Skip to main content

Full text of "Systema entomologiae : sistens insectorvm classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibvs, observationibvs"

See other formats


m 
LIBRARY OF 

1885- IQ56 lO. CHRIST. FABRICII 

ROFESS. HAVNIENS. SOC. R£G. NORV. ET 
BEROL. MEMBR. 

SYSTEMA 
NTOMOLOGIAE. 

S I S T E N S 

INSECTORVM 

I.ASSES, ORDINES, GENERA, 
S P E c r E s, 

ADIECTIS ' 

YNONYMIS, LOCIS, DESCRIPTIONIBVS^ 
OBSERVATIONIBVS. Jy FLENSBVRGI et LIPSIAE 

^N O F F I C I N A L I B 1 'A k I^V^^K R T I I 

17---. ^ S' 
lehovah-, quam magnifica funt tua opera! 
Vir inftpiens non cognofcit ea, 
Et Jlultus non animadvertit ea. 

DAVID. rz 
VIRO EXCELLENTISSIMO 
D O M I N O 

ADAM GOTTLOB 
MOLTKE 

coMiTi DE BREGENTVED 

», CONStLIARIO REGIO, ORDINIS ELEPHANTINI 
EQ^VI n ETC. ETC. 

ET 

VIRO EXCELLENTISSIMO 

DOMINO 

O T T O N I 

COMITIDE TOTT 

CONSILIARIO REGIO, ORDINIS ELEPHANTINI 
E QJV I T 1 E T C. E T C. HISTORIAE NATVRALIS FAVTORIBVS 
D. D. D. Havniae <!. xxi. Nov, 
1774. 

T-antorum nominum cultor 
devotiilimus 

L C. FABRICIVS. 
PROLEGOMENA. 

Infe(^orum hiftoria homini digniflima ad 
oeconomiam naturae admirandam 
viam panditj quum natura nusquam magisy 
quam in minimis, tota Jit, Plin. Deton- 
dent infefta quotannis vegetabilia, ne alia 
alia fupprimant; auferuntfoetida, putrida, 
ut iplendor globi femper fulgeat, tandem- 
que in cibum animalium abeunt. 

Infe(5i:orum hiftoria oeconomo utilifTi- 

ma tam ob ufum, quem praeilant, quam 

* 3 ob PROLEGO;VlENA. 
ob noxam, quam inferunt. , Praeftant 
multa, et praeftarent fane plura, fi maiori 
diligentia examinarentur. Experientia va- 
ga infedorum ufum docuit, nulla fcientia 
viam monllrante, iuvantehac, plura pro- 
cul dubio detegerentur in oeconomia prae- 
flantiffima. Noxa infe6lorum adhuc ma- 
ior. Rodunt, deftruunt, devorant omnia. 
Parva quidem occultius agunt, at numero 
infinito foecunditateque immenfa parvam 
corporis molem compenfant, vix arcenda. 
In his defudarunt iam diu agricolae, ut ve- 
getabilia fua confervarent, his operam de- 
derunt mercatores, ne merces deftrueren- 
tur: at perperam, quum partim cauflTam 

damni PROLEGOMENA. 
damni ignorarent, partim infe^torum na- 
turam et hifloriam fpernerent 

Scientia entomologica in incunabilis 
adhuc tenera iacet. Vix aetatem Caefal- 
pini Botanices attingit Veterum fcripta 
de infe6lis ante Raium perperam leguntur, 
fabuHs miraculisque referta. Praeterea 
defcriptiones fpecierum vix ullae et figu- 
rae partim fi^litiae, partim inextricabiles, 
ita ut fpecierum cognitio omnino defit. Ra- 
ius primus defcriptiones infeftorum com- 
pofuit diftin^liores, at, nullo fuffulrus [y- 
ftemate, faepius errores evidentiffimos 
admifit. * 4 Im- PROLEGOMENA, 
Immortalis tandem a Linne, ingenio 
fyftematico natus , Entomologiam in fylle- 
maredegit. ClaflTes, ordines, genera et 
fpecies priaius introduxit, at fundamento 
ludicro inaedificans filum ariadneum fyfte- 
matis faepius amifit Claffes ab alis de- 
fumtae, quamvis primo intuitu naturales 
videantur, faepius tamen naturae vim in- 
ferunt. Genera charafleribus vacillanti- 
bus, fpeciei chara^lere faepe contrariis, 
diftin^ta determinationem fpecierum fecun- 
dum fyftema impoflibilem reddunt. Perfpe- 
xit perbeneSummusVirdefedum fyftema- 
tis in chara^leribus genericis, ideoque ra- 
rifTime nova genera condidit, ne e chara- 

^eri- PR O LEGOME N A. 
(5leribus hifce vacillantibus accumulatis ma- 
ior oriatur confufio. 

SuccefTores Linnaei omnes humeris 
eius infliterunt, Clafles retinuerunt, ge- 
nera et nomina e principio faepius iudicro 
mutarunt, auxerunt, quo ipfo confufio 
maior et fpecierum determinatio et deno- 
minatio difFicilior. 

Ad figuras ideo refugerunt entomologi. 
Dederunt accuratifTimas , nitidifTimas: at 
fpecies ad fua genera et clafTes fyflemate 
vacillante redigere haud valuerunt. 

Novam ideo viam tentabo , chara^le- 

res et clafTium et generum ex inflrumentis 

cibariis defumens. Praebent fane fufFicien- 

* 5 tes, PROLEGOMENA. 
tes , praebent conftantes et genera multo 
naturaliora. 

Inftrumenta cibaria funt partes oris, 
quibus cibos capiunt. Sunt plura et in va- 
riis claflibus varia omnibusque quaedam. 

Labia horizontalia os fuperne inferne- 
que tegentia. Sujoerius corneum, clypea- 
tum, rotundatum, quadratum, conicum, 
fornicatum, fubulatum, integrum, incraf- 
fatum, ciliatum, crenatum, fiflTum, emar- 
ginatum, reflexum. Inferius corneum, 
membranaceum ; veficulofum , cylindri- 
cum, cordatum, quadratum, orbicula- 
tum, gibbum, obconicum, fornicatum, 
lineare, convolutum, integrum, emargi- 

natura. PROLEGOMENA. 
natum, ciliatum, fiflum, bifidura, 3-4 
fidum, crenatum, dentatum, laciniatum, 
incrafiTatum , truncatum, acuminatum, con- 
natum, elongatum in linguae lacinias in- 
teriores. 

Maxiilae transverfales, latera oris in- 
cludentes. Superiores corneae inermes, 
dentatae, exfertae, longiffimae, obtufae, 
acuminatae, filfae, bifidae, bifurcatae, 
truncatae , denticulatae , unguiculatae, che- 
liferae, rectae, arcuatae, concavae, for- 
nicatae, articulatae, cylindricae, forcipa- 
tae. Inferiores corneae, membranaceae, 
integrae, dilatatae, obtufae, fiffae, fetofae, 
dentatae, unguicuiatae , truncatae, com- 

pref- PROLEGOMEN A. 

preffae, falcatae, arcuatae, unidentatae, 
bifidae, galeatae, connatae cum labio, eion- 
gatae in iinguae lacinias exteriores. 

Palpi duo, quatuor, fex, aequales, 
inaequales, rhomboidales , pilofi, filifor- 
mes, cuneiformes, moniliformes, clavati, 
fecuriformes, truncati, incurvi, cheliferi. 

Linguafpiralis cornea, membranacea, 
brevifTima, longiflima, acuta, truncata. 

Rojirum vagina articulata fetaque uni- 
ea aut tribus in apice capitis, fub apice, 
pe^lorale , canaliCulatum , cylindricum, co- 
nicum, fetaceum, lamellatum, inflexum, ar- 
cuatuni, fulcatum, obtufum, acutum, fub- 
ulatum, fpinofum. 

PrO' PROLEGOMENA. 

Probofcis labiata, retraflilis, breviflima, 
porre(5l:a, cornea, membranacea , inflexa,- 
canaliculata, geniculata. . 

Haujlellum breve, porre6lum, reflum,, 
inflexum, geniculatum, cylindricum, fe- 
taceum, canaliculatum, cultratum, for- 
nicatum, fetaunica, duabus, tribus,qua- 
tuor, quinquej vagina nulla univalvi,, 
bivalvi. 

Inftrumenta haec cibaria praebeut cha- 
ra(5leres generum fuflicientes, naturales, 
quum ab ore ad vi6lum concludere va- • 
leamus. 

Diff*erentias fpecificas a coloribus coa- 
ftusdefumfi. Variant colores aetate, va- 

riant PROLEG OME N A. 
riant loco et difficillime dirtin61:e traduntur: 
attamen impoflibile videtur differentias fpe- 
cificas demtis coloribus eruere. Omifi ta- 
men, quantum licuit, ut primum hoc fcien- 
tiae fundamentum firmiori ftet talo. 

Nomina et generica et trivialia femper 
retinui. Mutata nunquam ufum, faepius 
confufionem , praebent. Verba enini va- 
lent uti nummi praetio diftin^lo, deter- 
minato. 

Synonyma appofui e fyftematicis etich- 
niographis praellantioribus. E primisfum- 
mum Linn^, lynceum GeofTroy, accura- 
tiffimum Raium; ex ultimis foiidifTimum 
Roefel, nitidiffiraum Sepp et ditiflimum 

Drury PROLEGOMENA. 

Druiy femper addidi. Veterum vero fyno- 
nymiam obfcuram, femper incertam, plane 
omifi. Difficillime eruitur, et eruta omnino 
nil praeflat. 

ClafTes Infeftorum funt oflo. 
Os maxillis palpisque 

quatuor aut fex, ; 

Maxillanuda,libera. ELEVTERATA. 
Maxilla te6la, galea 
obtufa. - - VLONATA, 
Maxilla connata 

cumlabio - - SYNISTATA: 
Maxilla inferiore nulla. A G O N A T A. 
Os maxillis palpisque 
duobus. Maxilla ia- 

feriore PR.OL EG O M E N A. 

feriore facpius un- 

guiculata. - - VNOGATA. 
Os palpis linguaque 

fpirali. - . GLOSSATA. 
Os roflro: vagina ar- 

ticulata - - RYNGOTA. 
Os hauftello: vagina 

inarticulata. - ANTLIATA. 
CHA. SYSTEMA ENTOMOLOGIAE 
INSECTORVM. 

I. ELEVTERATA 

Os palpis quahior aut p.x, 
Maxilla inftriur nuda , libera* 

i. LVCANVS. Penicilti duo fub labio pal- 
pigeri. 
Antennae pedinato filTiles. 

1. L. maxinis exfertis: apice quadridcntatis. Alces. 

Pef/v. Grizoph. tab. 47. rig. 15. 
Habitdt in Afia. 
Caput magnum atrum utrinqiie finuatum, depre'fiiim 

fronte retufa. Maxillae exfertae capite lo.igiores, 

apice comprefTae, quadridentatae et in niedio in- 

terno dente validilllmo armatae. 
Corpus L. Cervo niajus, nigrum, glabrum. Thorax 

utrinque bidentatus. 

a. L. maxillis exfertis unidentatis apice bifurcatis, I abio Cervus 
defiexo ruga transverfali elevata. 
Lucanus Cervus fcutcllatus maxillis cxferris apice bifLir- 
catis iatere unidentatis. LthU. :^\J}, Nnr, 11. ^-^y. i. 
F». Sv. 405. 

A Piaty- 3 I. ELEVTERATA. Lucanus. 

Platycerus fufcus cornubus cluobus mobilibus apicc bi- 

furcis, latere unidentatis, intus ramo dcnticulisque 

inftru(5lus. Gc"jf. Inf. i. 6\. i. 
Scarabaeus maxinuis platyceros, Taurus nonnuUisj 

aliis Cervus volans dictus. Raj. hif 74. 2. 
Cervus volans. Mor-jf. Ivf. I4S. 
Scarabaeus Cervus. lioef. luf. 2. Scar. i. tab. 4. 5. 
Taurus volans Okar. Mfc. tab. 16. fig. 5. 
/?. Platycerus fufcus, elytris laevibus, capite laevi. 

Gerjff. Inf. I. 60. 2. Foemina liosf Infi.tab.';. fig. §. 

H ibitat in ligno quercino putrefcente Europae. 

Foeminam nuilto niinorciii raaxillis haud exferti* 
pro diftincla fpecie alfumit Geoffroy. 

Hanc Ipccicm pro Ccilo veterum habet Roefell. 

Cornua oillcinalia iimt maxillae maris. 

Larva obefa albida capite pedibusque fcrrugineis. 

Elaphns, 3- L. maxillis exfertis unidcntatis apice bifurcatis, labio 
deflexo conico. 
Habitat in Virginia. ?Auf Rrit. Simillimus L. Ceruo, 
at paulo niinor. Deiis lateralis pone medium in- 
ferias. Capitis margo pofticus valde elevatus, eniar- 
ginatus. 

Cewreolus. 4« L. maxillis exfertls apice tantum bifurcatis, lablo ruga 
transverfa elevata interrupto. 
Lucanus Capreolus fcutellatus: maxillis exfertis apice 
tantum furcatis. Linn. Syjl Nat. 11. 55o. 2. AtiiOeH. 
Ac. VL 301. 4. M. L. y. -jO. 
Habitat in America boreali. SimiUimus L. Cervo, at 
niinor. Dens maxillarum lateralis deeft. 

Dama. 5. L. maxiilis exfertis intus bidentatis longitudine capitis. 

Habitat in Virginia. 

Pro foemina L. Capreoli habet Linn. Mnf L, V. an 
rciPte? Corpus totum piccum. Maxiliae arcuatae 
longitudine capitis apice integrae, in medio denticu- 
lis duobus armatae, poftico niinutiiHmo. Labium 
rotundatum. Pedes fcrruginei. 

jaraVele- ^- L. depreflus m.axillis dente laterali elevato. Linii. 
p/peiins. hii- Nc-^- II- S^i- <^- . 

Platyceros niger elycris laevibus capitis pundlo duplici 
prominente. Geoff. Inf. i. 62. 3. 

Scara- T. ELEVTERATA. Scarabaeus. g 

Scarabaeus parallelepipedus Poudoppidan. Atlas danic, 
I. 666. Tab. 29. fig..i. 
Schaejf. elem. tab. loi. fig. r. 
Habicat in Daniae, Germaniae, Galliae fylvis. 
Alter fcxus maxillis minoribus puncSioque duplici 
" capitis prominente. 

7. L. exfcutellatus antennis arcuatis, corpore oblongo intevrih- 

depreflb, vertice fpina recumbente, thorace ab.io- ptiis» 
mineque remotis. Linn. Syji. Nat. 11. 560. 4. M. 
L.V.33- '.\ 

Dernieftes Brown. Idtnaic. 429. tab. 44. fig. 7, 
Petiv. G zoph. tab. 27. fig. 7. 
Habitat in America. 

8. L. coerulefcens maxillis lunatis, thorace raarglnato. carahoi- 

Linn. Syji. Nat. u. 561. 7. Fn. Sv. 407. </jj, 

Platycerus violaceo-coerulcus elytris iaevibus Gcoff. 

Inj: I. 63. 4. 
Lucanus caraboides Scop. Carn. 2. 
Carabus cocrulefcens Vilduiann. Dif. 40. 
Platyceros Scha^-jf. Ic. tab. 6, fig. 8. 

Habitat in Europae locis fuffocatis. 

Variat coiore viridi et cocruleo. 

2. SCARABAEVS. Palpi quatuor jfiliformes. 
Labium emarginatum : api- 
cibus elongacis palpi- 
% geris. 

Antennae lamellatae. * ScnfeUati tborace cnrnuto. 

1. Sc. fcutellatus, thoracis cornu incurvo maxlmo: fub- Hercufei, 
tus barbato unidentato, capitis recurvato Linu ^ij^J?. 
Nat. II. 541. I. Maf. Lud. Fi. 3. 
Scar ibaeus maximus indicus nitens piceiis Roef Inf 2. 

Scarab. i. tab. A. fig. r. et Inf. 4. tab. 5. fig. 3. 
Taurus voians f. Eruma M'rg' Hrof 2.47. fig. 3. 

A 2 Rhino- 4 I. ELEVTERATA. Scarabaeuf. 

RhiMOceros americanus cinereus roftro nigro nitentc. 

Petiv- Giizoph. tab. 70. fig. i. 

Gnw. Miif. 161. 

EJvp. Ani. tab. 3H- 

Drmy. Inf. i. tab. 30. fig. i. z. 

Ju/'. Mifcell. tab. 41. fig. 2. 

Habitat in America. 

Thoracis cornu longiflimum fubtus barbatum apic« 
nuduni , emarginatum. 

Variat elytris piceis et glaucis nigro pun6tatis. 

Plures afifociati ampledtuntur corniibus ramuni 
Mammeae Americanae, circumvolando corticem 
perforant, fuccum exftillanfem hauriunt, inebri- 
tantiir et capiuntur, tefte Grew. Vix tanien ve- 
rlfiniile videtur, quum thoracis cornu fubtus 
barbatum, 

6idton, 2. Sc* fcutellatus thoracis cornu incurvo maximo apicc 
bifido, capitis recurvato bifido fupra unidentato. 
Linn. Sy/l. N(tt. 11. 541. 2. 
Rhinoceros Swawffteyi/. Bil>/. tab. 30. fig. 2. 
Rhinoceros ftiinor cornubus duobus furcatis. Roef.Inf.i. 
Scarab. i, tab. A. fig. 5. 

Au/f. Mifcell. tab, 40. fig. 3. 
Eiirc. An. tab. 40. 
Gron. Zoop/jy. 413. 
Habitat in Inuiis. 

Ovomedon, 3. Sc. fcutellatus thoracis cornu brevi emarginato , capl- 

tis recurvato bifido. 
Scarabaetis Oromedon Drury Inf. i. tab. 36. fig. 5. 

An/f. Mijci//. I. tab. 40. fig. 4.^ 

Habitat in Indiis. 

Statura naficornis totus glaber piceus. Capitis cly- 
peus dentatii#, Antennarum bafis pilis parvis ob- 
vallata. Capitis cornu breve comprefTiim apicc 
bifidum laciniis aequalibus. Cornu thoracis bre- 
ve emarginatum. Pedes dentati. 

AegaeoH. 4. Sc. fcutellatus rufus, thoracis cornu brevi incurvo, 
fubtus barbato , capitis recurvo fubulato, 
Scarabaeus Aegeon Diury Inf. 2. tab. ^o.fig. 5. 
Habitat in Indiis. 

Parvus I. ELEVTERATA. Scarabaeus. 5 

Parvus in hac familia. Caput nigrum clypeo emar- 
ginato. Cornu niagnuni recurvum fubulatum. 
Thorax elytris angurtior ferrugineus macula utrin- 
que margineque teniiillime nigris. Cornu breve 
incurvuni fubtus, canaliculatum barbatum, elytra fer- 
ruginea, fcutello, futura margineque nigris. 

5. Sc. fcutellatus thoracis cornu incurvo : bafi craffiflima, CboriHaS' 

apice bificio, capitis longiori rccuruo bifido. us. 

Habitat in Brafilia M'ff. Doin. TnHjlal/. 

Affinis Sc. Pan. Capitis Clypeus utrinque unidentatus. 
Cornu elongatum recurvum inerme apice bifidum. 
Thorax lateribus rugofis in medio nitens glaber ele- 
vatus, definens in cornu incurvum, breve apice bifi- 
dum. Eiytra ftria, unica, ad futuram lateribus fcabris 
margine reflexo. 

An varietas S. Pan? 

6. Sc. fcutcllatatus , thorace cornu bidentato, capite dichQtO' 

cornu dichotomo, elytris rufij. Linu. Mattt. i, s^9' tnus- 
Auh. MifcelL tab. 40. fig. 5. 
Voigt. Scarnh, 107, tab, 14. fig. 107, 
Habitat in Indiis. 
Magnus rufus. 

7. Sc. fcutellatus rufus, thorace cornu elevato, capltc clavigtv, 

cornu fubulato recurvo. Linn. M^nt. i. 52^. 
Auh. Mifcell. i. tab. 40. i. 
Voigt. Scarab. 108, tab, 14. fig. log. 
Habitat in Indiis. 

8. Sc. fcutellatus thoracis cornu jncurvo: bafi craffifliraa, Vait, 

apice bifido , capitis recuruo unidentato. 
Habitat jn Indiis, Dom. Drury. Statura praecedentium 
niger. Clypeus utrinque unidentatus , cornu re- 
curvo, magno medio interiori dente valido notato. 
Thorax lateribus fcaber, medio glaber, elevatus 
crailiiiimus, definens in cornu incurviun apice bifi- 
dum. Elytra glabra ftria unica ad futurdm, 

A 3 5. Sc- 6 I. ELEVTERATA. Scarabaeus. 

bilobui, 5». Sc. fciitellatiis thorace prominente bilobo, tapitis 

cornii fimplici, elytris ftriatis. 
Scarabacus biiobus fcuteliatus tiiorace prominente bi- 

lo o, capitis cornu fimplici, elytris ftriatis. Linn. 

Syjl N't. 11. 544. 12. 

EiiTP. Au. io<;. tab. lo^. fig. e. 
Growju. G 'zoph. 414. tab. 14. fig. i. 2. 
Anh. fnijctll. tab. 15. fig. 3. 
Habitat in Europa auftrali. 

SimiilimusS. Jafoni at paullo minor. Clypeus ro- 
tundatus, fexdentatus. Capitis cornu recurvum, 
dente parvo intus notatum. Thorax lateribus 
fcaber dorfo plano, definit apice in cornu craftilli- 
mum valde planum late emarginatum, iaciniis ro- 
tundatis, obtufis. Foueola marginalis u^rinque 
cxcavata. Elytra picea pundato ftriata. Tibiae 
pofticae bidentatae. 

hfun. 10. Sc. fcutellatus thoracis cornu crafiifljmo: apice emar» 
ginato , capitis unidentato bifido. 
Rhinoceros Sroinnmerii Bibl. tab. 30. fig. 5. 

Habitat in China. MuJ. Rrh. Oblongus ater glaber. 

Capitis cornu recurvum intus canaliculatum apice 

bifidum. 
Thorax lateribus rugis elevatis eTrafperatus in mc- 

dio protrahitur in cornu craffifilmum, apice late 

emarginatum, laciniis validis diftantibus, incmrvis. 

Elytra ad futuram uniftriata. 
Affinis S. bilobo, at capitis cornu bifidum. 

vrdidus. 11. Sc. fcutellatiis, thorace antice retufo, cornu conico 
breviffimo, capite biiuberci;lato. 
Hdbitat in Brafilia Dom. Rnntks. 
Magnitudo S. Rhinocerotis. Capitis clypeus obtufus, 
truncatus, in medio tubercuHs duobus eredis acutis. 
Thorax antice rugofus retufus, cornu brevifliimo co- 
nico, poftice glaber. Elytra glabra picea. 

tvuncatus. 12. Sc. fcutellatus, thorace rctufo cornu brevi truncato, 
capite mutico. 

Hibitf.t in nova Zelandia. Mnf. Bancks. 
Statura et niagnitucJo S. up.ficcrnis, fiipra niger fub- 
tus piceus. Caput truncatum muticum. Thorax 

retu- L ELEVTERATA. Scarabaeus. 7 

rcturus glaber laevis antice cormi brevi , eredo, 
truncato. Elytra glabra. Femora cradiHima. 

13. Sc. fcutcllatus thoracc antice retufo , cornu brevi in- Euryttis. 

cumbenfe emarginito, capite mutico. 
Habitat in America M if. Dv. Rimtev. 

Me.Iius capitis clypeus integer iinea media transver- 
fali elevata. Thorax rotundatus glaber, antice re- 
tufus cornu incumbente brevi emarginato. Elytra 
laevia, ftria unica ad futuram, 

14. Sc. fcutcllatus glaber thorace bicorni, capitis cornu AStaeoiU 

unidentato: apice biiitio, elytris laevibus. Llnn.Syft. 

Nat. H. -^^r. 3. M/i/. Uui. VI. 4. 
Aub. Mijcelt. tab, i^. fig. infer. 
Rhinoceros maximus tricornis lioef. hif. 2. Scarab, i. 

tab. A. fig. 2. 
Enema Alaro-<rr, Braf 146. 
Rhinoceroi; Sivamm. Bibl. tab. A. fig. 2. 

Grew. Mnf. p. 161. 

Pctiverit Gaz. tab. 15. fig. 12. 

Habitat in America, Brafilia. 

15;. Sc. fcutellatus thorace bicorni, capitls cornu aplce Simfon, 
bifido, labio denticulato. 
Scarabaeus Simfon fcutellatus thorace bicorni , capitis 
cornu apice tantum bifurcato, labio denticulato. 
Linn. Syji. Nat. 11. ^^42. 4. Mtf. Lnd. V. 5. 
Habitat in Indiis. Ahtf Urit. 
AfHnis videtur S. Aclaconi. 

Synonyma a Linnaeo citata nullo modo huc per- 
tinent. Certe figura Sioanei ad Chardnem 
fpedtaf. 

1$. Sc. fcutellatus viriofus thorace, gibbo bicorni, capitis Elepha». 

cornu unidentato apiceque bifido. Oiear. Muf 

tab. 16. fig. 2. 
Habitat in Guinea. Muf Brit. 
Magnitudo ct fuuima ailinitas cum S. A6iaconc. Totuj 

nigricans, at pilis ferrugineo grifeis undique teclus. 

Capitis cornu porreftum , glabrum laeve, atrum, 

baii interno dente vaiido, incurvo, villoXo armatum. 

Thorax in medio gibbus «itrinque cornu vaiido 

porrefto. Elytra vagc punftata. 

A 4 17. Sc. *8 I. ELEVTERATA. Scarabaeus. 

Boas. 17- Sc. fcutellat is thorKe rcturo excauato bidentato, 
capitis cornu recurvo /implici. 

Habitat lA Sierra Leon. Dqm. Dntry. 

Statura et magnitudo 3. Rhinocerotis. CapitisClypeiis 
ema/ginatus cornu migno recurvo. Thofax niger 
glaber antice excavato retufus bi.lentatus, pilis fer- 
rugineis ereciis. Elytra picea linea pun6tata unica 
ad futuram. 

Tiiyus. i8. Sc. fcutell^tus glaucus thorace tricorni: lateralibus 
breui.limis fiibuijtis, medio fubtus barbato, capitie 
cornu recurvo. 
Scarabaeus Xityi»^ fcutellafis thorace tricorni : inter- 
medio maximo fi npliciiHmo , capitis cornu rec.ir- 
vato fimj.icillimo Linn Syji. Nat. ii. S4^- 5« AW/en, 
/^caJ. 6. '9^' I. 
Scar.baeus thoracc tricorni hevi: Intermedio raaximo 
incurvo fbtus birbato: capitis cornu maximo re- 
cur-vo. Gron. ZoopfK tab. 14. fig. 8r 
Jiulf. mifiell. I. tdb. 40. fig. 2.^ 
Hibitat in America. 

Vari^t colore elytrorum nigro grifeo raaculato 
♦ et grifeo nigro maculato. 

CtntauYUS. 19. Sc. fcutellatus niger thorace tricorni lateralibus bre- 
viifimis Aibulatis, capitis recirvo unidentato. 

Hibitat in India Qrientali. M'{f. Hrit. 

Magnitudo S. Tityi, toti:s niger, glabcr. Capitis cornu 
recurvum, comprefllim verfuis apicera interne dentc 
valido armatum. Apex ipfe integer. Thorax niger 
cornubus tribus intermedio longiflimo glabro apice 
emarginato, latdralibus brevilliniis. Elytra picea, 
ftria unica ad futuram. 

Ailas. ao. Sc. fcutellatus thorace tricprni, intertnedio breviflimo, 
CTpitis cornu recurvo. 
Scarabaeus Atlas fcutellatus thorace tricorni : antico 
bre.iflimo, capitis cornu adfcendente. Linn. Sjfi, 
Nor. ti. -542. 6. Miif. L'iei. Vlr. 6. 
EItp. Av. 105. tab. lo^. fig. I. 
Rhinoceros Swanimevd. Ihdl. fab. 30. fig. > 
iW.(r^iv;f iWaf 247. fig. I. 
LlenY. Mnf tab. 16. fig- 5- 

Habi- I. ELEVTERATA. Scarabaeus. i 

Habitat in Anierica. 

Thoracis corniia lateralia elongata, incurva; inter» 
medio vel anterjori brevinimo conico. Cornu 
capiris elongattim recurvum intus tridentatum, 
dente antico validiori. 

ii. Sc. fcutellatus, thorace excavato tricorni : latera}ibus Geryon. 

comprellis imidentatis, capitis reciirvo finiplici. 
Scarabnei-s Geryon: Drmy, Iiif. 2. tab. 30. fig. 6. 

H.bifat in Indiis. 

Statura fingularis, magnitudo S. naficornis. Capiti» 
clypeus integer cornu magno fcabro , recurvo. 
Thorax valde excavatus tricornis niger. Cornua 
lateralia compreria lata, antice dente valido armata. 
Cornu medium ere6i:uni, fubulatum, bafi poftice 
dilatatum, fcutcllum tegens, emarginatum. Elytra 
picea, ilria ad futuram. Femora cranillima. Tibiae 
anticae dentatae, pofiicae quatuor terminantur 
lobo femicircula-ri, ciliato, laminisque duabus 
longioribus. 

az. Sc. fcutellatus thorace tricorni intermedio longiori Alocus, 

fimplici, capite fiibmutico , elytris uniftriatis. Linn, 

Syfl. Ncit. ii.'542. 7. Muf. Liid yir. 7. 
Scarabaeus tricornis capite mutico, Roef. Inf. 2. 

Scarab. i. Tab. A. fig. 6. 
Kaficornis Taurocerus Marianus caftanei coloris. Peti' 

verii Gaz tab. 24. fig. 10. 

Jitil>. Mfiell. tab. 15. fig; i. 

Habitat in America. Dentes duo breves interdum 
in fronte maris. 

.2,3. Sc. fcutellatus thorace tricorni intermedio longiori Antaem. 
fimplici, capite mutico, elytris laeviilimis. 
Scarabaeus Antaeus Drury. Inf. Tom. i. tab. 34. fig. 3. 
H^bitat in America. 

Simillimus ftatura et MagnitudinpCharoni, at cornua 
omnia fimplicia et elytra ftria pmnino nulla 
exarata Ab. S. Alceo et magnitudinc et ftatura 
omnino difieft. Focmina inerniis. 

14. Sc. fcutellatus tliorace tricprni ;ntermedio Ipngipri Syphaa^. 
fimplici, capite rniitico, elytris pundatis. 
Habitat in America. Ad'f Ranks. 

A $ Nimis X» I. ELEVTERATA. Scai-abaeus. Kimis affinis S. Antaeo, a quo tamen differt cornu- 
bus lateralibus minoribus elytrisque pundtatis. 

Maimon, 25. Sc. fcutellatus thorace tricorni : cornubus aequalibus 
breviffimis, elytris laeuibus. 
H^.bitat in America. Muf. Dom. Bnuks. 
Affinis praecedenti, at minor, et cornua breviflima. 
Tliorax utrinque retufus. Caput muticum. 

Xyphocm, 26. Sc. fcutellatus thorace tricorni: intermedio minori, 
lateralibus porreftis longitudine capitis mutici. Linu, 
Syjl. Nnt. II. 543. 9. Miif Lud. Vlr. %. 
Copris niger, elytris ftriatis, thorace antrorfum tri- 

corni. Genff. Jnf. i, 72. tab. i. fig. 3. 
Scarabaeus ovinus %. linj. Inf. 10:5. 
Scarabaeiis thorace cornuto. Fvijch. Inf.4. pag. i<^. tab. 8. 
Taurocerus Moujfet. Iif. 152. fig. 2. 

Habitat fub Itercore bovino in terra cuniculos fo- 

diens et nidulans profunde. 
Variat cornubus capite aequalibus et duplo longi- 
oribus. 

Titanns. 17. Sc. fcutellatus thoracc tricorni: intcrmedio longiori, 
apice bifido; iateralibus fubarcuatis acutis, capite 
nintico. 
Scarabaeus Simfon. Drury. Inf. i. tab. 5(5. fig. ?. 4. 
Scarabaeus major nigcr tricornis. Sloan. Jam. ir. 
pag. 205. tab. 237, fig. A. 5. 

Habitat in America. Mtf. Rrit. Statura et raagnitudo 
S. naficornis, totus ater. Caput omnino muticum. 
Thorax valde retufus tricornis, cornubus latc- 
ralibus fubarcijatis , intermedio multo majori, 
reciirvo, apice parum dilatato, bifido, laciniis di- 
ftantibus, aequalibus. Elytra ad futuram uni- 
ftriata. Subtus abdomen pilis rufis hirtum. 

AenohaY' i%. Sc. fcutellatus thorace tricorni : mcdio longiori emar- bui. gmato : latcralibus obtufis, capite bituberculato. 

Habitat in America. Muf. Dr. Hnnter. 

Statura S. Titani at minor. Clypeus obtufus in medio 
tuberciilis duobus obtufis parvis. Thorax ater nitens 
utrinque puncio ferrugineo. Cornua tria, antico re- 
curvo longiori eTnarginato, pofticis brevibus obtufis 
etpotius tuberculis. Eiytra nigra. Abdomen pilofum. 

2p. Sc. I. ELEVTERATA. Scarabaeus. II 5^9. Sc. fcutellatus thorace prominentia triplici , capitis najtcovms, 

cornu recurvo, elytris laeuibus. 
Scarabaeus naficornis fcutellatus thoracc prominentia 

triplici, ca;)itis cornu inciirvato, antennis hepta- 

phyllis. Linn. SyJl.Nut. n. 544. 15. F«- ii^. 378. 
Scarabaeus capite unicomi recurvo, thorace gibbo, ab- 

domine hirluto. Gtojf. luf 1. 6%. i. 
Scarabaeus naficornis. trilihlnf. 3. pag. 6. tab. 3. fig. 4. 

0'«(irii Mrf. :"j. tab. 16. fig. 4. 
RhiTioceros Roef Inf. 2. Scarab. i. tab. 6. 7. 

Dyury. Iif. i. tab. 34. fig. 7. 8. 
Scarabaeus excavatus, Fofier. Cent. Ivf i. 

Habitat in Europae vaporariis fimetis. 

Larva grifea capite, pedibus fpiraculisque rufis, de- 
ledatur fimo fed acidulo et fubadftringcnti. 

Inventor fpeciei C/ufus, qui illam Mo:ffeto com- 
municavit. 30. Sc. fcutcllatus thcrace retufo prominentia triplici: 
intermedia obfoleta, capitis cornu recurvo. 
Habitat in Bi-afilia. Muf. Do??j. Ranks, Sylvanm. Magnitudo S. naficornis 'ni Capitis clypeus V^ emarginatus cornuqiie mcdio recurvo. Thorax valdc 
retufus prominentia tripjici, anteriore minutifliraa. 
Elytra pundato ftriata fere picea. 31 capitis cornu Latarns» . Sc. fcutellatus thorace trituberculato ; 
brevi emarginato. 

Habitat in New Jork Americae. Dr. Yeats. 

Parvus ftatura S. mobilicornis. Capitis clypeus margine 
elcvato , emarginatus utrinque finuatus. Cornu 
parvum ere6Vum cmargimitum. Thorax fufcus, 
canaliculatus tuberculij tribus , mcdio transverfo. 
Elytra ftriata rufa. 32. Sc. fcutellatus thorace quadridcntato , capitis cornu 
recurvo mobili. 
Habitat Herfordiae Anglorum. D. Dmry. 
Parvus ftatura S. teftacei. Antennae lamellatae, clava 
ferruginea. Capitis cornu coniprefiiim, recurvum 
thorace brevius bafi articulo mobili. Thorax pun6la- 
tus, elevatus, canaliculatus, lateribus utrinque dente 
comprefib clevato recurvo apice flexuofo. Pone 

hunc moliUcor- 
nis. 12 I. ELEVTERATA. Scarabaeus. 

hunc fovea parva orbiculata excavata. In medlo 
dentes duo reliqui erecti brevilHmi. Scutellum 
rotunciatum. Elytra ftriata fubfcrruginca. Pcde» 
et abvlumen pubefcentia ferruginea. 

cyUndvi' 33- Sc. fcutellatus thorace anticc truncato quinqneden- 
cus, tato, capite antice cornu erefto, corpore cylindrico. 

Linn. Syjl. Nat. ii. 544. 11. Fn. Sv 380, 
Habitat in Pruni Cerafi truncis Europae feptentri- 
onalis. 

* * Scutellati fhoraee jneTmi , eapite cornuto. 

Rhinoee- 34- Sc. fcutellatus thorace retufo fubbituberculato, capite 
ros. cornu fimplici, clypeo bifiJo, elytris punftatis. £./^i«. 

Syjl. Ntit. II. 544. 14. Miif. L. VI. 10. 
Rhinoceros Laconenfis nigricans capite vaginisque 

punftulatis. Fetiver.GjZ'>ph tab. 44. fig. p. ettab. 100. 

fig. 3. 
jRhinoceros cornu unico. Roef, Inf. z. Scarab. i. tab. A. 

fig- 7' 

Barril. Icon. tab. 16^. 

Habitat in Afia. 

Barha- 3^ ^c. fcutellatus thorace inermi: anticc fcabro, eapitis 
cornu recui-yo brevi. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf. Dom. Banks. 

Magnitudo S. Rhinocerotis, at latior. Capitis Clypeus 
antice elongatus, fubeniarginatus, cornu recurvo 
fubulato longitudine capitis. Oculi teflacei. Thorax 
rotundatus antice fcaber, poftice glaber. Elytra picea 
punciato ftriata. Abdomen piceijm. Tibiae anticae 
quadridentatae, 

'^atyrus. 3<^- Sc. fcutellatus thorace inermi : anticc truncato, capitis 
cornu recurvo, capite iongiori. 
Habitat in America feptentrionali Dom. Ranks. Major 
S. naficorni. Clypeus emarginatus dentibus acutis de- 
^VergGntibus, Cornu capite friplo longius. Thorax 
antice valde truncatus, glaber, lacvis, ater. Elytra 
ftriata. Subtus ferruginfus, hirtus. Tibiae omncs 
dentatae. 
Fpemina clypeo tuberculato, thorace plano. 

37- Sc. rojfa. I.. ELEVTERATA. Scarabaeus. ij 

37. .Sc. fcutellatus thorace inermi : antice retufo , capitis intiini. 

cornu recurvo, elytris fubftriatis. caifis. 

Scarabaeus iamaicenfis. P>. nry. Inf. i. tab. 34. fig. i. 2. 

Habitat in Indiis. Muf. Brit. 

Capitis clypeiis emarginatus in medio cornu por- 
redlo recurvo d fere rccumbente. Thorax rotun- 
datus antice valde retufus. Elytra obfolete 
pundata ftriataque. 

Foemina mutica. 

38. Sc. fcutellatus thorate incrmi: antice excavato, capi- Siltnus, 

tis conui recurvo, elytris laeviflimis. 
Habitat in GaiJo provincia. 
Statura et fumma aiBnitasS. naficornis, at diiplo minor, 

totus piceus. Capitis cornu parvum fiibulatum 

valde recurvum. Thorax antice valde excavatus. 

Elytra laevia. 

39. Sc fcutellatus, thorace inermi rotundato, capitis SyrichtUS. 

coruu recurvo. 
Habitat in America. Muf. Doni. Bauks. 
Statiu-a praecedentis, at thorax rotundatus, nec retufus, 

nec excavatus. 

40. Sc. fcutellatus deprefliJs thorace foirula exarato, didymus. 

capite tricufpidi, elytris ftriatis. Linn. Syfl. Nat.ii. 

54 V !9. Miif. Lud. Vlr. 14. 
Vetiv. Gazopb. tab. 27. fig. 7. 
Habitat in America. 
Magnitudo L. Cervi ftaturaque ejus depreffa ab hoc 

genere diftinguere vidcntur. 
Alter fexus in antico thoracis mucrOne parvo elevato 

armatus. 

41. Sc. fcutellatus thorace inermi, clypeo bifurco. goUatUS 
Scarabaeus goliaius fcuteilatus thorace inermi, capite 

roftro bifurco. Linn. Mant. 530. 
Driiry. Inf. i. tab. 
Habitat in Afriea. Muf. Dr. Hiinter. 

42. Sc. fcutellatus thorace inermi fcabro , capite linea Hircns. 

traubverfa carinata, clypeo bidentato. 
Habitat Tranquebariae. Koefiig. Magnitudo et ftatura 
S. Naficornis. Capitis clypeus emarginatus dentibus 

duobus 14 I. ELEVTERATA. Scarabaeus. 

diiobus elevatis eredris. In medio linea transverfa 
valde elevata carinata. Tliorax fcaber. Elytra fiib- 
ftriata. Corpus nigrumTubtus touiento ferrugineo 
tedtum. 

farSitis. 43. Sc. fcutellatus brunneus capite fubbicorni, elytris 
punftato ftriatis : apice nigris. 
Habitat in Penfylvania. Mnf. Biit. 
Statura et magnitudo S. vernalis. Capitis clypeus fer- 
rugineus quafi e fquamis tribus imbricatis compofi- 
tus, inferiori emarginata, reliquis duobus dente ele- 
vato, acuto, brcvi, pofteriori paulo majori arma- 
tis. Thorax gibbus, ciliatus, ferrugincus margine 
pcftico nigro. Anticc ruga transverfalis, abbreviata. 
Scutellum nigrum. Elytra punclato ftriata, brunnea, 
apice nigra, macula parva brunnea. 

ftceu:. 44. Sc. fcutellatus piceus thorace inermi glabro, capite 

fubbicorni, e!ytris ftri^tis. 
Habitat in Indiis. Dofn. Driiry. 
Parvus ftatura S. Foftbris. Clypeus apice emarginatus 

et in medio cornubus duobus breviflimis approxi- 

matis. Thorax glaber laevis. Elytra pundato 

ftriata. 

Sphinx. 45. Sc. fcutellatus thorace inermi quadripunaato , capite 
tuberculato, tarfis anticis nullis. 

Habitat in Sierra Leon Africae, Mrf. Dom. Banks. 

Medium Caput virefcens tuberculis quatuor elevatis, 
transverfalibus. Thorax aeneus, piin6)to utrinque 
unico ct duobus dorfalibus ad marginem pofticum 
impreftls. Elytra^obfcura nigra ftriata. Femora 
comprefla dentata. Tibiae anticae arcuatae dentatae 
acutae, absque tarfis , reliquae clavatae. 

fubtnra- 45. Sc. fcutellatus thorace inermi, cap'te tuberculis tribus, 
7ieni. elytris ftriis crenatis. Linn. Syjl. Nat, li. 348. 28. 

Fn. Sv. 382. 

Habitat in Europae ftercore. 

Aifinis Sc. Fofibri, at minor. 

ToJJor, 47- Sc. fcutellatus thorace inermi retiifo, t^r^itt tuber- 
culis tribiis: me Jio fubcornuto. Unn. Sj^Jl. Nat. u. 
548. 31- iv;. bv. 384- 

Scara- L ELEVTERATA. Scarabaeus. 15- 

Scarabaeus totus niger fpiniilis tribiis capitis transverfiia 
pofitis Geof. Hijh i. 82. 20. 
Habitat in Europae fabulofis, ftercoratis. 
Magnitudine variat. 

48. Sc. fcutellatus thorace inermi, capite tuberciilis tribus ttrrefiris. 
aequalibus, elytris fubil^riatis. 
Habitat in Anglia. Mnf. Dom. Bnnks. 
Aflinis Sc. Fofibri at triplo niinor. Tubercula capitis 
niinora, breviora, obtufiora. Elytra ftriata. 

4p. Sc. fcutellatus thorace incrmi, capite mucronibus tri- maurus» 
bus, corpore violaceo, abdomine teftaceo. Lifvu 
S\j}. Nat. II. 54S. 304. 

Habitat in Mauritania. 

Oblongus viride coeruleus: abdomine villofo lute- 
fcentc. 

50. Sc. fcutellatus tcftaccus capite bituberculato, elytris tejlaceiis. 

pun6lato ftriatis. 
Habitat in Anglia. Dr. Lee. 
Statura S. vernalis at triplo minor, totus pallidc tefta- 

ceus. Tubercula duo parva in fronte. Thorax 

convexus pun6tis vagis plurimis adfperfus. Elytra 

ftriata ftriis pundatis. Subtus hirtus. 

51. Sc. fcutellatus ater thorace inermi, capite tubcrculato, jlmeta- 

elytris rubris. Lnin. Syfl.Nctt. 11. 548. 32. Fn. ^u. 3S5. rius, 
Scarabaeus capite thoraceque nigro antennis elytrisque 

rubris. Geojf. H/fi. i. 8i. i?. 
Scarabaeus fimetarius Scopoli Ent. 20. 
Scarabaeus pillularius nonus. Reij. Inf. io5. n. 9. 
Scarabaeus cquinus medius coleoptris nigris, collarl 

nigro. Frifch. Inf 4. pag. 5. tab. 19. fig. 3. 

Habitat frequens in Europae ftercoribus. 

Tubercula capitis tria. 

<,\. Sc. fcutellatus thorace fubinermi, capite tuberculo BicoJcV. 
unico, elytris nigris , abdomine rufo. 
Habitat in Germania D. de Hajfort : corpus parvum 
ovatLim gibbum. Caput nigrum, ore antennisque 
rufis. Clypeus fubrotundus, integer, in medio tuber- 
culo elevato, reflexo. Thorax ater, glaber, pun- 

ciatus; iS I. ELEVTERATA. ScarabaeuS. 

flatus; In medio canaliciilatiis, iitrinque punfto 
paruo prominulo. Elytra atra ftriata. Subtus uti et 
pedes rufi. 

erraticHS. 53. Sc. fcutellatus thorace inermi laevi, capite tubercula 
unico, elytris fufcis. Linn. S,yJl.Ni>t. ii.s^^.z^. F»» 
Sv. 383. 
Habitat in Europae ftercoribus, viis. 

con^pnt» 54. Sc. fcntellatus thorace inermi marginibus lateralibus 
<"« .-t/. albiclis, capite tuberculato, elytris grifeis inaculatis. 

Lmn. Syfi. Nat. 11. 545). 24. f«. Sv. ;S7. 
Scarabaeus capite thoraceque nigro giabro, elytri? 

grifeis, pedibus pallidis. Genjf. lnf. i. 82. 19. 
Scarabaeus piilularius dccimus. knj. Inf. 10%. 
Habitat cum congeneribus. 
Affinis fordido , at minor. 

foYdidiiS. 55. Sc. fcutellatus capite tuberculato, thorace nigror 
margine paliido, puncbo nigro, elytris grifeis. 

Habitat in Anglia. 

Statura S. confpurcati, at paulo maior. Clypeus rotun- 
datus, integer, niger macula utrinque pallida tuber- 
culisque tribus, intermedio fr.bcornuto. Thorax 
laevis, glaber, ater, margine omni pallido : pun» 
ftum utrinque nigrum in margine paliido. Elytra 
ftriata grifea futura obfcuriori. Subtus nigro grifco- 
que variegatus pedibus pallidis. 

granariiis. 5<S- Sc. fcutellatus niger thorace inermi, clypeo tuberculo 
folitario, elytris poftice teftaceis. Lmn. Syjl. Nat. 11. 
547. 2;. ' 

/3. Scarabaeus haemorrhoidalis fcutellatus thorace in- 
ermi, cnpite tuberculato, elytris apice rjbris. 
Ltnn. Syji. Nat. 11. 548. 33' F«. Sv. 38<5. 
! Habitat in Europae fuffocatis. Elytra poftice ultra 
dimidium teftacea. 

marianus. 57. Sc fcuteliatus capite tuberculato, elytris laevibus 
glaucis fufco punciatis. Linn. Syjl. Nat. 549. 35. 
Habitat in America. 

Magnitii lo S. Aloei. Abdomen et femora ferruginea, 
An foemina inermis Sc.Herculis? 

*** Scu- 1 ELEVTERATA. Scarabaeus. 17 

' *** Scutellatj, mutici cnpite et thorace inevmi. 

^g. Sc. fcutcllatus, clypci centro prominulo, elytris antice fcahr, 
fcabris. 
Scarabaeus fcaber fcutellatus nnitlcus thoraceelytrisque 
antice fcabris. Li/m. i)^ji.Nat. Ji. 545). 37. Muf.Lud. 
V>r. 17. 

Habitat in Indiis. 
Elytra apicc glauca. Clypeus in medio proniinet. 

59. Sc. fcutellatus muticus pedibus anticis arcuatis longis- h^gimtt' 
fimis. Linn. Syjl. Nat. 11. 549- Si»- Muf. Lud. Vir.i%. nus, 
Aub. Mfcell. tab. 41. fig. i. 
Habitat in India. 
Femora antice dente valido armata. 

<^o. S(i fcutellatus muticus ater, clypeo rhombeo: vertice fercorO' 

prominiilo elytris fulcatis. Ltwi. Syjl. Nat. 11. ^ji. 42. riui, 

Fn. Sv. 388. 
Scarabaeus ater dorfo glabro, elytrls fulcatis, capitis 

clypeo rhomboide centro prouiinulo. Ceoff. Inf i. 

pag. 75. n. 9. 
Scarabaeus magnus niger vulgatiflimus, antennis arti' 

culatis. Raj. Inf p. 74. n. i. 
Scarabaeus magnus e purpura nigcr, tibiis omnium 

pcdum ferratis. L.ijl. bcar. Angl. 380. n, 4. 
Scarabaeus ftcrcorarius niger ma;or. Frifcb.Inf 4. pag. 13. 

tab. 6. 
Scarabaeus ftercorarius vel firaanus Merret. pin. 

pag. 201. 

Habitat in Europa fub ftercore. 

Ab iEgyptiis fole confcci-atur, qui femper marem 
credebant absque copula ova ponentem. 

Vefperi circumvolitat ingenti cum fufurro, fercjuim 
diem annuntians. Infeftatur acaris, Ichneumone. 
Varietatem vidimus elytris obfcure rufis. 

^i. Sc. fcutellatus muticus elytris glabris lacviffimis, cly- vsm/ilii. 
peo rhombeo, vertice prominulo. Linn.SjJl.Nitt. n. 
551. 43. Fn. Sv. 589. 
Scarabaeus coerulefcens, dorfo elytrisque glabris lae- 
viffimisque capitis clypeo rhoraboidc, centro pro- 
minulo. Geoff, Hiji. 1I' 10. 

B Scara- 18 I. ELEVTERATA. Scarabaeut. 

Scarabaeus vernalis. Scopoli Ent. 27. 
Habitat fiib ftercore Europae. 
Praecedenti fimillimus, et forte ejus varietas. 

iuvencui, 62. Sc. fcutellatus muticus thorace antice impreflb mu- 
cronato. 

Habitat in America. Dom. B.inks. 

Statura et magnitudo Sc. ftercorarii. Capitis clypeus 
rotundatus, fubeniarginatus, ftriga media transverfa, 
clevata. Thorax rotundatus, punclatus, ater an- 
tice pundo parvo imprcftb , et fub hoc prominct 
mucro brevilHmus. Elytra picea crenato ftriata. 
Subtus piceus, hirtus. 

fpkndidtis. 63. Sc. fcutellatus muticus viridi nitens, elytris ftriatis. 
Habitat in America. D. Dmry. 
StaturaS.ftercorarii, at triplo minor totus viridi ipitens, 

iramacuiatus. Capitis clypeus emarginatus. Thorax 

rotundatus, laevis pundo lateraii utrinque impreHb. 

Scutellum triangulare antice fubelevatum. Elytra 

crenato ftriata. Tibiae dentatac. 

Cephus. 64. Sc. fcutellatus rufus clytrorum futura apicibusque 
nigris. 

Habitat - - i - - ^uf. Dom. Banks. 

Statura exadte Sc. vernalis. Caput fufciim antennarum 
clava valida verticeque prominulo transverfo. Tho- 
rax rotundatus, ciliatus, rufus , poftice rotimdatus 
margine pundtoque laterali nigris. Scutellum nigrum. 
Elytra ftriata rufa, futux'a apicibusque nigris. 

LaloratOY 6$. Sc. fcuteilatus muticus ater, thorace pundato, ely- 

tris ftriatis, ciypeo emarginato. 
Habitat in ftercore bovino Brafiliae. D. Banks. 
Statura exade Sc. aratoris, at duplo maior totus ater. 

Clypeus emarginatus. Thorax vage • pun61:atus. 

Elytra ftriata. Pedes nigri. 

Auit&r. 66. Sc. fcutellatus muticus niger: tliorace laevi, elytris 
pundato ftriatis. 
Habitat ad Cap. B. S. 

Statura et magnitudo S. Fofibris. Capitis ciypeus integer 
fubfcaber. Antennae ferrugineae. Thorax glabcr, 
laevis. Eiytra ftriato punctata, Feraora ancica 
ferruginea. 

<7» Sc. I. ELEVTERATA. Scarabaeus. ig 

^7. Sc. fctitellatus miiticiis laevis nigcr ano barbato. barhatui. 

Habitat in India. Miif. Tortiannui. 
Statiira S. Foflbris, totus Inevis glaber nitens. Ulti- 

mum abdominis fegmentum ultra elytra prominet, 

pilis longioribus ferrugineis barbatum. 

^g. Sc. fcutellcitus muticus ater: thorace glabro nitido, rujipts. 
elytris ftriatis. 
Scarabaeus rufipes mutlcus ater, antennls palli '15, ely- 
tris laevibus. Linn. Syjl. Nat. lu 559. 85. Fn. Sv. 403. 
Habitat in ftercore. 
Varietas duplo minor pedibus nigris vix difFert. 

6^. Sc. fcutellatus muticus ater, elytris grifeis nigro luridiis, 
ftriatis. 
Habitat in Anglia. Mnf. Dotn. Bfinks, 
Caput et thorax atra, "nitida, mutica. Elytra ftriata 
grifea lineolis maculisquc nigris. 

70. Sc. fcutellatus muticus cblongus nlger, elytrls maculis 4 mactila- 

duabus rubris Linn. Syfl.Nat. ii. 558. 84. Fn. 5t; 398- tns. 
Habitat in Anglia. 
Magnitudo et ftatura omnino S. fubterranei. Thorai 

glabcr, nitens, immaculatus. Elytra obfolete ftriata 

maculis duabus rubris. 

71. Sc. fcutcllatus muticus niger, elytris plaga rufefcentc. plagiatus. 

Linn. S)f\. Nut. ii. 539. 85. 
Habitat uplaliae, 
Ailmis Sc. fubterraneo. 

72. Sc. fcutellatus muticus niger elytris fulcatis piceis fer- teflndina- 

rugineo punclatis. niis. 

Habitat in Angiia. D. S)lau(/er, 
Parvus ftatura Sc, fulcati. Capitis clypeus rotundatus, 

emarginatus vix tuberculatus. Thorax fcaber ater. 

Elytra profunde fulcata picca pundis ferrugineis per 

paria diftributis adfperfa. Pecies picei. 

73. Sc. fcutellatus muticus ater, elytris teftaceis futura merdarim 

nigra. 
Habitat in Europae ftercore. 
Latera thoracis fubteftacea. Affinis Sc. quisquilio, at 

futura eiytrorum nigra. 

B z 74. Sc. 20 I. ELEVTERATA. Scarabaeus: 

'^uiiqui' 74. Sc. fcutellatus miiticus ater elytris liviclis. 

iius. Scarabaeus quisquilius exfcutellatus ater glabcr, elytris 

lividis teftaceis. Liiin.SyJl.Naf.u. ss^.^i. Fn.Sv.i^'^. 
Scarabaeus minimus. Scopoli Eut. ip, 

Habitat in Europae ftercore. 

Scutellum parvum nigrum. 

prcatus. 75. Sc. fcutellatus muticus fufcus, elytris porcatis. 
Habitat in ftercore Lipfiae. 
Statura et magnitudo S. afperi totus obfcure fufcus. 

Elytra porcatavel profunde fulcata fulcis transvcrfim 

(triatis. 

Stevcovi^- 75. Sc. fcutellatus muticus ater laevis, elytris ftriato 
tor. crenatis, clypco emarginato. 

Habitat in Brafilia. Mnf. Dom. Banks. 
Statura el magnitudo S. fiibterranei. Clypeiis niger 
laevis antice cmarginatus. Thorax laevis nuiticus 
ater, raarginc antico tcnuifiilme pallefcente. Elytra 
atra fulcata fulcis crenulatis. 

af^tr. ^21' Sc. fcutellatus muticus capitc thoraceque transvcrfini 
fulcatis, elytris ftriatis. 
Habitat in plantis putridis Europae. 
Magnitudo et ftatura Sc. teftudinarii. Capitis clypeiis 
cmarginatus. Pedes rufefcentes. 

tmipimSfa' 78. Sc. fcutellatus muticus ater coleoptris fiavefcentibus 
ius. punfto communi nigro. 

Coccinellaunipuncftata coleoptris flavefcentibus pun(5to 

communi nigro, Liiiii.Sjft.Nat. 11. $"^9. 6. FiW. Af.470. 

Habitat in Europa. 

Tempore fereno per aera volitat. 

* * * * Exfcntellati if.m'ace cornuto. 

Jacckus, 7^. Sc. exfcutellatus thorace prominente bilobo, capitis 
cornu recurvo fimplici. 
Habitat ad Cap. B. S. Muf Dovu Biniks. 
S. MolofiTo minor niger. Capiris clypeus rotundatus, 
niargine reflexo apice emarginato. Cornu elonga- 
tum ereftum apice recurvum. Thorax fubpun6latus 
iitrinquc retiifus dorfo prominentc bilobo. Lineolac 
duae elevatae utriijque ad marginem. 

Focmina I. ELEVTERATA. Scarabaeus. ai 

Fociiiina capitis c»rnu brcviflimo truncato thoraclsque 
tuberculo antico transverfo elevato. 

to. Sc. exfcutcllatus thoracis cornu plano : fubtus den- Ocdi^m., 
tato capitis truncato tridentato. 
Habitat at Cap. P. S. Mnf. Dom. Banh. 
Mngnitudo px-aecedentis. Clypeus rotundatus cniar- 
ginatiis. Capitis cornu compreflTum ere<5tum, brcvc, 
apice truncatum denticulis tribus , intci-mcdio paulo 
longiore. Thorax poftice rotundatus , lateribus 
pundo impreffo. Cornu brevillimum, planum ferc 
fornicatum, apice rotundatum, fubtus unidcntatum. 
Elytra fubltriata. 

Sr. Sc. exfcutellatus thorace bicorni, cornubus brcvifli- Pithteiut. 
mis, capitis cornu ere6to fubulato. 
Habitat in Indiis. Mnf. B:it. 

Magnitudo S. ftercorarii totus ferrugineus. Capitis 
Clypeus rotundatus integer cornu crefto, fiibulato, 
fimplicinimo. Thorax rotundatus in medio cornu- 
bus duobus ereftis breviflimis. Elytra ftriata. 

%i. Sc. exfcutellatus thorace antice bicorni, pofticc cle- Rofalim. 
vato tricorni, capitis cornu compreflb fcrrato. 
Habitat in America. Dom. Baker. 

S3. Sc. exfcutcllatus, thorace tridentato, capitls cornu re- SihfiUS» 

curvo, elytris ftriatis. 
Habitat in America. MnJ. Dom Banks. 
Parvus capitis clypeus rotundatus emarginatuslnmedio 

cornu porrefto , acuto , recurvo. Thorax glaber 

dentibus tribus intermedio niajori ^ ti-ansverfo. 

Elytra crenato ftriata. 

g4. Sc. cxfcutellatus thoracc tricorni, clypeo finuato Mistat, 

bicorni. 
y Habitat in Amcrica. Mnf. Dotn. Bnnks. 

Statura et magnitudo Molofli. Capitis clypeus porre- 
ftus, rugofus, in medio fovea lata excavatus, mar- 
gine finubus tribus erofus, denteque utrinquc late- 
rali valido rccurvo armatus. Cornua duo brcvia, 
erecla, fubulata in anteriorc clypei parte denticull- 
B 3 quc aa I. ELEVTERATA. Scarabaem. 

qiie duo in medio. Thorax ^unaatii», antice re- 
tufiis pjljsque fernigineis veftitus, tricornis cornu- 
bus depreffis, planis, lateralibus, crenatis acutiufcu« 
lis, intermedio Jatiori eraarginato. Elytra ftriata. 

Hima- 85. Sc, exfcutellatus thorace tricorni: intermedio plano, 
dfyas. acuto bidentato, clypeo reRexo bicorni. 

H-bitat ad Cap. B. S, M"f. Dom. Buiks. 
Statura S. Midas, at paulo major. Clypeus reflexus ro- 
tundatus fubinteger, in medio elevatus cornubus 
d.iob is erectis brevibus obtufis. Thorax antice 
ritufus utrinque fovea magna impreflus. Cornua 
tiia breaa plana, acuta interme.iio majori biden- 
t uo. Elytra ftriata bafi denticulis tribus elevati$ 
brevibus. 

Inmris, %6.^c. exfcutellatus thoracc tricorni: intermedio obttifo 

bifido, capitis cornu eredo, clypeo emarginato, 

Unn. Syjl. Nat. 11. 543. 10. Fn. Sv. 579. 
Copris capitis clypeo lunulato, margine elevato corni- 

culo denticulato. Oeoff. Inf. i. 88- i. 
Scarabaeus lunaris. Scop. Ent. %%-. 
Scarabacus ovinus tertius f. capite operculato. Raj. Inf. 

pag. 103. 
Scarabaeus naficornis mcdius. Frifk Inf. 4. pag. 25. 

tab. 7. 

Habitat in Europae ftercoratis. 

Clypeus in utroque fexu cornutus, at foeraina tho- 
race mutico, 

Rhada- 87- Sc. cxfcutellatus-^horacc late foveolato antice cornu 
t/i/ftus, recurvo, capiteinermi, elytris rufis futura pundtis- 

que duobus nigris. 
Habitat Tranquebariae Koenig : Parvus. Capitis cly- 
peus rotundatus integer aeneiis antice albicans ar- 
genteo nitens. Thorax magnus elytris longior dorfo 
valde excavato, margine foveae elcvato et antice 
cornu parvo recurvo. Color aeneus, lateribus pal- 
lidis punc^o parvo aeneo. Elytra ftriata rufa futura 
punciisquc ducbus nigris. Snbtus nigricans mar- 
gine paUefcente. Pedes nigri femoribus pallidis. 

88. Sc. I. ELEVTERATA. Scarabaeus. 13 

88. Sc. exfciitellatus thorace prominentia triplici, capitc Btlzihnl. 
tricorni : intermedio majori. 
Habitat in America. Drury. 

Statura S. Carolini, at duplo minor. Capitls clypeus 
rotundatus, vix emarginatus. Capitis cornu breve, 
fimplex, bafi corniculis duobus minoribus arma- 
tum. Thorax antice promincntiis tribus, intcr- 
medio multo latiore.* Elytra liriata. Tibiae inter- 
mediae elevatae, dentatae. ^ 

Sp. Sc. exfcutellatus thorace quadricorni, intermediis Faumi. 
breviflimis, capitis cornu recurvo, ferrato. 

Habitat Cayennae, D. Mandnit. 

Statura S. Molofli. Capitis clypcus rotundatus, integer. 
Cornu longitudine fere thoracis recurvum, intus 
obtufe ferratum. Thorax elevatus, gibbus lateri- 
bus valde retufis, poftice loco fcutelli rotundatus pun- 
6tis duobus parvis impreflls, Cornua quatuor latc- 
ralibns longioribus fubarcuatis , crafliis, compreflis, 
^ apice truncatis ; intermediis breviflimis , conicis. 
Elytra fulcata. Pedes omnes dentati. 

Foemina fimilis,at cornubus minoribus lateralibus haud 
truncatis, fed acutis, conicis. 

***** Exfcuiellatiy t/jomce inermi, capite cornuto. 

90. Sc. cxfcutellatus thorace prominentia duplici, capitc Bonafns. 

tricorni, lateralibus majoribus, arcuatis. 

Habitat Tranquebariae, Koenig. 

Statura S. Vaccae. Capitis clypeus aeneus antice rotun- 
datus margine clevato , poftice cornubus tribus, 
intermedio brevilfimo ereclo fubulato, lateralibus 
longioribus arcuatis. Thorax aeneus antice fub- 
canaliculatus prominentia duplici, poftice rotun- 
datus. Elytra obfcura. Subtus niger pedibus fufcis. 

91. Sc. exfcutellatus thorace antice mucronato , capite Bifon. 

cornubus duobus lunaribus. Unn. Syji. Nat. 11. 

547. 27. 
Habitat in Hifpania. 
Totus ater. Thorax antice prominet tnucrone exferto, 

obtufo, poftice pun£ta duo imprcfl*a. 

R 4 Foemina ai4 I. ELEVTERATA. Scarabaeus. 

Foemina thoracis margine antico carjnato clevato raii- 
croncque capitis parvo diftin<5ta. 

Sagi/ta. $)a. Sc. cxfcutellatus, thorace anticc mucronato, capitis 

riHS. cornu folitario, erefto. 

Hibitat ad Cap. B. S. Mnf. Dnm. Rnnh. 
Stat.ira S. Nuchicornis. Capitis clypeus rotundatus, 
integer niger, cornu eredo valido clypei longitu- 
dine. Antennamm clava pallida. Thorax laevis 
ni^er margine pallefcente, antice mucronatus m 
fpinam prominentem validam. Elytra (triata grifea. 
Pcdes antici atri macula bafeos aurea, reliqui varic- 
gati. 

nucipbct' 53. Sc. cxfcutellatus thorace retufo , quadridentato, capi- 
Ins. tis clypeo angulato rnicorni. 

Habitat in Indiis. Mnf. Bnt. 

Statura S. Mololli, at duplo raajor. Totus atcr. Capi- 
tis clypeus porrecftns, cornu brevi recurvo. Thorax 
fcaber antice retufus quadrident.Uus dentibus late- 
ralibus fublongioribus. Elytra ftriata. 

Moloffus. P4. Sc exfcutellatus thorace retufo bidentato iitrinquc 
imprefTo clypeo unicorni Junato integro, elytris 
lae vibus. Lnm. Syjl. Nnt. 11. 543. 8- Mnf. Uui. f^b: 11. 
Anioen. Aend. VI. 391. 

Drury. tnf. Tora. i. tab. 32. fig. 2. 

Habitat in China, officinalis. 

LanciftY. 95. Sc. exfcntellatus violaceus capite cornu angulato, tho- 

race dentato, elytris fulcatis. 
Scarabaeus lancifer exfcutellatus violaceus, capite cornu 

angxikto, thorace inaequali, elytris fulcatis. Linn. 

Syft. Nnr. II. 544. T^. 
Lancifer violaceus. Voet. colioper. 2. tab. i.- fig. i. 2. 
Tjurus. Mitrgv. hvajil. 247. 

Habitat in Indiis. 

Statura S. Mimas, at multo major totus violaceus. 

PauifcHs. ^6. Sc. exfcutellatus thorace retufo, elevato, capitis cornu 
recurvo, clypeo fiflb. 
Scarabaeus valgus thorace mutico capjte cornuto femo- 
ribus fecundi paris remotis. Linn.Syji. Nat. \i. 54(5.20. 
Mnf. Lad. Vh. 15. 2. 

Scara- / I. ELEVTERATA. Scarabaeus. 15 

Scarabaeus Marianus. Pet. Gnz. tab. 27. fig. 8. 

Habitat in America. M'*f. Brit. 

Statura S. Molofii, at paulo minor, totus ater. Ca- 
pitis clypcus rotundatiis prominens apice finus, 
cornuque niedio porredo , i'ecurvo. Thorax 
antice valde retuius, in niedio elevatus, margine 
acuto fubdentato. Elytra ftriata. 

J7. Sc. exfciitellatus capitis cornu credlo breviflimo, carotiwis. 
clypeo integro, elytris fulcatis. 
Scarabaeus carolinus cxrcuteliatus, thorace retufo ca- 
pite ovali integro unicorni, elytris ftriatis. Lin». 
Syfl. Ntit. II. 54-;. 16. 
Scarabaeus caroiinus, Driiry. Jnf. i. tab. 35. fig. a. 
Habitat in America. 

Siniillinnis praecedenti, at capitis cornu multo mi- 
nus. Clypeus integer. Elytra profunde fulcata, 
quorum fulci quatuor interiores poftice profun- 
diores, tomcnto cinereo repleti. Subtus pilis fer' 
rugineis adfpeJ^is. 

9%. Sc. exfcuteliatus thorace inermi pun6lis quatuor im- SphinZ» 

preflis, capitis cornu recurvo bidcntato. Tarfis an- . 

ticis nullis. 
Scai-abaeus fpinipes, Drury. Inf i. tab. 35. fig. 8« 

H?ibitat in America. 

Statura ct magnitudo Sc. Bifonis totus dcpreflTus ni- 
ger aeneo nitens. Clypeus rotundatus integer in 
medio cornu recurvo brevi acuto bafi utrinque 
wnidentato. Thorax glaber, laevis bafi rotuYi- 
datus in raedio utrinque pundio unico et poftice 
duobus approximatis impreflls, Scutellum mini- 
Hium. Elytra ftriata. Pedes antici conftant duo- 
bus- tantum articulis, femore craflb, comprefib, 
et tibia porrecla, arcuata, dentata apice acuta. 
Pedes fecundi paris femoribus incralfatis tibiis 
clavatis dentatis, tarfis breviffimis. Foemina capi- 
tis clypeo tuberculato. 

5p. Sc. exfcutellatus thorace inermi retufo angulato, ca- Mi«tau 
pite obfolete bicorni, elytris inauratis flriatis LinH. 
Syjl. Ni4/. II. c4«. 17. M. L. V. 9. 
Copris viridis fpiendens Voit. coteopir. 4. tab. i. fig. 4. 
B 5 Scara- 26 I. ELEVTERATA. Scarabaeur. Scarabaeus inaequalis, farftus, viridi nitens capite bi- 
corni Roef. Inf. i. Scarab. i. tab. B. fig. i. 

Habitat in America meridionali. Clypeus integer. 

Tauvus. loo- S"^- exfcutellatus thorace inermi, occipite cornubus 

binis reclinatis arcuatis Linn. Syjl. Nat. ii. 547. 26. 
Scarabacus iliyricus, Scopoii Eut. 25. 
Scarabaeus ovinus 2. Rnj. Inf 103. n. 2. 
Copris niger capite pone bicorni, corniculis tenuibus 

arcuatis longitudine thoracis, thorace utrinque 

finuato. Geojf. Infi.()i. 
Scarabaeus Taurus capite cornubus duobus lunatis la- 

teralibus. Schreb. Inf fig. 6. 7. 
Habitat in Germania, Gallia. 

Vacca. 101. Sc. exfcutellatus, thorace incrmi retufo, occipite 
fpina crecla gemina. Linn.Syfl. Nat. 11. 547. 25. 
Copris obfcure aeneus, capite pone bicorni , thoracc 
antice prominente, elytris rufis nigro maculatis. 
Geoff Inf I. 90. n. 5. 

Habitat in arvis Brandenburgicis. 

Cavniftx. 102. Sc. exfcutellatus thoracc inermi angulato, capitis 

cornu eredo, corpore aeneo. 
Scarabacus Carnifex exfcutellatus thorace inermi pla- 

no anguiato, capitis cornu reflexo, corpore aeneo. 

Linn. Syft. Nat. 11. 545. 22. 
Scarabacus Carnifex. Drury. Inf i. tab. 3^. fig. 3. 45. 

Habitat in America. 

Synonyma pieraque, a Linnaeo numerata, falfa. 

hfpanus. I03- Sc. exfcuteilatus thorace inermi, clypeo cornuto 
emarginato, elytris ftriatis. Linn. Syji. Nat. 11. 545. 
21. M L. V. 12. 
Rhinoceros lufitanicus niger fplendens vaginis ftriatis. 
Petiv. Gdzoph. tab. 8. fig. 4- 
Roef Inf 2. tab. B. fig. 2. 
Habitat in Europa Auftrali. 

nuchicor. 104. Sc. exfcutellatus thorace rotundato inermi, occipite 

«/;. fpina erecta armato. Linn. Syjl. Nat. 11. 547. 24. Fn. 381. 

Copris fufco niger, capite clypeato angulato, pene cur- 

vato, elytris ferrugineo nebulofis, brevibus ftriatis. 

Geojf. Jnf i. 8^. 3- 

Scara- I. ELEVTERATA. Scarabaeus. 27 

Scarabaeus ovinus 3 f. capitc operto. Raj. Inf. 

lo^, n. 2. 
Scarabaciis capite thoraceque atro opaco, elytris ciiie- 
reis nigro ncbulofis. Lhm. Irer. Gotl. 41. 
Roef. Iiif. 2. Scarab. i. tab. A. fig. 4. 
Habitat in Europae ftercore. 
t Mas niuticus, facmina a tergo cornuta. 

105:. Sc. exfcutellatus thorace inermi grjfeo nigro punda- verticicor^ 
to , capitis cornu eredo brevilTimo. ^^y^^ 

Habitat in Anglia, Aluf Dof/i. TunfluH. 
Statura et fumma affinitas S. nr.chicoriiis, at minor. 
Capitis clypeiis rotundatus aeneus cornu brevillimo 
recurvo. Thorax rotundatus inerrais grifeus pun- 
6lis duobus anticis et unico ad latera nigris. Elytra 
laevia grifea. Pedes pallidi. 

106. Sc. cxfcutellatus atcr capitis tuberculo unico, ely- Sukator. 
tris ftriatis. 

Habitat Cajennae. D. Mallet. 

Statura exacle oblonga S. Foflbris , at paulo major. 
Clypeus rotundatus in medio ttiberculo unico fub- 
fpinofo. Thorax gibbus, lacvis ater pun6lo bafeos 
impreflb. Elytra atra, ftriata. 

107. Sc. exfcutellatus ater, thorace inermi capite bitu- ^ pvfiuJo' 
berculato, elytris maculis duabus rubris. tui. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf D. flanks. 

Statura omnino S. Schrebcri, at duplo minor, ater, 
niiens. Clypeus rotundatus : bafi tuberculis duobus 
approximatis et fere connexis. Thorax gibbus ro- 
tundatus ater, nitens, laevis, Elytra abdomine bre- 
viora, ftriata, atra: macula bafeos apicisque rubra. 
Pedes nigri. 

108. Sc. exfcutellatus niger thorace inermi crcnato, cly- crifiatus. 

peo tuberculato quadridentato. 
Habitat in Aegypto , D. Forfktthl. 
Statura S. laticollis, at paulo minor. Clypeus antice 

qpadridentatus, et in medio tuberculo cievato fer- 

riigineo. Thorax inermis rotundatus marginibus 

crenatis. Elytra laevia. Pedes ciliati. 

IQC), Sc. «8 T. ELEVTERATA. Scarabaeus, Jactr, lop. Sc. exfcutellatus clypeo fcxdentato, thorace inermi 

crenulato, tibiis pofticis ciliatis, elytris lacvibus. 

Linn. Syjh Nat. ii. 545- 18. M.L. V. 13. Amoen. acad. 

6. cab. 3. fig. 170. 

Scarabaeus laevis, thorace inermi capite antice fex- 

dentato. Osheck. It. 51. 
Scarabaeus pilularius niger, clypeo antice ferrato, 
elytiis nebulofe maculatis fubmollibus planuAuli?. 
Loefi. It. 20. * 

Habitat in Europa auftrali. ****** ExfcnteJlatif mntici. 

laticoJHs, 'l<^' Sc. exfcutellatus muticus niger, clypeo fexdentato, 

elytri-s fulcatis. Linn. Syjl. Nat. 11. 549- 38- 
Copris niger, capite clypeato, marginc ferrato, tho- 

race lato laevi, elytris ftriatis, Geoff. Hiji. Inf. i. 

89. 2. 
Scarabaeus pilluralius. Roj. pag. 105. 4. 

Habitat in China, Europa auftrali. 

Nimis aiiinis videtur S. facro. fe[iivui. rilhnfus. i\i. Sc. exfcutellatus muticus thorace nigro maculato, 
elytris rubro aeneis, fterno porredlo. Linn. Syjl. 
Nat. II. 552.' 52. 

Roef Inf II. Scar. i.- tab. B. fig. 8- 

Habitat in America. 

Color fupra ruber nitidus capite thoracisque margine 
antico nigris. 

112. Sc. exfcutellatus iputicus clypco quadridentato , ely- 
tris bafi gibbere notatis. 
Habitat in America. 

Paulo major S. ftercorario obfcure niger minime nitidus. 
Capitis clypeus i-otundatus apice quadridentatus pal- 
pis antennarumque clava ferrugineis.- Thorax lae- 
vis, glaber, obfcurus, antice excifus pro capite, la- 
leribus angulatis, poftice rotundatus absque fcutello. 
Elytra abdomine breviora, laevia obfcura, bafi ad 
futuram gibbere elevato notata. Femora antica 
iiigra, bafi pun6lo fcrruginaco. Pedes poftici fiib- 
longiores iucurvi. 

113. Sc. I. ELEVTERATA. Scarabaeus. 29 

113. Sc. exfcutellatus muticus clypeo quadridentato, cly- novae Hol. 

tris fulcatis. landme. 

Habitat in nova Hollandia. Muf. D. Bavks. 
Magnitudo S. ovati totus ater. Thovax fubpundatus, 

elytra fulcata. 

114. Sc. exfcutellatus muticus clypeo bidendato, thoracc KoeniHi. 
fcabro, elytris variolofis, 

Habitat Tranqucbariae, Koenig. 

Statura S. Schaefteri totus niger. Clypeus fcaber anticc 
bidentatus. Thorax rotundatus fcaber, pollice fo- 
veola parva in medio excavatus, Elytra vario- 
lofa five ftriata punflisquc majoribus impreflls va- 
gis excavata. 

115. Sc, cxfcutellatus muticus nigro cupreus, dyped ciipYeus, 
emarginato, thorace gibbo, 

Habitat in Africa, D. Yeats. 

Major S. laticoUi toti;s niger colore cupreo tin6^us, 

glaber, lacvis. Clypcus rotundatus emarginatus. 

Thorax valde gibbus antice pundlis duobus parvis 

impreflus, pouice rotundatus. 

ii5. Sc. exfcutcllatus muticus niger opacus, clypco emar- fiyo-el/a- 
ginato , elytris fcabris. 'f^f^ 

Habitat ad Cap. B. S, 

Statura et magnitudo S, Schaefferi. Capitis clypcus s 
rotundatus antice late .emarginatiis, Thorax gib- 
bus, rotundatus, laevis, Elytra punccis elevatis 
majoribus in lineas digcftis fcabra. Pedes medio- 
cres niutici, 

117. Sc. exfcutellatus muticus thorace rotundato, clypeo Schaejferi, 

emarginato, elytris triangulis, femoribus pofticis 

elongatis dentatis, Linn. S\f}. Nat. n. 550. 41. 
Scarabaeus longipes , Scopoli Ent. 84. 
Copris niger pedibus longis, femorum pofteriorum 

bafl denticulata, elytris poflice gibbis. Geojf. inf. 

I. 92. 9. 
Habitat in Germaniae ftercoribus. 

iiS- Sc. exfcutellatus muticus niger, opacus laevis, ftib- joilularius, 
tus aeneus, thorace poftice rotundato. Unn. Syjl, 
Naf. u. 550, 40. M. L. V. 19. 

Pilula- 30 I. ELEVTERATA. Scarabacus. 

Piliilarius, Plm. nat. ii. 34. 

Habitat in Europa aiiftrali globulos e ftercorc con» 
ficiens voivens. Totus niger, elytra laevia. 

fqualidut. np. Sc. exfcutellatus muticus ater, dypeo emarginato, 

elytris ftriatis. 

Habitat in ftercore bovino Brafiliae. Muf. Dom. Rankt, 

Magnitudo S. Schreberi. Caput et thorax atra, laevia, 

nitida, ciypeo emarginato iobis rotundatis. Elytra 

obfcuriora ftriata. 

Schreleri. 120. Sc. exfcutellatus muticus ater, glaber, elytrls ma- 
cuiis duabus rubris. Linii. >)y^(i. 11. ^51. 4^?. 
Copris niger nitidus, thorace antice gibbo dtiplici 
elytro fingulo macula duplici rubra. Geojf. Inf, 
I. 91. n. 7. 

Habitat Halae Saxonum. 

i pttflnla- 121. Sc. exfcutellatus muticus ater, elytrorum bafi ma« 
fHi^ cula rufa. 

Habitat in nova Hollandia, Muf. D. Banks. 
Statura exadte ct nimia affinitas S. 4 puftulati, at paulo 
rainor, caput muticum et macula unica ad bafin 
elytrorum. 

tviangn- 12,2. Sc. exfcutellatus muticus niger thoracis margine fe- 
laris. moribusque paliidis, clypeo emarginato. 

Scarabaeus triangularis, Drnry. Inf. i. tab. 3(5. fig. 7. 

Hdbitat Surinami. 

Statura omnino S. nuchlcornis totus laevis. 

cinSins. 123. Sc. exfcutellatus muticus niger eiytrorum margine 
pailido, clypeo emarginato. 
Habitat in China,' /). Drtiry. S. nuchicorni paullo 
longior. Thorax ater laevis, nitens. Elytra cre- 
nato ftriata nigra margine pallido, qui tamen color 
bafin elytrorum haud attingit. 

tvatiis. 124. Sc. exfcutellatus muticus niger, thorace rotundato 
fubaeneo, elycris abbreviatis. Linn. Syjl. Nat. 11. 
551. 4<^- 

Habitat in ftercore bovino Halae, Angliae. 

Statura omnino S. nuchicornis, aC quadrupio minor. 

3. TROX. I. ELEVTERATA. Trox. 31 

3. TROX. Patpi quatuor capitati. 
Maxilla bifida. 
Antennae lamellatae. 

I. T. thorace elytrisque nigofis, thorace integerrimo. fahnlofns, 
Scarabaeiis fdbulofus fcutellatus nuiticus niger opacus 

tiiberculis rugofis, antennis bafi piiofis. Linn. Syjl. 

Nar. II. 551. 48. Fn. Sv. 390. 
Scarabaeus rugohis, Scop. Ent. Curn. 23. 

Hdbitat in collibus fabulofis Europae. 

a. T. grifeus thoracc niarginato margine poftice dentato, fnbsvofus. 

elytris ftriatis. • 

Habitat in Brafili$, Muf Doni. Baiiks. 
Statura praeccientis, at m^j*-. Thorax carinatus mar- 

ginatus poftice dente urSSt) armatus. Elytra minus 

rugofa, quam in praecedcnte. 

3. T. nigricans, thorace pofticc utrinque emarginato, fpjnicor- 

antcnnis fpinofis. nis. 

Habitat - .... Mvf. Doni. Tuv[iaU. 

Statura T. fabulofi, at minor. Antennae lamcllatae 
primo articulo fpina valida fere longitudine Itipitis 
armato. Clypeus rotundatus intcger. Thorax 
fcaber angulis pofiicis emarginatis. Elytra pun6tis 
elevatis vix ftriata. Pedes nigri. 

4. MELOLONTHA. Maxilla brevis cornea,: 

apice inukidentata. 
Antennae lamellatae. 

I. M. teftacea albo maculata, fcutello macula duplici ^uUo, 

alba, antennis heptaphyllis. 
Scarabaeus Fuilo fcutellatus muticus, antennis hepta- 

phyllis, corpore nigro pilis albis, fcutello macula 

duplici alba. Linn. S;^J}. Nat. 11. 553. 57. Fn.Sv. 394. 

Scop. Ent. carn. ix. 
Scarabaeus antennarum lamellis maximis corpore ni- 

gro, fquamis albis varie maculato. Geoff. 1 f. i. 69. 2. 
Scarabaeus FuUo, RaJ, Inf 5)3. 9. 

Scara- p I. ELEVERATA. Melolonthj!. 

Scarabaeus albo maculatus Julii. Frifih. Inf. n. pag. iz, 

tab. I. fig. r. 
Scarabacus primac claflis variegatris, Roef. Iuf. j^. tab. s^y^ 

Ej'hevt. Nat. Cur. Dec. i. Atin. 6. Ohf 239. 

Aiif>. u/jfell. tab. 16. fig. med. 

Habitat in Europae fylvis, arenofis. 

eulgnvis, 2. M. teftaceus thoracc viliofo, cauda inflejca, incifuris 
abdominis albis. 
Scarabaeus Melolontha fcutellatus muticus teftaceus 
thorate villofo , canda inflexa incifuris abdomini» 
albis. Linn. Syjl. Nat. 11. <;54. 60. Fn. Sv. 35)2. 
Geoff. Inf I. 70. Scopol. cnrn. \6. 
Scarabaeus arboreus vulgaris majfe-, Ri^. hf. 104. i. 
Scarabaeus maximus ni^s uropygio deorfum inflexo, 

Dfi. Sc. Angl. 37p. y 
Scai-abaeus major arboreus caftaneus, Petiv. Gaz pag. 

29. tab. ip. fig. 2. 
I^elolontha vulgaris, Roef Inf n. Scarab. i. tab. 1. 
Larva grifca capite pedibusque teftaceis devorat ra- 
dices plantarum. Scarabaeus folia arborum, 
vefperi volitans tilia intada. 
Dcvoratur a vefpertilionc murino, autumnales 
morbos copiofior praenuntiat, oleum infufum 
cimicifugum reddit. ScO/loH. 
Variat thorace rufo et nigro, et utraque varietas 
alternat annuatim. Rocfel. 

accidenta- 3- ^* t^^^cea thorace pubefcente, elytris lineis qua- 
lij^ tuor niveis. 

Scarabaeus occidentalis fcutellatus muticus teftaceus', 
thorace pnbefcente, elytris lineis quatuor nivcis 
parallelis. Linn. Syfl. N;tt. 11. 555. 6x. 
Driiry bif 1. tab. 52. tig. 2. 
Habitat in Hifpania. 
Simillima M. vulgari. 

fevviJa, 4« ^- glabra teftacea, clypeo emarginato. 
Habitat in America feptentrionali. 
Nimis ailinis praecedenti, at minus villofa totaqu# 
teftacea. 

5. M, I. ELEVTERATz\. Melolontha. 33 

5. M. teftacea, thorace villofo, clytris luteo - pallidis : yc(//?///Wu. 

lineis tribiis pallidioribus. 
Scarabaeus folititialis fcutellatus muticus teftaceus, 

thorace villofo, elytris luteo-pallidis: iineis tribus 

albis parallelis. Linn. Syft. Nar. 11. 554. 61. Geojf. Inf. 

I. 74. 7. F«. Sv. 3p-:. 5". op. Car. ^. 
Scarabaeus fecundus arboreus. R<tj. Inf. loc. 2. 
Scarabaeus alter ex flavo fubcinereus. Ufi Srar. :5ior. 2. 
Scarabaeus ianuginofus arboreus. Mo jfnt. Inf pag. 

160. fig. 3. 
Scarabaeus pedlinatus minor villofus. l^etiv. Gaz. 

pag. 3(5. tab. 22. fig. 9. 
Scarabaeus lunii f. folftitialis. Frifch. Inf 9. pag. 30. 

tab. 15. fig. 3. " '■» 

Habitat in arboreti^, praecedenti ferior, ad folfti- 
tiuui aeftivum frequentiflima. '"9 

6. M. villofa teftacea, abdomine albicante. vuficornis. 
Habitat in Germania. D. de Hattorf 

Statura omnino praeccdentis, cujus forte varietas. 
Caput nigricans antennis rufis. Thorax et pedlus 

viilis denfis albis te6la. Elytra teftacea immaculata. 

Abdomen albidunt, ano nigricante. Pedes nigri. 

.7. M. fubtus lanata, capite thoraccque aureis, elytris iani^era 
luteis. '^ ' 

Scarabaeus lanigerus fcutellatus muticus, fubtus lana- 
tus, capite thoraceque auratis, elytris iuteis. Linn, 
Syjl. Nat. II. 555. 55. Muf. L. U. 20. 
Drtiry Inf i. tab. 34. fig. 6. 
Habitat in India. 

Statura M. pundiatae. Clypeus truncatus, obtufus. 
Sternum antice acutum. 

8. M. teftacea elytris pundiis tribus fufcis diftantibus. pnnSiata. 
Scarabaeus punftatus fcutellatus muticus tcftaceus, ely- 
tris punftis tribus fubfufcis obfoletis , diftantibus, 
Linn. Syft. Nat. 11. 557. 75. M(f. L. f^. 23. 
Gronov. GaZQph. 438. 
Diury Inf i. tab. 34. fig. 5, 
Habitat in America. 
Vngues arcuati acutiilimi, 

C 3>. M. 34 I. ELEVTERATA. Melolontha. 

^ial/rata. p. M. teftacea nitida, fterno anticc porrecto , obtufo. 

Habitat in Indiis. Muf. Brit. 

Statiira omnino M. punaatae : fiipra glaberrima teftacea, 
at viridi aeneo colore tinfta, nitidiiliina. Clypeiis 
late eniarginatus. In capite et thoracc maculae 
duae oblcuriorcs. Scntelhim triangulum. Subtus 
aenea, fterno antice porrecto obtufo, teftaceo. 

viriiiis, lo. M. glabra fupra viridis, fubtus aurea. 
Habitat in Cap. B. S. Muf. Dom. Ranks. 
Statura et magnitudo M. punftatae. Color fupra viri- 
dis ni:ens immaculatus, fubtus aureus , fternum 
haud porreftura. 

aenea, II. M. glabra aenca, abdomiiii^s lateribus albis, elytris 
acullinatis. 

Habitat in nova HoIIandia. Mif D. Banks. 

Statura et magnitudo praecedentis. Color fupra ae- 
neu.s nitidus immaculatus, fubtus magis cocrulefcens, 
pedcris abdominisque marginibus pilofo albis. 
Scutellum rotundatura. Elytra apice ad futuram 
acuminata.* Sternum porredtum acutum. Femora 
linea punctorum impreiTorum". 

futiiraJis. ^^* ^- viridis, elytrorum futura flavefcente. 

Habitat in nova Zelandia, Mtf. Dom. Bauks. 

Corpus ftatura et maguitudine M. punclatae. Caput 
viride, immaculatum, margine elevato. Thorax 
glaber viridis marginibus parum flavefcentibus: 
poftico obtufc anjiulato. Elytra glabra viridia, fub- 
ftriata futura flavefcente. Peclus ct abdomen pilis 
albis te6ta: fterno porredto, acuto. Pcdes virides, 
tarfis ferrugincis. 

hicoJor. '3' ^- glabra fupra viridis, fubtus tcftacea, pedibus 
apice aureis. 
Habitat ad Cap. B. S. Mtf. D. Banks. 
Statura praeccdentis, at duplo minor : fupra tota virl- 
dis, glabra, obicura, immaculata: fubtus obfcure 
teftacea, aeneo colore tinda: Femora ]»aIIidiora. 
Tibiae ct tarfi aurei. 

14. M. r. ELEVTERATA. Melolomha. 35 

14. M. glabra teftacea, capite, thoracis elytrorumque dcrfaUs. 

dorfo nigris. 
Habitat Tranquebariae. Kotnig. 
Statura omnino M. lolftitialis at glabra, ct paulo minor. 

Caput atriun. Thorax itideiji ater l.iteribus teftjcfis 

punfto atro. Elytra teftacea linea lata dorfali atra. 

Pedes teftacei tibiis pofticis nigris. 

15. M. glabra picea antcnnis peuibusque tcft?)ceis. *^lacia]u^ 
Habitat in Terra dcl Fuegu. Mnf. Do>fi. Rahks. 

Corpus magnitudine et ftatura M. dorf^lis , picrum, 
obfcurum, glabrum. Labium fupei-ius cmargimtum. 
Maxilla tridentata, Pedes teftacei, pofticiobfcuriores. 

16. M. thoracc nigro : margine pallido, clytris grifeis luriila. 

nigro punftatis. 

Habitat ir Muf. Dom. TnnjluU. 

Statura praecedentium, at minor. Caput nigrum 

clypeo fubintegro. Thorax niger margine laterali 

pallido. Elytra grifea macula oblonga ad marginem ; 

exteriorem bafeos; pun6lia duobus ad futuram et 

unico verfus apicem nigris. Pedes nigri. 

17. M. glabra aenea elytris ftriatis; futura lineisque [irictta. 

quatuor cupreis. 

Habitat in Terra del Fucgo. Muf D. Banks. 

Statura oblonga praccedentis, at minor. Caput et 
thorax aenea, glabra nitida. Scutellum obtufum 
aeneum. Elytra paulo obfcuriora fulcis decem 
ftriata. Sutura lineaeque quatuor, quae poftice 
per paria coeunt, cuprea. Corpus fubtus, uti et 
pedcs, atrum. 

18. M. glabra teftacea capite obfcuriore, elytris ftriatis. tefacea. 
Habitat in Terra del Fucgo. Mnf Dow. B oiks. 

Statura omnino M. brunneae, at paullo major. Cor- 
pus totum teftaceum, capite tanicn magis nigricante, 
et pun6tum nigrum ad apices femorum. Labium 
emarginatum. Elytra ftriata. 

ip. M. glabra teftacea, capite elytrorumque futura nigris. palliilu. 
Habitat in Cap. B. S. Mnf Doni. Bimks. 
Major M. brunnea. Caput rotuuwutu n nigrum, orc 
pallidiore. Thorax glaber laevis, teftaceus. Elyrra 
C z fub- 36 I. ELEVTERATA. Melolonth!!. 

fubftriata pallidiora fiitura inprimis ad fcutellum 
nigra. Pedes pallidi apice nigri. 

irufmea. 20. M. glabra teftacea elytris ftriatis, thorace utrinque 
puncto notato. 
Scarabaeus brunneus fcutellatus mtiticus teftaceus, ely- 
tris ftriatis, thorace utrinque puncto notato. Linn, 
S}Jl. Nat. H. 555. 72. 
Scarabaeus fulvus oculis nigris thorace glabro. Ctojf, 
hij. I. 83- 2,2. 

Habitat in Europae arboretis. Larvae devorant 
radices, declaratae folia. 

melnmee- 21. M. glabra rufefcens , capite nigro, elytris pailidis. 

(hala. Habitat in Brafilia, Mnf. D. Banks. 

Statura et magnitucio M. bruiineae. Clypeus rotun- 
datus reflexus ater, orbita oculorum albida. Tho- 
rax rufcfcens, glaber, nitidiis. Sciite!Ium rufum. 
Elytra lacvia pallida. Subtus uti et pedes rufcfcens. 

Tlifa. 22. M. glabra rufcfcens elytris teftaccis, clypeo quin- 

quedentato. 
Habiiat ad Cap. B. S. Miif. D. Bmiks. 
Statura et magnitudo omnino M. brunneae. Clypel 

niargo reflexus dentibus quinque obtufiflinus'. Ca- 

put et thorax obfcure riifefcentia. Elytra teftacea 

laevia. Subtus pilis albidis hirta. 

fcjliva. 23. M. fupra glabra viridis thorace linea dorfall, elytris 
futura nigris. 

Habitat in nova Zelandia. Muf. Dom. Bauks. 

Minor M. brunnea. Caput viridc nitens clypeo emar- 
ginato. Antennie ferrugineae clava nigra. Tho- 
rax viridis, glaber, nitens linea dorfali fufca. 
Elytra viridia tiitida ftriis novem exarata, futura lon- 
gitudinali fufca. Corpus fubtus teftaceum albo pi- 
lofum. Sternum porrectum fubcornutum. 

laeta. 24. M. fupra glabra aurea thoracis linea dorfali fcutel- 
loque fanguineis. 
Habitat in nova Zelandia. M(if. D. Banks. 
Nimis praecedenti aifinis, et forte ejus mera varietas: 
diftert taraen colore aureo nitido, thoracis linea ct 
fcutelio fanguineis elytroruraque futura concolore. 

25. M. Vhis. I ELEVTERATA. Melolontha. 37 

S.^. M. nigro aenca elytris teftaceis. Frlfchii- 

Scarabaeus luiii f. vjtis. Frifcb. lif. 4. p. 2p. tab. 14. 
Habitat in vite, rofa Germaniae, Brafiliae. Dom. 

Bauks. 
Simillima M. horticolae, at chiplo major. Caput ct 
thorax obfcure aenea, ghibra, nitida. Scutellum 
rotundatum aeneum. Elytra teftacea futura 
virefccnte. 
Variat elytris thorace concoloribus. 

2«J. M, viridis, thoracis lateribus flavis. 

Habitat in Americae Europae vite. Mif. D. Hunter. 
Nimis praecedenti affinis. Corpus viride, thoracis 
lateribus flavis. Pedes nigri. 

27. M. teftacea thorace maculis duabus nigris, pedi- erYanS» 

bus rufis. 

Habitat _ Mnf Dom. TunfiaU. 

Statura fequentis. Caput teftaceum, oculis nigris. 
Clypeus integer. Thorax rotundatus teftaccus raa- 

culis duabus oblongis dorfalibus nigris. Elytra 

teftacea, fubftriata. l'edes rufi. 

28. M. capltc thoraceque coeruleo pilofis, elytrls tefta- horticoln, 

ceis, pcdibus nigris. 

Scarabaeus horticola fcutellatus muticus capite thoracc- 
que coerule® - fubpilofis, elytris grifeis, pedibus 
nigris. Linn. Syji. Naf. n. 554. 59. Fn. Sv. 391. 

Scarabaeus capite thoraceque coeruleo-pilofis, elytris 
rufis. Gecff. Inf. i. 7^. §. 

Scarabacus ex nigro virefcens, pennarum thecis rufis. 
Lijicr. Scar. 3S0. 3. 

Scarabaeus fi-ifius. Linn. It. Scav. \\6. 321. 

Habitat in Europae hortis, Pomonam devaftat in- 
tafta pyro communi, Linn. Si mali fativi ac fyl- 
veftris folia depafci contingat, tunc chylus in in- 
teftinis contentus croceus ad pi6luram adhiberi po- 
teft. LifiiY. 

29. M. capite thoraceque coeruleo pilofis, elytris iividis, agviCQla. 

clypeo apice reflexo. 
^carabaeus agrieola fcutellatus muticus,thorace villo- 
Ib, elytris lividis, limbo fafciaque nigris. Linn. Syfi, 
Nat. n. -j^s. 5S. 

C 3 Scara- j3 T. ET.EVTERATA. Melolonth». 

Scarabaeiis cyathiger. ^copoL Ent. carn. 6. 
Scarabaeiis at;ricola. Po.l lnf. 21. 

H.bitat in Ipicis fcc ilini, Gernianiae. 

Variat elytris nigro maciilatis ct inimaculatis. Cly- 
peus femper apice reflexus. 

rtiricoJa. 30. M. atra fericea, elytris r;ifis margine nigro. 

Scarabieus niger elytris croceis, margine nigro. Geoff. 

Hijl Iif. I. 80, 15. » t> jy 

Habitat in Anglia. D. Lee. 

Stat!u-a M. horticol.^e. Clypeus rotundatus, integer. 
Capiit, thorax et ab lomen atra , holoferi- 
cea, immaculata. Elytra riifo teiiacea undique 
ci'i6lo margine nigro holofericeo. 

Vari?t interd^m clytris obfcuris , margine tamen 
femper obfcuriore. 

farimfa. 31- M. fupra coeruleo, fubtus argenteo nitens, clypeo 

integro. 

Scarabieus farinofus fcutellatus muficus niger pnlJine 

virefcente, elytris abbreviatis. Linn. Syjl Nat. ir. 

555. (5-;. Fn Sv. ^99. 

Scarab?.eus viol;iceus et fquamofus fquamis fubtus ar- 

genteis. Geoff. Inf. i. 79. i;, 
ScarabaeuE ccjerule.is. Drmy. Jnf 2. tab. 32. fig. 4. 
Habitat in Europa aiiftrali. 

Statura et magnitudo omnino M. argenteac. Supra 
tota polline coeruleo niti liilimo adfperfa. Tho- 
rax latior quam in reliquis, et elytra parum ab- 
breviata Subtus argenteo nitens colore viridi 
refplendente. Aqua calida imbuta color coeru- 
leus in vivaci/Iimum viridem tranfit. 

«rgentea. S2. M. clypeo marginato niger fubtus argenteo nitens 
clytris teftaceis. 
Searabaeus argenteus. Scopol. n. 9. 
Scarabaeus argenteus. Po'a. Inf 20. 
Habitat in Angliae floribus frequcns. 
D^'^^;«piio Scopoli omnino convenit, at valde du- 
bito, an haec fit fpecies a Linnaeo pro S. farinofo 
defcripta, quamvis idem fynonynion Scopoli ad- 
fcrt, quim elytra nec nigra nec polline vire- 
fcenti adfperfa. Pedes teftacei pofticis parum 

eion- I. ELEVTEB^AiTA. Melolontha. 39 

clongatis. Elytva abdomine brcviora poftice gibba. 
Affinis M. horticolae, attamcn diiUndta fpecies. 

33. M. corporc polline virefcenti-argenteo, elyti-is pe- putvtru- 

dibusqiie teftaceis. lenta. 

Habitat Strasburgi. 
Statura omnino M. argcnteac , at duplo minor. Cly- 

peus fubmarginatus. Thorax polline obfcuriore 

adfperfiis. Elytra teftacea abdominc breviora. Sub- 

tusnitida, viridi argentea, farinofa. 

34. M. clypeo reflexo integro, corpore nigro glabro. Jylvicola» 
Habitat in nova Hollandia. Mnf. D. Bauki. 

Statura M. ruricolae, at minor. Clypeus rotundatus 
margine reflexo integro. Caput et thorax glabra, 
nigra, immaculata. Antennae fufcae. Elytra abdo- 
mine breviora, laevia, nigra. 

Variat interdum elytris fufcis. 

^5. M. flavefcens pedibus rufis, thoracc fubfpinofo. fubfiihlt' 

Habitat in lamaica. fa. 

Statura et magnitudo omnino M. argcntcae. Anten- 
nae rufae lamcllis nigris. Corpus totum grifeum, 
immaculatum. Thorax in medio exferit dentem 
breviilimum, obtufiflimum. Pedes rufi plantis 
nigris. 

^6. M, atra tomento cinereo villofa. mittahilis» 

Habitat Tranquebariae. Kmnig. Minor reliquis, 
tota atra, at tomento cinereo fubtilillimo tefta, 
quo cinerco colore certo fitu refplendet. 

^. M. obfcure aenea , elytris tomento cinereo nitidulis. verjfcohr. 
Habitat ad Sierra Leon Africae. Mif. Dom. Banks. 
Parva ftatura M. mutabilis. Caput aeneum clypei 
margine fubreflexo. Thorax aeneus obfcurus mi- 
nime nitens. Scutellum brevc, acutum. Elytra 
ftriata obfcure aenea certo fitu tomento cinereo 
refplendentia. 

M. clypco integro rcflexo teftacea glabra, capite atro. ntonticoJd» 
Habitat in nova Hollandia. Muf Dom. Banki, 
Minuta. Caput atrum, clypeo integro reflexo. An- 
tennae teftnceae. Corpus tcftaceum. Elytra abdo- 
niine raulto breviora nitiduia. 

C 4 39- H- 40 T. ELEVTERATA. Trichm hiinmYa. 
hu vittata. 39. M. atra elytris bafi punfloque medio pallidis. 
Hibitat in Europa. M".f. Dom, TnufinU. 

Parva. Caput atrum, clypeo reflcxo truncato intcgro. 
Thorax ater immaculatus. Elytra fubftriata bafi 
pallicia pun6to nigro. Punftum parvura pallidum 
in medio elytrorum. Pedes nigri. 

40. Nf. cyanea pilofa, elytris teftaceis lineis tribus al« 

bicantibus. 

Pitiv Gfizoph. tab. n. fig. 12, 

Hjbitit in Indiis, Mnf. Brit. 

Statura M. horticolae, at magis oblonga ct major. 
Clypeus truncatus. Caput, thorax et fcutellum 
cyanea valde pilcfa. Elytra abdomine paullo bre- 
viora teftacea, lineis tribus e viilis albicantibus ex- 
arata. Subtus hirta. 5. TRICHIVS. Palpi quatuor filiformes, 
Maxilia bifida. 
Antennae lamellatae. 

fafciatus. !♦ T. niger tomcntofo-flavus elytris fafciis tribus nigris 
abbreviatis. 
Scarabaeu? fafciatus fciitellatus rauticus niger tomen- 
tofo-flavus, elytris fafciis duabus luteis, coadunatis» 
Lnm. Syjl. Nat. 11. 555. 70, F//. Sv. 595. 
Scarabaeus niger hiriuto- flavus, elytris luteis, fafciis 
tribus nigris interruptis. Geoff. Inf. i. 80. \.6, 
Drji.y. Inf 1. tab. ^6. fig. 2. 
Dele6tatur floribus umbellatarum. 

iuL^iiis, 2. T. thorace hirfuto, elytris lividis fufco maculatir. 

1,/««. Syji. Nat. II. 555. 71. Muf. Reg. L. V. 27. 
Habitat in India. 
Videtur hujus gcncris, quaravis Cctoniis valde affi* 

nis fit. 

hihns. 3- T. capite thoraccquc viridi aencis pilofis, elytris 
teftaceis viridi nitentibus. 
Habitat in America. Muf. Dom. Tvnflnll. 
Statura M. horticolae. Caput viridi- aeneum pilofum 
cJypeo emarginato. Thorax viridi aeneus nitens 

pilofiis. I. E L E V T E R A T A. Tridiius. 41 

pilofus. Elytrn abbreviata teftacea viridi colorc 
nitida. Abdomen et pcdes viridia pilofa. 

4. T. thorace tomentoro riigis diiabus longitudinalibus hem'pte^ 

marginato , clytris abbreviatis. rm. 

Scarabaeiis hemipterus fcutellatus, mutlcus thorace 

tomentofo rugis duabus lonsitudinalibus marginato, 

elytris abbreviatis. /,/;;«. S}jl. Nut. ii. 555. ($3. 
Scarabaeus ater deprelTus et fquainofus, maculis albis 

variegatus, elytris abdomine brevioribus, foemina 

aculco ani. Getjjf. Inf. i. 78. 12. 

Habitat in Europa. 

Larvae ligno viciitant, declaratae floribus, 

5. T. glabcr cyaneus clytris hnuilis duabus albis. hmulafuf. 
H ibitat in Carolina. Mnf. nrit. 

Statura & magnitudo T. hemipteri. Capitis clypeus 
eraarginatus. Corpus cyancum maculis duabus luna- 
tis albis ad margincm cxteriorem elytrorum, Eiytra 
abdomine nuilto breviora. 

6. T. capite thoraceque aeneis villofis , elytris tcftaceis p^'^i^' 

albo maculatis. 

Habitat in Maryiandia. M'if. Brit. 

Statura T. lunulati. Totus villofus. Clypeus cmar- 
ginatus. Segmentum ultimum abdorainis promi- 
ncns, teftaceum, macula utrinque oblonga, alba. 

7. T. thorace nlgro triangulo albo, elytris tcftacdie, Delta, 

pun6lo fufco. 
Scarabaeus Delta fcutcllstus, muticus, flavus, thorace 
atro, triangulo flavo, elytris teftaceo- flavis, nigro 
triraaculatis. Ferjler. Cent. i. 7. 7. 
Scarabaeus Delta. Drnry. Inf. 2. tab. 30. fig. i. 2. 
Habitat in America. 

Statura omnino T. pigri. Antennae ferrugineac, 
clava nigra. Caput porredlum atrum lineola 
transverfa pundltisque duobus verticis albis. 
Thorax hoiofericeus niger, niargine ouini triangu- 
loque dorfali albis. Apex trianguli poflica re- 
fpicit. Sciuelkmi niprum pundis duobus albis. 
C ^ Elytra 42 I, ELEVTERATA. Cetomn. 

Elytralaeviflima abhj-eviata teftacea, pundto medio 
fiifco. Siitura fufca bafi albicat. Abdomen ultimo 
fegniento majori prominet niveum. Pedes tefta- 
cci plantis nigris. Femora poftica incurva cra«' 
^ {iora. 

6. C E T O N I A. Maxiila apice fetofa. 

Labium coriaceum emargi- 

natum palpos tegens. 
Aiitennae laaiellatae. 

tnicam. i. C. viridis nitens, clypco porrecto recurvo bifido, 

tibus anticis ferratis. 
Scarabaeus micans. Drnry. Inf. tab. 32. fig. 3- 

Hiibitat in Africa. Dovi. D:7iry. 

Statura omnino et magnituclo C. chinenfis. Capitis 
ciypeus viridis, carinatus fpina parva utrinque 
inter oculos. Denticuli duo parvi elevati in medio, 
ct duo alii ad apicem clypci. Carina excurrit in 
dentem elongatum fere longitudine capitis, com- 
preirum, recurvum, bifidum, laciniis divergenti- 
bus. Tiiorax lacvis nitidus viridis, immaculatus. 
Scutellum triangulare acutum. Elytra abdominc • 
paullo breviora, acuminata nitentia. Sternum 
antice porrectum latum obtufuu), linea longitudi- 
naii tenuifnma ferruginea. Pcdes antici elongati 
tibiis ferratis et tarfis fub unguibus fafciculo pilo- 
rum. Ultimum abdominis fcgmentum prominet 
punclo parvo utrinque iraprclTo. 

chinenjis. z. C. acnea clypco ema'rginato fubfpinofo, thorace po- 
liicc lobato, elytris acuminatis. 
Scarabacus chincnfis. Forjler. Cent. Iiif. z. z. 
Habitat in China. D. Banks. 

Statura et magnitudo omnino C. nigritac, Clypcus 
cylindricus, late emarginatus, apicibus fubfpinofis. 
Thorax ct elytra viridi aenea immaculata, lacvia. 
Thorax pofticc produ(5tus, lobatus. Scutelhim 
parvrim, conicum. Elytra acuminata. Sternum 
prominens, obtufum. Subtus caftanca parum 
nigro-maculata. Fulcra poftica nigra, puniSlo 
rubro. Tarfi omnes nigri. 

3. C. L ELEVTERATA. Cetonia. 45 

3. C glabra atra, clypco cmarginato fubfpinofo, thorace Nigrita. 

poltice lobato. 

Hcri/ifimt, Mvf. pag. 17. n. 257. 

yet. i.az. tab. 28. fi?:. ^ 

H.ibitat Ceylonae. Mof Bnt. 

Statiiva omnino C. niti;!ae, at triplo major , tota atra, 
laevis, nitida, Clypeus quaciratus late emarginatus, 
apicibus porrecris, acutis. Thor-ix laevis, glaber, 
atcr, macula laterali brunnea, obfoleta. Scutellum / 

parvum, deprenum, acutum. Pedes picei. 

4. C. aurata, fegmento abdominis primo latcribus unidcn- auratt. 

tatis, eiytris albo raaculatis. 
Scarabaeui auratus fcutellatus, muticus, auratus, fcgmen- 

to abdominis prima lateribus unidentatis, clypeo pla- 

niufculo. Lihn. Syjl. Nat. ii. 557. 78. Fn. Sv. 400. 

Scop. Ent. carii. 17. 
Scarabaeus viridi aeneus, thoracis parte prona anticc 

prominente. Gtrff hif. i. 73. 
Scarabaeus arboreus viridis f Scarabaeus auratus di(51:us. 

hrtfih. lif. 12. pag. 2v tab. 3. fig. i. 
Scarabaeus major, corpore brevicre, alarum elytris et 

thoracis tegminc colore viridi Ipleadentibus. Raj. 

H 76. 7- 

Scarabaeus chlorochryfos. JVoyrn. Mif. pag. 342. 
Scarabaeus auratus. Rocf Inf 11. Scarab. i. tab. 2. 
Hibitat in Europae iignis putrefccntibus , formica- 

rum acervis. 
Larva quisquiliis, imago floribus deleflatur. 
Imago tada per anum cjicit liquorcm foetidifli- 

miim. 
Variat magnitudine et eolore, interdum totus ater. 

5. C. aurata, abdomine poftice albo pun<3ato, elytris ru- nobiUs\. 

gofis. 
Scarabaeus nobilis fcutellatus, muticus, auratus, abdo- 

niine poftice albo punftato. Liim. Syjl. Nat. 11. 

5>8. -81. Fn. Sv. 4or. 
Scarabaeus viridis nitens, thorace infra aequali non 

promincnte. Geoff. Inf i. 73. 6. 
Scarabaeus viridi aeneus, thorace fulcato, elytris ru- 

gofis. Vihi. DifJ'. i. 

Scara- 44 I. ELEVTERATA. Cetoma. 

Scarabaeiis auratus fecundus. Roef. l/if. ii. Scarab.l, 
tab. 5- fig- 1-5- 
Habitat larva in ligno putrefcente, imago in floribus 

praefertim umbellatis. 
Larva grifea capite fanguineo, pedibus flavefeenti- 

bus. 
Variat colore, magnitudine. 

%p7m&ata 5. C. nigra, thorace utrinque pundobafeos, elytrisquc 
duobiis flavis. 

Habitat in Germania. Dom. Schnlz. 

Statura et magnitudo C. nobilis. Corpus atrum, punfto 
fiavo utrinque ad bafin thoracis. Puncla duo in 
elytri», intcriore minutifliimo. Punftum oblonguin 
utrinque in ultimo abdominis fegmento. 

nitiiia. 7. C. thoracc poftice lobato, capite fpina recumbente, 

fl^erno corniito. 
Scarabaeus nitidus fcutellatus muticus, thorace pofl:ice 

lobato, capite fpina recumbente, fterno porre6lo. 

Lhin. Syfl. Nat. 11. -^52. 51. Muf Lud. Vh. 20. 
Scarabaeus nitidus. ' Drnry. hif. i. tab. 33. fig. 5. 6. 

Roef II. Scar. i. tab. B. fig. 4. 

Habitat in Carolina. 

Chryfs. %. C. fcutello elytris dimidio breviore, ftcrno porre(5lo, 
corpore viridi. 
Scarabaeus Chryfis fcutellatus muticus, fterno porre(5^o, 
fcutello elytris dimidio breviore. Linn. SyJl.Nat. 11. 
551. 49. Mrf. Ltu/. Vlr, 21. Gronov. Zoofhyl. 428. 
tab. 15. fig. 8. 
Habitat in America auftrali. 

Lanitis. 9- C. exfcutellata lucida nigro maculata, flrerno antice 

cornuto. 
Scarabaeus lanius exfctiteliatus muticus ruber adfpcrfus 

punftis nigris. IJn}u Syjl. Nat. 11. 557. 77. 

Drmy. Inf i. tab. 33. S- 
Scarabaeus rufus elytris nigro maculatis. RoefJnfn, 

Scarab. i. tab. K. fig. 3. 
Scarabaeus e rubro cinereusminor, maculis nigris nota- 

tus. Sloane Jam. 11. tab. 237. fig. 7. 8. 

Habitat in America. 

Statura t ELEVTERATA. Cetonla. 45 

Statura C. nitidae: tota livida nigro pundato niacu- 

lataque. 
Roefelii figura omnino convenit, at noilra minus 

rubra. 

10. C. picea, abdominis fegmentis margine albis, clypeo trijiis, 

emarginato , fterno cornuto. 

Habitat in America. Mnf. Dr. Hnmtr. 

Minor C. Lanio. Clypeus porreclus emarginatus. 
Thorax nigcr iramaculatus polHce producius. Elytra 
picea linea una alterave elevata. Sternutn breve 
cornutum. Abdomen piceum fegmentonmi margi- 
nibus albis, qui tamcn color haud usque ad mcdium 
extenditur. 

11. C. ferrugineo flavefcens, elytris virefcentibus, fterno fmarag' 

cornuto. dnla. 

Habitat in America. Muf Dom. Hunter. 
Statura C. chryfeos, Caput et thons obfcure flavef- 

centia. Thorax triaiit<ulus. Elytra virefcentia. 

Corpus ferrugineo flavefcens, abdomine obfcuriore. 

Tibiae pofticae pun6tis imprellis. 

12. C. aeneo atra, thorace inaequali, fcutello fulco lon- Eremita, 
. gitudinali. 

Scarabaeus Eremita fcutellatus muticus, aeneo ater, tho- 
race inaequali, fcutello fulco longitudinali. Linn. 
Syji. Nat. 11. 55(^. 74. Scopnli Ent. carn. 15. 
Scarabaeus magnus piceus. Roef Inf.ii. Scarab. i. tab.3. 
fig. 6. 

Habitat in truncis putridis pyri, falicis. Statura C. 
nobilis, at triplo major. Rccens odorem fpargit 
corii rufiici. 

15. C. thorace lineis quatuor albis, elytris viridibus, ab- fafcicuJa' 
dominis incifuris barbatis. *'^^» 

Scarabaeus fafcicularis fcutellatus, rauticus, thorace li- 
neolis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis in- 
cifuris barbatis. Linn.Syfi.Nat.n. SS7'7S- Mnf Lnijf. 
Vlr. 16. 

Scarabaeus fafcicularis. Drtiry. Inf i. tab. 33. fig. a. 
Habitat in Africa. 
Subtus tota luna heluola fafciculatim tedla. 

14. C. 46 I. ELEVTERATA. Cetonia. COftnJis. 14« C. hirta rufa, a!bo punftata. 

Scarabaeiis capenfis Icutellatus muticus, rufus, hlrtus, 

adfperfus punais albis. Linn. Syfl. Nat. n. 50. 73. 

Muf. Lud. Vlr. 30. 
Scarabaeus capetifis pilofus, vaginis rubris plurimi» 

pundulis albis adfperfus. Petiv. Garofh. tab. 8- hg. 6, 
Scarabaeus rufus albo pundlatus. RoeJ.Inf.ii. Scarab. 1. 

tab. B. fig. 6. 

Drury. luf 1. tab. 33. fig. 3. 

Habitat in A"frica. 

margi- XJ. C. glabraatrd, thoracis elytrorumquemarginibus rufis. 
««/«. Scarabaeus marginatus. Dvury. Iiif. z. tab. 32. fig. i. 

Habitat in Indiis, M/f. Brit. In Sierra Leon Africac. 

Muf Dom. Bnnks 
Statura C. nitiJae. Clypeus em^rginatus oranino in- 
ermis. Thorax niger, margine antico et laterali 
rufis. El:tra glabra, atra, margine laterali et 
poftico late rufis. 

fftnrgi- l6.C. viridis, thoracis elytrorumque margine ferruginco. 

nella. Habitat in Sierra Leon. Muf Dovi. TnHJlall. 

Statura C. marginatae. Color fupra obfcure viridis, 
margine thoracis et elytrorum ferrugineo. S'.;btus 
viridis nitens, abdomine utrinque lineis cluabus ina- 
cularum albidaritm. • Sternuni breve obtufifiinuun 
capitatum. Dltimum abdominis fcgmentum pro- 
minet maculis quatuor albidis. 

lineoia. 17. C. nigra lincola flava a capite ad fcutcllum dufta. 
Scarabaeus lineola. Linn. SyJl.Nat. 11. 552. 53. 
Scarabaeus parvusniger, lituris flavo bnmncis. Roeflnf 

II. Scarab. i. tab. B. fig. 7. 

Habitat in America. 

Variat elytris albo maculati». 

fajciata, 18. C. nigra thoracis margine elytrisque teftaceis; elytris 
futura fafciaque dentata nigri<:. 
iidbitat Alexandriae. D. Forfkahi 
Corpus nigum ftatura C. thoracicae. Thorax niger, 
marginc antico et laterali teftaceis. Elytra teftacea 
futura fafciaque poftica dentata nigris. 

ip, C. I. KLEVTERATA. Cetoma. 47 ip. C. nigra, thorace ferrugineo, elytris nigris rubpur- thnvnuca, 

purafcentibus. 
Habitat Alexandriae. D. Forfkilhl. 
MajorC. auratae, atra. Tliorax ferrugineus, bafi niger. 

Elytra obfcura purpureo colore iniprimis ad mar- 

gines tinda. 

20. C. teftacea thorace lineis punclisque duobus, elytris olivacea, 
maculis quatuor transverfls nigris. 
Habitat in ijierra Leon Africae. Dom. Tinijlall. 
Statura praecedcntis. Caput nigruni immacujntimi. 
Thorax tcilaceus, lineis duabus latis clorfalibi« et 
pun6\o utrinque parvo laterali nigris. ScutelUim 
teftaceum margine nigro. Elytra obtufa teltacea, 
maculis quatuor magnis transverfalibus nigriv, qiiae 
tamen marginem exteriorcm haud attingunt. Siibtus 
olivacea, abdominis fegmentis apice nigris. Sternum 
breve obtufum. 21. C. nigra, thoracc quinquelincato, elytris albo macu- 
latis acuminatis. 

. Habitat in Oriente. Yovfkahh 
Statura et magnitudo C. lineolae. Caput nigrum, lineo- 
lis duabus maculaque utrinque oculari albis. Tho- 
rax niger lineis quinque albis. Scutellum triangu- 
lum nigrum linea alba, jquae bafin haud attingit. 
Elytra acuminata antice pun6tis albis fubftriata, po- 
ftice maculata. Ultimum abdominis fcgmentum 
prominens album linea nigra. Subtus aiba iinea 
niedia atra. pBa. 22. C. nigra, thoracis margine ferrugineo. 
Habitat in Aegypto. D. Forfkiihl 

Statura praecedentium obfcure nigra haudnitida. Tho- 
rax margine antico, et laterali ferrugineis. Linea 
parva purpurafcens in dorfo elytrorum ad futurara. 

23. C. cyanea, th6racis raargine elytrisque tcftaceis. 
Habitat in India. 

Statura C. Chryfeos. Corpus totum glabrum nftens. 
Caput, thorax, fcutellum et abdomen cyanea. Tho- 
racis margo et elytra teftacea. Scutellum fere longi- 
tudine dimidii elytri, 

24. C. limbata. fl^Undida. 48 I. ELEVTERATA. Cetonla. 

faprea» »4. C. cupirca nitida, thorace fcutello clytrisque i^iridi- 
bus. 

Habitat Muf. Dom. Tiniflali 

Jvlagnit^do C. auratac. Caput cuprcuni dypeo trun- 
cato integro. Thorax viridls nitidus pofticc einar- 
ginatus. Scutellura triangulare. Elytra viriJia, lae- 
via immaculata. Subtus tota colore cupri fufi viva- 
<il3imi. Sternum breve obtufum. 

t^icnnn, 2$. C. aenea nitens, capitis fpina incumbentc : fterno por- 

rcdo. 
Scarabaeus africftnus. Drtiry. Inf. 2. tab. 30. fig. 4. 
Habitat in Africa, Sierra Leon. 
Statura C. auratae. Capitis ciypeus apice reflexu.s, In 
inedio fpina parva incumbcnte armatus. Thorax 
aeneus, nitidus, lacviflimus, immaculatus. Scutel- 
lum triangulare acutura. Eiytra aenea nitida ftriato 
punclata apice obtufa. Sternum valcle porredtum. 
Subtu3 concoior atomis rainutiffiniis fufcis irrorata. 
Alae coerulefcentes. Pedes acnei plantis nigfis. 

futuralis, z6. C. thorace nic:ro margine rufo, ciytris aeneo nitidi* 
futura nigra. 

Habitat in Africa. Drury. 

Statiira ct magnitudo C. africanae. Caput deeft. Tho- 
rax elevatus^laevis ater nitens margine ol.-fcure rufo, 
punt^o paryo nigro. Scutellum triangulare nignmi. 
Elytra aer.ea lae\illima futura apice colloque bafcos 
nigris. St^num porredtum. Abdomen piceum. 
Pedes picei five obfcure ferruginei apicibus nigris. 

fulgida. 27. C. aenea nitidiflima, abdominis ultimo fegmento pro. 
min ente qr.adripun6tato. 

Habitat Mitf. Dem. Bnnks. 

^linor praecedenti. Capitis clypeus integer. ThoraX 
aeneus parum ferrugineo mixtus, nitidillimus. Scii- 
telium trianguiare breve. Ulytra viridia nitida fer- 
rugineo mixca pofticc gibba. Sternum breve apice 
rotundatum. Abdomen aeneum utrinque linei» 
duabus maciilarum albidarum. Uitimum fegmentum 
prorainet punciis quatuor albis. Anus rufus. Pedes 
teftacei geniculis nigris, 

48. C. l ELEVTERATA. Cetonia. 49 

ag. C. atra nitida, clypeo truncato, reflexo, fterno ob- g^gates, 
tufo. 
Scarabaeus Gagates. Forjler Cent- Inf. 6. 6. 
Habitat ad Sierra Leon. Muf. Doui.Btmks. 
Statura praecedentis, tota atra glabra. Capitis cly- 
peus truncatus, obtafus, reflexus. Thorax ater 
nitens, poftice emarginatus. Scutellum triangu- 
lare, breve, acutum. Elytra obtufa nitida, poftice 
gibba. Sternum obtufum. 

ap. C. atra, fcutello clytris dimidio breviore, pedibus tri- tctrada. 

unguiculatis, pollice fixo. Byia. 

Scarabaeus tetradadylus fcutellatus, muticus, niger, pe- 

dibus triunguiculatis, pollice fixo. L/wi.Mmf.Tp.Sio. 
Scarabaeus t»tradactylus. Drury Inf i. tab. -:3. ng. 7. 
Scarabaeus major niger. Sioan. Jam. Tom. 11. Z37. 

fig. 2. 

Habitat in America. 

Statura et magnitudo C. chryfeos, at tota atra. 

30. C. nigro aenea, elytris lineis duabus elevatis alboque lurida. 

maculatis. 

Habitat in Brafilia. Muf. Dom. Banki. 

Clypeus rotundatus, integer. Thorax niger aeneus, 
fibfcurus, vage puniiliatus, poftice emarginatus. Scu- 
tellum triangulare acutum. Elytra obtufa, nigra, 
albo maculata. Lineae duae elevatae, poftice co- 
euntes, apicem haud attingunt. Sternum breve ob- 
tufum. 

31. C. aenea, opaca, elytris acuminatis albo maculatis. armchal- 
Kdbitat ad Suratte Indiae. M'f Brit. cea. 
SimiiisC. philippenfi, at duplo niinor et minime nitens. 

Clypeus fubrotundus, integer, Thorax aeneus, i:n- 
maculatus. Elytra poftice acuminata, obfcure aenea, 
parum albo maculata. 

32. C. aenea, nitida, thorace margine pun(5lisque dtiobus phtlippen- 

albis, elytris maculatis acuminatis. Pttiv. Gazop/.h fis. 

tab. 26. fig. 7. 
Habitat in infulis Philippinis. Mnf. Brit. 
StaturaC. auratae, at pauUo major. Clypeus valdeeuiar- 

ginatua. Thorax rotundatus, acoeus, nitens ni.irgme 
D punctis- 50 I. ELEVTERATA. Cetonia, 

punftisque duobus dorfalibus albis. Elytra viridla, 
fplendida, albo niaculata, poftice acuminata. 

fafciata. 33. C. viridi fufca, obfcura, thorace margine puniSVisque, 
elytris fafcia media maculisque niveis, poftice acu- 
niinatis. 

Habitat in nova Hollandia. Mif Dom. Ranks. 

Caput fufcum, lineis duabus bafeos albis. Clypeus 
cmarginatus. Thorax obfcure vircfcens, margine 
laterali pundtisque utrinque duobus r.lbis, pofteriorc 
majore. Scutellum triangvilare, imniaculatum, Elytra 
obfcure virefcentia, fafcia in medio undata, quae ta- 
men futuram haud attingit, maculisque plurimis albis. 
Sternum breve obtufum. Pedes fufci immaculati. 

acnmi- 34- C. obfcure aenea, pallido raaculata, elytris acuminatis. 

nata. Habitat ad Cap. B. S. Mnf Dnm. Banks. 

Statura et magnitudo C. hirtellae. Thorax rotundatus 
et elytra obfcure aenea, paliido maculata. Elytra 
poftice adfuturam excurrunc in fpinam compreflam., 
acutiliimam. Scutellum tri ingulare, immaculatum, 
Subtus aenea, lateribus albo maculatis. 

meata. 35. C. nigra pubefcens elytris difco rufo. 
Hibitat in Virginia. Muf. Rrit. 

Statura C. hirtellae; icieoque hic refero. Caput nobis 
deficit. Thorax niger pubefcens. Elytra glabra, 
pOixice gibba, ad futuram linea unica elevata, nigra, 
difco ferrugineo. Abdomen nigrum. 

hirta. 35. C. nigricans, hirta, clytris pallido maculatis , thorace 
carinato. 
Scarabaeus hirtellus, fcutellatus, muticus, hirtus, teftaceo 
nigricans , elytris paliido maculatis. Linn. S^jl. Nat, 
II. 556. 69. 

Scarabaeus hirtus. Scopoli Ent. %. 

Scarabaeus hirtus. Pud. Inf 2.1. 

p. Scarabaeus fqualidus, fcutellatus, muticus, niger, hirtus, 
thorace fubcarinato. Linn. Syfi. Nat. 11. 555. 68. 
Scop. Ent. carn. 13, 

Habitat in Europa auftrali. Vix fpecie differt /3, 
quamvis elytra uiinus maculata. 

37- C. " J. ELEVTERATA. Cetonia. 51 

37. C. clypeo emargin?ito, nigra, albo maculata, abdomine jilHica, 

fiibtus punciis quatuor albis. 
Scarabaeus ftictious fcutellatus, muticus, nigro glaber, 

pun6lis albis fparfis, abdomine fubtus pundis qua- 

ternis albis. Liim. Syjl. Nat. 11. <;52. ^4. 
Scarabaeus nigro coerulefceus, maculis albis fparfis, or- 

dine macularum abdominaliura longitudinali. Gaff. 

Hijl. Inf. I. 79. 14. 

Raj. Inf. 104. 8. 

Habitat in Galliae carduis. 

38. C. nigra, thorace rufo nigro maculato, elytris nigris, verftiohr, 

albo punctatis, dorfo rufo. 

Hsbitat in Aegypto. Farfkahl. 

Statura et magnitudo C. hirtellae, Caput atrum. Tho- 
rax rufus, antice maculi.s duabus m?,gnis nigris, lineo- 
laque marginali cinerea. Margo tamen ipfe pin:m 
elevatus , tenuiflime niger. Scutcllum triangulare 
nigrum, pundo apicis albo. Eljtra nigra, pi:n(5tis 
fparfis albis et difco macula magna obloMga ferru- 
ginea. Abdomen atrum, marginibus anoque albo 
maculatis. 

Variat maculis atris thoracis albo' pupillatis et coccis. 

39. C. teftacea capite, thoracis lineis duabus, elytrisfutura Hiflrin. 

maculisquc tribus nigris. 

Habitat in Aegypto. D. forfkahl. 

Caput nigrum, immaculatum. Thorax teftaceus, linels 
duabus dorlalibus apice convergentibus nigris. Scu- 
tellum triangulare, tertaceum. Elytra acuminata tefta- 
cea, futura et maculis tribus nigris pofteriore truns- 
verfa. Subtus picea, pundis plurimis albis. 

40. C. atra, thorace margine elytrisque maculis fparfis varicgnta. 

albis. 
H ibitat Tranquebariae. Koeur^. 
Statiira C. ftifticae. Caput atrum, immaculatum. Tho- 

rax ater margine albo. Scutellum atrum piuicto aibo. 

Elylra obtufa, atra, maculis pluriuus fpirHs albis. 

AnMs five ultimum abdominis fcgmtricmi prominct 

raaculis duabus raajoribus aibis. Pedes nigri. 

D i 41. C. 5* I. ELEVTERATA. Cetoma. Uoften- 41' C. atra glabra, elytris pofticc pun6lis duobus albis." 
fota, Habitat ad Cap. B. S. Mnf. Dotn. Banks. 

Statura reliquis longior et anguftior. Caput atrum. 
Clypeo obtiifo integro. Thorax ater, glaber, nitcns, 
poftice rotundatus. Elyti-a bafi gibba vix ftriata, atra, 
apice pari punctorum alborum notata. Ultimuin 
abdoniinis fegmcntum prominet macula utrinque ob- 
fcurc picea. Pedes atri. Sternum abbrcviatum. 

^. HISTER. Maxilla umditnma. 

Labium corneum, cylindricum, 

integrum. 
Antennae clavatae. 

major, i. H. ater, elytris fubftriatis, thoracis marginibus ciliaiis. 

Liim. Syjl. Nat. ii. 565. 2. 
Habitat in Africa. 
Simillimus H, unicoiori, at duplo major, et thorax pilis 

ferrugineis denfis ciliatus. 

iinitolor. a. H. ater, elytris oblique ftriatis. Linn. Syjl. Nat. ir. 

567. '-. Siopo/i Ent. cavH. 30. Fn. Sv 440. 
Attelabus totus niger, elytris laevibus nonnihil ftria- 

tis. Geojf. Inf. i. 94. tab. i. fig. 4. 
Scarabaeus antennis globulofis, media parte in annu- 

lum flexis, feptimus. Raj. Inf 91. 7. Sulzer. Inf 

tab. 2. fig. 8- 9. 

Habitat in Eurppae, Americae arena, ftercore. 

eyamus, 3. H. thorace aeneo, elytris cocrulefcentibus. 

Habitat in nova HoIIandia. Dorfi. Banks. 

Statura et magnitudo H. unicoloris. Caput obfcurum. 
Thorax aeneus nitidus, laevis, margine obfcuro 
fubpunctato. Elytra coerulefcentia, nitidiftima, ab- 
breviata, bafi oblique ftriata. Corpus coerulefcens. 
Pedes nigri. 

Irnuneus. 4« H. ferrugineus, elytris fubftriatis. 

Habitat in Sveciae ftercoribus. Mnf Dom. Banki, 
Simiilimus H. unicolori, at color totus brunneus. 

5.H. I. ELEVTERATA. Hirter. « ^. H. ater, elytris lacuiflimis. £/«;;. Syji. Nat. i. ^d^. 4. pygimeui- 
Fn. Sv. 441. 
Habitat in Europa boreali. \ 

Nimis affinis videtur H. unicolori. \ 

^. H. ater, elytris crenato ftriatis, ftriis intcrioribus ab- abbvevm*. 

breviatis. tiis. 

Habitat in America boreali. D. Drury. 
Statura oninino H. pygmaei, ater, nitidus. Elytra 

ftriis quatiior crenatis, et inter has et futuram duo 

breviflimi apices. 
7. H. ater, elytris poftice rubris. Linn.SyJt.Nat. 1.557.^. imacuJa' 

Fn. Sv. 442. tus. 

Attelabus niger, clytro fingulo, macula rubra. Geoff. 

Jfif. i. 95. 2. 
Hifter fimetarius. Scop. Ent. 51. ^ 

■Coccinclla, atra, glabra, elytris abdomine brevioribus, 

maculis duabus rubris. Vdm. D/Jf. 80. \ 

Habitat in ftercore bovino. 

An (atis diftindkus ab unicolori? 

g. H. ater, elytris bimaculatis. Linn.SyJl. Nat. n. 567* 6. ^wacnja- 
Fft. Sv. 443. tus. 

Scarabaeus ovatus niger, glaber, maculis duabus rubris 
in fingulo .elytro. Gnid. fatag. 75. 
Habitat in Europa boreali. 

Saepius maculae cohacrent in unicam lunatam. Affi- 
nis valde H. bimaculato. 

9. H. aeneus, elytris bafi ftriatis apice pun6latis. aeneus. 
Attebbus nigro cupreus, capite nonnihil porainulo. 

Geoff. Hifi. des Inf. i. 95. 3. 

Habitat in Anglia. Mif. D. A. Mtnffon. 

Statui-a et magnitudo H. pygmaei. Corpus totura 
aeneum, fplendens. Thorax glaber. Elytra ab- 
domine multo breviora bafijfiiiis quatuor arcuatis 
imprefia, quae vix medium clytrorum attingunt, 
apice vage punfiata. 

10. H. ater, nitens, elytris pieeis, aplce obfcuris. detriilit, 
Habitat in nova Hollandia. Dow Banks. 

Magnitudd praecedentis, totus ater, nitens, clytra bafi 
fubpicea nitida, ftriis quatuor obliquis, lateralihus 
niiuoribus, apice obfcura, punftata, et quafi deCrita. 
D3 8. aFATE. 54 T. ELEVTERATA. Apate. 

g. APATE. Palfii filiformes aequales. 
Maxifla uiiidei tata. 
Labium membranaceum trun- 

catum. 
j^nUmiae perfoliatae. 

muYicatus, i. A. elytris reticulatis, poftice retufis dentatis, thorace 
nmricato gi'jbo. 
Dermeftes mnricatus niger, elytris p^^fti^-e retufis, denta- 
tis, thorace m-iricato. Liim. Syjl. Nat. n. 562. 6. 
Habit.1t in Af.icae lignis. 

Delcriptio Unmei omnino qnadrat, at D. Lardario 
fere quadruplo major, et elytra profunde reticii- 
Idta. 

Monachus. 2. A. elytris obtufis, retufis, thorace gibbo truncato. 

Habitat in America. l)ow. Drtiry. 

Summa aiinitas A. muricati, et forte ejus varietas. 
Caput atrum , fronte pilis denfis elongatis rufis 
teilium. Thorax globofus, ater, antice ad latera tieti- 
ticulis brevibns, elevatis, numerofis truncatus. Ely- 
tra nigra, pimclata, lincisque elevatis tribus laevibus, 
poftice obtufa integra. Abdomen piceum. 

yefiiiia, 3. A. elytris integvis variolofis, thorace antice truncato. 
Hdbitat in nova Hollandia. Miif. f)om. Bnnks. 
Statura omnino praecedentium. Antennae perfoliatae, 
■ nigrae, apice tVrnigineae. Thorax rotundatus, ater, 
antice dentibus phirimis elevatis acutis muricatus. 
Elytra puncStis latioribus ftriata , bafi pundo gibbo, 
apice vix retufa, integra. Pedes nigri. 

Minutus. 4- A. niger, clytris integris piceis, thorace antice fcabro, 

Habitat in nova Zelandia. Mttf. Do7H. Rauks. 

Statura exa^te praecedentium, at decuplo minor. An- 

tennae fiavefcentes, perfoliatae, Thorax rotunda- 

ti'?, gibbus antice niger, pun^Vis elevatis fcaber. 

Elytra integei-rima, laevia, et pedes teftacei. 

9. DER. \ ,1. ELEVTERATA. Dermeaes. 55 

9. DERMESTES. P/?/p/inaequalesfiliformes. 

Maxilia bifida. 

Labium corneum, obtu- 

fum, integrum. 
J^ntennae clava perfoliata. 

(. D. nigcr, elytris antice cinereis. Linn. Syjl. Nat. ii. lardarius. 
55i. I. Geitjf. Inf. i. loi. 5. Fn. Sv. 40:5. 
Scarabaeus antennis clavatis claVis in annulos divifis 

quartus. RaJ Inf. 107. i. 
Scarabaeus larcii parvus fafcia transverfali elytrorum 
nigro-fiifcorum albida. Frifcb. Inf. ^. 2S- tab. 9. 
Habitat larva ovata cinerea glabra in animalibus 
aflfervatis lardo, carnibus, repoiitoriis culinariis 
ct mufaeis infefta. 
Scybala inter vorandum ex ano protrudit, concatc- 
nata pendula. Olca et pinguedines expetit aliis 
lethales. Varietatem mifit D. de Hattorfy clytris 
antice ferrugineis: an difi:in(5la fpecies? 

2. D. niger, elytris antice.teftaceis, abdomine albo. carnifO' 

Habitat in nova Hollandia et Zelandia. Mif Dof/i. Banks. rin, 
Statura et magnitudo D. Lardarii. Antennae fufcac 
clava ferruginea. Caput et thorax nigra laterilius 
grifeo villofis. Elytra nigra, antice teftacea. Ab- 
domen fubtus album. Pedes nigri. 

5. D. niger, ore ferrugineo. cadaveri' 

Habitat in infula St.Helenae. Mnf.D.Banks. mis. 

Statura et fiimma aflinitas praecedentis. Antennae 

fufcae clava ferruginea. Os ferrugineum. Eiytra 

tota nigra. Abdomen fubtus cinerafcens. 

4. D. niger, elytris punclo aibo. Pel/io. 

Dermeftes Pellio niger coleoptris punctis a1bi<? binis, 
Linn. Syji. Nat. 11. s(Si- 4- f«. Sv. 411. Geojf. Inf. 
100. 4. Scop. Inf cnrniol. 37. 
Scarabaeus parvus corpore brevi fufco, elytris pundo 

albo notatis , Raj. Inf S'?. ?5. 
Scarabaeus lardi larva brunnea, cauda fetofa longiori, 
Fiifch. Infs. 22. tab. 8- 

D 4 , Habi- 55 I. ELEVTERATA. Dermenes. 

Hibitat in pellitiis, lardo. Elytra colore variant, 

niox obfcuriura , mox dilucidiora. 
X.arva oblonga, pilofa, cauda fetofa. 

nndatUi. 5. D oblo^igus, niger, elytris fafcia alba lineari duplicl. 
Limi. Syjl. Nut. ii. 561. 3. Fn. Sv. 410. 
Habitat in Europae putridis, fufFocatis. 
Statura D. peliioni?, at loco puncli elytrorum fafciae 
duae unduldtae. 

30 <nitta' ^' D. oblongus, ater, punftis viginti albis. 

tus. Habitat Halae Saxonum. O. Schaller. 

Statura omnino et magnitudo D. undati. Corpu» 
atrum, glabrum. Punclum e pilis albis utrinque 
ad bafin thoraciT et novem in fingulo elytro. Ab- 
domen nigrum ccrto fitu albicans. 

mtirinns. 7* ^* oblongus, tomentofus, nigro alboquc nebulofus, 
abdoraine niveo. 
Dernieftes murinus tomentofus, oblongus, fufco cine- 
reoque nebulofus, fcrtello lutpo. Limj. Syjl. Nut, 
II. 563. 18. Fn. Sv. 426. Gciijf. Inf. i. 10... 
Scarabaeus erucae, nigrae, glabrae pinguedinis. Frijck, 
Jnf. 4. pag. 34- tab. 18. 
Habitat in Europa, viclitans cadaveribus. 
Larva oblonga brunnea, ore atro. 

teffellatus. 8- D. oblongus, tomcntofus, fufco cinereoque nebulofus, 

abdomine fufco. 
Dermeftes flavefcens, pilofus, oculis nigris. Geoff. Inf, 

I. loo. 8. 
Habitat in Angliae cadaverlbus, 
Statiira et magnitudo omnino D. murini, cujus forte 

varietas. Diftert tamen colore minus nigro etalbo, 

et abdomine omnino fufco. 

ftavaJis, 9» D. elongatus, ferrugineo f^ifcus, oculis atris. 
Habitat in nova Zelandia. Mnf. Dom. Bnnks. 
Statura D. murini, at quadriiplo niino ', totus fcrrugi- 
neo fufcus, eiytris parum dilutioribus. Antennae 
perfoliatac. 

10. D. I. ELEVTERATA. DermeAes. 57 uJicq1U»> 10. D. nigro coerulefccns, thorace villofo. Unn. Sy[i. violaceu^ 

Nat. II. -,6-. I-. Fu. Sv. ^zz. 
Dermcftesviolacens, thorace elytrisque villofis. Scop» 

EntoiN. cuvviol. >7. 
Cleriis nigro cccruieus, Gi.ojf Inf. \. 30. 
Scarabaeiis antennis clavatis. 12. Rcij. Inf. loo, 

Habitat in caclavcribus frequens. 

11. D. violficeus, thorace elytrorurhque bafi rufis. 
Habit.t in Inuia orientali. M>-if Dotn. Bnnks. 
Statura ct mag'iitiido D. violacei. Caput nigruni, an- 

tennis perfolidtis, Thorax glaber, laevis, rufus, 
jmniacul^tus. Elytra fiibpubellentia punclis minu- 
tiflimis ftriata, cyanea, bafi rufa. Pe^us rufum, 
Abdomen violaceum, bafi rufum. 

12. D. oblongus tcftaceus, ocuiis nigris. Unn. Syfl. Nat» fmtatup. 

II. -.(54. 12. Fn. Sv. 4-2. CieojJ'. Jnf. i. 104, 12,. 
Deruiefies rofae. Sfopoh Ent. 351. 
Habitat in Europae tioribus. 
. Magnituuo et ftatura D. undati. 

13. D. oblongus, villofus, grifeus, capite pimflis <Juo- 

bi.s frfcis. 
Hdbit^.t in Anglia. 
Statura omnino D. fumati, cujus forte varictas, totus 

fupra viilis cinereis tedtus. Pundta duo fufca, elc« 

vata in fronte. Peiles dihitiores. 

14. D. oblongus, ferrugineus , oculis rufis. Unn S)Ji, panifettf* 

Na*. n. 564. Fn Sv. 431. 
Scarabaeus parvus, hiteus panis. Frifeh. lnf.2.^6. tab.it 
H.bitdt in pane diutius afiervato. 
Larva ovata, alba, nitida. 

15. D. f blongus, teftaceusjOculis abdominisque bafi nigris. teftaceiiU 
Hcibitat in Belgio. 

Statura D. panicei, at triplo minor, totus laevis, glaber, 
teftaceus, folis oculis et abdominis bafi fubtus fufcis. 

l5. D. grieus, thorace elytrisqiie fcabris. rcahev, 

K6bitat in no /a Zelan.lia. Muf Do/n. Danks. 
P. rvus, totus ijrifcus punclis elevaiis, lcaber. Tho- 
rax mafginatus, margine crenulato. An«^ennae 
perioiiatae» 

D 5 10. D- tomtnf^ 
fus. 5? I. ELEVTERATA. Melyrrs: 

thittenjti, 17. D. oblongus, fcrrugineus, elytris ftriatis. 
Habitat in feminibus e China acceptis. 
Minor D. fiimato, totus ferrugineus, glaber, elytris 
piinclato^ ftriatis. 

fcanicui. 18. D. ater, thorace punfloque elytrorum teftaceis. 

Dermeftes fcanicus fufcus, thorace teftaceo. Linn. Syjl. 
Nat. II. 564. z6. Fn. Sv. 437. 

Habitat in Svecia. 

Statura D. panicei, at minor. Caput cum an- 

tennis perfoliatis teftaceum , oculisque nigris. 

Tl^orax teftaceus. Elytra glabra, atra, nitida, 

puncto bafeos teftaceo. Abdomen nigrlim. 

Pedes teftacei. 

feneJlraUs. ip. D. caftaneus, capite nigricante, thorace fufco. Linn, 
Syft. Nat. n. 563. I?. Fh. Sv. 423. 
Habitat in Europa boreali. 
Magnitudo vix pediculi. !0. MELYRIS. Pafp fi\i£ormQ5. 

Maxilla unidentata, acuta. 
Labium clavatum emargi- 
natum. 
. AnUnnae totae perfoliatae. 

viridis. i- ^- viridls, elytris lincis elevatis tribus. 

Habitat ad Cap. B. S. 

Caput fnb thorace inflexum, iiti in dermeftide, virlde 
antennis perfoliatis nigris. Thorax fubmarginatus, 
margine reflexo, dorfo canaliculato, Scutcllum 
parvimi rotundatum. Elytra viridia, nitida, fcabra, 
lineisque elevatis tribus. II. BOSTRI. I.-ELEVTERATA. Bonrkhus, 59 

ii. BOSTRICHVS. MaxHla cornea. 

Labium cylindricum in- 
tegruni, apice palpi- 
' gerum. 

Antennae clava folida. 

1. B. niger, elytris abdomineque rubris, thorace cmar- Cafucinus, 

ginato retiifo, 
Boftrichus, Geoff- Inf. l. 302. i. 
Derniertes capucinus, niger, elytris abdomineque ru- 

bris, thorace cmarginato retulb. Liim. Syft. Nat. u. 

562. 5. Fii Sv 4£5. 

Habitat in Europae truncis emortuis, 

2. B. teftaceus, pilofus, eJytris ftriatis retufis praemorfo- typo^ra' 

dentatis, ^/,„f. 

Dermeftes typographus teftaceus, pilofus, elytris ftriatis 

retufis praeniorfo-dentatis. Limi. Syjl. Nat, 11, $6z> 

7. Fn. Sv. 418. 
Scaribaeus antennis clavatis. RfiJ. Inf. 100. 10. 

Habitat intra cortices truncorum labyrinthos pul« 
vere replct^s formans. 

Variat colore teftaceo et fufco. 

3. B. ater elytris praemorfo-dentatis rufis. r /»//•/>»•*'*> 
Dermertes calcographus ater, elytris praeraorfo denta- phus, 

tis, rufis: lateribus bafique nigricantibus. Linn. Syjl. 
Nat. II. 562. 8. Fn. Sv. 417. 
. Habitat intra arborum cortices. 
Triplo rainor B. typographo. 

4. B. glaber, elytris truncatis integi-is, abdomine retufo. Scolytus. 
Scolytus. Gcoff. Inf i. 310. i. tab. 5. fig, 5. mal. 

Deftruit ulmos Angliae. Doni. Lee. 

Statura B. typographi, totus glaber. Antennae clava 
foiida. Caput et thorax atra, laevifiima, nitida, 
longitudine elytrorum. Elytra ftriata, picea, apice 
truncata intcgra, abdomine pauip longiora; abdo- 
men nigrum valdc retufum. 

5. B. 6o T. ELEVTERATA. Byrrhus. finiperfta, 5. B. niger, fubvillofus, elytris piceis intcgris, plantis rufi«; 

Dermeftes piniperda niger, fubvillofus, elytris piceis 

integris, plantis rufis. L/w». Syjl. Nat. 553. 11. Fn, 

Sv. 421. 

Habitat in ramulis inferioribus Pini, quos perforat, 

exfuccat, deftruit. Linn. 
Statura fere curculionis. 

Variui. 6. B. fubvillofns, corpore nigro cinereoque vario. 
Habitat Hafniae. 

Statura praecedentis, at paulo minor et corpus varie- 
gatum. t9. BYRRHVS. Palpi aequales, fubclavati, 
Maxilla bifida. 
LabiuFd bifidum. 
Antennae moniiiformes ex- 
trorfum crafliores. 9cneus* I. B. fufcus, elytris ftriis atris interruptis. Linn. S^[i^ 
Nat. II. ^6%. 4. 
Dermeftes tomentofus, ovatus, fufco nebulofus. Linit» 

Fn. Sv. ^27. 
Habitat in Europac fabulofis. 

a. B. niger, thorace aeneo, elytris fufcis, ftriis tribus 
abbrcviatis viridibus nigro maculatis. 

Habitat in Anglia : xaptus prope Henly, die 28- lun. 
MnJ. Dow. Banks., 

Statura et fumma atfinitas B. pillulae. Corpus fubtus 
nigrum. Caput aeneum, antennis extrorfum craf- 
fioribus nigris. Thorax ovatus obfcure aeneus, 
immaculatus. Elytra fufca, ftriis tribus nitentibus, 
dorfalibus viridibus fufco maculatis , quae tamen 
apieem plytrorum nou attingunt. Pedes nigri tibiis 
comprelfis. 

3. B. totus aeneus. 
Habitat Upfaliae. 

Simiilimus B. pilulae, at triplo minor, fupra totus ae- 
neus, fubtus marinus. 

13. AN- t ELEVTERATA. Anthrenus. 6i 

93. ANTHRENVS. Paijji inaequales, fili- 

formes. 
Maxilla membranacea, 

linearis, bifi.da. 
Labium corneum, in- 

tegrum. 
jintennae clava fiDlida. 

I. A. nlger, elytrls fafcia alba , apice femigineis : litu- Pimpind- 
ra alba. lae^ 

Anthremis fquamofus niger, fafcia puncStisque coleo- 
ptrorum albis, futuris fufcis. Ceoff. Iiif. i. 114. i. 
Habitat in pimpineilae floribus Galliae. 
Thorax niger, albo ferrugineoque maculatus. 

a. A. niger, elytris albo maculatis, futura fauguinea. Scrophula' 

Byrrhus Scophularine niger, elytris albo maculatis, fu- y^^g^ 

tura fanguinea, Liun. Syfl. Nat. 11. 568. i. 
Scai'abaeus parvus corpore fubrotundo, colio oblongo, 

alarum eiytris nigris, binis pun6lis albicantibus no- 

tatis, Raj. Inf. Ss- 37, 
Dermcftcs tomcntofus maculatus, futura clytrorum 

rubra, Linn. F'n. Sv. 429. 

Habitat in Scrophulariis Europae. 

3. A. nebulofus, elytris fubnebulofis. Mnfaeo- 
Byrrhus Mufaeorum nebulofus, elytris fubnebulofis, r«»/. 

pun6lo albo. Linn. Sy[}. Nat. 11. 5^8. 2. 
. Dermeftes tomentofus maculatus, elytris pundo albo. 
IJmi. Fn. Sv. 430. 

Habitat in mufaeis, animalia affervata deftruens. 
Simillimus praecedenti, at minor absque futura 
fanguinc'a. 

4, A. niger, elytris fafciis tribus undatis albis. Vcvhafch 
Anthrenus fquamofus niger, elytris fufcis, fafcia trl- 

plici undulata alba. Gerijf. luf i. 115. 2. 
Byrrhus Verbafci fiifcus, eiytris fafciis tribus undulatis 
pallidis. Linn Syjl. Nat. 11. 5<58. 3. 
Habitat in Verbafco Giliiae. 
Atfinis B. fcrophulariae , at minor. 

14. ANO. 63 I. ELEVTERATA. AnoMum. 

14.ANOBIVM. Patpi davatl 

Alaxilla obmfe dentata. 
Lahuui integruin. 
^ntmnae filiformes. 

fertinax. i. A. fnfciim,' inimaculatuni. 

Ptinus pertinax, fufcus, unicolor. Linn. Syjl. Nat. il» 
56^. 2. 

Bynhus totus nlgro fufcus, Genjf. Inf. i. 112. 4. 

Dermcftes pertinax. Unn Fn ^i;. 414. 

Dertruit e ligno confefta, ilevoratur a Clero for- 
micario. Captum fc contrahit immobile. 

ntolle, ^* A. teftaceum, oculis nigris. 

Ptinus mollis teftaceus, oculis fufcis. Unn. Syji. Nat* 

II. 5<5> ^- 
Byrrhus fulvus, obfcurus, oculis nigris. Geojf. luf, 

I. 112. 2. 
Dermeftes mollis. Linn. Fh Sv. 415. 

Habitat in Europae qui^quiiiis. 

Ailinis praecedenti, attamen diftinfla fpecies. 

fvumenta- 3* ^* teftaceum, thorace ciliato, dorfo plano carinato. 
vium. Habitat in pane diutius alTervato: captum in nave pro- 

pe Brafiliam. Mif D'>m Vanks. 
Statura A. mollis, totum teftaceum. Antennae por- 

re6tae, fufcae, filiformes. Thorax magis cbfcurus, 

fpinis minutilTimis ciiiatus, dorfoquc piano carina- 

to. Eiytra teftacea ftriata. 

tiigvum, 4- A. pilofum, nigrum, elytris molliufculis. 

Dermeftes niger oblongus, pilofus, niger, elytris mol- 

liufculis. Li!in.'S)fi. Nar. II. s6^. 2^. Fn. Sv. ^o9' 
Cantharis pilofa. bcopoh Ent. 131. 
Habitat in floribus Europae. 
Hujus generis videtur. 

lineatum. 5« A. piiofum, nigrum, elytris lineis fesquitertlls rufis. 
Habitat in Brafilia. Mnf. Dom. Banks. 
Statura exa61:e praecedcntis. Copi c et thorax pilofa, 
nigra, aeneo pauco niixt^. Antennae nigr ;e, filifor- 
mes. Elytra moiiiufcula, nigra margine exterioii, 

linea I. ELEVTERATA. Ptinus. 63 linea bafi flexiiofa ad fiiturain, quac apiceni haiid 
attingit, et iineola in tlifco abbreviata rufis. Pe- 
des nigri. 

6. A. fubvillofum , cyanenm , antennis nigris. 
Habitat in Europa audraliore. 
Statura et magnitudo omnino A. nigri. €yaneum. 15. PTINVS. Palpi filiformes. 
Maxilla bifida. 
Labiiim bifidum. 
^ntmnac filiformcs. P. grifeus, elytris poftice cinereis. Cigas, 

Habitat in nova Hollandia. Mji/. Dnm Banks. 

Gigas in hoc genere. Antennae filifcrmes , corpore 
longiores, apice nigrae, articulo ultimo acuto. Ca- 
put magnum, grifeam. Thorax rotundatus, grifeus;, 
lineis quatuor obfoletis fufcis, pun6\:o albo. Elytra 
grifea, punftis aliqiiot oblongis, apiceque cinereis, 
abdomen et pedes cinerei. 

An -proprii generis? 

P. teftaceus thorace quaciridentato, elytris fafciis dua- fuf, 

bus albis. Linn. Sy(i. Nat. 11. <(55. 5. 
Bruchus teftaceus elytrorum fafcia duplici albida. 

Genff. Inf. i. 164. 4. tab. 2. lig. 6. 
Bupreftes Fur. Scnpoli. Ent. 210. 
Cerambyx pur. Linn. Fn. Sv. 651. 

Habitat in mufaeis, peftinnis, deftruens herbarla, in- 
fecta, aves, vix pellendus. 

P. fufcus, thorace fubcarinata, coleoptris, macula alba imperialis. 

aquilam expanfam referente. Linn. Syjl. Nat. 11. 

565. 4- 
Habitat in Europae borealis arboribus. P. thorace bidentato, teftaceus, iramaculatus. 
Habitat Strasbur.ji. Dotn. Frof. Hermmin. 
Statura et magnitudo oninino P. frris, cujus forte va- 
rietas. Ancennae filiformes iongkudine corporis. 

Thorax Latro. 64 I. ELEVTERATA. Biiichus. 

Thorax anguftus, rotundatus dentibus duobus dor- 
falibus, acutis. Elytra pundkato - ftriata teftacea, 
inimaculata. 

16. BRVCHVS. Paipi aequales filiformes. 
Maxilla meaibranaceaj bi- 

fida. 
Lahhim acuminatum. 
Antennae filiformes. 

/pifjofut. i- B. antennis filiformibus, thorace elytrisque fpinofis. 

Habitat in lamaica. D. Dniry. 

Statura omnino hujus generis, at reliquis major. 
Maxillae porreclae. Antennae filiformes longitu- 
dine dimidii corporis. Thorax rotundatus, antice 
anguftatus^ grifeus, fpinis tribus dorfalibus elevatis 
acutis. Elytra longitudine fere abdominis, grifea, 
fpinis fparfis credis brevibus. Corpus et pc- 
des grifei. 

Piji, a. B. elytris nigris albo maculatis, podice albo, punftis 
binis nigris. Liun Syfl. Nat.u. 60^.1. M. L. VI. 3^. 

Mylabris fufca, cinereo - nebulofa abdominis apice, 
cruce alba. Geojf. InJ. i. 267. i. 

Curculio Piforum. Amfienit. acad. 3. 347. 

Bruchus Americae feptentrionalis. Ktilm. It. 294. 

Laria Salicis. Scopol. Ent. Carniol. 6 . 

Habitat in America feptentrionali, Europa auftrali 
vi6iitans pifis. JDevoratur a Gracula Qiiifcula. Ca- 
put et antennae nigrae. Femora fubdentata. 

fcabrofas, 3. B. niger,*elytris rufis elevato ftriatis, pundis nigris 

fparfis. 
Habitat in Anglia. Muf. Erit. 
Statura B. feminarii, at paulo major. Antennae nigrae 

extrorfum fubcrafliores. Caput et thorax nigra. 

Elytra rufa ftriis elevatis fcabris, pundisquc aliquot 

nigris holofericeis fparfis. 

Cacat. 4« B. corpore fufco, grifeo, macu!ato. 

Habitat in Thcobromae feminibus. Corpus ftatura 
j^. piforuni^ at paulo minor. I. ELEVTERATA. Bruchus. 65 

f.B. clytris grifeis nigro maculatis, pedibus rufis, fcutello Theoh'0' 
albo. Linn. Syft. Nat. ii. 6os. 2. mae. 

Habitat in Theobromae feminibus. Elytra pundis 
ftriata. Thorax fublineatus. 

6. B. elytris nigris, atomis albis, femoribus pofticis uni- granariiis. 

dentatis. 
Bruchus granarius elytris nigris ; atomis albis, pedi- 

bus anticis rufis : pofticis dentatis. Linn. Syft. Nat. 

n. 505. 5. 
Curculio atomarius. Fn. Sv. 6i%. 
Habitat in feniinibus plantarum. 
Antennae bafi teftaceae. Thorax futura alba. Elytra 

ftriata abdomine breviora. Tibiae anticae teftaceae. 

7. B. ater, immaculatus, femoribus muticis. Cijli, 
Habitat in floribus Cifti Helianthemi. Muf. D. Banks. 
Statura praecedentium, at duplo minor. 

8. B. ater, antennarum bafi pedibusque anticis teftaceis, femina- 

femoribus muticis. rius» 

Bruchus feminarius ater, antennarum bafi pedibusquc 

anticis teftaceis. Linn. Syjl. ii. 60^. 6. 
Mylabris nigra, abdomine albo fericeo. Geoff. Inf. i. 

268. 3. 
Habitat in floribus: captus d. 28. Jun. propc Henly 

Anglorum. 
De fynonymo Linnaei dubito ; quum pedes omnes ct 

antennae totae nigrae. Statura B. granarii, at pau- 

lo minor. Caput prominens, antennis quafi pedun- 

culatis craflis , ferratis. Thorax antice attenuatus. 

Elytra ftriata abdomine breviora. Pedes inermes. 

9. B. elytris pun£l:atis, teftaceis, nigro maculatis, podicc macula- 

grifeo punftis binis nigris. tus. 

Habitat in America. D. v. Rohr. 

Statuia et magnitudo B. feminarii. Antennae ferratae, 
teftaccae. Thorax teftaceus, obfcure fufco -macula- 
tus. Elytra puitSis ftriata, teftacea, maculis tribus 
. magnis fufcis. 

ro. B. antennis peftinatis corpore longioribus, corpore ferratico' 
grifeo, fufco, maculato. nis. 

Habitat in Oriente. ForfkHhl, 

fi Major 66 I. ELEVTERATA. Elophoras. 

Major pedinicorni. Antennac longitudine corporis, 
valde ferratae. Thorax tomento cinereo teclus, 
poftice trilobus. Elytra abdomine breviora, cinerea, 
fulcata, abdomen et pedes cinerea. 

peSfiwcor- n. B. antennis peclinatis, corpore fcrrugineo longioribus. 
nii^ Bruchus peclinicornis antennis peftiiiatis corpore lon* 

gioribus. Liwi. Syjl. Nat. ii. 605. 7. 

Habitat in Chinae feminibus. 

Simillimus B. ferraticorni, at totus ferrugineus. 1% ELOPHORVS. Maxilla cornea, apice 
membranacea. 

Labiiir.i corneum, qua- 
dratum. 

Antenme clava folida. aqtiaticns, 1. E. fufcus, thorace rugofo elytrisque fufco aeneis. 

Silpha aquatica cinerea, elytris fubftriatis, thorace emar- 

ginato, longitudinaliter rugofo, virefcente. Limt. 

Syjl. Nat. II. 57;- 2?- 
Dermeftes viridi acncus, thorace fafciis quatuor eleva- 

tis, elytris punftato ftriatis. Geojf. Inf. i. 105. 15. 

Habitat frequens in aquis ftagnantibus. 

miiiutus. 2. E. fufcus, thorace rugofo, aeneo, elytris pallidis. 

Habitat in Angiiae aquis ftagnantibus. Forte E. 
aquatici varietas triplo minor. Statura et color 
exade idem, cxceptis folis elytris pallidis. 

18. SPHAERIDIVM. Palpi quatuor filiformes. 
Zfl/^n/w/ quadratum, emar- 

ginatum. 
Antemiae perfoliatae. 

fcarala' i. S. ovatum, atrum, elytris maculis duabus ferruginel», 
coidei. Dermcftes Scarabaeoides ovatus, ater, glaber, elytri^ 

maculis duabus obfolete ferrugineis. Liun. Syjl. 

Nat, II, 5^3. 17. F«. Sv. 445. Sco^. Enf. carn. 36. 

Dcr- I.ELEVTERATA. Sphaeridium. 67 

Dermeftes niger, coleoptris, punftis nibris quaternis, 
elytris laevibus, fubrotundis. Geoff. Inf. t. loo. 17. 

Scarabaeus ovatus, niger, glaber, macuiis duabus rubris 
in fingulo eiytro. Gad. Sat/tg. 75. 
Habitat in Europae locis fufFocatis. 

2. S. ferrugineum, elytris atris. ' DytiCcoi' 
Habitat in infula St. Helenae. Muf. Dont. Banks. des. 
Statura et magnitudo S. fcarabaeoidis, totuni glabrum, 

nitidum. Antennae rufae, perfoliatae. Caput, 
thorax, pedlus, abdomen rufa, elytra atra, glal^ra. 

3. S. laeve, atrum, elytris crenato - ftriatis, pedibus atoma. 

pallidis. ^ -^^^^^^ ' 

Silpha atomaria, nigra, fubovata, elytris immarginatis, 

pedibus pallidis. Linn. Syfi. Nat. 11. 574. 35. 
Dermeftes nigcr fubrotundus, elytris ftriatis. Geoff, 
Inf I. 107. 19. 

Habitat in ftercore Angliae. D. Banks. 
Statura S. melanocephali, at paulo majus, atrum, 
nitens, immaculatum. Thorax glaberrimus. 
Elytra crenato ftriata. Pedes pallidi. 

4. S. atrum glabrum, elytris grifeis: macula communi meUmce. 

bafeos nigra. fhalum. 

Dermeftes melanocephalus niger ovatus, glaber, ely- 
tris grifeis. Linn. Syjl. Nat. ir. 553. 16. Fn.Sv. 425. 
Habitat in ftercore Angliae. 

Corpus atrum, laeve, nitidum. Elytra teftacea, ma- 
cula magna triangulari nigra ad bafin. Pedes atri. 

5. S. atrum, elytris apice rufis haejmr. 
Anthribus niger ovatus, elytris api<^e pundkis duobus rlmdale, 

rubris. Geoff. Inf. i. 308. 5. 

Habitat in Itercore bovino Angliae. Dom. Bav.h. 

Statura omnino S. atomarii, at paulo minus. Ely- 

tra vix ftriata, abdomine paulo longiora, 

apice rufa. 

^.S. atrum, nitidum, thoracis marglne elytrorumque ^ puRula' 
macula fanguineis. 
Habitat in nova HoUandia. Muf DoM. Baiiks. 
Statura praccedentium. Antennae porreCtae, perfo- 
iiatae, nigrae. Palpi filiformes. Thorax ater, niti- tim. 68 I. ELEVTERATA. Tntoma. 

dus, margine nifo. Elytra truncata, atra, nitida, 
niacula magna rufa verfus bafin , abdoraen acutiffi- 
mum. Pedes nigri. 

Jimtari- 7« S. atrum immaculatum , elytris laeviflimis. 
um. Habitat in Anglia. Muf. Dom. Banks. 

Statura praecedentium, totum atrum, immaculatum, 

minutum. 8- S. atrum, elytris ftriatis, pcdibus concoloribus. 
Habitat in Anglia. Mnf. Dotn. Bnnks. 
Corpus minutum, totura atrum immarginatum, elytra 
poftice pallidiora. 

pulicavi' 9' S- nlgrum, oblongum, clytrls abbreviatis, abdomi- 
Vm, "^ acuto. 

Silpha pulicaria nigra, oblonga, elytris abbreviatis, ab- 

domine acuto. Linn. S\J}. Nat. n. 574. 33. 
Anthribus niger, elytris abdomine brevioribus. Geoff'. 

Jnf 30S. 4- 
Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annulos divifis. 
fi.aj. Inf log. 25». 

Habitat in Europae floribus curfitans. 
Hujusjgeneris videtur: antennae vix clavatae, atta- 
men tres ultimi articuli prominent. 

19. TRITOMA. Palpi anteriores fecuri- 
formes. 
Labium emarginatum. 
Antennae perfoliatae. 

7 puftnh' '• '^- 3tra, elytris macula laterali coccinea. 
fa. Tritoma. Geoff. Jnf i. 

Habitat in Agaricis arboreis Angliae, capta d. 17. ' 

April. ad Hamftead. 
Corpus magnitudine coccinellac, totum atrum, 
glabrum, nitidum. Thorax poftice acurainatus. 
Elytra ftriata, bafi laterali macula magna cocci- 
nea, in qua pundum parvum fufcum. Pedc» 
nigri, plantis pallidis. 

». T. I. ELEVTERATA. Tritoma. 69 

1. T. nigra, thoracis lateribus abdomincque rufis. collam, 

Habitat in nova Hollandia. M"/. Dovi. Banks. 

Statura praecedentis, at antennae filiformes, ideoque 
de genere haereo : forte potius anthrenus. Caput 
et thorax nigra, thoracis lateribus rufis. Elytra 
nigra fafciis duabus undatis, obfoletis, cinereis, ab- 
domen rufum. 

3. T. oblonga, nigra, elytris punftis duobus ferru- ^ pujlula- 

gineis. ta, 

Silpha 4. puftulata, oblonga, nigra, clytris punais 

duobus ferrugineis. Linn. Syji. Nat. 11. 57°- 5« 

Fn. Sv. 445. 
Dcrmeftes niger coleoptris, punftis rubris quatcrnis, 

elytris ftriatis, oblongus. Geoff. Inf. i. io5. 
Scarabaeus parvus luteo maculatus; erucae lanigerac. 

Frifch. luf. 9, 3(5. tab. 19. 

Habitat in Europae ligno humido. De fynonymo 
Gtoff. dubito, nam elytra in noftra laeviflima. 

, Larva oblonga, hirfuta, grifea. 

4. T. oblonga, nigra, thorace rugofo, elytris ftriatis: cmiata. 

maculis duabus rubris. 
Habitat in Suecia. 
Statura omnino T. quadripuftulatae, at quadruplo 

minor. Thorax longitudinaliter rugofus, obfcure 

niger. Elytra ftriis crcnatis nigra, bafi apiceque 

macula magna ferruginea. 

V T. oblonga, glabra, atra, fronte, pedibus, tnaculisque nififrom. 
duabus elytrorum ferrugineis. 
Habitat in Anglia. Dom. Ranks. 
■ Statura omnino praecedentium, et magnitudo T. cre- 
natae. Antennae nigrae, clava ferruginea. Caput 
nigrum fronte ferrugineo. Thorax glaber, ater, 
laevis, nitidus, immaculatus. Elytra laevia, nitida, 
punftis duobus ferrugineis, altero ad bafin, altero 
ad apicem. E 3 20. HISPA. 70 I. ELEVTERATA. Hifpa. 

20. HISPA. -P«/fiaequales,mediocraflio^ 
res, fuHformes. 
Maxilla bifida. 
Labium corneum, integrum. 
jintemae cylindricae. 

tnyjlacina. i. H. antennls peainatis, elytris teftaceis albo punaatis, 
Habitat in nova Hollandia. Muf. Dom. Banks. 
Gigas in hoc genere. Caput nigriim, antennis appro- 
ximatis pe6tinatis, radiis compreffis, elongatis ma- 
ximis. Maxiilae porredae, corneae, acutae, denta- 
tae. Palpi aequales articulo ultimo obtufo, Tho- 
rax cinereus. Elytra teftacea, punais plurimis al- 
bis fparfis. Abdomen fubtus cinereum, utrinque 
lineis duabus pundorum nigrorum. Pedes cine- 
rafcentes. 

fii^hllicov- %. H. antennis pe6iinatis, elytris laevibus. 

«iJ. Habitat in Anglia. D. Lee. 

' Corpv.s totum cylindricura, atrum. Caput globofum, 

antennis uno latere valde peftinatis. Thorax cy- 
lindricus, bafi utrinque terminatus, dente valido 
acuto. Elytra fcabra vix diftindc ftriata. 

feSfinicoY. 3- H. antennis peainatis, fufca, pedibus luteis, 
nis. Ptinus peainicornis fufcus, antennis lutels pedinatis. 

Ltnn. Syjl. Nat. ii, 565, i, 
Dermeftcs peftinicornis. Fn. Sv. 411. 
Ptilinus atro fufcus, thorace convexo, pedibus anten» 
nisque pallidis. Genff. Inf. i, 6^. 1. 
Habitat in Europae quisquiliis. 

hnta. 4. H, antennis ferratis, atra, hirta. 

Dermeftes hirtus, ater hirtus, Linn. Syjl. Nat. n. ^6^. 14. 
Habitat in tritico Europae auftralioris. D. Dana. 
Certe huius eft generis, Animalculum totum atrum, 
pilis eredis, hirtum. Antennae valde ferratae. 

coevulea. 5:. H. ajitennis fubferratis, coerulea, hirta. 
Habitat in Germania. D. de Hattorf. 
Statura et fumma affinitas praecedentis, at corpus to- 
tum coeruleum, nitidum, pilis eredis fufcis hirtum. 

6. H. WUtlCAt atra. I. ELEVTERATA. Nllcropliorus. 71 

4. H. inermis, nigra, antennis pilofis, elytris ftriatis. 
Hifpa mutica inermis, antcnnis pilofis. Linn. Syfi. 

Nat. II. 504. 4. 
Dernieftes clavicornis, nigcr, antennis clavatis pilofis. 
Linn. Fn. Sv. 413. 
Habitat in Europae quisquiliis, raufcis. 

7. H. thorace elytrisque fpinofis, corpore atro. 
Hifpa atra corpore toto atro. LitiJi. Syfi. Nnt. 603. 
Crioceris tota atra, fpinis horrida. Geojf. hif. i. 243. 7. 

Habitat in Europa auftrali ad radices graminum. 
Antennae fufiformes prominent. 

8. H. corpore teftaceo, antennis aculeisque nigris. Linn. tejiacta^ 

Syji. Nat. 11. 603. 2. 
Habitat in Africa. 
Thorax fpinis lateralibus, clytra aculeis fparfis omni. 

bus nigris. 

5. H. nigra, thorace elytrorumque bafi rufis, elytris fangtiini'^ 

ferratis. cqIUs. 

Hifpa fanguinicollis inermis, atra, thorace fanguineo. 

Linn. Mantis, 530. 

Habitat in America. D. v. Robr. 

Caput nigrum, antennis fufiformibus. ThoraX 
glaber, rotundatus, laete rufus. Elytra niargine 
inprimis apice ferrata, ftriis tribus elevatis, fpa- 
tio interieclo pundlato ; nigra, bafi rufa. 21. NICROPHORVS. Labium cordatum, emar- 
ginatum, crenatum.| 
Antennae perfoliatae. 

I. N. ater, clypeo obrotundo, inaequali. germml^ 

Silpha germanica oblonga, atra, clypeo obrotundo ais. 

inaequali marginato, elytris obtufiHimis , margine 

laterali ferrugineo. Linn. Syjl. Nat. n. ^69. i. 
Dermeftes thorace marginato, elytris abfcilfis, totus 

niger. Geojf. Inf. i. 99. 2. 
Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annulos divips, 

prinuis. R(g. Inf 107. i. "*■ ^ 

Scarabaeus majufculus ex toto niger. Liji. Loqu.^%i. 

E 4 Habi- 73 I. ELEVTERATA. Silpha. 

Habitat in Germania, viftitans cadaveribus. 

Apex antennarum ferrugineus. Variat interdum 

pundlo uno alterove elytrorum ferrugineo. 

vnlgaris. %. N. ater, elytris fafcia duplici ferruginea. 

Silpha Vefpillo oblonga, atra, clypeo orbiculato inae- 
quali, elytris fafcia duplici ferruginea. Unn. Syjl. 
Nat. II. 5^9. 1. Fn. Sv. 444. 
Dermeftes thorace marginato, elytris abfciflis nigris, 
fafciis duabus transverfis undulatis luteis. Geojf. Inf. 
1. 98. I. tab. I. fig. 6. 
Scarabaeus foetidus primus. Roj. Inf. 106. 
Cantharis tertius. Moujftt. Jnf 149. fig. i. 
Scarabaeus majusculus, niger, duabus luteis fafciis un- 
dulatis transverfim dudis fupra alarum thecas. L//?. 
loqu. 38I. i. 
Scarabaeus Mofchi odore. Frifch. 12. 28. tab. 3. fig. 2. 
Vefpillo. Roef Inf 4. tab. i. fig. i. 2. 
• - Habitat in Europae, Americae cadavcribus, quae 

fepelit. 
Mofchum fpirat, ocyffime volitat elytris eredis ap- 

proximatis. Acaris infeftatur. 
Varietates vidi plures, et Araericanos et Europaeos, 
at nullo modo diftingui mcrentur. 

22. SILPHA. 3Taxil!a unidentata. 

Labium dilatatum, bifidum. 
jintennae perfoliatae. 

fnvin«. I. S. atra , elytris : fatcia poftica flava , femoribus pofticis 
weiifs. dentatis. 

Habitat in America meridionali. Mnf Dr. Hunter. 
Summa affinitas S. littoralis, at elytra poftice fafcia 
ferruginea. 

UttoraUs, -i« S. atra, elytris laevibus; lineis.elevatis tribus, thorace 

orbiculato nitido. Lmn. Syjl. Nat. n. 570. 11. Fn. 

Sv. 450. 

, Peltis nigra, elytris lineis tribus elevatis, prima et fe- 

\ j 'cunda gibbofitatc connexis, thorace laevi. Gtoff. Inf 

I. 125. 3. 

Scara- I. ELEVTERATA. Silpha. 75 

Scarabaeus campeftris. Fvifch. Jnf. 6. 12. tab. 5. 

Silpha littoralis. Scop. Ent. Carn. 55. 
Habitat in Europae cadaveribiis. 
Larvaovata, fufca, voraciflima. 

3. S. nigra elytris: fafciis duabus ferruglncls, thorace indieHi 

antice bidentato. Ltnn, Syfi.Nat. n. 570. Mtif. Lud, 
Vlr. 38. 
Habitat in India. 

4. S. depreffa nigra, thorace flavo: ccntro nigro. ameru 
Siipha Americana ovata, fufca, clypeo flavo; centro cana» 

nigro intra annulum fulvum. Linn. Syfl. Nat. 11. 

570- 7- 
Blatta americana. Qateihy Car. 3. tab. 10. fig. 5. 

Habitat in America. 

Staturafere S. thoracicac,3t paulo major & magis de* 
prefla. Thorax poftice rotundatus, flavefcens, ma- 
cula magna in medio nigra. Elytra poftice fub- 
marginata, rugofa, immaculata. 

5. S. oblonga rufa, antennis elytris pedlorequc nigrls. ritj/tca, 

Lhin. Syfi. Nat. n. 570. 10. Fn. Sv. 449. 
Dermeftes elytris nigris, capite, clypeo et abdomine 
rubro. Vch/t. Dijf. 7. 
Habitat in Europa boreali. 

^. S. nigra, elytris linea elevata unica, thorace teftaceo. thovattCif' 

Linn. Syfi. Nat. n. 571. 13. Fn. Sv. 45Z. Strom. AB, 

Nidr. 3. tab. 6. fig. 1. 
- Pcltis nigra, lineis tribus elevatis acutis, thorace tefta- 

ceo. Geoff. luf. i. 121. 6. 
Scarabaeus primo fimilis, parum canaliculatus, fcapuli» 

croceis. Raj. Inf. 90. 10. 
Cafllda nigra, clypeo latiflimo pallide rufo, macula lata 

nigra nitida. Gudd Satag. 25. 
Silpha thoracica. Scop. carn. 54. 

Habitat in Europa. 

7. S. gibba nigra, elytris rugofis lincis clcvatis tribuj, taevicollis. 
thorace laevi emarginato. 
Habitat in nova HoUandia. Muf. Dom. Banks. 

E 5 Magna 74 r. ELEVTERATA. Silpha. 

Magna, tota gibba nigra. Capitis clypeus fubtruncatuc. 
Thorax valde marginatus , niger, laevis, antice late 
eniarginatus. Elytra rugofa , lineis elevatis tribus, 
et inter has lineas iliaetrcs minus elcvatae. 

fUgoJa, 8. S. nigricans , clytris rugofis : lincis elevatis tribus, 

thorace rugofo pofticc finuato. Linn. Sy/i. Nnt. ii. 

571. \6. Fit Sv. 455. Scop. carn. 53. 

Peltis nigra, elytris lineis tribus elevatis acutis, fpatio 

interiedlo veluti complicato, thorace fcabro. Gerjff'. 

hlf. I. 120. 4. 

Scarabaeus inter cadavcra frcquens. Raj. Inf. 90. 9. 
Habitat frequentiffime in Europa. 
Cadavera, pifccs, carnes, confumcns. Capta hu- 
morem foetidilTimum cvomit. 

fltvata. $. S. atra, elytris pun6tatis : lineis elevatis tribus laevi- 
bus, thorace integro. Linn. Sy[i.'Nat. 11.571. u. 
Scop.'carn. ^6. 
peltis nigra, clytris-lineis tribus elevatis, fpatio inter- 
je6lo pundato, thorace laevi. Geoff. hif. i. iig. I. 
Habitat in Europae agris et viis frequens. 

laevigata. 10. S. atra , elytris laevibus fubpunflatis. 

Peltis nigra tota, elytris laevibus, pundtis minimi* 
excavatis. Gtoff. hif i. 122. 8. 
Habitat in fylvisEuropac. 

Nimis affinis S. atratae, a qua tamcn differt elytrls 
iacvibus nec ftriis tribus eievatis. 

ohfcura. i\. S. nigra, elytris pvin6tatis: lineis elevatis tribus, tho* 
race antice truncato. Lmn. Syfi. Nat. 11. 572. ig. F«. 
Sv. 457. Scop. carn. 57. 
CaliiJa ovata, nigra, lineis tribus elevatis : media lon' 
gillima. Vdm. Diff. 8. 
Habitat in Europa boreali. 

Ofaca. 12. S. fuf;a, elytris concoloribus lineis elevatis fubternis, 
thorace antice truncato. Lim. Syji. Nat. ii. 571. 15. 
Fn Sv. /»^4. 
Habi;:at in Europa. 
5. atratae paulo minor.] 

>3. S. r. ELEVTERATA. Silpha. • 75 

13. S. thorace emarginato rugofiflimo, elytris lineis elc- Jtnuata. 

vatis tribus apice finuatis. 
Peltis nigra, elytris lineis tribus elevatis, fpatio intcr- 
je6lo niinutillirae pundato, thoracc fcabro. Geoff, 
Inf. I. 119. 2. 

Habitat in Anglia. Cap. Bon. Spei. Dom. Banh. 
Statura omnino S. opacae, cujus forte varietas, 
Thorax antice eniarginatus, fufcus, argenteo colore 

fplendens, pundlis nigris elevatis, fcaber. Elytra 

nigra apice finu rotundo cxcavata. 

14. S. nigra, elytris pallidis, punfto bafeos raedioque qnadrU 

nigro, thorace emarginato. Linn. Syji. Nat. 11. pun&afa* 

571. 14. 
Peltis nigra, thorace elytrisque teftaceis, thoracis ma- 

cula coleoptrorumque pundis quinque nigris. Geoff, 

Jnf. i. 122. 7. 
Silpha quadripun6lata nigra, elytris ex albidis, maculis 

quatuor nigris. Schreb. Inf. 2. fig. ^. 

Habitat frequens in quercu Angliae. 

15. S. teftacea, antennis apice nigris. Taede-. 
Peltis tota teftacea. Geoff. Inf 1. 123. 9. montatta^ 

Habitat Paedemontiae. Dr. AlJioni. 

Statura et magnitudo S. atratae. Corpus totum ob- 
fcare teftaceum, elytris tamen paulo pallidioribus. 
Elytra laeviflima, pun6\ata: lineis tribus elevatis 
obfoletis. Ultimi tres articuli antennarum nigri. 

16. S. ferruginea, elytris lineis elevatiflimis , thorace fervugi' 

emarginato, capite latiore. Linn. SjfJi.Nat. 11.572. ip. fiea. 
Scop. Ent. cam. 60. 
Scarabaeus minor e rufo fordide nigricans, elytris 
ftriatis. Raj. Inf 84. 33. 
Habitat in Europa. 

17. S. nigra, elytris ftrfis punflatis: lineis elevatls fenis, ohhngn, 

thorace emarginato. Linn. Syfi. Nat. n. 572. 2Z. Fn. 
Sv. 4f6o. 
Habitat in Europa. 

23. OPA- 76 r. ELEVTERATA. Opatrum. 

33. OPATRVM. Palpi anteriores clavati, 
clava oblique trimcata : 
pofteriores filiformes. 

Labium fubemarginatum. 

^ntennae moniliformes , 
extrorfum cralTibres. 

/aiuhfum, l. 0. fufcum, elytris lineis elevatis tribus dentatis, tho- 
racc emarginato. 
Silpha fabulofa fufca, elytris lineis elcvatis tribus utrin- 
que dentatis, thorace fubemarginato. Linn. Syji. Nat, 
II. 572. 17. Fn. Sv. 4i5. 
Tenebrio atra, elytris ftriis quinque utrinque denta* 
tis. Geoff. Inf. i. 350. 7. 
; Dermeftes niger, inter elytrorum lineas quatuor eleva- 
tis fcrobiculis exaratus. VdtUn. D/Jf. 5. 
Habitat in Europae , Americae borealis fabulofis. 

gibhutH, 2. O. nigrum , elytris lineis elevatis plurimis obfoletis. 
Habitat in Sveciae collibus arenofis. 
Magnitudo omnino praecedentis , at magis oblongum 
et poftice magis gibbura. Elytra obfoleta, lineis clc- 
vatis ftriata. 

arenari- 3. O. grifeum , elytris ftriatis. 

*«'• Habitat in Cap. bon. Spci. Mnf Dom. Banh. 

Statura ef magnitudo omnino O. fabulofi : obfcure cine-' 

reum. Palpi anteriores clava oblique truncata. 

Antennae moniliformes, extrorfum crafllores. Ca- 

pitis clypeus cmarginatus. Thorax laevis. Elytra 

ftriata. Pedes nigri. 

wientale. 4. O. cinereum, thorace elytrisquc rugofis, tibiis anti- 
cis dilatatis triangularibus. 
Habifat in Oriente, Forfkahl. 

Simillimum S. gibbae. Caput ruga transverfali elevata 
clypeoque fifTo. Thorax fcaber, rugofus, inaequalis. 
Elvtra fcabra ftriisquelongitudinalibusrugofa. Pedes 
cinerei. 

5.0. I. ELEVTERATA. Nitidula. 77 

5. O. clnereum, thorace rugofo, elytris lineis elevatis qua- minumn, 
tuor laevibus. 
Habitat in Svecia. 

Praecedentibus quadruplo niinus, totum clnereum ob- 
fcurum. Elytra laevia lineis clevatis quatuor. 

24. NITIDVLA. Palpi filiformes. 

Maxilla cylindrica, mem- 

branacea. 
Labium cylindricum, intc- 

grum. 
Antennae clava folida. 

1. N. ovata, nlgra, elytris punflo rubro. 

Sylpha 2 puftulata oblonga, nigra, elytris fingulis 3 pujlu' 

puncto unico rubro. Limi. Syjl. Nat. 11. 570. 4. Jata. 

F«. Sv. 445- 
Dermeftes niger^coleoptris, pundis rubris binis. Geoff, 

Jnf I. 100. 3. 

Habitat in Europae cadaveribus. 

2. N. teftacea, fubtomentofa, thorace emarginato, oculis aejiiva, 

nigris, 
Silpha aeftiva, teftacea, fubtomentofa. Thorace emar« 

ginato, ocuiis nigris. Linn. Syfi. Nat. ii. 574. ^i. 

Fn. Sv. 465. 
Habitat in Europae floribus. 

3. N. ovata , thorace marginato, ferruginea, capite fufco. ferrugi' 
Dermeftes ferrugineus, oblongus, ferrugineus, femi- f,g^^ 

cylindricus, elytris abbreviatis. £/»«. Syji. Nat. n. 
5(<4. n. %\ ? F«. Sv. 433 ? 
Habitat in Angliae lycoperdis: capt. d. 9. Jul. 
Magnitudo et ftatura N. aeftivac. Caput fufcum, imma- 
culatum, fronte imprefla. Thorax marginatus, fer- 
rugineus, antice emarginatus. Elytra obfolete pun- 
ftato-ftriata, ferruginea, pofticc obfcuriora. Ab- 
domen in quibusdam acutum prominet. Subtusniger, 
pcdibus ferrugineis. 

4.N. 78 I. ELEVTERATA. Nitidula. 

Cb/o», 4. N. nlgra, elytris femigineo variis, thorace emar- 
ginato. 

Silpha Colon nigra, clytris fcrruglneo variis , thorace 
emarginato; tergo duplici pundo impreflb. Linn, 
Syjl. Nat. II. 573. 27. Fn. Sv, 462. 
Habitat in Europa. 
Duplicem vidi varietatem vix nifi magnitudine difFc- tlifeoidetf» $^ N. thorace marginato , nigra, elytrorum difco ferru- 
gineo. 

Habitat in Anglia. Dom. Banki. 

Statura et magnitudo N. bipuftulatae. Caput atrum^ 
Thorax inaequalis, marginatus niargine obfcure 
fcrrugineo. Scutellum nigrum. Elytra nigra nia- 
cula magna, orbicuiata, communi, ferruginea. Pc- 
des nigri. 

pedicuJa- <J. N. nigra, elytris laevibus, thoracc marginato, 

''"'• Silpha pedicularia nigra, elytris laevibus, thoracc mar' 

ginato. Linn, Syji. Nat. 11. 574. 34. F«, Sv. 466. 
Habitat in Enropae hortis. 

atftea^ 7. N. thorace raarginato viridi, aenea, antennis pedibus- 
que nigris. 

Habitat in Anglia. Dom. Battks. 

Statura N. bipuffulatae, at duplo minor. Corpus 
totum viride - aeneum , laeve, glabrum. 

TUjipes. 8. N. nigra, nitida , pedibus pallidis. 

Silpha rufipes nigra, laevis, thorace fubemarginato, 
pedibus ferrugineis. Linn, Syjl. Nnt. 11. 573. 24. 
Habitat in Anglia. 

Statura N. aeneae, at paulo longior. Totum corpus 
nigrum violaceo nitens, glabrum. Pedcs pallidi, gc- 
niculis nigris. 25. coccr. I. ELEVTERATA. Cocdnella. 79 

25. COCCINELLA. Patpi anteriores fecuri- ' 
formes, pofteriores 
filiformes. 

Labium cylindricum. 

Antennae clava folida; 

1, C. coleoptrij rubrls : margine nigro, thorace utrinquc mnrgu 

pundo marginali albo. nata^ 

Coccinclla raarginafa coleoptris flavisimniaculatis, mar- 
gine nigro, thoracis margine punitis duobus albis, 
LiMfi. Syjl.\Nat. ti. 579. 1. 
Habitat in Bi*afilia. 

2. C. coleoptris rubris immaculatis, thorace capiteque fuvtna. 

nigris. Linn. Syfi. Nat. 11. 575). 2. Ajh. Acacl. 6. menjis» 

393. 12. 
Habitat in America meridionali. 
Corpus magnitudine C. 7 pundatae. 

3» C. coleoptris fanguineis immaculatis, thorace mzculls fanguinea. 

nigris. Lhm. Syjl. Nat. 11. 57p. 3. Amoen, Acad. 6. 

393 4. 
Habitat in America meridionali. 
Parva, fubtus atra. 

4. C. coleoptris rubris: pun6lo nullo. Linn.S)ji.Nat.\i. imprm- 
579. 4. ffata, 

Habitat in Sveciae hortis. 
Magnitudo C. bipun6tatae. 

5» C. elytris rubris: lineola bafeos apicisque nigra. Uneola, 

Habitat in nova Hollandia. Mif. Dom. Banks. 

Parva. Caput albidum. Thorax albidus pundiis qua- 
tuor nigris. Elyfra rubra lineolis duabus , altera 
ad bafin , altera verfus apicem nigris. Subtus nigra, 
tibiis albis. 

i, C. coleoptris rubris: pun^tis nigris duobus. Linn. Syfl. ifUttSiatd, 
Nat. II. 580. 7. Geojf. Inf. i. 320. 
Scarabaeus alter niger, exiguus, pennarum cruftis rainia» 
tulis, in quibus duae tantum raaculae nigrae. L//?, 
Hcar. Aiigl. 383. 8. 

Scara- «o I. ELEVTERATA. Coccmella: Scarabaeus hemifphaericus tninor, elytris e flavo ruben- 

tibus, fingulis maculis feu pundtis nigris media partc 

notatis. Raj, Inf. 85. 2, 
Coccinella anglicabimaculata feu minor rubra. Petiv. 

Gazoph, 34. tab. 2,1. fig. 4. 
Coccinella fecundae magnitudinis, puniSis coleoptro- 

rum duobus. Frifch. Inf. 9. 33. tab. i6. fig. 4. 

Habitat in hortis frequcns. 

i/ieroply' 7- C. coleoptris luteis : maculis duabus nigris longitudi- 
phfca. nalibus finuatis. Unn.Syfi. Nat, 11. 580. 14. Fn. Sv. 47^. 

Habitat in Europa. 

Parva eft. Caput nigrum flavo maculatum. Thorax 
flavus , pundbis quatuor bafeos et unico utrinque 
laterali nigris. Elytra flava iineis duabus longitudi- 
nalibus nigris, exteriore finuata, interiore inter- 
nipta, vel potius pundis quatuor conftante. Cor- 
^us atrum. 

$, C. elytris flavis : pundWs anticis tribus , futura fafcia- 
quc apicis nigris, 
Habitat in nova Hollandia. Muf. Dom. Banks. 
Media. Corpifs nigrum. Caput flavum, Thorax atcr, 
antice flavus. Elytra flava futura anticc maculis tri- 
bus et poftice fafcia magna inaequali nigris. 

5>, C. coleoptris rubris : fafciis nigris tribus, Unn. Syfl. 
Nat. II. 580. 13. Fn. Sv. 475. 
Habitat in Europae hortis. 
Aflinis C. conglomeratae, 

10. C, coleoptris flavis : pundlis nigris quatuor. Lintt, 
Syfl, Nat. II. 580. 9. 
Habitat in Europa media. 
Thorax flavus, pundbis 4 nigris, 

j pun' II. C. coleoptris fanguineis : pun6tis nigris quinque. 
ffata. Unn. Syfi. Nat. 4, 580. 4. Fn. Sv. 474. Geoff. Inf u 

320. 
Habitat in Europae arboribus. 

glacialit. li, C. colcoptris rubris : pun6tis fcx nigris , intcrmcdiii 
majoribus finuatis, 
Habitat in America borcalit D. Drury, 

Statura tnaequa' 
iis. trtfajct- 
ata. 4 pun- 
{iata. I. ELEVTERATA. Coccmella. 8i 

Statura C. 13 pundatae. Caput atrum, macula frontail 
alba. Thorax ater, nitidus, margine lineolisque dua- 
bus obliquis albis. Elytra rufa, pundis tribus nigris, 
quorum bafeos parvum , intermedium majus finua- 
tum, apicis orbiculatum. DifFcrt manifefte a C. fex- 
pundlata Limiaei. 

13. C. coleoptris rubris : pundtis nigris feptem. Liim. Syfi. 7 pun&a- 

Nat. lu 581- 15. Ffi' Sv. 477« Geoff. Inf. i. 321, tab. 6. ta. 

fig. I. 
Scarabaeus alter niger. Ciji. Scar. Angl. 382. 7. 
Coccinella anglica vuIgatilTima , rubra, feptem nigris 

maculis pundlata. Fefiv. Gazoph. tab, 21. fig. 3. 
Scarabaeus fubrotundus f. hemifphaericus rfibens, major 

vulgatiflimus. Raj. hif. %6. i. 
Coccinella major. Frifch. 4, tab. 1, fig^ 4. 

Roef. Inf 2. Scar. 3. p. 7. tab. 2. 

Habitat in Europae plantis frequentiflima* 

14. C. coleoptris rubris : punftis nigris o<Sto. g ptmffa- 
Habitat in Germania. D. de Hattovf. ta. 
Magnitudo C. 2 pundatae. Capiit albicans, pune^is duo- 

bus nigris in fronte. Thorax albicans, pundlis quin- 
que nigris ad bafin, et unico utrinqn/e ad marginem. 
Elytra rubra, pundis quatuor nigris, quorum uni- 
cum ad bafin et tria in medio. 

15. C. coleoptris rubris : pundis novem nigris, poftice gpmiEia- 

communi, thorace bipundato. ta. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf Dom. Banks. 
Media. Corpus rufum. Thorax ruber, nitidus, pundiis 

duobus dorfalibus nigris. Elytra puncUs quatuor. 

I. 2. I. et poftico communi. 

i5. C. coleoptris rubris ! pun£):is nigris novem. JJnn. 10 puuBa- 

Syji. Nat. 11. 58I. 16. Fn. Sv. 478. ta. 

Coccinella coleoptris rubris, pundis novem nigris, 

thorace nigro, lateribus albis. Geojf. Inf i. 32i. 4. 
Coccinella nigra elytris rubris, punctjs novera nigris. 

Vddm. Dijf 14. 

Habitat ia Euiropa. 

F !T. C. 83 I. ELEVTERATx\. Coccinclla. 

10 ptttt- 17. C. coleoptris fulvis : piindtis nigris decem , thorace 
Siata. quadriinaculato. Linn.SyJLNaf.il. j^i.i-j. Fn.Sv.'^']^. 

Scopoi. carn. 237. 

Habitat in Europa. 

dilatata, 1%. C. fubrotunda, coleoptris marginatis fulvis : punctis 

nigris deccm, thorace bipun6tato. 
Habitat in America. MiiJ. Brit. 
Magna, fnlva. Thorax antice valde emarginatus, mar- 

gine punftisque duobus /lorfalibus nigris. Elytro- 

rum margo dilatatus, niger. 

f/ pnn- 19. C. coleoptris rubris : punclis nigris undecim. Unn, 
Bata. S\Jl. N.it. II. 581. Fn. Sv. 480. 

Coccinella coleoptris rubris : piindis undecim nigris, 
thorace rubro, imiiiaculato. Geojf. Inf. i. 325. p. 

Strnni. AB.~Nii{r. 3. tab. 6. fig. %. 

Habitdt in Europa boreali. 

12 pun- 20. C. coleoptris flavis : punclis nigris duodecim : cx- 
iiata. timis linearibus repandis. Linn. Syji. Nat. 11. 581. ip. 

Habitat in Europae hortis. 

Thorax flavus, pundis maculisque duabus nigris. 

chryfome' %i. C. coleoptris rufis : pundtis duodecim nigris, thoracc 
Una. immaculato. 

Habitat in infula St. Helenae. Muf. Dom. Bnnks. 
Major. Caput et thorax rubra, immaculata, marginc 
paulo pallidiora. Elytra rufa, pundis fex nigris 
per paria diftributis. Pedes flavefcentes. 

Borealis. zz. C. coleoptris flavis, pun6Vis nigris duodecira, duobus 
connnunibus, ultimis orbiculatis. 

Habitat in Arr.erica borcali. D. Drury. 

Statura C. ocellatae. Caput flavum. Thorax flavus, 
pundis tribus nigris , intermedio majori. Elytra 
flava, pun(!?\is feptem, at duobus ad futuram dimi- 
diatis nigris, ultimo orbiculato inajori 3. 3. 1. Sub- 
tus flava, pec\ore nigro. 

cafftJea. 2.3. C. oblonga rubra: coleoptris punclis duodecira, tho- 
race quatuor nigris. 
Habitat in Marylandia. Mtf. Brit, 

Thorax I. ELEVTERATA. Coccmella. 83 

Thorax riiber, punflis qiiatuor nigris, antice emar- i^pnn- 
ginatus, margine incrariato, polHce tridentatus. Bata, 
Elytra pundis fex, antico minutiliinio. 

24. C. rotunda, coleoptris flavis : punftis nigris tredecim. i^ macula- 
Habitat in Svecia. /^, 
Diilin<E\a fane a 13 pundata, tota fere orbiculata. 

Thorax albus, maculis quatuor nigris. Coleoptra 
flava, pundis nigris 13 nempe, i, 3, 2, et conmuini. 

25. C. oblonga, coleoptris luteis : punftis nigri? tredecim. /? pw 

Linn. Syji. Nat. 11. 5S2. 20. Gtojf. Inf. i. 323. c7rt/rt, 

Coccinella 13 pundtata. Scopnl. carn. 238. 
Reaum. Inf. 3. tab. 31. fig. 79. 
Habitat in Europa. 
Pun^a elytrorum i. 1. 1. i. et communi ad bafin. 

i6. C. coleoptris flavis : punc^is nigris quatuordecim : i/f. puH' 

quibusdam contiguis. Linn. Sjiji. Naf. 3. 582. 21. ^iata. 

Fn. .Sv. 482- 
Coccinella tefliilata. Scop. carn. 243. 
Coccinclla luteo nigroque variegata. Frifch. Inf. j). 

tab. 17. fig. 4. ?. - 

Habitat in Europa. 

27. C. coleoptris luteis, pun£lis nigris quindecim. Unn. oceUata. 

SyJ}. Nat. II. 582. 23. Fn. Sv. 484. 
Coccinella elytris flavo-luteis, pundlis 15 nigris, ocello 

flavo cinftis. Gaf(. Sat. 16. 
Coccinella. Su/tz. Inf. tab. i. fig. 14. 

Schaejf. Icon. tab. i. fig. 2. 
- ekm. tab. 47. fig. i, 

Mennr. Inf Eur. 48. fig. 5. 

Habitat in Europae hortis. 

Major reliquis. 

28. C. coleoptris flavis : punftis nigris o^lodecim, ultlmo is puu' 

arcuito. Linn. Syjl. Nat. u. 582-. 24- iiata, 

Habitat in Europa boreali. 
Media, thorax lateribus flavis, 

2p. C. coleoptris flavis, pun(Siis nigris novendecira. Linn, /« py^. 
Syjl. Nat. II. 582. 25. Fn. Sv, 48?. ^iata, 

Coccinelia coleoptris rubris : pun<5itis novendecim. 
Geojf, Inf. i. 325, 10. * 

F a Habifat 84 I. ELEVTERATA. Cocclnelk Habitat in Europae plantis, hortis. 
Thorax piinclis 6. Elytris punclis p. et unico com» 
muni. 

20 pun- 30. C. colcoptris flavis: punclis nigris viginti. 
Btita. Coccinella colcoptris flavis, punckis viginti nigris, 

(n-ojf. lnf. I. 32.9. 17. 
Habitat in Anglia. D. Eiiton. 

Parva. Statura hieroglyphicae. Caput nigrum. 
Thorax flavus, pundlis quinque bafeos nigris. 
El^tra flava, punclis tribus nigris, dein 3, ultimis 
quatuor in figura quadrata difpofitis. Subtus nigra. 

iipun- 31. C. coleoptris flavis: pundis nigris viginti duobus. 
^ata. Linn. Sy(l. Nut. 11. 582. 26. ¥n. Sv. 48^. 

Habitat in Europa. 

Parva eft. 
ifptiH^ SZ. C. coleoptris rubris : punflis rubris viginti quinque 
^ata, diftinctis. Linn. Syjl. Nat. 11. 582. 27. 

Habitat in Germaniae hortis. 

Thorax ruber, pundis tribus nigris, 

24pun- 33. C. coleoptris rubris: punclis nigris viginti quatuor. 
fhita, Linn. Syji. Nat.ii. 583.28. Fn. Sv. 4^7. Geojf.Inf.U 

325, II. 
Habitat in Europa. 

3S pun. 34. C. coleoptris rubris; pun6tis nigris viginti ocio. 
Bata, ■ Habitat Tranquebariae. Koarig. 

Corpus raedium rufum. Thorax rufus, puniSis nigrl» 
feptein , duobus in medio ferc coalitis. Elytra fub- 
villofa, pundlis^nigris 14. 

conglofNe- 35. C. coleoptris flavefcentibus : punftis nigris plurimis 

rata. contiguis. Linn. Syjl. Nat. 11. 583. 31. F«. Sv. 490. 

Coccinella coleoptris rubris, punclis plurimis nigris, 

quibusdam connexis, futura longitudinali nigra. 

Geoff. Inf. I. 3i<^. li. 

Scarabaeus hemifphaericus flavus, maculis nigris variae 

figurae depi6tus. Raj. Inf 87. S. 
Scarabaeus iuteus, nigris maculis diftinilus, Lifi. Loqtt, 
38^. 9. 

Frifch. Inf 9. p. 34- tab. 17. fig. 6. 
Habitat in Europa. 
Nimis affijiis C. 14 pundlatae. I. ELEVTERATA. Coccmelk S5 

$6. C. flava, coleoptris immaciilatis, thorace albo maculato. detrita. 

Habitat in nova Hollandia. M^tf. Dom. Banh. 

Statura et niagnitudo C. 14 punclatae. Corpus totum 
flavefcens. Caput punftis duobus orbitaque ocu- 
lorum albis. Thorax utrinque margine pundlo, 
lineis du ibus flexuofis , lineaque dorfali albis. Ely- 
tra immaculata. 

57. C. coleoptris luteis: pun£Vis albis deceni. Limi. Syjl. logiittafa^ 
Nnt n. 5R3. 35. 
Habitat in Svecia. 
Puncta elytrorum 2. 2. r. 

38. C. coleoptris rufis : punflis albls quatuorderim. t^guttata» 
Unn. Syjl. Nat. u, 583. 34. Fn. Sv.^^i. Geojf. Inf.i. 
327. 13. 
Scarabaeus fubrufus. Ujl. Scar. Angl. 383. X. 
Habitat in Europae falicibus. 

35>. C. coleoptris luteis : punclis albis fedecim. Linn. Syjl. iSgtittata, 
Nat. n. 584. 3S- Fn- Sv. 493. 
Coccinclla \6 guttata. Scop. carn. 249. 
Habitat in Europa. 

40. C. colcoptris rubris : pundlis albis ododecim, i%gnttata. 
Habitat in Europa. 

Parva, punciis novem in fingulo elytro. 

41. C. coleoptris rubris : pun<i:1[is albis viginti. Limi.Syfi, ioguttata. 

Nnt. u. 584. 37. Fn. Sv. 49^ 
Habitat in Europa. 

42. C. coleoptris rubris: lincis punftisque albis. Linn. oblnvgo- 

Syfi.Nat. ir. 584. 38. Fn. Sv. 496. gnttcita. 

Habitat in hortis rarius. 

43. C. coleoptris nigris; pundio nullo. Limt.Syfi.Nat.il. impnjla. 

584. 40. i^^f^' 

Habitat in Germaniae nemoribus. 
Thoracis latera flava puncto nigro. 

44. C. coleoptris atris: maculis duabus rubris. Linn.Syfi. CaSii. 

Nat. II. 584- 41- ^ 

Cocciiiella coleoptris niarginatis, nitidis, atris, uiacula 
folitaria fi.ibrotunda utrinque. Gronov. Zooph, 609. 

F 3 Scarr)- 86 I. ELEVTERATA. Coccinella. 

Scarabaeus hemifphaericus cochinelifer. Petiv.Gazoph, 
tab. I. fig. 5- 

Slnan. Jam. i. tab. 237. fig. 31-33. et tab. 9. fig. 13. 
Habitat in Americae cadtis, faepius inter coccos cafti 
leda. 

Affinis C. 2, puftulatae , a qua tamen difFert uiacula 
majori fimplicillima. 

2pitjiulata 45. c. coleoptris nigris : punclis rubris diiobus compofi- 
tis, cibdomine ianguineo. Linn. byjl. Nat. 11. 585.42. 
Fn. Sv. 49S. 
Coccinella rotunda nigra, coleoptrorum margine re. 

fiexo, fafcia transverfa rubra. Geojf. Jnf.l. 334. 26. 
Coccinella media nigra, pundlis duobus rubris dorfali- 
bus. Frifch. Inf 9. p. 34. tab. 16. fig. 6. 
Roef Inf Scarfih. 3. p. 10, tab. 3. 
Habitat in Europa. 
Singulum pundum e tribus componitur. 

4puJtU' ^^^ c. coleoptris nigris: punftis rubris quatuor : interi- 
'"^^ oribus longioribus. Linn. Syfl. Nat. 11. 585. 43. Fn. 

Sv. 499- 
Coccinella rotunda nigra, coleoptrorum magine reflcxo, 

punftis quatuor rubris. Geojf. Inf i. 333. 25. 

Habitat in Europae urticis. 

6 ptiflu- 47. C. coleoptris nigris : punftis rubris fex. Linn. S)fl. 
lata. Nat. 11. 585. 44. Fn, Sv. 500. 

Coccineila ovata, coleoptris nigris: punftis rubris fex. 

Genff. Iijf I. 331. 10. 
Scarabaeus hemifphaei-icus minor, elytris nigris, ru- 
bris maculis pietis. JiaJ. Inf 87. 4- , 
Habitat in Europa. 

lunata. 48. C. coleoptris nigris, maculis decem rubris, fex 
lunatis. 
Habitat in infula St. Helenae. Muf DoM. Banks. 
Magna. Caput album. Thorax niger margine antico, 
inprinjis ad latera albo. Elytra atra macula magna 
lunata, bafeos punftis duobus rotiindatis, in medio 
ct ^'ftice maculis duabns magnis lunatis, altera ad 
"marginein inte^-iorcm, altera ad'exteriorem. Corpus 
fubtus nigruin. 

49. C. I. ELEVTERATA. Coccinella. 87 

4p. C. coleopfris nigris: piinais fiilvis rotundatis decem. /0 ptijlu' 
Linn. Syft. Nat. u. 585. 35. Fn. Sv. 501. laia* 

Coccinelia toleoptris nigris, punftis decem flavefcen- 
tibiis aiit riibri>. Geojf. Inf. i. 330. ip. • 
Habitat in Europa. 
Variat maculis flavis et rubris. 

50. C. coleoptris nigris : punc^is albis quRtuordecim. '4 fufitl^ 

Limi.Syjl.Nat. 11. 585. ^6. Fn.Sv. 502. Geojf. Inf, i. Inta, 
530. 18. 
CoccinelJa 14 maculata. Pod. Inf. 16. 
H.ibitat in Europae floribus. 
Maculae interdum flavae, interdum rubrae. 

51. C. coleoptris nigris; punclis duobus flavis, quatuor Giittata- 

rufis. fnjiulata, 

Habitat in nova Hollandia. Muf Dom. Banks. 

Magna. Cap.ut flavefcens. Thorax niger, lateribus late 
albis. Elytra nigra, punfto flavefcente ad marginem 
exteriorem bafeos; punfto majore rufo ad margi- 
nem interiorem, ct denique poftice macula magna 
vel pofticis fafcia finuata rufa, quae tamen futuram 
haud attingit. Corpus nigrum. 

52. C. globofa , coleoptris atris : pun6lis fex albis. felina. 
Habitat in America boreali. D. Drnry. 

Parva, tota globofa. Caput album, immaculatum. 
Thorax albus macula bafeos nigra. Elytra atra 
punclis tribus lineolaque parva bafeos albis. 

53. C. coleoptris nigris, punclis flavis odo. Linn. Syji. panthe- 

Nat. H. 58v 48- Fn. Sv. 504. rina. 

Habitat in Europa. 

54. C. coleoptris atris: puncTtis albis fedecim. leomna. 
Habitat in nova HoUandia. Mrf. Dom. Bankt. 

Parva. Caput atrum punftis duobus albis in fronte. 
Thorax ater utrinque macula magna marginali alba. 
Elytra atra nitida pundis odo albis a. 3. 2. i. Cor- 
pus atrum. 

F4 «.C. 88 I. ELEVTERATA. G^mda. 

tigvUia, 55. C. coleoptris nigris : punftis albidis viginti. " LinH, 
SyJl.Nat. II. 586. 49. Fri. Sv. 505. 
Cocctnella coleoptris nigris, pundis viginti albis. Fi/<y«?. 
Dif. II. 
Habitat in Europa borcali. 

26. CASSIDA. Paipi anteriores clavati: 
pofteriores filiformes. 

Labium elongatum inte- 
grum. 

Antemae moniliformes. 

viridis. i. C. viridis corpore nigro. Geoff. Jnf. i. ^n- i- Linn. 

Syft. Ncit. II. 574. 1. F«. 5":^. 457. Scop. Ent. carn. 117. 
Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annuios divifis. 

Raj. Inf 107. 5. 
Teftudo viridis. Goidait helg. Vol. i. 94. tab. 43. 

Roef. Inf. 1. Scarab. 3. tab. 6. 

Rcamn. Inf. Vol. 3. tab. 18. 

Merian. Etir. tab. 115. 

Habitat in plantis variis Europae. 

Larva deprefla , hexapoda, fpinis lateralibus acutis, 
cauda bifeta. Proprio ftercore obtefta, obambulat. 

ntaenhta. l. C. viridis, elytris variis; futura dorfali confcrtius nigro 
maculatis. Linn. Sjfl. Nat. 11. 575. 6. 
Caffida viridis maoiilis nigris variegata. Geoff. Inf. i. 
314. 5. tab. 5. fig. 6. 
Habitat in Germaniae plantis. 
Affinis C. viridi. 

nffrnis, 3- C- flytris grifeis nigro punftatis, thorace flavefcente, 
immaculato. 

Habitat in Germania. D. de Hattorff. 

Nimis praecedenti affinis. Corpus atrum. Thoracis 
clypeus omnino flavefcens, imraaculatus. Elytra gri- 
fea punftis nunjerofis nigris. Margo flavefcens, an-' 
tice immaculatus, poftice pundis quatuor nigris. 

4.C. I. ELEVTERATA. CafTida. 89 

4. C. virens, futura dorfali' fanguinolenta. Liim, Syjl. Vihex* 

Nat. II. 575. 5. 
Habitat in Germania. 
Nimis affinis praecedentibirs. 

5. C. pallido nebulofa fufco punctata. Unn. Syjl. Nat. 11. mluhfa^ 

57v 3- F«. Sv. 468. 
Cairuia nebulofa, pallida, corpore nigro. Geojf.lnf.x. 
313. 2. 

Scarabaeus minor fordicie fulvus , punftis et maculis 
aliquot nigris tcmcre fparfis notatus. Raj. Inf 88- 13. 

Caflida viridis. Vrifch. Inf. 4. p. 30. tab. 15. 
Habitat in carduis. 

6. C. viridis, thoracis elytrorumque marginibus flavis. mavpi* 
Habitat in Braiilia. Mif. Dom. Banks. nella. 
Statura omnino C. nebulofae. Clypeus rotundatus, 

integer, viridis, margine flavo. Elytra pun<SVata, viri- 
dia, margine flavo. Aliam vidimus fimiIlimam,totani 
pallefcentem, vix diftindam. 

7. C. flavefcens , thorace immaculato, clytris ante mar- intevrU' 

f;inem punclisque nigris. pta, 

Habitat in nova Hollandia. Mif. Dom- Banks. 

Statura omnino praecedentis. Antennae flavae, aplce 
nigrae. Thoracis clypeus rotundatus, flavus, integer. 
Elytra flavefcentia, linea lata atra in medio inter- 
rupta , quae ante marginem a bafi ad angulum ani 
excurrit. Margo ipfe late flavcfccns fafciis duabus 
atris, altera ad bafin, altera verfus apicem. In difco 
obfcuriore punda aliquot nigra fparfa. Corpus 
fubtus flavefcens. 

g. C. rufefcens, thorace punftis duobus, elytris numc- deujlci. 
rofis cyaneo nigris, clypeo integro. 

Habitat in nova Hollandia. Dom. Bonks. 

Statura noftratum. Antennae apice nigrae. Clypeus 
rotundatus, integer, rufus, punftis duobus nigris 
in medio, elytra rufa, pundis circiter novem latcra- 
libus majoribus nigro cyaneis. Margo fubtus fafciis 
tribus. Corpus flavefcens. 

F 5 ' J?. C. 90 I. ELEVTERATA. CafTidi. irihrari». 9. C. rufefcens, thorace piiiTctis quatuor, elytris numerio- 
fis, nigris, clypeo eniarginato. 

Habitat in Araerica. Muf. Dom. Banks. 

Statura noftratum, at paulo niajor, Antennae apicc 
jiigrae. ' lypeus emarginatug, rufefcens, pundis qua- 
tuor dorfaiibus nigris. Elytra laevia , gibba, rufe- 
fcentia, pundis numerofis fparfis. Corpus nigrura. 

murvaca. 10. C. nigra, clypeo rubro, elytris fanguineis: pundis 
iiigris fparfis. Linn, iyjl. Nut. 11. 575. 2. 
Caflida rubra maculis nigris variegata. Geojf. Jnf. i. 
3M. 5. ^. 

Habitat in plantis Europae. 
Varietatem C. niacuktae dicit Geoff. An rite? 

nohilis. ii,<;. grifea, elytris linea coerulea nitidifilma. Linn. Syji. 
N<'t. it. 575. 4. 
Caflida pdlida, linea duplici longitudinali viridi deau- 

rata. Gtojf. Inf. i. 313. 3. 
Scarabaeur, antennis clavatis , clavis in annulos divifis, 
Haj. Inf 107. 7. 
Habitat in ftellatis, carduis Europac. 

truciata. 12,. C. flavefcens, coleoptris difco nigro : maculis quatuor 
flavcfcentibus. 
Caflida cruciata pallida, elytris difco fufco cruciato. 
Ltnn. Syft. Ni't. 11. 57^. 9. 
Habitat in Europa. 

Corpus magnitudine C. nebulofae, pallide flavefcens. 
Thoracis clypeus rotumlatus, integer, lineolis 
tribus dimidiatis nigris; intermedia breviore, ob- 
foletiore. Elytra puntlata, \ix marginata, pallida, 
' difco nigro, maculis duabus magnis flavefcentibus 
dorfalibus. 

tuhercti- 13. C. teft^acea, margine thoracis elytroruraquc flavis, 
'""• coleoptris bafi tritubercuhtis. 

Caflida marginata, teftacea, margine thoracis elytrorum- 
que flavo. Linn. Syfl. Nat. 11. 575. 14. 
Hal>itat in Sierra Leon Africae. 
Parva; ftatura C. cruciatae. Teftateftacea, margine 
onini fiavo: excepto elytrorum bafi teftaceo. Co- 
Jeoptra bafi tuberculis tribus elcvatis, lateralibus 
mincribus. Corpus fubtus pallidum. 

14. C. lata. I. ELEVTERATA. Cafllda. gi 

14. C. thoraceflavo, clytris rufefcentibus, maculis dua- bJguftata. 

bus lateralibus flavis, 
Habitat Cajennae. D. Mandtiit. 
Statura et magnitudo C. cruciatae. Clypeus rotun- 

datus, integer, Havus, immaculatus, Elytra obfcure 

rufcfcentia, maculis cUiabus oblongis flavis , poflie- 

riore minori. 

15. C. flava, thorace immaculato, elytris nigro pun6la- miUaris, 

tis : margine bififciato. 

Hcibitat in infula St. Helenae. Mnf. Dani. Banks. 

Statura C. marginatae. Antennae flavae, apice nigrae. 
Thoracis clypci.s rotundatus, integcr, imraaculatus. 
Elytra Iaevia,flava,pun6lis circitcr dccem nigris fpar- 
iis. Margo uti in rcliquis dilatatus fafciis duabus, 
altera ad bafin , altera verfus apicem nigris. Sutura 
apice nigra. Subtus nigra, margine flavefcente. Pc- 
des flavi. 

i5. C. cyaneo-nigra, elytris tcfliaceis, margine nigro. /./«». fjiavpi' 
Syjl. Nat. II. ,78. 23. nata. 

Habitat in Indiis. 

Magnitudo C. jamaicenfis. Clypeus cyaneus, medio 
gibbus. Elytra teftacea, margine omni cyaneo. 
Corpus nigrum. 

17. C. luteo-aenca, elytris immaculatis excavato pun- jnmaicW' 
flcatis. Linn. Syft. Nat. 11. 577. 21. j^^ 

Sloan. Jam. 2. p. zo8. Tab. 233. fig. 27. 28. 

Habitat in Am.erica. 

Thorax elytrorumque margo teftaceus. E fpiritu vini 
extrafta colorem aeneum in trifte teftaceum mutat, 
naturalem vero recuperat, aqua calida immifta. 

\%. C. cyanea, elytris angulo antico fpina truncata. Linn. ^jcovnis. 
Syjl. N/it. II. 57<5. 8- Amoenit. acad. 6. p. 393' 9' 
Habitat in Indiis. 

15). C. cyaneo aenea, elytris immaculatis excavato pun- cyanea. 
(l^atis. Linn.-SyJ}. Nat. u. 577. 39. Muf. Liid.Flr.^9. 
Petiv. Gazoph. tab. 57. fig. 6. 
Habitat in America. M>f. Brit. 

20. C. 93 I. EtEVTERATA. CafTida. 

Jplfjff.x. 2,0. C. ferriiginea, elytris angulo antico fpina porrefla, 
thorace iitrinque fpina transvcrfa. Linn SyJl.Nat.n. 
575. 7. Amoen. Acad. 6. 392. 7. 

Habitat in India. 

Linea nigra ad bafin elytrorum. 

fiava. ai. C. fiava immaculata , corpore teftaceo, punfto fcutel- 
lari nigro. Linn. Syjl Nat. 11. 575. 11. 
Habitat in America aultraii. 

hiicopha- 12. C. teftacea, margine punclisquc flavis. LinH- SyJl.Nat. 
ca. II. 576. 13. Amoeu. acad, 6. 3p2. 8. 

Habitat in America. 

Reliquis minor. Margo thoracis et elytrorum flavus, 
et praeterea pun6la elevata flava in difco. 

vttieula' 2.3. C. flava, clytris coerulco variegatis: lateribus uni- 
y;V. fafciatis. Linn. Syjl. Nat. li. 576. 15. 

Habitat in America. 

Thorax emarginatus, teftaceus, linea dorfali crafl*a 
nigra. 

varte^fO' ^4. C. rufa, elytris coerulco variegatis: lateribus bifafcia- 
^rt. tis. Linn. Syjl. Nat. 11. 575. 16. 

Habitat in America. 

Thorax fufcus. Margo cxtiraus clytrorum tenuiflime 
cyaneus. 

gyojfa. ^S- C. fanguinea, elytris difco punftis nigris fparfis, mar- 
gine lineis raraofis nigris. Linn. Syjl. Nat. ii. 577.. 

17- ' 

Habitat in Amcrica raeridionali. 
Gigas in hoc genere. Thorax fanguineus, imraaculatus. 

•^guitata, x6. C. nigra, coleoptris, maculis feptem albis. Linn.SyJi* 
Nat. II. 577. 19. 
Habitat in India orientali. 

exclama- 27. C. elytris lineis ternis nigris. Inter raedia fignum! 
tionis, referente. Linn, Syjl. Nat. 11. 577. 20. 

Habitat in Anierica. 

Corpus niedium paliidc flavefcens. Lineae laterales 
obfoletiorcs, 

28. C. I. ELEVTERATA. CafTida. 93 

ag. C. ferrugineo aenea, elytris niacula flava fubovata inaequa' 
difci. Limi. SyJ}. Not. 11. 578. 24- /'^« 

Muf. petropo/. 550. n. 130. 
Habitat in America. 
Elytra inaequalia. 

xp. C. fufco aenca, elytris macula flava laterali. Limi» lateralis. 
Syjl. Nnt. II. 578. ^6, 
Habitat in Atnerica. 
Tota cyaneo aenea , elytri» macula magna flava. 

30. C. viridi aenea, elytris macula didyma flava difci. difcoeides» 

Linn. Syji. Nat. 11. 578- ^7- 
Habitat in America. MuJ. Hunteri. 
Corpus fubtus nigrura. 

31. C. elytris viridi acneis : maculis duabus fanguinels. bipujlula» 

Linn. Syfi. Nat. 11. 578. 30- Amoen. acad. 5. 392. 8- ta. 

Habitat Cayennae. 

Statura et magnitudo C. latcralis. Clypeus rotundatus, 
emarginatus, obfcure aeneus, inmiaculatus. Elytra 
gibba, viridi-aenea, maculis duabus fanguineis ap- 
proximatis, interiori lunata, exteriori minori fub- 
orbiculata. Antennae nigrae. 

32. C. nigro coerulefcens, elytris flavo maculatis: maculis dectijfata, 

dorfalibus reticulatis, lateralibus diftindis. 
Habitat in Jamaica. Mrf. Brit. 
Magna. Thoracis clypeus cmarginatus, coerulefcens, 

macula utrinquc magna flava. Elytra dorfo reticu- 

lata, margine maculis fex vcl feptcm diftindis 

flavis. 

33. C. flavefcens, elytris -punetis duobus nigris. Liwi. ipimBa-' 

Syjl. Nat. II. 578. ^ ta. 

Habitat in India orientali. 
Variat elytrorum punclis duobus et tribu?. 37. ALVR* 94 I. ELEVTERATA. Alumus. 27. ALVRNVS. Pfl//ji fex, acuti, brevifliiTii. 
Maxilla cornea, fornicata. 
Antcnnae filiformes. 
Gvojfus, 1. ALVRNVS. 

Habitat in Indiis. 

Statura Chryromelae, oblongae, at raaximae. Corpus 
atruni. Antennae filiformes, nigrae, corpore tlimi- 
dio breviores. Thorax deprefllis, fubrugofus, ba(i 
utrinque acuminatus, coecineus, margine poftico 
nigro. ScuteJhim rotundatum, nigrum. Elytra cor- 
pore majora longioraque bafi, gibbofa, fubpunftata, 
flava. Pedes nigri,'tarfis fubtus valde fpongiofis. 28. CHRYSOMELA. Patjoi fex extrorfum 

craffiores. 
Labium corneum, in- 

tegrum. 
Antennae moniliformes. temhri' 

cofa. Goettirt- 

genjis. 1. C. ovata, aptera, atra, antennis pedibusque violaceis. 
Chryfomela atropurpurea elytris coadunatis, alis nul- 

lis. Geojf. Inf. i. 295. 19. 
Tenebrio l.ievigatus apterus, niger, laevis, elytris lae- 
vibus, thorace Uinato, fubtus coeruleus. Linn.Syfi, 
Nat. II. 678. 29. 
Habitat in Europa aviftraliori. 
Statura et fumma affinitas C. Goettingenfis, at triplo 

major. 
Larva gibba, violacea, ano rufo, in plantis herbaceis 

polyphiiga. 

2. C. ovata, atra, pedibus violaccis. Linn. Sjfi, Nat. n. 

S%6. 4. Fii. Sv. 505. 
Roef. Inf. 2. Scarab. 3. tab. 5. 
Habiiat in Germauia. 
Plantae rufae, 

^ C. I. ELEVTERATA. Chryfomela, 95 

3. C. ovata, viridi aenea, fiibtus violacea. iicohr. 
Hdbitat in Oriente. D. Forjkahl. 

StatLira Ch. popiili. Tota fiibtus violacea, fiipra ob- 
fciire aenea. Elytra pundata, ftriata, ftriis per 
paria approximatis. 

4. C. ovata, fupra aenea, fubtus teftacea. Bankii. 
Habitat tn Lufitania. Mif. D. Banks. 

Statura C. bicoloris. Caput aeneum, ore teftaceo, an- 
tennisque fufcis. Elytra aenea, punctata. Snbtus 
tota cum pedibus et elytrori-m margine inferiori 
teftacea. 

5. C. ovata, nigra, elytris flavis: fafciis duabus pundlis- gibbofa. 

que bafeos nigris. 
Chryfomela gibbofa, ovata, nigra, clytris teftaceis, 
nigro pun6latis: fafcia media pofticaque nigris. 
Linn. Syji. Nat. ii. ^{■,6. 2. Aw. acad. 6. 393. 13. 
Coccinellay Gron. Zooph. 606. tab. 14. fig. 5. 
Habitat in Anierica meridionali. 
Magnitudo C. grarainis. Elytra flavefcentia, bafi 
punflis quatuor nigris, quoruni pofterius trans- 
verfum commune. Fafciae dentatae. 

6. C. cyanea, coleoptris flavis : fafcia maculisque dua- trimacU' 

bus nigris. /^^^^ 

Chryfomela trimaculata ovata, nigra, elytris flavis: 

maculis tribus 'oblongis, nigris, intcrmedia futurae 

conimuni. Linn. Syjt. Nat. 11. 5p2. 45. 

Habitat in America. 

Magna. Caput et thorax cyanea, nitida, immaculata. 
Scutellum cyaneum. Elytra fubpundtata, flava, 
fafcia ad bafin communi, quae marginem extc- 
riorem haud attingit. Macula magna triangularis 
nigra verfus apicem. Pedes cyanei, plantis rufis. 

7. C. aenea, elytris flavis: futura vittaque aeneis. futuralis. 
Habitat in America feptentrionali. Mif. D. Banks. 

Media, tota aenea. Elytra flava, futura lata aenea, 
quae, tamen bafin elytrorum haud attingit. Vitta 
lata aenea in niedio, quac nee bafin , nec apicem 
attingit, 

8. C g6 I. ZLEVTERATA. Chryfomek 

furino' g. C. cyanea, glaberrima, antennis plantisque fufcis. 
tnenjis. Habitat Surinanii, Mnf. Dom. Banks. 

Major Ch. graminis, tota cyanea, glabra, nitida. Os, 
antennae et plantae fufcae, femora fubdentata. 

GramJnh* 9' ^* ovata viridi coerulea, nitida, antcnnis pcdibus- 
que concoloribus. Linn. Syfl. Nat. ii. 587. 7. 
Fn. Sv. 509. 

Chryfomela viridi coerulea. Geojf. Iiif. i. z6o. lo. 

Coccinella graniinis. Scop. carn. 220. 
Habitat in Europae plantis. 

CUprea. 10. C. ovata, capite thoraceque aeneis elytris cupreis, 
corpore atro. 

Habitat in Germania. D. ile Hattovf. 

Statura ct magnitudo omnino C. graminis; Corpus, 
antennae et pedes nigra. Caput aeneum, oculis 
fufcis. Thorax aeneus, margine incraflato, punfta- 
to. Elytra omnino cuprca, nitida, bafi gibba. 
Abdominis margo fanguineus. 

11. C. ovata, violacea, plantis alisque rubris. LinH. 
Syfl. Ncit. II. 587. II. Fn. Sv. 572. 

Chryfomela tota vioiacea. Geojf. Inf. i. 258. 5. 
Chryfomcla graminis. Pod. Inf. z6. 

Habitat in pratis Europae. 

Primus antennarum articulus rufus. 

12. C. ovata nigra, elytris flavis : fafcia mcdia nigra; 
jv .j..».- antice pofticeque nigro ftriatis. 

Habitat in Brafiliar Muf. Dom. Bnnki. 

Statura C. trimaculatae. Caput atrum, antennis mo- 
niliformibus, rufis. Thorax ater, margine antico 
lateribusque flavis, Elytra laevia, flava, bafi ftriis 
decem abbreviatis nigris, quae nec bafin, nec fafciam 
attingunt. In medio fafcia lata atra , et pofticc ite- 
rum ftriae ofto abbreviatae', fecunda tertiaque brc- 
viffiniis. Subtus atra, plantis ferrugineis. 

Topuli. '3* ^" ovata, thorace coerulefcente, elytris rubris, apice 
nigris. Linn. Syfl. Nat. 11. 590. 30, Fn. Sv. 523. 
Chryfomela nigro - coerulea, elytris rubris, apice nigri?. 
Getff, Inf I. 255. I. 

Scara- femijlria' I. £LEVTERATA. Chryfomela. 97 

Scarabaeus viridis, alariim thccis miniatis. Lijler, Sia- 

rab. Angl. i%i. 6. 
Coccinella populi. Scopoli E>2t. 228. 

Merian. Inf. 14. tab. 27. 

Alhin. hif, 63. fig. 6. 

Habitat in populo tremula folia raepius devaftans. 
Larvae hexapodae, albo nigroque variae, duplici 
ferie tuberculorum, e quibus hunioris la(5Vci gut- 
tulas fundunt. Odorem fpargunt gravem et in- 
gratum. Lijler. 

14. C. ovata obfcure teftacea tota. Lirm. Syfl. Nat. 11. (\aphy. 

590. 25. Fn. Sv. 5i8. ^ '/^,^^^ 

Habitat in Europae pratis. 
Corpus C. polita majus. 

15. C. ovata, teftacea, elytris aeneis: marginc tcftaceo. fevvida. 
Habitat in infula Java. D. Mauduit. 

Magna. Statura C. ftaphylaeac. Caput teftaceum, oculis 
albis. ThoraX rotundatus, nitidus, teftaceus, pun- 
dlis quatuor dorfalibus nigris. Elytra viridia, ni- 
tida, margine teftaceo. 

16. C. ovata, thorace aurato, elytris teftaceis. Linn. SyJ}. polita. 

Nat. II. 590. 27. Fn. Sv. 522. 
Chryfomela viridi aenea, elytris rubicundis pundis 

fparfis. Geoff. Inf i. 257. 2. 
Coccinella polita. Scopoli Ent. Carn. 229. 

Habitat in falice, populo. 

17. C. ovata, nigra, clytris caftaneis. Linn. Sj/Jl. Nat. 11. hrida. 

590. 28. 
Chryfomela nigra, elytris rubris ftriatis, ftrils pun- 
diatis. Geoff. Inf i. z>;8. 3« 
Habitat in vite. D. Miillet. 
Statura politae, at minor. 

18. C. ovata, nigra, elytris fafciis tribus fiavis repanJis, BoJeti. 

Linn. Syfl Nat. 11. 591. 36. Fn. Sv. 527. 
Diaperis. Geojf. Inf i. 337. tab. 6. fig. 3. fig. mala. 
Coccinella falciata. Scopoli Ent. 247. 
Bermeftcs ater, nitens, clytris nigris, fafciis duabu6 

flavis undulatis. Vddm. Dijf. 4. f. 3. 

Habitat in bolctis arborum. 

© 19. c. 98 I. ELEVTERATA. Chryfomek 

flolida. ip. C. ovata, ferruginea, capite thoraceque flavis, elytrl« 

variegatis. 
Habitat in America. 
Statura C. boleti. Caput et thorax flava, immaculata, 

oculis antennisque nigris. Elytra flavo ferrtigineo- 

que varia, niargine tamcn fcmper flavo. Subtus 

abdomen et pedes ferruginea. 

nigricoY' ao. C. ovata, nigro-aenea, capite, thoracis lateribus 
ftis^ elytrorumqu-e macula duplici, bafeos ferrugineis. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf. Doin. Bavki. 
Statura praecedcntis, at longior. Caput ferrugineum 
pundo frontali antennisque nigris. Thprax aeneus, 
lateribus peclorcque rufis. Elytra aenea, fubtilifli- 
me punftata, bafi ad raarginem extcriorem macula 
duplici fulva. Abdomen nigrum, bafi apiceque fer- 
rugineum. Pedcs nigri. 
Varietatcm vidimus macula ferruginea in apice elyti*o- 
rum et adhuc aliam pundlis diiobus in medio, ct 
majori, ad apicem elytrorum ferrugineis. 

eollaris. 21. C. ovata^ violacea, thoracis marginibus albis : pun(5to 
nigro. Limt. Syji. Nat. 11. 591.37. Fn. Sv. 528. 
Habitat in Europae , Americae falicibus. 

viminalis. 22. C. ovata, nigra, thorace rufo bimactilato, elytris rufis. 
Chryfomela viminalis ovata, nigra, thorace bimacula- 

to, elytris teftaceis. Linn. Syfi. Nat. 11. 5po. 31. 

Fn. Sv. 524. 
Chryfomcla rubra , thorace pun6lis duobus nigris, 

coleoptrorum ftitura nigra. Geoff. Jnf. i. 26$. iS. 
Coccinella fignata. Scopoli Entom. 233. 

Habitat in falicibus Europae. 

Afllnis C. 10 pun(5tatac. 

cyanir.es, 23. C. ovata, rufa, elytris punftis pofticeque cyaneis. 
Habitat in nova Hollandia. Mif. Dom. Banks. 
Statura praeccdcntis paulo major. Caput rufum ma- 
cula bafcos antennisque moniliformibus cyaneis. 
Thorax rufus, nitidus, glaber. Scutcllum cyaneum. 
Elytra glabra, bafi fcrruginea, pundcis duobus aut 
tribus apiceque cyaneis, qui color ad futuram paulo 
altius afcendit, poftice ad marginem crafliorem 

inter- I. ELEVTERATA. Chryromela. 99 

interdum puntSlo parvo ferrugineo. Abdoraen 
nigrum, ano rufo. Pedes cyanei. 

24. C. ovata, rufa, thorace macula dorfali pun6tisque cyanicor" 
duobus, coleoptris maculis odto cyaneis. nis. 

Habitat in nova Hollandia. Muf. Dom. Ranks. 

Statura et furama affinitas praecedentis. Caput rufum, 
macula baicos antennisque cyaneis. Thorax rufus, 
macula magna dorfali pundloque utrinque porro 
cyaneis. Scutellum cyancum. Coleoptra glabra, 
nitida, rufa, maculis 06I0 cyaneis 2. 3. media com- 
muni 3. media apicis communi. Abdomen cyaneum, 
bafi apiceque ferrugineis. Pedes cyanci. 

aj. C. ovata, thorace rubro poftice nigro, elytris rufis, 10 pnnSia' 
pundlis fubquinis nigris. Linn. Syjl. Nat. 11. 55)0. 32, ta. 
Fn. Sv. 525. 
Chryfomcla rubra, elytro fingulo maculis quinque 
nigris. Geojf. Inf. i. 258. 4. 
Habitat in Europac populo. 
Variat elytrorura pundis. 

%6. C. ovata, flavefcens, oculis nigrls. Linn.SyJl.Nat.il. pallida. 
589- 15. Fn. Sv. 521. 
Crioceris pallida, oculis nigris. Geojf. Inf i. 243. 
Habitat in falice. 

27. C. ovata, flavefcens, elytris maculis duabus nigris. cvcijjicor' 
Habitat in nova Hollandia. Muf. Do?/i. Ranks. fijf^ 

Statura C. pallidae. Caput flavefcens, oculis nigris. 
Antennae moniiiformes, extrorfum crafliores nigrae, 
bafi pallidae. Thorax flavefcens, immaculatus. 
Elytra flavefcentia, maculis duabus nigris, pofl^criore 
raajori oblonga. Pedes nigri, bafi flavefcentes. 

48. C. ovata, nigra, elytris rubris: pundiis fparfis, im- variohfa. 
preflis, coeruleis. Linn. Syjl. Nat. 11. 55H. 33. 
Habitat in Africa. 
Statura C. 10 pun(!^atae. 

ap. C. ovata, thorace viridi, elytris rubris : fafda iiKrr lapponica. 
punftum maculamque lunatam coerulea. Lffm. Sjjh 
Nat. n. 591. 34. F«. Sv. 526. 
Habitat in Europa boreali. 
Sutura elytrorum coerulea. 

C 2. 50. C. 

l «oo I. ELEVTERATA. Chryfomela. 

mduJata. 30. C. ovata, rufa, elytris fafciis tribiis atro - coeruleis, 
unaulatis. Linn. Syjl. Naf. u. 551. 35. Awoen. acad. 

6. 393- H- 
Habitat in Iiidia. 
Fafciae elytrorum undulatae, inprimis fecunda. Anten- 

nae, pcdes et baiis abdominis atro- coeruleac. 

/f giitfa- 31- C. ovata, elytris fufcis: pun6lis o6to pallidis, qui- 
ta, busdani connexis. 

Habitat in nova Hollandia. Miif.Dom. B inks. 
Caput palliclum macula bafeos, antennisque nigrii. 
Thorax glaber, pallidus, maculis fribus dorfalibus 
fufcis. Elytra fufca, fubtiliflime pun6tato-ftriata, 
pundis odo pallidis, quibusdam ad baiin connexis. 
Abdomen nigrum, margine pallido. 

Polwoni. 32. C. ovata, coerulea, thorace fcmoribus anoque rufis. 

Linn. Syjl. Nat. 11. 589. 24. Fn.Sv. 520. 
Chryfomela nigra, elytris coeruleo viridibus, thorace 

pedibus antcnnarumque ball rufis. Geojf. Inf. 

I. 2S3. 4- 
Habitat in Polygono, gravida ultra coleoptra ventri- 

cofa evadit. 

cerealis. 33' C. ovata, aurata, thorace lincis tribus coleoptrisque 
' quinquc coeruleis. Linn. Syfl. Nat. 11. 588. 17. 
Chryfomela aurca, fafciis coeruleis, cuprcisque alter- 

nis, punftis inordinatis. Gtnff. Inf. i. 262. 14. 

Schaejf. lcones i. tab. 3. 

Habitat in Europae auftralioris fegete. 

america- 34- C. ovata, viridi aenea, elytris ftriis quinque fangui- 
na. neis. Linn. Syjl. Nat. i\. 592. 45. 

Chryfomela americana. Snlz. Inf tab. 3. fig. 16. 
Habitat in America. 

Caput aencum, macula verticis coccinea. Affinis 
Ch. cereali. 

fejiiva. 3^ C. i\igro aenea, elytris lineis tribus futuraque an- 

tica flavis. 

Habitat in America. Mtf Brit. 

■ Statura C. faftuofae, at duplo minor. Caput ct thorax 

obfcure aenea. Elytra pun6lato ftriata, obfcure 

aenea, margine antico lineisque tribus longitudina- 

libu» l ELEVTERATA. Chryfomela. loi 

libus flavis. Lineae diiae exteriores apice coeunt, 
internjedia vero apicem haud attingit. 

35. C. ovata, aurea, coleoptris lineis tribus coeruleis. fajlnoja, 
Linn. Sjift. Nat. 11. 588. i8- 
Coccinella faftiiofa. Scopoli carn. 232. 
Habitat in lamio albo Germaniae. 

37. C. ovata, viridi fericea, clytris lineis duabus aureis. Jpeciofa. 

Linn. Syfl. Nnt. 11. 588. ip- 
Coccinella fpeciofifllma. Scopol. Ent. cavn. z^i. 
Habitat in Germaniae fylvis. 
Lineac clytrorum anticc pofticeque coeunt. 

38. C. ovata, thorace rotundato cyaneo, elytris aureis: anrata. 

margine cyaneo. 
Habitat in Penfylvania. Mnf, Brit. 
Affinis C. faftuofae, at longior, Caput ct thorax cya- 

nea, nitida, antennis nigris. Elytra aurea, nitida, 

margine exteriori cyaneo, bafi gibba. Abdomen 

cyaneum. 

3p. C, ovata, atra: coleoptrorum limbo fanguineo. Umbata: 

Chryfomela nigro coerulea, elytris luridis, punr^atis, 
margine exteriori et anterieri rubris. Gepjf. Iiif. 
i. z6o. 9. 

Habitat in Anglia. Dow/. Cee'. 

Statura et fumma aftinitas C. fanguinolentae, a qua 
tamcn manifefte differt eiytris multo laeviori- 
bus, et margine anteriori fanguineo; color omnis 
niger, paruni aeneo tindlus. 

40. C. ovata , atra, elytris margine exteriori fanguineis. fanguino- 

Linn. Syjl. Nat. 11. 591. 38. Fn. Sv. 529. ienta, 

Chryfomela nigro coerulea, elytris atris pundatis, 

margine exteriori rubro. Geoff. Jnf. i. 259. 8« 

tab. 4. fig, 8, 
Bupreftis fanguinolenta. Scop. carn. 203. 

Habitat in Europa. 

41. C, ovata, rjgro aenea, elytris margine luteis. Limt. Tfiargina 

S\fl. Nai. II. 591. 59. Fn. Sv. 529. ta. 

Habiiat in Europae pratis apricis. 
Elytra ftriato-pundtata. 

G 3 4^. C. marginel. 
la. hannove' 
riana. litura. Jineola. facva. JiaemoY- 
rhoidaln. 102 I. ELEVTERATA. Chryfomel»» 

4Z. C. ovata, nigro coenilea, thorace elytrisquc mar- 
ginc luteis. Linn. Syft. Nat. ii. 55»!. 40. Fn. Sv. 331. 
Habitat jn Europac ranunculis. 

43. C. ovata, cyanea, thorace marginc, elytris margine 

vittaquc ferrugineis. 

Habitat in Germania. D. dt Hattorf. 

Parva. Statura C. marginatac, cyanco nitida, glabra» 
Antennac moniliformes nigrac. Thorax margine 
late ferrugineo. Elytra punftato ftriata, margine 
vittaque mcdia ferrugineis, quae poftice cum mar- 
gine coit. 

44. C. oyata, rufefccns, elytris futura lineaquc longitu- 

dinaJi nigris. 

Habitat in Anglia, capta in fabuletis Richmondenfibus. 
die VI. Maj. 

Statura Ch. pallidae, at duplo minor. Caput rufum, 
margme poftico nigro. Thorax rotundatus, nitidus, 
immacuktus. Elytra ftriato punftata, futura linea- 
que media nigris. Subtus nigra, pedibus paliidis. 
Mas pa hdus, ubi foeraina rufefcens, interdura linca 
nigra clytrorum deeft. 

4^ C. ovata, flava, coleoptris punais undecim lineisque 
duabus nigris. Linn. Syji. Nat. u. ^9^. 47. 

Habitat in America. 

Puncta 3 ad bafin, lincola abbrcviata in medio; pundVa 
a ad apicem, et unicum commune. 

4<^. C. ovata, fupra rufa, thoracis linea pundis duobus, 
elytrorumque futura nigris. Linn. Svft. Nat. 11. 503. 
49. Muf. Lnd. Vlr. 40. 

Habitat iu Palaeftina. 

Alae fanguineae. 

47- C. ovata, nigra, nitida, antcnnis bafi flavefcentibus, 
ano fupra rubro. Linn. Syft. Nat. 11. 587. 6. 
Fn. Sv. 5og. 

Goccicneila hacmorrhoidalis. Scop. Ent.cavn. 225. 
Habitat in bctula, alno. 
Eiytra ftriato punctata. 

48. C. 1. ELEVTERATA. Chryfomek 103 4g. C. ovata, nigra, thorace rotundato anguftiori, pedi- ohfcura, 

bus pofticis elongatis. 
Chryfoinela obfcura fubcylindrica, thorace pedibusquc 

nigris. Lhm. Syjl. Nai. 11. S9$. 96. 
Habitat in Europa. 
Thorax valde gibbus, elytris anguftior. 

49. C. ovata, viridis, clytris flavis, viridi maculatis, an- philadel- 

tennis pcdibusque fcrrugineis. fhica. 

Chryfomela philadelphica ovata, viridis, elytris flavis: 
pun£tis virefcentibus, oblongiufculis , antennis pe- 
dibusque fcrrugineis. Luin. Syji. Nat. 11. 592. 44. 
Petiv. Gazcph. tab. 26. fig. ii. 
Habitat in Penfylvania. 
Variat futura viridi et flava. 

50. C. ovata, coerulefcens, nitida, fubtus nigra. Linn. AvtnoY(t>- 

Syjl. Ncit. II. <;88. 16. Fn. Sv. $15. ciae. 

Habitat in cochlearia armoracia, Ranunculo aquatili 
ct R. flamraula. 

51. C. oblonga, nigra, pun£iata, clytris coriaccis. Tanaceti. 
Chryfomeia Tanaceti ovata, atra, pundata, antennis 

pedibusque nigris. Linn. Syjl. Nat. 11. 587. 5. 
Fn. Sv. 507. 
Galleruca atro fufca, clytris lincis tribus elevatis, 
punclis numerofis. Geoff. mKjk. 2-52- i. tab. 4. fig. 6* 
Habitat in Tanaceto Evivd^fj^ 
Variat colore toto obfcure grifeo. 

52. C. oblonga, thorace flavefcentc, elytris viridibus: 12 punBa' 

punftis fex nigris. ta. 

Habitat .... 

Statura et magnitudo C. alni. Caput nigrum. Antcn- 
nae nigrae, articulo fecundo et tertio virefcentibusk 
Thorax flavefcens pundo utrinque impreflb. Ely- 
tra viridia, pun6tis fcx nigris diftindis per paria 
difpofltis. Pedus nigrum, abdoraen et pedes 
flavefcentes. ^fe 

53. C. oblonga, violacea, ^lfins vage pun6latis, pedibus Ahti. 

antcnnisqiic nigris. Linn. Syjl. Nat. ii. 587. 9- 
tn. Sv. 511. 64 Crypto- 104 I. ELEVTERATA. Chryfomek. 

Cryptocephalus violaceus, pundtis inordinatis. G^ojfl 

Jnf. I. 332.. I, 
Scarabaeus Alni coerulcus, Jrifch. Jnf- 7. p. 13. tab. S. 

Habitat in bctula, alno, 

Betulae, 54. C. oblonga, violacea, elytris pundkato . ftriatis. Linrt, 

Syfl. Nat. II, -387. 10. Fn. Sv. 514. 
Chryr ' -Ha nigro - purpurea, pundis cxcavatis ftriatg. 

Gtoff Inf I. 264. 17. 
Coccio.-iella Betulae. Scof. Ent. cnrn- iii, 
,• Roef Jfif 2. Scarab. 3, tab. i. 

Habitat in betulae albae folijs paginam inferiorera 
exedens, 

ViteUi, 55, C, oblonga, viridi aenea, 

nae. Chryforaela Vitellinae ovata, viridi cperulca. Linn» 

Syfl. Nat. II. 589- 25. Fn. Sv. 51?' 
Coccmella vitellinae. Scop. carn. 224, 
Roef Inf. 1. Scarab. 3. p. 5. tab, i, 
Habitat in falice, 

Parva, tota aenea, elytris ftriato-pun£latis, Larvae 
foetentes, flavae, nigro punelatae, capite cauda- 
que nigris, in turmis parallelis foliorum pul» 
pam ex^dunt, 

vulgatiffi.. $6, C. oblonga, coerulea, antcnnis bafi ferrugincis, Linn, 

ma. Syjl. N't. n, 58^^2, Fn. 5^. 517. 

Coccinella vulgati^^^. Scopo/. carn, ziz, 
Habicat in EuroplPfalicibus, 
Affinis praecedenti, at paulo major, 

aenea^ 57. C. oblonga, viritlis, nitida, elytris acneis. 

Chryfomela aenea ovata, viridis, nitida, abdomlnc 

poftice, ferrugineo. Linn. 5y/?, Nat. 11. 587- 8<^ 

Fn. Sv, 510. 
Chryfomela viridis, nitida, thorace antice excavato, 

fafciis elytrorura longitudinalibus coeruleis, Geoff. 

Jnf I. z6l. 12. 

Habitat in betula, alno, 

Mnalis. 58, C. oblonga, atra,j|Hbs fufcjs, marginc cxte^iori 
teftaceo, Linn. Syf^mit. n. 5F2. 42. 
Habitat ad praediiim 111. Archiatri l.mmi Nftmmarhy. 
Thorax atcr, nitens. Antennae bali pailefcentes. 

5P. C. I. ELEVTERATA. Cryptocephalus. 105 

5^. C. oblonga, thorace marginato, fanguinco : maciila coccmta, 
nigra, elytris fangiiineis: maculis duabus nigris, 
Linn. Syfl. Nat. 11. 592. 43. Fn. Sv. 532. 
Coccinella coleoptris rubris, maculis 4. nigris. Uddm. 
Dijf. 13. 
Habitat in Europae borcalis corylo. 

^o. C. oblonga, nigra, coleoptris rubris, punaiii dccem wmacU' 
nigris, duobus communibus. lata. 

Habitat in Anierica. Mnf. D- Hiinter. 

Statura C. coccineae. Corpus nigrum. Thorax fub- 
marginatus, rufus, maculis duabus magnis dorfalibus 
nigris. Colcoptra coccinea punftis nigris dccem. 
3' a, 3. 2. 

4^. C, oblonga, viridi aenea, thoracis marginibus albis, 30 punHa^ 
elytris albis: maculis decem aeneis, f^^ 

Petiv. Gazoph. tab. 29. fig. 5. 

Habitat \n Anglia. Mnf. Brit. 

Statura C, analis, Thorax aencus, raarginibus Incraf- 
fatis albis. Elytra alba, futura maculisque deccm 
oblongis aeneis. Pedes aenci, geniculis albis. 

29. CRYPTOCEPHALVS. 

Palpi filiformes, 
Maxilla unidentata. 
Labium corneum, in- 

tegrum. 
Antennae filiformes, 

I, C, niger, obfcurus, elytris pallidis; maculis tribus hngmu 

nigris, pedibus gnticis elpngatis, 

Habitat Dresdae. 

Statura C. tridentati, at major. Antcnnac brcves, fer- 
ratac, Thorax niger, fubpubefcens. Elytra pallida, 
puncVis tribus nigris, unico ad bafin et pari in me- 
dio. Pedes nigri, antici in omnibus, quos vidi, 
elongati. 

G 5 i, C, io6 I. ELEVTERATA. Cryptocephalus." 

4 ptwSifa- 1. C. nigcr, elytris rubris: pun<SI:is duobus nigris, «n« 
tiis. tennis brevibus ferratis. 

Chryfomela 4. pundiata cylindrica , thorace nigro, 
elytx-is rubris : pun6^is duobus nigris, antennis brc- 
vibus. Linn. Syjl. Nat. 11. 595. 76. Fn. Sv. 432. 
Melolontha coleoptris rubris, maculis quatuor nigrif, 

thorace nigro. Geaff. Inf, i. 19^. tab. 3. fig. 4. 
Bupreftris quadripundata. Scopoli Ent. zo6. 
Habiiat in corylo frequens. 

to macu- 3» C. niger, thorace clytrisque rubris: pundis qiiatuor 

Habitat in Capite bonae fpei. Muf. Dom. Bnnks. 

Statura et magnitudo omnino C. 4. punftati. Caput 
atrum, antcnnis brevibus ferratis, bafi rufefcenti- 
bus. Thorax rotundatus, laevis, nitidus rufus, 
pundis quatuor nigris; mediis duabus majoribus. 
Elytra glabra, rufa, pari pun6^orum ad bafin, in 
medio macula magna vel potius fafcia, margines 
haud attingcns, atra, et pundlura parvum ad apicem. 
Subtus totus ater. 

ohJitttS. 4. C. teftaceus, antcnnis elytrorumque margine nigris. 

Habitat in America. Dom. Dvury. 

Caput et thorax rufefcentia, glabra, nitida, antennis 
ferratis nigris. Elytra teftacea, margine omni nigro 
inprirais futura. Abdoraen cinereo fufcum. Sta- 
tura C. tridentati. 

tridenta' ?• C. coeruleus, elytris teftaceis. 

fus. Chryfomela tridentata cylindrica, thorace coeruleo, 

T elytris teftaccis. Linn. Syji. Nat, ii. 595. 73. F«. 

Sv. ^4(^. 

Habitat in Lonicera Xylofteo. 

Pun(5\um parvum cyaneum ad bafin elytrorura. 
Pedes antici in altero fexu elongati. 

lineatUS, 6. C. rufefcens, thoi-acc maculis, elytris lineis duabus nigris. 

Habitat in Brafilia. Muf Dom. Banks. 

Magnitudo praecedentis. Caput nigrum fronte ru- 

fefcente. Antennae thorace longiores , filiformes, 

nigrae, bafi nifcfcentes. Thorax glaber, rufefcens, 

maculis duabus magnis dorfalibus nigris. Scntel- 

lum I. ELEVTERATA. Cryptocephalus. 107 lum nlgrum. Elytra rufefcentia , vittis duabus lon- 
gitudinalibus nigris, altera ad margineni, altera 
ad futuram. Subtus rufefcens. Pedcs nigri, femo- 
ribus bafi rufis. 

7. C. ater, glaber, thorace elytrisque pundis quatuor Gorteriae» 
flavefcentibus. 
Chryfomela Gorteriae. Linn. Syjl. Nat. 11. 595. 74. 
Amoen. acad. 6. 35)4. 16. 
Habitat in Gorteria C. B. S. 

Pun<3a quatuor elyti-orum per paria remota. Duo 
ad bafin , duo ad apicem. * 

S. C. ater, thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis. auritus. 
Ciiryfomcla aurita fubcylindrica, nigra, thoracc utrin- 

que macula lutca , tibiis flavis. Lifm. Syfi. Nat. ii. ' 

59(5. 7^^ 

Habitat in corylo Saxoniae. anteriore didymus. 9. C. rufus, elytris maculis tribus nigris 

poftice didyraa. 

Habitat in nova Hollandia. Muf. Dotu. Banks. 

Statura praecedentis. Antennae thorace iongiores, fili^ 
formes, nigrae, bafi rufefcentes. Caput et thorax 
obfcure rufa, immacuiata. Elytra punctato ftriata, 
glabra, rufa, futura dimidiaque parte poftica margi- 
nis exterioris, maculisque tribus difci nigris. 
Macula anterior oblonga, poftice didyma, raedia 
fubrotunda, tertia verfus apicem linearis. Subtus 
rufus, pedore pedumque gcniculis nigris. 

10. C. thorace tibiisque luteis, elytris luteis: maculis 

duabus coerulefcenti nigris. 
Chryfomela 4. maculata. Linn. Syjl. Nat. 11. ^96. 77. 
Habitat in Saxonia. 

Punc\a elytrorum remota, alterura ad bafin, alte» 
rum ad apicem. 

11. C. obfcure aeneus, elytris teftaceis. 

Chryfomela longimana, fubcylindrica obfcuro - aenea, 
clytris livido- flavis , pcdibus anticis longifllmis. 
Lhin. Syjl. Nat. II. 599. 95. 
Habitat in -trifolio montano Sueciae. 

Pun- 4 matuta' 
tus. Jongima- 
nus. 108 I. ELEVTE^RATA. Cryptocephaluj". 

Pun6liim parvum, aeneum ad bafin elytrorum, et 
pedes in altero fexu elongati. Videtur varietas 
minor C. tridentati. 

bipnnSta- i^- C. niger, nitidus, elytris rubris: punftis duobus 
lut. nigris , antennis longitudine corporis. 

Chryfomela bipunftata cylindrica, thorace nigro, niti- 

do, elytris rubris: pundis duobus nigris, antennis 

longis. Lmn. Syft. Nat. ii. 597. 78. Fn. Sv. 548. 
Cryptocephalus niger, elytris rubris, ftriatis, raaculis 

quatuor limboque nigris. Geoff. Inf. i. 234. 

Petiv. Gazoph. tab. 31. fig. 4. 
Chryfomcla atra, elytris rubris, punftis quatuor nigris. 

Uddm. Diff 21 & 22. 

Habitat in Europae corylo. 
Varietas linea longitudinali, loco pundlorum. 

cordigev. 13. C. thorace variegato, elytris rubris: punftis duo- 

bus nigris. 
Cryptocephalus niger, thoracis lincis flavis, elytris 

rubris punftatis, maculis quatuor limboque nigris. 

Geoff. Inf. I. 23?. 7- 
Chi-yfomeia cordigera cylindrica, thoracc variegato, 

elytris rubris : punfVis duobus nigris. Limt. Syfl. 

Nat. II. 598. 91. Fn. Sv. 558. 
Chryfomela nigra, elytris fubflavis, punftis quatiior 

nigris. Uddm. Diff. 23. 

Habitat in Europae corylo , falicc. Macula intcr- 
mcdia thoracis'interdum cordata. 

bothnicuu 14. C. ater, thorace linea longitudinali rubra. 

Chryfomela bothnica. Limu Sy(i. Nat. 11. 5P8. 90. 
Fn. Sv. 557. 
Habitat in Suecia. 
Frons macula quadrata nifa. Pcdcs flavefccntcs. 

vitis, 15. C. nigcr, glaber, elytris rufis. Geoff. Jnf i. 233. 2. 

Habitat in vite vinifera Europac auftralis, quam mi- 

fere faepius depafcit. 
An fatis diftindus a C. coryli? 

1(5. C. J. ELEVTERATA. Cryptocephalus. 109 thorace variegato, 
nigris. Linn. Sy(i. 16. C. niger, thorace elytrisque tertaceis, immaculatis. CorjU. 
Chryfomela Coryli cylindrica, thorace elytrisque tefta- 

ceis, pedibus nigris. Linn. Syji. Nat. 11. 5$>8. 8S. 

Fn. Sv. 55.-. 

Habitat in Europae corylo. 

17. C. niger, thorace rufo , elytris teftaceis. rw/?fo///V. 
Habitat in infula St. Heienae. Muf. Dot». Banks. 

Caput nigrum, antennis filiformibus, longitudine cor- 
poris. Thorax glabcr, rufus, immaculatus. Elytra 
laevia, teftacea. Abdomen nigrum, fegmentorura 
marginibus rufis. Pedes atri. 

Variat, margine thoi*acis pallido femoribusque bafi 
rufis. 

ig. C. niger, thorace variegato, elytris rubris: maculis 6 pttnSia- 

tribus nigris. , tns. 

Chryfomela 6 pundtata cylindrica, 

elytris rubris: maculis tribus 

Nat. II. 59p. p2. Fn. Sv. 55p. 
Bupreftis 6 pundVata. Scopo/i Entom. 208. Suhz. Inf. 

tab. 3. fig. 18. 

Habitat in Europa. 

Genicula tibiarum pundto albo notata. 

19, C. violaceus, capite thorace femoribusque den- 
tatis rufis. 
Habitat ad Sierra Leon Africae. Mnf Dom. Banks, 
Corpus medium C. longimani. Caput rufum, antennis 
oreque nigris. Thorax valde globofus, glaber, 
rufus. Eiytra ftriata, violacea. Abdomen nigro vio- 
iaceum. Pedes violacei, femoribus dente acuto no- 
tatis, rufis bafi apiceque nigris. 

io. C. cyaneus, thorace pedibusque rufis. cyaneus, 

Melolontha coerulea, thorace pedibusque ferrugineis. 
Geojfylnf. I. 197« 4. 
Habitat in Gallia. D. Mallet. 

Statura C. cordigeri. Caput et elytra cyanea, ni- 
tida. Thorax glaber, rufus. 

21, C. viridi coeruleus, antennis nigris. firiciUS, 

Cryptocephalus viridi auratus, fericcus. Geo^. Inf. 
i. Z33. 

Chryfo- calcara- 
tits. jio I. ELEVTERATA. Cryptocephalus. 

Chryfomela fericca cylindrica, thorace coeruleo, ely- 
tris pedihusque coerulcis. JJnn. Sjjl. Nat. ii. 598- 
%6. Fn. Sv. 554- 

Habitat in falicibus. 

nitem. ^i- C. viridis, nitens, ore pedibusque teftaceis. 

Chryfomela nitens cylindrica, thorace coeruleo, nitido, 
elytris coerulcis, pedibus teftaceis. Linn. Syjl. Nat. 
II. 598- 84- F«. Sv. 551. 
Habitat in Europa. 

gUthratus. ^3« C. violaceus, thorace elytrisque viridi aeneis, antcn- 

nis fufcis. 
Habitat in Brafilia. Muf. Dont. Bnnks. 
Caput aeneura fronte canaliculato. Antennae fufcae, 

bafi ferrugineae. Thorax glaber, laevis, nitcns, 

aeneus. Elytra laeviflima, nitida, aenea. Subtus 

totus violaccus. 

vittatus. Z4' C. niger, elytris margine ftriaque abbreviata flavis. 
Cryptoccphahis niger, elytro fingulo duplici, linca 
longitudinali fiava. Geoff. Inf. i. 233. 4. 
Habitat in graminofis Europae auftralis. 
Magnitudo et ftatura C. Moraei; Corpus nigrura, 
nitidum. Elytrorum margo cxterior flavus, et 
in medio ftria abbreviata flava. 

Moraei, ^S- C. atcr, elytris maculis duabus flavis marginalibus. 
Cryptocephalus niger, capite thoraceque anticc luteis, 

clytro fingulo externe macula duplici flava. Geoff, 

luf i. 234. 5. 
Chryfomcla Moracrcylindrica, thorace nigro, elytris 

nigria; maculir duabus rubris marginalibus. Linn. 

SyJl.Nat. II. 597. 82. Fn Sv. 550. 
Bupreftis Moraei. Scopoli Ent. 202. 
Caflida nigra, nitida, clypco caput fere integrum te- 

gente, macula ad apicem et bafin elytrouun lutea. 

Gudd. Diff. 28. 
Var. Caput et thorax interdum albo maculata. 

if gutta- i5. C. nifus, thorace maculis tribus, elytris fex flavis. 
Ij^y. Habitat in Brafilia. Muf Dom. Banks. 

Antihnae nigrae, bafi fiavelceiues, Caput rufum, 
fronte flavo. Thorax glaber, nitens, rufus, ma- 

culis I. ELEVTERATA. Cryptocephalus. ni 

culis tribus flavis, lateralibus majoribus fublunatis. 
Elytra glabra, rufa, maculis fex per paria difpofitis 
flavis. Pedes rufi, femoribus anticis puniElo flavo, 

ay. C. capite thoraceque variegatis coleoptris flavis, to pnnSta- 

pundtis lo. nigris. tus» 

Chryfomela lo pundtata cylindrica, thorace varlegato, 

elytris flavis: pundlis quinque nigris. Linn. Syft, 

Nat. z. 597. Fn. Sv. 560. 

Habitat in Italia. D. Albiui. 

Parva. Statura C. pini. Caput flavum, pun6tis tribus 
parvis nigris. Thorax rotundatus, flavus, pundig 
quinque diffx>rmibus connatis nigris. Elytra lac- 
via, flava, pundis quinque nigris. Tria horum 
ad futuram extcriorem fubrotunda, duo majora 
oblonga in medio. Corpus nigrum, pedes flavi. 

ag. C. niger , elytris rufo bimaculatis. ^ pujluh- 

Chryfomela 4 puftulata. /,;;/;;. Syjl. Nat. 11. 597. 80. tus. 
Fn. Sv. ?49- 
Habitat in Suecia. 

Maculae elytrorum rufae, remotae, altera major ad 
bafin , altera minor ad apicem. 

ap. C. rufus , elytris punftis duobus coerulefccntibus. KoenifiL 

Habitat Tranquebariae. Koniig. 

Statura et magnitudo omnino C. Scopolini. Caput 
et thoi'ax obfcure rufa. Elytra paulo pallidiora 
pundis duobus coeruleis, quae margines haud 
attingunt. 

2.0. C. niger, thorace rufo, elytris rufis: fafciis duabus fcopQlintts. 
cyaneis. 
Chryfomcla fcopolina cylindrica, thorace rufo, elytris 
rufis: fafciis duabus nigris. Linn. Syfi. Nat. 11. 
597. 81. 

Habitat in America , Europa auftrali. 
Fafciae elytrorum nec futuram nec marginem 
attingunt. 

31, C. elytris flavis, lineola punclisque tribus nigris. pnraCeti' 

Chryfomela paracentefis. Linn. Syjl. Nat. 11. 1066. i. tejis. 
Habitat in Europa auftrali. 
Supra flavus, thorace nigro variegato. 

sa. C. lij I. ELEVTER/VTA. Altica. PinL 3». C. teftaceus, elytris pallidis, antennis fufcis. 

Chryfomela Pini cylindrica, teftacea, elytris pallidiori- 
bus, pedibus concoloribus , antennis fufcis. Liim. 
Sy/}. Nat. II. 598. 89. Fn. Sv. $,(5. 
Habitat in pino Sueciae. 

labiatm. 33« C. atcr, nitidus, ore pedibus bafique antennarum 
lutefcentibus. 
Chryfomela kbiata fubcylindrica, atra, thorace nitido, 
ore pedibus anticis bafique antenn?irum lutefcenti- 
bus. Litm. Syji. Nat. 11. 598. 87. fn. Sv. 553. 
Habitat in Europae rofis. Minutus. 30. ALTICA. Palpi quatuor filiformes. 
Maxilla cylindrica, bifida: 

laciniis linearibus. 
Antemae moniliformes. bicoler» '• A. rufa, elytris femoribusque pofticis coeruleis. 

Chryfomela bicolor faltatoria, avata,rufa, elytris femo- 
ribusque pofticis coeruleis. Linn. Syjl. Nat. ix, 

593. 5i. 

Habitat in America. 
Gigas in hoc genere. 

atquino-' a. A. thorace rubro, elytris violaceis, maculis quatuor 
iiialii. albis alternis. 

Chryfomel» aequinoftialis. Linn. Sy[i. Nat, 11. 55)^. 71. 
Habitat in America meridionali. 

9leracea, 3. A. viridi coerulea. Geoff^. Inf. i. 245. 

Chryfomela oleracea faltatoria, virefccnti coerulea. 
Linn. Syjl. Nat. 11. 593. 51. Fn. Sv. 534. 
Scopoli Ent. carn. 212. 
Habitat in Cotyledonibus plantarum, inprimis Tc-* 

tradynamiftarum, quas mifcre deftruit, 
Pellitur cincribus vegetabilium, inprimis Tabaci. 

Mlhicotiis. 4' A. thorace pallido, elytris aeneis: niaculis duabus 
fafciaque aureis. 
Habitat in nova Hollandia. Muf. Dom. Banks. 

Statu- I. ELEVTERATA. Altica. 113 Statura et niagnitudo A. oleraceae. Caput nigrum, 
antennis filiformibus, bafi pallidis. Tliorax rotun- 
datus, totus pallidus. Elytra glabra, nitida, aenea, 
pundtis duobus bafeos fafciaque media aureis. Ab- 
domen nigrum. Pedes pallidi, femoribus pofticis 
craflioribus nigris. 

5. A. viridis, nitida, pedibus teftaceis : femoribus pofti- 

cis violaceis. 
Altica coerulea elytris ftriatis , tibiis ferrugineis. 

Geojf. luf. I. 248. H. 
Chryfomela Hyofcyami faltatoria, virefcenti-coerulca, 

pedibus teftaccis, femoribus pofticis violaceis. Lin». 

Syjl. Nat. II. 594. 54. Fn. Sv. 556. 
Capricornus exiguus, faltatorius. RaJ. Inf. ^%. 9. 

Habitat in hyofcyaino, braflica. 

6. A. viridi-aenea, pedibus nigris. 
Habitat in Anglia. Muf D. Hmitev. 
Aftinis A. Hyofcyami, at pedes omnes nigrl. Hyofcyc 
mi. nigripes. A. viridis , nitens , capite thoraccque aureis , pedibus nitidula. 

ferrugineis. 
Altica nigra, aurata, thorace aureo, femoribus ferru- 

gineis. Geojf. Inf i. 249. 13. 
Chryfomcla nitiduia, faltatoria , elytris cocruleis, ca- 

pite thoraceque aureo, pedibus ferrugineis. Limi. 

Syfi. Nat. II. 594- <^o- F'*' Sv. 542. 

Habitat in Europae falicc. g. A. viridi aenea, antennis fufcis , pedibus teftaceis. 
Altica aurea, pedibus flavis. Geoff. Inf i. 249. 14. 
Chryfomela Helxinis faltatoria, viridi aenca, antennis 

pedibusque omnibus teftaceis. Linn. Syfi. Nat. 11. 

594. 58. 
Chryfomela Helxinis. Sultz. luf tab. 3. fig. 12. 

Habitat in polygono fagopyro. 

9. A. fupra albida : fafciis tribus fufcis. 

Chryfomela trifafciata faltatoria, fupra albi^ : fafciis 
tribus fufcis. Linn. Syfl. Nat. 11. 594. 61. 
Habitat in Europa. 
Fafcia unica capitis, duae elytrorum. Femora rufa. 

H I-. A. Helxinis, trifofcia- 
ta. 114 I. ELEVTERATA. Altica. trythrocC' lo. A. atro coerulea, capite geniculisque pedum rufis. 
phala. Altica nigro-aenea, elytris ftriatis, pedibus ferrugl- 

neis, Geoff. /nf. i. 246. 4. 
Chryfomela laltatoria erythrocephala. Ltwu Syjl. Nat, 

II. 594. 56. F>/. Sv. 558. 

Habitat in Europa. 

atricilla, 11. A. nigra, thorace elytrisque cinereis. 
/ Altica elytris pallido flavis, capite nigro. Geojf. Inf. 

I. 251. 19. 
Chryfomela atricilla faltatoria, nigra, thorace elytris 
tibiisque teftaceis. Linn. Syfl. Nat. 11. 55>4« 55' 
Fn. Sv. 537- 
Habitat in Europa. 

anglica. 12. A. atra, elytris tibiisque pallidis. 
Habitat in Anglia. Mif. D. Hunter. 
Statura et affinitas fumma A. atricillae, at thorax etiam 
ater. Tibiae pallidae. 

jf. puflula- 13« A. nigra, coleoptris punclis quatuor rufis. Geojf. bif. 
ta. i- i5o- 15- 

Habitat in hortis Angliae, Galliae. 
Magnitudo A. rufipedis, pundum alterum elytrorum 
ad bafin, alterum vcrfus apicem. 

viifiser. 14' A. cocrulea, capite thoracc pedibus antennarumque 

bafi rufis. 
Altica nigra, elytris coeruleis, thorace pedibusquc 

rufis. Geojf. Inf. i. 245. %. 
Chryfomela rufipes, faltatoria, coerulea, obovata, ca- 

pite thorace pedibus antennisque rufis. Linn. Syji. 

Nnt. 11. 595. 55. Fn. Sv. 545. 

Habitat in Europa. 

fufcipes. IS- A. violacea, capite thoraceque rufis, pedibus nigris. 
Habitat in Anglia. 

Forte varictas A. rufipedis, a qua folis pedibus nigris 
differt. 

teflacea. i^- A. teftacea, gibba, elytris laeviflimis. 

Altica ovata, ferruginea, elyti-is pundlis fparfis. Geojf. 
hif I. 250. 17. 
Habitat in Anglia. Dotn. Banh, 

DifFert I. ELEVTERATA. Altica. 115 

DifFert fane ab A. exoleta. Major eft, magis gibba, 
thorace elytrisque laeviifimis, nitidis. 

17. A. ferniginea, elytris ftriatis. Gfojf. /«/ i. 250. 4. exokta,, 
Chryfomela exoleta, faltatoria, ii\i.ia, pedibus tefta- 

ceis, capite abdomineque fufcis. Umi. Syji. Nat. 11. 

594. 59. Fn. Sv. 541 ? 
Altica oblonga ferruginea, elytris ftriatis. Geojf. Inf. 

I. 250. 16. 

Habitat in Echii floribus. 

1%. A. nigra, nitida, elytris apice punfto rubra. holfatica. 

Chryfomela holfatica. Limi. Syji. Nat. 11. 595. (^7. 
Fn. Sv. 544- 
Habitat apud nos frequens, olera depafcens. 

19. A. pallida, oculis nigris. tal/ida. 

Habitat in Anglia. Mtf. Dom. Bnnks. 
Statura omnino A. exoletae, at paulo mlnor, tota pal- 

iida, immaculata, oculis folis nigris, prominulis. 

Elytra laevia. 

ao. A. atra, elytris flavis: marglne omni nlgro. nmoYum. 

Altica atra, elytris longitudinali in medio flavefcen- 

tibus. Geojf. Inf. i. 247. 9. 
Chryfomela nemorum faltatoria; elytris linea flava, 
pedibus pallidis. Linn. Syji. Nat. 11. 595. 61. 
Fn. Sv. 543- 
Habitat in Pulmonaria, Dentaria, Cardanine po- 

lyphaga. 
Duae funt varietates, vix nifi magnitudine difl^erentes. 

zi. A. atra, nitida, antennarum bafi plantisque piceis. atra. 
Altica nigra, fubrotunda, tibiis ferrugineis. Geoff. hif, 
I. 247. 8. 
Habitat Hafniae. 

Parva, tota atra, folis plantis pedum et bafi anten- 
narum fubrufefcentibus. 

11. A. fuborbiculata, deprefla, nigra^ 

Chryfomela hemifphaerica , faltatoria, nlgi*a, hemi- henifphai- 
fphacrica, tibiis picei«. Litirt. Syfl. Nut. 11. 595. 61!,. vica. 
Habitat in corylo Saxoniae. 

H z 33. A u6 I. ELEVTERATA. CiAcla. furina- ^3- A. flavefcens, elytris margine fafciaque fanguineis. 
mnjti» Chryfomela furinamenfis. Linn. Syjl. Nat. u. 595. 6^. 

Habitat Surinami. 

Antennae et pedes pallidi. S.Uttera. M . A. pallida, elytris nigris, linea longitudinali fle- 
xuofa alba. ^ 

Chryfomela S. Iittera,faItatoria, pallida: linea longi- 
tudinali flexuofa alba. Unn. Syji. Nat. 11. 55)5. 70. 
Habitat Surinami. 31. CISTELA. Palpi filiformcs 
Maxilla unidentata. 
Labium membranaceum, 

bifidum. 
Antennae filiformes. cervina* 1« C. livida, pedibus fufcis. 

Ciftela fubvillofa, viridcfcens, fafciis longitndinalibus 

fufcis interruptis. Geoff. hif. i. ii5? 
Chryfomela cervina oblonga, livida, thorace poftice 

transverfo. Linn. Syjl. Nut. 11. 6oi. 115. Fn. Sv. 575. 

Habitat in Europa. 

livida. 2. C. livida, antennis fufcis. 

Habitat in terra del Fuegc. Mtf. Dom. Bajikr. 

Statura praecedentis, at duplo minor. Antennae fufcae 
articulis fuperne lividis. Thorax et elytra glabra, 
nitida, lividc. Abdomen et pcdcs lividi, at paulo 
obfcuriores. Ceram^oi- 
dei. tejic C. atra, elytris ftriatls, teftaceis. 

Chryfoniela Ceramboides oblonga, nigra, elytris teft^a- 
ceis, antennis ferratis. Ltnn. Syjl. Nat. 11. 602. 117. 
» Fn. Sv. 575. 
Mordella nigra elytris fulvis ftriatis. Geoff. Inf i. 354.3. 

C. nigra, thorace elytris abdomineque teftaceis. 

Habitat in Europa auftrali. Forfkiihl. 

Statui-a C. ceramboidis. Antennae nigrae, articulis 

conicis. Thorax pundtis duobus dorfaiibus im- 

preflis. 

5. c. I. ELEVTERATA. Ciftela. "7 5. C. flava, clytris fulphureis. Julpburea* 

Chryfomela fulphurea oblonga, flava tota. Ltttn. SyJ}. 

Nat. II. 602. 114. 
Tenebrio lutca. Geojf. hif. i. 551. n, 
Habitat in floribus umbellatarum. 
Antennae fufcae. 

€. C. rufefcens, antennis, tnacula clytrorum, anoquc analis, 
nigris. 

Habitat Tranquebariae. Koenig. 

Statura et magnitudo C. fulphureae. 

Antennae fere longitudine corporis, nigrae. Caput 
ct thorax inprimis fubtus flavefcentia. Elytra rufa, 
macula magna bafeos nigra. Abdomen rufum, ano 
nigro. 

Variat elytris maculis duabus nigris, altera bafcos, altcra 
verfus apicem, 

7. C. nigra , elytris pedibusquc teftaceis. muvma, 

Chryfomela murina oblonga, nigra, elytris pedibusque 

teftaceis. Linn. Syjl. Nat. 11. 6ox. 118. Fn. Sv. ^77. 
Mordella nigra, elytris fulvis, lacvibus. Geojf. Inf. i. 

355 - 4. 

Habitat in Europa. 

S. C. pallida , capite elytrorumque apicibus fufcis. fallida* 

Habitat in Anglia. Mnf. Dom. Hnnter. 
Statura omnino C. murinae, at caput et elytrorum 
apices fufca. Antennae fufcac, pedes pallidi. 

5. C. flava, capite pecioreque nigris, elytris viridibus. {tevuginea 

Habrtat in Africa. 

Statura C. fulphureae. Antennac filiformes, bafi vircf- 
centes, medio nigrae, apice flavae, ultimo articulo 
tamen nigro. Thorax et abdomen flava. Elytra 
et pedes viridia, glabra, nitida. 

10. C. nigra, thorace rufo, elytris nigris: marginc vitta- imiuba, 
que luteis. 
Habitat in America. D. Dmry. 

Statura et magnitudo C. murinae. Antennae filiformes, 
rufcfcentes. Caput atruni , nitens. Thorax lotun- 
datus, laevis, flavus. Elytra fufca, punftata, marginc 
exteriori vittaque longitudinali verfus futuram fla- 
vis. Pcdes lutei. 

H^ iJ. C ii8 L ELEVTERATA. Ciflela. tnehnoce- ii. C. thorace flavo, elytris pallidis, vitta media nigra. 
fhala. Habitat in America feptentrionali. Mnj. Dew. Banks. 

Statura praecedentisj caput nigrum. Pedes pallidi, 
piantis nigris. 

quingue- u. C. teftacea, clytrorum marginibus vittaque media 
vittuta. nigris. 

Habitat in Carolina. Dom. Monfon. 
Corpus teftaceum, antennis nigris, ferratis. Elytra 
rufefcentia, niargine omni vittaque in medio unius- 
cujusque elytri nigris. Femora poftica valdc in- 
craflata, intus canaliculata. 

mimifa, 13. C. nigra, elytris pedibusquc grifeis. 

Chryfomela minuta ovata, nigra, elytris pedibus thora- 
cisque lateribus grifeis. Lhm. Syjl. Nat. ii. 593. 50. 
Fn. Sv. -^33. 

Habitat in Europae aquofis, 
Facies Dytilci. 32.. CRIOCERIS. Paijji filiformes. 
Maxilla bifida. 
Labium corneum intc- 

grum. 
Antennae filiformes, 

nympbeac. i. C. fufca, elytris niargine prominulo flavefcente. 

Chryfomela nympheae oblonga, fufca, elytris margine 

prominulo flavefcentibus. Lmn. Syjl. Nat. 11. 600, 99. 

Fn. Sv. 555. 
Galeruca pallida, thorace nigro variegato, elytris uni- 

coloribus pallidis. Geojf. Inf. i. 254. 4, 

Habitat in Nymphaeis iiuropae tarda. 

gapreae, J. C. thorace nigro maculato, elytrisque grifeis, antennis 
nigris. 
Chryfomela capreae oblonga, thorace nigro pundVato, 
elytrisque grifeis, antennis nigris longis. Linn.Syjl. 
Nat. II. 600. 100. Fn. Sv. 516. 
Galleruca nigra, thorace elytrisque luteolividis. Geoff. 
Inf. i. 254. S' 

Habitat I. ELEVTERATA. Criocerk 119 Habitat in falicibu». 
Abdonien nigrum. 

g. C. pallida, elytrorum margine omni atro. 

Habitat Tranquebariae. Koenig, 

Statura et niagnitudo C. Capreae. Corpus totum palli- 
dum, flavefcens, oculis nigris. Elytra adhuc pallidi- 
ora, futura onini lineaque niarginali poftiee inter- 
rupta atris. Margo ipfe tenuiflime pallidus. 

4. C. ovatacinerea, elytris vitta lineolaque bafeos nigris. 
Chryforacla Calniarienfls oblongiufcula , ferruginea, 

elytris aiacula longitudinali nigricante. Limt. Syfl. 
Nat. II. 600. loi. 
Galeruca pallida, thorace nigro variegato, elytris fafciis 
duabus longitudinalibus nigris. Geoff. hif. i. 253. 3. 
Habitat in Europa. 
Affinis C. Capreae. Thorax nigro variegatus. 

5. C. ovata, rufa, antennis oculisque nigris. 
Habitat Halac Saxonum. Doin. Schalkr. 
Statura omnino C. Capreae, at rubra, antennis ociilis- 

que nigris. Abdomcn nigrum, pedes cinerei. 

6. C. ferruginea, elytris margine thoraceque flavis. 
Chryfomela tcnella obiongiufcula, ferruginea, elytris 

margine thoraceque flavis. Linn. Syjl. Nat. u. 600. 

102. Fn. Sv. 554. 

Habitat in Europa. 

Affinis C. Capreae, at minor. 

7. C. ferniginea, eiytris violaceis, antennls nigris. 
Habitat in Germania. D. de Hattovff. 

Statura omnino praecedcntium. Caput ferrugincum, 
bafi parum violaceum, antennisque nigris. Thorax 
ferrugineus, puncio utrinque impreflb. Elytra viridi 
violacea, glabra,nitida, fubtus tota ferruginea, pedorc 
punfto utrinque nigro. 

g. C. rufa, capite nigro , elytris violaccis. 

Habitat in nova Hollandia. Muf- Dom. Banks. 
Magnitudo praecedentis. Caput et antennae nigra; 
thorax gl-.ber, laevis, nitidus, rufus, puncVis duobus 
dorfalibvis impreiTis. Hlytra lacvia , cyauea. Scu- 
tellum rufum. Pedcs nigri, femoribus rufis. 

H 4 9-C. ctnSfa. CalfHavl. 

tnfii» fanguinea. ttnella. nigricor- 
nis. tnelamce' 

fhala. I30 I. ELEVTERATA. Grioceris. 

cantha. 9, C. violacea , capite thorace pedibusque rufis. 

roidis. Habitat in Anglia. Muf. Brit. 

Statura C, nympheae. Antennae filiforraes, bafi rufc* 
fcentes, Caput et thorax ^xade nympheae, rufa, 
immaculata. Elytra et abdomen cyanea, nitida. 

merdi. 10. C. rubra, thorace cylindrico utrinque impreflb. 
gera. Chryfomela merdigera oblonga, rubra, thorace cylin* 

drico utrinque irapreflb. Limt. Syjl. Nat. 11. $99-91. 
Fn. Sv- 5<^3- 
Crioceris rubra. Geojf. Inf. i. 235). i. 
Attelabus Lilii. Scopnli pnf. 112. 
Schaeff. EliH. tab. 32. 
Renum, Inf. 3. tab. 17. fig. 12. 
Meriau. Enyop. 3. tab. 21, 

Habitat in liliis conuallarils. Differt habitu ab hoc 
genere, attamen vix diflinctum genus. 

11 pnnSia-- 11, C. thoracecylindrico, rubra, elytris punftis fex nigris. ~ 
ta. Chryfomela 12 pundata oblonga, rufa, elytris pundtis 

fex, pe(5lore pedumque geniculis nigris. Limi,Syfi. 

Nat. II. 601. iio. pn. Sv. 558. 
Crioceris rubra, pun6lis tredecim nigris. Geojf. Inf. i. 

241. 2. tab, 4. fig. 5. 
Attelabus 12 punftatus. Scopoli Ent. 114. 

Fvifch. Gevm. 13. tab. 28. 

Habitat in Afparago. 

Statura C. merdigerae. 

hifafcia-! 12, C. thorace cylindrico, rufa, elytris fafciis duabus atris. 

/». Habitat in nova HoUandia. Mif. Dom. Bauks. 

5tatura praecedentfs. Antcnnae nigrae, bafi rufae; 
Caput et thorax glabra , nitida, rufa, iiTjmaculata. 
Elytra nitida, rufa, fafciis duabus atris, altera bafeos, 
altera vcrfus apiceni. Pedes rufi , plantis fufcis. 

unifafcid- I3- C thorace cylindrico, rufa, elytris fafcia atra, 
t(t. Habitat in noya Hollandia. Muf. Doin. Banks. 

Statura ct nimia affinitas praecedentis, cujusforte varic-r 

tas. DifFert foliinimodp bafi ^lytrorum, haud atra, 

fed rufa. 

nigripes, T^i' C thorace cylindrico, flav?, antennis pe<?l:ore pedi- 
busque nigris. 
Habitat in nova Hollandia, M"/- Dom. Banks. 

Statura r: ELEVTERATA. Crioceris. 121 ocuJatata* (yanella. Statura et magnitudo C. merdigerae. Caput flavum, 
antennis filiforniibiis nigris. Thorax cylindricus, 
utrinque imprefllis, flavus. Elytra laevia, flava. Sub- 
tus flava, pedore pcdibusque nigris. 

15. C. thoracc cylindrico, flava, elytris bafi nigris, pun6to 

flavo. 

Habitat in nova Hollandia. Mtif. Dom. Bank$. 

Caput et thorax flavefcentia, immaculata. Antennae 
filiformes, flavae loiigitudine corporis. Elytra vix 
ftriata, flava, bafi nigra, punclo magno flavo, Pedus 
nigrum, Abdomen flavum. Pedes flavi, femoribus 
nigris. 

16. C. coerulea, thorace cylindrico : lateribus gibbis. 
Chryfoniela cyanella oblonga, coerulea, thorace cylin- 

drico: lateribus gibbis. Litm, Syjl. Nut. n. 600.104. 
F«. Sv, ST^' 
Crioceris tota cocruleo viridis. Geaff, Inf. i. 243. 5. 
Habitat in Europa. 
Statura C, merdigerae, 

17. C. oblonga cocrulea, thorace pedibusque rufis. 
Chryfomela melanopa oblonga, coeruJea, thorace pedi- 

busque rufis, Litm.SyJi.Nat.n. 601,10^. F».iSi;. 573. 
Snltz. Inf. 3, tab, 3, hg. 15». 
Habitat in Europa. 

ig. C. cyanea, thorace rufo, antennis pedibusque fufcis. 

Habitat in nova Hollandia. Mrf. Dom. Bmks. 

Statura et raagnitudo C, melanopae. Caput cyaneum, 
nitidum, antennis filiformibus fufcis. Thorax pla- 
nus, glaber, rufus, Elytra laevia, cyanea. Pcdes 
omnes fufci, 

15, C. oblonga, thorace rubro: punclis duobus nigris, /ifparagf, 
coleoptris flavis : crucc punclisque quatuor nigris. 
Limi. Syfl, Nat. n, 601. 112. Fn. Sv, 567. fub Chry- 
fomcla. 
Crioccris thorace rubro , punftis duobus nigris, coleo- 

ptris flavis, cruce nigro. Geojf. Inf i. 241, 3. 
Attelabus Afparagi. Scop. Ent. cavyi, 113, 
Roef. Inf 2. Scar, 3. p. 11. tab. 4. 
Frifh. Germ. i, pag. 27, tab. 6. 
Habitat in Europa afparagos devafl:ans, 

H 5 20. C, ntelanopa. (yanoce^ 
phala. 133 T. ELEVTERATA. Cnocerls. 

PheUan» ao. C. oblonga, nigra, thoracc elytrisque lineis duabus 
drii. flavis. 

Chryfomela Phellandrii oblonga, nigra, thorace elytris- 
que lineis duabus luteis. Linn. Syfl. Nat. ii. 6oi. iii. 
Fn. Sv. 559. 

Chryfomcla oblonga, nigra, clytrorum lineis duabus 
longitudinalibus luteis. Geojf. Inf. i. 266. 20. 
Habitat ad Phellandrii aquatici radices. 

enroliflia' ai. C. obloTiga, flava, thorace pun<5lis duobus, coleo- 
na. ptrisque vittis quinque nigris. 

Habitat in Carolina. D. Drnry. 

Statura C. Afparagi. Caput flavum, antcnnis oculisque 
nigris; thorax vix marginatus, flavus, punclis nigris. 
Elytra flava vitta nigra ad marginem exteriorem, 
altera in medio elytri , et tertia communis per fu- 
turam ; Femora pofl:ica incraflata, ferruginea. 

tomentofa. az. C. oblonga, thorace pallido pundis tribus nigris, 
elytris nigris vittis duabus albis. 
Chryfomela tomentofa oblonga, elytris fubtomentofis 
nigris : linea longitudinali margineque pallidis. 
Linn. Syjl. Nat. 11. 601. 107. 
Habitat in America. 
Affinis C. carolinianae. Caput nigrum fronte alba. 
Thorax pallidus , pun6lis tribus dorfalibus nigris. 
Elytra in roftro glabra, nitida, vittis duabus albis, 
quae apice coeimt. Margo elytrorum omnis niger, 
Abdomen fufcefcens, lateribus albis. Femora poftica 
incrafl!ata, fufca, margine interiori pallido. 

vittata, a3. C. oblonga, thoracerufo, elytris flavis: vitta nigra. 

Habitat in Carolina. Mj'f. Dom. Monfon. 

Statura ct magnitudo C. Phellandrii. Caput nigrum, 
antennis bafi pallidis. Thorax rotundatus, glaber, 
rufefcens. Elytra glabra, flava, vitta longitudinali 
nigra. Abdomen nigrum. Pedes flavefcentes, ge- 
uiculis nigris. 33. ERO- I. ELEVTERATA. Erotylus. ' 123 

33. EROTYLVS. J*fl!//7nnaequales, anterio- 

res fecuriformes, po- 

fteriores clavati. 
Labium corneum, apice 

dilatatum, emargina- 

tum. 
j^ntennae filiformes. 

1. E. ovatus, niger, coleoptris punctis fiilvis numerofiffl- Gi^att' 

tnis. £/7/7i. 5)/]. A^d/. II. 58f3- r, fub Chryfomela. tem. 

Coccinella gigantea. Su/tz. hif. tab. 3. fig. i^, 
Habitat in Inclia, 
Dorfum gibbum , elevatum. 

2. E. ovatus, elytris nigris: punais quinque rubris.£/««. fpmSia- 

Syfl. Nat. II. 5-85. 3. m. 

Coccinella coleoptris nigris punfVato imprcflis : macii- 
lis decem rubris. Gronov. Gaiopb. 513. tab. 16. fig. 7. 
Habitat in America. 

3. E. niger, elytris fiavis, pun61:is numerofiflimis nigris. pnn^atiS' 
Habitat in America. Mnf. D. Hmiter. Jimus, 
Statura E. 5 pundati. Antennae filiformes. Caput 

et thorax nigra, immaculata. Elytra gibba, pundis 
numerofis fparfis nigris. Corpus fubtus piceum. 

4. E. oblongus, ater, immaculatus. Morio. 
Habitat in nova HoIIandia. Mnf Dom. Ranks. 

Antennae filiformes, atrae. Thorax nitidus,ater, laevis. 
Elytraatra, pun<3:ato ftriata. 

5. E. oblongiis, ater, thorace elytrisquc cupreis. ciipveus. 
Habitat in nova HoIIandia. Mnf Dotn. Banks. 

Magnus ovatus. Corpus atrum, immaculatum. Anten- 
nae filiformes, nigrae. Thorax laevis, cupreus, ob- 
fcure nitidus. Elytra puniSato ftriata, cuprea, nitida. 

^. E. oblongus, ater, elytris viridibus, ftriatis. fmava^' 

Habitat in nova Hollandia. Muf. Dom. Ranks. ciulus. 

Statura omnino E. cuprei. Antennae filifornies, nigrae. 
Corpus obfcurum, atrum. Thorax laevis, niger. 
Elytra viridia, nunctato ftriata. 

7.C. 124 * I. ELEVTERATA. Lagrla. 

ameihyjli' 7, C. oblongus, ater, thorace elytrisque cyaneis. 

net. Habicat in nova Hollandia. Muf. Dom. Banks. 

E. fmaragdulo nimis aflfinis. Antennae liliformes, nigrac, 
frons retufa. Thorax elytris anguftior, laevis, 
glaber, coeruiefcens. Elytra ftriata, punftata. Cor- 
pus atrum, femoribus interdum rufis. 

bicolor, $. E. oblongus, ater, fupra aeneus. 

Habitat in nova Hollandia, M^if. Dom. Banh. 

Statura praecedentium. Caput aeneura , antennis fili- 
formibus palpisque fecuriformibus nigris. Thorax 
rotundatus, laevis, nitidus, aeneus. Elytra obfcurc 
acnea, pun6lato ftriata. Subtus totus ater. 

34. LAGRIA. Palpi quatuor anteriores fe- 
curiformes , pofteriores 
extrorfum crafTiores. 
Labium membranaceum in- 

tegrum. 
Antennae filiformes. 

amea. l. L. obfcure acnea, immaculata, 

Habitat in infulis Americae. Mnf. Dom. Banks, 
Animalculum niagnum, oblongum. Antennae filifor- 

mes, nigrae, articulis obconicis. Thorax et elytra 

obfcure aenea, minime nitida. 

livida. 2. L. livida, oculis nigris. 

Habitat in Otahciti fnaris auftralis. Mtif Dom. Banks. 
Statura et magnitudo L. aeneae. Palpi anteriores lon- 

giflirai, fecuriformes, poftici breviores, lubfiliformes, 

Antennae filiformes, lucidae, longitudine corporis. 

Thorax et elytra laevia, glabra, livida, immaculata. 

Pedes lividi. 

hneata, 3. L. livida, thorace lineis, elytris vitta fufcis. 
Habitat in nova Zelandia. Muf. Dom. Banks. 
Statura et magnitudo pi-aecedentis. Antennae filifor- 
mes, lividae. Caput lividum, frontc macula fufca. 
Thorax fubcylindricus, lineis tribus fufcis. Elytra 
, laevia, glabra, livida, vitta lata fufca, quae tamen 
apicem elytri haud attingit. Subtus Uvida. 

4.L. I. ELEVTERATA. Lagria. 135 4. L. coerulca, antennis fufcis. cyanea, 
Habitat in nova Hollandia. Mnf. Doni. Banks. 

Statiira omnino L. lividae, at duplo minor. Antennae 
longae, filiformes, fiifcae. Corpus glabrum, obfcure 
cyancura. Anus ftylis duobus validis, acutis. Fc- 
raora poftica crafliora, incurva. 

5. L. rufa, elytris vitta, abdominisque apice fufcis. vittata, 
Habitat in America. D. v. Rohr 

Paulo major L. elongatae. Caput cum antennis rufum, 
oculis nigris. Thorax rotundatus, rufus, immacula- 
tus. Elytra rufefccntia, vitta lata fufca, vel potius 
fufca margine omni rufefcente. Abdomen rufum, 
apice fufcum. Pedes rufi. 

6. L. atra, thorace fufo, villofo. tlongata. 
Chryfomeia elongata, atra, thorace rubro, fubvillofo, 

LitJii. Syjl. Niit. 11. 603. 122. 
Habitat in Anglia. 

7. L. nigra, thorace marginato villofo, elytris glabris, fuhfcent, 

teftaceis. 
Chryfomela pubefcenselongata, nigra, thorace nigro, 
villofo, elytris plantisque teftaceis. Lhin. Syjl. Nat. 
.11. 603. 120. 
Habitat in Germania. 
Nimis affinis videtur L. hirtae, at paulo major. 

8. L. villofa, nigra, thorace tereti elytris teftaceis, hirta, 
Chryforaela hirtaoblonga, villofa, nigra, thorace tereti- 

ufculo, elytris teftaceis. Linjt. Syft. Nat. n. 601. 119. 
Fn. Sv. 578. 
Habitat in Europa. 

5». L. villofa, cyanea, abdomine femoribusquc rufis. tomentofa. 

Habitat in nova HoIIandia. Muf. Dom. Bnuks. 
Statura praecedentis. Antennae rufefcentes, apice fufcae. 
Caput et thorax villofa, obfcure cyanea, Elytra hirta, 
paulo dilutiora. Abdomen rufura. Pedes nigri, fe- 
moribus rufis. 
Variat elytris fufcis. 

10. L. glabra, thorace rufefcente, elytris flavis. gJnhata, 

Habitat in Anglia. Mnf Dom. Bnnks. 
Statura et magnitudo omnino L. hirtae^ at tota glabra. 

II. L, 126 I. ELEVTERATA. Zygia. 

anthn'ina, ii. L. nigra, elytris fafciis duabus ferrugineis. 

Meloe antherinus, alatus, niger, elytris fafciis duabus 
ferrugineis. Linn. Syji. Nat. ii. 6%i, i6. Fn. Sv, 829» 
Habitat frequens in floribus, agilis, curfitans, vix 
pediculo major. 

fi@raJU. li- L. nigra, thorace ferrugineo. 

Mcloe floralis,alatus, niger, elytris maculis duabus pal- 
lidis obfoletis. Limi. Syjl. Nat 11. <58i. 15, F«, Sv, 82.5) ? 
Habitat in Europae plantis. 
Statura omnino praecedcntis, 

35. ZYQIA. Palpi inaequales, filiformes. 

Maxilla unidentata. 

Labium elongatum, membra- 

naceum. 
Antennae moniliformes. 

oltlonga. I. Z Y G I A. 

Habitat in Orientc. Forfkahl. 
Media, oblonga, rufa, capite elytrisque obfcure cya- 
neis. Thorax rotundatus, immarginatus, pundtatus, 
carinatus. Scutellum rotundatum. Elytra rugofa, 
obtufa, lineis elevatis tribus laevibus» Pcdes rufi, 
inerraes. 

36. ZONITIS. ^4^7/ filiformes. 

Maxilta palpis longior, m.- 

tegra. 
Labium emarginatum. 
Antennae fetaceae. 

thryjome* i. Z. flava, elytris pun6to medio apiceque nigris, 

iina, Habitat in Orientc. Prof. ForfkiihL 

Staturacifi:elae et magnitudo fulphureac. Caputflavui« 
ore, antennis oculisque nigris. Thorax glaber, 
nitens, flavus, pundo medio nigro. Elytra laevia, 
flava, pundto ct apice nigris. Sublus atra. 

4. Z. I. ELEVTERATA. Apalus. 127 

a. Z. rufefcens , elytris flavis , apice nigro, fiava^ 

Habitat in Oriente. Prof Forfkiihl. 
Statiira et affinitas praecedentis, at minor, Antennaej 
cxcepto iiltimo articulo, nigrae. Caput et thorax 
rufefcentia, iTnmaculata. Elytra laevia, flava, apice 
fufca. Abdomen bafi nigricans. Pedes flavi» 

37. APALVS. Palpi aequales, filiformes. 

Maxilla cornea, unidentata. 
Labium membranaceunij 

truncatum, inte 
Antennae filiformes. 
I. APALVS. imacnla' 

Meloe bimaculatus alatus, niger, elytris luteis , macula tus, 
nigra poftica. Linn. Syjl. Nat. 11. 58o. 9. FtuSv.S^-i, 
Vddm. Dijf 82. 
Habitat primo vere in Europae arenofis. 

38. CVRCVLIO. Pfl/ff quatuor filiforme?» 

Maxilla cylindrica , uni- 

dentata. 
Labium integrum. 
.^w^mwfl^infedentes roflro 

corneo. * Lmgirojires femorihus (impUcibus^ 

1. C. longiroftris, thorace elytrisqus fcabris, antennis 
apice albis. 

Habitat in Japonia. M.nf Brit. 

Magnitudo fere C. palmarun). Roftrum elongatum, 
cylindricum, arcuatum, antice fufcum, poftice cine- 
reum. Thorax rotundatus, inprimis lateribus pun- 
€ds elevatis acutis, fcaber, fufcus, dorfo cinerafcente. 
Elytra connata, fcabra, obfcure grifea, pundis fufcis, 
albisque vagis. Femora fcabra, inermia. Antennac 
elavatae, apice albae, 

a. C, Gigas» x^jg I. ELEVTERATA. Curculio. Paitaa- 
ruffi. cruenta- 
tus. ittdm» hemipte' 
rus. paganm. 2. C. longiroftrls, ater, thorace fupra plano, elytris ab- 

breviatis ftriatis. Linn. Syjl. Nat. ii. 506. Miif. Lud. 
Vlr. 42. 
Coflus faguarius, Rumph. amb. i. p. 79. tab. 17. fig. 9. 
Petiv.Gazoph. tab. 35. fig. 5. 
Gromv. Zooph. 578. tab. 16. fig. 4. 
Merian. Sur. tab. 48. fig. 3. 
iS?///2. //{/I tab. 9. fig. 20. 
Habitat in Indiae palmis. 

3. C. longiroftris, ater, thorace lineis, clytrisque pundVis 

duobus fanguineis. 

Habitat in Carolina. Muf. Dom. Banks. 

Statura S. palmarum, at minor. Roftrum elongatum, 
comprefliufculum, arcuatum, atrum. Antennae clava 
ferruginea, truncatae. Thorax planus, ater, lineis 
duabus dorfalibus fubflexuofis fanguineis. Elytra ab- 
breviata ftriata, holofericea, atra, punftis duobus 
difci fanguineis. Pedes atri, femoribus fimplicibus. 
Tibiae apicc fpina valida, acuta, arcuata. 

4. C. longiroftris, ater, thoracc fubovato, excavato, pun- 

ftato, elytris rugofo fulcatis, tibiis fpinofis. Linn. 

Syfl. Nnt. II. 505. 2. Mtf. Lud. Vlr. 43. 
Habitat in India. 
Magnitudo C. palmarum. 

5. C. longiroftris, obfcure purpurafcens, elytris abbrevia- 

tis, maculatis. Linn. Syfi. Nat. 11. 506. 3. Muf. Lud. 

Vh: 44. 
Habitat in India. 
Elytra abdomine paulo brcviora, nigro maculata. Tho- 

rax nigro-lineatus. 

6. C. longix-oftris, grifeus, thoracis dorfo fufco : arcubus 

cinereis , roftro bifulcato. 

Habitat in Indiis. D. Torjlenfon. 

Statura C. Pini, at duplo major. Roftrum craflum, ca- 
pite duplo longius, fufcum, fulcis duobus exaratura. 
Antennae grifeae , bafi nigrae. Ti\orax lateribus 
grifeis,dorfo fuf:o, arcubus quatuor lineolaque mcdia 
cinereis. Elytra obtufa, immaculata. Femora mutica. 7.C. L ELEVTERATA. Cur6ulio. 129 

7. C. longiroftris, cinereiis, coleoptris macula communi tnelam- 

cordata fufca. ccirdiui, 

Curculio nielanocardius longiroftris, cinereus, coleo- 
ptris fafcia cordata fufca. Liiin, Syji. Nat, ii. 608. ig. 
Miif. Lnd. Vh: 45. 
Habitat in India. 
Antennae nigrae. 

8. C. longiroftris, fubfpinofus, niger, thorace linels, c!y- cruciatus, 

tris poftice cruce albis. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf. Dom, Battks. 

Caput nigrum fafcia bafeos cinerea. Roftrum thorace 
longius, cylindricum, inflexum, antcnnis clavatis 
nigris. Thorax ovatus, pundtis elevatis acutis, fub- 
fpinofus, niger, linea laterali albida. Elytra itidem 
punftis elevatis, acutis^ nuraerofiSlimis fubfpinofa, 
nigra, lineola bafeos, cruceque poftica albis. Pedes 
mutici, nigri : femorum apice tibiaruraque bafi 
pun6to albo. 

$.C. longiroftris, niger, elytris holoferlceo ftriatis. Jlriatultis. 
Habitat in infulaTerre neuve Americae. Mnf.D. Banks. 
Magnitudo C. Abietis. Roftrum longum, ferrugineum, 

apice nigrum. Thorax rotundatus, niger, fcabcr. 

Elytra nigra, ftriis elevatis holofericeis e pun6tis al- 

bis nigrisque alternis. Pedes ferrugirlei, femoribus 

fimplicibus. 

10. C, longiroftris, elytris rufefcentibus, fafciis nebulofis. Pini, 

. Linn. Syji. Nat. 11. 608. 19. Fn. Sv. 5S9. 
Habitat in Pini fylveftris cortice. 
Athnis C. Abietis, at femora fimplicia- 

11. C. longiroftris, nlger, cinereo irroratus, elytris pun6lo htceae. 

bafeos diftindto. 
Habitat in Centaurca Jacea. Prof. Hermann. 
Statura C. Pini, antennae fradae, nigrae. Pvoftrum 

cralliufculum, cylindricum, nigrum. Thorax ovatus, 

niger, cinereo irroratus. Elytra nigra, atomis cine- 

reis villofis adfperfa et pundo diftindo bafcos ver- 

fus fcutellum. 
Obf. Junior femper atomis plurimis e villo cinerco 

conflatis adfperfus, aetate vcro feaiper magis giabev 

et niger evadit. 

I 1%. C. I30 I. ELEVTERATA. Curcullo. 

Colon. 12. C. longiroftris, grifeus, elytris punQo albo. 

Curculio oblongus, fufcus , thoracis iateribus albidls, 

elytris ftriatis punc\o albo. Geoff. hif. i. 280. 6. 
Curculio paluftris. Scop. Ent.. 104.- 
Curculio Colon longiroftris, canefcens, femoribus anti- 

cis fubdentatis, thorace utrinque linea elytrisquc 

pundo albo. Linn. Mant. 531. 

Habitat in Germania. 

Medius, totus cinereus, utrinque linea thoracis albi- 
cante et pun6ko elytrorum albo. 

Bigutta' 13. C. longiroftris, niger, elytris puncVo elevato, abdo- 
tus, niine pedibusquc pofticis flavis. 

Habitat in Anierica. Mnf. D. Hnntcr. 
• Parvus. Caput nigrum. Antcnnae clavatae. Thorax 
cylindricus, niger, immaculatus. Elytra laevia, 
nigra, puncto niagno elevato globofo flavefcente ad 
bafin. Abdomen flavum, Fedes antici clongati, 
nigri, reliqui flavi. 

lE^uifeti. 14. C. longiroftris, thorace laevi, elytris muricatis nigris, 

punctis duobus apiceque albis. 
Habitat in Equifeto arvcnfi Angliae. 
Nimis affinis videtur C. Lapathi. Roftrum atrum , 

thorax niger, vix tuberculatus, lateribus albis. 

Elytra muricata, lateribus apiceque albis,in parte an- 

teriori nigra punda duo parva alba. Femora fim- 

plicia. 

BaCibui. 15. C. longiroftris, aureus, roftro plantisque nigris. Linn, 
Syji. Nat. II. 6n. 38. 
Rhinomacer niger, elytris rubris, capite thoraceque 
aureis, probofcide longitudine corporis, Geojf. Inf 

I. 270. 4. 
Habitat in vite. 

Betulae. \6. C. longiroftris, corpore viridi aurato , fubtus con- 
colore. Linn. Syji. Nat. ii. 611. 35). F«. Sv, 6o<;, 
Rhinomacer totus viridi coeruleus. Gtojf. hif. 1.270.2, 
Schaejf. lcon. tab. 6. fig. 4. 

Habitat in betula alba, in vite, folia contorquens, 
Alter fexus thoracem antrorfum fpinofum gerit, 
Color faepe coeruleus. 

!?■ C. , I. ELEVTERATA. Curculio. 131 

17. C. longiroftris, corpore viridi ignito : fubtiis atro Popnli. 

cocriilefcente. Linn. Sy[i Nnt.w.^u.^o. Fn.Sv.6o6. 
Rhinomacer viricii aiiratus, fubtus nigro violaceus. 
Giojf. Inf. I. 270. 3. 
Habitat in betula, populo. 
Thorax in altero fexu antrorfum fpinofus. 

18. C. longiroftris, niger, thorace elytrisque rufis. bkohr^ 
Habitat in America. MnJ. D. Hunter. 

Statura C. bacchi. Caput rufum roftro atro. Thorax 
et elytra rufa immaculata. Femora niutica. 

19. C. longiroftris, violaceus, hirtus, roftro atro. ^iihefcens, 
Habitat in Germania. v. Hattorf. 

Magiutudo ct ftatura praecedcntium. Roftrum longi- 
tudine thoracis, fulcis duobus exaratum , atruili, 
Oculi flavefcentes. Thorax cylindricus, lateribus 
gibbis, uti in C. betulae, et elytra violacea, pilis 
plurimis eredis, fufcis hirta. 

20. C. longiroftris, obfcure aeneus, fubtus obfcurior, cnpveus. 

Limu Syfl. Nat. 11. 60%. 21. Fn. Sv. 593. 
Habitat in Europae hortis. 

2t. C. longlroftris, aeneus, roftro pedibusque nlgrls. Tragiae. 
Habitat in Tragiae volubilis feminibus Brafiliae. 
Mnf Dom. Banks. 

Parvus: triplo minor C. cupreo. Caput nigricans, 
roftro longo cylindrico. ,Thorax aeneus, obfcu- 
rus, immaculatus. Elytra aenea. Fedes nigri, 
femoribus muticis. 

22. C. longiroftris, niger, elytris aencis. " aenens, 
Habitat in Anglia. Mif. D. Hnnter. 

Parvus: corpus nigrum, elytris folis aeneis, femora 
mutica. 

23. C. longiroftris grifeus, pedibus rufis, roftro femo- fifcirO' 

ribusque bafi nigris. TtT/;, 

Habitat in Germania. v. Hattorf. 
Parvus: ftatura fequentis. Roftrum elongatum, cylin- 

dricum, nigrum. Thorax et elytra ftriata grife.^, 

lineis duabus aut tribus albis ad futuram, Fed;:» 

rufi, femoribus bafi nigris. 132 I. ELEVTERATA. Curculio. fencar- 
piust nigviro- 14. C. longiroftris, viridis , roftro atro. 
Rris. Habitat in Anglia. D. Banks. , 

Capiit fulVum, roftro cylindrico, at»o, nitido. Tho- 
rax gibbus, rotundatus, viridis, lineis duabus dor- 
^ falibus fui'cis. Elytra tomentofa, viridia, immacu- 

lata. Pedes fufci, femoribus fimplicibus. 

rujirojlris. 25. C. longiroftris, niger, roftro dimidiato pedibus- 
que rufis. 

Habitat in Anglia. D. Banks, 

Statura et magnitudo C. aterrimi. Caput nigrum , at 
anterior dimidia roftri pars rufa, apice tamen punfto 
parvo nigro. Thorax niger. Elytra ftriata imraa- 
culata. Pedes rufi, femoribus fimplicibus. 

%6, C. longiroftris, fubglobofus, nebulofus, clytrorum 
futura bafi aiba. 
Curculio pericarpius longiroftris, fubglobofus, cole- 
optris macula cordata alba. Linn. Syjl. Nai. 11. 60^. 
31. Fn. Sv. 601. 
'■ Habitat in Scrophulariis. 

Statura C. campanulae. Parvus, totiis fupra obfcure 
fufcus, futurae bafi lineola parva alba, fubtus ci- 
nereus. Femora clavata, inermia. Pedes picei. 

Alliariae. 2.7. C. longiroftris, violaceus totus. Linn. Syji. Nat. 11. 
506. 4. Fn. Sv. 580. 
Habitat in eryfimo alliaria. 

cyaneiis, 28. C. longirofti-is, a?er, elytris violaceis. Linn. Syjl. 
Nat. II. 505. ?.^ Fn. Sv. 581. 
Habitat in falicibus. 

globofus, 25). C. longiroftris, gibbus, fupra ater, fubtus cinereus. 
Curculio Craccae longiroftris, niger, ovatus, roftro 
fubulato, abdomine pallido. Linn. Syjl. Nat. 11. $06. 6^ 
Habitat in Germania. 

Parvus, fere globofus, fupraglaber, ater, fubtus fub- 
villofus, pallidus. 

MaJvae, 30- C. longiroftris, grifeus, elytris pedibusque teftaceis. 
Habitat in Angliae malvis. Mnf, Doni. Banks. 
'Parvus. Roftrum nigricans. Thorax et abdomen 
pilis cinereis grifea. Elytra teftacea. Pedes teftacei, 
femoribus inermibus. 

31. C l ELEVTERATA. CurcuHo: 135 

31. C. longiroftris, nigricans, coleoptris maculis quatuor 4 Maciila- 

albidis, Litin. Syjl. Not. n. (Jop. 29. Fii. Sv. 600. tus. 
Curculio cincreus elytrorum punelo quadruplici albo, 
probofcide thorace longiori. Geojf. liif. i. 287. 21. 
Habitat in Europa. 

32. C. longiroftris, piccus, abdomine ovato. Linn. Syji, acridnlns 

Nat. II. 507. 13. Fn. Sv. 584. 
Curculio pyriformis, nigro coerulefcens , abdomine 
ovato, Geofl^. Inf. i. 291, 
Frequens in floribus tetradynamis. Elytra ftriata. 

33. C. longiroftris, ater, femoribus luteis, fiavipei. 
Rhinomacer fubglobofus, niger ftriatus, femoribus 

rufis. Geojf. Inf 1. 272, 8. • 

Habitat frequens primo vefe locis apricis cali- 

dioribus. 
Parvus. Statura C, Alliariae, at totus ater, pcdibus 

folis flavis. Elytra ftriata. 

34. C. longiroftris, fanguineus. Linn. Syjl» Nat. 11. ^og. frnmenta- 

15. Fn. Sv. 585. ritis. 

AB. Holm. 1750. p. i85, i. 
Leuwenb. arc. 168. atig. 6. p. 83. fig. 3v 
Habitat in frumento diutius aflervato. Elytra fl:riata. 

35. C. longiroftris, elytris rubris, futura nigra. JJnth dovfalis» 

Syft. Nat. II. 60%. 17. Fn. Sv. 588. 
Habitat in ranunculo ficaria. 
Parvus. Tibiis flavis. 

35. C. longiroftris, ovatus, fufcus,Iinea longltuJinalialba. futuralis. 

Habitat in falicc Germaniae. 

Corpus parvum. Statura C, violacei. Roftrum lon- 
gum , arcuatum , nigrum. Thorax fufcus , linea 
dorfali alba. Elytra ftriata, gibba, futura alba, 
fubtus cinereus. 

37. C. longiroftris, ater, elytris pun6to lineolaque api- txclama' 

cis albis. tionis. 

. Habitat in nova HoIIandia. Mnf Dow. Banks. 
Parvus, totus ater, nitens, pundlo in medio et lifcola 
ad apiceni elytrorum albis. 

r 3 38. C. 134 I. ELEVTERATA. Curcul 10. Rumicis. 3S, C. longiroftris, grifens, nigro nebulofiis, antennls 
fufcis. Linn. Syji. Nat. ii. 614. 60. Fn. Sv. 590. 
Habitat in Rumice. 
Convenit Linnaeana defcriptio, at femora mutica. 

gramriiis, 39. C- longiroftris, piceus, thorace pund^ato longitudine 

elytrorum. L>nn. Syji. Nat. 11. 60^, 16. Fn. Sv. 587. 

Curculio rufo-teftaceus, oblongus, thorace elytrorum 

fere longitudine. Geojf. Inf. i. 285. 18. 
Scarabaeus parvus fordide fulvus, probofcide longa 
deorfum arcuata, S.nj. Inf. 88. 
Devaftat granaria, pellitur Ifatide, Hyofcyamo, 
Thlafpide. 

Qyyzae, 40. C. longiroftris, piceiis, thorace pun6lato longitudine 

elytrorum, elytfis punftis duobus rufls. 
Curculio Oryzac longiroftris, oblongus, niger, elytris 

niaculis quatuor ferrugineis, fotnoribus muticis. 

Linn. Ainoen, acad. 6. 395. 19, 
Habitat in Oryza. 
Statura et funinia aftinitas C. granarii, at pun6la duo 

rufa in elytris. 

6nrl>icor- 4^- C. longiroftris, cyiindricus, roftro longiflimo : fubtus 
?;;x, barbato, elytri^ elongato clavatis. 

Habitat in nova Zclandia. Mtf. Dom. Banks, 
Singularis ftrufturae infe<!i\um. C. anchorago triplo 
major. Roftrum corpore longius, cylindricum, 
apice parum incraffatum, fufcum, fubtus pilis denfis 
barbatum. Antennae roftro breviorcs, filiformes, 
hirtae, articulis undecim cylindricis verfus apicem 
jroftri infcrtae. Oculi globofi, atri, Thorax cylin- 
dricus, canaliculatus, niger, pilis grifeis. Elytra ab- 
domine longiora, ante apicem compreftia, ideoque 
clavata, fornicata, pundlato ftriata, nigra, maculis 
quatuor rufis obfoletis, Pedes nigri, pilis grifeis, 
fcmoribus fimplicibus, 

«*^w7/V. 42. C. longiroftris, cyiindricus, roftro apice glabro, atro, 

elytris ferrugineo fubfafeiatis. # 

Mabitat in nova Zelandia. Mtf Dom. Banks. 

"'idetur mas praccedentis duplo niinor. Roftrum cy- 

lindricum, corpore brevius, ad nicdium pilis grifeis 

hirtum, apice glabrum, atrum, nitidum, fubtus laeve. 

Auten- ■k^ I KLEVTERATA. Curculio. 135 

Antennae filiformes, piceac, apice fiifcae, articulis 
undecim pilofis. Thorax cylindricus, canalicula- 
fciis, ater, pilis grifeis adfperfis. Elytra vii abdomine 
longiora, acuta, pundlato fixiata, nigra, maculis qua- 
tuor rufis. Pcdes fufci fimplices. 

43. C. longiroftris, cylindricus, thorace lincis, clytris femipmi' 

punais albis. ftatus, 

Habitat in nova Hollandia. Muf. Dom. Banks. 

Statura et magnitudo C. paraplcaici. Caput nigrum, 
palpebris albis. Antennac fubmoniliformes, ex- 
trorfum craffiores, fufcae. Thorax ater, canalicu- 
latus, lineis quinque albis. Elvtra pundata, fub- 
ftriata, abdomine longiora, acutiufcula, nigra, pun- 
ftis numerofifiimis albis fparfis. Subtus albicans 
punftis aliquot albis. Pcdes fufci, femoribus muticis. 

44. C. longiroftris, cylindricus, fubcinercus, elytris mu- parapUffi- 

cronatis. UnH. Syjl. Nat. 11. 610. 34. Fn. Sv. 604. cus. 
II. Scar. 184. 
Curculio oblongus, elytris villofo cinereis, futura 
nigra. Geojf. Inf. i. 279. 
Scbreher. Sammliing. Tom. XI. 33«^. tab. 4. 
Habitat larva intra caulem umbellatarum aquati- 
carum. Paraplegiam equorum caufare fertur. 

45. C. longiroftris, niger, roftro barbato, tibiis anticis barhirO' 

tridentatis. Scb. Mvf IV. tab. 95. fig- 5- P'^^' 

Habitat in Indiis. Mif. Krawer. 
Statura elongata C. parapleaici, at paulo major. Ro- 

ftrum tenue, barba laterali denfa ferruginea. Tho- 

rax fcaber. Elytra profunde fulcata fulcis fcabris. 

Femora mutica, at tibiae anticae tridentatae. 

45, C. longiroftris, cylindricus, ater, elytris obtufis angujia- 
pundtatis. '"^* 

Habitat in Anglia. 

Statura C. parapleftici, at paulo major. Thorax fcaber. 
Elytra ftriato punftata. 

47. C. longiroftris, cylindricus, ater, lateribus fubcoeru- Afcanii. 
lefcentibus. Linn. S^Jl. Nat. 11. 610. 36. 
Habitat in Europa auitrali. 
Statura omnino C. paraplev^ici, at paulo minor. 

i 4 48. c. 136 I. ELEVTERATA. Curculid. 

limola. 48- C. longiroftris, cylindricus,niger, elytris vitta teftacea. 

Habitat in nova Hollandia. M<if. Dom. Bcuiks, 

Parvi.F, cyJindricus, niger. Antennae clavatae, fufcae, 

thoracis dorfum planum, Elytra ftriata vitta lata 

telbcea. Femora fimplicia, Variat interdum elytris, 

loco guttae folo puncto bafeos apiceque teftaceo. 

limavis. 4p, C. longiroftris, elongatus, niger, antcnnis pedibus» 
que piceis, roftro bafi attenuato. 

Habitat Strasburgi. D. Prof. Herynonn. 

Statura valde oblonga et tenuis, Minor C. Afcanio. 
Roftrum mediocre, bafi valdeattenuatum, apice muU 
to crailjore. Ancennae ferrugineae. Thorax ob- 
longus, niger, punftatus. Elytra ftriata. Pedes picel. 

Varietas tota ferruginea invenitur. 

craj/tpes. 50- C- longiroftris, femoribus anticis fubclavatis, cor- 

pore atro. 
Habitat Strasburgi. D. Prof. Hermann. 
Statura oblongiufcula C. Afcmii. Antennae fraftae, 

nigrae, apice fufcae. Thorax elongatus, planus, 

cra/Iltie fere elytrorum, poftice rotundatus. Elytra 

abdomine breviora, laevia, atra. 

* * Longirojlres femorilms dentatis. 

bidens. 51. C. longiroftris , femoribus pofticis dcntatis niger, 
elytris unifpinofis. 
Habitat in nova Zelandia. Muf Dom. Bmks, 
Corpus magnitudine C. viridis. Roftrum cylindricum, 
atrum, •nitidumf Antennae extrorfum crafliores, 
fufcae. Thorax cylindricus, lacvis, fubrugofus. Ely- 
tra ftriata ftriis crenatis in medio fpina erefta va- 
lida, acuta, armata. Pedes nigri, femoribus pofti- 
cis dente valido compreflb. 

mitcorens. 5*. C. longiroftris, femoribus quatuor anticis dentatis, 
elytris polline flavefcentibus, fupra apicem gibbofis. 
Linn. Syji. Nat. u, 6ii. 49. Muf L. Ulr. 53. 
Habitat in India, 
p'{/w, 53. C. longiroftris, femoribus quatuor pofterioribus den- 
tatis, elytris r.igris, ftriatis, linea repanda grifea, 
Linn. Sy[l. Nnt. 11. 612. 50. Mnf L. U. ^6. 
H;ibitat in Indiis. 

54. C. J. ELEVTERATA. CurcuUo. 137 

54. C. longiroftris, femoribus dentatis, elytris fukatis fcaher. 

tuberculato fpinofis. 
Habitat Cayennae. D. Mollet. 
Magnitudo fcre C. palmarunu Roftrum mediocrc, 

cralTum, nigrtmi. Thorax carinatus, niger. Elytra 

fulcata ftriis elevatis tuberculisque fubfpinofis, fca^ 

bra. Pedes atri, femoribus acute dentatis. 
An Curculio vagin-alis Lhin.^i at ejytra poftice haud 

mucronata. 

55. C. longiroftris, femoribus dentatis, thorace fcabro, cyVindri- 

elytris poftice bitubercularis, rujiris. 

Habitat in nova Hollandia. Muf. Dom. Bauks. 

Magnus. Caput nigrum , roftro thorace longiore cy- 
li:uirico. Antennae clavatae. Thorax fiifcus, pun- 
clis elevatis numerotitiimis fcabcr. Elytra fufco 
grifeoque varia , lineis elcvatis quatuor fubferratis, 
interftitiis pundato ftriatis. Tubercula duo paria, 
erecta ad apiccra elytri. Fedes variegati,antici elon- 
gati, femoribus oranibus acute dentatis. 

$6. C. longiroftris, femoribus dentatis, clytris macula fiignta. 

magna ferruginea. Linn. Syfl. Nat. u. 612. 52. 

Muf L. U. 48. 
Habitat in Indiis. 
Macula magna ferruginea in medio elytrorum, 

57. C. longiroftris, pallidus, femoribus dentatis, thorace aimuhtus» 

elytrisque ftrigis nigris. 
Curculio annulatus longiroftris, femoribus dentatis, 
thorace elytrisque fafciis linearibus nigris. Li?m. 
Sy(i. Nat. II. 5i3. 54. Mnf Lud. Ulr. 51. 
Habitat in Indiis. 
Striga unica in thorace et duae in clytris. 

58. C. longiroftris, femoribus dentatis, oblongus, elytro- caliginO' 

rum ftriis punctatis approximatis. fus. 

Habitat in Anglia. Mtf Brit. 

Statura oblonga C. paraple(5tici, at paulo minor, totus 
ater, obfcurus, minime nit^ns. Thorax rotunda- 
tus, pun6tatus, carinatus. Elytra ftriato puni^ata, 
ftriis per paria approximatis profundis. Fcmcra 
;acute dentata, 

I ,- 5P. C. 138 I. ELEVTERATA. Curculia Ahietis. 5p. C. longiroftris, femoribus dentatis , elytris fufcist 
fafciis duabus linearibus interruptis albidis. Linn, 
Syfi. Nat. ii. 5i3. 57. Fn. Sv. 615. 
Curculio fubfufcus. Lim. It. Oel. 26. 
Curculio norvegicus. Petiv. Gazoph. 14. tab, 8. fig. 9. 
Habitat in Pini fylveftris cortice et refina. 

reticula- 60. C. longiroftris, femoribus dentatis, oblongus, piceus, 
fus, eiytris reticulatis, fafciis obliquis pallidis, tibiis 

anticis fpinofis. 
Habitat Tranquebariae. Koeuig. 

Statisra C. Abietis, at magis oblongus, Roftrum atrum. 
Elytra fubtiliffime reticulata, fafciis aliquot obliquis 
pallidis, Femora omnia dentata. Tibiae anticae 
apice fpina valida iucurva armatae. 

Lapathi. ^i» ^- longiroftris, femoribus bidentatis, albo nigroque 

varius, thorace elytrisque muricatis. 
Curculio longiroftris albido nigroque varius, murica- 

tu?. Linn. Syjl. Nat. 11. 608. 20. Fn. Sv. 55)1. 

Habitat in falice. 

Videtur curculio Lapathi Linn., quamvis femora 
omnia bidentata. Affinis C. equifeti eiusdemque 
ttaturae. Caput albo nigroque varium, roftro 
incurvb iiigro. Thorax fupra fufcus, tuberculis 
quinque elevatis muricatus, lateribusque albis. 
Elytra fufco alboque variegata, muricata, apice 
alba. Abdomen nigrum. Femora omnia biden- 
tata, alba. 

62. C. longiroftris, femoribus dentatis, niger, elytris 
maculis tribus albis. 

Habitat in America. Miif. D. Himter. 

Medius. Antennae clavatae, nigrae. Roftrum thorace 
longius, nigrum, linea longitudinali alba. Thorax 
niger, lateribus albis. Elytra laevia nigra, maculis 
tribus magnis albis. Pedes nigri, femoribus dentatis. 

luYidus. 63. C. longlroftris, femoribus dentatis, ovatus, obfcurc 
niger, clytris puncVato ftriatis. 
Habitat in nova Hollandia. A^uf Dom. Banks. 
Statura et magnitudo C. Lapathi. Totus obfcure ni- 
ger, minime nitens. Antennae ciavatae, apice 

fufcae. 6 guttO' 
tus. I ELEVTERATA. Curculio. 139 

fufcae. Roftriini cylinclricum, thorace longius, lub 
peaore fnflexum. Thorax fcaber, linea dorfali 
elevata, glabra. Elytra pund\is niajoribus ftriata, 
quae ftriae per paria poftice coeunt. PcJes dente 
brcviftinio, 

64. C. longiroftris, femoribus dentatis, elytris ftriatis, medita- 
pofticc acuminatis. hmdui^ 

Habitat in nova Hollandia. Miif. Dom. Banks. 

Statura praecedentis. Totus obfcure niger, minime ni- 
tens. Antcnnae clavatae. Roftrum cylindricum, 
ihorace longius, atrum, nitidum. Thorax fublaevis, 
obfcurus. Elytra obfcui-a, ftriata, fti-iis poftice per 
paria coeuntibus. Apex elytrorum acuminatus. 
Femora omnia acute dentata. 

^5. C. longiroftris, femoribus dentatis , niger, thoracis Jiupdus, 
lateriiaus rotundatis, clytris fubfpinofis. 

Habitat in nova Holiandia, Aluf. Dom. Banks. 

Statura praecedentium : totus obfcure niger, opacus. 
Roftrum thorace longius", incurvum. Thorax la- 
tior, quam in reliquis, lateribus rotundatis, fcaber, 
obfcurus. Elytra connata, punftis elevatis acutis 
fubfpinofa. Femova fcabra, dcntata. 

66. C. longiroftris, femoribus dentatis, grifeus, thorace Mani^ife. 
linea, pun6lisque duobus dorfalibus albis. y^f^ 

Habitat in nucleis mangiferae. Koenig. 
Magnitudo et ftatura C. Lapathi. Roftrum valde jn- 
fiexuni, fufcum. Caput nigricans. Thorax grifeus, 
linea dorfali et juxta lineam punftum utrinque al- 
bum. Scutellum album. Elytra ftriata,» grifea, 
punclis nigris fparfis. Pedes grifei. 

^7. C. longiroftris, femoribus dentatis, ater, thorace germanus, 
utrinque punctis duobus teftaccis. 
Curculio germanus longiroftris, femoribus fubdenta- 
tis, corpore ovato, nigro, punctis teftaceis adfperfo. 
Unn. Syfi. Nat. n. 613. 58. 
Habitat in Germania. 

6S. C. , J40 I. ELEVTERATA. CurcuHo 

ScYOphi- (58. C. longiroftris, femoribusdentatis, colcoptrlsniaculls 
lariae. diiabus dorlalibus atris. 

Cuiculio Scrophulariae longiroftris, fubglobofus, co- 

icoptris niaculis duabus dorfalibus atris. Linn. Syji. 

Nat. II. 614. 61. Fn. Sv. 603. 
Curciilio fubglobofus niger, punflis duobus atris, 

futurae longitudinalis coleoptrorum, thorace exal- 

hido.' Geoff. Hiji. cies Inf. i. 196. 44. 
Scarabaeus exiguus cinereus, duabus maculis nigris 

in alarum thecis infignitus. Ujl. Scarab. Augl. 

395. 3v 

lieanm. Inf. 3. tab. 2. fig. 12. 

Hdbitat in fcrophularia, verbafco. 

Roftrum inflexum, nigrum, antennis piceis. Elytra 
cinerea, iineis elevatis quatuor holofericeis, albo 
nigroque variis. Punfta duo atra communia, 
anterius orbiculatum , pofticum oblongum. 

pravis, 69. C. longiroftris, femoribus dentatis, niger, elytris fer- 
rn.gineo variegatis, femoribus canaliculatis. 

Habitat in Cap. B. S. Muf. DoiM. Banks. 

Statura C. verbafci, Roftrum atrum, incurvum,- tho- 
race longius. Antennae piceae, clavatae. Thorax 
cylindricus, pundis elevatis fcabris. Elytra ftriata, 
fcabra, ferrugineo varia". Pcdes nigri, poftice fer- 
ruginei. Femora fubtus late canaliculata, dente 
valido. 

/ pnnBa- 70. C. longiroftris, femoribus dentatis, elytris futura 
fjts^ punftisque duobifs albis. 

Curculio 5. pun<flatus longiroftris, femoribus dentatis, 
elytris futura alba niaculisque duabus. Li?m. Syfl' 
Nat. II. 614. 54. Fn. Sv. 618. 
H.iDit^t in Europa. 

Corpus fupra purpureum, fubtus cinereum. Tho- 
rax linea dorfaii alba et elytris futura pun6lisque 
duobus albis. 

Ijaemov.- 71. C. longiroftris, femoribus dcntatis, thorace fufco : 
rhoidalis. lateribus cinerafcentibus, elytrorum futura apice 

ferruginca. 
Habitat in nova Hollandia. Muf. Dom. Banks, 

Parvus I. ELEVTERATA. Curculio. 14« S^t .^ frjtnacU' 

Uatts. albo nigroque Jitnra. Parviis: ftatura C. ciiprei. Caput fiifciim, roftro cylin- 
drico, thorace longiore antennisque clavatis. Thio- 
rax ovatus, fufcus, iateribus in niare cincreis, in (o^- 
mina ferrugineis, pundis aliquot fufcis. Elytra 
ftriata obfcura, futura apice ferruginea. Pe(i«ft-fufci,j 
femoribus dentatis. 

72. C. longiroftris, fenioribus dentatis, coleoptris nigris, 

maculis tribus cinereis, puliica communi lunata. 

Habitat in Alfatia. Pvof. Hermaim. 

Caput nigrum, inimaculatum. Thorax fupra fufcus, 
antice macula utrinque marginali cinerea, lincaque 
dorfali brunnea. Elytra fufca, fiitura bafeos brun- 
nea, pundo parvo albo, macula magna alba iri niedio 
marginis exterioris, et altera lunata ad apicem. 

Pcftus et abdomen cinerea. Femora fufca annulo 
cincreo. 

73. C. longiroftris, femoribus dentatis 

varius , roftro atro. 
Habitat in Europa. 
Statura praecedentis. Thorax linea dorfali nigra, an- 

tice lineola, pofticc pundo albis. 

74. C. longiroftris, femox'ibus dentatis, ater, elytris ni- aterrhmis. 

tidis. Unn. Syfl. Nat. 11. 607. 10. Fn. Sv. 5-^. 
Curculio niger thorace utrinque dentato. Geojf. Inf, 
I. 299. 48. 
Habitat in Europa. 
Aftinis C. Alliariae, at color alius. 

75. C. longiroftris, femoribus dentatis, ater, elytris opacis; Ctrafi. 

oblongis. Linil. Syfi. Nat. 11. (5o7. 11. Fn. Sv. s%i' 
Curculiu Cerafi. Scop. carn. 84. 
Habitat in foliis Cerafi. 
Nimis affinis videtur C. aterrimo. 

75. C. longiroftris, femoribus dentatis, violaceus, totus, violaceus. 
Linn. Syji. Nat. 11. 614. (^3. Fn. Sv. 579. 
Rhinomacer fubvillofus, coeruleus. Geojf. Inf. i. 271.^. 
Habitat in pinis. 
77. C. longiroftris, femoribus dentatis, corpore grifeo, Nncim. 
lougitudine roftri. Linn. Syjl, Nat. n. <573-$9- 
Fn. Sv. 616. 

Curcu- 143 I. ELEVTERATA. Curculio. Oioe/^t^- Curculio rufo-marmoratus, fcuteilo cordato albo, pro- 

bofcide fubulata longilliina. Geoff. Inf. i. 295. 42. 
Curculio ovatus, grifeus, roftra iilifornii, longitudinc 

corporis. Viiiini. DijJ. 24. 

#i^ /«/ 3. tab. (57. fig. 5. 5. 

iS"?'//;. //7/ tab. 3. fig. 22. 

Habitat isj nucibus coryli avellanae. prohofci- 78. C. longiroftris, fcmoribus dentatis, grlfeus, roftro 
detiSt corpore duplo longiore. 

Habitat in America boreali. Dom. Banks. 
Niniis ainnis videtur C. nucum, at magls oblongus. 
Roftrum cylindricum, ferrugineum, nitens, corporc 
fere duplo longiore. Corpus oblongum, grifeura, 
ftrigis oblongis obfcurioribus. 

varitis, 79. C. longiroftris, femoribus omnibus dentatis, grifeo 
nigroque varius, roftro pedibusque rufis. 

Habitat Caycnnae D. MaUet. 

Statura C. nucum, at magis pblongus. Roftrum lon- 
gum , cylindricumj rufum, antcnnis tenuiiiimis. 
Thorax elytraque cinereo fufcoquc variegata. Pe- 
des oinnes rufi, femoribus acute dentatis, cinguloi- 
que nigro. 

Cerafo- 80. C. longiroftris, femoribus dentatis, fufciis, fcutdlo 
•yujfi^ clytrorumque fafciis obfoletis cinereis. 

Habitat in Anglia. Dor//. Lee. 

Statura C. nuciun, at triplo minori Roftrurti cylindri- 
cum, glabrum , atrum. Thoi-ax fufcus, linea dor- 
fali obfolcte cinerea. Scutellum cinereum. Eiytra 
ftriata fafciis duabus repandis cinereis fere obfolctis, 

Mftiaetms. 8i- C. longiroftris, femoribus dentatis, ater, thorace pun- 
t1:is duobus, coleoptris quinque niveis. 
Habitat in nova Hollandia. xMn/. Dom. Banks, 
Statura C. nucum, at triplo minor. Caput atrum, 
roftro cylindrico, longitudine corporis. Antennae 
clavatac, fufcae. Thorax ater, glaber, utrinque pun- 
cto bafeos niveo. Elytra ftriata, nigra, in medio 
lineola futurali ot pofticc punfiis duobus nivcis. 
Pedes atri, fcraoribus omnibus dcntatis. 

82. C. f. ELEVTERATA. Curcuiio. 143 

82. C. longiroftris, femoribus dentatis, elytris teftaceia Drupa- 

obfolete fafciatis. Li?m. Syfl. Nat. ii. (^14. 6z. rum. 
Fn. Sv. 617. 
Curculio flavefcens, elytris luteo et rufo tciTeilatis. 
Geojf Inf. i. 296. 43. 
Scbaeff. Icon. tab. i. fig. ii. 
Sttln. hif. tab. 3. fig. 21. 
Habitat in cerafi padi nucleis. 

83. C. longiroftris, femoribus dentatis, thorace depreflb : depreffuu 
lateribus obtufe angulatis. Linn. Syfl. Nat. 11. 612. 53, 

Mnf Lud. r. 49- 

Scb. Muf IV. tab. pj. fig. 4. 

Habitat in America. 

84. C.'longiroftris, femoribus anticis dentatis, corporc PotmnitJt. 

grifeo, nebulofo. Linn. Sj/ft. Nnt. n. 612. 46. 
Fn. Sv. 612. ' z' , 

Curculio in floribus arborum. Frifch.Infi. p.32. tab.g. 
Habitat in Pomonae floribus. 

85. C. longiroftris, femoribus dentatis, corpore teftaceo, Tortrix, 

pedore fufco. Linn. Syfi. Nat. n. 6I3. ^7. Fn. Sv. 622. 
Curculio fcrrugineus, elytris ftriatis, oculis nigris. 
Geoff. Iiif I. 300. 51. 
Habitat in populo tremula, folia contorquens. 

16. C. longiroftris, femoribus dentatis, elytris flavo Anchora' 
ftriatis, thorace elongato. Linn. Syff. Nat. 11. 613- $6. go, 
Muf Lnd. Ulv. 52. 
Gronov. Zooph. 583' tab. I5. fig. 4. 
Habitat in Indiis. 
Statura et antennae proprium genus indicant. 

S7. C. longiroftris, femoribus dentatis, elongatus, niger, dijhar, 
elytris mnculis quatuor rufcfcentibus. 
Curculio difpar longiroftris, femoribus dentatis, ely- 
tris emarginatis , rubro ftriatis. Linn. Syf. Nat. ii. 
613. 55. Mnf Lucl. Ulr. 50. 
Curculio minutus. Drjiry. Inf i. tab. 42. fig, a. 7? 
Habitat in America. D. Drury. 
Statura exade C. anchoraginis ct ejusdem certe ge- 
neris. Caput obfcure rufum, nitidum, rorrro 
elongato cylindrico. Antennae moniiiformes, 

ruf&fcen- ,J44 I. ELEVTERATA. Curculio. 

riifefcentes, roftro duplo longiores. Thorax ovatus, 
atcr, nitiJus, macula utrinque obfcure rufa obfo- 
lcta. Elytra valcie ftriata, nigra, maculis quatuor 
rufefcentibiis obfoletis longitudinaliter difpofitis. 
Pedes rufefcentes, femoribus valde dentatis. 

Varietas. Aliiid vidimus infedlum, huic fimillimum, 
at loco roftri adfunt maxillac duae prominentes 
unidentatae. An variat fexus? 

Genus proprium conftituere videntur fpccies 8<< et 
87 diftinciillimum, figura, antcnnis totis monili- 
formibus, at partes oris mihi haud rite notae. 
Ad Attelabos refert Geojfroy^ at vix jure. 

4 ptiftula- S8. C. longiroftris, femoribus dcntatis, niger, elytris 
fjff^ maculis duabus ferrugincis. 

Habitat in Cap. B. S. Muf. Dotn. Ranks. 
Airinis C, difpari, at antennae haud moniliformcs, fed 
clavatae, nigrae, clava apice aibida. Roftrum lon- 
gum, cylindricum, atrum. Thorax ater, macula 
utrinque marginali albida. Elytra ftriata, truncata, 
nigra, maciilis duabus ferrugineis, anteriori niajore. 
Femora daute obfoleto. 

ehnzatus„ ^9' ^- longirofLris, femoribus dcntatis, thorace elonga- 

to, tibiis anticis bidentatis. 
Habitat in Janiaica. Dmry. 
Statura C. anchoraginis, at duplo minor, niger. Elytra 

pundlato ftriata, nigra, fafciis duabus ferrugineis. 

* * * Lougirojives, femorihns pojlicis fahatoriis. 

Alni. 9^' C- pedibus fakatoriis, niger, coleoptris teftacei?^ 
maculis duabus obfcuris. 

Habitat in Anglia. 

Parvus, nigcr. Thorax teftaceus, fafcia abbreviata nigra, 
Elytra teftacea, macula bafi^os ublonga, et pofticc 
majore transverfali communi obfcuriore. 

Salicis» 9^' C. longiroftris, pedibus faitatoriis, elytris atris, 
fafciis duabis albis. Uim. Syfi. Nat. 11. 611. 43. 
f«. Sv. (5io. 
Habitat in falicis floribus. 

92. a I. ELEVTERATA. CurculJo. 145 

ja. C. longiroftris, pedibus faltatoriis, corpore teftaceo. viminalis, 
Habitat in falice Germaniae. 

Corpiis magnitiidine C. falicis. Elytra ftriata. Femora 
poftica crallillima, unidcntata. 

J3. C. longiroftris, pedibus faltatoriJs, cofpore atfo, Fa^l, 
fcmoribus pallidis. Linn. Hyjl. Nat. u. dii. 44. 
Fn. Sv. 609. 21. Scar. iii. Scop. Ent. carn. 73» 
Habitat in foliis fagi fylvatici. 
Aftinis C. flavipedis, at falierts^ 

* * * * Irevirojlres femori/ms tnuticis. 

54. C. breviroftris, femoribus fubmuticis, corpofe toto aVpyreus» • ^"^"^^ 
viridi, argenteo aureoque maculato. Linn. Syjl. 
Nat. 11. 6iv 74. Mtif. Lud. Ulr. 54. 
Habitat in Indris. 

^5. C. breviroftris, femoribus tiiuticis, cforpore viridi ngalis, , ^ 

fericeo, fafciis aureis repandis. Linn. Syji. Nat. 11, 

616. 75. ^ 

Habitat i.t Articrica meridionali. 
Feniora fufca, annulo aureo. 

p$. C. breviroftris, ftifcus, elytrorurti futura abdominis- tttargina- 

que marginibus aureis. ^yy, 

Habitat in America. Mnf. D. Munter. 
Magnus. Antennae extrorfum crafliores. Caput ni- 

grum, immaculatum, roftro plano. Thorax rotun- 

datus, fufcus, pedore lineis duabus aureis. Elytra 

itigra, pundVata, futura bafi aurea. Abdomen fubtus 

nigrum, lateribus aureis. Pedes nigri, femoribus 

iiuiticis. 

$7. C. brevifoftris, canefcens, thorace pun6iis nigris i^ pnn&»' 

quatuor, coleoptris novendecim. ttis. 

Habitat in Cayenna. D. Mauduit. 
Statura C* regalis. Caput coerulefcens, oculis ali- 

tennisque clavatis, tligris. Thorax cinerafcens, 

pundlis quatuor nigris, lateralibus minoribus. 

Elytra cinerea, pundtis novem et unico communi, 

1, 2, 2, 2, 2. tertio pari majori. Punftum cora- 

mune punfto minutiffiiiio cinereo notatum. Pe- 

<les coerulefcentcs. 140 I. ELEVTERATA. CurcuHo. iSpunEia- 98. C. breviroftri», coerulefcens, thorace pun(Stl9 nigrU 
^^f, quatuor, coleoptris duodecim. Lim. Syji. Naf. 11. 

($18. 92. Muf. Lnd. Uh. 58. 

Habitat in Indiis, 

Caput fukatum. 

decorus, 99' C breviroftris, fupra fufcus, thorace coleoptrisque 
vittis duabus viridi-aureis. 
Habitat in Braftlia. Muf. Dom. Banks. 
^Statura C. regalis, at niinor. Roftrum breve, craiTiun, 
fufcum, apice canalicuiatum. Antennae longae, fufcae, 
primo articulo longiflimo. Thorax rotundatus, 
fufcus, lineis duabus viridi aureis nitidis. Elytra 
{Iriata, punftata, fufca, vitta in medio viridi aurea. 
Corpu» fubtus aureum, abdominis medio fufco. 
Pedes fufci, femoribus clavatis, mUticis. 

nitiduhs. 100. C. brcviroftris, femoribut rauticis, viridi - tomen- 

tofus, elytris punitatis. 
Habitat in Cajcnna. 
Affinis C. argentato, pulcherrlmus. Roftrum fulcatum, 

cinereum. Thorax et clytra pun6lata, holofcricca, 

viridi nitentia. 

€1tndidus» WI» C* brcviroftris, femoribus muticis, elytris fpijiofis 
albis, macula laterali fufca. 
Habitat in Cajenna. D. Malhf. 

Statura C. albini. Caput aureo nitens. Thorax dorfo 
fufco, lateribus >albis. Eiytra fpinis paucis fparfi» 
elevatis, alba, poftice macula magna laterali fufca. 
Pedes fufci, tibiis rufis. 

Viridis. lo*» C. breviroftris, femoribus niuticis, virefcens, thora- 
cis elytrorumque lateribus flavis. 
Curculio viridis breviroftris , femoribus muticis, cor- 
pore viridi, fupra obfcuro, fubtus flavidiore. Linn» 
Syft. Not. II. 616. 16. 
Sultz. Inf. tab. 3. fig. 24. 
Habitat in Europa. 

Statura C. pyri. Subtus flavcfcens, uti ct margo 
latus clycrorura. 

103. C. L ELEVTERATA. Curculio. 147 

103. C. breviroftris, corpore ferrugineo, aiirco maculato. aurifer, 
Curculio aurifcr. Drury. Inf. i. tab. 32. fig. i. 

Habitat in America. 

Magnitudo et Itatura C. nebulofi. Roftrum planum, 
ferrugineum. Tiiorax laevis, ferrugineus, pun- 
ftis duobus apicis aureis. Elytra ftriato- punda- 
ta , poftice acuminata, ferruginca, pundtis lineo- 
lisque plurimis vagis, aureis. 

104. C. brcviroftris, canus, elytris £a(dis obliquls nigris. neiiihfus, 
Linn. Syft. Nat. 11. 517. 84. fn. Sv. (^?5. 

Curculio albo nigroque varius, probofciile planiufcula, 

carinata, thoracis longitudine. Gcojf. Inf. i. 278. i. 

tab. 4. fig. S. 
Curculio breviroftris. Frifch. Germ. 11. 32. tab. 23. fig. 5. 

Habitat in Europae campis. 

Roftrum valde carinatum. 

»05. C. breviroftris, cinereus, clytris lineis tribus eleva- crenula* 
tis, crenulatis, atris. tus. 

Habitat in nova Hoilandia. Muf. Dom. Bnfiks. 

Medius. Antennae grifeae, articulo ultimo craffiore 
fufco. Caput cinereum, dorfo fufco. Thorax cylin- 
dricus, cinereus, dorfo fufco. Elytra cincrea, lineis 
tribus elevatis, glabris, atris, utrinque punftis ira- 
preflis, crenulatis. Pedes fufci, femoribus muticis. 

lo^. C. breviroftris, fufcus, oblongus, thoracis dorfo incanus', 

plano. 
Curculio incanus breviroftris, cinereus, oblongus, 

elytris obtufiufculis. Unn. Syji. Nat. 11. 616. gi. 

Fn. Sv. 631. 
Curculio cinereus, fquamofus, alis carefis, elytris 

ftriatis. Geoff. Inf. i. 2.82.. lo. 
Scarabaeus fukus ianugine incanus. Lijler. Scaral', 

Angl. 394. 30. * 

Habitat in Europae pinetls* 

to7. C. brcviroftris, fufcus, thorace tiiafgitie pufifiisque longima" 
duobus ferrugineis , pedibus anticis elongatis. niu. 

Habitat in Brafilia. Miif Dom. Bauks. 
Statura C. incani. Roftrum breve, craftlim, fufcum, 
dorfo plano. Thorax glcbofus, hteribus margine- 
K a que 148 I. ELEVTERATA. Curculio. 

que antico ferrugineis. Dorfum fufcum, punc^i* 
duobus ferrugineis. Elytra ftriata, fiifca, viridi tin. 
&a. Abdomen fubtus virefcens. Pedes antici nigri, 
longiores:fenioribus incraffatis, muticis , tibiae fer- 
ratae; quatuor poftici ferruginei, tibiis fufcis, fc- ' 
niora mutica. 
Variat thorace elytrisque fcrrugineis linea nigra. 
In thorace linea nigra dorfalis, in elytris ad margi- 
nem crafliorem. Pedes nigri. 

grifeur tog. C. breviroftris, fupra grifeo fufcus, fubtus cinercus, 

roftro canaliculato. 
Habitat in Anglia. D. Lee. 
Statura C. lineati, at paulo longior. Roftrum cylin- 

dricum, fulco longitudinali profundiore exaratum. 

Supra totus obfcure grifeus, fubtus cinereus, im- 

maculatus. Femora fimplicia. 

^ gutta- lop. C. breviroftris, nigricans, elytris grifeis: maculis 
fUi^ duabus albis; poftcriori majori communL 

Habitat in Anglia: captus VI. Maj. in fabuletis Rich- 

mondenfibus. 
Statura et magnitudo C. triftis. Roftrum breve, ca- 
naliculatum, et thorax fufcus immaculatus. Elytra 
fubftriata, grifea, pundto parvo albo in medio et 
macula majori communi verfus apiceni. 

Coryli. iio, C. breviroftris, cinereo-fufcoque varius, elytrorum 
futura dimidiata, atra. 
Habitat in corylo Angliae : capt. d. XX. Maj. 
Affinis C. cervino. Roftrum brevifiimuni, apice atrum. 
Thorax elytraque glabra, cinereo fufcoque varia; , 
dimidia futurae pars bafi proxima atra, glabra. 

iineatiis. iii. C. breviroftris, fiifcus, thorace ftriis tribus pailidio- 
ribus. Litm. A/?. Nat. ii. 6\6. %o. Fn. Sv. 630. 
Curculio roftro thoracis longitudine, thoracc ftriis 
tribus pallidioribus. Geoff'. Inf. i. 2,83. 
Habitat in Europa, 

innatut. lu. C. breviroftris, coleoptris elevato ftriatis : fafcia fe- 
micirculari maculaque poftica albis; lunula nigra. 
Habitat in Angiia: captus dicVl. Maj. in arenofis Rich- 
mondenfibus. 

Parvus I. ELEVTERATA. Curculio. 149 

Parvus. Statura C. lineati. Roftrum breve, crafliim, 
cinereum, pun£lo frontis inipreflb. Elytra lincis 
tribus V. quatuor elevatis, acutis, quae tamen apicem 
elytri haud attingunt, cinerea, tafcia alba ab angulo 
humerali ad medium futurae duda, quae in cole- 
optris feniilunarem conftituit. Poftice macula 
magna communi alba, in cujus medio lunula com- 
munis nigra. Pedes cinerei, fufco fafciati. 

•113. C. breviroftris, corpore cinereo hifpido. fcahicU' 

Curculio fcabriculus breviroftris , femoribus muticis, ius. 
cinereus, elytris hifpidis. Linn. Mautiif. 531. 
Habitat in Sueciae arenofis. 

Magnitudo C. cervini : totus cinercus. Caput et 
roftrum canaliculatum. Thorax pundis elcvatis, 
fcaber. Elytra ftriata, hifpida. 

114. C. breviroftris, grifeis antennis bafi rufefccntibus. eervims, 
Linn. Syfi. Nat. 11. 615. 70. Fn. Sv. 6zi. 

Habitat in Europa. 

In roftris femora inermia. 

115. C. breviroftris, ater, antennis rubrls, thoracc utrin- rnjicovttts, 
que bituberculato. Linn. Syjl. Nat. 11. 616. 78. 

Fn. Sv. 635. 
Habitat in Europa. 
Thoracis tubercula utrinque duo. Elytra ftriata. 

n6. C. breviroftris, niger, antennis pedibusquc rufis. chroput, 
Linn. Syjl. Nat. 11. 617. 82.. Fn. Sv. ($35. 
Habitat in Europa. 
Parvus et valde oblongus. 

117. C. breviroftris, niger, elytris ftriatis clnereis. triftis, 
Habitat in Suecia, Anglia. 

Medius. Caput, thorax, abdomen et pedcs obfcure 
nigra. Elytra profunde ftriata, cinerca. 

118. C. breviroftris, atcr, elytri» poftice albo maculatis. adfperJtiS. 
Habitat in nova Hollandia. Muf. Dom. Banks. 

Duplo minor C. trifti : ovatus. Antennae longitudine 

fere corporis, articulo ultimo crafliore. Roftrum 

breve, obtufum. Thorax fubglobofus, ater, ma- 

K 3 cula 150- I. ELEVTERATA. Curcullo. cula iitrinquc obfoleta alba ad bafin. Elytra cre» 
nato ftriata, atra, poftice inprirais albo maculata. 
Pedes elongati. 

pfwffam. UP' C, breviroftris, fufcus, clytris punais holofcriccis 
elevatis: margineque flavo. 

Habitat in Suecia. 

Major, ovatus. Roftrum brcviffiinum. Thorax gib- 
bus, glaber. Elytra ftriato pundlata, et practcrea 
pun6Vis elevatis, holofericeis, atris adfperfa. 

elfcurns, lao. C. breviroftris, ovatus, ferruginco fufcu». ntger. variolofus. valgus. vittam. Habitat in Suecia. 
Totus obfcurc ferrugineus. 
elevatis. Elytra lincis obfolctii iii. C. breviroftris, ovatus, nigcr, fcaber, pedibus rufis. 
Habitat in Gcrmania. v. Hattorf. 
Corpus magnitudinc et ftatura C. triftis, totum ob- 

fcure nigrum, pun£ti$ parvis elevatis, fcabrum. 

Antcnnae nigrae. Pedes rufi, genubus plantis- 

que nigris. 

ii2. C. breviroftris, niger, thoracc carinato variolofo, 

elytris ftriatis. 
Habitat in Saxonia. 
Statura C. punctati: totusniger. Thorax punftis majo- 

ribus paflim confluentibus excavatus. Elytra con- 

nata, poftice acuminata. 

123. C. breviroftris, ^ter, nitens , elytris pun6lato ftria- 
tis, femoribus annulo cinereo. 

Habitat in America. Mnf. Tottianum. 
Medius. Statura C. pyri: totus ater, nitcns. Fcmora 
mutica, apice annulo obfolete cinerco. 

124, C. brcviroftris, atcr, elytris ftriis albis rubrisque 
abbrcviatis. 

Curculio vittatus longiroftris, clytris lineis albis lu- 

leisquc. Unn. Syft. N<tt. n. 610. 33. 
Scarabaeus Curcniio probofcide longa, dorfum arcua- 
tum, elytris fafciis albis et lutcis variegatis. Sloan, 
lavt. 2,. pag. 210. 
Habitat in Amcrica. 

Roftrum I. ELEVTERATA. Curculio; 151 

Roftnim craflrum, fupra planum, atrum: idcoque ai 
breviroftres numerandus. Thorax fupra planui, 
lacvis. Elytra ftriata, pundlata, atra, ftria alba ad 
futuram et rufa latiori iraprefla fere in medio, quae 
ambae abbreviatae a bafi ultra medium haud extcn- 
duntni-. Stria multo brevior, rubra, nigro fubpun- 
ftata ad marginem extcriorcm. Apex elytrorum pa- 
rura cinerafcit. Subtus ater, pe«5torc albo maculato. 

125. C. breviroftris, elytris flavis, lineis atris, glaberri- Speftglerf, 

mis, abbreviatis. 
Curculio Spengleri longiroftris, fufcus, elytris flavis, 
lineis atris, glaberrimis, abbreviatis, inacqualibus, 
pedibus ferrugincis. Lttvi. Syji. Nat. ii. dop. 32. 
Habitat in America. 

Roftrum crafliim, thoracc brcviu», idcoquc brevi- 
roftris. 

i%6. C, breviroftris, clytris acuminatis grifeis: raarginc Kobrii» 

bafeos flavefcentc. 
Habitat in America. D. v. Rohv. 
Magnitudo et ftatura omnino C. Spcngleri. Roftrum 

nigrum, bifulcatum. Thorax fufcus, atomis albis, 

margineque flavcfcentc. Elytra apicc acuminata, 

grifea. Pedes nigri. 

127. C. breviroftris, nigcr, frontc anoque albis, tho- nJbinUi. 
race tuberculato. Linn. Syjl. Nat. ii. 616. 79. 

Fn. Sv. 632. 
Curculio niger, aculcis thoracis tribiu, elytrorum fcx. 

UM/i. DiJJ. 27. 
Curculio albinus. Scop. Ent. carn. 66. 

Habitat in Europa. 

128. C. brcviroftris, roftro latiftimo, cxplanato, elytrls iatirojlris. 
apicc albis, pund\is duobus nigris. 

Habitat Halae Saxonum. Dotn. Schaller. 

Statura C. albini, at major. Corpus nigrum. Roftrum 
latiflimum, planura, album, apice nigrum. Tho- 
rax niger, canaliculatus. Elytra nigra, ftriis inter- 
ruptis glaucis, apice alba, punftis duobus nigris. 
Pedes nigri, albo annulati. Abdomen fubtus albuni, 
lateribus nigris. I 

An varietas major C. albini? 

K 4 "?• C. ^5« I. ELEVTERATA. Curculio; capenjfs. vervucO' U?. C. breviroftris, aenco-niger, clevato piin6tatus, ely- 
fui, tris poftice verrucofis. Linn. ^yji NiHf. ii. 5i8. S>o, 

Mnf. Lud. Uh: 60. 
Curcuiio verrucofus. Drury. Inf. \. tab. 31. fig. 5. 
Habitat in Aethiopia. 

Tofus aeneus, rainime fplendens, Elytra ftriis tribus 
eievatis, pundlis elevatioribus adfperfis. Inter 
fingulas ftrias elevatas ftriae duae punftorum 
Impreflrorum. Poftice in fingulo elytro verruca 
clevata, obtufg, 

130. C. breviroftris, ater, thorace elevato - pundlato, 
elytris ftriis crenatis. Linn- ^yft' Naf. n. (5i8. 82. 
Mrf Ltid. Ulr. 59, 
Habitat ad Cap. B. S, 

yituluj, J3i. C, breviroftris, niger, frpnte bidentato, elytris uni« 
fpinofis. 

Habitat in Terra del Fuego. M>f Dotn. Hauks. 

§tatura C. verrucofi. Caput nigrum, roftro brevifll- 
nio, craflifiimQ, dorfo canaliculato. Inter oculos 
dentes duo elevati, acuti. Thorax cylindrjcus, ater, 
rugofus, antice punc^is duobus fubelevatis. Elytra 
atra, carinata, rugofa, poftice fpina elevata, acuta, 
Pcde§ nigri, femoribus finipUcibusi. 

acfimina-' X32. C. breviroftris^ cylindricus, fufcus, elytris apicc 
tuf, acuminatis. 

Habitat in nova Zelandi^, Mnf. Dam. RaHks. 
Statura longa et angufta, Antennge clavatae, fufcae, 
Caput et thorax «fjytris angnftiora , longiora, cylin» 
drica, glabra, fufca, Elytra ftriata, fufca, tei-minan» 
tur poftice in fpinam porreclam^ agutam, Pedes fer- 
ruginei, femoribus muticis, 

C. breviroftris, niger, thorace elytrisque fpinofis, 

fronte excqvata, Limh Syji. Nat. 11, 617. 87. Muf, 

Lud. Ulr. 35. 
Habitat in Indiis, 
Magnitudp C. barbari. . 

iar^avm, 134. C, breviroftris, thorace fubfplnofo, elytris angul© 
duplici crifpato. Linn. 5\/?. Nof. ii. 617. 88. 
Habitat in Africg, in Gallia; duplo minor. 

i|5. C, tmmtm. m I. ELEVTERATA. Curcullo, '55 gkhfus. 135. C. breviroftris, thorace fpinofo, (juinque fulcato, 

elytris laevibus. 
Curciijio globofus. Dvury. Inf. i. tab. 32. fig. 4, 

Habitat in Indiis. D. Drnry. 

Statura C, barbari, at triplo minor: totus ater. 
Roftrum brcve, crafl^um, bilulcatum. Thorax 
utrinque fpinofiis , fulcisque quinque exaratus, 
quorum laterales in ipfa fpinarum bafi reliqui» 
breviores. Elytra connata, glabra, atra. Pedes 
nigri, tibiis femoribusque apice annulo pallido, 

T35, C. breviroftris, thorace tuberculis duobus com- cuhratui^ 
predis, elytris tuberculatis , poftice cinereis, 
H^ibitit in nova HoUandia. Muf. Dom. Banks. 
Me.lius. Caput cinereum; roltro brevi cralTiori atro, 
Aiitennae clavatae, fufcae. Thorax fcaber, niger, 
margine antico cinerafcente. Antice tubercula duo 
approximata, elevatg, comprefla. Elytra crenato- 
ftriata, tuberculis fex v. feptem elevatis, fparfis, 
nigra, poftice cinerea, tuberculo nigro, Pedes gri- 
fei, fimplices, 

137. C. breviroftris, cinereus, thorace elytrisque fubfpi- cornutus» 
nofis, capite cornuto. Linn. Sy/i. Nat. n. 61%. pi, 

Muf. Lnd. Vlr. 57. 
Habitat in Indiis. 
Magnitudo praecedentis. Thorax fpinofus. Elytra 

pundis elevatis ftriata, adjedo fafciculo pilorum. 

138. C. breviroftris, cinereus, thorace fcabro, antice im- Tribului, 
preflb, elytris fpinofis, 

Habitat in nova Hollandia. Muf Dom. Banks. 

Medius. Caput fufco cinereuni. Roftrum longitudi- 
ne fere thoracis, apice inci-aflatum. Antennae arti- 
culo primo iongiflimo, reliquis brevibus pilofis, ul- 
timo clavato, Thorax obfcurc cinereus, fcaber, 
antice puncko majufculo impreflo. Elytra connata, 
fpinis plurimis ereftis, acutis, pofticis duabus ad fu- 
turam majoribus, Femora fimplicia. 

ir35», C. breviroftris , cinereui, thorace fcabro, elytris ^ dens, 
fpinofis: fpinis quatuor pofticis longioribus, 
Habitat in nova Hollandla. Muf Dom, Banks, 

K s Statura 154 I. ELEVTERATA. CarcuHo; 

Statura et magnitudo C. Tribuli. Antennae cinereae, 
aiticulo ultimo crafliori, fufco. Roftrum brcve, 
cralTum, cinereum, dorfo canaliailato. Thorax 
punfiis elevatis obtufiffimis, fcaber. Elytra fpinofa, 
fpinis quatuor pofticis longioribus. Pedes cinerei, 
femoribus fimplicibus. 

ClavUS, 140. C. breviroftris, albicans, thorace canaliculato, co» 
leoptris fpinofis, lineolis tribus bafeos rubris. 
Hdbitat in nova HoUandia. Mrif. Dom. Banks. 
Statura C. Tribuli. Caput cinereum, roftro brevi, 
craflo, dorfo leviter carinato. Thorax cylindricu», 
fcaber, dorfo canaliculato rufefcente. Elytra albida, 
fpinis plurimis nigris, duabus lateralibus bafeos, et 
duabus dorfalibus apicis longioribus. Lineola bre- 
vis lateralis rubra, et adhuc minor communis in 
futura. Pedes albi, fcmoribus fimplicibus. 

wdnlofui, i.}i. C. breviroftris, thorace lineis fex nodulofis, ely- 
tris fpinofis. 

Habitat in Capite Bon. Spei. Mnf Dom. Banh. 

Statura C. Tribuli. Roftrum thorace vix brevius, 
craffum, dorfo canaliculato, canali apicc dilatato. 
Thorax grifeus, lineis fex e nodulis elevatis, atris, 
nltidis confiftentibus. Elytra grifea, fpinis pluritnis 
atris. Pedes cinerei, femoribus inerraibus. 

epterus. 1^1. C. breviroftris, thorace fpinofo, cruce impreflb, 
elytris ferrugineo punflatis. 
Curculio apterus breviroftris, pedibus muticis, cor- 
poreatro, thorace fpinofo, elytris coadunatis, ab- 
domine pundato. Linn. S)jl. Nat. 11, 619. 5)5. 
Habitat in India. 

Roftrum craflifllmum, planum, marginibus elevatij. 
Elytra nigra, lineis duabus pundlorum fcrrugi- 
neorum. 

%cellatui. 143. C. breviroftris, thorace fpinofo, antice excavato, 
elytris cinereis, punctis atris fubfpinofis. 
Habitat in Madagafcar. Mnf Brit. 
Corpus magnum C. Barbari. Roftrum breve, crafliim, 
obtufum, unifulcatum. Thorax utrinquc acute 
fpinouis, antice fouea lata excavatus, fcaber, fufcus, 
lineis tribus lougitudinalibus grifeis. Elytra con- 

nata I. ELEVTERATA. Curculio. 155 

nata, grifea, pundlis elevatis, glabris, nitidis ftriata. 
Piin6ta vei-o duarum ftriarunt rcliquis clevatioria, 
fubfpinofa. Femora fufca, annulo albo cinda. 

***** Rrcjiroflres femoribus dcntatis. 

144. C. breviroftris, femoribus dentatis, qox^oxq \vc\Ai fpcSiahilis, 
nigroque varicgato. 

Habitat in nova Hollandia. Muf. Dor». Bmks. 
Magnus. Roftrum breve, obtufum, nigro viridi» 

que varium. Antennae clavatae, clava ferruginea. 

Tliorax elytraque reticulata, nigro"viridique varia. 

Femora dcntata. 

14^ C. brcviroftris, femoribus dentatis, corpore obfcuro. UguJlicL 
Curculio breviroftris,_femoribus fnbdentatis, abdo- 
niine fubovato, murino. Lwn. Sjft. Nat. II. 61$. 6i. 
Fn. Su. 621. 

Habitat in L.iguftico lenlftico. 
Major. Thorax cinereus, fcabcr. 

145. C. breviroftris, femoribus dentatis, ater, elytris fulcatuT, 
ftriatis, ferrugineo-maculatis. 

Habitat in Saxonia. 

Major. Totus ater. Elytra teftaceo-maculata, cre« 
nato - ftriata. 

£47. C. breviroftris, femoribus dentatis, aeneo fufcus. Pyri, 

Unn. Syji. Nat. 11, (^i?. nx. Fiu Sv. 613. 
CurcuHo fquamofo - viridis , roftro thoracc brcviore, 

pedibus rufis. Gfoff. hf. i. i^z. 
Curculio viridis, opacus, pedibus antennisque magis 

fufcis. Umt. h. Scm. 35). 

Habitat in pyri foliis, in corollis. dedai-atus. 

148. C. brcviroftris, femoribus dentatis, corpore viridl- ar^mta- 
argenteo. Unn. Syjl. Nat. u. 615. 73. tus. 

Curculio fquamofus, viridi auratus. Gcojf. Jnf 1.253.38. 
Habitat in Europae urtica, betula. 

149. C. brcviroftris, femoribus dentatis, viridis, ore viriJa- 
antennisque nigris, oculis atris. ritiS, 

Habitat Tranqucbariae. Koenig. 

Statura 156 I. ELEVTERATA. Curcullo. 

Statiira et fumma affinitas C. argentati. Corpus totum 
in junioribus laete viride, in adultioribus magis ob- 
lcurum. Os f. apex roftri et antennae nigra. 
Oculi magni, atri. 

«hJongus. 150. C. breviroftris, femoribus dentatis, antennis ely- 
tris pedibusque ferrugineis. Linn. Syjl. Nat. 11. 615. 
21. F«. Sv. 6z<;. 
Curculio oblongus niger, elytris pedibusque tefta» 
ceis, Geojf. Inf. i. 294. 39. 
Habitat in Europa. 

ovatus, 151. C. brcviroftris, femoribus dentatis, corporc nigro, 
pedibus antennisque rufis. Linn. Syjl. Nat. n. 6is. 
69. Fn. Sv. 6i6. 
Habitat in Europa. 

attelaboi' 152. C. breviroftris, feraoribus dentatis, roftro elytris- 

tia, que unituberculatis. 

Habitat in Brafilia. Muf. Dom. Banks. 
Statura omnino Attelabi. Antennae clavatae, articulo 
primo longifiimo ferruginco. Roftrum breve, gri- 
feum, tuberculo niagno elevato carinato. Frons 
canaliculatus , fpina breviflima utrinque armatus. 
Thorax fcabcr, grifeo fufcoque varius, antice atte- 
nuatus. Elytra fcabra, fufco grifeoque variegata, 
in medio ad futuram tuberculo magno elevato, cari- 
nato. Pedes variegati, femoribus clavatis, dentatis. 

39. ATIELABVS. Paipi filiformes. 
Maxilla bifida. 
Labium corneum, pal- 

pos tegens. 
jlntcnnae nioniliformes, 

inlidentes roflro. 

Coryli. i. A. niger, elytris rufis, reticulatis. 

Attelabus Coryli niger, clytris rubris. LiwuSyJl. Nat. 

II. 619. I. Fn. Sv. 638. 
Curculio niger, elytris rubris, capite poftice elongato. 
Unn. h. oei. I53. 
Su/tz. Inf tab. 4. fig. i. 

/S Attc- I. ELEVTERATA. Attelabus. Cierus. 157 /6 Attelabus avellanae niger, elytris thorace pedibusquc 
rubris. Lhm. Syjl. Nnt. n. 619. 2, 
Rhinomacer thorace elytrisque rubris, capite parce 

eiongato. Geojf. Inf. i. 273. 11. 
Curculio collaris. Scopo/i carn. 71. 

Habitat in coryli foliis, quac in cylindrum con- 
volvit, et utrinque daudit. 

',. A. niger, elytris ftriatis thoraceque rubris. 
Attelabus curculionoides niger, thorace elytrisque 

rubris. Linn. Syft. Nat. 11. 619. 3. 
Rhinoinacer niger, thorace elytrisque rubris, pro- 

bofcide longitudinc capitis. Geojf. Inf. i. 273. 10. 
Curculio nitens, Scopoli Ent. 72. 

Habitat in Puiropae corylo, falice. 

. A. ater, pedibus faltatoriis. 
Attelabus Betulae pedibus faltatorlis, corpore toto 
atro. Limi. Syjl. Ncit. 11. 620. 7. Fn. Sv. 640. 
Habitat in bctulae foiiis, quae rodendo pulcre crifpa 
reddit. Linne. aivcnUom 
noides. Betuhe. 40. CLERVS. Patpi quatuor, 
Anteriores filiformes, 
Pofteriores longiores, fe- 

curiformes. 
Antennae moniliformes. C. niger, elytris fafcia triplici alba. 7mitilla- 

Habitat Halae Saxonum. Dom. SchaUer. riiis. 

Statura et funima afiinitas C. formicarii, at paulo ma- 
jor. Corpus nigrum,fronte hirfutie denfa alba tefta. 
Thorax niger, vix pubefcens. Elytra nigra, bafi 
parum rufcfcentia, fafciisque tribus albis, quarum 
prima interrupta, tertia in ipfo apice elytrorum. 
Subtus nigcr, abdomine rufo. 

C. elytris fafcia duplici alba bafique rubris. fovtnica' 

Attelabus formicarius niger, elytris fafcia duplici rius. 
alba, bafique rubris. Liwu Syft. Nnt. n. 610. 8, Fn. Sv. (^41. Cantha- 158 I. ELEVTERATA. Clerus. Notoxus. 

Cantharis XXIX. Raj. Inf. 103. 29. 
Sultz. Inf. tab. 4. fig. §. 
Habitat in Europa, America boreali. 

Jipylus. 3. C. viridis, clytris fafcia duplici flava intcrrupta, tho» 
race hirfuto. Linn, Syjl. Nat. 11. 6zo. p. Mtf. Lnd» 
Ulr. 63. 
Habitat in Africa. 
Magnitudo et ftatura praecedentis. 

eplariut, 4. C. elytris rubris : fafciis tribus cocrulefcentlbus. 

Cicrus nigro viohceus, hirfutus, clytris fafcia triplicl Geojf. bf. tab. 5. fig. 4. Attelabus apiarius coerulefcens, elytris nibris, fafciif 
tribus nigris. Linn. Syjh Nat. u. 610. 10. 
Sultz. Iff. tab. 4. fig. 6. 
Schaeff. eletn. tab. 4.^^. 
Habitat frequens in Europae, Amcricae floribiw. 41. NOTOXVS. Palpi quatuOr recuriformes. 

Maxilla unidentata. 
Antennae moniliformes. 

tkoUis, '• ^- pnbefccns, elytris nigris: fafciis trihus pallidi». 

Attelabus moilis grifeus, pubefcens, eiytris fafciis tr!- 

bus pallidis. Limi. Syjl. Nat.u. 621. 11. Fn. Sv. 641, 
Clerus fufcus, viflofus, elytris flavis, crucc fufca. 

Gerff. Inf r. 305- 3' 
Curculio oblongus ruber, elytris nigris, fafcia triplicl 

albicante. Vddm. Dijf. 28. tab. i. fig. p. 

Habitat in Europa. 

monoceros. 2. N. thorace in cornu fupra caput protenfo. 

Meloe monoceros, alaf.is, thorace in cornu fupracaput 

protenfo. Unn. Syjl. Nat. u. 6Si. 14. 
Attelabus monoceros. Linn. Fn. Sv. 538. 
Notoxus. Geof. Inf i. 356. tab. 6. fig. 8. 

Habitat in Europa. 

43. SPON. r. ELEVTERATA. Spondylis. 159 

42. SPONDYLIS. Palpi fubfiliformes. 

Maxilla cpnica, craffa, 

integra. 
Labium corneum, bifi* 

dum. 
Antennae moniliformes. 

ii S. atra, thorace fubglobofo. bupYefioi' 

Attelabus bupreftoides ater, elytris nervofis, thorace des» 

fubglobofo. Liwt. Syjl. N.it. 11. 611. 3. 
Scarabaeus arboreus, collo craflb. Frifcb. hif. 13. 

p. 23. tab. 19. 

Habitat in Europae fylvis. 

1. S. atra, elytris rugofis, thorace latioribus. ceramboi' 

Attelabus ceramboides ater, clytris rugofis. Linn, des, 

Syjl. Nat. II. 6ii. 12. Fn. Sv. 643. 
Curculio maximus, ater, oblongus, elytris irregulari- 

tcr reticulatis. Uddm. DiJJ'. 26. tab. i. fig. i. 

Habitat in boleto fomentario. 

43. P R I O N V S. Paipi quatuor filiformes. 

Maxilla cylindrica, intcgv^i. 
Labiiim breviffimum, mem- 

br:»naceum. 
Antennae fetacae. 

!. P. thoracc fpinis mobilibus, elytris bafi unidentatis, longitfta- 

apiceque bidentatis, antennis iongis, fjju^ 

Cerambyx longimanus. Linn. SyJ}. Nat. 11. 62.1. i. 

Muf. Lud. Vh: 64. 

Merian.fnr. tab. 2«. 
Scarabaeus capi-icornus maximus, nigricans, fafciis ely- 

trorum coccinois et flavis. Sloan, Imn. z, p. 20<?, 
Kocoonaca. Grerv. Muf i6i. tab. 13. 

Hopf luf. 1. Scarab. 2. p. 11. tab. i. fig. a, 

Anb. mifcell. tab. 64. fig-. i. 

Habitat in America^ 

Iti i6o 1. ELEVTERATA. Prlonus. fuUgino 
fus. In altcro fexu tibiae anticae longinimae. Corpus 
fupra rubro nigroque variegatuni. 

P. thorace niarginato, crenato, imidentato, ater, cly» 

tris apice crenato dentatis. 
Habitat in America. Mnf. Bfit. 
Statura et funinia affiiiitas P. lineati, utl fuadent anten- 

nae, pedes et gibber fterni. Differt tamen dcnte 

thoracino magis verfus poftcriora inferto, ct cor- 

pore atro immaculato. 

ktieatus, 3. P. thorace marginato, crenato, unidentato, niger, alb» 

vittatus, elytris apice crenato- dentatis, 
Cerambyx iineatus, thorace marginato, ferrato, den- 

tato, elytris nigris, linea aiba, arttennis comprelli» 

brevioribus. Li?in. Syjl. Nat. 11. 624. 14. 

Sloan. lam. 2. p. 209. tab. 237. fig. 34. 

Brorvu. lam. 430. tab. 43. fig. 7. 

Habitdt in Amcrica. Muf. Riit. 

Antennae bre\'es, compreftae, fcrrugineac. Capiit 
nigrum, canaliculatum, canali villo albo repleto. 
Maxillae breves, inermes. Thorax niger, lineis 
tribus villofis, albis. Elytra nigra, vitta media 
lata et parva 'marginali albis. Sternum antice 
gibberc elcvato, obtufo, poftice biiidum. Pedes 
fcrruginei. 

tnucrona- 4. P- thorace tnarginato, bidentato, clytris rufis, iftU- 
fHf, cronatis. 

Habitat in America. Drjiry. 

Corpus P, ccrvicorni paulo minus. Frons rctufa, a«- 
tennis brevibus, compreflis. Thorax dorfo bituber- 
culato. Elytra rufefcentia, holofericea, acuminata. 

tuxonum, 5. P- thorace niarginato, itiultifpinofo, maxillis porreftis, 
unidentatis, apice bifidis, pedibus anticis elongatis* 

Petiv. Gaznph. tab. 47, fig. i. 

Habitat in infuHs Luzonum. Mtf. Brit. 

Magnitudo P. cervicornis. Antennae nigrae, longitu- 
dine corporis, articulo 2. 3. 4. 5. fubtus aculeatis. 
Maxiliae prominentes, bafi unidentatae, apiceque 
bifidae. Thorax niger, glaber, margine fpinis 
duodecim ciliato, Elytra mucronata, pallide ferru- 

ginea. I. ELEVTERATA. Prionus. i6i 

glnea, bafi fubpundtata nervoque uno, alterove 
elevato. Pedes antici reliquis lougiores, lcabri, 
fubtus aculcati. Reliqui fubtus aculeati, fiipra 
glabri, nitidi. 

P. thorace marginato, utrinque tridentato, maxillis cervicor' nis. porredis, extus unifpinofis, antennis brcvibus. 
Cerambyx cervicornis , thorace niarginato, dcntato, 
maxillis porredis, corniformibus, utrinque fpinnils, 
antennis brevibus. Unn. Syfl. Nat. ii. 6ix. 3. Muf. 
Lud. Ulr. 5,-. 

Sloa». lam. X. tab. 237- ^g- ^- 
Merian.fur. tab. 48. 
Roef Inf 2. fcar. 2. p. 12. tab. r. fig. g. 
Urorvfi. lam. 249. tab. 44. fig. 8. 
Anbent. mifceU. tab. 90. fig. 3. 
Habitat inAmericae ligno bombaas. Larva esrenjpta 

edulis in deliciis. - " '^ 

Maxillac magnae, interne dentatae, externc verfus 

apicem fpina unica, valida, acuta, armatae. 

7. P. thorace marginato, tridentato, corpore piceo, coviarius, 

elytris mucronatis, antennis brevibus. 
Prionus. Geojf. luf i. 198. tab. 3. fig. 9. 
Cerambyx coriarius. Linn. Syji. Nat. 11. 6ii. 7. Tn. 

Su. 647. 
Cerambyx maxima cornubus magnis articulatis. RaJ. 

Inf 9v I. 
Cerambyx cinereo nigricans, antennis et pedibus rufis. 

Gad. fat. 79. 
Cerambyx niger antennis ferratis. Frifch. Inf 13. tab. 9. 

SLhnltz. inf tab. 4. fig. 16. 

Roef Inf 2. Scar. 2. tab. i. fig. 12. 

Hcbaejf. Ekm. tab. 103. 

Habitat in Europae betulis putridis, 

g. P. thorace utrlnque tridentato, corpore nigro, elytris giganteui, 
ferrugineis, antennis brevibus. 
Ccrambyx giganteus. Linn. Mant. i. 531, 
Atih. Mifcell. I. tab. 64. fig. 2. 
Habitat in Cajenna. 
Maxillae bidentatae. 

L 9. P. i6a I. ELEVTERATA. Prionus. 

mrmilla- ^. P. thorace margiiiato, utrinque quadridentato, elytrls 
$hS, ferrugineis, nigro marginati». 

Cerambyx armillatus, thorace marginato, utrinque 

quadridentato, elytris ferrugineis, nigro marginatis, 

femoribus pofticis unidentatis. Linn. Syjl. Nat. ii. 

622. 4. 

Cronov. Zooph. 52^. tab. 15. fig. S. 

Habitat in India. 

Maxinms, frons retufa. Maxillae cmarginatae. Tho- 
rax lateribus rufefcens. Elytra apice acuminata. 

damicor' 10. P. thorace marginato, denticulato, maxillis porredtis, 
nii, bidentatis, antennis brevibus. 

Cerambyx damicornis, thorace marginato, crenulato, 
angulato, maxillis porreais, cornjforniibus, in- 
trorfum bidentatis, antennis mediocribus. Linn. 
Mant. 532. '• ' %\ 

Dniry. Inf. i. tab. 37. fig. u 
Habitat in America, 

Duplo minorP. cervicorni. MaxlIIac porrecVac, lon- 
gitudine capitis, arcuatae, acutae, intus dentibus 
duobus validis armatae. Caput canaliculatum, 
punaatum, nigrum. Thorax planus, denticulis 
pofticis paulo majoribus. Elytra nuicronata. 

Ififafciff II. P. thorace marginato, denticulato , corporc nigro 
tus. elytris rubris, fafciis duabus atris, antennis brevi- 

bus. Linn. Syji. Nat. 11. 524. 16, 
Cronov. Zooph. 5;f2. tab. 14. fig. 4. 
Habitat in America. 

Fafcia elytrorum altera in medio, altera poftica tcr- 
minalis. 

Thornae. la. P. thorace marginato, crenulato, corpore nigro, ely- 
tris glabris, ferrugineis : marginc luteo. 
Cerambyx Thoraae thoraccmargin.^to, dcnticulato, cor- 
pore nigro, elytris fcrrugineis, raargine lutcis. 
Linn. Syjh Nat. 11. 61 ^. 9. 
Habitat in infula St. Thomac Americac. 
Elytra apicc rotundata. 

i^P. I. ELEVTERATA. Prionm. 163 

13. P. thorace niarginato, crcnato, albo, bilineatp, eJytris IfiHiieatuu 

fernigineis, atomis albis, niargineque liiteo. 
Habitat in America. D. v, Rohr. 
Nimis affinis P. Thomae, a qiio tamen differt thoracis 

dorfo lineis diiabiis albis, ciytris atomis albis irro- 

ratis, apice fiibfpinofis. 

14. P. thorace marginato, crenato, caplte fub raaxillis fpintbar' 

fpinofo, fcabro, maxillis tridentatis. bjs, 

Cerambyx fpinibarbisthorace marginato, fubcreniilato, 
capite fub maxillis fpinofo, fcabro, antennis brcvi- 
bu* Linn. Syji. Nat. 11. 614. 4. Muf. Lud. 
Ulr. 57. 

Mt^rian. furinam. 24. tab. 24. 
Habitat in Anierica. 

Maxillae magnae, craflae, intus tridentatae, apiccquc 
•marginatae. 

15. P. thorace marginato, crenato, maxillis porredlis: mnxilJth- 

intus hirfutis, quadridentatis. fus, 

Cerambyx maxillofus. Drury. Inf \, tab. 38. fig. 3. 
Habitat in America. Muf Brit. 
Minor P. melanopo, totus ater, nitens. Maxillae 
porreftae, acutae, intus hirfutae, apice tridentatae, 
bafique unidentatae. Elytra apicc mucronata. 
Affinis videtur P. fpinibarbi. 

16. P. thorace marginato, denticulato, maxillis porre£iis, cimtfimo- 

tridentatis. meHS. 

Cerambyx cinnamomeus, thorace marginato, denticu- 
lato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis. Linn, 
Syjl. Nat. II. 623. 10. Muf Luci. Ulr. 66. 
Merian. fnrinam. tab. 24. 
Drury. luf i. tab. 40. fig, 2. 
Statura P. cervicornis : at duplo minor. L 4 44. CK- i64 I. ELEVTERATA. Cerambyx. 

44. CERAMBYX. Palpi filiformes. 

Maxilla obtufa, uni- 

dentata. 
Labiiim bifidum. 
Antennae retaccae. 

OtdiHs. I. C. thorace rpinofo, pundVis quatuor luteis, elytrii 
obtufis, nebulofis, antennis longiflimis. Unn. Syjl. 
Nnt. II. 61%. 37. Fn. Sv. 653. 
Cerambyx nebulofus antennis corpore loneioribus, 

thoracis pundis quatuor hitcis. Lnm. It. Stl. %. 
Capricornus rufficus. Petiv. Gazoph. tab. g. fig. 8. 
Mouf. Inf. 151. fig. 2. 
frifch. Inf 13. tab. 12. 
Snltz. Inf. tab. 4. fig. 27. 
Habitat in truncis arborum Europae borcaMs. 
Variat elytris pun<Slato ftriatis nebulofis, et elytris 
glabris cinercis vlx punctatis, umbra poftica ob- 
folete fufca. Vix tamen fpecie differt. 

ftrttneifor- a. C. thoracc fpinofo tubcrculatoque, elytris porofis, 
fffis. antennis longis, articulo quinto unidentato. Linn. 

Syfi. Nat. II. 625. 22. 

Sloan. lam. 11. tab. 237. fig. 24. 

Dmvy. Inf. tab. 3^?. fig. 4. 

Habitat in America. 

Corpus ftatura C. aedilis. Caput inter antennas cari- 
natum, bafi circulo nigro cin6tum. Antennac cor- 
pore longiores, articiiio quinto denticulo parvo in- 
tus armato, cinercae in roftro, absque pilis. Tho- 
rax lateribus fpinofis dorfo tuberculatus, cinereus, 
parce nigro-pun6latus. Elytra inprimis bafi porofa, 
cinerea, macula magna laterali fufca et apicibus ob- 
folete fufcefcentibus. Pedes apice pilofi. 

nodofui, 3- C. thoracc fpinofo, clytris cinereis, nigro maculatis, 
antennis longiflimis , articulo tertio apice nodofo. 
Habitat in Marylandia. Mnf Brit. 
Statura et fumma affinitas C. araneiformis. Antennae 
corpore quaJruplo longiores, articulo tcrtio gibberc 

rotun- I. ELEVTERATA. Cerambyx. 165 eaneri' 
formis. rotundato, obtufo, prominente. Elytra ' plana, 
rotundata, cincrea, maculis aliquot oblongis nigrii 
bafi pundata. 

. C. thorace multidentato, dorfo plano, clytris tibiis- 

que anticis unidentatis. 
Gerambyx puftulatus. Drnry. Jiif. 2. tab. 35. fig. i. 

Habitat in Jamaica. 

Statura et magnitudo omnino C. araneiformis. An- 
tennae longiores, articulo primo apice unidentato. 
Thorax cinereus, dorfo valde explanato, margine 
dentibus quinque vel fex minoribus, in duabus 
feriebus collocatis, armato. Elyfra cinerea, pun- 
«Slis elevatis fufcis irrorata, apice unidentata. Fe- 
niora clavata, tibiis anticis unidentatis. 

C. thoracc quinquefpinofo, glaucus, clytris murica- glauctis. 
tis, latere fafciaque nigris, antcnnis longis. Linn, 

Syp. Nat. II. 616. 28. 
Habitat in America. 
Elytra apice unidcntata. 6. C. thorace fubfpinofo, elytris bidcntatis, fcabrls, ci- 

nereo fufcis. 

Habitat in America. D. v. Rohr. 

Statura C. araneiformis, at triplo minor. Antennac 
corpore longiores, grifeae, articulorum apicibus 
fufcis. Thorax inaequalis, utrinque unifpinofus 
fpina obtufa. Elyti'a bidentata, pundis elevatis 
acutis, fcabra. Femora clavata. Color cinereo fufco- 
que nebulofus. 

7. C. thorace fpinofo, viridis, nitens, antennis cyaneis, 

mediocribus. 
Cerambyx mofchatus thorace fpinofo, clytris obtufis, 

viridibus, nitentibus, femoribus muticis, antennis 

mediocribus, Linti. Syjl. Nat. u. <?27.34- F'^- Sv. 652. 
Cerambyx viridi coerulefcens. Geojf. Inf i. 203. 5. 
Scarabaeus major viridis, odoratus. Ra^. Jnf 81. 17. 
Scarabaeus fuaviter olens. Lijler. Scar. Angl. 384. n. 
Scarabaeus arboreus coeruleo viridis. Frifch. Jiif 13. 

tab. II, 
Cerambyx tertius. Moujf. Jnf 149. fig. ult. 

Habitat in falice Europae. 

L 3 Odorcm hidtnta' 
tus. tfiofcha' 
tus. 166 I. ELEVTERATA. Cerambyx: 

Odorem fpargit gratiim et foporiferum, quem cum 

vita amittit. Ova candida, fapida. Ujler. 
Variat antennis pedibusque cyaneis et fufcis. 

vjyttts. S. C. thorace rotundato, fpinofo, corpore viridi, femo- 

ribus ruiis. 
Ceranibyx virens, thorace fpinofo, elytris obtufis, 
corpore viridi, antennis longioribus, femoribut 
unidentatis. Linn. Syji. Nat. ii. 627. 33. 
Drnry. Inf. i. tab. 40. fig. i. 
Habitat in America. 
Corpus raagnum, viride, femoribus folis rufis. An- 

tennae nigrae. 
Variat antpnnis corpore longioribus et brevioribug, 

femoribus dentatis et muticis. 

«/c»'. 5, C. thorace rotundato, fpinofo, corpore viridi, anten- 

nis pedibusqiie rufis. 
Cerambyx ater. Linn. Mant. ^32. 

Driiry. Inf. i. tab. 39. fig. 4. 

Habitat in Africa. D. Solander. 

$tatura C. virentis, at duplo minor. Caput viride, 
fronte fubretufa, oculis nigris, antennisque cor- 
pore fublongioribus, rufis. Thorax rotundatus, 
fpinofus, transverfe fl:riatus, viridis, nitens, im- 
maculatus. Elytra fubattenuata, viridia, futura 
nitidiore. Pedes omnes rufi, femoribus quatuor 
awticis clavatis. 

fefiivus. 10. C thorace fpindfo, viridi, elytris violaceis, bafi vi- 
ridibus, femoribus ferrugineis, unidentatis. 

Habitat ad fluvium Gaboon Africae. Mvf.Dom. Bttnhi. 

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Antennac 
mediocres, nigrae, primo articulo rufo. Caput 
viride, nitens, labio fuperiore fubferrugineo. Tho- 
rax viridis, nitcns, utrinque fpinis duabus obtufis, 
pofteriore majori. Elytra cyanea , nitida, bafi 
viridia. Femora ferruginea, unidentata. Tibiae 
fufcefcentes. 

vittaiiis. II. C. thorace fpinolo , viridis, nitcns, thorace elytris- 
que nigro iineatis. 
Habitat in ErafiJia. M'fl{Do»}. Banki. 

' Statura I. ELEVTERATA. Cerambyic. 167 

Statura omnino praecedentis. Antcnnae nigrae, cor- 
pore fublongiores. Caput viride, nitens. Thorax 
inaequalis, fpinofus, viridis, lineis duabus dorfalibu» 
atris. Elytra ootufa, viridia, lincis longitudina- 
libus duabus atris. Femora rubra, incrmia. Ti- 
biae nigrae. 

12. C. thorace fpinofo, niger, vitta atra. velutfmr. 

Habitat in Amcrica. D. Schulze. 

Nimis affinis C. virenti. Antennae corpore paulo 
longiores. Corpus nigrum. Thorax rotundatus, 
fpina valida, acuta. Elytra obtufa, nigra, vitta dor- 
fali velutina atra f obfcuriore. Femora quatuor 
antica clavata, poftica elongata. Tibiae pofticac 
compreffae, apice fpinofae. 

L3. C. thorace fubfpinofo, niger, elytris .vitidibus, apice fpinicw- 
fpinofis. tiii. 

Habitat in Sierra Lcon Africae. Mnf. Dont, Banks. 

Statura praecedentium. Antennae nigrae, longiores 
articulo tertio, quarto, quinto et fexto, 'apice 
fpinofis. Thorax niger, tuberculis utrinque tribus 
lateralibus obtufis. Elytra viridia, nitida, apice 
fpina acuta armata. Corpus nigrum. Pedes nigri, 
femoribus clavatis, fubferrugineis. 

»4. C. thorace fpinofo, rugofo, niger, antennis longis. CtYd$. 
Cerambyx Cerdo thorace fpinofo, rugofo, nudo, cor- 

pore nigro, antennis longis, articulis quatuor pri- 

mis clavatis. Linn. Syjl. Nat. 11. 6x9. 39. 
Cerambyx ater, elytris rugofis integris, antennis cor- 

pore longioribus. Geojf. Inf i. 201. 2. 
Cerambyx Cerdo. Scopo/i Ent. i6z. 

Fri/ch. Inf. 13. tab. g. 

Monjf. Inf 149- fig. 2. 

Brmy. Inf i. tab. 39. fig. i. 
/8. Cerambyx Heros. Scopoli Ent. i(53. Var. maj. 

CeraTubyx fufco niger, elytris rugofis, apicc interlorJ 

fpinofis, antennis corpore longioribus. Geoff, Inf. 

I. 200. 

Habitat in Europa. 

Vix fpecie diffcrunt « et fi. 

L 4 »5. C. i6g I. ELEVTERATA. Cerambyjc. 

alpinui, 15. C. thorace fpinoro , coleoptris fafciatnaculisque qu4- 
tiior atris, antennis longis. Linn. Syjl. Nat. II. 6z%, 
35. Fn. Sv. 654. Iter. 'cnr. 260. 
Cerambyx cinereo coerulefcens, elytrorum maculis fcx 

fufcis. (jenff. Inf. i. loi. 4. 
Capricornis primus Moifcri coloris fere cinerei, cujus 
venter cnira et corniia coerulea, articulis nigris 
interftinSt^, fcapulae, cauda et clytra nigris quibus- 
da:"« m-jc;ilis variegata. Sc/.HUcbi. Itin. i. tab. i. fig. 5. 
J ?i(} Inf. tab. 15. fig. 3. 
S:.!rz. ffif. tab, 4. fig. d. 
Dnry. fiif i. tab. 31. fig. ^. 
Habitat in Europae montofis, 

fuccinBus. 16. C. thorace bifpinofo, rugofo, elytri» fafcia f ava, an- 
tennis longioribus, compreilis. Linn. Syfi. Nat. ll. 
61^. 32. Alnf Lud. Ulr. 72. 
Qiiici. Mnrg. Braf 254. 
Drnry. Inf i. tab. 39. fig, 2. 
Habitat in America , Brafilia. 

fafclatus. 17. C. thorace fpinofo, cyaneus, elytris fafcia flava, an- 
tennis mediocribus ante apicem flavis. 

Habitat Tranquebariae. Koenig. 

Antennae comprejTae, cyaneae, articulis quatuor penul- 
timis flavis, ultimo cyaneo. Thorax cyaneus, acute 
fpinofus. Elytra cyanea, fafcia lata flava. Pedci 
cyanei, poftici comprefii. 

hcirbicQV. 18. C. thorace fpinofo , antcnnarum quatuor primis 
nis. articulis nigro-Barbatis, corpore teftaceo, nigro- 

variegato. Linn. Syfi. Nat. 11. 625. 18. Muf. Lud. 
Ulr. 68. 
Habitat in Afia. 

farinnfus. 19. C. thorace fpinofo, elytris pundlis fparfis farinofis, 
antennis longis. Lhin. Syji. Nat. 11. 616. 24. 
Merian. Surinaui. tab. 24. 
Habitat in radice Argemonac mcxicanac. 
Larva albicans, capite caudaque nigris. 

nebulofus. zo. C. thorace fpinofo, clytris punfVis fafciisquc nlgris, 
antennis longioribus. Linn. Syjl. Nat, u. 6zj. 29. 
Fn. Sv. 650. 

Ceram- I. ELEVTERATA. Cerambyx. 169 

Cerambyx nebulofus. Scop. cavn. 173. 
Siiltz. Ivf. tab. 4. fig. c. 
Habitat in abi.etura triincis. 

%i, C. thorace fpinofo, elytris apice bidentatis, antennis hifpidus. 

mediocribus hirtis. 
Cerambyx hifpuius thorace fpinofo, elytris fubprae- 

morfis, punclisque tribus hifpidis , antennis hirtis 

longioribus. Linn. Syjl. Nat. ii. 527. 30. Fn.Sv. 6^1. 
Cerarabyx ovatiis, fufcu!., elytris antice cinercis, apice 

bitlentatis. Gioff. Jiif i. xo6. 9. 
Scarabaeus anteiinis articulatis longis. Raj. Inf 97. 4. 

Yvfch. Inf r3. p. i%. tab. 16. 

Habitat in Europa. 

ii. C. thorace inerrai, elytris fubteftaceis: niargine margitta» 
omni nigro. /;7, 

Habitat in Cap. B. S. Muf Dom. Bauks. 

Magnitudo C. Alpini. Antennae piceae, corpore vix 
longiores. Caput fufcum, palpis filiformibus, arti- 
culo ultimo obtufo. Thorax ovatus, inermis, fufcus, 
margine antico et poftico nigris. Elytra fubteftacea, 
laevia, futura marginibusque tenuiflime nigris. 
Pedes nigricantes. 

23. C. thorace inermi, viridi, elytris obfcuris, antennis brevicoY' 
brevibus nigris. nis. 

Habitat in Sierra Leon Africae. Mtf Dom. Banks. 

Statura C. afri, at duplo niinor. Caput viride, nitens, 
antennis brevibus comprellis, nigris. Thorax ro- 
tundatus, viridis, nitens, punflatus, inermis. Elytra 
glabra, laevia, viridia, obfcura. Pedes nigri, fe- 
moribus clavatis, anticis quatuor rufis, pofticis 
viridibus. 

2.4. C. thorace inermi, rugofo, elytris acuminatis, nigris, Juveimis. 

lanuginofo - canefcentibus, antennis longiffimis. 

Linn. Syjl. Nat. 11. 531. 53. 
Habitat in America. 
Statura omnino C. Cerdonis, at thorax haud fpinofua. 

Antennae corpore fesquilongiores. Thorax valde 

ru2;ofus. L 5 45. LA- *^ 170 I. ELEVTERATA. Lamia. 

45. L A M I A. Palpi quatuor filiformes. 
Maxilla cornea, bifida. 
Labium ■com^u.rci, bifidum. 
Antemae fetaceae. 

TrihuJus. i. L, thorace quadrifpinofo , fcutello elytrisque fpino- 
fis, antennis longioribus. 

Habitat ad fluvium Gaboon Airicae. D. Solander, 
e muf. Dom. Banks. 

Statura L. futoris, at paulo major. Antennac corpore 
longiores, fufcae, articulorum bafi cinerea. Caput 
fulco cinereoque variegatum, ore promlnulo. Tho- 
rax rotundatus, fpinis quatuor eredris lateralibus 
acuminatis, acutioribus. Pun6ta duo cinerea ad 
bafin fpinarum intermediarum. Elytra fufco cine- 
reoque variegata, bafi verfus marginem exterioren» 
gibbere bifpinofo armata, verfus futuram fpinae 
duae validae, ereciae, acutac. In medio elytri fpina 
fenfim elevata, valida, recumbens, acuta. Apex ely- 
trorum acuminatus denticulo brevi acuto. Scutel- 
lum parvum, rotundatum, denticulis duobus brevi- 
bus, eredtis. Pedes fufco nigroque varicgati. Tibiac 
intermediae apice parvo notantur tuberculo. 

pedicovms. %. L. thorace elytrisque fpinofis, femoribus anticis 
cornutis. 

Habitat in nova Hollandia. Muf. Dom. Banks. 

Media. Caput grif^um, antennis mediocribus villofis. 
Thorax rotundatus, grifeus, fpinis fex brevibu» 
creftis dorfalibus. Scutclkim inerme. Elytra grifea, 
mocula marginali lunata fafciaque media cincrca, 
fpinae plurimae bafeos breves, erc6iae, atrae. 
Pcdes grifei, femoribus anticis cornu clongato, ar- ' 
cuato, acuto. 

trjfta. 3. L. thorace acute fpinofo, grifea, elytris bafi tubcr- 

culo compreflb tridentato. 

' Habitat in nova Zelandia. Muf. Dom. Banks, 

Minor. Antennae corpore paulo longiorcs, cinereac, 

articulorum apicibus nigris. Thorax rotundatus, 

utrinque fpina acuta armatus, et fub fpina puncVura 

fulvura. I. ELEVTERATA. Lamia. 171 fulvum. Elytra antice grifea, tuberciilo magno com- 
prcffo tridentato, poftice pallida, ftriga parva, obli- 
qua nigra. Fcmora clavata, nigra, dava grifea. 
Tibiae grifeae, apice nigrae. 

L. thorace antice utrinque bifpinofo, corpore nc- ambiila.* 
br.lofo. /or. 

Petiv. Gazoph. tab. 37. fig. 6. 

Habitat in infulis Luzonum. Mnf. Brit. 

Statura L. textoris. Antennae, tetle Pethevio^ lon- 
gitudiiic corporis, mihi haud vifae. Thorax ro- 
tundatun, caftanco cinereoque nebulofus, antice fpi- 
nis duabus brevibus, una fupra alteram armatus. 
Elytra cinereo caftaneoque nebulofa. 

L. thorace fpinofo, elytris convexis, atrls, aittennis textW* 

mediocribus. 
Cerambyx textor thorace fpinofo, elytris obtufis, 

convcxis, atris, punctatis, antennis mediocrijju». 

Linn. Syfl. Nat. u. 619. 41. Fn. Sv. 6^6. 
Cerambyx ater, elytris pun6tis elevatis, antennis cor- 

pore brevioribus. Geojf. Inf. i. 2-01. 3. 
Cerambyx fordide nigcr, punftis elevatis, fparfis, an- 

tennis craffis, corporis longitudinem fubacquanti- 

b^ Uddm. Dijf. 29. 
Cer^ntyx textor. Scop. carn. 154. 

Schaejfev. Icon. tab. 10. fig. i. 

Habitat in truncis arborum Europae. 

L. thorace fpinofo, nigra, antice fafciis, poftlce pun- 

6lis viridibus, elytris bafi mucronatis. 
Cerambyx pulcher. Drtiry. inf. i. tab. 32. fig. 6. 

Habitat in Africa. Dom. Drury. 

Statura L. futoris: pulcherrima, nitida. Antennae ni- 
grae, corpore paulo longiores. Caput nigrum, ftriis 
tribus viridibus, quarum laterales oculos ambiunt. 
Thorax rotundatus, obtufe fpinofus, ater, ftri- 
gis tribus viridibus, quarum intcrmedia curvata 
et in curvatura ftriga parva abbrcviata ejusdem 
coloris. Elytra pun<5tata, bafi denticulis duobus 
elevatis, truncatis, mucronata, antice fafciis dua- 
bus , poftice pundis nr.merofis fparfis viridi 
nitentibus. Subtus nigro viridiquc variegata. 

7. L. pulcirot 173 I. ELEVTERATA. Lama . 

Jiernuttt- 7- L. thoracc fpinofo, clytris bafi 'porofis, antcnni» 
^y^ mcdiocribus. 

Habitat in infula Barbados. D. Drury. 
StatLira L. textoris, at paulo major. Antennae nigri- 
cantes, articuio uitimo acuto. Tliorax vaidc fpi- 
nofus, fupra inacquaiis. Eiytra obtufa, nigra, bafi 
pun6li$ majoribus, inaequaiibus, imprefla. Subtui 
tomento flavo tedta. 

puttura- 8« L. thorace fpinofo, clytris tcftaceis, aibo irreratis: 
fo^.^ bafi punclis elevatis, glabris. 

Habitat in Africa. Mtif. Brit. 

L. futori pauio major. Caput teftaceum, iinea ion- 
gitudinali, giabra, nigra. Thorax rotundatus, fpi- 
nofus, teftaceus ruga media, transverfaii, eievata. 
ftytra obtufa, teftacea, atomis flavicantibus irrorata; 
bafi pundis aiiquot eievatis, glabris, rubris. An- 
tennae defunt. 

arioJatov. $• L. thorace fpinofo, lineato, elytris fufcis: linca fe- 
micircuiari, aiba. 
Habitat in India. 

Statura L. futoris , at pauio anguftior. Antennae cor- 
pore iongiores. Thorax rotundatus, fpinofus, fufcus, 
linea dorfaii lateraiibusque aibis. Elytra obtufa, 
fufca, lir.ea alba, quae ab anguio humeramSncipit, 
in medio cum futura coit et verfus apiccm ad mar- 
gincm exteriorem excurrit. 

Jutor, 10. L. thorace fpinofo, eiytris atris, ferruginco macula- 

tis, fcutcllo luted, antennis iongiflimis. 
Cerambyx futor thorace fpinofo, elytris obtufis, atris, 

fubnebulofis, fcuteiio iuteo, antennis iongiflimis. 

Linn. Syjl. Nat. ii. 6i%. 38. Fn. Sv. ^55. ScopoU 

cavn. \6i. 
Cerambyx nigro nebuiofus, fcuteiio pailido , ciytris 

fufco aeneis. Gadd. Dijf. 27. 

Habitat in Europae fyUds. 

titiUatm: "• L. thorace fpinofo, elytris cinerco fufco glaucoquc 
nebulofis, antennis longiflimis, rufis. 
Habitat in Caroiina. Muf. Brit. 

Statura et magnitudo L. futoris. Antennac corpore 
tripio longiores, excepto primo articuio fulco, 

rubrae. I. ELEVTERATA. Lamia. 173 

rubrac. Thorax utrinque fpinofus, antice tuber- 
culis duobus niinutiflimis. Elytra pundlata, cincrca, 
maculis fufcis giaucisquc inordinatis fparlis. Ti- 
biae rufefcentcs, fecundi paris gibbere parvo fu- 
perne notatae. 

12. L. thorace fpinofo, elytris cinerco pulverulcntis; vittator, 

vittis duabus flavis , nigro niarginatis. 
Fetiv. Gnzoph. tab. 24. fig. 6. 

Habitat ad littora finus Campcchani. Muf. Hrit. 

Statura et niagnitudo L. futoris. Antennae mediocreg 
cinerco fufcoquc varicgatae. Caput cinereo pulvc- 
rulentum, lineis duabus glabris, atris. Fhorax 
fpinofus, cinereus, lineis tribus longitudinaHbus, 
glabris, atris. Elytra cinerea vittis cluabus flavis, 
quarum margines clcvati, glabri, atri. Maculae 
aliquot fparfae, atrae, ad bafin clytrorum. 

13. L. thorace fpinofo, nigra, clytris fanguineis. Kathhri, 
Cerambyx Kachleri thorace fpinofo, niger, thorace 

elytrisque fanguincis: macula magna nigra. Litm, 
Syfi. Nat. II. 631. 50. 
Cerambyx niger, elytris thoracisque lateribus rufis* 
Genff. Hift. des Inf. i. 204» 5. 
Scbcicff, Inf tab. i.- fig. i. 
Habitat in Europa auft^rali. 

Thorax variat immaculatus, ct macula laterali rufa. 
Elytra apice eniarginata. 

14. L. thurace bifpinofo , nigra, clytris fafciis quatuor catetijts. 

rufis, antennis mediocribus. 
Ceranibyx Capcnfis thorace fpinofo, niger, elytris 
fafciis quatuor rufis, antennis mediocribus. Litin, 
Syji. Nat. 11. 628. ^6. 
Driiry. Inf i. tab. 39. fig. 3. 
Habitat ad Cap. b. fpei. 

Statura et niagnitudo L. textoris. Thorax fcabcr, 
mucronibus utrinque duobus armatus. 

15. L. thorace fpinofo, rufo, elytris nigris, fafcia macu- botten- 

lisque duabus marginalibus faiiguineis. totta, 

Habitat ad Cap. B. S. /J. Yeati. 

Scatura 174 I. ELEVTERATA. Lamla. 

Statiira omnino L. capenfis, at diiplo major. Caput 
rignim, antennis longitudine corporis. Thorax fpi- 
nofus, fcaber, obfcure rufus. Elytra nigra, aeneo 
tin&a, fafcia media maculisquc duabus marginalibus 
fanguineis. Pedes nigri. 

iumeralir, i6. L. thorace fpinofo, clytris flavis, nigro - fafciatis, 

anticc mucronatis. 
Habitat in D. Drury. 

Statura et magnitudo L. capenfis. Antennae nigrac, 
corpore paulo longiores. Caput flavum, lineis qua- 
tuor nigris. Thorax rotundatus, fpinofus, flavus, 
fafciis tribus nigris bafi utrinque eniarginatus. Ely- 
tra flava, fafciis variis pailim confluentibus, nigris, 
bafi mucronata. Sternum parum porredura, apicc 
bidentatum. 

frifafcia- !?• L. thoracc fubfpinofo, atra, elytris fafciis tribus fla- 
fa, vis, antennis niediocribus. 

Habitat ad Sierra Leon Africae. D, Solamier ex Mif. 

Doni. Baiiks, 
Statura L. capcnfis, at dnplo major. Thorax rotun- 
daCLis, ater, tuberculo tantum obfoleto laterali nota- 
tu5, Eiytra abdomine fubbreviora, atra, fafciis tri- 
bus latis flavis. Pedes atri, tibiis intermediis apice 
tuberculatis. 

kifafciata, iS- L, thorace fpinofo, pofticc finuato', elytris flavi;, 

fafciis duabus maculaque rhombea cyancis. 

Habitat in Jaraaica^ Mif. Brit. 

Statura et magnitudo L. capenfis, Antennae corpore 
paulo longiores, atrae. Caput flavura, orbita oculo- 
rum cyanea. Thorax unifpinofus, flavus, poftice 
fafcia cyanea fiiuibusque duobus erofus, Scutelkim 
bafi apicequc cyaneura. Pedes lutei, fcraoribus 
cocruleis. 

attbiops, ip» L. thorace fpinofo, atra, clytris fafciis duabus pun» 

ftoque apicis luteis, antennis mediocribus. 

Habitat ad Cap, Bon. Sp. Muf. Brit. 

Statura L. capcnfis. Antennae nigrae, corpore fub- 

longiores. Caput canaliculatum. Thorax obtufe 

fpinofus, fubrugofus. Elytra hoiofericea, atra, fafciis 

duabus I. ELEVTERATA. Lamia. 175 

duabus flavis, quae tamen futuram dordilem haud 
attingunt, pundoquc parvo apicis lutcis. Pedes 
compreffi, atri. 
- - Pundum apicis fulvumintcrdum,at raro, deeft. 

ao. L. fufca, thorace coleoptrisque ocellis quatucr atris. ciircuUo- 
Lcptura nigro - cinerea, thorace elytrisque niaculis miiiei. 
oculiferis, atris, circulo cinereo, tho«ice fubcyiin- 
drico. Geoff. Iiif. i. 210. 5. 
Cerambyx curculionoides thorace mutico, ocellis qua- 
tuor nigris , elytris ocello fesquialtero : antenni» 
longis. Unn. Syjl. Nat. n. 634. S4' 
Scbaeffer. Icon, tab. 39. fig. i. 
Habitat in Europa auftraliori. 
L. Fuliginatori paulo major. 

ai. L. thorace fpinofo, fufca, elytris maculis duabus trijlis, 
atris , antennis mediocribus. . 
Ccrambyx ti-iftis thorace fpinofo, niger, elytris fnfcis, 
niaculis duabus atris , antennis mediocribus. Linn. 
Syft. Nat. II. 619'. 42. 

Habitat in ligno cuprefli Galliae auftralioris. 
Statura L. fuliginatoris, at paulo jnajor. Antennae 
vix longitudine corporis. 

22. L. thorace fpinofo , cinerca, elytris fubfafciatis, an- rotator, 

tennis mediocribus. 
Habitat in India. Muf. Dom. Banh. 
Media. Antennae longitudine corporis, articulis cine- 

reis, apice fufcis. Caput fulcatum, cinerenm, palpis 

nigris. Thorax rotundatus, fpina utrinque armatus. 

Elytra cinerea, fufca, fubfafciata. 

23. L. thorace fubfpinofo, nigra, elytris cinerafccntibus, fuli^na' 

antennis brevibus, tor. 

Cerambyx fuliginator. Linn. Syft. Nat. 11. 6^9. 43. 
Cerambyx ater, ovatus, antennis corpore dinndip bre- 

vioribus, elytris vellere cinerco albidis. Gsoff. Inf, 

1. 205. 8. 

Frifch. Inf 13. tab. ip. 

Habitat in Europa auftraliori, 

24. L. 176 I. ELEVTERATA. Lamia. 

Cpquut. 24. L. thorace fubfpinofo, hirfuto, elytris obtufis, fulca* 
tis, atris, antice fcrrugineis, antenais mediocribus. 
Lmn. byji. Nat. 11. 630. 44. 

Habitat in America boreali. 

Spinae thoracis minutiflimae. 

tornafor, 25. L. thorace fpinofo, quadripunflato, elytris ruftt, 
maculis <juatuor nigris, antennis brevibus. 
Habitat in America. 

Minor L. fuliginatori. Antcnnac nigrae, corporc bre* 
viores. Caput rufum, pun(5lo elevato, nigro, ad ba- 
fin antennarum. Thorax utrinque obtufe dentatus, 
rufus, pundlis quatuor dorfalibus nigris. Elytra 
obtufa, punftata, rufa, maculis quatuor nigris, qua- 
rum pritna ad marginem exteriorem bafeos, duae 
approximatac in medio, quarta verfus apjcem.. 
Subtus nigra, cinereo nitens. 

Bnnkii» 16, L. thorace fubbifpinofo, grifea, elytris ferrugineo 
irroratis, fafciisque duabus cinereis. 

Habitat ad Cap. B. S. Mnf, Dom. Banki. 

Parva. Caput cinereum, antennis mediocribus fufco 
cinereoque variis. Thorax rotundatus, antice utrin- 
que fpinis duabus, anteriore breviflima armatus, 
grifeus, ferrugineo irroratus. Scutellum nigrum. 
Elytra obtufa, pundata, grifea, atomis ferrugineis 
numerofis irrorata, fafciisque duabus cinereis, altera 
ad bafin fere obfoleta, altera in medio obliqua fu- 
turam haud attingens. Pedes grifei. 

fidejlrit, 17. L. thorace fpinofo, atra, vitta integra alba, anten- 

nis mediocribus,' 
Cerambyx peJeftris, thorace fpinofo, apterus, nig?r, 

elytris tomentofis, atris : futura alba, antennis me- 

diocribus. Linn. Syjl. Nnt. n. 531. 51. 
Cerambyx arenarius. Scop. carn. 16%. 
Cerambyx pedeftris. l'od. Inf. 34. p. 

Habitat in Europa aufl:raliori. 

moVttw. ag. L. thorace fubfpinofo, fufca: vittis tribus intcgris 
albis, antennis mediocribus. 
Habitat in India. Mif Brit. 

Valde I. ELEVTERATA. Lamia, 177 

Valde affinis L. pedeflri, cujlis forte varietas. Corpus 
iiipra fiifcum, vittis tribus albis, a capite ad apiceni 
elytrovum du6lis, intcrmedia in thorace fubdidyma 
per futuram elytrorum excurrit. Lineola parva 
inter vittas ad bafin elytrorum. Tiiorax tuberculo 
latcrali notatus, 

29. L. thorace fpinofo , bimaculato, elytris bidentalis: Rubus, 

bafi fcabris mucronatis. 
Cerambyx rubus thorace fpinofo, antennis fubtus 
hifpidis, longis, elytris bidentatis bafique mucrona- 
tis, albo bimaculatis. Linn. Syji. Nat. 11. 61$. 21. 

Habitat in India. 

Pundla elytrorum valde variant. 

30. L. thorace acute fpinofo, grifea, elytris apice bi- bidms. 

dentatis. 
Habitat in nova Hollandia. Miif. Dam. Banks. 
L. Rubo triplo minor. Antennae corpore longiores, 

fufcae. Caput grifeum. Thorax rotundatus, grifeus, 

utrinque acute fpinofus. Elytra apice bidentata. 

Pedes inennes. 

31. L. thorace fubfpinofo, nigro, elytris bidentatis, fufcis, Solandvi. 

cinereo irroratis. 

Habitat in nova HoUandia. Mnf. Dom. Banks. 

Magnitudo L. bidentis. Antennae mediocres nigrae. 
Thorax cylindricus, fubrugofus, niger, antice utrin- 
qiie fpiniila breviihma, acuta. Scutellum nigrum. 
Elycra punctata, nigra, cinereo irrorata, bafi punftata, 
humeri gibbo apice bidentata. ' Pedes nigri, plan- 
tis fufcis. 

^i. L. thorace obtufe fpinofo , maxillis bafi cornutis, cornufor, 
antennis longifiimis. " • 

Habitat in America. Mif. Brir. 

Statura L. Rubi. Antennae nigrae, corpore longicres. 
Caput canaliculatum, nigrum, maxillis porrectis, 
acutis, bafi tuberculo elevato, vaiido, corniformi. 
Thorax rotundatus, utrinque obtufe fpinofns, niger, 
immaculatus. Elytra punftata, nigra, flavo maculata, 
bafi mucrone parvo inflexo arni:ita^ apice rotun- 
data, inermia. 

M :;. f- 178 I. ELEVTERATA. Stenocorus. 

hprofa. 33« L. thorace fpinofo , elytris bafi variolofis , cincrcit, 
macula laterali nigra , antennis longis. 

Habitat in America. Doai. Dvury. 

Statura L. rubi, at duplo minor. Antennae obfcure 
rufae, corpore longiores. Thorax rotundatus, uni- 
fpinofus, dorfoque inacquali. Elytra bafi pundtis 
majoribus concatenatU iniprefla, poftice laevia cine- 
rea, pun6lo parvo iu medio, macula niagna laterali, 
et pun6to parvo apicis, nigris. Macula nivea utrin- 
que fub bafi abdominis. Pedes cinerei. 

46. STENOCORVS. Palpi quatiior anterio- 
res filiformes, po- 
fteriores clavati. 
Antennae fetaceae. 

weridia' i* S. thorace fubfpinofo, elytris faftigiatis, peftorc 
nus. nitente. 

Cerambyx meridiana thoracc fubfpinofo, elytris fub- 
faftigiatis, fufcis, anticc teftaceis, peftore nitente. 
Linn. Syji. Nar. 11. 630. 47. Fn. Sv. 648. 
Cerambyx elytris fpadiceis, ventre argenteo. RaJ. Inf. 
96. I. 
Scbaejfer. Icon. tab. 3. fig. 13. ct tab. 79. fig. 7. 
Habitat in Europa. 

Foemina nigricans, raas teftaceus. Larya fub terra, 
pedibus longilUmis, Raj. 

lamed. ^- S. thorace fpinofo, pubefcente, elytris faftigiatis, livi- 
dis: taenia obfcura, longitadinali, finuata. 
(^erambyx lamed. Linn. Syjl. Nat. 11. 530. 46. Fn. 

Sv. 649. 
Stenocorus niger, elytris rubcfcentibus, apice futurae- 
, que medietatc nigris. Geo^. Inf i. %i6. 6. 

Habitat in Europa. gargant 
tus. 3. S. thorace fpinofo, elytris bidentatis, tcftaccis: macula 
pallida, antennis longis. 
Habitat in Marylaudia. M'f. Brit. 

Magni- I. ELEVTERATA. Stenocorus. 179 Magnltudo media. Antennae fiifcae, corpore longiores. 
Thorax fiibvillofus, fpinofiis, caftaneiis. Hiytra 
bidentata, teftacea, lunula in medio alba. 

, S. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis, viri- fcfliuut. 

dibus, linea laterali lutea. 
Cerambyx feftivus. Linn. S\fl. Nat. 11. 523. 11. 
Gronvv. Zooph. '^41. tab. i5. fig. 5. 
Drury. luf. i. tab. 37. rig. 5. 
Habitat in America. 

S. thorace depreflb, tuberculato, mutico, elytris biden- wary/an. 

tatis, fufco cinereoque nebulofis, antennis me- duus, 

diocribus. 
Habitat in Marylandia. Muf Brit. 
Statura oblonga S. garganici. Antennae mediocres, 

fubaculeatae. Totuni corpus cinereo fufcoque 

variegatum. 

S. thorace mutico , elytris apice unidentatis , margine trilinea' 

omni albo. 
Cerambyx trilineatus, thorace cylindrico, corpore 

fcrrugineo, elytris mucronatis, marginibus dentato 

albis, antennis longiflimis. Linn. Mant. 532. 
Drury Inf i. tab. 41. fig. i. 

Habitat in America. Dmry. 

Statura omnino S. irrorati, at paulo major. An- 
tennae longiores, articulo primo fecundoque 
fubtus fubtiliflime barbatis. Caput nigrura, linea 
latcrali alba, dorfalique duplicata, flava. Thorax 
inermis, niger, flavo irroratus, lineis tribus albis. 
Elytra apice unidentata, nigra, flavo irrorata, 
niargine exteriori futuraque albis. tUi\ S . thorace inermi, tuberculato, elytris bidcntatis, an- 

tennarum articulis bifpinofis. 
Habitat in America. D. Drury. 
Statur^ exafte S. trilineati. Antennae articulis (ex- 

cepto prinio) apice utrinque fpina valida armatis. 

Corpus cinerafcens, pundis elevatis fufcis. Eiycra 

apica bidcntata, teftacea, cinereo irrorata. fpinicor- 
nis. M i i§o I. ELEVTERATA. Stenocorus. 

fempun. %. S. thorace fpinofo, inaequali, elytris bidentatis, bafi 

&afUi. pundatis, apice glabris. 

Habitat in nova Hollandia. Mtif. Dom. Bajiks. 
Statura praecedentiuni. Caput atrura, palpis pofticis 
clavatis, ferrugineis. Antennae corpore paulo lon- 
giores, fufcae, articulis intermediis apice fpinofis. 
Tiiorax tomentofus, atcr, tuberculatus, utrinque uni- 
fpinofus. Elytra bali nigro flavoque variegata, 
pundata: altera dimidia pars atra, glabra, nitida, 
macuia apicis fiava. Elytra terminantur dentibus 
duobus, interiore minore. Pedes fufci. 

irroratiii, ^. S. thorace rautico, inaequali, elytris apice bidentatis, 
albo irroratis, antennis longioribus, aculeatis. 
Cerambyx irroratus. Liim. Syjl. NtU. ii. 633. 6i. 
Habitat in America. 

glah^atus. lo- S. thorace mutico, cinereo, linea glabra, fufca, ely- 
tris bidentatis. 

Habitat in infula St. Croix. DotM. v. Rohr. 

Corpus cylindricum. Statura S. irrorati. Antcnnae 
mediocres fufcae, articulis tribus fpinofis. Thorax 
cylindricus, grifeus, linea dorfali glabra, fufca. Ely- 
tra bidentata, grifeo fufcoque varia. 

4 macula- h. S. thorace fcabro, fpinofo, elytris bidentatis, maculii 
tUS. duorum parium glabris. 

Cerambyx 4. aiaculatus. Linn. Syfi. Nat. 11. 27. 
Sloan. lani. 2. tab. 237. fig. 21. 
Drmy. Inf. i. tab. 37. fig. 3. 
• Habitat in America. 
Femora quatuor poftica, apice fpinofa. 

annulatus. 12. S. thoracc lineato, elytris unidentatis, antennis lon- 
gioribus: annulis tribus albis. 

Habitat Muf Dom. Bauks. 

Statura praccedemtis. Aiitenriac corpore longiores, 
ferrugineae, fafcia alba in articulo tertio, quinto 
et peuultimo. Caput fuicum, lincis duabus albis. 
Thorax rotundatus, grifcus, lineis quatuor albis. 
Elytra grifca, apicc fufca, margine albo, truncnta, 
iinidentata. Pcdcs fufci, cinereo anHuIati. 

13. S. I. ELEVTERATA. Stenocorus. igi |. S. thorace fubfpinofo, quadrimaculato, clytris biden- 
tatis, ferrugineis, flavo cinereoque maculatis. 

Habitat in America. Dom. Banks. 

Statura S. quadrimaculati , at paulo niajor. Antennac 
corpore longiores, ferrugineae. Thorax tuber- 
culis utrinque duobus lateralibus, ferrugineus, nia- 
culis quatuor cinereis. Elytra apice obfolete biden- 
tata, ferruginea, macula glabra, folitaria, flava ad 
bafin, dein macula orbiculata, cinerea; in medio 
maculae duae approximatae, glabrae, flavae, et tc^n- 
dem linea cinerea, apice bifida, ab apice clytri fcrc 
ad medium duda. 10 fftacu- 
latus. 14. S. thorace fubfpinofo, elytris truncatis, bidentatis, Druriu 

fcrrugineis, cincreo fafciatis, antennis brcvibus. 

Habitat in Amcrica. Dom. Drtiry. 

Statura et magnitudo S. quadrimaculati. Antennae 
piceae, corpore breviores. Thorax rotundatus, 
utrinque fpina parva armatus, et dorfo lineis qui- 
busdam transverfis elevatis. Elytra apice truncata, 
bidentata, fpina exteriori majori ferruginea, fafciis 
tribus cinereis, ad futuram connatis. Pedlus ferru- 
gineum, maculis utrinque duabus niajoribus albis. 
Abdomen utrinque punftis tribus albis. 

15. S. thorace fpinofo, cinercus, elytris bidentatis, fafciis undatu:. 

duabus undatis , nigris. 

Habitat in Amcrica. Drnry. 

Statura et magnitudo S. garganici. Caput cincrcum, 
oculis nigris. Antcnnae corpore parum longiores, 
villofae, nigrae, articulorum apicibus cinereis. 
Thorax utrinque fpinofus, cinereus, maculis aliquot 
dorfalibus glabris, nigris. Elytra punftata, apicc 
bidentata, cinerea, fafciis duabus valdc undatis, 
nigris , quarura poftcrior craflior. M 3 47- CA- 183 I. ELEVTERATA. Calopus. 

47. CALOPVS. Palpi quatuor, 

anteriores clavati, 
pofteriores filifoim^s. 
Maxilla bifida. 
Labium membranaceum, 

bifidum. 
^ntennae iiliformes. 

ferraticor. i. C. fufcus, antcnnis comprcflis. 
nis. Cerdmbyx ferraticornis, thorace mutico, fubovali, cor- 

pore luridu, fufco, ante.nnis compreflis, antice 

fcrratis, niediocribus. Linn. Syfl. Nat. ii. 634. 6j. 

F« Sv. 55 V 

Habltat in Europa boreali. 

Animalculum elongatum, cylindricum, ftatura fere 
Cleri. 

hlandus. ». C. violaceus, elytris antice luteis, antennis brevibus. 

Habitat in Indiis, Mnf. Brit. 

Hujus generis viJetur, C. ferraticorni paulo major, 
totus cyaneus, elytris antice luteis , punclis duobu$ 
fufcis impreflis. Scutellum cyaneum. 48. R H A G I V M. Paipi quatuor capitati. 
Maxilla unidentata. 
Labium membranaceum, 

bifidum. 
Antennae fetaceae. 

tnqnijitoY. !• R- thorace fpinofo , clytris nebulofis, fufco fub- 
fafciatis, 
Cerambyx inquifitor. Linn, Syji. Nat. 11. 530. 49. 

Fn. Sv. 6s9. 
Stenocorus niger, vellere flavo varlegatus, elytris lineis 
duabus elevatis, thorace fpinofo. Gsojf.Inf. i. 223. z. 
Frifch. hif. 13. tab. 14. 
Scbaeff. kon. tab. 2. fig, 10, 

/8. Steno- I. ELEVTERATA. Rhagium. m 

fi. Stenocorus glaber, e fufco niger, clytro fingiilo lU 
neis tribus elcvatis, maculis duabus luteis, thoracc 
fpinofo, Geoff. Inf. i. 222. 1. 

Schaeff. Elem. tab. rig. fig. i. 
Schaeff. lcon. tab. 8. fig. 2. 3. 
Habitat in Europae truncis arborum. 

a. R. thorace fpinofo, elytris rufis, futura lincaquc cnrfot, 

nigris. 
Cerambyx curfor thorace fpinofo, elytris obtufis, 

rufis, marginc lineaque nigris , antennis niediocri- 

bus. 1./««. S}fl. Nat. II. 630, 4^-. Fn. Sv. 658. 
Cerambyx curfor. Scopoli carn. 16^. 

Habitat in Europa. 

Margo exterior rufu*'. 

3. R. thorace fpinofo , elytris fufcis : fafciis duabus obli- hifafcia- 

quis, flavis. ^ tum, 

Stenocorus glaber, e fufco niger, elytro fingulo lineis 

tribus elevatis, maculis duabus luteis, thorace fpi- 

nofo. Geoff. Inf. i. 222. i. 

Habitat in Anglia, Gallia. 

Statura R. inquifitoris. Antennae ferrugineae, pri- 
nio articulo nigrae, corpore breviores. Caput 
atrum, canaliciilatum, poftice gibbuni. Thorax 
rotundatus, niger, fubcanaiiculatus, fpina valida 
utrinque armatus. Elytra fafciis duabus obliquis 
flavis , quae tamen margines haud attingunt. 
Pedes nigri, feraorum bafi tibiisque rufis. 

4. R. thorace fpinofo, nigrum, elytris fafcia lata flava. ormttm. 
Habitat in Penfylvania. Mif. Dom. Banks. 

Minor R. inquifitori. Antennae breves, fiibferrugi- 
neae. Caput nigrum, oculis teftaceis. Thorax ro- 
tundatus, niger, utrinque fpina acuta, recurva. 
Elytra nigra, in medio fafcia lata flava. Margo ex- 
terior et apex fubferruginea. Pcdes ferruginci, 
femoribus bafi nigris. M 4 49. S A- iS4 I. ELEVTERATA. Saperda. 

49, S A P E R D A. Palpi filiformes. 

Maxilla membranacea, 

bifida. 
Labium cordatum, trun* 

catum. 
Antemiae fetaceae. 

eavcha' i. S. corpore grifeo, nigro, pun6tato, antennis mediocribus. 
vias. Cerambyx carcharins thorace mutico, cylindrico, cor- 

pore grifeo, nigro, puniiato, antennis mediocribus. 

Linn. Syjl. Nat. 11. 631. 52. Fn. Sv. 660. 
Leptwra cinerca, nigro punftata, thorace cylindraceo. 

Geoff' Inf. I. 208. \. 
Capricornus norvegicus nigrefcens, vaginis pundlatis, 

maculisque pallidis adfperfis. Petiv. Gaiopb. 5. tab. 

2.. fig. I. 

Gaeii Inf. 2. tab. 51. 

Schaejf. lcon. tab. 38- fig. 4. 

Habitat in Europaefylvis. 

fcaJarJi. z. S. coleoptris, linea futurali dentata, pundiisque flavis, 

antennis meiiocribus. 
Cerambyx fcalaris. Litin. Sy(i. Nat, 11. ($3z. 55. Fn.Sv. 

6^^. Scnpoli carn. 175. 
Ceranibyx elytris nigris, albo varicgatis. Frifch. Inf. 

12. p. 29. tab. 3. fig. 3. 

Schaejf. Icon. tab. 38. fig. ?• 

Habitat in Europae populo. 

oculata. 3. S. thorace luteOj^punftis duobus atris, elytris nigris. 
Ceram.byx oculatus, thorace muticc, cylindrico, luteo, 

punctis duobus nigris, elytris faftigiatis, linearibus, 

nigris. Linn. Syjl. Nat. 11. 533. 60. Fn. Sv. 664. 
Cerambyx fcrrugineo rufus, elytris nigro cinereis, 

punftis excavatis, nigris. Uddm. Diff. 31. 

Habitat in Europac fylvis. 

hina. 4. S. grifea, villofa, fcutello flavo. 

Habitat in nova Zelandia. Mif. Dom. Banks. 
Magnitudo S. oculatae. Antennae fetaceac, fufcae, 
longitudin€ corporis. Caput grif^um, maculis qua- 

tuor I. ELEV.TERATA. Saperda. 185 

tuor bafeos flavefcentibus. Thorax cylindricus, 
grifeus, villofus, inimaculatus. Scutellum parvum, 
flavum. Elytra pilis grifeis hirta, imniaculata, apice 
obtufa. Pedes grifei. 
Palponuii articulus cxterior oblique fubtruncatus. 

J. S. cyiindrica, nigra, pedibus luteis, antennis me- linearis. 

oiocribus. 
Cerambyx linearis, thorace mutico,^cylindrico, niger, 

pedibus omnibus totis luteis, antennis niediocribus. 

LiJin, Syji. Nnt, 11. 632. "jg. Fn. Sv. 663. 
Leptura piirallela. Scop. carn. 153. 

Habitat in Europae fylvis. 

6, S. cylindrica nigra, thorace linca albida, pedibus cylindri. 

anticis luteis. ca. 

Ceranibyx cylindricus, thoracemutico, cylindrico, linea 

albida, elytris falHgiatis, nigris, pedibys anticis 

pallidis. Linn. Syji. Nat. 11. 533. 59. Fn. Sv. 66i. 
Leptura cylindrica. Scopo/i carn. 157. 

fioef. Inf. 2. fcar. 2. tab. 3. 

Habitat in pyri, pruni ramis. 

7. S. nigra, thoracis lateribus, elytrorumque vitta late. httralis. 

rali ferrugineis. 
Habitat in MLif Dorn. Banks. 

Corpus magnitudine fere S. linearis, r.igrum. Antennae 
defunt. Thorax rotundatus, lateribus ferrugineis, 
qui color in vcrtice capitiscoit. Elytra nigra, vitta 
laterali ferruginea. Margo tamen ipfe niger. 
Pedes nigri. 

%. S. thorace atro , pundo utrinque ferrugineo , elytris lyncea. 
grifeis, acuminatis. 

Habitat in nova Zelandia. Muf Dom. Banks. 

Statura et magnitudo S. cylindricac. Palpi filiformes, 
aequales. Caput nigrum, antennis fetaceis, fufcis, 
longitudine corporis. Thorax cylindricus, lacvis, 
atcr, nitens, pun;?to utrinque ferrugineo. Scutel- 
!um parvum, ferrugineum. Elytra grifea, bafi pun- 
c\ato ftriata, apice acuminata, divergentia. Corpus 
atriira, abdomine utrinque pun6"ds quatuor ferru- 
giticis. pedes fufci, feuioribtis clavatis. 

M 5 $. S. 186 I. ELEVTERATA. Saperda. 

grifea. 9- S. grifca, fcutello margine, elytris lineolis flave- 
fcentibus. 

Habitat in nova Zelandia. Muf. Dom. Banks. 

Statura omnino praecedentis. Antcnnae fiifcae, cor- 
pore paulo longiores. Caput fufcuni, palpis filifor- 
mibus, fufcis. Thorax cylindricus, grifeus. Scutel- 
lum margine flavo. Elytra fubvillofa grifea, lineolis 
aliquot breviflimis, flavis, bafi punctis impreflls, apice 
vix acuminatis. Pedes fufci, femoribus clavatis. 

tavdni. lo. S. fufca, thorace lincato, fcutello flavo, anten- 
nis longis. 
Cerambyx cardui thorace mutico, cylindrico, cor- 
pore fufco, linea longitudinali flavicante, antennig 
longioribus. Liiin. Syjl. Nat. ii. 6-,z. ^6. 
Habitat in Fuiropae auftralioris carduis. 
Corpus fufcum, flavo irroratum, lineae tres flavac 
in thorace. Scutellura flavum. 

tviflis. II. S. thorace quadrifpinofo, corpore fufco. 

Habitat in nova Zelandia. Mvf Dom. Banks. 

Statura S. cylindricae. Palpi quaiuor filiformes, ar- 

ticulo ultirao glpbofo. Antennae breves, fufcae. 

Thorax rotundatus, niger, fpinis quatuor mediis 

obtufis, lateralibus majoribus acutis. Elytra lac- 

via, fufca. 

populnea. 12. S. thorace flavo, lineato, elytris pun6lis quatuor fla- 

vis, antennis mediocribus. 
Cerarabyx populncus. LitiH. Syjl. Nat. 11. 6^z. 57. 

Fn. Sv. 661. 
Lcptura nigra, thorace lineis tribus, elytrorumquc 

maculis villofo - flavis, thorace cylindraceo, anten- 

nis corpori aequantibus. Geojf. Inf. i. 208. 9. 
Cerambyx fufco- cincreus, antennis nigro alboque va- 

ricgatis, clytrorum pundis octo luteis. Gadd.fat.i9. 

Habitat in Europae , Amcricac populetis. 

tremula. 13. S. viridis, thorace pundis duobus, elytris qua- 
tuor nigris. 
Habitat Halae. D. Schrebtv. 

Statura S. populneae, cui valde affinis. Antennae 
Hiediocres, longitudine corporis. 

14. S. I. ELEVTERATA. Callidium. ig? 

•4. S. thorace mutico, totiis viridis, pun6lis nigris nu« fiuuSiata, 
nierofis , antennis mediocribus. 
Cerambyx pundatus thorace mutico, fubcylindvico, 
totus viridis, punftis nigris, antennis mediocribus, 
Liiin. Syji. Ntu. n. 1067. 7. 
Habitat in Europa auftraliori. 

Affinis S. trcmulae, at major. Antcnnac ct pc- 
des nigri. 

i^. S. thorace cylindrico, inermi, corpore violaceo. vioJactH» 

Habitat in regione Pedemontana. D. Allioni. 

Statura ct magnitudo S. cylindricae. Antennae nigrae, 
corpore vix longiores. Thorax rotundatus, fub- 
pubefcens. Elytra laeviffima, rugofa. Pedcs nigri. 

i5. S. nigra, elytris flavis, apice nigris. praeujla, 

Leptura praeufta, thorace fubglobofo , fufco, elytris 
flavis, apice nigris, pedibus quatuor pallidis. Liim. 
Syjl. Nat. n. 6^1. 24. 
Leptura nigra, elytris flavis, apicc nigris. Geojf. lnf. 
I. 209. 4. 
Habitat in Europa, 

50. CALLIDIVM. -Pfl/pz quatuor clavati. 
Maxilla membranacea, 

bifida. 
Labium bifidum, laciniis 
tenuiiTimis, acutis. 
Antemiae fetaceae. 

l. C. thorace viliofo, tuberculis duobus, corpore fufco. Bujuhiu 
Ceranibyx Bajulus, thorace mutico, fubrotundo, villo- 

fo, tuberculis duobus, antennis brcvibus. Linn. 

Syjl. Nat. II. 636. 75. F?t. Sv. 61%. 
Leptura Bajula. Scopo/i carn. I5(5. 

Frifcb. Inf 13. tab. 10. 

Schuejf. elem. tab. 75. fig. 4, 

Habitat in Europa. 

Elytra in altero fcxu pallida. 

2. C. 188 I. ELEVTERATA. Callidium: 

fennicum. %. C. thorace tuberculato , rufo, elyt-ris violaceis, an- 

teiinis mediocribus. 
Cerambyx fennicus thorace mutico , fubrotundo, tu- 

berCuIis fubferrugineo- obfoletis, elytris violaceis, 

aiuennis longiufculis. Linn. Syjl. Nat. ii. 6^6. 77. 

Fn. Sv. 674. 
Lcptura atra, thorace teftaceo, femoribus craflls. 

Geo^. Inf. I. 2ip. 19. 
Cerambyx elytris nigro-coeruleis, apice abdominig 

ferrugineo. Uddm. Dijf. 33. 

Habitat in Europa, 

clavipes, 3. C. nigrum, opacum, femoribus omnibus clavatis, 
antennis longioribus. 
Habiiat in Germania, D. v. Hattorf. 
Magnitudo C. Bajufi, totum nigrura, opacum. Anten- 
nae corpore longiores, femora orania valde clavata. 

vioJaceuM. 4. C. thorace fubpubefcente, corpore violaceo, antcn- 

nis brevibus. 
Cerambyx violaceus thorace mutico, fubrotundo, pu- 

befcente, corpore violaceo, antennis mediocribus. 

Linn. Syjl. Nat. 11, 63?. 70. Fn. Sv. 66y. 
Cantharis nigra, thorace rotundato, elytris cocru- 

kfcentibus. Gadd. Diff. z2. 

Fiifc/j. Jnf 12. tab. 3. 

Habitat in Europa. 

vaviahile. ?• C. thorace glabro, corpore fufco-acneo, antennis 
pedibusque fufcis. 
Cerambyx variabilis, thorace mutico, fubrotundo, in- 
aequali, glabro, peftore anoque ferrugineo, anten- 
nis ferrugineis. Linn. Syfi. Nat. 11. 635. 74. fn. 
Sv. 669. 

Fiifcb. Inf. 11. 345. tab. 6. fig, 3,' 4. 
Habitat in Europa. 

vujlicnm. 6. C. thorace nudo, corpore lurido, antennis brevibus. 
Ccrambyx rufticus. LJnn. Syjl. Nat. 11. 634. 67. 
Fn. Sv. 666. 
Suln. Inf tab. 4. fig. p. 
Schneff. eletn. tab. 75. fig. r. 
Habitat in Europae fylvis. 
Majus rcliquis. 

7. C. I. ELEVTERATA. Callidiura. 189 

7. C. thorace pundtato, corpore atro, elytris laevibus, Jli^ma, 
ftigmate albo. 
Cerambyx ftigma. Linn. Syjl. Nat. ii. 53). 72' 
Habitat in America. 

g. C. thorace rotundato, fubtus utrinque macula tomen- barbatutft. 

tofa, ferruginea, antennis longioribus, barbatis. 
Habitat Tranquebariae. D. Koenig. 
Statura C. pagani, at paulo minus. Antennae corpore 

longiores, nigrae, tomento ferrugineo barbatae. 

Ad latera pectoris utrinque macula ocellari , to- 

mento ferrugineo. Corpus nigrum. 

9. C. thoracis dorfo glabro , atro , lineis quatuor albis, variega. 

elytris flavo irroratis. tum. 

Habitat in nova Zelandia. Muf. Dom. Ranks. 

Magnitudo C. Bajuli. Antennae longitudine corporis 
intcrdum longiores, nigrae, articulis ultimis duobus 
ferrugineis. Caput nigrum, lineia duabus ftrigaque 
transverfali albidis.. Thora:: lateribus ilavo irro- 
ratis, dorfo glabro , atro , nitido, lineis quatuor 
albidis. Elytra lineolis tril.nis fubelevatis atra, ato- 
mis flavefcentibus numerofillimis irrorata. Abdo- 
nien atrum, utrinque punftis flavis. Pedes nigri- 
cantes, femoribus elongatis, pofticis annulo albo. 

10. C. thorace lineis duabus, elytris quatuor albis, me- lineotum. 

diis coeuntibus, abbreviatis. 

Habitat in nova Zelandia. Muf. Dom. Banks. 

Statura C. vai-iegati, at triplo miiuis. Antennae bre- 
ves, fufcae, articulo prinio clavato , ferruginco. 
Paipi omnes clavati. Caput nigrum, lineis duabus 
albis, !';bium albicans, lineis tribus nigris. Ocull 
finu albicante imprelii. Thorax ater, nitidus, lineis 
duabus albis. Scutelluni albidum. Elytra obtufa, 
ferrupjnea, linea imprefla villofo-alha ad marginem 
cxtcriorem , duabus in raedio ante apicem coeun- 
tibus, et quarta futurali. Abdomen albidum, medio 
nigrum. Pedes ferruginei, geniculis nigris. 

11. C. thorace tomentofo, cinereo, clytris albo nigro- fulcatum, 

que ftriatis. 
Habitat in nova Zelandia. Mif. Dein. Banks. 

Siatura I50 I. EXEVTERATA. Callidii Statiira et fiiinma afEnitas C. lineati, at paulo minu». 
Antennac breves, fiifcae. Capiit cinereum, linea 
frontis elevata, glabra, atra. Thorax villis cine- 
reis teftus. Elytra fulcata lineis elevatis, glabris, 
atris, fulcis quatuor viliofis, albis. Pedes grifci, 

fangni- xi. C. thorace fubtuberculato elytrisquc fanguineis, an- 
mum. tennis mediocribus. 

Cerambyx fanguineus, thorace mutico, fubrotundo, 
elytrisque fanguinei';, corpore nigro, antennis me- 
diocribus. Linn. S,fi. Nat. ii. 6^6. 80. 
Leptiira higra, thorace colcoptrisque fericeo - rubris. 

Geojf. Inj. I. 220. 21. 
Cerambyx minor. Raj. Inf. 5)7. 3. 
Habitat in Europa. 

t^aceum. 13« C. thorace fr.btuberculato, corpore teftaceo, anten» 
' nis mediocribus, fufcis. 

Cerambyx teftaceus, thorace fubrotundo, mutico, gla- 
bro , corpore teftaceo, antennis mediocribus. Lin». 
SyJ}. Nat. II. 635. 75. F«. Sv. 570. 
Leptura teftacea, thoracc glabro. Geoff, Inf. i. xi%. ig. 
Habitat in Europa. 
Elytra pallidiora. 

iuridum. 14« C. thoracel fubtuberculato , nudo, nigrum, elytris 

teftaceis. 
Cerainbyx luridus thorace mutico, fubrotundo, cor- 
pore nigro-, elytris luridis. Linn. Syji. Nat. 11. 
634. 68. 

Habitat in Europa. 
Simile C. Bajulo, at triplo minus. 

"hafnienfe, 15. C. thorace fubvillofo, nigro, lineis quatuor albis, 
intermediis abbreviatis, antennis brevibus. 
Habitat Hafniae. 
Statiira C. ftriati. Elytra nigra, albedinc irrorata. 

nulicum, i6- C. thorace laevi, nitido, corporc nigro, opaco, clytris 
iaevibus, antennis brevibus. 
Habitat Hafniae. 

Valde aihne C. ftriati, at thorax nitidu» et elytra 
hauJ ftriata. 

17. C. J. ELEVTERATA. Callidium. 191 17. C. thorace glabro, corpore nigro, elytris ftriatis, Jlriatum. 
antennis brevibus. 
Cerambyx ftriatus. Liyin. Syft. Nat. 11. 63^. 73. Fn. 
Sv. 6(58. 
Habitat in Europa fylvis. 

ig. C. thorace rotundato , fubfpinofo, villofo , nigrum, lynceum. 

elytris macul> fiibdidyma, fulva. 
Habitat ad Cap. B. S. D. Yeats. 
Statura C. Eajuli. Corpus totum nigrum. Thorax 

villofus, rotundatus, fpina parva utrinque armatus. 

Elytra verfus bafin raacula magna interne didy- 

ma, fulva. 

i^. C. thoracc fubrotundo, mutico, corpore flavo^ fe- flavum^ 

moribus clavatis, antennis niediocribus. 
Habitat in America. Maf. Tottiamm. 
Statura C. ftriati. Palpi quatuor clavati. Antennae 

longitudine corporis, flavae, oculis folis nigris. Fe- 

mora omnia valde clavata. 

20. C. thorace tuberculato , elytris nigris : fafciis duabus tmdatim, 

undatis albis, antennis brevibus. 
Ccrambyx undatus, thorace mutico, fubrotundo, tuber- 
culato, elytris fafciis duabus undulatis, antennis 
fubmediocribus. Linn. Syjl. Nat. 11. 6. 36. 79. 
Fn. Sv. 67;. 

Schafjf. Jcon. tab. 6S. fig. i. 
Habitat in Europa. 

21. C. thorace rotundato, elytris lividis, fafciis tribus colonum, 

fufcis, antennis brevibus. 
Habitat in Carolina. 
Statura C. undati. Thorax ferrugineo -fufcus. Elytra 

truncata, livida, fafciis tribus fufcis, quarum ultima 

vix futuram attingit. 

21. C. thorace rotundato , flavo - fafciato , elytris fifciis flexuoftim. 
feptem flavis, anticis antrorfum, pofticis retror- 
fum arcuatis. 
Petiv. Gazoph. tab. i-j. fig. 3 ? 
Habitat in America. Dow, Drury. 

Statura mtnHtutft. angiila* 193 I. ELEVTERATA. Callidium. 

Statura et magnitiido C. arcuati. Antcnnae et pedes 
ferrugineae. Caput nigrum, fafciis tribus flavis. 
Thorax niger, etiam fafciis tribus femiciijculari- 
bus, flavis. 

23. C. teftaceum, elytris fafcia abbreviata, alba. 
Habitat in nova Zelandia. Mnf. Dom. Banks. 
Parvum. Antennae mediocres, prirac articulo crafliori 

teftaceo, reliquis bafi albis, apice nigris. Caput tefta- 
ceum, oculis fufcis. Thorax rotundatus, teftaceus. 
Elytra teftacca ante medium, fafcia alba, quae futu- 
rum haud attiiigit. Pedes teftacei, femoribus valde 
clavatis, bafi albis. 

24. C. thorace globofo, nigro, flavo, fafciato, elytrls nigris": 
fafciis fex flavis, fecunda tertiaque angulatis. 

Habitat in America. Mnf. D. Hitnter. 

Majus C. arcuato, Antennae longitudine corpons, 
fufcae. Thorax globofus, niger, ftrigis quatuor fla- 
vis. Scutellum flavum. Elytra obtufa, nigra, fafciis 
fex flavis, prima reda, fecunda et tertia angulata, 
reliquis interruptis. Abdomen atrum, fafciis flavis. 
Pedes ferruginei. 

fuJminam. a^. C. thorace globofo, maculato, elytris nigris, fafciis 
iindato angiilatis, albis. ^ 

Habitat - ... - Mif. Dom. Banks. 

Majus C. arcuato. Anfenive brcves, cinereae. Caput 
grifeum. Thorax g^obofus, ciwereus, maculis tribus 
atris , intermedia majori. Scutellum nigrum, mar- 
gine cinereo. Elytranigra, fafciis fex valde undatis, 
albis. Corpus fnfcum. 

mraiMtumi z6. C. thorace rotundato , elytris fafciis quatuor flavis, 
prima interrupta, reliquis retrorfum arcuatis. 

Leptura arcuata, thorace globofo, nigra, elytris fafciis 
linearibus flavis, tribiis retrorfum arcuatis, pedi- 
bus fcrrugineis. Linn. S)jl. Nat. 11. 6.\o. 21. 
Fn. Sv. 696. 

Leptura iiii^ra, elytrorum lineis quatuor arcuatis, pwn- 
fiisque fiavis, pedibus teftaceis. Geojf. Inf. i. xiz. fo. 

Ceranibyx niger eiytrisj fafaiis quatuor flavis, arcuafis. 
l/M/n Dijf. ^o. 

Scara- I. EUEVTERATA. CalMum. 195 Scarabaeus arboreus: luteo piftus. Frifch. Inf. iz. fig. 5- 
Cerambyx niger, elytris falciis quatuor flavis, arcua- 

tis. Lechemn. fp. 30. 
Scarabaeus major corpore longo, angufto, nigro, cum 

tribus in utraque ala lineis transverfis, lutefceuti- 

bus. Raj. Inf 88- ^3« 

Habitat in Europae hortis. 

»7. C. -thorace rotundato, nigro, elytris nigris, fafciis nrietis. 

flavis, fecunda antrorfum arcuata, pedibus fer- 

rugineis. 
Leptura arietis. Lim. Syfl. Nat. u. 640.23. F». Sv. 69^. 
Leptura nigra, elytrorum lineis tribus transverfis, 

pundisque flavis, pedibus teftaceis. Gifff. luf i. 

214. II. 
Scarabaeus medius niger, lineolis et niaculis luteis, 

pulchre variegatis. Raj. Inf 82. 22. 
Scarabaeus niger, lineoiis quibusdam luteis diftindis. 

Liff. Scnyub. Angl. 385- H- 

Petiv. Gazopb. tab. 53. fig. ^. 

Frifch. Inf 12. 32. tab. 3. fig; 5. 

Habitat in Europa, 

48. C. thorace globofo, immaculato, elytris nigris: vujiictim. 

fafciis linearibus albis. 
Leptura ruftica thorace globofo, tomentofo, elytris 

cinereis, fafciis linearibus, albidis, undatis. Linn. 

Sy(i. Nat. 11. 639. 17. Fn. Sv. 692. 
Leptura nigra, clytrorum lineis transverfis, pun^iis- 

que albis. Geoff. Inf i. 3J5.v^2. 
Scarabaeus niger, elytris lineis duabus albis. Raj. Inf 

8). 25. 

?etiv. Gazopb. tab. 63. fig. ^ 

Habitat in Europa. 

29. C. thorace rotundato , maculato, elytrls mucronatis, mucvona' 
nigris, ftrigis tribus arcuatis, flavis, bafi ferrugineis. tiiui, 
Habitat in America. Dom. D. So/ander. 
Statura omnino C. arcuati. Caput fufcuni, lineis dua- 
bus flavis. Antennae breves, ferrugineae, apice 
fufcefcentes. Thorax globofus, nigei'^ ftriga antica 
flava et macula utrinque fcrruginca, Scutellum 
fufcuna, margine fiavo, Elytra nigra, bafi ferru- 
N einea. 194 I. ELEVTERATA. CallidiLim. giiiea, dcin fafciae tres flavae, quarum anterior 
antrorfum, polteriorcs retrorfimi arcuatae. Apex 
elytrorum rotundatus, iiiucronatus. 

acmnina- 30. C. thoracc rotundato, fubfpinofo, elytris bidentatis, 
tunt. fufcis : ftrigis quatuor flavis, femoribus clavatis, 

compreflis. 
Habitat in America. D. Solander. 
Starura omnino C. mucronati, at dupJo minor. Caput, 
thorax, antcnnac, obfcure ferruginca, immaculata. 
Thorax rotundatus, tuberculis aliquot dorfalibus 
elevatis, acutis, fubfpinofis. Elytra nigra, ftrigis 
quatuor rectis, flavis, apice bidcntata. Pedes fer- 
ruginei, femoribus clavatis, compreffis. 

detvitim. 31. C. thorace rotimdato, flavo, fafciato, elytris nigris, 
fifciis quinque flavis, pedibus ferrugineis. 
Leptura detrita thorace globofo, nigricantc, elytris 
fufcis, fafciis quatuor transverfis fiavis, pedibus 
• rufis. Linn. Syfi. Nat. 11. (J40. 20. Fn. Sv. (^94. 
Leptura nigra, elytris pallido fufcis, lijnaturis flavis. 
Geojf. Inf. I. 21 5. 
Schiicjf. elem. tab. 76. fig. 2. 
Habitat in Europa. 

Vtrbafci. 32. C. thorace rotundato , nigro, maculato, elytris fub- 
vircfcentibus, fafciis tribus nigris, pritna Iimari. 
Leptura Verbafci thorace fubovato, nigro, elytris 
fafciis tribus nigris, prima fcmiannulata. Linn. Syfl. 
Nat. II, 540. 22. 
Habitat in vcr5afco Europae auftralioris. 

aegyptia- 33. C. thorace rotundato, fcrruginco, elytris cinerafcen- 
cum. tibus, fafciis tribus fufcis, prinia annulari. 

Habitat iu Oriente. D. Frof. Forfkiihl. 

Statura et aftinitas C. Verbafci, at duplo minor, et 
thorax ferrugineus, ininiaculatus. 

myflicimi. 34. C. thorace rotundato, elytris fufcis, fafciis apiceque 
cinereis, bafi ruiis. 
Leptura niyftica thorace globofo, tonientofo, elytris 
fufco cincreis, antice rufis : fafciis linearibus, ar- 
cuatis , latcque canis. Livn. Syjl. Nat. 11. 639. ig. 
Fn, Sv. oyj. 

Leptu- I. ELEVTERATA. Donacia. 195 

Leptura nigra, elytris maculis teftaceis, nigris, albidis, 

Jincisque iiigris ct albicantibus varicgatis. Geojf. Jnf. 

I. 217. Iv 
Scarabaeus parvus, elytris triplici colore, rufo, albo, 

nigro. Riij. Inf. 83. i6. 
Cerambyx quaclricolor. Scop. Ent. cavn. 177. 

Scbaejf. lcon. tab. 2. fig. 9. 

Habitat in Europae hortis. 

35. C. thorace rotundato, nigrum, elytris fafciis duabus Alni. 
albis , elytrorum bafi antennis tibiisque ferrugineis. 
Leptura Alni. Linn. Syjl. Nat. 11. 6^9. 15». 
Habitat in Europa, Anglia. 
Afl!inis C. myftico, at quadruplo minus. 

51. DONACIA. Palpi filiformes. 

Maxilla unidentata. 
Labimn membranaceum, 

integrum. 
Antennae fetaceae. 

I. D. femoribus pofticis clavatis, dentatis. Crafjt^es. 

Leptura aquatica deaurata , antennis nigris, femorl- 

bus pofticis dentatis. Linn. Syjl. Nat. 11. 637. i. 

Fn. Sv. 677. 
Stenocorus deauratus, femoribus pofticis dentatis. 

Geojf. Inf. I. 229. 12. 
Cantharis arundines frequentans, prinia. Raj. Inf. 

100. I. 
Scarabaeus arboreus, purpuro aureus, medius. Frifch. 

Inf 12. p. 33. tab. 6. fig. 2. 

Habitat in plantis aquaticis, Nymphaeis, Phel- 
landriis. 2. D. femoribus fimplicibus. 
Habitat in Anglia. 

Antennae nigrae, longitudine corporls. Abdominis 
apex et pedcs rufi. Nimis affinis praecedenti. 

N 2 ■ 52. LE^ fitNplex, uje I. ELEVTERATA. LepturaV 52. LEPTURA. Patpi filiformes. 

Maxilla unidentata, apice 

fetofa. 
Labmm membranaceuiiij 

bifidum. 
^ntmme fetaceae. 

melanura, i. L. nigra, elytris rubefccntibus lividisve, futura apice- 

que nigris. Linn. Syft. Nat. 11. 637. 2. Fn. Sv. 671. 
Stenocorus niger , elytris rubefcentibus lividisve. 

Geojf. Inf. I. 225. 7. tab. 4. fig. i. 
Cerambyx niger, elytris flavis, extremitatibus nigris. 

Raj. Inf. 97. 6. 
Capricornis exiguus, vaginis rubefcentibus, apice nigro. 

Petiv. Gazoph. tab. 30. fig. 5. 
Leptura thorace nigro, nitido, elytris obfolete fordi- 
, deque flavefcentibus. Gadd. Dijf. i^j. 

Schaejf. lcon. tab. 39. fig. 4. 

Habitat in Europa : frequens in floribus. fangnino' 
lema. villica. 2. L. nigra, elytris fanguineis. Linn. Syf. Nat. 11. ^38. 4. 

Fn. Sv. 679. 
Leptura fanguinolenta. Scop. enrn. 150. 
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 9. 
Habitat in Europa. 

3. L. ferruginea, antennis elytrisque fufcis. 
Habitat in Anglia. _ Alif. Brit. 

L. pclanurae paulo major. Antennac nigrae, articulo 
primo rufo. Caput rufum, oculis nigris. Thorax 
rufus, angulis pofticis acutis, fubfpinofis. Abdo- 
men et pedes ferruginea. Yubra, 4. L. thorace, elytris tibiisque purpureis 
Nat. II. ($38. 3. Fn. Sv. 500. 
Scarabaeus arboreus major, purpureo ruber 
Inf 12. tab. 3. Ic. 6. fig. 6. 
Sultz. Inf tab. 5. fig. 30. 
Scbneff. Iccn. tab. 39. fig. 2. 
Habitat in Europa, 
Simillima L. teftaceae. Linn. Syp. 
Frifck 5. L. I. ELEVTERATA. Leptura. 197 

5. L. nigra, elytris teftaceis, tibiis rufis, thoracc poftice tejlacea. 
rotundato. Uiin. Syjl. Nat. 11. 538- 5- Fn. Sv. 680. 

Schaejf. Icon. tab. 35?. fig, 3. 
Habitat in Europae arboribus. 

6. L. fericeo - virefcens , antennis fufco viridique variis. virem, 
Leptura virens viridi-flava, antennis lutco viridique 

flavis. Limu Syjl. Nat. u. ^38. 7. Fn. Sv. 6%z. 
Habitat in Eui-opae arboribus. 

7. L. corpore toto nigro. atra. 
Stcnocorus totus niger. Geojf. Inf, i. 228. lo. 

Habitat in Germania. 

Minor L. nigra. Tota nigra. Abdomcn ferico 

albo nitet. 
Variat pedibus teftaceis et nigris. 

S. L. elytris attenuatis, corpore nigro, nitido , abdo- nigra, 
mine rubro. Limi. Syjl. Nat. 11. 539. 14. Fn. 5f. (^Sp. 
Stenocorus niger nitidus, abdomine fufco - rubentc. 
Geoff. Inf. I. 227. 9. 
Schaejf. Icon. tab. 39. fig. 7. 
Habitat in Europa. 

p. L. lutea, thorace lineis duabus, elytris fafciis qu^- hitic9vms, 
tuor nigris. 
Habitat in Carolina. Muf Bvit. 

Statura L. attenuatae, at triplo minor. Caput cum 
antennis mediocribus luteum. Thorax axitice attc- 
nuatus, luteus, lincis duabus longitudinalibus ni- 
gris. Pcdes flavi, femoribus pofticis annulo nigro. 

10. L. nigra , elytris lividis , maculis quatuor nigris. 4. macuJa' 
Linn. Syjl. Nat. 11, 63 S. 9. Fn. Sv. 684. ta. 

Schaeff. elem.[tah. iig. fig. 2. 
— — Icon. tab. I. fig. 7. 
Habitat in Europa. 

11. L. nigra, coleoptris teftaceis , maculis fex nigris, 6 macula' 

margine cOnnexis. Linn. Syfl. Nat. 11. 638. ii. ta. 
Fn. Sv. 6^6. 
Scarabaeus elytris pallidis, nigris n^culis pi^is. Raj. 
Inf. 81. 18. 
Habitat in Europa. 

N j 12. L. 198 I. ELEVTERATA. Leptura. 

atttmatii. u. L. elytris attenuatis, flavis: fafciis quatuor nlgris, 

pedibus teftaceis. Linn. Syfl. Nut. Ii. 635. 13. 

Fn Sv. (588. 
Schnejf. lcon. tab. 39. fig. 6. 
Habitat in Europa. 
Fafciae elytrorum variant, inprimis anterior. In- 

terdum plane deeft, interdum interrupta, inter- 

dum integra. 

4 fafda- i?. L. nigra, elytris teftaceis, fafciis qimtuor dentatis, 
ta. nigrii. Linn. Ssji. Nat. 11. 639. 12. Fn. Sv. 687. 

Cerambyx fafciatus. Scopol. carn. 172. 
' Habitat in Europa. 

Foeminam praecedentis credit ScopoJi. 

fex gttt- 14. L. nigra, elytris maculis tribus flavis. 

tata. Habitat in Germania. D. v. Hattotf, 

Corpus ftatura L. attenuatae, totum nigrum, elytris 
folis maculis tribus flavis, quarum anterior bafeos 
ad futuram, reliquae duae in medio. 

fericea. 15- L, viridi-coerulea, elytris fubfaftigiatis. Linn. Syjl. 

Nat. II. 538. S. F)i. Sv. (583. 
Schafff. Icon. tab. 84. fig. i.. 
Habitat in Europa. 

coUaris. 16. L. thorace globofo, abdomineque rubris, elytris 
nigris. Linn. Syjl. Nat. 11. 639. 16. Fn, Sv. 6^1, 
Scop. cnvn. 159. ' 
Stenocorus niger, thorace rubro. Geoff. Inf i. 228. 11, 
Sihaeff. Icon. tab. 58. fig. p. 
Habitat in Europa. 

virginea. 17. L. thorace globofo, nigro, elytris violaceis, ab-« 
domine rufo. Linn. Syfl. Nat. 11. (539. 15. Fn, 
Sv. 690. 
Leptura nigra, elytris coerulefcentibus, toto abdo- 
, mine rnbro. Gadd. DiJJ. 26. 
Schaejf. Jcrm. tab. 58. fig. 8- 
Habitat in Europa. 

18. L. r. ELEVTERATA. Leptura. 199 

ig. L. clytris dimidiatis, ferriigineis, imrnaculatis, an- ahhrtvia, 
tennis brevibus. • ta. 

Necydalis inajor. Lmn. Syjl. Nat. 11. 641. i. 
Miifca Cerambyx major. Schaeff. nionogr. 17^3. fig. i. 2. 
ekm. tab, 13. fig. 2. lcon. tab. 10, tig. 10. 11. 
Habitat in Eiiropa. 

ip. L. elytris abbreviatis, abdomine atro: fafciis fulvis. varie^ata, 

Habitat in nova Hollandia. Mnf. Dm?t. Bnnks. 

Magnitudo L. abbreviatae. Antcniiae fufcac, longitu- 
dine corporis. Caput atruni , fronte flavcfccnte. 
Thorax rotundatus, niger, margine antico et portico 
lineaque dorfali fulvis. Scutellum parvuni, fulvum. 
Elytra fufca, ad futuram grifea, apice nigra. Peftus 
atrum, fulvo maculatum. Abdomen atruni, fupra 
fafcia bafeos, pbne hanc fubtus fafcia, verfus api- 
cem annulus totum abdomen cingens, pone hunc 
fafcia dorfalis, et tandem anus pundto fulvo termi- 
natus. Pedes ferruginei, plantis fufcis. 

10. L. elytris dimidiads, teftaceis: apice lineola alba, y/W////,. 

antennis longis. 
Necydalis minor. Linn. Syjl. Nat. n. 541. 2. Fn. 

Sv. 837- 
Mufca Cerambyx minor. Schaeff. monogr. 1753. fig. 6. 7. 

Jcon. tab. 95. fig. 5. 

Su/tz. Jnf. tab. 7. fig. 51. 

Habitat in Europa. 

21. L. elytris dimidiatis , teftaceis, immaculatis, ^ntcn- fimhellata- 

nis Jongis. y„,;.^. 

Necydalis umbellatarum. Linn. Syji. Nat. 11. 641. 3. 
Necydalis minima. Scop. carn. igo. 
Nccydalis elytris apice nigris. Schreb. Inf, 4. 

Schaeff. Jcon. tab. 95. fig. 4. 

Habitat in Germaniae umbcliatis. 

L. dimidiata duplo minor. N 4 53. LAM- noBIIuca. tiula. 20O I. ELEVTERATA. Lampyrls. 

53. LAMPYRIS. Faifi quatuor anteriores 
fubclavati, pofterio- 
res fecuriformes. 
Maxilla bifida. 
Labium corneum. 
Antemae filiformes. 

1. L. oblotiga, fufca, dypeo cinereo. Linn. Syji. Nat. 11. 
643. I. Fn. Sv 699. 

Cantharis inas coleopterus. Leche nov.fp. p. Z3. 47. 
Habitat in Europae borealis iunipereti». 

2. L. oblonga, fufca, dypeo apice hyalino, 
Lampyris fplendii^ula oblongufcula, fufca, clypeo 

fupra oculos feneftrato. Linn. Syfi. Nat. 11. 544. 3. 
Lanipyris foeraina aptera. Ceojf. Inf. i. 166. i. 
Scarabaeus Lampyris fordide nigricans, corpore longo, 

angufto. Rij. Inf. 78. 15. 
Nodtiiuca terrefti-is, Colnm ecphv. i. p. 38. f. ^6. 

Mo.tjf. Inf p. 109. f. I, Mas. f. 2. foemina. 

Bradl. nc.t. tab. %6. fig. 3. A. nias B. foemina. 

Habitat in fylvaticis, tempeftate pluviofa inprimis 
lucem fpargens. 

obfcuva, 3- L. nigra, clypeo utrinque macula rufa. 

Habitat in Terra del Fuego. Mtf. Dom. Banks. 

Statura et magnitudo omnino L. nodtilucae. Clypeu» 
rotundatus, integer, niger, lateribus depreflis, ma- 
cula magna rufa. Elytra fufca, immaculata. Ab- 
domen et pedes nigra, immaculata. 

4. L. clypeo rufo, medio nigro, elytris nigris, margi- 
nibus abdomineque albis. 
Lampyris pyralis, oblonga, fufea, clytris marginc 
rufefcentibus, clypeo intra marginera purpurafcen- 
te. Linn. Syji. Nat. n. 644. 4. Mtf. Ltid. Ulr. 78. 
Habitat in America meridionali. 
Margo clypci ipfe rufefcens , uti niargo ely 
trorum. 

5. L. fyralis. I. EL^IrTERATA. Lampyrls. 2ex 

j, L. oblonga, nigra, thoracis clytrorumque margine mttrgiHtU 
omni, fcutelio abdominisque poftice flavis. Linn. ta, 
Syjl. Nat. II. 544. 5. 

Hfibitat in America. 

Antennae fufcae, bafi flavac. Pedes varicgati. 

6. L. ovata, elytris fufcis, macula marginali triangulari, Hefpna, 

flava. Linn. Syjl. Nat. 11. 644. 6. 
Habitat in America. 
Clypeus flavus, macula antica fufca. Anus flavus. 

7. L. ovafa, elytris fufcis, macula marginali ovata, lutea. ignita, 

Linu. Syjl. Nnt. II. ($45. 7. 
Habitat m America. 
Clypeus maculis duabus anticis fufcis. Abdomen flavum. 

S. L. oblonga, elytris fufcis, margine exteriore luteis, hcida. 
abdomine flavo. Liim. Syji. Nat. 11. 645. S* 
Cantharis lucida. Suitz. I/if. tab. 5. fig. za? 
Habitat in America. 
Nimis atKnis videtur L. nodtilucae. 

9. L. obionga, fubtcftacea, abdomine atro, poftiee fla- phefpbo» 
viflimo. Linn. Syjl. Nat. 11. ^45. 9. rta, 

Habitat in America. 
Antennae nigrae. 

10. L. livida, thorace flavefcente, abdomine poftice capmjts» 

flaviflimo. 

Habitat in Cap. Bon. Spei. Mif. Dom. Banks. 

Magnitudo L. noclilucae. Antennae filiformes, fufcae. 
Caput nigrum, ore livido. Thorax transverfus, 
flavefcens. Scutellum flavum. Elytra livida, ma- 
cula bafeos fufca, margineque flavefcente. Alae 
nigrae. Subtus livida, abdominis ultimis duobus 
fegmentis flavifllmis. Pedes lividi , plantis fufcis. 

Variat thorace maculis duabus fufcis. 

11. L. flavicans, capite elytrisque fufcis. auflralis, 
Habitat in'nova Hollandia. Mtf Dom. Ennks. 

Statura ct magnitudo L. itaiicae. Caput atrum, an- 
tennis filiforraibus. Thorax marginatus, laevis, 
iiitidus, rufiis. Scutelhim ferrugineum. Elytra 
nigra. Subtus flavicans, abdominis ultimii fegraen- 
tii Saviflimis. Pedes flavefeentes, plantis nigiis. 

N 5 12. L. soa I. ELEVTERATA. plfcehma. 

italica, la. L. elytris fufcis, thorace transverfb , rufo. 

Lampyris italica elytris fufcis, clypeo antice transver- 

fo, rufo, medio nigro. Unn. Syji. Nat. ii. 645. lu 
Habitat in Italiae arboribus. 
In noftra thorax immaculatus, ultima duo fegmenta 

abdominis alba. 

manrha- 13« L. elytris lividis, corporc fla^^o. Linn. Syjl. Nat. n. 
nica. <54?- Jto- 

Habitat in Africa. 

54. PYROCHROA. Patpi quatuor fubfili- 

formes. 
Maxilla integra. 
Labium corneum, li- 
neare, integrum. 
Antemae filiformes. 

coccinea, i. P, nigra, thorace elytrisque fanguineis, immaculatis. 
Lampyris cotcinea nigra, thorace elytrisque fangui- 
neis, elytris ftriatis. Linn. Syjl. Nat. 11. 6^6. ig. 
Fn. Sv. 705. 
Pyrochroa. Geojf. Inf. i. 338. i. tab. 6. fig. 4. 
Sebuejf. Icou. tab. 90. fig. 4. 
Habitat in Europae fepibus. 

Variat capite nigro aut rufo. Elytra in noftris 
nullo modo ftriata. 

Janguinea, z. P. nigra , thoracis lateribus elytrisquc fanguineis. 

Lampyris fanguinea. Limt. Syjl. Nat. u. 646. 17. 

Fn. Sv. 704. 
Lampyris elytris rubris , thorace rubro, nigra macula. 

Geoff. Inf. I. 16%. 3. 
Cafllda faiiguinea. Scopoli Ent. 119. 
Cantharis prioribus fimilis, quarta. Rnj, hif loi. 
Ssarabacus arboreus , parvus, ruber, elytris longis, 

clypco pe6Vorali iinea nigra. Frifch. Inf 12. p. 41. 

tab. 3. Icon. 7. fig. 2. 

Scbaejf. Icon. tab. 24. fig. i. 

Habitat in Europae lapidofis. 

3. P. ? I. ELE!VTERATA. Pyrochroa. 203 

3. P. fanguinea, elytris poftice violaccis. licoJor. 
Lampyris bicolor. Li?m. Syjl. N^at. 11. 646. 16, 

Cantharis bicolor. Amoen. acad. 6. 355. ai. . 
Habitat in Africa. 

4. P. atra, thoracis margine flavo, elytris flavis, fafcia vetictitata. 

apiceque nigris. 

Habitat in New York Americae. 

Statnra P. bicoloris, at duplo major. Antennae fcr- 
ratae, comprefiae, atrae. Clypeus rotundatus, pla- 
nus, niger, margine lato, flavo. Elytra plana, 
poflice latiora, nervis elevatis quatuor ftrigisque 
nuiriCrofis transverfis reticulata, flava, fafcia media 
apiceque late nigris. Subtus atra, fterno flavo. 

5. P. flava, elytris macula raarginali pofticeque nigris, htiffitna, 

margine iaterali maximo, dilatato. 
Lampyris latiftima. Linn. Syjl. Nat. 11. 646. 14. 
Habitat ad Sierra Leon. D. Drury. 
Macula nigra in medio margine elytrorum. Os cy- 
lindricum, promitiens ; roftrum fimulans. 

€. P. elytris coriaceis, latiflimis, teftaceis, apice nigris. palliata, 
Habitat in Cap. B. Sp. D. Yeats. 
Statura et fumma affinitas P. latiflimae. Corpus ni- 

grum. Roftrum cylindricum, uti in congcneribus. 

Thorax niger, antice macula utrinque teftacea. 

Elytra ftriata, latiflima, coriacea, teftacea, apice 

nigra. Alae apice fufcae. 

P. nigra, thoracis lateribus elytrisque flavis, pofti- r&flrata* 

ce nigris. 
Lampyris roftrata elytris t^ftaccii), antice pofticeque 

nigris. Linn. Syji. Nat. u. 646. 15. Muf. Lud. 

JJlr. 10. 78. 

Habitat in Africa. 

Roftrum exadte praecedentis, exfertum, cylindricum. 
Margo thoracis teftaceus. 

P. nigra, thorace elytrisque rufefccntibus, elytris ferraficor- 

apice nigris. ,iis. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf Dom. Banks. 

Statura \ ap4 I. ELEVTERATA. Lymexylon. Cucujus. 

5t3tura'praecedentis;, at triplo minor. Antennae val- 
de compreflae, ferratae, nigrae. Thorax rufefcens, 
marginibiis fubreflexis. Elytra fulcata , fulcis ru- 
gofis, rufefcentia, apice nigra. Abdomen et pedcs 
nigra. Femora bafi teflacea. 

55. LYMEXYLON. Paipi extrorfum craf- 
fiores. 
Maxilla bifida» 
Labium lineare, apice 

rotundatum. 
Antennae moniliformes. 

dmnejioi' 1. L. tefliaceum, oculis, alis peftoreque nigris. 

dei, Cantharis dermeftoides teftacea , oculis alis peAorc- 

que nigris, antennis longitudine thoracis. Linn, 
Syji. Nat. 11. ($50. 25. Fn. Sv. 702. 
Habitat in Europa, media. 

navaJe. 2. L. luteum, elytris raargine apiceque nigris. 

Cantharis navalis, thorace teretiufculo, corpore luteo, 
elytris margine apiceque nigris. Linu. Sj/fT. Nat, 3. 
6^0. 16. Fn. Su. 718. It. Wgoth. 155. tab. 2. 
Frifch. Inf. 13. pag. 24. tab. 20. 
Habitat intra qucrcus lignum, quod deftruit. 

55. CVCVIVS. Patpi aequales, articulo ul- 

timo truncato, craffiori. 

Labiim breve, bifidutii, la- 

ciniis linearibus, difian- 

tibus. 

Anttnnae moniliformes. 

deprejfnt. i. Cucujus. 

Habitat in Germania. D. v. Hattorf. 
Statura deprefla, et magnitudo Cantharidis. Antennae 
nigrae, moniliformes, pilofae , articulis undecim, 
ultirao acuto. Caput dcprelfum, planum, nifum, 

ore I. ELEVTERATA. Cantharis. 205 

ore oculisque nigris, poftice utrinque angulo ob- 
tufo globofo auftum. Thorax planus, fubfulcatus, 
rufus, margine denticulato, tenuiffime nigro. 
Elytra plana, rigida, rufa. Corpus fubtus ct pc- 
des nigra. 

57. CANTHARIS. Paipi fecuniormQS, 
Maxilla bifida. 
Labiwn integrum. 
Aniemae filiformes. 

1. C. thorace mai*ginatb, rubro, macula nigra, elytris fnjca. 

fufcis. Linn. Syji. Nat. 11. ^47. 2. Fn. Sv, 700, 
Cantharis fepiarius major, elytris nigricantibus. Rnj. 

Inf. 84- ^9' 
Cicindela clytris nigricantibus, thorace rubro, nigra 

macula. Geoff. Inf 1. 170. r. 

Frifh. Inf 12. tab. 3. Icon. 6. fig. 5. 
Siiltz. Inf tab. 5. fig. 33. 
Schaeff. E!em. tab. 123. fig. r. 
Habitat frequensin Europae fepibus. 
Saevit in propriam fpeciem. 

2. C. thorace marginato, tota teftacea. Linn. Syjl. Nat. li. livida. 

647. 5. Fn. Sv. 701. 
Cicindela thorace rubro, immaculato, geniculis pofti- 

cis nigris. Geoff. Inf. i. 171. 2. 
Cantharis fepiarius major, e rufo flavicans, elytrii 

non maculatis. Raj. Tiif 84. 28. 

Habitat in Europa, America boreaii. 

Niinis affinis praecedenti. 

3. C. thorace marginato , marginibus rubris , corpore ohfcuva. 

nigvo. Liwi. Syft. Nat. ir, 648. ■,-. Fn. Sv. 706. 
AB. Nidrof 3. p. 39(5. tab, 6. fig. 5. 
HaLitat in Europa. 
Vaiiar thoracis margine rubro et pallide fufco, pedi- 

bus nibris et nigrii, 

4. c. 2o6 I. ELEVTERATA. Canthaiw. lateralis. 4. C. thorace marginato, rubro, corpore fufco , clytris 
niargine exteriori flavefcentibus. Linn.Syji.Nat.il. 
648. 6. Fn. Sv. 707. 
Habitat in Europa. 
Affinis praecedentibus. 

C. thorace marginato, corpore toto atro. Linn. Syji. 

Nat. II. 649. 1(5. 
Habitat in Europa boreali. stra. margma.- 
ta. vujicotlis. 1 punBa- 
ta. mehnura. 6. C. thorace marginato , nigra, thoracis elytroruraqiie 

marginibus rubris. 

Habitat in America. D. Enton. 

Statura et fere magnitudo C. lividae. Antennae fili- 
formes, nigrae, Caput nigrum, margine laterali 
maculaque antica rufis, Thorax marginatus, niger, 
latere exteriori rufo. Elytra nigra, margine omni 
rufo. Aiae nigrae. Pedes nigri, femoribus rufis. 

7. C. atra, thorace abdoraineque rufis. 
Habitat in Anglia. 

Summa aiTinitas C. fufcae, at duplo minor. Caput 
cum antennis ferratis atrum. Thorax marginatus, 
rufus, immaculatus. Elytra, alae ct pe<Stus atra. 
Abdomen rufum. Pedes nigri. 

8. C. thorace marginato, pundis duobus nigris, clytris 

teftaceis, apice nigris. 

Habitat Lipfiae. 

Capiit et antennae-nigra, fronte teftacea. Thorax 
marginatus, marginibus reflexis, teftaceis, puncTiis 
duobus nigris. Elytra ferico aureo fplendentia, 
apice nigra. Abdonien nigrum, apice ferrugineum. 
Pedes teftacei, geniculis pofticorum nigris. 

9. C. thorace rotundato, corpore luteo , elytris apicc 

nigris, Linn. Syjl. Nat. 11, 551. 27. Fn, Sv. 719, 
Cicindela rubra , elytris teftaceis , apice nigris. Geoff. 

hif. I. 173, 5, 
Cantharis fepiai-ius elytrorum apicibus nigris, Rnj. Inf. 

84- 27. 

Habitat in Europae hortis. 

10. C. I. ELEVTERATA. Malachius. 207 

10. C. thorace marginato, riifo, macula nigra, corpore tmninta. 

fiifco, elxtris apice flavis. Linn. Syjl. Nat. ii. 645». 
12. Fn. Sv. 713. Scop. carii. 128. 
Necydalis elytris pundo flavo. Geojf, Inf. i. 372. i. 
Habitat in Europa. 

11. C. thorace marginato, flavo, niacula nigra, corpore tejlacea, 
nigro , elytris pedibusque lividis. Linn. Sy[i. Nat. 11. 

649. 15. Fn. Sv. 714. 
Scop. caru. 123. 
Habitat in Europa. 

12. C. thorace marginato, medio atro, elytris abbrcvia- biguttata. 

tis, nigris, apice fiavis, Linn. Syjl. Nat. u. 64§. ii. 
Fn. Sv. 712. 
Cicindela fufca, elytris apice flavis, thorace fufco. 
Geoff. Inf. I. 176. II. 
Hab.itat in Europa- 

58. MALACHIVS. Pa/jy/ filiformes, articu- 
lo uitimo fetaceo. 

Maxilia unidentata. 

Lahhim rotandatum, 
membranaceum. 

Antmnae filiformes. 

I. M. corpore viridi-aeneo, elytris extrorfum fanguincis. aentus, 
Cantharis aenea thorace marginato, corpore viridi- 
aeneo , elytris extrurfum undique rubris. Linn. 
Syjl. Nat. II. 648. 7. Ftt. Sv. 708. 
Cicifidcla viridi - aenea , clytris extrorfum rubris. 

Geojf'. Inf. I. 174. 7. ' 

Scarabaeus minor corpore longiufculo, elytris rubi- 
c.nuiis. RaJ. Inf. J7. 12. 
Schaejf. Monog. 1754. tab. 1. fig. 10. 11. ' 
. — — Icon. tab. 19. fig. 12. 13. 
Hnhitat in Europae plantis. 

E\lerit tentacula duo , bfui connata, obtufa, fan- 
guinea utrinque ad baiui abdominii et duo alia 
ad apicem thoracis. 

2. M. aog I. ELEV.TERATA. Malachiu». ptiiicuJa' 
riui. iipujlula- a. M. aeneo-viridis, elytris apice riibris. 
$us. Cantharis bipuftiilata thoracc marginato, corpore 

aeneo.viridi, elytris apicc rubris. Linu. S)Jl. Nat, 
II. 548. 8. Fn. Sv. 7op. 
Cicindela aeneo - viridis , elytris apice rubris. Geoff. 

Inf. I. 175. 8. 
Cantharis vix |- unciae longa. Raj. Inf. loi. 7. 
Habitat in Europa. 
Larva rapax minimorum infedorum. 

3. M. atcr, elytris apice rubris. 

Cantharis pedicularia thorace marginato, corpore 
atro , elytris apice rubris. Linn. Sy[i, Naf. 11. 6^i. 
9' Fn. Sv. 710. 
Habitat in Europa. 
Pediculo paulo major. 
fafciatm. 4- M. elytris nigris, fafciis duabus rubris. 

Cantharis fafciata thorace fubrotundo, vircfcentCp 
elytris nigris, fafciis duabus rubris. Linn. Syji. 
Nat. II. 648. 10. Fn. Sv. 711. 
Cicindela elytris nigris, fafciis duabus rubris. Geoff. 

Inf I. 177. 12. 
Cantharis valde exigua. Raj. Inf loa. 22. 
Habitat in Europae mufcis, 

59. NECYDALIS. Patpi fubfiliformes. 
Maxilla unidentata. 
Labiwn membranaceum, 

late emarginatum. 
Antennae filiformes. 

viridijji- I. N. thorace teretlufculo , corpore viridi, 
ma. Cantharis viridiffima. Linn. Syjl. Nat. 11. 6^0. 23, 

Fn. Sv. 717. 
Cicindela viridi-coerulea. Geoff. Inf i. 177. 14, 
Habitat in Europae hortis frequens, 

eonute-' a. N. thorace teretiufculo , corpore coeruleo, fubop?ico. 
fcttts, Cantharis coerulea. Linn. Syfl. Nat. ii. 6^0, 22. 

Fu. Sv. 71 5. 

Habitat in Europa eum praecedentc. 

3. N. I. ELEVTERATA. Necydalis. 209 3. N. elytris fubulatis, nigra, femoribus omnibus cla* 

vatis. Linn. Syjl. Nar. 11, (^42. 5. 
Habitat in Ewropa auftrali. 
Tota nigra, opaca, immaculata* 

4. N. elytris fubulatis, nigris^ bafi flavis. 
Cantharis nigra, elytris attenuatis, antice flavis, 

Getjf. Inf. X. 342, a. 

Habitat irt Anglia. 

Duplo major N. Podagranae. Corpus nigrum. 
Elytra fubulata, nigraj bafi flavefcentia absque 
lineis aut margine elevatis. Pedes fimpli- 
ces , nigri. 

5. N. elytris fubulatis, nigra, femoribus omnibus clava- 

tis, elytris antennisque rufis. 
Necydalis rufa elytris fubulatis, nigra, femoribus 

omnibus clavatis, elytris antennisque rufis. Linn, 

Syjl. Nat. n. 642. 6. 
Leptura nigra, elytris pedibusque rubefcentibus, livi- 

dis, coleoptris attenuatis. Geoff. Inf. i. 220. 22. 

Schaeff. Loit. tab. 94. fig. 8. 

Habitat in Europa. 

Elytra bafi pundo nigro. Scutellum album. 

6. N. elytris fubulatis, coerulea, femoribus poftici? cla- 

vatis, arcuatis. 
Nccydalis coerulea. Lim. Syft. Nat. \i. 642. 4. 
Cantharis viridi-coerulea, elytris attenuatis, femori- 

biis pofticis globofis. Geoff. hif i. 342. 3. 
Cantharis nobilis. Scopoli Ent. 14 j. 

Schiieffer. Loii. tab. 94. fig. 7. 

Habitat in Oriente. 

Variat pedibus fimplicibus. 

7. N. elytris fubulatis, teftaceis, dOfpofe lligro, femo» 

ribus pofticis clavatis , bafi feftaceis. 
Necydalis Podagrariae. Linn. Syjl. Nut. if. 642. 9. 
Cantharis nigra, eiytris attenuatis, fulvis^ femoiibus 

pofticis globofis. Geoff. Inf i. 343. 4. 
Cantharis fetnorata. iicopoli Ent. 144* 

Scl.uieffer. Icon, tab. 85 . ng. 7 ? 

Habitat in Aegopodio Podggfafia» 

O 8' H, ntra. humnra* 
lis. rufa. cmtiUa» Poda^ra» 

fiue. 2IO I. ELEVTERATA. EJaier. 

Jimplex. S* N. elytris fubulatis, teftaceis, pedibus fimplicibus. 
Necydalis fimplex. Lhifi. Syfi. Nat. ii. 643. 10. 
Cantharis phthyfica. Scop. carn. 144. 

Habitat in Europa. 

Forte praeccdentis varictas. 

60. ELATER. Palpi fecuriformes. 

Maxilla unidcntataj obtufa» 
Lahinm bifiduin. 
Antmnae filifornies. 

Jpeciq/Us. 1. E. albus, nigro niaculatus. 

Elatcr fpeciofus albus, lineis punflis niaculisque nigris. 
Liwi. Syjl. N(ff. II. 652. 2. 
Habitat in India. 
Antennae breves, nigrae. 

OCUtatUS, 2. E. thorace oculis duobus atris , corpore nigro , albo 

maculato. 
Elater oculatus thorace ocellis binis atris, iridibus 

albis, corpore nigricante. Liun. Syf}. Nat. 11. 651. 3. 
Scarabaeus elafticus major, capite bimaculato. Paiv. 

Gazoph. tab. 10. fig. 4. 

AB. ^ngl. 246. p. 39^- 13- et 271. p. 842. 32. 

Habitat in America feptentrionali. 

noSiihcus. 3. E. thoracis lateribus macula flava , glabra. 

Elater nodrilucus". Linn. Syjl. Nat. 11. 637. 4. Muf. 

LvJ. Ulr. 82. 
Elater major fufcus, phofphoricus. Brorpn. lamaic. 432. 

tab. 44. fig. 10. 
Scarabaeus medius fufcus, thorace angulato, lucem 

emittente. S/oan. lam. 2. 206. tab, 237. fig. i. 
Cocujas. Moujf. Inf. 112. 

Habitat in America. 

fhofpho' 4' E- thorace poftice macnlis du-.bus fiavis. 
veus. Elater phosphoreus. Linn. Syjl. Nat. \l. 6^1^ ^. 

Habitat in Ametica, 

Nimis affinis praecedcnti, quamvis duplo miitor. 

5, E. I. ELEyTERATA. Elater. 211 

5. E. ater, antennis pedibiisque fufcis. fjif^ipes^ 
Habitat in India orientali. KQenig, 

Magnus, ater totus, folis antennis et pedibiis fufcis. 
Elytra ftriata. 

6. E. ferrugineus, clytris mucronatis , antennis nigris. ligneiu, 

Linn. Syjl. Nat. 11. 652. 7. Amoen. acad. d. 39^ 24. 
Elater teftaceus, thorace antice truncato, eiytris pofti- 
ce acuminatis. Gronov. Zooph. 477 ? 
Habitat in America nieridionali. 

7. E. thoracc elytrisque ferrugineis, corpore thoracis- ferrugi- 

quc margine poftico nigris. Linn, Syjl. Nat. ii. 654. 7ieus. 
20. Fn. Sv, 729. 
Elater thorace elytrisque rubris. Geojf. Jnf. i. 130. i. ^ 

tab. 2, fig. 4. 

Schaejf. Jcon. tab. 19. fig. i. 
Habitat iu Europa. 

S. E. viridi-aeneus, elytris fulcatis, fulcls villofo-albis. porcatus. 
Elater porcatus, fufcus, clytris nigris, porcatis , fulcis 
elevatis, glabris. Linn, Syji. Nat. 11. 652. 61 
Habitat in America. 
Pedoris futura atra, nitida. 

9. E. thoraceatro, nitido, clytris nigris, ftriatls. atevrimus» 
Elater aterrimus, ater, thorace opaco, pun6lato, elytris 

ftriatis. Limi. Syji. Nat. 11. 553. 17. Fn. Sv. 726. 
Elater totus niger, nitidus. Geoff. hf. i. 135. 13. 
Habicat in Europa. 

10. E, thorace obfcure cinereo, elytris cinereo-nebu' murinut» 

lofii, plantis rufis, Linn. Sjji. Nat. 11. djj. 22. 
Fn. Sv, 738. 
Elater niger, elytris villofo - murinis. Geoff. Inf i, 
135. «o. 

Schaejf. Jcon. tab. 4. fig. 6. 
Habitat in Europa. 

n. E. elytris aeneis, maculis pallldloribus confertisj telJellafHSt 
unguibus rubris. Linn. Syji. Nat. 11. 655. i^, 
Fn. Sv. 739. 
Elater niger, villofo-undatus. Geoff. Inf u i^S' 9> 
Elater thoracicus. ScopoU Ent. 282. 

Q » tktet 413 I. ELEVTERATA. Ekter. fafctam. Mtneiis. peffinifor. 
nis. tuprm. fyriaeus. Elater niger, pilis mininiis flavo-aencis, jundim in- 
termixtis. GW^/. fat. 80. 
Sckaejf. lcon. tab. 4. iig. 7. 
Habitat in Europa. 

11, E. thorace nigro paliicloque vario, elytris nigrican- 
tibus, fafcia alba undulata. Linn. Syjl. Nat. n. 653. 
. 27. Fn. Sv. 737. 
Scopol. carn. i%\. 
Habitat in Europa. 

13. E. thorace elytrisque aeneis, pedibus fanguineis. 

Linn. Syjl. Nat. 11. 6^^. 31. Fn. Sv. 740. 
Elater nitcns. Scopol. Enf. i^j^. 
Habitat in Europa. 

14. E, thoracc elytrisque aeneis, antennis maris peftina- 

tis, Linn. Syfi. Nat. 11. 655. 32. Fn. Sv. 741. 
Elater fufco- viridi-aeneus. Geoff. Ivf. i. 153. 7. 
Scarabaeus antennis articulatis feptinuis. Raj, Inf.^i. 7* 
Scarabaeus e nigro virens, corniculis altero tantum 

verfu peftinatis. Lijler. An^L 387. ip. 

Snltz. Inf. tab. 5. figy 35. 

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 4. 

— — Elem. tab. 11. fig. i. et tab. 60. 

Habitat in Europa. 

15. E. cypreus, elytris dimidiato - flavis. 
Habitat in Anglia. 

Statura omnino et magnitudo E. pe6\inicornIs, obfcure 
cupreus, feu rufo-aeneus. Antennae nigrae, pecti- 
natae. Elytra-ftriata, bafi teftacea, apice cuprea. 

i^. E. thorace nigro, lateribus ferrugineis, colcoptris 
flavis, cruce margineque nigris. Linn. S\Jl. Nat. 11. 
653. 12. Fn. Sv. 'jii. 
Elater thorace nigro , circiilo rubro, elytris fulvis, 
cruce nigra. Geoff. Inf i. 133. 6. 
Habitat in Europa. 

17. E. thoracerufo, elytris fafcia duplici afba, corpore 
nigro. Linu. Syjl. Nat. 11. 653. 11. Muf. L. Ulr. 83. 
Habitat in Oriente. 

Minor. Fafcia ciytrorum altera ad bafin, altera 
in medio. 

18. E. I.-ELEVTERATA. Elatcr. 215 ig. E. thorace teftaceo, pubefcente, clytris flaVis^ apice cafiaittus, 
nigris, corporc atro. Unn. Syfl. Nat. u. 6^4. 18. 

Fn. Sv. 727. 
Elater thorace villofo , clytris teftaccis, aj>icc riigris. 

Geoff. l)if. I. 132. 4. 
Scarabaeus antennis articulatis. RaJ. Inf. 92. ^. 
Scarabaeus ex fufco rufefcens, f, caftaneus. Lijl. 

hqn. 3g7, 

Schacjf. Icon. tab. 11. fig. 9. et tab. 31. fig. 4. 

Habitat in Europae campis, 

19. E. niger, thorace glaberrimo, rubro, elytris teftaceis, hctns, 

Linn. Syft. Nat. u. 654. 19. ,/«. Sv. 728. 
Scbaeff. Icon. tab. 11, fig. 8. 
Habitat in Europa. 
Caput, fcutellum, corpus et pedcs nigra. 

20. E. thorace rufo, medio fufco, elytris teftaccis, linea- lintarii. 

ribus. Linn. Syjl. Nat. n. 655. 13. Fn. Sv. 723' 
Habitat in Europa. 
Caput, corpus et fcutellum nigra. Os antennarUin, 

bafis et tibiae pallidae. 

:t 

21. E. piceus, thorace elytrisque obfcure nigris. * ohfcuYUS. 
Elater obfcurus thorace fufco, obfcuro, elytris obfcurc 

teftaceis. Lmn. Syji. Nat. n. 655. 25. Fn. Sv. 735. 
Habitat in Eux-opae plantis. 

22. E. thorace obfcure- nigro, elytris ftriatis, fufcis, finvipes. 

pedibus teftaceis. 
Habitat in America. Dom. v. Rohr. 
Simillimus E. obfcuro, pedibus tamcn flavefcentibus 

facillime diftinguitur. 23. E. thorace atro , 
exteriore lucidis. nitido, elytris, bafi marginequc 
Linn. Syjl. Nat. 11. 655- a<^' Fn. Sv. 73<^. 
Habitat in ligno putrefcente. 

24. E. thorace fufco , elytris teftaceis, margine undique 
nigro. Linn. Syjl. Nat. n. 654. 23. Fn, Sv. 733« trijiis. margina' 
tus. Habicat in Europa. O 3 u-. E, ai4 I. ELEVTERATA. Elater. 

m^omelus, ZS, E. thorace niargineque elytronim fernigineis, cow 
pore elytrisque nigris. Linn. iiyjl. Nat. ii. 553. i6. 
Fn. Sv. 725. 
Habitat in Europa. 

thoracU %6. E, niger, thorace toto rufo. 

f«^» JEliter niger, thorace rufo. Geojf. Inf. i. 132. ^. 

Habitat prope Henly Anglorum. 
Niniis affinis viuetur E. ruficolli, at paulo major* 
Caput atrum, antennis nigris, ferratis, Thorax 
pubefcens, totus rufus, nec uti in ruficolli po- 
ftice niger, fola lir.ca intermedia pedoris nigra. 
Elytra fubpubefcentia , ftriata , atra. Pedes 
nigri, plantis piceis. An mera varietas E. ru- 
ficoUis ? 

rfiJicalliSo a^. B. niger, thorace poftice rubro, nitido. 

Elatcr ruficollis thorace rubro, nitido, anticc nigro, 

elytris corporequc nigris; Linn. Syjl. Nat. 11. <553, 

14. Fn. Sv. 724. 
Scarabaeus elytris nigris, fcapulis rubris. Raj, 

Inf 92. 8. 
Elater gramineus, Sccfol. Ent. 290, 

Habitat in Europae graminofis. 

hnmnms. %%. E. thorace rufo, medio nigro, elytris corporcque 
ferrugineis. 
Elater brunneus thorace nigro, utrinque rufo, elytris 
corporeque ferfugineis. Linn, Si)Ji, Nat, u. 653, 10. 
Fn. Sv. 72/. 
Habitat in Europa. 

fanpui' ^9- ^- ater, elytris fanguineis. 

«m, Elater fanguineus thorace atro , elytris rubris, coT' 

pore nigro. Linn. byft. Nat. u.. ^54. 21. Fn. Sv. 731, 
Scop. carn. 287. 
Elater niger, elytris rubrls. Geojf. Inf, \, 131. 1, 
Sc/.)aeff. IcQH. tab. 2. fig. 6. 
Habitat in Europa. 
Elytrorum funiraus apcx niger, 

30. t. I. ELEVTERATA. Elater. 215 

30. E. thorace atro , elytris antic* cUmidiato rufis, batteatus. 

corpore nigro. Linn. Syjl. Nat. 11. (^54. 2-2. 
Fii. Sv. 732. 
Scarabaeus minor, elytris bicoloribus c fulvo et nigro, 
faltatrix. RaJ. Iiif. 7^. 23. 
Habitat in Europa. 

31. E. thorace fufco , nitido, elytris cinereis, corpore fputator. 

nigro. Linn. Syjl. Nat. ii. 654. 24. F«. Sv. 734. 
Scop. carn. 5S3. 
Habitat in Europa. 

32. E. niger, elytris fufcis, lineatis. Jlriam. 
Habitat in Suecia. 

Medius. Cap«t et thorax obfcure nigra. Elytra fufca, 
liueis quatuor pallidis, ad apicem coeuntibus. An- 
tennae ferrugineae. Pedes fufci. 

33. E. thorace atro, nitido, elytris nigris. Linn. Syjl. minutns. 

Nat. 11. i^55. 34. Fn. Sv. 744. 
Habitat in Europa. 
Parvus, niger, nitidus. 

34. E. capite thoraceque atris, elytrls nigris: macnlis pukhelhts. 

flavicantibus , pedibus flavis. Linn. Syjl. Nat. n. 
656. 35. Fn. Sv. 745. 
Habitat in Europa. 

35. E. thorace ferrugineo, elytris atris, fafciis duabus feftivm. 

flavis. 

Habitat in Aegypto. D. ForfkahJ. 

Parvus. Statura E. pulchclli. Caput fufcum. Thoras 
laevis, rufefcens, Elytra ftriata, nigra, fafciis 
duabus flavis, altcra ad bafin, altera verfus a|)iceui. 

35. E. niger, nitidus, elytris pundlo bafeos rubro. Linn. 2 pnjlujg. 
Syjl. Nit. n. 652. 9. fus, 

Elater niger, elytrorum bafi maculis rubris. Geqff. 
Jnf. i. 136. 15. 
Habitat.in Germania. O 4 6y. BU- ai6 I. ELEVTERATA. BupreAis. ^tgantta. 6i. BUPRESTIS. Palpi filiformes, articulo ul- 

timo truncato, obtufo. 

Maxilla unidentata, obtufa. 

Labium cylindricum, acumi- 

natum. 
Jntennae filiformcs, ferratae. 

unidenta- i. B. clytrls unidentatis, aeneis, margine aureo. 

ta. Habitat Miif. Dom. Banks, 

Magna. Antennae breves, nigrae. Caput viride, 
fronte canaliculato, aureo. Thorax viridis, lineif 
tribus latis, cupro - aureis, Elytra glabra, viridia, 
nitida, margiiie aureo, apicc unidentata. Corpus 
viride, nitens, plantis fufcis. 

i« B. elytris bidentatis, rugofls, thorace lacvi, corpore 

inaurato. Unn. Syjl Nat. ii. 6^9. i. Muf. L. U. 8> 
Cantharis maxima, elytris cuprei cojoris, fulcatis. 

i^loan, laui. x. p. 210. tab. 235. fig. i. 2. 
Cerambyx Indiae orientalis raaxirous, Grcvp, Mnf. 1(55. 

tab. 13. 

Suhz. Inf. tab, 6. fig, 38. 

Merian. fnr, tab. 50. fig. inf, 

Snb. M'f. 3. tab. S4. fig. u, 

Habitat in Araerica, Afia, 

vittnta, 3. B. clytris bidentatis, punftatis; lineis elcvatis qua. 
tuor, viridi- aeneis, vitta lata, aurea. 
Habitat in India. Dom. Banki. 

Statura B. ignitac Caput canaliculatum, viride, fronte 
aureo antennisque nigris, Thorax pundtatus, ma- 
ciJa utrincjue aurea bafeos. Elytra apice bidentata, 
fubaenea, nitida, tomento ferrugineo te6\a. 

fofiuofa, 4, B. elytris truncatis, bidentatis, variolofis, virjdibus; 
futura aurea. 
Habitat in America feptentrionali. Dom. Banh. 
Minor B. vittata, at ftatura eadem; oblonga. Caput 
planum, fcabrum , antice aureum, emarginatum, 
Thorax rotundatus, punftatus, viridi - aeneus, 
Elytra bidentata, viriJia, fplendida, futura aurea, 

pun6^is l ELEV.TERATA. BuprcAis. 317 piinftis majoribus cicatrifantibus impreflis, at lincae 
elevatae nuUae. Subtus acneus, punftatus , ftern^ 
antice pofticequc cmarginato. 

,. B. elytris bidentatis, cupreis, punftis violaceis nu- pnnStatis- 
merofis. fima. 

Habitat in Sierra Leon Africae. Drtiry. 

Magnitudo et ftatura B. marianae. Corpus cupreum, 
nitidum , maculis plurimis violaceis fparfis. 

6. B. elytris truncatis, bidentatis , viridibus, vitta coc«} dtcora, 

riilefcente marginibusque aureis. 

Habitat in America. Dom, Banks. 

Siniiilimus B. faftuofae, at duplo minor. Caput viridi. 
aureo - nitens, fcabrum. Thorax aureus, poftice 
rotundatus. Elytra truncata, fubbidentata, viridia, 
vitta coerulefcente in medio, margine exteriori et 
futura aureis. Subtus aureus , pundlatus , fterno 
antice pofticeque emarginato, 

7. B. elytris bidentatis, obfcura, ano tridentato, hrida* 
Habitat in America, Muf. Do?n. Banks. 

Statura B. rufticae. Thorax elytraque rugofa, aenfO 
cinereoque variegata. Elytra apice bidentata, fub- 
tus aenea. 

8. B. elytris truncatis, fubbidentatis , cupreis: lineis (iriata, 

elevatis quatuor. 
Habitat in Penfylvania. Muf Dom. Bmiks. 
Media. Antennae breves, nigrae. Caput et thorax 

obfcure cuprea, fcabra. Elytra liiieis quatuor ele- 

vatis, quarum exteriores apice coeunt, interiores 

abbreviatae. p, B, elytrjs tridentatis , thorace impreflb , 'corpore in- 
aurato. Unn. Syfi. Nat. 11. 6^9. 3. Muf L, U. 85, 
Beetlc. Gretv. Muf, i66. tab. 13. 
PetUK Gcizoph. tab. zo, fig. 8, 
hnuiif. Up, I. p, 132. tab. 10. fig. 7. 
Habitait in Indiis. 

jio, B. elytris truncatis, fubtridentatis, 
vittis duabus ferrugineis, 
Habitat jn America. Dotn. Banks, 
O 5 Statu- igmta. nigro-acncis; iimata. 2iS I. ELEVTERATA. Bupreftis. 

Statura et magnitudo B. rufticae. Caput obfcure 
aeneum, margine antico pallido, fafciaque raedia 
rufa. Thorax pundatus, aeneus, margine exte- 
riori antice rufo, Elytra terminata denticulis tribus 
obfolctis , obfcure aenea , vittis duabus rufis , qua- 
rum exterior ad bafin flexuofa, interior bafi latior 
apicem elytri haud attingit. Subtus aenea, gula 
rubra. Sternum antice pofticeque emarginatum. 
Primum abdominis fegmentum fulco exaratum. 

occUata, II. B. viridi- nitcns, elytris tridentatis , maculis duabus 
aureis ocellarique flava. 
Habitat in Indiis. 
. Statura B. ignitae. Caput canaliculatum. Thorax 
punftatus, aureus, linea longitudinali coerulefcente. 
Elytra tridentata, lineis tribus elevatis, viridia, 
maculis duabus aureis, altera ad bafin, altera ad 
apicem, in medio vero macula magna fubocellaris, 
flava, quae in quibusdam in fafciam fere excurrit, 
margines tamen haud attingit. 

Jlevnicor' i%. B. elytris ferrato - tridentatis , viridibus, punftis ci- 
iiis. nereis impreffis, fterno porredo, conico. £,/'«», 

Syjl. Nat. IX. 660. 5. Muf. Lud. Ulr. 88. 
Carabus orientalis, crafllis. Grerv. Miif. i6j. tab. 13. 
Habitat in India. 

Corpus viridi-aeneum, nitens. Thorax variolofus. 
Varietatem vidi elytrorum pundlis confolidatis, vix 
confpicuis, excepto pun6to latiori bafeos. Subtus 
aurea, laevfs, macula ferruginea utrinque in 
pedore et duabus in ultimo abdominis fegmento. 
An diftinaa? 

thryfts. 13. B. elytris ferrato - tridentatis , caftaneis , fterno co- 
nico, porrefto. 
Bupreftis ftcrnicornis /S. Linn. Syft. Nat. n. 660. 5, 
Mnf. Lud.Ulr. 88. 
Habitat in India. 

Simillinuis B. fternicorni, cujus etiam varietatem 
C/. Ltnnueus dicit. Differt tamen elytris totis 
caftaiicis, immaculatis, lacvibus. Subtus viridi- - 
aurea, immaculata. 

14. B. L ELEVTERATA. Bupreftis. 819 

14. B. elytris ferratis, fulcatis, corpore deprefib, obfcuro. eleprcjjii. 
Habitat in Oriente. D. Prof. ForfkiihL 

Major B. chryfoltigmate. Thorax canaliculatus, pun» 
6tatns, obfcurus, utrinque angulatus. Elytra apice 
fubtilillime ferrata, fulcis o6lo exarata, fubtu» 
magis cuprea. 

15. B. elytris ferratis, longitudinallter rugofis : macuHs marittm» 

duabus impreflis, thorace fulcato. Linn. Syjl. Nat. 
,f;-.t' II. 660, 6. ¥n. Sv\ 754. Mnf. Lnd. Ulr. 89. 

Cantharis niarianus virldis, perclegans, vaginis ful- 
tatis , fignaturis flavefcentibus notatis. Petiv. Ga* 
zoph. tab. 2. fig. 2. 
Schaeff. Icon. tab. 49. fig. i. 
Habitat in Europa, Ameriea. 

16. B. elytris ferratis, viridibus: fulco abbreviato futu- farinofa, 

rali impreflb. 

Habitat in nova HoIIandia. Muf. Dom. Banks. 

Magnitudo media. Antennae nigrae. uaput canall» 
culatum, fufcum, orbita oculorum aurea. Thorax 
obfcure aeneus, dorfo canaliculato , marginibus 
lujuila impreflis. Elytra rugofa, viridia, fulco 
longitudinali a medio ad apicem impreflTa. Corpiis 
aeneum , pollinc ferrugineo adfpcrfum. 

17. B. elytris ferratis, porcatis, thorace angulato, cor- porcata<> 

pore fufco.,. nitido. 

Habitat in Oriente. Forfkahl. 

Paulo major B. ruftica. Thorax punftatus, dorfo 
valde impreflb lateribusque prominentia obtufa an- 
gulatis. Elytra ferrata, porcata vel lineis elevatis 
tribus fpatio interjedo punftis concatenatis, in 
dupiici ferie ftriatis. Color totus fufcus, cupreo- 
jiitidus. 

i8. B. elytris ferratis, longjtudinaliter fulcatis, maculis chryfa, 
duabus aureis imprellis, thorace punctato, Linn. ^ignia, 
Syf. N(tt. II. 660. 7. Fn. Sv. 75^;. 
Cucuius aurfus elytrorum foflulis quatuor impreflls, 
nitentibus. Geoff. Inf i. 125. i. 
Snlti, Inf, tab. 6. fig. 39, 
Habitat in Europa, 

i^. B, impYejJk. ornata. cylindri' 
ta. fcahra. 229 I. ELEVTERATA. Buprenis. 

ip. B. elytris fcrratis, aeneis, punais tribus imprcffii. 

Habitat in Indiis : e Mufaeo D. BermuUi Bafilienfis. 

Magnitudo et ftatura B. rufticae. Totum corpus bb- 
fcure aeneum. Pundum thorace utrinquc impref- 
fum. Elytra margine toto ferrata, punftis tribus 
diftindtis impreflis. Linea unica ad futuram elevata, 

2.O. B. elytris ferratis, obfcuris, albo - maculatis. 

Habitat in Penfylvania. Muf. Dom. Banks. 

Minor. Antennae breves. Caput et thorax nigra, 
iniraaculata, puncSlata. Elytra margine toto ferrata, 
puni^lata, ftriata, obfcura, raaculis plurimis albis 
fparfis. Corpus nigrum. 

%i. B. elytris ferratis, ftriatis, corpore cylindrico, nigro. 
Habitat in Oriente. forfkahl. 

Parva. Oculi teftacei. Thorax laevis, fufcus, cuprco 
parum nitens. Elytra ferrnta, ftriata, nigra. Cor- 
pus magis cylindricum , quam in reliquis, 

11. B. elytris integris, fronte fulcato, corporc fcabro, 
aureo. 
Habitat in Indiis. D. Mallet. 

Magnitudo fere E. ignitae. Corpus totum cuproo- 
aureum, fcabrum, immaculatum. Caput fulco 
profundo exaratum. Oculi teftacei. 

S guttatn, 23. B. elytris integris, maculis quatuor albis, corpor* 
coeruleo. Linn. Syft. Nat. 11. 6^9. i. Fn. Sv. 753. 
Cucuius viridi - aeneus, pundlis quatuor imprcffis 
albisr Geojf. Inf. i. 116. 2. 
Schaeff. Jcon. tab. 31. fig. i, 
Habitat in Europa. 

fafcicula. 24. B, elytris integerrimis, ftriatis, pun(?iis fafciculato- 
ris, villofis, corpore inaurato, hirfuto. Linn. Syjl. 

Nat. II. 661. 12. Mnf. Lud. Ulr.90. 
Scarabacus amboinenfis. Seh, Mnf 2. p. 22. tab. ao.. 

fig- ?■ 
Scarabaeus viridis, aureus, papillis pilis albis obtufis, 
undique hirtus. Petiv. Gazoph, 4, tab. 13. fig. 5, 
Su/n. Inf tab. 6. fig. 4. 

Habitat ad Cap. E. S. Variat corporc nigro. MuJ* 
Dom. Banks. 

25. B. L ELEVTERATA. Buprenis. 221 

»5. B. elytris integerrimis, pedibus ferrugineis, corpore hirta. 
hirfuto. Unn. Syjl. Nat. n. 661. 13. Mnf. L. U. $1. 
Habitat in Africa. 
Varietatis huius a colore plures, 

a5. B. elytris integris, fulcatis, aeneis, capite thoracc' aiiftriaca. 

que viridibus. 
Bupreftis auftriaca elytris ftriatls, bidcntatis, capite 

thoraceque viridi, abdomine violaceo, LifiH. Syjl. 

Nat. II. 661. $). 
Mordella gigantea. Scopoli caru. iS?. 

Habitat Idriae. D. Scopoli. 

Elytra in noftra truncata, nec bidentata. 

27. B. elytris integris, viridibus, margine orani aureo, fpkndim. 

lineisque tribus elevatis. 
Habitat in China. 
Magnitudo B. rufticae. Corp^is viride, nitens, elytro-. . 

rum margine et futura aureis. 

1%. B. elytris emarginatis, ftriatis, obfcure aeneis. ruflica. 

Bupreftis ruftica elytris ftriatis, faftigiatis, thorace 

punftato. Linn. Syf.. Nat. 11. 660. g. Fn. Sv. 7?5. 
Cucuius viridi-auratus, oblongus, thorace pundlato, 

elytris ftriatis. Geojf. hif. i. \i6. 3. 
Mordella ruftica. Scopoli carn. i%%. 

Habitat in Europa. 

zp. B. atra, elytris integris, truncatis, thorace varlo- Tenehio' 
lofo, dilatato. nis. 

Bupreftis Tenebrionis atra, elytris integris, llneato- 
pundlatls, thorace variolofo, dilatato. Linn. SjJ}. 
Nat. II. 661. II. 
Habitat irt Europa, Africa. 

Thorax punais elevatis, nitidis, planis, diftin6lus 
utrinque angulo rotundato prominet. 

30. B. nigra, elytris fafciis cinereis, unduJatis, Linn. RtiM. 
Syjl. Nat. II. 661. 14. 
Habitat in Rubo, Cichori©, 

31. B. 222 I. ELEVTERATA. Bupreflls, 

himacu- 31. B. clytris integerrimis , ftriatis, maciila rubra, corr 
lafa. porc fufco - viridi. Linn. Syjl. Nat. 11. 66i. 16. 

Muf. Lud. Uh. 5>z. 

Habitat in India. 

Macula magna rubra in medio elytrorum. 

trifiii. ^i. B. elytris integerrimis, marginatis, corpore ciipreo, 
abdomine pundlis deccm nigris. Linn. Sy(}. Nat. 11. 
66%. 18. Muf. L. U. p3. 

Habitat in Indiis. 

Abdomen in fingulo fcgmento utrinque punflo nigro. 

iuprea. 33- B. elytris intcgerrimis , thoracis lateribus fcabris, 
fcutello tuberculari, corpore cupreo. Linn. Syjl. 
Nat. II. 66i. 10. Muf. L. Ulr. 94. 

Habitat in America. 

Thoracis latera deprefla, fcabra. Scutcllum punflo 
elevato prominet. 

nobiUs. 34. B. elytris integerrimis , fafciis linearibus duabus 
undatis, inauratis, corpore fufco. Linn. Syji. Nar. 
II. 661. 21. 
Habitat in Indiis. 

^pnnffa- 35. B. elytris integerrimis , pim6tatis, thorace pundis 
fa. quatuor imprellis, corpore obfcuro. Linn. Syji. 

Nat. II. 66x. 22. Fn. Sv. 759. 
Habitat in Europae floribus frequens in Caltha paluftri. 

crucinta. 3^« B. coleoptris integerrimis, aureis, pundtis duobus 
cruceque poftica^nigris. 

Habitat in nova Hollan.ia. Muf Dom. Bonks. 

Corpus parvum. Caput aureum, fplendens, canali- 
culatum, antennis nigris. Thorax aureus, nitens, 
immaculatus, Coleoptera integra, antice punftis 
duobus et poftice cruce lata nigris. Corpus fubtus 
viridi - aureum. 

bifiriata. 37« ^- elytris integris, obfcuris, thorace aureo, ftriif 
duabus nigris. 
Cucuius aeneus, elytris fufcis, thorace rubro, fafcii» 
fufcis. Geojf. Inf i. 127. 4. 
Habitat Lutetiis Pariilorum. D. Mullit, 

Ailinls L ELEVTERATA. Bupredis. 223 

Affinis videtur B. fcftivae. Caput aureum, oculis 
nigris. Elytra integra, obfcura, parum cupro* 
nitcntia, ftriata. Thorax rufo-aurcus, ftriis 
duabus latis, nigris. 

3^. B. elytris integerrimis, transverfe rugofis, thorace minnta, 
fubtrilobo, laevi, corpore ovato, nigro. LJnn. 
Syjl.Nat. II. 663. 24. Fn. Sv. jSo. 
Cucuius fufco-cupreus, triangularis, fafciis undulatis, 
villofo-albidis. Geojf. Inf. i. 128. 6. 
Habitat in Europa, faepius capta in coryli foliis. 

3p. B. elytris integerrimis, linearibus, punftatis, cor- viridis, 
pore viridi, elongato. Linn. Syji. Nat. 11. 663. 25. 
Fn. Sv. 752. 
Habita^ in Europae betula alba. 

40. B. elytris integerrimis , linearibus , corpore elon- atra, 

gato, atro. Linn. Syji. Nat. 11. 663. 26. 
Habitat in Germania. 
Similiima B. viridi, vt vix diftinguatur nifi colore. 

41. B. elytris integerrimis, maculis fex coeriileis, cor- fejliva, 

pore viridiflimo, elongato. Liitn. Sy(i. Nat, n. 

663. 2,7. 
Habitat in Africa. 
Statura praecedentis. Thorax pun(Stis duobus, elytra 

fe:c coeruleis. 

42. B. elytris integris, linearibus, viridibus, capite tho- /aeta. 

raceque aureis. 

Habitat Halae. SchaUer. 

Corpus iiiieare, magnitudine et ftatura B. viridis. 
Caput et thorax rubra, aurea, nitida. Elytra viri- 
dia, integerrima, futura aurea. Pedes rufefcentes. 

45. B. elytris integerrimis, rugofis, corpore cyaneo, cyanea^ 

Habitat Halae. Schalln. 

Statura et magnitudo B. viridis. Corpus totum cya- 
neum, nitidum, oculis teftaccis. 

44. H. clytris integerrimis, nigris, maculis tribus filavis. p maciila- 
Euprcftis 9 maculata elytris intcgerrimis, maculis tri- la. 
bus longitudinalibus, fronte thoracisque lateribus 
iuteis. Linn. Syji, Nat. 11. 66%. 17? 

Habi. 334 I. ELEVTERATA. Cicindeli. 

Habitat in - - . - Mauduit. 

Videtur B. 9 maculata Linnati , quamvis caput et tho- 
rax nigra, immaculata. Macula interior elytro- 
rum parva, reliquae duac majores transverfales. 
Variat capite thoraccque maculatis. 

62. CICINDELA. Palpi fcx filiformcsr 

poftici pilofi. 

Labiuiii corneum, tri- 
dentatum. 

Antemae fetaceae, 

eamptjlrii. i. C. viridis, pun6kis quinque albis. Linn. SyJtNat. 11. 
($57. I, Fii. Sv. 74(^. Scop. carn. i%i. 
Bupreftisx inauratus , fupra viridis, coleoptris punftis 

duodecim albis. Geoff. Inf. i. 153. 27. 
Cantharis quarta. Moiiff. Jnf. 145. fig. infim. 
Scarabaeus viridis , cui decem maculae albae fupra 

alarum thecas. Lijl. Sc. Angl. 386. 17. 
Cantharis Mouffeti minor, quarta. lonjl. Inf. tab. 15. 
Schatff. Icon. tab. 34. fig. 8- 9- 
Habitat in Europae campis arenofis. 
Larva mollis, alba, capite pedibusque fex ferru- 
gineis, fovcara magnitudine corporis in- terra 
excavat, in qua latens infei^a arripit. Ge(ff', 
Larvas etiam hirfutas venatur. Raj. 

hyhrida^ 2. C. fubpurpurafcens , elytris fafcia lunulisque duabus 
albis. Lmn. Syjl. Nat. 11. 657. 2. Fn. Sv. 747« 
Siop, carn. 183- 
Schaeff. Ee>n. tab. 43. 
— — Icon. tab. 35. fig. 10. 
Habitat in Europae fabulofis. 

fyhatica, 5* ^- "is^^' elytris fafcia undata piini^isque duobus albis. 

Linn. Syjl. Nat. 11. 658. 8. Fn. Sv. 748. 
Bupreftis inauratus, fupra fu fco - viridis, coleoptris 

fafciis fex undtilatis, albis. Geoff. Inf, i. 155. 28. 
Habitat in Europae pinetis. 

4. c. r. ELEVTERATA. Clcmdela. 225 tuterrU' 
pm. COpCJiJl. f!;erinain- 
ca. , C. elytris fufcis piinao bafeos, fafciis tribiis inter- 
riiptis lineolaque apicis flavis. 
Habitat in Sierra Leon. Mif. Dom Rauks. 
Magnitudo C. campeftris. Caput fufcum, antennis 
maxillisque porrc61:is, nigris. Oculi niagni, tedacei. 
Thorax rotundatus, fufcus, immaculatus. Elyrra 
laevia, fufca, nitidula, pundo bafeos flavo, Fakia 
prima confiftit e lunula punftoque ad futuram, fe- 
cunda e ftriga pundoque ad futuram et tertia deiii- 
que e maculis duabus parvis. Lineola parva ad 
apicem. Subtus aenea, nitida. 

C. fubaenea, elytris albis, linea fufca triramofa. 

Linn. Syfi. Nat. 11. 557. 3. Mnf. Lud. Ulr. 84. 
Habitat ad Cap.|[|f B. Sp. 

C. cuprea, elytris viridibus, pundio lunulaque 

apLcum albis. Linn. ^yji. Nat. 11. 657. 4. Scopoli 

Catn. 182. 
.Bupreftis inauratus, fupra fu fco - viridis, coleoptris 

punftis fex albis. Geoff. Inf i. 15:5. 2.9. 
Cicindela obfcurior viridis, elytris pundis 4. lineola- 

que alba. Schreif. Inf lo. 5. 

Habitat in Germaniae arenofis. 

C. thorace fufco, bituberculato, elytrls fufco viridi- tu^mru- 
que variis: raargine tridentato, albo. Ltta. 

Habitat in nova Zelandia. Muf Doin. Banks. 

Magnitudo C. capenfis. Caput fufcum, labio albido. 
Thorax fufcus, tuberculis duabus magnis, obtufis, 
dorfalibus. Elytra fufca, punclis atoinisque viridi- 
bus impreflis variegata. Margo lunulis tribus coii- 
catenatis, albis, quarum media in medio ftrigam 
exferit, quae tamen futuram haud attinglt. bub- 
tus aenea. 

C. fubpurpurafcens, labio elytrisque pun^lo albo. tin.'[;:i?t- 

Habitat in America. D. Dvuvy. B.iia. 

Statura et fumma affinitas C. hybridae. Labium rotun- 
datum, finuatum, album. Corpus purpurafcens, 
elytris pundo unico laterali, albo. Subtus vi- 
refcen». 

P 9. C. 226 I. ELEVTERATA. Clcmdela. fex pun- viridl- 
fufciis, 
Elytra 
Abdo- fex gut- 
tata. Catena. 5». C. viridi- aenea, clytrorum difco obfcuriore, punclls 

tribus albis. 
Habitat ad littora Malebarica. Drury. 
Statura et magnitudo C. campeftris. Caput 

nitens, vertice obfcuriore. Thorax fupra 

lateribus, viridi peftore, cocruleo - nitidis. 

obliqua, difco fufco , pundtis tribus albis. 

men et pedes viridia. 

10. C. viridis, nitida, elytris pundis tribus marginali- 
bus ,, albis. 

Habitat in Virginia. 

Corpus viride, nitidiffimum, Antennarum apex fufcus. 
Labium fuperius flavum. 

11. C. viridi- aenca, elytris albidis,jfcun6tis fex viridi- 
bus, concatenatis. 

Habitat in India orientali. Koen/g. 

Statura et magnitudo C. germanicae, Caput mihi decft. 
Thorax rotundatus, obfcurus, fubtus aeneus, to- 
mento albo teflus. Elytra albida, punctis tribus 
in medio et tribus ad futuram , omnibus concatena- 
tis et inter fe et cum futura. Abdomen aeneum, 
lateribus lana albiflima. Pedes aenei. 

vtargina. la. C. viridis, elytris margine fafcia undata punciisqu^ 
/ar, duobus albis. 

Habitat in Virginia. 

Corpus ftatura C. campeftris, viride, Labium flavum. 
Margo elytrorum albus, qui dcntes quatuor ad 
fafciam valde undatam et flcxuofam exferit. Pundta 
adhuc duo alba ad bafin. 

€aroUna. 13. C. viridis, nitida; elytrorum apicibus, ore, antennis 
pedibusque flavis. Linn. Sy[i. Nat. ii. 657. 6. 
Habitat in Carolina. 

aequino- 14. C. flava, elytris fafciis duabus nigris, latis. Linn, 
Siialis. Syjl. Nat. n. (^58. 7. Armm. acad. 6. 35/5. 22. 

Habitat Surinami. 

7»anra. 15. C, nigra, elytris pundis fex albis, tertio et quarto 
parallelo. Linn. Syji. Nat. 11. ^58. 9. 
Habitat in Oriente. 

^Z. ELA- I. ELEVTERATA. Elaphrus. 227 

63. ELAPHRVS. Palpi fex filiforme^ 

Labiwii rotutidatum, acu- 
minatum, integrum. 
Antennae fetaceae. 

I. E. virldi-aeneus, elytris punais latis, excavatis. ri^arhts. 

Cicindela riparia. Linn. Syjl. Nat. 11. 558. 10. Fji. 

Sv. 749. 
Bupreftis viridi-aeneus, elytris punftis latis, excava- 

tis, mammillofis. Geoff. Inf. i. i^t'. 30. 
Scarabaeiis parvus, inauratus. Liji. loqu. s%S' 

Sc/jaejf. Icon. tab. %6. fig. 4. 

Habitat in Europae humentibus. 

Colore faepius Variat. 

1. E. obfcure aeneus, elytris fubnebulofis, pcdibus lutels. flavifes. 
Cicindela flavipes. Linn. Syji. Nat. 11. 6s%. 11. F«. 
Sv. 750. 
Habitat in Europa ad littora riparum. 

3. E. nigra, coleoptris pundtis duobus fafciaq^ue fcrru- rupejlris, 
gineis. Li}ia. Syjl. Nat. n. 658. 12. 
Habitat in Sueciae rupibus. 

4- E. aeneus, nitidus, capite ftriato. aqiiaticus. 

Cicindela aquatica. Linn. Syji. Nat. 11. 6s%. 14. Fn, 

Sv. 752. 
Bupreftis fufco - aeneus , capite profunde ftriato, ely- 

trorum ftria priraa remotilTima. Geojf.lnf.i. 157. 31. 
Cicindcla pufilla. Schveb. Inf. 6. 

Liji. mut. tab. 31. fig. 13. 

Habitat ad Europae aquas. 

5. E. aeneus, nitidus, elytris pun£l:atis, dorfo glaberrimo. femipun» 
Habitat Halae Saxonum. Schaller. ^htui, 

Statura et fumma affinitas H. aquaticae. Corpus to- 
tum acneum, nitidum. Elytra ftriato - pun6tata, 
in medio ad futuram quafi polita, glaberrima, 
Pedes ni§ri. 

P » 64. HY. 228 I. ELEVTERATA. Hydrophilus. 

64. HYDRQPHILVS. Fatpi filiformes. 
Maxilia bifida. 
Labium corneum, fiib- 

emarginatum. 
Antennae clava perfo- 

liata. 

pietns. !• H. niger, fterno canaliciilato, poftice fpinofo. . 

Hydrophiliis niger, eiytris fulcatis, antennis fufcis. 

Gcojf. Inf. I. 1^2. I. tab. 3. fig- i. 
Dytifcus piceus antennis perfoliatis, corpore lacvi, 

fterno carinato, pofticc fpinofo. Linn. S^fi. Nat. 11. 

664. I. Fn. Sv. 754. 

Lyonet. Lejf. tab. i. ftg. 15. i6. 17. 

Frifch. Germ. 1. tab. 6. 

Schaeff. Icon. tab. 33. fig. i. 2. 

Habitat in Europae aquis : pifcibus infeftus. 

carahoi' ^- ^. niger, nitidus, elytris fubftriatis. 

^gj,, Hydrophilus niger, elytrorum pundis pcr ftrias di- 

gcftis,, antennis nigris. Geoff. Iiif. 1. 183. 2. 
Dytifcus caraboides antennis pcrfoliatis, corpore gla- 

bro, ftriis aliquot recurvis. Linn. Syji. Nat. 11. 

654. X. Fh. Sv. 7^5. 
Hydrocantharis aquaticus,' niger, fubrotundus. Raj, 

I»f 95- 7- ^ocf 1. aqu. i. tab. 4. lig. i. 2. 

Frifl.T. Inf 13. p. 24. tab. 21. 

Snltz. Inf tab< 6. fig. 41. 

Habitat in Europae aquis. 

latevalis. 3- H. nigcr, nitidus, thoracis elytrorumque inargini- 

bus fiavis. 
Habitat in America. Mnf Tottiamini. 
Statura* H. caraboidis, at duplo minor, Totus ater, 

lacvis, nitidus, folo margine flavo. Subtus niger, 

fterno poftice porrcclo , acutifllmo , pun(5lo inedio 

flavo. Pedes fcrruginei. 

ftarabae. 4. H. r^iger, elytris ftriatis, pedibus piceis. 

oides. Scarabaeus aquaticus muticus, piceus, clytris ftriatis, 

antennis flavefccntibus, fiiiformibus. Linn.Syfi.Nat. 

Edit. X. n. s^. 

Scara- I. E L E V T E R A T A. Hydrophilus. 229 Scarabaeiis piceiis. Gifojf. Inf. i. g^. 
Dytifcus fcarabaeoides ovalis, convexiis, atcr, laevifli- 
mus, antennis filiformibus , triarticulatis. Linn. 
Syjl. Nat. II. 6($4. 212. 5. 
Habitat in Europae aquis. 

H. caraboidi duplo minor. Antennae omnino 
perfuliatae, at palpi prominentes, triarticulati, 
fiiiformes. j". H. fubrotundus, corpore glabro , atro. 
Habitat in aquofis Germaniae. 
Statura fere H. fcarabaeoidis, at minor, 
culatus. Totus laeviflimus , nitens. ct fere orbi- orhicuh' 
ris. eollaris. €. H. niger, ore, thoracis latei-ibus lineisque elytrorum 

ferrugineis. 
Habitat in America. Muf. Tottiamm. 
Statura gibba, elevata, H. luridi. Corpus atrum, niti- 

dum. Os lateraque thoracis ferruginca. Elytra 

nigra, margine lineisque aliquot abbreviatis, ferru- 

gineis. Antennae perfoliatae et pedes fufci. 

7. H. elytris ftriatis, corpore cinereo, fuico. luvidns. 
Dytifcus luridiis antennis perfoliatis, luridis, clytris ^ ^ 

puntiis tribus fufcefcentibus, thorace lateribus fla- 
vicante. Liun. Syjl. Nat. 11. <5($5. 5. Fn. Sv. 767. 
Habitat in Eiiropae aquis. 

8. H. ovatus, niger, elytris, pedibus, thoracisque late- mimitus, 

ribus grifeis. 
Chryfomela minuta. Linn. Syjl. Nat. 11. 593. 50. 

Fn. Sv. 553. 
Scarabaeus totus rufo - niger, maculis nigrioribus. 

Ger^. //;/ 1.85.27? 

Habitat in Europae aquis. 

h H. thorace atro, margine grifeo, elytris fufcis, pundo BipunSia' 
poftico albido. tUS. 

Habitat in aquis Upfaliae. 

Parva. Statura omnino hujus generis. Caput atrum, 
puncto utrinque marginali grifeo. Thorax atpr, 
nitidus, margine grifeo. Elytra fufca , margine 
pallidiori et punfto diilinclo grifeo verfus apicem. P 3 65. DY- 330 I. ELEVTERATA. Dytlfcus. 

65. DYTISCVS. Palpi fex filiformes. 

Labium corneum, trun- 

catum, integrum. 
Antenmt fetaceae. 

htiJjitMUS. I. D. nlger, elytrorum marginibus dilatatis, linea flava. 
Linn. Syji. Nat. n. 665. 6. Fn. Sv. 768. 
Scarabaeus aquaticus, magnus, niger, margine luteo. 
Frifch. Inf. 1. tab. 7. fig. i. 2. 
Habitat in Eux-opae aquis. 

cofialis. 1. D. niger, capitis fafcia, thoracis marginc, elytrorum- 

que ftria coftali ferrugineis. 
Habitat Surinami. D. Yeats. 
Statura et magnitudo D. raarginalis. Caput nigrura, 

fafcia fupra os pundo utrinque imprefla, ferrugi- 

nea. Thorax niger, glaber, margine ferrugineo. 

Elytra glabra, ftriis tribus pundatis remotis, nigra, 

ftria coftali ferruginea. 

fftarginO' 3« I^* "iger, tlioracis marginibus omnibus, elytrorum- 
iis, que exteriori flavis. Linji. Syfl. Nat. 11. 66$. 7. 

Fn. Sv. 169. Geoff. Inf. 1. i85. 2. 
Hydrocantharis noftras. RaJ. Inf. 93. i. 
Hydrocantharis. Mouff. Inf. 164. 

Koef Inf z. aquat. 2. p. 7. tab. i. fig. p. la. 
Lif. tmt. tab. 5. fig. 2. 
Sultz. Inf tab. 6. fig. 42. 
Schaeff Elem. tab. 7. fig. i. 
Habitat in Europae aquis. 

Agilis in dorfo incubans faltu fe reftituit. Si diu in 
ficco detineantur, aegre fe immergunt. Ova ob- 
longa, magna, alba. 

limbatus. 4. D. niger, thoracis elytrorumque marginc cxteriori 
flavo. 
Habitat in China. Mtif. Dom. Banks. 
Statura et fumma afnnitas praeccdentis, a quo tamen 
fpecie diff^erre videtur. Thoracis margo pofticus 
et anticus haud flavi, Elytra absque ftriis pr.ndVatis, 
margine flavo, apicem haud attingente. Sternura 

pofticc I. ELEVTERATA. Dytifcus. 231 pofticc abbreviatiim, in praecedenti porrefVum, 
craarginatum, fubfpinofum. Pcdes nigri, femori- 
bus anticis flavis. 

D. fufcus, elytris fulcis Himidiatis decem. Lim. Syji. fewijliia- 
Nat. II. 66^. 8. Fn. Sv. 772. Geojf. Inf. ii. 187. 3. tus, 

Hydrocantharus elytris ftriatis five canaliculatis. 
Raj. lif 94. 2. irifcb. Jnf 1. tab. 7. fig. 4. 
Roef. Inf. 2. aqnat. i. tab. i. 
BraUl. nut. tab. 25. fig. 2. 
Habitat in Europae aquis. 
An foeniina D. niarginaljs? fig. 10. villofis. fukatm. 
plano. . D. elytris fulcis decem longitudinalibus, 
Linn. Syfi. Nnt. 11. 666. 13. Fn. Sv. 773. 
Geojf. hif. I. \%9. ^. 
Hydrocantharus minor, corpore rotundo. 
Rnj. Inf 94. 3 et 10. 
Frifch. Inf 13. p. 13. tab. 7. 
Roef. Inf 2. aquat. i. tab. 3. fig. 7. 
Braill. nat. tab. i6. fig. 2. A. 
Schaejf. Icon. tab. 3. fig. 3. 
Habitat in Europae, America^ aquls. 
Maris elytra glabra. 

D. fufcus, elytris transverfim fubtilifllmc ftriatis. JlriMiis. 

Linn. Syjl. Nnt. n. 66^. 9. Fn. Sv. 770. 
Habitat in Europae aquis. 

D. niger, ore verticis punftis duobus thoracisque Lauie. 

marginibus rufis, elytris fufcis. 
Habitat in Maderae aquis. M/f. Dom. Banks. 
Statura et magnitudo D. ftriati. Caput nigrum, ore 

punftisque duobus inter oculos rufis. Thorax ni- 

ger, margine rufefcente. Elytra fufca, lineis dua- 

bus punclorum impreflbrum. 

D. cinereus, elytrorum margine thoracisquc medie- cineveus. 
tate flavis. Liiin. Syji. Nat. 11. 666. 11. Fh. Sv. Tji. 

Gcojf. hf. I. 188. 4. 

Hceffnug. Inf 2. tab. 12. 

ii():f. hf 1. aqu. I. tab. 3. fig. 6. 

Liji. 7mtt. tab. 5. fig. i. 

P 4 Petiv. pciicus. 10 ptificfa. 
tus. 232 I. ELEVTERATA. Dytifcus. 

PftJv. Gaz^ph. tab. 70. fig. 3. 
Schatjf. l- n. tab. 90. fig. 7. 
Habitat in Europae a^uis. 

V 
10. D. pallens, elytris grifeis, pun6to oblongo latcrali 
nigro, impreflb. Ijnn, Syfl. Nut. 11. 665. 12. 
Habitat in Africa. 

Magnitudo D. cinerei. Lineae duae elytrorum e pun- 
6iis fufcis, vix confpicuae. 

, D ater, glaber, elytris pun6ris albis quinque. 

Habitat in nova HoUandia. Muf. Dotn, Bcniks. 

Maj^nitudo D. erythrocephali. Antennae breves, fer- 
rugineae. Caput atrum, fronte pailefcente. Tho- 
rix ater, gljber, niacula utrinque marginali paK 
lida, Elytra atra, gliberrima, puudis quinquc 
albis 1, 1, I. Pedes fufci. hirufiula- 12. D. ater, laevis, capite pofticc pundVis duobus, rubris. 
tiis. L/njj. Syjl, Nar. 11. 657. 17. 

Habitat in Europa boreali. 

cincius. 13. D. capite thoraceque fiavis, clytris nigris, margine 

omni albo. 
Habitat in America. D. Mmdnit. 
D. cinereo minor. Caput et thorax flava, immaculata. 

Elytra nigra, margine et futura albis. 

Herrman- 14. D. gibbus, «lytris fafcia undata bafeos ferruginea. 

ni. Habitat in aquis ijagnantibus Alfatiae. Prof. Hevv. 

vutmt. 
Statura D, erythrocephali. Caput obfcure ferrugi- 
neum. Thorax niger, marginibus ferrugineis. 
Elytra laevia, nigra, fafcia lata undata bafeos fer- 
ruginca, quae ad marginem exteriorem paulo ulte- 
rius extenditur. PuncSlum parvum, verfus apicem 
ferrugineum. 

iilf^inrfus, Vj. D. ater, nitidus, antennis, pedibus elytrorumque 
latere exteriore ferrugineis. Linn. Sfi. Naf. 11. 667. 
20. Fn Sv. 775. 

Hdbitat in Europac aquis. 

16.D. (y X ELEVTERATA. Dytifcuj. 333 

\6. D. tcftaceiis, nigro t irroratus, capitc pe6tore- irrorafHSi 

quc nigris. 
Habitat in America. 
Statiira et niagnitiido D. cinerci. Capiit nigrum, ore 

teftaceo. Thorax ghibcr, laevis, nitens, teftaceus, 

pundis duobns dorfilibus nigris. Pedus nigrum. 

Abtloinen et pedes teftacei. 

17. D. niger, thorace nigro, fafcia pallida, elytris albo macttla» 

nie,roqi!e variis. Uim.SjiJl.Niit. ii. 666. 1$. Fn.Sv.^il^. tus. 
^Uddm. DiJJ'. 43, 

Habitat in Europae aquis. ' . 

ig. D. ovato-oblongus, capite pedibusqiie rufis. Lifift. erythroct- 
Syjl. Nat. u. 66o. 14. Fn. Sv, 774. phalus, 

Habitat in Europae aquis. 

19. D. thorace rufo , elytris cinereo nigroque ftriatis. vavius, 
Habitat in Patagoni^e aquis. Mnf. Dom. Banks. 
Magnitudo D. palliiftris, Caput nigrum, ore anten- 
nisque rufis. Thorax glaber, laevis, rufus. Ely- 
tra ftriis numerofinimis approximatis, nigris cine- 
reisque variegnta. Sutura nigra, niargo exterior 
cinereus. Subtus piceus, pedibus ferrugincis, 

io. D. thorace ferrugineo, punftis duobus baicos nigris, depreJjHt. 
elytris fufcis, ferrugineo-maculatis, 

Habitat in Sueciae aquis. 

Corpus parvum , deprefllim. Caput ferrugineum, 
oculis nigris. Thorax ferrugineus, margine an- 
tico, macnlisque duabus bafeos nigris. Elytra 
fufca, maculis tribus marginis et quibusdam difci 
ferrugineis. 

21. D. laevis, elvtris lituris duabus latcralibus, albis. pahijlris» 
linn Syjl. Nut. 11. 661. ip, Fn. Sv. 775. 
Habitat in Europae aquis. 
Thorax ferrugineus. 

%i, D. ovatus, fufcus, capite thoraceque ferrugineis. ovatus, 
Liuii Syji. Nif, II. 661. '^* Fn. Sv. 22.82. 
Habitat in Europae aquis. 
* Capnt et thorax piceaj aut rainus nigra. Subtus 
feriugineus. 

P 5 ^3. D. 234 I- ELEVTERATA. Dytifcus. 

fgnatus. 23. D. niger, capite thoraceque rufis, fignaturis nigrii. 
Habitat in aquis Patagoniae. Mnf. Dotn. Banks. 
Affinis D. ovato. Caput rufura, fafcia in medio in- 
ter oculos nigra. Thorax laevis, rufus, lineola 
transverfali nigra, margines haud attingente. Elytra 
nigra, margine fubrufefcente. Pedes ferruginei. grauula' 
ris. Vneattis. 2,4. D. niger, elytris lincis duabus flavefcentibus , pcdi- 
bus rufis. Linn. Syjl. Nat. 11. 66^. 22. 
Iljbitat in Europa boreali. 

25. D. ferrugineus, coleoptris fufcis, lineis quatuor 
flavefcentibus. 
Habitat in aquis ftagn^itibus Alfatiac. D. Frof, 

Herrmann. 
Caput ferrugincum, bafi parum nigricans. Thorax 
laevis, ferrugineus. Coleoptera fufco cinereoquc 
mixta (vel cinerea Linnaei) margine pallidiore. 
Per medium dorfi lineac quatuor diftindae, albi- 
, cantes. 

25. D. flavefcens, elytris fufcis, marginc flavo, maculato. 
Dytifcus minutus elytris fufcis, bafi lateribusque palli- 

dis, thorace flavo, immaculato, corporc ovato. 

Linn. Syjl. Nat. 11. 667. 23. Fn. Sv. 778. 
Habitat in Europa aquofis. 66. GYRINVS. Palpi filiformes. 

' Maxilla cornea, unidenta- 
ta, acutiflima. 
Labium emarginatum. 
Antennae cylindricae. 

I. G. fubftriatus. Geojf. Inf 1. 194- tab. 3. fig. 3. f. Linn. 
Sy(i. Nat. 11. 5<^7- i- F«. Sv. 779. 
Scarabaeus aquaticus, fubrotundus, e coeruleo- viridi 
colore fplendente undiquc tinftus. Raj. Inf. 87. 10. 
Dytifcus natator. Scopoli Ent. 299. 
Scarabaeus niger, noftras, fupra aquam velociter cir- 
cumnatans. Petiv. Gazopb. 21. tab. 13. fig. p. 

Pulex I. ELEVTERATA. Gyrinus. 335 

Pulex aqiiaticus. Merret. pin. aoj. 
Roer Inf. 5. p. 195. tab. 31. 
Suln. Inf. tab. 6. fig. 43. 
Schaeff, Elem. tab. 57. 
Habitat in Europae lacubus. 
Velociflimc fupra aquam per orbes curfitat, dum 

vero urinatur, bullam aeream hydrargyri coloris 

fecum trahit. 

1. G. virefcens, fubftriatus, elytris abbreviatis, uni- fiiiJlraUs. 
dentatis. 

Habitat in novac Hollandiae aquis. Muf. Dom. Banks. 

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Supra 
virefcens, obfcure nitens. Elytra fubftriata, ab- 
dominc brcviora, truncata , dente unico laterali 
armata. Subtus corpus atrum, pedibus quatuor 
pofticis ferrugincis. 

3. G. ater , laevis , opacus. Linn. Syfl. Naf. 11. $6$. 1. america" 
Habitat in America. Mnf Tottinwm. nus, 

Affinis praecedenti, at paulo major, et multo ob- 
fcurior. • 

67. C A R A B V S. Palpi fex , articulo ulti- 
mo obtufo. 
Labiim integrum, trun- 

catum. 
Antemae filiformes. * Majores. I. C. apterus, ater, vlolaceo - nitens, ejytris punftis coriacem. 
intricatis, fubrugofis. Linn. Syfi. Nat. 11. 66%. i. 
Scop. carn. x6^. 
Bupreftis ater, elytris rugofis. Geoff. Inf. I. 141. i. 
Saltz. Inf tab. 6. tab. 44. 
Schittff. Icon. tab. 35. fig. i. 
Habitat in Gcrmania. 
Affinis C. violaceo. 

%. C, 336 I. ELEVTERATA. Carabus: 

violaceus. z. C. aktus, niger, thoracis elytrorumquc marginibus 

violaceis. 
Carabus violaceus alatus, elytris laeviufculis, nigris, 

margine aureo, thorace fubviolaceo, Litm. Syji. 

Nat. II. 669. 8. Fn. Sv. 787. 
Scarabaeus major, e purpuro nigricans. Raj. Ivf. 96. r. 
Scarabaeus maximus, ex viola nigricans. Lij\. Scar, 

Angl. 3S9. 22. 
Scarabaeus terreftris, nigricans. Frifch. Inf 13. tab. 23. 

Schaeff. lcnn. tab. 3. fig. i. ct tab. 88- fig. i. 

Habitat in Europae fylvis. 

to gntta. 3. C. apterus, thorace anguftato, ater, coleoptris no- 

tus. vem fulcatis pundtisque decem albis. Linn. Syfl. 

Nat, II. 66s>. 10. Mnf. Lud. Ulr. ^6. 

Habitat in Africa. 

Maximus in hoc genere. 

6 guttet' 4- C. apterus, thorace pofticc anguftato, elytris lacvi- 
tns. bus, atris, punftis duobus grifeis. 

Habitat in Suratte Indiae. Mif. Dom. Banks. 
Magnus in hoc genere. Caput magnum, atrum, cly^ 
peo qttadrato, integro. Maxillae corneae, por- 
reftae, arcuatae, acutae. Antennae nigrae. Oculi 
teftacei. Thorax obcordatus, poftice attenuatus, 
niger, utrinque pun6lo magno grifco,: pilofo. 
Elytr^connata, laeviffima, atra, pundis duobu» 
magnis pilofis, grifeis. Pedes atri. 

qnadvi- 5. C. apterus, thorace poftice attenuato, elytris fulcatis, 
guttatus. atris: maculis duabus grifeis remotis. 

Habitat ad Cap. B. Sp. Mif. Dom. Banks. 
Statura et magnitudo C. 10 guttati, Antennae articulis 
undecim, filiformes. Caput magnuni, atrum, fronte 
fulcis duobus imprefla, Oculi teftacei. Thorax" 
canaliculatus, fubmarginatus, poftice valde attenua- 
tus, niger, tuberculis duobus magnis dorfalibus, 
piceis, et puncto parvo grifco utrinque ad margi- 
nem anticum. Elytra connata, fulcata, lineis ele- 
vatis carinatis, atra, maculis duabus parvis, gri- 
feis, altera ad bafin , altera ad apicem. Corpus 
■ fu^tus atrum , abdomine bafi utrinque imprefilb, 

6. C. I. ELEVTERATA. Carabus. 23'? 

€. C. apterus, thorace pofticc anguftato, ater, elytris tabidtis. 
rugofo - fulcatis. 

Habitat ad Cap.B. Sp. Muf. Dom. Banh. 

Statura praecedentis, at triplo minor. Antennae fili- 
forraes, nigrae, articulis undecini. Caput magnum, 
atrum , fronte utrinque fulcato. Thorax cordatus, 
poftice anguftatus , lineisque duabus dorfalibus ele- 
vatis, quae tamen marginem anticum haud attin- 
gunt. Elytra connata, fulcata fulcis rugofis, atra, 
immaculata, poftice ad futuram fubacuminata. Cor- 
pus atrum. 

7. C. apterus, niger, elytris laevibus, pundlis aeneis, hortaiRs. 
excavatis, triplici ferie. Limu Syjl. Nat. u. 66%. 3. 
Fn. Sv. 783- 

Stvoern. AB. Nidrof. 3. p. 401. tab. 6. fig. 7. 
Cerambyx purpurea, pun6tata. Ra^. Inf. 96. z. Lifl. 
niut. tab. 8. fig. 4. 
Habitat in Europae hortis et fylvis. 

%. C. apterus, niger, elytris crenato-ftriatis, pundisque caHdui. 

aureis, excavatis, triplici ferie. 
Habitat in America. D. v. Robr. 
Aftinis C. hortenfi, at clytra haud laevia, fed inter 

ftrias pundorum aureorum ftriae tres elevatae, cre- 

natae, Antennae apice rufefcentes. 

9, C. apterus, elytris ftriatis, virefcentibus, pundtis retufus. 

aeneis, excavatis, triplici ferie, bafi retufis, 
Habitat ad littora Patagoniae. Muf Dow. Banks. 
Summa affinitas C. hortenfis. Antcnnae filiformes, 

fufcae, bafi atrae. Caput virefcens, ore atro. 

Thorax cordatus, viridis, bafi utrinque impreflus. 

Elytra crenato - ftriata , viridia, pundiis aeneis, 

excavatis, triplici ferie: bafis elytrorum retufa. 

Corpus atrum. 9 10. C. apterus, ater, elytris bafi retufis. Mnderae, 

Habitat in Madera. Muf Dotn. Banks. 
Summa affinitas et magnitudo praecedentis. Antennae 
filiformes, nigrae, apice fufcae. Thorax cordatus, 
bafi utrinque imprelTus. Elytra vix ftriata, pun6iis- 
que triplici ferie viridibiis minufiflimis, imprefla. 
Bafis elytrorum retufa. Pede« nigri. 

II. C. asS I, ELEVTERATA. Carabm. convexus. ii. C. apterus, ater, convexus, laevis, thorace poftice 
emarginato. 
Habitat in Germania. 
Corpus C. violaceo duplo minus, totum atrum, laeve. 

auratus. iz. C. apterus, elytris porcatis, laevibus, auratis, an- 

tennis pedibusque rufis. 
Carabus auratus apterus , elytris porcatis : ftriis fiilcis- 

que lacvibus, inauratis. Linn. Syjl. Nat. ii. 669. 7. 

Fn. Sv. 78<5. 
Bupreftis viridis, elytris obtufe fulcatis, non punfta- 

tis, pedibus antennisque ferrugineis. Geoff. Inf. i. 

142. 2. tab. 2. fig. -j. 
Cerambyx dorfo in longas regulas divifoj omniui» 

pulcherrimus. Raj. Inf. <)6. 6. 

Hchaeff, Icon. tab. 51. fig. i. 

Habitat in locis fufFocatis, fylvis. 

futtiraJis. 13. C. apterus, elytris ftriatis, viridibus, futura aurea. 

Habitat in Terra del Fuego. Muf Dom. Bauks. 

Statura C. aurati. Antennae fufcae, bafi ferrugineac. 
Caput viride, laeve, nitens, ore fufco. Thorax 
cordatus, viridis, margine aureo. Elytra fubftriata, 
viridia, ftriis tribus fcre obfoletls puiiftorum con- 
vexorum ferrugineorura. Sutura aurea, nitens. 
Peftus virefcens. Abdomen atrum. Pedcs ferru» 
ginei, plantis nigris. 

£raHuIa- *4' C. apterus, nigricans, elytris aeneis, ftriatis, inter- 
giff^ jedkis pundis elevatis, longitudinalibus. 

Carabus granulatu? apterus , elytris longitudinalitcr 
convexe pun6latis. /,/'««. Syfl. Nat. 11. 66%. 2. 
Fn. Sv. 780. 

Habltat in Europa. ^ 

Nimis affinis C. clatrato, at elytra haud porcata 
five lineis tribus elevatis, fed ftriis plurirais 
exarata. Thorax poftice emarginatus. 

flatratuf, I5« C. apterus, nigricans, elytris aeneis porcatis, inter- 
iedis punclis excavatis longitudinalibus. Linn. Syfi, 
Nat. II. 669. 5. F«. Sv. 782. 
Habitat in Europa. 
Thorax obfcure aeneus. 

15. C. I. ELEVTERATA. Carabus. 239 

16. C. apterus, ater, elytris ftriatis, apice granulncis. porcatui» 
Habitat in nova Hollandia. Mtif. Dot/2. Banks. 

Medius. Antennae filifornies , nigrae. Thorax inar- 
ginatus marginibus rotundatis, ater, imniacii!.,tn3. 
Elytra nigra, ftriata, ftriis ad marginem exteiiorem 
apicemque granulis elevatis, oblongis, interruptis. 
Corpus atrum , nitidum. 

17. C. apterus, elytris porcatis, fc^bris, viridibiis, M;ar- nitem, 

gine aureo. 
Carabus nitens apterus, elytris porcatis : ftriis paffim 

interruptis fulcisque fcabriufculis inauratis. Linit. 

Syjl. Nat. 11. 669. 6. Fn. Sv. 185. 
Carabus nitens. Scop. carn. i6x. 

Habitat in Europae fylvis. 

18. C. alatus, elytris ftriatis, viridi - aeneis : pun6lis tri- Inqttijitor. 

plici ordine. 
Habitat in Europa. 

Thorax lateribus rotundatus, poftice integer. 
Variat rarius clytris totis nigris. 

ip. C. alatus, elytris ftriatis, viridibus, pundtis triplici Scrutator. 

ferie, thorace cyaneo : margine reflexo, inaurato. 
Habitat in Virginia. Mrif. Dom. Banki. 
Simillimus praecedenti. Thorax violaccus, margine 

rotundato , fubreflexo , aiu'eo. Elytrorum margo 

aureus. Abdomen viridc, aureo-maculatum. 
Variat interdum abdomine toto violacco. 

20. C. alatus, violaceo-nitens, elytris aureis, firiatis. fycdphan" 
Carabus fycophanta aureo- nitens, thorace coeruleo, ta. 
elytris aureo- viridibus, ftriatis, abdomine fubatro. 
Linn. Syfl. Nat. n. 670. 12. Mtf. L. U. 95. Fu. Sv. 790. 
Bupreftis nigro - violaceus, elytris latis, aeneis, e viridi 
purpureis, fingulo ftriis fexdecim. Geoff. Jnfi.i^.^, ^. 
Heaim. Inf. 2. tab. 37. fig. ig. 
Ro^K Icon. tab. 20. flg. 2. 
Schaejf. FJcui. tab. 2. fig. r, 
— — Icon. tab. 66. fig. 6. 
Habitat in Europa. 
Striae elytrorum crenatae. 

Larva nigra viditat larvis Phalenae proceiEor.a- 
riae aliarumque. 

lu C. 240 I. ELEVTERATx\. Carabus. 

rtfiratUS. ai. C. apterus, elytris laevibus, nigris, thorace an- 
guftiori, capite anguftidlmo. 
Tenebrio roftratus apterus, niger, elytris laevi •fciflis, 
uniangulatis, thorace anguftjore, capite angiiftiffi- 
mo. Linn. Syjl Nat. n. 577. 20. Fn. Sv. 8:-3. 
Habitat in Europa. 
Elytra deflexa, uti in Tenebrionibus. 

cepbahtes. 2i. C. apferus, ater, laeviliimus, thorace orbiculato, 
convexo. 
Carabus cephalotes apterus, elytris atris, laevibus, 
thorace evferto, oblongo. Limi. Syfl. Nat.n. 66^, 
p. Fn. Sv. f8S. 
Scarabaens. Fiifch. Inf. 13. p. 25, tab. 22. 
fi. Tenebrio gibbus apterus, laevis, thorace orbiculato, 
convexo , antice truncato. Linn. Syji. Naf. 11. 6^6. 
18- Fn. Sv. 824. 
Habitat in Europa. 
Affinis Scarites. 

hucophtah 43. C, apterus, ater, elytris ftriatls. 
pjUi. Carabus leucophtalmus elytris laevibus, ftriis obfole- 

tis octo. Linn. Syfi. Nat. 11. 6(58. 4. Fn. Sv. 7S4. 
Bupreftis ater, elytro fingulo ftriis odto laevibus, pc« 

dibus nigris. Gd^jf. Jnf i. n(^. 7. 
Scarabaeus ex toto niger. Lijl. Scar. Angi 390. 23. 
Habitat in Europae quisquiliis. 

* * Minores. 

flriatulus. 44« C. niger, thoracis bafi utrinque pun^lo imprefl*o, 
elytris ftriatis, ftiedio glabris. 

Habitat in Patagoniae littoribus. Alrf Dmn. BanTis. 

Magnitudo C. leucophtalmi. .Caput sr.um, niridum, 
lineola parva utrinque fi;pra os impreflum. Tho- 
rax cordatus, poftice attenuatus, puntSto i:trinquc 
impreflb. Elytra ftriata ftriis me !iis fenfim abbre- 
viatis, unde difcus elytrorum glabcr. 

caltPtnQ' *5' ^* at^'*, thorace quadrato, laevi, antennis piceis. 

f^f^ Habitat in Americ \ Dom. Lvro/n. ' 

Major C. levtcophtilmo. Corpui rftriira,?,ntennis picels. 

Thorax quadratus, planus. Elytra ftriata. Femora 

linea pun^crum impreflbrum cxarata. Digici pieei. 

i6. C. l. ELEVTERATA. Carabus. 241 iijicovms. 16. C. pallidus, elytris niaciilis duabus dorfalibiis atris. 

Habitat in arena mobili Cambriac. Dom. Bauks. 

Statura omnino C. caliginoli. Maxiilae exfertae, pal- 
lidae, apice nigrae. Caput pallidura , oculis tcfta- 
ccis. Thorax obcordatus, antice polliceque trun- 
catus, palliduS) immaculatus. Elytra ftriata, pal- 
lida, macuiis duabus communibus angulatis, atris. 
Pedes pallidi. 

27. C. ater, elytfis fiilcatis, laevibus, antennis pedibus- 

que rufis. 
Bupreftis nigef, fclytro fingulo ftriis 06I0 laevibus, 

pedibus ferrugineis. Geojf. Inf. i. 146. 8. 
Scarabaeus niger, pedibus corniculisque croceis. Lijler, 

Scar. AiJgl. 390. 24. 

Frequens in fylvis Europae. 

Similis C. leucophtalmo, at paulo minor. Elytra 
intcrdum colore fugaci-aureo nitent. 

28. C. fiipra niger, fubtus ferrugineus. hicohr, 
Habitat in America. Dovi. Lewin. 

Statura et fumma affinitas C. ruficornis^ at corpu* to- 
tum fubtus cum pedibus et antennis ferrugineum. 
Elytra ftriata. 

25). C. thorace obcordato , antennis tibiisque piceis> picens, 
elytris ftriatis. 
Habitat in Europa. 
Pedes haud rufi, fed picci, femoribus nigris. 

30. C. capite thoracet^ue aeneis, elytris firiatis, bbfcu- fmoralis, 

rioribus , femoribus rufis. 
Habitat in Sierra Leon Africae. Mnf. Dom. Ba7iks. 
Magnitudo C. ruficornis. Caput aeneum , nitidum. 

Antennae filiformes, fufcae^ articulo primo rufo. 

Thorax aeneus, nitidus , utrinque lineola baleos 

imprefliis. Elytra nigra, aeneo - fplendentiaj ftriata^ 

Corpus atrufflj femoribus rufis. 

31. C. thorace poftice utrinqiie impreflbi niger, ferao- madidus^ 

ribus rufis. 
Habitat in Angliai Captus die VL Maji iti nemore 
Richmondienfi. 

CL - Stat'.u-a ^4^ I. ELEVTERATA. Carabus. tttterru- 
ftus» esmpJana- 

fus. Mmefica. 
nus. erepitans. Statura et magnitudo C. leucophtalmi. Corpus atrum, 
quafi humore inunftum. Antennac apice fiifccfcen- 
tcs. Thorax bafi punclo majori utrinque excava- 
tus. Abdomen obtufum. 

Varlat femoribus nigris ; an diftin6lus ? 

32. C. ater, thorace poftice rotundato abdomineque 

remotis. 
Habitat in Oriente. Forfkahl. ^ 

Minor C. leucophtalmo. Corpus totum atrum. Ca- 

put latitudine thoracis. Thorax antice cmargi- 

natus, poftice rotundatus, ab abdomine remotus. 

Elytra ftriata. 

33. C. thorace orbiculato, rufus, clytris fafciis dua- 

bus nigris. 
Carabus complanatus pallidus, elytris fafciis duabus 

undulatis, nigris. Linn. Syji. Nat. 11.671. 17. 

Habitat in St. Domingo. 

Statura et magnitudo C. crepitantis. Caput pro- 
niinens cum antennis rufum. Thorax rotunda- 
tus, canaliculatus, rufus, immaculatus. Elytra 
ftriata, truncata, rufa, fafciis duabus magnis un- 
dulatis, nigris. 

34. C. niger, thorace, pedibus antennisquc ferrugineis. 
Carabus ainericanus. Lum. S)J}. Nat. 11. 671. 19. 

Habitat in America. 

Affinis C. crepit|nti, at quadruplo major et caput 
nigrum. 

3J. C. thorace, capite pedibusquc ferrugincis, elytris 

nigris. 
Carabus crepitans. Linn. Syjl. N. 11. 671. 18. Fn. Sv. 272. 
Bupreftis capite, thorace pedibusquc rubris, elytris 

coeruleo- nigris. Geoff'. Inf. 1. 151. 15). 
Cicindela capite, thorace pcdibusque rufis, elytris 

nigro - coerulcis. Roland, a&. Holm. 1730. p. 2p2. 

tab. 7. iig. 2. 

Schaeff. hon. tab. 10. 6g. 13. 

Habitat in Europae ncmoribus, 

35. C. I. ELEVTERATA. Carabus. 243 35. C. niger, capite, thoracis raaculis duahus elytris- limacnh' 
que pundto bafeos fafciaque incdia ferrugineis. tui. 

Carabus bimaculatus niger, fafcia comniani tiava inter- 
rupta, antennis pedibusque teftaceis. Lhm.Mant.Si^' 

Habitat in India orientali. 

Statura C. crepitantis, at paulo major. Caput cnm 
antennis ferrugineum, raaxillis maculaque verticis 
nigris. Thorax oblongus, niger, macula utrin- 
que magna ferruginea. Elytra ftriata, poftice 
truncata, pundo parvo bafeos et fafcia lata in nie- 
dio ferrugineis, quae tamen fafcia futuram haud 
attingit. Apex elytrorum parum ferrugineus. 
Pedes ferruginei. 

37. C. thorace orbiculato, cyaneus, ore, antcnnis tibiis- fpinihaV' 
que rufis. ' ^;V, 

Habitat in Anglia. Dom. Lee. 

Statura C. cuprei. DifFert ab hoc gencre maxilla fu- 
pcriori bafi dilatata, et inferiori dorfo fpinis ciliato. 
Caput prominens, ore antennisque rufis. 

3S. C. thorace rotundato, elytris ftriatis punclisque im- pilicorjm^ 

preflis, antennis pilofis. 
Habitat in Anglia. Muf. Dom. Banki. 
Statura praecedentis. Antennac pilis longioribus hir- 

tae, ferrugineae, primo articulo aeneo. Thorax 

rotundatus, aeneus, poftice utrinque imprefTus. 

Elytra aenea, ftriata , pundlisque tribus impreflxs. 

Pedes rufi, femoribus nigris. 
Variat colore nigro et aeneo. 3$>. C, nigro-coerulefcens, elytris ftriatis. 

Carabus coerulefcens nigro- coeruleus, antennis bafi 
rubris. Linn. Syft. Nat. 11. 672. x%. Fn.Sv, 2oo. 
Schaejf. kon. tab. 18. fig. 3. 4. 
Habitat in Europa. 
Affinis C. vulgari. 

40. C. cupreus, antcnnis bafi rubris. 

Carabus cuprcus. Liiin. SyJl.Nat. 11.671.19. Fn.Sv.^01. 
Bupreftis totus viridi-cupreus, antcnnis nigris. Geoff, 

Inf. I. i(5i. 4d. 

Habitat in Europae fylvis. 

Color cxa^le cupri fufi. coevuU' 
fcens. CUp-gUS', 244 J. ELEVTERATA. Carabus. 

Carnifsx, 41. C. alatus, viridi-aeneus, antcnnis pedibusque rufisj 
thorace angiiftato. 

Habitat in Terra del Fuego. Miif. Dom. Banks. 

Parvus. Caput aeneilm, nitens, ore antennisquc 
ferrugineis. Thorax quadratus, antice pofticeque 
truncatus, glaber, aeneus, poftice utrinque im- 
prefTus. Elytra aenea, ftriata, apice fubretufa. 

- Pedes omnes ferruginei. 

vul^aris. 42. C- nigro-acneus, pedibus antenni^sque nigris. 

Carabus vulgaris. Linn. Syjl. Nat. 11. 671. 27. Fn. Sv. 

799. Scopo/i carii. 268. 
Bupreftis fufco -aeneus, elytris ftriatis , pun<5i:is qua- 

tuor impreflis. Geojf. Inf. i. ijg. 

Schaejf. Icon. tab. iS. fig. 2. 

Habitat in Europa. 

azmetiu 43- C. cyaneus, antennis pedibusque rubris. 
Kabitat in coUibus arcnofis Lipfiae. 
Statura C. lati. Elytra ftriata. 

/atus. 44- C- ^h^^f elytris ftriatis, crenatis , antcnnis pedi- 
biisque ferrugineis. 
Carabus latus. Li?m. Syjl. Naf. 11. 6-71. 24. 
Habitat in Europa. 
Affinis C. ruficorni, at duplo minor. 

limola. 45' C. thorace fubaequali, ferrugineus, elytris lineo- 

la nigra. 
Habitat in America feptentrionali. Muf Dom. Banks. 
Statura ct fumma alHnitas C. ferruginei. Eiytra ftriata, 

thorace pallidiora, macula lincari nigra. 

ferriigi. 46. C. ferrugineus, clytris ftriatis, obfcurioribus. 
iimi, Carabus ferrugineus , thorace glaberrinio. Linn. Sy[i. 

Nat. II. 672. 25. Fn. Sv. 798. 

Habitat in Europa. 

Statura C. lati. 

valitm. 47- ^- palliJus, elytris ftriatis. 
Habitat Dresdae. 

Statura et magnitudo C. vulgaris. Totus pallidus. 
Elytra ftriata. 

. 48. C. t, ELEVTERATA. Carabus. 245 48. C. fubacneus, elytris pun<^is vagis plurimis im- 
preffis. 
Carabus multipundlatus. Linn. Syjl. Nat. 11. «^72. 32. 
Fn. Sv. 8o<. 
Habitat in Europa. 

4p. C. ferrugineus, thorace clytrisquc acneis. 

• - Habitat in Lipfiae hortis. ^. 

Statura et magnitudo C. cuprei. Caput cumantennis 
ferrugineum, oculis verticeque nigris. , Tliorax 
transverfus, canaliculatus, acncus, nitens. Elytra 
ftriata, genea, nitida, iraniaculata. Subtus totus 
pallide ferrugineus. 

^o. C. capite thoraceque viridibus , clytris cupreis. 
Carabus fex punftatus fubaeneiis, elytris pundlis lon- 
gitudinalibus fex impreifis. Linn. Syji. Nat. 11. 672. 
3S' Fn. Sv. 807. 
Bupreftis nitens, capite thoraceque viridibus, elytris 
cupreis, punftatis. Geojf. Iiif. i. 149. 14.. Goed. Inf, 
1. 116. tab. 31. 
Habitat in Europa, America borcali. 

51. C. viridis, ely^tris, margine tibiisque teftaceis. 
Carabus margiriatus. Lfnn. Syji. Nat. ii. 570. i6. 

Fn. Sv. 804. 
Bupreftis viridis, pedibus elytrorumque marginc cx- 
teriori pallidis, Geoff. Inf i. \6i. 41. 
Habitat in Europa. 
Variat colore nigro et viridi. 

52. C. niger, thorace pedibusque ferrugineis. 
Carabus melanocephalus thorace pedibusque ferrugi- 

neis, clytris capitequc atris. Linn, Syjl. Nat. 11, 
611. 22. Fn. Sv. 79^. 
Bupreftis niger, thorace, antennis pedibusque ferru- 
gineis. Genff, luf i, i6r. 42. 
Habitat in Europae fuffocatis. 
Variat antennis ferrugineis et fufcis. 

55. C. thorace pedibusque ferrugincis, elytris capite^ 
que cyaneis. -jf 

Carabus cyanocephalus. Linn,. Syfi. Nat. 11. ^71. 21. 
Fn. Sv. 794. 

Q_ 3 Bupre- nmhipun- 
Elatiis. fex pnn- 
iiatxis. niargxna* 
tiii. 'melanoce 
fhahis» eyanoce- 
(hahis. 346 r. ELEVTERATA. Carabau. Bupreftis capite clytrisque coeruleis, thorace rubr#t 

Geojf. Inf. I. 149. 
Cantharis clytris et capite coerulcis, fcapulis crocci»* 

Raj. Juf. 89. I. 

Schnejf. Icon. tab. 10. fig. 14. 

Habitat in Europae fylvis. 

fexuofjis, 5^4. C. niger, elytris ferrugineis: macula media finuatft 
punftoque apicis nigris. 
Habitat in India orientali. Koenig. 
Parvus. Statura fequentis: corpore depreflb. Tho- 
rax marginatus, niger, antice v«lde cxcifus pro 
receptione capitis. Scutellum nigrum. Elytra fcr- 
ruginea, bafi verfiis fcutellum nigricantia; in medio 
macula flexuofa et poflice pundo parvo nigris. 

iCfux ma" 55. C. thorace orbiculato , rubro , coleoptris truncatis, 
JQ". rubris, cruce nigra. 

Carabus crux major thorace capiteque nigro, rubefcen- 
te , coleoptris ferrugineis , cruce nigra. Linn. Syjl. 
Nat. 11. 673. 39. 
Bupreftis niger; thor-ace pedibusque rubris, elytris 
rubris, cruce nigra. Geojf, fJiJl. Inf i. 150. 
Schaeff. Jcon. tab. i. fig. 13. 
Habitat iu Europae fylvis. 

Antennae nigrae, bafi rufae. Caput glabrum> atrum, 
nitens. Thorax glaber, rufus. Elytra apicc 
truncata, abdomine paulo breviora, rufa, macula 
fcutellari, fafcia lata in medio, futura et raar- 
gine poftico nigris. 

evtLV mh 5<^. C. thorace orbiculato , rufo, coleoptris apicc nigris: 
«or. macula rufa. 

Carabus crux minor thorace luteo, glabro, clytris 
poftice nigris: maculis duabus flavis. Linn. Syjl. 
Naf. II. ($73. 40. F«. Sv. 809. 
Schaeff. Jcon. tab. 18. fig. 8. et tab. 41. fig. 13. 
Habitat in Anglia. D. Lee. 

Statura praccedentis, at paulo longior et anguftior. 
Caput atrum, nitidum. Thorax glaber, ruber, 
bafi utrinque lineola parva imprefla. Elytr.. 
ftriata, ruta, apice nigra, macula magna com- 
rauni nifa. Abdomen atrum. Pedc» toti rufii. 

57. e. I. ELEVTERATA. Carabus. 247 2 pttflnU, 
tus. 57. C. nigricans, anfennis pedibusque pallidis, clytris veh/e» 
obtufifliniis. Linn. SyJ}. Nat. 11. 672. 213. 31. Wn. 
Sv. 803. 
Habitat in Europae arena. 
Elytra ftriata, obtufiflima et fcre truncata. 

, 58. C. thorace rotundato , ferrugincus, vcrtice ano- riifefcens. 
que nigris. 
Habitat in Anglia. Muf. D. Hitmer. 
Parvus, totus ferrugincus, folo vcrtice capitis ano- 
que nigris. 

59. C. thorace orbiculato elytrisque nigris, maiculis 

duabus rufis. 

Habitat in Anglia. Dom. Lee. 

Statura omnino et magnitudo C. crucis majoris. An- 
tennae thoracc longiores , nigrae. Thorax rotun- 
datns, ater, villofus, pundtatus. Elytra obtufa, 
crenato - ftriata, villofa, nigra, maculis duabu» 
magnis rubris, quarum anterior major ad margi- 
nera exteriorem, poftcrior orbiculata. 

60. C. thorace orbiculato, rufo, elytris flavis: maculis 

tribus nigris. 

Habitat in Anglia. Dom. Lee. 

Antennac nigrae, bafi fcrrugineae. Caput cyaneo- 
nigrum, nitens. Thorax orbiculatus, fubcanalicu- 
latus, laevis, glabcr, rufus. Elytra glabra, fub- 
ftriata, flava, pun6\o minori orbiculato ad bafin 
ct duobus majoribus margine exteriori connatis ad 
apiceni. Abdomen atrum. Pedcs rufi, femoribus 
apice nigris. 

61. C. thorace, elytris antice margineque, antennis pe- 

dibusque ferrugineis. 
Carabus vaporariorum. Linn. Syjl. Nat, ii. ^71, 23, 
Fn. Sv. 79(5. 
Habitat in Europa. 

61. C. niger, elytris antice pedibusque teftaccis. 
Carabus meridianus. Linn. Syji. Nat. 11. 673. 3(J. 
Habitat in Europa. 
Parvus eft, a C. vaporariorum diverfilfiraus. 

0.4 ^3. C. knatm. vapora' 
riornm. tneridia- 
nus. 248 I. ELEVTERATA. Carabus. Commn. 6s, C, nlger, thorace fufco, elytris grifeis, macula U- 

neari nigra. 
Habitat in Anierica, Dom. Drnry, 
Statiira C, quadriraaciilati. Caput atrum, nitidum. 

Thorax orbiculatus, ferrugineo - fufcus, Elytra 

ftriata, grifea, macula lonp Jineari nigra verfus 

futuram, Pedes pallidi, 

/f. macnla- 64, C thorace ferrugineo, glabro, ?lytris obtufiflimis, 
tus. fufcis : maculis duabus albis, 

Carabus quadriraaculatus. Linn, Syjl. Nat. 11. {$73, 40. 

Fn. Sv, 809. 
Bupreftis niger, thorace plano, ferrugineo, elytris 
laevibus, maculis quatuor albis. Geojf. Jiif. l. 15Z. 24. 
Habitat in Europae quisquiliis. 

6$. C. thorace rotundato, atro , elytris nigris, punftis 
quatuor albis, 
Habitat in Anglia. 

Differt manifefte a C. quadrimaculato, Elytra haud 
obtufa, thor^x valde rotundatus, ater, Tibiac 
pallidae, 

66. C. thoracc nigro, elytris ol^fcuris, pallido - bifafciatis, 
Carabus uftulatus, Linn. Syjl. Nat. 11. 673. 38. Fn, 
Sv. 810. 

Habitat in Europa, 
Fafcia poftica undata, 
Variat maculis magnis obfoletis , rubro r pallidis, 

atvicapiU 6j. C. thorace rotundato, rufo, elytria obtufis, teftaceis, 
iui. capite atro. 

Carabus atricapillus flavus , capite nigro, clytris ohf 

tufidimis. Linn. Syjl, Nat. 11, (^73, 42, 

Habitat in Europa, 

tejiacens,^ 6%. C. capite thoraceque ferrugtnels, elytria teftaceis, 

Carabus tcftaceus pallide teftaceus , clytris glabris, 

Limi. Syjl. Nat. n. 673. 37. Fn. Sv, 812. 
Buprcftis teftaccus, capite nigro/ Geojf. Lif. u 153, 2ff, 
Habitat in Europa. 
Magnitudo C. raeridiani. 

6p. C. 4 gma^. 
tns. ujlulatuf^ I. ELEVTERATA. Scarltes. 249 6p. C. aeneiis, antennis nigris, tibiis pallidis. bipmSin. 

Carabus bipunclatus fubaeneus, elytris pundis duobus tus. 
impreflis. Liun. Syji. Nat. n. 67^. 33. Fn, Sv. %o6. 
Habitat in Europa. 
Minimus, vix cluplo major pediculo. 68. SCARITES. Palpi fex filiformes. 

Labium corneum , den- 

tatum. 
j^ntemiae moniliformes. capite fnhteYva" 
neiis. S, ater, pedibus anticis palniato • (^igitatis 
fulcato. 

Habitat in America, £)y;;;. Lervin. 

Magnitudo Carabi leucophtalnii; totus ater. Caput 
porrc6tum, apice fulci^ duobus exaratum. Anten- 
naepiceae, moniliformes, articulo primo longifli- 
mo. Thorax convexus, brevis, glaber, nitens, 
poftice rotundatus. Elytra ftriata. Pedes antici fe- 
moribus validis, tibiis fex dentatis, 

S. cyaneus, glaberrimus, antcnnis pedibusque nigris. cyamUS* 

Habitat in nova Hollar.dia. Mnf. Dojfi, Banks. 

Caput ittagnum, exfertum , cyaneum; fronte lineis 
duabus impreflls. Maxiilac exfertae, nigrae, den- 
tatae. Antennae moniliformcs , r.igrae. Thorax 
canaliculatus, cyaneus, poftice rotundatus. Elytra 
thorace addito capite bveviora, connata, cyanea, 
glaberrima, bafi retufa, Pcdes nigri, tibiis anti- 
cis dentatis. 

S, piceus, tibiis anticis palmato- digitatis. armarim,, 

Tencbrio Foflbr. Linn. Syfl. Nat. 11. <J75, 7. Fn, 

Sv. 817. 

Habitat in Europae collibus arenofis. 

Praecedenti quadruplo minor. 

, S, teftac^us , thorace oblongo , anguUs quinque den- CurfotYo 
ticr.latis, 
Tenebrio Curfor. L'nn, S^ft.Net. n.^^jS-^' Fn-Sv.ZiJ. 
I Habitat in Europa, 

0.5 $'S-. 250 I. ELEVTERATA. Sepidfum: 

A:-ah. 5. S. niger, thorace ftrrato, antcnnis pcdibusque teftacei». 
Habitat in Orientc. Forfkahl. 

Statura ct magnitudo S. curforis, at duplo fere tnajor. 
Antcnnae longitudine corporis. Elytra ftriata. 

chtvicoY' 6. S. piceus, antcnnis clavatis. 

nii. Tenebrio minutus alatus, niger, thorace marginato, 

antennis clavatis, pedibusquc piccis. Linn. Syji. 

Nat. II. 1675. 12. 

Habitat in Suecia. 

Statura ct magnitudo S. foflbris. Corpus oblonguni, 
piccum. Thorax laevis, elytra ftriata. 

69. SEPIDIVM. Pdpi filiformes. 

Maxilla brevis, unidentata. 
Labium corneum, breve, 
ad balin emarginatum, 
Antemae filiformes. 

iYunfph \. S. thorace tricufpidato , corpore grifeo. 

tiatiim. Habitat in Arabia. Forfkdhl. 

Magnitudo media: cinereum. Antennae articulis iin» 
decim cylindricis. Thorax gibbus, carinatus, den- 
tibus tribus validis, obtufis, quorum altcr in 
n)argine anteriore obtufior caput tegit. Elytra 
connata, obtuf^, linea mcdia lateralique elcvatij, 
muricatis. 

evijlatntn. 2- S. thorace tricufpidato , criftato, corpore variegato. 
Habitat in Acgypto. Forfkahl. 

Affinis S. tricufpidato , at paulo minus. Caput pla- 
num, grifcum. Thorax tricufpidatus , fpina ante- 
riori criftata fifla, niger, lineis tribus albis. 
Elytra albo nigroque varia, lineis duabus cariuatis, 
poftice fpinofis. Pedes grifei. -70. Pl- 1. ELEVTERATA. Pimelia. 251 

^FO. PIMELIA. Pj/fi filiformes. 

Maxiila unidentata. 
Labium membranaceum , 

rotundatum, fubemar- 

ginatum. 
Antennae filiformes. I. P. atra , glabra , elytris ftriis quatuor rufis. flriata. 

Habitat in Indiis. 

Gibba, atra. Antennae nigrac, apice fufcae. Elytra 

■ connata, glabra, atra, ftriis quatuor obfcure rufis, 

quae intra apicem coeunt. Pedes inermes, nigri. 

z. P. atra, corpore muricato, hifpido. hifpida, 

Habitat in Arabia. Foyfk^hl. 
Corpus obfcure.nigruni. Antcnnae hifpidae, artictilo 

fccundo majori. Tliorax rotundatus, pilofus. 

jElytra connata, punftis elevatis muricata, piiisque 

ercitis hifpida. Pedcs inermes. 

3. P. atra, elytris connatis, muricatis, pcdibus lon- longipei, 

gioribus. 
Habitat in Aegypto. Forfkiihl. 
Thorax brevis, rotundatus, ater, glaber, canalicula- 

tus. Elytra connata, gibba, atra, muricata. Pedes 

inprimis poftici elongati. 

4. P. nigra, coleoptris obtufis: ftriis nuiricatis. nmricata, 
Tenebrio muricatus. Lif.n. Syjl. Nat. ti. 616. 17. 

Mtf. L, Ulr. 100. 
Tenebrio atra, aptera, rotundata, elytris fulcis tri- 
bus elevatis. Geojf. Inf. i. 352? 
Habitat in Europa auftrali. 
Statura P. hirfutae, at paulo minor. 

5. P. atra, clytris fcabris, antennis pedibusque fufcis. fcahra. 
Habitat ad Cap. B. Sp- Mif. Dom. Bauks, 

Statura praecedentium, Caput atrum, antennis fili- 
formibus , fuftis, Thorax gibbus, ater, glaber, 
laevis. Elytra acra, punftis parvis numeroiis cle- 
vatis, fcabra. Pedes oranes obfciTe fufci. 

6. P. £5« I- ELEVTERATA. Plmeliai 

afio-nlata. 6, P. elytris fpinofis, linea elevata laterali, ferrata. 
* Habitat in Oriente. FoyfkHbl. 

Reliquis crafllor , tota atra, nitens. Thorax rotun- 
datus, lateribus fcabris. Elytra connata, obtufa, 
fpinis majoribus elevat-is in tres feries digeftis. 
Inter has lineae quatuor fpinarum minorum. Linea 
lateralis valde prominet ferrata. 

vupnfa, 7< P- thorace fcabro, elytris rugofis, antice anguftioribus. 
Habitat in Oriente. Forfkiihl, 

Praecedentium ftatura, tota atra opaca. Thorar ely- 
tris anguftior, rotundatus, immarginatus. Cole- 
optra conmta, lineis tribus elevatis, et fpatio in- 
terjeiSo rugofo. Bafis elytrorum anguftior. 

fpimfa. 8- P' thorace marginato, marginibus antice pofticeque 
fpinofis, elytris ftriis elevatis, laevibus. 
Tenebrio fpinofus. LinH. SyJ}. Nat, ii. ^77. 24- Muf. 
Lud. Uh. 10 1, 

Habitat in Europa auftrali, Orlente. 
Diverfa facies a praecedentibus. Thorax valde mar- 
ginatus , antice pofticcque acuminatus. 

refltxa. 9' ^" ^'^^'■^ce marginato, marginibus reflexis, elytris 

muricatis: linea laterali carinata, laevi. 
Habitat in Orientc. Forfkahl 
Statura et fumma aflinitas P. fpinofae: tota atra. 

Thorax antice lunatus , lateribus valdc marginatus. 

Elytra connata, ftriis duabus pundorum elevatorura 

et linea laterali^valde carinata. 

carimta. 10. P. nigra, thorace crbiculato, elytris lineis eleyatis 

tribus, laevibus. 
Habitat in Gallia. 
Statiira omnino P. fpinofae : tota atra. Thorax ro- 

tundatus, lateribus gibbis. Elytra connata, ftriis 

tribus carinatis. 

ro//4m, "• P- nigra, elytris laevibus, uniangulatis, thorace an- 
guftiore, capite deprefliufculo, carinato. 
Tenebrio collaris apterus, niger, elytris laeviufcuHs, 
unianguiatis, thorace anguftiore, capite deprelfi- 
ufcuio, carinato. Linn^ Sjft. Naf, it. 677. 21, 

Habi- I. ELEVTERATA. Scaurus. 253 

Habitat in Europa auftrali. ^ 

E geniculis oleum flavefcens exfudat. Statura P. 
fpinofae. 

12. P. thorace rotundato, elytris glaberrimis. ghihra. 
Habitat in Oriente. Fnrfkabl. 

Similis P. rugofae, at duplo minor: tota atra, nitida. 
Tiiorax rotundatus, laevis. Elytra connata, ob- 
tufa, glaberrima. 

13. P. glabra, thorace poftice anguftato , elytris acu- aiigvfiata. 

minatis. 
Habitat in Oriente. Forfkiiht. 
Statura P. glabrae : tota atra, glabra, nitida. Thorax 

rotundatus, poftice anguftior. Eiytra connata, acu- 

minata, fubtiliflime pundato-ftriata. 

14. P. glabra, thorace orbiculato, elytris acuminatis. oTbic^ih' 
Habitat in Oriente. Farfkiibl. ta. 
Magnitudo et ftatura P. anguftatae, totaatra, glabra. 

Thorax elytris anguftior, orbiculatus. Elytra cou- 
nata, glaberrima, poftice acutiufcula. 

71. SCAURUS. Piz/^riiinaequaleSjfiliformes. 
Maxilla obconica, unicien- 

tata. 
Labium truncatum, inte- \ grum. 
Antennas moniliformcs. I. Scaurus. dtrtim. 

Habitat in Aegypto, Forfkiibl. 

Media, tota atra, glabra, thorax fuborbiculatus, pla- 
nus, pundtatus, capite addi^o longitudine fere 
elytrorum. Elytra connata, obtufa, ftriato-pun- 
6tata. Dens crafliis , validus , alius verfus api- 
cem femorum et alius ad bafin tibiarum pedum 
anteriorura. 72. BLAPS. »54 1. ELEVTERATA. Blaps. 72. BLAPS. Paipi quatuor clavati. 
Maxilla redla, bifida. 
Labium membranaccum, fif- 

fum. 
Anteymae apice moniliformes. 

I. B. nigra, thorace rotiindato, elytrls laevibus, obtufis. 
Tenebrio Gigas. Liun. Syjl. Nat. 11. 676. 14. 
Habitat in Europa auftrali. 

Simillima B. mortifagae, at paulo major. Thorax 
magis rotundatus, elevatus, laevillimus, Elytr» 
obtufa, absque pundis et ftriis. 

i. B. coleoptris mucronatis, fulcatis. 
Habitat in Oriente. D. Prof. Forfkahl. 
Statura ct color omnino B. mortifagae, at duplo fere 

major. Elytra connata, mucronata, fulcis odo v. 

novcm laevibus cxarata. 

3. B. atra, coleoptris mucronatis, laevibus. 

Tenebrio mortifaga aptera, thorace aequali, co- 

leoptris laevibus, mucronatis. Linn. Syji. Nat. 11. 

6-16. t?. F«. Sv. 822. 
Tenebrio atra, aptera, coleoptris lacvibus, pone 

acuminatis. Geoff. Inf. i. 3^6. 

Scarabaeus niajor totus niger, abdomine longo, clytris 

vcluti caudatis. RrtJ. Inf. po. 12. 
Scarabaeus cx toto niger, minimc nitens, foctidus. 

Lifter. Scar. Angl. 388. ai. 

Frifch. Inf 13. tab. 25. 
Scarabaeus impennis, tardipcs. ?itiv. Gazoph. tab. 

24. fig. 7.- 
Blatta foetida. Maiijf. Inf 139. 

Schaeff. Icon. tab. 37. fig. 6. ct tab. 60. fig. 13. 

Habitat in Europae umbrofis, fuffocatis. 

txcavata. 4- B. thorace poftice angulato, elytris cxcavato-pun^ta- 
tis, acutiiifculis. 

Petiv. Gazoph. tab. 92. fig. 14. 

y/t^/. Angi. 271. 861. 13. 

Habitat Madrafpatario. Muf. Brit. 

B. mor. Gigas. fuhata. fftortija' 
ga. I. ELEVTERATA. Tenebrio. 355 

B. inortifagae minor ct planior. Thorax laevis, 
ater, marginatus, portice fubfiniiatiis, atigulis acii- 
tis. Elytra atra, pundlis late cxcavatis (triata. 

73. TENEBRIO. Patpi quatuor inaequales, 
anteriores fubclavati, 
pofleriores filiformes. 

Maxitla bifida. 

Labium truncatum, cor- 
neum, integrum. 

Antenme moniliformevS. 

1. T, ater, glaber, elytris ftriatis, tibiis pofticis ferratis. fgYratus. 
Habitat in Sierra Leon Africae, Muf. Doin. Banks. 

Duplo major T. molitori. Antennac moniliformes, 
extrorfum fubcraffiores. Caput magnum, exfertum, 
atrum, bafi attenuatum. Tliorax ater, glaber, ni- 
tens. Elytra atra, ftriata. Pedes atri, femoribus 
canaliculatis. Tibiae pofticae, incurvae, clavatae, 
intus ferratae. 

2. T. oblongus, piceus, elytris ftriatis. MoUtor. 
Tcnebrio molitor alatus, niger totus, femoribus an- 

ticis craflioribus. Lbin. Syji. Nat. ii. 574. 2. Fn. Sv. 

S75. Scop. caru. 255). 
Tenebrio atra, oblonga, clytris ftriis novem laevibus, 

Geoff. Inf 1. 349. 6. 

Yrjfch. Inf. 4. p. I, tab. 3, 

Sultz. Inf 7. fig. 52,. 
Vermis farinarius. Raj. Inf. p- 4, larva. 

Schaejf. Icon. tab. 66. fig. i. 

Habitat in farina piftorum, pane ficco. 

Larva alba, mollis; lufciniarum gratiflinius cibus. 

;. T. violaceus, antefinis pcdibusque piceis. Linn. Ssj}, chalyhtui. 
Nat. u. 674. 3. 
Habitat in Guinea. 
Ailinis T. molitori. 

4. t. 2$^ I. ELEVTERATA. Tenebrio. atrafus. 4« T. oblongus, ater, elytris fulcatis, acutiufculis. 
Habitat in America meridionali. Mnf. Brit. 
Aflinis praececlentibus: totus ater. Thorax margina- 

tus, rotuiKiatus, angulis anticis rotundatis, pofticis 

acutis. Elytra crenato- (triata. 

ahhevia' 5. T. ovatus, ater, elytris ftriatis, capitc tuberculato. 
tUS. Habitat in India. Mnf. Rrit. 

Statura T. atrati, at duplo brevior. Thorax parum 

marginatus, laevis, glaber, angulis rotundatis. 

TubercuhuTi parvum, clevatum, utrinque in clypeo 

capitis rotundatum. Uitimus antennarum articulus 

globofus. Elytra crenato - ftriata. twnutus. fanguini- 
p«s. cavahoi- 
des. 6. T. thoracis marginibus crenatis ahgulisque prominu- 
lis, thorace bicorni. 

Habitat Smirnae. Dom. Drn/y. 

Statura T. molitoris, at duplo major. Antennae mo- 
niliformes. Caput cornubus duobus recurvis, 
apice rcfraclis, iongitudine capitis; dente utrinque 
parvo ante oculos. Thorax fubmarginatus niar- 
gine crenato , antice retufus, angulis prominenti- 
bus. Elytra ftriata, picea. Femora antica crafliora tibiis, apic cc lamina orbicuh prominente. 7. T. ater, antennis pedibusque fanguineis. 
Habitat in nova Hollandia. Mif. Doffi. Bauks. 
Duplo minor T. molitore. Caput obtufumj atrum, 

nitidum , antelinis moniliformibus , exCrorfum 
crafiioribus. Thorax ater, gliiber, nitens. Elytra 
atra, ftriata. Pedes fanguinei, tibiis quatuor an- 
ticis extus ferratis. 

8. T. niger, thorace ovali marginato, elytris ftriatis. 
Tcnebrio caraboides. Linn. Syji. Nat. 11. 677. 2J. 

Fii. Sv. 82v 
Platycerus fufcus, elytris ftriatis. Gecff, Jnf. t, 64, ^4 
Habitat in Europa. 74. HE. I. ELEVTERATA. Helops. 257 

74. HELOPS. Patpi qiiatuorj anteriores 
feciirifornies, pofte- 
riores clavati. 
Labiuiu corneuni,integruni. 
Antennae moniliformes. 

I. H. coerulefccns, thorace fiiborbiculato, elytris ftriatls. comtlm, 
Tenebrio coeruleus. Linn. Syjl. Nat. 11. 677. 19. 
Muf. Uui. Ulr. p8. 
Lijl' Angl. app. 4. fig. 14. 
Petiv. Gaioph. tab. 22. fig. 6. 
Habitat in Europa auftrali. 
Antennae pedesque nigrae. 

a. H. aeneus, elytris ftriatis, acuminatis. lanibeS 

Tenebrio nigro - cuprea clytro fingulo ftriis o6io, 
coleoptris pone acuminatis. Geojf. Inf. i. 349. 5. 
^ Tcnebrio aeneus. Scopoli Ent. 255. 

Tenebrio lanipes alatus, aeneus, elytris fubbifido- 
mucronatis, plantis fubtus hirfutis. Linn, Mmit. 
i' 533« 

Habitat in Germania. 

Obfcure aeneus. Antennae nigrae. Thorax quadra- 
tus. Elytra ftriata terminantur acumine. 

3. H, niger, digitis ferrugineis, palpis porre6tis. fevvcttuiu 
Habitat in Anglia. 

Corpus oblongum, magnitudine H. aenei. ThoraX 
pianus, pundlo bafeos ucrinque impreflo. Elytra 
fubftriata, obtufa, paulo aeneo colore tinda. 

4. H, ater, elytris fafcia abbreviata, aurea. tqnefins. 
Habitat in Brafilia. Muf. Dom. Banks. 

Antennae nigrae, filifornies, articulis obconicis. Palpi 
anteriores porrefti, . fecuriformes. Thorax ro- 
tundatus, gibbus, piibefcens, ater, immaculatus. 
Elytra pubefcentia, iaevia, atra: ante mediuia 
faftia aurea, quae tamen futuram haud attingit, 
Pedes nigri, inerraes, 

R 5. H. a5S I- ELEVTERATA. Erodiuf. 

¥iijipef. 5« H. nigcr, elytrig, antcnnis pcdibiisque fcrniglneis. 

Habitat in nova Hollandia. Aiiif. Dom. Bauks. 

Minor H. lanipede. Caput nigrum, obfcurum , an- 
tennis filiformibiis, ferrugineis, Thorax niger, 
mir,i:ne nitens , poftice utrinque pun6Vis duobus 
impreflis. Eiytra ftriata, ferruginea. Corpus ui- 
grum. Pedes ferruginei. 

hridus, ^- H. niger, pcdibus fufcis. 

Habitat in Brafilia. Mnf. Dom. Banks, 
Stati ra ct magnitudo praev.cdentis. Antennae filifor- 
mes, fufcac. Caput et thorax obfcure nigra, mi- 
iiime nitida, thoracis bafi punfto parvo utrinquc 
imprefib. Elytra ftriata. Pedes fufci. 

ater. 7- ^- atcr, clytris ftriatis. 
Habitat Lipfiae. 

Thorax antice rotundatus, poftice truncatus. Elytr» 
ftriata. 

quhqiii. 8- H. niger, antennis pedibusque ferrugineis. 

iius, Tencbrio quisquiiius, niger, ore pedibus ferruglncis. 

Liwi. S)f}. N»t. II. 676. 13. fn. Sv, %,%i. 

Habitat in Europae quisquiliis. 

Subtus totus ferrugineus. 

ghher. 9- H. ater, laevis. 

Habitat in Europae quisquiliis. 

Minor H. quisquilio, totus ater, glabcr, laevi/Iimus. 

75. ERODIVS.^ Paipi quatuOY filiforwes. 
Maxilla cornca , bifida, 

truncata, obtufa. 
Labium corneum, emar- 

ginatuni. 
Anttnnae moniliformes. 

'^thbus. !• E- gibbiis ater, elytris lineis elevatis tribus. 
Habitat in Arabia. ForfkabL 

Medius, valde gibbus, ater. Tliora.x rotundatus, 
ater, margine anteriore pilis flavckcntibus, ciiiatus. 
Elytra connata, obtufa, lincis tribus elevatis, lae- 
vibus. Tibiae anticae dcnte medio apicisque valido. 

2. E. I. ELEVTERATA. Meloe» 259 a. E. ater, elytris linea elevata, unica. 
Habitat in Arabia. Forjkcihl. 

E gibbo diiplo minor, totus ater. Elytra connata, 
linea dorfali elevata. Pedes inermes. 

3. E. ater, elytris laeviflimis. 
Habitat in Oriente. Forfkahl. 
Reliquis multo minor, totus ater, glaberrlmiis. Tho- 

rax dorfo punftis duobus impreflis. Elytra connata. 

Pedes inermes. planui* Minutns. 76. MELOE. Palpi fubfiliformes. 
Maxilla reda bifida. 
Labium corneum, emargi- 

natum. 
Antennae moniliformes. r. M. corpore violaceo. Linn. Syjl. Nat. 11, 619. t. Profcaya* 

Fn. Sv. 825. l>aeHt. 

Meloe. Geoff. Inf. i. 377« 
Scarabaeus mollis, e nigra vlola nitens. Li/ier. Scar. 

Angl 3p2. 27- 
Profcarabaeus. Moujf. Inf 161. fig. med. 
Profcarabaei foemina. lonji. Inf p. 74. tab. 14. 
Vermis majalis. Clut. hemevob. %u 73. 

Frifch. Inf 6. tab. 6. fig. 5. 

Hoeffnag. Inf 2. tab. p. 

Scbaejf. Icon. tab. 3. fig. ^. 

Habitat in Europae campis apricls, arenofis. 

Taftus oleum limpidiflimum flavicans e poris prae» 
fertim geniculis pedum exfudat. 

Ova fuave olentia. Lifler. 

2. M. fegmentis dorfalibus, abdominis rubris. Linn. Syft, majalis, 
Nat. II. 679. 2. 
frofcarabaeus altcr. Frifch. Inf. 6. tab. 6. fig. 4, 
Schaejf. Icou. tab. 3. fig. 6. 
Habitat in Europa auftrali, 
Affinis praecedenti. 77. LYT. 26o I. ELEVTERATA. Lytta. veficato- 
ria. margma- 
ta. vtttata» mvata. afra. 77. LYTTA. Palpi quatuorj poftice cla- 

vati. 
Maxilla bifida. 
Labiiim truncatum. 
Antennae filiformcs. 1. L. virldis, antennis nigris. 

Meloe veficatoriiis alatus, viridiffimus, nitens, anten- 

nis nigris. Liun. Syfi. Nat. 11. 679. 3. Fn. Sv. 827. 

Scop. carn. i8v 
Cantharis viridi - aurata , antennis nigris. Geoff. Inf. i. 

341. I. tab. 6. fig. ?. 
Cantharis vulgaris officinarum. Kaj, Inf. i. 341. 

Moii^. hif 144. 

lonf Inf 75. tab. 7. 

Schaeff. Icon. tab. 47. fig. r. 

Habitat in liguftro, fraxino, fambuco, fyringa. 

Officinalis pro Veficatorio. 

2. L. atra, elytrorum marginibus cinerafcentibus. 
Habitat ad C. B. S. 

Simillima praecedenti, at duplo fere minor, fupra 
tota atra, opaca, fiibtus et margo elytrorum extc- 
rior pubefcens, cinerea. 

3. L. elytris nigris : marginibus vlttaque flavis. 
Habitat in Anierica. Mnf D. Himter. 

Statura exafte praecedentis. Caput flavefcens, vertice 
maculis duabus nigris. Thorax niger, lineis tribiis 
^iavis. Elytra nigra , margine omni vittaque media 
flavis. Abdomen et pedes nigra. 

4. L. atra, immaculata. 

Habitat in America. Mnf D. Hitnter. 
Statura omnino praecedentis, at duplo minor ct 
tota atra. 

5. L. nigra, thorace rufo. 

Meloe afer alatus, niger, thorace rufo. Linii. Sjjl. Nat, 
II. 680. 10. 
Habitat in Africa. 
Affinis L. atratae , at ttorax totus rufus. 

78. MY- I. ELEVTf RATA. Mylabris. 361 

78. MYLABRIS. Palpi filiformes. 

Maxilla cornea , com- 

prefla, bifida. 
Labium membranaceum, 

fubemarginatum. 
Antennae moniliformes. 

I. M. nigra, elytris fafcia media flava. fafciata, 

Habitat in Indiis. Dom. Torjlenfeti. 

Statura M. cichorei, at major. Caput nlgrum, oculis 
teftaceis. Thorax niger, niacula utrinque margi- 
nali ferruginea. Elytra nigra, fafcia media lata, 
lutea. Alae hyalinae, cofta vcnisquc ferrugineis. 

a. M. nigra, elytris flavis, fafeiis tribus nigris. cichortJ* 

Meloe cichorei alatus, niger, thorace hirfuto, elytris 

fafciis tribus flavis, antennis clavatis. Linn. Sjijl. ' 

Nat. II. 680. 5. Mnf. Lnd. Ulr 103. 
Chryfomele cichorei. Hafjelcju. Itin. 410. loi. 
Cantharis fafciata. Ji//perat. nat. 78. 

Habitat in totius Orientis cichoreis. 

Oflicinalis in China. 

Variat antennis apice flavis et totis nigris. 

3f. M. nigra, elytris maculis fex flavis, prima arcuata. fapenfs. 
"^ Meloe capenfis alatus, niger, elytris maculis fex flavis, 

prima arcuata, antennis clavatis. Linn. Syjl. Nat. u. 

180. 7. Miif. Liid. XJlr. 104. 

Habitat ad Cap. B. Sp. 

Nimis aflfinis M. cichorei, quamvis duplo minor. 

4. M. nigra, coleoptris flavis, fafcia pundkoque com- ^maculo' 
muni fufcis. ta, 

Habitat in Oriente. Forfkcihl. 

Statura praecedentis, at quadruplo minor, tota atra, 
laevis. Colcoptra flava, maculg communi in medio 
dorfi et fafcia poftica fufca, quae tamcn marginem 
exteriortm haud attingit. R 3 79. C^E' «63" I. ELEVTERATA. Ccrocoma. :.( 79. CEROCOMA. ^47/ aequales/iliformes 

Maxilla inferior linearis, 
integra. 

Lahium inferius membra- 
naceuni, bifidum. 

Antemiae moniliformcs, 
irregulares. 

SchaeffeYu i. Cerecoma. 

Meloe Schaeffcn alatus, viridis, pedibus luteis, an- 

tennis niari abbreviatis, clavatis, brevibus, irregu. 

laribus. Linn. Syjl. Nat. 11. 681. 12. 
Ccrocoma. Geojf. Inf. i. p. 35^. n. i. 

Schaeff. Eiew. tab. 37. 

— — Jcoti. tab. 53. fig. 8. 9. 

Hribitat in Europa auftrali. 

Facics omnino Meloe veficatorii, fed duplo mlnor: 

clytra flexilia, pilofa. Antennae vcrc monilifor- 

nics, ultirao articulo raajori. 

80. MORDELLA. Palpi quatuor, anteriores 

clavati, pofteriores 
filiformes. 

Majcilia bifida. 

Labium membranaceura, 
bifidum. 

Antemae moniliformcs. 

ferrugi' i. M. antcnnis pc<5linatis, rufa, pedore, ano pcdibus- 
uea. que nigris. 

Habitat in India orientali. Koenig. 
Statura omnino M. paradoxae. Antcnnac nigrae, 
pedtinatae. Corpus ferrugincuni, folo pedlore, ano 
ct pedibus nigris. Elytra acuminata,alae fufcae. 

paYadoxet. %. M. antennis pe(5i:inatls , thoracis lateribus clytrisque 
teftaceis. Linn. Syf. Nat. 11. 6%i. i. Fn. Sv. 831. 
Habitat in Europa. 
Relicjuis major : proprii forte generis. 

q. M. I. EL£VTERATA. Mordelk. 263 

3. M. antennis pcdinatis, r;ifa, elytris nigris. peStinata. 
Habitat in Anieriea. Dom. Drury. 

Statura et funima afEnitas M. paradoxac. Antcnnao 
fafciculato - petlinatac, nigrae. Caput magnum, 
rufum, cculis nigris. Thora^: antice anguftatus, 
flabcr, rufus, poftice loco fcutelli acuminatus. 
Elytra attenuata, nigra, a bati ad nicdium litura 
cinerea. Alae nigrae. Abdomen brcve, gibbum, 
rufiim, te61um utrinque fquama bafeos ovata. 
Pedes rufi, geniculis nigris. 

Conveniunt haec et M.paradoxa et M. ferruginea habi- 
tu et ftrudlura cum hoc genere. Differunt antennii. 
Fortc diftindum genus, mihi haiid rite notura. 

4. M. atra, thorace ferrugineo, clytris teftaceis : maculis fcx macti- 

tribus nigris. iuta. 

Habitat in America. Mtif. D. Hnnter. 

Corpus magnum. Caput nigrum, fronte elevata, fer- 
ruginea. Antcnnae vix peclinatae. Thorax obfcure 
ferrugineus. Elytra teftacea, maculis tribus nigris, 
altera bafeos, altera media et tertia apicis. Abdo- 
raen ct pedes atra, tibiis piccis. 

5. M. ano aculeato, corporc atro, immaculato. acuhata. 
Mordella aculeata atra, ano fpina terniinato. Linn, 

Syjl. Ncit. II. 682. 2. Fn. Sv. 832. 
Mordella atro - caudata, ifnicolor. Geoff^. Itf. i. 353. i. 
Mordclla. Sckaef. Elem. tab. §4. 

Sultz. Inf tab. 7. fig. 46. 

Habitat in floribus femiflofculofis, umbcllatis Euro- 
pae frequens. 

6. M. ano aculeato, nigra, elytris fafciis duabus clnereis. fafciato. 
Mordelia atra, caudata, fafciis villofo - aureis. Gtoff. 

Inf I. 354- 2. 

Habitat in Europae auftralioris floribus. 

Simillima praecedenti, cum qua etiam conjunxit 

celeb. Linne. Differt tamen elytris bafi fafcia- 

que media villofo- cinereis, nitentibus. 

7. M. 3no aculeato, elytri» nigris, pundlis quatuor S pun^a- 

flavis, primo lunato. ta. 

Habitat in Araerica feptcntrionali. Mttf Dom. Banks. 
R 4 Statu- i64 I. ELEVTERATA. Mordclla. (thdomina- 
lis. hmeralii. Statura omnino praecedentlum. Caput fufcum. Tho- 
rax villofo ' flavefcens, antice punftis quatuor, po* 
ftice ftrigis;4indatis, fufcis. Elytra atra, truncata, 
pundis quatuor flavis, quorum primum bafeos lu- 
natum, Corpus grifeum, ano aculeo atro. 

8, M. ano aculeato, nigra, thorace abdorainequc fulvis. 
Habitat in Germania. D. v. Hattorf. 
Statura omnino praecedentium. Caput, pe(5Vus, elytra, 

fpina analis , pedes atra. Thorax et abdomen ful- 

va, immaculata, nitida. 

p. M. atra, orc, lateribus thoracis pcdibusque flavis. 
Mordella humeralis atra, lateribus thoracis bafeosque 
elytrorum flavefcentibus. Linn. Syjl. Nat. ii. 682. 3. 
i^«. .Vr. 83o? 
Habitat in Europae floribus, 

frontalis. 10. M. atra, fronte pedibusque flavefcentibus. Linn. 
Syfl. Nat. u. 682. 4- Fn. Su. 834. 
Habitat in Europae floribus. 

phoracica, 11. M. atra, capite thoraoeque flavis. Linn. Syfi. Nat. n. 
682. 5^. Fn. Sv. 835. 
Habitat in Europa. 

fiava, 12. M. flava, elytrorum apicibus nigris. Linn. Syji. Nat, 
ir. (582. 6. Fn. Sv. ^36. 
Habitat in floribus umbell*orum frequens. 

81. STAPHYLINVS. Palpi filiformc?. 

Maxilla unidentata. 
Labiwn membranaceum, 

trifidum. 
Antemae moniliformes. 

hivtm, l. S. hirfutus, nlger, thoracc abdomineque poftice flavis. 
U7in. Syfi. Nat. 11. 683. i. Fn. Sv. 839. 
Staphylinus niger villofus, capite, thorace anoque pilis 
fiiKo - aureis. Gcojf. Inf. i. 3(^3. 7. 
Scbaeff. mouogr. 1754. tab. 2. flg, 12. 
— — lcon. tab. 3(5. fig. 6. 
Habitat in locis arenolis Europae. 

%. S. I. ELEVTERATA. Stnphylinus. 265 

3. S. piibefceng, cincreiis, nigro-nebulofus. Linn, Syji. mirinuf, 

Nat. II. 583. i- Fn. Sv. 840. 
Sihaejf, Icon. tab. 4. fig. 11. 
Habitat in cadaveribus, fimo. 
Elytra fubtus coerulea. 

3. S. pubcfcens, niger, fafciis cinercis. Linn. Syjl. Nat. tnaxilh. 

II. 683. 3. F/;. Sv. 841- 7?^;. 

Stapliylinus ater extremo antennaruin articulo lunu- 

lato. Geojf. Inf. i. 360. i. tab. 7. fig. i. 
Staphyiiniis niajor totus niger. Rnj. hif. 109. i. 
Scarabaeus majufculus niger, forcipibus infeftii. 

£//?. loqn. 391. 

lonj}. Inf. tab. 17. fig. i. 2. 3. 

/Jci(T. Mnf 1. tab. 31. fig. A. A. 

Schaejf, Icon. tab. 20. fig. i. 

Habitat in Europae fylvis , vicVitans rapina. 

Adultior totus ater, glaber evadit. 

4. S. ater, nitidus, capite utrinque macula fulva. ociilatui. 
Habitat innova Hollandia et Zeianciia. Mnf. D. Banks. 
Magnitudo S. erythropteri. Totus ater, giaber, ni- 

tens; capite utrinque macula magna fulva, quae 
fubtus fafciam conOituit. 

5. S. ater, elytris, antennis pedibusque rufis. Linn. Syjl. evythro' 

Nat. II. 683. 4- Fn. Sv. 842. Sccp. carn. 306. pterus. 

Staphylinus ater, non nitcns, elytris ptdibusque rufis. 

Geoff. Inf. I. 364. 9. 
Scarabaeus rapax elytris brevibus. Frifch. Inf 5. 49. 

tab. 25. 

Stroem. ASI. Nidrof 3. p, 404. tab. 5. fig. 8. 

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 2. 

— — Elein. tab. 117. 

Habitat faepius in fimo. 

6. S. ater, capite rufo, elytris vioiaccis. erythroce- 
Habitat in nova Hollandia. Mif. Dom. r>anks. phalus, 
Magnitudo S. politi. Antennae moniliformes, nigrae. 

Caput magnum , rufum, ore pundoque frontali 
nigris. ' Thorax glabcr, nitidus, ater, margine an- 
tico in raedio rufo. Scutellum atrum. Elytra cyanea. 
Abdomen et pedes atra. 

R 5 7?- a66 I. ELEVTERATA. Staphylinus. 

7. S. niger, thorace elytrisque nitidls. Linn. Syji. Nat, 
II. (^%o. ',. Fn. Sv. 843- ^cop. carn. 304. 
Scbnejj. Icon. tab. 39. fig. 12. 
H-.bit..t in Europae cadaveribus. 
Receiis odorem fpargit ambrofiacum. 

S. S. ater, thoracis lateribus pedibusque flavis. 

Habitat in Anglia: captus die 11. Maj. in horto MufcJ 

Britannici. 
Stat 'va et magnitudo S. politi, at paulo minor. TotuB 
atcr, glaber, nitcns, at thoracis latcract pedes omneg 
fiavelcunt. 

, 9. S. ater, pedibus rufis, clytrorum marginc flavo. 
Liiiii. Syjl. Nat. II. 584. 13- Fn- Sv. 850. 
Hdbiiat in Europa. 
Statura praecedentis. 

10. S. teftaceus, elytris antice anoque nigri». 
Staphylinus obtufus teftaceus, clytris antice fufcii. 

Liim Syfi. Nnt. n. 684. 9. 
Habitat in Germania, Anglia. 

11. S. niger, elytris punfto ferrugineo. Linn. Syjl. Naf» 

u. 6S^. 16. Fn. Sv. 847. 
Habitat in Europa. 

12. S. atcr , elytris pedibusque tcftaceis. Linn. Syjl. Nat, 
II. ($85- 23. Fn. Sv. 857. 

Habitat in Europa. 

Parvus, brevis et craflus, ater, nitidus, clytris pedi- 
busque teftaceis. 

hypnoYum. 13. S. ater, lacvis, thoracis lateribus, elytris pedibus- 

qiie tcftaceis. 

Habitat in Anglia. 

Statura S. fufcipedis, at paulo minor. Ater, glaber, 
laevis, nitens. Thoracis latera inprimis ba(i 
tcftacea. Elytra teftacea, immaculata, fcutello 
tanien nigro. 

fntrda- 14. S. ater, thorace, elytris pedibusque rufis. ^ 
rius, Habitat in Anglia. Miif. Dom. Banks. 

Parvus. Antennae ferrugineae, apice fufcac. Caput 
atrum. Thorax rufus, fcuttllum nigrum. Elytra 
rufa. Abdomcn nigrum. 

15. S. fa///«f. viavgina- 

tus. Jtavefcens. 
ehujhs. 2 pnjlula- 
tus. 

fiifcipes. I. ELEVTERATA. Staphylinus. 267 

15. S. thorace rufo, elytris fufcis, pundo bafcos margi- ntricapii- 

neque poftico albis. his, 

Habitat in Anglia. Mtif. Dom, Banks. 
Parvus. Antennae extrorfum crafliores, aplce fufcac, 

ultimo articulo ferrugineo. Caput atrum, nitidum. 

Thorax rufiis, glaber, immaculatus. Elytra fufca, 

punclo bafeos margineque poftico albis. Abdoraert 

fcrrugineum, apice fufcum. 

16. S. niger, thorace, elytris pedibusque teftaceis. Linn. chryfomt' 
Syjl. Nnt. II. 585. 2,1. Fn. Sv. 855. Geojf. Inf u 358. 18. Imus. 

Habitat in Europa. 

17. S. ater, glabcr, pedibus rufis, Litm. S)Jl. Naf. 11. riijipes. 

68v 24- Fii. Sv. 858. 
Staphylinus njger, thorace marginato, lacvi, pedibus 

rufis. Geojf'. Inf. i. 567. 
Habitat in Europa. 
Variat colorc omnino teftaceo et nigro, pedibus tcftaceis. 

ig. S. flavus , immaculatus. Linn. Syft. Nat. 11. <585« 2,0. caraboi' 
Fn. Sv. 854. des. 

Habitat in Europa. 

19. S. niger, thorace elytrisque rugofis. rugofus, 

Habitat in Anglia. 

Valde affinis S. piceo , at paulo major: totus nlger. 
Caput planum. Thorax deprelTus, longitudinali- 
ter rugofus. Elytra rugofa, nigra. Pedes nigri. 
Variat elytris teftaceis. 
zo. S. niger, thorace deprelTo, lineis clevatis tribus, pi(fus, 
elytris piceis. Liim. Syjl. Nat. ii. (586. 25. 
Habitat in Europa. 

83. OXYPORVS. Pfl//7f inaequales, anterio- 
res filiformes, pofte- 
riores fecuriformes. 

Labium emarginatum cum 
mucrone. 

Antennae moniliformes. 

l. O. rufus, capite, elytrorum abdominisque pofticis nigris. vufus. 
Staphylinus rufus. Linn. Syfi. Nat. 11. 584. ^- Fn. Sv. 844- 

Staphy- a6g I. ELEVTERATA. Oxyponis. Paedems. hmilatus. fiavipes. rJoncatns. Staphylinus flavus capitc, elytris abdomineque poftice 

nigds. Geojf. Inf. i, 370. zz. 
Staphylinus pallide rufus, elytris coerulefcentibuSy 
capite et apice abdorainis nigris. Gadd. fat. 80. 
Schiuff. lcon. tab. 35. fig. 3. 
Habitat in Europa. 

O. flavus, elytris nigris : bafi apiceque pallidis. 
Staphylinus lunulatus rufus, capite abdominis clytro» 

rumque pofticis nigris, femoribus totis rufis. Linn, 

Sxft- Nat. II. 589- 7. Fn. Sv. 845. 

Habitat in Europa. 

Caput et abdominis apex nigra. 

O. niger, elytris tibiisque fufcis. 

Staphylinus flavipcs. Linn. Syjl, Nat. ii. 685. i»» 

fn. Sv. %^6. 

Habitat in Europa. 83. PAEDERVS. Patpi inaequales, 
anteriores clavati, 
pofteriores filiformcs. 

Labium lineare, integrum. 

Antemae moniliformes. ripaYius. I. P. riifus, elytris coeruleis, capite abdominisque 

apice nigris. 
Staphylinus riparius, Linn. Syjl. Nat. 11. 684. %• Fif. 

Sv. 84<5. Geoff. Inf. i. 369. 21. 
Staphylinus gregarius. Scop. carn. 308« 

Schneff. Icon. tab. 71. fig. 3. 

Habitat in Europa. 

P, niger, elytris pofticc pedibusque fulvis. 
Staphylinus elongatus. Linn. Syjl. Nat, II. 6%^. 14. 
Habitat in Europa, ^•.K= —> II. VLO- ir. VLONATA.^ Forficuk 269 

II. V L O N A T A, 

Os palpis qiiatuor, 
Maxilla inferior galeata. 84. FORFICVLA. P^' filiformes. 
Labium trifidum. 
Antennae fetaceae. 

t. F. clytris apice albis, antennis 14 articulatis. Lifin. auricnta' 

Syjl. Nat. II. 6%6. i. Fn. Sv. 8<5o. Geojf. Inf. 1, 375. ria. 

Scop. catn. 312. 
Scarabaeus. fubrufus, caudar furcata. Lijra'. Scnr. 

Angl. 391^ 25. 
Verniis auricularius. Frifc/j. Inf %. p. 31. tab. 15. 

fig. I. 1. 
Forficula f. auricularia vulgaris. Mouff.Inf 171. fig. inf. 
Forficula. lovjl. Inf tab. \6. fig. 2. 
Forficula vuTgaris. i'f//i/. Gazo^h. tab. 74. fig. 5. 

Merinn. Inf tab. 30. 

^h/zz. /;;/ tab. 7. fig, 50. 

Schaeff. Elem. tab. ($3. 

Habitat in Europa. 

a. F. elytris teftaceis, immaculatis, antcnnis 10 articu- minor, 
latis. Linn. Syjl. Naf. 11. 6^6. 2. Fn. Sv. %6i. 
Geoff. Inf I. 375. 

Habitat in Europa- 

Antennarum apex albicat. 

3. F. forcipe flexuofa, elytris punsStis duobus flavis. fiexnora. 

Habitat Cajennae. D. Maurfuit. 

Corpus magnitudine F. auriculariae, fufcura. Forceps 
flexuofa, bafi fcrruginea. 

4. F. 37« ir. VLONATA. Forficula. 

dtntata. 4. F. antennis decem articulatis, fufca, thoracis margi- 
nibus pedibusquc pallidis, forcipc bafi dentata. 

Habitat in infula Madcra. Muf. Dom. Bauks. 

Magnitudo F. auriculariae. Antennae fufcae, primo 
artieulo pallido. Caput fufcuni. Thorax pianns, 
marginatus, fufcus, margine pallido. Elytra fufca, 
obfcura. Abdcminis ultimum fcgmentum quadri- 
dentatum. Forceps magna, arcuata, nigra, bafi 
pallida multidentata. 

pArnlUla, 5. F. nigra, thoracls marginibus, clytris pedibusque 
pallidis, forcipe reda inermi. 

Habitat in infula Madera. Miif. Dom. Banks. 

Statura praecedentis, at minor. Antennae fufcae ar- 
ticulis 12, primo pallido. Thorax planus, de- 
prellus, niger, margine pallido. Elytra truncata, 
paliida. Forceps redia, acuta, inerrais, apice nigra. 
Pedes pallidi. 

Msrie» 6. F. atra, antennis fafcia alba. 

Habitat in infula Otahcita maris pacifici. Miif. Dorff. 

Banks. 
Magna. Antcnnac longae, 18 articulatae, nigrae, 
articulo i, 4 et 15. albis. Thorax planus, ater, 
poftice rotundatus. Elytra truncata, atra, imma- 
culata. Alae hyalinae, apice atrae. Abdomen atrum, 
forcipe magna incurva, denticulis bafeos minutifli- 
mis. Pedes nigri, plantis ferrugincis. 

paJJipet. 7. F- forcipc elongata, unidcntata, nigra, pedibus albis. 

Habitat in infulis promontorii viridis. Mif. Dom* 
Bcniks. 

Magna, fupra nigra. Antennae defunt. Thorax 
quadratus, poftice rotundatus, niger, raarginc cx- 
teriori albido. Elytra fufca. Alae albac, linea 
apicis fufca. Forceps fere longitudine abdominis, 
ferruginea, unidcntata, apice nigra. Pedes albi. 85. BLAT- 11. VLONATA. Bktta. 271 

85. BLATTA. Palpi filiformcs. 

Maxilla inferior apicc fiffa. 

Lcbiam m e n: b r a n :i c e n 111 , 
bifidum: laciniis fiiris, 
pinna exteriore majori. 

Antennae fetaceae. 

«, B. livida, thoracls clypeo macula qiiadratn , fufca. gicranteo, 
Linn. Sy(i. Nc4t. n. 687. i. Muf. Uid. Ulr. 106. 
CrofKJV. Zooph. 6^3. tab. i6. fig. 3. 
Se/j. Mrif. ~. tab. 77. lig, i. 2. 
Habitat in America, Afia. 

2,. B. atra, thoracis margine antico albo. Li7m.Syjl.Nat. ftefyptiO' 
II. (5«7. 2. Muf. Liid. Ulr. 107. ga. 

- Gron. Zooph. 637. tab. iv Hg. 2. 
Habitat in Aegypto. ForfkahL 

5. B. livida, thoracis margine antico albo. Linn. Syp. fnriva» 
Nat. II. 687. 3. mcnfs. 

Habitat Surinami. 

4. B. ferruginea, thoracis clypeo pofticc exalbido. Lijvi. 

Sy[l. Nif. II. 5S7. 4. 
Blatta fiiko- flavefccns, elytri'? ftico ovato inipreffis, 

abdominc longioribus. Geojf. Inf i. 3^1, 2, 
BL:tta moienciinaria ab infula Jaraaita aliata, major. 

Raj. luf 68. 

Merian. fnr. i. tab. i. 

Habitat in America, ct nuper Londini incepit in 
Europaque auftrali. 

5. B. ferruginea, thoraceatro: annulo albo, elytris bafi anflralop nu. lineola alba. 

Capta freqiiens in nave e mari pacifico et regionibus 
in-ognitis rev.ertente. 

Magnitudo et ftatura B. americanae. Caput afruro, 
margine bafeos albo. Thorax ater, nirens, annulo 
niagno albo. Margo tamen omnis ater. Elytra 
ferruginea, ftriato, linea longitudinali alba ad mar- 
gincm extcriorera bafcois. 

5. B, /' ae. 373 JI. VLONATA. Biatta. indicti, 6. B. grifca , thorace atro : margine antico albo. 

Habitat in India orientali. Koetiig. 

Capiit atrum, ore orbitaque oculorum albis. Thorax 
ater, glaber, nitens, ruargine antico albo. Elytra 
ftriata, grifea, lineola bafeos nigra. Abclomen 
fufcum, pecies cinerei. 

nivea. 7. B. alba, antennis flavis. Linn. SyJl.Nat. 11. 688. 5. 
Habitat in America. 

tvroYata. 8. B. pallida, thorace elytrisque fufco irroratis, ali» 
difco nigro. 

Habitat in nova HoIIandia. Muf. Dom. Bauks. 

Corpus medium, pallidum , fronte fubferrugineo, 
margine poftico fufco. Thoracis clypeus rotunda- 
tus, integer, pallidus, macula media pundisque 
numerofis fparfis nigris. Elytra grifen, linea bafeos 
abbreviata pundtisque parvis numerofifiimis nigris. 
Alae nigrae, apice pallidac. 

viridis, p. B. viridis, antennis, thoracisque linea laterali flavis, 

alis albis, 
Habitat in America. Muf. Tottinmm. 
Parva. StaturaB. niveae. Oculi atri et pun6tum fulvum 

inter oculos. Antennae corpore breviores, flavae. 

Clypeus fubrotundus, viridis, linea utrinque laterali 

flava. Alae albae, immaculatae. Corpus viride. 

hrajilitn' 10. B. pallida, abdomine atro. 
"^ jis. Habitat in Brafilia.^ Muf Dom. Banks. 

Paulo major B. lapponica. Tota pallida, abdomine 
fubtus atro. Antennae fufcae. 

II. B. nigra, elytris maculis quatuor flavefcentibuj, 
CalTida petiveriana. Linn. S^^Jl. Nat. u. 578. 28- 
Lik Mnf 4. 9^\ 21. 
Habitat in India. 
Statura Caffidae, at antennae fetaceae. 

orimnlis. la. B. fcrruginea, fufca, immaculata, elytrls fulco ob- 

longo. Limi. Syjl. Nat. u. (588. 7- P"' ^v. S62. 

Geojf. hif I. 3£o- tab. 7. H- ?- 
Blatta prima feu mollis Ahiijftti. Rnj. Inf 6%. i. 
Blatta molendinaria. Monff. hif 138. f. 2. 3' 

Scara' petivena' 
na. ir. VLONATA. Blatta. 273 Scarabaevis alter teftudinatus, minor, atque alatus. 

Coiimn. ecphr. i. p. 40. tab. 35. 
Ci-ylli. lonji. hif. tab. 13. fig. A. 
Blatta lucifuga f. nioleadinaria. Frifch. Inf. 5. p. u. 
tab. 3. 

Stiln. Inf tab.,7. fig. 47. 

Habitat in America. Hofpitatur nunc irt Orientc 
adiacenteque Europa. Confuniit paneni, cibaria, 
calceos etc. velociflinie curfitans. Foemina 
aptera, larvae fimillima, parit ovum magnitU' , 

dirte dimidii abdominis fubcylindricura, carina 
crenulata. Linn. 

13. B. thorace flavefcente, elytris teftacels, apicc nigris. variigata, 

Habitat in nova Hollandia. Mnf. Doiru Banks. 

Magnitudo B. lapponicae. Antennae nigrae. Caput 
nigrum, pollice flavefcens. Tiioracis clypeus ro- 
tundatus, flavefcens. Elytra et alae teftacea, apice 
nigra. Pedlus atrum. Abdomen atrum , margine 
fafciisque quatuor, marginem haud attingentibus, 
flavis. Pedes atri, tibiis rufis. 

14. B. flavefcens, elytris nigro • maculatis. Linn. Syfl. lap^onica» 

Nat. II. 688. 8. Fn. Sv. %6^. 
Blatta flavefcens, elytris ad angulura acutis, ftriati», 
Geojf. Inf. I. 381- 
Scbavjf. Elem. tab. 16. fig. 2* 
— — Icon. tab. 88. fig. 2. 3. 
Habitat in Europa confumens cibaria. 
Thorax niger, margine flavefcente. 
Variat multo breviori thorace toto fliivefcenfe. 

15. B. livida, thorace lineis duabus atrisj parallelis. ^nffidHi- 

Liun. 5v/?. Nat. 11. ^88- 9- ca. 

Habitat in Europa et in regionibus Auftralafiae in- 

cognitae, in Brafilia. Muf. D9m* Banks» 
Affinis B. lapponicae. 16, MAN^ 374 "• VLONATA. Mantk 

86. MANTIS. Palpi fubaequalcs. 

Maxilla inferior comprefla, 

acutiffima. 
Labium bifidum : laciniis 
iiflis j pinnis aqualibus. 
jintennae fetaccae. 

Grgas. *• M. thorace tcretiufculo, fcabro, elytris breviflimis, 
pedibus fpinofis. Lijm. Syft. Nat. ii. 6%^. i. Muf. 
Lud. Ul.\ 109. 
Aruniatia. Marg. braj. 251. 
Bradl. uut. tab. 27. fig. 6. 
Pif/v. Gnzoph. tab. 60. fig. 2. 
5<r/', M?</ 4. tab. 77. fig. I. 2. 
Habitat in Afia. 

ftecydahi- 2. M. thorace fcabro, elytris ovatls, angiJatis, brevifli- 
^fi, niis, alis elongatis. Liun. Syjl. Nat. 11. 691. 14. 

^ofy^ //{/^ 2. tab. ip. 
Habitat in Afia. 

Manifefte differt a M. gigante. Elytra ovata , brevifli. 
ma, linca niedia elevata, acuta, fie.vuofa. Alac 
longitudine abdominis, fufcae. Eadem videtur 
cum Manti phthifica. Linn. 

ffinofa. 3« M. capite thoraceque fpinofis, clytris breviflimis, acutii. 

Habitat in Indiis. 

Statura M. Gongylodis, at triplo rainor. Antennae 
filiformes, longitudine covporis. Caput vcrtice 
fpinis quatuor vci fex anticis longioribiis, divari- 
catis. Thorax fufcus, fcaber, antice fpina utrin- 
que duplici armatus. Elytra brevifliina, acuta, fufca. 
Alae longitudine abdominis, convohitae, fufcae. 
Fcmora antica inermia , reliqua fpinofa. 

ifpimfa. 4- M. thorace teretiufculo, antice bifpinofo, clytris bre- 

vifiimis: margine flavo. 

Habitat in America. Mvf. Dom. Hunter. 

Statura M. Gjgantis, at multo minor. Antcnnac fla- 

vef cntes. Caput viride, vcrtice utrinque fpina 

elevaca brevi .obtufa. Thorax iinearis, rotundatus, 

viridis. II. VLONATA. Mantis. 275 

Viridis, dorfo flavefcente, anticc fpitiis liuabus va- 
lidis, nigris. Elytra brevia , mediogibba, viridia, 
niargine extcriori flavo. Alae lnag,nae riifefcentes, 
uinrgine exteriori viridi. Abdomcu lineare, virc- 
fcens. Pedes virefcentesj fpinofi. 

M. linearis, nigra, elytris breviffirtiis, gibbis; late- latcralii^ 
ribiis flavis. 

Habitat in Brafilia. Mnf. Dotft. Banh. 

Antcnnae corpore longiores, fctaceae, nlgrae. Caput 
nigrum, utrinfjue lincolis duabus parvisj flavis* 
Thofax cylindricus, linearis, niger, Jateribus fub- 
flavis. Elytra brevillima, in mcdio gibba, dcnte 
elevato, tiigra, margine exteriori flavo. Alae 
ttiagnac nigrac, margine iiavo. Pedes nigri, Pe6:usi 
pallidum. 

M, thoracc brevifllmo, apice dilatatOj feiiioribus aii* gofigyh' 

ticis fpina terminatis, reliquis lobo. Lmtt, Syjli Nat. Jeu 

II. 690, 4* Mnf. Luii. UIt. 112. 
Gryllus thorace lineari, alarum lorigitudine: niarginc! 

denticulis ciliato. LiilHt Am. acad, i. p. 504* 
Mantis. Alcly. Inf tab. 13- fig. xu 
Gaayara. Mnrgraf Brof 2464 

Roef Inf u. Gryll. tab. 7. 

Snhz, iuf U tab. 8. fig. 5^^ 

A^. Angl. 301. tab- 20. fig. 3, 

Sd}. Mif 4. tab. 6%. fig. p — 12« 

Anl!. mifcell. tab* 6^4 fig. 2< 

K.ibitat irt Africa. 

Caput vertice fubulato, blfido* 

M. tborace niarginato, dentafo^ elyftig albo virldi' mnditci* 

que variis, margine albo pundlafo* 
Habitaf Alexandriae. D<, ForfkahL 
Caput flavefceiis, fronte cornut<5/ Thorax Valdd rriar- 

ginatus, margine deiitafo* Elytra variegataj hiar-' 

gine crafliori, linea diftiitfdita punf^oruln alborunl/ 

i*tdes flavefceiitfisf^ fafcii» obfcurioribu?. 

% % %. M> 2i6 II. VLONATA. Mantis. Rrnmaria. %• M. thorace utrinqne membranaceo, dilatatOi obcop 
dato. LinH. S)(l. Nat. ii^ 6pi. 13. 
Roef. lijf. 2. Gryil. tab. ?. 
Mertitu. Inf. 6nrinntn. tab. 27. 
Seh. Mif. 4. tab. 69. fig. 7. 8« 
Habitat in Indiis. • . 

fvicohr. ?• M. thoracc lateribus expanfo, iobato, capitc cornuto, 

pedibus anticis latiflimis. Litm. Syfi, hlat. il, 6^1. 12. 

Muf Uid. Ulr. 117. 
Habitat in India. 
Oculi in cornicula auriformia acuta definunt. Elytra 

pallida, albo - maculata. Alae bafi rubrae, medio 

fufcae, apice albae. 

cemeella. lo- M. thorace utrinque dilatato, membranaceo, plano. 
ta, Habitat in Indiis. Mif. Brit. 

Statura M. ftrumariae, at obfcure fufca. Thorax haud 
rotundatus, at omnino planus. Jiccifolia, peffinicor' 
tiit. oratoria. 11. M. thorace denticulato, femoribus ovatis, membra- 

naceis. Linn. Syji. Nat. 11. 6S9. 3. Mff L. U. iii. 
Roef Inf 1. Gryl!, tab. 17. 
Hdrp. Av. tab. 258. 
Habitat in Indiis. 
Corpus reliquis latius, depreffum. 

12. M. thorace laevi, vcrtice fubulato, antennis pefti. 

natis. Liiin. Syji. Nat. 11. 691. 10. 
Gryllus pec^inicornis. Linn. Atn. acad. 6. p. 39(3. 27. 
Habitat in China. 
Antcnnis mox diftinguitur. 

13. M. thorace laevi , fubcarinato, elytris viridibus: 

punftis ferrugineis, vagis. Linn. Syfl. Nat. 11. 6^0.1. 

Am. acad. 6. 397. 29. 
Habitat in America. 
Elytra alaeque breviora. 

14. M. thorace lacvi, clytris viridibus, immaculatls. 
Mantis oratoria thorace laevi, eiytris viridib';s, alis 

macula nigra antice rufefccntibus. Linn, Syfl. Nat. 
n. 690. 6. Mnf L. U. 115. 

Man- ir. VLONATA. Mantis. 277 

Mantis. Geojf. Inf. i. 3pp. i. tab. g. fig. 4. 
Roef. hif. 2. tab. i. 2. 
Mo"Jfet. Inf. ii8. fig. 3. 
AUiOv. Inf. 4. tab. 3. fig. 10. 
|S, Mantis religiofa thorace laevi, fubcarinato, elytrisquc 
viridibiis, immaculatis. Lmn. Syjl. Nat. ii. 6^0. 5. 
Roef Inf. z. Gryll. tab. 1. 1. 
Schaeff Elent. tab. gt. 
Seh. Muf 4. tab. ^7. fig. 7. ^. 
Habitat in Orientc , Europa auftrali. 
"In Galiia auitrali infantibus viam monftrare credi- 
tur: Reamnur. 

15. M. thorace fubciliato, elytris virefcentibus : accUo precaria^ 

ferrugineo. Linn. Sj/Jl. Naf. 11. 6j)i. 8. Muf. Lud. 

Vlr. 114. 
Merietn. Surin. tab. 66. 
Seh. Mnf 4, tab ($7. fig. 3 — 6. 
Habitat in America, Africa. 
Ocelius ferrugineus, antice dimidiato albus. 

16. M. thoracc ciliato, elytris hyalinis: margine viridi, hyatim» 

frontc bidentata. 

Habitat in America. Mnf D. Hmter. 

Caput fufcum, antennis ferratis fronteque dentibus 
duobus, validis, approximatis, acutis. Thorax 
linearis, carinatus, lateribus ciliatis, fufcus. Ab- 
domen fufcum, fegmentorum marginibus atris. 
Elytra hyalina, margine exteriore viridi. Alac hya- 
linae, apice fufcae. 

17. M. thorace fcabro, elytris viridibusr fafciis nigrls, btdens. 

alis fufcis : difco atro. 

Habitat in America. Mif D. Hunter. 

Caputfufcum, fronte dentibus duobus, acutis, appro- 
ximatis, Thorax linearis, grifeus, pundis elevatis 
nigris, fcaber. Elytra vlridia, fafciis duabus obli- 
quis fufcis, apice attenuata. Alae fufcae, difco 
atro. Pedes fufci. Femora antice pailida, apice 
nigra. Tibiae fecundi paris lobatae. 

18. M. thorace fcabro, crenato, latitudine capitis, antice miw[ira- 

ferrugineo, elytris viridibus. ^'*« 

Habitat in nova HoIIandia. Mvf. Dom, Banks, 

S 3 iS. M. m II. VLONATA, Acrydium. Statura M, prccariae. Caput obfcure flavcfcens, 
antennis fufcis. Thorax latitudine capitis carina- 
tus, fcabcr, latcribus tenuiflime crenatis, antice 
ferrugineus, Elytra viridia, margine extcriori fnb- 
ferrugineo, Pedes ferruginei, femoribus anticis ful- 
vis, iibiomen fufcum, ano paliido. 

urhna, x^. M, thor^ce integro, elytris viridibus ; pun£l:Q fafcia- 
que ferrugineig, 
Habitat in Jndiis. Muf. Bvit, 

Statura M. prccariae, at minor," Tota virjdis, pun6to 
ferrugineo ad bafin elytrorum et fafcia in medio, 
quae utrinque lineola nigra terminatur. 

fagnna, zo, M. alis reticulatis, albis ; macula laterali fcrruginea, 

Habitat in Orleans Galliae. jD> MalUt. 

Parva. Statura xVI. urbanae. Antennae breves. Caput 
ferrugineum, bciilis prominulis nigris. Thorax 
cylindrigiis, integer ferrugincus. Alae omnes al- 
bae, fubhy<ilinae, reticulatae, macula magna late- 
rali ferruginea. 

minuta, %i, M. thorace cylindrico, flavcfcente, elytris hyalinis; 
coflia virefcente. 
Habitat jn - - - - , Mnf. Doni, Ranks, 
Parva, Caput flavefcens, Thorax cylindricus, muti- 
cus, flavefcens. Elytra alaeque hyalina, margine 
cxteriori virefcente. Abdomen fubfalcatum, vi' 
refcens, dorfo flavefcente, Pedes vivefcentes. S7, ACRYDIVM. Palpl filiformcs. 
Labiwn cylindricum, 

apice fifTum. 
Aitennae filiformes. ipun^a- I. A. thoracis fcutcllo abdominis longituuine, 

Acrydium elytris nullis, thorace produ6to , abdomine 

aequali. Geoff. Inf i, 394, '?. 
Gryllus bipunclatus. Linn. Sjji.Nat, 11. 6^3,7, Fff' Sv. 
S84. Scop. cnrn, ^i6. 
H^bitat in Europa. 

%. A. II. VLONATA. Truxalis. 379 

a. A. thoracis fcutcllo abdomine longiore. ^ fuhula" 

Acrydiiim elytris nuUis, thorace produdo, abdomine tum. 

longiore. Gioff. Inf. i. 99v <5. 
Gryllus fubiilatus. Uwi. Syft.Nat. 11. 693. S- Fn.Sv.%6s. 

Habitat cum praecedente. 

Praecedenti nimis aflinc, cujus forte varictas. 

88. TRVXALIS. Patpi inaequales, fili- 

formes. 
Galea truncata,fornicata. 
Lahium inferius bifidum. 
Antemae enfiforme^. 

1, T. capitc conico, corpore virili. mfum. 
Grylkis nafutus. Linn. Syjl. Nat. n. 691. i. MnJ. 

LuiL Ulr. 118. 
Mantls africana. Monjf. Inf iip. 
Roef Iif. a. Gryll. tab. 4. 
5»/^^. Inf tab. 8. fig. 57- 
/8 Gryllus turritus capite corneo, antennis enfiformibus, 
alis hyalinis. Lhm. Syji. Nit. ed. 10. 4^7. 
Habitat in Africa. 

Animalculum valdc diftinaum, capitc porrcao, 
conico, apice antcnnis, bafi-orc inftruao. 

2. T. capite prominulo, viridis, antennis compreflis, brevim. 

longitudine thoracis. "^^' 

Gryllus brcvicornis. LinH. Syjl- Nat. n. 692. 2. 
/Imoen. acad. 6. 398- 37- 
Habitat in America. 

89. ACHETA. P4;i filiformes. 

Maxiiia apice filta. 
Labium quadrifidum. 
Antennae fetaceae. 

1. A. alis caudatis, clytris longioribus, pedibus anticis gyyllotah 
palmatis. « 

Gryllus gvyllotalpa. Linn. Syjl. Nat. n. 69^. 10. F». 
Sv. S06. Geojf. Inf u 387. i- Scop. carn. 317- 

S 4 Gryllo- aSo n. VLONATA. Acheta. 

Gryllotalpa. Raj. Inf. 6^, 
Gi-yllotalpa. lonji. Inf. tab. ii. fig. ultima. 
Catesby Carol. i. tab. 8. 
lioef. Jnf Gryll. tab. 14. 15. 
Frfch Jnf 11. tab. 5. 
Snltz. Iif. tab. 9. fig. 59. 
Schaeff. Jcon. tab. 37. fig. i. 
Habitat in Europae, Americae borealis cultis: hot- 

torum hoftis. 
Ni^um e gleba ftruunt, quam aura ficca et calida 

attollere perperam aitirmat Goedart i. p. 127. 
Allicitur fimo equino, pellitur porcino. ScopoJi. 

dotHffHfH. %' A. alis caudatis , clytro longioribus, corpore glauco. 
Gryllus domeilicus. Linn, Syft. Naf. 11. 5p4. 12. Fn, 

Sv. %6^. Scopnji carii. 318, 
GryUus pedibus anticis finiplicibus. Geoff. Inf. i. 38p. 2, 
Gryllus domefticus. Rnj. Inf 6-.. 
Gryilus domefticus. Moiijf. Inf 13^, 
Grylli Mouffeti. lonfi. Jnf. tab. 12. 
, Roff Inf 2. Gryll. tab. 12. 

Hofpitatur in Europae muris domefticls, tota no61:e 

ftridens, praefertim inftante pluvia. 
Vefcitur fanie et liquorc carnium. Raj. Laetatur 
calore fornacum. 
Biattis non cohabitari afiirmat ?oda. 

Necatur pillulis e.\- Arfenico et radice Dauci recentif 
farina tritici mixtis. Nympheae ladi incpdac 
radicibus. Linn. 

ftffiniiVis,, 3. A. alis caudatis, elytro longioribus, abdomine ftyli« 
duobus apice fiffis. 

Habitat in Jamaica. 

Statura A. domefticae. • Antennae pallidae. Thorax 
et caput nigra, margine pallido. Elytra fufca, ro- 
tundata. Abdomen nigrum. Styli duo filiiformes, 
apice bifidi, longitudine abdominis, Pedes fufci. 

hvafilim. 4. A. alis caudatis, elytris longioribus, fufca, dorfo 
3^* palliciiorej cauda afcendentc, Ions,itudine corporis. 

Habitat in Brafilia. Mi<f. Doi/}. Banks. 
Major A. domcftica. Caput fufcum, vertice pallidiore. 
ThQi'ax fupra palleicens, lateribus fufcis, Elytra 

rotiin- II. VLONATA. Acheta. 281 

rotundata, fufca, dorfo pallidiore. Macula atra, 
lateralis. Alae caudatae, fiifcae, Abdomen fufcum, 
enfe afcendente flavefcente, apice fufco. 

A. alis caudatis, elytris longioribus, albis, corpore orientUiiT, 
atro , capite pedibusque teftaceis, 

Habitat Tranqiiebariac. D. Koeitig. 

Minor A. domeftica. Caput teftaceum, Thorax ro- 
tundatus, ater. Elytra atra. Alae clytris duplo 
longioresj albae, apice fufccfcentes. Abdomen 
atrum, cauda ftylisque brevioribus, Fedes fimpli- 
ces, flavefcentes, 

A. alis caudatis, elytri« longloribus , nlgra, elytris capotfit, 
bafi flavis, 

Habitat in Cap. Bon, Spei. Mnf. Dotu. Bayiks. 

Caput atrum, punftis tribus intcr oculos flavis. Tho- 
rax rotundatus, atcr, immaculatus. Eiytra fufca, 
bafi flava, apice rotundata. Alae magnae, caudatae, 
albidae, Corpus atrum, femoribus pofticis bafi 
rufefcentibus. 

A. alis elytro brevioribus, corpore nigro, ftylo lincari. ' f<l«//?«/?r/V, 
Gryllus campeftris, Linn. Syji. Nat. 11. 695. 13. Muf. 

Luii. U/r. 124. Scojio/i ccim. 319, 
Gryllus campeftris Moufi"eti, Raj. Inf. 63, 

Roef Inf II. Gryll. tab. 13. 

Frijch. Inf i. tab. i. 

Schuejf. Elcm. tab. 66. 

Habitat in Europa auftraliori. 

Stridet a primo die Maji ad aequinotSiium, doraeftica 
faiSla pellit priorem, Scopoli. 

Conjunxit Geoffroy hanc cum domeftica, at vix jurc. 

A. alis caudatls, elytris longioribus, albis, cofta fufca, bofci. 
elytris nigris , albo maculatis. 

Habitat in America. D. Eaton. 

Statura omnino A, domefticae, at triplo minor. An- 
tcnnac fctaceae, corpore paulo longiores, fiifcae, 
Caput et thorax njgra, immaculata, Eiytra brevia, 
ficxilia, nigra, ftria longitudinali lineolisque trans- 
vcrns, abbreviatjs, luuneroris, albis. Alae caudatae, 
clytris duplo longiores, aibac, margint exteriori 
S 5 fufco^ «83 n. VLONATA. LocuHa. 

fiifco. Abdomen nigrum. Cauda bifcta enfeque 
rcciirvo, fere longitudine corporis. Pcdes fufci, 
tibiis pofticis apice fpinofis. 

minuta. p. A. thoracc rotundato, flavefcens, alis caudatis, xauda 
bifcta, tibiis pofticis trifpinofis. 
Grvllus minutus. Linu. Syjl. Nat. ii. 5p4. ii. 
Habitat in America. 90. .LOCVSTA. Palpi inaequales, obtufi. 

Maxilla apice tridentata. 

Labium bifidum, laciniis 
interne feta fubulata 
inftrudis. 

Antemae fetaceae. 

titvifoJia. i. L. thoracc tetragono : angulis crenatis. 

Gryllus citrifolius, Linn. S\fl. Nut. u. 5p5. 16. Jiduf. 
Lnd. Ulr. 125. Gromv. Zooph. 657. 
Rorf. Inf II. Gryll. tab. \6. fig. i. 
Habitat in Indiis. 

Jaurifolia. 2. L. thoracc tetragono, laevi, alis lanceolatis, clytro 

obtufiore longioribus. 
Gryllus laurifolius. Linn. Syji, Nat. ii. dp?. 17. Muf 

Lnci. Ulr. iz6. 
Locufta maxima viridis , alis latilEmis. Sloan. lam, 2, 

p, 201. tab. 236, fig. I. 
Tucurubi. Margr. Braf 24.6. 

Habitat in America, nova HoUandia. Muf D. Bnnks, 

Elytra dorfo gibba. 

myrtifo' 3. L. thorace fubtetragono, laevi, alis deflcxis, elytro 
ka, longioribus, enfe breviflimo , recurvo. 

Gryllu? myrtifolius thorace fubtetragono , laevi, alis 
dcflexis, elytro longioribus, tibiis muticis. Linn. 
Syji. Nnt. II. 696. 18. 
Habitat in America. 

L. laurifolia duplo minor. Anus maris lamina 
clavata, furcata, foeminae enfis brevillimus, re- 
curvus. 

4. L. II. VLONATA. Locufla. 285 

4. L. thorace deflexo, elytris concavis, apice rotunda- (amelli- 

tis, ala Jongioribiis. . folia, 

Habitat in America. Muf. D. Hjinter. 

Mediiis. Antennae fetaceae. Caput magnum, virefcens. 
Thorax fegmentis tribus, lateribus deflexis, poftice 
rotundatus. Elytra niagna , concava, viridia, ner- 
vofa, apice rotundata. Alae magnne, virefcentes. 
Abdomen virefcens, enfe adfceiidentc, viridi, apice 
fufco. Pedes virides, femoribus fpinofis. 

5. L. thorace tetragono, laevi, elytris fublinearibus, thymifo- 

fufco- pundatis, alis brevioribus. /y^^ 

Ihbitat in nova Hoilandia. Mnf. Dojft. Raiiks. 
Nimis praecedenti affinis. Thorax quadx-atus, vire- 

fcens, linea laterali 'fufca, poftioe emarginatus. 

Elytra linearia, concava , pundis parvis fufcis irro- 

rata, alis breviora, obtufiora. Alaealbidae, apicc 

virefcentes. 
Variat colore vjridi et ferruginco. 

6, L. thorace deflexo, elytris concavis, viridibus: bafi peyfpicil" 

ocello dorfali vitreo. ^ata. 

Habitat in America. Mtf Dom. Hnnttr. 

Statura omnino praeccdentis. Caput pallidura, antcn- 
nis fetaceis, fufcis. Thorax deflexus, vircfcens, 
poftice rotundatus, Elytramagna, concava, viri- 
dia, nervofa, apice rotundata, bafi niargine inte- 
riori plano, ocello magno, vitreo. Pedes virides, 
fpinofi. Anus dentibus fex validis, incurvis, enfe- 
que afccndcnte extrorfum crafliorc. 

7, L, thorace rotundato, elytris viridi- hyalinis, alis fpinipts* 

brevioribus, pedibus anticis fpinofis. 

Habitat in Brafilia. Muf Dom. Banks. 

Parva. Antennae letaceac, longitudine corporis. Ca- 
put pallefcens, oculis valde ante verticem promi- 
nentibus. Thorax rotundatus, laevis. Elytra vi- 
ridi - hyalina , obtufa , alis breviora, Corpus 
fufcum. Femora et tibiae antjcae fpinis plurimis 
elongatis armata. 

8. L. 284 II. VLONATA. Locufta. maxiJlofa. 8. L- vlridis, antennis maxillisque flavis. 

Habitat in America. Doni. v. Rohr. 

Caput viri ie, vcrtice elevato, fubtus acuminato, apice 
puncio flavo. Antennae longitudine corporis ct 
ma;:i!lae flavae. Thorax glaber, poftice utrinque 
firuiatus. Elytra alaeque corpore duplo longiora. 
Femora poflica fubtus dentata. Tibiae flavefcentes. 

tlongata. p. L. thorace f \bqiiadrato, lacvi, elytris alisque grifcis, 
corpore longioribus. 
Gryllus eloT-rgatus. Linn. Syjl. Nat. ii, 6$6. 20. Mnf, 
Lud U/r. 127. 

Rocr lif II. Gryll. tab. 18. fig. 7. 
H ibitat in India. 
Eiytra grifea, maculis fufcis. Alae immaculatac, 

fpecularis. 10. L. thorace rotundato , elytris grifeis : bafi occllo 
dorfali vitreo , antennis longiflimis. 

Habitat in America. Muf. D. Hiniter. 

Magiuis. Antennae fetaceae, fiifcae, corporc triplo 
longiores. Thorax rotundatus, fufcus, linea late- 
rali atra. Elytra grifea, bafi margine interiori 
p!ano, cxcello magno vitrco. Alae magnae, grifeae. 
Pedes fpinofi. 

ocellata. n. L. thorace rotundato, aiis ocello notatis. 

Gryllus ocellatus. Linn. Syft. Nat. 11. 6$6. 22. Muf 
L"d. Ulv. 129. Gron. Zooph. 649. 
Seb. Miif 4. tab. 73. fig. 7. 8. 
Habitat in Indiis. laneeola' 
ta. ficunun-i' 
ta. 11. L. tiiorace rotundato, laevi, clytris oblongis, alae 
aequalibus, fronte porreda, lanceolata: fubtu» 
unio.entata. 

Habitat in Sierra Leon Africae. M'f. Dom. Banks. 

Major L. conocephain, et frons inter oculos proniinet, 
cnpite longior, bifi fubtus viridis, tibiis apice acu- 
tis. Thorax poflice utrinque finuatus. 

13. L. thorace rotundato, vertice fubulato, alis virefcen- 
tibus, longitudine ccrporis. 
Grylius acuminatus. Linn. Syjl. Nat. 11. 6^6. 23. Mif. 
Lnd. Uir. 130. 

SiMn. lam. 2. 202. tab. z%6. fig. 3. 
Habitat in Amevifa. 

14. L. II. VLONATA. Locufla. 285 

14. L. thorace rotundato, laevi, elytris oblongis, ala coiiocepha- 

brevioribiis, capite conico, chtiiro. la, 

Gryllus conoccplialus. Limi. Sjji. Nnt. 11. 696. 19. 
Habitat in Africa. 

Corpus viricle, capite thoraccque linea dorfali fufca. 
Enfis ferrugineus. 

15. L. vertice acuminato : fubtus pundto ocellari nigro, triops, 

elytris alac aequalibus. 
Grylius triops thorace rotundato, vcrtice acuininafo, 
fubtus pundo ocellari nigro, alis viridibus. Linn. 
Syjl. Nat. II. (5p7. 24. Muf. Lud. Ulr. 131. 
Habitat in Indiis. 

i^. L. viridis , thorace fubtriarticulato : articulis utrin- fquavrofa. 
que tricufpidatis, alis rubris, nigro - punctatis. 
Lijtn. Mant. i. 533- 
Driiry. Inf i. tab. 49. fig. i. 
Habitat in Africa. 

17. L. thorace fpinis ereftis coronato, elytris variolofo- (oronata, 

concavis. 
Gryllus coronatus. Limi. Syjl. Nat. 11. ($97. z6. 
Habitat in Indiis. 
Antennae luteo grifeoque variae, corpore longlo- 

res. Elytra grifea, pundiis magnis excavatis, 

fufcis. Alae fufcae. 

18. L. thorace rotundato, laevi, elytris abdomine dinii- niflrinO' 
'dio brevioribus, alis nigris. ftera, 

Gryllus mclanoptcrus. Linn. Syjl, Nat. 11. 691, ig. 
Mnf LuJ. Ulr. 134. 
Habitat in Indii'?. 

Elytra breviflima, ovata. Alae nigrae, antice mar- 
gine tcftacco. 

19. L. thorace rotundato, laevi, elytris coriaceis, alis coriacta, 

pallidis, antennis longinimis. 
Gryllus coriaceus. Linn. Syjl. Nat. 11. 697. 30. Mnf 
Lnd. Ulr. 135. 
Habitat in Indiis. 
Color fupra flavefcens. 

ao. L. 386 II., VLONATA. Loculla. 

ttlbifrons. 20. L. thorace poftice rotundato, laevi, clytris cin^rco 
nigroque variis, capite pallido. 
Habitat in Madera. Mnf. Dam. Banks. 
Corpus niagnum, furcuni. Caput obtufura, pallidum, 
antennis longis, fetaceis , fufcis. Thorax fufcus, 
inargine pallido, poftice rotundatus. Elytra lon- 
gitudinc alarum, obtufa , nigro cincreoque varia. 
Alae fufcae. Foemina abdomine enfe re6to, apicc 
fcrrato nigro. 

Fnlxt ai. L. thorace laevi, poftice rotundato. fufca, capite 

pallido, cnfe falcato, atro. 
Habitat in Madera. Mtif. Dom. Banks. 
Caput obtufum, pallidum, maxiliis apicc atris. Tho- 

rax laevis, fufcus, poftice rotundatus. Elytra grifea, 

cinereo fufcoque maculata. Abdomen fufcum, cnfe 

parvo falcaio, atro. Pcdes fufci. 

vhidifjt- 22. L. alis viridibus, immaculatis, antennis longiflirais. 
f^a, Locufta cauda enfifcra, curva. Geoff. Inf. i. 397. i. 

Gryllus viridiiTimus. Linn. SyJl.Ncit.ii.6^%.^1. Fn. Sv. 

?6c?. Scop. carn. 320. 
Agrigoneus, Lifi. Goed. p. 301. tab. 121. 

Robevt. lcon. tab. 27. 

Frifch. Inf. 11. tab. 2. fig. 4. 

Rotf. Inf 2. Gryll. tab. ic. 11. 

Schaejf. E/ew. tab. 79. 

Goc.Hart. Inf. 65. tab. 40. 

Zinann. Obf. tab. 7. fig. 7. 

Habitat in Europac graminofis. 

verrucivO' 23.' L. alis viridibus, fufco - maculatis , antcnnis longi- 
ra, tudinc corporis. 

Locufta cauda enfifera, refta. Geojfr. Jnf. i. 398. 2. 
Gryllus verrucirorus. Linn. Syfl. Nat. 11. ^98. 33» 

Scopoli carn. 321, 
Locufta viridis, major. Rai. Inf. 6\. 
Locufta major viridis. Frifch. hif. 12. tab. i. Icon.%, f. l^ 
7ft/j/?. hif tab. II. fig. I. 2. ;. 
Mc.icin. Inf tab. 175. 
Snltz. Iiif. tab. 9. fig. 5i. 
Roef hij: 2. Gryll. tab. 8- » 
Hchaeff'. Lon. tab. 62. fig. 5. 

Habi- II. VLONATA. Gryllus. 287 

Habitat in Europae graminofis. 

Ruftici hiiic infedo verrucas maniis admovent, quas 

praeniordet ct evoniit in vulnus liquorcni, unde 

verruca contabefcit. Unn. 

44. L. fhorace viridi, flavo, lineato, fronte acuminata, varia, 
antennis longiflimis. 

Goeiiart. Inf. 11. p. 142. tab. 40. 

Habitat Lipfiae. 

Similiimus L. viridiflimae, at quadruplo minor. An- 
tennae corpore duplo longiores, fiavefcentes. Ca- 
put vertice elcvato, acuto. Thorax viridis, liiiea 
dorfali flavicante, pundto utrinque bafeos nigro. 
Elytra viridia, immaculata. Enfis longitudine cor- 
poris adfcendens. 

15. L. thorace fpinofo , corpore aptero. Piipa. 

Gryllus Pupus apteriis, thorace fpinofo, femoribus 

punclatis. Linn. Syjl. Nat. 11. 6pp. 34. Amoett, 

Acnd. I. 322. 
Locufta-Talpa capenfis, pedibus longis. Petiv. Gazopb, 

tab. n. fig. 7. 

Roef. Inf 2. Gryll. tab. 6. fig. 3. 

Kiinihn. prompt. u%. et 184. 

Habitat in Aethiopia. 

Scutellum magnum, rotundatum, fpinis ciliatum. 
Femora poftica fubtus quadridentata. 

91. GRYLLVS. Labmm bifidum, ovatum, 
laciniis fornicatis. 
Antennae filiforaies. 

1. G. thorace carinato, integro, corpore aptero. Linn, Ekj^has. 

Syfl. Nat. iT. 599. 35. 
Roef l;f. u. Gryll. tab. 6. fig. 2. 
Hdbitat in Africa. 

2. G. thoracis carina margineque poftico elytronimque fuccin^us, 

margine dorfali flavis, gula cornuta. Linn. Syft. 

Nat. 11. 699. 35. Avi. acad. 6. 398. 36. 
Habitat in Indiis. 

Antennac luteae. Tibiae pofticae, fpinis luteis, apice atri». 

3. G. 388 II. VLONATA. Grylius. trijiatui, 3. G. thorace criftato : carina quadnfida, alis apicc fufcis. 

Unu. Syji. Nat. n. 699. 37. Muf. Lud. Ulr. 137. 

Amoen. acad. i. ai. tab. 17. fig. 4. 

Grouov. "Zooph. 658. 
Grylius ex Aegypto. 0/e/7>-. Mnf. tab. 17. fig. 5, 
Gryllus arabicus. Hnffalqn. It. 413. 

Frifcb. Inf. 9. tab. i. fig. i. 

Aoe/ /«/ II. Gryll. tab. 5. 

iVip. ^t-'. tab. 312. 

Habitat in Arabia. 

Arabis efculentus. 

carinatiiS. 4- G. thorace criftato : carina trifida, alis fafcfa nlgra. 

Habitat in Oriente. Forfkahl. 

G. criftato craflior. Thorax fcaber, carina trifida, 
lobo poftico acuto. Elytra virefcentia. Alae con- 
coiores, fafcia vcrfus apicem atfa. Femora poftica 
utrinque carinata, fcabra, lineisque elevatis reticu' 
lata. Tibiae fpinofiffimae. 

LunUT. 5. G. thoracis fcgmcnto crifta femiorbiculata, elytris 
nigris: fafciis albis. Linn. Syjl. Nat. il. 6^3. 9. 
Lin/i. Amoen. acad. 6. 397. 30. 
Habitat in Amcrica meridionali. 
Alae nigrae, imniaculatac. 

ftvYatuu ^' G. thorace cymbiformi, carinato, ferrato, poftice 

produfto , acuto. 
Gryllus ferratus thorace cymbiformi, carinato, denti- 
culato, capite acumihato, abdomine coeruleo. 
Linn. Sxfi. Na^. 11. 693. 5. Muf. L. U. 121. 
Gronov. Zouph. 642. 
Roef Inf Gryll, tab. 16. fig. 2. antennas fetaceaj 

perperara depingit. 
Snltz. Inf tab. g. fig. 58, 
Habitat ad Cap. B. Sp. 

miUaris, 7» G. thorace fubquadrato, verrucofo, elytris punftig 
I callofis, albis. Linn. Syji. Nat. 11. 700. 39. Mnf. 

Lt!(1. Uir. 142. 
Habitat in America. 

Nimis aiiinis videtur G. morbinofo, at puncia omnia 
rotunda, alba, rcguiaria. Scutellum rotundatuni, 
margine dentato. 

8. G. II. V L O N A T A. Gryllus. 289 

■g. G. thorace quadrato, rubro, verrucofo, elytrls f;:feis tfjoriillo' 
albo punftatis, alis rufis. Linii. Syji, Nut. 11. 700. fiis. 
38. Mitf. Lud. Ulr. 142. 

Gronov. Z.oph. 179. 66i. 

Roef. Inf II. Gryll. 18. fig. 5. perperam antennas pin- 
git fctaceas, 

Habitat ad Cap. B. Sp. 

Antennae nigrae, filiformes. 

9. G. thorace fubcarinato , fcabro , capite obtufo, femo- hatmat^- 

ribus pilofo - ciliatis. Linn. Syjl. Naf. lu 700. 40. pus, 

Muf L. Ulr. 143. 
Habitat in Indiis. 
Elytra cinerea. Alae hyalinae, venis nigris reticulatae. 

10. G. elytris viridibus, albo pundatis; apice rufefccn- fidus. 

tibus, corpore coeruleo flavoque variegato. 

Habitat Cajennae. D. Malht^ 

Statura et magnitudo G. miliaris. Antennae filifor- 
mes, coeruleac, annulis tribus flavis, longitudine 
thoracis. Frcns elevata, fubcmarginata. Caput 
coeruleum, lineis fex flavis. Thorax coeruleus, 
fiavo-maculatus. Abdomen flavo nigroque annu- 
latura. Elytra viridia, albo punctata, apice fubru- 
fefcentia. Alae rubrae, iramaculatae. Pedes antici 
flavo coeruleoque variegati. Femora pofl:ica coe- 
rulea, ftriis duabus apiceque flavis. Tibiae flavae. 

11. G. thorace fegraentis tribus, fronte imprefl!a, maxil- t/trfari' 

lis concoloribus. Linn. Syji, Nat. 11. 700. 42. Muf cns. 

Lud. Ulr. 139. 
Habitat in Africa. 
Affinis fequenti. Ambo elytris cinerafcentibus fufco* 

maculatis. 

11. G. thorace fubcarinato : fegmento unico , maxillis u/igratO' 
coeruleig. Lim. Syft. Nat. n. 'joo. 41. F/t. Sv. ^'ji. vtus, 
Scop. carn. 323. 
Cryllus migratorius. Frifch, Inf. 9. tab. i. fig. 8. 
Roef InJ. Gryll. tab. 24. 
Eciw. Av. 2o8- tab. 208. 

Habitat in Tartaria, indc migrans varlis annls ift 
Europam, deftrucns vegetabilia onmia, 

T 13. G, 290 II. VLONATA. Giyllus. vartega. 
m. mujkus. 13. G. thorace lineato, flavo, elytris viriclibus, alis 
coeruleis. Linn. i^yjl. Nat. 11. 700. 43. MuJ. Lud» 
Ulr. 144. 

Habitat in Amcrica. 

Antennae nigrae, annulis rubris. Frons rubra, ma- 
culis atris. 

14. G. thorace carinato , elytris pallidis, maculis occlla- 
ribus, fufcis, alis bafi ferrugineis. 

Habitat in nova HoUandia. Mnf. Doni. Banks. 

Caput pallide teftacevjm, maxiliis atris. Stemmata 
tria aurea, duo fupra antennas, et tertium in medio 
frontis. Thorax carinatus, ferrugincus, poftice 
acutiufculus, margine flavefcente. Elytra votun- 
data, psllida, maculis ocellaribus numerofis, par- 
vis, fufcis. Alae bafi ferrugineae. 

15. G. thorace carinato, elytris antice nigris, fafcia alba, 
portice grifeis nigro variis. 

Habitat in nova HoIIandia. Mtif. Dom. Bmks. 

Magnitudo G. ftriduli. Caput fufcum, lateribus pal- 
lefcentibus. Maxillae coerulefcentes. Thorax ca- 
rinatus, fufcus, poftice acutiufculus. Eiytra anticc 
nigra, fafcia alba, poftice cinerea, maculis nigiis. 
Tibiae pofticae fanguineae, bafi flavae. 

i^. G. thorace fcabro, alis rufis, apice cincrcis, fcmo- 
ribus pofticis fupra infraqje carinatis, 
Habitat in Jutlandiae arenofi^. 
Aftinis G. ftridulp, at duplo major. Thorax fubcari- 
natus, punftis elevatis, fcaber. Elytra fufco cme- 
reoque nebulofa. Femora poftica fufca, fupra iii- 
fraque valde carinata, acuta. Tibiae flavae. 

Jlridiilus, 17. G. thorace carinato, alis rubris, extimo nigris. 
Litm. Syjl. Nat. ir. 701. 47. Fn. Sv. 872. 
Acrydium elytris nebulofis, alis rubris, externc nigris. 
Geojf. Inf I. 3P3. 4- 
Frifih. Inf. 9. tab. i. fig. 2. 
Roef Inf 2. Gryll. tab. 21. fig. 1. 
Sdutejf. Eleta. tab. 15. 
— ^ — kon. tab. 27. fig. 10. II. 
Habitat iu Europae ficcis arenofij. 

Variat tnieTcula- 
m. II. VLONATA. Gryllus. 291 Variat corpore nigro toto , et nigro flavoque 

variegato. 
Setae duae parvae in abdominis penultirao fegmcnto. 

18. G. thorace lineis quatuor flavis, alis coeruleis, ely- furina- 
tris viridibus. Linn. Syji. Nat. 11. 700. 45. Mnf. tnus» 
Liid. Ulr. 146. 
Habitat in Araerica meridionali. 
Feraora bafi fanguinea. italiati. germani' 

ais. ip. G. fufcus, thorace carinato, alis rubrls: apice hya- 
linis. Unn. Syf. Nat. 11. 701. 46. Mnf, L. U- 147. 
Scop. carn. 327. 

Roef Inf II. Gryll. tab. 21. fig. 6. 

Habitat in Europa auftrali. 

20. G. teftaceus, alis fanguineis, apice hyalinis, femo- 

ribus pofticis nigro - pun6\atis. 

Roef Iif. II. Gryll. tab. 21. fig. 7. 

Habitat in Gerraaniae aquis. 

Corpus majus G. italico. Thorax fubcarinatus, tefta- 
ceus. Elytra teftacea, fufco - maculata. Femora 
poftica transverfim ftriata, nigroque pundtata, ma- 
culaque femilunari atra utrinque ad apicem. Ti- 
biae fanguineae. 

21. G. thor^ace carinato, elytris cofta viridi, alis nigris, 

bafi virefcentibus. 
Habitat in Amcrica borcali. D. Levin. 
Parvus. Statura G. grofli. Thorax vaide carinatus, 

obfcure rufefcens. Elytra obfcure rufefcentia, mar- 

gine exteriori lacte viridi. 

22. G. thorace fubcarinato, alis nigris: margine poftico carolimif. 

cinereo. Limi. Syft. Nat. 11. 701. 49. 
LocuftcIIa carolina, elytris fufcis, alis inferioribus 
nigris, ad extremitatcs luteis. Catisb. caroL 2. p. S^». 
tab. 89. 

Habitat in America. 

Eiytra obfcura, punftis fufcis irrorata. Tibiae 
pofticae cinereae. vtrgmta^ 
mu. T 2- 23. a spa II. VLONATA. GryUus. coerule* iS- G. thorace rubcarinato, alis virefcenti - coerulels: 
fcens. fafcia nigra. Linn. Syfi. Nat. ii. 700. 44. M^:f. LuJ. 

Ulr. 145. 
Acrydium elytris nebulofis, alis coeruleis, extimo 

nigro. Geoff. Inf. i. 392. 2. Scopol. carn. 325. 

Frifch. Inf 9. tab. i. fig. 3. 

5«//z. /«/. tab. 9. fig. 60. 

Schucjf. Icon. tab, 27. fig. d. 7. 

Aoc/I Inf II. Gryll. tab. 21. fig. 4. 

Habitat in Europa auftrali. 

Alae apicc cinereae. 

fiavus. 24. G. thorace carinato, alis fiavis, fafcia nigra, apice 

cinereis. 

Grylhis .flavus thorace fubcarinato, alis difco flavo, 

fafcia nigra apice hyalinis. Liiin.Syfl.2Q(it. 11.702. 53. 

Locufta capenfis alis inferioribus luteis. Fetiv. Gazoph. 

6. tab. 3. fig. 6. 

Habitat in regione Pedemontana. D Allioni. 
Statura G. italici. Antennae breves, flavefcentcs. 
Caput obtufuni, nigrum, fronte lineolii duabus 
flavis. Thorax carinatus, niger. Elyrra fufca, 
fafcia una ulterave bafeos albicante, apice cinc- 
rea. Alae bafi flavac, in medio fafcia lata nigra, 
apice cinereae. 

tyanipts» 25. G. fufcus, linea dorfali flava, tibiis pofticis flavis, 

apicc cyancis. 
Habitat in America. 
Corpus magnitudine G. grofli. Antennae flavefcentes, 

apice fulcae, linea dorfalss flavefccns a vertice ad 

medium elytrorum. Elytra alaeque nebulofac. 

Tibiac poftieae flavae, apice cyaneae. 

vuflictis. 2d. G. grifeus , elytris bafi fufcis , flavo maculatis, apice 
cinereo fufcoque variis. 
Habitat in America. 

Statura G. grofli. Thorax grifeus, interdum linca 
dorfali flava maculisque lateralibus nigris. Elytra 
bafi iwkdi, linea doriali grifca maculisque aliquot 
lateralibus flavis, apice cinerea, maculis variis fufcis. 
Alae cinereae, fufco reticulatae. 

47. C. II. VLONATA. Gryllus. 293 2.7. G. thorace fufco : raarginc puncloque utrinque ti- lattvalis, 

biisque flavis. 
Habitat in America. 
Statura et niagnitudo G. cyanipedis. Thorax laevis, 

obfcurus , margine et pimdo fupra marginem laete 

flavis. Elytra alaeque fufcefcentes. Tibiae pofticac 

omnino flavae. %%. G. femoribus fanguineis, elytris virefccntibus: an- 
tennis cylindricis. Lhnt. Syjl. Ncif. 11. 702. 58. 
Fn. Sv. 877- 
Acrydium femoribus fanguineis, alis fubfufcis, reti- 
culatis. Geoff. Inf. i. 593. 
Fyjfch. Iif. 5). p. 5. tab. 4. 
Habitat in Europac ficcis, arenofis. grojfuf. 19 fufc femoribus tibiisquc captiva. 30, G. thorace cruciato. 

poiticis fafcia alba. 
Habitat in nova Hollandia. Mnf Dow, Bauks. 
Caput fufcum, lineis nigris. Thorax fufcus, cruce 

alba. Elytva fufca, dorfo pallidiore. Pedes fufci. 

Femora poftica comprefTa, nigra, fafcia apicis alba. 

Tibiae nigrae, fafcia bafeos alba. 

. G. fufcus, abdomine rufo , antennis fubclavatis. 

Linn. Syft Nat. 11. 702. 5(5. Fti. Sv. %^6. 

Scnpol/ Carn. 31^1. 
Habitat in Europae arenofis. rufus. 31. G. corporc incarnato, aptero. Limi. Syfl. Nat. n. fe.iejiiis. 

703. 60. Fn. Sv. 878. 
Habitat in Europa. 
Infedum perfedum, tefle ccleberrimo Litmc. 

32. G. alarum rudimcntis ocello atro, oculis aureis. perfpiciU 

Linn. Syft. Nat. 11. 703. 61. Amoen.atad. 6. 398. 34« lattis, 
Habitat in Indiis. 

Antennae filiformes, corporebreviorcs. 
An potius larva? T 3 III. SY- 394 !"• SYNISTATA. Monoculus. 

IIL SYNISTATA. 

0/ patph quatuor. 
Maxilla infcnor comata ciim labio. 

92. MONOCVLVS. i^fl/jjf quatuor poftici 

auriformes. 
Antennae fdepius ra- 
mofae. 

Polyphe- I. M. tcfta plana, convcxa: fiitura hmata; poflica den- 
tmis. tata, caiida fubulata longilllma. Linn. Syjl. Nat.ii. 

1057. I. Mnf. I.nd. Ulr. 460. 
Xiphofura. Gvon. Zsoph. 953. 
loiiji. exfcijjgn. tab. 7. fig. i. 2. 
O/e^r. Mrf. tab. 28. fig. l. 2. 
PVortfr. M'f. tab. 2.49. 
Rumph. Mnf 21. tab. li. 
Kimrr. liel. tab. F. i. 
Kaempf. Inp. tab. 13. fig. S. 
Scbatff. Monogr. i^-ji^. tab. 7. 
Cancer Mollucramis. S"?^. ^i?{/i 5- tab, 17, fig. i. 

Habitat jn India. Infediorum oninium facilc maxi- 
mum evadens. 

piJiiMus. 2. M. tefta cordata, plana. Linn. Syjl. Nat. 11. 1057. 2, 
Fn. Sv. 204^. 
Loeff. aci. XJpf. 1750. 42. 
Bnjier. fnlf. 137. tab. 8. fig. 9. 10. 
Binoculus. Geojf. Inf 2. 660. tab. 21. fig. 3. 

^ Stroem. Siindn/. tab. i. fig. 4. 5. 6. 
Habitat in Oceano. 

Dnae hujus funt varictatC5. Stylatus antennis corpore 
iongioribus. Muticus absque exfertis antennis. 

3. M. ~ Iir. SYNISTATA. Monoculus. 395 

3. M. antennis trifidis, cauda bifida. [Apus, 

Monoculus Apus tefta fubcomprefla , antice retufa, 

poftice truncata, cauda bifeta. Lintt. SyJ}. Nat. iir 

1058. 3. Fn. Sv 2045. 
Binoculus cauda bifeta. Genff. Inf. i. 660. i. 
Apus cancriformis. Schaeff. Monogr. i^jd. tab. i'6. 

Frifih. Inf 10. tab. i. 

ASf. -iig/. 40. ijo. tab. I. fig. 1. 

Schaeff. Elcm. tab. 29. fig. i. 

Suln. luf tab. 24. fig. 15?. 
Habitat in Hiiropac foHls, pifcinis. 

4. M. antennis dicliotomis, cauda inflexa, acuta. Linn. Puiex, 

Syfl. Nat. II. 1058. 4. 

Geoff. Iiif 2. d,*;- I. 
Pulcx aqi;aticus. Scha,ff. mon. 1755. tab. i. fig. l-g. 

Sivaww. bibl. tab. 31. fig. i. 2. 3. 

lo''lot. niicr. i. p. 2. tab. 13. fig. P. Qi R. 

LedeviniiH. niicr fc. 145. tab. 72. fig. 2. 
Habitat iu Europae aquis dulcibus. 
Copia hujus pluviam fanguineani aemuiat. 

5, M. antennis dichotomis, cauda reflcxa. £7««. Syfi. P«dicuhs. 

Nat. ri. I05S', 5. Fn. Sv 2048. 
Gt:off. Inf 2. 6-,6. 2. 
Habitat in Europae aquis dulcibu». 

4. M. antennis quaternis, cauda reda bifida. Linn. Syfi. quadricor. 

Nat. II. 13,8, 6. Fn. Sv. 2049. nis, 

Geoff. Inf. 1. 6^6. 3. 

Rak Y niicrofc. tab. 9. fig. i. 2. 

Blank. hif 149. tab. 13. fig. B. 

Ichlot. nrcr. i. p. 2. tab. 14. fig. 6. D. 

</e OVfr. AEt. Hohn. 1747 tab. fi. fig. 2. 

AV;r/ /'./ 3. tab. 98- fig- l- i- 4- 

Leuweuh. orc. 142. fig. i. 
Habitat in Europae aquis ftagnantibus frequens. 
Antennae caudaque rufefcunt. 

7. M. antennis capiliaribus multiplicibns , tefta bivalvi. ^onrm- 
Liun Syfl. N>t. II. 1059. 7. Fn. .iy. ao^o. ^^^'^- 

Ge<ff If.z. 657. 4. , 

Hdbicjt iii ^quis riagnantibus, veloclftime anfennls ex» 
ferdi nacans. " 

T 4 93- 0>:!. 296 m. SYNISTATA. Onifcus. 

93. O N I S C V S. Labium quadrifidum : la < 
ciniis intermediis pal- 
pigeris. 
jfntennae fetaceae. 

fiavado- 1. O. antennis quaternis, fegmentorum lateribus falcato- 
xus, fpinofis. 

Habitat in Terra del Fuego. Muf. Dom. Banks. 
Statura magna, lata, deprefla Monoculi. Antennae 
quaternae, articulo primo et fecuncio longicribus, 
compreflis, rcliquiis breviffimis, fetaceis. Ocuii 
duo diftindi in capitis fegmento. Segmenta corpo- 
ris fex anteriora latiilima, lateribus rctro falcatis, 
• acutis, 7. 8. 9. breviora, anguftiora latcribus haud 
exfertis. Cauda magna, ovata, lineis tribus dor- 
falibus elevatis, apice utrinque foliolo brevi, ob- 
tufo. Pedes 14 unguiculati. 
Affinis Monoculis. An Protypon Entomolithi pa- 
radoxi? 

utnhrica' t. O. antennis quaternis, comprcfiis, pedibus unguicu» 
tus, latis: femoribus polHcis carinatis. 

Habitat in nova Zelandia. Mtif. Dom. Banks. 

Corpus magnum, oblongum , palUduni. Antennae 
quatuor breves. Segmenta corporis feptem ante- 
riora fubaequalia, 8 breve, anguilatum, 9-12. bre- 
via imbricata. Cauda lata, obtufa, interdum euiar- 
ginata utriuque^foliolis duobus, brevibus, fubula- 
tis. Pedcs Quatuordecira unguiculo arcuato, valido, 
acuto. Femora oclo poiHca carinata. 

Afilus. B- O. abdomine foliolis duobus obtcGo, cauda feraiovali. 
Linn. Syjl. Nat. 11. 1059. i. Fn. Sv. 2052. Miif, 
Adolyb. Frid. i. S8. 
Afdus f Oeftrum. Bell aqnat. 443. 
Pediculus marinus. Rond. pifc. 57^. 
Granov. Zooph. 957. 
Bajl. fnhf 2. 144. tab. 13. fig. 3. 
Habitat in Occano, viviparus. 

4- O. III. SYNISTATA. OniTcus. $97 

4. O. abdomine foliis fex obtedo, caiida retufa. Lhm. Oejlriim» 

Syjl. Nat. n. io^s>- 2- Fn. Sv. 2053. Muf. A. F. 89. 
Aniinalculiim cruftaceum. Mnygr. bvaf. 155;. fig. 3. 4. 

5rj om/. 6undm. iSj. 2. tab. i. fig. z. 3. 
Habitat in Oceano. 

V O. antennis quaternis, cauoa oblonga, acuta. EntemoH. 

Onilcus Entomon abdomine fubtus nudo, cauJa fubu* 

lata. Limi. Syjl. Nat. 11. io5o. 5. Fn. Sv. 205^. 
Afellus marinus cornubienfis alius. Rf>j. Inf. 43, 
Entomon pyramidalc. Kkin. tab. 38. fig. i. 2. 

Fftiv. Gazoph. 952. 
Habitat in Oceano. 
Natat velociflime, vicSlitat cancris minoribus. 

6. O. cauda rotundata: ftylis bifurcis, antennis quaternls. aquatictn, 
Onifcus aquaticus lanceolatus , cauda rotundata, ftylis 

bifurcis. Linn. by(i. Nat. 11. io5i. 11. Fn. Sv. 2o5i. 
Afcllus cauda binda, ftylis bifurcis, articulis feptem. 

Genff. Inf. 1. 672. i. 
Afellus aquaticus Gefneri. Raj. Jnf. 43. i. 

Frifch. Inf 10. tab. 5. 

Schaeff. E/ein. tab. 22. 
Habitat in aquis Europae. 

7. O. femicylindricus, cauda ovato- obionga, acumlnata. marinus. 
Onifcus marinus femicylindricus, cauda ovato-oblon- 

ga, integra. Linn. Syf. Nat. ii. io5o. 7. Fn. Sv. lo^^j. 

Linn. It. Wgoth. ipo. 
Habitat in Oceano Norwegico. 
Antennae fetaceae. Cauda apice acuminata. 

8. O. oblongus , cauda tridentata, pedibus fubcheli- chelipet. 

formibus. 
Onifcus depreffus, oblongus, pedibus omnibus fubche- 

liformibus. PaU.MfceU. 194. tab. 14. fig. 10. 17. bon, 
Onifcus longus, tercs Bajl.fnfffi. 1-13. tab. 13. fig. 2. mal. 

Habitat inter fucos maris Atlantici. 

9. O. feniicylindricus, caudis duabus longitudine cor- i canda- 

poris, Lmn. Syf. Nat. 11. lod^o. 8. Fn. Sv. 2002. *w. 

Habitat in Occano Norwegico. 

T 5 lo. O. ^9^ III. StNISTATA. Onifcu». 

fcopulo. io. O. luteus : ftrigis fufcis. Linn. Syjl. Nat. ii. lo^l. rr. 
Yum. Fii. Sv. 1060, 

Linn. Wgoth. 190. 

Stroem. Snnchn. 166. 3. 
Habitat in Oceano Norwcgico. 

Pfova. II' O. abdonune fiibtus nudo, cauda fcmiovali, acuta. 
Lifin. Sjf^. Nat. II. io5o. 3. Fn. Sv. 2054. 
Habitat in Oceano Norwegico. 

Phyfodes. 12,« O- abdomine fubtus nudo, cauda ovata, antenni» 
quaternis. 
Onifcus Phyfodes abdomine fubtus nudo, cauda ovata. 

Linu. Syf. Neit. II. 1060. 4. 
Habitat in Oceano , Terra del Fuego. Muf D. Banks, 

fpinofns. 13. O. oblongus, corpore fpinofo, pellucido. 

Habitat in Oceano Atlantico. Mif. Dom. Banks. 

Corpus medium, gelatinofo- membranaceuni, pellu- 
cidum. Caput magnum, rotundatum, obtufum, 
marginibus fpinulofis. Oculi maxinii, contigui. 
Antennae duae fiinplices, fetaccae. Segmenta cor- 
poris undecim fenfini anguftiora, carinata, carina 
fpinulofa. Abdomen fubtus foliolis fex ovatis ob- 
tegentibus. Cauda brevis, foliolis quatuor bifidis. 
Pedum feptem paria, i. 2. brevia, chelata, approxi- 
mata, 3. 4. 5. 6. longiora, angulata, angulis fpinu- 
lofis, articulo ultimo fubulato, fimplici, 7, brevc, 
articulo ultimo^clavato, unguiculato. 

gibbofus. 14' O. oblongus, gibbus, antennis plicatis, longifllmis. 

Habitat in Oceano Lufitanico. Fig. piH. in Mnf 
B mkiano. 

Corpus parvum, glabrum, laeve, flavefcens, pundis 
fiifcii irroratum. Caput craflum, obtufum, oculis 
duobus maximis approximatis, macula magna viridi. 
Antenna? diiae fetaceae, fib corpore inflexae et 
piicatae, corpore triplo longiores. Thorax gibbus, 
fegmentis feptem, primo breviilimo. Abdomen 
fegmentis quafjor. Canda foliolis tribus, acumi- 
natis, fifiis. Pedes 14. intcrmediis fubiongioribus. 

iv O. JH. STNISTATA. Onifcus. 2^9 

15. O. oblongus, ftylis caudalibus fenisjantennis quaternis. /funciricor^ 
Habitat in mari Atlantico. Mnf. Banks, nis. 

Corpus parvum, gibbum, glabruni. Caput retufum. 
Oculi maxinii, niacula magna lunata* viridi. An- 
tennae quatuor fetaceae, longitudine corporis. 
Corpus fegraentis duodecim , ultimo planiufculo, 
ovato, integro. Cauda exferta, ftylis fex acutis, 
integris. Abdomen fubtus foliatum. Pedcs 14. 
fubacquales. 

1(5. O. ovalis, fegmentis diftindtis, pedibus tertii quar- Ceti. 
tique paris linearibus, muticis. Linn. Syji. Nat. ll. 
1060. 6. Fn Sv. 2056. Mnf. A. F. 1. 89. 
Habitat in bdlaenis. 
Ab hoc genere difterre videtur mihi haud ritc notus. 

17. O. ovalis, caudabifida: ftylis bifidis. Linu. Syji. Nat. oceanicus. 

II. 1061. 12. 
Onifcus ftylis caudae utrinque binis. Stroem. SnndtTt. 

101. tab. I. fig 14. 15. 
Onifcirs corporc hto, pedibus natatoriis, cauda utra- 

que bifcta. AB. helu. ^ 371. tab. 5. fig. 463. 

Bajler f;hf. z6. 14;. tab, 13. fig. 4. 

Grohov. Z'u)ph. 994. tab. 17. fig. 2. 
Habitat i-i Oceano. 

18. O. ov-alis, cauda obtufa: ftylis duobus fimplicibus. Afellut. 

Linn. Syf}. Nat. 11. ioC\. 14. Fn. Sv. 205S- 
OnilcHs cauda obtufa, bifurca. Geoff. Inf 2. 670. 2. 
Afell'.? afininus f. vulgaris. Raj, Inf. 41. i, 

Scopoi. carn. 114Z. 

Mdtth Diofc. 257. 

Ahir. Inf 632. 

Mo f. Inf 202. 

Sch.'cjf. Ean. tab. p2. 

Cro'^OV Znrjph. S>93' 

Snitz. Lf. tab. 2J. fig. r<4. 
Habitat in domibus, muris , lignis ptitridis. 

19. O. ovalis, cauda obtufa, infegr.'.. Linin. Syf. Nat. ir. Arfna- 

io5.. 15. F/7. iSt'. 2059. Giojf. l>f. ^. 6-^0. i. , iliUo. 

Afellus lividus. Knj. Inf. 42. 
Sco^. cavn. $144. 

ae lapidibus. 

94. LE. 300 III. SYNISTATA. LepiTma. 

94. LEPISMA. Palpi inaequales. 

Labium rotundatum, mem- 

branaceum, emargi- 

natum. 
Antennae fetaceae. facchavi- I. L. fquamata, argcntea, cauda triplici. 
Ha, Lepifma faccharina fquamofa, cauda triplici. Limt. 

Syjl. Nat. 11. 1012. I. Fn. Sv. 1925. 
Forbicina plana. Ger^jf. Inf. 2. 613. i. 
Forbicina. A/(^r. Inf. 570. tab. 2. fig. ?. 
Setoiira fubargentea, cauda fetofa, fctis hirfuti». 

Bvovpn. lam. 425. 

Sidtz. Inf. tab. 22. fig. 142. 

Schuejf, Eletn. tab. 7?. 

Adam. microf tab. 28. fig. 147. 
Habitat in America inter faccharum , nunc in Europa 

frequens inter utenfilia, libros, veftesquc. 

po^ypocla. 2. L. faltatoria, cauda triplici, abdominis fegmentis 
fubtus utrinque villofis. 
Lepifma polypoda fcutata, cauda triplici. Linn. Syp. 

N(tf. II. 1012. 2. 
Forbicina teres faltatrix. Geojf. Inf. z. 614. 2. 
Habitat in Europae iittoribus lapidofis. 
Praecedenti duplo major, fquamis varie coloratis, 
nitens. 

tineata. 3. L. cauda triplici,, corpore fufco : vittis duabus albis, 
Habitat in Helvetiae muris : capt. d. i. Maj. 
Antennae fetaceae, longitudine corporis. Thorax 
teftus fcutis tribus poftice emarginatis. Corpus 
fquamofum, fupra fufcum f nigrum, cinereo irro- 
ratum, vittis duabus longitudinalibuj, albis. Cauda 
triplex pilis villofis, intermedia breviore. Seuilac 
aliquot 1'ub cauda. Subtus argentea , pe6Vore fcutis 
tribus tefto. Pedes breves, feraoribus compreflis. 

villofa. 4. L. fufca, cauda triplici villofa. 
Habitat in China. Drnry. 

6tatura L. ficcharinae, at brcvior et craflior. Caput 
viliofum, albidum. Corpus ovatum, fupra furc.im, 

fubtus ni. SYNISTATA. Podura. 301 

fubtus albidura. Cauda fetis tribus valde villofis, 
intermedia longiore et fubtus fetulae duae brevifil- 
niae, uti in L. faccharina. Pedes breves, albi. 95. PODVRA. Palpi fubclavati. 
Labium bifidum. 
Antennae fetaceae. P. fubglobofa, viridis. Linn. Syjl. Nat. 11. 1013. i. viridis. 

Fn. Sv. 1922. 
Podura viridis, capite flavefcente, antennis in medio 

fradis. Geoff. hjf. a. ($07. 2. 
Habitat in Europae plantis, frcquens in Polygoni, 

Fagopyri foliis primordialibus. 

P. fubglobofa, atra, antennis longitudine corporis, polypoda. 

apice albis. Linn. Syjl. Nat. 11. 1013. 2. Fn. Sv. 15)28. 
Habitat in Europae plantis. 

P. globofa, fufca, nitida, antennis longis: articulis atra. 

pluriniis. Linn. Syjl. Nat. 11. 1013. 3. Ftt. Sv. i^i^. 

A^. Holvi. 1743. 2p6. tab. 7. 
Habitat in Eux-opae terreftribus. 

P. teres, fufco- coerulea, nitida. Linn.SyJl.Nat.il. plumbea. 

1013. 4. Fn. Sv. 1930. 
Podura plumbea. GeoJJ. Ivf. 2. ^io. 

Snltz. hf. tab. 22. fig. 143. 
Habitat in Europae plantis. 

P. ovata, flava, dorfo inaculis duabus ferrugineis. minuta. 

Liim. Syjl. Nat. n. 1013. 5. 
Habitat in Europa. P. oblonga, cinerea, figna^uris nigris. Untt. Syji. 

Nat. n. 101% 6. Fn. Sv. 15)31. 
Pulex nivis. E. N. 6. Dec. 2. ann. 3. obf. ip^, 

cie Geer AB. Upf 1740. 54. tab. 2. 
Habitat in Europac nemoribus, lignis, hyeme frequeni 

in veftigiis hominura et mammalium fupra nives. 

7. P. nivnUt. SOt III. SYNISTATA. Pddura vagM* 7. P. oblonga, nigra, abdomine antcnnisque fafciai alba. 
Linn. Syjl. Nat. 11. 1013. 7. 
Habitat in Europa. 

grborea. 8. P. oblonga, nigra, pedibus fiircaque albis. Liiin. Syjl. 
Niit. II. 1014, 8. F«. Sv. 1932. 
de Geer AEi. Upf. 1740. 49. tab. r. 

— — Afi. Hohn. i7-;o. 272. tab. i. 

Podura nigra, thoracis limbo antennarumquc bafi fla- 
vis , pedibus furcaque pallidis. Geoff. Inf. 2. 5op. 6. 
Habitat in Europae fylvis. 

viilofa. 9' P- oblonga, villofa, fufco nigroquc variegata. Unn. 

Syjl. Nat. II. 1014. 9. 
Podura fufco nigroque variegata , villofa. Geoff.Infz, 

608. tab. 20. fig. 2. 
Habitat in Europa auftraliori. 

einSfa. 10. P. cylindrica, grifea, cingulo atro, anticc albo. 
Linn. Syjl. Nat. 11. 1014. lo. Fn. Sv. 1933. 
Habitat in Europa. 

MnnuJat-a% ir. P. livida, annulis nigris. 

Podura livido - lutea, annulis transvcrfis, nigris. 

Geoff. Inf. 2. 609. 5. 
Habitat in Europa. 

hgmnm, 12- P- plumbea, capite, thorace, pedibus furcaque pallidis. 
Habitat in Europae lignis antiquis. 
Parva. Caput pallidum, ore antennisque nigris. 
Thorax fubrotundus, pallidus, immaculatus. Ab- 
domen plumbeunj, furca nivea. Pedes pallidi. 

pufilla, 13. P. cylindrica, aenea, furca alba. Linn. Syfl. Nat. 11. 
1014. II. 
Habitat in Europa. 

aquatica, I4' P- "igra» aquatica. Linn. Syfl. Nat. n. 1014. 12. 
Fn. Sv. 1934. 
Geoff. Inf. 2. 6\o. %. 
de Geer ASt. Upf 1740. 57. tab. 3. 

— — Aff. Hoim. 1750. 279. tab. 3. 4. 
Lederm. epifl. 15. tab, 7. 

Habitat in Europae aquofis, horis matntinis pcr pha- 
langes decorticat aquas ftagnantes. Unn. 

15. P. III. SYNISTATA. Ephemera. 50J 

15. P. terreftris, alba. Linti. Syjl. Nat. 11. 1014. 13. fimtaria» 
Fu. Sv. 1935. 
Podura fimetaria. Scop. cavn. ip3v 

Habitat in Europae terra praegnante, frequens pri- 
mo vere. Cauda mutica. Haud lalit. 

x6. P. alba, cauda bifida, extenfa. Linn. Syji. Nat. 11. ambidam. < 

1014. 14. F«. Sv. 19^6. 
Habitat fub Europae mufcis. 

96. EPHEMERA. MaxUlae fupcriores 

nullae. Antennae fubulatac. * Catida trifeta. I. E. cauda trifeta, alis fufco reticulatis maculatisque, vulgata. 

corpore fufco. 
Ephcniera vulgata cauda trifeta, alis nebulofo-macu- 

latis. Linn. Syji. Nnt. u. 906. i. Fn. Sv. 1472. 
Ephemera alis nebulofo - maculatis , cauda trifeta. 

Geojf. Inf. 2. 238. I. 

Snltz. Inf tab. 17. fig. IQ3. 

Scop. carn. 683- 
Habitat in Europae aquis. 
Tanta ejus copia in Carniolia, ut ad agrog ftercoran- 

dos a rufticis adhibeatur. Scop. 

1. E. cauda trifeta, alis hyalinis reticulatis, corporc lu- lutta. 
teo. Linn. Syfi. Nat. u. 90C. 2. 
Habitat in Europa. 

3. E. cauda trifeta, alis albis: margine extcriori fufco, maygina- 

corpore nigro. Linn. Syjl. Nat. 11. 5»o5. 3. ta. 

Habitat in Suecia. 

4. E. cauda trifeta, alis nigris : pofticis albis. Linn. Syfi. vefperti- 

Nat. II. 906. 4. Fn. Sv. 1480. jia, 

Ephemera nigra, cauda trifeta. Geoff. Jnf. 2. 239. 4. 
Habitat in Europae aquofis. . 

** Caih 304 III. SYNISTATA. Ephemcra. * * Canda bifetn. 

vetiofa. 5- E- cauda bifeta, alis albis, reticulatis, corpore flifco. 
Habitat in Daniae paludofis. 

Statura E. marginatae, at paulo major et cauda tan- 
tum bifeta. 

iioculata. 6. E. cauda bifeta, alls albis, reticulatis, capitc tuber- 

culis duobus luteis. 
Ephemera bioculata cauda bifeta, alis albis, reticulatis, 

abdomine diaphano. Linn. S)[i. Nat. ii. S)o5. J. 

Fh. Sv. 1473. 
Habitat in Europae aquis. 
Caudaealbae, fufco punclatae, corpore longiores. 

vigra. 7. E. cauda bifeta, corporc nie^ro, alis nigricantibus: 
pofticis minimis. Linn. Syji. Nat. 11. 5)07. 7. Fn, 
Sv. 1478. 
Habitat in Europa. ioraria. culicffor» 
mis. firiata. tHfHra, g. E. caudabifeta, alis albis, margine crafliore, nigri- 

cantibus. Linn. S\Jl. Nat. 11. 907. 9. Fn. Sv. i^n6. 
Ephemera alis albis, margine crafliore, nigricantibus, 

cauda bifeta. Geojf. Inf. 2. 240. 8. 
Ephemera minima. Swafnmerd. qtinrt. 87. 

Habitat in Europae aquis. 

Efca pifcium, ex hac et congeneribus praeftantiflima. 

5>. E. cauda bifeta, alis albis, porpore fufco. Linn. Syfl. 
Niit. II. 907. 8- ht. Sv. 1475. 
Geojf. Inf 2. 240. 6. 
Pod. Inf. tab. w fig. 10. 
Habitat in Europae aquofis. 

10. E. cauda bifeta, alis hyalinis, ftriatis, thorace fufco, 

abdomine albo. Linn. S\fl- Nat. ii. 907. 10. 
Ephemera mutica. Linn. Fn. Sv. 1479. 
Ephemera thorace fufco , abdomine albo, cauda bifeta, 

alis fufcis, ftriatis. Geoff. Inf x. 240. 7. 
Habitat in Europa. 

11. E. cauda bifeta, alis duabus: cofta marginali fufca, 

cinerco - maculata. Unn. Syjl. Nat. 11. 907. 11, 
Fn. Sv. 1477- 
Habitat in Europa. 

97. SExM. Iir. SYNISTATA. Semblis. 305 

97. SEMBLIS. P4^/ filiformes. 
31axilla bifida. 
Labiiim membranaceum, 

integrum. 
Antennae letaceae. 

I. S. nigra , alis albis : fnaculis nigris fparfis. Phalnt. 

Phryganea PhalaenoiJes. Lmn. Syf}. Nat. ir. pog. 3. Tioiaes. 

Phryganea nigra, alis albo - paJlidis: maculis pluriniis 

nigris. i/^/rt^w. Dijf. 53. fig. 16. 
Habitat in Europa boreali, Finnlandia. 

1. S. cauda bifeta : fetis longitudine corporls. bi cauda- 

Phryganea bi caudata cauda bifeta, alis venofo-reticii* /^. 

latis. Liiin. Syji. Nnt. 11. 908. i. Fn Sv. 148S». 
Phryganea maxima. Scop. carn. 705. ^^ 

Perla fufca capite thoraceque linea longitudinali flava, 

alis fufco-reticulatis. Geojf. Jnf. 1. 231. i. 

Reatnn. luf. 3. tab. 13. fig, 12. 

Sultz. Inf tab. 17. fig. 6. 
Habitat inEuropae aquofis. Ova fub ventre circutnfert» 
Totum corpus virefcens. 

3. S. cauda bifcta : fetis truncatis, abbreviatis. mhuJofa, 
Phryganea nebulofa cauda bifeta, alis fubcinereis. Limt, 

Syjl. Nat. n. 908. 2. Fn. Sv. 1499. 
Perla nigro-fufca, alis fubcinereis, pallidis, caudac 

fetis truncatis. Geoff. Jnf 2, 232. 3, 
Habitat in Europa. 

4, S. ecaudata, alis reticulatls. lutaria, 
Hemerobius lutarius niger, alis albidis, ftriatis, albo 

inaculatis. Linn. Syjl. Nat. ii. pi^. 14, F«. Sv, 1513- 
Hoejfn. piB. tab. 12. 
Roef hif. ?.. aqu. %. tab. 13. 
Sibaeff. Elem. tab. 97. 
— — lion. tab. 37. fig. 9. io. 
Habitat in Europae plateis lutofis. 

V 98. PHRY- 3o6 III. SYNISTATA. Phryganea. 

98. PHRYGANEA. H^axillae totae con- 

natae cum labio 
inferiori. 
Antennae fetaceae. 

uticnJata. i. P. nigra, alis fubferrugineis , atro rcticulatis. Linn, 
Syjl. Nat. 11. pDg. 4. Ffi. Sv. 1482. 
Habitat in Europa. 

Jlriata, z. P. alis teftaceis, nervofo ftriatis. Linn. S\J}. Nat. 11. 
908. 5. F}t. 6f . 1483. 
Geoff. Inf. 2. 245. I. tab. 13. fig. 5. 
frifch. Iiif 13. tab. 3. 
Alk /«/ 763. 

Reuum. Inf 3. tab. 13. fig. g. 9. 11. 
Habitat in Europa. 

analis. 3. P. alisfufcis: macula anali alba , nucha hirta, aurca. 
Habitat in Suecia. 

Caput et antennae nigrae. Nucha tedta hirfutie aurea. 
Alae fufcae, punfto albo ad anguhim ani. 

fifca. 4. P. aHs fufcis , immaculatis, pedibus flavis. 

Phryganea fufca, immaculata, alis inferioribus hyali- 

nis. Linn. Syfi. Nat. 11. 910. 20. Fn. Sv. 1500 
Habitat in Europa. 
Alae immaculatae. Pcdcs omnes flavefcentes. 

piiofa. 5. P. alis fufcis , imi^aculatis , capite thoraccque hirtif. 
Habitat in Suecia. 
Corpus totum cum alis dilutc fufcum. 

grandis, 6. P. alis fufco-teftaceis, cinereo-maculatis. 

Phryganea grandis alis cinereo- tcftaceis: lineolis dua- 
bus longitudinalibus nigris: pundo albo. Liwt, 
Syjl. Nat. II. 905). 7. Fn. Sv. 1485. 
Roef Inf 2. aqnat. 1. tab. 17. 
Renum. liif 3. tab. 14. fig. 4. 
Habitat in Europae aquis intra cylindrura cx ramcntii 
longitudinalibus ligneis. 

7. P. iir. SYNISTATA. Phryganea. 307 7. P. alis grifeis: macula laterali rhombica alba. rhmibicn, 

Phryganea rhoiiibica alis flavefcentibus, deflexo-com- 
prcilis: maciila rhoir.bea iatcrali a!ba. Linn. SyJ}. 
Nat. II. 5)09. 8. Fn. Sv. i|8(^. Giojf. Inf. 2. 246. 2. 
Reanm. hif. 3. tab. 14. fig, 5. 
Roef. Inf 2. aqu. 2. tab. 16. 
Sdiaejf. Elan. tab. loo. 
— — Icon. tab. 90. fig. 5. 6. 
Habitat in Europae aquofis intra cylindrnm ex ranui- 
lis gramineis transverfis. 

%. P. alis fufcis: macula laterali duplici flava. Linn. Syji. bimaaila-' 
Nat. II. P05). 9. Fn. Sv. i4S<5. /«. 

Habitat m Europae aquofis. 

p. P. alis nigris, antennis longiilimis. Limu Syji. Nat. fjigra^ 
II. 909. II. 
Geoff. Inf 2. 250. 10. 
liaj. Inf 27v 
Habicat in Europae rivulis. 

10. P. alis nigris, poftice violaceis. Lijin. Syjl. Nat. u. azttrea, 

909, 12. Fn. Sv. 1491. 
Habitat in Europae borealis aquofis. 
Parva. Alae pofticae oblique- violaceae, 

11, P. nigricans, alis margine omni flavo. Linn. Sy[i. rnargitta' 

Nat. II. 910, 14. f^^ 

Habitat in Suecia. 
Thorax tomentofus, teftaceus. 12. P, alis fufcis : utroque marginc lincolis duabus bilineata, 
transverfis, albisiis. Linn. Syjl. Nat. 11. 910. 19. Fn. Sv. 1495. 
Habitat in Europa borcali. 

13. P. nigra, alisfufcis: f^.fciis quatuor nivels, anterio- 
ribus interruptis, pofteriori marginali pundtata. 
Habitat in Anglia. 

Statura praecedentis. Antennae corporc longioresj 
albo nigroque annulatae. Caput ct thorax nigra, 
palpis palliJis. Alae antefiores fufcae, fafciis tri- 
bus interruptts niveis marginequei poftico albo pun- 
clato: pofteriore» cinereae. Pedes pallidi. 

V 2 14- P' intevYU" 

pta. 308 in. SYNISTATA. Phryganea. 

hirta, 14- P- fufca, alis anticis hirtis, antennis longitudine 
corporis. 

Habitat Oxoniae. 

Media. Antennae longitiuline corporis, albae, fufco 
annulatae, primo articulo longiori, hirto. Caput 
et thorax fufca, immaculata, hirta. Alae anticac 
rotundatae, hirtae, fufcae, maculis duabus obfcu- 
rioribus obfoletis, altera ad marginem tenuiorem, 
altcra in medio alae. Alae poiHcae glabrac, fufcae. 
Pedes pallidi. 

/on^icoi'- ^S' P' ^^^^ fufcis : ftrigis duabus undatis, obfcurioribus, 
j;if, antennis longiflimis. 

Phrygariea longicornis alis fuperioribus nebulofis, an- 
tennis corpore triplo longioribus. Linn. Syjl. Naf. 
II. 910. 15. Fn. Sv 1492. 
Phryganea alis fuperioribus nebulofis, nigro -punclia- 
tis, antennis corporc triplo iongioribus. Geoff. Inf. 
2. 249. 7. 
Habitat in Europa. '■ 

j.fafciata, 16. P. nigra, alis teftaceis, fafciis quatuor nigris , anten- 
nis longiflimis. 

Habitat in Angliae aquofis. 

Antennae longiflimae, albo nigroquae annulatae. Ca- 
put, thorax et abdomen nigra. Alae obfcure tcfta- 
ceae, fafciis quatuor latis nigris, qiiarum poftica 
terrainalis. Pedes pallidi, femoribus pofticis nigris. 

filofa. 17. P. alis rotundads, fufcis, immaculatis, antennis 

corpore triplo longioribus. 
Phryganea filofa alis cylindrico- incumbentibus , fla- 

vefcentibus, antennis corpore triplo Jongioribus. 

Li}iH. Sy[i. Nat. 11. 910. 16. Fit. Sv. i4P3- 
Habitat in Angiia. 
Antennae longifliniae, albo fufcoque annulatae, arti- 

culo primo pilofo. Alae anticac fufcae, pofticae 

nigro-hyalinae. Abdomen nigrum, pedibus pallidis. 

t/tiitnta. 18. P. fufco cinereoque variegata, palpis villofis. 

Phryganea rainuta nigra, palpis villofis, capite lon- 

gioribus. Linn. Syjl. Nat. n. 911. 23. Fn. Sv. 1501. 
Habitat in Europa. 

99. HE- m. SYNISTATA. Hemerobiu». 309 

99.HEMEROBIVS. Palpi miformes. 

Maxilla reda, apice fifTa. 
Labiuni corneunij for- 

nicatum. 
Anttmiae letaceae. 

I. H. antennis pecSinatis, ali» albidis: fignatiiris ncrvis- peSfinicor' 
quc fufcis albo fubarticulatis. Linn. t>yjl. Nat. 11. uii. 
pii. I. AtuGen. acnd. 6. 412. 

Habitat in America feptentrionali. 

Statura Myrinelconis, at antennae fetaceae, pedlinatac. 

a. H. luteo - viridis, alis hyalinis: vafis viridibus. Litm. perla. 

Syji- Nat. 11. 911. 2. Fn. Sv. 1504. Geojf. Inf. 2. 

253. I. tab. 13. fig. 6. 
Mufca quadripennis, corpore luteo - viridi , alis per- 

amplis , e flavo pariter virentibus. Raj. Inf. 274. 
Hemerobius Chryfops. Scof. cnrn. 708. 
Mufca Chryfops. Moujf. Inf. 937. 
Perla merdam olens. Petiv. Muf. 4. 6. 

Goed. Inf 2. 40. tab. 14. 

AIl;. Inf tab. 64. 

Meriun eitvop. 3. 49. tab. %. 

Vall. nut. I. 77. tab. 2. t^ 

Reaiim. Inf 3. tab. 33. fig. 2. 5. 6. 

Roef Inf 3. tab. 21. fig. 4. 5. 

Schcyeff. lcon. tab. 5. fig. 7. 
Habitat in Europa, vicVitans aphidibus. Ova ftipiti 

capillari infidentia. 

3. H. albus, alis hyalinis, oculis acneis. Unn. Syfl. aJbus. 

Nat. II. 911. 3. ¥n. Sv. 1^06. 
Habitat in Europae plantis. 
Praecedenti nimis affinis. 

4. H. viridi nigroque varius , alis hyalinis, maculis re- chvyfopi. 

ticulatis. Linn. Syjl. Nat. 11. 912. 4. Fn. Sv. 1505. 

Hemerobius kueus, alis aqueis, vafis fufco pund^atis. 
Geojf. Inf. 2. 254. 2. 

Frifch. Inf. 4. 40. tab. 23. » 

Reaiiw. Inf^. tab. 33. fig. 14 — 15. N. \ 

/eftey: //;/ 3. tab. 21. fig. 3. ^V^ V>^ ^ 

Habitat in Europa. 

V 3 5. H. 3IO III. SYNITSATA. Heraerobius. 

Thrtlaenoi' 5. H. teftacens, alis bafi niucronatis, pofticc excifis. 
iici. Lnin. S)Jl Nit. 11. 012. 5. Fn. Sv. 1508. 

He-nerobius, Schaejf. lcon. tab. 3. fig. ,11. 12. 

Habitat in Eiiropa. 

Alae tcftaceae, ftriga obliqua pundoque fufcis. 

hlrtui. ^- H. flavefcens, alisalhis: ftrigis fufcis. 

Hemerubius hirtus a!is albis, fufco reticulatis : fafciij 
tin-ibMs fufcefcentibus. Linn. Syjl. Ncct. 11. pi2. 6. 
¥n. Sv. 1507. 
Habitat in Europae humulo, corylo. 

Hnmnli. 7. H. alis albis : pun(ftis fparfis fufcis, antennis albo 
nigr^-que annulatis. Linn. Syjl, Nat. 11. ^ii. 10, 
Fn. Sv. 15 10. 
Habitat in Iupuletis Upfalienfibus. 

firiatnhis. 8. H. fufcus, flavo-maculatus, alis fufco - ftriatis, pofti- 
cis immaculatis. 
Major H. 2 pundato. Antcnnae corpore longiores, 
X fufcae. Caput flavum, ore oculisquc fufcis. Tho- 

rax fufcus, peftore pedibusque flavis. Abdomen 
fufcum, lateribus fiavefcentibus. Alae anticae albae, 
fufco- flriatae, pofticae imnjaculatae. 

6 punFta. p. H. alis albis: maculis fufcis, poftice pundlis fex diftin- 
tus. <5lis, antennis fufcis. Linn. Sjft. Nat. n. 913. 12. 

Fn. S'j. i^ii. 
Phryganea fufca, alis albis, fufto maculatis. Geojf. 

Inf. z. 250. 10. 
Habitat in Europa. 

fiavicans. 10. H. niger, thorace abdomineque flavis. Linn. Syfi. 
Nat. II. 913. 13. Fn. Sv. I5I2.' 
Habitat in Europa. 

3 puncfa. II. H. flavo fufcoque varius, alis pun6tis auobus nigris. 
tus. Linn. Fn. Sv. 1514. 

Habitat in Europa. 

Puncla duo alarum nigra, pofteriore majore. 

ahdomi' 12. H. fufcus, abdomine flavo : ano nigro. 
nnlis. Habitat in Anglia. 

PcJicuIo minor. Antennae breves, fufcae. Alae albae, 
fufco maculatae. 

13. H. Iir. SYNISTATA. Myrmeleon. 311 

15. H. apterus, ore rubro, oculis luteis. pulfaia» 

Ternies pulfatorium abdomine oblongo, ore rubro, iius, 

oculis luteis. L/««. SyJ}. Nat. n. 1015. a. F». 

Sy. 1937- 
Pediculus ligni antiqui. Geojf, Inf. 2. 601. 12. 

Brficil. nat. tab. 27. fig. 3. 

>lc9. An^l. Z70. p. 231 et 291. p. 158^ et 24^ p. 375. 

Rnland. AB. Holm. 1754. p. 152. 

i"?///!. ////! tab. 22. fig. f44. 

Schaeff. Ekm. tab. i2(5. 
Habitat in Europa, Anierica, frequens in domibus, 

invifus veftibus, herbariis, mufeis. 
Foeraina horologii inftar pulfatoria in ligneis feftucis. 

14. H. apterus, ore pallido, oculis fufcis. fatidicui 

Termes fatidicum abdomine ovato, ore pallido, oculis 
fufcis. Linn. Syfi. Nat. ri. 1016. 3. Fn. Sv. 1958. 
Frifch. Inf. 11. p. 2. tab. 10. 
Habitat in Europa. 
Nimis praecedenti afSnis. 

100. MYRMELEON. 

Palpi fex inaequales: in- 
feriores longiores, arti- 
culis ukimis duobus ex* 
trorrum craffioribus. 

Antemiae clavatae. 

I. M. alis grifeis fufco maculatis , corpore nigro flavo- Jihelluloi^ 

que variegato. ^^j, 

Myrmeleon libelluloides alis nigro pun6Vatis macula- 

tisque. Linn. Sy(i. Nat. 11. 913. i. Drur. Inf \. 

tab. 45. fig. I. 
Hemcrobius libclhiloides. Muf. Lud. Uh. 401. 
Mufca rarilfima ad libellas referenda. Raj. Inf 53. 
Libeila turcica niajor, alis locuftae. Fetiv, Gazoph. 6, 

tab. 3. fig. I. 
Habitat ad Cap. B. S. 
An Hemerobius fpeciofus Linnaei ejusdem fpeciei? 

V 4 2. M. 313 III. SYNISTATA. Myrmeleon. 

formica. i. M. alis fufco nebulofis: macula alba marginali pofticsu 
riuM. Linn. Syfl, Nat. ii, 914. 3. 

Formica leo. Geojf. Inf. 2, 258. tab. 14. fig. i. 
Vcillifn. fip. I. p. 77. tah. 2, 
Reaiitn. Jnf. 4. tab. 14. fig. 18. 19. ct tab. 11. fig. 6. %. 

et tab. 32. 33. 34. 
Roef Inf 3. tab. 17 — 20. 
i^xiltz. Inf tab. 17. fig. ^105, 
5"./. ,fjf /</<?>//. tab. 65. * 
— — lcon. tab. 22. fig. i. 2. 
Po./. /.'./ tab. I. fig. 8. 
Kabitrtt in Earopae arenofis. Larva retrograda fub 
fovea excavata, fonnicis vidtitans. 

catta, 3- M, alis hyaiinis, fufco fubmaculatis , nervis nigro 
punftatis, 

Habitat in Madera. Mnf Bankiannm. 

Afrinis praecedcnti, Corpus fiifcum, flavo maculatum. 
Pedes flavi, femoribus pofticis annulo nigro. Alae 
magnae, hyalinae, nervis nigro pun6i:atis. Macula 
oblonga, fufca ad marginem tenuiorem alae ante- 
rioris ct una alterave verfus apicem. Alae pofticac 
immaculatae. fovmica* 
lynx. V^rimm. 5. M. alis immaculatis, corpore fufco. 
Myrnieleon Formicalynx alis immaculatis, hyalinis, 

antennis fetaceis. Linn. Syjl. Nat. 11. 5)14. 4. 

Roef Inf 3, tab,^2i, fig. 2. 
Habitat in Africa, Amcrica. 
Antennae in noftro clavatae uti in congeiieribus. 

M. alis hyalinis, immaculatis, corpore fufco : thora- 

cis margine pedibusque flavis, 
Habitat in nova Holiandia. Muf Potn. Banks. 
Antcnnae clavatae, nigrae. Caput fufcum, ore flavo. 

Thorax obfcurus, margine antico et laterali flavo, 

Abdomen fufcum. Pedes flavi. Alac hyalinae, ni- 

tidae, iminaculatae. loi. ASCA- III. SYNISTATA. Arcalaphus. Panorpa. 313 

loi. ASCALAPHVS. Palpi fex fubaequa- 

les, filiformes. 
Antennae clavatae. 

I. Afcalaphus. barbaYUS, 

Myrnieleon barbarum alis hyalinis, antennis longitu- 

dine corpoi-is: clava fuborbiculata. Linn. Syjl. 

Nnf. II. 5)14- 5- 
Libelluloicies f. Libellula fpuria. Schaejf. Monogr. 1763. 

Ekm. tab. 77, hon. 50. i. z. 3. 

SeO. Muf. 3. tab. %6. fig. 2. 
Habitat in Europa, Africa. 
Antennae longitudine corporis, apicc clavatac. Alac 

hyalinae, reticulatae, bafi flavefcentes. 

102. PANORPA. 0/ porredum, corneuni, 
palpis filifonnibus. 
Maxilla bifida. 
jlntennae filiformes. 

I. P. alis aequalibus, nigro maculatis. Unn.SyJl.Nat.il. conmunis, 

915. I. Fn. Sv. 1516. 
Panorpa. Geojf. Inf. %. 260. tab. 14. fig. 1. 
Mufca fcorpiura. A/di: Inf 38(5. fig. 8. p. 
387- fig- V ^' 
Scorpio Mufca. Fvifch. Irf. p. tab. 14. t.g. i. 

Moiijf. Ivf 6z. fig. 3. 4. 

Reaiitn. Inf 4. tab. 8. fig. p. 

Schaeff, E/ern. tab. 93. 

^ — /fO«. tab. 88. 7. 

Snhz. Inf tab. 17. fig. io($. 

>4i?. Nidrof 3. 414, tab. 6. fig. 10. 
Habitat in Europa, viditans rapina inprimis Dipte» 

rorum. 
Mas cauda chclifera, focmina incrmi. 

a. P. alis aequalibus, hyalinis, apice fufcis. Linn. Syjl, gertnani- 
Nat. II. 915. 2,. ca. 

Habitat in Germania, 
Vjx a praecedentc fatis diftindta. 

V 5 3v P. 314 III. SYNISTATA. Raphidia: 

'hyeinaUs. 3. ?• alis fubulatis, fubincurvatis , ciliatis, foetnina 
aptera. Linn. ,\yjl. Nut. 11. 915. 3. 
Habirat Halac Saxonura menfe regelationis. 
Statura praecedentium, at pediculo vix duplo niajor. 

tipularja. 4. P. alis immaculatis, abdomine falcato, pedibus lon- 

gillimis. 
Panorpa italica lutea, alis^aequalibns: pundto margina- 

li , abdomine falcato. Miiller. AEi. Taurin. T. 3. 1^4» 
Habitat in agro Paedemontano. D. Allioni. 
Figura omnino Tipulae, at alae quatuor et roftrura 

hujus generis. 

Coa. 5. P. alis eredlis: pofticis fublinearibus longiflimis. 

Linn. Syji. Nat. u. 915. 4. 
Ephe!nera Coa. Hajjelqii. It. 423. 

J^. Holm. 1747. p. 116. tab. 6. fig. i. 
Habitat in infulis Archipelagi. 
Alae riavefcentes, anticae fufco maculatae. 

103. RAPHIDIA. Pfl/p7Tubaequales,filiformes. 
Maxilla cornea, fubintegra. 
Labmm breve, corneum, 
jlntennae filiformes. 

Ophiopjis. I. R. thorace cylindrico. Liun. Syjl. N. 11. ^16. i. Fn. Sv» 1517. 

Raphidia. Geojf. Inf. 2. 233. i. 

Scopoli carn. 711. 

Roef. Iijf ^. tab.^21. fig. 6. 7. 

Schaejf. Elem. tab. 107. 

— — Icon. tab. 95. fig. i. 2. 
Habitat in Europae pinetis. 
Puppa agilis, currens, raatri fimillima, at aptera. 

Mantifpa. z. R. pcdibus anticis thoraci antice anncxis, antcnnii 
thoracc brevioribus. Linn. Syjl. Nat. ii. 916. 2. 
Poda Inf loi. tab. i. fig. 15. 
Scop. carn. 712. 
Habitat in Sti'ria. 

Tarc^.c progreditur nerape uneo ct tibiis complicatis, 
folis femorum geniculis infiftens; quibus explicatis 
ad adfcendendum utitur. Linn, 

104. CY- Iir. SYNISTATA. Cynips. 315 

104. C Y N 1 P S. Palpi inaequales, fubcdpitati. 
Labium corneuiii, integrum. 
j^ntmnae filiformes. 

r. C, nigra, abdoniine ferruginco poftice nigro, pedibiis rofae. 
ferriigineis. Liun. Syfl. Nat,\i. 917. i. Fti. Sv. 1518. 
Diplolepii Bedcgiiaris nigcr, abdomine ferrugineo, 
apice nigro, pedibus rufis. Geoff. Jiif. 2. 310. 2. 
Dlank. Juf Ahh. 16. fig. V — Z. 
Remim. Jnf 3. tab. .4(5. fig. 5-8. et tab. 47. fig. 1 — 4. 
Kabitat In Bedeguar rofarum hifpido. 

2. C. fufcus, thorace villofo. p;lecho. 

Cyiiips Glechoajae hederaceae. Linn. Syfi. Nat. 11. ffiag, 

sv-j. 3. F«. Svi i-;26. 
Cynips totus.fufcus, thorace villofo. Geoff. Jnf z.^o^.io. 

Rennm. Jnf ■>.' tah. 42. fig. i — 5. 

Welfch. hccaft, tab. 127. fig. i. 
Habitat in glcclioniae hederaceae gallis globofis, fca- 

bris foliorum. 

;. C. nigra, antennarum bafi pedibnsquc flavefcentibus. qnercus 

Liiin. Syjl. Nit. 11. 917. 4. Fn. Sv. 1522. haccarnm, 

Cynips niger, pedibus fiilvo flr.vis, gallarum fungifor- 

niium quercus. Geojf. Jif 2. 300. 9. 

UMfi. Dif. 81. tab. I. fig. 14. 

Reaum. Jnf. 3, p. 192. tab. 42. fig. g. 
Habitat in gallis foliorum quercus pellucidis fubglo- 

bofis paginae inferiori infertis, inagnitudine pifi, 

exiens media aeftate. C. nigra, thorace lineafo, pedibus grifeis, fcmoribus qtit\ 

fubtus nigris. Linn. Syfl. Nat. 11. 918. 5. Fn. Sv. i^ii. foUi 
Diplolepis fufcus gallae globofae glabrae et durac fo- 

liorum quercus. Geojf. Jnf x. 309. i. 

Frifch. Jnf 2. tab. 3. fig. 5. 

Siiltz. Jnf tab. iS. fig. 108. 

Reaiiiii. Inf 3. tab. 39. fig. 14 — ■ 17. 

blaiik. Jnf tab. 16. fig. A — H. 

RocJ. I)if. 3. tab. 52. 53. 
Habitat in gallis foliorura quercus paginac infcriorls, 

avellanae niagnitudine. 

5. C. cus ^iiercus 
inferns. tjtiercns 
perio/i. qiiercus 
fedunctili. 316 Iir. SYNISTATA. Cynips. 

5. C. atra, antennis pedibusque pallidis. Linn. Syjl. 
N(it. II. 918. 6. 

Habitat in gallis globofisi opacis, rubris, foliorum 

qiiercus paginae inferiori innatis. 
Alae hj'alinae absque venis aut pundo coftali. 

6. C. nigra, pedibus albidis : femoribus fufcis. Lin». 
Syjl. Ntit. II. 918. 7. Fn. Sv. 1523. 

Cynips fufcus, nitens, capitc nigro , abdominis apicc 
villofo, gallae racemofae quercus. Geoff.Inf.i.^oi. 11. 
Rocf Inf. 3. tab. 35. 35. 
Rcaim. hif 3. tab. 35- fig- 3- 

Habitat in gallis utrinque convexis petiolorum quercus. 

7. C. grifea, alis cruce lineari. Linn. Syjl. Nat. 11. 918. 8. 
Fn. Sv. 1524- 

Cynips gallae pomiformis extremitatis ramorum quer- 

cus. Geojf. hif 2. 302. 16. 

Reatim. hf. 3. tab. 40. fig. i — 6. 
Habitat in quercus floribus mafculis, gallis granulatis 

in catenas nodorum. 

8. C. pallida, alis abdomineque nigris. Linn. Syfi. Nat. 
II. 918. 10. Fn. Sv. 1527. 

Habitat in gallis lanatis albis quercus ramulorum. 

9. C. atra, immaculata. 
Cynips fagi fylvaticac. Linn. Syjl. Nat. 11. 919. 12. 

Fn. Sv. i?28. 
Frifch. hif 2. tab. ?. 
Habitat in gallis pyriformibus paginae fuperioris fo- 
liorum fagi fylvaticae. 

vimittalis. lo- C. flava, thorace nigro. Linn. SyJl.Nat, 11. 919. 13. 
Fn. Sv. 1529. 

Roef hf. 2. Vefp. tab. 10. -^fig. 5 — 7. 
Habitat in falicis viminalis foliis fub cofta. 

eopreae. 11. C. viridis, nitida, pedibus pallidis. Linn. Syjl. Nat. 
II. 919. 14. Fn. Sv. 1531. 
Frifch. hif 4. 39. tab, 22. 
Habitat in falicis galiis ferrugineis hordeiformibus 
foliis innatis, nec non in aliis excrefcentiis ra- qnercus 
vamidi. f^i'- 12. C. III. SYNISTATA. Tenthredo. 317 

12. C. atra, thoracis tergo virefcente. Linu.Syjl.Nat. u. falicit 

pip. 15. fn. Sv. 1532. jlrobilL 

Scbnlze de rolis falicinis. ASi. Dresii. i. 
Habitat in falicis glabrae apicibiis ranuilorum ftrobili- 
formibus e foliolis. 

13. C nigra, pedibus pallidis. Linn. SyJl.Nat. 11. pip. 16. amcrinae. 

Fn Sv. 15^0. 
Habitat in falicis pcntandrae gallis inaequalibus ra- 
mos tcrminantibus. 

14. C. Ficus Caricae. Lmn. Sjft. Nat. 11. 919. 17. Linn. pfenes, 

■Amoen. Acad. i. 41. 
Haffelqu. It. 424. ili. 112. 
Ponted. antb. tab. 11. fig. 12. 13. 14. 
Habitat in groffis Ficus Caricae orientalis. 

1$. C. Ficus Sycomori. Linn. Syfi, Nat. 11. pip. 18. Muf fycomori. 

Lud. Ulr. 404. 

Hdjjelqu. It. 425. 113. 
Habitat in Aegypti Ficus Sycomori groflis. 
Corpus nigrum aculeo exferto, debili. An hujus 

generis? 

ro5. TENTHREDO. i^o/jt^i filiformcs. 
Labium trifiduin. 

* Antennis cJavatis. 

i, T. antennis clavatis, luteis, corpore atro, femoribus femorata, 

pofticis maximis. Liun. Syji. Nat. 11. 920. i. Fn. 

Sv. 1533. 
Crabro nigcr, fegmento primo margine incifo, lunula 

fiava. Geoff. Inf 2, 263. tab. 14. fig. 4. 

AI/k Inf tab. 69. 
Habitat in Europae alnetis. 

2. T. antcnnis clavatis , nigris , corpore villofo , atro. hmrutn. 
Linn. LSyft. Nat. 11. p2i. 6. Fn, Sv. iSi^j. 
Habitat in betula, alno. 

3. T 318 III. SYNISTATA. Tentlireao. lutea. 3- T. antennis clavatis, abdominis fegmentis plerisc[ue 

flavis. Linn. Syjl. Nat. ii. 921. 3. fn. tv. 1534. 

Ruef. hif. 2. Vefp. tab. 13. 

Goed. lijf I. tab. 64. 

frifcb. Inf. 4. tab. 2^. 
Habitat in falice, alno , betula. 
Larva glabra, viridis, linea dorfali nigra. 

amevinae^ 4. T. antennis clavatis, corpore cinerco, abdomine 
fiibtus rufo, labio albo. Linn, 5r/?. Nat. 11. pzi. 4. 
Fn. Sv. is^6. 
Tenthredo amerinac. Scop. carn. 720. 

/ Roef Inf 2. Vefp. tab. i. 

Habitat in falice. 

mnvginei' 5. T. antennis clavatis apice lutefcentlbus, corpore 
ta. nigro, abdominis fegmentis poilerioribus margine 

albis. Lirin. Syft. Nat. 11. 920. 2. 

Habitat in Enropa, Anglia^ 

Dcfcriptio Linnaei optima. 

viteUinae, 6. T. antennis clavatis, nigris, abdomine fupra nigro: 
lateribus rufis, femoribus pofticis dentatis. 

Tenthredo vitellinae antennis clavatis, ore elabiato, 
abdomine rufo , dorfo nigro, femoribus pofticis 
dentatis. Linn. Syfi. Nut. 11. 921. 5. Fm Sv. 1535. 
Stroeju. Snncint. 171. tab. 10. fig. 11. 

Habitat in betula, falice. 

Corpus magnum, hirtum, nigrum. Abdomen fiipra 
nigrum fegmenris omnibus, excepto primo, macnla 
laterali ferruginea; fubtus ferrugineum, maculis la- 
teralibus nigris. Femora nigra , poftica quatuor 
dentata. Tibiae ferrugineae. Alae obfcurae, mar- 
gine poftico fufco. 

fafciata. 7. T. antennis clavatls nigris, atra,alis anticis fsfcia fu^ca. 
Tenthrcdo fafciata antennis clavatis nigris, abdo- 
mine glabro atro , alis fuperioribus fafcia fufca. 
Linn. Syjl. Nat. 11. p2i. 7. Fn. Sv. 1538- 
Habitat in Europa. 

Corpus atrum. Fafcia parva alba ad bafin prlmi 
fegmenti abdominis. Alae anticae albae, fafcia media 
fufca; polticae iMimaculatae. 

8. T. IIL SYNISTATA. Tenthredo. 319 

8. T. antennii clavatis, luteis, thoracc atro, abdomine fericea, 

aeneo. Linn. Syjl. Naf. u. 921. 8. 
Scbneff. E/et/i. tab. 51. 
/S.^Tenthredo nitens antennis clavatls, hitels, abdomine 
viridi, coerulefcente, nitente. Linn. Syji. Nat. 11. 
5)22. 10. Fn. Sv. 1^3$). Foemina praecedentis. 
Su/n. Inf. tab. 18. fig. lop. 
Habitat in Europa fylvis. 

9. T. antennls xrlavatis, corpore glabro , nigro. ohfcnra. 
Habitat in Suecia. 

Praecedentibus nilnor. Corpus totum nigruni, imma- 
culatum, aUs fohs alblcantibus. 

* * Antennis peSiinatis. 

10. T. antennis pennatis, obtufis, thorace glabro. Linn. Iiimperi. 

Syf}. Nrtt. ti. 9^3- 15- F//. Sv. 1541- 
U<i^im. Di[f. 9t- fig. 12. 
Tenthredo pterophorus. Snltz. Inf tab. 18. fig. no. 
Habitat in Junipero. 
Larva viridis, nlgro - punclata. 
Abdomen totum nigrum. 

11. T. antennls pennatis, lanceolatis, thorace fubvillofo. Tini» 

Linn. Syjl. Nat. ii. 922. 14. Fn. Sv. 1^40. 
Tenthredo nigra, antennis uno verfu peftinatis, tibiis 

tarfisquc flavis. Getjff. Iif. i. 285. 33. 

Uddm. Di[f. 90. fig. 13. 
H ibitat in pino. 
Larva cocrulea, extremitatlbus fulvis. Abdomcn 

fubtus uti et pedes flavum. 

* * * Antennis fi/iformihii, articnJis feptem. 

12. T. antennis feptemnodiis, abdomine cineulis quin- fcvtphu- 

que flavis: prlmo remotlore. Linn. Syji. Nat. 11. lariae, 

923. 17. Fn. Sv. i';^';. 
Tenthredo nigra, fegmentorum abdominalium margi- 

jilbus, excepto fecundo et tertlo, flavis. Geoff. Inf 

X. 277. 13. 

Rennm. Inf. 5. tab. 13. fig. 12 — 23. 

Rlakw. herb. tab. 87. fig. 10. 
Habitat in fLrophuIarlls. 
Larva 22 poda, nivea, nigro - pundata. 

J3. T. 320 III. SYNISTATA. Tenthredo. 

falicis. 13. T. antennis feptemnodiis , corpore variegato. 

Tenthredo falicis antennis feptemnodiis , corpore 

flavo, vertice capitis thoracisque nigris. Linn. Sy[i. 

Nat. II. 924. 21. Fn. Sv. 1548. 
Tcnthredo flava, capite thoraceque fupra nigris. 

Geojf. Inf. 2. 281. 20. 

Reaiim. Ifif. 5. tab. 11. fig. 10. 
Habitat in falicibus. 
Sciitellum niveum. 

viriiiis, 14» T. antennis feptemnodiis, corpore viridi, abdo- 
mine fupra fufco. Littn. Syjl. Nat. 11. 5)24. 27. 
Fn, Sv. 15^:4. 

Tenthredo viridis, capite thoraceque fupra charadle-^ 
ribus nigris. Geojf. Inf 2. 271. i. 

Habitat in betula. 

Colore variat, mox magis viridis, mox magis fufciis. 

ceraji. 15. T. antemis feptcmnodiis, corporc nigro, fcutello 

pedibusque fiavis. Linn. Syf. Nat. 11. 92^. 20. 

Fn. Sv. 1547« 
Tenthredo nigra, pedibus flavis. Geoff. Inf 2. 28<^. 

Scop. cavn. 735. 

Reanm. Inf 5. tab. 12. fig. i — 5. 
Habitat in cer.ifi foliis. 

naffata. Kj- T. antennis feptemnodiis, hitea, fcutello punftoquc 

alarum albis. 
Tenthredo nalTata antennis feptemnodiis, corpore 

luteo, i"cutello- albo, alis fufco - reticulatis. Linn, 

Syft. Nat. H. 926. 38. 
Habitat in Europa. 
Corpus ferrugineo- luteum. Os flavefcens. Oculi 

et aculeus nigri. Scutellum album et fub fcutel- 

lo macula nigra pun6tis quatuor albis. Alac 

Itigmate marginali albo, adjacente majori nigro. 

Pedes lutei. 

OVata. 17' T. antennis feptemnodiis, corpore atro , thorace 
rubro. Linn. Syjl. Nnt. 11. 924. 28. Fn. Sv. iss-,' 
Habitat in liuropa, folia alni exedens. 
Pedes antici pallidiores. 

18. T. IIL SYNISTATA. Tenthredo. 321 18. T. antennis fepteninodiis, violacca, abdomine flavo, coevuk' 

alis niacula fiifca. fiens. 

Habitat in Anglia. 

Antennae breves, nigrae. Caput et thorax obfcure 
, violacea, iinmaculata, nitida. Abdomen flaviim, 
ano violaceo. Alae anticae hyalinae, macula magna 
marginis exterioris fufca, quae fere fafciam confli- 
tuit, at poftice obfoletior. Cofta alae a bafi ad nia- 
culam flavefcens. Pedes nigri, tibiis femoruraquc 
pofticarum bafi ferrugineis. AfliTiis T. rofae. 

19. T. antennis feptemnodiis, nigra, abdomine fegmen- pavida, 

tis tribus pedibusque ferrugineis. 

Habitat in Suecia. D. Sol.mcier. 

Major T. abietis. Caput nigrum, ore albicante. Scu- 
tellum nigrum, utrinque punfto minimo ferrugi- 
neo. Abdomen nigrura, fegmentis 3. 4. 5. fierru- 
gineis. Pedes ferruginci, femoribus cxtus nigris. 

zo. T. antennif feptemnodiis, corpore nigro, abdominis Abietis, 
fegmcntis quatuor ferrugineis. Linn. Syji. Nat. 11. 
923. 18. Fn. Sv. 1545. 
Tenthredo nigra, abdominis medio ferrugineo. Geojf. 
Inf. 1. 285. 29. 

Frifch. hif. 2. tab. i. fig. 21 — 24. 
Habitat in pino, abiete. 

21. T. antcnnis feptemnodiis, corpore nigro, thorace germatti' 
antice abdominequc rufis. ca. 

Habitat in Germania. 

Statura omnino T. abietis. Thorax antice et totum 
abdomen rufa. a2. T. antennis feptemnodiis, corpore atro, abdomine 
fupra infraque livido. Linn. Syji. Nat. 11. 925. 33. 
Fn. Sv. 1557. 
Habitat in Europa. 

23. T. antennis feptemnodiis, corpore atro, pedibus 
rubris. Linn. Syfl. Nat. 11. 924. 26. Fn. Sv. 1554. 
Tenthredo nigra pedibus ferrtigineis. Geuff. Jnf. 2. 283- 

Scopoli carn. 729. 
Habitat in Europa. 

X 44. T. liviiia. 322 III. SYNISTATA. Tenthredo. 

2 cifiSfa. 24. T. antennis feptemnodiis, nigra, abdominis cingulo 

tibiisque. flavis. 
Tenthredo bicindta antennis feptemnodiis, corporc 

atro, abdominis cingulo, ano, ore tibiisque flavis. 

Liuji. Syjl. Nat. u. pa^^. 31. 
/3. Tenthredo livida antennis -feptemnodiis, corpore 

atro, abdominis cingulo albo. Linn. Syji. Nat. 11. 

925. 32. Fn. Sv. 1555. 
Habitat in Europa. 
Aftinis T. viridi. 

cojlalis. 25. T. antennis fcptemnodiis , nigra, alarum coflia fer- 
ruginea. 

Habitat in Germania. de Hattorf. 

Statura brevis T. rofae. Corpus nigrum, ano ftrigis 
aliquot albidis. Cofla alarum anteriorum, a bali 
ad puntium ordinarium fufcum, ferruginea. 

Rofae. z6. T. antennis feptemnodiis, nigra, abdomine flavo, 

alarum anteriorum cofta nigra. 
Tenthredo rofac antennis leptcmnodiis, corpore 

flavo, cofta alarum fuperiorum longitudinali nigra. 

Linn. S^Jl. Nat. u. 925, 30. Fn. Sv. 1555. 
Tenthredu crocea thorace fupra, capite alarumque 

margine exteriori nigris. Geoff. Inf. 2. zyi. 4. 

Scopoli Carn. 722. 

Roef Inf 2. Vefp. tab. 2. 

Reaum. Inf 5. tab. 14. fig. 10 — 12. 
Habitat in rofis. 
Variat colore thoracis interdum toto nigro, interdum 

flavo maculato. 

Capveae. 27. T. antcnnis feptemnodiis, flava, capite, thorace ab- 

domineque fupra nigris, alis pundto flavo. 
Tenthredo falicis Capreae. Linn. Syjl. Nat. 11. 928. 55. 

Fn. Sv. 1572. 
Tenthredo novemnodia flava, capite thoraceque fupra- 

nigro. Geojf. Jnf 2. 281. 

Goed. Inf i. tab. is>. 

Alb. Inf tab. 59. fig. g. h. 

Frifch. Inf 6. tab. 4. 

Reaum. InJ 5. tab. 11. fig. 5- 6. 
. — -. — 1. tab. I. fig. 18. 

Habi- III. SYNISTATA. Tentliredo. 333 

Habttat in falicibus. 

Larva cyanea , fegmentis tribus primis ultimisquc ful- 
vis, maculis nigris ordinibus 9. 

28. T. antennis feptemnodiis, pcdibus poftlcis compreflis, fepteutrio- 
dilatatis. Limi. Syjl. Nat. n. s>i6. 36. Fn. Sv. 1558. na/is. 

Habitat in alno. 

Corpus glabrum, nigrum, abdominis fegnientis qua- 
tuor intermediis rufis. Femora atra. Tibiae bafi 
fafcia alba. 

x^. T. antennis feptemnodils, corpore atro : pun<5Hs 12. /2 pnn&a- 
albis. Linn. Syjl. Nat. n. ^i6. 39. Fn. Sv. 1555). ta. 

Habitat in Europa. 

go. T- antennis feptemnodiis, atra, abdomine nicdio blanda. 

rufo, femoribus pofticis niacula alba. 
Habitat in Anglia. Muf. Bankitttinm 
Magna. Capiit nigrum, macula pallida fub antennis. 

Thorax niger. Abdomen nigrum, fegmentis 2. 3. 4 

et 5. antice nigris. Pedes nigri, femoribus pofticis 

bafi macula oblonga, nivea. 

31. T. antennis feptcmnodiis , atra, thorace utrinquc opaca. 

macula apicis rufa. 
Habitat in Suecia. 
Statura praecedentis totaatra, at macula triangularis 

rufa utrinque in apice thoracis. 

32. T. antennis feptcmnodiis, corpore toto nigro. Unn. nigra, 

Sy(i. Niit. II. 925. 34. 
Habitat Upfaliae. 

* * * * Ajitennis fetactis ; articulis plurimis. 

33. T. antennis fetacefs, corpore coeruleo, capite rubro. erythroce- 

Linn. Syft. Nat. 11. 926. 40. Fn. Sv. i$6q. phal», 

XJddm. DiJT. 89. 
Habitat in pino fylveftri. 
Mas atcr, ore tibiisque anticis luteis. 

34. T. antennis fetaceis, corpore nigro, pedibus ;chora- fylvatica, 

ceque charaderibus flavis. Linn, Syfi. Nat. 11. 92(5. 
41. Fn. Sv. 1561. 
Habitat in £uropa. 

X % 35. T. 324 ni. SYNISTATA. Tenthredo. 

Cyimhati. 35- T. antennis fetaceis, corpore atro, pedibus ferru- 
gineis: pofticis albo nigroque annuiatis. Linn. Syjl. 
Naf. II. 9^7. 43- fii' ^v. 1563. 
Geoff^ Inf. 2. 287. 36. 
Reaum. Inf. 5. tab. 15. fig. i — 5. 
Habitat in Europae rofa. 

Voptili. 3<5. T. antcnnis fetaceis, atro - coerulefcens, ore, palpis 
tibiisque flavis. Linn, Syfi. Nat. ii. ^^27. 44. 
Habitat in populo. 

Abdomen luteum, dorfo maculis atrls, transverfis, 
opacis. 

vafra. 37- T. antennis fetaceis, capite nigro, albo varicgato, 
pedibus teftaceis. Linn. Syjl. Nat. 11. 927- 45- 
Habitat in Suecia. 
Scutellum lateribus flavum. 

Betulae. 38. T. antennis fetaceis, corpore rubro , thoracc, ano 
oculisque nigris, alis poftice fufcis. Linn. Syji. Nat, 
II. 927. 47. Fn. Sv. 1565. 
Habitat in betula. 

faltuum. 39. T. antennis fetaceis, corpore nigro, abdoraine lutco. 
Linn. Syfl. Nat. 11. 927. 48. Fn. Sv. 1566. 
Habitat in Europa. 
Corpus nigrum, abdomine folo luteo. Alae nigrae. 

fava. 40. T. flava, raacula alarum ferruginea. Linn. SyJ}. 
Nctt. II. 927. 49- Fn. Sv. 1567. 
Reaum. Inf. 5. tab. 10. fig. 6. 7. 
Habitat in Europa. 

tucormiu 41. anCenris fetaceis, abdominis roedio rufo, fcutclio 
pun6loque alarum albis. 

Habitat in Anglia. 

Magnitudo T. abietis. Caput et antennae nigrae, ore 
flavefcente. Thorax ater, lineola ante alas fcutello- 
que albis. Abdomen nigrura , fegmento 3. 4. 5 
rubris. Pedes rufi. Alae hyalinae, pundo ordinario 
marginali nigro et in hoc ftigma albura. 106. si. III. SYNISTATA. Sirex. 325 

io6. S I R E X. Palpi inaequales, 

pofteriores longiores, 
extrorfum craffiores. 
Anteywae fubfiliformes. 

I. S. abdomine, bafi apiceque flavo, corpore nigro. Z^Z^^' 

Sirex gigas abdoniine fernigineo: fegmcntis 3. 4. ^. 6. 
nigris, thorace villofo. Linn. Syjl. Nat. 11. ^28. i. 
Fn. Sv. 1573. 

Uroceros. G>:off. Inf. 2. z6^. tab. 14. fig. 3. 
Linn. /JSL Holm. 1739. tab. 3. fig. 7. 
Reaum. Inf.. 6. tab. 31. fig. i. 2. 
tie Geer hif i. tab. 16. fig. i. 2. 
Rof. Inf. 2. Vefp. tab. 8. 9. 
^////z. hif tab. 18. fig. 114. 
Poda Inf tab. i. fig. 6. 
Schaeff. Elem. tab. i. fig. 2. 

— — tab. 13. fig. 7. 

— /tc/z. tab. 10. fig. 2. 3. Seb. Miif 4. tab. 53- Habitat in Europae arboribus coniferis. 

2. S. thoracc villofo, ferrugineo, abdomine nigro : la- cohmba. 
teribus flavo maculatis. 

Sii*ex Columba abdoniine nigro : fafciis teftaceis. 
Linn. Syjl. Nat. 11. 929. 2. Amoen. Aiud. 6. 
412. 88. 

Habitat in America. Mif. Bankianum. 

Magnitudo praecedentis. i!\ntennae breves, nlgrae^ 
bafi ferrugineae. Thorax villofus, fubtus niger, 
fupra fei-rugineus , annulo dorfali nigro. Ab- 
domen cylindricum , nigrum, maculis utrinque 
fex raarginalibus flavis; fubtus nigrum, ftrigis 
f.avis. Cornu breve, acutum, conicum, flavum. 
Alae fufcae, margine exteriori flavefcentc. Acu- 
leus ferrugineus. Pedes flavi, fenioribus pofti- 
cis nigris. 

X 3 3. S. 326 Iir. SYNISTATA. Sirex. fpeStvHm. 3. S. abdomine atro, thoracc villofo, litura ante ala» 
lutea. Linn. Syfi. Nat. 11. 925. 3. F«. Sv. 1574. 
Scop. carn. 740. 

Amoeii. acad. 3. 325. , 

r/e Geer 7«/. i. tab. ^6. fig. ($. 
Scbaeff. Jcon. tab. 4. fig. 9. 10. 
Habitat in Europae lignis putridis. 

fuvencut, 4. S. abdomine atro, coerulefccntc, thorace unicolore, 
villofo. Lhm. Syft. Nat. 11. 929. 4. F«. 5i». 1575. 
Scop. carn. 741. 
^e Gee» Inf. 1. tab. 35. fig. 7. 
Habitat in fylvis. 
' AcuJeus cQjrniculo fefquilongior. 

cawieluj. 5- S- abdomine atro, lateribus albo maculato, thorace 
laevi. Unn. Syjl. Nat. 11. 929. 5. /«. Sv. 1576^. 
Scopoli carn. 742. 
t/^//w. T)///: 82. 
Habitat in ligno putrido. 
Antennae nigrae. 

marifcus. 6. S. abdomine teftaceo : fegmeutis duobus ultimis 
nigris, thorace villofo. Linn. Syjl. Nat. 11. 929. 6. 
Fn. Sv. 1577. 

Habitat in Europa. 

Aculeus omnino nuUus. Corniculus breviflimus. 
Thorax antice valde anguftatus. 

pygmaeut. 7. S. abdomine nigro: punftis duobus fafciisque tribus 
luteis: media interrupta. Linn. Syjl. Nat. 11. 929. 7. 
Habitat in Europa. 
Antennae fere longitudine corporis. 

tabidus. %■ S. niger, abdominis apice utrinque flavo, pun<3:ato, 
tibiis anticis teftaceis. 

Habitat in Anglia. Mnf. Bankianum. 

Parvus, lincaris. Antennae filiformes, corporc bre- 
viores. Thorax ater, poftice macula fcutellari 
virefcente. Abdomen fubcomprefTum, fegmentis 
tribuj pofttcis utrinque punfto flavo. Pedes nigri, 
♦ibiis anticis teftaceis. 107. ICH- III. SYNISTATA. Ichncumon. 327 107. ICHNEVMON. Zfl!^mwcylindricum,api- 
ce membranaofeum, 
emarginatum , me- 
dio palpigerum. 
jlntennae fetaceae. 

* Scutello albido ; antennh albo annnlatis. 

I. I. fciitello flavicante, thorace immaciilato, abdomine fngiUatO. 
atro : fegmentis duobiis iitrinqiie pundlo albo. rius. 
Linn. Syft. Nitt. u. 9^0. i. Fn. Sv. 1578. 
Ichneunion niger, pedibus ferrugineis, thoracis apice 
maculisque abdoniinis quatuor albis , antennarum 
medio ajbis. Geoff. Inf. 2. 345. 54. 
Habitat in Europa. 

a. I. fcutello albo, thorace immaculato, abdominis raptoriiii. 

fegmento fecundo tertio quartoque hiteis, reliquis 

apice albis. Linn. Sy[i. Nat. 11. 950. 2. Fn. Sv. 1579. 
lchneumon nigcr, abclomine antice ferrugineo, poftice 

nigro , punctts tribus albis, thoracc, apice annulo- 

que antennarum albis. Geoff. Inf 2. 342, 49. 
Habitat in Europa. 
Ultima abdominis fcgmenta terminantur pundlo dor- 

fali albo. 

3. I. fcutello albido, thorace immaculato, abdominis fncito. 

fegmento tertio pofterius fecundoque ferrugineis, yius. 

fexto flavo. Linn. Syf. Nnt u. 930. 3. Fn. Sv. 1580. 
Vefpa- Ichneumon abuoniine nigro duobus hiteis cir- 

culis divifo. /iaj. Inf. 25,. 15. 

Sultz. Iif. tab. 1%. fig. 15. 
Habitat in Europa. I. fcutello flavicante, thorace immacfilato , abdominis 
fegmcnto fecundo tertioque ferrugineis, nltimis apice 
albidis. Linn. Syf. Nat. 11. 930. 4. /k. Sv. 1581. 

Vefpa-Ichncumon thorace nigro cum pun^^io in dorfo 
albo, abdomine anteriore rubro, pofteriore uigro, 
pcdibus rubris. R.ij. hf u.^^. 2- 
Sthiicff hon. tab. 43. iig. 1. 2. 

Habitat m Europa. 

Praeccdenti nimis aflinis. 

X 4 5. I extenfo. 
riiis. 338 ni. SYNISTATA. Ichneumon. vius. citlpatO' 
rius. vntatO' 
rius. irroratO' 
ritis. infraEif»- 
ritts. 5. I, fciitello flavicante, thorace maciilato, abdominif 

trib.i^ ultimis legmentis macula dorfali alba. Linn. 

Syjl. Nat. II. s>jO. 5. Fn. tv. i$«z. 
H?^bitHt in Europa. 
Margo pofticus fcgmenti fecundi abdomitixs parum 

ferrugineus. 

6. I. fcntello flavicante, thoracc immaculato, abdominis 

fegmento fecun !o tertioque ferrugineis, reliquis 
nig-is. Linn. Syfl. Nut. 11. 931. 6. Fn. Sv. 1583. 

Habitat in Europa. 

Thorax in noftro immaculatus. 

7. I. fcutello flavo, thorace maculato, abdomine atro: 

fegtnentorum 'narginibus flavis. 

Habitat in nova Hollandia. Muf. Bankiamini. 

Antennae porredae, nigrae , in raedio annulo lato, 
albo primoque articulo flavo, Caput et thorax atra, 
flavo-maculata. Abdomen atrura, fegmentorum 
rcareinibus omnibus flavis. Aculeus exfertus, niger, 
feta intermedia rufefcente. Pedes rufi, pofticorum 
geniculis nigris plantisque albis. 

8. I. fcutello flavicante, niger, thoracc maculato, ab- 

dominis primo fegmento pun6to, reliquis raar- 
gine albis. 

Habitat in America. 

Parvus. Caput nigrum, fronte orbitaque oculorum 
albis. Antennae porrc6lae, nigrae, ante apicem 
albae. Thorax «levatus, ater, pundis duobus an- 
ticis, duobus ante alas, tribus fub alis, fcutello 
et punftis tribus fub fcutello albis. Abdomen cla- 
vatum, atrum, fegmento primo incurvo, pundVo 
dorfali albo. Segmenta reliqua margine alba. Acu- 
leus longitudine corporis et fub aculeo fpina acuta 
brevis prominet. Pedes albi , femoribus tibiisque 
pofticis nigris. 

5. I. fcutello flavo, thoracc maculato, abdominis fegmen- 
tis margine flavis. Linn. Sjjl. Nat. 11. 931. 7. 
Fn. Sv 1584. 
Habitat in Europa. 

Antennae convol'!tae, in medio albo annulatae, primo- 
que articulo fubtus fiavo. Thorax nigcr, lineola 

antica. III. SYNISTATA. Ichneumon. 329 

' antica, punfto fiib alis fcutelloque albis. Abdomcn 
atruin, fafciis quinque flavis. Pedcs flavi, fenio- 
ribus nigris. 

10. I. fcutello fiavieante, thorace maculato, abdorainis amhulatO' 

fegtr.ento fecundo fcrrugineo, reliquig marginealbis. rius, 

H^ibitat in Anglia. MnJ. ffanlii.tmiT». 

Afiinis praecedcnti. Caput nigrum, antennis ultra 
medium flavis. Thorax niger, linea antica, pun£io 
ante alas fcutelloquc flavis. Abdomen atrum, 
fegniento fecundo rufo, 3. 4. 5. margine albis. 
Pedcs rufi. 

ri. I. fcutello albo, thorace immaculato, abdomine fnturato» 
nigro, apice albo. Lum. SyJl.Nat. 11. 931. 9. Fn. Sv. fftis. 
iS%6. Schueff. Icon. tab. 61. fig. 4. 
de Geer Iiif. i. tab. 23. fig. 6. 
Habitat in Europa. 

11. I. fcutello albo , corpore atro. mclitorius, 
Ichneumon molitorius fcutello flavefcentc, thorace 

iramaculato, abdominis apice tibiarumque bafi albis. 

Limi. Syjl. Nat. 11. p3i. 10. Fw. Sv 1588. 
Habitat in Europa. 
Pedes colore variant, mox nigri, mox rufi, mox 

nigri tibiis bafi albis. 

13. I, fcutello albo, thorace immaculato, abdoraine CYtfpatO- 

luteo, ferrugineo, apice nigro. Linn, Syjl. Nat. ii. rius. 
P3I- II. Fii. Sv. 1588. 
Habitat in Europa. 

14. I. fcutello albo, thorace immaculato, abdomine tftotato- 

rubro, apicenigro: pundo albo. rius. 

Habitat Hafniae. 
Farvus. Antennae nigrae, albo annulatae. Caput et 

•thorax atra, immaculata, fcutello folo albo. Acu- 

leus abdominis breviflimus. 

* * Scntelio (tibo , avtennis nigris totis. 

15. I. fcutello albo, thorace maculato, abdominis fegmen- hiBatO' 

to fecundo tertioque luteis. Linn. Syjl. Nat. 11. rius. 
5>3i. 13» Fn. Sv. 155)0. 

X 5 Ichneu- III. SYNISTATA. Ichneumon. :f>t:tt'jvins. ftifciato- 
'iiiii. VfiUitato- 
fius. vrt^mato- 
riui. an}juI'/to- 
rtus. Ichneumon niger, fronte, thoracis apice, tibiis cx parte 

abdotninisque medio flavis. Genjf. Inf. z. 347. -^p. 
Habitat in Europa: in nova Zelandia. Mt(f. Banks. 
Zelandiciis punfto albo fub alis. 

16. I. rciitello flavicante, thorace maculato, abdominis 

iegmento fecundo rufo. 
Habitat in nova Zelandia. Mnf. Bankiamm. 
Antcnnae convolutae, totac nigrac. Thorax niger, 

pun6lo flavo fub alis. Scutellum flavum. Abdomen 

atrum, nitidum, fegmento • fecundo toto rufo. 

Pedes rufi. 

17. I. fcutello albo, thorace maculato, abdomine nigro: 

fegniento fecundo bafi, tertio fextoque flavis. 

Hahitat in Anglia. 

Magr.itudo I. Iu6tatorii. Caput nigrum, fub antennis 
flavum. Antennae fupra nigrae, fubtus flavae, 
Thorax niger, pundo ante alas et fub alis flavo. 
Abdomen nigrum , fegmento fecundo dimidiato, 
flavo, 3 totum flavum, 4 nigrum, 5 margine flavo, 
6 totum flavum. Pedcs flavi, anticis quatuor ma- 
cula femorum nigra, pofticis femoribus tibiisque 
apice nigris. 

\Z. I. fcutello flavicantc, tborace maculato, abdominis 
fegmentis omnibus margine flavis. Unn. Syfi. Nat, 
II. 932. 14. Fn. Sv. 1591. 

Hibitat in Europa. 

Thorax lineola ante alas pun6i:isque duobus fub fcu- 
tello flavis. Antennae fubtus flavae. 

19. L fcutello albo, thorace maculato, abdomine nigro; 

fcifciis quinque albis : tertia interrupta. 
Ichiieumon vaginatorius fcutello flavicante, thoracc 

maculato , abdominis fegmentis margine flavis: 

primo quintoque unicolorc. Linn. Syjl. Nat . ii. 

932. 15. F«. Sv. 1592. 
Habitat in Europa. 
Primum fegmentum pundtis duobus albls. 

20. I. fcutcllo flavicante, thorace maculato, abdominis 

fegmentis quatuor anticis margine flavis. 

Habitat in Anglia. Muf Banks. 

Mediiis •m. SYNISTATA. Ichneumon. 331 Mcdiiis. Caput nigrum, frontc flava. Antennae fupra 
nigrae, fubtus flavac. Thorax lineola ante alas, 
pundo fub alis maculisque duabus fub fcutello fla- 
vis. Abdominis fegmcnta i. 2. 3. 4. atra, margine 
albido, reiiqua atra, immaculata. Pedes ferruginei, 
femoribus tibiisque pofticis apice nigris. 

■zt. .1. fcutello flavicante, thorace fubmaculato, poftice 
bitlentato, abdominis fecundo tertioque fegmento 
antice flavo. 
Habitat in Europa. 

Antennac fupra nigrae, fubtus flavefcentes. Caput 
nigrum, fronte flava. Thorax niger, punfto fub 
aiis fcutelloquc flavis, poftice utrinque unidentatus. 
Abdomen nigrum , fegmento fecundo tertioquc 
antice flavis. 

12. I. fcutello albo, thorace maculato, abdominis fegmcn- 
tis omnibus utrinque punftis duobus albis. Linn. 
Syjl Nat. II. 932- 16. Fn. Sv. 1593. 
de Geer hif. i. tab. ^6. fig. 8. 
Sclnieff. hon. tab. So. fig. 2. 
Habitar in Europa. 

23. I fcutello flavicante, thorace maculato , abdomine 

atro : fegmentis primis quatuor utrinque pundto 
albo. Unn. Syjl. Nat. 11. 932. 18. Fn. Sv. 1595. 

Habitat in Europa. 

Affinis I. f;gillatorio. 

24. I. fcutello flavicante, thorace macuiato: punftis 

utrinque duobus abdomineque toto atro. Linn. 
Syjl Niit. II. 932. 19. Fn. Sv. 1595. 
Habitat in Europa boreali. 

^. I. fcutello flavo, thorace maculato, abdomine flavo, 
apice nigro. 

Habitat in nova Hollandia. M'iJ. nankinnnm. 

Mcc'ins. Antennae porredae, nigrae. Caput nigrum, 
immaculatum. Thorax dorfo atro, limbo omni 
flavo. AbJomen flavum, ultimis duobus fegmentis 
nigris. Aculeus exfertus, brevis, niger. Alae 
fiavefcentes, anticis fafcia media apiceque fufcis, 
podicis apice fufcis. Pedes flavi, poftici nigri, tibia- 
rum bafi flavefcente. 

2d. I. Biciento- 
ritts. peYfiiafo. 
rius. tieJignatO' 
rijis. ediSfcrius, eliih't&. 
rius. 333 III. SYNISTATA. Ichneumon: fiiforius. deUvato. 

VIHS. fifforius. falcato- 

rius. 16. I. fcutello flavicante, thorace maculato, abdomine 
luteo. Linn. Syji. Nnt. 11. 933. 21. F«. Sv. 1598. 
^. Ichneumon piforius fcutello flavicante, Vhorace ma- 
culato, abdomine toto luteo. LaHn. Syjl. Nat. ii. 
■5)91. M. Fn. Sv. 1589. 
Schacjf. Elem. tab. 12. fig. i. 
— — Icon. tab. 6. fig. iz, 
Habitat in Europae fylvis. 

/S. vix differt, nifi antennarum annulo albo. 

27. I. fcutello flavicante, thorace maculato : punflis 
utrinque tribus, abdomine toto atro, tibiis albis. 
Lhm. Syfi. Nat. 11. 932. 20. Fn. Sv. 1597. 

Habitat in Enropa. 

Affinis I. molitorio. 

1%. I. f:uteIlo flavicante, thoracc immaculato, abdomine 
atro, pedibus rufis. Linn. Syji. Nat. ii. 933. 22. 
Fn. Sv 1599. 

Habitat in Europa. 

Affinis I. quaefitorio. 

29. I. fcutello flavicante, thorace variegato, abdomine 
fubfalcato, ferrugineo, bafi apiceque nigro. 

Habitat Hafniac. 

Antennae nigrae, fubtus flavae. Caput nigrum, fub an- 
tennis flavum, linea media pundtisque duobus nigris. 
Thorax nigro flavoque varius. Abdomen breve, 
ferrugineum, bafi apiceque nigrum. Pedes flavi. foUicito- 
vins. 30. I. fcutello flavo , thoracc immaculato, abdomini» 
fegmento primo fecundo tertioque rufis. 
Habitat in nova Zelandia. Muf Banks. 
Antennae porreclae, nigrae. Caput nigrum, fronte 
flava. Thorax niger, imraaculatus. Abdomen atrum, 
primis tribus fegmentis rufis. Pedes rufi. 

tinStorius. 31. fcutello albo, thorace immaculato, abdominc atro: 
fafcia anali nivea. 
Habitat in Anglia. 

Antennae nigrae, bafi fubpiccae. Caput et thorax atra, 
imraaculata. Abdoraen atrum , fecundo fegmento 
puncto dorfali obfoleto picco ct fexto fafcia nivca. 
Aculeus exfertus, brevis, Pcdes ferruginei. 

32. I. m. SYNISTATA. Ichneumon. 333 

32. I. fcutello flavo, ferriigineus , abclominis ultimo decoratO' 

fegmento fafcia atra, rms, 

Habitat in nova Zelandia. Miif. Bankiaunm. 
Parvus. Antennae porrcftae, nigrae. Corpiis totum 

obfcurc ferrugineum, fcutello flavo. Alae iiyalinae, 

fubflavefcentes. 

* *_* Scutelh thovace concohre , antennis fafcia 
ajinnlaiis. 

33. I. niger, abdomine mcdio piceo, tibiis anticis clava- TeluBator. 

tis. Linn. Syft. Nat. 11. 5>33. 27. Fn. Sv. 1503. 
Habitat iu Europa. 

34. I. ater totus, antcnnis fafcia alba. Linn. Syfl. Nat. n. comitator, 

93^ 24. Fn. Sv. i6oo. 
Ichneumontotusater,antennismedioalbis. Gfq^.//^33g. 

Remim. hif. 6. tab. 29. fig. i — 4. 

i/e Geer Inf. i. tab. 24. fig. lo. 
Habitat in Europa. 

35. I. niger, abdominis ftrigaalba, pedibus ferrugineis, reflaura' 

antennis fafciatis. tor. 

Habitat Hafniae. 
Parvus. Antennae longitudine corporis, nigrae, an- 

nulo albo. Cdput et thoi-ax atra. Abdomen atrum, 

poftice ftriga alba. Aculeus exfertus, brevi;^ niger. 

Pedes ferruginei, 

35. I, niger, abdomine clavato : fafciis tribus pallidis, caudator, 
feraoribus rufis, 
Habitat in nova Hollandia. Muf Banks. 
Medius. Antennae porredae, nigrae, annulo albo. 
Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Abdo- 
men tenue, apice incraflatum, nigrum, fegmentis 
I. 2. 3. antice pallidis. Aculeus exfertus, rtifus, 
feta unica corniculisque duobus abbreviatis, recur- 
vis, albis, apice nigris. % 

37. I. niger, abdominis quatuor fegraentis intermediis dehUator, 
rufis, femoribus clavatis, nigris. 
Habitat in Suecia. Solander. -^ 

Major. Antennae bali flavefcentes. Abdominls fegmen- 
tum primum et ukima nigra, Femora oinnia 
brevia, clavata. 

3S. I^ 334 III. SYNISTATA. rchneumon. migrator. rrugmeo apice nigro, anfen- projiiga- 
tor. 3g. I. niger, abdomiiie fe: 

nis fafciatis. 
Ichneumon niger, abdomine ferrugineo , apice nigro, 

tibiis anteniiisque annulo albo. Geoff. Inf. 2. 343. 50. 
Habitat in Europa. 
Affinis I. peregrinatori Lim. at apex abdominis con- 

color et pedcs haud clavati. 

39. I. niger, abdomine ferrugineo : petiolo nigro, pe- 

dibus rufis. 
Ichneumon niger, abdomine toto ferrugineo, antcn- 

nis annulo albo. Geoff. liif. 1. 341. 46. 
Habitat in Europa. 
Parvus. Antennae nigrae, in mcdio ferrugineae. 

Caput et thorax nigra, immaculata. Abdomen fer- 

rugineum, aculeo exferto, breviflimo, nigro, 

incuhitsr. 40. I. nigcr, abdomine ferrugineo: apice nigro, macula 
alba, alis hyalinis, antennis fafciatis. Linn. Syjl. 
Niit. II. 933. 2(5. Fn. Sv. 1601. 

Ichneumon abdomine ferrugineo, apicc nigro, anten- 
nis annulo albo. Geoff. Inf 1. 341. 48. tab. 16. fig. i. 

Habitat in Europa. defertor. * * * * ScuteUo thorace concolore, antennis jtigris totis. 

41. I. luteus, alis fufcis: fafcia alba. 

Ichneumon dcfertor corpore luteo, alis fufcis: fafciis 
duabus albis. Linn Syf. Nnt. 11. 334. 2p. Fn. Sv. 1605. 
Schaeff. hon. tab^ 20. fig. 2. 3. 
Habitat in Europa. 

ariolator, 42. I. thorace bifpinofo, rufo, abdomine atro: ftrigis 
quatuor albis. 
Ichneumon ariolator thorace ferrugineo, bifpinofo, 
alis fafciis binis fufcis, abdomine fafciis quatuor 
albis. Linn. Syft. Nat. 11. 933. 23. 

Habitat in America. v. Rohr. 

Statura et magnitudo I. turionellae. Antennae nigrae, 
longitudine corporis. Thorax rufus, poftice fub 
fcutello fpinulis duabus parvis, ere6Vis, niveis. Ab- 
domen atrum, nitidura, ftrigis quatuor tenuilfimis 
albis. Aculeus cxfertus, abdomine brevior. Alae 
fufcae. Pcdes ferruginei. 

43. I. m. SYNISTATA. Idmeumon. 355 

43. I. luteiis, alis anticis: fafcia apicequc fufcis, antcn- pvnf.iijla- 

nis aculeoque nigris. tor. 

Habitat in nova Hollandia. Muf. Batiks. 

Antennac porredae, nigrae. Caput nigrum, ocwlis 
magnis, flavis. Thorax et abdomen lutea, ii.ima- 
culata. Alae lutcae, apice fufcae et praeterea 
fafcia fufca in medio anticarum. Aculeus cxfertiis, 
brcvis, niger. Pedcs flavi, plantis polUcis fufcis. 

44. I. lutcus, alis anticis: fafcia apiceque fufcis , aiitcn- hnfpifa/or. 

nis anoque nigris. 
Habitat in nova Hollandia. Mif. Banks. 
Statura omnino praecedentis , at duplo minor et ulti- 

ma duo fegmcnca abdominis atra. 

45. I. fcrrugineus, antennis ano pedibusque podicis defeufjv. 

nigris, aiis fubfufcis. 

Habitat in nova Hollandia. Muf. Bankianum. 

Statura praecedentis. Antensiae porredlae, nigrae, 
longitudine corporis. Caput et thorax ferruginca, 
immaculata. Abdomen pallidius, ano atro. Pedes 
antici ferruginei, poftici nigri. Alae obfcurae, 
anticis ftigmate nigro. 

Variat interdum pedibus omnibus nigris. 

45. I. ater, capite rufo, alis nigris. cnpitotor. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf Ranki. 

Medius. Caput rufum, immaculatum, antennis por- 
re6tis nigris. Thorax atcr, immaculatus. Abtlomen 
atrum, fegmentorum marginibus albidis. Aculcus 
exfertus, niger. Pedes atri. Alae atrae, immaculatae. 

47. I. ater, thorace rufo, alis fufcis. miitatQY, 
Habitat in nova HoIIandia. Mnf Banks. 

Major. Antennae fetaceae, nigrae. Caput nigrinn, im- 
maculatum. Thorax totus rufus. Abdomen atrum, 
bafi fubtus pallidum. Aculeus parvus, exfertus. 
Pedes nigri. Alae fufcefcentes. 

48. I, ater, alis nigris: lunula hyalina, abdomine denigra. 
coccineo. tor. 

Ichneuroon denigrator corpore atro, alis nigris: lu- 
nula hyalina, abdomine teftacco fubfellili. Limi. 
Sj/Jh Nat. u. 934. 28. F«. Sv. 1604. 

Ichneu- 33«J m. SYNISTATA. Ichncumon. Ichneumon niger abdomine coccineo. Geoff. Jnf. i, 

35:. 69. Sfhrnjf. Icon. tab. 20. fig. 4. 5. 
Habitat in Europa. 

CQi-rufca- 4P' I- corpore artubusquc atris, alis fufco - hyalinis, 
toY. Linn. Syfl. Nut. n. 934. 31. F«. Sv. 1606. 

Habitat in Europa. 

rutiiator, 50. I. niger, antennis fubtus, abdomine pedibusque 
quatuor anticis rufis. Lmn. Syfi. Nat. 11. 934. 30. 
Fn. Sv. 1507. 
Habitat in Europa. 

tnanifefla- 5i. !• ater, immaculatus, abdominc feffili, cylindrico, pe« 

tor. dibus rufis. Linn. Syft. Nat. 11.9^4. =2. Fn.Sv. i6oi. 

Ithneumon ater, pedibus rufis, fetis ani corpore duplo 

longioribus. Gcoff. Jnf 1. 323. 5. 
Vefpa- Ichneumon tota nigra praeter pedes, qui 

crocei funt. /itij. Jnf 256. 19. 
Mufca tripilis corpore tenui et praelongo, fctis a cau- 

da longiflime exeuntibus, RaJ. Jnf 161. i. 

Reaum. Inf 5. tab. 29. fig. 16. 

dt Geer Jnf i. tab. 3^. fig. 9. 
Habitat in locis Europae glarcofis. 

eompjin^ 52. I. ater, ore pedibusque rufis, abdomine petiolato. 
ffor, Ichneumon compundlor corpore atro, immaculato, 

abdomine fubpetiolato longo, pedibus rufis, palpis 
fetaceis. Linn. S)f. Nat. 11. 934. 33. Fn. Sv. 1609. 
Ichneumon ater, pedibus rufis, fetis ani longitudine 
corporis, abdomine laevi. doff. Jnf %. 324. 5. 
Schaeff. Jcon. tab. 49. fig. 4. 
Habitat in Papilionum pupis. 

irrif^tOT, 53. I. niger, abdominc ferrugineo: primo fegmcnta 
toto, reliquis pun(5Vis duobus nigris, 
Habitat in America. Alrf. Banks. 

Statura I. manifeftatoris, at duplo minor. Caput cum 
antennis fetaceis porreciis, nigrum. Thorax ele- 
vatus, ater, nitens, pundlo flavo ante alas. Ab- 
domen ferrugineum, primo fegmento toto nigro, 
reliquis utrinque pundo laterali nigro tuberculis- 
que duobus dorfalibus elevatis, glabris, abdomine 
concoJoribus. Vitimum fcgmentura immaculatum. 

Aculeus III. SYNISTATA. khneumon. 337 54 Aculeus niger, longitudinc corporis. Alae h>\ili- 
nae, pundo marginali nigro. Pedes ferruginei, 
femoribus pofticis nigris tibiisque anticis flavis. 

. I. niger, abdomine ferrugineo, bafi apiceque nip,ro, 
pedum pofticorum patellis folis nigris. Linn. Syjl. 
Nat. II. 934- 34- Fn. Sv. 1609. 

Habitat in Europa. dilufo'i titillator. venator. 55. I. niger, abdominis fegmento fecundo tertio quarto elougntor, 

pedibusque rufis: femoribus pofticis nigris. 
Habitat in Anglia. 
Medius. Abdomen longum , cylindricum , nigrum, 

fcgmento 2. 3. 4. rufis. Fedes rufi, femoribus qua- 

tuor poiiicis nigris. 

55. I. corpore nigro , abdominc fcrrugineo , bafi apice- 
que nigro , pedibus pofticis nigris : plantis albis. 
Linn. Sy/i. Nat. 11. 934. 35. Fn. Sv. i5ii. 
Habitat in Europa. 

57. I. niger, abdomine fubfalcato : bafi fubtus Incarnata, 

pedibus rufis. 

Ichneumon venator corpore atro, immaculato, abdo- 
mine bafi fubtus incarnata, pedibus rufis, aculeo 
retradtili. Liwi. Syjl. Nat. ii. 935. ^6. Fn. Sv. i6iz. 

Habitat in Europa. 

58. I. niger, abdomine fubcylindrico, pedibus rufis, extenfor. 

aculeo corpore longiori. 
Ichneimion extenfor corpore nigro, immacuiato, ab- 

doniine cylindrico, pedibus rufis, palpis fetaceis. 

Linn. Syfl. Nat. 11. 935. 37. Fn. Sv. 1613. 
Ichneumon linearis, antennis longitudine corporis, 

tentaculis fetaceis, femoribus clavatis. Geojf. Inf. 

2. 359. 85. 
Habitat in Europa. 

59. I. niger, abdorainis lateribus pedibusque rufis. 
Habitat in Germania. v. Hattorf. 
Statura I. Turionellae, cujus forte varietas. Antennae 

nigrac, fetaceae, longitudine fere corporis. Capiit 

et thorax atra, immaculata. Abdomen cylindricum, 

fcftile, nigruin, marginibus fegmentorum fubalbidis. 

Y Latera viacula- 
tor. 338 ni- SYNISTATA. Iclineumon. 

Latera abdominis rufa. Aculeus exfertus, niger, 
abdomine brevior. Pedes rufi , tibiis pofticii- alao 
maculatis. Alae hyalinae , pundo marginali nigro. 

Turioml- 60. I. niger, pedibus rufis: tibiis pofticis nigris, albo 
iae. annulatis. 

Ichneumon Turionellae niger, abdomine cylindrico, 
macula alarum fufca albae inferta, tibiis pofterio- 
ribus albo annulatis. Lhm. Syjl. Nat. 11. pjj. 40. 
F«. Sv. 1615. 
Habitat in Phalaenarum larvis. 

Qculator. 61. I. ater, abdominis bafi utrinque pundlo flavo, tho- 
race poftice bidentato. 

Habitat in Anglia. Mvf. Bankiannm. 

Minutus. Antcnnae porrectae, nigrae, longitudinc 
corporis. Tliorax ater, immaculatus, fcaber, po- 
ftice retufus, utrinque denticulo valido armatus. 
Scutellum clevatum, gibbum , triangulare. Abdo- 
men oblongum , nigrum, bafi utrinque puncto 
magno, orbiculato, flavo. Alae hyalinae, pundto 
margtn.ali flavo. Pedes rufi. 

Rejtnellae. 61. I. niger, pedibus flavis, abdomine feflili, cylindrico, 
incurvo, antennis bafi luteis. Linn. Syjl. Nat. ii. 
93(5. 43. Fn. Sv. 1618. 
Habitat in Phalaenae Refinellac larvis. 

praero^a. 63. I. niger, abdomine oblongo, obtufo, ore pedibusquc 
tor. pallidis. Liun. Syjl. Nat. 11. 936. 44. Fn. Su. 1615». 

Habitat in larva Phalaenae falicis. 

Parvus. Alis hyaliiys, puncio marginali nigro. Anten- 
nae totae nigrae. 

fowenta- 64. I. niger, abdomine faicato: fegmentis tertio quarto- 
tor. que bafi flavefcentibus, pedibus teftaccis. Linn. Syjl. 

Nat, II. 936. 46. 
Habitat in Suecia. 

wenfnra' 6$. I. niger, abdominis fegmento fecundo tertioque fer- 
tor, riigineis: triangulo dorfali nigro. 

Habitat in Saxonia. 

Medius. Caput et thorax nigra, immaculata. Abdo- 
men nigruzr., fegniento fecuudo tertioque rufis ct in 

fingu- III. SYNISTATA. Ichneumon. 339 

fingiilis hifce fegnientts trianguhim dorfale nigruni. 
Aculeus niger, corpore longior. Pedes ferruginei. 
Alae hyalinae, ftigmate Havefcente. 

66. I.. niger, thorace variegato, abdominc clavato : fafciis vnriega' 
tribus flavis. tor. 

Habitat in Suecia. 

Antennae nigrae, fubtus flavefcentes. Caput nigrum, 
fronte flava, lineola media nigra. Thora.v nigro 
flavoque varius. Abdomen breve, clavatuni, atrum, 
fupra infraque fafciis tribus flavis. Alae liyaUnae. 
Pedes flavi. 

^7. I. niger, abdominis primo fegmento ferrugineo, grnvida^ 
abdomen dimidium obcegente. Limu Syjl. Nut. u. tor, 
93(5, 48. Fii. Sv. i6ii. 
Habitat in Europa. 

68. I. niger, abdomine falcato, toto ferrugineo. Limi. incnkatQV. 

Syjl. Nat. II. s>3<5. 49- -Fw. Sv. 1613. 
Ichneumon niger, pedibus abdomineque ferrugineis. 

Geojf. Inf. 2. 357- 8o. 

Reawn. Inf. 6. tab. 30. fig. 9. 
Habitat in Europa. 

69. I. niger, thorace maculato , abdomine falcato : falcator. 

fegmento fecundo tertio quartoque rufis. 
Habitat in Suecia. 
Aflinis I. pugillatori, at duplo major. Antennae, ca- 

put, thorax nigra, pundo parvo flavo ante alas. 

Abdomen falcatum, nigrum, medio rufura. Pedes 

rufi, femoribus nigris. 

70. I. thoracc immaculato, abdomine falcato, rufo, bafi pugillator. 

apicequc nigro, pcdibus tenuibus, ferrugineis. 

Linn. Syjt. Nat. 11. 936. 50 Fn. Sv. 1624. 
Ichneumon niger, abdomine falcato, pedibus abdomi- 

nisque medio flavis. Geoff, Inf. 1. 332. 24. 
Vefpa-Ichneumon major et longior, abdomine multo 

tenuiore, ligamento pedtori annexo. Kaj.lnf. ZSS- ^7' 

de Geer Inf i. tab. 6. fig. 12. 
Habitat in Phalaenae ziczac larva. 
Frontis niacula flava, 

Y a 71. I. 340 III. SYNISTATA. Ichneumon. 

irrorator. 71. I. ater, alis anticis apice nigris: piin(Slo albo, abdo- 
mine clavato : apice niacula villofa, aurea. 
Ichiieumon ater, alis extremo fufcis, abdoniinis apicc 

viilofo , ferrugineo. Gcvjf. lnf. 2. 337. 36. 
Habitat in Europa auftraliori. 

Corpus atrum, tibiis pofticis bafi fcrrugineis. Abdo- 
nien fubreticulatum , clavatum, apice macula niten- 
j te , aurea. Alae hyalinac, anticae apice fufcae, 

punclo minutiflinio, aibo. 

rufpator, 72. I. niger, pedibus ferrngineis, feraoribus clavatis: 
pofticis dentatis. Linn. Syjl. Nat. 11. 937. 51. 
Fn. .St;. 1625;. 

Ichneunion niger, pedibus ferrugineis, femoribus pofti- 
cis craftis, denticulo armatis. Gtojf. Inf. 2. 326. 12. 

Habitat in Europa. 

jaculator. ?3. !• niger, abdomine falcato, medio rufo, tibiis pofti- 

cis clavatis, bafi apiceque albis. Limi. Syji. Nut. U. 

957. 52. Fn. Sv. i6x6. 
Ichneujiion totus niger, tibiis pofticis clavati<:, abdo- 

mine iongo, tenui, falcato. Geoff. Inf. %. 328. i(5. 
Vefpa - Ichneumon thorace craflb, nigro, abdomine 

a longo et tenuiori filo incipientc et in caudam 

craflTam definente. Raj. Inf 253. 5. 

de Gter Inf i. tab. 2>6. fig. lo. 

Movff. Inf tab. izi. 

Redtan. Inf 4. tab. 10. fig. 14. 
Habitat in apum fphegumque larvis. 

nJfeSiator. 74« I- niger, abdomine falcato: maculis tribus lateralibus 

rufis, tibiis pofticis clavatis , nigris. 
Ichneumon afieelator niger, abdomine falcato : -fegmen- 

to fecundo tertio quartoque latere rufis, tibiis po- 

fticis clavatis, Linn. Syjl. Nat. 11. 937. 53. Fh. 

Sv. 1(527. 
Ichneumon nigcr, tibiis pofticis clavatis, abdomine 

tenui, falcato, circa racdiuin fulvo. Geoff. Inf 2. 

3^9.^17. 

Scopoli carn. j^6. 
Habitat in Europa. III; SYNISTATA. Ichneumon. 34» taMtv ***** Antainis hteis. 

7^. I. luteiis, thoracc ftiiato, abdominc falcato. Linn. 

Syft. Nat. II. 937- 55' ^«- ^^- "«^^S* 
Ichneiimon liiteus totus. Geojf. /;// 2. 330. 
Vefpa-Ichneumon raajor, tota fulva, alis amplis, an- 

terioribus nota fulva. Raj. Inf. 253. 6. 

Coed. Inf. i. tab. 37. 

Schaejf. Icon. tab. i. fig. 12. 
Habitatln Europae larvis. In nova Holbndia, Zelan- 

dia. Muf Bankinnnni. 

76. I. luteus, verticeatro, abdomine apice fufco. 
Habitat in America. v. Rohr. 

Statura oronino praecedentis. Caput flavum, punao 
vcrticis atro. Antennac porreftac, luteae. Corpus 
luteum, ultimis duobus fegmentis fiifcis f. obfcuris. 
Alac hyalinae, punclo parvo luteo ad marginem 
crafliorem. 

77. I. luteus, alis nigris. 
Habitat in America. Drnry. 

Medius. Totus luteus. Abdomen feffile, planum, 
fegmentis diftinais. Aiae nigrac, punao parvo 
lutco in medio marginis craflioris. 

78. I. niger, abdomine falcato, antennis pedibusquc 

fcrrugineis. 
Habitat in Anglia. Mnf Ranks. 
Magnus. Antcnnae flavac. Caput nigrum, fronte ma- 

cula flava. Thorax ater, immaculatus. Alae ob- 

fcurae. Abdomen filcatum, ferrugineura. Pedes 

ferruginei, apice albidi. 

79. I. luteus, peaore nigro, abdominc falcato : ano 

nigro. Linn. Syjl. Nat. 11. 938. 57- F«. Sv. 1630. 
Schaejf. Icon. tab. 82. fig- 3. 
Habitat in Europa. 

%o. I. niger, abdominc falcato , anticc flavo, pedibus 
pofticis nigro-geniculatis, fcutelio flavo. Linn, Syfi. 
Niit. u. 938. 59- Fn. Sv. 1631. 
Hdbitat in Europa. 

Y 3 «I. I. luteut. fiavm. fuhut. amiBus. glancopte- 
rus. circumfle- 
xus. 342 in. SYNISTATA. Ichneumon. 

fovmica' %i. I. niger, antennis pedibusque ferrugineis , alis hya- 
tus. linis, ftigmate nigro. LtHn. Syjl. Nat. ii. $>38. <^i. 

Habitat in praedio Linn. Hammarby dido. 

wtitiUa- 82. I. flavefcens, abdomine fafcia atra, alis fufco- 
rius, maculatis. 

Habitat Hafniae. 

Statura praecedentis. Corpus totum flavcfcens, thora- 
ce tamen obfcuriore. Abdomen petiolatum, fafcia 
media nigra. Aculeus exfertus, longitudine corporis. 

tinSfus, S3. I. ater, antennis pedibusque ferrugineis, alis albis: 
fafciis duabus nigris. Linn. Sy[i. Nat. 11. 5138. 60. 
Fn. Sv. 1632. 

Ichneuraon niger, alis albis, fafcia duplici nigra, 
pofteriori majore. Geojf. Jnf. z. 359. 85. 

Habitat in Europa. 

****** Minnti. Antennis f.Ufovmibns , ahdomine 
ovato , fefflli. 

fftufiarum. 84. I. auratus, pedibus flavis, faltatoriis. Linn. Syjl, 
Nat. II. 938. 6?.. Fn. Sv. 1636. 
de Geer Inf i. tab. 32. fig. 19. 20. 
Habitat in larvis mufcarum aphidivorarum. 

Bedegna- 83. I. viridis, nitens, abdomine aureo. Linn.SyJl.Nat.ii. 
'''i^- 939- 63. Fn. Sv. 1634. 

Cynips thorace vii-iJi- aeneo, abdomine aureo , fetis 
ani corpore longioribus. Geojf. Inf 2. 295. i. 
Roef Inf 3. tab. 53. fig- F. H. 
Blank. Inf 188. 12. 
Habitat in larvis g;jllarum rofac , qucrcus. 

gallarum. 8<^. I. fufco- aeneus, abdomine nigro, tibiis pallidis. 
Linn. Syji. Not. 11. ^39. 64. Fn. Sv. 1638. 
' Habitat in cynipedis quercus ramuli larvis. 

Itmiperi. 87. I. auratus, viridis, antennis nigris, alis hyalinis. 
Linu. Syjl. Nat. 11. 939. 55. Fn. Sv. 1535. 
Habitat in Tipulae juniperinae larva. 

F'iil>arum, 88« I. auratus, cpcruleiis, abdomine viridi, nitido, 
pedibus pallids. Liivi. SyJ}. Nat. 11. 939. 66. 
Ffi. Sv. ivj:\ 

Cynips m. SYNISTATA. Ichneumon. 343 

Cynlps viridi-fericeus, abdomine aiireo, pedibus pal- 
lidis, chryfalidum papilionum. Geojf. Inf, 2. 305. 24. 

Ichneumon Antiopac. Siop. carn. 7^5. 
de Geer hif. tab. 30. fig. 8. 
Roef Inf. 2. Vefp. tab. 3. 

Habitat in piipis papilionum et mufcarum. 

Pedes terminantur puncfto nigro. 

85). I. auratus, viridis, abdomine fufco: baH cingulo Cynipedii, 
pallido, pedibus flavefcentibus. Linn. Syjt. Nat. 11. 
919- <58. Fn Sv. 1659. 
Habitat rn larvis Cynipedum et Phalaenarum. 

$0. I. nigio - aeneus, abdomine coerulefcente, pedibus CoccoruiTU 
iividis. Linn. Syfl. Nat. ir. 9^9. 69. Fn. Sv. 1640. 
de Geer Inf. i. tab. 35. fig. 17. 
Habitat in Europae coccis. 

51. I. nigcr, capite rufo, oculis viridibus. Linn. Syjl. fecaUs. 
Nat. II. 5)39. 70. Fn. Sv. 1641. 
Habitat in larvis fpicarum fecalis. 
Conf. Ichneumon agricolator niger, capite ferrugineo, 
abdomine feffili. Lirin. Syft. Nat. 11. 5(37. 54. Forte 
hujus varictas. 

91. I. nigcr, alis hirfutis: macula lunari nigra. Linn. fuhcntei- 
Syj}. Niit. II. 940. 71. Fn. Sv. 1542. neus. 

de Geer Inf i. tab. 30. fig. 21. 
Habitat in larvis fubcutaneis. 

93. I. niger, abdomine conico , acutiffimo , femoribus conicnt. 

clavatis, acutilTimis. 
Habitat in Daniae nemoribus. 
Parva: tota atra, femoribus folis ferrugineis. Alae 

obfcurae. 

94. I. niger, pedibus ferrugincis. Linn. Syji. Nat. 11. ghbatus. 

940. 74. Fn. Sv. 1647. 
Ichneumon ferico conglobato, albo. Geojf.Inf i. 320.1. 
Vefpa-Ichneumon erucigera, parva. Raj. Inf.x^^. 13. 

Merian. cnr. tab. 22. 

Fiifch. Inf. 6. tab. 10. 

Renum. Inf. 2. tab. 35. fig. 5. 6. 

Derhatn. theol. 1. g. c. 6. n. i. 
Habicat in culmis intra folliculum coramuncm, bom- 

bycinum, fubrotundum, album, 

Y 4 9^ I. 344 in. SYNISTATA. Ichneumon. ghmera- 

tUi. PS- I- niger, pedibus flavis. LinH. Syjl. Nat. u. 940. 75. 

F)!. Sv. 1646. 
Ichnciimon ferico conglobato, flavo. Geoff. Jnf. 2. 321. 2. 
Vcipa-Ichneiiir.on parva, tripilis, antennis praelongit, 

erucigera f. eriicae braflicariae. RaJ. Inf. 254. 12. 

Goed. Inf. I. 59. II. 

Rgonm. Inf 2. tab. 33. fig. 2. 7. 8. 

Merian. vitr. tab. 48. 
^e Geer Inf i. tab. id. fig. 6. 

Roef Inf z. r^y^j. 4. tab. 3. 
Habitat in larvis papilionuni: exeuntes proprios folli- 

culos flavos ne6liint, intra quos excJuciuntur, Ob. 

fervant papilionis pupam, nuper exuta larva, in 

quain ova immittunt. Linn. 1. c. 

Aphidtm. p6. I. niger, abdomine bafi pedibusque anticis genubus- 
que poiHcis flavis. Linn. Syfl. Nat. 11. 5)40. 72. 
Fn. Sv. 1643. 
Ichneumon Aphidum. Geoff. Inf. 2. 322. 4. 

Frifch. Inf II. tab. 19. 
Habitat in Aphidibus. ogilis» •rftans. Acarormt. pedefiris. 97. I. apterus, niger, pedibus rufis. 
Habitat in Sueciae hortis. 

Parvus, ater. Ad bafin abdominis fafcia obfoleta, 
rufa. Pedes rufi. 

98. I. aptcrus, niger, abdomine antice pedibusque fer- 

rugineis. 

Habitat in Sueciac hortis. 

Antennae flavae, apice nigrae. Caput et thorax nigra, 
immacuiata. Abdomen bafi rufum, apice nigrum, 
aculeo exferto brevi. Pedes ferruginei. 

99- I- apterus, rufus, capite abdomineque poftico nigris. 
MiiCilla Acarorum. Linn. S)[i. Nat. 11. 958. 9. F«. 

Sv. ijzsi. 
Habitat in Europa borealii 
Pedes ferruginei. 

100. I. apterus, niger, abdomine rufo, bafiapicequcnigro. 

Habitat in Suecia. 

Corpus nigruin, abdonainis fegmento fccundo ct tertio 
rufis. Pedes rufi. 

loi. I. III. S Y N I S T A T A. Evanla. 345 

loi. I. apterus, riifiis, capite abdomineqite nifis. formictt^ 

Miitilla formicaria. Linn. Syjl. Nat. 11. f)6%. 10. »''«'• 

Fn, Sv. 1728. 
Habitat in Sueciae hortis. 108. EVANIA. Paipi -po^iici incuvvi. 

Labium breve, conicum, 

integrum. 
Antennae filiformes. 

1. E. atra, abdomlne petiolato, brcviflirao, dorfo tho- yfppenM. 

racis impofito. f /?«''. 

Sphcx Appeiuiigaftcr atra, abdomine petiolato, bre- 
viiTimo, pedibus pofticis longiflimis. Linn. Syjl. 
Nat. II. 943. 12-. 
Reanm. Inf. 6. tab. 31. fig. 13. 
BroTPn. lam. tab. 44. fig. 6. 

Habitat in Europa auftrali, capite. B. S. in nova Hol- 
landia. Muf. Banks. 

2. E. thorace maculato , abdominis primo fegmcnto mactilafa. 

punflis duobus, fecundo margine albis. 

Habitat in Anglia. Mff Bankianmn. 

Corpus parvum, breve. Antennae porre^ae, nigrae, 
Caput nigrum, linea utrinque longitudinali inter 
oculos alba. Thorax elevatus, gibbus, niger, mar- 
gine antico, fcutello, pundtoque utrinqut fub alis 
albis. Abdomen breve, conicum, nigrum, primo 
fegmento utrinque punfto albo, fecundo margine 
albo. Lineolae duae breviilimae , albae fupra 
anum. Pedes rufi , femoribus bafi nigris, pun- \ 

&.0 albo, poftici elongati, geniculis nigris. Alae 
hyalinae. Y f? 109. SPHEX. •346 m. SYNISTATA. Sphex. 

109. SPHEX. Os lingua inflexa, trifida. 

Labium emarginatum, utrin- 
que feta porreda, fubulata. 
Antennae fubfiliformes. 

* Abdomim petiolato. 

fnliuhfa. l. S. nigra, hirta,abdoniinis petiolo biarticiilato : fegmen- 
to fecundo tertioque ferrugineis. Linn. Syjl. Nnt. 11. 
941. I. Fn. Sv. 1648. 
Ichneumon niger, abdomine fulvo, poftice nigro, 
petiolo longifllmo. Geoff. Inf 2. 349. ^3. 
Scop. carn. 770. 
Frifcb. Inf 2. tab. i. fig. 6. 7. 
Snhx. Inf tab. 19. fig. 120. 
Schaejf. Icon. 83. fig. i. 
Habitat in terra fabulofa Europae, ubl canis inftar 
pedibus anterioribus cuniculum fodit Jarvanique 
Phalacnae f Araneae feraimortuam in eo fepclit, cui 
oviilum concredit, quo fadto orificium terra clau- 
dit. Linn. 

TJjorftae. i. S. nigra, abdomlne rufo : pctiolo maculaque dor- 

fali nigris. 
Habitat in infula Thomae Americae. 
Statura f. fabulofae, abdomine rufo, petiolo elongato 

et macula niagna fecundi fegmenti nigris. 

ptnfylva- 3. S. nigra, abdomine petiolato, atro, alis fubviolaceis. 
vica, Linn. Syfl. Nat. n. 941. 3. Amoen. Acad. 6. 412, 89. 

Habitat in Penfylvania et nova Hollandia. Mtf. Rauks. 

Tota atra, alis folis violaceis, apice pallidioribus. 

violace.i. 4. S. cyanea, alis albis apice fufcis, antennis nigris. 
, Habitat in Capite Bonae Spei. 

Frons tomento argenteo nitet. 

cyanea, 5. S. coerulea, alis cyaneis, apice fufcis, antennis nJgris* 
Sphex coen:lea, alis fufcis. Linn. Syjl. Nat. 11. 941. 2. 

Anwen. Acad. 6. 412. 90. 
Habitat in America feptcntrionalL 

€. S. III. SYNISTATA. Sphex. 547 

4, S. laevis, atra, abdoniine petiolato, labio fegmento- f^nhii. 

rum marginibus luciciis. Unn. Syji. Nat. n. 942. 11. 

Fn. Sv. 16^0. 
Habitat Upfaliae in parietum ligneorum foraminibus. 

Larva apoda, pallida. 
7, S. abdomine pctiolato, nigro: primo fegmento lu- himta. 

nula flava. 
Sphex afiatica ferniginca, thorace variegato , abdomi- 

nis petiolo macula utrinque ad bafin flava. Linn. 

Syfi. Nat. II. 942. ?. Mnf. Ltui. Ulr. 405? 
Habitat in infula Antigua. Drury. 
Magnitudo S. fibulofae. Antennae nigrae, articulo 

primo flavo. Caputnigrum. Thorax nigcr, lincola 

apicis, pun6):is duobus ante alas, fcutello macuia- 

qiie magna fupra bafin petioli flavis. Abdomen 

nigrum, primo feginento lunula flava. Pedes flavo 

nigroque variegati. 
g. S. nigra, laevis, antennis, tibiis alisque tcftaceis : his capenjts. 

apice nigris. Linn. Syjl. Nat. 11. 94^- 4. Muf. Lud. 

Ulr. 407. 
Habitat in Africa. 

5. S. nigra, abdominc petiolato, ferrugineo, alis fufcis. fervem. 

' Linn. Syjl. Nat. 11. 942. ^- Mnf Uid. Ub: ^06. 
Habitat in India. 
Nigra, abdomine rufo: petiolo nigro. 

10. S. abdomine petiolato, nigro: fcgracnto primo toto, jamaicen- 
reliquis marginc, flavis. /«• 

Habitat in Jamaica. 

Caput nigrum, antenn^rum primo articulo flavo. 
Thorax niger apice, lineola ante alas, pun6lo fub 
alis, fcuteiio et macula magna bafeos flavis. Ab- 
dominis petiolus elongatus, niger, Primum fegmcn- 
tum flavum, macula bafcos ferruginea, reiiqua 
niargine flavo. Pedes antici flavi, poftici nigri, 
geniculis flavis. 

ri. S. atra, thorace hirto, immaculato , petiolo uniarti- fpirifex. 
ciilato, flavo, longitudine abdorainis. Linn. 5>'/?. 
Nat. II. 94^- 9- 
ReauM. hif. 6. tab. 28. fig. ?. 
iichaeff. Jcon. tab, 58. fig. i- 

^ fi. Sphcs: 348 III. SYNISTATA. Sphex. 

/3. Sphex aegyptia nigra, petiolo abdominis pedumque 
articiilis dimidiatis, flavis. Linn. SyJi.Nat. ii. 942. 
lo, Muf. Lud. Uir. 405. 
Habitat in Europa auftrali, Aegypto, in cylindris 
Ipiralibus Tub teclis. 

elavti:. 12. S. nigra, thorace maculato, abdomine coerulefcente: 
petiolo elongato, rufo, fafcia nigra. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf. Bankianum. 

Ltatura praecedentis. Antennae nigrae, primo articulo 
rufo. Caput nigrum, tomento cinerafcente. Tho- 
rax niger, punfto cinereo diftincko fub alis. Ab- 
domen fubrotundum, coerulefcens, primo fegmento 
fcrrugineo. Petiolus clongatus, filiformis in medio, 
fubtus denticulo parvo armatus, rufus, fafcia media 
nigra. Pedes rufi. 

hbnta. 15, S. viridi- cyanea, thoracis lobo anteriore 'diftinflo, 
?!is fubferrugineis. 
H ;bitat in Africa. Mtif. Bankianum. 
Magna. Labium inferius emarginatum, prominens, 
niaxillis longius. Antennae fufcae, longitudine 
thoracis. Maxillae fuperiores corncae, arcuatae, 
medio unidcntatae. Thorax elevatus , rotundatus, 
pone alas produftus , viridis, nitens, Lobus anti- 
cus diftinctus, antice porredlus, actenuatus, poftice 
canaliculatus. Abdomen ovatum, glabrum, niti- 
diflimum, viridi- violaceum. Alae fubfcrrugineae, 
absque pundo raarginali. Pedes viridcs, apici- 
bus fufcis. 

ichmtimo- 14. S, fulva, abdomine nigro , bafi ferrugineo. 
ftea. Apis ichneumonea roftro corneo , reclo , abdomine 

petioiato, thoracis futuris aureo- nitentibus. Linn. 
Syjl. Nat. II. 959. 3^. 
Habitat in Amcrica. 

Antciinae fufcac, primo articulo fulvo. Caput et 
thorax tomento aurco- nitentia. Pedcs fcrruginei. 

* * Abdomine feffiH. 
vef>ifor- 15. S. nigra, abdominc apiee ferruginco, alis cyancis. 
trns. Habitat in India orientali. Koenig. 

Caput cum antennis ferrugineum, fteramatibus tribus 

verti- III. SYNISTATA. Sphex. 349 

verticis nigris. Thorax niger. Abdomen fcnilo, 
fcrrugineum, bafi nigruni. Alae cyaneae , apicc 
fubcincrafccntes. 

i5. S. atra, immaculata , alis nigris. morio. 

Habitat in nova Hollandia. Miif. Bankiamm. 
Major S. fufca: tota atra, immaculata. Thorax poftice 

utrinque unidentatus. 
Aliam vidimus fimillimam fronte cinerafcentc articu- 

loque primo antennarum ferrugineo. 

17. S. atro-cyanea, thoracis lobo antico fulvo. collaris. 
Habitat in nova Hollandia. Mtf. Bankianmn. 

Caput nigrum. Thorax atro - cyaneus, lobo antico 
toto fulvo; poftice utrinque denticulis duobus : 
pofteriore minore. Abdomen cyaneum, immacu- 
latum. Alae cyaneac. 

18. S. atra, fronte thoracisque lobo antico flavis. frontajis. 
Habitat in nova Hollandia. Muf Bankianim. 

Praecedenti affinis. Antennae nigrae. Caput nigruni, 
fronte flavo. Thorax niger, lobo antico flavo. Ab- 
domcn et pedes atra, immaculata. Alae fufcae, 
limbo obfcuriore. 

19. S. glabra, atra, abdomine feflili , L.^.fi ferrugineo. fifca. 
Sphex fufca atra, laevis, abdoniinis fegmentis tribus 

primis fubferrugineis. Limi. Syfl. Nat. ii. 944. 16. 
Fn. Sv. 1652. 
Ichneumon ater, abdomine fubfeflili , fegmentis tri- 
bus anticis rufis, alis nigricantibus. Geojf. Inf 2. 

354- 74- 
Vefpa- Ichneumon major, capite, thorace et pedibus 

nigris, abdoniinis anteriorc parte rubra, pofteriore 

nigra. Raj. Inf 254. 9. 
Habitat inEuropae fabuletis,larvas attrahens,fepeliens. 

20. S. nigra, pubefcens, alis fufcis, abdomine antice vlntica, 

ferrugineo : cingulis nigris. Linn. Syji, Nat, 11. 943. 
15. Fn. Sv. 1651. 
Frifch. Inf 2. tab. i. fig. 13. 
Habitat in Europae fabuletis, larvas iinpofito ovo 
fepeliens. 

ai. S- 35<^ III. SYNISTATA. Sphex. chmilai-a. mgra, 
gibha. 21. S. nigra, fronte, thoracis ftriga antica abdominisque 
fegmcntorum marginibus cinereis. 
Habitat in nova Hollandia. Mnf. Bankiamm. 
Statiira omnino S. nigrae. Antennae nigrac. Caput 
nigrum, fronte cinerafcente. Thorax niger, ftriga 
antica pun^lisque duobus inter alas cinereis. Ab- 
domen atrum, niarginibus fegmentorum cinereis. 
Pedes atri. Alae fufcae, apicibus obfcurioribiis. 

2-i. S. nigra, abdomine fcflili, fcgmentorum margini- 
bus lucidis. 
Habitat in Europa. ferrngineo, apice fufco, alis 
Umi. fyjl. Nai. ii. $)^6. an- 
33. wterea. 25. S. nigra, abdomine 

ticis apice fufcis. 

Fn. Sv. i6s^. 

Scop. carn. 570. 

Habitat in Europa. 

fafciafa. 24. S. nigra, antennisrufis, alisalbis: fafciis duabus fufcis. 

Habitat in nova Hollandia. Muf. Eankionutn. 

Antennae rufac, apice fufcae. Corpus totuni nigrum, 
cinereo - nitens. Alae albidae, anticae fafciis duabus 
dorfalibus apiceque fufcis, Pofticae immaculatae. 

S. cinerea, abdominis fegmentis bafi atris, alis 

apice fufcis. 
Habitat in nova Hollandia. Muf Eankiaunm. 
Parva. Caput cinereum, antennis nigris. Thorax 

cincrafccns. Abdominis fcgmenta bcfi atra, apice 

cinerea. Pedes cinerafcentes. Alae albidae, anticis 

apicc fufcis. 

26. S. nigra, abdominis fegraento fccundo ferruginco, 
Sphex tropica nigra, oculis albis, abdominis fegmento 

fecundo latiori , ferruginco, Linn. Syfi. Nat. 11. 

5)4<;. 27. Muf Lud. Ulr. 408. 
Habitat in Amcrica. 
Totum corpus nigrum, immaculatum, excepto fecun- 

do abdominis fegmcnto ferrugineo. 

2T. S. thorace tomentofo , aureo, abdomine fcrrugineo, 
alis flavefcentibus: fafcia fufca. 
Habitat in nova Zelandia. Mif Bankiafium. 

Medius tropica. fugax. III. SYNISTATA. Sphex. 351 

Medius. Antennae porreftac, nigrae. Caput et thorax 
tomento aiireo tecla. Abdomen obfcf.re fcrnigi- 
neum, immaculatum. Alae flavefcentes , anticis 
fafcia media dentata fufca, apice fubhyalinae. 
Pedes ferruginei. 

ag. S. ferrtiginea, thoracepofticeaureo, alisflavefcentibus. K/tii/a, 
Habitat in nova Hollandia. M"f. Hauks. 
A:iinis praecedenti. Antennae convolutac, nigrae, 
ba(i ferrugineae. Caput ferrugineum, immacula- 
tum. Thorax ferrugincus, poilice tomcnto atireo 
tectus. Abdomen ferrugineum, immaculatum. Alae 
flavefcentes, apice fubhyalinae. Pcdes ferruginei. 

29. S. atra, abdominis fegmentis utrinciuepnnclo a!bo, alis rujipet. 

apice fufcis. Ltnu Syp.Nat. n. ^^s- ^9' Fn. <Sv. i-Sj^. 
Habitat in Europae fabuletis. 

30. S. atra, capite thoraceque rufis. ni?ricor. 
Habitat in nova HoUandia. Mnf. Bankiannm. w/V. 
Minor. Caput rufum , labio fuperiori cinerafccnte. 

Antennae nigrae. Thorax immaculatus. Abdomen 
pedesque atra. Alae obfcurae. 

31. S. nigra, abdomine rufo apice atro, alis apice fufcis, txaltata, 

punfto albo. 
Habitat in Europa. 
Magnitudo S. ruHpedis. Antennae convolutae, nigrae. 

Caput et thorax nigra, immaculata. Alac anticae 

apice fufcae, puncSto magno orbiculato, albo : pofti- 

cae immaculatae. Pcdes nigri. 

32. S. atra, thorace fafcia antica cinerea, abdominc rufo, nbdominar 

alis apice fufcis. Us. 

Habitat in Braiilia, Mxf. Banks. 
Affinis fequenti, at triplo minor. Antennae nigrae. 

Caput nigrum, fronte tomento cinerafcentc. Fafcia 

thoracis fcmicircularis, marginalis, cinerea, Pedes 

atri. Alac albidae, apice fufcac. 

33. S. nigra, thorace antice fafcia cinerea, abdomine tureica. 

rufo, alis nigris. 
Habitat in Brafilia. Muf Eankiannm, 
Media. Aritcnnae nigrae. Caput 'nigrum, fronte to- 

nierito cinerafcente. Pcdes atri. Alae nigrae. 

34. S. 353 III. SYNISTATA. Sphex. 

villofa, 34. S. nigra, abdomine villofo, teftaceo, alis atriis. 
Habitat ad littora Malabarica. Koenig. 
Parva. Antennae, caput et thorax nigra. Aiae atrac, 

apicc paruni pallidiores. Abdonien feflile, vilio- 

fum, totum teftaceuni., 

Jlava. 35- S. atra, capite, dorfo anoque ferrugineis, alis flavis, 
apicc fufcis. 

Habitat in India orientali. 

Statura S. cyaneae. Antcnnae convolutae , ferrugi- 
neae. Caput ec thorax obfcure ferruginea, pectorc 
atro. Abdomen atrum, ano f. ultimo fegmento 
ferrugineo. Alae flavae, apice fufcae. 

Bicoloi; 35. S. atra, capite, abdominis apice alisquc flavis: his 
apice fufcis. 
Habitat in nova Hollandia. Muf. Bankiamivt. 
Magna. Antennae convolutae, flavae. Caput flavum, 
maxillis apice nigris. Thorax tomentofus, ater, 
poftice denticulis utrinque duobus. Abdonien fla- 
vum, feginento prirao toto et fecundo dimidiato 
atro. Pedes flavi, femoribus atris. Tibiae pofti- 
cac linca fcabra dorfali exaratae. Alae flavae, 
apice fufcac. 

ntjicorms. 37. S. cyanea, antennis rufis. 

Habitat in America nieridionall. 
' Corpus et alae cyaneae. Antennae rufae, articulo 

primo cyaneo. Pedes nigri. 

fomilca. 38- S. coerulea, alis apice albicantibus. 

Sphex coerulea, alis ferrugineis bafi nigris. Liim» 

S)Jl. Nat. II. 947. 38. 
Sphex rubra. Drnry Inf i. tab. 39. fig. 5. 
Habitat in Amcrica meridionali. 
Variat alis ferrugineis bafi nigris ct nigris ma- 
cula raedia ferruginea. Ape.v alarum femper 
albicat. 

iio. TI- Iir. SYNISTATA. Tiphia. 355 

fio. TIPHIA* Maxilla membranacea , ro- 

tundata. 
LabiuiH breve, corneum, tri- 

dentatum, medio pal- 

pigerum. 
Antmnae lubpetiolatae. 

t. T. nigra , femoribus quatuor pofticis angulatisj nifis. fmoratit» 

Habitat in Anglia. 

Parva: ftaturaapisj at lingua abfolutc nulla. Caput, 
cutn antennis filiformibus , nigrum. Thorax pun- 
flatus, fubpubefcens, niger, immaculatus. Abdo- 
menoblongum, atruni, nitiJum. Femora quatuor 
poftica brevia, comprefiia, angulata, rufa. Tibiae 
obfcure ferrugineae, plantis fufcis. Alae abdomine 
breviores, fufcac. 

24 T- nigra , thorace maculato , abdomine fafcils quin- j* cinStft, 
que flavis, fecunda interrupta. 

Habitat in Europa, Anglia. Banks. 

Antennae breves^ flavefcentes, apice fufcae. Thorax 
niger, punctis duobus anticis, ftriga inter alas fcu- 
telloque flavis. Abdomen nigrum , fafciis quinque 
flavis, fecunda interrupta. Pedes flavi, fcmoribus 
brevibus, angulatis, 

3. T. nigra, abdomine utrinque maculis quinque flavis, hamw^ 

ano pedibusque rufis. rhoiilulis» 

Habitat in Amcrica. v. Rohr. 

Statux'a T. femoratac, Antennae brevesj arcuatae, 
nigrae. Caput nigrum, flavo maculatum. Thorax 
niger, ftriga apicis, pim6lo ante alas, tribus fub 
alis, fcutello et pun6lis duobus fub fcutelio flavis. 
Abdomen glabrum, nitidum, atrum, macula utrin- 
que flava in fingulo fegmento. Anus f. ultimum 
fcgmentum ferrugineum. Pedes rufi. 

4. T. nigra, thorace macula dorfali rufa. epbippium. 
Habitat in America. v. Ro/jr. 

Major praecedenti, nigra, ex'cepta fola ttiacula qtiadra- 
tHf rufa in medio th©raci$. Alae fufcac. 

2 -?. T. 354 in. SYNISTATA. Tiphia. 

vadnJa, 5. T. nigra, hirta, thorace antice rufefcente, abdominii 
fegmento fecundo tertioque flavis. 

Habitat in nova Hollandia. Miif. Banki. 

Magna in hoc gentre. Antennae nigrae. Caput ni- 
gruni , fronte tomento cinereo. Thorax hirtus, 
ater, antice fcrrugineus*, villofus, poftice retufus. 
Abdonien atrum, marginibus fegmentorum ciliatis, 
ciliis tertii quartique fegmenti aureis, reliquorum 
albis. Segmentum fecundum ct tertium flavum. 
Pedcs nigri, fcmoribus angulatis. Alac cyaneae. 

fricinSfa. 6. T. nigra, abdomine fafciis tribus flavis: ano pedi- 
busque ferrugineis. 
Habitat in America. v. Rohr. 

Caput nigrum, fronte villofa, ferruginea. Antcnnae 
nigrae, primo articulo ferrugineo, Thorax nigei*, 
punctis utrinquc duobus ad latera fcutelli, Abdo- 
luen nigrum, fafciis tribus flavis, quaruin duae 
pofteriores in medio finuatae. Anus pedesque ru- 
fefcentes. Alae albae, cofta ferruginea. 

CoUavis. 7. T. atra, thorace antice cinereo, villofo, pofticc re- 

tufo, alis cyaneis. 
Habitat ad littora Malabarica. Koenig, 
Statura T. femoratae. Corpus atrum. Thorax antice 

cincreo tomentofus , poftice valdc rctufus. Abdo- 

men obtufum. Alae cyancae. 

fedejiris, g. T. aptera, nigra, flavo variegata, thorace comprcfTo. 

Habitat in nova HoUandia. Muf. Bankianmn. 

Antennae breves, nigrac, articulo primo latiore. Ca- 
put fupra nigrum, fronte flava, fubtus flavum. 
Thorax lateribus comprefl'us, niger, dorfo flavo, 
arcu nigro. Pedlus flavum. Abdomen flavum, prio- 
rlbus quatuor fcgmentis nigris, fafcia hita liava, 
fecunda interrupta; quartum fegmcntum nigrum, 
macula laterali flava. Anus prominens, deflcxus, 
bivalvis, valvulis ovatis, obtufis aculeoque brevi, 
acutillimo, Pedes breves, flavi, femoribus com- 
preflis, carinatis, nijris. III. sco. III. SYNISTATA. Scolia, 355 atrata* 4- maciiU' 
ta. iii. SCOLIA. Os lingua brevi, inflexa, 
trifida. 

Labki.ii porrcdium , apicc 
membranaceum , inte- 
grum, mcdio palpigcrum. 

Antennat fubpetiolatae. 

iv S. hlrta, nlgra, alis fernigineis , apice fufcis. 
Habitat in America. Druvy. 
Magna, tota atra, immacuiata pilisqiie vagis adfperfa. 

Abdomen ovatum, feflile. Alae ferrugineae, niti- 

dae, apicibus fufcis. 

i. S. hirta, nigra, abdomine maculis quatuor fulvis. 

Sphex maculata. Driiry Inf. i. tab. 39. fig. z. 

Habitat in America boreali. 

Caput et thorax atra, pilis rarioribus hirta. Alae 

fufcae, violaceo colore nitentes. Abdomen ob- 

longum, fegmento fecundo tertioque maculis 

duabui magnis, orbiculatis, flavis. Margines 

fegmentorum ciliati. 

3. S. atra, fronte flava, abdoniine maculis quatuor flavis. fiavifront. 
Habitat in Italia. Allioni. 

Summa aftinitas praecedentis, at caput multo majus, 
fronte flava, macula media oblonga, fufca. Thorax 
ater, fcutello pun<ftis duobus flavis. 

4. S. hirta, ferruginea, alis apice fufcis. ferrnpt- 
Habitat in nova Hollandia. Mif. Baiikiannm. figa, 
Magna. Antcnnae ferrugineae. Corpus totum pilis 

ferrugineis hirtum. Alae ferrugineae, apice fufcae, 
An proprii generis? 

5. S. hirta, nigra, abdominis fafciis quatuor flavis. tadula. 
Sphex plumipes. Driiry luf. i. tab. 44. fig. 5. 

Habitat in America leptentrionali. 

Antennae nigrae, primo articulo longiori diftin6to, 
reliquis breviflimis. Thorax hirtus, niger, flavo 
maculatus. Abdomen obiongum, cyaneum, fafciis 
quatuor flavis, prinia bafeos, fecunda tertiaque 
latioribus, bidentatis, quarta verfus apicem te- 
nuiori. Alac obfcurae. 

2 a 6. S. 356 III. SYNISTATA. Scol{a. bicinBa. 6. S. hirta, atra, abdomine fafciis duabus ferrugincb. 
Habitat in America. Muf. Bankiammi. 
Magnitudo praecedentis. Antennae nigrae. Caput et 
thorax atra, imraaculata. Thorax poftice valde 
retufus. Abdomen feflile, hirtum, atrum, fafciis 
duabus latis, ferrugineis ad bafin fecundi tertiiquc 
fegmenti. Fafciae hae abdomen haud fubtus cin- 
gunt. Alae et pedes nigri. 

verticalis, 7. S. hirta, atra, vertice fulva. 

Habit^t in nova Hollandia. Muf. Bankranum. 

Media. Antennae nigrae. Corpus totum hirtum, atrum, 

vertice folo fulvo, ftemmatibus tribus nigris. Alac 

coerulefcentes. 

4 ptm^a- 8. S. atra, abdomine pun6lis quatuor albis. 
ta. Habitat in Italia, 

Minor praecedeTitibus. Corpus totum nigrum, hirtum. 
Pun6to duo alba utrinque in dorfo abdominis. Alae 
ferrugineae, apice fufcae. 

fexcinBa. 9- S. nigra, flavo maculata, abdomine atro: ftrigis fex 
Piavis. 

Habitat in America. v. Rohr. 

Antennae nigrae. Caput nigrum , labio ferrugineo, 
Thorax niger, ftrigis duabus apicis, anteriore in- 
terrupta, punclis duobus fub «lis, tribus loco fcu- 
telli et duobus fub fcutello flavis. Abdomen atrum, 
nitidum, fafciis fex ftavis. Anus aculeo parvo, re- 
curvo. Pedes ferruginei. 

f eiji&a. i<5. S. cinereo - hirta, abdomine coerulefccnte : fafciis 
feptem tlavis, ano tridentato. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf. Bankianunt. 

Antennae nigrae. Caput cinereo- hirtum, labio flavo 
maxillisque apice atris. Thorax cinereo- hirtus, 
lobo antico fafciisque duabus fcuteili flavis. Abdo- 
men coerulefccns , nitidum, fafciis feptem flavis. 
Anus dentibus tribus validis, recurvis. Alae albi- 
dae. Pedes flavi, tibiis pofticis fubtus, femoribus 
fupra coeruleis. 

112. CHRY- III. SYNISTATA. Chryfis. 357 112. CHRYSIS. Labium porredum, ma- 
xilla multo longius, 
apice membranaceum. 

Antennae filiformes. I. C. viridis, nitida, ano coeruleo, quadridentato. fphndida, 

Habitat ad littora Malabarica. Koenig. In nova Hol- 

landia. Bnnks. 
Magna. Caputviride, nitcns, oculis fufcis. Vcrtcx 

impreflfus. Thorax gibbus, pun6latus fulcisque duo- 

bus exaratus. ScutcHum porreftum, concavum. 

Abdomen rotundatum, ano coeruleo, quadriden- 

tato. Pedcs viridcs, plantis fufcis. 

a. C. viridis, nitida, ano coeruleo, fexdentato. fmaragdu' 

Habitat in America feptentrionali. Mnf Baukianum. la. 
Affiiiis praecedenti, at anus fex dentatus. 

g. C. viridis, nitens, abdomine utrinque raacula ocellari oculata, 
aurea, ano coeruleo, fex dentato. 

, Habitat ad littora Malabarica. Koenig. 
Statura omnino praccedentis. Caput viride, antetinis 
nigris oculisque fufcis. Thorax gibbus, punftatus, 
viridis , poftice fub aiis utrinque unidentatus. Ab- 
domen rotundatum, viride, verfus apiccm utrinque 
macula aurea fplendidiffima. Anus coeruieus, fer 
dentatus. Pedes viridcs, plantis fufcis. 

4. C. viridis, nitida, abdominis fecundo fcgmento Uncett» 
utrinquc ocello coerulefcente, fcutello prominu- 
lo, acuto. 

Habitat in Sierra Leon Africae. Drnry. 

Magnitudo praecedentis. Corpus viride, nitidiflimum. 
Caput canaliculatum, antcnnis fufcis. Thorax valde 
gibbus, fcutcllo porredo, acuto, fubfpinofo. Ah- 
dominis fecundum fegmentum utrinque ocello par- 
vo, cocrulefcente, pupilla fulva. Anus quadridcn- 
tatus, fubcoerulefcens. Pedes viridcs, plantis nigris. C. glabra, nitida, thorace abdominisque primo 
fegmento viridibus , reliquis carncis , ano ferrato. 

Habitat in Italia. Allioni. 

Z 3 Magni- cavneM, 358 ni. SYNISTATA. Chryfis. Jylagnitiido C. ignitae. Capiit viride, labio villofo, ar« 
genteo, fplendente. Antennae nigrae. Thorax fca- 
ber, viridis, poftice iitrinque acuminatus. Punftuni 
callofum, carneum ante alas, Scutellum promincns, 
obtufum. Abdoraen carneum, nitidum, fegmen- 
do primo viridi. Anus denticulis plurimis raino- 
ribus ferratus. 

ignita. 6. C. glabra, nitida, thorace viridi, abdominc aureo : 

apice quadridentato. Linn. Syjl. Nat. ii. 947. i, 

Fii. Sv. i66i. 
Vefpa thorace viridi, coeruleo, abdomine inaurato>, 

pore cupreo, dentato. Geoff. Inf. z. 382. zo, 

Frijch. Inf. 9. tab. 10. fig. i. 

Sultz. hf. tab. 19. fig. izi. 

hchaeff. hlem. tab. 40. 

— — lcon. tab. 74, fig. 7. %. 
Habitat in Europae muris. 

bidentatn. 7- C. glabra, nitida, cyanea, thorace bidentato abdo- 
minisque fegmentis duobus primis aureis. Linn, 
Syjl. Nat. II. 947. 2. 

Habitat in Europa. 

Anus dcntibus tribus brcviflimis. Plantae fufcac. 

fuceinSa, 8. C. glabra, nitens, viridis, thorace fafcia coccinea, 
abdomine aurco , fubtridentato. JJnn. Syfi. Nat. 11. 
947- 3. 
Habitat in Euroga. 

luciduJa. 5». C. glabra , nitens , viridis , thoracc antlcc abdominc- 
que aureis, ano intcgro. 

Vefpa viridi-coerulea, abdomine thoracisque antic? 

parte rubcrrimis. Geoff. Inf 2. 382, 19. 
Sphex nobilis. Scop. carn. 792. 
Habitat in Europa. 

Parva. Caput viride, antennls oculisque nigrls. 
Thorax fcaber, viridis, antice rufus, poftice utrin- 
que acuminatus. Abdomen aureuni, ano integro. 
Alac fufcac, pundo marginali nigro. 

10. C. m. SYNISTATA. Chryfij. 359 

,e. C. glabra, nitens, thorace viridi, abclomine au- aurata, 

rco : ano bidentato. Litm. Syjl. Nat. ii. 948. 4« 

F». Sv. 1666. 
Vefpa thorace viridi- coeruleo, abdomine aurato, cu- 

preo, pone inermi. Geo^. Jnf- 2. 383' 2.1. 

Schaeff. Icon. tab. 4-- ^ig- v ^- 
Habitat in Europae muris. 

II C glabra, nitens, tho^acc abdomineque coeruleis, cyanta, . 
ano tridentato. Linn. Syft. Nat. n. 948. 5- F^- 
Sv. 1661. 
Vefpa coerulea, iiitens. Geojf. Inf. a. 384- 2.3. 

5f0p. crtvn. 697. 
Schaejf. lcon. tab. 8r. fig- ?• 
Habitat in Europae muris. 

U. C. viridis, nitens, abdomine coeruleo : ano qua- amethy- 
dridentato. Z'^"'*' 

Habitat in nova HoIIandia. Muf Bankiamm. 

Statura praecedentium. Antennae fufcae, bafi virides. 
Thorax viridis, fcutello prorainulo, concavo. 
Alae obfcurae. 

13. C. viridis, nitens, thorace pofticc bidentato, ano mtidula, 
quadridentato. 
Habitat in America. Mnf Bankiannm. 
Corpus totum glabrum , nitidum , viride. 

14 C. aurca, abdomine ferruginco, apice cyanco. femiaura- 

Sphex femiaurata viridis, nitida, abdomine ferrugi- ta, 
nco, apice nigro. Linn. Syfl. Nat. u. 9^6. 35- 
Fn. Sv. 1661. 
Habitat in Europa boreali. 

,5. C. atra, abdomine brevifllmo, pedibus pofticls cla- ffpes, 
vatis, denticulatis, rufis. 
Sphex fifpes. Linn. Syjl. Nat. u. 943- 13- F«. Sv. i<$57- 
Habitat in Europa. z 4 115. TIIYN- g6o Iir. SYNISTATA. Thynnuf. 113. THYNNVS, Of lingua breviflima, in-' 
voluta. 
Labmm linguam confti- 
tuens trifidum, lacinia 
intermedia emarginata. 
Antenme cylindricae, arti- 
culo primo crafTiore. 

deiitatus, i, T. abdomine atro : fegmento fecundo, tertio (juarto» 
que pundtis duobus albis. 

Habitat in nova Hollandia. Mttf. Bmkiannm. 

Statura et magnitudo vefpae vuigaris. Antennae por- 
redae, fufcae, bafi piceae. Labium flavum, den» 
tatum. Maxillae flavae, apice nigrae. Thorax 
niger, ftrjga antica, lobo poftico fcutelloque flavis. 
In medio dorfi lineolae duae impreflae, abbrevia- 
tae. Abdomen glabrum, atrum, primo fegmcnto 
bafi, 2. 3. 4. punftis duobus flavis, reiiquis im- 
tn^culatis, Anus denticuljs feptem parvis ferratus. 

j. T. abdomine nigro : fegraentis fafcia intcrrupta flava, 

fcutello emarginato. 

Habitat in nova Hoiiandia. Muf. Bankiannw. 

Statura omnino praecedentis, at pauio minor. An- 
tennae cyiindricae, nigrae. Caput flavum, lineis 
duabus frontalibus ftrigaque verticaii nigris. Tho- 
rax pianus, obfcure ferrugineus, antice ftriga flava, 
poftice ftrigis duabus atris. Scuteiium iate eniargi- 
natum. Abdonren nigrura, primo fegmento et ul- 
timo immaculato, reiiquis fafcia in niedio inter- 
rupta , flava. Anus dentibus feptem. 

viteger, 3, T. atcr, abdominis fegmentis marginc villofo-cine- 
reis, ano integro. 

Habitat in nova Hoilandia. Muf Bankiawm. 

Praecedentibus minor, Antennae nigrae. Caput ni- 
grum, fronte tomento cinereo, fplendente, Thorax 
ater, immacuiatus, fcuteiio triincato, obtufo. Ab- 
domen cylindricum, fegmentis in uiedio atris, mar- 
gine omni villofo, cinereo. Anu« integer, aculeo 
parvo, recurvo. 

114. LEV- emavgma. 
tus. III. S y N I S T A T A. Leucofpis. Bcmbyx. 361 

114. LEVCOSPIS. 0/ palpis aequalibus 

brevibus. 
Labiwn maxillis longius, 

emarginatum. 
^ntmnne extrorfum craf. 
fiores. 
I. Lciicofpis. dovJigeYa. 

Habitat in Italia. Allioni. 

Capiit atrum. AntcrnBae longitudine thoracis, re6>ae, 
extrorfum paulo crafliores, articulis cylindricis, 
approximatis, brevibus, prinio fubtus flavo. Tho- 
rax clevatus, valde gibbus, ater, antice Jinea du- 
pJici transverfali, latcribus connata, flava. Pun6tum 
utrinque fub alis ct fcutellum fiava. Abdomen 
fcfliJe, coniprefllim, dorfo canaliculaUim, nigrum, 
fafciis duabus, pundo inter fafcias anoque flavis. 
Aculeus duplcx niger, fub abdominc infertus, reflc- 
xus, longitudine abdominis, in cujus canalera dor- 
falem rcconditur. Pedes flavi, nigro maculati; 
pofticx femoribus incraifatis, dentatis, macula magua 
nigra. Tibiae flavae. ^ 

115. BEMBYX. Os lingua inflcxa, quin- 

quefida. 
Labium fuperius porrc- 

dum, obtegens. 
Antennae filiiormes. 

I, B. labio fupcriort rotundatb, integro, corporc nigro Jignata, 
flavoque vario. 
Vefpa fignata thorace fupra nigro, lineis quatuor 
fafciolisquc duabus flavis. Linn. Sy(l. Nat, 11. ^52. 24. 
Mnf. Luci. Ulr. 410. 
Habitat in America, 

j. B. labio fuperiori integro, abdominis fegmcntis atris; punBata, 
pundis quatuor flavis. 
Habitat in Brafiiia, Muf. Sankrmum, 

Z 5 Statura 362 III. SYNISTATA. Vefpa. 

Statura praecedentis. Labium nigrum, linea utrl». 
que flava. Caput nigrum, lineola verticis flava. 
Antennae nigrae, primo articulo fubtus flavo. 
Thorax ater. Abdomen atrum, fegmentis quatuor 
anterioribus pun6tis quatuor flavis ; latcralibus 
«iuplo majoribus. Segraentum 5. pundlis duobu» 
flavis, 6. immaculatum, 7. utrinque lineola flava. 
Subtus atrum, utrinque lineola e pun^is flavis. 
Pedes nigri. 

Yofirata. 3. B. labio fuperiori conico, fifTo, abdomine atro, fafciis 

glaucis, repandis. 
Apis roftrata labio fuperiori conico, Inflexo, abdomi' 

nis fafciis glaucis, repandis. Li7tn. Syfi. Nat. 11. 957. 

25. Fn. Sv. 1700. Linn. It. Gotl. 3^6. 
Habitat in Europae monticulis arenofis ; in fingulis 

nidis unico puUo, 

Ii6. V E S P A. Labium porredum, maxillis 
longius , emarginatum, 
utrinque feta inftrudum. 
^ntennae filiformes. 

dttSin. I. V. nigra, thorace obfcure maculato, abdomine atro: 

fafcia ferruginea. 

Habitat ad littora Malabarica. Koenig. 

Magna, ftatura V. crabronis. Caput nigrum, anten- 
nis fufcis. Thorax niger, maculis duabus utrinque 
ante alas fcutelloque obfcuris. Abdomen atrum, 
fafcia in medio lata , ferruginea. Alae ferrugineae, 
bafi nigrae. Pedes nigri, 

Varietas rainor thorace immaculato, e Capite Bonac 
Spei, Miif. Bankiannm. 

tphippium, a. V. abdomine fcrrugineo: fegmento fecundo niajori, 
atro, fcutello tridentato. 
Habitat in nova HoIIandia. Miif. Bankianum. 
Antennae ferrugineae, primo articulo fufco. Caput 
ferrugineum, oculis nigris. Thorax niger, lobo 
antico ferruginco, poft:icc utrinquc unidentatus. 
ScutcUum ferrugineum, denticulis tribus erectis, 

validis. m. SYNISTATA. Vefpa. 363 

validis. Abdonien ferrugincnm, fegmento fecundo 
niajori, atro, Alae anticae ferrugineae, apice vio« 
laceac, pofticae apicc imraaculatae. 

. V. ferruginca, abdomine fafcia flava, utrlnque bi- eritntaUs^ 

punftata. 
Vefpa orientalis fufca, abdominis fegmento tertio quar- 

toqiieflavis: punftis duobus nigris. Untt.Matit.S^o. 
Vefpa turcica. Drmy Inf. 2. tab. 39. fig. i? 

Habitat in Oriente. 

. V. fcrruginea, abdomine atro: fafciis tribus intcr- tricinffa, 
riiptis, flavis, 

Habitat in Amcrica. Muf. Bankianum. 

Major V. crabrone. Antennae nigrae, articulo primo 
fcrrugineo. Caput fcrrugineum, labio fuperiori fla- 
vo verticcque fufco. Thorax fubpubefcens, ferru- 
gineus. Alae fubferrugineae. Abdomen atrura, 
fegmento primo et fecundo fafcia lata flava, in me- 
dio interrupta, lateribus finuata. Segmentum ter- 
tium fafcia tenuiori flava, in medio interrupta. 
Tibiae ferrugineae, tibiarum dorfo fcrrato. * 

V. nigricans, abdominis primo et fecundo fcgmento analis. 
bafj ferrugincis, fexto toto flavo. 

Habitat in Cap. B. S. Mnf Bankiamm. 

Magna. Antennae fufcae, apice fcrrugincae. Caput , 

nigrum, vertice piceo. Thorax nigro piccoque 
varius. Abdomcn nigrum, fcgmento primo et fe- 
cundo bafi fcrrugincis, qui color in fccundo fcgmen- 
to bidentatus. Segmcntum 3. 4. 5. nigra, utrinque 
pundto obfoletc ferrugineo, fextum totum flavum, 
immaculatum. Alae ferrugineae, cofta bafcos nigra. 
Pcdes fufci. 

V. thorace lincolis nlgris tribus, corpore ferruginco, carolinm, 

alis anticis nigricantibus. Limt. Syfi. Nat. 11. p48. i. 
Habitat in Amcrica. 
Magnitudo V. crabronis. 

V. fcrruginca, abdomine allsque atris, maxillis por- cornuta, 

reftis, capitc longioribus. 
Vefpa cornuta roftro corneo, fubulato, abdomlne atro : 
fegmcnto fecundo majore. lann. Syfi. Nat. 11. P5i. 
ao. Mnf. LucL Ulr. 405, 

Apis 564 !"• SYNISTATA. Vefpa. 

Apis cornuta. Drury Inf. i. tab. 4I. fig. 3. 
Habitat in Afi-ica. 

Thorax ferrugineiis, macula dorfaU nigra. Abdo* 
nien atrum, immaculatum. 

critbro. %, V. thorace nigro, antice rufo, immaculato, abdomi- 
nis incifuris puncto nigro duplici, contiguo. Linn* 
Syji. Nat. 11. p48. 3. Geoff. Jnf. x. 3<^8. 

Scop. cavn. 824. 

Mnuff. Inf. 50, 

Raj. Inf 2?o. 

¥rifcb. Inf 9. tab. 11. fig. i. 

Stpajjim. liihl. tab. i6. fig. 9. 

Reamn. Inf 6. tab. ig. fig. i. 

— — 4. tab. 10. fig. 9. 
Schaeff. Icon. tab. 53. fig. 5. 

Habitat fub arborum radicibui. Apibus infidiatur. 

vulgaris. $. V. thorace utrinque lineola interrupta, fcutello qua- 

drimaculato, abdominis incifuris pundis nigris 

diftinftis. Linn. Syft. Nat. 11. 949. 4. Fu. Sv. 1671. 
Vefpa thoracc lineolis trium parium difFercntium fla- 

vefcentium. Geoff. Inf. 1. 359, 
Vefpa vulgaris. RaJ. Inf 250. 

Scop. cnrn. 825' 

Reanm. Inf. 6. tab. I2. fig. 7. %. 

Frfch. Inf 9. tab. 12. fig. 2. 

Stpamm. Bibl. tab. 26. fig. 8« 

Schaeff. Elem. tab. 130. 

— — Icm. tab*. 35. fig. 4. 

Habitat fub Europae tedlis : praedatur raufcas , furatur 
rael apum. 

rvfa, 10. V. thoracc utrinque lineola, fcutello bipundlato, ab- 
doraine flavo, antice ferrugineo. Linn. Sj/Jl. Nat. 11. 
948. 5. Fn. Sv. 1672. 

Habitat in Kuropa. 

Praeccdenti affinis. 

maciihta. ii. V. nigra, thorace albo, macul!»to, fcutello q^iadri- 
maculato, abdomine poftice albo. Linn. Syfi, Nat. 11. 
948. 2. Amoen. acad. 6. 412. 91. 
Habitat in America feptentrionali. 

Anten- III. SYNISTATA. Vefpa. 365 Antennae fubtiis fernigineae. Abdominis tria iiltini?t 
fegmenta alba et in iingulo fegmento fupra fubtus- 
que punda tria nigra. 

la. V. nigra, thorace flavo- maculato, abdoniine fafciis nvcnaria, 
fex dentatis, luteis, prima lineari interrupta. 
Habitat in Americae arenofis, favos ftruens plnnos, 
horizontales, inciimbentes; cellis hexagono-prirnia- 
ticis, (leorfum fpedantibus. Deleftatur fruciibus 
dulcibus eorumque fuccis expreflis. Miif. Bmks. 
Statura V. vulgaris , at duplo minor. Caput nigriun, 
ore fronteque flavis. Thorax niger, lineola utrin- 
que ante alas pundtoque fub alis flavis. Sci:tellum 
quadripundatum. Abdomen nigrum, fcgmer.io- 
rum margiTiibus dentato-flavis, excepio primo 
lineari integro. 

13. V. thoracis dorfo nigro: lineis duabiis flavis, fciitello lineata, 

flavo : lineola nigra. 

Habitat in Americ^. Drury. 

Aifmis videtur V. vulgari. Antennae nigrae, articulo 
primo flavo. Caput flavum, fronte pundtoque nie- 
dio labii nigris. Thorax latenbus flavis, pccTrore 
dorfoque nigris, lineis duabus flavis. Scutellum 
flavum, linea n.edia nigra. Abdomen ferrugineum, 
fegmentisbali parum nigricante, et utrinque pundo 
nigro. Pedes flavi. 

14. V. flava, thoracis dorfo nigro: pundis quatuor carnifex., 

fcrrugineis. 

Habitat in Brafilia. Mnf. Banks. 

Major V. annulari. Antennae flavae, bafi fufcefcentes. 

Caput flavum, vertice nigro, l^riga terminali fcrru- 
ginea. Maxiilae ferrugineae, margine atro. Thcrax 
flavus, dorfo nigro, pundlis quatuor obfcure ferru- 
gineis, interioribus majoribus. Abdomen flavum, 
fegmento fetundo bafi fufco. Alae ferrugineae. 
Pcdes obfcuri. 15. V. fufca, capite ferrugineo, antennls medio nigrls. 
Habitat in Brafilia. Mtf. Bunkiantim. 
Statura praecedcntis. Antennae ferrugineae, antc api- 
cem nigrae. Thorax fufcus, lobo antico fubferru- 

gineo. lanio. 366 Iir. SYNISTATA. Vefpa. 

glneo. Abdomen fufcum. Alac nigricantes. Pedc» 
ferruginci, femoribus fufcis. 

MinuJcnis. i6. V. fufca, genubus antennarum apicibus margincque 
primi fegmenti flavis. Linn. Syjl. Nat. ii. 950. 9. 
Amoeu. acad. 6. 413. 9^ 
Habitat in America boreali. 

fepiiia. 17. V. nigra, thorace, lobo antico pundlisque duobus, 
abdomine apice ferrugineis. 

Habitat in nova Hollandia. M'if. Ranks. 

Statura V. annularis. Antennae ferrugineae. Caput 
nigrum, Jabio ferrugineo. Thorax niger, lobo 
antico pundisque duobus magnis dorfalibus ferru- 
gincis. Abdominis fegmentum i. nigrum, 2. 3. 
nigra, margine ferrugineo, reliqua tota ferrugi- 
nea. Alae ferrugineae. Pedes ferruginei, fenio- 
ribus nigris. 

ealida. 18« V. nigra, abdomine apice fulvo. 

Vefpa calida nigra , abdominis apice antennisque ful» 
vis. Limi. Syjl. Nat. 11. 952. 27. 
' Habitat ad Sierra Leon Africae. 

Corpus magnum, nigrum. Antennae in noftra fufcae. 
Scutellum bidentatum, et fub fcutellp dentes qua- 
tuor validi. Abdomcn apice fulvum. Alae violaceae. 

haemoY» ip. V. nigra , thorace anticc abdomincque poftice ferru- 
vhoidalis, gineis, alis flavis, bafi atris. 

Habitat ad Cap. B. S. Muf. Banks. 
Statura V. calidae. Antennae ferrugincae. Caput ni« 
grum, labio punSoque medio frontis ferrugineis. 
Thorax niger, lobo antico ferrugineo, poftice re- 
tufus. Abdomen nigrum, fegmento i. immaculato, 
a. 3. margine, reliquis totis ferrugineis. Alae anti* 
cae flavae, bafi atrae, pofticae fiifcae. 

ttlbifrons, 20. V. atra, labio abdominisque fafcia niveis. 

Habitat in nova Hollandia. Mvf. Banks. 

Antennae nigrae , articulo primo fiibtus albo. Caput 
nigrum, labio albo. Thorax ater, pundis diiobus 
niinutiflimis albis in margine antico. Abdomen 
atrura, fecundi fegnienti margiJie latc niveo. Pedei 
atri. Alae obfcurae. 

21. V. III. SYNISTATA. Vefpa. 367 rufye ax. V. nigra, abdomine ferrugineo: fegmento fecundo 
toto atro. 

Habitat in nova Hollandia. Muf, Banks. 

Statura V. tepidae. Caput nigvum, fronte fulva. 
Tiiorax niger, immaculatus. Abdomcn fupra fcr- 
rugineum, primo fegmento bafi, fccundo toto atris: 
fubtus atrum, tertio fegmento margine albo. 
Alae albidae, margine exteriori laete violaceo. 
Pedes nigri. 

az. .V. atra, fcutello abdominisquc fafcia bafeos albis. 

Vefpa quadridens atra, thorace quadridentato, fcutello 
primoque fcgmento abdominis niveis. Linn. Syji, 
Nut. II. 951- I5. Anioen. acnd. 6. 413. 92. Convenit 
defcriptio Linneana; at thorax in noflra inermis. 

Habitat in America. 

Statura V. maculatae. Antennae nigrae, uncinatae. 
Caput nigrum , fronte flava. Thorax niger, lobo 
antico fcutelloqne niveis. Abdomen atrum, margine 
primi fegmenti niveo. Alae cyaneae. 

23. V. nigra, labio pedibusque rufis. 
Habitat in infulis Oceani pacifici. Mnf. Bonks. 
Parva. Caput nigrum, labio primoque antennarum 

articulo fubtus ferrugineis. Thorax immaculatus, 
poftice retufus. Abdomen atrum, glabrum, imma- 
culatum. Pedes ferruginei. Alae margine exteriori 
coerulefcentes. 

24. V. thorace poftice lineolis duabus flavis, abdomine mavgina' 

ferrugineo : fegmento primo tertioque nigris : lis. 
margine flavo. 

Habitat in Cap. B. S. Mif. Bankt, 

Parva. Caput ferrugineum, vertice fufco. Thorax ni- 
ger, lobo antico fcutelloque ferrugineis. Sub fcu- 
tello lineolae duae flavae. Abdominis primum 
fegmentum nigrum, margine flavo , fecundum fer- 
rugineimi, margine flavo, tertium iterum nigrum, 
margine flavo , reliqua ferruginea. Alae obfcurac. 
Pedes ferruginei. 

25. V. ferruginea, abdominis primo fegmcnto macula dovfaliu 

nigra margineque flavo. 
Habitat in America. LiVPiu, 

Statii- 36g in. SYNISTATA. Vefpa: 

Statura et magnitudo V. uncinatac. Antennae nigrae, 
bafi ferinigineae. Caput ferrugineum, vertice nigro. 
Thorax fernigincus, macula dorfali nigra lineblis- 
que duabus ferrugineis obfoletis. Scutellum ferru- 
gineum. Abdomen '"errugineum pi'imo fegmento 
macula cyathiformi nigra margineque flavo. Ter« 
tlum fegmentum macula magna dorfali atra. Alac 
fufcae. Pedes ferruginei. 

favittum. ^5. V. nigra, thorace pu"£Hs duobus, fcutello bipun- 
ftato, abdomlne f^fciis quinque flavis : prima rc- 
motiilima. Linn. Syft. Nat. n. 949. 6. In. Sv. 1673. 
et 1579. 

Vefpa nigra, abdomine fafclis quinque flavis, prima 
remotiilima. Geojf. Inf. %. 375. 
Roef. Inf 1. Vefp. tab. 17. fig. 8. 
Fr/fc/j. Inf. 9. tdb. 12. fig. 1. 

Habitat in foraminibus parietum ligneorum. 

mUfOltia* 27. V. nigra, thorace maculis duabus luteis, abdominis 
fafciis quatuor flavis, prima remotiilima. Linu.SyJl, 
Nat. II. 950. 8. Fn. Sv. i^-j^. 
Scop. carn. 82,8. 

frifch. Inf. 9. tab. li. fig. 8. 9. 
Sc/j.iejf. Icon. tab. 24. fig. 3. 
Habitat in Europae nuiris. 
Scutellum immaculatum. 

Jpinipet. 2,8. V. nigra, abdomine fafciis qtiinque flavis, femori- 
bus interniedifs denticulatis. Linn. Sjjl. Nat. 11« 
950, 10. Fn. Sv. i6%z. 
Habitat in Europa borcali. 
Antennae fupra nigrae, infra fcrrtigineae. 

hident, 29. V. nigra, thorace bifpinofo, thoracis fegmentis tri- 
bus margine luteis. Linn. Syjl. Nat. y. 951. 16. 
Habitat in Europa boreali. 

HTvenfif. 3°' ^* ahdominis f^fciis . quatuor flavis, tertia Inter* 
rupta. Linn. Syf. Nat. 11. 950. la, Fn. Sv. 161%. 
Sc/jaejf. lcon. tab. 93. %. 
Habitat in Europa. 

%i. V. III. SYNISTATA. Vefpa. 369 

31. V. nigra, thorace lineola pundis diiobus fcntello- campejlrif. 

que flavis, abdomine fafciis quatuor flavis: prima 

interrupta. 
Vefpa campeftris nigra, thorace lituris quatuor abdo- 

niinisque fafciis quatuor flavis: prima interrupta. 

Litvi. Syjl. Nat. II. $>5o. 13. Fn. Sv. 1677. 
Habitat in Europa. 

32. V. ferruginea, abdomine fafciis quinque flavis, an- tricolor, 

tennis medio nigris, apice flavis. 

Habitat in Jamaica. 

Statura V. arvenfis. Caput fcrrugineum, maxillis an- 
nuloque verticis flavis. Antennae bafi ferrugincae, _ 
mcdio nigrae, apice flavae. Thorax obfcure ferru- 
gineus, margine antico lineolaque ante alas flavis. 
Primum fegmentum abdominis nigrefcit, reliqua 
ferruginea, marginibus flavis. Pedes flavi, femo- 
ribus nigris. Alae ferrugineae. 

33. V. thoracc maculato , abdomine fafciis quatuor pun- ^ipun^a-- 

disque duobus primi fegmenti flavis. f^^ 

Habitat in Germania. i/e Hattorf. 

Media. Antennae nigrae, primo articulo fubtus flavo. 
Caput nigrum, maxillis, ftriga orbitaque oculorum 
flavis. Thorax niger, ftriga antica, punfco fub alis 
fcutelloque flavis. Abdomen atrum, nitidum, primo 
fegmento utrinque pundo, reliquis fafcia flavis. 
Pedes flavi, femoribus bafi nigris. 

34. V. thorace maculato, abdomine fafciis tribus punflls- flavites, 

que duobus primi fegmenti flavis. 

Habitat in America. Lewin. 

Statura V. parietum. Antennac nigrae, fubtus rufae, 
primo articulo fiavo. Caput nigrum , labio flavo, 
macula nigra. TJiorax niger, margine antico, pun- 
ftis tribus ante alas fcutelloque flavis. Abdomen 
•nigrum, fafciis tribus flavis, quarum poftica tenuif- 
fima. Pun<5la praeterea duo in primo fegmento. 
Alae fufcae. Pedes flavi. 

3J. V. nigra, thorace poftice utrinque fubfpinofo, alis e/nerA- 
violaceis. fcens. 

Habitat in Amcrica. v. Rohr. 

Aa Statu. 370 III. SYNISTATA. Vefpa. favefcem» gibbofa. Statura V. parietinae. Corpiis totum nigrum, ccrto 
fitu cinereo - nitens. Thorax poftice utrinque mu- 
cronatus. Alae anticae obfcure violaceae. 

3^. V. ferruginea , alis apice macula fufca. 

Habitat in India orientali. Kueyiig. 

Parva. Caput ferrugjneum, antennis rufis. Thorax 
fcrrugineus, macula ante alas flava, pun6to ferrii- 
gineo. Abdomen ferrugineum, fegmentorum mar- 
ginibus flavefcentibus. Alae plicatae, ferrugineae, 
macula apicis nigra. 

37. V. capite thoraceque maculatis, abclomine variolofo, 
quadrifafciato : primo fegmento gibbofo. 

Habitat in America. Levpin. 

Statura praecedentis, at minor. Antennae nigrae, ar- 
ticulo primo flavo. Caput nigrum, labio , fronte, 
crbita oculorum, punfti^^quc ducbus verticis fiavis. 
Thorax punftatus, ater, margine antico punclis 
duobus ante alas, fcutelloque flavis. Audomeii 
variolofum, nigrum, fafciis quatuor flavis. Segmen- 
tum primum fubglobofum. Pedes flavi, femoribus 
nigris. Alae obfcurac. 

38. V. fcutello fafciis duabus lineolisque quatuor flavis, 
abdominc fafciis flavis, ano fufco. 

Habitat in America. 

Antennae ferrugincae, mcdio nlgrae. Caput nigrum, 

maxillis flavis. Thorax niger, margine antico 

punciisque fub alis fiavis, Scutcllum antice fafciis 

duabus, pofticfe lineolis quatuor fla\is. Abdonien 

atrum, fafciis quatuor flavis, ano fufco. Pedcs 

nigro flavoque varii. 
CQUrUata. 3P. V. abdominis primo fegmcnto infundibuliformi, fc- 

cundo campanulato, iiiaximo. Linn. Syjl. Nat. 11. 

9,0. II. Fn. Sv. \6n6. 
Vefpa nigra, abdominis articulo primo infundibuli- 

formi, fecundo campanulato, niaximo. Geojf. Inf. 2. 

377. tab. 1(5. fig. 2. 

Scop.carn. 830. 

Fyrfc/j. Inf. 9. tab, 9- 
Habnat in Europae hortis. 
Abdomcn nit^rum , fUciis flavis. 

40. V. america- 
na. III. SYNISTATA. Vefpa. 371 

40. V. nigra, flavo- varicgata, abdominis petiolo inciir- arcuafa. 

vo : niaeulis quatiior flavis. 

Habitat in nova HoUandia. Aftif. Bnukiamim. 

Statura pfaeccdentis , at major. Antcnnae nigrae. 
Caput nigrum, fronte orbitaquc oculoriini liavis. 
Tliorax niger, lobo antico, niacula niagna fub alis, 
alia ante alas puncfto nigro foeta, duc-.bus lincolis- 
que duabus dorlalibus flavis. Scutellum nigruiii, 
maculis duabus nKirgineque poftico flavis. Sub fcu- 
tello thorax flavus; cruce nigra. Ab.iominis petib- 
lus elongatus, incurvus, ater, maculis duabus in 
medio, duabus ante apicem flavis. Segmentum fe-, 
cundum maximum, fafciis duabus, reliquis unica, 
omnibus interruptis flavis. Subtus fegmenta nigra, 
utrinque pun6to flavo. Pedes nigri, tibiis flavis. 

41. V. nigra, flavo variegata, abdominis petiolo ferru- campani' 

gineo, apice nigro: niaculis duabus flavis. formis. 

Habitat in nova HoUan.iia. Muf. Bankiannm. 

Praece.ienti paulo minor. Antennae ferrugineae, apicc 
fufcefcentes. Caput nigrum, fronte orbitaque ocu- 
lorum flavis. Lingua ferruginea. Thorax niger, 
lobo antico, macula magna fub alis pundoque par- 
vo ante alas fla\is. ScutelUim flavum, fafcia nigra. 
Thorax fub fcutello flavus, fulco medio nigro. 
Abdominis petiolus elongatus, incurvus, ferrugi- 
neus, apice niger, utrinque pundlo flavo. Segmen- 
tum fecundum maximum, maculis duabus bafeos 
margineque flavis. Segraenta reliqua margine flavo, 
Pedes flavi. 

42. V. abdomine flavo, bafi nigro, petiolo incurvo, pyrifoY, 

ferrugineo: fafciis duabus nigris. y;//y^ 

Habitat in China, Dvnry, 

Caput nigrum, antennis fexruginels fronteque flava. 
Thorax gibbus, antice flavus, poftice niger, punfto 
callofo ante alas, macuiis duabus fub alis fcifteilo- 
que ferrugineis, Abdominis petiolus elongatusj 
incurvus, ferrugineus, fafciis duabus nigris. Ab- 
dominis primum fegmentum cauipanifoniie, maxi- 
mum , baii nigrum, maculis duabus magnis ferru- 
gincis, apice fiavum. Segmenta reliqua parva'; flava, 
Aa i - Ala«? 372 III. SYNISTATA. »Vefpa. 

Alac valde plicatac , ferrugineae, apice cinerea*. 
Pedes fcrruginei, femoribus polticis nigris. 

frifea. 43' V. cinerea, abdominis petiolo ferrugineo. 

Habitat in Sierra Leon Afiicae. Adiif. Banks. 

Magna, Antennae fufcae. Caput cinereum, maxillii 
ferrugineis. Thorax cinereus , nitens, immacula- 
tus. Abdominis petiolus elongatus, incurvus, fer- 
rugineus. Segmentum fecundum campaniforme, 
bafi attenuatum, ferrugineum, apice cinereum, ma- 
cula utrinque flava. Segmentum 3. 4. cinerea, ma- 
cu!a utrinque flava ; reliqua immaculata. Pedc» 
fufci, feinoribus ferrugineis. Alae albidae, mar- 
gine exteriori ferrugineo. 

Sttenuata, 44. V. abdominis ferruginci petiolo nigro : fafcia flava. 
Habitat in America. Drnry. 

Antennae ferrugineae, apice nigrae. Caput nigrura, 
labio flavo. Thorax obfcure ferrugineus, imma- 
culatus. Abdominis petiolus elongatus, incurvus, 
ater, fafcia apicis flava. Abdomen fernigineum, 
fcgmento fccundo majori, tertio et quarto coardla- 
tis, breviflimis, quarto ct quinto cylindricis, 
ano acuto. 

cyawa. 45. V. coerulea, ore ferrugineo, alis fufcis. 

Habitat in Brafilia. Nidus' cordatus, corticc tcnuifll- 

mo teftiis. Muf Banks. 
Aniennae nigrae. ^ Caput coeruleum, orc ferrugineo. 

Thorax coeruleus, immaculatus. Abdomen coeru- 

leum, immaculatum, petiolo brevi, campanulato. 

Alae obfcurae. Pedes fufci. 

conica. A^- V. nigra, thorace antice ferrugineo, abdomine co- 
nico, flavo : fegmento fecundo et fexto bafi nigris. 

Habitat in America. 

Antennae nigrae , primo articulo fubtus flavo. Caput 
nigrura, labio flavo. Thorax niger, antice fcutel- 
loque fernigineus. Abdomen petiolatum, petiolo 
nigro; fecundum fegmentum maximum , bafi ni- 
grum, apice flavum: reliqua flava , cxcepto fexto 
bafi atro. Pedes fcrruginci. 

47. V. III. SYNISTATA. Crabro. 375 

47. V. nigra, abdominis petiolo pcdibusque rufis. ariefis, 

Habitat in America. v. Robr. 

Minor V. coardlatac, Antennac uncinatae, nigrae, 
macula fesquialtera flavicante in fingulo articulo, 
exccptis anticis cluobus. Caput et thorax nigra, 
immaculata. Abdominis pctiolus elongatus, mcdio 
gibbus, ferrugincus. Abdomen globpfum, atrum. 
Alae fufcae, fubcoerulefcentes. 

4S. V. fcutello quadripunaato , abdorainis fegmentis bighmis. 

marginc albis : fecundo pundis duobus albis. Linn. 

Syji. Nat. II. 951. 17. Fn. Sv. i6%o. 
Habitat in Europa, nidum e fiftulis aggrcgatis ad la- 

tera rupiura ftruens. 
Scutellum in noftro fpecimine incrme. 

49. V. nigra, abdoraine flavo: fegmentis triangulo dor- triangn. 

fali nigro. Imn. 

Habitat Hafnia*. 
Statura Crabronis. Caput nigrum, orc flavo. Thorax 

immaculatus. Pedes rufi. 

117. CRABRO. Palporum articuli compreffi, 

rhomboidalcs. 
Labium breve , corneum, 

apice palpigerum. 
Antennae fililbrmes. 

1. C. abdominc fafciis duabus flavis, ano tridentato, alis tridentM- 

nigris, margine albis. ttis. 

Habitat in Juiropa auftrali. 

Caputnigrum, ore pube argentea, fplendcnte. Tho- 
rax nlger, imniaculatus. Abdomen nigrum, fafciii 
duabus latis fiavis. Anus dentibus tribus incur- 
vis, acutis. Pedes nigri. Alae fufcac, margine 
poftico albo. 

2. C. thorace poftice bidcntato, abdomine fafciis tri- fpinofui, 

bus flavis. 
Habitat in Europa auftrali. 

Aa 3 Caput 374 III. SYNISTATA. Crabio. Caput et antennae nigrac , orc argenteo. ThoraX 

niger, lineola antica flava, poftice utrinque dentc 

valido armatus. Abdop.ien nigrum, fafciis tribus 

flavis. Pedes nigri, tibiis piceis. 

fojjbriiis. 3. C. thorace immaculato, abdomine m.aculis utrinquc 
quinque lutefcentibus, pcJibus nigris. 
Sphex foflbria. Linn. Syji. Nat. \\. 946. 32. Fn. Sv. 1662. 
Habitat in Europae montibus fabulofis. 
Maculae abdominis poflicae connatae in fafciam. 

fnbtevva' 4. C. thorace maculato , abdomine utrinque maculis 
neiis, quinque flavis, pedibus fcrrugineis. 

Habitat Hafniae. 

Caput nigrum, labio argenteo primoque antennarum 
articulo fnbtus flavo. Thorax niger, punc1:o parvo 
fub alis ct duobus loco fcutelli. Abdomen atrum, 
glabrum , nitidum, macuiis utrinque quinque ob- 
longis hitcis, quax'um ultlmae connatae. Pedes 
omnes ferrugiTici. fexcinBtis. 5- C. thorace maculato, 
priniis interruv>tis. crihra' 
riiis. abdomine fafciis fex flavis, 

Habitat in Gcrmania. v. Hattorf. 

Alhnis fequenti. Caputnigrum, labio argenteo, niti- 
do. Antennae nigrae, primo articulo fabtus flavo. 
Thorax niger, fafcia interrupta apicis, pundo fub 
alis et alio callofo ante alas flavis. Abdomen atrum, 
nitidum, fafciis fex flavis, primis tribus interruptis. 
Pedes flavi, femoribus nigris. 

Alium vidi in Mufeo Bankiuno f^fciis fex, tertia quar- 
taque interruptis. An diflin<flus? 

C. niger, abdomine fafciis flavis : intermediis inter- 

ruptis, tibiis anticis clypeis concavis. 
Sphex cribraria. Linn. Syft. Nat. 11. 945. 23, Fn. 

' Sv. 1675. 
Vefpa- Ichneumon antennis reflexis, pedibus anterio- 

ribus velut clypcatis. Raj. luf. 25,. 14. 
Apis tibiis anticis lamella cribriformi. XJddm. Dijf. 94. 

RolauJ. Act. Holni. 1751. p. 56. tab. 3. lig. i. 
Habitat in Europnc floribus. 
Sexus alter peiibus flmplicibus, altcr clypeatis ad 

arcliorem cohawlloncm in copula. 

7. C. m. SYNISTATA. Crabro, 375 

7. C. niger, abclomine punftis flavis, pedibus anticis cJy^eatnu 

concavo- clypeafis. 
Sphex clypeata. Liiiu. Syp.. Nat. u. 945. 24. 
Apis nigra, abdominc falciis lex flavis, primis duabus 

intcrruptis, tibiis anticis lamelJis integris. Schreb. 

Iiif. II. tab. I. fig. 8. 
Habitat Halae Saxonum. 

%. C. niger, abdominis fafciis tribus fftvis, primis in- vagm, 
terruptis , tibiis flavis. Linn. Syjl, Nat. 11. 94(5. 3^. 
Ftt. Sv. 1661. 
Scop. carn. 78^. 

Habitat in Europa. 

Thorax in noftro fpecimine immaculatus. 

9. C. niger, fcutello flavo, abdominis fegmentis tribus tfjyjlaceus. 

niargine flavis, primo interrupto, tibiis ferrugineis. 
Sphex myftacea. Liiiii. Syjl. Nat. 11. 944. 21. Fn. 

Sv. 1653. 
Habitat in Europa. 

10. C. flavus, nigro-maculatus, femoribus pofticii. craf- femovattis. 

fiiHmis, denticulatis , flavis. 

Habitat in America. v. Rohr. 

Parvus. Antennae cylindricac, approximatac, nigrae. 
Caput flavum, pundo verticis nigro. Thorax 
poftice gibbus, flavus, dorfo nigro-maculato. Ab- 
domen breve, conicum, flavum, ftrigis abbreviatis 
quatuor anoque nigius. Pedes flavi, feinoribus 
pofticis incraliatis, magnitudinc abdominis , fubtus 
denticulatis, flavis, bafi apiceque pun6to nigro. 
Tibiae tenues, incurvae. Forte genere differt. 

11. C. ater, fcutejlo, punflis duobus fub fcutello, abdo- tvicinBui. 

minisque fafciis tribus flavis. 

Habitat in America. v. Hohr. 

Statura C. folTorii, at triplo rainor. Caput nlgrum, 
labio orbitaque oculorum ftavis. Thorax niger, 
ftriga antica, punciio ante alas et fub alis, fcutello 
punftisque duobus niajoribus fub fcutello flavis. 
Abdomen atrum, nitidum, ftrigis tribus flavis. 
Alae macula fufca. Pedes nigri, flavo maculati. 

A a 4 12. C. 576 III. SYNISTATA. Andrena. imiglumis. iz. C. fcutello mucronato, abdominis fegmentis tribus 

pundris duobus albis. 
Vefpa uniglumis. Linn. Syji. Nat. n. 951. 18. Fh. 

Sv. i58i. 
Habitat in Europae floribus in primis umbellatis. 
Labium argenteum, Thorax immaculatus, nigcr. 

Pedes nigri, tibiis ferrugineis. 

leiicofio' 13- C. ater, glabcr, labio argenteo. 

ina. Vefpa leucoftoma atra, glabra, labio argcnteo, palmis 

fufcis. Linn. Syji. Nat. u. 946. 35. Fn. Sv. 1663. 
^ Habitat in Europa. 

Antennae filiformes, primo articulo majori. Labium 
argentco- pubefcens. n8. ANDRENA. 0/ lingua trifida. 

Labium cylindricum, ma- 
xillis longiuSy utrinque 
fetis duabus membra- 
naceis. 

eoenih' i. A. fufca, fubvillofa, abdoniine coerulefcente : inci- 
fcem. furarum marginibus albi^antibus. 

Apis coerulefcens. Linn. Syji. Nat. ii. 955. 21. Fni 
Sv. 1696. 

Habitat in Europa. 

atnea. z. A. aenea, grifefcentc - pubefccns. 

Apis aenea. Linn. Syjl. Nat. 11. 95^. zo. Fn. Sv. i<^9J. 
Apis tota virlcii-cuprea. Geoff. Inf. 2. 415. 15. 
Habitat in Europa. 

helusla. 3. A. thorace ferrugineo , abdomine cinerafcentc. 

Apis heluola rufa, villofa, oblonga, fubtus albida. 

Linn. Syjl. Nat. 11. 955. i5. Fn. Sv. 1693. 
Habitat in Europa. 

bicolor. 4. A. thorace villofo, ferrugineo, abdoraine atro, im- 
maculato. 
Habitat in Daniae nemoribus. 
Affinis A. fuccindae, at abdonien immaculatum. 

5. A. III. SYNISTATA. Andrcna. 577 5. A. thorace nigro, poftice villofo, ferruginco, abdo- tricohr* 

mineatro: fegmentoriim marginibiis niveis. 
Habitat in America. 
Media. Antennae cylindricac, nigrac, primo articulo 

fubtus flavo. Os flavum. Thorax antice glaber, 

niger, poftice hirtus, ferrugincus. Abdomen 

atrum, fegmentis omnibus margine niveis. 

6. A. atra abdomine, fegmentorum marginibus nivcis. ntgrita, 
H.ibitat in America. 

Statura praecedcntis, at tota atra, folis fegmentorum 
marginibus albis. abdominc atro : fafciis qua- fafciata» Tibiae pofti- 7. A. cinereo - pubefcens 

tuor albis. 
Habitat in America. 
Thorax villis denfis cinercis te(5i:us. Abdomen gla- 

brum, atrum, fegmentorum marginibus albis. Pedcs 

nigri, tibiis pofticis villofo- cinereis. 

|. A. fubpubefcens , fufca, abdomine fafciis quatuor zonata, 
coeruleis. 
Apis zonata. Linn. SyJ}. Nat. 11. 955. 19. Muf. L, U. 41J. 
Habitat in Indiis. 

5). A. nigra, ano ferrugineo. 
Habitat in Sueciae nemoribus. 
Mcdia. Labium tomento cinerco. 
cae rufae. 

A. nigra, abdominc flavo, bafi nigro, lingua lon- 

giffima. 
Habitat ad Cap. B. S. Dyjiry. 
Caput et thorax pilis brevibus, nigris, hifpida. Lin- 

gua longitudine corporis, Pedes nigri, tibiis pofti- 

cis compreflis, dorfo acutiflimo. 

A. abdomine fufco : cingulis quinque albidis, ano 

bidentato. 

Habitat in Amcrica, nova Hollandia. Mnf. Banks. 

Nidum in muris ftruens e foliis convolutis arborum. 

Labium fuperius hirtum, flavum, emarginatum. An- 

tennae nigrae, longitudine thoracis. Thorax nigcr, 

cinereo-pubefcens. Alae albae. Abdonien nigrum. 

cingulis albis quinque anoque bidentato. Pedes fufci. 

A a 5 12. A. 10. haemor- 
rhoidalis. gulofa. II 378 ni- SYNISTATA. Andrena. 

virefitns. 12. A. capite thoraceque viridi-aeneis, abdominc nlgro. 

Habitat in America. Muf. Buuks. 

Statiira praeccdentis. Lingua brevis, inflexa, fufca. 
Antennac fufcae. Caput et thorax viridi- aenea, 
ritida. Abdomen ovatum, nigrum, nitidum, fubtus 
fufco - pubefcens. Alae fufcae. Pcdes fufci. 

tiuTnJata. i3« A. thorace rufo , abdomine atro : fafciis quatuor 

coerulefcentibus. 
Habitat in nova Hollandia. Mf. Rankianum. 
Siiuilis A. bidentatae, at thorax tibiaequc rufae. 

Caput nigrum, labio lineaque frontali flavis. 

Abdomen atrura, fegmentorum raarginibus coeru- 

lcfcentibus. 

fucciuBa. 14- A. thorace hirfuto, fulvo, abdomine nigro : cingulis 
quatuor albis. 
Apis fuccinfta. Linn. Syjl. Nat. 11. $»55. 18. F/i. Sv. 1694, 

' Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 5. 
Apis nigra , thorace hirfuto , fulvo , abdomine glabro, 

incifuris albis. Geojf. Inf 1. 411. 7. 
Habitat in Europae floribus. 

119. A P I S. Os lingua inflexa, quinquefida. 
Faipi brevifTimi. 
Antemiae filiformes. 

latipes. I. A. hirfuta, atra, tarfis anticis explanatis, flavis, in- 
tus ciliatis. 
Apis latipes. Drury Inf 2. tab. 48. fig. 2. - 
Habitat in China. 

Statura omnino A. violaceae, at paulo major. Caput 
nigrum, antennarum primo articulo elongato, 
clavato, compreflb. Thorax ater, nitens, anticc 
holofericeus. Abdomen atrum, glabrum, mar- 
ginibus hirfutis. Alae violaceae, nitentes. Pcdes 
antici femoribus glabris, atris, tibiis atris, pun- 
ftis duobus ferrugineis. Tarfi magni, expla- 
nati, cornei, flavi, latere interiori pilis elongatis 
albis, bafi nigris, ciliati. Pedes poftici nigri. 

%. A III. SYNISTATA. Apis. 379 

2. A. hivfuta, atra , alis violaceis. Linn. Syjl. Nat. 11. violacea, 

959. 38. MkJ'. Lnd. Ulr. 415;. Geojf. Iuf. 2. 415. 19. 

Bombylius luiitanicus e nigro cocrulefcens. Fetiv. 
Cjnzofb. tab. 12. fig. <. 
Rgtv.tm. hif. 6. tab. 5. fig. t. 2. 
Scbp. caru. 812. 

Uabitat in truncis exficcatis Europae auftralis, quos 
perforat, longitudinaliter excavat, ibique plures 
niilos a fundo incipiens polline herbarum melle 
niixto replct et unicuique ovum ccncrcdit. Nidl 
diPanguntur 4. 5. annulis ligneis. Nymphae caput 
dcorfum fjjefiat, ut in fundo exitum quaerat. Apis 
perfefta. Litm. 

3. A. hirfiita, atra, fronteabdominisque latcribus cinereis. HJgriia. 
Habitat in Sicrra Leon Africae. Mnf. Bnnks. 

Magna, (latiira praecedentis. Caput atrum, fronte 
hirta, cincrea. Thorax nigcr, pcclore cinerco. 
Abdomen ni^rum, lateribus cinereis. Alae nigrac. 

4. A. hirfuta, atra , abdomine fupra flavefcentc. Litm. carotim. 

Syjl. Nat. II. 959. 40. 
Habitat in Araerica. 

5. A. hirfuta, nigra, thorace cingulo flavo ,' ano albo. ttvrejlris. 

Linii. Syjl. Nat. 11. 960. 41, Fn. Sv. 2709. 
Bombylius major niger, linca duplici transverfim 

ducla, lutea, alia fupra fcapulas, alia per mcdium 

abdominis, imo abdomine albo. Raj. Inf. 247. 5. 

GoeiL Inf. 2. tab. 4(5. 

Bradl. nat. tab. 26. fig. i. D. 

Reaitm. Inf 6. tab. 3. fig. i. 

Frifch. hif 9. tab. 13. fig. i. 

SuUz. hif tab. 19. fig. 124. 

Scbaejf. EleTit. tab. 20, fig, 6. 

— -— Icon. tab. 69. fig. 7. 
Habitat in Europae terra, profunde nidificans, rtrenue 

nicllificans. 

5. A. hiiTuta, nigra, abdominis fafcia flava, ano albo. cryptn. 
Habitat Hafniae. Mohr. rtm, 

Statura et magnitudo A. terreftris, Caput et thorax 
nigra, immaculata. Abdomen fafcia flava anoque 
9ibo. Pcdes nigri, apice fufci, 

7. A. 38o m. SYNISTATA. Apls. Sr vndernta, 7. A. hirfuta, atra, -thorace flavo : fafcia atra, abc!omIne 
antice flavo, ano albo. 

Habitat Hafniae. Mohr. In Madera. Mnf. Banks. 

Statura omnino praccedentis. Caput atrum. Thorax 
flavus, fafcia media atra. Abdomen anticc flavura, 
in mcdio nigrum, ano albo. Pedes nigri. 

nemornm. S- A. hirfuta, atra, thorace fafcia intcrrupta, flava, ano 
pallido. 

Habitat Hafniae. Mohr. 

Statura A. terreftris, atra. Thorax fafcia antica, in 
medio interrupta, flava. Abdomen nigrum, ano 
pallidiore. ^ 

fnrini. 9- A. hirfuta, nigra, abdomine excepto, primo fegmento 
tnenfs. flavo. Linn. Syjl. Nat. 11. ^61. $i, 

Dritry Inf. i. tab. 43. fig. 4. 
Habitat Surinami. 

virginica. 10. A. hirfuta, pallida, abdomine exccpto,prImofegraen- 
to atro. Linn. Mant. 1540. 
Drnry Inf i. tab. 43. fig. i. 
Habitat in Virginia. 

eintigum. 11. A. hirfuta, atra, thorace abdomineque anticc flavis. 

fis. Habitat in Antigua. Drury. 

Differt manifefte ab A. Americanorum. Statura A. 
violaceae. Caput atrum, immaculatum. Thorax 
hirtus, niger. , Abdomen atrura, antice flavum. 
Alae fufcae, Pedes nigri. 

america- 12. A. hirfuta, nigra, thorace anticc flavo, abdomine 
Korim. flavo, ano nigro. 

Habitat in America. Levpin. 

Sumnia affinitas A. terreftris. Caput nigruni. Thorax 
antice flavus, poftice niger. [Abdomen flavum, ano 
nigro. Alae et pedes nigrac. 

hortOYum. 13- A. hirfuta, nigra, thorace abdomincque antice flavo, 
ano albo, Linn. Syjl. Nat. ii. ^60. 42. Fn. Sv, 1710. 
Habitat in Europae hortis. 
Duplo minor praecedenti. 

14. A, III. SYNISTATA. Apis. 38i 

14. A. hirfuta, atra, ano fulvo. 1,/«». Sy/i. Nat. 11. ^60. lapidaria, 

44. Fn. Sv. 1701. Geojf. Inf. 2. 417. 
Bombylius niaximus, totus niger, cxceptis duobus ex- 

tremis abdominis anuulis ruris. liaj, Jnf. 146. i, 

Scop. carn. 813. 

Frifch. Jnf. 9. 2^. 2. 

Reatm. Inf. 6. tab. i, fig. i — 4. 

Schaeff. Icon. tab. 69. fig. 9. 
Habitat in lapidum acervis , mellificans. 
Minor varietas, vix diftindta. 

15. A. hirfuta, pallida, thoracis fafcia abdomineque fyharum» 

poftice nigris, ano rufo. 
Apis lylvarum hirfuta, pallida, thoracis fafcia nigra, 

ano rubro. Linn. SyJi.Nat. 11. ^60, 45. Fn. Sv. 1713. 

Scop. carn. %i%. 
Habitat in Europae nemoribus. 
Caput et antennae nigrae, fronte flava. Thorax fafcia 

nigra inter alas. Abdomen bafi flavum, poftice 

nigrum , ano rufo. Pcdes nigri. 

16. A. hirfuta, flava, abdomine virefcentc. ^ryorum. 
Habitat in nova Hollandia. Mif. Bunks. 

Magna, hirta, flava. Abdomen virefcens. Pedes flavi, 
femoribus nigris. 

17. A. hirfuta, fulva, abdomine flavo. Linn.Syfi.Nat.il. mufcoriiM, 

960. 46. Fn. Sv. 1714. 
Bombylius medius, dorfo longis pilis rufis veftito, 

niellificus, vulgatillimus, in graraine nidum con- 

ftruens. Raj. Inf. 246. 3. 

Fufch. Jnf 9- ^6. 8. 

Schaejf. Jcon. tab. 69. fig. 8. 

Reaum. Jnf 6. tab. x. fig. 3. 4. 
Habitat fub mufcis Europae mellifican». 

18. A. hirfuta, fulva, abdominis fafcia nigra, ano albo. hypnovum. 

Linn. Syf. Nat. n. 960. 47. Fn. Sv. 1715. 
Apis nigra, thoracis bafi et apice abdonunisqut bafi 

flavis , ano albo. Geof. Inf. 1. 418. ? 

Scop. carn. 820. 

Reanrn. Jnf 6. tab. 4. fig. i. 
Habitat fub Europac mufcis. 

19. A. 38a lir. SYNISTATA. Apk ip. A. hirfiita, flava, fafcia thoracis nigra. 
Habitat in Daniac nemori^us. 

Color tctiis flavus, excepta fafcia nigra intcr alas. 
Pedes nigri. 

ao. A. hirfuta, fiavn, ano albido. Linn, S)jl, Nat. n. 
961. 4S. rn. Sv. 171(5. 
Habitat in Europa. 

ai. A. hirfuta, atra, tibiis pofticis ferrugineis. 

Apis acervorum hirfuta, atra. Liun. Syji. Nat. 11. p5i. 

50, Fn. Sv. 1727. 
Sch'.iejf. Icon. tab. 78. fig. 5. 

H^bitot fub terra. 

Siuiilis A. lapidariae, at minor totaque atra, exceptis 
folis tibiis polticis lana denfa ferruginea tectis. 

22. A. hirfuta, atra, ano fufco. Linn. Syjl. Nat. 11. ^61. 

51. Fn. Sv. 1718. 
Gcojf. Iiif. :. 41(5. 20. 

Bombylius nilnor praecedenti , concolor, abdomine 

imo paliiduis nitente feu fulvo. KttJ. Inf. 246. 2. 
Habitat fub terra. 

hvajiUano- 23. A. hirfuta, heluola, femoribus bali nigris. Linn. 
rutn. Syf}. N.-it. 11. 961. 49. 

Habitat in Anierica. 

Antennae fupra fufcae, fubtus teftaccae. Abdomcn 
fupra fafciis obfcurioribus, fubtus flavis, interruptis. 

aefltiam. 2.4- A. hirfuta, coerulefcente-atra, thorace fupra flavo. 
Apis aeftiians hirfuta, nigra, thorace flavo. Linn. Syjl. 

Nnt. II. 961. 53. Muf. Luc(. Ulr. 416. 
Habitat in Amcrica, nova Hollandia, Cap. B. S. 
Lingua brevis, nigra. Antennae filifcrmes, nigrae. 

Thnrax fubtus niger, fupra hirfutie flava te'i\us. 

Ab.iomen atrum, violaceo- nitcns. Alac fufcae. nemorum. lucorim. acervo- 
rwn. fiihterra' 
nea. troptca. 
fenilis. 25. A. hirfuta, nigra, abdomine poftice flavo. Linn. 
Syft. Niit. II. 961. 54. Mnf Lnd. Ulr. 415. 
Habitat in regionibus auftralioribus. 

x6. A. hirfuta, cincrea. 

Hibitat in Daniae neiroribus. 
Minor, tota piiis cinereis tccla. 

'11. A. ni. SYNISTATA. Apis. 383 a^. A. grifea, pedibus anticis dilatato - ciliatis, tibiis lugopoda, 
pofticis clavatis, ano cmarginato. Linn. Syjl. NiU. u. 
957. 27. Fn. Sv. 1702. 
Habitat in Europa. pi/ipes. cuniciila' 
riii. tl/ifc ag. A. grifea, pedibus intermediis fafciculato- pilofis. 
Habitat in Anglia. Lerpin. 
Corpus totum hirfutie cinerea tedtum. Pedcs nigri, 

poftici quatuor, inprimis intermedii, pilis loiigio- 

ribus fafciculatis hirti. 

ip. A. pubefcens, thorace ferruginco, abdomine fiiflo, 
pcdibus undique villofis. Linn. Syjl-Nut. 11. 957. 23. 
Fn. Sv. 169%. 
Habitat in terra fabulofa Europae. 

30. A. pubefcens, thorace fubgrifeo, abdomine fufco, 

tibiis pofticis ciliatis, intus transverfe ftriatis. 

Linn. Syji. Nat. 11. 955. 22. fn. Sv. iS^^i. 
Apis gregaria. Geojf. Inf. 2. 407. r. 
Apis domeftica f. vulgaris. Raj. Inf. 240. 

Srvamm. BiM. Nat. tab. 17. fig. i. operaria. 
-— ' — ' — fig. 3. foemina. 

— — — fig. 4. mas. 
Reaum. Inf. 5. tab. 21, 23. tab. 22. fig. i. operaria. 

— •— — fig. 2. mas. 

— — — fig. 3. foemina. 
Sultz. Inf. tab. 19. fig. 123, 

Habitat in Europae arboribus cavis, frequentius culta, 

31. A. atra, thorace rufo, alis apice fufcis. 
Habitat in Daniae nemoribus. 
Magnitudo A. cuniculariae. 

32. A. thcJrace hirfuto, albicante : fafcia nigra, abdomine fiavifron 

cocrulefcente, ano cinerco. 

Habitat in Bfafilia. Mnf. Ban/fs. 

Antennae nigrae, articulo primo fubtus flavo. Caput 
nigrum, tronte flava, linguaque fcrruginea. Tho^ 
rax' hirfutiflimus, albidtis, fafcia lata intcr alas 
nigra. Abdomen coerulcfcens, primo fcgir.cn to 

• ftriga fcrruginea, ultimo cinereo. Alae obfcurae. 
Pedes nigri, tibiis anticis linea, reliquis pun£Vo 
bafeos flavis. 

33. A. tlm'i{cica. 384 III. SYNISTATA. Apls. eineraria. 33- A. nigra, thorace hirfiito, albicante: fafcia nigra, 
abdomine coeruleftcnte. Linn. Syji, Nae. ii. ^53. 5. 
Fv. Sv. i6%2. 
Schaejf. hon. tab. 22. fig. 5. 6. 

Habitat in Eiiropa. 

Alae fiifcae. Pedes nigri. 

mnalis. 34- A. thorace villofo, cincreo, abdorainc cocrulcfccn- 
te, ano nigro. 

Habitat in America, Driiry. 

A. mellificae duplo fere major. Antcnnae nigrac. 
Caput nigrum, fronte flava. Thorax tomcnto 
denfo cinereo teftus. Abdomen cyaneum, primo 
fcgniento tomentofo, cihereo, et ano villofo, nigro. 
Pedes coerulefcentes. 

manicata, 35. A. cinerea, abdominc nigro : maculis latcralibus fla- 

vis, ano quinquedentato. Linn. Syji. Nat. 11. 958. 28. 

Fn. Sv. 170 1. 
Apis abdomine fafciis flavis intcrriiptis, apice fpina 

quinduplici rccurva armato, Geoff'. Inf. 2. 408. 3. 

Swamtn. Bibl. tab. 26. fig. 4. 

Schaejf, Icon. tab. 32. fig. 11. 12. 
Habitat in Europae arboribus cavis. 

forentina. ^6. A. abdomine maculis flavis lateralibus, fubtus hirfu- 
tiflirao ; fegmentis tribus ultiniis utrinque dentatis. 

Habitat in Europa auftrali. Mnf. Tottiimum. 

Summa affinitas A. manicatae. Labium flavum. Tho- 
rax hirtus, cinereus. Abdomen fupra glabrum, 
atrum, maculis lateralibus flavis. Segmenta tria ul- 
tima utrinque dente valido, acuto et anus practerea 
tridentatus. Pedes flavi, femoribus nigris. 

fafciata. 37« A. fupra lutea, fafcia bafeos alarum*atra. Linn. Syjl, 
Nat. 11. 958. 30. 
Habitat in Africa. 
Abdominis prima duo fegmenta atra, lateribus albi». 

Bicornis. 3S. A. fronte bicorni, capite nigro, abdomine hirfuto, 
rufo. Lmn. Syjl. tfat. 11. 954. 10. Fn. Sv. lot^i. 
Habitat in Europa. 

39' A. JII. SYNISTATA. Apis. 385 39. A. fnica, abdomine nifofccnte , fronte alba. Liim. rufa. 

Syjl. Nat. II. 954. p. Fn. Sv. 1090. 
Apis fylveftris parva, abdomine breviore, tota fupina 

parte lanugine nifa veftita, thorace lanuginc albi- 

cante. Raj. Inf. 242. 7. 
Habitat in Europa, frequens in floribus. 
Antennae nigrae, corpore breviores. lanata. myfacea. centnncu- 
iaris. 40. A. thorace ferrugineo , abdomine nigro, albo fafcia- 

to, ventre lana nivea. 

Habitat in America. 

Statura A. centuncularis, at major. Caput et thorax 
hirfutie ferruginea. Abdominis primum et fccun- 
dum fegraentum itidem ferruginea, reiiqua gLbr.i, 
atra, marginibus albis; fubtus lana denfa nivea 
tedum. 

41. A. nigra, abdomine toto ferrugineo. 
Habitat in nova Hollandia. Mif. Bankiannm. 
Caput, thorax et pedes villola, nigra, immaculata. 

Abdomen ferrugineum, primo fegmento bafi parum 
nigricante. Alae fufcae. 

42. A. nigra, ventre lana fulva. Linn. Syf. Nat. ri. 

953. 4. Fn. Sv. 1(587. 
Apis nigra, abdomine fupra lineis albis, fubtus lana 

fulva. Geojfp. Inf i. 410. 5. 
Apis parva, nigra, abdomine fupiuo, nigro , glabro, 

fplendente, prono lanugine rufa denfa veftito, 

Raj. Iif. 242. 6. 

Scap. carn. 799. 

Reaim. Inf 6. tab. 10. ftg. 3. 4. 
Habitat in Europa intra terram , plures ttidos cylin- 

dricos ex foliis rofae formans tanquam centunculos. 

43. A. villofa, cinerea, abdomine atro : fegmentis utrin* punSfata. 

que pundo albo. 

Habitat in Anglia. 

Antennae nigrae, breves. Caput et thorax tomento 
cinerafcenie, Abdomen atrum, laeve, njtidum, 
acutum; primo fecundoque fegraento utrinque fafci- 
culo pilorum albicantium, terfio, quarto quintoque 
utrinque punfto albo, ultirno immaculato. Pedcs 
fligri , tibiis bafi cinereo annuiatis. 

Bb 44. A, 386 III. SYNISTATA. Apis, 

iombylans. 44- ^* fya"^^»» nitida, abdomine aeneo. 

Habitat in nova Hollandia. Muf. Rankiamm. 
Sequenti valde affinis. Antennae nigrae. Caput ct 

thorax cyanea, nitida, tomcnto pauco cinereo. 

Abdomen aeneum, ano pilis paucis albis. Alae et 

pedcs cyaneae. 

mufcaria. 45» A. coerulefcens, ano albido. 

Statura mufcae. Antennae nigrac, apice fubtus fufcae, 
Caput nigrum, fronte flava. Thorax coerulefcens, 
tomento cinereo hirtus. Abdomen coeruleum, 
glabrum, ano hirto, albido. Alae aqueae. 

hntmw~ 4<5- A. atra, abdomine aeneo, ano rufo. 

vhoiilalis, Habitat in Amcrica. 

Antennae nigrac, primo fcgmento fubtus flavo. La- 
bium flavum. Frons nigra, punftis flavis. Thorar 
ater. Abdoracn obfcurc aeneum , ano fanguineo. 

dtntata» 47- A. viridis, nitida, alis nigris, feraoribus poftici» 
dentatis. Linv. Syfi. Nat. ii. 954. 14. Mnf L. U. 413. 
Habitat in America. 
Aenea, nitida, oculis brunneis. Lingua lojigiflima. 

verjicohr. 48. A. thorace hirto,' cinerafcente , abdomine cyaneo, 
ano rufefcente. 

Habitat in America. v. Rohr. 

Major A. quadridentata. Antennae brcves, nig;rae. 
Caput nigrum, labio flavefcente. Thorax lana 
cinerea denfa te6tus. Abdomen glabrum, cya- 
neum, nitidum, ano ferrugineo. Tibiae pofticae 
lanatae. 

qnadri' 49. A. fufca, abdomine ciogulis quinis albidis, ano qua- 
mntata. dridentato: intermediis biiidis. Linn. Syjl. Nat, 11, 

958. 2.^. Fn. Sv. 1703. 

Swamm. Bibl. tab. z6. flg. 4. 
Habitat in Europa. 

lanipes. 50. A. thorace cinereo, abdomine rufo, tibiis pofticij 
hirfutifilmis. 
Habitat in America. v. Robr. 

Parva. Antennae brcves , nigrae. Labium flavura, 
jnacula cyathiforrai, nigra. 

51. A. III. SYNISTATA. Apls. 387 ^r. A. fiifca, abdomine glabro, femiginco, utrinque coecutiens, 
nigro niaculato. 
Habitat in Lipfiae hortis. 

Antennae breves, nigrae. Oculi vivaciflimi, albi, 
nigro pundati, qui vero colores cum vita pereiint. 
Abdomen fubrotundum, rufum, utrinque pundiis 
tribus f. quatuor nigris. 

52. A. fcutello tridcntato, abdomine conico, acutiflimo : tridents» 

fegmentorum marginibus albis. ta. 

Habitat in America. v. Roh\ 
Nimis affinis A. conicae videtur, at fcutellum dentibus 

tribus validis acutis armatuni. 

53. A. fufca, abdomine conico, acutiflimo: fegmento- COJtica, 

rum marginibus albis, fcutello inermi. Lififi. Syjl. 

Nat. II. psS. 32. Ffi. lSv. 1705. 
Vefpa fylveftris, caudacuta, abdominc nigro, annulis 

flavis diftindlo. RaJ. hif. 252. 4. 

Reaxmi. Inf. 6. tab. ii. fig. 2. 3. 4. 
Habitat in Europa, in nova HoIIandia, alis cyaneis. 

Mif. Banks. 

54. A. cinerea , abdomine cylindrico , nigro : fafciis fex fexcin&a. 

albis, pedibus flavis. 
Habitat in America. 
Major A. florifomni. Caput ct thorax cinerea. Ab- 

domcn cylindricum, nigrum, marginibus fegmento- 

vura albis. Pedes omncs flavi. 

55. A. nigra, abdomine cylindrico , incurvo, ano bi- flnri' 

dentato. _ fomnis. 

Apis florifomnis nigra, abdomine fubcylindrico , in- 

curvo, ano bidentato, tibiis pofticis apice fpinofis. 

Limu Syjl. Nat. n. ^54. 13. Fn. Sv. 1704. 

Scop. carn. 7p(5. 
Habitat in Europa, perno6tans in floribus. 

55. A. nigra, frontc annulisque pedura albis. Lifw. Sjjl. annulata, 
Nat. II. 9^S. 33. Fti. Sv. 1705. 
Habitat in Europac floribus. 
Parva, mofchura fpirat. 

Bb a 57. A. 388 III. SYNISTATA. Apis. tnmuh- 
rum. JongicoY. 
nii. 57 58 , A. antennis filiformibus, longitudine corporis nigri, 
maxillis flavis. Liiin. Syji. Nat. ii. 5)53. 2. Fn. Sv. 
1685. //. Goti. 33<5. 

Habitat in Europa. 

A. antennis longitudine corporis , hirfuti fulvlque. 

Liwi. Syji. Nat. 11. 953. i. F«. Sv. i(584. 
Apis hirfutie flavefcens, fronte flava, antennis articu- 

Jatim compreflis, corpori aequantibus. Geojf. Inf. 

2. 413. 10. 
Apis fylveftris domefl:icae fimilis, antcnnis nigris, lon- 

gifliniis. Raj. Inf. 243. i. 

Scop. carn. 794. 

Swtinm. Bihl. tab. x6. fig. 6. 
Habitat in Europa. 
Lingua feptemfida. 

glauca. S9' A. antennis ferrugineis, longitudine corporis, hir- 
futi glaucique. 

Habitat in Oriente. Forfkiihl. 

Antennae cylindricae, obfcure ferrugineae. Caput 
ct thorax villo glauco tecta. Abdomen glaucum, 
primo et fecundo fegmento fafcia nigra. 

hngmria. 60. A. antennis nigris, longitudine corporis, thorace 

cinereo, aDdominc nigro. 
Habitat in Saxoniae floribus. 
Statura A. longicornis. Caput nigrum, labio flavo. 

Lingua feptemfida. 120. NOMADA. hijlrio. Os lingua inflexa, trifida. 
•Paljji poftici linguaclbr- 

rnes, articulo fecundo 

longiffimo. 
Anteymae fiiiformes. N. thorace, abdominc pedibusque albo nigroquc va- 

riis, fcutello emarginato, 
Habitat in India orientali. Koe7iig. In nova Hollan- 

dia. Aluf. BankionmJi. 
Statura fequentis, at paulo niajor.* Antennae nigrae. 

Caput nigrum, fronte villofa, alba, Thorax gibbus, 

ater. Iir. SYNISTATA. Nomada. 389 

atcr, dorfo pundtis iindecim albis et diiobus utrin- 
que fub alis. Scutellum magnum, apice emargi- 
natum, pundlo albo. Abdomen atrum, fingulo 
fegmento utrinque pun6to magno albo. Pedei 
atri, maculis albis. 

a. N. thorace abdomineque «Ibo variegatis, pedibus variegata. 
ferrugineis. 
Apis varicgata, Limi. Syjl. Nat. n. 957. 24- Fn. Sv. i^pp. 
Habitat in Europa. Pernoclat in Geranii Phaei roftri» 

mordicus apprehenfis. 
Variat fcutello albo et fcrrugineo. 

3. N. antennis, pedibus pundtisque quatuor fcutelli fer- rujic9YHis, 

rugineis, abdomine Juteo variegato. 
Apis ruficornis antennis, pcdibus duobus punSisque 

thoracis ferrugineis, abdomine luteo variegato. 

Linn. Syjl. Nat. 11. pjg. 34. Fn. Sv. 1707. 
Habitat in Europa. 
Thorax ferrugineo lineatus. 

4. N. nigra, abdomine glabro, ferrugineo: maculis Fahricin- 

duabus flavis. na. 

Apis Fabriciana. Linn. Syjl. Nat. ii. $SS' ^7- 
Habitat Upfaliae. 
Praecedenti nimis afKnis. 

5. N. nigra, abdomine rufo, apice nigro. gii^a. 
Habitat in Anglia. Mnf. Banks. 

Statura praecedentium. 

6. N. nigra, abdominis fecundo fegmento ferrugineo: Hattorjia- 

maculis tribus nigris. na. 

Habitat in Germania. v. Hattorf. 

Caput et thorax immaculata, atra, nitida. Abdominis 
fegmcntum primum atrum, nitidum, margine fer- 
rugineo, fecundum ferrugineum, maculis tribus 
nigris, intermedia majori quadrata; fegmentum ter- 
tiuni quartumque nigra , marginibus albis ; quin- 
tum nigrum, ano rufefcente. Pedes nigri, poftici 
lanugine alba tedi. 

Bb 3 7. N. 390 III- SYNISTATA. Termes. 

cingulata. 7. N. cinerco - villofa, abdomine glabro, nigro: fegmcn- 
to fecundo tertioque ferrugineis. 
Habitat in Sueciae nemoribus. 
Statura praecedentium. Alae albae. 

I21. TERMES. Labium corneum, quadri- 
fiduni, laciniis lineari- 
bus acutis. 
' Antennae moniliformes. 

faiah. i. Termes. 

Termes fatale luteum, alterius maxillis longitudine 
an^ennarum. Linn. Syji. Nat. 11. 1015. i. 

Habitat in Indiae utriusque umbrofis, cujus calamita» 
fumma, fornices cylindricos progrediendo inaedifi- 
cans, nidos c fabulo finubus daedaleis in tophuin 
ftruens. Deftruit utenfilia, cibaria, yeftimenta, re- 
Ii6ta fola fuperficie integra; calce viva coercendum. 
Mnf. Bnnkifinum, 

Mas formica rufa duplo niajor. Caput ferrugineum, 
ore flavcfcente maxillisque brcvibus. Antennac 
longitudine thoracis. PundVum fulvum in medio 
frontis. Thorax marginatus et abdoracn obfcure 
ferruginea. Pe6\:us pedesquc pallidiora. Alae cor- 
pore quadruplo longiores, obfcurae, marginc cx- 
tcriori nigro. 

Foemina aptera, capitemagno, globofo, ferrugineo, 
maxillis brevibus, nigris. Thorax fegmentis tribus 
diftindtis, marginatis, fegmento primo antice emar- 
ginato. Abdomen ovatum, album, ftrigis, ferrugi- 
iieis. Ovis gravida abdomen intumefcit ad magni-. 
tudinem digiti, tumidum, veficulofum, album, nia- 
culis transverfis ferrugineis. Ova parva per lineas 
parallelas difpofita, innumcra. 

Neutra aptcra , capitc ovato , ferruginco, maxillisque 
cxfcrtis longitudine antennarum, atris, edentulis, 
Bcutiffimis, fubrecurvis. 

"v 

122. FOR. Iir. SYNISTATA. Formlca; 391 

122. F O R M 1 C A. Palpi inaequales, articu- 
lis cylindricis. 
Labiim fubniembrana- 
ceum , cylindricum, 
truncatum, apice pal- 
pigerum. 
Jlntemae filiformes. 

I. F. nigra, abd6mlne ovato, pedibus ferrugineis. Linn. hercuJea- 
Syft. Nat. II. 9(52. i. F». Sv. 1720, na, 

Formica magna. Hippomyrmex. Linn, It. GotJ. 232. 

Formica maxima. liaj. Inf. 6p. 
Scop. carn. 832. 

Habitat in Europae, Americae truncis putrcfccntibus, 
vagabunda. 

a. F. hirta, atra, pedibus rufis. rujipes, 

Habitat in Brafilia. Muf. Ranks, 

Magna. Caput magnuni, ovatum, poftice fubdidy- 
mum, atrum, pilis fcrrugineis hirtum. Antennae 
apice fufcae. Thorax hirtus, niger, poftice com- 
prcfllis. Abdomen ovatum, hirtum, nigrum. Squa- 
ma ovata, obtufa. Pedes rufi. 

3. F. atra, capite rufo , fquama petiolari, didyma. trythroce- 
Habitat in nova Hollandia. Ivhf. Banki. p/jala. 
Caputmagnum, oblongum, rufum. Antennac rufae. 

Thorax filiformis, tcnuillimus, ater, immaculatus. 
Squama pctiolaris, brevis, eretJla, didyma. Abdo- 
men oblongum, atrum. Pedcs atri, plantis rufi». 

4. F. nigra, thoracc comprefix) pedibusque ferrugineis. yuja, 
Formica rufa thoracc comprefiTo, toto ferrugineo, 

capite abdomineque nigris. Linn. Syjl. Nat. ii. ^61, 
3. Fn. Sv. 1721. 
Formica fufca, thorace fulvo. Geoff. Inf 2. 42I. 
Formica media rubra. Raj. Inf 69. 

Habitat in Europae , Aniericac accrvis acerofis, fyl- 

vaticis, pungens aculco obfoleto. 
Formicarum respublica confiftit maribus foeminis- 
quealatis, incuriis, gulac deditis fpadonibusque, 
Bb 4 nume- 393 III. SYNISTATA. Formica. jiumcrofis, indefeflis. Hae corradunt quisquilias iit 
acervum, fuftentant mares foeminasque fab nuptiis 
et peradis puerperiis parentes expeilunt, retentis 
liberis pro confervatione famili^e. 

pnbefcens. 5. F. atra, abdomine pubefccnte. 

Habitat in Hungaria. Mitf. Tottianum. 
Statura F. rufae. Totum corpus atrum. immaculatum. 
Abdomen pilis cinerafcentibus pubefcit. 

Jiigra. 6. F, nigra, nitida, ano piceo. 

Formica nigra tota nigra, nitida, tibiis cinerafcenti- 
bns. Linn. Syjl. Nut. ri. ^6^. 5. Fn. Sv. 1723. 
' Formica-atra. Gtoff. Inf 2. 429. 
Fo.::nca minor e fufco nigricans. Knj. Inf 6p. 

•Sfop. cnrn. 834. 
Habitat ih Europae terra. 

ohfoleta. 7. F. fnpra nigra, fubtus teftaceo- rufa. 
globofo. Linn. Syfi. Nat. 11. 5)63. 6. 
Habitat in Europae terra. 

4 pUiiBa. 8. F. thorace compreflb , ferrugineo, 
ta. punciis quatuor niveis. 

Formica 4 pun6tata rubra, abdomine 

quatuor albis. Linn. Mant. i. 541. 
Habitat in Alfatia, capta d. XV. Maj. 
Caput globofum, atrum, aritennis ferrugineis. Squa- 
ma petiolaris, brevis, obtufa. Abdomen atrum, 
niti-ium, primo fccundoque fegmento utrinquc 
puncto albo. Pedes ferruginei, femoribus nigris. 

virefcens. j). F. pallida, capite abdomiifieque virefcentibus. 
Habitat in nova Hollandia. Mif hjaiiks. 
Angufl:a. Caput virefcens, maxillis antennisque pal- 

lidis. Thorax tenuiflimus, inermis, pallidus. 

Petiolus abdominis elongatus, pallidus, tuberculo 

parvo, elevato. Abdomen fubrotundum, virefcens. 

Pedes pallidi. 

facchavi. 19. F. nigra, pedibus, antennis maxillisquc rufis. Linn. 
VQVa. Syjl. Nnt. 11. 965. 10. 

Formica minima faccharivora. Rrorpn. lam. 440. 
Habitat in America intia culmos facchari nidificans, 
quos deftruit. 

u. F, abdomine fub- 
Fn. Sv. 1724. 

abdomine atro: 
nigro: punSis m. SYNISTATA. Formica. 393 

n. F. atra, capite, antennis plantisque ferrugineis, barBara, 

petiolo binodi. Linn. SyJl.Nat. u. 962. %. 
Habitat in Africa. 

11. F. nigra, thorace nifo, poftice bidentato, petiolo binodi. aegyptia- 
Habil.at in Aegypto. ForfkahL ca. 

Parva. Caput magniim, fufcum, antennis ferrugineis. 

Thorax compreflus, fufcus, pofdce bidentatus. 

Abdomen fufcum. Pedes ferruginei, femoribus 

fubclavatis. 

13. F. nigra, capite maximo , rufo, petiolo binodi. Binodis, 
Habitat in Aegypto. Forfkah/. 

Media. Caput abdomine niajus, rufum, immacula- 
tiim. Thorax compreflus, anguftiflimus, niger. 
Pctiolus nodis duobus, antico majori. Abdomen 
parvum, fubrotundum, nigrum. Pedes rufi, femo- 
ribus ferrugi.ieis. 

14. F. nigra, abdominis petiolo binodi, fcutello bi- caefpitUfH, 

dentato. 
Formica caefpitum abdominis pctiolo binodi: priore 

fubtus thoracequc fupra bidentato. LinH. Syjl. Nat, 

II. 963. II. Fu. Sv. 1726. 
Formica binodis. Linn. Amoen. Acad. 6. 413. 5)4. 

Scop. carjt. 837. 

A^. Berol. vol. 5. 

Hamb. Mag. 5. p. 393. 
Habitat in Europae pratis ficcioribus fub mufcis. Ma- 

res foeminaeqr.e examinant medio Augufti, meridie 

calido, more Phryganeorum in aere choreas agentes, 

turma volatili, depluentes per pariaiunfta. Linn. 

15. F. rufa, capite abdominisque fafcia nigris , petiolo tubtrum, 

binodi. 
Habitat in Suecia. 
Praecedente minor. Antennae rufae, apice nigrac. 

Thorax ferrugineus, poft;ice bidentatus. 

16. F. nigra, thorace inermi, fquama petiolari, bifpinofa. aufiYaVn. 
Habitat in nova Hollandia. Muf. Banks. 

C'j'- pus medium, totum nigrum, tomento cinereo, fub- 
nitente. Squama petiolaris, craifa, obtufa, fpinis 
duabus incurvis, validis. 

Bb 5 »7- F- 394 III. SYNISTATA. Fonnica. bifcntata, i7. F. thorace bidentato , fquama pctiolari duplicata. 

Habitat Cajennae. Mallet, 

Caput piceum, poftice utrinquc acuminatum. Thorax 
clevatus, gibbus, poftice bidentatus. Petiolus fqua- 
mis duabus ovatis, brevilius. Abdomen globofum, 
piceum, linea dorfali nigra. Alae fubferrugineae. clavata. iS. Aitelaboi. 
Uei. 19. Ammon. F. nigra, thorace bidcntato, abdominis petiolo 
fubius unidcntato. 

Habitat in India. 

Corpus magnum, nigrum, oculis teftaccis. Caput 
thorace latius, maxillis concavis, validis. Thorax 
gibbus, medio bidcntatus. Pctiolus nodo elevato, 
gibbo et fub hoc nodo dens acutus, validus. Ab- 
douien ovatum, primo fcgmento globofo. 

F. thoracc bifpinofo, nigra, pedibus fcrrugincis, 
capite poftice attenuato. 

Habitat in Brafilia. Muf. Ranks. 

Magna. Caput fcabrum , nigrum, immaculatum , po- 
iiice attenuatum. Thorax tenuis, niger, poftice 
ferrugineus, fpinis duabus approximatis , validis, 
iiicurvis. Squama petiolaris ovata, crafla, obtufa" 
Abdoracn fufcum, pubefcens. Pcdes ferruginei. 

. F. thoracc bifpinofo , fquama petiolari, fpinis dua- 
bus incurvis. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf. Banks. 

Caput parvum, ovatum, inermc, nigrum. Thorax 
comprefllis, fubmarginatus , niger, dorfo tomcnto 
aureo, nitente ; poftice fpinis duabus, rcdis validis. 
Squama petiolaris ovata , truncata, fpinis duabus 
valde incurvis. Abdomcn fubrotundum, nigrum, 
tomento aureo. Pcdcs nigri. 

hihawata. 21. F. thorace quadrifpinofo, fquama pctiolari fpinis 
diiabus arcuatis. 
Formica bihamata, Dvuvy Inf. 2. tab. 38. fig. 7. 8. 
Habitat in infula St. lohannis Indiae. 
Caput parvum, fubrotundum, inerme, antennis 
fere longitudine corporis. Thorax comprefliis, 
ferrugineus, antice utrinque fpina porrefta, «lon- 
gata, arcuata; in medio fpinae duae recurvae, 
acutiflxmae; poftice tubercula duo fere obfoleta. 

Squa- m. SYNISTATA. Formica. 395 

Sqiiaraa petiolaris porTcdla, bafi cylindrica, fcrru» 
ginea; ultra nicdium fuTa in fpinas duas arcuata?', 
nigras. Abdomen fubglobofum, nigrum, bafi 
ferrugineum. Pedes elongati, nigri, femoribu» 
ferrugineis. 

22. F. thorace quadrifpinofo , capite didymo, magno, cepbalotts, 

utrinque poftice mucronato. Lmi. Syji. Naf. lu 

9^4- 15. 
Foiniica niagna. Marcgr. bvaf. 252. 

AleyiiiH. fnr. tab. i8. fig. majores. 

Seh. Mnf. 4, tab, 99. fig. 6. ' 
Habitat in America meridionali. 

23. F. thoracc fexfpinofo, capite didymo, maximo. 6 dem, 

Linu. S)Jl. Nat. 11. 964. 14. 
Habitat in America mcridionali. 

24. F. thorace quadrifpinofo , capite depreflb, margi- atvata* 

nato, utrinque bifpinofo. Linn, Syjl. Nat. 11. ^6^. 16. 
Tapiiai. Murcgr. braf. x^z. 

ticb. Mnf 4. tab. 9p. fig. 7. 
Habitat in America raeridionali. 

25. F. rufa, abdominc apice nigro , prirao fegmcnto gulofa. 

contradlo, maxillis porreftis. 

Habitat in nova Hollandia. Muf Bank;. 

Magna. Caput ovatum, rufum, maxillis porrediis, 
longitudine capitis, dentatis, pallidis. Thorax in- 
ermis, uiedio comprefiiis, rufus. Petiolus abdo- 
niinis elongatus, tuberculo magno, fubrotundo. 
Abdomen rufum, nitidum, apice atrum ; primum 
fegmentum brere, contraclum, campaniforme. 
Pedes rufi. 

16. F". fquama petiolari conica, acutiflima, capite fub- haemato- 
didynio, maxillis porredis. Linn. Sjjl. Nat. 11. da, 
96S. 17. 
Habitat in America mcridionali. 

Oblonga. Maxillae porrediac, edentulae, obfcure 
riifae. Caput rufefcens, oculis orbiculatis, atris. 
T|>ora.x inermis, niger. Alae byalinae. 

27. F. 39^ Iir. SYNISTATA. Mutllla. waxiUofa. 27. F. thorace fexdentato, capite flavcfcente: maxilli» 
longitiidine capitis. 
Habitat in India. Mtif. Hagenfe. 

Capiit maximura, flavefcens, oculis nigrxs maxillisque 
porreftis parallelis, longitudine capitis. Thorax 
fpinis fex, anticis duabus validis, intermediis tenuio- 
ribus, recurvis, pofticis breviffimis. Abdomcn 
fubrotundum, fufcum. occiden. 
taiis. 123, MVTILLA. Pfl/pnnaequales, articulis 
obconicis. 

Labium porreclum, cor- 
neum, obconicum, gib- 
bum, apice palpigerum. 

Antennae filiformes. 

1. M. coccinea, abdomine cingulo nigro. £.;'»«. Syfi. 
Ndt. II. <^66. I. 

Pctiv. Mnf 404. 

— Gazoph. tab. 13. fig. 10. 

— Filic. 404. tab. 11. fig. 4. 
Catesb, Carol. 3. p. 15. tab. 15. 
Snltz. luf. tab. 19. fig. 9. 

Habitat in America feptentrionali. 
Aculeus reconditus, pundorius. 

2. M. coccinea, abdominis apice. nigro : ftrigis albis. 
Habitat in infula Antigua. Dvnvy. 

Praecedenti dimidio minor, Caput coccineum, oculis 
nigris. Thorax coccineus, immaculatus. Abdo- 
men ovatum, coccincum, macula parva bafeos 
nigra. Apcx niger, ftrigis tribus albis fubobfoletis. 
Pedes nigri. fimerica. > ^- ^^'*^ ' ab^onii"^ maculis quatuor flavefcentibus 
i^^i. lineisque tribus albis. Linn. Syfi. Nat. ii. p66. 2. 

Habitat in Americ^ auftrali. * 

4. M. antipuen' 

fi- III. SYNISTATA. Mutilla. 397 4. M. nigra, abdomine linea dorfali pundtorum albi- formicu- 

dorum. rta- 
Habitat in nova Hollandla. Mnf. Banks, 

Magna. Caput cinerafcens. Thora.x fcaber, hlr- 

tus, niger, immaculatus. Abdomen nigrum, linea 

dorfali e pundlis albis. Latera abdominis albi- 

cantia. 

5. M. atra, abdomine pundtls duobus bafeos, ftriga in- extilam. 

terrupta lineolaque poftica flavis. 

Habitat in America. Drury. 

Statura praecedentis. Caput et thorax atra, immacu- 
lata. Pun6lum utrinque flavum ad bafin abdomi- 
nis , ftriga interrupta in medio et poftice linea 
dorfalis fere obfoleta e pundto parvo in ftngulo 
fegmento. 

6. M. coerulefcens, abdomlne macula magna aurea. aurata» 
Habitat in nova Hollandia. Ahif Banks. 

Statura praecedentium, coerulefcens, hirta. Anten- 
nae fufcae. Abdomen coerulefccns, primo fegmen- 
to maximo, macula magna dorfali, aurca, ni- 

' tente. Reliqua fegmenta baii atra. Alae in 
noftris nullae. 

7. M. nigra, thorace rufo, abdominis fegmentis mar- enropaea. 

gine albis. 
Mutilla europaea nigra, abdomine fafclls duabus albis, 
thorace antice rufo. Linn. Syji. Nat. u. ^66. 4. 
F«. Sv. 1727? 

Apis aptera. Vddm. Diff. 98. tab. 17 ? 
Habitat in Oriente. Forfkahl. 
Caput nigrum. Thorax rufus antice parum nlgri- 
cat. Abdomen atrum , bafi fegraentorumquc 
marginibus albo-aureis. %, M. nlgra, antennis rufis, ano albido. 
Habitat in nova HoIIandia. Mnf Banks. 
Corpus medium, nlgrum, abdomine apice pilis albis 
tedo. Antennae rufae. Alac atrae. 

9. M. riificornis. 398 III. SYNISTATA. Mutilla. mtrata. 9- M. nigra, thorace fupra rufo, abdomine cocruleo: 

fafciis duabus albis, 
Mutilla atrata atra, abdomine fafcia alba, thorace im- 

maculato. Lhm. S^ji. Nat. ii. 966. 5. 
Habitat in Africa. 
Alae fufcefcentes. 

maura. 10. M. nigra, abdomine maculis quatuor albis , thoracc 
rufo. Linn. Syjl, Nat. 11. $61. 6. 
Habitat in Europa. 

verjjcohr. ii« M. abdomine bafi apiceque nigro, medio rufo: 

fafcia alba; pun6\o nigro. 
Habitat in America. Drury. 
Caput cum antennis rufum. Thorax rufus, immacu- 

latus. Abdomen bafi nigrum, in niedio rufum, 

fafcia alba , puncto nigro. Apex iterum niger. 

Pedes fufci. 

^laSratal '2,. M. glabra, nigra, ore thorace abdominequc fubtus 

rufis. 
Habitat in Oriente. Forfkahl. 
Praeccdentibus minor, Caput nigrum, ore, antenna- 

rum primo articulo rufis. Thorax fubcomprefiTuj, 

rufus, Abdomen atrtim, fegmentorum raarginibuj 

albicantibus , fubtus rufefcens. •^= 


IV. AGO- IV. AGONATA. Scorpio. 399 

IV. A G O N A T A. 

Os paipis quatuor, aut fex, 
Maxilla inferior nulla. =^g5?fc 124. S C O R P I O. Patpi anteriores cheliferL 
Labium bifidum. 

t. S. pedinibus (^dentatis, manibus laevibiis. Avflrala- 

Habitat in infulis Oceani pacifici. Mnf. Banks. n^g^ 

Parvus, deprefliis, fupra fufcus, caudae ultimo arti- 
culo pallido. Subtus et pedes pallidiores. 

a. S. pedinibus 8 dentatis, manibus fubcordatis, pund\a- maurtis. 
tis. Linju Syjl. Nat. 11. 1037. i« 
Habitat in Africa. 

3. S. peftinibus 13 dentatis, manibus fubcordatis, pilofis. nfer. 

Linn. Syfl. Nat. 11. 1038. 3- Mnf. Uul. Ulr. 429. 
Stoatnm. Bibl. nat. tab. 3. fig. 3. 
— — qnart. tab. 6. 

Seb. Muf. I. tab. 70. fig. 4. 
Petiv. Gazoph. tab. 13. fig. 2. 
Roef. Inf 3. tab. 65. 
Habitat in India. 

4. S. pedlinibus 14 dcntatis, manibus fubciliatis: digitis americus. 

filiformibus. Linn. Syf. Nat. 11. 1038. 4. 
Roef Inf 3. 382. tab. 66. fig. 5. 
Habitat in America. 

5. S. pcftinibus 18 dcntatis, manibus angulatis. Linn, europatus, 

Syfi. Nat. 11. 1038. 5. Mnf Lud. Vlr. 421?, 

Monff. Inf 204. 

Aldr. Inf 577. 

Raj. Jnf 9. 

ii(ief Inf 3, tab. 6i, fi§. t. 2. 

Scbaeff^. 400 IV. AGONATA. Scorpio. mijlyaUs. cancrot- 
dei. Schnejf. EJem. tab. 113. 
SuhZ' Jnf. tab. 23. fig. 150. 
Habitat in Europa auftrali. 

6. S. pe6tinibus 32 dentatis, manibus laevibus. Linn. 

Syjl. Nat. II. 1038. 6. 
Habitat in Africa. 

7. S. abdomine ecaudato. 

Phalangium cancroides abdorfiine obovato, depreflb, 

chelis laevibus : digitis pilofis. Linn. Syjt. Nat. 11. 

1028. 4. Fn. Sv. i9(5S. 
Chelifer abdomine lineis transverfis. Geojf.Inf.i.6i%.u 

Seb. Miif. I. tab. 70. fig. n. 

Fvifch. Inf. 8. tab. i. 

Ro(f. Inf 3. tab. 54. 

Schncjf. Ek?n. tab. 38. 

C/erk. aran. tab. 6. fig. 10. l. X. 
Habitat in umbrofis fuiTOcatis. Retrogradus vidlitat 

T. Hemerobio pulfatorio, Acaris. 125. CANCER. Patpi quatuor os obte- 

gentes. 
Antennae quatuor filifor- 

mes : pofticis articulo 

ultimo bifido. * Thoracc laevi lateribus inte^errimQ. rammis. antice truncato, dentato. Liun. Syjl. Nat. 11. 1035). 2. 
Miif Lnd. Ulr, 430. 
Rnmyh. Miif tab. 7. fig. T. V. 
Habitat in mari Indico. 

mntus. 2. C. thorace laevi, integerrimo: niargine anticc trans- 
verfo, brunneo. Linn. Syfl..Nat. 11. 1035). 3. 
Habitat in mari mediterraneo. 
Chelae laeves. 

iortlatus. 3. C. thorace laevi, undato, integcrrimo, chelis fubtus cor- 
datis. Linn. S;)fi. Nat. 11. 1CJ39. 4. Am. acaU. 6. 414. 97. 
Habitat Surinami. 

4. C. ly. AGONATA. Cancer. 401 

4. C. thoracc laevi, integro, pediim primo articnlo vuritola, 

fpinoib, fecundo tertioque fafciculato - pilofis. 
Cancer riiriccla brachyurus, thorace laevi, integerri- 

mo, antice retufo, pcdum articulis ultiiiiis penul- 

timisque undique fpinons. Linn. Syji. Nat, lu 

2040. II. 

S/oan. Jaw, 1. tab. 2. 

Fervill. pernv. 3. p. 237. 

Seb. Mnf. 3. tab. 30* fig. 4. 5. 

Catesb. Cctrol. z. tab. 32. 

BvQTvn. lum. 423. 
Habitat in America. 
luniores articulis pedum tribus ultimis quadrifariam 

fpinofis , at in adultioribus fpinae in fafciculos pi- 

lorum nigrorum tranfeunt. 
Degit in fylvis, quotannis vaftiflimis agminibus ad lit- 

tora maris migrans, ova deponendo, Cuniculos 

fodit. Deleftatur fru(5Vibus Mancinellac, et indc 

faepc venenatus fertur. 

5. C. thorace orbiculato, laevi, integerrimo, obtufo, pifuvt. 

cauda corporis araplitudine. Linn. Syji. Nat. 11. 

1039. 6. 
Habitat in mari mediterraneo. 
Corpus parvum et fere orbiculatum. 

6. C. thorace laevi, fubcrenato, cauda bafi binodi, bra- glohus, 

chiis fcabris. 
Habitat ad littora malabarica. Koenig. 
Parvus, fubglobofus, thorace undique crenato. Bra- 

chia fcabra, nianus filiformes. 

7. C. thorace, inermi quadrato : lateribus antice pronii- vocam. 

nulis, chela altera magna. £,7««. Syji. Nat. 11. 1041. 

14. Amoen. acad. 6. 414. 96, 
Marocoani. Marg. braf. 184. 

Pif braf 77. tab. 7S. 

Rim\>h. tab. 10. E. 

Seb. Mif. 2. tab. 18. fig. 8. 

Gronov. Zooph. 5)65. 

Petiv. Guzoph. tab. 78. fig. 5. 

Cciteib. Car. 2. tab. 25. 
Habitat in Indiis fub faxis latitans. 

Cc I. C. 402 IV. AGONATA. Cancer. craniola- &• C. thorace laevi, integerrimo, ovato, glaberrlmo, 
ris, nianibiis ancipitibus, laevibus. Linn. Syji. Naf. ii. 

1041. 15. Mif. Lud. Ulr. 431. 
Petiv. G-azoph. tab. 9. Hg. 3. 
Seb. Miif. 3. tab. ip. fig. 4. 10. 
Runiph Maf tab. 10. fig. A. B. 
Habitat in Afia. 

minutw. 9- C. thorace laevi, integerrimo, fubquadrato : margine 
acutiufdilo, pedibus coinpreflis. Linn. Syjl. Nat. 11. 
2043. S. Mif Ad. Fr. i. g. //. fVtJi^. 137. tab. 3. fig. i. 

S/omi. loffj. 2. tab. 245. fig. i. 

Gronov. Zooph. 962. 

Kalm. Irer. 143. 

Bafter. fnhf. 2. z6. tab. 4. fig. 12. 
Habitat in Pelago. pujillu Pinnotht' 
ves. Pinnophy' 
lax. 10. C. thorace laevi, integerrimo, fubquadrato, tarfis 

unicientatis. 
Habitat in Oceano boreali. 
Statura omnino praecedentis, at quadruplo n)inor, to- 

tus pallidus, deprcflus. 

11. C. glaberrimus, thorace laevi, lateribus antice pla- 
nato, caudae medio nodulofo-carinato. Linn. Syfi. 
Nat. n. 1040. 9. 

lonfl. e.xfangu. tab. 20. fig. 3. 

Hajjelqu. Iter. 450. 
Habitat in mari afiatico intra teftas Pinnae. Forfkuht. 
Neque enim vita conchae fortalTe fervari poflet, nifi 

opera Cancri. Bcl/on. aquat. 401. 

12. C. thorace orbiculato, inaequali, ciliato, pedibus 

dorfalibus quatuor. Linn. Syjl. Nat. 11. 1039. 5. 
y^moen. acad. 6. 4I3. 9?. 
Pinnotheres. Rnmph. M'-f. 25. 

Habitat in America intra Chamam Lazarum , cujus 
Pinnothercs et cuftos eft. Orbiculus. 13. C. thorace orbiculato , 
cufpidato. laevi, plano, roftro ti-i- Habitat in nova Zclandia. Muf Banks. 
Minor C. longicorni. Roftrum exfertum, brcve, tri- 
fiufpidatum. Tborax fuborbiculatus, planus, de- 

preflus IV. AGONATA. Cancer. 403 - 

prefliis margine intcgerrimo, Cauda conica, in- 
flexa. Pedes laeves. 

14. C. thorace orbiculato, laevi, chelis niinore, antcn- hngicor. 

11 is longifllniis. Linn. Sy[i. Nat. 11. 2040. 10. niil 

Croriov. Zoop/j. 968. 
Jifi. belv. S' 5(53. tab. 5. fig. 447. 
Baji. ft(l,f. 1. %6, tab. 4. fig. 3. 
Seb. Mnf 3. 41. tab. 17. fig. i— 4. 
Habitat in Oceano europaeo, auftrali. 

15. C. thoracc orbiculato, laevi, integro, pedibus fenis, hixapui, 

antennis corpore longioribus. Linn. Syfi. Nat. 11. 

1039. 7. 
Cancer thorace laevi, orbicuhto, fubdepreflb, chelis 

validioribus, antennis longiliimis, pedibus pofticis 

niinutioribus. Bifler. fnhf 1. i6. tab. 4. fig. 3. 
Habitat in Oceano europaeo. 

16'. C. thorace laevi, cordato, litera H impreflTo, pedibus Uca. 
fubtus barbatis, brachiis muricatis. Linn. Syfi, Nat. 
II. 1041. 13. 
Uca una. Mavgr. hvaf. 184. 

Habitat in Americae paludibus. 

* * Thorace laevi, lateribus incifo. 

17. C. thoracc laevi, unidentato, maculato, fronfe trlloba* flmdus» 
Cancer fioridus brachyurus, thorace laevi, mutico, 

maculato, margine crenulato, manibus criftatis. 

Linn. Syfl. Nat. u. 1041, 12. Amoen. acad. 6. 414. 98? 

RiM/pb. ^Mif. tab. 8. fig. 5. 
Habitat in India. 
Figura Rimpbii accuratlffima, at de Synonymo Liitnaei 

dubito, quum margo haud crenulatus, nec raanus 

criftatae. 

18. C. thorace orblculato, laevi: lateribus unidentatis, ^hiiatUSt 

fronte tridentata. 

Habitat in Terra del Fuego. JMif Banks. 

Minutus. Frons absque roftrOj denticulis tribus parvis, 
acutis. Thorax orbiculatus, pianus, laevis, mar- 
gine fubelevato. Latera in tnedio dente valido 
acuto notata. Cauda magna, inflexa> orbiculata^ 
Pedes laevcs, unguiculati. \ 

Cc a \ J9. C 404 IV. AGONATA. Ganccr. 

rhowboi- 19- C. thorace laevi: lateribus antice unifpinofis, frontc 
des. truncata, Linn. Syfi. Nnt. 11. 1042. 17. 

' Barvtl. lcon. rar. tab. 1287. fig. i. 
— — — tab. ixi6. fig. I. 2. 
Habitat in niari mediterraneo. 

rnacnJa' 20. C. thorace laevi: maculis fanguineis, rotundis, late- 
tus. ribus unidentatis, fronte triloba. Linn. Syji. Nat. n.., 

1042. 18. Miif. Lud. Ult. 433. 
Petiv. amb. tab. i. fig. %. 
Seb. Miif. 3- tAb. 19. fig. 12. 
Rinnplj. Mnf tab. lo. fig. i. 
Gronov. Zooph. 971. 
Habitat in Afia. 

pelao^icus. 21. C. thorace laevi, utrinque unifpinofo, antice ocio- 
dentato, fronte fexdentata, nianibus nuiltangulo- 
prismaticis. Linn. Syft. Nat. 11. 1042. 19. Muf Lud. 
Ulr. 434. 
Cancer nianuum «rticulis omnibus dentatis: cxtimo 
hcptagono. Oib. Jt. 307. 

Rnmph. Mnf tab. 7. fig. R. 
Gronov. Zooph. s>^6. 
Ihoivn. lamaic. 421. tab. 41. fig. 2. 
Seb. Mnf 3. tab. 20. fig. 9. 
Habitat in Pelagi fuco natante. 

haflatns. 22. C. thorace laevi: lateribus o6lodentatis ; poftico 

maximo, manibus angulatis. 
Cancer h?.rtatus brachyurus,. thorace rugofo, nudo, 

margiiie utrinque odlodeiu^ito : poftico maximo, 

palrais pofdcis ovatis. Linn. Syfl. Nat. 11, 1045. 39? 
Habitat in nova Hollandia. Muf Banks. 
Minutus. Pahnae anticae bidentatae, chelae angulatae. 

Palmae pofticae ovatac. 

mieleus. ^3- C. thorace laevi, giobofo, antice utrinque unidcn- 
tato, portice roftroque bidentato. Linn. Syfl. Not. n. 
1042. 20. 
Habitat in mari nicditeiTaneo. 

24, C. rv. AGONATA. Cancer. 405 

24. C. thoracc laeviufciilo, utrinque qujnquedentato, maenas, 

carpis unidentatis. Linn. Syjl. Nat. ii. 1043. 22. 
Muf. Lnd. Ulr. 435. Fn. Sv. 2026. 
Petiv. atnb. tab. r. fig. 5. 
Bafier. fiihf. 2. 19. tab. 2. 
Rnwpb. Muf. tab. 5. fig. O. 
Gronov. Zoop/j. 955. 
Habitat in Occano europaeo, afiatico. 

25. C. thorace laevi, utrinque quinquedentato , iiiani- dcpurator. 

bus apice comprcflls, pedibus pofticis ovatls. Linn. 

Syjl. Ncit. II. 1043. 23. 
Cancer caiiinus. Mnf. Ad. Fr. i. 85. 

Scop. cnrn. 1124. 
Cancer latipes. Rond. pifc. ^5?. 
Cancer rainipes. Barrel. Icon. 1287. 2. fig. mal. 

Planc. conch. 34. tab. 3. fig. 7. mal. 

Seb. Mtif 3. tab. 18. fig. 9. bon. \ 
Habitat in Oceano europaeo. 

26. C. hirfutus, thorace utrinque dentato , pedibus dormia. 

porticis, unguibus geminis. Linn. Syf.Nat. 11. io^3- 

24. Amoen. acad. 6. 41;. 96. 
Cancer lanofus. Rumph. Mnf tab. il. fig. i. 

Se/j. Mrif 3. tab. iS- fig- i- 3- 
Habitat in Indiae orientalis profundo, vcnenatus. 

27. C. thorace laevi, utrinque quinquedentato , mani- feviaius. 

bus mukangulis, ovatis, carpis unidentatis. Linn. 
Syjl. Nat. II. 1043. 25. Muf Lud. Ulr. 437. 
Ruwpb. Muf. tab. 6. ?. 
Petiv. Amb. tab. i. fig. 6. 
Habitat in mari indico. 

2,8. C. thorace laevi, utrinque quadridcntato, fronte fiflfa, Vagnms. 

manibi;= apice atris. 
Cancer Pagurus brachyurus, thorace utrinque obtufe 

noveni-plicato, manibus apice atris. Linn. Syjl. 

Nat. u. 1044. 27. Fn. Sv. 2028. Muf Ad. Fr. 1. 85. 

Gronov. ZoO(>/.' 9^7. 

Hradl. nat. tab. 3. fig. 4. 

Rinnph. M-f tab. ii. fig. a. 
Habitat in Oceano europaeo, indico. 

Cc 3 *9- C. ■406 IV. AGONATA. Cancer. 

^ramla' zp. C thoracc fubnodofo , crenato : angiilis pofticis 31» 
fUi. latato-quinquedentatis, manibus criftatis. JJnH. 

Syjl. Niit. II. 1043. x6. 
Cancer chelis crairiflimis. Cateib. 2. tab. 35. 

Seh. Miif. 3. tab. 19. fig. 13. 
Habitat in mari mediterraneo. 

Calappa. 30. C. thorace laevi, crenulato : angulis pofticis dilatatO' 

integerrimis , manibus criftaris. 
Cancer Calappa brachyurus thorace ftrigis fubimbri- 

cato, gibbo antice trilobo. Linn. SyJl.Nat. 11. 1048. 

52. Mnf. Lnd. XJlv. 449. 

Petiv. Gazop/j. tab. 75. fig, 11. 

Sef;. Muf 3. tab. 20. fig. 7. 8. 

Riimph. Muf tab. 11. fig. 2. 3. 
Habitat in America. 
Affinis praecedenti, at duplo major ct anguli dilatati, 

integerrimi. 

atncus, 31. C. thorace rugofiflimo, obtufo, utrinque quadrilobo. 
Linn. Syft. Nat. 11. 1048. 54. Mif. Lnd. Ulr. 451. 
Habitat in India. 

deprejfus. 32. C. thorace fublaevi, utrinque quadridentato, femo- 
ribus unidentatis, unguibus fubtus ferratis. 

Habitat in mari mediterraneo. 

Parvus, deprefliis, grifeo rufoque varius, Frons qua- 
drifida. Thorax dentibus utrinque quatuor acutis. 
Femora apice unidentata, medio dorfali macula 
nigra. Ungues omnes valde ferrati. Chelae parvac. 

Grapfus, 33. C. thorace laevi, utrinque tridentato, fubrugofo, 

corpore vnriegato. 
Cancer Grapfus brachyurus, thorace ftrigis lateralibus, 

fronte retufa. Linn. S^fl. Nat. ii. 1048. 53. Amoen. 

acad. 4. tab. 3. fig. 10, 
Pagurus maculatus. Catesb. Carol. 2. tab. 16. fig. i. 

Seb. Mnf 3, tab. 18. fig. 5. 

Gronov. Zoopb. 966. 
Habitat in mari niediterraneo. 
Statura praecedentis. Frons integra. ThoraJr late- 

ribus et antice fubrugofus, utrinque dentibus tribus 

acutis. Color fupra fufco flavefccntique varivis, 

fubtus flavefccns. 

*** Tho' , IV. ACONATA. Cancer. 407 

* * * Thorace fupra hivto aut fpijiofo. 

84. C. thorace hirto, fiiborbiculato, miitico , manibus Cha&rus. 
ovatis, muricatis. Limt. S)Jl. Nat. 11. 1044, 28. 
Mnf Lnd. Ulr. 438. 
Habitat in Oceano indico. 

35;. C. thorace hirto, rugofo, utrinque dentato, roftro lanatusl 
bidentato. Linn. Syfi. Nat. 11. 1044. 24. 
Planc. conch. 36. tab. 5. fig. i. 
Habitat in niari mediterfaneo. 

35. C. thorace hirto, ovato, tuberculato, roftro bifido, ai-aneus, 
manibus ovatis. Linn. Syfl. Nat. 11, 1044. 30. Fn. 
Sv. 2030. Muf Lud. Ulr. 435». 
lonjl. exfangu. tab. 5; fig. 13. 
Habitat in Oceano europaeo. 

37. C. thorace pubefcente, obcordato : dorfo fpinis dua- roflratus. 

bus cre<5lis, manibus oblongis, compreflis. Linn. 
Syjl. Nat. II. 1045. 31. Fn. Sv. 2027. 
Habitat in Occano europaeo. 

38. C. thorace fpinis o6>o , pedibus filiformibus, roftro trihjilns, 

bindo. Linn. Syjl. Nat. u. 1045. 3^. 
Habitat in mari mediterraneo. 

59. C. thorace aculeato, roftro porredto, bifido, crifta- criflattis. 

to, pedibus aculeatis. 
Cancer criftatus brachyurus, thorace aculeato , roftro 

bilido, criftato, manibus teretibus. Linn. Syjl. Nat. 

II. 1047. 44. Muf Lud. Ulv. 443. 
Habitat in Oceano. 
Synonyma a Linnaeo citata vix huc pertinent. 

40. C. thbrace ovato, crcnato : pofticc tridentato. Linn. punSifafus, 

Syjl. Nat. II. 1045. 35. 
Brorvn. lavi. tab. 42. fig. 3. 
Habitat in Afia, America. 

41. C. thorace aculeato , roftro fpinis corniformibus, cormifut. 

barbatis, manibus rotundatis. Liun. Syjl. Nat. 11. 
1047. 4(5. Muf. Lud. Ulr. 445. 
Habitat iii mari mcditcrraneo. 

Cc 4 Statu- 408 IV. AGONATA. Cancer. 

Statura C. aranei. Tefta fcabra, inaequalis, linea dor- 
fali aculeata. Aculei duo paulo majores fupra cau- 
dam. Margo fpinis octo validiflimis armatus, qua- 
rum fecunda brevior. Roftrum abbreviatum, fpi- 
nis duabus barbatis, apice nudis. Manus teretes, 
laeves. Pedes hirti. 

JojigivO' 42. C. thorace aculeato , porrecto , adfcendente, roftro 
firis. acuto, bifido, pedibus iongiffimis. 

Cancer dodecos brachyurus, thorace pubefcente, fpi- 
nis duodecim , roftro bifido. Linn. Syfl. Nat. 11. 
10A6J 3S ? 
Habitat in mari mediterraneo. 
Manus fpinofae. Roftrum fifrum, connivens. 
Variat roftro fere longitudine thoracis. 

ThalaH' 45. C. thorace pubefcente, antice fpinis tribus creftis, 
ginm. acutis, pofticc tuberculis obtuus, roftro bifido. 

Habitat - - - - 

Statura praecedentis. Roftrum exfertum, breve, bi- 
fidum, Spina pone oculos, Tefta adfcendens, antice 
fpinis tribus, intermedia majori, poftice tuberculis 
tribus majoribus obcufis, Margo dentatus, Pede» 
elongati, nudi, chelis fcabris. 

pnber. 44. C. thoracc hirto , cordato , utrinque quinqucden- 
tato , manibus unidentatis , apice nigris. 

Cancer puber brachyurus, thoracc rugofo, villofo, 
utrinque quinquedentato, palmis pofticis ovatis. 
Linn. Syjl. Nat. 11, io4<5. 40. 

Habitat in mari mediterraneo. 

Statura C, Grapfus, at paulo major. Frons dentibus 
tribus obtufis; crenatis. Tefta rugofi, fiifca, pilis 
rufis hirta. Carpi manusque unidentati. Pedes 
poftici comprefli, ovati. 

Mnja. 45' C. thorace aculeato, manibus ventricofis, fpinofis: 
digitis penicillato-hirfutis. Linn. Hyji. Nat. 11. 1045. 
41. Fn. Sv. 2051. 

/e»/?. exfangn. tab. 5. fig, 5. 
Gvonov Zooph. 973. 
Habitat in Oceano norwegico. 

^6. C. IV. AGONATA. Cancer. 4©9 

45. C. thorace acaleato-nodofo, pedibus fenis, cauda hovvidui* 

cariofa. 
Cancer horridus brachyurus, thorace obtufe aculeato, 

manibus ovatis, cauda cariofa. Liim. Syjl. Nat, 11. 

1047. 4;. iW«y^ Lud. Vlr. 442. 

Gronov. Zoojih. 9^6. / 

Periv (mh. tab. i. fig. 7. 

6V/^. AJ///! 3. tab. 18. fig. 10. 

— — tab. 22. fig. I. %. 3. , 

Rnmph. Muf. tab. 9. fig. i. 
Hahitat in Oceano afiatico. 

47. C. thorace nodofo, inaequali, roftro planp, retufo, Chirngva. 

pedibus oclo nodulofis. 

Habitat in mari mcditerraneo. 

Statura praecedcntis, at triplo minor. Roftrum ex- 
fertimi, planuni, apice valde retufum. Ante oculos 
tuberculum obtufum. Thorax nodis piurimis, in 
primis quatuor dorfalibus majoribus et tribus utrin- 
que ad marginem pofticum. Pedes omnes curvati, 
nodulofi. 

48. C. thorace aculeato, manihus corpore longioribus: Jonpima' 
digito patulo, pollice curvato. Limi. Syjl. Nat. 11. fms. 
io^f>. 42. 

RufKph. Muf. tab. 8. fig. 2. 
I'etiv. nmh. tab. 2. fig. 15» 
Seh. Mnf 3. tab. 20. fig. 12. 
Habitat in Oceano afiatico. 

49. C. thorare aculeato, manibus ovatis, fcabris, pedl- longiptt, 
bus poftcrioribus longiflimis. Linn. Sjjl. Nat. 11. 1047. 

47. MrJ. Lud Ulr. 44^. 

Rumph. Mif tab. %. fig. 4. 
Habitat i i Oceano indico. 

50. C. thorace poftice uniaculeato , inaequali, pedibits fpinifer. 

fecundi paris longilTimis. Linn. byfi. Nat. il. 1047. 
48. Mf Liul. Uh\ 447- 
Habiiat in Afia. 

51. C. thorace inaequali, fpina altera frontis, altera gevmanns. 

fiipra caudam. LiHn. ^y/i. Nat. 11. 1047. 49. 
Hi-.hitat in mari germanico. 
Chclae laeves. 

Cc 5 5^. C. 4ic> IV. AGONATA. Pagurus. 

Muritus. 5*. C. thoracc antice utrinque unifpinofo : dorfo cana- 

liculato, molliufculo. 
Habitat in Islandia. Koenig, 
Parvus, Antennae breviflimae. Tcfta antice ponc 

oculos fpina parva, ere6ka, acuti. Dorfuni im- 

preflum, molliufculum. Brachia bafi apiccque uni- 

fpinofa. 

I26. PAGVRVS. J^ntennae quatuor pedun- 
culatae, inaequales: 
anteriores fetaceae, 
pofteriores filiformes, 
articulo ultimo bifido. 

hPro, 1. P. thorace futuris quadrifido, cauda fimplici, fubtuj 

ventricofa. 
Cancer latro. Linn. Syjl. Nat. 11. 1049. ^6. 
Cancer crumenatus. Riimph. Miif. tab. 7. fig. 4. 
Bourfires, Rocbef. ant. i. c, 21. 

Seb. Muf 3. tab. %\. fig. i. 2. 
Habitat in Indiae orientaiis cryptis riipium : terreftris, 

nodurnus, viditans nucibus cocos, quas adfcen- 

dens dejicit, dein manibus aperit violenter; efcu- 

lentus demtis inteftinis. 

Bernhav. a. P. parafiticus, chelis muricatis : dextra majore. 

eilis. Cancer Bernhardus. Liun. Syjl. Nat. Ti. io4p. 57. 

Mnf Luci. Ulr. 454. Fn. Sv. 2052. 

Jonjl. exfingu. tab. 7. fig. 6. 12. 

Swamm. Bibl. tab. 11, fig. i. 2. 

Bajlev. ftibf I. 74. tab. 10. fig. 3. 4. 

Gronov. Zooph. 982. 
Habitat iii Oceano europaco intra teftas Cochlea- 

rum, quas vaeuas intrat trahitquc, mutatas prout 

adolefcit. 

Diogenet. 3. P. parafiticus, chelis laevibus, pubefcentibus: finiftra 
majore, 
Cancer Diogenes. Linn. Syfl. Nat. 11. 1049. 58. 
Gronov. Zoopb. 983. 
Hum^h.Muf tab. 5. fig. K.[L. 

Catcsb. IV. AGONATA; Pagurus: 4U Catesb, Carol 2. tab. 33. fig." i. 2. 
Kuevtpf. lap. tab. 13. lig. 7. 
Habitat in Oceano americano, afiatico intra teftas 
cochleariiin. 

4. P. parafiticus, chelis fcabris, fubaequalibus, pcdibus ^rewiitnx 

fcx anterioribus pollicatis. 
Cancer Eremita. Lbm. Syji. Nat. 11. 1049. 59. 

Habitat in mari italico intra tophum fuberofuiB, 

fubrotundum, apertura transverfati. 
Pedes fcx antici porrefti, extra tophum. 

5. P. parafiticus, chclis muricatis, aequalibus, oculorum oeujatutt 

pedunculis iongitudine thoracis. 
Habitat in Murice Brandaris. 

, Statura P. Bernhardi. Corpus totum ferrugineum. 
Oculorum pcdunculi porre6Vi, cylindrici, bafi 
dente armati. Brachia utrinque raacula fanguinea, 

, Chelae fcabrae. 

6. P. parafiticus, manibus laevibus, trialatis: dextra alatut, 

niajore. 
Habitat in Islandiae bullis. Koenig, 
Statura omnino praecedentium, paulo tamen minor. 

Cheiae articulo penultimo fcabro, ultimo five manu 

laevi, aiis tribu$ prominentibus, acutis. 

7. P. parafiticus, chelis fcabris, cauda apice callofa, araneifor- 

unguiculata. mit. 

Habitat in fifiuris rupium maris Edimburgici, intrans 
helices et turbines. 

Parvus, obfcure cinerafcens. Margo fupra oculos 
fpinis duabus parvis. Chelac ovatae, fcabrae. Pedes 
quatuor poftici breves , obtufi, reflexi, unguicuio 
brevifiimo. Cauda cylindrica, mollis terminatur 
callo globofo, unguiculato. 

%. P. parafiticus, fubcylindricus, tefl;a pundis excavatis. tuhilaris. 
Cancer tubularis. Linn. Syfi. Nat. 11. 1050. 60. 
Habitat intra tefl:as Serpulae maris mediterranei. 

c, P. tomentofus, obtectus pileo hcmifphacrico frberofo. Caput 
Cancer Capiit morcuum. Lhm. Syft. Nat. Ii, 1050. 61. mortuunt, 
Habitat ia raari meditcrraneo. 

10. F. 4» IV. AGONATA. Pagurus. 

firigsfus. 10. P. thorace antrorfum rugofo, fpinis ciliato, roftro 

aciito, fentfindentato. 
Cancer ftrigofus. Linn. Syjl. Nat. ii. 10,2. 69. 
Cancer macrouriis, thorace chelisque angulatis, hifpi- 

dis. Mnf. Ad. Fr. 87. 
Aftacus marinus. Culumn. aquat. 8. teb. 6. 
i!\ftacu3 fimilis pediculo marino. loufi. exfajigu. t. 2. f. 7. 

Barr. rar. tab. 1288. fig- i. 

Seh. j\hf. 3. tab. ip. fig. 19. 20. 

Gron. Zonph. 980. 
— AB. Helvet. 4. 23. tab. 2. fig. i, 2. 
Habitat, in Oceano. 
Habitus ab hoc genere omnino differt, at chara6tere 

junguntur. 

VHgofus. II. P, thorace rugofo, antice ciliato , fpinofo, roftro 

tridentc, manibus filiformibus. 
Habitat in mari mediterraneo. 
Affinitas fumma praecedentis , cujus fortc varietas. 

Loco roftri dentes tres acutiftimi, intermedio ma- 

jori. Ad bafin dentes duo elevati, acuti. Margo 

thoracis anticus fpinofus. 

gregarius. 12. P« thorace rugofo, ciliato, roftro tridentato, palpis 

anticis elongatis. 
Habitat in Occano americano Patagoniam alhicnte, 

gregarius , unde faepe mare cruentum videtur. 

Muf Bankianum. 
Statura praecedentium, at minor. Palpi antice longi- 

tudine antennarum, articulis cordato - obconicis. 

Roftrum breve, tridentatum. Thorax dentato - cilia- 

tus, rugofus: rugis marginc ciliatis. Chelae fcabrae, 

fubclavatae. Color fanguineus, macula magna 

dorfali fufca. 

atHple- 13. P. thorace laevi, roftro breviflimo, emarginato, 
^ens. pedibus intermcdiis longiftimis. 

Habitat in Oceano atlantico, Brafiliam alluente, 

noctu fulgens. 
Cbrpus parvum, albidum, fubdiaphanum, punftis par- 
vis rubris adfperfum. Thorax laevis, inermis, 
poftice rotundatus, latior, antice anguftatus, termi- 
natur roftro brevitlimo, vix exferto, emargin:ito. 

Antcn. IV. A G O N A T A. Scyllarus. Aflacus. 413 

Antennae anticae fetaceac, corpore longiores, po- 
fticae breves, triarticiilatae, filifonncs. Abdonien 
fegmentis quinque. Cauda foliolis quinque inter- 
medio linguiformi. PeJes decem, antici cheiati, 
breves, 2. 3. reliquis duplo longiores. 

127. SCYLLARVS. Jntenna e dimQ filiformes: 
articulo ultimo bifido. 
Squamae duae aculeatae, 
biaiticulatae, loco an- 
tennarum pofticarum. 

I. Scyllarus, ar&us. 

Cancer Arctus macrourus, thorace antrorfum aculcato: 

fronte diphylia, manibus fubadactylis. Lim. Syfi. 

Nat. u. 1053. 75. Fn. Sv. 2040. 

lonj}. exfniigu. tab. 4. fig. 4. 8. 12. 

Barrel Icon. 1288. fig. 2. 

Rnnjffh. Mitf. tab. 2. fig. 6. D. 

Brown. !am. tab. 41. fig. i. 

Sef). Mif. 3. tab, 20. fig. I. 
Habitat in Occano Europae, Afiae, Africat, Americac. 

123. A S T A C V S. jdnteimae quatuor pedun- 
culatae 5 
anticae elongatae, fe- 

taceae, 
pofliicae fifTae. 

1. A, antennis pofticis bifidis, tliorace laevi, roftro la- marinui. 

terjbus dentato : bafi fupra dente duplici. 
Cancer Gammaru^. Limi. Syf}. Nat. 11. 1051. 61. Fn. 

Sv. 203?. Linn. It. Wgotb. 174. 

Mtf. /Idolph. Fr. 87. 

B„J}. fafjf. 2. 6. tab. i. 
Habitat in Oceanb norvvegico, frequcns. 

2. Antennii; pofticis bifidis^ thorace lacvi, roftro lateri- fluviatiUi. 

bus ticntato: .b.afi dente utrinque unico. 
Cancer Aitacus. Linn. Syjl. Nat. 11. lo^i. 6^. fn. Sv. 2034. 

Cancer 4M IV. AGONATA. Aftacus. 

Cancer macrourus, roftro fupra fcrrato, bafi utrin- 

que dente fimplici, thoracc integro. Geojf. Inf. %. 

<S66. I. Mi'f. Ad. Fr. i. 87. 

Gronov. Zooph. 977. 

Roef. luf ?. tab. 54. 5^ 

lonf,. exfangu. tab. 4. fig. i. 

5M/;fz. Inf tab. 23. fig. 151. 
Habitat in Europae lacubus, fluviis. 

iimarut. 3. A. antennis pofticis bifidis, thorace antrorfum acn- 

leato, fronte bicorni, manibus adadylis. 
Cancer Homarus. Liiin. Syfi. Nat, 11. 1053. 74. Muf 

Lud. XJlr. 457. 

Ruwph. Muf tab. i. fig. A. 

Gronov. Zooph. 981. 

Marcgr. braf 245;. tab. 1^6. 

Fetiv. Amb. tab. 6. fig. i. 

Seb. Muf 3. tab. 21. fig. 5. 
Habitat in mari afiatico, americano. 

tMreinU!. 4. A. antennis pofticis bifidis, thorace laevi, manibuJ 
teretiufculis : brachiis hifpido - aculeatis. 

Cancer Carcinus. Linn. Syf. Nat. 11. 1051. ^4. 

Locufta marina. Ruwph. Mnf tab. i. fig, B. 

Aftacus fluviatilis niajor, chelis aculeatis. Shan. lant, 
2. 271. tab. 245. fig. 2. 
Seb Muf 3. tab. 21. fig. 4. 

Habitat in Americac fluviis. 

eoenik' 5. A. antennis pofticis bifidis, coerulcfcens, thorace 
fcens. laevi, roftro porrefto, fubulato, bidentato. 

Habitat in Pelago intcr Tropicos frequens. Mnf Banks» 
Corpus parvum, amoene coerukum. Thorax obJon- 
gus, fubcylindricus, laevis, anticc ad bafin roftri 
denticulis duobus parvis. Roftrum elongatum, 
thorace paulo brevius, fubulatum, denticulis duo- 
bus minutifiimis notatuni. Antennac anticae lon- 
gitudine corporis , pofticac vix roftro longiores, 
bifidae, lacinia intcriore ovata, comprefla, ciiiata. 
Abdominis primum fegmentum maximum. Cauda 
foliolis quinque, intermedio emarginato. Bi-achia 
brevillima, teretia, chelis minutis. Pedes odo fili- 
fonnes, teretes. 

tf. A. IV. AGONATA. Aftacus. 415 

£. A. antennis pofticis bifidis, roftro breviflimo, fubu- fulgtns. 
lato, pedibus fimpiicibus. 
Habitat in Oceano BrafiJiam alluente, nodu fulgens. 

Muf. Banks. 
Corpus parvum, albidum, fubdiaphanum. ThoraK 
oblongus, fubcylindricus, poftice truncatus, anticc 
terminatus in roftrum breve, fubulatum, intcgrum. 
Pedes omnes fimplices, o6to parium. Cauda folio- 
lis quinque. 

7. A. antennis pofticis bifidis, thorace articulato, pedi- crajJlcQV- 
bus fexti paris longifliniis. 7mV. 

Habitat in Oceano americano. Mif. Banks. 

Corpus parvum, rubefcens. Thorax oblongus, fub- 
cylindricus, dorfo carinatus, antice retufus absque 
roftro , articulatus : articulis odlo fubaequalibus- 
Antennae anticae corpore longiores, fetaceae, craf- 
fiufculae. Abdomen anguftatum, quinque- articula- 
tum. Pedes utrinque o6l:o, omnes fimplices : fexto 
duplo longiori, femoreque ferrato. Cauda ftylis 
fex exfertis, filiformibus. 

%. A. antennis pofticis bifidis, thoracis marginc biden- hijlrio: 
tato, roftro lanceolato, ferrato, corpore variegato. 

Cancer pennaceus macrourus, thorace laevi, cylin- 
drico , roftro enfiformi ; margine fuperiori ferrato. 
Linn. Syji. Nat. 11. 1051. 65? 

Habitat in Groenlandia. 

Statura et magnitudo A. Crangonis. Palpi apice fpi- 
nofi. Roftrum porreflum , fubtus in medio dilata- 
tum, unidentatum, fupra ferratum. Thorax cylin- 
dricus, margine antico tridentato. Corpus rufo 
cinereoque variegatum. Cauda foliolis quinque, 
intermedio lineis duabus fpinofis. 

9, A. antennis pofticis bifidis, thorace laevi, inermi, chela Malahari' 
dextra majori, pedibus filiformibus. cus, 

Habitat ad littora Malabarica. Koenig. 
Statura A. Crangonis, at paulo minor. ThofaX cylin- 
dricus, laevis, roftro abbreviato, acuminato inter 
oculos. Chela dextra incraflata, digito incurvo; 
iiniftra longior, filiforniis. Pede» oiXo filiformes. 

10. A, 4i6 IV. AGONATA. AAacus. 

Grotnlaa- lo. A. antennis pofticis bifidis, thorace inarginc antico 
dicui. roftroquc dcntatis, palpis apice fpinofis, corporc 

fiifco. 
Habitat in mari groenlandico. 

Roftrum porredtum, fupra tri-fubtus bidentatmn. 
Palpi antici fpinis apice ciliati. Antennac anticae 
longifliin.ic, albo rubroque variegatae. Thoracis 
margo anticus tridentatus et dorfuni carinatum dcn- 
tibiu quatuor. Abdominis fegmenta inaequalia 
utrinque fpina tcrminantur. Cauda quinquephylla, 
foliolo intermedio lincis duabus dentatis. 

emtrifut, ii. A. antennis - - - -, manibus nuUis, pedibus utrin- 

que quinque natatoriis. 
Cancer emeritus. Linii. Sjjl. Nat. ii. 1O55. 79. 
Emerita. Gron. Zooph. 1000. tab. 17. tig. S. 9. 

Pet. pterigy. tab. 20. fig. p. 
Habitat in mari indico, 
Specimina mca imperfedla, ideoque dc gcncrc dubius 

hacreo. Forte potius Pagurus. 

Norwegi- 1.1. A. antcnnis pofticis trifidls, thorace antrorfum acu- 
fiiS. lcdto, manibus prismaticis: angulis fpinofis. 

Canccr norwegicus. Linn. Syjl. N.it. n. 1053. 73. F». 
Sv. 2039. MuJ. Lud. Ulr, 456. Muf. Ad. Fr. i. S8. 
Gionov. Zoop/j. 5>7p. 
5'^//. Muf. 3. tab. 21. fig. 3. 
Habitat in mari Norwegico. 

Varietatem duplo minorem e mari mcditcrraneo 
vidimus. 

Squilla. 13. A. antcnnis pofticis trifidis, thorace lacvi, roftro 

fupra ferrato, fubtus tridentato, thoracis marginc 

quinquedentato. 
Cancer Squilla macrourus, thorace laevi, roftro fupra 

fcrrato, fubtus tridentato, manuum digitis aequali- 

biis. Linn. Syjl. Nat. n. 1051. 66. Fn. Sv. ^037. 

Kfeiu diib. 35. rig. A. 

Sfb. Muf. ;. tab. 21, fig. 9. 10. 

Btijier.fulf. 2. 30. fig. 5. 

Cioiiov. Zooph. 985. 
Habitat in Oceano europaeo, mari balthico. 
Variat roftro retlo et incurvo. 

14. A, IV. AGONATA. Aft^cus. 417 

14. A. antennis pofticis trifidis, thorace laevi, roftro crarto-ojt. 

brevi, integerrimo, nianuum poilice longiori. 
Cancer Crangon. Limi. Syfi. Ncit. 11. 1052. (^7. 

Fn. Sv. 2038. 
Squilla marina batava. Bajl.fubf.i. 27. tab. 3. fig. i - 4, 

Seb. Mnf. 9. tab. 21. fig. g. 

Roef Jnf 3. tab, 6^. fig. i. 2, 
Habitat in mari Balthico. 

15. A. antennis pofticis trifidis, thorace fpinofo, pedibus tettigo* 

quatuor anticis filifcrmibus. ««y. 

Habitat in Islandia. Koenig. 
Roftrum breve, inflexum, bidentatum. Thorax cari- 

natus, carina bidentata. Margo unidentatus. Manus 

adadlylae, fubcylindricae, fpina unica, rigida, acuta 

et ungue falcato, mobili. 
Varietas minor, carina thoracis tridentata, vix 

diftinda. 

16. A. antennis pofticis trifidis, manibus ada(?tylls com- Mantis, 

preflis, falcatis, ferrato - dentatis. 
Cancer Mantis. Linn. Syjl. Nat. 11. 1054. ^^. Fn. Sv. 

2035. M/f. Adol. Frid. I. 8«^. 
Cancer arenarius. Rmnph. Muf tab. 3. fig. E. 
Tamaru guacu. Marg. braf i8d. tab. 187. 

Seb. Mvf 3. tab. 20. fig. 2. 3. 

Gronov. Zoopli. JJ84, 
Habitat in mari afiatico , indico, mediterraneo. 
Habitus ab hoc genere difFert, forte proprii generis. 

17. A. antennis pofticis trifidis, manibus adadlylis, ven- Scyllarus, 

tricofis, redlis, angulatis, introrfum tridentatis. 
Cancer Scyllarus. Linn. Syft. Nat. i\. 1054. 77. 
Canccr mirabilis. Linn. Mtf. Adolph. Fr. i. 8fJ. 

Kwnph. Muf tab. 3. fig. F. 

Seb. Muf 3. tab. 20. fig. 6, 
Habitat in mari afiatico. 
Praecedenti valde aflinis. , 

ig. A. antennis pofticis trifidis, thorace laevi, cari- vitreus. 
nato : angulis fubulatis, manibus falcato • fubula- 
tis, integris. 
Habitat in Oceano atlantico, Muf Banks, 

D d Cor- 4i8 IV. AGONATA. Gammarus. 

Corpus parvura, pellucidum, linipidiflinnim, niem- 
branaceum. Thorax obiongo- quadratus, angulis 
fubulato-fpinofis. Roftrum elongatuni, fubulatum, 
acutum. Abdomen elongatum, fubclavatum, cauda 
magna, ovata, fexdentata, utrinquc foliolis tribus 
parvib, oblongis, intermedio truncato, bifeto, fuf- 
fulta. Pedes quinque parium, i. capillare fimplex, 
longitudine thoi-acis : 2. cralfius , thorace longius, 
articulo penultimo compreflro, i:Uus carinato pro 
receptione digiti fubulato - falcati apice inflexi, lim- 
plicis. Reliqua fimilia, at nuilto breviora. 129. GAMMARVS. Antennae qua tuor fim- 
pliciflimae, felTiles : 

anticae breviorcs, fu- 
bulatae, 

pofiicae fetaceae. 

loculia. r. G. manibus quetuor adaftylis, pedibus quatiior- 

decim. 
Cancer Locufta. Litiit. Syjl. Nat. 11. 1055. 82. F«. 

Sv. 2042. 

Roef. Inf. 3. tab. 61. 

Kkin. mijf 5. tab. 6. fig. A. B. 6. 

Sultz. Inf tab. 2,3. fig. 152. 
Habitat i,n Europae maritimis. 

futt.x, 2. G. manibus quatuor adacStylis, pedibus dccem. 

Cancer Pulex. Linn. Syji. Nat. 11. 1055. gi. Fn, 

Sv. 2041. 
Pulex fluviatilis. Rnj. Inf 44. 
Pulcx marinus. Bajl.fubf 1. 31. tab. 3. fig. 7. 

Roef Inf 3. tab. 61. 

Frifch. Inf 7. tab. ig. 

Gronov, Zooph. p^o. 

Geoff. Inf 2. 667. tab. 21, fig. 6. 

Habitat ad maris littora', etiam iu fontibuu et foflis, 
dorfo^innatans, 

3. G. IV. AGONATA. Gammarus. 419 

3. G. manibus quatiior monodadlylis , pcdibus dccem. littearis, 
Cancer linearis. Linn. Syjl. Nat. 11. 1055. 83. 

Mart. fpinb. 55. tab. P. fig. I. 
HabitaC in Oceano islandico, Koenig. In Terra 
nova. Mnf. Banks. 

4. G. manibus adadtylis, pedibus viginti patentibus, falims^ 

cauda fubulata. 
Cancer falinus. Linn. Syjl. Naf. 11. 10^6. 85. 

Maty diar. britt. 1755. 
Habitat in Angliae falinis Limingtonianis. 

5. G. manibus adadlylis, pedibus patentibus, cauda cy- Jiagftalif, 

lindrica, bifida. 
Cancer ftagnalis. Lintt. Syjl. Nat. 11. io5<5. 87. F//. 

Sv. 2043. 
Habitat in Europae ac^uis ftagnantibus» Dda V. VNO- 420 V. VNOGATA. LibelluJa. 

V. V N O G A T A. 

Os palpis diiobus. 

Maxilla inferior faepius unguiculata. ^j^- 130. LIBELLVLA. Zfl^/wm trifidum, lacinia 
dorfali minutiirima. 

4 Macnla- i. L. alis pofticis bafi omnibiisquc medio antico maciila 
$a. nigricante, abdomine depreflb, tomentofo. 

Libeilula 4 maculata alis pofticis bafi omnibusque 

medio antico macula nigricante. Lvm. SyJl..Nat. 11. 

901. I. Fn. Sv. 145:9. 
Libellula alis macula duplici marginali. Geojf. Inf. 

X. 114. 6. 
Libellula maxi^ia, Qbdomine breviore latioreque flavo. 

Raj. Inf. 49- 4- 

Reanm. Inf 6. tab. 35. fig. i. 2. 
Habitat in Europa. 

dfprejTa,' 2. L. alis omnibus bafi nigricantibus, abdomine depreflb, 

lateribus flavefcente. 
Libellula deprefla alis omnibus bafi nigricantibus, 

thorace lineis duabus flavis , abdomine lanceolato, 

lateribus flavcfcente. Linn. Syjl. Nat. 11. 902. 5. 

Fn. Sv. 14 13. 
Libellula thorace viridi, nitido, lineis flavis, alis albis, 

abdomine nigro - coerulefcente. Geojf. Inf 1. iz6. 9. 
Libellula maxima^ abdomine breviore latioreque coe- 

ruleo. Raj. Inf 49. 5. 

Reaum. bif 6. tab. 35. fig. i. 

Roef Inf 2. aciu. tab. 6. fig. 4. 
— — tab. 7. fig. 3. 

Edn>. Av. tab. 333. 
Habitat ad Europae aquas. 

3. L. V. VNOGATA. Libellula. 421 L. alis hyalinis: maGula bafeos fafciisque duabus fufcis. btfafcinta. 

Habitat in Anierica. Muf Dom. Ranks. 

Statura et magnitudo praecedentis. Thorax villofus, 
fufcus, lineolis duabus flavis fiib alis. Abdomen 
depreflum, fiifcum , latcribus flavefcentibus. Alae 
hyalinae, bafi macula oblonga, nigra , in qua 
lineoJa albicans: fafcia in medio abbreviata, e£ alia 
apicis, fufcis. Linn. Syp. Nat. ir. 901. 2,. Fn. 
abdomine lutefcente. faveo/a. Jligmnti- 
zam. 4. L. alis bafi luteis. 

Sv. 1460. 
Libellula alis albis, bafi hiteis 

Geojf. Inf. 2. 225. 7. 

Schaeff. Inf. tab. 4. fig. i. 
Habitat in Europa. 
Variat rarius alis absque niacula lutea. 

^. L. flavefcens, alis macula apiceque fufcis : ftigmatc 
niveo. 

Habitat in nova Hollandia. Muf Bankiannm. 

Statura omnino praecedentis. Corpus totum flavefcens, 
abdomine nigro , lineato. Alae aqueae, macula 
fufca in niedio marginis exterioris. Pone maculam 
ftigma marginis craflioris niveum. Apex alae fufcus. 
Pedes flavcfcentes, apice nigri. 

6. L. flavefcens, alis anticis apice, pofticis margine oculata. 

aqueis : ftigmate niveo. v 

Habitat in nova Hollandia. Muf Bankiannm. 
Praecedenti nimis affinis , cujus forte mera varietas. 

Alae anticae flavcfcentcs usque ad ftigma marginis 

craflioris niveuni, tunc aqucae: pofticae flavefcen- 

tes, margine poftico aqueo. 

7. L. alis albis, fronte elevata, veficulofa, thoraccque vefculofa, 

flavis , immaculatis. 
Habitat in Anierica, 
Major. Frons elevata, vcficulofa, fubpellucida. Oculi 

teftaeci. Thorax flavus, immaculatus. Abdomen 

cylindricum, fegmcntis bafi obfcure pallidis, apicc 

nigris. Cauda foiiolis cylindricis. Dd 3 8. L. 423 V, VNOGATA. Libellula. rtibicun-' %. L. alis tantum pofticis bafi nigricantibus , corpore 
iia. teftacco. Linn. Syjl. Nat. ii. 90Z. 4. f«, Sv, i^6i. 

Roef. Inf. 2. aqu. z, tab. 7. fig. 4. 

/JrtJ. /;// 50. 8. 
Habitat in Europa. 

vulgatijji. $). L. thorace flavo, ftriis odio nigris. Linrt.Syfl.Nat.il. 
tna. 502. 6. Fn. Sv. 1464. 

Llbellula lateribus flavis, aiis albis. Geoff. Inf. 2.22'^. lu 
Roef Inf 2. aqn. 2. tab. ^. fig. 3. 

Habitat in Europa. 

thfcura. 10. L. alis totis ferrugineis, corpore obfcuro» 

Habitat in America. D. Leroin. 

Statura et magnitudo L. flaveolae. Corpus totum 
ferrugineo-fufcum. Abdomen cylindricum. Alae 
ferrugineae, pun6lo marginali oblongo, fufco. 

vulgata, II' L. alis hyalinis, immaculatis, abdominc cylindri- 

co , rufo. 
Libeilula vulgata alis hyalinis, corpore grifeo, cauda 

fimplici. Linn SyJ}. Nat. 11. 5)01. 3. F/i. Sv. 14^1. 

lioef Inf 2. aqn. 2. tab. 8. 
Habitat in Europa. 

canceJlata. 12. L. alis bafi iramaculatis, abdominc, dorfo lateribus» 
que interrupte luteis. Linn. Syjl. Nat. 11. poi. 7. 
Fn. Sv. 1455. 
Habitat in Europa. 

fafciata. I3* L. alis planis, fufcis: ftriga alba. 

Libellula fafciata alis planis, fufcis : fafcia lincari alba. 

Linn. Syjl. Nat. 11. 903. 12. 

Edtv. Av. 174. tab. 174, 
Habitat in India. umhrata. dimidia' 
ia. 14. L. alis planis, albis: fafcia atra. Linn. Syji. Nat* 11. 

P03. 13. 
Habitat in America meridionali. 

15. L. alis planis, a bafi ad medium nigris. Linn. Syfi. 

Nat. II. 903. 14. 
Seb. Mnf 4. tab. 78. fig. 7. %, 
— — tab. 85. fig. 19. 
Habitat in Araerica. 

16. L. V. VNOGATA. Libellula. 423 

t6. L. alis anticis teftaceo- obfoletisj pofticis viridibus, cbinenjis. 
apice fuicis. Linn. Syft. Nat. u. ^04. 15. 
Edtp. Av. 112. tab. 112. 
Habitat in China. 

17. L. alis planis, albis: maculis tribus atris tribus- verficolor, 
que cincreis. 
Habitat in America. Alaf. D Hnnter. / 

Magna. Caput fufcum, flavo maculatum. Thorax 
fufcus, lineis utrinque duabus fub alis flavis. Ab- 
domen fMlcum. Alac albae, macula magna oblonga 
bafeos atra et alia cincrea ad marginem tenuiorem. 
Maculae duae reliquae atrae ct cinereae alternae, 
niacula atra alani tevminante. 

1%. L. alis purpurafccntibus : fafcia alba , anticis apice amvica' 
albis; pofticis linea bafeos alba. Unn. Syjl. Nat. 11. *^^* 
P04. 16. 

Habitat in India. 

Corpus viride. 

19. L. alisalbis, corporc ferruginco, ore punfto iitrin- fewugi-. 

que flavo. «'^- 

Habitat in Amcrica. 
Statura L. umbratae. Corpus totum ferrugineum, 

pundlo flavo utrinque ad os. 

20. L. alis albis, corporc tomentofo, fufco viridiquc tcmentofa. 

variegato. 
Habitat in America. 
Parva. Frons cyanea. Thorax tomentofus, fufcus, 

viridi maculatus. Abdomen nigrum, cylindricuni, 

fegmentis apice utrinque pundo virefcente. 

%\. L. alis hyalinis , thorace viridi - aeneo. Linn. Syji. Mnea. 
Nat. II. 902. 8. F«. Sv. i4<^(5. 
Libellula viridi-inaurata, alis pallidis, pcdibus nigrif. 

Geojf. Inf 2. 116. 10. 
Raj. Inf 49. 5. 

Roef Inf 2. oqu. 2. tab. 5. fig. Z. 
Habitat in Europa. 

Dd 4 ti. L# 434 V. VNOGATA. Aeshna. 

(yama. %%. L. alisalbis: ftigmate niveo, nigro terminato, cor- 

pore cyaneo. 
Habitat in Araejrica. Lcrvin. 
Corpiis totum cyaneum, abdomine cylindrico. Alae 

omnes albae, macula parva nigra ad bafin et raajori 

marginali nivea verfus apicem, quae pundo fufco 

terminatur. 

laroJina. 23. L. alis albis: pofticis bafi dentata, ferrugineis, cor- 

pore fufco. 
Libellula carolina alis patentibus, hvalinis : pofticis 

bafi tota late ferruginea. Linn. Syji.Nat.ii. 504. 17? 

Am. acad. 6. 411, 8^? 
Libelhila carolina. Dmry Jnf. i. tab. 48. fig. i. 

Habitat in America. 

Ctipenjis. 2,4. L. alis patentibus , albidis, fufco undique maculatir 
punctatisque. Linn. S^yjl. Nat. ii. 504. ip. 
Self. Mttf. 4. tab. 86. fig. 17. 
Habitat ad Cap. B. Spei. 

131. AESHNA. Labium trifidum: laciniis 
acqualibus 5 lateralibus 
apice fifTis. 

fwcipata. i. A. thorace nigro, charaderibus variis flavefcentibus, 

cauda unguiculata. 
Libellula forcipata. Linn. Syjl. Not. 11. 5)03. ii. Fn, 

Sv. 1469- 
Libtllula thoracc luteo, virefcente, lineis nigris, ab- 

domine nigricante , charaderibus fiavis. Geojf. Inf. 

2. 228. 13. 

Petiv. Muf 84. n. 8ip. 

Rcaum. Inf 4. tab. 10. fig. 4. 

— — ^. tab. 35. fig. 5. 
Habitat in Europa. 

gvandis. 2. A. thorace lineis quatuor flavis, corpore variegato. 

Libelliila grandis alis glaucefcentibus , thoi-acis lineis 
quatuor flavis-. Linn, Syfi. Nat. 11. 903. 5). Fw. 

Sv. 1467- 

Libel- V. VNOGATA. Aeshna. 425 Libellula fiilva, alis fiavefcentibus, thoracis latcribus 

lineis duabus flavis , fronte flavefcentc, cauda.di- 

phylla. Geoff. hif. 1. 227. 12. 
Libeila maxima, vulgatiifimajalisargcnteis. Raj Jnf. 4,%. i. 

AB. Nidr. 3. p. 412. tab; 6. fig. p. 

Reaum. Inf. 6. tab. 3^;. fig. 3. 

liocf Inf 2. aqu. 2. tab. 4. fig. 14. 

Schdeff. Icon, tab. 2. fig. 4. 
Habitat in Europa. 
Colores corporis pulcre variegati vita pcrcunt. duabus ilav alls bafi 3. A. thorace lineis utrinque 

macuia alba. 

Habitat in Terra del Fuego. Mjif Bankianntft. 

Statura A. grandis. Caput fufcvim, ore flavefcente, 
punclo bafeos nigro. Thorax flavefcens , lateribus 
fub alis fufcis, lineis duabus fiavis. Abdomen cylin- 
dricum , ferrugineum , fegtnentorum marginibus 
nigris. Macula alba, linea nigra divifa, utrinquc 
in fingulo fegmento. Alae albidae, macula parva 
alba ad marginem tcnuiorem bafeos. Macula ordi- 
naria, fufca verfus apicem. 

4, A. abdomine clavato : bafi gibbo, corpore fufco viri- 

dique variegato. 

Habitat in China. Drnry. 

Caput veficulofum, viride. Thorax viridis, nigro- 
lineatus. Abdomen elongatum bafi, inprimis fubtus 
gibbum, viride, ftrigis nigris, medio attenuatum, 
nigrum, maculis lateralibus flavis, apice incrafla- 
tum, atrum, ano albo. Alae albae, punfto mar- 
ginali fufco. Pedes nigri. 

132. AGRION. Lahium quadrifidum. 

I. A. alis eredis, coloratis. 

Libcllula Virgo. Limi.Syjl.N. 11. 904. 20. Fn.Sv. 1470. 
u. Libellula corpore viridi-coeruleo, nitido, alis medio 
coerulefccntibus : bafi et apite albis, margine im- 
niaculato. Geoff. Inf. 2. 221. i. 
Roef Inf 2. nqu. 1. tab. p. fig. 7. 
Roj. Inf 50. n. II. 
bchoeff, Elem. tab. 78. fig. i. 
Dd 5 vanegnfa. clavata. virg9. ^. Li- 426 V. VNOGATA. Agrlon: 

^. Libellula corpore fericeo , nitido, alis viridi - coeru- 
lcfcentibus, apice fufcis, margine immaculati». 
Linn. Fn. Sv. i. 757. 
Rnj. Inf. 50. n. 10. 
Keanvt. hif. 6. tab. 3<;. fig. 7. 
LenTvenh. arc. 19. tab. ip. 

y. Libcllula viridi- fericea, alis fubfufcis, punfto mar- 
ginali albo. Geoff. Inf. 2. 122. 2. F«. Sv. i. 738. 
R'iff. Inf 2. aqu. 2. tab. 9. fig. 6^. 
/^/y. Inf 51. n. 12. 

^. Libellula corporc fericco , nitido, alis inaurato- 
fufcis : macula nigra. Linn. Fn. Sv. i. 759. 
Monjf. Inf 6%. fig. I. 3- 
Roef Jnf 2. aqii. 2. tab. 9. fig. 5. 
^a;. Iiif 50. n. 9. 
Habitat in Europae fluviis frequcni. 

pucUa. 2. A. alis credVis, hyalinis. 

Libellula Puella, Linn. Syfl. Nat. 11. ^d^. 21. Fn, 
Sv. 1471. 

«. Libellula corpore coeruleo cinereoquc altcrno, ali» 
pvmcto niarginali nigro. Genff. Inf 2. 222. 3. 
R.y. Inf 51. n. i^. 
Reaum. Inf 6. tab. 40. 
Roef Inf 2. aquat. 2. tab. 10. fig. 3. 4. 
Snltz. Inf tab. 17. fig. 102. 

/S, Libellula corpore infra coeruleo- viridi, fupra fufco, 
thorace fafciis fufcis coerulefcentibusque alternis, 
piinf^to alarum marginali nigro. Geoff. Inf 2. 223. 4. 
Roef Inf 2. aqn. 2. tab. 11. fig. 7. 

y. Libellula corpore viridi, pallide incarnato, thoracc 
fifciis tribus longitudinalibus nigris, alis punfto 
niavginali fufco. Geoff. Inf 2: 224. 5. 

Habitat in pratis Europae paludofis , vidlitans rapina 
mufcarum. 

Varietates harum fpecicrum fere innumerac^ at copiila 
jimguntur, ideoque haud diftindac. 133. IV- V. VNOGATA. lulus. 427 133. I V L V S. Labium crenatum, emargi- 

natum. 
Antennae clavato - monili- 

formes. 

I, I, peclibus utrinque 20. Linn. SyJ}. Nat. u. 1054. i. ovatut. 
Am. acad, 4. 253. ^6. tab. 3, fig. 4. 
Oniicus. Gronov. Zoopb. jp^. tab. 17. fig. 4. j„ 
Habitat in Oceano curopaeo. 

z. I. pcclibus utrinquc 80. Linn. Syjl. Nat. 11. 10^5. 2. crajfut. 

Aniom. acad. 4. 253. 35. 
Habitat in Afia. 
Corpus pallefcens, utrinque linea e punftis minutiffi- 

mis nigris. Cauda acuta. 

3. I. pedibus utrinque 100. Linn. Syji. Nat. 11. 10^5. 3. terYeJlrit. 

Fn. Sv. io66. Geojf. Inf. x. <575>. i. 
lulus quartus glaber. Rnj. Jnf, 46. 4. 

A/dr. Inf 6^6. fig. 4. 

Frifcb. Inf. 2. tab. 8- fig. 3. 

Jonfi. Inf tab. 23, 

Suhz. Inf tab. 24. fig. 1^6. 
Habitat in Europa. 
Pedes 176 f. 88 paria numerat Rajut. 

4. I. pcdibus utrinque 30, corpore planiufculo. eompJana- 
lulus complanatus pedibus utrinque 30, corpore pla- f^^^ 

niufculo, antennis clavatis. Linn. Syji. Nat. u. 106^. 

4. Fn. Sv. 20($8. 
Scolopendra fufca, pedibus utrinque triginta. Geoff. 

Inf 2. 67^. 3. 
Scolopendra julacea. Scop. cavn. 1150. 
lulus fcolopendricus. Pod. InJ'. 127. 

Habitat in Europa, Anglia. 

5. I. pedibus utrinquc 3«^, ano tridentato. tridenta- 
Habitat in America. Drnry. tus. 

I. fabulc^fo multo craflior. SegmentiJ corporis 18 gri- 
fca, punfto dorfaii ferrugineo. Anus tridentatus, 
deutc intermcdio majori, acutiori. Pcdes bafi den- 
ticulis duobuj, 

6. I. 428 V. VNOGATA. lulus. 

fahuhfus. 6. I. pedibus iitrinqiie 120. Unn. Syji. Nat. 11. io(5^. 5. 

Fn. Sv. 2067. Geojf. Inf. x. C^^Si. 2. 
lulo glabro affinis, lividis albisque circulis. Raj. 

Inf. 47. 

Schaeff. Elem. tab. 73. 
Habitat in Europae corylo. 
I. terreftri duplo major. 

Jligina. 7. I. pedibus utrinque 30, corppre atro: fegmentis al- 
ternis utrinque pundo callofo, albo. 
Habitat Tranquebariae. Koenig. 
Duplo major I. complanato. Corpus antennis pedi- 
busque atrum. Segmenta altcrna utrinque ftigmate 
callofo, elevato, albo. Cauda acuta, alba. 

carnifex. 8. L pedibus iitrinque 94, capite, cauda, linea dorfali 
pedibusque fanguineis. 
Habitat Tranquebariae. Koenig. 
Statura I. fabulofi, at paulo major. Cauda acuminata. 

TnJns. p. I. pedibus utrinque 115. Linn. Syjl. Nat. u. 1065. 5. 

Muf Aci. Fr. i. po. Muf Lud. Ulr. 46Z. 

Gronov. Zooph. loog, 

5"^^. Mnf I. tab. tu fig. ^. 

Petiv. Gazoph. tab. 74. fig. 3. 
Habitat in Indiis. 
Corpus ferrugineum, pedibus luteis. 

ffcns. 10. I, pedibus utrinque 124. Linn. Syjl. Nat. n. 106^. 7. 
Avioen. acad. 4,. 253. 34. 
Seh. Mnf 2. tab. 24. fig. 4. ^. 
Habitat in Indiis. 

niaximus. 11. I. pcdibus utrinque 134. Linn. Syjl. Nat, 11. 1066. 8. 
Vennis terreftris. Marg. braf 255. 

Lift. It. 1(599. tat>- 5- 
Habitat in America. 
Praecedenti affinis. 134. SCO- V. VNOGATA. Scolopendra. 429 

134. SCOLOPENDRA. 

Palpi filiformeSjinter ma- 

xilLis connati. 
Labuim dentatum, filTum. 
Antemiae fetaceae. 

1. S. pedibus utrinqiie 12, corpore ovali, cauda penicillo Jagura, 

albo. Linii. Syjl, Nat. 11. 1062,. i. Fn. Sv. 2063. ' 

Geojf. Inf. 2. 677. 6. tab. 22. fig. 4. 
lulus Lagurus, Scop. carn. 1152. / 

A^. par. iiiiJJ. i. p. 532. tab. 17. fig. 4 — 10. 
Habitat in Europa fub mufcis. 

2. S. pedibus utrinque 14 elongatis, thorace fcutellato. 
Scolopendra coleoptrata pedibus utrinque 14, thorace ta. 

coleoptrato. Linn. Syjl. Nat. 11. io52. 2. 
Habitat in Europa auftrali. 

f5. S. pedibus utrinque 15. Linn. Syjl. Nat. n. io5a. 3. forficata. 
Fn. Sv. 20(54- Geojf. Inf 1. 674. i, 

Su/tz. Jnf tab. 24. fig. 155. 

Schaeff. Elan. tab. 3. fig. i. 
Habitat in Europa, America. 

4. S. pedibus utrinque 17. Linn. Syfi. Nat. 11. 106-^. 4. ^i<rajjfea. 
Scolopendra niaxima pedibus 36. BrQwn, larn. 416. 

tab. 42. fig. 4. 
Habitat in America. 
AfBnis fequenti, at multo major. 

5. S. pedibus utrinque 20, oculis ofto. £/;/«. ^y/?. Naf. fnorfttam, 
II. io58. 5- Awoen. acad. i. 325. 505. 

Olear. Muf tab. 12. fig. 5. 
Pf//u. Gazopb. tab. 13. fig. 3. 
Bradl. nat. tab. 25. fig. 4. 
ie/'. AfHjC I. tab. 81. fig. 3. 4. 
— — 2. tab. 25. fig. 3. 4. 
FrfcJ}. Inf 2. tab, 2. fig, 7. 
CatesO. Carol. 3. p. 2. tab. 2. 
Habitat in Indiis, 

i. S. 43» V. V N O G A T A. Scolopcndra. 

ferrngi' 6. S. pedibus utrinque 22, Linn. Syjl. Nat. u. 106$. 6, 
nea. Habitat in Africa. 

Corpus ferrugineum, pedibus luteis. 

GabrieJis. ?• S. pedibus utrinque 148. Linn. Syji. Nat. n. 10(^3. 7. 
Habitat in Italia. 

Statura S. eleclricae, at quadruplo major, tota dc- 
prefla, flavefccns. 

thSirica» 8- S. pedibus utrinque 70, corpore lineari. Linn. Syjl. 
Nat. II. io58. 8. Fn. Sv. 2055. Geoff. Inf. a. 675. z. 

Aldr. Inf 6-:,6. flg. 8- 

Frfch. Inf 2. tab. 8. fig. i. 

Raj. Inf 45. 
Habitat iu Europa, in tenebris eleftrica f. lucens per fe. 

fhofphO' p. S. pedibus utrinque 75. Linn. Syf}. Nnt. 11. 1054. 9. 

rea, Habitat in Afia, nodu inftar Lampyridis ignita, tx 

alto coelo decidua in navem , in mari indico ct 
aethiopico loo miiliaribus a continente. Linn. 

OccideH' 10. S. pedibus utrinque 123. Umt. Sjjl. Nat. 11. 1054. 10, 
talis. Lift. It. l6^s>- ^ab- ^' 

Habitat in Anierica. 

Corpus ferrugineum. Antennac articulis 14. 

fHOrina, 11. S. pedibus - - - '- , corpore pallido : linea dorfali 
rufa. Linn. Syjl. Nat. 11. 1064. 11. tt. PVgoth. 191. 

Norweg. Roedaat. Stroetn. Sundm. i. 
Habitat in Oceano atlantico. 
Clupearum Harengarum efca, unde abdomen pifcium 

rufefcit et corpus brevi pubefcit. Stroem. 1. c. 

135. TROMBIDIVM. Palpi incurvi, apice acu- 
ti{Timiy os tegentes. 
Labiim concavum) ma- 
xillas recipiens. 

tinSiori' l. T. abdoraine rubro, hirfuto, poftice obtufo, tibiii 
^m, anterioribus pallidioribus. 

Acarus tin<51:orius. Unn. Syjt. Nat. 11. 1025» 20« 
Habitat in Guinea. 
Corpus undique hirrutiflimum , rubrumi 

4. T. V. VNOGATA. Trombidium. 431 

i. T. abdomine fanguineo, depreffb, toinentofo, poftice holoferi. 

retufo , terreB.Tis. ceum, 

Acarus holofericeus. Linn. Syjl. Nat. 11. 102^. 22. 

Fn. Sv. 1979« 
Acarus terrcftris rubcr, abdoniine depreflb. Gecjf. Iiif. 

%. 624. 7. 

Djl. Aran. fig. 3g. 

Roef Inf. 4. tab. 38. 

Blank. Inf tab. 14. fig. I. 
Habitat in Europae, Americae ficcis. 

3. T. abdomine fanguineo, depreflb, tomentofo, poiJice aqiiati' cum. obtufo, aquaticus. 
Acarus aquaticus. Linn. Syf. N. 11. 1025. 21. Fn. Sv. 197^. 
Acarus aquaticus ruber, abdomine depreflb. Geojf. 

Inf 2. 625. g. 

Fvifch. Inf. %. tab. 3. 

Roef Inf 3. tab. 25. 

Sultz. Inf tab. 22. fig. 147* 
Habitat in Europae aquis dulcibus, vclociter natans, 

ova rubra in nepis ponens. 

136. ARANEA. Pa/j^f incurvi, maris clavati. 
Labium breve, apice ro- 
tundatum. 

* OcuVn :;:: 

1. A. abdomine longo , argenteo, vircfcente, pedibus exttnfa. 
longitudinaliter extenfis. Linn. Syfi. Nat. 11. 1033, zl. 

Fn. Sv. 201 1. 

Geojf. Iiif 2. 542. 3. 

RaJ. Iiif 19. 3. 

Ltf. aran. fig. 3. 
Habitat in uliginofis, fylvaticis. 
Caput, thorax et pedes rufefcentia. Pedes femper 

extenfi, anteriores iongiflimi, tertii paris brevCs. 

2. A. abdominc globofo, gibbo, ambitu fcxdentato. cancvifQV 
Aranea eantriformis abdomine femiorbiculato, ambitu tiis. 

fexdcntato. Linn. SyJI. Nat. u. 1037. 4^. 
Arancus cancriformis campeftrig, reticuhmi fpiralc 
ne<aens. Sloan. lam. 2, 197. tab. 235, tig. 4. 

Araiioi 433 V. VNOGATA. Aranea. 

Aranca nigra cancriforniis. RroTvn. lam. 4ip. tab. 44. 

fig. ^. aiabher. obf. i/iicrofc. tab. i. 
Habitat in Ainerica. 
Media, nigra, abdomine magno ferrugineo, piinais 

riigris impreflb. 

/afem. 3. A. atra, abdomine cinerafcentc: linea dorfali atra, 

interrupta. 
Habitat in Anglia, latitans fub parvo reticulo in fo- 

licrum pagina fuperiori. 
Parva. Caput et thorax atra, pubefcentia. Abdomcn 

bafi gibbuni , ovatum, tomeiito cinereo veftitum, 

linea dorfali atra, pollice Jatiori, interrupta. 

Pedes atri. 

maSiam. 4. A. abdomine ovato, atro: linea dorfali coccinca. 
Habitat in America. Lewin. . 

Parva. Thorax et pedes obfcure fufci. Abdomen 

ovatum, atrum., linea dorfali coccinea. 
Aliam vidimus fimillimam, at paulo raajorem , abdo- 

mine pundHs duorum parium anoque coccineis. 

Nigrita. 5. A. atra, abdomine fubtus pundis duobus teftaceis. 
Habitat Dresdae, 

Media. Corpus atrum , nitidum , glabrum. Pun6la 
duo teftacea , fubtus ad bafin abdominis. Pedes 
apice pallidi. Octilis ghbofa. 6. A. nigra, abdominis lateribus fanguineis. 
Habitat in pratis Lipfienfibus. 

Corpus parvum, nigrum. Abdomen globofum, late- 
/% ribui fanguineis, dorfo nigro, in medio fafcia in- 

jk^. terrupta, alba. 

* * * Oculis .-.'.' '. 

borrida. ?• A. abdomine fubtriangulari, apice truncato, retufo, 
pedibus quatuor anticis longioribus. 
Habitat in Lipfiae hortis. 

Major: fingularis ftruclurae: Latera frontis parum 
elevata. Corpus fufcum. Thoracis dorfum argen- 
teum cingitur linea alba. Abdomen triangularc, 
bafi anguitum, apice multo latius, truncatum ct valde 

rctufum. V. VNOGATA. Aranca. 433 

retiifum. Anus fub abdomine elevatus, albus. 
Latera abdominis rugofa. Pedes quatuor ante- 
riores duplo longiores, fufci, tibiis albo annulads, 
poftici virefcentes. 

A. abdomine ovato , fufco : maculis nigris quinque domeflica. 
fubcontiguis , anterioribus raajoribus. Linn. Syjl. 
Nat. II, 1031. 9. Ffi. Sv. 2000, 

Aranea Derhamii. Scop. cavn. 1104. 

Raj. Inf. 27. 17. 

Lijl. aran. 59. fig. 17. 

Clerk. aran. 76. tab. 2. fig. 9. 
Habitat in Europae feneftris et iomibus. 

A. virefcens, abdomine albo : ano rufefcente. tricufpi. 

Habitat Lipfiae. data, 

Caput, thorax et pedes virefcentes. Oculi inprimis 
laterales clevati. Abdomen ovatura, album, ano 
rugofo, rufefcente, Linea longitudinalis abbreviata 
ct duae obliquae laterales rufae, quae in raedio ab- 
dorainis fere coeunt. 


Oculis 10. A, abdomine albo, poftice fufco: ambitu fcx- ar^mtata. 

dentato. 
Habitat in Indiis. -* 

Magna. Thorax argentatus, fubpubefcens. Abdomen 

fubovatum, anticealbum, poftice fufcura , pundis 

duobus albis. Margo utrinque dentibus tribus vali- 

dis armatus. Pedes pallidi, fufco annulati. 

***** Oculis * ' ' • 

ir. A. argentea, abdorainc fafciis flavefcentibus, pedibus fafciata» 

fufco annulatis. 
Habitat in infula Madera. Muf. Bankianmn. 
Magna. Caput et thorax argentea, immaculata. Ab- 

domen argenteum, fafciis quinque flavcfcentibus, 

fufco terminatis. Pedes odo teftacei, annulis plu- 

rirais fufcis. 

Ec i:. A, 434 V. VNOGATA. Aranea. 

ajtvuhta. 12. A. abdomine ovato, ahtice lateribus angulato, atuto, 
' thoracis centro excavato. Linn. Syjl. Nat. u. 1031- 8. 

Fn. Sv. 1999' 

Clerk. aran. Snec. tab. i. fig. i. 
Habitat in arboribus, rete perpendiculari. 
Variat colore. 

diadema. 13. A. abdoniine fubglobofo , rubro - fufco : cruce albo- 
punaata. Unn. Syjl. Nnt. 11. 1030. i. Fn, Sv. 1993' 
Aranea Linnaci. Scop. carn. 1077. 
Moujf. Inf. 233. fig. I- 
AUr Inf. 6o8- fig- 9- 
Joyifi. Inf tab. 18- fig. 17- ^9- ^°- 
Jiaj. Inf ig. 2. 
Lijl. aran. fig. 2. 
Frifch. Inf 7. tab. 4- 
Clerk. aran. tab. 21. fig. 2. 
Schaeff. Ehm. tab. 21. fig. 2. 
— — Icon. tab. 19. fig. 9- 
f Habitat in Europae arboribus. 

14. A. fufca, abdomine ovato, fufco alboquc variegato. 

Clerk. aran. tab. i. fig. 2. 
Habitat in Eiiropa, niclum in fruticibus et graminibus 

ftruens , attrafds infeaorum cadaveribus. 
Praecedenti valde affinis. Corpus magnum, fufcum. 

Abdomen glabrum, variegatum. Pedes fufci, ge- 

niculis nigris. 

4 pnnSta. i5- A. abdominis dorfo plano, nigro : punais excavatis 
ta, quatuor. 

Aranea 4 punaata abdomine oblongo, nigro: punaxs 
excavatis quatuor. Linn. Syjl. Nat. u. 1034. 28. 
Fn. Sv. 2014. It. oel 34- 
Habitat in Europae domibus. 

militaris. 16. A. fpinis dorfalibus quatuor, pofticis longioribug 
patentibus. 
Habitat in America. v. Rnhr. 

Statura omnino A. fpinofac. Spinae duae anticae 
abdominis ereaae, nigrae. Anus fub abdomine 

conicus. 

17. A. marmo- 
rea. V. VNOGATA. Aranea. 435 

17, A. fpinis dorfalibus oftonis: pofticis duabiis paten- fpinofa, 

tibus , abdomine fubtus conico. Limi. SyJ}. Nat. 11. 

1037. 47. 
Habitat in America. 
Media, obfcure fufca. 

18. A. fpinis dorfalibus fex , pofticis patentibus. acuhata^ 
Habitat in Anierica. Mnf. Rankiannm. 

Caput et thorax brunnea f. obfcure ferruginea, im- 
maculata, laevia. Abdonien antice fufcum, fpinis 
duabus dorfalibus elungatis, erecVis; poftice im- 
preiTum, flavefcens, fpinis quatuor anterioribus 
lateralibus brevillimis, poflicis porreclis, uivcr- 
gentibus, conicis, brunneis, apice atris. Abdomen 
fubtus fufcum, rugofum, ano coiiico, prorainulo, 
truncato, annulato. Pedes ferruginei. 

ip. A. abdomine globofo, ambitu quadridentato. Litm. fttracan- 
SyJ}. Nat. n. 1037. 45. thu, 

Habitat in Americae infulis. 

Caput et thorax ferruginea. Abdomen bafi puncHiis 
nigris impreflTum. 

20. A. abdomine utrinque fornicato, bifpinofo: pofte- fovnicata, 
rioribus longioribus. 
Habitat in nova Hollandia. Mnf Rankianum, 
Media. Caput et thorax nigra, immaculata. Pe6lus 
flavefcens. Abdomen lateribus valde dilatatis, for- 
nicatis, fpinis duabus ferrugineis, anteriore ad ba- 
fin acuta, brevi, pofteriore validiflima, porrefta, 
acuta. Margo pofticus itidem fpinis duabus acqua- 
libus, fubulatis, ferrugineis. Color abdominis teftg- 
ceus, bafi apiceque obfcurioribus maculis annulari- 
bus elevatis, fufcis. Pedes fufci. 

ai. A. abdomine ovafo, fufco: linea exalbida, pinnata, lahyvin' 
Linn. Syjl. Nat. 11. 1031. 12. Fn. Sv, 2003. ^thica, 

Clerk. aran. 79. tab. z. fig. g. 

RaJ Inf 27. 18. 

Lift. ciran. 60. fig. ig. 

Scbaeff. lcon. tab. 19, fig. g. 
Habitat in terra, tela horizontali cum puteo cylin- 

drico. 1.7»». 436 V. VNOGATA. Aranea. 

aqiiatica. a^- A. fufca, abdomine ovato, cinereo : dorfo fufco, 

pundlis duobus imprellis. 
Aranea aquatica livida , abdomine ovato : linea trans- 

verfa pundisque duobus excavatis. Limi. Syjl. Nat. 

II, 1036. 39. F)J. Sv. 2020. 
Aranea aquatica, tota fufca. Geojf. hif. 2. ^44. 7? 

Clevk. aran. 143. tab. 6. fig. %. 
Habitat in Europae aquis dulcibus , urinatoria. Hy- 

bernat in cochleis , quas rete artificiofo claudit. 
Major. Maxillae prominentes, validac, atrae, ungui- 

bus fanguineis. 

triffutta- 2,3« A' flavefcens, abdomine nigro: maculis tribus albis. 

f^^ Capta tempore autumnali in foliis Viburni Alfatiae. 

Pvof. Hermann. 
Parva. Caput et thorax flavcfcentia, immaculata. 
Abdomen ovatum, poftice acutiufculum, fubholo- 
fericeiim, nigrum, in medio pun6lis tribus albis, 
quae fere fafciam conftituunt. Pedes flavi, tertii 
paris brevifiimi. 

fcorinfor- M* A. nigra, abdomine albicante: lineis duabus nigris, 
fjiis, pedibus quatuor anticis longiilimis. 

Habitat in Lipfiae hortis , laterigrada. 
Parva , nigra. Frons parum rufefcit. Abdomen ova- 
tum , glabrum, albicans lineolis duabus, finuatis, 
abbreviatis , nigris. Pedes quatuor antici reliquis 
duplo longiores, nigri, albo annulati. Poftici bre- 
viffimi, virides. 

fex pnn- 2,5. A. abdomine oblongo : puniTtorum excavatorum 
^ata, paribus tribus. Linn. SyJ}. Nat, 11. 1033. 24. F«. 

Sv. 2013. 
Habitat in Europae fylvis. 

carnifex. 26. A. ferruginea, abdominc cinereo: linea dorfali fufca. 
Habitat in Anglia. 

Media. Caput feiTugineum, maxillis atris, Thorax 
fcrruginerfs, laevis, glaber, raargine parum flave- 
fcente. Abdomen fubrotundum, cinereum, linea 
dorfali lata, fufca. Subtus utrinque macula bafeos 
flava. Pedes pallidi. 

^ Jfl Tfc )fc jp ;t* (jCtL'» V. VNOGATA. Aranea; 437 

****** OcuUs '■} 

A7. A. abdomine oblongo, tibiis, excepto tertlo pari, chvipes. 
clavatis, villofis. Linu. Sy[i. Nat. n. 1034.2-4. 
Aranea oblonga, luteo- varicgata, pedibus longiffi- 
mis, articulis inferioribus tumidis, hirfutis. Brown. 
lam. 419. tab. 44. fig. 4. 
Habitat in Araerica. 
Abdoinen flavum, albo pundlatum. 

2%. A. abdomine ovato , ferruginco - fufco. Linn. Syjl. facatta. 
Nat. II. 1035. 40. Fn. Sv. 2021. 

Lijl. aran. %%. fig. 28. 

Frifch. Inf 8. tab. 2. 

Clerk. aran. tab. 4. fig. <. 
Habitat in Europae hortis, ovorum faccum circum- 

ferens. 
Pedes lividi, annulis fufcis confertis, inaequalibue. 

2p. A. abdomine ovato, fufco: bafi pun6tis duobus albis. fumigata, 
Linn. Syfl. Nat. 11. 1032. 16. Fn. Sv. 1006. 
Clerk. aran. tab. 5. fig. 6. 
Habitat in campis ante larvarum nidum incubans, 
quas unam poft alteram prehendit ct exfugit. 

* * * * * * * Oculis • * 

30. A. nigra, linea laterali alba. fimlfriata. 
Aranea fimbriata abdomine oblongo, nigro ; Ilnea 

utrinque laterali alba. Linn. Syf. Nat. 11. 1033. 23. 

Fn. Sv. 2012. 
Aranea tota cinerco- villofa, thoracis linea triplici 

alba. Geojf, Jnf 2. 6<o. 15. 

Clerk. aran. tab. 5. fig. 9. 
Habitat in Europae paludibus caefpitofis. 

31. A. atra, thorace linea dorfali alba. dorfalis, 
Habitat in Anglia. 

Parva, atra. Thorax comprefliis, linea dorfali alba. 
Abdomen ovatura, atrum, bafi parum albicans. 
Pcdes iividii 

Ec 3 32. A. 438 V. VNOGATA. Aranea. ^ubefcms. fstnica. 32. A. faliens, nigra: ftriis tribus femicircularibus, albls. 
Linn, Syjl. Naf. u. io3<. Fn. Sv. 2017. 
Aranea faiiens, nigra, abdomine utrinque lineis tri- 
bus albis, ad angulum acutum coeuntibus. Geojf. 
Inf. %. 650. 16. 

LJ[i- aran. fig. 31. , 

Raj. Inf 57. 31. 
Brudl. nat. tab. 24. fig. J. 
Ckrk. aran. tab. 5. fig. 13. 
Schueff. Jton. tab. 44. fig. n. 
Habitat in Europae parietibus, 

33. A. abdomine ovato, fufco : maculis quatuor cinereis, 
pofticis majoribus. 

Habitat Lipfiae. 

Media, Corpus pubefcens, fufcum, cinereo variega- 
tum. Abdomen ovatum, dorfo fufco, maculis qua- 
tuor cinereis diftin£tis, poilicis majoribus. Palpi 
pilofi. Oculi fecundi paris minutiflimi. 

34. A. abdominis dorfo maculis trigonis nigris, pedibu* 
nigro maculatis. 

Aranea Tarantula fubttis atra, pedibus fubtus atro 

fafciatis. Lhtn. Syjl. Nat. 11. 1035. 35. 
Tarantola. Bocc Mtf. 1. loi. tab. 2. 

A/l>in. avan. 64. tab. 38. 

Bradl. nat. tab. 24. fig. 10. 

Okar. Mif. 21. tab. 12. fig. 4. 
Habitat in Europa auftrali. 

35. A. thorace orbiculato, convexo: ccntro transverfe 
excavato. Linn. Syji. Nat. 11. 1034. 31. Mif Lud. 
Ulr. 428. 

Linn. Anjoen. acad. i. 323. 
Laet. amer. tab. 570 
Wortn Mnf tab. 244. 
Seb. Muf I. tab. 6p. fig. 2, 3. 
Ohar. Muf tab. 17. fig. 3. 
Merian. fir. tab. i8.~ 
Roef Jnf 3. tab. 11. 

Habitat in America, infidiatur aviculis, infedlls. 

jfc+* *** *** Tarati' 
ttUa. mvictita- 
ria. V. VNOGATA. Aranca. 439 

*** *** *** OciiUs tautum fetiis • :»: • 

S6. A. abdomine vircfccnte : lateribus flavis. femcuJa- 

Aranea fenoculata oculis tantum fenis. Linn. Syjl. Nat. ta. 
II. 1034. 30. Fn. Sv. 2035. 
Lijler. avan. 74. fig. 24. 
Raj. hif. 32. 24. 
Habitat in Gcrmaniae hortis. 

Caput, thorax et pedes pallidc ferruginca, Pcde» 
tertii paris brcviores , reliqui aequales, Abdomcn 
virefcens, linea laterali flavicantc, punclis quinquc 
nigris. Pundla quatuor nigra, dorfo imprefla et 
infra haec maculae quatuor pallidae, obfoletae. 
Anus fanguineus. 

37. A. pallida, abdomine argenteo : lincis ramofis, nigris. Infca, 

Habitat Tranqucbariac. Koenig. 
Caput et thora,x pallide teft^acea. Abdomen oblongum, 
argenteum, linea dorfali ramofa, et laterali majori 
trifurca, nigris. Anus prominens, co^iious, niger. 
Pedes longiufculi, pallide teftacei. 

t Oculis - - - - 

38. A. atra, abdomine fafcia bafeos flava, • pe6lore cvnentata. 

fanguineo. 

Habitat ad Rio lanciro Brafiliae. Mtf. Dom. Banks. 

Magna, atra. Thorax immaculatus. Abdomen ova- 
tum, fupra fafcia bafeos fiava, fubtus maculis decem 
flavefcentibus. Pedus fanguineum. Pedcs nigri. 

3p. A. thorace orbiculato, glabro, atro, abdominc ova- venatcria, 

to, fufco, pubefcente. 
Aranea venatoria fubhirfuta, thorace orbiculato, 

convexo, abdomine ovato, magnitudine thoracis, 

Linn. Syjl. Nat. 11. 103?. 33. 

Gron&v. Zoopb. 2. 217. 

Merian. Sur. tab. 18. 

Sloan. lam. 2. 181, tab. 235. fig. i. 2. 

JBrorvn. lavt. 420. tab. 44. fig. 2. 
Habitat in America. Nidum ftruit cylindricum, tc- 

nacem, longitudine pedis, fuperne operculo claU- 

dendum. 

Ee 4 ,37. PHA- 440 V. VNOGATA. Phalanglum. 137. PHALANGIVM. Palpi porrcdi, in- 

curvi. 
Maxilla fuperior, 

chelifera. gvoffifii, 1. P. corpore minuto, cylindrico, humcris tuberculati», 
pcdibus langiffimis. Linn. Sy/l. Nnt. 11. 1027. 1. 

Phalangium marinum. Stvoem. Sondm. %o%. tab. i. 
fig. 16. 

Habitat in mari Norwcgico : tardiffimum , Mytilorum 
teftas penetrat et exhaurit. 

ofilio, 1, P. abcloraine ovato , fubtus albo. Lim. Syfl. Nat. 11. 

1027. 2. Fn. Sv. 1992. 

Araneus rufus, non criftatus. Raj. Inf. 40. 35. 

Goed hif. 2. tab. 49. 

Mo'<ff hf. 234. fig. 4. 

Hoeffn. Inf. %. tab. 9. 

Bvadl. nat. tab. 24. fig. 2. 

Cleyk. aran. tab. 6. fig. 10. 3. 

Suttz. hf. tab. 22. fig. 140. 
Habitat in Europa, America, no£le vagatur. 

carnutum, 3. P. abdomine depreflb , raaxilla conica afcendcnte, 
palpis pediformibus. 
Phalangium cornutum abdomine depreffo, roftro bi- 
corni, palpis pediformibus. Linn. Syft. Nat. n. 

1028. 3- 

Phalangium. Geoff. Inf 1. 629. i. tab. 20. fig. 6. 
Araneus cinereus, criftatus. RaJ. Inf. 39. 35. 

Schaejf. Elem. 13. fig. 9. 

— — Icon. tab. 39. fig. 13. 
Habitat in Europa, Anglia. 

birnacula- 4* ^- abdomine atro : niaculis duabus albi». 
tum. Habitat in Anglia. Capt. die VI. Maj. 

Triplo minus praecedentibus. Corpus ovatum, atrura, 
maculis duabus oblongis, albis ad bafui abdominis. 
Linea fubmarginalis tenuiffima, alba, abdomen cin- 
git. Pedes elongati, atri. 

5. P. V. VNOGATA. Phalanglum. 441 

5, P. chelis ramofis, ano fetifero. Linn. Syjl. Nat. ii. caudatum. 

1029. 8. Miif. Litd. Ulr. 416. 
Scorpio. Gronov. Zooph. 952. 

Seb, Miif. I. tab. 70. fig. 7. g. 
Habitat in Intlia orientali. 

6. P. brachiis dentatis, pedibus primis longiflimis fili- reniforms* 

formibus, thorace reniformi. Lin?:. Syji. Nat. 11. 

1029. 9. Muf. Lud. Ulr. 427. 
Phalangium palpis longiflimis, craflis. Gronov* 

Zooph. 935. 
Tarantula fufca major, pedibus anterioribus craflio- 

ribus, aculeatis et unguiculatis, fere cheliformibus, 

proximis longiflimis et tenuifilimis. Brown. lam. 

409. tab. II. fig. 3. 
Cancellus araneoides. Pet. pteriog. tab. 20. fig. 12. 

Habitat in Carolina, lamaica. 

Ultimae duae fpecies habitu ab hoc generc difFc- 
runt. An proprii generis? ^^£^^=c> Ee 5 VI. GLOS- 442 Vr. GLOSSATA. Papillo. 

VI. G L O S S A T A. 

Os palpis Ungmque fpirali. 138. PAPILIO. Paipi duo rcflexi. 

Lingiia fpiralis , exferta. 
Antennae clavatae. 

* Eqnites Tvoes. 

Paris, I. P. E. T. aiis caudatis , nigris , poftlcis macula cyanea 
ocelloGue piirpureo ; fiibtus ocellis feptem. Lhift. 
Syfl. Nat. II. 745- 5- Muf. Lnd. Ulr. 184. 
*' Papilio Paris. Clerk. Icon. tab. 13. fig. i. 
Knorr. Delic. tab. C. 3. fig- i. 
Dynvy Inf. i. tab. iz. fig. i. 
Habitat in Afia. 

Papiliones dividuntur in VI Phalanges. 

a. Epites alis anticis ab angulo poftico ad apicera 

longioribus, quam ad bafin. 

— Troes ad pedius maculis fanguineis aut nigris. 

— ^c/;/t;/ pe6ioreincrucnto,oceIIoad angulum ani. 

b. Heliconii alis anguftis, integerrimis, anticis oblongis. 

c. ParnaJJii alis rotundatis, denudatis. 

d. Danai alis integerrimis. 

— Candidi alis albidis. 

— Fejlivi alis variegatis. 

e. Nymphales alis denticulatis. 

— — Genimati alis ocellatis. 

— — Pbalcrati alis coecis absquc ocellis. 

f. Plebeji parvi; larva faepius contra6ka. 

.— • Rnrales alis maculis obfcurioribus. 

' — Urbicolae alis faepius maculis pellucidis. 

2. P. VI. GLOSSATA. Papilio. 445 if. P. E. T. alis caudatis, nigris, concoloribiis, pofticis Polytes. 
niacula quinduplici alba lunulisque rubris, corpore 
nigro. Limi. SyJ}. Nnt. n. 74(5. 5. Muf..L. l/. i85. 
Papilio Polytes. Ckrk. Icon. tab. 14. fig. i. 
Seb. Muf. 4. tab. 27. fig. 23. 24. 
— — tab. 46. lig. 17. 18. 
Habitat in Afiae Chalcas. Koenig. 

3. P. E. T. alis caudatis, nigris, concoloribus: pofticis AriJlolO' 

fafcia maculari alba lunulisque riibris, capite cau- cbiae. 

daque fanguineis. 
Habitat in Ariftolochiis Indiae orientalis. Muf. Tot- 

tinnnm. 
Statura ct nimia affinitas praecedentis, at caput, latera 

corporis et apex abdominis fanguinea. 

4. P. E. T. alis caudatis, nigris, concoloribus: anticis HeBor. 

fafcia alba ; pofticis maculis rubris. Linn. Syft. Nat. 

II. 745. 2. Mnf Liicl. Ulr. igi, 
Papilio Heftor. Clerk. Icon. tab. 33- fig- i« 
Papilio Indica maxima, nigra. Raj. Inf. 134. 137. 

Sib. M^f. 4- tab, 28. fig. 23. ^4' 
Habitat in Indiis. 

5. P, E. T. alis caudatis, nigris: pofticis macula alba HeUnui. 

lunulaque duplici purpurea, 
Papilio Helenus E, T. alis caudatis , nigris : pofticis 

macula alba: fubtus tribus albidis lunulisque feptem 

ferrugineis. Linn. Syji. Nat. u. 745, 4. Muf. Lnd. 

Ulr. 185. 
Papilio Helenus. Clerk. Icon. tab. 13. fig, 2. 

Ehret. piii. tab, 10. 

Edvp. Av. tab. 342. 

Seb. Muf. 4. tab. 46. fig, 17, 18. 
Habitat in Afia, 
Ocellus purpureus ad angulum ani ct fub' ocello lu- 

nula rubra, 

6. P, E, T, alis caudatis , concoloribus , atris, albo - ma- Antenor, 

culatis: pofticis lunulis marginalibus rubris. 
Papilio Antenor, Drury Inf. %. tab. 3. fig. i. 
Habitat in India. 

Magnua» 444 VI. GLOSSATA. Papilio. 

Magnus. Caput fanguineum, antennis obtufis, nigri». 
Thorax niger. Abdomen albidura, fafciis fangui- 
neis. Alae concolores, atrae, maculis fparfis albis, 
numerofis. Pofticae bafi albo - maculatae et ad mar- 
ginem lunulis quatuor rufis. Angulus ani albidus, 
lunula rufa. 

TroiJus. 7. P. E. T. alis caudatis, nigris: anticis pundlis margi- 
nalibus pallidis: pofticis fupra pallido - fubtus fulvo- 
maculatis. Liiin. Syjl. Nat. 11. 74^. 6. Muf. L, U. 187. 

Dyiiry hif. i. tab. 11. fig, 2. 3. 5. 

Petiv. Muf. 51. n. 523. 
"Habitat in Indiis. 
Macula ferruginea ad marginem tenuiorem alae po- 

fticae et altera ad angulum ani. 

Deiphobiis. %. P. E. T. alis caudatis, nigris, fubtus bafi rubra ma- 
culatis, pofticis maculis feptem rubris, fubannula- 
ribus. Linn. Syji. Nat. 11. 745. 7. Muf.L.U. 188. 

Papilio Dcjphobus. Clerk. lcon. tab. 25. 

Papilio Luzonicus maximus nigrefcens, raaculis cocci- 
neis. Petiv. Gazopb. tab. 11. fig. 8. 
Selr Mnf 4. tab. 47. fig. 5, 6. 
Edro. Av. tab. 345. 

Habitat in Afia. 

Pelaus. 9. P. E. T. alis caudatis, atris: anticis fafcia, poftici» 
lunulis raarginalibus albis pundisque duobus rubris. 

Habitat in India. Drury. 

Parvus. Antennae nigrac, obtufae. Pedlus nigrum, 
utrinque macula fanguinea. Alae anticae dentatae, 
concolores, fufcac, fafcia media fubmaculari lunu- 
lisque tenuillimis marginalibus, albis. Pofticac 
fupra lunulis majoribus marginalibus, albis pun- 
dtisque duobus rubris; fubtus puncTm fex rubris 
ante marginem lunulisque marginalibus albis. 

Polyxenet. 10. P. E. T. alis caudatis, atris: fafciis duabus macula- 
ribus flavis, angulo ani fulvo, pundo nigro. 
Habitat in America. 

Aifinis P. Troilo. Alac anticac nigrae, fafciis duabus 
parallelis macularibus flavis et raargine^^avo va- 
riegato. Pofticae atrae, fafciis flavis anguloque 

ani VI. GLOSSATA. Papilio. 445 ani fulvo, pundo nigro. Subtus concoloresj 
maculae raajores magis fulvae. coeruleo maculatis: ^hovban- 
fubtus alba. Lmn. ta PhilenoY, 11. P. E. T. alis caudatis, nigris. 

pofticarum fafcia interrupta, 
Mant. I. 535. 
Anb. mifcell. tab. 43. fig. i. 2. 
Habitat in Cajenna. 

12. P. E. T. alis caudatis, nigris: pofticis virefcenti- 

nitidis; fubtus maculis feptem rubris, fuboccl- 

laribus. 
Papilio Philenor. E, T. alis caudatis , jni gris : po^iicis 

fubtus nitenti-cyaneis: ocellis fep(?m concatenatis. 

Linn. Mam. 535- 
Papilio Aftenous, Drnry Inf. i. tab, 11. fig. i. 4, 

Habitat in America. 

Corpus nigrum , magnitudine P. Troili. Abdonien 
albo punftatum. Alac anticae nigrac, mai-gine 
albo nigroque vario, pofticae virefcentes, nitidae, 
pundlis aliquot albis, obfoletis, margineque albo 
variegato: fubtus bafi nigrae,'pun6lo albo, poftice 
virefccntes, maculis feptem orbiculatis, fulvis, 
annulo nigro cindis et pundo parvo laterali 
albo notatis. 13. P. E. T. alis caadatis, concoloribus, nigris, mar- Vammon» 

gine maculatis : pofticis fafcia maculis feptem albis, 

Linn. Syjl. Nat. 11, 74<5. 8- Mif. Liut. Ulr. \%^. ■ 
Papilio Panniion, CIer/(. Icon. tab. 14. fig. 2. 

KUmann. Inf i. tab, 2. fig. 2. 3. 

Seb. Muf 4. tab. 27. fig. 21. 22. 
— — 41. fig. II, 12. 

Aubent. mifcelJ. i. tab. 43. fig. r. 
Habitat in Chalcas Afiae, Koenig. 
Invenitur interdum ecaudatus. 

14. P. E. T. alis fubcaudatis, nebulofis, concoloribiis: glaucus. 

anticis macuia flava; pofticis macula ani fulva. 

Linu. Syft. Nat. 11. 746^. 5. Mif. Lud. Ulr. 190. 
Papilio Glaucus. Qkrk. Icon. tab. 24. fig, i. 

Kkmann. Inf \. tab. 8- fig. i. 2. 
Habitat in America. 
Alae pofticac fubtus lunulis rufis flavisquc. 

i^P. 44« Vr. GLOSSATA. Papilio. Polydovus- 15- P- £• T. alis fubcaudatis, nigris, concoloribus: po- 
fticis raacuia alba futuris fexfida lunulisque feptem 
rubris. Linn. Sy[i. Nat. ii. 746. 10. Amoen. acad. 

6. 401. 40. 
Papilio Polydorus. Clevk. Icon. tab. 23. fig. 2. 

Seh. Mnf. tgb. zl. fig. 21. 22. 
Habitat in India. 

Priamut^ 16. P. E. T. alis denticulatis, holofericeis : anticis fupra 

viridibus, raacula atra; pofticis maculis fex nigris. 

Linn. S)jl. Nat. 11, 744. i. Muf. Liid. Ulr. 182. 

Amom. Acad. 5. tab. 5. 
Papilio Priamus. Ckrk. Icon. tab. 17. 
Papilio amboinenfis viridi et nigro holofericeus, In- 

fignis. Vincent. Mnf ic. 
Papilio f. Atlas amboinenfis, alis fuperioribus holofe- 

rice - nigris : inftitis viridibus. Muf Fetrop. 664. 

Aubent. mifcell. i. tab. 4?. 
Habitat in Amboina. 

Memnan. 17. P. E. T. alis dentatis, nigris: pofticis fubtus macula 
diff^ormi rubra anguii ani. 
Papilio Memnon E. T. alis dentatis, nigris: omnibus 
bafi fubtus rubro notatis. Linn. Syji. Nat. 11. 747. 

13. Muf Lud. Ulr. 193. 
Petiv. Gazoph. tab. 11. fig. g. 
Raj. hif 135. 

Seb. Mtif 4. tab. 5. fig. 6. 

— — tab. 1(5. fig. 10. II. 
Habitat in China. 
Variat alis bafi fubtus maculatis et immaculatls. 

Agtnor. 1%. P. E. T. alis dentatis, nigris, bafi fanguineis : pofticis 
difco albo, maculis nigris. Linn. Syf. Nat. 11. 747. 

14. Muf Lnd. Ulr. 194. 
Papilio Agenor. Clerk. lcon. tab. 15. 

Seh. Muf 4. tab. 46. fig. 11. 12. ip. 20. 
Habitat in China. 

Apchifti, IS>* P. E. T. alis dentatis, nigris, concoloribus: pofticis 
maculis feptem coccineo-ovatis. Linn. Syfi. Nat. ii. 
745. u. Muf Lud. Ulr. 1^1. 

Papi- Vr. GLOSSATA. Papilio. 447 

Papilio Anchifes. Clerk. Icon. tab. 25». fig. i. 

Merian. fur. tab. 17, 

Sloan. lam. 2. %i6. tab. 235». fig. 19. 20. 4 

Edrv. Av. tab. 207. 

Ebret. Piff. tab. p. 

5e^. Af/</. 4. tab. 7. fig. 27. 2g. 

^ — tab. II. fig. II. 12. 
Habitat in citro Americcs. 
Larva gregaria, flavo tentaciilata, Tpinofa, fufca, 

albo-anniilata. 
Piippa bninnea, antice quatridentata. 

20. P. E. T. alis dentatis, nigris : pofticis limbo coeru- Jjlyanax. 

lefcente, fafcia nigra, fubtus fulvo-maculatis. 

Habitat in America. Muf. D. Hunter. 

Parvus. Alac anticae nigrae, margine ftria pun61:o- 
rum ferrugineorum alborumque, fubtus concolores, 
maculis duabus fulvis, annulo atro cindis a.l ir.ai-gi- 
nem cralliorem. Pofticae fupra fufcae, apicc coe- 
rulefcentes, fcjfcia ftrigaque marginali nigris : fr.btus 
fufcae, maculis quatuor fulvis, annulo atro cinccis 
ad bafin, ct ftria e punctis fepteni fulvis verfus api- 
cem. Margo alae albo maculatus. 

21. P. E. T. alis dentatis, fufcis, fafcia viridi: pofticis Sarptiion. 

fubius linea bafeos maculisque quinque viridibus. 
Linn. Syfi. Nat. 11. 747. 15;. Muf L. U. 1^6. 
SeO. Muf 4. tab. 37. fig. 3. 4. 15. i5. 
Habitat in Afia. 22. P. E. T. alis dentatis, nigro - aeneis, fafcia raacularl 

flava: pofticis fubtus lunulis flexuofis, rubris. 

Linn. Syji. Nat. 11. 747. 12. Muf L. U. i^i. 

Drury Inf. i. tab. 17. fig. i. 2. 

Merian. Inf Sur. tab. 31. 

Seh. Muf 4. tab. 35». fig. 2. 3, 
Habitat in hibifco mutabili, citro Americe?, 
Larvaalbida, fufco maculata. 
Puppa cinerea, nigro naaculata. 

42. P. Pclyda. 
mas. 448 VI. GLOSSATA. Papilio. Aeneas. 2.3. P. E. T. alis dcntatis, nigris: anticis fupra macula 
viridi: pofticis maciila palniata, fanguinea. Linn. 
• Syjl. Nat. II. 747. \6. Muf. L. U. 197. 
Roef. Inf. 4. tab. 2. fig. 2. 
Seb. Muf. 4. tab. 7. fig. 25. 25. 
— — tab. 20. fig. 17. 1%. 
Habitat in India. 

CreJJida. 24. P. E. T. alis dentatis: anticis hyalinis; maculis dua- 

bus nigris: pofticis nigris, macula alba. 

Habitat in nova Hollandia. Muf Bmiks. 

Parvus. Antennae clavatae, nigrae. Caput nigrum, 
fronte alba. Thorax niger, peftoris lateribus fan- 
guineis. Abdomen atrum, ano fanguineo. Alae 
anticae oblongae, hyalinae, bafi , margine maculis- 
que duabus nigris ; pofticae rotundatac, dentatae, 
nigrae ; in medio macula magna nervis divifa, alba, 
punflo medio nigro. Macula rufa ad aiiguium ani 
fubtus concoloris ; pofticis maculis quinque margi- 
nalibus fanguineis. 

fanthous. 25. P. E. T. alis dentatis, concoloribus, nigris: antici» 
albo maculatis; pofticis maculis albis , nigra foetis. 
Linn. Syft. Nat. 11. 748. 17. M^f. L. V. 195. 

Papilio Panthous. Clevk. kon tab. i%. 19. 
Seb. Muf. 4. tab. 45. fig. 17 — 20. 

Habitat in Indiis. 

Pandartis. i6. P. E, T. alis fubdentatis, nigricantibus, albo macu- 
latis, concoloribus: pofticis flavis : ocellis feptera 
nigris. Limi. Syjl. Nat. 11. 748- 18. Mif. L. U. 198. 
( Habitat in India. 

Ocelii fcptem nigri, pupilla coerulca, ultima duplici 
ad angulum ani. 

Afienom. 27. P. E. T. alis dentatis, concoloribus , nigris: anticis 
macdla radiata, alba, pofticis difco flavo. 
Habitat in Capite Bonae Spei. Mnf Bauks. 
Magnus. Thorax nigcr. Abdomen fubtus flaviim. 
Alae anticae dentatae, in difco macula magiia pofticc 
ftriata, albida. Sinus dentium albidi. Alae pofticae 
difco flaviftimo, nervis nigris. Limbus niger et antc 
marginem pofticum fafcia e maculis quatuor nigris. 

28. P. E. VI. GLOSSATA, Papilio. 449 

ag. P. E. T. alis dentatis, atris, concoloribus : pofticis Hekna, 
difco communi aurato. Linn. Sy(i. Nat. i\, 748. 19. 
Muf. Lnd. Ulr. 199. 
Papilio Helena. Clerk. Icon. tab. ii. fig. i. 
Merian.fjir. in tabula titulo praefixa. 
Seb. Miif 4. tab. 45. fig. 5 — 12. 
Habitat in floribws Arecae Americes. 

* Equites Aehivi. 

ap. P. E. A. alis bicaudatis, fufcis, poftice lutefcentibus, Jafui. 

fubtus fafcia chara^teribusque albis. Linn. Syji. Nat. 

II. 749. 2(5. 
Papilio lafius. Drury Inf. i. tab. i. fig. i. 

Seb. Mnf 4. tab. 46". fig. 21. 22 ? 
Habitat in Barbaria, Africa. 
Fafcia in alis pofticis magis difl;in6la. 

30. P. E. A. alis bicaudatis , fufcis : fafcia communl alba : Tyrrhus. 

primorum dimidiata. Linn. Syji. Nat. 11. 749. 25;. 

Muf Lud. Ulr. 205. 
Papiiio Pyrrhus. Clerk. Icon. tab. i^, fig. 2. 
Papilio Athamas. Drury Inf i. tab. 2. fig. 3. 4. 

Seb. Muf 4. tab. 47. fig. 2. 3. 
Habitat in Indiis» 

31. P. E. A. alis caudatis, concoloribus, nlgris: fafcia Leilus. 

ftrigisque viridibus, nitentibus, numerofis. Linit. 

Syjl. Nat. u. 750. 31. Muf Lud. Ulr. 206. 
Papilio Leilus. Cierk. lcon. tab. 27. fig. i. 

Gvonov. Zooph. 724. 

K/em. Inf i. tab. %. fig. i. 

Merian.fur. tab. 29. 

Sloan. lam. i. p. 215. tab. 239. fig. 11. 12. 

Knorr. Deiic. tab. 6. fig. i. 

Seb. Mif. 4. tab. 3d. fig. i. 2. 

Aiib. mifcell. i. tab. 71. fig. i ? 
Habitat in citro Americes. 
Antennae obtufae, fubfiliformes. Thorax niger, lineii 

lateralibus viridibus. 
Variat macula magna aurea in alis pofticis. 
Larva pilofa, viridis, capite coeruleo. 
Puppa brunnea , maculata. 

Ff 32. P- 450 VI. GLOSSATA. Papiiio. Lavinia. 52. P. E. A. alis caudatis, nigris, viridi - fafciatis, fubtus 
argentatis, ftrigis fulvis. 

Habitat in Anierica. v. Rohr. 

Corpus nigrum , palpis aibis. Alae anticae dcntatae, 
njgrae, fafcia c maculis quinque oblongis, viridibus. 
Maculae tres viridcs minores intra fafciam ct mar- 
ginem craffiorera : fubtus fuIvQ, albo argenteoque 
variegatae, litura atra ad marginem crafliorem, in 
qua lineola alba bifida cocruleaque flexuofa, Alae 
pofticae caudatac, nigrae, fafcia bafeos integra et 
porteriori e maciilis feptem viridibus. Angulus ani 
fulvus. Subtus argentatae ftrigis tribus fulvis. 
Fafcia alba in medio alac. Margo pofticus fulvus 
terminatur ftriga tenuiffima alba. 

^bjl^^' 33- P. E. A. alis caudatis, nigris ; difco coeruleo, radi- 

ante: pofticis fubtus ocellis feptcm. Linn. Syji. 

Nat. II. 74S. 21. Muf. Lud. Ulr. 201. 
Papilio Ulyfles. Ckrk; Jcon. tab. 23. fig. r. 

Seb. Miif. 4. tab. 45. fig. 9. 10. 

— — "tab. 47. fig. p. 10. 
Habitat in Afia. 

Faivoclits. 34. P. E. A. alis cp.udatis, concoloribus, fufcis: fafcia 

lineari, obliqua, alba apicibusque albis. Linn. S^Jl. 

Nat. II. 749. 2.4. Mnf. Lvd. Vlr. 2-04. 
Papiiio Patroclus. Drmy Inf i. tab. 7. fig. i. 

Cierk. Icon. tab. 37- H- ^- 

SeO. Muf 4. tab. 47. fig. 13 - 16. 

Aiib. MifceU. tab. 17. fig. i. 2. 
Habitat in Indiis. Diomedes. Protef, 
laus. 35. P. E. A. alis caudatis, nigris, fupra introrfum viri- 
dibus: pofticis lunulis cyaneis. Linn. Syjl. Nat. ir. 
■ 749. 23. Mtf. Litd. Ulr. 203. 

Seb. Mnf 4. tab. 47. fig. u. la. 
Habitat in Indiis. 

2,6. P. E. A. alis caudatis, ilibconcoloribus , albis, fafciis 
fuicis ; u!u;a fubtus fanguinea, angulo ani rubro. 
Linn. Syfl. Nat. 11. 752. 39. Muf L, U. 209. 
Papilio Protcfiiaus. Cierk. kon, tab. 27. fig. 2. 

Papilio VI. GLOSSATA. Papilio. 451 

Papilio caudatus, fufcus, ftriis pallcfcentibiis, linea 

^t maculis fanguineis fubtus notatus. Petiv. Mnf. 

50. n. 502. 

5/0^7/. 1(1711. %. p. 218. tab. 23p. fig. 17. 18. 

Seb. Miif, I. tab. 11. fig. 2. 

— ' — 4. tab. ^6. fig. II. 12. 

Cateib. Carol. 2. tab. 100. 

Merian. fiir. tab. 43. 

Aiibent. mifcell. tab. 44. fig. i. 2. 
Habitat in America feptentrionali. 
Affinis P. Podalirio, at colores multo vivaciores. 
Larva fpinofa , nigra. 

37. P. E. A. alis caudatis, concoloribus, flavis : fafciis Antih- 

niargineque nigris, caudis albis longitudine alae. chus. 

Limi. Syjl. Nat. 11. 751. 35. Mnf Lnd. Ulr. 207. 
Papilio caudatus, maximus, ftriis umbris(jue nigris. 

Petiv. Mnf 50. n. 505. 

Cnteib. Carol. 2. tab. 83. 

Seb. Muf 4. tab. 30. fig. i. 2. ^. 6. 
Habitat in America feptentrionali. 

38. P. E. A. alis caudatis, fubconcoloribus, flavefcenti- Podali- bus : fafciis fufds , geminatis : polticis fubtus linea 

fanguinea. Liiin. Syf. Nat. 11. 751. 36. Muf Lud, 

Ulr. 208. 
Papilio alis pallide flavis : rivulis transverfis, nigris, 

fecundariis , angulo fubulato maculaque crocea. 

Cieojf. Inf 2. 56. 24. 
Papilio alis ampliflimis, pallidius flavicantibus. Raj. 

Inf III. 3. 
Papilio Sinon. Pod. Inf 6%. tab. 2. fig. i. 

Merian. Eur. 163. tab. 44. 

lieanm. Inf i. tab. 11. fig. 3. 4. 

Rocf Inf I. /)flp. 2. tab. 2. 

Schnejf. Elem. tab. 5^4. fig. 4. 

— — Icon. tab. 32, fig. II. 12. 

Moujf. Pap. dinrn. 3. p. 9p. fig. 3. 

lonjl. Inf tab. 5. fig. ^^. 
Habitat in Europac brafllca. 
Larva folitaria, flavefcens, fufco- pun<Slata, capita 

pallide virefcente. 
Puppa flavefcens, fufco pundata, antice bidentata. 

Ffn 3P. P. rius. 452 VI. GLOSSATA. Papilio. / Sinon, S9- P- E. A. alis caudatis, nigris, viridi fafciatis macula- 
tisqiie : pofticis fubtus linea fanguinea. 

Papilio Protefilaus. Drury Inf. i. tab. 22. fig. 3. 4. 
Aiiheut. mifcell. i. tab. 18. tig. i. 2. 

Habitat in India. 

Statura F. Podalirii, at duplo niinor. Angulus ani rufus. 

Chiron, 40. P. E. A. alis caudatis , nigris, fufco fafciatis : fubtus 
antice albis , ftrigis ferrugineis. 
Aiibent. mifcell i. tab. 71. fig. 2. 3? 

Habitat in India. Dmry. 

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae clava- 
tae, nigrae. Alae fupra obfcure-nigrae, fafciis 
quatiior ferrugineo - fufcis. Angulus ani ocello 
atro. Caudaelongata, acuta, fufca terminatur pundo 
albo. Subtus antice nivea, ftrigis tribus fcrrugineis, 
poftice grifea. 

Turnus. 41. P- E. A. alis caudatis, concoloribus, flavis: margine 

fafciisque abbreviatis, nigris, angulo ani fulvo. 
Papilio Turnus E. A. alis caudatis, concoloribus, fla- 

vis: prioribus fafciis quinque dimidiatis pofticcque 

nigris. Limi. Mant. i. 536. 
Papilio diurna prima, omniuni inaxima. Raj. Inf iii. 

Cateib. Cm-ol. tab. p-j. 
Habitat in America. 
Statura P. Machaon, at triplo major. 

Machaon. 42. ?.E. h. alis caudatis, concoloribus, flavis : limbo 

fufco, lunulis flavis, angulo ani fulvo. Linn. Syji. 

Nat. II. 750. 33. Fn. Sv. 103 1. Scbf. carn. 444. 

Gronov. Zoopb. 'ji$. 
Papilio alis flavo nigroque variegatis, fecundariis an- 

gulo fubulato maculaque fulva. Geoff. Inf. 2. 54. 23. 
Papilio alis amplillimis, flavicante ct nigro coloribus 

variegatis. Rnj. Inf iio. i. 
Papilio diurnus raaximus, fecundus. Akrr. pinn. 198. 
Papilio erucae rutaceae. Colaiim. ecph..i. tab. i,6. 
Eruca Anetlii. Frifch. Inf 2. tab. 10. 
Papilio major caudatus, ex nigro et luteo variegatus. 

Petiv. Muf. p. 35. n. 328. 

Mouff. Inf :;o. tab. 968. 

Aldrov. Inf <^6. n. 5. 6. fig. i. 

lonfi. VI. G L S S A T A. Papilio. 455 

loftjl. Inf. tab. $. 7. 

Hoejfn. Inf. i. tab. 12, 

Mcrian. Enr. tab. 534. 

Reaum. Inf. i. tab. 2p. fig. i. 

Edw. Av. tab. 343. 

Roef Inf I. pap. x. tab. i. 

Wilk. pap. 47. tab. i. a. i. 

Schaeff. lcon. tab. 45. fig, 1. 2. 

Seb. Muf 4. tab. 32. fig. 9. 10. 

— — tab. 59. fig. 12. 13. 
Habitat in Eiiropae umbellatis, nita. 
Larva folitaria, glabra, tentaculata, nigro viridiquc 

annulata, rubroque pundata. 
Puppa flavefcens. 

43. P. E. A. alis caudatis, flavis: limbo nigro: pofticis Therfie»., 

lunulis flavis. 

Habitat in Anierica. Muf D. Hunter. 

Statura P. Machaonis. Antennae nigrae, extrorfum 
crafliores. Thorax niger, antice pun6lis quatuor 
flavis. Pe6tus flavum. Abdomen flavum, dorfo 
nigro. Alae anticae flavae, margine exteriori in- 
terrupto pofticoquc nigris; fubtus flavae, marginc 
nigro ftriga flava. Pofticae flavae apicc nigrae, lu- 
nulis fex flavis. Angulus ani lunula rufa. Cauda 
nigra, immaculata. Subtus flavae, ftriga e maculis 
nigris lunula coerulea foetis. Margo pofticus te- 
nuiiHme niger, finubus flavis. 

44. P. E. A. alis caudatis, nigris: fafciis duabus macu- Chakas. 

laribus, flavis: pofticis fubtus vitta flava lunulis- 
que rufis. 

Habitat in America. Muf D. Hunter. 

Magnus. Corpus nigrum, orbita oculorum , lineis 
duabus thoracis, peclorc abdominisquc lateribus 
flavis. Alae anticae nigi-ae, lunula in niedio ad 
marginem crailiorem, fafciis duabus macularibus 
pundisque parvis marginalibus flavis. Subtus con- 
colores. Pofticae nigrae, fafcia in medio flava ferc 
integra et altera pofterior e lunulis fex flavis. An- 
gulus ani flavus, lunula coerulea duabusque rufis. 
Margo pofticus lunulis parvis flavis. Cauda obtufa, 
nigra, linea longitudinali flava. Subtus fufcae, 
F f 3 vitta 454 VI. GLOSSATA. PapiKo. 

vitta longitudinali flava a bafi usque ad fafciam 
diifta. Poftice fafcia e lunulis rufis antice albo- 
poftice atro coeruleoque marginatis. Verfus mar- 
gineiu lunulae feptem rufac. 

Talame- 45. P, E. A. alis caudatis, nigris, lunulis marginalibus 
des. flavis; anticis fafcia fiava , pofticis maculari rufa. 

Habitat in America. Mnf- D. Hunter. 
Corpus raagnum, fupra nigriim, punftis quatuor col- 
laribus fiavis, fubtus flavum. Antennae extrorfura 
erafliores. Alae anticae falcatae, nigrae, fafcia ar- 
cuata maculisque marginalibus flavis, fubtus conco- 
lores, ftriis aliquot fere obfoletis flavis ad bafin: 
pofticae caudatae, fjifcia e lunulis rufis, pone hanc 
alia e lunulis coeruleis obfoletis , lunulisque flavis 
marginalibus. Cauda obtufa, nigra, immaculata. 
Angulus ani lunula rufa. Subtus concolores, at 
lunulae rufae et coeruleae magis diftindtae. 

Menes- 46. P. E. A. alis caudatis, nigris, fubtus albido ftriato- 
them. maculatis; pofticis lunulis rufis coerulefcentibusque. 

Papilio Mcneftheus. Drury Inf. 2. tab. 9. fig. i. 2. 
Habitat in India. 

Major P. Xutho. Angulus ani lunula cocrulefcente 
rubraque. 

XuthiiS, 47. P. E. A. alis caudatis, nigris, albo ftriato-maculatis: 
pofticis fubtus ocellis coeruleis fulvisque fubfafciaiis. 
Liwu Syjl. Nat. 11. 751. 34. 

Habitat in India orientali. 

Alae anticae bafi albo ftriatae, apice maculatae. Cauda 
nigra, margine albo. Angulus ani fupra albus, 
fubtus fulvus, utrinque pundo nigro. 

Thoas. 48- P- E. A. alis caudatis, nigris, flavo - fafciatis : pofticis 

iubtus flavis, fafcia nigra, lunijis cyaneis. 
Papilio Thoas alis caudatis, fupra nigris, fafciis dua- 

bus flavis interruptis, fubtus flavis : fafcia coerulea. 

Linn. Maut. i. 536. 
Papilio Thoas. Drury Jnf i. tab. 22. fig. i. 2. 

Anhent. niifcell. i. tab. 69. 
Habitat inAmerica mcridionali. Statura P. Xuthi. 4P. P. VI. GLOSSATA. Papillo. 455 

4p. P. E. A. alis obtufe caudatis, concoloribus, fufcis: Ajax. 
fafciis flavcfcentibus, angulo ani fulvo. Lim. Syji. 
Nat. II. 750. 32. 
Raj. Inf. II I. 2. 
Edm. Av. 34. tab. 34. 
Habitat in America boreali. 

50. P. E. A. alis caudatis, nigris, fafciis duabus virefcen- OrOfJtef, 

tibus; caudis aibis, diftantibus. LtJm. Syji. Nat. n. 

750. 27. Amoen. acad. 6. 402. 51. 
Papilio Orontes. Clerk. Lon. tab. 25. fig. i. 

Sib. Muf. 4. tab. 16. fig. i. X. 

— — tab. 47. fig. 7. 8. 
Habitat in India. 
Antennae obtufae, fubfiliformes. 

51. P. E. A, alis caudatis, nigris, viridi- maculatis : po- Ao-ntfie- 

fticis fubtus lunulis tribus rufis. Lmn. Syjl, Nat. 11. tnnon. \ 
748. 22. Mnf Lnd. Ulr. 202. * • 

Habitat ia Afia. 

52. P. E. A. alis fubcaudatis, fufcis, fubtus fafciis albis, Thidippus, 

biocellatis, caudaeque ocellis geminis. Linn. Syfi. 

Nat. II. 752. 37. Amosn. acad. 6. 402. 52. 
Habitat in India. 
Alae fupra fufcae, iramaculatae, fubtus grifeae, fafciis 

albidis. Pofticae fubtus ocellis duobus, altero 

ad angulum exteriorem, altero verfus angulum 

pofticum. 

53. P. E. A. alis dentatis, nigris, flavo - maculatis : poftl- Demo/ms. 

cis ocelio coeruleo rufoque. N. 

Papilio Demoleus alis dentatis, fufcis : maculis fafcia- 

que maculofa iiavis; pofticis ocellis binis. Limh 

Syjl. Nat. II. 753. 4<^- Mitf. Lnd. Ulr. 214. 

Klemajin. Inf i. tab. i. fig. 2. 3. 

Ehret. P&-, tab. 5. 

Seb Muf 4. tab. 37. fig. 17. 18. 

— — tab. 44. fig. 6—9. 
Habitat in citro Indiac orientalis. Koenig. 

Ff4 54. P. 456 VI. GLOSSATA. Papilio. Medon. Acbilles. 54. P. E. A. alis dentatis : fupra ni^ris , fafcia cocrulea, 

fubtus fufcis : ocellis tribus quinisque. Linn. Syfi. 

Nat. II. 75?.. 42. Muf. Lud. XJlr. 211. 
Papilio Achilles. CltYk. lcon. tab. 24. fig. z. 

Merian. Sur. tab. 7. 

Se/?. Mnf. Ji.. tab. 24. fig . i. 2. 

Gronnv Zooph. 719. 

Knorr. dei. tab. C. 2. fig. l. %, 
Habitat in Pfidio Americes. 
Larva pilofa, flava. 
Puppa obefa, viridis. 

55. P. E. A. alis fupra nigris: anticis fafcia lutea apice- 
que albo ; pofticis difco cocrulefcentibus. Linn, Syjl. 
Nat. II. 75?. 43. Amoen. ncad. 6. 402. 53. 

Clerk. Icnn. tab. 28. fig. 1. 

Drury Jnf 2. tab. 15. fig. i. 2. 
Habitat in Indiis. 
Alae omnes fubtus cinerafcentes, punfkis bafeos trl- 

bus nigris. 

56. P. E. A. alis dentatis, fufcis: pofticis ocellis duobuj, 
pupilla nigra pundisque tribus albis. Litin. Syjl, Nat. 
II. 750. 25». Mif. Lud. XJlr, 215. 

Drury Inf 1. tab. i. fig. i. 2. 

Clerk. Icon. tab. 30. fig. 3. 

Seb. Muf 4. tab. 4. fig. s>. lo. 

— — tab. 21. fig. 7. 8. 
Habitat in Indiis. 
Fafcia linearis, alba et linea transverfa atra fubtiis in 

alis anticis. 

Stdenes. 57. P, E. A. alis dentatis, fufcis: fafciis duabus viridibiis, 

altera pofticarum integra. 
PapiJio Stelenes alis fubcaudatis, fupra fufcis: fafcia 

virefcente, obtiifa, interrupta, Linn, Syji. Nat. 11. 

750. 30. Muf Liid. XJlr. 218. 
Papilio Stelenes. Cierk. lcon. tab. 35. fig. 2. 
Papilio lamaicenfis e fufco lutefcens, fubtus virefcens, 

croceo mixtus. Fetiv. Gazopb. 20. tab. 13. fig. 1. 

Sioan. lam. 1. p. 217. tab. 239. fig. 9. 10. 

Merian. fur. tab. 11. 
Habitat in America meridionali. 
Larva viriuis, ftria alba coccineaque, cauda fpinis duabus. 

5S- P. PhiloBe. 
tes. VI. GLOSSATA. PapJlio. 457 

jfj. P, E. A. alis dentatis, nigris, fafcia inaurato- viridi: Nireus, 
fubtiis nigricantibus. Linn. Syji. Nat, 11. 750. %%. 
Mnf. Lnd. Uir. %c,-r. 
Papilio Nircus. Chrk. Icon. tab. 30. fig. i, 
Seb. Mnf. 4. tab. 9. fig. 21. 22. 

— — tab. 6. fig. 21. 22. 
Habitat in India. 

ALie pofticae fubtus ftriga macularl alba. 

59. P. E. A. alis dentatis, atris, fafcia coerulca, nitida: AtfiphiiHa- 

fiibtus antice albis, poftice cinereis. chus. 

H^.bitat in Indiis. Mif. Lngiiunoife. 

Statura P. Machaonis. Corpus nigrura. Alae omnes 
fupra nigrae, fafcia cyanea, andcarwm interrupta, 
fubtus omnes a bafi ad niedium albae, fignaturis 
variis fufcis, poftice obfcure cinereae;. pofticis 
pun6Vo majori albicante et feptem parvis brunneis, 
pupilla alba. 

60. P. E. A. alis falcstis, fubdentatis, fufcis: anticis Oiiiut, 

difco flavo. 

Habitat in Indiis. Muf. Lngdunenfe. 

Alae anticae falcatae, nigrae, difco flavo ct pun6l:o 
patvo albo verfus apicem : pofticae rotundatae, 
fubdentatae, fupra nigrae, bafi parum flavefctntes, 
margineque poftico albo. Subtus omnes fafciis ci- 
nereis ct olivaceis variae, ftrigis aliquot nigris mar- 
gineque poftico albo. 

61. P. E. A. alis dentatis, fupra nigris, fafcia viridi, Demo- 
fubtus grifeo - marmoratis. Linn. S\fl. Nat. i.i. 753. 47. fhon. 

Mnf. Lud. XJlv. 215. 
Clerk. Icon. tab. 29. fig. 2, 
Roef Inf 4. tab. 6. fig. i. 
Seb. Mnf 4. tab. 18. fig. 2. 3. 

— — tab. 25. fig. II — i^ 
Habitat in Indiis. 

61. P. E. A. alis dentatls, fafcla fupra virldi, fubtus alba. Doreits. 

Habitat in Sierra Leon. Mtf. Uariks. 

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae fubfili- 

formes, nigrae. Caput et thorax nigra, albo ma- 

culata. Alae anticae fubdentatae, finubus inter 

F f 5 dentc8 458 VI. GLOSSATA. Papillo. 

dcntes albis, nigrae, fafcia lata viridi, apice Inter- 
rupta. Subtus obfcurae, fafcia alba, apice inter- 
rupta et maculae aliquot albae ad marginem pofti- 
cum. Pofticac dcntatae, finubus inter dentcs albis, 
fafvia bafeos viridi, margine^ interiori tenuiflime 
nigro. Subtus obfcurae, fafcia bafeos puncrisquc ali- 
quot ad margincm pofticum albis. 

Nijlcr. 63. P. E. A. alis dentatis, fupra fufcis, albo maculatis 
difcoque coeruleo, fubtus occUis tribus binisque. 
Linn. Syjl. Nat. n. 752. 40. 

Gromv. Zooph. 718. 

Merian. fur. 9. tab. p. 
Habitat in Punica Americcs. 

Tfhma' 64. P. E. A. alis dcntatis, fufcis: area communi coeru- tlHiS. lea, radiata; fingulis fubtus ocellis fex. Linn. Syjl» 
Nat. II. 752- 41- 

Merian. Inf.fuv. tab. dg. 
Habitat in Aracfica meridionali. 

Mcnelaus. 6>. P. E. A. alis dentatis, fupra coeruleis," nltidiffimis; 
fubtus nebulofis : pundis fufcis. 1,/«», Syfi. Nat. 11. 
748. 20. Muf. LuU. Ulr. 200, 

Clcrk. lcon. tab. 21. fig. i. 

Merian. Sur, tab. 53. 

Knorr. Delic. tab. C. 4. fig. 2. 

Self. Muf. 4. tab. 17. fig. 13. 14. 

— — tab. 18. fig. 15. i5. 

— — tab. 31. fig. I. 2. 
Habitat in America mcridionali. 

Fortc plures hujus fpecies. Vidimus allum, fupra mar- 
gine alarum late fufcum albo maculatum, fubtus aiis 
anticis occllis tribus, pofticis quatuor. 

Larva fpinofa, flava, ftriis pedibusque rofcis, capite 
brunneo. 

Puppa pallida, cauda cylindrica, inflexa. 

Tcitcci'. 66. P. E. A. alis fubrepandis, lividiufculis , fubtus nebu- 
lofis; pofticis occllis tribus : poftremo raaximo. 
Linn. Syjl. Nat. u. 753. 44-, Muf L.U, 212. 
Sloan. lani. 2. p. 219. 24. 
Knorr. Deh tab. C. i, fig. i. a? 

Merian. VI. GLOSSATA. Papiiio. 459 70, P. H. alis oblongis, integerrimis, luteis; anticis flriis 
tribiis; pofticis fafciis tribus nigris. Linn.Syji.Nat, ii. 
7S5- ^«5. Muf. Lnd. Ulr. 223. 
Clerk. Icoii. tab. 41. fig. 4. 
Sek. Muf. tab. 7. fig. 5. 6. 
— — tab. 29. fig. 17. 18. 
Habi-Lat in Indiis. ' 

ApcTA aiae anticae niger, albo pundatus. 

71. P. H. Hecuba, Idotne' 
neus. Merian. fnv. tab. 23. 

Seb. Mnf 4. tab, 31. fig. 3. 4. 
Habiiat in mufa Americcs, 
Larva brunnea, dorfo qua^rifpinofo , capite fpinofo, 

cauda bifida. 
Puppa pallefcens, maculis utrinque duabus argenteis. 

67. ?. E. A. alis dentatis, anticis rubris, pofticis nigris: 
fiibtus utrinque ocellatis. Linn. Mant. 1534. 
Anb. mifcell. tab. 19. 
Habiiat in Cajania. 

Gl. P. E. A. alis fubcrenatis, fufcis, bafi cyaneis, fubtus 

ncbulofis: pofticis ocello magno Oavefceiue. 
Papilio Idomeneus alis fubcrcnatis, coerulefcenti- 

fufcekcntibus, fubtus nebulofis: ocellis duobus. 

Limi. Sy/}. Nat. 11. 753. 45. Muf L. U. 213. 

Qlerk. lcon. tab. 20. fig. i. 

Gronov. ZoQph. 'jii. , 

Papilio furinamenfis maximus , fubtus perbclle ocula- 

tus et marmoratus. Feriv. Gazopb. 43. t^b. 28. fig. i. 

Merian. fuY. <5c. tab. 60. 

Aubent. mifcell. i. tab. ^6. fi.5. i. 2. 

Seb. Muf 4. tab. 24. fig. 7. 8. 
Habitat in America meridionali. 
Larva rufa, verriicis pluniofis verticillata. 
Puppa dentata, apice ftylis duobus incurvis. 

* Heliconii. 

-dp. P. H. alis oblongis, intcgerrimis, rubris, anticis Hovta. 
apice hyalinisPpofticis fubtus albidis, nigro pun6latis. 
Linn. Syfl. Nat. 11. 755. 54. Mif. L. U. 234. 

Seb. Mnf 4. tab. 39. fig. 4 — 9. 
Habitat in Africa. Calltope. 46o VI. GLOSSATA. PapiKo. Mopfa. ^ Mtlitt' 71- P- H. alis oblongis, integerrimis , flavis; antlcis 
fupra nigris: lineis diiabus fafciaque flavis. Linn. Syll. 
Nat. II. 7^:5. 57. Amoen. acad. 6. 403. 5^. 

Clerk. lcon. tab. 44. fig. 5. 

5f^. M?f/^ 4- tab. 17. fig, 8. 9. 

— — tab. 20. fig. g. 9. 

— — tab. 30. fig. 5. 5. 
Habitat in Indiis. 

Alae polticae flavae, margine poftico nigro. 

72. P. H. alis oblongis, concoloribus, fulvis, apice ni- 

gris, albo pun6tatis. 
Papilio Mopfa alis oblongis, concoloribus, luteis ni- 

grisque: fubtus pundis marginalibus ofto albis. 

Linn. Syji. Nat. 11. 756. 5p. /8. Muf. L. U. 235. 
Habitat in India orientali. 

Lybia. 73. P. H. alis oblongis, integerrimis, fulvis, anticis 
ftrigis tribus, pofticis fafcia marginali fufcis. 

Habitat ir^, India. D. SolamJer. 

Statura P. Polymniae , at minor. Corpus nigrum, 
peftore albo, pundtato, Alae valde oblongae, fulr 
vae; anticae ftrigis tribus nigris, quarum exterior 
alam terminat. Margo pofticus et exterior fufci. 
Alae pofticae fafcia marginali fufca, fubtus fubcon- 
colores, at multo pallidiores, bafi anteriorum linco- 
la, pofteriorum punftis duobus coccineis. 

Violae. '74. P. H. alis oblongis, integerrimis, fulvis, nigro-pun- 
datis : pofticis margine nigro pun#is albis. 

Habitat in violis, boragine Indiae orientalis. Koenig. 

Statura P. Terpficore. Alae omncs fulvae, nigro ma- 
culatae. Margo pofticus alarum pofticarum pundis 
feptem albis. 

Teif/icore. 75. P. H. alis oblongis, integerrimis, fulvis, pofticis 
nigro - punftatis. Unn. Syjl. Nat. 11. 7?^. 55. Muf. 
Lud. Ulr. 222. 
Papilio maderafpatanus croceus, nigris raaculis ad- 

fperfiis. Petiv. Gazoph. tab. 40. fig. 4. 
Habitat in Afia. 
Apex alae anticae albicat. 

^6. P. H. VI. GLOSSATA. Papilio. 461 7^. P. H. alis oblongis, integeriimis, fulvis, pofticis Strena. 

fubtus bafi nigro pun^Vatis. 
Habitat in India. Mnf. Tottiimum. 
Parvus, affinis P. Terpficori. Alae omues fnlvae, 

anticae apicc, pofticae margine fufcae, fulvo-ma- 

culatae. Subtus anticae concolores, pofticae pundtis 

numerofiflimis nigris, fparfis ad bafin. 

77. P. H. alis oblongis, integerrimis, anticis fafcia flava, ToIyifUiia. 

pofticis fafciis tribus nigris. Linn. Syfi. Nat. 11. 755. 

58. Muf. Lnd. Ulr. 224. 
Papilio furinamenfis ex aurantio et nigro mixtus, 

Petiv. Gazoph. tab. 12. fig. %. 

Roef Inf 4. tab. 5. fig. 2. 

Edvp. Av. 175. tab, 175. 
Habitat in America meridionali. 
Larva flavefcens, fub ftigmatibus fpinofa. 78. P. H. alis oblongis, intcgerrimis, anticis nigris, 
fafciis tribus hyalinis , pofticis hyalinis. 

Habitat . - - - Mandiut. 

Parvus. Corpus nigrum, abdomine clavato. Alae 
anticae nigi-ae, fafciis tribus hyalinis, quae tamen 
margines haud attingunt: pofticae hyalinae, mar- 
gine poftico fufco. 

75>. P, H, alis oblongis, integerrimis, fufcis, dilco albis; 
pofticis ocellis utrinque binis. 
Habitat in Indiis. 
Ocelli duo magni, flavi, iride coerulefcente, pupilla alba. 

80. P. H. alis oblongis, integerrimis , atris : anticis fla- 
vo- maculatis, pofticis fupra bafi coeruleis. £7««. 
Mant. I. 53<^- 

Aiib. mifceJI. tab. 72. fig. i. i. 
Habitat Surinami. 
Nimis affinis P. Ricini. 

%\. P. H, alisoblongis, integerrimis, fufcis; anticis vtrln- 
que fafciis duabus flavis; pofticis bafi radiatis, Linn. 
Syft. Niit. H, 75<5. 63. Muf Lud. Ulr. iij. 
Gronov. Zooph. 740. 741. 
Ehret. piB. tab. i. 
Roef Inf 4, tab. 5. fig. i. 

Merian, Hippoda- 
mia. Urania. Dorii. Ricim. 463 VI. GLOSSATA. Papiiio. 

Mevinii. fiir. tab. 30. 

Seb. Miif. 4. tab. 2.9. fig. 3. 4. 
Habitat in Ariiericae ricino. 
Larva virefcens, pilofa, pilis albis. 
Mas alis pofticis bafi piu-pureo, foemina coerulco 

radiatis. 

Myrfi, 82. P. H. alis oblongis, integerrimis/atris; anticis fafcii» 
duabus flavis, pofticis difco rufo. 
Habitat Suriiiami. Driiry. 

Affinis P. Ricini, at triplo minor et bafis alarum 
haud radiata. 

PJidit. 83- P- H. alis oblongis, integerrimis , fufcis; anticls 

fafciis tribus, pofticis duabiis hyalinis. Linn. Syfl. 

Nnt. II. 755. 64. Muf Lnd. Ulr. 228. 
Phalaena Benghalcnfis fufco et diaphano mixta. Petiv, 

Gazopb. tab. 40. fig. 3. 

Roef Inf 4- tab. 2. fig. 3. * 

Merian. fiir. tab. 19. 

Edrv. Av. tab. 80. 
Habitat in Indiae pfidio. 
■< Larva nuda, viridis, capite nigro. 

CharitO' 84- P. H. alis oblongis, integerrimis, atris, concolori- 
nia» bus; anticis fafciis flavis tribus, pofticis duabus. 

Lijin. Syjl. Ma. 11. 757. (5<;. 

Aubent. niifcell. tab. 70. fig. 4. 

Sloan. lant. 2. 217. tab. 25$». fig. 15. \6. 

Edtv. Av. tab. 80. 
Habitat in America. 

MelpowC' 85. P. H. alis oblongis, integerrimis , nigris; anticis 
flt, fafcia rubra, pofticis bafi ftibtus punftis fanguineis. 

Lmn. Syft. Nat. 11. 758. 71. Mif. L. U. 232. 
Papilio mexicanus nigrefcens , linea lutefcente, arca 
miniacea notabili. Fetiv. Gazoph. 7. tab. 4. fig. 2. 
Rocf. hif. 4. tab. 3. fig. 6. 
Stoun. lam. 2. 219. tab. 239. fig. 25. 25. 
Edvp. Av. tab. 38. 
Seb. M'jf. 4. tab. 13. fig. i<;. 16. _ 
— — tab. 29. fig. 13. 14. 
Habitat in America. 

iS. P.H. VI. GLOSSATA. Papilio. 403 

85. I>. H. alis oblongis, integerrimis, atris; anticis fafcia PhyUis. 
rubra, pofticis flava. 

Habitat in Brafilia. Mnf. Uanks. 

Statura praecedentis, at minor. Corpus nigrum, flavo 
variegatuni. Alae anticae concolores, atrae, fafcia 
magna fanguinca, quae tamen margincm tenuiorcm 
haud atdngit : pofticae atrae, falcia bafeos laete flava 
fubtusque pundis bafeos aliquot rubris. 

87. P. H. alis oblongis, integerrimis, fufcis; anticis albo Clio. 

maculatis; potticis fafcia alba. Linn. Syjl. Nat. 11. 

757. 66. Mnf. Lnd. Ulr. ii^. 

Mevian.fm. tab. 35. fig. inf. 
Habitat in Americes Sophora. 
Larva pilofa, brunnea. 

88. P. H. alis obIongis,integerrimis, fufcis; anticis flavo- Thalia. 

maculatis , pofticis ftriatis. Linn. Syjl. Nat, 11. 757. 

67. Mnf. Lnd. Vlr. 230. 

Ckrk. kon. tab. 43. fig. 2, 
Habitat in Indiis. 
Striae alarum pofticarum bifidae. 

89. P. H. alisobloTJgis, infegerrirals, concoloribus, fufcis: Euvyta, 

fafcia alba , pofticis flriatis : bafi nigro punftatis. 
Papilio Euryta alis oblongis, integerrimis, fufcis, con- 

coloribus, nigroftriatis: fafciaalba; pofticis punftis 

decematris. Linn. Syfi.Nat.ii.^jsi''^^- Muf.L.U.zii, 

Sib. Mnf. 4. tab. 29. fig. 15. 16. 
Habitat in Indiis. 

po. P. H. alis oblongis, integerrimis, albo maculatis; Aeikci. 

anticis virefcentibus, pofticis fafcia flava. Linn. SyJ}. 

Nctt. II. 757. 68. yi7ncen. acud. 6. 403. 55. 

Clerk. Icon. tab. 4. fig. 2. 
Habitat in Indiis. 
Alaeanticaef^ifciis tribus e maculis inaequalibus albis.. 

pi. P. H. alis oblongis, integerrimis, nigris; anticis Thallo^ 
fafciis duabus pofticisque unica flavis. Linn, Syji, 
Nat. n. 755. 61. 
Edw. Av. 3(5. tab. 22(5. 
Habitat in China. 
Coi-piis coeruleum, capite rubro, 

9z. P. 464 VI. GLOSSATA. Papillo. 

Altmhus. 9^- P- ^- ^^'^ oblongis, integerrimis, nigris; anticii 
fafciis duabiis albis. Limi. S^J}. Nat. 11. 106%. iz. 
Ehret. piB. tab. i. 

Habitat in Indiis. 

Alae anticae fafciis diiabus, pofteriore fubinterrtipta ; 
pofticae immacnlatac, fubtus concolores, anticis 
bafi lincolis duabus flavis, pofticis lineola punftis- 
que duobus coccincis. 

Camaena» 93- P* H. alis fubintegris, fufcls, nigro pundlatisj pofti« 

cis fafcia rubra. 
Papilio Camaena. Drnry Inf. 2. tab. 7. fig. 2. 

Habitat in Africa. 

Affinis videtur P. Zetes. Linn, Palpi flavefcentes. 
Corpus nigrum, albo maculatum. Alae anticae 
concolores, integerrimae, fufcae, immaculatae; 
pofticae bafi fufcae, pundVis piurimis nigris fpar- 
fis. In medio fafcia flavefcens. Margo alarum 
niger, punctis feptem albis. 

Licid, 94« P- ^* ^^^* integerrimis, concoloribus, fufcis, albo 
maculatis; pofticis difco albo punQis nigris. 

Habitat in Sierra Leon Africac. Mnf. Banks. 

Aftinis pi-aecedenti, at paulo minor. Thorax fufcus, 
flavo niaculatus. Alae anticae fulcae, macula albida 
nigro punclata ad margincm interiorem et fafcia 
macularis ante apicem, pofticae difco albo pundis 
plurimis nigris fparfis. Margo fufco ftriatus. 

Tynha» 9S- ^- ^^- ^^I* oblongis, integerrimis, concoloribus, fufcis, 
flavo maculatis : pofticis difco ferrugineo nigro ftriato. 

Se/'. Mif. 4. tab. 29. fig. i. 2. 
Habitat in Brafilia. Mnf Ranks. 
Corpus nigrura, thorace utrinque punclo antico flavo. 

Alae anticae fufcae, maculis duabus bafeos, anteriore 

longiore et fafcia maculari ante apicem flavis : po- 

fticae fufcae difco omni ferrugineo, venis ftriis- 

que fufcis. 
Boftajta^ ^6. P. H. alis oblongis, integerrimis, fufcis, fafcia com- 

muni fulva : pofticis bafi nigro punftatis. 
Habitat in Sierra Leon Africae. Mtf. Hanks. 
Statura pi*ecedentis. Corpus nigrum , abdominc 

pundis lateralibus flavefcentibus. Alae anticae 

ublon- VI. GLOSSATA. PapiUo. 465 

oblongae, fufcae, fafcia incurva fulva a bafi alae 
ad mcdium et inde ad marginem tenuiorem dufta. 
Litura fulva ante aptcem. Subtus concolores: po" 
fticae fupra fufcae, fafcia media lata, fulva. Striae 
aliquot brcvillimae ad marginem pofticum. Subtus 
baii albida pundis numerofis, fparfis, nigris, pofticc 
fufcae, maculis marginalibus acutis, albidis. 

97. P. H. alis oblongis, integerrimis, nigris, albo pun- Euterpe. 

6latis: fafcia fulva. Li/tn. Syjl, Nnt. ii. 756. 6i. 

Mnf. Lud. Ulr. 225. 
Habitat in America. 
Alae omnes pone fafciam immaculatae. 

5)8. P. H. alis oblongis, integerrimis, atris, anticis flavo Erat9. 

niaculatis, bafi rubrig; pofticis rubro ftriatis. Linn, 

Sy/i. ]\/(it. II. 7,7. 70, Muf. Lud. Vh: 231. 

Clerk'. lcon. tab. 40. fig. i. 
Habitat in Indiis. 
Alae anticae maculis dccem flavis, pofticae ftriis <juin- 

quealbis, bafi coeuntibus. 

* ParnciJJii. 

$p. P. P. alis rotundatis, integerrimls, albis, nigro ma- ApolI«, 
culatis, pofticis fupra ocellis quatuor, fubtus fex. 
Linu. Syfi. Nat. 11. 754. 50. Fn. Sv. 1032. Scop, 
carn. 447. 
Papiiio alpina major, alis albicantibus, cxtcrioribus 
maculis nigris notatis , interioribus maculis ophtal- 
moidibus, iride rubra. Rqj. Jnf. I3p. a, 
Monjf. Inf. 94. fig. 2. 3. 
Pettv. Muf 49. n. 502. 

— Gazoph. tab. 23. fig. g. 
c/e Geer Inf i. tab. 18. fig. i^. 13. 
Roej. Inf 4. 29. tab. 4. fig. i. 2. 
Sultz. Inf tab. 15. fig. 41. 
Papilio Rhea. Poda Inf 66. 11. 

Schaeff. vionogr. 1754. tab. a. fig. 2. 3. 

— — Elein. tab. 9. fig. 6. 

— — Icon. tab. 35. fig. 4. ^. 
Aubent. mifceU. tab. 68. fig- i. 2. 

Habitat in fedo telephio, faxifraga, cotyledone, 

Gg Larva MnemoJ}' 
nt. Crataegi. Andn 
cha. 466 VI. GLOSSATA. PapIHo. 

Larva folitaria, tentaculata, holofericea, atra, fegmen- 

tis utrinqiie pundis rubris duobus, 
Puppa coerulefcens, antice utrinque rubro pun<Stata. 

100. P. P. alis rotundatis, integerrimis , albis, nigro- 
nervofis : anticis maculis duabus nigris marginali- 
bus. Linn. Syji. Nat. 11. 754. 51. Fn. Sv, 1033. 
Scop. carn. 44S>- 
UiUm. Dlff. 55. 
Pod. InJ. 63. 3. /^. 
Schaejf. Icou. tab. 34. fig. 6. 7. . 
Habitat in Europa boreali. 

loi. P. P. alis rotundatis, integcrrimis, albis: vcnis 
nigris. Linn. Sy(i, Nat. 11. 758. 72. Fn. Sv. 1034. 
Scop. cnrn. 448. 
Papilio alis rotundatis, albis: vcnis nigris. Geojf. Inf. 

2. 71- 43. 
Papilio alba, nervis alarum nigris. Raj. Inf. 115. 5. 
Papilio alba venis nigris. Petiv. Muf. 33. 301. 
Eruca hyenialis luteo alboque ftriata. Frifcb. Inf 5. 

p. 16. tab. <,. 

Hoejfn, Inf. tab. 10. fig. 14. 

Merian. Eur. 2. p. 38. tab. 35. 

All/in. Inf tab. 2. fig. 2. 

Reanm. Inf 2. tab. 2. fig. p. 10. 

4e Geer Inf i. tab. 14. fig. 19. 20. 

Roef Inf I. ?hal. 2. tab. 3. 

Wilk. pap. 4j9. tab. 2. a. i. 
Habitat in Pomonac arboribusj hortorum peftis. 
Larva gregaria, pilofa, flava, capite lineisquc tri- 

bus nigris. 
Puppa virefcens, maculis pun<Stisque nigri?. 

102. P. P. alis rotundatis, integerrimis, concoloribus, 
nigro- pundatis: anticis denudatis, pofticis fla- 
vefcentibus. 
Habitat in nova Hollandia. Mrf. Hanks. 
Medius. Caput nigrum, palpis flavis. Thorax niger, 
utrinque punfto antico flavo. Pectus flavo macu- 
latum. Alae anticae obfcure denudatae, pun<5Vi8 
aliquot nigris fparfis. Pofticae fubflavefcentes, 

puntftis VI. GLOSSATA. Papfllo. 467 

pundis nigris numerofis. Margo pofticus nigcr, 
pundtis feptem flavefcentibus. Pedes fex nigri, 
tibiis anticis flavis. 

103. P. P, alis rotundatis, integerrimls, hyalino-dia- Pjera. 
phanis : poflicis ocellis binis marginalibus. Linn. 

Syft. Nat. II. 754. 52. Mnf. Lu<L Utr. ixo. 
Clerk. lcon. tab. 35. fig. 4. 
Gvonov. Zoop/j. 734. 735. 
Merian. Sur. tab. 16. fig. i. 
Kleemann. Iiif. i. tab. 6. fig. 1. 
Seb. Mnf ^. tab. %. fig, 5. 7, 
Habitat in Indiis. 

104. P. P. alis rotundatis, nigris, albo fubradiatis, punao Vafthoe, 
centrali albo : poft:icis fubtus luteis; bafi cruentatis. 

LiHH. Syjl. Nat. 11. 755. 53. 
Habitat in India. 
Alae pofticae fubtus fulphureae, margine vcnisquc 

nigris, et bafi fanguineae. 105. P. P. alis rotundatis, integerrimis , hyalino - vire- 
fcentibus: pofticis apice fufcis, ocellis duobus. 
Unn. Syf. Nat. 11. 758. 74. Muf L. U. 136. 
C/erk. Jcon. tab. 2g. fig. 3. 

Merian. Inf fur. tab. 16. 

Se/f. Muf 4. tab. 35. fig. 13. 14. 
Habitat in anacardio Americes. 
AtHnis videtur P. Picrae, cujus forte mera varletas. 
Larva alba, pilofa, pilis longis, deflexis. 
Puppa brunnea. 

106. P. P. alis rotundatis , integerrimis ; fufco - hyalinis : 
pofticis pundis quinque albis. 

Habitat in Indiis. Mitf Lngdunenfe. 

Statura omnino P. Pierae. Alae anticae oblongae, 
ftrigis tribus obfoletis, obfcurioribus. Pofticae ro- 
tvindatae, ftrigis tribus magis diftin<5\is et verfus 
margint-m pofticum punftis quinque aibis. 

J07. P. P. alis rotundatls, integerrimis, hyalinis, albis: 
pofticis ocello utrinque unico. 
Habitat in India. Muf Gronovii. 

Gg a, Statu- Anacar- 
(tii. Rhea. Andromt- 
da. / 468 VI. G L O S S A T A. PapiHo. 

Statura praecedcntis, at paulo luinor. Alae pofticae 
ad marginem pofticum litura parva, coerulea, ocel- 
loquc unico, pupilla alba. 

log. P. P, alis rotundatis, integerrirais , albo - hyalinis : 
jjus, marginibus fufcis. 

Papilio hyalinus. Drury hif. 2. tab. 7. fig. 3. 
Habitat in lamaica, 
Corpus fufcum. 

lJe(l> 105). P. P. alis rotundatis, integerrimis, dcnudato - albis, 

vcnis maculisque nigris. 
' Papilio Idea alis rotundatis, integerrimis, albis : venis 

maculisque nigris : «anticis nigro margine, albo 

punc%ito. Limi. Syfi. Nat. n. 758. 73- Amoen. acad. 

6. 40?. 63. 
Papilio lynccus. Drury Inf. 2. tab. 7. fig. i. 

Cierk. Ican. tab. 38. fig. i. 

Aub. mifcell. tab. 20. fig. i? 
Habitat in Indiis. 
Praecedentibus major. 

* Danai Can.<iidi. 

BraJJicae. "o- P- D. C. alis integerrimis, rotundatis, albis: anticis 

maculis duabus apicibusque nigris, major, Linn. 

Syft. Nat. II. 759. 7v Fn. Sv. 1035-. 
Papilio braflicaria alba, major, vulgatiflima. Raj, 

Inf 113. I. 
Papilio albus vulgaris, major. I'et. Gaz. 6i. fig. 3. 
Papilio alba major, apicibus nigris. Petiv. Muf. 85. 825. 

Geojf. Inf 2. 68. 40- 

Roef Inf I. pap. 2. tab. 4. 

Goed. Inf I. 59. tab. ii. 

Moujf. Inf. 189. fig. I. 

Lift. Goed. p. 1(5. fig. 7. 

Merian, Eur. i. p. 16. tab. 43. 

Alb. Inf I. tab, i. 

Srvarmn. Bibl. tab- 37. 6. 

Reaum. Inf. i. tab. 29. fig, i. 

Blank. Inf tab. 4. fig. A. D. 

Vfdlifn. Nat. i. tab. 1. 

Wiik. pap. 49. tab. 2. a. 2. 

Schaeff. .VI. GLOSSATA. Papilio. 469 

Schaejf. Icon. tab. 40. fig. 3. 4. 

^e/J/j. /«/ 2. p. 7. tab. 2. 
Habitat in braflica Europae, Chinac. 
Larva folitaria, cinerea, nigro pundata lineisquc 

tribus fulphureis, cauda nigra. 
Puppa pallide virefcens, lineis tribus flavis fegraentis- 

que tribus gibbofis. 

III. P. D. C. alis integerrimis : anticis maculis duabus RapA 
apicibusque nigris; minor. Linn. Syft. Nat. ii. 75p. 
76. Fn. Sv. 1035. Geojf. liif. 2. 65». 41. 
Papilio alba, media, alis exterioribus albis, duabus 
uiaculis nigris notatis, inferioribus fubtus flavican- 
tibus. Raj. Inf. 114. 2. 

Papilio corporc et antennis livefcentibus, capite alis- 

que pallidis. Merret. pin. lof. 5. 
Papilio vulgaris, albus, minoi*. Petiv. Mnf. 15. %%6. 
Papilio alba, vulgaris;, ftriata, maculis duplicibus. 

Petiv. Gazopb. 10. tab. 64. fig. 4. 

Moiijf. Jnf. 5)71. fig. 9. 10. 

Rohert. lcon. tab. 6. 

Alb. Jnf tab. 51. fig. C. D. E. P. . 

Reamii. Jnf. i. tab. 29. fig. 7. 8. 

Blank. Jnf tab. 5. fig. A - D. 

Gotd. Inf. I, tab. 27. 

Lif. Goed. 22. fig. 8. 

Merian. Eur. 2. tab. 39. 

Ammir. tab. 16. 

Sepp. Inf 2. p. I. tab. i. 
Habitat in brafficis. 
Larva viridis , linea dorfali aenea lateribusque aeneo- 

pundlatis. 
Puppa gibba, virefcens, lineis tribus fulphurei» 

12. P. D. C. alis integerrimis, albis, fubtus venis dila- Napi. 

tatis, virefcentibus. Linn. Syfl. Nat. 11. 760. 77. 

Fn. Sv. 1037. 
Papilio alis rotundatis , albis, inferioribus fubtus 

fafciis virefccntibus. Geoff. Inf 2. 70. 42. 
Papilio brailicaria media , alis albis, fecundum nervos 

lineis e viridi nigricantibus, fubtus ftriatis. Raj. Inf. 

114. 4. 

Gg i mik. 470 VI. GLOSSATA. Papilio, 

JVilk. pap. 50. tab. 2. a. 4. 
Merian. Euv. z. tab. 39. 
y4//&. /«/ tab. 52. fig. F. G. 
Pc/7t;. G.aoph. tab. 62. fig. 4. 
Habitat in olcraceis Europae, Afiacw 

HellicM. 113. P. D. C. alis albis: anticis macula aplccque albo* 
pun6J:ato nigris; pofticis fubtus cinereo- vcnoii», 
Litm. Syjl. Nat. 11. 760. 78. Muf. L. U. 243. 

Habitat in India. 

Alae pofticae fupra immaculatae. 

Sinapis. 114. P, D. C. alis integerrimis, rotundatis, alblsi apicl^ 
bus fufcefcentibus. Linn. Syji. Nat. 11. 760, 79^ 
Fn. Sv. 1038. Scop. carn. 4^2. 
Schaejf. Lon. tab. 97. fig. 8 — 11. 
Habitat in bralllcaj finapi, rapa. 

Sylvia. 115. P. D. C. alis rotundatis, integerrimls, albis: antkif 
apice fufcis; fubtus macula bafeos fulva. 
Habitat in Sicrra Leon Africae. Mnf. Banks. 
Parvus. Alae anticae albae, apice nigrac ; fubtus albae, 
macula magna fulva. Pofticae concolores, puncti* 
quinquc marginalibus fufcis. 

Argantt. 116. P. D. C. alis integerrirais, rotundatis, fulvis: fub- 

tus ferrugineo irroratis. 
Habitat in Brafilia. Mif. Banks. 
Statura P. Monuftes. Antennae ferrugineae. Alacomnes 

fupra fulvae, marginc ppftico parum fufco maculato. 

Subtus oranes flavifilmac, atomis fcrrugincis. 

Montifie. 117. P. D. C. alis rotundatis, integerrimis, albis: margine 
fufco. Linn. Syji. Nat. 11. 760. 80. Mnf.L. U. 237. 
Kleemann. Inf. tab. 3. fig. 3. 

Habitat in America. 

Alae pofticae fubtus flavae. 

Argia. iig. P. D. C. alis integcrrimis, rotundatis, albls: anticis 
apice nigris. 
Habitat in Sierra Leon Africac. Mrf. Banks. 
Niniis afllnis P. Monuftes. Alae anticae albae, apice 
nigrae; fubtus albae, raacula magna fufca verfus 
apiceni. Alae pofticac albae, immaculatac. 

iip. P. VI. GLOSSATA. Papilio. 471 

lip. P. D. C. alis integerrimis, rotiindatis, grifcis : anticis Phikta. 

fupra albis, apice fufcis. 
Habitat i\\ America. 
Affinis P. Monuftes. Antennae apice ferrugineae. 

Alae grifeae, at anteriores albidiores, apice nigrac 

pun(5toque medio fufco. 

120. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, albis: antici» LibythtM, 
cofta bafeos apiceque fufcis. 
Habitat in India orientali. Mnf. Tottianiim. 
Alae fupra albilfimae, anticis margine exteriori a bafi 
ad medium apiccque fufcis. Porticae albae, pundis 
quatuor marginalibus fufcis. 

lai. P. D. C. alis rotundatis, intcgerrimis, albis: anticls Calypjbi 

pundto apiceque nigris ; pofticis fubtus flavefcenti- 

bus: margine nigro punftato. 
Papilio Calypfo. Drury Inf, 1. tab. 17. fig. 3. 4? 

Habitat in Sierra LeOn Africae. 

Corpus grifeum. Alae anticae albac, marginc crar- 
fiori, punfto medio apiceque albo ftriato nigris; 
fubtus albae, arcu magno, ad marginem craflio- 
rem fufco. Apex niger, maculis fex flavefcenti- 
bus. Alae pofticae albae , maculis quinque mar- 
ginalibus fufcis; fubtus flavefcentes, pundtis mar- 
ginalibus quinque, ftriga e punftis feptem ant« 
marginem et pundo folitario in medio nigris. 

ici. P. D. C. alis integris, rotundatis, albis, margine Daplidice, 
fufcis : fubtus luteo-grifeis, albo maculatis. Limt. 
Syft. Nat. II. 750. 81. 
Sel>. Muf. 4. tab. 23. fig. II. 12. 15. 16. 
Petiv. Gazoph. tab. i. fig. 7. 
Habitat in Africa, l ^^ )^^|,t,. 

123. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis/albis: margiue Ntriffk, 
nigro; fubtus nigro- venofis. 
Habitat in China. 

Aftinis P. Napi, at paulo major ct margo ala- 
rum niger. 

Cg 4 f24. P. 472 Vr. GLOSSATA. PapUi^. 

Demopbi' IZ4. P. D. C. alis rotundatis, albis: fafciis duabus maif- 
/e. gineque fufcis; pofticis fubtus fubincarnatis. Linn, 

Sxft. Nat. n. 161. %i. Anmn. acad. 6. 406. 66, 

Clerk. Jceti. tab. z%. fig. 4. 
Habitat in India. 

Htcahe. 125. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, flavis, extimo 
nigris: fubtus fufc« pan6tatis. Linn, Syjl. Nat. 11. 
763. 9<5. Muf. Lud. Ulr. 2,45». 
Gronov. Zooph. 757. 
Edtp. Av. tab. 253. fig. 2. 
Petiv. Gazoph. tab. 28, fig. 9. 
Habitat in aefchynomene pumila Indiae orientalis. 
Koenig. 

Cardami- Ii6. P. D. C. alis rotundatis, integerrimis, albis: pofticis 
lies. fubtus viridi- marnioratis. Linn. Syjl. Nat.n. 7(5i. 

85. Fn. Sv. 1039. Geojf. Inf. z. 71. 44. 
Papilio minor alis exterioribus albis, macula infigni 

crocea fplendentibus ; interioribus fuperne albis, 

fubtus viridi colore variegatis. RaJ. Jnf. 115. 

Eihv. Av. tab. 125. 

Jiof. Inf \. pap. 2. tab. g. 

Jiobert. lcon. tab. 21. 

Schaejf. Icon. tab. 79. fig. 23. et tab. pi. 1—3, 

— — Elem. tab. 94. fig. 8. 

fVdk. pap. 2. p. 50. tab. 2. a. 5. 
Habitat in cardamine, braflica, thlafpL 
Mas macula magna fulva in alis anticis. 
Larva foiitaria, fupra virefcens, infra albicans. 
Puppa viridis, linea utrinque laterali alba, thorace 

conico, adfcendente. 

Euchavts, 127. P. D. C. alis rotundatis, integcrrimis , albis: an- 
ticis apicc fulvis; margine nigro, pofticis imma- 
culatis. 

Habitat in India oricntali. Muf Tottiannm. 

Magnitudo praecedentis. Antennae albo nigroquc 
annulatae. Alae omnes albiflimae, anticis apicc 
late fulvis, margine nigro cinflis, Pofticae im- 
maculatae. Subtus omnes albae, macula apieis 
fufca. 

128. P. VI. GLOSSATA. Papilio. 473 

148. P. D. C. alis rotundatis, integerrimis, albis : pofticis Nyfa, 
fubtiis fufcis, punfto albo lunulisque fex flavis. 

Habitat in nova Hollandia. Muf Bavks. 

Medius. Alae anticae albae, apice nigrae, albo ma- 
culatae, fubtus concolores, raacula bafeos fulva. 
Pofticae fupra albae, imra,-jculatae , fubtus fufcae, 
puncVo medio albo et lunulis fex fulvis verfus 
marginem pofticum. 

I2p. P. D. C. alis rotundatis, integerrimis, albis, apicc Chkris. 

nigris: pofticis fubtus fulvis ; margine latc nigi-o. 
Habitat in Sierra Leon Africae. Muf. Bitnks. 
Antcnnac albo nigroque variae. Alae anticae niveae, 

apice nigrac, fubtus concolorcs, macula bafeos 

fiilva. Pofticae fupra albae, margine poftico nigro, 

fubtus fulvae, margine poftico latius nigro. 

130. P. D. C. alis rotundatis, integerrimis, extimo nigris: Rfjoctope. 
anticis flavis, pofticis albis. 

Habitat in Sierra Leon Africae. Muf. Baiiks. 
Antennae nigrae. Corpus cinereum. Alae anticac 

flavae, margine exteriori et poftico flavo ftriato 

nigris, fubtus flavae, maculis feptcm apicis nigris. 

Pofticae concolores, albae, pundlis o&io margina- 

libus nigris. 

131. P. D, C. alis integerrimis, albis, margine nigro; Phvynt. 

pofticis fubtus flavis. 
Habitat in Amcrica. Drury. 
Media. Caput et antcnnae nigra. Alae lupra albac, 

margine omni nigro, fubtus nigro- venofac ; anticae 

albae, margine antico flavo, pofticae flavae, mar- 

gine omni nigro. 

132. P. D. C. alis rotundatis, albis, puncVo apiceque Pyvantbi. 
nigris : fubtus cinereo - undatis, pun(fko fulvo. Linn. 

Syjh Nat. 11. 7(53. 98. Mtf. L. U. 245. 
Habitat in Indiae orientalis cafliis. Koenig. 

133. P. D. C. alis integris, albis: anticis apicc, pofticis Callirrhot. 

margine pun^Visque fex nigris. 
Aiih. mifcell. tab. ^i. fig. i. 2. 
Habitat in Aiia. 

Gg 5 Rcli- 474 VI. GLOSSATA. Papllio: 

Reliquls major. Alae albidae; anticae apice nigrae 
(medio fulvo), pofticae margine et intra margi- 
ncm pundis fex nigris, fubtus albo nigroque 
marmoratae. 

fg/aucippe, 134. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, albis: anticis 
apice nigris; pofticis fubtus cinereis, fufco undatis. 
Linn. Syjl. Nat. 11. 762. 8p. Muf. Did. Ulr, 440. 

Ckvk. lcon. tab. 35. i. 

DvHYy Inf. I. tab. lo. fig. 3. 4. 

Edrp. Av. 128. tab. 128. 

Se/K Mnf. 4. tab. 45. fig. 5. 6. 13. 14, 
Habitat in Afia. 

Hvippe» 13 j. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, flavcfcenti- 
bus: anticis apice nigris ; pofticis fubtus albis. Lifift, 
Syfi. Nat. II. 752. 87. Mnf. Lud. Ulr, 239. 

Scb. Mif. 4. tab. x6. fig. i. 2. 

Gronov. Zooph. 758. 

Fetiv. Gazoph. tab. 9. fig. 10. 
Habitat in Afia. 

Uyparete. 136. P. D. C. alis integerrimis , albis, nigro- venofi$> 
pofticis fubtus flavis ; margine rubro maculato. 
Papilio Hyparete alis integerrimis, rotundatis, albis: 
pofticis fubtus venis nigris maculisque fanguineis, 
Linn. Syjl. Nat. ii. 763. 92. Muf Lud. Ulr. 247, 
Ckrk. Icon. tab. 38. fig. 2. 3. 
Aub. mifcell. tab. 93. fig. 3. 4. 
Papilio Eucharis. Drnry Inf 2. tab. 10. fig. 5. 6. 
Habitat in lorantho Indiae orientalis. 
Alae anticae albae, venis nigris, pofticae fupra albae, 
maculis marginalibus nigris , fubtus flavae, nigro 
venofae, margine poftico nigro, maculis fex f. 
ofto magnis rubris. 

TeutOMia. 137. P- D. C. alis integerrimis, rotundatis, albis : poftici» 
fubtus nigro- venofis, flavo maculatis. 
Habitat in nova Hollandia. Muf Banks. 
Praecedenti affinis, Alac anticae concolorcs , albae, 
punflo medio apiceque albo maculato nigris. Pofti- 
cae fupra albae, margine nigro, albo maculato; 
fubtus albae, valde nigro-venofae, maculis quatuor 
bafeos et 0(^0 in margine nigro- flavii. 

138. P. VI. GLOSSATA. PaplHo. 475 138. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, albis : pofticis MyflsM 

fiibtus margine atro; fafcia faiiguinea. 
Habitat in nova Hollandia. M'if. Banks. 
Mcdius. Alae anticae concolores, albae, apice fufco, 

maculis quinque albis ; pcfticae albae, uargine po- 

ftico nigro. Subtus albae, marginc interiori late 

flavo, poftico atro, faftia fanguinea. C. alis intcgerrimis, rotundatis, albidis, apice Ui^rinM 
: fubtus nigris; pofticis ftriga flexuofa, I3P. P. D. C. 
nigris : 
fanguinea. 

Habitat in nova HoIIandia. Muf. Bnnks. 

Medius. Alae anticae bafi albidae, apice lato, nigro, 
niaculis quinque aibidis fubfafciato ; fubtus totae 
nigrae, fafcia apicis flava. Pcfticae fupra albidae, 
margine nigro , fubtus nigrae, macula bafeos ftriga- 
que in medio valde flcxuofa fanguineis. 

140. P. D. C. alis rotundatis, integerrimis, albidis, apicc Milani^ 
nigris : pofticis fubtus obfcure glaucis. 

Habitat in nova Hollandia. Mif. Banks. 

Statura praecedentis. Corpus fufcum , antennis atris. 
Alae anticae aibac, bali obfcurae, apicc nigrae, 
maculis albis: fubtus albae, macula bafeos fulva: 
apice nigrae, albo maculatae. Pofticae fupra al- 
bae, fubcoerulcfcentes , margine late fufco. Sub- 
tus glaucae. 141. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, luteis, con- 
coloribus: limbo nigro, punftis feptem albis. Linn. 
Syfi. Nnt. n. 763. 94. Amoen. acad. 6. 405. 6a. 
Self. Muf 4. tab. ig. fig. 8. 9. 
— — tab. 27. fig. ip. 20. 

Habitat in Indiis. Hekittt, 142. P. D. C. alis integcrrimis, rotundatis, flavis: anti- 
cis fupraalbis; limbo nigro, fubtus onuiibus nebu- 
lofis. Linn. Syji. Naf. 11. 763. 95. Mrf L. Ulr. 242. 
Amoen. acaci. 6. 404. 57. 
Se/f. Muf 4. tab. z%. ip. 20. 
Habitat in Xndia. 

«43. P. Scylk 476 VI. GLOSSATA. PapiKo. 

Amata. i43- P- D. C. alis rotundatis, fulvis: linibo nigro, fub- 
tus virefccntibus. 
Habitat in India orientali. MuJ". Tottiamm. 
Statura P. Palaeno, at paulo minor. Alae fulvae, 
niargine exteriori et poftico nigris, fulvo pundatis. 
Subtus omnes virefcentcs, anticis punftis cluobus ad 
marginem interiorem , pofticis pun6to mcdio fufcis. 

Danae. ^4- P. D. C. alis rotundatis, albis: anticis apice croceis: 
margine fafciaque nigris, fubtus ftriga monilifor- 
mi, abbreviata. 

Habitat in India orientali. Miif. Tottiannm. 

Parva. Alae albae, anticae apice croceae, litura fla- 
vefcente, fafcia et margine omni nigris. In niedio 
alae punftum nigrum. Pofticae albae, margine 
poftico nigro maculato. Subtus paulo obfcuriores, 
anticae apice cinerafcentes, ftriga abbreviata, e pun- 
ftis quinque fubocellaribus fufcis pupilla albicante. 
Pun6lum nigrum in medio alae. Alae pofticae ci- 
nereae, ftriga abbreviata, e punftis quinque fub- 
ocellaribus et punfto medio ferrugineis. 

Rhexiit. 145- P- D- C. alis rotundatis, integerrirais, albis, apice (mc- 
dio fulvo) nigris: fingulis fubtus pundto medio atro. 
Habitat in Sierra Leon Africae. Mnf. Banks, 
Magnitudo P. Palaeno. Alae anticae albae, apice ni- 
grae, macula magna fulva. Pofticac albae, margine 
poftico nigro. Subtus onines albae. Anticis puncto 
medio nigro maculaque apicis fulva, pofticis lineola 
media parva fulva, quae pundto atro terminatur. 

Trite. I4^- P- D- C, alis intcgerrimis, flavis : anticis fupra mar- 
gine nigris: fingulis fubtus ftriga ferruginea. Linn, 
Syfi.Nat. II. 753. 97. Muf L. U. 248. 
Seb. Mnf 4. tab. 23. fig. 17. i8. 
Habitat in Africa, Europa auftrali. 

Palamo. i47- P- D. C. alis integerrimis, flavis, apice nigris mar- 
gineque fulvis : pofticis fubtus punfto argcnteo. 
Linn Syfl. Nat. 11. 764. 99. Fn. Sv. 1041. 
Papilio hexapus alis rotundatis, albis, ocello parvo, 

fufco, oblongo, apicibus fufcis. Uddrn. Dijf. s^. 
Habittit in Europae pteride aquilina. 
Antcunae rubrae, alarum margo pilis rubris ciliatus. 

148. P. VI. GLOSSATA. rapilio. 477 

148. P. D. C. alis rotundatis, flavis: pofticis tnacuia ful- Hyale. 
va, fubtus pundlo (t-squialtero argenteo. Linn. Syjl. 
Nat.ii. 76^. 100. Fn. Sv. 1040. 

Papilio alis luteis, limbo nigro, primariis macula 

nigra, fecundariis fulva. Geojf. Inf. i. 7,. 48- 
Papilio mediae magnitudinis, alis exterioribus fum- 

ma parte flavis, ad margines nigricantibus. RnJ. 

Inf. 112. 6. * 

Papilio croceus apicibus nigricantibus. Petiv. Gazoph, 

tab. 14. fig- "• 

Schaeff. Elem. tab. 94- fig- 7- 

— Iron. tab. 61. N. 

Roef Inf z. tab. ^6. fig. 5. 6. 
Habitat in Europa, Africa, America. 

149. P. D. C. alis integerrimis , fulvis : anticis punao Leslna. 
fufco, fubtus omnibus pallidis, punfto niveo. 

Habitat in Patagoniae littoribus. Muf Banks. 

Corpus medium, grifeura. Alae fupra fulvae, mar- 
gine pundloque anticarum fufcis. Subtus omnes al- 
bidae, pundto centrali niveo, annulo fufco cindo. 

150. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, flavis: fin- Sennae. 
guUs fubtus pun6):o gemino, ferrugineo. Linn. Syfl. 

Nat. II. 7<^4- 103- 

Sioan. lam. 2- tab. i^6. fig. 11. 12. 

Merian. Snr. 58. tab. 58. 

liaj. Inf 112. 5- 
Habitat^n Americae caflia. 
Affinis P. Trite. Variat alis fupra flaviflimis, apicibus 

nigris et flaviflTimis, immaculatis. 

151. P. D. C. alis integerrimis, rotundatis, flavis: mar- Enlule, 
gine punftis nigris : pofl:icis fubtus pundo gemino, 
fcrrugineo , argenteo. Linn. Syjl. Nat. 11. 7^4. 102, 

Edw. Av. tab. 304. 

Seh. Muf 4. tab. 38. fig- ip- 20. 
Habitat in Carolina. 
Affinis praecedenti. Variat fexu. Alter alis anticis 

ocello medto ferrugineo et margine fufco maculato. 

Alter alis fupra immaculatis. 478 Vr. GLOSSATA. Papilio. 

Froterpra. iS^.. P. D. C. alis integerrimis, angulatis, fulvis: anticl» 

margine exteriori nigro. 
Habitat in lamaica. Miif. D. Hiinter, 
Medius. Artennae nigrae. Alae anticae fulvae, mar- 

gine exteriori late nigro, poftico nigro ftriato; 

fubtus fulvae, imniacuL.tae. Pofticae angulatae, ful- 

vae, marginc poftico nigro-ftriato; fubtus flavefcen- 

tes, atomis fufcis. 

Drya, IS^- P- D. C. ali? integerrimis, rotundatis, flavis : fubtui 
anticis pun6to feiTugineo, pofticis argcnteo. 

Habitat in America. 

Statura et color omnino P. Rhamni, faturate flavus; 
fubtus pundo alae anticae fcrrugineo, pofticae ar- 
genteo , vivaciffimo , annulo ferrugineo cindo, 
Alae haud angulatae. 

Ecclipjii. 154» P. D. C. alis integerrirais, angukitis, flavis: antici» 
pundtis duobus maculaque nigns; pofticis ccello 
coeruleo. Linn. Syjl. Nar. ii. 765. 107. Aifz.acad. $. 
406. 67. 

Petiv. G.izopb. 6. tab. 10. fig. 6. 
Habitat in America. 

Rhamni. ^55- P- D. C. alis integerrlmis, angulatis, flavls: fingulis 

punflio ferrugineo. Liun. Sy/i. Nat. ii. 765. io5. 

Fn. Sv. 1042. Geojf. Inf. 2. 74. 47. 
Papilio praecox fulphurea, five flavo- viridis, finguli» 

aiis macula ferruginea notatis. Raj, Inf iiz. 4. 

iie Geer Inf i. tab. 15. fig. 8- 9. ^ 

Robert. Icou. tab. 13. 

Roef Inf 3. tab. 45. fig. i. 2. 3. 

Alb. Inf tab. 2. fig. 3. 
^V- Sultz. Inf tab. 13. fig. 84. 

Wilk. pup. 48. tab. I. a. 2. 
Habitat in Europae, Africac rhamno. 

Phika, ^S^' P- D. C- alis integerrimis, angulatis, flavis: anticij 
macula, pofticis limbo luteis. Linu. S^j}. Naf. 11. 
764. 104. Amoen, acad. 6. 404. 5^. 
Roef Inf 4. tab. 3. fig. 5. 
Habitat in Indiis. 

157. P. VI. GLOSSATA. Papillo. 479 «57' 158 P. D. C. alis integris, angiilatis, flavis: anticis fu- Matrnla, 
pra niacula atra, reliquis ferruginea. 

Habitat in Anierica. Muf. D. Hunter. 

Magna; ftatura praecedentis. Antennac cxtrorfum 
crafliores, ferrugineae. Corpus flavuni. A!ae an- 
ticae angulatae, flavae, macula nicdia quadrata, atra 
€t pun6tis parvis ferrugineis marginalibus; fubtus 
pallidiores, macula niedia ferruginea, puncVo flavo. 
Pofticae angulatae, flavae, pundlo nicdio parvisque 
marginalibus ferrugineis; fubtus pallidiores, macula 
didyma, ferruginea, pundlo flavo. 

P. D. C. alis fubangulatis, albis: anticis pun6to Pomojia, 
nigro , fubtus flavis : pofticis pundlis duobus ar- 
genteis. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf. Banks. 

Nimis aflinis fequenti, cujus forte varietas. Differt 
tamen apice alae anticae fupra magis nigro maculato 
et punftis tantum duobus in pagina inferiori alae 
pofticae. 

159. P. D. C. alis fubangulatis, albis: anticis pundto fufco ; FI<n'eUal 
pofticis fubtus pundtis tribus argcnteis. 

Habitat in Sierra Leon Africae. Mnf Ranks. 

Statura P. Rhamni. Alae anticae pundko medio magno, 
nigro. Apex alae maculis aliquot fufcis. Subtus 
flavcfcentcs, atomis fufcis maculaque media fuiva, 
annulo fufco cin6ta. Alae pofticae fubangulatae, 
albae, fubtus flavefcentes, atomis fufcis pundisquc 
tribus argenteis, annulo ferrugineo cindlis in me- 
dio, quarum antcrior multo major. 

i5o. P. D. C. alis integerrimis, angulatis, flavis : anticis Ckotatra, 
fupra difco fulvo, rcliquis pundo ferrugineo. 
Linn. Syji. Nat. 11. 765. 105. 
Sel>. Mnf 4. tab. 26. fig. 7. 8. 
Habitat in Africa. 

* Dnnai Fejlivi. 

liJi. P. D. F. alis integerrimis , nigris, albo- pnn^latis : Midamm. 
anticis fupra coeruiefccntibus, pofticis fupra pun- 
ftorum alborum ftriga. Unn. Sjlji. Nat. ll. 765. log. 
Muf Lnd, Ulr, 151. 

AB. Hoh 480 VI. GLOSSATA. PapUio. 

ASi-. Holmtnf. 1748. tab. 6. fig. i. z. 
Ehret. fiff. tab. 3. ct 11. 
Kleeman. Inf. i, tab. 9. 
Seb. Mnf 4. tab. 19. fig. 13. 14. 
Habitat in Pavetta Indiae orientalis. Koenir. 

Niavius. 1S2. P, D. F. alis integerrimis, nigris : anticis fafcia alba; 
pofticis macula communi bafeos aiba. Linn. Syjl. 
Nat. li. 75(5. 109. Mnf Lud. Ulr. 253. 
Clsrk. Icon. tab. 32. fig. 2. 
Habitat in^Sierra Leon Africae. 

Zoitus, 163. P. D. F. alis integerrimis, atris: anticls maculis tri- 
bus, pofticis difco albis. 
Habitat in nova Hollandia. Mnf. Banks, 
Antennae nigrae, extrorfum craffiores. Thorax ct ab- 
domen fufca, albo-maculata. Alae anticae atrae, ma- 
culis tribus punftoque parvo ad marginem exterio- 
rem albis: fubtus concolores, et lineoia bafeos pun- 
(Sli^que quinque apicis albis. Pofticae nigrae, difco al- 
bo : fubtus concolorcs, at limbus niger, albo punciatus. 

Antiochui, 1^4. P. D. F. alis integerrimis, rotundatis, nigris: fupra 
fafcia communi fulva. Linn. Mant. i. 537. 
Aubent. mifcelL tab. 6%. fig. 3. 4. 
Habitat in China. 

Sypbax. i6S- P. D. F. alis integerrimis, atris: anticis fafcia alba, 
pofticis rubra marginali. 

Habitat in Indiis, Mnf Lttgdiinenfe. 

Magnitudo P. Midami. Alae omncs concolores, atrae, 
anticis fafcia media alba et maculis quinque albis, 
transverfim pofitis verfus apicem. Pofticae fafcia 
marginali rubra , margine tamen ipfo nigro. An- 
tennae uncinatae. 

Evaltke. 166. P. D. F. alis integerrimis, fufcis : anticis fafciis dua- 
bus flavis , pofticis fafcia flava riibraque. 

Habitat in Indiis. Muf Lugclunenfe. 

Statura praecedentis, at minor. Alae fufcae. Anticac 
fafciis duabus flavis, quarum altera in medio, altera 
verfus apicem , marginem haud attingens. Pofticac 
fafcia flava in medio et riibra maculari in margine. 
Subtus anticae concoiores, pofticae rufo pulveru- 
l&ntae, fafcia flava. 

i57. P. VJ. GLOSSATA. Papilio. 481 157. P. D. F. alis integcrrimisj nigris, 
niaculatis. 
Papiiio Phaeton. Drury Inf. i. tab. 21. 
Habitat in Amcrica. albo rufoque Phaeton. 
fig- 2. 3. 16%. P. D. F. alis integerrimis , fubfufcis : pofticis fiibtus Caeneus. 

orbc macuiarum novem rubro. Limi. Syjl. Niit. 11. 

766. ni. Muf. Lud. Ulr. 271. 
Habitat in Inciiis. 
Aiae fupra fufcae, flavo - maculatae , bafi paliidae. 

159. P. D. F. alis integerrimis, fiifcis, concoloribus : an- Pinthaeus^ 
ticis maculis tribus flavis, pofticis dimidiato albis. 
Linn. Syji. Nat. 11. 7(55. 114. Muf. Lnd. Ulr. 258. 

Habitat in Indiis. 

Pars antica alaruin pofticarum aiba, poftica fufca. 

170* P. D. F. alis integerrimis, fulvis : venis nigris dila- Plexippus. 

tatis; margine nigropunftis aibis. Linn.Syjl.Nat.ii. 

'jS-j. 117. Muf. Lud. Ulr. 262. 
Papiiio lamaicenfis major, aiis ampliflimis, media partc 

fulvis cum nervis nigris, maculis et pundis .albis 

crebris fparfis. Raj. Inf. 138. 3. 
Papilio carolinianus rufefcens, limbis nigrisj albii 

guttulis adfperfis. Petiv. Mnf 527. 

Shan. liitn. 2. 214. tab. 239. fig. 5. 5.' 

Catesh. Caroi. 2. tab. 88- 

Seh. Mnf 4. tab. 6. fig. 15. i6. 

-^ — tab. 41. fig. 9. 10. 13. 14. 

Habitat in America feptentrionali. 
Larva aibo nigroque annulata, tentaculis duobiis colli 

caudaeque. 
Puppa incralTaia, viridis, ftriga pun6Hsque aureis. 

171. P. D. F. alis fubintegris, fulvis, margine nigro, Mifppus. 
albo punftato: pofticis arcu nigro. 
Papilio Mifippus aiis fubintcgerrimis, fulvis, margine 
nigro alboque lineatis; pofticis macula nigra. Linn. 
Syf. Nit. II. 757. 118. Mif Lud. Ulr. 263. 
Sel;. Muf 4. tab. 5* fig. 17. 18. 
Habitat in America. 
Simillinuis P. Plexippo, at paulo minor. 

Hli 172. P. 482 VI. GLOSSATA. Papilio. / Chryjif- 

pHS. Davius. 172. P. D. F. alis integerrimis, fiilvis, luargine nigro 
punctis albis: pofticis difeo punclis nigris. Liwi. 
Syji. Nat. 11. 767. 119. Miif. Lnd. Ulv. 263. 

Papiiio iamaicenfii; niinor fulvefccns, imis alis limbo 

nigro, giittulis albis afpcrfo cinclis. liaj. Itjf. 12,^. i. 
Papilio aegyptiiis. Schrelj. Inf 9. fig. 11. 11. 

Edvo. Av. 189. tab. 1S9. 

Seb. Mnf 4. tab. 6. fig. 9 — 12. 

— — tab. 13. fig. 13. 14. 

Kkemann. Inf i. tab. i. fig. i. 
Habitat in Afclepia fruticofa Indiae orientalis. 

173. P. D. F. alis intcgerriaiis, fufcis : anticis albo macu- 
latis; pofticis fubtus arcu nigro. 

Habitat in Brafilia. Muf. Bnnks. 

Magnus. Antennae extrorfum crafiiores, fufcac. Alac 
anticae fufcae, in medio ad margincni craifiorem 
niacula oblonga alba, ct tres aliae minores ad an- 
gulum ani. Litura alba ante apicem. Subtus con- 
colores, at pallidiores. Pofticac fupra fufcae, fubtus 
grifeac, arcu niedio nigro, lunula parva albida. 

Daedalns. 174- P* D. F. a!is integerrimis, fufcis, albo maculatis: 
fubtus brunneis. 

Habitat in Guinea. Mnf Banks. 

Statura P. Mincus, Corpus totum fufcum , inimacu- 
latum. Alae fufcac, lunuiis quatiior niajoribus 
bafeos ilrigisque tribus pundorum albidoruni. 
Pofticae ftrigis tribus e punclis coeruiefcenti- a!bi- 
dis, pundo nigro foctis : fubtus pallide- brunneae, 
immaculatae. 

Nicacus. i??- P. D. F. alis integerrimiii, fufcis: pofticis fupra fafcia 
rubra marginali, pundis quinque nigris. 
Habitat in India. 

Statura P. Hyperanthi. Alac fufcac , anticis occllo 
magno atro vcrfus mcdiuni niarginis craftioris. Po- 
fticae fafcia marginali rufa, in qua pancla quinque 
atra : fubtus cinerafccntcs, ftrigis duabus inaculari- 
bus albis , quarum pofterioris maculae pundo 
nigro foctae. 
Variat fcxu, absquc ocello alae anticae. 

176. P. VI. GLOSSATA. Papilio. 485 

1^6. P. D. F. alis integerrimis, fufcis: fafcia ferruglnea, Sophorae, 
pofticis fubtus brunneis, ocellis tribus. Limt. Sjji, 
Nat. II. 757. 121. Mii/. Lud. Ulr. 266. 
Cierk. Icon. tab. 35. fig. 3. 
Merian. Sur, tab. 35. 
Roef. Inf. /\. tab. 4. fig. i. 1. 
Seb. Muf. 4. tab. 11. fig. 8. 9. 

— — tab. 15. fig. 10. ir. 
Habitat in Sophora Americcs. 
Larva gregaria, nuda, linea^a. 

177. P. D. F. alis integerrimis , fufcis : fafcia ferruginea, XantJiUS, 
ppfticis fubtus grifeo-marmoratis, ocellis duobus. 

Linn. Syjl. Nat. 11. 7(^7. 122. Muf.L. i/, 267. 

Clerk. lcon. tab. 34. fig. i. 2. , 

Seb. Muf. 4. tab. ii. fig. i. 2. 

— — tab. 15. fig. 5. d. 

— — tab. 20. fig. 15. 16. 
Habitat in Afia. 

Ocellus alter lunula alba notatus. 

178. P. D. F. alis integcrrimis , fufcis : fafcia ferruginea CaJJia^ 
apice bifida, pofticis fubtus cinereis, ocellis duobus. 

Papiiio Cafliae alis integerrimis, fiifcis : primoribus 
pofticarumque margine fafcia ferruginea, omnibus 
fubtus ocellatis. Linn. Syfi. Nat. 11. 7(57. 120. Muf. 
Lud. UIt. 2($v 
Clerk. Icon. tab. 29. fig. 3. 
Merian. Sur. tab, 32. 

Habitat in Caflia Americes. 

Simillimus pi-aecedentibus. Larva tamen differt. 

Larva viridis, rubro - flriata , capite bifpinofo, cauda 
bifida. 

Puppa rufefcens, maculis argenteis. 

i7p. P. D. F. alis integerrimis, fupra fufcis; anticis fafcia, Pirithout, 
pofticis difco omnibusque fubtus albis. 
Habitat in America boreali. Muf Banks. 
Affinis videtur P. Niavio. Linn. Alae anticae fuprd 
fufcae, fafcia media obliqua albicante maculaque alba 
ad marginem tenuiorem, quae a difco albo alarum po- 
fticarum excipitur. Pofticae difco albo, limbo fufco : 
fubtiis omnes albidac, atomis parvis fufcis irroratae. 
H.U 2 iSc. P, 484 VI. GLOSSATA. Papiiio. 

foUxems» i%o. P. D, F. alis infegris, fiiicis: pofticis fubtus grifc© 

fufcoque nebuiofis. 
Habitat in Amcrica boreali. Mnf. Banks. 
Statura praecedentis. Corpus liirtum, nigruni. Alae 

omnes fupra fiifcac, immaculatae, uti et anticae fub- 

tus. Pofticae fubtus grifeo fufcoque nebuiofae, 

fafcia media obfturiorc. 

PolycaV' iS"' P* ^- ^* ^"^* integerrimii, fupra nigris, fubtus brun- 
^g]^ neis, immaculatii. 

Habitat in Indiis, Mnf. Lvgdumnfe. 

Alae omnes fupra nigvae, obfcurac, immaculatae, fub- 
tus brunneae, minirae nitidae. naeus. m P. D. F. alis integerrimis, fufcis : anticis falcatis, 
fafciafulva, pofticis caudatis. 

Habitat Surinami, Drnry. 

Statura praecedentium. Alae anticae falcatae, integrae, 
obfcure fufcae, fafcia lafa fulva pundoquc apicis 
albo. Pofticae fufcae, immaculatae, caudis fubar- 
cuatis, obtiifis, diilantibus. Subtus anticae cinera- 
fcentes, ftrigis tenuiJiimis, fufcis, pun£loqi;e apicis 
albo. Pofticae cinerafccntes, ftrigis teiuiiiiimis li- 
ue transverlali fiifcis punctisquc quatuor albis lieaqu marginem pofticuis 
s fulvis. Co rpi fufc um, coiian fubcaudatis, fulvis: bafi 
rifeis. EvihQtei, 183' P' D- P- ^lis integcrrinii 
coerulefcentibus, fubtui 
Habitat in India. Mif. D. HumeY. 
Corpus medium, nigrum. Alae anticae ferrugineae, 
bafi cyaneae, aoice fufcae. Margo interior parum 
emarginatus. Pofticac fubcaudatae, ferrugineae, 
bafi cyaneae. Subtus Qtnncs grileae. 

Mornus. *S4' P- ^. Fi alis integris, fubcaudatis, fupra fufcis cos- 
ruleo-nitentibus, fubtus grifeis. 
Habitat in India, Muf D. Hunter. 
Medius. Alac anticae fulcac, ba(i coerulefcentes mar- 
gineque inttriori valde eniarginato. Poiiicae fub- 
caudatae, fufcac, bafi coerulefcentes. Subtus omnes 
grifeo - virefcentes. 

185. P. VI. GLOSSATA. Papilio. 485 \$$. P. D. F. alis integen-imis: anticis falcads, rufis; OrtoH. 
apicc nigris , maciila niarginali alba. 

Habitat Surinami. vM^/; D. /^//7;/<?r. 

Magniis. Antcnnae cxtrorfuni crafliores. Corpus 
fufcum. Al;ie antitae fiilcatae, rihfae, apice late 
nigrae, nucula alba ad mari',inem cralliorem: fubtu» 
variegatae, ariga uK-dia unaata, nigra. Pofticac 
rotundatae, integrae, nigiae, bafi fubferrugineae, 
marjiine pofiico pallefcentc; fubtus variegatae, ftri- 
ga undata., nigra. 

P. D. F. aiis integerrlmis, atris, fafcia anticarum Obrinns, 
coerulea, pofticarum fcrruginea: fubtus viridibus. 
Papilio Obri.nis. Varjet. yS. Linn. Muf. Lnd. Vlr. 255. 
Habitat in India. l%6. [87. P. D. F. alis integerrimis, fupra fufcis, fafcia coe- 
' nileam.-iculaqueferruginea; fubtus viridibus, fafcia 

albicante. 
Papilio Ancaea. Lhin. Syjl. Nat. 11. 781. i84-? 
Habitat in India. 

Alae omnes fupra fufcae , anticis macula magna fer- 
ruginea, iridc nigricante, pone hanc fafcia coe- 
rufea, nitida et macuia parva coerulea ad apicem 
alae. Pofticae punftis tribus parvis nigris: fubtus 
omnes viride. , anticis fafcia paliidc-coerulefcen- 
te, pofticis ftrigis tribus pundisque duobus fer- 
fufcis. Ancaeus, 18S. rugineo 

P. D. F. alis intcgcrrirais, fufcis: anticis fafcia flava C/yl(iS, 
' ocelioque fubtripupillato , pofticis occllis quinque. 
Lhin. Syfi. Nat. 11. 768. 124. Muf. Lud. Ulr. %6%. 
Habitat in Africa. 

9. P. D. F. alis integ.crrimis , fufcis, area rufa: anticis Hyberbins. 

ocello bipupillato; pofticis fubtus feptem punaatis. 

Linn. Syjl. Nat. n. 769. 130. Muf. L, U. 257. 
Habitat in Africa. 
Ocelhis ad apicem alae anticae nigcr, punftis duo- 

bus albis. Hh 3 190. F. an- 486 VI. GLOSSATA. Papillo. 

AtropUi. ipo. P. D. F. alis integerrimis, fufcis, fafcia lutca: „.. 
ticis fubtus bafi ocello unico. Linn. Syfl. Nat. 11. 
169. 128. Miif. Lnd. Uh. 255. 
Seb. Muf. 4. tab. p. fig. 3. 4. 
Habitat in Indiis. 

Ctwtbus. ipi. P. D. F. alis integris, fupra fufcis, Immaculatis: 

pofticis fubtus ocellis fex. 
Papilio Canthus alis integerrimis , fufcis : fubtus pri- 

moribus ocellis quatuor, pofticis fenis. Linn. Syft. 

Nat. II. 75S. 129. 
Papilio Eurydice. Auioen. acad. 6. p. 40^. (^5. 

Habitat in America b^reali. 

Alae omnes fupra fufcae, immaculatae, fubtus pal- 
lidiores, ftrigis duabus obliquis fcrrugineis. An- 
ticae ocellis tribus parvis obfoletis, pofticae mar- 
gine ftrigofo, ocellis fex , quinto maximo, fexto 
ad angulum ani minutiflimo. 

Mypevm' i?2. P. D. F. alis integerrimis, fufcis: fubtus anticis 
'^«J. ocellis tribus, pofticis duobus tribusque. Limi. S)jl, 

Nat. II. 758. 127. Fn. Sv. 1043. Geoff. Inf %. ^^.''i^. 
Papilio Polymeda. Scop. carn. 434. 
Fapilio media tuta puUa prona alarum parte ocellis 

aliquot, e punao albo, duplici circulo nigro et 

fordide luteo cindo, compofitis. Raj. hif 12^.7. 

Ammir. tab. 30. 

Sepp. Inf I. p. 24. tab. 4. 
Habitat in Europae graminibus. 
Variat alis fuprn ocellatis ct imraa;:ulatis. 

Zangis. I9i- P- D. F. alis integerrimis, fufcis: omnibus fubtus 
ocello unico; anteriarum bipupillato. 
Habitat in Carolina. Mn/. D. Hiimer. 
Statura P. Hyperanthi. Alae anticae fupra fufcae, im- 
maculatae, fubtus ftrigis obfcurioribus ocelloque 
magno atro, annulo flavo cincto, pupilla gcniina 
nivea. Pofticae fupra fufcae , apice fubferrugineae 
punctoque ad angulum ani fubocellari, nigro : fub- 
tus fufcae, ftri!5is dnabus undatis, obfcurioribus, 
apice paliidioribus, fufco- undatis punfiisque qua- 
tuor parvis niveis. Oceilus parvus ater, annulo 
flavo dnchis, pupilla maiginali nivca. 

194. P. VI. GLOSSATA. Papllio. 487 ip4. P. D. F. aiis intcgcrrinus, fiifcis: anticis ocellis Eurjitns, 
utrinque duobiis, pofticis Aipra unico, fubtus qua- 
tuor; omnibi:s pupilJa geniina. 

Habitat in lamnica. Mnf. D. Hnnter. 

Antennae albo nigroque annuiatae, apice ferrugineae. 
Alae omnes integerrimac, fupra fufcae, margine 
ftrigis undatis obfcurioribus. Anticae ocellis duo- 
bus, pofticae unico, omnibus atris, annuio fiave- 
fcente cincl:is pupiilaque gemina argentea: fubtus 
pallidiores, ftrigis duabus fufcis. Anticae occiiis 
duobus atris, iride fiava pupiliaque gemina argentea. 
Inter occilos macuiae duAc argenteae. Pofticae ocel- 
lis quatuor atris, pupiiia gemina per paria appro- 
ximatis , primo et quaito minoribus. Inter z et 3. 
maculae duae argenteae. ip^. P, D. F. alis integerrimis, fupra fufcis, immaculatxs : 
pofticis fubtus oceliis fex ; tribus coecis. 

Habitat in Brafilia. Miif. Bmiks. 

Statura P. Hyperantiii. Corpus fufcum. Alae omnes 
fupra fufcae, immaculatac, fubtus pailidiores, ftri- 
gis duabus undatis, obfcuris. Ocelii tres obfo- 
leti in aiis anticis et fex majorcs in pofticis atri, 
iride flava, pupilla nivea, e quibus tamcn i. 3. 
4. coeci. 

195. P. D. F. alis integerrimis, difco flavo : pofticis 
oceilo fupra unico, fubtus duobus. 

Habitat in nova Hoilandia. Muf Bailks. 

Statura praecedcntis. Corpus fufcum. Alae anticac 
fufcae, fafcia vcl potius macula magna difci flava: 
fubtus concolores, occilo parvo ante apiccm. Po- 
fticae fufcac, fafcia latc fenuginea oceiioque atro, 
iride ferruginea pupiilnque nivea: fubtus fufcae, 
apice paliidae, occilis duobiis magnis atris, annulo 
ferrugineo et lato argciUco cin61is, pupilla nivca. 
Macuia parva argcntca inter occllos. Margo alarum 
terminatur ftriga argcntea. 

Variat alis totis flavcfcentibus, marginc fulo fufco. Hermes, Irius, Uh 4 197. P. 488 VI. GLOSSATA. Papiiio. Mineus. Medus. ip7, P. D. F. alis integerrimis, fufcis: anticis fiipra 

ocello unico, pofticis fubtus feptem fafciaque alba. 
Papiiio Mineus alis integerrimis, fubfufcis : fubtus po- 

fticis oceliis feptem ; anticis ciuobus ; fupra unico. 

Linn. Syfl. Nat. ii. 768. ii6. 
Habitat in China. 
Al .e pofticae fupra imniaculatae, fubtus fafcia obliqug 

alba, ocellis feptem. 

198. P. D. F. alis integerrimis, fufcis: fubtus ftriga niveq 
oceilisque anticarum diiobus, pofticarum tribus. 
Habitat in Capite Bonae Spei. 

Alae omnes fupra fufcae, immaculatac; fiibtus fufcac 
ftriga communi nivea, quae nec marginem anterio-r 
rem aiae anticae, nec interiorcm pofticae attingit, 
Oceiii duo atri, iride flava, pupiiia aiba in aiis 
anticis et tres in pofticis, ocelio tertio minore. Perfeur, Terminus, Siritis, us I5»p. P. D. F. alis intcgerrimis, fufcis: fubt 
oceilaribus; anticis tribus, pofticis feptem 

Habitat in nova Holiandia, Mnf. Banh. 

Corpus fufcum , immacuiatum. 
mox immacuiatae , mox ocello pun<ai Alc ae anticae fufcae, 
parvo, pupiila alba 
ante apicem. Pofticae fufcae, immaculatae. Subtus 
omnes bafi fufcae, apice diiutiores , anticis pundiis 
tribus , pofticis feptem albis fuboceilaribus, 

aoo, P. D, F, alis intcgris, fufcis, area rufa: fupra an^ 
ticis occlio unico, pofticis quatuor, 

Habitat in nova Hoiiandia. Mtf. Banks. 

Statura praecedcntium. Aiae anticae fufcae, area late 
rufa ocelioque atro, pupiila alba: fubtus bafi fufcae, 
apicc pailidae, oceliis quinquc fere obfoietis ftriga- 
que undata fufca ante marginem. Pofticae fupra 
fufcae, area rufefccnte ocellisque quatuor atris, 
iride ferruginea pupillaque aiba. Ocellus quartus 
fcre obfoletus; fubtus bafi fufcae, ftriga obfcuriore, 
apice paliidae, ocellis fex, 2. 3, 5. majoribus. Antc 
marginem ftriga undata fufca. )i. P. D. F. aiis integerrimis, obfcure rufi 

ticis oceliis duobus; pofticis quatuor. 
Habitat in nova Hollandia. Mif. Bmkf, s ; fupra an» Alae VI. GLOSSATA. Papilio. 489 

Alae anticae obfcure rufae, apice fufcefcentes , occllis 
duobus ferrugtneis, iridefufca, annulo atro cinda 
pupillaque alba; fubtus glaucae, arcubus duobus 
ftrigaque ferrugineis, apice obfcuriores, ocellis fex, 
quinto majori. Pofticae obfcure rufae, margine 
fufco , ftrigis obfcurioribus. Ante marginem ocelli 
quatuor intermcdiis majoi-ibus; fubtus bafi glaucae 
arcubus duobus ftrigaque medio ferrugineis, apice 
obfcurioribus, oecllis fcptem, ultimo ad angulum 
ani minutiffimo. i 

202. P. D. F. alis integerrimis, fufcis: anticis utrinque ArSfotn, 
ocello bipupillato, pofticis fupra fubcoecis. 

Habitat in nova HoIIandia. Mnf. Banks. 

Parvus, fufcus. Alae anticae concolores, fufcac, ocello 
niagno nigro, iride ferruginea pupillaque gcmina 
alba. Pofticae fufcae, ocello minuto, fubtus grifeae, 
pcello magis diftindlo, 

* Nymphales Gemmati. 

203. P. N. G. alis angulato-dcntatis, fulvis, tiigro ma» /9, 
culatis : fingulis ocello coeruleo. Linn. Syji. Nat. 11, 

759. 131, Fn. Sv. 1048. Geoff. Inf. 2. 36. 2. 
Papilio elegantiflima , fiugulis alis fingulis maculis 

oculos imitantibus, perpelle depidis. Rnj. Inf, 

422. 14, 
Ocul !s Pavonis. Goed. tab. i. fig. 23, 

Hoeffnag. PiSiur. tab. 12. fig. p, 

Me^inn, Erirop. 1. tab. 26. 

Alb. Inf. tab. 3, fig. 4. 

Heaiim. Jnf i. tab. 25. fig. i. 2. 

Roef. Inf I. Pap. i. tab. 3, 

Wiiks pap. tab. 3, a. 2, 

Schaeff. hon. tab. §4. fig. % 
Habitat in urtica, humulo. 
Larva gregaria, fpinofa, atra, albo pun6tata, pedibus 

' pofticis ferrugineis, 
Puppa decemdcntata, viridis, aurco - punftata, po- ftice bifida. Hh 5 2®4. P, 490 VI. GLOSSATA. PapiHo. 

Almana. 2,04. P. N. G. alis angulatis, fulvis, nigro - maculatis : 

pofticis ocello niajori, pupilla gemina, omnibus 

fubtus brunneis. 
Papilio Almana ali? angulatis, luteis; fingulis fupra 

ocellis fesquialteris : anteriore pupilla gemina. 

Unn. Syft. Nat. 11. 769. 132. Muf. Lud. Utr. 272. 

Kleemann. Inf. i. tab. 5. fig. 3. 4. , 

Edrp. Av. tab. 84. 
Habitat in Afia. 

' AJlerie. 205. P. N. G. alis dentatis, luteo variis: pofticis ocel- 
lo niajori, pupilla gemina; fubtus pallidis occllis 
fubtribus. 
Papilio Afterie alis dentatis, luteo variis, fingulis 
xicrinque ocellis fesquialtcris : anteriore pupilia ge- 
niina. Unn. Syjl Nat. 11. '169. 133. 
Habitat in acantho fpinofo Indiae orientalis. 

Otnone, 206. P. N. G. alis denticulatis, luteis, margine nigris: 

pofticis bafi cyaneis. 
Papilio Oenone alis dcnticulatis: primoribus albido- 

maculatis, fubbiocellatis; pofticis bafi cyaneis, ocel- 

lis duobus. Linn. Syjl. Nat. 11. 770. 135. Mnf. Lud, 

Vlr. 274. 275. 

Kleemann. Inf. i. tab. 3. fig. i. 1. 

yetiv. Gnzoph. tab. 4. fig. 3. 

Edw. Av. tab. 37. 

Seb. Muf 4- tab. 14. fig. i,. 16. 

— — tab. 30. fig. 17. 18. 
Habitat in Afia. 
Ocelli valde variant. 

Lemonias. 207. P. N. G. alis dentaiis, fufcis, flavo pun6tatis: omni- 
bus ocello unico. Linn. Syjl. Nat. 11. 770. \i6. 
Mtf. Lud. Ulr. 277. 

Hibitat Rueliiis Indiae orientalis. Koenig. 

Variat pupilla geinina et fimplici, ocelloque unico et 
fcsquialtero. 

Orithya. 20S. P- N. G. alis dentatis, fufcis : omnibus fupra ocellis 
duobus; anticis fiibtus unico. Unn, Syji. Nat. 11. 
770. 137. Muf. Uul. Ulr. 278. 
Roef. Iiif. 4. tab. 6. fig. 2. 

Edtv. VI. GLOSSATA. Papillo. 49i Edtp. Av. z6. tab. 26. 

Seb. Mnf. 4. tab. 5. fig. 13. 14. 
Habitat in China , in nova Hollandia. Muf. Banks. 
Variat alis pofticis, fupra difco coeruleo et fufco. 

iop. P, N. G. alis dentatis, fupra fufcis, coeruleo-mi- 
cantibus: anticis ocellis duobus punftisque duobus 
albis. Linn. Syjl. Nat, 11. 770. 138. 
Habitat in Africa. 

Ocelli ad marginem exteriorem, inter quos pun(?Va 
duo alba. Fiditt, fufco albo- Feroftia, 110. P. N. G. alis dentatis, fupra coeruleo 

que marnioratis : omnibus ocellis fex. 
Papilio Feronia alis dentatis, fupra coerulco fufcoque 

undatis: omnibus occllis fex. Linn, Syjl. Nat. 11. 

770. 140. Mnf Lud. Vlv. %%i. 

Clerk. Jcon. tab. 31. fig. i. 

Drury Inf. tab. 10. fig. i. 2. 

Aubent. f/tifcell. tab. 92. fig. 7. g. 

Seb. Muf 4. tab. 10. fig. 15. 16. 
Habitat in India orientali. 
Ocelli fupra pupilla alba, fubtus coeci. 

411. P. N. G. alis fubdentatis, fufcis: utrinquc anticis 

fesquioccllo ; pofticis ocellis fupra tribus, fubtus 

fex. Linn. Syfl. Nat. 11. 771. 141. Fn. Sv. 1049. 
Papilio alis fulvo fufcoquc nebulofis: primariis fesqui- 

occllo, fecundariis fupra tribus, infra feptcm ocel- 

lis. Geoff. Inf 2. 50. 
Papilio raedia alis fulvo f rufo et nigricante colore 

variis, cum ocello prope extimum angulum alarura 

exteriorum. R.aj. Inf 123. 15. 

Rohert. Icou. tab. 15. fig. 2. 

Mcrian. Europ. i. tab. 27. fig. 16. Vj. 

Wilk. pap. 53. tab. 2. 6. 3. 

Ajnmiral. tab. 5. , 

Habitat in Europac graminc. 
Larva fubvillofa, virefcens. 
Puppa virefcens, obtufe bifida: latcribus cchina- 

tis. Scof. 

aw. P. Maera, 493 Vr. G L O S S A T A. Papillo. Aegeria. ZeUma. Z12. ?• N. G. alis angulatis, flavis, fufco fubfafciatls : 
pofticis utrinque ccellis fex; fubtus ftriga alba. 
Habitat in nova Hollandia. Mnf.' Banks. 
Statura P. Megaerae. Alae anticae angulatae, ^flavae, 
anntilis diiobus bafeos fafciisque aliquot apicis fufcis. 
Ocelii fex parvi ferruginei, pupilla coerulefcentc 
ante apicem, quorum fecundus niajor. Puncta alba 
in margine. Subtus fufcae, fafciis obfcurioribus 
ocellisque obfoletis. Pofticae flavae, margine re- 
._. pando, ftriis fufcis. Ocelli fex ferruginei, pupilla 
cocrulefcente ante marginem, fubtus fufcae, ftriga 
media alba obliqua ad marginem exteriorem macu- 
laris, ad interiorem obfoleta. Ocelli fex ante mar- 
ginem pofticum. 

Meg^cra, 2.13. P. N. G. alis dentatis, luteis, fufco fafciatis: anticis 
ocello, pofticis fupra quinis, fubtus fex. Linn. Syji, 
Nat. lu 771. 14Z. 
Habitat in Europae graminofis, 

214, P. N. G. alis dentatis, fufcis, luteo-maculatis : utrin- 

qiie anticis ocello ; pofticis fupra ocellis, fubtuspun- 

clis quatuor. Linn. Sy[i. Nat, 11. 771. 143. 
Papilio alis rotundatis , dentatis, fufcis, fulvo-macu- 

latis, anticis ocello unico: fecundarlis fuperne qua* 

druplici. Geojf. Inf. 2. 48. 16. 

/{enum. Inf i. tab. 27. fig. 16. 17. 

JVilk. pap. 53. tab. 2. b. 4. 

lioef. Inf 4- tab. 33. fig. 3. 4. 

^dw. Av. tab. 178. 

Sepp. Inf I. 33. tab, 6. 

Schacjf. lcon. tab. 65. fig. i. 2. 
.Habitat in Europae^-gram.inibus. 
^ Larva viridis, albo -lineata, cauda bifida. 
Puppa rnfefccns. 

Xiphia. zi;. P. N, G, alis dent^itis, fufcls, flavo - maculatis! 
utrlnque antlcis ocello pofticisque fupra tribus fub» 
tus quatuor. ♦ 

Habitat in Madera. JWh/ Rauh. 

Atlinitas fumma praeccdentis. Alae omnes dcntatae, 
finiibus albis. Anticae concolores, fufcae, lla-.o 
jnacuiatae ogeUoque ante apicem atro, pupilla aiba. 

Polti- VI. GLOSSATA. Papiiio. 493 

Pofticae fufcae, maciila media undata, flava. Pone 
hanc ocelli tres nigri, iride ferruginca, pupilla a!ba 
et quartus ferrugineus absque iride aut pupilla; 
fubtus bafi dentato fufcae, in medio fafcia obiblcta 
alba, poftice cinerafcentes, ocellis quatuor, quarto 
remoto. 

ai5. P. N. G. alis dentatis, fulvis, apice nigris, albo AUnerva. 
maculatis : pofticis ocellis fupra quinque coecis, fub- 
tus feptem pupillatis. 
Habitat Jn America. v. Rohr. 

Alae anticae fulvae, apice nigrae, maculis quatuor 
vel quinque aibis. Litura flavefcens ante nigredi- 
liem apicis; fubtus cinerafcentes, lineolis duabus 
ferrugineis, litura flavefcente ct maculis quatuor 
albis. Pofticae dentatae, fuprafulvae, {.^riga mar- 
ginali ocellisque quinque coecis fufcis ; fubtus cine- 
tafcentes, ocellis feptem, pupilla albicante. 

217. P. N. (j. alis fubdentatis, fufcis, ocello unicO : po- Pimhbe. 
fticis fubtus duobus. 

Habitat in America. Drurji. 

Alae fupra omnes fufcae, ocello omnibus linico nigro, 
pupilla violaceo - argcntea , vivaciiiima ; fubtus ci- 
nereo flavoque nebulofae, ftrigis duabus ferrugineis 
obliquis, anticis ocello unico, pupilia duplici ar- 
gentea. Maculae duae approximatae, argenteae ad 
iitrumque latus ocelli. Pofticae ocellis duobus ma- 
joribus, pupilla duplici argentca et inter hos macu- 
lae duae approximatae ejusdem coloris. 

218. P. N, G. alis angulatis, pallidis, ftrigis undatis, fufcis : Jatropbae. 
anticis ocello unico, pofticis duobus. 

Papilio latrophae alis angulatis, pallidis: lineis undu- 
latis: prinioribus punC^o unico ; pofticis duobus 
nigris. Limi. Syft. Nat. n. 775). 172. Muf, L. U. 2S9. 
Aifioen. ucad. 6. 40S. 73. 
Cronov. Gazoph. 2. 151". 790. 
Merian. Siir. tab. 4. 

Habitat in AmeYicae meridionaljs latropha, in nova 
Hollaudia. Dom. Bcmh. 

2IP. P. 4f4 VI. GLOSSATA. Papilfo. i tMOmedia^ 2,i5>. P. N. G. alis dcntatis, cinerafcentibiis: fupra anticis 
ocellis fex, pofticis quinque; quibusdam coecis. 
Linn. Syjl. Nat. ii. 772. 144. 

Papilio Atlites. Linn. Amoen. acad. 6. 407. 72. 
Drnry Inf. i. tab. 5. lig. 3. 

Habitat in India orientali. 

Lilye. 210. P.N. G. alis dentatis, fufcis, fubtus lineatis; pofticis 
ocellis fex,pupillaargentea. Littn.&yJl.N.ii.^^z.i^S. 
Habitat in India. 
Alae anticae fubtus ocello unifo, pofticis fex fufcis. 

ffeJonia,] 2,21. P. N. G. alis dentatis, concoloribus, grifeis: fingu- 
iis ocellis fex ferrugineis. Lim, Syji. Nat. 11. 774, 
153. Muf. Luil. Ulr. 279. 
Papilio Luzonicus fuliginofus, oculatus ct undulatug. 

Petiv. Gozoph. tab. 35). fig. 4. 
Habitat in Afia. 

Dejanira» 222. P. N. G. alis dentatis, fufcis: anticis ocelHs utrin- 
que quinque; pollicis fex fafciaque alba repanda. 
Unn. Syf. Nat. 11. 774. 154. Miif. Lud. Ulr. 282. 

Papilio Achine. Scbp. carn. 433. 
Roef Inf 4. tab. 33. fig. i. 2. 

Habitat in rhamno alpino Germaniae. 

Vegala. 223. P. N. G. alis dentatis, fufcis: anticis fafcia rufa 
ocelloque unico, pofticis fupra ocello, fubtus fcx. 

Habitat in America. Muf D. Hnnter. 

Magnitudo P. Semele. Corpus fufcum. Alae anticae 
fufcae, fafcia lata rufa, quae tamen margines haud 
attingit. Ocellus utrinque unicus, pupilla alba. 
Pofticae fupra fufcae, occllo atro, iride fulva pii» 
pillaque alba, fubtus variegatae, ocellis fex atris, 
iride ferruginea pupillaque albida. Tres e his 
ocellis ad marginem tenuiorem connati, quintus 
maximus. 

Variat interdum ocello primo et quarto obfoletis. 

SemeJe, 224. P. N. G. alis dentatis, fufcis, fulvo fubfafciatis : 
pofticis aibo nigroque variegatis. 
Papilio Semele alis dentatis, fulvo nigroque ncbulofis: 
anticis utrinque ocellis duobus ; pofticis fupra uni- 
co. Linn. Syft. Nat. u. 772. 148. Fn. Sv. 1051. 

Papi- VI. GLOSSATA. PapiHo. 495 Papilio majufcula, alis pullis cum duplici in exterio- 

ribus macula lutea ct duplici ocello nigro. Raj, 

Inf. 128. 6. 

Hoeffn. bif. x. tab, 8. 

Petiv. Gazoph. tab. 14. fig. p. 
Habitat in Europae fylvis. 
Alae anticae fubtus flavefcentes. 

225. P. N. G. alis dentatis, fufcis, fafcia pallida: anticls Hermknt* 

ocellis fupra duobus, fubtus unico. 
Papilio Hermione alis dentatis, fufcis, fafcia pallida: 

primoribus ocello , pofticis fupra pun<5io. Linn» 

Syjl. Nat, u. 77?. 149. Muf Liid. Ulr. 2S1. 
Papilio alis rotundatis, dentatis, nigro - fufcis , omni- 

bus fafcia albida, primariis ocello duplici, fecunda- 

riis unico. Geoff. Inf 1. 45. 13. 
Papilio lufitanicus oculatus et niarraoratus. Fetiv. Gw 

zoph. 12. tab. 7. fig. 5. 
Papilio Fagi. Scop. carn. 428. 

/ioef Inf 3- tab. 34. fig. 5. 6. 
Schaeff. Icon. tab. 82. fig. i. 2. 
Habitat in Germania, Gallia. 
Similis P. Semele, at major. 

ii6. P. N. G. alis dentatis, fufcis : fafcia utrinque alba: Circe, 

anticis ocello unico. 

Roef Inf 4. tab. 27. fig. 3. 4. 
Habitat in Europa. 
Pro varietate P. Seraele habet Linne , a$ diftimSlus 

videtur. 

.227. P. N. G. alis dentatis, fufcis, concoloribus: anticis Fhaedra. 
ocellis duobus violaceis. Linn. SvJ}. Nat. 11. 773. 
150. Muf Lnd. Vlv. 280. 
Papilio Dryas. Scop. carn. 429. 
Sefp. Inf. I. p. I. f 3. tab. 3. 
Habitat in Europa. 

228. P. N. G. alis dentatis, fulvis, apice nlgrls, occllo 
unico : pollicis fubtus cinercis, ocellis tribus mi- 
nutillinus. 
Habitat in nova HoIIandia. Muf Banks. 
Corpus fufcum, palpis acuminatis. Alac anticac {lA- Merope, vac, apicc nigrae. maculis tribui flavcfcentibus. 
Ocei- 496 VI. GLOSSATA. Fapilio. 

OccIIus magniis niger, iride fulva pupillaque coe- 
rulefcente ante marginem, fubtus eoncoiores. Po- 
fticae fulvae, ftrigis ckiabus undatis; pofteriore 
abbreviata margineque repando fufcia. Ocellus 
magnus niger, iride flava pupillaque coerulefccntc 
inter ftrigas, fubtus obfcure cinereae, pun6iis 
tribus ocellaribus, parvis, ultimo ad angulum 
ani majori. 

Ligea. aap. P. N. G. alis denCatis, fufcis, fafcia rufa: utrinque 
anticis dcellis quatuor, pofticis tribus. Unn. Syji. 
Nat. II. '772. 144, Fn. Sv. 1050. 
Alb. Inf tab. 5. fig. i. 
Habitat in Europae fylvis. 

Gahthea. 230. P. N. G. alis dentatis, albo nigroque variis : fubtus 

anticis ocello unico, pofticis quinque obfoletis. 

Linn. Syjl, Nat. 11. 772. 147. 
Papilio alis rotundatis, albis, lineis maculisque nigris, 

pulcre teirellatis. Geojf. hif. 2. 74. 45. 
Papilio medta, alis albo et nigro coloribus pukrc 

variegatis. R(y. hif. \\6. p, 
Papilio leucomelanos. Fetiv. Mif. 3. 3. tab. 1. fig. 3, 

fVilks pap. 52. 'tab. 2. b. i. 

Roef. hif 3. tab. 37- H- i- ^. 

Sehaejf. Icon. tab 12. fig. 5. 6. 

-^ '— tab. 30. fig. 9. 10. 
Habitat in Europae gramine. 

E([aea. ^3^- P- ^. G. alis dentatis: fupra nigris, fafcia comfiiuni 
alba: pofticis fubtus occllis duobus. 

Habitat in America. Mif. D. Hnnter. 

Parvus. Alae omnes fupra nigrae, bafi cyaneo niten- 
tes, in medio fafcia communi anteriorum inter- 
rupta, alba. Maculae diiae parvae, albae verfus 
apicem alae anterioris; fubtus anticae fufcac, ma- 
culis albis lunulaque media ferruginca. Pofiicae 
bafi fafciis albis fufcisque alternis, difco niveo, 
inacula biloba, fufca, ef in hac ocelli duo atri, iride 
ferruginea pupillaque niagna, cyanca. Margo po- 
fticus giaucefcens. 

z^%. P. Vr. GLOSSATA. Papilio. 497 

232. P. N. G. alis rubdentatis, fiipra viridibus: pofticis Serim, 
fubtus difco albo5 ocellis duobus. 
Habitat in lamaica. Mnf. D. Hunter. 

Statura praeccdetitis, cui fubtus fimiHimus, at fupra • 

alae omnes viridesj margine fufccfccnte. 

a33. P. N. G. alis dentatis, fufcis, difco fulvo: anticis PUofellat, 

utrinque occllo nigro, pupilla gemina. 
Papilio alis rotundatis, fulvis, oris fufcis, primarlis 

occllo duplici continuo , fccundariis duobus parvu- 

lis, infra fufco cinereoque nebulofis. Geoff. Inf. 

2* 52. 20. 
Papilio Tithonus alis fj|i)dentatis, corteoloribus, difco 

luteis: primoribus ocello bipupillato; polticis puil- 

«ftis duobus albis. Linn. Mant. i. 537. 

Sepp. lnf. r. p. 21. fab. 3. 
Habitat in pilofella, plantagine Germaniae. 
Larva virefccns, albo- lineata, capite fufco. 

234. P. N. G. alis dentatlsj fulvis: poftlcis fubtus dlfco Cadma* 
albo; oceliis duobus, pupilla didyma, coerulea. 

Fapilio Cadma. Drury Inf 2. tab. 18. fig. i. 2. 

Habitat in America meridionali. 

Parvus. Alae anticae fulvae, apice nigrae, fulvo 
maculatae; fubtus concolores, macula apicis alba. 
Pofticae fupra fulvae, ftriga marginali obfoleta, 
fufca; fubtus cinereae, difco albo, qui utrinque 
ftriga ferruginea includitur. Ocelli duo magni» 
cinerei in difco , iride fufca pupillaque magna 
didyma, coerulefccnte. 

235, P. N. G. alis dentatis, fufcis : arttkis fubtiis luteis, lanira. 
ocello utrinque unico; pofticis fubtus pundis tribus» 

Linii. Syfl. Nat. u. 774. ^6. Fn. Sv. 1053. 
Papilio alis rotundatis, fufcis, primariis fubtus fulvis, 

ocello unico. Geoff. Inf 2. 49. 17. 
Papilio mcdia alis pullis. Raj. Inf. 124. i^, 

Habitat in Europae fylvis. 

Altcr fexus P. Partiaac. Scopoii, 

li %36 P. 498 VI. GLOSSATA. Papllio. luvtiiia. 236. P. N. G. alis fiibdentatis, fufcis: anticis iiipra litura 

flava, ocello utrinque unico. Linfi. Syjl. Nat. 11. 

774. 155. Fn. Sv. 152. 
Papilio alis rotundatis, dentatis, fuprafufcis: prima- 

riis macula fulva, infra e fulvo et fufco undulatis : 

primoribus utrinque ocello. Genff. Inf. z. 50. ig. 
Papilio media alis exterioribus fuperne media parte 

rufis, oris pullis. RaJ. Inf. 114. 17. 

Hoeffn Inf i. tab. i. fig. i. 

Alk Inf tab. 53. 

Reanm. Inf i. tab. 11. fig. i. 
^ IVilk. p^ip. 53. tab. 2. b. 2. 

jRoef Inf 3. tab. 34- H- l-J- 

Sepp. Inf I. p. 29. tab. 5. 

Scbaeff. Icon. tab. 58. fig. 2. 3. 
Habitat frequens in Europae graminofis. 
Larva villofa, viridis, linea laterali alba, cauda bifida. 
Puppa flavefeens. 

Gonml/a. 2-37. P. N. G. alis dentatis, nigris, albo maculatis : fafcia 
communi rufa : poiticis ocellis quatuor. 

Habitat in nova Zclandia. Mnf Banks. 

Statura P. Cardui. Corpus fufcum, antcnnis apice 
pundo fcrruginco. Alae dentatae, anticae fupra 
nigrae, fafcia in mcdio lata ferruginea et pone iianc 
niaculae trcs aut quatuor albae; fubtiis bafi fufcae, 
niargine albo transverfim ftriato, in mcdio rufae, 
macula ad marginem crafiiorem atra, iride cocrulea, 
apice fufco cinereoque variegatae. Pofi^icae fupra 
nigrae, fafcia lata ferruginea et in hac ocelli qua- 
tuor ati-i, pupilla coerulefcente quorum duo ulti- 
mi fere connati; fubtus variegatae, o:-eIIis duo- 
bus coecis. 

Iten. 238« P' N. G. alis dentatis, nigris: anticis fafcia pundlis- 
queflavis; pofticis difco rufo, ocellis quatuor. 
Habitat in nova Zelandia. Muf Bctnks. 
Summa praeeedentis affinitas, cujus forte mera varie- 
tas. Differt tamen alis anticis bafi rufo nitcntibus 
fafciaque mcdia haud rufa, fed flava, et pofiicis toto 
Uifco rufo, ocellis quatuor minutifliniis. 

^19' P. VI. GLOSSATA. Papilio. 499 Caviini. a3p. P. N. G. alis dentatis, fulvis, albo nigroqne varie- 

gatis: pofticis fubtus ocellis quatutn'. Linn. SyJJ. 

Nat. II. 774. 157. Fn. Sv. 10^4. Gcoff. Inf. .. _ ;. 7. 
Papilio niajor pulcra, nigro rubro albo colonbus varia. 

Raj. Inf. 122. 13. 

Hocffn. Inf tab, 7. fig. 3. 

Alb. Inf tab. 55. 

Reanm. Inf. i. tab. 16. fig. 11. la; 

f^Vilks p.np. 56. tab. 3. a. 3. 

Roef Iiif \. pap. I. tab. 10. 

Schaeff. Icon. tab. 97. fig. ?. 5. 
Habitat in Europae, Africae carduis. 
Larva folitaria, fpinofa, fufca, lineis flavis: laterall- 

bus interruptis. 

Puppa fufca, lineis cinereis pundtisque aureis. 

240. P. N, G. alis fubangulatis , fulvis, albo nigroque Huntera. 
variis : pofticis albo reticulatis ocellisque duobus. 
Papilio Cardui Virginienfis. Drury Inf i. tab. 5. fig. i. 
Papilio Belladonna Virginiana oculis fubtus minoribus. 

Petiv. Gazoph. Dec. 4. tab. 33. fig. 5. 
Habitat in Americae balfamita. 
Praecedenti affinis, at diftin6lus. 
Larva viridis , nigro annulata. 

441. P. N. G. alis dentatis, fubconcoloribus, fufcefcen- Tnlhag. 
tibus, fafcia lutea; pofticis oceliis quinque. Linn. hia, 
Syf. Nat. II. 775. 158. Muf Lud. Ulr. 284. 
Seb. Mtf. 4. tab. IQ. fig. ii. 12. 
Habitat ad Cap. Bo^pSp. 

242. P. N. G. alis crenatis, nigris, concoloribus: pofti- Pipleit, 
cis difco fulvo : ocellis feptem. Linu. Hyfi. Nat, 11. 
775. 159. Muf Lvd. Ulr. 285. 
Clerk. lcon. tab. %6. fig. 2. 
8eh. Muf 4. tab. 44. fig. 12. 13. i6. 17, 
— — tab. 46. fig. 13. 14. 
Habitat in Indiis. a43 P. N. G. alis angulatis , fupra fufcis : antlcls dlfco 
flavefcente, ocelloatro: pupiUa geraina. 

Habitat in nova Hollandia. Mif. Banks. 

Statura et magnitudo P. Ledae. Alae omnes angulatae, 

luridac. Anticae ocello atro, pupilla alba duplicita. 

li a, Pofti- Bankia^ 500 VI. GLOSSATA. Papilio. 

Pofticae pun6lo nnnutillimo , albo ad angulum ani: 
fubtus onuies bi-unneae, atoinis ftrigisque anticarum 
duobus, pofticarum unica, obfcurioribus. Puncta 
tria niinutiilima, vircfcentia in aiis pofticis et uni- 
cum in anticis. 

Solandra, 244. P. N. G. alis angulatis, fufcis: anticis ocello fes- 
quialtero, pofticis fiipra duobus, fubtus quatuor. 

Habitat in infula Otaheity maris pacilici. Mnf. Banks. 

Statura praecedentis. Alac anticae angulatac, fufcae, 
litura apicis fiava, ocello fufco, pupilia gemina alba, 
anteriore niajore; fubtus grifeae, occllis duobus, 
anteriorc minore, Pofticac angulatae ct fere cau- 
datae, fufcac, ocellis duobus approximatis nigris, 
iride flava, pupilia alba; fubtus grifeae five cine- 
reo fufcoque variac, ocellis quatuor, primo et 
ultimo majoribus. 

Morna. 2,45. P. N. G. alis dentatis, fufcis: pofticis ocellis utrin- 
que duobus punciisque tribus albis. 

Habitat in India. Mnf. D. f/niiter. 

Alae anticae fufcae, punc^o apfcis albo. Pcifticac den- 
tatae, obfcuriores verfus marginem. pofticum, ocel- 
lis duobus atris, cpecis , iride lata coerulea pun- 
«Elisque tribus albis. Macula coerulea ad anguiuin 
ani. Subtus pmnes bafi cinerafccntes, maculis ni- 
gris; pofticae fufcae, ftriga cincrca, in qi:a in alis 
pofticis ocelli duo cocci, atri , iride coerulefccnte. 
Pun<?la praeterea tria alba iiy^fco. 

Leda. 246, P. N. Q: alis angulatis, fufcis: anticis fupra occllo 
geminato; fubtus grilco reticulatis, pofticis oceili» 
fex. Lijia. Syji. Nat. u. 773. 151. 
Ecivt>. Av. 297. 

Djnry hf. i. tab, 15. fig. 5. 6- 
Sch. Mnf 4. tab. 42. fig. 5. 6. 
Habitat in Africae Sierra Leon. 

Enropa. ^47« ?• ^^- G. alis angulatis, fufcis : pofticis fubtus fafcia 
ocellari albida. 
Habitat in America. Mnf MaufvH. 
Variat fcxu. Alter alis anticis fupra fufcis, fafcia ma- 
culisque aliquot apicis aibit, fubtus fafcia ftrigaquc 

albi«i - VI. G L O S S A T A. Papilio. $oi 

albis. Ocelli quatiior parvi approximali ct fere ob- 
foleti, piipilla fiifca verfus apicem. Pofticae angu- 
latac, fupra fufcae, niargine ftriga alba repanda 
maculisque aliquot obfcurioribus in difco; fubtus 
ftriga bafeos marginisque alba, in medio fafcia lata 
ex ocellis fcx conflucntjbus , iride aiba, pupilla 
magna nigra, ocello poftico pupilla duplici. 
Sexus alter fupra immaculatus et fubtus in alis anticis 
ocelli fex. 

248. P. N. G. alis dentatis, utrinque fafcia albida inter- Ivis, 

rupta ocelloque unico. 
Papilio Iris alis fubdcntatis, grifeis : fafcia utrinque 

alba, interrupta: pofticis fupra uniocellatis. Linn. 

Syft. Nnt. n. 77^ i<5i. 
Papilio alis angulatis, fupra nigro- violaceis, albo- 

fafciatis, fiibtus fiilvo, fufco albidoque variis, fin- 

gulis ocello nigro, coeruleo. Gcojf. Inf. 1. 61. x^. 
Papilio major nigra f pulla. Raj. liif. 116. 2. 

Jioef hf. 3. tab, 42. 

Hanis Iif. tab. 3. fig. a — n. 

IV/lks pnp. 63. tab. i. a. 2. 

LeticrmuH. niicv. %^. tab. 49, 

Siiltz. Inf tab. 14. fig. %6. 
Habitat in filice, fraxino. 
Variat colore nigro et flavo, at fcmpcr colorc coeru- 

leo fplendet. 
Larvafcabra, viridis , lineis obliquis, albis, capitc 

fpinis duabus. R.Qef. Inf 4. tab. 31. fig. 6. 
Puppa coinprefta, bicornis, virefccns. 

* NyniphaJes Pbakrati. 

24^. P. N. P. alis dentato- caudatis: antici» bafi rubris, AcheroH' 
apice nigris, albo - maculatis. ff^, 

Habitat in Brafilia. Drnry. 

Magnitudo P. Populi. Alae anticae fubfalcatae, bafi 
rufae, immaculatae, apice nigrae, maculis quatuor 
transverfis, per paria approximatis, albis et unica 
folitaria ad marginem craniorem : fubtus glaucae, 
bafi niaculis tribus virefccntibus ; in mcdio ftriga 
tenuis, vmdata, nigra; apice fafcia obfcurior, quae 
ad marginem crafliorem terminatur macula alba. 
ri 3 Alae 503 VT. GLOSSATA. Fapillo, 

Alae pofticae dentatae caudataeque, fiifcae, fcrru- 
giieo nitentes, immaculatae; fubtus glaucae, bafi 
maculis tribus ocellaribus, virefcentibus ; in medio 
flrigj undata, nigra fafciaque fufca. Punftum di« 
ftinSum, atrum verfvis marginem pofticum, 

TrogloJy^. 2-<fo. P. M. ?, alis dentato- caudatis, rufis: ftriga margt- 
f/3. r.eqiie poftico fufcis. 

Habicat in America. Mnf. D. Hnntev. 
Statura praecedentis. Antennae extrorfum craffiores, 
nigrae. Alae anticae falcatae, rufae, macula media, 
"^ ftriga margineque poftico fufcis. Pofticae dentato- 

cauciatae, rufae, ftriga media margineque poftico 
fufcis. Puncla aliquot ferruginea, obfoleta in mar- 
gine fufco; fubtus omnes grifeae five cinereae, 
fufco irroratae, 

Fopulf. %$i. P. N. P. alis dentatis, fufcis, albo - fafciatis macu- 
latisque, fubtus luteis, albo fafciatis : maculis coe- 
rulefcentibas. Unn. Syji. Nat. n. 775. 16, z. Fn, 

Sv. !OS<. 

Papilio mediae magnitudinis elegantiflima , alis fupinis 

nigris, cum area transverfa, alba: pronis variia CQ-. 

loribus depi61:is, liaj. Inf. 127, 3. 

VdJm. DifJ'. ?4. fig- 15- 

Clerk. AB, Holm. 1753. p. 278. tab. 7, 

Schaejf. Icon. tab. 40. fig, 8« 9. 

Seb. Muf tab. 12. fig. 25, 16. 

Roef. Inf. 3. tab. 33. fig. i. 2. 

— — 4. tab. 31. fig. I. 2. 
Habitat in populo trenuJa^ 

Larva fpinofa, variegat^ capite caudaque fulvls. 
Puppa flavefcens, nigro - pundata : poftice gibbere 

nctata, 

Cbryjipfe^" ^52. P. N. P. alis dcntatis, nigris: area communi rufaj 
pofticis fubtus fufcis, atro maculatis. 
Habitat in nova Hollandia. Muf. Baiiks. 
Affinis fequenti. Alae omnes dentatae, fupra nigrae, 
area communi rufa, immaculata et fafcia abbreviata 
alba in alis anticis, Subtus anticac bafi riifae, mar- 
gine crafliori albo nigroque maculato, poftice fufcae, 
fafcia abbreviata pun«3isque albi?. Pofticae fufvae, 

bafi VI. GLOSSATA. PaplHo. 505 

bafi cinerafcentes, ftrigis pluriniis fiibinterruptis, 
atris: in niedio et verfus margincm ftriga macu- 
larisj atra. 

»53. P. N. P. alis dcntatis, nigris, a!bo maculatis: area Cydiptiel. 
communi rubra, fubtus marmoi-atis. Linn. Syjl. Nat. 
II. 77(5. 161. Amoeyi. ncad. 6. 405. 7^. 
Chvk. Jcon. tab. ^6. fig. i. 
Papilio Biblis. Drury Inf. i. tab. 4, fig. 2. 
Habitat in India. 

Linea e punclis nigris in area rubra alarum po- 
fticarum. 

254, P. N. P. alis dentatis, nigris: anticis fafcia, pofticis Cyane', 
difco nigro - pundlato albis. 

Papilio Cyane. Drnry Inf. i. tab. 4. fig. i. 
Habitat in India. 
Affinis praecedenti. 

255. P. N. P. alis dentatis, nigris: fafcia communi alba: Zenohia, 
pofticis fubtus bafi flavis, nigro- ftriatis. 

Habitat in Sierra Leon. Muf. Banks. 

Alae nigrae, fafcia lata alba, anteriorum interrupta, 
nec marginem attingit. Margo finubus albis. Subtus 
concolores, at pofticae bafi flavae, nervis ftriis- 
que atris. 

255. P. N. P. alis angulatis, nigris: limbo albido. IJnn. Antiopif* 

S}Jl. Nat. II. 775. 155. Fn. Sv. 1055. Geojf. Inf. 

%. 35- I- 
Papilio maxima nigra , alis utrisque limbo lato albo 

cindlis. Raj. Jnf 135. 1^6. 

Schaeff. Eleni. tab. 94. fig. i. 

— — Icon. tab, 70. fig. i. 2. 

de Geer Inf i. tab, 21. fig. 8- p. 

IVitk. pap. 58. tab. 2. a. 10. 

Suhz. Inf I. tab. 14. fig. 85. 

Roef Jnf I. fap. i. tab. i. 
Habitat in Europae, Amcricac betula alba, falice. 
Larva gregaria, fpinofa, nigra: maculis dorfalibui 

quadratis, ferrugincis. 
Puppa dentata, nigra, fulvo punftata. 

li 4 257. P, 504 VI. GLOSSATA. Papilio. 

Ctres. 257' P- N. P. alis dentatis, nigris: anticis fafcla alba, 
pofticis difco coerulefcente : pundVo atro. 
Habitat in Sierra Leon Africae. Muf. Hanks. 
Corpus fufcum, palpis antennarunjque ciava ferrugx- 
neis. Alae anticae nigrac, fafcia lata abbrcviata 
alba ante apicem. Apcx ipfe albicat, Macula com- 
nuinis coerulefccns ad marginem interiorem. Pofti- 
cac nigrae, difco coerulefcente nitido, punctq medio 
atro; fubtus alae anticae cinereae, punftis tribus 
nigris diftinftis ad bafin et fafcia alba ante apicem, 
Pofticae grifeae, bafi nigro maculatae, et ante mar* 
ginem pofticum fafcia niacularis nigra, 

Attihnta, ^58- P. N. P. alis dentatis, nigris, albo maculatis: fafcia 

communi purpurea; anticis utrinquc, pofticis mar- 

ginali. Linn. Syfl. Nat. ii. 779. 175. Fn, lSv. 1060. 
Papilio alis nigris, aibo maculatis, omnibus fafcia 

arcuata, coccinea. Gcojf. Iiif. 2. 40, 6. 
Papilio major nigricans, alis maculis rnbris ?t albi< 

pvilcre illuftratis. RaJ. Inf ii6, u 

AUk hif. tab. 3. fig. 4. 

Reanm. Inf u tab. 10, *%. %. 9, 

de Geer Inf i. tab, 22. fig. 5. 

Jlarris. Inf 12. tab. 6. fig. a-^h. 

Roif hif I. pap. I. tab. 6, 

Wilk. pap. 55. tab. 3. a, i. 

Annniral. Inf tab. 24. 

Sepp. Inf I. p, 4. tab. i. 
Habitat in urticis Europae, Afiac, Amerlcae. 
Larva folitaria, fpinofa, virefcens, linea laterali fla- 

vicante. 
Puppa dcntata, nigricans, fubtus cinerea, pundtis aureis. 

Charonia. ZS9- P- N. P. alis dentatis, nigris : fafcia coerulefcente, 
Papilio Charonia. Drury Inf. i, tab. 15. fig. i, x. 
Habitat in India. 

Aiae omnes nigrae, obfcurae, fafcia lata coeru. 
lca , in qua aliquot punfta nigra fparfa, Subtus 
variegatae. 

ofope. i6o. P. N, P. alis dqntatis, fufcis: fafcia communi fulvaj 
anteriorum punftis duobus nigris, 

Habitat in nova HoUandia. 

Antcn« VI, GLOSSATA. PapUio. 505 

Antennae nigrae, fubtiis ferrugirteae. Corpus fufciim. 
Alac antieae fufcae, in meciio fafcia lata fulva, pun- 
(ftis diiobus nigris; apice obfcuriores, macula una 
altcrare fulva; fubtus concolores, at pallidiores ct 
ftriga poftica e punftis nigris. Pofticae fufcae, fafcia 
niedia lati, fulva, immaculata, apice obfcuriores; 
fubtus paliidiores, ftriga poftica undata, alba pun- 
aisque quinque nigris, annulo obfoleto, ferru- 
gineo cindis. atris: pofticis Eiilif. ros. t6i, P. N, P. alis dcntatis, concoloribus 

fifcia maculari fanguinca. 
Habitat in America, 
Alae omncs atrae, anticis loco fafciae pallidioribus, 

pofticis fafcia c maculis feptem fanguineis, apice 

emarginatis, 

4(52. P. N, P. alis angulatis, fulvis, nigro - maculatis : 

anticis fupra pundlis quatuor nigris. Umi. Syjl. 

Nat. n. 777. 166. Fn. Sv. 1057. Geojf. Inf. %. 37. 3. 
Papilio urticariam referens major, quam Ulmariam 

vocitax-e foliti fumus. Raj. iig. 2, 

Merian. Eur. 2. tab. 2. 

Ai/f. Inf. tab. 55. 

Frifch. Inf. 6, tab. 3. 

Reanm. Inf. i. tab. 23, fig. 1. 

Amniir. tab. 15, • 

Roef Inf I. pap. i. tab. 2. 

PVilk. pap. 56. tab. 3. a. 5. 
Habitat in Pomonae arboribus. 

Larva gregaria, fpinofa, nigricans; llnea laterali flava. 
Puppa incarnata. 

163. P. N. P. alis angulatis, fulvis, nigro - maculatis ; 
anticis fupra pundtis nigris tribus. Linn. SyJ}. Nat. 
II. 777. 167. F». Sv. 1058.' Geoff. Iiif 2. 37. 4. 
Papilio urticaria vulgatiflima, rufo , nigro, «oerulco 
et albo coloribus varia, RaJ. Jnf, 117. i, 
Rohert. Icon. tab. 5, 
Hoeffn. pi^. z. fig. 1(5. 
liradl. nat. tab. 27. fig, 1, 
Merian. Eiir, i. tab. 44. 
Alb. Inf tab, 4. fig- 51. Urfkaf, 5o6 VI. GLOSSATA. Papili*. 

Havrii. Inf. tab. ii. fig. 2 — u. 

Go;d. Inf. 3. tab. 3. 

Rciium. Inf. i. tab. 2(^. fig. 6. 7» 

^oe/? /;{/^ I. pap. i. tab. 4. 

/^/7/t. pap, 55. tab. 3. a. 3. 

5"^/)^. ////T I. p. 17. tab. 2. 
Habitat in urtica dioica, vulgatiffimus. 
Larva gregaria, fpinofa, fufco viridique varicgata, 

capite nigro. 
Puppa dentata, fiifca, maculis coUaribus aureis. 
Variat interdum tota aurea. 

Dirce» 164. P. N. P. alis angulatis, fufcis: fafcia anticarum fla- 

vefcente; fubtus nigro - undulatis. LtHtt- Syjl. Nat. 

II. 778. 77J. Mtf. Liiii. Uh. 287. 

Sib. Muf. 4. tab. 10. fig. I. 2, 7. 8. 

— — tab. 13. fig. 5». 10. 
Habitat in Indiis. 
Statura praecedentis. Alae pofticae obtufe angulatac. 

C, albuttt, 2(^5. P. N. P. alis angnlatis, fulvis, nigro- maculatis: 

pofticis fubtus C albo notatis. Linn.Syji.Nat.iWjjZ. 

i6i. Fn. Sv. 1059. Geoff. Inf 2. 38. 5. 
Papilio ulniariae fiinilis. Raj. Inf. ng. 3. 

Rnbevt. Icon. tab. 23. 

Mcrinn. Euv. i. tab. 14. fig. l. 

fiifch. Inf 4. tab. 4. 

Reamn. Inf i. tab. 27. fig. 9. 10. 

tte Geer Inf i. tab. 20. fig. 9. 10. 

Harris. Inf tab. i. fig. a—d. 

Roef Inf I. pap. I. tab. 5. 

Wilk. pap. 57. tab. 3. a. C. 
Habitat in urtica, hunniloj rubo, 
Larva folitaria, fpinofa, fulva: dorfo antice flavo, 

poftice albo. 
Piippa carnea, medio coarftato, punftis aureis. 

Cmretm. 2,66. P. N. P. alis dentato-caudatis, fulvis, nigro macu- 
latis: pofticis fubtus C aureo notatis. Linn.Syfi.Nat.. 
n. 778. 1(59. 
Habitat in Afia. 
Affinis praecedcnti, at duplo major, 

a<^7. P' VI. G10S§ATA. Pgpilio. 507 

2^7. P. N. P, alis angulatis, fulvis: ftrigis nigris undu- AfiadHt, 
latis; anticis pundo raarginali albo. Linn.SyJi.Nat. 
\i, 77g. 170, Amom. acad. 6, 407, 71. 
Habitat in lava. 
Alae fubtus obfcuriores f, fufcae, fafciis obfcurioribus. 

i6S' P. N. P. alis dentato- caudatis, fulvis, nigro-ma' Porti«, 
culatis: fubtus grifeis, nigro irroratis, 

Habitat in America. v. Rohr. 

Corpus fulvuni, antennis nigris. Alae anticae felca» 
tae, fulvae , pundo ad marginem craflioreni, ftriga 
!nei.iia uiulata et mai-gine poftico nigris. Pofticae 
dent.ito-caudatae, fulvae, apicc obfcuriores. Sub- 
(tus onjnes grifeae, nigro irroratae, bafi obfcurio- 
res. Pun6ta duo diftinda nigra in alis pofticis a4 
mai-ginem pofticum, 

Varietas paulp minor alis anticis minus falcatis fulvis, 
pun6lo unico nigro. An mas? 

l5p, P. N. P. alis dentatis, nigris: anticis maculis duabus; BoJiual 
pofticis folitaria, albo - coerulea. Ljnn. Syjl. Nat. ii, 
781. 188. M"f. Lud. Ulr. 2.95. Gronov.Zooph. l%$. 
Clerk. Ican. tab. zi. fig. 2. 
Prnry Inf. i. tab, 14. fig. r. 2, 
$eb. Muf. 4, tab. 25. fig. 15. 16. 
Habitat in Portulaca Indiae orientalis. Kotnig. 

2,70, P, N. P. alis dcntatis, nigris : anticis margine exte- Oytia, 
riori albo macuiatis; pofticis albo luteoque triplici 
ordine. Linn. Syjl. Na(. 11. 781, 189, M»f Liid. 
Vlr. 196. 

Habitat in India. 

Alae concolores. Angulus anl fulvus, macula nigra, 
Corpus nigrum, albo niaculatum. 

171. P. N. P. alis angulatordentatis: fupra fufcis, albo- Amatbia. 
pun^latis: fafcia rubra, linea undata, nigra. Linn» 
.Syjl. Nat. II. 779. 174. 
Cisvk. Icon. tab. 40, fig. 3, 
Habitat in Indiis. 

falcia rubra in alis anticis marginem antJCuni, in po« 
ilicis pofticum haud attingit, 

»7». P. 5o8 VI. GLOSSATA. Papillo. 

LtMOthot. 271. P. N. P. alis dentatis, fupra fufcis, fafciis tribus 
albis: fubtus luteis; fafciis tribus albis , nigro nota- 
tis, Linn. Syjl. Nat. 11. 7S0. 179. Mnf.L. V. ^9%. 
Seb. Miif. 4. tab. 45. fig. i. 2. 
Anhent. nitfceU. tab. 91, fig. 3. 4. 
Habitat in Afia. 

Mtdea. 273- P- N. P. alis dentatis, falcatis, nigris: fafciis tribui 
macularibus flavis, angulo ani rubro. 
Habitat in India. Drury. 

Suinma affinitas praecedentis. Antennae obtufae, fub- 
filiformes. Alae omnes atrae, fafciis tribus macu- 
laribus fiavis. Pun6tum parvum rubrum verfus 
apicem alae anticae ct ad anguUnn ani pofticae fub- 
tus fufco alboque variegatac. 

Melicerta. ^74. P. N. P. alis dcntatis, concoloribus, atris, albo- 
pundatis fafciaque communi alba: anteriarum in- 
terrupta. 
Papilio Melicerta. Drnry Inf 1. tab. 19. fig. 3. 4. 
Habitat in Sierra Leon Africae. 
Praecedenti minor. Antennae nigrae, clava apice 
■ferruginea. Thorax nigcr, albo pundtatus. Alae 
anticae nigrae, bafi apiceque albo - punctatae , in 
roedio fafcia lata aiba, verfus marginem tenuiorem 
interrupta. Pofticae fafcia media lata alba et mar- 
gine albo punftato. 

Doveas. 275. P- N. P. alis dcntatis, albib : margine flavo. Pofticis 
fubtus flavis, fafciis duabus albis. 

Habitat in Caroiina. Mnf D. Hunter. 

Statura P. Leucothoe, at minor. Alae dentatae, fupra 
omnes aibae, limbo exteriori flavo. Margo ipfe 
terminatur ftriga undata, fufca. Lunula ferruginea 
ad marginem craffiorem alae anticae; fubtus anticae 
concolores, pundVis aliquot apicis albis, pofticae 
flavae, fafciis duabus albis, pofteriore maculari, 

Amphino- 2-7(5. P. N, P. alis dentatis, nigris, coeruleo - nebulofis: 
ui(. anticis fafcia utrinque alba, pofticis fubtus rubro» 

radiatis, Livn. Syft. Nat. 11. 779, 175. 
Kleeman. Inf i. tab. 10. fig. i, 2. 
Mcrian. Sur. tab. 7. 
Habitat in America meridionali. 

277. P. VI. GLOSSATA. Papilio. 509 

277. P. N. P. alis dentatis, atris: fafcia alba: anticarum Nerhia, 
terminata macula rufa. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf. Bmih. 

Magna. Antennac nigrae, clava apice ferruginea. 
Caput nigrum, pundtis quatuor verticalibus albis. 
Thorax niger, pedore ferrugineo, albo- maculato. 
Abdomen nigruni) ventre fufco, lineis duabus pun- 
6lorum albidorum. Alae atrae, fafcia abbrcviata, 
ante apicem e maculis quinque albis, ad marginem 
tenuiorem terminata macula magna rufa. Punda 
aliquot alba marginalia; fubtus concolores, at pal- 
lidiores, et lunulae duae albac ad marginem crailio- 
rem. PolHcae atrae, in medio fafcia lata alba, mAi:- 
ginibus coerulefcentibus. Margo pofticus a!bo- 
maculatus; fubtus pallidiores, fafcia media, ftriga 
punctorum ante marginem lunulisque marginali- 
bus albis. 

278. P. N. P. alis dentatis, fufcis : fafcia communi ar- Venilia, 
cuata, alba, raarginibus coerulefcentc. Linn. Syjl. 

Nat. II. 780. 177. Aliif. Lnd. Ulr. 2^0. 
Ckrk. Icon. tab. 32. tig. 4. 
Seb. Mnf. 4. tab. i6. tig. 3, 4. 8. 9. 
Habitat in Indiis. 

179. P. Ni P. alis dentatis, atris: fafcia coerulea, inter- Alimena. 
rupta : fingulis puncils feptem albidis, marginaii- 
bus. Linn. Syft. Nnt. u. 780. 178. Mif L, Vir. 291. 
Seh. Muf. 4. tab. 11. fig. 13. 14. 
Habitat in Indiis. 

ilo. P. N. P. alis dentatis, fulvis : fafciis tribus fufcis ; Phaerufa. 
anticanmi longitudinalibus, pofticarum transvedis, 
Linn. Syfl, Nat, 11. 780. 180. Mtf. Lud. Ulr. 293. 
Roef Iuf 4. tab. 2. fig. i. 
Habitat in Indiis. iSi. P. N. P. alis dentatis, fulvis : anticis ftrigis duabus, 
porticis margine poftico nigris. 
Habitat in America. v. Rohr. 

Statura praecedentis. Corpus fulvum, antcnnis nigris. 
Alae anticae oblongae, fubfalcatae, fulvae, ftrigis 
duabus apicis nigris, exteriore obfoletiore. Margo 
porticus nigricat et apcx alae tenuiifimc' albicat. 

Alae IuUm, 510 VI. GLOSSATA. Papiilo. 

Alac pofticae dentatac, fulvac, margine poftlco 
iiigro, in quo tamen ftrigae duac tenuiflimae, ful- 
vae; fubtus omnes cinerafcentes: pofticis macula 
bafeos fanguinea et litura alba ad angulum ani. 

(.fitira, agz. P. N. P. alis angulato - dentatis , fufcis : fafcia com- 
muni dimidiato- fulva; pofticis fubtus argenteis: 
fafcia nivea. 
Papilio Laure. Drury Jnf. 2. tab. 17. fig. 5. 6, 
Habitat in lamaica. 
Alarum fafcia antice fulva , pofticc nivca. 

Iphicla, 2%3. P. N. P. alis dentatis, fupra fufcis: fafcia communi 
alba maculaque ferruginca anguli ani. Linn. Sy[i. 
Nat. II. 780. 181. Muf. Lud. Ulr. 311. 
Drury Jnf 1. tab. 14. fig. 3. 4. 
Clerfi. Jnf tab. 41. fig. 3- 
Stb. Muf. 4- tab. 13. fig. ?. 6. 
— — tab. 30. fig. 15. 16. 
Habitat in America meridionali. 

DeliJa. 284- P- N. P. alis dentatis , oblongis , fulvis : anticis lu- 
nula nigra. 
Habitat in America. Eatm. 

Statura oblonga P. Phaerufae. Alae cottcolores, ful- 
vae : anticis lunula nigra ad marginem cxteriorcm. 

Did9, 485. P. N. P. alis dentatis, oblongis, nigris, viridi-ma- 
culatis: pofticis fafcia maculisque feptem transver- 
fis, coerulefccntibus. Linn. Syjl. Nat, 11. 782. i^z. 
Amoen. acad. 6. 408. 74- 
Self. Muf 4. tab. 4. fig. 13. 14. 
Merian. Sur. 3. tab. 3. 
Habitat in America. 

Neaerea, a8<5. P- N. P. alis dentatls, fupra fufcls, albo maculatls, 
fubtus maculis albis, linea rubra cinctis. Linn. Sy/f. 
Nat. II. 782. ipo. Muf Lud. Vlr. 2^)7. 
BdTP. Av. 33- tab. 33. 
Habitat in India. 
Angulus ani rubcr. 

287. P. VI. GLOSSATA. Papilio. 511 

287. P. N. P. alis fubdcntatis ; anticis nigris, bafi fafcia- Acejie, 
que flavis, pofticis flavis : fubtus fafciis fufcis. 
Linn. Syji. Nat. 11. 782. 191. Muf, Lud. Vlr. 208. 
Seb. Muf. 4. tab, 27. fig. i. 2. 
— — tab. 30. fig. 7. 8- 
Habitat in India. 

a88. P. N. P. alis dentatis, dilatato- venofis, nigris: ma- di^miUs. 
culis albis , fagittatis : pofticis fubtus maculis mar- 
ginalibus luteis. Linn. Syfi. Nat. 11. 782. ip5. Muf. 
Lnd. Ulr. 301. 
Clerk. Icon. tab. 16. fig. 3. 
Ehret. piff. tab. 17. 
Habitat in Afia. 

aSp. P. N. P. alis fubrepandis, eoncoloribus, nigris: ajjimilis. 
pundtis coerulefcenti - albidis ; pofticis pundtis 
coccineis. Linn. Syfi. Not. n. 782. I5>4. Mtif. Lud. 
Vlr. 300. 

Clerk. Icon. tab. 16. fig. i. 
Driiry Inf. i. tab. 17. fig- 3. 4, 
Habitat in China. 

290. P. N. P. alis fubrepandis, concoloribus: pundtis fimilis. 
coerulefcenti-albis, verfus bafin lineatis. Linn. Syft, 

Nat. n. 782. 193. Muf Liid. Vlr. 299. 
Clerk. lcon. tab. i5. fig. 2. 
Petiv. Gnzoph. tab. 92. fig. 13. 
Habitat in Afia. 

291. P. N. P. alis dentatis, nigri», albo maculatis: pofti- afpnis. 
cis fubtus limbo nigro flavo alboque maculato. 

Habitat in nova Hollandia. Muf Banks. 

Caput, thorax et pedus atra, albo- pundVata. Alae 
anticae concolores, nigrae, macula magna oblonga 
difci punclisque plurimis ante apicem albis. Pofti- 
cae^ nigrae, difco ftrigaque pun(5lorum ante margi- 
nem albis; fubtus difcus albus, limbo late fufco, 
ordine pundorum flavorum et duobus ordinibus 
pundlorum alborum. Abdomen fupra nigruin, 
fubtus Havuin, 

292. P. 51* VI. GLOSSATA. Papilio. 

Pampt' ^9^' P-N- P. alis dentatis, fufcis, concoloribus: marginc 
exteriori albo-itiaculato, angulo ani fulvo. 
Papilio Panopc alis dentatis, fufcis, concoloribus, 
limbo exteriore albo - maculatis } pofticis raargine 
lutco maculatis. Linn. Syjl. Nat. ii. 782. 195. 
Habitat in Afia. 

Nauplia. ^93' P» N. P. alis fubdcntatis, fufcis: anticis maculis 
quatuor, pofticis fafcia albidis. Linn. Syji. Nat, lu 
783- 197- Miif. Lml. Ulr. 505?. 
Cierk. Icon. tab. 46. fig. i. 2. 

Habitat in India. 

Fafcia alarum pofticarum linea nigra cind^a. 

Sihilla» 2S>4. P- N. P. alis dcntatis, fupra nigris, fubtus fernN 

gineis: fafcia utrinque maculari alba. Linn. Syjit, 

Nat. u.'78i. i%6. Mnf. Lud. Uh\ 303. 
Papilio alis dentatis, fupra.nigris, fubtus fufco-rubris, 

utrinque maculis albis, fafciatim pofticis. Geoff. Inf. 

2. 73. 45- 
Papilio major nigra f. pullaj alis fupirta partc maculig 

albis notatis. Raj. Inf iz6. 2. 
Papilio Sibilla. Drmy tnf i. tab. 16. fig. l. 2. 
Papilio rivularis. Scop. carn. 443. 

Roef Inf 3. tab. 70. fig. i. 2. 3. 
fi. Papilio Camilla alis dentatis, fufcis, fubconcoloribujj 

albo fafciatis maculatisque, angulo aiii tubro. Ljnnt 

Syfi- Nat. 11. 781. 187. 

Roef Inf 3. tab. 33. fig. 3. 

I^etiv. Gazoph. 72. tab. 12. fig. 10, 
Habitat in Xylofteo, Caprifolio. 
Larva viridis, capite fpinisquc rubris. 
Puppa viridis, aureo - maculata: antice bicornis. 

Maja, apj. P. N. P. alis dentatis , fufcis : anticis apice albo ma» 
culatis: pofticis fubtus cinereis, pun6lis quatuor' 
virefcentibus. 

Habitat in Brafilia. Muf Banki. 

Magnitudo praecedentis. Mas antennis fufcis, albd 
annulatis, clava apice fulva- Corpus fufcum. AiaC 
anticae fufcae, apice atrae, maculis fex albis: i. 3. 2., 

. fubtus grifeae, fafcia ante apicem fiifca, maculis fubo 
^uinqu« albis. Pofticae fupra fufeae, immaculatac, 

fubtui VI. GLOSSATA. Papillo. 513 fubtus bafi late emarginatae, grifeae, punftis qua- 
tuor virefcentibus, per paria approximatis, annulo 
fufco obfoleto cinctis. Verfus marginem pofticum 
ftriga undata, obfoleta, fufca. 
Foemina alis fupra coerulco- nitcntibus maculigque 
albis, obfoletis. 

1^6. P. N. P. alis dentatis, nigris: fafcia communi flava, Pelargnt, 
nigro - punftata. 

Habitat in Brafilia. Muf. Bmiks. 

Corpus fufcum. Alac anticac fufcae, maculis duabus 
flexuofis ad raarginem crafliorem bafeos, in medio 
fafcia lata flava, punftis tribus nigris; poftice ob- 
foletc albo- punftatae; fubtus concolores, at palli- 
diores. Pofticae fufcae, fafcia lata flava, pundis 
fex nigris margineque obfolete albo-pundato. 

a5>7. P. N. P. alis dentatis, fupra fufcis, albo punftatis, Melantha, 
fubtus brunneis. 

Habitat in Guinea. Muf, Ranks. 

Alae omnes fupra fufcae, bafi lineolis aliquot albis, 
apice ftrigis tribus pundorum alborura, fubtus 
brunneae, apice ftriga e pundlis obfcurioribus. 

298. P. N. P. alis dentatis , fufcis : pofticis fubtus grifeo- Melifja. 

marmoratis. 
Habitat in infula Terre neuve Americae. Mtf Banks. 
Alae fupra fufcae, immaculatae. Pofticac fubtus albo 

nigroque variae. 

a^tp. P. N. P. alis dentatis, variegatis: fupra anticis pun- Rnmina» 
dlis fex, pofticis quatuor rubris. Linn. Syjl. Nat. ir. 
783. 200. 
Papilio tctrapus, alis ex coccineo, luteo, argenteo 
nigroque variegatis , priraoribus rotundioribu$« 
Osb. It. 51. 

Druvy Jnf. i. tab. 2. fig. l. 
Roef Inf 4. tab. 7. 
Cateib. Car. 2. 95. tab. 95. 
Habitat in Europa auftrali. 

300. P. N. P. alis dentatis, fufcis : fafcia anticis fulva, po- Elea, 
fticis alba. Unn. Syji. Nat» n. 781. 183. Mf L. U. 312. 
Habitat in Indiis. 

Kk joi, P, Lena. Nifbe, Cinxia, D/a. 514 VI. GLOSSATA. Papilio. 301. P. N. P. alis fubdentatis, fiifcis: pofticis poftice atris, 
albo coeruleoque punftatis: fubtus biocellatis. Linn. 
Syji. Nat. II. 784- 2o<5- 

Kkeniann. Inf. i. tab. 10. fig. 3. 4. 
Habitatin America. 

302. P. N- P. alis dentatis, luteis : anticis apice ni^ris, 
fafcia albida: pofticis fubtus argentatis, ocellis quin- 
que. Limu Syfl. Ncit. 11. 785- 208. 

Papilio Niphe. Drury Inf. i. tab. 6. fig. i. 
Papilio Hyberbius. Ltiin. Ay/icen. acad. 6. 408. 75. 

Aii/f. tnifell. tab. 93. fig. i. 2. 
Habitat in China. Lucina. 303 P. N. P. alis dentatis, fufcis, teftaceo maculatis: 

fubtus fafciis duabus macularum albidarum. Linn. 

Syft. Nut. II. 784- ^03. Fn. Sv. 1061. 
Papilio fritillarius minor. Rnj. Inf. 122. 12. 

fetiv. Gtizoph. tab. 16. fig. 10. 

Schaejf. lcon. tab. 3. fig. 6. 
Habitat in Europae graminibus. fub ilatis: 304. P. N. P. alis dentatis, tuivis, nigro macuJ 

pofticis fubtus fafciis tribus albidis , nigro macula- 
tis. Linn. Sy(}. Nat. 11. 784. 205. Fn. Sv. 1063. 
Geoff. Inf 2. 45. 12. 
Papilio fritillarius fafciis fubtus pallidis. Raj.Inf. 121. p. Petiv. Gazoph. tab. 
PVilks pap. 58. tab. 3. 
Roef Inf 4. tab. 13. 
Reamn. Inf 2. tab. <p. 
Schaeff. Eletn. tab. i. fig. 10. fig. 9. Habitat in Hieracio Pilofella. 

Larva fpinofa, atra, linea laterali e pun6lis albis. 

Puppa fufca, fubtus punclis fulvis lineata. 

305. P. N. P. alis fuivis, nigro- maculatis : pofticis fafciis 
tribus virefcentibus: fimbria punftata. 
Papilio Dia alis dentatis, fufcis, teftaceo - maculatis : 
fubtus maculis quatuor orJinibusque punc\orum 
duobus argcntcis. Limi. Syf. Nat. 11. 7Sv 207. 
Papilio fritillaria fimbria punCtata. Raj. Inf 121. 11. 

Roef luf.A- tab. 13. fig. i. 2. 3. 6. 7. 
Habitat in plantagine. 

Simil- Vr. GLOSSATA. Papilio. 515 

SimilHmiis P. Cinxiae, at diifert loco, larva, ordine 
pundorum nigroruni verfus apicem , niaculis omni- 
bus magis irregularibus et faiciis grifeo - virc- 
fcentibus. 

Larva grifea, fpinarum albarum ferruginearumque or- 
dinibus alternis. 

Puppa flavefcens, nigro variegata. 

S06. P. N. P. alis dentatis, variegatis , fubtus reticulatis : Levma. 

anticis fupra maculis aliquot albis. Liim. Syji. Nat. 

II. 783. 201. 

Roef. Inf. I. fap. i. tab. 9. 
Habitat in urtica dioica. 
Larva gregaria, fpinofa, atra, pedibus rufis, capite 

bifpinofo. 
Puppa dentata, fufca, thorace fubtus flavefcente. 

307. P. N. P. alis dentatis, fufcis: fafcia utrinque alba, Pvorfa. 
anticis interrupta: fubtus albo - reticulatis. Linn, 

Syjl. Nnt. II. 783. 2,oz. 

Roef Jnf I. pap. i. tab. 8. 

Merian. Eur. 88. fig. i. 
Habitat in urtica dioica. 
Larva gregaria , fpinofa, fufco fulvoque variegata, 

capite bifpinofo. 
Puppa dentata, fupra fufca, fubtus pallefcens. 

308. P. N. P. alis dentatis, fukis, nigro-maculatis : fub- Paphia, 
tus lineis argenteis transvcrfis. L/nn. Syjl. Nat. ii. 

^«v 209. Fn. Sv. 1064. Geoff. Inf 2. 42. 8. 
Papilio major, alis fulvis, macuiis nigris fupina parte, 

prona transverfis argenteis depida. Raj. Inf 115). 4. 

Roef Inf I. pap. i. tab. 7. 

Wilh pap. 57. tab. 2. a. 7. 

Schaeff. E/em. tab. 94. fig. 2. 

— — hon. tab. 97. fig. 3. 4. 
Habitat in Urtica. 
Larva folitaria, fpinofa, fulva, linea dorfali fiava: 

fpinis collaribus longiflimis. 
Puppa grifea, collo coarftato , dcntibus fex punftis- 

que quatuor antieis aureis. 

Kk a ^o^. P. 5i6 VI. GLOSSATA. Papilio. 

Cytherea. 309- ^-'^- P- alis crenatis, flavis: fafcia communi ar- 
gentea, fubtiis fafcia lanceolata, argentea. Linn. 
Syjl. Nat. II. 785. 210. Muf. Lud. Ulr. 305. 
Clerk. Icon. tab. 351. fig. 3. 
Seb. Miif. 4. tab. 13. fig. 11. 12. 
— — tab. 31. fig. 5. 6. 
Habitat in Indiis. 

A^Jaja. 310. P. N. P. alis dentatis, fiilvis, nigro - maculatis: 

fubtus maculis 21 argenteis. Linn. Syfi. Nat. 11. 785. 

2n. Fn. Sv. 1065. Geojf. Inf. 2. 42. 9. 
Papiiio major, alis fuivis, fupina partc maculis 

nigris crebris, prona etiam argentcis depi(5tis. 

/iaj. Inf. 119. 5- 

Wilb jttip. 59. tab. 2. a. 12. 

Schaejf. Icon. tab. 7. fig. i. 2. 
Habitat in Europae viola. 
Larva folitaria, fpinofa, atra, inaculis quadratis late- 

ralibus ferrugineis. 
Puppa fufca. 

Cybele. 311. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro raaculatis, fub- 
tus maculis 34 argenteis. 
Habitat in America. 

Statura praccedcntis. Alae omnes denfatae, luteae, 
nigro-maculatae. Subtus pun(5ta ofto in alis anti- 
cis et 16 in pofticis ^rgentea. 

IdaJia. 312. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro - maculatis : fub- 
tus maculis 37 argenteis : pofticis fupra coeruleis, 
albo punilatis. 

Papilio Idalia. Dniry Inf i. tab. 13. fig. i. 1. 3. 

Habitat in Amcrica borcali. 

Antennae fulvae, clava nigra. Alae anticae fulvae, 
nigro maculatae, fubtus niaculis 11 albis. Pofticac 
cpcrulefcentes, ftriga duplici anteriori e pundis 
albis, pofteriori e fulvis. Subtus fufcae, maculi» 
16 argcntcis. 

Sexus alter margine alarum anticarum albo- maculato 
et pun6ta poiticarum orania ftava. 

313. P. VI. GLOSSATA. PapiHo. 517 

315. P. N. P. alis dentatis, fiilvis, nigro- maculatis: fub- Adippe. 

tus maculis 23 argenteis. Linn. Syfl. Nat. 11. 78<^. 

1X1. ^chaejf. Icon. tab. 6\. 
Habitat in Europa. 
Simillimus P. Aglajae, at fiibtus ordo punftorum ferru- 

gineorum plerisquc pupilla argentea. 

314. P. N. P. alis dentatis, luteis, nigro-maculatis: fub- Lathonia» 
tus niaculis 37 argenttis. Linn. Sy(i. Nat. 11. 78<5. 

213. Fn. Sv. io58. Geojf. Inf. 2. 4> 10. 

Papilio Regenfis minor aureus, maculis argenteis, 

fubtus perbelie notatus. Haj, Inf. 120. 6. 

Hoeffn. piB. tab. 11. fig. 11. 

Jiohert. J(on. tab. 12. 

Mtrian. Europ. 2. tab. 157. 

Hoef. Inf ^. tab. 10. 

Schacff. Icon. tab. i. fig. 11.- 
Habitat in Europa. 
Larva fpinofa, fufca, nigro-maculata lineaque dor- 

fali aiba. 
Puppa crenata, antice fufca, pofticc virefcens. 

315. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro - maculatis : fub- EuphrO' 
tus maculis 9 argenteis. Lin7i. Syfl. Nat. 11. 78(5. fyne. 

214. Fn. Sv. 1069. Geoff. Inf 1. 44. 11. 

Papilio fritillarius major alis fulvis, fuperne maculis 

nigris , teffellatis. RaJ. Inf 120. 7. 

Vetiv. Mnf. 35. 382. 
Habitat in Europa, America feptentrionali. 

31^. P. N. P. alis dentatis, fulvis , nigro-maculatis : fub- Nlohe. 
tus maculis pallidis pur.diisque quatuor argenteis, 
%peliatis. Linn. Syfi. Nat. 11. 785. 215. Fa. Sv. lod^. 
Habitat in Europa. 

317. P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro - maculatis : Bellom. 
pofticis fubtus apice argentatis : inaculis ocellaribus 
fulvis fex. 
Habitat in America boreali. Ammiral. 
Parvus in hac familia. Antennae cinereo fufcoquc 
variegatae, clava fulva. Alae dentatae, inprimis 
bafi nigro maculalae. Subtus anticae fii! , ae, 
iiigro maculatae, apicc litura obfoleta, argtntca. 
Kk 3 Pofti- 518 VI. GLOSSATA. Papilio. Phalan. 
iha. 318^ Pofticae bafi dilutiores , ftrigis obfciirioribiis macu» 
laque obfoletc argcntca ad marginem crafliorem; 
poftice fufco argento-nitentes, maculis fex fulvis, 
annulo brunneo cinftis. 

P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro macnlatis : po- 
fticis fubtus apice glaucis: punftis ocellaribus ful- 
vis tribus. 
Papilio Phalantha. Dvtiry Inf. i. tab. 21. fig. i. 2. 
Habitat in India orientali. 

Vanillae. j^9- P. N. P. alis dentatis, fulvis, nigro maculatis: fub- 
tus maculis 30 argenteis. Linn. Syjl. Nat. 11. 787. 
%i6. Muf. Lnd. Ulr. 305.' 
Clerk. Icon. tab. Ao. fig. 2. 
Anhnt. jwfce/l. tab. 70. fig. 2. 3. 
Meritm. Siir. 25. tab. 2^. 
Sloan. latn. 2. tab. 239. fig. 23. 24. 
Habitat in Epidendro Vanilla Americae. 

* Plebeji Rnrales. 
P. P. R. alis pofticis fexdentato - caudatis, fubtus 
albidis: ma.ulis argenteis. Littn. Syjl. Nat, li. 787. 
217. Mnf Lnd. Ulr. 313. 
Petiv. Gazoph. tab. 10. fig. p. 
Roef Inf 4. tab. 3. fig- 7- 
Merian. Stir. tab. 10. 
Auh. mifceU. tab. 18- fig- 4- ?• 
Seb. Mtf. 4- tab. 33. fig. 5 — 8. Cupido. Amor. Habitat in Goflypio Americes Larva al ypi fubtus difco varic- nigro-punctata. 

321. P. P. R. alis tricaudatis, fufcis 
gato ftrigaque poftica aurea, 

Habitat in India orientali. Mif Tottiammi. 

Magnitudo P. Argioli. Antennae albo nigroque an- 
nulatae, clava apice ferruginea. Corpus fufcum. 
Alae fupra fufcac, anticis macula media alba , pofti- 
cis fafcia terminali rufa. Caudae tres filiformcs, 
intermedia longiore. Subtus difcus a!bo nigro fla- 
voque variegatus ; linibus fufcus, ftriga marginali 
in anticis alba, in pofticis aurca. Maculae duae 
parvae, atrae ad angulum ani. 

322. P. VI. GLOSSATA. Papilio. 519 

322. P. P. R. alis tricaudatis, fiifcis, fiibtus albo macu- Uyvitn. 
latis : pofticis fupra albis. 

Habitat in Sierra Lcon AtVicae. Mtif. Ravikimnm, 
Statura praecedentis, Alae anticae llipra fulcae, ma- 
cula comnumi albida ad margineni tenuiorem; fub- 
tus fufcae, lineolis variis transverfis, albis. Pofti- 
cae tricaudatae, albidae, macula comniuni niarginis 
anterioris fufca; fubtus fufcae, lineolis plurimis 
albidis. Margo pofticus palJidus, niacuia ftrigaquc 
terminali atris. 

323. P. P. R, alis bicaudatis, fupra fufcis, fulvo niacu- VillcanU!, 
latis: fubtus ftrigis flavis, fulvis argenteisque 
varicgatis. 

Habitat in India orientali. Miif Tottiannm. 

Corpus fufcuni, ftriis lateralibus abdominis albis. 
Alae fupra fufcae, anticis maculis quatuor trans- 
verfalibus fiilvis, fecunda extus bifida. Pofticac 
fafcia marginali fulva punftoque anguli ani atro, 
iride aurea. Caudae duae filiformes, bafi fulvae, 
medio atrae, apice albae ; fubtus fafciis flavis fulvis- 
que alternij variegatae et in omni fafcia fulva mar- 
gines obfcuriores et in medio ftriga argentea viva- 
ciflima. Punfta duo atra ad angulum ani. 

324. P. P. R. alis bicaudatis, fufcis: macula rufa, fubtus Endymim, 
fafcia maculisque duobus terminalibus rufis. 

Habitat in BrafiHa. Mnf. fiemkiamim. 

AtHnis fequenti. Antennac nigrae, albo- annulatac. 
Alae fupra fufcae, macula magna rufa, quae ferc 
totum difcura occupat. Caudae duae nigrae, apice 
albae, exteriore nnilto breviore; fubtus alae pal-. 
lidiores, fafcia lata rufa, qnac ftriga alba termi- 
natur. Ad angulum ani maculae duae rufae, pu- 
pilla atra. 

325. P. P. R, alis bicaudatis, fupra fufcis, fubtus palle- Echhn. 
fcentibus : fafcia rufa ocelloque terminali rubro. 

Linn. Syji. Nat. 11. 788. 224. 

KUemann. Inf. i. tab. 7. fig. 3. 4. 
Habitat in Amcrica. 
Alae fupra interdum coeruleo - nitidae. 

Kk 4 32<5. P. 520 VI. GLOSSATA. Papillo. 

Sphinx. 326. P. P. R, alis bicaudatis, cocrulefccntibus : fubtu» 
cinereis, angulo ani macula gemina atra. 
Habitat in India orientali. Koetiig. » 
Alae fupra cyaneae, nitidae, raarginc anticarum fufco. 
Subtus cinereae, ftrigis duabus undatis, fufcis. 
Maculae duae atrae ad angulum ani, quarum altera 
antice lunula rufa cingitur, altera major in ipfa 
cauaa alae. Caudae duae, anterior tenuifliraa, por- 
\ redta, atra , apice alba: poftcrior rotundata, bre- 

vior, fupra te6ta macula rufo-coerulefcente, fubtm 
raacula magna atra. 

M^rJyAS, 327. P. P. R. alis bicaudatis, fupra coeruleis, fubtus coc- 
rulefccntibiis : pundtis atris. Linn.Syfi.Nat. 11. 1%%. 
2,?.5. Muf. Lnd. Ulr. 315. Clerk. IcGU. tab. 41. fig. i. 
KhemanH. Inf. ;. tab. 5. fig. i. z. j 

Edrv Av. 81. tab. 81. 
Se^. Mnf tab. 5. fig. 9. 10. 
— — tab. 34. fig. 15. 16. 
Habitat in America. 

Thero. 328- P. P. R- alis dentatis, fubbicaudatis , nigricantibus : 
raaculis fulvis ; fubtiis raaculis argentcis. Linn. Syjl. 
Nat. II. 787. 219. Muf Lnd. Ulr. 328. 
Habitat in Africa. 

CentauYus. 329. P. P. R. alis caudatis, coerulefcentibus; limbofufco, 
fubtus cinereis: raaculis bafeos ocellaribus. 
Habitat in nova Hollandia. Muf Banks, 
Alae anticae fupra cocrulefccntes, raargine exteriori 
et poftico fufci.s; fubtus cinereae, ra?culis quatuor 
vel quinque fufcis, annulo albo cin(5tis, pone has 
. fafcia fufca, albo- niarginata, quae taracn margincm* 
^enuiorem haud attingit. Pofticac coerulcfcentes, 
limbo fufco ; fubtus cinereae , bafi maculis fex vel 
feptera fufcis, annulo albido cinftis; apice obfo- 
lete undatae. 

Betulae. 330. P. P. R. alis fubcaudatis, fufcis, fubtus |Iuteis : po- 
fticis ftrigis duabus albis. 
Papilio Betulae alis fnbcaudati'?, fufcis, primoribus 
macula renjfonni, fulva; fubtus luteis, fafciafulva. 
Limi. Syfl. Nat. 11. 787. 220. Fn. Sv. 1070. 

Papi- VI. GLOSSATA. Papilio. 521 

Papillo fupra fufcus macula fulva, fubtus fulvus, llnca 

duplici transverfa albida, alis fccundariis in imo 

caudatis. Geoff. Inf. x. 58. 27, 
Papilio minor alis exterioribus nigricantibus, macula 

in medio lata, arcuata, fulva. Rof, Inf. 130. 10. 

IVtlk. pap. 61. tab. I. a. 2. 

Roef. Inf I. pnp. 2. tab. 6. 

Hoeffna^. Jnf tab. 12. fig. i. 

Alh. Inf tab. 5. fig. 7. 

Pctiv. Gaxoph. tab. 11. fig. 11. 
Habitat inbetula, pruno fpinofa. 
Mas macula alarum fulva diftinguitur. 
Larva obcfa, viridis: lincis duabus dorfalibus ftrils- 

qiie obliquis transvcrfis lateralibus, albis. 
Puppa glabra, ferruginea. 

331, P. P. R. alis fubcaudatis, fupra fufcis : poftlcis fub- PrUHi, 

tus fafcia niarginali fulva, nigro - pun£l:ata. Lmn. 

Syft. Nat. II. 788. 221. Fn. Sv. 1071. 

Roef htf I. pap. 2. tab. 7. 

Reaurn. Inf i. tab. 28. fig. 6. 7. 

Schaeff. Elem. tab. 94. fig. 5. 

— — Icon. tab. 14. fig. i. %. 
Habitat in pruno. 
Larva obefa, viridis, linca laterali albicantc, dorfb 

dentato. 
Puppa fufca, capite albo. 

532. P. P. R. alis fubcaudatis, coerulefcentibus: fubtus Qttevcui. 

cinereis, ftriga alba pundioque ani gemino fulvo. 

Linn. Syfi. Nat. 11. 788. 222. Fn. Sv^ 1072. 
Papilio fupra coeruleus, fubtus fufcus, linca transver- 

fali undata, albicantc, alis fecundariis infra macula 

duplici fulva et in imo caudatis. Geoff- Inf 2. 57. 26. 
Papilio alis latis cxterius verficoloribus e nigro et 

coeruleo, imo marginc nigro cum fimbria alba cin- 

»51 is. Raj, Inf 130, p. 

Petiv. Gazoph. tab. 11. fig. 9. 

Albin. Inf tab. 52. fig. a. b. 

Rr,ef Inf I. pap. 2. tab. 9. 

VVilks pap. 61. tab. i, a. i. 
Habitat in quercu. 

Kk 5 Larva 53* VI. GLOSSATA. Papllio. 

Larva obefa, fupra rofea: lincis tribus pun<aorum 

viridium. 
Puppa glabra, ferruginea : lineis tribus dorfalibu» 

punclorum fufcorum. 

Boetiais, 333. P. P. R. alis caudatis, coerulefcentibus, fubtus cine- 

reis, albo-undatis; angulo ani ocello gemino aura- 

to. Linn. Syjl. Nat. 11. 789. %i6. 

Habitat in India. Koenig. In nova Hollandia. Banh. 

Cauda apice alba. Ocelli duo fubtus ad angulum ani, 

iride aurata, pupilla nigra. 

Strepbon. 334. P. P- R. alis caudatis, fufcis, difco coerulefccntibug, 
fubtus cinereis: fafcia alba, angulo ani ocello ge- 
nuno rufo. 

Habitat in India orientali. 

Praecedenti valde affinis, diftinftus tamen et minor. 
Alae fubtus haud albo- undatae, fed fafcia unica 
obliqua, et ocelli rufi pupilla nigra. 

Cleon. 335. P. P. R. alis caudatis, fufcis; fubtus cinereis: anti- 
cis ftriga, pofticis fafcia fanguinea, angulo ani 
ocello gemino rufo. 
Habitat in Brafilia. Mrif. Banks. 

Antennae albo nigroque annulatae, clava nigra, pun- 
fto apicis fufco. Alae onincs fupra fufcae, pundo 
parvo rubro ad angulum ani. Cauda elongata, 
linearis, nigra, apice 'alba. Subtus cincreae, lu- 
nulis marginalibus pallidioribus, anticis ftriga ob- 
fcure fanguinea, pofticis fafcia lata, obliqua, den- 
tata, fanguinea. Ad angulum ani ocelli duo rufi, 
pupilla atra. Tibiae nigro pundatae. 

Eryx. 335. P. P. R. alis caudatis, nigris, fubtus viridibus, 
pofticis margine fubdentato maculatoque. Liunr 
Mmt I. '?37. 

Anbent. mifcell. tab. 71. fig. 4. 5- 
Habitat in China. 

Aeohs. 337. P. P. R. alis caudatis, cyaneis: anticis macula nigra; 
omnibus fubtus fafcia alba , nigro - ftriata. 
Auhent. viifcell. tab. 18. fig. 6. 7. 
Habitat in Indiis. 
•^ ^ Statu- VI. GLOSSATA. Papilio. 525 

Statura P. quercus. Antennae clavatae, nigrae. Alac 
anticae fupra cyaneae, nitidifiimae, niacula media 
apiceque nigris. Pofticae cyaneae, nitidiftimac, 
margine nigro caudaque tenuiflima nigra, apice 
alba; fubtus omnes obfcurae, fafcia lata alba, ftriis 
variis nigris interrupta. Punftum parvum rubrum 
ad bafin anteriorum et macula rubra cum aliquot 
albis ad apicem pofticarum. 

338. P. P. R. alis caudatis, fufcis, fubtus viridibus, ftri- Sitnaethii. 
ga argcntea. 

Papilio Simaethis. Drurji Inf. i. tab. i. fig. 3. 
Habitat in Indiis. 
Statura P. Rubi. 

339. P. P. R. alis fiibcaudatis, fupra fufcis , fubtus viri- Rubi, 
dibus. Linn. Syjl. Nat. 11. 791. 2-37- F«. Sv. 1077. 

Papilio alis rotundatis, integerrimis, fubtus viridibus, 

imniaculatis. Geojf. Inf. 2. 64. 
Papilio parva, alis fupinis puUis, pronis, viridibus. 

Raj. Inf 133. 22. 

Alb. Inf tab. 5. fig. 8. 

PViiks pap. 6%. tab. i. a. 2. 

Yetiv. Gazoph. tab. 2. fig. 11. 

Schaeff. Icon. tab. 29. fig. 5. 6. 
Habitat in Rubo. 

340. P. P. R. alis caudatis? fufcis, fubtus ftriga obliqua Jxion. 
nivea, pofticis fafcia fubmargiiiali rufa. 

Habitat in India. Mnf Tottiammi. 

Alae fupra fufcac, coeruleo- nitentes; fubtus obfcure 
cinereae, anticis ftriga obliqua abbreviata, nivea; 
pofticis punftis duobus bafeos ftrigaque media ni- 
veis, apice fafcia rufa, antice nigro- punftata. 

341. P. P. R. alis caudatis, albis : fupra limbo punflisque Rofmtn. 
difci nigris, fubtus angulo ani punctis tribus aureis. 

Habitat in India. Muf Tottiannm. 

Aiae fupra albae, linibo toto et puncSlis difci nigris. 
Bafis alarum coeruleo colore fplendet. Cauda linea- 
ris nigra, apice alba. Subtus alae totae albae, ma- 
culis plurimis nigris fparfis, quarum prima bafeos 
iongior fere fafciam conftituit. Ad anguium ani 
pifnda tria parva, au.a, nitida. 

34i. P. 524 VI. GLOSSATA. PapUio. 

Kavcijfus, 34i« P- P- R' alis dentatis, fiifcis : difco cocrulefcente, fub- 
tus fafciis maculisque fanguineis, argento niarginatis. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf. Banks. 

Antennae albo nigroque variegatae, clava apice rufa. 
Alae anticae fufcae, macula communi cocrulea , ni- 
tida, fubtus fufcae, marginc'exteriore flavefcente. 
Lineae duac argenteae a bafi ad mediuni alae, pone 
has lineola transverfa punftaque tria argentea, tunc 
macula magna transverfa rufa, argento marginata, 
et denique ad apicem puncta quinque argentea, pu- 
pilla atra. Pofticae dentatae, nigrae, difco coeru- 
leo , nitido; fubtus fufcae, macula oblonga ad ba- 
fin, pone hanc ^jnacula magna ovata, in medio 
fafciae duae, pofteriore interrupta; omnes fangui- 
neac, argento marginatac. Margo pofticus fangui- 
ncus, ftriga argentea. 

Apellef, 343. P. P. R. alis dentatis, fulvis: Hmbo fufco, pofticisr 
fubtus fafciis rufis, argento marginatis. 

Habitat in nova Hollandia. Miif. Uanks. 

Affinis praecedenti. Antennae albo annulatae, apicc 
falvae. Aiae anticae fulvae, apicc fufcae; fubtus 
ftavefcentcs , lineoiis tribus argenteis , anteriorc 
breviorc, a bafi ad medium duflis; pone has ma- 
cula transverfa parva, rufa, punfkaque fex argentea 
ad marginem craftiorem, Margo pofticus termi- 
natur punftis quinquc argenteis, pupilla nigra. 
Pofticae fulvac, limbofufco; fubtus grifeae, fafciis 
quatuor fubinterruptis, rufis, argento marginatis. 
Ad anguium ani macuiae tres transverfales atrae. 
Margo pofticus terminatur ftriga argentea. 

An raas praecedentis? 

Tbyshe. 344. P. P. Pv. aiis denticuiatis, fubcaudatis, fulvis, nigro 
raaculatis: pofticis fubtus ftriatis auroque macuiatis. 
Mnn. Syjl. Nnt. 11. 785». 22,8. Mnf. Lnd. Ulr. 330. 
Habitat in Africa. 

Arion. 345. P. P, R. alis ecaudatis, fupra fufcis, difco coeruleo, 
niacuils atris ; fubtus canis : pun6Vis oceliaribus. 
Liun. Syjl. Nat. 11. 789. 2,30. Fn. Sv. 1073. 
Papilio minor coeruiefcens. Petiv. Gaz, tab. 35. fig. 2. 
Roef Inf. 3. tab. 45- ^ 3- 4- 

Suhz. VI. GLOSSATA. Papilio. 525 

Suhz. Inf. 2. tab. 14. fig. 87. 
Peiia Inf. tab. 2. fig. 4. 
Schaeff. Icon. tab. p8. fig. 5. 5. 
Habitat in Europae pinetis. 

34<^. P. P. R. alis ecaudatis : pofticis fubtus limbo ferru- ArPUS. 
gineo: ocelliscoeruleo -argenteis. Linn.Syji.Nat.il. 
789. 23i. Fn. Sv. 1074. 
Papilio alis rotundatis, integerrimis, fufcis, fafcia 
niarginali fulva, fubtus cinereis : ocellis nuinerofis. 
Geoff. Inf 2. (S^. 32. 
Papilio parva, alis fupcrne pullis cum ordine macula- 
rum lutearum ad inuim marginem. Raj. Inf 131. u. 
de Geer Inf tab. a. fig. 14. 15. 
TVilks pap. 63. tab. i. a. i. 
Merian. Enr. tab. 153. 
Hoeffn. Inf i. tab. 4. 
Robevt. Icon. tab. 17. 
Schaeff. Icon. tab. 29. fig. 3.' 4. 
/S. Papilio alis rotundatis, coeruleis; fubtus ocellis nu- 
merofis. Geoff. Inf. 2. 61. 30. 
Fapilio parva, alis fupcrne coeruleis; fubtus cinereis, 
niaculis nigris, circulo purpurafcente cindis pun- 
<Stisque nigris depidis. Rnj. Iuf 131. 11. 
y. Papilio alis rotundatis, coeruleis, fubtus ocellorum 

fafcia folitaria. Geoff. Inf 2. 63. 31. 
Papilio minor alis fupinis purpurco-coeruleis, fubtus 
ocellorum fafcia folitaria. Raj. Inf 132. 17. 
Roef Inj. 3. tab. 37. fig. 4. 
Habitat in Europae rhamno, 

347. P, P. R. alis caudatis: fupra coeruleis, margine 
nigris ; fubtus albidis, pun(5\is nigris fparfis. Linn. 
Syf. Nat. II. 790. 234. Fn. Sv. 1075. 
Robert. Icon. tab. 30. 

Habitat in Europae pratis. 

348. P. P. R. alis integerrimis, fufcig: fubtus cineF€is; Erimif» 
anticis angulo poftico pun6i:o gemino nigro. 

Habitat in nova Hollandia. Mif Banks. 
Medius. Antennae albo nigroquc annulatae, clava 
fufca. Alae integerrimae, fupra fufcac, nitidae, 

imma* 5a6 VI. GLOSSATA. Papilio. immaculatae , fubtus cincreae, atomis obfoletis, 
fufcis. Punaa duo magna, diftinfta ad angulum 
. pofticum alae anticae. 

farjimon. 349. P. P. R. alis integris, fufcis, fubtus cinereis, albo 
undatis ; pofticis bafi pundis ocellaribus nigris, 
apicc ocello. 

Habitat in Sierra Leon Africae. Muf. Banks. 

Major. Antennae albo-annulatae, clava fulva. Alac 
omnes fupra fufcae, immaculatae, fubtus cinereae, 
macula media reniforrai fafciisque pofticis lunula- 
* ribus albidis : pofticae ad bafin punclis quinquc 

atris, annulo albo cinclis et ad angulum ani ocellus 
ater, annulo antice rufo, poftice aurco cindus. 

Variat fupra alis anticis macula media nigra et pofticis 
lunulis apicis albis maculaquc rufa. 

Damoetes. 350. P. P. R. alis integerrimis, fufcis: fubtus cinereo- 
undatis ; pofticis ocello gemino aurato. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf. Banks. 

Parvus ex hac familia. Alae omnes integerrimae, 
fupra fufcae, immaculatae, fubtus grifeae, cinereo- 
undatae. Ocelli duo atri, annulo antice flavo, 
poftice aureo cindi, interiore minore ad angu- 
lum ani. 

ffjlax. 351. P- P- R- ^ii? integerrimis : iiipra fufcis, immacula- 
tis ; fubtus cinereis , nigro pundatis. 

Habitat in India orientali. Kocnig. 

Minimus in hoc genere. Antennae fufco alboque 
annulatae. Alae rotundatae, fupra fufcae, imnia- 
culatae, fubtus cinereae, pundis nigris, poftice 
arcubus fufcis. 

Cavicat. 35^« P- P- ^- ^^i^ integerrimis, fufcis: difco communl 
albo, limbo cinereo, fubocellato. LinH. Syji. Nat. 
II. 792. 244. Muf. Luci. Ulr. 324. 
Clerk. Icon. tab. 20. fig. 2. 
Merian. Sur. 40. tab. 40. fig. i. 
Aubent. mifcell. tab. 92. fig. 3. 
Habitat in Carica Americes. 

353. P. Vr. GLOSSATA. Papilio. 527 

355. P. P. R. alis fubangulatis , fufcis: macula albida, Midas. 
fubtus bafi albis ftrigaquc rufa. 

Habitat in Indiis. Mitf. Allcmand. 

Statura praecedentis. Alae omnes fupra fufcae, ma- 
culis anticarum cluabus , pofticaruni unica albidis. 
Subtus anticae bafi albae , cingente ftriga ferruginea 
femicirculari. Verfus apicem macula alba. Pofticae 
bafi ultra medium albae , apice fufcae , itriga ferru- 
ginea, in qua aliquot pundta nigra. 

354. P. P. R. alis fubangulatis, fulvis: margine fufco, Virgau- 
fubtus puncT:is nigris albisque. reae, 

Papilio Virgaureae alis angulatis, fulvis, margine 

fufco, punclis atris fparfis. Linn, Syjl. Naf. 11. 793. 

2,5^. Fn. Sv. 1079. 

Ceoff. Inf. %. (5^. 35- 

Roef Inf 3. tab. 45. fig. 5. 6. 
Habitat in Solidagine Virgaurea. - 

355. P. P. R. alis fubintegris, fulvis, nigro pun6Vatis: Thlatas. 
fubtus canefcentibus. Linn. byji. Nat. u. 793. 252. 

Fn. Sv. 1078. 
Papilio alis rotundatis, fulvis, utrinque pundlis nigris. 

Geojf. Inf 1. 65. 36. 
Papilio parva alis exterioribus circa margines nigris, 

media parte rufis, maculis nigris pidis. RaJ. Jnf, 

125. 20. 

Merian. Enr. tab. 164. 

Roef Inf 3. tab. 45. fig. 5. 5. 
Habitat in Europa. 

355. P. P. R. alis ecaudatis, difco fulvo, nigro punftato : Thyra. 
fubtus purpurafcentibus, maculis argenteis. Linn, 
Syft. Nat. II. 789. 227. Mnf Lud. Vlr. 329. 
Habitat in Guinea. 

357. P. P. R. alis integris, difco fulvo, nigro maculato : Zeux9» 
anticis fubtus argenteo maculatis. Linn, Syji. Nat. 
II. 789. 231. Muf Lnd. Ulr. 331. 
Habitat in Africa. 

Alae anticae fubtus maculis plurimis nigris fpar- 
fis, pupilla coeruieo - argentea. Pofticae imraa- 
culatae. 

358. P.. 5^8 VI. GLOSSATA. Pap ih9. iMta. Ctph 358. P. P. R. alis integerrimis, fubteftaceis : fupra anticis 
unioccllatis, pofticis biocellatis. Linn. Syft' Nat. ir. 
791. 238. MiiJ. Lud. Ulr. 320. 

Habitat in Africa. 

Ocelli nigri, iride alba. Subtus alac anticae ocellis 
duobus , pofticae coecae. 359. P. P. R. alis integris, fufcis : fubtus coeruleo - fafcia- 
tis: anticis occllo unico, pofticis quatuor. 

Habitat in Indiis. Gronoviiis. 

Alae integrae, fufcae, fupra immaculatae, fubtus fafciis 
pluriniis approximatis coeruleis. Ocellus parvus 
in apice alae anterioris et quatuor in pofticis, pcr 
paria approximati. 

Mtfii. 360. P. P. R. alis integerrimis, fufcis : maculis fujvis 
fparfis, pofticis fubtus immaculatis. Linn. Syfl. Nat. 
II. 792. 245. Miif. Lnd. Ulr. 325. 
Papilio Metis. Drnry Inf. 2. tab. 16. fig. 3. 4. 
Habitat ad Cap. Bonae Spei. 

Neleus. 351. P. P. R. alis integerrimis, concoloribus, nigris : an- 
ticis pundis decem albis : pofticis difco toto albis. 
Linn. Syjl. Nat. 11. 792. 246. Muf. L. U. 260. 
Oerk. Icon. tab. 45. fig. 2. 
Seb. Mtf. 4. tab. 30. fig. 11. 12. 
Habitat in Indiis. 

Athem&n» 352. P. P. R. alis integerrimis, fubfufcis : difco communi 
albo: fafeia poftica dimidiata, fufca. Linn. Syjl. 
Nat. ir. 792. 243. Muf. Lud. Ulr. 323. 
Chrk. lcon. tab. 37. fig. 2. 
— — tab. 45. fig. 3- 
Seb. Mnf. 4. tab. 27. fig. 25. 16. 
Habitat in America. 

'TaJottS. 363. P. P. R. alis integerrimis, concoloribus, fufcis: an- 
ticis pundis albis bafique fanguineis, pofticis difco 
albo. Liftn. Syjl. Nat. 11. 792. 247, Amoen. acad, 
6. 407- 7°- 

Clerk. Icon. tab. 45. fig. i. 
Seb. Mif. 4. tab. 57. fig. ig. 
Habitat in Indiis. 

3<J4. P. VI. GLOSSATA. Papilio. 529 

3(54. P. P. R. alis integerrimis, concoloribus, atris: an- Phereclus, 
ticis fafcia lineari nibra. Linn. SyJ}. Nnt. 11. 792. 
248. Mnf. Lud, Vlr. 325. 
Clerk. Icon. tab. 45. fig. 4. 
Habitat in America. 

355. P. P. R. alis angulatis, fiifcis : omnibus ftriga rubra; Lyjippns. 

fubtus cincreo -pundatis. 
Papilio alis fubangulatis, utrinque atris : omnibus 

fafcia lineari rubra. Linn. Syjl. Nat. u. 793. 2,0. 

Muf. Lud. Ulr. 352. 
Papilio Lyfippus. Driiry Inf. i. tab. 2. fig. 2. 

Clerk. Icon. tab. 22. fig. 2. 
Habitat ia America. 

366. P- P. R. alis integerrimis , nigris, concoloribus : Priaffus, 
anticis fafcia duplici fulva. Linn. Syft. Nat. 11. 793. 

251. Mnf. Lud. Ulr. 319. 
Habitat in Indiis. 
Macula minor fulva, fafcias uniens. Alae pofticae ni- 

grae, immaculatae. 

367. P. P. R. alis ecaudatis, fufcis, fubtus maculatis: Philiafus, 
pofticis poftice fupra ocellis duobus, fubtus unico. 

Linn. Syjl. Nat. ri. 790. 233. 
Habitat in Africa. 

358. P. P. R. alis intcgerrimis, flavis: fubtus anticis Pamphi- 

ocello unico, pofticis cinereis : fafcia oeellisque //^j, 

quatuor oblitteratis. Linn. Sy[i, Nat. 11. 791. 239. 

Fn. Sv. 1044. 
Papilio Menalcas. Scopol. Ent. 458. 
Papilio alis rotundatis, fulvis, oris fufcis, primariis 

fubtus ocello unico, fecundariis fubtus albo cinereo- 

que variegatis. Geoff. Inf 1. 53. 21. 
Papilio parvus e fulvo et fufco bicolor, fulvo mediam 

aiam, fufco oras extremas occupante, cuin occilo 

ad extremum angulum alarum extcriorum. Raj. 

Inf 12^. 19. 

Roef Inf 3. tab; 34. fig. 7. g. 

Merian. Eur. tab. 134. 
Habitat in Europac pratis fylvatici*. 

Ll» 359. P. 530 VI. GLOSSATA. Papillo. Arcanius. 36^. P. P. R. alis intcgerrimis, ferrugineis: fubtus anticis 
ocello unico, pofticis quinis : primo fafcia remoto. 
Limi. Syp. Nnt. ir. 791. 242. Fn- Sv. 1045;. 

Papilio alib rotundatis : primoribus fulvis, oris fufcis, 
fubtus ocello unico : pofticis fupra fiifcis , infi-a 
cinereis, fafcia alba ocellisque quinque. Geojf. Inf. 
2. 53. 22. 

Papilio Aniyntas. Scop. Entom. 457. 
Schaeff. Ekm. tab. 94. fig. 3. 

Habitat in Europac fylvis. 

Marfiheus. 370. P. P. R. alis integerrirais , fulvis, nigro inaculatis: 
pofticis utrinque ftriga punclorum nigroruni. 

Habitat in Anierica boreali. 

Parvus: magiiitudine P. Pamphili. Alae omncs inte- 
gerriinae, fulvne, maculis marginequr* nigris. Po- 
Iticae punciis fex nigris in ftrigam difpolkis vcrfus 
marginem poriicum. Subtus anticae fulvae, nigi*b 
maculatac; porticae pallefcentes, ftrigis undatis 
margine pundiisque fcx fufcis. Antennae nigrae, 
albo annulatae, apicc fulvae, Coi-pus fupra fufcum, 
fubtus cinereum. Sahaeus. 371 Hero. P. P. R-. alis integerriniis, fufcis: pofticis fupra 
ocellis quatuor coecii; fubtus fex pupillatis. 

Habitat in Lipfiae nemoribus. 

Statura omnino fcquentis. Corpus nigrum, Anten- 
nae nijsro albo(|ue anhulatae. Alae anricae iupra 
fufcaCj inini.KVilatae, fubtus oceilo parvo ftrigaquc 
pbftica argentca. Pofticac fufcae, occliis quatuor 
coecis, intcrmcdiis duobus niajoribus, fubtus ba/i 
fufcae, fdfcia dentata alba, apicc fulvae, occllis fex, 
pupilla aiba ftrigaqae marginali argentca. 

572. P. P. R. "alis integerrimis , fufcis : fubtus anticis 
Unn. Syjl. Nat. n. 793. 253. ocello, pofticis fenis 
Fn. Sv. 1047. 
Habitat in Europa. 

* Pleheji Vihicolae. 

Exclama- 373. P. P. IJ. alis integri.^, divaricatis, fufcis ; 
tionii. lineola punc^oque flavefeentibuf. 

Habitat in India. Koeni^. Statu- VI. GLOSSATA. Papilio. 531 Statiira fequentis, at paiilo major. Corpus totum 
fufcum. Alae fufcae, anticis niacuia lineari flave- 
fcente et fub macula pundum ejusdem coloris. 

374. P. P. U. alis intcgcrvimis, divaricatis, fulvis, lineola Comma, 
nigra: fubtus punctis albis. Lum. Syjl. Nat. 11. 793. 

256. Fii. Sv. 1080. 
Papilio alis divaricatis, fulvis, limbo nervisque nigris, 

priuiariis macula oblonga nigra. Genjf. Iiif.z. 66. 37. 

Fetiv. Giizopb. tab. 24. tig. 7. 8. 9. 

Alerian. tur. 15. tab. 4S. 
Habitat in Europa. 
Larva viridis, aibo pun6Vata. 
Puppa elongata, cylindrica. 

375. P. P. U. alis divaricatis, fulvis: fafcia obliqua mar- Atigiat, 
gineque polHco nigris. Li?iu Syjl. Nat. 11. 794. 257. 
Aniom. acnd. 4. 410. 80. 

Habitat in India. Muf. Tottianum. 
Affinis praeccdenti alis, antennis mucronatis , clava 
fubtus fulva. Lingua nigra. 

37d. P. P. U. alis divaricatis, fulvis : macula media mar- Cohlt, 
gineque llriato fufcis. 

Habitat in India. Mnf. Tottianum, 

Summa affinitas P. Comniatis. Antennae nigro fulvo- 
que annulatae, clava uncinata, bafi fulva, apicc 
nigra. Alae omnes fulvae, anticis, macula niagna 
media margineque poftico fufcis. Pofticae mar- 
gine cxteriori ct poftico fufcis; fubtus alac fulvae, 
immaculatae. 37' 378 7. P. P. U. alis integerrimis, divaricatiS;, fufcis, flavo PanifaiS, 

maculatis, 
Habitat Lipfiae. 
Statur.1 P, comraatis. Antennae uncinatae, nigro al- 

boque annulatae, apice lutefcentes. Alae omnes 

fufcae, maculis plurimis lutefcentibus. 

P. P, U. alis caudatis, fufcis, fubtus brunneis, ftriga SlhmiS» 

flavefcente. 

Habitat in Sierra Leon Africae, Muf. Banh. 
Statura et magnitudo P. Proteus. Alae caudatae', cau- 

da filiforrai longitudine fere alae, fufcae, macula 533 VI. GLOSSATA. Papilio. bafeos coerulea ; 
unica palliJiore. 
obtufae. fubtus omnes brunneae, ftriga 
Antennae cxtrorfum crafliores. ^vouus, 379. P. P. U. alis caudatis, fufcis : maculis feneftratis, 

antennis uncinatis. Linn. Syjl. Nat. 11. 794. 259. 

Miif. Lnd. Ulr. 333. 

Chvk. kon. tab. 42. fig. i. 3. 

Merian. Sur. tab. 53. tig. 1. 
Habitat in Americcs gramine. 
Valde variat maculis alarum. 

Faunus, 380. P. P. U. alis caudatis iiyalinis: margine ftrigaquc 

nigris. 
Habitat in Indiis. Mnf. Hagenfe. 
Statura praecedehtis. Corpus nigrum. Alae omnes 

hyalinae, concolores, marginc et ftriga tenuiirnna 

nigris. Cauda porrc<Sla longitudine fere alaruni. 

Angulus ani macula coccinea. 

Licuvfis. 381. P- P. U. alis caudatis,nigris : fafciis duabus hyalinis. 
Habitat in Indiis. Mif. Ha<i'enfe. 
Antennae et alae nigrae, fafciis duabus obliquis, iiyali- 

nis. Cauda longillima maculis duabus parvis rubris 

ad angulum ani. 

Tifyrus. 382. P- P. U. alis fubcaudatis, fufcis : anticis utrinque 

fafcia flava, pofticis fubtus nivea. 
PapilJonoidcs caroiiniana fufca, fignatura aurea pellu- 

cida, fubtus albida. Fetiv. Gmoph. 51. tab. 32. fig. 5. 
Habitat in America. 
Antennae nigrac, uncinatae. Alae anticae concolores, 

fufcefcentes, fafcia abbreviata, macula una alterave 

apicis flavis : pofticae fubcaudatae, fupra inimacu- 

latae , fubtus fafcia lata albiiiima. 

Thyrjts. 383. P. p. U. alis fubcaudatis, fufcis : anticis fafcia flava, 
fubtus omnibus purpur;;is, flavo irroratis. 
Habitat in America. 
^ . Alae anticae fuicae, faf;ia media flava et piniftis tri- 

bus parvis ad apicem; pcfticae pilofae, fufcae, im- 
niaculatae. Subtus omnes purpurafccntes, atomis 
innuJT^eris et anticis fafcia maculisque tribus api- 
cis flavis. 

384- P. VI. GLOSSAT/V. Papil 10. 553 584. P. P. U. alis fiibcaudatis , fiifcis, fcneftrato macula- Amyntas. 
tis: pofticis fubtus punfto bafeos atro. 
Habitat in Amcrica. Muf. Tottimnr/t. 
Antennae uncinatae, apice fubferrugineae. Alae po- 
fticae fupra immaculatae, fubtus glaucac, fafciis 
tribus obfcurioribus ct punfto diftindo atro 
ad bafin. 385. P. P. U. alis fubcaudatis, fufcis : anticis flavo macu- Covidon» 
latis ; pofticis fubtus fufco glaucoque variis. 

Habitat in lamaica. Miif. D. Ituuter. 

Praecedenti nimis alnnis. Antennae uncinatae, fufcae, 
fubtus ferrugineae. Corpus fufcum, abdomine fub- 
tus ferruginco. Alae anticae concolores, fufcae, 
maculis aliquot flavis in difco. Margo pofticus al- 
bus, fufco punctatus. Pofticae fupra fufcae, inmia- 
culatae, margine poftico albo, fufco punftato ; fub- 
tus fufco'glaucoque variae. 586. F. P. U. alis fubcaudatis, fufcis: anticis fafcia lu- 
, tefcente extcriore maculaque coerulea poftica fub- 
tusque ocelio. Linn. Syjl. Nat. 11. 7514. 252. Amoen. 
acad. 6. 409. 78. 
Clevk. Icon. tab. 3f). fig. 2. 
Seb. Mnf. 4. tab, 41. fig. 17. ig, 
Habitat in IncUis. ABorion. 387. P. P. U. alis ecaudatis; 
fafcia coerulcfccnte. 
Habicat in india. Mnf. Tottiannm. 
Antennae uncinatae, nigrae. icantibus : pofticis fubtus Alexis, maculis aliquot fe- 
Linn. Syfl. Nat. 11. Maculae alarum Thrax. 388. P. P. U, alis ecaudatis, fufcis : 
neftratis, antennis uncinatis. 
794. 260. 

Habitat in India. 

Antennae nigrae, albo annulatae. 
4 f. 5. 

389. P. P. U. alis ecaudatis, flavo maculatis : pofticis lacchus. 
fubtus pundis fex nivcis. 

Habitat in nova Hollandia, Muf. Banks. 
Antcnnae uncinatae, albo nigroque annulatae. Alac 
anticac concolores, fufcae, maculis fex fencftrato 
Ll 5 flavis. 534 VI. GLOSSATA. Papilio. 

flavis. Pofticae fiifcac , fupra maciila flava difcl, 
fubtiis punclis fex niveis, quorum unicum in mcdio 
et quinque ad apicem. 

Bixae. 390« P. P. U. alis rotundatis, fufcis: bafi virentibus: 
pofticis fubtu'! f-fcia lac^ea. £/;;;;. Syji. Nat. 11. 595. 
2-64. Mnf. LmcI. Ulr. 335. 
Ckrk. Icon. tab. 42. fig. 4. 

Habitat in America. 

Nimis aifinis P. Tityro, cujus forte varletas. 

folycUtns. 391. P. P. U. alis fubcaudatis, viridi - fufcis : anticls ma- 
cula alba ; fubtus argenteo punftatis. LUin. Syjl^ 
Ndt. II. 7P5- -<55. Mif Lnd. Ulr. 335. 
Jis CUvk. Jcon. tab. 271. fig. 2. 

Habitat in Indiis. 

rhiUmoii. o^'^- I'- P- ^^« alis= rotundatis, integerrimis, ^tris, imma- 
culatis, antcnnis uncinatis. 
Habitat in America. 
Antennac albo annulatac. Alae omnes atrac, imma- 

culatae , fubholofcriceac. 

Fhidias, 35)3. P. P, U. alis integris, atris, nitcntibus, margine 
albis, ore aiioque rubris. Liun. Syjl. Nat. il. 75)5. 
265. Mnf. Lnd. Ulr. 3^4. 
C/erk. Jcon. tab. 44, fig. 1—4. 
J^ctizK Gnzopb. tab. 43. lig. 15. 
Habitat in Aiia. 

Syrichttit. 3p4- P. P- U. alis rotundatis, integris, nigro alboque varils : 
pofticis fubtus cincreis: ftrigis undatis, nigris. 
Habitat in Araerica. 
Antennae nigrae, clava fubtus ferruginca. 

Maitnon. 39S' P- P- ^^- a^is intcgris, albis, margineque maculls- 
que nigris. 
Habitat in Afia. 

Statura P. malvae. Antennac albo nigroquc annulatae, 
clava picea. Thorax nigcr. Abdomen cinereum, 
dorfo fufco. . Alae difco albo, coeruleo, parum ni- 
tente, maculis confiuentibus nigi^is. Margo nigert 
Subtus omncs albac, maculis plurimis nigris. 

3P6. P. VI. GLOSSATA. Papilio. 535 39(^. P. P. U. alis dentatis, divaricatis, nigris, albo ma- Malvae, 

culatis. Unn. Syji. Ntit. n. 795. 267- F«. *St". io8i. 
Papilio Moiio. Scop. caru. 461. 

Geojf. Inf. 2. 67. 38. 

Petiv. Gazoph. tab. 36'. fig. 6". 

Aleriiiii. Eiir. 1. tab. 58. 

Riaim. Inf. i. tab. 11. fig. 5. 7» 

/Joe/ Inf I. /'.7/). 2. tab. 10. 

Wilh pap. 54. tab. 2. c. i. 

Hoejjnav. Iuf tab, 2. 

Schaejf. Ekm. tab. 94. fig. 9. 
Habitat in malva, althaea. 
Larva grifea, capite" nigro, collo pun^is quatiioj? 

fulphiireis. 
Puppa gibba, coerulefcens. 

397. P. P. U. a!is intcgerrimls, concoloribus , albls: Maialcau 
margine nigro. 

Habitat in Indiis. 

Statura praecedentis. Alae omnes concolores, albae, 

anticis apice margineque nigro ftriatis, pofticis 

margine nigro. 

398. P. P. U. alis denticulatis, divaricatis, fufcis , obfo- Tagii. 
lete albo pundatis. Linn. Syji. Nat. ii. 795.- 268. 

Fn. Sv. 1082. 
Papilio alis divaricatis, cinereis, punftorum alborunx 

fcrie dupiici transverfa. Geoff. Inf 2. 68. 3?. 
Habitat in Europa. 

599. P. P. U. alis integcrrimis, fubreverfis, fufcis: an- ^jfo^ 
ticis fupra punfcis quatuor albis fparfis. Linn. Syfi. 
Nat. u. 79^^- -7^- ^^'-f- ^'^- ^^^'- 339- 
Hnbitat in America. v. Robr. 400. P. P. U. alis integerrimis, revcrfis, nigricantibtts, 
undique aibo macuiatis. Linn.Syfi.Nat.il. 196. 11^. 
Muf Lnd. Vlr. 330. 

Habitat in India. 

Alac rcverfae fpcciem diftinguunt. "iplO, LI4 4-. P. 536 Vr. GLOSSATA. Sphinx. 

Tygmaeus. 401. P. P. U. alis integerrlmis, fufcis, immaculatis. 
Habitat in India. Koenig. 
Parvus in hoc generc. Corpus fufcum, ore albo. 

Antcnnae clava elongata, rufefcente. Alae omnes 

fufcae, immaculatae. 

139. SPHINX. Paipi duovQEQxi, pilofi. 
Lingua fpiralis plerisque 

exferta. 
Antennae fquamatae. 

oceUata. i. S. alis angulatis: pofticis rufis, ocello coeruleo. 

Sphinx ocellata alis repandis: pofticis ocellatis. Linn. 

Syjl. Nat. II. 7p5. i. F». Sv. 1083. 
Sphinx elinguis, alis angulatis : fuperioribus fufcis, 

inferioribus rubris, ocello coerulefcente. Geojf. Itif. 

2. 79. I. 
Phalaena major corpore craflb, alis angulis interiori- 

bus macula ophtalmoide infignibus. RaJ. Inf. ^61. 58. 
Phalaena alis inferioribus macula ophtaimoide infigni- 

bus. A/l>. Inf tab. 8- fig. 2. 
Phalaena fubulicornis elinguis, alis inferioribus ocello 

nigro, iride fufca, pupilla coerulea. Leche nov. Inf 

fp- 58. fig. 8. 

Dniry Inf. 1. tab. 25. fig. 2. 3. 

Sepp. Inf ?. p. II, tab. 2. 

Ammiral. Inf. tab. i. 

Havris. Inf 11. tab. 5. fig. a — h. 

Roef Inf \. phal. i. tab. i. 

Mcrian. Eur. 2. tab. 87. 

Suln. Inf tab. 15. fig. gp. 

Schaeff. Icon. tab. pp. fig. 5. 6. 
Habitat in Europae, Americae fpiraea, falicc, pomona. 
Larva folitaria, caudata, fcabra, viridis, ftriis obli- 

quis lateralibus albis pundiscjue ocellaribus flavis. 
Eruca maxima elegans, liguftrinae fimilis, cauda cor- 

nuta. Rnj. Inf 148. 2. 
Puppa fufca, dorfo atro. 

a. S. VI. GLOSSATA. Sphinx. 537 

-i. S. alis angiilatis, brunneis: anticis pun61:o fubocel- Juguhvis, 

lari atro. 
Sphinx lugubris alis angulatis, ferrugineo - fufcis : 

pundo atro. Linn. Mant. 537. 
Sphinx lugubris, Diury Inf. tab. 28. fig. 2» 

Habitat in America. 

3. S. alis dentatis, reverfis, grifeis: pofticis bafi ferru- Populi» 

gincis, anticis pundo albo. Liun. SyJ}. Nat. 11. 75)7. 

2. Fn. Sv. io8^. Mnf. Liid. Ulr. 542. 
Sphinx elinguis, alis ferrntis, ciiiereo -fufcis, anticis 

fifciis obfcurioribus transverfis, inferioribus bafi 

macula fulva. Gcnff. Inf. 2. %i. 3. 

Sepi. Inf ]. p. 3. tab. i. 

Roif Inf 3. tab. 3. 

Mtrif.n. Enr. 3. tab. 37. 

PVilks paf II, tab. B. C. 

Awiiiir. tab. 10. 

de Ge»r Inf i. tab. S. fig. ^. 

Al/f. Inf tab. 37. fig. C. 

Schaeff. Icon. tab. 100. fig. C. 
Habitat in populo, falice. 
Larva folitaria, caudata, fcabra, viridls, iitrinque 

linea fliriisque transverfalibus obliquis, albis. 
Puppa obfcure grifea, poftice ferruginea. 

4. S. alis angulatis, virefcenti - nebulofis, faturatius Tiliat. 

fafciatis: pofticis fupra luteo teftaceis. Linn. Syjl, 

Nat. n. 797. 3. Fn. Sv. 1085. Muf L. Ulr. 343. 
Sphinx elinguis alis laceris fuperioribus cinereo- virc- 

fcentibus, fafcia obfcuriori transverfa inaequali, in- 

ferioribus fufco aui'antiis. Gcoff. Inf 2. 80. 2. 

Merian. Eur. 2. tab. 24. 

Wilks pfip. 10. tab. I. B. 4. 

AU>. Inf tab. 10. 

Frifch. Inf. 7. tab. 2. 

Hoef. Inf I. phal. i. tab. 2. 

Schaeff. Elem. tab. 116. fig. i. 

— — Icon. tab. 100. fig. i. 2. 
Habitat in Europae tilia. 
Larva folitaria, caudata, fcabra, antice attenuata, tiri- 

dis , ftriis lateralibus obliquis fanguineis flavisque. 
Puppa obfcure fufca. 

Ll 5 5. S. / 538 \^. G L O S S A T A. Sphinx. 

\A2eJ7t. 5. S. alis fitbangulatis, viridibiis: fafciis variis pallidio- 

ribus, faturatioribus flavefcentibuscj^iie. Limi. Syfl. 

Nat. II. 798. ?. 

Roef. Inf. 5. tab. 16. 

f ') rfih. Inf 7. tab. 3. 

Schaeff. Icon. tab. 100. fig. 3. 4. 
Habitat in Nerio. 
Larva folitaria, caudata , albo punflata, collo ocell» 

utrinque coeruleo, cauda deflexa, fubarticulata. 
Puppa flava, linea dorfali puncli«que lateralibus nigrir. 

ohfcnva. 6. S. alis dentatis: poftlcis rubris; niargine nigro, ab- 
domine fupra pallido, immaculato. 

Habitat in America. 

Statura S. Ello, at paulo minor. Corpus cinereum. 
Alae anticae dentatae, cincreae, immaculatae: po- 
flicae rubrae terminantur fafcia fufca. Abdonieu 
fupra cinereum, immaculatum, fubtus album, ato- 
mis rufis iiToratum et utrinque pundlis quatuor 
parvis, nigris. 

Ei'lo. 7. S. alis fubdcntatis : pofticlsrufis, margine nigrls, ab- 
domine pallido : cingulis atris. 
Sphinx Ello alis integris : pofticis rufis, margine craf- 
fiore nigris, abdomine pallido cingulis atris. Linn. 
Syji. Nat. 11. 800. 13. Muf L. U. 3,1. 
Sphinx Ello. Drury Inf. i. tab. 27. fig. 3. 
Habitat in Indiis. 

latrophae. 8. S. n)is fubdentatis: pofticis nigris, bafi rufis fafciaque 
feneftrata, capite bicorni. 

Sphtnx Antaeus. Druvy Inf 2. tab. 25. fig. i. 
Merian. Surin. tab. 38. 

Habitat in Atuericae latropha goflypifolia. 

Noftratibus niuito major. Corpus grifer.m. Caput 
cornubus duobus incurvis validis ai^.te oculos. 
Thorax linea laterali atra. Abdomen linca laterali 
atra maculisque trium parium fiilvis, fubtus album, 
iitrinque maculis tribus nigris. Alae anticae fub- 
dcntatae, cinereac, nigro- undatae, punsSto niedio 
cUftinclo. Margo pofticus uibo maculatus. Alae 

pofti- VI. GLOSSATA. Sphinx; 539 

pofticae atrac , bafi rufae , in medio fafcia e maculis 
feneftratis. Subtus omnes fufcae, litura fulva. 

Larva viridis, cauda monilifornn. 

Puppa brunnea, cauda cylindrica, inSexa. 

^. S. alis integris: omnibus margine poftico albo pun- (aYoJinct, 

(?latis, abdomine ocellis fex parium fulvis. Linn. 

Syfl. N(it. II. 798. 7. Muf. Lnd. Ulr. 346. 
Sphinx carolina. Drnry Inf. i. tab. 2,5, fig. i. 

Mer/au. Snr. 57. tab. 57. 

Ptrown. lam. 43S. tab. 43. fig. 17. 
Habitat in An>^ricac Pfidio. 

10. S. alis integerrimiSjgrifcis, pofliis fulvis: ftrigls fufcis. Jlrigilis. 
Sphinx ftrigilis alis integris, fuperioribus fupra nebu- 

lofis, pun6to fufco; inferioribus luteis, ftrigis fufcis. 

Linn. Mant. i. 538. 
Sphinx ftrigilis. Driiry Inf i. tab. 28. fig. 4. 

Habitat in infula St. Crucis Americae. 

Corpus magnum. Caput flavefcens, palpis frontc- 
que fulvis. Thorax llavefcens, linea laterali 
fulva. Alae anticae oblongae, margine interiori 
eniarginatae, grifeae, viridi- niaculatae. Pofticae 
fulvac, ftrigis tribus tenuifiimis margineque fufcis. 
Abdomen fupra flavefcens , ftriis obliquis latera- 
libus viridibus, fubtus fulvum. 

11. S. alis intcgris: pofticis luteis, fafciis fufcis, abdo- Afropos, 

mine luteo, ciiigulis nigris. Limi.Syjl.Nat. 11. 799. 

9. Mnf Lnd. Ulr. 348. 
Sphinx fpirilinguls, alis fuperioribus fuf:o -ncbulofis, 

jnferioribus abuomineque fafciis transvcrlis lutcis, 

thorace maculis caput mortuum referentibus. Gtoff. 

Jnf 1. 8-;. 8. 

Md. Inf tab. 6. 

Kemm. Inf i. tab. 14. 
. — — 2. tab. 24. 

Rf<ef Iif 2. tab. i. 2. 

^f}.-! Brcil. SeB. 13 et 37. 

Snitz. Inf tab. 15. fig. %%. 

IVilks pap. 9. tab. i. B. i. 

Ii:ifTvl{]u. Itin. 417, 104. lo,. 

SJja^jf. Icon. tab. 99. fig. i. 2. 

Habi- 540 VI. GLOSSATA. Sphinx. 

Habitat in jasmino Europae aiiftralis, Aegvpti. 
Larva folitaria, caudata, flava, nigro punclata: lincis 

lateralibus transverfis, diinidiato coeruleis viridibus- 

que, cauda dcflexa. 
Puppa brunnea, ftigmatibus utrinque quinque nigris. 

Qlotho. 12. S, alis integerrimis: anticis viridibus, pofticis difco 
coerulefcente, abdominc fubtus utrinque pun6tis 
quinque niveis. 
llabitat - - - - D. Yeats. 

Caput et thorax fupra viridia. Abdomen fupra viri- 
de , atomis ferrugineis , fubtus ^iagis palliduni, 
iitrinque pundlis quinque albiilimis. Alae anticae 
virides, fafcia media obfcuriore maculaque ferrugi- 
nea. Pofticae limbo pallefcente, difco coerulefcente. 
Linea ferruginea ad angulum ani. Subtus omnes 
flavefcentes , ftrigis duabus obfcurioribus. Anticae 
difco viridi. 

Ficus. 13. S. alis fufco - nebulofis : pofticis fafcia nigra angulo- 

que ani albo. Linn. Syjl. Nat. 11. 800. 15. Muf. 

Lud. Vlr. 353. 

C/erk. Icon. tab. 49. fig. 2. 

Driiry Inf. 2. tab. 25. fig. i. 

Merian. Siif. tab. 33. 
Habitat in America. 

Larva viridis, flavo lineata , capite caudaque nigris. 
Puppa brunnea, 

Tetrio. 14. S. alis dentatis, cinereis, fufco variis, abdomine 
fubtus albo , punciis quatuor ferrugineis. 

Sphinx Tetrio alis denticuiatis, cano- nebulofis, abdo- 
niine fubtus maculis quatuor nigris, Linn. Mant. 538. 

Habitat in America meridionali, 

rvjlicn. ij. S. alis variegatis : punfto medio albo, abdomine ocel- 
iis trium parium fulvis. 
Habitat in America, 

Media. Antennae uncinatae, ferrugineae, racchi alba. 
Corpus et alae anticae albo, nigro ferrugineoqiie 
varicgatae, pundlo alarum diftinfto albo in medio, 
Pofticae nigricantes, albo maculataej fubtus omnes 
cincreae. 

16. S. VI. GLOSSATA. Splnnx. 541 

16. S. alis integris, canis: anticis lineolis tribus confer- Pinnjlri. 

tis, nigris, abdoniine fufco : cingulis albis. 
Sphinx Pinaftri aiis integris, canis, margine poUico 

albo niaculato , abdomine fufco , cingulis albis. 

Linn. Syji. Nat. 11. S02. 22. Fn. Sv. 1088. • 
Phalaena lubulicornis, fufco - cinerea, thorace hirfu- 

to , grifeo , lincis duabus nigris longitudinalibus. 

Gadd. Dijf. 28. 

Drury Inf. i. tab. 27. fig. 2. 

51?/)/). /"/ 5- P- 23. tab. 5. 

Roef. Inf. i. pbal. i. tab. 6. 

de Geer Inf. i. tab. lo. fig. i. 2. 3. 

Reaiim. Inf i. tab. 13. fig. 8. 
Habitat in pino. 
Larva caudata, virefcens, linea dorfali ferruginea, la- 

terali flava, iiigmatibus ferrugineis, fuboceilaribus. 
Puppa brunnca. 

17. S. alis integris, fufcis : vitta anticis pallida; pofticis Euphor- 

rubra. Linn. Syj}. Nat. 11. 802. 15). Fn. Sv. log^. biue. 

Muf Lnd. Ulr. 35^- 
Sphinx fpirilinguis, alis viridi, fulvo purpureoque 

varie fafciatis et maculatis, fubtus purpureis. 

Genff. Inf. 2. 87. n. 

Drnry Inf i. tab. 29. fig. 3. 

Roef. Inf. I. Pbal. i. tab. 3. 

Fr/Jib. Inf 1. tab. 11. 

Retrin//. Inf i. tab. 13. fig. i. 4. ^. 6. 

de Geer Inf i. tab. 8. fig. i5— 11. 

Scbaejf. Icon. tab. 78. iig. 12. 

— — tab. cjp. iig. 3. 4. 

Habitat in Euphorb.ia, Galio. 
Larva caudata, nigra, albo pun6lata: linea dorfali 

fanguinca; laterali pundlisque f^avicantibus. 
Puppa brunnea, fiigmatibus nigris. 

18. S. alis virefcentibus : fafcia ftriisque albis ; pofticis lineata. 

nigris : fafcia rubra. 

H?.bif'rtt in Anierica. 

Statura praccedentis. Caput virefcens, ftria laterali 
alba. Thorax vircfcens, ftriis tribus albis dupli- 
catis. Abdomen cinereum, albo nigroque macuia- 
tum. Alae anticae integerrimae, virefccntes, fafcia 

media 542 VI. GLOSSATA. Sphinx. meaia ftrilsque fex fafciam fecantibus abbrevjotis, 
albis. Margo pofticus cinerafcens. Alac poilicae 
atrae, fafcia media lata, rufa; fubtus oinncs cine- 
rafcentes, atomis viridibus. 

Fitis. ip. S. alis integris, virefcentibus, fafcia vittaque albis: 

pofticis cinercis , fafcia nigra margineque rufo. 
Sphinx Vitis alis cinereis, fufco variis: pofticis inar- 

gine interiori fanguineis. Ltnu. SyJl.Nat. n. goi. i5. 

Mnf. Lud. Ulr. 354. 
Sphinx Vitis. Dvury Inf. i. tab. 1%. fig. r. 

Merinji. Sur, tab. 47. fig. i. 
Habitat in Americae vite, magnolia glauca. 

fatellitia. 20. S. aiis integris, grifeo - nebulofis : anticis punao 
nigro oceilari, fesquialtero ; pofticis bafi cinereis. 
Linn. Mam. i. 539. 
Sphinx fattllitia. Drnry Inf i. tab. 2p. fig. i. 2. 
Habitat in lamaica. 

Oldmhiu 21' S. alis integerrimis, grifeis: vitta argentea pun^lo- 
diae. ^- r r abdomine lineis tribus punt^^to- 
K.oenig. que medio fufco. 
runi nigrorum. 

Habitat in Indiae Oldenlandiis, vite. 

Mcdia, Caput grifeum, ore lineaque laterali albidis. 
Thorax grifeus, linea laterali cinerea et tenuiori 
argentea. Abdomen acutum, grifeum, lineis tribus 
punftorum argenteorum, quae tamtn bafin abdo- 
minis haud attingunt. Pundla linearum lateraliuin 
duplicata. Subtus cincreura, utrinque punftis qua- 
tuor nigris. Alae integerrimae, grifeae, pundo 
medio ftifco ct vitta argentea, a medio inarginis te- 
nuioris ad apicem alae duda. Margo alae parum 
argentatus; pofticae cinereae, bafi fanguineae, apice 
fafcia atra. Boerha- 
viae. 22. S. ahs mtegns, cinereis: pofticis rubris, apice fufcis, 
abdomine grifeo, utrinque iinca aurca, 
Habitat in Indiae Bocrhaviis. Koenig. 
Praecedenti duplo mincr. Caput et thorax virefcen- 
tia, ore lineaque laterali albis. Peclus album, late- 
ribus ferrugineis. Abdomen grifeum, linea utrinw 
«jue laterali aurea, ^uae tamen bafin haud attingit. 

Aiac VI GLOSSATA. Sphinx. 543 

Alae antiir-^e grifeae, ftrigis obliquis obfoletis tribus 
vireKentibus punctoque medio fufco. Pofticae fan- 
guineae, apice fufcae, niargine exteriori ct poftico 
tenuiliime albicantibus; fubtus variegatae. 

a?. S. alis integris, fufcis : anticis punclis duobtis appro- didymat 
ximatis, albis. 

Habitat in Anierica. Muf. Banhs. 

Caput ec antennae grifeae, oculis virefccntibus. Alae 
obfcurae, ftrigis aliquot obfoletis indiuincUs, obfcu- 
rioribus. Pun<5ta duo anproximata, alba, poftcriore 
majore, Aiblunato in medio alae auticae. Abdomen 
fuC:o griieoque annulatum. 

24, S. a!is integris : anticis grifeis, lunula media argen- Parce, 
tea, poilicis rufefccntibus. 
Habitat in BraHlia. Mnf. Banki. 

Praecedenti affinis. Caput cinereum. Thorax cine- 
i*eu3, anticc utrinque macula niagna fufca. Abdo- 
men grifeum, punctis dorfalibus parvis, triuin pa- 
rium fufcis. Alae anticae grifeae, macula niagna, 
lunata, argentea, nitida. Pofticae rufefcentes, im- 
niaculatae; liibtus omnes grifeae. 

£5. S. alis intcgris, viridi purpureoque variis : pofticis E/penor, 

rubris, bau atris. Linn. S)f. Nat. 11. 801. 17. Fn. 

Sv. 1089. Muf. Lntl. Ulr. 355. 
Sphinx fpirilingujs, alis viridi purpureoque fafciatis, 

fafciis linearibus transverfis, Geoff. Inf. 2, %6. 10. 
Phalaena major , cauda acuta, alis anguftis, acu- 

tis, ex viridi fulvo et purpureo colore variis. 

Rnj. Inf 145. 2. 

Frfch. Jnf 13. 4. tab. ». - 

de Gccr hif i. 694. tab. 9. fig. g. 9. 

Pctiv. Gazopb. tab. 40. fig. u. 12. 17. 

f-Vilks pt<p. II. tab. I, B. 

Harrii Jnf 14. tab. 7. fig. a — h. 

Alh. luf. tab. 9. fig. 13. 

Roef Jif. I. phnl. i. tab. 4. 

Mr.ian. Enr. 2. tab. 33. fig. 73. 
Habitat in Epilopio anguftifclio, Impatlente, Con- 

Vwlviilo. 

Thora.N viridis, ftriis quatuor fanguineis. 

Larva 544 VI. GLOSSATA. VorceUus. Convoh 
vuli. Sphinx. 

occllis collaribiis. Larva caudata, fufco maculata, 

utrinquc duobus coeruleis. 
Puppa antice obfcure grifea, poftice fufca, ftigniatibus 

obfcurioribus. 

25. S. alis integris, flavo purpurcoque variis, abdominc 

fubtus fanguineo, albo pundtato. 
Sphinx Porccllus alis integris, margine rubris: po- 

fticis bali fufcis. Linn. Syjl. Nat. ii. 8oi. i8. F«. 

Sv. 1090. 
Sphinx fpiriiinguis, alis viridi purpureoque fafciatis, 

fafciis ferratis, transverfis. Geojf. luf, 2. 88. 12. 

Roef. Inf. I. phal. i. tab. 5. 

Alb. Inf. tab. 9. , 

Merian. Eur. ',. tab. 22. 
Habitat in Epilobio , Impatiente. 
Larva ecaudata, fufca, ocellis utrinque tribus colla- 

ribus coeruleis. 
Puppa nigricans. 27. S. alis integris, nebulofis : pofticis fubfafciatis , ab- 

domine cingulis rubris, atris albisque. 
Sphinx Convolvuli alis integris : pofticis nigro fafcia- 

tis, margine poftico albo pun(5latis, abdomine ru- 

bro, cingulis atris. Linn. Syjl. Nat. 11. 798. 6. 

Muf Lvd. Ulr. 345- 
Sphinx fpirilinguis, alis omnibus fufcis, fafciis den- 

tatis, obfcurioribus, abdomine fafciis transverfis ru- 

bris. Geoff. Inf 2. %6. 9. 

Drury luf i. tab. 25. fig. 4. 

Roef Inf I. phal. i. tab.«7. 

Sepp. Inf 5. p. 19. tab. 4. 

Merian. Enrop. 39. tab, 7^. fig. "2. 

Reaum. Inf. i. tab. 13. fig. S. 

Wilks pap. 10. tab. i. B. 2. 

Goed. hif 3. tab. 5. 
Habitat in Convolvulo Europac. 
Larva caudata, utrinque lineis lateralibus obliquis al- 

bis punclisque fuboceliatis. 
Puppa brunnea, cornu reflexo, involuto. 

28. S. Vf. GLOSSATA. Sphinx. 545 

2-8. S. alis integris: pofticis rufis; fafciis tribus nigris, Ligujlri. 

abdoniine rubro : cingulis nigris. Lirtn, Syjl. Nat, 

n. 799' 8- Fn. Sv. 1087. 
Sphinx fpirilingnis aJis fuperioribus fufcis , inferiori- 

bus abdomineque fafciis transverfis rubris. Geojf, 

Inf. z. 84- 7- 
Pl)alaena niaxima, cauda acuta, alis anguftis, longis, 

acutis, abdomine roleo, areolis nigris. Jiq^. Inf. 144. 1« 

Snuitmfierii, Bibl. tab. 29. fig. i. 2. 3, 

Roef. hif. T. 3- p- 25- tab. 5. 

tie Geei Inf. i. tab. i. fig, 6. 

Reawn. Inf. 2. tab. 20. fig. 1—4, 

f^Filks pap. 10. tab. i. B. 3. 

Harris hif tab. 2. fig. a - f. 

Sc/jaejf. E/ew. tab. 11 5. fig. 2. 

Aib. Inf. tab. 7. fig. 10. 
Habitat in liguftro, fyringa, fraxirio', fambuco. 
Larva-caudata, viriJis, ftriis lateralibus obliquis, att- 

tice incarnatis, poftice albis. 
Qiiiefcit corpore antico erefto pedibus clevatis. 
Puppa full-a, cauda qtiadridentata, 

29. S. alis integris: pofticis nigro - fafciatis ; bafi fangul- cinguUta, 

neis, margine albo pundatis, abdoraine cingulis 
fanguineis atrisque. 

Habiiat in America. v. Rohr. 

Corpus cinereum. Thorax linea laterali nigricantc. 
Abdomen fafciis alternis interruptis, fanguineis et 
atris, fubtus album, pimdis utrinque quinque nigris. 
Alae anticae cincreo atroque undatae, pundto me- 
dio diftindo albo , c£ marginc poftico albo pun- 
ftato. Pofticae bafi fanguincae, fafciis tribus atris, 
apice cinereae, marginc albo pundato. Subtus 
Omnes fufcae. 

30. S. alis integris, grifeis, ftriis albis: pofticis fufcis, CeUrio* 

maculis fex rubris. 
Sphinx Celerio alis integris, grifeis, lineola albo- 
nigra ; inferioribus bafi rubris, inaculis fex. Linn, 
Sy/i. Nat. II. 800. 12. 
lioif Inf 3. tab. 8. 
Fnfc/j. Inf, 13. tab. i. fig. 2. 

Mm RaJ. 546 VI. G L O S S A T A. Sphinx, 

Raj. hif. 159. 9. 

Petiv. Gazoph. tab. 12. fig. 5). 
Habitat in vite. 
Larva caudata, fufca, lineis duabus latcralibui albis, 

ocellisque utrinquc duobus collaribus. 
Piippa antice fufca, poftice brunnea. 

Ak&o. 31. S. alis integris: anticis fupra grifeis ; pofticis rubris, 
bafi margineque atris. Linn. Syjl. Nat. 11. 'goa. io. 
Muf. Lnd. Uh: 357. 
Sphinx Aledo. Driiry Inf 2. tab. 27. fig. 4, 
Habitat in India. 
Antennae fupra albae, fubtus brunneae. 

Gnoma. 32. S. alis integris, cinereis: pofticis fupra vitta nigra. 

Habitat in India. Koenig. 

Statura et magnitudo praecedcntis. Caput et thorax 
virefcentia, linea laterali alba. Abdonien cinereum, 
utrinque macula bafeos fufca. Peiftus album. Alae 
integrae. Anticae cinereae, punfto medio minu- 
tiffimo , fuf:o : pofticae cincreae , vitta lata atra a 
margine tenuiore bafeos ad apicem alae du6ta, 
fubtus onines cinercae, atomis ftrigaque virc- 
fcentibus. 

Hefpera. 33. S. alis integris: anticis viridi - nebulofis, pofticis 
fufcis, immaculatis. 

Habitat in India orientali. Mnf Tottiamim. 

Corpus fupra viride, abdomine maculis lateralibus 
obfcurioribus. Alae anticae virefcentes, fubnebu- 
lofae : pofticac obfcure fufcae, immaculatae. Subtus 
omnes grifeae, fti-igis obfoletis obfcurioribus. 

Lahru- 34« S. alis fubfufcis: anticis fubtus pundo albo, abdo- 
fcac. minis lateribus punftis quinque albis. Linn. Syjl. 

Nnt. II. 800. 14. Mif. Lud. Ulr. 352. 
Clerk. Icon. 47. fig. 3- 
Mevian. Sur. tab. 34. 
Habit^t in Americes vite. 

Larva caudata, brunnea, albo maculata, poftice 
ocello albo. Mer. 

35. S. VI. GLOSSATA. Sefla. 547 35. S. alis integris; pofticis fiibtus liiteis, abdomine ci- Caricae. 

nereo : cingiilis atris. Linn. Syjl, Nat. ii. goo. u. 

Miif. Liid. Ulr. 350. 

Clerk. Icon. tab. 47. fig. i. 

Mericm. Sur. tab. 64. fig. i. 2. 
Habitat in Carica Americcs. 
Larva viridi flavoque variegata. 
Puppa teftacea. 

36. S. alis integris, grifeis, pun^Slo fufco : pofticis nigris, terfa* 

bafi fafciaque maculari albis. 
Sphinx terfa a!is integerrimis, glaucefcentlbus, fufco 

lineatis: fubtus teftaceis, fufco pundatis. Linn. 

Mant. I. 358. 
Sphinx terfa. Drury Inf i. tab. 28. fig. 3. 

Habitat in America meridionali. 

37. S. aiis ferrugineis: vitta nigricante. Linn. Syjl. Nat. Thyelia. 

II, 803- 2^4- Mif. Lnd. Ulr. 360. 

Clerk. Icon. tab. 45. fig. 4. 
Habitat in Indiis. 
Parva. Thorax lineis longitudinalibus fufcis. J40. SESIA. Paipi reflexi. 

Lingiia exferta, truncata. 
Antcnnae cylindricae, extror- 
fum craffiorcs. 

i. S. abdomine barbato : fegmento tertio niveo. 

Sphinx Tantalus. Linn. Syfl, Nat. 11. 803. 25. Muf. 

Liid. Ulr. 3(5i. 
Habitat in Europa auftrali , Aegypto. 

2. S. alis feneftratis, abdomine barbato, viridi: cingulo 

purpureo. 
Sphinx Hylas alls feneftratis, abdoraine fafcia purpu- 

rafcente. Linn. Mant. i. 555?. 
Habitat in China. 
Anus barbatus, barbae lateribug nigris, pun^o ba- 

feos albo. Tantahs» Hyku 548 VI. GLOSSATA. Sefla. 

JleUatn- 3. S. abdoniine barbato ; lateribus albo nigroque variis: 
yum. alis pofticis ferrugineis. 

Sphinx ftellatarum, Limi. Syjl. Nat. 11. 803. 2,7. Fn. 

Sv. lOpI. 
Sphinx fpirilinguis , alis fuperioribus fufcis, nebulo- 

fis, inferioribus fcrrugineis. Geojf. Inf. 1. g. 3. 6. 

tak II. fig. 5. 
Papilio velociflima, alis albis brevibus, corpore craflb; 

inter volandum ftridorem edens. iiaj, Inf. 133. i. 

Roef. Inf. I. phal. i. tab. 8. 

Bracll. nat. tab. x6. fig. i. A. 

Reanm. Inf i. tab. 12. fig. 5. 6. 

Merian. Etir. 2. 33- tab. 29. 

Schaejf. E/ew. tab. ii5. fig. 3. 

— — Jcon. tab. 16. fig. i. 
Habitat in Gallio, Rubia, reliquisque ftellatis. 
Larva caudata, albo pun^ftata, cauda fubulata, coeru- 

lea, apice ferruginea. 
Puppa fufca. 

Thyibe. 4. S. abdomine barbato, poftice fufco, alisnigris: ma- 
cula hyalina. 
Habitat in America. Drnvy. 

Statura S. Hylas. Antennae nigrae, apice uncinatae. 
Caput et thorax fupra viridia, fubtus alba. Abdo- 
men bafi virefcens, poftice dihite fufcum , punftis 
iitrinque lateraiibus tribus albis. Aiae omnes fufcae, 
nitidae, macula magna hyalina, nervis divifa. Bafis 
alae anticae parum virefcit. 

fncifor. 5. S. abdomine barbato , nigro: fafcia flavefcente, alis 
mii, feneliratis: margine nigro. 

Sphinx fuciformis. Linn. Syfi. Nat. 11. 803. 28. Fn. 

Sv. 1091. 
Sphinx elinguis, alis lanceolatis, vitreis, venis nigris: 
fuperioribus niacula limboque nigris fulvoque ne- 
bulofis. Geojf. Jnf. 2. 82. 
Raef hf. 3- tab. ^8. 
— — 4. tab. 34. fig. I — 4« 
Bradl. nat. 26. fig. i. B. 
Suhz. htf tab. 15. fig. 90. 

Poda VT. GLOSSATA. Sefia. 549 foda Juf. tab. 2. fig. 6. 

Schaejf. Icon. tab. 16. fig. I. 
Habitat in Lonicera. 
Barba abdominis nigra, in medio alba. 
Larva viridis, linea laterali flava: iegmentis utrinque 

maculis duabus brunneis. 

6. S. alis feneftratis, abdomine flavo : incifuris atris, apifomis. 

thoracc nigro : maculis duabus flavis. 
Sphinx apiformis. Linn. S^Jl. Nat. 11. 804. 2^. F«. 

Sv. 1093. 

Clnk. Icon. tab. 9. fig. 2. 
Sphinx fcopigera. Scop. caru. 477. 

Habitat in Europae floribus. 

7. S. alis hyalinis, margine fl:rigaque nigris, ano barba- haemov- 

to, fanguineo. rboidalis. 

Habitat in Indiis. 
Media. Alae hyalinac, margine undique et ftriga 

tenuiflima nigris. Abdomen coerulefcens, ano 

coccinco. 

g. S. alis hyalinis, margine fafciaque nigris, abdomine cnlicjfoY' 
barbato: cingulo fulvo. wis. 

Sphinx culiciformis. Lnin. Syjl. Nat. 11. 804. 30. F». 
Sv. 1054. Atnoen. acad. 5. tab. 3. fig. Z04. 
Clerk. Icon. tab. 9. fig. 3- 

Habitat in Europac floribus. 

Antennae antc apiccm albae. 

^. S. alis feneftratis, margine fafciaque nigris, abdomine tipuUfor- 
barbato, nigro,^ incifuris aitcrnis, n,:igine flavis. mis. 
Linn. Syfi. Nat'. ti. %oj^. 32. Fn. Sv. 1096. 
Cltrk. Icon. tab. 9. fig. 31. 

Habitat in Europae floribus. 

Affinis praeccdcnti. 

Variat interdum abdomine toto atro. Mm 3 141. ZY- 55^ VI. GLOSSATA. Zygacna. 

141. ZYGAENA. Palpi reflexi. 

Lingua exferta, fetacea. 
Antennae faepius medio 
craffiores. 

Filipendu- i. Z. alis antlcis cyanels: punftis fex rubris, pofticis 
iae, rubris , iminaculatis. 

Sphinx Filipendulac. Linn. Sy{i. Nat. 11. 805. 34. 

Fn, Sv. 1097. 
Sphinx fpirilinguis , alis fuperioribus fubcoeruleis, 

pundis fex rubris , inferioribus rubris. Geojf. Inf. 

88. 13. 
Papiiio pratenfis, alis pendulis minor, corporc crafTo, 

nigro, alis externis coeruleo- nigricantibus cum 

maculis (angiiineis. Rtij. Inf. 134. 2. 
Papilionoides virefcens maculis quinque miniatis or- 

natus. Petiv. Mtif. :<5. 330. 
Leopardus fylveftris. Albin. Inf. tab. %i, fig. C. D. 

M''uff. Iiif. p. 97. fig. infim. 

Merian. Eiir. 2. p. 27. tab. 17. fig. 6^. 

Reaurn. Iiif. i. tab. 12. fig. 14 — 17. 

I — — 2. tab. 2. fig. 2. 

Roef. Inf I. phal 2. tab. 57. 

Harris. Inf. 2. tab. i. fig. c — h, 

Stihz. Inf. tab. 15. fig. pr. 

TVilh^ pap. 46. tab. i. a, i. 

Schasff. Icon. tab. 16. fig. (5. 7, 
Habitat in Spiraea Filipendula. 
Larva obefa, caudata, fulphurea, lineis quatuor pun- 

dtorum nigrorum. 
Puppa fufca, medio fuiphureo, ftigmatibus fufcis. 

fea, a. Z. viridi-atra, alis punftis feneftratis : anteriorum 
fex, pofteriorum duobus, abdoniine cingulo luteo. 
Sphinx Phegea. Unn. Syft. Nat. 11. 805. 35. Muf. Ltifi. 
Ulr. 354. 

Frifch. Inf. 6. 33. tab. i^. 
Habitat frequens in Germaniae Erica. 
Larva fufca, capite pedibusque rufis: dorfo fafcl- 
culato. 

3. Z. VI. GLOSSATA. Zygaena. 551 3. Z. cyanea, alis anticis punfVis fex rubris , pofticis Ephiahes, 

unico, abdominc cingulo rubro. 
Sphinx Ephialtes. Umi.SyJi. Nat ii. %o6. s6. 

Schneff. lcon. tab. 71. fig. i. 
Habitat in Europa auftraliori. 
Praecedentis afHnis. 

4. Z. nigra, alis anticis maculis Tex, poftlcis bafi niacu- atinulata, 

laque flavis: abdomine flavo , annulato. 

Habitat in nova Hollandia. Mvif. Banks. 

Affinis fequenti. Antennae fubriliformes, nigrae. 
Caput flavum. Thorax niger, fafcia antica flava. 
Scutellum flavum. Abdomen nigrum, fegmentorum 
marginibus flavis. Alae anticae nigrae, maculis fex 
flavis. I. 2. 3., pofticae nigrae, bafi flavae, pundo 
nigro tt in medio macula flava. 

5. Z. nigra, alis anticis fufco- cinereis: pun6tis quinque cnffra, 

fanguineis, pofticis rubris. 
Sphinx caffra. Linn. Syji. Nat. 11. %o6. 37. Muf. Lud. 

Vlr. 362. 
Sphinx carniolica. Scop. Ent. carn. 478. 

Gronov. Zooph. 830. 
Habitat in auftralioribus, calidioribus. 
Thorax niger, utrinquc punclis duobus rubris. 

S. Z. alis fufcis : maculis duabus albis, abdominc cyaneo : guineenfs. 
cingulo fulvo. 

Habitat in Guinea, D. Schhffer. 

Antennae peccinatae, nigrae, apice fetaceae. Caput 
et thorax nigra, cyaneo nitida. Abdomen cyaneum, 
nitidum, cingulo albo bafeos et fulvo in medio : 
fubtus albicans, apice cyancum. Alae ojriues 
fufcae , maculis duabus albis, altera ad balln , aitcrra 
ad apicem. 

7. Z. alis nigris, puncl:is feneftratis, anticis fcx, poftlcis Cerbcra. 
duobus: abdomine cingulis fanguineis. 
Sphinx Cerbera. Linn, Syjl. Nat. n. 808» 38« Muf 
Lnd. Ulr. 363. 
Brnyy Inf i. tab. i6. fig. 2. 
Habitat in Aethiopia. 
Z. Phegeae fere duplo minor. 

Mm 4 8. Z. \ 552 VI. GLOSSATA. Zygaena. 

Thctis, g. Z. coerulea, hiimeris riibro punftatii, alis nigris: 
anticis apice, pofticis difco hyalinis. 
Sphinx Thetis. Linn. Mant. i. 539, 

Drury Inf. i. tab. 2(5. fig. 4. 
Habitat in laraaica. 

jhiejlrata. 9» Z. alis fufcis, maculis anticarum quatuor, pofticarum 
unica hyalinis, abdomine flavo nigroque annulato. 
Sphi"x feneftrata. Drury Inf, %. tab, %%. fig. 5. 
Habitat in China. 

Antcnnae cyJindricae, nigrae, ante apicem albae. 
Cavut flavuni, fafcia inter antennas nigra, Thorax 
flavus antice niacuiisque dorfalibus tribiis nigris. 
Abdoir.en cylindricum, cingulis feptem flavis et fex 
nigris alternis. Anus niger. Alae fufcae, nervis 
bafeos flavis, Macula magna hyalina, pundo fufco, 
ferc in daas divifa ad n;argineni tenuiorem; ma- 
cu!a fecundaad marginem crafliorem a priori ner- 
vo flavo diftinda, terda et quarta verfus apicem mi- 
nores. Alae pofticac macula magna hyalina in difco. 

Cqffandra, 10. Z. nigra, abdomine utrinque maculis quinque coe. 
ruleis, ano, ore bafique fcmorum abdominisquc 
coccineis. 
Sphinx Cafl^andra. Liwj. Syjl. Nat. 11. %o6. 41, 
Habitat in America. 
Alae nigrae, immaculatac. 

Ei'yx, H. Z. alis atris : anticis bafi aureis ; macula media abdo- 
mineque fubtus fanguineis. 

Habitat in America meridionali. yeuts. 

Antennae nigrae, apice fupra albae. Caput viridi- 
aureura, nitens, poftice nigro-maculatum. Thorax 
niger, antice maculis quatuor, et in dorfo trium 
parium viridi-aureis. Abdomen atrum, maculis 
utrinque feptem, anticis quatuor viridi - aureis, pofti- 
cis tribus coeruleis, Anus ater; abdomen fubnis fan- 
guineum,bafi utrinquc maculis duabus viridi-aureis. 
Alae anticae concolorcs, atrae, baH aureac, margine 
exteriori tamen atro, Macula fanguinea, renifor- 
mis in medio. Pofticae fupra atrae, imraaculatae; 
fubtus atrae, bafi raaculisque duabus viridi-aureis. 
Pfdes variegati, 

1%, Z. VI. GLOS^SATA. ZygacM. 5J5 

12. Z. alis atris : difco hyalino , abdoraine jiigro : lineis MeUJJa, 

tribus aureis, ano fulvo. 

Habitat Veut!. 

Statura omnino Z. Polynienae. Caput et thorax nlgra. 
Macula in vcrtice et duae in margine antico thora- 
cis obfolctae, aurcae. Pcdtus nigrum, albo macu- 
latum. Abdomen nigrum, fupra lineis tribus au- 
reis, lateralibus latioribus, fubtus utrinque pundtis 
quatuor albis. Anus fulvus. Alac omnes hyalinae, 
limbo fafciaque media abbreviata atris. 

13. Z. iiigra, alis maculis luteis: anticarura tribus, PoIymeHa, 

pofticarum duabus ; abdomine cingulis duobus 

coccineis. 
Sphinx Polymena. Linn. Syjl. Nat. 11. %o6. 40. 

Druvy Inf. i. tab. x6. fig. i. 
Papilio parva, alis nigris: maculis fulvis variis. Ry, 

Jvf. 135. 
Habitat in China. 

14. Z. alis nigris : maculis duabus luteis , abdomine cin- Lethe, 

gulis rubris, nigris, cyaneis alboque. 

Habitat in Africa. Drnry. 

Praecedenti nimis aflinis, nitidiflima. Antennae nl- 
grae, fuperne ante apicem albae. Caput cyaneum, 
nitidum, palpis nigris. Thorax niger, lobo antico 
lineisque tribus dorfalibus cyaneis. Pundum coc- 
cineum utrinque ante alas. Abdomen cylindricum, 
nitidum, cingulis diverficoloribus variegatum. Cin- 
gulum bafeos rufura, utrinque album, dein cingula 
duo cyanea et duo nigra alterna, tunc rufum, poftea 
fequitur album et denique tria ultima fcgmen- 
ta cyanea, ano rufo. Alae atrae, omnibus ma- 
culis duabus luteis, et anticis inter maculas lunu- 
la cyanea. 

15. Z. alis concoloribus, rubris : maculis nigris, mar- faujla, 

gine nigro connexis. 
Sphinx faufta. Linn. ^Ji. Nat. ii. 807. 4z, 
Habitat in Europa auftrali. 
Statura et antennae Z. Filipendulae. 

Mm 5 16. Z. 554 VI. GtOSSATA. Zygaena. 

infanjla. i6, Z. nigra, alis fufcis: pofticis interius fangulnels, 
antennis peckinatis. 
Sphinx infaufta. Linn. Syjl. Nar. ii. 807. 43. 
Habitat in Europa aulir-ili. 
Statura Z. pugionc, at minor. 

pugione, 17. Z. cyanea, albo pundtata, alis rubris : margine 
poftico fufco. 
Sphinx pugione. Lim. Syjl. Nat. 11. 807. 45. 
Habitat in America. 
Antennae pedinatae , apicc rubrae. , 

pcBimeor- 1%. Z. fubfufca, alis violaceis: fafciis duabus albis fub- 
nis. interruptis, collari fanguineo. 

Sphinx pe6\inicornis. Linn. Syj}. Nat. 11. 807. 44. 
Edw. Av. 5. 3(5- tab. %x6. 

Habitat in America. 

Pylotis, "15. Z. alis riigricantibus : anticis fafcia obliqua' nivea. 
Phalaena Pylotis. Drury Inf. 2. tab. 5. fig. 3. 
Habitat in Carolina. 

Statura praecedentis. Antennae peftinatae, apice 
iimplices. Corpus nigrum, ore anoque flavefcen- 
tibus. Palpi apice nigri. Alae anticae fiifcac, 
fafcia niagna, obliqua, alba; pofticae obfcurio- 
res, immaculatae. 

Atige, ao. Z. fanguineo cyaneoque variegata, alis feneflratis: 

marginibus nigris. 
Sphinx Auge nigra, lateribus fanguinea, alis fcneftra- 

tis poftice nigris, antennis peftinatis. Lifzn. SyJ}. 

Nat. II. 807. 45. 
Habitat in America. 
Antennae nigrae, peftinatae. Thoracis et abdominis 

dorfum poftice cyaneum. 

eapiffata. ai. Z. alis nigris : anticis fafciis duabus , pofticis difco 
fcneftratis, abdominc fanguineo : dorfo nigro. 

Habitat in America. Mnf Totttanmn. 

Statura Z. Ephialtes. Antennae nigrae, apice albae. 
Thorax niger, pun6iis duobus anticis habenisque 
fulvis. Abdomen fanguineum, dorfo nigro, utrirt- 
que ferrato. Alae anticae atrae, punfto bafcos 
fafciisque duabus latis feneftratis. Pedcs nigri. 

2Z. Z. VI. GLOSSATA. Zygaena. ^^^ 12, Z. alis fufcis : anticis maculis quinquc fencftratis, JiptefMr 
pofticis breviflimis : macula flava. 

Habitat in India orientali. Muf. Tottiamim. 

Parva: ftatura Z. Statices. Caput nigrum, fronte 
flava antennisque pedtinatis. Thorax niger, pundo 
utrinque antico flavo. Abdomen nigrum, fafciis 
duabus flavis, altera bafeos, altera verfus apicem. 
Anus barbatus, niger. Alae anticae fufcae, maculi» 
quinque feneftratis, quarum tres marginales, inte- 
riores duplicatae. Alae pofticae minutiflimae, atrac, 
macula magna flava. 

a3. 2. alis hyalinis: macula fufca, pofticis brevifl^mii, haJteyat^» 
filiformibusj nigris. 

Habitat in Brafilia. Mtif. Banh. 

Antennae pe6linatae, fufcae. Corpus nigrum, abdo- 
mine fupra et fubtus bafi flavefcente. Orbita ocu- 
lorum poftice fanguinea. Tibiae flavefcentes. Alae 
anticac magnae, hyalinae, margine omni tenuiflirae 
maculaque magna ad marginem crafliorem fufcis. 
Alac pofticae minutae, filiformcs, nigrae. 

i4. Z. alis anticis fufcis ; pofticis hyalinis, pedibus poft!- tibialis, 
cis elongatis, hirfutiflimis. 
Sphinx tibialis. Drury Inf %. tab. ag. fig. Z. 
Habitat in Africa. 
Antennac fubpedinatac. j^. Z. atra , alis bafi luteis. 

Sphinx Pholus. Drury I)tf %. tab. 2%. fig. 3. 
Habitat in Africa. 

Statura Z. Statices. Corpus totum atrum, alis omni- 
bus bafi luteis. 

i6. Z. viridi-coerulea, alis pofticis fufcis. 

Sphinx Statices. Linn. Syjl. Nat, 11. Sog. "47. F«. 

Sv. 1098. 
Phalaena peftinicornis, fpirilinguis, viridi - coerulea, 

nitens , alis pofticis fufcis. Geojf. Inf 2. 129. 40. 
Papilio parva, alis pendiilis, corpore et alis undiquc 

viridibus, aut coeruleis. Raj, Inf 134. 3, 

Robm, Jcon. tab. 30. fig, i, 

Papl* Thohsn Statices. \ 55« VI. GLOSSATA. Bombyx. 

Papilionoidcs pratenfis viridis minor. l^eiiv. Mnf. 

3?. 329. 

Schaeff. Icon, tab. i. fig. 9. 
Habitat in Europae pratis. 

Aclarou. ij. Z. cyanea, aiis fufcis, ano rufo. 

Habitat in nova Hollandia. Mnf, Banks. 
Statura praecedcntis. Antennae in medio crafliorcj, 
nigrae. Caput et thorax nitida, cyanea. Abdomen 
cyaneum, ano villofo, rufo. Alae omnes obfcurac, 
fufcae, immaculatae. 

Styx. 1%. Z. corporc alisque cyaneis, thorace rufo. 
Habitat in Africa. Drnry. 

P^rva : ftatura praecedentium. Caput, abdomen, alae, 
pedes cyanea, immaculata. Thorax fuperne, uti 
et parum fub alis, rufus. 142. BOMBYX. P alpi duo com-prefCij-pihCi. 
Lingua brevis, membraiia- 

cea. 
Antmnae filiformes. 

* Alis patuUs. 

Atlas» I. B. alis patentibus, falcatis, luteo variis : niacula fenc- 

ftrata ; anticis fesquialtera. 
Phalaena Atlas. Linn. Syji. Nnt, li. 808. i. Muf, Lud. 

Ulr. --,66. 

Merinn. Sur. 52. tab. 52. 

Petiv. Gozoph. tab. 8. fig. 7. 

Vaknt. Mnf. z. p. i68- tab. 54. 

Ku rr Del. tab. C. 4. fig. i. 

Seb. Mif. -;. tab. 57- H- ^- 3- 

— — tab. 58. fig. 6, 10. 
Habitat in Americae, Afiae, citro. 
Larva verticillata, verrucis pilofis, net fotliculos gran- 

dcs, tenaccs, vix extricandos. 

a. B. VI. GLOSSATA. Bombyx. 557 2. B. alis patentibiis, falcatis, luteo variis : njacula fene- Hefpmts. 

ftrata, poiti^-is rotiindatis. 
Phalaena Helpcrus. Linn. Syjl. Nat. ii. 809. a. Mnf. 

Lnd. Ulr. 161. 

Meriau. Siir. 65. tab. <J^. 

Seb. Mnf 4. tab. 57. fig. 4.. 5. 

— — tab. 58. Hg. 12. 13. 

Habitat in Anierices citro. 
Larva tota glabra. Cecropia, Pafhia, 3. B. alis patentibus, grife,»s: fafcia fulva, anticls ocello 

fubfcneftrato, ferrugineo. 
Phalaena Cecropia. Linn. Syjl. Nat: 11. 80^. 3. M'f. 

Lud. Ulr. 36S. 

Drury Inf i. tab. 18. fig. 2. 

Clevk. lcon. tab. 49. fig. i. 

Seb. Muf 4. tab. 58. fig. 4-5? 

Cateih. Carol p. 86. tab. L*5. 
Habitat in Anierica feptentrionaii. 

4. B. alis patentibus, falcatis, concoloribus, flavis: ftri- 

gis rufis ocelloque feneftrato. 
Phalaena Paphia pettinicornis, elinguis, flava, alis fal- 

catis, concoloribus, ocello feneftratis. Linn. Syji, 

Nat. II. 809. 4. Muf Lud. Ulr, 36^. 

Petiv. Gazoph. tab. 29. fig. 3. 

Rtiuipb. ninb. 3. tab. 75. 

Seh. Mtf ^. tab. 23. fig. 5. 6. 
Habitat in Afia. 
Alae omnes flavae. Anticae falcatae, ftrigis duabus 

violaceo- rubris, anteriore undata. Ocellus in me- 

clio difci iride fulphurea, pupilla fenertrata. Pofti- 

cae occllo medio niajori, niarginc nigro, iride 

coerulea, pupilla feneftrataj verfus apicem ftriga 

nigro - violacea. 

5- B. alis patentibus, concoloribus, grifeis, ftrigis cine- Cytherta. 
reis occlloque feneftratis. 
Habitat ad Cap. B. Sp. Mif Ranks. 
Statura praccedentis. Antennae pe6Vinatae, ferrugi- 
neae. Corpus hirtum, rufefcens. Alae vix falca- 
tae, grifcie, lirigis duabus aibis, anteriore undata. 
later ftrigas oceilus magnus fulphureus, iride nigra, 

annulo 558 VI. (5L0SSATA. Bombyx. 

annulQ albo cinfta pupillaque magna feneftrata. 
Ocelli alarum pofticarum concolores, at paulo ma- 
jores. Subtus concolores ftriga tantum unica. 

^ylitta, 6. B. alis patentibus, falcatis, flavis : ftriga ferruginea 
ocelloque feneftrato partito. 
Phalaena Mylitta. Drury Inf. i. tab. i,-. fig. i. 

Habitat in lamboliferis Indiac orientalis. Koenig, 
Ocellus magnus in difco, pupilla feneftrata , quae 
nervo clevato ferrugineo in medio dividitur. 
Iris grifea, poftice annulo atro, antice ferrugineo 
latiori lunula alba ciuda. 

ProwC' f^. B. alis patulis fubfalcatis, marginc grifeis: anticis 
jf/&M. utrinque ocello atro. 

Phalaena Promethea. Drury Inf.z. tab. n. fig. i. i. Mas. 

tab. 12. fig. i.2.Foem. 
Habitat in America. 
Mas alis atris, foemina ferrugineis. 
Larva viridis, nigro - pundata : antice fpinis qua- 
tuoi^ubris. 

ui^itemSt §• B. alis patentibus, fufco - incarnatis : pofticis ocello 
ferrugineo; pupilla feneftrata. 
Habitat - - - - Mtf. Banh. 
C Praecedenti minor. Alae anticae fufco- incarnatae, 

f ftriga poftica obfcuriore. Pofticae rotundatae, con- 

colores, ocello magno ferrugineo, annulo fufco 
incarnatoque cinfto, pupilla parva feneftrata. Sub- 
tus omnes obfcurae, ftriga obfcuriore. 

tMntl, S' ^' ^^^^ patentibus, caudatis, concoloribus, virefccn- 

tibus: ocello difci lunato. 
Phalaena Luna. LiiiH. Syjl. Nat, li. 8io. 5. Mif. Ltid, 

Ulr. 370. 

Clerk. Icon. tab. 52. fig. i. 

Drury Inf i. tab. 24. fig. i. 

fetiv. Gazop/j. tab. 14. fig. ^. 

Cateib. Carol. %. 84. tab, 84. 
Habitat in Amcrica boreali, 
Corpus lana alba te6);um. 

10. B. VI. GLOSSATA. Bombyx. 559 10. B. alis patentibus, concoloribus, flavis: anticis fe- fenejira, 

neftra duplici; pofticis firaplici. 
Phalacna feneltra. Linn. Syjl Nat, ii. 8". 9- Miif. L. 

Ulr. 372. 

Cierk. lcoii. tab. 55. fig. i. 
Habitat in Indiis. 

11. B. alis patentibus, fufcis: anticis fafcia feneftrata brevl. perfpicua. 
Phalaena perfpicua. Linn. Syjl. Nat. n. 811. 10. Mnf 

Lnd. Ulr. 373. 
Habitat in Indiis. 
Minor B. Tau. 

12. B. alis patulis, concoloribus, luteis: apice maculis- miUtaris, 

que violaceis; anticis extus albo maculatis. 
Phalaena roilitaris. Linn. Syjl. Nat. 11. 8". 12.. Muf 

Lnd. Uh. 375. 

Roef Inf 4. tab. 6. fig. 3. 
Habitat in Afia, China. 

13. B. alis patentibus, rotundatis, medio albis: anticis Cajlalia, 

ocello, polticis pun6to fufco. 

Habitat in nova Hollandia. Muf Bnnks. 

Statura B. pavoniae. Thorax fufcus, pedore albo. 
Abdomen fupra grifcum, fubtus album, pundis la- 
teralibus nigris. Pcdes hirti, fupra fufci, fubtus 
coccinei. Alae anticae bafi fufcae, medio albidae, 
ocello magno coerulefcente, annulo nigro cindo, 
dein fufcae, niargine poftico cinereo, ftrigis duabus 
undatis, fufcis. 

14. B. alis patentibus, rotundatis, grifeo- nebulofis, fub- pavottia, 

fafciatis: ocello niftitante, fubfeiicftrato. ,_ 

Phalaena pavonia. £,/'«;/. Syft. Nat. ii. 810. 7. Fn. 
Sv. 10^0. 
ij;. Phalaena peftinicornis, elinguis, alis cinereo - fufcis, minor, 
planiufc.ilis, fingulis ocello fafciaque fufca. Geojf, 
Jnf 1. 100. 3. 
Phalaena major pulcra, maculis ophtalmoidibus in fin- 
gulis alis fingulis. Raj. Inf 145. i. 
IVilks pap. 15. tab. 2. a. 3. 
Roef Inf i. phal. 2. tab. 5. 
A(lf. Inf tab. 37. 56o VI. GLOSSATA. Bombyx. 

Schaejf, EUw. tab. 98. fig. 2. 
— — ' lcon. tab. 89. fig. 2—5. 
Mevian. Eur. tab. 13. fig. 23. 
4/f Gw //;/! I. tab. 19. fig. I — 12. 

major. ^. Phalaena peftinicornis clinguis, alis cinereo - fufcis, 

planiufculis, fingulis ocello major. Geoff. Inf. 2. 100. i. 

Roef. Inf. 4. tab. 15. 16. 17. 

Reaum. Inf i. tab. 47. 48. 49. 

Kmrv. Delic. tab. C. 2. fig. 2. 

5"«^. M?|/! 4. tab. (5o. fig.'9 — 14. 
Habitat in Erica, Pomonae arboribus. 
Mas antcnnis magis pedinatis alisque pofticis bafi 

flavefcentibus. 
Larva gregaria, viridis, verticillata, verrncis rubris 

flavisque piliferis: pilis fetaceis. 
Puppa nigricans , folliculata : folliculo apice foramine 

elaftico dehifcentc. 

Tau, 15. B. alis patulis, teftaccis: ocello fubvlolaceo ; pupilla 

haftata, alba. 
Phalaena Tau. Linn. Syjl. Nut. 11. 811. 8- Fn. Sv. iioo. 

Aff. Holm. 1749. 130. tab. 4. fig. 8. 

Schaeff. Icon. tab. 8?. fig. 4 — 6. 

Roef Inf 4. tab. 7. fig. 3. 4. 
Habitat in betula. 
Ocellus in alis anticis utrinque, in pofticis fubtus pu- 

pilla haftata majorialba, absque iride. 
Larva viridis, ftriis obliquis lateralibus albis, dorfo 

nodofo. 
Puppa brunnea, pilofa. Roeflnf.-^. tab. (58. 

Iq. 16. B. alis patulis, flavis: anticis fubtus, pofticis fupra 
ocello atro : pupilla alba, 
Habitat in America. Aduf D. Hunter. 
Statura B. Tau. Antennae flavefcesTtes, valde peftl- 
natae. Caput et thorax hirta, flava. Alae anticac 
flavae, macula mcdia ferruginea, Subtus fla\ae, 
ocello atro, in medio pupilla alba. Pone ocelium 
ftriga rufa. Pofticae fupra flavae, ocello tnedio 
raagno atro , pupilla lineari alba. Poiie ocelluni 
ftriga femicircularis atra et alia ferruginea, Subtus 
flavae, ftriga ferruginea. 

17. B. VL G L O S S A T A. Bombyjr. 561 

17. B. alis patulis, rotundatis, nigris, fafcia albai macula Proferpi- 
fubocellari nigra. tia» 

Habitat in America. Miif. D. Hniitev. 

Statura praecedentis. Antennac vaide pe6tinatae, atrae, 
Caput atrum. ThoraX ater, fafcia antica pallida. 
Abdomen atrum, ano rufefcente. Alae concolores, 
fuliginofo - nigrae, in medio fafcia lata alba, in qua 
macula nigra pupilla lunata alba, Pfedes atri, fe- 
moribus ferrugineis* 

18« B. alis patulis, dentatis, nebiilofis, Jinea pallida: aii- occidua^ 

ticis ocello lunato puncloque. 
Phalaena occidiia. Linft. 5v/2. Nat. ii. 8ii- M' Muf 

Ltul Vh: 379- 

Cierk. Icon. tab. 54. fig. i. 
Habitat in America. 
Pcdes fufci , albo annulati* 

* * Alis nverjii, 

ip. B. alis reverfis, dentatis, fer*rugitieis, ore tibiis- qtiercifs^ 

que nigris. Ua, 

Phalaena quercifolia elinguis, alis reverfis, femitedlis, 

dentatis, ferrugineis, margine poftico nigris. Limi, 

Syjl. Ncit. 11. S12. iS. Fn. Sv. iiio. 
Phalaena pedinicornis, elinguis, tota rufa, alaruiit 

margine ferrato. Geojf. Inf. z. iio. 
Phalaena tota obfcure rufa. Raj. Inf 141. 1:, 

AW. Inf I. tab. 1(5. 

Merian. Eur. tab. i. fig. 3. 

Fiifc/j. Inf 3. tab. i. fig. 3. 

Roef Inf r. pi^al. 2. tab. 41. 

Reaiim. hif 2. tab. 23, 

Wilki pap. 27. tab. 3. b. t, 

Siiltz. Inf tab. 16. fig. 93. 

Poda tab. 2. fig. 7. 

Sihaejf. Itun. tab. 71. fig. 4. <f. 
Habitat in pyro, gramine, falice. 
Laiva fiibcaudata, pilofa, ferruginea, collaribus 

coeruleis. 
Larva maxima cx albo et nigro coloribus varicgatao 

Kaj, Inf 342. 2. 
Pijppa folliculata, fufca •. falliis rubris, 

Nn io. 6. 563 VL GLOSSATA. Bombyx. ilicifolia. ao. B. alis reverfis, feniite6lis, ferratis, grifeis, mar- 

gine poftieo albo punftato. 
Phalaena ilicifolia, Linn. Syji. Nat. ii. 813. ip- f'^' 

Sv. II 09. 

de Geer Inf. i. tab. 14. fig. 7. $>. 
Habitat in falice. 
Praecedcnti nimis affinis videtur. eapenfis. ai. B. alis reverfis, heluolis: anticis ftrigis duabus re- 
pandis, albis ; pofteriore nigro induda. 
Phalaena capenfis. Limi. Syil. Nat. 11. 813. io. 
Kabitat in Africa. 
Abdomen flavum. Plantae geniculis albis. Anfirala' 11, B. alis reverfis, heluolis: pofticis bafi fubtus fer- Jiae, rugmeis. 
Habitat in nova Hollandin. Muf Banks, 
Statura praecedentiiim. Palpi magni, valde coniprclli, 

obtufillimi. Corpws heluolum. Alae rcvcrfae, in- 

tegrae, heluolae. Pofticae fubtus a bafi ad medium 

ferrugincae. Fagi. fafciis duabus linea- 

6. 30. Fn.Sv.niz. 

fig. 10 ■ II. 81 14. Qitercus. 23. B. alis reverfis, rufo-cinerc 

ribus luteis, flexuofis. 
Phaiaena Fagi. Linu. Syjl. Nat 

Alhin. Inf. tab. 58. 

AB. Holrn. 1749. 132. tab. 4. 

Roef Inf 3. tab. 12. 
Habitat in fago, corylo, betula. 
Larva brunnea: dorfo dcntato , pedibus fex anteriori. 

bus elongatis, cauda reflexa, corniculis duobus. 

Qiiiefcit capite caudaque clevatis, pedibus anticis 

pcndentibus. 
Puppa folliculata, brunnea. 

24. B. alis reverfis, ferrugineis: ftriga flava puncro- 

que albo. 
Phaiaeiia Qiiercus. Linn. Syjl. Nat. 11. 814- ^5- Fn. Sv. 

no6. Geojf. Inf 2. iii. 13. 
Phalaena niaxima fulva, alaium exteriorum fuperiori- 

tatc intenfius colorata, cum macula in inedio alba, 

infcriorc dilutiore. Ry. Jnf 142. 2. 

Merian. Eur. i. tab. 10. 

Petiv, VI. GLOSSATA. Bombyx. 563 

Petiv. Gazoph. tab. 4?. fig. 5. 

Albhi. Inf. tab. i8. fig. 25. 

^rie/ /«/ I. /)//fl/. 2. tab. 35» 

Gofi/. /^{/I I. 51. tab. 7. 

Reantn. Iiif. i. tab. 35. 

JVilks pap. 22. tab. 3. a. n. 12. 

Ammir. tab. 31. 

Schaeff. Icon. tab. 82. fig. i — 3« 
Habitat in quercu , falice. 

Larva pilofa, grifea, nigro- attnulata alboque ttiaculata. 
Puppa denfe follieulata, viridis, antice fufca. 
Mas alis brunncis, focmina pallidioribus. 

2^. B. alis reverfis, tertaceis, fufco irroratis pun6Voque 
centrali nivco. 
Habitat iti America nieridiortali. Mtf. D. Himter^ 
Caput teftaceum, hirtum. Antcnnae brevcs. Alae 
anticae tellaceae, fufco irroratae, in medio punfto 
centrali albo et poftice ftriga obliqua, fuf;;a. Pofti- 
cae teftaccae, immacuiatae; fubtus omnes teftaceae, 
ftriga atomisque fufcis» 

z6. B. alis reverfts, dentatis, flavis i ftrigls duabtis fufci» Prunh 

pundoquc aibo. 
Plialaena Pruni. Linn. S)fi. Nat. ii. 813. 22. 

Roef. Inf I. phal. 2. tab. 36. 
Habitat in pruno. 
Larva laevis, cinerea, coeruleo liheata, collo laterl- 

busque fafcicuiato pilofis, pedibus pofticis porre6):isj 

diftantibusa 
Puppa folliculata, anticettigra, pofticc brunnea. 

27. B. alis fubreverfis, integris, cinerafceHtibus: ftrigis Amphim9» 
duabus nigris ; anticis pun6io medio fulvo. ;/f, 

Habitat in Tcrra del Fuego. Muf Banks. 
Antennae valde pe^linatae, fufcae. CorpUS hlrtum, 
fulvum, thorace lineis duabus, abdominis dorfo 
cingulis tibiisque nigrij. Alae integrae, cinereae, 
firigis duabus undatis, nigris, et inter has ftrigas 
in anticis pundtum magnum fulvum, Subtus ftriga 
unita re6la. 5^4 VI. GLOSSATA. Bombyx. 

potatoria. ^S. B. alis reverfis, fubdentatis, flavis, ftriga fiilva rc- 

pandaque, pundis duobus albis. 
Phalaena potatoria. Linn. Syjt, Nat. ii. 813. 2,3. 
Phalaena maxima alis e fulvo flavicantibus. Rnj. Iiif. 

143- 3. 

Goecl- Jnf. I. tab. 12. 

Alb. Inf. I. tab. 17. 

Mi-rian. Eur. 27. tab. 16. 

fVi/ks pap. 27. tab. 3. b. 2. 

Sepp. Inf. 4. 37. tab. 8. 

Rotf. Inf. I. phal. 2. tab. ir. 
Habitat in Europae graminibus. 

Larva caudata, crifl:ata, pilofa, lateribus albo maculatis. 
Puppa foUicuIata, brunnea. 
Ova oblonga, plumbea, utrinque annulo pundoque 

mcdio viridibus. 

octilaria. 2p. B. alis fubreverfis, albis: pundis ocellaribus nigris, 
numerofiJ. 
Habitat in America meridionali. Muf. D. Hunter. 
Magna. Antennae filiformes, nigrae. Caput album, 
puncto utrinque fub antennis fufco. Thorax albus, 
pun(5tis ocellaribus duodecim 2. 4. 6. , dorialibus 
•duobus majoribus flexuofis, Alae concolores; an- 
' ticae albae, apice obfcuriores, pundis plurimis 

occllaribus nigris, fparfis. Pofticae parum rever- 
fae, albae, pun6\is nigris, Pedcs albi, tibiis nigro 
annulatis. Abdomen lupra nigrum, fubtus album, 
lateribus fanguineis. 

Hibifci. 30. R. alis fubreverfis, concoloribus, lutels: anticis ftri- 

gis duabus, pofticis unica. 
Habitat in Hibifco populneo Indiae orieiitalis. Muf. 

Tottianum. 
Affinis B. potatoriae. Corpus flavefcens, thorace an- 

tice lutco. Alae integrae, anticis ftrigis duabus 

fufcis, anteriore abbrcviataj pofticis unica. Ceraji. 31. B. alis reverfis, luteis: ftrigis duabus pundtoque me- 
dio fufcis pofticoque albo. 
Habitat in pruno cerafo Angliae. Lee. 
Statura omnino B. Pruni, at paulo minor. Antennac 
racchi albae. Corpus villofum, flavuin. Alae an- 

ticac VI GLOSSATA. Bombyx. 565 

ticae Inteae, ftrigis duabiis fiifcis, anteriore miilto 
niajore. Intcr ftrigas piindlum parvum fufcum et 
ad apiccm alae pundtum albinn, annulo fufco cin- 
6lum, Alae pofticae pallidae; fubtus pallidiores, 
punfto mcdio fufco. 

52. B. alis rcvcrfis, grifcis : fafcia ferruginea pun6ioquc Pini. 

triangulari albo. 
Phalaena Pini. Linn. Syjl.Nat. 11. %i^.2^. Fn.Sv. no^. 

Mcrian. Etir. tab. 22. 

Frifch. Inf. 10, tab. 10. 

TVilks ptip. 25?, tab. 3. b. 5. 

Roef Iiif I. phal. 2. tab. 59. 

Scbneff. Icon. tab. S,6. fig. i — 3. 
Habitat in pino. 
Larva fubcaudata, albo, grifeo fufcoque variegata, col- 

laribus coeruleis: pundis utrinque rufis. 
Puppa folliculata, fufca. 

33. B. alis reverfis, fufcis: anticis pun(So fafcia margine- dnmeti. 

quc poftico luteis. 
Phaiaena dumeti. Linn. Syft. Nat. 11. 815. 2,6. Fn. Sv. 

1107. Petiv. Gaz. tab. 45. fig. 13. 
Habitat in Europa. 
Abdomen flavum. 

54, B. alis reverfis, grifeis: ftrlgis nigro-albis, thorace verjieo- 
antice albo. lora. 

Phalaena verficolora. Unn. Syjl. Nat. 11. 817. 32. 

Fn. Sv. iiii. 
Phalaena alis lineis albis ct nigris undatis. Gadd. 
fota^. 82. 

Rcef. hif 3. tab. 39. fig. 3. 
Wilks pap. 45. tab. i. a. i. 
Habitat in Europa. 

35. B. alis revierfis, cervinis : ftrigls duabus albidis, ^//'"', 
fubtus nullis. 
Phalaena Rubi. Linn. SyJi.Nat.ii. 8i3- ^i' Fu.Sv. 1103. 
fVi/ks pap 25. tab. 3. a. 19. 
Aunnnal. Inf tab. 32. 
Roef. Inf 3. tab. 49. 
Habitat in rubo, fdlicc. 

' Nn 3 566 VI. GLOSSATA. Bombyx. 

Larva pilofa, fubtus nigra, fupra ferruginea, annu- 

lis nigris. 
Puppa foUicuIata, nigricans, annulis tribus luteis. 

Viimla, 35, B. alis fubreverfis, fufco venofis (triatisque, cor- 

pore albo, nigro punflato. 
PhalaenaVinula. L?««. 5y^.A'rtMi.8i5.2.9. Fw.iSt'. 1112. 
Piialacna pedinicornis, elinguis, alis deflexis, albidis, 

diaphanis , valis obfcuris. Geojf. Inf. 2. 104. 5, 
Phalaena aiis ainplis, exterioribus cinereis, maculis 

et lineis nigris eleganter depidis. HaJ. Inf. 153. 5, 

Goed. Inf. 1. tab. 65. 

«-^ — 2. tab. 37. 

MerJMi Eurnp. tab. 39. fig. 140, 

AU>iti. Iiif. u. tab. 5. 

Frifc/j. Inf. 6. tab. 8- 

Rof Inf \. p/jal. 2. tab. ipy 

Rcawn. Inf 2. tab. 21, 

(ie Geer Inf i, tab. 23, fig. 12, 

Wilks pap. tab. 13. fig. i. e. i, 
Habitat in falice, populo. 

Larva folitaria, gibba, viridis, dorfofufco, caudabifeta, 
Eruca bicauda elegantiffima, Vinula di6\a. Raj. Inf 153. 3. 
Puppa folliculata, fufca. 

ianejiiif, 37. B, alis reverfis, ferrugineis: ftriga alba; anticis pun» 

<Sio bafique albis, 
Phalaena lanefiiris. l.iim. Syjl. Nat. 11, 8^5. ^8. Fn^ 

Sv. 1105:. 

Roef Inf i. phai. 2, tab. <$2. 

Schaejf, Icon. tab. 88. fig. 10. 11, 

Wi/k^ p^p- 25, tab, 3, a, 18. 
Habitat in tilia, pruno fpinofa, falice. 
Larva gregaria , pilofa, nigra: fegmento fingulo pun- 

dis tribus albis inter maculas duaj rubras penicillatas, 
Puppa folliculata, iulphurea, 
Ova lana denfa cinerea t^da. 

ffipuli, 38. B. fufca, antice pallida, alis reverfis fufcefcentibiis ; 
ftriga fesquialtera repanda, albida. 
Phalaena Populi. Linn. Syf. Nnf. 11, 8l8i 34« F«. Sv. noi, 
Wilks pap. 23. tab. 3. a, 13. 
iioef Inf I, phal 2. tab, <5ow 

Habi, VI. GLOSSATA. Bombyx. 567 

Habitat In populo , Pomone arboribus. 

Larva cincrea, ciorfo obfcuriore: fegmentis fingulis 

punftis (iuorum parium rubris. 
Puppafoiliculata, antice fufca, poftice rufa. 

35). B. alis reverfis, ferrugincis, unicoloribus : pun- Catax. 

6to albo. 
Phalaena Catax. Limi. Syfi. Nat. 11. 815. i?- ■?«• Sv. hq8. 

Roef. Inf. 4. tab. 34. 
Habitat in Europa. 

Larva viridis: linea laterali alba, cornu rufo. 
Puppa folliculata, atra: poftice ftrigis flavis. 

40. B. alisreverfis, fufcefcentibus : ftriga obfcuriorc. p-oceffl<^ 
Phalaena proceflionea. Lim. Syfi, Nat. n. 81?. 37- «f«- 

Rcanm. Ifi£ 2,. tab. 11. 

Habitat in quercu. , . . . 

Larva gregaria, pilofa, fufco-cinerea, aorfo nigri- 

cante : verrucis luteis. Incedunt per paria ipaequa- 

lia numero. Exuviae taftu inflammationes excitant. 

41 B. alis reverfis, pallidis: ftrigis tribus obfoletis, fufcis. MorS, 
Phalaena Mori. Linn. Syjl. Nat. 11. 817. 33- ^mceji. 

acad. 4- 5<^3- lu i- j 

Phalaena peainicornis, elinguis, tota alba, alis cic- 

flexis, Bombyx diaa. Geoff. Inf.z. 116. ig. 

Merian- Eur. i. tab. i. 

Blnnk. Inf 60. tab. 9. 

Alb. Inf tah. iz. fig. 16. 

BraM. nat. tab. 27. fig. i. 

Reamn. Inf. 2. tab. 5. fig. a, 

Roef Inf 3- tab. 7. 8. 

AmmiraL Inf tab. 9, 

Goed. Inf 112. tab. ^z. 
Habitat in moro Chinae. 
Larva caudata, nuda, albida. 
Puppa foIUculata, brunnca. 
Tempore Imperatoris luftiniani prlmo m Luropa 

introdudta. 
42. B. alis reverfis, grifeis : ftrigis duabus ferrugineisj Nenpi^. 

fubtus unica. 
Phalaena Neuftria. Linn. Syfi. Nat. 11. 81S. 35- 

jsjn 4 Phaiae- ■ 568 VI. GLOSSATA. Bombyx. 

Phalaena peftinicornis, elinguis, alis dcflexis, palli- 

dis, fafcia alarum transverfali faturatiore. Geojf. 

lnf. 2. 114, 16, 
Phalaena niedia, tota cinerea. RaJ. Jnf. 214. g,. 

A/f^ Inf 19. fig. 27. 

Frifch. Inf i. tab. 2. 

Reaum. Jnf, 2. tab. 4. fig. i — ir, 

Roef. hij. 1. phal 2. tab. 5. 

Goe.V. /;z/ I. 57. tab. 10. 

fVi/ks pap. 2J, tab. 3, a, 10, 
Habiiat in Pomonae arboribus polyphaga. 
Larva gregaria, glauca: lineis utrinque tribup rubrif 

dorfalique alba. 
Puppa folliculata, fufca, 

(aflrenjis, 43« B, alis reverfis, obfcuris: fafciis duabus pallidis. 

Phalaena caftrcnfis elinguis, alis revcrfis, grxfeis ; ftri- 

gis duabus pallidis, fubtus unica, Linn. S)fi. Nat, 

II. rag. 3(5, 

frifch. hif 10. tab. g. 

de Geer hif i. tab. 13. fig. 4 — 6, 

Rosf luf 4. tab. 14. 
Habitat in alchemilla, miHefoIio, polj^phaga, 
Larva gregaria, pilufa, coerulea, Uneis rubris, uigro 

maculatis, 
Puppa foliiculata, obfcura, 

Hievadf, 44* ^* ^''^ fubreverfis , atro - fuliginofis. 

Phalaena atra elinguis , tota atra. Liwh Syfl. Nat. ii, 

823. 49, 
Habitat in Delphinio , Hieracio. 
Larva pilofa, atra, linea dorfali fangujnea. 
Puppa foljiculata, ferrugincO' fufca, 

* * * Alis (ieflexi!. 

JagopUS, 45. B. alis deflexis, flavefcentibus ; atomis ftrigisque dua« 
bus fufcis, pedibus anjicis porre6tis, hirfutillimis. 
Habitat in China, Muf Monfon, 

Corpus intcr maximas, Antennae fubpe6tinatae, 
Thorax laevis, fufcefcens. Alae flavefccntes, fufco 
irroratae, ftrigis in medio duabus obliquis, fufcis. 
Int€r has ftrigas macuiac duae ordinsriae fufcae, 

altera VI. GLOSSATA. Bombyx. 569 

altera orbiculata, altera reniformis. Verfus apicem 
alae ftriga tenuis ah-ida. Pofticae flavefcentcs. Pe- 
des antici porrcdi , femoribus tibiisque villo flavo 
hirfutillimis, intermedii femoribus fubtus hirfutis. 

46, B. alis flavis, fufco maculatis: omnibus macula fub- imperiaJiSr 

oeellari ferruginea. 
Phalaena imperialis. Drury Inf. i. tab, <?. fig. 1. i, 
Habitat in IncUa. 

Thorax hirtus, flavus, fufco varius. Abdomen fla- 
vum, dorfo fufco, pundis flavis. 

47, B. alis deflcxis, cinereis: atomis ftrigisque unda- cvaJftcW' 

tis, fufcis. „yj^ 

Habitat in India. Drury. 

Corpus magnum. Caput fufcum, antcnnis pc(5linatis, 
fiexuofis, bafi crafiiflimis, apice tenuioribus. Tho- 
rax et abdomen fufca. Alae anticae cinereae, atomis 
phirimis fufcis et poftice ftrigis duabus valde unda- 
tis, fufcis. Pofticae cinereae, immaculatae; fubtus 
omnes ginereae, ftriga fufca. 

48, B. alis deflexis, nebulofis, thorace poftice fafcia atra, Coffus, 

antennis lamellatis. 
Phalaena Cofliis. Linti, Syjl. Nat.ii.^i^j.^^. Fn.Sv.1n4. 
•Phahiena peftinicornis, elinguis, alis albo - cinereis, 
llriis transverfis, nebulofis, nigris, abdomine annu- 
lis albis. Geojf, Iiif. z. 102. 4. 
Phalaena grandis alis cinerafcentibus, Uncolis crcber" 
riir.is nigricantibus. RaJ, luf. 150. a, 
Gromv. Zooph, 204, 837, 
Goed Inf. 1. tab. 33, 
Pefiv. Qdzoph. tab. 51. fig. 5. 
^erian. Etir. tab, 36. 
Alh. hf. tab, 35. fig. ^5, 
Frifcl.K Inf. 7. tab. i. 
Roef Inf. j. phal. %. tab. 18, 
Reaum. Inf. i. tab, 17. fig, i — ^, 
Lyonett. Lejf. tab. i. fig. 17 — 22. 
iniks pap. 15. tab. 2, a, 2. 
Scbaejf. Icon. tab. 61. fig. i. 2, 
Habitat in ligno putrcfcente. 

Nn 5 Larva 570 VI. GLOSSATA. Bombyx. 

Larva fubpilofa, incarnata: dorfo fanguineo, capitc 

nigro. Romanis in deliciis fuit, 'tcfte Plinio. vid. 

Lyonet. monogr. 
Eriica maxima fubterranea, raris pilis obfita, fupina 

parte tota, excepto capite, rubra, prona flava. 

Raj. Inf. 351. 25. 
Puppa folliculata: antice brunnea, poftice flava. 

difgav, 451. B. alis deflexis: mafculis grifeo fufcoque nebulofis; 

foemineis albidis, lituris nigris. 
Phalaena difpar. Linn. Syfl. ^at. u. %%i, 44. 
Phalaena peftinicornis, elinguis, alis cleflexis, albis, 

fafcia quadruplici transverfa nigra, acute undulata. 

Geoff. Inf. 2. 112. 14. 

Mevian. Eur. i. tab. ig. 

Frifcb. Inf. i. 14. tab. 3. 

Reaum. Inf. %. tab. i. fig. 11 — 14. 

Wilks pap. 20. tab. 3. a. 7. 

Roef Inf I. phal. 2. tab. 3. 

Schaeff. Icon. tab. 28. fig- 3 — 6. 
Habitat in Poraonae arboribus polyphaga: hortorum 

peftis. 
Larva pilofa, albo lineata: punftis anticis coeruleis, 

pcfticis rubris. Manus pruritu inficit. 
Puppa folliculata, pun6tis quatuor anticis nigris. 

Ta6\a in gyrum fe volvit. « 

Mas alis fufco - grifeis , nebulofis. 
Foeniina duplo major, alis albis, lituris nigris, ova 

pilis pulverulentis obducit. 

pndibiin- 50. B. alis dcflexis, cinereis: fafciis tribus fufcis, linea- 
{{a, ribus , undatis. 

Phalaena pudibunda. Limi Syfi. N. 11. 824. 54. Fn. Sv. iiig. 
Phalaena peftinicornis, elinguis, alis deflexis, cinereo- 

undulatis, fafciis transvcrfis, obfcurioribus, capite 

inter pedes porreftos. Geoff. Inf 2. 11;. 15. 
Phalaena cinerea, alis oblor.gis, exterioribus quatuor 

lineis nigricantibus transverfis , diftindlis. 

Raj. Inf 185. 7- 

Goed. hif :. tab. 5. 

Merian. Europ. i. tab. 47. 

Aib. Inf tab. 26. 

Reami. Iiif. i. t^b. 33. fi§. 4 — - 12. VI. GLOSSATA. Bombyx. 571 

Roef. Inf. I. phal 2. tab. 38. 

de Geer Inf. i. tab. \6. fig. il. I2. 

Wilks pap. 30, tab. 3. c. 2. 

Ammiral. tab. ig. 

Schaejf. Icon. tab. 44. fig. 9. 10. 
. Habitat in Pomonae arboribus, corylo, polyphaga. 
Larva fafciculata, pilofa, flava, capite luteo, caudae 

■ fafciculo longiori rubro, dorli quatuor albis, 
Eruca niajor pulcherrima pilofa , e viridi flavicans. 

Raj. Inf. 344. 9. 
Puppa folliculata: antice nigra, poftice brunnea, flavo 

maculata. 

51. B. alis deflexis, dnercis: atomis nigris ftrigisque 

duabus fulvis, repandis. 
Phalaena fafcclina ellnguis, criftata, cinerea, alis fu- 

perioribus antice fafciis duabusanguftis,fuIvo-fufcis, 

fcutello bipundtatp, fulvo. Z,/w«. Syjl. Nat. 11. §2,5. 

5?. Fn. Sv. 1119. 
Phalaena obfolcte cinerea. Raj. Inf. i%6. 8. 

Goed. Inf. i. tab. 36. 

Merian. Eur. tab. 8, 

de Gesr Inf i. tab. i^. fig. 15. 

Roef Inf I. phal. 2. tab, 37, mal. 

Wilks pap. 30. tab. 3. c. i. 
Habitat in leontodo, trifolio, rubo, populo. 
Larva pilofa, fafciculata, rubro pundata : fafcicuHs 

qiiinque doi-falibus albis, capitis anique fufcis. 
, Puppa folliculata, brunnea, linea dorfali pilofa. 

52. B, alis deflexis , cinereis : ftrigis duabus fevTugineis 

maculaque terniinali flava. 
Phalaena bucephala. Unn. Syft. N. 11. S16, 31. Fn. Sv. iii^ 
Phalaena pectinicornis, elinguis,alis tubiformibus, fupe- 

rioribus cinereis, fafcia duplici fcrruginea et extre- 

mo circularitcr pallefcente, fubtus omnibus flave- 

fcentibus, fafcia undulatq, fufca. Geojf. Inf 2, 123, 28, 
• Phalaena media, alis oblongis, ex rufo, cinereo, fulvo 

et albicante variis. Raj. Inf 162. 14, 

Goed. Inf i, tab. 34, 

Merinn. Enrop. 3. tab. 41, 

/ii^. luf tab. 23. fig. 33, 

Frifc/j. Inf. 11, tab, 4, 

#/« Gter fafceUnn. bticephaJa, 573 VI. GLOSSATA. Bombyx. 

de Geer Inf. i. tab. 13. fig. 14 — ip. 

Rrjef. Inf. I. phal. x. tab. 14. 

IVi^ks pup. 21. tab 3. a. 8. 

Schiteff. Icon. tab. 31. fig. lo. 11. 
Habitat in tilia , quercu , Pomonae arboribus. 
Larva pilofa, nigra, annulis lineisque luteis: punflis 

albis lateralibus. 
Puppa nuda, poftice corniculis duobus. 

eoevnleO' $3. B. alis deflexis, grifeis: fafciis duabus ferrugincis 
(ephala, maculaque albida duplicato-didyma. 

Phalaena coeruleocephala elinguis, criftata, alis defle- 

xis, grifeis: ftigraatibus albidis, coadunatis. Linn. 

Syji. Nat. 11. %i6. 59. Fn. Sv. 11 17. 
Phalaena pedinicornis, elinguis, alis deflexis, fufcis, 

macula duplici albo - flavefcente, geminata. Geoff. 

Inf 2. ixx. Z7. 
Phalaena alis extcrioribus pullis duabus tribusve ma- 

culis albis, c duobus circulis compofitis, contiguis 

notatis. Raj. Inf 163. 17. 

Goed. Inf. i. tab. 61, 

^erian. Eur, tab. 9. 

jH/k Inf. tab. 13. fig. 17, 

Frifch. Inf 10. tab. 3. fig. 4. 

Reaum. Inf i. tab. 18. fig. 6 — ^, 

Roef Inf I. phal. 2. tab. i^. 

PVilks pap. 6. tab. i. a. 12, 
Habitat in Pomonae arboribus. 

Larva nuda, coerulefcens, luteo lineata, nlgro pundlata. 
Eruca rarius pilofa, mali, pyri. Raj. Inf 163. 17. 
Puppa folliculata, brunnea. 
Imago thorace anticc ferrugineo, poftice grifeo. 

Dione. 54. B. alis deflexis, .albis, nigro ftriatis, punftatisquc; 
fubtus margine purpureo. 
Habitat in America. Mif Monfon. 
Antennae pciStinatae. Thorax cinereus, lineis tribus 
nigris. Abdomcn fubtus nigro punftatum. Alae 
anticae albae, bafi nigro ftriatac, apice puntflatae, 
fubtus margine crafliori et poftico purpureis. 
Pofticae albae, pundis paucis nigris. 

55. B. VI. GLOSSATA. Bombyx. 575 

55. B. alis deflexis, dorfo dentatj« apicibusque macula ZicidC. 

grifea fubocellari, antennis fquamatis. 
Phalaena Ziczac. Liim. Syjl. Nat. n. 827. 61. Fn. Sv. ni6. 
Phialaena pec^inicornis, elinguis, alis extcrioribus 

fufcis, venis plurimis, fafcia circulari ct marginis 

interioris appentiice nigricantibus, inferioribus ni- 

gricantibus, iimbo linearifufco. Geojf. Iuf. 1. 124.29. 

Goecl. Inf. 3. tab. E. 

Mennii. Eur. tab. 147. 

Al(f Itf tab. 14. fig. 20. 

Fvifib. Jnf 3. tab. i. fig. 2, 

Rewitn. hf. 1. tab. 22. fig. p — i<5'. 

Roef Inf i. p/mL 2. tab. 20. 

iie Geer Inf i. tab. 6. fig. i — 10. 

pFilks pap. 11. tab. i. d. i. 

Scbaejf. Icon. tab. dp. fig. 2. 3. 
Habitat in falicc. 
Larva folitaria, nuda, dorfo gibberibus duobus, cau« 

da rufa. 
Puppa foliiculata, brunnea. 

^6. B. alis deflexis, glaucis : fafcia ferruglnea; pundlo CoyjU.x 

nigro, albo annulato, thorace variegato. \ 

PhalaenaCoryli elinguis, thorace variegato, alis antice 

grifeo - nebulofis, pofticc coerulefcenti-glaucis, an- 

tennis flavis. Linn.S\ji.Nat.n.%ii. ^o. Fn.Sv.mi^ 

Alh. Inf. tab. 90. 

Wilh pap. 31. tab. 3. c. ^. 

de Geer Inf. i. tab. \%. fig. 4. ^. 

Roef Inf I. phal. 2. tab. 58. 
Habitat in corylo. 
Larva fafcicularis, pilofa, rubra, fafciculis dorfalibus 

duobus , caudae unico, collaribus longioribus. 
Puppa foliiculata, antice nigra, poftice brunnea. 

^7. B. alis deflexis, ferrugineis: pundo medio albo ftri- Al^hata, 
gaque punctata fufca. 
Habitat rn nova HoIIandia. Muf Bankf. 
Statura B. catax, at alae haud reverfae. Antennae bre- 

ves, pe6tinatae. Corpus hirtum , ferrugineum, ' 

immaculatum. Alae anticae integrae, fcrrugineae, 
punclo parvo medio albo, pofticeque ftriga e pun- 
ckis fufcis. Pofticae imraaculatac, 

58. B. i monacha. jiava. hiea. curtuJa, 574 |Vr. GLOSSATA. Bombyx. 

58. B. alis deflexis, albis, atro - iindatis , abdominis in- 

cifuris fanguineis. 
Phalaena monacha. Unn. Syji. Nat. u. 821. 43. Fn. 

Sv. 1130. 
Phalacna media ex cinereo albicante et nigro coloribus 

varia. Raj. Inf. 158. 7. 

fVilks pap. 19. tab. 3. a. 4. 

Schaejf. Icon. tab. 68. fig. 2. 3. 
Habitat in ialice, malo, larice, rubo. 
Larva fufco - cinerea, fafciculis dorfi rubris, fegmento 

fecundo macula cordata nigra. 
Eruca Rubum idaeum depafcens. Raj. Inf. i^p. 8» 
Puppa nigra. 

5p. B. alis deflexis, flavifiimis : apice punftis tribus nigrls» 
Habitat in India. Koenig. 

Antennae breves, peftinatae. Thofax pilofus, flavus. 
Alac flaviflimae, anticis pun6tis tribus nigris, duo- 
bus ad apicem et unico ad angulum ani. 

60. B. alis deflexis, flavifliimis, immaculatis. 
Habitat in nova HoIIandia. Muf. Banks. 
Afiinis praecedenti , at alae omnes immaculatae. Cor- 
pus totum flavum, oculis folis nigris. 

^i. B, alis deflexis, glaucis: ftrigis albis maculaque api- 

cis fufca. 
Phalaena curtula elinguis, thorace ferruginato, alis 

deflexis, glaucis; ftrigaalba, apicibus macula tefta- 

cea. Linn. Syfi. Nat. 11. 823. 52. Fn. Sv* 1124. 

Sepp. Inf 4, 4. tab. i. fig. 13 — if. 

Roef. Inf. 3. tab. 43. 

. — - — 4. tab. II. fig. I — 5i 

Frifch. Inf. ^. tab. 6. 
HabiCat in falice, populo. 
Larva folitaria, pilofa, fufca: ftrii dorfali incal** 

nata, verrucis duabus elevatis pun6iisque latera* 

libus rufis. 
Puppa fifciculata, brurinea* 

Imago fequenti affinis. Thorax macuia antica 
[ brunnea. 

62. B. VI. GLOSSATA. Bombyx. 5f5 6i. B. alis deflexis, grifeis: ftrigis tribus pallidis, fub- aun^omQ 

anoftomofantibus, thorace lcrruginato. fiu 

Phalacna anaftomofis. Linn, Syjl. Nat. ii. 82.4- 53- 

Fn. Sv. 112-4- 

Goed. Inf. i. tab. 33« 

Rocf Inf I. phal. %. tab. 25. 
Habitat in falice. 
Larva fafca, dorfo albo- pundtato lineaque latcrali 

flava, rubro- pundata, tuberc humeri anique. 
Puppa foliiculata, nigra, ftriis duabus rubris. 

53. B. alis dcflexis, cinerafcentibus, 00 notatis. C?o. 

Phalr.ena Oo. Linn. Syjl. Nat. n. %ix. 8i. Fn.Sv. m9- 

TVilks pap. 6. tab. i. a. n. 

Roef Inf i. plial 1. tab. 63. 
Habitat in quercu. 
Larva nuda, rubra: pun61is lineisque albis; dorfali 

intcrrupta, capite nigro. 
Puppa nuda, rubra : ftigmatibus albis. 

64. B. alis deflexis, dentatis, albidis, nigro- venofis, palpina. 

palpis porrtdis, pennaceis. 
Phalacna palpina. Ltmu Syft. Nat. 11. 828. 64. 

Sepp. Inf. 4. 17- tab. 4, 

de Geer Jnf 1. tab. 4. fig. 7. 
Habitat in falice. 
Larva folitaria, nuda , viridis: linea laterali flava. 

6<. B. alis deflcxis, denticulatis, ferrugineis : denticulo- capucina, 
que dorfali reflexo. 
Phalaena capucina. Linn. Syf. Nat. 11. 832. 79« 
Habitat in Europae plantis. 

66. B. alis deflexis, denticulatis, brunneis : omnibus camdina. 

denticulo dorfali. 
Phalaena camelina. Linn. Syft. Nat. ii. 832- 80. Fn, ^ 

Sv. 1145. 

Roef Jnf i. pha/. 2. tab. 28. 

Rsaum. Inf 2. tab. 20, fig. 13. ' 

Habitat in tilia, alno, betula. 
Sedens erigit a tergo criftas 2., quavum prior ex ala- 

rum anticarum, pofterior ex pofticarum dentibuS 

five lobulls conniventibui. 

LaTva ■^ 576 VI. GLOSSATA. Bonibyx. 

Larva nuda , virefcens , corniculis duobus caudalibus, 

ftiginatibus purpureis. 
Puppa folliculata, anticc brunnea, poftice fufca. 

^7. B. alis deflexis: anticis grifeis, flavo pun6tatis; 

pofticis fulvis, nigro maculatis. 
Phalaena aulica. Limu Syji. Nat. 11. gap. 68. fn. Sv* 

1133. Clevk. Icon. tab. 4. fig. 3, 

Merian, Europ. 2. tab. 8. 

All>. Inf. tab, 22. 

IVilks hif. 19. tab. 3. a. 3. 
Habitat in cynogloflb, angelica, urtica. 
Parva: alisanticismaculisquinque; anteriorc longiore. 

hihvicipe' 6%. B. alis dcflexis, albidis: pundis nigris, abdomine 
da. quinquefariam nigro- pundato. 

Phalacna lubricipeda. Linn. Sy[i. Nat. ir. 829. 69. 

Fn. Sv. 1138. 
Phalaena pedtinicornis, elinguis, alis deflfxis, albidis, 

pundis nigris , abdomine ordinibus quinque pun- 

^lorum. Geojf. Inf. 1. 118. 21. 

Goefl. Inf I. tab. 23. 38. 

Merinn. Etirop. i. tab. 46. fig. 6$. 

Alb. Inf. tab. 24. fig. 35. 

Frifcb, Inf 3. tab. 8« 

Reaum. Inf z. tab. i. fig. 7—9. 

Roef Inf I. phaJ. 2. tab. 46. et 47. 

tle Geer Inf i. tab. 11. fig. 7. 8. 

Schaejf. Icon. tab. 24. fig. 8. 9. 
Habitat in quercu, atriplice, oleribus, poh'phaga. 
Variat alarum colore et pundVorum numero. 
Larva pilofa, fufca, pundlis cocruleis lineaquc dor' 

fali pallida. 
Puppa foliiculata, coerulcfccns: ftigmatibus f ubris. 

tattaf 69. B. alis deflexis: anticis niveis; fafcia lata nigra, an- 
tennis fimplicibus. 
Habitat in Suecia. 

Caput et thorax nivea, nigro irrorata. Antennae fim- 
plices, brunneae. Pedus fufcuni. Alae anticae ni- 
veae, fafcia lata, media nigra. Margo pofticus nigro' 
pundatus, Pofticae bafi cinereae, apice fufcae. 
SubtU8 omnes grifeae. 

70. B. VI. G L O S S A T A. Bombyx. 577 

70. B. alis deflexis, canis: maculis auabus dorfalibus Milhau- v 

fufcis, antennis apice fetaceis. /;,>./ \ 

Milha7ifer Monogr. Dresd. 176-3. tab. i. 
Habitat Dresdae. 
Larva viiidis: fpinis dorfalibus furcatis, pedibus fub- 

caudalibus nuiJis. 
Puppa folliciilata , brunnea; antice acuminato- emar- 

ginata. 

71. B. alis deflexis fufcis, albo - ftriatis : ftigmatibus populam 

aJbis; pupiJla brunnea. ' "^ ^'*'> ^ 

Habitat in Germania. de Hattovf. 

Raftica major. Antennae fufcae, valde pedinatae. 
Thorax haud criftatus, fufco cinereoque nebulofus. 
Abdomen grifeum, ano barbato. Alae anticae fufcac, 
nervis albis ftriatae. In medio ftigmata ordinaria 
alba; anteriori orbiculato, pofteriori reniformi, 
pupilla brunnea. Pofticae cinereae, immaculatae. 

72. B, alis deflcxis: anticis grifeis; apice albo nigro- /7,./V«Ar 

que ftriatis. '^ ^ • 

Habitat Dresdae Saxoniae. 

Statura et magnitudo B. graminis. Corpus cinereum. 
Alae grifeae, bafl ftrigis obfoletis abbreviatis fufcis 
feraicirculisque cinereis. In medio maculae ordi- 
nariae, antica minutiflima annulo nigro cindla, 
poftica transverfa. Apex alae flriis nigris albisquc. 
Alae pofticae bafl cinereac, apice fufcae. Antennae 
filiformes. 

73. B. alis deflexis, albis, v nigro notatis. Vni^rum 
Habitat in Saxoniae tilia. ^ 
Statura B. falicis. Antennarum radii ferruginci. Cor- 

pus albicans, pedibus nijro -annuJatis. Alae albif- 

fimae ; anticae V nigro infcriptae , cujus crura 

pofl^eriora fpedlant. 
Larva fafcicuJata: fafciculis dorfaJibus Oil^o, anticis 

pofticisque aJbis, coJIari hirfutiflimo. 
Puppa viridis: macula thoracis nigra. 

74. B. aJis deflcxis, iiivds, anobarbato, fcrfugineo. cbryfoY' 
Phalaena chryforrhoea. Linu. Syjl. Nat. ir. %zi, 45. rhsa. 

Fn. Sv. 1128. Geojf. Inf z. 117. 20. 
Jia;. Inf. 155. i. 

^ o Meriart, 578 VI. GLOSSATA. Bombyx. Merian. Eur. i. 8- tab. 20, 

Frifch. Inf. 3. 28. tab. 8. 

Reamn. Iiif i. tab. 16. fig. H. 

Roef. Inf i. phal. 1. tab. 2Z. 

IVilks pnp. 28. tab. 3. b. 3. 

BV/tt. .<4y. 122. tab. 122. 
Habitat in Pomonae arboribus, polyphaga. 
Antennae niveae, radiis femigineis. 
Larva gregaria, pilofa, nigricans: lineis duabus dor- 

falibus rubris : lateribus albo - fafciculatis. 
Eruca media pilofa, humeris in gibbum elatis, albo, 

nigro rubroque coloribus varia. R»j. hif 343- 5« 
Puppa folliculata, nigricans. 
Ova lutea lana copiofa fulva tegit. 

Salicis. 75. B. alis deflexis, albis, pedibus nigris , albo - annu- 

latis. „ 

Phalaena Salicis. Linn. Syfl. Nat.ii. 822. 46. Fn. Sv. 1129. 
Phalaena peainicornis , elinguis, alis deflexis , albis, 

pedum annulis antennisque nigris. Geojf. Inf 2. 

116. 19- 

GoeH. Inf I. tab. 3. 

Blank Inf. tab. 8. fig- A. D. 

Merian. Eur. i. tab. 30. 

Alb. /«/tab. 84. fig- a-^- 

Frifch. Inf i. tab. 4. 

Renum. Inf i. tab. 34- H- 4 - 6. 

Harris Inf 1. tab. 5- H- k-p- 

Roef hif I. phal. 2. tab. 9. 

^/e Geer. Inf i. tab. 11. fig. 13. i4- 

;F/7^f />^//?. 21. tab. 3- a- 9- 
Habitat in falice, populo. 
Larva pilofa, nigra: dorfo longitudinaliter albo ma- 

culato rubroque punctato. 
Puppa folliculata , pilofa , brunnea. 

tibialis. 7(5. B. alis deflexis, niveis, tibiis anticis flavefcentibuS, 
nigro punctatis. 
Habitat in nova HoIIandia. Mtf. Banks. 
Affinis praecedenti. Antennae fufcae, fimplices. Cor- 
pus et alae niveae, immaculatae. Pedes nlvei, plan- 
tis fufcis. Femora antica dorfo fufco, tibiae anticac 
fiavefcentes, punclis quatuor nigris. 

77. B. -VI. GLOSSATA. Bombyx. 579 

77. B. alis deflex'is, albidis : cofta palpisqiie fernigineis. obfoJeta. 
Habitat in nova HoJlandia. Mitf. Banks. 
Statura pracccdentiuni. Anterinae reftinatae, nigrae, 

racchi alba. Palpi magni, comprelli, ferruginei. 

Thorax hirtus, albus. Abciomen cinereum. Alae 

omnes albidae, anticis cofta ferruginea. 

78- B. alis deflexis : anticis cinereis, pofticis niveis. Coronei, 

Habitat in nova Hollandia. Ahf. Bnnh. 

Antennae pcdinatae. Caput et thorax cinerea, orc 
fubfanguineo. Abdomen niveinn. Alae anticae 
cinereae, margine exterioi-i fanguineo : pofticae 
niveae, ftriga poftica -fufca. 

79. B. alis deflexis, flavefcentibus : bafi coeruleo -macu- feflivtt, 

latis, apice nigro pund>atis. >. 

Habitat in America. Mnf. Dr. Hunter. 

Antennae filiformes, nigrae. Thorax flavefcens, lineis 
tribus cocrulelcentibus. Alae deflexae, flavae, bafi 
maculis duabus longitudinalibus coeruleis, in medio 
fafcia bifida coerulea : ftriga albicante, apice lineae 
tres pundlorimi albidorum. Pofticae fufcae. 

80. B. alis deflexis, luteis : margine fanguineo lunulaque RnffnJa. 

fufca, pofticis fubtus immaculatis. 
PhalaenaRufiuIa. Linn.Syfl. Nat. 11. 830. 71. 
Phalaena Sannio. Linn. Fn. Sv. ii^v 
Phalaena pedinicornis, fpirilinguis, alis deflcxis, pal- 

lido-Iuteis, limborofeo, fuperioribus niacula, in- 

ferioribus fakia duplici fufca. Geoff.lnfi, 129. 39. 

*Robevt. Icon. tab. 30. fig. i. 

Raj. Inf 228, 75- 

Schaeff. Icon. tab. 83- fig- 4- 5« 

/3. Phalaejia Ruflula. Linn. Fn. Sv. 1155. 
Cler}?. Icon. tab. 4. fig. i. 
Kleemann. Inf i. tab. 20. 
Habitat in laftuca, fcabiofa. 

81. B. alisdeflexis, hiteis: anticis flavis , nigro - ftriatis, grammi' 

pofticis fafcia tenniuaii nigva. ca. 

Phalaena grammica. Linn. Syff.Nat.ii. 831. 75. Fn. Sv. 
1134. Geoff. Inf 2. 115. 17. 

Oo a Linfi. 580 VI. G L O S S A T A. Bombyx. 

Linn. Amoen. acad. 5. tab. 3. fig. 31. 

Merian. Europ. i. tab. 5. 

Schatjf. lcon. tab. 92. 2. 

Aof/: /«/ 4. tab. 21. fig. A - D. 
Habitat in plantagine. 

Larva fiifca: linea dorfali alba, pedibus rufis. 
Puppa nuda, brunnea. 

fiirpurta. %i. B. alisdeflexis: anticis flavis, fufco pun<aatls, pofti- 

cis rubris, nigro maculatis. 
Phalaena purpurea. Linn. Syji, Nat. ii. 828. 61. 

Geoff. Inf. 2. 105. 6. 

Merian. Enrnp. i. tab. 6. 

Alb. Inf. tab. 22. 

Self. Muf 4. tab. 55). fig. 4. ?. 

Roef Inf I. phal. 2. tab. 10. 
Habitat in ribe. 
Larva hirfuta, grifea, albo maculata, odorem Mari 

veri fpargit. Roefel. 
Puppa nuda, brunnea. 

Plantagi' 83. B. alis deflexis, atris: rivulis albis, pofticis luteis: 
W^. raargine maculisque nigris. 

Phalaena Plantaginis elinguis, alis deflexis, atris, ri- 

vulis flavis, inferioribus rubro raaculatis. Linn. 

Syjl. Nat. II. 82,0. 42. Fn. Sv. 1132. 
Phalaena peftinicornis , elinguis, alis deflexis, fuperi- 

oribus fufcis, niaculis luteis, inferioribus rubris, 

maculis quatuor nigris. Geoff. Inf 2» 109. 10. 
Fhalacna alpicola. Scopol. carn. 507. 

JVilks pap, 24. tab. 3. a. 5. 

Roef Inf 4. tab. 24. 
Habitat in plantagine, ulmo, 
Mas fulvus, foemina coccinea. 
Larva pilofa, atra: dorfo brunneo, 
Puppa atra. 

ndua. 84. B. alis deflexis, fufcis : anticis cinereo - fubfafciatls, 
pofticis macula bafeos fafciaque rufis. 
Habitat in Apglia. 

Statura B. Plantaginis, at paulo niajOr. Antennae 
tenues, pedtinatae. Corpus nigrum, immaculatum, 
fubtus cinereo-pubefcens. Alae anticae fupra fufcae, 

fafciis VI. GLOSSATA. Bombyx. 581 

fafciis ftrigisque cinereis, indiftinftis , rubtus ferru- 
gineae, ftriga, ad marginem crafliorem majori, 
apiceque fufcis. Pofticae concolores, bafi fufcae, 
macula magna oblonga ferruginea ad marginem 
exteriorera, in medio fafcia lata dentata, ferruginea. 
Margo pofticus fufcus. 

85. B. alis deflexis, atris : maculis ofto 'albis, pofticis villica. 

flavis, nigro maculatis. 
Phalaena villica. Limu Syjl. Nat, 11. 820. 41. 

Geojf. Inf, 1. 106. I. 

Havris Inf. 9. tab. 4. 

Raj. Inf 1^6. 4. 

Alb. Inf tab. 21. 

Frifch. Inf 10. tab. 2. 

Reaum. Inf i. tab. 31. fig. 4 — 5. 

Roef Inf 4. tab. 28. fig. 2. 
— — tab. 29. fig. I - 4. 

Wilks pap. ig, tab. 3. a. 2. 
Habitat in olcribus, urtica, millcfolio, polyphaga. 
Larva hirfuta, nigricans, fulvo maculata, capite pedi- 

busque rufis. 
Puppa foUiculata, nigra. 

85. B. alis deflexis, albis, nigFO fafciatis ; pofticis fan- Nele. 

guineis, nigro maculatis. 
Phalaena Hebe elinguis, alis dcflexis, atris : fafciis 

albis, inferioribus rubris: maculis nigris. Unh. 

Syjl. Nat. ir. 820. 40. 
Phalaena elinguis, pedlinicornis, alis deflexis, fupe- 

rioribus alisidis, rivulis transverfis, nigris, inferi- 

oribus rofeis , macula triplici nigra. Geoff. Inf 2« 

109. p. 
Phalaena fcftiva. Berl. Mag. 2. 416. 32. 

Frifch. Inf. 7. tab. 9. 

Roif Inf 4. tab. 27. fig. i. 2. 

Schaejf. elem. tab. 98. fig. i. 
Habitat in artemifia. 
Abdoraen fanguineum : dorfo an^que atris. 

87. B. alis deflexis, fufcis : x'ivulis albis : pofticis pur- Caja. 
pureis , nigro punftatJs. 

O o 3 Phalacna 58S VI. GLOSSATA. Bombyx. 

Phalaena Caja. Linn. Syjl. Nat, ii. 819. 38« Fn. Sv. 1131. 

Geojf. Inf. %. 108. 8. 

Raj. InJ. 151. 3. 
^ Mcrimi. Enr. tab. 5;. 

Mf. Inf. tab. 20. fig. C. D. 

Frifch. luf. 2. tab. $>. 

Sepp. Inf 4. 9. tab. 2. 

^of/ ////? I. phal. 2. tab. i. 

Gr;ei/, //i/! I, p. .37. tab. 17. 

Rcanm. Inf i. tab. 36. fig. (^. 7. 

^e GVe?-. Inf i. tab. 12. fig. 8- ?• 

/?/,i7//c'. /«/ tab. 9. fig. A. C. 

/^F//X'y pap. 18. tab. 3. a. 1. ^ 

Snltz. Inf tab. 16. fig. 94. 

Schaejf. Icon. tab. 29. fig. 7. 8- 
Habitat in oleribiis , polyphaga, 
Larva folitaria, hirta, nigricans : fegmentis utrinque 

pundiis tribus elevatis , coerulefcentibiis. 
Ervica denfius pilofa, pilis longillimis incanis, fulvis 

et ni.^u'is varia. Raj. Inf. 152. 7. 
Puppa folliculata, nigra, opaca. 

Virgo. S8. B. alis deflexis, atris : rivulis rubicuncHs, pofticis 

rubris, nigro punc^atis. 
Phalaena Virgo. LinmSyfl.Nat.n.Szo.s^. Mnf.L.V.i%i. 

Clevk. hon. tab. 42. fig. 5. 
Habitat in America. 
Paulo uiinor B. Caja, et rivuli alarum anticarum 

phires reticulati. Abdomen fupra rubruin , fubtus 

nigrum. 

deflorata, 89. B, alis deflexis, albis, nigro maculatis: pofticis fi|b- 
tus atris ; fafciis aibis, 

Habitat in America. Muf Dr. Hnnter. 

Caput album, fronte nigra. Antcnnae nigrae. Thorax 
niveus pundis duobus dorfalibus, duobusque utrin- 
que minoribus nigris. Alae albae, maculis pluri- 
niis nigris fparfis, Abdomen fubtus album, linea 
pundlorum nigrorum. Pedes nigri, tibiis bafi albis. 

****i4//> VI. GLOSSATA. Bombyx. 583 * * * * Alis incumhentibui. 

50. B. alis incumbentibus : anticis purpurafcentibus ; 
maculis ocellaribus atris , pofticis rubris, nigro 
maculatis. 

Habitat in Crotalariis Indiae orientalis. Koenig. 

Statura et magnitudo B. Herae. Antennae nigrae, fub- 
pedinatae. Thorax grifeus, punftis fex nigris, 
Abdomen rubrum , pundtis nigris lineatum. Alae 
anticae pallide purpurafcentes, obfcure fubfafciatac 
maculisque plurimis nigris fparfis , iride flavefcente 
cinftis ; fubtus fufcefcentes , maculis confluentibus 
margineque fufcis. Pofticae rubrae, nigro macu- 
latae. 91 92. . B. alis incumbentibus, obfcuris: maculis numerofis 
fubocellaribus , fufcis , pofticis rubris, nigro nia- 
cuiatis. 

Habitat in Indiae oriefttalis ricino. Muf. Tottiamm. 

Statura omnino praecedentis , at alac multo obfcurio- 
res ct pupillae macularum fufcae, iride cinerea. 
Thorax fufcus, utrinque macula ocellari. Abdomen 
fanguineum cingulis anusque maculis tribus fufcis, 
intermedia majori. 

. B. alis incumbentibus, virefcenti-nigris : rivulis fla- 

vis, pofticis rubicundis: maculis tribus nigris. 
Phalaena Hera. Linu. Syjl. Nat. 11. 834- 9^- 

Geojf. Jnf. %. 145- 74- 
Phalacna Platitaginis. Scof. carn. 505. 

Schaejf. ekm. tab. lo. fig. i, 

— - Icon. tab. 29. fig. i, 2. 

Moiijf. Inf 91. 7. fig. 4. 

Roef Inf 4. tab. 28. fig. 3- 
Habitat in Europa auftraliori. 

93. B. alis incumbentibus, atris : maculis albo-flavefcenti- 
bus, pofticis rubris, nigro maculatis. 
Phalaenrf Dominula. Linn. Syft. Nat. 11. 834« 9°- 
Merian. Europ. 2. tab. 38. 
Alb. Inf tab. 22. 
IVilki pap. 19. tab. 3. a. 3. 
Scluiejf. Icon. tab. 77. fig. 3, 4. 
Roef. Inf 3. tab. 47. 

Oo 4 Habitat Crotah. 
riae. Ricini Hera. Dominii- 5S4 VI. GLOSSATA. Bombvx. corporequc atris albo pim- Muf. Habltat iii Jamio , falice , polyphaga. 

Larva pilofa, atra ; lineis tribiis flavis albo macii- 

latis. 
Puppa brunnea intra folliculum conimunem. 

Cvedula. c^^. B. alis incumbentibus 
6\atis. 

Habitat in America. 

Statura praecedentis. Alae omnes atrae, punftis plu- 
rimis ciiitinftis, albis. Macula oblonga fanguinea, 
punsflis rliiobus nigris ad bafin alae anticae. Caput 
thorax et abdomen nigra, albo pun&ata. 

Lecirix, ^<. B. alis incumbentibus, nigris, maculis coerulcis, 
fiavis albisqiic, pofticis rubro alboque maculatis. 
Phaiacna leftrix. Linn, Syfi. Nat. ii. 834. 

Erixv. At\ tab. 318. 
Habitat in China. 
Abdomen rubruni , fafciis nigris. 

Turcula, 96, B. thoracc variegato, alis grifeis, bafi apiceque albis, 

nijro punctatis. 
Phalaena Furcula. Linii. Syji. Nat. 11. 823. 51. Fn. Sv. Iiz2. 

TVilks pap. 13, tab. I. fig. I. 

Scpp. Inf. 4. 29. tab. 6. 
Habitat in falice. 
Larva folitaria, nuda, bicaudata , viridis. 

Matronn- ^y^ r. alis anticis fufcis, exterius flavo maculatis, pofticis 
'^' flavis, nigro maculatis. 

Phalncna Matronula. Linn. Syji. Nat. 11. 835. 91. 
Roef. Inf 3. tab. 39. fig. i. 2. 

Habitat in Germania. 

tmtiqua. 93. b. alis incumbentibus : anticis ferrugineis; lumila 
alba cnguli poftici : foeraina aptera. 
Phalaenaantiqua. Linn. Syfl.Nat. 11. 825. s6. Fn. Sv. 1120. 

Geoff. Inf 2. 119. 23. 
Phalaena cinerea, ventricofa, corpore brevi, alarum 
expers. Raj. hf. 173. 24. 
Goed. Inf 1. tab. 29. 30. 
Srvamm. bihl. tab. 33. fig. 3. 6. 
Meriaji. Eur, tab. 84- 

Alb. VI. GLOSSx\TA. Bombyx. 585 

AW. hif. tab. 8p. 

Reantn. Inf. i. tab. ip. fig. 12. 17. 

(ie Geer. Inf i. tab. 17. fig. 13. 14. 

Roef Inf I. phal. 2. tab. 39. 

— — 3. tab. 13. 

Wilh pap. 30. tab. 3. c. 3. 
Habitat in pruno, tilia, alno, polyphaga. 
^ Larva fafciculata : fafciculis dorfalibus quatuor albis, 

antennalibus caudalique obfcuris. 
Eruca fublutea, pilofa, quatuor in medio dorfo agmi- 

nulis pilorum longiorum luteorum et longo pilo- 

rum nigrorum penicillo in cauda. Raj. Inf 344. 8- 
Puppa folliculata, nigro luteoquc variegata. 

99. B. alis incunibentibus, fufcis : maculis duabus albis ^^^^' 

oppofitis, foemina aptera. f'S^f^* 

Phalaena gonoftigma. Linn. Syjl. Nat. ii. %%6. 57. 

Alb. Inf tab. 90. 

fVilki pnp. 31. fig. 3. c. 4. 

Roef Inf I. phal. 2. tab. 40. 
Habitat in betula, quercu. 
DifFert manifefie a praecedente. Alae ochraceae , ma- 

culis duabus albis, altera ad angulum ani, altera 

oppofita ad marginem crafliorem maculae fcrru- 

gineae innata. 
Larva gregaria, fafciculata: fafciculis 06I0 dorfalibus 

albis, collaribus duobus analique nigris. 
p4ippa anticeflava, poftice nigra. 

100. B. alis convolutis , flavis : fafciis fex punftorum PyJotis. 
nigrorum oceliatorum, pofticis nigro pundatis. 

Phalaena Pylotis, Drnry. Inf t. tab. 6. fig. 3. 
Phalaena cribraria. Cierk. Icon. tab. 54. fig. 4. 
Habitat in nova Hollandia. Mnf Bnuks. 
Alae pofticae flavae , punftis decem atris. 

loi. B. alis convolutis , flavis : fafciis fex punftorum bellct. 
nigrorum, pofticis rubris : apice nigris. 
Phalaena bella. Linn. Syf. Nat. 11. 884. 348. Mtf. 

L. V. 399- 
Phalacna minor fulva, maculis nigris, alba linca pulcre 
adfperfis. Raj, Inf 211. i. 

5 Petiv. 586 VI. GLOSSATA. Bombyx Petiv. Gazoph, i. tab. 3. fig. i. 
Catesb. Carol 2. 96. tab. ^6. 
Habitat in America (eptentrionali. 

pukhella. 102. B. alis albis: anticis nigro fanguincoque pun6latis: 

pofticis apice nigris. 
Phalaena pulchella. Limi. Syjl. Nat. 11. 884. 349. 

Petiv- Gazoph. i. tab. 3. fig. 3. 
Habitat in Europa auftrali, Oriente, Atnerica, in 

nova Hollandia. Mnf. Banks. 

Orna- 103. R. alis depreffis, rubris, atro pundtatis : pofticis 
trix. albo nigroque variis. 

Phalaena ornatrix. Limi. Syjl. Nat. 11. 839. Iio. Mnf. 
L. V. 384- 

Dniry. Inf. i. tab. 74. fig. 3. 
Seh. Muf 4. tab. 39. fig. 19. 20. 
Habitat in America. 
Nimis affinis B. belJae. 

yefiiita. 104. B. alis incumbentibus, atris: ftria fulva. 

Habitat in Indiis. 

Antennae pectinatae, apice fetaceae. Corpus nigrum. 
Alae incumbentes, onincs atrae, obfcurae, ftria 
lata fulva a bafi ad apicem ducla, margincju pofti- 
cum tamen haud attingit. Bafis marginis exterioris 
alarum pofticarum ctiam fulva. 

veflita. 105. B. alis incumbentibus, nigris, immaculatis, abdo- 

mine fubtus villofo, albo. 
Habitat in Saxoniae corylo. 
Antennae nigrae, peftinatae. Thorax tomento cine- 

rafcente tc6Vus. Abdomen fupra nigrum, fubtus 

lana denfa alba veftitum. Alae atrae, immaculatae, 

margine exteriori parum albicante. 
Larva grifea, nigro, punftata degit intra cylindrum 

e grarainibusaridis filo connexis conftruftum, quem 

foliis adfigit. Craminis. io5. B. alis depreffis, grifeis : linea trifurca punAoque 
albidis. 
Phalaena Graminis. Ijnn. Syjl. Nat, 11. 830. 73. Fn. 
Sv. 1140. 

ASi. VI. GLOSSATA. Bombyx. 587 

ASi. Holm. 1742. 40. tab. 2. 
Rfij. Inf. 228. 104? 
Habitat in gramine , prata devaftans. 

107. B. alis incumbentibus, atris, rubro flavoque varic- Gloviofae. 
gatis : pofticis nigris , margine flavo. 

Habitat in Gloriofa Indiae orientalis. Muf Tottiannni. 

Media. Caput nigrum , punfto utrinque bafeos flavo. 
Antennae fet?ceae. Thorax ater, poftice punc\is 
quatuor fulvis. Alae anticae atrae, bafi litura rubra, 
punflis duobus nigris, poftea ftriga flexuofa flava, 
tunc ftigmata ordinaria flava, anteriore orbiculato 
pupilla nigra, pofteriori reniformi pupilla rubi-a, 
denique ftriga undata flava fafciaque macularis ru- 
bra. Ala tcrminatur ad marginem exteriorem et ad 
angulum ani macula majori flava. Pofticae, uti o- 
mnes, fubtus nigrae, margine flavo. Abdomen ni- 
grum, ano flavo. Pedes nigri, flavo maculati. 

108. B. alis incumbentibus, atris, ante marginem fub- Cvini. 
ferrugineis : pofticis albis. 

Habitat in Crino afiatico Indiae orientalis. Muf Tot' 

tiojmm. 
Corpus magnitudine praecedentis. Antennae fetaceae. 

Caput et thorax hirta, atra. Abdomen cinereuni. 

Alaeatrae, nitidae, ftigmate medio reniformi, fer- 

ruginco: poftice fubferrugineae, marginc tamen 

ipfo nigro, ftriga undata atra. 

109. B. alis incumbcntibus , rofeis : ftrigis tribus fufcis, rofea. 
fecunda undata , tertia pundata. 

Phalaena peftinicornis, clinguis, alis deflexis, rofcts, 
fuperioribus pundorum arcuumque nigrorum or- 
dine duplici. Geoff. Inf 2. 121. 25. 

Phalacna minor, alis velut miniaceis, pun6tis et linea- 
lis nigris in mcdio notatis. Raj. hif 227. 8^- 

Habitat in Europae hortis. 

Abdomen fubtus nigrum. 

110. B. alis incumbentibus, atra, eollari fanguineo , ab- vuhricd' 
domine flavo. Jis. 

Phalaena rubricoUis, Linn. S\Jl. Nat. 11. 840. 113. Fn. 
Sv. 1154. 

Phdlaena 588 VI. GLOSSATA. Bombyx. Phalaena feticornis, fpirilinguis , alis deflexis, nigrl- 

cantibus, collari piirpureo, abdQmine flavo. Geojf^ 

Jnf. 2. 148. 79. tab. 12. fig. 6. 

Clerk. Icon. tab. 2. fig. 3- 

Scbaeff. Icon. tab. 59. fig. 8- 9- 
Habitat in Europae fylvis. 

fuligmofa. in. B. alis incumbentibus , rubro - fuliginofis : piinfto 

geraino n!gro , abdominc fanguineo : dorfo nigro. 
Phalaena fuliginofa fpirilinguis , laevis, alis deflexis, 

rufo - fuliginofis , punfto gemino nigro; inferiori- 

bus rubro niarginatis. Linn. Syjl. Nat. 11. 83<5. 9v 

Fn. Sv. 1159. 
Phalaena minor alis obfcure rufis fcu pullis duabus 

maculis nigris notatis. Raj. Jnf. 228. I3- 

Annniral. Inf. tab. 30. 

Roef Inf I. phal. 2. tab. 43. 

Wilks pap. 23. tab. 3. a. 14. 
Habitat in rapa, finapi, graminc. 
Larva pilofa, ferruginca, capite pedibusque antici» 

atris. 
Puppa folliculata , atra : poftice flavo fafciata. 

crihmm. H2. B. alis incumbentibus : anticis albis, transvcrfc nigro 

punftatis. 
Phalaena cribrum. Linn. Syjl. Nat. n. 831. 7<^- ■?'«• 

5":;. 1136. 
Habitat in Europa boreali. 
Anus flavefcens. 

Jacobat' 113. B. alis incumbentibus, fufcis : linca punSisquc duo- 
ae. bus rubris, pofticis rubris, nigro marginatis. 

Phalacna Jacobaeae. Linn. Syjl. Nat. 11. 839- »"• 'F"' 
Sv. 115^ 

Geoff. Jnf 2. h6. 75- 
Phalaena media , alis exterioribus colore nigro et fan- 
, guineo variis, extimo duntaxat margine nigro. Raj. 

Inf 168. 26. 
Rob. lcon. I. tab. 20. 
Blank. Inf tab. i. fig. G. K. 
Petiv. GaZQph. tab. 33- fig- <^- 
Merian. Enr. 3. tab. 28. 
Alb. Inf tab. 34- fig- G. H. 

Goea. VI. GLOSSATA. Hepialus. 589 

Goed. Inf. i. ^6. tab. 9. 

Reaiim. Inf. i. tab. 16, fig. 4 — 7, 

Aoe/ Inf I. phal. 2. tab. 49. 

/f77^f ;)rt/). 25. tab. 3. a. i, 

//^rr/V /«/ 8. tab. 4. 

Ammiral. tab. 3. 

£Wrr. /ii;. tab. 271. , ' . 

Schaeff. ekm. tab. 98. fig. 3, 

— — /fo;7. tab. 47. fig. 2. 3. 
Habitat in Senccione Jacobaea. 
Larva fubpilofa, atra, flavo-annulata. 
Eruca glabra, ex nigro et flavo annulatim variegata. 

Raj. Inf 159. r6. 
Puppa tenuisfirae folliculata, teftacea. 

143. HEPIALVS. Palfi reflexi, pilofi. 

Liffgjiae rudimentum bi- 

fidum inter palpos. 
Antennae moniliformes. 

1. H. alis flavis, fulvo - ftriatis ; maris niveis. HumuU. 
Phalaena Humuli elinguis, fulva, antennis thorace 

brevioribus: maris alis niveis. Linn. Syjl. Nat. ii. 

833- 84- F/z. Sv. 1147. 
Phalaena media, alis longis, in foemina flavis, cum 

lineis rubentibus, in mare albis. RaJ. Inf 157. 3. 

de Geer. bif i. tab. 7. Hg. 5. 6. 
Habitat in Lupuli radicibus Eryfiphen cauflans. 
Ova innumera, minima, nigra. 

2. H. alis cinereis: ftriga albidiore. lupulimts, 
Phalaena lupulina elinguis, lutea, antennis thorace 

brevioribus, alis macula arcuque cinerafcente. 
Linn. Syjl. Nat. n. 833- %6. Fn. Sv. 1149. 
Clerk. Icon. tab. 9. fig. 4. 
Habitat in Europa boreali. 

3. H. luteus, alis deflexis: anticis fafciis duabus albidis, heSius. 

obliquis, pundato intcrruptis. 
Phalaena heda. Linn. Syft, Naf. 11. 833. 85. Fn. Sv. 1148. 
de Geer. Inf i. tab. 7, fig. 11, 

Habitat 590 VI. GLOSSATA. Hcpialus. 

Habitat in Europae fylvis. 

Vefpere in aere fluftitat motu pendulo, at folitarius. 

fcahiris. 4- H. niveus, ftrigis numerofis, abbrcviatis, nigris, 
ftriaque longitudinali fulva. 

Habitat in China. Muf. Mofifrm. 

Statura H. Aefculi, at longior. Caput fulvum. Tho- 
rax niveus, ftriga antica nigra lineaque dorfali 
lata, fulva. Al:ie anticae niveae, linea longitudi- 
nali fulva, a bafi fere ad apicem alae duda, quae 
ftrigis nunicrofiflimis transverfalibus, abbreviatis, 
atius fecatur. Pofticae albae, immaculatae. 

AefciiU. 5. H. niveus, alis punclis numerofis, coeriileo- nigris, 

thorace fenis. 
Phalaena Aefculi clinguis, laevis, nivca, antennis 

thorace brevioribus,aIis punftis nimierofis coeruleo- 

nigris, thorace fenis. Limi. Syf. Nat. ii. 833- 83- 

Fn. Sv. 1150. ' 

Po^a Inf 8S. 16. 

Reaum. Inf 1. tab. 38. fig. i — 4. 

iioef Inf. 3. tab. 48. fig. 5. 6. 
Habitat in pyro , aefculo. 
Larva flava, nigro pundtata, capite caudaque nigris. 

fyrinus. 6. H. niveus, alis punftis numerofis transverfalibus, 
nigris , thorace duodecim cyaneis. 

Habitat in America boreali. 

Statura et fumma aflinitas praecedentis. Caput niveum, 
fronte cyanea. Thorax laevis , niveus, pun6^is 
duodecim cyaneis, 2. 4. 4. z. Alae anticae punclis 
numerofiflimis per fafcias difpofitis, nigris. Cofta 
exterior fubferruginea. Femora antica fuperne 
cyanea. 

144, NOCTVA. Pfl/p comprefli , pilofi, 
apice cylindrici, niidi. 
Lingua porrecla, cornea. 
Antennae letaceae. 
* AUi paTuIii. 
Lums. I. N. alis patulis, caudatis, undulatis : ocellis caudali- 
bus fubternis. 

Phalaena VI. GLOSSATA, Nodua. 591 

Phalaena Lunus feticornis, fpirilinguis, alis caudatis, 
fufco luteoque undulatis: ocellis caudalibus fub- 
ternis. Linn. Syjl. Nnt. n. gio. 6. Mvf. L. V. 371. 
Clerk. IcoJi. tab. 52. fig. a. 

Habitat in India. 

2. N. alispatulis, concoloribus, albo nigroque reticula- Strix. 

tis nebulofisque. 
Phalaena Strix. Littn. Syft. Nat, ii. 833- 82. Mnf. 

L. V. 377- 

Clerk. lcofi. tab. 51. fig. i. 

Merian. Snr. 20. tab. 20. 

Se&. Muf 4. tab. 39. fig. 12. 14, 
— — tab. 57. fig. 7. 9. 
Habitat in America meridionali. 
Larva nigra, annulis lineaque laterali virefcentibus. 

3. N. alis patulis , dentatis , fufcis , nigro - undulatis : Bulo. 

anticis niacula magna ocellari, nigra. 

Habitat in China. Muf Monfon. 

Statura N. Strigis, at paulo minor. Palpi apicc cylin- 
drici, nudi. Corpus fufcum. Alae omncs dentatae, 
obfcure fufcae, ftrigis nigris undulatae. Anticae in 
medio annulo magno nigro, fufco cinfto, absque 
pupilla. Subtus fufcae, ftrigis duabus; altera e 
pun6tis, altera e lunulis albis, 

4. N. alis patuiis, dentatis, brunneis, nigro - undulatis Ahico. 

maculisque tribus marginalibus fufcis. 

Habitat in China. Muf Monfon. 

Praecedente paulo minor. Alae omnes dentatae, brun- 
neae, ftrigis aliquot undatis nigris et maculis tribus 
diftinftis fufcis ad ma'rginem cralliorem. In medio 
alae anticae maculae duae oblongae, cinereae, nigro- 
irroratae, fere obfoletae; fubtus fufcae, pofticis albo 
nigroque undatis. Tibiae anticae albo annulatae. 

5. N. alis patulis, dentatis, fufcis, nigro-undulatis: anti- Capritml- 

cis ocello coerulefccnte. Habitat in China.