); basidiis cylindraceo-subclavulati^. ad tertium 
inferum parce coarctatis, utrinque obtusis, 18-20:^8-9, 3-4-sterig- 
matophoris, hyalinis; sporis ellipticis, inaequilateralibus, grosse 1- 
guttulatis, utrinque rotundatis, 6-8^3-4, basi lateraliter acntato- 
angulatis, hyalinis. 

Hab. inter anfractus ad terram aridam nudam in Pampa del 
Tuyu, nec non prope Rarracas del Sur, Amer. merid. — Species 
pulchella, minima generis, nonnihil ArmHlarih accedens, inter Ijt- 
piolas tamen tenacitate atque pruinositate pilei rocenSenda. 

169. Lepiota australis Mont. Cent. VI, n. 6. et Syll.^Crypt. n. 321. u\ 

— Tota candida; pileo hemisphserico-campanulato carnoso stipl- 
teque levi basi bulboso, elato, cavo^ annulato; annulo patulo; lamel- 
lis angustis utrinque attenuatis. 

Hab. in convallibus insulae Taiti ad terram humidam (J. Le- 
pine). — Stipes 20 cm. long., 15 mm. (supra) crass, 

170. Leplota pilosiuscuia Mont. Guy. n. 264 et Syll. Crypt. n. 321. ^ii 

— Pileo carnoso ex ovoideo campanulato roseo-violaceo stipiteque 
. cavo rigido basi subbulboso, albo, pilis brevibus asperis appressi^ Agaricineje, Leucosporae, Lepiota. 69 

villosulis; annulo reflexo persistente; lamellis paHi(]is confertissi- 
mis, postice attenuatis, determinate reinotissimis, antice late rotun- 
datis; sporis ovoideis, minutis, albis, 7-8 ^. longis. 

Hab. \n horto hospitii nautici Gayennae Anier. merid. (Leprikur). 243 

171. Lepiota biibalina Berk. F. Austr. n. 4. — Nivea; pileo ex ovato 
subhemisphserico expanso, late uinbonato stipiteque intus arachnoi- 
deo deorsum incras^alo-tonientosis; lamellis angustis. 

Hab. in fimo vaccino, Oolingyarrak Australiae. 

172. Lepiota muUifolia Bert. in Gill. Tabl. Ghamp. de France p. 12. ?44 
— Pileo brunneo, hemisphferico, dein expanso et depresso, levi, 
margine saepe fisso, cute crassa; lamellis crassis serratis, sajpe un- 
dulatis, liberis; stipite fusoideo-ventricoso, basi acuminato-radi- 
cante, brunneo, levi, initio leniter squamuloso. 

Hab. in pulvere coriario in Gallia. 

B) Pilei cuticula viscosa, contigua. 

173. Lepiota demissannula Secr. n. 48 (A. roux collete), Fr. Hymen. ^45 
Eur. p. 38. — Pileo carhoso, tenui, umbonato, levi, viscoso; sti- 
pite subiequali, nigro-fibrilloso, medulla libera farcto: annulo pen- 
dulo; lamellis liberis, confertis, albis. 

Hab. in pinetis Helvetia3. — Sq. admodum affinis, sed stipes 
nigro-fibrillosus, medulla rufescens, annulus adnatus evidens. 

174. Lepiota medullata Fr. Epic. p. 19, Hym, Eur. p. 38, Icon. t. 16, 246 
fig. 2, Gooke 111. t. 44. .4. iHinihis Secr. n. 60, excl. omn. syn. 
hujus potissimum loci. — Pileo carnoso, convexo, plano, umbonato, 
glabro. viscido, margine e velo appendiculato dentato; stipite tu- 
bulum demum fistulosum discretum recondente, infra velum inferum 
obsolotum squamuloso, sicco ; lamellis liberis, conferti^, ventricosis. 

Hab. locis apricis, inuscosis in Smolandias pinetis raro et in An- 
crjia. — Dignoscitur statura media, colore candido, sublutescente, 
carne crassiuscula molli. 

175. Lepiota lenlicularis Lasch Linn. IH, n. 18, Fries Icon. t. 13, ^^^ 
Hymen. Eur. p. 26, Berk.- ot Broome n. 1104, Price f. 88, Cooke 

t. 17, A. gullahis Abbild. d. Schwam. Heft. HI, Pers. Syn. pag. 
265, non Schaeff. A. Lerchei Weinm. Ross. p. 11. — Pileo e globoso 
convexo-plano, molli, nudo, alutaceo-carneo, margine levi; stipite 
farcto, bulboso, squamuloso; annulo supero amplo; lamellis libe- 
ris, pallescentibus. 

Hab. in pinetis subhumidis Europa) passim. — Grandis. priori 
aPrinis, sed mollior. .Jove pluvio in apice stipilis observantur gut- 70 Agaricineaj, Leucosporse, Lepiota. 

tiiFse atro-virides, quyp. exsiccatae inaculas sordida^ relinquunr.. Pi- 
leui. variai gilvus et pallescea.s. 8-12 cm. iatus. Stipes 10-15 cm. 
altus, iftniellro intenluin in otivricpuu) vergunt. C\. Lascii ol Fries 
intef Arjianifaa recansent hanc speciem, nuperiores vero inter Lcpio- 
(as. — * L. vapida Fr. L c. A. exconatus Secr. n. 24 — Pilea 
convexo-plano. mnlli. nudo, in ambitu iacerato. carne ftlhn-rubente; 
stipite larcto, cavo, rubro-.squamuloso : annulo dentibus olivaceis 
rnarginato; lamellis albis. Locis humidis Germaniag et Sueci^. 
.Priori omnino subjungenda. 

176. Lepiota irrorata Quel. Quelq. e.sp. (1882) p. 2, L XL f. 2. — ^^s 
Pileo convexo, 3-5 cm. iato, carnoso, guttulis g!utino.sTs, hyalinis, . 
fugacibus irrorato, levi, ex albo flaveolo. dein frumentaceo, medio 
obscuriorj rnaculatoque; stiptte dstaloso, basi attenuato s.ui'?um al- 
bido floccis tenuibus, granulatis, brunneolis. annulum angustissi- 
mum enrrmantibus instructo; UnieJlis liberis, ventiicosis, ex a!- 
bido flavidis: spons ('voifleis, f> /;.. lonais, apiculatis. 

Hab^ a^ {(^rr^m \n silvis, .iura; aestafe. — Aftinis Lepwl(r mc 
dixHatce. C«ro «^oiida. alba, subvirasa. 

177. Leijiola glioderma Fr. Monogr. I. p. 31. Ic. t. 15, L I, Hym. ^-^^ 
Fui'. pag. 39 Berk. «t Hr. n 785. Cooke III. L 118, Gyro^hila 
(Armillariai gi/odernia Qnel. Enchir. pag. 9. — Pileo CArnoso e 
eampaaulaiD conv^xo levi. viscoso. rufo-vaccino; stipite araneo- 
so-fari-to, sicco, usque ad annulum lacerum dense floccoso-squa- 
meso; larnpllis liberis, confertis, albis. 

hab. in pinelis udis Furopee borealis, — Pileu.^ 4 cm !atus; 
stipes circit.er 8 cm. longus, 4-6 nnm. crassus. 
M^. LepJota myxodictyon B et Br. Journ. Linn. Soc XI. pag. bO?. 2b't 
— Pilec hi-mi!Sphfierico ambnno muco ctcn^olofi reliculato, carnosQ; 
slipiio «quaii. solido alho cfeorsum ribriHoso ; corLna spongiosa . ia- 
nielli^ fslcitormious. approximatis, 31^^'dis 

lin/o. ad '>nMm. Ceylon India (Thwaites). - — Pil§ns 6 cm. la- 
tus, --ub epid*-rm'i1e ruber; s/ipes 5 cm. loni^iis, 11 mrn. c-assii^; 
lamellfe 6 mm. lal^, more carnis ioviter rubrse. Affinis L.. glio- 
derriio' Fr. 
179. Lepiota delieata Fr. Syst. M.vc. 1. p. 20, Icon. t. 15. r 2. Hym. e^i 
Eur. p. 39. Berk. er Br. n. \9^\ Cooke I!!. L 118. A. mesom^irph.j^ 
Alb. (^t Schw. p. 146. — Pileo carnosuio e convexo pianc. l^vi 
viscoso; slipite fistuloso annuloque msmbranaceo dense /loccoso 
bquamosis: lamellts liberis. conferLis albis. Agaricine*, Leucosporir', L?piotn. 71 

ilab. iu silv!? locisque iucultis Huropa». — Teriuis, delicata. 

. Fileus ^Yo cui. latus; stipes 6 cm. longus, 2^l<> niin. crassus. 

iSO. Lepjota illinita Fr. Syst. Mjc. I. p. 23, Icon. t. 16. f. 1, Hym. Wi 
Eur. p. 3y. Sominerr. Lapp. p. 250, HofTm. lo. anaL t. 13. QueL 
pag-. 3?0. Linn. Suee. n. 1198 optim^, sed sine noniiiie. — Pileo 
subcarnoso, moili, ex ovato-campanulaio expanso, suhunibonafo sti- 
piteque e meduilato Hstuloso, tenui, aequali glabris, glutinosis, velo 
viscoso ubsoleto : iam«iiis liberis, confertis, deuium reuiotis 

Uab. in Buropai borealis et Amer. boreulis campis silvaticis 
minime rara. — Species nobili^sima, onpite glutinoso' ab omnibus 
distincta. Strifta, candida, pileo margirie striato, sed exslat var. 
argiliacea vel octiracpa, pileo lyvi nri.ui;;ine fimbriato. Pib>u-^ 6-S 
cui. latus; stipos 5->^ cm. longus. 4-7 mm. crassus; 'jpora' splrjeroi- 
deje vel suhspb;eroidere 4-6 j.. diam, 

181. Lepiota oblita Teck 26 Rep. of St. Mus. New York pag. 50,— ?53 
l'ileo carnoso vsl expanso. subumbonaio. glabro ve! e veli frag- 
mentis obscure squamoso, viscido, aiuiacpo «n orunneum vergenre. 
umbone plcTunnque obscuro; lameliis contsrtissimis, liberis, albis 
vel lutPis. qiiarum plunmis .furcalis; •stipite requali vel sursum le- 
vit^r conico, apice glabro, Hoccoso, cavo ve! lueduUa yossypina far- 
clo : annulo obsoloio. 

hfrjh. ad ierram in silvis Irondosis, Lowvill'?. L^^vis county, Amer. 
bor. — Pileus 5-8 cm. latus; stipes 5-8 cm longus. 6 ni/n. Gvas- 
sus : sporae 4^3. 

182 Lepiota pinguis Fr Epicr. p. 19, Hym. Eur. fag. 39. — Pileo 254 
carnoso, conveKO-plano, obLuso. levi annuloque medio cinguliforra.i 
viscosis; stlpiit! soUdo, a^quali, levi, curto; Jamellis liberis, con- 
tertis, ventricosis. albis. 

Ha/f. ad bgna putnda pinea prope Lund Scamae. — Humiiis, 
sed firnift. stipi''^ 8 !0 cm. crasso, non /iscoso: pile-o 2,5-3.6 cm. 
lato, albo. laierduin cinerosconte. Caro Hrma. A prapcedentibus 
longe disUt. 

183. Lepiola inoculata Fr. Epicr. p. 19, Hym. Eur. p. 39. Batt. t. 27, zss 
f. J. K — Pileo oarnoso convexo-plrino obiuso, repando, ievi, vi 
:^cnso ; slipite cavo, rigldo, a veio infero abrupte vaginato; lamel- 

lis conferii.s, lai.is, albidis 

Hob. m Italia ad stjpulas. — Piieus 2,6 cm. latus, melleu? ; sti- 
pes paullo longior, supra velum dupio tenuior. Aflinitatis ihcerta& 
a veris Lepiotis forsan longe disians. 

184, Lepiota Georginae Smitb in Setm. Journ. BoL IX (1871), p I, 256 72 Agaricineae, Loucosporie, Schulzeria. 

t. 112. Cooke III. t. 132. — Pileo albo, carnosulo, fragili e cam- 
panukito expanso, minute, dense viscido-pnjinato, caraeque alba 
tactu statim purpurascente; inarj^ine Uemuxn striato; stipite sursum 
leviter atienuato extus minute viscido-pruinato, taetu purpura- 
scente,- annulo ovanescente; lamellis liberis admodum tenuihus, mo- 
derate distantibus, parum vcntrico.sis, albis, acie iactu ia cocciiieum 
vergentibus; sporis albis. 

Hab. in muscosis umbrosis ad filices m Anglia. — Pileus 1-3 
cm. latus; stipes 3-5 cm. longus,- sporse 8 =; 5. 

185. LepiOta albuminosa Berk. Dec. n, J14, iab. XX, f. 3, — Pileo e 25? 
campanulato obtuso, noduloso, velo glutinoso obducto, margino esti-ia- 
to appendiculato ; stipite sursum attennato e velo diifracto trans- 
versim squamoso, radicante; lamellis albis. 

Hab. ad terram Peradenya, Ceylon (Gard>it:r). — Piieus 3.8 
cm. ad medium diam.; stipes T.t) cm. altus, 0.4 crassus. Paene L. 
iUiaHoc Yv. afiinis. Transvers* squamje, quii)us stipes est obs.itu&, 
similes sunt ac in Corlinario coUinilo. 

1S6. Lepiota australiana Fr. in Pl. Preiss. II, p. 131. — Ampla; pileo ^5« 
leviter carnoso, campanulato expanso obtuso, glabro, viscoso; sti- 
pite procero desquamato deorsum clavato; annulo supero fixo, la- 
cero; laniellis e stipite remotissimis, tenuibus, confertis, fuscesoen- 
tibus. 

Hab. ia arenosis silvai admontem Elizamountain in Aiistra- 
lia. — Statura L. procerce at pileo viscoso juxta L. illinitarn 
collocanda. 

SCHULZERIA Bres. Schulzeria nov. gen. p, 7 (Etym. a claro Cap. St. 
ScHULZER voN MiiGGENBURG Mvcologo sollertissimo). — Hymenopht)- 
rum a stipite discretuin. Stipes volva et annulo carens. Lamellse 
postice rotundatae, libera?, remotse'. Spora; obovate, hValinap. — Flst 
Lepiola exannulata, vel Phileiis aut Pilosace sporis albis. 

1. Schuizerla riniuiosa Schulz. et Bres. Jn Bres., Schulzeria nov. gen. sw 
p^ 7, cum icOne. — Pileo carnoso, hemisphserico explanato, subir- 
regulari, levi, glabro, sicco, luride albido, epidermide secernibili. 

- demum areoIato-dilVracto^ 8-10 cm. lato; lamellis subdistantibus 
9-15 mm. latis ex albo stramineis, utyinque rotundatis, interdum 
' postice subsinuatis, liberis, remotis; stipite ajquali, generatim sub- 
excentrico, a pileo discreto glabro, pil' ~ concolore medulioso-lXr- 
cto, 5 cm. longo, 1 cm. crasso; carne alba, sapore odore prorsus 
Agarici campestris; sporis obovatis hyalinis 5-6^:3. Agariciiiefle, Leucospora^, Armillaria. , 73 

Hab. in hortis Vinkvocft Slavonise, solitaria. 
2. Schulzeria squamigera Schalz. et Bre^. in Bres. Schuizena nov. 200 
gen. p. 9. curn icone. — Pileo carnosulo, convexo-esLpaQso sicco, 
ifi prinja evolutione umbrino dein albido, superlicie in squarnu- 
las librosas dfinsas fusco-umbrinas abeante, 2 cm. circiter lato.; 
lamellis confertis subventricosis, albis, 3. mnri. latis, liberis sub- 
remotis ; stipite aequali e farcto subciivo, a pi!eo discreto, albido, 
squamulis max evanidis, umbrinis laxe ohsito, o cm. circiter lon- 
go^ 5 mm. crasso: carne alba, oompacta, oiore et sapore haud spe-* 
ciaii ; sporis hyaliuis, obovatis 5-8:^4, 

Hab. in hortis Vinkovce Siavouiai, solitaria, 

ARMlLLARiA F^r. Syst. Myc. I„ p, 26 (Etym. ab armiUa qua stipes 
exornaturK — Hymonophorum cnm -stipite conligum ; velo univer- 
sali nulh), partiali annuliformi, interdum mo.lfo Indicato squamulis 
stipitis annulato-termiuatis, — CoHigit speoies ob aanulum a se- 
quentibus divulsas. Ob velum universale max evanescens hoc loco 
facile quaeras Ainamtcs quasdam (scctioni.s ****). Doct. Qat^let in 
Enchir. fung. hoc genihj delevit ejusque sectiones THcholomafotdea- 
rum, CUtocybearum et Collybicarum ad nova sua gea. Gyro- 
philara, Oraphaliam et CoLlybiam dispersit. 

*) Tricholomaia subann-alala: lymellis sinuato-adnexis, stipitc Qarno.so si- 
miiari. 

1. Armlllarla bulbigera Albert. et Schwein, Consp. p. 150 (Agar.\ Fr. ?6i 
Syst. Myc. I, p. 27, lcon. t. 26, f. 2, Hym. Eur. p. 40, Klots/.ch Fl. 
Bor. t. 373, Weifim. Ross. p. 13, Cooke 111. t. 20. GilL Champ. T\\ 
cum icone, Ag. maUeipcs^ Lascli in I>inn. IV, p. 519, A. cupreits 
Secr. Helv. n. 67. — : Pileo carnoso, e convexo expanso, obtuso, 
ievi, margine .slipiteque farcto, «Tequali, marginato-bulboso pallide 
fibrillosis; annulo obliquo, fugaci ; lameHls emarginatis, pallidis. 

Ilab. in pinetis Europx' passi»^ — Bulbo distinctissima. Pi- 
leus 7 cm. circitei* latus, gilvns, rufescens, pallidus, primo fibril- 
li^ tectiis, dein nudus, mGJIis; stive> 6 cm. longu^, 7-9 mm. cras- 
sus; sporae ovoideo-ellipsoidea^ vel ellipsoidea', 7-10:^4-5; lamolhie 
demum pileo concolores, distautes. 

2. Armillarla phoenlcea Fr. Epicr. p. 20. Hym. Rur. p. 40, A. pnft' 25? 
dus Wei.nm. Ros;^. p. 12, non aliornm. — Pileo carnoso, e con- 
vexo piano. obtu.so. glabro, vrscido: sLipite farcto, immarginato- 74 Agaricineae. Leijc«»spara6, /^rmilltiria 

bulboso. attenuafo, rubro-nbriiloso .- anmilo fugaci ; lameliis liberls, 
confertis, candidis. 

Hab. \n silvis humidis prope Petropolin Rossisf^. — Annulus 
tenuis. Scepy cortinserorniis. Pileus riiher veJ latftritins. 

3. Armiiiaria focalis Fr Epicr. p. 20, llym. Eur. p. 40, Cooke III. 263 
t. 215. *- PiUo carnDSO. molli, e couvexo plano. obttiso. cute se- 
riceo-fibrillosa, levigato; «.nnulo proprio, medio, obliquo; siipfte 
solido. aequali, lacero-fibrilloso ; lamellis subliberis, confertis. an- 
gusiis, ex albo pallescentibus. 

Hah. in silvis Suecirt^, Britanni^ et Sibiriae astai.icas. 8.5-3 cm. 
cr. raro. — Spectabilis, 8 cm altus, sdpite undique uibo-r.ilvori- 
le. pileo iiiudulo. 10-13 cm. lato. lesLaceo fulvo. Cair. fulvella, 
pallida •disci compacta. Sinsitlarg hojiis monstrum. GoHoih diclum, 
sttpile 20 cm. longo decumbeniQ, in IVlonos;»". p 3?' descnbiiur et 
icon in Mus. 'Holm servaUir. Cum A. foroli conferan/ur H.hII. t. 8, 
F. snpilft hreviore ftl k. panrtonicwi Scop. Ann. Hisl. Nai. iV, 
p. 140 incomplele descnptus. 

4. Armillaria megalO(>Oi1a Bres. F. Trid. pag 43, t. XLVil. — Pilec 264 
carnoso. e convexo expanso depresbo.jUf*. levi. gisbro suoviscido. 
castaneo-brunneo. cuLe facile SGcernibili. stipite cum hymsnophoro 
contiguo. basi atipnuato-radicato curvatoque, supra annulum albo 
infra pulchre fusco-sqtannoso, A<^a\\. squamis secedentibus, Hbri! 
Inso, p;iilido, farcio; annulo meriio, replexo, subtus rusco. evanido ; 
lamellis confertis, approximaio-liheris, ex albicl^ slramineis, s!flpp« 
llexuoso-undulatis, acie integra; sporis j^lobosis vpI ovato-jylohosis, 
1-Kuttulat.is, rninuto «ranulosis, 5-6 (U. diam . hyalinis, basidns cla- 
valiR, 25-30 iG-2 suffultis. 

Hab. ad ligna abietina fabrefacta in aedibus vetustis diniLis. 
pr. Tridentum (D. J. Lazzari). -^ Armillariof. /bca/z affinis; ab Ar- 
miUaria, caLigata Viv. valde diversa. — Pileus 3-9 cm. lai.us, sti- 
■pes 6-12 cm. aUus, 1-3 cm. erassus. 

5. Armillaria roiwsta Alb. et Schwem. Consp p M7 (Agar.) Fr. -^f^^ 
S/st. Myc. i, p. 26. Hym. Europ. p. 4l,0udem. Bat p 19 Kici^.^c 

p. 155. Secret. p. 53, Cooko 11!. t. 33 et 86, Barla Ch. Nic. t. 10 
f. 1-3 (>4 .pw//ai</5). — Pileo carnoso, compa^to. convexo-plaro, ince- 
quali, glahro. maryine stipiteq^ie sofido. rurto. deo!'Sii:n altenualo. 
ra Ucalo -fibriiiosis, supra annulurn inferum alno; lamellis emargi 
nato-allingentibus, albidis. 

H<2^ m silvi.s Enropi^ et Australias haud frequens. — Curls 
robusta. grata pileo hadio-rubro, fulve spa4iceo; magniludine et AgaricinefB, Leucosporae, Armillaria. 75 

staiura varia, nisi duplex species. Pileus 8-14 cin. latus; stipes basi 
l-i.5 cm, ciassus, apico 2,5, raro 8 cm. longus; sporae 6=^3-4 
(Britz.). — A. s ubannu/a/ us Batsch f. 17 vaneiati mFnori accedi(, 
sed a typo di versissnnus et indelerminandus manet sec Fr. ; sed tesLe 
Cooke F. Auslral. eamdem specrein sisiit. — Gejiaina major annulo 
amplo, pilfto s^pe dilfracto-squam.oso, lameHis iatissimis. Agr. cy- 
ciopeus l.asch Linn. IV. n. 499. Ab hac recedii minor annulo la- 
meliisque perangustis. pileo levi. Kroinbh. t, ?5. 1". 15 20, 

6, Armiliaria caiigata Viviam Fung. Ita!. t. 35. Sevn. iyii)nt[). p. IIS, 266 
Fr. }iyiYt. Eur. p. 41, Ciil. Champ. cum icone. A. ni^ornarLei D^l. 

A. causeUa Barl. Champ. Nice. t. 9 ei JO. f. 4-7. — Pireo compacto,, 
e convexo plano. mustelino, squamis adpressis sericeis concolon 
bus maculalo; stipite solido, infra annulum membranaceum per^i- 
.stentern squamis subtilibus fuscis zonato; lameliis ernarginatis albis. 
Ifab' ^uh pinis in Europa australi. — Slipes 5-8 cm. longus 
vulgo curvatus, basim versus attenuatus. su(ira annuium papillaius 
Spor99 globosae 3-4 m. diam. Graveolens. odore Raphoni. A.ftims A 
robasLtT. 

7, Armillarla luteo-virens Alb. et Sclnwem. pag 168. Fr. Monogr. 1. 267 
pag. 38. Hym. Eur. p, 4], Oudem. Bat. pag 19. A. s/.ram>reu3 
Krombh. t. 25, f. 8--14. — Piieo carnoso, compaclo. obtuso, rimo- 
so-squamuloso ; margine primo inyoluto tornentoso : stipil<^ solido. 
cnrto. deorsum attenuato, innato-squamuloso ; annulo incompleto; 
lamellis subliberis, confertis, aibo--pa]lescentibus vel slramin(^i<;, 

Hab. in pineti.< Suecias, Germaniae, Bataviae, pri^cedentibus eif- 
finibus rarior. — Ob affinitafein cum pra!cedentibus non jioiest non 
inler Arm?/lar?as pon). iirel annulus Incomoletus squami.s .stipi- 
tis et fibriiiis maroinis niodo indica us Color, excepio stipite albo 
straminftus, senior subvirens. Pileus disco puivere leviter teclus 
6-7, cm. laUis; stipes 2,5 cm. ionous. 

8, Armillaria aurantia SchaefT-t. Sl^iAgar). Fries lcon. t 26. hym. ^rsfe 
Eur. p. 41. Secr, n. 712. Gill. Champ. Franc cumneane A noridus 
Scop. Carn. p. 433. — Pileo carnoso, convexo-plano ot»trjso. innato- 
squamuloso. viscido, subanrantio: stipite sofido ^equali usque ad za- 
nam annularem squarnis verrucosis. conlertis. subconcentricis auran- 
tio-fulvis dense obsilo : lameliis sinuatr-adnexis. cohlerlis, candidis. 

Mah. in pineiis Ruropfe jtassin^. — Pr?ecsdentieus tenuior, haud 
compacta. Piieus 5-8 cm. latus: stipes 5 cm. longus. 8 mm. cras- 
sus. Lamellse demum rufescenies. Odor fortis, sapor amarus fel- 
leus. Sporae minntai globoso-eliipsoideac;. 76 Agaricineae. Leucosporie, Armillaria. 

9. Armillaria dehiscens Viv. t. 49, Fr. Hym. Eur. p. 42. — Pileo e 269 
glandifonni sensini hemipptiarico tandeinque depresso, ockraceo- 
lutescente; stipite cylindrico, squamoso, viscido; annulo perangu- 
sto, persistente; lamellis adnexo-decurrentibus, latis, albis. 

Hab. in Italia, ut videtur ad radices Eric^. 

10. Armillarla ramentacea Bull. Champ. t. 59.5, f. 3 (Agar.), Fr. Syst, 270 
Myc. I, p. 21, Hym. Eur. p, 42, Berk. Outl. p. 96, Kicl^x p. 154, 
Cooke 111. t. 71, Gili, Ch. Franc. cum icone. A. ambiguus Lasch 

n. 36. A. orhrolaniatas Secret. pag. 607. — Pileo carnoso, con- 
vexo-plano, obtuso, albido, squamis nigricantibus yariegato, sicco; 
siipite solido, insequali, squamoso, annulo infero, floccoso-contexto; 
lamellis eniarginatis, confertis, ex albido decolorantibus. 

Hab. locis graminosis per Europam et ^ Americam fuederatara 
rarior. — Hic et sequens prascedentibus non affines, sed Tr. ier- 
reo. Color varius, ssepius albidus (squamis discoque fuscescentibus), 
in lutescentem abit. Odor ingratus. Pileus 6 cm. vel «Itra latus; 
stipes 6 cm. longus, 6-9 mm. crassus; sporari exiguae ovoideae. 

11. Armillaria cinguiata Fries in Linn. 1831, t. 10, Hym, Enr. p. 42, 2Ti 
Bern. Roch. t. LVi, f. 4. — Piieo carnosp, tenui, umbonato, squa- 
moso-tibriiloso, cinereo-fusco; stipite farcto, aequali, levi; annulo 
medio, floccoso-contexto ; lamellis adne.xis, subdistantibus, albido- 
griseis. 

Hab. in campis salicetisque rarior, frequens in Scania. — Prio- 
ri valde afrtnis, at distincta, Minor mi:tis, cinereo-fusca. 

12. Armillaria Ambrosii Bres. F. Trid. p. 27, t. XXXI. — Pileo car- g^g 
noso, tenui, e convexo-subhemispha;rico expanso, sicco molli, Hoc- 
co.so-villoso, margine a v6lo lacero appendiculis dentiformibus cin- 
cto, subglabrescenti, niveo, in exoletis cofitro flavid(\ 3-1,5 cm. 
lato; sfipite suba^quali, e meduIlato-farct6 cavo, supra annulum 
levi, infra floccis squamosis evanidis denseobsito; pileo concolori, 
basi demum fiavido, 5-7 cm. longo, 5-6 mm. crasso; annulo tn- 
fero, floccoso-mem.branaceo, lacero, deciduo; lamellis subconfer- 
tis, sinuato- vel rotundato-adnatis, interdum fere liberis, albis; 
sporis ellipticis, minute punctatis, 4-5 ::; 2,5, hyalinis, basidiis cla- 
vatis 30-10^4-6 suffultis. 

Hah. locis muscosis, preesertim sub laricibus, Valle di Sella, 
Valle di Sole (Trento), auturano. — Armillarioi hosmafiti B. et 
Br. affinis, ab ArmiHaria ramentacea BuU. cui similis pror- 
sus diversa, nec afflnis. Caro alba. absque odore et sapore speciali. 

13. A' millaria scruposa Fr. Epic. pag^. 22, Hym. Eur. p. 42, Paul. s73 Agai'ininew, Leucosporae. Arnnillaria.. 77 

Cliamp. t. 51, r. 3-4, Letell. Comment. pag. 22. — Pileo carnoso, 
e convexo expianato, obtuso, glabro, e rugis contortis scruposo; 
stipite solido, a?quali, radicato; annulo tirino, angnsto, albo; la- 
mellis sinuato-adnatis, albidis. 

Jhib. in pratis Galloprovinci?fe Europse. — Minor, sed firma, 
odore et sapore farinaj recentis grato, admodum deliciosa. Pileus 
subfuscus 2,5-3 cm. lat., stipes alhidus. Ag. scrihHfa Paul. t, 94, 
f. 1-4 idem videtur sine annulo. 

14. Armlllaria albo-sericea Brig. Neap. t. 4. f. 1-2. Fr. Mon-jr. 11, ^^^ 
pag. '.330, Hvin. Eur. p. 42. — Alba; pileo subcarnoso, planiuscu- 

lo, late umbonato levi stipifeque farcto, tuberoso sericeis; annulo 
remoto, deflexo, fugaci ; lamellis confe.rtis, postice acutis. 

Hab. solitaria ad terram, Neapoli Italiie. — Species videtur 

distincta, sed haud satis nota. Pileus 3-4 cni. lat.; stipes 3-4 cm. 

latus. 

15. Arraiilaria constrlcta Fr. Epicr. p. 28, Hym. Eur. p. 42, Elonch. 275 
p. 4, lcon. t. \^, f. 1., Herk. Outl. p". T., Cooke IH. t. 4t), Batt. 

t. 1, f. B. — Alba; pileo carnaso, convexo-plano, obtuso, levi, 
sicco, pruina sericea superficiali alba s.ecedenfe glabro: stipite .so- 
lido, sub?equali; annulo apicali, angusto, deciduo; lamelHs emar- 
ginatis, confertis. 

Hab. in canipis graminosis, prrecipue ubi granien equorum uri- 
na adastum. — Species humilis, firraa, odore farinfie recentis. Pi- 
leus 5 crtT, circ. latus; stipes 5 cm. loagus, S mm. crassus ; spo- 
rai albre subellipsoideae. 

16. Armlllaria haematltes B. et Br. Ann. Nat. Ilist. n. 1G35, Cooke-276 
111. t. 45. — Pileo hemisphaerico, purpureo-hepatico. arescendo le- 
viter hispidor stipite eiusdem coloris, versus terram incrassato, so- 
lido; annulo spongioso ; lamellis adnato-sinuosis cito decurrentibus. 

Hab. inter acus abietuni in Britannia. — Pileus 2,5 cm. latus; 
stipes 5 cm. longus, G mm. basi crassus : annulus subtus squa- 
mosus. 

17. Armlllaria caBrtileo-viridls Brig. jun. Neap , pag. 0, t. 3, f. 1-2, 277 
Comes F. Napol. pag. 9. — Pileo carnoso e campanulato expan- 

so, levi, viscoso, glaueo; lamellis confertis, amoBue lacteis; stipite 
ab annulo ad basim squamulis obducto, dilute glauco; sporis ovoi- 
deis 6 ^ 3-4, albis. 

Hab. in agris Portici et Caggiano Ital. merid. — Ex cl. Comes 
1. c. sporse vere albap et tunc species a S/roph. (oy^uginoy.a, ad 
quam retulit Fries, distinctissifna. 78 Ag"iiriciT)e3e, Leucospor&e, Arrnillsria. 

18. ArmiJlaria verrucipes Fr. m Quelei. Jur. p. 304 t I!. f. 1 et ^vs 
Vei. Akad. fr.rnandl. 187.3. Hyrn. Fur. j. 4.S. — Candidft ; pileo 
carnoso, e convexo plrino, l^vi glabro; stipiU'' (!avo, exannularo, seJ 
verruci.s ruscis usqup ad zor\8m annularern eKasperat/j; lanriellis 
siriuato-adriatis C'?nf<-'rLis. 

Mob. loci<s gfaminosis apricis prope Upsaliarn Suecise et in Jtira. 
— Species valde tnsignis, veslitu slipitis cum A. avra*ilia analo- 
ga. Stipes 5-8 cm. loiigu?, 4 mm. crassus. Odor- farin;e recentis, 
gratiis; facile esculenta, ut plurinii fungi stricte vernale?. Spora) 
ovojdeo-oblongge. 10 ^x. longse. 

19. Armiliarla ponderosa Reck 26 Hep. pag. 50. — Pileo crasso, 079 
compacto. convexo vel subcampanuiato, glabro. albo v^-^l lutescen- 

te ; rnargine nudo sub ve!o viscidulo persistente fortiter involuto,- 
lameHls confertis, angustis, leviter margjnatis. albis m gilvurn ver- 
gentibup; stipite valido. subaequali, (irnio, solidu ?i velo poroiiuto, 
pilei cniore. supra aiiMoium aibo vel furrurijceo .- carne alba; spo- 
ris subglobosis 4 p.. diam, 

Hub ad leiraiii in silvis, Copake Columbiae Amer. bor. — V\- 
leus lU-13 cm. latijs; stipes 10-13 cm. longus. 2,6 cm. cras.sas. 
Velum diu lamellas obtegii ac demurn laceralur ejiisque fragmenta 
sLipiti atque rnargifii pilei adha^rent. 
20- Armillarla rhodomala B. et Hr. Joum. Linn. Soc. XI, pag. 514. 280 
~ Pileo convexo, subcarnoso, pallide citrino, verruci.s punctiformi- 
bus frequentibus roseis obsito; stipite crasso, subcequali, l*arcto, ro- 
seo-lineato; annulo superiore amplo, lacerato, citrino; larnellis an- 
gustis, arcuatis, postice attenuatis, adnatis. 

Hab. ad terram. Peradenya Ceylon Indias (Thwaites). — Pi- 
Jeus 2,5 cm. latus; caro fere alba; stipes 2.5 cm. longus, 6 mm. 
crassus, obtusus, intus. centro ejccepto, roseo tinctiis ; lamellaj 2'/^> 
mm. latcft. Colore plane relVrt Tricholom.'i rutilanz. 

21. Armillaria rhacophora P. et br. Jonrn. Linn. Soc. XI, p. 514. — 28i 
Pileo conv^xo, dernum depresso, c.iinoso, innato-dlirracto-fibrilloso 
estriato: stipite dforsum uicrac-sato solido, pallidiore, squainis an- 
gustis fibrillosis rugoso; lamellis pallide stramineis, postice rotim- 
datis attJngentibus. 

Hab. ad terryrn. Ceylon Indiie fTnwAtrFs). — Pileus 8 cm. Ja- 
tus; caro alba; stipes 6 crn. lougus, 12 rnm. crassus sr|uamis strii- 
formibus brunaeis asper; lamelke 5 mm. latai. Siibaffinis Tricho- 
lornaii irnpolito. 

22. Armjllaria (lasypepla Berk. Dec. n. 1^5 — C&spiiosa, pileo e con- 232 Ajjaririnec-e, L(*uei)bpor5P, Arrriillaria. 79 

vexo expanso dernum depresso sinuatoque tomenloso squamuloso 
fulvo; stipite subjequali aiiDuloquf? fugiici tomeiitojio fulvi.s; lamef- 
lis incarriatis purpurasceiitibus, posiice sinuritis. dente; affixis. 

ILab. 111 lignis emortuis, Haufane Geyiou Indiae (Gardnkr). — 
Pilous 4 cm. Jalus derisa lanu^ine obtectus. hic illio sqiiamalosus ; 
stipe.s V,5 em. longus. 4-6 mm. cra.ssus. Affini.^ A. mv>ile{fi sed bfene 
distincta ob naturaiu lanugini>s, annulum fugact^m atque lamelias 
nitentos. 

23. Armillaria edodes B. Chall. Kxp. III. p. 50. — Pileo carnoso con- 28.'^ 
vexo, fusco; stipite solido cylindrico e basi crassa orbiculari oriun- 

do ; annulo angusto: lamellis postice rotundatis. 

llah. in laponia; vulgo comesiliiilis atque copiose venumdatur 
in ernporiis. — /* b indigenis Shi~laki nuiicupatui'. 

24. Armillaria rhizopoda ('ooke Orev. XIV, p. 89. — All^^ida; pileo car- ^s^ 
noso, e convexo expanso, obtuso, glabro, demum tessulato-sulcaio ; 
stipite farcto, subrisLuloso. ventncoso, dcor.sun'i attenuaio, radicato, 
dernurn strigoso; annulo amplo, iiifero, patente; la/nellis leviter 
adnatis, subdistantibus, albidrs. 

Vlah. in feira argillacea ad radices graminum etc. Afghanisian 
fndise. \V. F. T. Aitciieson). — Pileo 3 -4 crn. lafus ; stipes 5-7 crn. 
lone;- , 6 mm. cr. 

** CUtocubm amnvlain'.: lamollis postice utteiiuatis, plus mlnus sine sinu de- 
currentibus. stipite solido. 

25. ArmiJiaria imperialls Fries in Lund Holm. p. 5. Monogr. I. p. A2. '^S5 
Icon. 1. 17. Hym. Eur. p. 43, Quel. p. 37. Gil! Cliamp. Fr. c. icone, — 
Pileo coinpacto, e convexo explanato, obtuso, glabro, fusco-brun- 
neo, squamis adpressis, obscurioribus. inarginern levetn versus fi- 
brillosis variegato; sfipite solido. us(iue ad aiinnlum e velo infero 
subsquamoso : amiulo duplicato; iamellis loiige decurrentihus, albis. 

Uab. III pinetis siccis inter folia acerosa SnccicC. inque mon- 
tibus Juranis et Carpathicis. — Species ampla, nobihssima, cum 
Trich. colosso et Arm. robvsta cornparanda. Stipes 11-14 cm. lon- 
gus, 4 cm. crassus; pileus 11-lB cm. latus, 6-8 cm. crassus, v.alde 
durus. Annuli maxime peouliares. exterior inferus a velo mfero, 
interior proprius, superus Sporse 1,2-14^5-6, subfusoidece. Odor 
nullus. 
'^H. Armlllaria Laschl Fr. Epicr. p. ^^2, Monogr. l. p ^3. Icon. f. 19. l'85 
Hyni. Kur. p. 43. — Pileo carnoso, e convexo demum .suhinfup- 
dibuliformi, levi, glabro; slipite valido, curlo, solido, (Ibnlioso- 8<"> Agaricine^, Leucosporse. Armillaria. 

striato, basi incrassato, annulo infero contexto; lamellis decurren- 
tibus, confertis, angustis, albis. 

Hab, iii pinstis Sueciae, Germaniae (Lasch), Helvetioe (Trog). — 
Major, vere carnosa, at nriinus coinpacta; stipes 6 cui. et ultra. 
pileus 8-10 cm. latus, pallescens, sordide alutaceus. 

27. Armillaria tumescens Vivian. t. 31. Fr. Hym. fiur. p. 43. — ~^7 
Pileo carnoso. e convexo expanso, levi, glahro, alhicante; stipite 
solido, valido, a hasi incrassata attenuato, glabro annuloquo fu- 
gace albis; iameilis adnatis, confertis, dilute ochraceis, demum pal- 
lide carneis. 

Hab. in coUibua herbosis Italii*. — Hahitus Tricholomatis, robu- 
stus sed annulus adest distinctus, licet fugacissimus. Stipes 5 cm. 
!ongus, basi 2-5 cm. fere crassus. Ex lameliarum colore facile fin- 
geres Hyporrhodium, sed auctor ad Trichoiomata ducit. 

28. Armlllaria rhagadiosa Fr. Syst. Myc. l. p. 30. Hym. Eur. p. 44. 2&z 
Kronihh. t. 25. f. 31-33. Batt. t. 10, D. — Pileo carnoso, plano- 
depresso, udo, disco maculis obscurioribus adprossis variegato; mar- 
gine levi; stipite solido, curto, requali; annulo teuui reflexo; la- 
mellis decurrentibus, confortis, latis, albidis. 

Hab. ad triincos Europa?, mediae et australis. Nune solitaria, 
nunc caespitosa, albida, squamis disci et iDtVa annuhim fuscescenti- 
bus. Ab "omnibus A. meUece formis bene distincta. Stipes 2-5 cm. 
vel ultra longas,. 1-5 crassus alhidus, annulo angusto; pileus car- 
nosus, rigidus 6-8 cm. latus, obtusus; lamellfe lat», albidee. Odo- 
rem graveolenlem spirat. 

29. Armlllaria mellea Vahl Fl. Dan. t. 1013. Grev. t. 332. Krombh. 289 
t. 43. f. 2-6. Vitlad. Filng, mang. t. 3. Vivian. t. 51. Fr. atl. Svamp. 

t. 36. Hym. Eur. p. 44. Hottm. lc. t. 21. f. 1 (aualys.) A. obscu- 
rns Schaeff. t. 74. A. annularius Bull. t. 377, 450 f. 3. A. sfi- 
pifis Sowerh. t. 101. ^. mulahiiii^ V\. Bat. t. 824. Ubique ceterum 
picta. Cfr. Syst. Myc. — Pileo carrioso, tenui, explanato, squa- 
moso-piloso; margine expanso, siriato; stipite spongioso farcto : an- 
nulo floccoso pateiite; lamellis adnatis, dents decurrentibus, subdi- 
staniihus, pallidis, demum subrtifescenti-maeulatis, farinosis. 

Hab. per totam Europam, Aniei-icam, Indiam et Australiam, 
vulgati&sima. — Solitaria, maxima inter folin decidua silvarum; 
dense c?pspitosa ad bases truncorum: {A. polymi/ces Pers); minor, 
laxe gregaria, pilis pilei pallidis evanidisque, veio cortinneformi : in 
pratis. Color vulgo molleus, pili pilei vulga nigricantes, junior s^pe 
olivaceo-tomcntosa. Pileus 6-18 cm. lalus: stipes 6-20 cni. longus; Agaricinece, I.enoospoi?e, Arinillaria. 81 

sporae subglobos;e 9^6. Insigniores var. : a) slipitft valido, inaxi- 
me bulboso: Kalchbr. l>) lamellis sulphur-eis: Weinm. c) colore 
fulvo: Gonn. et Rabeiih. IV. t. 'A. 6/) colore fuscoscente; in pinetis. 
Qui plures optaiit species, couferarit Battar. t. 11. ]!. F. Boltoii 
t. 136, 140, 141. Secr. n. 43-16. — Teste Quel. Enchir huc spc- 
ctant Agaricua (Clit.) f/i/mnopod/'iis BuU. et A. social'S DC. 

30. Arriiillaria laricina Bolt. t. 19 (Agay.), Fr. Hym. Eur. p. 44. — s-o 
Pileo carnoso, molji, convexo, obtuso, glabro; margine levi; stipite 
spongioso-solirio. crasso, levi ; annulo apicali Hoccoso; latneliis ad- 
natis, distantihus, angustis, albis. 

Hal^. ad truncos Laricis in Europa. — Videtur iusigais, at 
Berk. Oiitl. t. 1. f. 1 transitum indicat ad A. rncileam. 

31. Armillaria Mllius Sowerb. t. 181 [Agav), Vv. ITym. Kur. p. 44. — m 
Pileo carnoso, explanato, umbonato, levi, subvirgato; maigine tenui 
levi; stipite solido, apquali, fibrilli.s densis adpressis, squamoso-tomen- 
toso ; annulo apicali, incoinpleto, lacero ; lamellis adnatis ((( iii den- 
tem recurvum pnrrectis n), albido-griseis. 

Hab. in Anglia. — A. mellem sine dubio proxima at facile di- 
stinctu. Pileus fuscus, innato-virgatus 2, 5 cm. hitus; stipes dilu- 
lior 5-f^ cm. longus. 

32. Armillarla denigrata Fr. Monogr. 11. p. 285. Icon. t. 20. Hym. 2n 
Eur. p. 45, Berk. et Br. in Mag. Nat. hist. n. 1187. — Pileo car- 
noso, e convexo plano, viscidulo, ghibro, at verrucis elevatis gut- 
tato-punclato, brunneo-1'usco , margiue levi ; stipite solido, (ibroso- 
stfiaio, fuscescenti-pallido; annulo apicali secedonte ; lamellis sub- 
decurrentibus, confertis, albo-fuligineis. 

Hab. in terra ad basim truncorum in Europa. — Pileus 2 cm. 
latns; stipes 5 cm. longus, l'/i cm. crassus, nun': iequalis, nuiic 
napiformis, haud c:ttspitosus. Arhnodum refert Pholiolam crcbiam, 
(iu;p A. LcveilliQnus I). et M. — Num idem sit A. (lcnigradis Pers. 
syn. p. 267 non liquet. Multa congruunt, alia ditVerunt, Est nempe 
c<espit,o3a admoduin tonuis, stipite 2'/,-5 cm. rnodo crasso. 

.33. Armillaria Mori Paul. Champ. p. 300, t. 141, f. 1-7 {Hi/popliyll.) ~^93 
Batt. t. 10. f F. Fr. Epicris. p. 23, Hym. Eur. p. 4.5. — Pileo 
«uhcarnoso, e campanulato expanso, ina}quali, rimoso-inciso, visci- 
do; stipite solido, fibroso, glabro; annulo angusto, firmo; lainellis 
adnatis, subdistantibus, pallidis. 

Hab. \n regiono mediterranea ad Moros. — Subccespitosa, ob 
rigiditatem flexa et varie lacerata, e cinereo-fusco rufescens. 

34. Armillarla melleo-rubeiis B. ei C. .Journ. Linn. Soc. X, p. 283. — «94 

6 S2 AgariciiiesR, LciK-osporie, ArmiUaria. 

('*spito.sa ; pileo lenui glabro, striato, -sMbcoriacf^o ; stiptte solido 
siii-siiaL (loorsiimquc leviter incrasbato pulvemSento; ainiiilo rtpicali: 
laniellis latis' aduato-decurreatibus, albis ro^seo iincti.s. 

Ifab, in Roborihus et truncis cavis, Cuba Anier. bor. (C. Wrioht). 
Pileiis p.-iHido-brunueus vei'sus margineru roseus, 2 '/.^ 5 (•in. latus ; 
;itipes A ciii. jongus, G iiiiii. cra.«sus; ijpoi-ae subgiobos^. AiTinis A. 

o5. Armillaria horrens Berk. Dec. n. 24.5. — Cajsprtosa; pilei.st^ coti^ ^pj 
ve.sco planis, niargine subrepaudo, verrucis conicls fuscis exaspe- 
ralo; .stipite valido suitra .'irnple annniato, floecoso-squamo.so, deor- 
.-ijin cavo; lainellis postice subrotundatis, lineatini d(;!currentibus. 

\iah. \\\ cortice veterum arbotuui, Darjeeling Indire. 2300 ni. 
(liooK). — Inodora potius ooriacea, pilens 5 cjn, Utus, hepaticus; 
<Mro rosea; stipes 8 cin. vel ultra longus, 12 lurn. crassus, colon; 
pilei, annulo ainplo reflexo, persistenfci, rubro instructus; lamcMaii 
roseo tinctje. Affinis A. mellcce sed diiTerl siipite cavo. '^'Brvwir-, 
conicis aliisque notis. 

i-if», Armillaria Viviartli Fr. Ilv-m. Ew. p. 46. A. p>oppivrelhj Vi^.M.'in. su'' 
p. t). t. G. — I'ileo carnoso. (,' sphairoidoo demuni jate conve\o, 
i^labrcj. obscure badio albicanie; stipite elongato, cylindrico, albo. 
aiinulu angusto persistente; kuiellis adnati-, lineari ellipticis di- 
liite cervinis. 

llaO. ad radices Populorurn. — Videtur cum p/i. Mfjeriid coniusa 
(clV. In/.enga [•. 30 et 59), sed ab aiictore relata ad Armil!aria-s ei 
spor;e e.vpressis verbis albida'' dicta'. 

'M, Armillaria griseo-fusca Dec. Fi. ir. VI. p, ;j2. Seyn. Monsp. p. 297 
117. Trog Helv. p. 12. Fr. llyin. Eur. p. 45. — Subca-spitosa; pileo 
carnoso, conYe.x.o, levi. giahro, {'usco-cinoreo, discoideo; stipitc 
tarcto, seqiiali, glabro; annulo aibo persistente ; '.aineliis decurren- 
tibus, albis. 

llah. ad trnnco."; arborum Europa:' australis. Stipes 8-1.9 cm. 
longus; pileus 5 cai. lalus, J'usco-ciTiereus,"^disco brunneus. 

■>S. Armillaria pinotorum Gill. Cbamp. Franc, p. 79cuiu icone. -- Piieo ^'^^ 
ciriioso e coui('(> explanalo albo-stramineo, umbone rufescente squa- 
inulis ruddulib, rainutis consper:?o, 4-5 cm, iato ; lameHis conlertis 
^idnutis bi'eviterque (lecurrentibus pailidis; stipite farcto, deiu .sub- 
cavo, iirmo subelastico rufescenies infia annulum album latiusculam 
s(iuainuloso; (3arne alba; sporis ovoideis, exiguis, albis. 

liab. in pinetis in Gallia bor. (( Habifus L^p/o^vr Chai^cana'.)^ 

3U. Armiliaria pleurotoides Fr, Monogr. U p. 280. lcon. t. li). L 2 zm Agarioirietf;, Leu.eospoiw, Anuillaria. S3 

Hyinen. Eur. p. 46. - - rileo carnoso, e convexei plano, subexcen» 
trico, giabro stipiteiue farcio, Licquaii levibas, incarnaLo -albidis ; 
cSiiiiuio iniorp, peraugusto, dentato ; laiiieilis decurrenlibuii, con!«r- 
ti^, albidis, 

Ifab. ad truncos yerusios Piri Mali in O^trogothia Europ* 
(vo-n Post). — .Species ii"!signi?, ad Pieurotos accedens. Stipes 4-5 
cm. longus, 8-10 mm. cras.sus, deorauni .saepe attenuatus ; j)iieu.s iiia,'- 
qualis, nnnc gibbus, nunc (Jepressus, 4~() cm. hitus. Inodora. 

40. Armlliarsa Citri Inzenga Sic. I., t. 3, f. 1. Fr. Ilym. Eur. [>. 46. — ^'^''' 
Ciiespito^a; p:!eo carnoso, tenui, convexo-plano, subumbonato, gla- 
bro, sulphureo; margine crenuiato albicante; stipitibus gracilibus, 
apice albo-iioccosis, pallidis; laniellis adnatis, confertis, albidis. 

ffo.b. in Sicilia ad truncos Citri. — Elegans, fasciculata, statura. 
UypholomuJ.n fasocularis. Stipes 5-8 cni. longus, vi\ ultra 2 rnni. 
crassus: pileus 2-5 cm. latns, Odor farina; recentis. 

41. Armlllaria dichupelia Berk. Dec. u. 247. — Umbrina; pileo carnoso ^^Oi 
sicco convexo iaqueatoincurvo; stipite elongato fistuloso, iloccu- 
lento; annulo superiore amplo, sirpra lineato convexo, subtus cu- 
pulaformi; hernerUs distantibus lineatim decurrentibus. 

llab. in lignis emortuis, Darjeeling 2300 m. (licoK.). — Inodora, 
coriacea. Pileus 5 cm: iatus, niargo leviter striatus; stipes plu- 
j-iunciaiis, cis^citer 12 mm. crassu.s, umbrrnus rubro tinctus, basi 
intensefuscus, sursum flocculoso-squaraulosus; lamellae venulis con- 
neX3f;, rapderate latte; Substantia accedit ad Lenlinum. 

42. ArmiHaria duplicata Oej-k. Dec. n. 248. -— Fasciculataj.piieiK planis 'm 
siccis glabris; margine incurvo; stipitibus elongatis sursum tibril- 
loso-squamo.sis solidis, apice farctl.s; lamelli.s' angustis postice ro- 
tundatts. dente ad velurn du]dex lineatim decurrentibus. 

Jlab. in lignis ernortL';is, Darjeeling, 2300 m. Indiije (Hoor.). — 
Densissime ca?spitcsa, inodora, coriacea. Pileus 5 cm, latus., gilvu.s; 
caro rubro tincta; stipes 10 cm. longus, 6 rnm. crassus, brunneus 
deoi'sum glaber;- velijm duplex., deilexum roscum, extorius curtius; 
lamelhe potius angusta^; h^ymenium inter annuium et latiorem par- 
tem lamellarum pallide rubrum. Magis acceiiit Leniinis <juam prO" 
ximis Arw.iUariis. 
13. Armiilaria vara Berk. Dec. n. 246, — Piieo e convexo plano sicco, :m 
margine repando ; stipLte fiexuoeo, curvo, solido, e btisi at*^^'^^^^^' 5 
annulo an)[iIo suueriore; loimoilis pallidis lineatim decur'^^^"^''^"'''^- 

Hab. in ligno emarcido, Sinchul Himalaya:!, 2600 m. (Hook.). 
Ca?spitosa, inodora ; piieus 5 cm. latus pallido-um^''''"^^ interdum 84 Agaricine^e. l.eucosporae, Armillaria. 

rubro tiucius; stipes 10 cm. longus, 8 inm. crassus deorsum incras- 
satus obtususque, fuscus, versus basim nigresceus, subgiaber ; an- . 
nulus amplus, erectus, aibus; lamellaj distantes. Exstat vari^las 
pumila, in qua lamellae sunt magis decurrentes. 

44. Armillaria multicolor Berk. Dec. n. 249. — Pileo plaiio umbonato -'^' 
earneo-fusco, undulato, sicco limoso; margi.ne sti'iato ; stipile solido 
multicolori-variegato ; annulo retlexo; lameHis angustis iiavo-car- 
neis, integris. lineatim decurrentibus. 

Ilab. in lignis emortuis, Sillapahar Himalayas, 2300 m. (Hook.). — 
Inodora; pileus 10-13 cm. latus siccus, rimosus atquo substaniiam 
aibam ostendens, luteo-brunneo atque rubro maculatus; stijios plu- 
riuncialis, S-12 mm. crassus brunneus luteo et Cferuleo punctaiiis. 
intus albus; lamella^ angustff', integrae, abrupte contrac(;o. Species 
singularis accedcns ad /1. poli/chroum et A. Hay/nogen. 

45. Armillaria omnituens Berk. Dec. n. 250. — Pileo umbilicato tenui 3"r, 
expanso, carnoso, ceutro rioccoso-verrucoso ; margine striato glabro ; 
stipite solido, brevi, obscuro, glabro; annuio patente ; lamellis pal- 
lido-carneis, decurrentibus. 

Hab. ia lignis emortuis, Darj6eling India;. 2590 jm. (Hqok.). — 
Inodora; pileus 5 cm. latuB roseo-griseus . siipes 2 y^ cm. vel ultra 
longus, rubro brunneus; lamellae moderate iataa. Plures habet affi- 
nitates sicuti nomen speciei indicai, sed iure ad Clitoc/bas annulatas 
referri potest. 

46. Armiilaria adelpha Berk. Dec. n. 251. — Pileo carnoso subhemi- 306 
sphaerico profundo umbilicato, centro iioccuiento-squamoso; margine 
arcuato striato glabro; stipite elongato farcto ; annulo remoto, pa- 
tente; lamellis pallido-carneis, longe decurrentibus. 

Hab. in truncis emortuis, Darjeeling india?, 2100-2400 m.(HooK.). 
— Piieus 2,5 cm. latus, griseus; stipes 5 cm. vel ultra longus, 2 
mm. crassus rubro-brunneus, glaber; annulus strictus. Stricte 'af- 
finis ArTti. omiluenii sed diflert forma pilei, stipite elongato, fra- 
gili armato, lamellis vere decurrentibus atque aniiulo reinoto. Prie- 
terea pileus minus distincte verrucorus. 

*■"*} CollylilCB annula/m: lamellis postice iequalibus, siipiie extu? subcarti- 
iagineo. 47. Armillaria subcava Schum. Fl. Dan. t. 1843. Fr. Syst. Myc. I. 
p. 28. Hvm. Eur. p. 46. Cooke III. t. 47. A. mucidus ejfdgoius Alb. 
et Schw. p. 146. — Pileo submeinbranaceo, convexo-plano, viscoso, 
ad medium striato, disco carnosulo, umbonato; stipite sursum iistu* .307 Agaricirtetc, Leucospor*, Armillaria. 85 

losc, leqLiali, punctulato, supra aniralum intcrum lacerumque levi ; 
lamellis pianis, decurrentibus, albis. , 

Hah. ad terram iu pinctis Europce raro. — Gracilis, tota, um- 
bone umbrino excepto, alba. Pileus 6 cm. latus; stipes 9 cm. lon- 
gus. Lepiolis illinitis magis quam praecedentibus affinis, sed lamellae 
decurrentes picife. Ag. oar/ans, licet candidus descriptus, est Pho- 
liota? species. 

48. Armillaria laqueata Fr. .Epicr. p. 24. Monogr. I. p. 45, Icon. t. aog 
18, f. ic". C. Hym. Eur. p. 46. Ag. mucklus epigceiis Secr. n. 58. 
Hatt. t. 10. f. — Alba; piloo carnoso, teinii, homispha^rico, obtuso, 
udo viscido; margine deflex.o levi; stipite solido, firmulo, infra an- _ 
nuium (interdum corlinseformem) squamuluso vel fibrilloso, basi fu- 
scescente: lamellis adnatis, secedentibus, subconfertis. 

Hab. \n Kuropae nemoribus rarius dispersa, forma pilei la- 
quearis iasignis. Huic peculiare, loco annuli passim adesse cortinam 
filamenfosam. 

49. Armillaria eurhiza Berk. Dec. of Fungi p. 4ti. 146. — Pileo car- 303 
noso, e suhconico expanso, fortiter umbonato, cute gelatinosa, ru- 
gosa vesfito; stipite sursum attenuato, extus cartilagineo, radice 
fusiformi ; annulo e strato externo orto evanescente; lamellis ad- 
nexis, albis, arcuatis. 

Hah: in terra, Peradenya in insula Ceylon. — Anmillaricn mu- 
cidcp. proxima ; habitus CoUyhice radi ca/fB simlWs — Pileus 9 cm, 
circ. latus; stipes 5 cm. altus, 1, 3 cm. medio latus. 
.')(). Armillaria mucida Schrad. Spic. p. 116. (Agar.), Pers. Syn. p. 266, 3io 
et omn. recent. Saund. et Sm. t. 5. Quel. t. 2. f. 1, Pnce t. 14. f. 91. 
Paul. t. l:)0 bis. Fr. Hym. Eur. p. 46. A. valoiii ^cr>p. A. niiidus 
Fl. Pan. t. 773. Trnit. Austr, t. 27. A. splcndem FI. Dan. t. 1130. 
ll:irz. t. 35. A- spiendens, mnosus et chri/sospcrnius Scliuni. A. 
sudans Wallr. Crypl. 1 1, p, 736. — Subca^spitosa; ))ileo tenui, 
molli, convexo expanso, ruguloso, glutinoso; stipite farcto, rigido. 
basi incrassaio; annulo apicali reflexo, striato, tumide marginato ; 
lamellis rotundati.s, striato-decurrentibu.s, distantibus, candidis. 

Hab. ad truncos Fagi iotius Europa^ et Americje foederata?, fre- 
quens; in Betula indicant Swartz et Weiamann. Statura maxime 
varia, tota alba, sed pileus variat gri.seus, fuligineus, olivaceus. 
Gfr. Fr. Syst. Myc. et Monogr. — Pil«us 2-6 cm. latui;; stipes 4-8 
cm. longus, basiS, apice 2-4 mm. crassus; spor;e ellipSoidea^ 16-13. 
Var. olivaceo-fusca M. Dan. t. 1372: pileo olivaceo-fusco 
51. Armillaria Neuhauserii Schulz in Verhandl Hermann. 1884 — .311 80 Agaricineffi, LeiicoijporcR, Armillaria. 

Pileo dicunetro vix 2-3 cm., primo subhemisphaerico. margiac ciue 
villosa pra2dito, stipitem attii:igi>nte; dein. cato erupta, ad inargi- 
nom hinc inde penduia ; pileo deniquo explanato et inisqnaiiter de- 
presso, cafjsio virente, jove ndo tIscoso; lameJlis e grisco rnfescen- 
tibus, confertis incequalibus, sernilatis, stipiti adnexis ot subdecur- 
rentibus; stipite 4-5 cm. alto, flexuoso, ce&sio-yiridi, asperula. 

Hab. \n asseribus humidis, octobri. ia Transilvania. — Arm.illa- 
rim mucidcf: et fracichje afftnis. 

52. Armniaria iympanitica Berk et Curf N. Pac. exp. n. 4. — C;:espi- 3i2 
tosa; pileo convexo rufo-brunneo; stipit-e deorsum attenuato .<;ursQn) 
ventricoso albo-br.unneo ; annulo inembranaceo,- laineilis concoloribus 
angustis, 

fla.b. \n ligTio putrescente Bonin Islands. — Affinis A. inucida:. 

53. Armillaria cheimonophylla B. ot C. Journ. Lini). Soc X. p. 2S4. — sts 
Pileo, e convexo plano glabro, sqaamis bruTinei? planis notato, cras- 
siuscuio; stipite solido sursurn ievitei' iricrassato. giabro ; lameliis 
iatis dislantibus, liberis, crassis, albi.s- 

Ilab. iii lignis, Cuba. Amer. bor. (C. Wright), — Pilens 4 cni. 

latus ; stipes 2, 5 iongus. Fere afflnis A. viucidw. 
bi. ArmlHaria fracida Fr. Epicr. p. 25. Monogr. I. p. 4(3. Ilj-m. l''nr. yi4 

p. 47. .4. mucidiis Secr. p. 29 quoad de^jcript. Fl. Dan. t. 600. Batr. 

t. 7. r. E, — • Piieo subcarioso, corivexo, obtuso, levi, maculato; 

stipiie e farcto cavo. basi attenuato, squa.nriuloso, supra annuliim 

patulum, iacerum ievi ; lamellis {iecedentibus, liberis. contertis, 

aliiis. 

Hab, ad ligna putrida in Kuropa, rarissima. — A. mucidd \v,\- 

nor, sed firmior, substantia et odore fracida. Pileus 2-4 cni, latus; 

stipes 2-6 cui. longu?:. Cl, Passerini notat varietatem piieo castymeOj 

cum mucidrF forma olivaceo-fusca anaiogam. Ag. irihtlifbrmis 

Pul). ad Hvnholomata referendus. 
55. Arniillarla ompnera B. ei F^r. Journ. I.inn. Soc. XI, p. 514. — 315 

Candida ; pileo convexo carnoso, fortiier umbonato, pnlverulento 

estriato; stipite a^quaii, albo-farcto; annulo fugacissimo; lamollii 

angustis, confertis, approsimatis. 

llab. ad terram, Cejlon Indiae (Tiiwaites). — Pileus 8 cm. !a 
' tus; unibo ioviter umbriuus, puiverulento-squamulosus, domum gla- 

boi"; margo reqiialis; stipes 6 cm. longus, 6 mm. crassus, glaber. 

bas! um.brinus: lamella:* 2 mm. iat^e aibafi; sporne 4-5 a. long. Ha- 

iniu Coiiybiam x^ylopkilam Weinm., refert. 
5t>. Armillaria nardosmia Kllis Buli. Torr. Ci. IS76p. 15. ~ Pileo 31,1 Agariciiieap, Lcueosporo}, Tricholoraa, 87 

brunneo, tivmo, cuticula crassa dura, seccleiite; slipito soliilo. fi- 
broso, a!i)o. veio obscure brunneo, sursum aiiniiluiri angiisliuu, 
extensum. crenatiim, siiperne fibrososqnanmlosuMi eflrorrnantt' : la- 
mellis irupqualibu.s, potius confertis subveiitricosis, iU.tingenlifui.s. 
.>i.ri'j minuto pxcavatis; sporis subglobosis, 7 a 'iiam. 

Hab. a.(\ terram in quei-cetis et piuetis prope Nt-^jwriold. N. .1. 
Americ.T borealis sept. octob. Caro firma, alba, odor aromaticus. — 
Piieus 7 clrc. cm. lutus; stipes 7 cm, latus, 1, 3 cm. crassus; la- 
melice 7-S mm. latte. 

TRICHOLOM.^ Fr. S. .M. 1. p. 36 (Elym. (.h?'ia;, frichos pilus ei Inma 
timbria). — VeUim obsojotum vel tantum Hoccosum fibrillosiimve 
margini piJei adh;»rens. Stipes carnosus, haud corticatus. Hvme- 
nyphoium cum stipite contiguum, lamellis postice sinnalis. Oiiincs 
terrestres (subsimiles arborei inter Pleurotos qunnrendi). carnosi, 
numquam obconici v. vere umbilicati. 

Grex vastissimus, plurimns Leucosport'.^ ni;gnre.s et niiltiiinres colligcns. A Cli- 
tociibe ditlerfc velo, sttpite ii ijroso-canioso, liaud spong-io^o. pilei fi/jjnra 
vof. his omiiibus Dotis in paucis fotiuis ititeruiediis vaciHaiitibiis, lattH-llis 
priiititu^ semper .'<inuatis, haud «(jualiter attenuatis. Hecurrcntibiis Hdiiy- 
tisvc. Collybiie, substanlia et vegetationc siibepipliyia .jant divcrscJ.', sti- 
pile extus cartilasineo differuut veloque niillo. C;i,vcant tirones, ne .scctio- 
nes hiijus ijregis nattiralissima-? nefifiiirant vel fingant pilonni v. c. vi.sco- 
sniu, quuus .jove sjcco exsicceiur, niinoris esse pondcris; hac notii, w \n\c\ 
peUiculoe priva eonstructione pcTidente, nulla exstat iii sinxularibns tnaftis 
£'S.^entiab"s. Distinguendus pileus ,udus, qui viscosus Schumacliero. — In vy- 
tiis Tricholoniattmj speciebiis lainclbj? ab liyiueitophoro snnt d;sei'(;t;e •■>L 
facile socarnnntar v, c. in T. cinerexcenie, persotinfo. Ilarnin in.suj)';!' 
spor.« non pure alba;. Rectius igitur ad Paxillos relV'i'untnr, sed quum bu.^ 
iit praesente rite selij^ere non valeam, pristino loro ;iil iutrfini snrvo. r f. 
Pklebo-phora eampanulata L6v. Ann. S. N. \Hll, t. XIV, 1". r> cst nioii.>j(iinii 
Trinhoiomalis reaplex^^leniis (fide Qtielet et Uoiidi^u'). 

Ser. /i. Pvlcus viseo, fibrillis, squamis pubeve tectus nec aqunse-udtis vel b- 
vigatus. Caro humojem haud ab.sorbens, nec hy^'rophana. Stipcs vclnniqnc 
univi-Tsalc adnatum fvi.^ distincte conspicnnni) librilh/sn. 

I. TRicnoLONf.\TA LiMACiNA. Pilci pcllicula buniida vi.sc(tsy, iniiatfj-librillo-;a 
vel sqnumulosa, sed nou lacerata. Pileus vcre cL lirnM^ carnosii.>\ tion b) • 
'4't'ophaiui.s, margine subnudus. 

'-) Laraellis haud decoloribus nec demiim ruCesceniibns. 

1, Tricholoma equestre Linn. Suec. n. 1219 (Af/ar.), Vw Fdomdi. I, p. u? 
6, Hym. Eur. p. 48, rionn. et llab. t. l:). 1. J, llri}.'. Noap t. (5. 
Ilerk. Outl. t. 4, f. 2 (lorma minor, obscnrioi). A. civfs.sjf,; .Sfcp. 88 Agaricineae, Leucosporfc, Triclioloma. 

p. 442, A. aureus Sohaeff. t. 11, Ag. jlam-mrcm Pers. Krombh. 
68, f. 18-21, Harz. t. 22. — .Pileo carnoso, compacto, e convexo 
expansn, obtuso, flex.uo.so, squaniuloso, diseoidea, vlscoso; stipite 
solido. obeso lamellisq^ue iiberis, confertis sulphurfis. 

Hah. in pinetis a Neapoli ad Finniarkiam copiose et Hethle- 
hem, Albany county Auier. bor , serotinuni. — MitR, inodornm, in 
Suecia sa?pe giganteuin, sed etiam minus, quale icones si>tunt. — 
Pileu.s flavo-rufescens, 12-14 cm. lalus longus, 2-3 cai. crassus, di- 
sco obscuriore: autumno seriore virescit: stipes 5-10 ciu.; sporfe 
ellipsoidea) 0-8:; 4. — Var. pinastreti Alt). et Schwein. pag. 167: 
vahle insignis pileo tenui levi, lameilis angu.«;tioribus. 

2. Trichoioma coryphaum Y\\ Epicr. p, 26, Monogr. I, p. 51, Hym. 3i8 
Eur. p. 48, Hern. Uocii. t. LIV, Trog. Helv. p. 12, A(j. praunu^ 
Lascli n. 50.1, Vent. t. 36, f. l-?>. — IMleo cafnoso, e convexo 
explanato, obtuso. viscido, squamulis fuscis punctato virgatoque; 
stipite solido, obclavato lamellisque emargiiiatis, confertis. albis, 
acio flavis. 

IJah. in fagefis umbrosis Europa^ Jam aRstaie, raro. — Magnum, 
mite, valde carnosum, ser) minus compactum. Pil«os lutescens, ju- 
nior squamulis (ibrillisve tigrinus, aduliior punctatus levisque. 
Krombholtziana A. rulilantis figui"a liujus staturam exhibet. 

3. Tricholoma Izarnii lioum. Fi. myc. Tarn. p. 63, t. VII. Ar/aricus m9 
prasinus Lasch. pr. parto. — Pileo carnosi.ssimo, convexo v. convexo- 
plano, leviter apice obtuso, subviscoso, flavidulo, medio obscuriore, 
glabro, leviter margine fibriiloso, >d-^ cm. lato, 1-3 cm. crabso: sti- 
pite plano, solido, recto, clavato, piieo concolore. leviter slriato, 
oaque iongo ac lato ; iamellis confertis, arcuatis, iatis, efnaigirm- 
tis, pallidis, sectione i'oseolis; sporis ovato-gIobosis„ magnis, albi- 
di^ ; carno alba, solida, compacta. odorD et sapore fere nullis. 

Hab. in silva Montech Gallire (Izar^). — Tr. coriphtKO Fr. 
affine, a quo diffort aspcctu pilei, lameliis numquam flavo-margi- 
natis, minori viscositate et nullo odore. 

4. Tricholoma sejunctum Sowerb. t. 126, Secr. n. 705, Fr. Icon. L. 23, 'm 
ITym. Eur. p. 48, Cool^e 111. t. 53, A. leucoxanihus Pers. p. 3U), 
Alb. et Schw. p. 167. — Pileo carnoso, convexo-expanso, umbo- 
nalo, in?equa!i, viscidulo, fibrillis nigris virgato; stipite solido, va- 
lido, deorsum ventricoso; lamellis emarginatis, lalis, subdistanti- 
bus, albis. 

Hab. in siivis mixtis, praicipue pinetis Europa? et Amoricrc 
ffjederat. — Fileus 7 cm. latus, jstipes 6-^ cm. longus; spora^ suh-. Agaricirtese, Lftur.osparae, Tricholoma. S9 

sphjfiroidese 6 fj.. diam. Majus. Hmarurn, pileo llavo, niargine leriui, 

— Var. leuCO)(Cantha Secr. n. 702 leniiior, var. pina^CreU T. eqae- 
sfris anaioga. 

5. TrlchoJoma macropilum Monu Cent. Vll, pag. 21. — Soliiarium, '^i 
gigantouin; pileo cariioso, compacto, convexo expanso, undijlaLo, ob- 
tu?e umhonato, squatnuloso, tlavescento 1"(i1yo. margine extremo i=;ul)- 
reflexo (pectinato) attenuato; stipite solido. valido, subexcentnco, 
deorsum incrassato squamoso, squamis sparsis rpiloxis lameilisque 
tetradymis llberis, confertis, pallidis. , ' 

Hob. in silvis brasiliensibus provincia^ Matto-Grosso ad ligna 
pulredine prorsus consumpta et in terram reducta (Weddell). — T. 
^eiunclQ ei /por(en(oso affine. 

6. Tricholoma porlentosum Fr. Elench, p. 5, Icnn. t. 'M, f. 1. Hvm. 22i 
Eur. p. 48. Cooke Hl. t. 54,Berk. Oatl. p. 97, Kickx Belg. p. 137, 

A. /umosus Harz. l. 73, A. laridus Lasch n. 504. — Pileo car- 
noso. e convexQ explanato, intpquali, viscido, tuligineo, lineolis ni-^ 
gris virgaio, margine tenui; stipite solido, valido, subfwquali, gla- 
bro, stnalo, albo; lamellis rolundatis, perlatis, demum distantihus, 
pallidi.s. 

Hab. \n pineiis saltmi borealibus Eurojia^ et in Sibiria [vq- 
quens. Inodoruin, sapor mitis. — Pileus subumbonatu.s et sticpe fiexuo- 
sus 8-M cm. latus; atipes 8-16 cm. longus, 2'/^ cm. crassus;spo~ 
r>e sphaeroideo-ellipseidea^; 4-5 - 3-4. Lamellaruft) color primo albus, 
d^mum in luteum vel griseum vergit. Pulchra v.anetas pil«o sul- 
phureo, disco fuligineo: Saund. et Sm. Illustr. t. 32. 

7. Tricholoma portentiferum Hritz. Hymen. Sildb. IV, p. 146, L 262. m 

— Pilco convexf>, dein cx[)aiiso, virente brunneo et griseo ; sitipite 
albido, squamulis raris patulis consperso; lamellis griseo -vioia- 
scentibus, remotis ; sporis 9-12^6-7. 

Hah. iri silvis pr. Oberstaufen Ravari^, Autumno. — luter T. 
pnrten^osxm et 7'. fucaium medium. 

8. Tricholoma fucatum Fr. Syst. I, pao. 40. Icon, t. 24, f, 2, Hym. ^u 
Kur. prij^. 4<?», Cooke 111. t. 73, Perk. Outl. pag. 97, Ag. lur/dua 
Weinm. A. qmyiqueparddts Lund. Holm. p. 7. Secr. u- 700. — 
Pileo carnoso, e convexo plano, suhrepando. viscido, lurido-luto- 
scente, tigrino-variegato, disco obscuriore; siipit^ iuicto, molli. 
squamuloso fihrillosove, pallidiore: lamellis omarginatis, (alis, aub- 
confertis, albidis. 

Hab. in pinctis Furopae, nrapcedeniibus rarius. — Specie.s nohilis. 
pulchella, ab A. por(en/oso dislinciissitna. Pileus non^ fibrillis in- z?o yo A.g^iiricineae, Leucospora;, Tzicboloma, 

natis virgatus, sed tigriiio-variegatus, 5-8 cni. latus, larneila' 8 
cni. latse; spora; ovoideae (w ::? 5. 

9. Tricholonia quinquepartitnm 'Fr. Epicr. p. 27, Monogr. p. 54, Icon. 
t. 2o, Hvrn. Eur. p. 4P. . Cooke 111. t. 74. Gillet Champ. FraMC. 
cum icone. - I-iieo loviter carno.so, e convexo explaiiato, repando, 
levi. glabro, viscido, paliirle fiavo ; .stipite solido, striato, glabro 
lamGllisque ernarginatis, latis albis, 

Jfab. in pineti.s campestribus Europa^ ot Sfbiri::e adniodum i-a- 
rum, — l^iieo colore variante, nulio modo virgato vel liLurato a 
pnecedentibus diffort. Caro fragilis, hygrophana. SporEe 5-6) =: o-4, 

. A. qrcmqitcpar/jtus Lluu. est species paradoxa, cujus descriptio 
in nuliani cognitam speciem quadrat, qiiare huic prope pra^diurn 
Linna\anum lecto hoc nomen trihuere liceat. Hujus loci quoque vi- 
detur .4. qumq-aepart/tus Pollich Pai. p. 283 et Panletii para- 
doxa t, 50, f. 2-3. 

!0. Tricholoma resplsnriens Fr. Wonogr. I, p. .5.5, Icon. t. 29, f. j. 
Hym. Eur. p. 49, Cooke I!i. t. 55. — Caisdidura; pileo carno^o, e 
ct)nve.x:o expanso. ievi, glabro, viscoso, sicco nitido, raargine rccto: 
.«^tipite solido subbulboso, glahro, sicco; ianielli.'? ernarginatis, sub- 
confertis. 

Jfab. in nemorihu.s, sub Corylis Srnolandia^i leglt Fries, in Crer- 
mania Lasch, in FTungaria Kalchbrenner, in Britannia Cooke t^t 
,in Sibiria a.siatica Mailianoff. — Odor gratus, sapor miiis. Stipeii 
]?} mm. crassus, na-nc hulbosus, nnnc oequatis. apice leviter iloc- 
cosus, Pileus 3 cm. latus .srepe hyalino-macuiatus, disL'o lutescens, 
Spora:! 7-3 --4. Habitus llytjroph. eburmei. 327 

li. Tricholoma Guernisaci Crouaa in Gill. Champ. Fr. pag. 95 cum 
icone. — Piieo maiiore viscoso, carnoso. convexo-expanso, ochra- 
ceo-brunneo, 12-16 cm. d., rnargine acuto; lameliis latis. pinnato- 
adnexis, luteolis; stipite carnoso, cjlindraceo, sursiim leniter cras- 
siore albo squamuloso, inferne subochraceo: carne albo-roseoia; 
sporis ovoideis, albi.s; odore peTietrante. 

Hnh. >uii Pinis maritimis in Gallia hor. 3og 

12, Tricholoma spermaticum Fr. Epicr. p. 27, Hym. Kur. pag. 49, 
pGrk. Outl. pag. 98, Cooke III. t. 87, Lucand Suit. Bull. t. 27. 
Iff/poph. spermattcum Paul.. t. 45. — Albuni; pileo subcarnoso, 
e convexc) eApIanato, obtuso, repnndo, g'!al)io, vi,<co.^o (sicco ni- 
tido), rnargine primo infracto, liudo ; stipite e farcto cavo, elon- 
gato, torto, levi ; lameliis emarginatis, subdistantibuij, erosis. 

Jlnh. in silvis frondosis Gailiae, Anglite, — Sirnile Af/. Co- j**garicinese, Loucospora?, Tricliolonia. PI 

limoheikv, .■?«!:] odor virosu."? et rungiis venenatus, eecnper inmia- 
cuiatus. Pileus 6-9 cjn. latus, stipes 6-S cm. longus. Ag. pondero- 
,S'M.s Pers. Myc. p. ]16huic aor.edere vidottir. 
13. Tricholoma mucutentum Rerk. Dec, n. 22, Loiu). Journ. 1845, p. 43. ■'^^ 

Cfespitosum ; piieo coiivexo, subcarrioso, iimboaato, glabro, levi 

albido stipiteque subaequali soiido viscosissimi.^; lamellis tenuibns 
distaritibus, ventricosis, rotundatis, deate alteuuato, a stipite riMuo- 
tis, acie intogra. 

Jlab. ad teri*ani inter niuscos, Swan River DRUMMONn, ^ — Pi- 
ieus 2'/:>-4 cm. latus; stipes ly^-l cm. longus, SVo-^ ram. cras- 
sus; spoi-Jc subglobos?e. Afline Arniillariw rawc?'fi^(r??. at differt an- 
nuii absentia. 
J4. Trioholoma transmutans Peck 29 Rep, of St. Mus. N. Y. p. 38. -'" 
— Pileo convexo, glabro, viscidissimo ve! glutinoso atque tsdo, 
alntaceo, sicco in brunneum vel rubro-brunneum vergente; lamel- 
lis angustis, confertis, pluribus ejj iis ramosis, albidis vel pallijo 
luteis, deinde rubro-maculatis; stipite requali vel superne leviter 
attenuato, glabro. farcto vel cavo, albido, snepe maculis rubris no- 
tato; sporis subglobo.^is, 5 y.. diam. 

ilab. ad terram in silvis, Sandlake Amer. bor, — Statara 8-10 
cm. ada^quans, pileus 5-S cm. latus, stipes 0-10 mm. crassus. Oc- 
currit iove iido cax^pitibus plerumquo stipatis. 

15. Trichoioma Bresadoiaa Schulz. iis Hedw. 1885, |). 1.32, — Pileo toto ■'^>3i 
carnoso, irregulari, margine sinuoso, tandem medio infundibuliformi- 
improsso, 9-12 cm. !ato. juvenili subviscoso, deinde sicco, lovi, mar- 
gine tandern tuberculoso-imlcato, iimbrino; lamellis distantibus. 
valdo crassis, antice rotundatis, 1 cm, et uHra latis, postice acu- 
minatis sed non decurrentibus, plerumque cequalibus, albidis; stipi- 

te contiguo, farcto &ed incremenlo luxuriante cavernoso, cylindrico 
basim versus cuspidato aut ol>coiiico, 2,5-3-2 cm. crasso, 3,5-4,5 
c;n. longo, aibldo tandcm subumbrino, glabro; earno alba; odore 
nullo, ,sapore vaide acri ; sporis albi^ vix conspicue luteolis, glo- 
boso-ellipsoideis, O-iO ^ 5. 

llah. in siiva Kunievce ffresatim. sod valde raro. in Slavonia. 

"*) Larnellis <lecn!orantibus, vul^^o rubro-maculaiis. 

16. TrichoiornH Colossus I*'r. Kpier. p. 38, Monogr. p. 47, ubi plena 33?, 
de^scrlptio, icou. t, 21-22, Hym. Eur. p. 50, Cooko IIL t. 75. — • 
Maximum, durissimum; pileo compftcto, crassissimo, heinisphoerico- 
e^-panso. glabro, denium diflVacto-^^nuamoso, testaceo, niargine in- I 92 Agaricineee, LeucosporcTe, Tricboloma. 

fracto. viscidulo; stipite solidissimo, primo tuberoso, apice canstri- 
cto, glabro, iiifenie carneque (estaceis; lamellis rotundatis, con- 
1'ertis, latis, albis, deiii pallide lateritiis. 

Hah. supra folia Pini silvestris coacervata uno lOco SmoU^ndi^; 
portentum mirabile, jafn vero pluribus locis lectum ia Anglia, Gal- 
I19. Germania, Austria, Hungaria. — Stipes 11 cm.crassus; pileus 
a^que crassus, spithamam latus; lamftllffi 13 cm. latcS; sporae 5-G 
w 3^4-4. Ob affinitatem ad Limacina referendum licet statu taii- 
tum juvenili et circa marginem viscidulum. 

17. Trichoioma auratum Fr. Epicr. p. 28 ad specimina Gallica s. n. 333 
Le dore Paijl. i. 85, f. 1, 2, Hym. Eur. p. 50, .4. afenarias L6- 
veili. et Paul. p. 40 et in Ann. Sc. Nat. 1848, pag. 119, Kickx 

p. 140. — Pileo carnoso. compacto, e convexo plano, obtuso, levi, 
o luteo rufescentG; stipite solido, iiircquali, fibrillo^o !s.mellisque 
emarginatis, subdisiantibus, luteis submaculatis. 

Uab. iii arenosis iitoralibiis Gallire, Beigri, Germania^ et Kam- 
t.schatkml Ex analogia summa cuin T. equeslri in hac tribu re- 
cepturn. Ob cutem oninino levein et glabram Fries fingit pileuni 
primituii viscosum. Deliciosum. Pileus 8 cm. latus, stipes 9 cm. 
loiigus. 

18. Tricholoma nictitans Fr. S. M. 1, p. 38, Hym. Eur. p. 50, Cooke m 
111. t.' 75, i.uc. Suite a Bull. t. 127. Hussey W, t. 46, Berk. Outl. 

p. 98, Bull. t. 574, f. 1 (e char., hahitus sq.). — Pileo carnoso, 
convexo-plano, obtuso, levi, glabro, yiscido; siipite farcto, sicco, 
elastico, subaiquali, squamuloso lamellisque primitus rotundato-Ii- 
beris, confertis, obsolete rufescenti-maculatis flavis. 

llab. in silvis frondosis apricis Europa", raro. — Inodoruni, mite. 
A sq. certe digiioscitur stipite flon vi.scoso, basi haud aitenuato, 
potius iricrassato, pr^inor?o, lutescente, pileo sat tenui, haud vir- 
gato, lameilis sine dente docurrente priuio rotundato-liberis de- 
inumque (piloo depressoj stipiti obtuse tantum adnexis. Pileus 6 
cni. latus; stipes fi-S cm. longus, 1^^, cm. crassus; sporae ellipsoi- 
den;? 7-8:.- 5. 

19. Tricholoma fnlvelium Fr. Hym. Eur. p. 50, Lucand Suit. HuII. .^'!5 
t. 152, Berk. Outl. p. 08, Oudem. Mater. n. 20. A. fn/cus Bull. 

t. 555, f. 2, non Retr.., quod nomen antiquius. — Pileo cariioso, 
convexo, plano, viscoso, levi, disco ob^curioro punctato-rugoso; 
siipite e farcto cavo, fibrilloso, aibido-rufesconto, apice nudo; la- 
mellis e rotundato omarginatis, conforfis, albis, rufoscentibu*^. 
Hab. in fagetis Sueciaj. Britannis etc. mtnime ranim. — Fide Agariiiinero, F.eucosporje, Tricholoma. 93 

Bu!liardi priori siibjunxit l-^ries, ceteriim sq., ciii fiHbitii siinilli- 
mutn, immo et, facie licet valde diversa, 7'. tt.v/a// propius videtur. 
Inodorum, carne decolore aquosa, pileo gilvo-rufescente vel alu- 
taceo ; interdum pusillum, vix 2,5 cin. altuin : sporae^siibsph?eroidefe 
4 fj-. diam. 

20. Tricholoma flavo-brunneum Fr. Obs. 2, p. 119, k-on. t. 27, f. ]. -^-^^ 
Hvm. Eur. p. 51, Cooke 111. t. 58. Letell. t. 707, Pers. M>'C. Eur. 

3, p. 177, Berk. Outl. p. 98. A. fulvu.s Syst. Myc. I, p. 37, nec 
Hull. .4. o/sc/dus Poiiicli Pal. 3, pair. 292, A. fr^chopiis Alb. et 
SchvtGin. p. 16?). — Pileo carnoso, e conico-convexo explanatoj» di- 
scoideo, .'subumbonato, vii'j,^ato-squamuIoso. viscoso, rufo-fulvo ; sti- 
pite cavo, subventricoso, librilloso, primitiis viscoso, intus liiteo, 
apice nudo; lamellis emarginato-decurrenlibus. confertis, e tlavo 
rufescentibus. 

Had. in nomoribus frondosis humidis, praecipue Betulce, Europie 
vulgare. — O.Ior fortis farin?e recentis. Pileus rufo-fulvus, disco 
Siepe gibbo obscuriore, 8-16 cm. latus; stipe.s basi attenuatus, 8- 
14 cm. longus, 1'/! cm. crassus; sporae ^-7 s 4-5. Vulgo tenuius, 
sed Upsa,lije legit Fries var. compactam : piieo compacto squa- 
moso, stipite valido farcto. qu» A. albo-brunneas d. dabia: Pers. 
M. E. 3, p. 176. _ . 

21. Tricholoma albo-brunneum Pers. Syn. p. 293 {Ayar.), Fr. Obs. 2, 337 
p. 118. Hym. Eur, p, 51, Cooke 111. a. 197. Weinm. Ross. p. 18, 
Viv. t. 32, Berk. Outl. p. 98, P>arl. t. 12, A. .s^r/^/w.v SchaelT. t. 38 
optima! .1. compuctus Sow. t. 416, ex Berk. -- Pileo carao.<;o, e 
conioo-convsxo explanato, obtuso, viscoso, tibrilloso-virgato, brun- 
lieo, disco papilloso; stipite solido, sequali, sicco, apice albidiore, 
squannuloso; iameUis emarginatis. confertis, albis, doin .rufescen- 
tibus. 

Hab in pinetis montosis Europa^, passlm. — Stipes 8 cm. longus 
firmus, non viscosus nec nisi senio cavus. Pileus variat spadiceus, 
•umlirinus, circa marginem tenuem inflexum s»pe rugosus. 8 cm. 
latus; spor^e sphberoideo-ellipsoidea^ 4-6 c; 3^ 2. — ^T. jrregulare 
Karst. Symb. VII, p. 2. Pileo carnoso, e conico-convexo expanso, 
valde irregulari, repando, flexuoso, uudulato. viscidulo, tibrilloso- 
virgato vel innato-squamuloso, pallescente, in fulvo-rufum leviter 
vergcnte, usque ad 10 cm. lato; stipite .subcavo, aequali, adscen- 
deuti, curvato, undulato, albo, apice flocculoso, sicco, inius conco- 
lore, 6-9 cm. longo, 1.5-3 cm. crasso : lauiellis emarginatis. con- 
fertis, albis, denuun rufescentibus vel fusco-maculatis; sporis spli<«- 33S •t) 94 Agancirie*, L-^ucosporse, Ti-icholorna 

roidGO-Gliipsoideisi. 3-4- :i 2-3. —- In pineto ad viarum latera, ad 
Miistiaia, autumno seriori, A iypo diil'ei-t pffecipue odore gravi, 
fornia cojoreqiie pailidiori. 

22. Tricholoma Ustale Fr. Obs. 2, pag. 122, Icon. fc, 27, f. 2, Hjm. 
liliir. p. 51, Cooko 11!. i. 88, Gonner.nn. et Rabeiih. t. 14, f. 2 (rite). 
Quel. Jiir, p. 40. A. lencophylht!> k\h. et Schwein. pag. 163, non 
Pers. — Pileo carnoso, e convexo plano, obtuso, levi, glabro, vi- 
scoso, badio-rutb .: stipile JBCjuaii, .sicco rufescente et rufo-fibriilo- 
so, apice nudo, sericeo-ievigato, albo; larneliis emarginatis, con- 
fei-tis, candidis, demum rubro-macuiati.s. 

Jlab. tam lu pinetis qiiam silvis frondosis pei' plerasque Eu- 
rope» 'regiones et Africarn austr. — Stipes 6-8 cm. longus, 1 ^'4 
cm. crassus: spora? eiiipsoideaj 7-^ c; 5. 

23. Tr.icho^oma pessundatum Fr, Syst. M/c. 1, pag. 38, Hym.. Eur. 
pag. 51, Weinrn. Ross. pag, 20, Kick.K Be]g. p. (37, Quei. .Jur. 
p. 30, Kalchbr. Hung. p. 215, Sterb. t. 8. A. — Pileo compaclo, 
conve.xo, obtusissimo, ropaada, visooso,, granulato ve) guttato-rna- 
culato; sfcipite solido, valido, primi,tiis ovato-bulboso, .squamulip 
albidis undique villoso,- lameliis emarginittls, .subiiberis, corifertis, 
albis, demura rufescenti-rnaculatis. 

llah. in piuefcis F^uropae borealis et niedia^. — Species nobilis, 
sfcaiura' socii Ag^ cque^tria, odore et sapore farinai recentis. Sti- 
pes dernum elongatus, .5-8 cm. attingens, 2 mm. crassus, subde- 
nudatus. Pilens S cm. ialus, badius, nifescens, circa marginem pal- 
lidior, irnmo aibicans; caro alba; spor:-c 5^2'/-^. Cius. Esc. ^('.n. 
XV, sp. 1 huc spectai. 

24. Trlcholoma stans Fr. Icon. t. 28. llyw. Eur. p. 52. Coolce III. 34u 
\. J98. — Piieo compacto, e convexo explanalo, viscido, ievi (ne- 
que gratiuiato 'nec 'maculato), rufescente^ carne sub cuticula ru- 
bella; stipite solido, subaBqnalt, squamuioso; laniellis rotundatis, 
confeptis, albis. rubro-maculatis; sporis subspha^roidfeis 5-Gc:^4, 

ilab. sub duplici forma visum ; altera campestris stipite brevi, 
obeso, in nernoribus frondbsis, ambulacris etc; alfcera montana 
stipite 8 cm. circiter albo eiongato a^quaii, pileo 7-12 cm. lato, 
iii pinetis niontosis, ntraque circa Upsaliam in Succia inque FeTi- 
nia circa Mustiala et in Britannia !ia,ud raro. — Ab A. pesi^im- 
dato distinctum censet Fries. 
26. Tricholoma Russula Schaefi'. t. 58 {Agar.), Tratt. Essb. Schwiimm. '.m 
t. G. Krorabii. t. t33,f. 1-9, Letejl. r, 016, Weinm. Ross. p. 21. Sejii. 
Monip. p. 121, Fr. Ilym. Eur. pag, 52. T. rudicundtim Peck 26 A^<^-a,i'icinePO, 7.eucospor», rricholonna. U5 

Rpp. p. 5!. — P\]en ftarnoso, e conv^xo depre.sso, obtuso. granu- 
liito, viscido, iticartiMto,- .'^tipite solido. firmo, subajqijaii, roseo, api- 
ce squarnuloso : Jamelli^ e rotnndato decurrfntibvis, subdistaniibus, 
caudiiii-. subniacuiatis. 

Jlnh. in liluroptt' silvis. ,et in Amer. bor. — Qdor et sapor gratus; 
iu Ausiria ot Ifalia edule. Colore liicannato, subiride iiavo-maculato 
rerert !iygrnph.orum pudorhium {II. purpurascens Gonn. et Rab. 
t. II, f. u, n quo verus dlversus velp distincto, [liieo squamoso etc), 
cuui quo et A. er^j/yescente .?*pe confusum. Pileus 2'/2-8 cm. latns, 
^tioes 2-fi cm. iongus; v;poriB 7 •:; 4 (sec. Britz. 10- li .:- 6), 
'-^6. Tricholoma frumentaceum liull. t. 571, L l. boua, {A^ar.), Chev. S42 
Vixv. p. loD. Cooke lil. i. 470, Kickx p. 137, Fr. Hym. Eur. j). 52. 
— Piieo caruoso, e convexo explanato. obtu.so, viseoso, glabro, pal- 
lido, rure.sce.nti-iiturato ; .stipite solido, aiquali, fibrilloso, rufo-ya- 
rieg^ato; lameiris rotundatis, confertis, aibis, dein rube.ntibus. 

Ilad. locib huujidis in pinetis Europse. — Statura niedia : pi- 
\eu-3 albidus vel arg-illaceus 5-7 cui. latus ; spora- 6 //. c. Adul- 
tuui ju^imo obtutw luui potest non pro Entolomati^ specie hal.)eri o. 
r. Post'in\\it. qiji iconem 1'uHiardi optime respondens misit, Vi.n: 
igiiur dubitandum de identitato cum fuugo iii Berli. Outi, n. IH 
ad Ilyjtorhodios relalo. Pra;cedentibus ita arcte cognatum, ut ab 
his haud removeam. Odor frunieutaceus nomen couhrinat. Fj-. 
27. TrichOiOma muciferum B. et Mont. Syll, n. '^2il '—■piieo carnoso, -j;^ 
convexo-e-xplarjato, centro depresso, viscosissimo, giabro, ex. aiu- 
tacco i'ufesceT)te: velo albo; stipite solido, bulboso, fjbrilioso-stria- 
t'.>; lamellis emarginato-decurrentibus, aibis, subconfertis, rufo- 
macuUilis. 

Ilab. ad torram circa Colombum Amer. bor. (.Sjtllivant). — 
Pileus aduitus 12 cm. diam. raatiens. Caro incarnala vel roseo 
tincta, cm. crassa. Stratuni viscosum, quo piieus obductus, vi.v di- 
midio tenuius. Stipes validus, pro rationo brovis, 6 cm. longus, 
solidus, basi (o cm. ) incrassato-bulbosus, apice 2 C7u. cra.ssus, veio 
(ibrilloso albo cum niargine pilei junioris concrctus, infra jnediurn 
hbro.so-striatus, rufo-badius. Ijameilaj toiradym*, atbre, longioros 
Vt: mm crasscf-, stipitem versus emarginato-attcnuata? ct ei dente 
vel proce.ssu litieari longiori decurrentes, in sicco rufescentes. Hy- 
menium lonuissinuim, y^g mm. crassitudine ada^-quans. Sporae albse, 
oblongee^ cum aj)!cu'o. 

1!. Tkicuoi.omat.v gi':nu(K'A. (Cor /ineliu^ Rm..\ VWd p''l!ieu'.( iiuipquaui (una 
spccie t'.\copta) visco.sa (:;e ud;i quiJcm ob tomentum buinidiiaceni absor- H> Agarioineae, Leucosporae, Triclioloma. 

bens , sed in (Inccos subsquamosos Hbrillasve laoerata. Pileus carnoso- 
rnojiis. non hyg.^-ophaau.?, maroiHe involuto, primirus subUimPntoso. Non 
con{'undend?e species pil^^ro o velo taiiiuin Jibrilloso. Odor non ingratu^ vel 
nullus. 

*> !.a.!ne!lib itiiiiiiitatis nec; rufo- vel iiigvo-niaculntis. 

28. Tricholoma rutilans Schaeff, t. 219 [Agar.), Fr. S. M. I, p. 41, ?aa 
Hym. Eur. p. 58. A. ot S. p. 167, Fl. Dan. 1610, Krombh. t. 63, 
f. 10-12. Cnoko 111. t. 8P, Gonn. et Rab. t. 14, f. 1. A. fierratus 
Bolt. t. 14. A. ocerampelinus Sow. t. 'M. — Pilfto carnoso, cann- 
panulato-.expanso, sicco slijiitequo subcavo. inolli, ventricoso to- 
raento purpurasceiiLe variegatis; lainellis i-otundatis, confyrtis, lu- 
ieis, acie incrassatis, villosis, aureis. 

Hab. iii silvis ca^duis Europae et Ainer. hor. frequens. — Pileus 
6-16 cm. laius, stipes circiter 6 cm. altus, cystidia clavaia, stipi- 
tata 40^16-18: basidia tereti-elayulata 25 c- 6; sporaft glnbosae, 
obtiiiie angulatie, 5-6 :; 4-5 h.va!in;e. Pili pilei liliformi-clavati 
100"-120i; 18 rufesceiitos. Adultuin aiaximum, speGio.sissimum, cariie 
lulea. Pilens junior semiovatus, totu5 e tomento deii.^^o (velo Le- 
piotarum!) ohscnre purpureris, inargine tenui invohuo niox cam- 
panulatus, demurn planus, umboue evanido tomentoque in pileo 
sfipiteque Havis sqnamulosus. Ag. denlalus Linn. Suec. n. 1206 
certissime huc .spectat; descriptio optima et notam primariani la.'- 
mellarum. fere .solus observavit. 

2^. Tricholoma multlpunctum Peck 25 Rep. p. 7,S. — Pileo carnoso, "^45 
liaud crasso, fragili, late convexo, interdum centro depresso vel 
subumhilicato. squa i;is crebris minutis brunneis vel albidis obducto, 
luteo-brunneo. d^s*;*/ s.atjpe rusco ; lamellis conferiis. leviier emai-gi- 
natis, luleis, interdum acis obscurioribus : stipite subrequali, squa- 
niuloso punctato, cavo ; pileo concolore ; sporis suborl)icnlaribus, 4 
jLT.. diam. 

JlaO. ad ligna cariosa in siivis. Sandiake et Adirondack Mts. 
Amer. bor. — SubcaespitoSum, stalura 2 Vo-^ om. adgequans, pileiis 
2yo-5cin. latas. stipes 4-8 mm. crassus. Species Tr. rutilan.ti 
proxima, 

f^O. Tricholoma variegatum Scop. Carn. p. 434 [Agar ). Schum. p. 294. 346 
Cooke lil. t. 642. Fl. Dan. t. 1910. f. 2. Fr. Hym. Eur. p. 53, Ag. 
granulatus SchacfF. t. 21 A. rulUuns Pers. nec prius. — Pileo car- 
noso, mox explanato, sicco stipiteque farcto, tenaci, lloccis rubeliis 
squaraulosis; lamellis emarginatis, confertis, flavesceiiti-pallidis al- 
bidisve, acie asquali, integerrima, concolori. Agaricinese, Lenoosporae, Tricholoma. 97 

Hah. cuin T. ruHlanle Iiaiul raniin et vulgo confusum. Minus 

speciosum, pallidius, carne albida; spor?e 5-7:^4-5. Macrius ad 

ligna putrida. A. ruiilans Fl. Bat. t. 1035 forte h. 1., minime ve- 

rum A. rutilans. 

31. Tricholoma albo-fimbriatum Trog in Flor:i Ratisb. 1839. p. 4B3. '^? 
Scliweiz. Schwuinm. p, 13, Fr. Hym. Fur. p. 53. — Pilco carnoso, 
mox explanato, obtui?e umbonato, fibrilloso, versus marginem squa- 
mis obtecto, fusco-brunneo; stipite e farcto cavo, flavo-rufoscente; 
lainellis sinuatis, confertissimis, e flavo rufescentibus, acie albo- 
fimbriatis. 

Hab. iii pinetis Helvetift^ et Germaniae. — Stipes 7 ctn. longus, 
8-12 mm. crassus, in medio purpureus, superne albo-pruinosus, 
intus tlavus, squanuilis nigris adspersus ; pileus 4 cm. latus, carne 
flava. Odor nullus. 

32. Tricholoma aestuans Fr. Syst. Myc. I. p. 47. Monogr. p. 62. Hym. 348 
Eur. p. 54. — - Pileo carnoso, tenui, e coijico expanso, umbonato, 

in fibrillas longitudinales secedente, llavo-rufescente ; stipite farcto, 
asquali, glabro, striato; lamellis emarginatis, perlatis, e luteo pal- 
lescentibus. 

Hab. m silvis abiegnis SueciaB inter muscos raro (Frims). Extra 
Sueciam lectum in Germania a Lasch et in Carpathis a Kalch- 
BRENNKR. Sapor pritno felleus, dein mitior. Color lamellarum et 
stipitis pallescit. — Pileus 8-11 cin. latus; stipes 8 cni. longus, 
6-12 mm. crassus. 

33. Tricholoma Centurio Kalchbr. Icon. t. 4. f. 2. Fr. Hvm. Eur. p. 349 
54. — Aniplum; pileo compacto, e glandiformi campanulato, umbo- 
iiato, sicco, jn fibrillas adpressas secedente, e fusco livido; stipite 
farcto, levi, albo-fibrilloso; lamellis prt)funde emarginatis, vix con- 
feitis, pallidis. 

Hah. in pinetis muscosis ad Olazzinuin Hungariit?. — Specie^ 
nobilis, affinitatis ambiguae. Stipes veutricosus, 4-5 cm. longus, 2,5 
cm. et nltra crassus; pileus expansus, 13 cm. latus, 

34. Tricholoma iuridum Scbaeff. t. 69 {Agar.). Brig. Neap. t. 7 (cuto 3f,o 
pilei iiitegra). Fr. Fpicr. p. 31. Hyni. Eur. p. 54. Perk Outl. p. 99. 
Cooke 111. t. 214. — Piloo carnoso, e convexo explanato, subre- 
pando, sicco, glabro, demum inciso, in fibrillas innatas secedente, 
lurido; stipite farcto, valido, iiucquali, glabro; laraellis emargina- 
tis, coiufertis, ajbidis. 

Hab. iii pinetis Europa^ et Amer. bor. passim. Pileus variat 
cinereo-latescens, pallidus. A T. saponaceo, sejimclo aliisque com- 

7 98 AifcirieinccW, Leucospor», Tricholoma. 

mutalis ditiert sapore miLi, odore iariiui.' recentis, carnc tain pilei 
qi>ain stipiiis iiioili, aquaui bibula, numquam rufescente,- cutifcula 
pilei in squaiiias haud secedente, lameliis tenuibus confertis. Pileus 
S ctn. laUis. .'^tipes C-11 cm. longus, 6-11 niai. crassus; Ssporsp 
sphreroidoo-ellipsoideffi 5-6^3-4. 

35. Trlchoiooia guttatum SchaefT. t. 240 minus fida [Agar.]. Fi\ Ilym. 3t)] 
Eur. p. 54, Cooke 111. t. 59. Trof,^ Helv. p. 49. /1. compicaus Lasch 

]. c. n. 508. A. miculaius Secr. n. 725. — Pileo carnoso, e coiivexo 
explanato, cinnamomeo v. subgilvo, sicco, in squamulas subgranu- 
losas V, floccosas ditfracto, rnargine rernote sulcato, primo invo- 
luto, albo-tioccoso; stinite solido, farinaceo, a!bo; lamellis emargi- 
natis, lineatim decurrentibus, confertissiinis, niveis. 

llab. ad margines silvarum Europx^ subcnespitosum. Odor et 
sapor amarus subacris. Caro crassa, alba. Pileus 8-14 cm. iatuf.. 
e spec. Laschii potiiis floccosus quam granulosus; stipes 7-1 1 f-m, 
longus, S-17 mm. crassus; sporie 4-6 r 3. 

36. Tricholoma psammopodum Kalclibr. lc, Huug, t. 3. f. 2. Hern.. 858 
Champ. Roch. t. Llll f. 3, Fr. Hym. Kur. [>. 54. — Pileo carnoso, 
convexo, siccv), squamulis tibriUosis vestito. fulvescente; rnargine 
levi; stipite solido, concoiore, basim versus cinnamomeo-umbrino 

et in squamuhis obscuriores disrupto; lamellis emarginatis, ventri- 
cosis, subdistantibus, flavldis. 

llab. sub Larice in pinetis siccioribus Hungari'a3. Slavonia' et 
GallieO. Pr?f)cedenti aftine, proximis minus; stipes 1 W crn. longu^ 
et pileus a^que latus; sporae sphasroideai 5 a d. Odor nuilus; sapor 
subdulcis, demum acris. Iluc forte pertineat Hypoph. lepidopux 
Paul. t, 93. f. 7. 

37. Tricholoma impolitum Lasch n. 507. Gonn. et Rab. t. 15, f. 2. '^^'^ 
Kickx p. 137. Fr. ilym. Enr. p. 55, A. crius ainarus Secr. n. 726. 

A. ieucocephalus var. Auct. — • Pileo carnoso, convex.o, obtuso, 
llocculo.so, dein diffracto sqiiamoso, subdepre«;so, margine levi, pri- 
mo inflexo, villosulo; stipite solido, valido, fibrilJoso, superne floc- 
coso.squamosQ ; lamellis emarginatis, confertis, aibidis. 

Had. in silvis frondosis Europa? gregarium, subcircinans. Saj^or 
salsus, deiu piperatn.s. Pileus primo fibrillosus, deiii (explanatus) 
rimosus, coiitro subgranulosus, dchroleucus fuscoque varius, S-16 
cm. latus;stipes 7-11 cm. longus, 8-17 mm. cr.; sporae 6 ^ 4-4.5, 

38. Tricholoma rhacophorum B. et Br. Journ. Linn. Soc XI p. — '^54 
Pileo convexo, dcnium depresso, carnoso, innato-diffracto, fibrilloso 
estriato ; stipite deorsum incrassato, solido, pailidiore, squamis an- Aefaricine», Leucospora3, Tricholoma. 99 

gustis fibrillosis rugoso ; lamellis pallide stramiiK^is, po-itice rotun- 
datis attigeutibus. 

Hob. ad terram, Ceylon (Thwaites). — Pileus circiter 8 cm. 
lalus tusco-brunueus; caro alba : rnargo «qualis, stipes 6 cm. lon- 
gus, 13 mm. crassus ; Jamellie 5 mm. lalfe. Affiae Tr. impolilo. 

39. Trlchoioma Columbetta Fr. S. M. 1. p. 44. Letoll. t. 625 Fr. Icon. .%5 
t. 29. f. 2. Hym. fiur. p. 55. Quel. t. 2. f. 2. Cooke III. t. 48. 
Gonn, et Rab. t. 15. f. 1. Paul. t. 58. — Album ; pileo carnoso, 
ovato-explanato, udo, obtuso, ri^ido, subflexuoso, primo glabro, 
dein sericeo-fibrilloso-levigato squamulosoye ; margine involuto pri- 
mo tomentoso; stipite solido, valido, inae^uali, striato, subglabro; 
lamellis emarginatis, confertis, tenuibus, subserrulatis. — Sequen- 
tes formai huius speciei observantur. — A. Slipite curto, diflbrmi, 
attGnuato-radicato: pileo minus sericeo-nitente, flexuoso, demum sae- 

pe rimoso-squamoso; margine juniore evidenter involuto. tomeutoso. 
Columbetta I. Bauh. Cliabr. Sterb. t. 9, B. etc. A. ( \tn'" Pers. exci. 
. syn. et sap. viroso. Alb. ef, Scliw. p. 181, B. Stipit(i elongato, basi 
subattenuato; pileo llexuoso, ina^quali, evideuter sericoo-nbrilloso 
squamulosoque. Vaill. Par. n. 34. A. sericem Krombh. t. 25. f. 
6, 7 (optime. quatenus albus). — C. Stipite eiongato, cylindrico, fi- 
brilloso, striato; piieo regulari, sericeo-librilloso, levi, margine nu- 
diusculo. 

Hah. in silvis montanis frondosis Europce et Americae foede- 
i'atae. A. locis apricis grauiinosis, ericetosis; B. in dumelis; C. in 
fagelis umbr'0sis. — Pileus 4-)0 cin. latus; stipes 5 cm. longus, 
6-12 mm. crassus; sporje G-7':i4V'2- Pungus edulis; odor et sapor 
vix uUus, mi(is, non farinaceus. Color extus intusque candidus 
(non lutescens), sed tatn extus qnam intus in A. observantur sub- 
indo macul* rubellce, in B. fuscescontes, in C, violacea?. Ut pileus 
ex aeris constilutione (recens humidus udus, numquam vero aquo- 
sus) et aeiate mutatur, sic etiam lamellae juniores angustae dein 
perlatie. 

40. Trlcholoma mirabile Bros. F. Trid. p. 16, t. XVII. — Pileo car- r>56 
noso, e convexo explanato, vel -subdopresso, aliquando dimidiato- 
ungulato, sicco, puljescenti-velutino, glabrescenti, e griseo-murino 
luriJo ciiiiinmomeo ; inargine nigro vel griseo nigroque marmorato, 
mire variante, margine prirnitus involuto, alboque villoso, sfepe. 
striis pilosis prftidito (ut remote sulcatus appureat) 5-8 cm. lato; sti- 
pite solido, tequalt basive subincrassato, centrali ^aut excentrico, 
pileo concolore. eetate nigrescenti, apicein versus sa^pe oirculo fi- 100 Agariciiieae, Leucosporae, Tricholoma. 

• broso-carnoso turgido circuindato, tibrilloso, superne rurfuracoo- 
squamuloso, 4-G cm. longo, 7-12 fnm. crasso; lamellis confeitissi- 
mis, exarcnato planis, candidis, immutabilibus, postice emarginatis, in 
stipitem uncinato-decurrentibus; sporis subglobosis asperulis, 5-7 p.. 
diam., hjalinis; basidiis clavatis 45-56 s 8 p.. ; carne a!ba, stipitis 
in exoletis cinriamomeo-lurida. 

Hab. locis graminosis saxosis ad rnargines pinetorum, Valle di 
Sole (Trento), aestate-autumno. 
41. Tricholoma scalpturatum Fr. l^picr. p. 31. Hym. Eur. p. 55. ^t 
Cooke III. t. 215 Qu^let p. 211. Bern. Roch. t. VI, f. 1-5. Batt. 
t. 15. F, — Pileo carnoso, e conico cxpanso, obtuso, iti squamas 
Hoccosas umbrinas rufasve rupto et variegato ; stipite farcto, ina?- 
quali, albo, fibrilloso; lamellis emarginatis, subconiertis, albis, lu- 
tescentibus. 

Hob. in silvis niontosis Europae passim. - — Pijeus 6-8 cm. la- 
tus; stipes 6-8 cm, longus.; 1 '/< cin. crassus; sporae 6-8 - 4-5 Ju- 
nius Lepiotarum more tomento fioccoso obductum, dein squamas 
iatas discolore? in pileo albido tiavove relinquente. Affine T. terreo. 
4^. Tncholoma rhinarium B. et C Ann. Nat. Hist. Oct. 1859. -— 358 
Pileo convexo, obtusissimo, centro subtiliter areoIato-difltVacto ; mar- 
gine squamuloso; stipite valido furfufaceo; lamftllis ex albo flavis 
confertis emarginatis. 

Hab. in greges densos inter folia sicca in silvis, New England, 
Amer. bor. (Sprague). — Pileus 13 cm. latus, margine luteo-albus 
atque minute squamosu?, demum ochraceus atque centro luteo-brun- 
neus; margo primo involutus; stipes 8-10 cm. longus, 2 mm. vel 
uUra crassus luteus, oh cuticulam minute diifractam furfuraceus; la- 
mellae adnatae plus minusve furcatae. Aftine Tr. scalpturalo. 
43. Tricholoma fallaciosum Quel et Schulz. in Pledw. 1885, p. 133. ^^9 
[T. fatta.T),Ag. (Colljhia) plalijrhizits Schulz. Verhandl. Zool. bot. 
Gesellsch. 1877, p. 107. — PileO ex irregulariter-subgloboso con- 
vexo fere semiglobato, vertice eievato sed non umbonato. carnoso, 
4-5, 3 cm. lato, vaccino, primitus valde obscuro, deinde ad mar- 
ginem dilutiore, nec nitido, glabro, levi, sub lente innato-floccoso ; 
stipite non distincte cartilagineo, cnm hymenophoro contiguo, sub- 
liliter et subventricoso-conoideo, basi cuspidato et mycelio albido 
ramoso passim laminaBformi - compresso et dilatato praedito, apice 
7-11 mra. crasso» 6-7, 3 cm. longo, cavo, apice albo et pulveru- 
lento, ad basira dilute sulphureo, in medio paliide cinnamomeo-af- 
flato ; lamellis prsecipue ad marginem confertis, subiiberis, postice Agaricineae, Leucospor8e,";Tiicholoma. liM 

rotundatis, antica cuspidatis, e fuscescenti-albido acie IsBte cinna- 
momeis, sed ad latera muUo "dilutioribus, sa)pe sordide lutescenti- 
bus; sporis pure albis, obovatis, 4, 5 (j. longis. 

Had. subsparse in silvis pr. Vinkovce SlavoniaB, augusto et se- 
ptembri. — Tomentum pilei folia ramentaque colligit ; caro sordide 
albida, firma; odor fortis quasi Collybi(V- fusipedis, deinde debilior 
et fere farinae recentis; sapor dulcidulus. Prsesente T. fallace 
Peck. nomen leniter mutavimus. 

44. Trioholoma Wedbii Despr. in Mont. Canar., p. 70, t. 4, f. 7. — 'm 
Cajspitosum ,• piieo carnoso convexo ruguloso, disco dilute fuligineo; 
margine primitus involuto, striato, subbrunneo-cinnamomeo; stipite 
curvulo cyliiidrico, basi bulboso, albido, nudo, intus cavo ; lameliis 
a^qualibus. crassis, violaceis, dente decurrentibus. 

Hah. ad radices arborum in silva Agua Garcia Teneriffye et 
in Canana (Despreaux). 

45. Trichoioma laterarium Peck 26 Hep. p. 51. ^ — Pileo convexo 36i 
vel expanso, plerumque cer.tro leviter depresso., pruinoso, albido; 
disco sscpe rubro vel brunneo tincto, margine levi lineolis subdi- 
stantibus, curtis, radiatis virgato; lamellis ^igustis, confertis, albis 

in stipitem sub for^nia striolarum decurrentium productis; stipite 
subtequali, solido, albo; sporis globosis 5 \x. diam. 

Hah. ad terram in silvis, Woicester Amer. bor. — Sfatura 
8-10 cm. ad^quans; pileus 5-10 cm. latus; stipes 6-10 mm. crassus. 
Ob pilei marginem supra dicto modo ornatum speciem sistit satis 
distinctam. 
40. Trichoioma chlorinosmum Peck Bot. Gaz. 1879 p. 137. — Pileo .%? 
convexo vel oxpanso 9-12 cm. lato ; disco verrucoso; margino velo 
demum evanescenie obtecto, albo: stipite leviter cylindrico, valido, 
profunde 2, 5-5 cm, craaso terra immerso; lamellis albis; sporis 
late ellipticis, 7-10 \^. longis. 

Hah. in tena sicca in silvis. Closter N. Y. augnsto (C. F. 
.\ustin). Odoro clilori stafitn dignoscitur. 
47. TrichOloma obtectum Jungh Crypt. Jav, p. 83. — Miniato-flam- 363 
meum; pileo campanulato stipiteque subfistuloso, massa'tomonto8a 
molli, crassa obducti.^, tlocco^is ; lamolli-5 liberis angusiis, subochra- 
ceis, veio universali fioccoso-membranaceo, fugaci; carne cinerea. 

Hab. in terra. solitarie, in duraelis Cotfea} in ins. Java. 

** Lamellis rufesceutilms v. cinercscentiljus, aeie vulgo (Iimiuuti rufo-aut ni- 
gro-maculatis. 

A^. Triohotoma imbricatum Fr. S Myc. 1. p. 42. loon. t. 30. Ifym. ^^4 J02 Agariciaeae, Leucospora), TricholonirT. 

Eur, p. 56. Berk. Outl. t. 4, f. 3. Gonn. et Rab. t. 18, f. 1. Cooke 
111. t. 199. A. 7'ufas Pers. (Vfyc. Enr. 3. p. 179, non p. 61. Fungi 
silvestres cervini J. Bauh, Clas. PJscul. gen. X. spec. 1. — Pileo 
carnoso, compacto e convexo explanato, obtuso, .sicco, innato-squa- 
muloso, umbrino-rufo; margine primura inilexo pubescente; stipite 
soliilo, valiJo, apice albo-pulverulento (haud cortinato); lameHi? 
sinuato-adtiexis, subconfertis, albis, dein rufescentibus. 

Tlab. vulgafissiniurn in pinetis Europae. Mnjus, mite, e Patribus 
edule, pileo umbrino, rufo etc. — Scbaeff. t. 25, ad sequens a Persoo- 
nio relata, forte hujus joci, nisi potius Cortinarii species. — Pileus 
6-11 cm. latus; stipes 7-11 cm. altus, 1-2 cm. crassus; spora^ elli- 
psoidecB 6 ^ 4-5. 

49. Tricholoma vaccinum Pers. Syn. p. 203 [Agar.] (^excl. syn. Schaefl'.). 355 
Fr. Syst. Myc. I. p. 42. Fr. Hym. Eur. p. 56. Eatsch f. 116. Berk. Outl. 

p. 100. Cooke III. t 60, et plurimorum Auctorum. A. rufus Pers. Ic 
et descr. t. 2, f. 1-4. — Pileo carnoso, tenui, e campanulato ex- 
panso, umbonato, sicco, squamis floccosis vestito, margine invo- 
luto, tomentoso; stipile cavo, tequali, fibrilloso-cortinato ; lamellis 
adfixis, siibdistantibus, albo-rufescenlibus. 

Hab. in pinetis iocis subhumidis Europae et Amer. bor., vulga- 
re, priore pra'Cocius. Persoonii icon optima; Gonn. et Rabenh. t. 18- 
fig. 2 anceps; Hrig. t. 8, oranino falsa, licet descriptio mutuata cor 
recta. — l^ileus 2-6 cm. latus; stipes 8 cm. longus, I '/4 cm. cras 
sus; spora? sph;proideo-ellipsoidea3 6 (j.. diam. 

50. Tricholoma polyphyllum Dec. I-l. Fr. 6. p. 50. Troo^. Helv. Fr 366 
Hyni. Eur. p. 5n. ^l. pjupoclwous Pers. Myc. Eur. 8, p. 1S6 — 
Pileo caruoso. tenui, irregulari, obtuso, umbrino-rufo ; squamis Ti 
brillosis adpressis; stipite solido, cortinato, albo, squamuloso. apsce 
striato; iamellis subliberis, cnnfertiJ;, albis, subruiilis. 

Hab. in pinetis [lelvetiie (Tkog ) in Germania et in Italia — 
Spor.T subglobosae 6 - ~; 5, l-gut(atae, hyalinae. Num idem sit Can- 
dollei in ligno coacervato Pini in liorto Monspeliensi lectum. du- 
bium Yid«otur. Descripito vcro ampla Candoilei beno quadrat. 

51. Tricholoma immundum Berk. Outl. p. 103. Cooke 111. t. 61. Fr. 367 
Hym. Eur. p. 56. — Pileo carnoso, e convexo expan-so, serioeo ; 
sordido albo, nigro-maculalo, margine inflexo, sericeo-squamuloso ; 
stipitC' fibrilloso, concolore; lamellis emarginatis, transverse s>lria- 
tis, cinerescenti-rubellis. 

Hab. locis. graminosis Anglifc et Cermania^. Dense caespitosura. 
fractum ubiquc nigrescens. — Piieus 5 cm. et uKra latus. \o-aricine3, i,eucospora3, Trieholoma. 10.*^ 

52. Trichoioma inodermeum Fr. Monogr. I. p. 06. Ilym. Kur. p. 57. — 368 
Pileo carnoso, touiii, e conico campauulato, dein fonvexo, umbo- 
nafo. fibrilloso-iacero et squamis radiantilius variegato. rusco-rufo- 
soente; supite subfarcto, albo rufescente. apice albo-farino.so : la- 
mellis liberis, perlatis. distantibu.s, a)bi's, tacii.s rubro-niaculati.s. 

Hab. ]oci.s graminosis subhurfiidis in pineto [>ropo U.spaliani 
copiose Ex Hungaria indicavit Kalclibrenner. Habitus Inocybis. 
Stipes sursurn ^^stulosus. tenax, 'equalis, vix fibrillosus, 8 cm. lon- 
gus. Caro rubescen^. 

53. Tricholoma furvum ¥\\ Obs. 2. p. 12C. Epicr. p. 33. Hym. Eur. 369 
p. 57. — Pileo carnoso. inolli, e campanulato expanso, repando, 
sicco, fibrilloso-striato, subPusco ; stipite solido, fibriJloso; lamellis 
subliberis. dente adnexis. integerrimis, ex albo cineresccnltbus. 

Hah. in campis apricis ScaniiB. Majus, admodum niolle, fragile. 
Stipes librillis pileo concoloribus tinctus, basi subincrassata alba. 
Prleus G badjo v. fusco lutescens v. cinerescens. Sporaf? 8-9-6-7. 
Statura omnino Inoc- phceocephahc Hull. 

54. Tricholoma unguentatum Fr. Epier. p. 27 Icon. '. 31, f. 1. Hym. 370 
Eur. p. 57. — Pileo carnoso, tenui. e campanakto exp.anso, urn- 
bonato, regulari, squamoso-iloccoso, viscido, cinereo ,- stipiie solido. 
valido, laxe fibrilloso lamellisque emai-ginatis, ccnfertis peib.iis 
sordide albidis. 

Hab. in pinetis siccioribus Europ*!. Valde insigne pileo lloc- 
coso et simul viscoso, cujus perpauca noscuntur exempla, nullum 
aliud inter Tricholomata. Statura omninc Tt\ cirgal/. 

55. Tricholoma ianicute Britz. Hymen. Siidb. IV, p. 146. f. :^63. 26-1.— '.m 
Pileo convexo ; margine involuto, adpresso-fibrillo.so, ianoso-squ^i- 
muloso, pallide griseo; stipite carnoso, albo, squamulis flavo-brun- 
neis serialis omato; lamellis albis, remotis ; sporis ^-1 ^ A. 

Hab. \n silvis Oberstaufen Bavari* — Odor debilis farinse. 
Inter T. ungupnlatum et T.. gausapakiM medium; 

56. Tricholoma gausapatum Fr, Syst. Myc. I. p. 13. Quel. p. 211. Fr. 372 
Hym. Eur, p. 57. — Pile6 carnoso, tenui, buUato. repando, obtuso, 
fibrillis densis superhcialibus obducto; margine primitus involuto 
albo-lanugiaoso ; stipite solido, vajido, laxe fibrilloso, candido, ma- 
nifeste cortinato; lamellis adnatis, confertis, cineresientibus. 

Hah. in nemorihus gramin-osis. Europa?. — Pilens 6-8 cm. 
latus, stipes 4-6 cm. longus, I-l-,5 cm. crassus; spora^ 6 ;; 4. Se- 
. <iuenti affine, swd majus, mite, inodorum, pilei forrlia insigne. Huc 
forte Paalet t. 89, f.' 1', mala. 104 Agaricineae, Lcucosporte, Tricholoma. 

57. Trichoioma terreum Schaeff. t. 64 (atypica, connato-c£espitosa) 373 
(Agar.), Sowerb. t. 76, Conf. Fr. in Linn. 1830, p. 723. Ventur. t. 
45, f. 4-5. Gonn. et Rab. t. 17, f. 2, Kick p. 158. A. arfff/raccus 
Biill. t. 573, f. 2. A. mi/omyccs Alb. et Schw. I.eteH. t. 663. f. 6 

et Pers. pr. \). A. nigro-margmatus Lascli n. 505. A. Fricsii 
Jungh, in Linn. 1830, pag. 394, excl. syn. Fr. Hyin. Eur. p. 57. 

— Piloo carnoso, tenui, molli, e campanulato expani;o, umbonato. 
\illo inna4;o, floccoso, squamoso tecto, murino; stipite farcto, sub- 
ff-quali, aiipresse fibrilloso, albido; lamellis denticulo decurrente 
annexis, crenulatis, albo-griseis. 

Hab. vulgatissinium in regionibus campestribus Europae, sed in 
pineto-montanis deesse videtur. — Variat solitarium et ca^spitosiim, 
subinodorum, nunc majus pileo repando, squamoso fibrillosoque, 
nunc wjmis. regulare, pileo papillato, squanunoso-punctato, mar' 
gine primo itifloxo. Pileus variat cinereus, ca^ruiescons, fuscus (unde 
plures specios Secrotano n. 715, 716, 719, 720 etc), 3-5 cm. la- 
fus; stipes 3-5 cm. albus; spora^ eUipsoideo-splia.'roide:^3 chlorino- 
hyalinff; 6-7 -^4, 

58. Tricholoma argyraceum Hull. t. 4A?> {Aga)'.), Secr. n. 721, Kal- ^74 
chbr. Iliing. t. 4, f. 1, transitus ad.vnlgare, Fr. llym. Eur. p. 58. — 
Lamellis vulgoque pileo candidis| sporis sphaeroideo-ellipsoideis, 
verruculosis, 4-6 i; 3-4; basidiis .elavatis 21-24:^4-5; sterigmati- 
bus 3-1 (VOGLtNo). 

Jlub. in pinetis muscosis Europa? saepe magna lecta copiosa 
.'^pecimina caudida, sed formis mediis, monenle Hulliardo, in 7'. 
terrcum transennt. — *Tr. Chrysites Jungh. 1. c. Secr. n. 722. A. 
hnldxanthus Pers. JMyc. J']nr. e Lalt. t. 10, f. 11. Fr. IJyrn. Eur. 
p. 58. Hbkc insignior varietas transire videtur in Ag. scafptura- 
tum. — Var. vlrescens Cooke III. t. 641. In .'\nglia. 
59; Trichoioma orr-rubens Quel Champ. du Jura et des Vosges .37:. 
p. 327, Cooko III. t. ,90. — Pileo carnoso, convexo, fragili, levi, 
griseo, medio brunnoo, fibrillis nigrescentibus praedilo; stipite so- 
lido, fibroso, albo, basi rosco-striato; lamellis emarginatts,. undu- 
latis, albis, rriargine roseis; sporis ovatis, albis. 

Hab. in terra in Vogesis Gallia?, et pr. 'llereford Britannia?. 

— Potius varietas T. ierrei. 

60. Tricholoma atro-squamosum Chev. Fung. et Byss. III., Grev. IX, 176 
pag. 9.9. — '■ Gregariuni; pileo convexo, dein explanato, umbonato, 
paliide cineroo, squamuloso ; margine subtomentoso; squaniulis mi- Agaricinero, Leucosporae, TricholoiQa. 105 

iiutis, atrls; lamellis ventricosis emarginatis, subconfertis; stipite 
fibrilloso, albo, apice atro-squamuloso, basi leniter incrassato. 

Hab. in graminosis in Gallia et Hritannia. — Pileus 5 cni. d.; 
stipes 0-7 om. long., 12 mm. cr. T. arQyracco valiJe aOme. 
fil. Tricholoma trist* Fr. Bpicr. p. 31. Hym. Mur. p. 58, Saund. t. 44, 377 
f. 2, Bern. Rocli. t. VII, f. 1-5 et forte Scop. Carn. pag. 43S. — 
Pileo carnosulo e coiiico expanso, umbonato, fusco, squamoso-(i- 
brilloso, niargine inflexo cortinaque manifesta fibrillosis; stlpite 
fistuloso, tenui, a?quali, floccoso-squamoso;. lamellis emarginato- 
adnexis, subdistantibus, ex albo cinerescentibus. 

UaO. \\\ sa^pibus salicinis Scania) et Germani.e passim copio- 
se. — T. ley7'eo affine, sed tenuius. inodorum, stipite 2,5 cm. 
modo crasso, pileo li/i-^Yocm. lato, sporis 8 =; 4,5. Lamellaj lium- 
quam nii:;ro-marginatai. Cortina insolito copiosa. Intor hoc ot 
prsDcedens ambigunt Secr. n. 715 et A. trisiia Quelet p. 42. 

Itl. Tricholomata PvitiiDA. (Tr. spuria Fr. S. M."). Pilei pellicularigida, puncta- 
to-granulata vel siccitate in squamulas glabras rJifTracta, non viscosa, fioc- 
cftso-squaniosa aut liljriUoso-Iacerata. Pilous rigidus, in cojnpactis durus, 
subcnrtilagineus, in tenuioriI)us fragilissimu>:, margine (e.xcepba speo. pri- 
•nia) nudo. ¥. velo, nec cuticula lacerata, speciminajuniora fibrillosa ob- 
vianj veniuut, ut etiam alia minora et Juniora hau<l dilTracta. Odor Sie- 
pius ingratus. 

*) Lamellis albis aut pallescentibus, nec rufescentibus cinoresccntibusvc, ma- 
culatis. 

62. Tricholoma macrorhizum Lasch n. 240, Fr. Hym. Rur. pag. 58. ^''^ 
Cooke III. t. 278, A. macrdcephalus Schulz, in Kalchb. Fung. 
Hung. p. II, t. 3, f. I, exiniie! — Ampium; pitoo compacto, e coii- 
vexo plano, levi., glabro, dein tossuiatirn rupto, ochraceo; stipito 
solido, valido, ex albido ochraceo, radico crassa, carnosa, pra?moi-- 
sa; lamollis emarginatis, pallidis. 

Jfafj. locis graminosis sub queroubr.s Slavonia?, Germaniae et 
Bri(anni?p. — Magnificus fungus, radice sino pari. Stipes G cm. 
crassus, subtilissimo granulatus. Pileus 18-20 cm. latus. Odor iva- 
vis, cadaverinus. 

03. Trichoioma compactum Fr. Monogn. Hymcn. II, p. 28G, Ic. t. 35, ^f^J 
f. I. Hym. Eur. p. 59. — Pileo carnoso, coniipacto, e convexo pla- 
no, levi, sicco, glahro, cinereo-livido; stipite solido, glabro, albo; 
lamellis rotundaiis, subdistantibus, luteis. 

Ifab. hactenus lectum iii lucis anKcnissimis ad Vreta-udd<» 
prope IJpsaliain Suocia». — I^lx affinilatft hoc loco roceptum, licct rOG Agarieinea;, Leuoosporae, Tricholoraa. 

liactenus limose squamosurn nou lecturn sit. Fungus robustus, obe- 
sus, inodoru?,,statiira Russularum. Slipes i-b cm. longus, 3 cm. 
crassus. Pileus 15 cm. usque latus, semper siccus (nec udus ut in 
Spongiosis). 

C)4 Tricholoma saponaceum Fr. Obs. 2. p. 101, lcon. \. 32. fig. su- 33, 
per., liymi. Eur. pag. 59, Cooke 111. t. 91, 216. A. madreporeu!^ 
Baisch t. 30. f. 203. A. argi/rospei^mics Buii. t. 602. A. fmifor- 
m?s Schum. p. 318, Fl. Dan. t. 1729. A. murtnaceu^ Krombh. t. 
72, f. 6-18. A. cognaius et af/inis Weinm. SyH. Ratisb. 11, p. 84, 
I. p, 72, Plurimi insuper huc perperam r^lati, ut A. Myomycc^ 
Pers. p. parte, Lasch n. 3^ et S/st. Myc. I. A. Iv.ridus Alb. et 
Schw. et A. fruw.eniacem Weinm. !, c. — - Olidum; pileo subcom- 
pacto, e convexo explanato, dilformi, obtuso, glabro, demum sic- 
citate rimosQ-squamoso, margine primitus nudo. carno dilute ru- 
bente; stipite solido, inajquali, pallidu; iameilis uncinato-emargi- 
natis, distantibus, tenuibus, integerrimis, pallescentibus. 

}Jah. in silvis, pra?cipue acerosis, Europa?, vulgare. — Vix ulla 
species magis confusa, licet odore saponaceo et carno <iilute ru- 
bente facile distincta. Maxime tamen variabilispileo albido, cine- 
reo, livido, alutaceo, virente, at numquam rubente S'^d sajpe ru- 
bro-maculato. Stipes 6-8 cm. longus, iy< et ultra cr , nunc gla- 
ber, nunc ttoccis n-Kgricantibus adpressis squamosus: Fr. Icon. t. 
32, f. inf. Pileus G-11 cm. lat. ; sporai sphajroideo-ellipsoidese 5^:; 1. 
Variat simuh lamellis lutescentibus , quales A. albido-iunbrinus 
Schum. pag 337 et A. napipcs l\x-omh\\.\. 28, H 23-24. Tan- 
dem ad h? (c speciem spectare videtur integra stirps Nitrosorum 
Secr. n. 681-685. 

65. Tricholoma atro-virens Pers. Syn. p. 319 {Agar.), Lasch n. 506, 381 
Fr. Hym. Eur. p. 59. — Piieo carnoso, tenui, flexuoso, atro-vi- 
J'ente, squamulis nigris confertis variegato; reliquis notis prioris. 
Hdb. in fagetis umbrosissimis Europae. — Friesii minu.s sti- 
pite tenuiore et pileo minore, I1/4 cm. Hoc adeo recedit. ut primo 
obtutu speciem censeas-distinctam. 

G6. Tricholoma miculatum Fr. Obs. 2, pag. 124, Moodgr. I, pag. 70. 382 
Hym, Eur. p, 60. — Firmum; piieo compacto, e convexo explana- 
to, obtuso, glabro, granulato, disco ritnoso umbrino; stipite solido, 
subaequali, fibrilloso floccosove; lamellis subadnatis, plaiiis, leviter 
distantibus, lacteis. 

Hab. in quercetis Europae, rarou — Priori cognatum sed di- 
ver,"=^um odore non ingrato, carne alba haud riibente, lamellis fere Agaricineae, Leucosporje, Tricholoma. 107 

adnatis. Color pilei albidus vel lividus. Sporee 6-7 ;/. loiig. ; pileus 
6-8 r.in. diam. Conferatur Secr. n. 687. 

67. Trlcholoma cartilagineum Fr. Icon. t. 33. Hym. F-ur. p. 60, Sinith :m 
iii SeGin. Journ. I!oL ill, pag. 101. Cooke III. t. 166. A. umbri- 
nus Pers. M}c. Eur. 'i, pag. 214, — IMeo carnoso, rigido, suh- 
IVagili, e convexo expanso, gibbo, undulato, glabro, e cuticula ri- 
mulosa sublilitGr et dense atro-punctato ; stipite subcavo, brevi, gla- 
bro, candido; Jamellis emarginatis, confertis^.aibis. 

NaO. locis graminosis, humidis, in silva abiegna Sueciae le- 
gifc Fries. Ceterum in Gallia, Germania, Hritannia, Rossia lectum. 

— Species nobilis, hactenus cum forma T. saponacei, quva A. af- 
finis a Weinraanno dicta, confusa, a qua valde diversa. Odor nul- 
lus vel ex Rerkeloy farinfR recentis. Stipes curtus, 2-6 cin. longus, 
Pileus 6-8 cm. iatus et ultra, elegantissime et densissime grann- 
iato-punctatus. — ^T. Buliiardl. Cfr. Quel. Quelq. esp. 1S82, p. 2, 
})Ull. t. 589, f, ti^; pileo rigido, umbrino, atrato; lamellis stipito- 
que lenaci pruinosis, albis, dein stramineo-corneis ; sporis sphaeri- 
cis 7-8 ;>.. diam. In Gallia. 

68. Tricholoma iorlcatum Fr, Epicr. pag. 37, Icon. t. 35, f. 2. Elym. ^^"^ 
Eur. pag, 60. — Cartilagineum. tenax ; piieo e campanulato con- 
vexo, subundulaio, udo (viscidulo), subpapilloso, cuticula crassa. 
cornea, discreta loiicato; stipite subcavo, ffiquali, radicato, striato- 
tibrilloso , lamcilis attenuato-liberis, confertis, pallidis. 

Hah. iii nernoribus» frondosis Europae, raro. ' — Ab omnibus di- 
versum cule pilei, 2 mill. crassa, secerfiiblli' a carne s. medulla sti- 
pitis inter hymenophorum et cutein centro intrusa. Stipes 5-8 crn. 
longus, testaceo-fuscus. Pileus 2'/2-5 cm, latus, sub lente punctu- 
lato-rugosus. umbrino- vel livido-fuscus. Odor nauseosus, sed non 
saponaceus. 

69. Tricholoma indetritum Britz. Hymen. Siidb. IV, pag. 146, f. 273. 385 

— Pileo convexo dein expanso, centro depresso, fibrilloso-squa- 
moso, brunneo: stipiie albido, carnoso, dein cavo: lamailis albis, 
conf<»rtis; sporis 8-10 s 6-8, 

Hab. in siWis pr, Obersfaufen Bavariap, antumno. — Hinc T. 
loricalo, illinc T. cm&rescenii affine. Odor debilis saponaceus. 

70. Tricholoma atro-cinereum Pers, Syn. p. .'348 {Agar), Fr. Monogr. ^se 
p. 72, Icon. t. 31, f. 2, Hym. Eur. p. 60, Cooke III. t. 52 a, Gill. 
Champ. Franc. cum icone. — Rigido-fragile, pileo carnoso, e convexo 
plano, sicco, glabro, demum rimose inciso, disco prominente et. ob- 108 Agaricineae, Leucosporae, Tricholoma. 

scuriore; stipite farcto, sequaii, glabro lameilisque arcuato-adne- 
xis, ventricosis albidis. 

Hab. in nemoribus graminosis Europ» rarius. — Pileus 2,5 
cm. latus; btipes 4 cm. longu5, 2,5 cm. crassus. Odore et sapore 
minus fortibus, fragilitate sequenti affine, sed cons.tanter diversum. 
Ne remotissima quidem affinitas adest cum A. prafensi d. Fr. 
Systeni. mycol. 

7J. Tricboloma cuneifolium Fr. Obs. 2, p. 99, Syst. Myc. I, pag. 99, 387 

.({ym. Eur. pag. 61, Berlc. Outl. p. 102, Cooke 111. t. 261. A. ci- 

ncreo-rimosus Oatsch f. 206 (uuua). /1, ovinus var. Bull. t. 580 

a, b. A. ni/c/hemerus Pers. Myc. Europ. 3, pag. 213. A. dysodes 

Secr. n. 763, forma inlegra. — Fragilissimum ; pileo carnosuio, e 

(•nnvexo plano, sicco, glabro, mox diftVacto, subfusco ; stipite cavo, 

deorsiim attenuato, apice albo-pruinoso ; lamellis tenuibus, confer- 

tis, albis, antice latioribus et oblique truncatis, postice attenuatis, 

dente decurrentibus. 

Hah. loc'is graminosis tam apricis, quam silvaticis Europse, fre- 

quens. — Pumilum, 2'/2-4 cm. altum, pileo fusco vel livido, de- 

mum depresso, 1-2'/, cm. lato; spor<e secund. Kar.st. ellipsoideae 

4-6 s 2-3, sec. Wortli. Sm. subspha^roidea^ 4-5 y. Lamellarum for- 

ina et odore farinPe recentis forti distinctissimum. 

**; Lameliis decoIorantibu:3, rufescenfcibus vel cinerescentibus maculatisve. 
 7'. Colo^sm inter Limacina coUocatus). 

7E. Tricholoma crassifoiium Berk. Outl. pag. 100 et in Engl. Fl. V, 388 
p. 16, Cooke 111. t. 92, Fr. Hyra. Eur. p. 61, — Pileo carnoso, com- 
pacto, umbonato, un-dulato, ininute adpresso-squamuloso, ochraceo, 
disco umbrino; stipite solido, requali, pruinosb, pallido; lamellis 
subliberis, crassis, distantibus, demum ochraceis, fusco maculatis. 
Uab. in pinetis Angliaj. — Graveolens. Pileus 5-10 cm. latus, 
demum dopressus; stipes 4-5 cm. longus, 9 mm. crassus; sporae 
6-8 s 4-5. Lamellis crassis in hac grege insigne. 

73. Tricholoma geminum (Paul.) Fr. Epicr. p. 38, Hym. Eur. p. 61. ^so 
Loveill. Champ. Paul. p, 19, Hypopli. geminnrm Paul. t. 40. — 
Obesuiii ; pileo compacto, convexo, repando, obtuso, glabro, rimose 
rivuloso, rufo-cinnamomeo, margine inflexo- nudo; stipite solida, 
ventricoso, giabro, concolore; lamellis attenuato-adnexis, tenuibus, 
confertis, aibis, !ufe.sct5ntibus. , 

Hab. in Gailia. — Distiuctissimum, deforme, pileo qui est asu- 
jette :i se gercer finement)), 5 cm. lato, stipite ultra 2 cm. cras- 
so. Mite et delicatissimum. Pilous 6-8 cm. diam.; s^mra-' 6-7 p.. 1. Agarieineac, Leucosporse, Trieholoma. 109 

74. Tricholoma sudum Fr. Epicr. p. 38. Icon. t. 34. f. 2, Hym. Ein-. :^9o 
p. 61, Qiiel, p. 328, Kichx p. 138. — Firmum; pileo cariioso, e 
convexo applanalo, sicco, glabro, cineroo-rufescente,.sa^p(3 disco ri- 
mose squaraiilo.«o ; .«stipite solido, compacto, fibriiloso-striato squa- 
mulosove; lamellis profunde emarginatis. subconfertis, ex albido 
yubrufescentibus. 

Hah, locis graminosis silvarum; lectum in Suecia, Belglo, Hel- 
vetia. — Eximia species, sed facile cum T. arcuato confusa. Sti- 
pes 8 cni. usque longus, 1,3 cm. et ultra crassus. Pileus 5-8 cm. 
latus, carne alba, immutabili. SporjB ovoidea) 6 /^. longai. 

75. Tricholoma tumldum Pers. Syn. p. 350 [Agar.), Fr. Syst. Myc I, m 
p. 48, Hym. Eur. p. 61, Krombh. t. 72, f. 1-5, Cooke III. t. 63, Kickx 

p, 139. — Rigido-fragile: pileo e bullato expanso, und«l»lo, sub- 
nitido, dein in.cisn. rimoso. cinereo, margine tenui infracto; stipite 
solido, radicante, humido. striato, candido; lameilis raarginatis, la- 
tis, subdistantibus, candidis, demura rufescenti-cinereis. 

Hah. in pinetis subhumidis Europoe. — Majus; stipes 8 cm. lon- 
gus (sed inter muscos humidos valde elongatur) Z^l^ cm. crassus ; 
sporae 6=; 4; pileus 8 cm. latus. Odor et sapor fatuus Hujus loci 
videtur C!us. Pern. genus IX ex Sterb. t. \%. — Var. Keithli Ph. 
et Pl. in GrevillGa. A typo dignoscitur pileo cinereo-rulescente, 
minus turgido, stipite sordide albo, innato-brunneo-fibrilioso, prae- 
cipue basi rubente. In silvis pineis Britannite (.J. Keitii). 

76. Tricholoma crassum Berk. Dec. n. 147. — Maximum, valde car- 392 
nosam ; pileo convexo, obtusissirno, glabro, luteo-fusco; margine si- 
nuato-plicato; stipite vaiido, solido, pallido; lamellis albis adnexis 
pi'imitus postice sinuatis. 

Hah. ad terram in umbrosis, Peradenya Ceylon (GAnnNRR). — 
Pii(*us 20 cm. latus, interdum minute rimosus, interdum longitu- 
dinaliter fatiscens; stipes 15 cm. longus, 4 cra. crassus basi tur- 
gidus; laraeliac potius angustaj. Aftlne Tr. Colosso, gemino et iu- 
mido. 
11. Tricholoma murlnaceum Bull. t. 520 {Agar.), Sowerb. t. 106. Dcc. -m 
Fl. Franc. 2, p. 188, Berk. Outl. p. 100. Fr. Hym. Eur. p. 62. 
— Graveolens; pileo carnoso, tenui, e campanulato expanso, scri- 
ceo, rimose squamoso virgatoque. cinerescente; stipite farcto. va- 
lido, squamulis rainutis variegato; lameliis latis, distaniibus, un- 
dulatis, cinereis. 

Hah. \n silvis Anglirt:, Gallige et Italia^. — Species major, ro- 
busta, at fragilis, tota cineroscens. Duce Pcrsoonio olim ad \iy- 1 10 Agaiicine<<;, Leucosporae, TiMcholoma. 

grophoriim nilrosutn {H. murinaceum Epicr.) retulit Fries, a quo 
diverjsissimum, licet odore alcalino congruanl:. Pileus -12 cra. latus; 
stipes 8 cm.^altus, 2'/j cm^ crassus,- spor* ellipsoidese 4-5^3,5 
sec. Worth. Sm. ; sec. Quel. 10 p.. longae; hinc verisimiiiter diise 
spgcies confusae. 

78. Tricholoma hordum Fr. S. M. I. pag. 47, Ei. pag: 6, Hym. Eur. 394 
pag. 02, Quel. pag. 212. — Rigido-fragile; pileo carnoso. tenui, 
-campanalato-expanso rovolutoque, sicco rimoso squanosoque, ci- 
nereo; stipite farcto, sequali, striato; lamellis marginaLis, ialis, sub- 
distaiiiil)us, albis cinereisque. 

Hah. in fagetis Europa-5 et Amer. bor. passim. — Inodorum, 
mite; pileus (primitus fibrillis evanidis tectus passim observatur) 
glaber, absolute siccus, l-tiridus vel cinereus, ob tenuitatem totus 
ifi .'^quamas demum laceratus, 8-11 cm. latus : stipes 8-16 cm. lon- 
gus, \~2^/., cm. crassus. 

79. Trichoioma virgatum Fr. S. M. I. p. 48, fcon. t. 34, f. 1, Hym. 395 
Eur. pag. 62. Lasch. Gooke 111. t. 167. Seyn. Montp. pag. 123, A 
alro-rjnereus inedius. Alb. et Schwein. A. fumosi var. Per.s. M 
E. — Itigldum; pileo carnoso, convexo-plauo, subumbonato, siccis 
simo, glabrato, .<=quamulis lineolisque innatis nigris virgato, mar- 
gine primitus nudo ; stipites olido, valido, striato, glabro, albo; 
lamellis emarginatis, confertis, canescentibus. 

Hab. in silvis montanis Europie solitarium sed frequens. — 
Majus, felleum (praecipue juaius). Slipes subtuberosus absque omni 
veli vestigio, 8 cm. vel ultra longus, ly^ cm. crassus; pileus cine- 
reus, junior quidem fibrillis secedentibus tpctus visus, sed per se 
glaber, lineolis nigris modo virgatus vel squamulis superflcialibus 
nigris glabris adspersus, 6-11 cm. iatus; sporae sphaeroideae vel 
subsphaToideai 0-8 s 5-f> vel 6 a. diara. 

80. Trlchoioma elytroides Scop. Carn. p. 424 {Agar.), Fries Monogr. :i96 
I, p. 73, lcon. t. 33, f. 2, Hyu!. Eur. p. 62, A. lemniscits Pers, M. 
Eur. ex Batlarre t. 17, f. D. Secr. n. 718. — Pileo carnoso, e con- 
vexo plano, obtuso, e granulis coufertis minutis scabro, disco floc- 
coso-leproso, muriuQ; stipite farcto, molli, e fibrillis densis sur- 
sum directis reticulato; lamellis emarginatis, latis, cinereis. 

Jlab. locis grarainosis Europse praecipue australis, sed etiam in 
Suecia inedia in sooietate A. oartUaginei. — Species insignis Odor 
farinae recentis, at debilis. 

81. Trlcholoma opicum Fr. El. I, p. 10, S. M. I. p. 43, Hym. Eur. 3?? 
pag. 63, Secr. n. 723 non obstat — Pileo carnos6, tenui, convexo, Agari<;iiie;u, Leiioospora?, Tiieholoina. 111 

umbonato, levi, mox. sr|iiaiuuloso; stipite farcto, aBqiiali, glabre- 
fecerite; lainellis arcuato-adfixis, ventricosis, vix confertis, canis. 

Hab. in silvis abiegnis niuscosis Europ?? raro. — Pileus squa- 
mis non pilosis, sed T. saponacei similibus, et caro cinere.scunt. 
Odor iion distinctus. T. su/phiireo e statura et substantia proxi- 
mum. Pileus 2,5-4 cm. lalus; stipes 1-4 cm. longus, 4-7 mm. cras. 
8i2. Jricholoma dissultans Karst. Myc. P^enn. pars III. j.ag. 41. — 398 
Pileo flagili, carnoso, tenui, convexo-piano, acnte umbonato, sic- 
cissimo, fibrillrs densis, superficialibus, canesc(3ntibus subreticulato, 
cinereo; stipite cavo, aequaii, albo, laxe fibrilloso, apice pruinOso,- 
lamellis sinuato-adnexis, dente decurrentibus, subconfertis, cane- 
scentibu.<. 

Ilab. in pineto, locis apricis, inter acus, prope Mustiala, in Feu- 
nia raiissime. — Pileus circiter 4 cm. latus; stipes circiter 5 cm. 
altus. A priori, cui proxiinum, stipite cavo, transverse dissecto in 
laciuias revolutas dissiljente aliisque notis diversum ; sporce subsphse- 
roideee, diam. 4 y. aut sphrproideo-ellipsoidean, 5-6 = 4. 
8o. Tricholoma decorosum Peck 25 Hep. 73, tabul. 1, fig. 1-4. — .w 
Pileo firmo, priinum liemisph.ierico, demum convexo vel expanso, 
squamis crebris brunneis subsquarroso-tomentosis obducto, obscure 
ochraceo vel fulvo; lamellis confertis, rotundatis leviterque po- 
stice cmargiiiatis, acie snbcFenulatis; stipite solido, a^quali vel su- 
perne leviter conico, apice albo glabroque, alibi tomentoso-squa- 
moso atqiie pilei colore; sporis late ellipsoldeis, 6:^4. 

Hab. in iruncis cariosis in silvis Catskill Mts. et Kock Cily, 
Allegany county, Amer. bor. — Species insignis sed non coininu- 
nis. Intcrdum margo lamellas excedit. 
84. TrichDJoma microsporum ^"llis Bull. Torr. 1874, p. 45. — Pileo 4oo 
10-20 cm. diam. carnoso, tenui, leviter rugoso, eftiorescentia glauca 
obtecto, siccitate sordide zonato, livide purpureo-rufo; stipite cir- 
citer 2,5 cm. longo et 2 mm. lato, fistuloso, minute pubescenti, 
basi pilis longis, sparsis, pallide flavescentibus pr^edito; lamellis 
profunde et anguste sinuatis et miriute apici pilei insertis, subcon- 
fertis, demuin circ. 1 cm. latis, primo pallide purpureis, demum 
flavo-rufis; sporis miuutis, subglobosis. 3-5 ^j.. diam. 

Hab. inter Sphagna in paludibus Americse bor., iulio-octobri. 

IV. TRicHnDOMATA SERiCELLA. FJIeo Csiue pftlHcula dist.iaofd) priiuitus .«:ericel!o, 
inox olabi'a1,o. sicoisrno, nec udo iie': visco^o nec hygrophano neo distinclo 
squarnoso. Pileus subteuuis, opacui?, humorem ah.sorbens, sed caro larnel- 
lis concolor non hygropliuna; stipes omnium carnoso-fibro^us, quo mino- 112 Ajraricineae, Lenrospor», Tricholoina. 

res, habitn Collyhiis simile?, ilignoscitur. Grex eximius, ob piloum saepc lae- 
vigatuin. quasi glabrum, non confundenda&. 

*) Lamellis latis, crassiusculis, subdistantibus. Graveolontia (7*. saponaceum 
vid. supra). - 

85. Tricholoma sulphureum Bull. t. 168 (A^ar.), Fr. S. M. I. p. 110, 4oi 
Hyin. Eur. p. 63, Sow. t. 44, Cooke IIL t. 62, Fl. Dan. t, 1910, f.tl,., 
Gonn. et Rab. t. 13.- f. 2, Paul. t. 85, f. 3,4 ex Secr. n. 852 

• Pileo carnoso, couvexo-plano, subumbonato, infequali, priino'^ s.ri- 
cello, mox glabrato, levi; stipite farcto, subaequali, striatulo la- 
meliisque arcuato-adfixis, distantibus, sulphureis. 

Hab. in silvis, praecipue frondosis, Europae et iii insula Run- 
sala Fenniae. — Foetens, pileo sulphureo aut rufescente. — Var. 
coronaria P., in S. M. exclusa, videtur sq. Pileus 2,5-6 cra. latus; 
stipes 6-11 cra. longus, 6-9 min. crassus; spone 4-5 s 2-3 sec. 
Berk.; sec. Brilz. et Lanzi 8-12 [i. long., an ei'go duse species'? 

86. Tricholoma bufonium Pers. Svn. p. 359 [Agar.], (dubiura, potius 402 
A. hypothejus exsiccatus. etsi non male quadrat; certe non Secr ). 
Fr. S. M. I. p. 88. Hym. Eur. p. 63. Cooke IIL t. 181. — Pileo car- 
noso, convexo-plano, subumbonato, primo sericello, mox glabrato, 
punctato-rugoso, opaco; stipite farcto, ajquali, flocculoso ; lameilis 
arcuato-subdecurrentibus, subdistantibus, luteo-alutaceis pallidisque. 

Hab. in pinotis montosis Europae. — Pileus umbrino-nigrescen.s 
(Bull. t. 545, f. 2. 0), fusco-purpurasceus, alutaceus etc. 2, 5 cm. 
latus ; stipes flocculis pileo concoloribus primo tectus, 8 cm. lon- 
gu:s, 4 nim. crassus ; sporae 3-4:^2-3 sec. Karst; 10-12 p.. long. 
sec. Britz. ; an duae species?. Odor mitior. Cfr. DuH. t. 515. f. 2. 
Secr. n. 851. 

87. Tricholoma interveniens Karst. Myc. Fenn. Hym. p. 365 — Pi- *^^ 
leo carnoso convexo-plano, depresso, e sericeo glabrato, circa mar- 
ginem ruguloso, alutaceo-pallescente; stipite solido. aequali, radicato, 
fibrilloso, basi tomentoso, apice pruinato, pallido; lamelis arcuato- 
adnexis, confertis, pallescentibus. 

Ilab. inter muscos in silva mixta prope Mustiala Fennise, sept. 
— Pileus subrritens, levis, margine primo involuto, remote rugu- 
!oso, circiter 8 cm. latus; stipes rigidus 11 cra. lougus; caro aquo- 
sa ; sporae oblongatie, utrinque attenuata^, hyalinae (sub micr.), 6-7 
s 2-2,5. — A Tr. lascivo proximo diff"ert lamellis pallescentibus, 
margine ruguloso, carne aquosa odoreque fere nullo. 
88.' Tricholoma lascivum Fr. S. M. I. p. 110. Icon. t. 38, f. 1. Hym. -^04 
Eur. p. 64. Berk. QutL p. 102. Cooke 111. t. 94. Secr. n. 853. Agariciiieas, Leiicosporae, Tricholoma 113 

Weincn. Ross. p. 62. — Pileo carnoso, convexo-plano, obtuso, sub- 
dtipresso, e sericeo glabrato, levi; stipito solido, aequali, rigido, basi 
radicaio, tomentoso lamellisque arcuato-adnexis, confertis, albis. 

Rab. \\\ quercefis campestrJbus Europae. — Pileus alutaceo~pal- 
lescens 4-6 cm. latus; sporae 8-10 c; 3-3,5, — Var. robustum Cooke 
III. t. 217. 
89. Tricholoma cremoriceps Rerk. Dec. n. 252. — Pileo plano, car- 405 
noso, nmbonalo, glabro; stipite incurvo subrequali obscuriore, cavo, 
firmissimo; lameliis distantibus latiusculis, postice rotundatis ad- 
natis. 

Hub. in fruncis arborum, Darjeeling Indiae 2300 m. (IIooic). — 
Inodorum, subfasciculalum. Pileus 8 cm. vel ultra latus interdum 
depressus, siccus Isele gilvus; mai'go crenatus; caro fusca lirma; 
siipes 6 cm. longus, 8 mm. crassus, basi leviter intlatus fibrosus 
cavus; lamellfae crassse subinde anguste denticulalae. Affine Tr. 
/a^ctvo sed minimo sericeum. 
^O. Tricholoma lacunosum Peck 26 Rop. pag. 51. — Pileo convexo oe 
vel expanso, sicco, lacunoso, dense furfui-aceo, aureo-luteo nitente; 
lamellis subdistantibus, albis, interstitiis plerumque venosis; stipito 
firmo, solido, iequali vel inferne leviter attenuato, squamoso vel 
furfuraceo, pileo concolore. 

Hab. in truncis dejectiset ad ligna putrscentia, Savannah Amer. 
bor. — Statura 2 y^ - 5 cm. adasquans; pileus 2 y^ cm. latus, sti- 
pes 2 mm. crassus. 

■'") Lamelli? tentiibus, confertis, angustis. Frimaspecie excepta, parvas, inodorae. 

91. Trlcholoma inamcenum Fr. S. M. I. p, 111. lcon. t. 38, f. 2. .107 
Hym. Eur. p. 64. Berk. Outl. I. c. Secr. n. 854. Weinm. Ross. 

p. 62. — Pileo carnoso, convexo-plano, subumbonato, e sericello 
glabrato, levi; stipite solido, aftquali. radicato lamellisque arcuato- 
adfixis decurrentibusque, distantissimis candidis. 

Hab. in pinetis montosis Europa; austr. copiose. Foetidissimum ; 
pileus sordide albus. Sow. t. 12), ceterum valde distincta. exacte 
habitum exprimit. Pileus 2-6 cm. latus, stipos inter muscos basi 
radicata villosa auctus, circiter 8 cm. longus; sporae sphu?roideo- 
vel ovoideo-ellipsoideae 9-11 ^. 5-7. 

92. Tricholoma terraBolens Peck 38. Rep. St. Mus. p, M. — Pileo 408 
tenui circ. 2, 5-3 cm. lato, convexo vel leniter plano, setu]oso--fi- 
brilloso, albido 0, 5 cm. crasso, disco prominulo, brunneo vel gri- 
seo-brunneo; stipite sequali, leniter setuloso, nitente, pannoso vel 

8 114 Agaj*iciiie3e, Leueosporae. Tricholoma. 

fis-iuloso, albo: lamellis subdislantibus, emarginatis, albis; sporis 
subglobosis vel late ellipticis 5-7^4, 5-5. 

Hab. ad terram ad pedes Taxi canadensis, Soutli Ballston, Sa- 
ratoga County Amer. bor. ; sept. Caro albida, odor non gratus. 7\ 
inamwno affine sed minus. 

93. Trichoioma Gateraudii Roum. Fi. Myc Tarn. p. 71, t. VJll, A. — 409 
Pileo cainoso, e conYexo plano, mammiilato, medio «ubsericeo. 
demurn glabro, ievi, .sicco, albido, c^ntro pallide liaYescenti, 3-6 
cm. iato; stipite albo. basi tiavicante, solido, iequali, -1-6 cm. lon- 
go, 8-12 mm. cr. ; lamellis latis, emarginafis. parum numerosis. 
adhaerentibus, albidis, sectione leviter lutesceutibus ; carne alba, in- 
sipida, inodora. 

Hab. gregarie, ad basim Qnercuum, inter Muscos, in silva Pa- 
risot Galliffi, autumno. (Doct. de Faysan). — Tr. inamaeno Fr. pro- 
ximuni. 

94. Tricholoma strparophyllum Fr. et Lund p. 10. Fr. Hym. Eur. 4io 
p. 64. — Graveoiens, pilco compacto. e convexo expanso, primo 
sericello, dein glabrato, albo-Iutescente, margine levi; stipite cavo, 
glabro, albo, apice albo-larinoso: hunellis rotundato-adnexis, admo- 
dum conferti?^, albi^. 

liab. locis nemorosis Holmiae et Fennice. Odor priorum, statura 
Tr. acerbi. 11 cm. usque alta; ab omnlbus clare dive!'sum. Pi- 
leus adniodum caruosus, 8 cm. usque latus; sporse spba3roideae, 
3-4 //. diam. 

95. Trtchoioma raphanicum Karst. Symb. Mycol. Fenn. IX, 39 Ic. 411 
•Select. t. XI. — Pileo carnoso, compacto, primitus convexo saepe- 
que gibbo, dein explanato. subinde depresso. obtuso, vulgo in»- 
quali, levi ex adpresse sericello gKabrato, niargine demuirt super- 
ficie leviter rugoso-costato. albo, tandem, pra;cipue disco, in alu- 
taceum vergente, 7-15 cm. lato; stipite cavo aut solido, imequali, 
radiato, superne flocculoso, glabrescente, 5-10 cm. longo, 1-2 cm. 
crasso; lamellis subconfertis, tenuibus, rotundaio-adnexis, latiu- 
sculis, albis, sporis spha^roideis, 3-4 [>■. diam. 

Hab. gregarie in silvis frondosis et mixtis, circa Mustiala; se- 
ptemb. Odor Raphani fortissimus, sapor acerbus. — Haec spe- 
cies, Trich. diparophi/llo et T. albo. affinis, ab omnibus con- 
generibus odore gravissimo saporeque acri mox tuteque digno- 
scitur. 

96. Tricholoma chrysenterum BuII. t. 556 [Agar:), Fr. S. M. 1. p. 126. 412 
Ilym. Eur. p. 64. Quel. p. 212. — Pileo carnoso, convexo-plano, Agaricineas, Leucosporse, Tricholoma. 115 

obsolete umbonalo, e sericello glabraio, levi ; stipite solido, aequali, 
basi albo-lanalo; lamellis liberis, confertis, angustis, ilavis. 

Hab. m fagetis Europa? inter folia et ligna cariosa raro. No- 
slrum Marasmium peronaium quidem refert, sed distinctissimum. 
Unicolor. reguiare minus, inodorum, extus intusque lutescens. • — 
Pileus 4-6 cm. lalus, 6 cm. vei ultra longus, 4-7 mm. crassus, 
97- Trlcholoma chrysenteroides Peck 24 Report of the St. Mus. ^13 
N. Y. p. 60. — Leviter iuteum; pileo carnoso, convexo vel expan- 
80, firmo, glabro, sicco ; lamellis confertis, adnexis, iuxta marginem 
superiorem transverse Yenulo?is; stipite firmo, aequali, glabro solido; 
sporis eJlipsoideiS 6 p. diam. 

Rab. 3id terram in silvis, Greig Amer. bor. — Pileus 2'/2 - 
5 cm. latus stipes 5-10 cm. longus, G-8 mm. crassus. Forsitan 
praecedenti (Tr. chrysenfero) arcte cognatum, sed lameila^ stipili 
sunt adnexae, haud liberag, atque pileus non umbonatus. 

98. Tricholoma theiochroum B. et Br. Journ. Linn. Soc. Xf, p. 515. — au 
Sulphureum; pileo convexo, umbonato, carnoso; stipite subaequali 
farcto; lamellis angustis, liberis vel breviter adnatis. 

Hab. ad terram, Peradenya, Ceylon (Thwattes). — Pileus 13- 
19 mm. latus, versns umbonern in umiiriniim vibrans; stipes 2, 5 
cm. longus, 2 ram. crassu.«, incurvus; lameii;» postice rotundatse, 
libera? vel attenuatse leviterque adnatne; spora^ pallide luteae 5 p.. 
long. Exstat forma arnplior iu qua adulta deest umbo; lamellae 
sunt postice leviter rotundata^^ atque adnat». Aftine Tr. ahry- 
seniero. 

99. Trlcboloma cerinum Pers. Syn. p. 321. Fr. S. M. 1. p. 89. lcon. 415 
t. 39, f. 1. Hyn. Eur. p. 64. Cooke 111. t. 95, Gill. Champ. Franc. 
cum icone. — F/!<»o carnoso, convexo-plano, obtuso depressove, 
glabrato, levi ; slipite iarcto, fibriMoso-striato, basi glabro (saepe 
fusco); lamellis adnexo-secedentibas, confertis, flavis. 

Hab. in pinetis Europjc, ravo. — Pileus 3-9 cm. latus, stipes 
2, 5-6 cm. longus, 2-15 mm. crassus. Minus, pileo cerino v, fusce- 
scente, carne alba. Alia forma pileo repando, 1'/^ crn. lato; alia 
minor, vix 2, 5, stipite fusco : A. soclereUus Scop. 

100. Tricholoma periporphyrum Berk et Q. N. Pac. Exp. n. 5. — 4i6 
Obscure purpureum, csespitosum, pusillum ; pileo e convexo-plano 
glabrato; stipite gracili: lamellis crassis adnatis. 

Hab. in umbrosis collinis Bonin Islands maris Pacilici. — Af- 
flne T. onych/no. 

101. Tricholoma fallax Peck 25 Rep. pag. 74, tab. 1, flg. 5-8. — 417 116 Agaricinese, Leurospcivae, Tricholoma. 

Pileo tirmo, convexo vel expanso, raro centro depresso, udo, gla- 
bro, obscure croceo; lamellis angustis, confertis antice attenuatis, 
postice rotundatis, luteis; stipite curto. glabro, farcto vel cavo, 
vulgo basi atteouato, colore pilei; sporis minutis, subellipsoideis 
3 ;/. long. 

Hab. ad terrani sub abietibus aliisq. arboribus resinosis, North 
Elba Anrer. bor. — Gregariuni; pileus 1, 5-3 cm. latus; stipes 
2, 5-4 cm. longns, 2 mm, crassus. — Pumilum, elegans, aspectu 
cum quibusdam Naucoriae speciebus comcxjutatu facile-^ iove udo 
tantum lectum. Afrtne videtur Tr. cermo. 

102. Tricholoma onychinum Fr. Epicr. p. 41. Icon. t. 3Q, f. 2. flym.. ^is 
Eur. p. 64, — Pileo caruo o, convexo, plano, subumbonato, gla- 
brescente, versus margineiti purpureo-sericeo; slipite solido, a*qnali, 
fibrilloso-sericeo, pallido, apice rubello; lamellis mox liberis, liuea- 
ribus, conferlis, luteis. 

Hab. in pinetis muscosis raro v. c. Srnolandi*. oecid. Elegans, 
regulare, firmulum, pileo obscure et pulchre purpureo v. badio- 
rubro. Caro lutescenti-alba. A. fJacus Lasch n. 527 ad hoc ac- 
cedit, ut A. Boderellus ad A. cerinum. 

103. Tricholoma rubro-cyaneum B. ei Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 4i9 
615. — - Pileo e conico -plano depresso, lilacino, subtiliter virgato 
carnoso; carne alba; stipite obconico farcto, tibrilloso, albido; la- 
mellis abgustis, candidis. 

Hab. ad terram. Peradenya Ceylort. (THWAixEfe). — Pileus 3-5 
cm. latus. stipes 4 cm. longus, 4 mm.ad centrum crassus; lamellae 
breviter adnata^. AflinD Tr. ontfchino. 

104. Tricholoma ionides Bull. t. .^33, f. 3 {Agar.), Fr. S. M. I. p. 107. 4?o 
Cooke 111. t. 95. Fr. Hym. Eur. p. 65. Gi!l. Cham. Franc. cum icone. 

A. purpvA-eus Pers. Myc. Eur. 3, p. 225. Rolt t. 41. (minima forma). 
A. fallax Lasch Linn. IV. n. 511. — Pileo carnoso, e campanu- 
lato convexo-plano, umbortato, levi. suhglabi-ato, decolorante. mar- 
gine primitus flocculoso; stipite farcio, elastico, attenuato, nbrit- 
loso; iamellis dente decurrente emarginatis,, confertis, teouibus, 
erosis, albis, pallescentibus. 

Hab. in silvis humosis Biiropte. Valde versiforme et versico- 
lor; quo minus, eo obscurius, vulgo vtolascens v. lilacinum, minus 
fusco-pur[Mjireum v. rubello-lividum, per a^tatem expallens. Pil*us-6 
cm. latus; stipes 0-S cm. lougus, 4-7 mm. crassus; sporae 6-7 t; 3-5. 
Forte plures latent species. 

105. Trfchol0llia pravum Lasch l. c. n. 532. Berk. et BrQome n. 4« Agariciiiese, Leudosporae, Tricholoma. 117 

1191. Fr. Hym. Eur. p. 65. — Fusco-rubeiiura, piJeo carnosulo, e 
campanulato expanso, umbonato, sub lente SQriceo; stipite e farcto 
cavo, fioccoso, deorsura attenuato; lameiUs dente adnexis,- erosis, 
aibo-puiveruientis. 

Hab. cum priore, quo mmus, tenuius, Ifagilius ejusque coiori- 
bus (fusco-purpureo, Jiiacino-rubelio, livido) vanans; statura prorsus 
Tr. camei. 

106. Tricirioionia peirsiicoior Fr. Icon. t. 40, f. 1. Hym. Eur. p. 65. 422 
A. persicinus Lasch. — Piieo carnoso, convexo-plano, obtuso, levi, 
glabro. per.sicino, expailente; stipite subcavo, tenaci, levi, paiii- 
diore; lameliis sinualis, tenuibus, confertis, candidis. 

hfad. locis graminosis Europas ad viarum rnargines; circa Upsa* 
liam frequens. Hoc praecipue diversum videiur, at Lasch ipse su- 
spicaiur A. pravum ad hoc referendum. A Tr. persicino vero 
caute d<.stinguendum. 

107. Trichoioma iiilacintMii Gillet Champ. Fr. p. il3, cum icone, Lu- 423 
cand Suite A Bull. t. 79. — Pileo minuto, carnoso, conico dein 
expanso, margine subtus revoluto, centro eievato-umbonato, cir- 
cumvaiiato, pailide lilacino, subsericeo, diani. 1-2 cm.; lamellis nu- 
mcrosis, concoloribus, latiusculis, basi subliberis; stipite f|rnio ae- 
quali farcto, dein cavo, pallidiore quam pileo, 2-3 cm. long. ; carne 
firma alba, extus sublilacina, odore et sapore subnullis. 

Nao. ad pedes abietum solitariura v. gregarium in Gallia bor. 
et in. Beigio. Ab affifii T. jonide ditferre videtur lamellis lilacinis 
nec albiSr 

108. Trkhoionia dichropodum Fr. Nov. Symb. Myc. p. Z2. — Pileo «4 
carnoso, explanato, obtiiso, levi, glabrato, lilacino-purpurascente: 
stipite solido, sursum a-ttenuato. concolori, sursum abrupte albo; 
lemellis adnexis, subdistantibus, albis; sporis albis. 

Hab. ad terram insulfp S. Thomae, novemb. — Cum T. jonide 
comparaadum. Stipes 5 cm., basi 6, apice 4 ram. cr. ; pileus 5 cm. 
latus. 

109. Trichoioma carneum Bull. t. 533 (Affar.), Fr. Syst. I. p. 130. Icon. 425 
t. 40, f. 2. Uym. Eur. p. 65. Berk. Outl. p.lOT. A. pcrjoyizus Fr. 
Epicr.. p. 42, Mbnogr. p. 81. — Miuus; pi|eo-carnosulo, convexo- 
plano. e sericello glabratb, margine flocculoso stipiteque cavo, 
molli, fragili, apice subpuiverulento persistenter rubris; lamellis 
rotundato-liberis, ventricosi.s, candidis. 

Hab. in campis apricis Europas post largas pluvias raro. — 
Slipds 2, 5 cm. latus; pileus 2, 5 cm. longus; spor» ellipsoideae 118 Agaricinese, Leucospoi^je, Tricholoma. 

2Vg .; P/f. Hoc iion ut prius expallens. .4. cameus Saund. et Smilh f 

t. 44, f. 1, ab hoc alieniim. 

110. Tricholoma carneoium Fr. Icon. t 40, f. 3. Ag, camcus Ed. I. -^^ 
p. 42. Monogr. I. p. 81. Hym. Eur. p. 65. — Pusillum; pi!eo car- 
.nosulo, ex hemispriEBrico convexo-plano depressove, obtuso, leyi, e 
carneo rubro expallente; stipite subfarcto, tenaci, rigido, apice 
subpruinoso; lamellis postice latissimis, rotundatis, confertissimis, 
candidis. 

Hab. locis graminosis silyarum Europas raro. A priore, certe 
distinctum et Collybiis accedens stipite tenaci et rigido, pileo le- 
nuiori. Hobitus Marasmii scorodonii. 

111. Tricholoma charisterum B. et Br. .lourn. Linu. Soc. XF, p. 515. -»2? 
— Fileo pjano, umbonato, carnoso, lilacino; carne alba; stipite sub- 
"triclo, basi attenuato, e fibris radiantibus oriundo farcto; lamellis 
sneustis levifer adnatis candidis, 

Hab. in foliis emortuis etc. Peradenya, Ceylon (Thwaites). — j 

Pileus circiter 12 min. latus delicate lilacinus leviter ofluscatus; 
stipes 2, 5 cm. longus, 3 mm. crassus. AfTine Tr. carneo. 

112. Trlcholoma caelatum Fr. Rpicr. pag. 42, Monogr. 1, pag. 82, ^^^ 
Icon. t. 37, i". 2, Cooke 111. t. 96 B. (ViW. Champ. Franc. cum 
icone, Fr. Rym. Eur. pag. 66. — Pusillum ; pileo carnosulo, conve.\.o, 
umbilicato, flocculoso-levigato, dein rimuloso-rugoso, e fusco expal- 
lente; stipite Hocculoso-farcto, dein cavo, «quali, glabro, fusco : ia- 

• mellis sinuato-adnatis, confertis, sordido-albidis. 

Had. in silvaticis apricis inter Polytricha etc, in Suecia et An- 
glia ex Broome. — A vicinis longe distans. Pileus 2,5 cm. latus 
stipes 2,5 cni, longus; sporae subglobosae 8:^4. Pileus fuscus, sic- 
citate griseo-pallens, at non hygrophanus, 

113. Tricholoma subgambasum Ces. Myc. Born. pag. 2. — Pileo ex 429 
inflexo conico tandem umbonato-expanso, pallide umbrino, sicco?, 
carno alba ad margmem ext-enuata; stipite superne albo tlbrilloso^ 
cylind;'aceo, inferne livido sensim incrassato, basi attenuata, intus 
albo-farcto; lamelliii albis, angustis, lotundato-liberis, margine in- 
tegerrimo. 

//«6. Sarawak (Beccari). — kd iconem Beccarianam descri- 
ptum. 

114. Tricholoma codiophorum Mont. Fl. Chil. 1. c. pag. 333. — Pileo 43o 
hemisphajrico-conico obtuso albo, centro fuliginoso punctato, villo 
innato umbrino, floccoso, squamoso, obducto, tandcm expanso in 
crucis melitensis rormam, margine fisso,- lamellis conferiis. albis Agaricinea?, Leuoospor», Tricholoma. il9 

priinitus velc membranaceo tectis; stipite albo, levissimo, cavo 
deorsum attenuato. 

Hab. ad terram in Valdivia reipub!. Chilensis (Gay), 
115. Tricholoma striatifolium Peck 30, Rep. of Si. Mus. N. Y. pag. ■^^i 
37, — Pileo sicco, convexo vel expanso. subglabro. inlerdum ni- 
lenle, sajpe obscure punctato vel squamuloso fibriliis, innatis gri- 
seo vei griseo-brunneo pierumqiie rubro tincto; lamellis potius 
confertis, postice rotundatis, transverse striatis aut venosis, can- 
didis; stipite leviter basi incrassaio, cavo, albo; sporis subglobosis 
vel lale eliipsoidies 4-6 m. long. 

Hab. ad lerram rn silYi.s. Mechanicsville Amer. bor. — Gre- 
garium, statura 5 c.m. ada&quans, pileus 5-0 cm. latiis, stipes 6-10 
mm. crassus. (.>dor fortis eJ peculiaris. cai'o alba. 
110. Trlchoioma fumescens Pe:;k '1. Rep. of Sl. Mus. N. Y. p. 32. — 43? 
Pileo conve.\.o ve.l ^'Xpansn. si-^co, minutissime iomenloso, albido ; 
lamellis angustis. conferti:s. postice rotumlafis, albidis ve! pallide 
gilvis, per contusionem in fuligineo-ciTeruIeum ve! nigrum vergeri- 
tibus; .ctipite curto cylindrico, alhido; sporis oblongo-ellipsoideis 
5-6 /7.. long. 

Hab. ad terram in silvis, Copake Amer. bor. — Pileus 2,5 
cm. latus; stipes 2,5-5 cm. longus, 4-6 mm. crassus. Species no- 
tanda ob colorem fuligineum ve! nigrum quem sumil per contu- 
sionem vel ctiam per exsiccationem. 
117. Trichoioma flavescens Peck 26 Rep. pag. 51. — Pileo firmo ^33 
convexo, sgepe irregulari, sicco glabro, plerumque squamis minutis 
ad centrum variegato, albo vel pallide luteo ; margine minute lo- 
mentoso a^t.ate iuveniii; lamellis conferlis, acie floccosis, albis ve! 
pallide luteis; stipi(e (irmo, solido, frequ«ntor inaujuall, centrali vel 
excentrico, pileo concolore; sporis subglobosi.'-. 5 p- diam. 

Hab ad truncos pineos vetusios, Bethlehem ei North Green- 
bush Amer. bor. — C^espitosum ; pileus 5-8 cm. latus; stipes 5-8 
cm. longus, 8-12 mm. crassus. 

Series B. Fileus levi.» ghibcr, nec villo^'JS, nee ^quamosus, nec visco3u5, ^ed 
jove pliivio udM.s, in priiria infantia (hoc vero raro conspiciie) a velo uni* 
versali pruinosas. Caro mollis, spongiosa vp! t.eimissima. aquosa et hygro- 
phana. 

V. 'iRIOHOLQMATA GUTTATA V . PR UNULOIDEA. PHeo Car noi>0. molli, IVogili, gut- 

Lato-maculato rivulosovft, Stipite solido. — Pungi vernaies. rarius iterum an- 
lumno obvii, catervHtim aui cjespitose nascentes (sjepe tn circulls), praeci- 
pue exsiccati fragrantes, antiqoifus inter sapidissiitios numerati. Ili sunt 
veru.s Pruntilm Hermol Csfsalp.. Clas. l£sc. gen. 3, 4. H etc, quibus J. 120 Agaricineie, Leucosporse, Ti-ichoioma. 

Bauhinus addidit Mouceron (Hist. XL e. ic), Sterbeck Boietos. Apud recen- 
tiores scriptores vulgo neglecti; Paulet plures species distinxit, sed icones 
mi^ierae. \\ phrasi Clusii Linnaeus surnsit nomen Ag. Gcorgii, sed vix ullam 
hujus tribus specifem' ipse ante oculos. habuerit. 

*) Lameliis albidis. 

118. Trichoioma gambosum Fr. Syst. ftlyc. I. p. 50, Hym. Eur. p. 66, 434 
Sverig. Atl. Svarnp. t. 9, Krornbh. t. 63, f. 18,22 ochraceum. ffus- 
sey I, t. 83, Ventur. t. 4, Berk'. Outi. t. 4, f. 5, Cooke IIL t. 63, 
Gonn. et Rab. t. 18, f. 3. A. grax>eolens Sowerb. t. 284, Secr. n. 
676, non Pers. — Pileo carnoso, convexo-plano, obtnso, udo, gla- 
bro, inacuiato, deraum rinioso, aibo-flavescente, n:iargine primitus 
stipiteque solido, valido apice flocculosis; lamellis emarginatis, den- 

te adnexis, ventricosis, confertis, albidis. 

Hab. \n pratis aliisque locis graminosis in regionibus campe- 
stribus Europaj aniplum, ungulfeforme, circulos saepe latos fofinans. 
Sporoe 15 = 10 vel 13=^11, teste Worth. Sm. Deliciosum. In Scaniu 
color pilei alutaceus, in Suecia media aloidus; haec forma cum T. 
albello non confundenda, potius ad T. boreale accedens. — Var. 
a. vernale. A. pomonce Lonz f. 13. — Var. b. aestivafe. .4. ce- 
realis Lasch n. 517: lameliis demum dente longe decurrentibus, 
postice anastomosantibus. 

119. Tricholoma pachymeres B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 515. 435 
— Ca*spitosum; pileo compacto, convexo, guttalo, ochraceo, rnargine 
incurvo, carne crassa candida; stipite crasso, squamoso, tumido, so- 
lido; lamellis subliberis, arcuatis, stramineis. 

Hab. ad terram, Ambegamowa, Centi-al Provinces, Ceyion 
(Thwaitks). — Pileus 10 cm. vel ultra latus; ca>ro alba, 2,5 crn.' 
crassa; stipes 10 cm. loiigus, 4 cm. ad centrum crassus, squamulis 
reflexis obtectus; iamellaj 6 mm. latae potius posiice rotundataa. 
Aff. Tr. gamboso et probabilifer esculentum. Difl^ert a 7V. eque- 
slr/ ob marginem iiequalem non sinuato-plicatum, stipitem squa- 
mosum aliasque notas. More istius giganteum. 

120. Tricholoma Georgil Fr. Hym. Eur. p. Q7. Pat. Tab. 103. Clus. 136 
Esc. gen. 3. Bauh. 1. c. c, 3. A. mouceron Vittaij.. Fung. luang. t. 

12, Fl. Dan. t. 1672, Secr. n. 675. Per.s. Ch. comest? n. 11. — 
Pileo carnoso, convexo-plano, subrepando, sicco flocculoso-molli. 
ochraceo, margine levi, nudo; stipite solido, obeso, subventricoso, 
fibrilloso; lamellis altenuato-adnexis, confertis, linearibus, trans- 
verse striatis, albidis. 

Mab. in Europa ausfrali, Promont. Bonee Spei. Afr. merid. (Mac Agariclneae, Lencosporae, Trictioioma. l2l 

Owan) et in Sinis ubi aiidit Ta-Ling -mo et Pai~k6u-mo. (Bret- 
schneider). Priore minus, obes-qiTi immaculatum, laineiii^ facile di- 
stinctum. Nomen Mouceron vagum er barbarum. — - Pileus 4,5 cm. 
diametro, stipes 5 cm. ujtus; odor subnuUus, sapor nucum Avella- 
narum; spor» ovoideae 3-4 p., longee, lesto Patouillard ; 5,5-8 s; 3- 
3,5 teste Lanzi. 

121. Tricholoma albellum Fr. Epicr. pag. 43, Monogr. 1, pag. 83, *^ 
H)fm. Eur. p. 67, Cooke III. t. 2i^9, Decand. fci. tV. pr. p. Pera. 
Ch. Comest. n. 13, Smith in Seem. Journ. t. 46, f. 45, Gonn. et 
Rab, t. 15. f. 3, A. aro7na/icus Rocq. .4. paii/dus ^chae^. t. 50, 
Trattiu. Austr. t. 20. — Pileo carnoso, c couico expanso, glabro, udo, 
squamoso-maculalo, disco compacto gibbo, margine tenui, ievi, nudo ; 
stipile solido, ovalo-bulboso, fibnTloso-striato; lameriis iequaiiter 
aKenuato-adnexis (edentulis), confertis, candidis, antice latibribjus. 

Hab. iB-regionibus frondoso-siivaticis Europse admodum pr«iC05i. 
Odor recentis debilis. Piieusi' regularis. non lutescens, receas aibus, 
dein griseo-fuscus, maculis subsecedentibus- adspersus 3 cm. Satus; 
si.ipes 4-5 cm. longus; sporae tenuissimae o^voideae 3 (j.. iong. sec. 
Worth. (an ad praecedans Sfiectantes?); testibus Britz et QueL 6-8 
p.. iongas. Duplex forma, aftera major, solilaria; altera minor con- 
nato-caespitosa, omnino ut T. Q.lbp.llu!n Sowerb. t. 122. Confunditur 
saepe cum formis minoribus T. gambo&> et cum 'T. Georgii. utl 
a mensuris sporarum varie indiratis .iuoque apparet et hinc syiio- 
iiyma dubia, Terna^ species uUerius inqnirendse et comparanda?. 

122. Trichoioma boreaie Fr. ^Epicr. pag. 44, Icon. t. 4l, f. 1, Hym. .<38 
Eur. pag. 67. — Piieo carnoso, irregulari, subumbonato, glabro, 
sicco rivuloso, incarnato expallente, margine levi, nudo; stipite .sO';. 
lido, elastico, inneqnali, saepe torto, basi attenuato lam-ellisque emar- 
ginato-decurrentibus, tenuibus, conf^rlis, albis. 

Hab- locis gramihosis raro in Europa. — Odor et hiabitus Ci. 
Prunuli. Stipite eiastico et cotore primitus incarnato, dein vero al- 
bescente a prioribus distinctum. — A. monstrosus Sowerb. t. 283 
dubius manet. 

123. Trichoioma linotum Karst. Symb. Myc Foftn. VI, p. 2. — Ab af- -fss 
lini Trich. boreuli. quoad staturam et colorem, pileo sicco haud 
rivuloso odoreque hullo differt. A Trich. civilt Fr. quocum quoque* 
multum commune habet, pileo epeiliculoso statim dignoscendum. 

Jfab. locis apr cis in terra vel juxta truncos in Syrjoas Fen- 
niee. Solitarium ve subciespitosum. Sporae sphaeroideae, diam. cir- 
citer 4 jjl. 122 Agsricine^e. Leucosgora;, Tricholonaa. 

121. Tricholoma efFocatbl!ufn (Mauri) Lanzi F. Rorn. pag. 74. t. V, 440 
A, effocaieUui^ Mauri In Giora. Arcad. t. 54, Viv. t. 18. Fr. Ilym. 
Eur. p. 91. — Gsespilosum, pileo carnoso, ex hGinispha3i'ico conYexo. 
levi, gh\bro, livide castaneo; stipite e farcto cavo, nudo, deorsum 
ventricoso iHmeliisque sinuatis conrerlis, angustis candidis. 

Hah. \n ciirbonariis lialiae. — Deuse siipata, e massa carnosa 
alba enascens ; saepe plures fungi aborli. Sporae 7 ^ 5,5 (l.anzi). A. 
coa/escens Vitt (. IB vix dubie hujus varieias myceiio terram ia 
tuberculum amplum, instar Potypori (uderaslrf, conglobante. In 
iilo pilei color, qualis m T. cf]'oca(eUo describitur, Teste cl. Pr. 
Lanzi ad Tricholoma recte ducenda est hsec species, pro CU(oc}j' 
be habita a cl. Fries. 

125. Tricholoma fumoso-luteum Peck 27 Rep. p. 92. — Pileo carnoso, 4<n 
convpxo vel expanso. udo, fumoso-iuteo; lameilis iatis, confertis, 
postice rolundatis afque profunde emarginalis, candidis; stipite va- 
lido. glabro, fi&tuloso, albo-, s.poris subglobosis 4-5 jj. diam. 

Hab. ad terram ia silvis, Forestburg, Sullivaji county, Amer. 
bor. — Statura. 8-10 cm., pileus 5-8 cm. latus, stipes 8-12 mna. 
crassus. Caro fracta odorem farina^ praebet. Fungus plerumque est 
dense casspitosus. Statura atque characteribus generatibus ad A. 
viresceniem accedit. 

128. Tricholoma Caffrorum K. el M. Ow. in Grevillea. -- Insigne, cir- u2 
culos sfepe 20 metr. diam. formans; pileo saepe 24-30 cm. h. e 
convexo planiusculo, levi, impoiiio, albo ; siipite solido, suhbulboso, 
3 cm. crasso, concolor ; larnellis latiusculis, postice rotundato-emar- 
ginatis, aibis (nec carneis), siccitate fuscidulis: .«apore grato, ostrea- 
to, odore nullo. 

Hab. in campis graminosis ad Soniorset East. Fdule. sapiduna 
Mac Owan jn sched.) — Statura gigantea et pileo plerumque eu- 
morpho, nec ungul?eformi a Tr. gamboso egregie diftert. Var. 
Sulonense C. et M, 0\v. I. c. yCque giganteum, edule, album sed 
diderens pileo subgibbo, margine involuto et stipite ovato bulboso, 
ad basim 5 cm. et ultra crasso, sursum valde attenuato, quo ha- 
bitum alienum acquirit. Somerset East (Mac 0\v.). 

**) LaTnellis decolorantibus. rufoscentibus vel fuligiupis. 

> 

i27. Trichoioma graveolens Pers. Sjn. p. 361 (Agar.), Fr. Hym. Eur. p. 143 
67, Syst. Mvc. p. 45, Trog Helv. p. 13. A. 'rnouceron Tvaii. Austr. 
t. 19. Krombh. t. 55, f. 2-6. Bull. t. 142, Quelet. pag. 44. — Pileo 
carnoso-compacLo, subhemisph»j-ico, obtuso. glabro, siccilate rivu- Agaricinetc, Leueosporie, Tricholorna. 123 

loso, margine levi; sLipite solido, (irmo, asquali, fibriiloso; iarnellis 
arcuato-affixis, confertls, tenuii)us. ex albido fuligineis. 

Hab. in dninetis Europfe sub Priinis prsecox, sod etiarn in cam 
pis legitur. — Pileus non gattato-maculatus, sed valde decolorans. 
albidus, vujgo fuligineu.s, in fuscum et fulvescentem transiens, 2^^ 
cm. latus, 6-9 mm, crassas. A. grossus Leveill. in Ann. Sc. Nat. 
1843, pag. 213, l. 1 ., f. 1 nuUa uota rocedit. 

128. Tricholoma amethystinum Fr. Epicr. pag. 45, Ilym. Eur. pag. 444 
68, Cooke 111 t ^«'o^, T. paiambinum Quel. Encli. pag. 15, A. 
Palomef Dec, Fl. iV. VI, pag. 40? Paul. t. 95, f. 9-11. Afonom,. 
amethyslinus Bait. t. 9, G? — Pileo carnoso, convexo-plano, ob- 
tuso, repando, glabro, levi, udo, coeruleo-maculato, margine rugoso. 
pallidiore: siipite solido, curto, basi attonuato; iamellis iuljadnati.s, 
confertis, ex albo rufescentibus, 

Hab. u\ silvis Europaj australis, etiam ineunte autumno. — Spo- 
r?e ovoideae. 7 ij.. long. Cum T. Maluvio comparandus. Teste Quelei. 
Ag. amethystinus Scop., ad quem cl. Fries retulit hanc speciem, 
est Russula. 

129. Tricholoma tigrinum ScJiaeff t. 89 {y\gar.), Fr. Icon. t. 41, infer. i45 
Hym. Eur. p. 68, Conn. et Rab. t. 13, f. 2, Oooke 111. t. 64, A.ca- 
marophylluS Secr, n. 757 e descript. : saltim nii commune habet 
cum Alb. et Schw. et Fr. — F^ileo carnoso, compacto, convexo, 
repando. glabro, fusco-maculaio, margine involuto; stipite solido, 
tumido, pruinoso, albo; lamellis rotundatis, confertis, angustis, ex 
albo fuligineis, 

Kah. sub pl)iis Europ^je solitanum v. csespitosum. — Majus, obe- 
sum pileo pallide brunneo, ex aliis cano, nigro-maculato. Icones 
haud parum differunt, sed eamdem sistere speciem non dubitandum. 
Pilous C-8 cin. latus ; stipe.5 4 cm. longus, 1 mm. crassus; sporae 
subglobosae 8 ^.. \. diaui. 

130. Trichoioma duracinum Cooke Grev. et 111. i. 640. — Pileo car- "^^^ 
noso, compacto. firmo. sicco, levi, niiido, convexo, late umbonato, 
cinereo, margine involuto; stipile solido sursum attenuato et reti- 
culato-squamoso, deorsum striato, pileo pallidiore; carne albida ; la- 
mellis angustis, conferiis, emarginatis, arcuatis, cinereis. 

Jiah. ad terram sub Cedris, Kew Cardens Britannia3. — Pileus 
7 cm, d.: siipes 7 cm. att., basi 3 cm. crasso, supra 2,5 cr.; la- 
mellae 2V.> nim. lata;. Affine T. iigrino. 

131. Trichoioma teguiicium Mont. Cent. VII, pag 22. ~ Subgrega- 44? 
rium: pileo carnoso heniisphaerico, disco obtuao squannis violaceo- 124 Agaricineae. Leucospprse, Tricnoioma. 

umb.rinis tigfino, niiargine demisso, recto, ctnereo-aibscanie , ssipite 
solido, curvaSo, subitjquiiii. fuliginoso, intus ^ibescente in piieum di- 
laialo; iameliis tetraoymis cAniertis iatiusculi^, longioribus aariatis 
lutescenir-aiiute-iuiiginosis. cetens convexis.'- 

HaO. ad. truncos loco monte Ouro branco^iicto in Bcasiii& (Wfio- 
DfiLL). T. iigrino' aiTine. 

1-32. Tnchamiiim 'r^^^-a-^prm Fr. Epicr. pag. 45. Monogr. pag. 85, ^^^ 
Hyrrii Eur. pag, 68, Qu6l. pag. 328, Geiss-Kiaw Clus. Esc. gen. XT, 
Sterb. t, 9, A. ilali. Heiv. n. 234 i. A. my^lnformis SQt^&Q^. i. My 
hisus maxime csespitosus; ilH ipsi Mouceronh specie^. — Pileo car- 
noso, tenui, CQnico-expariSG, umoonaio, iragili, in^qwaii, griseo-fu- 
scescente, glabro, rnargine rimoso demum inciso; stipiie soiido, 
aeqnaii (v. basi aitenuatoj, glabro; iameilis ernarginatis, iatis, e 
conferto subdistantibus, aibo-cinereis. 

Hab. in Scaniae campis ad soistitium raro, in siiva M.ontello Ifa- 
liae, in Gallia, Germania. C^eieris tenuius, fi^agiiius; piieus disco ex- 
cepto vix carnosus ; sporse o^4.A. P&i-Caprm Ltjveili. ad Paul. 
f. 65, f. 1« est species paradpxa, in rerafn natura consta«s., vix 
exsistens. 

133. TrichofOifKia eojfigregalbiie Bi.t/. Mymen. Siidb. iV. pag. 147, f. 449 
.274. — Pileo insequaliter conico, brunneo, rnargine inile.xo, aibican- 
te; stipite carnoso, albido; iameilis e griseo violaceo-griseis ; spo- 

ris 10.c;6. 

HaJb. in silvis prope Oberstaufen Bavariae, autumno. — Afftr^e 
T. Pedi-caproi. 

VI. TRICHOLOMA.TA sPONOiioSA. Pileo e compacto spongioso, obtuso, levi, glabro, 
udo nec hygrophano. — Fungi flrrai, serotini, catervatim ■nascentes. Sfi- 
pes validus, basi vuigo incrassgtus, fibroso-spongiosus. Pileus ftumorem 
absorbens, in marginem usque- carnosus. Lamellas demnm spufie c^&d s' 
nuato-) decurrenfces, ut facile pro Clitocybie sumantur. 

*) Lameiiis baud decolorantibus. 

134. Tricholoima Schumacheri Fr. S. M. I, pag. 87, El. pag. 7, n. 35 450 
lexclpd. nomen). llym. Eur. p. 69, Weinm. Ross, pag. 52. Cooke 
•Hi. t. 168, Gill. Ch. Fr. carii icone {A. pefaaaius Gonn. et R^l>. 

IV", t. 4 varietas vel nova species'? Ob lamellas emarginatas non 
Pluleus : sporae in icone albae). A. puUus Pers. Myc. Eur. 3, n. 144, 
364, Alb. et Schwein. certissime (non Schaeft ). — Pileo spongio- 
so, conipacto, convexo-explanato, obtuso, levi, udo, raargine exce- 
dente infle: o; stipite carnoso, solido, valido. flbrilloso-striato; la- Agaiicuie», Leucospora?, Ti-ioholoma. 125 

mellis leviter emarginatis (demum aduato-decurrentibus^, pianis, 
angustis, cbntertis. candidis, 

Hab.'iv. fagetis; Euiopai serotinuin et Oreig Lewis county Amer. 
bor. (Pkck). — Tota uidoles et structura T. persoaafi, tantum ob 
colores (pileiim cinereum nudum tamen) cum C/. nebulari conri- 
paratum. Stipes omnino caVnosiis et lamellae primitus emarginatae 
Tricholoma evideafer probant. Pileus 8-16 cm. latus; stipes 8-11 
cm. loogus, 2 cm. crassus. 

135. Tricholoma amicum Fr. Monogr. I, pag. 88, Icon. t. 36, f. 1. ^si 
Hym. Eur. p. 69. — Pileo carnoso, e convexo expanso, regulari, 
levi, glabro, ru«?co,- stipiie solido, tenaci, bulboso, albo; lam.ellis 
subliberls, latis, distantibus, oandidis. 

Jiah. in pinotis inler muscos. haclenus taatum in Suecia lectum. 
— Sj)ecles nobilis, regularis, ^olitaria et eumorpha. Odor nullus. 
Pileus carnosus, sed aon compactus, 8 cn». usque latus. Lamellas 
rolundatae, C^-S mm. latae ; spora? 0-7;; 3-1. 

IG6. Trlchotmn^. patulum Fr. Epicr. pag. 47, Icon. t. 37, f. I, Hym. 4S2 
Eur. p. 69, Cooke (H. (. 279. Saund. oi Smith t. 48. f. 1, piieo 
subgilvo. — Pileo carnoso, e convexo plano, repando, levi, glabro. 
pallido: stipite solido. firmo, elastico, &equali, glabro: lamellis emar- 
ginati»), coMfei-tis, roticulato-junctis, albis. 

Ho.b. in silvis frondosis Europa?. nunc solitarium. nunc subcae- 
spitostjm. — • Plane alius indolis, quam prius. nec cum Cl. decaslc 
confundendum. Color pilei stricte paliide cinereus, ,sed abit in di.- 
lute gilvujm. Odor ni^ilus. Sporse 7 (i. longce. — '^T. Conradii Karst. 
Symh. VII. pi^. 2: [>ileo carnoso, margine tenui, e convexo ex- 
pa,nsi>. repando, subumbonato, udo, levi, gla^bro, livido-pallente . 
carne pt-imKus compacta, dein spongiosa, '5-7 cm. laio ; stipile so- 
lido, carnoso-fibroso, asquaii, . recto vel J*exaoso, levi. glabro. apice 
sulitiliter puberulo, albo, 4-5 cm. longo, 1-1,5 cm. crasso; lamel- 
lis descendentibus, adnato-emarginatis, subinde decurrentibus, con- 
fertis, distinctis, ex albido pailidis. Locis apricis, aridis in pinetis, 
circa Mu.sliala, autumno seriori. Odor nullus. Triali. pafulo maxi- 
me afHne at minus, lamellis descendentibus, distinctis, neutiquam 
venosis. 

13?. Tricholoma Maluvfum Fr. Epicr. p. 47, Hym. Eur. pag. 69. A. 453 
Palomel Letell. t. 657. Malumum BatL 20, G. — Pileo carnoso, e 
campanulato convexo, obtuso, glabro (punctato?), virescente; sti- 
ptte solido. ftrmo, elastico ; laniellis rotundatis, coufertis, distiuctis, 
pftlltdis. 126 Agaricinese, Leucospor?e, Tricholoma,. 

Hab. in pratis Europae auslralis. —- Fungus sine dubio nobilis, 
sed nondum rite definitus. Sporse 4-6 c; 3-4 (BRrrz.)'. Adest var. 
major Britz. : sporis 6-9 r 4-5. Conferendi A. nilroso-oirescens 
Secr. n. 686 et A. amaniioides Krombh. t. 73, f. 1-4. 

138. Tricholoma conglobatum Vittad. Fun^. mang. p. 349, Fr. Hym. 454 
Eur. pag. 69. Bresad. T. Trid, p. 27, t. XXXL — Pileo carnoso- 
compacto, inaequali, !evi, margine tenui, inflexo, subpruinoso; sti- 
pitibus solidis, brevibus, ventricosis, subtomentosis, e tubere com- 
muni stipatis; lamellis liberis; rotundatis, albidis. antice evane- 
scentibus. 

Hab. ia Italia et Germania. — Valde csespitosum, sed pumilum, 
pileo fusco-iugricante. Basidia ciavato-stipitata 45-50-9-, sporse 
e globoso angulatae 6-S p.. diam., h/alinae. Cl. Bresadola 1. c. du- 
ciL hanc speciem ad CUiocyben, prastereaque demonstrare conatur 
hujus synonyma esse: Ag. ■mniiiformis SchafT., A- Pes-capj^ce Fr., 
A. humosus Fr., A. iumuiosus Kalchbr. — Odor farlnae recentis. 
Forsan potius 7V. guliatis adscribendum. 

139. Trichoioma consobrinum B. et Mont. in Syll. Crypt. n. 327.— 455 
Pileo carnoso, maximo, convexo, centro umbonato, pallido lilacino- 
liturato, marglne involuto striato; stipite solido, basi subbulboso 
striato, tandem spongioso-cavo concolori; lamellis conferfis, latis, 
arcuatis, dente decurrentibus, albis, acie undulatis laceris; sporis al- 
bis, globosis, levjbus. 

Hab. In apotheca lignaria; circa Columbum Amer. fader. (Sul- 

LivANT). — Pileus 10 ad 13 cm. latus, margine in fungo vivo de- 

misso, in exsiccato vero striato et involuto insignis; stipes 7 ad 9 

cm. longus, P/g ad 2 cm. crassus,. basi incrassata subbulbosus ; la- 

mellai tridymse, postice convexse, centimetrum latae, ad marginem 

sensim attenuatae; spor^e hyalin^, globosae, 6,5 p.. diametro aequan- 

tes. nucleoluni conformem includentes. Tricholomaii arcuaio for- 

ma jamellarum proxima speciea. a quo tamen lineolis pilei colo- 

ratis radiantiljus' umboneque centrali, nec non stipite spongioso- 

cavo satis difierre videtur. 

140. Trichoioma arcuatum Fr. S. M. 1, p. 109. Hym. Eur. pag. 70, 45f> 

Pers. M. E. 3, p. 174. Secr. n. 631, etc. Weinm. Ross, pag. 64. 

Cooke 111. t. 218. — Pileo explanato, subgibbo. levi, glabro, udo, 

discoideo, margine tenui, primitus inflexo, carne colorata ; stipite 

solido, firmo, fibrilloso-squamuloso, deorsum nigricante, bulboso; 

lamellis arcuato-adnatis (dente decurrentibus) arcuatisque, confertis, 

albis, Agaricinea^, Leucospora?, Tricholoma. 127 

Hab. m pfatis graminosis Europa? raro, sed gregarium. — Pileus 
rnollis, pasne viscidus, rufo-fuscus, e^rpalians, disco nigrlcante, 6-11 
cm. latus; { nellse subundulatae, fragifes: stipes interdum eximie 
marginato-bulbosus., 4-8 cm. longus: hic certe Clus. Rsc. gen. X, 
sp. 2', Sferb. t. 7. C. — *Tr!choloma cognatum Fr. Hymn Eor. 
pag. 70. Bull. t. 589. f. 1 Carcuatasj : majus, extus intusque 
gilvus kut .sordide alulaceus: pileo obtuso, discoideo; stipite fibril- 
ioso, a basi subrnarginata attenuato; lamelHs minu^ confertis, alu- 
taceis; sporls ovoideis 10 p.. long , aculeolatis. In Gallia et Sueola. 
Hl. Tricholoma strictipes Karst. Symb. VIII, pag. 7, Ic. select. 457 
f. XXI. — Piieo carnoso molli, subspongioso, e convexo gibboque 
plano, subinde depresso, orbiculari, levi, jove pluvio udo, a.lbo v. 
.flavescent;-a!bo, sed mox albo, demum sa^pe, praecipue medio, sub- 
isabellino margine haud excedente, primitus invoiuto, 3-10 cm. 
lato ; stipite solido, osquali, cylindrico, ut plurimum basi bulbillo- 
so-incrassato, elastico, firmo, striatulo, gjabro, apice obsolete floc- 
culoso, stricto, subinde tortuoso, aibo, 7-0 crn. alto, 0,5-1 cm. 
crasso; lamellis subemarginatis, demum sacpe spurie decurrentibus,. 
planis, admodum confertis v. confertissimis, in marginern usque 
fceque latis, candidis, integerrimis, brevioribus numerosis, distin- 
cti.<, 5-7 p.. latis; sporis ellipsoideis vel sphasroideo-ellip^soideis, 
6-9 =: 4-5 ]j.. 

Hab. in Jucis graminosis circa Mustiala fere quotannis, haud 
nimis raro .solitarie, raro gregatim obvenit; restate per totam seta- 
tem album, autumno ut plurimum, sordide lutescens legitur; sa- 
por rnitis, odor nullus. Afiiuitate cum Tr. oreino ei graramopodio 
junctum. 

142. Tricholoma oreiniinn Fr. S. M. I, pag. 52. Hym. Eur. pag. 70. 453 
Weinm. Ross. p. 29. Cooke 111. t. 218. A. lesluciineus Pers. M. E. 
pag. 218, t. 23. f. 1-2. — Pileo carnoso, convexo-plano, obtuso, 
levi, glabro; stipite solido, curto, aequali, subbulbilloso, apice albo- 
squamuloso»; lamellis e i'otundato liberis, confertis, planis, albis. 

Hali. in ericetis montosis Europse soHiarium. — Pumilum, ino- 
dorum, pileo fusco lividove, compacto, non hygrophano lamellisque 
in marginem usque <eque latis excurrentibus a Tr. )Lumili diver- 
sum. Fig. snmma humillima Bull. t. 443 formafn satis exhibet, sed 
vix hujus loei. Pileus 3-4 raro ad 8 cm. latus; stipes 3-4 raro 
ad 6 cm. longus, 5 raro ad 12 mm. crassus; spora» elJipsoidese 
vel sphff?roideo-ellii)soidea^ 7-9::: 4-5. 

143. Tricholoma album SchaefF. t. 250 (insufticiens, forma tenuis), 459 128 Agaricinea?, Leiu^osporae, Tricholoma. 

[Atjar.]. Fr. Syst, Myc. p. 53, lcon. t. 43, f. }, Hym. Eur. p, 70, 
VVeinm. Ross. p. TiO, Berk. Outl. t. 4, f. 6, Cooke III. t.65. A. leuco- 
cephaUts Bull. i. 536, Pers. Myc. Eur. 3, p, 113, Battar. t. 20, 
r. 1, — Pileo carnoso, e convexo plano depressoque, glabro, levi, 
sicco, rnargiae primitus involuto, deinurn reparido; stipile .solido. 
elastico, sursum attenuaio, subnudo,- iameHis emarginalis, subcon- 
iertis, albi.s. 

llab. m silvis froiidosis et mixtis Europse totius — Pileus 8 cm. 
latus, stipes 6-8 cm. longus, 8-0 mm. crassus; sporsc ellipsoideae 
5-6c:2y2-3. Stalura maxime variabilis, nunc admodum robusta, 
niinc sat gracilis. Nunc totum candidum, nunc praesertim disco lu- 
tescens. Odor debilis, sed sapor amarus. — • ^Tricholoma caesaria- 
tum Fr. Hym. Eur. pag. 71: pileo tenui, molli, explanato, li- 
brilloso-sericeo, demum glabro; stipite tenui, fragili, apice sub- 
pruinoso; Jamellis subliberis. In fageli<5 umbrosis. Colore albo (pi- 
leove lutescento) cum priore convonit, sed ceterum baud paullum 
distinctum stipite pileoque tenuioribus. lloc vero pro ratione latius. 

144. Trfel?c»!of!ia leucocephalum Fr. Epicr. pag. 47, Icon. t, 43, f. 2, 450 
Hym. Eur. p. 71, Cooke 111. t, 78, non Krombb. — Tolum can- 
didum; pileo carnoso, tenui. e convexo plano, levi, udo, velo se- 
riceo secedente glabro, margine palente nudo; stipite cavo, carti- 
lagineo-tenaci, radicato. levi, glabro; lamellis rotundato-liberis, 
confertis. 

llah. ad terram nemorum Europfe et Amer. bor. raro, — Sporie 
subsphieroidpff; vel ellipsoidoo-sphieroidefc, asperul?e, byalinae 9- 
K:r7-8; sec, Lanzi 5-6 ^4, hinc facile species aliena. Hoc et prius 
ct a se invicem et a praacodentibus admodum diversa; vergit illud 
ad Clitocybas, hoc ad Collybias. Odor fortis farinte recentis. V\- 
leus 2-5 cin. latus stipes 4-5 cm. aitus, 4 mm. crassus. 

145. Tricholoma virliif-tinctum Peck 25 Rep. p. 74. — Pileo convexo 451 
vel oxpanso, plerumque cenlro depresso, udo, glabro, fusco-viridi, 
margine interdum undulato vel repando; lamollis confertis, anlice 
gradatira angustatis, postice rotundatis vel levitcr emarginatis, can- 
didis: stipite suba^quali, farcto vel cavo, crasso sed fragili, albido, 
interdum viridi tincto ; sporis late eliipsoideis, 5:::: 4. 

IJah. in muscosis in silvis patentibus, North Elba Amer, bor. 
— Statura 8-13 cm. ad*quaus, pileus 8-13 cm. latus, stipes 12-21 
mm. crassus. Speciei character in pilei colore atro fuligineo-viridi 
positus est. 

146. Tricholoma fumidellum Peck 26 Rep. p. 52. — Pileo convexo, 462 Agaricineie, Leucosporfip, Tricholoma. 129 

deiriiim expaiiso, subumbonato, glabro, udo, albido vel argillaceo- 
brunneo maculato,- lamellis confertis, subventricosis, albidis; sti- 
pite «quali, glabro, soiitlo, albido; sporis 41/3^:4. 

Hab. ad terram in silvis, New Seotland Amer. bor. — Sta- 
tura 5-8 cm., pileus 2'/.,-5 cm. longus, s^tipes 4-6 inin. crassus. 
Discus vulgo magis intense fusco coloratus quam margo. Pileus 
arescendo expallescit. Stipes facile fatiscit. 

147. Trlcholoma albo-flavldum Peck Report. pag. 75. — Pileo pri- ^^^ 
mitus convpxo, margine incurvo, demum expanso vel leviter de- 
presso, udo, glabro, a^quali, albo, locis adustis lutescente; lamellis 
confertis, angustis, tenuibus emarginatis atque dente decurrenti- 
bus ; stipite albido, fequali solido, striato-fibrilloso, cuticula tenui 
haud separabili. 

Jlab. ad terram in silvis et campis patentibus, Saodlake atqne 
North Elba in Amer. bor. — Statura 8-10 cm. adaequans; pileus 
5-8 cm. latus; stipes circiter 6 mm. crassus. Pileus saepe est le- 
viter et late umbonatus. 

*") Lameilis decolorantibus. Serotina, quare Clusii Esc. gen. XX. Lamellae in 
/4. cinerescenle aliisque ttb hymenophoro facile secedunt. 

148. Trlcholoma acerbum Bull. t. 571. f. 2 {Agar.), Ventur. t. 38, 464 
f. 7, 8, Saund. et Smith t. 48, f. 2. Vittad. p. 350, Berk. Outl. p. 105, 
Fr. iljm. Eur. pag. 71, Cill. Ch. Fr. cum icone. — Pileo car- 
noso, convexo-ex.panso, glabro, udo, subtigrino-maculato, margine 
tenui, rugoso-sulcato ; stipite solido, obeso, flavescente, apice squa- 
muloso; iamellis eniarginatis, confertis, e pallido rufescentibus. 

Jlab. in silvis frondosis Angliae, GalliaB, Belgii, Italiai et Ger- 
manice. -TT- Majus, robustum, odore ingrato, sapore acerbo. Pileus, 
rilbo-lutescens, helvolus, dein rufo fuscove lituratus, 8-11 cm..ia- 
t is. StipjBs vulgo bulbosus, rarius basi attenuatus; sporae 4 (J.. diam. 
vel 4^3. — Apud Venetos esculentum. 

149. Trichoioma mliitare Lasch n. 490, Fr. Hym. Eur. pag. 71, 465 
Cooke iU. t. IC9. — Pileo compacto, flexuoso, glabriusculo, vi- 
scoso, cintiamomeo, margine levi; stipite solido, squamuloso, fibril- 
loso, pallido, basL subbulboso; lamellis emarginatis, subconfertis, 
albidis, demum lurido-maculatis, laceratis. 

Jlab. locis silvaticis sterijibus Europa». vulgo seriatim na- 
scens vel caespitosum. — Odor saporque ingrati. Stipes 8-12 cm. 
longus, 2-3 cm. crassus, fibriilis radicalibus crassis; pileus primo 130 Agaricinese, LeHcosporfe, Tricholoma. 

gibbus, nmrgine invaluto albo-floccosus, dein plaitiusculus vel dc- 
pressus, 10-18 cra. iatus. 

150. Tricholoma civiSe Fr. Icon. t. 42, f. 1, A. militaris Fr. Monogr. 456 

I. p. 90, Hj-ai. Fur. pag. 71. — Pileo carnoso, molii, e convexo 
piano, glabro, udo, gilyo-pallescente, cuticula separabili; stipile 
solido, niolli, frogili, tlbrilloso squamulosove, albido; lamellis pro- 
funde emarginatis, conrertis, ex. aibo huesceniibus, immnculatis. 

IJab. in pinetis montosis Europa^ raro. — Jnodorum et exan- 
nulatum, ceterum T. phcBniceo proximura, Diceretur Lep. lenAicu- 
laris exannuiata. 

151. Tricholoma irinum Fr. Epicr. pag. 48, Hym. Eur. p. 72. Que!. 467 

II, pag. 328, t. 2, f. 3. A. persona/i varietas Lasch n. 494, — 
Pileo spongioso-compacto, e convexo plano, obtuso, udo, obsolete 
innato-virgato, margine levi pruinoso; stipite solido, snbbulboso, 
reticulato-fibrilloso; jameilis rotundato-liberis, confertis, angustis, 
integerrimis. e cano luridis. 

Hab. in nemoribus Germaniae et regione .Jurana (Quklkt). — 
Statura T. personali, sed colore e carneo albido, iamellis haud 
expalientibus, carne a-lba et odore Iridis florentinse clare differt. 
Piieus 7-14 cm. latus; stipes 5-9 cm. longus, 1,5-2 cra. crassus; 
spoPce oyoideai 8 [j.. long.je. 

152. Tricholoma personatum Fr. Syst. Myt. I, pag. 50, Hym. Ear. ^68 
p. 72, Coo]<e lil. t. 08, Sv^rig. Atl. Svarop. t. .57, Gonn. et Rab. 

i. IG, Berk. Outl. t. 5, f. 1 (var. anserina), Afj. violacens Sowerb. 
t. 209, Fl. Dan. t. 1183, BoU. t. 147, .4. bicotov Pers. Syn. p. 281. 
non alior. .4. hcpal.ivus Weinm. in Fiora 1832, n. 0, Paul. t. 91, 
f. 1-4. — Pileo e compacto molli, convexo-plano, obtuso. regu- 
lari, glabro, udo, raargine excedente primo involuto et villoso- 
pruinoso; stipite solido, obeso, subbulboso, villoso; lamellis rotun- 
dato-liberis, confertis, latis, e vioiaceo sordidis. 

Hah. per lotani Europam vulgare in campis et silvis, — Pi- 
ieus 6-lG cm. latus ; stipes^Vg-S cm. longus, 2 cm. crassus,- sporfe 
sph<eroideo-ellipsoidea? 8-11:^5-6. Ut omnes vulgatissimoa valde 
quoad colores variabile. — ^l. pileo cinereo Sowerb. B. pileo iilacino 
Fr. 1. c. C. plleo lamellisque albis, stipite violaceo llerk. 1. c. quiB 
var. anserina Fr. Obs. — Fungus senilis totus fuscus, stipite li- 
hniloso. Deliciosus ex Quelet. 

153. Tricholoma glauco-canum Kres. Fung. Trid. p. 7. t. II. — Pileo ^69 
carnoso, submoUi, e convexo explanato, giabro, udo, margine in- 
voluto, subflocculoso-pruinoso, giauco-csesio, a^tate canescenti, 6-0 /garioinefe, Leucosporie,. Tj-icholoma. 131 

cm. Inlo; stipite soHdo, (ibrilloso-striato, apice presertim subsqua- 
miiloso, basi bulboso, e coiicolore canescente, 4-5 cm. ioiigo, IV2- 
2y., cm. bito; lamellis confertissimis, cassio-violaceis, glaucescen- 
tibus, hymenophoro facile secedentibus, emarginalis; sporis ovatis- 
vel subellipticis, 6 s? 3 7.., hyalinis; carne subconcolore, odore forti, 
subfarinaceo, sapore miti. 

Hab. in ter acus delapsas coniferarum, Val di Sole (Trento), 
autnmno. — Exacto medium inter Tr. perforatitm et nudum. 

154. Tricholoma nudum Bull. t. 439 (Agar.), Krombh. t. 71, f. 27-29, ^ro 
Berk. Outl. t. 4, f. 7, Cooke 111. t. 07 et 133, Price t. 5, f. 35, Hoffm. 
Analyt. t. 11, f. 1. Sub n. 149 hoc et personaitim jungere vide- 
tur Secretan. Fr. Hym. Kur. pag. 72. — Pileo carnoso, tenui, e 
conve.vo explanato depressoque, obtuso, glabro, udo, decolorante, 
margine inflexo, tenui, nudo ; stipite farcto, aequali, elastico, sub- 
fariuoso; lamelHs e rotundato decurreotibus, confertis, aogustis, e 
viojaceo rufescentibus. 

Tfab. in pinetis, rarius in Europa boreali et Australia. — T^ per- 
sonalo teuuius, maxime decolorans, primo fusco-violaceum, dein ru- 
fescens, lamellis obscurioribus. Odor acidus. A. nudus ilarz., Oonn. 
et Rab. valde diversa CHtocybis species. Pileus 6 cra. latus; stipes 
6 cm. longus, 0-9 mm, crassus; sporae 6-8 ^3-i. 

155. Trichoioma violaceo-nitens Bagl. in Comm. Gritt. Ital. II, p. 263, 471 
Fr. Hym. Eur. p. 72. — Pileo carnoso, couvexo, umbonato, ob- 
scure violaceo-nitente, margine undulato-repando, ruguloso-sul- 
cato; stipite solido, obeso, basi attenuata cdncolore tandem tenuis- 
sime fatiscente; lamellis emarginatis, adnexis, confertis, sordide 
albidis. 

ffah. iu pascuis prope Genuam Italire bor. — Caro compacta, 
alba, sub cute dilute violascens. Aftinitate dubia, juxta concolores 
violascentes insertum. 

150. Tricholoma deliberatum Bntz. Derm. et Mel. pag. 187, f. 105. 472 
— Pileo carnoso, convexo levi, brunneo, ceutro saturatiore; sti- 
pite cylindraceo, ventricoso, albo; lamellis remotiusculis, duriu- 
sculis, albidis; carne albida vel griseo-violasceate albida; spoj*is 
10-12::; 4-6. 

hfaO. iu niontosis ad 1000 nietr. altitudinis in Bavaria australi. 473 

157. Tricholoma cinerescens I^ull. t. 428, f. 2, {Agar.), Fr. Monogr. II, 
p. 287, Hym. Eur. p. 73, Cooke III. t. 170, Vivian. t. 20, Pors. Myc. 
Eur. 3, pag, 209, Berk. Outl. p. 100. — Ex albo cinerescens; pi- 
leo carnoso, convexo, levi, glabro; stipite solido, jequali, glabro, 132 Agaricineas, Leucosporae, Tricholoraa. 

lamellis rotundato-liberis, latis. fragilibiis, obscurioribus, ab hyme* 
nophoro facile secedentibus. 

Hab. in silvis frondosis Europ« et Sibiria^. -^ Statura admo- 
dum varium; specimina a Fries et Viviani iecta robusta. Stipes 
obesus, basi a mycelio floccoso, compacto, albo peronatus, ut vi- 
dere licet in A. romaleo Letell. t. 644, qui, colore excepto, no- 
strum haud male refert. Sporae 6-7 ^; 4. Bulliardi fungus gracilis 
est et Friesiano longe tenuior. 

158. Tricholoma panaBOlum Fr. Epicr. p. 49, Icon. t. \^Q, f 2, Hym. 474 
Eur. p. 73. Gooke ni. t. ^)7, Bern. Roch. t. IX, f. 2-3, Ag. ecttj- 
pus Secr. n, (336. — Pileo spongioso-compacto, convexo-plano, 
tnaculis griseo-pruinosis variegato ssepeque guttato, margine in- 
flexo, repando; stipite solido, brevi, fibroso-striato; lamellis ar- 
cuato-adnatis, subconfertis, griseis vel sordide rufescentibus. 

Jlab. ad terram locis graminosis in regionibus campestribus, 
Europa?, serotinum. — Minus, sed firmum, tenax, elasticum, odore 
et sapore non ingratum; colore pilei fuligineo pruina quasi mar- 
morato tetricum. Sporaj 5^3. Insignis varietas est: *Tr. Calceolus 
Sterb. t. 6, E. F. G. Fr. Hym. Eur. pag. 73. Pileo spongioso, 
diff^ormi, ovali repandoque, opaco, atomis innatis pruinosis griseo- 
variegato, margine infracto, nudo; stipite solido, exceotrico, fusi- 
formi, brevissimo; lamellis arcuato-adnexis, confertis, fuligineis. 
In coryletis EuropoB raro. Pileus griseo-fuligineus vel carneo-gri' 
seus, altero latere in calceoli formam productus, altero incisus, 
disco supra stipitem depresso. Lamellse 6-8 mm. latee; spora^ 8 <; 5-6. 

159. Tricholoma Cnista Fr. Epicr. p. 50, Hym. Eur. p. 73. — Pi- -175 
leo carnoso, tenui, molli, convexo-expanso, udo, margine iattexo 
levi, subrepando, glab-ro; stipite solido, curto, glabro, subajquali 
lamellis rotundatis, latis, confertis, transverse venosis, albis, tritis 
rubellis. 

Hab. in fagetis apricis Europse raro; ad lacum Bolmen Smo- 
landiae. Praecedenti simile, sed album, non cinerescens; odor car- 
nis assatse, — Stipes carnosus, 4-5 cm. longus, 13 mtn. crassus, 
levis; pileus 5-S ctn. latus, albus, subalutaceus, disco subobscu- 
riore, carne scissili alba; sporte 10-12 ij.. ionga? (Quelet), — *Tr. 
evenosum. Cfr. Bresad. F. Trid. pag. 44. t. XLVIII: pileo car- 
noso e convexo expanso, iate umbonato, glabro, subudo, in sicco 
nitente et cute areolato-diff"racta, albido, centro alutaceo-strami- 
neo, 5-8 cm. lato; lamellis confertis, albis, sinuato-uncinatis, ab 
hymenophoro facile secedentibus; stipite solido ajquali, albo, fibril- Agariciiiese, Leueosporae, Tricholoma. 133 

loso, apice furfuraceo, 5-6 cm. long. 8-10 mm. cr.; carne alba, 
dein rubescsnte; sporis asperulis, 7-9^:4-5, basidiis clavatis, 30 := 
6-7; odore farinaceo. In pascuis subalpinis pr, Trento. A typo 
Friesiano difTert, lomellis non venosis, tritis non rubellis, ouore 
alieno. — Var. gracile Bres. 1. c. graciiius, album, lamollis subde- 
cnrrentibus, Curn pra^cedente. 
160 Tricii&loma Limonium Peck 26 Rep. p, 52. — Pileo tenui, late 476 
convexo vel expanso, glabro, lutescente; lamellis confertis, angu- 
stis, non sub stiiarum forma in stipitem productis, citrino-luteis ; 
stipite basi atteriuato, glabro, striato, radicato. 

Hab. ad terram in siivis, Worcester et Croghan, Amer. bor. 
— Statura S-10 cm. adaequans, piieus 5-8 cm. latus, stipes 6-8 
mm. crassus. Color citrino-luteus, quo praesertim lameliae tinctse 
sunt atque stipitis productio attenuata radiciformis speciem rite 
distinctam probant, 

161. Trichoioma albo filavidum Peclv 23 Rep, St. Mus. pag. 75. -- 477 
Pileo primo convexo^ njargine incurvo quandoque leuiter latequo 
umbonato expanso vel leniter depresso, udo, levi, appianato, albo, 
hinc illinc flavescente; stipite aequaii, solido, striato-fibrilioso, al- 
bido, cuticula tenui, tenaci obtecto; iameilis confertis, angustis, te- 
nuibus, emarginatis et decurrentibus, denticulatis, 

Hab. in siivis et agris apricis Sandlaive et North Elba Ame- 
rica^ borealis, augusto. 7-10 cm. altum, pileus 5-7 cm. iatus, sti- 
pes circ. 7 mm. crassus. 

VII, Tricholomata hygrophaka, l'i!eo tenui, subumbonato, udD carneque de- 
mum moUi hygrophanis. Stipes arrhizus, medullatus, totus in fibras fis- 
silis. Pileus inajqualiter carnosus, hinc plus mlnus umbonatus, versus mar- 
ginem tenuissimus. Color pilei tam e.vpallens, quam hygrophanus, maxime 
mutabilis ia unaquaque specie. Caro uda, aquosa, primo compacta, dein 
mollis, lamellis tenuibus non latior. Pileus subinde pulverulentus est lu- 
sus abuormis e velo jove sicco persisteute. Valde affinia Tr. sponyiosis, 
sed abeunt in CoUyOias. 

*) Lamellis albidis immaculatis. 

162. Tricholoma graminopodium Pull. 548, 585, f. 1 (Agar.), Fr. S. ns 
M. I, p. 93, Hym. Eur. p. 74, Cooiie 111. t. 98, Weinm, Ross. p, 54, 

A. labularis Pers. M. E. 3, p. 73, — Piieo carnoso, e campanu- 
lato-convexo expianato depressove, umbonato, glabro, udo ; stipite 
farcto, eiastico, suicato, glabro, sursum attenuato; lameilis arcua- 
to-adnatis, cowfertis, aibis. 

Hab. iii nemoribus graminosis Europse raro. — Spectabile, maju? 134 Agaricineie, Leucospora, Triclioloiria. 

udiun, demum molle et fragile. Caro alba, pellicula. secedente. La- 
mellse pilei explanati adnatoe, plano-coiiveKa^. Color e fusco-rufo 
lividove albicans. Pileus 8-14 cni, latus; stipes 8 cm. longus, IV^ 
cm. crassus; spora^ sphaeroldeae 5 |U. diam. 

163. Tricholoma turritum Fr. Epicr. pag 51, Monogr. I, pag. 93. 489 
Hym. Eur. p. 74. — Pileo camoso, conico-expanso, umbonato, udo, 
margine intlexo; stipite e f-arcto cavo, fibroso-malli, albo, fuligi- 
neo-.fibriJ!oso, sursum attenuato; lamellis secedenti-Hberis, ventri- 
cosis, adscendenjtibus, albis. 

Hab. locis humidis silvaticis Europa^. — Primo firmulum, mox 
totum moUe, pileo udo fuligineo-purpurascente subtigrino, pelli- 
cula scipitis et priei nuiia. Lameila! sa?pius serratas, candidse; vel 
aibidie. Affine A. liximo et furvo. Teste Quelet, vix diversum a 
T. cirammopodin. 

164. Tricholoma melaleucum Pers. Syn. p. 355 [Agar.). Fr. S. M. I, ^go 
p. 1 14. Icon. t. 44. f. 1, Hym. Eur. p. 74, Berk. Outi. p. 106, Cooke 
111. t. 119, A. leucophmuii Pers. Myc. Eur. 3, p. 219, Secr. n. 644, 
Buxb. C. iV, t. 12, f. 2, — Pileo carnoso, tenui, convexo-plano. 
obsolete umbonato, glabro, udo, expallente; stipite tarcto, tenui, 
elaslico, subglabro, aibido, stfiis fibrillosis infumato, basi incras- 
sato; iamellis emarginato-adnexis, ventricosis, confertis, albis. 

Hab. pervulgatum jove piuvio in silvis, juxta vias, locis gra- 
minosis Europce. — Primo eiastico-firmum deiu fragile. Color ple- 
rumque nigro-fuligiaeus, sed ut expallen?^, hygroplianus, varie va- 
ri.ins. Pr&cipue ab A. orcino et siridulo caute separandum. Va- 
ri9.t iameliis jutescentibus : Weinm. in Linn. X, p. 53. — Pileus 4-8 
cm. latus,- stipes 6-8 cm. longus, 2-5 mm. crassus; basidia tereti- 
clavaia 40-45 ::;8; cystidia nulja; Sporas ovoideo-ellipsoidea^ 9-10 
-5-6 subhyalinae, guttata?, subinde asperulae, teste Britz. — "Tr, 
adstrjngens Pers. Syn.p. 350. Cfr NT. E. p. 220, Fr. Hym. Eur. p, 
74, A. metaleucuz var. Fr. Obs. II, p. 114. Secr. n. 635 (n. 845 
Yinetur media forma), BuJi. t. 443, figg. nigF. Pileo explanato, 
rigente, exsiccato piceo. subnitente; sfipite nudo; lameliis. albis, 
d©)n obsolete incarnatts ; sporae 8-9:? 4. PrsBCipue in quercetis Eu- 
ropae. — *Tr- polioleucum Fr, S. M. I. c Hym. Eur. p. 75. .4. len- 
copiiasus var. Pers. M. E. Secr. n. 632. ex ipso. Paul. t. 96, L 1. 
Piieo obtuse umbonato, e livido griseo; stipite sub?equali, apice 
albo-pruinoso; iamfillis albidis. In graminosts etc. Rurop* et Si- 
birias. - *Tr. porphyroleucum Bull. t. 443, figg. rufesc. stipite 
glabro, Cooke 111. t. 119. Firmius pileo carnoso . umbone ob- Agaricinese, LeucosporiB, Tricluiloina. \''>^ 

scuriorc Gvanldoque; stipite solido, subfibrilloso ; lamellis aibis. [.o- 
cis similibus Europre. Nunc elongatum ut ad .1. lurritmn, nuuc 
curtum ut ad T. oreinum accedere vjdeatur, sod cei-te distinctum. 
Pileus fuliginco aut fusco rufesceus. — •■Tr. alutaceo-pailens 
Karst. Symb. Fenn. IX, pag. 40. rileo carnoso, molli, e convo- 
xo piano, obsolele umbonato, levi, glabro, alutaceo-pallenle. vix 
bygrophario, circ. 7 cm. lato; stipite farcto, rigido-fragili, slricto, 
a^quali, basi incrassato, prtmitus squftmuloso-fibriHoso, glabrescente, 
apice pruinoso, aibi(jo, fleraum nigresconti, 6-7 cm. longo, 4-5 mm. 
crasso; lameliis emarginatis, planis, horizantahbus, rectis, lineari- 
bus, sat angustis, admodum confertis, integerrimis, albis, 4-5 mm. 
latis; carne alba, molli, non hygrophana. In clivis sterilibus prope 
Mustiala Fenniae, septemb. 

165. Tricholoma microcephaium Karst, in Iledv/. 1881, pag. 177, Ic. 4^^^ 
se!. t. XII. — Piieo carnoso, tenui, fuligineo -livido, sicco, isahel- 
liiio-livente, 2-3 cm. lato: stipite farcto, elato, aequaii, basi 4pice- 
que incrassato, nudo, s.triatuio, pallcscento, 9-12 cm. alto, 3-4 mm. 
crasso, lamellis adnexis, deaticulo strispformi decurrentibus, con- 
fertissimis, mollibus, albis ; sporis ellipsoideo-sphsrcideis, 5-6.2 5. 

Hah. \r\ silva inixta prope Mustiala Fennia\ — Affine T. rne- 
laleuco. 

166. Tricholoma testatum Britz. Dorm. et Mel. Anp. p. 188, f. 170. 4S? 
— Lamellis subconfertis, albis; carne alba, iiiodora: sporis giobo* 

sis 4-6 (Lt. diam. 

Ilab. ad Leclisand in Bavaria. — Inter T. melaleucum et hre- 
■vipes inedium. 

107. Tricholoma consequens Lritz. Hyp. et Leuc. p. \4b, f. 95. — is" 
Pileo conico-convexo, 5 cm, diam. e violaceo bruniieo-atro, opaco. 
cute non secernibili, margine albido, leniter involuto; carne siib 
cute atra, propre stipitem paliidiore; stipite 5 cm, alto, I cm. cr., 
basi 2 cm. cr,, albido-fuscello ; lamellis sinuatis denticulorninuto 
auctis, confertis, venosis; sporis asperulis 6-7 ::; 4-5. 

Hal/. in graminosis, Siebentischwald Bavarioc. — A.ffino T. me- 
laleuco, 

168, Tricholoma brevlpes BuII. t. 521, f. 2. (junius) [Agar,], Paul. Ch. au 
t. 44. f. 1. 2 (adultius), Fr. S. M. I. p. 53, Ilym. Eur. p. 75, Cooke 
111. t. 68, Weinm. Ross. p. 28, Pers. M. E, 3, p. 217 forraa abnor- 
mis. Fl. BaL t. 1095, Klolzsch FI. Hor. t. 374, Bu^Lb. C. IV, t. 31, 
f. 1. — Pileo carnoso, € rigido moUi, convex.a-ap(>lanato, glabro, 
umbone evanescente; stipito solido, firmo. rigido, brevissiino, sub- 136 Agaricineae, Leucosporae, Tricholcma. 

incrassaio, fusco; lamellis einarginatis, confertis, ventricosis, e fu- 
scescente albidis. 

Hab. in terra humosa Europae, Upsalise etc. freqnens, serotinum. 
— Junius umbrino-nigrescens (carne pilei stipitisque quoque um- 
brino-fusca), valde rigens, dein fragite; pileus 2-7 cm. latus, mol- 
]is, expallens, isabellinus; stipes 1-1^4 cm. longus, obsolete prui^ 
nosus ; sporae ellipsoideae 8^5. 

169. Tricholoma humile Fr. S. M. I, p. 53, Hym. Eur. p. 75, Cooke 4S5 
II]. t. 99, 263, Buxb. Cent. IV, t. 32, Ag. blandus Berli. Engl. 

Fl. p. 20, .1. molybdeus Pers. M. E. 3, pag. 218, et A. humilis 
pag. 211 (]usus levissimus lamellis sinuato-decurrentibus), Secr. 
n. 692. — Piieo carnoso, molli, ex umbonato convexo-piano de- 
pressove, levi, giabro, lijgropliano, margine tenui excedente; sti- 
pite farcto, brevi, asquali, Tragili, pailido, villoso-pulverulento; la- , 
meilis rotundatis (dente decurrentibus), confertis, ventricosis, al- 
bidis. 

Ilab. ubique ad terram humosam in Europa, Sibiria et Ame- 
ric. foeder. — Pileus 6-14 cm. latus; stipes 2-6 cm, longus, 8-13 
mm. crassus; sporae sphseroideo-ellipsoideai 7-8 =; 5-6. Priori af- 
fine, sed stlpes tenuior, longior, mollior. Pileus e fusco-cinereo 
varie decoloratus, ssepe totas pulverulentus (Secr. n. 693). — Ex- 
stat var. fragilissimum: pi]eo pallidiore, stipite longiore cavo fibril- 
loso, lamellis angustioribus. In pratis. 

170. T.icholoma exscissum Fr. S. M. I, p. 114, Ic. t. 44, f. 2, \\yix\. 4SG 
Eur. pag. 75, Cooke III. t. 171, Weiran. Ross. p. 630. A. mijo- 
chrous slilbopus Pers, M. E. 3, p. 219. — Pileo carnosulo, cam- 
panulato-expanso, demum umboaato, levi stipiteque solido, tenui, 
sequali glabris, nitidulis; iamellis emarginatis, confertis, ]inearibus, 
candidis. 

Hab. in graniinosis pinguibus Europa? jam ajstate. — Parvu- 
lum, admodum reguiare, murinum, interdum pulveruientum, sed 
numquam sericeum et ab A. curtipede distinctum. Pileus 2V2 cm. 
latus; stipes 2-6 cm. longus, 4-5 mm. crassus; sporse 8-10^^4. 

171. Tricholoma subpulverulentum Pers. M. E. 3. p. 221 {Agar.), Hus- 48? 
sey II, t. 39, Berk. Outi. p. 106, Fr. Hym. Eur. p. 76, Cooke 111. 

t. 219. — Pileo carnoso, e convexo plano depressove, levi, rore 
pruinoso innato, albo-canescente , marginello excedente inflexo; 
stipite soiidc, oequali, glabro, subijtriato; lamellis rotundatis (sine 
dente), confertis, aiigustis, albis. 

Uab. in hortis et campis graminosis Europae, Upsalia? copiose Agaricinea;, Leucosporne, Tricholoma. 137 

iii Kungsangen, — Firmurn, sed e priorum foedere, carne hygro- 
phana; pileo 4 cm. circ. lato recente livescente, sed e pruina in- 
nata canescente, noii ut priorum subinde pulverulento. Stipes 6 cm. 
longus, 6-7 mm. crassus, passiin adscendens, sub lente apice ob- 
solete pruinatus; sporse ellipsoidefo 4-5ii2y2 sec. Worth., 9 ^; 8 
sec Quel., 7,5^:5 sec. Lanzi; ergo forte dufe species latent. 

172. Trichoioma persicinum Fr. S. M. I, pag. 52, Icon. t. 42, f. 2, 488 
Hjm. Eur. pag 76. — Pileo carnoso, convexo-explanato, obtuso, 
levi, glaberrimo, udo, hygrophano, versus marginem nudum tenui ; 
stipite farcto, cartilagineo, iiitus fibroso, aequali, levi, glabro; la- 
raellis dente decurrente adnexls, confertis, arcuatis, tenuibus, 
albis. 

Hab. '\n pineto-montanis locis graminosis Europas, passim. — Ex 
icone Buli. T. ionide facile crederes, sed abunde differt pilco sti- 
piteqwe constanter firmis, tenacibus, pallide incarnatis, iiaud deco- 
lorantibus, sed siccitate pallentibus. Pileus 2-8 cm. latus; majo- 
rana stipes solidus, saepo curvatus, apice albo-maculatus, 6 cm, ion- 
gus, 6-7 mm. crassus. Lamella^ nunc rotundatfe, nunc emarginata>, 
fere libera^, lineares vel paullum ventricosse, sed primo eximie 
arcuatae. 

173. Tricholoma juranum Quol, Jur. t. 3, f. C, Fr. Hym, Eur. p. 76. 489 
— Pileo carnosulo, ex liemisphaerico convexo, obtuso, e rufo pal- . 
lescente, albo-floccoso, margiue crenulato, pulverulento; stipfte so- 
lido, fibrilloso, albido. apice farinoso ; lamellis sinuato adnexis, con- 
fertis, albis. 

Hab. m silvis juranis ad truncos vetustos. — Habitus Colly- 
bisR, at stip.es solidus, fibrosus; pilens hygroplianus, facie corrugi. 
Pileus 2,5 cm. latus; stipes 2,5 cm. longus; sporae 0-S ::; 4, 

174. Trichoioma Sienna Peck 24 Rep. of St, Mus. N. Y. pag. 00. — 49o 
Pileo potius tenui, convexo, demum expanso vel leviter depresso, 
glabro, hygrophano, extremo margin(! obscure striatulato (quum 
udus), luteo-ruhro; lameilis maderate confertis, albidis; stipite a)- 
quali, glabro, cavo, pileo concolore. 

Hab. ad terram in silvis, Greig Amer. bor. — Statura 5-8 cm. 
adaequans, pileus 2^/o-5 cm. latus, 6-8 mm. crassus. Pileus colo- 
rem habet asiennae)) adustae atque totus fungus coloratiooe similis 
est Hydno repando. 

175. Tricholoma thujimim Peck 26 Rep. p, 52. — Pileo convexo vel 491 
centro depresso, glabro, hygrophano, pallide alutaceo, margine ple- 
rumque irregulari undulato vel repando; iamellis confertis, tenui- 13S Agaricineas, Lcucosporie, Triolioloma. 

, bus, abrupte einargiiiatis, aliUaceis,- stipite apice leviter incrassa- 
to, glabi'o, cavo, ccncolore, .basi aibo-Yiiloso. 

Hnb. locis paliido.sis sub Thuja occideniali, Memphis Amer. bor. 
— Statura 5 cra. ada^quans, piieus 5 cm. latus, stipes 4-6 nlm. 
crassus. 

176. Tricholoma Hebelonia Peck 20 Rep. pag. !b3. — Pileo iate co m 
nico vel subcam.panulato, obtuso, hygropliano, .*;lriatulato brunneo, 
disco (inadore) fusco, sicco griseo; lamellis iatis, postice rotunda- 
tis atque profunde eraarginatis, lutescentibus ; stipite eequali, cavo, 
glabro, pallido; sporis 7c;4. 

Hab. ad terram iu silvis, Worcester Amer. bor. — Statura 2,5 
cm. adfequans; pileus 12 mm. latus. stipes vix 2 mm. crassus. Ob 
generaiem aspectum fungus ita arcte refert plurimas HebeloinaLis 
species, ut absque sporarum examine facile sumatur pro aliqua 
hujuis generis specie. vf* ) Lamoilis violasiceritibus, griseis, fiiligiueis. 177. Tricholoma paetlitlum Fr. Epicr, pag. 53, Icnn. t. 46, f. 1, Hym. 493 
Eur. p. 77. — Tenax ; pileo subcarnoso, e campanulato-convexo 
explanato, circa umbonem conicum depresso, tibrilloso-lGvigato, 
udo, margine involuto nudo; stipite farcto, curto, substriato, basi 
bulbilioso lamellisque subsiuuato-decurrentibus, confertis. angustis 

ex albido griseis. 

Hab. in carnpis sabulosis, Europae. — Inodorum, subopacum, 
pumilum. Stipes 4 mm. crassus, extus subcartilagineus, intus totus 
fibrosus; piieus 1 '/| cm. latus, murino-fuligineus, vix expallen.s, 
carne tenuissima, tenacissima, albescente. Sporje subfusoide^e 12 
\}.. longff'. 

178. Tricholoma hospltans Fr. Vet. Akad. Forh. 1873. Hym. Eur. 4»4 
pag. 78. — Candidum; {)iIeo carnosulo, campanulato, obtuso, levi, 
margine recto adpresso; stipite soiido, fibroso, tenaci, glabro, api- 

ce pruinoso; lamellis liberis, valde ventricosis. 

Hab. \n frigidario horti Upsaliensis in Suecia (Fhies). — Sta- 
tura omnino Mycen», sed stipes solidus, fibrosus. A genuinis Tri- 
cholomatibus differt snargine recto. Stipes 2.5 cm. longus; pileus 
2y2 cm. vix latus, hygrophanus; lamellcc lere ovatee. 

179. Tricholoma urbum Fr. S, IVr. L pag. 48, Hym. Eur. pag. 76. 495 
Fl. Dan. t. 1844, f. 1. ^4. mcicrvaii Schum. A. •me/Kileucu.'^ Secr. 

n. 6.37'? — Fragile; piieo carnoso, tenui, campanulato-expanso , 
subumbonato, udo, hygrophano, s^epe tigrino, raargine recto, nudo ; Agaricinese, Leucosporcne, Tricholoma. 139 

stipite solido, bulboso. incurvo, fibrilioso-striato; lamellis attingen- 
ti-liberis, adscendentibus, confertissimis, ccerulescenti-albis. 

Hab. in hunio silvarum Europ.-e prrecipue intra truncos cavos. 

— Lamellis po.stice a^qualiter attenuatis, stipitem, Lepiotarum more 
tantuni attingentibus etc. distinctissiiaum. Pileus nigro-fuscu.s, cum 
carne alba subco&rulescens, 4 cm. latus; stipes 6 cm. vei ultra lon- 
gus, basi circiter 2 cm. crassus, apice 4-5 mm. 

180. Tricholoma sordidum Fr. S. M. ], p. 51, Icon. fc. 45, f. 1, Hym. -^^e 
Eur. pag. 77. Quel. ], i. 3, f. 1, Berk. et, Br. n. 1196, FL Dan. 

t. 1843, f. 'Z, Lasch Linn. n. 495. A, mutabilis et ^ordida^ Schum. 
A. nudus praticola Alb„ et Schw. Weinm. Ross, pag. 29, n. 47. 
lUixb. C. IV, t. 12, f. 1, — TGnax;pileo subcarnoso, e campanu- 
Lato-convexo plano depressove, subumbonatcJ, glabro, hygrophano, 
margine demum striatulo; stipite farcto, fibrilioso-striato, subin- 
curvo, basi incrassata ; lamellis rotuudatis, sufaconfertis, e violaceo 
albidia fuLiginei-ve, demum siauato-decurrentibus. 

Hab. \n sterquiiim is, hortis, pratis etc. Europift borealis copio- 
se. T. mido olim subjunctum, at diversissimum, vegeium admodum 
Lenax, junius pius minus fusco- vel carneo-violascens, dein squa- 
lidum, totum fuscescens, undulatum, saepe excentricum, ?amellis sub 
distantibus. — Pileus 6 cm. latus; stipes 6 cm, y. ulrra Jongus, api- 
ce 6, basi 10 mm. crassus; sporse ellipsoideati 7-9 = 3,5-4, mun- 
culatse ; basidia cyiindraceo-clavata 25-29^6-7; sterigmata 3^2. 

— Var. jonidiforme Vogl. Obs. Agar. p. 12.. t. III, f, 6. Tenax; 
pileo campanulato, glabro, h/gropiiano, lilacino, 4-5 cm diam.; 
carne alho-vio)acea; stipite farcco fibrilloso, striato. basL incrassato 
5,5 cm. longo, 1 cm. cr. ; lamellis adnatis violaceo- atris; sporis 
ovatis V. ellipsoideis, muriculatis, hyaltnis, 6-8 ^ 3-5,- basidiis cla- 
vatis 25-29 :; 7 ; sterigmatibus acicularibus 3 ::: 2. In silvula horti 
Patavini ad Pinos, nov. — Var. FeuJ!leailboisil Luc. et QueL in 
Luc. Suite Bull t. Ip3. Statura T. nudi, umbone non vei vix ma- 
nifesto. Prope Paris (Feuili.eaubois). 

181, Tricholoma holoianthinum Kalchbr. Sziber Goml). p. 7, r. i, f. 2. 497 

— Pileo carnoso, convexo, levi, glabro, atro-violaceo, in obscure 
cinereum vibrante, ^Vg-^ cm. lalo; stipite solido, deorsum incras- 
sato, glabro, pure et saturate violaceo; Jamellis sinuaio-adnatis, 
leviter decurrenlibus, laliuscuUs, confertis, haud venosis, piirpu- 
reo-viob;.ceis, nec siccitate decoloribus; carne concolore amcene 
violacey 

Had. in ^ilvis ad lerram piope Minussinsk in Sibiria. -- Sta- 140 Agaricinese, Leucosporce, Tricholoma. 

tura totoque habitu Tr. sordido Fr. proximum, sed nec sordidum, 
nec expallescens; ob lamellas leviter- decurrentes Ciitocybeis adnu- 
meranduin videtur et pone C/'. cyanophcfam Fr. collocandum foret, 
a quo tamen statura minore et lameliis haud longe decurrenti- 
bus distinguitur. 

182. Tncholomi^ lixiviaoi Fr.-Epicr. pag. 54, lcon. t. 45, f. 2, Hym. 498 
Eur. p. 77, Cooke 111. t, 120, Berlt. et Br. n. 1107, A. com.pre&' 
sus Swartz in Vet. Ac. H. 1808 et Sovverb. t. 60 exacte reprse- 
sentai nostrum, — Fragile; pileo subcarnoso, e convexo piano, gia- 
bro, udo, umbone evanido, margine expianato, membranaceo, stria- 
tuloj stipite e farcto cavo compressoque, a^quali, albo-floceoso- 
pruinoso; lameliis truncato-liberis, mollibus, subdistantibus, griseis, 
Hab. m pinetis campestribus Uplandise, v. c. Upsali» et Bri- 
tannicc. — Habitus Col/. orhiformis, sed pileus obscurior, umbrinus, 
non virgatus. Stipes totus fibrosus, admodum mollis, fragilis. La- 
mella^ a stipite ad apicem attenuatac, sa^pe crispee. 

1S3. Tricholoma rasile Fr. Epicr. p. 54, Hym. Eur. p. 77. — Mol- i^o 
le; pileo subcarnoso, campanulato-expanso, umbonato, udo, libi-o- 
so-virgato, opaco, margine infracto undulato; stipite subcavo, sequali, 
tibrilloso; lameliis secedentibus, venoso-connexis, mollibus, sul)di- 
stantibus, umbritio-fuligineis, acie albo-fioccosis. 

Hab. locis subhumidis juxta vias in pinetis Smolandifp, Hel- 
vetia?. — I^eucosporum, totura facile in fibras secedens, pileo iim- 
brino-fuligineo, carne alba. Stipes 5 cm. iongus, 6 mm crassus, 
subgriseus. T. furvo et turriio tantum affine. Cfr Nolayieam pro- 
lelariam. 

184. Trichoioma favillare Fr, Epicr, p, 54, Hym. Eur. pa^ 78. — ^oo 
Rigidum; pileo snbcarnoso, explauato, circa umbonem persistentem 
depresso, levi, glabro, udo, margine pateiite levi; stipite subcavo, 
cequali, giabro, scissili, levi; lamellis longe attenuatis, subliboris, 
conferlissimis, linearibus, albido-griseis. 

Hab. in pratis montanis Haliandiae inter muscos serotinum, — 
Habitus fere A. melachroi, siccus quoque albicans, sed minor, ri- 
gidior, carnosior, semper unibonatus lamellisque valde distinctus. 

185, Trlcholoma putidum Fr. Epicr. p. 54, Icon, t. 46, f. 2, Hym. soi 
Eur. p. 78, Cooke 111. t, 172, — Pileo carnosulo, hemispluerico, 
umbonato, levi, molli, hygrophano ; stipite cavo, fragili, subcoin- 
presso, pruinoso; lameliis adnexis, ventricosis, confertis, cinei-eis. 

Hab. iri pinetis Europ*. — Valde affine A. rancido, sed sti- 
pes 4 'cm. longus, 6-7 mm. ci'assus, totus fibrosus, moUis et fra- Agaricineae, Leucosporse, Clitocybe. 141 

gilis. Pileus subolivaceo-griseas, siccus canus, hinc iiide albo-se- ' 
riceus. Lamellse 4-6 mm. lata?, distinctac, apparenter libera^. Odor 
fariuaceo-rancidus. Spora^ 8-10 = 3-1, 

186. Tricholoma Trentonense Peck 24 Rep. of St. Mus. N. Y. p. 60. 502 

— Pileo tenui convexo vel expanso, sa^^pe irregulari, glabro vel 
subvirgato, hygrophano, inargine (madore) leviter striatulo, albo 
maculato, disco plerumque brunneo; lameliis angustissimis, confer-' 
tis, obscure emarginalis, albis in luteum transeuntibus,- stipite curto, ' 
ieqnali solido, striatulo, aibo. 

' Hab. ad terram et ad ligna putrida in silvis, Trenton Falls 
Amer. bor. — Statura 4-5 cm. adaequan^, pileus 21/2 cm. latus, 
stipes 6-10 mrn. crassus. Gregarium vel subccespitosura, plerumque 
dense (eatervatim) fasciculatum. 

187. Tricholoma praegrande Berk. Hook. Lond. Joum. ii. 0843) 629. 503 

— Specie^, cujus diagnosis nondum visa. 

Hah. in herbosis, Minas Geraes in Brasiiia (Garuner). 

CLITOCYBE Fr. S. M. L p. 70, Hymen. p. 78 (Etym. clilos dedi- 
vis et cyhe pileus). — Velum universale pruina? rorisve instar se- 
ricei in pileo conspicuum, vulgo obsoletum. Stipes spongioso-far- 
ctus, fainle cavus, subolasticus, extus compactior fibrosus. Pilei 
margo involutu::;. Hymenophorum ex apice stipitis dilatato prorsus 
contiguum; la;nollis postice attennatis, acutis, adnatis decurrenti- 
busve, nuraquam sinuatis. Fungi terrestres, lentius carnosi, ut 
pluriraum plano-depressi vel infundibuliformes. 

Typus a reliquis distirictissimus : a seqnentibus veli rudimcnto et stipite liaud 
cartila^ineo, a Tricholovmtibiis structura, substantia et lameliis liaud si- 
nuatis. — Pleuroti inedii constanter arborei vel, /'. Ertjrtgii instar, epiphyti; 
rarissima Clilocybnrvm iiuiividua, aliis terrigenis, simnl in lignis ])utri- 
dissirais. Dispositio 3 colore pilei ubique fallax et pessima quidem, sed 
inter hao mnxime conformes hdraisi ut tertiariam, qunm tirones solidio- 
rem, sibi difiicilioren», vituperarent. Valet tamen tantum de phiriiuis in- 
dividuis. Agaricinearnm species e coiorihus pilei novas determinare ssc- 
pius anceps est. — fepecies in hac ^rege, quam nmllem, stepe argutiqs li- 
mitare coactu.s lui, ut rite defmiantur. Staturam Clilocybes gerunt //y- 
grophori, Ladarii, Russulai et CanlhareUi, lamellaruuj iudole genera 
distincta. Fr. I. c. — Auctores plures Pleuroti et Paxilli species liuc duxe- 
runt forte non immerito, sed exstantibus speciebus quoad locum incertis, 
ne confusio augeatur, Friesium et in hoc sequuti sumus. 

Ser. A. Pileus carnosus, immutabilis expallensve, sed nou hygroplianus. Caro 
firraa, non aquosa, nec in laminas scissilis. — Siccitate pallentes, rore se- 
riceo a ser. B. differunt. 142 Agaricinese, Leucosporae, Clitocybe. 

1. DrscfFORMBS. Pileo suba^qualiter carnoso, e codvexo p!ano depressove. rc- 

giilari, obtuso; lamellis primitus adrjatis vel re^ulitriter adnato-decurren- 

tibus jMormaliter solitarije. 

■*i Pileo cineren fiiscove. 

1. Clltocybe nebularls Batsch f. i93 (var. minor) [Agar.], Fr. S. M. ^o* 
I. p. 86, Sverig. Atl. Sv. t. 45, Hyrn. Eur. p. 79. FL Dan. t. 1734. 
Husse/ JI. t. 9, Badh. I, t. 9, Weinm. Ross. p. 52, Cooke II!. t. 79, 
Gill. C. F. icon. A. pileolaris Bull. t. 400, [Paui. Ch. t. 79, f. 1-5 

e descr. A.. murinaceus Gonn. et Rab. t. 10, f. 2? nec BuU. nec 
Fr.j B. lamellis luteis: A. furgidus Grev. Scot. t. 9, A. canali- 
culaf.us Schum. F!. Dan. t. 1844, f. 2 monstrosus — Pilea car- 
noso, compacto, convexo-explanato, obtuso, levi, primitus nfebuia 
grisea consperso, dein nudo; stipite farcto, firmo, spongioso-ela- 
stico, fibrilloso-striato; iamellis subdecurrentibus, arcuatis, confer- 
tis, a!bo-palIescentibus. 

Hab. pervulgata in Europa et in America boreaii et meridio- 
naii. — Magna, vaiida; pileus cinereus, pallens. imrno ut caro al- 
bus, 6-14 cm. latus, 8 cm. vei ultra iongus, basi l-2VgCm. cras-' 
sus; spor» eUipsoidese 4-5 ^^ ^'/o-S. Odor debilis. Faciiis comniu- 
tatu cum forma Trich. humilis lamellis spurie decurrentibus (qua; 
tenuior, fragilior), non vero cum Clitocybe geolropa yfel Tr. Schu- 
macheri, .si ad notas essentiales aftendas. 

2. Clitocybe stenophylla Karst. in Hedw. 1881, pag. 177. — Pileo 5(j5 
carnoso, cornpacto. pljiriiusculo, levi, nudo, sicco nitente, fusco-ci- 
nereo, circ. 8 cm. lato; stipite soiido basi incrass'ato, inferne ad- 
presse viiloso, superue puiveruiento-squamuloso, circ. 7 cm. longo, 
apice 2, basi 3 cm. crasso; lamellis decurrentibus, confertis, an- 
gustissimis, albis, demum Jutescentibus ; sporis ellipsoideis, 5-7 - 2-4. 

Hab. in silva. frondosa prope Mustiala Fenn.ia?. — C. nebu- 
lari afdnis. immo exipso auctore tantum forte varietas. 

3. Clitocybe coiumbana Mont. Syll. Cr. n. 332. -- Csespitosa: pileo soe 
carnoso-membranaceo convexo,. tan lem centro depresso, levi, e luteo 
aurantio giaberrimo; stipite valido intus cavo basi incrassato pro- 
funde striato-costato subconcolori ; lamellis polydymis confertissi- 
mis, angustissimis, decurrentibus, dilutioribus. 

Hab. ad terram nudam prope Coiumbum Amer. bor. (Sulli- 
vant). — P.ileus subtenuis, 2-3 mm. in medio crassus, 5 ad 8 cm. 
diametro metiens, siccus rufo-cinnarnomeus. Stipes 8 cm. longus, 
ly, in medio, ad 3 cm. basi incrassato-buibosa crassus, costas va- 
lidas sulcis profundis interjectis segregatas projiciens, cum pileo Agarieineae, LeucosporiX), Clitocybe. 143 

stibconcolor, intiis omnino excavatus, deorsum cum aliis (5-7, coa- 
litus. L;imelloe> polydymaf., luteae, lalitudine rmllimetruin parum su- 
perantes, utrinque attenuatre, illis ultimi ordinis seu brevioribus 
vix 2 rum. longis ad marginem pilei acute desinentibus. Species 
C. nebulari aftiriis at plunbus characteribus distinguencla. 

4. Clitocybe clavfpes Per.<;. Syn. p. 353 {Agar.), Fr. S. M. I, p. ^^, Icon. .w 
t. 47, r. 1, Hyrii. F,ur. p. 79, Cooke III. t. 80. Gill. Cliamp, cuu) 
icone, Sauud. et Smitli. t. 31, Sommerf. Lapp. A. moUis Bolt. t. 40 
(male fucata). B. lamellis luteis; A. obconicits Schum. e descr. — 
Pileo carnoso, molli, convexo-appUuiato, nudo ; stipite farcto, spon- 
srioso-molli, elastico, subfihrilloso ; lameliis decurrentibus. desceii- 
dentibus, subdij>tantibus. albis. 

Hab. vulgatissima saltim in Europa boreali. — Caro alba,- odor 
mitis. gratus. Pileus fusco-cinereus, albicaas prr^cipuo circa mar- 
piaem, demum obconicus, 4 cm. latus; stipes 4-0 cm. longus, basi 
l--iy2 cm. crassus. apice 6 mra.; spora? splueroideo-ellipsoidetB 5- 
7r3-4. 

5. Clitocybe COmitialis Per:^. Syn. p. 35'.^ [Agav), Fr. S. M. I, y. 86, ^08 
Icon. t. 47, f. 2, Hym. Enr. pag. 80. — Pileo carivoso, corivexo- 
plano, obtuso, glabro, udo: stipite farcto, conico, spongioso-elasti- 
co, glahro; lamellis subdecurrentibus, pianis. confertis, niveis. 

Hah. cuia j^rioro, sed locis magis humidis montanis, serotina. 
— Pileus 6 cm. latus, stipes 6-8 cm. longus, sporJB 6-8 :::; 3-5. 
Fere inbdora, miaor, fuliginea (etiam sti[)es;), coteruai priori lu-c 
Tr. meJaleuco aftinis. Batt. t. 10. C. staturam axhibef. 

6. Clitocybe gangraBnosa ¥\\ Epicr. pag. 50, Hym. Eur. pag. 80, 509 
Ti'og Helv. pag. 14, Hatt. t. 20, f. Al. ,L rumato-piclens (sic!) 
Secr. n. 641. — IMIeo caimoso, conve.xo-plaiio. obtuso, primitus 
alho-pulverulento, deiu nado, variegato virgatove; stipite solido, 
spongioso, subbulboso, molli, striato ; lamellis subdecuri'eiitibus, ar- 
cuatis, confertis, albo-sordidis. 

Hab. in Europa^ australis nemoribus. — Fcytens, major, carno 
nigre.scente nigrove variegata. Stipes curvatus. interdum exceniri- 
cus. Pileu.^ albidus, hinc inde virens, livescens etc, A. /ugrescvns 
Lasch n. 521 pertinet ad Clitopilvm mundalum. 

7. Clitocybe polia Fr. Epicr. p. 57, fVlonogr. II, p. 344, icon. t. 48, ,mo 
f. 1, Hym. Fur. pag. 80. — Pileo carnoso, convexo-plano, regu- 
iari, glabro, griseo, non hygrophano; stipite solido, iequali, gla- 
bro lamellisque seqnaliter decurrentibus, confertissimis, albis. 

Hab. in silvis frondosis Europce. — H. ca3spitosa, tenuior. Ab 144 Agarioineffi, Leuco^porae, Clltoeybe. 

Cl. fximoui, Gimi qua vulgo coiifunditur, priecipue differt substaii- 
tia oarnosa nec subcartilaginea, forma regulari, colore dilute ci- 
uereo, noii hygrophano. Spor?e 6-8:^3-4. 

S. Clitocybe iiiornata Sow. t. 342, Fr. S. M. I. pag. 93, Hym. Eir •'' 
p. 80. Cooke III. t. 246. — Pileo caruoso, plano dGpressove; <■ 
tuso, levi, glabro, pellicula secernibili; siipite solido, subaaqn 
glabro, firmo lamellisqu^ auuaiis, plauis, demum deourrentibus, 
fertis gilseis. 

Hab. iii Anglia. — Pileus 8 cm. Iatus;stipes 5 cm. longus. 
inm. crassus; sporce ovoideae K) [}., longfe. Similis priori, sed tir- 
mior, tota sublivida, carne grisea vel griseo-variegata. Odor fere 
Ag. campcstris. 

9. Clitocybe Cardarella Fr. S. M. I. p. 84, Hym. Eur. p. 80. Batt. t. 5i2 
16. G. — Pileo carnoso, compacto, e convexo plano depressove, 
glabro, nitido, pellicula crassa secernibili tecto; stipite solido, ob- 
eso, a^quali, glabro lamellisque decurrentibus, arcuatis, confertis, 
latis candidis. 

Hab. iu Italia. — Eduiis, grata, pileo atro-rufo, forte viscido. 
Hic et prior pellicuta a reliquis optime distaut. A. albescens Viv. 
p. 9, qui Romae Cardarella dicitur, videtur Hygrophori (Limacii) 
species ; sed teste cl. Lanzi F. Rom. pag. 24 CardareUa Romaiio- 
rum est Pleuroius Eryngii. 

10. Clitocybe Auricula Dec. Fl. fr. VI, p. 48, Fr. S. M. I. pag. 85, 5i.3 
Hym. Eur. p. 81, Rern. Roch. t. XXIV, f. 4. Dub. Orl. p. 168 plaue 
quidem couvenit, dubia tamen et forte e Tricholomalibus gul- 
taiis. — Pileo carnoso, compacto, hemisphaM-ico, levi, glabro, epel- 
liculoso, marginello excedente nudo, involuto, concolore; stipite so- 
lido, glabro lamellisque decurrentibus, arcuato-planis, confertis, 
albi.s, 

Hab. in piiietis Smolandiai perraro. — Odor farina^ recentis. 
Pileus non e>:planatus, sed disco depressus, glaberrimus, cinereo- 
fuscus, carne spori.sque caudidis. 

11. Clitbcybe indigula Britz. Derm. et Mel. p. 188, f. 179. — Pileo 5i4 
stipiteque flavo-brunneis, pilosulis; margine involuto; carne brun- 
nescQUti-alba; laniellis albis, confertis in stipitem decurrentibus; 
sporis subglobosis 4-6 y-'-- diarn. 

Hab. m M. Griinten ad 1000 m. alt. Bavaria3. 67. Auricutce 
valde affinis. 

12. Clitocybe nimbata Batsch f. 65, 64 (var. alba) [Agar.], Fr. Mo- 515 
nogr. II, p. 288, Icon. t. 48. f. 4, Hym. Eur. p. 81, Secr. n. 689.— AgariciiiiiiC, Leucospoi-aj, ClitocybB. 145 

rileo carnosso, cainpaiuilato-convexo, obtuso, levi, glabro, margine 
tenui (haud excedente), inflexo, albo-pruinoso; stipite solido, tirino, 
innato-squainuloso, basi subincrassato laniellisque subdecurrenti- 
bus, confertis, arcuatis albis. 

Ilab. in pratis Europaj. — Inter priores firmiores et seqq. le- 
nuiores ratio media. Cl. luscind duplo major, firmior; odor farin;e 
rancidus. Caro sub cuticula grisea. Squamulse stipitis demum ni- 
grescunt. Spor.'o 6-8 :; 3-4. (Britz.). 

13. Clitocybe luscina Fr. S. M. I. pag. 87, Hym. Eur. pag. 81, Pers. 5i6 
M. E, o, pag. 92, .4. troclKcas 1. c. t. 23, f. 3. — Pileo carno- 
sulo, convexo-plano, obtuso, levi, glabro, margine patente, nudo, 
concolore; stipite solido, brevi, deorsum attenuato, farina alba pul- 
verulento; lamellis subdecurrentibus, planis, conferti.?, e sordido 
albicantibu.''. 

Ilab. in pascuis etc. Europjie. — Pileus 2-6 cra. latus; stipes 
6 cm. longus, 6-7 rnm. crassus. Minor, inodora, junior obscurior, 
stipite manifesle attenuato; adultior expallens (e fusco livida), 
stipito suboequali. 

14. ClitocybB curtlpes Fr. S. M. I. pag. 88, Icon. t. 18, f. 5, Hym. 5^7 
Eur. pag. 81. — Pileo carnosulo, convexo-plano, obtuso, obliquo, 
glabrato ; stipite solido, brevi, rigido, ina^quali, fusco, sursum in* 
crassato, srbpruinoso, albicante; lamellis adnatis, confertissimis, 
candidis. 

Hab. locis graminosis Europae et Australiae. — Pileus et sti- 
pes (riormaliter extns et intus fuscus) e fusco expallentes, lividi, 
immo albicantes et inaculati, sed non hvgrophani. Affinitate for- 
te Trich. carneolo proxima et, si lainellae sinuata? legantur, eidera 
postponenda. Vidit enim Fries etiam sericello-Ievigatara : .4. ex- 
scissas Socr. 11. (HQ, sed A. curfipes Weinni. Ross. p. 56 magni- 
tudiue, pileo demum infundibuliformi nimis recedere videtur, 

15. Clitocybe hirneola Fr. S. M. I, pag. 269, lcon. t. 48, f. 3, Hym. 51S 
Eur. p. S2, Cooke 111. t. 246, Quel. Jur. t. 3, f. 2, Weinm. Ross. 
pag. 223, Pers. M. E. 3, pag. 84, A. phacellas 1. c. pag. U2. — 
Pileo carnosulo, convoxo, plano, levi, glabro, sericollo-nitente, di- 
sco demuni depresso, margine iiivoluto tenuissimo; stipite farcto, 
tenaci, gracili, subflexuoso, apico albo -pulverulento; lamellis sub- 
decurrentibus, confertis, canescentibus. 

Hab. inter muscos, juxta vias, peivulgata species in Ruropa. 
— Tenax, arida, e griseo albescens, sed non hygrophana, carne 
alba. Stipes 2-6 cm. longus, subfiliformis; pileus 6-11 mm. latus, 

10 146 Agarieineie, LeucosporaSj Clitncybe. 

optime vigens quasi viscidulus. peUicula quasi e flocculis conglu- 
tinatis: spora! sordidse 5 1; 3. Numquarn separari pofest : — *CI. 
unduiaia Bull. t. 535, f. 2, Pers. M. E, 3, pag. 112 (ikui alior. et 
notneri speciei prorsus ineptum), Fr. Hym. Eur. pag. 82. Pileo 
explanato, subundulato, subzonato, albicante; stipite dworsurn in- 
crassato. Cum vulgari. Vegeta eliarn gri.sea, sed demurrs explanafa 
(ad 4 cm. utque) pror^sus candic.yns. 

16. Cntficybe dotJiJophora Fr, MDiiogr. 1, pag. 102. Jcon. t. 48, f. 2. 5'^ 
Hyni. p]ur. p. 82. — Pileo carnosulo. tuberculo mamma-formi elato 
giSjbo30, giabro, canesceate: stipite .'^olido, curto, excentrico, gla- 
jyrth deorsum attenuato,- lamellis decurrentibas, confertis, albidis. 
Kaf). locis graminosis silvarum Europse. — Pusilla, jstipite 13 
!nm. V. parum ultra iotigo. ba.i>i 2, apice 4 mm. orasso. Pileus ob- 
liquus, 2 csn. jatus. Ni.si copiose lecta, pro forma monstrosa ha- 
beretur. — '^Gl. depressa Kar^t. Syrrib. Myc. Fenn. IX, pag. 11. 
Pileo disco aarnoso, cetGrum !*fnui. planiuscylo, late umbonato, 
glabro, leyi, aquose albido, sicco subcandicante, circiter 2 cm. lato, 
stipite aeqaali, vulgo curvato, interdum subexcentrico, albo, cir- 
citer 2 ctru lougo et 2 mm. crasso,- lamellis confertis, decurrenti- 
bus, angnstis, albis. In locis graminosis circa Mustiala Fenniee. 

] 7. Clitocybe carnoslor Peck 23 Report, pag. 76. — Pileo crasso, 5?o 
carnoso, obconico, primitus convexo. demuin plano vel leviter de- 
presso, subumbonato, brunneo, margine pritnum involuto, denique 
expanso, teiiui; stipite pileo concoloiL'. fibrilloso, leviter sursum 
atteauato; lamellis albis, distantibus, pluribus ex iis furcatis. 

Hab. in pinetis, West Albany et S'rindlake Amer. bor. — Sta- 
tura 5-10 cm.: pileus Sy^-S em. latus, stipes 6-12 mm. cras^sus.- 
Caro uda, mollis atq^u^ alba, interdum Ciespitosa. Sapor gratus-. 

18. Clitocybe Brasadolffi Schulz. in Hedw. 1885, p. 133. — Pileo e sub- ^21 
globoso convexo, plerumque obtuso, rarius umbonato, carnosulo, 3- 

4 cin. lato, glabro, levi, nec nitido, rnargiue albido fuscescentii in 
medio obscuro; lamellis subcoivfertis, fuscesceiite-albidis, circa 3 
mm. latis, utrinque acuminatis, arcuato-subdecurrentibus : stipite 
farcto, contiguo, sa^pe curvaio, subcyiindrico, basim versus parum 
attenuato, albido, levi, glabro, apiee albo-pulverulento, 4-5 mm. 
crasso, 3-4, 5 cra. longo; carne albida. sine odore; sapore dulci- 
dulo grato ; sporis globosis, 3-4 p.. diam. 

Hab. gre^atim in silva Kunjevce in Slavonia. 
■•■•-). Pileo violaceo, rufescentia, '■ 

19. Clitocybe cyanophaia Fr. Eym. Eur. pag. 82, A. audus Harz. 522 Agaricineae, LeucospoPae, ClitocybG. 14T 

t. 30, Gonn. et Rab. t. 17, f. 1, — Fileo compacto, e convexo 
plano, obtuso, glabro, fusco-eferulescente; stipite solido, glabro, a 
basi attenuato, in junioribns cierulescente, apice abrupte albo; la- 
meilis longe decurrentibus, confertis, e violaceo expalientibus. 

Jfab. m silvatici.s Germariiae, HeWetiae (Tuog). — Species ele- 
gans, ab T, nudo, clare distincta. Stipe.s robustus, 8 cm. longus 
et ad basim incrassalam 2,5 cm, crassus; pilous 8-10 cm. latus; 
sporffi 8^4-5. — *C. Pengellei B. et Br. Cooke 111. t. 264; pileo 
compacto, convexo dein plano obtuso levi, fu,sco, demum cyaneo.j 
stipite solido, juveutute cyaneo, apice abrupte albo ; lartielli? longe 
decurrentibus, confertis, violaceis demum pallidis. In .silvis Corn- 
v»'all Bntannia?. 

20. Clitocybe mollicula Britz. Hymen. Subd. IV, p. 147, f. 279. — ''"^^ 
Tota moUis et tenera; pileo stipiteque griseis, griseo-violacei« ; pi- 
leo convexo expanso, umbonato; stipite farcto; lamellis ciuere- 
Sceotibus; sporis 10-12 ;; 2-3, sa^pe curvulis. 

i Hab. in silvis prope Westheim Bavarise. Inodora. 

21. CHtocybe tyrianthina Fr. Obs. 2, pag. 91, Monogr. I, pag. 104. ^-24 
Bym. Eur. pag. S2s A. gtlinis Fl. Dan. t. 160(1 (status decolora- 
tus), A. carneo-uioiascens -Jungh. Linn, 1830 pag. 398. — Pileo 
compacto, e convexo plano depressoque, levi, glabro, carneo-pur- 
pureo, pellicula sicca secernibili; stipite solido, spongioso, riiloso, 
dain striato, deorsum incrassato; laraelli.s primo sequaliter atte- 
nuato-attingentibus, confertis, dein jiequaliter decurrentibus, incar- 
nato-violaceis 

Hab. in fagetis Europsg raro. — Major. {ipeciosa, inter T. per- 
sonadim etCL gilvam quasi media, prcecipue insignis myceiio co- 
pioso igneo-rubigiuoso. Lamella^ vix decolorantcs. Spor;^ pallidissi". 
me roseo-lutescenfe-albidic. 

22. Clltocybe Lorinseri Wint. Pilzfl. I, pag. 862. — Pileo carnoso, 525 
tenui, umbonato, disciformi-expanso, 2,5 cm. lato, leniter pubente, 
circa umbonem depresso, margine involuto, pallide rubente; sti- 
pite solido crasso, infra crassiore, 2 cra. cr., 4 cm. alto albido, 
substriato; lamellis angustis, albis, decurrentibus furcatis; carne et 
.'<poris albis. 

Hab. ad pedes muscosos Pinorurn in Tiroli (Lorinser). 

23. Clitocybe roseo-maculata Rabenli. Wint. PLJzfl. L pag. 862. — 12^ 
Pileo subcarnoso, applanatn, 2,5-5 cm. lato, umbilicato, piloso dein 
glabro, et sericeo-nitente.; stipite 5-11 cm. vel 9-13 mm. cr., in- 148 Ag^ricineae, Leucosper*. Clitofybe. 

fra leniter intlato efc riigoso, initio rarcio dein cavo griseolo la- 
inellisqno Jecurrentibus, latis. roseo-maculatis. 
Hab. in hiimidis paludosis in Lusatia. 

24. Clitocybe monochroa Lev. Conf. Rev. mjc. VI, p. loO. — Pileo 527 
CArnoso, 4-5 cm. lato, obtuso, levi, convexo, violaceo, margine (jal- 
lidiori; stipite cylindraceo, curvato, circiter 23 mm., vacuo; la- 
jiiellis angustis decurrentibus, curvatis. subconfertis. 

Hab. ad^ vlas. Merdy et Mur in Gallia. 

25. Ciitbcybe iopepla B. efc Br. Journ. Linn. Soc. XI, pag. 516. — o26 
Tota violacea; pileo e convexo un^bonato, depresso, striaio; stipiie 
subsequali striato,- lamellis confertis, angustis, longe decurrentibus. 

Hab. ad terram; Peradenya Ceylon Indiae (Tiiv/aites). — Pi- 
leus 5-8 cm. latus; stipes 6-8 cm. longus, 6 mm. crassus fibril- 
losus. Afdnis Q. lyrianUiince. Mycelium haud rubr-um sicut ia hac 
specie neque totus fungus ita robustus. 

26. CHtocytre ochro-purpurea Berk. Dec. n. 74, Lond. Journ. 1845, ^^ 
p. 299. — Piieo snbhemispha^rico, demum depresso, carnoso, com- 
pacto, lento, [jallide alutaceo, leviter purpurascente; cute facilo so- 
cernibili, margine inflexo primuni tomentoso; stipite puUidiore hic 
ilUc purpurascente, medio tumido; lamellis crassis noii connexis 
purpureis, postice latioribus decurrentibus. 

Hab. \\\ solo argillaceo in silvaticis, Ohio Amer. bor. (E. G. 
Lea). — Pileus 5 cm, latus; stipes 6 cm. longus, 2 cm. crassus. 
Pluribus notis C. furianthtnte] respondet, at lamellae sunt crassai; 
mvcelium albuin. 

27. Clltocybe piniaria Bosc Mag. Naturf. Retl. 1811, pag. 84, t. 4, o-io 
f. 3, Fr. Epicr. p. 59, S. M, pag. 85. — Fileo carnoso compacto, 
hemisphajrico, levi, brunneo; margine violaceo; stipite .solido, fequa- 

li, glabro; lamellis decurrentibus, utrinque acutis, pallidis. 

Hab. \n piuetis Carolinae Amer. boj". — Solitaria niu per.si- 
stens. Stipes validus, 4 cm. longus, 8 mm. crassus, glabei'; pileus 
vix 2^/2 cm. latus; larneliai utrinque valde acutae, suba?quales. 

28. Clitocybe opipara Fr. Epicr. pag. 59, Monogr. I, pag. 164, Icon 53i 
t. 49, f. I, Hym. Eu^. pag. 83, A. roseiis Schaeff. t. 75. — Pileo 
compacto, convexo-plano, obtuso, levi, glabro, subcarneo, nitido; 
."itipifce solido, valido, glabro; lamellis adnato-decurrenfcibus, confer- 
tis, venoso-connexis, albis. 

Hab. locis muscosis Europae, in pratis silvaticis, olim igne de 
vastatis, raro. Major, firma, odore vix insignis, sed sapore grato 
polenta?. Stipes longus, 1 cm. et ultra crassus, aequalis vel sursum Agariclnea^, Leucosporae, Clitocybe, 149 

atlGnuatiis ; pileus 6-11 uuc. latus, gilvus, roseus, incarnato-aluta- 
cpus, prirno liocculis'superficialibus adspersus; sporfe 6-8 = 3-4. 

29. Clitocybe amara Fr. Syst. Myc. I, pag. 87, Hym. Eur. pag. 83, -'^^ 
lc, ined. Pers. Myc. J^^ur. 3, pag. 107, Cooke 111. t. l^-^, A. riou- 
hsus V. ama/^uii Alb. et Sclnv. pag. 185, A. commiSlus Pers. Myc. 
Fur. 3, pag. 97. — Pileo carnoso, e convexo-plano, obtuso, sicco, 
flocculoso-rivuloso, rufoscente; stipite solido, tenaci, e flioccoso gla- 
brescente, albo: lamellis' leviter decurrentibus. confertis, angustis, 
albis. 

Bab. locis silvaticis Europaj raro et in promont. Bonae Spei: 
Somerset Kast inter foli<a decidua putrescentia in silvi.s montis 
« Boschberg') (Mac-Owan et Tuck.). — Species bene distincta, sed 
coloro pilei variabjli faliax. Vidimus colorem rufo-fuscum et al- 
bido-rufum, circa marginem pallidiorem Stipes circa 6 cm. longus. 
ly^ cm. crassus; pileus 6-8 cm. latus ssepe inajqualis et repandus, 
sub lente impolitus, carne firma, sed non crassa,- sapor valde ama- 
rus ; sporae 4 [x. d. 

30. Clitocybe gentianea Quel. Jur. II, pag, 341, t. I, f. 5. — Pileo ^ss 
convexo-plano, 6-8 cm. d., firmo, glabrescente, brunneo-ocneo, mar- 
gine attenuato et pallido; lamellis tenuibus, confertis, subdecurren- 

tibus, albis; stipite farcto elastico, basim versus attonuato, tomoa- 
toso, albo; sporls ovoideo-splia^ricis 6 y.. longis. 

Hab. in pinetis Jura, circulos formans. Caro alba, amarissima. — 
A prascedente vix diversa. 
•*^I. Clitocybe vulpecuia Kalchbr. (Cum descr. et icone) in Fr, Ilym. 534 
Eur. pag. 83. — Pileo carnoso, c convexo-.plano depressove, obluso, 
glabro, gilvo-rofescente; stipite cavo, a basi incrassata attonuato, 
'nudo, albido; lamellis acute adnatis, c^Hfertis, an^ustis, utrinquo 
attenuatis, albis. 

llab. ad terram in Hungaria. — Cl. amavw admodum similis, 
sed sapore miti, stipite cavo aliisque notis videtur distincia. Stipes 
sesquiuncialis, sat firmus» pileus 2-S cm. latus,Ieviter repandus; 
lamellfe pileo depresso decurrenles. 
o2. Clitocybe socialis Fr. Icon. t. 49, f. 2, llym. Eur. pag. 83, Cooke B35 
lil. t. 134 I>. — Pileo carnoso, e convexo-expanso, umbonato, 
levi, gilvo; stipite solido, subglabro, rubello, basi radicante hirta; 
lamellis [dano-decurrentibus, vix confertis, lutescentibus. 

Hab. supra acas Pini coacervatos, putrescentes-in liJuropa. Sti- 
pes 2,5,cni. longus, 4 mm. vel parum ultra crassus, basi hirto-pe- 
ronatus more Marasmii pe);j)naii ; pileus 2,5 cm. latus, carne alba, 150 AgaricinejE, Leueosporae, Clitocybe. 

inoiiora. PIujus lusus CL znverso ac^eUeris videtur .1. irrufatus 
Luiid Holm. pag. 13. 

33. Clitocybe pyraces B. et Br. Jour. Linn. Soc. XL pag. 518. — 536 
Pileo plaao-depresso, rufo, margine levi inflexo; stipite deorsum 
attenuato, ocliraceo, striaio; lamellis distantibus, crassis, subconco- 
lorihus. 

Hab. ad terram, Peradenja Ceylon India^ (Thwaites). — Pi- 
leus 2,5 cm. latus; stipes 4 cm. longus, circiter 1 mm. crassus. 
Liierdum videtur similis C. irYufaicv. 

34. Clitocybe erubescens Mont. S>11. Crypt. n. 334. — Pile.o car- 537 
noso, convexo-piano, obtuse umbonato, udo, viscoso, rubescente; sti- 
pite curto, valido, cavo lamellisque augustis linearibas decurremti- 
aftixis, albis ; sporis ovoideis. 

Jtiab. in truncis dejectis, novembri, Columbus Amer. bor. (Sui^ 
LivAMT., Icon. n. 309). — Pileus disco umbonato carnosus, margine 
attenuatus, convexo-applanatus, viscosus (gelatinous Sull.), albus, 
rubore tinctus, 5 cm. latus, exsiccatus margine involutus. Stipes 
cavus, 2 ad 3 cm. longus, 6-8 mm, crassus, tequaliS; palli<Ius. 
Lameliae iridyma?, subconfertaE', lineares, postice attenuatap, decur- 
renti-affixae, albie, medio 3 tnm. latae, ly^ '"m- crassa?. H^^meaium 
e basidiis clavatis 80 p. longis constans er sporis ovoideis 6,5 u-^ i. 

35. Ciitocyba reticeps Mont. Syll. Crypt. n. 331. — Pjleo carnoso 588 
convexo, tandem depresso, margine striato rubescente, plicis reti- 
culatis exstantjbus saturatioribus instructo; stipite brevi, solido, levi, 
basi orbiculariter, apice aequaliter diiatato; lamellis tridymis ro- 
tundato-adnatis, latis, albo-roseis. 

Hab. in lignis ad humum dejectis, julio, Columbiis Amer. fced. 
(SuLLivA.NT, lcon., 11. 115). — Pileus diametro 4 ad>5 cm. nietiens, 
totus plicatus, plicis colore rubro intensiore iusignibus et reticu- 
lum efformantibus. Stipe? pro ratione brevis, 3 cm. vix iongior, 
•levigatus, pallidus; lamellae postice 2 ad 3 mm. latse, rotunda?, sen- 
§im attenuat.a2, Vf^ mm. crassa?; tram.a fibrosa-eellnlosa, cellulis 
sphfericis. Sporge albae, sph£ericai, diametrb vix 10 ft. eequantes. 
limbo nullo conspicuo. — A Plulco phlebophoro, quocuju analoga 
nostra, striis raarginalibus pilei, stipite solido ec syorarum colore- 
maxime distat. 

**V) Pileo lutescente. 

36. Clitocybe Venerls Fr. Hyni. Eur. pag.§4, Cl. insignis Gill. Champ 539 
Fr. pag. 163 cum icone. — Prleo carnoso. mox e^planate. gibbo. Agaricinese, Leucosporse, CMitocybe. 151 

levi, glabro, luteo; stipite solido. firmo, jequali, glabro, elastico, 
albo; lamellis adnatis, dein subdeeurreniibus, confertis, angustis, 
candidrs. 

'Mab. in pirietis Galliae circa AlenQon i P. Alkxandre). — Spe- 
cjes puichra, statura C/. opifiarct, sed pileLr< minus compactus, 8cm, 
. Ifttus, diseo obscuriore. Stipes 6 crn. longus, 2. cm. crassus. Odor 
sp*ermaticus. sapor fatuus. Sporae l-^^A-b. 

37. Ciitocybe Tuberaster Brig. jun. ui Gomes, fung. Nap., pag. 113, 540 
i. XIV. f. 4. — Pileo carnoso, flavesconto, centro e depresso in- 
fundibutiformi, 9-10 cni. lato; lameilis a!his, iiisequalibus, subde- 
currenlibus basi venis connexis; stipite brevi, incurvo, ciasso, basi 
rufescenty. 

Hab. in matrice Polypori Tuberastri in agro Neapolitano. — 
Odor gratus; caro candida, non succulenta, sapidissima. 

38. Clitocybe amarelia Pers. Uyc. Eur. 3, pag. 99. Fr. Hym. Eur. ^i 
pag. 8-^, A. amarus Quel. p. 21.^ — Pileo carnoso, plano, (irmo, 
suburnbonato, glabro ; stipite soliiiu, tenaci. cequali, basi albo-^/^il- 
loso; lamellis subdecurrentibu.<5, confertis, pallidis, subnitidis, 

Hab. in pratis grarainosis Europfe raro. 0<!or fortis, sapor valde 
amarus. Stipes compactus, 6 cm. iongus, 4 mm. cra.^^sus. Pileiis 
gilvus vel pallide cerviuus. Lamellae diluliores, subgrisca?, passim 
dichotom*. Spor;e 7-8 (j.. longa?. 
3f>. Clitocybe vernicosa l''r. S. M. I. pag. 90. Icon. t. 50. f. I, Hyrr -a? 
Eur. pag. 84. Cooke 111. t. 265, A. ceri^iius spiendens \lb. ei. 
Schwein. pag. 1G9, — Pileo carnoso, plaiio-depresso, obtuso, iev-. 
glabro, gilvo; stipite farcto, teuaci, curt,o, glabro laraellisque decur- 
i-entibus, subdistantibus flavis. 

Hab. in silvis abiegnis Europa3 admodum rara. — Stipe.s 2-4 
cm. longus, tenax. Pileus circiter 6 cm. latus. Garo firma, alba. 
Odor nullus. B. pileo subiafundibuliformi indeque iamelHs longe 
decurrentibus. Celerum tarn bene couvenit, ut liaud distingufim. 
A. /laoidus Sowerb. t. o66, Pers. Myc, Eur. n. SS. 
^O. Clltocybe venUvStissima Fr. Mouogr. II, pag. 'l'89, Icon. r. 50 543 
f. 2, llym. Eur. pag. 84. — Piieo subcarnoso, e cojivexn plaiio. 
obtuso, glabro, aurantio-rutilanto, e.xpallente; stipiie e farcto cavo, 
a^quali, glabro, rut;lo; iamelUs decurrentibus, suboi.stantibus, oo/i- 
coloribus. 

ITab. supra folia coacorvata putrida abietis, loco unibrosissimo 
in horto botanico Up.>^a'lieusi in Suecia. — Specios olegantissima. 
Stipes ^ cm. longn? 4 mm. circiter crassus, basi albo-tomentosus. 152 Agaricinese, Lencosporsc, Clitocybe. 

Pileus 2-5 cm. latus, margine minorum levi, sed raajorum striato 

et elec^anter crenato. Odor nuUus. 
41. Ciitocybe interveniens Karst. Hattsv. I, pag. 63. — Pilco conico ^"^-^ 

denique depresso, convexo, firmo, argiilaceo, centro plerumquQ brun- 

nescente, 10 cm. lat. subpiloso ; stipite et lameilis pallide argilia- 

ceis; sporis obloogis 6-7 :i 2-25. 
Hab. in silvis, Mustiala Fenniae. 
12. Ciitocybe subalutacea Batscli f. 194 {Agar.), Fr. Syst. Myc. I, 545 

p. 90, Epicr. p. 85. Hym. Eur. p. 84. Secr. n. 818, Weinm. Uoss. 

pag. 57, A. pallescens Schum. pag. 311. — Lutescente-pallescens; 

piieo carnoso, molii, convexo-plano depressove, obtuso, inaequ&li, 

glabro; stipite farcto, firmo, elastico, nudo ; lamellis adnato-decur- 

rentibus, latis, subdistantibus, albidioribus. 

Hab. in nemoribus Europae. — FiJeus 2^0-^ sm. latus; stipes 

2^., cm. vei uitra iongus, 4-7 ram. crassus; sporae 0-8 =; 4. Pileus 

expallens. Odor debiiis aniseus vel ol^soietus. 

43. Ciitocybe armeniacea Mont. Cont. VII, pag. 22. — Piieo carnoso 546 
convexo-expanso squamuiis saturatioribus adsperso armeniaceo , 
raargine striato; stipite adscendente farcto, l)asi subbulboso diiu- 
tiori, sursum in pileum diiatato; dameliis tiidyniis coiivexis, piloo 
concoioribus, obtuse adnato-secedentibus. 

Hab. locis umbrosis humidis secus niuros in Brasilia (Wkd- 

DELL.). 

44. Ciitocybe exsanguls Mont. Cent. VH, p. 32. — Alha; pileo car- 547 
noso, tandem explanato, centro depressiuscuio, ociiraceo-punctato; 
margine miro modo undulato-plicato; stipite adscondente suba^quali. 
fistuloso; lameilis tridymis, simpiicibus bifurcatis vel ramosi* {an 
venoso-connexis'?) distantihus adnatis, margine rectiusculo. 

Hab. ad lignum cariosum in silvis humidis provine. Matto-Gros- 
so Hrasiliai (Weddell). 

****) Pileo viridi, pallescente. 

45. Ciitocybe virens Scop. Carn. p. 437 (sub Agarwo), A.viridis Wi- m8 
thering. Fr. S. M. I, pag. 90. Hyra. Eur. pag. 85, Boit. t. \2, 
Buil. t. 176, Larber t. 12, f. 7. Paul. t. 77, f. 3, 4. — Piieo car- 
noso, convexo-expansc, obtuso, giabro, viridi; stipite solido, a^quali, 
giabrftjameilisque adnato-decurrentibus, confertis, tenuibus can- 

didis. 

Hab. in silvis Europae raro. — Pileus 6-S cm. latus, stipes 6-8 
cm. longus, 4-7 mm. crassus. Sequenfe magis regularis. minus te- Agaricinet"e, Leucosporas, Clitocybe. 153 

nax, odora? Cl. Fries typicaui noa legit; pro sequonie facile ha- 
beretur, nisi Kickx, Trog etc. <listinctam urgerent. 

46. Clitocybe odora Bull. t. 550, f. 3 {Affai-.), Sowerb. t. 12, Grev. ^g 
Scot. t. 28, Fl. Dan. t. ICII, Krombh. t. 67, f. 20-22. Fr. Sverig. 
Atl. Svamp. t. 85, Hym. Eur. p. 85, A, amsalus \'evs. Obs. ct Myc. 
Europ. — Sordide virens, teaax, fragrans; pileo carnoso, pl-iniu- 
sculo, lcvi, subrepando, glabro.; stipite farcto, eiaslico, inivquali, 
glabro, basi incras.^^ato; iamellis adnatis, haud confertis, latis, pal- 
lescentibus. 

Hab. in silvis, etiam in pinetis ericetosis, totius Europa^ fre- 
quens in silvis Carolinaj, Americ. bor. ad terrara prope Ssanio- 
durcroka. Odore suavi aniseo et colore sordide n?rugineo, lameliis 
fluuc concoloribus, nunc albidis facile distincta. — Pileus 8 cm. 
latus; sripes 6 cm. longus, 8-9 mm. crassus, inferne usqiie 4 cni, 
metiens; sporie sphoeroideo-ellipsoideve 6-8 c^ 4-5. 

47. Clitocybe Troyii Fr, Epicr. pag. 59, Hym. Eur. pag. 85, Trog. 550 
Helv. pag. 14, A. suaveolens Trog iu Flora 1832, pag. 521, Cooke 
III. t. 102. — Pileo carnoso, compacto, e convexo expanso, obtuso, 
glabro, cijierescenti-albo, opaco; .^tipite solido, firmo, curto, basi 
iiicrassato villoso lan^ellisquo subdecurrentibus, confortis albis, 

Hab. in Helvetia^, Anglijc et Germaniie silvis, — Carne com- 
pacta et statura robusta a priore certo distincta. C/. saaveo/ens: 
differt pileo tenui, demum infundibuliformi, liygrophano, stipite sub- 
farcto, elastico. Fragrantissima. 

48. Clitocybe bifurcata Weinm. Ross. pag, 85, Fr. Hym. Eur. p. 85. — ^51 
Pileo carnoso, convexo -plano, subsericeo, alutaceo-pallescente, mar- 
gine substriato; stipite farcto, fibi'illoso lamellisque adnato-decur- 
rentibus, confertis, simplicibus bifurcatisque candidis. 

HaO. in silvis mixtis, Europa), solitaria. — Stipes 6 cm. longus, 
6-10 mm. crassus. Pileus 6 cin. iatus. Lamellce fragiles, 4-6 mm. 
latae. Ad hanc speciem etiam pertinere videntur A. solidas Lasch 
n. 519 et A. corneus Secret. n. 673. 
40. Clitocybe rivulosa Pers. Syn. p. 369 (Agar.), Fr. S. M. I. p. 87, .^g 
Monogr. pag. lOS, Hym. Eur. pag. 86, Qnel. pag. 214, Cooke III. 
t. 200, A. cupula versicolor Secr. n. 1016, A. ncpluneus Batscli 
f. 118 hujus monstrum. — Pileo e convexo piano, depresso, sub- 
compacto, obtuso, expallente, glabro, rore albido demum rivuloso: 
stipite farcto, tenaci, elastico, subftbrilloso lamellisque adnato-de- 
currentibus, latis, subconfertis, incarnato-albis. 

Hal/. ad vias, vervsuras elc. Europae vulgaris, sed jovo pluvio 154 Agariciiieao, Loucosporie^ Clitocybe. 

tantuni rite cognoscenda. Pileus incarn^tus, rufescens etc, siccus 
albescens, levigatus. Odor gratus, sapor mitis. Antumno seriore 
csespitosa, major, pileo undulato-lobato e. s. p., u! faciie pro sq. 
difforrai sumas. 

**♦**) Coiore albo, candicante. (Caute separes hygrophanas dealbatas '..■i, Pa- 
xiiias albos). 

50. Clltocybe cerussata Fr. S. M. 1. pag. 92, Hvin. Hur. pag. 86, ^>^'3 
Lucand Suit. Bull. 129. Fl. Dan. t. 1796, Weinm. Ross. pag. 58 
optime. Pers. Myc. Eur, 3, n. 195 otc. nec obstat n. 157. — Alba,- 
pileo carnoso, convexo-plano, obtuso, levi, udo, glabrat(!) : sfipite 
spongioso, soJido, tenaci, ©lastico, iiudo; lamellis adnatis. confer- 
ti^simis, tenuibus, dein decurrefitrbus, iftimutatis. 

Hab. vulgata in silvis acerosis, nemoribus etc. Europae. — Sa- 
\to^ njitis, odor vix uUus. Stipes deorsum subincrassatu.s seepeque 
tomentosus {polyrrhizus Otto), Pileus gibbus legitur, sed non um- 
boftatus nec rufescens,- 6-8 cm. latus,- stipes 6-8 cm. longus; spora» 
Siubsphaeroidese 3 ^. diam. v. 4 c; 3. LametI?o haud lutescunt. CfV. 
Ball. t. 118, ab Hygroph. eburneo lamellis confertis tenuissimis, 
stipite glabro diversa. 

51. Ctitocybe difformis Schum. p. 335 {Agar), Fr. Hym. Rur. p. 86. 554 
A. dilatatus Pers. Myc. Eur. 3, n. 188, Sterb. t. !6, A. — Cee- 
spitosa, saspe gigantea; pileo undulato-lobato ; stipite curto, longi- 
ludinaliter rugoso; lamellis demum pallidis; sporis 4-5 w 3. 

Hab. solo pingui vel sub pluviis continuis aiitumaalibus in Euro- 
pa ; abunde quotannls in horto Upsaliae. — Variat pileo primo floccis 
adsperso, 5-18 cm. lato in eodem caespite. stipite majorum 2,5 cm. 
crasso et longo; et hoc modo fere omnes hujus sectionis statura 
in infinitum variant. Est ne vera quidem varietas, sed individua 
prioris luKuriantia, qualia quoque e-xstant praecedentium. 

52. Clitocybe obtexta Lasch .1. c. n. 101, Fr. Hym. Eur. pag. 86, sss 
A. ^ordarius Pers. ex ^aliorum syntentia. A- scHc^us Weinra. in 
Linn. X, pag. 52, Cfr. Ross. pag. 658, ubi etiarr A, viauseosKS 
Fior. Ratisb. 1832, pag. 449, huc ducitur i»t var ^labra viscosa. — 
Nivea; pileo contexto-fibrilloso, dein glabro. viscidulo margins in- 
voluto subtf>-mentoso ; siipite soiido, fibriih^So. iomer,loso-. lamfcllis 
subdecurrentibus, confertis, angustis, aibi-). 

Hab. inter folia coacervata in Kuropa rarius. Veli in pileo pei- 
sistentis luxurie a priore tantum difTerre videtur. 

53. Clitoeybe adsentiens Karst. Mjc. Fenn. pars 111, pag. 53. ~ &56 
Piieo carnoso con- exo-plano, obtuso, levi. (lemum in sqaaraas dis- Agaricinese, Leucospora?, Clitocybe. 155 

rupto, albo; stipite curto, basi subincrassato, albo, floccis nigri- 
cantibus V. 1'uscis squamoso; lamellis adnatis vel demum adaato- 
subdecurrentibus, confertissimis, albis. 

Hab. in areis liorti Mustiaiensis in Fennia. - Pileus 4-6 cm. 
latus; stipes 2,5-3 cm. longus, 4-7 mm. cras5us. Ad Cl. puellu- 
lam s@ refert fere ut Cl. dif^^ormh ad CL cerussalam. Grega- 
ria, ai non ca^spitosa, vulgo regularis. Cum Ag- Sowerbyi in Rat). 
Fung". eur. ed. II, 505 statura omnino convenit. 

54. ClitOCybe pueSlula Karst. M/c Fenn. pars HI, pag. 52. — Pileo ^^'^ 
cariioso, convexo-plano, subumbonat(), levi, glabro, candido; sti- 
pite suba^quali, stricto, elastico, albo, lloccis fuscis v, nigricantibus 
squamoso, basi subincrassato; iamellis adnatis, confertis, albis. 

Hab. ad margines fossarum nec non in palude, in paroecia Tam- 
mela prov. Tavastland in Fennia. — Ab aflini Cl. cerussala raa- 
gnitudine rninori (pileus 2-4 cm. latus, stipes 5-6 cm. longas), sti- 
pite squamulis nigrescentibus obsesso etc. recedit hajc species ele- 
gans. Specimina hujus speciei sicca determinavit Cei. Frios nomine 
Afj. yiimbali. Spone ellipsoidea?, unigufctulaue, hyalina?, longit, 

0-12:^5-7. 

55. Clitocybe phyllophlla Fr. S. M. I. pag. 83, Hym. Eur. pag. 87 s58 
Fl. Dan. t. 1847, Berk. Outl. pag. 109, Pers. et Auct. ex parte. 

— Alba; pileo carnoso, convexo-plano, mox depresso umbilicatoque, 
levi, sicco, velo sericeo circa niargines argentato; sti^ite e far- 
cto cavo, spongioSo fibrosoquo; lamellis adnato-decurrentibus, le- 
viter distaiitibus, ex albo sublutcscentibus. 

Hab. iuter folia varia, pra-cipue Fagi, basi incurva villosa in 
Furopa et in Carolina Amer. bor, — Pileus 0--8 cia. latus; stipes 
6-S cjTi. longuS; sporiji ellipsoidese 6 =; 3 usque 8 w 5. Statura, ut 
proxim:»?, njiro variat, nunc minor solitaria, nunc magna crespitosa, 
piieo undulato loiiato, passiin cuni iamellis nlutaceo, non expallens, 
multo minns h/grophana. Vaga est apud auctores species, etiam 
Hygropi^ianis siccitate dealbatis conspurcataj vide v. gr. Myc, Eur. 
A. hi/drogrammus Sclium. A. cerussatus Secr. n. 672, omnino. 

56. Ciitocybe pithyophiia Fr. S. M. I. pag. 83, Ohs. Myc. l pag. 78, 65^ 
Hyra. Eur. pag. 87, Cill. Cham.. Franc. cum icone, A. phi/l/o- 
phili var. Weinm. Ross. pag. 82, A. pilhyophilus Secr. n. 1011, sed 

in nostro nil rufescentis. Berk et Brootti. n. 1107. — Alba; pileo 
carnoso, tenui, planiusculo, umbilicato, glabro, «xpallente; stipite 
subcavo, e tereti compresso/glabro fbasi albo-tomentoso) ; 'ameliis 
•adnato-decurreniibus, confertss, planis. semper albis. 156 Agaricinese, Leucosporae, Ciitocybe. 

Hab. vLilgaris in pinetis Europ£e. — Pileus 6-8 cm. latus ; sti- 
pes B-8 cm. longus; sporse 6-7 c; 4. Odor gratus. Pileus colore 
puro, in udis aibo, sicco candicante. Simillima est CV. Tuha, eisdem 
locis obvia. 

57. Clitocybe sufaviscifera Karst. Hattsv. I, pag. 65. — Pileo car- 560 
noso, tenui, e convexo plano. subinde demum depresso, orbiculari 
vol subrepando, levi, giabro, viscido, albido, expallente, 3-4 cm. 
lato; stipite cavo, jequali, flocculoso-furluraceo, albido-palienfe, 
4-7 cm. longo, 5 mm. circiter crasso; lamellis longe decurren- 
tibus distantibus, venoso-connexis aiit ramosis albido-palIenti"bus. 

Jla l/. locis muscosis in pineto Syrjo^s in Fennia. — Siniplex 
vel subcaespitosa ; stipes teres, Yu]go Hexuosus, basi tomentosus; 
lamellfe lineares; sporte ellipsoidefe, hyalin e (sub micr.), eguttu- 
latae, 6-8^:3-4; pileus demum passim disco subrufo-maculatn. 
Odor et sapor haud notabiles, Prope C7. p?/hi/op/u'iam collocanda. 

58. Clitocybe iornata Fr. S. M, I. pag. 01, lcon. t. 11, f. 1, Hym. ^gi 
Kur. pag. 87, Berli. et Br. n. 1200, Weinm. Ross. pag. 60, Secr. 

n. 674, lamellis demum virescentibus. Cfr. /1. sapklus Pers. M. E. 
ob lamellas distinctas (quod e terminologia Pers. vix confertas), 
sed reliqua, excepta magnitudine, C/. cerussa/ce. — Alba; pileo car- 
noso, tenui, orbiculari, plano, subdepresso, glabro, nitido; stipite 
farcto, fequali, glabro, striatulo; lamellis decnrrenti-adnatis, sub- 
confertis, planis. 

Hab. in silvis Europ?e raro. — Parva, eximle regularis, inodora, 
stipite tenui, firnio, basi pubescente. Pileus disco passim obscurior, 
2^/g cm, vel uitra latus; sporte 5-6::r3-4. 

59. Ciitocybe opala Fr. Ilym. Eur. pag. 87. — Alba; pileo carnoso, 562 
tenui, convexo^-piano, obtuso, viscoso,- stipite subiistuloso, levi, ni- 
tido; lamellis subdecurrentibus, tonuibus, confertis, 

Hab. in silvis abiegnis Europse, — AftinitatG adhuc incerta, 
hinc ut species propria liaud forte proponenda. Parva. regularis, 
jove udo sicca. 

60. Clitocybe oiorlna Fr. S. M.I. pag, 92, Ilym. Eur. pag. 88, Weinm. 563 
fvoss. pag. 54, Secr. n. 669 ^x ipsc. A. sopinco/a Pers. M E. 3, 
pag. 120 quoad notas essent. — Candicans; pileo carnoso, (enni, 

e convexo explanato, levi, glabro; stipite cavo, rigido, cylindrico, 
squamuloso, basi totnentoso: lamellis subdecurrentibus, confertis, 
subarcuatis, linearibus. 

Hab. inter foiia decidua, pra^cipue in fagetis, raro in pinetis, Eu- 
ropse. — Pileus 2% cm. latus: stipes 6-8 cm. longus. 4-5 mm. A«ariciiie?6!, Leucuspoi<e, Clitoc^be. 157 

crassus. Inodora, unicolor, uda alba, sicca candicans, Sq. ceLerum 
proxima. 

61. Clitocybe candicans Pers. Syn. pag. 456, Fr. S. M. I. pag. 91, ^^* 
lc. t. 51, r. 3, Hvni. Eiir. pag. 88, Sauiid. et Smith t. 39, 1". 1, 
Weiiim. Hoss. pag. 87, Secr. n. 1014, Bull. t. 575, f. E. — Alba,- 
pileo carnosulo, e couvexoplano depressove, ieui, e rore sericeo 
tenui candicante, nitente; stipite subfistuloso, levi, ceraceo, nitido; 
laineliis adnatis, confertis, tenuibus, dein decurrentibus. 

Hab. ubique locis humidis silvarum inter falia in Kuropa, in 
Carolina Amer. bor. et Feradetiya Ceylon Indiae (Thwaitbs). — 
Parva, tenax, morphosi Cyathiformium, cum quibus a Bulliardo 
acutissimo jungitur, sed uda alba, sicca candicans. Slipitis indoie 
ad Omphalias magis accedit. Pileus 2',(, cm. latus; stipos 2-6 cm. 
longus, 2-5 mm. crassus; sporse 4-0:^4. 

62. Clitocybe dealbaia Sowerb. t. 123, Fr. S. M. [. pag. 92, (sensu 565 
latiore) Hym. Fur. pag. 88, Pers. iMyc. Eur. 3, pag. 120, Grev. 
Edin. pag. 376, Secr. n. 1018, Hogg et Johnst. t. 10, Weinm. Ross. 
pag. 61. — Aiha; iiileo carnosulo, e convexo plano revolutoque, 
levi, glabi'o, .subnitente; stipite farcto, toto fibroso, tenui, aequali, 
apice subpruinoso; iamellis adnatis, confertis, tenuibus, albis. 

HaO. in campis graminosis Europa). — Parva, mitis, stipitis in- 
dole a pr?ocedente distinctissima. Pileus nunc orbicularis, nunc valde 
repandus 2 cni. vel uitra latus; stipes 2V2 cm. longus, 4 mm. craS- 
sus; sporai clli[)soideie 4 c; lYi-2. /1. ericeto^-um I>ull. differt la- 
mellis distantibus et ionge decurrentibus. Var. minor Cooke 111. 
t. 173, Vogl. Obs. Agar. p. 1:5, t. I, f. 7, a-c. Sporai ovat«?, 5-7 ^; 
2-3; basidia 16-18:; 4-5; sterigmata 2:^1. In Britannia et Ita- 
lia bor. 

63. CSitOCybe Augeana Mont. Syli. Crypt. n. 336. — Cyespitosa; pileo o6t* 
e convexo depianato-concaviusculo, albo-alutaceo, margine primum 
involuto sericeo, dein patente undulato; stipitibus ascendentibus plu- 
ribus basi connalis, albo tomentosis, incrassatis, superne fistulosis 
fibroso-sericeis; lamellis ina^qualibus polydymis confertisque (intio 
obtusis acie crassiusculis, tandem tenuescentibus) angustis concolo- 
ribus, ulroque fine attenuatis, dente stipiti adlucrentibus, venis hinc 
inde coiinexis. 

Hab. in iisd^m pulviuis ubi colitur A. cainpesfris ad Nannetes 
Gaili<e detexit cl. Auge, cui dicata species. Odor farina^ rocentis. 
Pileus adultus et expansus 3 cm. latus, sericeus, tenuis, junior 
centro grosse verrucosus. Stipes basi iucurvus, 3 ad 4 cm. lon- 158 -Agarioineie, Leucosporac, Clitocybe. 

gas, ad 8 liirn. crassiis, apice leviter atteiiuatus, interdurri et ex- 
centricus. Laineilce aquosae, sublanceolatct'. Hynieniibn« teiiuissi- 
inum, e sphorophoris brevibus clavatis apicem versus articulatis, 
articulo supreuio oblongo, compositum. Spora? quinata?, albas, hya- 
linae, obfongfe, nucieo inconspicuo. Trama celiuloso-fibrosa anasto- 
mosans. Loco natali odoreque faiina? recentis a 67. dealbata affini 
prnp>sertim recsdit, cui ceterum siniiiis. 

M. Clitocybe gaHinacea Scop. Carn, p. 433 (Agar.), Fr. Epicr. p. 59. 5^7 
Hym. Eur. pag. 88. Cboke 111. t 174, Huss. I. t, 39, A. dealbatus 
aggeralis S. IM. I. pag, ,92, (var. excentrica e loco). A. peltideus 
Pers. M. E. 3, pag. 121, Bolt. t. 4, f . 2 ob lamellas decurrentes 
hanc potius, quam Cl. Michelianam, licet minor, exhibet, — Alba, 
acris ; piieo carnosulo, e convexo depresso, ieVi, sioco, opaco; sti- 
piie solido, ?equali, tenui, levi; lamellis sub iecurrentibiis, confertis, 
tenuibus. 

Hab. in salicetis aliisque locis humosis inuscosis Europ^e. Ha- 
bitus prorsus prsecedentis, nulio modo mutabilis. Differt piko haud 
revoluio, planiusciiio, semper obtusissimo ot praecipue habita alieno 
op.aco, sapore subacri. Pusilia; stipes 5 cm. longus, inierduTri sub- 
tiliter fiQcculoso-pruinosus; pileus circiter Z^j^ cm-. latus: spora? 
4-6 c: 4. 

65. Glltocybe albissima Feelc 26 Rep. pag. 53. — Pileo corivexo v^el 56S 
expanso, sicco, glabro. molli, pure candido; stipite agquali, glabro, 
solido, albo; lamellis coTifertis, breviter decurrentibus, albjs, ple- 
risque basi furcatis. 

Hab. ad terram in silvis, Croghan Amer. ber. Fungus in cir- 
culos nascens, 5-8 cm. altus; pileus 5-8 cm. iatus, 4-6 mm. crassus. "^^ 

66. ClitQcybe conspurcata B. et Rr. Journ. Linn. Soc. Xf, pag 517. — 
Sordide aiba, subliiiter tomentosa; piieo depresso, tejiui, carnoso 
toto particuiis iiueisque sordidis rugoso; stipite subaeqyali striato ; 
lameilis, angustis (lecurrentibas. 

Hab. ad terram, Ceylon Indise (Thwaites). — Pileus 6 cm. 
latus, tenuis sed carnosus obtuse umbonatus, siccus veluti excre- 
mentis nigris quorumdam insectorum conspersus , stipes 5 cm. lon- 
gus; lamellge vix 2 mm. latae. Singularis. species affinitatis admo- 
(ium incerta;. 

il. [MtTORMES. Pileo disco carnoso, margine tenui, primitus umbonato, dein 
expauso depressoque, irrsgulari. Lamellis inyequaliter decui-rentibus, hinc 
breviter, illinc longius, interdum etiara uno latere rotundatis v. attingen- 
tibus tantum, ut in Trichoiomatibus. Siipite extus subcartilagineo, sed Agaricineae. Leucosporae. CliLocybe. 159 

fibroso. Cie:;!pitosfle, saipe connatae, forma valde varia?, interdum vero soli- 
tariee. (Cl. fumosa mediurn tiinet locunri inter iias et Disoifornies). 
(irex ita naturalis, ut proteas et meteoricas forrnas ad species definitas dif- 
ficiHimum 5it, forsan frustraneum, reducere. Proponam insigniores, jam 
descriptas, Iteratis vieibus leetas, dubias quasdam negligens, sed etiam 
propositas vere diflerre affirmare non Jtudeo. Fr. I. c — Cl. Quelet ad Tri- 
choloma ducit hanc seriem. 

67. Clitocybe ampla Pers. Syn. pag. 359, Fr, S. M. I. pag. 95, fcon. 570 
L. 58, Hym. Eur. pag. 89, Kickx pag. 143, Cfr. Secr. n. 819, sq. 
magis accedens. in quercelis. - l^ileo carnoso. convexo-plano. sub* 
repando, fragili, levigato, subh ygrophano, disco compacto, mar- 
gine tenui, nudo, mox pater)te reflexoque; stipite solido, valido, 
subcartilagineo, nudo, albo, apice subvilloso: Jamellis decurrenti- 
bus, subconfertis, latis, e fuligineo sordide Hlbts. 

Hab. in silvis montanis acerosis Europae inter muscos grega- 
ria, subcpespitosa ; in Smolandia haud rara. — Vulgo amplissima (pi- 
leo 8-20 cm. ve! ultra lato; stipite 15 cm. longo, 2^2 cm. crasso; 
lamellis 2'/g cin. latis) sed etiam minor. Fileus subgibbus, num- 
quam depressus, e fuligineo Jividus, ,nunc glaberrimus, nijnc vir- 
gatu^s, sit^cus canus, quasi sericeus. Laioellse uno latere ssepe si- 
nuat«, crispulse, serrulatas; sporee ellipsoideae 5-7 ;:; 3V2-4,l-guttu- 
latae, hyalinae. Stipes apica subincrassatus, villosulus. Odor nuUus. 

68. Clitocybe molybdina Bull. t. 523 iAgar), Fr. S. M. I. p. 49. Hym. ^71 
Eur. p. 89. — Pileo carnoso, campai\ulato-expaiiSo, late et obtuse 
unibonato, levi, glabro, margine tenui, lecto: stipite solido, valido, 
fibroso-striato, sursum farinaceo-squamuloso, pallescente,- lamellis 
adfialis, latis, integerrimis, planis, e corneo pallescentibus. 

Hab, in silvi^ frondosis Ruropae Ccespito;>a. — Ampla solida, sti- 
[lite sursum incrassato, 11-16 cm. longo. 2'/2 cm. crasso; pileo 
14-16 crn. lato, fuligineo, subexpallente, glabrato, disco praecipue 
livido-rufescente. Lameilae nofi sinuatiji -(a d'un gris blanchatre for- 
ment avec le pedicule un angle droit » Rull.), p^ssim dente d<3- 
curren4es; hitic rninimG Pluteis affinis, potius quaerenda in A. f'u- 
mcso Pers. ic, pict. et A- pullo Secr. w. 821 (miniine Peri^.). 

69. Clitacybe schizophylia Berk. Fl. Tasm. pag. 242. -— Caespitosa, 572 
connata; pileo canvexo, stipite^ cartilagineo-fibroso, basi spongioso- 
tomentoso; lamellis decurrentibus demutn margine fissis. 

Hab. in ligno putrt in Tasmania (Akchkr). — CL co/fmtoe sub- 
affiniie: pileus S5-30 mm. d, 

70. Ciitocybe coflfeata Fr. S. M. 1. pag. 85, lcon. t. 54, Hym. Eur. 573 
pag. K9, Trog. Helr. pag, 62, a. Lucand Suit. Bull. t. 30. — Pileo 160 Agaricine?'. Leut'osporie,'Clit-oc.ybe. 

o conico-hemist>ha?rico phiiiiu.sculo, levi .sed virgato-suhtigrino, diseo 
coinpacto, nigro-puuctato, margino tenui^^subinvoluto; stipite l\ir- 
cto, elastico, glabro lamenisque decurrentibus, confertis, angustis, 
arcuatis, integerrimis sordide albicantibus. 

IJab. in pinetis EuropsB. etiam in quercetis, specimin. paucis 
conjunctis. Praecedd. minor, obscurior. Stipes utrinque vel a basi 
attenuatus, 8 cm. longus, 8-9 mm. crassus; pileus O cm. latus, 
udus fusco-cervinus, dein fuligineo-griseus, siccus politus, nitens, 
cervinus, glaber, sed sub lente fibroso-reticulatus et disco puncta- 
tus; f-porag 0-7 y. diam. SchaeU". t. 64, non male etiam hanc 
refe! t. 

71. Clitocybe decastes Fr. S. M, I. pag. 4^, Icon. t. 52, Obs. 2, pag. 574 
105, Hym. Eur pag. 90, Weinm. Ross. pag. 27, Quel. pag, 50, 
Secr. n. 695,^ — Pileo convexo-plano, undulato, subumbonato, levi, 
glabro, unicolori, expallente, disco compacto subumbonato; sttpit(? 
solido, glabro, apice pruinato lamellisque rotundatis adnatisve, con- 
fertis, subundulatis albis, 

JJab. in quercetis et fagetis Europa?, stipitibus circiter 10 jun- 
ctis. — Magnitudine maxime varians, larvis valde infesta, unde 
fragilis fit. Stipes aiqualis vel basi incrassatus, apice obsolete prui- - 
natus. 8-10 cm. lougus, 2,5 cm, circiter crassus; pileus lividus v. 
canus, siccus fere albidus. Lamellis albis haud arcuatis, 5-8 mm. 
latis, a prioribus ceterum mox dignoscitur; sporte 6-7 s 2-3. — 
Secr. n. 096, vix differt. Comparanda cuni Cl. c>yplarum. 

72. Clitocybe aggregata Schaeff. t. 305, 306 {Agar.), Fr. Hym. Eur. 575 
p. 90, Cooke 111. t. 182, (f. brevipes). — Subtenax; pileo carnoso, 
convexo-expanso, n^quali, i'epando, nitido, demum expallente, sub- . 
sericeo-virgafo; stipite farcto, inaequali, subfibriiloso, deorsum at- 
tenuato; lainellis inajqualitor decurrentibus, confertis, 'flaventi- 
carneis. 

Ilab. in quercetis Europa?, caispitosa, valde irrejularis, snepe 
exceutrica, lobata, habitu fere PL ostreali. Stipes nunc longior, 
nunc brevior, aibo-rufescens. Pileus e griseo-Iivido rufesceris ma- 
culisque obscurioribus notaLus. Sporie obovatcC, granulosa?, hvalina^ 
8-9 ::; 6,5-7 copiosa^ lamellas denique conspergentes. Vesca, sed te- 
nax. Huc spectare viJetur CoU>jbia inarmiKata Schulz Verhandl. 
Herm. 1884 pag. 19, t. II, f. 1. — Vere legit Fries var. parvam 
tenuem, laiuellis sordidis; cfr. A. plicatum Pers. M. E. pag. 78 
variis aliis simul accedentem. 

73. CHtocybe apposita Britz. Derm. et Mel. pag. 189, f. 192. — Inter 576 Agaricineae, Leucospora), Clitocybc. 161 

C(. aggycgdlam et CL horlenscm media; lamellis albo-brunneolis, 
griseolis, crassis, confertis; sporis 8 i^ 4. 

llab. iu silvis Fischach Bavariae, aut. — Odor farinaceus. 
14. Clitocybe hortensis Pers. Syn. p. 302 {Agar), Secr. n. 097, Batt. 577 
t. 21, D., Fr, Hym. Eur. pag. 90. — Cajspitosa; elastica, pileo c 
subhemisphaifico planiusculo, obsolete umbonafo, fulifjjineo, subnigre- 
scente; stipite cavo, subundulato, deorsum incrassato; lamellis ina3- 
qualitor decurrentibus, subcontortis, ex albo incarnatis. 

Hab. in hortis Europio australioris. — Stipes cm. longus, 4-6 
nim. crassus; pileus 5 cm. latus, nunc nigrescens, nnnc fuligineo- 
lividus V. subrufescens; lamellaj mm. lat;ie, margine erosula. 

75. Clitocybe anapacta Letell. t. 643, Fr. Hym. Eur. pag. 90. — 578 
Casspitosa; pileo carnoso, depresso, inaequali, repando, glabro, brun- 
neo, margine incurvo; stijiite solido, deorsum subattenuato, glabro, 
pallescente; lainellis irregulariter decurrontibus, latis, sordide ar- 
gillaceis. 

Hab. ad terram GalliiK. — Kx icone sat insignis, 8-10 cm. alta, 
stipite unciam crasso. Pileus in medio deprossus, 5-8 cm. latus, 
disco excepto admoilum tenuis, Lamellaruin insertio varia. 

76. Clitocybe elixa Sowerb. t. 172, Berk. Outl. pag. 109, Cooke 579 
111. t. 280, Fr. Monogr. 114, Hym. Lur, pag. 91. — Pileo e con- 
vexo explanato deprossove, inaequali, repando, disco umbonato, sub- 
tiliter virgato, carnoso, ceteruin tenui, fuligineo-albido; stipite so- 
lido, siibtiliter iloccoso, soidido; lamellis iniequaliter-decurreutibus, 
distantibus, venoso-connexis, albis. 

Hab. in silvis Hritamna;; in Suecia scmel legit Fries. Facies 
hujus speciei omnino Hi/grop/iort caprmt. Sola hujus gregis non 
c;espitosa. Siipcs 5 cin. longus, 13 inm, crassus; pileus 5-8 cm. 
IhIus, expallens, demum habilu sericeo. 

77. Clitocybe fumosa Pors. Syn. p. 'MS (Agar.), Alb. et Sowein. p. 175, 580 
Vr. Syst. i. pag. 50, Monogr. I. pag. 115, (ubi lapsu calami dicta 

A. nebularts), Icon. t. 54, f. 2, Hym. Eur. pag. 91, Weinm. Ross. — 
Subcartilaginea, rigida; pileo carnoso, convexo-plano, obtuso, levi, 
expallente, pellicula adnata; stipite farcto, apice subpruinoso la- 
mellisque adnatis, subconfertis lividis vel sordide albidis. 

llab. in silvis tam frondosis, quam acerosis, Europje et Amer. 
bor. sippe ca3s[)itosa. — Pilens 2-8 cm. latus, stipite 6-8 cm. ion- 
gus, 4-7 mni. crassus; sporre subsphajroidcfB a. diam. Color pilei 
variat plus minus obscurus. Species litigiosa. Icones partim dubia?, 
partim aliense. Pers. lc. pict. t. '7, f. 3, recedit a fungo in Synopsi 

11 16> AjrarieineiO_. Leucospora?, Clitucybe. 

doscripto ot i!i Myc. Eur. jungitur cum A. virgaio. !.etell. t. 669 
justo robustior et facie aliena. Elarzeri t. 73, sistit. .4. porUnto- 
sum. A. nebularis Vivian. forte hujus loci. 

78. ClltOCybe tumulosa Kalchbr. Fung. Hung. pag. 13. t. 5, Fr. Ilym. 581 
Eur. pag. 91, Cooke 111. t. 105. — Cifispitosa; pileo carnoso e co- 
iiico expanso, uriibonato, levi, glabro, utnhriiio, e.xpallente; stipite 
Solido, floccoso-pruinoso, pallido: laniellis leviter eniargiuatis de- 
currentibusque, confertis, ex albo cinerescentibus. 

Hal/. \n pratis silvaticis, praesertim ad radices Cirsii lanceolati, 
prope Olazzinum Scepusii et prope flereford Britannias (Dr. Bull.) 
Tabula citata sistit forraas vaide diversas, ut afdnitas aegre indi- 
cetur. Fig. infima 67. humosam refert; figura5 duae superiores si- 
nistra> Tr. pedi-caprce adulto respondent (hoc junius similes tutnulos 
ac supra citatos format) ; fig. duae superiores dextr^e regulares, 
piloo compacto, iamellis longe decurrentibus, ^peciei forsan typus. 
Lamellis nunc emarginatis, nunc decurreatibus, vegetatione cespi- 
tosa et formis irregularibus. Difformiu^n typurn pr.ebet. Sponje, 
6-7=4 

79. ClitOCybe humosa Fr. Epicr. pag. 60, II ym. Eur. pag. 92, Quel. ^^- 
pag, 51. — Fragilis; pileo carnoso, tenui, plauo, obtuso. re[)ando, 
glabro; stipite subcavo, curto, lequali, demuia compre?;?o laiiiellis- 
que planis, utrinque attenuatis, adfixis (haud decurrentibus), sub- 
confertis, albidis. 

HaO. in terra humosa, immo congelata, Europa», Cc-espitibus sti- 
patissimis, quasi detrusis, copiosissime. Stipites basi omnino con- 
nati, vix 2,5 cm. longi, 4-6 nim. crassi, laterales adscendeutes. 
Pilei nunquam uuibilicati, 2,5 cm. lati, fusci, haud expallentes nec 
hygrophani. 

80. Clitocybe Sadleri B. et Br. Ann. Nat. Hist. n. 1734 bis. Cooke '^^^ 
III. t. 127. — Ciespitosa, fortiter odorata; pileo plano-depresso 
vel umbilicato, luteo, ceutro bruuneo, [»rimitus sericeo, demum 
ceutro glabrescente; stipite inferne incrassato, luteo. tibri lis brun- 
iieis prfedito, dein glabro; lamellis citrinis, teuuibus, confertissimis, 
niargine integro. 

ffab. in ligno quercino in calidariis, Edimburgh Britaniiia'. — 
Pileus 5-6 cm. latus ; sti|)es 8-10 cm. longus, 4 mni. crassus, basi 
excepla. Afiinis C i/Jv.den/i Schwz. Sapor intense acris. 

81. Clitocybe illudens Schwein. Car. u. 604, Fr. Epicr. pag. 66. — m 
Pileo carnoso applanato, urabonato, obscurius virgato, margine in- Agarioinefe, Lcucospora^ Clitooybe. ^63 

flexo glahro; stipite .solido, l()ni,ns.sirn(), coinpfosso, basi attenuatu ; 
lainellis (jecurretitibus, confertissimis, teuerrirnis rauiosis. 

Hab. in America boreali, — Rxtus iatusquo uiiicolor, f.ietens, 
valde distincta. 

82. Clitocybe marmorea 1'eck 24 Rep. St. jMus. N. Y. p. 01. — V\W.o &85 
caiwioso, tenui, couvexo, glabro, albo, maculis fuscis aquosis obsi- 

to ; stipite firmo. solido, longo, vulgo curvo at(]ue basi levitor in- 
crassato. albo, pruinoso; lamGllis confertis, angustis, arcuatis, inae- 
qualifer decurrentibus; sporis globosi^ 4 j.. long. 

Hab. in lignis vetustis in silvi.?, Greig Amer. i)or. — Ctcspi- 
tosa, statur*a 10-15 ciu. ad;o(iuans, pileus 5-10 cm. latus, stipes 
12-20 rnm. crassus. .\ftluis C. illudenti et colore, at uuibiMiis al)- 
sentia recedit. 

83. Clitocybe crocobacha V>. et. l!r. .Journ. Linn. Soc. XI, pag. -^IH. — 5S5 
Flava ; pileo e couvexo umbonato plano, fulvo-vir'gato, lovi ; stipite 
subrequali, e farcto cavo striato ; lamellis angustis demurn decur- 
rentibus. 

Hab, ad terrain, Ceylon India? (Thwaitbs). — Pileus 8 cfn. 
latus, demurn fere ccjncolor; stipes 6 cm. longns. 8 mm. crassus; 
lamellfe -i mm. Iat;e, arcuatae primitus leviter postice rotundatrie. 
AtTinis CL ii/udenft. St\])e< interdum counatus. Mycelium fibrosum. 

84. Clitocybe adunata Secr, n. 820, Fr. Hym. Kar. p. 92. — Pileo 58? 
carnoso, firmo, convexo-plano, e gibl)osi) depressf), ina^quali, gla- 
bro,, udo, demurn viscoso; stipite solido, valido, torto, glabro, coiu- 
presso, deoisura attonuato, candido; laujellis adnatis, insequaliter 
decurrentibus, confertis, erosis, e rufescenti-corneo sordide carneis. 

Jlab. in fagetis liuropfie. — Ampla connato-caespitosa, laUida, 
piloo ex albo rufescenti-tigrino, deinum rufo.-corneo, putrescens 
glutiiiosa. 

85. Clitocybe connata Schum. pag. 299, Fr. S. M. 1, pag. 07, Ifym. f,88 
PiUr. pag, 92, Fl. Dan. t. 19U8. — Candida; pileo carnoso, touui, 

« conico expanso, ina^quali, nudo, udo, umbone obtuso ovanido; 
stjpitibus cavis, amplis, glabris, tuberoso-connatis; lamellis iiuo- 
qualiter decurrentibus, angustis, confertis, subarcuatis. 

Hab. locis humidis silvarum Europai. — Ampla, sed tonui.*:, 
non viscosa; pileo 8-10 cm. lato, ; sti[)ite 8-l.'> cm. iongo, 1-2 min, 
crasso. Spora^ 8^3-4. — [Socr, n. 69() potius var. expallons cujus- 
dam speciei, v. c. .4. decasfix vel sectionis antecedontis]. — Vai-. 
hebepodia Fr. S. M. 1, pag. 97, Hym. Eur. p. 92, Cl. connata v. 
Micheliana lires. F. Tiid. p. 29. t. XXXIII, Mich. t. 79, f. 1. A. 164 AgaricinesD, I.eucosporaj, Clitocyhe. 

polijccphalua Pers. Myc. Eur. 3, pag-. 75. Pileo cariioso, (lernum 
plano, depresso, 5-10 cm. lat. injequali, pruinato, griseo-cinereo; 
stipite farcto v. sabcavo, canrjido, 4-10 ctri. long., valido, lanugi- 
noso larnellisque decurrentibus, albis. In Italia, conuato-ciiespitosa, 
pileo cinereo-pallente. Spora^ hyalinaj 6-7 s 2-3; basidia clavata 
25-30 s 4-5. 

<S0. Clltocybe opaca Witb. Sow. t. 142, Pers. M. E. 3, n. 162, 17(>, 5so 
190, Fr. Hjin. Eur. pag. 03, A. cerussatiis /3. Fr. Linn. 1830, 
Weium. Ross. pag. 59, A. crelaceas Pers. Syn. iion Syst. Myc. A. 
canus Schum. — Alba; pileo carnoso, convexo, expanso. uuibo- 
nato, repando, levi, rore floccoso obducto; stipite farcto, subRbril- 
loso, insequali, flexuoso; lameliis adnato-decurrentibus, confertis- 
simis, albis. 

Hab, in silvis Europa^ rarior, nunc connato-coespitosa, nunc 
sirnplex. — Maxime affinis Cl. cerussafiV, cui olim subjuncta et a 
(jua aliorum suasu tantum nunc separatur. Pileus 4-5 cm. latus; 
stipes 6-S cin. longus, 6 mra. crassus ; spor« .5-6:^3. 

87. CHtoCybe marzuola Fr. S. M. pag. 84, Hym. Eur. p. 03, Mich. 59" 
• t. 74, f. 9, Cfi". A. obesam Witli. — Pileo carnoso, compacto, 

explanato, subdepresso, !evi, repando; stipite crasso, curto lamel- 
lisque inasqualiter decurrentibus, albis. 

Hab. in alpibus Itali.T sub nive martio. — Solitaria, pileo ob- 
scui'0, forma obesa difTormi insignis, afrjnitaiis incertic. Pileus 2^2 
cra. latus; stipes 2^fn cm. crassus et longus. 

88. CHtocybe aperta Peck 30 Rep. St. Mus. N. Y. p. 38. — Pileo 591 
Gonvexo, demum expanso vel centro depresso, saepe iri^egulari, al- 
bido lilacino tincto, duabus vel tribus zonis fuscis ornato; stipito 
curto, seqnali ve! versus basim attenuato, solido, aibido; laraeHis 
confertis, adnatis vel !eviter decurrentibus, albidis, sa?pe roseo-palle- 
scenti tinctis; odore farinae, sapore ingrato. 

Ilah. in herbosis, in pascuis atque iuxta margines viarum, Ma- 
ryland, Otrego county America bor. — Gregaria vel caespitosa, 
2^/.,-5 cm. alta, pileus circiter 21/0 cm. latus; stipes 2 mm. cras- 
sus. In speciminibus exsiccatis !amel!a; saepe pallido-cinnamomea? 
evadunt. 

89. CUtocybe monadelpha Morg. Myc Miami II, pag. 69, t. IV. — ^02 
Dense csfjspitosa; [)iIeo carnoso, convexo, dein depresso, prinio gla- 
bro, dein squamoso, melleo, pailide brunneo vel rufescente ; stipite 
elongato, solido, curvato, filiformi, fibroso, basi attenuato, pallide 
brunneo vel carneo-colorato ; laraellis brevibus, decurrentil)us non Agaricinef«>, Leucospor», Clitocybe. 165 

confertis, paliide carneo-coloratis; sporis albis, irregularibus, 7- 
6 :. 5,5. 

Hab. In terra in trnncis udis Miami Vailey, Ohio. — Pileus 
if,b-7 cm. latus, stipes 7-17 cm. longus. 

90. Cliiocybe Bourgaei Mont. Cent. Vl, n. 25 et Syll. Crvpt. n. 337. r'P3 
— Fasciculato-caispitosa, tota glutinosa; piieo liemisphafirico fu- 
sco-brunneo, mui-gine demisso, disco rugoso; stipito lameilisque cou- 
Goloribus subconfertis, madidis tremeiiosis, palli(iis obtusis, deor- 
sum aitenuato-iistuloso. 

Jfad. e fissuris trunci Spartiocytisi nubipfiui egrediens 
in rHonte ignivomo insul^e Teneriffa^ (BouftGKAu). — Hic fungus 
humoris ambiontis sic avidus est, ut vix exsiccari posijit. Odor gra- 
tus, sapor duicis fere saccharatus. Edulis. « An novae sectionis 
typus?)), 

111. iNFUNDiuunFORMES. Pileo a rlisco camoso versus uiargiiios attonuato, de- 
muiii toiu infiindibulilbrnii ;itu oentro piv.riindo tnnhilioato-iiepresso. Sti- 
pit<,'^ spoDgioso, (ibroso-corticato. i.amellis de.scemientibus, prirnitiis longe 
et a^qnaiiter dccuiTeutibus. — Piloiis saepe decolor vel expallens, serl noii 
hygfophaims. 

*] Pileo colorato pailescenteve, superficie (sub lente saltim) innato-lloceu- 
losa ve^ sericea, bihula, non udu. {A. giganfeuf^ ad Paxillos reiatus et vix 
diibie plures ad hoc geuus transferendi). 

91. Cijtocybe maxima Garfn. et Meyer Fl. Wett. pag. 329 cx: .\lb. 594 
e.t Sdiw. p. 215, Secr. n. 092, Fr. Hym. Eur. p. 93. Buxb. Cent. 

4, t. 1, A. giganteus Leys. et Auct. A. infandibuli/bvmh Ifoffiu. 
A. afereopus Pers. M. E. 3, p. 72. — Pileo carnoso, tenui. sub- 
Maccido, sicco sericeo-Ievigato squamulosove, late infundibulifor- 
mi, (lisco compacto, subumbonato ; stipite spongioso-farcto, com- 
pacto, eiastico, attenuato, fibrilloso^striatoj lamellis longe decur- 
rQutibus, subconfertis, albidis (vix lutescentibus). 

Ilab. in silvis frondosis umbrosis Europae et Amer. bor. — 
Pax. giganteo elntior, olida, alutaceo-pallescens albidave; plleo 10- 
35 cm. lato, margine levi ; stipite 1) cm. longo 5 cm. crasso ; spo- 
ris sphirroideo-ellipsoideis, A-i)^\y-i vel 8 s 4. Sq. proxima, ut 
ejus lusus luxurians facilo credatur. Cfr. Fr. El. Fung. p. 13, y. 
02. Clitocybe infundibuliformis Schaeff. t. 212 {Agar.), Fries EI. p. 12 fi95 
a. gibhu, Hym. l''ur. p. 93. Cfr. Weinm. Ross. pag. <S0. fReliquas 
varr. ad libitum et in usum tironum separatas omittimus, quum 
de omnium nexu nuilum dubium). A. gibbus Fers. Syn. pag. 449. 
— Pileo carnoso. e compacto molli, primo Convexo, umhonato, in- 166 Agaricineje, Leucosporfc, Clitocybe. 

nato-sericello, deiii infuiidibuliformi, flaccido, expallente; stipite 
spongioso-farcto, moUi, elastico, deorsum incrassato; lamellis longe 
decurrentibus, vix corifertis, candidis. 

Hab. inter muscos in campis et silvis mnntosis Kuropae vul- 
gata. — Odor gratus. Statura media, 6-8 cm.; stipes 4-18 rnm. 
crassus,- pileus 6-8 cm, latus disco carnosior, margine tenuis (num- • 
quem rjclu^j, sed sub lente sericellus), colore ut plurima^ hujus se- 
ctionis varius, ex rnfescente in alutaceum et album transiens, sed 
non primilus arbus, optime monentibus Ali). et Schw. pag. ^l?; 
sporffi 5-6 i:r3-4. 0. Catinus differt piieo glabro, hinc Secr. n. 99 
potius hiijus loci. 

98.' Clitocybe leiphaBmia Mont. Syll. Crypt. n. 3.33. — Solitaria, ma- r.96 
^^na, unicolor, pallida; pileo carnoso e convexo plano subdepresso, 
levi' giabrQ, sir.co alulaceo, margine erecto sinuato; stipite curto ob- 
llbnlto V. obovoideo, o spongioso farcto cavo; lamollis confertis con- 
nexis, utrinque.atfenuatis, adnato-decurrer.tibus, vonoso-connexis. 

Hnh. ad terram prope Columbum Amer. fced. (Sullivant). — 
I*ile.-5 cum ^lipite obconicus, 10-12 cm. ftltus, tamlom explanntus 
et 15 enj. diamelro metions, initio convexu's,' tandem leniter de- 
pressus, margino sinuoso erocto ob lamella-s prostantes cronalo- 
denticulatus, levis (vjscosus ?), ut lotus fungus pallidus (unde no- 
men), in speciinine sicco vero alutaceus et nitidus, tactu mollis. 
Caro sesquimillimetrum crassa e duobus stratis compo^^ita: stra- 
tuin superins compactum et casei subsiantiam referen*>, inferiug 
v«ro (quod singulare) fibroso-Ianosum et oodem modo cum stipite 
- spongiosum. Stipes levigatus, basi subattenuatub, f> cin. longus. 
3 cm. sursum in vivo crassus, Lamelln^ tetradvmde; confertiusculee. 
longiores ^convexte, 7 mm. medjo late, Y, mm. cra.ssr!S, utrinque at- 
tenuatae, adnato-decurrentos et venis transversis simul, pra-sertim 
inedio, connexse. Hymenium e basidiis et cystidiis, illis clavatis, his 
obtuse acuminatis, utrisque longitudine aiqualibus, 30-40 /j. attin- 
gentibus, constans. Spora^ alb;^\ ex ovoideo oblongie, 7-8 p. longa-'. 

94. Clitocybe membranacea Fr. El. p. K^, Hym. Kur. p. 94, Fl. Dan. r.o? 
t. 1012, Saund. et Smith t. t».3, Paul. t. 00, f. l. — Piloo oxum- 
bonato stipiteque requali, teuuiore; cetera C. infandibuliforinis. 

llab. in pinetis Europu^ et Afi'ica). — Inter C. infandibulifor- 
mrm et C. sqnanmlosam quasi modia. Pileus 8 cm. latus; stipes 
10 cm. longus. 12 mm. crassus ; sporfc subfusoidea^ 7 a. long. A. snb- 
cyalhus Schum. et Secr. n. 99c5 vidctur inedia forma. 

95. Ctitocybe squamulosa Pers. Syn. p. 4 19 {Ar/ar.), Fr. S. M. p. 82, ■>^- Agaridineae, LeUcospor.e, Clitocybe. \C>'i 

Obs. 2, pag. 197, Ilym. Eur. pag. 94, Weinrn. Ross. pag. 82. — 
Pileo carnoso, tenui, obtuso, squamuloso, primitus obtuso, profunde 
infiindibuliformi ; sMpite spongioso-farcto, sursuni aitenuato, ela- 
stico; lainollis decurrentibus, distantibus, albis. 

Ilalj. in pinetis Europ;e, pracox. — Minor, flaccida, subinodora, 
pileo fuscesceriti-aUitaceo, 2-4 cm. lato, sqnamulis evidentibus, ob- 
scurioribus, passim secedentibus, stipito 4 cni. longo. 
90. Clitocybe pervisa Hritz. Denn. et Mel. p. 189, f. 195, 67. squa- ^9^ 
muloscc affinis,- lameliis albidis, copiosis, firmis; sporis 6 ^; 4 ; carne 
subinodora. 

Ilab. \n Siebentisciiwald inter muscos Bavarije. 

97. Clitocybe trullaeformis Fr. S. M. 1. pag. 174, Hym. Kur. p., 91, r.oo 
l'erk. et Rr, n. 1108, Trog. Helv. n. 67. Sommerf. Lapp. 2f)7. --- 
Pileo carncso, obtuso, demum infundibulifortiii, floecoso-villoso, 
margino explanato; stipite farcLo, elastico, i-equali, striato; lanlel- 

lis decurrentibus, subdistantibus, venoso-connexis, candidis. 

Ifab. in dumetis Europfce borealis raro et in montibus ad So- 
merset East Africae austr. — Habitus A. cifalki/brmi^ ob pileum 
cinereum, 6 cm. metiente sed carnosa, nec hygrophana; sporfje 6 
p.. 1. lcon Kalchbronneri t. 6, f. 1 ab specie Friesii differt statnra 
niinore, stipite fistuloso pileoque plano longe tenuioribus, lan^iellis 
adnatis. Haec dicenda Cl. rnodesfa Kalch. in Haz. Comin. in ic. 
Hym. Hung. ad t. VI. 

98. Clitocybe incilis Fr. Epicr. pag. 69, Hym. Eur. pag. 94. — Pi- fioi 
leo carnoso, plano, umbilicato, levi, opaco, mai'gine sericello, in- 
tle.xo, cretiato; stipite cavo, curto, sericello, deorsum attenuato, d*?- 
mum compiesso; lamellis adnato-decurrentibus, subdi.stantibus, ve- 
noso-reticu latis, albo-pallescentibus. 

Ilab. in silvaticis Upsalia^ in Suecia et in Britanuia, serotina. — 
Abnormis in hac serie, sed sq. utique affinis. Stipes dilute tosta- 
ceus, micore sericeo detersili tectus, 13 mm. longus et ultra, 4-^ 
mm. et compressus 8-10 mm. crassus. Pileus orbicularis, latentio- 
luber, non udus, multo minus hygrophanus, 5 cm. latus. Secr. 
n. 1001 vix difiert pileo albido, stipite farcto longiore. 

99. Clitocybe sinopica Fr. S. M. 1, pag. 83, El. p. 11, lcon. t. bh. go? 
f. 2, Hym. Eur. pag. 95, Aff. squamulosus var. Alb. et Schw. 
pag. 217, Secr. n. 989. — Pileo carnoso, tenui, plano-depresso, 
umbilicato, sicco, demum flocculoso-rivuloso ; slipite farcto, a^quali, 
subfibrilloso; lamellis decurrentibus, confertissimi«>, latiusculis, e 
candido lutescentibus. 168 AgaricinecC. Leucosporre, Clitocybe, 

Hab. in silvis inontosis, iocis praecipue adustis, Europtc, Africaj 
austr. et Ainer. bor. — Pileus 2-4 cin. latus; stipes 2Vo cin. lon- 
ii,\x?, 2-5 mm. crassus; sporte 8-10 c; 5-6. V^ernalis vel fp.stivalis, 
odore farin;To recentis faoile distincfa. Variat leviter vel profunde 
umbilicata. Versipeliis, primo vere rubra, levis et glabra apparet, 
quaiis in Obs. Myc. descripta, dein (eadeni indiv.) ovidenter floc- 
culosa, expaliens. 

100. cntocybe canthareiloides Karst. Symb. Myc XVII. p. 159. — 603 
Pileo cainosulo, depresso-uinbilicato, glabro, carneo-rubro, 1-2 cin. 
lato; stipite suboequali, j^labriusculo, lutescenti, 3-4 cm. longo ; la- 
meilis sat longe decurrentibus, distantibus, liinc inde ramosis, an- 
gustissiniis, lutescentibus. 

}1ab. inter muscos in silva mixta Tammela Fennia\ — Can- 
tharellum cibarium in memoriam reducit. Cliloaybo? sinopicct? 
Fr. affinis. 

101. Clitocybe lentiginosa l'r. Epicr. pag. 09, Hym. Eur. pag. 95, /i. c(h 
ochraceus nanus Secr. n. 1004. — Pileo carnosulo, plano, pro- 
lunde umbiiicato, tuberculis minutis concentricis znnato, margine 
(bumido) striatulo; stipite cavo, iequali, luteo-fu.scescentf»; lamellis 
longe decurrentibus, conlertissimis, ex albido luteis. 

Jfab. in pinetis Helvetife et Germaniie. — Parva, uda, subela- 
stica, pileo luteo-ocbraceo (margino obscuriore) et gemmato in- signis. 102,. Clitocybe lenticulosa Ciill. Champ. Vi\ pag. 144 cum icone. — (-05 
Piieo cai'noso, deprosso-umbilicato, denique infundibuliformi 7-8 
cm. lato, olivaceo-rufo, minute prrosertim ad marginein tubercu- 
ioso; lamellis longe decurrentibus crebris, angnstis carneo-rufis; 
stipite cj-Iindraceo, carnoso, solido dilute carneo. 

Ilab. in silvis fagineis in Gallia bor. — A,b aflini C. Icnligi- 
no9ia Fr. difiert statura majore, stipite farcto, pilei margino non 
striato. 

103. Clitocybe parilis Fr. S. M. I. pag. 168, Icon. t. 48, f. 6, Hym. cm 
Vaw. pag. 95, Herk. et Br. n. 1202. Trog Helv. n. 65, Pers. M. 
Eur. 3, pag. 81, A. cimicarius 1. c. t. 26, f. 7 var. minor, A. ob- 
/iquus Pers. Ic. pict. ad hanc ut 67. undulaia ad A. hirncolayn 
accedit. — Pileo carnosulo, convexo-plano, atomato-flocculoso, di- 
pco depresso, margine deflexo, involuto; stipite farcto, fibroso, te- 
naci, firmulo; nudo, fuligineo; lamellis longe decurrentibus, con- 
fertis, augustis, griseo-albicantibus. 

Kab, \n silvis Europye major »state, niinor autumno seriore. Ajraricinese, Leucospora?, Ciitocybe. 169 

— Stijjes firinior, brevior, crassior, niagis fuscescenii 'luatn in Cl. 
parili, (1 cm. longus, 4 mui. crassus; spor;v! ovoidofe 7 a. long.ip; 
piieus e fusco v. griseo snbexpallens (non aibescens;, opacus. vulgo 
2 cm. latus, sed statura nuiltuni ludif. Fonna unduiata rnajor, pi- 
leo senceo-nitente tenuiore. 

104. Clltocybe oenoCBphala Mont. m Ann. Sc Nat. 1858, pag. 854. r,07 

— Pileo carnosulo-moinbranaceo, convexo, centro umhiiicato, ver- 
rucoso, obscure vinosy, rndiaiim strintuio, stipite soiido, gracili, 
flexuoso, dilatato, pallide brunnescenie, adscendente, levi ; iamellis 
didymis, majoribus adnati.-. decuiTeiiiibu';, tnargiue concaviusculis, 
diluto vinosis. 

Hah. ad torrani in silvis umbrosis secus flumen Tocanfinn di- 
ctum in Bi-asilia, prov. Goyax.. 

!05. Clitocybe ectypoidss Feck 24 Ilep. St. Mus. N. Y. p. 61.~Piloo r,os 
carnoso, tenui, late umbilicato v. infuudibulinirmi, margine expanso 
densis (ibriUis nigricantibus minute virgato atque Si|uamuioso-pun- 
ctato, punctis nigris strias ornantilju?, coloro ab aquosn-grisoo ad 
fuscuin aquoso-Iuteuni variante; sti[)ite a?qnali, {irmo, solido, pi- 
liio (ioncoiore, myceiio aibo basi instructo; iameilis confertis an- 
gustis, longe deciirrontibus , pierisque e.x iis furcatis, iatescen- 
tibus. 

Hah. in lignis putrescentibus atqne in truncis in siivis, Sand- 
l;il<e et in montibus Catskill Amer. bor. — Statura circiter 5 cm. 
ad;equans, pilous 2'/2-5 cm. latus, >4ipes 2-4 nun. cra.ssus, Subca^- 
spitosa; pileus nunc iobatus, nunc excentricus. 

lOrt. Clitocybe dimorpha P>. et Br. Journ. Linn. SoG. XI. p. 577. — 609 
JMltio convexo acuto ucnbonato, <le!n umbilicato striato; stipite sur- 
sum dilatato, solido vel fistuloso: iameilis candi<iis decurrentibus. 
llah. ad terram, Feradenya Ceylon Indiae (Thwaitks). — Pi- 
!ens 12-25 mm. latus, citrinus, lineolis fu<;cis virgatus; stipes 18 
mm, longus pileo concolor; lamelifo aibce vel lutescentes; spoiw 
5-H !j.. long. Vldetnr sub duplici forma occurrere, quaruni minor 
acut<^ umhonaiH, stipite solido majiifeste fi&tuloso, crassiore atque 
lameilis niagis lutescentihus. 

107. Clitocybe anisa B. et Hr. Journ. Linn. Soc. XI, p. 51f;. ~ Pi- m 
leo convexo subunilaterali, depresso, infundibuliformique lovi(<-;r 
lloccoso; slipite elongato flstuloso; lamellis crassiusculis, lafis, von- 
tricosis, decurrentibus. 

Hah. ad terram, Peradenya Ceylon (Thwaites). — Ca'spitosa, 
.^traminea; pileus 2,5 cm. latus; stipe.s 5 ctu. longus, 2 mm. cras- l70 Agaricineae, Leueosporse, Clitocybe. 

sus pileo pallidior; lamellae circiter 4 rnm. latae, utrinque atte- 
nuata?. Affinis C. dimorphc^. 

108. Clitocybe glyphoJoma Mont. in Ann. Sc. Nat. 1856. p. 354. — ^ii 
Pileo carnoso convexo, centro depresso, umbilicato, paUiiin, floc- 
culoso, squamulis crassis, sparsis obscurioribus, maririn.? denticu- 
lato; stipite ascendente, apice ampliafo ^olido; lamellis tri-tetra« 
dymis, distantibus, convexis, longioribns stipiti adnatis, pileo sti- 
piteque concoloribus. 

Hab. ad ligna putrescentia in silvis brasiliensibus provinciaj 
Goyaz. 

**■) -Pileo colorato pallidiore, glabro, udo (jove pluvio), Colore et statura (pi- 
leus undulato-lobatus nulliu.s mornenti) variabiles. 

109. Clltocybe gilva Pers. Syn. p. 448, pr. parle {Agar.)^ Vr. S. M. p. 612 
80, FI. Dari. t. 1011, Woinm. Ross. p. 78. Pers! Myc. Eur. 3, p. 58. 
Fr. Hym. Eur. p. 95. — Pileo carnoso, compacto, e convexo depr6s- 

so, ol)tuso, j,dabr(), ud(, stipite carnoso, solido. valirio, glabro, sub- 
3?quali; lamellis decurrentibus, confertissimis, tenuibus, raraosis 
carneque e pallido ochraceis. 

Hab. in pinetis montanis Europae et Australire. — Pileus 8-11 
cm. latus ; stipes 6-10 cm. longus, 0,5-2 cm. crassus; sporfe sphre- 
roideift vel ^^ubsphaeroideae 4-5 p.. diam. vel 5-6 -^ 4 ; sec. Britz. 
8-10"=; 3-4. An duai specie.^s confuses? — Respondet Paxillis; forma 
])rimaria curta, robusta; stipite haud elastico, deuiuin etiam cavo. 
Pileus vix infundibuliforiuis, s«pe guttato-marmoralus. Lamelhe 
Tion rufescunt. Secr. n. 1000 huic proximus, forte varietas. Pau- 
ca citantur synonyma, quum vulgo cum C. splendenle confusa. 

110. Clitocybe subinvoluta Batsch f. 204 {Agn7\). Fr. Hym. luir. p. OG. 613 
— Pileo carnoso, e convexo plano depressove, gibbo, glabro; stipite 
solido, sequali, fibriiloso, submaculato, lutescente; lamelli.* longe 
decurrentibus, simplicibus, confertis, ex albo lutescentibus. 

Hab. sub pinubus Germaniee et Anglie. — Ex icone Batschii 
staliira minore quain C. geotropcB et stipes dilute flavido-inacu- 
latus. Teste Berk. species diversa ab homonyma Saund. et Sm. J 
t. 36, quSB 67. f;pinulosa Stev. et Sm. Cfr, n. 114. 

111. Clitocybe conquiaita Dur, et Lev. Expl. Alg. t. 80, f. 5 fsine 6i4 
diagnosi). — Pileo explanato-urabilicuto, levi, glabro, o flavido albo. 
carnoso 6-8 crn. lato ; iainellis dectirrentibus, conferti , albidis; acie 
iutegra, utrinque attenuatis; stipite brevi , deorsum at.teriuato, 
farcto, carnosulo, albido. Agaricineie. Leucosporie, Clitocylje. 17). 

Hab. iiitef (tramiiia in Algeria. 

112. Clitocybo candida Bres. F. Trid. p. If), t. XVllI. — GJKantea; '>l^"' 
pileo cdrnoso, e plano-convexo infiindibuliformi, margino involuto, 
pubescente, vix in exoletis expan.so, nec unqnain .striato vel sulcato, 
jarn priinitus lacteo, per&istentf;, centro aetate taiitum subalutaceo, 
glal)ro, sicco, ]-2 (iecrn. lato ; stipite .'^olido, valido, jequali v. sub- 
ventpicoso, iacteo, glabro, apice subpruinato, 4-7 cm. loiigo, 2-3,5 
cm. crasso ; lamellis conf(-^rtissimis, strictis, attenuato-decurrenti- 
bus, ex albo pailescentibus, sa^.pe furcati.s, acie tantu.m in vetu- 
stis acuta, haud anastoniosantibus ; sporis hyalinis, ovato-elonga- 
tis, intciniim viiguliforniibus, 7:^3; basidiis clavatis, 30-35-6; 
carne alba, compacla, grata, orlore forti, subfarinaceo. 

Hab, \n pratis subalpinis vel locis nudis in pinetis jaxta cal- 
les ad (erram nudani et pinguem, s^ries valde elongatas offormaris, 
dense gregaria vel raro subca^spitosa, Valle di Sole et di Rabbi 
(Trento). — Teste Quel. PaxiUo Lepistai affinis. 

IIJ. Ciitocybe geotropa Dull. t. 573, f. 2 {Agar.), Hussey I, t. 66, «if' 
Hnrz. t. 75, L(-tell. t. 670, Panl. t. 112, Fr. Hym. Eur. p. 90, fiill. 
Champ. Franc. cuin icone, Patouiil. Tab. anal. t. 20>^. A. pileolariuF. 
Sow(^rl). t. 61, Grev. Scot. t. 41. A^ar. b. Pers. M. G. p. 3, 80, 00. 
non P>ull. — Pileo carnoso, e convBXO plano-infundibuliformi, ob- 
tuse umbonato, compacto, levi, glabro; stipite solido, compacto, fi- 
brilloso, sursum attenuato, carnealba,- lamellis decurrentibus, con-, 
fertis, simplicibus, albis, dGmum pileo concoloribus. 

Hah. in silvis, etiam abiegois. Furopre, Sibirise et Amer. bor. 
rariof. — Pileus 11 cm. latus; stipes 16 cm. longus, 2 cm. cras- 
sus; spora? sphajroideo-ellipsoideae 6-7 s 4-5 Respondens C. maxi- 
'ni<v, sed flrmior, glabra, colore magis mutabilis. k [irdecedontibus 
notis datis, pileo tenuiore, lamellis miniis confertis bfcne di-stingui 
potest. Cfr. El. I, p;ig. 14 y. Pileus Scepe obtusus, passini evani- 
do-guttatus. Variat stipile cuito. Cfr. Secr. n. 1000. 

111. Clitocybe spinulosa Stev. ^t Sm. Rrit. Fungi I, pag. 84, Ag. en 
mbinoolulus Saund. et Sm. t. .%, Cooke 111. t. 177. — Pileo con- 
vexo dein plano v. dt^presso, gibboso v. umbonato subcoriaceo, levi, 
carnoso gx alutaceo carneolo, 4-7 cm. lat. ; margine iiicurvo; carne 
alba; stipite sursum subattenuato, 5-7 cm. alt., solido v. subfar- 
cto, albo, fibriiloso, alutac^o-zonato; lamellis deciirrentibus, sim- 
plicibus subconfertis. albis dein flavi^; sporis globulosis spinulosis, 
9 fj. dlam. 

Hah. in graminosis Greening Rritanniae. ItS Agaricineie. l.encosporse, Clitocybe. 

115. Clltocybe spSendens Pers. Syn. p. 452 {Agar.), Fr. Epicr. p. 70 ^j^ 
.sub A. gilxjo, leon. t. 44, f. 1, Hyin. Eur. p. 96, A. gitvns Plurim. 
Auctorum. — Solitaria; piieo subcariioso, piano-infundibuliformi, 
glabro, nitido, ^iivo-iutescente; stipite soiido, glabro, concolore ; 
lameliis longe decurrentibus, contertis, simpiicibus, albis. 

Hab. in silvis tam froniiosis, quam acerosis Europae, Sibirife 
e{ Africre ausir. haud infrequens. — A vera C. gilim certo distin- 
cta et C. flaccidcv magis affinis. H;cc vnlgo simpiex nec ut duae so- 
quentes vulgo ca7spitosa\ Pileus planiusculus, non iiaccidus, C. 
gitoO mnlto tonuior C-S cm. latus. Caro alba. Spora? 4-5 \). diam. 
subgiobosa\ 

1 10. Cliiocyue inversa Scop. ('arn. p. 445 {.\ga)\), Schaeff. t. 65 (epi- chj 
phylJa, simiiis sq.). Berk. Outl. p. 111, Kickx p. 142, Fr. Hym. Eur. 
pag. 06, A. infundibu/iformis.UuW. t. 553. Cfr. Schum."^n. 1720, 
1710, 1711. — Pileo carnoso, fragili, e convexo infundibuiiformi, 
glabro, ruiescente, margine involuto, tenui; stipite e spongioso- 
farcto cavo, rigidulo, glabro, earne pallida; lamellis decurrentilnis, 
simplicihus, pallidis, deia rufescentibus. 

Ifad. \n pinetis campestribus Europae et Australi:e ; Upsaliae co- 
piose. Minor, liaud elastica vel flaccida. Hesponfiet C. in/midi- 
bvjiformi Schaeff. exstatque ejus more alia forma primitus gibba 
rarior, alia umbone desiituia frequentior et priori proxima. Ab 
C. gilva tota indole differt. Piieus lestaceus, rufescons, dein alu- 
taceus, 6 cm. iatus; sporee 3-5 a. diam. Forma primaria regula- 
ris, soiitaria, stipite sursum attenuato, concoloro. Frequentior sub- 
ca?spitosa stipitibus curvatis, compressis, piieo obtusissimo, ina?- 
quali, subrepando. Hujus status iuxurians, ipso moriente, est A. 
lobatus Sowerb. t. 186; stipite sursum incrassato, pileo subspadiceo 
undulato-lobato; spora'' 5 :; 4. Odor aciduhis, GJusio Pernic. gen. X. 

117 Ciitocybe evuigata Britz. Der.m. et iMel. p. 189, f. 199. — C. 
incersie affinis; carne albida, odora; lamellis albo-brunneis, sub- 
confertis; sporis 8-10 =; 3-4. 

Hab. in silvis fagineis pr. Krumitad Bavariai. 

IIR Clitocybe tJaccida Sowerb. t. 185, Fr. S. M. f, pag. 81, Hym. 
Eur. pag. 97, Pers. M. Eur. 3, pag. .58, Berk. I. c. Kickx I. c 
Fl. Batav. t. 1044, /!. limbaiaa Schum. Secr. n. 999. — Pileo 
subcarnoso, tenui, flaccido, ex umbiiicato infundibuliformi, levi, 
margine late reflexo; stipite furcto, ina^quali, subflexuoso, basi vil- 
lo'so; lamellis decurreniibuii, confertis, arcuatis, lutescentibus. 

Hab. inter folia in silvis frondosis campestribus Europag et Si- G20 fi^l Agaiieiueu', Leucosporee, Cljtooybe. 1T3 

birijB. -- vSajpe cre^pitosa, itntno connato-rarnosa, ul in A. ozode 
Secr. n. 998 (stipite fum, ut inter folia solet, incurvo, basi atte- 
nuata ropeiite), sed eiia/n so!itaria, regularis. Pileus flavo-ferni- 
gineus, rufescen^, expallens, vetustus fragilis 6-S cni. latus; sti- 
pes 2-6 cm. longus, 4-5 niin. crassus; spor;>' subsphjrroidea» 4^2-5 
{X. diani. v. 4-5:^13-4; IatuolI;c nunc tota^ nuuc acie tanturn fla- 
verites, non rufescentes. 

119. Cntocybe zizyphina Vivian. t. 21, f. 1-4. Fr. Hym. Kur. p. 97. ''•-2 
A. superb/enn Schulz. in Kalchbr. Hung. t. 9, f. 2. — Subc«.spi- 
tosa; pileo carnoso, e convexo inriirKlibuliforiui. passini excentrico, 
glabro, rufo-brunneo, carne albo-rubente; stipite farcto, aM[uali, 
pallido; lainelli? confertis, angustis, luteis. 

Hab. in silvis frondosis Itali?e, Siavonias, Gerniania: et prope 
Somerset East (915 in. alt) Proinont. Bonaj Sp«i (Mac-Owan). — 
Statura admodun) varians. Fileus nunc centralis, nunc excentricu^, 
quare inventor inter Pleui'otos collocat. Odor et sapor non injrrati. 

120. Clitocybe cervina lloffm. Nomend. t. 2, f. 2, Fr. S. M. 1, p. S2, 623 
Ilyin, Euv. p. 97. Noes Syst. f. 174. /l. adsccndem Schum. — 
Pileo carnoso, tGiiui. plano-infufidibulifonni, obtuso, oblif{Uu, cavo, 
glabro, margine convexo; stipite fatr.to, elastico, cylindrico, l»asi 
tuberoso; lamellis decurrenfibus, confcrti.?, pallidis, acie fusce.scen- 
tibus (cerviiiis). 

Hah inter muscos Europ;^, serotina. — C<:rvino-cinerea. pileo 
irre;^ulari, subzonato, ratione stipitis longi parvo et tenui. 

121. Clitocybe Garidelli Fr. Epicr. pag. 71, Hym. Eur. p. 98. Fuingv.^ (i?4 
infundibulum. tefa^eiis, carneus. Garid. Aix. lltjpophi^ll. Paul. 

t. (53, f. 2-4. — • Pileo carnoso, convexoTpIano, primitus umbilicato, 
subrepando, glabro, margine inflexo; stipite subcavo, curto, lirruo, 
inajquali, basi tuberoso ; lamellis decurrentibus, confertissimis, acie 
carneis. 

Hab. in pinetis Galloprovincire. — Curta, firma, tota extus 
la?te sanguineo-carnea, intus vei'o et ad latera damellaruni palle- 
scens. Deliciosa, sub iiomine Pinedo celebrata. 

122. Clitocybe paropsis Fr. Kpicr. pag. 72, Hym. Eur. pag. 98. — iy25 
Pileo carnoso, tenui, primitus plano-depresso. obtuso. levi, glabro, 
mai'gine patente Hnccido; stipite farcto, elastico, cylindrico, basi 
bulbilloso; lamellis decui"iontibus, confertis, angustis, candidis. 

Hab. \n fagetis ot pinetis Europa) ad terram subapricam, raro. 
— Tota mollis, stipifce 5 cm. longo, rnm, crasso, pallente, pileo 
rufo vel carneo, formam coloromve haud mutante. 174 AgaricinecR, Leucosporse, Clitocybe. 

123. Ciitocybe vermicularis Fr. Epicr. pag. 72, Eym. Eur. pag. 98, 626 
Bresad. T. Trid. jj. 45, t. XLIX, Quelet p. 215. A. shiopwu,s Se- 
cret. n. 1006 (fBstivalis). — Pileo carnosulo, ex umbilicato refi^fxo, 
infundibulirormi, repando, levi, glabro, udo, expallente; stipite cavo, 
inox compresso, glabro, nitido lameilisqno decurrentibus, confer- 
tissiinis, tonuibns, albis. 

Ifab. in [linetis montosis vSmoIandine etc. copiose. — Serotina, 
uda, snbfragilis, pileo e pulchre rubro carneove alutaceo (fere hygro- 
phano). rioepissime nndnlato-lobato. S[)ori.e subovata) 5 =; 3 ; basidia 
clavala 20-25 :::; 4. Certo differt ab C. dialretn et Omplialia o/- 
fuciaia. 

124. Clitocybe Cacabus Fr. Epicr. p. 72, Hym. Eur. p. 08, A. gib- 027 
bu^ /uligzneus Alb. ^i Schw., I^l. Fung. p. 13. Forte Secr. n. 1013. 

— Pileo subcarnoso, llacoido, infundibuiifornii, obtuso, glabro, mar- 
gine lato rellexo ; stipite e farcto cavo, tereti, (dastico, striato, 
basi incrassato villoso; lamellis longissirae decurrentibus, confer- 
tissimis, angustis, obscuro cinereis. 

Hab. in silvis abiognis densis Europie, raro. — Habitus et odor 
fere Cf. infu.ndibulijormis et prreter coloreni alienuni paruni di- 
stincta. 
1^5. Clitocybe senilis Fr. Icon. t. 5(), f. 1, Hj'™. Eur. p. 98, Cooke 6?8 
III. t. 110. — Pileo carnoso-niembranaceo, infiindibuliformi. gla- 
bro, concentrice cicatricoso, fusco-alutaceo, margine patente: sti- 
pito solido, iequali, glabro, al!)ido; lamellis longe decurrenlibuS, 
linearibus, confortis, demum j)iIeo concoloribus. 

llah. in pinetis Smolandice raro {0. R. Friks). — Gregaria, 
inodora. Ut prior ad C. infundibuliformem. ha^c ad C. (laccidam 
accedit. Stipes pro ratioiio tenuis, 4 mm., b.isi hand incrassalus; 
pilens C)-'^ cm. latus, adultus sa^pe undulatus; spor* 7 :; 3. C. con- 
quisila Mont. Exped, Alg. t. 30, f. 5, nostram refert. 

126. Clitocybe flexilis Lpv. Champ. exot. pag. 160. — Pileo coria- m 
ceo-inembranaceo, infundibuliformi, nudo, sulcato, fusco, margine 
acuto recto ; larneliis tenuibus, distantibus, acute decurrentibiis 
stipiteque gracili, nudo cylindrico concohiribus. 

Hab. ad truncos, Sutnatra. — Fungus 2-4 cm, altus. 

**^') Hileo candifcante, flocculis superlicialibus adsperso glabratove. CCr. l\i- 
xiilum sordariiim efc Lepisiam. 

127. Ciltocybe Catinus Fr. Epicr. pag. 72. Icon. t. 51, f. 4, Hym. m 

Enr. pag. 99. (A. stipite basi incrassato villoso), A. faccidus var. Aj^aricinefe, Leucorfportc, (Milocybe. 175 

alba Vv. S. M. Wo:mm,Ro^s. p. 79. .1. suucn Pers. M. R. 8, ^), 59? 
CtV. Buil. t. 2SG et Secr. n. 993. — Alba, decoloraii.s ; pileo car- 
110.SO, teaui, e plano infundibuliformi, Haccido, sicco, glabi-o; sti- 
pite farcto, elastico, tereti, sursum subattenuato ; laiueUis decur- 
rentibu.^, subconfertis, albis. . 

HaO. inter folia Fagi etc. in Huropa. — AfHnis C. /kiccidtv 
et infundibuhfonni. Pileus glaber, umbo noii distinctus; laniell;'.' 
confertiores. Caro tenuis, flaccida, alba; odor sat gratus. Color liu- 
jus prinio albus nec ut in similibus per a^tateni pallescens, sed 
sub pluviis incarnatus quoque demumque alutaceus. Caute sepa- 
randa ab CA 'phijllophila. 

128. Clitocybe neapolitana Pers. Myc. Enr. III, pag. 7H, Inzenga F. ^^' 
Sic. I, p. 14, Comes F. Napol, p. l^, Sacc. Mich. I, p. 516. Afi. 
Catinus (H.) Fr. Uym. p. 90. A. Cof/he, Hrig. Nap. t. 2.*^J-26. — 
Alba, ca^spitosa, raro gi^egaria; pileo carnoso e plano depresso in- 
fundibuliformi, limbo tumidulo et incurvo; lamollis «Ibis, iinTqua- 
libu55, decurrentibus ; stipito subceiitrali, solido. 

Hab. \n sedimento decocti coffeici in tota Italia, parce. — Ba- 
sidia cylindraceo clavata HO ::= 7-8, apice obtuso.- spora^ oblong;jp, 
curvulie y-10 ^4 deorsuiii brevissiine apiculatcfi. nubi)asj«, hyaliiise. 

129. Clitocybe Tuba Fr. Rpicr. p. 72, Icon. t. f)l, f. 2,. Hym. Fur. S:-S2 
pag. 9d, Paulet t, 65, f. 2-5 (basi nuda, sed etiam et vulgo villo- 

sa occurrit). — Alba; pileo carnoso, tenui, convexo-plano, umbili- 
cato, sicGO micore sericello candicante, marginelevi; stipite a'qua- 
li, mox cavo corapressoque, sursum nudo; lamellis loiige aUenua- 
to-decurreiitibus, latis, ttonfertissimis, albis, pallescentibus. 

Hab. inter folia, praecipue Pini, in l^^uropa, — Pileus 5-8 cm, 
latus, stipes <■> cm. longus ; spor.o 8 ;/. longaD. Serotina, gregaria. 
Uda alba, »:icpa candicans. Simillima ceterum C. pifhyopJiilrv. \\t 
pileo evidentius umbilicato et lamellis longe decurrentibus tantum 
differat. 
UW. Clitocybe ericetorum Bull. t. 551, f. 1, D {Agar.), Fr. lilpicr. p. 73, ,*,;;3 
Monogr. I, p. 127, Hyra. Eur. p. 99, Patouill Tab. anal. t. 205, Cooke 
Illustr. t. 188. — Alba; pileo carnoso, e globoso plano conca- 
vove, subturbinato, glabro, sicco nitido; stipite farcto, brevi, tena- 
ci, glabro, deorsum attenuato; lamellis brevius decurrentibus, di- 
stantibus, latis, venoso-connexis. 

Hab. ad vias, in campis apricis Europio. — Odor gratus, Sta- 
tura minirnarura Hi/groph. pralemis formarum, sed tota tenax, 
elastica, •irida. fiaccida, nec pileus (2'/o cm. lat.), hygrophanus (hinc 176 Agaricine.e, Leucosporfe, Clitoeybe. 

vix: Secr.}. Stipes 2'/.^ cin. longus uncialis, 4-7 nim. crassus, inter- 
dum compressus; spor;« c.voide:ie 4-2 (Pat.). 

131. Cljtocybe setiseda Schv/. Car. n. 779, Fr. Epicr. pag. 73. — ^34 
Candida, deniuni lutescens: pileo earnosulo infundibuliforini, levi, 
glabro, stipite farcto ajquali, setis stellatis adtixo; lamellis decur- 
rentibus, confcitis, tenuissimis. 

Hab ad folia dejocta Amer. bor. — Parva, arescens. Selae ad 
basim 2,5 cui. longai. 

132. Clltocybe? hfimispiia I 6v. Champ. exot. pag. 108. — Ccespito- sas 
sa; piieo carao'^o, infuudiltuliformi, lobato, versus margincm io- 
mentoso, albo; iameliis confertis, acute decurrentibus, lutoscenti- 
bus; stipite coriaceo nudo, glabro, albo, deorsum attenuato fu- 
scosccnte. 

llah. in Guadalupa ad Lruncos. — Fungus 5-8 cni. alt. 

Ser. B. Pileus carnoso-niembraniiceus, vere liygrophanus. Caro tenui.<;. rnol- 
lis, aquosa, hygi-opiiana ''AHiae. sicoe inodo candidiores, priecedentibas ad- 
scriptsS). 

IV. Cy.\thiformks. Pileo carnoso-mcrnbranacco (e larniuis dnabus membra- 
naceis ^ubcotnpaginato^ (iisco Iwud corupacto, cum carne hygropliano, e 
depresso cyatliirormi: lamelli? primo adnatis. dein decurrentibus. descen- 
d«ntiJ)us, rectis. Bail. t. 573. r. g. (eximiie}. Color udus sordidus. Cfr. Om- 
phttHas Hydrograraraas. 

133. Clitocybe cyathiformis Fr. S. M. 1, pag. 173, ubi syn. Hym. h36 
Eur. p. 100, Hussey 11, t. I, Gonn. et Kab, t. 9, f. 1 (f. 2 inon- 
strosai, Hoffm. Anal. t. 3, f. 1, Hull. t. 575, f. M. etc. Vaill. t. 14, 

f. 1-3, Bolt. t. 145, Holmslv. Ot. 11, t. 41, Sow. t. 303 (variie for- 
maj, nuJia bona icon). — Pileo carnoso-inembranaceo, e depresso 
infundibulifornii, levi, subglabro, udo, hygrophano, margine diu 
involuto levi; stipite farcto, elastico» sursum atfcnuato, fibrilloso- 
reticuiato; laniellis ex adnato decurrentibus, distantibus, postice 
junctis, sordidis. 

Hab. in campis muscosis, silvis Europai et Cincinnati Amer. 
bor. frequeus; etiam ad ligna putrida et minor (Secr. n. 1037?) 
ad truDCOS muscosos. — Pileus 4-8 cni. latus, stipes 6-11 cm. lon- 
gus; spora3 eilipsoideai, S-Sy^^-I^-^; basidia clavata 21-20-0-8: 
storigmata aciculnria 4 :; 2 : sec. Britz. sporaa 10-12 ^:^ 5. Vulgo um- 
brino-nigrescens, sed variat dilutior fusco-cinerea; etiam ex in- 
carnato alutacea, dilute cinnamomea, e fuscescente argillacea vel 
alutacea (Bull. 1. c. f. F. H. .4. infandibuliformis Schum.), la- 
inellis 9,lbidis, fuscesceatibus, rufis (Bolt. t. 59). Margo in exoleta Agariciiiese, Leucosporte, Clitocybe. 177 

expaijsiis, iiiiino striatulus. Plurimas liinc submiuistravit species 
Scliumachero (cfr. S. M.), Persoonio (A. platycipilem, iardum, 
cvreum Myc. Eur.) etc. — Cl. cinerescens Batscli f. 101, Fr. Hym. 
Eur. p. 100. — Minor; pileo tenui, plano, depresso; lamellis al- 
bo-tlaventibus. Ob speciei notam essentialem, stipitem fibrilloso- 
reticulatum, priori subjnngi debet. 

134. Clitocybe expallens Pers. Syn. pag. 4^1 {Agar.), Fr. Monogr. 637 
I, p. 129, Icon. t. 50, f, 2. Hym. Eur. pag. 100. — Pileo carnoso- 
membranaceo, planb-infundibuliformi, levi, glabro, fuscescente, sicco 
argillaceo-albicante, margine mox expanso; stipite e farcto cavo, 
aequali, apice albo-sericeo; lamellis decurrentibus, leviter distanti- 
bus, albo-cinereis. 

Hab. in silvaticis et campis apricis Europa; et Africse. — Praj- 
cedente minor, pallidior. Sporaj 10^:6-7. — /3. trivialis fuscescens, 
stipite longiore; sporie 8 c; 4-5. Bull. t. 575, f. I, G. A. eocpallem 
Albert. et Schwein. pag. 221, Weinm. Ross. p. 84, Fr. Ic. t. 56, 
f. .3. Haec differt vix characteribus, sed toto habitu C. cyathiformis. 

135. Ciitocybe Vespertiljo Berk. Dec. h. 501. — Pileo cyathiformi, g^g 
cinerescente rimoso-striato; stipite elato, sursum attenuato, conco- 
lore; lamellis albidis, subdistantibus, decurrentibus. 

Hab. ad terram, Pamire Brasiliaj (Spruce) — Pileus 4 cm. la- 
tus; margo inflexus, fusco-cinereus; stipes 10 cm. longus, 6 mm. 
crassus; lainellae candicantes, moderate latffi. Affinis C. cyathiformi 
sed major lamellis fere candidis atque ob pileuin rimoso-striatum 
notanda. 

136. Clitocybe obbata Fr. Epicr. pag. 74, Icon. t. 57, f. 1, Hym. 639 
Eur. p. 101, Cooke 111. t. 230, Quel. p. 51, Berk. et Br. u. 1200, 
Buxb. C. IV, t. 3, f. 1, Bull. t. 248, f. C. habitum optime expri- 
mit, sed stipes albus pictus. A. tardus cinereus Pers. Myc. Eur. 

.S, pag. 81, Secr. n. 1044. — Pileo submembranaceo, ex umbiii- 
cato infundibuliformi, glabro, hygrophano, margine demum striato; 
stipite cavo, csquali, tenaci, glabro, fusco-cinereo; lamellis decur- 
rentibus, distantibus, primitus obscure caesio-cinereis, dein albido- 
pruinosis. 

Hab. in pinetis campestribus Europse. — Stipes omnino gla- 
ber, sed mollis, argenteo-striatus, saepe llexuosus, 4 mm, crassus, 
dein complanatus latior. Pileus fusco-nigricans, in disco tantum 
scissilis. 

137. Glitocybe puiia Gill. Champ. Fr. p. 149. — Pileo carnoso raembra- g^o 
naceo, depresso dein infundibuliformi, glabro, hygrophano, sicco 

12 178 Agaricine«}, Leucospor.-e, Clitocybel 

isabelliiio, udo brunneo, uiargine albido-pruuioso; lauiellis decur- 
rentibus, venosis, ciiiereis, lilacino tinctis; stipite solido dein cavo, 
insequali, albo-fibrilloso, pileo subconcolore. 

Hah. ad viarum margines in Gallia bor. — k G. obbaia dif- 
lert raargine non striato, stipite insequati, lameliis confertis. 

138. Clitocybe fritilliformls Lasch descr. cum specc. et ic. in Fr. Hym. ''^l 
Eur. pag. 101, Larb. t, 20, f. 4, ut plurimse L c. anceps, habi- 
tum sat exprimit. Cfr. Secr. n. 1040. — Pileo carnoso-membra- 
naceo, e convexo-umbilicato infundibuliformi, glabro, obscurato, 
margine levi, flexuoso, sublobato ; stipite cavo, subtomentoso, sur- 
sum incrassato; lamellis decurrentibus, confertis., crassiusculis, 
pallidis. 

Hab. in fagetis, inter ramenta lignea, folia in Europa. — Ri- 
gidula, sed tenax, sapore amaro et odore forti ingrato ! Pifeus sub- 
mollis, 4-6 cin. latus, sa^pe rugulo^^us, opacus, griseo-pallidus, ex- 
siccatus fuscescens; stipes 2-4 cm. longus, superne 8-12 mm cras- 
sus, glabrescens; lamellae integerrimfe, demum venoso-connexfc. 

139. Clitocybe Calathus Fr. Epicr. p. 75, Ilym. Eur, p. 101, Buxb. Cent. '-,^2 
IV, t. 12, f. I, A. nudus Larb. t. 11. f. 5. — Pileo subcarno.so, 

e plano iQfundibuIiformi, levi, glabro, hygrophano, margine mox 
patente levi; stipite solido, tenaci, striato-rugoso, deorsum atte- 
nuato lamellisque demum longe decurrentibus, subconfertis, flexuo- 
sis e violaceo rubellis. 

HaO. ia nemorosis, hortis Europse et Araer. bor. (Upsalife m hof to 
Linnaiano). — Statura A. cyaihiformh {A. iardus Schum. e de- 
scriptione huc pertineat), sed natara et colore gaudet T. sot^didi, 
ut ejus filia credatur. Odor {ov[\s 

MO. Clitocybe pruinosa Lasch in Fr. Epicr. pag. 75, Hym. Eur. p. ^'"^ 
101, Icon. t. 57, Cooke III. t, 231, Quel. pag. 216. — Pileo car- 
noso-membranaceo, ex umbilicato infundibuliformi, leviusculo, liy- 
^rophano, pruina plumbea consperso ; stipite farcto, subadscendente, 
fibrrrioso, pallido; laraellis ex adnato decurrentibus, confertis, an- 
gustis, ex albo sordidis. 

Hab. \n pinetis muscosis Europae, serotina; etiam ad tran/^os 
(Secr. n. 1037?). — Tenuis, rigidula, inodora. Pileus 2-6 cm. brun- 
neus, cinerescens, interdum squamul^sus; stipes 2-6 cm. long., 2-4 
mm. cr.. basi soJidior, incrassatus, flocculosus ; lamella? subarcuata.^ 
Similis C. cyaihiformi, sed Hydrogrammis forte propior. 

141. Ciitocybe concava Scop. Carn. p..449 {Agar.), plene cuin hoc 64- 
coiivenit, Fr. Epicr. p. 75, Icon. t. 57, f. 2, Hym. Eur. p. 102 4 AgaricinGce, l.cncospoicO. ('liiocybe. (79 

fitmigatu^ Per^;. M. E. 3, ])ag. 79 non obst.it. — Pileo submom 
branaceo, late et profunde uinbiiicato, levi, ilaccido, nudo, hygro- 
phano, limbo convexo-plano undulato; stipite farcto, a^quali, gla- 
bro, griseo; lainellis decurrentibus, confertis, angustis, fuligiiieis. 
llab. in nemoribus campestriba.s Europj», Upsalise raro. — Vix 
odorxi, obscure cinerea vel yubfuliginea. Pileus 2-6 cm. long, sic- 
cus lividus vel argillaceo-canus, levis; stipes 2-0 cm. long,, 2-5 
mm.crass., totus fibroso-niollis ; sporae ovoideoe chlorinre 8-12 ^ 6-8, 

142. Clrtocybe vibecina Fries Obs. II, pag. 209, Icon. t. 58, f. 1, 845 
Hvra. Eur. pag. 102, A. infv.ndibuliforrais Schum. n. 1747, /1. 
agfjregatuH Per-s. M. E. 3, p. 80, Secr. n. 1038, forma congruftns, 
colore recedens. Num var. ? — Pileo submembr3.naceo, « plauo in- 
fundibuliformi, glabro, hygrophano, margine mox patente striato ; 
stipite cavo, a^quaii, molli, glabro, subundaLato lamellisque primo 
adnatis, dein longe decurrentibus, vix confertis griseo-albidis. 

Hab. inter inuscos a-Uiores, privcipue in pinetis, Europae cater- 
vatim C. metachrocp senili similjima. — Stipes 6-8 c.m, jongus. 
4-7 min. crassus, basi albo-vil!osus, non cartilagineus neque prui 
natus; pileus griseo-lividus, siccus albidus, siepe facie sericea zo 
nataque, 2-6 cm. latus; sponi^ 5-7^:3-4. Exstat subspecies odore 
farinaceo obsoleto. cum qua melius, quam cum C. ditopoda conve 
nit Secr. n. 1039. 

143. Clltocybe Oueleti Fr. Icon. i. 57, f. 4, Hym. Eur. pag. 102. -— (345 
Pileo subcarnoso, cotivexo, , umbilicato, fusco, sicco albido, s(jua- 
mis fuscis punctato; stipito cavo, a^quali, ilocculoso, albido; lamel- 

lis longe decurrentibus, arcuatis, subdistautibus, albidis. 

Hab. iu collinis Jura;, serotina. — Minor, sti[)ite 2'/^ cm. longo, 
fS mrn. crasso. Pileus demum infundibuliformis, 2^., cm. latus; spo- 
vm b^2. Odor farina^ recentis. 

144. Ciitocybe suaveolens Sclium. Fl. Dan. t. 1912, f. 1 {Agar.), Fr. 647 
S. M. I, p. Pl (var. major). llym. Eur. p. 102, Weinm. Ross. p. 58, 

A. kedeos/nus Pers. Myc. Eur. 3, n. 121, A. pseudofragrans 
Secr. n. 1013. — Fragi'ans; })ileo subcarnoso, e convexo-umbili- 
cato depresso, subinfundibuliformi, glabro, discoideo, hygrophano, 
margine striatulo demuui reflexo ; stipite subfarcto, eiastico, .sub- 
rufescente, basi rncrassato ; lamellis decurrentibus. confertis, albis, 
decoloribus. 

Hab. inter muscos in Europa et prope lacum Hjsyculni Sibi- 
nse . — Stipys 4 cm. longus, H mm. vel .u.ltra crassus; sporae 6-8 ^ 
3-4. Odor aniseus 'C fragraniis et odorce ; illa carnosior, raagifi 180 Agariciuese, Leucosporae, Ciitocybe. 

depressa discoque obsciiriore insuper diversa. Albida, sicca omnino 
alba, lamellis demum sordidis. Sporae 6-8-3-4, vel 4-3 (Cob.). 

145. Clitocybe Balansae Speg. Fungi Guar. Pug. 1, n. 2. — Solita- 648 
ria, inodora; pileo carnoso-membranaceo, 5-6 cm. diam., applana- 
fo-subhemisphaerico, profundiuscule umbilicato, glabro, subflaccido 
albo, centrum versus sordido v, fuscescente, margine. non v. vix 
subinvoluto, levi, integro, leniter undulato (ia sicco!); lamellis pal- 
lescentibus subconfertis, latiusculis 2 mm. lat., membranaceis, acie 
integerrimis, polymacriis, antice attenuato-acutatis, postice adnatis 
brevissimeque decurrentibus; stipite breviusculo, crassiusculo 2-3 
cm. long. 5-7 mm. crass., deorsum tereti, fuscescente, sursum parce 
incrassato et compresso, albo. levi, glabro, carnosulo-fibroso, latiu- 
scule cavo, basi abruptiuscule ac modice noduloso-incrassato; spo- 

ris ellipticis, ssepius inferne lateraliter acutatis 7-7,5 -4-5, hjaiinis. 
Hab. ad terrara in silvis prope Guarapi Brasila?, Dec. (Balansa). 
— Species habitu C. Catino Fr. nec non C. hrwrnali Fr. satis 
similis, stipite tamen crassiore atque cavo, lameliis fere denticulo 
tantum decurrentibus statim dignoscenda. 

146. Clitocybe brumalis Fr. Epicr. pag. 70, Hym. Eur. pag. 103. 649 
Berk. Outl. pag. 112, Quel. pag. 54, A. lioescens, stipite basi vil- 
looo Fr.. S. M. I. pag. 171, Obs. II, p. 206, Secr n. 1041. — B. 
aquose albida, basi nuda, Bull. t. 278, A. B. — Inodora; pileo car- 
noso-membranaceo, ex umbilicato infundibuliformi, glabro, Haccido, 
unicolori, hygrophano, margine reliexo levi; stipite subcavo, aequali, 
subincurvo, glabro, albido ; lamellis decurrentibus, distinctis. pal- 
lidis. 

Hab. in pinetis Europse supra acus, B. in ericetis, utraque valde 
serotina. — Stipes firmulus, tenuis, 2^« cm. latus. Pileus siccus al- 
bicans, varians lutescens, 2-6 cm. longus, 4 mni. vel ultra crassus. 
Lamellse latiusculas; sporae subsphaeroideae 3-3 '/g p. diam. vel 4- 
5 - 3-4. 

147. Clitocybe Atlirondackensis Peck 23 Rep. pag. 77. — Pileo te- 550 
jiui submembranaceo, infundibuliformi, margine incurvo, subgla- 
bro, hygrophano, albo, disco ssepe fusco; lamellis candidis, angu- 
stissimis, latitudine vix pilei carnis crassi-tudinem superantibus, con- 
ferti^, longis, decurrentibus, subarcuatis, pluribus ex iis furcatis; 
stipite tenui subajquali, haud cavo, albido, mycelio basi incrassato. 

Hab. inter folia in silvis Amer. bor. — Lamellaa interduin lu- 
teo tincta}, pilei margo passim undulatus. — Fungus 2,5-7,5 cm. 
alt. ; pileus 2,5-5 cm, lat. ; stipes 2,5-5 mm. lat. Agaricinese, Leucosporfe, Clitocybe. 18l 

148. Clitocybe PocuJum Peck 23 Rep. pag. 77, — Stricte affinis C. 65i 
Adlrondackensi forma atque dimensiotiibus, differt tamen colore 
griseo-brunneo, lamelHs minus confertis, duplo latioribus atque ob- 
scurioribus. 

Hub. in silvis, North Elba et West Albany Amer. bor. 

149. Ciitocybe Gerardiana Peck 26 Rep. pag. 54. — Pileo tenui, in g52 
fundibiiliformi, hygiophano, in fungo udo striatulato, brunneo, ex 
iiocculis atris sparsis asporo; stipite potius longo, flexuoso, glabro, 
farcto, coneolore, basi albo; lamellis decurrentibus, coafertis, sti- 
pite paiillo pallidioribus, pluribus ex iis furcatis. 

Hab. in sphagnetis, Sandlake, Rensselaer county. New Paltz 
.\mer. bor. — Statiira 5-8 cin. ; piUus 16-24 ram. latus, 1-2 mm. 
crassus. C. eciypoidi relata, sed multo humilior et fragilior, lia- 
bitatione differens atfjue lineis fibrosis radiatis hujus speciei carens. 

150. Clitocybe? Caiyx Speg. Fungi Guar. Pug. I, n. 3. — Solitaria, 653 
inodora; ()iieo tenuiter carnoso-membranaceo, 10 cm. diam., sor- 
dide albescenti-pallido vel fulvescente (in sicco), centro minute, 
laxe adpresse ac saepe parum manifeste fuscescenti-squamuloso, 
ceteruin glabro, raargine ereoto, acuto, tenuissimo, subconferte et 
majuscule (sed sajpe parnm conspicue) striato, acie irregulariter 
repandulo-crenato, crenis plus minusve breviter et den?e lacero- 
fissis; lamellis polymacriis, membranaceo-rigidulis et fulvo-fusce- 
scentibus (in sicco). latiusculis, 3,5-4,5 mm. lat., acie integerrimis, 
utrinque attennato-acutis in stipitem irregulariter decurrenti-pro- 
ductis, saepe subanastomosantibus ; stipite erecto, recto vel vix in- 
curvo tereti longiusculo, 4-5 long., 6-7 mm. crass., rigidulo sub- 
suberoso-carnoso (in sicco), eKtus sordide albescente, saope squa- 
mulis plus minusve fuscescentibus ac conspicuis ornato, deorsum 
irregulariter et subbreviter squarroso-hirsuto, basi abrupte modi- 
ceque nodoso-incrassato adnatoque, intus farcto, albo, centro stri- 
cte spongiosulo; carne suberoso-fragili ac subfriabili; sporis basi- 
diisque non visis. 

Hab. ad truncos humifusos putrescentes in silvis pr. Guarapi. 

151. Ciitocybe ohiensis Mont. Syll. Crypt. n. 330. — - Gregaria, sub- 6.S4 
cfespitosa; pileo carnoso-merabranaceo, convexo-depresso, umbilica- 

to, raargine striato, involuto, mox expanso stipiteque cavo sursum 
deorsuinque incrassato, striato. e cinnamomeo rubris expallenlibus, 
glabris; lamellis tridymis distantibus, roseis, crassis, acie obtusis, 
longloribus decurrentibus. 

Hab. aii ligna torra ol)i'ufa in silvis, junio. Colombus Amer. fc-e- iS? . Agaricilieae, Leitcosporos, Clitocybe. 

der. (SuLLiYANT Igoii., n. 56). — Pileiis iiiiiio margine crasse striato 
involutus, adultus expansus, 3-5 (liaui, metieus, stipes 3-4'cm. lon- 
jrus, medio 5-6 mm. crassus, totus cavus. I.amella} 3-5 mm. modio 
lata;, iongiores in stipiteui decurreutos, rose?e sou pileo multo di- 
lutiores, exsiccatce pallidaj, subfarinacea?. Hymenium cum trama 
tlbrosa. Spora? albaj, globosa:'. exasperata; 10 y.. diam. Dequaiites. 
-^Habitus Mafasmii oreadis, at charactere generico sat distincta 
species. Etiam ColL fusipedi affinis, a qua stipite et lainellis decur- 
rentrbus abunde differt. Qurodam individua C/. lavcaU-e cum nostro 
ad speciem conveniunt, qu* revera sporis levibus distirictissima. 

152. Clitocybe vaga Berkeley in Aua. Nat, Hist. 1885, pag. 384. — t?55 
Candida; pileo expauso uudulato, lobato, flexuoso, centro furfura- 
ceo-squamuloso, glabrescento; margine tonui; stipite basi ramoso, 
brevi, solido ; lameilis longe decurrentibus, angustis. 

Hab. \\\ sabulosis Zanzibar. — Pileus 12 cm. lat. ; slipes 3,5- 
4- cm. long., 18-20 ram. cr. Ex I>erk. ad Di/forme^ rectius re- 
ferenda. 

153. Clitocybe macromphaJa Mont. in Ann. Sc. Nat. 1856, p. 355. t'.50 
— Ceracea; pileo carnoso-njenibranaceo, convexo-hemisphaTico, 
albido, levi, contro profunde cyathiformi-umbilicato; stipitc erocto. 
deorsum pilo.^o, cavo, e basi ampia compressa sensim attenuato; 
laraeliis candidis, tridymis, stipitem haud attiugentibus. 

Hab. in silvis humidis brasiiiensibus, iuter folia dejecta, in pro- 
vincia Goyaz (Wkdd). 

154. Clitocybe pacifica Sp. F. Arg. Pug. n. 2. — Pusilla, ca^spitosa, ''S? 
sed non raro solitaria; pileo explanato, margine et ceutro depresso, 
integro, sicco levi sed ob papillas cutis prominulas papilloso-prui- 
nuloso, griseo, opaco, tenacello, margine recto rarius repando v. 
undulato et centro intcnsius colorato, udo testaceo-griseo, pellu- 
cido, 2 sa^pius 3,5-8 mm. diam.; carne albo-grisea in stipite de- 
scendente ab hymenophoro discrela, molli, subspongiosa; lamellis 
pileo pallidioribus carnoso-ceraceis, distantibus, subdimacriis, pel- 
iucidis, quandoquo inler se basi 2-3 anastomosantibus, antice acu- 
tatis, deorsum latissi.me adnato-decurrentibus, subtriangularibus 1-2 
mm. long., 0,3-0,6 inm. lat. ; basidiis clavatis , crassis, sursuni 
obtusp rotundatis 30-32 ^^ 12, apice tribus sterigmatibus conicis mi- 
nutissimis ornatis: cystidiis subsimilibus ; spuridiis globosis v. ovoi- 
deis basi saepius iudjqailateraiiter angulaio-acuminatis, granuloso- 
farctis, hyalinis, an vix fumosulis? 8-10:^7-8; stipite cylindraceo 

vel deorsum incrassato-subclavato, solido, carnoso-ceraceilo, epi- 658. Agaricineae, Leucosporae, Clitocybe. 183 

dermido tenaciuscula -vcstito, fulvo-fuscescente, glaberrimo, 21-2 
rnra. long. 0,5-1 rnni. crass. arrhizo. 

Hab. in fimo equino atque terra fimetosa in ollis plantarum ea 
ol patio (lel Sr. Coni, Buerios Aires Ainer. merid. a An Ompha- 
//(3«? species? — Fungus distinctissimus, pulchellus et parvuius, 4-7 
mm. allit., ob decurrentiam lamollarum obverso conicus visus. 
155. Clitocybe hyalodes B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 517. — , 
Ilyalina, fragilis, alba; pileo cvathiformi, glabro, estriato, tenur; 
stipite deorsum attenuato, fistuloso; iam.oMi'« angustissimis, postice 
attenuatis. 

Ilab. ad vegetabilia dejecta, terra? radicylis ad haji^ens, Pera- 
denya Coylon Iiidiio (TiiWAiTEb;. - i^ileus 6 cm. latus; stipes 9 
cin. longus, 8 nrm. ci^assus, fiexuosus, irregularis; huneila^ vix 2 
mm. kita), minimo uUra stipitis apicem pi-oductae, ubi cavitas in- 
cipit supra quarn caro lamellarum crassitudinem haud superat. 
."Vrescendo admodum fusca. 
in6. Clitocybe metria B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, pag. 517. — (r.o 
Gilva; pileo subcyathifonfii, angusto, glabro; stipite olongato far- 
cto ; lamellis arcuatis, breviter decurr^entibus. 

Ilab. ad terram, Peradenya Ceylon Indiro (Thwaitrs). — Pi- 
lous 6 mm. latus; stipes 20-25 mm. iongus: lamell.o modorate di- 
ptantos; mycelium album, fibrosum. 

157. Ciltocybe maculosa Peck 25 Rpp. p. 53. — Pileo, convexo con- m^i 
Iro de})resso, glabro maculis aquosis innumeris in fungo sicco no- 
tato, luteo-albo, margine lineclis curiis i^adiatis virgato; stipite lo- 
viter basi incrassato, giabro, farcto vel fistuloso, pileo concolore ; 
lamellis confertis, angustis, longe decurrentibus, pallidis vel lu- 
teis, plerisque ex iis furcatis. 

llab. ad terrain in silvis, Croghan Amer. bor. — Statura 5--'S 
cm. ada-quaiis, pileus 4-5. cm. latus, stipes 4-6 mm. crassus, Pi- 
lei inaculai aquosae iinitantur illas C- ?narmorce. Exsiccatione sfopo 
evanescunt. 

158. Clitocybe pjnophila P(5ck :]1 Rep. St. Mus. p. 32. — Pileo lo- 
nui, convexo umbilicato vel centro depresso, glabro, udo, pallido, 
alutaceo, in fungo .sicco pallidiore vel alutaceo; stipite a^quali, 
farcto vel cavo, glabro vel subpruinoso, piloo concoloro; lamellis 
modei'ate confertis, subarcuatis, adnatis vel leviter decurrentibus, 
albidis; sporis subellipsoideis, .5-6 -p.. long.; odore et sapor^e fari- 
na3 rocentis. 

Hab. ad terram .^.ub pinis, Alban/ et TiconderogfJ Amer. hov. aeA 184 Agaricines^, Leucosporae, Clitocybe. 

— Pileus 2V2 cm. latus, stipes 2-4 ram. crassus, statura 2Yo-4 
cm. adaequans. 

159. Clitocybe peltigerlna Peck 30 Rep. of St. Mus. p. 38. — Pileo 662 
subplano, glabro, umbilicato, hygropbano, bruniieo, margine stria- 
tulo in fungo udo, albido vel pallide griseo in sicco ; stipite sub- 
a^quali, potius firmo, glabro, pileo pallidiore, saDpe versus basiin 
niinute tomentoso albo; lamellis potius distantibus, interdum ra- 
mosis, venoso-connexis, decurrentibus, paullo pileo udo pallidiori- 
bus; sporis ellipsoideis 8 y., long., basi leviter apiculatis. 

Hab.'in Peltigoris languentibus, Oncida (H. A. Warnr) North 
Greenbush Amer. bor. — Parva, ob peculiarem habitationem no- 
tanda. 

160. Ch'tfcybe vilcscens Peck 33 Rep. pag. 19. — Pileo convexo. m 
dein plano-depresso, s«pe irregulari, glabro, - margine invoiuto pa- 
rum pruinoso, brunneo vel griseo-brunneo, dein pallido, sa^pe con- 
centrice ruguloso; stipito brevi, firmo, subinde compresso, grispo- 
brunneo, basi albo-tomentoso; lamellis confertis, adnatis vel decur- 
rentibus, cinereis subinde luteis; sporis subglobosis vel late cUi- 
psoideis, 5-6 p.. longis ; carne albo-grisea, odore snbnullo. 

Hab. m graminosis, Jamesville Amer. bor. — Fungus grogarius, 
2,5-5 cm, altus, pileus 2,5-3,5 cm. diam., stipes 2-4 mm. crassus. 

161. Clltoeybe subzonalis Peck 26 Rep. of St. Mus. p. 54. — Pileo 6«4 
tonui, centro depresso val subinfandibuliformi 2-3 obscure zonato, 
tomento sericeo, pallide luteo, dense ob'lacf.0; stipite sequali, sub- 
tiliter fibrilloso, farcto, pallido-luteo ; lamellis confertis, angustis, 
aequaliter decurrentibus, pluribus ex iis furcatis, pallidis vel luteis. 

Hab. ad terram in silvis, Croghan Amer. bor. — Statura 5 
cm. ada^quans; pileus 5-8 cm. latus ; stipes 4-8 mm. crassus. 

162. Clitocybe compressipes Peck 33 Rep. pag. 18. — Pileo tenai. «^5 
convexo, expanso, umbilicato, glabro, hygrophano, udo brunneolo, 
siccitate albescente vel pallide alutaceo, margine tenui ; .'^tipit.e fir- 
mo, cavo, ssepe compresso, vix pruinoso; lamellis confertis subar- 
cuatis vel horizontalibus, adnatis vel subdecurrentibus, albe.scenti- 
bus ; sporis ellipsoideis 5-6 ^; 4-4,5, carne sicca alba. 

Hab. in graminosis, Albany Amer. bor. — - Fuugus gregarius, 
2,5-3,5 cm. altus; [lilous 12-30 mm. diam. ; stipes 2-4 mm, crassus. 

163. Clitocybe trimclcola Peck 26 Rep. pag. 54. — Pileo tenui, fir- 6f.G 
mo, expanso vel ieviter centro depresso, glabro, sicco, albo; sti- 
pite a^quali, farcto, glabro, saepe excentrico vel curvo, albido; la- 
mellis angustis, tenuibus, confertis, adnato-decurrent.ibus. A<?aricinece, Leueospor?e, Clitocybe. \$Ty 

Jlah. in truncis arborum frondosarum, praesertim Acerum, Cro- 
^han Amer. bor. — Statura 2'/^ cm. adrequans, pileus 2^« cm. 
latus, stipes 2 mm. crassus. 
1G4. Clitocybe? hymenodes Lpv. Champ. exot. pag. 169. — Alba; (Siu 
pileo tremelioso-membranaceo, infundibuliforir.i, snbpellucido, nudo, 
.sulcato; lamellis distantibus, acate subdecurrentibus, acie acutis, 
stipite sursum attenuato, nudo subcorneo. 

Hab. ad truncos, Sumatra. — • Fungus 4-5 cm. altus. 

V. OuiiiFORMES. Pileo .suboarnoso, extiis iiitusque udo, iiygrophano, e eon- 
re.ico applanato depressove, poiito, nec squamuloso 'vol (arinoso; lamellis 
planis, horizontalibus, tenuibus, confertis, adna.tis vel denticulo tantum 
deeurrentibus. Color sordidus vel aquose palleseens. Species plurirnfe plc- 
bejit', segre et jove pluvio tantum recognoscendae ob colorem mutabileni 
et ci^iaracteres parum acutos. 

*) Lamellis cinerescentibus. Pileus primitus obscurus. 

165. Clitocybe orbiformis Fr. Epicr. pag. 76, Hjm. Eur. p. 103. — ^68 
Inodora;piIeo subcarnoso, convoxo-plano (nec depresso), levi, gla- 
bro, hjgrophano; stipite farcto, spongioso, elastico, substriato, 
nudo, sursum attenuato; lamellis decurrenti-adnatis, subconfertis, 
discretis, planis, griseo-albidis. 

Hab. in pinetis, locis graminosis Europa^ raro, serotina. — Ana- 
logji (non alfinis) A. c.yalhiformi, sat valida: stipes S cm. longus, 
basi incrassatus, villosus; pileus rogularis, 6 cm. latus, griseo-fu- 
ligineus. 

166. Clitocybe applanata Secr. n. 1035, Fr. Hym. Eur. p. 103. — 069 
Pileo subcarnoso, e convcxo disco depresso, tenaci, flaccido (e lu- 
rido cano); stipite subcavo, cequali, deorsum fusco, albo-villosQ, 
sur.sum pallido, fibroso-sericeo ; lamelli.s adnatis, vix confertis, albo- 
cinereis, postice discretis. 

Hah. cum pra^cedente. — Ambigit iiiter prioreni et C. expal- 
lenic.m. Sporre, 6-7 ^ 3-4. 

167. Clitocybe metachroa Fr. S. M. I, pag. 172, El. I, p. 22, Hym. hto 
Eur. p. 103, Cooke 111. t. 115, Weinm. Ross. p. 81, Berk. Outl. 

p. 112, A. dicolor Pers. Secr. n. 1031. — Iiiodora; pileo subcar- 
noso, e convexo plano, depre.sso, glabrato, hygrophano; stipito e 
farcto cavo, aequali, tenaci, sur.sum pulveraceo-pruinato; lamellis 
adnatis, confertis, pallide cinerescentibus. 

Eah. in pinetis Europie abunde, priepipue autumno sero. — Mi- 
nor, inodora. Pileus in prima infantia fuscus (Krombh. t. 2, f. 22 t86 Agai'icinea3, Leucosporae, Clilcrybe. 

iion male refert), adultus lividus, siccus albescens, ^Yg-^ cm. la- 
tus; inargo demum striatulus. Stip!3S, ut in {ileri^^que cavi5, demum 
compressus. 4 cm. vel ultra longus, 4-9 mm. crassus; spoi-a.^ 6-8 c; 
3-4. Exstant plures varr., alia disco obscuriore fusco, alia colore 
incarnato (no^n Secr. n. 1034j, alia sordide rufescente (Batsch f. 
102). 

168. Ciitonybe pausiaca Fr. Epicr. pag. 77, Icon. t. 58, f. 2, Hym. 67i 
Iilur. p. 101. — Olida; pileo subcarnoso, e convexo plano depres- 
sove, levi, liygrophano; stipite subcavo, aequalt, striato, apice al- 
bo-pruinoso; lamGJlis obtuse adnatis, semicircularibus confertis, oli- 
vacois. 

Hah. \n pinetis montosis Europa? raro. — Intor proximas me- 
dia. Stipes tenuis 4 mm. subundulatus pileusque 2^j., cm. latus, 
primitus subumbonatus. sa?pe velo sericeo obductus, subolivascens 
cinerei. Spora> 5-6-2-3. Exstant individua statura C. mclQchroci^, 
hirKJ, nomine suadente, Secr. n. 1048? {olicascens). 

1H9. Clitocybe odorula Karst. Hatisv. I, pag. 81. — Pileo subcar- a?? 
noso, umbiiicato, e convoxo depresso, levissimo, glabro, nitente, 
rigidulo, margine infracto, livido-pallenle, jove sicco pallidioi-e, 
2,5-4,5 cm. lato; stipite subtiliter fistuloso, deorsum attenuato, e 
sericello glabro, striatulo, pallescente, 4-5 cm. alto, apice ad 5 
mm. usque crasso; lamellis decurrentibus, subconfertis, distinctis, 
angustis, sordidis vei griseis; sporis splueroideis, diam, 2-3 y.. 

Hab. in Syrjoas, supra acus Abietis in Eennia. — Solitaria 
vel gregari.-j. Odor farina^ recentis debilior. Sapor hauil notabilis. 
Chl. dtfopodrv proxima. Cum CoUnbia coracina colore sat con- 
venit, lameliis vero decurrentibus, odore debiiiori, stipite fibroso, 
terete diffei-ens. 

170. Clitocybe ditopoda Fi'. S. M. I, pag. 171, Hym. Eur. pag. 101, 673 
Cooke III. t. IIG. — Graveolens; pileo subcarnoso, e co.ivexo plaiio, 
depresso. levi, glabro, hygrophano; stipite cavo, a^quali, subnudo: 
lamellis adnatis, confertis, tenuibns. obscure cinereis. 

hab. \\\ pinetis Europa^, prascocior. — Pileus 2-3 cm. latus, sti- 
pes 3-5 cm. longus; spor;^^ spliferoidere 2-3 y.. diam.; sec. Hritz. 
5-6 i^ 3-4. Statura C. ?tic(achrocv. sed odor fortis farinae recentis. 
Pileus fusco-cinereus, minorum convexus, majorum inver.sns et un- 
dulatus, sed ad Cyalhifornies hauJ referatur. 

171. Clitocybe nubila Vw Epicr. p. 77, Icon. t. 58, f. 3, Hym. Eur. ^^^^ 
pag. 104. — Inodora; pileo subcarnoso, plano, depresso, uinbili- 
calo, glabro, hygrophano; stipite farcto. gracili, foquali, I^^vi, apice Agaricinefe, Leucospome, Clitocybe. l87 

pruinaio; larnellis subdecurrentibus, planis, subclistantibus, fusce- 
scente-argillaceis. 

Hab. iripinctis campestribus Kuropse, raro, — Stipos 8 cin. 
usque lougus, 2 nim. vel paruni ulfra crassus, j)allesceriS, subela- 
sticu.s, fragiiis nec cartilagineus. Pileus 2-4 cin. latus, s^epe ex- 
centricus, udus lividus, siccus alutaceirs. 

172. Clitocybe obola Fr. S. M. I, pag. 80. Ilym. Eur. p. lO^, Secr. 'w5 
n. 649, -- Inodora; pileo .-ubcarnoso. couvexo-plano, oljtnso, gla- 
bro, hygrophano; stipite fistuloso, JBquali, tenui, striato, nudo la- 
mellisque adnatis, confertis iividis. 

Uah. in pinetis Europa'. — Stipes politus, subflexuosus, ela- 
sticus nec cartilagineus, 6-7 cni. longus. 4 mni. crassus; pileus or- 
bicularis, e livido cano-albicans ; variat repandus et depressus 4 
cfu. latus: 5por?e 7 p. diam., aculoolata); lamella.! etiam subde- 
cUrrentes. 

173. Clitocybe rigidata Karst. Fragm. Myc. IV, p. 1. — Pileo sub- ^7« 
carnoso, rigido, plano, depresso, inaiquali vel difformi, levi, gla- 
bro, pallescento, sicco albicanti, 3 cm. lato; stipite farcto, ut plu- 
rimuiri, conjpresso vel canaliculato, superno incrassato, fibi-illoso, 
glabrescenti, radicalo, pallescenti, cire. 3 cm. alto, usquo ad 1 cm. 
crasso; lameilis adnatis, subconfertis, angustis, pallescentibns • spo- 

ris ellipsoideis, 4-5-2-3 mm. 

Mab. juxta viam magnam prope Aboam oppid. Fennia,'. — Af- 
finis Ct. diatretce. 

■"*) Lamellis albidis v. coloratis. 

174. Clitocybe diatreta Fr. S. M. I, p. 83, Obs, 2, pag. 200, Ifym. 077 
Eur. pag. 104, Weinm. fioss, pag. 85, Secr. n. 731. — Tnodora; 
piieo subcarnoso, e conYex.o-plano depr^sso, levi, glaJtro, liygro- 
pliano; stipito e farcto cavo, elastico, levi, stricto, tereti, glabro 
apicequo nudo ; lamellis dente acuto decurreutibus, confertis, an- 
gustis, albis. 

Hab. in piiyetis Europa? passim. — Tn(/dora fere. Sti}>es non 
cartilagineus, 2-6 cm. longus, 2-4 min. crassus ; pileus quam Cf- 
tei-arum magi.s caruosu^. junior rigidulus, ex incarnato alutaceu.s, 
siccus albidus 2V2 cm. latus; lamellfe ut iu C. frar/ani.e postice 
acuminatae, subdecurrentes, interdum incarnata-, paliesccntes; spo- 
rae 6 - .3-4. 

175. Clitocybe isabella Quol. esp. II, pag. 1, t. VI, f. I. — Pileo 678 
campanulato v. convexo 2-3 cm. lato, margine UnibriaLo. valdo in- 188 AgaricineaD, Leucosporce, Clitocybe. 

flexo, scabriuscuio, hygrophano, pallicie ochraeeo, siccitafe obscu- 
riori; stipite fistuloso, gracili, flexuoso, undulato; sajpe ad basim 
versus subtiliori, fragili, pallide ochraceo, subcoucolori leri, apice 
pruinoso, sub lente tomentoso. hasi albo; lamellis adnato-decur- 
rentibus, saepe ramosis, confertis. raargine undulatis, primo alhis 
dein paliide ochraceis; sporis ovoiJeo-spha?.roideis, 4-5 mucrona- 
lis, p:iittulatis, albescentibus. 

IlaJK fasciculatim, ad terram iii silvaticis umbrosis Jura. — Affi- 
nis C. dialrelcn et C. alropunclm. 

176. Clitocybe fulvo-nitens Gili. Tabl. Champ. Fr. p. 24. — Pileo 679 
subcarnoso, convexo dein plano, centro depres^o, sericeo-fibrilloso, 

e flavido rufo, diam. 2-3 cm.; lamellis adnato-decurrentibiis, cras- 
siusculis, remotis, pallidis; stipite cequaii, e farcto cavo, duro, ela- 
stico, pileo concolori, fibrilloso-pruinoso. 

Hab. ad vias aridas, cffispitosa v. solitaria,. in Gallia bor. 

177. Clitocybe fragrans Sow. t. 10. Fr. S. M. I, pag. 171, Hym. m 
Eur. p. 105, Pers. Myc. Eur. ,3, t. 27, f. 5, Secr. n. 1012, Weinm. 

1. c. Krombh. t. 1, f. 34-38, Letell. t. 658, Brig. t. 19, Hoffm. Anal. 
t. 3, f. 2, A. graius Schum. — Fragrans; pileo subcarnoso, e con- 
vexo plaiio depressove, levi, glabro, unicolor«, hygrophano; stipite 
e farcto cavo, elastico, glabro; lamellis subdecurrentibus, confer- 
tiusculis, distinctis, albidis. 

Hab. inter muscos frequetis in Europa. ad terram Minussinsk 
in Sibiria. et inter folia putrida prope Somerset E«st Promont. 
Bonte Spei (Mac-Ov/an). — Odor fragrans, aniseus. Unicolor nec 
disco obscurior, ex aquose albido albicans. Stipes subflexuosus 6-8 
cm. longus, 4-1 mm. crassus ; • pileus 2-6 cm. latus ; spor» elli' 
psoidese 6-7 =; 8-4. 

178. Clitocybe angustissima Lasch n. 523, Fr. Hym. Eur. pag. 105. m\ 
Icon. t. 59, f. 2, Gill. Ghamp. Franc. cum icone. — Inodora; pi- 
leo subcariioso. plano-depresso, levi, glabro, hj^^grophano, margine 
patente; stipite farcto, tenui, nudo, flexuoso; lamellis subdecurren- 
tibus, angustis, confertissimis, albis. 

Hab, m silvis frondosis inter folia, muscos in Europa et Si- 
biria. — Pileus 4-8 cm. latus, stipes 2-7 cm. longus, 3-5 mm. 
crassus. Priori ?imillima, ex aquoso-albido alba, sed stipe-s tenuior, 
odor nullusi Margo patens, deraum striatulus. Spor;« 4-^2-3. 

179. Clitocybe papillata Gill. Champ. Fr. p. 168 cum icone. — Pileo 682 
submembranaceo, convexo-explanato, centro exquisite acute papil- 
lato, glabro, hygrophano, margine striatulo, argiilaceo-roseo, pa- AgarieitieaB, Leucosporae, Clitocybe. 188 

pilla satiiratiore ; iamellis conrertis concolofibus, denticulo decur- 
rentiijus^ stipite tenui elongato, tistuloso, carneo, basi albo-pulve- 
reo; sporis ovoideis. 

Hab. in pinetis in Gallia bor. — Teste Quelet Euch. p. 31 ad 
Collybiam exiuberanfem Kr. spectai'et. 
180. Clitocybe macrophylla Karst. in Hedw. 1881, pag. 177. — Pi- ^^ 
leo carnosulo, tenui, convexo, obtuso, orbiculari, levi, j^labro, mar- 
giue striatulo, livido-albo, siccitate lutescente, albo et nitente, 3-4 
•ctn. lato; stipite e farcto cavo, tenace, elastico, aequali, basi sub- 
bulboso- incrassato, tereti, flexuoso, glabro, apice subsquamuloso, 
albido, striatulo, siccitate nitente, G-8 cm. alto, 2 mm. crasso ; la- 
mellis adnatis, secedentibus, latissimis, triangularibus, tenuibus, sub- 
distantibus, albis, demum lutescentibus ; basidiis niajusculis, piriCur- 
mibus vel clavatis ; sporis non inventis. 

Hab. in limo vaccino pro Mustiala Fennice. 
J8I. Clitocybe obsoleta Batsch f. \i)'S{Agar:), Fr. Hym. Eur. p. 105, «84 
Cooke III. t. 233, A. musleiinus Schum. Fl. Dan. t. 2021, A. seba- 
ceus Pers. M. E. 3, p. 1S8, Secr. n. 6t)9 hic potius quam A- olori-' 
nus.{~ Secr. n. 667?). — Obsolete fragrans ; pileo subcarnoso, e 
convexo plano depressove, levi, glabro, hygrophano; stipite e far- 
cto cavo, elastico lamellisque obtuse (fere rotundato-) adnatis, la- 
tis, confertis albidis. 

Hab. in pinetis Europa? prfecipue juxta margines viarum. — 
Media exacte inter C. frarjranlem et C. metachroam. Odor gratus, 
sed non fortis, aniseus. Stipes rectus, ipso apice tantum pruinatus, 
basi s?epe viUosus. Pileus junior subumbonatus, siccus lutescenti- 
albus. udus pallide lividus vel argillaceo-incarnatus. 

182. Clitocybe mortuosa Fries Obs. 2, pag. 210 aut ha?c aut C. me- 685 
tacJiroa junior (prisco loco evanuit). Icon. t. 59, f. 3, Hym. Eur. 
pag. 105. — Inodora; pileo subcarnoso, molli, plano-depresso, le- 
vissimo, glabro, hygrophano; stipite farcto, ;jequali, curto, glabro 
lamelUsque adnatis, confertissimis, angustis albidis 

Hab. locis graminosis, neniorosis Europaj et Sibiriae, raro. — 
Pumila, irregularis, saepe excentrica, inodora. Stipes vix 2 cm. 
longus, 2-3 mm. crassus, saepe curvatus, adscendens, demum com- 
pressus. Pileus 2-4 cm. latus, primo unibriuus, dein spadiceus, sic- 
cus in alutaceum transiens, omnino ut Hypli. appendiculatwm, 
quod colore refert. Spora 4-5-2-3, 

183. Clitocybe gyrans Fr. Epicr. pag. 79, Hym. Eur. pag. 106, Ht/- ^^^ 
poph. gyrans Paul. t. 66, f. 3 nostro pauUo major. — Inodora, 100 Agaricinejo, I.eucosporse, Clitocybe 

piieo siibearuoso, couvexo-umbilicato, ievi, glabro. liygropinano,.. 
inargine late irifracto, convoluto; stipite cavo, tenaci, jei{uali, gla- 
bro; lameliis tenuibus, coufertis, albis, apiculo decurrentibu.s. 

Hab. in graminosis montanis EuropaE!. — Ab omnibu^ valde 
distat. Stipes (5 cm. longus, 2-5 mtn. crassus, albus. Pileu.s disco 
carnosulo, ^y^ cm. latus, udus liyalinus, srccns albus Inodora, ex. 
Fauiet venenata. 

184. Clitocybe epia B. et Br. Journ. Soc. XI. pag. 517. — Aiba, (587 
pileo tenui e plano depresso stipiteque gracili giabri-S; lameUis a.^^- 
gustissimis leviter decurrentibus. 

Hab, ad terrani, Ceylon Indiaj (Thv/aites). — Piieus circiter 
2,5 cm. latus; stipes 2,5-4 cm. longus : iamoilfp 1^2 niin. latse. 
Sicca coloreni sumit ocliraceuni. 

185. Clitocybe chrysocephala KUis Euii. Torr. Cl. 1870, p 75 (aura- 6.88 
tocephalaj. — Pileo obtuse conico, conve.vo-expanso, umbonato, 
levi, contextu fibroso demura plus minusve rimoso-striato, circiter 

-i cm. lato; lamellis 6 mm. latis, ventricosis, carneis, subsinuatis, 
dente decurrentibus, non contertis, dein sicco aurantio-rubris; sti- 
pite sa?pius compresso, curvo utrinque attenuato, levi, fragiii, 7-10 
cm. iongo, 6 mrn. lato; sporis circiter 10 (J.. longis, breviter ob- 
longis, saepe irregularibus. 

Hab. g.regaria et subcmspitosa in udis in Araer. boreaii. 

186. Ciitocybe arnbigua Karst. Symb. Myc. Fenn. X, p. 57. — Pileu <jvy 
carnoso, tenui, tenaci, orbicuiari, convexo. obtoso, subifide subuin- 
bonato aut medio dein ieniter umbilicato depresso, omnino glabro 

et ievi, margine inflexo, ievissime albo-puherulo, rufo-pallido, vuigO 
in carneum vergente, siccitate expallente. at non hygropbano, 1- 
1,5 cm, lato; stipite farcto, tenaci, aequali, basi incrassatulo, Hexuoso, 
glabro, basi radicato byssoque aiba obvoluto, apice subpuberulo, 
albido, pallescente, 6-10 cm. longo, 2 mm. crasso; lameilis adnato 
decurr"entibus, confertis, ai*cuatis, linearibus, mollibus, crassiuscu- 
lis, pallidis; sporis late eliipsoideis vei subspbieroideis 4-5 =; 3. 

Hab. inter at^iue supra muscos in parte abietina silv* Syid;e 
Fenni.-B. — Ambigit inter ClHocijben et Oinprta/.iani. 

187. Ciitocybe Berteroana Mont. Fi. Cbil., \ni. pag. 334 et Syli. &m 
Crypt. n. 338, Agaricas curnpes Bert. et M. Ceut. 1, n, ()1, in 
Ann. sc. nat, 2, VIII, pag. 370, non Persoon. — Piieo convexo 
subcarnoso, umbonato, giabro, Havescente, umbone badio; stipite so- 
lidiuscuio, basi curvato, furfuraceo-squamuloso, pallldioi-e; iamellis 
adnatis pileo concoloribus. AgarLcitiey?, Leucosporaj, Olitocybe. 191 

Hab. sujjra pai'iet«s argillA et quis(|uiliis compositus, apuil R,au- 
cagua, m Ghile (Bertero). 

VI. Versiformes. Pi!eo tenui, e convexo difformi, tenaci, plus niinu:^ squ;i- 
muloso aut furfuraceo; laraellis adaatis (nou aut dcuticulo tautum -decur- 
reutibus), Intis, crassiusculis, ut plurinium distantibus et albo-fariuosis. — 
Color hygrophuuus. Stipes tenax, iilterdum cuiri volo. Cfr. Schaed'. t. 1.'}, 
Cl. beUa.m, etc, Species omnes nobilissimje. utpotostaturd, forma et coloi*e 
maxiuie varias. 

*1 Pileo squalente vel squamulis obscurioribus infuscato. 

188. Clitocybe difTormis Pers. Syn. pag. 462 {Agar.), Fri^s S. M. I, m\ 
p. 170, Hym. Eur. p. 100, Weinm. Ross. p. S6. — Pileo subinembrjjL- 
naceo, e convexo plano, subumbilicato, glabro, hygropliano, udo 
striato, sicco, levi, deinum subsquamuloso-rimoso; stipito cavo, 
aequali, gla^ro, aitido; lamelli.'; adnatis, distantibus, albidis. 

Hab. locis humidis in pinetis montanis Europv. — I^ileus ^'/g 
cm. vel ultra latus; stipes 5-8 cm. longus, 1 mm. crassus; sporte 
4-5:^3. Facies C. gyrantis^ co\oyq pilei udi livido, sicci albido- 
nitido, sed versiformis ut C. laccala. 

189. Clitocybe Stygia Fr. Hym. Eur. pag. 106. — Pileo campanu- 632 
lato, urnbilicato; lamellis alnexis, ventricosis; stipite longo, gracili ; 
ceteris praicedentis. 

Hab. in paludosis sphagnosis Europjc. — Uistincta crederetur 
nisi adesset C. laccadv prorsus aualoga forma mycenoidea, pa- 
lustris. 

190. Clltocybe xanthophylla Bres. Fung. Trid. p. 8, t. lll. — Pileo 693 
subcarnoso, convexo-umbilicato, sicco, griseo-cano, tibrillis fuscis, 
CGutro prsesertim virgato, margine subirregulari, 2^.'.y-b cm. lato ; 
stipite subtiliter llstuloso, albido-griseo, fibrilioso-substriato, apici 
basifiutj subincrassato, 4-0 cm', longo, 2-5 mm. crasso ; lamellis de- 
currentibus, distantibus, latis, crassiusculis, acie acuta, subfurca- 
tis, la?te tlavis; carne pallida. 

Hab. ad truncos Coniferarum in silva Magrasii, Val di Sole 

Trid. — Cl. incotnplcv nianifeste proxima; forma vero ad Chanl. 

infandihuliforme.m accedit, a quo tamen optirne distincta, neque 

afdnis — Sec. P. et Br. F. Br\ n. 1961 •• h;«c spocies ad Mavasmiufn 

Wynnei B. et Br. spectat. 

191. Clitocybe incompta Fr. S. M. 1, pag. 171, Hym. Eur. pag. 106; ,394 
— Pileo submembranaceo, e convexo-plano depresso, tibrillis ni- 
gris adglutinatis virgato rugosove-squamuloso, vii^ci-do (sicco ni- 192 Agaricineas, Leucosporse, Clitocybe. 

t'do); slipitH cavo, aequali, fibrilloso-striato, cinereo; lamellis ob- 
tuse adnatis, suhdistaiitibus, pallide cinereis. 

Hab. locis humidis silvaticis Europae, etiam autumno. — Spe-^ 
cies nobilissirna. Pileiis vegBtus veie viscosus, pellucide striatulus, 
olivaceo-niger, 2-6 cm. latus, primo cum umbonis rudimento. Sti- 
pes 5-8 cm. longus, 4 mm. crassus, apice subincrassatus. Lamellce 
antice laliore.s. Fungus in Obs. M. 2, p. 212 est status vernalis, 
gracilior, pallidior cum C. sii^gm comparanda. 
192. Clitocybe nlgro-punctata Secr. n. 1046, Fr. Hym. Eur. p. 107. 695 
— Pileo subcarnoso, plano, umbiiicato, iniiBquali, farinoso, disco 
nigro-punctaio ; stipite cavo, tenaci. nigro-striato, basi incrassato 
incurvo; laniellis adnatis, confertis, palle.scentibus, dein lutescenti- 
ardosiaceis. 

Hab. m pinetis Helvetise, c;espiLosa. — EIa.stica, arida, odore 
amaro, Pileus ex albido sordidus, subnitens, margine reliexo stria- 
tulo, ssepe lobato. Sq. perainuis videtur; lamellis tenuibus conCer- 
tis difTert. 
19.3. Clitocybe pachyphylla Fries Obs. I, p. 78, Fr. Monogr. p. 139, m 
lc. t. 60, f. 2, Hym. Eur. pag. 107, Pat. Tab. Aual. t. 1, ^. ab- 
ainlhialus (5. Lasch 1. c. n, 120. — Pileo subcarnoso, convexo- 
planiusculo, Hocculoso-squamuloso, demum rimoso, disco depresso ,• 
stipite subiarcto, tenaci lamellisque adnatis, crassis, distantibus 
luteis. 

Hab. in silvis Europae raro, solitaria vel ca^spitosa. — Minor,- 
stipite 21/2-31/, cm. longo, 2-3 mm. crasso, odore amaro. Pileus 
sordide lutescens vel rufescens 2-3 cm. latus; sparie 8::; 3-4; la- 
mellae varie adnexae, subdecurrentes et interdum secedentes, omnino 
ut in C. laccata. 

194. Clitocybe absinthiata Lasch 1. c. n. 120, Fr. Hym. Eur. p. 107. — ^97 
Pileo subcarnoso, furfuraceo-squamuloso, ocliraceo-brunneo; stipite 
subcavo, deorsum attenuato, fibroso-squamuloso ; lamellis subdecur- 
rentibus, latissimis, canis, pallescentibus. 

Hab. n\ pinetis Europ» subgregaria. — Ad pr^cedentem, qua 
minor, accedit ut C. amethystina Pers. ad C. laccatam. — "C. 
incomis Karst. Hattsv. I, pag. 164 [CoUybia): pileo depresso um- 
bilicato, rufescente -pallido, 3 cm. lat.; stipite deorsum attenuato, 
curvo, pallido, 2-2,5 cm. I.; lamellis albis. In Fennia. 

195. Clitocybe Pelletieri Gillet Hymenomyc. de France 1874, p. 170, 698 
cum icone. — Piieo carnoso, cuticula difficulier secernibili, convexo 
pulvinato, demum leviterdepresso, aspectu Boleti sublomento^si. Agaricineae, Loucosporae, CUtocybe. 193 

velutino 10 cm. lato, olivaceo-bruimeo; stipite larcto, firmo, lute- 
scente, carne leviter ruboscente, recto vel curvo, 5 cm. longo, sub- 
jequali; lameilis adnatis decurrentibus, latis, crassis, interdura bi- 
furcatis, venoso-connexis , confertis, amoene luteo-aureis; carne 
pallide lutea; odore sulphureo. 

llab. prope Verviers et Hruxelles Belgii et in Gallia, haud raro. 
19G. Clitocyba ectypa Fr. S. M. I, pag. 108, Icon. t. 59, f. 1, Hym. ♦'9& 
Eur. pag, 107, Berk. Outl. pag. 112. — Pileo subcarnoso, expla- 
nato, demum depresso revolutoque, h^^grophano, fibrillis fuligineis 
adpressis subtiliter virgato, maigine striatulo; stipite subcavo, ela- 
stico, fibrilloso; lamellis adnatis, subdistantibus, pallescentibus, de- 
mum rufo-maculatis, albo-fariiiosis. 

Hab. in pratis paludosis Europae passim, subcsesnitosa. — Pi- 
leus melleus 5-8 cm. latus ; stipes 5-10 cm. longus, 6-10 mm. 
crassus; spora? ovoideae 9 [i. 1. Odor primo gratus aniseus, demum 
fujtens. Habitus A. mcAlew ejusque more albo-conissans. A. stra- 
mineo-fascus Secr. n. 811 differt tantuni colore luteo, i. e. ut 01. 
mellea lutescens a vulgari. 

197. Clitocybe radicellata God. in Gill. Champ. Fr. p. 171. ~ Pi- 700 
leo subcarnoso, convexo-umbilicato, subinaequali, brunneo-purpu- 
rascente et cinereo-pruinoso, 1-2 cni. i.; lamellis adnato-decur- 
rentibus numerosis, crassiusculis, pallidis, dein flavido-cinerescen- 
tibus; stipite farcto, eiastico, subasquuli pileo concolore et albo- 
pruiuoso, basi copiose radiculoso, 2-4 cm. alt., 1-2 mm. cr. 

Hab. sub Abietibus in Gallia bor. (Godey). — Csespitosa. 

198. Clitocybe myochroa B. et Br. Journ. Linn. Soc XI, pag. 518. ^^' 
— Pileo convexo obtuso. pulverulento-tomentoso, estriato; stipite 
tenaci in.sititio, pallidiore, apice candido, intus deorsum cinerescente; 
lamellis albidis adnato-decurrentibus, interstitiis reticulatis. 

Hab. \n lignis emortois, Ceylon Indi:^^ (Thwaites). — Pileus 

2 cni. latus, subcampanulatus, murinus; caro alba; stipes 2,5 cm. 

longus, vix 2 mm. crassus, solidus, ininute sericeus; lameliai sub- 

horizontales, 4 nim. lat;e. Versiformibus certe adnumeranda. 

19?». Clltocybe pistillipes Mont. Cent. VII, p. 23. — Pileo submem- 702 

branaceo, hemisphrerico levissimo, albido; stipite pro ratione gracili, 

fistuloso, basi incurvo, incrassato, rufescenti-castanco; lainellis tri- 

dymis, angustissimis, subcinereis (ex icone), utrinque attenuatis, 

subfiliforniibus, dente decurrentibus. 

Hab. ad terram in silvis umbrosis Brasilise, prgesertim in pro- 

vincia Minas-Geraes (Weodell). 

13 194 Agaricineae, Leucosporae, Clitocybe. 

200. Clitocybe odontella Mout. Ann. des Sci. Nat. 1856, p. 355. — 703 
Tota alba; pileo carnoso-membranaceo, hemisphasrico, contro acu- 
minato, margine radiatira striato, glabro; stipite. adscendente cavo, 
subeequali; iamellis tridymis, iatiusculis, convex.is, majoribus si- 
nuato-adnexis seu dente decurrentibus. 

Hab. ad terram, Goyaz in Brasilia (Wepd.), . 

201. Clltocybe apala Comes Funghi Nap. II, p. 89, t, XIV, f. 1-3.— 704 
Pallide alutacea; pileo carnosulo, convcxo, obtuso, sericello, hy- 
grophano; stipite farcto, tenaci, aequali, apice albo-farinaceo, squa- 
mulisque fulvis asperuiato; lamellis subdecurrentibus, distantibus, 
ina^qualibus, ex albido cinnamoraeis; sporis ellipsoideis, albis, 7- 

8 ^ 4-5. 

Hab. in silvis, in collibus Monopoli It. Mer. (Barnaba). — Pi- 
leus 2-6 cm. latus, stipes 4-6 cm. longus. 

**) Pileo Iseto, unicolore. 

202. Clitocybe sandicina Fr. S. M. I, pag. 157, Hjm. Eur. pag. lOS, 705 
Guill. et Forq. Champ. Sud-Est t. I, f. 4, Cff. A. bacillarh (ad 
spec. unic.) Pers. M. E. 3, p. 200, A. janthinus Secr, n. 1027. — 
Pileo submembranaceo, e convexo plano, umbilicato, difformi, levi, 
hygrophano, demuni griseo-farinaceo, raargiQe fasciato; stipite cavo, 
inijequali, glabro lamellisque adnatis, confertis, ventricosiia, purpu- 
rascentibus, subnudis. _ 

Hab. in silvis, praecipue pinetis Europae. — Rarius occurrunt 
specimina, statura valde diversa, qu* peculiarem, C, laccatcc [iro- 
ximam ejusque modis variantem speciem exhibere Yidentur. Color 
obscurior. Lamellas tenuiores, ssepe ramosae. . • 

203. Clltocybe ochracea Gill. Champ. Fr. p. 173, cum icone. — Pileo 706 
subcarno.so, e convexo expanso, centro breviter urnbonato, margine 
revoluto estrio, ochraceo, levi; l^ineliis breve decurrentibus ochra- 
ceo-pallidis; stipite cylindraceo sjepe subexcentrico argiilaceo, basi 
subincrassato et fibrilloso farcto,, 4-6 cm. L, 3-5. mm. cr. ; carne 
raolli alba. 

Hab. inter rauscos in Gallia boreaii. , 

204. Clitocybe grumata Scop. p. 443 {Agar.), Fr. Hym. Eur. p. 108. — 707 
Pileo submembranaceo, ex obtuse campanulato coiivexo, glabro, 
rimuloso-squamuloso, disco depresso; stipite subtiliter -tistuloso, 
a^quali, tenaci, glabriusculo, paliescente; lamellis late adnatis^ di- 
stantibus," tenuibus, planis, albis. 

Hab. in Carnioiia et in sabulo profuadissimo Sandlien ad Femsjd Agaricinese, Leucosporae, Clitocybe. 195 

Smolandioe. — Solitaria valde tenax, inodora. Slipcs 2V2 cm. long., 
4-5 mm. crassus. Pileus flavus, 2^2-4 cm. latus. Affijiis C. pa- 
chTjphyllcp. Optime convenit nomen et descriptio Scopolii, modo 
filamentosa loco rivuloso-squamosa dicitur, ~ * C. albida Karst. 
Symb, Fenn. IX. p. 42: pileo convexo, margine depresso, demum 
irregulari centroque depresso vel umbilicato, levi, subinde demum 
diffVacto-squamoso, 1-2,5 cni. lato ; stipite valido, valde tenaci, dif- 
formi, nudo, striato, usque ad 6 cm. longo et 5 mm. crasso; la- 
mellis adnatis, subdecurrenlibus, 2-7 mm. latis ,• sporis sphaeroideis 
echinulatis, hyalinis, 8-9 p. d. Prope Mustiala Fennias, augusto. 
Totus fungus albus, vix hygrophanus. Cl. Karsten hanc et sub- 
similes species ad Coliifbias duxit, recentius vero ad Camaro- 
phyllum. 

205. Clitocybe truilissata Eilis Torr. Cl. 1874, p. 45. ~ Pileo car- 7os 
noso, plano-convexo, demum centro depresso violaceo-rufo innato- 
tibroso-squamoso, dein disco levi, margine tenui; lamellis ina^qua- 
libus, non confertis, crassis, adnatis, dente decurrentibus, tandem 
albo-pulverulentis, primo purpureo-violaceis, dein obscure rufis; 
stipite soUdo, fibrilloso, basi claviformi; sporis late cylindraceo-ob- 
longis, 15-20 p. longis. 

Hab. in arenosis in Amer. boreali. — Affinis C. laccaice. 

206. Clitocybe incongrua Berk. Dec. n. 253. — Pileo undulato um- 709 
bilicato, subcarnoso, glabro, cinereo-csesio ; stipite elongato, basi 
incrassato,J valido, concolore, deorsura cavo; lamellis latiusculis, 
ventricosis, decurrentibus. 

Hab. ad terram, Jillapahar, Darjeeling Indi<e 2300 ra. (Hook.). 
• — Inodora; pileus 3 cm. latus; caro alba; stipes 15 cm. lougus, 
12 mm. crassus, subtiliter tomentosus, interdum fibrillosus, intus 
albus, nori vero prope superficiem fibrosam ; lamellso potius distan- 
tes, decurrentes, aibae. Subinde accedit formaj ameihystince Clito- 
cijhce laccaicL'. 

207. Clitocybe rudis Berk. Dec. n. 502. — Pileo irregulari, subcar- 710 
noso, sulcato-rugoso; stipite elongato, torto; lamellis crassi."?, distan- 
tibus, ventricosis, decurrenti-adnexis, armeniacis. 

Hab. Panure Brasilise (Spruoe). — Pileus 4 ctn. latus, ochra- 
ceus; stipes 10 cm. longus superne pallidior, inferno rubescens; 
lamellsB latee, poslice emarginate atque levissime decurrentes. Ha- 
bitu admodum refert C. laccaiam. 

208. Clitocybe glaucipes B. et C. Ano. Nat. Plist. Oct. 1859. — Pi- 711 
leo coiivexo, tenui, rufulo, pubescente, rnargine incurvo ; stipite so- !96 Agaricineaej Leucosporas, Clitocybe. 

lido, concolore, glauco; lamellis adnatis, distautibus, rectis, can- 
didis. 

Hab. a.d terram in silvis, Connecticut Amer. bop. (C. Wright). 
— Pileus 2,5 cm. latus; stipes 5 cm. longus, 6 mra. crassus. Af- 
fiais C. laccafcv. 

209. CSitocybe ruhro-tmcta B. et C. Journ. Linn. Soc. X, p. 284. — 71« 
Pileo umbilicato, glabro, rubro; stipite elongato, glabro, sub?equa- 

li, concolore, cavo; laniellis tenuibus, latis, decurrentibus, pallidio- 
ribus, 

Hab. ad terram in silvis, Cuba Americae centralis (C. Wrigut). 
— • Pileus 12-24 mm. iatus; stipes 5 cm. longus. Afflnis C. lac- 
caice et laraellis tenuioribus et confertioribus. 

210. ClltDCybe porphyreHa B. et C, Ann. Nat. Hist. Oct. 1859. — "^i? 
Pileo convexo, glabro, purpurascente ; stipite solido, sursum incras- 
sato, glabro, albo-purpureo; lamellis rectiSj adnatis, pallide pur- 
pureis. 

Hab. h\ solo arido, Connecticut (C. Wright). — Pileus 4 cni. 
latus; stipes 2,5-4 cm. longus, 3 mra. crassus; spone eIlipsoide;e 
Gy^ u. long. A C. laccata differt lamellis numerosioribus atque 
sporis diversis. 

211. CUtocybft angustJlamellata Mont. Syli. Crypt. n. 3.35. —- Pileo 7h 
carnoso-membranaceo, pelHcula viscosa secedente obducto, hvgro- 
phano, e convexo canipanulato, brunneo-sanguineo; stipite cavo 
elastico, supra attenuato-pallescente; lamellis linearibus angustis- 
simis y» mm. lat., utrinque acutis, subattingentibus ; sporis globo- 
sis, albis. 

Hab. ad ligna in silvjs umbrosis, Colurabus Amer. foeder. (Sul- 
livant). — Pileus e convexo hemisphsericus. margine paullum pa- 
tente campanulatus, Va cm. altus, 3-4 cm. latus; stipes siccus fra- 
gilis, basi incrassatus et interdum decumbens, mox vero erectus, 
seHsim ad raedium attenuatus, sursum teres et pallidior, 4-6 cm, 
longus, 3-4 mm. apicem versus crassus; lamellae subajquales, coa- 
fertissima}, lanceolatae, medio somimillimetrum latitudine vix me- 
tientibus, Vfi mm. crassae, in vivo lutescentes, in fango exsiccato 
rufesceutes, utroque fine acutissima^ et prope apicem stipitis desi- 
nentes nec illi decurrontes.-Hjmenium etiam tenuissimura, cellulis 
dupiici ordine, l" obovoideo-clavulatis, 2* ovoideo-aeuminatis 
compositura. Spora) albas, hyalinas, globosee, vix 4 \;., diam. me- 
tientes. Species cum nulla comparanda. An Ht/gropfiorus? 

212. Clitocybe holoporphyra B. et C. Journ. Linn. Soc. X, p. 284. 7i5 Agariclneae, Leiicosporas, Clitocybe. l97 

— t*ileo tenuii, plano, glabro, radiato, sulcato reticulato, sordide pur- 
pureo; stipite giabro, cavo, pallide purpureo; lamellis distantibus 
adnatis stipite concoloribus, interstitiis transverse rugosis. 

Hab. \i\ truncis cariosis in silvis, Cuba Amer. centr. (C. Wright). 

— Pileus 5-6 cm. latus, slipes 5 cm, longus, ly^ cm. crassus; 
sporao oblongae, nec subglobosae ut in C. laccala, 

213. Cliiocybe coljetica Mont. Guy. n. 266 et Syll. Crypt. n. 329. — 7i6 
Pileo membranaceo, hygrophano, convexo-umbonato obtuso, lineaio - 
atriato, albo-coerulescente, pellicuia viscosa secernibili obducto; sti- 
pite brevi, cartilagineo, glabro, fistuloso; lamellis tri-tetradyniis 
ventricosis, albis, utrinque attenuatis, haud attingentibus. 

Hab. in iigno circa Cayennam Amer. (Lspribur). 

214. CliiocySje connexa Peck 26 Rep. p. 53. — Piieo tenui, convexo 7^7 
vel expanso, subumbonato, denso, toniento sericeo vestito, albo, mar- 
gine interdum pallide coeruleo; stipite aaquali vel inferne attenua- 

to, solido, albido; lameiiis confertis, angustis, albis in luteum ver- 
gentibus. 

llab. ad terrani in silvis, Croghan Amer, bor, — Statura 5-8 
cra. ; pileus 5-8 cm. latus; stipes 4 mm. crassus; lamella) plerum- 
que potius abrupte truncaff^e atque haud valde decurrentes, quare 
species hsec facile commutatur cum Tricholornatibus. Pilei margo 
interdum subtiiiter striatus. Odor debilis sed aromaticus et gratus. 

215. Clitocybe flavldella Peck 30 Rep. St. Mus. N. Y. p. 38. — Pileo ~,^ 
tenui, convexo, demum expanso vel centro depresso, sa^pe irregula- 

ri, hygrophano, giabro ; stipite aquali, glabro, fistuloso; lamellis 
angustis, confertis, adnatis vel subdecurrentibus. 

llab. in paludosis, Maryland Amer. bor. — Gregaria 5 cm, 
aUa; pileus 2,5 cm. latus, stipes 3-4 mm. crassus. Adhuc vigens co- 
lorem uniformem habet sordide luteum. Exsiccatione pileus albescit. 

216. Clitocybe Hoffmanni Peck 24 Rep. St. Mus. p. ()0. — Pileo car- 719 
noso, teoui, convexo, demuin infundibuliformi, umbilicato, hygro- 
phano, aquoso-luteo in futigo udo, luteo in sicco; lamellis lalis, 
distantibus, decurrentibus, late flavis, intcrstitiis rugosis; stipite 
aequali, levi, farcto vel cavo; sporis eliipsoideis, 10 {j.. longis, 

Hab. in lignis putridis in silvis Greig- Amer. bor. — Pilens 
16-36 mm, lat. ; stipes 2 mm. cr. ; statura 2,5-5 cm, alta. Subaf- 
finis C, bellce. 

***) Laccaria B. ot Br. Not. Rr. Fnng-i n. 1091. Lamellis crassiusculis, fra- 
gilibiis, mox sporis typiee subg-lobosis verruculosis albo-pulverulentis. 

217. Clitocybe laccata Scop. p. 444 {Agar.), Fr. Syst. M. 1, p. 100, 720 t98 Agaricioese, Leucosporse, Clitocybe. 

Hyin. Eur. p. 108, Schaeflf. t. 13, Bull. t. 570, f. 1, Gcev. Scot. t. 249, 
Krombh. t. 43, f. 17-20, Hussey 1, t. 47, Batt. t. 18, O-I. — Pi- 
leo subraembranaceo, e convexo versiiormi, subumbiiicato, adulto 
farinoso subsquamuloso, hygrophand; stipite *arcto, fequali, tenaci, 
fibroso lamellisque adnatis, crassis, distantib'is, laste coloratis, de- 
mutn albo-pruinosis, 

Had. ubique in Europa et Amer. bor., A.sia, Africa et Austra- 
lia vulgatissima species, statura inlinite ludens. — Pi{eus 2^2-6 
cm. latus, 2^2-15 cm. lcngus; spora) sphseroidepe 9-10 p.. diam. 
verruculos.Te ; basidia clavato-oblonga 27-30 i. 7-S; sterigmata qua- 
lerna 3-4 ^r 2-3. Pileus primo et udus sublevis, tenuium striatus. 
Varjeiates e colore, quas tamen omnes acutiores Mycologi coujun- 
xerunt, constantiores a) rufo-carnea, piieo sicco subochraceo : A. 
/'arinaceus Huds. Eolt. t. 64, Sow. t. 208. Fl. Dan. t. 1249. /1. 
rosenas Batsch f. 99 (et 100 stipite fistiiloso) ; l>) lutea, lameilis 
carneis : Buxb. C. IV, t. 30, f. 1; c) pileo luteo-violaceo, sicco 
ochraceo, lamellis violaceis: A. itnpoHim Schum. Secr. rt. 102(5; 
d) obscure violacea, pileo sicco canescente: A. amethystinas Boll. 
t. 6'.), Sow. t. 187. In glareosis viarum vix C. iortUi major: val- 
de deformis. — Var. tota alha Lanzi Fungi Ro.m. p. 23, i. XIV. 
A, ob habitum et priecipue sporas ellipsoideas leves videtur potius 
C. dealbata vel affii)is. Cl. Karsten C. laccatarn et affines ad Ca- 
'^iarophyllum [llygrophorurn) ducit. 

218. Clitocybe tortilis Boit. t. 41, f. k^Agar.), Secr. n. 1024, Fr. 721 
Hym. Eur, p. 109, Patouili. Tab. Anai. t. 105. — Pileo membra- 
naceo. e convexo-plano, depresso, striis ob.scurioribus distantibus 
radiato; stipite fistuioso, torto, fragili, lamellis adnatis, crassis, .sub- 
distantibus, carneo-roseis. 

Hab. iocis umbrosis ad radices arborum, viarum margines in 
Europa raro. — Caespitosa, admodum pusilia. irregularis, pileo 
stipiteque subferrugineis. Nuin C. laccalae monstrosa progenies? 
Spora^ giobosas, verruculosse, hyaiinae 10 p. diam.; sterigmata 
bina (Pat). 

219. Clltocybe echinospora Speg. F. Argent. Pug. HI, n. 3. — So- 732 
litarja vel lax.o pauci-gregaria, nunquam crispitosa: pileo pi-imo 
hemisph.^^rico vel subgloboso, dein convexo subexplanato. versiformi, 
centro umbiiicato radiatimquo undulato-sulcato, tenacello. amcene 
roseo, cenfro intensius colorato, primo nubecuia rosea v. glauco- 
rosea vfsU^c, oi^iin ntido. ievi. iove plnvio subliyptophfiuo, ceiitro 

pt sulci.s iHScescfnle Htque j>etliicid(>. m"if'rn'' i^ctn r»,q,'r.iii(io- sul' Agaricirieae, Leucosporac, Clitocybe. 199 

crenulato 0,5-1 cm. diain. ; lamellis latis pileo pallidionbus distan- 
tibus, crasse carnoso-ceraceis, subpruinosis, apice acutatis, deorsum 
in stipitein longe decurrentibus, acie integerrimis, a trama pilei sti- 
pitisque discretis, ssepius dimacriis, 2-5 ram. lat. ; stipite cuiii pi- 
leo continuo, solido, tereti, subarrhizo, fibroso-carnoso, fragili, 
basi subclavato-incrassato, roseo 1-1,5 cm. long. 1,5-3,5 ram. crass. ; 
basidiis cylindraceo-cla%'atis. medio subconstrictis, apice 2-3 ste- 
rigmatibus longiusculis ornatis, 55-60 ^; 10, cystidiis majoribus hya- 
linis, granuloso-farctis ; sporis globosis, hvaliuis, 12 ;jt. diam,, ubi- 
que aculeis conicis, 2-3 p» loog., obtectis. 

Hab. inter muscos ad ramenta lignea dejecta putrescentia in 
nemorosis prope la Recoleta, secus el Rio de la Plata. — Specios 
C. iacoake atque C. toriili affiais, ab utraque tamen satis re- 
cedens. Totus fungus pulchelius, amoone roseus, primo tenacellus 
dein ceraceo-fragilis, 2-3 cm. allit., exsiccatione valde contrahitur . 
ac fuligineo-fuivescens evadit, 

220. Clitocybe sublaccata n. et Br. Journ. Linn. Soc. Xl, p. 579. — 7<>3 
Pileo convexo laccato; stipite sursum attenuato, farcto lameliisque 
adnatis planis concoloribus. 

Edb. ad terram, Peradenya Ceyion Indiae (Thwaites). — Pi- 
leus 13 mm. latus, glaber, striatus; stipes 2,5 cm. longus, pallidior 
sursum dilatatus, e subiculo depresso, leniter tameii in stipitem 
ascendente, oriens; lameihe plana^; spora? subgiobosae 5 p. diam. 

221. Clitocybe spodophora B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 518. 724 

— Rufula; pileo subhemisphasrico umbilicato, flocculis nigris ob- 
sito, meaibranaceo; stipite sursum dilatato, solido, flocculento ; la- 
mellis adnatis, denticulo decurreute, acie nigra serrulata. 

Rab. ad terram, Ceylon India3 (Tmwaites). — Pileus 12 mm. 
latus. Color ubique carneo-rufulus. Affinis C. iaccaix. 

222. Ciitocybe porphyrodes B. et Br. Journ. Liun. Soc. XI, p. 519. ~ ~'^5 
Pileo depresso, squamuloso, purpureo, sulcato; ^stipite subasquali, fu- 
sco; lamellis latis, adnatis, crassis, dis!antibus, interstitiis Ievii>us. 

Hab. ad terram, Peradenya Ceylon India^ (Thwaites). Pileus 
3 cm. latus, depressiis veL, umbiiicatus, purpureo-fuscus, squamis 
niinutis fibrilIosi.«; adspersus ; stipes 3 om. longus, 4 mm. crassus; 
sporai subglobosa? uucleata?, 5-0 p.. diam. 

223. Cntocybe vinoso-fusca B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 519. 726 

— Piieo couvexo, dep."esso, sulcato, fuligine oonsperso ; stipite brevi, 
giabro; lamellis latis, adnatn-decurreulibus, distajitibus, crassis, :t!- 

(t'l';-i il I («^ lv>(i(M"!M I I". 200 Agaricineae, Lencosporae, CoUybia. 

Hab. in lignis emortuis, Peradenya Ceylon Indi?e (ThwaiteJs). 

— Pileus 5 cm. vel uitra latus; stipes 2,5-4 cm. longus, 4 mm. 

crassus; sporae ut in C. porphyrodc, cura qua stricte cognata. 
224. Clitocybe bella Pers. Syn. p. 4.52 {Agar). Fr. S. M. I, p. 107, Hym. ''^^ 

Eur. p. 107, Alb. et Schw. p 218, Berk. Outl. p. 113, non Gonn. 

et Rab. Cfr. Secr. n. 269. — Piieo subcarnoso, e couvexo de- 

presso, aureo, squamulis obscurioribus acJsperso; stipite farcto, 

ffiquali, tenaci, rivuioso laraellisque adnatis, subdistantibus, venoso- 

connexis luteis, demum albo-farinosis. 

Hab. in pinetis, Europae vulgo ad ligna carie consumpta. — Pi- 

leus luteus, interdura rufescens et pallens, 2' '2-8 cm. latus; lamel- 

lis sjepe raraosis et anastomosantibus ; stipes 2-3 cm. longus, 4-5 

ram. crassus. 

COLLYBIA Fr. S. M. I, p. 129 (Etym. collybos moneta). — Stipes 
fistulosus, cartilagineus vel raedullatus, cute cartilaginea, radicans. 
Pileus leviter carnosus, nec sulcato-plicatus, nec corrugis, uiar- 
gine primo involuto. Lamellse [membranacea?, molles] liberae vel 
postice obtuse adnexre tantum. — Fungi in lignis, foliis etc, imuK) 
fungis epiphyti, sed ob radicem saspe terrestres obvii, haud cri- 
spicantes noc arescentes. 

A prsececlentibus stipite cartilagineo et a ClilQcybis insuper lameilarum in- 
sertione mox differt hoc genus, jam acutius lifDitaturn, exclusis Collybiis 
Marasmii generis ; quod iamellarum fabrica, substantia subcoriacea, vo- 
getatione lenta siibpersistentc, post exsiccationem reviviscente, acute, 
sed non sine acumine, discernitur. — Stipes in quibusdam v. c. A. pla- 
typhylla, pulla etc. mollior, sed vegetatione, loco et habitu a Tricbolo- 
roatibus facile dignoscuntur. — Speoies nobilissinree affines separari vetant. 

A. Laniellse albae aut laete coloratcc, nec cinereie. Caro alba. 

I. Striipedbs. Stipite vaiido, cavo vel medulla spongiosa subdiscreta farcto, 
sulcato rtbrillosove-striato. 

*) Lamellis latis, subdistantibus. 

1. Collybla radlcata Relh. Cant. 1040 {Agar.), Fr. S. M. I. p. 118, ubi 728 
syn., Hym. Eur. p. 109, Sow. t. 48, Grev. Scot. t. 217, Krombh. 
t* 72, f. 26, 27, Hussey I, t. 15, Berk. Outl. t. 5, f. 4, Paul. t. 97 
bis f. 3, 4, A. clypeatus Huds. A. phrygius Wallr. Cr. 4, p. 714. — 
Pileo carnoso, tenui, convexo-plano, gibbo, rugoso, glutinoso; sti- 
pite farcto, procero, attenuato, rigido, giabro, deinum sulcato; la- 
mellis adnexis, subsecedentibus, distantibus, aibis. Agaricine», Lencosporae, Collybia. 201 

Hab. circa bases truncorum ubique in Europa, Amer. bor., Africa 
austr. et Australia. — Pileus 8-11 cn». iatus ; stipes 10-20 cm. 
longus, 2 cm. circiter crassu.s; sporse ellipsoideft^, 15-17::; 10. — 
Var. brachypoda Kalchbr. in Grevillea: pileo gibboso, brunnoo ; sti- 
pite striato, liaud graciii, basi dilatato et in radicetn brevem acu- 
minato. Terrestris. Inter C. radicalam et C. bxifyraceara ambigua. 
— Var. superbiens Beric. in iitt. : pileo convexo fusco; stipito 
subcavo intus stngoso, extus praesertim ad basim furturaceo-velu- 
tino; lameilis distantibos, adnato-decurreafcibus. ln Swan River 
(DauMMOND). Color lamellarum in speciminibus majoribus fere idem 
est ac hymenii Slerei hirmti. Forma communis occurrit in Khasia. 

2. Coiiybia undabunda Berli. Dec. n. 257. — Pileo subhemispneerico 729 
obtusissinie umbonato, viscosissimo sulcato rugosoque; carne brun- 
nea; stipite eiongato, furfuraceo, cavo ; lamellis iatis, unduiatis, . 
distantibus, postice rolundato-truncatis, adnexis. 

Hab. in truncis vetustis in silvis Darjeeling Indl«F« (2300 m. 
alt.) (HooK.). — hiodora, erecta, perelegans; pileus 4 cm. vel ul- 
tra latus, pailido-brunneus; stipes 15 cm, loiigus, 12 min. crassus, 
basi vera attenuatus ieviter radicatus, sursum striatus, pallido- 
bfunneo macuiatus. Moliior Col. radicatd, stipite cavo, carae alba 
atque lamellis abrupte rotundatis. 

3. Coilybia napipes Berl<. Dec n. 254. — Pileo irregulari, undulato, ^^q 
subdepresso, corrugato, sicco, subcarnoso, inargine striato ; stipite 
torto, bulboso, radicato, farcto; lameliis latis, candidis, postice ro- 
tundatis, adnexis. 

Hab. ad terrara, Darjeeiing Indife (2300 m. alt.), (flooK,). — > 
Inodora, subfirma; piieus 13 cm. vei uitra latus luteo-brunneus; 
stipes 10 cm. iongus, 2 ram. crassu:?, intus fibrosus, cartiiagineus, 
brunneus, minute squamosus in longara undulutam radicem produ- 
ctus; lamella? candidse, interdum, reque ac sporas, exsiccatione alu- 
tacefc. Affinis CoL eurhizce Berlc. sed umbone annuioque destituta, 
magis Co/. radicatcB accedit. 

4. Coilybia sparsibarbis B. et Br. Linn. Tr. XXVII, p. 151. Journ. 7.11 
Linn. Soc. XI, p. 522. — Esculenta; pileo carnoso, forti.ssime um- 
bonato, convexo virgato-striato, marginem versus floccis liberis 
aspero; umboiie glabro, fusco; carne alba; stipite valido subradi- 
cante, praemorso, basi marginato-bulboso liic iliic sulcato; lameiiis 
angustioribus, postice rotundato-adnexis, pallidis. 

Hnb. ad terram, Peradenya Ceylon Indife (Thwaites). — Pi- 
leus 4 cm. latus; stipes 10 cm. loiigus, 10 mm, ad njodium cras- S02 . Agaricinese, Leiieosporajj Collybia. 

sus ; lamell» 6 nim. latae. Affinis Col. eurhizce, sed differt pilei 
raargine tomentoso atque abseutia longse radicis et annuli. CoL 
napipes B. etiam stricte affinis. Ab indigenis comeditur. 

5. Coilybia alveolata Kalchbr. in Grevillea. — Pileo carnoso, tenace, 732 
convexo-plano, leviter urabonato, 3-4 cm. latp, in umbone rugis 
crispulis, nigricantibus ornato, circa umbonem sulcis radiantibus, 
Idtis et profundis, marginera haud attingentibus exarato, ceterum 
glabro, cervino; stipite solido, gracili, tenace,. striato, 10-15 cm. 
longo, 5 mm. crasso, basi ovato-fusiformi, radicato ibidemve i-lVo 
cra. crasso, pileo subconcolore; laraellis rotundato-adnexis, confer- 
tis, latiusculis, albis. 

Hab. ad Soraerset East Africae austr. (Ma.c-Owan). — PJIeo 
in alveolos pblongos, radiantes exsculpto insignis; sed an haec nota 
constans? Species singularis, cum nulla alia confundenda, e fce- 
dere C. raciical.GG et C. longipedis. 

6. Coilybia raphanipes Berk. Dec. n. 255. — Pileo rugoso, depresso, 7:« 
carnoso, sicco; stipite deorsura incrassato, radicato, floccuk^so, squa- 
muloso, cavo; lameilis latis, albis, adnatis. 

Ilab. ad terram, .Jillapahar India^ 2200 ra. ait. (Hook.). — Inodo- 
ra, fragiiis; pileus 10 cm. latus subnitens, striatus, sulcatas, auran- 
tio-brunneus; caro sub cuticula rubro-brunnea ; stipes 13 cm. lon- 
gus, 8 mra. crassus, infiatus atque rubro-brunneus, deorsum at- 
tenuatus in longam radicem. A Col. radicala recedit stipite ciivo 
atque pileo appareriter sicco. 

7. Collybia eradicata Kalch. in Grevillea VIII, p. 151. — CoU. radi- 734 
caice statura, stipite procero sulcato etc. siraillima sed nec radi- 
cata, nec ad basira incrassata. 

Hab. ad terram RichmoQd River N. S. Wales Australiifi (ITodo- 
kimson). 

8. Collybia longipes Bull. t. 232 (.4.^ar,), Larb. t. 16, f. 1, Has.sey I. ^3^ 
t. 80, Berk. Outl. p. 112, Fr. Hyra. Eur. p. 110, A. sitbulafaa Raddi 

in SoG. Ital. A. puderts Pers. M. E. 3, pag, 140. A. macrourus 
2 Scop. A. costafus Wallr. Crypt. Germ. 4, pag. 709, Batt. t. 20, 
f. A. — Pileo carnoso, tenui, conico-expanso, umbonato, sicco, 
subvelutino-villoso; stipite farcto, procero, sursum attenuato, viU 
loso, demuin sulcato, radice longa fusifor;ni; lainellis rotundatis, 
subdistantibus, albis; sporis spheeroideis 12 /j.. d. v. 7-8 /-».. sec. Karst. 
Hab. \n silvis umbrosis Europ^e. — Statura et color fuscescens, 
cetorum praicedentis. ut ejns var. olira cuni Scopolio et Bulliardo 
di>(-«iil Im'V'< KiMinbh I. I.!". i^l, iiiino! f i)i-i;j • — . viir badl;i 'x>ii'''| Agaricinese, LeueosporsS, Collybia. 203 

et Le Bret. Charnp. Norra, pag. 6. Pileo coiivexo-raammiilato, 
2-4 cra. lato, tenaci, tenui, brunneolo,- stipite gracili, basi bulboso 
et longe radicanti, exsiccatione striato flavo-brunneo margiiieque 
pilei, pilis longis riitentibusque instructo; laniellis adaatis. demum 
liberis, latis, albidis; sporis sphasroideis, 12 a. diam. In silvis abie- 
tinis Jura, cestate-autumno. 

9. Collybia gaudialis Britz. Derm. et Mel. pag. 190, f. 215. ~ Affinis 736 
C. longipedi et Mycence proliferce ; carne lameUisque pure albis ; 
lamellis remotiusculis; stipite basi elongata albo-radiculosa ; sporis 
vehementer curvis, 10 :s 3. 

Hab, in silvis fagineis pr. Oberstaufen Bavariae. 

10. Coliybia lachnophylla Berk. Dec. n. 111. — Pileo carnosulo conico- 737 
hemisphaerico, fulvo-spadiceo, velutino ; stipite cavo deorsura fiisco- 
purpureo nitido, sursura pallido sobvelutino ; iaraeHis liberis fulvo- 
velutinis. 

Hah. in fragmentis Hgneis putridis in silvis, W^ynesville Ohio, 
Anier. bor. (F. S. Lea). — Plus miaus caespitosa; pileus 2 cm. 
latus adraodum arescendo rugosus; stipes 5 cra. iongus, 2 mm, vel 
ultra crassus, brevi lomento irreguiariter vestitus. Affinis Col. lon- 
gipedi ; lamellae elegantissime veiutlnai. 

11. Collybia texensis B. et C. Ann. Nat. Hist. Dec. 1853. — Con- 738 
nato-cgespitosa; pileis glabris subcarapanulatis. fortiter urabonatis, 
obtusissimis, carnosis, albidis; stipitibus spadiceis, veiutinis; lamellis 
iatis ventricosis. sinuato adnatis. candidis. 

Hab. in Texas, Amer. merid. (C. Wiught). — Pileus 5 cm. 
vel ultra latus, sordide albus; stipes 8 cm. Iongus,6ram, crassus 
denso tomento velutino bnmneo vostitus. Aftini.s Col. pudenti sed 
differt habitu atque pileo glabro. 

12. Collybla elevata Weinm. in Linn. X, pag. 52, RosS: patc. ^Q'^. 739 
Fr. Hym. Fur. pag. 110, Ji. sitaneus VA. 1, p. 82, Ag. livescens 
Kichx pag. 146, cum optima descriptione. — Pileo carnoso-raem- 
branaceo, tenaci, convexo-plano, subHbriUoso, albo-grisGo, niteote, 
umbone evanescento, Hoccoso-squamuioso; stipite e farcto cavo, 
longo. striato, prsemorso-radicato ; lamellis sinuato-adoatis, dente 
iecurrentibusi, vftntricosis. suhdistantibus, e candido sordidis. 

Hab. ad terram in silvis PetropoU iii Rossia et in Belgio, rara 
insignis species. — P^eus 0-7 cra. laLus, stipes seque longus. 

13. Collybia platyphylla li. S. M. 1, pag. 117, Hy,ra. Eur. pag. 110, 740 
Couke 111. t. 128, Weinm. Rors. pag. 00, Secr. d. 750, Paul. t, 97, 204 Agaricineae. Leneosporae, Coliybia. 

carne alba (rufa in Secr. n. 753) nostram bene refert. quo excluso, 
riubius est Pers. Sjn. p. 362. — Piieo carnoso-membranaceo, expia- 
nato, obtuso, udo, fibFilloso-virgato; stipite farcto, aequali, molli, 
nudo, striato, pallido, radice praemorsa; lamellis truncato-adnexis, 
dislantibus, iatissimis, albis. 

Hab. ad et juxta truncos Betulre, Fagi e(c. in Europa et Caro- 
lina inf. Auier. bor. — Pileus8-li cm. iatus; stipes 8-11 cm. ion- 
gus, 1 cm. crassus ; sporas eiiipsoideaj 17-18^:12-13 (Smith) , 
8-10 s 5-6 (Britz.). Tenuis, fragilis. Pileus aquosus, e lusco cine- 
reoque albicans. Certe Clusii Pern. gen. VIII. Sterb. t. 16. H, 

14. Coliyi3ia repens Fries Obs. I. pag. 14, Icoo. t. 61, flym. Eur. ia\ 
pag. 110, Berkl. Outl. pag. 114, .Secr. n. 761. — Pileo carnosiore, 
depresso stipite; cavo, compresso, apice pruinato, mycelio loriformi 
repente; ceteris pr;€cedentis. 

Hah. inler folia dejecta etc. in Europa. — *C. spuria Bres. in 
Hedw. 1885, p. 133. — Recedit a forma typica pileo in medio sa- 
turatius colorato, lamellis postice semper exacte sinuatis, nun- 
quam rotundatis, non ultra 8-12 nim. latis; nec Fibrillaria, nec 
mycelium simile adest. — Gregatim ad terram in silva Vidor in 
Siavonia. 

15. Coiiybia semitalis Fr. S. M. I, pag. 117, Icon. t. 62, Hym. Eur. '42 
pag. 110, Cooke 111. t. 292, Buxb. Cent. IV, t. 11 (major ex ha- 
bitu bona). (Cfr. A. Buxbumnii sub Pratellis). .Affinis videtur 
Secr. n. 759. — Pileo carnoso-mem.branaceo, convexo-plano, obtuso, 
glabro, udo ; stipite fibroso, farcto, fibrilloso-striata, praemorso, cute 
cartilagineo-mGmbrauacea ; lamellis obtuse annulato-adfixis (denti- 
culo decurrente), distantibus, distinctis, albis, dein tactuque nigri- 
cantibus. 

Hab. in pinetis Europaa. — Pileus6-ll cm. latus ; stipes6-ll 
cm. longus, 4-6 mm. crassus. Subcartilaginea. sat tenax. Pileus 
nunc lividus albicansve, siccus isabellinus, nunc e fuligineo-livido 
albidus, margine patente demum striato. Caro alba. — *C. trigo- 
nospora Bres. F. Trid. pag. 30, t. XXXIV, f. 1. PHeo carnoso, e 
convexo campanulatove expanso, depresso, umbrina-nigricante, haud 
expallente, a^tate piceo-atro, sicco, glabro vel in junioribus griseo- 
pruinato, margine sflepe lobato primitusque involuto, pubescente, 
3'/2-7 cm. lato; stipite ex albido griseo-nigricante, fibrilloso, apice 
pruinato, glabrescente, tereti vel compresso e farcto subcavo, sub- 
stantia spongioso-fibrosa prmdito, basi generatim attenuato, albo, 
tomentoso et fasciculatim conjuucto, 2^/^-^ cm. longo, 5-15 mm. AgarJcine.'©, LeucospoPfe, Collybia. 205 

crasso; larnellis siibconfertis, postice subdecurrentibub vel itiwqua- 
Jiter sinuato-adnatis, cinereo-iuligiiieis, succosis, tactu c cojruleo- 
nigricantibus, astate venoso-conjunctis,- sporis hyalinis, triangulari- 
bus, granulosisvel l-guttulatis, 9-10 -b-6; basidiis clavatis30-40 := 
7-10 carne albido-grisea, fracla in junioribus nigrescente, sicca 
nigra, inodora, sapore atranientario. In silvis coniferis in series 
elongatas crespitose crescens, Val di Sole Trid. — Teste cl. Bresa- 
dola Clilocijbis difformibus, prouti etiam forma typica, omnino 
adscribenda. 
J6. Collybla leucophasata Karsten in Flor. Feuu. Notis. IX, pag. 33t), 743 
Fr. Hym. Eur. pag. 111. — Pileo convexo-plano, obtuso, levi, to- 
naentoso, canescente-griseo ; stipite farcto, a^quali, striato, fibril- 
loso, basi hirsuto; lamellis adnatis, sordide albidis, tandem fumoso- 
palUdis. 

Hab. \n dumetis humidis Fennice. Stipes 4-7 cm. long-us. Pi- 
leus 6-8 cm. latus. Fracta caerulescit et domum nigrescit. Spo- 
rae el-lipsoideae 6-8 ;= 3-4. Odor et sapor nulli. Affinis videtur prj£'- 
cedenti 

17. CollybialentinlformJsKarst. Hattsv.I, p. 142. — Piieocarnoso-mem- 74} 
branaceo, convexo-plano, umbilicato aut depresso, irregulari, levi, 
glabro, rufescenti; stipite fistuloso, striatulo vel fere levi. apice 
incrassato et sericello, inlerdum torto, albido, tactu demumque ni- 
grescenti; lameilis rotundato-adnexis vel subliberis, confertis albi- 
dis, dein nigrescenti-maculatis; sporis ellipsoideis, utrinque atte- 
nuatis. uniguttulatis, luteolo, seu chlorino-hyalinis, 10-11=4-6. 

Hab. supra terram Juxta vias in pineto Syrjods prope Mustiala, 
mense sept. Species valde' insignis, forma coioreque Lenlino co~ 
chleato sat simiiis. Solitaria aut sbepius subca^spitosa. — - Pileus ir- 
regularis, margine repando, udus, siccus nigrescens, circiter 6 cm. 
Jalus; stipes aequalis, apice ultinio incrassato siepoque compresso, 
6 cm. circitet" longus; laraall?e integerriniae, postice latissimae. 

18. Collybia COncolor Dol. in Seyn. Montp. pag. 143, Fr. Hym. Eur. 745 
pag. 111. — Ex albo argillacea; pileo carnoso, ex umboniformi 
expanso, levigato, rarius squamoso; stipite solido, feqnali, glabro ; 
lamellis adnexis, quaternatis, palJescentibus. 

Hab. circa Monspelium in Galiia. — Species videtur distincta, 
licet incomplete descripta, ex affiiiitate C. fasiptdi^. Vulnerata 
colorem haud mutat. Sapor dein amaricans. 

19. Collybla loripes Fr. Epicr. pag. 83, Hym. Eur. pag. 111. — 0»- ^^g 
spitosa, fragilis ; pileo carnoso, e convexo expanso, flexuoso, laxo, 206 Agaricineae, Leucosporae, Collybia. 

flavo-rufescente, ievi, giabro; stipite subcavo, flexuoso, fibrilioso- 
striato, paliido; iamellis roiundato-Iiberis, latis, subconfertis, al- 
bido-sulphureis. 

llab, in truncis arboronri frondosarurn, Scanise raro, sed densis 
caespitibus insigiiis. — Stipes mollior, 8-10 cra. longus, 6-8 aini. 
crassus, rufescens. Piieus iaxus, junior infractus, 8-10 cin. latus, 
flavo-rufescens. 

20. Collybia labescens Scop. p. A4.Q{Agar.), Fr. Hym. Eur. p. 111, ''47 
A. socialh Dec. Fl. fr. VI, pag. 48, Seyn. Montp. p. 142. — Cae- 
spitosa, tenax ; pileo carnoso, planiusculo, fulvo, disco saturatiore 
squamuloso, margine involuto; stipite e farcto cavo, sequali, pal- 
lido, basi rufo-nigricante; lameilis decurrentibus (?), rufescenlibus. 

Hab. ad truncos Quercus Ilicis in Europa. Ob iamellarum co- 
lorem ad Flammulas relata; ex Deule spora; albse et ex SeyxNes 
CL coniortce maxime affinis. 

21. CoHybia fusipes Bull. t. 106, 516, f. 2 [Agar.\ Sowerb. t. 129, 748 
Krombli. t. 42, f. 9-11, Fl. Dant. t. 1607, Berk. Outl. t. 5, f. 5, Price 

f. 85, Hoffm. lc. Anal. t. 4, Fr. Hym. Eur. p. 111, A. crassipes 
Schaeff. t, 87, 88. A. ilicinus Dec. Fl. fr. VL pag. 48, Vaill. Par. 
66, n. 37. — Subccespitosa, tenax ; pileo carnoso, convexo-expla- 
nato, glabro, levi rimosove, umbone ^evanesceute; stipite e farcto 
cavo, turaido, sulcato, basi fusiformi-radicato ; lamellis annulato- 
adnexis, secedentibus, iatis, distantibus. 

Kab, ad truncos praecipue Quercus in Europa. — Pileus 4 csn. 
vei uitra iatus; stipes 6-16 cm. lougus, l-^^y.^ cni. crassus; spors3 
ellipsoidese, 4-6:; 3-4. Piieus rufescenti-vaccinus, expallens, quoquo 
laraellae submaculatse. Teste Trog extat var, alba. quse forte A. 
cryplarum Letel!. 

22. Coilybia eedematopoda Schaeff. t. 259 {Agar.), Fr. Hym. p. 112, A. 749 
fasiforniis Buil. t. 76, Weinra. Ross. p. 71 eoque teste A. bul- 
bosus Pail. Ross. I, t. 9, f. 2. — Subca^spitosa; pileo e conico ap- 
planato, rufo-spadiceo stipiteque valido, ventricoso, fibriiloso pul- 
verulentis (ut in A. cryptarum Let.); laraellis pallidis; ceteris prae- 
cedentis. 

Hob. ad truncos in Europa. — Piieus 4 cm. iatus; stipes 5 
cra. longus,"l3 mm. crassus. Lamellse decurrenteb videntur abnor- 
mes. .4. claucipes Pers. recedit piieo squamuloso. 

23. Coliybia coi^torta BuII. t. 36 [Agar.), Weinm. p. 74, Kickx p. 147, 750 
Fr, Hym. Eur. pag. 112, Paulet Ch. t. 50, Batt. t. 9, f. F. — Cae- Agariciriofe, Leucosporue, Coliybia. 207 

spilofjo-connata; pileo stipiteque lorLuoso tenuioribus ; lamellis con- 
1'ertioribus, albis; ceteris pr^.cedentis. 

Jlab. ad tnincos in Eiirona. — - Pileus 4 cm. latus, stipes 10 
cm. longus. 

24. CoHybia JBrina Quel. Quelo, esp, II, p. 2, t. VI, f. 2. -— Piieo 751 
corivexo, depre-sso, 3 cm. lato, tenui, leniter tomentoso, olivaceo 
ve! aereo, margine viriddlo: stipite fibroso-carnoso, apico cavo, in- 
ferne attenuato, striato, fibrilloso, citrino, dein flavido, e mycelio 
reticulato, fibrilloso flavoque ex.surgente ; lamellis sinuatis, unci- 
natis, ventricosis, crassis, distantibus, siepe anastomosantibus vel 
ramosis. citrinis, demum margine rufis et pruina alba adspersis ; 
sporis ovoideis, 8-9 /^r.. longis. albidis. 

Hab. gregarie $ub Pinis, La Roclierie Galli;e (G. Bernard). 
Autumno. 

25. Collybla praeceps B, el C. Ann. Nat. Hist. Oct. 1859. — Pileo e 
convexo um^bilicato, virgato, rufo; stipite deorsum attenuato, prui- 
aoso; lameHis albidis adnatis. 

Hab. New England (Murray), Car. inf. Amer. bor. (Curtis). — 75? 
Pileus 5-iO cm.. iatus, subcarnosus, undulatus. centro fuscus, deli- 
cate atque regulariter striatus; caro mollis alba; stipes 8-10 cra. 
longiis, G mm. crassus, contortus, flexibilis, fibrosus laxe medulla- 
tus; lamellre crassiusculae aliquantulum ventricosse, acute adnatse, 
Acies demura insequalis. superficies rugosa, interdum brunneo-stria- 
ta. Affinis CoL fusipcch', 

26. Collybia lancipes Fr. Epicr. pag. 83, Hjm. Eur. pag. 112. A. /u- 75.3 
siformis Krombh. t. 42, f, 6-8 exacte staturam sistit. sed color 
alienus. — Rigida; pileo carnoso, e convexo applanato, umbonato, 
radiato-rugoso, glabro, margine striato; stipite farcto, striato, deor- 
sum fusiformi-attenualo lamellisque eraarginato-adnexis, seceden- 
tibus, latis, crassis, distantibus, venoso-connexis, carneis, imraa- 
culatis. 

Hab. ad terrara Suecia? mediae. et Germaniae raro. — Nobilis, 
major, colore totius carneo-pallido Mi/c. purce. Medulla stipitis e fi- 
bris crispatis. Figuram cifatam ad C, crassipedem ducit Seynes. 
Figura? Pauletii t. 48, 49, f. 2, ^&C. crassipedem relata;, quoad 
colorem difTerunt ut C. fusifor'>nis et lancipes, et hinc has jun- 
gendos censeo,- 

*^") Lamoliis conferti&, angiistis. 

27. Collybia maculata Alb. et Schwein. p. 186 (^^ar.), Fr. Fl, I, p. 17, 7.54 208 Agaricinese, Leijcosporae, Coll5'bia, 

.Hym. Eur. pag. 112, Cooke lil. t. 142, Secr. n. 792, Weinm. Ross. 
pag. 72, Hussej II, t. GO, A. rubiginosus Schum. A, carnosus 
Sowerb. t 246. — Pileo carnoso, compacto, conve.xo-plano, obtuso, 
levi, glabro ; stipite valido, ventricoso, striato, deorsum attenuato, 
pra^morso-radicato ; lameiiis liberis, confertissimis, linearibus, albis. 
Ifab. inter ramenta Pini et locis humidis pinetorum in Euro- 
pa. — Pileus plerumque 8-11, raro usque 16 cm. latus, stipes 
8-16 cm. longus, 8-14 mm. crassus; sporae subsphseroideae 4-6 {j.. 
diam. Coll. fodiens Kalchbr Ic. t. XXXVI. f. 2, huc verisimiliter 
spectat ex Karst. Symb. Fenn. IX, pag. 41, et Quelet. Finna, aci* 
dula, alba, rufo-maculata pileusque demum rufescens. 

28. Collybla soorzonerea Batsch f. 14 {Agar.) nullam melius refert. 755 
Fr. H)'m. Eur. p. 113. — Minor, flavicansi stipite longo, radicato 
(sa^pe flexuoso); lamellis flavidis; ceter. praeced. 

Hab. cum priore. — Pileus interdum rore sericeo obductus, 

29. Collybia iiephelodes B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, pag. 521. — 756 
Pileo hemisphffirico, centro ieviter depresso, subfulvo, nebuloso, 
estriato; stipite recto, glabro, fistuloso; iamellis latis, albidis, trun- 
catis leviter adnatis. 

Hab. ad terram, Ceylon Indi^ (Thwaites). — Pileus 4 cm. 
latus; caro sub cuticula ochruceo-brunnea; stipes 8 cm. longus, 6 
mm. crassus, fere aUnis; lamelife S ium. latjc, pallide straminea;. 
Affinis Col. ?nacula((e. Pileus singulariter vestitus; sporaj oblou- 
ga», 13::; 6. 

30. Collybia stereocephala B. et C. Ann. Nat. Hist. Oct. 1859. — 757 
Pileo convexo, lato umbonato, firmo, brunneo-albo; stipite farcto, 
candido, basi bulboso; lamellis albis, adnatis, utriiique rotundatis. 

Hab. ad terram inter acus abitum in silvis humidis, Amer. 
bor. (Spraguf). — Pileus 5 cm. latus; caro alba, compacta, dura; 
stipes 8 cm. longus, 8 mra. crassus extus fibroso-cartiiagineus , 
fibris sericeis farcLus; lamellai moderate lata^. Affinis CoL ma- 
GU'latcv. 

31. Collybla Spragueii B. et C. Ann. Nat. Hist. Art. 18.59. — Alba; 75s 
pileo umbonato, carnoso, sericeo-nitente stipiteque cavo glabris; 
lamellis, angustit;, adnatis, crispatis. 

Hab. in truncis cariosis in nemoribus umbrosis, New England 
Amer. bor. (Spr.vgue). — • Pileus 10-13 cm. latus : stipos ll-13cm. 
longus, filamentosus; rimosus, incurvus ob pilei pondus; lamella- 
rum acies minute undulata. Affiuis Gol. maculaUv. 

32. CoUybsa prolixa V-:. in Fi. Dan. t. 1608, Fr. S. M. I. p. 120, Hym. ^^^ Ag-aricinCt«, Leucospera.*, CoUj^bia. 209 

Eur. pag. 113, A. 7negaleus Pers. M. E. 3 p. 170 (expallens). — 
Pileo carnoso, convexo-explanato, gibboso, laxo, levi, glabro; sti- 
pite solido, valido, subsequali, prasmorso, sulcato, testaceo; lamellis 
l''»'.nis, confertis, integerrimis, albis, immaculatis. 

Hab. inter raraenta lignea in Europa raro. — Magna, spitha- 
raaea usque, stipite firmo s;iepe scrobiculato, 13 mra. vel ultra 
crassos; pileo fragili, testaceo-ferrugineo, expallente, 10 cra. lato. 

33. Collybia distorta Fr. Epicr. pag. 84, Ilym. Eur. pag. 113, Icon. 7(50 
t. 63, f. 1, Cooke III. t. 282, Berkl. et Br. n. 1205. — Pileo car- 
noso, convexo-expanso, laxo, obtuse umbonato, glabro, levi, expal- 
lente; stipite subcavo, a basi ventricosa, tomentosa attenuato, sub- 
torto, suicato, pallido ; lamellis leviter adnexis, subternatis, angustis, 
confeirtissirais, albis, dein rubiginoso-maculatis. 

Hab. ad truncos Piui gregaria in Europa. — Pileus 4-9 cm. 

latus, 9-12 cm. longus, ly^ cm. crassus; spora? sphaeroideo-ellip- 

soideae 6 s; 4. In pinetis montosis Sueciae copiose. C. fusipedi pro- 

xima, sed CoL huiyraceod similliraa; pileo lato, laxo, stipite tenu- 

iore, fragili, torto, pallido lamellisque r^iaculatis distinctissima. 

34. Collybia butyracea Bull. t. 572 (A^ar.), Fr, S. M. I. p. 121. ubi 76i 
syn. Ilyra. Eur. p. 113, Weinm. Ross. p. 73, Berk. Outl. p. 115, 
Buxb. Cent. IV, t. 5, f. 1, Batt. t. 16, C. — Piieo carnoso, con- 
vexo-expanso, umbonato, levi, glabro, udo, expallente, carue albi- 
cante; stipite subfarcto, cartilagineo-corticato, conico, striato, ob- 
scure rufescente; lamellis subliberis, confertis, crenulatis, albis. 

Hah. vulgatissima in silvis Europae, SibiriaB, Africae, austr. et 
Carol. inf. Araer. bor. — Pileus 7-8 cra. latus ; stipes 6-8 cm. lon- 
gus; sporse ellipsoideae vel sphoeroideo-ellipsoidesc, 7-9 is 4-5. Color 
pilei mollis valde mutabilis. Cfr. Fr. Obs. 2, pag. 123, Secr. n. 
058-662, inclusis .forsan subsqq. Normaliter badio-rufa, sed vario 
modo pallescens: A. lejopus Pers. Ic. pict. t. 2, f. 1-3 (rainimo 
A. asemus). Interdum totus stipes villosus: A. trichopm P., vulgo 
nudus: /1. leucophijUus P. 

35. Collybia aiirorea Fr. Hym. pag. 113, A. leucophtjllus Larber. t. 762 
12, f. 1, Secr. n. 664, — Pileo tenuiore, raargine striato, carne 
rufescante; stipite cavo, 

Hah. in Europa australi. ' — Videtur diversa a praecedente. 

36. Collybla phaeopodia Bull. t. 532 {Agar.), f, 2, Fr. S. M, I. p, 122, 7*^3 
Hjm. Eur, p. 113, Secr. n. 663. — Pileo carnoso, convexo-explauato, 
levi, glabro, udo, umbone evanescente, carne fuscescente; stipite 

14 2jf) Agaricineas, Leucospoi-o^, Collybia. 

farcto, cartijagiiieo-corticato, glabro, utriiique incrassato, atro-fu- 
sco; iaraellis subliberis, confertis, integerrimis, albis. 

Hab. in silvis Earopfs, — Pileus 6-8 crn. latiis, stipes a:.'qiie 
iongus. Priori valds afnnis. Pileus brunneo-fuscus, fere nigricanSj 
iion hygrophanus. 

37. Coilybfa Ephjppium Fr. Epicr, pag. 85, Hym. Eur. pag. 114. — 764 
Pileo submernbranaceo, convexo-plano, ohtaso, discoideo, viscoso, 

ad medium striato; stipite cavo, cartilagineo-glabro, striato, sur- 
sum attenuato, albo ; lamellis obtuse adnatis, venoso-connexis, sub- 
crispis, candidis, 

Hah, ia silvis Europ<e, raro. — E priorum fffidere mediante 
Secr. n. 662, sed tenuior, rigens, fragilis, pileo non hygrophano, 
5-8 cm. iato, disco fusco, margine albicante. Stipes interdum com- 
pressus; sporae 8-9 [x. longtTs. 

38. Coliybia asema Fr. S. M, L pag. 121, Hyra. Eur. pag. 114, Weinm, 765 
Ross. pag. 73. — Pileo carnoso, tenui, umbonato, hygrophano, 
margiae, striato, carne aquosa inferne corneo-grisea ; stipite fistu- 
loso-cavo, fere aiquali, striato, iivido; lamellis liberis, confertis, 
linearibus, integerrimis, albidis. 

Hab. inter folia decidua prsecipue Fagi in Europa. — Pileus 
5 cm. circiter latus lividus, siccus albicans, hinc formis pallentibus 
C. bulyracece accedens, sed tenuior, haud rufescens etc. ; stipes 5 
cm. longus, 7 mm. crassus, 

39. Coflybla strldiila Fr. Epicr. pag. 85, Icon. t. 62, f. 3, Hym. Eur. 76(3 
pag, 114. — Pileo carnoso, molli, convexo-explanato, levi, udo, 
hygrophano; stipite subfistuloso, cylindrico, stricto, rigido-fragili, 
tibrilJoso-striato, livido-fusco, basi iiicrassato, praemorso; lamellis 
arcuato-adnexis, confertis, candidis. 

Hab. ad terram minime raro ('cum Trieh melaleuoo ibrsan 
confusa), in Europ^i, Sibiria et Africa austr. Stipes tenuis, subcor- 
neus. Pileus e nigricante vei fuligineo expallens circiter 8 cm. la- 
tus; sporte 8-"l()-4, asperulaj. Affinitas A. cornei Wemm. Ross. 
pag. 639 probabilis. 

40. CoHybia puila Schaeff. t. 250 {Agar.), Fr. Hym. Eur. p. 114 (modo 7^7 
solitaria). — Piieo caruoso, tenui, carapanulato-expanso obtuso, 
levi, glabro, hygropljano: stipite subcavo, torto, striatulo, molli, 
nudo lameliisque adnexis, latiusculis, transversim peliucido-striatis 
albidis. 

Eab. ad truncos Ijetular^, vuigo caespitosa, nobilissima, sed rarius 
in Smolandi» montauis lecta. Stipes praemorso-radicatus, fissilis, Agaricine», Leucospora>, Collybia. 211 

cuticula molli polita, non discreta. — Pilous fragilis, recens badio- 
purpurous, siccus fusco-pallidus. Sporao 10 p.. 1. Exoleta ftlbida 
BolL t. 15 buic proxima videtur. 

41. Collybia xylophila Weinm. in Linn. X, pag. 54, Fr. MonQjjjr. II, ''^^ 
pag. 289, Icon. t. 63, f. 2, Hym. Eur. pag. 114, Cooke III. t. 202. -- 
Pileo subcarnoso, carapanulato, laxo, dein expanso, late gibbo, gla- 
bro; stipite cavo, agquali, subflexuoso, fibrilloso-striato, albido; la- 
mellis adnatis, perangustis, confertissimis, albis. 

Hab. in Ulniis vetustis cariosis, in Europa, vnlgo c?w3pitosa. 
Stipes 5-8 cm. longus, 4-6 nira. crassus, Pileus exjilanatu ^ 8-10 
cm. latus, albidus, disco fusco-rufescens. 

42. Collybia ramosa BuII. t. \02iAgar.) (nostro ra^jor). Fr. S, M. I. "^^^ 
p. 95, Hym, Eur. p, 115, PauL Ch. t. 111, f. 3, A. U'mbilica{u,s Scop. 

— Candida; pijeo carnoso, convexo-explanato, obtuso deprQssove, 
levi stipiteque farcto, subajquali, striatulo, radiQaif) glabris; la- 
mellis adnexis, secedentibus, confertis, integerrimls. 

Hab. ad truncos Ulmi raro in ?]uropa. Insignis, ut pliir''^ium 
connato-csespitosa; stipes gracilis,, adscendens. — Pil«us orbicularis, 
leviter expallens, 6 cm. latus. 

43. Collybia strumosa Fr. Epicr. pag. 86, Ilym. Eur. pag. }i5, Quel. r/o 
pag. 58. Cfr. Secr. n. 671, sed varlis notis videtur diversa. - 
Alba; pileo tenui, convexo, irregulari, subfloxuoSo, g.abro, rnargine 
primo inflexo villoso; stipite. cavo, sequali, flexuQsq, crispato-bul- 
lato-undulato striatoque; lamellis secedentibns , confertis. inte- 
gerrimis. 

Hab. in pinetis, locis humidis, urabrosis, niiisqosis in Sueeia et 
Germania. Olida. Stipos tenax, torius, 5-8 cm. iciigMS. 4 mm. cras- 
sus. Pileus vix ^Yo cm. latus, udus lacteus, sircus candidus. 

44. Collybia globularis Weinm. in Linn. 18B5, ps;.* 54, Ross. pag. 77i 
663, Fr. Hym. Eur. pag. 115, — Alba ; pileo carpiot^ulo. gioboso, 
discD demum plano, suburabilicato, glabro, margine rotunclato-in- 
curvo; stipite e farcto fistuloso, striatulo, apicf nocculoso, basi 
tomentoso; lainellis adnatis, confertis, latis. 

Hab. m pratis rauscosis Petropoli, — Tena;^, iirmula. Pileus 
12-25 mm. latus, stipes 2-4 mm. crassus, radica,tuiB, 
45 Coilybia podagrosa Berk. Dec. n. 260. — Pileo canvexo, carnoso. 77? 
fortiter incurvato, glabro, rufo-carneo; stipite valido, ventricoso, 
fibrilloso-slriato, solido, concolore; lamellis angu.stis, di.stantibus, 
decurrentibus, incarnatis. 

Hab. ad terram argillosam, Sinchul Indi^e (24(J0 m. aU.) Hook.). 212 Agaricineas, Leucosporfe, CoUybia. 

— Pileus 2\'z cm. latus rubra-brunneus nitens vel incarnatus; stipes 
8 cm. longus, 2 cra. crassus, striatusj laraellaa breviter decurren- 
tes. An Clitocybe? 

II. Vestipedes. Stipite tenui, aequali, fistuloso aut meduUato, levi, velutino, 

floccoso aut pruinoso. 
*) Lanoellis latis, subdistantibus. 

46. Collybia velutipes Curt. Lond. 4, t. 70 {Agav,), Fr. S. M. I, p. 119, 773 
ubi syn. et varr. Hym. Eur. pag. 115, Boit. t. 135, Sow. t. 384, 

f. 3, Krombh. t. 44, f. 6-9, A. austriacus Tratt. Austr. t. 7, Batsch 
f. 112 (var.), Kickx pag. 118 cum var. Batt. t. 22 G. (duae in de- 
scr. comraixtaD). — Pileo carnoso, tenui, convexo-plano, obtuso, 
glabro, viscoso; stipite farcto, velutino, badio-nigricante, radicato; 
lamellis adnexis, distantibus, lutescentibus. 

Hab. vulgata ad truncos Salicis, Fagi etc. in Europa, Sibiria 
et Americ. foeder. — Pileus ^Vg-S cm. latus, stipes 6 cm. vel ultra 
longus, sporae ellipsoideae 6-9 s 4-5. Serotina per omnera hiemem 
persistens, subcaespitosa, vulgo adscendens, subexcentrica; pileo 
fulvo. Var- rubescens Cooke 111. t. 650. — Pileo viscido, 2 cm. 
lato, ferrugineo-brunneo, obscure striato; stipite ut in typo, velu- 
tino, obscure brunneo interne nigricante, sursum vero albido; la- 
mellis deraum brunneo-maculatis. Inter folia pinea ifi Britannia • 
(W. G. Smith). 

47. Collybia lactea Quel Assoc Fr. 1880 pag. 3. — Pileo convexo, 774 
2-3 cm. lato, rivuloso, viscoso, lacteo, raargine puberulo et leniter 
striato; lamellis emarginatis, latis, albis; stipite velutino albo; spo- 

ris allantoideis, aculeolatis, 10 p.. longis. 
Hab. in truncis, csespitosa, Jura Oalline. 

48. Collybia amabilipes Peck in Bot. Gaz. 1879 pag. 216. — Piieo 775 
tenui, convexo vel expanso, glabro, raadore, flavo-rufo et mar- 
gine striatulo, sicco vero rubiginoso-brunneo vel castaneo ; stipite 
sequali, cavo vel farcto, velutino, brunneo ; lamellis latis, non con- 
fertis, subventricosis, basi rotundatis, pallide flavis, venoso-con- 
nexis; sporis ellipticis 7 f/.. longis. 

Hab. in lignis putresceutibus, Sheboygan Wisconsin (J. J. Brown; 
C. velutipedi proxinia, 5-8 cra. alta; pileus circ. 2 cm. latus ; stipes 
2,5-5 mra. crassus. 

49. Collybia elastlca Lasch in Bot. Zeit. 1857, pag. 171. — Caespi- 776 
tosa, subcartilaginea, alba; pileo tenui-carnoso, couvexo, obtuso, vi- 
scoso, raargine inflexo; stipite fistuloso, e ventricoso brevi, dein 
elongato, sulcato, floccoso puberulo, pallescente, basi fusiformi-ra- Agaricine», Leucosporse, Coliybia. 213 

dicato; lamellis arcuato-adnexis, latis, subdistantibus, crassiusculis, 
iDtegerrimis ; sporis oblongis, albis. 

Hab. ad radices putridas Salicis pr, Driesen in Germania. — 
C. velutipedi Curt. proxima. 

50. Collybia ialpina Berk. et C. N. Pac. exp. n. 6. — Flavida; pileo '''^^ 
tenui stipetique basi strigoso-radiato subtiiiter velutinisr lamellis 
angustis simis, adnexis. 

Hab. in lignis putrescentibus, ia ins. Bonin — C. velutipedi 
proxima. 

51. Collybia tenuipes Schw. Syn. Ara. n. 92. — Pileo ferrugineo- 778 
spadiceo, tenui, 2-3 cm. diam. submerabranaceo nec carnoso, mar- 
gine striato; lamellis' latiusculis pallidis; stipite, apice lamellis 
concolore, longissimo, 15-30 cm. longo radicato, deorsum subatte- 
nuato, crassitie pennae corvinae, velutino, substriato et versus basim 
flexuoso; pilei centro depresso et subumbonato. 

Hab. intor folia putrescentia Bethlehem. Amer. bor. — Affinis 
C. velulipedi, sed differt contextu pilei. Solitarie crescit. 

52. Collybia clara B. et Br. Journal Linn. Soc. XI, pag. 522. — 779 
Pileo convexo fulvo, cuticula gelatinosa margine, inflexo; stipite 
subaequali glabro; lamellis tenuibus ventricosis, postice attenuatis 
fiavis. 

Hab. in lignis emortuis, Peradenya, Ceylon Indiae (Thwaites). 
— Pileus 4 cm. latus, stipes 4 cm. longus. Stricte affinis Coi. ve- 
luiipedi. 

53. Gollybia chrysoropha B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 521. — 
Pileo convexo, tenui, croceo lineato; stipite aequali, pallidiore, e 
farcto cavo; lamellis pallidis, distantibus, dente adnatis. 

Hab. m lignis mortuis, Peradenya, Ceylon, Indiae (Thwaites). — 
Pileus 2^2 cra.circi ter latus, interdura rainuta papilla centrali pra^- 
ditus, aurantius, fusco-striatus; caro alba; stipes 27^ cra. longus, 
basi truncatus; lamellse liberse, pallidissime stramineae. Afflnitas 
cum Col. velutipede manifesta, sed stipes glaber. 

54. Collybia melinosarca Kalchbr. in Grevillea. — Forma ad C. 
fusipedem., indumento stipitis ad C. veluiipedem accedens; soli- 
taria vel gregaria, firma, inodora, rufo-vaccina; pileo carnoso, 
e convexo plano, vix umbonato, pro ratione parvo, pollicari et 
ultra, levi, glabro, rufo-bruQueo; stipite rigido, tenace, farcto, 
extus eximie cartilagineo, 3-8 cra. longo, 5-8 rara. crasso, e basi 
ventricosa radice fusiforrai caudato vel toto fusiformi, pulverulento- 
tomentoso, fulvo-ferrugineo; laraellis emarginato-subliberis et se- 780 81 2l4 Agaricineae, Leucosporae, CoUybia. 

cedentibiis, firrais distantibus, pileo pallidioribus ; carne ftava. 
Hab. in silvis, ad pedem uiontis Boscliberg Africa? austr. 

55. Collybia pilularia Mont. SjU. Crypt. n. 345. — Pileo hemisphffi- 782 
rico, carnosulo, brunneo, levi ; stipite incurvo fistuloso,- laraellis la- 
tiusculis, adnatis, dente uncinatis, pallide ochraceis ; sporis albis 
globosis. 

Hab. in ligno dejecto mucido, octobri, Columbus Amer. foeder. 
(SuLLTVAKT, IcoH., n. 292). — Csespitosa; pileus 6-3 ram. altus, 
12-15 mm. latus, levis; stipes pallidior, incurvus, basi compressa 
decumbente flocculosus, siccus striatus et fragilissimus, 1-2 cra. 
iongus, mm. crassus; lamella?/ tridyraae, ceracece, majores simulque 
latiores stipiti adnatse et eidem dente decurrentes, ceterum semi- 
lanceolatse, antice acutae, e pallido ochraceae, Vs mm.. crassa?. Ply- 
meniura 20 u. crassura, e cellulis (an basidiis?) longe clavatis com- 
positum; sporse globosae, alb;«, 4 u. diam. — Habitu et modo cre- 
scendi, stipitibus scilicet coalitis ascendentibus, C. veluiipedi sub- 
similis, a qua tamen iisdem glabris et fistulosis maxime recedit. 

66. Collybia verticolor B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, pag. 522. — ^gg 
Pusilla, albida; pileo convexo, subcarnoso, estriato; stipite pequali 
solido, e basi floccosa oriundo; lamellis adnatis. 

Hab. ad cortices emortuos, Peradenya, Ceylon, India^ (Thwaites). 
— Gregaria; pileus 13 mm. latus, raargine extremo fulvus, sicuti 
totus fungus per exsiccationera, pulverulentus; stipes 18 mm. lon- 
gus, 2 mm. crassus ; laraellae raoderate latae, adnatse vel leviter 
adnato-decurrentes. Affinis, quamvis remote, Col. velutipedi. 

bl. Coliybia rheicolor Berk. Ann. N. Hist. III, p. 376. — Rhabarba- 7S4 
rina; pileo tenui, deraura umbilicato, centro rugoso, striato; stipite 
elongato tenui pube velutina subfascicula vestito; lamellis latiusculis 
adnato-decurrentibus, interstitiis venosis, basi velutinis. 

Hab. ad triincos arborum in Brasilia ct Venezuela, Cuba, Mi- 
nas. — Pileus 5 cm. latus; margo sulcatus, striatus; stipes 20 
cm. longus, 4 mm. crassus. Affinis Col. velutipedi. 

58. Coilybia laxipes Fr. Epicr. pag. 86, Hym. Eur. pag. 115, Cooke -g- 
111. t. 184, B., Quel. Jur. II, pag. 330, t. 2, f. 2, Batt. t. 9, f. 5. — 
Pileo carnosulo, convexo-plano, obtuso, glabro, udo; stipite farcto, 
rufo-velutino, laxo, longissimo; lamellis secedenti-Iiberis , distan- 
tibus, latis, ventricosis, lacteis. 

Hab. ad frustula lignea in Europa. — Stipes rigens. Pileus 
p^rvus, lacteus. Eximia species. 

b^. Collybia mimfs^^''n. in S^.pv B-^it Ku.rgi I. pag. 10.3, Oookft III. ^g^. < t.' Agaricin.efe, Leiicospofas, Collyri-a,- 2]i 

i. 120, — Pileo levi, cuticula separabili prnediio, pallide brunneo- 
fiavido ; stipite basi fibriHoso, raedio fibriiloso-striato, apice sub~ 
nudo vel pruinoso;,lamellis latissirnis, subdistantibus, tenuibus, ai- 
bisj sporis ellipsoideis. 

Ilab. in rasuris silvarum in Britannia, — Naucoriam Cucu- 
me^^em omnino refort, sed leucospora. 

60. Collybia declinis Weinra. Ross. pag. 660, Fr. Hyra, Eur. p. 116. — 787 
Pileo carnosulo, e conico campanulato, umbonato, udo, demum ri- 
muloso; stipite fioccoso-farcto, tifquali, albo, apice flocculoso-pul- 
verulento; laraeljis vix adnexis, subdlstantibus, albo-pallidis, acie 
tlocculoso-crenulatis. 

Hab. in pinetis Kuropse basi cohaerens, subcsespitosa, sed rara, 
— Pileus dilute fuscus, 2^ /^-^ cm. saepe fissus. Stipes 6 cm. et 
ultra longus, 4-6 mjn. crassus. Affinitas dubi?. 

61. Collybia ffoccipes Fr. Epicr. pag. 87, Hyir.. Eur. pag. 116. — 7,^8 
Pileo carnosulo, e canipanulato convexo, umbonato, ievi, expallente; 
stipite fistuloso, stricto, radicato, pallido, squamulis tloGCOsis, pun- 
ctiformibus, nigris exasporato,- lamellis adnexis, ventricosis, subdi- 
titantibus, crassis, albis. 

Hab. ad terram et truncos in fagetis Europw serotina, rara. 
Habitus Mycenai v. C. piexipedis, pileo nigro-fuligineo livescerite. 

62. Collybia trochila Fr. Epicr. pag. 87, Hyra. Eur. pag. 116. — - 7S9 
Pileo carnosulo, convexo, glabro, umbilicato-depresso, discoideo, 
hyalino-striato ; slipite levi, fistuloso, longo, rigido, superne pulve- 
ruletito, albo, inferne subtiliter tomentoso, nigro-fusco, radice fibrll" 
losa aucto ; lamellis adnatis, distantibus, angustis, integerrimis, 
albis. 

Hab. in humo silvarum Europa) gregaria. (Lasch, e cujus ic. 
et descr. valde insignis, C lupuleiorum proxima). Tenax, insipida, 
inodora. Stipes 6- 11 cm. longus, vix 2 mm. excedens,- pileus ^y^ 
cm. latus nsque, fuscus v. fusco-pallidus, disco subiivente; lamella! 
ob pileum depressum passim denticulo decurrentes. 

63. Collybia luteo-olivacea 13. et C. Ann. Nat. Hist. Oct. 1859. — 7^0 
Parva, luteo-olivacea ; pileo convexo-umbilicato, glabro, tenui; sti- 
piteleviter fistuloso, subtiliter furfuraceo, fiexuoso ; lamellis adnatis. 

Hab. ad truncos vetustos in silvis liumidu^ Anier. bor. (0. I, 
Sprague). — Pileus 12 mm. latus, udus opacus, siccus nitens; 
stipes 4 cm. iongus, 2 mm. crassus sordide ochraceus; lamellaj 
conferta? pileo concolores, modice latre ; spora^ sololIipsoidefB. Af- 
finis Col. frochiUo. 216 Agaricineae, Leucosporae, CoUybia. 

64. Cortybia vertirugis Cooke Handb. Brit. 1, pag. 57, 111. t. 149. Fr. t9i, 
Hym. Eur. p. 116, A. unclaius Berk. Engl. Fl. V, p. 51, Outl. 
pag, 117. — Pileo carnosulo, tenaci, e campanulato e:s:panso, ra-. 
diato-rugoso, subpulverulento, fusco-cinereo; stipite fistuloso, se- 
riceo, basi strigoso; lamellis adnatis, subdistan^ibus, venoso-con- 
nexis, albo-lutescentibus. 

Hab. ad radices emortuas filicum in Europa et ad ligna uda 
fabrefacta in oUis plantarum Bonarize Amer. merid. (Speg.). — 
Pileus 2V2 cm. latus; stipes 5-G cm. longus, filiformis; basidia 
elongato-clavata, 40-50 ^ 8-10, apice truncato-rotundata, tribus ste- 
rigmatibus conicis, sporas subasquantibus ornata; sporse ellipti- 
cse, saepe injequilaterales, granuloso-farctae, hvalinae, 8-12 i; 4-5. 

65. Collybia disjungenda Karst. Symb. Myc. Fenn., Ag. verlirugis 792 
Karst. Myc. Fenn. III, pag. 68, nec Cooke.. — Pileo carnosulo, te- 
nace e campanulato expanso, 1,5 cm.- lato, radiato-rugoso, sub- 
pulverulento, lutescente; stipite fistuloso, basi strigoso, ferrugineo- 
fusco, squamuloso-granuloso, 13 cm. long. ; lamellis subdistantibus, 
vonoso-connexis, albis. 

Hab. inter acus Pini, Mustiala Fenniaj. 

66. Collybia stipitaria Fr. S. M. I, pag 138, Hym. Eur. pag. 116, 793 
Cooke 111. t. 149, Lasch n. 159, Secr. n. 740, Hussey I, t. 68, A. 
scabellus Alb. et Schw. t. 9, f. 6, non S. M. A cauficinalis Bull. 

t. 522, f. 2, (var. insignis) non With , Sow., Sw. etc. — Pileo 
carnosulo, convexo-plano, urabilicato, veIuti'no-squamuloso fuscove- 
fibrilloso; stipite e farcto fistuloso, tenaci, spadiceo, hirto-fibril- 
loso; lamellis secedente-liberis, ventricosis, subdistantibus, albis. 

Hab. ad stipites, radices graminura gregatim in Europa, Amer. 
bor. et merid., copiose in regionibus campestribus ut Lundje, Lin- 
copije, Upsalise, numquara in montanis et silvaticis. — Pileus 8-11 
mm. latus; stipes ^Yo-O cm. longus, 2 mm. crassus; spor;© 8-9 u.. 1. 
Valde insignis, parva, pileo albido, ssepe discoideo, habitu Mara- 
stnii, V. c. perforantis. 

67. Collybia poigena Berk. et C. N. Pac. Exp. n. 9. — Fusca; pileo 794 
hemisphaerico, striato, glabro; stipite insititio, deorsum velutino; la- 
raellis adnexis, subdistantibus. 

Hab. in graminibus emortuis, Hong-Kong. — C. siipiiarice 
similes. 

68. Collybia zonata Peck 24 Rep. Mus. N. Y. p. 61. — Pileo tenui, 795 
carnoso, convexo, deraura expanso vel leviter depresso, umbilicato, 
piloso-tomentoso, fulvo obscure fusco-zonato ; lamellis angustis^ A^aricinese, LeucosporsB, Coilybia. 217 

confertis, liberis; stipite aequali, firmo, cavo, tomentoso-fibrilioso, 
brunneo-fulvo; sporis subellipsoideis, 5 ft. long. 

Hab, ad basim Ulrai, Albany, New Jersey, Amer. bor. — Cae- 
spitosa, statura ^Y^-S cm, adaequans; pileus 12-24 mm. latus, stipes 
2 mm. crassus, — Affinis CoL siipitariw sed raaior atque crescendi 
modo differens. 

69. Collybia homotricha Berk. in Hook. Lond, Journ. III, p. 410. — Pi- 7% 
leo hemisphserico, demura plaiio-subcarnoso, pilis brevibus, radiiii' 
tibus, mollibus, fasciculatis vestito, glabrescente; stipite graciii, ve- 
lutino coriaceo; lamellis distantibus, ieviter adnexis, crassiuscuhs. 

Hab. ad pedunculos putres Vitis, et ad radices varias, Uiten- 
hage, Ceylon Indiae (Gardner, Zeyher). — Pileus 6 mm. latus pri- 
mum globosus, velutinus, demum expansus, plus minus zonatus; 
stipes 12-18 mm. longus, vix 2 mm. crassus, fibris candidis niten- 
tibus sericeis contextus; lamellse leviter ventricosae, ochracese. — 
Affinis Col. siipiiaricc, pra^sertini. var. gramijfiicolm. Color sicei- 
tate in pallidum fulvum abit. 

70. Collybia stupparia B. et C. Journ. Linn. Soc. X, pag. 285. — '797 
Pileo e convexo plano, stibcostatt), tenui, subpellucido, pallide fu- 
sco, stuppeo; stipite gracili, coocolore, pilis subfasciculatis hispi- 
do; lamellis angustis, liberis, subdistantibus. 

Hab. in lignis, in neraoribus densis, Cuba (C. Whight) et in 
vegetabilibu» mortuis, Peradenya, Ceylon Indiae. -— Pileus 2 mm. 
latus; stipes 8 mm. longus. Jitate juvenili forman exhihet albi 
disci orbicularis. Ut Col. siipiiaria ad Marasmios accedit. 

71. Collybia cayennensis Mont. Guy. n. 268, et Syll. Crypt. n. 341. — ^^g 
Pileo e carnoso coriaceo, convexo, centro umbonato, glabro, mar- 
gine plicato-striatulo, fusco; stipite rigido, subcartilagineo, fistu- 
ioso, strigoso-velutiao, rufo-ferrugineo ; lamellis tetradymis, distan- 
tibus, crassis, flavescentibus, demum pileo concoloribus , postice 
dente adnatis, convexis, antice attenuatis. 

Hab. ad ligna et cortices circa Cayennam (Leprieur, Coll. n. 
986, c. icone). — A. rheicolori Berk. nimis affinis. — Pileus 5 
mm. ad 4 cm. latus; stipes pro ratione crassus, 5 mm. ad 5 cra. 
longus secundum aitatem, 4 mra. crassus, totus toraento denso stri- 
goso-velutinus; lamellae subdistantes, postice dente stipiti strigoso 
adnatse, convexae, marginera versus primitus involutum attenuata?. 
Hymenium sat crassum,cortex pileistipitisquecoloreintense spadiceo 
insignia, Caro pilei punctis albis intus farcta e fibris dissimilibus 
constat, ali?e tenuissimae flexuos.T, &.\\^' ramosissiain!^ quintuplo-cras 99 800 218 Agaricineae, Xeucosporae, Collybia. 

siores, illis quae tomentum stipitis constituunt, similiimgs, lutescentes, 
in tramam hymenii descendentes, Hymenium 40 u. crassum, e spo- 
rophoris clavatis acurainatis, ad speciem granulis farctis composi- 
tum. Sporae hyaiin.Te , sphaeric£e, minutissimae, diametro 3-4 u. Pun- 
cta alba stellata, quibus caro piiei farcta, e granulis tenuisslmis 
conglomeratis constaut. — Species C. veluUpedi similis et proxima, 
notis quam plurimis tamen distingueada. 

72. Collybia chortophiia Berk. in Lond. Journ. 1843, p. 403. — Pi- 
leo convexo-plaao, carnosulo, subtiliter demum glabro stipiteque 
brevi gracili farcto, atomato-pruinosis,- lameliis distantibus, latiu- 
sculis, crassiusculis, longe decurrentibus; interstitiis poroso-venosis. 

Ilab. ad basim caulium herbarura in sabulosis, Uitenage (Zky- 
her) et in Africa, austr. (Mac-Owan, Wood), — Pileus 1 cm. 
latus, margine tenuissimo acuteque pallido-ochraceo; stipes 12 mm. 
longus, 1 mm. crassus deorsum radicatus, e farcto cavus; lamella^ 
saturate rufo-brunneae, acie pallidae,; sporae subglobosae. — Affinis 
Col. aiipiiarice. 

73. Collybia urblca Mont. Guy. n. 269, Syil. Crypt. n. 339. ~ CaD- 
spitosa, albida; pileo carnosulo; convexo, centro depresso umbo- 
nato, margine striato tandem fisso, villosulo stipiteque farcto ri- 
gido, striato-sulcato, spadiceo, hirto-fibrilloso; lamellis cultriformi- 
bus tridyrais, utrinque attenuatis, fuscidulis. 

liab. ad terram sabulosam in ipsa urbe Cayenna crescens (Le- 
prieur). Plura individua basi conjuncta. — Pileas 5 ad 8 mm. la- 
tus; stipes solidus, cartilagineus, 2 ad 3 cm. longus, 1 mm. vix cras- 
sus; lamellae liberai, praisertim postice attenuatce. — C. stipitariw 
affinis; ab eadem plurimis notis recedit, inter quas locus, color la- 
mellarum, villositas qua obducta est, ceteris omnibus praestant. 

74. Collybla Sobolewskii Weinm. Ross. pag. 98, Fr. Hym. Eur. pag. gQj 
117. — Pileo submembranaceo, hemisphaerico, obtuse umbonato, 
albo-pulverulento; stipite fistuloso, tenui, obsoiete fuscescente, ni- 
tido. albo-fibrilloso glabrove; lamellis liberis, ventricosis, subdi- 
r^io.iitibus, candidis. 

Hab. in terra turfosa Petropoli et pr. Minussinsk in Sibiria 
raro. — Solitaria; stipes tenuis, tenax, 2V2-6 cm. lougus; pileus 
fragilis, e candido dilute incarnatus. 

75. Collybia alumna Fr. Hym. Eur. pag. 117, A. parasiticus ^Q,\i\xm. 
pag. 308, A. tuberosns var. Fr. Fl. Dan. t. 2022, f. 1, A. alu- 
mn?^s Bolt. t. 155, hanc potius quam C. tuborosam sistit, sed lam. 
liberis ab utraque differt. — Alba; pileo submembranaceo, e glo- 802 Agaricine8e,Leucogpoi'?0, Collybia, 2l0 

boso campanulato expansoque, glabro, striato; stipite e basi in- 
crassata subulato, deorsura piloso-pubescente; laraeliis adnatis, la- 
tis, distantibus. 

Hab. in fungis putridis in Europa. — Miniraa; stipite 13 mra. 
longo, pileo 4 mm. lato. 
7G. CoHyblablandula Berk. Dec. n. 364. — Pileo hemisphserico, carno- 803 
sulo, sicco, margine striato stipiteque solido, flexnoso pruinato- 
tomentosis; laraellis distantibus, latis, postice rotundato-adnexis. 

Hab. in silvis pineis, Sikkim (3300 m. alt.) Indiae (Hook.). — 
Pileo 12 ram, lato albo roseo tincto; stipes 4^2 cm. longus, vix 
2 mra. crassus, pileo concolor atque hujus more pruinoso-tomen- 
tosus, solidus; laraellse candidae. — Affinis Col. alumnce. 

77. Collybla semihaerens B, et C. Ann. Nat. Hist. Oct. 1859. — Pileo so4 
convexo, rufo, glabro; stipite gracili, solido, fusco, sursum pallido 
pubescente; laraeilis distantibus, ex albido luteo-fuscis, adnexis. 

Hab. in lignis eraortuis inter herbas in silvis, Connecticut et 
New York, Amer. bor. (C. Wright). — Pileus 5-8 cm, latus; stipes 
cm. longus, vix 2 rara. crassus pilis densis curtis vestius ; larael- 
larum interstitia venosa. C conigenoides Eilis (Cfr. Peck 30 Rep. 
pag, 39) vix differre dicitur. 

78. Collybia Dorotheae Berk. in Grev. v. I, p. 88. — Pileo primum sub- 805 
globoso, fusco, dein applanato suburabonato paliidiore, demum de- 
presso usque ad centrum radiato-sulcato granulato, setulis hrevibus 
candidis sparso; margine crenato; stipite basi fibrilloso luteo vel 
rufo, sursum candicante (velut pileus) granuloso-hispidulo setuloso ; 
lamellis candidis distantibus adiiexis, leviter ventricosis, postice con- 
nexis, acie integra. 

Hab. in caule mortuo Filicis ex Jamaica, in calidario, Dangstein 
(Lady Dorothy Nevill), — Stipes 5-6 cm. longus, vix 2 mm. crassus. 

79. Collybia SCOtodes B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, pag. 522. — ^^ 
Pileo convexo umbonato, subcinereo, subtiliter toraentoso; stipite 
deorsura attenuato, cavo, albo, fibrilloso; lamellis ventricosis, su- 
bliberis, candidis. 

Hab. ad terrarn, Peradenya, Ceylon, Indise (Thwaites). — Pileus 

4 cm. latus, cinereus, versus marginem pallidior, aiqualis; stipes 
2'/^ cm. longus, 6 ram. crassus, cavus usque ad verticem umbonis; 
lamellae 4 mm, latse; sporse 3 ii. long. — Exstat forma pileo castaneo 
{A. contrarius B. et Br. Mss,), stipite concolore et radicato atque 
laraellis ochraceis, postice sinuatis. — Pileus 5 cni. latus; stipes 

5 cm. longus;, 6 min. crassus. 220 Agarieineae, Leucospor-JB, Collybia. 

80. Collybia laccatina Berk. Linn. Journ. XVIII, p. 383. — Caespi- «o? 
tosa; pileo plano-convexo, pallide rufo-caraeo, glabro, margine, sul- 
lcato; lameilis crassis, paucis concoloribus; stipite pallidiore, fi- 
brilloso. 

Hab. in lignis emortuis inter folia, Moreton Bay Australiae. 
— Primo obtutu C. laccatam refert. 

81. Collybia morula Berk. Fl. Tasm. pag. 243, Tab, CLXXXI, 1. — 8o» 
Rufo-purpurea; pileo convexo, carnoso, stipiteque sequali albo- 
farcto, horizontali asperulis; lamellis planis, latis, adnatis, distan- 
tibus. 

Hab. in ligno emortuo iu Tasmania (Archer). Subaffinis A. 
Tric/i. pceonw. — Pileus 25 mm. lat. 

82. Coilybia leucomyosotls Cooke et Smith. lilustr. t. G51. — Pileo S09 
convexo, dein expanso, quandoque obtuse umbonato, pallide mu- 
rino, disco obscuriori, margine pallidiori, siccitate subalbido, gra- 
veolente, subgrato, margine striatuio; stipite cavo, leniter sursum 
pruinoso, pallido, basi albo et obtuso, fragilissimo; lamellis crassis, 
modice distantibus, adnatis, postice sinuatis, albis; sporis eliipti- 
cis, G w 4. 

Hab. inter Sphagqa in paludibus Anglifc, majo. Habitus Nau- 
corue mijosotidis sed leucospora. — Pileus-circ. 2 cm. latus ; sti- 
pes 10-12 cm. altus, 5 mm. crassus. 

83. Collybia efflorescens Bork. et C. N. Pac. exp. n. 8. — Flavida ; sio 
pileo planiusculo stipiteque sursum dilatato subtiliter pulverulento- 
velutinis; lamellis liberis, modice latis, venoso-connexis. 

Hab. in lignis putrescentibus, Bonin Island. — C. veiufipedi 
proxima. 

84. Collybia hydrochroa Rabenh., Wint, Pizfl. I, pag. 860. — ^Weo sii 
membranaceo, subviscoso, distincte umbonato, infundibuliformi, 2,5- 

5 cm. lato, nudo, levi, diaphano, griseo-viridulo vel coerulescente, 
demum paliido; stipite 8-14 cm. alto, fragili, demum fibrilloso- 
caruoso, primo farcto, dein cavo, superne glabro, inferne albo- 
pruiiioso; lamellis demum liberis, attenuatis, 6-9 mm. latis, sub- 
distantibiis, minute denticulatis, aibidis. 

Hab. inter muscos nec non ia lignis ,putrescentibus in silviis- 
paluddsis Germanise. 

85. COllybia somatrensis Lev. Champ. exot. p. 170. — Csespitosa" 8i2 
pileo membranaceo, coriaceo, orbiculari, nudo, dichotome sulca^c 
stipit(5,^iae!lit pleno, cjilindrico, a^quali, tomentoso, ferrugineo 
mellis distftntibus, hitis, adnatis, fusco-nigricantibtis. Agaricineae, Leucosporac, Collybia. 231 

Tlah iii Sumatra. — « An Marasnims'i n 
86. Collybia? aurantiella Speg. Fungi Guar. Pug. I, n. 4. — Casspi- 813 
tosa, rarius subsolitaria, inodora; pileo convexo-applanato , 1-4 
cm. diani., membranaceo, rigidulo, subpellucido (fore tremelloideo, 
in sicco, viso!) regulari vel plus minusve excentrico, medio pri- 
rao modicissime prominulo dein depresso subumbilicatoque, margi- 
ne laxe subinvoluto (in sicco), tenui, acuto, integro, repandulo- 
undulato, centro fulvescenti-rubescente, ceterum aurantiaco vel 
rufescenti-aurantio, levi, glabroj lamellis trimacriis, laxiusculis, 
raajoribus deorsum latiusculis, 1,5-2 mm. !at., tenui-membrana- 
ceis, rigidulis, acie integerrimis, antice attenuato-acutatis, postice 
rotundato-sinuatis denticuloque decurrentibus, piloo concoloribus, 
levibus rugis transversis subconfertiusculis, centralibus majoribus, 
stricte lamelloideis, concoloribus conjunctis; atipite elongato, te- 
rete vel vix ad tertium inferum subinflatulo, 3-7 cm. long., 3-4 
mm. crass., recto vel adscendenti-arcuato (praecipue et subabrupte 
basim versus), subcartilagineo-tenacello, late fistuloso, aurantio v. 
fulvescenti-aurantio, pubescentia minuta, compacta, adpressa, ad 
tertiura superum minute-reticulatim rimoso-disjuncta, fiavo-vire- 
scente vel virescenti-fulvella vestito, basi tamen glabrato nodulo- 
soque, adnato-csespitoso; basidiis clavulatis, utrinque obtusulis, hya- 
linis; sporis ellipticis, deorsum lateraliter angulato-acutatis, hya- 
linis, 4-5 w 2-2,5. 

Hab. ad truncos in silva virginea, Ca^-guazu vocata, Brasila). 

87. Collybia trlplicata lierk. Dec. n. 258. Hook. 9, t. 870-871 B. 814 
— Pileo campanulato umbonato, usque ad umbonera levem pro- 
funde sulcato, uitido, sicco, margine tenui involuto; stipite elato, 
squamuloso, solido; lamellis paucis, distantibus remotis, liberis. 

Hab. probabiliter ad ligna terra obruta, Sikkim HjmalaviB 
(HooK.). — Inodora, mitis, mollis; pileus 15 cm. latus pallide lu- 
teo-brunueus; stipes pluriuncialis, 8 mm. crassus, concolor; la- 
raellse distaqtes reraota), liberse. Habitus Heliomycelis cum notis 
CoUybicn. 

**) Lameliis perangustis, confertissimis. 

88. Collybia hariolorum Dec FI. fr. II, p. 182, Bull. t. 585, f. 2, Fr. 3^5 
S. M. I, p. 125, Hym. Eur. p. 117, Cooke III. t. 150, A. sagarum. 
Secr. n. 735. — Pileo carnosulo, e campanulato hemisphairico, pla- 

no depressove, glabro; stipite fistuloso, sursum attenuato, rufe- 222 Agarieinese, Leucosporae, Collybil. 

scente, lanato-liirsuto; lamellis adnexo-liberis, subconfertis, angu- 
stis, albo-pallescentibus. 

Hab. inter folia Fagi in Europa gregaria, subcaspitosa. — ^ 
Olida, Pileus aibido-alutaceus, niargine striatulo, 2-3 cm. latus; 
stipes 6-8 cm. longus; sporse 6-7=;3-3y2. 

89. Collybia confluens Pers. Syn. p. 368 {Agar.), Ic. pict. t. 5, f. 1, Fr. si6 
S. M. I, p. 128, Hvm. Eur. p. 117, Weinm. Ross. p. 74, Fl. Bat. t 
1083, Saund. et Smith t. 30, Buxb. C. IV, t. 20, Batsch f. 104 
var. — Pileo carnosulo, convexo-explanato, obtuso, fiaccido, gla- 
bro, iiygrophano; stipite fistuloso, subcorapresso, rufo, villo albo 
undique pulverulento; lamellis remote liberis, linearibus, confer- 
tissimis, albidis. 

Hab, in silvis ubique in Euro.pa, Amer. fo^der. et ad terrain 
graminosam pr. Somerset East, Protnont. Bonae Spei (Mac-Owan) 
in insula Runsula. — Pileus 2-3 cm. latus, stipes 8-14 cm. lon- 
gus. Contextus tenax odorque alliaceus submarasmioidei, Sporse 
subglobosaj, 7-9 a. 

90. Collybia hemileuca B. et C. Jour. Linn. Soc. X, p. 285. — Pileo $17 
plano, orbiculari, fusco ; stipite concolore, pulverulento; lamellis bre- 
viter adnatis. confertis, albis. 

Hab. inter folia eraortua, Cuba Amer. centr. (C. Wright). — 
Pileus 2 cm. latus. stipes 5 cm. longus, 2 mm, crassus. Subcaospi- 
tosa, affinis Col. confluenti. 

91. Collybia ingrata Schum. p. 304, Fr. S. U. I. p, 123, Icon. t. 64. sis 
f. 1, Hym. Eur. p. 118, Cooke III. t. 283, Berk, Outl. pag. 117, 
Qu6I, p. 305. — Pileo carnosulo, e globoso campanulato, convexo, 
umbonato, levi; stipite fistuloso, longo, torto, subcompresso, sur- 
sum albo-pulverulento, deorsum a^quali, umbrino; lameilis liberis, 
linearibus, confertis, pallidis. 

Hab. ia pinetis Europaj. — Pileus 4 cm. latus; stipes 8-14 
cm. longus, 8-12 mm. crassus. Priori valde cognata, raajor, odore 
subingrato, colore subfusco-alutaceo. 
95. CoHybla lupuletorum Weinm. Syll. H, p. 88, Kickx p. 149, Fr, 019 
llym. Eur. p. 118. /1, drtfophilus y. Weinm. Ro5S. p. 76, Batt. 
t. 28, f. X, quoad ic. optime. — Pileo carnosulo, e convexo piano 
depressove, levi, glabro; stipite fistuloso, arrhizo, sursum albo, 
squamuloso-pulverulento, deorsum brunnescente, attenuato, glabro ; 
lamellis adnatis, confertis, aibis, pallescentibus. 

Hab. in lupuletis etc. Europae. — Livido-pallescens vel dilute 
alutacea; pileo circiter 27^ cm. lato, stipite 2-37^ mm. longo, non Agaricineae, Leueosporie, Collybia. 22S 

compresso, basi 1, apice 4 rarn. crasso, Lamellas leviter ventrico- 
SJ«. Spora? 3-4 ^; 2. 

93. CoMybia lllacea Quel. Jur. et Vosg. 111, p. 434, t. I, f. 1, ~ Pi- m 
leo convexo-explanato, 2-3 cra. lato, tenui, diaphano, hygropiiano, 
tenuiter tomentoso, lilacino, margine involuto, pruinoso, albo dein 
ochraceo-griseo; lamellis sinuato-adnexis, angustis, confertissimis, 
albis dein violaceis; sporis ovcideis, 4 m. longis; stipite anguste 
fistuloso, albo-medullato, tenaci,- albo-violaceo, dein lilacino-gri- 
seo, basi pilis albis erectis hirto. 

Hab. ad basim truncorum Salicis, in Gallia orient. 

94. Collybia orbicularjs Secr. n. 648, Fr. Ilym. Eur. p. 118. — Pi- 821 
leo carnosuio. explanato, umbonato, disco papillis minutis, viscosis 
nigricante; stinite (farcto (?), rufescente, apice incrassato, albo- 
farinoso; lamellis adnexis, confertis, latiuscnlis, albicantibus. 

Hab. sparsim inter muscos in pinetis Helvetia^ et Germania3 
raro. — Statora C. lupulatorum. Pileus fuscus. 

95. Collybia myosiira Fr. S. M. L p. 132, Icon. t. 65, f. 4, Hym. 822 
Eur. p. U8, Wahl. Suec. n. 1094, Secr. n. 653. — Piieo carno- 
.siilo, orbiculari, planiusculo, subobtuso, levi, glabro; stipite subti- . 
liter fistuloso, sequali, rufescente, apice aibo-pulverulento, radice 
elongata glabra; lanieliis liberis, linearibus, confertissimis, albis. 

Hab. frequens in piiietis montosis Europa3. — Pileus rufus v. 
rufo-fuscus, vix 2^9 cm. iatus, sed exstat var. minor, tota albo- 
pallescens, pileo subumbonato, ex habitu Batsch f. 95, ut citat 
Secr.. sed pileo sericeo, lamellis adnatis admodum diversa. 

96. Coliybia conigena Pers. Syn. p. 388 {Agar.), Fr. S. M. I, p. 132, 823 
Icon. t. 67, f. 3, Hym. Eur. p. 118, Cooke 111. t. 30, Weinm. Ross. 

p. 76. IJuxb. Cent. I, t. 57, f. 2 (optima). — Pileo carnosulo, pla- 
niusculo, inaequali, subumbonato, glabro; stipite subtiliter fistu- 
loso, tenaci, pulverulento, pallescente, radice strigoso-fibrillosa; la- 
mellis liberis, linearibus, confertissirais, pallescentibus. 

Hab. in pinetis, ad conos etc. in Europa et Amer. bor. (Peck). 
— Pileus 2-17 mm. latus; spora? sphaerQideo-ellipsoidece, 3-4:; 
2-3. Variabilis. Pileus e testaceo-giivove-livido expallens ; lamella) 
ex albo coacolores. — - Var. j)rimitus paiiens, immo alba, minor: 
Alb. et Schv.'. — Var. porcloa, sordide lutescens, pileo striatulo, 
stipite elongato, filiformi. 

97. Coliybia conigenoid&s Eilis Buli. Torr. Cl. 187t>, p. 76. — Pileo .S24 
tenui carnoso, convexo-plano, 5 min. a cross (1/4), non urabonato, 
pellucido-striato, aibo, demum flavescente, minute pubescente; sti- 224 Agaricinete, Leucosporae, Collybia. 

pite gracili, 2,5 cm. longo, albido, basi radicante; lamellis libeiis, 
noii confertis, 9-12 integris, aliis brevioribus, albis dein flavidis, 
margine pubescentibus, pubescentia ex corpusculis ellipsoideis; ^a- 
mollis infixis et circ. 2,5 [j.. longis producta. 

Hab. in fructibus putrescentibus Magnoliae, Newfield, N. J. 
(Amer. bor.) augusto-septembre — CoUyhico conigence Pers. af- 
finis. Cfr. C. semihcorens. 

98. Collybia cirrata Schum. n. 1773, Berk. Outl. p. 117, Fr. Ic. ^^f, 
t. 68, f. J, Plym. Eur. p. 119, Cooke 111. t. 144 B. A. hcberosus 
cirraius Pers. Syu. p. 374, Secr. u. 742, A. oceltatus b. Fr. S. M. 
Weinm. Ross. p. 99, Batsch f. 95 (certe, licet radix glabra picta). 

— Pileo carnosulo, plano, sericello, demum umbilicato; stipite sub- 
fistuloso, fllexuoso, aequali, pallido, pulverulento, radice torta, fibril- 
losa; laniellis adnatis, confertis, angustis, albis. 

Hab. inter folia, quisquilias, fiingos putridos etc. in Europa, in 
Sibiria et Cincinnati Amer. bor. frequens. — Pileus 4-7 mm. la- 
tus; stipes 4 cm. longus, 1 mm. crassus; spora^ sphferoideo-el- 
lipsoidea3, 4,6^:2-3. Tenax, alba, subrufescens. 

99. Collybia tuberosa Bull. t. 256 {Agar.), Fr. S. M. I, p. 133, ubi syn. 826 
llym. Eur. p. 119, Cooke III. t. 144, Fl. Dan. t. 1613. Grev. Scot. 

t. 23, Quel. t. 3, f. 5, Weinm. 1. c. Batsch f. 93. — Alba; pileo 
carnosulo, convexo-expanso, umbonato, glabrato, levi; stipite fistu- 
loso, obsolete pulverulento, radice glabra, tubere sclerotioideo sub- 
rufescente insititio; lamellis adnatis, confertis, tenuibus, albis. 

Hab. in Agaricis putridis in Europa frequens. — Minima; pileo 
4-7 mm. lato, stipite vero ssepe elongato, interdum prolifero, Sy^ 
cm. longo, 2 mm. crasso; sporis sphseroideo-ellipsoideis, 4-6 s 2-3. 

100. Collybia racemosa Pers. Disp. t. 3, f. 8 (Agar.), Nees f. 190, Fr. ^^ 
S. M. I. c, Hym. Eur. p. 119, Sow. t. 287, Berk. Outl. p. 118, Kickx 

n. 149, A. globulifer Brond. Cr. Ag. t. 6, f. 6, 7. — Pileo sub- 
membranaceo, convexo, papillato, griseo-subtoraentoso ; stipite sub- 
farcto, pilis simplicibus capituliforis racemoso, basi sclerotioidea 
nigra; lameliis adnatis, confertis, albis. 

Hab. in Agaricis putridis in Europa, rarissima. — Pileus 4-6 
mm. latus, stipes 8-11 cm. longus. Statura prioris, colore griseo 
et stipite capitulis Siilbum semulantibus regulariter obsito; para- 
doxa, potius monstrosa progenies. 

101. Collybia delicatella Peck 30 Rep. St. Mus. N. Y. p. 39. — Pe- gg^ 
nitus niveo-alba, subcGespitosa ; pileo convexo vel late campanu- 
lato, submembranaceo, leviter disco incrassato; stipite tenui, aequali Agaricinete, Leucosporae, ColiybiH. 225 

cavo, leviter basi aroo-villoso ; lameliis angustis, confertis, emar- 
ginatis. 

llab. ir.ter folia ejecta, Nortli Greenbush Amer. bor, — Sta- 
tura 2V2 cm. adaequans, piious 5-8 mm. latus, stipes 10 mm. cr. 
crassus. Ob laniellarum characteres inter CoHubias collocanda 
sed substantia potius tenera. 

102. Collybia papaverac^a Berk. Dec. n. 259. — Piieo e campanulato 829 
irregulari, flexuoso, deinum depresso, tenui, toto corrugato; stipite 
elongato, radicato, fistuloso, reticulato-striato: lamellis angustis, 
crispatis ramosis, venoso-convexis, carnoso-griseis, 

Hab. in lignis emortuis inter rauscos, Darjeeliiig Iodi;e (2300 
m. alt.) (HooK.). — Pileus 8 cm. latus, fragilis, rubescenti-griseus; 
caro concolor ; stipes 13 cm. iongus, 6 mm, crassus, radicatus atque 
fibris crebris pileo obscurioribus connexusj lamellce moderate con- 
fertae, rubescenti-grisese, crenata^, adnexse. 

103. Collybia nlgrita B. et C. Journ. Linn. Soc. X, p, 285. — Ni- S30 
gra; pileo convexo, pulverulento, margine involuto; stipite elon- 
gato, fibrilloso; lameMis angustis, confertis, attingentibus. 

Hab. in lignis emortuis, Cuba, Americ. centr. — Pileus G-8 
mm. latus; stipes 13-30 mm, longus, 2 mm, crassus, 

104. Collybia lepidopoda Fr. in PI. Preiss, II, p. 131. — Pileo car- 8.31 
nosulo, convexo-plano, levi, glabro, aurantiaco; stipite fistuloso, 
aequali, concolori, squamis e.xasperato; lamellis adnatis, albis. 

Tfab. in Australia (Pri^iss). — Ex pulchra Preissii icono; spe- 

cimina non inveni. Pra^tertnitterc tamen nolui, cutn affinitas, hinc 

. quoad staturam cum C escvtlenla, illinc quoad coiores cum C. 

Clavo videatur manifesta, ab utraque vero stipite squamoso conspi- 

cue differat (Fries I. c ). 

105. Collybia humillima Quel, Quelq. esp. (1832) p. 4, t. XI, f. 3, — 832 
Pileo coiivexo-plano, 1 mm. crasso, membranaceo, ruguloso, prui- 
noso, albido; stipite capillari, brevi, 2 mm. alto, basi inflato, al- 
bido subhyalino. dein carneolo-rufo et pubescentia albida instru- 
cto ; lamellis adnatis, paullo distantibus, erassis, angustis, albi.s, 
margine farinulento; sporis pruniformi-elongatis, granulosis, 8-9 

[j.. longis, albidis, 

Hab. in culmis siccis gramineis, in collibus Jura. 

III, Levipedes. Stipite tenui. ffiquali, fi.stuloso, nudo, glahro (basi neglecta) 
nec conspicue striato (sub leate vero C dryophike etc. striatulo). 

*) Lamellis latis, laxis, vulgo plus rainus distantibus. 

15 226 Agaririnede, Lencospor^j Collybia. 

106. Coliybia coilina Scop. Carn. p. 1.^2 {Agar.), Fr. S. M. 1, p. 124. 833 
Ifym. Eur. p. 1 19, Cooke III. t. 205, Schaefi". t. 220, Fl. Dan. t. 1609. 
Berk. et Dr. n. 1206, A. arundinaceus Buli. t, 403, f. 1 fPaul 

t. 10-J, f. 7-9 ex Secr. n. 796, sed miiui.s Itoriyi]. — Pileo oarno 
sulo. c.ampaiiulato-expanso, urnbonato, glabro; stiplte fistuioso, 
aL^fjuali, pra^TTiorso, nudo, levi, pallescerite , lameliis liberis, ventri- 
(josis, laxis, albis. pallescentibus. 

Hab. \n clivis graniinosis Europa^, gregai^ia. — Pileus 2-3 cm. 
latus ; stipes 8-11 cni. longfus, 4-7 nini. crassus. Serotina, rigens, 
liabitn Mycenie, sed margo piimo incurvus, Pileus irrigatus sub- 
yiscidus, striatulus, siccus nitens. Color pallens. 

107. Collybia ventricosa Bull. t. 4 11, C. 1 {Affar.), non Sclium., Fr. ^.^ 
Hym. l'Jur p. 120. Cooke 111. t. 145 v4 — Fileo carnosuio, campanu- 
laio-coiivexo, umbonato, glabro,- stipite tlstuloso; levi, nudo, ru- 
fescente, basi ventricoso, radicato; lamellis arcuato-adfixis, ven- 
tricosis, laxis, .'=;ubconrertis^ undulatis, rufescentibus. 

iJal?. in silvis Europa^ australis frondosis raro. — Pileus 5 
cm. latus; stipes 5 cni. longus, C. dryophiltr- affinis sed latior, 
iaxior, pileo alutaceo vel isabellino. — Var. alba : BuU. i. c. f. B. 

108. Collybia Stevensoni B. et Br. Ann. Nat. Ilist. n. 1497, Cooke ^^^ 
l!l. t. l 15 />'. - Piieo semiovato, obtuso^ viscido, pallido,, iuteo, 
\\\(: illic macufitT); stipite tenui, fibrilloso, sursum puiveruieiit.o, 
extus intusque rufo, radicato; lamellis latis adn.citis, deute decur- 
reiitibns, distantibus, candidis. 

Tlah, Glamis iu Britannia (J. Stevenson). — Piieus 13 rnm 
latus atque altus; stipes 4 cm. longus, vix 2 mm. crassus, fibro- 
sus. Affinis Col. venLricosoe, sed dilTert stipite tenui subsolido, pi- 
ieo viscido, semiovato atque lamellis latissimis, adnatis, aliquan- 
lulum ventricosis, pianis. 
lOP. Collybia x^nthopoda Fr. S. M. 1, p. 24. Hym. Eur. pag. 120^ g^g 
Cooke lil. t. 203 Weinm. Koss. p. 75, Batsch f. 209 (var. stipite 
fulvente). ~ Piieo carnosuloj convexo-expanso, subumbonato, gla- 
bro stipiteque listuioso, ajquaii, luteo levibus, basi ijequali strigoso- 
radicata: lameliis truncato-liberls, latis, laxis, tenuibus, confertis. 
albidis. 

liab. sparsa in pinelis, etiam ad truncos rara, in Europa. -— 
Pileus 2V2-5 cm. latus, stipes 8 cm. longus. Tenax, pileo aluta- 
ceo-expatlente. C. dr\jophit(F affinis, sed ab ejus communi, expal- 
lente forma (Secr. n. 734) diversa umbone, lamellis iatis laxis, 
stipitis basi. A^aricinea:'. Leurospora;, Collybia. 227 

110. Collybia niteHina Vr. Epicr. p. <S0, Monogr. 1, pag. 142, icon. §37 
t. 65, f. ], 2, -Hym. Eur. p. 120, Cooke III. t. 146. — Pileu car- 
nnsnlo. e conYexo explanato, levi, .subfiijvo, nitido. iiygrODhano; 
.slipilft subtiliter li>uilo.so, aeqaali, rigido, gjabro; fijlvo: lafnellis 
adnatis. tenuibus, .siibconferli.s, ;ilbo-pallescentibiis. 

Hat>, ad margines viarum graniinosos in pinetis- Europae. — 
Sl.Htura varta; color e rufo fulvus, sicci stipilis lutoiis, pilei alu- 
taceusi. 

111. Collybia .SUCCinea Fr. Epicr. p. 91. llym. Eur. p. ]2U, Icon. 8-36 
t. 65, f. :), Cooke III. t. 151, Schaeff. t. 45 terrestris picta^ (alius 

in indice locus e syn.). — Pileo subcarnoso, convexo-expanso, de- 
intim subdepresso, levi stipifequp fi5tulosu, arrhizo, rufo-paliido 
(etiaiii basi) glaberriuiis; lamellis obluse adnexis, lalis. crassiuscu- 
lis, serrulatis, subdistantibus, albidis. 

Hah. \ovA6 gramiuosis ad vias in Europa, rara sed gregaria. 

— Stipes 2'/2-6 cm. longus, 2-5 inrn. cras.sus, breviorum basi at- 
lenuata. Pileus 2'/g crn. latus. rufo-fuscus briinneusve, expallens, 
margine facile fissu.s. Non Secr, n. 738, sed n, 650 in hujus for- 
mam saltim quadrat. 

112. Collybia nummuiaria Fr. Epicr, p. 91, Hym. Eur. u. 120, Cooke m 
III. t. 151, Ani. nummulciria Lamark. P»ull. t. 5G, 4. graliosus 
Lasch n. 111. — Pileo carnosulo. plauiusculo, circa umbonem ob- 
soleturn depresso, levi, pallido; stipit^^ e farcto cavo, glabro, pa!- 
lido, apice incr^assato; iamellis liberis, subdistanribus, albis. 

Hab. ioter folia, stipulas efc. Europie ausiraiis (Ratt. t. 22 A.j. 

— Pulchr^a, arida, albo--palle3cens, iuteo et rubello passim varie- 
gata. Pileus 4 cni. et ultra, stipes 4 cm. longus. Cfr. Secr. n. 745. 

113. Collybia esculenta Wulf. in Jacq. Coll. H, t. 14, f. \ [Agar'.). <j.jo 
Vr. S. M. I, p, 1.31, Hyni, Eur. p. 12?. Tratt. Essb. Schw. t. I-'. Lonz. 

f. 18, .4. perpfndiCvJaris Buil. t. 422, f. 2, A. claous Brig. 
Neap. t, 5. f. 4. Vaili. t. 11. f. 46-18. — l*>!eo cainosulo, pla- 
iiiuscii'0. 'ibuiso stipir.eque obsoleto listuloso, ?B([uali. tenaci, su-i- 
i:io ..!<:uU) glaberrimis, argillaceis ; lameliis adaatis, laxiSj albidis. 
Hob. ubiqu»^ in pinetis Eur-opre. A.meric. foeder. ot Australiaj. 
— Pileus circitef ^^'/s; cm. latiis ; stipes 5 cm. lougus, 2 mm. cras- 
:^us, primo VH.re. Cireii,aria. sed semper discreta. Toto ca-^lo diversa 
a C. druoijhi a, parum a C. Ipnaceda. Tubulus stipitis u' m C. 
myosuni (analo^a; itngustissimus. Varial pileo fuscescenle: A. du,- 
biu:< P. — Secr. n. 729 videtur status uiorbosus. 
1.14. CoUybia tenacella Pers. Syu. p. 387 {Agar.), te. pict. l. 1. f. 3, 4, ^, 228 Agaricineae, Lcucosporae, Collybia. 

Fr. S. M. I, p. 131, Hym. Eur. p. 121, Cooke III. t. 152, Weinm. Ross. 
p. 68, Berk. Outl, p. 118, Kickx p. 150, A. griseus Schaeff. t. 236, 
(minor). — Pileo carnosulo, planiusculo, subumbonato, levi, gla- 
bro; stipite anguste fistuloso, tenaci, nudo, fulvente, radice stri- 
gosa ; lamejlis emarginato-adnexis, latis, laxis, subdistantibus, niveis. 
Uab, in silvis etc. Europfe et Carolina^ inf. Amer. bor. fre- 
quens, in liiemem Usque persistens. — Pileus fusco-expallens, li- 
vens. 2^2 cm. latus; stipes 6-11 cm. longus, vix 2 mm. crassus; 
sporae ellipsoidea?, 5 ;:; 31/4. 

115. Coilybla stolonifera Jungh. Linn. 1830, p. 396, Fr. llym. Eur. mz 
p. 121, Cooke .111. t. 152 B., A. longicaudm Schum. A. ienacelli 
var. Fries iO' Fi. Dan, t. 2021, f. 2. — Pileo carnosulo, planiu- 
sculo, obtuso (subdefiresso), glabro, margine striatulo ; stipite fistu- 
loso, sequali, glabro, fuscescente, radice repente, substolonifera 
(parce fibrillosa); lamellis rotundato-adnexis, ventricosis, siibdistan- ' 
tibus, albidis. 

Hab. inter folla pinea, in Europa vere et autumno, non raro. 
— Pileus fuscus expallens. Radix s^pe simplex, sed repens; sporse 
ellipsoidese, 6-8^3-4, 

116. Coiiybia plumipes Kalchbr. Icon. t. 6, f. 3, Fr. Hym. Eur. p. 121. 843 
— • Pileo carnosulo, e campanulato expanso, subumbonato, subtiliter 
innato-fibrilloso, fusco-Iivido, nitente; ^stipite fistulbso, tenaci, levi, 
glabro, .albo, basi fibrilloso-strigoso; lamellis- emarginato-adnexis, 
lafis, subdistantibus, albis. 

Hab. ad conos Pini Scepusiae. — Mycelium ad basim stipitis 4 
cin^. longi omnino peculiare, fibrilloso-pinaatuni. Pileus 2'/., cm. 
lati^is, margine dilutior, crenulatus. Habitus omuino C. conigence, 
sed .diff"ert stipife glabro, pileo crenato, virgato, lamellis latis. 

11,7;. Collybia planipes Brigan. t. 16, f. 3,4, Fr. Hym. Eur. p. 121. — ^44 
Casspitosa; pileo carnosulo, orbiculari, convexo-plano, levi, subvi- 
scoso, spadiceo, margine crenato, dilotiore; stipite fistuloso, radi- 
cato, concolore: lamellis liberis, ventricosis, albidis. 

Hdb. inter muscos in silvis pr. Neapolim. — Pileus 8-12 mm. 
iatus,- stipes compressus. Pileo viscoso et lamellis liberis beue di- 
stincta. 

118. Oollybia rigidipes Schulz. in Centralbl. 1883 XV, p. 5. — Pi- 845 
leo raembranaceo, regulari, fornicato, 2,5 cra. lato, ochraceo, ver- 
tice subrugoso, ceterum glabro, levi, nec nitido; lamellis dilutio- 
ribus, distantibus, liberis, ventricosis, fere 4 mm. latis; stipite ela- 
stice firmo, fistuloso, discreto 1,5 mm. crasso, 5-6 cra. longo, gla- Agaricineas, Leucosporae, Collybia. 229 

bro, levi, nitido, apice acliroo, deorsum raolochino usque nigro- 
castaneo, basi carnoso peronato (sicut interdum iii Clit, odora et 
P/ioL ceruginosa); sporis oblor.go-ellipsoideis 6-8=^3. 

Hah. ad quisquilias putrescentes in silva Gaj prope Djakovor 
Slavonias. — Solitaria. 

119. Collybia accommodans Schulz. in Centralbl. 1883 XV, p. 5, — m^ 
Pileo, excepto centro carnoso, niembranaceo 2-3,5 cm. iato, mox 
convexo-orbiculari expanso, parum umbilicato, tandem ad Tnargi- 
nem inaiqualem fisso, fiiscenti-albido, levi, glabro; lamoliis distan* 
tibus, concoloribus, postice subemarginato-adfixis, mox liberis, non- 
nunquam ad latera venosis, 3,5 mm. latis acie ssepe inajqualibus 
sed non serratis ; stipite fistuloso, contiguo primitus ubique 0,5-1 
mm. crasso, tandem sursum usque 2-4 mm. incrassato, longitudine 
vaide variabili 1,5-3,5 cm. (quod non a provecta fotate dipendet) in 
juventute achroo, dein a basi usqu3 saturate-castaneo colorato, 
nudo ; sporis ellipsoideis 4 u. longis. 

Uab. ad terram Djakovar Slavonice. — E mycelio bj^ssoideo, 
tam acus Pini quam folia ot rameata putresentia conjugante, ad 
decimetra lateraliter et profunde extenso, oriuntur gregatim mul- 
ta individua. Odor nauseosus; sapor dulcidulus, haud ingratus. 

120. Collybia Gussonei Inzenga Sicil. p. 6, t. 1, f. 2, Fr. Hym. Eur. 84? 
p. 122. — Pileo carnosulo, convexo, subumbonato, striatulo, late- 
ritio, margine sordide luteo; stipite bifistuloso, compresso, ochraceo, 
zona coccinea insisj^ni; lamellis adnatis, lativS, ventricosis, coccineis. 

Hab. m agro Palermitano ia Sicilia. — Affinitas omniiK^ latet. 
P2x inventore inter Collybias recepta, sed habitus potius TrichO' 
lomaii^ pusilli, Stipes 2^2 cm. longus, fere 4 mm. crassus. La- 
melise ex icone rosea^. 

121. Collybia psathyroldes Cooke Illust. t. 266. — Eburnea; pileo :^4L-i 
carapanulato, obtuso, viscidulo, margine regulari, levi; stipite ere- 
cto, gracili, cavo, aequali, firmulo; iamellis latissimis, triangulari- 
bus, adnatis, dente decurrenti, distantiuscuiis, albis; sporis ellipti- 
cis, 15 t; 7, hyalinis. 

Hab. ad terram in silva Epping Britannise. — C. Steiiensoni 
B. et Br. proxima. Pileus 1,7-2 cm. latus, stipes 7-10 cm. altns, 
gracilis. 

122. Collybia euphylla B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 520. — 849 
Ochraceo-albida; pileo convexo obtusissimo, subcarnoso, estriato, 
leviter maculato, pulverulento; stipite brevi e farcto cavo, basi di- 
latato, truncato; lamellis latissimis, undulatis, dente adnatis. 230 Agaricineffi, Leucospor?e, Collybia. 

H.ab. m lignis emortuis. Ceyion Itidise (Thwa/tes). — Pileus 4 
cm. latus, hemisphaericus, caro a slipite diversa cujus substaiUia 
int?'a lanriellas extfflditur; stipes 13 inm, longus, 2 mm. cenlro 
crassus; lamellaB 12 mm. latae ; sporas 15-20 (i., diam. Videre- 
lur forma humillima Co/. Magisferii, sed plurimis characteribus 
distincfa 

123. Collybia Magisterium B. et P>r. Joum. Linn. Soc. p. 520. — Tota 850 
albida; piteo !ate expanso. carnoso, molli, obtusissimo, margine 
crenato, plicato; stipite apice basique dilaJato, discrelo; iamellis la- 
lis, sernilatis, ventricosis, crassis, rotundato-adiiatis. 

Hnb. ad cortices emortuos, Peradenya Ceylon Indiffi (Thwai- 
TEs). — Mollis atque tenera: pileus 10-13 cm. latus ; stipes 3 cm. 
longus. 12 inm. crassus ; laqiella' 12 mrn. lata^ ; spora^ globosae 
15-20 [j . diam. Mycelium dpnse pulverulentutn ex .^poris qua? ma-. . 
gistermm chimicorum simulant. Ar«scendo ochracea vel fuliginea. 

124. CoHybia hapalosarca B. et Bi' Journ. Linn. Soc. XI, p. 520. — g^] 
Tola tenera; piieo plano-convexo, usque ad centrum striato; sti- 
pite brevi, sohdo, subtequali; lamellis ventricosis, Jatis, postice ro- 
tundato-adnexis, margine crenatis. 

Hah. in lignis emortuis, Peradenya Co.ylon Indise (Thwaites). 

— Tenerrima, sordidp alba; pil«^us I cin. laius; caro moderate 
crassa. cinerea; stipes 2^^ cm. longus. 3 mrn. crassus, a carne pi- 
lei discretus. basi ti'uncatus; lamelloe 6 mm lalie, subliberae, pal- 
lidiv ; sporae globosae, 10-15 (./.. diam. Procul dubio aflinis Col. Ma- 
giiilprf.o: admodum proteiformis ; in quibusdam speciminibus spo- 
rarum diametrum 8-20 p.. variat. 

125. Coltybia antitypa Berk Dec. n. 263. — Pileo convexo, sicco. 352 
glabro, pailido, carnoso. margine inflexo: sripite ciirvo, solido, H 
broso, discreto, albo, dilatato, in pileum imniisso, lamelJis ventri- 
cosis adnexis, albis, interslitiis venosis. 

Hab- m truncis muscosis, narjeeling India^' (2600 m. all ) (Hook). 

— Pileus 5 crn. latus, fra^ilis; 5lipes ^ cm. longus, 4 mm. vel ul- 
tra crassus. apice dilalattis atque pilei carnem inirans, a qua linea 
obscunore glabra vel sericeo-fibrillosa separatur. Analogia cum 
Tricb. toscivo sed vix Tricholomatibus adscribenda. 

126. Collybia coiorea Peck 26 Rep. p. 54. - Plleo convexo, sub- ^^ 
umbilicai.o. subtiliter fibrilloso. hygrophano, luteo, interdum rubro 
picto, rnargine excedente^ stipile aequali. glabro. cavo, interdum 
excentrico, luteo; lamellis modice conlertis, emarginatis, luteis. 

Ha.b ad ligne putresce*ntia, Croghan America boreali — Sla- Agaricinese, Leiicosporae, Collybia. 231 

tut-a «i'/g-5 ctn. adioquans; pileus IVa-^Yg cm. latus; stipes 2 mm. 
crassus. 

127. Collybla oHvacea LamboUe, Flor, Mycolog. Belge 1, pag. 107. f^^i 
— Pileo levitor carnoso, convexo, interdum leviter umhonato, udo 
late (uteo-olivaceo- vel brunneo-striato, siccitato pailidiore, carne 
concolore, 1-2 cn. lato; stipite e farcto cavo, subcartilagiueo. pi- 
leo concolore, glabro, eequali, cylindraceo, 2-5 cm. longo; lamel- 

li.s liberis, latis, di.stantibus, denticulatis, erosis, olivaceis v. palli- 
de- griseis. 

Hnd. \n ligno marcido et in pascuis Larabermont pr. Verviers 
in Helgio — Odoj- farinze recentis yel Chamomillse evaucscens. 

128. Collybia stillaticia Berk. Dec. n. 256. — Pileo e convexo plano 8^5 
expanso, glabro, stiljanti-viscoso, margine crenato-inciso; stipite lir- 
mb, cavo,, adscendenle vel flexuoso, ruto-piclo; lamellis crassis, di- 
stantibus. rtavo-albis, adnexis, 

Hab ad truncos arborum vivarum vel emortuarum, Jillapaar 
(2400 m. alt.) (Hook.). — Pileus 6-10 cm. latus, interdum fortiter 
umbonatus, huniorem viscidutn pallide olivaceum stillans; stipes 
- 8-10 cm longus, 4-6 mm. crassus, rubro-brunneus, cavus; lamella? 
luteo-alb». in speciminibus depressis, spurie decurrentes,^venis con- 
nexsp. 

129. Collybia radiculosa Cooke in Grev. IX, p. 99. — Pileo carnoso, 856 
tenui, convexo-plano, obtuso, glabro; stipite farcto, radicato, su- 
perne attenuato; lamellis adnexis, subconferlis, albidis. 

Had. 9id ligna (?j in Brasilia (Glaziou). — Pileus 30-50 mm.: 
stipes 50 mm, loijgus sursum attenuatus, deorsum gibbosus dein 
abrupte contractus et radicatus. CaRspitosa visa et feve alba. 

130. Collybia multljuga B. et Br. .Journ. Linn. Soc. XI, p. 519. — g^- 
C£espi1osa, lenta; pileo e campanulato depresso, sulcato-rugoso, te- 
nui; stipite suba^quali, fistujoso; lamellis latis, adnatis, postice ro- 
tundatis, interstitiis reticulatis. 

Rab. in lignis emortuis, Peradenya Ceylon Indiee (Thw.^ites). 
— Piieus 3-6 cm. latus. primum vinoso-ruber, detnum sordide 
albus; stipes quoad crassitudinem admodum variabilis, pileo palli- 
dior Y. albus: lamellai 8-12 mm. latae, rubescentes v. alba-, undula- 
ia:;; mycelium tilamentosum. Videtur affinis Oinpha/icp scJiizo:vy/-oe. 

131. Collybia camptopoda Berk. Dec. n. 26l. — Pileo subhemisphaeri- ^sg 
co hygrophano, obtuse umbonato, viscoso, subcarnoso, pallide-Iuteo, 
margine bulcato: -stipite iucurvo, rigido, extus intusque brunneolo : 

 lameliis latiusculis, crassis, postice rotundatis, subliberis. 232 Agaricioeae. Lencosporfe, Colljbia. 

Hab. in silvis, Darjeeling Indiae (2200 ra. alt.) (Hook.). — Ino- 
dora, mollissiraa atque pellucida; pileus 6 cm. latus; stipes 5 cm. 
Ibngus, 4-6 mra. crassus e basi orbiculari crenata erujnpens. Af- 
finis Gal. aniipodm atque Arm. mucidce analoga, a qua tamen sub- 
stantialiter differt annuli absentia. 

132. Collybia carecomis f3. et C. Journ. Linn. Soc. X. pag. 284. — §59 
Pileo candido, campanulato, squarais adpressis, amplis, rufulis or- 
nato ; stipite sursum albo, deorsurn incrassato, fuscidulo, opaco; la- 
niellis latis, ventricosis, candidis. 

Ilah. ad foiia dejecta, Cuba et in Brasilia (C. Wuight). 

133. Co!!ybia endoohorda B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 519. — m 
Pileo plario-depresso, umbonato. brunneo, centro decolorante; stipi- 

te basi incrassato, radicante, sordide lilacino, niedulla discreta; la- 
mellis undulatis, ventricosis, adnato-decurrentibus. 

''Ilab. in silvis, Peradenya Ceylon Indiae (Thwaites). — Pileus 
8 cm. latus; caro alba; stipes 15 cm. vel ultra longus, 8Y2 in'Ti- 
centro crassus, obscure lilaciaus, deorsum transverse macuiatus, 
apice albus; lamellne 1 cm. latct? ; sporse 20 u.. long. Habitus Coll. 
radicaice. 

134. Coilybia dispar Mont. Ann. 2, II, p. 79, t. 4, f. 3 et Syll. Crypt. 861 
n. 342, Maras7nius dispar Fries Epicr. I, p. 382. — Inodora; 
pileo membranaceo, convexo-campanulato, umbonato. margine sul- 
cato; stipite corneo, medulloso, procero, glabro, nitido, badio; la- 
niellis adnexis, latis, ventricosis, subconcoloribus. 

Hab. in foliis siccis in Brasiiia et Cljile (Aug. Saint-Hilaire, 
et Gay). 

135. Collybia ixodes Mont. Guy. n. 270 et Syll. Crypt. n. 340. — S62 
Erumpens, unicolor, cinnamomea; pileo membranaceo-papyracHO, 
convexo-plano, centro depresso, margine lirieolis insequalibus nota- 

to, substriatulo, primo invoiuto, glutinoso; stipite centrali solido, 
a^quali nudo, obscuriori; iameliis polydymis, postice latioribus, ro- 
tundis, doterminate in stipitem desinentibus. 

Hab. ligno mortuo erumpens in Guyana (Lrprieur). — Pileus 
y^ mm.' lat. ; stipes 2 cm. iong., 2 mra. cr. 

136. Collybia xanthopila Mont. Syll. Crypt. n. 343. — Pileo carno- §63 
sulo-membranaceo, convexo, centro depressiusculo stipiteque fistu- 
loso, bnsi incrassata i^adicante levibus luteolis; lamellis aftixis con- 
vexis, latissimis, incarnatis; sporis globosis, albis. 

Hab. ad ligna putredine consumpta in pratis, Columbus Amer. 
foiider. (Suluvant). — Pileus levissimus, 2^/^ cm. latus, colore mo- Agaricineae, Leucospor», Collybia. 218 

tallico luteo insignis; stipes cartilagineus, 4-6 cm. longus, V^ mm. 
medio crassus, intus fistuloso-cavus, siccus (an et vivus?) fragilis- 
simus, pileo concolor, hasi mycelio albo inter tibras ligni consumpti 
penetrante et subincrassata radicatus; lamelhe subconfertae snbtri- 
djmfe, medio 3 mm. latae, convexse, ventricosre, antice rotundse, 
postice laHtudine mediocri (Yj mm. circiter) stipiti affixa^ nec ullo 
dente decurrentes. Hymenium ex ba^idiis brevibus 25 (j.. longis, 
oblongo-clavatis compositum. Sporae hyalina^, alha;, globosse, 7,5 
u.. diam. asquantes, endosporio cum episporio haud confuso. — 
Quamvis habitu coloreque Bolbitii speciem exhibeat, vera Colly- 
bia, nam sporis gaudet albis. 

137. Collybia dehiscens Kalchbr. in Rev. Myc. Avr. 1882, pag. 2, g^^ 
t. XXIX, f. 1. — Pileo carnoso, convexo-plano, obtuso, levi, gia- 
bro; stipite cavo, basi incrassato, cute cartilaginea, levi glabra in- 
duto, qua? cutis (eo loco ubi AmamicB annulum habere solent), 
transverse dehiscit et tubulum internum denudat; margine rupturae 
dentato, patente; lameliis adnatis, subdistantibus, ventricosis. 

Jlah. in deserto Gobi (J. Hemy). — Statura 0. bulyracecv Bull. 
Totus fungus siccitate albescit. 

138. CoHybia coagulata B. et Br. F, Brisb. II, p. 53. — Cremori- ggj 
color,- pileo hemisph:erico, rugoso-striato ; stipite gracili, cartila- 
gineo, luteo, torto, insequali, basi subdilatata; lamellis paucis. 

Hab. Brisbane Australiaj. — Pileus in sicco 2 cm. latus, circ. 
1 cm. crassus, flavidus; stipes circ. 5 cm. altus, colore pilei, gla- 
ber, 3 mm. crassus. 

139. Collybia palmicola Berk. et C. N. Pac. exp. n. 7. — Pusilla; ^^^^ 
pileo convexo, glabro, aurantiaco, margine inflexo; stipite subcon- 
colore, glabro, basi radiato-strigoso; lamellis adnexis, crassiusculis, 
pallidioribus. 

Hab. \n palmis emortuis, in ins. Bonin. 

140. Collybia mendica Kalchbr. Wint. Pilzfl. I, p. 860. — Pileo te- mi 
nui, fere membranaceo, subcupulato, rugoso, rufo-brnnnGO, inedio 
leniter depresso, pallidiori, margine virgato et subfimbriato (?); 
stipite brevi, setuliformi, basi hulboso; lamellis subliberis, latis- 
simis, subrotundatis, griseo-brunneis, siccis albido-pruinosis. 

Hab. inter muscos iu Ilungaria. 

141. Collybia rhodella Pat. Tab. anal. n. 52.7. — Pileo membrana- g^^g 
ceo, convexo-plano, brunneo-rufo, disco rugoso, margine striato; 
lamellis adnatis, dislantibus, albis, acie prasscrtim carneolis; spo- 234 Agaricine», Leucosporie, Collybia- 

ris ovoideis, 16-18 s 10-12, cystidiis cylindraceis, truncatis; stipite 
gracili, albo-brunneolo, torto, cavo, radicato (?). 
Hab. ad lerrann Les Eaux-Boimes Galliae. 

**) Lamellis angustis, confertis- 

142. Collybia acervata Fr. S. M. I, p. 122. lcort. i. 64, f. 2, llym. ^<^ 
Enrop. p. 722. Cooke lU. t. 267, Berk. Onll. p. 119, A. eryfro- 
pus •/, Alb. ct Schvv. A. coiaforlus Secr. n. 73R, non Bull. — Cae- 
spitosa. pileo carnosulo, convexo-explanato, demiim umbonato, gla 
bro, hjgrophano, margine striatuJo,- stipite fistuloso, gequali, nudo, 
rufo, basi radicato tomentoso; lamellis iiberis, linearibus, confer- 
tissimis, albido-incarnatis 

Hab. in pinetis- montosis et in planitie ad basim truncorum ab- 
unde in Ruropa et Africa austr, — Pileus 6--8 cm. latus; stipes 
6-! I cm. longus, 2,5 mm. crassus; spora? ellipsoidea^. 6-9:= 2,5-3, 
Proxima Cof. r.on/luenti, simiiis Marasmio ergtltropodi ; slipcs 
vero extus intusque glaber. Pileus udus incarnatus, siccus albidus. 
A. repens, Bull. t. 90 simiiis, sed alienus, ex ipso C dryophiloi 
monstrum, fumcufori affine. 

143. Coilybla ustipes Berk. Dec. n. 261. — Sparsa,- pileo campannta- 870 
to, tenui, glabro, raargine striato; stipite giabro, elongalo, Fisluloso, 
deorsum claviformi, extus intusque rubro: lamellis anguslis, ad- 
ne:«is, subdislantibus. 

Hab. ad terram Dapjeeiing (2400 m. ait.) Indiae (Hook.). ~ [no- 
dora, mollis. fragilis, pileus 4 cm. latus, rubro-brunneus; stipes 
18 cm. longus, 4 mm. crassus iibrosus, intpnse rubro-brunneus, 
strigosus atque basi inflatus; lameilas albae, roseo tinctae, aliquan- 
tulum undulatae. Arfinis Cof. acerva/ce 

144. Collybia dryophila Bull. t. 434 [/l.<7ar ], (optimc). Fr. S. M. 1, g^, 
p. 124, ubi syn. El. p. 18, Hym. Eur. p. 122. Sowerb. t 127, Berk. 
Outl, p. 119, Kick.^ p. 150, Seyn. Montp. p. 144, Schaeff. t. 45.— 
Pileo carnosuio, planiusculo, obtuso, subdepresso, levi, glabro, expal- 
lentG; stipite eximie fistuloso. glabro, rufescente aul iutescente; 
lamellis ^inuato-adnexis (denticulo subdecurrentibus), subliberis, 
confertis, angustis, albis pallescentibusve. 

Hab. a vere in serum autumnum vuigatissima in omni silva, in 
Eufopa, Amer, fasder. et Peradenya Ceylon Indiae et Africa au- 
slrali, protea indole faflacissima. — Pileus badio-rufus, lutescens. 
argillaceus, albus, 2'/4-6 cm. latus. Stipes nunc ?equalis strictus, 
nunc basi inflatus (Kl. Dan. L 2019, f. 2), nunc laxus, decumbens. Agarioinere, Leocosporae, CoMybia. ' 235 

(ortuosus (var. (unicuiarn^. M.), 6-8 cm. longus. % -I cm cras- 
.<;us; sporffl subfusoideae G-7^3-4. Lamellae variant luteae et alu- 
taceo-cinnamomebK. (Fl. Dan. ], c. f, 1, Secr. n, 732), — Plure.s 
facile latent species, 5ed nolas parum evident.es. Varias separat Se- 
cretan, sed heterogen;p immixtae. Secp, ii, 734 (pileo albo, .«^tipite 
luteo) in pinetis vulgaltssima forma aestivalis. — Var. griseo-m- 
gricans Seyn . spons 5-7^4-5; basidns 18-23^5-7. In Gallia et 
Italia. — Var aurata Quel. Ench. p. 31 : piieo amoene aureo-ful- 
vo; stipite aureo; lamellis lacteis. fn Gallia. — Var. peronata 
Bres. m Hedw. 1885, p. 133, Ag. peronatoides Schulz. Verhandl. 
Zool. bot. Gesellsch. 1879, p. 501 ; h_ygrophana ; pileo e iate coai- 
co explanato et umboiiato, demuin infundibuliformi et sine umbo- 
ne, primilus pra^sertim iii centro, carnoso, denique submembrana- 
ceo, 2,7-5.4 cm. lato, primo saturate cinnamomeo, demum praeci- 
pue ad marginem, valde diluto; stiprte discreto, a^qiiaJi aut deor- 
surn leniter incrassato. stricto-elastico, e solido demum cavo, 3,3- 
6,t> cm. alto, 2-5 mm. crasso, apice ex albo luteo, deorsum pilei 
concolori, ad basim inler muscos et gramina abscondito griseo- 
strigoso; lamellis liberis, rolundato-attingentibus, in juvenili ven- 
tricosis, demum subrmearibus. antice cuspidatis, 3-7 mm. latis, 
subdistantibus, dilute fusco-nibidis ; sporis crasso-ovatis, siepe amyg- 
daliformibus, 5-6 //. iongis. Gregatim in silvis frondosis ad ter- 
ram graminosarn, SJavonia augusto. — Var. vernalis Schulz. et 
Bres. in Hedw. 1885, p. 133, Ag ver>ia/is S. et B. Verhandl. Zool. 
bof. Gesellsch. 1879, p. 501, subhygrophana; plleo satis carnoso, 
cinnamomeo, e semiglobato dilatato, ad marginem defiexo et ad 
medium leviter depresso, 2-4 cm. lato, nec regulari, levi, glabro. 
non nitido: stipite tisluloso, in pileum ampliato, recto aut flexuoso, 
excepla basi, levi. apice 3-5 et parum ultra crasso. ?equali aut ba- 
sim versus leniter incra&sato. basi tomentoso et radiculoso-bul- 
boso, bulbo toto in bumo occulto, 5,3-6,7 cm. longo, apice al~ 
bido, deorsum pilei concolori , lamellis adfixis, mox liberis et ro- 
tundatis, 3-5 mm. latis, antice cuspidatis, ad marginem pilei suh- 
confertis, fusco au-t carneo-albidis ; sporis miiiutis, vix 3-4-//. lon- 
gis, ovatis aut globoso-ovatis. \Subc«spitosa ad basim Carpini Be- 
iu\se velustae, Slavonia, raajo. Caro fusco-albida, odor arornaticus, 
bonus, sapor dulcis, gratus, A(j(xrici campe^/ris similis. - Var. 
mlnor Hres. in Hdw. 1885, p. 133. Ag. radtculans SchuU. Ver- 
handl. Zool. bot. Gesellsch. ^877, p. 107: hygrophana, pileo car- 
noso ex he u^phaenco irregulariter explanato, l,S-3 cm. lalo, gla- ^36 Agaricinese, Leucospbrse, Coliybia. 

bro, secuaduin caelutu saturate aut dilute rubescente-cinnamomeo, 
margine subalbido, -interdum, iove pluvio, zona marginali spuria 
obscura notato; stipite curvato-adscendente, subdiscreto, fistuloso, 
apice 2-3 mm. crasso, deorsum leniter incrassato, basi radiculoso, 
radiculis fibrilliformibus, iongis, 2,5-3,4 cm. longo, apice subalbido, 
in raedio piiei concolori, deorsum valde obscuro, glabro, ievi; la- 
mellis confertis, postice rotundato-attingentiims, 1-2 mm. et pa- 
rum ultra latis, antice cuspidatis, albis ; sporis globoso-ellipsoideis, 
2-4 /;.. longis. Gregarie juxta Quercus vetustas post pluvias in silva 
Kunjevce prope Vinkovce SJavonisR, augusto. Odor aromaticus, for- 
tis, ingratus ; sapor botius, dulcidulus, 

145. Collybia estensis Morg. Myc. Miami II, p. 71, t. V. — Pileo car- «72 
nosiuscuio, conico-campanulato, depresso revoiutoque, flavido, mar- 
gine pallido; stipite aequali, cavo, glabro, pallido; lamellis angii- 
stis, subliberis, confertis, pallidis; sporis curvulis, 8 p. longis, 
albidis. 

Hab. gregarie inter folia ad terram in silvaticis in America 
' vere-autumno. — Affinis C. dryophiicv, Pileus 2,5-.5 cm. latus, 
stipes 5-8 cm. altus. 

146. Collybia myriadophylla Peck 25 Rep. p. 75. — Pileo tenuis- 
simo, late convexo, demum expanso vel depresso, interdum umbi- 
licato, hygrophano, udo aquoso briinneo, sicco pallide ochraceo 
vel alutaceo; stipito aequali, glabro, farcto, rubro-brunneo; lamel- 
lis creberrimis, angustis, confertis, versus stipitem rotundatis atque 
ieviter emarginatis, brunneo-lilacinis; sporis subellipsoideis, minu- 
tis, 3 i).. long. 

Hab. in truncis cariosis atque in ramis dejectis iii silvis;, Port- 
ville Amer. bor. — Subcnespitosa ^V^-^ cm. alta, pileus V /9-2^/2 
■cm. latus, stipes 1 cm. crassus. Lamellse confertiores quam in Col. 
dryophila atque singulari colore notandai. 

147. Collybia macra Berk. Dec. n 366. — Pileo primitus subcam- g-^ 
panuhito, obtusissimo, demum expanso, iate conico-umbonato, rufe- 
scente, viscidulo; stipite macro, flexuoso, procero, glabro ; lamellis 
pailidis, subadnatis, postice rotui>datis; interstitiis rugosis. 

Hab. ad terram in pinetis, Sikkim, (3300 m. alt.) (HooK.). — 
Pileus 2'/^ cm. latus, viscidulus, nitidus, rufescens; caro pallida 
rufescens; stipes 11-13 cm. longus, 2-3 cm. crassus, rufescens, fi- 
stulosus, leviter ventricosus, Affinis CoL dryophilcu. 

148. Collybia rhodella Berk. Dec. n. 262. — Pileo convexo, umbili- 
catt). membranaceo, ex umbilico rugoso-plicato rhodello luteo-va- 873 875 Agariciiieaj, Leucosporae, Collybia, 2o7 

riegqtp; stipite fusco, fistuloso; lamellis distantibus adiiatis, roseis, 
iyterstitiis venosis. 

Hab. in silvis, Darjeeling Indise (2300 m. alt.) (Hook.). — Pi- 
leu:s.2A/.,-5 cm. latus, roseus luteo pictus pra;sertim versus margi- 
nem; stipes 5 cm. longus, 2 mm. vel ultra crassus, interdum deor- 
suni attenuatus; lamelliB moderate latai. Cum Col. dryophila 'n\ 
eadem sectione collocanda. 

149. Cotllybia aquosa Hull. t. 12 [Agar.), Fi-. S. M. I, p. 125, Icon. S7(5 
t. Q>Q>, f. 2. Hym. \im\ !>. 122, Cooke 111. t. 234, Sommerf. Lnpp. p. 284, 
Secr. n. 737. — Pileo carnosulo, planiusculo, obtuso, glabro, hy- 
grophano, marginQi striato; stipito fistuloso, nudo, rufo-fulvente, 
basi nbrilloso; l^tmelHs rotundato-liberis, confertis, angustis, stri- 
ctis, albis pallidisve. 

Hab. inter muscos humidos in Europa. — Pileua aquosus, cx 
ochraceo testaceove albicans; sporae h~l ^^-\. 

150. Coilybia extuberana Fr. Epicr. p. 93. Hym. Eur. p. 123, Icon. 877 
t. 67, f. 1. Bulla extuberans Batt. t. 38, f. 1 (vere et autumno). 

A. mellem Secr. n. 738, ^l. ocior Pers. Myc. Eur. 3, p. 151. — Pi- 
leo carnosulo, convexo-expanso, umbonato, subimmutabili, margine 
subinflexo stipiteque fistuloso, tenui, aequali, stricto, radicato. gla- 
bris, levibus; lainellis subliberis, confertis, angustis, albis. 

Hab. ad terram et truncos in Europa et Natal Africa?, vere 
iterumque autumno. Tenax, eumorpha, gregaria vel subcyspitosa. 

— Pileus rufo-fuscus, badio-purpureus etc, irrigatus subviscidus; 
Secr. n. 730, apud nos haud rarus, medius inter hanc et CoL 
dryophilam, pileo convexo, sed non umbonato. 

151. Collybia exsculpta Fr. Epicr. p. 93, Hym. Eur. p. 123, Icon. 878 
t. 66, f. 3, Cooke 111. t. 268, Berk. Outl. p. 119. — Piieo carno- 
sulo, tenaci, convexo-expanso, umbilicato, immutabili stipiteque 
fistuloso, tenui, incurvo, brevi glabris ; lamellis subliberis (denti- 
culo decurrentibns), arcuatis, confertissimis, angustis, snlphureis. 

Hab. ad ligna vetusta Quercus, in Europa, gregaria, at rarior. 

— A Col. dryophila separata ob tenacitatem, colorem tolius sul- 
phureum, pileo saturatiore. 

152. Collybia macilenta Fr. S. M. I, p. 131, Icon. t. 6(5, f. 1, Hym. 879 
Eur. p. 123, Cooke III. t. 208, Weinm. Ross. p. 77. — Pileo car- 
nosulo, planiusculo, obtuso, levi, glabro; stipite subtiliter fistu- 
loso, tenaci, nudo, radicato lamellisque secedente-Iiberis, confertis, 
linearibus luteis. 

Hab. in pinetis montosis Europae borealis raro, — Elegans, 238 AgaiirMneae, Leucospora;, CoUybia. 

staLura C. mL/ui,uros, co\ore, Trich. (■erini. Pileus 2 cni. lalus; sti- 
pes 2.5-3,5 cm. longus, sporee 5-6 ^.. \. 

153. Cojlybia Clavus Linn. Fl. Snpc. n. 1212 (^^ar.), Bull. t. 14.S, 880 
A-C. 569, V\\ Svsf.. M/c. I, p. 134, Hyiu. Eur. pa^. 128, Weinm. 
Ross. p. 100, Cooke III. t. 147. Kickx Belg. p. 150, Quel. p. 63. 
Paul. t. 97, f. 3, Vaiil. Par. t. II, f. 19-20. --- Pileo carnosulo, 
.planiusculo, obtuso, l<^vi; stipite farcro, tenui, giabro, stricto la- 
meiiisque adnexo-secedentibus, liberis, confertis aibis. 

Hab. ad stipites etc. raro in Europa. — Pileu? 4-9 mm. la- 
tus, stipes 2'/^ cm. iongus. Colore aurantio-rubente micaus. Omuino 
differt M. acioula vei coccinea Scop. 

154. Collybia lutelfoiia Gili. Champ. P>. p. 328. — Pileo vix. car- ggi 
noso, convexo mox explanato, margine lobato inaequali, levi, gla- 
bro, rufo-cinnamomeo, demum expallente, 3-5 cm. lato; lamellis 
copiosis, liberis, basi rotundatis, flavo-sulphurtjis; stipite fistuloso, 
jequali pileo concolore, 3-4 cm. aito; carne pilei alba, stipitis ru- 

- fula^ odor^ nulio; sapore fungino. 
Hab. in siivis in Gallia boreali. 

155. Collybia cinnamomifolia Gill. Champ. Fr. p. 328. — Pileo su 882 
carnoso, convexo margine inflexo, centro subdepresso sed papiPa 

levi, albo-flavido, centro obscuriore, diam. 3-5 cm.; lamellis co- 
piosis, latis, dente adnexis, pallidis, mox pailide cjnnamomeis; sti- 
pite 6-10 cm. longo, fisluloso glabro, rufescente. sursum pallidiore, 
basi albo-radiculoso ; carne alba; odore non ingrato. 
llab. m silvis inter folia in Gallia bor. 

156. Collybia ocellata Fries Obs, I, p. 83, S. M. I. c. (excluso A. g<j3 
cirrato), Hyrn. Rur. p. 123, Secr. n. 743 bene. Rull. t. 569, f. 1, 
H-P., Bei-k. Outl. pag. 120, Cooke III. i. 147, /1. GillclensfedUi 
Weinm. Ross. p. 98 — Piieo carnosulo, planiusculo, levi. disco 
depresso, ob.scuriore, umbonato; stipite subtiliter ilstuloso. filiformi, 
glabro, albido-fuscescente, basi radicato, tibrilloso; Jamellis ad- 
nexo-secedentibus, confertis, albis. •^ 

Hab. locis graminosis in silvis. Europae ad vias rara, sed 
valde insignis. — Similis, sed nan aftinis Coi. cirraice. Pileus 
8-11 mm. latus usque latus. disco fusco flavido etc, margine pas- 
sim crenulato: stipes 27«-8 cm. longus. 

157. Coliybla leucophaea B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 523. — gj^ 
Tenera ; pileo plauo depresso, tenuissimo. subrugoso. fusco; stipiie 
fistuloso, stricto, subconcolori, giabro. pilis brevibus circumdato; 
lamellis angustissirais, arcuato-adnexis. confertis. Agaricineae, LeucoSporaH, Coliybia. 239 

' Hab. ad terram, Ceylon Indiae (Thwaitks). — Pileus 2'/j cm. 

Jatus; stipas A-^f^ cm. )ongus, 18 nrim. ciassus; iamella? fere can- 

did^. Affiiii-s Coi. oceJlaLca, Conlrahilur valde atque siccitate de- 

coloratur. 

158. Coilybia floridula Fr. Epicr. p. 94, Hym. Eur. p. 1?4, Mycena 88b 
Secr. n. 950 h. loci vidptur. — Pileo submombranaceo, e campa- 
nulato-convexo umboiiatoque expanso, obtuso, striatulo; stipite 
subtiliter (istuloso, levi, nudo, pellncido. albo: lameilis adnato-se- 
cedenti"bu.s, confertis, roseo-pallidis. 

Hab. loci.s graminosis in pinetis rara, eleganti.=sima. — Stipes 
Striclus, 4 cm. longus : pileus prirno 6-8 mm. Ia(us, dilute carneus, 
dein 1-2 cm. expallens, margine incurvo, ut certe non /V/yc^no. 

159. Collybia Micheliana Fries Obs. II, p. 146, lcon. t. 68, f. 2, llym. sse 
Eur. p. 124, Que(. P- 217, A. (p.vco^hgma Brig. Neap. t. 18, f. 1? 
Mich. Cen. t. 74, f. 3, Bolt. t. 4, f. /^ aequo Jure ad n. 567 cila- 
tur. Secr n. 747 a. .(b. diiTerentias <i C. cirratQ. saspe epiphylla 
non video) A. ep>'chizus Pors. M, E. sub A. geophylfo. — Can- 
didula; pileu subniembranaceo, cofivpxo-plano , obluso, margine 
slriatulo ; ^fcipite farcto, teniii. sfi"icto, glabro, bas'( snbincrassato ; 
lamellis adnexis, confertis, angustis. 

Hab. m radicibus graiiii(iun) emortuis seriatini sed i"aro, in 
Europa. — Stipes Vf^ cm longus: pileus 1 '/4 cm. latus, (Irmulus. 

160. Collybia muscigena Schum. p. 307, Fr. Syst. M. I, p. 145, Kym. ^i 
Eur. p. 124, Cooke 111. t. 147. Fl. Dan. 2083, f. 1, Secr. n. 957, 
Weinm. Ross. p, 108. Mich. t, 73, f. 4. — - Candida; pileo sub- 
membranaceo, convexo-plano, obluso. levi; stipite farcto, setaceo, 
flaccido. flexuo50, ;equali, glabro ; lamelJis adnatis, subconfertis, 
linearibus. 

Hah. inler muscos. ad bases truncorum in Europa. — Stipes 
21/2 cin. longus, pileus 2-4 mrn. latus. 

161. Coilybia ludia Fr, Epicr p. 94, Hym. Eur. p. 124, Icon. l. 68, 888 
f. 4, [^ers. M. E. 3, n. 475, si dermiendus, heecjunior. — Candida; 
pileo membrauaceo, tenacello, subumbonafb, e convexo-plano, re- 
voluto, undulato -difformi lobatoque, levi; slipite fistuloso, capil- 
lari, flexuoso, nudo, radice repente, ramosa, fibrillosa ; lamellis al- 
tenuato-adnexis, litiearibus, subdistantibus. 

Uab. inter rameiita pinea in bortis UpsaliaH in Suecia et in 
Gormaiiia, locis humidis valde gregaria et caespitosa. — Sicca n- 
get, sublutescit. E mycelio copioso surgit .stipes cylindricus, dcmum 
compressus. Pileus 4-11 mm. latus, margine involuto^ saepe excen* 240 Afraricineae, Leucosporae, Collybia. 

triciis, forraa maxiino ludens; stipes 2'/, cm. vel ultra longus; 
spora3 8-10 ;:; 6. 

162. Collybta diminuta 13. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 521. — sgf) 
Pileo e subcampanulato expanso, subcarnoso, albido, pulveruleuto ; 
stipitG brevi farcto; lamellis angustis. adnatis. 

Hab. m lignis emortuis, Ceylon Indise (Thwaites). — Sordide 
alba; pileus 8 mm. latus; stipes 6 nim. longus, 1,5 mm crassus; 
lamellse 1 nim. latae confertfe. Affinis Col. cubisti. 

163. Collybia cublstes B. et Br. Journ.. Linn. Soc. XI, p. 521. — Pi- 8W 
leo plano umbonato, pulverulento, estriato, subcarnoso; stipite obli- 
quo, a^quali, albo-farcto; laraellis angustis, postice rotundatis, ad- 
nexis, stramineis. ' 

Hab. probab. ia lignis emortuis, Ceylon. — Pileus 4 cm. latus, 
acie leviter revolutus sordide albus; stipes 5 cm. longus, 4 rnm. 
crassus flexuosus, extus intusque leviter fusco tinctus; lamellso 2 
mm. latae, coufertae; myceliura radicatum. Affinis Col. Magisle' 
rium. et Col. euphyllce. 

164. Collybia rufipicta B. et Br. Journ Linn. Soc. XI, p. 523. — 89i 
Pileo e campanulato plano, striato, umbrino, subvirgato; stipite so- 
lido, radicante, intus umbrino; lamellis angustis, liberis. 

Hab. ad terraui, Peradeiiya Ceylon Indiai (Thwaites). — Pi- 
Igus 5 cm. latus, margine striato; stipes 5 cm. longus, 3 mm. cras- 
sus; lamelhc 2 mm. latae, confertie, pallide umbrinae. Forsan ad 
Marasmium referenda. 

165. Collybia Boryana Bory et Mont. Cent. VI, n. 61, et Mont. Syll. ^.^ 
Crypt. n. 346. — Piluo membranaceo, orbiculari, planiusculo, cen- 
tro tandera depresso, margine undulato, lineohito, glabro lamellisque 
confertissirais, angustissimis, polydymis, liberis, albis: stipite solido 
cartilagineo, fuscescente, incurvo, glabro. 

Hab. ad truncos arborum prope Bahiam BrasiliHe (Blanchet) 
et in insula Cuba. 

166. Collybia physcopodia Mont. Syll. Crypt. n. 341. — C<espitosa; 393 
pileis carnosulis, e campanulato explanatis, umbonatis stipitibusque 
fistulosis, basi coadunatis, ovato-bulbosis, bulbo cavo; lamellis con- 
fertis, liuearibus, sinuato-adnexis, acaathidichrois, 

Hab. ad terram post pluvias in silvis umbrosis, majo. Colum- 
bus Amer. foeder. (Sullivant). — Pileus carnosulus, centro (sub 
ipso urabone) milliraetrum et quod excedit crassus, sensira ad am- 
bitum attenuatus, siccus margine involutus, ceterum levis et gla- 
ber, colore vitellino ad croceum vergente insignis, expansus dia- Agaricineae, Leucosporae, Collybia. 241 

metro 3-4 cm ^quans, umbone persistentG; stipes cartilagineus, 
concolor, siccus brunneus et fragilis, exiniie fistulosus, 2% ad 4^^ 
cin. longus, sursum 2 ad 3, deorsum (bulbus) 6 mm. crassus, le- 
vis, nec ^triatus. Lamellae tri-tetradymae Vel lineari-lanceolata?, 
postice rotundata3 latiores et ibi 1 mm. vix superantes, Ipngiores 
vero sinuato-affixae, luteola^, omnes tenuissimae, 50 //. crassitie 
adcequanles, acie integerrimse. Trama tenuissima. Ilymenium ba- 
sidiis clavatis, 20 /jt. longis hyalinis compositum. Cystidia obsoleta 
vel nuHa. .Sporap. albse, ovoideae, majori diametro 5 f^-. longa). 

167. Collybla Familla Peck 23 Rep. of the St. Mus. N. Y, pag. 79. ^^^ 

— Gaispitosa; pileo lenui, hemisphaerico vel convexo, glabro, al- 
bido, saepe luteo-tincto, disco obscuriore,- stipite tenui, albo, gla- 
bro, cavo; iamellis angustis, confertis, attingentibus, postice ro- 
tundutis, subliberis. 

HaO. in truncis vetustis in montibus Adirondack Amer. bor. 

— Statura 5-8 cm. adasquans; pileus 12-25 mm. Jatus; stipes 2 
mm. crassus; discas brunneo maculatus. Exsiccatione obscuratur, 

168. CoHybla abundans Peck 29 Rep. St. Mus. N. Y. p. 38. — Pileo 395 
tenui, convexo vel expanso, subumbilicato, innato-fibrilloso, albido 

in fuscum vibrante, siepe disco obscuriore atque densius fibrilloso, 
margine tenui subtiliter rimoso; stipite ajquali, glabro, cavo, sub- 
tiiiter rimoso, sa^pe incurvo, pileo concolore, apice pruinoso; la- 
mellis angustis, confertis, adnatis, interdum venosis, candidis. 

HaO. in truncis marcescentibus in silvis, Sandlake et Greig 
Amer! bor. — Gregaria vel subcajspitosa, 2^0-5 cm. longa; pi- 
leus ^Yg-^ cm. latus; stipes 2 mm. crassus. Haud frequens, sed 
quando occurrit vulgo copiosa. Arescendo raargo involvitur atque 
coior obscuratur. 

16^. Collybia adlanticeps Berk. et C. N. Pac. expl. n. 10. — Fla- soe 
vida; pileo demum depresso, striato, margine crenato, appendicu- 
lato; stipite cartilagineo, a^quali; lameilis angustis, adnexis. 

Had. in montanis prope Hakodadi .Japoniae. — Pileus piilcher- 
rimae speciei frondi Adianli margine longe striato, crenato ap- 
pendiculatoque simillimus. 

170. Collybia spinulifera Peck 24 Rep. of the Bot. p. 62. — Pileo gy.^ 

carnoso, tenui, convexo, ievi, hygrophano, aiutaceo-rubente, udo 

margine striatuio, sicco paliidiori; stipite gracili, fibroso, ievi, ni- 

tente, cavo, brunneo-rufo, demum pallido, basi raycelio albido in- 

structo; iamellis angustis, confertis, postice rotundatis iiberisque, 

- pallide cinnamomeis; sporis subellipticis, 5 f/. longis. 

16 24? Agariciiieae, Leucosporse, CoUybia. 

Hab. in lignis vetustis et in terra. inter folia in siivatiftis, fjr. 
Greig Americce borealis, septemhri. — Caispitosa. 5-7 cin. alta; 
pileus 2,5-3,5 cm. iatus ; .^tipes 2,5 inm. crassiis. 

171. Collybia? hymenocephala Speg. Fungi Guar. Pug. i, n. 5. — s98 
Solitaria v. laxe gregaria, inodora ; pileo tenui-membranaceo, pel- 
lucitio, rigiduio (fera trenielloitlen, in sicco !). appianato-expanso 8- 
3,5 cin. diam., orbiculari, centro non v. vjx depresso, margine acu- 

to, recto, regulari v. leniter minuteque subrepandulo-undulato, gia- 
berrimo, levissimo, radiatim modicissimeque subcostulato et plus 
minusve manifeste ruguloso-reticulato, albo ve! albo-pallesoente 
(fulvescenti-testaceo, in sicco !) centro vix fuscescent'5 .- lamellts^ re- 
niotis, strictissimis 0,5-8, inm. lai. centr.. membranaceis, colore et 
consistentia pilei, polymacnisi, utrinque. attenuato-acutatis, longiu- 
ribus, deorsum breviter denticulo in stipilem decurrentibus, riigis 
gracilibus sed plauo conspicuis, transversis, marginem yersus nul- 
lis, centro subconfertiusculis, irregulariter fenestratim conjunctis; 
.stipite tereti, gracili, erecto, recto, 4-5 mm. long.,2 tnm. diam.; pileo 
obscuriore (fulvescenti-brunneo. in sicco I), glaberrimo,. levissimo, te- 
nui meinbranaceo-subcartilagineo, latissirae fistuloso, basi noa v. 
vix subatteuuato, abrupte noduloseque in mycelio aibo-fibroso la- 
tiusculo ac densiu.sculo radicato-expanso ; ba^iidiis et sporis non 
visis. 

Hab. in silvis subvirgineis ad folia ac ramenta dejecta putre- 
scentia prope Guarapj llrasil. — c. An HeAwinycehs species?)). 

B) Lamellu3 cinerescentss. — Hygroplian;a5. 

IV. Tephrophan^c. Color tuscus, cinei-escens. — Aftines ulLiniis Tricholoma- 
tibus et Cli(oc!/bis, sed stipes cartilagineus. 

*) Lamellis confertis, subangustis. Prinii qnatuor olentes. 

172. CollybJa rancida Fr. S. M. I, p. 141, Icon. t. 69, f. !, Ilym. §99 
Eur. p. 125, Cooke 111. t. 153, Kalchbr. t 6, f. 4, Hoffm. Ic. t. 12. 

f. 2, Secr. n. 656, Weinm. Ross. pag. 104, Wirtgen in Fl. 1885. 
n. 312. — Graveolens; pileo carnosulo, e convexo plaiw, umbo- 
nato, levi, tenaci, rore albido sericello; stipite tlstuloso, stricto, 
rigido, eximie radicato, glabro lameliisqiue Uberis,confertis, angu- 
stis cinereis. 

Hab. in pinetis Europae, vulgo ad terram, sed etiam in silvis 
frondo.sis ad truncos, haud raro. — Pileus 4-10 cra. latus; stipes 
6-18 cni. longus, 4-5 nini. crassus; spora? 7-10;^ 3-5. Nobiiis, se- 
rotina, odore farinae recentis subrancida. Pileus plumbeo-niger, vix Agarioiiiea?, Leucosporae, Collybia. 243 

<=»:fpallens, nitidus. epidermide diu irrigua viscida. Varr. ].lures, 
eliarn pileo ioullato. urifJulalo, — * C. putlda P>. Hyrn. Eiir. p. 125; 
intfr hanc et sq. quasi media, stipitis fabrica diversissiina, ornnino 
esn A. nifens Srcp. ii. 554, B. C, se 1 ab A. n?'(ente (Pers. M. fi. 
3. p. 214) dislinctissima. 

173. Collybia coracina Fr. Epicr. p. 95, Hymn. Eur. p. 125, Icon. 900 
t 09. f. 2, Berk. et Br, n. 1207. — Graveolens,- pileo carnosulo, 
convexo-expanso, .subdiftbi^mi, levi.nudo, Isygrophano; stipite cavo, 
rigido, arrhizo, subcompresso, sursum albo-farinoso-squarnuloso;- 
larriellis adnex.i.s, .seeedentibus, vix. confertis, latiusculis, albido- 
griseis. 

Hah. locis graminosis silvarum in Europa. Odor prioris. Stipes 
eximie cartilag-Jneus, teiiax, 4 cm. latus, 4 rnn"i. longus, compres- 
sus, 8 mm. crassus, exoletus tTagilis; pileus fuscus, dein griseus, 
non sericellus, A ctn. et ultra latus, circa margines subrugosus, 
carne alba scissili; lamellae demum venis connexae; sporte 6-7 ^. 
long&e. Secr. n. 657, media quas.i inter liunc et sq., e loco epi- 
phyllo iii fa^^etis, mutata videtur. — Var. Corruii Khrst. in Grev. 
1878, n. 42, p. 63; pileo submembranaceo, convexo-plano, disci) 
depresso-umbonato, striato, glabro, hygrophano,- stipite sequali e 
farcto subtiliter fistuloso, basi advscendente, subandulato, apice sub- 
pruinello, pallido; lameliis adnatis, distantibus. latis, albidis, pal- 
lesfjentibus. In quisquiliis ad Mustiala in Fennia. Cicspitosa. Odor 
farinae recentis; pileus fusco-seu livido-pallens, umbone nigrescen- 
te. siccus expallens, 1-2 cni. latus; stipes 2-4 cm. longus, 1-2 
mm, crassus, basi subvillosus; iamellae venoso-connexa?. Cum C. 
coraana couihiere videtur ideoque pro forma ejusdem sat singu- 
lari consideranda. 

174. Collybia impexa Karst. Hattsv. 1, p. 549. — Pileo convexo-plano, 901 
interdum umbilicato, villo griseo /. cinereo, facile detrito tecto; sti- 
pite iiiccquali, fiexuoso, tereti vel compresso, villo griseo tecto; 
lamellis adnato-decurrentibus, confertis, fusco- vel fuligineo-cine- 
reis, angustis. 

JlaO. ad terrani juxta vias prope Mustiala in Fennia. — Pileus 
circiter 3 cm. latus, carnosulus. Stipes vulgo' iaferne loviter in- 
crassatus, 3-6 cm. longus, 3-8 rnm. crassus. Cirespitosa. Odor fa- 
rinee recentis gravis, CoUybiw coracinct cognata. Sporat sphaeroi- 
deae vel subsphaeroideae, 2-3,5 rnm. diam. 

175. Collybia dsemonica Karst. Hattsv. I, p. 159. — Pileo submem- 9^2 
branaceo, e convexo plano, suburnbonato, glabro, virgatulo, mar- Zii Agaricineae, Leucosporce, Collybia. 

gine obsolele striatulo, fusco-livido, disco obscuriori, snbnigricanti, 
sicco pallidiori ; stipite fistuloso vel subcavo, aequali, glabro, basi 
leviter incrassato et albo-strigoso, flexuoso, undulato, fibrilloso- 
striato, pallido, apice aibo-flocculoso; lameliis adnatis. confertis, 
angustis, sordide v. fuligineo-pallidis, tactu nigrescentibus ; sporis 
chlorino-hyaliuis, ellipsoideis, guttulatis, 8-10=; 4-5. 

Hab. iQ pineto Syrjoas ad Mustiala Fennia?, rarissime. — 
Collybice semiiali affinis, sed lamellis cinerescentibus, confertis 
aliisque notis differens. Pileus orbicularis, planus, medio leviter 
umbonatus, 5 cm. usque latus. Stipes interdum basim versus com- 
pressus, 6-9 cm. longus, circiter 4 mm. crassus. Odor farina; re- 
centis debilis. 

176. Coliybia subsimulans Karst. Hattsv. I, p. 549. — Pileo con m 
vexo, umbonato-gibbo, carnosulo, glabro, margine striato, sicco 
femigineo-cinnamomeo, circiter 4 cm. lato ; stipite subaiquali, fle- 
xyrso, fistuloso, striatulo, saepe compresso, apice farinaceo, fi-agili, 
3-4 cm. longo, 2-3 mm. crasso; lamellis adfixis, confertis, cinereo- 
fuligineis. 

Hab. ad ligna putrida Pini in silvaticis prope Mustiala in Fen- 
nia. — Affinis ei videtur CoUybia ozes Fr. Sporee ellipsoidea?, 
utrinque vulgo leviter attenuatae, hyalin;», 7-9 ^ 4. 

177. Collybia OZes Fr. Epicr. p. 95, Hym. Eur. p. 125. — Graveo- 904 
lens; pileo oarnosulo, campanulato, explanato, uniboiiato, nudo, gla- 
bro, hygrophano, margine striato; stipite e medullato fistuloso, stria- 
tulo, gracili, fragili, subflexuoso, apice farinaceo; lamellis adHxis, 
confertis, e cinereo olivaceo-fuligineis. 

Hab. supra acus Pini silvestris Smolandise, serotina. — Odor 
farinse. Pileus 2,5 cm. et ultra latus, udus cinereo-fuscus, siccus fu- 
sco-argUlaceo-pallens, levis. Stipes 6-11 cm. longus, 2 mm. cras- 
sus, concolor, basi subattenuatus. Toto formse typo lamellisque 
neutiquam in coni fundo attenuato-insertis differt Trich. puJidtim. 

178. Collybia mephitica Fr. Epicr. p. 96, Hym. Eur. p. 126, Monogr. ous 
p. 172. — Graveolens; pileo carnosulo, convexo-plano, subumbona- 

to, levi, adpresse innato-sericeo; stipite filiforrai, obsolete fistuloso, 
tenaci, cinereo, floccis albis pruinato-velutino, basi mycelio albo- 
lanato; lamellis obtuse adfixis, secedentibus, coiifertis, albidis. 

Hab. supra ramulos et folia Abietis Upsaliae in Suecia raro. — 
Odor priorura, sed debilior; stipes 2'/^ cm. latus, •/, mm. crassus, 
longiorum tenuior, flaccidus; pileus 6-20 mm. latus, siccus, cano- 
albesceiis, fere CL hirneolce facie. Agariclneae, Leueosporee, Collybia. 245 

179. CoHybia inoiens Fr. Epior. p. 96, Hym. Eur. p. 126, Icon. t. 69, 906 
f. ."^-4, Cooke 111. t. 154, Berk. ^t Br.m. 1208. A. zephirus Weinm. 

H. 183, Pers. M. E. 3, n, 382 (vetustus, lam. cinereis), non Secr. 
— Livida; pileo carnosulo, e 'Gampanulato-convexo expanso, rigi- 
(lo, umbonato, glabro, hygrophano, opaco, margine striatulo; sti- 
pite e faroto fistUloso, rigido, undulato, basi albo-strigoso, apice 
albo-squamuloso ; lamellis adnexis, eecedentibus, confertis, albido- 
griseis. 

ffa^. in .piinetis, passim Upsalife in Suecia et in Cermania. — 

Odor nuUus vel debilis. Stipes 6-8 cni. iongus, 2-4 mm. crassus, 

sed compressus 6 mm. latus; piieus 2-6 cm. iatus, saepe repando- 

intoqaali^, lividus, sicous serieellus, aiutaceo-pailens ; spora^ 7-8 

^ 4-5. 

180. Collybia plexlpes Fr. S, M. I, p. 14G (non S«cr., qui potius n. 907 
403), Hym. Eur. p. 126, Cooke 111. t. 154 b. Berk. et Dr. n. 1209, 
Fl. Dan. t. 2023, f. 2 (habitum non bene exprinjit). — Inodora; 
pileo submembranaceo, campamilato, subrugoso, striatulo, glabro; 
slipite fistuioso, aequali, tenaci, fibris implexis sericeo-fibroso, basi 
prsemorso-radicata,- lamellis liberis. subconfertis, albis, glaueescen- 
tibus. 

Hab. in fagetis Europee circa truncos. — Pileus 2y^-6 cm. 
latus; stipes 8 cm. circiter langus, 2-5 mm. crassus; sporae el- 
lipsoideae, 8 =; 4. Distinctissiraa^ prorsus inodora, firma. Mycenis ri- 
gidipedibus valde similis, non afftnis. Pileus primo nigdcans, ad 
rnarginem subalbicans, dein fuligineo-lividus. 

181. Oo!lyi)ia retigera Bres. Fung. Trid. p. 8, t. IV. — Pileo car- 9Ug 
noso, tenui, e campanulato expanso umbonatoque, sicco, glabro, 

e fusco cinereo-expaUente, centro subfulvescente, venis turgidis, 
pallidis, anastomosantibus, eximie reticulato, margjoe striato, 3-6 
cm. lato; stipite. e farcto-cavo, livido-paliido, albo-fibrilloso, sjepe 
compresso, sequali, sui-radicato, 4-6 cm. longo, 5-7 mm. crasso; 
lamellis latis, ventricosis, postice rotundato-liberis, approximatis, 
subconfertis, cinereis, acie paliidiori subfimbriata. 

Hab. ad radices Fraxini Orni prope Magrasium in VaJ di Sole 
Trident,, a?state. — Colore ad CoUybias tephrophanas, affinitate 
ad Col. radicatam accedit. 

182. Collybia misera Fr. Monogr. II, p. 290, Hym. Eur. p. 126, Icon. 909 
t. 70, f. 2. — Pileo carnosulo, e convexo plano, subumbonato, 
glabro, margine striato; stipite flstuloso, aequali, fusco, apice fa- 
rinoso; iaraellis adnatis, confertis, cinereis. 246 Ag-aricinea3, LeucospdKe, Coilybiu. 

Hab. in silvis acerosis Suecife, Germaniao, Fennias et Sibiriae. 
sa?pe copiose. — Gregaria, tenax, inodora. Stipas 6 cin. et ultra 
longus, 2^2 cm. crassu?, sa^pe fiexuosus. Pileus iy.^-2yo cm, vix. 
latus, udus cinereiJs, siccus canus. Sporse 7 a. Tonga}, aculeolata). 

183. CoHybia ignobilis Karst. Hattsv. I, p. 160. — Pileo carnosulo- oio 
menibranaceo, plano, disco leviter depresso, margine patente, ob- 
S()!ete striatulo, glabro, livido, rore cano obducto, sicco cano vel 
pallescente; stipite fistuloso, aequali, livido-pallente, cauo- v. albi- 
do-floccoso-pruinato ; iameilis ejiiarginatis, confertis. sordide pal- 
lentibus; sporis ellipsoidels, guttulatis, hyalini^, 7-8 r 4. 

Hab. supra acus in pineto Syrjoas prope Mustiala Fennia}, sept. 

— C. niisercu proxima. Pileus orbicularis, planus, rarius conve- 
xulus, 3 cm. circiter latus; stipes basi s;epe tlexuosus, (i cm. cir- 
citer longus, 2-4 mm. crassus; lamellas pone sinum gibbosai, m- 
tegerrimag. Odor et sapor haud notabiles. 

184. Collybia nigrescens Qu6l. Bull. Soc. Bot. Fr. 1870, t. 3, f. 11. 911 

— Pruinosa, cinereo-njgrescens; pileo convexo, tenui, substriato, 
1-2 cm, diam.; stipile solido brevi, 2 cm. longo libriiloso; lamei- 
lis sinuato-adnexis albo-griseis, nigro-maculatis. 

Hab. in basi putrida Abietum in Gallia orient. 

185. Collybia atramentosa Kalchbr. p. 12, t. G, 1'. 2, Fr. Hym. Eur. 912 
p. Iz6. — Pileo carnosulo, e convexo expanso, subumbonato, ru- 
guloso, e livido fuligineo-nigrescente, carne nigra ; stipite farcfo, 
levi, nudo, concolore; iamellis uncinato-adnatis, angustis, subcon- 
fertis, ex albido nigrescentibus. 

Hab. ad truncos putridos Pini propo Olazzinum Hungariaf;. — 
Stipes 2^0 -''i cin. longus, 2 mm. crassus. Pileo 1-2 cm. l.ito im- 
polito et carne nigra insignis. 

186. Collybia fuliginata Weinm. Ross. p. 108, Fr. Hym. Eur. p. 127, 9!3 
A. seric^Llus Pers. Syn. p. 358 cum nuHo nielius convenit, Cfr. 
Secr. n. 926. — Inodora; piieo submembranaceo, e campanulaio 
expanso, striatulo, molli, fuligine tlocculosa nigra detersili con- 
sperso; stipite brevi, arrhizo, flocculoso, concolore; lameilis atte- 
nuaio-subliberis, augustis, confertis, candidis, glaucescentibus. 

Hah. ad truncos et terram in Europa raro, admodum pusiila. 

— Odor et sapor nulii. Pileus ater, iiidumeuto deterso siccusque 
fuscus. Nonne potius Mycena'? 

187. Collybia atrata Fr. S. M. I, p. 168, Icon. t. 70, f. 1, Hym. Eur. 9n 
p. 127, Cooke III. t. 155, Berk. Outl. p. 120, A.lb. et Schw. n. 654. 
Weinm. p. 87. — Pileo carnosulo, plano depresso, umbilicato, h;- At^ariciiieai, LcucosporiX?, CoU.vbia. 247 

vissiiuo, glabro, jjitontt}, mar^ine convexo ; stipito farcio, !.eriaci, 
curto, levi, glabro, extus iiUu.sque fusco; lamellis adnatis, laiiu- 
.scuiis, griseo-albirlis. 

ifab. ad lerrain apricam, ii\ Europa el .Sibiria, serolina. — Dl- 
stinctissima si qiia, m inedio inter Collybias et Oniphalias posila. 
.^tipes 2^/2 cm, lurjgus, 2-5 inm. crassus. Pileus or!)icularis, SVi' 
cm. ii-jLtus picoo-!^ ter, siccus fuscus. 

188. Collybia subatraU Vogl. Obs. Agar. p. 15, t. III, f. 10. — Pi 915 
leo carnoso, pluiio-dypresso, mamiilato, glabro, centro fuligineo, di- 
nzo fuligineo vil-idi. l-y,5 cm. laio; iameUis sinuosis subdistanti- 
btis. luteolis; stipite cjlindiico, aequali, subtenaci, glabro, curvato, 
iibrilloso, exius intusque kiteo, 2,5 cm. circiter longo; carne iu- 
teoia, odore ntilio; spori.^ obovatis basi apiculatis, hyaiini.*!, 8-10 
4-5; basidiis clavatis a-sierigmici.s 22-28 c; 5-7 ; .sterigmatibus aci- 
cularibu? 8-4 ;= 2. 

Hab. in prato circa truncos Pini in Horto Botanico Pataviao 
ociobri. — Affinis C. alratcf;. 

189. Collybia .detersibills B, et C. Ann. Nat. Hist fjec. 1853. — Gre- 91R 
garia, piieo plano uinbilicato, albido subfuligineo, rnargine striatulo ; 
.stipite solido pruinoso; pileo concoiore; lamellis adnatis albidis. 

Hah. ad radices graminum in solo sabuloso, Car. inf. Anier. bor. 
(CuKTis). — Subceespitosa; piieus 12-25 min. latus, glaber, sordide 
albus, paliide bfunneo-tinctusi stipes 25 mni. vel ultra longus, 2 
mm. craiisus, contortus cornpressus atque sursum dilataiui, pul- 
vere farinoso facile detergendo obductus, basi fulvus; lamellee con- 
iertre. Affinis Col. atraUc. 

lyo. Collybia ambusta Fr. .S. M. I, p. 157, lcon. t. 70, f. 2, Hym. yi^r 
Eur. p. 127, Cool<Le lli. t. 165. — Inodora; piieo submenibranaceo, 
convexo-plano, papillato, striatuio, giabro, hygropliano; stipite sub- 
farcto, brevi, e pruinato giabrescente, tenaci, livido ; lameilis ad- 
natis, confertis, ianceolatis, albo-fuscescentibns. 

Hab. ad terram deustam Sniolandicie, Germanias, Britanniae et 
Fennia?, frequens. — PHisilia, tenax, tota fuliginea; piieo ob^cu- 
riore, pnmo levi, fusco, margine invoiuto (hinc non Mycena), de* 
mum livitJo, striatulo, subdepresso 1-4 cm, lato. Stipes junior Hoc- 
culo.so-pruinosiis ^'/j-^ cm. longus, 2 mm. crassus; spor?e 5-6 ^. 
A. anthrachophilm Lasch in Linn. a. 534 tota historia et fatMO 
converiit, sed larri^^illis distantibus (ut in C. atrala) difierre dici- 
tur, et vetustus ex Auct. in litt., odore raucidus. 

191. Collybia iacerata Lasch in litt. neo obstat Scop. p. 439. Herk. yi8 248 Agaricineae, Leucosporae, Collybia. 

Outl. p. 120, Fr. Hym. Eur. p. 127, Secr. n. 758 (excl. syn. ficto), 
Bresad. F. Trid. p. 17, t. XIX. — 5.? aiaior, pileo squamuloso. A. 
microlepideus Pers. Myc. Eur. 3, n. 348. — Pileo carnoso-mem- 
branaceo, campanulato, subretuso, udo, fusco-vjrgalo; stipite e far- 
clo cavo, firrao, torto. fibroso-striato, apice lloccoso-pruinoso, de- 
mum compresso; lamellis adnexis, distantibus, latis, crassis, albo- 
griseis. 

Hab. in humo pinetorum, circa truncos etc. in Europa, sub- 
csespitosa. — Pileus 4 cm. latus, fuligineus, demum expallens, ri- 
mosus, cum stipite 8-11 cm. longo nitidulus; sporae subglobosae 
6-7 £/. diam.; basidia clavata, 23-30 :;; 6-8. Heteroclita iriter Colly- 
hias, sed C. plaiyphyllce affinis. — ' argentina Speg. Fung. Arg. 
Pug. : pileo glaberrimo, primo hemisphairico subapplanato 1,5-2 cm. 
centro nou v. vix umbonatulus, dein vere applanato 2,5-3 cm. diam., 
medio non v. vix depresso-subumbilicato, margine irregulari ro- 
pando-sinuato, lobato-contorto, in juventute intus subrevoluto, sicco 
pallide griseo-badio, centro saturatiore, udo hygrophauo-virgatulo, 
per ffitatem fuscescente ac varie undulato, nec non Hsso; stipite 
glaberrimo 3,5-5 mm. I., 5-6 mm. cr., recto v. saepius flexuoso 
fibroso-rimosulo, sordide gilvo, albo-farcto, basi subattenuato, my- 
celio parco albo gossypino-fibrosulo facile evanescente radicato; la- 
niellis confertiusculis, crassiusculis, membranaceo-ceracellis, fragi- 
libus, apice irregulariter efformatis (ob pilei marginem contortum), 
venuloso-anfractuosis, deorsum adnatis, subrotundatis v. subdecur- 
rentibus, latitudine subsequalibus v. centro latioribus 3-5 mm. albo- 
griseis v. pallidissime griseo-subviolascentibus; carne alba compa- 
ctiuscula, immutabili ab hymenophoro discreta, in stipitem abrupte 
decurrente; basidiis clavulatis, 4-sterigmatophoris 35:^7; sporis 
ovoideis v. ellipticis, saepius parce inajquiiateralibus 7-9^4-5^ gra- 
nuloso-farctis, hyalinis; pileo cute destituto. Ad terram inter folia 
coacervata ac caules languidos prope Barracas del Sur Amer. merid. 

**) LameUiS perlatis, plus minus distantibus. 

192. Collybia phalllodora Fr. Hym. Eur. p. 128. — Foetida, fragilis; 
pileo submembranaceo, convexo, leviter umbilicato, demum lobato, 
glabro, pallescente; stipite fistuloso, glabro lamellisque subdistan- 
tibus, obtuse adnatis albis. 

Hab. \n silvis Galliae (P. Alexandre). — Species prorsus singu- 
laris, {oTvci».' Nauc. nucecc, odore Phallorum. Stipes 8-10 cm. lon- 
gus, sursum ieyiter attenuatus, 2 mm. crassus. Pileus ex icone 910 Agaricinese, Leucosporse, Coilybia. 240 

isa.belliniis, ^Vo cm. et ultra latus. LamellnB insertione etiam pe- 
CLilares, pone sinum gibbosie. 

193 Coliybia murina Hatsch f. 19 (quatenus leucosp.), Fries Obs. 9?f) 
11. p. 115, Hym. Eur. p. 12S, Berk. et Hr. n. 1210, .4. subaci- 
dvs Pers. Myc. Eur. 3, p. 349 non differt. — Pileo carnosulo, e 
■csmpanulato convexo, expan.*^o, umbilicato, glabro, dein subsqua- 
miiloso rugulosove. expaliente; stipite cavo, cylindrico, arrhizo; 
l.amellis leviter adnexis, latis, subdistantibus, albis, sordide pal- 
lentibus. 

Hab. locis silvaticis ad terram in Europa. — Pileus tenacel- 
lus, fusco-brunneus, pallescens. Stipes accuratius inspectus subfi- 
brillosus, immo apice Hocculosus, sed glabrescens. — B. minor 
lamellis arcuato-adnexis: A. ruguiosus Lasch n. 558. 

S4. Collybia glacialis Fr. Ic. t. 71, Hym. Eur. p. 128. — Cfospi- 9?) 
^.>sa, subaquosa, fragilis; pileo carnosulo ex hemisphairico convexo, 
obtuso, levi, hygrophano; stipite tistuloso, nudo, griseo; lamellis 
liberis, confertis, griseis. 

Hab. in terra congeiata primo vere in Europa. — AduKa spe- 
cimina frigore rigida, juniora sole nitente enata vegeta. Pileus ve- 
getus obscure fuscus, siccus sordide canus. 

195. Collybia protracta Fr. Epicr. p. 77, Hyra. Eur. p. 128, Icon. t. 022 
67, f. 2, Cooke III. t. 270, B. et Br. n. 1110, .1. lepiorrhizus 
a, (nec*) Myc. Eur. 3, n. 441 nil obstat. — Pileo submembrana- 
ceo, convexo-plano, nitido, disco carnoso, depresso, subpapillato, 
©'bscuriore, margiiie striato; stipite obsolete fistuloso, levi, glabro, 
grisoo, radice longa fibrilloso-strigosa; lamellis adfixis, ventricosis, 
latissimis, griseis, subtiliter albo-pruinosis. 

Hab. in [)inetis Suecise etc. ad terram. — Stipes 8 cm. lon- 
gus et ultra, 2 mni. crassus; pileus griseo-fuscus, vix 2'/o cm. 
latus; lamella? oblique ovat?e, 6 mm. latai et ultra, hinc subcon- 
ferta^. Vix olida a C. inolenie valde diversa. 
96. Collybia admlssa Rritz. Hyp. et Leuc. p. 146, fig. 99. — Pi- 923 
leo convexo nunc umbonato, nunc excavato 2 cm. lato brunneo, 
centro obscuriore; lamellis' ventricosis, adnexis, crassiusculis, non 
conferti.s, e pallido fuscellis; stipite 6 cm. alto, 3 mm. cr. conco- 
lore, basi vix radicato; sporis 8-10:=; 4; odore farinaceo. 

Hab. inter Sphagna, Ilaspelmoor Bavarise. — Colhjbice pvo> 
iraclce affinis. 

197 Collybia obstans Britz. Hypor. et Leuc. p. 146, {'^g. 100. — Pi- 924 
leo convexo, dein explanato, margine inflexo, brunneo-ochraceo 250 Agaricine?e, Leueosporae, Coilybia, 

snbniiente, 15 mm. diam,; Istnellis rotundato-adnexis v. sublibe- 
ris, albijlo-rubescentihus, subconfertis, rectis v. unduiatis; stlpiie 8 
cm. lohgo, supra 2 basi, 5 rnni. c^. subdiaphano, albido, cavo, fra- 
gili; spini^ 6 -7 c:; 4 ; odore rarinaceo. 

Hab. iiitor Sphagna, llaspehuoor Bavari^. — Aftinis C. pro- 
Irac/w. 

198. Collybia Tesquorum Fr. Monogr. 11, pag. 290, Icon. t. 70, f. 3. 925 
Hyff), Eiir. p. 128, Cooke III. t. 270. - Pileo carnosulo. e cor- 
vexo plono, orjtuso, levi, e fusco-nigro expallente ; stipite flstuloso, 
ienin, fusco, apico pruinato; iamellis liberis, ventricosis, subdi- 
stantibus.. cinereo-fuscis. 

llaO. \n coUibus apricis in Europa. — Stipes liliformis, 4 cni. 
longuS jRexuosus; pileus 6-11 min. latus. 

199. Collybia cessans Karst. F. et Fl. Fenn. Notis. XI, p.- 2IP, A. 9?6 
aridus Lascl) 11. 583, A. ^i.otoniferi Y<tr., Fr. Fpicr. p. 92, Hym. 
Eur. p. I2y. — Pileo carnosulo, e convexo expanso, medio d<=-pres- 
so, glabro, striato, bygi-ophano; stipite e farcto subtiliter fi.stuloso, 
pallido, apico pruino.so ; lamelli? adnatis, latis, subdistantibu5, al- 
bidis. 

Jlab. ad ramulos et foiia Abietis in Europa, .serotina. — Sti- 
pfis 2y,-4 cni. longus, basi fibrillosus; pileus 8-14 min. latus, udus 
fusco-pallens, siccus canus; sporjH 7-0-5-6. 

200. Coliybla clusilis Fr. Epicr. p. 9i5, Hym. Eur. p. 12), Berk. et y27 
i>r. n. 1211, A. umbilicatus Bull. t. 411, f. 2; B. minor. - - ?i- 
leo subnjembranaceo, Iieniispha;rico, expanso, umbilicato, glabro. 
hygrophano, rnargine rotundato-inflexo striatulo; stipite e flocco- 
so-farcto nstuioso, glabro, flexili. arrhizo; lamellis subarcuato-ad- 
fixis, latis .^emicircuiaribus, planis, albo-pallescentibus. 

Rab. iiiter Hypna: A. circa Upsaliam in Suecia in silvis raro, 
H. in prjitis in Eurojia post largas pluvias frequens. — Stipes mol- 
lis, politus tamen et cartiiagineus, 'livido-pallens, 4-6 cm. longus, 
2 mm. crassus, basi albo-viHosus ; pileus bintiformi-globosus, 12- 
25 inm. latus, e livido expallens; lamelise confertfce, deniiculo de- 
currentes: sic ad Oniphalias accedit. Secr. n. 1002 magnitudine 
recedit. 

201. CollybJa erosa Fr. S. M. I, p. 145, Hym. Eur. p. 129, Secr. ^.^^ 
n. 647. — Pileo subniembranaceo, hemisphajrico-expanso, striato, 
hygrophano, ^icco sericello ; stipite e flocculoso-farcto fistuloso, 
nudo, giabro, fragili, basi compresso lameUisque late emarginatis, 

, denttculo adnexis, perlatis (hinc subcoirfertis), albo-griseis. Agaricineye, Leiicosporae, Mycena. 251 

Itah. iii pinetis densis Europa», — Stipes gracilis. 8 crn. lon- 

gnsj pileus cx subiunbonato depressus, 2Vo oni. latiis griseus, sic- 

cns levigatus, opacus, canns, ad Mi/c. vaelalam acccdens; laniella> 

4 nim. ]at&. 

202. Collybia tylicolor Vv 8, M. I. p. Ki^, IIy(n. F.ur. pag. 129. — ''^» 
Pileo cartiosnlo, cunvexo-piano, subumbonato, Xc.^k. glabr'0; stii)!te 
fistuloso, jequali, levi. pulvfcruleiito larnellisque libei-is, distantibns, 
planis, latis griseis. 

Hith. in nemoribus iVondosis Europoe raro. — J^arva, tota ci- 
nereo ; stipite 2'/^ cni. longo, piieo 12 rnm. iato. 

203. Coilybia caldarii Berk. in (jv^.^. I, p. 88. ■- Pileo hernispii;«rico PoO 
umbonato, brunneo-rugoso, non expaliente; stipite brunneolo, levi 
extus cartilaginoo ; lymellis adnaio -decurrentibus subcinereis, inter- 
Stitlis marginem versus venosis. 

liah. supra Sphagnum ad Orchideas cultas in calidario ad Dang- 
stein. — Piieus 13 tnrn. latus; •stipes 5 cm. longus, vix 2 mm. 
crassus. 

MYCENA Fr. S. M. I, p. 140 (Etym. a w.^c^.s fungus). — Stipes fistu- 
losus, cartilagineus. Pileus submembranaceus, plus miiius striatus, 
prirnitus conico- vel parabolico-cylrndricus ob margtnem prirnitus 
rectutn, stipitem sursum attenuatum amplectontem vei parallelo- 
adpressum. Lamell?^ haud decurrentes (tantum denticulo uncinatc)':;). 
E]piphyt« veF radtcat^ts graciles, subcampanuIatcH, vix umbilicatge. 

Habitu mox distinctufn geniis, sed character essentialis a Co!lyl»iis diu latuit, 
qni po.situs est in ma.rgine pilei primitiis non involuLo, quare piltius (ut 
in tenerpimis Collybiis quoque) non prirnitus dilatatus. Species, sensu la- 
tiori siinjptfiQ, nobilissirnce, determinatu et recognitu (afiiliiua», s(hI si e co- 
lore statur.-iQue rnutabilihn.s protea^ v. c. M.pura, eleffans, aU-iilina, cja- 
ItTicalaUi. epiplerygia e. s. p, in decades speciurnm et ultra solvjiritur, 
nullus sspecieruin linis ncquo uHi limites palpdbiles. — Stamra (iadejn reclit 
inter Marasmios. ad guos referendus A . nlUaceus et de c|uoi'un'i diirerHn- 
tia sub Collybiis disseruimus. Omphalius Mycenarice, artifictose separatse, 
lamellis vere rtecurrentibu.s, stipite sursum in pilRum ampliato pileoque ssr- 
piiis umbilicato tantnm rcoeflunt. Fr. I. c. 

I. Cai.odontes. Slipes ejciuceus, in orbern basi non diiatatus. LHrnellarurn acies 
obscurior, deni.iculata, qua nota ab ornnibus diiQerunt, excepto M. sangui- 
nolenta, oujus stipes lactescit. Longe nobiiissimai species. 

1. Mycena Pelianthina Fr. S. M. ], p. 112, Hym. Eur. p. 180, Pers. 
Myc. Kur. 3, p. 229, Berk. Outl. t. 0, f. 1, Quel. t. 4, f. 6, Batt. ^^' 
t. 19, f. 1. A. den/icu/afus Bolt. t. 4, f. 1 . yl. puru.s Secr. n. 859 
— - H. gracilior : Fl. Daii. 101 !, f. I. qua» A. quadri/arius Schum., 252 Agaricine», Leucosporse, MycenA. 

vix differt, — Pileo subcarnoso, convexo-expanso, obtuso, udo, 
hygrophano, purpureo-livido, margine striato; stipite firmo, sur- 
sum fibrilloso-striato, aequali, pallidiore; ianiellis emarginato-ad- 
nexis, eieganter reticulato-connexis, atro-violaceis, acie nigro-den- 
tatis. 

Hab. in fagetis, quercetis passim in Europa et in montibus 
Adirondack atqu^ Greig Amer. bor. — Pileus 2Vj-6 cra. latus; 
stipes 6-8 cm. longus, 3-5 mm. crassus; sporae 5-6 ^ 3-4. Nobilis- 
sima, major, sed inter Collybias et Mycenas ambigua, sat firma. 
Color exsiccati piiei albicans, lamellarum vero obscurior. 

2. Mycena balanina Berk. Ma§. Zool. Bot. I, t. 15, f. 2, Outl. p. 12i f>32 
(ex quo A. mcdealis Lasch in Liiin. IV, p. 589), Fr. Hym. Eu.r. 

p. 130, Cooke 111. t. 156. Hujus var. A. pi-istoides Fr. Syst. Myc. 
I, p. 113. — Pileo subcarnoso, convexo, umbonato, subtiliter prui- 
noso, udo striato, ochraceo; stipite radicante, infenne rufo-brun- 
neo, villoso, superne albo-pruinoso; lamellis subliberis, venoso- 
connexis, pallidis, acie nigro-purpureis, dcniiculatis. 

Hab. inter folia et fructus Fagi in Europa. — Pileus 4-6 cm, 
latus ; stipes 4-8 cm, longus, 4-7 mm. crassus; sporse elliptjcee. 
Var. in pinetis. Minor, firma, priori affinis sed «ximie distincta. 
Num Ag. deniiculaius Schum. a varietate daversus, dubium est. 

3. Mycena crenuiata Schum. p. 293, Fr. Syst. Myc. I. p. rOO, Hym. 933 
Eur. p. 131. — Pileo carnosulo, hemisphajrico-campannlato, um- 
bonato, udo, badio-purpurascente ; stipite ievi, glabro, basi atte- 
nuato; lamellis anguio obtuso adnexis, pallidioribus, acie crenulatis. 

Hab. ad terram in pinetis Europae, raro. — Pileus 2V2-5 cm. 
latus, 2y8-4 cm. altus. Stipes firmus, 8-11 cm. longus, Acies la- 
mellarum vix discolor, sed exi^nie crenulata. 

4. Mycena Iris Berk. Engl. Fl. V. p. 56, Outl. t. 6, f. 3, Fr. Hym. 934 
Eur. p, 131, Cooke 111. t. 161. — Pileo membranaceo, hemisphae- 
rico, obtuso, siriuto, subviscido, fibrillis caeruleis adglutinatis; sti- 
pite fascicalato-piloso; lamellis liberis, linearibus, subdenticulatis, 
pallide cinereis. 

Hab. in frustulis Pini in Europa. — Pileus 1-1 '/2 cm. latus ; 
stipes 4-10 cm. longus, 2 mm. crassus; sporae 7 s 4. Subfasciculata, 
fragilis, jnnior Cr?erulescens, expallens, Stipes in elongatis glabre- 
scens. Lamella3 subdenticulatte, sed non discolores. M. ^narginellai 
videtur ita affinis, ut vix distingui possint icones /1. Iridis a Ber- 
keleyo et A. muUiplicis a Gonn. et Rab. t. 7, f. 4 datae. 

5. Mycena margineila Pers. Syn. p. 309 (Agar.), Fr. Syst. Myc. I, 935 Agarioinese, Leucosporie, Mycena. 253 

p. 113, Hym. Eur. p. 131, Beikl. et Br. n. 988, Cooke p. 63, Quei. 
p. 223, ^l. muUiplex Lasch. Goiin. et Rab. t. 7, f. 4. — Pileo car- 
nosulo, carnpariulato, umbone glaberi-imo obscuriore exccpto, stvia- 
tulo stipiteque subtomentoso-radicato, subcaeruleo-floccnsis; lamellis 
lcviter adnexis distantibus, albidis, acie flocculis obscuris fimbrialis. 
Hab. ad tnmcos Pini in Europa. — Pileus 6-8 mra. latus, non 
viscidus, junior subfuscus, dein versicolor; stipes 4 crn. longus, 2-3 
mm. crassus. Laineliae albae vel cinerea?, flocculis vulgo cairuleis 
rubrisve appendiculata3. 

6. Mycena aurantio marginata Fr. Syst. Myc. I, pag. 115, Monogr. 036 
p. 113. Hym. Eur. p. 131, Fl. Dan, t. 1292, f. 2. — Pileo carno- 
sulo, campanulato-expanso, subumbonato, iovi; stipite levi, gla- 
bro, ventricoso, strigoso; lamellis attenuato-adnexis, virescenti- 
pallidis, acie floccis aui^antiis penicillatis. 

Ilab. in pinetis Europse raro. Sequenti adraodum affinis, forte 
varietas, sed major, carnosior. — Pileus obscurus, 2'/2 cm. latus; 
stipes 2Vj-4 cm. loogus, 4-9 rain. crassus. 

7. Mycena elegans Pers. Sjn. p. 391 (Agar), Fr. Syst. Myc. I, p. 149, ^37 
Hym. Eur. p. 131, Fl. Dan. t. 2024, Cooke 111. t. 284 a, Weinra. p. 1 12, 
Berk. Outl. p. 121. — Pileo submembranaceo, campanulato, sub- 
umbonato, striato; stipite levi, glabro, iequali, rigido, basi floccoso- 
fibriiloso; lamellis adnatis, linearibus, lividis albidisve, acie croceis. 

Hab. in pinetis Eui^opae et Anier. bor. frequens. — Pileus 1-P/o 
cm. latus, stipes Si/o-G cm. longus, sporae 8-10 c^ 4-5. Singularem 
varietatem, liyperboreaQn dictam, legit Kalchbrenner Enum. II, n. 
1039, lamellis fumosis v. nigris, acie subciniiabarinis. 

8. Mycena avenacea Fr. Syst. M. 1, p. 150, Ilym. Eur. p. 122, Secr. '.>3s 
n. 944, sed de acie silet. Trog. Helv. p. 16, Quel. p. 221. — Pileo 
membranaceo, campanulato, obtuso, striatulo; stipite Jovi, glabro, 
exsucco, fragili, basi fibrilloso: lamellis adnatis, linearibus, candi 
dis, acie fuscis. 

Hab. in fagetis umbrosis Europeu. Solitaria v. dense gregaria ; 
stipite 8 cm. et ultra longo, 2 mm. ci^asso; pileus fuscus, domuin 
caisio-lividus 8-13 mm. lat. 

9. Mycena atro-marginata Fr. Epicr. p. 101,Hjm. Eur. p. 182, Mo- 939 
nogr. I, p. 198. A. solifaria., terrestris. Fr. Icon. t. 78, f. 2. — R. 
coispitosa, firmior, truncigena, Lasch. n. 181. — Pileo membra- 
naceo, conico-expanso, obtuso, suleato, viscidulo; stipito procero, 
striato, opaco, glabro; lamellis attenuato-adnexis, angustis, albis 
canisve, acie tenuissima nigris. i54 Agaricinec^B, Leucosporae, Mycena. 

Haf/. in pjnytis Kuropae ^erotina, Upsaiiae haurl rara. — Pil eus 
6-7 cm. Intus; «lip^s 8-11 crn. lorigus, 3-5 rnrn, crassus; sporae 
8-10^:6-7. Varietati? A. (luds formas legii Fri»is, alteram elatam, 
demuni fragilissimam, stipitri 8-10 cm. loDgo, cinereo-fusco, pileo 4 
cm. aljo ei: iato, InmeUis e cano obsoleto carneis; alteram tenuio- 
rem, stipite gracili, fuscopurpureo, pileo purpurascente-fusco, mar- 
gine tantum striato, Jamellis albis. 

10. Wycena rubro-marginata Fr. Syst. Myc 1, p. 150, Hym. Eiu-. p. •'■i'^ 
132. loon. 1. 78, f. 4, Cooke 11!. t. 2S4, Secr. n. 911, Kerk. Outl. 

p, 122, Kickx p. 151, Var. fusoo- purpuream notat Lasch n. 544. — 
Pileo suijmembranaceo. campanulato, obtuso, striato, hygrophano; 
stipite rigido, leyi, exsucco: lamellis adnatis. distantibus, albidis, 
acie fusco-purpureis. 

Hab. locis sublujmidis ad ligna putrida, stipulas in Europa et 
Amer. bor. — Pileus Zy^ cm. latus; stipes 2^2-6 cm. longus, 2 
mm. crasaus; sporse 10^8. Fragilis, albida v. varie livido-rube- 
scens, expallens. 

11. Mycena strobilina Fr. S/st. Myc. I, p. 150, Hym. Eur. p. 132, 941 
Cooke I!l. t. 131 B. Berk. Outl. p. 122, ^i. Dan. t. 2025, f. 1, 

A. coccineu^ Sow. t. 197. — Goccinea; pileo carnosulo, campa- 
nnlato, umbone acuto b^vi, margiae striato; stipite rigido, exsuc- 
00, levi, basi albo-.«origoso; lamellis adnatis, acie obscure sanguineis. 
liab. inter folia decidua in fagetis et ad conos Pini in Euro- 
pa. — Pileus C-13 mm. latus; stipes 6 cm. iongus, 2-3 mm. cras- 
sas; sporse oyoidea^ 9-10 w. 1. Nitida. subfascicularis!, colore per- 
Sistenfe, Aptius dicitur M coccinella Fr. Monogr. p. 200. 

12. Mycena rubelia Quel. Quelq. esp. II, p. 2, t. VI, f. 4. — Pileo ^42 
membranaceo, campanulato, 4-5 mm. lato, glabro. diaphano, au- 
rantio-rufo, dein roseo-rufo, margine breviter iacurvo, striato, ro- 
seo ; slipite filiformi, fistuloso, pubescente, dein glabro, striolato, 
basi lanoso, ex albido hyalino, apice leniter fugaciter roseo tincto; 
lamellis uncinatis, albidis, dein roseis ; sporis pruniforrnibus, IO p. 
diam. aculeolatis. 

Hab. inter muscos in arenosis pr, Paris Gallia^ (Boudier), Vos- 
ges, Ormont (R. Ferry). — Mycenae ^trohiiinw afHnis: Collyb. Cla' 
vus similis est at slipite farcto, pileo carnoso convex(*que distincta. 

13. Mycena punicans Britz. Hymen Sudb. IV. p. 147, f. 283. — Intor 943 
M. slrobilinam et punicellam media; pileo coiiico, dein expan.so, 
puniceo; stipite amoene liavo ; lamellis subconfertis, albis v. albido- 
flavis; spori.s 10-12^3-4. Agaricineto, Leucospora', MyceMa. 255 

Hoh. in hortis, yJ truncus in Bavaria. 

14. Mycena rosella Kr, Syst. Myc. L p. 151, Hym. Eur. p. 132, Pers. ^^ 
Uyc. Eur. o, n. 414, Weiiim. Ro5S. p. 113, F!. Dan. i. J^0E5, f. 2, 
Gonn. et Rab. t. 7, f. II. Ag. roseus Pers. Syn. t. 5, f. 3. — Rosea: 
pileo rnenibranaceo, hemisplifierico, obtii.^^e nnilitonato, striato; sti- 
uite lenui, molli, exsucco, basi aibo-fibrilloso,- lamellis adnalis, acie 
obscurioribus. 

Ifa/j. in pinetis Ruropae et Forestburg, Amer. bor. copIo.se. Pul- 
cholla, laxe gregaria. expallens. — Pileus 4-5 mm. latus: ?por» 
eiiipsoidea^ 6-8^:4 v. 8-10^4. 

15. Mycena vlolaceo-marginata Mont. Cent. VW, p. 26. — Pileo car- 94:» 
nosulo membranaceo, convexo, umbilicato, ochrHceo, radtato-sul- 
cato; stipite (ilifornn concolori, medio dikitiori obsolete fistulo3(j, 
erecto vel ascendente ad basim pilobiusculo; lamellis tridyinis la- 
tis. subventricosis, albis, acie atro-violaceis, longioribus .stipttem 
attingeutibus. 

Ilad. ad truncum Paimre Acur^ dicta juxta tluvium Paraguay, 
in silvis humidis Brasilia? (V/BDnELL). 

16. Mycena califcrniensis Heik. et C. N. Pac. exp. n. 11. — Pileo ojr, 
ex coriieo breviter campanulato stipitoque gracili, lufis; lamellis 
liberi.^, albis. rubro-margiiiatis. 

IJab. inter foiia Quercus ins. Marc CaJiforniw. - • A Mf/cena 
aurantio-marginala differt forma lamellarum. 

17. Mycena purpureo-fusca Peck 38 Rep. St. Mu.s. p. 85. — Piieo ^''7 
rnembranaceo, campanulato vel convexo. obtuso, gl.ibro. striato, 
purpureo-brunneo ; stipite gracili, cavo, glabro, basi albido-piloso, 
pileo concolori vel pallidiori; lamellis adscendentibus, lanceolaiis, 
subdistantibus, adnatis, albis vel albidis, margine purpureo-brun- 
neis; sporis subglobosis vel late ellipticis, 6-7,5 ;s G. 

Hab. in truncis arborum humi jacentibus Caroga AmericJu 
borealis; julio. — Mijcenue ruhro-inarginat<y; et Mgcencc ah'0- 
marginahTi affinis; 2,5-7,5 cm. alia; [)ileus 1-2 cin. latus; sti[)OS 
2,5 mm. circ. crassus. 

18. Mycena montana Peck 27 Rep. p 94. — Nigrescenti-brnnnea; fM8 
piloo tenui, umbilicato, glabro; stipite lequali, glabro ; Umellis di- 
stantibus, decurrentibus, acie obscurioribus. 

Hah. in solo tenui supra rupes ad verticetn moniis Marcy Amer. 
bor. — .Statura circiter 2yo cm. adae^uans; {lileus 12-16 mm. 
latus. 

19. Mycena citrino-marginata Oill. Champ Fr. p. 266 cum icone. — Pi- oif? 25G Agjiricineie, Leucospora?, Mycena. 

leo membranacGO, hemisphserico, dein catnpanuiato, obtuso sub papil- 
lato, striato-sulcato, vertice levi, glabro, margine crenato, pallid<3 
flavo V. citrino, 1 cm. lato ; lamellis distantibus, latis adhajrenti- 
bus, pallidis, citrino-marginatis; stipite basi incrassato rufulo et 
viiloso, sursum et intus albo, 

Hab. in samaris P'raxini, autumno,.in Gallia bor. 
'JO. Mycena Seynesli Quel. Bull. Soc. bot. Fr. 1876, t. II, f. U, Hern. 950 
Cham. Roch. t. XII, f. 4, Gill. Tab. anal. p. 59. — Pileo levi 
campanulato-convexo, levigato, roseo-vinoso v. roseo-brunneo, apice 
griseo, 1-2 cm. d.; lamellis uncinatis adnatis, venoso-connexis ro- 
seis V. lilacinis, initio acie saturatioribus; stipite tubuloso, tonui, 
albo-hyalino v. albo-purpureo, basi piloso; sporis 13 s 7. 
Hab. in strobilis putrescentibus Pinorum in Gallia or. 

11. AD0NIDE..E. Stipes exsuccus, in orbem non dilatatus. Lamellae unicolores 
nec acie discoiores, neque decolorantes. — Color purus, laetus, non lusce- 
scens V. cinerescens. Simplices, terrestres, caute a varietatibus aibis et 
coloratis Rigidipedium separandae, quarum lamelliB ex albo pallescunt. 

21. Mycena zephira Fr. S. M. I, p. 147, c. syn. Icon. t. 78, f. 6, Hym. 05i 
Eur. p. 133. Quel. p. 222, Secr. n, 592, (odore quidem recedit lla- 
phani, sed, teste Fr., auctor olfactu praepollet). — Pileo carnosulo, 
campanulato-convexo, expanso, obtuso, margine striato; stipite 
striatulo, squamuloso, lilacino-rufescente, basi lanato; lamellis atte- 
nuato-adnatis, late Hnearibus, vage venoso-connexis, albis. 

Hab. ir» pinetife, hortis Europae saltim borealis ubique. Sequenti 
similis, sed non affiais, potius M. alro-alboe. Odor obsoletus, indif- 
ferens. Firmula sed fragilis, pileo 3 cm. lato albo-incarnato, subdi- 
scoideo maculatovo, livido-roseo e. s. p. LamellEe haud dofluite re- 
ticulato-juncta?. 

22. Mycena pura Pers. Syn. p. 339 {Agar.\ Fr. S. M. I, p. 151, Hym. »52 
Eur. p. 133, Weinm. p. 113, Harz. t. 38, FI. Batav. t. 1060, Paulet t. 
119, FI. Dan. t. 1612, 1673, f. 1, (.4. roseus). Batsch f. 20, A. 
coUinus Larber t. 13, f. 4, Bull. t. 507, Schaeff. t. 303 (quatenus 
leucosporus). Vaill. Par. p. 67, n. 46. — Olida; pileo carnosulo, 
campanulato-expanso, obtuse umbonato, glabro, expallente, mar- 
gine striato; stipite rigido, levi, subnudo, basi villoso; lamellis 
late sinuato-adnexis, latissimis, reticulato-connexis, pallidioribus. 

Hab. vulgatissima in Europa et Amer. bor. — Pileus ^Y^-S 

'cm. latus, stipes 6-11 cm. longus, spone ellipsoideee 6-8=;3'/4. 

Odor Raphani. Sat tenax, statura et colore infinite ludens, ple- 

rumque rosea, lilacina, csesia, pallida, sed etiam tota candida vel Agiincinea?, Leucosporas, Mycena. 257 

alba, pileo Iiiteo. li. 1. Secr. n. S56-858, 800-865. A. ccu^ielb^s 
Kalchbr. t. 7, f. 1, recedit stipite apice pruinoso. 

23. Mycena pseudopura Cooke in Grev. X, p. 147, 111. t. 158. 'Pi- 953 
leo carnosulo, campanulato, dein convexo expanso obtuse umbona- 

to, levi roseo dein expallente, raargine obsolete striato; stipite 
rigido, recto, levi, nudo, initio roseo-albo, dein (sicco) brunneo; 
lamellis adnatis, albidis; sporis ellpsoideis, 5-7 ^x. long. 

Hab. '\\\ nemorosis Coed Coch Britauniae. — Pileus vix 2-3 cm. 
lalus; stipes 5-7 cm. altus, fistulosus. Habitus fere M. purce, cujus 
tamen color constans. Affinis quoque M. zephirm. 

24. Mycena lilacina Mont. Syll. Crypt. n. 353. — Unicolor; pileo 954 
carnoso, convexo-explanato, centro umbilicato, lilacino, levi, mar- 
gine undulato fisso; stipite concolori, spongioso-farcto, levi, basi 
nuJo; lamellis latis postice (in sicco) remotis, antice attenuatis, e 
roseo ochraceis, pulverulentis. 

Hab. in ligno dejecto, julio. Columbus Amer. foeder. (Sulli- 
VANT, Icon., n. 90). — Hymonii haec est structura: e cellulis con- 
stat breviter clavatis, inter quas prominent basidia et cystidia. 
Illa autem ad medium prosiliunt et apice sterigmatibus quaternis 
coronantur. Hsec vero apice attenuata, ea de causa fusiformia, 
eaindem cum basidiis longitudinem metiuntur. Spora; oblongpe, hya- 
llnit!, uni-binucleolata?, at nullo septo transverso divisas. — Spo- 
cies Myccncc purw Bull. affinis, sud lignicola, haud terricola. Ab 
eadem insuper pileo levi e lilacino colore post exsiccationem alu- 
taceo-helvolo, centro deprosso, liaud umbonulato, lamellis tandem a 
stinite ut in L. procera distantibus differre summopere videtur, 

25. Mycena punicella Fr. Ilym. Eur. p. 133, A. pfuvniceus Briganti 955 
Noap. t. 15, f. 1, 2, non Fr. — Fragilis; pileo submembranaceo, 
cortico, obtuso, subviscoso, coccineo, margine striato flavo; stipite te- 
nui, radicato, diaphano; lamellis liberis, utrinque attenuatis, pallidis. 

Mnb. iuter muscos Neapoli in Italia media. — Species tenera, 
nlHda, suocosa, sparsim nascens. Stipitis basis semper atro-viridis, 
apicpiii versns prinio crocea, dein flavescens. 

26. JWycena flavipes Quolet 11, p. 410, t. 1, f. 4, Fr. Hym. Fur. p. g^^ 
133. — Pileo membranaceo, campanulato, striato, diaphano, gla- 
bro, violaceo, disco fuscescente; stipite tenaci, nitido, [lellucido, 
luteo, basi villoyo; lamellis unciiiato-adnatis, venoso-connexis, di- 
stAntibus, ex albo roseo-incaniatis. 

Jlab. ad arborum truncos io Europa. Stipes ^Yg-O cm. latus. — 

Pileus elegantev roseus, siccus plicatus, Odor Raphani. 

17 258 Agarieineae, Leueosporse, Mycena. 

27. Mycena Adonis Bul]. t. 560 {Agar.), f. 2, Fv. Mouogr. I, p. 957 
202, Eym. Eiir. p. ]34, Coolve 111. t. 185, Weinin. Ross. p. 114, 
Berlv, Outl. p. 123. — Pileo siibraembranaceo, conico-carnpanulato, 
giabro, leviasculo, sicco, subroseo; stipite tenui, levi, glabro, albo; 
lamellis uncinato-adnexis, angustis, albis incarnatisve. 

Ilab. locis graininosis nemoruni in tCuropa et Amer. bor. Prae- 
cedentibuR tenuior; stipes filiformis, G cm. vel ultra longus; pi- 
lens coloribus varians, G-9 mra. altus et latus. 

28. Mycena conferruminata B. et Mont. SyU. Crypt. n. 352. — Pileo <)58 
nutante, campanulato, purpureo-flavescente, striato, rnargine crenu- 
lato; stipibus fistulosis, striolatis, concoloribus, raycelio concretis; 
laraellis linearibus, affixis, albis. 

Hab. ad terram fragmentis ligni corrupti conspurcatam, Co- 
lumbus Araer. ffjeder. (Sullivant, Icon., n. 112). — Pileus initio 
digitaliformis, membranaceus, rudiatim striatus, vivus et, ex icone, 
praesertim centrum versus purpurascens, lutoo fiavoque tinctus, 
siccus fuscescens, centro depresso umbonulatus, 10-12 rain. altus 
et latus, margine demisso crenulatus. Stipites fistulosi, 5-7 cm. 
longi, 1 mm. et ultra crassi, a basi ultra medium per mycelium 
copiosum album coaliti, pileo subconcolores, apice flexi, ita ut nu- 
tare videatur pileus. Laraella) postice affixic nec decurrentes, me- 
dio vix 1 mm. latye, antice attenuatse, albse, nec confert», nec di- 
stantes, post exsiccationem madore flexuosae. Hymenium 20 a. 
crassum, e basidiis clavulatis conflatum. Spora? albse, hyalinae, glo- 
bosse, i). diametro raetientes. — Ha^cce species prope M. Adoni- 
dem in systemate locanda. 

29. Mycena chlorantha Fr. Obs. Myc. II, p. 156, t. 5, f. 2, Hym. 059 
Eur. p. 13^1, Fl. Dan. t. 1614, f. 2, Duby Gall. II, p. 827, Kickx 

p. 152. — Pileo membranaceo, cucuUato-campanulato, obtuso, udo 
striato, viridi; stipite brevi, glabro, yirente: lamellis sinuato-ad- 
nexis, ventricosis, albis. 

Hab. iocis graminosis Europse raro, — Parva, stipite 3 cra. 
Jongo, pileo interdum cassio-albido 4-9 mm. alto. Cum hac confe- 
rendus A. viridulus Pers. Myc. Eur. 3, p. 261, Secr. n. 913, sed 
A. Adonis virens Buli. t. 560, f. 2, dextra, statura gracili omnino 
recedit. 

30. Mycena lineata Bull. t. 522, f. 3 (var. obscurior) [Aga>\\ Fr. S. M. ogo 
I, p. 152, Icon, t. 78, f. 5, (sistit varietatem pileo explanato, palli- 
diore), Hym. Eur. p, 134, Weinm. Ross. p, 114, Secr. u. 933. — 
Pileo membranaceo, cuculiato-campanulato, obtuso, glabro, toto Agar-icinese, Leucosporai, Mycena !db9 

linoato-Strialo ; stipite tenui, leyi, deorsmn albo-villoso; lamellis 
adnatis, subdistantibus, albis. 

Half. inter muscos in Europa. — Pileus 6-11 mrn. latus atque 
altus, stipes 6 cm. longus, sporae 8-9 ^; 5-7, basidia 10-21 ^ 5-6 ; 
sterigmata bina 5-3 {Voglino). Tenuis, mollis. pileo liavido vel 
ornnino albo. 

31. Mycena farrea Lasch in Fr. Kpicr. p. 103, Hym. Eur. pag. 134, ogi 
Icon. t. 79, f. 4, Secr. n. 919. — Pileo membranaceo, campanu- 
lato-expanso, subumbonato, sulcato, nitide furfurello, expaliente, 
margine crenulato; stipite subradicato, sericeo-striatulo; lamellis 
adnatis, tenuibus, venoso-connexis, subfirabriatis, niveis. 

Hab. locis muscosis v. graminosis Eur'op£o. Stipes 5-8 cm. lon- 
gus, subfragilis; pileus flavus v, incarnatus, siccus albidus, 1^4-2 
cm. latus, junior ad marginem floccosus. — Var. gracilior Quel. in 
F>ull. Soc. Myc. 8, p. 77: pileo ochraceo-carneo, striato, velo to- 
nirissimo, candido floccoso instructo; stipite gracillimo, longo, te- 
nei-o, ex albo hjalino. Ad latera viarum in Gallia (Forquignon), 

32. Mycena luteo-alba Bolt. t. 38, f. 2, (deest in ed. germ.), Fr. S. 962 
M. 1. c. Hyrn. Eur. p. 134, Alb. et Schw. p. 194, Cooke 111. t. 
159, Secr. n. 917 (excl. syn.), sed stipitis basis rufo-WoIacoa. — 
Pileo membranaceo, campanulato, umbonato, striatulo, sicco stipi- 
teque filiformi, nitido glabris, lutescentibus; lamellis adnatis, subun- 
cinatis, latis, albis. 

Hab. in pinelis inter muscos in Europa. — Pileus 6-8 mm. 
latus atque altus, stipes 3-6 cm. longus, Gracilis. flrmula. Lamellaf! 
postice primo junctse. 

33. Mycena flavo-alba Fr. Rpicr. p. 103, Icon. t. 79, f. 5. Hym. Eur. 963 
p. 135, Bern. Ch. La Roch. i. XII. f. 3, Cooke III. x. 159, Berk. 

et Br. n. 989, A. stipite brevi: A. pumilus Bull. t. 260, Seci'. n. 
918 (pileo fiavo). A. terrenus Pers. M.. E. 3, n. 463 (pileo albo). 
B. stipite longiore, filiformi : A. hypnicola Pers. M. E. 3, n. 460. — 
Pileo submembranaceo, carnpanulato convexo, glabro, Jeviusculo, 
dein explanato, umbonato. subfisso; stipite rigi<liilo, arrhizo, stricto, 
albo, pellucido, apice pruinoso; lamellis secedenti-liberis, demuin 
planis, ventricosis, distantibus, albis. 

Hab. sat frequens in Europa, A. ad terram apicam, H. inter 
muscos, gregaria. — Fileus (:)-]2 nim. laius; stipes 2V5>-5 cm. lon- 
gus, 1 mm. crassus; spora^ 6-8 r. 3-^. Variat pileo flavo et tota 
iactea. Safpe dirficulfer a sq. diitinguitur. 

34. Mycena lactea Pei-s. Syn. p. 394 {Ayar.). Fr. S. M. 1, p. 152.%! 260 Agaricinese. Leueosporte, Mycena. 

%m. Eur. p, 1:35; Bern. Cb. La Roch. t. LIII. f. 5. FL Dan. t. 
1845, f. 1, Weinm. Ross. p. 115, Secr. n. 954, Berk. OutL p. 123, 
.4. nanus Bull. t. 563, L N. 0. Buxb. C. 4, t 31, L 3 rudis. — 
Pileo raembranaceo, catnpanulato, subumbonato, udo striato, sicco 
levi; stipite sequali, filiformi, subtenaci, flexili, glabro; lamellis 
adnatis, adsceudentibus, angustis, confertis, lacteis. 

Tlab. vulgata ad terram in pinetis Europse et Car, inf. Amep. 
bor. — Pileus 6-15 mra. latus; stipes 4-8 cm. longus, 2 mm. cras- 
sus; sporae ovato-oblongae 4-5^:3-4 v. 8-9:= 3-4; basidia 18-21 :^ 
4-5; sterigmata quaterna 3 ^; 1-2. Sparsa, lactea v. pilei disco fla- 
vescente, Caute separandag aliorum formae dealbatae. — *MI. pithya 
Fr. Hyra. Eur. p. 135, A. iener Schum. FL Dan. t. 2141, f. 2. MU 
nor; pileo demura planiusculo; stipite tenui, basi bulbilloso-vil- 
lo^o. — Etiam tenuior: A. acicola Jungh. Linn. V. t. 6, f. 2, forte 
distincta Basipedium species. — Forma pulchella, inter M. lacteam 
et gypseam prorsus intermedia, Fr. Ic. t. 79, f. 3, colore lacteo, 
iamellis linearibus adscendentibus, vegetatione solitaria terrestri 
cura M. laqlca convenit, sed habitu stricto stipiteque attenuato M. 
gypsece raagis. affinis. 

35. liycena nivea Qa6I. BuII. Soc. bot. Fr. 1870, t. II, L 1. — - Pileo ogs 
albo, campanulato, tenuissirao, diaphano, striato, pruinoso, margine 
integro; lamellis distantibus, angustis, uacinato-adnatis ; stipite sub- 
tili rigidulo, fragili, levi, pruinosulo, apice dilatato, setulis basi 
infixo, 

Hab. in frcjgraentis ligneis in silvis Gallise orieot. 

36. liycena gypsea Fr. Epicr. p. 104, Hym. Eur. p. 135, Kickx p. 966 
)53, A. fhiulosus BuIL t. 563, f. 4, Secr. n. 879, A. ochraceas 
Pers. M. E. 3, n. 459, A. ieucopilus Pers, M. E. 3, n. 467. — Fra- 
gilis; pileo membranaceo, conico-catnpanulato, glabro, ad umbonem 
striato; stipite stricto, a basi liirto sursutn attenuato, glabro la- 
mellisque attenuato-adnexis, subuncinatis, antice latioribus albis. 

Hab. ad truncos, in Europa, dense csespitosa. In typo color hya- 
lino-albus; pileo disco v. toto lutescente, IYj-^Yo cm. lato. Stipes 
6-S cm. longus. Sporse 8-10 -^ 4, 

37. I^ycena discrets Fr EL L p. 20, Epicr. p. 104. — Pileo tener- 957 
rimo, Gonico umoonato, densissirae striato, stipite cavo, ventricoso, 
glabro, lamell:^ liberis, callo a stipite discretis remotisque, con- 
fertis, albis, 

Hab. in insula Sfc. •Crucis-fBENzoN). — Gregaria; stipes 4 cm. 
loDgus basi '2 mm usque, apice 4 ram. crassus. Agaficineje, Leucosporse, Mj^ceria. 261 

38. RSycena gaSeropsis Fr. Icon. t. 79, f. 1, Hym. Eur. p. 136. — ^^ 
Pjleo submembranaceo, conico-campanulaLo, ievi, gilvo; stipite stri- 
cto, sursum attenuato, fragiii, arrhizo, inferne ferrugineo; lamellis 
liberis, ventricosis, albo-pallescentibus. 

Hab. in terra liumosa liorti Upsaliensis, in Suecia et in Africa 
australi. Habitus omnino Galercv ieneroe, sed notis datis et spo- 
ris albis facile distincta. Stipes 10 cm. longus, sursum pailidus. 

39. Wfyoena Nucidae Brig. Neap. t. 14, f. 4-7, Fr. Hym. Eur. p. 136. — 969 
Pileo niembranaceo, campanulato, obtuso, ievi, sub iente pubescente, 
intense ferrugineo, hj^grophano; stipite sericeo-spiendeiite, fragili, 
basi candido, apice albo-puiveruiento; lameiiis liberis, lanceolatis, 
albo-carneis. 

Hab. Neapoli Italia^ ad dejecta et semiputrida Amygdaiorum 
pufamina. Affinis videtur M. cohcvrenli, sed arrhiza, fragilis. {Nu- 
cuia est putauien). 

40. Wiycena meianops West. Not. Vil, p. 15, t. 1, f. 5, KickK p. 154, 970 
Fr. Hym. Eur. p. 136. — Aiba; piieo membranaceo, e convexo 
campanulato, ievi, umbone fusco-nigricante; stipite subiistuloso, 
graciii, glabro, basi incrassato fibrilloso; iamellis coilariato-adna- 
tis, confertis, postice attenuatis. 

Hab. ad terram in vasis, in quibus colebatur Strelitzia augu- 
sta, in Belgio. — Piieus lY^-S cm. iatus; stipes 4-5 cm. longus. 
Odor nulius. Sporae ovoidete, 10 p.. longae. 

41. Mycena pruinata Fr. Hym. Eur. p. 136. A. prumosus Vivian. 971 
t. 21, f. 5-9, non LaSch. — Candida ; piieo submombranacep, e 
conico carnpanulato, papiliato, margine deflexo, sulcato, pruinoso; 
laraeilis confertis, lanceoiatis; stipite fistuloso, bulboso, nudo. . 

Hab. in iigno putrido castaneo in horto Genuensi in Italia 
boreali. Stipes ^Vg cm. parum excedens, bulbo soiido. — Pileus 2"'/^ 
cm. iatu.s, cujus papilla pingitur rubra. 

42 Mycena brachypoda IMont. Cent. VII, p. 24. — Subgregaria, alba; 97^ 
pileo ovoideo longitrorsum striato, 2-3 mra. inmediolato; stipite 
gracili, brevissimo, 5 mm. iongo; iameilis didymis, convexis, iitrin- 
que attenuatis, albis. 

Hab. in silvis ad ramulos inter folia dejecta, Minas Geraes 
Brasiliae (Weddell). 

43. Mycena asterocephaia Mont. Cent. VH, p. 2-^. - Pileo carnoso- ^^3 
membranaceo, dilute roselio, planiusculo, glabro, e centro ad raar- 
ginem sulcato-striato, sulcis integris aut (sicut lameil«l dimidiatis; 262 Agaricineae, Leucosporfe, Myceiia. 

stipite sub?equali, cavo, lutescente; lanieliis didymis distantibus, lon- 
gioribus, adnexis, rotundatis, pileo concoloribus. 

Hab. in silvis umbrosis humidisque ad terram in provincla Bra- 
silifje Afiiias-Geraes dicta (Weddell). 

44. Mycena erythrella Mont. Cent. VII, p. 25. — Piieo carnosirlo- 974 
membranaceo convaxo, a centro rubricoso ad marginem irregula- 
rem radiato-striato, denticulato, la3te ferrugineo; stipite gracili, 
incurvo, fistuloso, deorsum brunneo snporne lamGllisque albidis tri- 
dymis, convexis, distantibus, a stipite discretis. 

Hab. ad terram in silvis humidis provincia^; Goyaz Brasili* 
(Weddell). 

45. Mycena chlorotica Mont. Oent. Vil, p. 25. — Epigcea, subsolita- 97S 
ria, flavo-virens ; pileo, carnoso, conoideo, iiemisphaerico, levi; stipite 
ascendente, solido, a^quali; latnellis di-tridymi?, liberis, margiae 
convexis. 

Hab. m silvis provincise Matto-Grosso, in Brasilia (Weddkll). 

46. Mycena cyanescens Mont. Cent. VII, p. 2G, — Albo-cyanesceos; f^T6 
pileo raembranaceo, tandem applanato, centro depresso subumbili- 
cato, ad marginem fissum radiato-striato, siipitique cavo a basi in- 
curviuscula attenuata sensim in pileum dilatato glabris; lamellis 
tetradymis, concoloribus, convexis, longioribus postice rotuudatis, 
haud attingentibus 

Hob. locis obscuris Maplri, provinc. Larecaja Boliviae (Weddehx). 
47'. Mycena subincarnata Pecic 23 Report. [>. 8:5. — Gregaria; pileo 977 
hemispiiaTico, conve^co vel expanso, striatulato, pallide luteo vel 
incarnato, demum albido; stipite tenui, cavo, basi albo, villoso; la- 
mellis subincarnatis, uncinatis, dente decurrentibus. 

Hab. sub Pinis, Center et Sandiake A.mer. bor. — Statura 2' 4-4 
cm., pileus 6-12 mm. latus. 

48. Mycena delectabiiis Peck 27 Rep. pag. 93, tab. 1, fig. 22-25, — a;^ 
Alba ; pileo teiiui, conico, subacuto, striato; stipite ievi, c&quali 
glab]'o, basi piloso; lamellis coufertis, arcuato-decurrentibus; oAore 
nitro50. 

Hab. Jnter rnuscos in silvi?, Forestburgh Am. bor., socia M. con- 
slanie, quKcum dimensionibus atque habitu convenit, sed colore 
albo, pileo magis conieo atque lamellis decurrentibus recedit. 

49. Mycena roseo-candida Peck <?5 Rep. p. 7G. — Pileo convexo y^y 
ve) ampie campanulato, subpapillato. iuxta apicem striato, albo vt^l 
roseo-rnbro ; stipite tenui. glabro, albo; lamellis confertis, urici- 
nsLis, c<in.ii-]i$ vel roseis. Agarjciaea\ Leucosporfe, Mycena. 263 

Hab. inter iiiuscos in silvis, in uioutibus Adirondack Amer 
bor. — Staiura 5 cnri. adajquans; pileus 8-i'.i mrn. laUis, Totus 
fungus vulgo pure candidus, at interduin pileus delicate roseo tin- 
ctus, apice margineque exceptis. In iiisce specirainibus lamellai 
eodem colore tinctfe atque fungi pulchritudo vix superari posset. 
I^^ilei striae in speciminibus exsiccatis conspiCMce. Papilla aliquando 
prominentissima, aliquando nulia. 

50. Mycena subcaerulea Peck 25 Rep. p. 75. — Pileo tenuissimo, 9?o 
campanuiato v. convexOj striato, glabro, pallide caeruleo-viridi ; 
siipite tenui, («quali, ro:ieo-albo, subtiliter pruinoso; lamellis an- 
giistis, confertis, antice attenuatis, candidis; sporis subglobosis. 4 a. d. 

Hab. in trunco iV.crineo in montibus Adirondack Amer. bor. — 
Ca3spitosa. 5 r.in. alta; pileu.s 8-lo mm. latus. Discus margine sa- 
turatias coioratus atque pileus cuticula secernibili obtectus. 

51. MyCPua nsinutula Peck 25 Rep. p. 75. — Pileo campanulato vel ^Sl 
convexo, glabro, striatuiato, papillato; stipite curto, tenui, firmo, 
glabro vel particulis 1'arinaceis obsito; iamellis latis, subdistanti- 
bus. breviter dente decurrentibus ; interstitiis venis transversis re- 
ticulatis. 

Nab. ad cortices truncorum dejectorum in silvis. Portville 

Amer. bor. — Gregaria, tota alba, lYo-SV^ cm. longa; pileus 4-8 

mni. latus. 
5-.^ Mycena ciirlcolor B. et C. .Toura. Linn. Soc. X. p. 285. — Pu- 982 

siila. lenera; piieo convexo, pellucido, citrino; stipite glabro lamel- 

lisque paucis decurrentibus, concoloribus. 

Mab. in foliis eraortuis, Cuba Amer. centr. (C. Wright). Gre- 

garia ; pileus 5 mm. latus ; stipes 6 mm. longus, filiformis. 
53. Mycena Silenus B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 524. — Pu- 9H3 

silla; piieo campanulato, striato, rubro, carnoso; stipite brevi, fistu- 

loso, pallidiore; lameliis ventricosis, breviter adnatis. 

ffab. in lignis emortuis, Ceyion Indice (Tuwaitks) et in Au- 

stralia. — Pileus 6 mm. latus, fusco-vinosus, umbone minuto pa- 

pillifonni iiistructus; caro alba; stipes 12 mm. longus, circiter 2 

mm. crassus ; lamellaB intense rubrae. 
51. Mycena Perone B. et l^r. Journ. Linn. Soc. Xi, p. 525. — Pu- Pi=4 

silla, gregaria: pileo conve.^:o, umbonato, pallido; stipite recto, albo ; 

lamellis ventricosis, adnatis. 

Hab. ad terram, Peradenya Ceylon Indi;e (Tiiwaitks). — Pi- 

!eus circiter 4. mpi. b.ius, soidifb? albus; stipes 8 mm. longus, y, 

mrn. crassu.s; lameJia?; leviter adnatae; sporae 5 a. long. 264 Agaricineae, Leucosporse, Mycena. 

55. Mycena hsematera B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 524. — 985 

Sanguinea; piieo campanuiato, urnbone papilliformi ; stipite cur\o 
farcto; lameilis ventricosis, dente adnexis. 

Hab. in iigno emortuo, Ceyion Indiae (Thwaites). — Csespitosa 
obscure sanguinea; pileus circiter 12 mm. latus; stipes 18 mm. 
longus, 1 mm. crassus ; lamell» saepe breviter deourrentes. 
5G. [^ycena pfasia Berk. Dec. n. 275. — Pileo campanulato, fortiter ^g^ 
siilcato, sicco, pallide prasio; stipite elongato, fistuloso, tenui, con- 
coiore, basi iiicrassato, rubro; laraellis paucis, ventricosis, liberis, 
nivei^. 

Kab. ad lerratn pr. Sikkim Ilimalajae (Hook.). — Pileus 18 
mm. latus pallide viridi-griseo variegatus circiter 18 stris palli- 
diorib.us radiatim sulcatus ; stipes 2-4 mm. lougus, vix 1 ram. cras- 
sus, fistulosus. Eximia species nulli europap.arum accedens, 

57. ^ycena discors Berk. Dec. of Fung. n. 368. — Albida; pileo ^g- 
profunde urnbilicato, carnoso, glabro, margine striato; stipite sub- 
cequali, fistuloso; lamellis latiusculis, adnato-decurrentibus postice 
obtusis ; interstitiis venosis. 

Hab. in lignis in pinetis, Sikkim 3400 m. alt. Himalays; (Hook.). 

Sordide alba; pileus 5 cm. latus, raargine subapplanato; stipes 

6 cm. longus, 8 mm. crassus basi tomentosa leviter tumidus ; odor 

debiiis. Proxiraa Omphalke sed stipitis fabrica Mycence adscri- 

ber.da. 

58. Pflycena immaculata Peck 38 Rep. St. Mus. p. 84. — Pileo raera- ggg 
braijaceo, conico vel subhemispha?rico, glabro, rnargine striatulo, 
aibo; stipite gracili, peilucido, albo, glabro, plerum([ue basi villoso 
apiceque leniter incrassato; lamellis latiusculis, distantibus^vel un- 
cinato-decurrentibus, albis ; sporis oblongis vel cylindricis, 7-8, 5 ^ 3. 

Hnb. in terra nuda inter muscos foliaque dejecta in mont. Adi- 
rondack Americte borealis, junio. — Myceyiw lactecc ^vq^xmva., Axi- 
f-^Tl siruclura lameilarum sporisque longioribus, 2-4,5 cm. alta, 
p^letis 5-10 mm. altus latusque; stipes circ. 1 mm. crassus, 
5v). Wycena griseo-rubens Mont. Sj-il. Crypt. n. 348, Guy. n. 267. — ^^^ 
Gregaria; pileo e convexo explanato, membranaceo, papyraceo, ra- 
diato-striato, pellucido; stipite fioccoso, fistuloso, levi, sursum deor- 
sum incrassato, concolori ; lamellis incequalibus,(di-tridym!s) utrin- 
que attennati^ fuscis. 

Hah. m herbidis ad radices graminum in Guyana (Lpprieur, 
CoH. n, 970). ; — Gregaria aut basi subfasciculata ; pileus 6 ad 12 
mm. latus, margine crenulatus, tandem ad stipitem usque fissus ; Agaricineae, LeuCosporae, Mycena. I^S 

stipes fibroso-farctus, 1 ad 2cm. iongus; lamellfe distantes, rnedio 
ventricosce. Ari Marasmmsf Tamen cum nuilo cognito comparanda. 

60. fiiycesia phyiiociada Berk. et C. N. Pac. Exp. n. 16 {claciophyl- 990 
ia). — Pileo hemisphoerico raembranaceo, delicato, striato, albo; sti- 
pite gfacili, rufo; laraeliis angustis, distantibus, ramosis. 

Uab. in lignis emortuis, Hong Kong. — Marasmiwn simulat: 
Mycena ciadophylla L6v. videtur diversa. 

III. RiGiDiPKDES. Stipes firmus, rigidus, sufatenax, exsuccus, basi substrigoso- 
radicatus. Lamellae decolorantes, ex aibo griseiB v. rubentes, demum venis 
vuigo connexte. Pileus non iiygrophanus. Tenaces, persistentes, iuodone, 
normaliter jignatiles et valde ciespitosce, sed occurrunt simal individiia so- 
litaria et terrestria. 

61. ^ycer«a coi[iairer>s Fr. Epicr. p. 105, Hym. Eur, p. 137, icon. 99] 
t. 80, f. 1, Berid. et Br. n. 1212, Alb. et Schwein. p. 163, S. M. 
pag. 253 (nondum visa). Secr. n. 880 nec alia exstat, ad quam 
Pers. Syn. p. 306, A. rigidas Lascli Linn. n. 531, ^4. ceraiopus 
Pers. Myc. Eur. 3, n. 214. — Pileo carnosuio, e campanulato ex- 
panso, obsolete urabonato, velutino-molli, (fuivo-cinnamomeo) ex- 
pailente; stipite corneo, rigidissimo, levi, giabro, nitido, badio, sur- 
sum paliido; iamellis iiberis, distantibus, perlatis, subvenoso-con- 
nexis, albo-luteo-paliescentibus. 

Ilab. m nemoribus frondosis Europ?e et Tasmania3 inter folia, 
sed etiam ad truncos; a Friesio in Kongspai'ken Upsalia} in trunco 
abiegno fasciculata locta. Nobilissima, habitu Marasmii v. c. M. 
alliacei, sed jameiiis M. galericulaitv proxima. Stipes radicatus, 
basi spadiceus, villo albo, heterogeneo quasi, cuin vicinis copulatus, 
11 cm. cifciter longus; piieus adspectu velutinus, prirao levis, dein 
humidus ^striatus expallensque, 3-4 cm. latus; sporae 10-11 s 8. 

62. RSycena raeSjorrhiza Lascii 1. c. n. 539, Fr. Ic. t. 83, f. 4, Hym. f,^^ 
Eur. p. 137. — Pileo submembranaceo, ex acute carapanulato ex- 
panso, sicco, giabro, striato, subfulvo pallenteve; stipite tenaci, 
radicato, levi, floccoso--pruinoso, pallido fulventeque; lamellis sub- 
liberis, leviter distantibus, albo-paiiescentibus, demum venoso- 
connexis. 

Kab. ciixa truncos Alni, Carpini in Europa. — Pileus 8-17 ^^^ 
mm. latus ; stipes 3-6 cm. longus, 1-2 mm. crassus ; spor» sub- 
globosae, muricata3 6-7 fx. d. Proximis tenuior, subnitida; ab affini 
M. lasiosperma Bres. prsecipue recedit, observante Britz., defectu 
odoris farinaeei. 

63. Niycena lasiosperma Bres. F. Trid. p. 33, t, XXXVI! f- I. -- 266 Agaricinea3, Leucosporffi, Mj'cena. 

Caespitosa; pileo membFanaceo, e conico-campanulato expatiso-- 
umbonato, ambitu integro*. demum revuiuto, subviscido, praina 
grisea primo tecto, dein giabrescente,. ad uinbonem stri.ito, e li- 
vido-griseo subalutaceo centro obscuriore, 1-2^2 cni. lato; iameliis 
strictis, subconfertis, ex albo gri.seis, veno3o-conne.N:is, postice sinuato- 
uncinatis; stipite fistuloso sequali, sujrsum, deorsum castaneo, albo- 
pruinato, 3-4 cm. longo 1-2 mm. crasso, basi albo-iiirsato. radi- 
cato aliis stipiiibus c^spitose coalito, carne subconcolori ; odore 
forti farinaceo-rancido; sapore mite; sporis hyalinis. globosis, tu- 
berculoso-aculeatis , 6-7 mm, diani ; basidiis clavatis 25-30 c 5-7 
mm.: cjstidiis fusoideis, basj truiicata, apice appendiculis erectis 
sjepe ramosis praedito, 40-55 -:; 8-14. 

Hab. ad Moros adhuc stantes in pratis juxta Magras post iargas 
pluvias abunde autumno. — Mijcencv leiyigatcv proxima. 

64. Wycena bryophila Yogl. Obs. an. Agar. p. 17, f, III, f. 13, a-f — 994 
Subcsespitosa; pileo mernbranaceo, conico-campanulato, subexpanso, 
obtuso, glabro, striato, centro griseo-fuligineo, disco pallidiore. 
1-2 cm. lato; lamellis subdistantibus approximato-liberis, rarius 
adnatis, albido-griseis; stipite cavo, cylmdrico, sequali, fuligineo- 
atro sursum pallidiore, glabro, basi radicato, 4-5 cm. iongo, i-2 
cm. crasso; carne subconcolori ; odore nuUo; sporis giobo.^i>3. ubt- 
que verruculosis et hinc inde aculeolatis, hyalinis, G-7 y.. diam.; 
basidiis clavatis, 25 :=; 7 ; sterigmatibus acicularibus 3 :;:; I ; cystidiis 
ovato-fusoideis, apice cylindrico-attenuatis, basi longe cuspidato- 
stij)itatis, 55-75 ^ 14. 

Hab. locis muscosis Horti Botanici Patavini, octobri. — Muoencc 
lasiosperjyice Bres. affinis, sed distincta. 

65. Wycena lutea Bres. F. Trid. p. 34, t. XXXVII, f. 2. — Pileo gg^ 
ex obovato campanulato-subexpanso, sicco, striato, succineo-lu- 
teola, centro fuscidulo, dein luteo-fulvescenti, subexpallenti, 6-80 
mm. lato; laraellis adnato-uncinatis, subdistantibus, albis, dein ad 
marginem pilei Juteis; stipite fistuloso, glabro, luteo-ochraceo. ra- 
dicato, basi albo-strigoso, 2-3 cm,; sporis hyalinis, ovatis, subglo- 
bosis, granulosis, 12^:8-9 mm.; basidis clavatis, 25-30-8-10 u.. 

Hab. ad truncos laricinos ^olitaria vere in autumnum in agro 
Tridentino. — Mi/cence lasiospenncc affinis. 

66. Mycena receptibilis Britz. Hym.en. Siidb. IV, p. 248, f. 284. — g^g 
Pileo campanulato, brunneo, margino paliidiore; stipite diapiiano, 
albido-brunneo v. violaceo-brunneo; lamellis remotiusculis, albidis; 
sporis veriucosis. 8-9:^6-7. Agaricinea?, Leticospor^e, Mycena. 267 

Uah. inter Sphagrip., Haspelmoor Bavariae. — Mijc. fceborliizcB 
affinis. 

67. Mycena prollfera Fr. Epicr. 105, Hym. Eur, p 137, r.ooke III. ^'^^' 
t. 225. -- Pileo carnfisuln, campanulato-expanso, sicco. iimbone 
lato obscui-iore, margine demum suicato igilvo v. aintaceo-fusce- 
.^cenfo); stipite tirmo, ri^^ido, giabro, nitido, striatnlo. radicalo; la- 
melli.s adnexis, subdistincti.^, albo-pa!lescentibus. 

Hab. juxta areolas ligneas in Suecia et ijricannia. luodora. de- 
nuim tantuni nauseosa. Stipes pallidus sui-siim Jivescens, basi e 
' fulvello badiu.s; pileus pruno levis, expansus sulcatus v. siccitate 
fissus; sporffi 8-10 ;:; 5-7. — Noster fiingus variis nolis jungere vi- 
detur Sow, t. 169, A. areolarurn Pero. M. E. 3, n. 424 (cui Vaill. 
t. 12, f. 3, 4) etc. Sccr. n. 870, ex quo demum pruinatas (nota 
inconstans), nostro ex omni parte non respondens. 

68. Mycena excisa- Lasch n. 538, Fr. Ic. t. 81, f. 1, Hym. Eur. p. 99^; 
137. Forte Sccr. n. 869. — Pileo campanulato-convexo, disco car- 
nosulo, subumbonato, rnguluBO (.spadiceo, subfusco); stipite tirmo, 
tenaci, radicato, levi, fuscescente; lamellis ventricosis, crassis, di- 
stantibus, venoso-connexis, canis, postice exciso-angustatis, subliberis. 

Hab. ad truncos v. c. Pini cajspitosa in Europa. Ad terram etiam 
Fries legit solitariam, pileo umbone obscuriore rugoso, cetcrura 
niembranaceo, striato, spadiceo; lamellis subdistinctis, glaucis, po- 
stice maxime angustatis, denticulo tamen in stipite uncinatis. — Pi- 
leus 3 cra. circiter latus ; stipes 4 cm. longus, 3-b mm. crassus: 
sporfB elliptico-renifonnes, 7--9 u.. 1. v. 12-13 i; 8 (Britz.). Bul). \. 
518, I, huc spectat, teste Berkelej. 

69. Mycena Fagetorum Fr. Kytn. Eur. p. 138, A. galericulaf.us epi- ^,99 
phylla^ S. M. p. 144 (in Obs.}, Secr. n, 942 — Gj-acilior, tenuior: 
pileo levi, ad medium striato; stipite basi subincurvo, villo foliis 
adglutinato; lamellis postice attenuato-subliberis uncinatisque, in 
collarlum junctis. 

Hab. ad folia Fagi, Cicspitosa aut vulgo simpiex ii) Europa. — 
Adest forraa alia e livido albescen.s lausellis albis, alia fuligiiioa 
lamellis glaucis. 

70. Mycena riigosa Fr. Eplcr. p. 106, Hym. Eui'. p. 138, Cooke 111. ,3^0 
t. 186 B. Berk. et Broome u. 990, Quoi. p. 69, Bult. t. 518, f. 

K. M. — Pileo subcarnosulo, campanulato-expanso, tenaci, sicco. 
rugis elevatJs inaequabih (cinereo, pallescente); stipite firmo, ie- 
naci, levi, giabro. pallido, radice brevi, obliqua, strigosa; lamfiids 
arcualo-adriaJ-is. venuso-connexis, subdistantibu.-i, a!bo-crfi«rets. 2lS8 Agaricinese, Leucosporse, Mycena. 

Hab. ad et juxta truncos arborum frondosarum in Europa et 
Sibiria saepius siinplex, major. Stipes brevis, crassiusculus, rectus, 
demum compressus. — Piieus subobtusus, medio ut sqq. carnosulus, 
quum a rugis totus non obtectus, ad medium striatus. Laraellae 
ventricosa^, integrje v. acie concolore serratse, M. galericulaia 
Krombh. t. 1, f. 31 subsimilis, pube diilert et potissimum Colly- 
him longipedis status, 

71. ^ycena sudora Fr. S. M. 1, p. 156, Epicr. p. 106, Hym. Eur. jooi 
p. 138, Cooke 111. t. 206. — Pileo subraembranaceo, couvexo, um- 
bonato, striato, viscoso; stipite firmo, radicato, levi, sicco, glabriu- 
sculo; Jameliis obtuse et edentuio-adnatis, crassiusculis, subdistan- 
tibus, ex albo subcarneis , 

Hab. ad truncos Fagi, in Europa raro. Vulgo solitaria, major, 
tota alba. Stipes praelongus, radice longa, pra^morsa, glabra (num 
semper?); pileus 2^2 cm. iatus, diapliatius, saspe irregularis, non 
rugosus; lamellai latae, primo distinctae. 

72. ^ycena galericutata Scop. Carn. p. '^b^biAgar), Schaeff. t. 52, Bull. jqq^ 
t. 518, f. C. D.-E. (pileo stipiteque ferrugineo-rubris), Weinm. Ross. 

p. 105, Hoffm. Nom, t. 4, f. 1, Price f. 55, Gohn. et Rab. t. 7, 
f, 8 (forma tenella), Paul. t. 122, f. 7, (f. 8 odore recedit), Hym. 
Eur. p. 138, A. galericuiati plurr, Secr. — Pileo submembrana- 
ceo, e conico-campanulato expanso, ad umbonem striato, sicco, 
giabro (livido-rufescente v. versicolore); stipite rigido, polito, levi, 
giabro, basi fusiformi-radicato ; lameliis adnatis, dente decurren- 
tibus, venoso-connexis, albidis incarnatisque. 

Hab. vuigata ad truncos et maxirae protea, caespitibus plerum- 
que stipatis in Europa, Tasmania et Amer. bor. — Pileus 2*6 cm. 
latus; sporae sphaeroidejfi vel subsphaeroide.^e, hyalinie, irregulares 
9-10=; 4-6; basidia 21-26 s; 7-19; sterigmat. quaterna 4::; 2. Non 
ita tenax et lenta ut M. rtgida. Stipites subadscendentes, basi to- 
mentosi, radicati, colore albido, livido-fuscescente, fulvo, spadi- 
ceo etc. (e succo ligni?) varii. Varr. numerosissin;K*! : pulcherrima v. 
cafopoda stipitibus castaneis, in caudam fusiformem coalitis. Fr. Ic. 
t. 80, f. 2. — *BS. aestiva Pers.: major, solitaria, terrestris, pileo rugo- 
so-3triaio. — Forma subterranea: Buxb.. C. 4, 13, f. 1, Hoffm. Subt. 
t. 3. Forma nana Karst. Symb. IX, p. 41. — *^ycena latifolia 
Peck 23 Rep. p. 82, t. VI, 8-14.; gregaria: pileo convexo, raro 
suburabonato, striatuiato, griseo brunneo; stipite levi, glabro, cavo 
subconcolore, basi albo-villoso; lamellis candidis, latis, uncinatis, 
dente decurrentibus. Sub Pinis, Center Araer. bor. Statura 2^2-1 Agaricinese, Lcncospora?, Mycena. 269 

cin., pilous 8-12 mm. latus, stipes 10 mm. crassus, Species pu- 
silla lamellis candidis latis, inter folia Pini nascens. — *W!yoei!ia 
sparsa Bres. et Schulz. in Hedw. 1885, pag. 133. Ag. (Mycena) 
pseudocltjpeatus Schulz. var. slavonicus B. et S. Verhandl. zool. bot. 
Gesellsch. 1879, p. 499: pileo submembranaceo, mox explanato, 
etiam repando, subumbonato, dilutissime fumoso, in medio obscu- 
riori, fere cinnamomeo, secundum dorsum lameilarum striato, 1,5-3 
cm. et parum ultra lat. nec fragili; lamellis distantibus, leviter 
affixis, mox secedentibus, utrinque rotundatis, 5 mm. latis fusce- 
scente-griseis ; stipite fistuloso, adscendente-curvato, ajquali, 1-2 
mm. et parum ultra crasso, 2-4 cm. 1. rigido, flrmo, albido. demum 
dilute fuscescente; sporis globato-ovatis, 6-7 ^.. longis: odore et 
sapore indistincto. Ad raraenta quercina putresceutia grogatitn, 
mensibus soptembri et octobri in Slavonia. 

73. Mycena arata Berk. Dec n. 268. — Ca?spitosa; pileo e conico can»- ioo3 
panulato sulcato; stipitibus tenuibus, gracilibus, fistulosis; lamellis 
distantibus, carneo-variegatis, subuncinato-adnexis. 

Hab. ad arborura radices inter muscos Snichul (2500-2700 ra. 
alt.) (HooK). — Inodora, admodum delicata; pileus 8-12 mm. latus, 
versus apicem profunde sulcatus, margine brunneus umbrinus albo 
pictus; stipes 5-8 cm. longus, vix 2 mm. crassus, brunneus, roseo 
' pictus, basi strigosus, interdum connatus, interstitiis levigatis. Ha- 
bitus M. muscigentB sed strictius affinis M. galericulatce. 

74. Wiycena nubigena Berk. Dec. n. 267.— Mollis fragilis; pileo coni- ioo4 
co-explanato, sicco, profunde sulcato, stipiteque adscendejjt;?, sub- 
spquali fistuloso albidis; lamellis latis, ventricosis, distantibus, ad- 
oexis candidis. 

Ilab. \n ligno vetusto fabrefacto, Darjeeling (2200 m. alt.) In- 
diae (Hook ). — Odor debilis; raollis atque fragilis; pileus 5 cm. 
latus, griseo-brunneus; stipe;s 5 cm. longus, 6 mm. crassus; la- 
mellae postice rotundat», interstitia levigata. Affinis M. galericu- 
latcB, sed non ita tenax neque ob laraellas latas candidas notanda. 
Stipes inferne glaber. 

75. Mycena polygramma Bull. t. 395 {Agar.) optime, Fr. S. M. I, p. 146 joQrj 
cum syn., Hym. Eur. p. 139, Bern. Ch. La Roch. t. XH, f. 2, Cooke 

1615, f. 

Igh. L'iun. V, t. 7, f. 1. -— Pileo sub- 

membranaceo, conico-campanulato, suburabonato, sicco, striato; 

stipito rigido, teqtaci, toto longitudinaliter sulcato-striato, splon-. III. t. 225, Sowerb. t. 222 Tminus adsequata), Fl. Dan. t. 
1, 1498, A. chloroticns Jungh. L!iun. V, t. 7, f. 1. — Pil 270 Agarieinese, Lencosporoe, Mycena. 

dente, strigoso-radicato; laraellis postice attenuatis (liberis unci- 
natisve), albidis carneisve. 

Hab. ad truncos frequens, siraplex v. caespitosa in Europa, Si- 
biria et Araer. bor. — Pileus 2^2-4 cm. latus; stipes 8 cm. long., 
2 mra. vel ultra crassus; sporse 9-12 :=; 6-8. Golor fuscus, ciuereus, 
flavescens, cajrulescens atque prtecipue in stipite. Variat tota amo^ue 
candida. Tres species ex hoc distinguit Secr. num. 882-8S4. 

76. Mycena inclinata Fr. Epicr. p. 107, llym. Eur. p. 139, Quel. p. 70, ioo6 
Batt. t. 27, A. Hypophyllum &pacliceam Paul. t. 110, f. 2. — 
Pileo submembranaceo, e globoso-cernuo campanuiato, obtuso, sicco, 

ad raedium striato (undique fuscescente), margine primitus denti- 
culato; stipite rigido, tortuoso, sursum interrupte striato, pruinato- 
fibrilloso; laraellis simpliciter adnatis, confertis, distinctis, mollibus, 
albidis, basi griseis. 

Hab. ad truncos in Europa, dense caespitosa. Inter proximas 
raedia sed bene distiucta. Stipes subflexuosus, albidus v. fusce- 
scens, dein fulvescens, minus tenax, quia inter digitos pressus in 
fibras longitudinaliter solvitur, apice primo incurvus, hinc pileus 
junior cernuus, raargine incurvus (sed non involutus), demura ver- 
tice depressus, raro gibbus. Sporae 8 =; 4. 

77. Mycena paraboiica Fr. Epicr. p. 107, Hym. Eur. p. 139, Icon. ioo7 
t. 80, f. 3, Cooke III. t. 224, Berk. Outl. p. 127, Quel. p. 222, A. 
alro-albus Alb. et Schw. p. 191, Secr. n. 922, Sowerb. t. 165 (pileo 
pallido) et .4. galericulatas E. Pers. M. E. ad hanc quoque acce- 
dunt. — Pileo subraembranaceo, ex ovali parabolico, obtuso, di- 
scoideo, expallente, ad raedium striato, raargine integro albicante; 
stipite rigido, levi, glabro, concolore, basi strigoso, tumido, prae- 
morso-radicato; lamellis simpliciter adnatis, adsecndentibus, subdi- 
stioctis, albicantibus. 

Hah. ad truncos in luiropa et Sibiria, prjecipue pineos, au- 
tumno seriore, per hiemera persistens, caespitosa, rara. Basi bar- 
bata. Stipes e ca?ruIeo-nigricante pallens, 5-8 cm. longus, 2 mro. 
crassus; pileus numquani expansus, disco niger, marginera albi- 
cantera versus livido-Cterulescens; sporae 12^6. 

78. Mycena Tintinnabiilum Fr. Epicr. p. 107, Hym. Ear. p. 140, Icon. ^^^^^ 
t, 80, f. 4, Cooke 111. t. 224, A. galerictilatus hiemalis Lasch n. 
538 optime. — Pileo submembranaceo, campanulato-convexo, sub- 
obtuso, levigato, unicolore (vario), udo viscido; stipite rigido, te- 
uaci, levi, glabro, pallido, strigoso-radicato; laraellis dente decur- 
rentibus, confertis, planis, teuuibus, albidis. • Agarioinea;, Leiicospora), Mycena. 271 

ITab. ad truncos Fagi oic, ia Europa et AtVica aiistf. per hie- 
mem, etiam congelata, persistens. — Pileus l-^Yo cm. latus; stipe;> 
21/2-8 em. longus, 2-4 mm. crassus. Tenax, liaud rugosa, colore 
maxime vana, cscrnlescens, gilvo-iusca, albida, plerumque spadicea. 
Lamelte pallescunt, siccitate subincaraata?. 

79. Mycena colligata Rerk. tlook. Journ. 1852, p. 101. — Ospitosa; 1009 
pileo liemispiiaTico, striato, carnosiilo, sicco; siipitibus deorsum to- 
mento colligatis,- laraellis angustis, arcuatis, decurrentibus, veno- 
so-connexi?! albidis. 

linh. in pinetis, Sikkiin (3400 m. alt.) Indiae or. (Hook.). — 
Inodora, fragilis; pileus 2-2Vj cm. latus pallide roseo-griseus ; st»- 
pes 8 cm. longus. ultra j mm. crassus, pileo obscurior. Afti.nis 
M. ni>/riaden:, sed forma diversa lamellis manifeste decurrentibus, 
carne rubescente. 

80. Mycena myriariea Berk. Dec. n. 266. — C;espitosa, pileo e cam- iiuo 
panubito heraisp}i8erico rninute umbonato, glabro, margine striato ; 
stipitibiis pius rainus connatis, gracilibus, fisluloisis; lamelHs latijJ 
planis adnato-subdecurrentibus. 

Hab. ad truncos arborum emortuarum, Darjeeling (2400 m. 
alt.) Indiae (IIook.). — Tnodora, delicati.ssima et fragiiis: pileus 2'/., 
cra, latus, siccu.s, membranaceus centro e,xcepto; stipes 5-8 cra. 
longus, oirciter 2 mm. crassus, basi affixus atque tomentosus, albus 
griseo pictus sicut pileus; lamellEe subdistantes, candid(e. Afiinis 
M. TirUinnabulo. 

81. Mycena levigata Lasch n, IS6, Fr, Hym. Eur. n. 140, ,4. cucul- lon 
laiv,s Fries Obs. II, p. 147 (Persoonio, ut e Myc. Fur. patet. du- 
bia), Secr. n. 953. — Pileo carnosulo , hemispha^rico-expaaso, 
obtuso, udo striatuio, sicco levigato, albo. paiiescente; stipite ri- 
gido, levi, gjabro, lubrico, strigoso-radicato; lamellis dente decur- 
rentibus, confertis, distinctis, postice coUariato-junctis, ex albo 
pallescentibus. 

Hab. copiose in pinetis udis, moatosis ad truncos, aestate ia 
Enropa. — Pileus 1-2 cm. iatus; stipes 11-14 cm. longus, 2 mm, 
crassus; sporj.e ellipsoide«n, circiter 4-6::; 3. Constanter alba, sed 
a /]/. fjafericiilaia ruffosa ceterisque albo-variantibus caute distin- 
guatur iamellis, pileo magis convexo leviore, stipite miaus tenaci, 
udo. lubrico, non viscido, 

82. Mycena macrorrhiza Fr. Fung, Nat. p. 4. — Pileo merabranaoeo. 
cauipariulaio-expanso, sicco, glabro, ina^quabili, brunneo-fusco ; .sti- 
pite fistuloso, procero, stricto, (in siccis spiraliter torto, sulcato, con* 272 Agaricineoa, Leucospora), Mycena. 

colori), radice incrassata fusiformi appendiculato: lamellis subii- 
beris, distautibus ex albo alutaceis ; sporis albis. 

Hab. ad terram capitis Konae Spei. Inter Europaeos CoUyhice 
coUinm forsan proxima. 

83. I^ycena xanthophyHa Berk. Dec. n. 271. — Pileo e campanulato ioi3 
hemisphaerico, carnoso, striato: stipite adscendente fistuloso; lamol- 

lis flavis, demum purpureo-variegatis, latis, rotundatis, liberis. 

Hab. ad radices afborum, Darjeeling (2400 m. alt.) Indiae 
(HooK.). — Inodora, carnosa, tVagilis; pileus ^y^-^ cui, latus, ceu' 
tro roseo variegatus, griseo-umbrinus, interdum margirie luteo; 
stipes 4-6 cm. longus, fere 4 mm. crassus, luteus vel purpureus; 
lamellse primitus pure luteae, potius distantes. 

84. Mycena manipularis Berk, Dec. n. .274. — Valde Ccespitosa, te- 1014 
nera fragilis; pileo campanulato, sicco, striato; stipite gracili; lamel- 

lis flavis, latiusculis, adnatis. 

HG,b. in truncis Sinchul (2500 ra. alt.) HimalayaB (Hoorc). — 
Inodora, fragilissima; pileus 6-12 mm. latus, ex urabrino rubro-gri- 
seus luteoque; stipes 2y2-5 cm. longus, vix: 1 ram. crassus, minute 
fistulosus, basi griseo-toraentosus; lamelias potius latae, ventricosa), 
adnatse; caro rubescens. Evidenter affinitatem cura. M. xantho- 
'phylla praebet. 

85. Wycena russulina Berk. Dec. n. 272. — Pileo tenui, submembra- 1015 
naceo, sicco, russulino, hemisphaerico, margine sulcato; stipite ascen- 
dente, fistuloso, umbrino;.laraellis latiusculis, pallido-flavis, adnatis, 
subuncinatis. 

Hab. \n truncis arborum, Darjeeling (2600 ra. alt.), Indias (IIook.). 
— - Inodora, fragilis; pileus 18-25 mra. latus, interdum obtuse um- 
bonatus, intense rttber; stipes 2^9-6 cm. longus, 2 mm. crassus, 
ajqualis; lamellse distantes. Affiuis M. xanlhophi/llce sed plane di- 
stincta pileo sequali rubro, stipite fusco lamellisque unciuatiS. 

86. Mycena rufata Berk. Dec. n. 273, — Pileo hemisphserico, forti- 10I6 
ter umbonato, viscido, rufo, striatulo; stipite subtiiiter fistulrtso, con- 
colore; lamellis citrinis, adnexis, tactu rufis. 

Hab, in truncis arborum, Darjeeling Indiaj (2400 m. alt ) (Hook.). 
— Inodora, potius firma; pileus 12 mra. latus, glaber, subcarno- 
sus; stipes 2^j2 cm. longus, 2 mm. crassus; lameilae potius angu- 
stse, postice rotundatae, subliber». A M. ritssulina distinguitur pi- 
leo' viscido, firrao lamellisque maculatis, 
f<7. Mycena melanatoma B. et Rp. Journ. Linn. Soc. XI, p. 523. — 1017 AgaricineiiR, Leucosporte, Mycena. 273 

Piieo campanulato-striato stipitequd sojido, parliculis fuscis insper- 
sis; lamellis antice latioribus, postice arcuato-aduexis, 

Hab aiJ terram, Ceylon indiae (Thwaitbs). — Pileus 12 mm. 
latus, griseus,- stipes 4 cm. longus, i mm. crassus; lamellaj cinerese. 

88. Mycena myoderma l^. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 523. — lois 
Pileo campariulato, tenero, subcinereo, piloso; stipite concolori, fi- 
brilloso, fistuloso; lamellis uncinatis, adnatis, pallido-carneis. 

Hab. ad terram, Peradenya Ceyion Indiae (Thwaites). — Pileus 
18 mm. latus, pilis brevibus vestitus; stipes 4 cm. longus, stria- 
tus; lamellae 2 cm. latae, adscendentes. Affinis Mycence cofmrenii. 1019 

89. Mycena ieptopila iVI. ^yW. Crypt. n. 350, Guy. n. 274. — Pileo 
roembranaceo, teouissimo, pellucido, primo campanulato demuni e.K.- 
planato, striato in sicco fuscescente; stipite elato, glabro, fistuloso, 
basi radicato; lamellis tridymis, angustis, distantibus, subtriangu- 
laribus, albis, acie coioratis. 

Hab. in horto hospitii nautici Cayennae (Leprieur). — Pileus 
5 cm. iat. ; stipes 12-14 cm. long., 3 mra, cr. M. macrorrhizce 
affinis.. 

90. Wycena cymE^alifdra Mont, Syll. Crypt. n. 354. — Pileo mem- 1020 
branacoo convexo explanaio, ample umbonato, margine undoso, pa- 
lente, striatulo, ex aibo griseo, sicco fuscoscente; stipite longissimo 
fistuloso, fragili, basi decumbente, fusiformi-incrassato, longe radi- 
cato, fibrilloso; lamellis didymis, linearibus, angustissimis utrinque 
attenuatis, haud affixis, albis. 

Ifab. ad terram inter folia, octobri, Coiumbus Amer. fo^der. 
(SuLL-.vANT, Icon. n. 291). — Cum cymbalis musicie railitaris quoad 
formam pilei comparanda. Pileus l^/o-Z^/.^ cm. latirs, umbone 6-8 
ifiw. lat. Stipes cum parte ejus radiciformi 15 crn. longus, 2 mm. 
crassus. 

91. Mycena hemileuca Berk. et C. N. Pac. exp. n. 17. — Pileo ex 1021 
conico-campanulato expanso, umbrino; stipite stricto lamellisque 
adnexis, distantibus, albis. 

Hab. \n lignis putrescentibus, ins. Bonin. 

92. Mycena rhodoconls I^erk. et C. N. Pac. exp. n. 15..—- Alba; jq,^ 
pileo leviter depresso, tenuissimo, viscoso; stipite sursum incrass,ato, 
basi dilatato; lamellis latiusculis, distantibus, adnatis, roseo-pulve- 
rulentis. 

Hab. in lignis putrescentibus in insula Bonin. 

93. Mycena leucoconis Berk. et C. N. Pac. exp. n. 14. — Pileo um- ^^^ 
brino, leviter depresso, viscoso; stipite robustiore, deorsum incras- 

18 274 Ag'aricinea?, Leucosporsc, Mycena. 

sato, rnedio tenniore, albo; lamellis latiusculis, distantibus, adnatis 

albis denium secedentibus, albo-pulverulentis. 

Hab. in lignis insulas Bonin. — A Mycena rhodoconi B. et C. 

distincta. 
94. Mycena chaetodes Berk. et C. N. Pac. exp. n. IS. — Pileo he- 1^24 

mispha^rico, ex albo griseo striato ; stipite elongato, basi pilis lon- 

gis strigoso; lamellis paucis, subangustis, adnexis. 

Hab. inter folia sul) arboribus, Hong Kong Asi» orient. 
05. Mycena trachycephala Miill. et Kalch. in Grevillea VIII, p. 151, i025 

t. 142, f. 1 (Agar.). — Fascicularis ; piieo pisi magnitudine, sub- 

globoso deraumve campanulato, papillato, rugoso striato, umbrino; 

stipitibus filiformibus 2,5-5 cra. basi coalitis ibidemque villosis, ce- 

terum glabris, pilao dilutioribus; lamellis adscendentibus, subdi- 

stantibus, simplicibus, angustis, helvolis. 

Hab. ad truncos, Mount Macedon Australiac (Muller). — Ha- 

bitus M. cohcerenlis sed minor et tenacella, 

96. Mycena limbata Lascli in Bot. Zeit. 1849, p. 293. — Pileo pal- 1026 
lescente-fusco, margine discolore, cseruleo, purpureo-pallescente; 
stipite sa^pissime caudato-radicato, floccoso, inferne caeruleo vel 
virescente, villoso-tomentoso; lamellis discolori-fimbriatis, 

Hab. in raniis acubusque Pini silvestris in Germania. 

97. Mycena atro-purpurea Mont. Cent. vn, p. 24. — Solitaria; pi- 1^-' 
leo carnoso, conico-hemisphserico, obscure coccineo, margine strio- 
lato, nudo, glabro; stipite requali, solido, concolori; lamellis didy- 
mis, liberis, ventricosis, pallidis. 

Hab. terrestris locis uliginosis provinciae fluminensis et Minas- 
Geraes (Wkddrll). 

98. Mycena submurina Mont. Cent. VII, p. 25. — Terrestris, solita- 1028 
ria, cinerescens; pileo carnosulo-merabranaceo, convexo, centro de- 
presso, suburabonato, radiato-striato, margine denticulato ; stipite 
cavo, levi, a?quali; lamellis tridymis, distantibus, longioribus, late 
adnatis, minoribus convexis, venoso-connexis, e griseo pallescentibus. 

Hab. in silvis humidis provincia? Goyaz in Brasilia (Weddell). 

99. Mycena Pileum-turcicum Mont. Cent. VII, p. 26. — Solitaria, i'"'?o 
ochraceo-fuscescens; pileo carnosulo biformi, nunc (rarius) cam- 
panulato, margine subreflexo, nunc disco planiusculo Qvlindraceo, 
margine demisso recto, ceatro tum umbonulato, margino radiatim 
sulcato-striato; stipite incurvo, solido, sequali, in pileuni dilatato; 
lamellis tridymis ex adnato decurrentibus albicantibus, antice at- 
tenuato-linearibus. Agnricincie, Loiico.<porse, Mycenu. 275 

Jlab. ad trunco.s huiuidos iii .silvis brasilioii.sibus proviiifiir: 
Matto-Grosso. Quoad foraiam .singularis (Weddell). 

100. Mycena citriceps Mont. Cent. VII, p. 21. — Gregaria; pileo e JO^o 
convexo explanato, carnosulo, 1-4 cm. lato, citrino, margine undu- 
lato-striato; stipite rigido, a?quali, fistuloso, superne concolori, infer- 

ne atro-rufo; lamellis tridyiiiis, convexis, rotundato-adnexis, flavis. 
Hab. in silvis umbrosis, nunc ad terram nunc ad truncos pu- 
tridos, Serra da Estrella Drasilia3 (Weddell). 

101. Mycena depressa Lev. Champ. Mus. p, 114. — Minor, grega- 1031 
ria, pileo membranaceo, depresso, sulcato, tomentosulo, fnsco; laniol- 

lis latis, adnatis, postice rotundatis, concoloribus; stiplte curvato 
cjlindrico, nudo, pallido, basi crassiuscule albo, tomentoso. 
Hab. ad rnmos deciduos Tjikoya in Java (Zollinger). 

102. Wycena radicatella Peck. 31 flep. St. Mus. p. 32. — Pileo te- \m 
nui, campanulato, glabro, obtaso vel subumbonato, albido, ndo mar- 
gine striato; stipite firmo, glabro, tenui, albldo, profunde radica- 

to; .lamellis ascendentibus, angustis, confertis, candidis; sporis sub- 
iglobosis, rugulosis, 8-10 y.. longis. 

Hab. ad terram muscosam in silvis, Griffins, Delaware Coun- 
ty Amer. bor. — Statura 4-5 cm. ada^quans ; pileus 8-12 mm. la- 
tus. Recognilu facilis ob longam stipitis partem radicularem ter- 
ram intrantem, niore Col. radicaice. 

103. Wycena psammicola B. et P.r. Ann. N. H. n. 1518. — Piloo 10,3.^ 
subheniisphiTorico, particulis minutis adsperso, margine striato; 
stipite' brevi, solido, radicato, iuferne umbrino, superne albo, toto 
alliido pulverulento ; lamellis segmentoideis, breviter adnatis, po- 
stico siauatis; odore forti, sed haud nitroso. 

Hob. h\ solo sabuloso inter muscos, Addington Pjritannia;, — Pi- 
leus G mai. latus; stipes II mm. longus, circiter 1 mm. crassus, 
firmus; pileus brunneus versus margiaem magis nallescens. Parva 
sed bene di^tincta species. 

iV. l''RA.(iiLiPEDKS. Stipes fragilis, siccus, exsuccus, basi {ibrillosus, vix ra^li- 

eatis, non vero dilatatus vel iusitilius. Fileus hy^rophanus. Lanielluj decolo- 

rantes, demum venis siil)connexse. — rcnuiore.s, Iragiles, sa;pe niolles, viil.ro 

olidie, normaliter simpiices et terre.stre.s, pauca3 (graveolentes) lignatiles et 

eaaspitosse. 

101. Mycena atro-aiba iJolt. t. 137 U^ar.), Fr. S. M. 1, p. 141, Hym. ^^.,^ 
Eur. p. 140, Secr. n. 921, Pers. M. E. 3, n. 420 excl. ,S. A. rhizogenus 
Ib. n. 425 (piieo minoro). — Firmula; piieo carnosulo, ol^tuse c.ini- 
panulaio, levi, glabro, opaco (fusco), circa marginem albicanlem ^lf) Agaricino^, Leucosporse, Mycena. 

.striaiulo; stipite stricto, nitido, bicolore, radice bulboso-tumida 
hirta; lamellis attenuato-subliberis, ventricosis, albis. 

Had. ad terram in Europa. — Stipes 5-8 cm. longus. Simplex, 
stipite apice obscuriore. — Var. mlnor, stipite apice pruinato, non 
constans est: Ag. atro-cceymleus Desm. 

105. Mycena atro-alboides Peck 27 Rep. p. 93. — Pileo campanu- 10.35 
lato, obtuso vel subumbonato, margine striato, primitus nigrescen- 
l-i-brunneo, subtililer pruinoso, demum margine cineresconte; sti- 
pite Jongo, glabro, a^quali, pileo concolore, basi vilioso; lamellis 
confertis. angustis, adscendentibus, uncinatis, dente decurrentibus, 
albis vel cinereis; sporis una tantum extremitate apiculatis, elli- 
psoideis, 8 [>.. long. 

Hab. locis humidis inter muscos in silvis. — Statura 8-10 cm. 
adaequans; pileus 10-15 cm. latus, stipes 1-2 mm. crassus. Prima 
«tate stipes apice obscurior. Lamella? haud liber?R atque stipes haud 
basi incrassatus ut in M. airo-aWa. Exstat varietas tenuior, in 
qua umbo siccitate albescit. 

106. Wycena dissHiens Fr. Epicr. p. 108, Hym. Eur. p. 141, Icon. i036 
t. 81, f. 2, Berk. Outl. p. 125, Qu^I. p. 305. A, pseudoclypeatus 
Bolt. t. 154. .1. metahis Secr. n. 938, Mich. Gen. t. 79, f. 5, Paul. 

t. 122; f. 8. — Fragilissima; pileo submembranaceo, oonico-campa- 
nulato, obtu^o, ad medium lineato-plicato; stipifce' attenuato, sub- 
iiicurvo, striatulo, cinereo-obscuro, basi strigoso; lamellis rotun- 
datis, secedente-Iiberis, latis, mollibu-j, albidis, basi griseis. 

Hab. ad truncos et terram inter quisquilias, exeunte aestate, 
subcaespitosa, in Europa. Oiida, sed non nitrosa. Stipes 5 cm. lon 
gus, 2-4 cm. crassus, compressus, in lacinias elastice revolutas dis- 
siliens. Sporce 8-10::; 5-7; basidia 32-42 ^ 5-7; sterigmata quater- 
ija3s2; cystidia 70-79:^7-10 (Voglino). — Pileus cinereo-fuscus, 
uiargine demum sursum reflexo pallidiore, reticulo et in umbrosis 
rore albido obductus. 

107. Mycena atro-cyanea Batsch f. 87 {Agai\) [pusio infans], Fr. S. 1037 
M. I, p. 147, Hym. Eur. p. 141, Cook,e 111. t 236 b. — Fragilis, 
inodora; pileo membranaceo, campanulato-convexo, sulcato, pruina 
alba detersili tecto, umbone difFormi obtuso; stipite stricto, filifor- 

mi, glabro, atro-cyaneo, basi bulbillosa; lamellis attenuato-aduexis, 
lanceolatis, distantibus, albidis. 

Hab. ad terram, supra acus Pini etc. in Europa et Tasmania, 
raro. — Stipes 2-5 cm. longus; pileus 6-11 mm. latus, unicolor, Agaricineae, Leucosporse, Mycena. 277 

e fusco griseo-coBrulescens; lamellEe postice collariato-junctse ; spo- 
rse 8-9 u. long. 

108. Mycena hsBmatochroa Mont. Syll. Crypt. n. 347, Guy. n. 272. — iDse 
Gregaria, terrestris, sanguinea; pileo ex ovoideo coriico-campanu- 
lato, obtuse urabonato, carnoso-meinbranaceo, margine tenuissime 
striato; stipite fistuloso, levi, superue attenuato, concolori; lamellis 
confertis, albidis, angustis, lanceolatis, haud decurrentibus, ina-^qua- 
libus. 

Hab. Jn Guyana ad terram (Leprieur). — Pileus in statu ve- 
geto sanguineus, exsiccatus atro-spadiceus ; stipes 2 cm. longus, 
sesquimillira. crassus, levis ; lamella^ albidae, confertissimge. M. alro- 
cyancam Batsch forma refert, a qua notis allatis certe differt. 

109. Mycena puiiata Berk. et Cooke in Grevillea et III. t. 237. — Pi- 1039 
leo raembranaceo, campanulato, obtuse umbonato, atro-bnJiineo, di- 

sco nigrescente ad medium sulcato-striato^- stipite fistuloso, elon- 
gato, deorsum incrassato, concolore, basi albido floccoso, subinde 
radiculoso; lamellis subconfertis, adnexis, albis; odore debili nitroso. 
Rab. ad terram inter folia putria Chingford et Norfolk Rri- 
tannia?. Stipes 7 cm. longus, 2 mm. cr. ; pileus 2 cm. latus, initlo 
atro-purpureus, interdum leniter glauco-pruinosus; sporss ellipticae, 
leves. Affints M. atro-cyancce et M. Icpioccphalc^. 

110. Mycena paupercula Berk. Outl. p. 125, Fr. Hym. Eur. p. Hl, lo^o 
Cooke 111. t. 233. — Graveolens, ochraceo-alba; pileo submembra- 
naceo, e eonvexo hemisphaerico, minute innato-fibrilloso; stipite 
radicante, levi, basi villoso; lamellis subliberis, albis. 

Hab. in latere inferiore ramulorum dejectorura in Europa. — 
Pilcus 2 mm. latus; stipes 12-25 mm. longus, 1 mm. crassus. Mi- 
nuta, odore farina) recentis nec alcalino sequentium. 

111. Wycena leptocephaia Pers. lc. et descr. t. 14, f. 4, Fries Obs. ,„j^ 
J, p. 31, Hym. Eur. p. 141, Cooke 111. t. 187, Secr. n. 898. — 
Fragilis, graveolens; pileo submembranaceo, campanulato-expanso, 
repando, umbonato, sulcato, pruinoso, opaco; stipite jequali. stria- 
tulo, opaco, sicco; lamellis eniarginatis, albo-cinereis. 

Hab. ad truncos et terram in Europa raro. — Cinerea, soli- 
taria, odore nitroso. Recentiores observationes docuere speciem bene 
distinctam. SporaD 0-8 a. I. ellipsoideae. 

112. Mycena alcalina Fr. S. M. I, p. 142, lcon. t. 81, f. 3, PIyih. mz 
Eur. p. 141, Weinm. Ross. p. 103, Wirtgen in FI. 1835, p. 313, 

A. ^uip/iureitf; Scop., Schaeff. t. 31, .32 hanc potius, quam similcm 
A. epiplerygium sistunt, — Rigido-fragilis, graveol-ens; pileo sub- 278 Agaricineae, Leucosporse, Mycena. 

membranaceo, cainpanulato, obtuso, nudo, udo profunde striato, 
.sicco nitido; stipite glabro, sublubrico, uitido, basi villoso; lamei- 
lis adnati.-, subdistantibus, albo-glaucescentibus. 

Ilab. ad truncos (subcaespitosa), folia etc. [non vere terrestris], 
in Kuroua et Carol. inf. Amer. bor. — Pileus 2-5 cm. latus; sti- 
pe.s 8 cm. longus, 2-4 mm. crassus; sporde sphaeroideo-ellipsoidese 
8-10^.5-7. Olor fortis, nitrosus. Nec pileus pellicula secernibili 
viiscosa tectus, nec stipes vere viscosus. Statura et colore omni- 
:nodo variat. Stipes luteus, cinereus etc. ; lamella^ crassiuscula^, 
subvenoso-connexse, ssepe obscure cinerese, acie-dilutiores, flavido- 
glaucescentes etc. 

113. Mycena bicrenata Berk. Dec. n. 20). — Pileo conico obtusiu- ^o-i.^ 
sculo carnoso, margine demum recurvo bicrenato ; stipite deorsuni 
subincrassato, curvo, flstuloso ; lamellis ventricosis, distantibus sub- 
liberis, carneo-variegatis. 

Ilab. in ligiiis cariosis, Jillapahar Indiac orient. (Hook.). — Ino- 
dora, fragilis delicate roseo-alba, sed pilei apex et lamella^ obscu- 
riores. Pileus 2% d^- latus, glaber, siccus secundum lamellarum 
directionem tissus; stipes 4 cm. longus. circiter 2 mm. crassus, 
adscendens, basi brunneus. .\fjinis M. alcalincv sed inodora. Ex- 
siccata nigrescit. 

114. Mycena ammoniaca Fries Obs. II, p. 155 [A. alGalmiis ■/), Uym. 1044 
Eur. p. 142, Cooke 111. t. 238 a., Berk. et V>i\ u. 1214. — Gra- 
veolens; pileo membranaceo, conico-expanso, unibonato, nudo, di- 
.scoideo, opaco, circa marginem pallidiorem strinto; stipite firmulo, 
levi, glabro, sicco, radicante lamellisque adnatis, linearibus, disti.n- 
ctis albidis. 

Hab. ad terram ipsam, in agrorum versuris etc. in Europa et 
S:))iria, simplex. Habitu ab alcalina utique difTert, sed odor idem. 
Piieus normaliter fuscus vel nigricans, sed variat cinereus ; stipes 
non lutescens, firmior, strictus, crasse tiiiformis, circiter G cm. 
longus, 1 mm. crassus ; spora3 10-13 ^'4-6. 

115. Mycena permixta Britz. Hyporrh. App. p. 147, fig. 105. — Fi- 1045 
leo obtuso conico-campauulato, brunneo, tenui-carnoso, 2 cm. lato, 

ob lamellas transparentes striato, nitidulo; lamellis subadnatis, al- 
bido-brunueis, subdistantibus; stipite fragilissimo 8 cm. alto, 3 mm, 
cr., diaphano; sporis 10-13 :; 5-8. 

Hab. inter Sphagna, Haspelmoor Bavariae. — M. ainmoniaccB 
valde afllnis. 
IIH. Mycena metata Fr. S. M. F p. 144, Hym. Vaw. p. 142, Weinm. h^^q AgaricinecTS, Leucosporie, Mycena. '270 

Ross. p. 107, Paul. t. 99, f, 8 (forma incarnalo-livida), Buxb. C. 4, 
t. 15, f. 3, Dern. Cli. Rocli. t. XIII, f. ], Cooke lil. t. 238 h. A. 
iener Scop., A. levigahts Pers. Alb. et Sclnv. etc. — MoUis, olida,- 
pileo submembranaceo, obtuso, striato, livgrophaao, sicco levi, 
opaco, albicante; stipite firmo, lovi, glabro, ba^i fibi-illoso; lamel- 
lis adnatis, tenuibus, distinctis, linearibus, albidis. 

Hab. inter muscos in pinetis Europce copiose. — Pileus l'/^ 
cni. latus; stipes 6 cm. et ultra longus; spor£e 8-10=; 4-6. Odore 
obsolete alcalino; pileo sicco sub lente atomato-subsericeo stipito- 
que flavescente mollibus, potius quam fragilibus, colore pallide c.i- 
nereo (flavicante, incarnato etc.) albicante rao.\ distincta. 

117. Mycena ri^jdula Karst. Hattsv. I, p. 110. — Pileo submembra- ^^^'^ 
naceo, e convexo expanso, primo subumbonato, ad medium striato, 
glabro, rigidulo, diiute fuligineo-ciaereo vel fuscescente pallente, 
jove sicco expallente, albicante et nitidulo, 1,5-2,5 cm. lato; sti* 
pite fistuloso, a^quali, dein subundulato medioque couipresso, gla- 
bro, levissimo, albu vel candido, basi subradicante leviter tonien- 
loso, 4-7 cm. longo, apice 2-3, raedio circiter 4 mm. crasso; la- 
mellis adnatis, deuticulo decurrente, subdistantibus, demum saspe 
costatis vel ramosis vel venoso-connexis, albo-cinereis, acie pi- 
losella insequali, circiter 3 mm. latis ; sporis sphaeroideis, 6-9 
mm. diain. 

Hab. supra terram subnudam et inter ramonta lignea in Mu- 
stiala Fennise. — Odor obsoletus, farinae recentis vel sub:ib:aU- 
nus. Pileus interdum longitudinaliter rimose fissus. 

118. Mycena plicosa Fr. S. M. 1, pag. 145, Icon. i. 81. f. 4, Hym. io.is 
Eur. p. 142, Cooke III. t. 285 b., A. oligophyUw< Lasch n. 542 
optime convenit, Secr. n. 930. — Fragilis; pileo rnembranaceo, 
campanuiato-expanso, plicato-sulcato, sicco opaco, umboiie carno- 
sulo iato obtuso ; stipite polito, levi, glabro lamellisque adnatis, 
distantibus, crassis, venoso-connexis, griseis. 

Hab. ad terram humosam i»i Europa. — lor humosus vel 
nullus. Stipes strictus, aiqualis, subbi'evis, griseo-fuscescens; pileus 
Si.epe fissus; sporff; 10 y.. longce. 

119. Mycena peitata Fr. Hym. Eur. p. 142. A. ambuslas Secr. n. i'^-'^ 
927. — Pileo firmulo, e convexo plano, obtuso, ad medium dense 
striatulo, disco carnosulo, orbicuiari, levi, plano; stipiie levi, gla- 
bro, deorsum villoso; lamellis dente decurrentibus, confertis, ven- 
tricosis, griseis, acie dilutioribus. 

Hab. inter muscos in campis sterilibus v, c. Smolandia^, GeA^- 280 Agaricinea?, Leucosporae, Mycena. 

maniee et Britannise. — Subfasciculata; stipes subfragilis, live- 
sceris. Pileus 2 cm. latus, humidus nigro-fascus, siccando pelta 
centralis subdepressa pallens et pars striata elevata nigrescens. 
Inodora, valde distincta. 

120. Mycena aetites Fr. Epicr. p. 110, Hym. Eur. p. 143, Icon. t. 81, 1050 
f. 5 (forma rufescens). Cooke 111. t. 188. A. umbelliferus Schaeff. 

t. 309, A. mM.scorum Schura. Saell. n. 1704, Secr. n. 9.25, 924 excl. 
syn., nec differt Pers. M. E. 3, n. 438 nisi stipite firTnulo. — Fra- 
^ilis ; piJfto membranaceo, campanulato-convexo, glabro, sulcato, 
hygrophano, umboae lato obtuso prorainente; stipite inaequali, sub- 
compresso, glabro, nitido; lamellis UDcinatis, subarcuatis, tenuibus, 
venoso-connexis, albidis. , 

Hab. inter muscos passim catervata in Europa. — Odor ama- 

' ricans obsoletusve; stipes 6 cm., albidus, inferne fuscescens; pi- 

leus variat fuscescens, expallens, margine demum nigrescens; la- 

mellae lineares subdistantes, primitus postice cohferentes, ad latera 

subgrisege; spor^ 10:^6. 

121. Mycena stannea Fr. Epicr. p. 111, Hym. Eur. p. 143, Icon. i05i 
t. 82, f. 2, Cooke III. t. 188, Quel. p. 223, Vaill. Par. p. 70, n. 1. 

A. griseus Pers. M. E. 3, n. 439. — Firma; pileo membranaceo, 
campanulato-expanso, glabro, obsolete striato, hygrophano, sicco 
levi, sericeo-splendente ; stipite glabro, levi, nitido, pallescente, de- 
mum compresso; lamellis denticulo decurrente adnatis, venoso-con- 
nexis, griseo-albis. 

Hab. in graminosis silvarura Europa^, rarior. Inodora. Stipes 
C-8 cra. longus, 2 ram. crassus; piieus ^y^-^^^V^ ^'^- '''•tus, tantum 
pellucide striatulus et ex apice stipitis obsolete umbor.atus, griseus, 
siccus stanneus; lamellae vix conferta^; spoi-cT? 8-10^4. 

122. Mycena nigricans Bres. F. Trid. pag. 33, t. XXXVI. — Pileo 1052 
membranaceo, conico-campanulato, subexpanso, obtuso, glabro, hy- 
grophano, striato, atro-caeruleo, ambitu demum castaneo, sic- 

co nigricanii I-iy^ ^™- l^^to; lamellis distantibus, adnato-uncinatis 
ciner-eo-fuscis, acie albida ; stipite fistuloso, glabro, badio-Iivido, 
nigricans, basi radice albo-hirsuta prasJitos, 5-8 cm. iongos, 1-2 
mm.. cra&so ; carne fuscidula, prorsus inodora; sporis hyalinis, ova- 
tis, granulosis, 8-10^^5-6 mm.; basidiis clavatis 25-30-8 mra. 

Hab. m coryletis. in agro Tridentino aestate. — Mycenm stan- 
neco afdnis. 

123. Mycena vitrea Fr. S. M. I, p. 146, Hyra, Eur. p. 143, Icon. 1053 
t. 82, f. 1, Cooke III. t. 160, Prerk. et Br. n. III 1, Secr. n. 923. Agaricinefle, Leucosporae, Mycena. 281 

— Fragilissima; pileo membranaceo, campanulato, undique lineato- 
strlato, umbooe discove carnosulo nullo; stipite gracili, i^triatulo, 
splendente, basi fibrilloso; laraellis adnatis, distinctis, linearibus, 
albidis. 

Hab, locis humidis pinetorum Europae et Africas austr. — Pi- 
leus livido-fuscus, margine nudo; stipes 6-11 cm. longus, 1 mm. 
crassus; sporae 6-8=; 3-4. Hae tres species longe insigniores. quam 
e colore consiraili crederes. 

124. Mycena tenuis Fr. Hym. Eur. p. 143, Cooke 111. t. 160, Bolt. WoA 
t. 37, A. procerus Ejusd. p. 37 accurate. — Fragilissima; pileo 
membranaceo, campaQulato-convexo, obtuso, lineato-striato, raar- 
gine crenato-firabriato-appendiculato ; stipite membranaceo, pellu- 
cido, strioto; lamellis adnatis, distantibus, distinctis, tenuibus, aquo- 

sis, albidis. 

Hab. in duraetis urabrosis humidis Europae; e montibus Gott- 
sundensibus (.\rrhenius). — Tota aquosa, delicata, titubans. Sti- 
pes 8 cm. et ultra longus, sed 2 mm. crassus, tantura o cuticula 
constans [quo ab omnibus differt], ut pileus hyalino-albus, basi lu- 
tescens ; spor.ie 4 ^ ^Vg- 

125. Mycena quisquiliaris Berk. Lond. Journ. I, p. 448, t. XIV. — Pi- jq-^ 
leo plano-depresso, striato, crenulato; stipite gracili, glaberrimo; 
lamellis postice rotundatis subadnatis, interstitiis reticulatis. 

Hab. in ramis, foliis etc. New Ireland, ins. Marquesas Poly- 
nesiie (R. B. Hinds). — Umbrino-brunnea; pileus 3-6 mm. latus; 
stipes 6-25 rara. longus, vix 1 mra. crassus. Affinis videtur M. 
metaice. — /3. pileo latiore, stipite curto: in raniulis in Nova 
Guinea. 

126. Mycena incommiscibilis Berk. Dec. n. 369. — Pileo conico, sub- 
carnoso, levi; carne fuliginea; stipite elongato deorsum incrassato ; 
lamellis ventricosis, postice attenuatis, adnatis pallido-tlavis. 

Hab. in pinetis Sikkira (3400 m. alt.) Indiae orient. (Hook.). — 
Sicca, inodora, fragilis ; pileus circiter 18 mm. latus, ochraceus, 
paucis striis notatus; stipes 10 cra. longus, 3 mm. crassus basi Pi- 
broso-radicatus, subcandidus; lamella) luteo-umbrinae. Cum M. ma- 
tata eidem sectioni pertinens. 

127. Mytena Broomelana Berk. Dec. n. 265, Hook. Ic. t. 869 A. 1057 
— Tenera; pileo campanulato umbonato plicato, hic illic lineis trans- 
v«rsis reticulato; stipite torto, fibroso, fistuloso; laraellis angustis 
liberis. 

Hab. in iignis efuortuis, Darjeeling Indiae (Hook.). — Inodora, 105G 232 Agaricinese, Leucosporae, Mycena. 

fragilis, tenera; pileus 8 cm. latus rubescenti-brunneus roseo tin- 
ctus profunde sulcato-plicatus, interstitiis interduni trausverse re- 
ticulatis; stipes 13 crn. longus, 8 rnm. crassus, brunneo-roseus, 
basi strigosus atque liic stratis concentricis contextus ; lamellas 
interdum furcata3 anastomosantes. Reticulationes haud contegunt 
toturn pileum. Sine dubio species distinctissima. 

128. Mycena dentosa Berlv. Dec. n. 370. — Pileo sicco, campanula- ^o^s 
to, umbonato, pulveruiento sericellove, margine striato, laciniato, 
dentato; stipite elongato, deorsum incrassato; lamellis latis, adna- 

tis, incannatis, acie caadida undulata. 

Hab. in pinetis, Sikkim (3400 m. alt.) Indiae orient. (FIook.). — 
Sicca, fragilis, odore debili ; pileus 18 mm. latus, griseo-viridis; sti- 
pes 8-11 cm. longus, vix 2 mm. crassus, sordide albus, basi to- 
raentosus; lamellae late aIbo-margiriata3. Inter Fragilipede^ et Fi- 
lipedec media. 

129. Mycena iocephala B. et C. Ann. Nat. Hist. Dec. 1853. — Oli- 1039 
da; pileo e convexo carnoso-membranaceo, sulcato, violacoo; stipi- 

te pallido farinaceo, basi villoso; lamellis distantibus, adnatis, an- 
gustis, undulatis, pileo pallidioribus venoso-connexis. 

Hab. inter folia putrescentia in paludibus siccis Carolinae inf. 
Amer. bor. (Cuiixis). — Odor fortis atque maleficus; pileus lV'4-4 
cm. latus, siccus; stipes 4-5 cm. longus, 2-4 mm. crassus, basi 
villosa incrassatus; sporae albse. Distinctissima atque pulcherrima 
species. 

130. Mycena palustris Peck 23 Rep. p. 82, t. 5, f. 6-11. — Pileo 106O 
convexo, demum expanso, umbonato, striatulato, griseo brunneo; 
stipite tenui, glabro, cavo, sequali vel leviter sursum attenuato, 
basi villoso; laraellis haud uncinatis, latiusculis, subventricosis, 
subliberis, sordide albis. 

Hab. supra Sphagaum in paludibus Cranberry, Saadlake Amer. 
bor. — Statura 8-10 cm.; pileus 1-2 cm. latus. Umbo parvus atque 
subacutus. Pileus per exsiccationem in albido-griseum vergit atque 
crebris tlbrilli?; albidis notatus apparet. 

131. Mycena praelonga Peck 23 Rep. p. 81. — Gregaria; pileo pri- lofii 
mum subcyiindrico, demum acute conico ad campanulatum ver- 
gente, striato, uigro-brunneo, plumbeo tincto ; stipife lougissimo, 
firmo, glabrc, cavo, pileo pallidiore, vulgo rubro tincto, basi vii- 
loso; lamellis angustis, candidis, uucinatis atque leviter dente de- 
currentibus. 

Hab. supi-a Sphagnum in paludosis, Sandlake Araer. bor. — Agaricineae, Leucospor?e, Mycena. 283 

Altitudine 13-18 cm. metieiis; pileus 8-16 mm. latus. Exsiccatione 
pilous pallescit atque strioe evanescunt. 

132. Mycena? fuscella Lascli Flora 1855, p. 2G6, Bot. Zeit. 1855, 1002 
p. 282. — Pileo subcaruoso, couvexo, plano, levi, glabro, udo, hy- 
grophano, ex.pailente, fusco; stipite longiusculo, subtenui, farcto, 
glabro, colore pilei, superne subiuorassato; lamellis acute dentatis, 
confertis, latiusculis, tenuibus, albis, pallescentibus ; sporls albis, 
ovoideis. 

Tlab. pr. Driesen in Germania. 

133. Mycena calorrhiza Bres. Fung. Trid. p. 9, t. V, f. 1. - Pileo 1003 
membranaceo, conico :?campanuIaio, obtuso, sicco, striato, albido, 
vertice sublivido, margine fusco crenulato, 1-2 cm. lato ; lamel- 

lis subconfertis, adscendenti-adnatis, uncinatis, albis, sub lente acie 
fimbriata; stipite fistuloso, livido, griseo-pruinato, subcompresso, 
basi fusiformi-radicato, radice obliqua, cyanea, apice striato, 3-4 
cm. longo, 1-1-/2 nim. crasso intus concolore; odore et sapore nul- 
]is; sporis elongatis, ellipticis 7-12;; 4, uniguttulatis, Iiyalinis. 
Hab. in silvis coniferis ad terram, Val di Sole (Trento) sestate. 

V. FiLiPEDES. Stipes filiformis, 2 mm. vix requans (haud superans), flaccidus, 
subtena.x, radicans, siccus, exsuccus, vulgo ratione pilei longissiraus. La- 
mellffi decolorantes, acie subdilutiores, distinctte. — GfaciJIimte, strictae, 
terrestres, muscigenie, inodorae, simpHces (nec CEespitos»), pileo fusce- 
scente subpaliescentc, non hygrophano, rarius aurantio. 

A Rigidipedibus pioxiniis difterunt vegetatione, statura, stipite flaccid^, tu- 
bulo angustissimo, larnellis vix venoso-connexis. Sed stipes filiformis inter 
reliquos etiam occurrit. quare ad ceteras notas attendetur ; etiani Fragili- 
pediuni gracilentae adsunt formae. 

134. Mycena filipes Bull. t. 320, Fr. S. M. I, p. 142 cum syn. Weinm. 1064 
p. 104, Secr. n. 939, Berk. OutL p. 126, Hoff"ra. Nom. t. 6, f. 1, 

A. pilosus Bat^^-ch f. 2, Alb. et Schw. etc. Vaill. Par. pag. 65, 
n. 33. — Pileo membranaceo, obtuse campanulato, expanso, striato ; 
stipite filiformi, fiaccido, subfragili, glabro, basi pilo.sa radicato; 
lamellis liberis, lanceolatis, confertis, albis. 

Hab. ui nemorosis frequens, in Europa, America fosder. et in 
insula Ceylon India?. — Pileus 12 mrn. latus, stipes 6-S cm. lon- 
gus. Ceteris fragilior. Pileus fusco- vel livido-griseus, raro albus ; 
lamella^ attingentes tantum, deraum basi pro more grisea?. 

135. Mycena clnerelia Karst. Hattsv. I, p. 113. — Rileo niembrana- 1005 
ceo, campanulato, rarius demum expanso, toto striato, cinorescente 

vel cinereo-pallido, 1-2 cm. lalo, circiter 1 cm. alto; stipite fiii- 284 Agaricineae, Leucospora?, Mycena. 

formi, subfragili, nudo, basi arrhizo, fibrilloso, hyalino- vel cine- 
reo-albo, 5-10 cni. longo, vix 2 inm. crasso; laraellis late adnato- 
decurrentibus, arcuatis, distantibus, cinerescente-albidis. 

Hab. inter muscos, ut plurimum supra folia Pini silvestris in 
pinetis silv.ne Syrjoas sat raro in Fennia. — Solitaria vel grega- 
ria. Odor farina^ recentis gravissiraus. Pileus subinde subumbona- 
tus aut vertice obtuse conoideus et carnosus, siccus rugis elevatis 
inaequabilis. Lamella? vix venoso-connexae, sed ad latera costatae. 

136. Mycena puberula Berk. Doc. n. 371. — Pileo late campanulato, ^^^^ 
obtuso, griseo, sericello; stipite gracili, deorsum incrassato ; larael- 

lis latiusculis, postice rotundatis, subliberis. 

Hab. in pinetis, Sikkim (3400 ra. alt.) Indiae (Hook.). — Sicca, 
fragilis, odore debili; pileus 18 mm. latus, obtusus vel umbonatus, 
griseo-viridis; stipes 6-8 mm. longus, vix 2 mm. crassus, inferne 
incrassatus atque brunneus, basi tomentosus; lamellae subsequales, 
delicate rosex. Affinis M. filipedi. 

137. Mycena amicta Fr. S. M. I, p. 141, Icon. t. 82, f. 3, Hym. Eur. io67 
p. 144, Cooke III. t. 286. Buxb. Cent. IV, t. 31, f. 2 (valde ru- 
dis). — Pileo membranaceo, conico-campanulato, ad medium striato, 
sicco, glabro; stipite tiliformi, aequali, tenaci, villoso-pulverulento, 
radice torta glabra ; lamellis liberis, confertis-, linearibus, griseis, 
acie pallentibus. 

Hab. inter muscos camporum et silvarum Europae. — Nobiiis 
pileo virente, c«sio, livido, interdum pruinato: sporjE 8 :::; 4 ; basi- 
dia 17-18 ^ 7 ; sterigmata bina 5-7 := 3. — Var., incongruens Britz. : 
pileo pallide flavo, subnitido, raargine striato; lamellis albidis ; spo- 
ris 10 w 4. In Bavaria ad Pinos. 

138. Mycena plumbea Fr, Hyra. Eur. .p. 144. — Pileo membranaceo, 106S 
e convexo applanato, obtuso, sulcato, pruina albida consperso, ci- 
nereo-plumbeo ; stipite elongato, pulverulento, einerescente, apice 
hyaiino, basi strigoso; lamellis adnatis, horizontalibus, pileo con- 
coloribus. 

Hab. in pratis muscosis Upsalia^ in Suecia (Post). — Stipes 
8-11 cm. longus, sequalis, fragilis; pileus 6-17 mm. latus, admo- 
dum tenuis, passira caerulescens. 

139. MycsHa ianthina Fr. S'. M. I, p. 147. Hyra. Eur. p. 145. — Pi» io69 
leo membranaceo, conico, undique striato, lilacino; stipite filiformi, 
attenuato, flaccido, glabro, striatulo; lamellis attenuato-adnexis, 
antifee latioribus, confertis, albido-griseis. 

Hab. in silvis sphagnosis Kuropae, raro. — Nobilis, cum C. Agaricineas, Leucospor;^, Mycena. 2><5 

pura et laccaia olim juncta, pileo toto tnembranaceo, seniper co- 
nico, 12 mm. alto, vix lato, violaceo-rubello. Stipes liauJ tenax, 
obscurior, fusco-lilacinus, 5 cm. longus. 

140. Mycena urania Fr. S. M. I, p. 144, Hym. Eur. p. 115. Weinm. if^70 
Rbss. p, 106, Secr. n. 915 (lamellis crassis;), Quel. p. 224, Ilall. 
Helv. n. 2350, Buxb. C. 4, t. 8, f. 2 (rudis). — Pileo raeinbrana- 
ceo, campanulato, couvexo, striatulo, sicco caeruieo expallente; sti- 
plte filiformi, tenaci, liaccido, levi, glabro, basi subarrhizo, floccu- 
loso; lamellis uncinato-adnatis, tenuibus, albis. 

Hab, inter folia, Jungermannias etc. Europae. — Pileus 6-9 
iftm. latus. Junior obscure violacea, dein expallens, fuscescens, 

141. Wiycena debiiis Fr. Epicr. pag. 112, Icon. 82, f. 4, Hjm, Eur. io7i 
p. 145, Cooke 111. t. 189, BuU. t. 518, f. P. A. capillarhY\. Dan. 

t. 1670, f. \, A. saccharinus Sommerf, Lapp. p. 256, Pers. Mjc. 
Eur. 3, n. 415, 46(), Secr. n. 949, 937 (varr.). — Tenella; pileo 
raembranaceo, campanulato-convexo, obtuso, striato, sicco levi- 
gato, ruguloso, fuscescente, opaeo; stipite filiformi-capillari, laxo, 
flaccido, basi arrhizo, flbrilloso; lamellis late adnatis, distinctis, 
albidis. 

Hab. inter rauscos camporum, in Europa, Sibiria, Amer. bor., 

Africa austr. et Australia jove sereno intra horam marcescens; 

. diutius persistens in nemoribus roridis inter folia. — Statura pror- 

sus M. sanguinolenia. Color ex albido, incarnato, livido etc. fu- 

sce.scens. Umbo, si adest, obtusus, Sporae 9-10^:6-7. 

142. Wycena vitilis Fr. Epicr, p. 113, Hjm, Eur, p, 145, Cooke 111. 1072 
^t, 189, Berk. Outl. p. 126, Price f. 9, Kickx p. 154, Bull. t. 518, 

f. 0. A. tenuis Sowerb. t. 385, f, 5, A. sienopodius Pers. M. E. 
3, n. 427, A. pilosus Pers. e plurr. sententia; ipse vero ad A. ga- 
lopodem ducit, suadente FI, Dan. t, 1615, f. 2, A. galericulatus 
tenuis Decand. — Pileo membranaceo, e conico expanso, papillato, 
udo profunde striato, expallente; stipite fiiiformi, livido, s.tricto, 
flexili, glabro, exsucco, nitido, radicato; lameilis attenuato-adna- 
tis, subdistantibus, albido-griseis. 

Hab. locis humidis Europse inter folia frequens et persistens. 
— Stipes gracillimus, 8-16 cm. longus; pileus 6-9 mm. latus, ni- 
tidulus, fusco-Iividus, albido-griseus etc, papilla carnosula ssepe 
evanida, siccus levigatus; lamelhie adscendentes, distinctse, denti- 
culo obsoleto, acie albicantes, etiara in var. pileo fusco-nigricante, 
lamellis atro-cinoreis; sporae 10-12^4-5. 

143. Mycena amsegetes Secr. n. 943, Fr. H/m, Eur. p. 146. — Pi- i073 2SCi Agaricineae, LGUcosporre, Mycena. 

leo conico-campanulato, undique striato, uinbone obsoleto; stipito 
brevi, crassiore (4 cm. 2 ram. fere crasso),- lamellis ut in prsece- 
dente postice discretis, edentulis nec venoso-connexis. 

Hab. in pratis, ad viarum et agrorum margines, in Europa. — 
Inodora, vegeta non fragilis, stricta. His notis tantum recedit Secr. 
n. 043, quag potius M. dissilientis forma. 

144. Mycena canescens Weinm. Ross. p. IIG, Fr. Hym. Eur. p. 146. 1074 

— Pileo membranaceo, ex hemisphaerico planiusculo, subumbili- 
cato; stipite filiformi, subtenaci, cinereo-fuligineo, basi fibrilloso; 
lamellis adnatis, confertis, albo-cinerescentibus. 

Hab. ad folia dejecta, in Europa. — Stipes 2^2-4 cm. longus ; 
pileus 6-25 mm. latus, albo-canescens. 

145. Mycena collariata Fr. Obs. II, p. 164, Icon. t. 82, f. 5, Hyra. 1075 
Eur, p. 146, Cooke III. p. 189, A. tenuis Secr. n. 940, A. gri- 
seus Batsch f. 80 [vexatissimus ille, omnibus affinibas simul prae- 
sentibus comparatis, huc ob lamellas in icone albas, tenues etc.]. 

— Pileo membranaceo, campanulato-convexo, subumbonato, striato, 
expallente, glabro; stipite filiformi, tenaci, glabro, nitido; larael- 
lis collariato-adnatis, tenuibus, confertis, distinctis, albidis v. obso- 
lete incarnatis. 

Hab. in grarainosis silvarum, in Europa et Araer. bor. — Sti- 
pes 2^2 cm. longus, 2 mm. fere crassus, sub lente striatulus; pi- 
leus 12 mm. vel ultra latus, typice fuscus, sed vulgo griseo-al- 
bicans, disco modo fuscescens ; eo expanso, lamellje subdistantes; 
sporse 8-10=; 4-6. 

146. Mycena cimmeria Fr. S. M. I, p. 150, Hym. Eur. p. 146. — me 
Pileo submembranaceo, convexo, striatulo, sicco; stipite filiformi, 
levi, glabro, flaccido, basi fibriiloso-radicato; laraellis adnexis, ven- 
tricosis, croceis, acie albicaiitibiis. 

Hab. in fagetis Scanine raro. — Stipes 8 cm. longus, 1 mm. 
crassus ; pileus flavo-fuscus, 8 mm. latus. Habitus M. crocatcu. 

147. IV?ycena cladophylia Leveill. Ann. Sc. Nat. 1811, p. 232, t. 7, 1077 
f. 1, Fr. Hym. Eur. p. 1 16. — Pileo merabranaceo, campanulato- 
convexo, undulato, glabro, ciaereo-albicante, niiido; stipite fistu- 
loso, nudo, albo, ba^si fuscescente; lamellis adnatis, ramosis, aiia- 
stomosantibus. 

Hab. ad terram graminosam prope Parisios in Gallia. — Ex 
icone stipes arrhizus, 5 cm. usque longus; pileus vix 2' 2 cm. latus. 
143. Mycena epiphloea Fr, Hym. Eur. p. 146. — Pileo ruen)branaceo, 1078 
persistenter acute conico, papillato, undique striato, glabro, al- Agnricinose, I.eucospora>, Mycona. 287 

bido, apice fuscescente; stipite subsetaceo, glabro, cliapliiuio, pal- 
lido; lamellis liberis, ventricosis, distantibus, albis. 

Hab. ad truricos miiscosos Salicuin Atnerinarum, in Enropa — 
Stipes 2'/^ ^'"1- longus ve! parum ultra, basi obscurior; pileus 4-G 
inm. altior, quam latior. Statura fere M. Aciculcv. Forsau A. phlO' 
jophilus Fr. Monogr. I, p. 223. 

149. Mycena supina Fi-. S. M. I, p. 142, Hym. Eur. p. 147, Lasch 1079 
in Linn. Hoffm. Nom. t. 6, f. 3, FI. Dan. t. 1551, f. 2. — Pileo 
membranaceo, campanulato-convexo, striato, obtuso; stipite brevi, 
incurvo, tenaci, glabro iaraellisque subliberis, ventricosis albis. 

Hab. locis similibus ad Fagos etc. in Europa. — Habitus pror- 
sus M. epiphlcecv, Vix 2^,'^ cm. alta; pileo 4 mm. lato, non flacce- 
scente. 

150. Mycena speirea Fr. S. M. I, p. 15l>, Icon. t. 78, f. 2, Hjm. loso 
Eup. p. 147, Cooke III. t. 190, Berk. Outl. p. 126, Secr. n. 94G 
optime. Pers. M. E. 3, n. 447 et A. spibrym n. 444 (junior). — 
Pileo memhranaceo, e conico-convexo plano, impolito, striato, di- 

sco obscuriore demum depresso; stipite filiformi, tenaci, nitido, fi- 
brilloso-radicato; lamellis planis, dein decurrontibus, distantibus, 
candidis. 

Bab. dense disseminata supra truncos rauscosos Quercus, in Eu- 
ropa et Australia. — Stipes 5 cm. longus, 1 mm. crassus, basi pi- 
losus, apice lamellis concolor, in pileum ampliatus ut OmpJialio^ 
II. Pileus 4-6 mm. latus, opacus, fusco-cinereus, interdum fibril- 
losus v. pruinatus. 

151. Mycena latebricola Karst. Hattsw. I, p. 117. — Pileo mem- \m 
branaceo, e campanulato-convexo plano-convexo, demum disco de- 
presso, striato, glabro, livido-pallente, sicco fuscescente ; stipite fili- 
formi, tenaci, glabro, pallido, radice fibrillosa v. strigosa; lamel- 

lis adnato-decurrentibus, distantibus, albidis. 

Hab. supra corticem Pini putrescentem nec non ad ligna mu- 
cida unico' loco udo umbroso in Mustiala sero autumno. — PIu- 
rimis notis congruit cum C. ^peirea, sed pileo hand vel vix um- 
bonato coloreque distincta ; pileus 4-5 mm. latus ; stipes 1,5-6 cm. 
longus, 1 mm. vix crassus; lamellse circiter 30, alterne breviores. 

152. Mycena euspeirea B. et C. .Tourn. Linn. Soc. X, p. 283, — Pi- ,,-,«g 
leo e convexo plano, tenui, pallide fusco, striato; stipite concoloro, 
basi strigoso, glabro, sursura dilatato; lamellis distantibus, decur- 
rentibus, latis, albis 

Hab. ad truncos in silvis Cuba^ Amer. centr. (C. Wright). — 288 Agarieiiieie, Leucosporao, Myeena. 

Irregularis v. caespitosa. Pileus 2V2 cm. latus, siipes 3 cm. lon- 
gus. Affinis M. spirece. 

153. Mycena teneila Fr. Epicr. pag. 111, (excl. syii. Schum.), Hym. 1083 
Eur. p. 147, Cooke III. t. 190, A. carneifolius Secr. n. 951, Rayi 
Syn. t. i, f. 2. — Caespitosa,- pileo membranaceo, campanuiato- 
convexo, obtuso, peUucido, margine striatuio; stipite capillari, gla- 
bro, molii, basi villoso ; lamellis uncinatis, tenuissimis, confertis, 

ex albo incarnatis, 

Kah. ad truncos vetustos, in Europa. — Omnino alba v. livido- 
incariiata. Pileus tenerrimus, P/^ cm. latus. 

154. Mycena Acicula Schaeff. t. 222 {Agar.), Fr. Icon. t. 85, f. 3, Hym. io«4 
Eur. p. 147, Cooke lil. t. 190, Berk. Outl. p. 127, A. Scopolii Lasch 

n. 510, A. siipularis var. Weinm. Ross. p. 120. — Z?. junior, lamel- 
lis albis, Lasch 1. c. A. coccineas Scop. Carn. p. 436, A. Ciaous 
Bolt. t. 39, B. Secr. n. 914 (a vera et Omph. Fibula distinctus), A. 
Fibula ft. Schura. n. 1813. — Subtilis; pileo membranaceo, cam- 
panulato-convexo, glabro, rniniato-aurantio, margine striato; sti- 
pite radicato, setaceo, tenaci, nitido laraellisque rotundato-adnexis, 
ventricosis, distantibus, acie albicantibus, luteis. 

Hab. inter ramenta, folia, in fagetis Europae et Amer. bor. — 
Stipes 4-6 cm. iongus, apice subpruinosus; pileus 2-4 mm. latus, 
primitus subumbonatus; lamella? subovatEe, fere iiberce; sporae 8- 
10 --2-4. 

155. iycena Bresadolae Schulz. in Hedw. 1885, pag. 133. Aff. (My- 1035 
cena) viticola Schulz. Verhandl. zool. bot. Gasellsch. 1877, p. 105. 

— Gregaria et subcaespitosa, alba nec hygrophana; pileo e cam- 
panulato explanato, umbonato, margine lacerato, nec striato sed 
lamellis translucentibus, glabro 9-17 rara. lato, excepto umbone, 
applanato, n^embranaceo; lamellis liberis, antice rotundato-subven- 
tricosi-s, postice attenuato-acuminatis, subdistantibus, usque 2 ram. 
latis ; stipite filiformi (nonnuliis basi in c^espitulos connatis), sub- 
tiliter fistulosc, plerumque e basi curvata adscendente evanescente- 
flocculoso, 1*25-4 cm. long. et 0,5-1 mm. cr,; sporia eliipsoideis, 6 ^. 
longis, 

Hab. ad truncos putrescentes Vitis, mensibus Septembri et Octo- 
bri post pluvias in Slavonia. — Odor et sapor nuilus. 

156. Mycena puicherrlma Peclv XXIII Rep. p. 83. — Gregaria; pi- me> 
 leo subcampanulato vel convexo, raro umbonato, striatulo, fusco 

luteo, disco parum obscuriore; stipite tenui, cavo, concolore, basi AgaricineeB, Leucosporio, Mycena, 2B0 

albo-viiloso; lainoUis latis, subveiitricosis, adiiexis, niiuiinc unci- 
natis, kitoscentibus. 

Hah. sub Pinis, Centor Anior. bor. — • Statura 2}f^-\ cm. ad- 
f«quaris; pileus G-10 inin. tatus, M. Actcukv proxima .sod in hao 
pileus minor, coecinous. 

157. Mycena flavo-miniata Hork. Dec. n. 372. — Pileo e campanu- i<^87 
lato subhoinisphairico, pulcherriine niiniato, subpulverulento; stipito 
filiformi, longissimo, flexuoso, luteo; lainellis vontricosis adnexis, 
alutaceis. 

Jfab. in piaetis ad ramos, Sikkim (3400 m. alt.) Indiio orieut. 
(HooK.). — Pileus 12 mm. latus, minime umbonatus, siccus, sa^po 
apice lutoiis, caro intenso rubra,- stipes 13 cm. longus, basi tomou- 
tosus. Stricte affiiiis M. Aciculcv sed major. 

158. Mycena crinalis Berk. Dec. n. 24, Lond. Journ. 1845, p. 44. — loss 
Tenerrima; pileo hemisphtvrico membranaceo, striato albo, stipite 
capillari, lutescenti-fusco, farinaceo; lamellis paucis, arcuatis, de* 
currentibus. 

llab. in li<jno putrescenti, S^vvan River Australiae (Drummono). 
— Gregaria; pileus 1-2 mm. latus, stipes 2mm. longus; lainellu; 
8-10. Species distinctissima ad Filipedes referenda. 

159. Mycena vexans Peck 38 Rep. St. Mus. p. 85. — Pileo mem- loso 
branaceo, conico subcarapanulato vel coavexo, distianter striato, ni- 
gro-brunneo, quandoque subpruinoso; stipite gracili, tenaci, cavo, 
glabro; pileo concolori, sa'pe basi floccoso-vilioso; lamellis subdi- 
stantibus, adscendentibus, adnatis vel uncinato-adnatis, leniter ve- 
noso-connexis, primo albis, demum griseis vel furaosis, rnargine 
pallidioribus; sporis subellipticis 7,5-8, 5s5-6, 5. 

llah. in terra in silvaticis in Mont. Adirondack Americnc bo- 
realis, junio. — A Mi/cena Urania sat distincta. Sparsa vel gre- 
garia, non CTespitosa 5-6,5 cm. alta; pileus 1-1,5 cm. latus altus- 
que; stipes vix 2,5 mm. crassus. 

160. Mycena tuberigena Berk Austr. P^ungi p. 156, n. 8. -- Tenella, loyo 
all)a; pileo convexo, glabro, striato; stipite capillari, gracili o sclo- 
rotio elongato pallide nigrescento oriundo; lamellis breviter adnatis. 

Hab. in Wangaratta et Victoria Australia). — Pileus 2 mm. 
latus, stipes 4 cm. longus. 

161. Mycena Hellscus B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI. p. 5^5. — lo^i 
Pileo hemisphaerico, sulcato, plumbeo stipiteque capillari albo prui- 
nosis; lamellis paucis, crassis, adnatis. 

Hab. in ramis eraortuis, Ceylon Indiae (Thwaites) et in M. 

19 ;290 Agaricineae, I.eLU'o.sporie, Mycetiii. 

Boschborg Africae austr. — Pileiis 2 mm. latus, stipes 2'/2 cm. lonj^us. 

«_« . ri:^^..ir, O ^i- TJ„ i T : 0-_ VT rrrkc 

- 1092 162. Mycena paediscula B. et Kr. .Journ. Linn. Soc. XI, p. 525. 
Candida, minima; pileo subgloboso sulcato; stipite capillari ; lainel- 
lis adnatis. 

Hab. ia lignis emortuis, Peradenya Ceylon Indiae (Thwaitks). 
Pileus 1 mm. latus, stipes 2 mm. longus. 

163. Mycena mirata Peck 26 Report. p. 55. — Pileo tenui, campa- io93 
nulato, umbiiicato, glabro, striato cinereo; stipite longo, tiliformi, 
glabro, albido, radicato, basi villoso; lamellis confertis, angustis, 
leviter uncinatis, albidis. 

Hab. inler fV.lia dejecta, Cent-er, Albany county Amer, bor. 
— Statura 5 cm. adsequans,- pileus 8-10 mm. latus atque altus. 
Facile dignoscitur pileo umbilicato hujusque striis usque ad um- 
bilicum productis. 

164. Mycena cognata Bagl. Cens. F. Lig. p. 243. — Exigua, tota 1094 
alba; pileo membranaceo, umbonato. e campanulato convexo-plano, 
subtiliter striato, floccoso, floccis secedentibus, tenuissimis, gluti- 
nosis ; stipite filiformi, basi bulbosula, ex hyphis intricatis nume- 
rosissimis assurgente ; lamellis adnexio, ventricosis, simplicibus, non-- 
nuUis furcatis. 

Hab. in terra detritica in liorto botanico Genova Ital. bor. 

165. Mycena aiphitophora Berk. Chail. Exp. n. 40. — Minuta, tota 10^5 
aleuriata nivea; pileo conico-campanulato; stipite fjiiformi; la- 
mellis angustis adscendentibus. 

Hab. ad ramulos, Devonshire Marsh Bermuda^. — Vix 2 mm. 
altu; stipes 12-25 mm. longus, [^arliculis farinosis albis ?eque ac 
pikus obductus. Delicatissima. 
160. Mycena nivei Quel. et Schulz. in Hedw. 1885, p. 133. Aff. (My- ^q^q 
cena) tUaphanm Q. et S. Verhandl. zool. bot. Gesellsch. 1878, 
p. 428. — Tota alba, diapiiana; pileo acuto-conico, pius minusvo 
cernuo. extra apicem membranaceo, margine striato. 1-1,5 cm. 
lato, 7-12 mm. alto; lamellis haud confertis, liberis, postice veutri- 
cosis, fere emaiginatis, antice cuspidatis, 2-5 mm. latis; stipite 
utrinque curvato, ubiqne 1-1,5 mm. crasso, 4,5-5 longo, glabro, 
basi fibrilloso, farcto, jove pluvio .succuloso; sporis globoso-elli- 
psoideis, 4-6 j/. longis: sapore et odore nullis. 

Hab. ad radices mu-s'.osas Cdrpini Retuli tempore valde plu- 
vioso, mense Septembn Oc^cferi gregarie-. in Slavonia. AgariciiiecP, Leucosporas, Mycena. 291 

JV. [.ACTiPEDES- Lamellie et f>tipes radicatus, siccus, fracti Jactescentes. 

167. Mycena haematopoda P«^rs. Obs. 2, p. 56 (Agar.), Fr. Syii. p. 'M9, v.iT/ 
S. M. f, p. 149, lcon. t. 83, 1'. I, Hym. Eur. p. 148, Cooke 111. t. 162, 
Weinm. Ross. p. lll, Sonimerf. Lapp. p. 255, Berk. et Br. ii. 991. 

— Caespitosa ; pileo carnosulo, campanulato, obtuso, levi, margine 
deiiticulato,: stipito rigido, albo-pulverulento, succo atro-sanguiiioo 
scatente; lamellis adnatis, unicoloribus, albidis. 

Hab. ad truncos Fagi, Abietis etc, copiose in Europa boreali 
et Amer. bor. — Pileus 1-2^2 cm. latus; stipes 3-6 cm. longus; 
sporae sphaeroideo-ellipsoidecie, 10::; 6-7. Firma, ex. albo rubescens, 
Mire ha>c aliseque nobilissinricT species apud Secr. desunt. Datt. t. 27 
N. faciem refert, sed alieiia. — Var. iimbiilcata Mout. Syll. Crvpt. 
n. 355: piloo membranaceo campanulato, margine striato oxpanso, 
centro eximie uinbilicato rubido; stipite cartilagineo corticato, san- 
guineo albo-pulverulento, e fibroso-farcto cavo, apico pallescente; 
lamellis tridymis craSsis, angustis, utrinque attenuatis, attingentibus, 
albis siccitate pallidis; sporis gioboso-ovoideis, liyalinis. .\d corti- 
ces, Colombus Araer. fo^ider. (Sitllivant). 

168. Wycena rubiaetincta Berk. Dec. n. 270. — Inodora, tota plus loo? 
minus rubro-tincta; pileo e conico anguste campanulato umbili- 
calo. sicco, plicato; stipite fistuloso; lamellis subventricosis, liberis. 

Hab. in truncis arborum, Darjeeling India^ (2300 m. alt.) (Hook.). 

— Sicca, subcarnosa, fragilis, subccespitosa; pileus 12 mui. lalus, 
18 nun. altus; stipes 6 cm. longus, 2 mm. crassus; latuelhT', ascen- 
dentes, utroque fine attenuataj. Aliquantulum refert M. ha^ma- 
iopodam. 

169. Mycena cruenta Fr. S. M. 1. c, Icon. t. 83, f. 2, Hyin. F.ur. im 
p. 148, Cooke l!l. t. 162, Weinm. Ross. I. c, Sowerb. t. 385, f. 2. 

3 (milky stipes)? — Pileo submembrancaceo, conico-campanulalo, 
striato, margine integerrimo; stipite stricto, glabro, basi villoso- 
radicato, succum obscure rubrum stillante; lamellis adnatis, nui- 
coloribus, albidis, 

}{ab. u\ pinetis locis humidis ad terram, in Europa, — Pilpus 
6-9 mm. latus atque altus; stipes 6-!^ cm. longus ; sporae ovoideae 
vel subsph.froideae, 6-9 = 5-7. Solitaria, non flaccida; pileo fusco- 
rubente. 

170. Mycena sanyuinolenta Alb. et Schw. p. 196 {Agar.), Fr. Icon t. 83, ,jy^ 
1. 3, Hym. Eur. p. 148, Cooke 111. t. 103, Berk. Outl. p. 127, Gonn. 

et Rab, t, 7, f, 10, Buli. t. 518. f. P. dextra. - Pileo Uiombra- 292 Agaricineae, Leucosporae, Mycena. 

naceo, caropanuhito-convexo, striato; stipite debili, Haccido, gla 
bro, succurn dilute rubellum stillaiite; lamellis adfixis, rubellis, 
atro-purpureo-marginatis. 

Hab. inter fulia et muscos udos, in Europa. — Pileus 4-11 
mm. latus; stipes 6-11 cm. longus; sporie sphairoideo-ellipsoidese, 
irregulares 8-9 s 6-7. Tota tenuis, marcesceus, pallide rubelia, fu- 
scescens. 

171. Mycena crocata Schrad. Spicil. pag. 127 {Agar,) Fr. S. M. I, noi 
p. 148, Hym. Eur. p. 148, Fl. Dan. t. 1550, f. 1, 2024, f. 1 (melior), 
Knapp. Jourii. Bot. t. 7, Cooke ]\\. t. 163. — Pileo submembra- 
uaceo, campanulato, substriato; stipite procero, attenuato, villoso- 
radicato lacteque (semper) copioso sanguineo-croceis; lamellis at- 
tenuato-adnexis, antice ventricosis, albis. 

Hab. inter folia humida Fagi in Europa copiose. — Nobilis- 
sima, absolute inodora, sparsa, semper valde lactescens; pileo oli- 
vaceo, cinereo, candido, 1-2^2 cm. lato; stipite 8-14 cm. longo, 
2-3 mm. crasso, — Var. Vogesiana Quel. Enchir. p. 40: lactea, 
sulphureo maculata; lacte sulphureo-croceo. In Vogesis. 

172. Mycena cheiidonia Fr. Epicr. p. 115, Hym. Eur. p. 148, Cooke iio£ 
111. t. 207 a. A. pumihis .Sowerb, t. 385, f. 4. — Pileo membra- 
naceo, campanulato-convexo, obtuso, leviusculo; stipite levi, gla- 
bro. radicato. compresso luteo-lactescente; lamellis adnatis, aibi- 
dis, lutescentibus. 

Hab. ad truncos Fagi, in Europa raro, — Subcespitosa; pileo 
luteo, 1-3 cm. lato, disco luteo-incarnato; stipite 4-6 cm. longo, 
2-3 mm. crasso; odore subalcalino, Forte M. alcalincB affinis. 

173. Mycena gaiopoda Pers. Fr. S. M. 1. c, cum syn. Hym. Eur. 1103 
p. 149, Gooke III. t. 207, FI. Dan. t. 1550, f. 2, Bork. Outl, t. 6, 

f. 2, Gonn. et Rab, t, 7, f, 9, Batt. t. 28, Q, Rajus jam vidit. — 
Pileo membranaceo,. campanulato, subumbonato, striato; stipite 
gracili, fibriiloso-radicato, iacte albo referto; lamellis attenuato- 
adnexis, glaucescentibus, 

Hab. ad terram muscosam humidara ubique in Europa et .Amer. 
bor. — Pileus 1-3 cm, latus; stipes 6-8 cm. lougus, 2-3 mm. cras- 
sus; sporae 10=^4-5. Sparsa, tenera; pileo stipiteque (saepe prui- 
nato) nigricantibus, cinereis etc, iramo albis, papilla fuscescente. 
Ag. Hoffmanni Pers. (Hoffm, Nom, t. .3, f. 2) in memoriam mox 
revocaos. Marcescens exsucca, qualem verum suum A, pilosuTn 
Syn. testatur Pers, M. E. Talis Fl, Dan. t. 1615, f. 2. 

174. Mycena ieuco^aia Cooke in Grevillea XII, pag. 41, 111. Hym. uo* Agaricineie, Leucosporic, Mycena. 293 

t. G53. — Caespitosa ; pileo rnembranaceo, campanulato, umbonato, 
medio sulcato, purpureo-brunneo, margine paliidiori, demum um- 
bone nigrescente, albo-lactescente ; stipite gracili, inferne crassiu- 
sculo, fistuloso; pileo concolori, basi albo tomentoso; lamellis ad- 
natis, dente pruinato, decurrente, distantiusculis, venis connexis, 
cinereis. 

Hab. in truncis putrescentibus in horto Kew Britannije, octo- 
bri. — Mycenw pui/atcn B. et Cooke similis at diversai sectionis 
et potius Mycena; galopodfc atlinis. Pileus 1 cm. circ. latus et al- 
tus, 2,5 cm. hand superans; stipes 7-8 cm. altus. 

175. Kfycena succosa Peck 25 Rep. p. 74 (sub CoWjhia). — Pileo 1105 
firmo a cartilagineo in carnosum variante, campanulato vel con- 
vexo, miaute tomentoso, cinereo vel brunneo-griseo, margine e.>c- 
cedente a'tque incurvo; stipite firmo, aequali vel sursura leviter at- 
tenuato, ssppe incurvo, minute tomentoso, meduUa alba farcto ; la- 
raellis leviter adscendentibus, tenuibus, confertis, emarginatis atque 
leviter dente decurrentibus, antice attenuatis, albidis; sporis sub- 
globosis, minutis 4 p.. diatu ; carne humore aquoso vol seroso sa- 
tura, fracia a purpureo ad iiigrum variante. 

Kab. in lignis emarci"dis in silvis, Portville, Cattarangus Amer. 
bor. — Species admodum spectabilis atque interdum ludibunda. Co- 
lore similis videtur formis obscurioribus Hijdni gelatino^i, sed 
contextu est hoc minus firma atque carnosa. Stipes iliterduni ex- 
centricus. Humor e vulneribus stillat sicut in Laclarii speciebus. 
Ex ipso Peck in litt. ad Mycenam spectat. 

176. I^ycena rugoso-disca Peck 26 Rep. p. 55. — Pileo tenui, con- noo 
vexo, demum expanso, glabro, hygrophano, udo striatulo, brun- 
neo, disco ruguioso-strigoso, margiue levi saepe undoso; stipite 
?pquali, brevi, glabro, cavo, ssBpe incurvo, albido, fracto laticifero. 

Hab. ad truncos cariosos in silvis, Worcester et Croglian 
Amer. bor. — Statura 2^z~i cm. adsequans; piieus n/^"^'/? ^^' 
latus : stipes 1 mm. crassus. Pileus variat umbilicatus, leviter um- 
bonatus. Odor atque sapor Raphani interdum sat distinctus. 

177. Mycena? piorans Mont. Cent. VII, p. 25. — Solitaria; pileo co- 1107 
nico-campanulato, carnoso, obscuro olivaceo, centro lutescente, 
levi, glabro; stipiie fequali, fistuloso, pulverulento albo, sursum gut- 
lulas humoris pellucidi stillante; lamellis tetradymis, convexis, li- 
beris, pallidioribus. 

Hab,' ad lignum putridum et fere in humum conversum in sil* 
vis.humidis provincia^ Matto-Grosso Brasilias (Wbddrll). 294 Agarieinese, Lencosporrc, l\Iycena. 

178. Mycena arborea Schulz. in Centrall)!. 1883, XV, p. 5. — Pileo iios 
rnerubranaceo, ex acuto late conico, o-ii rnm. lato, 4-9 mui, alto, 
tandem interdnm toto explanato et subumbilicato, e plutnheo gri- 
seo, primitus ad marginem striatulo, deinde subtiiissinie radiatim 
fibrilloso; lamellis snbdistantibus, liberis panim emarginatis, vable 
ventricosis, usquo 5 mm. latis, e cinereo luteo-albidis ; stipite in- 

ter muscos quasi radicato, s:cpe flexuoso, farcto, succum achroum 
stiHante, undique 0,5-2 rani. crasso, 2-G cm. longo, levi glabro, 
primitus non colorato, d^infle dilute rubro-fusco, tandem pallide 
co3ruleo (pars inter muscos abscondita nigra) in pileum diffuso, aj)!- 
ce sa:}pe curvato (ideo pileus cernuu.s). 

Hfib, ad cortices Quercuum vetustarum muscosaram adhuc vi- 
varum, gregatira, Djakovar Slavoniae. — Odor nullus; sapor pa- 
ruiii raphaneus, nec odiosus. Sporae obtuse eilipsoidea;, 6-9 ^; 4-5. 

YH, (ii,iiTiNU'KDE3. Stipes exsuccus, glutine vero viscosus. Lamella) dente dc- 
muni decurrentes. — Probe separandce quoedam species antecedeutes, tactu 
taiiium iu statu udo lubricio. 

179. Mycena epipterygia Scop. p. 453 {Agav), Fr. S. M. I, p. 155, ii09 
Hym. b:ur. p. 149, Cooke III. t. 20S (Scliaeff. t. 31 ?equo jure ad 

M. alcalinam), Sow. t. 92, l^erk. Outl. p. 128, Fl. Dan. t. 2078, 
f. 2. — Pileo membranaceo, campanulato-oxpanso, subobtuso, strhi- 
to, pellicula viscosa secernibili tecto; stipite elongato, tonaci. ra- 
dicato, glabro, viscoso, sublutescente : lameilis adnatis, dente de- 
currentibus, tenuibus, versicoloribus. 

Hab. inter muscos, folia, ad truncos ubique in Furopa, Sibiria 
et Arri<-'r. f(Hder. — Pileus 1-3 cm. latus; stipes 8-11 cm. longus, 
2-3 mm. crassus; sporaj eliipsoideoe 8-10 :i 4-5. Colore maxime va- 
ria. !'"1 Dan. 21-39, f. 2 non diffcrt, neque A. Chammleo Lasch n. 198. 

180. Mycena rufo-picta 15erk. Dec. n. 270, — Fascicularis, iVagilis; iiio 
pileo vlscosissimo, plano e centro radiato, carnosulo ; stipite elonga- 

to, (iStuloso, glabro; lamellis adnatis, rufulis. 

Jfub. xn ligno emortuo, Darjeeling Indi?e (2100 m. alt.) (Hook.). 
— Inodora, rubro-brunnea; pileus 18-25 mm. latus, lineolis apice 
radiantibus notatu:? ; stipes 8 cm. longus, 4 mm. crassus, sub;equa- 
lis, concolor; lamella) subplana^, pileo pallidiores, adnata?, demuni 
subdecurrentes. M. epipierygicc affiois. 

181. Mycena macrothela Perk, Dec. of Fungi n. 37.3. -- Pileo cam- nii 
ptinuhUo umbonato^ oontro cariioso. margino sulcsto; stipii^^ juloo, 
lle^roso, Msluloso: lumpllis .•Kis^^tmdi^nlibiis, adiiexij, lii(',ainH!i.'«. Agaricinea?, Leticoppcr?o, Mycena. 205 

Hab. inter muscos in silvis iVlyron Khasya Indiye or. (Hook.). 

— IJda fragilis; pileus 12 mti). latus, incarnatus, carnosus, centro 

crassissimo, concolor; stipes 5 cm. longus, vix 2 mm. cras^us Af- 

finis; M. epiplerygice. 

182. Mycena clavicularis Fr. S. M. p. 158, Hym. Kur. p. 149. Icon. uv> 
i. 84, f. I, Cooke 111. t. 208, Kickx p. 155,'^ BuH. t. 80. — Fileo 
membranacoo, convexo-e.Kpanso, striato. sicco, epelliculoso, disco 
demuin depresso; stipite tenaci, glabro, viscido, albido, Ijasi Hbril- 
loso; lamellis adnatis, albis. 

Hab. locis nemorosis Europa». — M. ep/plerygicp cognata, sed 
fere sicca. Stipes modo jove udo viscidus, 'Zy^ cm. longus; ]iileus 
albidus, flavidus. fuscescens, primitus subutnboiiatus, 1-3 cm. latus 
(Secr. n. 891). Pileo depre.sso latnelloe decrirrentes. — Var. tenuior, 
pileo 12 mm., stipite filiformi. 

183. Mycena odorifera Peck. 30 Rep. St. Mus. p. '69. — Pileo tenui, ^ 
hemisphaerico, convexo vel expanso, glabro, albo. disco loviter 
brunneo tincto ; stipite coriaceo, asquali, viscido, glabro, albido vel 
j)allido-brunneo, basi albo-villoso ,• lamellis subarcuatis, adiiatis vel 
sulidecnrrentibus, acie aliquantulum crenulatis, candidis: sporis 
anguste ellipsoideis, 5 (/. long.; odore forti. subalcalino diu per- 
.sistente. 

Hab. \n muscosis in monttbus Adirondack Amer. hor. — Sta- 
tura 'l^l»-A cm. adaequans, pileus 6-8 mm. latus. Habitu proxima 
M. cla>)iculari sed minor atque recognitu facilis ob peculiarem 
odorem. 

184. Mycena pelliculosa b'r. Kpicr. p. lie, Hym. Eur. p. 149, Cooke 
III. t. 191. Hfttk. OijLI. p. 128. — Pileo membranaceo, campanu- 
lato-convexo, obtuso, lineato-striato, poilicula viscida secernibili; 
stipite biX'vi, glabro, viscido, livido; lamellis .<;ubpr(cd-formibus, di- 
stantibus, glancescentibus, postice conjunctis decurrentibusque. 

Hab. ad teriatn .•^teriletn ericetorum Europre, catervatim. — 
Stipes apice subincrassatus, doinum fuscescens, fragilis. Pileus 1- 
2'/^, cm. I;i,tus, griseus. Lamella5 omnino sihiplices et distinctcP. 

185. Mycena vuigaris Pers. Syn. p. 394 [Agav.), Ic. pict. t. 19, f. :->, Vv. 
Hym. Eur. p. 450, S. M. I, p. l.M-i, Cooke III. t. 191. ^\xh\. t. 4, 
f.*7, Rerk. Outl. t. 6, f. 4, Fr. Weinm. P.oss. I. c, Secr. n. 935. 936, 
Fl. Dan. t, 1678, f. 2 (erronea). — Pileo submembranaceo, e con- 
ve^o dopresso, papillato, viscido; stipite tpnaci, ribrilloso-radicato, 
viscoso, ciMerpo; lamellis subdecurrentihus, tenuihus. albis. 

Hab. intor folia Pini catorvatim, ubique in Europa, Sibiria e' 206 Agarieinea, Leucosporce, Mycena. 

Amer. bor. — Stipes ^Vg-G cm. longus. 2-5 mm. crassus, nunc 
brevis, nunc filiformis elongatus; piieus fuscus vel cinereus, 4-8 
mm. iatus; variat rufus et albidus papilia obscura; spor?3 ellipsoi- 
dece Iiyalinffi, 3-4 s 2; sec. Phillips 10:::; 4; an duae species? 

186. Mycena constans Peck 27 Rep. p. 93. — Pileo submembrana- uio 
ceo, campanulato vei convexo, striato, pallido-ciriereo;^ stipite te- 
nui, iequali, giabro, piieo concolore, basi filamentoso; lamellis con- 
fertis, adscendentibus, uncinatis, candidis ; odore alcalino, 

Hab. inter muscos in silvis, Forestburg, Amer. bor. — Statura 
5 cm. adfequans; pileus 2-6 mm. latus. Generali aspectu plerasque 
minores formas M. vulgaris assimilat, sed facile ab his separa- 
tur stipite sicco atque odore alcalioo, qui distinctissimus in fungo 
subpuire&cente. 

187. Mycena citrineila Pers. Ic. descr. t. 11, f. 3, Fr. S. M. I. c. iin 
Hjm. Eur. p. 450, Cooke III. t. 248, Berk. et Br. n. 1215, FI. Dan. 

t. 1614, f. 1, Batsch f. 88. — Pileo membranaceo, hemispha?rico- 
explanato, umbonato, striato stipiteque tenello, viscido, basi villo- 
so citrinis; lamellis unciuatis, albis. 

Hab. in pinetis ubique in Europa, in insula Ceylon India? et 
in Amer. bor. — Pileus 4-7 mm. latus; stipes ^'/o cm. longus;- 
sporae iate ellipsoideae, 8-8^/2 ^ 7 vel 6-8^4 (Britz.). Tenuis, ex- 
pailens. — Var. candida, sicca sulphurea Weinra. 1. c. ex quo 
A. terrenus Pers. 

188. %cena plicato-crenata Fr. Monogr. 2, pag. 294, Icon. t. 84, 11 is 
f. 2. Hvm. Eur. p. 150, Cooke 111. t. 248 b. — Pileo tenuissimo, 
conico, subumbonato, sulcato-plicato crenatoque, albo-flavente; sti- 
pite filiformi, glabro, viscido, pallide rubello; lamellis adscenden- 
tibus, attenuato-adnatis, dente decurrentibus, distantibus, albis. 

Hab. inter muscos in silvis abiegnis Europaj et Sibirife. — Sti- 
pes obsolete fistulosus, intus flavescens; pileus epelliculosus. 

189. Mycena rorida Fr. S. M. I, p. 156 (neutiquam Secr.), Hym. Eur. \\\o 
p. 150, Cooke III. t. 248, Berk. Outl. p. 128, Qucl. t. 4, f. 4. — 
Tenerrima, flaccescens; pileo tenuissimo, convexo, subumbilicato, 
sulcato, sicco; stipite capillari, insititio, glutine copiosissimo lim- 
pido obducto; lamellis decurrentibus, distantibus, candidis. 

Hab. ad stipulas etc. sub intensis pluviis in Europa et North 

Elba Amer. bor. — Nobilissima, nulli affinis. Basis stipitis (ca- 

•pillaris, glutine 2 mm. crasso iramersi) arrhiza, glaberrima. Pileus 

albus, flavescens, 4-7 mm. latus; stipes ^y, vel ultra cm. longus ; 

sporae ellipsoide^ vel oblongo-eilipsoidepe, 8-11 =j4. Agaricineae, Leucosporae, Myeena. 29"7 

190. Wycena Umbraculum Kl. in Linnaea VIII, p. 478. — Fasciculata; 1120 
pileo coavexo umbilicato, fuscescente albo; stipite fistuloso, viscoso, 
badio, basiin versus coalito et nigricante; lameliis alutaceis decar- 
rentibus. 

Hab. in truncis arborum, Mauritius (Telf.^ir). — Pileus G-8 
nim. latus ; siipes 5-6 cm. Jlongus; lamella3 subdistantes, interdum 
sursum dichotomce. Myc. roridce affinis videtur. 

191. (iycena roridula B. et C. Journ. Linn. Soc. X, p. 285. — Pi- 1121 
leo e convexo piano, tenoro, albido, viscido, umbone fusco; stipite 
ajquali, fistuloso, glabro, subfusco; lamellis adnatis, puberulis la- 
tiusculis aibis, interstitiis subtrabeculatis. 

Hab. ad ligna putrida, Cuba Anier. centralis (C. Wiught). — 
Pileus 6 mm. latus; stipes 27^ crn. iongus, 1 ram. crassus. 

192. SHiycena viscido-Iutea vSciiuiz. iu Bot. Centralb!. XV, p. 5. — ^^^^ 
Pileo liemispliserico seaio medio parum depresso, vix 1 cm. lato, 
membranaceo, obscure ceraceo, levi, giabro, valde viscoso; lamei- 

lis subdistaniibus, denticulo afnxis deinde iiljeris et postice rotunda- 
tis, veniricosis 2 mm. latis, iuteolis; slipite subconcolori, 1 mm. 
crasso, contiguo, deorsum paruin incrassato 2,-2 cm. alto, farcto, 
giabro, ievi, viscoso; sporis obtuse ellipsoideis, farctis, 6-7-4. 
Hab. ad terram Djaltovrar Slavoniie. — Solitaria. 

193. Kiycena sciola Kalclibr. in Grevillea. — Tota alba; pileo tenui 1123 
convexo, umbone prominente acuto, circa umbonem depresso, ad 
marginem striato, l-lf/g -cm. lato; stipite fistuioso, graciii, lequali 
5-7 cm. iorigo, i mm, crasso, viscoso C?), basi vix pubescente; la- 
mellis ventricosis, latiuscuiis, distantibus. 

Hab. Port Natal, Inanda,,ad rauros Irumidos stabuii cujusdam 
(J. M. WooD). 

VIII. Basipkdes. Stipes siccus, arrnizus, basi nuda in orbera dilatata v. bul- 
liillosa strigosa. — Tenellse, solitariaj. fiac^jescentes. (Cfr. Marasmius hoj' 
malocephaliis). 

«94. Wyceha stylobates Pers. Syn. t. 5, f. 4 {Agar.), Fr. S. M. I, p. 153, n?4 
Hym. Eur. p. 150, Coolce III. t. 249, Weinra. Ross. p. 116, Berk. 
Outl. t. 6, f. 5, A. candidas B. griselius Stunn. Deutsch. t. 29, 
C- ccerulescens Fl. Dan. t. 2025, f. 3. — Pileo membranaceo, cam- 
panulato, obtuso, striato, subpiloso;' stipite filiformi, glabro, basi 
(orbiculari, plana, villosula, striata inserto; lameliis iiberis, discre- 
tis, ventricosis. 

Hab. ad stipulas etc. in Europa, insula CevTon et Caro). inf. 
Amer. bor. — Pileus 4-7 mm. latus; stipes ^Vo-S cm. iongus; 298 Agaricinese, Leucospor*, Mycena. 

sporai «llipsoidese 3-2, In forma americaua. ieste Peck, pileus giM- 
seus strici^que ejusdein dicliotomse. Tenella, fragilis; locis suftoca- 
tis stipes 8-11 cra. longus, llexuosus. Hofl'm. t. 6, f. 2. 

195. Mycena coprjnoides Karst. in Gi-evillea 1878, n. 40, p. 63. — li?5 
Pileo membranaceo, obovoideo, nbtuso, sulcato, pilosello, lurido-pal- 
lido, circiter 4 mm, alto, circiter 3 mm. lato; stipite fistuloso, apice 

incrassato, pilis erectis brevibus hirtello sericeoque, basi strigosu- 
lo, hyalino-albo, 1-2 cm. long., circiter 1 mm. crass.; sporis el- 
lipsoideis, 6-8^:3-5 long. 

Haf/. \n rimis corticis truiici emortui Salicis capre^ prope Mu- 
sti^ya in Fennia copiose proveniens, 

196. Mycena echinulata IJerk. Lond, Journ. Bot. i. p. 44S, t, XIV. n^e 
— Tenerrijna; pileo convexo subliemisphyerico, inembranaceo, acu- 

leis cavis echinulato demum glabrato, umbrino; margine crenula- 
to, striatulo; stipite tenui erecto, gracili, subrufo, gkbro, basi di- 
sciformi strigoso-tomentosa aftixo; bamellis liberis, subventricosis 
pileo concoloribus. 

Hab. ad cortices, New England ad folia Cocos, Marquesas 
(H. B. HiNDs). — Pileus 3 mm. latus ; stipos 12 mm. longus, vi.^ 
1 nim. crassus. Affinis M. slijlobali. 

197. Mycena diiatata Fries Hym. Eur. p. 151, lcon. t. 84, f. 3, A. 1127 
iignattlia stipite breviore Fr. Obs, T, p. 40, B. s/ipit/aris, gfacilior. 
Bull. t. 563, f. R. S. — Pileo membraaaceo, convexo-plano, obtuso. 
levi, glabro, margine striatulo; stipite filiformi, stricto, basi orbi- 
culari, convexa, glabra : lamellis collario connexis liberisque, sub- 
linearibus. 

[lab. in umbrosis Europa^ et Africce austr. — Tenera, alba; 
sporae 8-10^:4, Toto c»fo diftert Marasmius lorqualus. 

198. Mycena clavuiaris Fi-. Hym. Eur. p. 151. — Subcaesia, basi sub- uog 
rotunda, (cdihitata, iamellis liberis» (e descr. Batsch f. Sl). 

Hah. ad ligna in Europa. — Habitus fere M. hie/nalrs. Prsce- 
dentis sub-species sec. Fries; distincta sec. Berk. 

199. Mycena tenerrima Fr. Hym. Eur. p. 15!, Bem. Ch, Roch. t. LIV, 1129 
f. 4, Cooke 111. t. 240, b, Berk. Outl. p. 129, t. 0, f. 6, Oudem. 
Bat. p. 23, — Subtilis, flaccescens, candida ; pileo tenuissimo e glo- 
boso convexo, granalis furfuraceis dense consperso; stlpite capil- 
lari, disco applanato, pubescente inserto; lamellis liberis, ventri- 
cosis. subremotis, 

Hah. ad Fini conos. frustuia etc. in Europa, Amcr. Hor.. Cuha 
eL \n iiisula C^ylon. — Stipes hyaliuUs, iiiferne pilosus, supernft Agaiicineae, Leucospopse, Mycena. 299 

glabrescens, ^yC cn. longiis, 1 niin. crassus: ; piieus 2-4 nim. latus; 
sporas 4 a. long. — Sec. Voglino. ?^)orae 8-9 ^; 5-7 ,- basidia 14 =; 6-7; 
sterigmata qnaterna 4-0^1; cystidia 50-55-11). 

200. Mycena pityrodes Herk. et Curt. N. Pac. exp. n. 21. — .\lba, te- nso 
nerrima; piieo caiuiianuiato t"urfuraceo; stipite gracili, flocculento 

e basi orbiculari, ostriata oriundo. 

Hab. in iignis putrescentibus ins. l^onin. — Mycence iener- 
rzmie fj. proxiuia. 

201. Mycena discopoda Leveill. Ann Sc. Nat. 1841, p. 239, t. 14, f. 4, ii3i 
Fr. ilym. V,nv. p. 151, Cooke t. 111. 192. A. suhlilissimus Oudern. 
Bat. p. ^. — Pusilla, candida ; pileo conico, obtuso stipiteque te- 
nerrimo farinoso-pulverulentis ; lamellis adnatis, paucis, valde di- 
stantibus, plicosis. 

[fab. in hortis botanicis Suecice, Gallia^ Hollandice, Rritanniaf, 
ci;m pr.Tcedente, a quo lamellis claro distincta. Stipes bulbillo liirto 
insertus. 

202. Mycena saccharifera Berk. et IJr. n. 121G, Fr, Hym. Eur. p. ii32 
151, Cooke 111. t. 249. — Tenella, albida, undique granulis nitentibus 
obsita; pileo hemispiia^rico; stipite filiformi, brevi ; lamellis arcua- 
to-decurrentibus, paucis, crassiusculis, 

Hab. \\\ caulibris Rubi, Urtica?, Eucalypti in Europa et Califor- 
nia. — Pileus 4 mai. latus, stipes 4 mm. longus, sporj.e 3 a. diarn., 
Lamelbie etiam mcirgine granulatce. 

203. Mycena mammlilata Pass. Fung. Parm , Fr. Hym. Eur. p. 151. ns.s 
— E candido albido-cinerescens, pileo membranaceo, conico-cani- 
panulato, maminillato, cetorum sulcato, glabro; stipite crassiuscalo, 
inferne floccoso, basi in orbiculum planum dilatato; lamellis adna- 

tis, latis, distantibus. 

IJab. circa Parmam Italiae lecta. — Inter M. slylobaiem, et 
ecJiinipedern media, ab illa lamellis adnatis, ab hac basi orbiculari 
et colore diversa. 
20^1. Mycena Mucor P.atsch f. 82 {Agar.\ Fr. S. M. I, p. 155, Hym. Eur. um 
p. 152, Ag. inlerjrellus Nees f. 187. — Tenuissima; pileo (\ conico 
applanato, plicato, glabro, griseo; stipite gracili, demurn torto, basi 
orbiculari applanata inserto; lamellis adnatis, distantibus, albido- griseis. Hab. ad folia putrida in Europa. — Subtilis, fugax, grisoa vel 
hyalino-albid.i. [/1. j)Iali./pus Noes ^y?X. f. 188 est Marasmins 
ramealis infans,]. 

205. Mycena Interrupta Hrrk. i'i. ra.stn. p. 2i;1, tab. CLXXXI, 0}.^. 2. ib5 300 Agaricineaj, Leucosporae, Mycena. 

— Pileo crassiusfculo, piano depresso, livido, pellicula cartilaginea 
tecto; stipite e basi orbicuian appianara striata oriundo; iamellis 
crenulatis, albidis, pilei carne gelatinoso-carnosa, descendente in- 
terruptis. 

Hab. in corticibus in Tasmania (Archer). — Mf/cenre Mucovi 
affinis. Pileus 3-4 nim. lat. 

206. Wycena echinipes Lasch in Linn. n. 193, Fr. lcon. t. 84, f. 5, n.% 
Hym. Eur. p. 152. .4. bulbillus Schwein. A. -rugaius Secr. n. 965. 
(Batsch f. 94 et A. acicota Jungh. in Linn. 1830, t. 0, f. 3 uti- 
qu,e siniiJiimye, sed pileo tenaci rigence, lamellis confertioribus te- 
nuibus, villo stipitis ad basim laxo ad Adonideos inlantiies referen- 
d?e). — Minima, alba ; piieo tenui, campanuiaio-convexo. subgibbo, 
giabro, siriato; stipite crassiusculo, giabro, basi bulbilloso, hirto; 
iamelHs attingentibus. crassis, distantibus. 

Hab. ad folia putrida et in humo in Kuropa et Amer. bor. — 
Pileus l)yalinus, tenor. 3-5 mm. latus; stipes 11-20 mm. longus, 
0,7 mra. crassus. 

207. %cena pterigena Fr. S. M. I, p. 160, Hym. Eur. p. 152, Icon. 1137 
t. 85, f. 4, Cooke 111. t. 192, Berk. Outl. t. 6, f. 7, Brigant. t. 35. 

f. C, Gonn. et Rab. t. 7, f. 3, Per.s. Myc. Eur. 3, t. 28. f. 0, A. 
fdicinus Spreng. — Tenella, rosea; pileo campanulato, obtuso, le- 
viusculo stipiteque llexuoso, capiilari glabris, basi bulbillosa, stri- 
goso-radiata ; lamellis adnatis, latis, distantibus, integris. 

Hab. in rachide foliorum v. c. Sorbi, Rubi idaei, pr.-ycipue Fi- 
licum, frequens in montanis Europas et Amer. bor. — Elegantis- 
sima; pileus 2-7 mm. altus et latus; stipes 3-S cm. Ipngus; sporae 
eiiipsoideae, chlorino-hyalinae 8-9 =; 4. 

208. iwycena gracHlima Dur. et L<iv. Expi. Alg. t. 31, f. 2 (sine dia- n^s 
gnosi). — Piieo conico, tenuissimo, striato, coccineo-aurantio, levi, 
1,5-2 mm. lato, giabro; stipite filiformi concolori, circ. 2 cm. lon- 

go, vix '/2 ^^- c^'-» ^^s^ fibrilloso-radiante albida cincto. 
Hab. in corticibus muscosis in Algeria. 

209. liycena irachelina Fr. S. M. I, p. 15.4, Hym. Eur. p. 152. — mg 
Tenerrima, fusca; pileo convexo, fibrilloso-strigoso; stipite villo- 
so-squamuloso, basi bulbilloso, strigoso-radicato; lamellis adnatis, 
iatis, distantibus, fioccoso-fimbriatis. 

Hab. in humo atra, umbrosa, uda in Europa. — Pileus 6-13 
mra. latus ; ^tipes 4 cm. longus. Minima, tristis, at nobilior nulla. 

210. iViycena actiniceps K. et C. in Grevillea. — Pusilla, rufo-fusca; h^q 
pileo ovato, 1 mm. lato, fibrillis patentibus striguloso; stipite fili- AgaricineiC, Leucosporae, Mycena. 301 

formi, 4 mm. loiig., supra furfuraceo-granuloso, ud basim strigoso; 
lamellis adscendentibus subliberis, distantibus, albis. 

llab. in foliis emortuis ad Somerset East Africa> austr. 

211. Mycena rhodophylla Kalchbr. Grevill. — Pileo membranaceo, i^^' 
convexo-campanulato, subpapillato. brunneo; stipite tiliformi, gla- 
bro, pallidiore, basi mycelio floccoso, radiante cincto; lamellis at- 
tigentibus, linearibus, confertis, brevioribus mixtis, roseis. 

Hah. in Port Natal Africae. — Pileus 4 nim. latus, stipes 3-5 
cm^. altus. — Ab aflinibus pileo bicoloro et lamellis crebris, con- 
fertis valde diversa. 

212. Mycena clavulifera B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 525. — ii42 
Tenerrima, alba; piieo hemispha^rico setis clavuliformibus obsito; 
stipite e disco orbiculari oriundo; lamellis ventricosis. 

Hab. ad substantias vegetales putrescentes, ]*eradenya Cey- 
lon Indiae (Thwaites). — Pilens circiter 2 mm. latus; stipes G mm. 
longus, filiformis basi orbiculari radiato-striata erumpens; sporie 
ovatae 8 ^.. long. 

213. Mycena Chlorophos Berk. et C. N. Pac. exp. n. 19. — Ex albo 1143 
viridi tincta, lumen viride emittens; pileo depresso, striato, visci- 
dulo; stipite pulverulento sursum dilatato e basi orbiculari oriundo; 
lamellis subdistantibus ventricosis leviter decurrentibus. 

Hab. in lignis vetustis ins. Bonin. — Nocte lucem effundit. 

214. Mycena Cyanophos Berk. et Curt, N. Pac. exp. n. 20. — Alba, 1114 
lumen cferuloum spargens; pileo hemisphaerico carapanulato, visci- 
dulo; stipite pulverulento, sursum dilatato, e basi orbiculari deli- 
cata pulverulento-tomentosa oriundo; lamellis liberis. 

Hab. in liguis putrescentibus ins. Bonin. 

215. Mycena albo-rubella Mont. Syll. Crypt. n. 849, Guy. n. 273, t. 11, 1145 
f. 7. — Unicolor, delicata ; pileo tenuissime membranacoo expan.so, 
glabro, centro excepto striatulo, tandem multiflsso; stipite tcquali 
flstuloso, basi scutatim affixo; lamellis tetradymis convexis, utroque 
fine parum attenuatis. 

Hab. ad ramos putridos in silvis humidis Cayenuso (Leprieur). 

— Pileus 5-10 mm. lat. ; stipes lV»-2 cm. long., 1 nmi. cr. An 
Hiatulce species ? 

^16. Mycena venustula Quel. Quelq. espec. 1882, p. 4, t. XI, f. 5. jjj^, 

— Pileo heraisphaerico, raembranaceo, 2-3 mm. lato, striato, dia- 
phano, albo granulis roseo-incarnatis consperso; lamellis adnatis, 
arcuatis, albis, acie incarnatis; sporis sphserlco-ovoideis, 8-9 p.. 802 AjJS^aricin.Sie, Leiir-.osporte, Myceiia. 

diam , aspofulo-pr.ncLuIai.is; stipite capillari, albo-hvalino, PisLulo^o, 
sa^pe decumberite, basi villnsuio. 

Hah. inter mu dos ad cortices arborum m Gallia or. — Afri- 
ois hiiic M. pterigence, illinc M. siipulari. 

iX. Insititi.e. Stipes tenui-isiinus, insititius, (i. e. aiiis plAntis sitie radice, tu- 
bercuio iloccisve basi innalus), siccus. Lamelia) atlnatwi, denticulo deeur- 
reute uncinatiB (nec ut in O/nphaliis Inlegrellis vere decurrentes). Tener- 
rim£e, sole tactse mox (laccidai (n. 101 sola iiiter priores insititia, sed 
vdide glutinosa). 

217. Mycena corticola Schum. Saell. n. 4689, Fr. S. M. I, p. 159 U47 
(syn. plurr. inter hanc et sq. amphibola), Icon. t. 85, f. 2, Hym. 
Eur. pag. 152, Bern. Ch. Roch. t. XIII, f. 3, Cooke 111. t. 104, 
Schnizl. apud Sturm. Heft. 3, t. 2, Mich. t. 74, f. 8, Lasch in 
Linn. n. 203, Ag. f/racillimiis SylL Ratisb. 2, p. 91, B. albo-fla- 
vescens Sommerf. Lapp. p. 256, Secr. n. 920. — Pileo tenui, he- 
misphserico, demum obsolete umbilicato, sulcato-striato; stipite te- 
nui, brevi, incurvo, furfurello; lamellis late adnatis uncinatisque, 
latis, subovatis, pallidioribus. 

Hab. ad cortices inter muscos, lichenos ia Europa, Cai-ol. inL 
Amer. bor. et Australia. — Pilens 2-7 mm. latus; stipes 1-2 mm. 
longus; sportu splueroideae, 9-10 p.. diam. ; basidia 26-28 ^; 5-7; ste- 
rigmaia quaterna 4-6 ii 2; cystulia 40-50^7-8. Etiam pileus iloc- 
culoso-pruinatus, ut sq., legitur. Coior (vulgo rufo-fuscus, cvaneus, 
cinereus) varius hanc et sq. certissime non distinguit. M. bupina 
radicata, tenax, non marcescens etc). Diversa porro Sowerb. t. 243; 
ob pileum in icone convexum, obtusum, glabrum, omuino leveni 
otc. vidotur status pumilus M. Tinfinnabuli. 

218. Mycena hiemalis Osbeck. in Reiz. Suppl. p. 19, Fr. Epicr. p. 119, nJ8 
Icon. t. 85, L 1, Hym. Eur. p. 153, Cooke 111. t. 164, Berk. et 

Rr. n. 993, Gonn. et Rab. t. 7, f. 6, A. corticinus Scop. A. cor- 
licalis Bull. t. 519, f. 1 a (albus), b (carneo-rufus), A. corticola 
b. Fr. S. M. 1. c. A. adscendens Lasch in Linn, n. 545 (albusj, A. 
auripes Secr. n. 947 (rufescens). — Pileo tenui, campanulato, ob- 
solete umbonato, margine striato; stipite tenui, adscendente, deor- 
suni puberulo; lamellis adnatis uncinatisque, angustis, linearibus, 
albidis. 

Hab. ad cortices in Europa et Cuba Amer. medi^. — Priore 
vulgo longior, nirais affinis. Pileu^ pruinatus etiam in hac, sed 
coior l^tior, vix cinereo-fuscus; spora? 6-7:^2-3 hinc diverste. 

219. Mycena meliigena B. et Cooke Rav. Fung. Amer. n. 3. ~ Pi- 1149 Agaricineffi, Loucosporas, Mycena. 303 

leo teiiui, rufo-violaceo, hemisptiHerico, margine sulcato stipiteque 
brevi, furfureUo; larnellis adnatis, cleni;e decurrente, concoloribus, 
sporis .subglobosis. 

Hab. ad cortices Melite, Dyospiri etc Carolina Am. bor. — Pi- 
Jeus 2-3 nim. latus; stipes duplo longior; spor» subglobosse, sub- 
tiliter papillatai, 10 u. diam. Forsan stricte cognata M. cordcolcF. 

220. Mycena cyanorrhiza Quel. Cliamp. .Jura III, p. 4311, t. I, f. 14. 1150 
— Pileo membranacGO, hemisphserico 5 mm. diam., striato-sul- 
cato, griseo, apice fusco- v. griseo-cyaneo ; lamellis remotis, ad- 
natis, arcuatis, albidis ; stipite tenui, brevi, albo v. griseo, cyane- 
scente, basi bulbilloso et azurreo-piloso. 

Hab. in fragmentis iigneis iu pinetis in Gallia or. — Afliuis 
M. hyemali. 

221. Mycena setosa Sow. t. 302, Berk. Outl. p. 130, Fr. Hym. Eur. ,i5j 
p. 153, Cooke 111. t. 193. — Pileo tenerrimo, hemispliierico. ob- 
tuso, glabro; stipite insititio, oapillari, undique pilis patulis distau- 
tibus, albis. 

Hab. supra folia Fagi in Europa. — Pileus ly^ mm. latus, fu- 
scescens; stipes 12 mm, longus. 

222. Mycena capiiiaris Schum. p. 268, Fr. S. M. I, p. 160, Ic. t. 84, 1152 
f. 6, Ilym. Eur. p. 153, Weinm. Ross. p. 121, Fl. Dan. t. 2142, 

f. 1, A. ladeus Bull. t. 00 J, f. 2, C. A. umbellifcvus epipkyllus 
Scop. A. acicularis Ifoffm, Nom. t. 5, f. 2. — Tenerrima, alba; 
pileo campanulato, demum umbilicato, glabro; stipite insititio, ca- 
pillari, glabro; lamellis adnatis, adscendentibus, distantibus. 

Hab. ad folia Fagi etc. copiose in Eur-opa, Africa australi et Ta- 
smania. — Stipes sequalis, non deorsum sed apice tantum fu.sce- 
scens 2Y2 cm. longus; pileus udus striatus, siccus levis 1-2 mm. 
latus; spora? minutissimse, o.vata^ 6-8^4. 

223. Wycena stipularis Fr. S. M 1. c. lcon. t. 85, f. 5, Hym. Kur. 115;^ 
p. 154, Weinm. Pvoss. p. 120. — Tenerrima; pileo convexo, sub- 
ucnbilicato, levi lamollisque integris roseis; stipite insititio, capillari 
(sub lente) puberulo, iiavido. 

Hab. ad stipulas in l^uropa. — Pileus 2-5 nim. latus, stipes 
3 cm. longus. Perelegans. 
221. Mycena juncicola Fr. S. M. I. -c, Hym. Fur. p. 151, Icon. t. 85, iim 
f. 6, Cooke 111. t. 193 c. Berk. Outl. p, 130, Mich. t. 80, f. 9, 
Paul. t. 105, f. II, Bull. t. 148, f. D. — Tenerrima; pileo con- 
vexo, striato, glabro, rufesceute; stipite insititio, capillari, glabro, 
f usco ; lamellis adnatis, distantibus, albis. 304 AgaricinerG, Lcucosporse, Myoei)a. 

Ilab. ad stipulas in Europa et Australia. — Minima; pileo 2 

mm. lato, stipite 2'/^ cm. longo. 
'^25. Mycena palHdo-rubens B. et Rr. Journ. Linn. Soc. XI, p. 524. 1155 

— Rubida; pileo campanulato membranaceo, sulcato-.striato, carne 

disci alba; stipite brevi truncato, fistuloso; lamellis ventricosis, po* 

stico sinuato-affixis. 

Hab. in ligno emortuo, Oeylon Indijie (Thwaitks). — Pileus 12 

ram. latus; stipes mm. longus, 2 mni. circiter crassus; lameljje 

2 ram. lataj; sporae 1^4, echinulatie. 
~^26. Mycena leptophyHa Peck 24 Rep. St. Mus. p. 63. — Pileo te- Ufi^ 

nui, caropanulato vel convex?o, subpapillato, glabro, udo striatulo, 

pallide rubescenti luteo, disco nitidiore; stipite subtili, tenaci cavo, 

glabro, albido; lamellis confertis, angustis, ad medium latioribus, 

antice acuminatis, postice acute uncinatis, albidis vel luteis carneo 

maculatis. 

Hab. ad truncos muscosos atque ligna cariosa in silvis, Greig 

Amer. bor. — Statura V/^-i cni. ; pileus 6-10 mm. latus; stipes 

1 rara. crassus. Pileus interdum papilla destitutus. 

227. Mycena? Dregeana L6v. Champ. Mus. p. U4. — Grogaria; pi- 1157 
leo carnosulo, membranaceo, disciformi, subpruinoso, radiato-sul- . 
cato, depresso, ochroleuco; lamellis latis, distantibus, integris, acute 
adnatis, saturatioribus; stipite gracili nudo, fistuloso, cylindrico, fu- 
scesceiite. 

Hab. ad truncos in proraont. Bonae Spei (Drege). 

228. liyceinia Convolvulus Mont. Cent. VII, p. 24. — Insititia, grega- 1158 
ria; pileo raembranaceo, tenerrimo, convexo, depresso, tandem cya- 
thiformi, corollara convolvuli siraulante, radiatim plicato-striato, ex 
albido virescente; stipite gracili, flexuoso, fistuloso, subpulverulento, 
sursum albicante deorsuni obscuro; laraellis tridymis, tenellis, hya- 
linis, minoribus convexis, majoribus adnatis, specie decurrentibus, 
hinc concaviusculis, pileo concoloribus. 

Hab, ad ramulos dejectos inter folia putrescentia silvarum hu- 
midarum Brasilias provincise Matto-Grosso (Weddisll). 

229. Mycena arguta Kalchbr. in Grevillea. — E minirais; pileolo 1159 
acute conico, striatulo, cum stipite concolore (albido) filiformi, basi 
insititio, pruinoso; lamellis flaventibus. 

Hab. in P. Natal Africie. — Pileus 1 cm. altus latusque; sti- 
pes vix 2,5 cm. longus. Ob minutiem fungi et oculos debiles in- 
sertionem lamellarum observare non possum; nec certe distingue- 
re, an Mycena sit vel Bolbitii sp. pygmsea : C. Kalchbr. Agaricinese, Leucosporiie, Hiatula. 305 

2no. Mycena dlcranophylla Bcrk. et C. N. Pac. exp. n. 13. — Pileo neo 
subdepresso, hyalino, sordide albo ; stipite insititio, glabro, sursum 
dilatato; lamellis purpurascenti-albis, furcatis ramosisque distanti- 
biis, subtilitor puiverulentis; sporis minoribus globosis. 

Hab. in ramis emortuis ins. Ronin. A M. alphUoph>jlla B. et 
C. praecipue sporis minutis differt. 
231. Mycena alphitophylla Rerk. et C. N. Pac. exp. n. 12. — Piloo ii6i 
leviter deprosso moJli, succulento, viscoso, albo; stipite brevi, ru- 
fescente; lamellis iatiusculis, distantibus. aduexo-decurrentibus, pul- 
verulentis; sporis niagnis giobosis, 

Hab. ad truncos putrescentes ins. Bonin. — Teste Berk. ob 
lamellas ab hymenopiioro subsecedentes (paxilloideas) et sporas ma- 
gnas forte novi gencris typus. 

HIATULA Fr. Nov. Sjmb. Myc. p. 27 (Etym. hio aperior, ob pilei dehi- 
scentiam), Lepfomi/ces Mont. Syll. Cr. n. 402. — Pileus tenuissi- 
mus, epelliculosus, e dorsis lamellarum junctis veluti formatus, 
expansus, veliformi-fissus (ut in tenerrimis Coprinis) at non dif- 
fluens. Stipes cartilagineus, albus, Sporae albae. — Notis ad Myce- 
nam, habitu vero ad Coprmos accedit. 

1. Hiatula Benzonll Fr. Elench. p. 20, Icon. t. 79, f, 2, Hym. Eur. iic? 
p. 136, Nov. Symb. p. 27, Oudem. Bat. p. 23, Gonn. et Rab. t. 7, 

f. 14. — Pileo tenerrimo, e campanulato expanso, urabilicato, li- 
neato-striato; stipite aequali, glabro lamellisque liberis, approxi- 
matis, albis. 

Hab. ad truncos insulse St Crucis (Benzo.v), e regionibus tropicis 
introducta in calidariis europaeis, praecipue in corbibus Orchidearum 
nidulans; pileus pallescens, rubellus, fuscescens, 2^., cm. latus; 
stipes 21/0-4 cm. longus, 2-4 mm. crassus ; spora) ovoideie, apicu- 
lattc, 8-11 i;7, 1-guttatae, hyalinae. 

2. Kiatula crenulata Fr. Novx Symb. Myc. p. 27, — Pileo tonerrimo 11(33 
peliucido, explanato, radiato, sulcato plicatoque livido, margine cre- 
nulato; stipite tequali, glabro, candido; lamellis adnexis, planis, di- 
stantibus, albis. 

Hab. in insula S. Luca3 ad oras occidentales Costa-Rica, au- 

gusto (QilRSTED). — Stipes fistulosus, basi bulbillosus, ceterum sequalis, 

2-3 cm. longus, 2 mra. crassus, omnino candidus. Pileus tenuissimus, 

omnino excarnis, delicatus, explanatus V/^ cm. latus, utpote hia- 

scens, late et profunde radiato-sulcatus plicatusque, lividus, vertice 

4 mm. latus ievis fuscescens, at non umbonatus, margiue secus 

20 30Q Agaricinese, Leucosporie, Hiatula. 

piic;is piltii cretiulatus, SporGe albse, Habitus Coprini epkcmeri, at 

fnnlto iiiajor. 
3. Hjatula purpurascens B. et C. Oab. Fung. n. 83, Journ. Linn. .Soc. l'*'^ 

— Pileo palltde purpureo, Ocniii, piaiio, glabro; stipite soiiclo, sur- 
smn subincrassato. glabro; lamellis laliuscuii-s liberis. 

Jlub. aij folia puU^escentia, supra quie niycelium expauditar, in 
Cuba Amer. centi'. (C. WiiiGHT). — Pileus 27^ cm. iatus : stipes 
4 cm. longu? 
-t. Hiatuia Boninensis B. et C. N. Pac, exp. n. .58. — Pileo tenerrirno ugb 
brunneolo striato: stiDite tlelicato. iiyalino; lamelUs remotis distan- 
tibus, veniricosis, albis. 

Hah, ad cardices in insulis Bonin Polynesise. — Habitus My^ 
cence. 
5. Hiatula Ciliatula )^r. Nov£e Symb. Myc. p. 27. — Pileo tenerrimo, \m 
campauuiato-convexo. obtuso, pelluoido, radiato-plicato, cinereo, 
margine ciliaiulo; .'5tipite nequali, glabro lamellisque altingentibus, di- 
slantibus, albis. 

llah. m ligno putrido ad Naranjo, Costa Rica, majo (GErsthd). 

— Habitus Mycenc^-; -stipes fistulosus 2-3 cm. longus, 2 nim. crassus, 
iequalis, levis, glaber, albus, basi lUiCjscens ; pileus membranaceus 
cauipanulatus, -couvexu*;, obtusus 2-3 cin. latus, radiato-sulcatus • 
plicatusque margine primo Jncurvo, dein patente ciiiatulus; cilia 
oculo armato conspicienda; la.meila- albfe immutabiies distantes, al- 
terne breviores, longiores flexuosa^. 

6. Hiaiula squamulosa Mont. Guy. n. 298, ei Syil. Crypt. i:. 401. — ^^^7 
Pileo papyrino, conico-campauuiaio, subumbonatOj.umboue excep,to 
levi, densissime striato, helvolo. rusco-pu;iGtato, squamuioso ; slipite 
cavo. levi, sursum att.enuato; lamellis coufertis, liberis:, circa sti- 
pitis apicem defiuite attenuato-acuminatis ; sporis albii, oyoideo-re- 
jiirormibus. 

Hab. ad terram prope Cayennam in "^Ouyana gallica .A mer. 
merid. (LEraiEuH). 

7. Hlatula Wynniae B. et Br. Ann. M. H. n. 1772, Cooke III. t. 688. — iies 
CaaJida; pileo teaei^o, striato. pulverulento, centro obscuriore; sti- 
pite gracili, strrato ; lamellis iatiuscuiis. asperis. 

llab. in calidario horti Kew Britanniae. — Pileus 4 cm. latus; 
stjpes 2 mm. longus. 1 mui. latus. 

8. Hiatula luteola B. et C. N. Pac. e.>cp. n. TK^. — Pallide liava: pi- n63 
leo hemi^phai^rico, strialo; stipite glabro, sursuin incrassato : lcimel- 

Us liberis, £ii;^uatis, subdistautibus, remotis. Agaricinea3, Leucosporae, Hiatula. 307 

Ilab. in ligno emortuo in insu]is'Loo Choo Polynesiie, 
\). Hlatula Flosculus B. et Br. F. of Ceyl. n. 300 in Journ. Lm». Soc. H70 
Oandida ; pileo plano, usque ad centrum plicato, tibriilis hic illic 
obsito; stipite brevi, e ba^i 0J'biculari oriundo; laraellis niveis; sporis 
ovatis 8 (x. long. 

Jfab. ifi ligno "rnortuo, Peradenya Ceylon (Tiiwaites), --- Pi- 
1gu5 ^-11 n-jrn, latns, plicato-sulcatus ; stipes 2-4 mm. longuj». 

10. Hiatula gracilis B. eX C. N. Pac. exp. n. 59. — Alba; \nVi> hemis- i^i 
phocrico, striato glabro; stipite gracili, hyalino, pulverulento-t()mer.i- 
toso; lameliis ventricosis, remotis. 

Hab. in ligno pulri in insulis Bonin Polynesiae. — Stricte affi- 
nis li. Boninem^i. 

11. Hiatula caespitosa B. et C. Cub. Fungi n. 84 in .lourn. Linn. Soc, 1172 

— Candida, eximio casspitosa; pileo tenuissimo, subhemispha?rico 
striato ; stipite gracili, glabro; laniellis liheris, remotis. 

Hab- ad caudices denso agmine coespitosa in Cuba (C. Wright). 

— Pileus ] V^.,-2V2 ^m- latus. 

12. Hiatula nivosa B. et C. N. Pac. exp. n. 57. — Nivea; pileo bre- 1173 
viter campanulato demum expan-^o, tenerrimo; stipite glabro; la- 
mellis postice attenuatis, approximalis, subdistantibus. 

Hab. in clivis monlium insularum Bonin Polynesiae. — ^^ , 
Mi/ce/tiam accedit. 

13. Hiatula discreta Fr. Elench. I. p. 20, Rpicr. 1. p. 101 et Nov. n:^ 
Symb. Myc. p. 27. — Pileo tenerrimo, conico, umbonato, densis- 
sime striato; stipite cavo conico-ventricoso, glabro; lamellis li- 
beris callo a stipite discretis rtnnotisque confertis, albis. 

Hab. in insula St. Crucis (Benzon). — Stipes 4-4.5 cm. lon- 
, gus, basi 1,5 cm. cr., apice 4 mm. Tota aibida, solitaria. ^ 

14. Hiatuia lignifraga Mont. Guy. n. 297. — Candida; pileo tenorrimo, iirs 
pellucido e convexo explanato. irregulariter orbiculato, radiatim con- 
lertissimeque striatulo; stipite glabro, fistuioso lameliisque couco- 
loribus, subai'qualibus, subconfertis, cultriforraibus, determinate circa 
stipitis apice.m incrassatum attenuato-affixis; sporis albis, pelluci- 
dis, subovoideis, 7 /x. majori diametro crassis, nucleo albo farctis. 

Nab. in rimis ligni pntridi unde erumpere videtar, apud Cayen- 
nam, in Guyana gallica Amer. merid. (LEPRtEt-R.). — Pileus quam 
maxime translucidus, membranacous. charta, qure gallice pelure 
d'or/non rulgo dicitur forsan adhuc tenuior, 25 mm. latus, centro 
vix umbonato convexo-applanatus, tenuissime. ad arabitum usque 
striatulus; stipes 2 cm, et ultra longus, 1'/^ mm. in medio. 2 308 Aofarioinese, Leucosporae, Omplialia. 

ad 3 basi et apice crassus, exsiccatione fuscescens, at pi-imitus 
ut totus fungus, ex oro collectoris, candidissinius ; lainellae tenerri- 
inae, ex hymenophoro ut videtur formata}, quum effidem cum illo 
gaudeant structura atque tenuitate, convexa?, id est cultriformes, pi- 
leo concolores, acie integras, circa stipitetn determinate desinentes, 
potius remotaj nec autem ei adha^rentes, 300 (j.. ab invicsm distan- 
tes et 30 a. crassfe. 

15. Hiatula minima Berk. Fung. St. Domingo n. 6. — Minnr,- pileo ii76 
umbilicato, margine crenato; stipite gracillimo; lamellis planiu- 
sculis, reniotissimis. 

Hab. ad S. Doraingo ins. Haiti. — Pileus 8 ram. latus ; lamellre 
subinde furcatae, lacunara anularem circa stipitis apicem relin- 
quentes. 

10. Hlatula fragilisslma Rav. et Berk. Cent. North Am. Fungi n. 16. in? 
— Pileo plano, subumbonato, radiatim tisso, marginibus rimarum 
luteo-pulverulentis, interstitiis candidis ; stipite luteo, farcto, annulo 
mobili; lamellis remotis a stipite, albis. 

Hab. ad terram et fragmenta lignea ad margines paludum in 
Carolina inf. Amer. bor. (Curtis). — Pileus 5-7 cm. latus, tenuis. 
fragilissimus, viscidulus, umbone obscurior; stipes 10-15 cm. altus, 
bulbillosus; sporaD oblique ellipticse, majusculoe. « An Leptola e. g. 
L. Deliciolo affinis?». 

OMPHALIA Fr. S. M. I, p. 162 (Etym. omphalos umbilicus). — Stipes 
cartilagineus, fistulosus, tubulo vero saspe floccis farctus, sursum 
subincrassatus, in pileum tubiformi-ampliatus. Lamellae vere decur- 
rentes. Pileus submembranaceus. 

Maxime affines Collybiis et Mycenis, a quibus hoc genus ob lamelias divulsum. 
Statura et historia eadem. Reliquae Omphalioe Auct. stipite fibroso spon- 
giosove nullo modo a Clitocybis removeri possunt. Verarura Omphaliarum 
statura insuper redit inter Cantharellos et Marasraios. Pileus syepius qui- 
dem umbilicato-infundibuiiformis, sed hoc neutiquam constans v, essentiale, 
nec lamellae saepe ramosae. 

1. CoLLYBiARiJS.Pileus primitus dilatatus, margine inflexo. — Elamellis abeant 
in tres greges exiraie naturales. 

*) Hy droff ranwim. Yu\go majores, lamellis angustis, conlertissimis. — Praeter 
stipitis notam essentialem a Cyathiformibus diflerunt lamelh"s priraitus vere 
decurrentibus, conlertissimis, arcuatis. 

1. Omphalla Chrysoleuca Fr. S. M. p. 167 cum syn., Hym. Eur. p H^S 
154. — Pileo submembranaceo, umbilicato, glabro, nitido, margine Agarlcinese, Leucosporse, Omphalia. 309 

refleKo, breviter striato ; stipite farcto, levi, basi incrassato ; la- 
mellis (lecurrentibus, confortissimis, subluteis. 

Jfah. in silvis mixtis, subacerosis Europse. — Stipes manifeste 
cartilagineo-corticatus, 3 cm. longus; pileus albus, 2'/2 6 cm. latus; 
sporae 8-10 =; 3-4. — />. iamellis iutescento-olivaceis. Socr. n. 1017 
huc omnino spectare videtur. 

2. Omphalia hydrogramma Fr. Syst. M. I, p. 169, Icon. t. 71, Ilym. \U9 
Eur. p. 154, Cooke 111. t. 239, Letell. Ic. t. 60"), A. streptopui^ 
Pers. M. E. 3, p. 82, BuU. t. 674 ob marginem striatum. — Pileo 
submembranaceo, umbilicato, flaccido, glabro, livido, hygrophano, 
margine patente, striato, subundulato; stipite tistuloso, glabro, 
subcompresso, basi radicato, hirto lamellisque decurrentibus, con- 
fertissimis, albidis. 

liah. inter folia Fagi, locis humidis Europae ot Australia^, sub- 
e?Rspitosa. Uda livida, sicca unicolor, albicans; pileo 6 cm. lato, 
^tipite 6-8 cm. longo. — B. orthopus stipite recto nec compresso. 
Pers. I. c. p. 83. 

3. Omphalia ventosa Fr. Obs. 2. p, 221, Epicr. p. 120, Hym. Eur. ii80 
p. 155, Secr. n. 989. — Pileo submembranaceo, infundibuliformi, 
iiaccido, glabro, carneo. hygrophano, margine iiivoluto, striato; 
stipite fistuloso, glabro, fragili, concolore, basi villoso; lamellis 
longe decurrentibus, minus confertis, albido-carncis. 

Hah. in fagetis Suecia;. Est quasi elatior status 0. pyrjuidatce 
et caute distinguenda ab 0. dumosa. BuU. t 561, f. B ad 0. da- 
mosam potissimum referenda. 

4. Omphalia dumosa Fr. Icon. t. 72, f. 1, Hym. Eur. p. 15.5. — Pileo nsi 
submembranaceo, e convexo plano, leviter umbilicato, rigido, te- 
staceo-rufQ, versus marginem striato; stipito fistuloso, glabro, con- 
colore; lamellis leviter dccurrentibus, confertis, pallidis. 

Ifab. in silvis dumetosis Europse raro. Colore accedit ad 0. rcn- 
tosam, sed statura longo alia, ut potius cum 0. umhiUcata coni- 
parelur, SMpes 5-8 cm. longus, basi brunneus; pileus 2V2-5 cm. 
latus et ultra. 

5. Omphalia detrusa Fr. Monogr. II, p. 291, Icon. t. 73. f. 1, Hym. ^jgg 
Eur. p. 155. — Pileo subcarnoso. e convexo umbilicato stipiteque 
Hrmo, mox cavo glabris et obscure cinereis; lamellis dente decur- 
rentibus, tenuibus, confertis, albidis. 

Mah. \\\ silvis Ostrogothiai. Habitus Clitocybis, sed stipes car- 
tilagineus. Stipes 2^2-4 cm longus, 4 mm. crassus, sur.<ium atta- 
nuatus, fere nigrescens; pileus ^Vj-^ cm. latus, subzonatus. 3t0 Agaricioeae, Lencosporte, Omplialia. 

6. Omphalia umbllicata Schaeff. /;. 207 (Ar/ar.), Fr. Hym. Ear. p. 155. iiS3 
y4. pha^ophfha/.mus, Pers. M. E, 3, n. 10(8. — Pileo submembranacso, 
umbUicato, rcflexo, Hewurn infuiirlibiiliforrai, levi. glabro, hygro- 
phario, regulari; stipite fistuloso, tereii. apice fibriliis aibis sericeo- 
.slriato; lamellis longe decarrentibus, confertis, aibidis. 

Hoh. ad arborum radices, terrain, immo firneta in silvis fron- 
riosis, haud rara iri Europa et Mouot Prospect, Discovery Bay in 
Groeniandia (H. C. Hart). — Piieus 3cra. latus; stipes ^'/^-^ cm. 
lon^us; sporae 6-S -i 4, minutaj reniformes (in specim. Grcfinl.) — 
Subca^spiiosa. uda iivida v. fa.scescens, sicca albicans w lutescens, 
disco fuscescente. 

7. Omphaila maura Pr. S. M, p 168. Tcon. t. 73, f. 2, Hym. Kur. 1134 
p. 156. Cooke 111. t. 287, Weinm. Ross. p. 82, — Pileo submem- 
branaceo, conveso. profunde umhiiicato, giabro, striato, hygropha- 

uo, sicco levi, .«ericeo-nitente; stipite .subfistuloso, tenui, rigido, 
stricto; larnellis vere decurreutibus, arcuatis, confertissirnis, can- dtdis. Hab. locis montosis humidis, subadustis Europce. E fuligineo 
livida, fragilis. M. alvaia difTert pileo ievi, stipite tenaci, lamellis 
vix confertis nec vere decurrentibus. — Piieus ^^/^-i cin. latus; 
stipes 3-6 cm. alius; sporae ellipsoidece vel ellipsoideo-sphceroideie, 
ieves, 5-G -^ 3-4. 

8. Omphaiia Lltuus Fr. Epicr. p. 121, Hyra. Eur. p. 156, lcon. t. 72, i^gs 
f. 2. Seer. n. 1051 sat convenit, sed minor. — Pileo subraerabra- 
naceo, plano, profunde umbilicato, dein infundibuliformi, levi, hy- 
gropbano; stinite sub!istulo*so, gracili. subriexuoso, striato larnelli'j- 
quo longe decurrentibus, confertis., anguiitis (linearibus), cinereis. 

lii;b. in pinetis ad terram, Upsalias in Suocia raro. Exinva, 
St.ipes.' 8 cm. usque longus, 2-4 mm, crassus, nudus; pileus udus 
spadiceo-cinereus, siccus sordide alutaceus, ^'/^-5 cm. longus, flac- 
cido-frftgilis. 

9. Omphalia offuciata Fr. Epicr. p. 121. Hym. Eur. p. 156, Icon. ^^gg 
t. 72, f. o. Cooke III. t. 287. — Pileo carnosulo, plano-depresso, 
obtuso, levi, glabro, rubello, e.Kpallenfce.- stipite fistuloso, tenaci, 
slricto larcellisque decurrentibus, tenuibus, confertis. concoloribus. 

Hab. in f^getis SueciGe australis et Britannice. Facies C. dr-jo. 
philop^. Shpes 5 c.m iongus, 2-4 mm. crassus, nemum compressus, 
apicc obsolete pruinosus. Primitus tota obscure earnea. ^ed mox 
^ r.aii^rvs albuvf.ns. 
/Q Cni>h3tia '^'"v!.hi'»|i)$ Fi- !- ' '"1 • \^'-'^' l^^nn. t. 75, f V. ,.,. Agariciricse, Leucosporse, Ornphalia. ?.[[ 

Hym. E-ir. p. 156, PaLouill. Tab. a:i. n. il9, Welum. Ross. p. 94, 
A. incvnspicua^ Lasch n. g!5, A. baccinafi^ Secr. n. 1021. — 
Candida ; pi!eo subinernbi-ajsaceo, ex urabilicato inrundibulifonni, 
inaiquali. levi, sericoo; stipile farcto, brevi, subvilloso ; laui*^lll:s clii 
currentibus, confertis, aiigusiis. 

Hab. ad terr^m locis miiscoiis, gramiaoi^is, gregaria in Europa, 
prope Minussinsk in Sibiria ot in Afnca austr. Variabilis, sinpo 
flexuosa ef excenlrica» vulgo pumila, 4-9 mm. iala, sed «liaru 
2'4 cm, u.sque; stioes 4-11 cm. longus ; sporap 6 r 2. Non j.iygro 
phana, sicciiate fiavescens, ad basiiri saltim lanata. 

11. Omphalia GiovanellaB Broi. Fungi Trid. p. 9, t. V. f. 2. — Ptiuo i\zi 
submGtnbranaceo, e convexo-Mrnbilicato-explanaio-u.mbiiicato, inar- 
gine stnafo, levi, sericeo sub.loccuioso, e griseo subrasco-canf^cen- 

ti. 5-14 mm. lato; lameuis confertis-, angustis, tenuibus, dfecurronti- 
bus, coiicoloribus ; stipite farcto, apice subdilataio. glabro. coiicolori. 
basi albo-tom8!itoso, 1 cm. ci.^^citer longo, 1-2 mm. crasso; sporis 
ovato-acuminatis, S c; 3, hyalints. 

Hab. locis arenoii^i aorios Val di Sole; junio-iulio. ■— Toia 
unicolor grisec-cana ; Omphalice sct/phoidi forte nimis Hffinii, co- 
!ore pra^ser(!(n distincta, sed htec nota constans. Caro pallida, oaor 
snbfarinaceus. 

12. Omphalia sanguinea B. et C. Journ. Linn. Soc. X, p. 2S6. — ;.b9 
Sanguinea; pileo infundibuliformi, lenui, pruinosO; stipiie suffjym 
dilataio; lamellis oonfertis, angustifi, decurrentibu^. 

Hab. \u iignis cariosis, Cuba .\mer. centr. (C \Vp.ioriTj. — 
Pileus 12 mro. latus; '^'tipes \2 cm. longus. Species elegafitiiisima 
cyrn 0. ^ct^phoidi \n eadcm .seclione co!locan-ia. 

13. Omphalia Peri B. et Hr. .Joura Linn. Soe XI. p. 527. — Nivea: ,in., 
piieo mombranacoo, ex umbihcafo inli.ndjhulifocmi. puiveviilentg, 
«strialo, immulabili; stipite door-^um attenuHlo. Iiliformi; lameUis 
confer/is. arigustissimis. adnatn-decui r^-inlibus. 

Hab. ad terram,, Gejlor! Iridi^e (THWAixJib). — Gregana: pileu.s 
18 mm. latus: stipes 12 rnln. longus vix i mm. crassus, iam9ll<.iR 
vix 1 mm. laiae. Siricte atlinis U- iicjphoidi. sed pileus siccitate 
colorem haud m>.'tat. ian-iellcR conferliorss, «tipes tenuior. 

14. Omphalia ianthino-phaea Mont. Cent. VII, p. 26 -- Pileo 'drnevj ^g, 
subinffiquali, centro depresso tandem infundibuliformi. margine in- 
flexo pius minusve undulato, brunneo rerruginoo, ^onis coiicentriris 
obscurirnubiis orrtato: ^tipite e!aLc> incequali, lovi larnellisque coti- 312 AgaricineiB, LeuCosporae, Omphalia. 

fertissisnis, tonuiibus, subtequalibus, adaato-decuiTentibus, pulchre 
lilaciriis. 

Uah. ad terrara locis humidis subapertis Brasilioe, in provincia 
Minas-Goraes dicta (Weddell). 

15. Omphalia spodoides Mont. Guy. n. 276, Syll. Crypt. n. 3G0. — n^? 
Plieo membranaceo, hygrophano, convexo, profundo umbilicato, 
striatuio; stipite fistuloso, levi sursum deorsumque leniter incrassa- 

to, lignum profunde penetrante; lamellis tetradymis confertis, mi- 
uoribus lanceolatis, longioribus antice attenuatis, postice rotundo- 
ampliatis, dente decurrentibus. 

Hab. ad ligna putredine consumpta et folia putrida in Guyana 
Amer. merid. (Leprieur). 

16. Ompiiaiia chiiensis Mont. Syll. Crypt. n. 356, Cent. I, n. 60, et np3 
Fl. Chi!.. VII.' p, 335. — Pileo plano, griseo-cinerescenti, centro 
umbilicato demum infundibuliformi, subpubescente, margine denti- 
culato; lamellis ccesiis griseisve in stipitera farctum concolorem basi 
nigricantem vix decurrentibus. 

llah. ad terram in muris, locis muscosis etc, Rancagua in 
Chile (Bertei^o). 

**) PyxidoUe. Medins; lamellisleviter distantibus, angustis, utrinque atte- 
nuatis. 

17. Omphalia chrysophylla Fr. Syst. Myc. I, p. 167, Icon. t. 74, \m 
f. 1, Hym. Eur. p, 156. — Pileo submembranaceo, umbilicato, flac- 
cido, flocculoso, luteo-fusco, sicco alutaceo-cano, margine redexo; 
stipite fistuloso, ffiquali, glabro lamoUisque longe decurrentibus, 
distantibus, aureo-vitellinis. 

Hab^ ad ligna pinea putrida in montosis Sueciae copiose et in 
raontibus Adirondack, Sumrait et Sandlake Arner. bor. — Pileus 
4 cm. usque latus ; stipes 2-6 cm. longus, 4-5 mm. crassus ; spo- 
ra3 8 i5 4. In serragine ad molas ligneas luxuriat. Uda, pulcherrima 
hujus gregis. 

18. Omphalia xanthophylla B. et C. Ann. Nat. Ilist. 1859, oct. — 1195 
Pileo depresso rubro-purpureo, floccoso, margine striato; slipite 
flavo-^albo glabro subcompresso, fistuloso, deorsum attenuato sub- 
bulboso; lamellis fiavis decurrentibus. 

Hab. ad caudices udos putres in Car. inf. Amer, bor. (Curtis), 
— Pileus 5-8 cm. latus, margine inflexo; stipes 8-]0 cm. longus, 
6-8 mm. crassus, Affinis 0. chrysoph,yllce. 

19. Omphaiia holochlora B. et Br. .lourn. Linn. Soc XI, p. 525. — 1196 Agaricineae, Leucosporae, Omphalia. 313 

Pileo mombranaceo, e convexo subinfundibulifornvi, floccuroso, stria- 
to, luteo ; stipite dilatato, tistuioso; iamellis decurrentibus, citrinis. 
Hab. in ligno mortuo, Ceylon Indiae (Thwaites), — Pileus 2}J<> 
cm. latus, brunneo-luteus; stipes 18 mm. longus eodem cum la- 
mellis distantibus arcuatis colore pictus. Aftinis 0. chry^ophyllcc; 
sed pileus arescendo in obscuro-rubro-brunneum abit atque la- 
mella) multo pallidiores neque eodem modo decurrentes. 

20. Omphalia Postli Fr. Monogr. II, p. 291, Icon. t. 74, f. 2, Hym. H^? 
Eur. p. 157, Cooke 111. t. 194. — Pileo membranaceo, umbilicato, 
glabro, aurantiaco, margine striato; stipite fistuloso, levi, glabro, fla- 
vo; lamellis longe decurrentibus, linearibus, subdistantibus, albidis. 

Hab. locis paludosis in Suecia. Stipes 8 cm. longus, 2 mm. et 
ultra crassus, pallescens. Colore pilei aurantiaco mox dignoscitur. 

21. Omphalia vesuviana Brig. Neap. t. 43, f. 13-7, Fr. Hvm. Eur. p. 157. iios 

— Pileo subcarnoso, infandibuliformi, impolito, aurantiaco, margine 
demum repando; stipite farcto, elastico, fibrilloso, concolore; la- 
mellis decurrentibus, crassiusculis, angustis, albis. 

Hob. in ambulacris arenosis Vesuvii pr. Neapolim in Italia. — 
Parva, pileo sub lente grumoso, licet nudo oculo glabra appareat. 
^ Videtur 0. demissce proxima. 

22. Omphalla pyxldata Bull. t. 508, f. 2 {Agar.), Fr. Syst. Myc. I, p. 164, 1199 
Hym. Eur. p. 157, Pers. M. Eur. 3, n. 99, 98 /3, Cooke 111. t. 194. 

— Pileo raembranaceo, ex umbilicato infundibuliformi, glabrato, 
radiato-striato, testaceo-rufescente, liygrophano ; stipite e farcto 
fistuloso, levi, tenaci, pallide rufescente; lamellis decurrentibus, 
subdistantibus, angustis, e carneo gilvis. 

Hab. in campls, ad vias, frequens in Europa et Australia. — 
Pileus 1-2 cm. latus; stipes circiter 3 cm. longus; color varie ru- 
fescens, valde expallens, immo albicans; pileus siccus sub lente 
.sericellus; lamelhe primo incarnatfn, dein gilvce; sporae splKisroideo- 
ellipsoidece, irregulares 7-8 :; 5-6 aut 5-0 ix. diara. Ex Seyn. Montp, 
p. 93 sporie pallide rosere, polygonales, e quibus ad Eccilias re- 
feratur. An eadem species? 

23. Omphalia linopoda Kalchbr. in Grevillea. — Proxima 0. py.xi- 1200 
dafce sed gracilior ; stipite filiformi. rufescente insignis; piloo mem- 
branaceo, profunde umbilicato, albido cervino, lamellis sat confertis; 
eximie decurrentibus, pallidis. 

Hab. in silvis Somerset East Africa3 austr. martio (Mac Owan). 

24. Omphalia leucophylla Fr. Vet. Ak. Forh. 1851, p. 45, Icon. t. 73, 1201 
f. 4, Hym. Eur. p. 157, Cooke 111. t. 288, Berkl. et P>r. n. 1217, 314 Agaricineae, I.eucospoi-ie, Ornphalia. 

0. Epichi/siuyn var. lcucophylla Alb. et Schw, — Pileo submembra- 
naceo, toto infuiidibuliformi, )evigalo, margine invokito stipiteque 
subfistuloso, a^quali, glabro cinereis ; laruellis decurrentibus, leviter 
di.staritibus, candidis. 

Tlab. locis humidis silvarura Europ». 0. Epichi/sio major, fir- 
rriicr. Stipes ligidus 4 cm. longus; spcra? ovoide;e 10 u. 1, 1-amelIis 
candidis ab oranihus hujus sectionis diffeut 

25. Omphalia telmatiaea B. et Ccoke III. !.• 240, Handb. ed. II. p. i^o? 
93. — Pileo membi^aaaceo, mox. infundibulitbr.mi, atro-brumieo, 
deiu expallGute, nitido^ 4-5 cm. lato ; margine reilexo, subinde 
undulato; stipite asiiuaii, fistuloso, 2-H cm. longo, cinereo-albido, 
basi pilloso; lamellis decurrentibus, subangustis, pallidis; sporis 
obovati^, papillatis, aibis, 

Hah. inter Sphagna in paludosis in Briiannia. 

26. Omphalia striipilea Fr. Monogr. 11, p. 291, Icon. t. 73, f. 3, 1203 
Hym. Eur. p. 167, Cooke III. t. 288, — Pileo membranaceo, e 
conveKo explanato, lUftbihcato, gUbro, toto striato. livido-fusco. 
iiygrophano ; stipiie fistuloso, glabro, tenaci, fuscescente; lamellis 
leviter decurreutibus, niinus confertis, albidis. 

Ilab. iocis graminosis silvarum Europtf raro. Stipes 5 cm'. lon- 
gjs. 2-4 mm. crassus; pileus usque ad 4 cm. latus, siccuf? levis, 
albo-pallescens ; sporae spha^rnideae vel subsphaeroide», 6-7 p.. diam., 
ver-ruculosce. 

27. Omphalia affricata Fr. Obs. H, p. 213, Monogr. 1, p. 183, lcon. mA 
t. 75, f. 1, Hym. Eur. p. 15S, ,1. (igrina^ k\h. et Schw. p. 220. 

— Pileo carnoso-membraaaceo, umhilicato, dein infundibuliformi, 
extrio, suuarnulis cinereis nigricantibusque undique yarie^ato, mar- 
gine deflexo; stipite fistuioso, glabro, cinerescente ; lamelli.s decur- 
rentibus, subdistantibus, medio latis, griseis. 

Hab. in p.iludosis Europae. Stipes *l\'^ cm. longus ; pileus l-^Y^ 
cm. latw?, margioe deflexo. 

28. Omphaiia Epichysium Pers. Ic. pict. t. 13. f. I. Fr Syst. Myc. l, is&s 
p, 169, Hynj. Euf. p. 158. — Nlollis-, pileo membranaceo, plartiu- 
sculo. umbilicato. udo striato, cinereo-fuligineo, sicco pallido, se- 
riceo v. flocculosn-squamoso; siipite subfi.stuloso, glabro, cinereo; 
lamelhs breviter plano--decurrentibus. albido-cinerei.s. 

Hab. ad llgna muciria frequens, raro in paliidibus in Europa 
ot Tasmania, — Pileus 1-3 cm. lacus; stipes 2^/2 cm. y^A altra 
longui,; sporae ellipsoide* vel .-phaeroideo - ellipsoide*. iucolores 
8-10:= 4-5. Tenera, mollis, a^uosa. Agaricine». t.eucosporac, Orcphalio. 5j5 

28. Omphalia sphagnicola Qerk. Eiigl. Fl. V. p. 67 '>utl. p. 131, J^o^ 
Fr. Hyui. Kur. p. 158, Cooke 111. t. 28^") a. — Tenax ; pileo ^ub- 
carnoso, minute fiqnnnuiloso, iido obscure striato, pallifie ochr<aceo ; 
siipile fistaloso, sijperne iu-irnitus Sqaatnuloso ,• latnollis decurren- 
tfbus. sui3di.<tantibu.«. augustis, pailidis. 

Had. supra Spiiagna m .\nglia, Oprmania, Uelgio et Fennia. 
Substaniia eiasiica et colore sordide ochraceo a vicinis facile di- 
stjnguitur. — Ptleus 2\/,y-i cm. iaius; stipes 2'/,-G cni. longns, 
2-3 inrn. crassus: sporfe ellipsoidea^ vel ovoideo-eliipsoidea?. C- 

6V2 ^ 4V2. 

30. Omphalia phllonotis l.ascli n. 226, Fr. Monogr. I, p. 184, Icon. i?07 
t. 76, f. 1. ITyni. Kur. p. 158. — Fragilis, cinereo-fuliginea ; pi- 

leo naembr.maceo, pyxidato, hygrophano, sicco tioccoso, margine 
erecto : stipite lisiuioso, glabro; lamenis longe decurrentihus, sub- 
distantibus. angustis, albo-fu-igineis. 

hiab. iti paludosis Europie raro. — Pileus 1-2^2 (*'''«• latus; 
stipes 6-7 cm. longut», basi i-lV». apice 4 nim. crassus; .«porce 
^ ellipsoideie ve! sphceroideo-ellipsoideae, 5-7c;.3-.5. Gracilis. nigri- 
canti-fuiigineH. Lamell«e iinea recta in marginem porrectse, 

31. Omphalia Onlscus Vc Myc. i, p. 172, Icon. l. 75, f. 8, fiym. i^ur. ijng 
p. loS. Cooke 111. t. 209. -- Pileo submeiTibranac^o, e convexo 
plano infundibuliformique, uadulato, (iaccido, glabro, l^vi, cinerQO, 
hygropliano, marginp striato; ."^tipite snbfjsLuloso, rtrmo,. undijlato, 
griseo; lamellis brevitor decurrentibu!?, .snbdistantibus, ciuereis. 

Hod. ad terrarn turfosam in Ruropa, Gainsford et in Au.<itra- 
lia, haud ca?spitosa. (G. Bowman). -St-pe-^ inaiqualis. '^ cni. 11:^11 d 
superans; oileus l-'.i cm. latu.s, siccus pallesccns. levis; spoi^as ova* 
t», 6-GV0-5V3 V. 12. i 7-8 (BaiTz.), 

32. Omphallacaespitosa HoUon 1". 4\ (Ac/ar.), Cooke Ili. t 209. f, B. — i?o& 
1'iieo subinembranaceo, convexo. subhemisphcerico, naibiii«^nto, af- 
bido ocbraceo, margine crenato, sulcato fere a'i verticem glabro; 
stipite curvato, fistuloso. basi leniter bulboso; iatnellis d!^>tantibui^, 
latiusculis, breviter decurreatibuo, albidis; sporis 6:^5. 

Ilab. pr. King"s Lynn. — 0. Onisco similn, sed' color oinnino 
rliversus et pileus sttiatus. 

33. Omphalia peculiarls Britz. Derm e^ Mel. p. 1^2, f. 248. - - 1210 
Onipk. OniiiCij} aftinis; lamellis sub.li-taniibus, gri^co vel atro- 
nrunneis; sporis curvu):s v. subsic".;Toidei>=. ]i-14c;4, 

i{ab. Haspelmoor m Germaiiia- lulio. — <j.'io:- .rt saocr {arQ 316 Agaricineoe, Leucosporre, Omphalia. 

34. Omphalia arenicola Fr. Icon. t. 76, f. 2, (quinque superiores) 1211 
Hym. Eur. p. 159. — Pileo submeinbraiiaceo, e conveKO G?:panso, 
(lemum crateriformi, subrepando, verrucoso-guttato slipiteque farcto 
curto, SBquali umbrinis; lamellis leviter decurrentibus, subconfertis 
pallidioribus. 

Hah. in ambulacris arenosis in horto botanico Upsaliensi in 
Suecia. — Stipes vix 2^2 cm. longus. 

35. Omphalia glaucophylla Lasch n. 217, Fr. Hym. Eur. p. 159. — vm 
Pileo membranaceo, infuadit)uliformi, plicato-striato, glabello, mu- 
rino, hygrophano, sicco expallente, levigato; stipite farcto, firmo; 
lamellis decurrentibus, subdistantibus, lanceolatis, oiivaceis. 

Hab. ad terram in silvis Europse. — Parvula; pileo vix 12 
mm. lato. Cum hac conferendi A. anthodius Pers. M. E. 3, n. U8 
(umbrinus) et Secr. n. 1050 (expallens). 

36. Omphalia rustica Fr. Epicr. p. 126, Hym. Eur. p. 159, Bern. 1214 
Ch. Roch. t. LVI, f. 2, Berk. et Hr. n. 1217 bis. Oudem, p. 24, 

A. ericeforum Pers. Obs, Myc. I, t. 4, f. 12 ; var. 7. Aib. et 
Schw. n. 663. — Pileo membranaceo, convexulo, umbilicato, stria- 
.to, glabro, hygrophano, sicco levi, sericello; stipite subfarcto, gra- 
cili, glabro, griseo-fusco; lamellis decurrentibus, crassis, subdistan- 
tibus, utrinque .npqualiter attenuatis, griseis, acie arcuata. 

Hab. in ericetis humidis, locis incultis Europe et prope Minus- 
sinsk in Sibiria rarior, — Stipes ^V'^ cm, longus et infra, 1 mm. 
crassus, nunc asqualis, fuscus, nunc sursum incrassatus, griseus; 
pileus vere membraaaceus, 6-11 mm. latus, e griseo albicans v. 
fuscescen.s, ad viarum latera obliquus, excentricu.s. 

37. Omphalia pumilio Kalch. Grev. VIIL p. 151, t. 142, f. 2. — i,j^, 
Pileo niembranaceo, convexo, nmbilicato, radiatim striato, glabro 
cervino; stipite fistuloso, tenui, breviusculo; lamellis curvato-de- 
curreutibus, angustis, subconfertis, piloo pallidiori. 

Halj. in lignis Richraond River Australiai (M. Hodgkinson). — 
Pileus 7-10 mrn. latus stipes 7-12 ram. long. Afrinis 0. rusticcc. 

38. Omphalia scyphiformis Fr. Obs. II, p. 221, Icon. t. 75, f. 3, ]i>i6 
Hym. Eur. p. 159, Seyn. Montp. p. 124, Batsch f. 214 atypicus 
(lamella? ex ipso laxe distantes). — .\lba; pileo membranaceo, e con- 
vexo infundibuliformi, glabro, margine striatulo, sicco levi; stipite 
subfistuloso, tenui, brevi, glabro; lamellis decurrentibus, tenuibns. 

Hab. ad terrani nudam in Europa, Gracemere Australiae (0' 
Shanesy) et Africa australi. — Simillima 0. scyphoides ejusque 
modo varians, sed lamellis etc. separanda. Asaricinea} IjeJicosporM?, Oniphalia. 317 

39. OmphaiJa inconsplcua Berk. Lond. Journ. Bot l. p. 450, (ab. XIV. i?i7 

— Pileo inenibranaceo umbrino subplano, centro doprosso, levi; sti- 
pita flexuoso, rufo pulverulento, basi toinentoso; lainellis paucis, pi- 
loo concoloribus, adnato-decurrentibus, furcatis. 

Hah. in ligno, New Ireland (J. B. Hinds). — Pileus 6 mm. la- 
tus, siccus plicatus; stipes 6 mm. longus, vix 1 uim. crassus. 

40. Omplialia amabills Berk. Lond. Journ. Bot. 1, p. 450, t. XIV. — i2is 
Albida, valde delicata; pileo membranaceo infundi!)uliformi; raar- 
gine arcuato, pellucido-striato; stipite brevi tenui, sursum incras- 
sato, floccis tomentosis affixo,- lamellis paucis angustis, decurren- 
tibus, una alterave breviore intermixta, acie acuta, interstitiis vix 
reticulalis. 

Hab. ad ramulos, New Ireland (J. B. Hinds). — Pileus 15 mm. 
Matus; stipes 9 mrn. longus, vix 1 crassus. 

41. Omphalia cirrhooephala B. et Br. .Journ. Linn. Soc. XI, p. 526. — 121!) 
Pileo ex umbilicato depresso, nitide gilvo; stipite undulato, solido, 
pallidiore; lamellis decurrentibus. 

Hab. in lignis emortuis, Peradenya Ceylon India3 (Thwaites). 

— Pileus circiter 18 mm. latus, glaber; stipes 18 mm iongus, 2 
mm. crassus, glaber; laraellap 2 mm. lata?, distantes, interstitiis 
antice venosis. Stricte affinis 0. salmonicolori. 

42. Omphalla salmonlcolor B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 526. 1^20 

— Pileo depresso. margine sulcato, arcuato, pallide salmonicolori, 
glabro; stipite brevi, insititio, farcto, glabro; lamellis angustis, po- 
stice attenuatis, breviter decurrentibus. 

Hab. in lignis emortuis, Peradenya Ceylon India} (Thwaites). 

— Pileus 21/5 cm. latus; stipes 1^1.^-2 cra. longus, 1-2 mm. crassus 
parvo disco connexus, pileo pallidior; lamellae confertissimae, versus 
marginein interstitiis venosis. 

43. Omphalia chondrlpes B. et C. Journ. Linn. Soc. X, p. 286. — 1221 
Umbriua, pusilia; pileo depresso, margine involuto; stipite carti- 
lagineo farinaceo; lamellis paucis arcuatis decurrentibus. 

Hab. — Pileus 3 cm. latus; stipes 6-8 mm, altus, 2 mm. 
crassus pro ratione validus. 

44. Omphalla anthiceps B. et C. Journ Linn. Soc. X, p. 286. — i?^;; 
Dense cfespitosa, alha; pileo profunde umbilicato glabro, margine 
depresso iterumque elevato, centro subfusco; stipite glabro cavo; 
lamellis paucis adnato-decurrentibus. 

Hab. in truncis vetustis in silvis Cubae Amer. raedia^ (C 
Wriqht). 318 Agarjcineae, Leucosporje, Oraph^ilia. 

45. Omphalia flavo-iivens Mont. Cent. Vll, p. 27. — Solitaria plane ^^^ 
livens; pileo carnoso-membranaceo tanclem infundibuliformi, dense 
radiato-striato,'-margine subuudula(o subcrsnulato; stipite fistuloso, 
basi buibilloso, sensim sursuni in pileura ampliato; Jamellis ianceo- 
latis, tridymis, J^^nge decurrentibus, lutescenti-lividis, longioribus 
margine rectiuscuJo insignibus. 

Hab. ad ligna consumpta in silvis bra.siliensibus. priesertim in 
provincia Goysz (Wrddell). 

46. Omphalia scyphophora Mont. Cent. VIl, p. 27. ~ Gregaria fer- 1224 
restris; pileo membranaceo , tenuissimo. glabro, infundibulifcrmi, 
roargiae er«cto, levi; stipite gracili, erecto vei ascendente, farcto; 
lamellis, subconferlis, angustis-iirais, decurrentibus. 

Nat/, in silvis arenosis epiga:;a, in Paraguay (Weddell). — Co- 
lor unlformis pallide cincre-us, 

47. OmphalJa slrombodes B. et Mont. Syj]. Crypt. n. 3G1. — Pileo car- ^-^^ 
nosulo, nicrrtbranaceo, convexo-depresso, margine primitus defiexo 
tandem ascendenti, infundibuliformi, lacero, pallido, r&.diatim rivu- 
ioso-piJosiuscuIo; stipite cartilagineo, umbrino, fistuloso, basi discoi- 
dea affixo. villosulo-pulverulento, albd-pruinoso; lamellis crassiu- 
sculis, candidis, longissime decurrentibus, lineari-atter.uatis. 

Ilab. ad ligna putrida, Columbus Amer. fceder. (Sullivant, 
Icon., i\ 138). — Pileus eadem cum lamellis, crassitudiue, y^ mm., 
gaudens, diametro ad 5 cm., longitudine G cm. metieos; stipes 4-5 
cm, longus, medio 3-4 mm. crassus, apice sensim incrassatus et 
in pileum transiens; laraellae tridymae, breviores convexa?, lon- 
giores alte decurrentes, iineares, 2 mm. latae, omn^s candida;, 
acie obtuScC, e basidiis tenuissimis tramaque flocculosa constan- 
tes ; sporse sphaericse, minimce, 5 jj.. diam. hyalinte. — 0. umbelli- 
ferce {A. ericeioruw Bull. t. 276) analoga, et forma Ci'. cyalJii- 
formi similis, at ab utraque, ut satis patet, abunde diversa. 

48. Omphalia lilacifolia Peck 29 Rep. pag. 66, Agaricus lilacinus 1220 
Peck 24, Rep. p. 63 t. I, f. 10-13 (non Laest.). — Pileo subme.m- 
branaceo convexo, profun^^e iimbilicato, glabro, viscido, hygro- 
phano, udo obscuroluteo leviter cferuleo tincto, striatulo, sicco sul- 
phurec-iuteo nitente; stipite iequali, glabro, cavo. viscido lute- 
scente, basi mycGJio Jilacino coniuncto; lame/Iis subconfertis, arcua- 

tis, decurrentibus, paliide lilacinis. 

Hab. ad caudices vetustos in silvis, Trenton Falls Amer. bor. — 
Stalura circiter 2'/o cm.; piieus 12-18 mm. latus; stipes 1 mm. Agaricine*, Leucosporse. Oraphalia. 310 

crassus. Species distiuctissitna ob lamellarum myceliiqiJe peculiarein 
colorern notanda. 
49. Omphalia porphyromyces Berk. et C. N. Pac. exp. a. 27. — Pal- ^"^s? 
lide purpurea; pileo umbilicato tenui; stipite .sursum incrassato 
basi discoidea affixo lamellis distantibus, angustis, decurrentibus. 
Hab. ia truiicis putrescentibus in insula Bonin. 
50 Omphalia usta Bcrk. et C. N. Pac. expl. n. 22. — Rufa; pileo i-?28 
tenui, inCundibulifofnii, glabro; stipite recto, sursum incrassato, basi 
oibiculari strigosa afliKo; lamellis angustis, decurrentibus. 

Hab. in sarmentis dejectis in insula Ronin. — Saepe Ompha- 
, iice pyxiUatcb similis. 

51. Omphalia Behringensls Berk. et C. N. Pac. expl. n. 26. — Pileo de- 1229 
presso cupuliformi, glabro, siriato, luteo-albo; stipite sursum iucras- 
sato; lamellis aduato-decnrreiitibus, latiusculis, distantibus, a!bis. 

Hab. in insula .^rakamlchetchene in freto Behoring Amer. 
bor. — Canlharello Behringcn&i similis, at lameiHs haud fur- 
catis di.stincta. 

52. Omphalia ruficeps Berk. et C. N. Pac. exp. n. 23. — Rufa; pileo i23o 
depresso; /nembranaceo, stipite glabro; lamellis angustis, distanti- 
bu^, decurrontibus venoso-connexis. 

Hub. in lignis deiectis in insula Bonin. 

53. Omphalla COndiscipulata Berk. F. Glai. p. 753. — Kximie caespi- 1231 
tosa, pallida; pileo umbilicato, ^triato, pellucido ; stipite deorsuui 
subincrassato; lamellis decurrentibus. 

Hab. in ligno pr. Rio Janeiro BrasiU^ (A. Glaziou). — Pileus 
circiter 6 mm. diam. 

**•') IJmbcUiferm : lamellis valdo di.-jtantibus. latis, viilgo crassis. (.Hio qaan'i 
potest Xerotu.^ ti/rfohus). 

54. Omphalia tricolor Aib. ei Schw. t. 9, f. 5. {Agar.) Fr. S. M. I, p. 12^2 
166, Hym. Eur. p. 159, A. hepalicus Secr. n. 990, non Batsch. — 
Pileo submombranaceo, unibilicato, leviusculo, gla'bro, expallente ; 
stipite farcto, tenui, sursum incrassato, f^avescente: lamellis decur- 
rentibus. valde distantibus, crassis, aurantiis, primo roseo-pruinatis. 

Hab. in versuris, pascr.is Europa?. Eximia. tenacella; pileo G-9 . 
mm. lato, ex ochraceo albente; stipite concolore, nudo v. deorsum 
nigricaiite, pruinoso, 2^/^ crn. longo. Lamellae prinio prumatfe, dein 
nudijc, non vero ut Ci. laccatce et afif. e sporis farinosze. 

55. Omphalia atripes Rabonh. Krypt. Fl. p. 520, Fr. Hym. Eur. p. 1233 
703.. — Pileo membranaoeo, e plano depresso, demum infundibu- 320 AgarichiecC, Leucosporre, Oniphalia. 

liformi, glabro, bruiineo, sicco expallente, sericeo-uiionte ; stipite 
e farcto fistuloso, nigro, basi caerulescenti-pruinoso; laraellis po- 
stice latissimis, fuscescentibus, demura albo-pruinosis. 

Hab. in ligno vetusto putrescente pineo. Nec iconem, nec speci- 
men vidit Fries, sed species characteres claros offert. Forte tamen 
Marasmium spectat. 

56. Omphaiia SCiopoda Quel. Jura et Vosg, III, t. I, f. 13. — Pileo 1284 
raembranaceo, convexo, dein umbilicato, crispulo, 1 cm. <),, albo- 
stramineo, pruinoso; la.meliis crassis, aduatis, subinde ramosis, stra- 
mineis dein roseolis; stipite farcto, tenaci, subtili, flexuoso, velu- 
tiuo-pruinoso, sursum albo, infra griseo. 

Hab. in herbosis et turfosis in Gallia or. — Ex ipso Quelet 
forte status 0. tricoloris. 

57. Omphaiia kermeslna 0. et C. Journ. Linn. Soc. X, p. 286. — 1235 
Pileo convexo, umbilicato, glabro; stipite sursum dilatato, glabro; 
lamellis paucis latis decurrentibus, 

Hab. in ligno carioso in ins. Cuba. — Intense coccinea. Pileus 
6 mm. Iatu3, stipes 1 8 mm. longus. Affinis 0. tricolori. 

58. Omphalia atro-puncta Pers. Sjn. p. 353 {Agar.), Fr. Hym. Eur. 1236 
p. 212, Patouill. Tab. anal. n. 223. — Pileo subcarnoso, molli, lie- 
inisphaerico, dilute cinereo; stipite subtenaci, paHido, nitido, squamu- 

lis punctiformibus nigris; lamellis decurrentibus, arcuatis, distanti- 
bus, alternis, incarnato-cinereis. 

Hab. in fagetis Europae rarissime. — Gregaria parva ; pileus 
8-13 mm. latus; stipes 4 cm. longus, 2-3 mm. crassus ; sponi? 
ovoideo-globosas, hyalinae, 4-3. CI. Patouillard, sporis hyalinis 
inventis (nec roseis), recte speciem e gen. Eccilia ad Omphaliam 
transtulit. 

59. Omphalia demissa Fr. Syst. M. I, p. 157, Monogr. I, p. 143, mi 
Hym. Eur. p. 160, A. iricolor Secr. n. 1023, A. rufalu^ Herk. 
Outl. p. 132, Bresad. Trid. t. XXXV, Cooke 111. t. 250. — Pileo 
submembranaceo. e convexo expanso, plano, demum umbilicato, 
striato, hygrophano stipiteque farcto, brevi, glabro, nitido rufe- 
scentibus; lamelHs decurrentibus, latis, distantibus, purpurascen- 
tibus. 

Hab. in terra nuda in Europa. — Pusilla, sicca e^pallens; pi- 
leus siccus obsolete pruinosus e fusco-rufescente carneove griseus, 
1-1,5 cm. lat. ; sUpes glaber carneo-purpureus, dein pallens, basi . 
albo-tomentosus, 1,5-2 cm. longus, 2-3 mm. cr. ; spora3 ovatae 10- 
12^6-8; basidia 28-32^:6-7, A3"aricinOfe, Leuvos^nr?e, Oiriph.ilifi. 15? I 

60. Omphalia hepatlca Batsch f. 211 (Agar.), Vc. Rpicr. p. 122. Hym.^i^^s 
Eur. p. 160, Beni. Ch. Roch. t. Llll, f, 2, Berk. Outl. p. 131, Kickx ' 

p. 156, — Tenax, rigida; pileo submerYibranaceo, ex umbilicato- 
convexo iiifundibuliformi. levi, glabro, cai*aeo-i'ufo, expalleale,- sti- 
pilo tistulo.so, tenacissimo, cariieo-fusco ; lamellis (lecurreiitibus, di- 
stantibus, venoso-conuexis, aiigustis, albidis. 

Had. ad terram uudam, viarum niargines Europse saepo in socie- 
tate 0. pi/xidaUo, cui valde similis, sed indole subcoriacea distincta. 
Slipes 2'/2 cm, long. 2-3 mm. crassus, s^epe compressus; Pileus sic- 
cus helvolrs, alutaceusve, subnitens, 1-4, cm, latus; sporfe 5-8 ^2~A. 

61. Omphalia muralis Sowerb. t. 322, Berk. Outl. p. 131, Weinm. 1239 
Ross. p. P»l, Fi-. iVTonogi'. I, p. 186, Hym. Eur. p. 160, Pat. Tab. 

n. 221, Cooke 111. t. 250. — Pileo submembranaceo, tenaci, con- 
vexo, umbilicato, dein iofujidibuliformi, radiato-striato, glabro. rufo- 
brunneo, margine crenulato; stipite farcto, curto, glabro, concolore ; 
lamelUs docurrentibus, distantibus, paJlidis. 

Hab. locis incuUis ad terram in Europa, Aiken Carol. inf., Cin- 
cinnati .^mer. bor. et Retiro Amer. merid. (Spk(?.) — Media inter 
0. hcpaticam et umbeUiferam ; pileus 1-3 cm. diam.; stipes cylin- 
draceus V^-lVo cni. longus, '/o-l mm. cf.^ssus; basidia clavulata, 
hyalina; spor»^ hyalina? ellipticae. granuloso farctsc, basi lateraliter 
acutato angulatije, 10=; 5. Icon Sowerbyana a mea recedit pileo 
levi (siccifate?).^ stipite crassiore, lanaeiiis sordide lutescentibus. 

62. Omphalia lilaclna C. P. Laest. Lapp. Torn. p. 45, n. 156, Fr. 1240 
Hym, Eur. p. 160, — Pileo submembranaceo. e convexo jdano, 
obsolete umbilicato, glabro. violaceo, expallente; stipite farcto, 
brevi, persistenter violaceo; lamellis longe decurrentibus, distan- 
tibus, venoso-eonnexis. luteis. 

Hab. ad terram nudam turfosam Lapponia? Tornensis, "frequens. 
— Statura omnino 0. umbellifercE. sed coloribus lartis, lamellis 
longe decurrentibus facile distincta. 

63. Omphalia umbellifera Linn. Suec. n. W^^Z {Agar.). Fr. Elench. I, 1241 
p. 22, ubi syuon, liym. Eur. p. 160, Pat. Tab. an. n. 222, Weinm. 

p. 90, Bork. Outl. p. 132, A. niijeus Fl, Dan, r. 1015, A. Hcdw. fil. 

Obs. r, t. 3, f A. A. val.gn^ Holmsk. Ot. 11, t. 34, A. ericelorwn 

Pers. pr. p. ; var. a. Alb. et Schv^'ein. /4. hygrophilus, Merulius 

lurfosu^ Pers. M. E(ir. — Pileo carnosulo. convexo -plano, udo ra- 

diato-striato, sicco levi, suhsericeo, niargine primo inflexo. crenato: 

stipite subfistuloso, brevi, basi pubescente; lamellis decurrenlibas, 

valde distantibus, postice latissimis (hinc triangulis). 

21 322 Agaricinea^ Leucosporae, Omphalifi. 

Hab. ad terram nudam, pra:!cipue turfosam, etiam ligna piUrida, 
per annura vulgatissima in tota Europa, in Groenlandia, in Amer. 
boreali in insula Ceylon et Tasmania. — Pileus 1-3 cm. latus- 
stipes 1-3 cm. longus, 2-3 mm. crassus; sporae late ellipsoideaj, 
3=;2'/2. Forma priraaria aquose albida, sicca candicans, sed color 
variat griseus, flayus (ad truncos abiegnos et in alpibus: A. chrt/- 
fioleucus Pers.), citrinus (var. citrina Quel.), fuscescens; var. vlridis 
FI, Dan. t. 1672, f. 1. Exstat quoque alia varietas grisea pileo sti- 
piteque velutinis in terra deusta. — *0. myochroa Fr, Hym. Eur. 
p. 161, Meyndius fascus, Wither. Arr. IV, p. 149, [A. 'pirifor- 
mis Pers. Sjn. p. 317 quoad descriptionem, sed loco in grafni- 
nosis recedit]. Pileo subcarnoso, glabro; stipite basi strigoso-ra- 
dicato; lamellis subdichotomis. Ad truncos madidos Fagi in Eu- 
ropa. Seorsim proposuit Fries, ne cum sequentibus concoloribus 
commutetur, 

64. Omphaiia veiutlna Quel. 14 Suppl. p. 2. tab. XVI, fig. 1. -- Pi- ua2 
leo convexo, 12 cin, lato, umbilicato, striato, pelkicido, griseo-brun- 
neolo; stipite subfiliformi, farcto, puberulo, griseo, basi bulbilloso; 
raycelio farinoso, albido; lamellis arcuatis, distantibus, iacteis; spo- 
ris ellipsoideo-pruniformibus, 8 u.. longis. 

Hab. in ericetis etc. Jura, a^state. — Inter Omphaiiam um- 
belliferam et OmpJialiam griseo-pallidam fere media. 

6t). Omphaiia buccinalis Sow. t. 107, Cooke 111. t. 272. f. 1, Handb. 1243 
II. ed. p. 96. — Tota alba, infundibulifurrnis seu bucciniforrais, mi- 
nuta; pileo mox plano v. depresso, 5-6 ram. lato; stipite tenui; la- 
mellis longe decurrentibus, subtriangularibus, distantibus, albis. 

Hab. ad ramos putrescentes in P^ritannia. — Ab 0. umbelli- 
fera et slellala certe distinguenda. 

66. Omphalia smaragdina Berk. in Hook. Journ. 1856, p. 131, Decad. i?44 
n. 503. — Tota viridis; pileo tenui, fortiter umbilicato; stipite gra- 
cili, filiformi, aquali ; lamellis tenuibus, paucis, decurrentibas. 

Hab. ad terram Panure Brasiliae (Spruce). — Pileus 1-1,4 cm. 
d. ; stipes 2,5 cra. long , y., rnm. cr. ; lamellae latiuscula?, subtrian- 
gul&e. Affinis 0. 'timbelliferce sed certe distincta. 

67. Omphalia ptychophylia Corda in Sturm. D. C. Fl. t 5, — Minuta, 1245 
gregaria, rarius csespitosa; pileo depresso, deiu subinfundibulifor- 

mi, flexuoso, repando, sicco, gl^bro, albo; lamelUs decurrentibus, 
distantibus, flexuosis, albis; stipite longo, filiforrai, gracili, terete, 
subjequali nudo, albo, farcto. Agaricineae, Leucospora?, Onipbalia. .'^23 

Rab. in mlis tnuscosis pr. Prag Bohemia^. — Aflints i). inie- 
grellce et pr^sertim 0. umhelliferce. 
GSxOmphalla radiatilis Berk. Dec. n. 375. — Straminea; pileo sub- 124(> 
. carnoso, depresso, pulverulento; stipite solido, fequali, flexuoso, 
elongato, lamellis triquetris, apicibus radiantibus. 

Hab. in pinetis, Sikkim (3400 m. alt.) (Hook.). — Inodora, sub- 
tenax; pileus 2^2 cm. latus, siccus; margo fortiter striatus; stipes 
6 cm. longus. — Affinis 0. umhellifera^. 
09. Omphalia carneo-rufula Berk. Fl. Tasra. p. 243, tab. CLXXXI, \ni 
fig, 3. — Pileo plano, subcarnoso, striato lamellisque decurrenti- 
bus, pallide rufis; stipite adscendente, flexuoso, farcto. 

Kah. in ligno putri in Tasmania (ARcnEn). — 0. um.belliferaj 
proxima. Pileus \2AA mm. diarn. 

70. Omphalia Ephippium Berk. et C. N. Pac. exp. n. 24. — Purpuceo- ^^'^ 
fusca; pileo umbilicato, subsquamuloso: stipite sursum dilatato, ni- 
gro-punctato ; lamellis crassiusculis, decurrentibus, 

Hab. in terra ins. Bonin. — Omphalii:^ umbelliferm proxiraa. 

71. Omphalia infumata B. et Br. Ann. Nat. Hist, 1851, Cooke Haudb. ^^^^ 
ed. n, p. 96. — Pileo obtuso, non raerabranaceo, viridulo, dein fu- 
moso; stipite tenui, flavo; lamellis latis, paucis, decurrentibus, di- 
stantibus flavis. 

Eab. ad truncos inter muscos, Garthewin Brit. — 0. ivmbclli- 
ferce proxima; pileus 5 cm. latus; stipes 2,5 mra. altus, circ. 2 mm. 
crassus, basi dilatatus, prsecipue inferne tomentosus; lameilai circ. 
12, minoribus interraixtis. 

72. Omphalia carneola Fr. Nov» Sjmb. Myc. p. 23. — Pileo carno- ^^^^ 
sulo, c convoxo explanato depressoque, demum revoluto, rimoso- 
lacerato, earneo ; stipite cartilagineo, nitido, {equali, saturate rn- 
bro; lamellis adnato-decurrentibus, crassis, distantibus, pallidio- 
ribus. 

Hab. in terra humida, Naranjo in Gosta Rica, majo. — Pro- 
•xima videtur Omphalice 7nurali nec Omphaliie deminfic^ ab.simili.s. 
Stipes vero fere corneus, farctus, ciequalis, circ. 2,5 cin. a!tu-;, 2,5 
min. crassus, rectus curvatusve, levis, glaber; pileus 2,5 cm. latus 
priino plano-convexus, margine involuto, dein explanatus, subre- 
pandus, demum revolutus ad medium rimose fissus et laceratui, 
quo a Marasmiis .subsimilibus recedit, 

73. Omphalla retosta Fr. Epicr. [>. 125, Hym. Eur. p. 101, Icon. t. i::.'5i 
76, f. 2, dua} inferiores. — U.mbrina; pileo carnosulo, plano-de- 
presso, udo levi, sicco polito, glabro, expallente, marginG involuto 324 Agaricineae, Leucospora;, Onriplialia. 

iiitegro; stipite fistuloso, tenaci, glabro ]am«illisque ]evi(er decur- 
reiitibus, latis, distantibus, sej^mentoideis pallidioribus. 

Hab. \i\ siivis frondosis supra folia putrescentia iii Europa. — 
Piimila, fiimula, ab 0. umbellifercB forma umbrina lameilarum 
forraa distincta. 

74. Omphalia abhorrens B. et Br. Ann, N. H. n. 1751, Cooke 111. t. 1252 
272, f. 3. — Pallide fusco-brunnea, foetidissima, Ci^spitosa: pileo 
URibi!icato,']evij^ato; stipite tonui, basi albo-tomentoso; lamellis 
distantibu?, crassis decurrentibus, iuterstitiis levigatis. 

Tlab. in pratis, Coed Coch in l^ritanuia. -— Stricte affinis 0. 
reiosftv, sed ob ingratum odorem fere stercoraceum mox distiiicta,. 
stipos prima a^tate interdum prui.f>osu«. 

75. Omphafia pseudo-androsacea BuU. t. 276 {Agar.), Kickx p. 156, Fr. ^^^^ 
Hym. Eur. p. 161, Cooke 111. t. 241. — Albida vel grisea; pileo car- 
no.so-membranaceo, convexo, profunde umbilicato, demum infundi- 
buliiormi, glabro, striato-plicato. margine creuulato ; stipite farcto, 
gracili; lamellis longe decurreutibus, segmentoideis, distantibus, 
distinctis. 

Hab. inter muscos ia campis Europ». — • Pilous 1 cm. diam.; 
stipes 2-2y2 cm. altus; sporae 6-7^^3-4. A. sequente diijnoscitiir 
statura gracili. 

76. Omphaiia grlseo-pallida Desmaz. Exs. n. 120, Pers. M. Eur. 3, t. i^M 
28, f. 3, Fr. Epicr. p. 125, Hym. Eur. p. 161. Cooke III. t.241. — 
Pusilia; piloo carnosulo, e convexo plano, umbilicato, levi, glabro, 

e fusco-griseo canescente, margine recto deflexo; stipite farcto, 
curto, glabro, fusco; lamellis decurreutibus, postice latioribus, di- 
stantibus, crassiusculis, pileo concoloribus. 

Hab. in maceriis, hortis Europaj et Port Natal. Minutie mox 
dignoscitur; stipes IV^ cm. vix attingens ; pileus 6-9 mm. latus. 
Ceterum inter 0. retostam et umbclliferam quoad iamellas media. 

77. Omphalia schizoxyla Fr. Monogr. II, p. 292, Icoti. t. 76, f. 4. i?55 
Fr. Hym. Eur. p. 162. — Pileo submembranaceo, planiusculo, um- 
bilicato, glabro, cineroo; stipite fistuloso, in;iequali, rufo-fusco; la- 
mellis decurreiitibus, distantibus, angustis, pileo pallidioribus. 

Hab. '\\\ scintillis quercinis, per rimas erumpens. Dense grega- 
ria, subcacspitosa, lirma, irregularis. Stipes 2^2 cm. longu?, 2-5 
mm. crassus, basi attenuatus et radicatus, vulgo curvatus et ste- 
pe compressus. Lamellis angustioribus ab omnibus hujus gregis 
distat. 

78. Omphaiia bibula Q'iel. Enchir. p. 44^ — Tenera: pileo udo umbi- i?W) Agaricinese, Leucosporse, Orophalia. 325 

licato, sericeo, ex olivaceo-citrino griseo,- stipite albo citrinove; la- 
mellis arcuati.s, latis, citrinis. 

Hab. ir. Gallia or. — An, dubitante ipso Quelot, cariem ac ////- 
,grophorus Wt/nniiB B. et Br. Ann. N. H. n. 1781? 
7.9. Omphalia stelteta Fr. Syst. M. I, p. 163, riyra. Enr. p. 162, Cooke 12;.7 
V\, i. 211, Berk. Outi. p. 132, A. inieyrcUus Auct. p. p., var. B. 
Alb. et Schwein. p. 197, Secr. n. 959 (/. — Alba;' pibjo niombrana- 
ceo, convexo, umbilicato, glabro, striato, diaphano; sriplie farcto, 
cequali, fragiii, basi floccoso-radiato; lamellis decurrcntibus, te- 
iiuibujf, laii.s, valde distartibus. 

HaO. ad truiicos et ligria uda Europaj, gregaria. — Pileus 8-9 
mni. latus; stipes 2-3 cm. longus; sporaj subsphseroideae irregu- 
lares, 1-6 y.. diam. vel 6-8 ::; 3-5. Forma, tenuitate piloi passim 
eKcentrici etc. ab 0. umhellifera distincta. /i. buccinalis Sowerb. 
t. 107 ad hanc accedit, prascipue basi stellata, seil pileo carno.-suio 
ibr.^^an forina juvenilis 0. urtxbelliferce. 

80. Omphaiia ranuncullna Bork. Dec. n. 374. — Lutea; pileo hemi- i^.^ss 
sphajrico ; stipite incurvo deorsum velutino; lamellis planis ad- 
natis. 

Hab. \i\ herbosis etc. Lachen (4200-4800 m. alt.) Imiix' (Hook.). 

— Lutea, sicca, subtenax; piieus 18 mm. latus, convexus, obtusus; 
stipes 2^ ., cm. longus, 2 mm. crassus; lamellie subJocurrentes, in- 
terstitiis sublevigalis. Admodura aftinis forma^ lute*' 0. umbcllife- 
rcc, scd convexa neutraque plana vel turbinata. Revera haud ritw 
respondet OmphalicB characteribus. 

81. Omphaiia anthidepas B. et B. .Journ. Linn. Soc. XI, p. 527. - 1259 
Pileo depresso cyiithiformique, sulcato, subtiliter fibrilloso; stipite 
sursum dilatato, e farcto cavo; lamellis distantibus, longe decurren- 
tibus, latis, distantibus. 

Hab. in lignis emortuis, Peradenya Ceylon Indijo (Thwaitrs). 

— Pileus 4-5 cm. latu.s, sordide albus, fibrillis lividis ornatus ; 
stipes 6 cm. longus, 2 mm. crassus, glaber; lamella^ 4 mrn. lata'; 
spora) 6 u.. long. Afdnis 0. ti/chnodi, sed pileo fibrilioso atque mar- 
gine minus fortiter involuto recedens. 

82. Omphalla lychnodes B. et Y^v. Journ. Linn. Soc XI, p. 526. — i2fio 
Pileo umbiticato, dein cyathiforni. cinereo, sulcato; stipite porrocto 
glabro, fistuloso, candido; lameliis distantibus, ventricosis, adnato- 
decurrentibus. 

Hab. in lignis emortuis, Ceylon India:; (Thwaites). -- Pileus 4 
cm. lalus; stipes asque longus, 3 mni. crassus, subhorizontalis vid 32G Agaricineae, Leucospora;, Omphalia. 

ascendeiis; laraellae 3 rain. latae, albas leviter ventricosaei poslice 
atlenuatce. 

8:;. Omphalia nauseabunda Mont. Cent. VII, p. 27. - Soiitaria, trun- 1201 
cigena.- pileo carnoso, plaiio depresso, subcraterifomii, griseo-livido 
disco squamulis obscurioribus niaculato, niargine reflexo; stipi.te 
solido deorsum incrassato, levi, oudo, in pileum arnpliato latnellisque 
tetradymis, latis, subventricosis rotumiato-adnexis, vix a stipite di- 
stantibus, albis,- sapor nauseosus. 

Hab. in silvis ad truncos arborum nec terram iu Hrasilia 
(Weddell), 

84. Oiiiphafia yriseo-lutescens Mont. Guy., n. 275, Syll. Crypt. n. 1202 
359. — Graiulis, fascicuiaris; pileo- carnosulo, convexo, profunde 
urnbilicato, raargine priraitus inflexo, laxe striato, glabrd, griseo-Iu- 
tescente; stipite crasso medio subventricoso demuni cavo, deorsum 
attenuato; larnellis distantibus, crassis, decurrentibus: sporis aFhfs. 
?plia3ricis, minutis, 3,5 li.. diara. 

Ilab- ad terram in silvis Gujajise Amer. merid. (Lkprieur). — 
Stipes 9-1 i cm. long,, lamella) 1-2 inni. lattc. 

85. Omphalia sphaerospora Berk. Arct. Exped. n. 3, p. 14. — Pileo 1203 
membranaceo, profuode umbilicato; lamellis hitis distantibus, do- 
currentibus; sporis globosis pedicellatis. 

Ilab. in rauscis, Upernavik in Groenlandia (11. C, Haut). — 
Circiter 2^^ cm. lata; sporse 10 a. diam. globosos vel subovata) 
pedicello minutissimo oriundae. 

86. Omphalia Coiensoi Berk Fl. New. Zeai. pag. 173. — Pusilla; i264 
pileo tenui, ujnbilicato, glabro raargine involuto; stipite gracili, 
furfuraceo, giabrescente; lameliis adnalo-decurrentibus. 

Ilab. ad terram sabulosara in Nova Zelandia (Colknso). — Pi- 
leus 12-14 mrn, lat.; stipes 12-18 mm. aUu?."Affinis 0. puxidaicv. 

87. Ompbaiia flavo-crocea Berk. FI. Tasm. p. 244. — Pileo convexo, 1205 
urnbilicato, glabro stipiteque elongato inaiquali, solido llayjs; la- 
mcilis latis, postice decurrentibus, croceis. 

Hab. sub ramis in Tasraania (ARcnt-in). — 0. umbellifercv et 
dirysophyllcr afrinis. 

88. OiriphaHa OusimaB Berk. et C. N. Pac. exp. n. 25. — P/leo pal- um 
Ifde fasrco, striato, depresso, glutinoso; stipite gracili; lamellis di- 
stantibus, decurrentibus, tenuibus, albis. 

Hab. in rirai,'? corticis arboris Ousima? in insula Loo Cboo. — 
Omphalicr- umbellifercc et slellatce proxiina, at distincta. 
89 OmphaSia Kalchbrenneri Bres. F. Tnd. p. •^.. t. XXXV, f. 2. - i?67 Agariciaees, Leucosporae, Oraphalia. 327 

Pileo submembranaceo, tenaci, coiivexo-umbilicato, subexpanso, gla- 
bro, hygrophaiio, margine pellucide striato, sicco levi, alutaceo 
subochraoeo, 2-5 cm. lato; stipite e farcto cavo, pileo concolori, 
deorsum infcerdum fuscescente, glabro, basi subattenuato alboque 
tomentoso, 2-5 cjn. longo, 3-4 mm. crasso; lamellis distantibus, 
albidis, iorige decurreiitibus; sporis ovatis, granulosis, 8-10^4-5, 
liyalinis; basidiis clavatis 30-35 ^ 6-7. 

Ifab. ad tarram nudam in pinetis Tridentinis, quotannis. — 
Omphaliis umbelliferis adscribenda ; facile hcec species cum formis 
omphalioideis CoUfjbice clusilis Vv. confundi potest; sed, ut alia 
omittantur, lamellis mollioribus, tenuioribus, acie sempor integra et 
longe sensimque attenuato-decurrentibus raox distincta. Caro al- 
bido-alutacea, odore lovi grato, sapore nullo. 
90. Omphalia albo-flava Morg. Myc. Miami II, p. 76, t. V. — Pileo i?68 
cai'noso-rnembranaceo, ssepe infundibuliformi, glabro, margine in~ 
HexG ; stipite farcto, valido sursum incrassato, albo vel flavido; 
lamellis decurrentibus, distantissimis, arcuatis, latiusculis, tenuibus, 
albis, dein flavinis; sporis subglobosis, 4-5 a. longis. 

Hab. in truncis putrescentibus in silvis Ohio Americse borealis, 
vere et restate. — Pileus 4-7,5 cm. latus, stipes 2,5-5 cm. altus: 
pileus albidus, maturitate flavidus. 

II. Mycenaiike. Pileus primitus campunulatus, raargine recto, stipite adpresso. 
Mi/cerue Omphalarice Fr. S. M. Quum Omphalias partim ad Collybias, par- 
tim ad Mj^cenas accedant, inter lia.s a Friesio olim coUocatse. 

*) Campanelloe: lameilis latis, perfectis, inaequalibus. 

9'1. Ofliphalla Campanella Batsch KI. p. 74 (Agar.), Fr. S. M. p. 166, m9 
Hym. Eur. p. 162, Cooke II!. t. 273, Schaefl". t. 230, Weinm. p. 88, 
— Pileo membranaceo-convexo, umbilicato, striato, hygrophano ; 
stipite fistuloso, corneo, spadiceo, basi attenuato, fulvo-^trigoso; la- 
mellis decurrentibus, arcuatis, venoso-connexis, luteis. 

Hab. ad truncos Pini in alpini.s et Europa boreali et Xalapa, 
River Amazorj, Moore River Settlement Amer. foeder., ubique co- 
pioso per annum. — Pileus 6-14 mm. latus ; stipes 6 cm. longus; 
sporse 6-7^:3-4. Csespitosa, luteo-ferruginea. Dusp memorabihjs 
varietates ad terram gregariii}: B. badipes stipite farcto, subfibnl- 
loso, basi bulbillo fulvo-tonientoso, 2-5 cm. longo, 1-2 :nm. cras- 
so; pileo 6-22 mm. lato. C. papiilata pileo acute conico, demum 
circa papillam depresso. Sporis alhis neutiquam cnm Galeris com- 
paraiida. Varietas insignior est myriadea KalchbreHner vulgari di- 328 Agaricineas, Leueosporae, Oraplialia, 

rnidio minor, densissime csespitosa, truncis pinuum denso vellere 
ob<lucens, dilute fulva, lamellis pallide testacen-carneis. Var. terre- 
stris Quel. Qnelq. esp. p. 4, stipite pleno, basi attenuato, apice 
pruinoso citrinoque, s?epe explanato, brunneo, bulbiilo pubescente 
flavo praedito; lameilis ramoso-reticulatis, stramineis. Ad arenam 
iri silvis, Vosges. 

92. Oitiphalia brunneola Quel. in Ass. Franc. Av. Sc. 1884, p. 2, tab. i270 
VI 11, fig. 2. — Pileo convexo, umbilicato, demum cyaihiformi, 
5-8 mm. lato, raembranaceo, fibrilloso-striato, subtiliter furfuraceo, 
brunneo-castaneo; stipite filiformi pleno, fusco, floccis brunneis pun- 
ctulato, basi in membranam setaceam fiavanique dilatato; lamellis 
arcuato-decurrentibus, distantibus, latis, saepe raraosis, albis ; sporis 
ovoideo-pruniformibus, 10 (.-.. diam., subtiliter granulosis, albis. 

ITab. ad radices Salicis pr. Biaj-e, Gironde in Gailia {N. IMer- 
let) jestate. — Affinis Omphalia^ piclcB. 

93. Omphalla syndesmia Kalchbr. Grev. IX, p. 112. — Pileo membra- 127. 
nacGo, convoxo, leviter umbilicato, striatulo, vix cm. lato, nudo, 
badio-lulvo: stipitibus fasciculatis, fistulosis a^qualibus vel apice 
parura incrassatis, 5 cm. longis^ 2 mm. crassis, glabris, pileo sub- 
concoloribus, basi tomento albo connexis; lamellis breviter decur- 
rentibus, angustis, distinctis, pallidis. 

i£ab. \n ramulis humi jacentibus, ad Somerset East Africas 
austr, (Mac Owan). — A proximis 0. Campanelia et 0. Laesla- 
dii abunde diiTert, lamellis pallidis et stipite basi nec nudo, nec 
fulvo, Strigoso. 

94. OmphaUa Laestadii Fr. Monogr. II, p. 292, kon'. t. 74, f. 3. 1272 
Hym. Eur. p. 162. — Pileo caraosulo, hemisphyerico, umbilicato, 
levi, badio-fulvo, nitido; stipite listuloso, rigido, badio-rufo; la- 
meilis decurrentibus, confertis, distinclis, luteis. 

Hab. in luco ad Nas Uplandife (C. P. Larstadius). — Coloribus 
accedit ad 0. Campanellarn, sed bene distincta lamellis numquam 
venoso-conuexis et stipitis basi nuda nec floccosa. 

95. Omphalia picta Fr. S. M. I, p. 16G, Icon. t. 77, f. 4, Hym. Gur. 1273 
p. 163, Cooke III. t. 273, Weinm. p. 89. — Pileo inembranaceo, 
campanulato, cucullato, umbilicato, glabro, striato; stipite farcto, 
corneo, spadiceo, glabro, basi raembranula radiosa fulvente; lamellis 
subdecurrentibus, latissimis, distinctis, dis^anfibus, convexis. pallidis. 

Hab. ad ligna in fagetis, ad quisquilias ad terram in Europa 
raro. — Pileus 4-7 mm. altus; stipes 6 cm. longus; sporse 7-10:^4, 
aculeolatae. Simplex, nobilissima, pileo fuscescenie, disco subluteo. . Agaricinea^. Leucosporze, Ompbalia, 329 

margine pallidiore, nurnquani expanso, quare lanielUe multo latio- 
res, quam longiores. — Var. B. disco concolore, basi nuda; ad terram, 
habitu plene Eatsch f. 86. — Var. C. pileo conico, papillato. A. 
olivascem Syll. Ratisb. 2, p. 90. — Cfr. A. Pliiala Fl. Dan. t. 
17.30, et Sec!'. n. 945, major. ' 

96. Omphalia Cornui Quel. Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, t. 5, f. 1. — 1274 
Pileo campanulato dein umbilicato, striato, fulvo-aureo, centro brun- 
neolo stipiteque flocculis granulosi.s aureis consperso, 12 mm. diam. ; 
lamellis pallide sulphureis, demum fulvo-violaceis, documbentibus. 
fragilibus, subdistantibus; stipite subfilifonni 0-8 cm. alto, fibroso- 
spongioso, corneo, sicco striato-torto. 

Hab. inter Sphagna in turfosis in Gallia orient. 

97. Omphalia camptophyila Berk. Engl. Fl. V. pag. 62, Outl. Brit. 1275 
p. 133, Fr. nym. Enr. p. 163, Cooke 111. t. 210. — Pileo membra- 
naceo, convexo-plano, profundc striato, sicco, fusco, margine griseo; 
stipite subtiliter fistuloso, sub lente pubescente, luieo, basi radiato- 
strigoso, rufescente; lamellis decurrentibus, adscendcntibus, albis. 

Hab. inter frustula lignea in Europa. — Stipes cm. longus, 
admodum tenuis, saspe flexuosus; pileus 12 cm. latus; lamellas di- 
stinctae ; sporae 8-10:::; 6-8. 

98. Omphalia cyanophylla Fr. Mongr. 11, p. 293, Icon. t. 77, f. 1, (for- i^~« 
ma pileo cyaneo, stipitc luteo) llym. Eur. p. 163, Kalchbr. Ilung. 

t. 7, f. 2. — Pileo membranaceo, campanulato, unibilicato, striato, 
e livido v. cyaueo lutescente; stipite hs-tuloso, scquali, glabro; la- 
mellis decurrentibus, subdistantibus, l?ete cyaneis. 

Hab. ad truncos vetustos abiegnos in Enropa. — Species pul- 
chella; pilei color varians, sed lamellarum constaus; pileus sonio 
lutescit. Statura 0. reclinh ; sporai 5-7^:3-1. 

99. Omphalia reclinis Fr. Epicr. p. 127, Hym. Eur. p. 163, Icon. t. 1277 
77, f. 2. Kalclibr. Hung. t. 7. f. 3. Quel. p. 220. — Pileo submem- 
branaceo, rigido, e campanulato convexo, dein umbilicato v. toto 
infundibuliformi, livido, hygrophano, margine refiexo .«;triato; sti- 
pite fistuloso, glabro, tenaci lamellisque decurrentibus, confertis, 
crassis albis vel griseis. 

Hah. ad acus et ramulos vietos Abietis in Europa. — Sporae el- 
lipsoideo-sphroroidere, unigutiuIataB. 6^4-5. Color pilei lividus in 
albidum v. lutescentem transit. Cum hoc conferendi Secret. n. 1020 
et 1015. A. Phiala Fi. Dan. 1730 statura quoque convenit, sed 
reliqua» nota] omnino 0. pictcc, qua triplo saltem major. 

100. Omphalia t'eflexa Karsl. Symh. M. F. et Hattsv. p. 137.— Pileo 1278 330 Agaricineae, Leiicosporae, Oraphftlia. 

m^mbranacoo, campanulato-ccnvexo, ut plurim.um subumbilicato, 
undique striato, fuscescente v, pallido-livido, jove sicco paliescente, 
2 cm. lato ; stipite solido,' tenaci, sequali, stricto, basi adscendente, 
pallido: glabro, apice pruinello, 4-5 cm. longo, 2 ram. crasso; la- 
mellis decurrentibus, subconfertis (=:subdistantibus Fr.), arcuatis, 
albis; sporis ellipsoideo-sphairoideis, 6-7 ::= 4-6. 

Hab. locis apricis muscosis in silva Sjrjo in Fennia. — A prio- 
ri proxima pileo haud expanso, margine non reilexo, colore pilei 
obscuriori stipiteque pallido distans. 
iOl. Omphalia umbratilis Fr. Epicr. p. 127, Hjm. Eur. p. 164, Icon. 1279 
t. 77. f. 3, Cooke 111. t. 274. — Pileo submembranaceo, e campa- 
nulato convexo, dein umbilicato, glabro, umbrino-fusco, hygrophano, 
margine striatulo; stipite farcto, tenaci, glabro lamellisque* adna- 
to-decurrentibus, latis, confertis fuscescentibus. 

Jlab. forma major ad fossas Scaniae, altera minor et tenuior 
ad ripas lacuum in Smolandia,- in Hungaria (jvalchbrenner). — Sti- 
pes 2y2-6 cm. longus, fusco-ater, intus floccoso-farctus ; pileus 2'/^ 
cm. latus, siccus canus ; sporJB 6-7:^4-5. 

102. Omphalia invita Karst. Myc. Fenn. III, p. 89. — Pileo submembra- i?80 
naceo, convexo, umbilicato, glabro, udo striato, fuligineo vel livi- 
dorfuiigineo, sicco livido vel livido-pallente; stipite farcto, tenaci, 
sequali, stricto, glabro, apice albo-pruinello, concolori; lamellis 
adnatis, denticulo decurrentibus, subconfertis, perlatis, planis, albis. 

Hah. in terra arenoso-humosa nuda ad Mustiala fine mensis 
Octobris. — Solitaria vel subcaespitosa, inodora; pileus 1,5-3 cm. 
latus; stipes 2,5 cm. longus, circiter 2 rara. crassus; lamellae se- 
raicircu',ares, 5 mm. usque latae; sporas subsphaeroideje, hyaliiia?, 
5-6 u. diam. 0. umbratili proxima. 

103. Omphalia grisea Fr. Syst. Myc. I, p. 158, Icon. t. 78, f. 1, Hym. 1281 
Eur. p. 164, Rern. Oh. Roch. t. XHI, f. 4, Secr. n. 930, Berk. Outl. 

p. 133. — Pileo submembranaceo, e campanulato convexo, undique 
striato, glabro, e livido-griseo cano; stipite fistuloso, firmulo, ar- 
rhizo, apice leviter incrassato, albido-cinereo ; lamellis breviter de- 
currentibus, distantibus, latis crassiusculis, aibido-griseis. 

Hab. locis graminosis in pinetis Europie. — Stipes 6-8 cm. lon- 
gus, 2 mm. crassus; pileus primo subpapiilatus, demum leviter um- 
bilicatus; lamellae distinctae ; sporae 6-9^4. 
194. Omphalia setlpes Fr. Syst. Myc. I, p. 159, Hyrfi. Eur. p. 164, 1282 
Weinra. Ross. p. 119, Kickx Belg. p. 157. A. teniatule Bull. t. 
560, X 2. A. variegatus Pers., Secret, n. 929, non Scop. A. ht/- Agaricineae, Leucosporae, Omphalia. 331 

pmcola Pers. Myc. Eur. 3, pag. 87. — Pileo menibranaceo, e co- 
nlco convexo, subpapillato, undique striato, fusco-griseo; stipite fi- 
liformi, stricto, basi piibesceiite lamellisque longe decurrentibus, 
swbdistantibus, Yetioso-connexis, albido-griseis. 

Hab. inter muscos n silvis Europaj et Australiae. — Pileus 
6-9 n)m. latus, stipes <> om, vel ultra longus, spora; 6-7 =; 2-3. 
Statura sequentis, cui nimis affinis. Utraque analogas prrebet va- 
rietates v. c pileo umbilicato et papillato, stipite glabro et sub 
lento pubescente. Maxime notabilis est var. acrocyanea stipite su« 
perne cyaneo : Ff. Ic. t. 75^, f. 4. 

105. Omphalia Fibula B\ill. t. 186, 650, f. 1 {Agar.), Sowerb. t. 45, 1283 
Quei. t. 4, f. 5, Berk. Outl. p. 433, Pers. Mjc. Eur. 3, n. 100-102, 
Lasch n. 204, 212, 213, Fr. Hym. Eur. p. 164, Pat. Tab. an. 

n. 110. — Pileo membranaceo, e cucullafco expanso, subumbilicato, 
striato, expallente, sicco levi stipiteque setaceo, debili subauran- 
tiis ; lamelUs longe decurrentibus, distinctis, albidioribus. 

Kab. locis humidis, inter muscos frequens in Europa, Amer. 
bor. et Australia. — Pileus 2-13 mm. latus; stipes 3-4 cm. lon- 
gus, 2 mm. crassus; spora^ ellipsoideai 3y^-5 s 2. Admodum tenella 
sed variat in alpibus firmior (FI. Diin. t. 1071, f. 2), ceterum pileo 
rarius conico, papillato et demum infundibuliformi, colore fusce- 
scente et omnino albo. Mich. Gen. t. 73, f. 6, Secr. n. 960. — Ut 
lusus singularis notandus : A. Sioartzii piieo planiusculo, albido, 
disco fusco, stipite albido, apice violaceo, sporis 4ci2: Fr. Obs. I. 
p. 90. Persoon ut speciem genuinam servat. Nec species distincta 
videtur .4. nivalis FI. Dan. t. 1072, f. 2. 

106. Omphalia directa B. et Br. Ann. N. H. n. 1931, Cooke 111. t. i284 
251 a. — Alba, gracillima; pileo gompliiformi, apice plano ; sti- 
pite ascendente, versus basim pilis longis vestito,- lamellis longe de- 
currentibus. 

Wib. u\ foliis dejectis Chiselhurst Britanniae. — Stipes rufu- 
lus, filiformis 2 cm. altus. 

107. Omphalia fibuloides Peck 24 Fiep. of St. Mu§. p. 63. — Pileo car- i^ss 
noso, tenui, convexo, profunde umbilicato, glabro, hygrophano, udo 
obscure auraiitio atque striatulo, sicco pallidiore; stipite a^quali, 
glabro, cavo piieo subconcolore, basi mycelio albo; lamellis sub- 
confertis, arcuatis, longe decurrentibus, venoso-connexis, candidis; 
sporis subellipsoideis 8 \j.. long. 

llab. in muscosis adustis, in pascuis, Greig Amer. bor. ~ Sta- 
tura 2V2-5 cm. adrequans, niieus ly^-S cm. latu.*, stines vii 2 332 Agaricineae, Leucospofae, Omphalia. 

mm. cras.sus. Quandam cum 0. Fibula prtebet similiturlinem sed ma- 
gnitudine, stipite brevi lamellisquG venoso-connexis facile distincta. 

108. Omphalfa gomphomorpha Berk. F. Austr. n. 238. — Lurida, 
elaviformis; pileo umbilicato; stipite sursum incrassato, fibrilloso, 
rufo, e mycelio candido fibrilloso oriundo; lamellis angustis. 

Hab. ad terram dense fasciculata, Rockliampton Austral. (A. 
Thozet). — Pileus circiter 8 mm. latus; stipes 6 mm. longus, 2 
mm. crassus, pileo pallidior. Affinis 0. Fibulce. 

109. Omphalia Belliae Johnst. apud Lierk. Ann. Hist. Not. I, vol. VI, i287 
t. 10, f. 1, Outl. p. 134, Fr. Hym. Eur. p. 165, Cooke HI. t. 251. 

— Pileo membranaceo, cyathiformi, sicco, fuscescenti-paUido, mar- 
gine striato, undulato; stipite fistuloso, rigido, glabro, basi brun* 
neo, villo denso inserto; iamellis decurrentibus, subdistantibus, cras- 
sis, venoso-connexis, pallidioribus. 

Hab. in culmis emortuis Arundinis in Europa. — Pileus 12 cm. 
latus; stipes 4 cm. longus, 2 mm. crassus, sporfe oblongae, hyali- 
naj. Singnlari forma ab omnibus differt. 

110. Omphaiia gracliis Quel. 10 Suppl. p. 2, tab. Vin, fig. 2, — Can- m% 
dida; pileo niembranaceo, campanulato-hemisphaerico, 5 mm. lato, 
apiculato, glabrc, striato,. sulcato; stipite filiformi, subtiliter fistu- 
loso, pruiaoso, pellucido, basi radicanti et villoso; laraellis arcua- 
to-decurrentibus, distantibus, tenuibus; spons virguliformibus, 8 ci2, 
1-2-guttvilatis. 

liab. ad terram radicesque in silvis Jura, aestate. - Om^pha- 
lia seiipedi proxima. 

111. Omphaila gracililma Weinm. Ross. p. 121, Fr. Monogr. I, p. 193, i^gg 
Icon. t. 75, f. 5, Hym. Eur. p. 165, Cooke 111. t. 252, .4. wen- 
ih-xcola Lasch n. 205, A. pseudo-androsaceus Secr. n. V)58, Vaill. 
Par. p. 71, n. 6. — Nivea; pileo membranaceo, hemispha^rico, sub- 
flocGuloso, al latera sulcato; stipite filiformi, tenui, brevi, basi floc- 
C03O ; lamellis decurrentibus, tcnuibus, alternis dimidiatis, 

Hah locis paludosis ad varias herbas putrescentes m Europa, 
Sandlakq, Amer. bor. et Australia. — Junior subflocculosa, pileo 
medio nunc depresso, [nunc papillato, 4-7 mm. lato. Stipes 13 mm. 
longus; spor^e 0-7^:3. 

112. Omphalia Arethusa Berk. in Ann. Mag. x\at. Hist. 1885, p. 385 1290 
— PuslUa, glabra, totci, alba; margine crenato ; stipite pellucido gracili. Hab. in graminosis, solitaria. ZanzibaV. — Pileus 6 mm. lat., 
umbilicatus; stipes 12-14 mm. longus, vix 1 mm. cr. Agaricmeie, Leucosporrc, Omphalia. :^^3 

113. Omphalia rhyssospora Mont. Syll. Crj-nf. n. 362. — Caespi 12^1 
tosa ; pileo carnoso-mernbranaceo, convexo-hemispliairico, ceiitro 
depresso umbilicato, margine striato grisoo ardosiaco ; stipito fistu- 
loso, :iilutiori ; lamellis tridymis, postice late adnexis, ungue do- 
currentibus, pallidis tandem pulverulentis; sporis episporio crispato 
rugiilosis. 

Hab. ad folia decidua in silvis, circa. Columbum Amer fccder. 
(Sullivant). • — Piieus 2-3 cm. latus, Vj^-l cm, altus. Stipes fra- 
gilis (saitem in sicco) 5-8 cm. longu.«, 3 mm. in medio crassus. 
basi dilatata, mycelio floccoso albo foliis deiapsis adtixus, apicf in 
pileum dilatatus, pileo concolor at vaide dilutior, potiiis cinereus, 
levis. liaraellfe autem omnes antice atteiuiato-acuta^, iongioros vero 
stipiti tractu longo (3-4 mm.) adnexa» denteque brevi decurrentes, 
venis parum exstantibus anastomosantes, primo incarnatse, siccy? 
pallidye el puiveruient*, medefactai 70 p.. crassse. nymeniuin ex 
basidiis brevibus ciavatis constans. Spora^ quaternat;o (?) singula- 
res, gigartoideee, hyalinse, episporio rugoso, 1-2 nucleatro, uno fine 
acuminato-substipitat^p, 10^5. 

114. Omphalia purpureo-rosea B. et Mont. Syll. Crypt. n. 358, Cent. 1292 
V, n. 81. — Pileo membranaceo, convexo, profunde umbilicato, radio- 
so-fibrqso, striato, margine repando; stipite gracili, basi fusiformi. 
apice subincrassato in sicco tortili striatulo ; lameliis paucis (8-10) 
latiusculis, decurrentibus, acie obtusis, concoloribus. 

Hab. in districtu Morro quemado Brasilia^ (WnrrE et Guerin- 
Menevillb). 

115. Omphalia varsatilis Bert. et M. Syll. Crypt. n. 357 et Fl. Chil. ^293 
VII, p. 335. — Pileo umbrino fuligineo, veiutiao, diflbrmi, convexo 
dein cyathiformi, margine repaudo, unduiato; lameilis confertis, 
primo aibis decrium carneo-flavescentibus ; stipite .soiido, tenui, al- 
bicante (interdum exceritrico) flbroso-striato, basi inflexa radicantu. 

Hab. ad parietes post pluvias Rancagua in Chile (Berteko). 

116. Omphalia Nevi!l« Berk. in Greviliea. — Piloo hemisnhcerico, bruii- mA 
neo, depresso, rugoso. striato, minute granulato; margine tenui.ssi- 
rno, paiiescente impunctato; stipite pallidiore nigro-granulato albo- 
farcto, basi subdilatato villoso-strigoso ; lamellis candidis, arcuato- 
decurrentibus, interstiiiis lateribusque venoso-rugosis. 

Hab. supra Sphagnum in vase ^''chidearum, Dangstein. — Pi- 
ieus 12 mm. latus; stipes 2^9 cm. longus, vix 2 mm. crassus. Ali- 
quantulum refert 0. affricatam, sed non infundibuliformis, nequo 
squamis pilosis variegata, lame!!« ''ero aibae, non cinerea?. 334 Agaricinea), Leucosporse, Omphalia. 

117. Omphalia Bullula Brig. t, XVI, f. 1, B. et Br. Ann. N. H. u. 1753, isos 
Cooke 111. t. 25?= — Sparsa, parva, tota alba; pileo hemisphos- 
rico, inombraiiaceo, diaphano; stipite tenuissimo, filiformi: lamel- 

lis arcuatis, decunentibus. 

Hab. in ramiilis emortuis in agro t^eapolitano et Coed Coch 
in Britannia. 

118. Omphalia Delicia B. et Br. .Journ. Linn. Soc. XI, pag. .527. — nw 
 Pileo campanulato umbilicato, umbonato, striato, tomentoso; sti- 

pite brevi, gracili, basi incrassato, e filis radiantibus oi'iundo, sur- 
sum pulverulento; lamellis decurrentibus. 

Eab. in ramulis ^mortuis, Ceylon Indise (Thwaitrs). — Pileus 
5-8 cra. latus. 

119. Omphalla flavella B. et C. Journ. Linn. Soc. X, p. 28d — Sul- i^u? 
phurea; pileo convexo, tenui, glabro, striato; stipite capillari, sur- 
sum dilatato, puberulo; lamellis paucis, distaniibus, decurrentibus. 

Hab. ad ramulos in silvis, Cuba Amer. centr. (C. Wright). 

120. Omphalia vlridi-carnea B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 526. uos 
— Pileo tenui, crenato, sulcato, carneo-virescente; stipite curvo, 
cartilagineo, fistuloso, fulvo; lamellis albo-carneis, adnato-decurren- 
tibus, distantibus. 

llad. in ligno emortuo, Ceylon Indine (Thwaites). — Pileus 2- 
2^2 cm. iatus, umbilicatus vel totus carneus vel viridis margine 
roseo: laraellcG 2 nim. latse. 

121. Omphalia subpellucida B. et C. Journ. Linn. Soc. X, p. 286. — 1299 
Fascicularis; pileo subumbilicato, convexo, tenui, sulcato, glabro al- 
bido: stipite cavo, pellucido, glabro; lamellis distantibus adnato- 
decurrentibus, albidis. 

Hab. ad truncos emarcidos in silvis, Cuba Amer. centr. (C. 
Wright). — Pileus 12 mm. latus; stipes 2^/.>-'S cm. iongus. 

122. Omphalia contenaria B. et C. Ann. Nat. Hist. Dec. 1853. — i30o 
Valde csespitosa; pileo conico-convexo, umbouato, sulcato, fragili; 
stipitibus fistulosis, deorsum tomentoso-connatis; lamellis longe de- 
currentibus. 

Hab. ad truncos emarcidos in silvis, caespitibus densis, Carol. 
inf. Amer. bor. (R.a.venbl, Curtis). — Pileus 12 mm. latus, tenuis- 
simus; margo grosse striatus; stipes 8-10 cra. longus albidus, hya- 
linus, annulato-maculatus, basi obscurior; IameIIa3 candidcO. Habi- 
tus perfecte M>/n. mtjriadeo3 sed lamellae breviter decurreutes. 

123. Omphalla euomphalos Berk. Dec. n. 504. — Pileo umbilicato, te- 1301 Agaricinere, LetiP.osporoQ, Omphalia. HM5 

niji, striato, cincreo-albido; stipite gracili, sursuni dilatiito, lineato- 
striato; lamellis latis, decurreiitibus, albidis. 

Hab. ad terrain, Paiiure Brasiliae (Sfrucb). — Pileus 2-4 cni. 
latus, proiunde utnbilicatus; stipes 4-5 cm, longus, udus umbrinus, 
fibrosus; piljsus in fungo sicco rufo-brunneus. 

124. Omphaiia hypoleiica Berk. Dec. n. 505. — Albida; pileo umbi- iso2, 
licato ruguloso; stipite tenui, deorsum incrassato, tomentoso; la- 
mellis latiusculis, decurrentibus. 

Hab. in Iruncis aiboruni, Panure Brasiiia3 (Spruce). — Pi- 
leus 8 mm. latus; stipes ^V^ cm. vel ultra longus, vix 2 mm. 
crasi^us, paucis (ilamentis delicatis adiixus ; laniellarum interstitia 
venosa. 

125. Omphalia? Paraguariensls Speg. Fungi Guar. Pug. 2, n. 7. — i303 
Individuis 15-30- fasciculato-caespitosis, truncigenis; pileo subcar- 
nosulo-raembranaceo, liemisphaerico-expanso, centro abrupte um- 
bilicato 1-2 crri. diam., albo, medio fuscesceni-e, margine recto, 
tenui (pellucido, saepe in sicco), integro, latiuscule striato; lamel- 

lis membuanaceis subcanfertiusculis, trimacriis, utrinque acutis, po- 
stice conspicue latioribus atque regulariter adnato-subdecurrenti- 
bus, acie integerrima, pileo concoloribus; stipite longiusculo, gra- 
cili 5-8 cm. longo 1-1,5 mra. crass., tereti, late fistuloso, cor- 
tice tenui, fibrosulo-tenacello, fuscescenti-albo, glabro, basi con- 
Huenti-fasciculato, nodulum obconicum, 1,5 cm. long. 4-7 mni. 
crass. carnosulo-lentum fuscescentem albo-pubescentem efficiente; 
sporis non visis. 

Hab. ad rimas truncorum putresceutium in silvis prope Para- 
guari. — Species 0. Campanella Batsch valde affinis; stipite nou 
corneo, glabro etc. recedens; sporis non visis, sectio dubia! 

126. Omphalia Rhododendrl Peck 27 Rep. p. 94, tab. 2, fig. 15-19. 1304 
— Alba, leviter viscida joveudo; pileo convexo, glabro, umbi- 
licato, margino striato; stipite tenui verrucis miuutis, glandulosis, 
albisaspero; lamellis arcuato-decurrentibus, subconfertis acie gra- 
nulatis.. 

Hab. ad truncos Rhododendri maxirai, Forestburg Anier bor. — 
In stipiiis verrucularum pra^sertia nota essentialis posita est. 

127. Omphalia ollvaria Peck 25 Rep. p. 70. — Pileo convexo, um- ym 
bilicato, glabro, luteo-olivaceo; stipite curto, aequali, glabro, cavo; 
pileo concolore; laaiellis arcuatis, decurrentibus, subdistantibus, 
pallido-luteis; sporis subglobosis vel late ellipsoideis, BVo p-. long. 

Hab- ad terram.adustam sub arboribus resinosis, North Elba 336 Agarioiiieee, I.euoosporae, Omphalia. 

Amer. bor, — Statura SV^-^ cm.; pileu.s.^yg cm. latus; stipes 2 
mm. crassus. 

128. Omphalia Austini Peck 28 Rep. St. Mus. p. 48. — Alba sub- i3 
tenax; piieo couvexo vel hemisphserico, glabro, .striato, profunde 
nmbilicato, intenlum perforato, udo viscido; stipite tenui, ?equali. 
cavo, glabro, basi vilioso: lamellis subdistautibus, decurrentibus ; 
sporis ellipsoideis, 4 v.. long. 

Hab. in trunco deiecto emortuo abietino, Providence, Sarato- 
ga county, Amer. bor. — Gregaria circiter 2'/, cm. alta; pileu.s 
6-12 mm. latus. Cl. viro G. F. Ausiin dicata. 

129. Omphalla chlorocyanea Pat. Tab. anaiyt. Fasc. IV, p. 145n.:^18. i307 
Fl. Dan. t. 1672, f. 1 ? — Pileo membranaceo, convexo, 7-8 mm. 
lato, margine striato, villoso, viridi-cseruleo fusco ; stipito pleao, 
gracili, 1,5-2 mm. alto, leniter velutino; pileo concolori ; laniellis - 
distantibus, inaequalibus, decurrentibus, viridulis; basidiis 4 ste- 
rigmatibus prseditis; sporis ovoideis, hyalinis. 

Hab. ad terram iuter muscos, Chaville Galliee, vere. — Caro 
casruleo-viridiSi 

130. Omphalia plumbaria Derk. et C. N. Pac. exp. n. 28. — Pileo isos 
convexo, centro depresso, griseo-plumbeo ; stipite recto, basi floccis, 
brevi.bus affixo; lamellis distantibus, decurrentibus. 

Hab. in lignis putrescentibus in insula Bonin. 

131. Omphalia scabriuscula Peck 23 Rep. St. Mus. p. 85. — Pileo '309 
tenui, late convexo vel expanso, striato, cavo; slipite firmo, tiavo, 
rainute squamuloso, solido vel farcto; lamellis distantibus, latis, 
subtriangularibus, venulis numerosis connexis, albis v, paliide flavis. 

Hab. in truncis humi jacentibus in silvis pr. M. Adirondack 
Americae bor., augusto — 3,5-5 cm. alta; pileus 1,5-3 cm. latus. 

132. Omphaiia Oculus Peck 23 Rep. St. Mus. p. 84. — Piloo tenui, i3io 
convexo, umbilicato, plerumque parvo umbone vel papilla in um- 
bilico prcbdito, rainute squamuloso, albido, umbilico brunneo-fu' 
sco; stipite aibido, minute squamuloso furfuraceove, cavo, .^sepe 
curvo, subrimuloso: lamellis albis, angustis, confertis, subarcuatib. 

Hib. ,ri truncis humi jacentibus in silvis pr. M. Adirondack 
in Aijierica boreali, augusto — 2,5-5 cm. alta ; pileus 1,5-3 cm. 
latus; stipes 2,5 mm. crassus. 

133. Omphalia chrysea Peck 23 Rep. St. Mus. p. 85. — Pileo te- m\ 
nui, convexo, (lemum plano vel depressulo, umbilicato, striatulo, 
minute squamuloso; stipite sublevi, cavo v. farcto, quandoque cur- 
vulo; lamellis nou coufertis. subangustis, flavis. Aijaricineae, Leucosporoe, Ompluilia. 337 

Hab. in silvis pr. M. Adirondack in America boreali, augusto. 

— Totus fnngus flavus, 2,5-3,5 altus; pileus 2-3 cm. latus; sti- 
pes 2,5 ram. crassus. 

134. Omphalia psilocyboides Karst. Myc. Fenn. III, p. 368. — Pileo i^i? 
carnosulo-membranaceo, convexo, umbilicato, glabro, fulvo-luteo; 
stipite farcto, sequali spadiceo, adpresse albido-fibrilloso, apice pal- 
lidiori et pruinoso; lamellis distinctis, rotundato-Iiberis, confertiu- 
sculis, latissirnis, albido-luteis. 

Ilab. locis graraiaosis humidis ad Mustiala Fennia^, mensc Sept. 

— Simplex, tenax; pileus 3 cm. usque latus; stipes tenuis, 8-12 
cm. longus, vix 2 mm. crassus; lamellae vix duplo longiores quam 
latiores. 

**) Inlegrellm: lamellis pliciformibus, angustis. 

135. Omphalia integrella Pers. Ic. et descr. t. 13, f. 5, Fr. Syst. Myc. mz 
I. p. 161, Icon. t. 75, f. 6, Hyra. Eur. p. 165, Cooke III. t. 252, 
Secret. n. 959, Berk. Outl. p. 134. — Alba, fragilis; pileo ex hemi- 
sphffirico expanso, pellucido-striato; stipite tenuissimo, brevi, deor- 
sum pubescente; lamellis decurrentibus, sequalibus, pliciformibus, 
distantibus, subramosis, acie acutis. 

Hab. in terra huniosa, ligno putrescente in Europa et Australia, 
et in cortice Acaciae horridce in Africa austr. — Gregaria, mollis, 
versiformis; pileus 4-9 mra.Iatus; stipes circiter 2}/^ cm. longus; 
sporae 6-7 ^; 4. 

136. Omphalla crispula Qu6l. 10. Suppl. p. 3, tab. VIII, CV^. 4. — 1314 
Albo-nitens, diaphana; pileo tenuissimo, 3-4 mm. lato, convexo- 
plano, fimbriato, pruinoso; stipite capillari, brevr, 1 cm. alto, prui- 
noso v-el pubescente; liymenio plicato vel venoso, sa^^pe sublevi; 
sporis ovoideis, 8 [i. longis, 2-3-guttuIatis. 

Ilab. in cumulis truncorum putrescentium Solani tuberosi, Jura, 
vere. — Inter Cantharello^ et Arrhenias intermedia, et forte lusus 
Omph. integrelkv. 

137. Omphalia cuspidata Quel. 10. Suppl. p. 2, tab. VIII, fig. 3. — i3i5 
Ex albo hyalina; pileo raombranacoo, convexo, 2-3 mm. lato, um- 
bone conico instructo srepe excentrico, finibriato, strialo, subtili- 

ter floccoso ; stipite filiforrai, sursum pulverulento, basi bulbiiloso 

setisque hirto; lamellis angustissimis, decurrentibus. ramosis, mar- 

ginem versus obiiteratis ; sporis pruniformibus 8 ^i. longis, subti-' 

liter granulosis. 

Hab. inter folia emortua et ramos Fagi in silvis Jura, vere 

22 ^38 Agaricinese, LeucosporcTG, Omphalia. 

et festate. — OinphaHcc integrelUe proxima at sporarum forma 
diversa. 

138. Omphalia microscopica Wirtgen in Flora 1835, pag. 321, Fr. i^^ie 
Hyra, Eur. p. 105. — Minima, diaphana; pileo tenuissimo, infun- 
dibuliformi, 4-6-sulcato; stipite capillari, 3£?quali; lamellis angu- 
stissimis, arcuatis. 

Hab. ad ligna putrida in Europa. — Ob pileum prinjitus sub- 
infundibuliforniem, 2-5 mm. latum notabilis. 

139. Omphalia micromeles B. et Br. Journ. Linn. 3oc. XI, p. 527. 1317 

— Pusilla; pileo subinfundibuliformi, hyalino; stipite brevissimo; 
laraellis paucis, angustis, decurrentibus. 

Hab. in lignis emortuis, Ceylon Indine (Thwaitef) et in ditione 
Sarawak. — Alba, interdum luteo picta ; piieus circiter 4 mm. la- 
tus, valde depressus, striatus; stipes 2 mm, longus tubulo centra- 
li. Stricte affinis 0. mic7'0SC0piC(V. 
HO. Omphalia polyadelpha Lasch n. 208, Secr. n. 961, Fr. Monogr. 131« 
p. 194. Hym. Eur. p. 165. — Minutissima, nivea, tenacella; pi- 
leo tenuissimo, liemispha:irico. sulcato, flocculoso; stipite tenerri- 
mo, basi floccoso; lamellis decurrentibus, rugiformibus. 

Hab. denso agmine ad folia putrida Quercus, Fagi in Europa 
sero autumno. — Pileus 1-2 mm. latus; stipes 6-13 mm. longus, 
Distinguit insupor Lasch n. 209 0. caricicolam inter hanc et 0. 
inlegrellam mediara. — Teste Grevillea 1879 ad Marasmium pro- 
pius accedit. 

141. Omphalia? succlnea Speg. Fungi Guar. Pug. I, n. 8. — Perpu- £319 
silla, tota pulchre aurantio-succinea, subpellucida (fere tremel- 
loidea, in sicco!); pileo primo subgloboso, margine stipite conti- 
guo, subinvohito ac pallescente, dein hemisphasrico-explanato, 1,5- 

2 mm. diam., glaberrimo, levissimo, exumbonato, tenui membra- 
naceo-subcarnosulo, rigidulo (in sicco); lamellis paucis (10-12), 
distantibus, subpliciformibus, pileo concoloribus, dimacriis, utrin- 
que acutis in stipitem denticulo decurrentibus, stipite mediocri, gra- 
cili (2-4 mm. long. .3-4 mm. crass.), tereti, deorsum vix incras- 
satulo, ascendenti-incurvo, pileo non vel vix obscuriori, levi, gla- 
bro, tenuissime fistuloso (?), basi quandoque lenissime subanulato- 
iiicrassatulo, albo-puberulo; sporis non visis. 

Hab. \n culmis dejectis putrescentibus Bambusaceae spinosaa cu- 
jusdam, prope Arroyo-guaxu in silva virginea Caa-guazu Brasilia?. 

— Species rainima, pulchella, colore et consistentia distinctissima! 

142. Omphaiia Polypus Kalch. Myc. univ. n. 801, Thiim. inaFlora» 1320 Agiiricineae, Leucosporse, Pleurotus. 339 

1877, p. 408. — Pileo membranaceo, convexo, leviter umhilicato, 
6-9 mm. lato, striatulo, iiudo, e gilvo rufescente; stipitibus fasci- 
culatis, fistulosis, aequalibas, apice dilatatis, levibus, glabris, basi 
albo villosis, 27-2-5 cra. et ultra longis, vix 2 mm. crassis, pileo 
concoloribus; lamellis breviter decurrentibus, valde distantibus, an- 
gustissime pliciformibus, haud venosis. 

Hab. in silvis ad pedem montis Boschberg promont. Donie Spei, 
Somerset-East (Mac Owan). 

Species nobis ignota. 

143. Omphalla Muelleriana Berk. in Ilerb. Berkeley, Cooke F. Austria- I32i 
liani pag. 4 (absque diagnosi). 
Ilab. in Gipps' Land Australiae. 

PLEUROTUS Fr. S. M. I, p. 178 (Etym. pleura latus et ous, ofos 
auris). — Stipes excentricus, lateralis vol nullus. Epiphyti (raris- 
sime terrestres), irregulares, carnosi v. membranacei, subinde te- 
nacelli. 

A Chondripedibns {Collybia, Mycena et Omphalia) Pleuroti faoillime digno- 
scuntur, sed a reliquis liymenophoro cum stipite contiguo (Armillaria, 
Tricholomo , Clitocybe) saepe tantura statione epixyla. Nam multi Pleuroti 
sectionis primse verticaliter nati, v. c. P. corticatus, ^dmarius, spodoleu- 
cus, stipitem habent centralem et pileum regularera, horizontalera. E 'con- 
trario variae Clitocybarum et Omphaliarum species in situ obliquo, prse- 
cipue ad viarum latera, excentricse variant et obliquse. — Inter Lacia- 
rios, Caniharellos, Marasmios ora\\'\i\.(\\i(i ultima Agaricinorum genera etiam 
ad.sunt Pleurotis analogi. — Dua3 species recedunt sporis dilute lilacinis, 
unde cel. Worth. Smitli illas ad tribum Claudopus, Pleurotis inter Rho- 
dosporos analogara, refert. 

I. ExcENTRici. Pileus integer, lateraliter productus, excentricus, iit passim 
lateraiis appareat; attentius vero observatus etiam in latere mutilo obser- 
vatur margo tenuis (cfr. Batt. t. 9, f. E.), quo ejusmodi form;io a vere di- 
midiatis differunt. 

*) Lepiotarii: velo annulato. Cfr. Armillaria pleiirotoides. 

1. Pieurotus corticatus Fr. Syst. Myc. I. p. 179, 'Rym. Eur. p. lOG, i? 
Weinm. Ross. p. 122, Lasch n. 547, Pers. Myc. Eur. 3, n. 44, 
59, Quel. p. 77, Bork. et Br. n. 995 (non Saund. et Sm.), Secr. 
n. 53 excl. syn. — Pileo compacto, integro, villo denso, demum 
floccoso-squamoso obducto; stipite firnio, radicato, subexcentrico, 
fibrilloso, annulo membranaceo, lacero ; laraellis decurrentibu.«, sub- 
distantibus, divisis, albis, postice anastomosantibus. 340 Agaricineae, Leucosporcie, Pleurotus. 

Hab. a<i truncos arborum frondosarum in Europa, prope Ssa- 
modurosoka in Sibiria, in truncis eaiortuis, Gracemere in Au- 
stralia (0. Shanesy). — Pileus 6-20 cm. latus; stipes 2.^/.fQ cm. 
longus, 3cm. crassus; spora? oblongatae, hyalin^e, 9-14 ^- 4-6. Ma- 
gnifica, ampla species; pileus tomentosus, e griseo aibicans, in- 
terdum cura lamellis lutescens. A. candidum Schaeff. t. 225, ma- 
xime fallacem et terrestrem dictum, ad hunc pertinere suspicatiir 
Fries. — *P. tephrotrichus Fr. 1. c. Secret. n. 1060, Hym. Fur. p. 
166, Lasch n. 240. Minor, obsolete annulatus, margine stipiteque 
villosis. Pra^cipue in pinetis Europas, sporadicus. Juxta terram ra- 
dicans. Facile propria species. 

2. Pleurotus Albertinil Fr. Syst. M}c. I, p. 179, Hym. Eur. p. 166, i323 
A. Lepiota Alb. et Schwein. p. 229. — Pileo carnoso, convexo, 
dimidiato, squamulis piiosis nigricantibus adsperso; stipite verti- 
cali, firmo, ad annulum fuligineum nigricauti-squamuloso; lamellis 
decurreutibus, distinctis, albis. 

Hab. \\\ disco trunci abiotini in Lusatia. — Cum alio vix con- 
jungi potest. Pileus semiorbicularis, una cum annulo fuligineus, 
postice non marginatus, 11-14 cm. latus. 

3. Pleurotus drylnus Pers. Syn. p. 478 {Agar.)^ Fr. Syst. Myc. I, p. 180, 1.^24 
Hym. Eur. p. 167, Secr. n. 1055, Hussey II, t. 29, 33, Vent. t. 44, f. 

1, 2, Cooke III. t. 226, A. dimidialur, Schaeff. t. 233. — Pileo compa- 
cto, duro, obliquo, glabriusculo, squamis maculiformibus, fuscescen- 
tibus variegato, velo fugaci, lacero, albo appendiculato ; stipite sub- 
laterali, curto, obeso ; lamellis d^currentibus, angustis, subsimpli- 
cibus nec postice anastomosantibus. 

Hab. ad truncos induratos Quercus in Europa et in insula Cey- 
lon (Garoner). — Pileus minor, durior, stipite 2^0 cm. longo obli- 
qno, pileo ciiciter 6 cm. lato, postice marginato nec vere laterali 
ut prioris. Paul. t. 18, f. 3, 4, quas ad P. dryinum refert auctor, 
cum hoc fjuUam praf;bent simiHtudinem. 

4. PleurotUS sponglOSUS Ft-. Epicr. p. 130, Monogr. I, p. 237, Hym. 132.^ 
Eur. p. 167, Worthingt. Smith in Cooke 111. t. 253. -- Pileo car- 
noso-spongioso, molli, excentrico, pulvinato, cinereo-tomentoso; sti- 
pite perbrevi, arrhizo, tomentoso, albo; lamellis sinuato-adnexis, 
simplicibus, albis. 

Hab. ad truncos muscosos Fagi in Europa. — Rara et valde 
insiguis species. Slipes vrx ^Vj cm. loogus, interdum nullus; pilGus 
5-8 cm. latus, Aunulus albus, mox laceratus, margini pilei appen- Agaricineae, Leucosporje, Pleurotus. 341 

diculatus; sporse 10::5 5. A. pulvinalus Lasch a.. 548 (non Pers.) 
differt velo nuUo, laraellis angustis decurrentibus. 

5. Pleurotus calyptratus Lindblad in Fr. Monogr. I, p. 238, Fr. Hym. ''"^^^ 
Eur. p. 167. — Pileo caraoso, molli, laterali-dimidiato, horizontali, 
reniformi, glabro, viscido; stipite nodukun villosum referente, an- 
nulo membranaceo-viscido, dein lacero rupto; lameliis iiodulo adna- 

tic, horizontalibus, confertis, ex albo lutescentibus. 

Had. in trurtcis putridis Populi per corticem erumpens in Fu- 
ropa. — Species mirabilis, cujus pieniorem descriptionem videas 1. 
c. Velum Gomphidi glutinosii ssmulans. Pileus fuligineus, lividus. 

6. Pleurotus connatus Berk. et C. N. Pac. exp. n. 20. — Pallide i-i?/ 
luteus; pileis exccentricis tenuibus, nitentibus, glabris; stipitibus fi- 
brillosis connatis; lamellis decurrentibus ; annulo defiexo. 

Uab. in lignis emortuis in insula Arakamtchechene, in frelo 
Behring. — Habitus Pholiotae pudioce, at lamellae decurrentes et 
sporae alb;e. 

*'^) Tricholoma(arii: velo aullo, laraellis siouatis vel obluse adnatis. 

7. Pleurotus uimarius Bull. t. 510 {Agar.), Sowerb. t. 67, Vittad. Mang. 1:^03 
t. 23, Fr. Atl. Svamp. t. 37, Fr. Hym. Eur. p. 167, Cooke III. t. 227, 
Pers.Myc. Eur. 3, n. 63, /3. 64-66. — Pileo carnoso-compacto, con- 
vexo-plano, glabro, submaculato, udo; stipite subexcentrico, deor- 
sum incrassato, subtomentoso; lamellis adnexis (emarginatis vel 
rotundatis), subconfertis, latis, albidis. 

HaO. ad truncos arborum frondosarura, pra^cipue Ulmi, frequens, 
in Europa et Amer. fa^der. — Pileus 8-30 cm. latus; stipes 6-8 
cm. longus, 3 cm. crassus ; sporae subsphaeroideae 5-6 /;.. diam. Soc. 
Voglino sp. 3-5 (u. diam. ; basidia 29 ^ 7 ; sterigmata qnaterna 3 =; 2. 
Vulgo amplus, stipite valido, nunc basi, uunc toto tomentoso fA. 
dasypus Pers.). Pileus livido-pallescens, ochroleucus (Price f. 83), 
macuiis saepe variegatus, interdum tessulato-rimosus. — B. verti- 
calis, stipiie centrali: A. inclusus Scop., A ursipes Lasch n. 510. 

8. Pleurotus tessulatus BuM. t. 513, f. 1 (Agar.), Pers. Myo. Eur. 3, 1329 
n. 65, t. 23, f.*4, Fr. Monogr. I, p. 239, Hym. Eur. p. 168, Cooke III. 

t. 254. — Piieo carnoso, convexo-pUno, glabro, gutiato-marmo- 
rato, fulvo-pallescente; stipite excentrico, brevi, compacto, deor- 
sum attenuato, glabro: lamellis unciuato-adnatis, confertis, albis 
Y. lutescentibus. 

Hab. ad truncos arborum frondosarum raro, in Europa. — Pi- 
leus 5-8 cm. latus. Priore minor, odore fere farinfp recentis. 342 Agaricinese, Leucosporse, Pleurotus. 

9. Pleurotus mongolicus Kalchbr. F. Mong. p. 57. — Pileo carnoso, i^^^o 
compacto, obtuso, ambitu irregulari, pellicula disrurapente, dilute gil- 
vo-ferruginea, glabra, squamoso-maculata tecto; stipite solido, ex- 
centrico, curto, ventricoso, curvato-adscendente, ferrugineo-squa- 
rauloso et longitudinaliter rimoso: carne firma, in pileo alba, in 
stipite lutescente; lamellis obtuse adnatis, latiusculis, ventricosis, 
confertis, pallidis. 

Hab. in truncis Mongolias borealis, silie loco (Potanin). — A 
proxinio P. tessulato Bull, et ceteris sua3 gregis stipite squaraoso 
djstinctus. 

10. Pleurotus pardalls Schulz. in Kalchbr. Icon. t. 8, f. 2, Fr. Hym. i3;u 
Eur. pag. 168. — Coespitosus; pileo camoso, couvexo, subcentrali, 
glabro, castaneo, dein guttato-maculato; stipitibus validis, solidis, 
basi connatis, albis; lamellis adnexo-secedentibus, liberis, confer- 

tis, pallidis. 

Ilab. ad truncos Quercus in Hungaria australi, — Stipite cen- 
Irali pileoque subregulari convenit cum Tricholomatibus, sed e 
statione epixyla et affinitate praecedentium hoc loco inserendus. 
Odor ingratus Polijpori squamosi. Pileus 2-5 cm. latus, 

11. Pleurotus Bretschneideri Kalchbr. F. Mongol. p, 5S. — Pileo 1^32 
carnoso, tenui, plano-convexo, integro, pellicula subcoriacea, gla- 
bra, fusca, ssepe areolatira disrumpente tecto; stipite solido, ex- 
centrico, brevi, incurvo, subsequali, glabriusculo, pileo dilutiore; 
lamelUs sinuato-adnexis, utrinque attenuatis, confertis, pallidis, 
siccitate argillaceis. 

Hab. in Sina boreali , Hiang-sin et Hiang-ku, in truncis 
(BRBTSCHNaiDHR). — Pileus 2-8 cm. latus, 2-4 mm. crassus, saepe 
uno latere contractus, subreDiformis; stipes 12 cm. longus, 6 mm. 
crassus. A P. (essulaio Bull. pileo haud compacto, a P. pardali 
Schulzer stipite tenui colorato bene distinctus et utroque multo 
minor. 

12. Pleurotus decorus Fr. Syst. Myc. I. p. 108, Monogr. I. p. 144, 1333 
Icon. t. 60, f. 1, Hyra. Eur. p. 168, A. galbanus Lasch n. 520, 

ex quo Fr. Epicr. p. 41. — Luteus; pileo carnoso, tenui, e convexo 
explanato, obtuso, squaniulis adnatis, pilosis, nigricantibus scabro ; 
stipite farcfo, demum cavo, fibrilloso ; lamellis obtuse adnatis, se- 
cedentibus, confertis. 

llab. nobilissiraa Pleurotorum species, passim ad truncos Pini 
obvia in Europa. — Pileus 6-14 cm. latus ; stipes 2yo-7 cm. lon- 
gus, 4-7 mni. crassus; sporre sphaeroidece, 6 [x. diam. Cl. Gillet ad Agaricineas, Leucosporas, Plourotus. 343 

Cliloc>jben diicit, Quolet ud Tricholoma. Caro tenuis, lutea. Va- 
riat centralis ec excentricus; pileo olivaceo-lutoo et locis inunda- 
tis fuligineo-flavido. 

13. Pleurotus ornatus Fr. Epicr. p. 130, Hym. Eur. p. 168, Icon. t, is.o^ 
86, f. 1. Pluio saltim affinis LcUelL t. 699, sed robustior. — Piloo 
carnoso, convexo-plaiio, umbonato, squamulis floccosis, fusco-fer- 
rugineis, secedentibus velato; stipite spongioso, excentrico, giabro 
laraellisfiue obtuse adiiatis, margarltatis, subdistantibus, luteis, 

}{ah. ad truncos pineos, praecipue abiegnos in Europa, raro. — 
Stipes 2'/o-7 cm. longus, 6-11 mm. crassus, apice subfarinolentus ; 
pileus ininorum regularis, majorum excentricus, undulato-robatus, 
carne luteo-alba; sporse ovoidea^ aculeolata^, 6 a. long. Cl. Quolet 
hanc speciem olim ad Tricholoma retulit. 

14. Pleurotus subpalmatus Er. Epicr. p. 131, Hym. Eur. o. IG8, Cooke y;^y^ 
111. t. 255, Berk. Outl. p. 135, Secr. .i. 1065, .1. palnialus Sowerb. 

t. 62, non BuU. — Ca?spitosus, rufesceus ; pileo carnoso, molli, con- 
vexo-plano, obtuso, ruguloso, cute gelatinosa; stipite excentrico, (i- 
broso-inolli, incurvo, asquali, fibrilloso ; lamollis adnatis, confertis, 
postice junctis. 

Hab. ad truncos et ligna in Anglia, Helvetia, Suecia et Germa- 
nia. — Pileus 8-11 cm. latus ; stipes 2Y.,-6 cm. longus, Y^ cm. cras- 
sus; sporx' subtiliter echinulatce, Q ^ A. Species valde iusignis car- 
ne instar Fistulinse variegata; pileus, prajcipue junior, pellicuia vi- 
scida tectus. 

15. Pleurotus coriipellls Fr. Epicr. p. 131, Hym. Eur. p. 169. — So- unC) 
litarius; pileo carnoso, rigido, glabro, udo, subspadiceo, pellicula 
crassa separabili, disco compacto umboiiato; stipite exceiitrico, ver- 
ticali, rigido, fibrilloso-striato, albido ; lamellis arcuato-adnatis (den- 
ticulo decurrentibus), planis, confertis, albis. 

Hab. ad basim truncorum Quercus, iu Suecia. — ^ Stipes 6-8 cid. 
longus, 1 '/4 cm. crassus, intus ruboscens; pileus fere nigricans, sed 
siccus cervinus v. lutescenti-brunneus. Caro fusco-alba. 

16. Pleurotus craspedlus Fr. Epicr. p. 131, Monogr. 1, p. 241, Icon. 1337 
t. 86, f. 2. Hym. Eur. p. 169, Cooke III. t. 25(3. — Ca^spitosus; pileo 
carnoso, plus minus excentrico, crenato lobatoque, levi, glabro, sub- 
testaceo; stipite solido, firnio, elastico, glabro, pallido; laniellis ad- 
natis, confertis, angustis, candidis. 

Hab. ad truncos jn pinetis Europio. — Stipes 2', 2 cm. usque 
crassus, intus spongiosus, nunc xcqualis, nunc basi incrassatus, 2,5 
cm. usque crassus; pileus 8-13 cm. latus; interdum lateralis, sed 344 Agaricineae, Leucosporae, Pleurotus. 

postice marginatus, disco compactus, sed versus marginem tenuis, 
sub pluviis autnmnalibus alutaceo-pallescens, sine pellicula secer- 
nibili; sporae 5 ^; 4-5. Pauletii t. 44, f. 3 quoad formara bona, sed 
color griseus. — Var. rubustior Saund. et Sinith III, t. 7. pileo 
corapacto, margine crenato-suleato. 

17. Pleurotus flmbriatus Bolt. t. 61 {Agar.), Fr. Syst. Myc. I. 94 cum i338 
syn., Hym. Eur. p. 169, Berk. Outl. p. 135, Cooke III. t. 178, Sterb. 

t. 15, B. — Pileo carnoso, tenui, e plano infundibuliformi, levi, hya- 
lino, albido, hygrophano, margine demum sinuato-Iobato; stipite 
subexcentrico, e farcto corapresso, firmo, brevi, arrhizo, villoso; la- 
mellis adnatis, tenuibus, confertissimis, subfurcatis, albis. 

Hab. ad ligna mucida Fagi in Suecia, Anglia, Helvetia et Germa- 
nia. — Pileus 8 cm. latus; stipes ^V, cm. longus. Species insignis, 
P. lignatili affinis. Pileus et stipes juniores facile vestiti, sed adulti 
denudati. Odor farinae recentis, obsoletus. — *P. iachnopus Fr. Obs. I. 
p. 18, Hym. Eur. p. 169. Irregularis; pileo subcompacto, repando, fu- 
sco-cinereo, e furfuraceo demura subnudo*. stipite farcto, brevi, villo- 
so ; lamellis adnatis, crassiusculis, subvenosis, confertis, candidis. In 
Suecia. Lamellis forte monstrosus, sed proximis sine dubio affinis. 

18. Pleurotus lignatliis Fr. Syst. Myc. I, p. 94, Monogr. I. p. 243, 1339 
Hym. Eur. p. 169, FI. Dan. t. 1797, Saund. et Smith t. 6, f. 2, 
(optima), Weinm. Ross. p. 127, Cooke III. t. 251. Ag. MarMini 
Tratt. Austr. t. 28. — Pileo carnoso, tenaci, e convexo plano um- 
bilicatove, irregulari, primo flocculoso-pruinoso, dein glabro; stipite 

e farcto cavo, subtenui, irregulari, subvilloso; lamellis adnatis, con- 
fertis, angustis, candidis. 

liah. ad ligna frequens in Europa. — Pileus 2-6 cra. latus ; 
stipcs 6 cm. longus, 3-7 mm. crassus; sporae subsphasroidea?, 4 s 3. 
Singulas notare formas fungi maxime protei nimis deduceret, sed 
prje ceteris eminet var. tephrocephalus pileo magis corapacto, di- 
sco nigro dein cinereo, raargine albo. Vulgaris fonma albida. Odor 
fortis farinse recentis. 

19. Pleurotus Mlcheneri Berk. et C. Ann. Nat. Hist. Dec. 1853. — 1340 
Ca^spitosus; pileo infundibuliformi, tenui, luteo-albo ; stipite solido, 
gracili, albo; lamellis distantibus, angustis, decurrentibus, composi- 

tis, pallide luteis. 

Kab. in ligno putri, Pennsylvania Amer. bor. (MicnENER, Curtis). 
— Pileus 18 mm. latus; stipes 5 cm. longus, circiter 2 mm. cras- 
sus. Affinis P. lignaiili. 

20. Pleurotus circinatus Fr. Epicr. p. 132, Icon. t. 88, f. 1, Hym. i34i Agaricineae, Leucosporas, Pleurotus. 345 

Eur. p, 170, Cooke III. t. 257, Secr, n. 670. A. lignatilis Pers. 
Syn. p. 368? — Albus; pileo carnoso, convexo-plano, obtuso, or- 
biculari, pruina sericella candicante; stipite farcto, elastico, aequali, 
glabro, radicato; lamellis adnatis, subdecurrentibus, confertis. 

Hab. ad ligna putrida Betulae, sero autumno, raro in Europa. 
— Pileus circiter 8 cm, latus; stipes ^i/^-S longus, 6-9 mm. cras- 
sus. Solitarius, eximie regularis, subcentralis, tenax, totus albus, 
non hygrophanus, odore debili, grato nec frumentaceo. 

21, Pleurotus Ruthae B. et Br. Ann, N. H. n. 1754, Cooke 111. t. 178. 1342 
— • Pileo flabelliformi, strato gelatinoso obtecto, hispidulo, albido, 
raargine tenuissimo, striato; stipite brevi, laterali, hispido; lamel- 

lis candidis, latiusculis, acutis posticeo/ae anastomosantibus, more 
stipitis rubescentibus, interstitiis venosis. 

Hab. ad ramenta, Coed Coch in Britantia. — Pileus 4 cm. la- 
tus, sordide albus, aspectu hyaKno; mycelium fibrosum. 

22, Pleurotus tephrophanus Berk, Fl. Tasm, p. 244, — Pileo excen- 1343 
trico, infundibuliformi, brunfieo, rivuloso, pulverulento, stipite hirto • 

e basi strigosa oriundo; lamellis latis, postice emarginatis. 

Hab. in ligno carbonioso in Tasmania (Archer), — Pileus 25 
mm, lat. NonnuHis notis l^atvillo atro-iomentoso accedit. 

23, Pleurotus alopecius Berk, et C, N, Pac. oxpl. n, 31. — Ex albo 1344 
subfulvus; pileo excentrico, subreniformi vel orbiculari. glabro; sti- 
pite brevi, sursum dilatato; lamellis ventricosis, confertis, adnexis. 

Hab. in sarmentis emortuis in insula Bonin Polynesiae. 

24, Pleurotus sulphureoitles Peck 23 Rep, pag. 86. — Pileo potius 1345 
tenui, carnoso, convexo, umbonato, subsquamuloso vel glabro, sul- 
phureo kiteo; stipite firmo, sequali, subtiliter fibrilloso, farcto vel 
cavo, vulgo curvo atque excentrico, raro centrali, apice subtiliter 
farinoso-toraentoso; lamellis moderate confertis, potius latis, facilo 

a stipite separabilibus, pallide luteis. 

Hab. ad caudices vetustos in silvis in montibus Catskill Amer. 
bor. — • Statura 2yg-4 cm.; pileus 2^2-5 cm. latus; stipes 4-6 mm. 
crassus. Siccitate pallescit. Minuta^ squama) brunneffi, at s;iepe desunt. 

25, Pleurotus abbreviatus Kalchbr. Grevillea VIII, p. 152, tab. 142, 1346 
f. 7. — • Totus rufus; pileo excentrico, convexo-plano, margine in- 
voluto, levi, glabro; stipite diametro pileo breviori, -sursura deor- 
surave leviter incrassato ; lamellis plano-adnatis, angustis, con- 
fertis. 

Hab. in ligno, Richmond River, New South Wales (M. Hodg- 
kinson). — Pi-Ieus 5-7 mm. latus, stipes 5 mm. altus, 1,2- mm. crassus. 346 Agaricinese, Leucosporse, Pleurotas. 

26. Pleurotus laticolor Kalchbr. Grevillea VIII, p. 151, pl. 142, f. 4. 1347 

— Piieo carnosulo, excentrico, convexo, obtusissiino, inargine in- 
voluto, levi, glabro, aureo; stipite farcto, aequali, nudo; iamellis 
emarginato-adnatis, confertis, ventricosis, carneis, 

Ilab. in ligno (?), Richraond River, New South WalesAustra- 
li:e. — Pileus 1-1,2 cm. latus; stipes aequalis vel longior, 1 mm. 
crassus. 

27. Pleurotus abscondens Peck 31 Rep. Stat. Mus. N. Y, p. 32. — 1348 
Candidus; piieo cornpacto, convexo leniterve disco depresso, glabro, 
sicco; stipite excentrico, curvulo, farcto, apice subfarinaceo; la- 
mellis tenuibus, confertis, emarginatis, dente decurrenti praeditis; 
sporis minutis, ellipticis, 5 y.. longis, plerumque nucleo nitenti in- 
structis. 

Hab. in truncis cavis Griffins A.mer. bor., septerab. — Pileus 
5-7,5 cm. latus; stipes circ. 5 cm. longus; odor distinctus, fari* 
naceus. - 

***) Clitocybarii: velo nullo ; larrjcllis longe decurrentibus; stipite distincto, 
subverticali. 

28. Pleurotus olearius Dec. Fl. Fr. VI, p. 44, Vivian. t. 50, Venturi 1349 
t. 40, f. 3, Barla t. 24, f, 1-6, Tulasne in Ann. Scienc. Nat. 1845, 

p. 338, Fr. Hyra. Eur. p. 170, Polymyces phosphoreus Baitar. t. 
13, f. A, B. Dendromyces phosphoreus Paul. t. 23. — Csespitosus; 
pileo carnoso, subexcentrico, plano vel umbilicato, sicco, rubro- 
fulvo, tandem saturate brunneo ; stipite solido, firmo, rhabarbari- 
no-fusco; lamellis decurrentibus, confertis, angustis, luteis, 

Hab in Europa australi in Olea aliisque arboribus, nec uon in 
Africa australi. — Lamellarum phosphorescentia maxime insignis et 
antiquitus celebratus. Plenara historiara et descriptionem dedit Tu- 
lasne I. c. Variat pileo integro, levi v. papilloso. SporcC albae 5-4. 

— *P. CarpJnl Fr. Epicr. p. 210, Hym. Eur. p. 170, Barla t. 24, 
f. 5-7 (optirae), Dendr. Carpini Pau!. t. 24, f. 3-7: pileo carno.so, 
convexo-expanso, angulato, sicco rivuloso-squarauloso; stipite te- 
nui, brevi, excentrico lateralique; lamellis adnexis, tenuibus, con- 
fertis, fulvo-ferrugiueis. la silvis montosis Europae australis su- 
pra truncos Carpiai, Juuiperi etc. Icon Pauletii tam forma, quani 
colore a P. oleario plane recedit, cura quo tamen jungitur a Tu- 
lasne; distinguitur vero a Barla, cujus taraen icon coloribus ac- 
cedit ad P. olcarium, a quo differt statura magis robusta, pileo 
subfuliginoso. AgaricineaB, Leuco.sporae, Plenrotu:?. ^\7 

29. Pleurotus juglandinus Kalchbr. in Wint. Pilzll, I, p. 858. — Pilno 1350 
tenui, carnoso, plano-convexo, levi, glabro, sordiiie aureo-iiavo, 
2-5 cm. lat., sublobato; stipite excentrico, solido, 2,5 cni. longo, 
4-7 inm. cr., subfequali, brunneo-piloso; lamellis decurrentibus, 
simplicibus, latiusculis, satis reraotis, utrinque attenuatis; sporis 

5,5 -2,5, oblongis. 

Had. in truncis Juglandis prope Finsterwald Lusatia^ inf. (A. 
ScHULTz). — Videretur forma borealis P. olearii. 

30. Pleurotus Aquifolii Fr. Epicr. p. 132, Hym. Eur. p. 171, Paul. 13D1 
p. 132, t. 38, — • Pileo carnoso, molli, e convexo plano, subrepando, 
sicco, glabro, obscure alutaceo; stipite excentrico, verticali, va- 
lido, ?equali, albo; lamellis decurrentibus, crassis, subdistantibus, 
obscurioribus, postice annulato-junctis, 

Ilab. sub Ilice in Gallia. — Magnus, validus, ex Paulet admo- 
dum deliciosus. Ex icone distincta species, sed, ut plures Pauletii. 
dubia, donec iterum reperta. 

31. Pleurotus Eryngii Dec. Fl. fr. VI, p. 47, Fr. Syst. Myc. 1, p. 84, 1352 
ubi synonyma, Hym. Eur. p. 171, Paul. t. 39, Lotell. t. 693, Vit- 
tad. Mang, t, X, f. 2, Ventur. t. 45, f. 1-3, Inzeng. I, p. 10, Mich, 
Gen. t. 73, f. 2. — Pileo carnoso, tenaci, e convexo expanso, de- 
mum depresso. irregulari, virgato-scabro, griseo-rufescente; sti- 
pite solido, subexcentrico, nudo, albicante, basi subattenuato ; la- 
mellis decurrentibus, subdistantibus, latis, albido-carneis. 

llab. ad radices Eryngii campestris in Europa australi usque ad 
Bataviam (Oudemans), — Species singularis, antiquitus notissima, 
esculenta; pileus 8 cm. usque latus junior subtomentosus, griseo- 
rufescens, demum flavescens, varians centralis et lateralis; stipes 
4 cm. longus; basidia cylindraceo-clavata, 50 ^; 8, apice tetraspora; 
spone ovato-oblong£e, ^-GciSyo, deorsum acutiores, granulosae, 
hyalin;e in flavum vergentes. — Var. Ferulae Lanzi Fung. Ferul. 
cum tabula: pileo majoro, saturatius colorato; sporis 14^7. Ad ra- 
dices Ferulse communis prope Romam frequens et vescus. 

32. Pleurotus nebrodensis Inzong. Fung. Sicil. I, p. 11 cum icone, 1.^53 
Fr. Hym. Eur. p. 171, A. Analriches Reichardt et Ung. Cypr. 

p. 147. — Pileo carnoso, compacto, e convexo depresso, levi, gla- 
bro, griseo; stipite solido, excoitrico vel laterali, brevi, adscen- 
dente lamellisque decurrentibus, subdistantibus, albidis. 

Hab. in Sicilia in radicibus Umbelliferarum ut Eleeoselini, Opo- 
ponacis, Prangos ferulacei; sub Ferula communi in Cypro. — More 348 Agaricinese, Leucosporae, t^leurotus. 

specierum hujus sectionis valde variabilis et priori admodum affi- 
nis. FMIeus nunc expansus, nunc turbinatus. Deliciosus. 

33. Pleurotus nauseoso-duScis Karst. Fragm. myc. IV, p. 1. — Pileo ^^^* 
carnoso, margine submembranaceo, moUi, irregulari, inagquali, e 
convexo plano, levi, glabro, unicolori, alutaceo, 5-25 cm. lato; sti- 
pite excentrico, raro centrali, solido, tomentoso, glabrescente, al- 
bido, 4-14 cm. alto, 1-5 cm. crasso ; lamellis decurrontibus, con- 
fertis, linearibus, pallidis, 1-1,5 cm. latis; sporis sphtieroideo-elH- 
psoideis, uniguttulatis, 7-8 =; 5. 

Haf^. supra acervos Formicarum prope Mustiala Fennioe. — 
Connato-caespitosus, raro simplex. Sapor nauseoso-dulcis. Odor 
fungi recentis ingratus, at debilis, semisieei valde foetens. Pleuroto 
sapido affinis. 

34. Pleurotus sapidus Kalchbr. Icon. t. 8, f. 1 (plures valde rece- 135?> 
dentes forma^ et una candida), Fr, Hjm. Eur. p. 171. — Caespi- 
tosus ; pileo carnoso, subexcentrico, diftormi, glabro, centro de- 
presso ; stipitibus solidis, e gompho carnoso enatis, glabris, albis; 
lamellis decurrentibus, subdistantibus, albidis. 

Hab. in silvis vastis Slavonise ad truncos emortuos Ulmi su- 
berosaj, Albany et Knowersville Amer, foeiier, — Species adeo 
versiformis, ut characteres asgre indicenur. Color pilei in eodem 
trunco variat fulvus, fuscescens, umbrinus, albus. Caro semper alba. 
Spora? 10-14 longie in lilacinum vergunt, ut ad subge;ius Claudo- 
pus Smith forsan pertineat. Cfr. Hazsl. Comm. in Icon. Kalchbr. 

35. Pleurotus cornueoploides Pers. Myc. Eur. 3, p. 37, Vivian. t. 7, 1355 
L6veill. Comm. in Paul. p. 14, t. 28, Fr. Hym. Eur. p. 172. — 
Csespitosus, maxlme versiformis, pileo carnoso, e convexo depresso, 
glabro, ex albido lutescente-Iivido; stipite subexcentrico lateralive, 

in piieum diffuso; lamellis d«curre.itibus, rainus confertis, albis. 
Hab. ad tnincorum, v. c. Quercas, radices. Hic et prior tara 
protei, ut verbis vix definiri possiut. 
3C' Pleurotus lingulatus Paul. t. 21, f. 2, 3 (Dendrosarc), Fr. Hym. 1357 
Eur. p. 172, A. semenlino Vivian. t. 19, f. 1. — Subcsespitosus; 
pileo carnoso, nunc dimidiato, nunc integro, umbilicato, convexo, 
difformi, levi, dilute ochraceo, margine inflexo; ^tipite solido, elon- 
gato, glabro, subcompresso, albo; lamellis subdecurrentibu'^, angu- 
stis, confertissimis, pileo diiutioribus. 

Hab. ad truncos Europae australis. — Stipes pro ratione vali- 
dus, 8 cm. longus, digitum crassus, pa»sim ramosus; pileu^^y^-^ 
cm. latus; sporae 10-12 ^. longse. Agariciiiece, Leucosporae, Plenrotus. 349 

37. Pleurotus melanopus Fr. Hym. Eur. p. 172, Ag. oslrealus var. 1358 
nigripes Inzeng. Sic. p, 48, t. 4, f. 3. — Pileo carnoso, exceu- 
trico diinidiatoque, dirtbrrni, sublobato, glabro, pallescente-rufo (in 
icone alutaceo-pallescente); stipite soliiio, adscendente , difforrni, 
glabro, nigro; laraellis decurreutibus, confertis, angustis, albido- 

rutilis. 

Hab. in ramis mortuis Ligustri vulgaris in Sicilia. — A P, 
ostreaio non potest non distingui stipite valido, subverticali, 5-8 
cm. longo, atro; pileo subintegro, horizontali, pallido ; laraellis sirn- 
plicibus, angustis. 

38. Pleurotus spodoleucus Fr. Syst. Myc. I, p. 182, Icon. t. 87, f. 1, 1359 
Hym, Eur. p, 172. — Pileo carnoso, planiusculo, subhorizontali, 
orbiculari, levi, glabro, sul)cinereo; stipite solido, subverticali, gla- 
bro, pileo dilutiore; laraellis decurrentibus, simplicibus, confertis, 
albidis, postice discretis. 

llab. ad truncos Fagi, Quercus, raro in Europa. — Optime di- 
stinctus. Stipes 5-8 cm. longus, 3 cm. fere cr-assitie, basi siibin- 
crassatus; pileus 8 cm. latus, colore varians diluio brunneus, fu- 
scescens; sporae 5-6^2-3. Quoad colorem convenit Paul. t. 20, f. 2, 
3, quoad staturam Paul. t. 28. 

39. Pleurotus pantoleucus Fr. Hym Eur. p. 172, Cooke III. t. 179, i36«^ 
275, A. spodoleucus albus Fr. Monogr, I, p. 473, Icon. t. 88, f. 2. 

— Totus albus; pileo excentrico, carnoso, diraidiato, spathulifor- 
mi, 6-7 cm. longo, levi, glabro, postice subdepresso marginato, 
margine integro; stipite brevi, arrhizo, solido, adscendente, gla- 
bro; lamellis decurrentibus, confertis, simplicibus, basi discretis. 

Hab. ud truncos BetulaR, in Europa, et arborum frondosarum 
Yariarum pra^cipue Populi balsamifera? et laurifoliiv prope Minussink 
in Sibiria. — Spora? S-lO^ll-^. 

40. Pleurotus Pomell Fr. Epicr. p. 132, Hym. Eur. pag. 173, Paul. i36i 
t. 21, f. 1. — Albus; pileo carnoso, subflaccido, convexo, levi, gla- 
bro, disco depresso; stipite excentrico, solido, tenaci, adscendente, 
elastico. villoso-radicato; lamellis decurrentibus, confertis, postice 
discretis. 

Hab. ad truncos Piii Mali in Europa, in Suecia pluries lectus. 
Rasi radicante praecipue insignis nec non carne tenaci, molli, flac- 
cida et piieo irregulari, involuto. Stipes 5-8 cm. longus, 6-8 mm. 
crassus. — Var. Saliceti Karst. Hattsv. I, p. 85; caespitoso-imbri- 
catus, rarius solitarius ; pileo carnoso-compacto, convexo-plaao aut 
disco depresso, oblique horizontali, irregulariter orbiculari vel ra- 350 Agariciiieaj, Leucospor», Pleurotus, 

niformi, rnargiiie inaequali, primitus involuto, Jevi, glabro, albiJo; 
stipite deorsum attenuato, adscendente, solido, tenaci, elastico, albo, 
excentrico vel subcentrali, subvilloso-radicato; lamellis decurrenti- 
bus subconfertis, simplicibus, basi discretis; sporis ellipsoideis vel 
oblongato-ellipsoideis, 6-9 ^ 3-4. In trunco Salicis pentandrae prope 
Mustiala in Fennia. — Var. pipaeformis Quel. in Bern. Champ. 
Roch. p. 86, t. 44, f. I : pileo carnoso-flaccido convexo, levi, disco m 
depresso, albo, 8-10 cm. lato; lamellis decurrentibus serrulatis, al- 
bis; stipite excentrico, longo, curvato-ascendente, albo, basi vil- 
loso-radicante. In truncis La Rochelle Galliag (Cartier). 

41. Pleurotus Battarrae Quel. Bull. Soc. bot. Fr. 1878, p. 287, Batt. 1362 
t. 12, f. A. — Pileo semicyathoideo, 3-5 cm. diam., albo mar- 
gine involuto, fusco-nigro-squamuioso; lamellis angustis, decurren- 
tibus albis; stipite elongato, flexuoso, excentrico, basim versus at- 
tenuato, striato, albo; carne fragili alba, subolida; sporis cylin- 
draceo-ellipsoideis, 12 u.. longis. 

Hab. in truncis Populi et Salicis, cajspitosus, Nantes Gallicu 
(Gadeceau). — «An diversus a P. lignicola Sacc.?». 

42. Pleurotus llgnicola Sacc. M. Ven. Spec. p. 21, t. IV, f. 4-6. — m^ 
Albus, carnoso-tenax; pileo irregulari, explanato, subumbilicato, 
flocculoso-pruinoso ; stipite firmo, farcto, elongato, incurvo non- 
nihil excentrico, primitus flocculoso; lamellis adnato-decurrentibus, 
confertis, ina^qualibus, latiusculis, candidis; sporiis cylindraceo-ob- 
longis apice rotundatis, saepe 2-4-guttuIatis, 14 = 4. 

Hab. in trunco Juglandis regiaj dejecto Patavii Itali^ borea- 
lis. — Odor farin^e i'ecentis. A P. lignatili diff^ert lamellis decur- 
rentibus, nec tantum adnatis, stipite elongato firmo, nec e farcto- 
cavo tenui, sporiis exquisite cylindraceis nec ovoideis: affinior 
forte P. Vomed. 

43. Pleurotus mutilus Fr. Syst. Myc. I. p. 191, Icoq. t. 88, f. 4, Hym. nu 
Eur pag. 173, Cooke lll. t. 275, Lasch n. 253, .1. putatus Pers. 
Myc. Eur. 3, n. 33, 37, Omphalomyces niutilus Batt. IX, f. E. — 
Albus; pileo carnosulo, versiformi, sicco sericeo, glabrescente ; sti- 
pite erecto, excentrico sublateraliqae, brevi, tereti, basi villoso; 
lamellis decurrentibus, subcoufertis, angustis, crassiusculis, sim- 
plicibus. 

Hah. ad terram graminosara haud frequens in Europa. — Pi- 
leus 1^2 cm. latus, stipes 6-9 mm. longus. Hic noa prioribus af- 
finis, sed P. soijphoidi. Vix duo conformia videre licet individua; 
variat major et rainor, pileo spatUuIato et reniforrai e. s. p. Agoricinese, Leucosporic, Pleurotus. 351 

44. Pleurotus verslformis Berk. Dec. n. 118. — Hygroplianiis albus; '^^s 
pileo meinbranaceo, ex integro unibilicato spathulato; stipite bre- 

vi, glabro; lamellis latiusculis, postice attenuatis. decurrentibus, in- 
terstitiis rugulosis. 

Hab. in nemoribus ad ramos muscosos, Talagalla Cej^lon (Gard- 
ner). — Pileus ludibundus, umblicatus, infundibuliformis, flabelli- 
ibrmis, spathulatus vel sublinearis; stipes brevis glaber v. fascicu- 
lis paucis strigosis raro adspersus, suleatus atque siccitate cartila- 
gineus. Similis P. petaloidi sed non proximus, meliori iure ad 
P. rnutilnm citari potest. 

45. Pleurotus hapalosclerus Berk. Dec. n. 277. — Gravenjens umbri- 1366 
nus; pileo udo teuero, umbilicato, squamulis acutis exasperato; sti- 
pite primo, rigido, solido, deorsum attenuato; lamellis decurrenti- 
bus, interstitiis venosis. 

Hab. in truncis arborum, Darjeeling (2200-2400 ni, alt.) In- 
di« (HooK.). — Odor fortis, ingratus; admodum mollis, carnosus et 
fragilis; pileus 0-8 cm. latus, unibilicatus vel depressus; margo 
striatus; stipes 4 cm. longus, 4 mm. crassus, ascendens, sursuni 
attenuatus, solidus, firmus, pileo obscurior; lamelhe confertiusculae, 
decurrentes, pallide umbrinffi, crenatae. Habitus Lentini sed ob mol- 
litiem teneritudinemque huc referendus. Kevera ad typum distin- 
ctum aptius forte refereiidus. 

^Q>. Pleurotus verrucarius Berk. Dec. n. 278, Hook. Ic. t. 80'), C. 13(37 
— Pileo umbilicato depressove, tenui, subfragili, humido, gllvo, ver- 
rucis conicis, nigris sparso; stipite solido, finno, glabro; lamellis 
pallide ocliraceis, latiusculis, decurrentibus. 

Hab. in ligno- emortuo, Darjeeling (2200-2400 m. alt) Indire 
(HooK.). — Pileus 10 cm. vel ultra latus verrucis nigris conicis 
centro numerosioribus conspersus; margo inflexus; stipes 2^(,-5 
cm. lcngus, 1-2 mm. crassus, interdum tamen brevissimus; la- 
nielhe pallide ochracea?, siccitate translucidiB. Affinis P. hapalO' 
sclero. 

47. Pleurotus pycnoticus Klotzsch. in Linn. pag. 470, Berk. Ann. n. i,',r„9 
Hist. III, p. 378. — Caespitosus; pileo integro, pulvinato, excen- 
trico, pruinoso-rubescente; stipite tenaci, glabro; lamellis latis, al- 
bidis, decurrentibus. 

Hab. in truncis arborum, in insula Maurilii (Telfair). — Pi- 
leus 21 0-5 cm. latus ex pruina griseo-Iilacina rubescens; stipes 
sordide albus, tenacissimus, 1 mm. tantum crassus ; lamelhc in- 
tegrae. 352 Agftriciiies?, Leucosporas, Pleurotus. 

- 48. Pleurotus Gardneri Berk. Hook. Journ. Z, p. 426. — Pileo car- 1369 
noso-coriaceo, subinfundibuliformi, glabro, flavo ; lamellis longe de- 
currentibus, pallidioribus; slipite brevi, coriaceo, glabro, cinerescente. 
llah. in petiolis v. nervis semiputridis frondium Paimae a Bra- 
siliensibus Pindoba nuncupatag, Nafcividade et jVIatto Grosso Bra- 
siliae (Gardner) et in Queenslandia Australiae. — Pileus 6 cra. la- 
tus, margine undoso lobatoque subtenaci, citrino; stipes ^Y^ cra. 
longus, lYi cm. crassus, excentricus, solidus. Totus fungus lu- 
men phosphereum emittit subsimile illi lampyridis pallide viride. 
Ab indigenis nomine Flor de Coco designatur. Auctor in opella 
Fungi Brasil. n. 33 hanc speciera ad Omphaliam retulit. 

49. Pleurotus illuminans Miill. et Berk. Austr. Fungi n. 15. — Pho- i37o 
sphoreus; pileo glabro fulvo; stipite crasso; lamellis latis, crassis, 
decurrentibus. 

Hab. in Australia (Talbot) in ligno eraortuo, Rochampton in 
Queensland (Thozet). — Pileus circiter 5 cm. latus. 

50. Pleurotus facifer B. et C. Ann. Nat. Hist. Dec. 1853. — Cajspi- J37i 
tosus, phosphoreus, fusco-flavus; pileo tenui, convexo, subumbili- 
cato; stipite subcentrali, solido, fibroso, albido-pruinoso; lamellis 
angustis, compositis, decurrentibus. 

Hab. in Pensylvania Amer. bor. (Michener, Curtis). — Pileus 
8 cm. latus; stipes 13 cni. vel ultra longus, 8 mm. crassus, fibro- 
sus, subtiliter pruinosus; lamellae compositae; sporse candidae. Spe- 
cies singularis habitu P. iliudentis. 
51. Pleurotus strlgellus Berk. Ann. n. Hist. III, p. 377. — Pileo te- 1372 
naci, integro, infundibuliformi, rufo-brunneo, minufce setuloso-squa- 
moso; margine tenui, undulato, subinvoluto; stipite brevi, velutino, 
cervino; lamellis angustis, integris, decurrentibus. 

Hab. ad truncos arborum in Brasilia. — Pileus 4 cm. latus, 
obscurissime zonatus; stipes 2^/^ cm. longus, 8 ram. crassus. 
52. Pleurotus caespitosus B. et C. Journ. Linn. Soc. X, p. 287, Len- 1373 
tinics ccBBpilosus B. Hook. Lond. JoUrn. b. 6, 317. — Eximie cee- 
spitosus; pileo plano alutaceo, fibrillis brunneis, sparsis, adpressis 
ornato, margine incurvo; stipite elongato, striato, griseo-albo, fibril- 
loso; lamellis integris, albis, longe decurrentibus. 

Hab. ad radices in silvis, Waynesville, Ohio Amer. foeder. (I. 
G. Lea), Car. inf. (Curt.), Cuba, Amer. inf. (C. Wrigut). — - Pileus 
4-5 cm. latus, tenax, luteus; stipes 8 cm. longus, 4 m.ni. crassus. 
Varietas sparsa supra truncos occurrit. In uno caospite usque 160 
pileos numeravit cl. RaveueU Agaricinese, Leucospori-e. ricurotus. 353 

53. Pleurotus Jacksoni B. et C. Fungi of Braz. n. 42. — Pileo te- 1374 

nni, radiato-striato, postico foi-titer depresso,- stipite primum cen- 

trali, dein laterali, brevi, cylindrico; lamellis tennibus, decurreii- 

tibus, acie integris. 

Hab. in lignis marcescentibus, Mahues Brasilire (Traill), — 

Pileus 8 cni. latus, conchatus, primum integer, demum lateralis; 

stipes 8 mm. longus, circiter 2 mm. crassus. 
5-1. Pleurotus commiscibilis B. et C. Journ. Linn, Soc. X, p. 287, 1375 

— Albus; pileo excentrico, plano vel depresso, subsulcato; stipil© 

sursum dilatato; lamellis longe decurreniibus, tenuibus, latiuiculis. 
ITab. ad truncos in silvis, Cuba Amer. centr. (C. Wright). — 

Pileus 4 cm. longus; stipes 12-18 mm. longus. 
55. Pleurotus caveatus B. et C. Journ. Linn. Soc. X, p. 287. — Pi- 1376 

leo albo vel paliide fusco, infundibaliformi, leviter striato ; stipite 

solido, glabro, excentrico; lamellis albis vel albidis, decurrentibus. 
IJab. ad truncos cariosos, Cuba Amer. centr. (C. Wright) in 

Africa anstrali et P. Natal. — - Pileus 5 cm. latus; stipes 4-5 

cin altus, Gregarius v. c.iospito^us. Fere affinis P. commiscibili, 

sed pileus multo magis depressus. 
50. Pleurotus excavatus B. et C. Journ. Linn, Soc. X, p. 287. — Pi- 1377 

\eo excentrico depresso primum subzonato pulverulento; stipite sup» 

sum deorsumque incrassato e mycelio filamentoso oriundo; lamef- 

lis confertissimis,_angustis, adnatt)-deciarrentibus. 

Hab. in ligno putri, Cuba Amer. ceutr. (C. Wright). — Leu- 

cosporus; pileus 18 mm. latus; stipes 12 mm. longus, 2 mm. 

crassus. 
57, Pleurotus fuscifrons B. et C. Journ. Linn. Soc, X, p. 287. — 1378 

Pileo plano, tenui, moUi, glabro, e fusco nigresc^nte; stipite late- 

rali vel sablaterali; lameliis latiusculis, adnato-Hecurrentibus, i.ub- 

fuscis. 

Hab. in ligno emortuo, Cuba Atner. centr. (C. Wrigiit), — 

Pileus 174-21/2 cm, latus; stipes 6-8 mm, longus, SubcaQspilosus V. irregularis. 58, Pleurotus angustatus B. et Br. Journ, Linn, Soc. Xf, p. 528, — 1379 
Cajspitosu?; pileo excentrico, flabelliformi, glabro, cinereo; stipite 
elongato, cylindrico, aibo, deorsum incrassato reticulato; lamellis al- 
bis decurrentibus. 

Hab. u\ ligno emortuo, Ceylon Indise (Thwaites), — Pileus 4 
cm. latus: ^tipes 4 cm. longus, 8 mm. crassus, saepe basi conna- 

tus; lameilsB tenues; sporae oblongae, leviter incurva), 8 p.. long. 

23 .T;>i Agaricine», LeiicosporiC, riemotii?!. 

59. Pleurotus polychromus B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. b2S. ~ isso 
PUeo suborbiculari, excentrico, glabro, variicolori, carne alba; sti- 
pite brevi, cylindrico, albo, farinaceo laniellisque angustis, confertis, 
postice attenuatis, candidis, 

Hab. in ligno emortuo, Peradenya, Ceylon India^ (Thwaitks). 
— Pileus 18-25 cm. latus, versus niarginem pallidus, disco rufo 
atque lilacino tincto; stipes 2-4 mm. longus. 

60. Pleurotus putredinis B. et C. Journ. Linn. Soc. X, p. 287. — i38i 
Caispitosus; pileo excentrico, subspathulato, glabro; stipite elougato, 
fibrilloso, sursum dilatato; lamellis angustis, decurrentibus. 

Hab. in ligno emortuo, Cuba Amer. centr. (C. Wright). — Pi- 
leus 4-7 mm. latus; stipes 12 mm. longus, vix 2 mm. crassus. Dense 
csespitosus, albus; species admodum singularis. 
6L Pleurotus macropus Bagl. Cens. Funghi Lig. p. 244. — Maxime 1382 
csespitosus; pileo carnoso omnino excentrico, convexo-pl;vno, glabro, 
fuligineo-cinereo, margine attenuato incurvo; stipitibus quampluri- 
mis ad basim coalitis, firmis, elongatis, crasse tomentosis; lamellis 
decurrentibus, appropinquatis, albis. 

Hab. ad ligna putrescentia 0Iea3 europyeae, Noli Ligurise. 

62. Pleurotus luteo-caesius Bagl. Cens. Funghi Lig. p 244. — Ca?- 1383 
spitosus; pileo carnoso, sicco coriaceo, jubexcentrico, plano-convexo 
fibrilloso-rivuloso, fulvo-brunneo, margine repando, involuto; sti- 
pite solido, crassiusculo, farcto extus fibrilioso, vent^-iculoso, in- 
ferne attenuato, longe radicato; lamellis adfixis subdecurrentibus, 
angustis, luteo-cseslis. 

Flab. ad pedem truncorum, Stazzano Liguria? (Ferrari). 

63. Pleurotus aureo-tomentosus Kalch. in Grevillea IX, p. 17. — i3S4 
Pileo carnoso, vix excentrico, ex hemispherico-convexo, obtuso, 
oxstrio, cum stipite farcto, subaequali, aureo-tomentoso; tomento in 
disco pilei areolato, quasi verruculoso; lamellis adnato-decurrenti- 
tibus, subdistantibus, cum carne stipitis et pilei albo-lutescentibus. 

Hab. in lignis, Port Natal (Wood). — Pileus 2-3 cm. latus; 
stipes 2-3 cm. altus, i-2 mm. crassus in pileum dilatatus. To- 
mentum intese luteum, ad verticem pilei et basim stipitis aureo- 
aurantiacum. Elegans hic fuiigillus, ob lamelias subdecurrentes et 
stationem epixylam. Pleurotis quidem adnumerandus videtur, sed 
inter hos propiorem affinem non habet. Stratum pilei tomentosum 
e fibris subcapitatis, ramosis, constat. 

64. Pfeurotus lachnocephalus Berk, Challeng. 74-75, p. 230. — Pileo isss 
excentrico, tenui, campanulato, subtiliter velutino, saccharino, rufo. Agaricineje, Lenco3por?e, Pleurotus. 1355 

umbilicato sulcato; stipite cylitidrico, pulveruloiito, o basi orbicnlari 
albo oriurido; lamellis lafciusculis, decurrentibus. 

Hab. in insula Admiraute, martio. — Marasmiiformi^, pileus 
2 cm. circ. latus, stipes 0,5 cm. altus, vix 2 mn:. crassus. 
•'>5. Pleurotus luteo-aurantius Kalcli. Grevillea VIII, p. 151, t. 142, i^^s^ 
f. 5. — Piloo carnosulo, orbiculari, caovexo, obtuso, levi, nudo, 
luteo-anrantio; stipite fistuloso, tenui, brevi, tenaci, curvato-ad- 
scendente, levi, pulverulento, rufo, ad basim bulbillosam albo-floc- 
coso-farinoso; lamellis adnatis, decurrentibus, vix confertis, latiu- 
sculis, gilvis. (Sporarum color ignotus). 

Uah. in ligno, Richmond River, New South Wales (M. IIodg- 
kinson). — Pileus 1 cm. latus, stipes 1-2 cm. altus, 1 mm. cras- 
sus. Collybioideus. 
GG. Pleurotus lutincola Lasch Flora 1830, p. 200, Bot. Zeit. 1853, i387 
p. 235, — Crespitosus, fuscus ;' pileo subcarnoso, glabro ; stipite e 
farcto cavo saspe excentrico; lamellis adnatis, dentibus ad annu- 
lum lacerum lineatim decurrentibus; sporis ovoideis. 
Ilah. in in Germania. 

**x-V) Eu-pieurolus: velo nullo lamellis longe decurrentibns ; Bileo laterali, 
sessili v. vel postice in basim stipitiformem obliquam, brevcm producto. 

67. Pleurotus pulvinatus Pers. Syn. pag. 370 [Agar), ¥r. Hym. Eur. 1H88 
p. 173, Ann. Nat. Hist. Oct. 1859. — Pileo carnoso-suberoso, pul- 
vinato, subrepando, glabro, albido, disco incarnato-pallido ; lamelJis 
decurrentibus, confertis, albis; stipite brevissimo, solido, duro. 

Ilab. rarissime ad truncos in Europa: in' trunco Piri, New 
England Amer. bor. (C. J. Sprague, Curtis). — Stipes 12 mm. al- 
tus ; Ianiell:« arcnatms tenues. 6 mm. fere latae; pileus 10-13 cm. 
latus, planiasculus, rugujosus, non squamosus; sapor fere Holeli 
ednlis. Videtur affinis P. chyino. 

G8. Pleurotus subareolatus Peck 30 Rep. St. Mus. p. 39. — Pileo i389 
com[)acto, convexo, postice marginato, albido, brunneo roseoque 
tincto, vulgo in areolas maculiformes secodente; stipite excentrico, 
subverticali , brevi, incurvo, firmo, solido, interdum compresso, 
albo; lamellis potius latis laxisque decurrentibus, albidis, siccitate 
luteo maculati!:; sporis albis, oblongis, 13-15 jj.. iong. 

Hab. ad truncos Ulmorum, Bethlehem Amer. bor. — Pileus 8- 
10 cm. latus. Videtur P. jm/ iyina(o \)voxiinus. 

69. Pleurotus ostreatus Jacqu. Austr. t. 288 (Affar.), Vr. Syst. Myc. 1, 1390 
p. 182 cum synon. et var.. Ilym. Eur. p. 173, Sverig. Atl. Svamp. 350 Agaricineae, Leucosporae, Pleurotus. 

t. 46, Sowerb. t. 241, Vittad. Mang. t. 4, Krorabh. t. 41, Hussey II. 
t. 19, Veiitur. t. 17, Brig. t. 43, f. 1, 2. — A. dimidiatus Bull. 
t. 508, Kickx p. 158. — Pileo carnoso, niolli, conchato, subdimi- 
diato, adscendente, expallente; stipite abbreviato obsoletoque, fir- 
mo, elastico, sursum incrassafo, basi strigoso; lamellis decurren- 
tibus, subdistantibus, eglanduiosis, postice anastomosantibus, albis. 
Hab. ad truncos arborum froiidosarum frequens per omnem 
Europam in hortis prope Minussinsk in Sibiria, in Fennia et in 
Mongolia boreali, Jenissei superioris ad fluvium Torcholyk (Pota- 
nin), et in Africa australi. — Pileus 7-12 cm. latus; sporre 8-12 
5:3-4; basid. 32-36 5 6-7; sterigm. quaterna 4^2. — Cl. Karsten 
ducit ad Cliiocyben. Subca^spitosus, interdum psene centralis; co- 
lor e nigricante expalleu!^: pilei cuticula subinde squamoso-lace- 
rata. Varietates numerosse: flavo-virens Brig. t. 44, f. 1-3, mela- 
nodon Brig. t. 45, f. 1-3. Inzenga, depinxit t. 4, f. 2 forniam pu- 
milam, simplicem, pileo nigro. Vent. t. 18, P, ^aligno accedit. An- 
tiquitus in cibariis celebratus, Clusii Esc. gen. VI. 

70. Pleurotus glandulosuS^BulI. t. 426 {Agar.), Fr. Syst. Myc. I, p. 182 I30i 
cum synon. Hyni. Eur. p. 174, Kickx Belg. p. 157. — Piieo carnoso, 
molli, conchato, udo, fu^^co, expallente; stipite excentrico laterali- 
que, irregulari, brevi, crasso; lamellis decurrentibus, latis, glan- 
dulosis, V. potius granulosis, candidis, postice anastomosantibus. 

liab. ad truncos subccPspitosus in Europa. Forsan ab P. ostreato 
non distinctus, sed est species Bulliardiana, ab accuratis observa- 
toribus distincta et certe forma singularis. P. ostreato major, car- 
nosior, pileo obscuro; sed s. d. glandulse sunt potius fasciculi hy- 
pharum. 

71. Pieurotus insignlor Fr. Hym. Eur. p. 174, Viv. Funghi dMtalia iwB 
tab. 42, Agaricus flabelliformis Sacc. Specim. p. 21 et probabi- 
liter etiain Schaeff. et Krombh. (nec Pamis conchatus Fr.). — 

A typo differt stipitibus distinctis, pileis subhorizontalibus; sporis 
majoribus, nempe 10-12=^5-6 (nec 7-9^:3-3,5). 

Hah. frequens ad caudices Fagorum in Europa: in silva Can- 
siglio Agri Veneti ubi vulgo dicitur Fongo del Cansegio et co- 
meditur. 

72. Pleurotus ambiguus Oudem. Aanw. Myc. Nederl. IX et X, p. 10. 1393 
— Excentricus, caespitoso-imbricatus velo nuUo; pileo sessili vel 
breviter stipitato, carnoso, molli, nitido, recente tactu adiposo, ni- 
gricante vel saturate violaceo, obsoleto fuscescente, margine in- 
curvo; stipite firmo, elastico, sursum incrassato, basi strigoso; la- Affaricineie, Leucosporse, Pleurotus. 357 

mellis eglandulosis, longe decurreutibus, postice anastoraosantibus; 
sporis ut laraellis lilacinis. 

Hab. in truuco decorticato Populi italicze in Horto Bot. .\ia- 
sterdam Hollaudife, autunino. — A Pleurofo cuosmo Perk. absen- 
tia odoris Ariemisijc Dracunculi et crescendi tempore distinctus. 
78. Pleurotus valesiacus Ces. in Kl. H. M. n. 1802, Flora 1S54, 1394 
p. 202. — Pilei cuticula cinereo-tomentosa, scabro-reliculata, mar- 
ginem versus pra^sertim, a P. ostreaio et saligno (iifforre videtur. 

Hab. in Italia boreali. — Num tanquam iliorum varietas ab 
aliis jam recensita fuerit, librorum defectus pro nunc iavestigare 
non sinit (Crsati). 

74. Pleurotus columbinus Quol. in Bres. Fungi Trid. p. 10, t. VI. — 13% 
Pileo carnoso-lento, irregulari, uno latere producto, altero fere 
mutilo, subrotundato, margine involuto, plano-convexo, primitus 
gibboso, dein uinbilicato, margine columbino-ceruleo, centro sub- 
carneo dein flavescenti, glabro, umbone umbilicove albo-piloso, 
6-10 em. lato; lamellis confertis, latis, attenuato-decurrentibus po- 
stice anastomosantulis; lamellibus numerosis postice subrotundatis, 
albo-giaucescentibus, acie integra sub lente subtiliter fimbriata; sti- 
pitibus excentricis, fere lateralibus, plloso-strigosis, longitudine va- 
riantibus, usque ad 1^^ C"» crassis; carne alba libroso-molli, sublenta, 
stipiiis lenta; odore forti j^-rato polyporeo; sporis in cumulo lila- 
cinis, §ub microsc. hyalinis, ovato-oblongis triguttulatis 10-12 u. I. 

Hab. ad ligna Abietum foco destinata in vico Magras (Trento), 
octobri. — Species pulcherrima Pleurolo osLreoto afrtnis. 

75. Pleurotus nidiformis Berk. Det. n. 1, Lond. .Journ. III, 185. — 139« 
Pr<tgrandis; pileo carnoso, cupuliformi, glabro, rufo; margine lo- 
bato-fisso, tenui, acuto; stipite centrali brevi, compresso, irre- 
gulari, firmo, glabro ; l.amellis ad basim stipitis decurrentibus, latis, 
distantibus, hic illic ramosis, ochraceis; interstitiis levissimis vel 
reticulatis. 

Hab. ad terram, Swan River Australire (Drummond). — Pileus 
15 cm. altus, 40 cm. latus; stipes 4 cm. longus et crassus basi 
glebis terreis obrutus ; lamellae latissima?. .\ffinis P. osireato. Pho- 
sphoreus. 

76. Pieurotus Lampas Berk. Dec. n. 26. Lond. Journ. IV, p. 44. — Fa- 1397 
scicularis, phosphoreus; pileo centrali, lobato, carnoso, glabro, ful- 
vo-nigrescento; margine tenui involuto; stipite compresso, sursuui 
incrassato, solido demum flsso, glabro; lamellis angustis, integerri- 

fnis loqgissime decurrentibus. 1 358 Agariciueae, Leucosporse, Pleurotus. 

Hab. in cauIe'languido sed nonduin emortuo Grevillese Drum- 
raondi Preiss, prope radices, Swan River Australia3 (Drummond). 
— Pileus 10 cm. latus,- stipes 5 cra. longus, ly^ .cnj. vel ultra 
crassus. Affinis P. nidiformi B. 

77. Pleurotus noctilucens Lev. Voy/Bonite et Ann. d. Sc. Nat. Oct. ^s^» 
1844-, p. 171. — Ca3spitosus albus; pileo sessili vel substipilato, 
carnbso-niembranaceo, lobato vel fiabelliformi, nudo, glabro ; lamel- 

lis distantibus-, li-asi reticulato-connexis. 

Hali. in truncis arborum, Manilla. — Phosphorescens. 

78. Pleurotus Projnettieus Berk. et C. N. Pac. exp. n. 30. — Albus, m 
phosphoreus; pileo tenui, flabelliformi, minutissime virgato-macu- 
lato, in stipitem brevissimum postice attenuato; lamellis crebris an- 
gustis. 

Hah. in lignis emortuis, Hong-Kong. — Phosphoreus. 

79. Pleurotus candescens Miill. et Berk. Austr. Fungi 16. — Pileo 1400 
excentrico glabro, ex albo sordide fulvescente, margine inflexo; 
stipite sursum dilatato, glabro; lamellis tenuibus, longe decurrenti- 
bus, hic illic laceratis. 

Hah. in ligno emoptuo in solo sabuloso, Melbourne in Austra- 
lia. — Pileus 4-5 cm. latus; stipes 2 y, cra. longus. Valde pho- 
sphorescens. Stricte affinis P. Lampadi et P. nocdlucenti sed la- 
mellis tenuioribus. 

80. Pieurotus phosphorus Berk. Dec. n. 192. — Pileis iufundibulifur- HOi 
mibus, glabris, pallidis, dense caispitosis; stipitibus ut plurimum cen- 
tralibus, deorsum attenuatis, subsericeis; supra e lamellis latiuscu- 

lis, integris, descendentibus, lineatis. 

Hab. ad arborura radices, Tasraania Australiae (Gunn). — Pi- 
lei 8-13 cm. lati pallide luteo-brunnei, glabri vel rainute riraosi 
vel vifgati; stipes 'V/^-k> cra. longus; sporae albidae vel coacerva- 
tim visie alutacea?. Adeo phosphoreus ut Cl. Gunn. illius luminis 
auxilio librorura scripturara discernere potuerit atque etiara sex 
dies post lectum lucera servaverit. Species a P. nidiformi et P. 
Lampade plane distincta. 

81. Pleurotus euosmus Berk. Oatl. p. 135, Cooke Brit. p. 98, Hussey 14O2 
I. t. 75, Fr. Hym. Eur. p. 174, Oooke III. t. 106. — Graveolens, 
imbricatus ; pileo carnoso, depresso, nitido, sicco sericeo, primo albo 

et leviter cseruleo-vernicoso, demura fuscescente; stipite curto ob- 
soletove; laraellis decurrentibus, ventricosis, sordide albis; sporis 
lilacinis. 

Hab &d truncos Ulmi in Armiia et Germania. — Odore ArU^- Agaricineae, Leucosporae, Pieurotus, 359 

misiae Dracunculi et sporarum colore distinctissimus ; sporae 12- 
14^4. 

82. Pleurotus revoiutus Kickx p. 158, Fr. Hym. Eur. p. 174, Cooke H03 
III. t. 180, Af;/. corlicalus Saund. t. IV, f. 2. — Pileo carnoso, fir- 
mo, elastico, convexo-plauo, glabro, nitidulo, postice depresso, mar- 
gine incurv'o,- siipite curto, crasso; lamellis decurrentibus, di.stin- 
ctis, serrulatis, albis. 

ILab. ad truncos Fagi in Belgio, et Populi in Dritannia solitarius 
vel pauci juncti. — P. i^aligno videtur nimis aflinis. Color primo 
fumosu^, dein plumbeus et murinus, centro obscurior; piieus 9-11 
cm. latus: stipes glaber v. pubescens, 7-8 cm. longus. 

83. Pleurotus Staringii Oud. inHedw. 1881, p. 183. — Excentricus, velo wo4 
nulio; lamcdlis decurreutibus, pileo laterali, postice iu stipitem bre- 
vem obli^^uum producto; pileu suborbiculari vel subreniformi, car- 
noso, valde compacto, parum elastico, convexo-plano, postice de- 
presso, glaberrimo, nitidulo, margine involuto; stipite curto, crasso ; 
lamellis subdistantibus, albis, postice anastomosantibus, integerrimis. 

Ilab. ad truncos Wisterise sinensis in hortis Neerlandia;. — Pi- 
lei majores, lati 4 cm. longi 2'\'.^ cm. cum minoribus Ciospitosi, 
partim imbricati, fuligineo-fusci, centro dilutiores; stipes niveus 
subtomentosus; lamellEe siccando sordidescentes. Accedit ad Pl. 
revolaium Kx., sed ab eo differt margine plusquam iucurvo, immo 
involuto et lamellis integerrimis. 

84. Pleurotus salignus Schrad. Abb. d. Schwiimm. fasc. 3, Pers. Syu. p. iWo 
478, Alb. et Schw. p. L^29, Lotell. t. 087, Tratt. Austr. t. 8, Weinm. 
Ross. p. 124, Fr. Hvm. Eur. p. 174. Cooke 111. t. 228, A. brw 
maiis Scop. — Pileo carnoso, compacto, spongioso, subdimidiato, 
horizontali, primo pulvinato, levi, dein disco depresso substrigoso; 
stipite brevi, tomentoso ; lamellis decurrentibus, subramosis, ero- 

sis, basi discretis, subconcoloribus. 

Ilab. ad truncos salicinos, sero autumno, sdlitarius, in Europa 
et Amer. foeder. — Pileus 5-7 cm. latus; stipes 1-2'/^, om. longus; 
spora) ovato-oblongvG, sacpe cui'vulte, S-llwo-lVo' quandoque 1- 
guttatas, hyalina); sec. Karst. 14-15 a. longoe; an duae species^ Cl. 
Fr. legit rormaiu fuligineo-cineream, sed ab auctoribus alia ochra- 
cea indicatur. Est e majoribu!> et (irmioribus speciebus. 

85. Pleurotus piacentodes Berk. Dec. n. 376. — Pileo orbiculari sub- ^^Qt^ 
lobato, obovato, glabro, hygropbano, pallide ochraceo; stipi^te fere 
obsoleto; lamellis latiusculis, utrinque attenuatis. 

Ilab. in ligno betulino, Sikkim Hiraalayai (3100 m, alt.) (Hook.). 3G0 Agaricineae, Leucosporae, Fleurotus. 

— Pileus 5-6 cni. latus, siccus obscurior* caro modice crassa; 
stipes fere obsoletus sed pilei margo manifeste orbicularis; lamellre 
sordide albcB. Habitus P. saligni sed minor. Pileus minime niveus 
ut in P. ninguido. 

SG. Pleurotus acerlnus Fr. Epicr, p. 134, Hyra. Eur. p. 175. — Can- 1407 
didus, tenax; pileo carnoso, tenui, inaequali, sericeo-villoso; stipite 
su])laterali, tenui obsoletove, villoso; lamellis decurrentibus, con- 
fortissimis, tenuibus, albis, dein lutescentibus. 

Hab. ad truncos Aceris in Rossia, Batavia, raro, et in trunco 
Betuhe verrucosce prope Minussinsk in Sibiri-a. — Affinis A. li- 
gnaiili; pileus 2-10 cm. latus, non hygrophaiius; sporie minutne 
4 mm. diam., subglobosse. Sec. Quelet sp. 10-12 ^v.. iong., hinc spe- 
cies diversa. 

87. Pleurotus pathenopejus Comes Atti Soc. crittog. ital. 1881, p. 38, i^os 
t. II. — CcTspitosus, muximus ; pileo carnoso, excentrico, plerum- 
que diraidiato, conchato, elliptico ve! subrotundo, horizontali vel 
ascendente, cinereo-murino, demum expallente, viscido, nitido, squa- 
muloso, viiloso, carne candida; stipite crasso, abbreviato vel obso- 
leto, SEepe nullo, basi strigoso; margine nigricante, involuto, re- 
pando aut sinuato-lobato, demum fisso,- lamellis longo decurrenti- 
bus, confertis, erosis, eglandulosis, basi anastomosantibus reticu- 
latisque, aquoso-albidis, demum lutescentibus ; lamellulis numero- 

sis ; sporis ellipsoideo-oblongis, 0-12:5 4-6. 

Hab. ad truncos quercinos fabrefactos, hieme, Neapoliiltal. ine- 
rid. — Affinis /-*. ostreato. 

88. Pleurotus Guilfoylei Berk. Linn. Journ. XIII, p. 158. — Albidus ; 1409 
pileo reniformi, suborbiculari, postice tomentoso, margine involuto 
stipite obsoleto; lamellis tenuibus, acie acutissimis. 

liab. ad truncos, Tweed N. S. Wales (Guii.foyle) et Queensland. 

— Pileus 4 cm, latus, ^Ya cm. longus. Siccitate valde rugosus. 

II. DiMiDiATi. Pileus detinite lateralis, postice irnmarginatus, primitus non 
resnpinatus. (Conf. Resupinali^'*). 

89. Pleurotus Gemmellari Inzenga Fung. Sicil. p. 65, t. 7, 8, f. 1, Fr. Hio 
Hym. Eur. p. 175. — Amplus, sessilis; pileo carnoso, laterali, con- 
vexo, demum expanso, adscendente, lutescente, striato, strato supe- 
rlore gelatinoso; lamellis decurrentibus, latis, postice anastoinosan- 
libus, albo-sulphureis. 

Hab. supra truncos Vieto? Broussonetite papyrifera) in Sicilia. 

— Princeps sute tribus, nisi Paxilli species; stipes nuUus adest, sed Agaricinese, Lencosporie, Pleurotus. 361 

pileus 18-20 cni. et ultra lat., integer, ad basiin attenuatus; la- 
mellaB subinde albicUe, margine crenulata', rufescentes. 

90. Pieurotds geogenius Decand. in Ed. I. p. 1B4, S^eyn. Mo-nsp. p. 131, l^ii 
Mich. Cen. i. 65. 1. 2, Paul. t. 25. f. I, 2 (var. alba), Pers. 
Myc. Eur. 3, n. 39, 67. Inz. t. 7-8 f. 1, Fr. Hym. Eur. p. 175. — 
Erectus ; pileo carnoso, semiinfundibuliformi, levi. glabro, margine 
uiidulato reflexo; stipite laterali, brevissimo, crasso, tuberoso;la- 
mellis dccurrentibus, confertis, cmdidis. 

Ilab. ad terram Europo? australis. — Sequente robustior; pileus 
vulgo fascescens, subinde lobis circumscriptis quasi integcr; spora) 
6-8 :s 4, — Teste Bresadola, P. geogenim Quol. Bull. Soc. bot. Fr. 
1879, supra gelatinosus et pruiuato-velutitius a tjpo speciei omnino 
differt. 

91. Pieurotus petaioides Hull. t. 22G, 557, f. Z[Agar), Fr. S. M. I. i4i2 
p. 183, Hym. Eur. p._ 175, Pat. t. 421, Cooke III. t. 258, Ventur. 

t. 44.. f. 5, G, Weinm. Ross. p, 125. — Adscendens; pileo caruoso, 
tenwi spatliulato, integro, disco depresso stipiteque exacte latera- 
ii, coDipresso villosis; lamellis deci.irrentibu.s, conferti.s, linearibus, 
albidis. 

Hab. ad truncos vetustos in Europa et Amer. fu3der. v. spathu- 
latus ad terram. — Pilens 3-7. cm. latus; stipes 1-3 cm. longus ; 
Teste Quelet Encli. [).'149 huc spectat Bresad. F. Trid. t. 50 
(F. geogeniaz). In hoc sporai 8-9 ^; 4, minute granulosae, basidia 
20-30 ij 6-7-; cystidia 70-80 = 12. — Stipes majorum canaliculatus, 
prfpcipue varietatis; pileus fuscus, expallens, in maxime insigni for- 
rna ruber: Lere in Pors. M. E. 3, t. 25, f. 0; lamelbe exaibo cine- 
rese vel lutescentes. — B. spatiiuiatus Pers. Obs. I. t. 4, f. 1, 
erectus. 

92. Pieurotus eous Berk. Dec. n. 280. — Imbricatus, tenerrimus, to- 1413 
tus pallide rubellus; pileo tenui ghibro', stipite obsoleto; lamellis 
angustis decurrentibus. 

llab. in vallibus adustis supr^ truncos in locis patentibus, Sik- 
•kim India^ (Hook.). — Odor debilia(,; pulcherrimus atque admodum 
delicatus auroreo-ruber; pileus 8 cm. lalus, primitus spathulatus, 
demum. flabelliformis, glabcr, subtiliter rlmosus, fragilis, acie in- 
curvo; lamelhc' basi reticolatt». Affinis P.' pefaloiOeo, sed absen- 
tia stipitis villosi .striati atqne pileo fiabelliformi cecedit. 

93. Pieurotus ninguidus Berk. Dec. n. 481. — Niveus, terlerrirnus; 1414 
pileo' imbricato submembranaceo ; stipite prorsus nullo; larnellis 
JatJusculis poSfice rotundatis. 362 Agaricineae, Leucosporte, Pleurotus. 

Hah. iii vallibus adustis ad truncos, Sikkim Himalayse (HooK.). 

— Inodorus admodum delicatus; pileus 5 cm. vel ultra latus, fla- 
bellifurmis vel suborbicularis, integer, glaber, convexus; lamellae 
demum subventricosae. Affinis P. eoo sed rite distincta species. 

94. Pleurotus moricola Fr. Hym. Eur. p. 176, A., Mori Leveill. iu 1415 
Ann. Scienc. Nat. 1848, p. 120. — C;«spitosus; pileo carnoso, sessili, 
semiorbiculari vel in stipitem brevem, canaliculatum, subtus hir- 
tum producto, fulvo; lamellis decurrentibus, flavescentibus. 

Hab. ad truncos vetustos Mori alba3 Monspeiii in Gallia. — 
Omnino diversus ab A. Mori Paul. et Fr. Indumentum hirtum pilei 
versus marginem evanescit. .4. allochrous Pers., Leveill. Comtn. ad 
Paul. t. 17, 18, f. l,adultus dicitur coriaceus; hinc Pani species, 
artinis 1\ conchato. 

95. Pleuroius pulmonarius Fr. Syst. Myc. I, p. 187, Hym. Eur. p. 176, 1416 
Weinm. Ross. pag. 128, .1. spalhulatus Sommerf. Lapp. n. 258. 

— Horizontalis; pileo carnoso, moUi, convexulo, obovato renifor- 
raique, glabro; stipite laterali, tereti, brevissimo, villoso; lamellis 
plano-decurrentibus, simplicibus, albido-livescentibus. 

Hab. ad truncos Betulae, Sorbi in Europa boreali. — Pileus 6-8 
cm. latus; sporae 8-10 t; 2-3. Forma primaria solitaria, pileo e gri- 
seo alutaceo. — B. Juglandis : Ccespitosus, minor, basi attenuato-ses- 
silis, fuscescens, Fr. Icon. t. 87, f. 2. In trunco languescente Ju- 
glandis nigrae Holmia) lecta. Forte diversa species, sed communis 
est ratio individua solitaria majora et dilutiora evadere. 

96. Pieurotus anserinus Berk. Dec. n. 279. — Imbricato-lobatus; pi- un 
leo sericeo-virgato, umbrino-gilvo, margine involuto; stipite- brevi 
laterali ; lamellis candidis, angustis, confertissimis. 

Hab. in lignis emortuis, Jillapahar Indiae orient. (2300 m. alt.) 
(HooK.). — Odor non ingratus, debilis; pilei caispites imbricatos 
lobatos flabelliformes efficientes, 10 cm. vel ultra lati, rubesceo- 
ti-grisei in umbrinum vibrantes; stipes brevissimus, fere noduli- 
formis; lamell.^B hic illic rubro-maculatae. Accedit forma; iobatsg 
P. putmonarii. Pilei lobi colorem atque aspectum referunt iltorum 
hepatis anserini ex quo nomen specificum. 

97. Pleurotus puimonariellus Kar&'t. Hattsv. I, p. 89. — Pileo horizon- i^iS 
tali, convexulo, reniformi, strigosulo, levi, lutescenti, strato superiori 

V. intermedio crasso gelatinoso, 5 cm. longo, 6 cm. lato ; stipite 
conoideo, brevissimo (1 mm. loogo), laterali; lamellis plano-de- 
curreotibus, simplicibus, confertis, mollibus, albidis dein lutescen- 
tibus. Agarieineoe, Leucosporse, Pleurotus. 363 

Hab. \i\ trurico sfante vivo Aliii glutiuosa) iu horto Mustialensi 
in Fennia. P. 'pulmonm^io sat similis. 

98. Pleurotus Opuntiae Lev. Exped. Scient. Alg. t. 32, f. 1, Inzeng. Sicil. Hi9 
p. 11, Fr. Hym. Eur. p. 176. — Dimidiatus, sessilis; pileo postice 
stipitiformi-attenuato, lovi, albido, basi glabro; lamellis longe de- 
currentibus, linearibus, confertis, albis. 

llab. ad truncos Opuntiae in Algeria et Sicilia. — Vulgo im- 
bricatus, 5-8 cm. longus et latus. Margo nunc integer, nunc re- 
pandolobatus. 

99. Pleurotus Almeni Fr. Icon. t. 87, f. 3, Hym. Eur. p. 176. — Pi- 1420 
leo carnoso, tenui, exacte laterali, reniformi, postice ia stipitem 
brevissimum producto, glabro, fuscescenti-fulvo; lamellis determi- 
nato-decurrentibus, divergeutibus, subcoufertis, pileo pallidioribus. 

Hab. insignis species in trunco emortuo Abietis in silva ad 
Sunnerstad (A. Almkn) et prope Mustiala (D.r Karsten). Stipes 2-4 
ram. longus; pileus 5-8 cm. latus, majorum margine undulato; 
sporse oblongatse vel oblongato-eliipsoideae 7-9 s 3-4. Erumpit e 
foraminibus, quae Pici excavarunt. • 

100. Pieurotus serotinus Schrad. in AbUild. d. Schwamm. 3, Fr. Syst. 1421 
Myc. I, p. )87, Hym. Eur. p. 176, Weinm. p. 128, Cooke III. t. 
258, Sommerf. Lapp. p. 258, Berk. Outl. p. 136, A. stipitici var. 

Fl. Dan. t. 1293, f. 2. — Pileo carnoso, compacto, viscoso; stipite 
exacte laterali, crasso, punctis fuligineis squamuloso; lamellis de- 
terminatis, conferXis, flavis pallidisve. 

Hab. ad truncos arborum frondosarum hluropae et Bowood 
Amer. bor. — Pileus 6-8 cm. latus ; stipes 2'/^ cm. longus. Nobi- 
lissimus, com nullo alio coraparaudus, serotinus, hiemalis, pileo 
luteo-viridi, olivaceo, primo pellicula viscosa tecto. P. serotinoi- 
des Peck 23 ,Rep. p. 86, auctore ipso observante, est mera forma 
P. serotini. 

101. Pleurotus contrarius Kalchb. in Grevillea. — Pusillus; pileo 1422 
flempe primo globoso, seminum Sinapis magnitudine, pallide car- 
neo, albo-pruinato, stipitello subexcentrico, verticali, concolori in- 
sidente, quo sensi-m incurvato toto resupinato; lamellis ad insertio- 
nem stipitis concurrentibus paucis latiusculis, parce venosis, sicci- 
tate carneis. 

Hab. in ramulis siccis Boschberg (Mag Owan). — Pileus expli- 
catus 4-5 mm. latus, margine semper inflexo; stipitellus persistens. 
In affinibus pileus primo resupinatus est et demum stipitello eva- 
nescente sublateralis fit. P. septico similis, sed evolutio contraria. .364 Agaricine^e, Leucosporoe, Pleurotus. 

102. Pleurotus Eucaiyptorum Fr. in FI. Preiss. II, p. 131. — Pileo i^^s 
carnoso sessili, dimidiato, reniformi, convexo-plano, pannoso-exa- 
sperato, spadiceo; lamellis simplicibus albis. 

Hab. ad cortices Eucalyptorum, iulio, in Australia (Preiss). — 
Proximus est Pleurolo serolmo at minor et ob pileum non vi- 
scoso-pelliculosum sed pannoso-exasperatum eidem haud riteaffiuis. 

103. Pleurotus leptogrammus B. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 529. H24 
— Pileo flabeliiformi, tomentoso, lineis teuuibns versus marginem 
notato; stipite obsoleto; iamellis ventricosis, candidis. 

Hab. in ligno emortuo, Ceylon India? (Thwaites). — Pileus 8 
cm. latus, margine involuto; stipes fere obsoletus, albus, tomen- 
tosus; sporffi 5-8 f.. iong. Afdnis P. seroiino. 

104. Pi«urotus mitis Pers. Syn. p. 481 (Afjrar.) (sed non icon. in Obs. u2o 
Myc.) Fr. S. M. I, p. 188, Hym. Eur. p. 177, Dec. Fl. fr. V, p. 44, 
Weinm. p. 129, Coolve II!. t, '258, Beri^. Outl, t. 6, f. 9. — Pileo 
carnosulo, tenaci, reniformi, levi, glabro, sicco, expallente; stipite 
'aterali, compresso, surSum dilatato, albo-squamuloso; lamellis de- 
terminatis, confertis, distinctis, albis., 

Hab. h\ ramis dejectis Pini silvestris et Laricis, frequens in 
Europa, — Pileus 1'/^ cm. latus ; sporae cylindraceoe, hiyalina*?, cur- 
vula\ circiter 4c;l. Statura Pani stiptici, qui cinnamomeus, co- 
riaceus, lamellis venoso-connexis etc. distinctus. Minor, fotus olbus 
V. pileo rufescente {A. laccatas Schulz. Starg.). 

105. Pleurotus gadlnoides Sm. ia Coolie III. t. 276 a, et in Stev. i^^e 
Brit. Fiingi I, p. 176. — Totus albus; pileo carnosulo, molli, di- 
raidiato, floccis ad^ressis minutis consperso, hygrophano, strato ge- 
latinoso carente; stipite minuto laterali nuUove; lameliis subcon- 
fertis, parce ramosis ; sporis 8 w 3. 

Hab. ad stipites filicum arborescentium Chelsea Britannia^. — 
Afflnis P. miii. 
100. PJeurotus llmpidus Fr. Epicr. p. 135, Hyrn. Eur. p. 177, Icon. 1427 
t. 88, f. 3, Cooke 111. t. 270, A. laclem Scop. — Pileo carnosulo, 
obovato reniformique, levi, glabro, albo, hygrophano, postice sti- 
pitiformi-attenuato; laraellis linearibus, corifertis, ad basira decur* 
rentibus, albis. 

Hab. ad truncos emarcidos Fagi, Fraxini in Europa, Australia 
et Africa merid. — Pileus 2 cm. latus ; spora) subcylindraceas, 
utrinque obtuse rotundatse, hyaliua}, basi lateraliter subapiculatre, 
7-8 s 3-4. Udus hyalino-albus,^siccus candicans, planus stipitis ru- 
dimento nec squamuloso, nec villoso. Agaricinese, Ijeuoosporae, Flcnrotns. TSGo 

107. Pleurotus limpidoides Karst. Syinb. Vill, p. 7. — Pileo carno- 1428 
so, obovato vel reniformi, demum sa^pe lobato, horizontali, niolli, 
levi, veliitino, sicco villoso seu tomentoso, tandem glabrescenti fii« 
ligineo vel atro-niurino, subinde pallescenti, deraum livido-vel fla- 
vido-pallenti margine priniitus involuto, 2-5 cm. lato, strato car- 

nis duplo, superiore gelatinoso, livido fuligineo 2 mm. crasso, infe- 
rioje paullo crassioi-e, pallido; lamellis ad basim pilei subinde stipi- 
tiformem decurrentibus, latiusculis, subconfertis, hinc inde venoso- 
connexis, albidis; sporis ellipsoideis, sai-pe inaiquilateralibus, guttulis 
duabus, minutis prseditis, G-9c;3-4. 

Tlab. in trunco lietulfc prostrato prope Mustiala, octobri: semel 
lectus. Ut plurimum caispitoso-imbricatus. Forma et magnitudo 
ojnnino Pleuroii limpidi. 

108. Pleurotus imberbis Kalclib. Grevillea VIII, p. 152, t. 1 42, f. 6. 1429 
— Dimidiato-sessilis, reniforrais, membranaceus, horizontalis, con- 
vexo-planus, glaber; lamellis vix confertis, ramosis, albidis, sicci- 
tate rugosulis, alutaceis; sporis breviter ovatis. 

Jlab. \n ligno Richmond River et New South Wales Austra- 
lise. — Pileus 5-10 mm. latus. Pleayofo limpido Vr. proximus. 

109. Pleurotus catephes Berk. l^^num. V. S. Domingo n. 2, (1852). — H^o 
Pileo horizontali, reniformi, transIur,i.do, glabro, postice stipitiformi- 
attenuato; lamellis distantibus subdecurrentibus, interstitiis levibus. 

Hab. in silvis S. Domingo, Haiti (Salle). — Pileus ly^-^Yg 
cm. latus, delicatus, postice emarginatus, disco parvo affixus: la- 
mellaj potius angustaj. Stricte affiuis P. limpido, sed pileus regu- 
lariter reniformis atque lamella^ haud conferta^ ; P. miii delicatior 
cum quo quamdam jira^bet similitudinem. 

110. Pleurotus reniformis Fr. Icon. t. 89, f. 3, Hym. Eur. p. 177, m\ 
Cooke 111. t. 276, — - Pileo carnosulo, horizontali, reniforini, plano, 
cinereo, postice euiarginato, cum brevissimo stipitis rudimento vil- 
loso; luraellis e tuberculo stipitiformi excurrentibus et divergen- 
tibus, tenuibus, linearibus, griseis^. 

ITab. ad ranios exsiccatos Pruni Padi in Suecia et Britannia 
(H. V. PosT ). Exiguus, 6-5.11 mm. latus, margine regulari inte- 
gro, patente. Caro admodum tenuis, subgelatinosa, diaphana. 

111. Pleurotus subrufulus Karst Haltsv. 1, p, 548. — Pileo carno- 1432 
sulo, moUi, subgelatiuoso, orbiculari vel reniformi, levi, glabrO, 
rufo-vel incarnato-albido, versus marginem albo-puberulo; stipite 
laterali, tereti, strigoso, brevi.'<simo; lamellis determinatis, confer- 

tis, albis. 366 Agaricine^, Leucosporre, Plenrotus. 

Hab. ad lignum abietinum e rimis emergens, in agro Mustia- 
lensi in Fennia. — Cognatus P. reniformi Fr. Hym. eiir. p. 177. 
Sparsus, serialiter erurapens. Pileus horizontalis, postice eraargi- 
natus, margine regulari, integro, circiter 5 mm, latus; stipes bre- 
vissimus, subinde subtuberculiformis. 

112. Pleurotus portegnus Speg. F. Arg. IV, p. 3. — Pileo carnosulo- ^-^^s 
gelatinoso, dimidiato-applanato 1,5-4 cm. diam, deorsum truncato, 
adnato-sessili v. centro tantum adnato-substipitato, fusco-cinereo 

V, gilvo-fuscescenti, margine integro acutiusculo, subrevoluto, basi 
pra^cipue centrum versus incrassatulo tomentoque furfuraceo-prui- 
iiuloso postice griseo-albescente antice saepius evanescente et in- 
fuscato tecto; lamellis confertis membranaceis, tenerrimis, candidis, 
opacis, polymacriis, ntrinque attenuatis, 2-3 mm. deorsum evane- 
scenti-confluentibus, carne crassiuscula l-],3 mm. gelatinoso-hya- 
lina (fusca tnmen visa), ab hymenophoro discreta; cystidiis clavu- 
lato-elongatis vel subfusoideis 50-70-10-12, deorsum attenuato- 
stipitatis, medio subcylindraceis, sursum conice attenuato-acutatis 
apice obtuso, subtruncatulo, tunica crassa, ad duas tertias partes 
inferas levibus, ad tertiam superam prominenti-crassissimis, ubique 
verrucoso-rugosis, hyalinis ; basidiis cylindraceo-clavulati^, 40 ^ 8-9, 
hyalinis apice rotundatis, 4 sterigmatibus majusculis 5 ::i 1 ornatis; 
sporis ellipticis, utrinque rotundatis, ssepius insequilateralibus, basi 
excentrice acutato-angulatis, 8-10 s 4-5, hyalinis. 

Hab. ad truncos Salicis Humboldtianse ac Erythrinae cristce-galli 
prope la Recoleta, in Argentina Amer. merid. et ad truncos vetustos 
rauscosos in silvis prope Guarapi. — Fungus per exsiccationem 
valde contrahitur, tenacello-durus, disco nigricante, carne albe- 
scenti-subevanescente, lamellis pallescentibus. Species perpulchra 
P. reniformi Fr. afflnis, valde tamen distincta, carne uda vere ge- 
latinosa cystidiisque abnormibus. Specimina guaranitica, pileo sajpius 
obovato V, spathulato-flabellato, postice cuneato-substipitato, ce- 
teris characteribus tamen cum speciminibus bonaerensibus plane 
congruentia; habitu fere Crepidoti, sporis tamen hyalinis: an huc 
Agaricus (Crepidotus) phaUigerus Montg. ducendus? Speg. 1. c. 

113. Pieurotus planus Fr. Elench. I, p. 23, Hym, Eur. p. 177, Alb. 1434 
et Schwein. p. 230, ^. — Pileo carnosulo, semiorbiculari, demum 
applanato. fragili, glabro, udo, violaceo-carneo, margine striato; 
stipite brevissimo, basi tomentoso; lamellis deter.rainatis, distinctis, 
incarnatis. 

Hab. ad ligna Fagi in Europa. — Subsessilis, pusillus, vix Sy^ AganV-iiiCiK. Ueucospnrrc. Plourota.s. 367 

crA. latus, e violaceo carneus. Ab A. plano Pers., ad quem aucto- 
res laudati retulerunt, omnino distinctus. 

114. Pleurotus tremulus Schaeff. t. 224 (^1,^«^.), (sed f. l,2stipite ca- 1435 
naliculato ad A. peiahidein vergunt) Sowerb. t. 242, Fr, Syst. 
Myc. I, p. 191, Ilym. Eur. p. 177, Somraerf. Weinm., Cooke 111. 

t. 242. — Fusco-griseus; pileo carnosulo, reniformi, plano, tenaci, 
levi, glabro, disco depresso; stipite marginali, distincto. subtereti. 
adscendente, villoso ; lamellis determinatis, linearibus, subdistan- 
tibus, griseis. 

Hab. intor muscos in Europa et Amer. bor. — Totus griseus, 
rigens, sa^pe gracilis, fibrillis muscis adfixus, solitarius. Pileus 1-2 
cm. latus ; stipes longitudine varius, interdum 2 cm. altus; spo- 
ra3 sphseroideae 6-S ::; 5-7. Habemus varietatem pileo ^i/o-^ cm. 
lato, lobis circumscriptis infundibuliformi, undulato, stipite 21/^ cm. 

115. Pleurotus Laurocerasi B. et Br. Ann. N. H. n. 1854, Cooke 111. 143g 
t 242, a. — Ostreiformis; pileo sulcato, brunneo, cuticula tenui 
obtecto; stipite obsoleio; lamellis venis connexis; sporis ovati.s 

9-1 1^8. 

Hab. in truncis decorticatis Laurocerasi, Coed Coch Britan- 
niae. — Pileus circ. 2,5 cm. latus. 

116. PlBurotus acerosus Fr. Syst. Myc. I, p. 101, Icon. t. 89, f. 2, 1437 
Hym. Eur. p. 178, Cooke 111. t. 242, Pat. t. 423, Berk. Outl. p. 
137. — Pileo membranaceo, reniformi, plano, striato, sublobato, 
griseo, sicco albo-sericeo ; stipite brevissimo obsoletove, laterali, 
basi substrigoso; laraellis determinatis, linearibus, confertis, sim- 
plicibus, griseis. 

Ilab. itj pinetis ad acus et ligna cariosa, in glarea viarura 
et in paludosis supra Sphagna in Europa. — Pileus 21/9-6 cm. 
latus; stipes circiter 7 mm. longus; sporae subglobosa^ 5-6 ;/. d. 
V. 6 i; 4. Maxime variabilis (conf. Fr. Monogr. llymen. I, p. 251), 
flaccidus, fusco-griseus, expallens, facie CdnUiareUi lobati. In Spha- 
gnetis niycelio effnso, albo adfixus. 

117. Pleurotus dictyorrhizus Decand. Fl. fr. II, p. 594, Fl. Dan. t. 1552, 1433 
f. 2, Fr. Monogr. I, p. 2.52, Hym. Eur. p. 178. — Candidus, sub- 
sessilis; pileo membranaceo, orbiculari, sinuato, basi reticulato-fi- 
brilloso, lateraliter inserto; laraellis simplicibus, inaequalibus. 

Hab. ad terram, ligna putrida et varias quisquilias in Kuro- 
pa. — Valde tenuis, Cl. bijssisedum referens. Mycelium intenlum 
deest. Spora? ovoideae 6 /v.. longae. 

118. Pleurotus Severinii Com. F. Nap. II, p. 92, t. XIV, f. 5-8. - 1439 368 Agaricinae, Leucospors), Pleurotus. 

Candiiius, e veliitino glabrescens; pileo mQmbranaceo, orbiculari, 
margine integro, inflexo; stipite brevi, incurvo demum lateraii, 
rarius evanescente, basi viilo denso prsedito; lameliis decurrenti- 
bus, simplicibus, inasqualibus, linearibus; sporis albis. 

llab. ad lapides (pielra fybngaja) in Horto Botanico Portici 
Italiae raerid. auturano. — PJeuroto dicOjorrJiizo Dec. proxinms 
at diversus. — Pileus 3-12 mm. latus; stipes brei^issimus, vix 
3 mm. altns. 

119. Pleurotus Friesii L5v. Ann. d. Sc. Nat. oct. 1844, p. 172. — h^o 
Csespitosus; pilee dimidiato, carnoso, levi, nudo, rufescente; stipite 
brevi, laterali, albo-tomentoso; lamellis confertis, adnatis, albo-lu- 
tescentibus. 

Hab. in truncis arborum, Java. — Pileus 4-6 cm. latus; sti- 
pes 3 cm. longus, horrzontalis, pubens, Lentino flab'eUiformi Bolt. 
analogus. 

120. Pleurotus candidissimus B. et C. Ann. Nat. Hist. oct.'lS59. — ua\ 
Niveus; pileo reniformi v. dimidiato, glabrn, villo parco affixo, 
margine sulcato; lainellis distantibus, interstitiis levibus. 

Hab. in Maine Amer. bor. (Cuiais, C. I. Sprague). — Pileus 8 
mm. latus, glaber corii caprini instar; lamella; moderate latje. 
Species pulclierrima, adniodum delicata. 

121. Pleurotus caryophylleus Berk. Austr. Fungi n. 19, in Linn. Journ. 14^2 
XIII, p. 157. — Pallide fulvus; pileo postice attenuato, fiabelli- 
forrai, multilobato, t«nui, glabro, margine tenuissimo, hyalino, an- 
gustissime inflexo; Jamellis angustis, levibus. 

Hab. in Yietoria Australije. 

122. Pleurotus Blakeii B. et. C. Ann. Nat. Hist. oct. 1859. — Pileo 1443 
reniformi, concliato, rufo, glabro, postice puberulo; lamellis latis, 
ventricosis, tenuibus, subconcoloribus, interstitiis venosis. 

Hab. supra Abietem emortuam , Maiue Amer. bor. (Cuiitis, 
Blake). — Pileus 12 mm. latus, margine incurvo ; laraellae pileo 
pallidiores, distantes ; stipes nullus. 

123. Pleurotus affixus Berk. Dec. n. 193. — Latissime gregarius ; pileo 1444 
demum latere affixo, cyphelliformi, plicato-striato; stipite brevi 
tenui reflexo; lamellis adscendentibus, arcuatis, adnatis. 

Hab. in cortice junioris Eucalypti amygdalinae, Penquite, Ta- 
smania. — Corticem ionge lateque obtegens; pileus 3 rara. latus, re- 
flexus, glaber, lamellse subdistantes, crassae, apice stipitis frequen- 
ter e mycelio tenui albo tomentoso erumpente adnexse. Color pro- 
babiliter albus, straturii gelatinosum nulluin. A?ari< ine«, L^u^^u^purs^. Plcurolus, 359 

124. Pleurotus Thozetii Beik. ot Muell. in I/um. Joura. XYlli. p H45 
383, ^. Boiomani Miill. iu herl). — Pileo iiabellato-lobatn, e sti- 
pito ra.licaute oriundo. ocbrolouco ; lamellis concoloribus, latinseulis 

Kab. iri Queenslaiid Australia'. — Pileu.s 8 cm. latus. oirciier 5 
cm, lon,:,^u.s; stipes radicatus inter folia terra inycelioque conglobata. 

125. Pleurotus Schultzil Kalcbbr. in Wint. Pilzfl. I, p. 859. — Pileo '•i^S 
teriui, caniosu, subaurifornii sessili. dense t.omentoso, 2,5 cni. lal.; 
lainelli.s t<?nuibu.«, latiuscuiis. utrinqae attenuatis, a ' stipite remo- 
tiu.^cnli.'^, intennixtis brovioribus, pallidis, siccitate hrunneo-tlavis. 

Hah. iii ligno quercino, Sonnewald Lusatin» iiif. (A. Schui.t/I. 

126. Pleurotus rigesnens B. ot Pr\ Jou rn. Linn. Soc. XI, p. 528. -- m? 
Pileo e suborbiculari flabellato, lobato, gla!uo, riifo, zonato, sicco 
rugoso; stipite flistinctn, sub;equali, deorsuni nigricaute; lanielii? 
angustissimis oinnibus una decurrcntibus. 

Hab \n ligno emortuo, Peradenya, Ceylon (Tirw.^iTr-is). 

127. Pleurotus scytocephalus B. et Br. .Journ. Linn. Soc. XL p. 144« 
529. — Candidus; pileo orl)iculari, galeiformi, glabro, margine iii- 
voluto; stiuite brevi deorsum attenuato, glabi'0; lamellis angustis 
decuri'entibiis. 

Hab. in ligho etnoi'luo, Ceylon Indifc (Thwa)tes"). -- Pileu.s 
12-18 mm. latus: stipes circiter 2 mni. latus crassusqne; sporaj 
ohlonga3 4 p.. loiig. k P. /Jabcilalo distinguitur sporis miiioribus. 

128. Pleurotus flabellatus B. et Hr. Journ. Linn. Soc. XI, p. 52^.— UiO 
Pileo flabelliff)rmi, lenui, candido vel rubescente, tomentoso, gla- 
lirescente, postice attenuato ; stipite brevissimo, tomenfoso; lamc.dlis 
angustis decurrentibus. 

Hnb. in ligno emortuo, Peradenya Ceylon fndiaj (Thwaitiw), 
Venezuela Amer. merid. et Africa austr. — Pileus 2^/^-4 cm. 
latus ; .^porae oblongae basi puncto minuio notatre. Ligno adh«eret 
basi spon^^iosa. 

129. Pleurotus haedjnus B. et C. Jouru. Linn. Soc, X, p. 2^8. — i^r.o 
Albus; pileo suborbiculari flabellato spathulatoque opaco: stipit-^ 
nullo; lamellis subventricosis pallidis, acie albo-prui.nosi<: 

Hab. in ligno emortuo, Cuba Amer. centr, (C, Whioiitj. — 
Pileus 6-10 mm. latus, intei'dum leviter lobatus; supcrficies corii 
capiani initar. 

130. Pleurotiis hemiphlebius B. et C. Journ. Linn. Soc. X, p. 2.S8, — i).-.i 
Pileo flabelliformi, ^lab'»iTiaio, teniii; sti[iite brevissimo. pruinosu. 
cylindrico; lamellis valde distantibus, tenuihus, acutia, int/si-siifiis 
phlebophoris. 

24 y^ Agaricinofc, Leucospoiro, Pieufntus. 

IlaO. in ligno emortuo, Cuba Amei'. centr. (0. WRroKT). — 

Piletis 4 ctn. lattis, siccitaio rufescens. 
13L PlsuroluG galeiformls 1'. ei Br. Journ. Lian. Soc. XL p. 528. — ^45? 

Pileo obliquo tenui, .striato, galeiformi, postice rufo ; sti[)ite cyliu' 

drico, deorsutn polito, fusco e basi orbiculari oriundo; lainellis 

latis, inte.^^.stitii.s vonosi?. 

ifalf. in ligfio omortiio, Leraden^ya Ceylon Indire (Tiiwaites). 

Pilens LS mm, latus atque inulto altior; stipes 4 mra. longus, vix 

2 mm. crassus: lamelLe pallide ochrace:i3, potius laUie. 
132. Pleurotus Wfoselei Beik. Chall. n. 37. — Pileo ilabelliforrai, su!> H53 

t.iiiter reticuiato, fimbriato, o rufulo pallescente,- stipite brevis^imo; 

taraeilis latis, distantibus, decurrentibus, interstiiiis levibus. 

Hab. in ligno emortuo in valle S. Domingo in iusulis Africse 

occidentalis. — Pileus 6 cm. latus, 4 louLnis. 
Lu). Pfeiirotus cantharelloides Lerk. F. IJras. Glaz. n. 9114. — Pi- iir,4 

leo tenui, fiabelliformi, lobato, fulvo. sursusn levi particulis candidis 

hispidulo, hymenio aurantio; lameliis angustis, hispidulis, contextu 

gelatiiloso. 

Ifal>. iu Ln-asilia (Glaziou). — Pileus 1-5 cm. diam.: similitu- 

dinem ma.vimam cutn (''antharcllo habet, seil laraelUs Pleuro/i. 
lol. Pieurotus obfuscescens Berk. in Ann. Mag. Hist. Nat. p. 385. m"' 

— Pil^o flabelliformi, sericeo, scabriusculo, margine subinvohito: 

stipite confluente cum pileo; laraeliis angustis decurrentibus, po- 

stice fuscesceniibus, interstitiis rugosis. 

Ilab. iri cultis Zanzibar. — Piieus 3-5 om. lat. ; stipes 0-7 mm. 

loug. sursum dilatatus; fungus siccus partim brunneus. 
L'>5. PJeurotus Novae-Zelandiae Berk. Fl. New. Zeal. pag. 174. —- m^«^' 

Jlygrophanus, albus; pileo flabellato-reniformi, vei tice aftixo, po- 

stice scarioso-scabro, tenui, tenero ; stipite obsoleto; lamellis latis 

distantibus, interstitiis venosis. 

Ifab. \n ligno putri in Nova Zelandia (Colenso). — Pileus 0-7 

cni. lat., 4 cm. loug. Forte P. ivjriJ?'/a? ?;z/ analogus. 
130, Pleurotus venulosus Lcv. Aun d, Sc. Nat, fev. 1816, p. 115. — 1-157 

Pileo membranaceo, subreniformi, glabro,albo: lamellis distanlibus, 

ramosis, acie acutis, venis convexis. stipiteqii.e brevi, laterali, cy- 

li/idrico ochroieucis. 

llah. in cortice arborum viventium, Tjikoya ins. Jav;c (Zof.LiN- 

orr). — Pileus 6-8 mm. latus. Affinis P. diclijodi. 
137. Pleurotus dictyodes Lev. Ann. d. Sc. Nat. fev. 1840, p. 110. — Mr,s 

Gregarius; pileo se.-"siU membranaceo, uudo, sulcato, ochroleuco ; Ag-aricihen.', Lfnc^osporn?. Pleijintns. 371 

iamellis raris disiantibiis, e basi radicantibus, aoie acut.is, vpnis re- 
ticulato-connexis. 

Ho.d. ad Iruncos arboruni. Tjikoya Java (Zollincer). 
i:j.^. Pleurotus lobulatus L6v. Ann, d. Sc. Nat. fev. 1846, p. 46. — '^s© 
]'iloo sH.ssili cai-no.so, multitido, ochrolouco; iobis rotaindatis, rleor- 
isuni substipitatis ; laniellis inKjqualibus, concoloribus. decurrentibiis, 
acie acutis. 

Jfab. in truncis arborum iu Brasilia (Gaudicu<vud). — Pileus 
priniitns spong-ioso-tomentosus. Catervarius. . 
l.'j!l Pleurotus xylocharis Mont. Cenfc VII, p. 27. — Fileo rnembra- i^^^O 
naceo, oxsucco, iucarnato, rotnndato-cordato, undulato, sulcato-stria- 
to ; stipite laterali ascendente, gracili, glabro, 4-5 mm. Inngo, ; la- 
mollis pUca^formibus, distantibus, anastomosanti-radiantibus, sulcis 
pilei respondentibus et oodem concoloribu.s. 

Tlab. ad ramulos humidos rn silvis Brasili.^^ praesertira in pro- 
vincia Goyaz (Weddrll). 
HO. Pleurotus leiophyllus Berk. ec C. N. Pac. exp. n. 32. — Albi- i46i 
dus; piieo reniformi, tenui; sti[)ite brevissimo; lamellis angustis, 
crassiusculis, subdistantibus, adnatis; interstitiis levibus. 

Hab. In ramis emdrtuis ins. Bonin. 
i41. Pleurotus guaraplensis Speg. Fungi Guar. Pug. I, n. 0. — - So- ''^62. 
litariu.? v. stepius cjespitosus; pileo membranaceo-carnosulo, late- 
rali, horizontali, applanato, dimidiato 4-5 cm. diam. 2-8,5 cm. 
lat. ant. post,, postice truncato-subcuneato v, subrotundato, non 
niarginato, fulvo-ferrugineo v. subtestaceo (in sicco), glabro, levi, 
mbrgine tenui, acuto, recto, non v. vix undulato-repandulo ; la- 
mellis pileo concoloribus, subconfertissimis, polymacriis, strictiu- 
sculis, 1 mm. lat., utirinque attenuatis, antice acute, postice snbab- 
rupte leniierque sinuatis, non v. vix denticulo brevissimo in stipitem' 
decnrrentibus; stipite lateraii, superne cum pileo continuo, infernc 
a lamelli.'- subdiscreto, modicissime incurvo-adscendenti, bene evo. 
luto l(}vi, ]-I,5 cm, long. 3-3,5 mm. crass. deorsum non vel vix 
incrassatulo, intus albo, extus pileo concolori (in sicco) plus minu- 
svo sordide albescehti-pruinuloso, basi ahrupte in mj^celio floccu- 
loso subevanescente, sordide albido, latiuscule per matricem ser- 
ponti dilatato. 

Ilab. \n tnincis emortuis pulrescentibus intor muscos in sil- 
\'is prope Cruarapi. — Palchellu.s, notis perplurimis acute distinc- 
tus, specimina tameii subobliterata et manca : spora; autem non 
V i s a> ; a n C> 'cp ulo lu^? 37^ AgaiieiDOiv, I.oucosporfe, Pleurotiis. 

14/?. Fleurotus Nambi Speg. Fungi Guar. Pug. I, n. 11. — Solitai-ius 1^63 
V. laxo gregarius, horizontalis; pileo oibiculari-dimidiato v. obo- 
vai/j-snbspathulato 4-8 cm. diam., 4-6 cm, lat. ant. post., ap- 
pianalo, caruosulo-membranaceo, sordide albescente, margine re- 
cto, acuto, iiitegro v. plu^ minusve lisso, lenitor laxe subgrosseque 
striato; lamellis polymacriis, pileo concoloribus subcrassiuscule 
m.enibranaceis, latis, 3-4 fum. lat., acie infegris, hixiusculis, utrin- 
que atteni;alis paucis lougioribus in stipitem decurrentibus; stipite 
brevi, mediocri, 0,5-1 cm. long. 2,5-Ij.5 mm. crass., tereti-obco- 
nico antice subabrupto in p^loum e.Mpanso, postice truncato-adaato, 
glabro, albescente. 

Hab. ad truncos in silvis subvirginels prope Guarapi Brasilae. 1^64 

143. Pleurotus Sciadium Kalchbr. et Mac ()\v. in Grevillea. — Pileo 
carnoso, laterali, postice immarginato, tiabelliformi , conflaendo 
multiplici, lobato, 4-7 cm. iato, basi in stiplteni producto ve! basi 
subangustata sossili, floccoso, albo-alutaceo; stipite solido, vix 2,7 
cm. long., basi albo-floccoso; lamellis decurrentibus, passim tu!- 
catis, conferiis, angustis, aihis. 

Hah. iri lignis putridis mont. Boschberg Afric* austr, 

144. Pieurotus Bogoriensis Lev. Champ. exot. p. 172. — Pileo car- ^^65 
nosulo, sub-^rbiculari, rufo, basi gibboso; la.mellis confertis, pallide 
rufis, margine ali^is, acuLe aduatis; stipite excentrico, cylindrico, 
concolori. 

Hab- ad truncos circa Bogor, Buitenzorg in insula Java. Pano 
stiptico proximus. — Pileus 6-8 mm. latus, stipes 3-4 mm. altus. 

145. PJeurotus hymeninus Dur. et Lev. Expl. Alg. t. 31, f. 4 (absque 1466 
diagaosi). — Dimidiatus, sessilis, expianatus, reniformis, gregarius, 
glaber, 4-5 mm. long., flaccidus, margiue striato; iamellis crebris 
radiantibus, angustis, pallidis. 

Hal>. ad cortices in Algeria. 

146. Pieurotus fissilis Lpv. Xw\. d. Sc. Nat. oct. 1S44, p. 172, Ag. i46T 
lobalus Junglt. — Ccespito^us adscendens; pilo.o carnoso, flabelli- 
formi, nudo, lovi, albo, margine undulato tisso ; stipite brevi, crasso, 
laterali. nudo, albo; lamolJis aiigustis. aciite adnatis, tlavescentibus. 

Hah. \\\ truncis nrborum, Java (Junghun). — Pileus 2',^, cm. vel 
viltra latus; stioti.s circiter 2 mm. cra.ssus, bene distinctus. 

147. Pleurotus derminus Lsv. Ann d. ?c. Nat. oct. 1844 p. 173, i468 
MerulidLS Korth. — Albu.s; pileo coriaceo, membranaceo, glabro, 
pobtice depresso, margine sulcato; stipite brevissimo. laterali, nudo; 
laniellis crassis, distantibu:-, ramosis, sinuato-adnatis. Agaricineae, Leucosporae, Pleurotus. 373 

llab m truncis arborum, Java. — Pileus circiter 1 cni. latus. 

148. Pleurotus semisupinus H. et Br. Journ. Linn. Soc. XI, p. 529, 1^69 
Ag. nidulus B. et C. -— Pileo priniuni peziz;Bt"ormi, villoso, de- 
inum semisupino; lamellis ventricosis, ciroa discum tomeDtosum 
sitis. 

Hab. in ramulis foiiisque emortuis, Peradenya Ceylon IndigR 
(Thwaftes), Sarrawak Borneo. — Pileus 4 mm. latus, primo ni- 
veus; lamelliB aetate rubescunt: sporae subglobosfR, 10-13 [j.. long. 

149. Pleurotus semillber B. el Rr. Y\ Bhsb. 1(, p. 54. — Caadidus; mto 
pileo semiadlLTirente sericeo, pailide iiavo; stipite laterali, brevi; 
lamelli.s tenuibus decolorantibus, latiuscutis; sporis ovatis, 7 ^,'. 
iongi^, levibus. 

Hab. ad Brisbane Queensland Australiee, — Pleurolo semisa- 
pino B. et Br. proximus, sed deest columna centralis, cui l.itnelhe 
inserimlur. 

150. Pleurotus niphetus Hllis lUili. Ti,rr. Cl. 1882, p. i8. - Pileo i47i 
laleralii subiinbricato , tenui, fiabelliformi , spatiiuluto-reniformi, 
5-7 cm. lato longoque, basi sessili angustato; stipito vix distincto, 
convexo, ionato-tomentoso, niveo, sicco ilavcscente,- iamellis inae- 
qualibus, angu^^ti.*, conferiis ; .'^poris suborbicularibas, 0,5-0,5 y.. 
diam., nucleo magno vel 2-3 parvis instriictis, albidis. 

Hab. \n truucis ramisque Pini et Cedri in Amcrica boreali. 

151. Pleurotus subfunereus ]]erk. F. Chail. 111, p. 50. — Piloo spa- UTS 
tliuiato, palnmbino, glabro e sfci[iite candido cylindraceo ramoso 
oriundo; lameilis tenuibus, integris, linoato-decurrentibus, pallidis. 

Hab. in Japonia {?. V. Dickins). — Pileus 1-2 cm. latus, 2,5 
cm. lougus, stipes 1 cm. circ. altus, 2,5 mm. crassus. 

152. Pleurotus sordulentus B. et Br. F. Bri.sb. II, p. 51. — Pileo 1473 
orbicnlari subreniformi, sordide albo, primum hirsutulo dein gla- 
brescente ; stipite obsolelo vel vertice affixo; lamellis albis ven- 
tricosis. 

Hab. ad Brisbane Queensland. — Pileus 2-3 cm. cno,. latus, mar- 
£?ine incurvas; Crepidoto molli primo similis at distinctissinius 
absentia stipitis, colore lamellaruai etc. 

153. Pleurolus scabellus Berk. F. Cball. III, p. 48, {.<caOriusci(,his). — \.ua 
Conchiforinis posUce depfessus,- pileo subtiliter pulverulento-to- 
inenioso, demum leviier radiai;o-pticato ; stijdto brevissimo iaterali, 
cylindrico quandoque applanato; lamellis docui-ieutibus uec postice 
poiosis iniegris. 

Hab. in insula Amirality. — Pileus 2.5-5 cm. latus, 2,5 circ- 374 Agaricineae, Leucosporfe, Pleurotus. 

altus, siccitate ocliraceo-tiiictus. Nomen leviter inutavim-ns ob h,o- 
monymon et diversam ejusdem Berkeleyi Austral. Fungi a. 18. 

154. Pleurotus scabriusculus Berk. Aust-{\ Fungi n. 18> — Albus, ses- hts 
silis; pileo subdimiiliato angusto v. flabeHiformi, autice scabriu- 
sculo estriato, margine lobato ; lamellis angusti<, e puncto- tomen- 
toso oriundis. 

Jlah. in ligno putrescenti, Victoria Australisp. 

155. Pleurotiis tenuissimus Jungh. Crypi. Jav. p. 84. — Pileo levi, '''"^'j 
reniformi-rotundato, merabranaceo-tenuissimo, diaphauo, flaccido, 
rofdide ochraceo, explanato-resupinato, 7-8 mm. lato; stipite late- 
rali, tenui; lameliis paucis distantibus, simplicibus, latiusculis, e 
basi versus ambitum radiatim decurrentibus. 

Hab. ixd ramulos dejectos in silvis umbrosis regionis calida^ in 
ins. Java, majo. — Adest etiam varietas candida, major, membra- 
nacea, non diaphana, lamellis ■ciistautibus, basi venoso-connexis. In 
cortice arboiis vivi, Java, aprili.' 

111. Uesupinati. Piieus primitus rosupinatus, lamellis in pr.iicto excentrico 
coucurrentibus, deia reflexus, sessilis (CA.iiATuiNas Quel., PiiYLLOTas Karst). 

*) Pileo carnoso, uuirormi.- 

156. Pleurotus parrigeiis Pers. Obs Mjc. I, p. 54 {Ar/ar.), Fr. Syst. i477 
Myc. I, p. 184, Ilym. Eur. p. 178, Cooke 111. t. 259, Saund. et Sm. 

t. 2G, A. ahielinus Schrad. Spic. p. 132. — Albus; pileo cai- 
noso, tenaci, primo resupinato, deia adscenJento, e basi porrecta 
auriformi, sursum glabro; lamellis angustissimis, linearibus. 

llah. in pinetis Europ?n borealis, vulgaris. Sporm sph;eroideo- 
el'lipso.idea3, 7-8:^6 v. 6^4. Primo sistit peltam orbicularem, pla- 
nam, excentricam, dein A. pelaloidem refert. 

157. Pleurotus salebrosus Berk. Ann. Nat. Stit. IX, p. 414, tab. IX. i !~- 
r. 1. — Sordide flavus, pallidus; pileo subreniformi, lobato, subpii- 
cato, snbcarnoso; sulcis brevibus radiantibus notato, pellucido-stria- 

to, stipile nullo; lamellis, latis, subdistantibus, acie subdentatis. 

Ilah. \\\ ramulis corticatis, Rio Janeiro, Amer. inerid. (I)ar- 
win). — Pileus primum totus resupinatus ly^-l cm. latus. Pleu- 
roCo porrigenii. proximus. 

158. Pleurotus plnsitus Fr. S. Myc. I, p. 181, Hym. Eur. p. 178, i47!^ 
Weiiim. [). l;^)l. noun ieon in collectione Schumacheri. Conf. Secr. 

r.. IDtici. — Albidus; pileo carnoso, inolli, priino resupinato^ de.n 
o\p;riiso. iiori/<uif;ili, .<(!S8ili, '^oiMCco- villoso. uudulato, liygrophiiao ; 

lrUfM'|l|'> blli-:, dl.:til|i'(M. Agaricinese, LGUcosporre, Pleurotus. 375 

ITah. ad truncos arboruai froridosarurn in Europa, raro. — Pi- 

leus 4-0 cni. latus ; sporre ovoidca:; 10-11 ".. longcc, vix aculeolata?. 

Coior tain pilei, quaia sporarum soi'didus, sed pileus siccus camli- 

cans. Habitus Crepidod mollh. 

159. Pleurotus nidulans Pors. Ic. et doscr. t. (5, f. 4, (oolore squalido) i-^^^o 
Fr. Syst. Myc. I, p. 189. Icon. t. 86, f. :5, Hym. Eur. p. 178, Lascli 

n. 250. — Piieo carnoso, prirao resupinato, dein expanso, sossili, 
subrenifornii, tonientoso, hitoo; lameliis latis, subdistantibus, au- 
rantio-fulvis. 

Hab. ad ligna cariosa Fagi, Pini ^"aropce haud raro. — Pileus 
^Yg-O cin. latiis; sporai oblongatce, liyaliaa3 :i>-5iil. Colore luteo- 
aurantio, toincr.to concolore vel albicante micat. Mollis, neutiquam 
coriaceus, ut dicit Socretan. 

160. Pleurotus Pacificus Berk. Lond. .fourn. Bo(, 1, p. 45L — Pallide 1431 
ochraceus; pileo rosupinato-refle.xo, orbiculari, deinde in lobos pi- 
leiformes, fisso, tenui, glabro subvirgato, margine obscuriore elegan- 
tissime, e lamellis tenuibus postice acutis, integerrirais, striatis. 

Hab. in ramis c6rticatis, in insulis Fiji m. Pacitici (1. B. IIiNns). 

— Pileus 4 cm. latus. AftiDis P. nididanii. 

161. Pleurotus caesio-zonatus liabenh. Fl. Lusat. H, p. 228, Fr. Ilym. 14^2 
Eur. p. 179. — Pileo subcarnoso, resupinato, subsessili tenaci, 
demum plano, postice depresso, villoso, ochiaceo-briinnoo, zonis 
ca?ruleo-griseis variegato; lamellis latis, distantibus, liiteo-brunneis. 

IlaJ}. ad caules exsiccatos Lonicer;x; X\"lostei et tatarica; \\\ 
Lusatia, Cca^spites formans imbricatos. — Pileus lV-j~'^ ^"^- hitas. 
Videtur insignis species. 
102. Pleurotus septlcus Fr. Syst. Myc. I, p. 192, ubi syn.. Hym. Eur. ms3 
p. 179, Letell. t. 70o, f, 1, Cooke 111. t. 259, b., Berk. Out!. p. 
137, Kickx p. 159, A. pubescens Sowerb. t, 321. — Pusillus, can- 
didus; pileo carnosulo, tenui, e rosupinato refle.x.o, levi, pubescen- 
te; stipite tonui, incurvo, pubes<',ente, ovanescente, radicnlis bys- 
soideis; lamellis distantibus. 

llab. ad rainos delapsos, stipalas, in Europa haud frequens, ct 
ad corticcm trunci vetusli Eiythrina; crista:-galli in noraorosis 
prope la Recoleta ia Argontina Ainer. merid. et Afiica austral. 

— Pileus 6-11 mm.latus; stipes 5 ram. longus: basidia clavulata, 
20-25 i.- 10-1 1, hyalina; spora^ elliptico-subglobostic, •iiforne acii- 
tato-apiculat», hyalinrc, 8-10^:6-7. CL variabileia r^fert, sed la- 
mella^ non decolorantes ob sporas albas. Pusillus, tam versiformis, 
ut idem individuum iii diversa a'tate legro rocognoscas. ;^76 Agaricinepe, Leuco.sporie, Piearotus. 

IGo. Pleurotus roseolus Quel Chainp. Norni. p. 7. t. 1. f. 1. — Pi. ^^^ 
leo convoxo conchoidco, 2-'J niai. lato, subcariio^o, tenero, trans* 
lucifio, striato, pubescenti-]anugino«5o, roseo-purpureo; stipite cur- 
vo, 2 mm. longo, pubescenti et concolore; lamellis distantibus, 
confertis, roseis, acie obscurioribus; sporis ovoiJeis 8 p.. subpiri' 
formibus, candiJis. 

Hab. \n -luncis et Graminibus, Mare Gueaard, Canteleu prope 
Rouen in Gallia (Lebrrton). 

164. Pleurotus flavo-lanatus B. et C. Journ. Linn. Soc X. p. 288. — ^^^'^ 
Pileo primum resupinato, spongioso-tomeiitoso, luteo-fusco ; stipite 
nullo; lamellis subdistaiitibus jflavis, intorstitiis levibus. 

Hab. m ramulis, Cnba, Amer. centralis (C. Wright). — Pileus 
2 mm. latus; sporae albce. 

165. Pleurotus cocciformis Berk. FI. New. Zeal. p. 174. — Minutus; ^^^^ 
pileo priiiium pezizieConiit demum rertexo, cervino, dense piloso; 
stipite nullo; lamellis anguslis, pallide alufaceis, setulosis. 

Hah. \n ligno decorticato. Bay of lihinds Nova) Zidandia; (Hoo- 
ker). — Pileus 3-5 mm. lat., initio pozizoideus. Cum Crepidoto 
pkalUgero Mout. forte coniparandus. 
ler;. Pleurotus bursiformis Berk. Fl. Tasm. p. 215. — Pileo po- ^*^' 
sticc fif.ixo bursa.'fornii, albido. lomentoso, antice glabrescento; la- 
mellis subdecurrentibus striatis; sporis 6-7 u.. subglobosis. 

Hab. in corticibus putridis in Tasmania (AucHiiR). — Pileus 
5 cni. d, 

167. Pleurotus lividulus Berk. et C. N. Pac. ex]). n. 3:}. — Resupi- ^^^^ 
natus; pileo reniformi seu flabeilato, demum loi)*ito, purpurasceuti- 
livido, pulvcrulento-hispidulo, glabrescente: stipite nullo; lamellis 
pileo concoloribus demum albis. 

Hab. in ramis emortuis ins. Bonin. — Pleuyolo spicalifero 
affinis sed resupinatus. 

**) Pileo.carnoso, striato, strato superiore golatinoso vel pullicula viseosa. 
(InsertcC sunt species gelatinosaj dimidiatco). 

168. Pleurotus mastrucatus Fr. Syst. Myc. I, p. 190, Monogr. I, p. ms^ 
254, Hym. Eur. p. 179, Cooke I!l. t. 24o, /1. cc/unaiiis Scwerl». 

t. 99 (optiine). — Pileo carnoso, strato superiore gelatinoso, primo 
resupinaio, dein expanso, sossili, lobato, squamoso, murino-giiseo; 
lamelhs lalis, subdistantibu*^, albiflo-gri^ei?. 

Hab. ad truncos prosiratos iu fagetis F.urop;e ^t Cincinnati A,i<aricinote, Lcueospor», Plcurotiis. o77 

Amer. Iior. — l^il(3us 2^/^-10 cm. latiis. Sequentibus iiiajor, pellom 
tetrani refeiens, superne fu.scu.s, squumis squarrosis quasi echinatus. 

169. Picirotus rivulorum Pat. et Doass. iu Rev. Myc. 1886, p. 26. — i«»o 
P'loo liorizontah, y. adscenrienti, inargine non striatr». deorsum non 
marginato, 5-8 mm. lato, subg •latinoso, pellucido, lyur.neo-ferrn 
gineo, tomento albiiio obtocto; stipite latorali, tuberculiformi. albo, 
villoso. tactu roseolo ; laniGllis primo griseis, dein rutis vel vinosis : 
?poris subsphajricis, 4-0 y- diam., albis. 

llab. atl ripas rivulorum, inter muscos et hepaticas, Eaux- 
Bonnes (Basses Pyronees). — Plearolo /remenfi ei P. plano affi- 
nis. Caro vinosa. 

170. Pleurotus tremens Quel. JUill. S )c. Bot. F. 1877, p, 320, t. .j, \m 
f. '6. — Pileo renirormi v. liabeilato, o-4 cm. lato, glabro, dia- 
piiano, incarnato-viulaceo, tremelloso-gelatiaoso ; lameliis sinuatis, 
distantibus, crassiusculis, incarnato-pallidis; stipilo lateraii, tenaci, 
concolori; carne ehlstica, acidula, incarnata, suaveoiente; sporis 
spli;oroideis, C-7 •;., d., nculeolatis. 

Ilab. in ligno queicino putri in Galiia or. 

171. Pleurotus airo-cap.ruieus l'r. Syst. Myc. I, p. 190, Monogr. 1. c, n«? 
llym. Eur. p. 179. Saiind ct Smilh i. (\J. 1, lierkl. Outl. p. i^H, 
Lasch I). 549, Cook« Ili. L 243, .1. ahieus Schaeil". t, 21G, f. 3, 

8, 9. — Pileo carnoso, villoso, atro-caeruleo, primo resupinato. 
strato superiore gelatinoso; lamellis latis, albidis. 

Ilab. od truncos yanos ut Fagi, Ponuli in Europa, et in lignis 
emortuis Califoriiiie, Carr 1. inf., Pennsylvani^e Amer. bor. Swan Ri- 
ver, in Australiaet in Africa merid. — p!leus2-6 cm. latus atro-C6e- 
ruleus V. r:!rius fuscus ; lanielku iriterdum flavescunt; basidia cla- 
vulata, sterigmatibus 2-4 terminata; spora^ globo.ba",, h yarmaj, 2-!? 
7.. diam. fliu basidiis inclusii; (in liyuienio adsunt copiosa cry.5ial!a 
minima octo-edrica, liyalina). 

172. Pleurotus barbatulus B. et C. Ann. of Nat. llist. oct. 1859. — 14:^3 
Pileo renifoi-mi, pallido, spongioso-hispidulo ; stipite nuUo ; lamellis 
distanlibus tenuibus; interstiliis levibus. 

Ilab. in lignis putrescentibus, Boston, Amer. fcedor. (Curtis), 
Cuba, Amer. centr, (C. Wright). — Pileus 3 cm. latus. Anini.^ F. 
afroco^rufco. 

173. Pleurotus myxotrichus Leveill. in Ann. Sc. Nat. 1M8, p. 121 hsm 
Qupl. 14 Suppl. p. 2, I-'r. Ilvm. Eur. p. 179. — Pileo si'bcarnoso. 
resupinato. sessili v. siipite brevi instructo, renifonni, pnnio vi- 378 .Agaricine?e, Leucosporse, Pleurotu?, 

scoso, demuiu spongioso, albo-villoso; lamellio coocoloribus, latiu- 
soulis, confertis. 

Hab. ad truncos co:;sos Tiliae ia Gallia. Ex auctore affinis P. 
alro-cteruleo, ex Queiet P. algido. Sporse ovoidere 10-12 y.. long. 
vix aculeolatift; inargo pilei acutus, integer v. lobatus. 

174. Pleurotus Leightoni Herk. in Mag. Zool. Bot. XIII, t. 9, f. 1, 1495 
Outl. p. 138, Coake lil. t. 260, Fr. Hym. Eur. p. 179. -- Pileo 
caraosuio. prirnuin oblique conico, umbrino, dein plunibeo, furfu- 
raceo, iininixtis setis sparsis, strato superiore geiatinoso; lamellis 
crassiusculis, distantibui, alutaceis. 

JJab. ad ligna Anglia?. — Pileus 11 nira. latus,- lamellce inter- 
duni furcatae, leviter undulat?t; basique venis connexa,\ 

175. Pieurotus algidus Fr. Syst. Myc. I, y. 190, Hyu!. Eur. p. 180, \m 
Brigant. t. 20, Cooke III. t. 260, Berk. Outl. p. 138, A. s-absessiih. 

Fl. Dan. t. 1552, f. I, A.. lalcralis, Ibid. t. 1550, f. 2, /1. cynotis 
Pers. Myc. Eur, o, t. 23, f. 5. — Pileo carnoso, primo resupinato, 
dein expanso, reniformi, pellicula tenui,' viscosa, glabra, rufo-brun- 
nea ; lamellis latiusculis, confertis, lutescentibus. 

Hab. ad ligna putrida v. c. Betulae per majorem Europrje pai- 
tem, sed non frequeni=, et in Amer. foeder. — Pfleus circiter 5 cm. 
latus; ca3sius, umbrinus v. rufo-bruaneus, pellicula tenui viscida, 
junior saspe pruina tectus. 

176. Pleurotus semitectus B. et C. .fourn. Linn. Soc. X, p. 288. — 1.^97 
Pileo ex albo pallide fusco, spongioso-pubescente, demum glabro, 
tlabelliformi ; stipite brevissimo vel obsoleto lamellisque coafertis- 
simis, angustis, subdecurrentibus, pileo concoloribus. 

Hab. ad truncos in densis nemoribus, Cuba Amer. contralis 
(C. Wright) et \^enezuela. — Pileus ^^/g-S cm. latus, interdum lo- 
batus. Afnnis P. algido. 

177. Pleurotus fluxilis Fr. Syst. Myc. 1, p. 189, Hym. Eur. p. 180, j^yg 
Secret. n. 1003, Cooke 111. t. 244. — Sessilis ; pileo carnosulo, re- 
nifonui, superne gelatinoso-viscoso, subumbrino,- lamellis lineari- 
bus, e puacto laterali divergentibus, distantibus, albidis, paucis 
integris. 

Hab. in Europa inter muscos ia truncis Fagi laxe adliterens. 
Pileus 3 cm. latus; spora:* 10 a. longae, ellipsoidese. 

178. Pleurotus unguicularis Fr. Elench. I, p. 24, Icon. t. 89, f. 4, 1499 
llym. Eur. p. 180, Kickx p. 160. — Pileo carnosulo, primo resu- 
piaato. stipite incurvo. dein adsceudente iastructo, pellicula viscosa 
tecto; lamellis determinatis, latiusculis, distantibus, albis. Agaricinefe, Leucosporjn, Pleurotus. 379 

Hab. iii riinis corticis tniiicorum languesceutium in Europa. 
Statura mutabili cuin P. sepiioo et Cl. hy&shedo convenit. Stipes 
brevissimus, 2-3 mm. altus, \\\ corticis rimis delitescens, glaber, aJ- 
bus; pileus 3 min., 1 cm. latus; sporse 4-6 := 1,5, Duas legit ('ormas 
Fries, alteram pileo griseo ad truiicos Quercus, aiteram pileo ater- 
rimo ad cortices Sorbi. 

179. Pleurotus furvellus Karst. Hattsv. I, p. 94. — Pileo obscuro ir^ao 
V. cjaneo-roseo obscure tincto, senio flavo-albido, brunnescente ,• 
sporis C)-9 ^ A-^b. 

Hab. ad truncos Sorbi, Betulce, Tremuhc, in Fennia et Scandi- 
navia. Pl. uwjuiculari affinis sed major, expallens. 

180. Pleurotus Silvanus Sacc. Mich. I, p. 1. — Pileo membranaceo laui 
subflaccido, sessili, cucullato-cupulari vel subilimidiato, e resupi- 
nato reflexo, levissimo (non striato), glabro, cinereo-nigro, rninu- 
tissinie albo-furfuraceo, margine rectiusculo; lamellis latis, remo- 
tiusculis, integris dimidiatisque, sordide albis; sporis breve cylin- 
(Iraceis vehementer cuivatis, 8-9 w 3-/a-4, granulosis hyaliiiis, iu 
basidiis cbavatis, 30:^7-8, per steriginata brevissima acrogenis. 

Hab. \\\ sarmentis putrescentibus Clematidis Vitalba), Selva, 
Treviso in Italia boroali. — Pileus 5-8 mm. diam, Cum P. appli- 
cato et P. !^/riaialo quadam afflnitate devincitur, sed statiin ri- 
teque distinguitur pileo glabro, non striato, sporis lunulatis etc. 

181. Pleurotus cyphelliformis Berk. in Magaz. Zool. Bot. I, t. 15, ir.02 
L 3, Outl. p. 138, Cooke 111. t. 241, Fr. Hym. Fur. p. 180. — 
Pileo carnosulo, sessili, cupulari, minute strigoso. cinereo, strato 
superiore gelatinoso, margine paliidiore, squamis paucis farinosis 
coiisperso; lamellis subdistantibus, linearibus, candidis. 

Hab. al caules emortuos plantarum herbacearum in Europa. 
Gregarius, pusillus, 4 mm. et ultra altus latusque, basi prijccipue 
minute strigosus. 

182. Pleurotus nivosus Quel, Buii, Soc. Bot, Fr, 1877, p. 320, t, 5, 150,1 
f. 2, — l^ileo membranaceo, campanulato, (3-8 inm, lato, sessili, 
gelatiiioso, sicco pergameneo, granulato-rugoso, striato, subpeilu- 
cido, griseo-fumoso, jove udo verrucis hyalinis consperso, siccitato 
albo-lacteo; lamellis angustis, distantibus, albis: sporis reniformi- 
bus, 12 u. 2 1. guttatis, 

Hab. in ramis Sambuci racemosie, Jura. — Affinis videtur P. 
cijpkcUiforrni. 

183. Pleurotus applicatus Batsch f. 125 (Agar.), Soworb. I. 301. Bork. i-,o4 
Outl. p. 139, Couke 111. t. 21'], c, Fr. Hym. i^^ur. p. 180, .1. epiciylon 380 AgariciDose, Leucosporn:', Pleurotus. 

liull. (. 581, f. 2, ScluHu. SxU. p. 360, A. cpigcei var. Pers. Syn. 
p. 484, .1. sfriatuhi^ v, lurmluias Alb. et Schw. p. 232. — Ob- 
-scure cinereu<; pileo sessili, &ubtnembranaceo, firiaulo, cupulari, e 
resupinalo reflexo, striatulo, .subpruinato, basi villoso; lamellis la- 
us. clJiutioribu.s. 

fiab. ad truncos putridos varios, priucipue Salices cavas ia 
Enropa, in silvis prope Minussiusk in Sibiria, ad caudicos fiiicum, 
Swan River .^ustraliaj, luan Fernandez, Car. inf. Amer. bor. in 
Argeutina et Cuba (C. Wkight). Stipes nuilus. sed inlcrdum e dorso 
porrectus; pileus 4-7 mrn. iatus. Lameila! pairuiiores, crassiusculise, 
acie dilutiores; sporrt? globosa^ leves. 4-5 /l»= d., ssepe 1-guttatje 
iiyalina'. 

184. Pleurotus niger Fr. Elencii. I, p. 29, Ep.cr. ed. I, p. U)7. — Ni- i-^s 
gerriinus; piieo subresupinato in medio afiixo, pulveraceo, margine 
plicato; lameiiis maigine cinereis. 

Hab. ad trunco.-; Jugiandis alba? in Caroliiifi Amer. bor. — Gre- 
garius, sed non imbricatus, 4-6 mm. latus. Pileus aterrimus, non 
peilucidu.s. Lamella^ radiantes, latse, atrae. 

185. Pleurotus Lenticula Kalcli. Grevillea Vlil, p. 151, t. 142, f. 3. 550/5 
— Pusilius, florso adnatus, orbicularis, planus, 1-3 mm. diam., 
nudiusculus. olivaceo-fuscescens vei albido pulveruientus; lamellis 
linearibus, siaiplicibys, confertis, in puactum subex.centricuiri con- 
currentibus, olivaceo-fusci.s. 

Hab. ad truucis RoclvlKimptr^a Queensland (Muellbr). — Pleu- 
roio applicato Batsoii. similis. 

186. Pleurotus radiatlm-plicatus Kalchi^r. in Grevillea. — Habitu ]r>a7 
Ag. uiipficali liatscli.. se(i rufus et ad marginom plicis; paucis 
notatus; lamellis dist.antibus, arigustis, rufescentibus. 

Hab. ad ramulos deciduos, m. Dojciiberg Africai austr. (Mac 
Owan). 

187. Pleurotus Bhacodium B, et C. Ann. Nat. Hist. oct. 1859. — Piieo 1508 
griseo, concliato, .atro-strigoso; lameilis griseis. v 

Hab. iu ligno jmtri in Pennsylvania .Amer. bor, (Michbneii, 
CuuTi-sj. — Pileu«i mtiK latus, postice pilis den.sis spiculiformibus 
nlgiis veslitus; margo striatus ; lamellje modice distantes. Stricto 
affinis P. appticalG sed pilis densis nigris distiiiguitur. 

188. Pleurotus lagotis B. et G. on Fungi of Li. S. Exp. Exp p. 193, 1509 
Tab. 1, fig. 1. — Pil3o sessili eioiigato-conciiiformi, antice iatiori , 
strato superiore gelatinoso, setoso-velutino; lameilis subconfertis. 

Hab. in iigiio, Oaliu in insulis Sandwicli m, Pacidci. — l^ileus AaAricrne». I.eueospoi-ae, Ple^uvoLus. 381 

^ rr^.rn. altus ses^ilis, poslice aUenualus, pilis brevibu!? d*»nse . ve- 
stitu.^, demiim aiTlicf oodus ; 1^111011* oxsiccHtione lulvie. acie iuJe- 
rrs^ ; spofce .'^ubglobo.Sfo. Arfinl.s .1. atro-purfjuyen. 
1^9. Pleurotus Tasmanicus Berk. Fl. Ta.sm. p. 2Ah. - - Piteo reni- i^io 
formi, lovi, glabro, prOlicnla ^Glaiiuosa ve.stito; stipiU breviasimo, 
tomenfnso v. oosoloto: liimellis latis, .'^ub listantihus, tentiihus. 

Ildb. iu lig-uo putri in Ta^mania [kw.wsAv.. — Pileus Ab-^^O 
mm. d. — AgaricQ alQido nonnullis notis proximus. 

190. Pleurotus diversipes Berk. Fl. Tasm. p. 244, Tab. CLXXXI. isii 
fig. 4. — Pileo uinbilicalo v. laterali, pellucirio, strato gelatino.so 
vestito ; stipite subcarfilagineo, comprosso, (;avo, elongafo, brevi, v. 
obsoleto; lamollis, rii^^tantibus, docurrentibus, inlerstitii? ievibus. 

Hab. in lig-uo putri in Tasmauia (Archer). — Pikiis *^5-50 
mm. lat. Affiuis .1. Tasmaniao. 

191. Pleurotus Testutlo Heik. Pec. n. \A^ A. barbatwi B et C. pa»r- ir)i2 
tim. -- DiMisissime imbricatus: pileis vertice porrectis, iobatis, sub- 
tiliter tonientosis, griseis , pellicuia gelatinosa vestitis; jamcllis 
ochraceis, 

Hab. m ligno vetusfo, Hautano, Peradenya Ce^lon India? (Gar- 
djjer), Cuba. Amer. centr. — Pile: ^V^-S cm. longi, lateraliter con- 
fiuentes, subflabollilorines o!) verticem elongatum; cuticula gelati- 
iiosa, sed minime vis-.idji ; margo haiid striatus; l^amelli** ynsjustae, 
spiculis minutis vo.>tit»>, ex quo P. spiculiferam reff^runt. Hic 
prima tietate non rp.supinatus. 

192. Pieurotus Squamula 1'erk. et C. N. Pac. exp. n. ?>A. — Rosu. ir-ir? 
jiiuatus, villo alho arfT.xus; margino liboro; sfrata suporioro gola- 
tinoso; pileo suhorbiculari, giabre«;conte iamellisqne crassiusculis 
lutei^. ; stipito nulto. 

flab. in lignis [Uitrescf^nlibns insul»} Bonin. — P. spiculif6ro 
affinis sed golatiuosus, piieo semiadhfcrente etc. 

1913. Pleurotus Splculifer Berk. Lond. Journ. Bot. 1. p. 45L tab. 1514 
XIV. — b"lavo-fuscus ; pileo membrauaceo, peiiucido-.>triat(>, gla- 
berrimo, orbiculari, di^Tnum tlabellifojMni, postice in siipitem brevem 
attenuato: margine siibinvoluto ; lamellis angustis, radiantibus sub 
lente yarum augento spicuiosis pra^sertim prope stipitpm S]uirium ; 
mycelio tlocccso p^^notrriTito. 

Uab. \n lij-:jo carioso in insula Nev/ Ireiand m. Pacitlci ( f S 
IIiNDS). — Pi;( iis 9 mm. iatus, primum liispidulus; i^iinoiU' c/.'>lidii3 
latis acurii'()«,Lis loctae. 

194. Pleurotus Muslialensis Karst. Hattsv. I. p. 94. — Pilec ro i;- ir,j< 3&2 Ag3rir-in©eB- L?ucosporai, Pleuj^ofus. 

pinato. carnosulo, intus subgelatiiioso, sessiil vel stipite brevissimo 
lateraii, nigro. albo-tornentoso: laniellis flistantibus, angustis, dilu- 
iioribus; sporis ellipsoideis vi"! pphcieroideo-ellipsoideis, 6-8^4. 

Hnh. nd o/)rticeni trunci unici I'ini silvestris prope Mustiala 
decemb. A P. applicafo diffort pileo majori (1-1,5 cm. lat.), ni- 
gro, tonientoso, laniellis' obscurioribus (fuligineo-griseis vel sub- 
atris etc). 

195. Pleurotus guepiniformis Berk. F. ChaJl. III, p. 50. — Pileo spa- i^'^ 
tliulato fisso; straio superiore gelatinoso. lae.ticolori croceo ; hunellis 
decurrentibus, concolorribus. 

Hab. m Japonia (F. V. Dickins). — . Circ. 2,5 cm. altus, 2-2,5 
cm. latus. 

***) Pileo membranaceo, haud viscido. 

196. Pleurotus Hobsoni Berk. Outl. p. 138, Cooke III. t. 212, a., Fr. 1517 
Hym. Eur. p. 181. — Pileo membranaceo, sessili, dimidiato, reni- 
formi, pube.^^cente. pallide griseo; lamellis subdistantibus, pallidis. 

Hnh. ad ramuios Larins, A. renifo>^mi suprn descripto valdo 
affinis apparet, !5r-ri ille glaber, breviter stipitatus, latior; hic 2-8 
mm. modo latus, margine involuto. 

197. Pleurotus striatuius Fr. Syst. Uyc I, p. 193, Icon. t. 89, f. 5, i^is 
Hym. Eur. p. 181, Pat. t. 108, Cooke Ilh t. 212, b., Rerk. Outl. 

p. 139, A. memhranaceuFi Scop. A. f^triato-pelhicidus Pers. Obs. 
2, p. 48, sed non icoh. Versiformis: a) obconico-campanulatus, pen- 
dulus, in latere inferiore truncorum prostratorum ; b) imbricatus, 
reflexus, in ramnlis Coryli; c, irregularis, in stipitibus. Pers. Myc. 
FiUr. 3, t. 25. f 3. — Dilute cinereus, pileo tenerrimo, subcupu- 
lari, flaccido, striato, glabro; lamellis paucis, distantibus. 

Hah. in Europa, Car. inf. North Greenbush, Buff^alo, Amer. 
bor, — Pileus 4-7 mm. latus. Siccus mox corrugatus, oculos 
fugiens. 

198. Pleurotus Zippelil Lev. Ann. d. Sc Nat. oct. 1844, p. 171, .4. ]oi9 
striatuius, Zip[). Mss. — Gregarius; pileo sessili, horizontali, car- 
nosulo, pulvinato. rimoso, verrucuioso, rufo demum lateritio; la- 
mellis tenuibus, acie obtusis, pileo dilutioribus. 

Hah. in truncis arborum Java, Hispaniola. — Pileus 4-5 mm. 
latus. llabitus P. algidi, sed raagnitudine et superficie pilei di- 
stinctus. 

199. Pleurotus canus Quel. in Bres. F. Trid. p. 35, t. XKXVII, 1520 
f. 3. — Pileo membranaceo, dimidiato, reniforrai, margine ut plu- AgaricinuM.', Lcncospnrie. I'leupotus. .'>R;] 

rimuin lobato, albido, villoso ^triato 2-5 miii. iato, 2-3 iiiiu, lon- 
go; laroellis valde distantibns, veotricosis, adnatis, albis acie iini- 
briato-detitata; Srtipitibus rudimentaliluis, inferne tantum conspicuis, 
albis; sporis hyalinis, ovato oblongis, 7-9-5 mni.; bai^idis clavatis 
30^6-8 mm. 

Hab. \n pineti.s ad torram iuter muscos liuiuijiores jam pluries 
observatus in agro rridentino, asstate-autumno. — Vleurolo slria- 
tit,lo vicinus. 

:.'00. Pleiirotiss arenarius Lasch in KL II. M. n. 1310, Bot. /eit. \~y2\ 
1850, p. 43H. — Incano-pailidus ; pileo subsulcato, leviter tomea- 
toso ; lamollis distantibus crassis, iatis; stipite nullo v.brevissimo 
albo-floccoso; sporis alutaceis, 

Jlah. ad terram arenosam pr. Driesen Germania^ (Lascii). — 
Afdnis /'. sfrmiij.io. 

1'01. Pleurotus subbarbatus B. et C. ,Journ. Linu. Soc. X, p. 2(SS, 1522 
XI, p. 525. — .\tro-fuscus : pileo flabelliforini, subtiliter hispido, 
striatulo, mar^^itie undulato; stipite nuUo; lameliis concoloribus 
aniTustis. 

Jlab. \n lignis cariosis, Cuba (C. Wifnnr), Ceylon (Thwaitks). 
— Pileus 8 mm. latus. Forma tenera P slriatalo accevlens col- 
labescens afque mitrici nrcte adhaTons ut intorduni evenit in P. 
apfilicalo. 

202. Pleurotus perpusJlIus Fr. Sy.st Myc. L p. 195, cusn syn.. Hym. i-.^^ 
Eur. p. iSL \^\;!iim. p 13;), A. applicai-as V\. Dan. t. 121-C), L 1, 

A. suOocrsuH Schum. p. 3(30,. P.uxb. Cont. Y, t. 7, L 3. — Can- 
didus;pileo ten.errimo, e resupinato retiexo, h":;vi, ghibro; lamellis 
paucis, lali.s. 

IlaO. ad trnnr-o.i, rnniulo.s passiin in Furopa et ad ramulos da- 
jectos Solani IU)nariensis en Darracas del Sur .Vrgentinno Americiio 
bor, (Sprg.) in Australia. et P. Xat.il. — P. slrialulo maxime af- 
iinis, sed teiiuior. cohn^e pr.T^cipue diversus. Junior obcampanulatus, 
4-7 min. Litus. LainolbB interdum lu!escentes. 

203. Pieurotus Sf^bpiicatus Karst. Symb. Myc. Fenn. n. 58. — Lileo i52i 
tenerrinio, me^nbranaceo, resupinato, suborbiculari, vuigo integoro, 
planiu.sculo, slriato-plicatulo, sericello, albo basi villoso ad/lxo, 1-7 
cni. lalo; lamellis ])uncto excentrico concuiTentibus, subdistantibus, 
iatis, ai!:is vel albidis plurimis; snoris ovoideis vellate ellipsoideis 

0-7 ::: 4-5. 

llab. supi'a corticem Alni octobri, in silva Haaranlcoipi juope 
.Mustiala, A PIcwo'q dictyorrhir::U et P. chioneb distinctus. Var. 334 A^ariciniiK. L.euciysporae. Plsurotus. 

Cinereus Karsfc. loc. cit. : totu.s dllule ciuerous v^l glaucescenR aJ 
corticem Abietls excehse pr. laciirn Salois liauJ procul a Mustiahi 
F^eiinim, septeml». 

204. Pleurotus clusills Kalch. in Grevillea. — Pnsillus; pileo tenui. ^^'^ 
raerahratiaceo . resupiiiato-reflexo, niartrino incnrvo lamellas ab- 
scondente, 3-4 min. lato, leviter striato vel ruguloso, subpruinoso. 
carneo-rufescente; radicula brevi , evauescente; iameliis paucis 
(5-9) plicfeformibus in punctuni e.^centricum concurrentibus, carneis. 

Hah. in cortice vivo variarum arborum montis Doschberff 
Africfe austr. [Mac Owan). — A proxinio Plenroto perpusiHo, 
Fr. colore et raargine pilei bamellas tegente distinctus. 

205. Pleurotus hypnophiius Berk. Outl. p. 139, Fr. Hym. Eur. p 'o2i 
181, Cooke TI!. t. 2VZ c, Pat. t. 42'?, .4. variabilis v. hf/pnophiiHS 
Pers. Myc. Ivjr. 3, t. 21, f. 5. a? — Albus; pileo tenerrimo, re- 
supinato. plano, subreniformi, sublevi; lamellis simplfcibus. 

flaO. .'id mijscos mijores in Europa. — Sporre :' :i 2-:>, Specios 
a Persoonio cum 67. variahili juncta: cujus revora adsunt fornia? 
steriles laniellis albis. Letell. t. 70C), f. 2 liunc conjungit cura P. 
'perpnullo. 

206. Pleurotus chioneus Pers. Myc. Eur. 3, t. 26. f. iO, 11, Berk. 1527 
Outl. p. !:J9, Cooke 111. t. 212*^ d., Fr. \\y\x\. Eur. p. 181. — Ni- 
veus; pileo tenerrimo, snbresupinato, villoso ; stipite curto, villoso. 
evanescente ; lamellis latiusculis. 

yfah. ad ligna, fimeta in Europa et .Australia. — • Piieus 4 cm. 
latns; spor-e 10 /.'.. long. A dictyorrhizo forsan affinis. 

207. Pleurotus craterellus Dur. et Lev. Exp. Alg. Bot. t. 31, ?\g;. 5, 15-28 
Seynes FI, mycol. Montp. 132 et Des Agar. k forme peziz. pag. 9. 
cum icone. — Cupularis, albus, extus levis, pubescens, margine in- 
tegro, 2-7 mm. lato, sporis 6 p.. longis. 

Jlah. ad ligna, sarmenta Europse et Africae bor. 

208. Pleurotus pudens Que!. Bull. Soc. bot. Fr. 1878, p. 287, Gill. 1529 
Tabl. Anal. p. 71. — Pileo (sub vitro) pubescenle, hygrophano, co- 
riaceo, ciipnlifoi-m!, 5-10 mm. lato; lamellis radiantibus, tenuibus, 
flexuosi.s, albis, amethystineo-tinctis; sti])ite centrali 1-2 mm. lon- 

go ; sporis ellip^oideis. 

Hah. in ramis in Gallia orient. 

209. Pleurotus semlcaptus B. et C. Aun. Nat. Hist. oct. 18.59. —Pi- 15:^0 
leo e resupi;iato breviter r(?fiexo. irregulari, albido, i>ulverulento ; 
margine crenato; lamellis angustis, distantibus, integris. concoloribus. 

Hab. in ramls botuiinis emortvii^. New England Amer. bor. A^ariciiiea', I.enoosportc, T'leurotu^. ;!85 

(CuKTis). — Gregarius; pileus ciiciter 8 mm. latus, pulveriilcritus, 
subtili pellicula e portione resupinata supra niatricem producta iii- 
structus; sporce cymbiformes y.. long. 
'2U). Pieurotus liliputiatius Mont. Guy., n. 279 efc Syll. Cry|)t. n. 'MYA. mi 

— Pygmreus, resupinatus, cupuliformis, centro ani.K.us, albus; pileo 
tenerrimo, hemispliairico, supra pilosiusculo, pilis crispulis, subtus 
concavo; lamellis e centro radiantibus paucis simplicibus, dimidia- 
tis interjectis, medio convexis ntrinque acutis. 

Jhib. ad ramos dejectos in Guyana Amer. merid. — (Leprieur). 

— l^ileus ly.^-o mm. lat. ; lamell;Te ^- mm. medio lata^. 

211. Pieurotus aulaxinus Mont. Cent. IV, n. 77, t. 15, f. 3 efc Fi, Chil., i5^^ 
1. c, p. 337. — E resupinafco reflexus, hygrophanus; piieo (sicco) 
membranaceo, ochraceo, e reniformi suborbiculato, cucullato, radia- 

tim sulcato; stipite incurvo, brevissimo, badio ; lamellis distantibus, 

o centro radiantibus, acie obtusis' antice tandem venoso-connexis. 

Halj. ad ramuios dejectos in insuia .Juan Fernandez (Bertero). 

— ••?. Klrneola Speg. F. Arg. Pug. IV, p. 4: piieo orbicuiari v. sub- 
reniformi, hemisplia3rico 1,4-3 cm. tenui subcarnosulo-membrana- 
ceo, radiatim iaxe costato-sulcato, deorsum ad pediculi coniiuen-' 
liam umbilicatulo, primo albo dein dilute rufescenti-carneo, quan- 
doque adnato-sessili ac rellexo-subresupinato, quandoque pedicel- 
lato, libero; stipite concolori^v. vix saturatius colorato, parvulo 2 
nim. longo, 0,3 mm. crasso v. per ietatem evanescente, glaberrimo, 
basi adnato, albo-pruinuloso, in areolam tenuissimam laxissime prui- 
nuloso-candidam dilatato; lamellis (melius hymenii plicis) paucis 
8-12, pileo concoloribus, apice attenuato-evanescentibus. deorsum 
subanulatim adnato-truncatis, non sinuatis nec decurrenti!)us, inter 
s?e remotissimis, tenui membranaceo-subcarnosulis (ut pileus), api- 
cem versus reticulato-venosc-connexis; basidiis clavulatis 25-30 :i 
7-8, Iiyalinis; sporis obovatis, sursum abrnpte rotundatis, deorsum 
attenuato-acutis, 12-14=^5, hyalinis. — • In Argentina. — Species 
pulchoila, uda habitum cujusdam IlirneoJae perfecte siinulans. 

212. Pleurotus heteropus Speg. F. Arg. Pug, IV, p. 5. — Pileo tonui, if,;j3 
membranaceo-tenacello, primo hemisphrerico, 1-1,5 mm.d., marginc 
involuto, albo sed ob puberulositatem fuscam, densam fulvo-fusce- 
scenti, sed evolvendo pallenti, dein candido, glabrato, oxpla-iata 
3-8 mm. diam., sa^pe unibilicato ot ad stipitis confluentiam falvo- 
puberulo, subirbiculari, postice contracto-emarginato v. subcOrda- 

to, iove pluvio ceraceo-hyalino, sicco autem opaco-candido, radia- 
tim undulato-sulcatulo, margine repando, integro; pcdicelio 1-2 mm. 

25 3xC> Agariciiiese, Leucosporae, Plcurottis. 

long., 0,3-0.4 niin. cr.-rigidulo tenacello, centrali, dein ob evolutio- 
iiem pilei lateralem excentrico v. marginaii, iu juventute albo v. 
ob pruinulositatem varie fuscescenti, dein apice glabrato-albesconti, 
inferne nigrescenti tomentosuloque; liA-menio candido cum piloo con- 
creto, e lamellis pliciformibus, paucis 4-9, utrinque attenuato-acuta- 
tis, iiec decurrentibus, nec adnatis, candidis, vix apicem versus rugu- 
loso-venoso-connexis composito; pilis pruinulositatis pilei stipitis- 
que niinutis, lente tantuui conspiciendis, brevibus, pro ratione cras- 
siusculis, apice s?opius glanduloso-capitatis fulvo-fnscescentibus, de- 
ciduis; cystidiis cyiindraceo-subclavulatis sursum subattenuato-con- 
strictis, apice tandem subcapitato-obtusis (an pilis transformatis'?), 
hyalinis 70-80::; 16; basidiis clavulatis 35-40:^8-9, concoioribus; 
sporis oiliptieis, inrequilateralibus non vel grosse 1-guttulatis, sur- 
sum obtusiusculis, deorsum iateralitei' acutato-angulatis 10-18::; 3, 
hyalinis. 

Hab. ad culmos Bambusaceai cujusdam dejectos putrescentes in 
uliginosis secus el Rio de la Plata. Palermo ArgentiuEe in Ameri- 
ca meridionali. — Species pulchella Piearolo aulaxino Moat. ty- 
pico proxima, sed satis distincta. 

213. Pleurotus grjseo-roseus Mont. Syll. ^--rypt. u. 3011 Guv., n. 278. i>i3^ 
— Gregarius; pileo mem})i'anaceo perpusillo, pellucido, sessili-ad- 
nato, cupuliformi-conchato, e griseo-roseo supra glabro levique; 
iamellis primariis, tenuibus, paucis (5-7) ad ambitum in reticulum 
abeuntibus concoloribus. 

Hab. ad ramulos putrid. circa Cayennam (Leprieur). — Pileus 
3-5 mm. lat. 

214. Pleurotus inlcroscopicus Speg. Fungi Guur. Pug. I, n. 13. — 1535 
Resupinatus, laxe gregarius, minutissimus. cyphellffiform.is; pileo 
orbiculari 0,5-2 mm. diam., cupulato, dorsi centro adfiYO, tenui- 
membranaceo, candido v. albo-hyalino, glabro, levi, margine acuto, 
integro, subinvoluto; lamellis e centro radiantibus, concoloribus, 
polymacriis, pro t^atione latiusculis, confertiusculis, acie integerri- 
mis. ambitu acutatis, centro sinuato-rotundatis. 

Hab. ad culmos dejectos putrescentes Bambusacea? spinosse cujus- 
dam prope Arroyo-guaz.u in silva subvirginea Caa-guazii Bras. (Ba- 
lansa). — Species Pleuroto perpusillo Fr. affinis. a quo pileo- 
rum minutie, lamellis confertis etc. satis recedens. 
<^15. Pleurotus gilvescens Kalchbr. in Greviliea. — Pileo membra- 1536 
naceo, resupinato, parum retiexo, subreniforrni, levi, glabro, gilvo Ag.ificinoa;, Leucosporic, llygroplioni.-^. 387 

vyl sublalerilio; stipitello excentrico, curvato, evanesceute ; Inmel- 
lis plicifonnibus, distantibus, venoso-connexis, concoloribus. 

Hab. ad Port Natal (Woor)). — Piieus 0,5-1 cm. latu-s. — Spo- 
cies cujus diagnosis nobis non visa: Pleurotus euphyllua Berk, ia 
Hook. Handb. Fl, New Zeal. In Nova Zelandia. 

HYGROPHORUS Fr. Epici-. p 320 (Etym. hyg^^os humidas et phoreo 
fero). Hymenophorum cum stipite contiguum et intor lamellas de- 
scendens \\\ tramam imuiutatam. Ldmella) acie acuttc, livmenio in 
niassam ceraceam mutando vestita^ nec membranaceae. Spora? glo- 
bosne v. ovoidese, alba?. Fungi terrestre?, putrescentes, pileo viscido 
V. ■= ••!<'-Ko, lameliis sa^pe ramosis. 

Species hujus greifis Cantliarelli.s ariiues sed succosiores et lamellarum acies 
typice acuta. Cliaractefeni cssentialem. liymeuiuni (lounim molle a trama 
detersile, optinie observare licet in //. caprino, coccinco, nitroso etc. Sub- 
genera infra allata ita stricte limituta, ut lacile soparanda, uti jam lecit 
cl. Karsten. Species nobili$.-5imfe I 

I. Li.AiACiUM Fr. Syst. ?vlyc. I, p. 31.— Velum universale viscidum, accedento 
passim partiali rioccosu, annulari v. marginali. Stipes squamis vestitus v. 
ssepius sursiim punctis scaber, Lamelhc adnato-He^^urrentes. 

*) .Mbi V. albo-lutescentes- 

I. Hygrophorus Jlgatus Fr. E[)icr. p. 320, Ilymen. Eur. p. dtM, lc. 1537 
t. 165, f. 1, Agaricu^ Fr. Syst. Myc. I, p. 32, Lascli n. 21, A. Cos- 
suH Secr. n. 57. — Albus; pileo carnoso, convexo-plano levi, vi- 
scoso ; stipite farcto, longo, fibrilloso, apice nudo, velo annulari, 
infero subappendiculato; lamellis crassis, distantibus, strictis. 

Ho.b. in pinetis Europa'. — Pileus (3-9 cm. latus; stipes 8 cm. 
longus, 3-1 cm, crassus; spora? 8-10=; i-5. Mitis, albus, s»pe lu- 
toscens, raro rubello-maculatus, jove pluvio plus minus viscidus. 
.Nnnulus vulgo lacer, margini pilei appendiculatus. 
Hygrophorus chrysodon (Patsch) Fr. Epicr. p. 320, Hym. Eur. p. 405, 153^ 
Oill. Champ. Fr. cum icone, Herk. Outl. p. 197, Agaricus Batsch 
f. 212, Socr. n. 772, Gonn. et Rab. VIH-IX, t. 10, f. 1, A. Mu- 
gnaius Scop. II, p. 429. — • .\lbus; pileo Carnoso, convexo-plano, 
viscido, margine involuto, floccoso; stipite farcto, suba;quali, squa- 
muloso et apice llavo-floccoso; lamellis subtenuibus, distantibus, 
demum crispis; sporis ellipsoideis, hyalinis S-(* :;; 4-4V2- 

Hab. \\\ silvis frondosis Europpe et Carol. inf. Amer. bor. — 
Pileus 4-6 cm. latus; stipes 5-6 cm. longus, 1-2 cm. crass. Flocci ■; ^/ 38S Agariciuese, LeucosporcC, Hygrophorus. 

Ilavi iu apice stipitis formanc annuHnii incompletum. In statu ju- 
iiiore lamellaruni acies et pilei discus flavo-floccosi. — Var. leu- 
codon Alb. et Schwein. p. 182 et Secr. n. 773 floccis aibis recedit, 

3. Hygrophorus gliocyclus Fr. Monogr. II, pag. 311, Hytnen. Eur. 1339 
[». 4(X), Icon. t. 105, f. 2. — Pallescenti-aibus ; pileo carnoso, e 
convexo plano, glutinoso, opaco ; stipite solido, glutine spisso in 
annulum distinctum, niere glutinosum stipato obducto; lamellis de- 
currentibus, distantibus, subangustis, albis, immaculatis. 

Hab. m silvis mixtis EuropvG, raro, — Firmus, disco compa- 
ctusj stipes majorum requalis, minorum deorsum attenuatus. Valde 
insignis annulo infero, mere glutinoso. 

4. Hyarophorus ponderatus Briiz, Ilym. Sudb, \\\ p, 133, flg. 4. — 1540 
Pileo stipiteque leniter viscosis ex albo roseolis; pileo convexo, 
centro plano depressoque; lam.ellis distantibus; sporis 8-9 =; 4-5. 

Hah. in silvis prope Oberstaufeu Ijavaria; inf. — Aflinis H. 
gliocyclo. 

5. Hygrophorus hyacinthlnus Quel. Quelq. esp. in Assoc. Fr. 1883 i^-^ 
(l. c. non adest), Enchirid. p. 48. — Suaveolens ; pileo viscoso, se- 
riceo-nitente, margine pubescente,- stipite tenero, striato, pruinato. 

Hal). in Gallia orientali. 
0. Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr. Epicr. p. 321, flym. Kur. p. 406, 1542 
Berk. Outl. t, 15, f. 4, Gonn. et Rab. t. 11, f. 5 (colore opaco), 
Agaricus BuII. t. 551, f. 2, Vivian. t. 17. .1. lacieus Schaeff. 
t. 39, A. ni/ens Krombh, t. 61, f. )]-14, Buxb. IV, t. 30, f. 2. — 
Candidus; pileo carnoso, e convexo plano, lovi, viscoso, margine 
mox nudo; stipitc e farcto cavo. ina.^quali, viscoso, apice punctis 
squamulosis scabro ; lamellis decurrentibus, distantibus, strictis, fir- 
mis; sporis sphajroideis vel subsplueroideis, irregularibus, 5-6 u. 
diam. vel 6 r 5. 

Hah. in silvaticis frequens, in Europa, prope Minussinsk in Si- 
biria, Bethlehem et North Greenbush et Carol. inf. Amer. boi-. — 
Pilous 4-8 cm. latus; sporae, teste Britz., 10-11 :=5; an ergo spe- 
cies diversa? Veli partialis defectu a prioribus mox diflert, sed 
margo primitus involutus pubescens, mox glaber. Variat compa- 
ctns et tenuis, major et minor, stipite curto et elongato. Edulis, 
odore et sapore gratus. 
7. Hygrophorus Laurae Morg. Myc. Miami p. 180, t. IX. — Pileo isis 
carnoso. convexo umbonatoque, dein expanso et depresso, plus mi- 
iius irregulari, glutinoso, albido, pra^cipue in disco rubro vel brun- 
neo maculato; stipite solido, plus minus curvulo vel inflexo, in- Agaricirieas, LeucospoKe, Hygropliorus, 389 

lerue atteauato, albido-flavo; apice scabro; lamellis ina^qualibus, 
adtjato-decurreutibus, distaiitibus, albis; sporis cllipticis, apiculatis 
8,3 s 5,5, pelUicidis. 

Hah. inter folia iu silvis montanis Ohio Amer. bor. — Bi/gvo- 
phoro e.bur-)ieo et 77. cosvso proxirnus. Pileus 5-10 cm. latus, sti- 
pes 5-10 cm. 'ongus, 1 cm. circ. crassus. 
8. Hygrophoriis cossus (Sow.) Fr. Epicr. p. ;321, Hym. Kur. p. 406, ^»-i' 
Berk. Outt. p. 197, Exsicc. n. :'>, nei^n. Oliamp. Rocli. t. XXXIV, 
f. 4, Agaricus Sowerb. t. 121. — Graveolens, albidus; pileo carnos.o, 
e convexo plano, levi, viscido, margine nudo; stipite farcto, sub- 
toquali, sursum furfuraceo punctatoque; lamellis subdecurrentibus, 
distantibus, firmis; sporis ellipsoideis, albis. 

llab. in pinetis alibique in Europa. — Piieus 3-4 cm. latus; 
stipes C-7 cm. longus, 2-7 mm. crassus; spor?e 1-S ^ 4. H. ebu)'' 
neo valde similis, sed odore viroso, exacte larv.ne Phahx3na3 Oossi, 
et colore in luteum vergente, pi'aecipue in disco pilei distincto. 
Huic accedit //. 'pudorinas Gonn. et Rabenh. t. 11, f. 5, sed de 
odure nulia iit mentio. 
0. Hygrophorus melizeus Fr. Epic. p. 321, lcon. t. 165, f. 3, Ilytiien. 1545 
Eur. p. 406, Gill. Ohamp. Franc. cum icone, Ti'og Helv. 282. — 
Stramineus; pileo carnoso, e convexo explanato depressove, levi, 
viscoso, mar-giiie tenui; stipite farcto. deorsum attenuato, molli, api- 
ce punctis albis squamuloso; lamellis decurrentibus, tenuibus, dl- 
.stantibus, stricti-s. 

Hab. in nemoribus frondosis Europ"»^. — Similis H. eburneo, 
sed extus intusqiie pallide ochraceus; laraelhe loiigius decurrontys, 
tenuiore.s; ptlei niargo primilus involutus pubescens, mox expla- 
natus nudus; odor gi'atus. 
10. Hygrophorus penarius Fr. Epicr. p. 321, Hym. Eur. p. 406, Sverg. jr^^ 
jiti. Svamp. t. 48, P.ritz. Ilym. IV, Hygr-oph. fig. 2, Trog Helv. 
n. 280, Passei'. Parm. A. nilens Schaeff. t. 238 et Sowerb. t. 71 hunc 
potius sistunt quam H. eburneum. — Oompactus, albo-pallescens; 
piloo carnoso, levi, glabro, subsicco, opaco; stipite solido, firmo, 
impolito-scabi'0, basi fusiformi-i'adicato; lamellis decurrontibus, di- 
stantibus, crassis. 

Ilab. in silvis mixtis, proecipue fagetis Europa? et Brasiline. — - 
Stipes durus, primo curtus et ad collum incrassatus, dein utrin- 
que attenuatus, siccus, sed e glutine sicco quasi punctato-aspera- 
tus; lamelke alutaceo-pallentos; sporai 7-8=; 3-4; sapor miti§ ; 
edulis. 390 Agariciiieae, Leu'^ospoi'(e, HygrophorUs. 

li. Hygrophorus pulverulentus B. cr Ih: Anii. Nat. Ilist. n. '1767 i54r 
Quyl. et Le Bret. Cliamp. t. III, f. 9. — Parvus; pilou viTndo. 
pulvituito, aibo: margine invokito, tomeutoso; stipite pubiequali, 
Tarcto vel basi atteuuato, rosea farina consperso ; lainellis cra^isis, 
decurrentibus, acie obtusis, albidis; sporis subglobosi.-i, 5 p.. diam. 
Ilal?. inter folia Pini in Britannia et in Gallia. — Pileus 8 
nim. latus; stipes 18 mm. longus, 2-4 mm. crassus. 

12. Hygrophorus virgatulus Peck 26 liep. p. Gl. — Pileo convexo is^s 
aut expaiiso, udo viscido, (ibrillis nigricantibus minute innato-vir- 
gato, albido, disco brunnescenti ; stipite solido, viscido, aiquali v. 
basi attenuato; apice squamuioso, floccoso, alb.- ; lamellis distanti- 
bus, arcuato-decurrentibus, candidis. 

Uab. ad terram in silvis patentibus, Nortli Greenbus Amer. 
]jor. — Snbcffispitosus; statura 5-10 cm. metiens; pileus ^VW^ cm. 
latus; stipe.s 4-0 mm. crassus: Jamellaruin cob^r exsiccatione va- 
riat sicut in //. ebnrneo. 

13. Hygrophorus Hobsoni Berk. Trce New Indian Fungi ir\ Grevillea. 1549 
— Pileo conico oxiniie umbonato, glabro, pallido; velo conspicuo 
appendiculato; stipite sursum incrassato; laniellis angustis, palli- 
dis, ascendentibus. 

llab. in India centrali (Hohson). — Pileus 2,5 cm. latus, 4,5 
cm. circ. altus; stipes 7 cm. longus, 5 mm. crassus. 

^•5^) Rubcntes. 

14. Hygrophorus purpurascens (A. et S.) Fr. Epicr. j). 322, Hym. Eur. 1550 
p. 407, Trog n. 281, Affarwus Alb. et Schw. n. 527, Weinm. Ross. 

p. IG. — Piloo carnoso, convexo-plaiio, obtuso, subsicco, albido, disco 
squaniulis purpurascentibus variegato; stinite solido, albo, squa- 
ilRulis purpurascentibus exasperato apiceque velo infero annulato, 
lamellis decnrre:Uibus, albis, purpurascentibus. 

Ilib. in pinotis Lusatiro, Knssia? et Germania"". — Pi!:!us l>-S 
cm. latus; stipt>s 5 cm. longus, G-I4 mm. crassus, Spticies nobilis- 
sima, rara, perperam in sequentibus quicsita, in quibus nullum 
veli vestigium ; stipes requalis dicitnr, sed in speciminibus optime 
conservatis sursum incrassatus, apico zona annulari cinctus. 

15. Hygrophorus erubescens Fr. F^picr. p. 322, Hymen. Eur. p. 407, 1551 
Sverg. ;i(l. Svamp. t. 65, Quelet t. U. f.