Skip to main content

Full text of "Symbolae ad monographiam generis chrysopae, Leach. Sexaginta picturarum tabulis, in lapide acu delineatis, quarum quinquaginta quatuor coloribus impressae sunt"

See other formats


V*-' 'o.. \ ^ m.^ ^^ ^^ V 


y 
\ 


/ 
.0* V 


s 
\.^ 
5- 


-,, 


'^/y 


.^^ ^. 


X 


/ ^ 


f^ 
'S^^^ 
*°^^ 


/ll 
• it 


\ 


/■ \ 
/ 


'** 
\ ^^ 
'V /• 


\ 


v*-* 
/• 


'^c •v^ \. J^ 


77 ^"/^ ^H 


"^.a- W<74 SYMBOLAE AD .)10V0(iRAIMIIAM (;K\KRIS CIIRYSOPIK. LEACIl. SYMBOLAE IKIAOGIMPIII.llI GE\EHIS CllinSOP.lE, LE.ICII. SF.X.\GINTA PirTlJR.\Rll.M T.VBH.I.S, IN I.APIDK AfU DKI.INEATLS, 

yi ARIM QUINQUAGINTA gfATUOR COl.ORIBLS IMPRFSSAI. SUNT. 
ILLUSTRATAE GDILELMO THEAENO SCHNEIDEH, 

IILOS DUC^. rLUHII/MSOCIEtATUMOOCTARtaSOLin 7 VUATISI..\VIAK. 

APDD rCRDIRANOOM HinT 

|M5|. 
APR 1963 l*raciiionen<lii. 

Uiinc nl) cntomologinc coryplinclH, nionograj.hlnc gcncrig Rlmi^liidinc L., 
jirimitiis moip, (intn cst comprohntio ct indiilgcntin, mc incitnvit nd opua- 
culum cntomologiac cultoribus oflTcrcndum, quod vero indulgcntiac co 
mngis commcndntum cssc vclim, quo minus ob tcmporumimportunitatcm, 
nc sumnio quidcm studio, inopin ali<|un dcstitui potuit. — Totiu.-* fnmiliae 
Ilcmcrobiilnrum monogrnpliiam scribcre mihi propo8Ucrnm ; scd nb hoc 
iriccpto dceistcrc conctus fui, — quum in rcriim copia, quatonus nccca- 
yarium cssct, congcrcndn non 8ati.s ndjutus fuieecm. 

Scd dc uno Ilemcrobidnrum gcncre, scil. Chryeopa, Lcach, ubcriorcm 
copiam ofrerre licct, quamvie ctinm hacc perfectior mngisquc nbsoluta 
esBct, si ndjumcntn cxpctitn ntquc promiesn ubcrius oblata csscnt. 

Proptcron (»pu8(uluin nc(juc alitor inscribcrc liciiit ([iinm ,,Symbolac 
nd monogrnphinm goncris Chrysopac'* quibus innixus alius quis, et 
raajorc rerum copia ct faustiorc fortuna gavisus, opua pcrficcrc potcrit. 

Quarovis vero spccicruni a mc cognitarum numcrus, si e ratione 
earum spectntur, (junc in mngnis Musois continontur, pnrvus sit, ncquc 
plurcs qunm dimidinm omnium partcm, vol duas tcrtiae pnrtcs complcc- 
tatur, attamcn non cnrct nonnullis spccicbus novis, mcmorntu dignis- 
eimis, — quibus ctinm novum gcnus, in epecie, a Knmbur in opcrc notis- 
eimo „IIiBtoire naturelle des Ineectes, Nt5vropt6rc8" primum dcscripta, 
conditum, ndjunctum cst. 

Summnm opornm in dignoscendis et accumtc dcscribendis specicbus 
consumei, quarum rcctn cognitio hucuequc nimis nogloctn fuit; (piod 
propoeitum, ct proptcr mngnnm Bpccicrum eimilitudincm ct propter 
mollium corporis partium colorumque mutnbilitntcm, difficillimun), impri- 
mie quum spccici exoticas vivne in quacstioncm voonro mihi uon licerct, 
ei in nlidrum conunodum nliqua cx pnrtc rcctc pcrfeccro, opcmc con- 
fumtnc pulchcrrimn mcrccdc ntVoctum mo exietimnbo. 

Spccice, (pine mihi innotucrunt, omncs, quo fncilius cognoscerentur, 
accuratissiroc delincnndas et coloribus genuinis depingcndng curnvi, — quum vcl optima dcscrlptio rcm non tnm dnrc tlislinctcquc ob oculos 
ponat, quam fuln M:\turnc ipitiuB im«go. 

Ne.jur timro no »pccicrum con8|>cctu8 n mc pro|>o»itu«, in quo, qunc 
nihi ^imilliiimo «unt, in r«Mtuii c«.njunj;untur, nd i»i)ccicf fncilius nccurm- 
tiu»quc rognOBCcntlnii nli(ju<) mumIo non utili« futurii» uit. 

Ailpiotumi» rcctc «lijiulicnnila» nflorn' li«'ont ro»tno ct vonnrum fimhrin» 
cx parte tnntum pictnw cAno, quippo quotl ad carum nnturam in ilivcrBis 
tipccichut copnoKorndnm »uftirit, quum intogm cnrum ilclincntio ct pertpi- 
cuitnti imnpinif t.btrortnturn fuinM-t ct pictururum o|*cram diffuiliorcm 
nimipquo prctit.uum mKlitum. Non Honi|K-r Jiinbriao coloribti»» gcnuiniu 
imprc«i»ac Runt, - quum post picturas cot<rum jam pcrfootatt (Ulinonndac 
c«0cnt, qucm uil tincm culorc utro tantum uli licuit, In spccicrum tlc- 
ecriptionc vcro fimbriarum colorc* ocmpcr nccumti«ftimc imlicali «uut. 

In hvnonvmit» ccrncmlis, (junc valilc confut»n crant, quam nccumtiB- 
0imu8 fui. (juoil cntoinobij^iac studiobia ut-ui, opusculo mco commcnda- 
tioni foro .Hj^cro. 

Imprimis iu Limiaci ««pocicbu.H, liucui^iuc parum rccte cojpiitiR ct 
plcruuujuc i>crporam intcrprctatis , rcct« cxplicandi» omncni opcram 
collt»cavi, (jua in rc ct pcr ninicum I>r. Schnum Stcttincnicm, qutmi nupcr 
Londlni cpsct, ct pcr hou. Kvanf*, socictati^ Linnucnnne Londincm^Io 
accrctarluin, cv nq.laribue nd nic inlsBis accuratc cum gcnuinla coUcc- 
tioni» Linnnol tvpi» cumparun'!!-. niultuni ndjutus c^sc juhto pratif»imo- 
quc aniiuo conlitt or. 

l)c uomndlis opccicl-u^. .» .^Uphens in opcro; ..IIIu»tratiunb o( IJrlliph 
Kutomuh.^iy, .Mand." vul. VL, non accuratc dc»cripli« Kvan» comnumica- 
tiuuibus 0ui0 (crtiorcm ino fccit. ct ad crrorc» haud paucu» rcfcl!cndo0. 
qui lort«b0C diu ctiam cntuniohi^iac ouori 0000 potcrant, inslruxit. 

Do Fnbricii vcro Bpccicbus tvpicis, (|uo»l dolco, accumtiorcm |>cr- 
fcotAUKjuo cojjnltioncm mihi pararc non rKuit. 

Quod attinct ad scripta dc llcmcrobidl^ agontla, ca tnntum cominc- 
nuirnndn csee ccnBui, quac mnjoris momcnti CHScnt et ad Chrvhopac 
cognitioncm augcndam rcvcra all<juld confcrrcnt, - (juaproptcx u|>cm 
nutc Linnacum |>cr0cripta, quum vlx ulliu0 prctli qui(hjuam cuntinercul. 
plcrumquc ntmilnlbua sui» tantuiu indicavi, — oinn^.-iic e..niMl.itionc.- 
nova non prncbtntcs, eodcm modo pmctcnuisl. 

Sin nut Ltio, allcubi in cphcmcritlibuh cn;.iiu.i..i:i> ic i. .k;< u r.i, 

Tcl cliam I. .rie momcnti cognllion. lu mcain cflnglt, cxcu»n- 

tioni mihi crit, quod dilficilliiuum C4t Yratislaviac ca alianuu naliouum opera cutomologica nancisci, quac nl iiomiuc privato coiiiparari vix 

pob»unt. 

In intcrna ChryBopac anatomc cxplicanda acquicBCcrcm oj.ortuit in 
Locui, ile Bcicutia optimc mcriti, cxccllcntibue quncstionibua rc|K'tcn- 
,118, — quum hicmc, ubi opubculum pcracribcrc cocpiuscm, cxcmpluriu 
vivn uil .juncbtiones inbtitucniluH (iccbflcnt linvitcr igltur quac Locw 
invctitigavit, cum pulchcrrimis dclincntionibu» illustrantibufc, in tab. 4'^ 
mea repcUti», proposui, «pcrana forc ut alio tcmporc 4uac»tiono9 accura- 
tiu8 a mc non golum dc Chryaopa Hcd ctiam df HJilH H. incrolidiiruui 
gcncribu» iubtitucndas oflcrre possim. 

Obscrvationcs n mc de mctnmorphogi institutas ctiain i^crfcoliurcb 
Huidcmcbsc vcllcm; scd pcrmulta naturac bccrcta, (^uac hominum ocu- 
\\a noctis tcncbris dctrohuntur, nc summa quldcm mcntis attcntionc 
cogno8Ccrc licct. Attamcn nonnulla majori.s monH iiti. hucus^iuc uondum 
cognita obscrvare mihi contigit. 

(^)iiatuor ppccicrum larvas accuratc distin.xl, (luaium hucusquc unu 
tantuui ccrto, sccunda tiuacdam parum rcctc cognita crat. Plurcs 
dibtinguerc non licuit, «luuin lurYarum nutritio pcrmultis casibus obnoxia 
.sit, scilicct individua, ctium nutrimonto ubcrrimc dato, inviccm sc aggrc- 
diautur ct dcvorcnt, aut hosti, cum nutrimcnto occultc illato, pracdac sint. 
Nc(iuc bcmpcr fcminac pracgnantcs, nuibus ad totam cvolutioncm obscr- 
vandam opus cst, cajjiuntur, quod ccrtc in nonnullis spccicbus haud 
ita rnris, nun«piam mlhi contigit. 

In corporis cjusquc singularum partium longltudinc vcl latitudinc 
detcrminanda menaura parisicnsis, (^uac ccntimctrum in dcccm partcs 
dividit, adhibita cst. 

Dcni.pic rcstnt, ut omnibuP, (|ui practcr viros illos jam laudatos eue- 
ccpto mco adjumontis bonignc favcnint, jubtns debitasquc agnm gratias. 
Nam nonnisi aliorum auxilio ficri potuit ut non solum rcrum copiam ud- 
modum »pcctnbilcm compararcm, scd ctinm, (piod summi momcnti cst, 
!*pccic9 a divcrsis auctoribus de^criptas quaiu u .uriiti^.siine cogno?ccrcm 
aynonymUimquc cxplicarcm. 

Viri hon. Kdmiitnii th' Sr/ys-Loriffr/,am/>s, LcouionHN libcralitatc ct 
plurimas epccics, a Kambur debcriptas, conspicicndns acccpi, ct plnrcs 
alia8,praccipuccx(jtica», in<Jiti98imn ipsius coIlcctioncipscnd8piccrciK)tui. 
Viri cclcbcrrimi Ilurmcistfr ct Gcrmar, pr(.fc8». nalcnecs, ct auarum 
collcctionum ct rcgiac collectionis typos ad quacstioucs inslitucnda!? 
magna libcralitate mcrum comnmnicavcnint. Gmttt mcntc ctlfttn confit<>or por EnrfiMun, quoni mortc pracniatuim 
ftbroptiun liiuriiiM-. «• (liti-j-iiiiti Miisi i I^^rulin» iiHi- tln Knnrii nonnuUft 
mc ftccopisar 

Multa viro iKin. nc Hriftlrn, .-xnntori l*'rr\nf'oiiirt<n'"i , ilcbro, cujuB 
cxiniift collcctio ct multiti (icnnanine epocichue, ot nccumtii««inu« notitiis 
«lc liH-iB ot tcmporihutt, nhi invcnirontur, oxcollot. 

Zeller, tlex*tis»imuB (ilognvionsi». non «olum ad SilcBino «pocicH 
co^noACcndn» nmlta mihi pmcbuit, 0OU otinm quan Bpecics in Itnlia c^ 
Sicilia coIli>;^«act, nmicisfiimc mihi ohtulit. 

Nunnulln epioquc nmii^o oruiIitiPHimo LHtr. PosnanicnBi, nh ip^n in 
A»ia, niinorc collccta, dohco. 

Amicus mcuH WorAr, mc<l. I)r.. ciAssmnnn, lithop^mphue ffciti(«Himup, 
lihcraliM>«imc nohtmc faunac collationihuM mo adjuvorunt. 

CcIchcrrimu.H (iravenhnrst, dc cntomologia moritihfimu.'*, qucm pmo- 
C«pturciu gmta ujcnte colo, ^ununa honignitatc hihliothecno fuac ditii»- 
himno thc.-^nurum mihi nporuit. 

Bonc pnaru.-* nostrum tcmpuf, violcnti.'* tompojitatihus concuppum, 
cntomolopae ctudii.*' parum favcro. i«pero tnmen forc, ut liholIuH moui» 
liic illic in loctorem Wnevolum cadat, qui in mnpniH vitac huunnne fluc- 
tibu*» nnimi quietcm in oh^crvanda ct au^cultanda naturo aut porvarc aut 
roni|M'rnro -tudeat, — cuju.x .-i comprohntioncm aliqun ox pnrtc nactu.« 
crit, pulthrrrima mcrcodc ornntum ^c oxi-tinmhit auctor. 

Vrnt i -In viftc, inon.-c Dcccnihri, anni 1860. 

U I Hrlinrl(l«r Index librornm 

cjinldiiiiii, M'(-iiinlutii (ii-tliiinii :il|ili.'ilii'tuMiin .-iiiclnriMn. 

Avtn phys.- iiied, Acml. — Actn phy.iico-mc^licft Acft<lemi«e Cftesaroac luturae 

curiosoriim. \'ol. TI. 4. cum iah. acnci.s. Norimbcrgac 1730. 
liarlier- Wehb et Safi. lierthelot, lles Canar. Ili.itoirc naturcllc de« Iles 

Cnnario», par M. M. /*. linrLer- Weftft et Sabtn lierthelot^ ctc. Ento- 

mologic. I'ftris lH.'Hi — lS4.'i. foi. 
lionnet, Traitr d'insect. — Tr«it«5 (rin.icrtolopie, ou ohservfttion.t sur Ics pucv- 

rous, par M. (harfes fionnct. Tart. I. 8. Paris I74*>. 
liulfetins tle f.icad. de liru.r. — liulletiiis «le rAc««k'inio rojale des scicDcei ct 

bellea-lettrcsile Bruxelles. AiuuV 1m4I. Toim- VIII. p. I. s, Brujtcllcs. 

(Wc»mael, Not, s. I. Hemerob.) 
Ilurnieislfr, llnndf). d. Ent. — Ilandbuch der Ent<>mol«>pie, von llrrriii. liur- 

meistcr. 1. Bande-* ">. Abth. N. IJerliii \X.V.). 
Cnrtis, tirit. Kntom. — British Entomolopy; beinp illiistrations and dcscnptions 

of the gencra of insccts, found in Grcat-Britaiii and Ireland; containinf; 

coloured figurcs from natiirc of thc most rarc and bcautiful spcciva, and 

in inany instances of thc plants , upon which they arc found; by 

Joh}i Curtis. Vol. XI. M. Ix)ndon 18.14. 
Dr Crer. .Vthandl. :. G. d. Ins. — Des Ilerrn Baron Karl de (ieer etc. 

Aliliantllunpen f ur Gcschichte dcr Insektcn, aus deni Frftnzosischen ubcr- 

«etxt und niit Anmcrkunpen hcrauspcpoben von J. A. H, (iotie. Theil 2 

dcs 2. Bandes. Mit 'IX Kupfertafcln. 4. Nurnbcrg 177'.». 
Dumcril, Considrrat. f/cn. — Considorntions pi^neralos sur la classc des Inscctcs. 

par .indrr- Maric- Constant Dumrril, ctc. avec planchcs. 8. rari» 1n23. 
Entomoloi/ical .Mat/azine. — The Kntomological Mngazinc. Vol. IV. V. H, Lon- 

don |,s37— IH.JH. 
F.ntomolog. Zeitunij, — Entomologiscbe Zcitung. Herausgcgebcn von dem ento- 

mologischen Vcrcinc in Stcttin. Scchstcr Jnhrgang. H. Stcttin 1h4.5. 
Kphcmerid. med.-phys. — - Miscellanca curiosa modico-physica AcademiAC naturac 

curiosorum, siro Kpheiueritlum mcdico-physioaruin Gcrnianicarum curiosa- 

rum Docuriao III. Ann. 7 et 8. cum tab, aoncia. 4. Lipsiac ct Krancof, 

ad Mocn. 1702—170.1, 10 

Fabricii, Entorn. sysl. — ,foh. Chr, Fabricii, Entomologla systematica , emen- 

data et aucta; secundura Glasses, Ordines, Genera, Species, adjectis 

synonyniis, locis, obscrTatlonibus, dcscriptlonibus, Tom. II. 8. Hafuiae 

I7<.)3. 

— Stiplem. Ent, st/st. — J. Chv, Fabricii, Supplementum Entomologiae syste- 

niaticae. 8. Ilalhiae 1708. 
Frisch, /nseht. Tentsrhf. — Joh. Leunh. Frisch, Beschrcibung von allerley 

Insekten in Teutscbland, nel)st niitzlichen Anmerkungen und nothigen 

Abbildungen von diesem ki'Icchenden und /liegenden inliind, GewUrme. 

Thl. IV. 4. Berlin \1'M). 
Geoffroy, hist. ftbregee. — Histoire abregee des insectes, qui se trouvent aux 

environs de Paris, dans laquelle ces anlmaux sont ranges suivant un 

ordre methodique par Geoffroy, Tom. 11. avec planches. Paris 1762. 4. 
Germar, Zeitschr. f. d. Ent. — Zeitschrift fiir die Entomologle, herausgegeben 

von E. F. Germar. Bd. IV. Leipzlg 1843. 8. 
Goedart, Mctamorph. natur. — Metamorphoses naturelles ou Histolre des In- 

sectes etc. avec les ligures en taille-douce gravees d'apres Nature, par 

Jean Goedart. 3 Tom. Amsterdam 1700. 12. 
Grif/ith, Anim, Kingd. — The Anlmal Kingdora arranged in conformity -wlthits 

organization, bythe Baron Cuvler, etc. with supplementary addltions to 

eachorder, hy Edward Grif/ilhetG. and others. Vol. XV. London 1832.8. 

(The Class Insecta arrangcd bythe Baron Cuvier, with supplementary 

additions to each order by Edw. Griffiih and Edward Pidgeon, aud 

notices of new genera and spefies by George Gray. Vol. II.) 
Guerin, Iconograph. d. reg. an. — Iconographie du regne animal de G. Cuvier, 

ou representation d'apres nature de Tune des especes les plus remar- 

quables et souvent non encore figurees, de chaque genre danlmaux. Avec 

un texte descriptif mls au courant de la sclence. Par M. F. E. Guerin- 

Meneville etc. Insectes. Parls 1820—1838. 8. 
Labram n. Imh., his. d. Schweiz. — Insekten der Schwelz, dle vorziigllchstcn 

Gattungen je durch elne Art blldlich dargestellt von J. D. Labrani. 

Nach Anleitung und mit Text von Dr. Ludivig Inihoff. Bd. IV. Basel. 

kl. 8. 
Lamarch, Hisl. nat. Hlstoire naturelle des anlmaux sans vertebres, par M. le 

chevalier de Lamarch. Tome IV. Parls 1817. 8. 
Latreille, Gen. Crust. et Ins. — P. A. Latreille, Genera Crustaceorum et In- 

sectorum secundum ordlnem naturalem in famllias disposlta, iconlbus 

exemplisque plurlmls explicata. Tora. III. Parisils et Argentorati 1807. 8. 
— Hist. nat. d. Crust. et Ins. — Histoire naturelle, generale et particuliere 

des Crustac^es et des Insectes. Par Latrcille. Tome XIII. Paris. 

An. XL 8. 11 

Leach, Edinb. Encycl. — Edinburgh Encyclopaedla, by Breiosler ; articles : 

Entomology, and. Insecta, by Dr. Leach. Edinburgb, 1810 etc. 4to. 
Leon Dufour, Recherch. anatom. — Recbercbes anatomiqucs et pbysiologiques 

sur les Ortbopteres, les Hymenopteres et les Nevropteres, par M. 

Leon Diifour etc. avec plancbes. Paris 1841. 4. 
Linnaea entoniolorj. — Linnaca entomologica. Zeitscbrift berausgegeben von dem 

entomologiscben Vereiue in Stettin. Band III. mit () Tafcln Abbildungen 

Posen u. Bromberg 1848. 8. 
Linne, Fauna suec. — Caroli Linnaei Fauna suecica, sistens anlmalia Sueciae 

regni: quadrupedia, aves, ampbibia, pisces, insecta, vermes, distrlbuta per 

classes et ordlnes, genera et species. Editio altera auctior. Stockbolmiae 

1761. 8. 

— Syst. nat. Etl. XII. — Caroli a Linne, Systema naturae. Editio duodecima 

reformata. Tom. I. pars II. Ilolmiae 1767. 8. 
Memoires du Mus. d'hist. nat. — Memoires du Mnseum d'bistoire naturellc, 

par les professeurs de cet etablissement. Vol. V. avec plancbes. Parit^ 

1819. 4. 
Mouffet, theatr. insect. — Thomas Mouffet, Insectorum, sive miuimorum 

animalium tbeatrum, iconibus supra quingentls illustratum. Londini 

1034. fol. 
Olioier, Encycl. method. — Encyclopedie metbodique. Histoire naturelle; In- 

sectes, par 717. Olivier. Tome VII. Paris 1792, 4. 
Palisot de Beauvois, Insect. rec. — Insectes recueillis en Afrique et en AnK^rl- 

que, dans les royaumes d'Oware et de Benin, a St. Domingue et dans les 

Etats-Unis, pendant les Annees 1786 — 1797; par A. M. F. J. Pallsot 

de Beauvois etc. Paris 1805. fol. 
Panzer, Faun. ins. Germ^ — Faunae insectorum Germaniacinltia, oder: Deutscb- 

land's Insekten, berausgegeben von Dr. G. W- F. Panzer. Hcft 87, 

Niirnberg. 12, 
Petivcr, Mus. Petiv. — James Petiver^ Museum Petiverianum. Cent. I — X. 

London 1695—1703. fol. 
Rambur, Faun. Ent. de VAnd. — Faune entomologique de TAndalousie, par 

M. P. Rambur, Dr. en med. Livr. 1 — 4. avec plancbes. Paris 1838. 8. 

— Ins. Nevropt. — Histoire naturelle des Insectcs Ncvroptcres, par 31. P. Ram- 

bur, Dr. etc. Ouvrage accompagne de plancbes. Paris 1842. 8. 

Ramdohr, Verd. d. Insekt. — Abbandlung Uber die Verdauungswerkzeuge der 
Insekten; von C. A. Ramdohr. Herausgegeben von der naturforscben- 
den Gesellscbaft zu Halle. Mit 30. Kupfertaf. Halle 1811. gr. 4. 

Ratzeburg, Forstinsecten. — Die Forst-Insccten, oder Abbildung und Bescbrei- 
bung der in den Wiildern Preussens und der Nacbbarstaatcn als scbad- 
licb oder niitzlicb bekannt gewordenen Insecten; in systematiscber Folge 12 

und mit besondercr Riicksicht auf die Vertilgung der schadllchen. Im 
Auftrage u. s. w. herausgegeben von J. F. C. Ratzeburg. Theil m., 
die Ader-, Zwei-, Halb-, Netz- und GradflUgler. Mit Kupfern. Berlin 
1844. 4. 

Reatmmr, Memoir. — M^moires pour servir k rhistoire des Insectes, par M. de 
Reaumur aiQ. Tom. III. avec planches. Paris 1737. 4. 

Roesel, Insektenbelust. — Der monatlich herausgegebenen Insekten-Belustigung 
dritter Theil, -worinnen ausser verschiedenen, zu den, in den beiden ersten 
Theilen enthaltenen Classen gehbrigen Insekten, auch mancherlei Arten 
von 8 neuen Classen nach ihrem Ursprung u. s. w. aus eigner Erfahrung 
beschrieben und in sauber illuminirten Kupfern nach dem Leben abge- 
bildet, vorgestellt werden von A. J. Rosel von Rosenhof. Niirnberg 
1735. 4. 

Rossi, Faun. Efrusca. — Fauna Etrusca, "sistens Insecta, quae in provinciis 
Florentina et Pisana praesertim collegit Petrus Rossius, iterum edita 
et annotatis perpetuis aucta a D. Carol. IUiger. Tom. II. Helmstadii 
1807. 8. 

Savtgni/, Descript de VEgypte. — Description de TEgypte etc. Histoire natu- 
relle, Zoologie, Tome H. par J. C. Savigny. Paris. II. Edit. 1826. 
Imp. folio. 

Schomburgk, Versurh e. Fauna. — Versuch einer Fauna und Flora von Bri- 
tisch-Guiana. Nach Vorlagen von Joh. Miiller, Ehrenberg, Erichson, 
Klotzsch, Troschel, Cabanis und Andern. Systematisch bearbeitet von 
Richard Schontburgk. Leipzig 1848. 8vo. 

Schrank, Enum. Ins. Austr. — Francisci de Paula Schrank, etc. Enumeratio 
insectorum Austriae indigenorum. Cum fig. Aug. Vindelic. 1781. 8. 

— Faun. boica. — Fauna boica. Durchgedachte Geschlchte der in Baiern ein- 
helmlschen und zahraen Thiere, von Franz von Paula Schrank. Bd. II. 
Ingolstadt 1802. 8. 

Scopoli, Entom. curn. — Joa7t. A. Scopoli, Entomologia carniolica, exbibens 
insecta Carniollcae indlgena et distributa in ordines, genera, species, 
varietates, methodo Linaeana. Vindobonae 1763. 8. 

Stephens, lllustr. of Brit. Ent. — Illustratlons of Brltish Entomology, or a 
Synopsis of indigenous Insects : contalning their generlc and speclfic dis- 
tinctlons; wlth an account of thelr metamorphoses, times of appearance, 
localitles, food and economy, as far is practlcable ; by Jam. Fr. Stephens, 
etc. and embelllshed wlth coloured Flgures of the rare and more intere- 
sting species, Mandlbulata. Vol. VI. London 1833. 8. 

Uebersicht d. Arb. u. Ver. der Schles. Ges. — Uebersicht der Arbeiten und 
Veranderungen der Schlesischen Gesellschaft fiir vaterlaudische Kultur 13 

irn Jahre 1845. Zur Keuntnissnahme fiir siimmtl. einheim. u. ausw. 

wirkl. ]\IitgI. u. s. w. Breslau 184(3. 4. 
Westwood, Introd. — Introduction to the modern classificatiou of insects; 

founded on their natural habits and corresponding organisation ; with 

observations on the economy and transformations of the different families. 

To wich is added a descriptive synopsis of all the British genera and 

notices of the more remarkable foreign genera. By J. Q. Westwood, 

Vol. II. London 1840. 8. 
Wotton de differ. anlm. — Edoardus Wotton, de differentiis animalium libri 

decem. Parisiis 1552. fol, 
Zetterstedt, Ins. Lappon. ~ Insecta Lapponica descripta a Joh. Wil/i. Zetter- 

.itedt. Lipsiae 1840. 4. maj. Gonspectns 

eorum, quae ab auetoribus ad notltiam g^eneris Chrysopae, quod 

attinet ad metamorphosinj anatomen, vitam, specierum descrip- 

tionem hucusque sunt collata. 

Genus Chrysopae a Leach ex nonnullis generis Hemerobii 
(Linn.) speciebus, iisque Hem. perla, albo, et praecipue chrysope*) 
formatum, est e familia Hemerobidarum Latr., cujus character ex- 
hibetur : 

Caput ore breviter conico; antennae filiformcs aut moniliformes ; 
mandibulae robustae, inmargineinteriore denteinstructae; maxillae 
longae, lobo interiore angustiore ciliato, exteriore longiore latioreque 
dense piloso; pars anterior labii ovata aut orbicularis. 

Prothorax semicylindricus, perspicue distinctus, semper capite et 
mesothorace angustior. 

Mesothorax metathoraci forma par, sed pauUo major latiorque. 

Alae quatuor planae, plerumque bis vel ter longiores quam latiores, 
posticae anticis forma fere pares, plerumque paullo breviores angustiores- 
que, raro rudimentis tantum indicatae**), animali quiescente in modum 
tecti super corpore jacentes. 

Pedes gracilcs, simplices, plerumque tenues brovesque; tibiae aut 
cylindricae, aut fusiformes; tarsi pentameri, artlculo ultimo duobus 
unguiculis, plerumque parvis aut simplicibus aut dentatis, aut in basi 
admodum dilatatis, inter quos pulvillus, instructo. 

Abdomen cylindricum, ahquantulum compressum, plerumque paullo 
longius quam caput cum thorace. 

Metamorphosis perfecta. 

Larvae generis Chrysopae et Hemerobii (Leach) accuratius *) Leacli nuiniue speciei Henicrobii chrysopis ad formanclum novum gemis usus, ut 
ambiguitatem evitaret, spcciei illi aliud nomen indidit, quum vero Hera. chrysops Linnaei 
oranino non sit e genere Chrj^sopae, scd ox Osniyli. hac mutationc sui'crsedcre potuit. 

**) In Hemerob. diptero ^ Burm. 15 

notae plantas ab Aphidibus earumque affinibus (Chermej Psylla etc.) 
habitatas incolunt, et ejusmodi animalibus vescuntur. 

Larva est forma gracili aut compacta, fusiformi, saepe multis setis 
vestita, quae, praesertim ex corporis lateribus in verrucis positae, fasci- 
cula formant. Mandibulae cjus longae, curvatae, cum maxillis con- 
junctas, ad sugendum instructae. 

Nympha curvata jacet in parvo invohicro rotundo, sericeo; imagini 
similliraa; sed alis quae rudimcntis tantum indicantur. Totius meta- 
morphoseos processus, inde a larvae natu usque ad insecti evolutionem 
spatio quinque vel sex hebdomadum perficitur. 

Nomine Chrysopa ad significandum genus usus cst Leach, quod 
specierum individua viva ocuHs niii-um in moduni aureo splendore et rubro 
aut viridi colore nitentibus insignia sunt, unde etiaraapud diversas natio- 
nes nomina huic virtuti consequentia accepere, e. g. 

apud Germanos: Goklauge; goldaugige Flor^ oder Stinkfliege; 

apud Francogallos : Hemerobe oeil d'or, sive : le porte-or ; 

apud Anglos : Golden-eye ; 

apud Suecicos: Pprlsliindor; Aeolops. § 1. 

De notitia ovorum et larvarum nec non dc earum vita 

uc mctamorphosi. 

Jam pridem et ova singularia illa petiolata, a feminis specierum e 
genere Chry sopae (Leach) parta, et larvae insignes ex ilHs evolutae, et 
harum vitae ratio animum naturae scrutatorum in se adverterunt ; ova 
vero non statim pro natiu-a sua cognita, sed a nonnulhs, ut exemplo uta- 
mur, a Garlicp (in Epheraerid. natui-ae scrutat. Dec. III., ann. 7 et 8. 
pag. 258) pro singularibus floscuhs habita sunt, - quod praesertim post 
larvae evolutionem accidere potuiL, ubi ova inania aperta ahquam floscu- 
lorum simihtudinem praebent. Ita etiam pro floscuHs sunt picta. 

Veram ovorum naturam primus Pistorius cognovit (Acta acad. 
Leopold. II. pag. 270) quum ex setis cum capitulo terminaH instructis, 
quasincerasorubroinvenisset, larvas evolvividisset, quas etiam tabulalL 
depinxit. Quum vero larvarum nutrimenta non cognosset, hae quidem 
mox periere, qua de causa Pistorii observatio imperfecta restitit. 

Larvam ejusque nutrimentura, quod immo parvi scarabaei fuisse di- 
cuntur, et speciem Chrysopae, ex illa evolutam, primus Goedart obser- 
vavit, (Metamorphoses naturclles Tom. II. 1700.) etrudi tam larvae quam 
imaginis absolutae pictura illustravit; sed quae hac de re exposuit, nimis 16 

imperfecta sunt^ quain quae scientiae aliquo modo fructui esse potuissent, 
quum ex explanatione ipsius necognoeci quidem posset, quamnam obser- 
vaverit speciem. 

Jam vero Frisch, fidus naturae observator, inopere suo „Be8chrei- 
bung der Insecten in Teutschland. 1 736, Th. 4, pag. 40. nro. XXIII.," 
ubi agit de insecto cui nomen est „Goldaeugige Stinkfliege," non solum 
primus eatis accurate larvam descripsit, quam Chrysopae perlae Linn. 
(Hemerobii cancellati Schrank) fuisse, certo dignosci potest, sed etiam 
ejus nutrimentum et metamorphosin in nympham et imaginem explicavit. 
In tab. XXIII. fig. 1 — 3. fere rudem picturara larvae et capitis ejus, 
fig. 4. picturam invokicri nymphac, fig. 5. insecti ex illo evoluti pro- 
posuit. 

Brcvibus sed acstimatione dignis his Frischii observationibus parura 
superatae praeclari iUius naturae indagatoris de Roaurnur sunt adjun- 
gendae, cujus opcra vel hodie plenissimum optimarum verissimaruraque 
explanationum pracbent fontem. In undeciraa dissertatione volum. III. 
operis inscripti : Memoircs pour servir ti Thistoire des insectes, Paris 1 737, 
in qua de hostibus Aphidumagit, secundum Aphidii^hagorum genus, scili- 
cet larvas Iletnerobidarum fusius tractans, uberrimas optimasque obser- 
vationes de iis institutas proponit. 

Has larvas, iit a similHmis, praecipuequc oris structura congruen- 
tibus Myrmecoleontis dignoscerct, „lions des pucerons" sive „les petits 
lions" appellavit, carumque, praemissa universali corporis descriptione, 
tria genera, et pro vcrrucis setisque in corporis lateribus aut obviis aut 
deficientibus, ct pro corporis forraa integumentoque , distinxit. Horum 
generum primum, quod corpore producto, in lateribus verrucas, 10 — 12 
setis ornatas, gerentc, insigne est, larvas ad genus Chrysopae (Leach) 
pertinentes amplcctitur, quas diverso quideni colore csse exhibet, sed ita, 
ut species dignosci ncqueant. 

Reliqua duo larvarum genera ex aliis Hemerobid.irum typis sunt, qua 
de causa Reaumurum errasse censemus, quum inscctura pl. 33. fig. 14. 
15. pictum, quod c genere Chrysopae esse dubitari non potest, e tertii 
generis larva ortum esse contendat. 

In describenda ct vitae ratione, et voracitate, quae est tanta, ut in- 
viceni se aggrediantur, ct celeri crescentia et motuum proprietate tam 
fidus atque tam copiosus est, ut vix quidquam novi adijciendum sit. 

Neque praeterraittendum est, Reaumuro soli hucusque contigisse, ut 
larvam, quum involucrum ad metaraorphosin in nyraphara subeundam 
conficeret, certe initio hujus laboris observaret, sicuti et terapus quietis 
et hiemationem nyrapharum observavit. 

Ova parere feminas absolutae imaginis ipse noii vidit; sed quas de 17 

ilhus actus modo atque ratione profert sententias, cum rerum natura 
plane congruere affirmare possumus. 

Quae post eum Bojuiet exposuit, minoris pretii sunt, ubi in opere 
suo:^ Traite crjnsectologie, ou observations sur les pucerons, premiere 
partie, Paris 1745. pag. 18-20 de hostibus Aphidum agens, nro. 4, etiam 
anmiahnm „mange pucerons" dictorum secundae classis mentionem facit, 
m qua larvae Ilemerobiorum continentur. Ilas vero brevissime tantum, 
Reaumurum laudans adumbrat, — iis quae jam nota essent, nova non 
addens. 

Reliqui auctores omnes usque ad nostrum tempus acquieverunt in 
Reaumuri observationibus aut accurate aut imperfecte repetendis, qui- 
bus interdum errorcs nonnullos adjecerunt, — unde factum est, ut accu- 
ratior larvarum notitia non augeretur. 

Etiam Burmeisler in opere celeberrimo: Handbuch der Entomologie 
II. Bd. 2te Abth. Berhn 1839, pag. 977-^979 in describenda evolutionis 
historia generis Chrysopae (Leach) parum novi, ad augendam larvarum 
notitiam attuht, quum eas ahquanto accuratius quidem describeret, sed 
species, e quibus essent, non dignosceret. 

Larvarum duos tantum typos statuit, quorum alterius, quas paucis 
tantum iisque singulis setis in corporis lateribus insignitas esse dicit, 
generi Chrysopae adscribit. Sed non desunt hujus generis larvae, per- 
spicuis magnisque setarum fasciculis ornatae. Neque larvis sunt qua- 
tuor, sed sex oculi in gyrum positi, — neque quae de oris partibus ex- 
ponit, cum observationibus a me institutis congruunt. Eodem modo, 
ubi nympharum statum octo dierum spatio contineri contendit, errasse 
censendus est. 

fVestwood quoque in ILlo voL operis praeclari: Introduction of 
the modern classification of Insects, London 1840, charac- 
teres familiae Hemerobidarum exponens, pag.47 - 48.1arvarum et formam 
et evolutionis historiam et vitae rationem breviter in universum descri- 
bit, praecipue Reaumuri explanationibus innixus; sed mandibularum 
larvae structuram non recte exponit, quum maxillam in cava earum canali 
moveri contendat. Maxilla enim ipsa quoque cavam canaliculam for- 
mans et marginibus ad mandibulas arctissime accedens cum his conjuncta 
canalera constituit. 

Ratzeburg \evo,\n o^erQ multum laudato: Die Forst-Insekten, 
oder Abbildung und Beschreibung der in den Waldern 
Preussens etc. als schadl. oder niitzl. bekannt gewordenen 
Insecten, IlPer Bd. Berlin 1844, nonnulla ad accuratiorem larvarum 
Chrysopae notitiam attulit, quum eas pag. 245. non solum pro forma, 
pro locis, ubi invenirentur, provictu vitaequeratione diligentius tractaret, 

2 18 

sed etlam pag. 243. cujusdam speciei metamorphosin usque ad imaginis 
absolutae statum obscrvatam describeret. Larvam etiam pro Hemerobii 
perlae Linn. (Chrysopae vulgaris mihi) in tab. 16. fig. G. L bene pinxit*). 
Nympham ejusque involucrum textura accuratius dilucidavit; sed nym- 
pharura hiemationem negans in errorem incidit. 

Primus vero Ratzcburg nonnullas eodem anno generationes esse com- 
memorat. Ova quoque et larvarum evolutionem probe descripsit. 

§.2. 
Quae de anatome generis Chrysopae (Leach) sint scripta. 

Eecentiore demum tempore anatomicae Hemerobidarura structurae 
operam navarunt naturae scrutatores, praccipue in generis Chrysopae 
(Leach) species animum advertentes; sed Hemerobidarum larvae, quod 
ad anatomen spectat, nondum in quaestionem vocatae sunt. 

Priraam eamque accuratiorem concoctionis organorum Hemerobii 
perlae Linn. notitiam /?ffMY/o///" debemus, quaminopere: ,,Abhandlung 
iiber die Verdauungs werkzeuge der Insecten, Halle 1811, 
pag. 152, exposuit et tab. 17. fig. G, 7. illustravit. Sed neque descriptio 
neque pictura ab omni parte sunt probatae, quod postea Loew demon- 
stravit. 

Nonnulla ad vas dorsale Hemerobii itahci, Rossi, cognoscendum 
Marccl de Serres attulit, in dissertatione inscripta: „Observations 
sur les usages du vaisseau dorsal dans les animaux arti- 
cules" quae legitur in: Memoires du Museum d'histoire natu- 
reHe, Paris 1819, Tom. V. pag. 08. 

De sanguinis circulatione et de trachearura disposltione In Hemerobii 
perlae ala obvla exposuit et descriptlonera picturis illustravit Boicerbank, 
in vol. IV. Entomological Magazine London 1837, pag. 179—185, 
cf. tab. XV. Sed negligentius egit, quum venas nominandas terminis 
sclentifico usu receptis non significaret. 

Ex Illlus sententia procurrentis circulationls prlmarlae canales sunt 
subcosta et radlus, ex quo flumlna in Ipsius sectores et In venas trans- 
versales Ire censet; sed hac ratione costa flumen et procurrens et recur- 
rens Includeret, atque In cubito et postcosta eodem modo a basl alae 
peculiaria flumlna essent. 

Bene merltus est de anatome Chrysopae expllcanda Leon Dufourj qui *) EiTore factura csse videtur, ut in cailcm tabula, fig. 8. F, (itaque codcm significandi 
modo quo fig. 8 L) species Chrysopae, non accuratius notata, picta sit, quura fig. 8. L., lar- 
vam Ilcmerobii mcrdigeri Ratzcb. significans, revera ad aliquam gencris Ilemerobii (Leaoh) 
spcciem pertineat, ncque uUa ratione cum Chrysopa, fig. 8. F. picta, conjungi possit. 19 

in opere ^Recherches anatomiques et physiologiques sur les 
Orthopteres, les Hymenopteres et les Nevropteres^ Paris 
1841. pag. 33G— 343. de familia quinta „les Hem^robiens" agensetcon- 
coctionis apparatum cum omnibus ejus organis, et orgaua sexualia femi- 
narum Hemerobii italici, Kossi, diligentissirae descripsit et in tab. XII et 
XIII. fig. 191—195. pulchre depinxit. 

Recentissima demum aetate Lociv notitiam structurae anatomicae 
Chrysopae quam maxime perficiendara suscepit. 

Primum quidem et gratissima et gravissima de Chrysopac perlae 
anatome divulgavit, in Hbro notissimo „Germar's Zeitschrift fiir 
die Entomologie, Bd. IV. 1843. pag. 427, ubi imprirais, corapara- 
tione cura aUis Neuropterorum familiis instituta, Ramdohri observationes 
emendat. 

Postea vero quaestiones dc Chrysopa perla a se actas etiam locuple- 
tavit , et priorum auctorum respectu habito errores refutavit atque 
emendavit, — quas gravissimas explanationes continet vol. III. operis : 
„Linnaea entomologica" Stettin 1848. 

Praeter concoctionis atque sexus organa hic primum nervorum systema 
et organa sexuaha maris dcscribit, descriptionemque accuratissimis pic- 
turis, tab. 6. illustrat. 

§.3. 
Quae sententiae ab auctoribus de loco systematico generis 

Chrysopae Leach sint latae, et quid in describendis 
speciebus sit praestitum. 

Jam diu ante Linnaeura raulti auctores, qui de rebus naturae 
scripserunt, insectorura ad genus laudatura pertinentiura raentioncm 
fecerunt, sed, scientifica quaestione non instituta, ea animalcula tantum 
ob gracilitatem, venustaraque formara, imprimis vero ob oculorum, in 
vivis exeraplaribus aureis coloribus raicantiura splendorem, et ob alas 
tenerrimas iridis coloribus splendentes coraraeraoraverunt, atque parum 
specierum definitionera curantes, nominibus triviahbus insigniverunt. 

Primus haecinsectanomine„hemerobion" con-imQmoxdX Edunrd JVoilon 
in opere „de differentiis aniraalium libri X, Paris 1552," per- 
scripto, in quoinsecta in sex familias dispertiens, in earura sexta nostrum 
animal nomine allato exhibet, eique tam breve vitae spatium tribuit, ut 
a veritate multum discrepet. 

A multis scriptoribus post eum de re nostra agentibus, quorura non- 
nullos tantum exhibere liceat, singulae Chrysopae species, quae vero 
dignosci non possunt, variis nominibus trivialibuslaudantur, ita a Moujjet 
in opere „Insectorum, sive minimorum animalium theatrum, 

2* ^o Londini 1634," ubi propter oculos aureo-splendentes „musca chry- 
sops" appellatur; ita a Petiver, in „Museo Petiveriano, 1699," - in 
quonomine: „Perlae merdam olentis" significatur, propter odorem 
foetidissimum a nonnullis speciebus, quum tangerentur, excitatum. Prae- 
terea singulas species nominibus: „musca quadripennis, Hemerobiusetc." 
commemorant in operibus suis Grew (1681), Rai/ (1700), Merian (1718), 
Jlhin (1720), Valisneri, alii, unde vero scientiae parum incrementi venit, 
quum quas prae se habuerint species dignosci nullo modo possit. 

Deinde vero Frisch, fidus ille naturae indagator, in libro suo 
„Beschreibung von allerlei Insecten in Teutschland, 4tcr Thl. 
1736," pag. 40. nro. XXIII. et descriptionem et tab. XXIII. picturam 
aliquanto rudem speciei Chrysopae, nomine „goldaugige Stinkfliege" 
dedit, ex quibus Chrysopa perla (Linn.), [Hemerobius cancellatus 
(Schrank)], cognosci potest. 

Minus certi sumus de speciebus a Reaumur in tab. 33., tome III. 
„m^moires pour servir a Phistoire des Insectes, Paris 1737," 
pictis, et in textu exilibus modo notis indicatis. Quas fig. 2. 4. 5. 6. 
exhibuit, speciei Chrys. vittatae (Wesmael), - fig. 3.Chr. perlae (Linn.), 
fig. 14. 15. Chr. vulgaris (mihi) [Chr. perlae (Burm. reliq.)] esse cen- semus. Roesel von Rosenhoff quoque, in tab. XXI. fig. 4 et 5. tom. III., 
libri anno 1755 editi „Monatlich herausgegebene Insecten- 
Belustigung" duas Chrysopae species, depinxit, quas vero non satis 
accurate,°ed magis pro pulchritudine externa descripsit. Species, fig. 4. 
repraesentata Chrysopae vittatae (Wesm.), - fig. 5. proposita Chry- 
sopae vulgaris (m.) esse videtur. 

Interea Limiaeus, historiae naturalis systematicae conditor, in diver- 
sis „Systematisnaturae" editionibus genus Hemerobii a se statu- 
tum primum ex scientiae ratlonibus systematice condiderat, quod, in 
quartum Neuropterorum ordinem positum, his characteribus exhibuit: 
„0s dentibus duobus, palpis IV. Stemmata nulla. Alae deflexae (nec 
plicatae). Antennae thorace convexo longiores, setaceae, porrectae." ^ 

Sed in hoc genere, ita constituto, inerant plura aliena,^ ut Sialis, 
Chauliodes, Psocus etc, a sequentibus demum systematicis tanquam 
genera peculiaria separata. Ita in editione duodecima „Systematis 
naturae," tom. I. part. 2, (1767) quindecim Hemerobii species enume- 
ratae describuntur, quarum septem tantum re vera huc pertinent, quum 
duae sinte genere Chrysopae Leach, scilicet H. perla et H. albus L., 
reliquae quinque vero ex Hemerobii Leach et ex Osmyli Latr. 

Specierum descriptiones tam breres esse dolemus, ut in raultitudine 
earum, quas nunc novimus, siue propria typorum spectatione certior fieri ^l 

plane non possis, quamnam signlficare voluerit. Inde factura est, ut tluae 
illae, quas supra nominavimus, cum tcrtia quadam, scil. H. chry- 
sopc, ab oranibus scriptoribus_, qui Linnaco aequales essent aut post eum 
scribercnt, diversissimomodo acciperentur et significarentur, raro tantum 
aliqua recte cognita aut potius divinata. Ad errorcs augendos loci 
librorura citati etiam multum faciunt. 

In secunda editione Faunaesuecicae (1761), Linnaeus pag. 382 seqq. 
duodecira Heraerobii species enuraerat, quarura priraa et tertia tantum, 
quas jara supra comraemoraviraus, e genere Chrysopae sunt. Descrip- 
tiones vero, licet aliquanto accuratiores sint, quara in Systeraatis naturae" 
editionibus, non sufficiunt ad species, quas ob oculos habuisse censendus 
est, certo definiendas. 

Geoffroy, in libro suo: „Histoire abregce des Insectes, qui 
se trouvent aux environs de Paris (1762), tora. 11." pag. 251, 
genus Hemerobii in ordine a se statuto Tetrapterorura, alis nudis in- 
signium, enuraerat, et brevi metamorphoseos historia exposita, tres de- 
scribit species^ pag. 253 seqq., quarum vero priraa tantum, H. perla, e 
genere Chrysopae est, quura secunda, H. chrysops, quae H. chrysopi L. 
synonyma esse notatur, pro descriptione et praecipue pro magnitudine 
indicata, procul dubio e genere Hemerobii, sens. strict., Leach sit, — 
quamvis plura, quae in notis marginalibus citantur, cura hac sententia 
non congruant; tertia species ad genus Sialis Latr. pertinet. 

Scopolim „Entoraologia carniolica (1763)'* pag. 270—271. qua- 
tuor Hemerobii species enuraerat, quarum priraa vero (H. fulvicephalus) 
gcncri Osrayli Latr. est adnuraeranda; — secunda, ab eo H. flavus 
nominata, versimiliter est synonyma Chr. vittatae, Wesra. (albae Burm.); 
tertia, H. chrysops, et quarta, H. perla, — H. perlae Linn. (cancellato 
Schrank) et Chr. vulgari (mihi) respondent. 

De Geer in altera parte vol. II.: Abhandlungen zur Geschichte 
der Insecten, edita a Goetze, 1779, pag. 68, nro. 1., Hemerobium 
chrysopem Linn. describit, qui vero, quod ex acourata descriptione et 
laudabili pictura, tab. 22. fig. 1. 2. cognoscitur, non Linnaei speciem, illo 
nomine significatam, sed revera Hem. perlara Linn. repraesentat. 

Franc. tle Paula Schrank in „Enumeratione insectorura 
Austriae indigenorura, August. Vindel. 1781." novem generis 
Hemerobii species exhibet. Sed tres tantum, H. perla, albus etchrysops, 
ad genus Chrysopae pertinent, eodemque modo interpretandae sunt, quo . 
tres a Scopoli species, in opere ejus laudato, propositae, 

Olivicr in opere: ,,Encyclop^die raethodique; Insectes, 
torae Vn., Paris 1792, pag. 50—55, praemissa universali metamor- 
phoseos Hemerobidarumhistoria, inqua Reaumarum sequitur,pag.59 — 65. triginta tres geiieris Hemerobii spccies describit, quarum maxima pars 
vero ad genus Hemerobii Leach, (quod sensu arctiore et magis speciali 
intelligendum est) ad Osmyli et alia minus propinqua, ut Sialis, Cory- 
dalis, Chauliodes, Psocus etc. pertinent, et septem tantum, scilicet 
nro. 4—10. inclus., maximam partem ex Linnaei et Fabricii operibus 
collectae, generi Chrysopae adnumerandae sunt. Harum duae, scilicet 
nro. 4, Hem. irideus, surinamensis, et nro. 10, H. lateralis, ut novae de- 
scribuntur, quarum alteram mihi non innotuissc doleo, — alteram jam a 
Rosfii in editione prima Faunae etruscae pag. 12. pro H. italico laudatam 
essc constat. 

Fnbrkhis, novam systematis condendi viam ingressus, in „Entomo- 
logia systematica emendata et aucta, tom. H. Holmiae 17P3." 
pag. 8J, genus Hemerobii in ordine suo Synistatorum exposuit, ejusque 
characterem exhibuit: ,,Maxilla recta, apice fissa. Labium corneum, 
fornicatum. Antennae setaceae." Specierum viginti septem descrip- 
tarum quindecimtantum revera Hemerobidis adnumerari possunt, quarura 
quinque sunt e genere Chrysopae, inter quas duae novae, scilicet H. filo- 
sus, qui mihi non innotuit, et H. capitatus. Reliquae tres, H. perla, 
albus et chrysops non respondent speciebus a Linnaeo iisdem nominibus 
significatis, sed eodem modo dignoscendae sunt, quo easdem in Scopoli 
opere propositas interpretatus sum. 

Ceterum plurimi auctores, adeo ad recentissimam usque aetatem, 
species e sensu Fabricii constitutas, retinuerunt, qua in re dolendum est 
illius auctoris descriptiones pro magno specierum hodie notarum ambitu 
nimis mancas esse. 

In „Supplemento Entomologiae Systematicae, Hafniac 
1798." Fabricius pag. 202. duas etiam novas Heraerobii species de- 
scribit, quarum Jvero altera tantum, H. candidus, licet ame non conspecta, 
generi Chrysopae adnumeranda esse videtur. 

Frajic. de Paula Schrank m altera parte volum. secundi ,,Faunae 
boicae," 1802 editae, easdem Heraerobii species explicat, quas jara in 
„Enumeratione insect. Austr. indig.," quam supra laudavimus, descrip- 
sit, sed norainibus mutatis. Nara quara speciem ibi pro H. chrysope de- 
scripserat, eam nunc H. cancellatum, (H. perla Linn.) appellat, quum 
primam speciem, nro. 1921, quae revera ex genere Osrayli est, recte 
nomine H. chrysopis significet. 

Lalrcille, systematis ex methodi naturalis principiis constituti auctor, 
ad augendam Hemerobiorura cognitionem raultum fecit, quura in opere: 
,,Histoire naturelle gen^rale et particuliere des Crustac^es 
et des Insectes, torae XHI. Paris, an XH, genus Hemerobii ad 
auctoritatem familjae, „Hemerobini" appellatae, extolleret, familiae fini- 23 

bus arctius constitutis, membra aliena tanquam genera peculiaria sc- 
jungeret, et a genere Hemerobii genus Osmyli distingueret, quod antea 
tanquam H. chrysops Linn., sive H. maculatus Fabr. (synon.) cum illo 
conjunctum vel potius confusum fuisset. Septem specierum e genere 
Hemerobii enumeratarum, duae priores tantum, H. perla et H. clirysops 
e genere Chrysopae sunt, quum Chr. vulgari (mihi) et perlae Linn. 
respondeant. 

In libro „Genera crustaceorum et Insectorum, tomo tertio, 
Paris 1807," Latreille etiam eo progressus est, ut sagaci ingenio genus 
Hemerobii et pro longitudine et natura antennarum in duas partes divi- 
deret, quarum prior: „antennae (corporis saltem longitudine) articulis 
cylindricis, non transversis," generi Chrysopae Leach respondet, quum 
altera: „antennae (corpore saepe breviores) monihforraes," species gene- 
ris Hemerobii Leach (sensu angustiore accepti) amplectatur. Pro cxem- 
plis species jam in libro: „histoire naturelle gen, et part. des Crust. et 
des Ins." descriptae exhibentur. 

In opere magni aestimando: Palisot de Beaiwois: ,,Insectes re- 
cueillis en Afrique et en Amerique etc. pendant les annees 
1786 — 1797. Paris 1805." pag. 87, 88, nova generis Chrysopae species, 
a me vero nunquam conspecta, describitur, quae nomine Hemerobii mar- 
garitini significata et tab. VII. fig. 5. depicta est, sed ita, ut picturae colo- 
res descriptioni non respondeant. 

In secunda Rossi „Fiiunne Etruscae editione, ab llliger curata 
et optimis, maximique aestimandis observationibus aucta, tom. II., 
pag. 13 — 16. sex generis Hemerobii species descriptae sunt, quarum vero 
quatuor tantum ad genus Chrysopae pertinent, — et in his nova quae- 
dam, H. italicus, quae jam in prima operis editione (1790; hoc nomine 
significata est. Quod quum jam factum esset, priusquam Olivier eam 
H. lateralem vocasset, illud nomen praeferendum esse apparet. Reli- 
quarum trium specierum propositarum Hem. perla Chrysopae vulgari 
(mihi), H. chrysops Hem. perlae Linn. respondere videtur, — tertiam 
vero certo dignoscere non licet. Notae quaedam Chr. ciliatam Wesmael 
indicare videntur, quae revera cum H. albo Linn. congruit; sed H. album 
Fabricii huc non pertinere certo certius est. 

Parum e rerum natura de Lamarck in opere: „Histoire naturelle 
des animaux sans vertebres, tome IV, Paris 1817;" Hemero- 
binos Latreillei cum illius ,,Megalopteres" et „Kaphidines" in unum 
coetum conjungit, quem nomine ,,les Hemerobins" amplecitur. Generis 
Hemerobii quatuor enumerat spccies, quarum tres priores, H. perla, 
chrysops, albus, (eodem modo, quo Scopoli species interpretandae) gene- 
ris Chrysopae sunt. 84 

(t 

Ilaud pliira Diimrril ail accuratiorcm Ileuiorobiorum cogultiouem 
augeuilaui attullt ; (}uiu a vero reccsslssc censeudus est, quuui in libro: 
Considcrations generalcs sur la classc dcs Insectes, Paris 
1823," pag. 20o, genus llcuierobii, in vigesiuia octava Neuropterorum 
familia „Tectipcnnes ou Stegopteres" nominata, cum serie geuerum 
omnino non cognatorum conjungcret. Chiiractcrcm gcneris brevissime 
tantum indicavit, et in tab. 2G. fig. 5, Chrysopae speciem (ovis additis) 
depinxit, quam II. chrvsopem csse praetendit; sed propter descriptionem 
deficientcm ccrto distingui non potcst, an Ilcnuuperlam Linn. revera 
repracsentet. 

Jam vero a praeclaro Lcach cognitio Ilemerobidarum magnum in- 
crementum cepit, quum, quod Latroille ahquo modo adumbrasset, per- 
ficiendum suscepissct. Leach quuui iu libri uiagui aestimandi: ,,Brew- 
stcr, Edinburgh Encyclopcdia*' nona parte, insccta tractaret, 
genus Ilemerobii Ijinn. iu plura nova, ctiam a recentioribus auctoribus 
accepta, sejunxit, et praeter alia genus Chrysopae, ex tribus Linnaei 
specicbus, Ilemerobio perla. albo et chrysope constitutum, formavit, 
cujus charactere indicato, plures species, et in his unam novam, scil. 
Chr. affiuem, descripsit. Ilemerobium chrysopem L., quom erraus generi 
suo attribuisset, quum potius ex Osmyli Latr. genere esset, alio nomiue 
specifico, scil. „Chrysopae reticulatae" siguificavit, ut ambiguitatera e 
uomiue gencris consono ortam evitaret; id vero fecit ratioue non habita 
jam ante se a Schrankio in Fauna boica eandem speciem, quam Leach 
nomine Chr. reticulatae significasset, nomine Ilem. caucellati esse pro- 
positam. 

Savigny in opere picturarum: „Description de rEgypte, 
llistoire naturelle, Zoologie," tom. II. Paris 1820, pl. 3, fig. 16 
et 17, duas generis Chrysopae species in Aegypto inventas cum anatome 
partium cxternarum explanata, excellenter depinxit; quum vero descrip- 
tioncm decsse dolendum sit, nequc picturae coloribus sint ornatae, — 
specics definiri non possuut. 

Panzcr in schedula 87ma Hbri inscripti : „D e u t s c h 1 a n d ' s I n s e c t e n , 
(sive: Faunae insectorum Germaniac initia) jncturas duarum 
Chrysopac spccicrum, pro Ilcm. pcrlac Fabr. ct llem. albi Fabr. exhibet, 
quae etiam sine dubio spccics ilUs nominibus a Fabricio significatas 
repraesentant. 

In quinto decimo libri volumine: „Griffith, the Animal King- 
dom, the Class Insecta, arranged by the Baron C//r/Vr, Lon- 
don 1832, G. Grai/, partis entomologicae auctor, novam Ilemerobii 
spcciem, pro II. longicorni describit, quae pro accurata pictura, tab. 72, 
fig. 3. proposita, generis Chrysopae esse putanda cst. 25 

Curlis in vol. Xlmo operis quavis ratione laudibus extollcmli : ,,I>ri- 
tish Entoniology," London 183'J, tcxt. nro. 520, gcnerc Cliryiropae 
Lcacli pro cliaractcribus extcrnis optiine cxplanato, octo spccics in An;j;ba 
indigcnas enumcrat, quaruni duas pro novis diligcnterdcscribit, scil. Chr. 
ventralem et Chr. abbreviatam, rchquas sex nominibus tantum indicat. 
In tab. 520. Chr. abbreviata cum ovis et gravissimis charactcribus pul- 
cherrime picta cst. 

Slephens systematicis rationibus entomologorum Mac Lcay ct Lcach 
assentiens, in opere: „Illustration8 of British Entomology- 
Mandibulata," vol VI. Lond. 1835, pag. i)8. famiham Hemerobi- 
darura a Lcach constitutam recepit et notis circumscriptam in sectione 
quarta Terminitorum collocavit, quod niinus ex natura fieri vix potuit. — 
Generis Chrysopae Leach, pag. 101 — 105, tredecim specics in Anglia 
indigenas dcscribens, parum e scicntiae commodo cgit, — quum plures 
distingueret, quae varietates tantuni, vcl excmplaria coloribus imper- 
fccte ornata essent, — ita ut ad errorcs potius cxcitandos quam ad accu- 
ratiorem specierum cognitionem augendam facerct. 

E magno specierum pro novis descriptarum numero una tantum re- 
vera nova haberi potest, scil. Chr. fulviceps, in tab. XXX. fig. 2 depicta; 
reliquae, quum maxime ambiguae et vix definiendae sint, oblivioni dandae 
esse videntur. 

In opere a M. M. Barkcr-Webb et Sabin Berl/te/ot edito: ^Histoire 
naturelle des Iles Canaries, Entomologie," ParislSSG — 1843. 
fol., pag. 83. trcs Hemorobii specics, quac generis Chrysopae esse existi- 
mandae sunt, enumerantur, — quarum prima, a nie non conspecta, sub 
nomine: „Hemerobius flaviccps" Brullc, pro nova describitur. Ecli- 
quae duae, H. perla et albus L., an revera Linnaei spccics sint, dirimi 
non potest, — quum notae brevissimac, quae additae sunt, id non 
dilucident. 

Guerin-Menevillein collectione picturarum operis inscripti: „Icono- 
graphie du regne animal de G. Cuoier , Insectes," Paris 
1829—1838. tab. 62. fig. 4. Hemerobium (Chrys.) capitatum Fabr., et 
fig. 5., maxillam et antennas Hemcrobii aegyptiaci depinxit, in tcxtu 
vero hanc picturarum collectioncm explanante, pag. 388, etiam tres novas 
exoticas Hemerobii spccies, quae e gencrc Chrysopae sunt, sub nomini- 
bus Hem. elegantis, lateralis et quadrimaculati dcscripsit, — quarum 
prima tantum mihi innotuit. 

Novam generis Chrysopae speciem, scil. Chr. infcctam, Malabaricam, 
Edw. Newrnan describit in libri inscripti: „Entomological Maga- 
zine,"vol.V.,Londonl838. „Entomological notes," pag.400 401, 
quam mihi non innotuisse doleo. 2G 

In o[)ere Ji liamhiir iiulc ab anno LSo8 cilito: „Faunc cntomolo- 
gicjuc ilo rAntlalousic" quod non amplius continuatum essc, aegre 
fcrinuis, tab. 0. flg. 6, 7, 8, 9, quatuor Chrysopac spccics, scil. Hcmero- 
biiis grantlis, venosus, stigmaticus, pallcns, pictae exstant, quarum tres 
posteriorcs tantum novac snnt, (luum prima cum llem. italico Kossi con- 
gruat. Dcscriptioncs in ojustlcm auctoris opcre infra lautlantlo lcgimus. 

Lautle tligna sunt, quae atl augentlam Hcmcrobitlarum et praecipuc 
gencris Ciirysopae cognitionem attulit Burnieister in libro celeberrimo: 
„Iiant]buch tler Entomologie, 2ter Btl. 2te Abtheil. Berliu 
1839." Hemerobidas cum Myrmccoleontitlis tanquam familias inferiores 
in quarta Mcgalopterorum familia, ab ipso constituta, collocat, et ambas 
cum gencribus suis in conspcctum proponons, Ilcmcrobidas cx longitu- 
dinc prinii tarsorum articuli, et ex antennarum forma distinguit. Heme- 
robidarum goncra (cum Ncmatoptcra, ad jMyrmecolcontcm accetlente) 
distribuit imprimis pro oris forma, pro occllis aut obviis aut dcficien- 
tibus,, pro unguiculorum natura, pro ultimi palporum articuli et anten- 
narum forma, pro alarum vcnis, et pro tarsorum anteriorum longitu- 
dine, — quibus e rationibus genus Hemcrobii Leach, scriem incipiens, 
ad JMantispara accedit, — quum genus Chrysopae Leach intcr gcncra 
Sisyrae et Polystoechotis Burm. collocatum sit. 

Genere Chrysopae pag. 976. notis diligenter distincto, quindecim ejus 
epccies describit, in quibus undccim novae, ex omnibus fere terrae par- 
tibus, collectae exstant; scd descriptiones intcrdum breviores et minus 
accuratae sunt, quam ut specics ccrto dignosccre possis. 

Trcs ilhis specics, quas conuiicmorans Linnacum citat, scil. Chr. pcr- 
lam, albam et rcticuhitam Lcach, (ad quam postrcmam distinguendam 
H. chrysops Linn. attcrtur) non easdem esse, quas Linnaeus illis nomi- 
nibus insignivit, sed congrucre cum speciebus, quae a multis auctoribus 
ante cum, ita a Scopoli, Schrank, al., pro illis habitae sunt, bene notan- 
dum cst. Chrysopae perlae, Burmeister etiam varietatum, ex coloribus 
dignoscendarum, seriem exliibet. 

Nonnulla Wextioood quoque ad amplificandara scientiam attulit, quum 
in Ifiio vt)l. pracclari operis: „Introduction of the modern classi- 
fication of Insects," London 1840, pag. 46—47. tam Ilcmerobi- 
darum familiam, quam Chrysopae, tanquam principalis generis, charac- 
tcrcs optinic cxphinarct et bonis dcHneationibus, ligno incisis, illustrarct. 

Zo(t<rsledt in opcrc suo: „Insecta lapponica,'- Lipsiae 1841, 
Linnaei nomcn genericum „Hemcrobius,'' ambitu suo retinet, — genus 
vero, Latreillum scquutus, pro antcnnarum longitudine atque pro alarum 
ot vonarum in iis conspicuarum structura, in duas formationes distribuit, 
quarum altcra generi Chrysopac Lcach, rcspondet. Unam tantura spe- 27 

cleni, iii Lapponia indigenam, scil. Hem. chrys(»peni, cuni Hein. perla 
Linn. congruentem, describit. 

Magnopere Hemerobidarum cognitionem auxlt fFcsmc/e/, disserta- 
tione sua: ,,Notice sur les Hemerobides de Belgique,'" quam 
in prima tomi VHIvi parte: ^BuHetins de rAcademie royale des 
sciences et belles-lettres de BruxeHes," 1841 edita, proposuit. 
Pag. 203—205, praemisso brevi eorum conspectu, quae de Hemerobidls 
ante ipsum scrlpta essent, et nonnullis additamentis ad Burmeisteri ex- 
positiones allatis, pag. 206, Hemerobidarum genera Belgica, imprimis 
pro antennarum forma et pro tarsorum ungulculls constituta, in con- 
spectum proponlt, — quibus ex characterlbus Chrysopae genus prlmum 
seriei locum occupat. Pag. 207 — 214. novem hujus generis species, a se 
in Belgia inventas, quam accuratissime describlt, easque primus e dlstri- 
butlonls principio, parvo illi specierum ambltu satls apto, in conspectum 
constituere conatus est. Dlstributionem ipsam pro forma tertiae cellulae 
cubitalis, in ala superiore consplcuae, subdlvlsiones pro secundi anten- 
narum articuli colore, et pro macuHs in capite aut conspiculs aut defi- 
cientlbus perfeclt. 

Alteram formationem ex antennarum colore, e frontis forraa et e labri 
emarginatione constltult. 

In specierum nomlnibus formandis et synonymis enumerandis auctor 
magis ratlone critica usus est, quam omnes, qui ante eum eo munere 
8unt functi. 

Ita speclem a multis auctorlbus falso pro Hemerobio albo Llnnaei 
habitara, sub alio magis apto nomine, tanquam Chrysopam vlttatam 
describit. 

Aliae species, quas pro novis exhibet, jam ante ipsum descriptae 
quidera sunt, — sed aut nlmls amblgue, quam quae certo definirl pos- 
sent, — aut ita, ut eas nll nlsl varietates esse cognosceres, — quarum 
speciem principalem Wesmael inscius descrlbit. 

Nam exempli gratia in Chr. aspersa Wesm. speclem prlnclpalem 
Chrysopae ventralls Curtis, habemus. Pro nova specie etiam Chr. pliyl- 
lochroma describit, — quam ego quidem potius varletatem Chr. abbre- 
viatae Curtis, habuerim. Itaque speclerum a Wesmael exhibltarum una 
tantum, Chr. septempunctata, profecto nova esthabenda. Chr. perla, ab 
ipso laudata, congruitcum consona Burmeisteri specie quae Chr, vulgarls 
mihi est, et Chr. clllata Wesm. cum Hem. albo Llnn. 

Gravlssimos quoque generis characteres, et princlpil, e quo species 
distribuendas esse censeret, primarios typos, In tabula aeneo Incisa, 
illustravit. 

/Jflr/w^tfr in opere laude dignissimo: „Histoire naturelle desln- Hcctcs, Ncvroptcres, Taris 1842," pag. 414, quintam a se propo- 
sitain fainiliani „Hcmcrobidcs" brcvitcr quidcm, sed benc, notis descri- 
bit, — ct gencra ejus, tani pro occllis aut obviis aut deficicntibus, quani 
pro tarsorum unguiculis, in ordincm constituta, conspectui proponit. 

Chrysopae genus, ad quod significandum Rambur Linnaei nomcn 
„Hcmerobius"inusum rcvocat, ut ambiguitatem e consono speciei nomine 
„Hcm. clirysops" Linn. oriundam evitarct*), — in ultimo scrici loco col- 
locatur, — ita ut transitum ad familiam „Mantispidcs" efficiat. Charac- 
tere generis Hemerobii, pag. 423. definito, — pag. 424 — 430, octodecim 
species ex omnibus fcre terrae partibus oriundas, in quibus deccm novae, 
satis accurate describit. Reliquarum octo descriptarum nonnullae, quac 
ab auctore nostro, eorum quae ante ipsum hac de re scripta cssent, 
ignaro, tanquam novae laudatae sunt, ad specics jam ante eum descriptas 
rcduci possunt. 

Jn dclineationum, opus illud illustrantium, tab. 9, fig. 5, specics, tan- 
quam nova laudata, scil. Hem. erythroccplialus, quae vero Chr. fulviceps, 
Stephcnc;, est, — male picta exstat. 

llahchurg- in tcrtio vol. operis: „Forst-Insecten," BerHn 1844, 
pag. 24(), nonnuUas magni aestimandas notitias de Hemerobii vitae 
rationc nobiscum communicat; (qua in re notandum est, usitatum Lin- 
naei nomen ab eo retentum esse, — ne saltuarios no\ds nominibus one- 
raret) scd neque ei magis quam praecedcntibus scrutatoribus contigit, 
ut nutrimenta, copulam ct ovipartum observaret. Quod vero teterrimum 
odorem, a nonnuUis speciebus, quum tangerentur, excitatum non sen- 
sit, — id ex organorum ipsius obtusione tantum ortum esse censen- 
dum est. 

Hemrrobii genere in duas formationes, pro alis aut immaculatis aut 
maculatis, distributo, earum alteram, — aUs immaculatis, vel macula 
marginali tantum insigncm, — generi Chrysopae respondentem, — in 
duas subdivisiones sejungit. Utriusque subdivisionis aliquam speciem 
describit, — scilicet alterius Hemerobium perlam, (Chr. vulgarem mihi) 
alterius Hem. reticulatum Leach, (Chr. perlam Linn.). Per occasionem 
modo novae cujusdam speciei, Hem. chrysophanus nominatae, quae mihi 
vero cum Chr. abbreviata Curtis, congruere videtur, — brevibus verbis 
mentionem facit. 

In tab. XVI, fig. 6. F. Hem. perla, quem supra nominavimus, — pri- *) Memoratu dignum cst, quomodo Lcach ct Rambur diversa via idem malum fugcrc 
studuerint. Illc quidem spccici nomcn, quod sibi imiiedimento esset, — hic generis commu- 
tavit; — scd uterquc crravit uescicns, illud nomcn, quo oircndcretur, omnino ad alius geuc- 
ris, scil. Osmyli sjieciem pcrtinere. 29 

raum bene plctus est; — sed de Chrysopa, fig. 8. F. repraesentata, quae- 
vis explanatio deest. 

In sexto volumine annalium a societate entomologica Stettinensi edi- 
torum „Entomologi8che Zeitung," 1845, pag. 344—346, sex Chry- 

sopae species, a Zeller in Italia collectas, ego nominibus suis exhibui ■ 

earumque duas novas, — scilicet Chr. viridanam et Chr. clathratam de- 
scripsi. 

Eodem modo in opere: „ Jahresberich t der schlesischen 
Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur," Uebersicht der 
Arbeiten und Veranderungen etc. i. J. 1845, (Breslau 1846) 
pag. 40, novam generis Chrysopae speciem, in Silesia detectam, sed 
rarara, — sub nomine Chr. pallidae, exhibui. Denique bona pictura 
Hemerobii perlae auctt., in quarto operis volumine: ,^Labrom und Dr. 
Imliof^ Insekten der Schweiz, — sub num. 56. proposita, (ubi 
genus Hemerobii notis definitur, — et tam coloris rutili, — Hemerobii 
perlae individua hiemantia insignientis, — quam foetoris, ab Hem, chry- 
sope excitati, mentio fit), laudanda est. 

Monographiam specierum Brittannicarum generis Chrysopae Eoans 
in operis rebus gravissimis copiosissimi: „The transactions of 
the Entomological Society of London," (1848), vol. V., 
parte quarta, pag. 77 seq. proposuit, sed in tabula vel indice tantuni 
descriptam, et characteribus tam breviter indicatis, ut species inde cog- 
nosci nequeant. Neque id non dolendum est, species a Stephens jam 
enumeratas tantum (cf. Illustr. of Brit. Ent. Mand. vol. VI.) hic repeti 
eandemque errorum farraginem, quara ille cumulasset, scientiae denuo 
oflTerri. 

Tredecim species enumeratae in tab. IX et X. pictae quidem sunt, 
sed ita, ut species vix ac ne vix quidem dignosci possint, quum ipsae 
notae maxime designantes minime illustratae, raajoris momenti vero cor- 
poris colores, tam debiles illi, existimati sint, 

Species in tab. X. fig. 1 et 2. pro Chr. fulvicipite Stcph. et Chr. capi- 
tata Fabr. pictae, imprimis vero fig. 2, speciebus ab auctoribus sub illis 
nominibus descriptis procul dubio non respondent, atque quum hac in re 
Stephens ab Evans citatur, illura quidem ipsum de speciebus illis in 
summo errore implicitum esse non praetermittendura est. 

Quae ad singulas species dijudicandas pertinent, ipsarura descriptioni 
subjungara. Synonyma in singulis speciebus allata parum ab erroribus 
libera sunt, — quos extricare eo difficilius est, quo rainus pleraeque 
auctoris species certo cognosci possunt, nisi exeraplaria originalia auto- 
psia in exaraen vocare licet. 

In opere praeclaro Richardi Schomburgk observationes in itinere in 30 

Guiana Brltannica factas continente: „Versuch einer Fauna und 
Flora von British- Guiana," Leipzig 1S48, Erichson, qui ento- 
mologicara opcris partem suscepit, pag. 586, novam Chrysopae spcciem 
sub noniine „IIcraerobii vaHdi" descripsit, — quara vero accuratius 
cognoscere mihi non licuit. — 

Omnia haec studia, ad Hemerobiorum, praecipue vero generis Chry- 
sopae cognitioncm amplificandam instituta, respicientibus nobis, primum 
apparet, de raetamorphoseos historia inde a Reaumuri opera usque ad 
nostrum tempus parum novi observatura esse, — quum plerique auctores 
in Keaumuri observationibus laudandis acquiescerent, solus Ratzeburg 
indagationi peculiari operara daret. 

Ea de causa neque larvae pro speciebus suis dignosci poterant, — ita 
ut a Frisch usque ad recentissiraam aetatem solius llatzeburgi studio 
larvaruni una spccies, accurate et specifice definlta innotuisset. 

Sed internae structurae notitla de Chrysopa magnura incrementum 
cepit acerrimis accuratisslmisque praeclari Loewi quaestionlbus, — quae 
vix quidquain desiderandum relinquunt. 

Systematis condendi, et generum accuratae distinguendorum viam 
denique Latreillc aperuit, — in qua Leach, Burmeister, Wesmael, Ram- 
bur progressi, generum cognitionem ad eam perfectionem, qua nunc ex- 
cellit, extulerunt. 

De specierum notltia, imprimis de synonymia, a Linnaei aetate us- 
que ad nostrara tanta tot errorum confusio valuit, quanta vel rarissime 
in ullo insectorum genere; nam quum pauci tantum auctores speciebus 
a se luudatls accurate describendis operam darent, — errores et confu- 
siones saepe etiara in species, pro novis descriptas, translati sunt. 

De niultitudine et de accurata specierum descrlptlone hucusque Bur- 
meister, Wesmael, Rambur, studils suis optime meruerunt. — De {T^cncrls Chrysopae collocatlone systemalica. 

De genere Chrysopae, Leach, in affinium generum serie collocando 
non possum quin principiis a Burmeister observatis plane assentiar. 

E venarum alae dispositione accurate observanda, (ex quae notae 
priraariae non solura ad dignoscenda slngula Hcmerobidarum genera, sed 
etiam ad affinitates cognatarum famlliarum demonstrandas, petendae 
sunt) cognoscltur Chrysopae genus intermedlum esse altera ex parte 
inter genera Hemerobii et Drepanopterygis, Leach, — ex altera Os- 
myli, Latr. 

Affinitatera ad Osmyli genus accedentem in genere constituendo 
Apochrysae m., conspicimus, — quura ex altera parte Hemerobius et 31 

Drepanopteryx, Leach, per genus Polystoechotis et Sisyrae, Burm., cum 
genere Chrysopae conjungantur. 

In Chrysopa primum evolutionem regularium cellularum discoidallum 
et areae cubitalis, quamvis angustae, videmus, — quae in Osmylo ali- 
quanto perfectior est. 

Hac serie constituta etiam affinitates, quae inter Hemerobidas et 
propinquas familias, altera ex parte Mantispidarum, ex altera Nematop- 
teridarum valent, clarius perspiciuntur. 

E Mantispidis Mantlspa notha, Erichson, prothorace breviore, im- 
primis vero venarum alae dispositione generi Hemerobio, Leach, maxime 
affinis esse apparet, quod potissimum cellularum discoidalium et areae 
cubitalis distinctae defectu, quamvis antennarum forma similis sit, 
probatur. 

Reliquae Mantispae species cellulis discoidalibus distincte perspicuis 
ad Chrysopae genus accedunt. 

Altera ex parte Osmyli conjunctio cum Chrysopa transitum ad 
Nematopteridarum familiam bene efficit, — in qua, multis regularibus 
areolis discoidalibus formatis, area cubitalis perfectior apparet, - quum 
in Chrysopa prima tantum ejus initia evoluta sint. Illius familiae affi- 
nitatem Chrysopa etiam simili antennarum forma probat, quum Ncma- 
topteridae ore, in formam rostri elongato, ab Hemerobidis difFerant. De cbaracteruiTi et g-enericorum et specificoruiu tlig^nilate. 

Jam primum characteres ab auctoribus recentioribus Burmeister, 
Wesmael, Rambur, de genere Chrysopae et per se cognoscendo et a 
ceteris Hemerobidis dignoscendo constitutos perlustrare, tum vero notas 
gravissimas, quae ad dignoscendas species aptissimae sunt, recensere 
liceat. 

Capitis forma omnibus Hemerobidis in universum par est, ita ut ver- 
ticis diversa fornicatione tantum singula genera differant, qua nota Chry- 
sopam potissimum insignem esse videmus. 

Oris partibus omnium Hemerobidarum sibi simillimis, ultimus pal- 
porum maxillarium articulus tantum et pro diversa longitudine et pro 
acuminis modo ad dignoscenda genera valet, — quod tamen in Chrysopa 
ambiguum est, quum diversarum specierum palpi maxillares paullatim a 
forma obtusiore in prorsus acutam transeant. 

Ocelli in Osmylo tantum inveniuntur. 

Antennarum duo typi primarii, potissimum articulorum forma diver- 
eissimi, scil. setiformium et moniliformium exstant, quorum prior generis 32 

Chrysopae et affinium tantiim, alter generum Hemerobii, Leach, Osmyli, 
Latr , al., est. 

Ex antennarum longitudine, quamvis in Chrysopa valde praevalente, 
notae ad genus distinguendum idoneae peti non possunt. 

Pedum forma omnibus Hemerobidis eadem, ita ut graciliores et cras- 
siores in ejusdem generis diversis speciebus reperiantur; tibiae vero, aut 
cylindricae aut magis fusiformes, notas aliquatenus sibi constantes prae- 
bcrc vidcntur, — licet singulae exceptiones non desint. 

Quod vero tarsorum unguiculos attinet, qui a tribus illis, quos supra 
laudavimus, auctoribus pro gravissima generis nota descripti, quin ad 
singula Hemerobidarum genera distribuenda in usum vocati sunt, — non 
possum quin commonefaciam reliqua Hemerobiorum genera plerumque 
hujus partis forma dignosci quidem posse, — sed in genere Chrysopae 
hanc notam non minus ambiguam et inconstantem esse, quam ultimi pal- 
porum maxillarium articuli. 

Unguis dilatatio, a basi incipiens, in diversis generis speciebus di- 
versa ratione modificatur, ita ut a latissima forma paullatim in unguera 
simplicem transeat, — quapropter hanc notam nonnisi ad singulas spe- 
cies distinguendas in usum vocare licet, — quum ad genus definiendum 
aliquatenus tantum accedere, et ratione tantum habita exhiberi possit. 

Maximi momenti notae ex alis, praecipue vero e venarum alae dispo- 
sitione petendae suut, quum non solum in Hemerobidarum formis pri- 
mariis characteres stabiles exhibeant, sed etiam ad genera, sibi propin- 
qua, dignoscenda notas excellentes, easque facilhme conspicuas prae- 
beant, — quod eo majoris momenti est, quo magis sine difficili quaestione 
eognoscuntur. Hac de causa ego quoque notis e venarum in ahs con- 
spicuarum dispositione petitis usus sum, tam ad totius Hemerobidarum 
famiHae primarios typos distinguendos, quam ad novum genus, quod a 
genere Chrysopae separetur necesse est, et dignoscendum et definien- 
dum, — cujus descriptionem infra exhibebimus. 

Characteres specierum dignoscendarum maxime varii et plerumque 
ejusdem dignitatis sunt; sed propter colorem post insecti mortem immu- 
tatum necesse est accurata comparatione instituenda circumspicere, ne 
phaenomena fortuita pro notis specificis exhibeantur, quod saepius Bur- 
meister et Eambur accidit. 

Corporis color, animali vivo saepe splendidissimus, interdura speciem 
accurate designans, post mortem plerumque mutatur, — quo facto 
eaepissime etiam, praecipueque in speciebus, quibus colores fusci sunt, 
ut in „Chr. fulvicipite," abdominis picturae putrefactione evanescunt. 
Hae notae igitur utiles esse non possunt, nisi individua viva, aut ante 
breve tempus interfecta, in quaestionem vocantur. Species tantum 33 

viridlssimo colore insignes et colorem et picturas corporis constantius 
plerumque retinent. 

Oculi quoque aureo splendentes, in singulis speciebus vero fusci, 
eaque nota speciem vivo animali jam designantes, post mortem pulchri- 
tudine sua destitiuntur. 

Sed notae sibi constantes habendae sunt tam capitis color, In non- 
nullis speciebus a corporis primario colore discrepans, quam maculae et 
puncta in capite consplcua, quae numero variantia, cum reliquis notis 
conjuncta, semper ad distinguendam speciem sufficlunt. 

Labri natura, duas dlversas formas exhibens, ea est, ex qua species 
In coetus majores, etlam allis notls inslgnes, conjungi possunt. . 

Palporum et color et articuli ultlmi forma, uti antennarum longitudo 
colorque notas ad multas s^)ecies accurate distinguendas praebent. 

Prothorax diversas et longitudlnis et latitudlnls rationes praebet, — 
quae uti diversus color aut maculae aut puncta, licet rarius obvia, — 
accurate designantla esse censenda sunt. Maculae et puncta mesotho- 
racls et metathoracis in paucis tantum speciebus, in ils vero sibi con- 
stantla, invenluntur. 

Summi momenti alae earumque venae sunt. Jam alarum formae 
difFerunt eratlonelatitudiniscumlongitudlne comparatae, aut ratione alae 
acuminis, quod Interdum valde acumlnatum, interdum plane rotundatum 
est; neque fimbrlas costae et pro longltudine et pro colore in plerisque 
speclebus non diversas esse yidemus. 

Venae, imprlmisque omnes longitudlnales , plerumque eodem colore 
sunt, quo corpus pictum est, — aut aliquanto clariore, — unicolores ; in 
paucis tantum speciebus duo colores conspiciuntur, — qua sola nota spe- 
cles jam satls designantur. 

Macula marginalls, vel pterostigma, quod plerumque vlx vividlus 
coloratum apparet, in paucissimls tantum speciebus alio quana totius 
insecti colore, et formis magis definitis, speciem designat. 

Sed maxlma varietas valet in venarum transversalium colore, — quae 
tum eodem modo quo venae longitudinales coloratae, tum fuscae, tum 
atrae sunt. Nam horum fusclorum colorum dispositio in diversis spe- 
ciebus maximc varla est, Ita ut modo omnes, modo aliquae, aut penitus 
aut ex parte, ahter coloratae sint. Plerumque ala superior hac in re ab 
ala inferlore difFert. In ambarum serierum, e venulis gradatis forma- 
tarum, positione, aut parallela aut magis minusve distante et declinata, 
etiam graves notae distinguendarum , alias simillimarum specierum 
inveniuntur. 

Neque pilorum, venas ornantium, longitudo et color interdum non 
gravis momenti est. 

3 34 

Maculae in alis, aut maculae nebulosae circum venas, rarissime repe- 
riuntur; — sed species tali modo insignitae ex iis notis jam satis accu- 
rate designantur, — ut exemplo utamur, Chrysopa (Hemerob.) elegans, 
Gudrin; Chr. stigmatica, Ramb.j Chr. circumfusa, Burm., al. — 

Verum numerus venarum transversalium in singuhs, quae venis longi- 
tudinalibus formantur, seriebus, praecipue vero numerus venularum gra- 
datarum nullo modo sibi constat, eaque de causa nota designans haberi 
non potest. In una tantum specie, Chrysopa pulchella m. (C. elegante, 
Burm.) venarum transversalium numerus insigniter parvus, speciem de- 
signat. 

Pedes neque forma neque colore singulari modo excellunt, quum et 
longitudine et gracilitate certam corpoils, pro longitudine et gracilitate 
spectati, rationem teneant, — ita ut e. g. longissima gracillimaque illa 
Chr. longicornis, Gray, longissimis gracillimisque, — crassae vero pin- 
guesque illae, Chr. italica, Rossi, et stigmatica, Rambur, crassissimis 
brevissimisque pedibus praeditae sint. 

Sed tarsorum unguiculi saepe ad designandam speciem summi mo- 
menti sunt, — quamvis ad genusdistinguendum, quod jam supra comme- 
moravimus, propter inconstantiam non valeant. In magno specierum 
numero unguiura dilatatio, a basi incipiens, conspicitur, quae modo lata, 
modo angusta, interdum etiam longitudine diversa apparet. 

Unguiculi acumen, modo leniter curvatum, dilatationem non super- 
eminet, modo valde deorsum curvatum, dilatationem transgreditur. In 
nonnullis speciebus, quibus dilatatio in basi plane deest, unguiculi sira- 
plices exstant. 

Ceterum haec unguium diversitas plerumque in speciebus plane 
dissimilibus raro autem in iis valet, quas similitudinibus quibusdam 
in unum coetum colligere licet, — qua propter, reliquis notis etiam 
separationem vetantibus, neque ad distinguenda genera in usum vo- 
cari possunt, (uti Rambur in „Hem. venoso" et „Genei" voluit,) quum 
ne ad coetura quidem specierura alias sibi siraillimarura formandum 
valeant. De Hemerobidarum classificatlone. 

Hemerobidarum diversa genera comparantes, (exclusis Nematopteris, 
quae peculiarem familiam, Heraerobidas cum Ascalaphidis conjungentera, 
formant,) e venarum praecipue transversalium alae dispositione tres for- 
mas principales cognoscimus, quarum typos genera principalia Hemero- 
bius, Leach, (cum g. Drepanopterygis, Leach,) Chrysopa, Leach, et ^5 

Osmylus, Latr., secundo a reliquis etiam antennarum forma diverso, 
repraesentant. 

Horum generum unum quodque in plura, — quae vero inter se com- 
niuni venarum in alis dispositarum typo conjunguntur, distribui potest. 
Et ad tres illos typos clarissime perspiciendos, et ad singula eorum genera 
facillime dignoscenda, — Hemerobidarum famlliam ex schemate sequente 
in tres partes distribuo: 

Divisio I. Subcosta et radius paralleli et segregatim usque ad 
alae acumen percurrentes — rarius ante apicemalae 
conjuncti; unus, vel duo vel plures sectores a radio 
oriundi, plerumque pluries in ramos partiti, quo- 
rum venae finales pluries furcatae ; venularum gra- 
datarum duae vel tres tantum series forraatae; 
area cubitalis deficiens ; antennae fere semper cor- 

pore paulo breviores , moniliformes. . » Hemerobina, m. 

Divisio TI. Subcosta et radius paralleli et segregatim usque ad 
alae acumen percurrentes ; duo sectores simplices 
prope ad basin oriundi, inter quos multae areolae 
discoidales oblique positae, — venulis earum fina- 
libus simpliciter furcatis; cubitus cum primo radii 
sectore aream cubitalem angustam formans ; antennae 
setaceae, longltudine corpus vel aequantes, vel 

superantes; Chrysopina, m, 

Divisio III. Subcosta et radius paralleli , sed ante alae acumen 
conjuncti; duo tantum sectores, a radio oriundi, 
mox in ramos partiti; multae areolae discoidales, 
perpendiculares, inter sectorum ramos formatae ; 
cubitus cum ramis suis aream cubitalem e duabus 
(vel trlbus) cellularum serlebus composltam for- 
mans ; antennae corpore breviores, monillformes ; 
interdum ocelli tres; Osmylina, m. In secunda divisione, Chrysopinis, quae tantum hic in quaestionem 
Tocanda sunt, et genus Chrysopae, Leach, et novum quoddam huic aifine, 
nomine Apochrysae a me significatum, infra accurate describendum, 
continentur. 

Apochrysae genus a Chrysopa separandum et pro novo exhibendum 
esse existimavi, — quod species illa, quam Rambur nomine „Hemerobii 
leptalei" descripsit, in venarum alae dispositione ab omnibus aliis gene- 
ris Chrysopae speciebus diflfert, — uti in genere describendo explanabitur. 36 Per Osmylina, duo genera formantia, quorum unum tanquam novum 
serlus proferam, aptlssime ad Nematopteridarum famlliam, multis ratio- 
nibus maxime affinem, transire licet. 

Generum, series In diversis illis divisionibus haec est: 
Divislo I. Ilemerobina: 1) Hemerobius, Leach*); 
2) Psychopsis, Newm. 
',]) Drepanopteryx, Leach. 

4) Polystoechotes, Burm, 

5) Sisyra, Burm. 
Chrysopina: 0) Chrysopa, Leach. 

7) Apochrysa, n. g. ra. 
Osmylina: 8) Osmylus, Latr. 

0) nov. gen. in Osmyl. strigato Burm, condentlum. Dlvisio II. Divisio III. *) Qiuim consilio nostro sufficiat. nomen ,,Hemcr<)bius" eo ambitu quo a Leach in usum 
vocatur, diversa illa genera, quac nupcr a Rambur ex illo gonere formata eiznt atque for- 
mari ctiam possunt, — non amjiHus respiciens, recepi. Character essentialis 

Divisionis I, Ghrysopinoriira. 

Coijjns niagis minusve gracile; cnput vertice magis minusvc forni- 
catum; oce/// dcficientes; antennae setaceae, articulis subcylindricis, — 
longitudine corpus aequantes vel fero duplo superantes; alae inferiores 
alis superioribus paulo breviores; alae subcosta radio parallela sed se- 
junctim usque ad alae apicem percurrens; venulae ,inter costam et sub- 
costam simplices; e radio sectores duo simplices oriundi, inter quos 
cellulae discoidales oblique positae; primi sectoris venulae transversales 
duabus vel tribus vcl quatuor venularum gradatarum seriebus cellulas 
oblongas, quinquangulas, vcl quadrangulas formantcSj in finc vero sim- 
pliciter furcatae. Cubitus primo sectori aut parallelus, aut medius ab 
illo divergens, et cura illo aream cubitalem angustam, una tantum areo- 
larum aut quinquangularum, (vel sexangularum) aut quadrangularum 
scrie insignem, formans. Tarsorum unguiculi aut in basi dilatati, aut 
simplices. 

Ova in stipite longOj subtili, elastico, sedcntes. Larea longa fusi- 
formis, aliquantum depressa; scx ocelli in orbis formam collocati; in 
trium thoracis segmentorum lateribus, et in septem abdominis segmentis 
quibusque verruca in parvo capitulo terminali nonnullos pilos setaceos, 
magis minusve subtiles gerens, vel capitulo terminali destituta. 

Nj/mpha, imagini perfectae, (ut in omnibus Hemerobidis) simillima, — 
valde curvata jacens in parvo involucro, e filis sericeis solidc texto, inter 
arborum folia aut in corticis fissuris collocato. 

Quae huc pertinent duo genera, notis breviter designata, ita in con- 
spectum proponi possunt: 
I. Caput antice conicum , paulo elongatum ; antcnnarum 

articuli in apice pilis setosis duobus^ opposltisornati ; alae 

inferlores superlorlbus paulo brevlores ; In alac area 

dlscoidall duae venularum gradatarum serles; area 

cubltalls angusta, e cellulls cubitalibusplerumquc qulu- 

quangulls vcl quadranguliscomposita; venulaccllulam 

cubitalem, (plerumque) tertiam secans aut curvata, 38 

ante pvimi sectoiis radii primam venulam trausver- 
salem in hunc aperta, aut directa cum ipsa proxima 

venula cubitali conjuncta Chrysopa, Leach. 

Caput antice paulo abbreviatura; alae inferiores 
superioribua vix longiores; in area discoidali tres vel 
quatuor venularum gradatarum interruptae series ; 
area cubitalis angustissima; cubitus non fractus, primo 
sectori parallelus ; areolac cubitales oblongae quadran- 
gulae, t€rtia sine venula secante Apochrysa auctoris Cliaracter essentialis generis Chrysopae, Leacb. 

Caput antice conicura, paulo elongatum, vertice magis minusve for- 
uicato; jDalporura maxillarium articulus ultimus in fine truncatus, raro 
acuminatus; antennae setaceae, longitudine corpus aequantes vel duplo 
superantes, articuli apice pilis duobus setaceis sibi oppositis ornato. 

Prothorax plerumque eadem longitudine, quam latitudine, interdum 
dimidia, raro dupla. 

Alae posticae anticis paulo brevioree, venulis transversalibus non- 
nullis, raro permultis, insignes; inter duo radii scctores duae venularura 
gradatarum series; cubitus saepissime primo radii sectori non plane 
parallelus, — cum hoc aream cubitalem angustam formans, in qua maxi- 
mam partem areolae cubitales quinquangulae, rarius quadrangulae ; alae 
superioris tertia cellula cubitalis per venulam secantem divisa, — quae 
aut curvata in primum radii sectorem aperitur, aut directa cum proxima 
arcola cubitali conjungitur. Tarsorum unguiculi aut in basi dilatati, 
aut simplices. 

Larva fusiformis, admodum plana; caput sex oculis in orbem collo- 
catis; corpus aut vix perspicue pilis ornatum, aut perspicue pilis setaceis 
dispersis vestitum; thoracis et septem abdominis segmentorumlatera aut 
elevationibusverrucaeformibus, pilos setaceos directegerentibusinstructa, 
aut in verrucarum capitulo terminali numerosos, eosque longos, pilos 
gerentia. Genus Clirysopae, Leacli. 

Descriptio imaginis. 
(Tab. I. et II.) 
6'or/?M*longumj magis minusve gracile, glabrum, paucis pilis ornatum, 
gingulis brevibus pilis in prothorace, in pedibus et in abdoraine tantum 39 

conspicuis, — in abdominis fine, circa anum et partes sexuales vero, den- 
siore Jongiorum pilorum fasciculo formato, atque singulis antennarum 
articulis, inde a secundo, pilis brevibus instructis. 

Corporis singularumque ejus partium colores, quamvis varil sint, — 
in quatuor principales reduci possunt. 

Color viridis, multis variationibus, inde ab alboviridi per flavo viridem 
usque in pulcherrimeaeruginosumetprasinum transiensinplurimisChrys. 
speciebus praevalet. 

Colores flavi rarius inveniuntur, aviridescente usque ad brunneura 
variantes; rarius etiam colorem fuscum in corpore praevalere videmus. 

Sed flavos, aurantiacos, rubros, fuscos, nigros colores et in singulis 
corporis partibus et in ejus punctis, lineis, vittis, maculis subjunctos con- 
spicimus. 

In plurimarum specierum alis, quarum venae plerumque corporis 
colorem principalem ferunt, imprimis venae transversales fuscae aut atrae 
sunt; maculae vero in alis rarissime inveniuntur, 

Caput satis magnum, Ilberum, deorsum pronatum, forma paulo elon- ^ab^^ 
gata conica vel pyramidali, in anteriore parte angustum et tenue, oris a»*« 
partibus allquantum procedentibus, in posteriorem partem incrassatum; 
genae angustae, cuneiformes. 

Frontis antica pars semicirculate exisa — postica vero triangulari Fig. A. 
excisione insignis; vertex magis minusve fornicatus, — in antica parte in pig. a. 
acumen trigonum, simili frontis excisloni adaptatum, exiens. '^- 

Occiput transversale, angustissimum; gula planitiem angustam ob- ^"'^-^^- 
longe octogonam, in media parte paulo depressam, marginibus efFusis 
insignem, formans; collum minimum, brevissimumque, radicitus in pro- 
thorace conditum. 

Oculi postice in capitis lateribus juxta frontem et verticem positi; FJg-A. 
pro ratione sua magni, prominentes, globosi, in occiput paulo elongati, — 
vivo animali magnificenter virides aut rubro-aurei, rarius modo colore 
fusco metallico micantes, post mortem plerumque fusce-virides, fusci 
aut atri, raro metallico splendore aliquatenus conservato. 

Ocelli deficientes. 

Antennae in fronte inter oculos insertae, approximatae, longltudinefig.A.io 
corporis aut duplo longiores, pro sexu aliquantum longitudine diversae; ^""^* 
in mare semper aliquanto longiores, setaceae, multiarticulatae, — e sep- 
tuagintavelpluribusetiamquam centum articulis compositae; primo arti- 
culolongissimojcrassissimoclavato; secundobrevissimomultomagistenui, 
inversedetruncato,conico; tertio longiore quam secundo, — cylindrico, — 
apicem versus paulo incrassato; reliquis in finem antennae paullatim 
attennuatis et abbreviatis, — sed eodem raodo forraatis. Articuli inde II. 40 

tertio iisqiic ntl pcnultinuim in apicc pilis duobus setosis distaiitibus et 
sibi oppositis instructi, — reliqui vero tribus vcl quinquc pilorum bre- 
vissimorum subtilium scriebus ornati. 

Clypcus coriaceus, trapczoideus, posticc rotundatus, in anticam 
partem angustatus, — anticc dirccta truncatus, fcrc non longior, 
quam latior. 

»«!-'• •• Lahrum clypco inscrtum, coriaccum, latcribus magis mcmbranaccis, 
transvcrsum, latius quam longius, posticc eadcm longitudine qua clypei 
margo anterior, antice paulo rotundatum aut magis minusvc cmargina- 
tum, fimbriis brevibus ornatum. 

1 '« ■-'• Mandihulae robustae, corneac, curvatac, labrum non supcremincntes, 
— elongate trigonae, in apice valde acuminatac, in intcriore partc parvo 
dente instructae, parva marginis partc pilis brevissimis tenuissimis 
instructa. 

iig. 3 MaxiUac sub mandibulis positac, crustaceac, mandibulis paulo lon- 
^'^* giorcs, — stipite dimidia totius maxillac magnitudinc, cxtcrnc incrassato, 
trapezoideo, in superiore parte duobus lobis instructo, intcriorc breviore, 
ovato, — extcriorc (galea dicto), longiore, c duabus partibus composito, 
quarum superior longior, elongata, quadrangula : utroque lobo in intcriore 
parte longis densisque fimbriis insigni. 

1' ig. 7. Palpi maxillares duo setacei, longi, gracilcs, quinque — articulati, 

duobus prioribus articulis brevioribus, duobus sequentibus longioribus, 
sed intcr sc paribus, — ultimo articulo longissimo, fusiformi, in apice 
oblique detruncato, vel acuminato, omnibus articulis pilos brevcs sparsos 
gcrcntibus. 

Fig. 1.3. Labium mento transvcrso, minori, oblonge quadrato, in lateribus ali- 
quantum rotundato, insertum, — parvum, fcre orbiculare, — postice 
angustatum, antice recta truncatum, proccssu parvo, mobili, angusto, 
oblonge quadrato ornatum, — brevibus tenuibus pills instructum. 

1 ig. s. Palpi lahiales duo, in fundo labii ab utraque parte stipiti oblique 
posito, articuli formi inserti, — breves, sed labio paulo longiorcs, seta- 
cei, graciles, trimeri, — primo articulo brevissimo, — secundo paulo 
longiorc, — ultimo longissimo, fusiformi, — in apice obliquc dctruncato 
vel acuminato, — articulis pilos breves sparsos gerentibus. 

Prothorax tam latus vel paulo latior quam caput, — planus, semi- 

B**a. b. cylindricus; pronotum, marginibus aliquanto deorsum inclinatis, plerum- 
f[ue in anticam partem aliquantum angustatum, — angulis anterioribus 
oblique detruncatis aut rotundatis, — forma cpiadrangula, j)lerumque 
eadem longitudine, quam latitudine, — interdum fere dimidio, vel fere 
duplo longius quam latius ; in medio pronoto sulcus transversalis, — a 
convexa elevatione termiuatus. Prosternum planum, oblongum. 4]__ 

Mcsolhorau: prothorace aut dimitlio aut duplo etiam latior, lorma ^"'fi' ^- 
quadrata ; projjhragma transvcrsum, angustissimum, deorsuminclinatum ; i,. 
rnesonotum magnum triangulum, antice deorsura inclinatum, medium 
sulco longitudinali insigne; scapulae anteriores irregulariter trapezoideae, 
lateribus rotundatis; scapulae posteriores oblongae, quadrangulae; scu- 
tellum parvum, triangulum, termino ipsius antico utrinque tantum majori 
imprcssione transversa, sulco tenui conjuncta, indicato; frenum trila- 
terum, apice in posticam partem in metatlioracem imminente, margi- 
nibus, in limbi modum elevatis, circa scapulae angulos posticos usque 
ad alae basin percurrentibus. Mesosternum parvum, triangulum, apice 
in posticam partem verso. 

il/e/ff^Aorao; mesothorace aliquanto minor, praesertim brevior; rneta-^''^^' 
notum e duabus majoribus, partibus, quae scapulis respondent, irregula- 
riter trapezoideis, in media longitudine conniventibus, compositum; 
fossa huic postposita breve triangulum formans, et juxta postscutellum 
utrinque aliquanto dilatata; postscutellum convexum, oblonge quadran- 
gulum ; jnetaphragma transversum, angustum, in media parte cum post- 
scutello brevi limbo conjunctura, postice in triangulura acutale exiens; 
pleura et pnrapleura magnitudine fere pares, oblonge quadratae. Meta- 
stcrnum parvura, transversum, oblongum, rotundatum. 

Aloe quatuor merabranaceae, immotae in tecti modum supcr cor- Tab. 2 
j)ore jacentes, — plerumque aliquanto, interdum multo, — corpore lon- 
giores, pellucidae, hyalinae aut paulo albidae, luce reflexa pulcherrime 
iricolorcs, — viridibus, rubris, cyaneis, violaceis coloribus excellentes; 
ellipticae, alis inferioribus interdura magis cuneiformibus , — in 
apice rotundatae aut magis minusve perspicue acuminatae, praecipue 
alae inferiores; semper duplo vel triplo longiores quam latiores, alis 
superioribus paulo longioribus et latioi-ibus quara inferioribus, — utrae- 
que ad basin angustatae; alarum lirabus exterior pro speciebus firabriis 
aut brevioribus aut longioribus, raagis rainusve densis ornatus; vcnae 
paucioribus pilis instructae, tenues, et hunc in modura positae. 

Alae superioris costa ad basin paulo vel valde in exteriorem partem I^''..'^ 
curvata, deinde fere directa percurrens, ante mediam partem interdum 
paulo magis inflexa, sub finem arcu modo fortiori modo leniori in alae 
apicem curvata, et tanquam vena marginera interiorera terminans arcu 
leni rursus usque ad alae basin continuata, ibidem excisione quadam 
angustias formans. 

Proxime sub costa ab alae basi subcosta oriunda, priraum recta per- 1 is f b' 
currens, costae paullatim appropinquata, tum vero illi proxima et illius 
arcui parallela, ante alae apicem in ipsam aperitur. In area inter utram- 
que venam posita multae simplices venulae transversales, plerumque tri- F. 11 G 

Gi 42 

ginta vel quadraginta, — rarissime tantiim pauciores sunt, sed venulis 
transversariis, iibi altera vena alteri in arcu anteapicem appropinquatur, 
densioribus aut interdum deficientibus. Hic locus est pterostigmatis, 
quod nunquam definite circurascriptum, sed membrana alae paulo soli- 
diore excellens, et raacula, colore venarum alae aut magis saturato, dein 
vero rursus diluto, picta, — raro praecipue perspicua, insigne, et infra 
radium terminatum apparet. 
Fig.F.a. Venulas inter costam et subcostam transversarias noraine venularum 

subcostalium significo. 
Fig. K.c. Radius, ab alae basi, proxime infra subcostam oriundus, mox ali- 
quantum ab hac secedens, sed satis propinquus cum ea parallele percur- 
rens, denique vero ante alae apicem in venam furcatam finitus, in costam 
transit 
lig.F.d'. In area intra radium et subcostam angustissima prope ad alae basin 
una et in pterostigmate plures venae transversariae noraine venularum 
radialium a me significantur. 
Fig.F.d. E radio duo sectores simplices oriuntur, quorura alter, sector radii 
piimvs appellatus, prope ad alae basin, in primo radii sextante oriens, et 
directa deorsum versus, in alae margine interiore in venam furcatam 
Fig. F.e. finitur, — alter, i^adii sector secundus, fere in primo radii quadrante vel 
quincunce incipiens, paullum ab eo secedens, sub finem rursus appropin- 
quatus, brevi ante alae apicem in venam furcatam exit. 

Inter sectorem secundum et radium series venularum transversalium, 

partim oblique positarum, areolas oblonge quinquangulas formantium, 

conspicitur, quinto earum angulo deorsum collocato, — ita ut hic sector 

Pig p y, multipliciter fractus appareat. Hasce venulas transversarias ,,secto7'is 

secundi venulas^' appellare liceat. 

Inter secundum et primum sectorem eodem modo venularum trans- 
versarum obliquissime positarum series, quarum dimidia pars interior, 
plerumque in ramum furcatum exeuntes, fere marginera interiorera 
versus, cellulis longe productis, angustis, formatis finiuntur. 
Pjj^p-f_ Hasce venulas transversarias ,,venulas sectoris primi,^'' dimidiam 
earum partem ultiraara, inter quas etiam venulae illae gradatae, sepa- 
ratim „venulas sectoris obfiquas," earum fines vero, niarginera interioreni 
Pig.P j.versus exeuntes, furcatos, ,,venulas marginalcs Jurcatas^'' norainavi. 

Sed totura areolaruni, inter radiura et priraura secundumque ejus 
sectorem positarum, coraplexura noraine ,,areolarnm discoidalium^^ 
amplector. 

Inter prirai sectoris venulas transversarias, raaximani partem tan- 
quam venulae obliquae in marginem interiorem exeuntes, duae venularum 
transversariarum brevium, magis perpcndiculariter et in scalae fbrmam 43 

posltarimi, series ^^venulae gradatae primae el secundae seriei" a me f'&i- 
vocantur, a quibus cellulae quadrangulae, longe productae, ^areolae '^'^- 
discoidales oblongae^' appellatae, inclusae sunt, 

Cubilus proxime infra radium oriundus et cum eo paullum conjunctus, *''^ ' •'^' 
deinde ab eo deflexus, primo radii sectori ex parte magis minusve paral- 
lelus, in fine ei magis approximatus, in ranium furcatumfinitus, marginem 
interiorem versus, area cubitali angusta formataexitsedcubito,haud pro- 
cul ab origine sua, ramum simplicem, brevem, in initio sibi parallelura, 
deinde vero subito deorsum ad marginem interiorem declinatum, 
emittente. 

Inter cubitum et primum sectorem venulae transversariae non nume- 
rosae, maximam partem areolas quinquangulas, quinto earum angulo 
deorsum collocato, forraant, ita ut cubitus e duabus longitudinis 
partibus raultipliciter fractus appareat. Hasce venulas transversas in 
area cubitali collocatas nomine: ,,vemtlarum cubitalium,"' et cellulas^'^ ' '^" 
ab illis formatas, ^,areolarum cubitalium^' significo. 

Secunda vel tertia venula transversaria duplicem areolarum forma- 
tionem peculiarem efficit; nam aut ab ea media venam arcuatam, 
(cellula parva subrotunda formata) vel ante vel post primi sectoris pri- 
raam venulara transversariara, in hunc apertam conspicimus, ita ut cel- 
lula arcuata quasi petiolata appareat, — aut venula, a media vena trans- 
versaria oriunda, directe vel oblique cum proxima venula trausversaria 
conjungitur, — unde duae areolae sibi similes vel dissimiles formantur. 

Inter cubitum et ramum ejus simplicem plerumque ducae simplices 
brevesque venulae transversariae^ a me ,,venuiae subcubitaies" vocatae;f^'6 f-*'- 
praeterea a cellularura cubitaliura angulis quintis prominentibus venulae 
transversariae, partim simplices, partim in finibus sirapliciter furcatae, Kig. ;i. 
marginem interiorem versus percurrunt, quarum alteram partera „venulasy. ^ 
marginales simplices,'^ norainavi, alteram „venulis marginalibus furca- 
tis^^ adnumeravi. 

Postcosta^ brevissima, prope infra cubitura oriunda, in initio aliquan-Fig.F.h. 
tum directa et huic parallela percurrens, subito arcu fortiori marginem 
interiorem versus flexa, unam vel ad summum duas venulas transver- 
earias eodem emittit, — quas „venulas postcostales" dicere liceat. 

Post postcostam denique venula parva, arcuata, excisionem in inte- Fi^ F.ff- 
riore alae basi quasi circumscribens, „venae basahV nomine significanda, 
a radice sua ramum, brevi venula transversa cum vena principali con- Fii^.F.e. 
junctum, marginem interiorem versus emittit. 

Alae inferiori eadera venarura dispositio est, sed costa inde a basi 
usque ad pterostigmatis locum directissima percurrente, et secunda vel 
tertia venula cubitali simplice. 44 

Tab. I. Pedex simplices, gressorii, modo graciles, modu turgidiores et tum 

II' Fin. breviores, in universum vcro, pro rationc, brcvcs; anticis prosterni 

^wi. basi insertis, brevissimis, — mediis paulo: longioribus, — posticis 

longissimis, — pariter inviccm inter sc distantibus, brcvibus pilis spar- 

sim vcstitis. 

Coxne breves crassae, subconicae; trochautci^cs his brcviores, conici; 
fcmora et tibiae illis aliquanto magis tenues longioresque forma cylin- 
drica; tarsus e quinque articulis, dimidiam vel tertiam partcm tibiac, pro 
longitudine spcctatae, aequantibus, compositus, primo articulo longis- 
simo, reliquis longitudine dimidia insignibus, subconicis, — ultimo, un- 
guiculos gerente, tribus antecedentibus paulo longiore; unguiculim basi 
a se distantes, parvi, tenues, in acumine valde arcuati, aut simplices, 
aut a basi usque ad mediara partem et ultra magis minusve dilatati; 
inter unguiculos pulvillo cordiformi, antice sinuato, posito, duabus setis 
longis, subtilibus, rigidis, a fine ultimi tarsorum articuli oriundis, pro- 
minentibus. 
TmI.. 1 Abdomcn e novem segmentis compositum, — secundo et tertio tan- 
'i--... tum reliquis paulo longiore, — cylindricum, a lateribus paulo compres- 
""' -' sum, — subcurvatum, — in masculis gracilius, ubique paritcr crassum, 
in fine oblique detruncatum, — in feminis paulo crassius, ante mediam 
partem paulo angustatum, in fine paullatim attenuatum, — in ultimo 
segmento ano, et sub hoc organis sexualibus, positis. 

Organa sc.vualia maris intumescentiam, in media partc fissam, penem 
includentem, extus duobus uncis valde curvatis, corncis insigncm, for- 
mant, ad quam squama coriacea, cochlearis formara imitans, excavata, 
acumine acuto, sursum et interiorem partem vcrsus curvato, pracdita, 
tanquam valva, ab imo sursura versus flectitur. 

Organa sexualia feminae fissuram sirapliccm tantum, in parva intu- 
mescentia sub ano conspicua, forraant. De inlcrna jyencris Chrysopae struclura sivc dc j^en. 
Chrysopae anatorae. 

(Tab. 4.) 
Internam nonnullaruni gcneris Chrysopac specierum, praccipue Chr. 
perlae, Linn., structuram Locw, respectu eorura habito, quae hac de re 
jam ante ipsura observata esscnt, nupcr quaestioni accuratissimae per- 
fectissimaequc subjecit, cujus summam ex illius expositione, in tertio 
vol. ,,Linnacae cnlomologicae,'-'- pag. 376, communicata, brevibus pro- 
ponere liceat, quura accuratiore observare mihi non contigerit. 45 

Tractus intestinorum, pro corporis longitudine • brevissimus*, sine Tai^- f 
magnis curvaminibus et nexibus inde ab orificio usque ad anum per-ab!c. 
currens; faux longissima et capax, antice angustior, quam postice, ante 
ingluviei faucis orificium capacissima, (quod perspicue cognoscitur, 
quum nutrimentis impleta est,) albida, sed pro nutrimenti capti natura 
colore diverso insignis. Ingluvies magna, capax, in plicas transversas 
plicata, — plicis post nutrimentum captum, praecipue in fine caeco pri- 
mum, evanescentibus, — colore albido quoquepercibumsumtum mutato. 

Ventriculus perspicue disiinctus, ipsius orificio superiore musculoso, Fig. 6 
8-10 plicis longitudinalibus perspicuis insigni, — tractu intestinali ^•^•^- 
post hoc perspicue constricto. Ventriculus ipse cylindricus, postice sinu 
quodam amplificatus, parietibus crassis, musculosis, musculorum fibris 
orbicularibus insignis. 

Ilium vix dimidia ventriculi longitudine, structura robusta, striis 
longitudinalibus satis perspicuis, in fine superiore tumore musculoso, 
sed parum perspicuo, super media parte alio quodam simili, sed paulo 
magis perspicuo, insigne. 

Duodenum brevissimum, superiore parte imprimis musculosa, in- Fig.c.i. 
feriore brevioreque tenui, albidum, sed coloribus nutrimentorum proce- 
dente concoctione dilutorum respondens, et pro cibi natura vario modo, 
plerumque sordide rubro-viridi colore pictum. 

Ductus salivales admodum magni, forraa peculiari insignes, ambo in ^'^^- ^- 
unum ductum conjuncti, ab hujus fine paralleli in posticam partem usque 
ad metathoracis finem posticum percurrunt, — paullatim ampHficati, 
deinde, subito aucta amplitudine, divergentes, ad exteriorem partem 
curvati, deinde subito attenuati in adversum procedunt, — denique in 
fasciculum singulorum ramorum, partim simplicium, partim bifidorum vel 
multifidorum, dividuntur, — ramis neque numero neque forma sibi con- 
stantibus, (uno plerumque longitudine excellente), multipliciter curvatis 
et invicem implicatis, glomuli forma et ductuum salivalium divisorum 
locum et ductus salivales ipsos sub ipso divisionis loco circumdantibus. 

Ductuum salivalium, albo colore insignium, ductus ille communis, im- 
primisqueininflationeejus globosa, parvis glandulis rotundisinstructus, — 
magis pellucidus est, — glandulis paullatim cum natura opaca sub finem 
fasciculiformam evanescentibus. 

Vasa bilifera sex*), statim post ventriculum oriunda, albida, in radice p. ^ 
subpellucida, haud perspicue glandulis instructa, — satis longa, ven- 
triculum circumdant, deinde rctro ad ilium versa, hoc supra ipsam *) Vasa bilifera tantum in icone originali delineata snnt; verisimililer per errorem 
in clescriptione vasa octo indicata, 46 

mediam inflatlonem multipliciter et dense circumvolvunt, prope ilium 
in fine libera. 

Nervorum systema, pro diversis generis speciebus modificatum, in his 
fere sibi constat: Ganjjlion capitis magnum et fornicatum est, nervis ex 
illo oriundis ipsumque cum prothoracis ganglio conjungentibus aliquanto 
primi thoracis ganglii ab ultimi distantia longioribus, — statim post 
ortum tenui intumescentia insignibus, ibidem leniter in exteriorem par- 
tem curvatis, breve foramen fauci transeunti inter se formantibus. 

Haud longe post intumescentiam ex quovis nervorum filo nervus 
usque ad radicem fissus, (vel duplex) oritur. 

Tres thoracis gangHa sibi invicem valde appropinquata, nervorum filis 
interipsa conspicuis vix gangliis ipsis longioribus. — Prothoracis ganglion 
antice detruncatum, duobus admodum crassis nervorum paribus ex 
ipsius angulis anticis oriundis, et solito magis in anteriorum partem per- 
currentibus, in lateribus et in postlca parte nervis nullls Inslgne. 

Ganglla abdomlnis parva, tenulssimis nervorum fills conjuncta, 
anterioribus minus distantlbus quam posteriorlbus; duobus ultimis sibi 
valde approxlmatls, ultlmo gangllo alils majore; quovis abdominisganglio 
unum tantum nervorum par, ultimo tria paria emlttente. 

In ahls Chrysopae speciebus nervorum fili thoracls ganglia conjun- 
gentes finem posticum versus valde incrassati, — In Chr. perla non in- 
crassati sunt, in qua neque nervi a nervorum filis illis oriuntur, licet — 
in allis speciebus nervus admodum crassus emittatur. 4 

Resplratlonis systema parum insigne; memoratu digna est trachea 
tractum intestinorum ab utraque totlus longltudinis parte comitans, et 
brevlbus tenulbus multlpHcIter ramosis brachiis ad ipsum affixa, quavis 
trachea ramum valldum ad ingluvlem emittente, ramo ipso usque ad in- 
gluvlei aplcem percurrente. Rellquorum ramorum a trachea emissorum 
validlsslmus is, qui in constrictione, inter faucem et ventriculi orificium 
obvia, in ramulos dividitur, 'sed semper illo , qui in ingluvie dilatatur 
tenulor. 

Corpus adiposum colore satis accurate externo vivi insecti colori 
respondens, sub locis diverso colore insignlbus etiam eodem modo tinc- 
tum, in Chr. perla pro indlviduorum colore magis minusve virldi, magis 
minusve flavovlrlde, in allis speciebus saepe vivide aeruginosum, ex 
parte flavum est. 
Fig. ?,a. Organa sexualla interna maris, imprlmis vero testlculi pro speciebus 
varlas formas exhlbent. Testlculi in Chr. perla, cutis colore pulchre 
crocei, formam Instrumentl extrahendis obturaculis suberinis destinatl, 
tres flexus et dimidiatum formantls, praebent, secundo flexu crassissimo 
et amplissimo, — cute extrinsecus tegente flava, admodum soHda. 47 

Spermatozoa filorum admodum longorum, subtilium, in finibus non 
incrassatorum, flavido colore insignium formara praebent. 

Ductus spermatici longissirai, recti, suprapaulo amplificati et a testi-Fig.«.b. 
culo ipso constrictione aliqua distincti, albidi, canali eorum interna, for- *^"' 
tasse spermatozois inclusis, paulo flavida; in communem ductum ejacu- 
latoriura, admodura brevcm conjuncti, ipsius superiore fine crispe con- 
voluto, post amplificationera vesicae-forraem, in media ejus parte obviam, 
abscondito; superiore parte multo magis tenui et paulo longiore quam 
inferiore, amplificationem vesicae-formem sequente. 

Brevissima illa vasa appendicularia, ininferiore ductus ejaculatoriifine Fig. 2, 
affixa, vesicas diverso modo formatas exhibentia, ex Loewi sententia ^'" ' 
potius diversi rami appendicis bipartitae, brevissirais ramis instructae, 
habendi; primo pare vesicularura fine capitato, duabus intumescentiis 
lateralibus, in exteriorem partem directls, ventruosis insigni, in 
anteriorem partem directo ; secundo pare in anticam et exteriorem par- 
tem divergente, forraa illi siraili, finibus non tara valide incrassatis, et 
duabus intumescentiis ventruosis in latere exteriore conspicuis; magis 
in postica et exteriore parte utrinque binis vesicuHs minimis, subrotun- 
dis, positis; loco hujus appendicis affixae proxime ad ductus ejaculatorii 
finem posticum conspicuo. 

Loew dirimere non potuit utruin quaevis vesicula separatim in ipsum 
hunc ductum aperta sit, nec ne ; sed omnes utriusque lateris vesiculas, 
priusquam in ductum ejaculatorium aperirentur, conjungi, pro certo 
affirmari posse existimat, quapropter eo magis totum hoc organum unam 
appendicem bipartitam esse censet. 

In diversis aliis speciebus Loew haud leves internorum maris geni- 
talium difFerentias observavit. Unius speciei viridis, sed non accuratius 
ab ipso definitae, (quae Chr. perla paulo major esse dicta est) testiculos 
singulari modo diversos, flavos quidem, sed simpliciter ovatos, in fine 
paulo acutos vidit. Differentias minoris momenti diversae species etiam 
in appendicis ad ductum ejaculatorium affixae forma praebent. 

Genitalia interna feminae imprimis ex ovariis constant, alterutro e Fig. 8. 
duodecim oviductibus gracillimis, in superiorem partem in filorum formam 
elongatis, composito. Singula haec fila, in quae tubae finiuntur, paulla- 
tira conjunguntur, (ut in Panorpa communi) ita ut postremo unum tantum 
filum gracile et admodum solidum formare videantur, cujus cursum Loew 
perspicue usque ad superioris orificii ventriculi locum persequutus est, 
quura eum araplius certo cognoscere non posset, sed fauci arctissime 
appropinquatum esse censeret. 

Ovorum germina in Chrysopa primum alba, progressa demum evolu- 
tione alio colore insignia, plerumque per flavum in viridem picta sunt, ita 48 

ut oolor postromo ortus quavis ratione totius oorporis colorom soquatur, 
quin in Chrysopae ^^"'rlae individuis non penitus solito modo ooloratis 
perspioue diversus sit. 

Oviduotus,, noquclongitudino nc(|uc amplitudinooxoollentcs, ibiinoom- 
munemoviductumoonjunoti sunt, ubi ultimum ganglion abdominalc oollo- 
oat^nn cst. 

C">viduotus oommunis educens satis amplus scd noh admodum longus; 
in ipsius fiucreecptaoulum seminis affixum, quod simplex et formavesicae 
nuignac, breviter petiolatae, fere ovatae, insigne, — a Loew in feminis 
haud diu ante evolutis, nondura foecundatis, in margine crispe plica- 
tum invcntum est, et sempor albido colore, structura non valde solida, 
membranaoea exccllit. 

Colloteria observare vorisimilitor ob tenuitatom ct subtilissimam 
struoturam Locw noncontigit, scd ea adessc non dubitat. De imaf>inis Chrysopac liabitatione cl vitae ralione. 

Chrysopao, ut Ilomcrobii omncs, in univcrsuui scgnes, multum scdunt, 
aut in foliis ramisve plantarum, ab iis inhabitatarum, vcrosimile victura 
quaercntes, repunt, ad quiescendum semper inferiore foliorum laraina 
electa, Volatus earura, alis papilionura ratione agitatis, lentus et brevis 
est, ita ut diu et longe volare non soleant, atque quura urabrara araent, 
per meridici acstum quiescunt, horis vero raatutinis et pomeridianis 
usque ad crcpusoulum, itcraque terapcstate nubila, sumraa seduli- 
tate gaudent, saepissimeque volitant. Scgnitia sua parum timidae 
faoillimc capiuntur ncque raagna opera in defendcndo utuntur. Non- 
nullae spcoies, quura tanguntur, fortasse ad se defondondum, odorem 
foetidissimum, exoreraentorura foctori sirailem, haud statira evanescentem 
excitant. — Hoc vero in tribus tantura, in Silosia indigenis speoiebus, 
scil. in Chr. perla, Linn., Chr. prasina, Burra. et Chr. abbre^-iata, Curtis, 
observarc raihi licuit; in priraa specie odorera fortissirauni reperi. 

Chrysopae in hortorum silvarumque arboribus frutlcibusque habitant, 
iraprimisque in iis, qui ab Aphidibus et Psylla incoluntur, saepissime in 
Kosae frutioibus, in diversis Tiliae ct Saliois speoiebus, in Pruno pado, 
Quercu, in Sambuoo nigra, Pruno domostioa, Pyro, al. Arbores coni- 
ferae a pauois tantum spocicbus imprimis habitari videntur, — sed Chr. 
capitatam Frabr. Pinos piccas tantum incolere cognovi. Chrsys. fulvici- 
pitem, Steph. quoque pineta potissimum amarc existimo. 

Do spooiorum cxotioarum habitatione adhuc nihil constat. 

Individuaincademplanta, nunquara quidera raagnonuraero, habitantia, 
plerumquesingulatimTimnt, quamYispacateinyicemin se agereYideantnr 49 

Singulae species non solum regionum planarum, sed etiam montium, 
quin Alpiumincolae sunt, quatenus ibidem plantae, et ad habitationem et 
ad ova collocanda, aptae, Aphidibus multis habitatae crescunt, atque 
plures planiticrum species non minus in montibus invcniuntur; una tan- 
tum, Chr. capitata Fabr., ex meis observationibus imprimis montium re- 
giones amare videtur. 

Quod attinet ad spccierum distributionem geographicam , affimare 
licet, Chrysopac genus (incluso genere Apochrysae, m.) ex iis esse, quo- 
rum species in omnibus terrae partibus inveniuntur, in singulis vero sine 
dubio plures, — quam hucusque innotuerunt. 

Singulae species, primitus in Europa indigenae, verisimiliter navibus 
etiam in ahas terrae partes translatae sunt, qua de causa in enumerandis 
speciebus in Europa non indigenis afFeri non possunt, e. gr. Ch. vulgaris 
m., quae non solum in insulis canaricis, ubi plures species europaeae*) 
esse videntur, sed etiam in Africa australi (in promontorio bonae spei) et 
in America, australi, invenitur. 

Specierum quinquaginta et quatuor a me ipso conspectarum plurimae, 
scih septem et viginti inEuropa indigenae sunt, quarum quatuordecim in 
Silesia inveniuntur. Deinde plurimae ex America innotuerunt, scil. octo- 
decim, quum ex Africa, a promontorio bonae spci, tres tantum, (incluso 
Hemerobio [Apochrysa m.] leptaleo Ramb.), ab insula St. Johanna una, 
et ab insula, vocata Ile de France, una, collectae essent. Ex Asia et 
Australia paucissimas species, scih e Japoniaunam, e Java unam, ex 
Australiae parte, in meridiem et occidentem versus sita, unam, ipse vidi. 
De unius speciei exoticae patria certior fieri non potui. 

Praeter has species singulae, a me non conspectae, e diversis terrae 
partibus collectae et a diversis auctoribus, utexemplo utamur, a Fabricio, 
Palisot de Beauvais, Savigny, Barker-Webb et Sabin-Berthelot, Guerin, 
Rambur, Newmann, aliis, descriptae, vel etiam pictae sunt, quas enu- 
merare mihi non licuit, quibus vcro, quum accuratius cognitae erunt, 
distributionis geographicae notitia multum augebitur. 

Sed his insectis, animus eorum, qui itinera in longinquas terrae partes 
suscipiunt, nondum satis adversus est, quam ut jam nunc de speciebus, 
per singulas terras distributis, recte judicari possit. 

De temporibus, quibus Chrysopae species inveniuntur, ea tantum, 
quae in Silesiae speciebus ipse observavi, et de nonnullis, in Europa me- 
ridionali inventis, comperi, contendere possum. 

Una species, Chysopa vulgaris m., totum per annum, in Siciha etiam *) Speciem a Barker-Webb ct Sabin Berthelot in Ilist nat. des lles Canaries, Entomr 
pag. 83 nro 12, sub noraine Hem. albi allatam certo distingui non posse dolemus. 

4 50 

hieme sub dlvo, invenitur; in Silesia in locis a frigore defensis hiemat; 
aliae species, e. g. Chr. SeptempunctataWesm., Chr. vittata Wesm., Chr. 
perla Linn., inde a mense Majo usque ad Septembrem inveniuntur. Chr. 
aspersa Wesm. in Italia jam mense Aprili conspicitur, in Silesia vero de- 
mum Junio ct Julio, quo tempore etiam Chr. abbreviata Curtis, Chr. 
Burmeisteri m. Chr. prasina Burm., alba Linn. et Chr. capitata Fabr., 
occurrunt, et excepta ultima, etiam mense Augusto reperiuntur. 

Quum veroabsohitae imaginis vita octo vel admaximumquatuordecim 
dierum spatium non egrediatur, atque totius evohitionis tempus inde ab 
ovo usque ad imaginis ortum brevi tantum quinque vel sex hebdomadum 
spatioperficiatur, verisimillimum est, quod observationibus accuratissimis 
confirmatur, plerisque nisi forte omnibus speciebus duas generationes per 
aestatem esse. Quin Chr. vulgaris m. tres generationes esse videntur; — 
quum jam mense Aprili appareat, mox se propaget, totam per aestatem 
inveniatur, denique mense Octobri hiemandi locos quaerat. Generatio 
autumnahs vero colore modificato, a speciei principalis viridi omnes mo- 
dificationes inde a flavo usque ad fulvum, denique in rufescentem vel car- 
neum percurrrente, insignis est. 

Quiete hlemaU individua per sex vel septem menses tenentur, usque 
dum solis vernahs calore resuscitentur. 

Ex hoc eximlo vltae spatio, vel etiam e solitae tantura aestivalis 
diuturnitatis ratlone Intelligitur, quam parum apte nomen „Hemerobio- 
rum" his insectis aLInuaeo etnonnullisauctoribusquilpsumantecederent, 
indltum sit. 

De Chrysopae vlctu non plura quara prlores auctores me ipsumobser- 
vasse vakle doleo; sed brevis intestinorum tractus ratione habita, haec 
animalla nutrimento animali, fortasse Aphidibus aut ahis parvulls insec- 
tls aut larvis uti cxlstlmare licet, quod in segni, parum cordata, Chry- 
soparum natura verisimile est, quum parvuLa illa animalla facile earum 
praeda fiant. 

Ab amico vero accurate observatum est, Chr. vulgarem ra., quura in 
vase vitreo per decein dles capta teneretur, neque Aphides adessent, qui- 
bus ali potuisset, avldisslme aquam, in qua saccharum solutum esset, 
suxlsse, ex quo censere hcet, etlam plantarum dulces succos, vel etiam 
Aphidum dulcia excrementa, quae a formicls quaeri scimus , Chrysopis 
esse nutrimento. 

Chrysoparum coitum, a nullo auctore descrlptum, ante nonnullos 
annos ph;ries me vldisse memlni quldem , sed eum accuratius observare 
tum omisi, — ita ut neque de ejus ratione neque de dluturnitatecertiquld- 
quam referre posslm. 

Sed feminas fecundatas ova parere pluries observavi, qua de re, 51 

(praeter conjecturas a Reaumuro recte factas, et notitiambrevein, inopere 
a Ratzeburg edito, ,,Forstinsekten, vol. IIL, pag. 345," propositam, sc- 
cundum quam GraffBerolini actum illum eodem modo observasse censen- 
dus est, quo Reaumur eum indicavit), a nullo auctore hucusque certae 
accurataeque observationes propositae sunt. Ego feminas Chr. perlae L. 
et Chr. Burmeisteri m. accurate observavi. 

Femina locum ad ova parienda aptum, aut ramulum, aut petiolum aut 
folium, rarissime vero fructum, in frutice vel arbore, ab Apliidibus, lar- 
vis futuris nutrimentum praebentibus, habitata, sibi ehgit, semper an- 
tennis loca tangens. Loco apto tandem invento, quieta, in antennis 
movendis occupata, sedit, abdomenque tremule agit, fortasse ut ovulum 
ad exitum protrudat; dein abdominis fine ad plantam arcte adpresso, ma- 
teriem tenacem , in petiolo vel folio subjecto inhaerentem , e vulva ejicit, 
quam abdomine sursum elevando in filum tenuc, statim indurescens, et 
ehasticum quasi nendo format, in cujus fine ovuhim, in vaginae exitu ob- 
vium, inhaeret, quod abdomine a femina etiam paulo altius elevando e 
vagina extractum, denique libere in stipite versatur. 

Eundem processum in quovis ovo parendo, quorum decem vel quin- 
decim procreantur, iterari videmus ; qua in re quum femina non pertuba- 
tur, atque locus ad ova parenda plane idoneus visus est, unius horae vel 
paulo longioris temporis spatium consumitur ; quum vero femina aut per- 
turbatur aut locus non plane aptus est, plures horas consumi observavi. 

De Chrysoparum ovls. 

Chysoparum ova, jam diu ante Linnaeum naturae studiosis pro sin-i"'^^^" 
gulari lepidaque forma, sed non pro vera ipsorum natura nota, stipite 
tenuissimo, elastico, albo, affixa sunt, quem in earum plantarum parte 
aliqua, vel petiolo, vel folio, vel rarius fructu collocatum invenimus, in 
quibus Chrysoparum imagines habitare solent, scil. in plantis ab Aphi- 
dibus Psyllis, et aliis ejusmodi animalibus, habitatis. Hic stipes, et 
pro insecti magnitudine et pro baseos, ad ova parienda electae, situ ad 
feminae parientis abdomen relato, longitudine difFert, ita ut a quarta 
pollicis parte usque ad totius pollicis longitudinem inveniatur, plerumque 
vero dimidium pollicem vel tres quadrantes aequet. 

Ova oblonge ovata, deorsum acuminata, superne magis plana, — 
longitudine, pro speciei magnitudine diversa, 1,0 — 1,50 millimet., dia- 
metro fere dimidio sunt. 

Interdum in uno folio aut petiolo totaprogeniescollocataest, interdum 
vero ova singulatim, hic illic posita apparent, verisimiliter et pro loci fa- 

vore, et pro quiete vel perturbationibus quibus feminae parientes utebantur. 

4=. 52 

Per stipitem illura utrum ova ab aliis insectis defendi, an magis aeri 
calorique exponi existimanda sint, dirimi vix unquam poterit. 

Ova specierum a me observatarum scil. Chr. vulgaris m., Chr. pcrlae 
L., Chr. 7 — punctatae Wesm., — Chr. abbreviatae Curt., — viridi co- 
Jore, insecti colorem, accurate imitante, pulcherrime picta sunt. 

Quomodo specierum aliter coloratarum, e. g. Chr. italicae, Chr. capi- 
tatae, al. ova, si ex hac ratione spectantur, se habeant, — utrum eorum 
color semper cum corporis universo colore congruat, uti in speciebus viri- 
dibus, hucusque observatis, — nondum satis observatum est. 

Ova nonnulhs diebus postquam parta sunt, colore suo destituta, al- 
bescunt, harvaeque embryonera oriundum, tanquara corpus opacum, per- 
spicue cognosci patiuntur, quod in altero latere quasi a crure brevi 
incipiens ad alterum latus curvatur et apicem versus adscendit. Denique 
spatio, post ova parta, sex vel octo dierura praeterlapso, intcrdum paulo 
prius, interdum serius,*) larva ad evolutionem matura, superiorem ovi 
finem obtusum, operculo orbiculari aperiendum, jierrumpit, et primum 
curvata, pedibus non motis, paullatim invohicro se extorquet. Tandem, 
etiam caudae apice extracto, larva se extendere et merabris suis uti, 
etiam oris partes antennasque, antea imraotas, coramovere incipit, atque 
invohicro raodo relicto, postquara a natu vires refecit, abdorainis acuraine 
supra dorsum curvando indeque repulsando a loco natali se dejiciunt, in- 
terdum etiam in foha, nutriraentis plerumque abundantia, decidunt. Ita 
Ratzeburg quoque rem observavit, et (Forstinsekten, tom. III., pag. 345) 
bene descripsit. Tab 3. 

111-111.** De g^enerls Clirysopae larvis. 

(Tab. 3 ) 

Larvarum corpus angustum, longe protractum, depressum, superne 
paulo tantum fornicatum, ab iraa parte phanura , forma fusiformi, e tre- 
decira segraentis perspicue distinctis corapositura, prirao segmento caput, 
secundo prothoracera, tertio et quarto raesothoracem et metathoracem, 
reliquis novem abdoraen formantibus; capite tantum corneo, rehquis 
segmentis mollibus. Totius corporis superficies superior plerumque sin- 
gulis pihs vestita. *) Ex ovis a Cliiys. Burmeisteri 24'iio Junio partis, jam die vigesima octava ejusdem 
mensis larvas evolvi observavi, quum in alio quodam casu, ubi ova quinta mensis Junii die 
parta essent, multo serius, scil. decima tertia ejusdem mensis die evolvercntur. 53 

(Pro mea larvarum cognitione cluo typi discerni possunt, in quorum 
altero elevationes verrucaeformes, in laterura segmentis obviae, dirccte 
pilis setaceis brevibus, parum numerosis instructae sunt, corpus vero laeve 
apparet, — in altero vero felevationes verrucaeformes illaej capitulum 
prominulum, fasciculo decem velduodecim pilorum setaceorum, longiorum, 
rigidorum, ornatum gerunt, atque corpus magis pilosum est.) 

C ap ut corneum, parvum, cordis formam imitans, antice et posticeiifr' i ' 
recta truncatum, superne paulo fornicatum, laeve, postice cum collo per- 
spicue distincto, transverso, angusto, molli conjunctum. 

Labrwn ab antico capitis margine non sejunctum, sed capitis margo 
cum labro directe collidens, orificio non formato. 

Mandihidae corneae, magnae, capite multo longiores, curvatae, paul- ^ 's» - ''■ 
latim angustatae, in fine acuminatae, in interiore, latere, in modum fistu- 
larum fissae, valde excavatae. 

Maxiltae come^iQ, sub mandibulis, magisque ad interiorem pnrtem ^ '«♦'-•'' 
juxta mandibulas positae, forma illis pares, sed paulo breviores et in fine 
oblique truncatae, in interiore parte excavatae, utrisque marginibus arcte 
se tangentibus, cum maxillis ad apparatum fistulosum, ad sugendum in- 
stitutum, conjunctae, in cujus fine, vel potius sub mandibularum pro- 
ductarum apice, ubi maxillae finiuntur, os subtile. Maxillae in imo ca- 
pitis latere altius etiam descendunt, ad labrum accedentes, et in basi 
cum illo articulatae. 

Palpi maxillares deficientes. 

Labium, inter inferiora maxillarum crura collocatum, transvcrsum, tra- 
pezoideum, postice mento, inter maxillarum finibus sito, oblongo, inser- 
tum, singulis brevibus pilis ornatura. 

Pafpi labiales, a fundo labii excuntes, tertia parte mandibulls bre-rig.'J. <•• 
viores, setacei, quadriarticulati, tribus articulis prioribus — brevioribus, 
crassioribus, secundo eorum brevissimo, crassissimo, quarto longissimo» 
tenuissimo, in fine detruncato, rotundato, — omnibus articulis pilis bre- 
vissimis sparsim vestitis. 

Oculi parvi, semiglobulosi, sex in orbem positi , duo postici minimi, F'k--- ''• 
iu capitis angulis promincntibus sub mandibulis collocati. 

yintennae scii^OYmcs, longitudine mandibulas aequantes, ante oculos F"'g-<. 
ad interiorem partem in fronte coUocatae, trimerae, articulo imo brevi, 
crasso, secundo breviore magis tenui; ultirao in quo articulos amplius 
discernere nequeo, subtilem setam, acuminate finitam, formante. 

Prothorax, longissimum corporis segmentum formans, antice pauco 
latior quam caput, postice vero admodum dilatatura, incisionibus trans- 
versis in tres partes torlformes distinctura earum anteriore longiore, ct 
in medio margine laterali ab utraque parte elevationem parvam, verrucae- 54 _ 

formem gerente, aut dlrecte cllvergentibus brevlbus tenuibus pilis instru- 
ctam, aut capitulum in verruca monstrantcm, a quo decem ad duodecim 
pili setacei, longiores, rigidi oriundi, quorum medii longissimi. In ha- 
rum partium media ab imo prlmum pedum par insertum. 

Mesothorax prothorace latior breviorque, sulcis transversis toros for- 
mans, ab utraque parte, uti prothorax, elevatione verrucaeformi , pllos 
gerente, vel capitulo, longis pilis ornato, instructus, secundo pedum pare 
infra inserto. 

Metaihorax mesothorace paulo latior et longlor, eodem modo toris 
formatls insignis, et ab utraque parte elevatlone verrucaeformi , vel capi- 
tulo ornata instructus, tertium pedum par gerens. 
Fig.5-8 Pedes breves, subtiles, cylindricl, a latere paulo compressi; coxae 
brevissimae; trochanteres ^Q.^\xm. anterlorum brevissimi, mediorum paulo 
longiores, posteriorum longisslml; tibiae femoribus graciliores, In pedibus 
anterioi'Ibus vix ahquanto, in posterloribus fere dlmidio his longiores, in 
fine oblique truncatae. TflT.y?/* brevissimus, monomerus, seta longa rl- 
gida, a tibiae fine oriunda, sub ipso percurrente, ipsumque superemlnente, 
In tarsl fine duo un ifuiculi ^2iV\\ simplices, curvati, a se invicem collo- 
cati, pulvillo inter ipsos, tanquam lamina parva, longe petlolata, triangula 
eminente» 

Abdominis primum segmentum fere eadem latltudine et longutldine 
qua mesothorax , sed elevationibus verrucaeformibus ab utroque latere 
deficientibus; secundum segmentum latius et paulo longlus; tertlum la- 
tissimum; reliqua paullatim latltudine decrescentia, ita ut octavum jara 
minimum, brevisslraum, fere cylindricum appareat, nonum vero, omniura 
minlmum, verrucae parvae oblongae simile sit. Sex priora segmenta 
sulcistransversistorosformantia, trla postrema laevla, — quocunque vero, 
a secundo usque ad septlmum in utroque latere elevationem verrucaeformem, 
pilorum fasciculo ornatum, aut in elevatlone etiam capitulum, pilis lon- 
gioribus rigidis instructum gerente, — uti in thorace. 

In ultimo segmento anus etorganum ad filaducendadestinatura posita 
sunt. Larvae simul pedls loco, ad protrudendum corpus inservit. 

Corpus in ima parte planum, sed singulis thoracis et abdominis seg- 
mentis per sulcos transversos torosis. De larvarum vita et liabitatlone. 

Reaumur in praeclaro opere ,,Memoires," tom. III, pag. 381 — 394, lar- 
varura vitara usque ad metamorphosln admodum accurate quidem adum- 
bravit, ita ut auctorura sequentium vix quisquam observationes uUius 55_ 

momenti adjiciendas haberet, adeo recentissima aetate Ipse Eatzeburg, 
accuratus observator ille quidem, in opere: „Forstinsekten," tom. III, 
pag. 34, parum novi proponere posset, quin plura, quae Keaiamur retu- 
lisset, non observasset. 

Sed larvis ab ovo a me educatis, studiosissime observandis, nonnulla 
ad ipsarum vitae historiam augendam observare mihi contio"it. 

Chrysopae larvae plerumque in iisdem plantis, arboribus vel fruticibus 
vivunt, in quibus insecti imago habitat, saepissimeque eas inliosa, Pruno 
pado, Tilia, non minus quoque in Pino silvestri, Pino strobo, aliisque 
ejusmodi, inveni. Chrjsopae capitatae larvas in Pini speciebus tantum 
vivere crediderim. 

Propter animum in se invicem hostilem singulatim vivunt, sed ita, 
ut semper una vel duae coloniae in eadem arbore vel frutice habitent. 

Larvae non velociter incedunt, ultimo abdominis segmento cylindrico 
tanquam fulcro atque pede usi; corporls motus vero et vivaces et agiles 
valdeque varii sunt, multis illls corporis mollls incislonibus transversis 
plurimum ad magnam flexibllitatem agilltatemque facicntlbus. Praecipue 
caput cum orls partlbus atque prothorax perpetuo , ab altero latere ad 
alterum, nutrlmento quaerendo movcntur. 

Revera Insecta rapacisslma sunt; nam larvulae vix oyis evolutae, qua 
aetate penltus setosae rigldaeque apparent, statlm magna voracitate ad 
alia anlmantia corrumpenda accedunt. 

Nutrlmento iis sunt praeclpue omnes Aphldis, Psyllae, Chermetis, 
Cocci species, easdem plantas cum ils habitaMtes, — quum matrum curis 
ova semper ibl collocentur, ubi illa anlmalia habitare soleant. Sed non 
solum animalibus illls pro nutrlmento utuntur, sed etlam aliis parvis vel 
etiam majoribus animalculis, quae se defendere nequeunt, e.g. Muscarum 
vel Coleopterorum larvis, sibi oblatis, vescuntur. 

Larvis a me nutriendis etlam Muscas ante breve interfectas obtull, 
quarum succis eas laete uti observavi. 

Pernicioslssimi earum hostes sunt Syrphi larvae, in Aphidlbus confi- 
ciendis aemulae, quas non nlsi casu felicl vincunt; nam hae, Inter Aphi- 
des abscondltae, Chrysoparum larvas nll pernlciosi tlmentes, idemque 
nutrlmentum quaerentes, caplunt et odem modo quo Aphides exsugunt. 

IIoc modo saepius factum est, ut larvas observandas nutrlturus, cum 
foliis, Aphidlbus uberrime tectis, insclus Syrphi larvas, nondum adultas 
inferrem, a quibus larvarum, a me dillgentlssime educatarum, coloniae 
ita conficerentur, ut vlx singula indivldua relinquerentur, quod observa- 
tionibus perficiendis valde obfuit. 

Sed Chrysopae larvae etiam in se invicem hostlliter agunt; nam sibi 
obviara venlentes se aggrediuntur pugnantque usque dum ea quae fortior 5(^ _ 

aut In aggressu felicior est, victorlam reportet alteramque captam clevo- 
rare possit. 

Cibi capiendl ratlo haec est: larva, quum praedam propinquam con- 
spexit, mantlibulas aperlt, earumque acuminibus, quasi forcipe, animal 
captum perforat, Ita ut mandibularum orificia subtilissima in illius partes 
internas intrent, quo facto larva tam diu succum exhaurit, usque dum 
nil nisi inanis cutis relinquatur. 

Hoc munere fungens et labium et palpi et antennae a larva perpetuo 
commoventur. Animale usque ad cutem exsucto, Inanis folliculus a 
mandibulis detractus capite et thorace velocissime sursum removendo 
rctrorsumdejicitur, quo facto interdum plures follicull in larvae dorso col- 
Hguntur; sed Chrysoparum larvas, quas observare mihi licuit, nunquam 
Aphidum exsuctarum folllculls tectas vldi, — quos In larvls Ilemerobii, 
Leach, plerumque Invenles. 

Larvarum voracitas permagna est, ita ut ad parasltos, plantis per- 
nlciosos, conficlendos multum valeant, eaque de causa utilisslmae esse 
censendae sint. 

Sed Westwood, (Modern classif. T. II, pag. 47) contendens ab iis 
dimidiae Minutae spatio Aphldem exsugi, allquo modo errasse vldetur, 
quamvls parvulum ejusmodl Insectum hostl majorl parum alimentl prae- 
beat. Ratzeburgi sententia (1. cogn. pag. 345) a larva adulta unius diei' 
spatio viginti vel etiam plures Aphldes consuml censentls, cum meis ob- 
servationibus magis congruit. 

Majus insectum, e. g, Musca, quum larvae oflTertur, fere in dimldiam 
vel in totara dlem sufficit. 

Praedam aggressurae fortissimae apparent, mandibulis hostem ca- 
pessentes; ab hoste validiore vero regrediuntur. 

Larvae quum a mense Junio usque ad Septembrem, vel aliquanto se- 
rius, in diversis vltae stadiis Inveniantnr, ^ plures earum generationes 
esse, quod jam commemoravi, — negarl non poterit. Nam earum evo- 
lutlo, ab ovo aperiendo usque ad perfectam magnitudinem, breve tantum 
duarum vel trium hebdomadum spatium postulat. Chrysopae Burmei- 
stcri m. larvae, vigesima octava mensis Junil die ex ovis evolutae, jam 
decima octava mensis Julii die, sive trlbus hebdomadibus praeterlapsis, 
nympharum statum subierunt. 

Quomodo pelle sua exuantur, et quoties per brevem larvarum statura 
pellem dejiciant, observare studiosissime cupivi, quod vero mlhl non con- 
tigit. Bis tantum, apud nonnullas larvas ex ovis educatas, diversis 
temporibus, larvarum pelles subtilissimas albas abjectas inveni, — qua 
de re alil scrlptores plane niliil commemorant. ^7 

Larva perfecte adulta ad nymphae statura subeundum se accingens, 
locum idoneum aut in folio convoluto vel plicato, aut in arborura corticis 
fissura, aut inter Pini folia subulata sibi quaerit, ibique ex organo, ad 
fila ducenda destinato, in ultimo corporis segmento obvio, involucrum i'j|V. 
solidissimura, sericeum, album, forma oblonge ovata, rarius globosa, 
magnitudine perpava, ad summura l-i-— 1| lin. (mensur. Paris) diametro, 
— sibi texit, in quo in nympham mutatur. Hunc texendi modum obser- 
vare Reaumuro soli, atque ex parte tantum, contigit, quapropter in ip- 
sius observationibus repetendis acquiescam necesse est. — Reaumur 
quoque non nisi texendi initium, involucri, extrema lineamenta perfici 
vidit, qua de re narrat, larvam corpore suo motus velocissimos, in rotae 
molaris modura, efficere, eaque ratione texturara brevi tempore absolvere. 

In larvis a me observatis semper accidit, ut verisimiliter tempore 
vespertino aut noctu involucrum facerent, quum, etiam summa diligen- 
tia usus, nunquara texendi processum conspicerem sed horis raatutinis 
larvas jam in nymphas mutatas invenirem. 

Ultiraae generationis larvae, mense Septerabri obviae, eodem vel 
proximo raense involucrura texere, et, ita defensae, in nympharura statu 
hieraem degere videntur. Larvae ipsae, quantura equidera observavi, 
in nostris frigidis regionibus non hiemant, quum raolle ipsarura corpus 
hiemis frigora sustinere vix possit. Quae vero larvarum in tropicis 
regionibus obviarum ratio sit, — hucusque plane incognitum est. De Clirysopariim nymphls. 

(Tab 3.) 

Nympha jam imaginis perfectae formara habet, praeterquam quodalae p'';*; 
rudimentis brevibus tantum indicatae sint. In invokicro curvata jacet, ita fy :,. 
ut abdominis finis fere os tangat. Corpus pilis sparsis vestitum apparet. 
Nympharura colores initio pallidi, flavidi vel flavo-virentes sunt, in Chr. 
vulgari m., larvarum coloribus similes etiara raaculae ferrugineae tanquam 
vitta dorsalis apparent. 

Cnput formae iraaginis plane respondens, parvura, prorainulum, deor- 
sura inclinatum, oris partibus prominentibus. 

i«4/'?/«j oblonge quadratum, antice et in angulls rotundatum,*) sin- ''o-Ij- 
gulis pilis sectaceis instructum. *) Unam tantum nympharum formam in quaestionem vocare mihi licuit, in qua labrum 
ita formatum est. Quomodo vero in nymphis earum specierum, quibus labrum emarginatum 
est, e. g. Chr. capitata , haec res se habcat, ncscio, — quum earum ncque hirvas ncque 
nymphas conspiccrc potuisscm. 58 

lig.e.d. Mandibulac curvatae, acuminatae, apice lato, bidentato, parum pro- 
minentc, in margine intcriore acutae, tribus dentibus parvis, proxime sibi 
invicem positis, obtusis instructae. 
Fig..c.i. J/r/.i/y/^eetribus partlbus compositae, ima parte, (stipitevocato) irre- 
gulariter formata, supra angusta, deorsum et postice dilatata; secunda 
superiore multo minoi"e, irregularlter quadrangula, paulo rotundata; 
summa parte, minima, oblonga, rotundata, pllis brevlssimis vestita. 
lig.e.i. Pafpi innxiHares ^fii^(tQ\,\xQi\^Ti\Qx\\ prlmo artlculo brevlssimo; duo- 
bus secundis paulo longiorlbus, inter se fere paribus; ultimo, longlsslmo, 
acuminato, sed non multo longiore quam antecedens. 
Fig.fi.?. Labiurn rotundatum, fere cordis formam iraitans, antice paulo ermar- 

ginatum, brevibus pills vestltum. 
Fig. f.3. Palpi labialeshTQwes, iYimevi, a labii basi, toro stipitiformi oriundi; 
articulis fere aequallbus, ultlmo acuminato. 
Oculi ut imaglnis, semlglobosi. 
Fig".<'i. Antennac, inter oculos in fronte, setlformes, corporis longltudlnera 
subaequantes; artlculls plurimls , brevlbus, perspicue dlstlnctls; prlmo 
articulo longlsslmo, crasslsslmo; secundo multo breviore, non minus 
crasso; antennae In antlcam partem curvatae, super alarum rudlmentis 
positae, formam litterae 6' imitantes, sed ita ut earum acumen in exterio- 
rem partem spectet. 

Prothorax semicylindricus , laterum marglnibus paulo deorsum in- 
clinatis. 

Mesothorax (i\i mctathorax protborace latiores, alarura involucrls ibi 
positis. 

Involucrn alarum, rudlmentls indicatarum, fere dlmldla corporls lon- 
gitudlne, corporls laterlbusadpressa, glabra, — alarum posterlorumpaulo 
introrsum et deorsum ante anteriorum involucra eminentla. 
Fig. g. Pcdes breves, articulls parum persplcue distinctls; tlbla brevi femore 
1—5- paulo longlor; tarsi pentameri, primo et quinto, articulo longlssinio; un- 
guiculi parvi, simplices, parum curvatl, separati, pulvlllo inter ipsos 
nullo. Pedes corpori adprcssl, — postlci plane sub alarura rudlmentis 
absconditl, medil et antlci tibils eminentes, ita ut antlci usque ad oculos 
procedant. Tarsi In externo alae margine conspicui, fere usque ad ejus 
finera percurrentes. 

Abdomcn cylindricum, e novem segmentis composltura, a latere paulo 
compressum. 

Organa scxualia non conspicua. 

Color oculorum ferruglneus, oris partium brunneus. Paullatim colores 
vividioresfiunt, ita utgenuinlimaginisperfectaecoloresmagismaglsqueap- 
pareant, — quod per Involucrumtcxtum pcllucldum satis clare conspicitur. 59 

Nymharum aetatis periodus spatium per duas vel tres hebdomades 
(nympharura hiemantium per octo menses) tenet; quo spatiopraeterlapso, 
quum insectum inclusum et coloribus et partium forma perfectum esset, 
nymphae ultimam transformationem in imaginis statum subeunt. 

Corporis expansione involucri texti finem superiorem, operculo orbl- 
culari aperiendum perrumpunt, et corporis anteriore parte, — illo adhuc 
laxo, molli, — ex involucro prorepunt; pedibus nunc liberis nympha ad 
excedendum involucrum utitur, quo relicto deinde locum aptum propin- 
quum sibi quaerit, ibique viribus refectis, cutem imaginem invol- 
ventem dejicere studet. Corporis agitationibus capitis et thoracis cutis 
superne mox disrumpitur; quo facto insectum statim caputcum antennis 
et pedes ex involucro extrahit; denique abdominis agitationibus etiam 
alae et abdomen ipsum solvuntur. 

Insectum modo explicatum in loco idoneo quiescit, ita ut corporis 
partes, hactenus molles, indurescant; alae albidae, breves, celeriter in- 
crementum capiunt, deinde pelluciditate eximia et pulchra iridis colorum 
varietate ornatae sunt; corporis et venarum colores pallidi sensira satu- 
ratiores vividioresque fiunt, capitis et thoracis picturae rubrae vel nigrae, 
et illae in alarum venulis conspicuae, — in insecto modo declarato vix 
significatae , pluribus horis demum post ultimam evolutionem perfecte 
coloratae apparent. 

Cutis dejecta membrana tenerrima subtilissima, colore albo, est; par- 
tiura oris invokicrum vero paulo solidius , f ulvo colore gaudet. In tho- 
racis illa parte, in qua alarum vaginae affixae, intrinsecus ab utraque 
partefilatenuia conspiciuntur, quibus nymhaeinvolucrum imagini inclusae 
adjunctum erat. Conspectus specierura generis Chrysopae. 

Generis Chrysopae numerosae species, quam maximam partem sibi 
tam similes sunt, ut interdum paucis tantum, iisque subtihbus notis, 
dignosci possint, — quumque singulae notae majori vel minori specierum 
numero sint communes, — ad speciesfacilius accuratiusque cognoscendas 
et aptum et necessariura est coetus constituere, in quibus singulae totius 
generis species e notis distincte conspicuis, certasque specierum series 
optime designantibus, facile reperiri et certo distingui possint. 

Specierum perspicua ratione distribuendarum et inbrevem conspectum 
constituendarum necessitatem primus Wesmael et reputavit et perficere 
conatus est in enumerandis Belgicis speciebus , (notice sur les Hemerob. 
de Belg. — Bulletin, tom. VIII.). Distributionem vero ex alae supe- rloris nota perfecit, — quum nervi curvati, tertiam cellulam cubitalem 
secantis, ad priml sectorls radii primam venulam trausversam relatiratio- 
nem perpendens dignosceret, utrum nervus ille aut ante aut post lianc 
insectorem apertus esset. 

Hac in re vere non consicIeravitChrysopae cnpitatae plane aliamtertiae 
illius cellulae cubitalis formam esse, — ex qua, quod non fecit, tertlus 
specierum coetus principalis constituendus erat. 

Sed huic distributionis principio, licet parvo specierum numero satis- 
faciat, in universum tamen objici potest, singularum venarum et naturam 
et directionem, atque imprimis venam illam divisoriam in ipsa cellula cu- 
bitali, quod in sexcentis exemplaribus observavi, haud raro ita variare, ut 
dubium relinquatur, quem in coetum haec vel illa species sit refercnda. 
In singulis speciebus autem non tertia, sed aut secunda aut quarta cel- 
lula cubitalis, nervo illo divisorlo, quem characterem esse voluit, insignis 
apparet. 

Eam notam igitur, per se non constantem neque certam, quum in 
magno specierum numero distribuendo non solum parum commodi, sed 
etiam magnam incertitudinem et confusionem praeberet, rejiciendam, 
aliamque certam, quae variationi non subjecta esset, quaerendam esse 
existimavi. 

Huc consilio vero labii superioris (labri) natura maxime respondere 
mihi et visa, — cujus margo anterior in quodam specierum numero rectus 
autaliquantumrotundatus inalionumero e tota latitudine emarginatus est. 

Species hoc e principio in duos coetus distributae, quum accuratius 
examinantur, — series naturales praebent, — in quibus alterius species 
etiam aliis proprietatibus ab alterius difierunt. 

Quin ctiam pro cellulae cubitalis forma, (quam variare supra comme- 
moravimus.) ad hanc distributionem relata, statim duo coetus principales 
diversos cognoscimus, qui coetibus e forma labii superioris constitutis, 
accurate respondent. Nam iis speciebus, quibus nervus curvatus diviso- 
rius ad primum radii sectorem ajieritur, etiam labrum non emarginatum, 
scil. integrum, — iis vero, quae nervo recto, cum proxima cellula cubi- 
tali conjuncto excellunt, labrum emarginatum est. 

Unguibus, e quarum forma etiam duo typi specierum Chrysopae, 
hujus organi constantia satis certi, cognoscuntur, — pro distributionis 
principio ad coetus principales constituendos ea de causa uti non licet, 
quod species hujus partis divcrsitate excellentcs nimis singulares appa- 
rent, — ita ut cum speciebus hac nota congruentibus, aliis notis non con- 
junctae sint. 

Ad partitiones inferiores constituendas, praecipue AYesmaeli principiis 
nixus, notisepraesentia veldefectupicturarum, macularum, punctorum, — ■ 61 

e secimcH antennae articuli, aut e venarum in alis conspicuarum, praeci- 
pue transversarum, colore, — et in secundo coctu principali e diversa 
antennarum longitudine petitis, usus sum. 

Specierum coetibus, eorumque partitionibus ita constituendis, etiam 
aptum transitum ad genus Apochrysae effecisseexistimo, — quum ultimae 
subsectionis duae species magnam similitudincm cognationcmque unicae 
illius speciei, generis a me constituti, praebeant, — quae vero in Chry- 
sopa longicorni, Gray, praecipue etiam ex ahirum forma congruente clarc 
perspicitur, — ita ut pcr hanc speciem etiam corporis forma, transitus 
aptissime efficiatur. ^pecieriiin «iyiiop^is. 

Goetns 1. 

Labro marginis antcrioris intejjro i. c. non cmaroinato. 
Sectio I. 

Secimdo anicnmc articulo twn inacalato, vel ranssime si/perne iantinn 
macuUs insigni. 

SUBSECTIO A*). 
Alarum venis oranibus unieoloribus. . 
a) corpore viridi, vitta dorsali tantum con- 

spicua, aliis picturis planc dcltcicntibus 1. Clir. vittata AVesni. 
S) capitc rubro vel uigro colorc picto. . . 2. Chr. vulgaris m. 

8. Chr. gracilis Ilcvd. 
4. Chr. stenoptila m. 

O. Chr. flaveola Mus. Bcrol. 

SUBSKCTIO B. 
Alurum vcnis praecipue transvcrsis cx parte aut totis fusco vcl nigro 
colorc pictis. 
«) capitc et rcliquo corpore quavis pic- 

tura dcstituto 0, Chr. intcrrupta. m. 

7. Chr. alba, Linue. 
p) capite et prothoracc rubris vcl uigris 
picturis insigni 

1. capiterubris picturis iusigui; pro- 
thoracis marginibus latcralibus 

bruuneo colorc ciuctis 8. Chr. rufilabris Burm. 

9. Chr. collaris m. 
10. Chr. hybrida Ramb. 

2. capitcetprothorace rubris puuctis 

aut maculis iusiguitis 11. Chr. brasiliensis m. 

12. Chr. quadripuuctata Burm. 

*) Huius suoscctionis spccics plciacqnc vcnula curvata divisoria arcolae cubitalis 
tcitiae antc priiuam scotoiis radii primi vcnuhim trausversam in ipsum apcrta instructac suut. 63 

3. prothorace, Interdura totothorace 

rubris vittis marginalibus . . . .13. Chr. cincta m. 

14. Chr. circumfusa Burm. 

15. Chr. cruentata m. 
IG. Chr. costalis m. 

1 7. Chr. pusilla m. 

4. capite et interdum thorace punc- 
tis, lineis vel vittis aut brunneis, 
aut fuliginosis aut nigrisinsignitis. 

*) palpis pallidis vel (interdum 

ex parte) brunneis 18. Chr. brevicoUis Ramb. 

19. Chr. tenellam. 

20. Chr. chloris Mns. Berol. 

21. Chr. viridana Schneid. 

22. Chr. Heydenii m. 

23. Chr. pallida Schneid. 

24. Chr.septempunctiita^Wesm. 

25. Chr. bipunctata Burm. 

26. Chr. pallens Ramb. 

27. Chr. intermedia m. 

28. Chr. Ramburil, m. 

29. Chr. slgnata m. 
, **) palpis fuh'ginosis, aut unico- 

loribus, aut pallide annulatis 30. Chr. prasina, Burm. 

3 1 . Chr. aspersa "Wesm. 

32. Chr. Zelleri m. 

33. Chr, clathrata Schneid. 
? 34. Chr. latipennis m. 

iScctio n. 

Sc.cundo antennarum articulo brunneo autnigro colore cincto. 

SUBSECTIO A. 

Alarum venis omnibus unlcolorlbus ; 

(capite nigris punctis Insigni) 35. abbreviata, Curtls. 

SUBSECTIO B. 
Alarum venis transversls ex parte "brunnels vel nlgrls, caplte et plerum- 
que ctlam thorace rubris vel nigris maculls Inslgnlbus. 
«) alls non maculatis 

1) unguibus basi dilatatis 3G. Chr. Burmelsteri, m. 

37. Chr. nlgricornls, Burm. 

38. Chr. chlorophana Burm. 

39. Chr. euryptera Burm. 64 

2) ungulbus simpllcibus . . . 40. Chr. Genei Ramb, 
41. Chr. venosa Ramb. 
/i?) alis maculatis 42. Chr. elegans Gucr. 

SUBSECTIO C. 
Alaruiu venis traiisvcrsis omnibus et totis nigris, corpore punctis ct 
maculis fuliginosis aut nigris iusigni. 
o) venis longltudlaalibus nullis 

nigris 43. Chr. perla Llnu. 

|S) vcnis longitudlnalibus non- 

nullis uigris 44. Chr. dorsalis Burm. 

SUBSECTIO D. 
Alarura venis omnibus brunneis aut nigris ; 
(corpore nigris picturis insigni) . . . 45. Chr. pulchclhv m. 

CoetQs II. 

Labro anticc magis niiniisvc emarg^Inato. 

fSieetio I. 

A/itennh longitudine corpi/s aoquantibus vel aliquantum si/prrnntihus, 

brunneis aut nigris, duobus prioiibus articuUs laelius coloratis ; — corpore 

jjleru/nque robusto, crasso; prothorace latiore quai/i longiore. 

SUBSECTIO A. 
Alarum venis uuicoloribus, fuliginosis, corpore fuliginoso, 
excepto capite et prothorace 40, Chr. capitata Fabr. 

SUBSECTIO B. 
Alarum venis bicoloribus, fiavis et fulginosis. 
«) corpore fuliglnoso, tlavis pic- 

turls et maculis insignl . . 47. Chr. fulviceps Steph. 
f) corpore flavo vel fulvo, ma- 
culls brunnels, aut fuligiuo- 

sls insigni 48. Chr. variegata Burm. 

40. Chr. neurodes Eamb. 

50. Chr. italica, Rossi. 

51. Chr. stigmatica Ramb. 
Sertio H. 

Aute/uiis longioribus quai/i alis, — unicoloribus, laclc coloratis', curpore 
gracili, prothorace longiore qunin laliore. 

o.) corpore macuhito 52. Chr. varia m. 

^) corpore unicolore 53. Chr. longicornis Gray. ^ 

Coetns L 

Labro in marg-ine antico non emarg-inato, integro. 

(Quae mihi innotucre hujus coctus species, plcrumquc cxccllunt gracili corpore, aut hicte 
viridi, aut flavido aut albido-viridi, — rarius flavo colore picto, saepc brunneis aut atris, 
rarius rubris punctis vel maculis insigni, quod imprimis etiam de capite et prothoracc valet ) 

ISectio I. 

Secundo antennae articulo non (vel rarissime superne tantum) maculato. 

SUBSECTIO A. 
Alarum venis oranlbus unicoloribus. u) corpore viridi, vitta dorsali tantum conspicua, allls plcturis plane deficientlbus. 

1. CHRYSOPA VITTATA. (Wesmael.) 

Colore laete viri^i, vitta per caput totumque dorsum percurrente t.,i,. 
flavida; antennis fulvis brevibus, primo articulo longo, incrassato; alis 
angustis, acuminatis, costa in ^ ante mediam partem valde introrsum 
curvata, venis omnibus pallide viridibus; venulis gradatis numerosis, 
ambabus seriebus sibi approximatis , parallelis; costae et venarum 
fimbriis brevissimis, nigris. 

Dimmsioncs 

Longitudo corporis 1,0 Centini. 7,00 Millim. 

— antennae 1 ,0 „ 5,00 „ 

— primi ejus articuli 0,0 „ 0,f)fi ,, 

— prothoracis 0,0 „ 0,75 ,, 

— alae superioris 2,0 „ 2,00 ,, 

— — inferioris 2,0 ., 0,00 ,. 

Lalitudo — superioris 0,0 „ 7,50 

— — inferioris 0,0 „ (),75 „ Synonyma. Chrysopa vittata Wesmael, BuUct. de TAcad. de Brux. T. VIIL p. Ire. pag. 211. nro. 7. 

— alba Burmeist. Handb. d. Ent. II, 2. pag. 981. nro. 13. 

— perla Evans, Monogr. of Chrys. in the Transact. of the Ent. Soc. of London. 

Vol. V. p. 4. pag. 78. pl. IX. fig. 4. 
Stephens, Illustr. of Brit. Ent. Mandil. vol. VI, pag. 105. nro, 12. 
Hemerobius proximiis Rambur, Ins. Nevr. pag. 425. nro. 4. 
— albits Panzer, Faun. ins. Germ. fasc. 87. nro. 14. 

5 60 Ilemerobius albus Olivier, Encycl. meth. t. VII. pag. 60. nro. 7. 

— — Fabr. Entom. syst. t. II. pag. 82. nro. 4. 

— Jlavus Scopoli. Ent. carniol. pag. 270. nro. 707.? 

? Koescl, Inscktcnbelust. T. III. pag. 127. Taf. XXI. fig. 

? Kcanmur, Mem. 1. 111. pag. 411. tab. 33. tig. 2. 4. 5. 6. Variat magnltudine pro sexu ; interduni venulae subcostales et non- 
millae sectorum radii venulae pallidae brunneae. 

Habitat in tota Europa, exceptis regionibus maxime septentrionalibus 
ut Lapponia, al. ; in Silesiae regionibus planis atque montanis saepe in- 
venitur, — sed in universuni rarius quam Chr. vulgaris m. — Apparet 
primura mense Junio et Julio, atque e secunda generatione mcnse 
Augusto et Scptembri. 

Exemplaria divcrsarum collectionum ct publicarum et prlvatarum, in 
reglonlbus diversissimis collecta, comparare mihi licuit. DescIvIPTIO. Corpus statura magna, exemplarium vlvorum laete 
viride, vitta flava per medium caput, thoracem abdomenque inslgne; — 
post mortem plerumque albide — llavidum , vittae vestigio phme deleto. 

Capiit verticc pamun fornicato ; palpi maxillares intertio et quarto 
articulolnexterlusfuliginosi; antennae breves, vixcorporlslongltudine, 
primo artioulo longo et crasso, — rellquls Inde a tertio fulvis. Oculi 
exempl. vivis pulchre rubro-aureo micantes. 

Prothorax fere quadrangulus, vix paulo longlor quam latior, in 
anticam partera paullo angustatus; pronotum angulis anticis valde 
obtusis inslgne. 

Alae hyalinae, paulo albldae, iridis coloribus excellentes; longae, 
angustae, paulo plus quara ter longiores quam latlores; in aplce, prae- 
sertlm postlcarum, persplcue acumlnatae. V e n a e palllde virides, post 
mortera albide tlavo-vlreae. Costarum fimbriae brevissimae, reliquarura 
venarura vix paulo longlores, nigrae. Alarura superiorura costa in i^ 
a basi valde sursura, deinde rursus introrsura curvata, demum a media 
parte magls rectapercurrcns. — Pterostlgma dllutum, pallide vlreura. 
Series v e n u I a r u ra g r a d a t a r u ra altera ad alteram approximatae, paral- 
lelae, e numerosis venis transversis composltae. 

Interdum venulae subcostales cum nonnullis sectorum radii venulis, 
luce certa ratione reflexa , brunneae. 

Pedes pallide flavo-virei, tarsis flavidis, unguiculls fuscis. 

Abdojjien in fine fasciculo albidorum pilorum denso vestitum. 67 

Aiowlal. Picturls quibusvls in capite deficlcntlbus — primo antcnnarum artl- 
culo longo et crasso, venlsque alarum unicolorlbus, virldlbus, earum- 
que firabrlls brevissimis, haec specles ab ils, quae magnltudlne et colore 
slmiles sunt, satls dlsccrnltur. 

Rambur, qul In Ilemerob. proxlmo abdomen subtus ad basln brun- 
neum esse exblbet, errasse censendus est, quum colorem, Inclplente 
putredlne ortum, speclei genulnum constantemque exlstimaret. 

Larva sulphurea, prothorace medio, mesothorace, metathorace et TMb. 
abdoraine in lateribus subf ulvis, linca media subtili obscuriore ; in lateribus '^' 
elevationes torosae, capitulis verrucarum prominentibus destitutae, — 
brevibus pilis fulvis ornatae; caput superne in antica parte duabus lineis 
brevibus divergentibus, in postica parte duabus parallelis nigris insigne; 
mandibulae et antennae fulvae. Pedes laete sulphurei. 

Dimensiones, 

Longitudo corporis cum manJibulis 1,0 Ccnt. 3,00 Mill. 

— — sine mandibulis 1,0 — 1,50 „ 

Latitudo corporis medii 0,0 — 2,75 „ Synonyma. 
? Rcaumur, Memoir, T. III. pag. 383 et 410. tab. 32. fig. 9. 10. DesCRIPTIO. Corpus longe productum, gracile, parum tantum pihs 
subtiHbus vestitum, colore sulphureo, subtus flavido. 

Caput flavum , mandibuhs et antennis fulvis;. oculi nigri; antice in 
fronte juxta antennarum basin duae lineae breves, obliquae, valde diver- 
gentes, in capitis postica parte duae breves parallelae nigrae. 

Prothorax sulplmreus, in media parte subfulvus; elevationes late- 
rales verrucaeformes capitulo destitutae, paucis tantum brevibus fulvis 
pilis ornatae. 

Mesothorax et metathorax in lateribus ochracei, fere fulvi, linea media 
subtili obscuriore; elevationes verrucaeformes in lateribus plerumque 
5 vel 6 pilis brevibus, sed paulo longioribus quam prothoracis, fulvis, 
vestitae. 

Pedes unicolores, flavi. 

Abdouiinis segmenta in lateribus obscure flava, fere fulva; subtili 
media mesothoracis et metathoracis linea usque ad medium abdomen 
producta; in primo segmento elevationes verrucaeformes parum conspi- 
cuae, — pihs destitutae; in secundo usque ad septimum elevationes illae 
quiuque vel sex brevibus pilis fulvis ornatae. 

5* 68 

^. Capite rubro vel nigro colore picto. 

2. CHRYSOPA VULGAEISauctoris*). 
Laete viridis, thorace et abdomine vitta media flavida; vitta sangui- 
nea ab utraqne parte in genis ante oculos et stria in clypei lateribus; 
antennis fulvis; alis angustis, acuminatis; costae fimbriis sparsis, haud 
longis, cum reliquarum venarum fimbriis longioribus, — nigris; venula 
tertiae areolae cubitalis divisoria ante primam sectoris radii primi venu- 
lam transversam in ipsum aperta; duabus venularum gradatarum seriebus 
parallelis. 

Dimeitsiones, 
Longitudo corporis 0,0 Centim, 9,00 Millim. ad 1,0 Centim. 0,00 Millim. 

— antennae 1,0 „ 0,00 „ ,, „ 

— prothoraeis. 0,0 „ 1,00 „ „ „ „ „ „ 

Latitudo — 0,0 „ 1,20 „ „ „ 

Longitudo alae superioris . . . 1,0 „ 2,50 „ ad 1,0 „ 4,00 „ 

— — inferioris . . . 1,0 ., 1,00 „ ad 1,0 „ 2,50 „ 
Latitudo — superioris ... 0,0 „ 4,50 „ ad 0,0 „ 5,00 

— — infcnoris . . . 0,0 „ 4,00 „ ad 0,0 „ 4,50 „ Synonyma- 
Chrysopa perla Wesmael, Bullet. dc l'Acad. de Brux. T. VIII. p. 1. pag, 207. nro. 1. 

— — Burmeist. Hand. d. Ent. II, 2. pag. 960. nro, 4. 

— affinis Stcphens, Ilhistr. of Brit. Ent. Mand. VI. pag. 104. nro. 11. 

— — Evans, Monogr. of Chrys. in the Transact. of the Entom, Soc. of Lond. v. V. 

p. 4. pag. 78. pl. IX. fig. 2. 
Hemei-obius jjcrla Ratzeb. Forst Ins. III. pag. 247. tah. XVI. fig 0. F. 
Labram u. ImhofF, Ins. d. Schweiz, IV. nro. 56. 
Rambur, Ins. Nevr. pag. 424. nro. 1. 
Panzer, Faun. ins. Germ. fasc. 87. nro. 13. 
Rossi, Faun. Etrus. Ed. II. 2. pag. 13. nro. 683. 
Latrcille, Hist. nat. des Crust, ct des Insect. T. XIII. pag. 37. nro. 1. 
Schrank, Faun. boica II. pag. 189. nro. 1922. 

— Enum. Ins. Austr. pag. 311, nro. 023. 
Fabric, Entom. syst. II. pag. 82. nro. 2. 

*) Species sub nomine Hcmerobii (Chrysopac) pcrlae Linnaei ab auctoribus hic nomina- 
tis allata et dcscripta, quum ea plane non sit, quam Linnaens revera illo nomine signilicavit, 
quod comparando cxcmplari originali, in collectione Minnaeana Londini obvio, perspicue 
cognituin est, hanc speciem, hic describendam (et ab auctoribus allatis, eodem sensu conside- 
ratam) alio nomine significarem necesse fuit, — cui consilio significatio: „Chrysop, vul- 
garis" maxime respondere est visa, quippe quiie magnam et frequentiam et dilatationcm indi- 
cat. Notandum quidem est hanc speciem etiam a Stcphens, licet nomine Chr. affinis de- 
scriptam esse, sed ita ut satisfacere nequeat; — ■ quapropter nomen ab illo propositum in 
tisum meum vocare eo minus potui, quum etiam Rambur Speciem novam, benc descriptam, 
sub codera nomine proposuissct. 69 Olivicr, Encycl. meth. VII. pag. 59. nro. 5. 

Scopoli, Ent. carn. pag. 27 1 . nro. 709. 

Roesel, Insektenbelust. III. pag. 127. tab. XXI. fig. 5. 

Reaumur, mcm. III pag, 393 et 412. pl. 33. fig. U. 15. VARIETATES. 

Praeter varietates magnitudinis, cujus extrema e numcris supra pro- 
positis dijudicare licet, hae potissimum notandae esse videntur: 

1. Venula divisoria curvata tertiae areolae cubitalis aut cum primi sec- 
toris radii prima venula conjuncta, aut post hanc aperta; 

2. colore flavo-vireo, — in abdominis segmentis ab utraque parte macula 
obscure carnea vel sanguinea; 

Hemerobius biseriatus Schummel ; specimina vidi in collec- 
tione viri nunc defuncti hoc nomine significata. 

3. corpore penitus flavido aut subfulvo, — stria brunnea in genis et 
clypei lateribus apparente; 

4. colore eodem, quo variet. 3., sed prothoracis lateribus, scutelli margi- 

nibus, et abdominis segmentorum cingulo, carneis vel sanguineis; 
fronte verticeque partim carneo colore tinctis. 

5. colore palHde carneo, — totius thoracis et scutelli marginibus atque Tai». s. 

ab dominis segmentorum cinguHs vittisque dorsalibus sanguineis aut 
brunneis, — alarum venis pallide carneis. 
Chrysopa carnea, Evans, Monogr. of Chrys, in the Transact. of the Ent. Soc. of Lond, V. 

p. 4. pag. 78. pl. IX. f. 6. 

Stcphens, Illustr. of Brit. Ent. Mand. VI. pag. 103. nro. 7. 

Habitat totum per annum non solum in oranibus fere Europae terris, 
(excepta Lapponia) sed etiam in Asia minori (Low!), versimiliterque, 
transportatione facta, in Africa, in promont. bonae spei, in insula ,,Isle 
de France" nominata, — atque in Brasilia. — Ubivis numerosa, etiam in 
Silesiae regionibus et planis et montanis maxime vulgaris est. 

Specimina comparavi e pluribus collectionibus, ex: gr. Mus. Berol. ! 
et Halens.!, Lattreillei!, Selys — Longchamps! Ramburi! Wesmaeli! 
Zelleri! (e Sicilia). 

Varietates a secunda usque ad quintam enumeratae, praecipue ultimae 
generationis, auctumno evolutae, sunt, quae in locis tutis, domibus, stra- 
mento, sarmentis hiemant. 

Licet multae aliae varietates inveniantur, quae inter eas quas indi- 
cavimus, mediae sunt atque transitus praebent, eas tamen, quum minoris 
momenti sint, — enumerandas esse non e re putavimus. 70 

DeSCRIPTIO. Corpus statura parva gracili, — colore laete viridi, 
vitta diluta laete flava per medium thoracem abdoraenque percurrcnte; 
varietates colore aut flavido, aut fulvo aut carneo, picturis sanguineis 
vel ferrugineis, insignes. 

Caput vertice valde fornicato in media parte aliquantum depresso; 
genae ante oculos et clypei latera, stria sanguinea interdum clariore, 
interdum magis brunnea, insignes ; palpi flavidi, ultimo articulo in apice 
brunneo; antennae longitudine alani inferiorem fere aequantes, inde a 
tertio articulo fulvae, apicem versus paulo obscuriores; oculi, animali 
vivo, magnificentissime aureo-splendentes. 

Prothorax paulo latior quam longior, in anticam partem angustatus; 
pronoti anguli rotundati, — in cujus media parte post sulcum transversum, 
a toro terminatum, impressio concava, a toro semicirculari convexo cir- 
cumdata, maxime perspicua est. 

Mcsothorax et inetathorax vittam mediara flavidam parura perspicue 
distinctam exhibent. 

Alae hyalinae, iridis coloribus micantes, angustae, fere ter longiores 
quam latiores, ad apicem subacuminatae, in inferioribus magis acutae, 
venae in typo principali laete virides, in varietate fulva et carnea flavidae 
vel pallide rubrae; costae fimbriae longitudine mediocri, reliquarum 
venarura longiores, sed magis sparsira collocatae, — oranes nigrae. 
Tertiae areolae cubitalis venula divisoria curvata ante primam primi sec- 
toris radii venam transversam in ipsum, raro tantum post eum aperta, 
aut cum eo concurrens. Pterostigraa laete viride, in varietatibus colore 
carneo insignibus, intensius carneum. Series venularura gradatarum 
paralleLae. 

Pedes laete virides, tarsis brunneis; in varietatibus fulvis et carneis 
vero pedum color flavidus vel rubescens. 

Abdomen medium vitta angusta flavida insigne, vittae marginibus 
eolore saturatius viridi, in varietatibus magis brunneo vel carneo vel 
ferrugineo cinctis, — quibus praeterea parvae maculae ferrugineae in 
segraentis sunt; in fine pilis brevibus tenuibus canis vestitum. Annotat. Practer notas jam sectionis charactere indicatas, baec species et rubra 
genarum clypeique stria, et ratione qua tertiae areolae cubitalis venula 
divisoria, interdum variaus, aperitur, insignis est. 

Ultimae generationis Liemuntis, auctumno evolutae, varict;itcs 
maxime variae sunt, et pauUatim in colorem saturatissme carneum 
transeunt. 

Ratzeburg igitur cxemplaria, boc eolore cxcellcntia, specicm pccu- 71 

llarem formare non recte existimat, quum aliis notis a specie princi- 
pall non differant. 

Sed extrema hiijus speciei abnormltas hic commcmoranda est, quae 
et magnitudlne et crassltudine excellet. 

Illius abnormitatis exemplar unum tantum, $, in Museo reglo 
Berolinensi conspexi ; colore cereo — flavldo, prothorace elongato, in 
auticam partcm angustato; alarum venis palllde flavido-virels; ab do- 
mine robusto, in media parte valde Incrassato, superne in segmentorum 
partlbus postlcls duobus punctls ferrugineis. Praeterea vero hoc 
exemplar cum notis Chrys. vulgaris plane congruebat. Dime?isio7ies ejus sunt: 
Longitudo corporis 1,0 Ccntim. 3,00 MiUim. 

— prothoracis 0,0 1 50 

— alae superioris 1 ,0 4 00 

— — inferioris 1,0 „ 3,00 „ Larva: colore citreo, mandibulls et antennis laete ferrugineis; capite T«i,.r,. 
antice duabus lineis obliquis, postice duabus parallelis brevibus, rubris ^''^'^- 
insigni; ocuUs nigris; linea media subtili, et juxta hanc utrinque, macu- 
larum vitta emarginata, sordide rubra, per totum corpus percurrente, in 
meso- et metathorace a latere etiam violaceo colore tincto; elevationibus 
verrucae formibus in latere flavis, capitulo illo prominente destitutis, 
setis longis fuscis ornatis; pedibus vireo-incanis, in femorum apice, atque 
in tibiarum basi apiceque obscurioribus. Dimensiones. 
Longitudo corporis cum mandibulis ... 1,0 Centim. 0,0 MiUIim. 

— — absque mandib. ... 0,0 „ 9,0 
LatituJo corporis medii 00 21 Synonyma. 
Ratzeburg, Forst-Ins, III. pag. 243. 244. tab. XVI. fig. 6. L *). Di^sCRlPTIo. Corjms gracile, perspicuepilisvestitum,citreum,superne 
vittis insigne, subtus unicolor. 

*) Quum Katzeburgi descriptio ct pictura a larvis, a me obscrvatis, pauUo differat, veri- 
simile est hujus speciei larvas eodem modo variare, quo imagines, — quod vero ex observa- 
tiombus nondum constat, Ratzeburgi descriptiones tam fidac sunt, ut speciem ab ipso e 
birva educatam in dubiura vocare non liceat. 72 

Capui forma subrotunda ; maiidibulae et antennae laete ferrugincae ; 
oculi nigri ; antice in f ronte juxta antennarum basin duae lineac brcves 
obliquae, valde divcrgentes, in occipite duae breves parallelae, sordide 
rubrae vel ferrugineae. 

Proihorax linea media sordide rubra, vel ferruginea, et juxta cam, 
utrinque vitta primum directa, tum sinuata, eodem colore picta, in qua 
singulae maculae flavidae conspicuae, insignis. 

Mesothorax et metalhorax linea media rubra et vittis sinuatis, flavo 
colore interruptis, ab utraque parte, insignes, — plerumque colore dilutc 
violaceo admixto; elevationes verrucaeformes in media parte punctum 
prominulum rubrum gerentes. 

Pedes vireo-cani, femoribus in apice, tibiis in basi apiceque obscurio- 
ribus. 

Abdomen medium liuea media sordide rubra vel ferruginea, et vitta 
longitudinali, flavis maculis interrupta, eodem modo colorata, multipli- 
citer sinuata, utrinque usque ad finem percurrente, insigne; segmenta 
media rubro colore sparsim tincta; elevationes verrucaeformes flavae, uti 
in tliorace, pilis longis fuscis ornatae. 3. CHRYSOPA GRACILIS, (Heyden.) 
Sordide brunneo-viridis; palpis brunneis; puncto fusco ante oculos 
posito; clypeo et labro subrubris; alis albidis longis, angustissimis, 
acutis; venis laete viridibus, fimbriis haud brevibus, uigris; venulis gra- 
datis perpaucis; pedibus vireis, tarsis flavidis, unguiculis simplicibus 
fuscis. 

Binunsiones. 
Longitudo corpovis 0,0 Ccntim. 7,00 Millim. 

— antennae 0,0 „ 8,00 „ 

— alac supcrioris 1,0 „ 0,00 „ 

_ _ inferioris 0,0 „ 9,00 „ 

Lutitado alae superioris 0,0 „ 3,00 „ 

— — inferioris 0,0 „ 2,75 „ Synonyma. 

Hemerobius gracilis, Mus. Hcydeni Hahitat : prope Francofurtum ad M. ; unum exemplar a Senatore ab 
Heyden mense Martio in pino inventum. TS __ 

DescRIPTIO, Corpus statura perparva, gracili, — colore fere olivaceo, 
subbrunneo, — vivo animali verisimiliter flavo-vireo. 

Caput vei'tice valde fornicato; palpi brunnei; labrum et cljpeus 
subrubra; in genis ante oculos puncto fusco; antennae alis breviores^ 
obscure fulvae, sub apicem fuliginosae. 

Prothorax fere tam longus quam latus, in anticum paulo angustatus, 

— angulis anticis rotundatis ; pronoti lateribus subbrunneis, — levi sulco 
transverso in media parte conspicuo. 

^y/^e albidae, sub iricolores, — longae, angustissimae, fere 3^ lon- 
giores quam latiores , — acutae; inferiores superioribus paulo tantum 
breviores angustioresque. Venae ornnes virides; fimbriae costae modice 
longae nigrae. Pterostigma longissimum, saturate flavo-vireum. Venulae 
gradatae parum numerosae, — in prima serie quatuor vel quinque, in al- 
tera duae ; alae inferioris secunda serie quatuor venulas continente. Ter- 
tiae areolae cubitalis venula divisoria cum prima primi sectoris radii 
venula in ipsura aperta. 

Pcdes flavo-virei, — tarsi flavidi; unguiculi simplices, valde curvati, 

— fusci. 

Abdomen nigris pilis vestitum, in fine parvo nigrorum pilorum fasci- 
culo ornatum. Annotat'. Prlmo obtutu Chr. gracilem perparvam Chr. vulgaris varietatem esse 
censeas, — qualis ab initio mihi quoque visa est, — praesertim quum 
nonnisi unum exemplar obser vare mihi Hceret. Sed quastio accuratius 
instituta hanc speciem a Chr. vulgari multum diflerre demonstrat, ita 
ut ejus dignitas specifica in dubium vocari nequeat. — Et palporum 
color brunneus, et alae angutissimae, longae, acutae, et simplicea tar- 
sorum uuguiculi hanc speciem certa ratione distinguunt. 4. CHRYSOPA STENOPTILA, nov. sp. auctor. 

Pallide viridis; palpis brunneis, in clypei lateribus stria parva, et in 
genis ante oculos maculafusca; in fronte, ante antennarum basin maeula 
dilute brunnea, secundo antennarum articulo annulo semicirculari fuligi- 
noso; pronoti lateribus pallide brunneis; alis hyalinis, longis, angustis- 
simis, acutis, — venis pallide viridibus; fimbriis modice longis, nigris; 
tarsorum unguiculis simplicibus. 74 

Dimensiones, 

Longitudo corporis 0,0 Ccntim. 8,50 Millira. 

— antcnnae 0,0 „ 8,00 „ 

— prothoracis 0,0 „ 1 ,00 „ 

— alac superioris 1,0 „ 0,00 „ 

— — inferioris 0,0 „ 9,00 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 3,33 „ 

— — inferioris 0,0 „ 3,00 „ Habitat: in Silesia; unura exemplar $ apud Langenau (comitat. 
Glacens.) in montis, Kraehenberg nominati, pineto, mense Julio J849 
inventum. DescrIPTO. Corpus statura minima gracili, media inter staturara 
Chr. vulgaris et gracilis, colore pallide vireo. 

Caput vertice modice fornicato; palpi brunnei; palporum labialium 
articulo ultimo tantum distincte brunneo; in clypei lateribus stria fusca, 
et in genis ante oculos maculafusca; frona ante basin antennarum pallide 
et dilute brunnea; antennae breves, corporis longitudinem superantes, — 
pallide vireae, — secundo articulo superne annulo fuliginoso. 

iVo//i07'rt'.r tam longus, quam latus, in anticum paulo tantum angu- 
status, angulisanticis obliquatruncatis; pronoti lateribus pallide brunneo 
colore, cinctis, — levi sulco transverso medio. 

jllae hyalinae, splendentes, subiricolores, angustissimae, fere ter 
longiores quam latiores, — acutae. Venae omnes pallide virides; fimbriae 
costae modice longae, nigrae; pterostigma parum distinctum, pallide vi- 
reum. Secunda venularum gradatarum serie in ala superiore tres tantum, 
in inferiore quatuor vel quinque venulas continente. Tertiae areolae cu- 
bitalis vena divisoria cum prima venula primi sectoris radii in hunc ipsum 
aperta. 

P«(/e* palUde virides ; tarsis flavidis, unguiculis simphcibus, modice 
curvatis, fuscis. 

Abdomcti tenuiter, in apice densius, piHs nigricantibus vestitum. Annotai : Ilaec species similllma qiildem et. Clir. vulgari et praeclpue Chr. gra- 
clli, pro toto habitu et pro tertiae areolae cubitalis venulae divlsoriae 
decursu, alisque angustls; sed secundo antennae artlculo superne fuli- 
ginose annulato prlmo obtutu ab ambabus illis speciebus perspicue di- 
stincta. — A Chr. vulgari praeterea (magnitudlne excepta) palpis 
brunnels, capltis plcturls fuscls, pronoti margiuibus brunnels, alis 75 angustioribus et praesertim tarsorum ungulculis slmplicibus difTcrt; a 
Chr. gracili vero, praeter notam gravlssimam supra indicatam, corporis 
colore pallldlore, alis minus acutis, hyalinis , aliisque notls minus gra- 
vlbus dlversa est. 5. CHRYSOPA FLAVEOLA (Mus. berol.) Tab. ii. 

Flavida; primo antennarum articulo longiore, incrassato, superne li- 
neola nigra excellente, inde a tertio articuli brunnea; prothorace antice 
angustato, lateribus subbrunneis; ala inferiore supcriori fere pari, omni- 
bus angustis, acuminatis, — earum venis flavidis, fimbriis admodum 
longis. 

Dimensiunes. 

Longitudo corporis 0,0 Centim, 8,00 Millim. 

— prothoracis 0,0 „ 1.00 „ 

— alae superioris , 1,0 „ 1,00 „ 

— — inferioris 1 ,0 „ 0,00 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 4,00 „ 

— — inferioris 0,0 „ 3,50 „ 

Habitat: in insula Java. — Unicum exemplar, quod in quaestionem 
vocare mihi licuit, sub nomine indicato in Museo Berolinensi invenitur. DescRIPTIO. Corpus statura parva sed robusta, colore flavido. 

Caput vertice paulo convexo ; palpi fulvi ; antennarum (quarum apices 
in exemplo nostro fracti) articulus primus paulo elongatus et incrassatus, 
— superne ad exteriorem partem et sub finem lineola nigra insignis; pri- 
mus et secundus articulus laete ffavi, — rcliqui laete brunnei. 

Prothorax fere non longior, quam latior, in anticam partem perspicue 
angustatus; pronoti anguli antici rotundati; duo sulci transversi, a parvo 
toro inclusi, per dorsum percurrentes ; pronoti margines laterales late 
fulvi. 

Alae hyalinae, pro ratione breves, angustae, vix ter longiores quam 
latiores; inferiores vix paulo breviores et fere non minus latae, quam su- 
periores, in apice valde acutae. Venae pallide flavidae; costae fimbriac 
modice longae, venarum breviores, pallidae; pterostigma obscure flavum, 
ab initio dilutum, — venularum gradatarum duae series in superiorcra 
partcm paulo convergentes. 

Pedes laete vireo-flavi, tibiarum et tarsorum apicibus brunneis. 

Abdojnen breve, robustum, flavura. 76 

Annotat: Praeter staturam robustam, coloremque flavura pracvalentem , Chry- 
sopa flaveola primo antennarum articulo crasso, lineolaque nigra insigni, 
atque alis valde acuminatis, fere paribus, a Chr. vulgari, Chr. gracili, 
et a Chr. brevicolli (Ramb.), cognatis, perspicue difFert. SUBSECTIOB. 

Alarum venis, praecipue transversis ex parte aut totis fusco vcl nigro 

colore jjictis. 

a) capite et reliquo corpore quavis pictura destituto. Tab. 12, 6. CHRYSOPA INTERRUPTA, nov. ep. auct. 

Flavido-viridis; alis angustis, paulo acuminatis, venis pallide flavidis; 
in ala superiore venulis gradatis parallelis ef subcubitalibus totis, subco- 
stalibus, secundi sectoris radii omnibus , primi sectoris nonnullis, cubi- 
talibus in initio et in fine, reliquis primi sectoris venulis in initio tantum, 
nigris; in ala inferiore nonnullis venulis subcostalibus cx parte nigris; 
fimbriis costae pallidis, densis, modice longis, venarum paulo longioribus, 
satis densis. Dimensiones. 

Longitudo corporis 0,0 Ccntim. 7,50.MiIIiro. 

— antennae 1 ,() „ 1 ,00 „ 

— prothoracis 0,0 „ 1 00 

— alac superioris 1,0 „ '2,75 „ 

— — inferioris 1 ,0 „ 1 ,50 

Latitudo — supcrioris 0,0 „ 4,50 „ 

— — inferioris 0,0 „ 3,75 „ Habilat: in Pensylvania, America septentrionali; unicum exemj)lar, 
^y in Museo regio Berolinensi. DescriPTIO. Corpus gracillimum, tenerrimum, colore palHde Havido- 
viridi. 

Caput vertice satis fornicato; antennae longitudine fcre alarum, 
flavidae. 

Prothorax hYQwiQ^ tam longus, quam latus, in anticam partem paulo 
angustatus; pronoti anguli antici parum rotundati. __ 77 

yllae hyalinae, angustae, in apice paulo acutae; venae pallide flaves- 
centes ; costae fimbriae densae, modice longae, pallidae, reliquarum vena- 
rum fimbriae paulolongiores, admodumdensae; pterostigmapallideviride, 
dilutura. In ala superiore : prima tantum primi sectoris radii vena trans- 
versa, utriusque venularum gradatarum seriei venulae, prima venula 
cubitalis, et tres subcubitales totae nigrae; — venulae subcostales, se- 
cundi sectoris radii, tres vel quatuor primi sectoris, et reliquae cubitales 
in initio et in fine, — reliquae primi sectoris venulae, altera postcostalis, 
et nonnullae venulae marginales marginis interioris ab initio tantum 
nigrae. In ala inferiore primae tantum venulae subcostales in fine nigrae. 

Pedes unicolores, pallide albido-virides. 

Abdomen in apice fasciculo pilorum canorum. 

Annotat: Chr. interrupta proxime ad Clir. albam L., Cbr. tenellam, et ad Chr. 
chloridem, M. Berol., ad ambas priores vero, praecipue etiam colore, 
accedit, — licet forma priore sit gracilior, et nlgri coloris, in venis 
transversalibus conspicui, dispositione, ab illis tribus difFerat. Gravioris 
momenti vero est quod a prima bi-evioribus fimbriis costae, ab illis vero 
picturarum capitis dcfectu diversa sit. 7. CHRYSOPAALBA, (Linn6.) lab 13. 

Albido-viridis ; vertice valde fornicato; oculis animali vivo obscure 
aeneo micantibus; alis paulo acutis, venis pallide albido-viridibus ; fim- 
briis costae densis longis; alae supcrioris venulis subcostalibus, venulis 
gradatis parallelis, cubitalibus et subcubitalibus totis, secundi sectoris 
radii venulis, primisque primi sectoris, in initio et in fine, — postcosta- 
libus et marginalibus simplicibus in fine, nigris; alae inferioris: venulis 
subcostalibus et prima venularum gradatarum serie totis, secundi sectoris 
venulis in initio et fine, primi sectoris in initio nigris. Dimensiones. 

Longitudo corporis 0,0 Cent. 8,00 Mill. ad 1,0 Ccnt. 0,00 Mill. 

— prothoracis 0,0 „ ^25 » » u » »> ?» 

— antennae 1,0 „ 0,00 „ ad 1,0 „ 3,00 „ 

— alae superioris 1,0 „ 3,00 „ — 1,0 „ 0,00 „ 

— — infcrioris 1,0 „ 1,00 „ ~ 1,0 „ 4,00 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 5,00 „ — 0,0 „ 7,00 „ 

— — inferioris 0,0 „ 4,00 „ — 0,0 „ 6,00 „ 78 

Synonyma. 

Chrysopa alba, Evans, Monogr. of. Chrys. in thc Transact. of the Ent. Soc. of. Cond. vol. V. 
p. 4. pag 78. pl. IX. fig. 1. (omissis synonymis allatis). 

— — Stephcns, Illustr. of Brit. Ent. Mand. vol. VI. pag. 204. nro. 9. 

— vlliala, Wesmacl, Bullet. de 1'Acad. de Brux. VIII. p. 1. pag. 212 nro 8. 
Ihuicroba/s albiis^ Linnc, Syst. nat. Ed. XII. T. I. p. 2. pag. 911. nro. 3. 

— — — Faun. suec. Ed. II. p.-vg. ,382 nro. 1506. Varietatesmagnitudinis tantum exstant, quas haucl parvimomentiesse 
dimensiones indicatae docent. 

llahitat in Silesia, sed non ubique, neque frequenter, — prope Vra- 
tislaviam apud vicum Oswitz et in sylva apud Ingramsdorf sita, sicuti in 
montibus prope Langenau (comit, Glacens.), inde ab initio mensis Junii 
usque ad menscm Augustum finitum. Praeterea exemplaria in vicinitate 
Francofurti ad M. (ab Heyden!) et in provincia, cui nomen est Wesphalen 
(a Cornelio !) collectas, cum exemplari originali belgico Wesmacli, comparavi. DescrIPTIO. Corpus gracile, animali vivo colore pallide albido-viridi, 
— post mortem fere plane albescente. 

C^/;///vertice valdc fornicato ; antennae longitudine feroalas aequantes, 
pallide flavidae; oculi animali vivo obscure aeneo-micantes, cupri splen- 
dorem metallicum imitantes. 

Prothorax fere eadem longitudine quam latitudine, in anticam partem 
paulo angustatus; pronotum angulis anticis rotundatis, in mcdia parte 
taenia transversa valde convexa, et post hanc taenia semicirculata, locum 
depressum includente, insigne. 

Alae hyahnae, aliquantum albidae, paulo dilatatae, fere 2| longiores 
quamktiores; anteriores in apice vix, postcriores paulo acutae; venae 
palHde albido — virides; costae fimbriae densissimae, longae, albidae, 
rehquarum venaruni minus densae; pterostigma palHde viride. In ala 
superiore venulae subcostales, venulae gradatae, quarum series parallelae, 
venulae cubitales totae, secundi sectoris radii venulae, atque primi sec- 
toris quinque vel sex priores in initio et fine, — venuhae postcostales uti 
marginales simpHces in fine tantum nigrae. In ala inferiore venulae sub- 
costales tantum, et prima venularum gradatarum series, totae nigrae 
sunt; venulae secundi sectoris radii iu initio et fine, et primi sectoris in 
initio tantum nigro colore exceHunt. 

Pedes pallide albido - virides , tarsis flavidis, unguicuHs brunneis 
insignes. 

Abdomen piHs uberius sparsis, in fine densis albidis vestitum. 79 

Annotat.'. Chrysopa alba a rcliquis speciebus in Sllesia indigenis jam oculls, vivo 
anlmali obscure aeneo-micantlbus , oupri splendorem metalllcum fere 
imitantibus, fimbrllsque costae longls, diversa, — ab allls speciebus 
affinibus , praecipue a Clir. Interrupta, — practer colorem , pecullari 
ratione in venulls transversls dispositum, imprlmls quoque longls den- 
sisque costae fimbriis, atque alls paulo latioribus dlffert. ^) caplte et prothorace rubrls vel nlgrls picturls inslgni. 
1) capite rubrls plcturis insignl; prothoracls marglnlbus laterallbus brunneo 
colore clnctis. 8. CHRYSOPA RUFILABRIS. (Burmeister.) 
Col ore vireo-flavo; macula utrlnque ante oculos, striga in frontis 
clypei , labrique lateribus et puncto in occipite utrinque juxta oculos 
sanguineis; pronoti marginibus lateralibus brunneis; alis angustis, venis 
subviridibus ; in ala superiore venulis gradatis totis, venulis subcosta- 
libus in initio et fine, venulis secundi sectoris radii in initio tantum fuli- 
ginosis; abdomine superne ab utraque parte vitta angusta fulva cincto. Dimensiones. 

Longitudo corporis 0,0 Ceat. 7,00 MiU. ad 0,0 Cent. 8,00 Mill. 

— antennae 1 ,0 „ 2,50 „ „ „ „ „ „ 

— prothoracis 0,0 „ 1 ,00 „ „ „ „ ,, „ 

— alae superioris 1,0 „ 0,'25 „ ad 1,0 „ 3,00 ,, 

— — inferioris 0,0 „ 9,00 „ — 1,0 „ 1 ,50 „ 

LatituJo — superioris 0,0 „ 3,75 „ — 0,0 „ 5,00 „ 

— — inferioris 0,0 „ 3,00 „ — 0,0 „ 4,00 „ 

Synonyma* 
Chi'ijsopa rufilabris, Burmeist., Handb. d. Ent. II. 2. pag. 979 nro. 2. VARIETATES. 

1. Varietates magnitudinis e mensuris indicatis cognoscuntur. 

2. Puncta illa rubra in occipite juxta oculos aut obsoleta aut plane dc- 
ficientia. 

3. Strigae sanguineae in frontis clypeique lateribus interdum obsoletae. Habilat: in media Americae septentrionalis parte, in Mexico, (exem- 
plaria in MuseoHalensi et in Germari collectione) in Pensylvania, (exempl. 
in Museo Berolinensi et in coUect. viri cel. de Selys-Longchamps.). '^/- 80 

DesCRIPTIO. Corpus statura gracili, fere Chr. vulgaris simili, colore 
vireo-flavo. 

Cnput vertice parum convexo; palpi in apicibus brunnei; antennae 
longitudine fere alam superiorem aequantes, flavae; in genis ante oculos 
stria lata sanguinea, frons, clypeus et labrum lateribus sanguineo colore, 
interdum obsoleto, cinctis, et in occipite utrinque prope ad oculos punc- 
tum sanguineum, interdum obsoletum, interdum plane deficiens. 

Protho7^ax eadem longitudine quam latitudine, in anticam partem paulo 
angustatus, angulis anticis rotundatis; pronoti margines laterales colore 
brunneo cincti. 

Alae hyalinae, iricolores , sed viridi colore praevalente, angustac, ter 
longiores quam latiores; superiores paulo, inferiores perspicue, acutae; 
venae subvirides : fimbriae modice longae, albidae ; pterostigma subvireum. 
In ala superiore: venulae gradatae, quarum series parallelae, totae fuli- 
ginosae; venulae subcostales in initio etfine tantum, et secundi sectoris 
radii venulaeplerumque in initio tantum fuliginosae; in ala inferiore venu- 
lae gradatae tantum totae fuscae, et praeterea plures venulae subcostales 
et secundi sectoris venulae brunneae. 

Pedes unicolores, flavo-virei, unguiculis fuscis. 

Abdomcn supernc ab utraque parte vitta longitudinali angusta fulva 
cinctum, — ultimis segmentis et ano pilis griseis dense vestitis. 1.5. 9. CHRYSOPA COLLAEIS nov. spec. auct. 

Vireo-flavida; stria rubra utrinque in genis ante oculos, aha in mar- 
gine laterali clypei et labri, puncto rubre utrinque in occipite juxta ocu- 
los; prothorace paulo latiore quam longiore, in lateribus laete ferrugineo; 
alae superioris venulis gradatis et subcubitalibus totis_, subcostahbus in 
initio et fiue, venulis secundi sectoris radii in initio, et nonnullis primi 
sectoris et cubitahbus ex parte nigris ; alae inferioris venulis subcosta- 
libus tantum nigris. 

B imensionas . 

Lougitudo antcnnae 1 ,0 Ccnt. 1 ,00 M 

— prothoracis 0,0 „ 1 ,00 

Latitudo — 0,0 „ 1,50 

Longitudo alac supcrioris 1,0 „ 4,00 

— — infcrioris 1 ,() „ 2,o0 

Latitudo — supcrioris 0,0 „ 4,50 

— — infcrioris . . 0,0 „ 4,00 81 

Bahitat: in Indiae occidentalis insula St. Thomae; unum tantum 
exemplar defectum e Museo Berolinensi, in quaestionem vocare licuit. 

DescrIPTIO. Corpiis statura paulo robustiore, sed speciei anteceden- 
tis simili; colore vireo-flavido. 

Ctf/;?/^ vertice paulo fornicato; palpi fulvi, in apice brunnei; antennae 
alis breviores, ab initio flavi, apicem vcrsus brunnei: in genis ante oculos 
utrinque, in clypei et labri lateribus stria rubra, atque ab utraque parte 
in occipite juxta oculos punctum rubrum. 

Prothorax tertia parte latior quam longior, in anticam partem angu- 
status, angulis anticis rotundatis; pronoti margines laterales pallide fer- 
rugineo colore cincti. 

-^/«fi byalinae , angustae, anteriores vix, posteriores paulo acutae, 
latitudine fere pares:, venae subvirides, fimbriae pallidae, modice longae; 
pterostigma flavovireum; in ala superiore venulae gradatae tantum, qua- 
rum series parallelae, valdeque sibi approximatae, venulae subcubitales, 
et prima venula cubitalis tota, nigrae; venulae subcostales vero in initio 
et fine, — venulae secundi sectoris radii in initio, nonnullae primi sec- 
toris in fine tantum, et praeterea nonnullae cubitales ex parte nigrae ; in 
ala inferiore venulae subcostales tantum nigrae. 

Pcdes pallide flavo-virei, tarsis flavidis, unguiculis brunncis. 

Abdomen exemplaris in quacstionem vocati amissum erat, Annotat: Haec species a Clir, rufilabri Burm., simillima, imprimis statura paulo 
robustiore, prothorace pro ratione longitudlnis multo latiore, in antlcam 
partemangustato, alis inferioribus alas superiores latitudine fere aequan- 
tibus, in qulbus veuulae subcostales tantum nigro colore tinctae, differt. 10. CIIRYSOPA HYBRIDA. (Rambur.) Tai 

Vireo flava; palpis fuscis; prothorace in anticam partem perspicue 
angustato, marginibus lateralibus rubescentibus; alarum venis pallide 
flavovireis; in ala supcriore venulis subcostalibus, nonnullis secundi et 
primi sectoris radii, — venulis gradatis, cubitalibus, subcubitalibus, 
postcostalibus, utimarginalibus simplicibus totis, reliquis exparte tantum 
nigris; in ala inferiore venulis subcostalibus, gradatis etnonnullis secundi 
sectoris radii nigris; abdomiue superne duabus lineis longitudinalibus 
aurantiacis; apicibus tarsorum unguiculorum vix dilatationem super- 
eminentibus. 82 

Dimcnsiones. 
Longitndo corporis 0,0 Ccnt. 9.00 Mill. 

— antcnnae 1 ,0 .. 1 ,00 ,. 

— prothoracis . 0,0 ,. 1 ,(XJ .. 

— alae snperioris 1 ,0 ,, 3,00 „ 

— — inferioris ] .0 „ 2.00 ,, 

Latitudo — superioris 0-0 ,. 5.00 „ 

— — infcrioris 0.0 .. 4.1»'» ., 

Synonyma. 
Ilemerohiiis hyhridus, Rambnr, Ins. Nevr. pag. 420. nro, 7. Habitat: in Brasilia. — Eamburi exemplar typicum in de Selys- 
Longchamps collectione, atque exemplaria Musei Berolinensis comparavi 
Tquae in hoc sub nomine: Hemerobii acuti, — Mus. HofFmsgg. asser- 
vantur.) 

DescriptIO. Corpus statura gracili, fere Chr. rufilabri similis, colore 
vireo-flavo. 

Caput picturis carens, palpis fuscis, antennis flavidk. 

Prothorax eadera longitudine quam latitudine, in anticara partem per- 
spicue angustatus, anticis angulis rotundatis: pronoti margines laterales 
rubescentes, interdum fere brunnei. 

Alae hyalinae, iricolores, colore violaceo praevalente, anticis vix, po- 
sticis perspicue acutis; venae pallide flavo-vireae ; fimbriae flavae, densae, 
modice longae; pterostigma flavo-vireura. In ala superiore venulae sub- 
costales, ultimae septem secundi sectoris radii, venulae gradatae, quarum 
duae series parallelae, venulae cubitales, subcubitales, postcostales , uti 
marginales simplices totae, nigrae; tertia et quarta venula primi sectoris 
radii, venulaeque raarginales furcatae, in initio et fine, et reliquae primi 
sectoris in initio tantura nigrae; in ala inferiore venulae subcostales, qua- 
tuor ultiraae secundi sectoris radii, quarum duae series hic in raarginem 
posteriorem divertunt, nigrae. 

Pedes flavidi, tarsorura unguiculis fuliginosis, unguiculi apice dilata- 
tionera ad basin vix supererainente. 

Abdomen superne utrinque linea longitudinali aurantiaca insigne. Ayinotat: Chr. hybrida a Chr. rufilabri et Chr. coUari, quibus proxima est, qua- 
tIs capitis pictura deficiente, alis paulo latioribus, earumque venis aliam 
nigri coloris dispositionem praebentibus, et unguiculor^mi forma differt. ^3 

2) capite et protborace rubris punctis aut maculis inslgnitis II. CHRYSOPA BRASILIENSIS nov. spec. auct. T«b. n 

Pallidevireo-flava, prothorace fere dimidio longiore, quamlatiorc,utrin- 
quein margine laterali duobus punctis aurantiacis ; venulis subcostalibns, 
venulis secundi sectoris radii, — venulis gradatis, quarum duac series 
valde distantes, venulis cubitalibus, subcubitalibus, postcostalibus totis, 
plurimis primi sectoris radii , uti venulis marginalibus ex parte tantum 
nigris; alae inferioris venulis gradatis tantum nigris. 

Dimensiones. 
Longitudo corporis 1 ,0 Cent. -i.OO Mill. 

— antennae 1 ,0 — 2,00 — 

— prothoracis 0,0 — 1 ,50 — 

— alae superioris 1,0 — 5,00 — 

— — inferioris 1,0 — 3,50 — 

LatituJo — supcrioris 0,0 — 5,00 — 

— — inferioris 0,0 — 4,00 — Habitai: in Brasilia. (Unum exemplar in Museo Berolinensi!) DesCRIPTIO. Coryus statura mcdia, gracili, colore pallide virco- 
flavo. 

Cfir/;;^^ vertice fornicato; antennae corporis longitudinem aequantes, 
pallidae, m apicem saturate flavae. 

Prothorax fere dimidio longior, quam latior, in anticam partem paulo 
angustatus, angulis anticis subrotundatis ; pronotum medium, toro trans- 
verso convexo, per levem sulcum medium longitudinalem diviso, insigne; 
postice locus depressus, a margine convexo semicirculato inclusus , con- 
spicitur. Utrinque prope ad marginem lateralem duo puncta aurantiaca 
conspicua, — anteriore prope ad angulum anticum, posteriore paulo post 
mediam partem collocato. 

Atae hyalinae, angustae, ter longiores quam latiores; superiores paulo, 
inferiores perspicue acutae; venae pallide vireae; fimbriae pallidae, modice 
longae ; ptei*ostigma pallide vireum. In ala superiore venulae subcosta- 
les, et secundi sectoris radii, tres priores primi sectoris, venulae gradatae, 
quarum duae series subparallelae, sed valde distantes, venulae cubitales, 
(excepta venula divisoria ex parte tantum colorata,) subcubitales, post- 
costales totaenigrae; reliquae venulae primi sectoris, marginales simpli- 84 

ces maxiraam partem, venulae marginales furcatae in initils alterius venae 
furcatae cujusque tantum nigrae; iu ala inferiorc vcnulae gradatae tantum 
nigro colore tinctae. 

Pcdes umcolores, pallide virci, tarsis flavidis, unguiculis brunncis. 

^innotal: Ilacc spccies sequentl simillima cst, in qua dcscribenda discrepantiae 
uberius exponentur. 12. CHRYSOPA QUADRIPUNCTATA, (Burmeister.) 
Vireo-flava; vertice valde fornicato; ultimo palporum articulo in apice 
brunneo; stria in genis ante oculos et in clypei lateribus, punctoque 
oblongo utrinque in occipite juxta oculos aurantiacis; prothorace fere ter- 
tia parte longiore quam latiore; juxta pronoti sulcum longitudinalem 
utrinque duabus parvis maculis, abdomineque superne duabus lineis lon- 
gitudinalibus, aurantiacis; alae superioris venulis subcostalibus, secundi 
sectoris, ven. gradatis, quarum duae series sibi appropinquatae , et sub- 
cubitalibus totis, reliquarum plerisque ex parte nigris; in ala inferiore 
venulis subcostalibus et gradatis totis, utriusque sectoris radii et margi- 
nalibus furcatis ex parte nigris. Dimensiones. 

LoDgitudo corporis 1,0 Cent. 0,00 Mill» 

— antennae 1,0 „ 2,00 „ 

— prothoracis 0,0 „ 1,.50 „ 

Latitudo — 0,0 „ 1,00 „ 

Longitudo alae superioris 1,0 „ 5,00 „ 

— — inferioris 1,0 „ 3,50* „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 5,50 ., 

— — inferioris 0,0 „ 4,50 „ Synonyma. 
Chrysopa quadripvnctata, Burm. Handb, d. Ent. II. 2. pag. 980. nro. 5. Variat: Punctis aurantiacis occipitis et duabus illis anterioribus pro- 
noti maculis interdum deficientibus. Habitat: in America septentrionali , in Carolina et Pensylvania. 
(Museum Berolin.! et collectio Germari!) 85 

DescRIPTIO. Corptis statura niedia, ut antecedcntis spcciei; colore 
vireo-flavo. 

Coput vertice valde fornicato, in antica parte locum depressum semi- 
circulatum praebente ; palpi flavi, ultimo articulo in apice brunneo ; an- 
tennae corpore paulo longiores, vireo-flavae; in genis ante oculos et in 
cljpei lateribus stria aurantiaca, et in occipite utrinque prope ad oculos 
punctum oblongum aurantiacum, interdum vero deficiens. 

Prothornx fere tertia parte longior quam latior, in anticum paullatim 
angustatus, angulis anticis valde obliqua truncatis ; in medio pronoto sul- 
cus profundus longitudinalis percurrens, in raedia parte pcr levem sulcum 
transversum divisus : utrinque juxta sulcum longitudinalem duae parvae 
maculae aurantiacae, quarum anteriores ante, posteriores post medium 
sulcum transversumcollocatae; — primum earum par interdumobsoletum 
vel plane deficiens. 

Mesothorax saepe in mesonoti angulis anticis puncto aurantiaco, sed 
non semper, excellens. 

Alae hyalinae, fere ter longiores quam latiores, inferiores magis per- 
picue acutae, quam superiores; venae pallide flavo-vireae; fimbriae mo- 
dice longae, densae, flavidae ; pterostigma vireoflavum. In ala superiore 
venulae subcostales, venulae secundi, et tres priores primi sectoris, venu- 
lae gradatae, quarum duae series sibi proximae, parallelae, prima venulae 
cubitalis et ven. subcubitales, totae nigrac, — reliquis venulis cubitalibus 
in initio et fine, venulisque marginalibus furcatis in initio tantum nigris; 
in ala inferiore venulae subcostales et gradatae, uti tres ultimae secundi 
sectoris radii totae nigrae, — reliquis vero secundi sectoris venulis in 
initio et fine, venulis marginalibus furcatis in initio, et uti in ala superi- 
ore, tantum in exteriore furcae ramo, nigris. 

Pedes pallide vireo-flavidi, tarsis flavis, unguiculis fuscis. 

Ahdomen, in exemplaribus bene conservatis , atque coloribus perfecte 
tinctis, ab utraque parte superne linea longitudinali aurantiaca insigne. Amiolal: Chrysopa quadripimctata Burm. speciel praecedenti simillima est, sed 
ab ea vertice valde fornicato, capitls striis et punctis aurantlacis distln- 
guitur, In qua caput picturls caret. Praeterea nostra species ctiam 
pronoti quatuor macularum illarum aurantlacarum collocatlone difFert, 
quas in Illa mlnores et prope ad marglnem posltas , In hac proplus ad 
sulcum medlum longltudlnalem coUocatas videmus. Alae paulo latlores 
sunt, et in nigrl colorls, In venulls transversls consplcul, dlspositione 
differunt, nam. e. gr. Illl speclel In ala Infcrlorc venulae gradatae tantum Tab. 10 86 

nigrae. In Chr. qnadrlpunctata ambac vcniilarum gradatarum scrlcs 
approximatae pavallelaeque, — quum in specie praecedentc altcra ab 
altera longlus dlstet, atque in medla parte dlvertat. 3) prothorace, interdum toto thorace rubrls vlttis marginalibus. 13. CHKYSOPA CINCTA, nov. spec. aiict. 
Vireo-flava; palpis fuscis, primo et secundo longai'um antennarum 
articulo superne, et occipite utrinque juxta oculos linea saturate sangui- 
neainsignibus; prothoracis raarginibus lateralibus anguste colore obscure 
sanguineocinctis; alisangustis, superiorum plerisque tantum venulis sub- 
costalibus, venulis secundi sectoris radii, parallelisvenulis gradatis et sub- 
cubitalibus totis, nonnullis aliis venulis cx parte nigris. 

Dimensiones. 

Longitutlo corporis 1 ,0 Ccnt. 0,00 Mill, 

— antennae 1,0 „ 9,00 „ 

— prothoracjs 0.0 „ 1 ,00 „ 

Latitudo — 0,0 „ 1,25 „ 

Longitudo alae superiovis 1 ,0 „ 5,00 „ 

— — inferioris 1,0 „ 3,50 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 5.00 „ 

— — inferioris 0,0 „ 4,00 „ 

Hahitat: in Brasilia, apud Rio Janeiro ; (in Mus. Berolin.! etincollect. 
de Selys-Lonchamps!) 

DescrIPTIO. Cor/??/5staturagracilimedia, — praecedentium specierum 
staturis simillima; colore vireo-flavido. 

Cajmt vertice modice fornicato; palpi fusci; antennae longiores quara 
alae, pallideflavidae, — sub apicem paullatimbrunneae, primo et secundo 
articulo superne linea obscure sanguinea insignibus; in occipite prope ad 
oculos utrinque lineola obscure sanguinea. 

Prothorax paulo latior quam longior, in anticam partem vix angu- 
status, angulis anticis paulo rotundatis ; pronoti margines laterales colore 
obscure sanguineo cincti. 

Alae hyalinae, angustae, ter longiores quam latiores, acutae. V^enae 
pallide vireo-flavae; fimbriae costae densae, admodum longae, pallidae; 
pterostigma vireo-flavum. In ala superiore venulae subcostales, venulae 
secundi, — et quatuor vel quinque priores primi sectoris radii, venulae __ S7 

gradatae, quarum series appropinquatae et parallelae, nonnullac venulac 
cubitales et subcubitales, — totae nigrae, — venulis postcostalibus ct 
marginalibus simplicibus ex parte tantum nigris ; alae inferioris veuis om- 
nibus unicoloribus. 

Pedes pallide vireo-flavi, unguiculis fuscis. Annotat: Chr. cincta linea illa obscure sanguinca in prloribus duobus autcnnarum 
artlculls consplcua Inslgnls, cum specle proxlma, slmllllma, Chr. clrcmii- 
fusa praeter corporls et staturam et colorem, prothorace rubro, scd 
laetlore colore, clncto, et duobus punctls In occlplte consplculs, uti ala- 
rum Inferlorum venis unlcoloribus congrult, — sed antennis longiorlbus, 
alis angustloribus, et earum venulls maculis ncbulosis non circumfusis, 
ab ea differt. 14. CHRYSOPA CIRCUMFUSA. (Burmeister,) 
Vireo-flavida ; palpis fuliginosis, vertice valde fornicato; linea superne 
in primo antennae articulo, stria in genis ante oculos, in clypei lateribus, 
inter oculos et antennarum basin consj^icua, punctoque oblonge utrinque 
in occipite proxime ad oculos, sanguineis; prothoracepaulolongiore quam 
latiore, marginibus lateralibus sanguineo cinctis; alis albidis, superioris 
venulis subcostalibus fuscis, venulis transversis fere omnibus macula 
nebulosa brunnea tinctis. Dimcnsiones. 

LongitudO corporis 0,0 Ccnt 8,00 Mill. ad 9,00 Mill. 

— antennae 1,0 „ 3,00 „ „6,00 „ 

— prothoracis 0,0 „ 3,00 „ „ „ „ 

Latitudo — 0,0 „ 0,75 „ „ „ „ 

Longitudo alae superioris . 1,0 „ 4,00 „ ad 4,50 „ 

— — inferioris 1,0 „ 2,50 „ „3,00 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 5,00 „ „5,50 „ 

— — inferioris 0,0 „ 4,00 „ „ 4,50 „ Synonyma. 
Chrysopa circumfusa, Bmm. Ilandb. d, Ent. II. 2. pag. 930. nro. 3, 

VARIETATES. 

1. Magnitudo paulo variat, ut ex mensuris cognoscitur. 

2. Stria rubra inter antennarum bases sita deficiens. 

3. Etiam puncta rubra occipitis desunt. 88 

4. Venulae subcostalGS vireae, maculis iiebulosis destitutae. 

5. Venulac subcostales raaculis nebulosis niagnis tinctae, reliquis vc- 
nulis transversis multo minus, aut ex parte tantum aut omnino non 
tinctis. 

6. Etiani plurcs venulae transversae alae inferioris maculis nebulosis 
circumdatae. Habitat: in Brasilia, apud San Joao del Key; (iu Mus. Halensi! Be- 
rolin I et in collectione de Selys-Longchamps!) DesckIptio. C«r/>2/5 fere statura speciei praecedentis, colore vireo- 
fiavido, interdura raagis fiavo. 

Caput vertice valde fornicato, ipsius fine superiore fere angulum for- 
mante; palpi fusci; antennae in raasculo paulo longiores quara alae supe- 
riores, in feniina fere alae inferioris longitudine, flavidae, in apicem brun- 
neae; primo articulo su])erne stria sanguinea, (interdum taraen deficiente) 
insigni ; gcnae ante oculos et clypei latera stria lata sanguinea excellen 
tia; stria ejusdeni coloris inter oculos et antennarum bases, (interdum 
tamen deficiens) conspicua ; in occipite proxime ad oculos utrinque pun- 
ctum oblongum sanguineum (interdum etiam deficiens). 

Prothorax paulolongior quamlatior, in anticam parteravix angustatus, 
angulis anticis rotundatis; niarginibus pronoti lateralibus anguste colore 
sanguinco cinctis. 

Alae paulo albidae, vix ter longiores quara latiores superioribus paulo 
inferioribiis perspicue acutis; venae pallide flavido-vireae ; firabriae costae 
longae, densae, pallide fiavidae ; pterostigraa sordide vireo-flavum. lu 
ala superiore venulae subcostales pleraeque fuscae, interdum vero flavido- 
vireae, ut reliquae; venulae transversae omnes macula nebulosa colorc 
brunnescente, circumdatae, sed ita, ut venulae subcostales in initio et 
fine, — venularura marginalium furcatarura raraus interior, raagis tincti 
appareant. Semper maxime tinctae sunt venulae gradatae, pleraeque 
secundi sectoris radii, et venulae cubitales; in varietatibus interdum etiam 
venulae subcostales valde tinctae apparent, reliquis venis transversis, ex- 
ceptis iis quas jam indicaviraus, saepe oranino non tinctis; arabae venu- 
larura gradataruni series in media parte valde divertentes, lumine diversa 
ratione reflexo raodo brunneuni, niodo vii'CO-flavidura colorcra efficientes. 
In ala iuferiore, cujus venulae pleruraque unicolores, uni varietati etiam 
circa venulas subcostales, subtiles parvae, circa venulas gradatas paulo 
raajorcs maculae ucbulosae sunt. 89 

P<;des palllde Havo-virei, tarsis flavis, unguiculis brunneis. 
Abdomen in fine denso albidorum pilorum fasciculo insigne. Annotat: Maculis nebulosis brunnescentibus illis, circa vcnas transversas con- 
spicuis, haec species a similibus, cognatis perspicue distinguitur. 15. CHRYSOPA CRUENTATA, nov. spec. auct. Tab.21. 

Flavida; primo antennarum articulo, stria in genis ante oculos et in 
clypei lateribus, pronoti marginibus lateralibus limbo bilobo, duabus ma- 
culis in mesonoto et utrinque ad alae superioris basin, abdomineque in 
tribus prioribus segmentis superne duabus lineis vix perspicuis, in sexto, 
septimo, octavo duabus perspicuis, — sanguineis; alis latis; costae 
fimbriis longis; pterostigmate brunnescente, antice macula fusca; alae 
superioris venulis radialibus, gradatis parallelis, cubitalibus, subcubita- 
libus, postcostalibus et omnibus marginalibus totis, reliquis in initio et 
fine nigris; initio secundi sectoris radii nigro, macula brunnea circum- 
scripto; alae inferioris secundo radii sectore ex parte nigro. Dimensiones. 

Longitudo corporis 0,0 Cent. 9,00 M: 

— prothoracis 0,0 ,, 1 ,00 

— alae superioris 0,0 ,, 3,00 

— — inferioris 1 ,0 „ 2,00 

Latitudo — superioris 0,0 ,, .5.00 

— — inferioris 0,0 „ 4,00 Habltat: in Brasilia; (exemplar non plane integrum in collect. E. de 
Selys-Longchamps !) 

DesCRIPTIO. Corpus statura Chr. circumfusae, Burm., colore flavido. 

Caput vertice admodum fornicato, stria sanguinea lata in genis ante 
oculos, angustiore in clypei lateribus, excellens; primus antennae arti- 
culus sanguineus, reliqui flavidi (maxima antennarum pars amissa erat), 

Prolhorax fere tam latus quam longus, in anticum angustatum, angu- 
lis anticis paulo rotundatis; pronotum in lateribus limbo bilobo sanguineo 
cinctum, lobo anteriore in pronoti angulo antico, altero proxime ad me- 
dium ejus sulcum transversum, et post hunc, collocato. 

3Iesot/wrax in mesonoti angulis anticis utrinque macula una, et in 
scapulis anterioribus ad alarum bases ab utraque parte duabus maculis 
minoribus sanguineis insisrnis. 90 

Alae albidae, latae, scil. bis et dimidia parte longiores quara latiores, 
Buperioribus in apice fere rotundatis, inferioribus paulo acutis; venae 
pallide vireae; fimbriae costae densae, longae (ut Chr. circnmfusae), vi- 
reae, in reliquis venis paulo breviores, minus densae; pterostigma laete 
brunneum, ab initio macula fusca insigne. In ala superiore venulae ra- 
diales, — secundi sectoris radii initium, a macula nebulosa f usca circum- 
datum, venulae duae priores primi sectoris, — gradatae, quarura ambae 
series parallelae, venulae cubitales, subcubitales, postcostales, omnesque 
marginales, totae, — nigrae; venulae subcostales vero, (exceptis iis, quae 
in pterostigmate ultimaCj totae nigrae, pauloque fortiores sunt,) secundi 
sectoris venulae et quatuor proximae primi sectoris, in initio et fine, — 
reliquae ejusdem sectoris in initio tantum, — nigrae; in ala inferiore: 
venulae subcostales, radiales, extrema pars dimidia venularura secundi 
sectorisj atque hic ipse in media parte tertia, — venulae gradatae totae, 
venularum secundi et primi sectoris pars, et venulae marginales furcatae, 
ab initio tantum nigrae. 

Pedes pallide virei, tarsis flavidis, unguiculis fuscis. 

Abdomen superne, in mediis tribus prioribus segraentis, subtilibus 
duabus lineis rubris, in sexto, septimo, octavo duabus fortioribus lineis 
longitudinalibus, longitudine dimidium segmentura aequantibus excellens. 

Annolat : Cbr. cruentata a speciebus proxime cognatis, statura similibus, fiicilc 
primo antennarum articulo sanguinco, llmbo pronoti bilobo, maculis 
mesothoracls et abdomlnis, alis latlorlbus, macula pterostigmatls et 
ineuntls secundl sectorls radll, utl multls Illls venulls transversls, vel 
totis, vel ex parte, nlgro colore plctls distlngultur. 16. CHRYSOPA COSTALIS, nov. spec. auct. 
Flava; macula in genis ante oculos, stria in clvpei lateribus, et 
duobus punctis in occipite juxta oculos, sanguineis ; pronoti limbo late- 
rali obscure rufo paulo sinuato; meso- et metathoracis lateribus vitta 
latissima pallide rufa, coeruleo — pruinosa; ala superiore lata, area 
costali latissima; ala inferiore angusta, acuta; fimbriis costae longissirais; 
vcnulis alae superioris gradatis totis nigris, prima earum serie parvis 
macuiis brunneis circumscripta; nebula grisea in utraque ala juxta mar- 
ginem posteriorem dilatata; abdomine duabus lineis lougitudinahbus 
brunueis. 

Dimensiones . 

Lougituao corporis 1 ,0 Cent. 0,00 Mill. 

— prothoracis 0,0 — 1 ,30 — 91 

Latitudo prothoracis 0,0 Ccnt. 1,00 Mill. 

Longitudo alae superiorls 1,0 — 5,00 — 

— — inferioris 1,0 — 3,00 — 

Latitudo — superioris 0,0 — 6,00 — 

— — inferioris 0,0 — 4,00 — 

Habitat: in America. DescrIPTIO. Corpus statura gracili, media; colore flavo. 

Caput vertice parum fornicato; palpi flavidi, ultimo articulo acuto, 
in apice fusco ; antennae (quarum maxima pars in specimine unicoamissa) 
flavidae; in genis ante oculos et in clypei lateribus stria sanguinea; in 
occipite utrinque juxta oculos punctum oblongum sanguineum. 

Prothorax fere tertia parte longior quam latior, in anticam partem 
non angustatus, angulis anticis valde rotundatis; pronotum medium 
sulco transverso, in posticam partem medium sulcum longitudinalem 
niinus altum emittente, insigne; margines laterales limbo paulo sinuoso 
obscure rufo cincti. 

Mesothorax et inetathorax in lateribus vitta lata pallide rufa, paulo 
coeruleo-pruinosa insignes. 

Alae subalbidae, parum iricolores; anticae latae, fere bis et di- 
midia parte longiores, quam latiores; paulo acutae; posticae angustae, 
fere falcatae; venae pallide vireo-flavae; costa a basi valde in exterius 
curvata, area costali statim post basin latissima; costae fimbriae longis- 
simae, densae, — reliquarum venarum minus densae, partim breviores; 
pterostigma penitus obsoletum, vix flavidum. In ala superiore initium 
secundi sectoris radii et venulae gradatae penitus nigra, priore illarura 
serie a parva macula nebulosa brunnescente circumdata, altera serie ab 
altera valde declinata; venulae subcostales in initio et fine paulu- 
lum, venulae secundi sectoris et marginales furcatae in initio tantura, 
paululum nigrae ; una venularum marginaliura simpliciura ex parte aliqua 
parva macula nebulosa brunnea circurafusa; in ala superiore et inferiore, 
secundura marginera posteriorera, inde ab alae apice usque ad ejus mediara 
partera, macula nebulosa grisea, in alis inferioribus imprimis perspicua, 
atque leviter aureo-micans, conspicitur. 

Pedes pallide vireo-flavi, — tarsis fulvis, unguiculis brunneis. 

Ahdomen superne in segmentis, prope ad marginem latcralem duabus 
lincis longitudinalibus obscure rufis, excellens. Annotat: Cbi*. costalis proxima est Chr. circumfusae ; scd ab hac praetcr veuu- 
larum transversarum uumerosas illas maculas nebulosas dcficicntes, et 92 

ab aliis similibus speciebus, e gr. Chr. cruentata, costa valde in cxter- 
nam partem curvata, ipsiusque fimbriis longissimis apprime distinguitur. 
Etlam venulas transversas, parum nigro colore pictas, uti nebulam 
griseam, in alarum margine postica conspicuam hanc speciem de- 
signare censeas. 4) Capite et interdum thorace punctis, lineis vel vittis aut brunneis, aut 
fuliginosis aut nigris insignitis. Tab.'23. 17. CHRYSOPA PUSILLA, nov. spec. auct. 

Vlreo-flava; vertice valde fornicato; duobus prioribus antennarum 
longarum articulis subtus puncto brunneo insignibus; toto thorace in 
lateribus vitta obscure rufa cincto ; fimbriis costae longis; alae superioris 
venis omnibus transversis, (nonnullis marginalibus furcatis exceptis) 
nigris ; alae inferioris venulis subcostalibus tantum nigris. Dimensiones. 

Longitudo corporis 0,0 Cent. 0,75 Mill. 

— antennae 1 ,0 — 1 ,00 — 

— prothoracis 0,0 — 0,60 • — 

— alae superioris 0.0 — 9,00 — 

— — inferioris 0,0 — 8,00 — 

Latitudo -- superioris 0,0 — 3,00 — 

— — infcrioris 0,0 — 2,50 — Habitat: in terra extra Europam sita, — sed haud constat, ubi loci 
inveniatur. DescriptiO. Corpus statura minima, gracili, — colore vireo-flavo. 

Caput vertice valde fornicato; labrum rubescens; ultimis palporum 
articulus in apice brunneus; antennae longiores quam alae, flavidae, in 
apicem brunneae, subtus in primo et secundo articulo puncto brunneo 
insignes. 

Prothorax vix paulo longior quam latior, in anticam partem non 
angustatus, angulis anticis rotundatis; pronotura antice duabus brevibus 
impressionibus longitudinalibus, medium, alto sulco transverso, a toro 
convexo circumscripto, et sulco transverso niinus alto, post hunc sito, 
insigne; margines laterales limbo obscure rufo cincti. 

Mesothorax et metathorax in lateribus vitta latiore obscure rufa. 

Alae hyalinae, iricolores, angustae, ter longiores quam latiores, — 98 

superioribus acutis; venae pallide vireo-flavae; fimbriae costae longae, 
sed minus densae, pallidae; pterostigma dilutum fulvum. In ala superiore 
fere omnes venulae transversae totae nigrae, exceptis plerisque venulis 
marginalibus furcatis ; in ala inferiore tantum venulae subcostales nigrae. 
Venulae gradatae parum numerosae sunt, praecipue seriei primae, 
quae in ala superiore tres tantum, in inferiore duas habet, quum in 
secunda serie quatuor venulae conspiciantur; inde fit ut ultimae duae 
venulae secundi sectoris radii directa in alae apicem excurrant. 
Pedes pallide vireo-flavae, tarsis fulvis, unguiculis brunneis. 

Annotat'. Chrysopa pusIUa, minima omnium specierum, quae mibi innotuere, non 
solum parva statura, sed etiam puncto brunneo in duobus prioribus 
antennarum articulis subtus conspicuo, capite aliis picturis plane de- 
stituto, et longis antennis excellet. Thorax limbo cinctus ei cum spe- 
cle praecedente communis est, — a qua vero multis rationibus, im- 
primis vero magnltudlne dliSert. 18. CHRYSOPA BREVICOLLIS (Rambur.) lab. 24. 

Virco-flava; vertice modice fornicato; palpis brunneis; antennis in- 
crassatis; stria brunnea in genis ante oculos; prothorace latiore quam 
longiore, in anticum angustato, marginibus lateralibus brunneis; alis 
longis, fimbriis costae densis, admodum brevibus, pallidis; venularum 
subcostalium parte apicibus nigris. Dimensiuncs. 
Longitudo corporis 0,0 Ccnt. 8,50 Mill. 

— antennac 1,0 1,00 

— prothoracis 0,0 — 0,60 — 

Latitudo — 0,0 — 1,00 - 

Longitudo alac superioris 1 ^Q 1 00 

— — inferioris 1,0 — 0,00 — 

Latitudo — superioris 0,0 4 00 

— — inferioris 0,0 — 3,25 — Synonyma. 
Hemerubiiis brevicullis^ Ramb. Ins, Nevr. pag. 427. nro, 9, Habitat: in Isle de France. (Unicum exemplar haud bene conser- 
vatum in coUect. Ramburi, nunc Ed. de Selys-Longchamps!) 94 _ 

DesCRIPTIO. Corpus statura parva gracili , ut Chr. vulgaris ; colore 
vireo-flavo. 

Caput vertice modice fornicato; palpi brunnei; antennae post sccun- 
dum articulum incrassatae, fere alarum longitudinem aequantes, brun- 
nescentes, in apicem obscuriores; stria brunnea in genis ante oculos 
conspicua. 

Prothorax brevis, fere tertia parte brevior quam latior, in anticum 
valde angustatus, angulis anticis rotundatis, pronoti marginibus latera- 
libus colore brunnescente cinctis. 

jllae subalbidae, angustae, fere ter longioresquam latiores; superiores 
paulo, — inferiores perspicue, — acutae; venae pallide flavo — vireae; 
costae fimbriae admodum breves, dcnsissiraae, pallidae; pterostigma 
pallide vireo-flavum; in ala superiore pars venularum subco&talium tan- 
tum in fine fuliginosae ; venulae gradatae parallelae. 

Pedcs vireo-flavi, tarsis flavidis, unguiculis brunneis. 

Annoiai: Chr. brevicollis simillima Chr. vulgari, juxta hanc collooanda esset 
ni» nonnulae venulae transversae ex parte fuliginosae alium locum in 
alia sectione ei vindicareut. Et statura et alarum forma congruunt, 
sed illa ab hac palpis brunneis, antennis crassioribus, vertice parum 
fornicato, prothorace brevi, in anticum valde angustato, ct pronoti 
marginibus laete brunncis differt; etiam costae fimbriae paulo bre- 
viores, densiores, pallidac. 

19. CHRYSOPA TENELLA, nov. spec. auct. 
Pallide virea; vitta media albida in thoracis abdominisque dorso; 
vertice valde fornicato; antennarum articulo primo incrassato; palpis 
laete brunneis ; macula in genis ante oculos et stria in clypei lateribus 
fuscis; venis pallide vireis; costae fimbriis brevibus pallidis; alae 
superioris venulis transversis plerisque in initio et fine, venulis subcubi- 
talibus, gradatis, et alae inferioris venulis subcostalibus totis nigris. Dhnensiones. 

Longitudo covporis 0,0 Ccnt. 7,00 Mill. 

— antennae 0,0 — 9,00 — 

— prothoracis 0,0 — 0,06 — 

— alae superioris 10 — 1,00 — 

— — inferioris 0,0 — 9,75 — 

Latitudo — superioris 0,0 — 3,75 — 

— — inferioris 0,0 — 3,00 — 95 

Habitat: in Silesia. Unicum exemplar ^ mense Julio ineunte a. 1850 
in pinetis horti botanici Vratislaviensis a me ipso captum. DeSCRIPTIO, Corpiis statura minima, gracili, ut Chr. stenoptilae ; colore 
pallide vireo, vitta albida per medium thoracem abdomenque insigne. 

Caput vertice valde fornicato; palpi laete brunnei; antennae alis brc- 
viores, albidae, articulo primo valde incrassato, pallide vireo; macula 
utrinque in genis ante aculos et stria in clypei lateribus fuscae. 

Proihorax fere tam longus, quam latus, in anticum valde angustatus, 
angulis anticis rotundatis ; sulco medio transverso et vitta longitudinali 
media albida insignis. 

Mesothorax et metathorax vitta media longitudinali lata albida. 

Alae hyalinae, iricolores, angustae, fere ter longiores quam latiores, 
superiores vix, inferiores perspicue acutae; venae albidovireae , costae 
fimbriae breves, pallidae; pterostigma penitus obsoletum, vix coloratum. 
In ala superiore: priores duae vel tres venulae primi sectoris radii, 
venulae gradatae, quarum series prima tres tantum continet, et venulae 
subcubitales totae, — reliquae vero venulae in initio et fine, et venulae 
marginales simplices in initio tantum, — nigrae; in ala inferiore venulae 
subcostales et gradatae, quarum series prior duas tantum habet, totae, — 
venulae secundi sectoris radii in initio et fine, — nigro colore tinctae. 

Pedes vireo-albidi, unguiculis brunneis, in apice valde curvatis, dila- 
tatione in basi elongata. 

Ahdomen in medio dorso vitta longitudinali albida; pilis canis spar- 
sim, in apice densius, vestitum. Amioiat: Intcr species Silesiae indigenas, Chr. tenella, (magnitudine excepta), 
proxima est Chr. albae, pro corporls Colore, et ex parte pro coloris 
nigrl In alarum YcnuIIs transversls dlsposltlone ; maculls vcro capltls 
fiiscls, vltta corporls alblda, fimbrlls costae brevlbus, et venulls grada- 
tls parum mmierosls, faclle ab IUa dlstlngultur; a Chr. stenoptlla, cul 
statura corporlsque colore perslmllis, jam prlmo obtutu venulls alarum 
nlgro colore tlnctls dlversa. A specle sequentc praeter minorem 
magnitudlnem et colorem diversum jam capitis maculis fuscis dlirert. 20. CHRYSOPA CHLORIS. (Mus. berolin.) Tai./>(j. 

Pallide viridis; palpis in apice fuliginosis; duabus lineis parallelis 
fuliginosis utrinque in capitis lateribus ante oculos; alis paulo dila- 
tatis, venis pallide viridibus; fimbriis costae longis, densis; in (^ ala 96 

superiore venulis gradalis, prima cubitali et subcubitalibus, totis, — 
reliquis venulis ex parte nigris ; in ala inferiore venulis subcostalibus et 
venuHs secundi sectoris in initio et fine nigris; in $ venis omnibus 
unicoloribus*). 

Dimensiones. 

m 

Longitudo corporis . (^ 0,0 Cent. 7,00 Mill. ? 0,0 Ccnt. 8,00 Mill. 

— antennae —0,0 — 9,00 — -1,0 — 0,-50 — 

— prothoracis — 0,0 — 0,75 — — 0,0 — 1 ,00 — 

— alae superioris — 1,0 — 0,50 — —1,0 — 2,50 — 

— — inferioris —0,0 -- 9,75 — —1,0 — 1,50 — 

Latitudo — superioris — 0,0 — 4,00 — — 0,0 — 4,50 — 

— — inferioris — 0,0 — 3,25 — — 0,0 — 3,75 — Habitat: in Africa australi, in promontorio bonae spei; 1 (3^ et 1 $ 
sub nomine indicato, in Museo Berolinensi! DescriPTIO. Co/7;M^'staturaparva, parum gracili ; colorc pallide viridi 
aut flavido-vireo. 

Caput vertice modice fornicato; palpi flavidi, ultimo articulo in apice 
fuliginoso; antennae alis paulo longiores, pallide virescentes, in apiccm 
brunnescentes; in frontis et partim in clypei lateribus (proxime ad genas) 
ante oculos utrinque duae lineae subtiles, parallelae, fuliginosae. 

Prolhora xtam longus, quam latus, in anticum non angustatus, angulis 
anticis subrotundatis. 

yilae hyalinae, subalbidae, paulo dilatatae, fere bis et dimidia parte 
longiores quam latiores; superiores in apicerotundatae; inferiores longi- 
tudine superioribus fere pares, vix acutae ; venae pallide vireae ; fimbriae 
pallidae, densae, media longitudine; pterostigma pallide vireum. In ala 
superiore o^ : venulae gradatae, quarum series parallelae, — prima venula 
primi sectoris radii, prima cubitalis, et subcubitales totae nigrae; reli- 
quae in initio et fine, pleraeque primi sectoris in initiotantum nigrae; in 
ala inferiorc venulae subcostales tantum et secundi sectoris in initio et 
fine nigrae; in $ omnes venae unicolores erant. 

Pedes unicolorcs, albido-virescentes, unguiculis brunneis. 

Abdomcn praecipue in fine, pilis albidis vestitum. *) In diversis sexibus venas tanta coloris varietate csse posse, veri non dissimile est; sed 
unicum illud, quod in quaeslionem vocare licuit, excmplar fcmineum, nondum pcrfeote colo- 
ratum esse videbatur; — quapropter rei rationem certo afllmare nequco. Annotat: Ilaec species Chr. interruptae et Chr. albae proxima est; sed ab hac 
et magnitudine et brevioribus iimbriis, ab utraque vero duabus illis 
lincis fuliginosis in capitis hitcribus, et diversa nigri coloris disposi- 
tione, in venulis transversis obvia, perspicue diifert. 21. CHRYSOPA VmiDANA, (ScHNEiDER.) ^^^ .^j 

Laete viridis; capite et vitta media in thorace et abdomine flavidis; 
in frontis et clypei lateribus utrinque stria fuliginosa; primo antennarum 
articulo incrassato; venis et fimbriis modice longi^^viridibuS|alae supe- 
rioris venulis subcostalibus, radialibus, gradatis, subcubitalibus et post- 
costalibus totis, reliquis ex parte nigris; alae inferioris venulis subcosta- 
libus et gradatis secundae seriei totis , venulis secundi sectoris in initio 
nigris. 

Dimcnsioncs. 

Longitudo covporis 0,0 Cent. 8,50 Mill. 

— antennae 1 ,0 ,, 2.50 ,, 

— prothoracis 0,0 ,, 1 ,00 ,, 

— alae superioris 1 ,0 ,, 3,50 „ 

— — inferioris 1 ,0 „ 2,50 ., 

Lalitudo — superioris 0,0 ,, 5,00 ,, 

— — inferioris 0,0 „ 4,00 ,, Synonyma. 

Clirijsopa uiridann, Schncider, in Entomol. Zeitg. z. Stettin, Jahrg. 6. 1845. pag. 345. 
nro. 35. Ilabitat: in Italia meridionali. Duo exemplaria a viro doctt. Zeller 
medio mense Augusto prope ad Neapolim capta, et in usum meum oblata. DescrIPTIO. Corpus statura parva gracili, paulo minoribus exempla- 
ribus Chr. albae simili; colore laete viridi. 

Caput flavidum; vertex modice fornicatus; palpi flavidi; anteunae 
corpore longiores, primo articulo incrassato, unicolores flavidae; stria 
fuliginosa in frontis et clypei lateribus. 

Prothorax tam longus quam latus, perspicue in anticum angustatus, 
angulis anticis valde rotundatis; pronotum medio sulco transverso alto, 
et alio arcuato post hunc sito^ insigne; medium vitta longitudinali 
flavida excellens. 

Mcsotkora.v ct metathorax in media parte vitta longitudinali flavida 
insignes. 

7 98 

Alae subalbldae, in rubrum iricolores , angustae , fere ter longlores 
quam latiores; superlores vlx, inferlores paulo acutae; venae lacte vl- 
virides, fere aeruginosae; fimbrlae virldes, media longitudlne, haud den- 
sae; pterostlgma obsolete virescens. In ala superlore: venulae subcosta- 
les, radiales, inltlum secundlsectorls radli, prima et postremaesexejusdem 
venulae, duaepriores prlml sectorls, venulae gradatae, in quarum prlma 
serie tres tantum formatae, prima et ultlma cubltalis, et postcostales, 
tota nigra; rellquae venulae In Inltlo et fine aut in initio tantum, ut 
ultlmae priml sectoris, et venulae marglnales furcatae, nigro colore pictac; 
in ala infe^ore : venijj^e subcostales, radlales et secundae serlel venulae 
gradatae, totae, secundi sectoris in inltio tantum nlgrae; in priraa venu- 
larum gradatarum serie duae tantum, vlrldes. 

Pedes pallide virel, tarsls flavls, unguicuHs brunneis. 

Abdomen superne vitta longltudinali medla flavida insigne; parum 
pilosum, etlam in fine modice tantum pilis albldis ornatum. Annolat: Chr. viridana a subslmilibus speciebus, Chr. iiucnupta et alba, imprl- 
mls colore laete viridl, fere aeruglnoso et vitta flavlda, uti capitis 
plcturis distingultur; a sequente specie, etiam slmlllore, Chr. Heyde- 
nll, praeter mlnorem magnitudinem etiam colore et diversa pictura 
capitis dlfFert. Notandae etiam paucae Illae venulae gradatae in prima 
et alae superloris et Inferlorls serle. 22. CHEYSOPA HEYDENII, nov. spec. auct. 
Laete viridls; capite et vltta longitudlnali in thorace et abdomine pa- 
rum distlncta, pallide vlreo-flavldls ; magno puncto utrinque ante oculos, 
et Ilneola in clypei laterlbus nlgrls; venls laete virldibus; fimbrlis bre- 
vibus, sparsls, nlgrls; alae superioris venulls subcostalibus, radiallbus, 
venulls secundi sectoris, — gradatis numerosls ilHs, non parallells, sub- 
cubitalibus, postcostalibus, marginalibus slmpllcibus, — totis, reliquis 
ex parte nigris; alae Inferioris venulis subcostallbus , radlallbus, et se- 
cundi sectoris in inltio, nigris. 

Dimensiones. 

Longitudo corporis 1,0 Ccnt. 0,00 Mill. 

— antcnnac 1,0 „ 3,00 „ 

— prothoracis 0,0 ,, 1,00 ,, 

— alae supcrioris 1.0 ,, 3,25 „ ad 5,00 Mill. 

— — inferioris 1 ,0 * „ 2,00 ,, — ,3-25 „ 

Latitiklo — supcrioris 0,0 ,, 4,50 „ —5,00 „ 

— — infcrioris 0,0 „ 4,00 „ —4,50 „ 99 

Habitat: in Germanla raeridionali. Sub flnem mensis Maji et mense 
Junio apud Francofurt. ad Moen. (in collect. Illustr. ab Heydenl) 

DescriptiO. Corpus statura media, gracili; colorc laete viridi, in 
cxemplaribus mortuis plerumque in flavidum vel sordlde virldem et brun- 
ncscentem mutato. 

Caput palllde vireo-flavidum, vertlce admodum fornlcato; palpi fulvl, 
ultimo articulo in apice brunneo, vix longiore quam antecedente, valdc 
truncato; antennae corpore longiores, flavldae, in apicem brunnescentes ; 
in genis ante oculos utrinque punctum magnum nigrum et lineola in 
clypei lateribus fuliginosa. 

Prothorax fere non latior quam longior, in antlcum paulo angustatus; 
angulis anticis truncatis; pronotum vitta media longitudinali flavida vel 
vireo-flavida insigne. 

Mesothorax et metathorax vitta media flavlda. 

^/ae hyallnae, irlcolores, vix ter longlores quam latlores; superiores 
in apice fere rotundatae, inferlores paulo acutae; venae pallide vireae; 
fimbriae sparsae, paucae, breves, nigrae; pterostigma pallide flavo-vireum. 
In ala superiore: venulae subcostales, radlales, venulae secundi sectoris, 
duae prioris primi sectoris radii, venulae gradatae, quarum series invicem 
altera ab altera decllnantur, numerosasque venulas contlnent, prlma et 
ultima cubitalls, subcubitales, postcostales, marginales slmpllces, et non- 
nullae marglnales furcatae, — totae nigrae; — pars venularum prlmi 
sectoris et rellquae cubltales ab inltio et fine, ultimaeque prlmi sectoris 
venulae ab inltlo tantum, — nigrae; in ala inferiore venulae subcostales 
et radiales totae, — secundi sectoris ab initio nigrae. 

/^erf^* pallide flavldo-virei , unguiculls brunneis, ipsorum aplcc supcr 
longam latamque baseos dllatatlonem fortlter longeque curvato. 

Abdomen superne vltta media longitudlnali pallide flavida. Annotat: Chr. Heydenii statura prope ad species sequentes accedens, dnobus 
punctis majoribus nigris in capitis lateribus conspicuis ; et brevibus 
nigris alarum fimbriis distinguitur. 23. CHRYSOPA PALLIDA, (Sciineider.) 

Laete vlrldis, thorace et abdomine vitta laterali fusca; capltls flavo- 
vlrei vertice valde fornlcato, macula brunnea utrlnque post antennas ; his 
brevibus, primo articulo crasso; pronoto latiore quam longiore; alis an- 100 

giistis, acutls; fiinbriis brevibus paucis; alae superioris prlmo raclii sec- 
tore, vcna subcubitali et postcosta, et inferioris costa, primo, et dimidio 
secundo radii sectore, venulisque fere omnibus transversis, nigris. Blmensiones. 
Longitudo corporis 1 ,0 Cent. 5,00 Mill. ad 1 ,0 Cent. 7,00 Mill. 

— antcnnac 1,0 „ 4,00 „ —1,0 „ 5,00 „ 

— iirothoracis ...0,0 ,, 1,00 ,, „ ,, „ „ ,, 

Latitmlo — 0,0 „ 1,50 „ „ „ „ „ „ 

Longituilo alac supcrioris 1,0 ,, 9,00 

— — infcrioris 1,0 ,, 6,00 

Latitudo — superioris 0,0 ,, 0,00 

— — inferioris 0,0 „ 5,00 

Synonyma. 
Chri/sopa pallhla, Schneidcr, Ucbcrsicht d. Arb. d. Vaterl. Gesellsch. i. J. 1845. pag. 40. ad 2,0 , 


, 2,00 


— 1,0 „ 


, 9,00 


-0,0 „ 


, 7,00 


-0,0 „ 


, 6,00 Fariat: paulo magnitudine, utl raensurae exbibent. 

Ilahitat: in Sllesla, sed varo invenltur. Prope vlcum Gorkau ad 
montem, cui nomen cst Zobten, anno 1844, auctunmo, ab Assmann, 
lithogr., sclt. detccta. Alterum cxemplar integcrrlmum anno 1849 abamlco 
Dr. Wocke invcntum, ubi loci, luemoria ipsius dilapsum. In Bohemia. 
(Ficber!) 

DesciUPTIO. Corpus statura gracill admodum magna; colore laete 
viridi, in speciminlbus mortuis vetustis flavo-vireo. 

Caput vcrtice valde fornicato; palpi flavidi, penultlmo et ultimo 
articulo brunneis ; antennae corpore paulo breviores, fulvae , primo arti- 
culo incrassato, flavido; macula brunnea utrinquc in fronte post basin 
cujusvis antennae. 

Prothorax brevis, tertla parte latior quam longlor, in anticum parura 
angustatuB, angulis anticls rotundatls, pronoti marginibus latcralibus 
colore fusco cinctls. 

Mesothorax et iuctathorax vltta laterall fusca insignes. 

^^/<.' hyahnae, splendentes, in rubrum iricolores, longae, angustae, 
paulo plus quam ter longiores quam latiores, acutae; venae laete virides; 
firabriac costae brevissimae, reliquarum venarum sparsira positae, paulo 
longiores, — nlgrae; pterostigma flavo-vireum. In ala superiore: pri- 
mus sector radii et initium sccundi sectoris, vena subcubitalis et post- 
costa, nlgra; vcnulae subcostalcs, sccundi sectorls radii, quatuor vel 101 

quinque primi sectoris, venulae gradatae, cubitalcs ct subcubitalcs totac, 
■ — postcostales maximam partem, nigrae; in ala inferiore costae maxima 
pars, primus sector radii totus , et sector sccundus in priore ipsius dimi- 
dia parte, nigri, uti venulae subcostalcs ct utriusque sectoris radii; ve- 
nulae marginales furcatae pleraeque ex parte tantum nigrae. 

Peiles pallide virides, tarsis fulvis; unguiculorum dilatatione in basi 
brevi et lata. 

Abdomen laete viride, uberius pilis brevibus flavidis vestitum, in la- 
teribus vitta fusca insigne; ^ squaraa coriacea cochleariformi in organi 
sexualis apice brevi, brunnea. 

AnnoUd : Chr. pallida, statura majore ad specics sequentes accedens, vitta late- 
rali corporis fusca, alis angustis, acutis, et venis, in dcscrlptione accu- 
ratius indlcatis, nigris, dlstinguitur. 24. CHRYSOPA SEPTEMPUNCTATA. (Wesmael.) i 

Prasina; palpis falvis; puncto inter antennas, alio utrinque ante an- 
tcnnas, alio utrinque ante oculos in frontis angulisanticis, et stria utrinquc 
in clypei lateribus, — nigris; pronoto in angulis anticis punctis nigris 
insigni; venislaeteviridibus: alaesuperiorisvenulissubcostalibus uonnullis 
ct subcubitalibus, totis, nonnullis aliis ex parte, — inferioris venulis sub- 
costalibus et ultimis secuudi sectoris nigris. Dimensioncs. 

Longitudo corporis 1 ,0 Cent. 1 ,00 MiU. ad 5,00 Mill. 

— antcnnac 1,0 „ 3,00 „ —5,00 ,, 

— prothoracis. 0,0 ,, 1 ,33 ,, ,, ,, ,, 

— alac supcrioris ...1,0 „ 5,00 „ —0,00 „ 

— — infcrioris 1,0 ,, 3,50 ,, — 7,50 ,, 

Latitudo — supcrioris 0,0 ,, 5,50 ,, — 7,00 ,, 

— — inferioris 0,0 ,, 4,25 ,, — 0,00 ,, Synonyma. 
Chrijsupa scptcmpunctaLa, Wesmaci, 13ullet. dc rAcad. dc Brux. VlU. 1. pag. 210. nro. 5. 
llemerobins mauricianus, llambur, Ins. Ncvr. pag. 425. nro^S.y*; *) In comparando exemplari originali, a Rambur in usum vocato, diflcrcntias majoris 
nromenti non observavi , qua dc causa speciera descriptani in illo cognosccre existimavi, — 
quod tamen pro certo non affirmavcrim. Stria fusca , a Rarabur in medio prothoraco indi- 
cata fortuita fuisse mihi visa cst. _102 _ 

VARIETATES. 

1, ]\Iagnitu(linis, pro mensuris indicatis. 

2. Duobus punctis nigris ante antennas deficientibus : varietas quinque 
punctata, m. 

.3. Etiam puncto nigro inter antennas deficiente: varietas quadripunc- 
tata, m. 

Habitat: in tota Germania, Styria, circa Francofurt. ad Moen., ubi 
etiam varietates sub nro. 2 et 3 commemoratae, (ab Heydenl); in Silesia 
ubique, et in regionibus planis et montanis, (etiam varietas nro. 2j; in 
Italia superiore et inferiore, ad Neapolim medio mense Augusto, a Zellerl 
inventa; in Gallia, circa urbem Montpellier fcollect. Ed. de Selys-Long- 
champsl); in Belgia, (Wesmaell) — In Silesia haec species inde a mense 
Junio usque ad mensem Septembrem saepe, ut etiam alicubi, in Tilia et 
Pruno pado invenitur. — In insula Mauritii? DESCIlirTlO. Corpns statura mngna, colore laete, prasino, animali 
mortuo saepe fiavescente. 

Cr//;«M'ertice parum fornicato; palpi unicolores, fulvi; oculi animali 
vivo, pulchreaureo-viridi splendore micantes; antennae fere corporis lon- 
gitudine, vel paulo longiores, duobus prioribus articulis pallide vireis, — 
reliquis palHde fulvis; puncto nigro inter antennas, — duobus nigris ante 
antennas, — et stria brevi nigra utrinque in clypei lateribus ; duobus 
illis punctis ante antennas interdum deficientibus, — raro etiam puncto 
Inter antennas deficiente. 

Prothorax tam longus quam latus, in anticum paulo angustatus, pro- 
noti angulis anticis valde obliqua truncatis, — puncto oblongo nigro 
insignibus. 

Alue hyalinae, iricolores, vix ter longiores quam latiores; superloribua 
vix, inferioribus perspicue acutis; venae pallide virides; fimbriae costae 
media longitudine, reliquarum venarum longiores, minus densae, — 
vireae; pterostigma laete viride. 

In ala superiore venulae primaesubcostales maximampartem, reliquae, 
uti initium secundi sectoris radii et ejusdem venulae, totae, nigrae; — 
praeterea priores tres primi sectoris venulae, prima cubitalis, subcubi- 
tales et postcostales, reliquae cubitales et nonnullae marginales siraplices 
ex parte, — venulae gradatae vero, quarum ambae series numerosae pa- 
rallelae, in media parte tantum, — nigrae; in ala inferiore: subcostales 
et secundi sectoris venulae totae, uti ipsius sectoris initium, venulae gra- 
dutae inmediaparte, etnonnullacvenulaeprimiscctoris, in initio, — nigrae. 103 

Pedes pallide virei, tarsis fulvis, imguiculis fuscis. 
Abdomen sparsis brevibus pilis vestitum, brevissiinorum cauoruui pi- 
lorum parvo fasciculo in iine collocato. Aitiiolat: A specie antecedente haec corpore unicolorc viridi et capitis plcturis 
diffcrt, a Chr. prasina, Burm. vero siniillore, praeter staturam majo- 
renij palpls unicoloribus pallidis, paucisque venulis transversis nigro 
tinctis, diversa; quomodo a duabus scqucntibus simllibus distinguatur, 
in hls describendls indlcabltur. 25. CHRYSOPA BIPUNCTATA. (Burmeister) lab. 31. 

Pallide ochracea; palpis unicoloribus flavis ; stria arcuata ante an- 
tennas, puncto magno inter eas collocato, stria in genis ante oculos, ct 
in cljpei lateribus, — nigris; prothorace latiore, quam longiore; vcnis 
flavidis ; fimbriis brevibus, densis, flavis ; alae superioris venulis subcosta- 
libus, tribus prioribus primi sectoris, prima venularum gradatarum serie, 
ct subcubitalibus, totis, — nonnuUis aliis venulis ex parte,— nigris; alac 
iuferioris venulis sabcostalibus totis, secundi sectoris ex parte — nigris. I)/mensiones. 

Longitudo corporis 1,0 Cent, 3,00 Mill. 

— antcnnae 1 ,0 „ 0,50 ,, 

— prothoracis 0,0 ,, 1,33 „ 

Latitudo — 0,0 „ 2,00 „ 

Longitudo alae superioris 1 ,0 ,, 8,50 ,, 

— — inferioris 1,0 „ 7,00 „ 

Latitudo — siiperioris 0,0 ,, 0,50 ,, 

— — infcrioris 0,0 ,, 5,75 ,, Synonyma. 
Chrysopa bipunctata, Burmeist., Handb. d. Ent. II. 2. pag. 9h2. uro. 15.*) Habitai: In Japonia; (unicum exempl. in Mus. Halensi!) *) Burmeister hanc speciem, quod ex cxemplari originaH accurate comparando cognovi, 
hand recte definivit, quum caput pluribus picturis insigne sit, ita utnomcn huic specici inditum 
parum apram essc ccnsendum sit. Scd uc magnus ille nominum numcrus augeretur, nomen 
a Burmeistero datum rctinui. 104 _ 

DescRIPTIO. Co /7? w* statura magna, ut majorum Chr. septempunc- 
tatae speciminura ; colore pallide ochraceo. 

Cnput vertice modice fornicato; palpi unicolores, pallide ochracei, an- 
tcnnae corpore longiores, flavae; puncto magno inter eas nigro; stria 
arcuata, lata, ante eas conspicua, stria in genis ante oculos, et in clypei 
lateribus, — nigris. 

Prothorax brevis, fere tertia parte latior quam longior, in anticum 
paulo angustatus, angulis anticis truncatis. 

Alae hyallnae, iricolorcs, angustae, fere ter longiores quam latiores ; 
superiorcs paulo, inferiores perspicue acutae; venae flavidae; fimbriae 
costae breves, densae, flavae, — reliquarum venarum fimbriae longiores; 
pterostigma ochraceum, In ala superiore venulae subcostales, initium 
secundi scctoris radii, duae vel tres priores primi sectoris, venulae gra- 
datae primae seriei, prlma cubitalis et subcubitales totaenigrae; — non- 
nuHae venulae secundi sectoris in initio ex partiuncula, reliquae cubitales, 
postcostales et nonnullae venulae marginales simplices in fine nigrae ; ve- 
nulae gradatae utriusque seriei numerosae, parallelae; in ala infcriore 
venulae subcostales tantum totae, et initia venularum sectoris secundi — 
nlgra. 

Pedes unicolores flavidae; tibiae in fine uti tarsi fulvi; unguicull fusci. 

Abdome7i praecipue subtus paulo, et in fine dense pilis flavis vestitum. Annotat: Chr. blpunctata Chr. septempunctatae et Chr. pallentl persimllls est, 
sed ab IUa jam colore , — magls vero capltls plcturls diversis, et pro- 
thorace brevi difFert; ab hac, ad quam corporis colore et brevi protho- 
race prope accedit, eodem modo capltis plcturis (et prothorace unico- 
lore) distingultur, — ita ut strla nlgra arcuata ante antennas consplcua 
ad distlnguendam hanc speclem summi momenti slt. Pro nigro colore 
in venulis transversis disposlto harum specierum altera ab altera parum 
diversae. 26. CHRYSOPA PALLENS. (Rambur.) 
Vireo-flava; prirao antennae articulo brevi; puncto inter antennas, 
allo utrinque ante oculos, alio utrinque in clypei lateribus, — nigris; pro- 
thorace paulo latiore quara longiore, lateribus obscure fulvis; venis fla- 
vidis; fimbriis modice longis; alae superioris venulis subcostalibus fere 
omnibus, uti subcubitalibus totis, secundi sectoris et postcostallbus in 
initio uigris; alae inferioris venulis subcostalibus totis, secundi sectoris 
maximam partem, nigris. 105 Df.mensiones. 

Longitudo corporis 1 ,0 Cent. 4,00 Mill, 

— prothoracis 0,0 ,, 1 ,50 „ 

Latitiulo — 0,0 „ 2,00 ., 

Longitudo alae superioris 1,9 „ 9,50 „ 

— — inferioris 1,0 „ 7,50 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 7,00 „ 

— ~ infcrioris 0,0 „ 0,00 „ Synonyma. 
Ilenwroliiiis pallens, Ranibur, Faune ent. de rAndal. IL pl. 9. fig. 9. 
— — — Ins. Xevr. pag. 4"25. nro. 3. 

Habitat: in Hispania meridionaH, ubi a Ramburo ipso prope Mala- 
cam semel inventa est; (nunc in collect. Ed. de Selys-Longchampsl). 

DescRIPTIO. Corpus statura magna subrobusta, ut speciei antecc- 
dentis; colore flavido, paulo virescente. 

Caput vertice modice fornicato; palpi fulvi; antennae primus arti- 
culus brevis; (major pars in exempl. observato amissa erat) inter anten- 
nas, uti utrinque ante oculos, et in clypei laterlbus punctum nigrum. 

Prothoj^ax brevis, quarta parte latior quam longior, in anticum paulo 
angustatus; angulis anticis truncatis; pronoti marginibus lateralibus 
obscure fulvis. 

Alae subalbidae, iricolores, vix ter longiores quam latiores, acutae, 
(superioribus minus acutis); venae flavidae; fimbriae media longitu- 
dine, densae, pallidae; pterostigma flavidum. In ala superiore priores 
venulae subcostales totae, reliquae maxima ex parte, venulae secundi 
sectoris in initio tantum, priores primi sectoris aut totae, aut cx partc — 
prima cubitalis et subcubitales, totae, postcostales ex parte, — nigrae; 
in ala inferiore venulae subcostales totae, secundi sectoris maximam 
partem, nigrae. 

Pedes pallide flavidi, femora posteriorum obscuriora, fulva. Annolat: Chr, pallens speciei praecedenti simlllima est, sed colore pallidiore 
magig virescente, striga nigra arcuata ante antennas deficiente, prlnio 
earum articulo brevi, pronoti lateribus obscure fulvis, et nonnullis 
parvis nigri coloris in venulis transversis dispositi difFerentiis distin- 
guitur. 106 

Tab.33. 27. CHRYSOPA INTERMEDIA, nov. spec. auct. 

Flavldo-virldls; caplte flavldo, macula brunnea in genis proxlme 
ante oculos, antennls plus dlmidia parte longloribus quam alls, — primo 
artlculo incrassato; prothorace valde in anticum angustato, marginlbus 
laterallbus f uscis ; alarum venls pallide vlrels ; fimbrils densls, admodum 
longls; pterostlgmate ab initio macula brunnea; alae superloris venulls 
gradatls, cubltalibus et marginalibus furcatis, totis, — rellquis ex 
parte, — alae inferioris venulis subcostalibus et secundi sectorls parte, — Dimensiones. 

Longitudo corporis 1 ,0 Ccnt. 1,00 IMill. 

— antennae 30 — 0,00 „ 

— prothoracis 0,0 — 1 ,25 „ 

-~ alae superioris 1,0 — 8,00 „ 

— — inferioris 1 ,0 — 5,50 ,, 

Latitudo — supcrioris 0,0 — 0,50 ., 

— — infcrioris 0,0 — 5,25 „ Habitat: in Brasilia, ubi a Dr. Clausen inventa (in coUect. Ed. de 
Selys-Longchamps !). 

DescriPTIO. Corpus statura media graclll; colore flavldo-vlridi. 

Caput flavidum, vertlce modlce fornlcato; palpi unlcolores, fulvi; 
antennae longlsslmae, fere bls tertia parte longiores quam alae ; primo 
articulo valde incrassato, pallide vireo-flavido, — rellquis fulvis, in api- 
cem paullatlm fuscls ; macula brunnea in genls proxlme ante oculos. 

Prothorax fere tam longus, quam latus, In anticum valde angustatus, 
angulis anticis rotundatis; pronoti marginibus lateralibus fuscis. 

Alae albidae, fere ter longlores quani latlores; superiores aplcem ver- 
sus raagls dllatatae, in aplce ipsa fere rotundatae; inferiores superloribus 
multo breviores, perspicue acutae; venae palllde vlrcae; fimbriae satis 
densae, longae, vlreo-flavldae ; pterostigma sordlde vireum, in inltio 
macula brunnea insigne et nonnullis venulis subcostalibus Infuscatls 
etiam magis consplcuum. In ala superlore quinque venulae postremae 
secundi sectorls, initium ipsius sectorls, tres prlores primi sectoris, ve- 
nulae, gradatae, quarum altera series in aplce ad alteram paulo con- 
versa, octo posteriores cubltalcs (prlma virldi), subcubltales, et venulae 
marginales furcatae, totae nlgrae, — venularum subcostallum major 
numerus ab inltlo usque ad mediam partem, rellquae venulae secundi 
sectorls ]3lerumquc in fine, primi sectorie in Inltio nigrae; postcostales _ 107 

et marginales slmplices in fine tantum nigrae; in ala inferiore venu- 
larum subcostalium major numerus in initio, sector secundus in tertia 
parte longitudinis in quatuor partes divisae, uti fines et initia venularum 
secundi et primi sectoris illic ab eo exeuntium, nec non venulae non- 
nullae marginales furcatae in fine paulo — nigra. 

Pcdes pallide virei, tarsis fulvis, unguiculis fuscis. 

Abdomeii subtus, et imprimis sub finem pilis flavidis admodum den- 
sis vestitum. 

Annotat: Cbr. iatermedia in hoc coctu aliqua ratione singularis apparct, quura 
antennis longissimis ita excellat, ut fere duas illas ultimi coetus spe- 
cies, hac nota maxime insignes, Chr. variam et longicornem superet. 
Ad Chr. variam nostra species etiam statura et alarum forma accedit, 
nec non pterostigmatis macula brunnea ei similis est, quam praeterea 
non nisi in Chr. longicorni et Chr. cruentata invenimus. Ab aliis spe- 
ciebus similibus nostra etiam primo antennae articulo incrassato, ala 
superiore apicem versus magis dilatata, et alae iuferioris secundo sectore 
ex parte nigro differt. 28. CHRYSOPA RAMBURI, auct.*). Tab. :». 

Flavido-viridis ; palpis acutis; antennis longioribus quara alis; 
primo articulo incrassato; duabus lineolis ante antennas, et duobus 
puncfis in vertice nigris; prothorace paulo latiore quam longiore; pro- 
noto medio linea transversa interrupta, in finibus paulo curvata, — 
postico duabus lineolis, punctoque in angulis anticis, — nigris; fimbriis 
costae brevibus ; alae superioris multis venulis transversis, — inferioris 
venulis subcostalibus, fuliginosis; unguiculis siwplicibus. Dimensiones. 

Longitudo corporis 1,0 Cent. 0,50 Min. 

— anteunae 1,0 „ 8,00 „ 

— prothoracis 0,0 „ 1,00 „ 

Latitudo — 0,0 „ 1 ,33 „ 

Lougitudo alac supcrioris 1,0 „ 4,50 „ 

— — inferions 1,0 „ 1>,50 „ *) Quum jam antca Stephcns spccicm sub codcra noraino, (scil. Chr. affinis,) quoRambur 
specicm suam novam significavit, descripsisset, nomen a llambur propositum rautandum 
crat ; ca dc caussa hanc spcciem in honorem viri dc Neuroptcrorum cognitionc bene mcriti 
uorainc supra indicato ornandam cssc ccnsui. ^108 

Latitudo — superioris 0,0 Ccnt, 5,50 Mill. 

— — inferioris 0,0 „ 5,00 „ Synonyma. 
Hemerobius affinis, Rambur, Ins. Nevr. pag. 420. nro. (i. Variat: duabus Illis striis nigris ante antennas, ct duabus illis ver- 
ticis punctis deficientibus. 

Hahitat: in Australiae parte, a meridie ad occidentem versus sita; 
specimen a Dr. Preiss inventum cum illo typico Ramburi, in Ed. dc 
Selys-Longchamps collectione obvio comparavi. DescriptIO. Corpus statura media, fere Chr. Heydenii, — colore 
flavido-viridi, — quem vivo animali lactc pulcherrimeque viridem fuisse 
existimo. 

Caput vertice parum fornicato; palpi laete fulvi, ultimo articulo 
acuto; antennae admodum crassae, fere quarta parte alis longiores, 
primo articulo incrassato, et cum secundo vireo-flavo, reliquis brunneis, 
in apicem fuscis; in fronte ante antennas duae lineolae nigrae, — et in 
vertice duo puncta nigra; interdum vero hae picturae deficientes. 

Prothorax paulo latior quamlongior, in anticum perspicue angustatus, 
angulis anticis rotundatis; pronotum in angulis anticis ab utraque 
parte puncto nigro insigne; in medio sulco transverso levi linea nigra, 
in media parte interrupta, cujus fines utrinque paulo deflexae et dila- 
tatae, conspicua; post sulcum medium transversum locus perspicue de- 
pressus semicirculatus, a cujus anguhs posticis, (a toro convexo, depres- 
sionem includente circumdatis) lineola nigra, utrinque oblique in lineae 
mediae fines directa, oritur. 

Alae hyahnae, iricolores, angustae, — non plane ter longiores quam 
hxtiores, — iuferiores fere tam hitae quam superiores ; illae paulo tantum 
acutae, — hae in apice paulo rotundatae; venae pallide flavido-vireae; 
fimbriae pallidae, brevcs, sparsim collocatae; pterostigma pallide fla- 
vido-vireum. In ala superiore venulae subcostales, secundi sectoris 
radii, cum ipsius initio, — priores quinque primi sectoris, — subcubi- 
tales et postcostales totae, — reliquae venulae primi scctoris et cubi- 
tales in initio tantum fuliginosae; venularum gradatarum series paral- 
lelae; in ala inferiore venulae subcostales tantum fuliginosae. 

Pedes solito paulo breviores, — vireo-flavi; tarsi fulvi, unguiculis 
brunneis, ad basin non dilatatis, sed simplicibus. 109 

Annvtat: Chr. Ramburl Clir. Heydenii et etiara Chr. aspersac similis, tamenan- 
tennis longis, licet paulo brevioribus quam speclei antccedentis, 
earuraque articulis primi^ incrassatis, — neque minus pronotl pictu- 
ris, praecipue Ipsius linea medla interrupta; — et unguiculis simpll- 
clbus dlstlugultur. 29. CHRYSOPA SIGNATA, nov. spec. auct. 

Vireo-flava; duobus prioribus antennae articulis in exteriore et in- 
teriore parte lineola fuliginosa insignibus ; puncto fuliginoso inter anten- 
nas et utrinque in genis ante oculos; alis perangustis, — superiorum 
venulis transversis fere omnibus, — inferiorum pluribus nigris. 

J)imensio?ies. 

Longitiulo corpoiis 0,0 Cent. 7,00 Mill. ad 0,0 Cent. 8,50 Mill. 

— antcnnac ] ,0 „ 3,50 „ „ „ „ „ ,, 

— prothoracis 0,0 „ 1,00 „ „ „ „ „ „ 

— alac supcrioris 1,0 „ 0,50 „ ad 1,0 „ '2,50 „ 

— — inferioris 0,0 „ 9,00 „ —1,0 „ 1,00 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 3,50 „ — 0,0 „ 4,25 „ 

— — inferioris 0,0 „ 3,00 „ — 0,0 „ 3.75 „ Hobitat: in Australia, a meridie ad occidentem versus sita. Tria 
exemplaria (quorum duo non plane integra) in quaestionem vocare licuit. • Descriptio. Corpus statura gracili, parva, — inter Chr. vulgaris 
et Chr. pusillae media; color vireo-flavus, qui animali vivo laete viridis 
fuisse videtur. 

Capiit vertice admodum fornicato; palpi fulvi; antennae paulo lon- 
giores quam alae, vireo-flavae, in apicem brunneae; primus articulus 
pauUulum incrassatus et cum secundo, stria fuliginosa in exteriore et 
interiore latere insignis; punctum fuliginosum majus inter antennas, 
minus utrinque in genis ante oculos conspicuum. 

Prothorax fere tam longus quam latus, — in anticum paulo angu- 
status, — angulis anticis rotundatis ; pronotum sulco medio transverso, 
a toro convexo circumdato, insigne. 

Alae hjahnae, iricolores, — angustae, — paulo plus quam ter 
longiores quam latiores, — superiores paulo, — inferiores magis per- 
spicue acutae, superioribus vix angustiores. Venae pallidae, flavido- 
vireae; fimbriae costae sparsim collocatac, modice longae; pterostigma 110 ^ 

plane obsoletum, pallide virescens. In ala superiore venulae transversae 
fere omnes nigrae, — venulis marginalibus furcatis exceptis; septem 
ultimac primi sectoris radii venulae plerumque ab initio nigrae; in ala 
inferiore venulae subcostales, secundi sectoris, gradatae, — venula 
secunda et ultima cubitalls, et venulae subcubitales nigrae, primi secto- 
ris venulae plerumque etiam ab initio paulo nigrae. 

Pedes vireo-flavi, tarsis fulvis, unguiculis brunneis. 

Ahdomen in uno exemplari superne in mediis segmentis maculis 
magnis pallide aurantiacis insigne, quarum vestigia tantum in alio 
exemplari observare licebat, quum in tertio ne vestigia quidem con- 
spicerentur. 

Annotat. Cbr. signata, praeter parvitatem, qua ad miiiora Clir. vulgaris cxem- 
plaria accedit, — imprimis duabus striis fuliginosis, binos priores 
antennarum articulos ornantibus, distinguitur, — quo etiam alac 
angustae, et antennae his paulo longiores accedunt. 30. CHRYSOPA PRASINA. (Burmeister.) 
Laete viridis; palpis fulginosis, binis articulis penultimis in apice 
pallide annulatis; puncto inter antennas, stria utrinque in genis ante 
oculos et in clypei lateribus, — nigris; pronoto medio punctis duobus 
nigris lincisque duabus posticis longitudinalibus brunneis, in lateribus 
utrinque punctis binis nigris; mesothorace duobus et alarum costa ad 
basin singvdo puncto, — nigris; alae superioris venulis transversis 
omnibus (marginalibus furcatis exceptis) totis nigris. Dimensiones. 

Longitudo corporis 0,0 Cent. 9,00 Mill. ad 1,0 Ccnt. 0,00 Mill. 

— antcnnac 1,0 „ 3,00 „ —1,0 ,, 4,00 „ 

— prothoracis 0,0 „ 1,00 „ „ „ ,, „ „ 

Latituclo ,, 0,0 „ 1,23 „ „ „ ,, ,, „ 

Longitudo alae supcrions 1,0 „ 4,50 „ ail 1,0 „ 5,50 „ 

— — infcrioris 1,0 „ 3,50 „ —1,0 ,, 4,50 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 5,25 „ — 0,0 „ 5,50 „ 

— — inferioris 0,0 „ 4,50 „ — 0,0 „ 4,75 ,„ 

Synonyma. 
Chrysopa prasina, Burmcist. Handb. d. Ent. II. 2. pag. 981. nro. 14. 111 

Ilnbilat: in Gcrmania; prope Plalas Saxonum, (Mus. Halens.I) prope 
Ratisbonam, (Herrich-SchaefFer, !). In Silesia rarius ; unicum exemplar 
exeunte mense JuHo anni 1849 in montibus prope pagum Langenau 
(comitat. Glacens.) inventura. 

DescRIPTIO. Coiyus statura media inter majora Chr. aspersae et 
minora Chr. septcmjiunctatae exemplaria; colore laete virldi, post mor- 
tem interdum pallescente, aut flavido. 

Caput vertice admodum fornicato; palpi fuliginosi, ultimo articulo 
acuto, tertio et quarto in apice flavido annulatis; antennae alis paulo 
breviores, flavidae, apicem versus obscuriores, prioribus duobus arti- 
culis palHde vireis ; inter antennas magno puncto nigro, et in genis ante 
oculos stria lata, — uti in clypei lateribus stria angusta, — nigra. 

, Prothorax longitudine paulo latior, aliquantum depressus, in anticum 
angustatus, angulis anticis oblique truncatis; pronotum sulco trans- 
verso medio et postico, et alio longitudlnali ; ante sulcum medium ti^ans- 
versum puncta duo nigra collocata, linea longitudinali brunnea post 
quodque eorum percurrente; in marglnlbus laterallbus utrlnquc punctum 
medium et posticum nlgrum. 

Mesothorax puncto nigro in scapulae anterioris medio margine 
antico, insignls. 

Alae hyalinae, inrubrumetviolaceum irlcolores, angustae,terlongIores 
quam latlores; superlores vlx, inferiores perspicue acutae; venae laete 
virldes; costae fimbriae breves, densae, — rellquarum venarum longlores, 
admodum densae, praeclpue alae apicem versus, — nigrae; pterostlgma 
palHde vireum. In initio costae tam alae suiierloris quam inferioris 
punctum nigrum; in ala superiore omnes venulae transversae totae 
nigrae, exceptis venuHs marginaHbus furcatis, ex parte tantum Infusca- 
tls; venulae gradatae aplcem versus convertentes; In alalnferiore venulac 
subcostales, secundi sectoris radn, Ipsiusque Initlum, venulae gradatae, 
prlores prlmi sectoris , tres cubitales et subcubitales tota nigra; reli- 
quae venulae priml sectoris, cubitales et marglnales simpliccs ex partc 
tantum infuscatae. 

Pedes pallide virides, tarsls fulvls, unguiculls fuscls. 

Ahdomen pilis fuscis sparslm, in aplce denslus vestitum. Annotut: Chr. prasina, quam ex brevi Burmeisteri diagnosl (I. cit.) sine ad- 
spectu exemplaris originalis vix recte cognoscas, simillima est Chr. 
aspersae, a qua vero praeter staturam plerumque paulo majorem 
praecipue venulis alarum superiorum transversis fere omnibus totis 
nigris, et lineis duabus pronoti brunneis distiuctis perspicue diversa. 112 

Tab.37. 31. CHRYSOPA ASPEESA. (Wesmael.) 

'"-, PalHdeviridis; palpis fuHginosis, — binis articulis pcnultimis in apice 

fulvo-annulatis, punctoin capite inter antennas, etstria, utrinque ingenis 
ante oculos et in clypei lateribus — nigris; inpronoto medio duobus punc- 
tis, — in marginibus utrinque binis vel ternis, — in mesothorace duobus 
et in alarum costa ad basin singulo, puncto — nigris; venulis transversis 
plerisque in utroque apice, — venulis gradatis plerumque totis nigris. 

mmcnsioncs. 
Longitudo corporis 0,0 Ccnt. 8,00 Mill. ad 1,0 Ccnt. 1,00 Mill. 

— antennac 1,0 ,, 0,00 „ —1,0 „ .5,00 „ 

— prothoracis 0,0 „ 1,00 „ —0,0 ,, 1,25 „ 

— alac superioris LO ,, 3,00 ,, — 1,0 ,, 8,00 ,, 

— — inferioris 1,0 „ J,50 „ — 1,0 „ 5,75 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 5,00 „ —0,0 ,, 6,.50 „ * 

— — inferioris 0,0 „ 4,25 „ — 0,0 „ 5,75 „ 

Synonyma. 
Clinjsopa aspersa, Wcsmaol, Biillct. de TAcad. dc Brux. VIIL 1. pag. 210. nro. 5. 
Jlemerobius prasiniis, Kambur, Ins. Nevr. pag. 424. nro. 2. (omisso synonyrao Burmcistcri). 

VARIETATES. 

1. raagnitudine valde varia, — pro dimensionibus indicatis; 

2. ternorum punctorum nigrorum, in pronoti marginibus lateralibus 
singulo vel binis deficientibus ; 

3. interdum superne in pronoto postico duobus aliis punctis brunneis, 
quae per lineas brunneas, plerumque praum distinctas cum punctis 
anterioribus conjuncta sunt; 

4. venulis subcostalibus alae superioris totis nigris; 

5. venulis gradatis, interdum etiam cubitalibus, subcubitalibus et margi- 
nalibus nigro colore destituta sunt. 

6. ut var. 5, sed puncto parvo nigro superne in prlmo antennae arti- 
culo; 

7. vcntre [aceo vel nigro, segmento anali excepto. 

Synonyma. 
Chrysopa ventralis, Curtis, Brit. Ent v. XI., 520. uro. 3^. 

— — Stephens, lUustr. of Brit, Ent, Mand VI. pag. 103 seq. nro. 8. 

— — Evans, Monogr. of Chrys. in the Trans. of the Ent. Soc, of Lond. V. 

p. 4. pag. 78. pl. X. fig. 6 *) (omisso synonymo Wesmacli). 

*) Evans Chr. angustipenncm, Stephens (1. c. nro. 10) etiam Chr. aspersae, Wesm. ad- 
nunierandam esse censet; sed quantum e descriptione coguoscitur, ant varietatcm, capitis ct 
pronoti punctis destitutam, aut exemplar coloribus nondum perfectum, aut plane aliam spc- 
ciem habuisse vidctur (cx litteris Ev.). — 113 

Habitat: in pluribus Europae regionibus, et in Germania, — prae- 
cipueque in Silesia haud raro, mcnsc Junio et Julio, in Tiliis, Quercubus, 
aliis arboribus — invenitur; circa Vratislaviam, ubi etiam var. 7, sed 
rarissime; prope urbem Lowenberg, ubi var. 6; in Germania meridio- 
nali, circa Francof. ad M. cum var. 7. (ab Heyden!); in Gallia, circa 
Fontaineblau, var. 2 et 3, (Rambur in collect. E. de Selys-Longchamps !) 
in Itaha superiore (Zeller! Mann!). DesCRIPTIO. Cnrpus statura gracili, plerumque media, — colore 
pulchro pallide viridi, post mortem pallescente, saepius flavescente, aut 
omnlno flavido. 

Caput vertice modice fornicato; palpi fuliginosl, tertio et quarto arti- 
culo in apice fulve-annulatis; antennae alis breviores, flavidae, in apice 
fuscae, — interdum superne in primo antennae articulo puncto parvo 
nigro ; inter antennas magno puncto nigro , et in genis proxime ante 
oculos stria lata, uti in clypei lateribus stria angusta, — nigra. 

Prothorax vix paulo longior quam latior, aliquantum depressus, in 
anticum angustatus, angulis anticis rotundatis; pronotum levi sulco 
medio longitudinali, levi im-pressione transversa antica, sulco transverso 
alto, a toro convexo terminato, medio, — et impressione angusta postica, 
insigne; in medio pronoto, ante torura convcxum transversum, duo 
puncta nigra; interdum etiam post sulcum transversum duo puncta 
brunnea, quae interdum in anteriora illa paulo elongata apparent. Li 
marginum lateralium angulis anticis et in media parte punctum nigrum, 
et magis in postica parte stria lata nigra, semper conspicua; punctum 
anterius interdura, punctura medium saepe deest. 

Mfsothorax puncto nigro in scapulae anterioris medio margine antico, 
insignis. 

Alae subalbidae, iricolores, subangustae, fere ter longiores quam 
latiores; superiores vix — inferiores magis perspicue acuminatae. Venae 
pallide virides; fimbriae costae fere media longitudine, densae, — reli- 
quarum venarum fimbriae paulo longiores, admodum densae, — nigrae; 
pterostigma dilute vireum. In initio costae tara alae superioris quam 
inferioris punctura nigrura; in ala superiore plerumque venulae sub- 
costales, secundi sectoris radii, — quatuor vel quinque primi sectoris, 
ven. cubitales, postcostales et multae aut omnes venulae marginales sim- 
plices in utroque apice nigrae ; priraa venula primi sectoris, — prima et 
ultima cubitalis, uti subcubitales, — venulae gradatae, quarura series 
parallelae, totae nigrae ; hae vero, uti venulae cubitales, sub cubitales et 
marginales, interdum nigro colore destitutae. — In ala inferiore venulae 

8 lU 

subcostales, intcrdum etiam ven. gradatae, ultima et duae priores cubi- 
tales, et subcubitales semper totae, -— venulae secundi sectoris in initio 
etfine, primi sectoris plerumque tantum in initio paulo nigrae; inter- 
dum priniae tantum venulae subcostales totae, — reliquae ex parte, et 
secundi sectoris venulae in initio nigrao. 

In universum haec species praeter illas gravissimas, jam supra indi- 
catas, plures nigri coloris, in venulis transversis dispositi, varietates 
praebet, — quae tamen commemoratu dignae non sunt. Neque venulas 
gradatas a regula recedere non vidi, — quum interdum, aut omnes, aut 
pleraeque, praecipue in alis inferioribus, deessent. 

Pedes pallide virci, tarsis flavidis, unguiculis fuscis; — in varietate 
septima magis perspicue pilis nigris vestiti. 

Abdomen viride, — pilis brevibus nigris pracsertim in parte inferiore 
et in fine vestitum; in varietate septima ventris segmentis piceo vel 
nigro colore maculatis, penultimi segmenti macula in posticum angu- 
stata: — seo;mento ultimo non maculato. Annotnt: Chr. aspersa, Wesm. aeque ut speclei praecedenti, etiam sequenti 
simillima; ab bac vero praecipue verticc non maculato prirao obtutu 
distinguitur; — neque nigri coloris in venulis transversis conspicul 
alia dispositione non differt. Differentias subtiliores in speciebus 
sequentibus accuratius exponemus. 32. CHRYSOPA ZELLERI, nov. spec, auct.*). 

Pallide viridis ; palpis fuliginosis, tertio et quarto articulo in apice 
pallide annulato; primo antennae articulo in externa parte linea nigra 
insigni; inter antennas uno, in vertice duobus punctis, — stria in genis 
proxime ante oculos et in clypei lateribus, — punctis duobus in medio 
rffesothorace et metathorace, — singulo puncto in alarum costa ad basin, 
— nigris; alae superioris omnibus venulis transvcrsis, — inferioris 
venulis subcostalibus, radialibus, secundi scctoris, gradatis et subcubi- 
talibus nigris. , ♦) Haec species eadem est, quam in Epbemcvidibus entomologicis : Entomol. Zeitung, 
z. Stett. Jahrg. VI, 1845 pag. 345, nro. 36. errore pro Chr. aspersa W. exhibui, ubi non- 
nullas discrepantias, quae tiim notandae esse mihi videbantur, commemoravi. Sed pluribus 
exemphiribus m qnaestioncm vocandis, notas speciei sibi constantes cognovi ; — quapropter 
speciem (loco citato) non recto indicatam, pro nova exhibendam, et in honorcm cjus viri, a 
quo detecta esset, nomine indicato ornandam esse censui. 115 

Dimensiones. 

Longitudo corporis 0,0 Cent. 6,00 Mill. ad 0,0 Cent. 9,00 Mill. 

— antennae 0,0 „ 8,00 „ —0,0 „ 1,00 „ 

— prothoracis 0,0 „ 0,50 „ — 0,0 „ 0,75 „ 

— alae superioris 1,0 „ 0,00 „ —1,0 „ 3,00 „ 

— — inferioris 0,0 „ 8,50 „ —1,0 „ 1,50 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 4,00 „ — 0,0 „ 5,00 „ 

— — inferioris 0,0 „ 3,25 „ - 0,0 „ 4,25 „ VARIETATES. 

1. Magnitudinis, pro dimensionibus indicatis. 

2. Interdum etiam postice in pronoto duo puncta; punctura anterius, 
praecipueque mediura iu margine laterali haud raro deficientia. Hahitat: in Italia superiore et meridionali; apud Liburnura portum 
mense Aprili a Jos. Mann! inventa; mense Julio in Sicilia, et medio 
mense Augusto apud Neapolim, a Zeller! Exemplaria apud Neapolira 
inventa perparva. DesCRIPTIO. Corpus statura gracili, parva; maxima exemplaria 
minoribus Chr. aspersae, — minima fere Chr. tenellae vel angustipennis 
exemplaribus paria; colore pallide viridi, plcruraque in subflavidura 
transeunte. 

Caput vertice valde fornicato; palpi fuliginosi, articulo tertio et quarto 
in apice colore flavido-vireo annulatis; antennae alis breviores, — flavido- 
vireae, in apice fuscae, primo articulo externe linea crassa nigra notato; 
inter antennas uno puncto magno, — in vertice duobus minoribus nigris; 
in genis proxirae ante oculos et in clypei lateribus stria nigra. 

Prothorax fere tam longus quara latus, in anticum vix angustatus, — 
angulis anticis valde obliqua truncatis; pronotum ante torum mediura 
transversura duobus punctis nigris, — interdura etiara magis postice 
duobus fuliginosis insigne; antice in marginum lateraliura angulis anti- 
cis puncto nigro, et postice stria nigra; interdum etiam in media parte, 
sed raro, singulo puncto conspicuo, — anteriore puncto saepius de- 
ficiente. 

Mesothorax in scapularum mediis margiuibus anticis utrinque puncto 
nigro ornatus. 

Meialhorax in metanoti medio margine antico utrinque puncto nigro 
insignis. 

Aiae hyalinae, splendentes, iricolores, — fere 2^ longiores quam 
latiores, superiores in apice paulo rotundatae, inferiores vix acuminatae. 

8* 116 

Venae pallide vireae; fimbriae modice longae, in costa pallidae, — in 
reliquis venis nigrae; pterostigma dilutum, vireura. In initio costae tam 
alae superioris quam inferioris punctum nigrum. In ala superiore fere 
omnes venulae transversae nigrae, — sed primi sectoris radii venulis 
maximam partem tantum, et venularum marginalium furcatarum altero 
tantum rarao toto, — altero ex parte — nigris ; venulis cubitalibus inter- 
dum in media parte viridibus ; in ala inferiore venulae subcostales, ra- 
diales, secundi sectoris, venulae gradatae, subcubitales et postcostales 
totae, — venulae primi sectoris plerumque ab initio tantum, cubitales 
plerumque ex parte, rarius totae, — pleraeque venulae marginales sira- 
plices et furcatae ab initio tantum — nigrae. 

Pedes breves, pallide virei, pilis nigricantibms vestiti, — tarsis flavi- 
dis, unguiculis fuscis. 

Abdomen modice pilis nigricantibus vestitum. Annotat. Chr. Zelleri, Chr. aspersae slmillima est, sed praeter staturam plerura- 
que mlnorem duobus illls punctls In vertlce, stria nigra externe in 
prlmo antennae artlculo, utl duobus punctis In metathorace plerum- 
que consplculs differt, — neque non alis pro ratione paulo breviorlbus 
et latloribus, in apice magi^ rotundatis, — hyalinis, splendentibus, 
(quae in Chr. aspersa magls albldae apparent, distlngultur. Etiam 
venulae transversae praeclpue in alls superlorlbus fere omnes totae 
nigrae. Cum specle sequente vlx commutari potest, quum ab ea 
capitis et prothoracls punctis, prothoracis et abdominls vittis deficien- 
tibus, diversa coloris in venulis transversls conspicui dispositione, nec 
non corporis colore flavo-vlrldi praevalente dlfferat. 33. CHRYSOPA CLATHRATA, (Sciineider.) 

Albido-virea, capite pallidiore; palpis fuliginosis; frontis et clypei 
lateribus punctoque inter antennas rufescentibus vel ferrugineis; stria 
fusca in genis ante oculos; utrinque juxta verticem et in occipite puncto 
brunneo; prothoracis abdominisque lateribus vitta, — mesonoto, sca- 
pulis et metanoto utrinque macula-fuscis; venis albido-viridibus, costa 
ad basin puncto fusco; in alis superioribus et inferioribus venulis sub- 
costalibus, gradatis et subcubitalibus totis, — reliquis in utroque 
apice fuscis; unguiculis apice valde curvato et brevi angustaque dilata- 
tione ad basin insis:nibus. 117 

Dimensiones. 

Longitudo corporis 0,0 Ccntim. 9,00 Millim. 

— antennae 0,0 „ 9,00 „ 

— prothoracis 0,0 „ 1 ,00 „ 

— alae superioris 1 ,0 „ 2,50 „ 

— — inferioris 1,0 „ 1 ,50 „ 

Latitudo — supcrioris 0,0 „ 4,50 „ 

— — inferioris 0,0 „ 4,00 „ Synonyma. 
Chrysopa clathrata, Schneider, Entom. Zeitg. zu Stcttin, Jahrg. 6. 1845. pag.34o.nuo.39. VARIETATES. 

1. Interdum puncto ferrugineo inter antennas et duobus punctis juxta 
verticem deficientibus. 

2. Prothoracis cinctura fusca latitudine varians. 

3. Vitta fusca in abdominis lateribus interdum obsoleta. Habitat: in Italia, circa Mediolanum; (in collect. E. de Selys-Long- 
champs! et in mea); in Sicilia, mense Maio et Junio apud Syracusas et 
Ispicam; mense Augusto apud Neapolim, ubi a Zeller inventa. DescrIPTIO. Corpiis statura parva, gracili, ut speciei praecedentis, — 
colore albido-vireo, in exemplaribus mortuis vetustis magis flavido-vireo. 

Caput pallide flavidum, vertice modice fornicato; palpi unicolores 
fuliginosi ; antennae corporis longitudinem aequantes, flavidae, sub api- 
cem fuscae; stria lata in genis proxime ante oculos fuliginosa; frons a 
lateribus late colore pallide ferrugineo vel interdum rufescente cincta, — 
antice paulo tantum; cinctura lateralis partim etiam ad clypeum con- 
tinuata. Punctum ferrugineum, parvum inter antennas, interdum vero 
deficiens. Utrinque juxta verticis fornicem punctum fuscum, — inter- 
dum deficiens, — aliud in occipite prope ad oculos. 

Prothorax eadem fere longitudine, quam latitudine, — in anticum 
paulo angustatus, — angulis anticis rotundatis; pronotum paullulum 
convexum, depressione semicirculari postica perspicua, ■ — marginibus 
lateralibus laetius vel obscurius fusco colore cinctis, — cinctura interdum 
angusta atque vix conspicua. 

Mesothorax duobus punctis fuscis in mesonoto, et utrinque in sca- 
pulis anterioribus prope ad alarum superiorum basin macula fusca 
insignis. 118 __ 

Metathora.v \itiini|uo in:unil:i fnso:i in niot:inoto prope :\d :il:iniin in- 
forionnn b;K<iii. 

.•/.'./(' liy;ilin:u\ :>ub:ilbiil:io. :ini:-nst:u\ forc tor lou>i-ioros (|u:iui l:i- 
tioros: — i^inHMioros obtiK<:io. inforioros iristinoto :UMit:io. Vou:io viroo 
:ilbitl!\o; t\nibri:u^ O05st:io luotlioo 1vmii:;u\ fn80;io. roliqu;\riiiu von:\ruin 
louuioroi!. r:\rioros: ptoro8tiL.':ui:» obsoioto Nirouiu. ruiu-tuni fnsouiu iu 
iuilio oost:\o t;iiu :il;io sujuuiorit! qu;ini inforioriji; in :il:\ suporioro: 
vonul;\o 5iiiboost:\los. r;\ili;\lo,-i. <.lu:\o vonubio prioros priiui sjootoris riulii, — 
von\il;\o p:\r:\llol;\o g-r:ul;\t;\o. priiuii ot ultiiu;i oubit;\lis ot subonbitillosi — 
tot:\o. — vonubio sooundi :^ootoriji. noniu\l;\o juiiui sootoris. — voiuilae 
onbit^^loji. postoostalois, n\:\i-gin:\lo{! — in utroquo ;ipioo. ultini:\o priini 
ssootorii* ot vouulio ui:wgiii:\loss furo:\t;\o in initio t;\ntuiu — fiij!0:\o: in 
s\l:\ inforioro vonubinim t r:\nsvor s:\niin oolor ooiloiu luoilo dispojsitus 
est, — S!od vonul:\o nuirgiinvlos si^nplioos :ib initio t;iutuiu. — vouubio 
n\:\rp;in:\los furo:\t:\o et postoost:\lo}! uusiin^im — fuso:\o. 

l\iL\< :\lbiilo-viroi: t:\rsi tbwiili: unguiouli fnsoi, — ilil;it:itione :\d 
b:isin :\ngust:\, brovissim:», — :\pioo v:\liio eurv:\to. 

.■iinlom^n p:\lliilun\, pilis brevibus p:\lliilis luiml sp:\rsim vestitum: in 
l:\toribus vitt:\ :ing'ust;\ fuso:\ . intonluiu luimit! porspiou:\ vol obsolot:\ 
onuituni. Annotiit : Chv. ol;ithr;\t3, du:\bus praocodowtibus spociobus pr^iosortim stj\tur;i 
sin\illiiu!\, ploruttu\uo t;\u\oiv jiu» oor\K>ris ot YOu;\runi al;\o oolore albi- 
do-vireo, palpis uniooloribus, — «ti thoraois ot jibdoiuinis viltis latora- 
Hbus lusois, puuotorum pwnoti dofootu, ot ti»rsoruin unguicuHs valdo 
cnrvatis, ad lv\sin paulo tantujn dilatatis distinguitur. A Ohr. ZoUori 
praocipuo linovda in pi"in\o antoimarmu jvrtioido dotloionto. ot vonulis 
alae suporioris pluribus in «troqno api^v tantum tnliginosis ditVort. T.»iv4a ; ;u. CilKYSOr.V l.ArirKNMS. nov. speo., :\uot. 

T.:\ote viriJ.is: :\lis brevibus l:\tis, in apioe rotuud:\tis: venis viri- 
dibiis, — timbriis ev>st:\e et ven:\n\m densis longis uigris: :\l:\e superioris 
Tonulis gradalis! et du;\bus subeubit:\libtts toti!:. — venulis t!ubeost:\libus 
in utivque :\plee, et veuulis primi ot seeundi seetoris :\b iuitionigris: :\l:\e 
inferioris venulis subeostalibus lotis, seeundi seetoris iu iuitio nigris. 

Disieasivnes. 

Longitndo mtstv ft motathoracis cum abdominc 0.0 Cont 9..'>0 Mill. 

— alac sujH-rioris l .0 ., 3,50 j. LonKitudo alac infcrioiis 1 ,0 Cent. 2,50 Mill. 

Latitudo — 6U|)crioris 0,0 „ 0,00 „ 

— — infcrioiis ... 0,0 „ 5,00 „ Hnhilat. m Amcrica scptcntrionali. — Unumexernplar, non integrum, 
in collect. v. c. ab Ileydcn! — 

DliSCnrPTIO. Corpus statura fcrc mcdia, robusta, colore laetc viridi. 

Caput et prothorax exemplari obscrvato decrant. 

Alae hyalinac, iricolorcs, paiilo plus quam bis longiores quam latiores, 
in apicc rotundatae; vcnae viridcs; flmbriae vcnarum imprimisquc costae 
dcnsac, longae, nigrae; pterostigma lacte viridc. In ala supcriore venulac 
gradatac; quarum scrics fere parallelae, et duac priorcs venulae sub- 
cubitales totae nigrae, — vcnulae subcostales vero in initio et fine, — 
venulae primi et secundi sectoris in initio tantum, — venulae post- 
costalcs in fine — nigrae. In ala infcriore venulae subcostalcs tantum 
totae, — vcnulae sccundi scctoris vcro ab initio nigrae. 

i^6'<//?* pallide virides; tarsi flavidi; unguiculi fuliginosi. 

Abdornen lacte viridc, — pilis nigricantibus vestitum. Annotat: Quum unum illud exemplar, quod observare licebat, capite et pro- 
thorace destitutum cssct, — hanc spcciem, incertae sedis, non in spe- 
cierum serie, sed in finc sectionis primac cxhibui, — qnum cum proxi- 
mis spcciebus et hujus et sequentis scctionis maxime congruerc vlde- 
retur, — et praecipuc alarum fornia proxime ad Chr. abbrcviatam 
ucccderet. Scciio II. 

Sc.cundo anlennaruni articulo brunneo autnigro colore cincto. 

SUBSECTIO A. 
Alarum venis omnibus unicoloribus; (capitc nigris punctis insigni). 35. CIIRYSOrA ABBKEVIATA, (Curtis ) Tai,.4.. 

Lactc prasina; palpis fuliginosis, articulo tertio et quarto pallide 
annulatis; primo antennae articulo incrassato, puncto nigro in intcrna 
parte notato; puncto inter antcnnas, alio utrinque in genis, in clypci 
lateribus et utrinque in occipite, — duobus punctis in vertice, nigris; 
parva stria arcuata ante utriusque antcnnae basin, — magna stria arcuata 120 

pone in vertice, punctis duobus in prothoracis lateribus, — linea trans- 
versa, media interrupta, in ejus niedia parte, punctisque nonnullis in 
meso- et metathorace, — nigris; alis brevibus, latis, in apice rotundatis; 
fimbriis longis, nigris; unguiculis simplicibus. Dimensiones. — antennae 0.0 

— prothoracis 0,0 

Latitudo — 0,0 

Longitndo alae saperioris 0,0 

— — inferioris 0,0 

Latitudo — superioris 0,0 

— — inferioris 0,0 T.OOMiU. ad 1,0 Cent. 


0.00 Mill. 


7,00 „ — 1,0 „ 


0,00 .. 


1,00 „ „ „ „ 


» " 


1,50 „ „ „ „ 


„ 


9,50 „ ad 1,0 „ 


3,00 „ 


8,50 „ - 1,0 „ 


2.00 .. 


4.00 ., — 0,0 „ 


5,50 „ 


3,25 „ - 0,0 „ 


4,75 „ S y nonyma. 
Chrysopa abbreviata, Cartis, Brit. Ent. toI. XI. 520. nro. 3^. tab. 520. 

— — Stephens, Illast. of Brit. Ent. Mand. VL pag. 103. nro. 5. 

— — Wesmael. Bull. de l'Acad. de Brux. VIII. 1. pag. 209. nro. 3. 

— — Evans, Monogr. of Carys. in the Transact. of the Ent. Soc. of 

Lond. V. p. 4. pag. 78. pl. IX. fig. 7. 

— i/nmacufafa, Ste^hens, Dlust. of Brit. Ent., Mand. VL pag. 103. nro. 6*). 

— — Evans, Monogr. of Chrrs., in the Transact. of the Ent. Soc. of LonJ, 

V. p. 4., pag. 78. pl. X. fig 5. 
Hemerobius chlorophanns, Ratzeburg, Forst-lns. 111. pag. 248. VARIETATES. 

1. Magnitudine haec species, uti e mensuris indicatis cognoscitur, valde 
variat; — individua perparva vero rarius inveniuntur. 

2. Stria arcuata postice in vertice conspicua interdum interrupta. 

3. Alarum nonnullae venulae transversae, praecipue nonnullae sub- 
costales et cubitales in finibus paulo nigrae. 

4. Punctum in intema primi antennae articuli parte, — stria arcuata 
postice in vertice, et plerumque prothoracis media linea transversa 
nigra — desunt. Venularum subcostalium fines, — postcostaliura 
initia paulo, — nonnullae prlores venulae cubitales totae — nigra. *) IndiTidoa ante breve tempus evoluta, — nondnm coloribns perfecta 121 

Synonyma. 
Chrysopa phyllochroma, Wesmai-l, BuU. dc TAcad. de Brux. VIII. p. 1. pag. 209. mo. 4*). 

Habital: in plerisque Germaniae regionibus, ubi mense Junio et 
Julio, etiam Octobri, haud raro invenitur; in Silesiae nonnullis locis; 
circum Vratislaviam in hortorum rosetis, in Tiliis,.etc. uti varietas 
quarta, et in monte Hochwald prope Salzbrunn saepe a me observata; 
circum Glogau a Zeller! inventa; circa Langenau (apud Glatz); — cir- 
cum Francofurtum ad M. ab Heyden! inventa. In Belgia, cum varietate 
quarta, a Wesmael! observata; in Anglia. Etiam in Asia minori a 
Low! collecta. DescrIPTIO. Cor/??/.? staturaparva, interdum perparva, — subrobu- 
sta, — colore laete prasino, — post mortem plerumque paulo pallidiore. 

Capul latum, vertice valde fornicato; palpi fuliginosi — quarto arti- 
culo in initio et fine late, — reliquis prioribus in apice anguste ffavido 
annulatis, — ultimo articulo subacuto; antennae corporis longitudine, 
fulvidae, sub apicem fuscae, — primo articulo incrassato, pallide viridi, — 
in interiore parte puncto magno nigro significato, (quod punctum varie- 
tati quartae, Chr. phjllochroma "VVesm. deest) — secundo articulo toto 
nigro colore annulato. Oculi vivo animali pulchre aureo-splendentes, — 
post mortem obscure aenei. Magnum punctum nigrum inter antcnnas, — 
aliud utrinque in genis ante oculos et in clypei lateribus; stria arcuata 
nigra ante cujusque antennae basin; duo puncta nigra in vertice, et 
magna stria arcuata, posticum ejus fornicem cingens, — interdum in 
media parte interrupta, — aut plane deficiens, — ut in varietate quarta ; 
punctum nigrum utrinque in occipite juxta oculos. 

Prothorax superne depressus, fere dimidio latior quam longior, in 
anticum non angustatus, — angulis valde, obliqua truncatis, — sulco 
medio longitudiuali et transverso alto insignis, — quorum transversus 
etiam linea nigra, in loco sectionis interrupta, notatur; haec linea varie- 
tati quartae deest; saepe vero ejus initia punctis nigris significantur. 
Praeterea in pronoti angulo antico et angulum posticum versus utrinque 
punctum nigrum. 

Mcsolhorax linea nigra in anteriore mesonoti margine notatus, puncto 
nigro utrinque ad alarum superiorum basin, alio in mediis scapulis, — ■ *) Haec Wesmaeli species, levissimis tantum notis iisque ambiguis, a Chr. abbreviata 
diversa, transitus praebet (uti e varietatibus supra indicatis cognoscitur) , in qiiibus ciim illa 
arcte conjungitur, ita ut nonnisi illius varictas censenda sit. 122 

allo in anteriore ejus margine. In varietate quarta plerumque tantum 
medlum scapularum punctum, — et punctum ad alarum basin — con- 
splcua. 

Mctaihorax puncto utrinque in media metanoti parte, et alio ad 
alarum posticarum basin notatus. 

^/ffc hyalinae, valde iricolores, breves, — paulo plus quam duplo 
longiores quam latiores, — in apice rotundatae; venae omnes laete viri- 
des; fimbriae costae longae, densae, — omnesque ut venarum non minus 
longae densaeque nigrae. Pterostigma viride. Interdum nonnullae 
venulae transversae paulo, raro totae nigrae; nonnullae venulae sub- 
costales in fine inferiore, — venula cubltalis et duo subcubitales totae, — 
saepius etiam nonnullarum venularum postcostalium initia paulo nigra. — 
In varietate quarta haec coloris dispositio plerumque sibi constat; prae- 
terea vero in ala superiore venularum secundi sectorls initia, — utl duae 
prlores primi sectorls venulae et areolae cubltalis venula divisoria ex 
parte, — paulo nigra. In ejusdem varietatis ala inferiore prlores venulae 
subcostales totae, — reliquae in fine inferiore tantum, et secundi sectoris 
venulae paulo ab inltio nigrae. 

Pedes laete vlrldes, pilis nlgris haud rarls ornati; tarsi fulvi; ungui- 
culi glmplices, — yalde curvati, — fuscl. 

Abdomen praeclpue in inferiore parte pilis nigrls vestitum ; squama 
coriacea inferior organi sexualis maris in apice obtusa. Amiotat: Haec species praecipue alls brevibus, latis, rotundatis, (quibus speciei 
praececlenti similis quidem est, sed ita, ut venularum transversarum 
colore differat,) — omnium venularum colore viridi , (in quo leves 
tantum varietates esse notavimus,) et tarsorum unguiculis simplicibus 
insignis est; quibus notis etiam a specie sequente, ad quam (imprimis 
var. 4,) prope quidem et capitis et thoracis picturis accedit, — prae- 
ter minorem maguitudinem — differt. SUBSECTIO B. 

Alarum venis transversis ex parte brunneis velnigris; caplte ct plerum- 

que etiam thorace rubrls vel nigris maculis inslgnibus. a) Alis non maculatis. 
1. Unguiculls in basi dilatatis. 123 

3G. CHRYSOPA BURMEISTERI, nov. spec. auct. 

Laete prasina; palpis fuliginosis, tertio et quarto articulo in apice 
flavis; antennis corpore longioribus, secundo articulo anguste fuliginose 
annulato; puncto nigro inter antennas, alio utrinque in genis, — stria 
parva in clypei lateribus, et stria arcuata utrinque ante antennarum 
basin; duobus punctis in vertice, — singulo in occipite juxta oculos, et 
binis vel ternis in pronoti lateribus; alis subacutis, superiorum venulis 
subcostalibus, nonnullis primi sectoris, et subcubitalibus — totis, — 
venulis secundi et reliquis primi sectoris ex parte — nigris; fimbriis 
costae brevibus, nigris. — Dimensiones. 

Longitudo corporis 1 ,0 Cent. 1,00 Mill. ad 2,00 Mill. 

antennae 1,0 „ 3,50 „ 

— prothoracis 0,0 „ 1 ,00 „ 

Latitudo — 0,0 „ 1,33 „ 

Longitudo alae superioris 1,0 „ 6,00 „ 

— — inferioris 1,0 „ 4,75 „ 

Latitudo — superioris - 0,0 „ 6,00 „ 

— — inferioris 0,0 „ 5,00 „ VARIETATES. 

1. Annulo fuliginoso secundi antennae articuli interdum in parte in- 
feriore tantum perspicuo. 

2. Pronoto interdum singulo tnntum puncto, in angulis anticis, notato. 

3. Prima venularum gradatarum serie saepius colore fuliginoso tincta. 
Varietates magnitudinis in hac specie nullius momenti sunt. Habitat: in Germania, — sed loca pauca mihi tantum innotuere, — 
circa Francofurtum ad M. mense Junio, — (ab Heyden!); in Silesia, 
circa Vratislaviam in hortis, mense Junio et Julio a me, et circa Glogau 
a Zeller! observata et collecta; praeterea in Pedemontio, et in Gallia 
apud Montem Pessulanum, in collect. E. de Selys-Longchamps! — Veri- 
simile est, eam etiam in Anglia habitare, — sed ab auctoribus cum aliis 
speciebus similibus confusa esse videtur. 

Nusquam vero haec species frequens esse videtur. 124 

DescRIPTIO, Corpus statura fere media, ut Chr. prasinae; — colore 
pulchro, laete prasino, — etiam post mortem sibi fere constante, — 
saepius vero pallescente aut subflavescente. 

Capnt vertice valde fornicato; palpi fuliginosi, tertioet quarto artlculo 
sub apicem flavide annulato; antennae corpore paulo longiores, sed alis 
breviores, — fulvae, — in apicem brunneae; primo articulo paulo in- 
crassato, laete viridi, — secundo anguste fuliginose, — sed non semper 
ubique pari modo, interdum in exteriore, licet inferiore tantum parte 
perspicue annulato. Oculi vivo animali pulchre aureo-splendentes, — 
post mortem aenei. Inter antennas punctum nigrum, uti utrinque in 
genis ante oculos; — stria parva nigra in clypei lateribus, — et stria 
arcuata crassa ante cujusque antennae basin; duo punctanigrain vertice, 
et unum utrinquein occipite juxta oculos. 

Prothnrax fere tertia parte latior quam longior, — lateribus rectis, 
licet parallelis, — angulis anticis valde truncatis, — in quibus semper 
magnum punctum nigrum , et plerumque unum vel duo in lateribus, — 
quae tamen interdum, — praecipue tertium, desunt. In niedio pronoto 
altus sulcus transversus et levis longitudinahs. Interdum limbus pronoti 
lateralis nigricans apparet. 

Mesothoraoc in scapulae margine anteriore macula parva subnigra, 
saepe vix conspicua, notatus. 

-^/<7« hyalinae, iricolores, — paulo plus quam 2| longiores quam la- 
tiores, in apice paulo acutae. Venae laete virides; fimbriae costae bre- 
ves, nigrae, venarum longiores, — haud rarae. Pterostigma distincte 
viride. In ala superiore venulae subcostales, — duae vel tres priores 
primi sectoris, — duae priores cubitales, tres subcubitales et postcosta- 
les totae, — venulae secundi sectoris vero in utroque apice, — rellquae 
primi sectoris in initio tantum — nigrae; haud raro etiam primae seriei 
venulae gradatae infuscatae. In ala inferiore venulae subcostales tantum 
totae et venulae secundl sectorls ab initio nlgrae. 

Pedcs palHde virides ; tarsi fulvldi ; unguicull ad basin dilatatione paulo 
elongata, inslgnes, fullginosi. 

Abdomen imprimis subtus pllis nlgris vestitum; squama coriacea in- 
ferlor organis sexus ^ brevis, apice subacuto, non inflexo. Annotat: Chr, Burmeisteri praecipue Chr. abbreviatae Curt , imprlmisque varie- 
tati quartae (Chr. phyllochromati Wesm.) similis est, — sed tam statura 
paulo majore, quam alis longiorlbus minus latis, subacutis, venularum 
transversarum plurium nigro colore et unguiculis ad basin dilatatis 125 

differt. A Chr. seplempunctata, praslna ct aspersa, etiam similibus, 
diversa capitis pictura et secundo antennae articulo fusco annulato sta- 
tim distinguitur. Larva: coloreobscurefumato, pilis fuscis vestita; capite laevi, flavo, — Tab.n. 
in media parte stria longitudinali, in postica stria arcuata nigra ; in lateribus '' '^- ^- 
lineanigra cincto; thorace medio rubescente, — verrucarum albarum serie 
duplici media insigni; abdomine medio cervino, seriebus duabus mediis et 
binis utrinque in lateribus; toris verrucisque in corporis lateribus rubes- 
centibus, metathoracis fuliginosis, pilos longos gerentibus; pedibuslividis, 
in articulis nigricantibus. Dimensiones. 

Longitudo corporis cum maudibulis 1,0 Ccnt. 0,00 Mill. 

— — absque 0,0 — 0,00 „ 

Latitudo corporis medii 0,0 — 2,00 ,, DeSCRIPTIO. Cor/;?/*- robustum, cum mandibulis fere quater longius 
quam latius, — superne paulo convexum, — obscure fumatum , fere fu- 
liginosum, — capite excepto multis pilis longis fuscis vestitum; torus in 
utroque corporis latere verruca eminente, — crassum pilorum longorum 
fuscorum fasciculum gerente, ■ — ornatus. 

Caput laeve, laete flavum; mandibulae, palpi, antennae, — laete 
brunnea; linea nigra in marginibus lateralibus ab ocuHs in partem poste- 
riorem producta; linea longitudinalis in medio vertice, — ct stria ar- 
cuata nigra, in anterius aperta, in occipite. 

Pothorax antice in media parte paulo rubescens, — in utriusque 
lateris antica parte verruca eminente rubescente, pilis setosis ornata, 
insignis. 

J/e.$o///or«j!; prothorace paulo latior, — in media parte rubesceus, — 
duabus trinorum punctorum albidorum eeriebus ornatus ; utriusque la- 
teris torus'cum vcrruca rubescentes. 

Metathorax latissimus, — in media parte rubescens, — duabus macu- 
lis subrotundis albidis, et duobus punctis subter illis collocatis notatus ; 
in lateribus uti torus — fuliginosus; verruca fusca. 

Pedes pallide flavi, — singulis articulis in apice nigricantibus; — 
tarsis et unguiculis fuscis. 

Ahdomen in omnium segmentorum lateribus, ultimo segmentoexcepto, 
toris rubescentibus, verrucas subrubras, multis pilis setosis longis or- 
natas, gerentibus, excellens; — medium dilute fumatum, vel cervinum, 120 

subrubescens, — in lateribus f uliginosum ; septem priora segmenta po- 
stice in mediis partibus binis punctis albidis, — a secundo usque ad sep- 
tiniuui omnia practerea in utroque latere puncto majore et subter hoc 
puncto minore, albido, insignia. Segmentum ani nigricans. 37. CHRYSOPA NIGRICORNIS. (Burmeister.) 
Flavido-yiridis ; palpis pallidis, tertio articulo macula fusca, ultimo 
in apice brunneo; antennis a tertio articulo usque ad tertiam longitudinis 
partem nigris, deinde fulvis, secundo fuliginose annulato; alis angustis; 
venulis gradatis subparallelis in raediaparte, reliquarum venularum trans- 
versarum nonnullis , ex parte nigris ; fimbriis admodum longis , densis, 
pallidis. 

Dimensioncs, 
LoDgitudo corporis 1,0 Centim. 2,00 Millim. ad 1,0 Centim. 3,00 Millim. 

— antennae 1,0 „ 6,00 „ ,, ,, „ „ ,, 

— prothoracis 0,0 „ 2,00 „ „ „ „ „ „ 

LatituJo — 0,0 „ 1,33 „ „ „ „ „ „ 

Longitudo alae superioris... 1,0 „ 9,00 „ ad 2,0 „ 0,00 

— — inferioris ... 1,0 „ 7,00 „ adl,0 „ 8,00 „ 
Latitudo — superioris... 0,0 „ 6,00 „ ad 0,0 „ 7,00 „ 

— — iuferioris . . . 0,0 „ 5,00 „ ad 0,0 „ 0,00 „ Synonyma. 
Chrijsopa 7i igricornis, Bm-mehter, Handb. d. Ent. II. 2.pag. 980. nro. 6.*) Vaiuai: Annulo fuliginoso in secundo antennarum articulo obsoleto. 

Habitat: in America boreali, Carolina; (in collect. Germaril et ab 
Heyden ! 

DesCRIPTIO. Corpus statura magna, robusta, ut Chr. septempunc- 
tatae, vel C. pallentis ; — colore flavido-viridi, (vivo animali verisimihter 
laete prasino.J *) Burmeister loco cit. in diagnosi exhibct : „abdomine fusco ;" qnum vero-exemplar ab 
eo ad descriptionemdelineandam in usum vocatum accurate observarem, et cum aliis exempla- 
ribus aliarum collcctionum compararem, cognovi abdomen non esse fuscum, sed coloreni illius 
excmplaris putrcdine tautum etfoctum esse . Pariter exploratum est, Burmeisterum hujus 
speciei varictatem, a me supra indicatam, dcscripsisse, uti ex originali exemplari cum alio in 
Ilcydeni collectione comparando cognovi, quum illud vestigium obsoletum tantum aunuli 
1'uliginosi in secundo antennarum ariiculo praebeat. 127 

Cfl'/;?/^ vertice parum fornicato; palpis pallide fulvis, tertio articulo 
pallide fusco annulato, — ultinio in apice brunneo; clypei lateribus 
linea nigra insignibus; antennae corpore longiores, articulo primo pallide 
vireo, secundo latissime fub'ginose annulato, sequentibus usque ad ter- 
tiam longitudinis partem nigris, sequentibus deinde usque ad dimidiam 
autennam laetioribus, fusco annulatis; ultimo dimidio fulvo. 

Prolliorax fere tertia parte Idngior quam latior, in anticum paulo 
angustatus, angulis anticis valde obliqua truncatis; pronotum sulco me- 
dio transverso, a toro convexo terminato, et depressione post hunc sita, 
a toro convexo semicirculato terminata, insigne. 

^/<7e hyalinae , iricolores, ter longiores quam latiores, superioribus 
paulo, inferioribus perspicue acutis; venaepallidevirides; fimbriaedensae, 
media longitudine, pallide vireae; pterostigma pallide vireum. In ala 
superiore nonnullae venulae subcostales maximam partem, vel totae, 
ven. secundi sectoris radii in initio, venulae gradatae, quarum series nu- 
merosae subparallelaeque, in media parte, — nonnullae cubitales, subcu- 
bitales et marginales simplices in initio nigrae; in ala inferiore nonnullae 
venulae subcostales maximara partem, vel totae, numerus dimidius 
prior venularum secundi sectoris, in initio, — altera earum pars totae 
nigrae, venulae gradatae in media parte tantura. 

Pcdes fiavido-virei, tarsis flavidis, unguiculis brunneis. 

Abdomcii flavido-vireura, imprimisque in ano brevibus canis pilis 
vestitum. Annottd: Chr. nigricornis antennis ex parte nigris a speciebus similibnsambarum 
sectionum primo obtutu difFert; — statura Chr. septempunetatae si- 
millima. . 38. CHRYSOPA CHLOROPHANA. (Burmeister.) 

Laeteviridis; capiteflavido; labroantico et clypeo utrinque sanguineo: 
palpis pallidis, fuliginose annulatis; antennarura articulo primo antice 
macula sanguinea; in fronte, ante et circa antennarum basin, uti inter 
eas, stria lata fuliginosa; in medio vertice macula bifida, — et in occipite 
juxta oculos puncto, — sanguineis; alis brevibus, latis, rotundatis; su- 
periorum venulis subcostahbus in utroque apice, inferiorum totis — 
nigris; fimbriis longis, densis. 128 

I)inn'?i.siones. 

Longitudo corporis . 1 .0 Cciitim. 1.00 Miiliru. 

— anteniiae i .0 ,. 2.U0 „ 

— prothoracis 0,0 „ 1 ,2.5 „ 

Latitudo — 0.0 „ 1,00 „ 

Longitudo alae superioris 1 ,0 „ 5,00 ., 

— — infcrioris 1.0 ., 4,00 „ 

Latitudo — supcrioris 0,0 .. G.OO 

— — inferioris 0.0 „ 5.75 S y n n y m a. 
rjiri/.iopa chlorophana, Burraeist. Handb. d. Ent. II. 2. pag. 970. uro, 1. 

Hahitat: in America septentrionali. Unum exemplar in ^Iusco 
Halensi: 

DkscrIPTIO. Corpiis statura minoris exemplaris Cbr. Burmeisteri. — 
vel majoris exemplaris Cbr. abbreviatae : colore laete viridi. 

Cff/??/< Havidum, — vertice admodum fornicato; palpi pallidi, licet 
flavidi, — articulis fuliginose annulatis: labrum antice sanguineo colore 
cinctum ; clypeus antice in lateribus macula sanguinea ; antennae pallide f ul- 
vae, in apicem potiusfuscae, corporepaulolongiores ; primoarticuloflavido, 

— in exteriore parte macula sanguinea notato, — secundo late fuliginose 
annulato. In fronte ante antennas stria transversa fuliginosa percurrens, 

— antennarum basin et spatium inter eas positum cingens; in vertice 
macula sanguinea, in posticam partem duas lineas breves emittens, — et 
utrinque in occipite juxta oculos punctum sanguineum. 

Protliorax paulo longior, quam latior, — in anticum angustatus. — 
angulis anticis rotundatis. 

^/ffe hyalinae : iricolores, breves, latae, fere 2Vlongiores quam lati- 
ores, — in apice rotundatae, — inferioris obtusae, licet ^nx acutae. 
Venae laete virides ; fimbriae costae densae, longae, pallidae, — venarum 
nigrae, eaedemque longae, paulo minus densae; pterostigma laete viride. 
In ala superiore tantum prima venula cubitalis et duae subcubitales 
totae, — venulae subcostales in utroque apice, — postcostales in fine 
nigrae; in ala inferiore tantum venulae subcostales, eaeque totae, nigro 
colore tinctae. 

Pedes virei, tarsis fiavidis, — unguiculis fuliginosis. 

Abdomen viride, linea flavida perangusta dorsali insigne, — pilis 
fuliginosis praesertim subtus, imprimisque dense circa anum, vestitum. J29 

Annotat: Haec species Cbr. abbreviatae, et sequenti, Chr, eurypterae Burm. 
proxima est, sed ab illa praecipue capitis aliis pieturis sanguineis differt, 
— quibus ad speciem sequentem accedit; — ab hac praecipue colore 
laete viridi, prothorace quavis pictura destituto, et venularum trans- 
versarum colore nigro aliter disposito distinguitur. 39. CHRYSOPAEURYPTERA. (Burmeistek.) Tab. 43. 

Flfivido-vlrea; palpis fuliginosis, pallide annulatis; secundo antenna- 
rum articulo nigro; stria in clypei lateribus, — altera arcuata ante an- 
tennarum basin, earum basin ipsam et spatium inter antennas cingente, 
— quatuor magnis punctis in vertice, et singulo puncto utrinque in occi- 
pite, — tribus punctis in prothoracis lateribus, — duobus ante mediam 
illius partem, — etlinea media transversa interrupta, — fuliginosis; alis 
latis, superiorum venulisgradatis et subcubitalibustotis, — subcostalibus, 
prioribus primi sectoris, et illis secundi sectoris ex parte-nigris; fimbriis 
longis. Dtmensiones. 

Longitudo corporis 1,0 Ccntini. 1,00 Millini. 

— antennae 1,0 „ 4,00 „ 

— prothoracis 0,0 „ 1 ,50 ,, 

Latitudo — 0,0 „ 1,00 „ 

Longitudo alae superioris 1,0 „ 0,5') „ 

— — inferioris 1,0 „ 5,00 ,, 

Latitudo — superioris 0,0 „ 0,00 „ 

— — inferioris 0,0 „ 5,09 „ Synony ma. 
Chrysopa euri/ptera. Burmeist., Handb. d. Ent. II. 2. pag. 980. nro. 7. 

Habitat: in America septentrionali. Unum exemplar Musei Beroli- 
nensis, in Pensylvania inventum, — in quaestionem vocare licuit; aliud 
e collectione Latreillei petitum, — nunc in collect. Ed. de Selys-Long- 
champs! et.exemplar originarium Musei Halensis! DescrIPTIO. Corpus statura speciei praecedenti similis, — colore 
flavido-vireo excellens, 

Caput vertice modice fornicato; labrum et clypeus flava; clypeus in 
lateribus stria fuliginosanotatus; palpi fuliginosi, primo articuload basin, 
secundo, tertio et quarto in apice pallide annulatis; antennae corpore 130 

longioics, scd alis paiilo breviores, flavae, sub finem subbrunueae, secundo 
nrticulo nigro ; stria arcuata fuliginosa in fronte ante antennas, et alia 
siinili post antennas percurrcnte — inter antennas conjunctis, et earum 
l)asin annuli instar cingentibus. In vertice quatuor magnis punctis fu- 
liginosis, interdum in duas lineas confluentibus , — et singulo puncto 
utrinque in occii^itejuxta oculos conspicuo. 

Vroihorax fere dimidio longior, quam latior, — in anticum angusta- 
tus, — angulis anticis rotundatis, lineola utrinque in iis fuliginosa; pro- 
notum medium sulco longitudinali tenui et sulco transverso alto, — linea 
fuliginosa in media parte interrupta notato; duobus punctis ante hunc 
collocatis fuliginosis et singulo puncto utrinque in lateribus conspicuo ; 
stria fuliginosa a pronoti angulis posticis utrinque obliqua percurrente, 
torum semilunatum, post sulcum transversum positum, cir;gente. 

Mesotliorax duobus punctis magnisfuliginosis in mesonoto, et singulo 
in scapulis prope ad alarum bases posito, non semper bene conspicuis, 
iiotatus. 

Alae hyalinae, subalbidae, iricolores ; latae, breves, ut speciei prae- 
cedentis, 2| longiores quam latiores, — superiores in apice rotundatae, 
inferiores acutae. Venae pallidissime virides; fimbriae costae longae, 
densae, pallidae, — venarum vix longiores, rariores; pterostigma vires- 
cens, parum excellens. In ala superiore ab initio costae punctum nigrum ; 
prima venula primi sectoris, — venulae gradatae ambarum serierum valde 
sibi approximatarumetparallelarum, — et tres venulae subcubitales totae 
nigrae; - venulae subcostales, tres vel quatuor sequentes primi sectoris 
in utroque apice, — venulae secundi sectoris et marginales simplices tan- 
lum ab initio, postcostales in fine nigrae. In ala inferiore tantum venulae 
subcostales totae, secundi sectoris ab initio nigrae. 

Pedes palHde virides, tarsi fulvi, unguicuH fuliginosi. 

^ bdome/i inlis canis. vestitum, fasciculo pilorum fuscorum ad anum 
collocato. 

Annolal: Chr. eurypteram oum specie praeccdente et capitls pictura et alarum 
Ibrma cougruere, sed pronoti pictura, Chr. abbreviatae simili, — et ala- 
rum venulis transversis differre jam indicavimus, 

2) unguibus simplicibus. 40. CHRYSOPA GENEL (Rambuu.) 
Vireo-flava; thorace et abdomine in latcribus fuscechictis; palpisfus- 
subncutis; annulo in secundo antennae articulo, stria subtiU incypei 131 

lateribus et in genis, — stria arcuata aiite cujusque antennae basin, et 
stria recta inter ipsas, — duabus lineolis parallelis in vertice, et duobus 
punctisjuxta oculos, — singulo puncto utrinque in occipite — fuscis; 
alis angustis, superiorura venulis transversis omnibus, — ■ inferioruni 
plerisque — fuliginosis; fimbriis longis, pallidis. 

l)ime7}sio7ies. 

Longitiido corporis 0,0 Ccntim. y.OO Millim. 

— antennae 1,0 „ 0,00 

— prothoracis 0,0 „ 0,75 „ 

— alae superioris 1 ,0 „ 2,00 „ 

~ — inferioris 1,0 „ 1,00 „ 

Latitndo — superioris 0,0 „ 4,50 

_ — inferioris 0,0 ,. 4,00 ., Synonyma. 
Ilemerohius Geneb, Rambur, Ins. Nevr. pag. 430. nro. 18.*) Habitat : in Europa meridionali , -^ in Sardinia, unde Kambur hanc 
speciem per Gene detectam accepit; apud Syracusas sub finem mensis 
Maji', apud Ispicam medio mense Junio, apud Neapolim medio mense 
Augusto a Zeller collecta, — et mecum communicata. 

DescRIPTIO. Corpus statura parva , gracili, — colore vireo-flavo vei 
flavido. 

6'<7/?z^# vertice valde fornicato; palpi fusci, ultirao articulo gracili, — 
acuto, in apice vix truncato ; antennae fere alae superioris longitudine, 
flavae, — secundo articulo fusce annulato. In clypei lateribus stria sub- 
tilis, et in genis ante oculos paulo latior fusca; linea longitudinalls fusca 
inter antennas, — stria arcuata ante utriusque antennae basin. In medio 
vertice duae lineolae longitudinales parallelae fuscae et utrinque juxta 
oculos singulum punctum, — uti in occipite. 

Prothorax fere non latior, quara longior, in anticum paulo angn- 
status, — angulis anticis truncatis, — marginibus lateralibus fusce 
cinctis. 

Meso- et metathorax in lateribus late fusco colore cinctus. *) Rambur in descriptione picturam capitis non indicavit, — rjuapropler eam quod in 
exemplaribus nondum diu evolutis saepius fieri solet, — non distincte conspicuara fuisse exi- 
stimo. Exemplar originarium comparare mibi non licnit, — quum a Ilambur ad Gene remis- 
sum essct. 

fl- 132 

Alae hyalinae, iricolores, angustae, fere ter longiores quam latiores, 
in apice subacutaej venae pallide viridcs; fimbriae costae densae, longae, 

— venarum rariores, — pallidae. Pterostigma dilutum, flavidum. In 
ala superiore oranes venulae transversae, atque venulae marginales fur- 
catae fuliginosae, — in ala inferiore omnes, — exceptis venulis cubitali- 
bus, subcubitalibus, — postcostalibus et omnibus venulis marginalibus. 

Pedes pallide flavidi; tibiae pilis fuliginosis vestitae, — posticae 
paulo incrassatae; tarsi fulvi: unguiculi simplices, valde curvati, fusci. 
Abdominis segmenta utrinque in lateribusmacula trigona fuscacincta, 

— subtus et in apice pilis fuliginosis vestita. Annotat: Haec species, et parvitate, et thoracis abdominisque cinctura fusca In- 
signis, — magis quam reliquae cognatae species Chr. clathratae, — minus 
speciei sequenti similis est , — sed ab illa praeter alias notas jam un- 
guiculis simplicibus et secundo antennarucn articulo fusce annulato 
distinguitur. 

A sequente non solum statura graciliore, sed etiam corporis colore, 
picturisque ejus diversis dSffi|Ft. Trtb. 47 41. CHRYSOPA VENOSA. (Rambur.) 

Flava; meso- etmetathorace in lateribus_, et abdomineinsegmentorum 
marginibus posticis late fusce cinctis; palpis fuscis; labro antice duobus, 
clvpeo postice tribus punctis, — fronte duabus maculis trigonis, fere 
confluentibus, et antice duobus punctis, — stria in genis, — duabus li- 
neolis longitudinalibus in vertice, et picturis in prothorace — fuscis; alis 
angustis ; venulis transversis omnibus totis vel ex parte nigris ; fimbriis 
modice loncris, brunneis. Bimensiones. 

Longitudo corporis 0.0 Centim. 9,00 Millim. 

— antennae 1 .0 „ 1 ,00 „ 

— prothoracis 0,0 „ 0,7.5 „ 

Latitudo — 0,0 „ 1,2.5 „ 

Longitudo alae superioris J ,0 „ 3,00 „ 

— — inferioris 1 ,0 „ 3,00 „ 

Lalitudo — superioris 0,0 ,, 4,50 „ 

— — inferioris 0,0 „ 4,00 ,. m 

Synonyma. 
Hemerobius venosus, Ilambur, Faune Ue l'Aiidal. II. ij1. 9. Fig. 7. (pictura parum landanda, 
— sed forma recte dcliueata. 
— — — Ins. Nevr. pag. 430. m-o. 17. 

Habitat: in Hispania meridionali, — ubi a Rambur circum Granadam 
exeunte aestate in rupibus non apricis inventa; (in collect. Ed. de Selys- 
Longchampsl). DescrIPTIO. Corpiis statura parva, robusta, ut Chr. abbreviatae, ~ 
colore flavo. 

Coj)ut\2Xwm, — vertice admodum fornicato; palpi fusci; omnes ca- 
pitis picturae fuscae, — scil. dua puncta in labri margine anteriore, — 
tria in clypei margine postico, stria in genis ante oculos; frons duabus 
maculis oblonge trigonis utrinque ante antennas, in media parte fere 
confluentibus, — et duabus parvis in margine antico. Antennae alis 
paulo breviores, fulvae, sub apicem brunneae, — primo articulo in parte 
superiore strianotato, — ■ secundo fusce annulato; in vertice duabus lineis 
longitudinalibus brevibus. 

Pro//iorfir^ brevis, latus, — fere dimidio brevior quam latior, — in an- 
ticum valde rotundatum ; picturae omnes fuscae; antice duabus lineolis 
brevibus mediis longitudinalibus, et utrinque linea crassiore obliqua, cum 
duabus lineolis longitudinalibus mediis parallelis, in marginem posticum 
exeuntibus, conjunctis; linea transversa lata fusca in margine postico, a 
duabus illis lineolis mediis longitudinallbus utrinque terminata. 

Meso- et metathorax in lateribus late fusco colore cincti; scapulae 
et metanotum paulo fusce circumfusa. 

Alne hyahnae, valde iricolores, — longae, angustae, — ter longiores 
quam latiores, — in apice, praecipue inferiores, subacutae; inferiores 
fere eadcm latitudine qua superiores. Venae flavidae; fimbriae costae 
modice longae, — fulvae, vel laete brunneae; pterostigma dilutum, brun- 
neum. In ala superiore fere omnes venulae transversae totae nigrae, — 
ultimis quinque venulis cubitalibus et omnibus marginahbus ab initio et 
fine tantum nigris; in ala inferiore fere omnes venulae transversae iu 
utroque apice, — et venulae subcostales et gradatae totae, — pleraeque 
venulae primi sectoris ab initio tantum nigrae. 

Pe</e* flavidi ; tibiae in apice subbrunneae; tarsi fulvi; unguiculi sim- 
ph'ces, — fusci. 

Abdonien vitta lata fusca in cujusque segmentimargineposticoinsignc, 
— subtus praecipue et in apice pilis brevibus canis vcstitum. 134 

Annulat: Chysopa venosa sJinilitiidiiie quldem proxime iid speciem pracccdcntem, 
Chr, Genei, accedit, • — sed jam statura majore, robustiore. — colore 
flavo, picturis praecipue prothoracis, et vittis segmentorum abdominis 
posticis, — praeterea vero etium nonnuUis aliis minoris momenti notis 
accurate ab ea distinguitur. Tarsorum unguiculi utrique speciei sim- 
pHces sunt. 

^. alis maculatis. 

42. CHRYSOPA ELEGANS. (Guerin.)*) 
Nigro-flavoque colore varia ; capite, palpis, duobus prioribus antennarum 
articulis, meso- et metathorace superne, abdominisque nonnullis segmen- 
tis ex parte, — nigris ; labro, clypei lateribus, vertice partim , occipite, 
prothorace et abdominis reliqua parte, — flavis; alis latis, in superiorum 
et inferiorum, apice, et in superiorum areae costalis tertia parte macula 
majore, sub hac minore annuliformi, et parva in margine interiore, — 
fuscis; fimbriis longis, pallidis. 

Diincjisioncs. 

Longitudo corporis 0,0 Ccnt. 8,50 Mill, 

— anteimae 1,0 „ 3,00 „ 

— ■ alc superioris 1,0 „ 4,00 ,, 

— — inferioris 1,0 „ 2,50 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 0,00 „ 

— — jnfcrloris 0,0 „ 4,00 „ 

Synonyma. 
tlcnierobius elegans, Guerin, Iconograph. du rcgnc anim.. Inscctes, textepag. 388. Habitat: in Brasilia, — ubi a Dr. Clausen collecta; in collect. Ed. 
de Selys-Longchamps ! 

DesCRIPTIO; Corpus statura parva, subrobusta, — colore flavo et 
nigro pictum. 

CflT??/^ fere latum ; vertice valde fornicato ; superne nigrum, — labro, 
clypeo in lateribus, vertice medio et in lateribus, occipite et eapitis parte 
inferiore — flavis; palpi nigri, — ultimo articulo peracuto; antennae 
fere alae superioris longitudine, albidae flavescentes, duobus prioribus 
articulis nigris, — articulis sub antenuae apicem colore pallide brunneo 
annulatis. *) Buvmeister in opere celeb. : Hamlb. d. Ent. II. 2. pag. 981. nro. 9, sub codcni no- 
mine speciem omnino aliam descripsit; quum vero Gucrini species jam antea descripta csset, — 
nomcn specici ab hoc tribntum jurc suo pracfcrendum fuit. 135 

Pro/Aorffj' paulo latior qiiam longior, — lateribus rectis, licet pa- 
rallelis, angulis anticis rotunclatis; — colore flavo. 

Meso- et meialhorax superne nigri, — subtus flavi. 

-^/ae diaplianae, albidae, — valde iricolores; superiores latae, sub 
apicem subito rotundatae, subacutae; inferiores angustae, dlstinctc 
acutae, — in apice subfalcatae; venis pallide flavidis; fimbriis costao 
longissimis, flavidis; pterostigmate macula angusta fusca notato. Alae 
superioris venulis gradatis totis, — reliquaruni venularum transversarum 
parte ab initio et fine, vel etiam ab alterutro fine tantum fuliginosis ; ve- 
nula divisoria tertiae areolae cubitalis ante primampriraisectoris venulam 
in hunc ipsum aperta; in alae apice macula majore fusca, pulcherrimo 
aureo-splendente, ejusdem venulis obliquis fuliginosis ; praeterea macula 
parvafusca, aureo splendente a nonnullis venulis subcostalibus late fusco 
colore circumfusis, in primo alae triente, et macula annuliformi 
petiolata fusca (sub illa sita) a duabus prioribus secundi sectoris venulis 
cumprimi sectoris venula formata ; venulis cubitalibus plerisque saturate 
fusco colore circumfusis, — uti etiam duabus venulis subcubitalibus, fine 
postcostae et nonnullis venulis marginalibus simplicibus, — macula in- 
terrupta aureo splendente iisdem conjunctis formata. In ala inferiorc 
venulis subcostalibus et cubitalibus plerisque totis, — venulis margina- 
libus in fine fuliginosis; macula majore fusca aureo splendente in alae 
apice, nonnullis venulis obliquis fuliginosis ornata; nonnullis venulis sub- 
costalibus fusce circumfusis in primo alae triente maculara subcontinuam 
formantibus; praeterea duabus prioribus primi sectoris venulis, ultima 
cubitali, — fine postcostae et duabus venulis marginalibus fusce circum- 
fusis. 

Pe</ejr pallide flavidi, unguiculis fuscis, apice tenui, valde deorsum 

curvatis, — dilatatione ad basin modica, dimidium unguiculum fijrmante. 

Abdomen flavum, — superne a quarto segraento usque ad septimum 

et ultimum — subtus in sexto et septimo segmento, — nigrum; pilis al- 

bidis praesertim in apice vestitum. Annolat: Corporis colore flavo nigroque vario et alis maculatis hacc specics ab 
oumibus aliis, quae mihi innotuere, distinguitur. SUBSECTIO C. 

Alarum vcnis transversis omnibus et totis nigris, corporc punctis ct 

maculis fuliginosis aut nigris insigni. 

a) venis longiuidinalihus nuUis nigris. 136 

Tai..4!). 43. CHRYSOPA PERLA. (Linne.) 

^^p Aeruginosa; capite pallidiore; palpis fuliginosis, binis penultimis 
articulis in apice pallidis ; labri margine antico, macula in clypei angulis 
anticis, alia in genis, — puncto in frontis angulis anticis, secundo anten- 
narum articulo, — annulo earum basin cingente, annulo in vertice et 
toto occipite^ — maculis in pro, — meso- et metathorace, — nigris ; alis 
latis; fimbriis longis, nigris; abdomine subtus nigro, c? superne viridi, 
$ nigro-maculato. Dimejisioues. 

LongitudO corporis 1,0 Cent. 1,00 Mill. ad 2,00 Mill. 

— antennae i 1 ,0 „ 1 ,00 „ ,, „ „ 

— prothoracis 0,0 „ 1,00 „ „ „ „ 

Latitudo — 0,0 „ 1,50 „ „ „ „ 

Longitudo alae superioris 1 ,0 „ 4,00 „ ad 5,00 „ 

— — infcrioris 1,0 „ 2,50 „ „3,50 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 5,50 „ „0,00 ,, 

— — inferioris 0,0 „ 4,50 „ „ 5,00 „ Synonyma. 
Chrysopa rcliculata, Evans, Monogr. of Chrys, in theTransact. of thc Ent.Soc, ofLondon; 
V. p. 4. pag. 78.. pl. X. f. 3. 
_ — Burmeist. Handb. d, Ent. II. 2. pag. 980. nro. 8. 

__ _ Stephens, Illustr. of Brit. Ent. Mandib. VI. pag. 102. nro. 3. 

— — Curtis, Brit. Entom. v, XI. pag. 520. nro. 3. 

— — Leach, Edinb. Eucycl. by Brewster ; vol. IX; (testcSteplieus etCurtis). 

— cancellata, Wesmael, Bullet. de TAcad. de Brux. VIII. 1. pag. 208. nro. 2. 
Uemcrohus reticulatus, Ratzeburg, Forst-Ins. III. pag. 247. 

— cancellatus, Schrank, Eaun, boica, II. pag. 189. nro. 1923. 

— chrijsops, Ranibur, Ins. Nevr. pag. 427. nro. 11. 

— — Zetterstedt, Ins.lappon. Sect. V, pag. 1048, nro. 1. 

— _ Rossi, Faun. Etrus. Ed. II. t. 2. pag. 15. nro. 687. 

— — Latreille, Hist. nat. des Crust. et des Ins. XIII, pag. 37. uro. 2. 

— - Fabricius, Ent. syst. II. pag. 83. nro, 6. 

— — Olivier, Encycl. nieth. VII. pag. 60. nro. 8. 

— — - Schrank, Enum. ins. Austr. pag. 312. nro, 625. 

— De Geer, Abhandl. v. Ins. II. 2. pag. 6S. nro. 1. tab. 22. Fig. 1. 2. 

— — Seopoli. Ent. carniol. pag. 271. nro. 708, 

— perla Linne, Syst. nat. Ed. XII. I. 2. pag. 911. nro. 2, 
_ _ — Faun. suec. Ed. II. pag. 382 nro. 1504. 

_ _ Geoffroy, Hist. abreg. des Ins. II, pag. 253, nro. 1. pl. 13. Fig, G. 

? Reaumur.Mem. III. pag. 41 1. tab. 33. fig. 3. 

V Frischjns. Teutschl.; Thl. IV. pag. 40. tab. 23. lig. 5. 6. 137^ _ 

VARIETATES. 

1. Magnitiidinis , — quae vero vix ullius momenti sunt. 

2. ^ abdomine superne primo, interdum etiara secundo segmento ex 
parte nigro. 

3. abdomine superne aeruginoso, — segmentis ab initio tantum nigris. Huc synonyma referenda esse existimo : 
Chrysopa maculala, Stephens, Illustr. of Brit. Ent. Mand. Vl. pag. 102. nro. 4. 

— — Evans, Monogr. of. Chrys. in the Transact. of theEnt. Soc. of. Loml. 

V. pag. 4. pag. 78. pl X. fig. 2, Habitat: per totam Europam, et in planitiebus, et in regionibus mon- 
tanis, — atque frequentissima est. In Lapponia, uti e Zetterstedti 
Insect. lapp, cognoscitur, — liaec species sola habitare videtur. In Si- 
lesia ubique frequentissime et in planitiebus et in montibus, a mensis 
Maji fine per totum Junium et Julium, — et secunda generatione mense 
Augusto et Septembri invenitur. Praeter exemplaria silesiaca, quorum 
multa a Zeller! Dr. Wocke! Dr. Luchs! in diversis regionibus collecta, 
— etiam exemplaria e regione Francofurt. ad Moen. (ab Heyden!) e Sty- 
ria, — e GaUia, (Rambur, in collect. Ed. de Selys-Longchamps!) e Bel- 
gia, (Wesmael) petita, — cura Musei Berolinensis! et Halensis! exem- 
plaribus comparavi. — Varietates indicatae non minus frequentes sunt. DescRIPTIO. Cor/^z/y statura media , colore aeruginoso vel pruinose- 
vireo, post mortem interdum flavido-vireo ; nigris pilis vestitum, — stig- 
matibus nigro colore circumfusis. 

Caput flavido-vireum, — vertice valde fornicato; labrum margine an- 
tico nigro; palpi fuliginosi, tertio et quarto articulo in ultima dimidia 
parte flavido-vireo ; clypeo in angulis anticis utrinque macula nigra no- 
tato; stria nigra in gcnis ante oculos; oculi vivo animali pulchre virides, 
aureo-micantes, — post mortem caesiovirei , haud micantes. Antennae 
corporis longitudine aut paulo longiores {^), — duobus prioribus arti- 
culis pallide flavido-vireis, — secundo late nigro colore annulato, — re- 
liquis laete brunneis, sub apicem antennae fuscis; fronte in angulis anticis 
puncto nigro notata; utriusque antennae basi annulo nigro cincta, — his 
annulis inter antennas confluentibus annulo nigro in vertice formato, — 
ejus margine posteriore nigro colore ita cincto, ut idem color utrinque in 
occipite post oculos usque ad gulam conspiciatur. 138 

Prothorax tertia parte latior quam longior, latcribus rcetis , licet in 
auticum non angustatis, — angulis anticis valde obliqua truncatis, — 
colore aeruginoso; pronoto sulco medio et longitudinali et transverso 
notato et raacula nigra utrinque in angulo antico uti in medio sulco trans- 
verso conspicua; prosterno nigro. 

Mesothorax exemplaribus mortuis magis flavo — vireus, maculisnigris 
ornatus, scil. mesonoto antice nigro colore cincto, scapulis macula 
parva in margine antico, — alia prope ad alarum anticarum basin, tertia 
majore ad marginem posticum insignibus ; scapulis posterioribus in me- 
dio et exeunte, et mesosterno toto — nigris. 

Metathorax, colore mesothoracis , — metanoti maxima parte, fossa 
et raetasterno totis, — parapleura in apice tantum, — nigris. 

.^/ffehyalinae, subalbidae, valde iricolores, latae, — 2|^longioresquam 
latiores ; superiores in apice rotundatae, — inferiores subacutae. Venae 
laete aeruginosae; fimbriae costae longae, densae, nigrae, — reliquarum 
venarum paulo longiores, minus densae. Pterostigma pallide brunneum. 
Venulaeomnesnigrae, — utietiam venulae obliquae inter venulas gradatas 
percurrentes in media parte nigrae. 

Pedes pallide virides, sparsim pilis perbrevibus nigris vestiti, — tarsi 
fulvi, — unguiculi fusci, — dilatatione longa et lata, — ita ut unguiculi 
apex eam vix superet. 

Ahdomen ^ superne aeruginosum, interdum primo, vel etiam secundo, 
rarius tertio segmento nigro maculato; $ primo segmento dimidio, — 
secundo plus quara dimidio, — reliquis totis — nigris ; abdominis lateri- 
bus, — angustissimo segmentorum exeuntium margine et toto segmento 
ultimo semper viridibus ; segmento penultimo plerumque ex parte tantum 
nigro; segmentis haudraro inbasi tantum nigris, (Chr. maculata,Steph.). 
Venter plane niger, $ segmentorum exeuntium extremis finibus tantum 
viridibus ; ^ segmenta ventris paulo latiora et in lateribus latiore mar- 
gine viridi ornata; — ultimo segmento tantum ab initio et fine nigro. 
Lamina inferiore ^ organi sexus brevi, plana, non sursum curvata, ob- 
tusa, — in apice nigra; segmento ani utriusque sexus pilis nigris densius 
vestito. 

Annotat: Chr. perla ils speciebus adnumeranda , quae, quum tanguntur, foeto- 
rem escitant, — hac propietate maximc excellet. A reliquis hujus 
scctionis speciebus jam colore aeruginoso praevi^lente, — et multis illis 
capitis, thoracis abdominis picturis et maculis nigris differt. A specie 
sequente simillima, Chr. dorsali, praecipuc alarum venis longitudina- 
Hbus omnibus viridibus, et vittae fuHginosae, in thoracis et abdominis 
latcribus eam speciem ornantis dcfectu distinguitur. J^39 _ 

Nostram spcclcm cum Llnnaei Ilemeroblo chrysopc congrucrc non 
posse, cx Linnaei descriptlone persplcue cognoscltur. Larvax Colore murino , in thoracis abdominisque latcribus fumato; Tab. 6. 
capite flavido, antice in medio linea brevi, — duabus aliis sub hac collo- '^' 
catis, binas alias emittentibus, — nigris; oris partibus et antcnnis fus- 
cis; verrucarum fasciculis fuliginosis. Dimensiones. 

Longitudo corporis cum mandibulis 1,0 Ccnt. 0,33 Mill. ad 1,00 Mill. 

— — sine — 0,0 „ 9,06 „ 

Latitudo — medii — 0,0 „ 2,06 „ Synonyma. 
Frisch, Inscct. Teutschl., Th. IV, pag. 40. tab. 23. fig. 1- DesCRIPTIO. Coi^pus solidum, subf ornicatum , — cum mandibulis 
fere quater longius quam latius, — murinum; segmentorum verrucae 
eodem colore insignes, pilis longis fumatis ornatae. 

Caput flavidum ; antice in media parte linea brevi, et postice duabus 
brevibus, nigri?, — binas lineolas obliquas emittentibus ; mandibulis, pal- 
pis antennis fuscis. 

Prothoraa; linea media obscura, ad corporis finem continuata, et 
utrinque juxta hanc linea curvata obscura insignis. 

Meso- et metathorax in lateribus late colore obscure fumato. 

Pedcs q,q\qxq pallide cinereo, femoribus et tibiis in fine obscurioribus. 

Abdomen in lateribus obscure fumatum , — meso- et metathoracis 
vittis obscuris illis continuatis. 

Mense Junio et Julio vivens, — secunda generatione raense Septem- 
bri usque ad mensem Octobrem in fruticibus , — praecipue in rosetis 
obvia. Larvae auctumno adultae post metamorphosin ut nymphac 
hiemantes. 140 

/3) venis longitndinalibus nonnullis nigris. 

44. CHRYSOPA DORSALIS, (Burmeister.) 

Flavldo-virea ; thorace in lateribns, ventreque toto — fuliginosis; 
palpis, macula in clypei angulis anticis et in genis , — stria arcuata ad 
antennarum basin, juxta oculos et inter antennas in vertice furcam for- 
mante continuata, — fuliginosis; alis longis angustis, subcosta nigra; 
fimbriis brevibus; tarsorum unguiculis simplicibus. Dime7isioncs. 

Longitudo corporis 0,0 Cent. 9,00 Mill. ad 1,0 Cent, 2,00 Mill, 

— antennae 1,0 — 3,00 1,0 — 5,00 — 

prothoracis 0,0 — 1,00 — „ ,, • — „ — 

Latitudo — 0,0 „ 1,50 — „ „ — „ — 

Longitudo alae superioris 1,0 — 2,00 — ad 1,0 — 5,00 — 

— — inferioris 1,0 — 1,00 1,0 — 4,00 — 

Latitudo — superioris 0,0 — 4,00 0,0 ■— 5,50 — 

— — inferioris 0,0 — 3,50 0,0— 5,00 — Syno nyma. 
Chrysopa dorsalis, Burmeist,, Handb, d, Ent. II. 2, pag, 981. nro. 10"^). VARIETATES. 

1. Magnitudinis , ut ex dimensionibus indicatis cognoscitur, majoris 
momenti censendae. 

2. Abdominis duo vel tria segmenta priora superne fuliginose maculata. 
o. Omnia abdominis segmenta, exceptis duobus vel tribus postremis, — 

vitta perangusta fuliginosa dorsali. Habitat: in pluribus Germaniae regionibus, ■ — sed nusquam frequen- 
ter inveniri videtur; apud Halas, — unum exemplar in Museo Halensi! 
circa Francofurtum ad M. ab Heyden coUectal, circa Liineburgum, 
Heyer!, — in regionibus Posnaniae, — circa Strehlitz, — et in Silesia, 
Zeller!. *) Burmcistcr banc specicm 1. c, fusco-nigram vocat ; sed ego non possum quin colorem 
iiridcm praevalcntcm primarium habeam, quod eodem jure licet, quo in Chr, perhi. 141 

DescRIPTIO. Corpus statura media robusta, — Chr. perlae paulo 
majore, sed interdum etiam multo minore; colore flavo-vireo, — in 
exemplaribus mortuis plerumque magis flavido; stigmata fuliginosa. 

Caput paulo latum, vertice modice fornicato; palpi fuliginosi; an- 
tennae alae superioris longitudine, - duobus prioribus articulis vireo- 
flavis, — reliquis testaceis, sub apicem fuscis, — articulo secundo late 
fuliginose annulato. Clypeus duabus maculis fuliginosis in angulis an- 
ticis ; in genis ante oculos macula oblonga fuliginosa ; ante basin cujus- 
que antennae stria arcuata fuliginosa, — quae ambae altera ex p&rte 
inter antennas confluentes, in vertice picturam f urcae similem formant, — 
ex altera juxta oculos in occiput percurrunt. 

Prothorax fere tertia parte latior quam longior, — lateribus rectis, 
parallelis, — angulis anticis obliqua truncatis, — et sulco medio longi- 
tudinali et transverso insignis ; margines laterales vitta lata fuliginosa 
cincti; prosternum fuliginosum. 

Mesothorax vitta lata fuliginosa laterali et lineamedia insignis; sca- 
pulae posteriores macula fuliginosa in media parte et in fine, ubi pedum 
coxa inserta; mesosternum fuliginosum. 

Metalhorax eadem pictura qua mesotborax insignis ; — parapleurae 
duabus maculis fuliginosis ornatae. 

Alae hyalinae, subalbidae, angustae, — ter longiores quam latiores, — 
superiores in apice fere rotundatae, — inferiores subacutae. Venae aeru- 
ginosae, — alae superioris et inferioris subcostis nigris, uti etiam omni- 
bus venulis transversis; pterostigma elongatum, — laete brunneum; 
fimbriae costae breves, venarum paulo longiores ; — nigrae. 

Pedes pallide vireo-flavi, tarsis testaceis, — unguiculis simplicibus, 
admodum curvatis, — fuscis. 

Ahdomen superne flavo-vireum, interdum duobus vel tribus segmentis 
prloribus, aut fere omnibus, (exceptis duobus postremis) fulginoso colore 
maculatis, macuHs plerumque in formam vittae conjunctis, — sed segmen- 
torum lateribus late viridibus; segmenta ventris, excepto ultimo, — 
fuHginosa; abdomen pihs nigris tenuiter vestitum. Lamina inferior 
organi sexus ^ , omnino ut in Chr. perla formata, in apice fuliginosa. 

Verisimiliter in hac specie, — uti in Chr. perla, — exemplaria femi- 
nea vitta illa in abdominis dorso fuliginosa, — mascula vero abdomine 
superne viridi, excellent, — quod autem pro certo affirmare non possum, 
quum pauca tantum exemplaria observare mihi licuisset, quorum abdo- 
mina ex parte compressa et putredine decoloria essent. 142 

Amwl<if: Chr. dorsalem speciei praecedenti simillimam esse jam commemora- 
vimus, — quum praecipue capitis et corporis partis inferioris picturis 
similibus excellat; sed antennis longioribus, — thoracis vittis latera- 
libus fuh'ginosis, — alis angustis, — earum subcostis nigris, et tar- 
sorum unguiculis simplicibus haec species ab illa distinguitur. 

SUBSECTIO D. 

Alarum venis omnibus brunneis aut nigris; (corpore nigris picturis 

insigni). 45. CHRYSOPA NOBILIS, (ab Heydex.)*). 
Flava; palpis, antennis, stria utrinque in clypei lateribus et in 
genis, — linea longitudinali media per totum caput et prothoracem per- 
currente et ejusdem lateribus utrinque, — lineis duabus in primo anten- 
narum articulo, — maculis in meso- et metathorace et in ventris 
segmentis — nigris; alis latis, rotundatis; venis nigris, nonnullis ad 
basin palhdis; fimbriis brevissimis, raris; in femoribus superne linea 
nigra, tibiis in basi et apice annulo nigro notatis ; unguicuhs simplicibus. Dimensiones. 

Longitudo corporis 0,0 Ccnt. 7,50 Mill. 

— antennae 0,0 — 9,00 — 

— alae superioris 1,0 — 0,00 — 

— — inferioris 0,0 — 9,00 — 

Latitudo — superioris 0,0 — 4,00 — 

— — inferioris 0.0 — ;i50 — Sed etiam individua minora inveniuntur, Synonyma. 
Chri/sopa elegans, Burmeist , Handb. d. Ent. II. 2. pag. 981. nro. 9. 
llemerohius — Rambur, Ins. Nevr. pag. 427. nro. 10. 
— nohilis, ab Heyden, in collectiooe sua. *) Quum Guerin jam antea in textu operis: „Iconogr. du regne aninial" Hemerobium 
clegantcm descripsisset, — eo adduetus sum, ut consonum nnmen, speciei a Burmeister 
datum, ad nostram speciem significandam mutarem, quo facto nomen, qno vir illustr. ab 
Heyden hanc speciem in coUectione sua eximia significasset, obtinendum esse censui. _J43 

Habilal'. in Germania et Gallia; exemplaria a me comparata sunt: 
quatuor e regione Francofurt. ad M., ab Heyden!, unum e sylvaHercy- 
nia, Musei Halensisl, unura e Styria petitum, — unum e Gallia, quod 
Ramburi, — e collect Ed. de Selys-Longchamps ! 

DescRIPTIO. Corpus statura fere minima, sed robusta, solida, — 
colore flavo, — in exemplaribus nondum adultis flavo-vireo; glabrum, in 
abdominis fine tantum nonnullis pilis brevibus fuscis ornatum. 

Caput vertice valde convexo ; — palpi nigri , — ultimo articulo paulo 
tantum penultimo longiore, — subacuto; antennae longitudine alis in- 
ferioribus aequales, — nigrae, — primo articulo flavo,, in parte exteriore 
et interiore linea nigra notato. Clypei latera et genae usque ad oculos 
stria nigra insignia ; linea nigra a medio clypeo per frontem inter anten- 
nas in occiput percurrente, — verticis elevatione postica linea subtili 
nigra cincta. Exemplaribus nondum perfecte coloratis palpi, antennae 
et capitis picturae fusca. 

Prothorax fere eadem longitudine quam latitudine, — in anticum 
augustatus, — angulis anticis rotundatis; in media parte levi sulco 
transverso et linea longitudinali nigra (scil. ejusdem lineae mediae nigrae, 
qua caput ornatum est, continuatione) insignis ; latera linea nigra cincta. 

Mesothorax macula nigra in scapulis, prope ad alarum basin; meso- 
notum postice et scutellum antice linea nigra cinctum ; frenum nigrum. 

Metathorax macula nigra in metanoto prope ad alarum basin; 
fossa nigra. 

Alae hyalinae, subalbidae, iricolores, latae, 2^ longiores quamlatiores, 

— in apice (etiam inferiores), rotundatae; venae nigrae, vel interdum 
f uliginosae, — ad basin vireo-flavae, — praecipue radius , usque ad ter- 
tiam partem vireo-flavus; timbriae costae brevissimae, — rarae, — 
nigrae, — reliquarum venarum etiam rariores , paulo longiores; ptero- 
stigma longum, dilute fulvum. Venulae transversae, etiam venulae gra- 
datae, parum nuraerosae, — ideoque areolae magnae sexangulares. In- 
dividuis nondum perfecte coloratis alarum venae omnes obscure virides, 

— pterostigma eodem colore. 

Pedes breves, robusti, — vireo-flavi ; femora superne Hnea nigra, in- 
terdum dimidia tantum conspicua, — et vitta in apice-ornata ; tibiae in 
basi et in apice nigro colore cinctae, et superne linea , interdum tantum 
diniidia, — insignes; tarsi laete brunnei, — articulis in apice subtiliter 
nigro colore cinctis ; unguiculi simplices, parum curVati, — f usci. 

Abdominis segmenta subtus ad latera linea subtili nigra cincta, — 
in mediis partibus vitta latiore nigra. 144 

chinotut: Chr. nobllis et colore et plcturis tam inslgnls est, ut vlx cum alia 
mutarl posslt. Et antennis et alarum venis nigris transitura ad sequen- 
tls coetus species aptissime format , — quum labri et tertiae areolae 
cubitalis forma ad prlmi coetus specles pcrtineat. Goetus II. 

LahiO antice majjis miniisve omarg-inato. 

(Arcola cubitalis tcitia plerumque venula divisoria in duas areoias divisa.) 

Sectio I, 

Antennis longiludine corpi/s aequantibus vel aliquantum superantibus, 

brunneis aut nigTis, duobus prioribus articulis laetius coloratis; — corpore 

plerwnque robusto, crasso; prothorace latiore quam tongiore. 

SUBSECTIO A. 

Alarum venis unicoloribus, fuliginosis; corpore fuliginoso, excepto 

capite et prothorace. 46. CHRYSOPA CAPITATA, (Fabricius.) 

Fuliginosa; capite et prothorace aurantiacis; antennis nigris, duo- 
bus prioribus articulis aurantiacis; alarum venis fuligiuosis; pedibus 
fulvis, femoribus in apice, tibiis in basi et in apice brunnescentibus; 
unguiculis simplicibus parum curvatis. Dimensiones. 

Longitudo corporis 1 ,0 Cent. 2,00 Mill, 

— antemiae 1 ,0 „ 3,00 „ 

— prothoracis 0,0 „ 1,25 „ 

Latitndo — 0,0 „ 1,00 „ 

Longitudo alae superioris 1 ,0 „ 6,50 „ 

— — inferioris 1,0 .„ 4,75 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 6,25 „ 

— — inferioris 0,0 „ 5,00 „ Synonyma. 

C/iri/sopa capitata, Evans, Monogr. of Chrjs. in the Transact. of the Ent, Soc. of Lond. V. 
4. pag. 78. pl. X, fig. 2. 
— — Wesmael, Bullet. dc TAcad. de Brux. VIII. 1, pag. 212. nro 9. 145 

Chrysopacaj'Hlata,Ste^hcr\s, Illust. of Brit. Ent. Mand. VI. pag. 102. nio. 2. 

— — Curtis, Brit. Entom. XI. 520. nro. 2. 

Ilemerobiiii rapitatiis, Guerin , Iconogr. du rcgne anim., Insect., tcxte, pag. 387. Ath' 
pl. 02. fig. 4. 

— — Fabricius, Ent. systcm. II. png. 82. nro, ,'). Habitat: indiversisEuropaeregionibus, sedraro; inGerraania hicillic, 
e. g. apud Luneburgum, in pinetis (Heyer!); in Silesiae montibus mense 
Junio apud vicos Fiirstenstein et Charlottenbrunn, a me, — mense Julio 
a Wocke! et Zeller in monte, cui nomen Probsthainer Spitzberg in Pino 
picea inventa, praeterea vero in Belgia, (Wesmael, Ed. de Selys-Long- 
champs!) et in Angliae diversis locis. DescrIPTIO. Corpus statura media, subrobusta; colore fuliginoso, — 
capite et prothorace exceptis. 

Caput aurantiacum ; vertex valde fornicatus ; palpi fulvi, ultimo arti- 
culo fuliginoso; antennae alis paulo breviores, duobus prioribus arti- 
culis aurantiacis vel fulvis, — reliquis a fuliginoso in nigrum transeun- 
tibus; oculi animali vivo vireo-aenei, — splendoremetallico pulchre 
raicantes. 

Protlwrax quadrangulus , — paulo longior, quam latior, pronoti 
angulis anticis valde obliqua truncatis, — aurantiacus, marginibus late- 
ralibus anguste fuliginosis. 

Meso- et metathorax unicolores, fuliginosi. 

Alae hyalinae, in violaceum iricolores, 2| longiores quam latiores, — 
superiores ad apicem subrotundatae, inferiores subacutae ; venae omnes 
unicolores, fuhginosae; firabriae costae et venarum media longitudine, 
sparsim collocatae, nigrae. Pterostigma fuscum; venulae gradatae 
primae seriei in ala superiore arcum formantes, et secundae seriei venulis 
non parallelae; in ala inferiore ambae series parallelae; areola cubitalis 
tertia venula divisoria horizontali in duas ai-eolas subaequales divisa. 
In uno tantum exemplari venarum in alis conspicuarum formam discre- 
pantem observavi, — ubi multae venulae transversae partira desunt, 
partim imperfecte formatae apparent; etiam ahie superioris areola cubi- 
talis tertia peculiari forma caret. 

Pedes fulvi ; femora postcriorum ante apicem vitta brunnea insignes ; 
tibiae posticae in basi et apice brunneae; tarsi laete brunnei; unguiculi 
eimplices, — modice curvati, fusci. 

Abdomen fuliginosum, — duobus segmentis postremis hietioribus, 
aurantiacis vel fulvis. 

10 14G SUBSECTIO B, 
Alariiin venis bicoloribus, flavis et fuliginosis. 

«. corpore fnligino.so, llavis picturis efc maculis in,signi. Tab..53. 47. CHRYSOPA FULVICEPS, (Stephens.) 

Fulio;inosa; abdominis segraentis in medio et in lateribus flavo cinc- 
tis; capite aurantiaco; antennis fulginosis, primo articulo flavo, puncto 
fuliginoso in interiore parte; thorace flavo, pronoto vitta in lateribus et 
postice, — meso- et metathorace maculis, — fuliginosis, insignibus; 
alarum venis fuliginosis, costa, subcosta et radii tertia parte, flavis. 

Dimensioacs. 
Longitudo corporis 1,0 Ceut. 3,00 Mill. ad 1,0 Cent. 5,00 Mi!!, 

— antennae 1,0 „ 8,00 „ „ „ „ ,, ., 

— prothoracis 0.0 „ 1,25 „ „ ,, „ „ ,, 

Latitudo — 0,0 „ 1,50 „ „ „ „ „ „ 

Longitudo alae superioris 2,0 „ 1,00 „ ad 2.0 „ 3,00 „ 

— -. inferioris 1,0 „ 8,50 „ —2,0 „ 1,00 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 8,00 „ ,, ,, ,, ,, „ 

— — inferioris 0,0 „ 6.50 „ ,, ,, „ ,, ,, Synonyma. 
Chryxnpa ftilvioepft, Evans, INIonogr. of Chrys. in the Transact. of the Ent. Soc. of Lond. 
V. 4. pag. 78. pl. X. fig. 1. 
— — Stephens,lllust. of Brit. Ent. Mand.Vl. pag 101. uro. 1. pl.XXX.fig.2. 

Hemerobivs erythrocephalus, Rambur, Ins, Nevr. pag. 428. nro. 13. pl 9, fig. 5. (pictura 
nullius pretii.) 

VARIETATES. 

Magnitudinis tantuni inveniuntur, pro dimensionibus supra indicatis. 

Hobilat: in Germaniae pinetis, apud Francofurtum ad M., apud 
Schlangenbad in montibus Tauni (ab Heydenl), apud Luneburgum. 
(Heyerl), in Gallia meridionali, (Eambur); apud Leodium in Belgia, 
(Ed. de Selys-Longchamps!); in Angliae diversis locis, (Stephens). (In 
Silesia nondum inventa). In universum haud freouens esse videtur. DeSCRIPTIO. Co?y>i/s statura magna, robusta, — colore fuliginoso 
et flavo. _ 147 

Caput aurantiacum, — labro et lablo flavis; palpi fuliginosi; tluo 
priores antennarum articuli flavi; primus incrassatus, in parte interiore 
puncto magno fuliginoso ornatus ; reliqui articuli brunnei, ad apicem in 
fuliginosum transeuntes. 

Prothorax paulolatior quam longior, in anticum vix angustatus; pro- 
notum angulis anticis obliqua truncatis, flavum, — lateribus late et in 
postica parte anguste colore fuliginoso cinctum. 

Mesothorax et rnetathorax flavi; scapulae anteriores et metanotum 
ab utraque parte duabus maculis magnis fuliginosis ornata. 

Alae subalbidae, iricolores, angustae, ter longiores quam latiores, 
subacutae; venae fuliginosae, — costa, subcosta et radius a basi usque 
ad tertiam longitudinis partem flava; fimbriae costae et reliquarum 
venarum sparsim collocatae, breves, nigrae^ pterostigma brunneum. 
Venulae gradatae primae seriei in ala superiore et inferiore arcum for- 
mantes, — venulis secundae seriei non parallelae; ambae series e nume- 
rosis venulis compositae. 

Pedes flavi, — femora et tarsi brunnea : unguiculi f uliginosi, -~ dila- 
tationibus ad basin brevissimis sed latis, — apice valde deorsum incli- 
nato, — dilatationem supereminente. 

Ahdomen fuliginosum, — segmentis superne vitta angusta media, 
nec non lateribus et marginibus posterioribus, — flavis. Annoial : Haec species a Chr. capitata, simillima, statura majore robustiore, tlio- 
racis colore, picturis flavis abdominis, uti alarum venis bicoloribus et 
unguiculorum forma , perspicue diflert; a Chr, italica quoque simili 
corporis colore fuliginoso praevalente, capite aurantiaco et praesertim 
venarum alio colore diversa. 

^. corpore flavo vcl fnlvo, maculis brunneis ant fuligino.sis, aut nigris insigni. 

48. CHRYSOPA VARIEGATA, (BurmeIster.) lab. .,4. 

Pallide testacea; capite et palpis fulvis; prothorace brevi, pictui'is 
arcuatis fuliginosis ; meso- et raetathorace fuliginose cinctis; abdomine 
fuliginoso, segmentis superne flavo limbatis; alis angustis, acutis; venis 
flavis, — costa ab apice ex parte et secundo radli sectore dimidio fuligl- 
nosis; venulis transversis plerisque totis nigris; alae superioris iine 
ramuli cubiti et primae venulae marginalls simpHcis in margine interiorc 
in parvam maculam nigram conjunctis. 148 

Dimensfones. 

Longitudo corporis 1 ,0 Cent. 3,00 Miil. 

— antennae 1,0 ,, 6,50 ,, 

prothoracis 0,0 ,, 1,75 ,, 

Latitudo ~ 0,0 „ 2,25 „ 

Longitudo alae superioris 2,0 ,, 1,00 ,, 

— — inferioris .... 1 ,0 , , 9,00 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 6,00 „ 

— — inferioris 0,0 ,, 5,00 ,, Synonyma. 

C/iri/sopa variegata, Burmeist., Handb. d. Ent. II. 2. pag. 981. nro. II. 

Habitat: in insula 8'»^ Johannae; (unum exemplar in Museo Hu- 
lensi a me in quaestionem vocatum est). 

DeSCRIPTIO, Corpus statura media robusta, — colore pallide tes- 
taceo et fuliginoso. 

Caput saturate fulvum, vertice valde fornicato, — cujus anterior apex 
brunneo colore cinctus; palpi fulvi, licetmagis testacei; antennae nigrac, 
duobus prioribus articulis flavis. 

Prothorax brevis, fere duplo latior quam longior, in anticum angusta- 
tus; pronotum angulis anticis rotundatis, pallide testaceum, — in anti- 
cura linea curvata fuliginosa insigne, quae in media parte cum alia, in 
posticum exeunte maxime arcuata fuliginosa concurrit; praeterea utriu- 
que in medio margine laterali punctum fuliginosum. 

Mesothorax ^2i}X\^Q testaceus; prophragma et punctum utrinque ad 
alae basin fuliginosa; scapulae anteriores et frenum fuliginose cincta. 

Metuthorax eodem colore, quo mesothorax; metanotum ad basin 
alarum inferiorum et postice, cum metaphragraate fuliginoso colore 
cinctum. 

^/«e hyalinae splendentes , angustissimae, plus ter longiores quam 
latiores, acutae; costa testacea, ab alae apice usque ad raediam marginis 
interioris partem fuliginosa, et in ala superiore secundi sectoris radii 
maxiraa pars nigra; reliquae venae pallide testaceae; fimbriae earum ut 
costae brevissimae, rarae, nigrae; pterostigraa longum, laete brunneum. 
In ala superiore omnes venulae subcostales et secundi sectoris radii, — 
quinque vel sex priores primi sectoris, earumque continuatio inter venu- 
las gradatas, — hae ipsae, quarum series fere parallelae, — prima venula 
cubitalis, — tres subcubitales , — postcostales et venulae marginales 
furcatae, — totae fuliginosae; venularum marginalium simplicium dimi- 1 49 

dia pars posterior tantum eodera modo colorata; ramuli cubiti linis fuli- 
ginosus cum primae venulae marginalis simplicis fine fuliginoso in par- 
vam maculam confluens. In ala inferiore ultimae venulae subcostales et 
secundi sectoris, ultimae primi sectoris venulae longae cum finibus suis, 
venulae gradatae uti marginales furcatae, — subcubitales et postcostales 
totae fuliginosae; venulae cubitales ab initio, — venulae marginales 
simplices in fine tantum, nigrae. 

Pedes pallide testacei; — femora pedum mediorum et posteriorum 
ante apicem vitta brunnea insignia; tarsi testacei, unguiculis fuscis, 
(quorum formam non accurate observasse doleo). 

Ahdomeii fuliginosum; quatuor segmenta priora superne in antica 
parte et in lateribus, — reliqua etiam postice flavido colore cincta, — 
antica cinctura flava maculam bidentem formante. Annotat'. Chr. variegata Buriu. speciei gequenti, Chr, neurodi proxima est, — 
sed corporis picturis et maculis fuscis aliter formatis aliaque ratione 
dispositis, atque coloris nigri, in alarum venis dispositi, ratione diflert. 49. CHRYSOPA NEURODES. (Kambur.) 

Flava; capite fulvo; ultimo palporum articulo brevi subacuto; pro- 
noti lateribus vitta lata flavo-punctata, — meso- et metathoraoe macu- 
lis — nigris ; alis angustis, venis flavis, ex parte nigro-variegatis ; venu- 
lis transversis omnibus nigris, radialibus sub pterostigmate incrassatis; 
tarsorum unguiculis siraplicibus, ad basin incrassatis; abdomine superne 
in segmentorum lateribus vitta angusta, — in eorum margine posteriore 
subtus vitta latiore — nio-ra. Dimensioiies. 

Longitudo coiporis l,OCeut. 4,00 Mill. 

— antennae 1 ,0 ,, 5,00 ,, 

— prothoracis 0,0 ,, 1 ,25 ,, 

Latitudo — 0,0 „ 2,00 „ 

Longitudo alae superioris 2,0 „ 0,00 ,, 

— — inferioris 1,0 ,, 8,00 „ 

Latitudo ~ superioris 0,0 „ 7,00 ,, 

— — inferioris 0,0 „ 6,00 „ 150 Synonyma. 
Hemcrobiux neurodes, Uarabur, Ins. Nevr. pag. 428. nro. 12. Habitnt: in Africa meridionali, — in promontorio bonae spci. 

DeschiptIO. Corpus statura admodum magna, robusta, ut Chr. ful- 
vicipitis, — flavum, maculis nigris pictum. 

Coput vertice valde convexo, — fulvum ; palpi maxillares f ulvi, licet 
aurantiaci, — ultimo articulo brevi, subacuto; antennae nigrae, — duo- 
bus prioribus articulis fulvis. 

Prothornx brevis, — fere dimidia parte latior quam longior, — in 
anticum non angustatus; pronoti anguli antici valde truncati; hoc ipsum 
flavum, — marginibus latis nigris, — in quorum media parte punctum 
flavum; in medio pronoto punctis duobus nigris. 

Meso- et metnthornx flavi; scapulae anteriores et metanotum ad 
alarum bases ab utraque parte macula nigra. 

Alae hyalinae, iricolores, — angustae, — fere ter longiores quam la- 
tiores, — subacutae; venae flavae, costa et subcosta unicolores, — reli- 
quae nigro colore variegatae; fimbriae breves, rariores, nigrae; ptero- 
stigma laete brunneum. Venulae transversae omnes nigrae , — venulae 
radiales sub pterostigmate incrassatae; ambae venularum gradatarum 
series parallelae. 

Pedes flavi, femora ante apicem annulo fuliginoso; tibiae in basi, 
brevi ante mediam partem et antc apicem annulo fuliginoso insignes; 
tarsi laete brunnei; unguiculi simplices, ad apicem vaide curvati, ad 
basin valde incrassati. 

Abdomcn flavum, segmentorum raargines laterales superne maculis 
longiusculis nigris , — margines posteriores subtus in media parte raa- 
cula nigra insignes; anus flavus, pilis griseis vestitus. Annotdt: Haec species mcdia est inter Chr. fulvicipitem et sequentem, Chr. ita- 
licam, — sed ab utraque alis angustis, venis variegatis , tarsorum 
imguiculis simplicibus differt; a Chr. fulvicipite etiam colore flavo 
praevalente, — a Chr. italica praeter minorem staturam omnibus 
venulis transversis nigris, — a Chr. variegata, etiani simili — diversis 
. corporis picturis et venarum colore discrepat. 151 

50. CHRYSOPA ITALICA, (Rossi.) lab. 50 

Flava; thoracis lateribus abclomiuisque vitta media fuliginosis; au- 
tennis crassis fuliginosis, in apicem laetioribus, duobus prioribus arti- 
culis fulvis; alis albidis, — venis flavidis; venulis gradatis totis, — re- 
liquis plerisque in utroque apice, nigris; pedibus crassis, fiavis. Dimensiones. 

LongitudO corporis 1 ,0 Ccnt. 7,00 Min. 

— antennae .... 2,0 „ 2,00 „ 

— prothoracis 0,0 „ 1,50 „ 

Latitiulo — 0,0 „ 2,00 „ 

Longitudo alae superioris 2,0 „ 3,00 „ 

— — inferioris 2,0 „ 1 ,50 „ 

Latitutlo — superioris 0,0 „ 8,25 „ 

— — iuferioris 0,0 „ 7,00 „ Synonyma- 
Chrysopa ilalica, Burmeist., Handb, d. Ent. IL 2. pag. 981. nro. 13. 
Hemerobius ita/icus, Rambur, Ins. Ncvr. pag. 429. nro. 14. 

— — Rossi, Faun. Etrus. Ed, I. pag. 12. Ed. II. pag. 14. nro. 084. tab. X. 

fig. 12. 

— grandis, llambur, Faune eut, de TAndal II. pl. 9. fig. 0. 

— lateralis, Olivier, Encycl. meth. Hist. nat. YII, pag. 6L nro. 10. VARIETATES. 

Praeter speciem, sub nomine Hem. grandis Ramb. supra in syno- 
nymis laudatam, a Ramburdepictara, in qua abdomini juxta vittam latam 
alia ane:usta est, nuUa varietas mihi innotuit. Habitat: in Europae regionibus meridionalibus, in Hispaiiia, (Rani- 
bur, coliect. Ed. de Selys-Longchamps!), in Gallia meridionali, in Sar- 
dinia et Corsika, in Italia superiore; in Dalmatia, (collect. ab Heyden!). DescriptiO. Corpus valde robustum, statura magna, fere maxima 
hujus generis, colore fiavo et fuhginoso pictum. 

Caput\2it\xm', palpi fuhginosi; antennae fere longitudine alae supe- 
rioris, crassae, — primo articulo magis etiam incrassato et cum secundo 
fulvo vel aurantiaco, — reliquis fuligiuosis, in apicem paullatira laete 
brunneis. 1 52 

Pr lho7Yi.v hrc\is, quarta parte latior quam longior, lateribus rcctis 
parallells, angulis anticis valde obllqua truncatis; pronotum utrinque latc 
fuliglnoso colore cinctum. 

Meso- et metathorax, uti prothorax, flavi; scapulae anteriores duabus 
maculls fullginosls, in formam vittae, linea flava separatis, ad alarum 
bases insignes ; metanotum maculis similibus insigne, qualibus mesotbo- 
rax excelllt. 

Alne hyallnae, albescentes, paulo angustae, fere ter longiores quam 
latiores ; anticae paulo, — posticae magis perspicue acutae ; venae fla- 
vidae; fimbriae costae breves, parum densae, pallidae, — reliquarum 
venarum paulo longlores, rariores, nigrae; pterostigma longum, laete 
brunneum. In ala superiore priores venulae subcostales, duae priores 
primi sectorls radli, venulae gradatae, (quarum series parallelae), venulae 
subcubitales, nonnullaeque venulae marginalesfurcatae, totae nigrae ; re- 
liquae venulae subcostales, venulae secundl sectoris et cubitales in utro- 
que apice, — rellquae venulae vero aut in basi aut in apice tantum 
nigrae ; in ala inferlore venulae subcostales pleraeque et omnes gradatac 
totae, — venulae secundi sectorls in utroque apice, - priml sectoris ab 
initlo tantum paulo nlgro colore tlnctae. 

Pedes breves, validl, flavl, mediorum et posticorum femoribus et* tlbils 
sub apicem brunneis; tarsi laete brunnei , ungulculls fuscis, forma Chr. 
fulvicipitis Steph. similes. 

Abdomen superne flavum, vitta media longitudinall lata fullginosa 
inslgne; intcrdum vitta alia angusta juxta illam utrlnque slta notatum; 
subtus fuliglnosum; ultimum et penultlmum segmentum totum flivum, 
dense pilis albidis vestltum. AnnoUd: Chr. italica, llossi omnium speciernm a me cognitarmn crassissima, 
robustissima, — enropaearum maxiraa, praeter colorem flavum prae- 
valentem, antennis crassis, vitta thoracis laterali et abdominis media, 
laeto venarum omnium colore et venulis plerisque ex parte tantura 
nigris a speeiebus ei simllibus distinguitur. 51. CHRYSOPA STIGMATICA. (Rambur.) 

Fulva; antennis nigrls, prirao articulo aurantlaco; prothorace brevis- 
simo; lineolls duabus fuhginosls transversls in media parte; meso- et 
raetathorace flavo-vireis postlce fullginose maculatis ; alarum venis fulvis, 
parva macuia fuliginosa propc ad earum basin; venularumsecundlsectoris 153 

parte, cubiti, ejusque rami, ut postcostae parte totis vel ex parte nigro 
— circumfusis: alae inferioris venis unicoloribus ; pedibus brunneis, femo- 
ribus tibiisque in apice flavis. 

Dlmensiones. 

Longitudo corporis 1,0 Ccnt. 4,00 Mill. 

— antennae 2,0 „ 0,00 „ 

— prothoracis 0,0 „ 1,50 „ 

LiUitudo — 0,0 „ 2,50 „ 

Longitudo alae superioris 2,0 „ 1,00 „ 

— — inferioris 1,0 „ 9,00 „ 

Latitudo - - superioris 0,0 „ 7,25 „ 

— - inferioris 0,0 „ 6,00 „ Synonyma. 

Hcmcrobins sligmaticits, Rambur, Faune ent. de l'Andal, II. pl. 9. fig. 8. 
— — — lus. Nevr, pag. 429. nro. 15. Hahitat: circum Malaca in Hispania, in collibus ariflis, ubi exeunte 
aestate a Rambur observata est ; (in collect. E. de Selys-Longchamps !) DescRIPTIO. Corpus statura magna, solida, robusta, colore fulvo vel 
subaurantiaco. 

Caput \evtice parum fornicato, anticelineabrunneatermlnato; labrum 
et clypeus pallide aurantiaca; ultimus palporum maxillarium fulvorum 
articulus crassus et valde truncatus. Antennae fere longitudine alae su- 
perioris, paulo crassae, nigrae, primo articulo aurantiaco, secundobrunneo. 

Prothorax brevissimus, duplo latior quam longior; pronotum fulvum, 
in media parte alto sulco transverso et levi longitudinali insigne; sulcus 
transversus lineolis duabus latis curvatis fuliginosis notatus; lateribus 
rectis, angulis anticis valde obliqua truncatis. 

Meso- etmetathorax^iiVO-\\Ye\, maculis fuliginosis in scapulis ante- 
rioribus ad alae basin et postice, et macula parva fuliginosa in metanoto 
ad alae basin, in ipsius diraidia parte posteriore et utrinque juxta fossam. 

^/ffebyalinae, iricolores, subangustae, fere ter longioresquamlatiores, 
superioribus ad apicem paulo rotundatis, inferioribus subacutis; venae 
pallide testaceae; fimbriae costae brevissimae, ferenullae, parumdensae, — 
reliquarum venarum breves ; valde sparsae, nigrae ; pterostigma longius- 
culum, testaceum. In ala superiore duae vel tres priores venulae subco- 
stales totae, tres sequentes in fine tantum nigrae; inter radium et sub- 154 

costam prope ad alarum basin etinprlma (singulari) vcnula radiali macula 
parva nigra; quinque priores venulae secundi sectoris radii ab initio, duae 
priores venulae cubitales, tres subcubitales et postcostales totae macula 
longiuscula nigra vel obscure fuliginosa circumfusae; alarum inferiorum 
venae omnes unicolores ; prima venularum gradatarum series in ala supe- 
riore et inferiore manca, tres vel quatuor tantum continens. 

Pedes breves, incrassati; femora brunnea, ad apicem flava; tibiae 
flavae, in basi brunneae ; tarsi laete brunnei, unguiculi admodum validi, 
bruiinei, dilatatione ad basin valde angusto, — paulo elongata, — apice 
parum curvato, sed dilatationem supereniinente. 

jibdoinen unicolor subaurantiacum; (color putredine aliquantum mu- 
tatus distincte cognosci non potuit.) 

Annolut: Cbr. stigmatica, statura i-obusta, excepta magnitudiue , planc Chr. ita- 
licae aequalis, — ab omnibus ejusdem coetus speciebus maculis illis 
longiusculis nigris vel fuliginosis, in multis venulis transversis conspi- 
cuis, — uti alae inferioris venis omnibus unicoloribus diflert. l§ectio II. 

.■intcnnis longioribus qiiam alis, — anicoloribus , laetc coloralis; corport 
gracili; prothorace longiore quam latiore» f<) corpore maculato. 52. CHRYSOPA VARIA, nov. spec. auct. 
Vireo-tiava; vertice antice ferrugineo cincto, antennis tertiaparte alis 
longioribus, duobus prioribus articulls sanguineis; macula in genis, 
puncto postice utrinque juxta oculos, et puncto in pronoti angulis anticis, 
— sanguineis; meso- et metathorace, — abdominis scgmentis tribus pe- 
nultimis superne maculis fuliginosis; alis anticis latis, rotundatis posticis 
acutis; venis pallidis; venulis transversis nonnullis nigris; pterostigmate 
ab initio macula fusca; fimbriis longis. Dimeiisiones. 

LoDgitudo corporis • . 1,0 Cent. 2,00 Mill. 

— antennae 2,0 — 6,00 — 155 

Longitudo prothoracis 0,0 Ceut. 2,01) Mill. 

Latitudo — 0,0 — 1,50 — 

Longitudo alae superioris 2,0 — 0,00 — 

— — inferioris 1,0 — 8,50 — 

Latltudo — superioris 0,0 — 8,00 — 

— — inferioris 0,0 — ()/)0 — Habitat: in Brasilia, ubi a Dr. Clausen inventa; (collect. E. de 
Selys-Longchamps !) DesCRIPTIO. Corpus statura gracili, media magnitudine, — colore 
vireo-flavo. 

Caput vertice admodum convexo, — anteriore ipsius apice ferrugineo 
circumfuso; ultimus palporum maxillariura testaceorum articulus longus, 
tenuis, in apice vix truncatus, brunneus; antennae tenues, tertia partc 
longiores quam alae superiores, — laete brunneae, — duobus articulis 
prioribus sanguineis; frons rufescens; in genis ante oculos utrinque nia- 
cula et in occipite prope juxta oculos punctum sanguineo colore insignia. 

ProtJiorax paulo longior quamlatior, in anticum angustatus; prono- 
tum angulis anticis rotundatis, — in quibus utrinque punctum sangui- 
neum. 

M es thorax mQ&oxioio fuliginoso insignis; scapulae anteriores duabus 
maculis fuliginosis, flavido colore circumdatis. 

Metathorax in anteriore metanoti jjarte dimidia macula fuliginosa 
notatus. 

Alae hyalinae, maxime iricolores, magnae, latae, — fere duplo et di- 
midia parte longiores quam latiores ; superioris ad apicem subrotundatae 
inferiores paulo angustae, acutae; venae flavidae; — fimbriae flavidae, — 
in costa densae, longae, in venis rariores; pterostigma macula fuhginosa, 
postice brunneo dilutum. In ala superiore quatuor priores venulae sub- 
costales, prima et tres vel quatuor posteriores cubitales, uti venulae gra- 
datae secundae seriei totae nigrae; venulae secundi sectoris radii ab initio 
tantum, et secunda tertiaque venula cubitalis, a quibus veuula divisoria 
includitur, ex parte nigrae, venulae gradatae primae seriei in media parte 
infuscatae; alae inferioris venulae unicolores. 

Pedes unicolores flavi; unguiculi brunnei, dilatationead basin angusta, 
apice super hanc longe deflexo. 

Abdovien superne in sexto, septimo et octavo segmento macula 
postica fuliginosa, segmentorum dimidia longitudine. 156 

Annotat: Haec species primo obtutu Chr. intermediae, (sub nro. 2 7. decsriptae) 
et statura, et antennarum longitudine alarumque forma simillima; sed 
jam coetus charactere, corporis picturis , macula pterostigmatis et ve- 
nularura colore perspicue distincta. P) corpore unicolore. 

T«b. .511 53. CHRYSOPA LONGICORNIS. (Gray.) 

Corpore gracili elongato, laetebrunneo; ore elongato ; antennistenuis- 
simis, longis; prothorace duplo longiore quam latiore ; alis elongatis, — 
inferioribus sublanceolatis ; vitta brunnea diluta juxta marginem poste- 
riorem percurrente; venis fulvis; pterostigmate brevi fuliginoso; alae 
superioris venulis gradatis secundae seriei totis, venulis subcostalibus, 
plerisque marginalibus furcatis ab initio, — inferioris venulis subcosta- 
libus totis, nonnullis marginalibus furcatis ab initio — nigris. Dimensiones. 

Longitudo corporis 1,0 Ccnt. 7,00 Mill. 

— antennac 3,0 — 5,00 — 

— prothoracis 0,0 — 2,25 — 

Latitudo -- 0,0 — 1,50 — 

Longitudo alac superioris 2,0 — 5,00 — 

— — inferioris 2,0 — 3,00 — 

Latitudo — superioris 0,0 — 9,00 — 

— — infcrioris 0,0 — 7,00 — 

Longitudo abdominis 1 ,0 — 1 ,00 — Synonyma. 
Hemerobius longicortiis, Gray, in Griffith anim. kingd. XV, pag. 331. pl. 72. fig. 3. DescrIPTIO. Coiyus longum, gracile, unicolor, laete brunneum. 

Cff/jw^ angustum, ore paulo elongato, — vertice parum convexo; an- 
tennae tertia parte alis superioribus longiores, — tenuissiraae, laete 
brunneae, articulis basalibus altero ad alterum maxime approximatis; 
(palpi non integri erant), 

Proihorax angustus, duplo longior quamlatior, in anticum paulo an- 
gustatus, angulis anticis rotundatis. 

Alac elongatae, albidae, iricolores, superiores pro ratione latae, fere 
terlongiores quam latiores, rotundatae; inferiores sublanceolatae, acutae, 
plus ter longiores quam latiores; venae fulvae; fimbriae costae longae, 157 

densae, — rcliquarum venarum rariores, — fulvae; pterostigma breve 
distinctum, fuliginosum, venulis transversis in ipso nigris. In ala supe- 
riore venulae gradatae secundae seriei, (venulis primae seriei parallelae,) 
et postremae duae cubitales — totae nigrae, venulae subcostales et venu- 
larum prirai sectoris continuationes , proxime post venulas gradatas 
exeuntes, ab initio tantum nigrae; in ala inferiore venulae subcostales 
totae et nonnullae furcatae ad marginem posteriorem ex parte nigrae ; in 
utraque ala vitta fumata diluta juxta venulas gradatas secundae seriei 
fere usque ad dimidium marginem interiorem percurrens. 

Pedes graciles, posteriores admodum longi; flavi; femorum et tibiarum 
apices brunnei; unguiculi brunnei, — dilatatione ad basin brevi angusta, 
— apice longe deflexo. 

Abdomen gracile, paulo elongatum. Annotai: Haec Chrysopae species, omnium quae mihi innotuere maxima, gra- 
cillima, — a Chr. varia, ei aflfini, imprimis statura majore, colore sira- 
plici et alarum nebula marginali diversa, toto habitu aptissime tvan- 
situm ad sequens genus Apochrysae praebet. GENUS APOCHRYSAE, auct. nov. 

Character essentialis. 

Capite in anticum abbreviato; antennis setaceis, articulis in apice 
absque setis distantibus; alae superioris costa ad basin valde sursum 
curvata, usque ad pterostigmarecta percurrente; areasubcostali latissima: 
radii sectoribus proxime ad alae basin orientibus; cubito recto; area cu- 
bitali angustissima, — areola tertia sine venula divisoria; area discoidali 
latissima, areolis numerosis oblique positis, plerumque quadrangulis, 
completa; duabus, tribus vel quatuor venularum gradatarum seriebus 
inter venulas obliquas. 

Larva nondum nota. 

DesCRIPTIO GENERIS. Corpus elongatum, graclllimum, ut earum Tab. 5. 
Chrysopae specierum, quas in coetus secundi sectionell. descripsimus, — *^'"' '" 
penitus pilis brevibus sparsis, ut in Chrysopis vestitujn. 

Cfl;?M^ pro ratione parvum, angustum, liberum, — deorsum declina- jT.^^^-^; 
tum, forma brevissima obconica, ceterum ut Chrysopae; fronte antice Fig. 12 
et postice altissime triangulariter excisa, spatium angustum tantum inter 
antennas occupante ; vertice convexo, brevi, in anticam partem in apicem y. ,3 
longum trigonum, usque inter antennas prominentem, in frontis excisio- 
nem aptum exeunte ; occipite transverso, angustissimo. 158 

Fii;'.». Ocuti utChrysopae; animali vivo verisimiliter aneo-splendentes. 

Ocelli desunt. 
Fig. Ki Antennae in fronte, inter oculos insertae, approximatae, corpore lon- 
giores, (certe in unica specie hucusque nota,) setaceae, — e permultis 
articulis compositae ; primo articulo longissimo, subcylindrico, in anticum 
paulo tenuiore, — quinque pilorum brevium seriebus ornato, — secundo 
articulo brevissimo, tenuiore, — tribus pilorum seriebus insigni; reliquis 
articulis cylindricis, paullatim longioribus, — mediis et sub apicem collo- 
catis longitudine fere articulum primum aequantibus; quovis articulo 
quinque pilorum brevium seriebus ornato, — sed duabus illis setis dis- 
tantibus, in cujusque articuli apice Chrysoparum conspicuis, deficientibus. 
lig.ii. C/y/;«/* coriaceus , — trapezoideus, in posticam partem in apicem, 
verticis apici opposito valde aproximatum et fere usque inter antennas 
prominentem exiens. 
Fig. '• Lahrum coriaceum, lateribus membranaceis, — transversum, — latius 
quam longius, — antico alte emarginatum, pilis brevibus vestitum. 
Mandibidae , maxillac et lahium ut Chrysopae. 
Fig. 'i- Palpi maccillares et lahiales ut Chrysopae, — ultimo articulo vix lon- 

giore quam penultimo, — in apice paullulum truncato. 
FigB.n. Prothoraoc latitudine caput aequans, semicylindricus, depressus, — 

marginibus paulo deorsum inflexis, — in specie unica elongatus. 
Fig. c. Mesothoraxnt Chrysopae, — prophragmate tantum magis prominente 

et sulco transverso distincte separato. 
Fig. P. Melaihorax mesothorace paulo longlor, mesophragmate minus pro- 
^~"' miuente, metanoto, oblonge quadrangulo, angulis anticis et posticis iu 

media parte conniventibus rotundatis; ceterum ut Chrysopae. 
Fia F. Alae quatuor tenuissimae^ membranaceae, — corpore longiores, pel- 
a-1'i. lucidae. pulchre iricolores, — superiores ellipticae, sublanceolatae, infe- 
a—Q- rioribus multo latiores; inferiores cuneiformes, lanceolatae, angustae, — 
superioribus longitudine fere aequales: costa et reliquis venis fimbriis or- 
natis. Alae superioris costa statim ad basin valde in exterius curvata, 
deinde recta percurrente, — denique in pterostigmatis loco sub apicem 
deorsum flexa, — post apicem primum leniter curvata, tum marginem in- 
teriorem determinante et recta usque ad alae basin percurrente; sub- 
co sta costae fere parallela, — paullatim et approximata, post pterostigma 
in eam aperta; spatio inter costam et subcostam hitissimo, venulis trans- 
versis numerosis, fere 50, simpllcibus, interdum furcatis completo; 
pterostigmate mebrana alae paulo solidiore et macula saturatius colo- 
rata tantum significato; radio ut in Chrysopis percurrente, — sed a 
subcosta paulo remotiore in costam aperta, duos sectores emittente; al- 
tero sectore fere in ipsae alae basi oriundo, recto et margini interiori 159 

parallelo, — altero haud procul a radii initio exeunte , — primum paulo 
ab illo deflexo, deinde ei magis approxiraato, venulas transversas nume- 
rosas, circiter 30, includente ; spatio inter secundum et primum sectorem 
radii latissimo, eodemque numerosas venulas transversas oblique positas 
includente; hisce venulis transversis usque ad mediam alam per brcves 
venulas transversas, e perpendiculo positas, — multas areolas discoidales 
sexangulares vel oblonge quadrangulas formantibus ; duabus venularum 
gradatarum seriebus in maribus, — tribus in feminis, inter venulas obli- 
quas conspicuis; prima serie (scil. ubi tres) ad mediam alae partem acce- 
dente, imperfecta; cubito, sub ipso radio oriundo, statim ab eo rece- 
dente, inde ab initio primo radii sectori parallelo et usque ad finem recto, 
cum hoc aram cubitalem angustissimam formante; hujus areae venulis 
transversis numerosis, areolas oblongas quadrangulas formantibus; ter- 
tia areola cubitali integra, scil. sine venula divisoria; venulis margina- 
libus omnibus furcatis ; ceterum omnibus ut in Chrysopa formatis. 

In ala inferiore eadem venarum dispositione, — sed costa paullulum 
reclinata, ideoque area costali ad alae basin angustissima in media parte 
latiore; tribus venularum gradatarum seriebus inter venulas obliquas col- 
locatis ; — prima serie brevissima, — in exempl. masculis alia media etiam 
quarta serie formata. 

Pedes graciles, — antici breves, — medii longiores, — postici lon- 
gissimi, — pilis paucis vestiti ; ceterum ut Chrysopae. 

Abdotnen grsiGiWiviwxm, cylindricura, a lateribus subcompressum, duo- 
bus segmentis prioribus brevissimis, — reliquis fere dimidio longioribus 
quam latioribus, — in individuis mascuhs gracilius, — nusquamcrassius, — 
in feminis crassius, media parte incrassata. 

Portes genitales feminae ut Chrysopae ; (partes sexuales maris in quae- 
stionem vocare non licuit, — quum unici illius exeraplaris masculi, mihi 
oblati, abdomen non integram esset. IIujus generis una tantum species, exotica, mihi innotuit, scllicet; 

1. APOCHEYSA LEPTALEA. (Rambur.) 
Fulva; palpis pallidis; antcnnis ^ alis paulo longioribus, $ brevio- 
ribus, — fulvis, duobus prioribus articulis exterius stria obscure rufa; 
prothorace latitudine duplo longiore , — postice utrinque lineola nigra ; 
alis magnis , acutis , albidis; venis pallidis, in margine posteriore ncbula 
fumata diluta; prima venularum gradatarum serie in media ala inferiore 
nigra, nebula fusca, aureosplendente circumfusa; abdomine in latcribus 
linea obscure rufa cincto. Tiii), m. 160 

Dime7isiones. 

Longitudo corporis J 1,0 Cent. 4,00 MiH. $ 1,0 Ccnt. .5,00 Mill. 

antennae 2,0 „ 1.00 „ „ 1,0 „ 0,00 ,. 

— prothoracis 0,0 „ 1.50 „ „ 0,0 „ 1,50 „ 

— alae siiperioris "2,0 ,, 0,00 ,. „2,0 ,. 1,50 „ 

— — inferioris 1,0 „ 9,00 „ „ 2,0 „ 0,50 „ 

Latitudo — superioris 0,0 „ 8,00 „ „ 0,0 „ 9,00 „ 

— — inferioris 0,0 „ 6,00 „ „ 0,0 „ 7,00 „ 

Synonyma. 
Hemerohius leptaleits, Rambur, Ins. Nevr. pag. 429, uro, 16. 

Habiiat: in promontorio bonae spei; unum exempl, ^^ et unum $ in 
collectione mea, a Dr. Kraus Stuttgartensi, in itinere in promontorio illo 
facto inventum. 

DesCRIPTIO. Corpus statura gracillima, magna, in masculo paulo 
minore quam in femina, — colore fulvo. 

Caput vertice admodum convexo; palpis pallide fiavis; antennis mas- 
culi alae superioris longitudinem vix superantibus, feminarum brevioribus, 
fulvis; primo et secuudo earum articulo in latere externo linea longitu- 
dinali obscure rufa notato. 

Prothorax duplo longior quam latior, in anticum valde angustatus, 
angulis anticis rotundatis; pronotum postice sulco transverso notatum; 
lateribus masculi rubescentibus ; postice utrinque lineolalongitudinali nigra. 
Alae pro ratione magnae, pellucidae, albidac, iricolores, — superiores 
latae, inferiores angustiores, longitudine fere pares, in apice, praecipue 
inferiores, acutae; venis vireo-flavis ; fimbriis costae longissimis, densis- 
simis, — venarum minus densis, flavidis; pterostigmate brevi, dilute . 
fulvo; in masculi ala superiore duabus venularum gradatarum seriebus, 
— earum priore nigra et nebula brunnea circumfusa, — nebula illa fere 
aureo-micante ; in feminae ala tribus venularum seriebus, — earum duabus 
prioribus nigris ; in ^ ala inferiore quatuor venularum gradatarum serie- 
bus, in $ tribus tantum; prima earum, in utroque sexu in media ala 
coUocata, nigra, — nebula latiore fusca aureo-splendente circumfusa: 
in ala superioris et inferioris margine posteriore, et partim interiore ne~ 
bula longa fumata. 

Perfe.s graciles, flavi, pilis brevibus paucis vestiti; tarsis palHde ful- 
vis; unguiculis fuscis, — valde curvatis, ad basinlatis, — sub mediam 
partem angustioribus, — dilatationem parvulam formantibus. 

Abdomen gracile, praecipue $ , - in parte infera pilis brevibus, iisque 
paucis vestitum ; segmentis superis utrinque linea obscure rufa cinctis. Kniimeratio 

earum speclerum, quae descriptionibus tantum mihi innotuerunt, 
maximam partemvero ex iis non salis accurate cognoscipossunt. 

1) Joh. Chr. /^a677«7Entomologia systematlca emendata et aucta. Tom.II.pag. 82: 

nro. 3. Ileynerobius filosus. — II. cinereus , alis exalbidis , antennls 
longissimis. 

Habitat in Insula Otalielte. Mus. Dom. Banks. 

Praecedente paulo major. Antennae setaceae, corpore duplo longlores. 
Corpus obscure cinereum, immaculatura. Alae reticulatae, exalbldae, 
Immaculatae. 

Hemeroblo longlcornl, Gray, proxlme cognatus esse, sed corporls colore 
dlfferre vldetur. 

2) Jo/i. Chr, Fabricu supplementum Entomologiae systematlcae, pag. 202. 

Hemerobius candidus. H. pallldus alls hyalinls: antlcis punctis tribus 
fuscls. 

Habitat In Indla orlentali, Dom. Daldorff. 

Corpus vlx minus quam In H, albo, tenerum, pallldum, antennls filosis, 
corpore longloribus. Alae magnae, patulae, hyalinae, nitldae, punctis 
antlcarum trlbus nlgrls ; prlmo ad basin marglnls tenulorls, secundo pone 
medlum disci, tertio versus aplcem marglnls crasslorls. 

3) Olivier, Encyclopedle methodlque. Hist. natur. Insectes. T. VII. pag. 50: 

nro. 4. Ilemerobius iridais. Hemeroblus luteus, alls albls irideis, ma- 
culis dlfformlbus fuscls. 

II est plus grand que THemerobe chrysops. Les antennes sont jau- 
natres obscures a leur base. Les yeux sont arrondls, salllans, dor^s. 
Tout le corps est jaunatre. Les ailes sont transparentes, blanches , avec 
un reflet irlse et quelques taches Irreguliferes, obscures. II se trouve a 
Surinam. Du cabinet de M. Kaye. 

4) Palisot de Beauvois, Insectes recuelllls en Afrique et en Am^rlque , dans les 
royaumes d'Oware el de Benin, a St. Domlngue et dans les Etats-Unis, pendant 
les annees 1786 — 1797 — pag. 87. 88: 

11 1G2 

llcmerobe nacree (II. raargaritinus). Vert — pfile: antcmies brunes, 
plus longues que le corps; chaque article legcrcment velu : ailes grandes» 
naerues, brillantes, nuancees de vert et de violet. — Planche VII. fig. 5. 

Pres la ville de Benin. 
Obs. Cette espcce est un tiers plus grandequerHemerobedesPucerons do 
M. Geoffroy, Hemerobius perla Linn. Fab. On la distingue a ses 
antennes brunes, dont tous les articles sont velus, et surtout au 
reflet brillant , vert et violet de ses ailes , plus etroites que dans 
respece ordinaire. Vues a la loupe , elles paroissent comme heris- 
sees de poils. 

5) Stephens, Illustrations of British Entomology; Mandibulata, vol. VI. pag. 
104. 105. 

sp. 10. {Chri/sopa) angustijyennis. Pallide - viridis , immaculata, alis 
subelongatis, angustioribus, apice rotundato, nervis virescentibus. (Long. 
corp. 3|- — 4 lin.; Exp. Alar. 12 — 15 lin.) Very pale green, immaculate; 
the back with a paler longitudinal streak : eyes moderate, golden ; wings 
rather long and narrow, the apex rounded, the nervures greenish, with 
some of the transverse costal ones a little fuscesCent towards the mid-rib. 

The metathorax has sometimes a rounded brown blotch on each side of 
the base of the hinder wings. 

Found, in June, near London. 
sp. 13. (Chri/s.) subfalcata. Luteo-viridis , immaculata, alis elongatis- 
attenuatis, apice acuto, subfalcato, venis virescentibus. (Long. corp. 
Ci — 7 lin.; Exp. Alar. 14 — 10 lin.) Pale luteous — green, immaculate, 
but the base of the abdominal segments is brownish; wings elongate, 
very narrow and attenuated, with the apex acute , pale greenish, with 
rather darker nervures and stigma; legs and antenuae pale; eyes brassy. 

Taken, but not commonly, near London, in June. 

(Species ab Evans in: „Monograph. of Chrysopa" sub eodem nomlne 
descriptae eaedem sunt quae Stephensii.) 

0. Guerin, Iconographie du regne animal de G. Cuvier. Insectes. texte pag. 388. 
Hemerobius lateralis. D'un beau vert. Antennes plus longues que le 
corps , d'un brun noiratre , avec le premier article rougeatre. Cotes de 
la tete, au bord des yeux, et cotes du corselet ayant une ligne rougeatre. 
Nervures des ailes vertes. Pattes vertes h, tarses fauves. L. 10, enverg. 
30 mill, — Ilab. la Vera-Cruz. Nous devons cette jolie espece a notre 
aml Ernest de Saulcy. 

Ilemerobius qicadrimaculaius. Tete d un brun jaunatre, avec une petite 
tache noire de chaque cotc du front, sous les antennes. Yeux d'un vert 
fonce. Prothorax jaune. Metathorax et abdomen brunutres. Ailes, 163 

transparentes, irisees, h nervures jaunatres, ayant chacune une tache 
brune au bord anterieur pres de rextremite, formant quatre stigmates. 
Antennes et pattes jaunes. L. 12. Enverg. 3G. Mill. Hab. la Chine. 

7) The Eiitomological Blafjazine ; vol. V. Article XL. Entomological Notes by 

Edw. Newman; pag. 400 — 401 : 

Chrysopa infecta. Lutea, antennarum basi, capite, corporeque toto rufo 
infectis ; alae hyalinae , nervuris longitudinalibus pallidis, ceteris fuscis. 
(Corp. long. 55. unc; alar. dilat. 2. 15. unc.) 

Antennae yellow, with a brown hirsuties, with the exccption of the two 
basal joints, which are glabrous, and stained with red : the head and en- 
tire upper surface of the body is of the same colour ; the longitudinal 
nervures of the wings are pale ycllow, but the transverse nervure are, 
some entirely and others partially, dark brown: the under surface and 
legs are pale. 

Inhabits Malabar, Presented by Mr. "Walker. 

8) Burkcr-Webb et Sabin Berthelot, Histoire naturelle des Ues Canaries, En- 

tomologie, pag. 83 : 

Hemerobius flaviceps Brulle. De la grandeur de rHem. chrysops, dont 
il se distingue, ainsi que des especes voisines, par la couleur fauve de sa 
tete et du premier article de ses antenncs. On distingue sur la tete 
deux rangees transversales de points noirs. Le prothorax est d'un vert- 
pfile avec quelques taches noires sur les cutes , et une ligne transversale 
et interrompue de la meme couleur. Le reste du thorax est jaune avec 
des taches brunes snr les cotes. L'abdomen et les pattes sout jaunes. 
Les antennes sont obscures, a I'exception de leur premier article. Les 
ailes sont brillantes et irig^es, avec les nervures en partie jaunes et cn 
partie brunes. Les quatre ailes ont le parastigmate ou point epais tres- 
distinct et colore en jaune roux. — Cette espfece doit se trouver en 
France, comme le temoigne un individu de la collection du Museum, 
quoique sa description ne se trouve dans aucun auteur. Elle semble se 
rapprocher de FH. capitatus Fabr. 

9) lianibut\ Histoire naturelle des Insectes. Nevropteres; pag. 420 — 427: 

nro. 8. Hemerobius coiiformis , mihi. — Ressemblant extremement ii 
VAffinis. Tete un peu plus petite, ayant le vertex assez saillant avec 
une depression transverse posterieure bien marqu^e ; n'etant point tachee 
de noir ; bouche peu saillante ; antennes plus longues que les ailes , d'un 
brun roussatre, avec Particle basilaire tres-grand, jaune. Prothorax 
plus retrdcianterieurement, plus bombe dans le milieu, avec la depression 
post(5rieure plus etroite, non marque de lignes noires. Ailes transparentes, 
tres-Iuisantes, un peu blanchatres, ayant les nervures d'un roussatre tres- 
pale, et les nervules comme chez VAf/inis, mais teintes de brun roussatre ; 

11* 164 

jioils rares, un peu plus longs, mals plua courts que dans le Perla. Pattes 
plus longues: onglets dilate^ d'une manlfere blen apparente, ayant la 
polnte longue, mais parallele k la dllatatlon; dans VAffinis Ils semblent 
h. pelne dllates k la base, et Textrdmlte n'est pas flechle. 

De la Colomble; communlque par M. Marchal. 
10) Rich. Schomburffk, Versuch einer Fauna uud Flora von Brltlsch-Gulana; 
pag. 586: 
Hemerobius validus, Erichson, nov. spec. 

Von der Grosse des H. Itallcus, aber von brelterem plumperemKorper 
und brelteren, kiirzeren Flugeln. Dle Farbe des Korpers Ist blassgelb, 
viellelcht Im Leben griin. Dle Fiihler von glelcher Farbe. Auf jeder 
Seite des Halsschlldes eln braunrother Langsstrlch, welcher sich auf den 
Mlttelriicken fortsetzt. Dle Ftiigel wasserklar, die Fliigeladern blass 
grunUchgelb, dle Queradern zum Thell an den Enden schwarz. Appendix. Sy m bolae meae quum jam ex parte impressae essent, — libellus de 
austriacis generis Chrysopae speciebus, nuperrime editus, mihi inno- 
tuit, — scilicet: 

j^Beschreihiing und Beohachlung dcr usterreichischen Arlcn der Gai- 
tung Chri/sopa; von Friedrich Brauer. — Aus den natur wissen- 
schafll. Ahhandlungen gesammelt und durch Suhscrijition herausge- 
gehen von fV, Haidinger, IV. Band. 4» Ahlh, S. 1, — Wien 1850." 
6 quo, quum majorem copiam in opusculi mei usum convertere non pos- 
sem, — attamen nonnulla afferre liceat. 

Ab initio libri notis totius generis Chrysopae propositis et brevi 
larvae descriptione praemissa, nonnulla tam de ea affinitate exponuntur, 
quae inter Hemerobidarum genera valet, — quam de ea quae intcr haec 
et Mantispidarum, Myrmecoleontidarum et Ascalaphidaruni familias 
cognoscitur. 

Deinde species, et pro venarum in alis conspicuarum colore et pro 
puncti nigri, inter antennas collocati, aut praesentia aut defectu distri- 
butae, breviter sed plerumque notis accurate designantibus descri- 
buntur. 

Auctor tredecim species in Austria indigenas enumerat — quarum 
decem novas esse contendit; — quum vero eorum quae recentioribus 
temporibus hac de re scripta essent, curam non egisset, — factum est 
ut species ab ahis auctoribus jam descriptas pro novis exhiberet. 
Sex specierum larvas descripsit. 

Species a Brauer propositae quo faciiius cum speciebus a me de- 
Bcriptis comparari possint, — Symbolarum mearura lectori benevolo con- 
spectum specierum comparatarum proponere liceat, — quatenus e de- 
Bcriptionibus illius viri species jam constitutas cognoscere potui. 166 

Spccics a Brauer exbibitae: Species in Symbolis meis dcscriptae. 

i) Chrt/sopa perla^ Linne = Chrijsopa vulgaris, Schneider. 
variet. a) primaveria, Braiier = ejusd. var. 4. 
variet. P) incarnata, Kollar ■= ejusd. var. 5. icarnea Steph.) 
variet. 7) rubro p unctaf a,Brauer = ejusd. YSir.3.{bise?'iatus Schumm.) 

2) Chri/sopa tenella, Brauer — Chrtjsopae abbreviatae, Curtis, similliraa, 

— fortasse hujus varietas, esse videtur. 

3) Chr//sopa flavifrons, Brauer — species mihi ignota, — Chrys. viri- 

danae, Schneid., affinis esse vide- 
tur, — a qua vero duabus maculis 
rubris in pronoto conspicuis, formam 
litterae S iraitantibus distinguitur. 

4) Chrysopa microcephala, Brauer — fortasse cum Chrys. alba Linnaei 

congruit, quod vero, quum notae 
aliquot majoris momenti indicatae 
non sint, — pro certo affirmare 
non possum. 
6) Chrysopa alba, Linne = Chrysopa vittata, Wesmael. 

6) Chrysopa nigricostata, Brauer = Chrysopa Heydenii, Schneider. 

7) Chrysopa coerulea, Brauer = Chrysopa aspersa, Wesmael, variet.G. 

8) Chrysopa abdomine punctata, Brauer — species peculiaris, — mihi 

plane ignota est. 

9) Chrysopa nobilis, Brauer = Chrysopa septempunctata, Wesmael. 

10) Chrysopa formosa, Brauer = Chrysopa Burmeisteri, Schneider. 

11) Chrysopapusilla, Brauer = Chrysopa abbreviata, Curtis, var. phyl- 

lochroma, Wesmael. 

12) Chrysopa reticulata, Leach = Chrysopa perla, Linne. 

13) Chrysopa pini, Brauer = Chrysopa dorsalis, Burmeister. 

Fere omnes species enuraeratae, cum sex larvis illis, aut totae aut ex 
parte picturis, in lapide coloribus impressis, pulchre illustratae sunt. 
Larvae harum specierum sunt: 

Tab. n. fig. 8. Chrysopae vulgaris^ Schneider. 
fig. 9. — Heydenii, Schneider. 

fig. 10. — aspersae, Wesmael. 

fig. 11. — perlae, Linne. 

fig. 12. — dorsalis, Burmeist. 
fig. 13. . - septempunctatae, Wesmael. 
Duarura larvarum picturae ab iisdem opusculi mei picturis, in tab. 6. 
fig. 2. et 4. delineatis, aliquantukim diiFerre videntur, — quia Brauer 
delineationum mensuris valde auctis, — atque arte minus subtili usus est. Indez universalis. Pag. 

Praemonenda 5 — 8 

Index libroriim citatorum, secundum ordinem alpliabeti- 

cum auctorum 9 

Conspectus eorum, quae ab auctoribus ad uotitiam ijeue- 
ris Chrysopae, quod attinct ad metamorpbosin, anato- 
men, yitam, specierum descriptionem bucusque suut 

collata 14 

§. 1. De notitia ovorum et larvarum nec non de ea- 

rum vita ac metamorpbosi 15 

§. 2. Quae de anatome g^encris Cbrysopae sint 

scripta « . . . » 18 

§. 3. Quae sententiae ab auctoribus de loco systema- 
tico jjenerisCbrysopae Leacb sint L-itae, et quid 
in describendis speciebus sit praestitum ... 19 

De generis Cbrysopae collocatione systematica 30 

De cbaracterum et g^enericorum et specificorum digni- 

tate 31 

De Hemerobidarum classificatione 34 

Cbaracter essentialis Divisionis I. Cbrysopiuorum ... 37 

Cbaracter essentialis g-eneris Cbrysopae Leacb 38 

Genus Cbrysopae, Leacb. Descriptio imaginis ..... ead* 
De interna generis Cbrysopae structura, sive de gen. 

Cbrysopae anatome 44 

De imaginis Cbrysopac babitatione et vitae ralione ... 48 

De Cbrysoparum ovis ,....♦ 51 

De g^eneris Cbrysopae larvis 52 

De larvarum vita et babitatione 54 1^68 

Pag. 

De Clirysoparum nympliis 57 

Conspectus specierum g^enerls Chrysopae 59 

Specierum synopsis 62 

Genus Apochrysae auct. Character essenlialis 157 

Descriptio jyeneris ead. 

Enumeratio earum specierum, quae descriptionibus tan- 
tum mihi innotuerunt, maximam partem vero ex iis 

non satis accurate cog^nosci possunt. . 161 

Appendix. De libello Braueri, species Chrysopae austria- 

cas tractanle 105 Indez alphabeticus 

et eorum nominum qulbus g^enera, — et eorum quibus species 
in lioc opusculo aut descriptae aut citatae significatae sunt. 

NB, Nomina generum litteris nncialibus, nomina specierum litteris vulgaribus (erectis) im- 
pressae sunt. Litteris inclinaiis usus sum et ad synonyma et ad nomina duplicia signi- 
ficanda, — et ad eas species, quae a me neque conspectae, neque in quaestionem vocatae 
sunt, indicandas. 

Pag. 

APOCHRYSA, Schnelder 157 

Apochrysa leptalea, Ramb 159 

CHRYSOPA, Leacli 38 

Chrysopa abbrevlata Curtls . . . . 119 

— abbreviata, Evans ... 120 
abbreviata, Steph .... 120 

— abbreviata, Wesm. ... 120 

— abdominepimctata,Bva.ii. 1 66 

— affinis, Evans 68 

— affinis, Steph 68 

— alba, Brauer 166 

— alba, Burmeist. ..... 65 

— alba, Evans 78 

— alba, Llnn^ 77 

— alba, Stepheus 78 

— angustipennis , Steph. . 162 

— aspersa, Wesm 112 bipunctata, Burm. . . 


, 103 


brasiliensis, Schneid. . 


, 83 


brevlcollls, Eamb. . . 


. 93 


Burmelsteri, Schneid. . 


, 123 


cancellata, Wesm. . . 


. 136 


capitata, Curtls . . . 


. 145 


capitata, Evans . , . 


. 144 


capltata, Fabr 


. 144 


capitata, Steph. . , . 


, 145 Pag, 

Chrysopa capitata, Wesm 144 

carnea, Evans 69 

— carnea, Steph 69 

— chloris, Mus. Ber. ... 95 
■ — chlorophana, Burm. . . 127 

ciliata, Wesm 78 

— cincta, Schneld 86 

— circumfusa, Burm. ... 87 

— clathrata, Schneld. . . . 116 

— coerulea, Brauer .... 166 

— collarls, Schneid 80 

— costalls, Schneld. .... 90 
cruentata, Schneid. ... 89 

— dorsalls, Burm 140 

— elegans, Burm .142 

— elegans, Guerin 134 

— euryptera, Burm 129 

— - flaveola, Mus. Ber. ... 75 

— flavifrons, Brauer ... 166 

— formosa, Brauer .... 166 

— fulviceps, Evans .... 146 

— fulviceps, Steph 146 

— Genel, Rambur 130 

— • gracllis, Heyden 72 

. — Heydenll, Schneid. , . . 98 

— hybrida, Ramb 81 170 Pag. 
ChrysoT[>a inmiaculata, Evans . . . 120 

— immaculata, Stepli. . . 120 

— incarnata, Kollar . . . IGO 

— infecta, Newm 163 

— intcrmedia, Schneid. . . 100 

— interrupta, Schneid. . . 70 

— italica, Burm 151 

— italica, Rossi 151 

— latipennis, Schneid. ... 118 

— longicornis, Gray .... 150 

— maculata, Evans .... 137 

— maculata, Steph 137 

— microcephala, Brauer . 100 

— neurodes, Kamb 149 

— nigricornis, Burm. ... 120 

— nigricostata , Brauer . . 100 

— nobilis, Brauer 100 

— nobilis, Heyden 142 

— pallens, Rambur .... 104 

— pallida, Schneid 99 

— ^jcr/a, Brauer 100 

— jJerla, Burm 08 

— perla, Evans 05 

— perla, Linne 130 

— perla, Steph 05 

— perla, Wesm 08 

— phi/llochroma, Wesm. . 121 

— pini, Brauer 100 

— prasina, Burm 110 

— primaveria, Brauer . . 100 
pusilla, Brauer 100 

— pusilla, Schneld 92 

— quadripunctata, Burm. . 84 

— Eamburi, Schneld. ... 107 

— reticulata, Brauer ... 100 

— reticulata, Burm 130 

— reticulata, Curtls. ... 130 

— reticulata, Evans . . . . 130 

— reticulatu, Leach .... 130 

— reticulata, Steph. ... 130 Chry so-pa, riibropunctata, Brauer 100 

— rufilabris, Burm 79 

— septempunctata, Wesm. 101 

— signata, Schneld 109 

— stenoptila, Schneid. ... 73 

— stigmatlca, Ramb. .... 1 52 

— subfalcata, Steph. ... 102 
— - tenella, Brauer 100 

— tenella, Schneid. .... 94 

— varla, Schneld 154 

— varlegata, Burm. .... 147 
venosa, Ramb 132 

— ventralis, Curtis .... 112 

— ventralis, Evans «... 112 
ventralis, Steph. .... 112 

— vlridana, Schneld. ... 97 

— vittata, Wesmael .... 05 

— vulgaris, Schneld 08 

— Zellerl, Schneld 114 

Hemerobc nacree, Pal. d. Beauv. 1 02 

JJemerobius af/hns^Uiimh 108 

— albus, Fabr . 00 

— albus, Linnc 78 

— albus, Ollvier 00 

— albus, Panz 05 

— biseriatus, Schum. . , . 09 

— brevicollis, Ramb. . . . 93 

— canccllatus, Bc[\Ya\-ik . . 130 

— candidus, Fabr 101 

— ca^ntatus, Fabr 145 

— capitatus, Guciin . ... 145 

— chlorophanus , Ratzeb. 120 

— chrysops, De Geer ... 130 

— chri/sops, Fiibr 130 

— chri/sops, Latr 130 

— chri/sops, Olivier . . . 130 

— chrysops, Rambur . . . 130 

— chrtjsops, Rossi .... 130 

— chrysops, Schrank . , . 130 

— chrysops, ^Qopoli . . , . 130 171 Pag. 
Hemerobius chrysops, Zetterst, . 136 

— conformis, Ramb. ... 1G3 

— elegans, Guerin .... 134 

— elegans, Ramb 142 

— erijthrocephaliis, llamb. 146 

— filosus, Fabr "161 

— flaviceps, Brulle .... 163 

— flnvus, Scopoll ..... 66 

— Genei, Ramb 131 

— ffracilis, Heyden .... 72 

— ffrandis, Ramb 151 

— hyhridus, Ramb 82 

— irideus, Olivier 161 

— italicus, Ramb 151 

— italicus, Rossi 151 

— lateralis, Guerin .... 162 

— lateralis, Ollvier .... 151 

— leptaleus, Ramb 160 

— lonfficornis, Gray . . . 156 

— marffaritinus, Pal. d. B. 162 

— mauricia7ius, Ramb. . . 101 

— neurodes, Ramb 150 Pag. 

Hemerobius nobilis, Heyden ... 142 

— jiallens, Ramb. ..... 105 

— perla, Fabr 6K 

— jjerla, GeofFroy 136 

— perla, Labram ..... 6S 

— perla, Latr 68 

— perla, Llnne 136 

— perla, Ollvier ...... 60 

— perla, Panzer 6<S 

— perla, Rambur 68 

— perla, Ratzeburg .... 68 

— perla, Rossl 68 

— ■ perla, Schrank 68 

— perla, Scopoll 69 

— prasinus, Ramb 112 

— jJroccimus, Ramb. ... 65 

— qiiadrimaculafus^Guenn 162 

— reticulatus, Ratzeb. . . 136 

— stigmaticus, Ramb. . . . 153 

— validus, Ericlis 164 

— venosus.Uamh 133 Tabularam explicatio. Tabiila f . 

Fig. I. Chrysopa ■perla^ L. alis cxpansis, magnitudiiie naturali; ad staturaui coqjons ejusque 

partium rationem demonstrandam. 

„ I*. Eadem, situ quiescente; magnit. natur. 

„ A. Caput ejusdem, supra; magnit. aucta. 

„ A*. Idem, a latere visum ; item. 

„ A**. Idem, subtus; item. 

„ A***. Idem, antice visum; itcm. 

„ „ 1. Labrum. — 2. Mandibula sinistra, — 3. Maxilla sinistra. — 

4. Labium. — 5. Mentum. — 6a- Lobus cxterior maxillae. — 

6b. Lobus intcrior maxillae. — 7. Palpus maxillaris. — 8. Palpi , „ .. 

^ ^ ) magnit. auct. 

labiales. — 9. Oculi. — Qa. Pars oculi. — 10. Antennae. — 

lO^- Basis et apex antcnnae. — 11. Clypeus. — 12. Frons. — 

13. Vertex. — 14. Gula. — 15. Collum. 

„ B. Prothorax, supra; magnit. aucta. 

„ B*. Idem, a latere visus; item. 

„ B**. Idem, subtus; item. 

a. Pronotum. — b, Prosternum. — c. Omium. 

„ C. Mesothorax, supra ; magnit, aucta. 

„ C*. Idem, a latere visus; itcm. 

„ C**. Idem, subtus; item. 

d. Mesonotum. — e. Scapulae anteriores. — e". Scapulae posteriores. — f. Scutel- 

him. — g. Frenum. — h. Prophragma. 
,. D. Metathorax, supra; magnit. aucta. 
„ D*. Idem, a latere visus ; itcm. 
„ D**. Idem, subtus; item. 

j. Mesophragma. — k. Metanotum. — 1. Fossa. — m. Postscutellum. — u. Meta- 

phragma. — o. Pleura. — p. Parapleura. — q. Metasternum. 
„ E. Abdomen maris, supra; magnit. aucta. 

„ E*. Abdomen ejusd., a latere visum; item. 
„ E**. Idem; subtus; item. 

J.I — j.8_ Segmenta abdominis. 

s. Segmcntum anale Chrijsopac vittatae, Wesm, 

s^. ^ Genitalia exteriora mascula Chrys, vittatae, Wesm. 

s*. $ Genitalia exteriora feminea ejusdem specici. 

s'. $ Trja ultima segmenta abdominis feminjie ejusdem speciei. 

t. Stigmata. 173 

Fig. II'. Pes anterior; magnit. aucta. 
„ H^. Pes medius item. 

„ H'. Pes posterior; item. 

Q. Coxa. — <T. Trochanter. — t Femur. — v. Genu. — qj. Tibia. — ip. Tarsus. 
co Unguiculi, cum pulvillo interjacente. 

«•. Tres ultimi tarsi articuli, supra visi, cum unguiculis, pulvillo et setis duabus inter 
iinguiculos. 

Tabula 9. 

Fig. F. Ala anterior Chrysopae perlae, Linn., magnit. aucta. 
„ F'. Pars alae anterioris Chrijsopae perlne, Linn., magnit. valde aucta. 
j, G. Ala posterior ejusd. speciei, magn. aucta, 
„ G^. Pars alae posterioris ejusd. speciei, magnit. valde aucta. 

a. Costa. — b. Subcosta. — c. Radius. — d. Sector radii primus. — e. Sector radii 
secundus. — f. Cubitus. — g. Piamus cubiti. — h. Postcosta. — i. Vena basalis vel 
tendo. 

a. venulae subcostales. — |5. pterostigma. — y. venulae sectoris radii secundi. — 
8. venulae radiales. — £. venulac sectoris radii primi, vel obliquae. — t. venulac 
cubitales, — tj. venulae gradatae seriei primae. — %•, venulae gradatac seriei 
secundae. — t et ju, venulae marginales furcatae. — /.. venulae marginales sim- 
plices. — M. areola cubitalis cum venula divisoria. — v. venulae subcubitales. — 
o. ramus cubiti vel vena subcubitalis» — n, ramus postcostae, vcl vena post- 
costalis. — Q. tendo primus. 
„ F^. Pars alae anterioris Chrysopae vulgaris Schneid. 

k. areola cubitalis cum venula divisoria. 
„ F''. Pars alae anterioris Chrysopae fulvicipitis, Steph. 

k. areola cubitalis cum venula divisoria. 
„ F* Ala anterior Hemerobii Humuli, auct, magn. auct. 
„ F** Ala anterior Osmyli chrysopis, Linne, magn, auct. 
„ 1. Labrum Chrysopae vulgnris, Schneider: magn. auct. 
„ ^li&hmm Chrysopae stigmaticaey^&Sixab.; item. 

„ 3. Palpus maxillaris Chrys, neurodis, Ramb. ; item. 
„ 4. Palpus maxillaris Chrys. elegantis, Guerin; item, 
,, 5. PalpusmaxillarisC/ir//.9.2«?e?'/nc</<ae, Schneid.; item. 
„ 6. Unguiculi tarsorum Chrys, capitatae, Fa.hi;; item. 
„ 7. lidem Chrys, nobilis, Heyden; item. 

„ 8. lidem Chrys. clathratae , Schneid.; item. 

„ 9. lidem Chrys, stigmaticae, Ramb.; item. 

„ 10. lidem Chrys.fulvicipitis, Steph. ; item. 

„ II. Ova Chrysopae perlae, Linn., folio insidentia, magnitud. natnrali. 
„ Ila- Singulum ovum ejusdem speciei, magnit.' valde aucta. 

Xabula 3. 

Fig. III. Larva Chrysopae pcrlae, L, supra, magnit. aucta. 
„ III*.Larva ejusdem speciei a latcre visa; magnit. aucta. 
„ III**. Larva ejusdem speciei, subtus; item. 

1 . Caput larvae, supra ; magnit. valdc auct. 

!«• idem subtus item. 174 

2. Oris partes larvae; magnit. maxime auct, 

a. mandibula. — b. raaxilla. — c. palpus labialis. ■— d. oculi. 

3. Singula antenna; magnit. maxime aucta. 

4. Oculi in gyrum positi ; magnit. valde aucta. 
.5. Pcs medius larvac; item. 

0. Pes posterior larvae ; item. 

7. Tarsus cum unguiculis, pulvillo et seta; supra; magnit. maximc aucta. 

8. Idem, a latere visus; item. 
Fig. IV. Involucrum nymphae, inter folia; magn. natur. 

„ IV 1. Idem, magnit. quinqviies auct. 

,, IV-.Nympha Chvysopae Burmeisteri, Schneid., sitn et magnitudinc naturali. 

„ IV*.Eadem aympha, magnit. quinquies aucta. 

a. Pars antcnnae nymphae, magnit. valde auct. 

b. Labrum. — c. Mandibula, .subtus. item. 
d. Mandibula,supra. — e.Maxilla. iteni. 

1. basis maxillae. — 2. palpus maxillaris. 

f. Labium. 

L mentum. — 2. labium. — 3. palpus labialis. 

g. Pes nymphac. 

L coxa. — 2. trochanter. — 3. femur. — 4. tibia. — .5. tarsus. 

Talinla 4"). 

Fig. 1. Testiculus et finis superior ductus spermatici speciei Chrysopae non acuratius 

definitae. 
„ 2. Organa sexualia interna maris Chrifsopae jyerlno. 

a. testiculi. — b. ductus spermatici. — c- anticum par appcndicum vesicaefor- 

mium. — d. medium par appendicum illorum. — e. finis ductus ejaculatorii. — 

f. posticum par appendicum vesicaeformium. 
„ 3. Ductus salivales Chri/sopae perlae» 

a. amplificatio vesicaeformis ductus eorum communis. — b. ductus commuijis ipse. — 

c. ductus pecuharis cujusque ductus salivalis secunda pars iu anticum procedens. — 

d. locus ampliticatus curvationis ductus salivalis. — e. ejusdem pars prior in posti- 
cum percurrens. — f. tubuli subtiles, e quibus ductuum salivalium quisque compo- 
situs est. 

., 4. neceptaculum seminis feminae Chrys. perlae post foecundationem amplificatum. 

,, ri. Idem, plicatum ante foecundationem. 

,, C. Tractus intestinorum Chrysopae perlae. 

a. faux, plicata. — b. faucis finis inferior, nutrimcntis captis in sacci fonnam 
amplificata. — c. ingluvies, plicata. — d. proventriculus. — e. veutriculus ipse. — 
f. ejusdem amplificatio inferior. — 'g. vasa bilifera sex. — h. hornm locus inser- 
tionis. — i. locus quo vasa illa ilium arcte circumvolvunt. — . 1. duodenum. 

„ 7. Ductus ejaculatorius Chrys. perlae, a latere visus. 

a. amplificatio vesicaeformis in ejusdem media parte. — b, inferior ejusdem dimidia 
pars. — c. superior ejusdem dimidia pars, valde extensa et supra imposita. *) Omnes hujus tabulae figurae imitationes sunt delineationum illarum esimiarum, quibus 
celeb. L6 w commentationem suam in tom. III. IJnnaeae Eniomologicae (tab, VI ) illustravit. 175 

Fig. 8. Ovarium Chrijsopae perlae, 

a. filum tenue, in qnod fines tubarum singularum conjunguntur, — b. oviductus. — 
c. tubac. 

Tabula 5. 

Fig. I. Apochrysa lepfalca, Ramb., alis expansis, magnitud, naturali. 
„ A. Caput Apochrijsae, postice visum; magnit. auct. 
„ A*. Caput ejusdem, antice visum; item, 

1. Labrum. — 7, Palpus maxillaris. — 9. Oculi. — 10. Pars antcnnao. — lOa. Basis 
et apex antennae, magn. valde auct, — H. Clypeus, — 12 Frons. — l;i. Vcrtex. 
„ B, Prothorax, supra ; magnit, valde auct. 

a. Pronotum. 
„ C. Mesotborax, supra ; magnit. vaHe auct. * 

d. Mcsonotum. — e. Scapulae anteriores. — f. Scutellum. — g. Frcnum, ~ h, Pro- 
phragma, 
„ D, Metathorax, supra ; magnit. valde auct. 

j. Mesophragma. — k, Metanotum. — 1. Fossa. — m. Postscutellum. — u, Mcta- 
phragma. 
„ F. Ala supcrior, magnit. aucta. 
„ F'. Pars alae superioris, magnit. valde auct. 
„ G. Ala inferior, magnit. auct. 
„ G'. Pars alae inferioris, magnit. valdc auct. 

a. Costa. — b. Subcosta. — c. Radius. — d. Sector radii, — c. Cuhitus. — f. Ramus 
cubiti. — g. Ramus snbcubitab's. — h. Postcosta. — i. Tendo. 

cc. venulac subcostales. — /?. pterostigma. — y. venulae scctoris radii. — 8. vcnu- ' 
lae radiales. — e. venulae sectoris radii obliquae. — ^. vcnulac cubitalcs. — 7]. ve- 
nulae gradatae primae seriei. — Q-. venulae gradatae tertiac seriei. — i—p. venu- 
lae marginales furcatae. — l. venulae marginales simpliccs. — v. venulae subcu- 
bitalcs. — n. ramus postcostae. — q. tcndo. — ip. tarsus. — lo. unguiculi. 

Vabula 6. 

Fig. 1. Larva Chrysopae vittatae , Wcsm., magnit. ter aucta. 
„ 2. Larva Chrysopae vulgaris, Schneid. itcm. 
„ 3. 'La.vva.Chrysopae Burineisleri, Schmid, item. 
„ 4. Larva Chrysopae perlac, Linnc, itcm. 

Tabula 9. 

Fig, a. b. Chrysopa vittata, Wesm. a. magn. nat., b. magn. bis auct. 

Tabula 8. 

Fig. a. b. c. Chrysopa vulgarisy Schneid. a. magn. natur. b. magn. tcr. auct. c. var. 
carnea ; corpus, magn. ter auct. 

Tabula 9. 

Fig. a. b. Chrysopa gracilis, Heyden, a. magn. nat., b. magn. ter auct. 

Tabula lO. 

Fig. a. b. Chrysopa stenoptila, Schneid., nov. sp. a. magu. nat, b. magn. ter auct. 

Tabula tt. 

Fig. a. b. Chrysopajlaveola, Mus. berol. a, magn. nat, b. magn. tcr .aucta. 176 

Tabula 113. 

Fig. a, b. Chnjsopa interrupta, Schneid», nov. sp. a, magn. nat. 1j. iiifign. ter auct. 

Tabiila 13. 

Fig. a. b. Clirijsopa alba, Linnc, a. magn, nat., b, magn, ter anct« 

Tabula 14. 

Fig. a, b. Chrijsopa rtijilahris, Burm, a, magn. nat, b. magn. ter anct. 

Tabula 15, 

Fig. a, b, Chnjsopa c.ollaris, Schneid, nov, sp, a. magn. nat., b, magn. ter auct. 

Ta1»ula 1«. 

Fig, a. b. Chrysofa hijhrida, Rambur. a. raagn, nat. b. magn. ter auct. 

Tabula 19. 

Fig. a. b, Chrysopa brasiliensis, Schneid. nov. sp. a. magn, nat, b, magn, ter anct. 

Tabula IS. 

Fig, a, b. Chrysopa quadripunctata, Burm, a. magn, nat. b, magn. ter auct. 

Tabula 19. 

Fig. a. b. Chrysopa cincta, Schneid. nov. sp. a. magn. nat. b magn, ter jvuct. 

Taliula *^0. 

Fig. a, b. Chrysopa circtnnfusa, Burm, a. magn. nat. b. magn. ter auct. 

Tabula 91. 

Fig. a. b. Chrysopa eruentata, Schneid. nov. sp. a. magn. nat. b. magn. ter auct. 

Tabula %^, 

Fig. a. b. Chrysopa costalis, Schneid. nov. sp. a. magn. nat. b. magn. ter auet. 

Taliula !33. 

Fig. a. b. Chrysopa piisilla, Schneid. nov. sp. a. magn. nat. b. magn. ter auct. 

Tabula 94. 

Fig. a. b. Chrysopa brevicollis, Rambur. a. magn. nat. b. magn. ter auct. 

Tabula 95. 

Fig. a. b. Chrysopa tenclla, Schneid. nov. sp. a. magn. nat, b. magn. ter auct. 

Tabula 96. 

Fig. a. b. Chrysopa chloris, Mus. berol. a. magn. nat. b. magn. ter auct. 

Tabula 99. 

Fig. a. b. Chrysopa viridana, Schneid. a. magn. nat. b. magn. ter auct. 

Tabula 98. 

Fig. a. b. Chrysopa Jleydenii, Schneid. nov. sp. a. magn. nat. b, magn. ter auct. 

Tabula 99. 

Fig. a. b. Chrysopa pallida, Schneid. a. magn, nat. b. magn. bis auct. 

Tabula 30. 

Fig. a. b. Chrysopa septempunctata, Wesm. a. magn, nat. b. magn. bis auct. 

Tabula 31. 

Fig. a. b. Chrysopa bipunctata, Burm. a. magn. nat. b. magn. ter auct. 177 

Tabala 39. 

Fig. a. b, Chrysopa peillens, Ramb. a. magn. nat. b. magu. bis auct. 

Tabula 33. 

Fig. a. b. Chrysopa intermedia^ Schneiil. nov. sp. a. magn. nat. b, magn. bis aiict. 

Tabula 34. 

Fig. a. b. Chrysopa Ramburl, Scbneid. a. magn. nat. b. magn. ter auct. 

Taliula 35. 

Fig. a. b. Chrysopa sig7iata, Schneid., nov. sp, a. magn. nat. b. magn. ter auct, 

Tabula 36. 

Fig. a. b. Chrysopa praslna, Bnrm. a. mag. nat. b. magn, ter, auct. 

Tabula 39. • 

Fig. a. b. Chrysopa aspersa, Wesm. a. magn. nat. b. magn. ter auct. 

Tabula 3S. 

Fig. a. b. Chrysopa Zelleri, Schneid. nov. sp. a. magn. nat. b. magn. ter auct, 

Tabula 39. 

Fig. a. b. Chrysopa clatlirnta, Schneid. a. magn. nat. b, magn. ter auct. 

Tabula 40. 

Fig. a. b. Chrysopa latipennis, Schneid. nov sp, a, magn. nat, b, magn. ter auct. 

Tabula 41. 

Fig. a. b. Chrysopa abbreviata, Curtis, a. magn. nat. b. magn. ter. auct. 

Tabula 49. 

Fig. a. b, Chrysopa Burmeisteri, Schneid. nov, sp. a. magn. nat. b. magn. tcr auct. 

Tabula 43. 

Fig. a. b. Chrysopa nigricornis, Burm, a, magn. nat. b. magn. bis auct. 

Tabula 44. 

Fig. a. b. Chrysopa chlorophana, Burm. a. magn. nat. b. magn. ter aucr. 

Tabula 45. 

Fig. a. b. Chrysopa euryptera, Burra, a, magn. nat, b. magn. ter auct. 

Tabula 46. 

Fig, a, b. Chrysopa Genei, Ramb. a. magn. nat. b. magn. ter auct. 

Tal»ula 49. 

Fig. a. b. Chrysopa venosa, Ramb. a. magn, nat. b. magnit. ter auct. 

Tabula 48. 

Fig. a. b. Chrysopa elegans, Guerin. a. magn. nat. b. magn. ter auct, 

Talmla 49. 

Fig, a, b, c, Chrysopa perla, Linne, a, magn, nat, b, ^ magn, ter auct, c, abdomen $ 
magn. ter auct., a laterc visum. 

Talfula 50. 

Fig. a. b. Chrysopa dorsalis, Burni. a. magn. nat. b. magn. ter auct. 

12 178 

Tabula 51. 

Fig. a. b. c. Chrysopa nohilis, Heyden. a. magn. nat. c. niagn. tcr auct. b. variet. colo- 
ribus nondum perfecta, magn. ter auct.*). 

Tabula 5!S. 

Fig. a. b. c. Chrysopa capitata, Fabr. a. raagn. nat. b. raagn. ter auct. c. aberratione 
venarum quatuor alarum unius speciminis. 

Tabula 53. 

Fig. a. b. Chrysopa fulvieeps, Steph. a. magn. nat. b. magn. bis anct. 

Tabula 54- 

Fig. a. b. Chrysopa variegata, Burm. a. magn. nat. b. magn. ter auct. 

Tabula 55. 

Fig. a. b. Chrysopa neurades, Ramb. a, magn. nat. b. magn. bis auct. 

Tabula 56. 

Fig. a. b. Chrysopa italica, Rossi. a. magn. nat. b. raagn. bis. auct. 

Tabula 59. 

Fig. a. b. Chrysopa stigmatica, Ramb. a. magn. uat. b. magn. bis auct. 

Tabula 58. 

Fig. a, b, Chrysopa varia, SchneiJ. nov. sp. a. magn. nat, b. magn. bis aiict. 

Tabula 59**). 
Fig, a. b. Chrysopa longicornis, Gray. a. magn. nat. b. magn. bis auct. 

Tabula 60. 

Fig. a. b. Apochrysa leptalea, Ramb. a, magn, nat. b. magn. bis auct. *) Per errorein pictoris colores figurarum b. ct c. commutati sunt, qutini fig. b. colore viridi 
fig. c. vero colore flavo ornanda (pingenda) erat. 

**) Per errorem IJthographi nomen hujus speciei in tabula indicata yloniiicvUh'- scriptum c»t. Corrigeiiila, Pag. 8. ser. 19. supra num. loco: huuanac — lege: humanac. 
„ 10. „ 18. infra uum. loco: spefies — lege: species. 
„ 13, „ C. supra num. loco: conjunctas — lege: conjunctae. 
„ 25. „ 12. supra num. loco: Terminitorum — lege: Tcrmitinoruui. 
„ 44,,, 1. infra num. loco; accuratiore — lege: accuratiora. 

„ 45. „ 4. infra num. loco. fasciculiformam — lege- fasciculiform eiii. 
„ 48. „ 12. infra num. loco: Chrys. prasina, Burm. — lege: Chrys. B urnic isle ri , m. 

„ 53. „ 18. supra num. loco: cum maxillis — lege: cum mandibulis. 

„ 64. „ 13. supra num. loco: Chr. pulchella m. — lege: Chr. nobilis, Hcyden. 

,. 100. „ IG. supra num. loco: varo — lege: raro. 

„ 131. „ 15, supra num. loco: Geneb — lege Genei. 

„ 132. „ 1. supra num. loco: augustae — lege: angustae. 

„ 136. „ 16. infra num. loco: Hemerobus — lcge: Hemerobius. Vratislaviae, typis Roberti Nischkowsky. Tq/I. 
Genus Chifjsopa^ Lear/i . 
ilna.tom€ pafffnrn fvterwrf/ r/f. ^.Assmann (U^mz(. iA. Tnf^. 
(7enfL<; {^'/^rr/so/jt-r , /,rr/r// 
.4nce/r?//r£ pr////'///// (■■\/r//r)/-///// Taf J . 
G^nus Chrysopa^ Zeach. 
Jnatome partium £xterioru7it. A.Assniaizn.xarta.t.Uih. T^ 
Geniis Ckiyso/j/r yZ/^fffh. TafS. 
dnafome />r.r/'^ff//n e.v/er/ ///•// /fi. ji.y^!Smioai xd imI. uJtA-. Taf6. 'J, C/^r.B///7//rtsfrri, //. sp. ^ /7r/: £>rr///r/'^r's, y/^/A/ 
4^ (7r/:/jr'/'/rr, ^y,i,i£ //. r- fssmanpz ad. Ttat. &^, Bfp^x." . Tab. 7. 
eT^tl^Z/^^ /^/^^^/^ /r m^r//// ///r/ // /r/zr^/r. 3i/fata^t/ yf./fjsn^Tin cui/ 77aX' iit\. fc : Tab. 8. ^*^^ 
'Ji^A "2U/Ji^l^. -<, ,=^-€yZ/-, / / '///^f^/yyj^ W/. /a. 7,^ayr,.,^ar: S ^ria^^ f^rm^^ •mr./ -^j1tiSJ.t.tft'i. zaC /;«*,- ^iif/i, k.02n Tab. 9. 
^/i^^/f///f> -yr/:/J'^/'//y^</, //uayu./7//^. 4 /////////. ///■ //////u^ /xa-^a/r./zt/z '<t:,pi>ijc. Tab. 10. 4.% f^yf^ 


J.yisr-'ann. //Inat. /rth. :~;pinx. T Tah, 11. 
/ 1 /^// Y//<^/^ , ///(j. ' '^f u-/ ///, ////■///// /////. //^ ////-/////. ///■/////■//■/ ./ .i?^'''^>. Tab. 12. N <; / ' ', • ^0:^^>^^^'^^ 
t<!f^/^^W/^/,<=^^a^^* "^ '^^^ -■'^'^Zi^^i^^y^^i^^^^^^^z^^ Jy^c^^^ 4 ^^Myru. 2^/' au/^y ^./fssf7i<x.tni, auiina^^ci:^ Sfyci^r . ^""^^^.^^^ Tab. 13. 11 i |i('^''-V^' "/////7/,v/,. ^iC ?> 


A.Assnccn/iitdn.<i:^:i7.^/! i^pi/ix 
Tab. 14. 


I ,^-^\Xi /Y//////'//J,- ^JV/ /■//// ///ru/// //a/. // /////////. /z' /•/////-///. J Tab. 15. 

^6U)^^y^e^r/{. ^ -^^^^t^^^^y^./a^^m/r^^/ rm/: ^ ///^^//. /^r m/r/a ^■i^^-^SSinamneueTMl^^iiA. if;s>mjc . Tab. 16. 


'<'.'x'^^^v:'^ 


■-'///, ^^^^s\\N\\^' A\\\\"^ j4j4ssmccn.n.ad7KX^.ii/Jt.. "i^^piax:. ^ Tnb. 17. W;>y^ 


-^^a^/^ii^/J/, 
^:^^??^.^^-/ >i?^rr^^^ 4//'//?^/-A /^rrrur/a. J j^'vfssrniX.-zri a^rucf.^i^ t^-/?iji->c . Tab. 18. ^^1^^ 


^ , / ' / / ^^t//c//^/^:U^^^ ^Ua//lj//^//^r/r//^/'^ • -^jur'/, /ry,n,m/it.uar.d,fm. /mr/// //rr////"t.J ^ .^ssm^yz'f^a/^7za/:y///i Sf Tab. 1'.). rv n:^\ ,,,, 
y-i^i^y^ir, ,y^/. /^^■■^^^Z-iC^^^y ,^i^^-'. ^A/^^. Aj!,mft:^/i.f////. /^, w/j'^// . /^r (r^//'M. tr 
Tab. 20. C/t-^/l'??^^^/.^^^ 'Ajutm. /r/ jhaqn.ji///. ij,maq/f .t/v a^ida,.) 


^''..'^ir^ina</.7t-<?''^ ^i^f^.*f PUi. Tab, 21. --f^^;;;,, ,,.;«f^- 


^^\" 
r/Y/^/i^^^^^^, '-y^^^^^^-\^^./a^yW/%^//./u/t. 4 ///ry//. /tp///xr///.l j^.^^s7/ia/z7z. iiu/wct.iiffi.%f^/mc. Tab. 22. '/h:^^ p/^^J^^/^- jSacA^. ^/X^C6C<yCJ, nm^ ^/t/5^'. /^ m^/t. /mt. 4 //M///i.^rai/c^J yf./fssma^?t oi^njx^.^ii/^. ifpi/u}.. 


Tab. 23. m^/^^z^; J^yC. ^T^/d/^^Zi^^ 9tc^iK.Jj/?er. /<x-,7n^/t./ia/^. <| ///^/t.:terauc^j A.Assmmyi, occi rund lit/i.^fpinK. Tab, 24. ■■■■■I- diissmofiT!- (Oinat.litfu 'i^pinx. Ih/J.Ji'., n::^v'iv^v.V^<:f M' f^ ////rUy/r/^ £r^/r/. 
f///////^^ //rv . ,)//. ^// ^ /////////. /////. /j, ///////// . /7'////r/r// Tnb. 2(3. 


/1..'?t:rnwm yjt rurs,- CfiX:,; U yt, Tab. 27. 

't^^C^/ l^^l^.J^^. ^^-UiZay/zay.^^^ ^^-^^ycc^ mag7i./mt. b, 7/?y/jn. tcraz/cta-. Adssman^ ccdnajd. 7i6i. y^pinoc. Tab. 28. 
-^u^ssTnoKTz. itATUzt. &^t. ifjainx. Tab. 29. 

^: i'^^'/':^' ""^"■^^^'^'////"^rr^^^ 


Tab. 30. T 
ii^^/y^, ^a^/{. ^^/'///////////r/^////, :^ 9--'? y ^/€(i>:^///Zr/.//r.i7f/7^// r/rr/ / ///^^/5' /^/..wv/^// '"■^^^,.„«..^"":' 1 I, ^^Vm 1 ' ' ' ''II fy/ -^^ rfl6. 31, 

riH'^^ "^V<y/// Tab. 32. .1 " ■ '-^Mfirt.a^"^^-i^J^\pz-nx.. Tab. 33. 


■'//////J/l/ll' '''\VxVK\\\\\\v 
^/^^ ^^, JS^. ^^ss-mann. aei 7iMtlit/&.&C^i7uc. Tab. 34. 

/^ssmanTt, adi'oct m-^'''^?0 /a;/ rv\ 1.1 1.1 ! '- 
i7/L^^ Tab. 35. 


lith. i(pinx. Ta/j.iS: ^:m^liP :-Y<<Y >'m^^im W''YHWYi djLU % r ^^/' ^///// / ' /jf///// /f/ , ///r//f,/, /^a/. 4 ////^/////. /■/■ /^///r// . ^■^.^ssmarzB aid7tiW-li(i. i>;^nx 1 Tab. M. 
{^/////Jr///r . ^y/r/ /^^yf^:/1//7^ /fkf/^//rr/ /a. f/ia^u.naA 7j.77f/^r/// /'/7'a//r/'./ j^.j4.V77Ui7i.Ti. sMi ruzi^.ZiA. ypcTix: Tiib. 38. 'V/'/ ;\\\, 'nV(^^'', ' -7////////// // / h'.^i^j ;,\^\<\V\\VA\\^ ^ ^m;iP' uim^^ / t^/^^ y^ y //r/ : j/>. /a, ///^/ (///.///'/■/'. //, ///^/r///. ///• /////Y./ Tab, 39. M y ^^^^t^ ^<^ ^■^/^(^tx^/C-. ^f^^^/^-.. '^ 7^ia^/^./ta^. ^ //^^/z. t€/'a/6c^.. x-i^/icay. ii^. y/^i^. Tab.AO. 

I^' ^^'i^^^S^l/^^i^ yn/^i \ ^jy//'r.u^^ //m^// //rr/^. //, //////^/// v///r/^ t^(<y^/^^^r^^/^ .y^^ssma^nr?. eu^ n^aJf iit/^ 'icp'^'''^ 
Tab. 41. 
/7/r^^/Y//7^, ^1^, ^^«i^^^; r^/^^^A' //r?^f /W. m/r^/f 7/,^/ :■ d.wyr^// />'/■/////'/. } Tab. 42. 

K^M^^^^ie^^n / M-^y ■ .)// ^a. 77ia^,irm/ ^ rna^ff. /cr a^^c^rJ uij^ssma.n7i.. ccd.Tiat::&^. hmj. ^^ Tab, 43. ^ \ 
i) r Tah. 44. 

rA/^t/^/^^^/^y fMat///./r^,/y^rre^/^./^n^. ^,//^a^/i. t€/'m/r^ri^ Tab, 45. ■Sttitt m ( i'//^/////r^^/ ■ ' '////'. /'///. /tt //^■/ff//<' /'f^/ ■/'.////r//// ///• //////■ J rub. 46. 

/yuf^/r^. &f\7.i/y:/7i .1 jf^^lssniann aui t,^.( '.ith S i"^^ . Tab. 47. 


< X ^^)V\'''V '^>' 
^' 7yt/Jd€^my Je^rrA. ^l^y?'^/:'^^/'.^ r^^a.m/.A^y ma^//.//rr/. //^ //////://?. //>/'////r.. 


Tab. 48. 
# 
^'-/Zl//J^/^^A \J^aM y /e^ra^lfj^ ^^r>?, - /^^ mrfffn.nar 4 //? 5^ ;M'./C^/'/?'/y<?^fey' A.Assmjxn.n, a£(- TUxt.Uth'. v^piitx. Tab. 41). 


,'>''',"'// ''\^^i':^Tt)^^ 


I 
^ }^//J^'///^/ /r^e/ /Y / f/7^ //m//^ . /^ ,/,^rr//y ///r/ /////////// //-/■////,/ /\ ///,/■,///// Tab. 50. J 

'^(\1\^^^^^^ 


^ Aamwih' (xti Tuxid Zt^/ Tab. 51. 

//(^ /v//"^, y/ f/c/ // ■ //, ///rrty// ///// /^s r; ///////// ///Y/////J A./^ssmocnn ad n.ort. ii^ %fp£ruc . Tab. 52. €iiP1\v^®a^ 
(^^^^^ai^/^y ^^^y.r/i C{Xy/y.^c/ZC^y. d^z/t/z-r^J./^. 7/2<z^7z. 7ia^^: <$ /n7z^/7 /<f7'/«vvr/t c 7^/17;,' ■i.^ssTn.a.nn a^c7.7^!ZC iizti%.%ipz.rix Tab. 5:}, 
vii^^iA^^^^rnV- ^^ "'^^i^fmrrm^^^'-* yf.yf.'sr/i<zft7i ad teKt.Zi^i,. if^inx. Tab. 54. 
^^A^/ .-;>^^ 


' ' ' ' '^i^ f-^ / // <^> 

?A7yt///7/^^l, ' ^///•/// . /r/, 7m/f///. /7M/J, m/JUf/r. //'r////rj 
Tab. 55. 

^/^■^^t€^Yc€(^^ ^^(ui/m^/^;, /^i^i^/i.Tiat. 4 m€/^ri*^is au^J jiAssm.om.7i (uiTuit. Zitk. if /^in t Tab. 5G. 
' A<r'^^^^'^-^^^^^-'^4^ i^j^ssmariTi axiTicai.^i^xp^'^ Tah. 57, -/£ 'i'^.^; sma.nn, (xd .yyOi^.. Zr^?.. 'li.f^pzTzx. Tab. 58. <// . "// -P. .v^' . x^> 
'^■^^^iZ^, U^.^c/.^ 


./i.j{si'77uxJm ni<i, ■na.t. Zi^z,. i ^XXSN^^^^""^' \.J V ^y^u„;o//ri^"'' Tab, 59. % 


^ :^ 
y^^/^m^^^. 


^^^..^ismajin, cui naf. Zit/i. 
Tub. 60. ^^^^^//^^- ' ^^r/////(/^f^ 7/f/^r^//. ///r/. 4 ////r///''. ■^•'> /if/rr// ./ J.yismn/t^- a.ii7irzC.&/yi^-i^pcA::x.: 


^\ ^-<^x\ ^-'^^ 


%*^ -^, -. \ / ^/.lii^x/^iin B^s&J ^ 
a'^:' t',. -^^ A" ^" \^w;/ \ w>^ 


s^-„ :/^. o ^> h .♦-^^.i.ijiiiP •'-.. ..^*^jiiii:.f^^"^. !?^ /f f \ /^\ / ,,11 "^ >^ ,'.il 
' / \ ■■ i ' / %w/ \ii / \.il 

^^^>i\ /^K% \i^^%\ /^^^^ / 
'\.^ .Ullllr?--!'